Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
4.28 MB
2007-10-19 16:25:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
310
5994
Rövid leírás | Teljes leírás (675.46 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. április - 27-34. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

Elítzttésl ár;
20 fer.
HIRDETÉSEK
M hasábos petitsorban 7, taásod&zor G s minden további sorért 5 kr.*
JÍYILTTÉRBEN soronként 10 kn\'rt rítetnek frl. Kincstári illeti\'-k minden egyes hirdetésért 30 kr. fketend.5.
1881, április 3-an.
ZALAI IflZLOin.

Huszadik évfolyam.
A lap szellemi részét illető közlemények anyagi részét iUelí i
pedig a kiadóhoz bérmentre intézesdők :
-:K AN1ZS A Wltuloasáz.
BérmenteÜen levelek csal ismert munkatársaktól fogadtatnak cl.
Késiratok vuszs nem küldetnek.

N3 ^y-Kanizsaváros helyhatóságának, .nagy-kanizsai Önk. tűzoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbanb*, „nagy-kanizsai takarékpénzt&r", % „aüwnegyei általános tanítótestület*, a „nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", * .soproni kereskedelmi s iparkamarv, .agy-fc»nissai küivaUsitmAiiya" s több megyei és városi
egyesület hmtalos értcsitóje.
fletenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A folyó évfolyam második évnegyedének elmultával tisztelettel felhívjuk mindazokat, kiknek előfizetésöle lejárt, annak szíves megújítására, hogy a lap szétküldésébi\'n hiány ne forduljon elő
KLÖFIZETÉSI ÁR:
npril— jun. évnegyedre 2 frt
april —szept. félévre 4 frt
april — decz, 3 évnegyedre G frt
HV" Legcélszerűbb posta-utalványnyaleszközölni az előfizetést, mely Wajdits József könyvkereskedésébe N.-Kanizsára küldendő.
A polgirl Uá
Az Brök-kó nevető bölcsész a a házasságról szólva, ezeket mondja: ,Az élet nagy mesterség, a házas élet pedig annak legnehezebb s leg-mesterségesb része."
Hát ha míg a polgári házasságról Bzólnnk", ha szólnnk róla, ugy mint azon törvényjavaslatban leljük, meh\'et nemsokára a képviselőház fog tárgyalása alá Tenni; biz be kell vallanunk, hogy nehéz egy rész ez.
A polgári házasság behozatalát rég óta óhajtottuk, rég óta vártuk, mert hivatva van ez sok, nagyon sok társadalmi .bajon segíteni, azonkívül a polgári házasság minden müveit, előre haladott államban már — vagy az egyik — vagy a másik módon behozva van, s igy államunk sem maradhat " a többiektől vissza, főleg oly institutiónál, mely valóban üdvös s hasznos. Ebben a többi európai államokat követni valóban jónak találjuk.

A polgári házasságoknál! lényegesen két féle neme van, t. i. l kötelező polgárt házasság, mely mindazokat, kit szivük sugalltát követve, örSk frigyre óhajtanak, hogy az élet gondjait, örömét egymással megosztva, egymásnak éljenek, — kötelesek azon frigyet első sorban & polgári hatóság előtt megkötni — azután, ha éppen akarják az egyház áldását is kérhetik ezen frigyre, — s mint a tapasztalat bizonyítja — többnyire kérife is.
Bármily egyszerűnek s szépnek látszassék is ezen módozat első pillantásra, még is egy lényeges hibát látunk benne, az illető pár ezen módon kétszer eskedik; mi czélra teszi ezt? vagy az egyiket, vagy a másikat nem tartja eléggé arra, hogy jövendő boldogságát általa morális értelemben megszilárdítva gondolja. Hogy melyik összekötést nem tartja elég erősnek, ezt mondani felesleges. A házasságban van valami ideális, magasztos eszme, melyhez as emberi sziv oly szívesen gondolja, hogy Istentől van meghatározva az, hogy ó ezen frigyre lépjen, s oly szívesen fogadja az egyház áldását hozzá, mi a köteléknek megadja a nemes, az ideális, a szent alapot.
Azt szokják mondani: a házasság csak egyszérü\'polgári szerződvén}\', polgári aclns, melyhez az egyháznak mi köze since. De ez nem áll, mert ugyanazon egybekelésből, melytől az állampolgárai az egyháznak hívei lesznek ; igy tehát az egyház szintúgy mint az állam a házasságnál érdekelve van. De miután az egyház is az állam alatt áll, az elsőbbség ugyan az államé. De az egyházat ettől egészen eltávolítani nem lehet.
Mit nyernénk vele, ha a házasságtól a magasztost dvennők, mit az egyház a frigyhez ad, mit tudnánk adni, — rideg parancsot, hideg törvényt? Nem akarjuk elhinni azt, hogy ez által a házasságtőrések

kevesbedüénet, sót ellenkezőleg; — népünk agy sem igen fogja fel a hÍEissig szentségét, főleg azon kötelességét, mely gyermekei iránt reá háramlik, minek nagyban tulajdonítható .az, hogy fajunk nem hogy szaporodnék, hanem inkább fogy.
Igaz, hogy van az egyházi egybekelésnek is olyan hiánya, mely nevezetes t. i. a kötelék felbontha-tatlansága, de ez inkább eltűrhető, mint a házasságot, kissé erős a kifejezés — profanizaini. —
A polgári házasságnak második neme a kényszer polgári házasság.
Ha két különböző felekezeti egyén egymást szeretve éltök szerencséjét, létök boldogságát csak egymásban s egymással vélik feltalálhatni, házasságra óhajtanak lépni, az egyház ezen két egynek egyházi áldását, a frigy megkötését megtagadja. S miért est? mért vétkők, hogy mindegyik, más felekezet gyermeke, az egyház törvénye pedig szigorú, a szivérzelmét nem tekinti, inkább őrök boldogtalanságra, örök bura, mert a sziv szent érzelme erős, ítéli, mint sem olynak adja áldását, ki nem az ó hive. A polgári házasság ezen tul teszi magát, tehát létjoga ebben fekszik ; a kénytelen polgári házasság — (Nothcivilehe) az cgybekelendók-tól azt kívánja, hogy egybekelés előtt kinyilatkoztassál-, miszerint az állam által elismert vallásuk egyikéhez sem tartozik — vagy is vallását tagadja mindkettő el. — Ha már az illetők elhatározták magukat, hogy vallásokat eltagadják, sokkal jobbnak s moralisabbnak tartjuk, ha ezt csak egy fél teszi s igy egyházilag kelnek egybe. A vallás eltagadása, meggyőződés nőikül, inmoralis cselekmény, melyre állami törvénynek sémii szin alatt buzditólag hatni nem szabad.
Mig az egyik sok esetben a polgári házasságot üres formadologgá teszi, a másik közvetlenül ártalmasnak nevezhető.

Á polgári házasságról szóló törvényjavaslat, melyet a magyar kormány a képviselőház elé fektetett, e kettő között a közép utat eltalálta. Az egyházak az elismert vallások között, a házasságot zsidók és keresztények között tagadják meg; a törvényjavaslat ezek számára meg-alkotá a polgári házasságot, melyet tiszta sávbői, mint olyant, mely egész szövegében a szabadélvUség jellegét magán hordozza ud-. ózlüok.
A zsidók egyedül állottak a többi vallásfelekezetek közt, kiknek házasság utján az elegyedés lehetetlenné volt téve, ezért maradtak oly soká elszigetelten, ezért lettek ők oly gyakran félreismerve, s ezért ismertek ók is félre másokat.
Ezen válaszfal is im lerontva lett. —
S valóban, hazánk jóvolta kívánja, hogy lerontva legyea, ha valaha nemzetnek,- ngy a magyarnak kiválóiig szükséges, hogy tökéletesen elegyedjék földjén lakó minden felekezetévei, hogy ne legyen egy gyermeke sem, ki magáról mondhassa én hazámnak mostoha gyermeke vagyok ; engem honfitársaim kebelükbe fogadni nem akarnak. Mert összetartásban, egyetértésben fekszik eröns, van nemzeti jövőnk biztositéka, s ki ez összetartást, ez egyetértést megzavarni akarja, az nem érez hazája* jával, az nem szereti nemzetét.
Valahány házasság fog ez nj törvényjavaslat éltelmében köttetni, mindannyi kötelék leend ez, mely hazáuk különféle vallásfelekezetét egymáshoz köti, melyből hazánkra üdv fakad.
~ Távol áll tőlünk gondolni azt, hogy az ily házasságok kezdetben valami sürüen fognak előfordulni, oh tudjuk, h gy előítéletet, elfogultságot kell leküzdeni, de mindegy az idő és azon körülmény, hogy az

egybekelési lehetőség megadva van; előítéletet 8 elfogultságot legyőzn fog. Minden kezdet nehéz.
LÖB IGNÁCZ.
— Az 5 éves nandatun Ur-
gyában megindított mozgalma \'folya* matban s már 114 képviselő" irta alá; ujabban a mérsékelt .ellenzék részérói is többen Írták ilá. Az indítvány számira a többséget megszerzik, s az értekezlet ez ügyben e napokban megtartatik. A kormány egyébiránt e mozgalommal szemben egészen passiv illést foglalt el. — (0. É.) Osak higyjük.
— Jé lesz óvakidni. A főid-
mivelés- ipar- és kereskedelemügyi :
minisztérium a gazdasági egyesületek
ntjín figyelmezteti a gazdaközönséget,
hogy több magkereskedSnek ez évi
árjegyzékében eladásra hirdetett lu
caerna- s heremag rostaalj vásárlá
sától óvakodjanak, mert a rostaaljban
foglalt aranka magvak e bár olcsó
vetőaayagot veszélyessé teszi s igy
a rosszul alkalmazod takarékosság a gazdának nagy veszteséget okozhat.
— A magyar igazságügyim-
niszteríum intézkedett, hogy a ma
gyar bíróságok magyar nyelven fo--\'
gal mázott megkereséseiket és vála
szaikat a magyar nyelvű mellékletekkel
együtt, melyek valamely osztrák bí
rósághoz szólanak, jövőre ne közvet
lenül ez utóbbiakhoz, hanem egyenesen
magyar igazságügyminiszteriumhoz / intézzék, mely a szükséges fordításokat eszközölteti s az iratokat azután közvetlenfii az illető osztrák bíróságnak küldi meg. Minthogy a magyar árvaszékek mint közigazgatási hatóságok nem az igazságügyminiszterium-nak rendelvék alá; ó rajok a fent jelzett megállapodás egyelőre még ki nem terjesztetik. Azért a magyar árvaszékek minden magyar megkere-
dályotik meg azt, tünőd\'ók magában a a lovag. Eb, félre bú, félre aggodalom, h* baj van, az caak cselédeimet érheti, ások pedig sokkal is hüebbek, semhogy elárolnácak, még életük arán sem. Hanem ex hát sikerűit; felséges gyerek ez a Bankó Liíiló, ügyes, érti a módját. No de nem U hasin álom többet ilyesmikre addig — mig ismét tiükségem sem letz ri. Hja az csak ngy megy."
Mig igy tűnődött, azalatt viaszatért szolgája, tudtára adi, hogy bátran lehet menni, mert semmit a mi gyaotui volna, o vett észre.
mJ6, moet elmehetsz haza. — Menj,
parnocaolá a még mindig ott 411(5 cse
lédnek.* :
.Igenis, felelt az e agy tett mintha haza tartana, do mihelyest mfgfordalt a lovag, a szolga is követé a bokrok közt lappangva.
Amiatt a lovag egy partos helyhez ért, ahol egy bokrot széjjel nyitva as ott előtűnő nyilason behatolt. Kövessük őt. A pokoü setétségben mi Lsem Ishetett litui, mig a lovag egy magával hozott kaoóczot meg sem gyújtót1. Sxabályeze-rQeo kifaragott aJhgat volt, mely teker-véayts meneteivel mindmélyebbrchutolt. A végén egy hatalmas ajtó tűnt fel, melyet a lovag kinyitva, egy tágasabb bar-Uog télé nyiíáaba jutott, hol jobbrt is balra kél-ké: étin tón &rős -ajtó volt, melyeknek egyikéi caeadesen megkopogtatta. „Semmi válasz, hm, bizony<»«an duzzognak . . , majd megbékülsek, Bzol és foleietet nem várva, belökte as aj\'Ót, mim hangos sikoly halUtssotl a kis lüa dérileg berendel*!t cseíUWI, mely vili gosságát felülről, sziklák közé fürt lyukakon keresztül nyerá A batorzat klelégi-
TARCZA.
Barna Bandi.
liecskoreki csárda; vagyon uyugodat.nn, Mintha CJftk BE élet Oíl\'érve meghalna. Halvány mécs piilogat txotnora «soblbm Fodor Erűi t anyja van olt buEulisban
.Krzai, édei lányom, mi feküdt «:T->dro ? Hova lelt ítóp orez»d rórsapiros tolje? Veretik a szk.im élted hcrv.dat.in. Gond veri anyádat napján, ejsEakiíjan.* — .Anyám, 6do* anyAm, bocuuson meg ú Le 1 Nagy ai én szivemnek, hajh nagy »* ü vét Fektessen engfiraet halálos á^yambn, No legyen utinam sírva gondoldtja ! Lá,tj» hervadájOm, nem sokáig úlek ; ií*it ax én siorelmem álombontó vélek. Anyum, <Sde* anyum, (UzOii a világba ! — B«rn* Bundi ulvo a ítlvem virágja.." „Mit leányom? to már nem i, Tajry onicdn Futó B«effÓDy-l«g6ny t*eretójo Iminél ? Kérjed a jó htent kegya* irgklomru ■ Ne veuű lelkűdet a kínos pokolba ! Gononb.i Tort tíiveJ hogyha mog i» szaka Gyzlá*attal ne fead fiirült hajszálamat [■
Megy1 a ptisstík fia „villám* lova hítán, Pihenője Ie»r a beokeroki gátnál. Előtte, utána tengert vet a *ápor; Jó lova nyomába G vsgdsl rí II ám-tábor. S mint a ftllegvon" tiíliittak fntinn, Á.% öldEJrű sereg ngy rohan titnnit. „Kodor Krasi lelkem Társi-o *M>ret3d.e? I>exz c lágy öledben <5dc* pihenőjéig It, ukax-e hajad ArvaJAny-folyisa ;, Hám ragyog-e nemed impsusir-hal\'ásfi-, Harmktoi ajakad, a hatódó hnjnal, "ejTKjujtja e aEW«m ttaes c»ükja:*»I?.... ÍTejh lovam, hojli .villám",nem mesise * Tii Siúko vúe majdan nyouodaí elt3Ms*.\'
Hejh Bandi, minődnek lőhet fecake-íMruy*, F^lülUetsi akár a zivatar határit; Vérforrást üt rajtad didötód Bolyóju Fejed felett cultoff h halál hollója."

Becik\'Teki csirJa ; vagyon nvog\'Odalroa; S«íp escndei"!! alnik Fodor Erűi *nvja Ertji maga künn a becakereki gátnál\' Futó pülinatot pilUaatra izámlál. .Barna ÜKndt leikcm, de *okáir ké.cl ! KörOIfont a. éjfél «ÖLÍt Olelélsel. Várlak én ia téged Add* Síelésre, Lángoló izen-lem & síirera verese. Siess bárjaimba s e\'riagatUk szépen. Itt Alitól ölemben én ttep OdrOiségem. lla áikoi ia anyám, hl ver ii -» Utón : Nem tagad mag téged soha ai én szivem."
Síeli át a Tinit Barna Bandi méné, Habfodro* derékkal lép Ertti elébe. Lomban gudáji, hklva nyCifi ajka: .Hejls,... rejU .. el... itt...jönnek. né*x... né«.
a túlpartra!...*
„Batd!. üdvriBtí-gcm, éa éd\'■ sjerelraem, Ég, /öld, ogygyé íiakad, Ciiseíoly elÜtlem. így sújtott agyon a n&gv Ittennek átka. Hogy lEOgéaj-legényoek leitom & babája!\'
Píros Térben mosdik Tisza TÚe habja. Fodor Emi benne babáját ringatja ; Keltené, keltene édes ölelésbe, Dc aUi\'k neki ít a siivo verése.
Itocskercki cjiirJa ; vagvon nyugodalma . Várja, várja lányát a megSrOU anya.
SZALAY SÁNDOR.
A b 0 H z u.
PÁSLEK s ANDOK MI.
(Folytatás 6B vége) ,HiU ón lovag m^gongcdi, hogj
,Jdjj, csak Bieagelolt !*
Murs harczi lován nem azagoldolt gyoreabban, mist Zarancii és lenérete, a hidog tóit levegő nem voll képes az ií-znduágot tlnvoniDÍ, mely eiiraaz>á a lovagokat. Lovag ée ló leheleto megf*-gyolt ét ködseerflleg maradt el m^g«tt(lk,

a hó ropogott lábaik alatl és miatbacssn dee nyugalmat sajnálni, rítt midőn ráléplek. De s. aÍQléa hasztalan volt, mert mikor & lovnp várát már látni kellett volna, a diszee kastély helyett füstölgő rum tárult eléjük.
rEleooorim, zokogi a lovag, lepattanva lováról, fatott. a kastély minden termét karetzttUkuUttA, oeje nevé= h«i-gtisUti, de arra ca»k a falak felöltek. Itt ott ha ixolgÜDak holttestei valáotk láthaUik, melyek még akkor is barkókban Moritva urták a védelemre emelt kardot. Andris miadeoltt nyomában, és midŐD a keresé* hawlalm volt, a két rolcoasienvedő lé\'flk talilkozolt éa egymás karjába borulva rakodtok a füstölgő romok feleit „boszat a gaz Zord lovag ellea.*
Y. A boszn.
A történtek aténi aapon Zord lo cagot látjuk egyik txolgájavul a var merodek atjAn ax erdő felé haladni. Mindkettő mé!y hallgatásba és gondolat-jaiba vala merülve s mi sem hallatszott, mint olykor-olykor egy századon tölgy recsegése. Ai erdőben a lovag előre küldötte szolgáját, hogy mint utasíta, nézsen körül, ha oom lát-e semmi gyanún j«let vagy olyasmit, ami óvukodisra in teáé. A szolga előre eietell, a lovag pedig éde» motolylyal ajkain \\MHLU ballagoít u\'ána.
D£gyszer vaUháia tnégia körmeim közé kerül tói szép m darám, c*ak as az ogy aggaszt, hogy hol késhetnek ily sokáig Keryékhux küldött embereim Kfthaha, szép limgatókut k»pnakr <r*.\\Ó bao szépeket. De nem történ:-c valiimi baj, Dtm fedezték o fel terrükst én aka-

tőleg fényes volt, kényelmes tiralinyok a nyugvásra csalogatván. — A kiállás •gy fiatal és a kanóc* világításánál felelte báj ló arcza hölgytől eredt, ki sgy másik magas, nyúlánk, de beteges kinézetű leányka keblére limait.
„Jé napot, kedves foglyaim, BZÓI a lovag, hangjának miaél cagyobb nyájasaigát iparkodván kölcsönözni. Megszokott-e már bájoló Eleonórám?"
.Zord. lovag, hit kegyed azaz alá\' való hitvány gaz ember, ki éjnek idején / elhurcsoltatoU?\'
»No lám, a galambnak U van epéje, felelt Zord lovag a nŐbÖE közeledve, míg saemei pokoli fónybeo csillogtak.*
BNe köieJÍU hotiam pisskog keséddel, mely oly sok u-egéaj nőnek véaxlhozá volt!"
.Ilona, eredi cielládba^iól s fiatalabbikhoz, kí tárnán nézett, hol a hölgyre, hol a lovagra!"
,Ne hsdj itt, kedvee Ilonám, kö-gött Kteonora halvány arca leánykának, ne hallgim <•% ördög szavaira !"
„Ilona, ht. cnoLdom, eredj, dőrgé a lovag borxaszté pills.ntásokat votre a megfélemledalt leányzóra!\'
De a helyett, hogy elment volna, lég seorosabban Elco.ioráhox simult és ekkor, mintegy bátorságot meritvo, feles, kiállto-.t: — .Istenem, !égy tanún-., hogy sak az éo haliamon keresztül julhat pokoli uándékával Eleonórához!\'
• Hallgas*, még csak meg is mersz moUianni, orditá, rárohaova a leányra,-akí- egy ruhája al&tt rejtegetett kőv^l védrlmexte magát a dübábon ŐrOJt !&vag allcoébec. Klconora megkövBlv© názé e borzalmas jelenetet, melynek is csak mi :hetett más a véga,. mint a gyeng* ga-

. sósét ELZ osztrák bíróságok elfogadni s lefordítás végett a bécsi igazságügy minisztériumból küldeni kötelesek,
A tőzsdei biróságflgy-
C) A miDisEté\'raloBkWiptéiBtl felirat
(Folytatás «<s vége.) Legerősebb megszorítást tártaim*) R jiivaalat S6. §■* ** Alul, hogy sicrtód felektől megtagadj* aton jugot, mellet 18t>8. LJV. foglalt törvényketéai rendu tás 395. § a a választott\'b.rótigokrtekío tétében egyáltalán «nged, t.i.,-hogy min den ügyletben, kivéve azokat, melyei iránt a rendes birói illetfiségiÖI elléréanel helye :ninoa,vii főiek egy. Táltsztott bíró
- ■ A- -forgal mi -éieti»k-yaaa*k-*-k«t« kedelmi ügyleteken kívül számos mái nemű ügyletei, .például cserhintisi, gt bacsszállUisi, erdovágási stb. Ügyletek, melyekből támadható pere* kérdések elintézése ugjaBazon tekintetek alá esnek, mint a kereskedelmiek. Matatja ezt ép az u körülmény, hogy agssdavilág ae iparosok, jyáre^okj ;k ijlö^fél«j villái kozdk kö róben ép oly hü" b\'arátjii és tisztelői támadtak a tŐzsdebíróságnak, mint a kereskedelmi körökben, fl hogy mrademi ■ körók ép oly vi\'ilis órdeköktiek tartják a lótsdebirÓságnak szabad használásai eddigi mérvben saját per«e ügyeikben, mint a kereskedők-
Egyiltalán nínci meggyŐíS tör-véoyhozáai indok arra nézve, hogy miérl vihessék a szerződő felek bármely polgári ügyöket, — kivéve azokat, mnlyeknél a rendes illetőségtől "HÓÓraek a törvény értelmében helye nincs — válattlotl bíróság e[é s miért ne te beadók azt s felek a forgalomnak\' nongy is «iirgfa elbánást . igénylő ügyleteivel. A kösöoséges vátast-tott bíróság is törvényt nnm tudó laikus elemekből áll, ninca törvéoviudii eluöke és Ítélete végrehajtó.
Habár a tízsddbirá«agnil ezen ri szonyok Bxiotéa fen-forognak, íenfofüg még ezenkívül azon nsgy horderővei bixo körülmény, bogy eljárása törvény ál\'al biztositott rövidebb és egyszerűbb eljárási formák miatt gyorsabb és megvan az a bittosilólí, bogy a bíróságnak bizonyos időre való állandó megválasztatása álul . annak tagjai ép a tózadebiróság elé kerülői Bzokott Ügyekben nagyobb jártasai szakismeretet nyernek, az igazságos eldöntésre sokkal több bictotitékot nyújtalak 8 így a gyakorlati élet ■ kívánalmainak teljoaoQ megfelelhelnek a nélkül, h«gy &z igazságérxet csűrbit szenvedőé.
Végre H tőisdebiróaág eddigi hatás. Icörének meghagyás* mellett szói sz is, bogy annak «1 járása mindenkor csak az illeték- é» bélyegfiz«tóa mellett törléuhelik H igy az áJlumi pónitir jövedelmo ntm caoiikiiUtík, eől az eljárás álul az igaz aágszolgáltttás leendőinek egy igen toló mes rétire tévé\'étik a rended bíróságok villáiról s, ingyen végeztetik az állam

részére. .Nem lehat belátni, miért ntasitsi «t az iSsm es»a kSnn/ité*tamagy is péoíügj i halyceÖlnkbeo.kQlÖnÖJien akkor midőn ai igazaiguolgáltatis érdekei melyek mindenkor a pénzügyi tekintetei fölé faulyesendAk, általános búsmaréssse-rÍDt a tflzsdebirótág bíráskodása áltál csorbát sem szenvedtek B a jövendőben sem szenvedhetnek.
De midŐQ az eddigi hatáskör épség ben tartásit a forgalom összesigainak érdekében néikttlöcbetetfennak -valijak, ép ez okból is, hogy tivol tarthassák mindts, a mi szahaiotan nem tartóéik a t&wdebjrósig hatásköréhet, van szeren c*énk Icővetkező pontokban körülírni töisdebiróság hatáskörét , mely eddigi határvonala t nem terjeszti ki JÚWp, hanem,- rafely ceapán fissbftto-i&a.iíiapitja meg ast,mit a. hatásköm nézve a tőzsdei rendszabály 2-i. § a tartalmaz.
E szerint * tozadebirósághatásköré hez utaltatnának, meg fel előleg a jogügy: bizotUig javaslata 86. § áoak :
\' a) állampapírok, részvényük vagy lás a kereskedelmi forgalom tárgya kép«ső értékpapírokra vonatkozólag tőzsdén kötöttmmdeii ügyletből fölmerül peres kérdés;
b) a kereskedelmi forgalom tárgyai
képezó gabonára, termény- vagy gyárt
mány árura vonatkozólxg a tÓuáéa vagy
a gabonacsarnokban kötőt tunidet. Ugy
létből fölmerült per«s kérded;
c) a kereskedők kiizütt kötött keres
edeimi ügyletekből felmerült pű-rcs kár
déaek, ha a felek mwgukat ezen kivételét \'óságnak írásban alávetőitek; vagy ha ügylet tőzsdebirósígi vagy tőzsdeszok váuyi kikötést tartalmazó tőzsdeügynöki (alkuszi) kötjegyeL kifogásnőikül elfagad
iák; úgyszintén, ba az Ügy Int az áru- és érléktoÉsdeszokásaira írásban való világos hiv*tkoxás*al akár a totó- alkalmával, akár később köttetett m-g. (TŐwdei
end.zabály 24. §.)
d) A közkereseti tina-igok, a betéti
lirsaaigok s az alkalmi egyesülések tagjai
közölt az 6Kye»ülésJ, illetőleg társasági
-iszonyból felmerülő peres kérdések, ba felek magukat ezen kivétele* bíróságnak fisban kifejezetten akar az egyesülési, IIetilig társsftági siersődés megkötéaeul-;slmával, akár később alávetették ;
e) kereskedelmi utalványokból,
nemkülönben pénzfizetés vagy h^lye.te-
thető dolgok, vagy értékpapírok n*illi sa iránt visszteher kikötése nélkül iálütott és roDdeletre tzúló kötelező jegyekből falmerült pered kérdések, ha ezen kivételes birós-^jk illetőségi az látványban illetőleg kötelező jegyben ikötve v-an;
f) egyfelől kereskedik, másfelől
nem kereskedők között létrejött ulyan
Ügyletből felmerült peres kérdétak, a
mely az Üpylet az 1875- éri XXXVII. t.
z. 258, 259, 260, 26i §§ «i énelmébeu »bár csak az egyik szerződő félre nézve

Z AX AI KÖUÖNÍ
ii kereskedelmi ügyUtet képei, hl a felet magokat esea kivételes a birosigra nagy ■sokványnkra való hivatkozissal írásbaa kifejmeiten •kir az Ügylet kötése alkui maiul, ukár később alivetették;
g) DdDi kereskedő termelőknek gyárosuk nak és a kisipar körét meghaladó üzlettel biró iparosoknak sem kereskedők kel kötött oly ad ügylateíbol fölmerült pe rés kérdések, a mely ügyletek az iparukhoz tartozó termények,gyartmányűkvagy iparcsikkok vételét, ssillítisát, ál- vagy feldolgozását tárgyazzák, meg ha az Ügy Üt egyik Mí-rrŐdő félre DÓzce setn képez koreskedelcuí ügyletet, ha a felek magukat esöQ kivételesbirúságnak írásban if"jfttclien akár az ügylot fcfliéis livkl, akár ké<6bb tJivetulték;
, b) a-tőmdeti vagy a g«bonaosarnok-b >n kölö\'t iigylelköxvelitófiébol felmerült peres kérdések körveüuuüi ; más bel_ en kötött ügylet közvetítéséből felmeiült peres kérdések akkor, hu •« Ügylet & szerződök csak egyikéro nézve is keres kedelmi ügyletei kép-z, azon BxersÓdó ellenél-e", ki az ulkuB^ugj-nök kfuveüto) irányában írásban kifijiTctten ezen kívé teles bíróságoaV magáiulávft-\'tie ;
í) ogjfelöl « kőzraklAri rálUlat,
láafetűl a közraktári jegy (áru- és zálog-
gy) birtokona között u. közraktári
jjylelbűi felraerült p-r»-8 kördftí-ik, bi
ezen* kivételes biróíigek ilkt\'\'.sége a
vállalatnak kdeié telt líilolí n^bátyuiban
1875. XXXVII. t. c«. 436. %.) kikötve
ran. —
Olyan j\'>güg> let tokiülolébun.
melyro nézve emu kivéwlrs biró=
il!etőfl«:gö a jelen törvénynek hatályba
leple elölt innr kíkÖttete:t, ezen iUetűiiég
jelen törvény állal változást nem
A uit » 86. §. végruondatábun
■irtklmxzuU Mzervezést módozatut illeti,
ciu habozunk kijelenteni, hogy uz eluölt
n alelnök kÍQfVnzéüe\'C nrro hftly^it^ljük.
í\'ekinteltel arra, hogy ez a kérdés már
mperilLnak lekinibatű, raiudun részleges
indt iCoUsit foieilegüsoek tekiulünk. Ez
irányban Nagy m él lóságod álul történt
nyilatkozat a közkiváoalumuak megfelel
é* kött-lességünknek Unjuk ezért hálánk
□ak ez alkalommal •iasleleUel kifejezést
adni.
üulunk további a 87..§. mUudik. >^keidé«ére, mely iiitézkudik AZ iránt. iogy a fél Bzemélyes megjeleuésro idézhető s hozzá kérdések intézhetők, de nem inléxkedik azon eshetőség: e, ha az idtíznU féi többszöri meghívás daczára sem jelennék meg.
Végül a 88. 89. §§-t>kb*t> engedélyezett felfolyamodáat helj eacljük, de ■\' *edé^t kérünk ar eil-n, hogy az ok
.ül VMIÓ felfolyatiiodasnulc uleje vétos
*ék s a tnrvéoy intézkedjék a/on eaelekrtí, a melyekben elszánt m«.kxcdt)>ígból az léí^t jogerőre emelki dédéuek úa végre-".jtáeiQak elodázásH ciéloztulik.
Ugy biszszük, bogy az elúbbíekbeo tőzsdebirósági intétmény hatáskörét

.olykópoö határ vonatoztak, mely ajog domány szempontjából méltányosnak, gazdaság! élőt követelményei tekintetéből pedig határozottan kívánatosnak ismerhető el.
Közgazdaságunk termelő, fogyasztó és közvetítő tényezőinek egyaránt képez vén életbevágó érdekét a tőzsdebirÚBágnak az általunk javasolt alakban való létesítése és ai általunk kijelölt jog- ét hatáskörben vuló működése, hazafias bizalommal ese-detüak Nagy méltóságod előtt, hogy kérelmünknek az intézmény jövőjének: biztosítása erdőkében az országgyűlései érvényt szerezni mélt&stassék.
Készséggel állunk Nagyméltósigoi rmdclkezésére, ba javallatunk behatób és részi t>te»b indokolásira bcunÜoke felhívni méltóstatnék,ámbár azt hiBSszük, hogy az az egyaierü tény, miszerint o javaslat a fŐváro) összes érdekeltazaktee-tületeinek hozzájárniásáyal dolgoztatott ki és terjesztetik föl, magiban véve igen méitáoyíandó indokot tartalmas.
Ügyünket Nagy méltóságod hazafias jóindulatába ajánlva, vagyunk
Budapesten 1881. (A tizenöt fővárosi szaktóstület képviselőinek aláírása,)
A töryéuykezés köréből.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke a sala-eger-
ttégi kir. lörpénytséknil. 18 8 1. évi április 6-án.
36.B/81. Sz. 1. Molnár Siudor lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás. 6-LB/81. Sz. I. Péter J<Jz*of a lársa ipissal vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
Április 7-én. 2308-B/80. Sz. 1. Metriciky Ujo nyilvános erőszakussiggal vádolt elleni ügyben vég árgyalAe.
27Ö4.IÍ/80. SÍ. I, Breszkócs István és társai emberöléssel rád ni tak allt-u ügyben végliríiyalás.
33.B/81. Ss. 1. Sxabó látván súlyúi testi sértéuel vádolt ellőni ügyben vég tárgyalás.
121.B/81. Sz. l; Kertész Tili József a* umberölédsfil vádoltak elleni ügy ben végtárgyalás. •
Április 9-én. 5OÍB/81. Sí. 1. Horváth B*lázs kkaaztáaskl vádolt elleni Ügyben 2 od bírósági ítélethirdetés.
Április 1 3 • 4 u. 2433/81. Leu\'Küngös Tóth Isiváu lopással vádolt elUní Ügy be Q végtirgy
Április 20-án. 181.B/81. Sz. 1. Hirschl Miksa társai k&ithatO\'ág elleni erőszakkal vádoltak elleni Ügyben végtárgyalás.
268B/8I. Sz. 1. Vcrljáa Gusztáv líkkaaztáasal \\idolt elleni ügyben vég ;árgyaI4s.
244.B/81.Sz. 1. Szőke Pál B tArfl*i ulyos testi sértéssel vádoltak olU-ni Ügy ben végtárgyalás.
4813/81. Let. Fehér János B társai lopással vádoltak elleni Ügyben végiirgy.

ÁPRILIS 3-án 1881.
A p r i 1 u 2 1 én.
2389.B/80. Sz. 1. Olih József és tirsai tolvajlással vádoltak elinni Dgyben megtárgyalás.
2598.B/80 S». 1. R«osek Márton sik-
küttztássnl vddolt elleni ügyben végUr?v
Április 2 3 án. "\'
545.B/81. Sz. 1. Bejueki Farencz s tana Bulyos testi 8értén4<;l vidoltak elleni ügyben 3-ad bírósági ítélethirdetés
546.B/81 Sz. I Fiirst Alberts társa sikkasztissal TidolUk oilen> ügyben 3->d birósági ítélethirdetés.
597.B/81. Sz. I. Wikulis Erzsébet férj. Szeres Istvánná tolvajlással vádolt ellcui ügyb«n 3-ad bir. itéiothirdalés
59S.B/81 Sz. I.Cs*r«AnyésFeron« lopáasttl vádolt elleuj iigybuu 3 ad bir Ítélethirdetés.
599.B/81. Sz. 1. Pujcselt József s ■ársai Bulyos testi stírtéssei vádolt olleni ügyben 2-o<l bir. ítélclhirdotés. Április 27-én.
284.B/81. Sz. 1. Tóth Károly B,uj. togatással vádolt elleni upt-ben veitárír
312.365.B/81. L,L Németh Vendel
s társa lopással vádoltak elleni ügyben
vegtirgyalas. ;
Aprili, 28in.
2463.B/80. Sí. I. Polgár Perenez hamis esküvésael vádolt elleni tievben végláreralAs.
2695,2882.B/80. Eeimer Alb»rth«-ini« ukir-t készitóssol vádolt olleni Ugybea • égtirsyal»s.
338.B/81. Sz. 1. Csatár György h.. mis okirat késiiléísel vádolt elleni ügy. b ^l
gj
Április 30-án. 640.B/81. Ss. 1. özv. Vida Józ«efné gyermnkgyilkoasággil vidolt elleni ügy-boo 2-od bir. itélttuirdetés.
G49.B/8I. Sz. I. üulog Józsefstár«» tnbcröléssel vádoltak elleni Qgybea 2<od bir. ítélethirdetés.
G58.B/81. Sz. 1. Berki Ferenci > «rsa hatósági k&z«g elleni erőszakkal ádoliak elleni ügyben 2 od bir. Ítélet-hirdetés.
C59.B/81. Sz. I. Horváth Józsof Márton fia s társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügybea 2-od bírósági itéleluirdutés.
0G8B/81. Sz. 1. Kustán (Káoki) József s tárxai lopással vádoltak cMeui ügybttn 2-od bir. ítélethirdetés.
Égerszögen, 1881. márczius 27 én MUZSIK KÁLMÁN
Ilolyl llírrk.
- . Ü FENSÉGE, a trónörökös
menyegzóje májas 10-éu tar la ük meg
Bécsben.
— Érdekes bűnügyi vágtár^ya-
lá» fol^t l« a nagr-k-ioizsai kir. törvény-
szöknél raárcz. 31 6a, este tél nyolez óra-
kor hirdettetett ki az ítélet. Jövő szá
munkban lüreüia közleményt hoznak.lambnkk a ragadozó keselyű által tör lém legyízetéBe. Szegény Ilon élettelenül !«• küdt á földón, a lovag pedig nem ismer re gátul, mely pokoli szándékában felUruii tathatla volna, Eleonórához rohant.
.Mrst már végre az enyém v»gy, Ühegé és karjaival á\'.ölelé Eleouorát és magával tmrczolni akarta, Eleonóra gyen géd kezét a lovag torkára forrásttí, k kiB rótsAfl körmök mélyen vésődlek a vaeszoritáa alatt kékülő lovag torkába, — de az aczéleiö* karok ntóvégre íi csak ongedoi .voltak kénytelenek, mért EUonora karjai lehanya\'lottak ée zsibba d&s kőidé elárasztani egész lényét. —\' Egy pillanat múlva magához tért és messze el]5ké a kdzelgS. lovagot, de ez kaján tnosolylyal ismét hozzá rohant és
egy perc* ekkor, mintha az
ég szakadt volna le, egy nehéz test zaha-nása .hatlatisott és a lovag aiöldön elterülve, küzkGdőtt otldnével. ■
Zerendi ár András nem sokáig tan* kodhzttak, mert rogtCaí tettre volt szűk* ség. Andris élettíljes tervét elő«dá_ a lovagnak és nem is fontolgatva tovább a dolgot, annak kivivéfléhez fogtak. Andris elvállt a lovagtól, ki az időkőzben megérkezett hölgjret Bódog lovag várába kiséré. Blöícssük Andrist, aki a nem messze eső Zord lovag vára alá ért, hol kissé pihenni akarván, ledőlt a hóra, itt . azonban alig ült pár pereiig, midén halk beszélgetést hallott feje felett. Két szolga jött le a meredek Tár utón.
■— A madár már kalitkájában vas, szól ai öregebb at ifjsbbhoz.* —
— „Ahonnét bajos lesz kiröptetai,
felel a másik, nomis hiszem, hogy ismerje
valaki azt a helyet, benn ar erdőben egy
domboldalban, ki is gondolna ott rejtőkre.*
— Ma odamegyek, szól az öreg, a
lovaggal, ki ma fogia tenni al8,ő lilóg*.
■ táaát.\' — . ■ ■ ■ -
-Andris lélegzetét i» elfojtva figyelt.
— „Gyönyörű tflreibtóe az s Zeren
diné, n] játékszer, miután\' a másikat a
várnagy leinyit megnnta" amint ez meg-
■ hallotia Andris, mindjárt készen volt
tervével, mert hatalmas pálosit két kézbe
kapva, as el*ű ezolgit, ki akkor lépett a

kra, egy csapással letértté, B míolúit a "t védhott* volnu ia»g:it. már az is rei itatta a földet.
,Ei meg volna, BZÓI remegő bau-a felindulástól, most c>ik hamar az lakartt^bozlátni, mielőtt valaki valamit izrevehetne. As Öregebb Biol^a ruháját sveté és sajátja fölé ölté, a hullákat pe ig beljebb harcrólva, hóval befedésé, a " lől píros -havat ped\'g elttkariiván tsztával cserélé fel.
„Most tettre fel, be A várba. Iste-iem, fohástkodék, segíts jó szándékom-ian és boesás meg e »OK kiontott vérért " Tsüggedés nélkül felment a várba, de oki ott nem maradhatott, mert ott ben taUottm meg, hogy a szolgák a faluba oldeltek, hol a fiatalabbikra bizonyos eendő tolt bízva, az öregebbnek pedig irról értesitést kellett hozni. A ndris tehát EÜopÓdzott a várból, éi egyenesen Zerend ára felé tsrtott, hol m«gLudu,hogy a 3vag Bódog virába ment. Kgyík csatlós aak meghagyta, bogy baiadékUlanul óra ülj fin és sdja tadtira, hogy délben 2ord lorag erdejÓbea a déli oídalon Fekvő iorabnil várjon engem jól elrejtőzve.* Dolgát végezvén, vi^zRsieteU Zord árába, hol bejelentett^ a lovagnak a alubeti dolgok sikeres bevégzését; « igyszersmind kérte a további parancsot 3ugy dobogott Andris szire, midőn amial iUzolga allwtt Zord lovag «lőttj ére«te így minden csepp vére fejébe tódalt, ely azt szétrepedeasel fenyegeti. Ha most óazreveszi a lovag »játékot, mit vele Andris ttsötl, h* -megtudja, hogy __idris és nem a valódi szolga áli elölte, ,kkor vége az egész tervnek, vége három let boldogságáoak. Hál* az uralkodó élhomilynak, melynek legsűrűbbjét a isobiban keresé fel Andris, hala az ügyes j saskirosásaak, mslyben remekelt, de egnagyobb hila ama méUzásnak, mely i lovag égés* lányét elfoglal*. — „Délien kövatni foges, ngy is tuiod, hová, Imehetzz!"
L^tetetlea leirat azt as örömet, nit érzett Andris szivébeo, mert ögyök \'élig nyerve és biztos volt,
A többit tndjuk; as ellenfél Zerendi ki a kitütótt időre noatosan meg-

jléa ügyesen elrejt/izött a bokrokban. Midőn Zord lovag szép zsákmányát már jdnem a magiénak mondhatta, meg ont Zerend _és a. gaz lovagot fűidre teritvén, megnyilá azon irtózatos küz-ielmet, mely közöttük kiffljlúdött, mely égre is &ord lovag legyOzeléséve! végzö-<Ht. Andris adu meg neki a kegyelem-öfési, mely után a lovag kilehelve go-osz lelkét, megmenekült a földi létnek lerheitűl, hegy a pokol kínjaival cairélje ■el azt. Eleonóra, ki flájulva feküdt Ilon sellett, csakhamar feleszmélt Zerend \'orró csókjaitól elhalmozva és midőn íemei Zord élettelen hullájára estek, el. kollá magái «a mintegy elrejlüsendÖ a ár elhárított veszély elől férje keblére
„Ilonám, kedves Ilonám ébredj, Lrák mog a* édes viszontlátás Örömeit Lodris e kitörÓ ss»vai, — mily régen >m láttalak és most akarsz elhagyni; — Drj mitgadh(Vi, szeretett Ilonám, hit nem Lépes forró csókom beléd éltet lehelni,, eokogá forró cwókjaivKl boriivá Ilona hó fehér hideg arciát.
- Eleonor* megemlékezvén Iloocak idaengedti ápolisáról, sietett Andrissal ■ütt Il>mál felenielűi és az ágyra fek-li; itt hosszáé dőrzaaiések útin végre --isszató-1 a hideg testbe az élet melege, treza pirulni, melle emelkedni kezdett, nidŐn végre egéazeu magihoz tért és römiikolyÍTal boralt Örökre elveszettnek itt kedves Andrisa keblére, hol ayngod-in kizokoghatta magát a hossBas tivolit alat\'. ki&llott szoovedésekéri. Nem okát időztek, mert mielőbb óhaj tik cl-lagyni tzt a helyot, mely két sseretŐ szívnek börtöoe volt és hogy soha ri ne ikadhasson ama helyre senki, Zárasd lesirta as ajtöt, a kulcsot pedig measxe ildobi és elhatározi az alagút betemet-LéséU
A rombadŐlt várban már vártak a :edves víodégekre, az Öreg Bódog lovag is Kálmán fia, karján a megmentett bölgygyel, kit ugy matatott be az érkező társaságaik, mint előbb csak ÍZÍTÖ, jelen ieg pedig a világaiul U elismert jegyatét.

Kettős mennyegzőt ültsk Bódog lovag variban. Kálmánét Advigával — Kéry gyönyörű leányával — és Andrisét, :i velük lakott, — n szegóay hervadó .Ionnal, fogadott t^BtvéVjdvel. Andris azonban nem sokáig bírhatta íorrÓn szere telt Ilonját, mert az a kiállt testi éa lelki jzaovedés«k alatt moglörteB, mint gyenge liliomszil a sirba hányat ti ott. Andris kétségbeesve borult Ilon friss sírhat mára éa ott esküdött fel Istennek örökös har-ezosávi és fogadisit tett követé, mert ellenállva tt lovagok Őszinte marasztalásának a szentföldre zarándokolt, hol a Johauiták sor-ti között a vad moslunek jlleui harozban dicsőén küzdve halt meg.
Fel IK, le is.
redrti r«eénj.
Irts:
£ 1 i 6 rén.
I. K..król-fotra
— Hja köDOya gudagaak leoaio,
ur&skodai* Rteseostern . arsmn.k —
moadj&k i^ftn Bok»n — hogyha oly düs
gasdagok vuhak amk a« aldult jó aíülJi,
Tagy igeo, de igen kedvea, a aí úrban
boMogult haííyomÍDyoi.<Si. KöooyQ most
kiilienie a más szBrxflméoyébAl. Mas Ke
rnével a v«k í> lát. A hovi » sKreocse
egyiier bofó-tkoli magit, helyoabbra:
méllóstatik, kegyeskedik, ily igen kellé
mes udTaríatlKO&agot elkCveloi, onnan
nem egyham.tr távolik el i oly dicséretre
meluSan rag. Síkodíi Bserep<at iparkodik
jilstajii, miut a aságény embernél at a
kiallhatlaa aserencaétlenség, az emberhez
nti bogancsként hozxátapadé nyomor és
in&ég.
Pedig kit a kik így gondolkodtak nem volt n egyszer igazak! Fogadjak ctalatkozisukért őszinte részvétünket.
— Á láritari beszéd, — mondi egy
pttypoty ember, — megnyerte a lutrit és
— aociaz I Igenis est joT tudom, mert ax
én bátyámnak a bansaa Uoczl barát)aT a
ki a. ksnfMii Hton lakik, • » kivel mittdig
együtt aligoviosaznak a- Hangáriába in

balon, ennek a tátijának a hitelen rzőke huju bátyja a Kancsal fiának a cíiaoa-biczegű Krumpiciek testvére igy benőit véle eogler.derül éa chinéztrül, mint cn most magával szemtül szembe, hogy ígűuis a-lutriD nyert, egy rongyos 1.2 krajízárűa irünni vöröd reakontóu ezékótoroó éa * iő re im ereta ruf.
Kz ts elvetette a sulykot. — A snbiczk! — sióit egy mord ikintetü férfiú — valós*)uUlbg at^entá-dmot csinált és a többi euzelera, ecze-tóra; annál gazdagodott meg oiy hamar jól tudom, el ia árulhatnám, de én nem Tük olyan ite* ember. Ez is elvetette a sulykot.
Dehogy kérem alásan! Volt ie
erre bátorsága. Ismerem a nyulsitivüsc-gót kérem alásan, Pe mieo czirkulériát stDált kérem alásan, vagy pedigesperlig->n ciikkasított kérem aláían. 3etört va-tmí boltot é» aiutin átkulcscs*! isi keim Rlásan és elemeit mindent. Egyr^errs em gazdagodhatotl meg másként ugy ízony kérem alásan.
Ez is elvetette a sulykot. Tehát ba sem g**dag rokonai, szö-ü n«m voluk Riesonstem nrnak. a kik tin reátoaradt volna «gy aiép j,vagyo-ocaka" (olyan h*rczíg valami), sem « itrin nem nyert, akkor hát hounaa és liből lett oly hamar bankárrá?
Erről bizony maga Bieaenstern ur « caodilkozólag gondolkodott néha néha. Még önmaga is cuodálta a sors ezen áldott jó viU\'oxásit.
Nem is volt Ő mii mint a „szeren-
e fia." Mint minden szegény — még á
,nyaru időkben — agy Riesenstera ur
azon gondolkodott, töprenkedatt sokat,
)gy mik,éu; juthatna jobb sorához. Ha
in valami óhaj, melylyel a ssegéuy em-
Sr leggyakrabban foglalkozik, agy egy
Is pénz-mag mikénti beazerezhetóse az.
Valskit elküldeni a másvilágra —
Te nem vitte rá RiweoBtem urat lelki-
„mereto. Ily betegségbe még nem esett.
Az undor fogU el, h\\ ilyesmiről hallott
vagy olvasott is. r^em érdemli meg az,
hogy embernek nevezzék, ki ilyesmire
vetemedik!" monda. Beteg az, a tirsada-
nagy betega, mely l Li "" ""

HUSZADIK

O Z h ONT— KnŐpfierMér uraa.-kamzsai
izr. hitközség karvesetóje april 10-*n
ünnepli nieg 50 éves szolgálati idejét a
nevezett httkSeségoéi, mely alkalommal
a 72 éves derék férfin több rcndbwli elia-
meréaben fog rfoz* sülni. A jubiláló a ze-
neolítatáfl terén is szorgalmasan működött,
külünössD a heg-idütanításaal foglal*tO3<
kódolt. —
— ÖHfft/Ukoaság. R&koveczi h*
tárSrtidéki születésű 22 éves Stamp.
Anlül hadnagy segédtiszt a Budapesti
állomásozó 33. gyalogezrednél, 2 nap
Mött ezredjél elhagyta és Zágrábba u\'a-
7.ött szüleit aieglAtugüUQdój iuuél m. hó
31-éii azéjj-:]i vonatul v.ir.ttunkba érke
zétt és a Szarvashoz cziir-zitt vendéglőbe
szállt, hol délbe pdJig isni\'-rellea okból
revolverre1 vég--t vetett életének. Ágyban
fekve halanickon lűttu magái meg. Teme
lése folyó hó 3-án délután 4 órakor lesz
K katona kórhasbál.

— Beküldetett hozzánk »x oszt
rák-magyar bank közgydíésóauk IIX-dik
évi Ulédéfól (1831. február 3.) szóló ki-
boceátvány teljes szövege, melyrfll annak
időjében közleményt hozmuk, moat csak
azt említjük m*g, hogy & nagy-kanizsai
fiók intézut bíráló tanácsa következő
urakból áll: Babochay György, Eben
apanger Lipót, Eisin^er Heurik, Neme
Eperjcsy. Sándor, F-ssel hofor JÓMef,
Qelaeí Guttmann Hearik, HíracheiEde
KárczRg BéU , Ollop Sámuel, Stemme
Kálmáu, Weiszinayer Mór és WelUob
József;
— Gyászhír. Báríny Ignácz, a
Csáktornyái állami tanítóképző-in tézoi
igazgatója, maga, gyermekei és rokonai
üevében mély fájdalommal jelenti, hogy
neje \'Tamási Te rés hosszas szenvedés és
R haldoklók szenleégöinek fölvétele után,
mdruzius 31 ikéa reggel 5 órakor, életé
nek 48 ik, boldog háznaságuknak 27-ik
évében elhunyt. Hűlt teteme szombaton
april 2-ikán délután 4 órakor örök ayu
gaíorora kísértetett, az engeszteU sz.-n
mise áldozat pedig hétfőn, ápril 4-ikéű
reggeli 10 órakor fog Istennek bemutat
tam. Nyugodjék bált ében, s Örök vilá
gösaág fényeskedjék Díki!
— A. keszthelyi ünk. tüzohó-egy
leL ulaú njilváuoa működése. Keaztholyen
múlt hó 27-én reggeli háromm-gyed 5
órakor u tüzoWck vészt jeUS kürtszava
riasztotta fel hnjnali édJfi álmaikból »
városlakóit. A tüz a város éizakkelet
részén levő FGyep* utcza második házá-
nál ütött ki s az erős délkeleti szél által
felkorbácsolt lángok a kigyult háttól
északra esfl szélső — s a város tulajdonát
képeső gulyás ói kondás lakul használ
. házba ia átcsaptuk. A Uogtuoger aHa elborítóLt két ház mentéiére gondola flum lehetett, azért a helyszínére elég jókor megérkezett tűzoltóink *z égő hárak kürül levő s veszélyben, forgó házak msg mentéaéhet foglak, a mi, bár nagy erő fesztliísseí uikerült is. Tüzolió-egylc\'-ÜQk-nck ez volt első nyilvános cuüködéícj ez
uuk nevezi magát — testileg, <ip beteg HZ lulkileg uagyon is, mely orvosságké p?o mérget érdemel. Sokat az orvosság — Bokiit a méreg gyógyít meg.
Pedig hány ember jutott szép va gyoohoz ily megvetendő módon.
Valakitől a zsebében ievú péozlár-ezál (tömöttet! mert az üres toJvajnak BO kell) kienulni — ez ssm fért Ossz jellomével.
Pedig hány náplopó gyakorolja műtétet.
Pénzt ceináliii, — no ezt már hu akarta volna, még akkor sem tehette volna, miután pingálási ügyessége nem
- volt sokkal nagyobb miut az abéczés
gyereknek. Ugy látszik gyerek korában
nem „nudl préd"-ea iskolába járt.
Pedig hány ember hálát ad összekulcsolt kezekkel — a lagánitatosabb ar-ezot formálva— a jóságos égnek, hogy keze még .pöngölöst" (pedig dehogy pöngl) is tud píngálni. Tegnap még sze gány tehetett — mn meg mir egyet kö hint B azt mondja rá egész nyugodtan .Igen, most már gazdag lettem!" D<
- azutáaüz sem nagy csuda, ha harmad-
negyed nap megint nyugodtan ast
mondja: .Tegnap még pompás arilak
ma meg mar sótét dutyi!"
No még mí nem volt liíesonstern ur?.... Most már mondjuk meg, hogy hát valóban mí is volt.az, ami által oly gazdaggá 15 n ?
Azt pedig nem kell hosszasan süio-getnüak, csak ezen két szóval elmond 1 hatjuk röviden :a leleményesség \':-i szerencse által.
Sokan azt mondják: akinek pénze van, annak esze is van. Fordítsuk csak
- meg ezt a kis mondást. Akinek esze van,
annak pénze is^van. Gondolkodjunk csak
fiííy keveset az elftbbin és egy kevéskét
** utóbbin. Melyiket hiszszük el barna
_rább? Azt hiszem az utóbbit.
Kiesenstern ur-ia igy volt a sors által eleinte, a rósz iUfik ben a sors által " magáidra. Pénz dolgában bizony nagyon regény, — étz dolgabau — ne mondjuk, hogy gazdag, csak tehetős volt. Áz én, a leleményesség megsaerozle a pénzt. No meg szerencséje is szépecskén volt. Mert

alkalommal állottak*ki u egylet tagjai ■az első nyilvános tQzpróbát, mely mcSl-lán elmondhatjuk: hogy a lehotÖ legns-gyobb renúb-\'D és sikeresen vég*5dÖtt. A tűzoltó egyltt tagjai az egylet megala-kuláui ótft — oem Bzámitva ama t6bbszö-rSs\'kémény tusét, melynek ai elfőjtá-sáoál egyletünk tagjai mindig jelen ?ol .lak kisebb nagyobb számmal — a jelen esetben matatták be á nyilvánosság előtt azt, hogy nemcsak né^-leE visnlik a lÜz oltó ocvut, hioera tóttal U, fáradhatlan i öufelátdon} muokássagak által iparkod nak arra méltóknak lesni. A tílz keletkezése, mint erről értesültünk szándékos gyújtásnak talajdonitható, melyet azon körülmény is megerősít, hogy a tUr oly helyen ütött ki amely lakrészben — egy öreg ember lakván ott — tüzet soha setr raknak. A tűi a pitvarba szolgáló nyitotl •padlás feljárásnil ütött ki.A kar még nem .tudhatni mennyire rag. A tttzoltó-egylet tisztikura tolJM számmal volt jelen a vész ezioholyón í dr. Singor egyleti orvos a lángok állal elhamvasztott hasak egyikében lakó nőt a kihordás alkalmával homlokát elégette « He!yssioén már gyógykezelés alá Tett. A leégett bisak kötül a város tulajdonit képeső hlx egészen, a máaík pedig, c mely négy egyén tulajdona a a külön lakrészek tűzfalak által vannak elválasztva háromnegyed részben volt biztosítva.
— RablőgyUkosság. A Böjtön
postakoctis mircs. 31 én este apölöskei \'erdőbea ismeretien tettesek által meggyil-kuhatvin, a poaU azálli\'.mány kiraboltató tt.Hirom pénzes zacakótszí llított ngyan, di tartalmát megtudnánk l«punk béaár-taig nem sikerült
— Fáklyás zene A kewtbely
Önkéntes tü»olt6\'egylet működő tagjai
R-ich Kiroly fŐpamnoDokot uületéie
évfordulója estéjén, folyó hó 31-én esti
8 órakór fáklyás zaoével tisztelték meg.
A menet a városház udvarából indult
meg. A szeretett főparancsnokot az egy
let műk&dŐ tagjai nevében Hochmath
FQlöp tűzoltó .lelkes szavakban üdvösöké.
Beich Károly főparancsnok a tiastelgők
közé ment s ott köszönte meg az cgyl«t
működő tagjainak iránta mir oly sokszor
tanúsított ragaszkodásukért és felkérte
őke!, hogy az egylet iránti kötelmeiket
mindenkor bár, de különösen a vész he
lyén a lehdlő legpontosabban — legyen
az bármi áldoiatlal összekötve teljesiUék,
s valamint a legutóbbi tüzeset alkalma
val megmutatták, hogy Önként vállalt
kötelmeiknek tettel U megtudnak felelni,
ép ugy iparkodjanak esentul is a kürt
vészt jelző aiavaira a vész színhelyén a
lehető legnagyobb gyorsasággal megje
lenni. A beszéd végeztével a itsztelgfik
a főparancsnok szűnni nem akaró éllé
lése mellett a legszebb rendben elvonult
— Csabrendelten múlt hóban
megejtett előljárósigi választásnál egy-
haugulsg meg választattak : Föcto József
bíró, Molnár Mihály helyettes bíró,
bizony ha azt veszszíik, lehet valakinek nagyon szép tahettége, képzelteégd, de ha szerencséje nincs, akkor mit ér velő ; nem érvényesítheti, nem veheti hasznát, nem lévén rá alkalom. A mít padig érvényesíteni nem lehet, avval bizony ered meny t sem lehet elérni. Ha nem jut rá alkalom, agy elrejtett marad, olyan mintha nem is volna. Lótessik, van az igaz, de mások előtt nem ismeretes.
Midőn kedves Saroltáját elvette, csak a szív volt teljesen megelégedett. Az elérte forró kívánságát, a mely után annyira epekedett, vágyódott. A zseb azonban még nem volt kielégítve.
Riesenstero ur — leszámítva szivét — azonban nem volt ^teljesen\' megelé gedve helyzetével.Egy kivánsigteljeeülése után még nem mondhatja magit aa ember egéizen boldognak:, megelégedettnek, gon dolá. A hozomáoy, melyet nejével kapott, csak nérleg volt az. ötzes értékére azt mondhatta: .Most magam sem tudom ér-e ei valamit vagy nem? Na, — mond juk inkább, hogy ér."-
Hennyi és mi lehetett az a „hozó máay ?* Néhány elkopott bútor, össze\' visssa karczolt, repedéseit, drótozott edény é« ... és ... semmi több. Az igaz, nem keltett aokat fisetniök legalább a szállításért. Eddigelé jó volt ez ÍB szükség bői. Rioseostern ur azonban minden áron arra törekedett, hogy azt az, edd igeiét* valami mÍB viltosUssa fal. .
Addig lótott-futott, mig végre «agy Örömére egy szállító ügynökségnél mint bolti szolga nyert alkalmaztatást. Nem ■dta ezt sokért. Csak a kezdet oehéz, gondola, a többi maji csak tnegyazuUn.
Az üilot tulajdonosa Szeghalmi ur C3&khamarőjzrevet(e azon szép jelenségét, hogy uj szolgájának több »t esze, mint Állásához, rangjához hasonló emberek nok. Méltányló ember lévén, rövid idő maivá megtette raktárának felügyelőjére. Ks volt a legalsó lépcsőtől fei&lé at első. —
Hogv Szeghilmi ar HvdiDoeket eibocsitotú s ól tette helyébe, arról oem tehetett A meggondolatlan, tuskés sz* kilo, mord tekintetű emb*r pedig csak őt okozU.,

BShm Jakab, Jager MihtUy, Csik Sándor, Saintó György, Kozma. József esküdtök-ook, Küflzto* Elek pén«táraoknak. Gr-ta-liluok e sikeres yilasztáiboz. A tintvi-selőknck pedig kellő erélyt s kitartást ki? inunk.
— Áthelyezés. A« ígasfigymiais-
ter Targa József alsó-lendvai jbirósilgí
írnokot a s.-egerasegi törvényszékhez,
HajÓA Sáodor s.egerazegi taséki írnokot
pedig az alsó lendvai jirisbíróságho* he
lyeste át
— Hymen- Göncz Lajos caákior-
nyai gyógyszerész jegyet váltott Pethó
Ella kisasszony nyal Csurgón. Boldogság
a frigyre!
— Légrádról írják nekünk, hogj
as elöljáróság választása megejtetelt
Tharnói Kostyál Fenincz h. segédazolga
bíró ar megmagjaratván kiküldetését, e.
népet figyelmeztetve azép jogira, kérte,
hogy emberhes illő méltósággal gyako
rolják e píllauatbaa törvény adta jogai-
icat. — A válasctai megkezdődött — é*
végződött rövid idő maivá szép csendbe]
ée rendbea.
— 8*ives kérelem. Miután
„Nefelejts" czimü d&lfüxetrn való eiőfite-
tési\' felbivásom miodenfelé ssíves fogad-
Utasban réazesült, asooban & gyűjtő ivek
eddigelé még nem jutottak viasza kesé
imhez mind; kérem igen títstelt lalame-
gyel gyűjtőimet és mindazokat, a kik
becses támogatásokkal megtisztelni óhaj
tanak, hogy gyűjtőt veiket, illetőleg meg
rendeléseiket a n/omatandó példányok
ilŐiránysata végett április hó b ig nevem
alatt Stempc (Pozsony megye) bekül
deni méltóztassanak. K. RufFy Pál.
— Hirtelen haláL Farkas An
tal vonyarcsi lakos, földmtves .mirczius
hó 30 áa esti 8 —9 óra kciött hirtelen
meghal\'. A megejtett hivatalos vissgilat
alkalmival kitűnt, hogy, neveseit egyén
Bzivszélhudésben hunyt el.
\'— Árverés Zatamegyében — Vidacaici Mária 406 frtra b. ingt. apr.26. Csáktornyán. — Takács János 1636 frtra b. iogt. apr. 21. Tóihsserdahelyen. — Szabó Lajos 46G frtra b. ingt. apr. 7, CsicsÓn. — Müller Jakab 1968 frtra b iogt. apr. 28. Síent-Péterurolt. — Kovács Ferencz 822 frtra b. ingt apr. 2S.Gelaén.
— Array Laj^s 500 írtra b. ingt. apr. 25.
Zala.Egerszegen. — Bakita Tarnál 470
frtra b. ingt. apr. 30. Gardinovecsen. —
Hegedűs János 693 frtra b. ingt. májast.
Nemes Apátiban. —\'
— Mamái rövid hírek- —
Liszt Ferencz Sopronban apr. 5-én hang
versenyt ád, innan Bécsen át Olasaor-
szagba utazik. — Jókait az irók s mű.
vészek társasága örökö* tústeletbelí elnö
kévé választotta. — Álmás-Kiséren egy
90 éves nő felakasztotta magát, mert
fiától nem kapott pénzt — tubákra. —
Ragályi Nándor orsz. képviselő meghalt.
— Ó-Szent-Miklósoo 60 éves két iker
testvér egyszerre halt meg. — Székes■
fehérvárott egy lakatost fogtak el; ki
B^hizelgéséaelt, ármánykodásának tulajdoni tá elbocsátását. Szidta ezért R\'esensternt akár a jégeaít. Fenyegette boszujival, amint csak egy meggondolatlan embertől kitelik.
— Mindenki beUlisa szerint cse
lekszik, — monda Kiesen a tern — ca&k a
meggondolatlan elhizakodotc nem látj
be hibáján. Mást kárhoztat a helyett,
hogy mást vádolna. A milyen mérvű a
meggondolatlansága valakinek, olyan a
boszaja. Utoljára ez a meggondolatlan,
dauogó, hitvány ember kész nemtelen
bossujat végre is hajtani. Nem óhajtom,
hogy találkozzam vele, nem jó néz ki
mir a csúf tárczábél eam.
A mily arinybin gyorsan növeko-dett a fizetés, oly mertékben emelkedett a háztartás kiadása i>. A Btlrün berántott főzelék «ddig csak agy került a kopott kii asctaJrft, % mint az 3rsg lábosbél a nagy zölci lalba vándorolt. Kopaszon is jó -volt as, hiszen b kedvesSarolt\'vjafőtte.
Anaint azonban Biesenstern ur állása egy fokká) emelkedett, máanap már ott dísslött egy jókora darab has a ma-gjaroaan nevezett ,csu**pijtban*. S-iot-cgy elmeillit a főselék köíött, oly szép tidag volt.
Oly jól ielett, hogy mind kedves Sarolta}*, mist! pddíg Riesenstern ur megnyalta atina az ujja végit Akár csak ficzánhns lett vulns. az a jő „auflag."
— HjaílbÍKem — szólt ilyenkor
legelégedotien Rissensterc cr kékszumu,
kedves feleségéhez — szutin igy lmssxcs kán majd csak hozzájutunk a jobb élet módhoz is.
— Ideje íe már kedvesem; eUgel
>inlődlünk, uyomorogtank mi katteokén.
Ugy ám lelkemi ^
— No hiszen most már megválto
zik minden, ssolt Riosenstem s
majd kinézte a szemeit Saroltáján,
\'— No no lelkem, de valami —, igen Tatami netn változik agy-e meg? Ax ne is változzék ám meg!
— Ugyan mi lehet az? kíváncsi
vagyok igazán reá. Hiszen te ku angyal
mindent kitalálsz..... Enel gyengéden
megcsipegette Saroltája ajkát s ráadásul
egy forró etókot U nyomott od*. ,,,

ns&it forintosokat hamisított — Nagy-Bányán Lendv«y Márton a*nlöhi*át emlékUblával jelölik meg. — Bpcste honvédemléket állítanak fel. _ A« őmg Ráczot (a prímás királyt) Dr. Lumnicter Bierenosésen opeitálta, nyakán gumi oőtt
— Szegeden a vonategjuszonyt elgásolt.
— Az idei í«gyvergyakorlatok májas és
aug. végén tartatnak.
- KMföldi rövid Mrek. -
Havannában nagyszerű dohányaratás volt. — Nísxai astnbáségésben egy magyar sem járt ssereocsétlenüi. — Brüsszel-bán robbanó bombákat késsitő olaszt fogtak cl. — Patti Adelina Parisban a nizzaiak javára hangversenyez a Trokadero-bao. — Amerika nyugati államaiban oly rettenetes idő van. hogy egész családok megfagynak, — Ax aj czir parancsára asidei költségvetést 2 milióval lejebb ssállitják. — Szerbiában nagy u isga tottsíg, hogj Románia királyság 16n.
ki nyert?
BrünE, mirez, 30-án: 71.22. 28. 30. 59,
Szinészet-
(8i.) Hirci. 3&-Ín isínre hottik Uoliéro
,A MpteK toiez" dírntt 5 felronijoi vígja
tékát Bérezik; £r?li forditáUb«n Jó níh(
falnjitan! t rtpi Aarabckat,
M DTirbiUu falniiUatott- í?
Wnt 4 meftuerott rííit-khen jol jitnottak £í:«Eftrést érdemelnek - Takic* Aéást (Arga a képxclt b»Ug ) Fel *r- \'ÍJ il/i«forina, orroe. Lcnkoy GjaU (Diifoi: -fai 3-igügety (Pur-gon Argtn orvou.) TZómivtuaé Ana* (Arg»n tsobalánya.) Lenkeyaí tinót* ítépon stkerDU — Köxöuíg kÓsép íiimban
(H.) UarcxioJ 31. CriUfirWkQD .A el>5 logényo* íaekei oíp;iionia került Palotáii F. tói. Mtod a darab mbd a<e!Ö«lis ugróbb ka«an3égat érdem ott roína. — Biloph Árpid kcÜemoi jitíki éi (Ultiért tSbbuQ msgtapsolutott. Dicsiretesea werepeltok Cttky Ilon. (a»rgít) KSaiTMní Aona (Citrókné). Modjo-wt"? Ere!iá (Erűi), Uokey Qjul (Erd5* Lirincs) ; míg Keleramn Öd3o, Siipll foü Jóuef ét FeDjrejj- Emil ax élethfl okta-tatbao tOntek ki.
— Nsazetl szbisut
Ca&tfirUSkfin mircs. 3l-£n Balogh Alajoi szarrexett lüatiriuiaU által Lakács; S. noausid aram kakau* ciimO íneke* níp: BSTB adatott eI5. As egén dsrab a u£p iletí-bSI rilaixtott azerenuéi kifej le tű cselekrínT, mely a vétkM uokítak ít ferdejígek oeveUÍ-geMMÍ títelírri erkslwi járatait esikAsQl. Ki-jili alakjai: A bijoi Zirodíiky M»ri k. (P&rixs Janoané) ii«repíben Tarn*ini (Dl Puu) éke* it élínk h*ng}ÍT»J, tiszU cstr „ éackÍTsl * kBs&naifet folytoaoa tap*oli*ri kéaitetí B*logtn4 mint (Fapo<M Eliri) ilothC jitíkíril ..v.cto hóditolt. Ligethi (Róka Mir ton) ki ílcx«Jrol és er«dett alakjával mindi| AX illám határai k5it norettet, » kosOoíéj k*d-TonoM lett. Slismerfat érdemelnek még : Kivi Kde (Jóska), Kírmö tTráxsf), KÓtírj (8i.k P«\'í) éa OyaU.fi (Sisk* Palkő) bobix»to» sic repSkb«o gyakran kihivitUk is megtapsoltat-Uk. £ derlk asiotirsulat ciak virigTuirnap-jiig ítindékoiik kSrÜnkben maradni. innéL Egcrixegre mennek.
— No hát gondolkodjál! — Ei ej!
iát... . ^ hit, ezzel hamiskásan meltéje
imult.
— Jaj kedves szentem.... .
— No megrajondjani? — Oly kod-
■cs tekintetet va Lett azzal a k.et kedves
xemávö! Riedenstero úrra, hogt nem
gjözött eleget gyönyörkMní nejn bijaio.
— Mondd! mondd édesem, meri
ha sokáig nézek abba a kedves kristály
meidbe, hát elolvadok. Ef én !
— Hit a BzereimQok nem változik
mog agy e?
— At soha! A.z mindig olyan ma
rad roint jelealeg !-
Ezzel megöle!te a kedves azökécske teromtést a eálogul egy agyancsak fórrá csókot felejtett piros Sjkára. Olj oftókot, melynek hangos ét hossvu osatta&ásira még az áleüenben dolgosé hosszú, sovány szabómester is figyelmessé lett, a csnpa kíváncsiságból az alacstóy ablakon kidugta bonon borz főjét, ast gondolván magiban: agyán kik syalakodhatnak oly nagyon és hangosan ? Mikor aiatáa az ifja boldog házaspárt pillantotta meg éppen eiiyetgvo, vállat vont s axt monda rá nyagodun : ex nem ojság nalokl Éfl ayagodUn folytatá ssarkilo mesterségét.
Uéhány bét malva Rie&eattoro nr vidámabb arczűxal jött fáradtan hasa mint máskor. Es mindjárt feltQnt SaroJ-tánnk.
-• Noielkem talán Urnát jobban ,gyünk?
— Ugy van, eltaláltad. Jó az Isten,
megaegilött. Igazin sem hittem votoa,
hogy tuayií* gondoskodik rólank. Cs«k
néhány hete, hogy megjobbította Si*g
halm: ar fisstesemet, most ismét javított
rajta. S mi Segfibb, hogy e mellett még
sem kell nehezebb mánk át végesnem,
sít még könnyebbet s a fizetésem mégis
növekedett.
— Hogy-hogy ?
— Hit as irodába jutottam b«.
— No hiszen — szóit Ríesensternné
utoljára av?ct fogaz egyszer meglepni,
bogy pttEpökoek nevezték ki az én kia
férjecskémet.
(FlUUU:

Vegyes hírek. \'.
— A babonát esár. Áx .Ul&j" , muBska lap b-wzéli, hogy II. Sándor czár \' halála előtt két héttel észrevette, hogy ablaka elátt megölt galambok hevernek. Kérdezóeködésóre az udvari cselédek azt ad tik etÓ, hogy valatní oagy madár, 888 vagy keselyű Öidoei a galambokat \'ét minden igyekeset hasztalan, a ragadozót nem lehet elpusztítani. Még néhány n»pig minden reggel ott hevertek a megölt galambok az udvarban; a cselédek elijesztették a ragadozó madarat s igy hagyta ott zsákmányát. Végrű II. Sándor czár ast rendelte, hogy tort állítsanak feL Másnapon a madár csakugyan beleesett a tőrbe, de oly erővel emelkedett fel ssárnjain, hogy. a tort is magával TÍtt-. Minthogy azonban lába eltörött, nem sokáig repült, hanem a tőrre! együtt az udvari kertben esett le. A megsebesült roppant keselyű láttára (mert ax volt), a
•bonás csár kinyi latkostat ta, hogy ez
,ro« előjel.1*
— Uj nyelv. Beszélnek a sietnek,
megérijfik a virágok nyelvét, a legyező
segitsével is tud értekezni korunk ifjúsága,
sót a prózai postajegyek elhelyefés * is
titkoa bessédre nákmányoltatík ki. Mo*t
egy angol lap szerint a kesztyű-nyelv
divik a .Szalonokban.* Kesztyűi elejteni
igent" jelent, azt a jobb kézben forgatni
P6m"-et. Balkézzel a kesztyűt nyújtani:
közömbösségei, vele a bai.?állaterinteni:
bátorítást fajez ki. fizl, „közeledben sze
retnék lenni" azzal jelezik, hogy & kesz
tyűt simítják. !Uzt intés .figyelnek ránk"
avval, ha a kesztyűket ujjak körül for
gatják. .Sseretn*? ha azt csak uégy
ujjra buszuk; „szeretlek" ha mind aket-
töt elejtik. Ha a kasstyűt kifordítják:
.gyűlöllek", ha as áltaos dörssölik: .nem
szeretlek többé". A kárháuU a^esztya-
v«i, dörzsölni; elégedetlenség, és azokat
félretennf: liarág. ■;
Scaaumann Gyala gyógyszeréiz urnák
Stockerauban. Qyonjorsójinak használása
által.heves gyomorszenvedéstói, melylye!
éraken it asakadstUnoJ kötdöttem, sza-
badalUtn meg. Tudósítom Cat ortfil a^on
bitben, hogy a asenvedo emberiíégnek jó
szolgalatot teszek azáhai, hogy e kitűnő
hatású aserre figyel mez tetem. Kiváió tiss-
teleltoí König JohAnna szül. Sauar alaí-
auutriai országos levéltirnokné. Bécs .
1878. július 8- Kapható mükészitó orszí-
got gyógyszerész urnái Stockerauban és
az osztrák-magyar birodftioxt míud^a né-
vexetes gyógy tárában. Egy doboz ár<* 75
kr. Utinvéteii»l, ha iegkeves-tbb 2 doboz
rendoltetik meg. — \\
— Az oratz tzár\' gyilkosai kö\'z£l
elfogott Rysztkofotéa Jol\'rabvot fcegygt-
Irnül kínozzák vilUnynyai, bo^y vullé-
misra ícécysienlsák. Eyszakof — állí
tólag — vallott ú, de halált kér. Időküf-
beo Belladonaivaí kábítják el »szeren-"
esetleneket, hogy értelmüket eltompttsifc
B ellenssegülésre alkalmatlanná tagyéki
— Pélervár, márex. 29.\'Konstantin
nagyhercieget a nép egyenese:! vádolja a
csár gyilkossággal. Tagnap esto a már
ványpalotában házmotozii volt ail&. —
Assal gyanúsítják ót, hogy ő a feje a
terrorizáló forradalmi párta a k Konstan
tin nagyhercseg fia o III. Sándor czár köít
i^Qjt htres jelenetek folytak la, illitólag -
Konstantin nagyhercse^ £», ki utyja
kotn pro mi tálasa miati igen el van keas-
redve a fel vas bóetülve, kezét is emelte
a czárra. Konstantin nagyherczegét ugyanis minden méltóságától megfoBz-.jik s külföldre száműzik. Ha azt beazéúék, hogy Konstantin nagyhercteg a tdriájatek következtében Öngyilkossági < kistírlúlet követettel, maly a«mban Jiam..siketült. — III. Sándor czár folyton kap fenyegeti leveleket a forradalmároktólj Lorisz Mtf-KkofF unszolja a czirt, hogy egy időre helyezze személyét teljes bíttoüBágba.
Kit Ciliid megegyeiett a.bbxc, hogjr
kSxSa e>d«k«ik míxtt aiadomak cl kell venni
Lutrit, Laorinak fírjhoi kril menni Sindorliox,
h» mbdjirt halil h leú belőle. E-fik ^m
««r«tte a mislfcat, dakArlethcÁIosal tgjmiséi- "
ask kollett lenniSk. Ltaxi wyj* i\\j tani<-«ot
adott Ieioyin»k: >
— Liayoai, most férjiiet. mígy :olj. »m-.
o«rlt*i, kit nooi úmerBc, t nem ragy tirtaji-\'
ffiitíi nokTa. Axt tanicalom, lé/J neki r*b-
íJBf ha ast xkarod, hógj l neked stolgíd
gyen. Serénél lSgj a«gelífe&*c: mindig
» Ugjou gon or- Gon3od le
gyán «rra, hojy mit lit, né*, » logjou gon-
jd, hogy loha -- 1J <i„-»_.i i_ ■
gyen ételére, -rí
altax áHmimitág ro&s kiídvüvű. !e=*.-yonir* legyon\' gOaJo\'ü, tTtt»it ol n™ ámld. jó kedve Tan, p* légj" hxragos, lm >" ha-ik, já k*dvAt-Dfr loula**..Sióval: liíftj- fit-" k 3raoEvalal — L*nr* »«ót f<iga4ott s
■ ii boldogok.
Bt>t«g volt a rajkA, sotí ölt förnyedesra
citor elStt Od* mefj ■. aügiajKiKony s
elkexdi gédelfetni mindenféle »*íp sx&vakkxl.
- — Ul kflt éi*» ftais? StÓIj loUém,,
fötow, mit •onílT Maghotom mindonl. ba
fOld tját t«r*mtein is, ha t,rJa íoriotb*
teriU ia.
— Adjon bit k« «gy kii koojertt, .IÍ1
r«jkó. ■■: \'
— Cm. Te is mindig olyat kérss, ijú

HUSZADIK

I*;A<I

:0/H\\T

ÁPEHJS 3-ÍB 1881.
Isidor pk.
Fer. VitKte
6lSw>rdi IVÜm. ap. r TC.ÜtCrlök Alhftrt bv. [ SPéutck Kijd. azüc f Í27 Malr 9Siombat ÜRjipt. H A.28 Utvi
HIBDETÉSEK.
Lakodalom Tilt. Ejryre kínálták » meoy-stixonyt, b..jry icyék ne tzagyelje maffáf; — lám mind-a •mber ÍKÍk, ötak 5 fiam.
De 6 o*k egyre itabadko.dk, hogy taiiidjári megbalna, ha *(j" cMpp bort is innék.
Történt egywtr, hogy egy ügyetlen ke*ü ember kioltja a gyfcrtyát, a mint a hamvát elkoppftntá
HiK a g7«nyát kivíttók a konyhába,
kapott a kii\'álk°*ó alkalmon I megragadván
aictán viBiutette valahová
Mikor > aztán vitHahosták a gyertyát, mindenki bámulatára ott Ült a bor->i kancaó a :akod,lmii kítis tál keUS köíepíben..
Viien kelUtt átmenni * ^Uganyoak.
— Oh ssent Mihály arkangyal, csak
most *egiú, hogy be ne faljak; akora Yiaiifyer-
tjit adok, mint a karom.
Mikor a tqlió partr» ért, azt mondja:
— Elé; leu akkora ia, mist — ki*
ujjam.
Egjuer egy czigáay d ment frínní B a. pap penitencíiiül\'íionaí míitjinkot adott. MoftokalU a csíjfáoy, i aat mo&dá a. papnak: .Snk lei, tiiUlendur." A pap válatsolá : . Kem leit lok, csak- mondd »].* A csiginy tiroiott es*f\', hogy: „aok ]na, tiite]«adnr." Má*n*p reggel bekftsiOnt a csigany a pipboi; ,36 reggelt ti*t*]eodur !• a p-ap fogadta: „Adjon lttoo !" limit kSisfin acxigáay: J<5 r«ggeitti«telendorla

,Já rtft?lt adjoi X\'tea 1* A. caiciay i»»4t
moníja : , Jó ragf«U tUtoTendnr I . A pap meg-
*ök«h», é» dQhAMD fttre Tágra kahtpját mondi-
„Hy«ti unotjriti teramtette. háuynor fogsz mé«
k&s«OnaÍ?- Caigánj: .,Ü*7i tUteiendnr, ón
még c>ak báromior k6«önök é» bár megio-
kalta; bit ba tisienOCTBr mondtam volna el a
itfinkot m Iatonnak, akkor ui liten bog;
haragudott TOIM ?*
Hivatalos placzi árak.
Nagy-Kaaix*ác, 1881. mire* 30.
100 kllorrammláral saánitva.
Bn«a U- 11,70. Roia 9 50-10.—
Árpa 9. -10.— Zab 660 - .7— Kukoricaa
6—. . Burgonya 4 — . Bor.0 32.—
—■—. Len»e —$0—. Báli -.10\'
Ssena —.-2—. Saalma • -.—1-20.
1 kilogrammjával is&mitva. Warbahna 44—.52. Jtthhui - •—.— Ser-t&tmi 6fi-—._. S«alone* —.-86. Dliuóuir ■_,._80, VörBahagyma \'—.—IS. Fogharyma •_._80. Ctakor ■—.— &G. Bora .—■—1-2\'). Paprika 90.—. Sizppao ■—.—iO.
1 literjével asámitTi
Ó bor 32-48 kr. Uj bor 20 28 kr.
Pálinka 48 kr. EeMt 6 kr. KUdt»:
\' FABKA8, v, píacz k&ay <r vésel &-

ttzenet.
4677 V. D. Kecfkemét. Kömöljttk.
4M8. .Hul\'Ó l«T«!pk* et aainte. Itt nem kBOMmireacm menni. Ro»« időket ütlek !
4579. .Sinlatok\'-at raofk*ptuk.
4530. SQmegb Uacás )«ret«t irtunk.
45SI. Ar ecwnfgi lo*4l nem kötölbolí. or látóit «eTforo>a dolfok leiriaa uual- lá
TTetl naptár.
iprilia 3-dikitúI 9-dikéij.

Görög naptár

14j Kat. éi prot ar. Ki fedd meg aDgetn kBauletek a bQorSI T Ján. VIII. 46—59.
menetrena.
Indul Kaniasáról hóra:

2*0 , , . Hl *jj»l
20S Boda P«»ire (cforiTonat) 5 S6 r«gg*l
■204 . (poiUvonat) 2 6 dúlut.
J12 . ("E7M vonat) 11 20 í.jel
313 BA.fbs (K«nnil>ntb><lf1 Sopr
15
*jjel
301 , u r\'°
316 Sopronba 3 40 delul.
206 Prág.\'rhor Koltort, Caáktoniya 4 55 n-ggel
203 . .2" dilut.
201 . . (K)orav) . 10 60 Éjjel
Srkeslk Eftnliiárs honnét:
210 Zákány felöl 5 « reggo)
216 , . \' 1 41 dilb.
SOS , 11 1 éjjel
211 H«da I\'MU-51 [vi\'try61 vonat) ■* 15 röggel
203 „ (postavonat) 2 5 délut.
201 „ (gyonvonat) 10 30 éjjel \\
302 Bé—l-öl 4 1 reggel
314 „ \' 10 15 ijjfcl
316 Sopronból 12 5 délben
202 FrAgerl-of felfii (gjorsvon.t) ö 37 reggel1
204 „ . 1 20 délnt.
206 . 10 60 ijjel
K: BÍT0KFI LAJOS.

H I R 0 E T É S.
oooooooooooooo
BÉCSI DIVATTEREM. o Klein dlvatterme,
llécx, II. Si\'hSIIrrhaf.
Miodoofélo öhöiékeknek legiil&teljeubli
it IvgpontosAbb kiszolgütat&aával, fjl^g
menyawzouj-iruhft-késitelek.
Píirlsl minták.
271 2—2
ooooooooooooooIIGYOI
■■I kri-lól
A cs. klr. szab. osztrák eH;-tiűlt«lia.tóze
hUel*alogl bittottüolt

darabja 100 frt
évenkint 6 húzással
éa mindeo
fönyereméoy 50000
keieakedcek kéUífielen hitellel & legcigyobb lyerttetetsk, minthogy minden 100 frt névérték tieriat kijitiiott lálogleTélro axookivűl még jaU.Iom élrrtet a e*ifc, mely a kijátasáiie minden baubbln nSstt Teli, é* melynek írteke már ma 30—35 forintig terjed.
E jele* ráloglevé jegyek, melyek nem ajáulhuldk eléggi, e^ysrerimind i legoloóbbtk «e o«tr£k-roa(rj»r birodalombin, mtrt eiek ax »gyedüH «orsjegyek, melyek rifiiet-k oílkal fenn-t&ribatók, él m*gi< bitton lehet a kttHn5 iegjuek jelentékeny irfelemeik édesére irimiuni.
EotelobbrS! ríz>gálT&, tátjnk, bogy e jegy
9 százalékos kamatozást
kípes, mintioíT ulnt köüeTÍl ártékfl darabjit 1 írtul véve 6 frt, a kuaat 3 írttal laimitTa, ig; ac eredmény 9 forintot teii.
MI ezea Mralcgyefcel kéupé«zb«i szigorúi s upl árft-l<a uerlit (aait 100 frt) (illik, klreot ti kő:Ueg kimtslve, valmlit b»yl rttzitt lietii »«ilett Is
10 réMlet 10 írttal 100 frt
az utolsó rúzlet 5 frt
105 frt
összesen:
«. 10 (rt.j| tzstist i«flí»alést az tlaljik Uviutira 4\'1,1 Is •ejtirtjak.
i títlsíél. a ]ííí Msra 1881, aprtl 15.1 frt és bélyec-
NYITRAI
és TÁRSA
Budapest, Dorottya-uteza 6. sz.
A jatalom-köüovolek mint tiki□ eV kiraatótáji végett baii-" k5«éfokníl, toStalet«kKÓt, nyiirános felügyelet alati
. álló intitetekoél, további gytw életet1 péoi gyanánt éi katonai híiiMaig birto-sitiknl, (A törrínjek 86 parajrapbnaa.) (2M 9—16)


Pályázat.
A lispei helyettes körjegyzői állom&s lemondás folytán üresedésbe jővén, annak betöltésére f. év április hó 12-itének délelőtti 9 órájára pályázat nyitlatik, — az érdeklettet i kitett időben a sz.-adorjáni állami iskolában a kellő igazolványaikká! jelenjenek meg.
■ Előlegea felvilágosítást Menyhárt Dániel gaz
datiszt Keretyén (n. p. Bánok-Szent György) fog tivá-
natra adni. «" <-s
begltgéget berefiYe, nem egy beteg néae«eti a hirlapo-
kat kérdeiTe öamagától: a iok gyógyaew kB*aI meljíkbe biíha-
Ük MI ember? Ez vagy >n>t Lirdeté. nagyaága álul tflnlkf.-l; a
bet-g vala.it! a legtöbb eaetben épen - t legrowiabbat! A ki
az ilyen cuű&dáit ■ a biiba Taló pénskiadáat •Ikertüni akarja,
innak taaácaoliak hogy Gorischek Károly CS. kir. •gyetemi
könyTánutól Bééiben fbt*ánt«r 6.) hoaaaw meg magának a ,Be
tegbarát" ciimtt könyrecaké\'t, mert abban a legjobbaknak bíio-
nyalt gyógyuerek tárgyilagoun ás kimorilSec vannak itmertetve,
QR? hogy minden beteg teljes nyugalommal birálbaí ét a legjobbat
választhatja magának. A fentebbi, már 450 kiadást árt konj-
vecake ingyen éi bérm«stre kflldetik meg a megrenáetfinek, tebát
nem okoz tabb kolttég«4 ^^ 2 ^njexárt a lerelexáú lapárt,
mely magyar is lehet U. 161 2^—4

GYÖNYÖRŰ ROM, KATH. IMAKÖNYVEK.
\\an B«;renc«ém jelenteni, hogy a kimiuteletu Beké Kriolóf vöröa beréori róna. kalh. plébános én hirn^ves gy író altul figyelemmel MerkeastuH harmadik «s negyedik kiadiaf ért, az bitt>tosaágt>t előmozdító, a kaib. bivok szivét ootaeaítfi. bAromféle kiadása: .Minnr^i MnnnáHkrrt", ÜdvÖMség ö»-v^nyi\'", „Bliton |p|ki veiér* czimU és iunr (izénkét eicr {léldiínyon felöl a kath. bivek kost elterjodt
a teljes iróí joggal Örök áron m&gviairolUm.
Beké Kristóf plébános ur, a kath. liirek jubiileuért lel* kesén ktini6 ielki atya bolcaen bülátá ezen ímakönyrek szuksé-gesa^gét, ás erek által igytíkesett a. ujolvttinjaiá é& hibií ima- uiómozdilani.
Ezen imikönjrvek mc^jeteDásűk óts. mindoimu szívesen
fogadtattat éi eddig a vesxpréiní, (XM^Í óa t>zmubalbelyi
pflHpökl hiitótágoW júvnha^y.ÍMitt kinyertek, e ezáit«] ki
fejezést adtak, miszerint e »ttíp\':n kiállituLt liibátluu iraaköüjrek
terjeasteaet a kath. hívek közt srire-aen ]Átnák.
MfltMysl ■aiBátkWt, vazyii teljci tTTUlmu ima- t-
tény katholikaaok huxoálstira, barmidik kU.U», ^
txetü képpel 9-rÍLfl, ft-lbörben^ kötve tikban
Kgétt bűrbci), tokban és fiootn aranym^tazússvl .
Egéis 1 6> aranyra.-tMés, ciat is ker-^t
ZergebírheD. c»at is di«tit!úa»el
Finomabban készítve
■euye< ■smtátkert, 1 finom piHir
Udv8tsé| ösvénye, ncEélmcUcciü
•nrkü..y v kereaz-
a.L-,xi arzélmet-
frt 1 30
frt 1.80
frt 2 70
frt 4 —
frt 6 —
frt 7—10.—
lii, liaí kitQuö
aatu ci ■áa)U|>I>aL
*• frt 1.2i>
frt 1 .SO
frt 2 80
frt 3.50
\'frl 5—6—
frt 6-8.—
m —.40
frl -.60
írt 1.—
frt 1.50
frt 2&0
is in ekei kis

clik kiadi
Blrtoi lelkivazér
bőrben, tokt.au
is bór, finom aránrmetszd* ót tokban
Aesel kereiit ét csatlál
Zernebor aiititésscl ..\'....
b kiiJlitíitt
vagy bárionyk diazirWuy ■UBátker 32-rÉtO, tvmúrdek kíjipel dinzit papirk. tokban ,
■tizéairl, tokban
Aciéí kérésit, csattal .....
Zergebör, diííenen
" :tyom-bársony finom di"iitraénynyc! .
KlB fóliáikért, ragy x katb kcresitÓQy .IjUJ.f
íuos aranyny^matn papirkOU-sbcc, tokban, Ári 30 kr. j ung„l yí: e*Ost cyomi»íjil 40 kr., egem bőrben voÜnp ipíraracymeUtíísel, tok .\'•0 kr. ; accélcaatra 70 kr; egúsi bőrbi-n veliü pipir aranymuUz éaat :>él uatra. k.-reni^ 80 kr.
E«yfaázi éMkklayv, 115 ogybá>i éaeket lA.ulmazó, Il-ik kiadi.t ÍDQI aranymetizásMl kétsiteU köuyvecake, ira 60 kr. KMMkkoairo*. tmlémy, a bold. sx Máriát keg;eIetteljes«n tin agyaroknak ajánlva, ira 20 kr
Ha\'oy álé««t, irta Tóth Miké Jáms tár«Migi Ue IV. kiadái, <-s kOnyv képekkel ára faxre 18, Vfltve aranynyomaaul ü8 ki A sxMt keresztit) ajtattwát, k£j>f- kindú iru Stt-mán
■""itir, kotnéoy kötéf, aranjnyomáisa". \'28. kr
iíuiSi1 s p**wAJDiTa "JÓZSEPI
FERENCZ JÓZSEF
""KESERÜVIZ-FORRÁS
könyvkiadó K -Kauiasi:
yaii elismerre. 3
teserírá lőzótt mint
1 tanár kir tll"«08 Bud.posten. .KulGnG.cn J
i tanár BI ilül! tanik ki hOjrr mir ki8m( ^
tan;r Buíapert-n. .Kivá"i el5flyU>S Idlliír Mylia a „ai,t,10[i kórodámou \\ a legkedveltebb hnsliajtók te rába emelkedett. ■
|Dr. Darányi kérh.
iX,.i_ Síl.-Eókbni kórh« ig**g P»"t« Ianar .A (ÖUbi budai TkeknA arinyUgí kev^aebb mennyUóitbeu bos kod-J
ÍBr. Ambró bábafeéprfint
"ügjobli eredményeket J
kittlnG -hashajtó wer,
ajánlható." ,
Kiss kérh. igazgató,
BUÓJÍH. »Jole« hatása á]ut tflcikl
ki ■ gyomor i* bólbunitttál, meg- J
rOgsOU ndkrckedéaeknéi, vírto
lulá.oLiiál, aranyérnél »tb."
r jUpkaté FeazUttfer Hitet, Roteaberg és WeUIsch, RoseOerg Feretez, 5
CRMMftld Aéalf, Scewariz és "aiiber es Strm és Klein óráknál Ifafy- i
WKastzaú, valaalit gyógyszertárakban ei mjjehb füszeráPH kenskedé-r
5>»*Um- KiriMtra ■lodeaHtt elónyBa f5ltételek nellett raktárak iliittit- .
>*& W, hm u írást ókajtát ayllráalttitik. Nyoatttyúvok a tietkflldéil ,
9l|Üi«ié»ágtU 8rit«M\'«, viszi itua 18. 233 5—6 I

ÜMEPI AJANDOKOKU
Tökéletes brittanía-ezflst evökészlet csak S forint
;al
C«no» larttSban éj oxidáló ré lekből, kitütiő u
gyártmánynak elíb* tétoüék S fit^rt kapható »Unt flaorolt igui briit«*Oat ké*zl t, . IflflfKoanbb ei leojobfe kríttezSttkil. Jótál-
lá»&l a feh^r. sxinro tL.vr. 6 darab briti^rQjt atztaü ké* angol actúl pi-ngével
0 darab igaEi An?ol bnlEcttlit v*lL«x a icgnooniabb 05 Icjínolic
zebb fajbnl
6 darab tumor brittciüit ovölíanál
12 darab fiuom . káviískanál
1 durab tömör „ tojmcrii
T darab nchÓK . kilil.iíi íajti h-cmerS
2 darab gyOnyörQ falon Wítari gj-ertyatartó
5 darab legfinomabb tujásUrtó
C darab üuo:n véiott ajáudokdoiioz
1 darab, finom the&nzdro\'
6 darab ki-.zsámoly (kristály) \'
"61 "darab" 27* 1—4
Megrendülések utimtíe] lol racj elübbi pénikQldeméuy ntjái mig A készlet tart. eizkCzúltetn-k « czimoii: Brltt ezfist gyárraktár.
C. LANGEE
HÉCS, 11 Fvlső-Dunuor Y7.
H& netán nem ttü*zenck, ngy a kúszlet 10 nap alatt az utáas mrgrondL-lt UrUlom átvétele utáa rimavéU\'tik.
JI Előleges jelentés. J
Tiazltlcltitl alulírott jelentem a kolybeli ét vidéki nagyár-demü kőröudégaok, miaieriat a magyar utciában IBVÓ a
„Magyar Király"-hoz
czimzett vbodéglömet Bajit ví-ietéícmre iflinét átvettem . Tudván a*t, hogy ezelfllt 8 — 10 évvel is, mikor szinte magam keieltem, koakedveluégnek ét látogatottságnak órveodatt, ezattal is régi jó hiroeréí íiflsiftazerzeD\'l\'im, igyekaxvéQ valaraiot pontos nol-gálat, ugy ni ételek ét italok jutinyoasjiga ét jósiga mellett & közfigyelmet kivívni 9 a méltó pártfogast kiérdemelni.
A helyilégekot földiaiiteUem, s teljes jókarba helyeztem.
Súlyt íektetek ana, hogy „magyar konyha\' mellett tiitta B kitünfl borokkal fiiolgálhassak, igy anjáttermóaü uj badacsonyi nRialing", .Oporto" és „Burgundit" vegyitvo s egyéb fokota a fehér bort méretek a legjobb fajtákból.
M«gnyitaa ÉLjJirlULs Ö-én szombaton lesx.
Midőn arról ae érdekelt t. köiöoséget értoaittini sierenciáa vagyok, tux tel ettél felkérem a szícea figyelmet és kegyes pirt-íogiat.
Nagy-Kanii*a, április 2-in 1881.
rt Á. HTJ A -Fi
276 1—2 tulajdonos.
Az ipar csodája.
SikcrQlt nekem rgy nxfiv angol CiódlS«e|til 480,0(10 tsezat kÉKietet a legfinomabb v.-vU\'iJi b\'i:t>-zOstbtSl nyerni, melyet
rószekben tíü ilaíabonkini eladok. Cuk 7 frt 80 kr. t-hit a monkabfimeV XIÍR feUúrt lisló alant e!»orolt kiválóan ifazi britiezlUt arSkéailct, előbb 40 frtbx korült ü a kt-iiUt fober axic tnogtartaait illr-t 25 Évi jútillia adatik.
fi brittczüit aszUll tói kitCnó an^ol arzAlpen^ével
5 brittí-ziUt villa egy darabból
6 igazi angol bnttextW ovükanal
6 legfinomabb brittczt.it kiré.kanil
6 ldtQu5 brittfiüst ké»zi4moly
1 igen finom só-, bors- 6s fogtUztit\'\' tartó
1 n»b£i britterüst leTetmr-rll
l Wmrtr brittczflii tej merő kun ál
,C anEol brútezfist gj-rrmek-kanil
i *iép tömör tojaetartó
4 bríUezQst tojatikaoil
A pompái iegfiaomai-b cxakord..bo
1 igren jó bor k
1 lfbb
1 igren jó bora- vagy cznk
1 legfinomabb fajtA theatz
2 gyOnyCrll salou a^ttali gyertya!arió

2 Ieg6nomabb xlabastrom gy«rtyaUrtó ilt
3 finom rai ajámlikkóutlot
gaomab cxakord..b bora- vagy cznkortarió
ertya
bb fj h
MinJez elsorolt
275 1 — 10
lt 60 darab pompás tirgr «alt 7 M 80 kr. EaiSn&i kívánatra BotTcndclhctG nüam köTClMw tírtlet: G kós 6 kauál, G villa, 6 kárú.kanál ir* 3 frt 80 kr.
Megrcndeléíek ulánv-tui vafy olíbbi péaiküldc-m^ny utjai, mig a késiht tart, eitköiGlu-tnek e czimen:
A. L. GUTTMANN,
Gcneraldepot der Briunniaíiilbi\'r Fabrik^
mr BÉCS, 1, Flritthmarkt Sr.. S. -*m

irosatott a kúutó taltjdaaos Wtjdits József gyors3»jtójáa.

április 7-én,

as-iic

égéu éne •.•;■•*\' 8 ***"
12^5%^ . . \'.■\' .\' ; 2;
Effy stám 10 kr-
HIRDETÉSEK
8 haaibos petiUorban 7, másodszor 6 s iniiiden további sorért 6 kr.
\' . NYTLYTf3l3EK soronkrát 10 loírt\'Vétetaric fel.-Kincatiri illetik mindéit egyes airde-té»ért 30 kr. fizetendő,

A Up murai rési« Bittó WiW-
arek a uerkesrtSbóz,
tnyft^i ctaxét illető kozlem&tyelc
pedig í kiadóhoz béniieotTÉ-
S A G Y - K AN I Z S A .Woustetaaz.
B«rm«Btetlea levelek esik ism Munkatársaktól fogadtatnak
Kéiiruok rássa nem küldetnek.

jy helyhatóságinak, ,nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet\', a .nagy-kinizssi kereskedelmi s iparbauk\', ,nagy-kaniisai ttVarékpénztir", a .lalamegyei általános ttnitótestület\',
t „Bígy-a»iijia»j kisded-neYeli egyesület", & nagy-ka,izsai tiszti önsegélyző szöretkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kűlrálaratiBáaye" s tflbb megyei és városi
. ■ . egyesület hivatalos értesítője.
Hetiiikhit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

A folyó évfolyam második évnegyedének elmultával tiáztelertel felhívjuk fnitadazo-kafc, Mk\'nek előfizetősök lejárt, annak szíves megújítására, hogy a lap szétküldésében hiány né forduljon elő
ELŐFIZETÉSI ÁB:
april-—jun. évnegyedre 2 frt
april—szept. félévre 4 frt
\' sprií—deez, 3 évnegyedre 6 frt
XKflY" Legcélszerűbb \' postautalványnyal eszközölni az előfizetést, mely Wajdits József könyvkereskedésébe N.-Kani-zsára küldendő.
A katouabeszíillásolásl aduról.
Zalamegyc teraietére felsőbb jóviaagyis ntán behozatott aí ngyne-vezett katonabeszállásolási adó, mely a sok rendű s rangú adó mellett habár terhes, de mégis méltányosnak kell elismernünk.
Nem is ez érdemben akarok felszólalni, hanem annak kivetése s beszedése körüli terhes módokat felsorolni, melyekkel ez érdemben az illető- közegeknek küzdenlAk kell. Ugyanis a megye által minden egyes községre esendő rész egy összegben megkaldetik a község eljáróságának, a ki mindenek előtt kell, hogy egy kulcsot készítsen, melynek alapján minden egyes adózónak adóösszegére járó mennyiséget kivethesse. — Miután pedig e czélra a többi adónemeket tartalmazó főkönyvben rovat nagyon természetes nincs, szükséges egy külön teljes főkönyvet alkotni oly formán, hogy az adózó neve, lakhelye és adóösszege benn foglal-

tassék. — Most már van oly kőr-yzós*-, melynek 8 — 10 községe is van, így tehát ngyanannyí főkönyvet kell elkészítenie, . a mivel ezek a kSzség túráknak behajtás végett, — hogy tisztán kezeltessenek, — ki nem adhatók, njból ezek részére nóvsoros kivonat adandó ki, tehát talajdonkép minden község adófőkönyvét kétszer kell lemásolnia, s csak igy következhetik a pár kraj-czároknak beszedése, ha ngyan azzal végére jártnak volna. —
A megye területén azonban igen sok község határában szöllő lévén, ezeknek birtokosai sokszor 30 községben is laknak, igy az ezektől járó néhány krajezár beszedése végett tiz körjegyzőséget is meg kell keresni, a kik a behajtott 3-4 krajezárt természetesen ajánlva feladják, és ekként hetenkint több vevény érkezik be néhány krajczárral, tehát a postahivataloknak is tetemes munkát szerez.
Igen sokszór megtörténik aziB, hogy egy krajezár miatt három megkeresést is kell intézni, mi által, eltekintve a munkától, ugyanannyi papír iuszuáitatik fel, ha csak az illető jegyző saját zsebéből fedezni nem akarja. —
Ezekből kitetszőleg egy hónapot bizonyosan igénybe vesz exen.adónem keresztülvitele, s e mellett még néhány forint értéka nyomtatvány is felhasználandó, s mégis végre az tűnik ki, hogy tisztán behajtható nem volt, hanem a hiányzó pár forintot az elöljáróság kénytelen megfizetni, mert a felső hatóság által figyelembe nem véve minden, ngy ezen adónál is felmerülő nehézségeket, végrehajtást szenved, s akkor azt Dyerte vele, hogy még a végrehajtási költségeket is fizeti. — Ha pedig ez érdemben panaszt emel, legfölebb megdorgálják, hogy kötelességének miért nem tesz eleget. —

Mindezen nehézségek és kellemetlenségek elháríthatok lennének az által, ha a kivetendő összegek az évenkinti szokásos költségtervbe felvéve, a többi községi kiadásokkal kivettetnének, s igy az adózó is adójának fizetése alkalmával megszabadulva ebbéli kötelezettségétől, a község elöljárója pedig nem házalna eme pár krajezárokért akkor, a midőn már közmunka, legelő ad5, fogyasztási adó, s több effélék miatt úgyis folytán háMlni kell,\' igy a falusi embernek e*éb njsága niucs, mint hogy minden héten pénzt szednek tőle.
Igaz, hogy1 lelkészek s tanítók községi pótlékoU nem fizetnek, melyhez . a katonabészáliásolási adó is jönne, de e miatt nem érdemes oly tetemes munkát^ végeztetni, mert esetleg par egyénre eső rész kőny-nyen kiszámítható lenne.
ügy látszik azonban, hogy minden csekélységet megnehezítünk, de azon reményben élőnk, hogy a megyei törvényhatóság belátva a nehéz ségeket, ezen általa behozott adónak kezelését megkönnyebitendi.
-ó.-
- A debreenni ipar-mti-kiil-
litsu iránt — mini értesülünk — országszerte már is ipgy érdeklődés mutatkozik; e kiállítás, mely főleg az ifjú iparosok munkaképességéről, szorgalmáról van hivatva tanúbizony ságot tenni, meg is érdemli, hogy az iparos-osztály által melegen ks-roltassék feL — Az önálló iparosok köréből is már számosan közremunkálnak a kiállítás sikerülése tekintetében, minélfogva csak örömünknek adhatunk kifejezést, hogy a munkás osztálynak- ujabban alkalma nyílik bebizonyíthatni, miszerint képesség és szorgalom nála nem hiányzanak A magunk részéről ujabban felhívjuk városunk és környékének minden rendű iparosát, hogy igyekezzenek e

kiállításban minél számosabban résrt-
venni. A debreczeoi ipar-mü-kiállitás
határnapjai következők: bejelentések
elfogadtatnak 1881. július 1-éig. A
tárgyak beküldendők július 20-tól
augusztus 10-éig. Megnyitás atguai-
tus 20-án. Mintán a megnyitásig
minden agybarátnak, elegendő ideje
lévéü a kiállításnak propagandát
.csinálni: ajánljuk e nagy fontosságú
flgyet a legszélesebb körök valamint
egyesek jó indulatába és hazafias
pártfogásába.
— Az adó btízetMre aj mód
lép életbe, mely által a felek elkerül*\' az eddigi sok idővesztegetést. Jövőre az adót e czélra kibocsátandó póstantalványnyal lehet beküldeni az adóhivatalba. Az utalvány három részből áll, n. m. az utalványból, a szelvényből és a feladó vevényből; a két előbbit az adófizető, az utóbbit a postahivatal tölti be, s a vevény félesztendeig uysgtatványul szoigál Ha a fél ez idő alatt nem kapta meg az adóhivaMi nyomtatványt, reklamálhat. A ií,\' jirtesik sz utalványon megjelölni adókönyve számát sat. — . \'
Törvénykezés köréből
Unit saémuakbaa tett igóraihw képest a folyó iri msroa. 31-te letárgyalt bünügjrdl honiak írktaott ludó ■ilitl köafSljak. Elsők : lükli« Király szavazó bírák: GiSsooy Forgács s Töt-I6ay Bél*, jegysj Weber Karoly, arak — as ügyéssáéget De Lafcy Kristóf cs. k kammris ur képv u«ll« s védoklkl « hi*s tálból kioevesett Alb&aiU Jóssef ar he-lyetl annak véletlen kSibdo jatt akada-lf ostatasa folytán I a uÍDte bivataitxtt kinevetett Garay Benő ügyvád urak jelennek meg.
A kir. tórTÍajBíét 667/881 uimu batarosata folytin Borsos János, nemet-falosi lakást a Török János ugyanoltaai lakoson 1880. november 1-én elkövetett gyilkosság s Markó Oyörgy ogjanottani lakoson 1879. november & én elkövetett solyos testi sértés « Kiss U&ri 3sr. Török Jánosné agjaBOtUci lakost & férje

Török Jicoson slköretetl g;ilko«i>batii btUresiesség s régra il> Bili.1 lUvio s iri. Marké Jiao> ngyaaottaxi lakosokat a Markó Györgyös elkövetett ralyos Mrtl tinit banténjeiért Wyestt rad al4 s a kir. ogfési or nliui pontokban elősorolt gyana okok . aispjaa kérte elle-oúk a Tégtárgyalaa megtartását. A rip tárgyalás löbb u<rroete> ajabbi tarkelo gyanaokot hoson febsisre «e pedig, löb-bék kötött két meghívott katonai puskás mist ssakoVto conatatálta, hogj a Borsói Jánosnál feltaüli reToWer o^anaaoo ssáma, mtat ason golyó, melyet a hűlt testben faltaláltak, — sít constatálták, hogy roaadis csöru pintolybol kellete ason golyósak ki!6re lenat ahogy a vádlott revolverjének csövei rvtsdáaak s igy bnooyostággal illitbatják, hogy ecen osobol lövetett ki a kérdéses goíyo >tb.
Eiek után a kir. &gj4*t nr öiv. Török JánosKi1 uil. Kiss Kari ellenében a gyüaoaeági bönréaxesség friat tett vid* jat — ámbár több terheli körülmény merült fel — többek kölött, Bogyssor, Imi viuonybau dtlott vádlott Borsos Jino«al s hogy pár héttel megelőzőleg nrtggyiU koll férjével ÖWxevesíV^n; néki ast mondta: .Megállj kutya nem soká élsi", de mert bisonyitva a részességet még sem látja — - ríasaavonja. Avonban Bor-sos János ellenében a gytlkoasigi bün ■ tettet a követkexo indokokból bsignrolva talilji s őt kötcl általi halállal kéri bűntetteim Uert:
1. Borsos Jásos maga ú beismeri, hogy Török Jáoot njével isdl. \' KÍBS Uáriával sserelasi visaraybai ÜL
%v Török Hóna valtja, miszeciQt a mnlt dssasal, EaiáőB TfirSk Jáaos neve-s»tl feleségét U(j, esaitfeíeite,1 hogy tmegállj kstyst nam soká ^ai.*
3. Borsos Jásos elfogafiáákor att
állitá, hogy revolver.töltényei\'Aár ssaiott
réjf elfogytak, holott Slnkövics György,
Németh UtviD és Borsos Vinexe tgaxol •
ják,.miszerint október ho utolsó Bapjai-
btn ú revolverében több tílténr volt
4. íi orvosi látlelet sseriát & bul-
Iában revolver golyó találtatott.
ö. A kihallgatott tanok vallomása szerint revolverrel ason a vidéken ,Barsos Jánoson kivül Banki sem bírt s hogy a meggyilkolt Török Jinoi tadomsJUierU-leg ellenségeskedésben senkivel sem volt.
6. A fogUrórmatect olfcgatiss alkalmával Bonos — baján leendő aegt- * tésre hívta fel s 10 forinttal megvesztegetni akart&.
—» Nem bánom, ha lépes rigót afi.Ua ú, csak pecaonye legyen, de asért ne drága!
— Bisd raim, majd meglősz.
— Axntán kérlek etek ax edények
agy kissé már elkopottak.
— Hja bixocy a sok haiuilás meg-
íitaxjt ám rajtok!
— De kp már pecsonyét is birnnk
ttütnú Tas H péasunk, akkor legyen
edényünk is, c melyWl jó isQan étket
Ok
— Jól van; vessek helyettök ujs-kai, ez mind aüluégp* a, hixiartásnál. A ssép konyha a g&sdawsony cximere. A hol ssépea, csinosan berendezett konyhát láttam, ott rendesed jó gaad&suony is
volt
, hasnál. — - Ha láttál, ha aem, os nekem
mindegy, de & mi egysxer ssftkségee, axt ha lehet no EtélktHüxiÜk. Jövedelmem nroat mir megeDgedi, hogy egy kis be* vásárlást tegyünk. He legyünk magunk irinyában fukarok. A ki maga írioyi-bas takar, ax önmagát csalja meg.
Ennél pedig nincs bolondabb valami agy-e édesem? Hissea axért a takarékosság senkinek sem árt meg, de a túlságos ebból fcom nsép.
Kgy hát malva pedig ígv axólt Riesenstorn:
— Ugy nem sseretem ezeket t> kopott bátorokat. Bitosy ideje lenne, hogy jobbat vennénk agy*e édesem? Es a szék: mir alig áll a l&báa. EbbóM meg a szalma k hiányaik. Bs a diváo »iéllic a régiségtárban fogl&ltutn&- helyet, fcs & tükör is olyas, mintha szax éves volna.
Utóbb még risk fogják, hogy ré
giség bi!v&rok, régiaég gyűjtök vágynak,
A íé U k b h étékkl
, gg gyj gy
U osak ogy becse*, ha értékkel
gi l A
T A_RGZ A.
Hulló levelek.
i.
H»j I rUtht. linggxl igttt Ex m «ikr» ii«7kE írted 8«« Kikr* l« ttu-holiup
Ki l«x lulr*
Nem m»r*d mit rám örökül, C.ak tv iuimTau
GondcvUtom mcitb* téred Hiot & .uujárá lilék, És » aoltböl ktiipek err
S faojjiw u ett loffilta
S U í
Kouornt fotus LÁSixl líged, Kd
Zöldjét téped, Á hol éred.
IL
L«a>oadjak ? oh nsie 1 nem ■ohi! £z Ungtmyi kint hozm rám, M»Jy órjii kis tUstt nirom úux« ia roukidat UlAn. Buretl«k én a míg íl«k i Uf ú lenae « u élet,
b CÍT Orei lenne P cT tflkibb biruvt benne, A mai/ nenlmembfil Unudt, A melyet a férgek ik
III.
DfirtO nem k.IL fUkilJik
Ex t «eb«t

CÍMÍ higyjitok, Eijgjor. « seb.
Vig&nulij ax rá nem ír
Tan szívemnek jobb orroaa, Temetőbe a lir, a air! —
K. EüFPY PÁL.
Fel ta, le is.
Eredtti regénj-.
Irta:
— Ai mir bUoay asm lennék !
— Hit uatan miért ?
— Akkor nem lehetnék * ta ki*
férjecekéd 1
— Az igas. Akkor DO ia fogadd el,
valabogy ha meglaJilninak vele kiniloi.
— Nem én, tkir mily jó »paro
ohíit* is aduinak. Ex a kis asoba AX én
„paroohiim3 s benne te vagy as éu papom
U, akinek gyónni asoktam.
— Te meg ai enyém vagy. — Még
« csak j<5 kicai as a Sseghalmi or, nem
Wodkonk meg iimét rólad!
— Hagam nem hittem TOID*, togj
oly jóasivü irányomban. Sieg-haími ar
nem u embert nesi, hanem annak Sgy«»-
segét, jártasságit. EJítte dicsérhetnek
valakit, hogy ilyen ügyen, hogy olyan
járta*, ennyire meg annyira •jialható —
erre nem hallgat Ha egyuer meggy«5«5-
dGtt.Talakiuek jártasiáginSl, ügj<*&&>-
rÖl, nem kell axt előtte dióéról. Hány
meg hány embert ajánlottak ax éa aili
somra, megtehet ügyea emberek lehettek
és egyiket sem fogadta fel. Ugy látsxik a
protekexió elitté sem ér semmit, títiyec
ritka a mai riligban es. A tok ajiolás
vakki iparkodik tonni a meggydzodéat.
Ad, jutalmos asntán ac iliető anaélkill,
bőgj eíobb * megérd«mJe« aeháx kérd*-

sét Telné latba. Mert ta mondod barátom éi te ajánlod barátom: ngy legyen as állás ax övé, a jutalom as övé.
Ax állás emelkedésére!, melylyel karöltve Járt a fisetéa oagyobbcüis* e» as étlap .sorosat* váltoutoubb lett ESG-Un már a téuta nemüWl ti többféle ás gyakran volt,
Rieaexutem or pedig tnayira megnyerte Sxeghalmi ar kegyéi, hogy nemsokára igy ásóit honi:
— Riesenstern or!
— Méltóxtassék peranctolnL
— Látja — megvallom oraintén —
önt jobban találom ,lifaráns11-na.k mint
Grébert. Vele aehogy sem vagyos megelé
gedve, Öűt sokkal jártaaabboak találod,
jobban is fog enaek a Bxerepaek megfí*-
leloi mint Qréber. A hónap elején átveixi
ezt as állást.
Ki örült jobban ily ssép bitalom-nak mint KiettŐostem. Most már egyéb dolga nem volt, mint ax eUxálÜtandó áracaikkekrAl könyvet vexeb.;, axokat megnevezett holyCicr) elrendelai a vaj-
vQtOD -
— 8 roltia, kérlek — szólt Bie-
sensterm, aaídűc háxr.jdlt — holnapra bí-
socy már jó ie».= c^y kie p«cseay£cskét
is satai. Nsm fog megártani.
— Mar megint jobban vagyunk?
— Ügy vas, alUlálfed! Hitsen
míndact elteiáUx kedvezem.
— Tehát holnap paoeeayét fogok
i Boray ültet?
aliioi Borayu l
— Nem bánom.
— Avagy disznó „seicxlit ?"
— A*t me binom.
— Jaj édesem któetóc •gyttetre,
*- DOBÓ, megirt a *>k a jóból ia.

bír. Eleksek asonbiui ugyanes nagyon, hiányzik.
— MÍD^ "D -ineg lüpj minden, cs&k
péaxi adj reá. Jó leos, sagyoit jóL
— Itt vaitt VSIAIRÍ nagyon drigik
ne legyenek! KtÜönben re44 bi»m.
A régi kopctt diTia, * oxjsjét ve&s-tett ssÓiye, s mozgó lába M^fcefc , mind » padtáani vándoroh^k, a beiyökbe egy-aserü, de eléggé csinoe bátorok hozattak.
Riesenaterc ar egy sw^ o*poa c*ak
&£0Q vette magit itve, boy Ő bizony
mir pénvtirnok lett Es vslójjaa ax is
volt. — :
A Sxetés pedig úraót szépecskén megnagyobbodott, e igy Szeghalmi ornal ; a Iegmagaft&bb és legjövedelmezőbb álliat nyerte el. ""\' " "\'t-í\'1 h
Mjify boldog yotL midón as elceje — as ú é^ef \'első — eljött, \'Síikor Stég-h*lmi w bblenyalt péaies ssekrényébe s agy jó csomócskát onn&n kimarkoláoiva, abból egyeakiot egy ssép u&msgrig számlálni kezdett.
No még mindig, oo még mindig rftkosgatta a könnyű bankókat raisketó kesébe.
Milj boldog volt, midín Szeghalmi ar ajkáról e néhány szót bálja h&ngvani: .Es az Öná, ne köuöoje; est megérdem-lette!\'
Tehát ,njeg«rdem!e.tte.(< Mily kel-
!em»i volt e szót hallgatni
* *
Most mir jó ebéd, ssép edény ét csinos bátorral bírtak, C*?JE. még vtuami aem teosett ftiecesztem nroak.
As a ?alami pedig sem volt mint: a Bsük Ukú. Igen, a lafcis az njam, tet-isett HieseoBtor^ uraak, l^gTréast azért, n*ertaz«gha.iajar^,L\' \'■ \' \' \'

ÉtTSZADÍK ÉVFOLYAM

Z A iit K 6

K-í
a fi. vádként felhoaott: cjízcia. bi«teria e szerint nem terhelő, ,han«ai enyhitő, ha nem ép Wm«il4 pjtffcáui less tekintendő.
(Vég. 1
7. A gyilto-ig ílkív^téíéoek ideje
tájin vagjii novemhirjUé: köralbolül
reggeli \'/,6 órakor §»ab* Ferenci ét nej»
síületett Hecaics vfcpna-.tiJujbegji lakó-
«ok Bonra Jaao«i\'Török JanM lakiaa
felSI iSnni lattai,
8. Borbily Jítöf a- gyilkosig
\'reggelin 10 ó.-a tájban BpreoaeaJi lalal-
koiasa. alkalmival — •» hevalloef
lenni lattá ; Harth Mibilj is ralija, mj.
sterint ugyanakkor íixaé\' aaTaródoltnt^;
Játasot^ Borsói éa a kővetkeaí i» er
.tapasstalta-rajta, ., . . , .,
9. Török Tánósné \' axt állítja,
Bt>r»os náluk október 26»an Wl- ni.
holott Török Ilona igaiolja, miazerim
gvilko&sag napján, vagyis november l-e"
János. °\'< Jl\'í
Sefe^wdíg v&sziéaW járó ".feüftlettel mé% tHercjií&x vagy egyéb as ólotbec gyt-tefi.B előcordslo vélottéc eset folytán az «-5ííóttfe n^t*»>a msnVkrési al lehetősége feutartaiik —-•tóig a* elvett, élete se a kftrúlraányektse ax ember tobbc vis«z* nem ad hatját ugyanazért a gyil ^osságban búbosnak vód^BQzemel kimob ázni; ast his^sm a tek. .kir. !ör<>óavszek aéteég«; kioeat táró-k»*£eUti? \'\'^9ony i-.ákok aUpjániFügní * mert tudom, hogy szjnte elfogadta azon magasztos, irány eivét a humánus\'felfogást, hogy fnkáb ^isác \' büoee\' medekUljis, mint egy\'árut Un lakoljon.
Nézzük Btoub-n a kir..ügyés* ui
Bem)
^eg; ei aliapiaank miroHiu ajpjt ilkalmiböl Itimtn üdytaWirnu! > liastelgémol lepeletl meg. A jótivána-<ok.Koz haza&ii örGoimel oautoliökaAiieD. k«l is,\' kivánviín, ll«BJyf-?fiSÍPáfS#5/ kény férfiú emegy« j»va?r»j-b»»ááaE-di- < szere éa azámos tftgu családja boldogtá* gára. sokáig éljíin !
. -r Sagí/érdekH■„ ?etirtíkkek felcÜBzneic szérkeattőrfégi ; ássíamnkon
S Bá&mo.s (p<^iok>*fí «l&ssr©|t kdtó hógy^axok\' akár Egyénként/ atá TlKt^"átT\' bíirstr-iíff
*nnak,
H
a kir. üjryéai, ur
áU»l .«|D.t«rj«*stett reodjjea aaon pontokat
boncskéí alá venni és ex álul azt kimu
tatni, mJBijerínt cáig ,egyr,esz.t á■ gj\'ilk\'os1
sá\'gnat vádlott íf t«li valóságos éf követése
igazolva ntao*; : másrészt bogy annak
lebetfaége kizárva i^> Qtvcs: mis»eri»t a
gyilkosságot,más valaki köveu.: cl. 1:
ad; J.jÉzen pontra nézvö bátor vggyok
egjr-ty.jini, nog^- még c*ak állítva «e,
annál kevésbé látom igazolva azt, hogy
vádlott\' Borsos János Bajftt nejével ellen
sóges • roaz havas vi«to«yban élts tgy
hogyAeját elhagyni s a.me^yilkoü »*>jé-
vei Ssszeállani ssándéka lett volna, sőt
vádlott neje a mai vógtirgyalás alkal
mával kijelenté, bogy velő férje a lebető
\' No már
folyamán igazolták, :«1 revolvarjiaak: ugyanazon saáni*. mely «zun gciyóáafc,; mei/l mtOM^jti költ tetemében JÉeJtaiaha.toll $. igjttoJU ast, hogy ewsa revolver.ösofei belől ron dásakj hogy a Jcániéaes. ■ kú. .törvéay. azék asztalán fekvÓ golyónak. >—\\ rossdá BOS csövü rerolvwbol.kellett-kilőve lenni igazoltak azt, bogy azon puskából kilo) srétek, .melyeket a-holt tetemben, az.or voBok- feltaláltak ugya,n oly számnak* mint atinőket;Vádlotlaál két patrootá*-
banelfogsiása;alfcaltaával.l«Ltek.
■ 11. Igazoltatott* hogy- vádlott elfo-gatása alkalmával eltagadta azt, hogy a lábán íevő.\'csizmáján, kívül még neki lenne csizmája -t holott utóbb :nála egy párt atobb.: sajátjának eJinnert patkós csismát találtak" « igasoltaük & helyszínén tapasztalt lábnyomokkal, bogy a gyilkoson patkós csizma volt stb. stb.
Végre 12,á\'Markó Györgyön el-követett súlyos testi seriéit pedig mind három vádlott beismeri.
Kéri ezek alapján Borsos Jánosi a gyilkosság a .eulyoi testi sértés bűntényében bűnösnek kimondani a öt a bün tető törv. 278..§-hotiój«st kőtél általi halálra s ifj. Markó János s BáHot István állítólag boros állapotuk tekintetbe vétele folytán a büntető, tör v. 3QS. §■«. alapján r/s évi börtönre Ítélni. ,;
Ezek után elnöklő Miklós Károly ur Borsos János védójót Remete Géz*., unt hívja fal a BZŐUásr&, ki U. köveiké\' zőkben. terjeszté sió vódehnót. ;\'
Tekintetes-kir. Tőrvdaystokt Yé-denciem Török János- elten a gyilkossági s súlyos testi fiórtósérV.emeltetikV vád s a kir. ügyész uj a>ünteló törp«ny 278.:§ra értelmébenit,halálLsJ kárlbö/itetjetW-;
S ezen. gyilkosság bfinteUébaa őt
a kir. ügyész ur, a. vizsgálat, d« fő)eg a
mai végtáxgyalás folyamáa felmerült s
előadott adatok alapján tartja, bűnösnek:
én ezen adatokat akár egyenként, akár\'
ösazeségükben vottani komoly bírálat
alá: azon eredményre jövök,, bogy - axojt
tagadhatlanul a kisebb s nagyobb gyanú
okok jellegével btcoaVj —■ de közvetlen
bizonyítékul s mínílen "kétséget kizíró
próbán! a tett elkövetésének valóságára
azok nem BzolgÜnak. \'
Már pedig kétségbe vonom, hogy büntető törvényünk s iogy annak a felsőbb bíróságaink \' részéről tapasztalt alkalmazása mellett"-— bármely- bűntettben ÍB, de főleg a főben járó .büntetteítban ÍB ezen legsúlyoBbikában putsta —\'habár terhelő gyanú okok alapján — maíaii-
de Í
tólag dun^otulí érdektr-^I
.ÁHatfcinzá-í-iról, J«nray Gézától ,Köz"
■igaagalásunk" Bat. ■ .■ :;;,
— Xségrádról a képviselő teatalet
küldüUfége. érkezett Nagy-Kanizsár* \'
Hpr. 5 <*n. PítisztelendŐ Gadd Mátyás
otuni plébános, a köz Ügyek e lelkex baj- ,
□okának elnöklete alatti oltja küldöttség
a város nevében tisztelgett Wlassici An- \'; tal kir. törvényszéki elnök, Kovács Béla \' kir. járásbiró és Svasiics Károly siolga-biró uraknál azon\' alkalomból tevén tisztelgésüket, hogy & vájos mind törvénykezési, mind közigazgatásilag ide lett\'\'1 csatolva. £z intézketiétit igen helyeseljük-e yUzooti megltaílelteiés száll ,a derék,-viros lakosaira.
— Említettük. ho*y ttho&gm
muukalársuok 8z&lay S.lndor hAlybali
tanító úrtól GerőJy ur ssintáraulata egy "
uj ídKTabot- *d elí. A jelég nyelvesetü • ;i
e» etMupoditióju ntípatinmtt BA mindé-
— és fia a huízir" czinitnel hétfőn apr.
11-én aduiik elő. Valamint az újdímazg" L
itÍDtárauiiti iráüli áltuiáaus rokonszenv , lyilvánuiiss hinnünk eígedi, mUzerínt \' zsutolt ház előtt fog az ŰIÓAÍUS lefolyni.
pedig magában a stereimi; viazuny -r-\' tekintve vádlottunk; állásánál fogva mint scőllópásztornak akadályokkal nem járó bő alkalmai i: míg egyréast á jelen esed méltán futólagosnak joggal véWmot i "— másrészről ily viazony még ön magában gyanuokr* se szolgáltathat, fŐ)eg akkor r midin az kizárva Jiinca: hogy inasokkal is a kérdéses nÓ.a kaland-szeiü enyelgést fizte. De bogy futólagosnak s cem b»nsÓ-s tartósniilr veeodo ezen volt viszony, matatja az, b«gy a meg gyilkolt s a község i*kó>m arról mit ■« dtakj már, pedig nehéx azt elhinni, így a vádlotthoz, baaooli^ elhanyagolt ivelésú egyén, há az nála szenvedélylyé □övi ki magát, annak eltitkol iáiban íellő tapintanál e gyengéd érzékkel bírna. ~Vhát ezen szerelmeskedési viszony oly alárosott jcji.egüűek. a fen a forgó,kiirül lényeknél fógvá nem vehető ~ hogy adk>*U.l gyitkoMigi bOnlettre indiUalla
lVOt«*.- :: " :■\' ■ ■- ■ ■ ; •\'■■■ ;
sd. S.) Vádpontra megjegyzem, bogy T&rök Ilona *-meggyilkolt ooVére •— hí itt a végtárgyalás tolramán. beUmMt*, °gy -"Vádlottal- ellenséges viszonyban olt B van is- & eszerint vallomása e körül-lényre félpróbát ae képezbet, — d* mag \'ádlotteak abhoc »«mttii ■ köve, bügy a neggy^lkolf aeje íárjémak Talamikur mit bessétgoteU: vádlotl«gyadm saját tényei-ért tötelw foleini. ■
ad3)TagadhatUnut terhelő körülmény édeQRzemré az, bogy a töltények.- szá litésázok létezését oKagadtk.\'de vehető-e : közvetlen bizonyitókönk ? sic csak jjyos gyanooVnak ii altkor, ha a foo-ftrgő\' körülményeket lóiektáüüág vizsgáljuk? Foglírók jéliimelt meg náU, s juiat vádlott s neje betnondi, őt gyilkoslak kiáltják ki — óssze-viaszs verik s
Kanitsán nagyhét hÓLÍŐjén, april 11-éu.
fí tavfiaxi vásár egyike a legélénkebbek-\'\'
uiik szokott lenni. ■■ ■ ■ \' - \'\'■
— Jlymén* Bouihe\'im Győ»ó n.- :
kanizsai ÍUIBI tevékeny kereskedő, mis*
dvn n-ase:* és \\utz»i Ügy pártfogója aprif
10-éc vezüú üiiárhoz Scbwín Amiül
kisaastoByt VaraBdon, Scbwarz A\\bart *
aavslMélka, k&dves leáayát. FMVag- \' B bojdóBság kisérjfi fciítyükot. : . — Tü» volt keddeo este a Bat-tyány ulczában, de csakhamar eloltatott, , egy kis pajta égett el a beone léví utl-\' /JI. Nagyobb Volt az ijűdüfl, EQlHt f. kár. SBflredetHÍre a szinhásban n«m 4dd- ■" tik meg, kiilöaben Intt - volna tolongii. ; A tűzoltók kéftőa érkestok ugpon, 4a L u tuz - terjedése meggátolva lati, m«rt ifj. BlRtí\'Kiroly ur kézi fecakendfi-jévef ott iérmett és nagy sikerrel működött, malyérl teljes elismerést érdemet. -;en ajánlatos voln*, ha hácígasdáink ily : [Utónyos kézi iecskeodót (Hydrcnetla) , beazureziiénok, bogy a vész eUŐ pillanata- f b&n kész menlősxer volna kéznél.
— Szerencsétlenség. A déízalsi j
takarékpénztár palotájának épitéaénél
.apxíi iónjiáluláa £&yMlvÁnj leszakadt
éi 3 téglahordó,|eány éfl egy .kÓmivoJ
leesvén, szerencí&rc CÍMÍC ícűoQyÜ séríiléét
szenvedtek:\' \' J\' \'
— Innét Öngyilkosság. Apr.
4-én reggel SpwpoÍ,B«nü Éurczáli marha-
kereskedő varosunkban agyonlőtte magit.
Az izr. hitközség elől járóiigához irt le-e
lében kéri lisziiwaéges eltemettetését,
egyszersmind szárcsa ittsai ismerőseitől
elbúcsúzott; Tottóaek indoka nem rósz
akaratból eredt, elszegényedésben kere
sendő. A Bzerencséllen 45 éves volté* nőt
kis gyrmekkel hagyott hátra.
Sorssz&sxéty. Lapuak mire?;.
31-én kelt 26-ik uámábas kedves munkatársunk Gyúrom Antal tnpionyi plébá-oüitól hunguU tleljes kóltemépy jelent meg egy fiatal 5zvtj*jybnz írva; ugyVnet nap hucyta b« szemét,a. fiatal özvegy-■ a ,
>ép költeményt már nem olvwhtíi- H.i.
Al»ton Magyarodon hunyt «l rlanny GitelU umő Stattinger Koaridífju özvegye. Béke hamvaint
— Má?C*Ul* hóra vonatkozó
éghajlati feljegynáíét. Közép hőmérsék
let: 5-12- C.A\'légnyomás valódi" középe:
74Ö-29. mu*. Legmagasabb hőmérséklet:
1V-7. C°. 20 án d. u. 2 órakor; legalsoo-
nyabb hőmérséklet: — 87. C*. 4 én reg-
gsl 7 órakor. Legnagyobb légnyopais:
767-5 mm. 16-Ía reggel 7 órakorj leg-
kiaebb légnyomás: 7S33 mm. 22-éa d. u.
2 órakor. A n<.pok azáma, melyeken
ct&patülék esait: 19. A usapadékoköüzfi^e:
55-95 mm. Nigv-Kaoiisua, áprili» hó Ü An
1881. - ■ • ▼■ \\
— Ügyvédi kamara. A zala-
egerszegi ügyvédi kamara részérÓI easn-uel közhírré léleük, hogy Skabltos Kálmán za\'a-egertz^gi lakos Ügyvéd KS tfgy-védi lajstromba felvétetett; Dr. Fariéit László n.-kanizsai Ügy\'védoek felfüggeaz-tése pedig batáljon kívül 1
kott, RiéBenstöríi nr látása pedig a
város egyik külső legzugos, \'köyetetleo
utcsájában TOII 36tora tis ttt»caka vok
onnan bejárnr - " . ■
UisreWt pedig ázért^ mert oly ssttk, oly kicsiny, oly- baritsigtaltn Volt lakása:; Már magt\'a kopott bás sem elé-gité ki. AE ríaesony uindelyes tető, a melyet minden ember elérhet ott, csak rémségbe gondolatok feléledésére szolgált. Vagy felgynjtjik, vagy fetmástniik rajta a tolvajok s a padlásban sfrejtőikfídve éjjel kirabolhatják, még meg is gyilkol* hatják.
(Folytatás* kSretkesfk}
"\'■ Szfla5 csermely csevegése, vig ma-irkák dalai, a rózsák illatot lehelő kely-!Í mámorositják.
Qcyéngéd zene, titkos mJirSft bokor* ián stuogó sephir enyelgése, ábrándos ainő ak eolbáría bárjaival csókolódö talIÍCíke zengése.
Á zene mindinkább hangossá válik, iig nem art véli, hogy as angyalok ennyeí kórusa játszik. Heléna felébred.
Elfogultan tekint szét, mintha ba-isch ital mámorából bontakoznék ki. A tenét, melyet caak bajló álom tüneménynek hitt, most valóságban hallja.
Elpirul — száve hangosabban dobog,
piczi kezeakéit szivére szorítva, félve —
mint a galamb közelit ablakához, s ki-
\'Lneriu tekint át a redőkön. S ez a pil-
atás ot boldoggá leÖa, tol boldoggá —
ss éjjeli zenét kapott.
A lélekbúvár, kS a kebel mélyéig ^itol &* érzelmeket kikutatandó, csak as ;adná volt«k*p ecseteíoi a« Hy éjjeli ze-aóvel kitÖntetett-ieány\'fcft érzeüneít. Mily aftgyíKcrö volna az a jelenet afestő -fecae téré, midőn elhajolva áll ablakánál.
Elmerengve a eénén, mely édes,
iint a virágok álma, mint a természet,
lelyre a kikelet gyermekei ébrednek.
tilaj mint a bérezi patak s boa, mint i
haldokló hattyú vég dala.
\' A hangok Összeolvadnak szive ér-ilmtSnyivef. Szamai köny esnek, s azt ve p»oi őrömében. Igazi, van a költőnek:
Kegy kÍB búrban ennyi érzés
"Nem is tudom, hogy Fér meg!
Ablakánál áll illetve sl zene varázsi-
lól, látjaképseletébeu, kit annyira szerei
látní, és kinek, mert így lugjá száveérae-
ménye ezec1 .kitantsteit" kOsicönbetí. O;t
áll, mig « zene atolaó dal akkordja rké-
Az éjjeli zene.
. - Raj,. -
S- Ceákinyl Henrik BélátőL
Kély ctend uralkodik.-
ÁJÍ est Bzétterité a Biorelem ütkos köpenyét a — Bötéiséget. A csillagok . milliárdjai mint még annyi mécsecskék szórják sugaraikat; a hold ábrándos-ezüst fényét isép Heléna ablakára Teli, kíváncsian, mint & féltékeny férj.
Heléna alszik. Hamvai pilláit le-csakve tartja a Bzender, selyméé haja kuízáltan bodxoEEfi hófehér vántosat, mosolygó, piros\'arcráJR itakaaztbtt otyan) mint » hajnalban hasadt rózsabimbó.
Picii kezei "bágyadtaü cs&ggneV alá,
melle piheg, roint valami ku madárkáé,
csattanó, piros ajka akár a caoreeinye.B as
a kSncya, halk íélsgtét, mely félíg éyilt
Btájáróf ellebben; lágy, mint ai enyhe
favalom, mely mint bájos mosoly játszik
pirw ájkivajl : " ;.\'" "
\' Mosolyog éHeá álinaTn, mely Ven Morpheos „a jó barit" ringatja, hiasaxok oly\'ódesfck, oly öyörűét!1 \'
yi
6 ythogatásu \' pílíanatábaö
mé^ aat U «lta?a.dja. hogy
előtte való ntp töltéfio is lett ro;aaa most
A már tán ssáx&sor megbánt tagadása
mellet megmarad, ran-L a:lólfél méltán,
hogy vslóllae illitáít&&ak b*vatlása csak
.zulyosbtt&ná belvsetéL
\\ Níacs tek- kir, törvényszék, oly
tiszta Telkiisnereta áriatl&Q éBSÖer a vilá-pott B ha TKC — ftsáma aem nagy lehet, ki Hv *&aszt<Sf*>*l jiró bftotónynyel pusstK gyanúsítása esetén a természet-mteü. megdebbesés első pillanatában ellenmondásokba bole keverhető ■ kisebb B nagyobb mértékben zavart — raepijedt-nek UpaMtalbató ne lenne, — részemről legalál)b megeshetett vüln&^hogy ieány-, éik udt»m\' Volna kí magamat a íg\\ * nem
keztem volna nn-g. A valódi gyilk< majd"\'-nem venoe lafeadásba oly mailek körülményt, melyre 2—3 tami van — hanem a«t, moadaná: »ha egy zsák töl téayemi íett voina is, még nem követke-*ik abból, hogy a gyilkos ón vágyók\' de ezen vádlott mint kí valÓBzinüleí ártatlkii — oohn ideje 4 aap I«tt vólnv — .magfoBtoláa tárgyává ae tth«ttö H le folyt asemóaytsigy csakhogy aboraaaztó gyanútól s hurczoltatAatól moneküljön: még ast ÍB eltagadta, hogy október 31 én töltóöye is lett volnr.
A gyilkosságot tn.igelőiő napon délután mutogatta revolverjét 3 ember előtt, tsek előtt lett tbba állítólag 4 golyót -TT melyet a«kik asrate megtnuu tolf — most már. ezt a ki eltagadja, vagy őrült, vagy ártatlan lehet csak! — mint ki a gyanúsítás pillanatában mindent tagad : — azt is — hogy létezik — mert wégyen érzetében inkább fold alatt óbajtda. leani —.de valódi gyilkos, nem hfttem, hogy ily. meggondoln-iian nyilatkozatot tenne. Vádlottnak a vizsgáló birÓ ur előtt s az ittnni végtárgyaláson tett öMzos vallómásai megegyemek a tanuk vallomásaival: egyedül ezen a csizma s töltényekre vonatkozó foglárok előtt elfogaiásaJtor tett valjomána mutat kozik valótlannak MéltóxUssék ez«n s az ebből eredhető következetes, tagadá iDkat és lélektani szempontokból t- bir£-at alá venni.
De meg lehetluu e az azok látásáru küt tett tanuk tévedése ? Hisz ezen tanuk mindegyike azt vatlá, hogy irt^./eivolveí.lőtyéa/«,fc9t uhagse láttak, eloB\'h,\' se lítobb^ inmt^ aKltór elóazor —+ nT tarthatták e az Üres töltényt golyóval «l!átottBak\'5--Főleg akkor, mikor a 3 dík UQD, ki szinLe jelen volt, ast moadja,\' «b<wj bizony azt xtem tudom, volt*e a töltényekbűn golyó, v*.gy aem?*
Már pedig a golyót a revolver
töitéaybfin, ha benne van, csak a. vak
nem látja: u pedig ,nyilván lapasztul
ható, hog\'y a 3"ik tanU\' ép aicm B Ulással
bir i bemondja szinte, hogy vizsgálta B
nézte a pisztolyt a az abban bele hely
zett t&tésekat. Horváth Uihiiy. pedig
vallj*., hogy előtte pár aappal csak egy
töltést látott vádlottnál s azt ÍB kilőtte.
Feltehető-e észasérüieg, a ki holnap
reggel gyilkolni határozta el magát, hogy
a revolver s annak kezeléséről ma
dólatin előadásokat. rendezzen mázok
mulat Utasára, bogyezált*! az .akasztófát
részére felállítandó tanukról elóre gondos
kodjék? ■
peddel alszomel" el nem hangzottal:. — Lasaan; ábrándosán közelit nyughelyére ledől és újra elalszik.
Elszéndereg • njolag a mosoly üz\'i
pajzán játékát.& «s * mosoly biv tökre
lelki íröwénekv Ofill megtisiteltelóséoflk,\'
melynél uagyobb • provinoinfiF leányt
m érheti. ■■\'.
• A római triumphator, kinek százezrek nyújtják a dicsőség babérját, nRin oly büszke, mint ama ^aúl leánysó, kit
i éjjeli zene megtiastejése ért.
A fővárosi hölgyek eaen dic&őaéget
iák hírből isiserik, nem ismerik varázserejét.
Nésd meg másnap ama „ltitüo-tetoit* leányzót, mily dicsőség, mily örömiiasság honol szemeiben; arczából
E öröm, a megotégedés.Bugárzikjósekkor
legérted mi az éjjeli zene.
Másnap barátnői kiváncüan ■ jié.mi irigységgel pároaultan kórdeaik — tudja e ki kapott éjjeli zenét? — mert eit tudja ám as egész varos — s o büszkén felöli — én. E»en egyetlen acóban öltlizteú egé«z lényének örömét. De gyengéd pir lepi el atép ercsát, midőn & szerzőt találgatják. Pedig a .szerző* részére szivében, melyet a »ae babsáaba hozott, Kiaradt pgy kis jutalom, mely ogy rokoaszeuTes kécszoritás, egy édes mosoly éi gyakran egy áldott szerető s&iv.
Ismerik a szerelmesek a nsao e varáiserejét és foganatba is veszik. Tudja ezt a pacsirta, a gerle, melyekszer=lmfik-ben oly édes fájdalommal nyögdicsélnek. Ismeri as egyiz*rü jahá«slegé»y, ■ ki szivében túláradt érzelmetforulyájakeserv-ides dalaiba önti* Haiutnál játok ebü verőt s Jegyetek boldogak!..
I —

\'" ad.4.) és as ad. 9?) s 10} poalofcrar adrindÓ éisro/ételeimet a :ek. kir törvény oséknek beesne eBgodelmévc ÖBSSÍ)foglalva sorolom tej. - :
A végtÁrgyaláf folyamáa kitűnt, bígy Dem áll az, misettrtat se .^ésnet&lu, Se vidékén vádlotlou kivíÖ másnak revotverja ne lett volna, mert vádlott mindjárt két németf&luai lakost nevezett meg, kikaek voU,* van is retyl a. ősök k5sü.I. egjik. minist me_ tanú Hartb Mihály ba ÍE ismeri, hogy Doki volt s V«B is otthon revoiverj< nbbŐl következik, ho^y vádlotl a másik Keskeny János megnevezésénél se du-t valótlant: de meg vádlotté az x. y tanú tudomása nélkül hány revolver lé-leshetik: Nómeifaiu.* környékén\'í:-K ugy hintem, "se én se\'á tek\'. kír. törvényszék mejjmonrfani képes nenrteuae""^: de hol van as megírva, bogy a.gy ilLoaságol németfalusi a,\'agy ezomszéelop koisógbej; lakóannJc kelli«tt elkövetni-e ? Avagy bo van-e ignzolva ui. hogy a meggyil-kolt Tőrök Jánosnak széles e ángy ví! j^on haragosa nem lehetett; -mert erről Pétnr és PáJoak tudomáe*..nem voli? A tigyelembo BO veheti Túrok Ilona o\\V iwiguH indulatu caevegúatfa kívül t«lálko zott-e Némotfutaban egy emb\'ir> akí az állította VOIOA, bogy vádlotl a meggyii kolltal baragoe viszonyban állott volna n.-m-e Uüuiítják egybah&ng&óan vádlót s a meKgyilkoltnHk neje ép az elleukesőt,
igjobb baráti viszony létezését? T. hát elleoséges indulat avagy boszu vádlott terhére nem igazol Ütik. A szakértők adott vélemény.! ÍBmót Ugadhallanu afrynn uyomaaztÓ gyanuok, de ki van-aa zárva, hogy a véletlen sors guiiyka csaja nyilatkozik ezen körülménynél is? Ki van-e a* tárva, hogy másoknak 9. számú revolverje ne lehetne s hogv «iiu>ik csövei rozudiinok nem lehetnének ? Ki vitn-e az zárvn, bo^jy haaonló szárnu a nagygigu Brói >•-£$ «géűz vidéken elterjedve n* legyen, tőleg altkor, midőn vád lőtt haláruzoiUu álliIá, hogy £t scétet k«porn»ki bolio&nál vette, fl hogy annál csak ÍB ily nagyságú »yul árét létezik 8 hogy azon vidék béli puskán emberek igQ&gyobb ré&se aanál vásárol s igy ugyanily aróttel bírnak? .
Vádlott ezen állítása, semmirel se Mt megczáfolva.
Az agyaTHaxcu BzámuítletŐleg nagy-»gu rovo4ver^k<it ■zázezrífel gyártják a ár u 1 jjtíi boldog, boldogul annak. Gyauu-pknak sőt terbuiikiok is igen, de kétséget kizáró bizont itéltnwk ez«n szakértői vél< t se tarthatom.
ad. 6,) pontnál előre.bocsátom, hogy ae ormeetornek tett vallomása a li w itabb (isetbet) is-A ff\'nforgO\' körülményre léivö fél próbál képet s a gyilkosság >lk íj ve lekéri pe*Ifg csalt ély .gyanuokol Jlapít meg, mert az örmestúr ar maga ■bi\'raeri, bogy vádlott a gfilkosaág el-sdt határojotua tagadu s Így nyilván való, hogy péoz igérőte nem a gy ilkoasíg büutetlében levő büuösségé nek elhiríLisit czéluzU, .hanam azon bají értette a érthette, melyet ily büntet teli puiwta habár m«rob«o alapulán gya-husitás is Járni, szokott — érthette baj alatt azon további kínzást, melyen kertaz-lül ment, a letarlÓsLaltst e t-zzel járó anyagi kárt —\' sha ettől menekedni- tÖre kedott: még hahiios ítélet reá nem si&h-haló s hogy valami nagy bűnösnek nem érethette jnagátj muuija at illítoiag ígért összeg csekély volta B azon tekin télyes állás — melyet egy siŐllű pis\'zlor egy foglár őrmester ilíetvu jelen esetben helyettes Cdendbiztoanuk tui*jdoQÍt, Különben vádlott szemébe mondta az őrmesternek, hogy őt legényeivel össze vissza verotte, sőt hogy maga. az örmesttr a érékedéiben egyik kiváló szerepet vitte e tekintetben hivatkozott ^tanukra Ba ■esíüielyi: jácáabirósági (r»os arra — ki ót megvizsgálta s fesse-vissza verve találta, — hogy az úrmeslur ur psm bir elég bátorsággal teltét bevallani, azt csodálni nem fogjuk — ba arra gondo lünk, hogy kenyerét megtartani\'miad.er.ki iparkodik; de hogy vádlottnak állitásai beigazolhatására a lehetőséit még oe adjuk g as őrmester ur ellenséges érzelem smlbelte vallomását meg figyelembe vegyük: ily eljárást as oszló igazsággal gy ez telhetőnek nem tarthatnék. S ti helyütt, midőn a fl.) vádpontra áttérők — ezt aaórt teasem, hogy a* űr-mester urfal végleg leszámoljak, mert 6 állitá egyedül az egy pír csizmának ádlott átUl első pillanutbitá tett el tag a dását. Ezen elUgadás hordurejéaél kérem méltóztassék a 3 ) pont idalú vádra telt szerény nérelaimel is figyelemre méí-itní a íöleg felmenti körülménynek méltóitaüók azon fultaluit patkóscsizmákat tekinteni, amennyiben vádlott hatá rozottan azt állítja, hogy Csány kBzség birájioak. it jplenlécóbsn a foglárok & feltalált Cjicm&kkl belehelyezték azon nyomokba, melyek a gyilkos nyomaiul ismertettek fel s .vádlott szerint a lábnyom &$ ó csizmdja talpa B sarokjiv*l nem egyezett s e tekintetben havát-kozik & csányi bíróra. Néiütetn szerint vagy ki kell hallgatni a csinyi bírót s \' ik a lábnyomnak eme vizsgálatánál je-en voltak, vagy valónak venni vádlott-

HUSZADIK ÉVFOLYAM

•< 0 .1 AL A I

K ö Z I. Ö K

1881.


— BellaHncz vidéki takarék-1 péníiár. Bellalinczrói tudóaitnak beanüo ; kot: Vidékünk és községünk egyJény*-gea kellékének megiel előleg folyó évi június, Jió ,1.00; a faoti .ozi111 ?lat\\ %S réssréay — t&reulat éleibe kép,; ámftly alakuló gyűlésé! mult bó 15-én a ssóp-síimmal megjelentek élénk réasvételóvel megtartotta. A részvénytőke 350 részvényből al! mindegyike 100 fejtet, amely résEványek 9-4 réefvényeatíÜ jegyer. teltek «iá. Lakhelyök sasrint réaztvetlek az aláüiaábao Alsö-Leadráróí 19, Bago-nya 1, Ballal mez 3.3, B«licza 1; Bisztricr 2, Csáktornya 1, Cwreacsocz 2, Bobro ook 8, IES*1ÍOCI 1, KownadorDJn 1, Me-HDCZ 1, M. Szombat 12,.Sz. Györgyvölgy 1, Kákicsán 1, Turniacsa 7, Tüskeazer 1, Kttlföldi 2. Alkalmazások szerint leijcűsf 6, állami hivatalnok 6, községi hivatal nofc.il, magán hivaUlnok 9, ügyvéd Ö, orvofe 3, gyógyszerész 2, tanító 2, fötdbrr-tokos 5, veudágISs 5, kereskedí 20, iparos 5, földmivea ,-6, aí lí, kiskorú 5. Ugyanesenygyülésea.aa alagísabáljok .**. egybejoítek által megerősítettek B az igazgatóság megválaszt* LoU. Vezérig*z-eatánl Dr. Poücsak Arnold, aligazgatóul K.öjdo£ Károly tirfiis i^&í£?atoBagí-VAiis**^** monyba: Szirm&y József, Kccaeth Üi-tyás, Szentbe Fsrencz, Dr. Barger I^oid, Szisseki Márk, Ctinfci Jóaef, Obái István Mocsáry János, WOÍM József, PoHák József, Most P«r«nozVI»o6 Ferencé, Vug-rincaice Boldizsár, Németh y Furencz, Nagy .Sándor, Furíatovics Zsigmond, Fat^;J*MtítltTiátliPftbp,.Horváth_SxaM István éa Leopold Nándor;
g , ?
Gj5zS, Htmig JiUb, M»rkm I«JO1 \\Vsi8* Honnk urak. — Mulihí 27-t.rtott n»gí válaBZlmánj-i gyüléson kis vála»,.tmán.T tápjaiul. S.iraay Jczsaf, M4ShESk
Mark, Czmki József, Weia«JÓBefé»Ob»l Istráo urak válmiUUukmeg.
^ftít h.I4.«l, oi,Dt a
euk, april 4-től keedve juniue l-ig hiva-
taloaaa betiltatott a halak ivása miatt,
nuly körülmdnj-t a partmeDti lakosok
ügyeimébe ajánljuk. I
— A z.-8xt-ffi*őlhi nem rég életbe :
lepett .Jótékony DSegylet" alaptőkéjének :
jav4ra f. é~. Húsvéthétfőn hingveraenj-
njal fcgybekölöU tán ez v igáimat rendes. •
..:\'.- ■ r. 1-
— Kisvadjaink teleléséről ellen
tétes tudÓBÍtÍ«ofcjiittek kezeinkhez. Ol
vassuk a „Vadá8zlap"-b&Q. Mig a caek-
Ijóati aradaioníbftQ és a monori vadáss-
M
területén a tél kedvez* lefolyásul a
legerádménydusíbb ájul-. éa. iogolyjra:
dósatokra következtetnek; Zalomegyé
ból, Sümeg, Z.-Eg6t«teg & Z.\'-£Xv6\'
vidékein!!^-azt írják, hogy fogoly epén
nem, de ntég Örtg nyúl ÍB ritkán .látható.
— AiárviMknokkilettterületekrAl pedig
leverő híreket olvasunk s e? nem ÍE lep
meg. . ;
— ITagy-Kapomakon április
12-én megtartatni szokott orazágos vásár május 2 ára halanUtoU eL
— Masai rövid hirek. —
A „P. Lapok", egy dunántúli ügyvédi nyugdíj éa segélyegylet alakítását \'„indit» váayozía. — Bpeaten 3 uj gyógyszertár iUittaük fel. 77 folyamodó jeletfikezett.
— A nemzeti színházban villany világi táet
aaindékoanak berendezni. — Baja vároe
Tóth Kálmán Bxobrára 1000 irtot wtava-
zott meg. — A budapesti könyvnyom
dászok s betűöntők eg; létének vsgyóoa
27,122 frt. — Német-Uj várót t 2 rendőr
ozéag&tAól a szobában negfnladt. — Hat la
QáíBiV v*ayári postamester raegbah. —
Királynénk szerencsésen megérk esett
— Bécsbe. -
Ki nyert?
— Az 1854-esáUaTn3oriJ6gyek*pr
1-én eszközölt húzásán a következő 38
sorosat huzatott ki: 7, 73, IU9. 261,275,
467, 641, 563, 626, 645, 759, 1175,
■1377, 1600. 1692/1697, 1940, 1971,
\'1988, 2545, 2664, 2876, 2881, 2938,
J2944, 3045, 3079, 3086, 3170, 3408,
13465, 3473, 3756, 3842, 3900, 3957,
\' 3992 és 3997. A 100,000 frtos fóoyera-
i mácy az 563- sor 44. számára esett, a
; 2-kat 20,000 frttal a 2545. sor 27. Márna
nyerte. A többi fconf elősorolt sorozatok,
számai 300 frlot nyernek.
: — A Rudolf \'• torijegytk áprü 1-én
I eszközolt húzásán a kÖV6tkexó 28 sorozat | kutatott ki: 250, 317, 401, 405, 5 (670, 7P1, 860, 1292, 1533, 1544, 1809,
.Mokinyi"-ja aáatott
«l«Stt — A. darab bccaíw
Elftaíáia s»intétr nejird
rést — Takács Ádám (Mukányj) mindvégig
remekelt Merepében; 1 kh-iLSao m épület A a-.
tSbbsxori tapiTÍhar, mely kitüntetésben Gerfl\'fy
Andor, FeWrriry Ottó ■ a tSbbi fösMreplŐk.
Szokraojok a hangulat kElöoöien tav»-ÜliUiu bnzábui igea siílird én u említettben 20-30 kmd magasabb, mint a mólt béten.
Hal j*gy*ésBÍc köretkctSk : Tar«zi bort-ll.fi0-a.«5. Ő«Í 10.35-vja^sar i 10.43. TcngeH 5 90\' 5.í):i. 0»» rab 6.30-G.3Í. király- J Kipoíila re pete" (Vof—»iepíem\'b) 12.\'/s—12.\'it. .sokát f.L. kardjával J Bántó tepete JÜIHIB—aopasttua) H,3/4—n.\'^. -XfUzt. Semjni <jrTün£ÍeUi» nem jelentheti;, F\'malom eí vau ugj-«n foglalra, egéatbeL. aionban \' *x fltlet vontatott ""\' \'
;St.) Apr. &-áa ninre borták Tatot Imra , Hossáxtain" czünfl eredeti népsxinmiiiét. Annakidején ií nagy hatást keltett As ex alkalommal ts megtett* a maya, hatását. — Nagy «lifmeré*sel tartósunk Garfiiynó ]tk* aassODTSak (Borcsa). ki betege* illapoU d*-■ r, ílAnk, kittüiS játékával " * •
Uari k t p (; ci
oldotta m«g- Dos Caea*í irint típtíit
< * áíi Vidí
Tételt, melyekért tet-ngoJcrtuígi Üilet nagy
kósxleU ottan, daerira a? ikeédseknek is, a Ihil írtíkét ■ Ikediii. LOBUATER J. F.
íét nyerti-.ái.tékfc kissé\'erSItfltett vojt, beí*édY| BÍbi
BeUskes. ^ftfcil »t«Teinaéíe>b volt Závodsiky\' víre
Uari k. a.t ki wterepél (M&ríUaa; diciíreteies \' Usctek toaxnek csapin
d D Cí it ítíi *11 ^^ fetai\'A
ndít-
30*l
\'jit
i ottani
^tiváa«aúá.gi4at a .. looetokkcl úlojittaí, s»ÓTal ked\'
-,_-,.. - - -..-»._—— , —--- , jzinuadi
tap»ok« ragadta a kösomíret — J61 jiUtot: [ ^^t. KoTáry Lajo* (MoalSor maíqoií) K bo-ía kitCuóen énokoltBaloíbirp*d1(k5ihcssír)1tháMtnAj£ T1ióíli njertere. Ajáoljuk ueki a rig de ex - alkalom mai axt tasuiUstta a köiöuség\', t ;i*itn*ir *\' n?\'mliPD v-.ú& ííy&nr^±KtJ,*£* • rv>u>i._
hogj cem Tálam! nagyot dobban atiTC a rígí
Apr-\' S-4o „Sósw Jotka" Sne-.daiptt elő. Dicséretet arattak
t*)jcteo sikereit apkí & iiéz5kh,fdilyétegHzen\\tiaxtek tömeges Uili ^*iá*iá4t iÉlékbb ji ottani üaíai
üzenet.
jira, ■ folyton ejtágot hajhaat. Atokak«dTei
rígi daUk, mikhes ao&yi édes emlék ftz£dik,; ],„ ,
a t*ép^*15adis dacaara eem arattak megérde ^ jüik
me!t haUít. — TakicE Ádám (SrmMter), Pe- j joi f
hérTárj Ottó (eltaíwne-kipUr), StígUgot. J. aj-í
" " (korcsmároa)\' -
^532. Szécai-Szigeth. A !ap renden küldése elrendelve van.
. 45S3. .A v—;.—nyal kiscrUt cximü
kkai Ligeva ÍTarf GiboO.íBaJtwh Ai»- étdeke« kffilemínj-t -i«vü .wimnnkra vilink
ircsí). na\'7 játí-kíval hédíi-ttt. B-ilögh :;invUJfemá: fcala»»fani.
(Fíffiica Oaacai). ki % roil altoü^-?^*. \' ÜS\'i. AIsS-tená^-Köatónettül vettük.
[a többi\'ok kötSÍ\'k.Txlé Bli«m«-iSst érdomalaok\'.| tant ki. Továbbá Tornainé-\'yifrtrri\'-feíésfijföJ -- 5SSG" Tűzet láttam3", m.-nü míg órám — A dartb és elSadáe nagyobb kCíÖtMÍgot J j^ ^ekíve! ó.a fjrfapiáoc yalí oHlioo»s*4ga ) miakel!
| által neiEGaBfc..,.-; \':«rfs, de a gyksg«\'a | weretteót U tlkorflK mag inai kieSxkSxdlni 5 fieütSpúé, — a -rtdáki ,
rol&
(B.j Don Joan hasonlata .Dosua Ji
Felelte BEerkeast6: BATOSFI LAJOS.
Fizeté3i intés!
oiU° cper.tt* került aáare iPt. 4-ín «tii__ .„„„_„. . - _r ,
hit el5u- Souppé k«HeMw taníje a kar»Ulok" l-nln*l kőit — i-arjit r&itja. KGTiaé ( ÖBihacgsatos elSadiaíva! mnlatUtólie hatott/\' Jntka), K6vi (Arra Győri) és Köváry, asiot Öer6fy2é assony mUtéísüeg laiakitotí hírom \\ (érfttoitót) sa«r»p5kieUékcÍTel birnai. Ke tiakú saarcpíaMia, külOnüsea s harntóík W-\' e b6 5-ífi K5vi Ede jutalomiátíkAol ■ A
AI9Ú16
I^csárekné t
ié & Lenkeivel frenetikus j honvéd* kerfllt színre.
tapsot aratott i\'Btnor \'tíhiVitott, Fehérváry
Eiennel felhivom önt _
Ottó s«t>éi sxírepéi jelctec »Hc" " \' - \'
p bittoeabb bakiiLdéaérft. mert ellen esetben
Xerittéijy~-ÜZÍeíi heti jelentés ! kr. t*rtoiaait 8 nap alatt annál
B^rt ;%8L rili 24 bittoeabb bakiiLdéaérft mert ellen esetben

Qatsli* olemíbec tolt. BftJogt
inelto Ütünt, L^nkoí luuJ^t,
Kálh Etel kelleoesen íaekoll,
oIíameTuat ^^atott SiOTal as £lc
J6SÍKCJÍ- .gőte nyíltan boxni, mig az egé&s köve italokkal ]é8em blrU)kilj, nem leajefc.
HÍ \'■R~"5rT\'T~í"~&

zóaágB, ai öltözékek váltocatss volu ás a ki-
raikkil\' kíoytxei stoi-ttÍDt^a m«lt ,bér | m- A Mpgalat igen\'
iUitia diax.\'.uégc SorŰfy ígetgató
: .DOIXBA („0. A ibrgalom 80.00U m sxilárdan marad.
A mai árjcgyzúntk körülbelül irMrotkezűk ■ Tissa%fid6ki húzz ?5 ftlg. í?!40—50, 7(5
ki*. 12.60—75, 7? klf. 12&D-*23, 73 klg.
1330—20, 79 klg. IS.20—30. -:;. [
PestTidéki bcuit 75 klg.; l£\'á#—30, 7ft :
klg. 12.40—50, 77 klg. ,12 60^70, i7S Ug, |
U30—90 7S )tjg lii.-13.lO. !


K6Ü,
(8x.) ipr. ö-ÍB adtü iwoíteit. Jai&íta* caáma oporeitet. A darab tteuéj elragadó résst«tTajibaiiD< Ikaicuiusaá\' U elismertnél > ssőlhatimk. jiülöcösoo Gerőfyné (René Dofauro hadaprSd) páratlan oairságával, a mit a gyor-rock-tserepben taaosiiort, a dírfllLsíg legtnag*-eabb fokára ragadta a k0z5ti*cg«t ís «en ! réstLeíoí hározaszor isinételtotfe sat«q taptok kösött. Mellette mint kii kódos gVormeVlárs
i\'«
beri 75í".klgr 1!Í:S0 -30,\' 7S klg. 12.40-50, 77 klj. 1*00-70. \'76 klg \\ 12.80—90,. 79 klg. IS—13 10.
stráaig Qevetttt2 kod!ktu - kit£n£ec jitstta a: Creg
; rancaaokaL — Farkas Oussiir (Síejo, «TÚ-_ i geiista p&ok) ntrtpébec 6% tlwníb«n Tolt. — | Kieia.ljftk a irUeob ts«repl6k kiH61 Locsáreksé\'
Boú élboken. kerestetett azllif d árra!; is. «. forgalommal jegyet frt. 10 30—70. -Zab. A bocatal tcljo^ea jvlnntckteleu,
4000
395, 24ó6, 2981, 3044, 3252, 3370, 3702, 3770, 3779. 20,000 frtos £S-nyerftmény a 3779. oor. 40. számra esett, a 3-ikat 4000 írttal a 3779. sor 1 l.asáma
j p
Oiaellál (Coona Olymjiia). ^iedgraaaxai Evelin {?)■ &
tele.
Oíélt; Jlon r?), öhí sscfoliaig
eaaek fólrtán áta igsn axilard és 3000 i
rílá! frt. 6 20—50 krig jegvez.
karmáovi ugj ltt,\'TOiat
l ■ — ■ ■* •
p
sokról élfak fergal
aabb árakkal itt értve _ .
irpa.aziiiUs kerestetik S>S0-3»k>tal drigíbb
— NesuaU ulaészet Zaii-Szt-aritlM.
:osibaton apr. 2-án Balogb . Alajos jutalom
Ijítékict ,Dpn Cwsxr 4- fi«:«i*g»rritii gróf■ 5000-m-\'m. forgalotamJ jrt 7.60—3,50, kr.
— Á bécsi községi sonjegyek ápríl
1 éa eszközölt bozasánál a következő 12
sorozat.bucatatt ki: 48, 253, 1000. 1093,
i2O9, 1408, 1501, 1860, 2040, 2274,
2.498 es 2064. A 2O0.000 frtos fÓDyere-
méoy a 2498. BOT, 21. üámára eaetl. \' -
Budapeít, april 2-áa: 84. IS. 15. 61. 33.
Lhics, „ w 11. 8S. 61. 50. 61-
, ^ -ancsia i
- Báwlti il h

olií&r jJK—ái
~«u Cteíar sxérepít a\' ititatbax&űdc BaJogli -\\ Alsjoi kttflnoen jiU*otta. Jítékit jallsmzi a bátorsáf,\' nagylelrC íalaxáctaág t a mgora pon
H I B.JQ.gtg.-T
jelentés.
Tísi\'eiéttel alulírott jolentem a holybeli és vidéki nagyér clemü köiüosígaek, miBzerÍDt a rnagjar atozában Ie7Ő B
„Magyar Király"-hoz
ciiraztítt yöndóglimet saját yeíetésemre íamét itrettem. Tudv ín azt, bog; ezelőtt 8 —10 évvel ÍB, mikor ssiote magam kezeltem, kückedvelleégnek és látogatottságnak örvendett, ezúttal U régi jó hiraevái.Tieatastertaadem, igyoicMvón valamint pontos szolgálat, ugy az ételek éa italok jataojo&lága ás jdtaga. mellett a közfigyelmet kivívni s a méltó pártfogást kié>d«melni.
A helyiségeké, feldíszítettem, a teijea jokarba beljeztem.
Súlyt fektetek ana, hogy „magyar konyhp." melleit tiaala G kitünfl borokkal Bzolgálhaeaak. igy BsjitterméBíi uj badactonyi „RiBling*, .Oporto" és „Burgundit\' vegyítve s egyéb fekete B fehér bort méretek a legjobb fajtákból.
Megnyitaa áuniis ö-én szombaton lesz.
Midőn erről az érdekelt t, kötöasé^et értesíteni userencaófl vagyot, tisztelettel felkérem & Bzívee figyelmet és kegyes part-fogáat.
-: Kagy-K»nÍ»aa..iprilÍ8 2-in 1881.
276 2—2
tulajdonos.
medieínisehe
THEER^EIFE
in dea meiiten ■ndet gegoD
pfohlBa, wird
Dnrch med Capucitstpn cn Suaten Európa\'* Kit flinKendem
Haut-Aussehláge aller Art
nsb PBOadnre gogen chroniirhD nnd SchnppenEjchtcn , KrStte,
Qriud- uud parasiiSro An*schlüga, ÍOFÍC geges KnpíenuiM, Prost-
béuleu, ScUweís*ffliss, Kopf- and Bartacbuppen. —Berfler\'e Th«r
WÍfe fothiit 4Ö^ Hotztkeer und naterftchetdet sieb weteatlicb
voa ailca übrigen Thcrsi-ifoa des Handela — Zar Vwt2tjJ0| VH
TUsohnageB begnhre m*n aitsdrQrklich BerflBr\'t ITnertílf-\' áod
achte anf die bekannt« Schatsm>rke. \' ;\'
Ali m&itn Tbeíraeffe »nr BosoHIgOng aller : \' J-
Unreiaheíteu des Teints
í«gen Hint- una Kopfausichlg^o der Kinder,, aowie . ali taiOber-tfeRHcbe coemetiacbc WttsOll* und SadM8Íft fOr ded tifUebM
Berger\'s ölvcerin-Theerseífe
p
Preiíper SfEc* Jeder Sorté 35 kr. teást Briutiin. Haipt-VarMwIt: Apát bekér 8. HELL i« Tr«pp« ig ÍD aller, Apothekfn der Mo.-archio. Ha«*Mtp«H fflr lzsi bei den Hon-n ApotbekerD ü. Priger tmd J. Bein*

G íONYORU ROM KATH IMAKONYVEK
: ~\\ ao aterencsém jeíenteni, bogy a köítifliteleta Beké Kristóf vörös berécyi róm. katb. fáébiűoi éfl.birnavet. aaagyer iró ahal figyelemmel sserkeaslett harmtuiik is negyedik kiadást ért, az bitatosságoc előmozdító, a kath. hivek ezivét nemesítő,
ért, az hitatosságoc élőm ózdi ló, a kath. hívek ezirét neme háromféle kiadású: „Mennyei MauDASlíet-^ CdT0»éeg Öil-véo>f", „Biztos lelki vexér" csimü ée már tixenkét ezer példányon fel01 a kath. bivek közt elterjedt
a teljes írói joggal Örök áron megvásaroltain.
Beké Kristóf plébános ur, a katb. hivek jobbléteert lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imak5nj?ek SEÜksé-gességét, é> ftxek által igyekezett a syelvetront(5 és hibáa íma-könyvek kiküszöbölését élőm ózdi tani.
Eien imakönyvek megjeloűóaök ÓU mindenütt szívesen fogadtattak éa eddig a veszprémi, pécsi ét szombathelyi püspöki hattftágok jóváhagyását kinyerték, a ezáltal ki-fejesést adtak, miszerint e *iépen kiállított hibátlan imaköcyvek te\'rjetsté&ét a kath. hivek kost szívesen látnák.
HwŰyel kMiaatkert, Tagyii teljes tartalma ima- ét éaekoarr keruz-ténj kathoÜkosok haaxnálatára, harmadik kiadás, öt mDTéacl aeiílmet-txetfl képpel 8-i4tü, íílbörben. kötve tokbaa . . . frt 1.30 Egéai Mrben, tokban és finom srniiTniitssésse! ... frt 1.80 &g£n bSr ar»üymet»«é3, csat is tereset .... frt 2.70
Zergebírbea, csat éa disxiuAuel frt 1.—
Fínomabb&D kéasítT^ .... . . frt 6 ^—
Selyem- vagy báriODYk&tés aranyraoUxouel dúsicva . frt 7—10.—
Menny«i tmaúáakeri, ) finom papírra cj-oenvt 12-,\'éta, hat kitQoő
Udv&Stég ösvéay*, / acíélmctíietQ képppl. Szianyorottc nimlappa!.
Biztas (elkivszBr Nrcytd:^ ila.AU.
Fél bőrben, tokhau frt 1.2U
Égess bór, finom axauymetczés ős tokban .... frt 1.80
Actél kereíit e* csatul frt 2 80
ZcrgebSr diíiiléssel frt 3^0
Finouiabb kiállitott ■ frt 6—6.—
Seljota- Tagj bárao&yk. diíitttnícj ... frt 6—8.—
ÜMByei BiJWáaker 32-réta, temérdek kíppd dluzilve,
papbk. tokban , irt —.40
ArenymetsEéur-i, tokban ..... frt —.60
Acsél k«reiKt, wattal . ... . . . frt 1.—
ZPrgefeSr, dilseaen ■ . frt 1.50
KIS rizsáskert, vagy a kf.tb. kerssuéoj iljruig imii él éneket kis
cíicot araojnyumatti papírt?tiibeo, tokban : ára 30 kr.; angut TÍtion
esüjt cyoniJíj*il 40 kr., egész bőrben TelinpapiraraDynietKc\'uel\', tokb\'.c
£0 kr. ; aczúlctatra 70 kr; égést bőrben vel\'at p^ptr aranymetssáase! és
aci^l uatrt, kerenttel 80 kr. . . -
EjyÜZÍ éstUtiirjrv, 115 oryLisi éneket Urtalmaxó, Il-ik kiadátt ért
cilnot íjiüymtt35J-w*l kásítBU-fc&ajr.vecika, Í^A 6Ű kx. . V , , ■; > .
- Hwofc!r9«*ro»I íailéty, z bőid. sx\' MirUt\' \'kegreTetíeijeseo1 Usitelí
.-.seyBroknsk s-jáaln, i--a 20 kr. ■ r. .... ,■-...;, ,i r ,, \'■, ,\\
.ídizat, irta Tóth Mikc Jéxos táraaxági\'úg IV. illáit, csinos1

ipar csodája.
áücM-űlt Jwkem «gy nagj- angn! csődtomegtol 480,000 tnczat evő készletet a legfinomabb raládi briitoziistliűl jiyorni, melyet ki.i
. , . röEitkbec 60 darabonkint (.\'laíok. .. _ CSKJC 7 frt 80. kr,..tthá; .a ,mnrJüibúrticlc fiiig\' feliért kapható alant eíso\'rolt kiválóan igazi britiezüst ovökúsElot, indy el5bb i0 írtba koxcii -r .-. kúszlet f<?hór BZÍE megtartását illetőleg -IS^^jttiUis adatik.
6 britteíüst asitali kús kitüoó ancol aczélpengével
6 briltezüit villa egy darabbal
6 igazi angol bríttczüat evűkanál
6 legfinomabb brittezüst kiví-skaDál . .
6 kittln5 bríttexűst k^jzsámoly \' 1 igoa finom s6-, bors- (A fog tiszti tű tirtó
1 nehéz brittciüst leresmerí;
1 tumor britteztiat tejraero tanál
6 angol brittezüst g vermek-kanál
4 ssep tömör tojásUrtó , ,
4 tritteiüBt tojáskanál \'\' \' \' .,■"■"■\'
i pompüj legfinomabb cznkordoboz
1 igen ji bors- vtgy cznkortaxtó .
1 legfinomabb íajta thxajzürS
2 gyBnyörfl eaJon asstali gyertyatartá
& legfinomabb ilalwutrom gy«rtratartó ék
3 finom va> ajándékkéíilet
50 darab.

grenaeláiuk utánvéttel vagy elGb pnk a kúsrlct tart, esiköíSltetoek o czimeo:
A. L. GUTTMANN,
G lb Fbrik
General depót der Britanni asilber Fabrik *~ BÉCS, I, Fleischmarkt\'Nr. G.
RÖMER-BAD
(a, stelerl Gastein) A fűrdőitjóny megnyitása f- ó. május lén
A déli vaspályán (n gj-oravouattal Bícstől 8 is léi, Trieszllöl G Ara), igen erői akratbotrreic 30—.3!"-is naponkinti S6,0(>0 aki vúmennj-iníi-, kfl:GnÖa hatásM. kösívíijy, csói, idfg«icnvcdíi, m^lbüilés, gyengesíg, iiűi bftca.iég.ek, havi t\'axtnÜSíií: , mocTénnlt cwU\'tok,
\'-rügjsií idViit,. csoot 4.\' Ub«iegt%frkiiél, «>>• Nagy -vit-tir. fJeána kíaliitott iij kBl.lii jnárránj\'- ^éí, kidfnriök,
" kúnysiiiicí lakiwic, £ ]^Iátog»Eoit*bb havasi tjrtománj, hO»»au ámjíkdíií! fétatírok, njonan íjfftU-ínaBM ivávíz-
ámjíkíií! fétatírok, j íjfftíB
mcUk: Kír-J^rro.\' DK Htyrtaftt^H. müorro> . (MVisx wpril véüíic Iííf8,I-KrH(r(Tsira«^ 13.1 őipI\'iiíiioH, iíjéjJTTiíkA\' U.cj*w ■ ■\'* ■«»»•»»*£■ íűrdá ioazoattieág JÜUJ Ro»e:bad, AUá-

HUSZADIK ÉVTOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY
Y H 0 .1 >T fi >\' * <^~-

ÁPRILIS

7-ía 1881.

Hl E D E T ESEK.
SEIDLITZ-PORA.
rea4elveny-étszer-készleíe
- _ 1 I ■!■■\'■ \'II _"l.l l""". ■ _:.H1 - ■ j\'T-l-L l. I ^ .il
ttmr-ktuitt . .. . .
jklvfi! a legazebb ék a hístartisbac Minden ilarab;iban ax\'aUbbamlitett kéuleteek agy mist: két rilla, kaaiS ctb. egr p«mj.iUoij iike-rfilt atiustt rirmftlU van befoglalt-*, noreteWen: Uiethltt, «ul, MtpUr, rshli, UMTafd 4. i. L At »Unt mpgnfvezett ámcxikkek a legtUcribU ciil»t fehér íémhfil aJlitrik ki, n*ly több 6TÍ baszaalat atic is megtartja eredeti HÍD -t. As atóbb megneraxett tirey*.k Müatesinánik 10 évi ■eftajÜUTtl }é tál tát ni kfcltvt, kQretkeiS 2* <Jrb ékuec-ketslet estk 3 frt 73 fcrta kerül, i* pedig ;
6 darab éknel^késxlet asctall kés, 6 „ „ „ eTÓ kanál,
öuteion 24 torai ■ aMtuarl »i»sá ÍTM ouk
3iU fT^ Ír- & megtartáarot é. j6 fajtáról írisbeü jóiíll*«««1 Ha lrU f ti ar. sgjnzorre 48 drb. rendehoük mog. agy c^kit ^ r«élr« kífiitett papirtokban kQldjCk a tárgyakat, n p. 48 drbSrt 8 M«t Ka h>tá DÜuck meg: ftrtsaeri darabjt 50 kr. \\t\\mwt dfbis 35 kr. ftzel*k*eré «ai .Jv 45 kr. Niayehb fiuüu drk^c 90 kr. kfizé»aAsytá«i tejettiaaa drbja 2 50.
iy íiiiu dkj fl 5zi*U|y« J j
ri ttíjiakáwa Irklt 3 frt. ftdirtl eUátall ciakortarto I frt 80 kr kniittt u»kartirCé 2 frt. 40 kr. Fkwa f«imiié«i gyeriyiUrM I plr 2 frt. 25 kr. afraaa; kan kntivl 3 frt 25 kr. uayarttn- M letartó 60
kr, BSZSt- és «tt| kékZlflt. 2 ráasSZrl caiaaolt krirtálvGregbK! 3 M 5Q kr. 4 réittie! 4 frt. 75 kr. asztali |y>ktlrté nniMi I frt. 2D kr. »tró(cdíll.l el líloü ví..tt (tAUrttrti I frt 29 kr. Q««t4»faaí»k konukn fgnrlkkal 3 <rk BO kr. Él meg ejterféltf tarajak 10 éri jótálláual mind a iiinmeg\'artisra, mind a )6 fajtára vonatkotőlag.
Uegi-endelé««k utánvétül, va«7 at Suseg olStegsi bekOUéae wellett « le^pofitoaabbao éa hméfain taljoaittvoiek Sí a levelek kOvptkexolcg csimzcnd.ik ;
BLAÜ ésKANN, General-Depositeure,
Béoi, X— HelnrlohBliof. U I. Száz él azil •ilaauri n kiizhti Inéi <u blrttfcaakliu « aza*
■IftlUatlutM Utánit éa kaalaltál katéaá^lUl k-iitttttik, 255 5—10.
ktzéüiziri h k
Feltűnő olcsó vé^feladás.
4 E I B I S -C. H ü.
a „Prófétához" csimfi üzlet tulajdonosa Székesfehérvárott.
Bladási Helyiség
palotakapu-uteza volt SZEIVALD-féle ház.
_ Ingytn
\\ 50 frt bevásirlái utaa egy «5r*tövct raha.
Kivonat a nagy árjegyzőkből
EielÖU Most.
&ee!8tt HoaL ■
1 db. \'% legnebesebb &jüi
1 valódi dopU E. Cbiffon hito-
ríj 30 r5f •/. Sciroll-£íle E.
Chiíon
rét 30 \'" \'I. SchrolUéle E.
E Cliiffon
rif 80 rSÍ */( Rombarger
Ckííoo
TÍf 30 PÓf íthír CaisvU,
dapU dunatst
rff It axtaea Wcú parkét
ii kil"ii5 jő 8 85. helrett 1.95.
üoknya fodorral 1 valódi fehér Tagf Mioet bím-Aé fdl k
800 rEÍ kiill.S hsubb ÍJ»PJH" Te ^ ^ heljuu a.35.
[200 ríf aúna gjapjaiiB-
Teuk mindeo níoben 5.7Ű. bolyett £.65. ; db. \'L aiioea nOirgi «b-
ro« 1.25. h.lr.ci 50.
. db. *|( BSÍDB. rnmbarfri
abroac 2-45. beívelt 1.25.
ín j6 alsó nadrig SchJs-
Dger gyolcsból csaJc — 85.
*a jó francua vagy mi-
„raraubiia alsó nadrág euk -, SS.
600 darab legfinomabb Damen-
tachbál IcfeuDlt aslaec altó \'
r. t»i»6 Uliing 6t&£.*5.
darab 8 éTe>t£l 12 evesig meleg Uli alsó nadrig £»
13.70,7.90. 28, .19.
pskinjl parku <S. 32.
rSf *|, ralidl oíorii Kaimul 55. 25.
r5f loi^somabb Kilomk Roü 76. 35.
rtf T.lídj p.lmgijokke ÍUlrcat M. 15
r£f 4k ScbsQrl pirket febér 45. 25.
rSf *L <Dfla. feh. SclmOrlpajket 54. 32.
r« % ralddi Petin parkét 58. 35.
rSf *it 4 ndatSa ralédi Pe^n
Parkét £5. 4&.
röf dipke fUggSnr \'4S. 2ít.
rSf Tmjddi pekingi csipke-
.65. 48.
Eipb 16S. G5.
20=7 -87 d.riojr. 48. ti.
TaJ. franc, saines ere tton Ing 1.46. 88
rxl6di izlnea angol crettoo Ing 2.84.1.60.
Talódi fehér Madopolin ing l 65. 95.
va!»Wi dupla B. chlffon iag 2.45. 1^5
valódi dopU E- MjulopoSán
feh. ing 3.8r..2^5
ralodi angoi Oifort ÍHK 1.9*. &>■
. valódi petiflgi Oifort iag 2.45. 1.55.
1 ralídi nOorgi fc-flt Oxfort iag 3 85.1.85.
pekingi abroi
8.50. helyett 1.85.
1 db.
iira
ál alai nadrig h&lgvek «Amir» a dliil I
ssíne* damancí-
roiott brajslllii abrost 5^0- helyojt 2.24. i db. V* igen Bfi damaist abrosz
fehér
heljeU 95. feWr [een finom
3,25. helyett 1.55.
jtin g
illand S darabból 3000 kiülne tili keadS fejre 2500 *\\. beriini f-jkendfi
1^.* ai. ... fl_ V—k1I_!
dunatat abroa ■. db. 1 t»li41 !
13^0. 9.S0. 65. 25
5 25. helyett 9.65.
ál-2.80. bolyéit 1.55
3Ü5. belyelt 1.76.
flDom terlioi kendA 95. &&. finon ke£d6 nio
6 dl>. fah. peltiugi
1 db. \\ igen fiflom poaatú kondó 195. 95.
p
VftI. po*x-
6 db. val. nfiorgi axalteu 4 25. helyett 1.35. 6 db. indiai fohíritoüen tS-
rulküaö 2.40 b Ijt-ít 1.25.
6 db india.i fsberit«tt törül-
2 90. hel/ett 1.60.
tókeod£
Í.80. l.M.
1 db. \'I, igen fioon: Uli kendó 4.90. 2.75.
igeo finom ral. poaz-igei
1 db. \'
6 85.2.95.
6 db. paaingitUmajattörüI-
kfteő 31.-.
S db.val. níorji dunaíat 4.80. belj.tt 1
ki-
ctíkk nem tetttta eaeUa, TÍatUTitetlk éa & legké»a*g««ebb»o ldc*erélt«tlk ;
"Vűrriíl fi67ol\'BMtetan A heljbeü éi Tidéki n. é. kötönaíget, bft va. T Cg 1U , vlaaiuaiUitott portelit fraaeo keU hoaiim aaíUit«ni.
1 .St-egras-ciatrácx 7.80 neljett 4.40. — 1 aírücAl mstricl S.fiO belyett 5.50. — 1 Ióa*5r-m4tTÍe» a lefiobh hoiaital 29.80 aetyeu 12.80. — 1 pír aainw finom tóli hariaaya
balhék vagy arak Kajáira csak XS kr.
A megrendelő kötönaég kéraük a crlaet TÜi*Oa»n kíinü U a poltai Tígy VMOÜ illomást ogéu riligoaaa aaegiroi tt ts ntolao poatit, hogy a megrendelt po itt-c rendesen el lebetMn aiillitani, miolóbb kéméa Meg^Uiaait % K&g70n tíaxtelt kötöneeg aeji, mert \'ÚJ csodilaíM ira^K Eoropib«tt aea. ÍOfaMk UbU lAtei
í^fyiíMo l?TIlf)Cf^I¥ FI a „Prófétához" ezimzett üzlet tulajdonosa VZim. tillil^t H H. Székesfehérvárott.
SS Egyedüli fórtktir jelenleg paloUkípu-mtcza volt SZKIVALD-féle hii. S£ Az egész raktáron tani czflütetű* egy terjedelmet árjegyzék a legtiítHabíti vidékre leskészségegebbea bementve s ingyen kitek;tik.

A cs. kjr. siab. Ultrák
lem-Hite UUG-tóase
Mteltálogt bi*to*Uott
6 bnzassai
6
W-
Uzíssal
t
darabja 100 frt
évenkint 6 húzással
ét minden
kereskednek kétaégtelen hitellel a legnagyobb lytrémtttk,
minthogy minden 100 frt névírtek BwintkijáUsott aátogJoTélre
nionbívöl míe jutatom 6Ir<-*et i* eii^Tnély a Wjiuaíiíg minden
hauibáa résit vot*. éi melynek érteke, mar m* 80-85 fonabf
férjed. ( ■
E jeles \'riíogleTÍi\'legVek, \'melyek nem ajinihatdk eleggí, egj-siersmind a legolcsóbbak a* o«trik-ra»fy»r biroíalorabin,
n.rt c«k u «yrflUi .orjje^, »«>T« \'
urtluitik, él m.fii biílon lebtt • kiHtaS i«tjnnk jelentíkeoj
árfelemelkedéaére HamiUni.
K5ielebhr6l TIUSÜTI, UUjak, logr « i«O . \': i
9 százalékos kamatozást
képei miothogj «x éri 6 kStlerí! írtíkí d.r»bjit 1 írtul TCTÍ 6 ín, « kraat S £rtt»l niinitn, iej »i orimíoj s forintot le.«
Hl eze> MrtJ«fy«*rt kéizfénkra ««««™ÍI « »pl **»■ lyam Sítrftt (Beat 100 tr!) aljat, ktrewt *< Wtl4| MlMtM, v.lisi.f Uvl részlet tzstés ««iWi U
10 részlet IO.WSÜ 100 frt
az utolM réálst • • • • ■ 5 frt
összesen: 105 frt
A 10 frtnyl tatttt l<nr«kfat íz *«í*k U»*Mtifa 41,1, ttjBl
a jáff luta 1881. ajrü 15.1 M és bélyeg-
NYITRAKés TÁRSA
Budapest, Dorott^a-atcjsii 6. ez.
A jnUkun-kStUreltk nrinX tikénok kamatoxiaa Tégett hase-nálhatók kötségeknil, teatalatoklA, nyilviaoi felftgyelel alatt
a°i

0
álló íntÉMteknél, további, grim- ai letett pésc gyaniiat ét katoaai haxtuig bisto-fitíkal. (A törrítiyék 86 para£rapbuaa.) (2M 10—15)
DOOCXXX3ŰOOOOOO C

-i> frtbeváaárláa atác 1 fcjrevllí telikondS
U 93 7—30)
Eielo-tt Most
S00 tjt SeSot PUneU sima,
koczkíxott é« ctikot — .75. 30.
3000 V* Tirtáoj Flanell si
ma, koeikáiott et csikói 1^0. 56.
900 \'/< I«en finoo Flanell
minden isisben 2.40. tó.
-1200 */< Dámentoch miedtn
»»inben 2.90. LS5.
4000 rfif V, fekete terno 1.26. 44.
a500 rőf e/4 fekete alapin terno 8.SS. 75. 2500 rSf \'/, Ferdinánd Clotb
terB0 3.80. 1.25.
1000 rSf % Clotai teroo luiiei 1.80 80.
500 rór*l. fekete igen unom ripsi 1.S0. 38.
1000 röf */, feltet* finom liwter 1 15. 48.
800 ró\'f brwil. Oifort múid. «*Ínb 28. 17.
900 rúf Pekingi Sefir 45. 25.
200 r3f\' valódi indiai Srfr 76. 36.
vég30rEfV4Flerensdörflgyo!ci 6.80 3.76.
vég 30 röf \'/, KtUleindorfl 7.WJ.4.90.
vég 30 rfif *ft valódi Va-
renjdorfi Schlesiaget 9.30.5.85.
\\íg 30 röf «/* kitüná crea« 18.50. B.9S. vég 30 rőf V, legjobb erein 18.60.9.74. vég bi vőf V, Tal. mmbarger 45.60. 23.80.,
CJ.írADtiro iva a leffjohb Fyart&^any 1 vég 3Ű rőf pekingi kanárin 6.50*..8. 1 víg 30 rSf 9atriia»dorfi ka-
nariss valódi ctérna 9 70.6.50.
1 vég 30 rBriegnehewbb rmm-
barger kanárin 12.50. 7.50.
1 víg 3 i röl Küsc5i lcgnetG\' sebbramliurgri kxntriai 24 50.14 60. CiUffonok.
1 tal&di t*4p fii C
Coaruetté
EzoiStt Moat. 1 vég 30 ríí \'|, BchroU-fíle

Csak akkor valódi, L* ."\'"í"^^.^^
Eü ív 6U i letjobb nikerek mell ott U
hata>j»ét>tk ét f ttrtttí ifctdtlytH. (mint
lr», kik n\\t> ÍJ. HndsHiuk iörvínytltt MsUHíttík
Egy lepecsételt eredeti iW»z ára. f frt. g. j,
CRAHCZIA BORSZESZ SÖVAL
■ A !egtne((biíhatóbb bamge.jt.6 Here a ueavodS ambi..
1 miftÍBBÍ UliE h\' küUE gyuUnáisai\\, a legtöbb betegtlg Vle __ dwmmö »ebe»al6.ok, fej-, fül- e* fogfiji.. rfgi lérvek é. ajrílt ~^b*.\' ríkrekiJyek. ilEiflk, •zemnyoliadui, mindonnemü bénola* és *6rDlíj uj,
tb. ellen, \'
Üvegükben használati utasítással együtt 80 kr. l. i

Hal-májoky.
KroLwI.es Unttól Bergraben
(Norr ágiiban). »&nji, a keraakadalemben alfifordold
ralftn
-fixen hal&áj Zairolaj . - j-, -uj köaött », egjedBU, mríj orvoii caélokra haacaálbaU.
ára egy üvegnek használati utasítással I frt •- é
Fő iiillltii
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. ndrari szállítónál, BéCS
Tuculanben.
R-ktár aa állam mbJeu uirneruii K/d^raEerUrábin vafj- f&aier-keroikedéaében. Raktár tiélkoli helriéir.\'kben maxásefréáek Dafjobb\' megreadeléaekuel megfalelü árleaus«4éaben ré.aeaUlnek.
« t. ÍZ ktian.í-j kéretik Uliroiottaii Moll-líla kéialtaiéaTt reiid.lui éa caak olvaüokat elfogadni, melrfik iáját óvjeg7em ja aliiri-■omrDal T&naak alláiva.
BaJktárak: Kl|jr.IulZM !Wu. j. ry6cy. Pr4j«r Béla PaaMlkofer Jdaaaf Roaenfeld Adolf RuBenberj Kereoca. — ZiJl-CfinZfl
Holloir J. E. lUrezall liztl Ford. — Baroi Domer s. — Csákttrevt
05.101 L. T (jótjiiore.i — lUfaívlr Babadia/ Kálm. Koio f. jjáf/-
Tb Keeakéai7 gvogy. — KaprvMZS Werli U. gjigj. tUxm Caacaioa* .
Vica lat t-rófj- Kattel lat. gyógy — KetZÜMly Schlaifar i WBOMCÍ 1*
— «lr»««i Kit. JU. Zijrab I, ;alm.alit,i gjdjr. Kittlback 3. gvStT-\'"■
PerklK Ferenci. _ S»pr»a M«!.j Aod. tyifT- t«0 8—U,
Pályázat.
A folyó évi június hó l-ón XQÜ-
ködését megkezdő „Bell&tinez Vidéki
takarékpénztárnál - egy könyvelő
6s egy pénztárnok állása fog betöl-
t,-tui. — A közgyűlési jóváhagyás
feniiiartiisával a könyvelő évi 500 frt
készpénz -fizetést és azon kívül még
Írásbeli dijakat, a pénztárnok pedig
évi 200 frt készpénz fizetést kapván,
mindketten kedvező ügyforgalom .mel
lett jutalmazás és fizetés emelésre tart
hatnak igényt. A könyvelőtől megki-
vátitatik, hogy a bankügyben aíapos
kereskedelmi szakismeret mellett a ma
gyar, német és egy déli szlávnyelvet
birjon; — a folyamodók a biztosítási
képességük kimutatásával együtt kel
lően felszerc-lt kérvényeiket az alóürott
igazgatósághoz f. évi april h<5 24-ig
benyújtani tartozóak. 278 t_s
Kelt BellatiDez, 1881. april 1-én.
A Bellatincz vidéki takarék-\' pénztár igazgatósága.
xx^xxxxxxxxxxxxxxx Pályázat. s
1.76.
artékii
etni.
A iispei helyettes tSrjegyzói illomia le-l mondás fejjtto Iresedésbí Jivén, uinxk beíal-tésére f. é? április hó i2-ikének délelátü 9 órájára pályázat ByitUÜtt, — ai érdeklettek s kitett idSben a sz.-&dprjáEi iílami iskulíian a telié igazolvánj&ikkai jelenjenek meg.
Blólegea fe!«!ágosiiíst Menyhárt Dá-
niel gaiditiazt Kéretvén (o. p. B&ook-Szer>t-
öySrgy) fog tiTánatra »dni. 272 a_2M«q-S«li«rin;

tulajdonos Wsjdits Józaef gyor33»jtójin.ti 188L április 10-én.
Bfirtté*. *r:
egést érre ...\'... *8 fi-t
fél érre * »
negyed ém ,3 >
Egy xtám 10 kr.
HIRDETÉSEK
8 hssáboB petítsorbari 7, másodszor 6 £ minden további sorért 5\'le.
SYTLTTÉRBEK ioronkí-nt 10 kr£-rt Teletnek fel. Kincstári illeték míoden egye3 hirdetésért 30 kr. fizetendő, r

29-lk

Huszadik, évfolyam.
A lap tzeDemi részét illető kfzlemf-
Hyek a szerkesztőhöz, anyagi régiét illető közlemények pedig a kiadóhoz trés-mentre ";
intéiendok: NAGY- KANIZSA
Wlaaslcaktz. .
Bermentetlen levelek csalc ismert munk&i&rs&ktúl fogadtatnak el.\' -
Kéziratok vissza nem k- .Jetnek.;

N>^y-K&DÍzsaváros hely hitóságának, „nagy-kanizsai ónk. tűzoltó-egylet*, a , nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, „ nagy-kanizsai UfcareTtp\'énztir1\', a „eal&megyei általános tanítótestület\', a Bnagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a ,soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizítai kttlválasstminya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője. :
i kétszer, vasárnap- s .csütörtökön megjelenő vegyes tartalma

A folyó évfulyam másor dik évnegyedénele elmultával tisztelettel felhívjuk mindazokat, kiknek előfizetésük lejárt, annak szíves megújítására, hogy a lap szétküldésében hiiny ne fordaljon elő !
ELŐFIZETÉSI ÁR:
april—jun. évnegyedre 2 frt
npril—szept. félévre 4 frt
april — decz, 3 évnegyedre 6 frt
MF* Legczélszerübb postautalványnyal eszközölni az előfizetést, mely Wajdits József könyvkereskedésébe N-Kanizsára küldendő.
A Balaton szabályozás tárgyában.
A Balaton szabályozás tárgyában tartott siófoki értekezlet jegyzőkönyve és ngs. Kiszely Károly k5z-építészeti felügyelő nr műszaki véleménye kinyomatviín, az érdeklett feleknek kiosztalott: látszik e tény-bői, hogy mgs Boné Séza kormány biztos ur egészen más erélylycl és tapintattal lát a reá bízott nagy feladat megoldásához, mint elöJje, kiról jegyzőkönyvileg elismertetik, hogy évek hosszú.sovÁa át értekezletet sem tartott. .
Ily alapon újra éledhet bizalmunk, hogy végre valahára a szabályozás igen nehéz és bonyodalmas kérdése megoldást nyer és ezen reményben a nagy mnnkához akarok én is valamivel járulni, midón a műszaki véleményben összeállított adatok és számitások alapján egyrészt a mttszalti véleményhez járulok és azt védelmezem, m&srészt néme-

lyekben eltérő véleményt és uj eszméket nyilvánítani bátorkodom.
Osztom a véleményt, ,hogy a szabályozás eddigi módozata á iittt-zött czélhoz nem vezet*, sot még többet mondok, azt, bogy az eddigi módozat rosszabb a semminél: értve ezen semmi alatt a szabályozás előtti állapotot. Akkor a műszaki véleményben található leírás szerint .három malom állott a Sión és ezek gátjai a rendetlen, szűk és növényzettel benótt Sió medrét még inkább eltörlaszolván* a riz lefolyását feltartóztatták és a völgy mélyebb területeit elmocsárositották". Ezzel még nincs állítva, hogy a Balaton áradását és apadását is ezen malmok okozták volna s alább ki fog tűnni, hogy éppen nem okozhatták, hanem igen is okozta a szabályozás hiánya, de nem oly nagy mértékben és szándékosan, mint a szabályozás folyamán elkövetett hibák miatt jelenleg okozza a zsilip-Kezelési szabályzat.\' ._
A legfelső malom volt a kilitii, csak ez gátolhatta a viz lefolyását, mert a mi viz itt lefolyt, azt már egész a tengerig se^ki fel nem tartóztathatta: a Kiüti molnárban pedig feltételezek annyi\' műszaki ösztönt, hogy mikor kicsiny volt a Balaton, saját hasznára lehetőleg gazdálkodott sizével, nehogy egészen elfogyjon, mikor pedig áradás állott be, eresztett le annyit, amennyit birt, nehogy az ár átszakaszsza gátját, így tehát akkor a Balatonnak meg volt természetszerű szabad lefolyása is, az emberek nem .küzdöttek\' kihivólag a természet törvénye ellen, ngy mint ntóbb.
Ha mégis a Balaton víztükre eredeti állapotában is nagy ingado--zásoknak volt kitéve, annak oka nem a malom volt, hanem a szél és trallám szeszélyes játéka a siófoki homokos tóparton; ismeretes tünemény, hogy a talajt, mossák és sí-

mitjik és i partokon . szemétből, iszapból vagy homokból maguk előtt gátokat emelnek, tehát a midőn hetekig, hónapokig -egyenlő volt a viz-állfc és csendes az idó, tegyük fel, hogy a Sió torkolatát a lefolyó viz szabályszerűen kiképezte magának, de mi tortént nagy szelek és áradás, ragy. apadás iáején? Erős északi szél emelte a víztükröt és nagy hullámokat hajtott be a Sióba, melyek homokot ragadván magukkal, ezzel a csatorna fenekét feltöltötték, ha ezután apadás állott be a nyári ki-párolgás folytán, a csatornában gyengén folydogáló víznek már nem volt ereje a felhordott homokot to-Tább szállítani, és ujabb szél és hullám folytatta a homokzátony építését, így utóbb a Kiliti molnárnak elfogyott a vize és ha, talán a mig gyózte,\' meg is ásta a homokzátonyt, végre inkább lemondott, az őrlésről bizonytalan időkig. A so-mogy-balatoni lapályok birtokosainak természetesen ily kis riz idején legkevésbé jutott eszükbe segíteni a szegény molnárnak és széles árkot készíteni a majdan bekövetkezó áradás számára, de ni taián le.tt volna is ily szándékuk, az ellen opponált volna nemes Veszprém vármegye, melynek területén .* Sió torkolat fék-szik, ősi szekas szerint féltékenyen őrködvén, nehogy dolgaiba idegenek avatkozzanak, Veszprémmegyére nézve pedig nem nagy jelentőségű volt a Balaton áradása, mivel területén a tó partjai elég meredeken emelkednek, így aztán minden következő áradás nagyobb lehetett az elóbbeninél, mivel a siófoki parton a homok magass ^ * feltellett, viszont az apadások is nagyobbodtak, mivel a viz tükre nagyobb lett és a nagyobb tóból több viz elpárologhatott.
HENCZ ANTAL.
(Folyt*üwji kOvetic lik J

- Az U] adok. A\'" pénzügy-
igazgatóság koihirré teszi, hogy f.
é. april hó 1-tol kezdve a következő
élvezeti czikkek esnek fogyasztási adó
alá: a) nyers és finomított, gyarmat
és répaezukor, valamint a ezukorka és
csokoládé gyártmányok és kandirozott
gyümölcs; b) nyers,, pörkölt és őrlött
káré és pótkávék; ej sör. A fogyasz
tási adó fizetésére Kötelesek: a)
mindazok, kik a felsorolt csikkeket
az adóvonalon behozzák; b) az adó-
vonalon belül létező ezukorgyárak és
sörfőzdék vállalkozói, a termelt és itt
fogyasztott eznkor és sörre nézve.
Fizetendő sz a) pontiak után mmá-
zsánkint S frt, a b) pontúk után 8,
illetve i frt, sör ntán hl t I frt. Ha
a fent csoportosított erikkekból és
pedig az a) alattiakbői együttvéve
50 klgrammot, a b) alattiakból
együttvéve 25 klgrammot, a sörnél
pedig 1 hlitert meghaladó mennyiség
marad f. é. márczius ntolsó napjától
az adóköteles birtokában mint kész
let, 1881. april.3. napjáig egészben,
minden, levonis nélkül bejelentendők
(Írásban) s april 20-ig végrehajtás
terhe mellett a fogyasztási adóhiva
talnál megadóztátandók. A bejelentés
elmulasztása vagy az eltitkolás 2 —
25 frt bírságot, illetve az eltitkolt
mennyiség fogy. ufójának 10-szeres
összegének behajtását vonja maga
atán. Esetleg "három és hat havi
halasztás is nyerhető a tartozások be,
fizetésére.
— Nincs tiibbé amerikai disznó
zsir. — A m. kirrpénzügyministerium
13843. számú körrendelete, a serté
seknek, mindennemű sertéshúsnak, a
szalonnának és kolbásznak az észak
amerikai egyesült államokból az osz
trák magyar monarchiába való beho
zatalát márcz. 10 tói eltiltotta.

Törvénykezés tőréből.
(FolyUtía és Tége.)
Remete Qtéit, Borsos János védője
besséVtjének midin hitraJo»J résitSt foly
tatják, megjegyezzük, hogy mait ssi-
mankbia hozott kösleméayuak elején
kimaradt, hogy Albanicb. arat Remete
or helyettesítő, j hogy Remete ar beszé-
iéntk elejei rédemnéOl tévesen lett Tö
rök Borsos helyett oyomtatra, ezen hely-
niguitiaial koioljak » további tárgyalás
folyamit. * :
Ezután áttérek a rád 7) ik pontjára, vagyis a gyilko&sig helyét s idejét illatóíeg uoa eredményre, melye: a VÍES-gálát s a mai véglárgyalás felmutat. A kihallgatott koldus — ki időközben meghalt — vallja, hogy a holt tetemet az erdőben reggel fellal illa s-azt oegritB-gaUván ast tapasztalta, t ogy a vér reá fagyott erősen a ruhára s így sserínte a gyilkosságnak korin reggel kellett tör. téonie s a végtirgyalás megkezdése előtt a kir. Ogyész ar is ezen tana vallomása alapján ason nézetének adott kifejezést, hogy vádlottnak a gyilkosságot reggeli Yi6 örz elSU kellett elkövetni. Azonban csakhamar megváltozott ar ügyész ur nézete Horváth litvánnak a mai végtárgyaláson esküvel erósilettazon vallomása folytán, hogy reggel 7 óra, sít tán még, annak is elmultával bftllotu a lövésekot ajon irányban, hol á meggyilkolt teteme feltaláltatott. Sinkoriu György és neje vallják, hogy Borsossal a liiaji hegyen — hol ó szfilApisttor — találkoztak november 1 én reggel ngy l/j6 ára kör&l :B azon irányból jött, hol a meggyilkolt pinezéje is a lübbok kSzott s ogjutul Takáaa a \'Tan s a mely irányban az al ■ mási érdi is fokszik, hol a gyilkosság véghez vitotett e haza felé meot Kémet-fala k&zségbe, hol lakása van s felesége tartózkodik s a vádlott nejd vallja, hog^- , napfelkelte el5:t már férje jóval oiagór- \' kezett s neki skkur reggelit ku-zdeu fűzni, melyet férje vele elfogyasztott B ugy 8 öra felé távozott Ha., ih Mihály erdőshez, neki a vételre borokat ajánlandó. A. Jt> hallgatott kanász vádlottal találkozott reggel 8 óra felé, tűikor lakásából kijstt s kérdésére, hogy hová megy, Hartbot emlité neki fel. Harth vallja, hogy 8 óra karfll nála volt az elíadutt czelbó! vádlott o a végtárgyalás folyamán a vád tí: pontjában felhozott körülményre a viza. gálát alkalmával telt vallomását rosgüul, hibásan felvettnek állítá f kijelenté, hogy vádlotton november 1-én, midAn- nála megjelent, a legkisebb izgatottságot se\'TARCZA.
\' Oh! csak már kltudnfim sJrai..
Oh c«»k niir kitudnim Birni Minden könnyemet; Mftgenyhitné Ulán ex majd Fi)6 iiiTomet.
Ámde nem jó köny tzememre 8 srivem oly nehfs ; MiDths focná a sioritcá egj LitbxUÜAo kíi.
Oh I Ulin & h&Ulé oi Bif e!júnn« mir! - Ha tudó A, hogy e Tiligon \' - Ei ngy mii nem vár!
El ii JÖDHO hAmrtu síiraron,
& bontai fityolit:
Ojoraui, hOíT mg^m tem tudóim
viitne *ngBm át.
:\'" MAJTHÉNYI FLÓRA.
Fel is, le is.
KrodoÜ regény.
Irts: BZtOcá,tB
• (Folyt, tás.)
Mig semmi sínes az embernek, addig nem fé! » tolvajoktól, af\'g bir ason-bao valamivel, már félti.
A mint este hazufelé sietett,ÖiikéD/-tolatiQl eszébe ja\'otuk ismét éten rémed gondoUtok.
— Kem — gondola — tovább oem
1-tom e viskőbao. Az valóbsn forcaa,
í"ogF eifibb nem jatottam e- gondolatba.
AE igaz, mikor ax ember beJyiete még
natn a JcQobb, ttir, elofccí ; akkor nem
törődik uul, hogy magú házban lakik-a
avagy alacsonyba, akkor aoaak is örül,
b* tDoghosbatja magát vtíahol. j

Mégiakább borzsdaly futja el hi-tamat, ha arra a vad, düböa Hoáiocsukre gondolok, a kivel tegnap itt az utczao ulálküztam. Hogy forgatta eszmeit, mint valami atonálló. Mily fóielmea volt mozdulata, miothav már meg támadni kéaiült volna. E« az ember nem hiába járt erre. ValosiioÜleg atinam leskelfidott. De mi kor látta, bogy itt ott mutatkozik még fgy-cgy sötétben botorkáló embtr, nem mert megállítani. Hiába nem reUeakedett erre csak azt mondom: Es az ember boaxaból még rim gyújtja azt a viskót, a melyben kÓByszeritve vagyok még a ne gyed vígéig iakní, s így még a legnagyobb veszélynek néíheiek elé.
Szánandó embar tnít tehetek ax ellen, bogy felügyelőnek akkoriban engem sebestek ki helyette, ha egysear Sseg halmi ur veleo jutbwn volt megelégedve mint vele.
Szeghalmi urnák sem ment el at pere, hogy oly embernek mint Hodíncsok volt — fizessen hasztalan — mert ugy ia. volt — szép bért.
Ha nem járt el keli-5le- dolgában, erröl nem lehelek. Így cépeliSddit maga* ban s a sötét ntciákon gyors léptekkel borzoegva haladt át.
Be nini mit Iátok, — ex ö — stó\\l rettegve Rtesenstern ar, midiin az egyik utcdiba hirtelen befordulva, egy gj-anaa külsejű ácsorgó, ide-oda tekintgeto\' embert megpillantott. Hideg futatta ál. Lé Iftg*e"e lassult, szire gyorsan dobogolL Borsaié ló volt e válságos állapot. Bánta hogy vissza oem fordali.
— Istenem légy Telem ! remegett Rieseoitlcrn nr — még atnljár* most Alija bosziiját, a roaljre ell^n^m nküdS\'t,

Hab, végem van, zsebébe nyal pisztoly, igen pisztoly ntán.
Riesenst«rn ar gyönge ideg*etü férfiú lévén, egész testében reszketett.
— Már kinnt van! most szegezi]
segítség !
Ai idegen azt hivén, bogy valószínűleg elájult Ri»seasiern ur, megragadta.
— Ax Istenért uram mi lelle!?
Mikor Rieecnstorn az idegen arcsára
remegve tekintett, akkor lttta, hogy téveded volt at egész.
■—~ Oh bocsánat oxam-!
— De miért? Hogy megkönyörül
tora, — no hiszen ez minden embnrtúl,
kiben van míg némi felebaráti szere
tet, elvárható.
— Bocaaaat — ne haragudjék —
ne vegye rósz néven — félre ismertem.
Egy gonosz ember emlékét idézte ön kő-
lelféae által s éa azt fairem, hogy most
köselg s végheti en boát uját kitölti raj
Lam. Midou öa á pisztolyát...
— Pisztolyt? micsoda? kérdé kí
váncsian az ideges a rá mcreszté kérd 51 eg
fekete szemeit.
— Igen azt....
— Lám lám, mírn viszi as embert
a képzelő tehetség. — AÍ idegen nem
tedta vissza tartani, hogy el ne moso
lyogja magát.
— Hogyan ? hit nem pisztolyt
hazott ki zseb*bői, a m-íyet a lámpához
kíHeledve reám irányzott!
— Oh\'dehogy pissoly*. Még mit
nem. Majd még arra is költőm, elfecsér-
Irm csekély pénzemet. A szivaromra
.kariam rágyújtani s látja ez^o tokot hoztam ki Aabátom bel*? rseb/bŐI. Ás igaz, vmjamí nagyon keveset hasonlít a ttolyoo*. L»na lám. ki\' bitté volna

mily bujt képre csiuálni ex as ártatla: sznpóka-tok.
Ezzel elhagyUk » kapu alját
— Ugy-e nifcgbocsájt az ur, hogy
oly annyira félreismertem.
Riesecstern ur barátságosan oyajtá jobbját az idegennek.
— Oh aram!
As idegen szintén kezet nyújtott.
— És must méty kÖtzöDetemet fe
jezem ki atoo jószívűségért, a melyet
irányomban — mint egészen idegen em
ber iránt — tanúsítani telizett.
— Nincs miért köszönetet mondán
kérem.
— Megengedi ai ar ■— ha azt va
gyok bátor kérdeni, hogy kibei van sze-
insern.
Kzsel aí idegen névjegyét-husta ki zsebéből.
— Tessék, — j*j hiszen meg is fe
ledkeztem, hissen sötét van, nem láthat
juk — bocsánat mily szórakozott vtgyok.
— Sebaj.... seb«j.... -
— Nevem Sziralji Dénes,
lök epén e« vagyok.
— Nagyon örveadek, hogy van
axerencsém ismerni. Nevem Siesenstem
Máríoj, polgári állásom, hogy is mond
jam no, ejnye nem jat hirtelen ai
estembe, — valami Szeghalmi nevezetű
ur Üzletében vagyok pénztárnok, igen
igen péntlárnok. Tessék névjegyem, hn
gyeo sxerenciéak valamikor. Ha voioa
szíves Sziralji ar s meglátogató a
— Nagyon köszönöm meghiv\'-aát,
d,e bocsásson meg kérem, hogy csak el
fogadom, de egyhamar nem tehetek ele
gtí szivei meghívásának, miután holnap
vagy holnapután- elutazom Vicsra, itt
bizuDjos ügyeim vannak adósaimmal^

igy tehát egy idóro távoznom kell a fő-ibó!
— Nagyon\'sajnálom, azért ne fe-
lodkexxék meg rólam.
* » "
. — Kem tudom — szólt Rieeenstern ur a vacsora közben — néhány nap óta\' e furcsa történet után ofy rósz sejtelem fogott el. Megvallom Őszintén, éa félek e házban lakni.
— Ugyan már miért édesem ?
— A tolvajoktól, a gyu\'togatóktói,
do különösen Hodincsaktől félek.
— Ej ej, ugyan de félóa ember
lettél egyszerre — szólt Riesensterné s jó -.
izftt nevetett férjt> bohóságán.
— Egy idí Óta cobogy sem ladok
megbarátkozni «asel a rongyos hassal. ^
Ha valahol Qret lakást kaphatnék, a{on- ;
n&t elköltösködnéak innen.
\' — Bizony már magam sem bánnám azt. Ha véletlenül valaki meglátogat még be sem vezethetem máshová mint ide ni.
— Hiszen cem kellene nekünk
éppen földszint lakni, nem lakhatnánk
valahol a harmadik emeleten oly lakás :
bin, m mely legalább kéi azobácekával *
bir.Valahol a Lipót városban. Nekem s«
kellene oly messziról járni az Üzletbe.
— A fertály most követkecik, fel-
mondhatunk * hásiurnsfc. - —
— Ugy van. Majd csak kapunk
valami jóra való lakást.\'
Most már a lakás is rósz volt.
Amint a negyed eljött, azonnal elkölt Özködtek a Lipót város ogyík három emeletei házába.
Szép két bar ál tagos laobával bírtak. Néhány batordarab beváaár-láaa utas ssép berendaséasnl birt mind a két szoba.

HÜSZADI? ÍVKHiYAH

ZALAIKÖZLÖK

ÁPEILIS 10-éa 1881.
állította a szekeret, leszállt, megtapogatta as asszony bitit, hát ursm "fia, egymás felett két hass volt neki. —
Hanem aztán a vén tölgyfán tol megint leszállt a jegyző, újra megtapogatta az asszonyt, • a vendéghas csak agyán eltűnt már. —
Másnap reggel hajnalban szel a jegyző a azolgablróhos s jeleni ás t a dologról.
volaa; de owg a kölotónö* ■aereleiB foly táa agyfttteswi elnatárosott • ki-itt gyíl-koMág e^tio, aajd a n*eggrilkolt oeje nem ti*oaott robaa á tenplomba, haaam oyoglálanoJ bevárta ToUa kadveae jelen téaét a« arecUaéayr^.
VédcoOMa aeJlett torábU felbo-KOO, hogy mint nöllöpáaatornak hi taerínt külöoöswi éfjel a hegyen kell tartóskodnia, % hogy 6 oiak agyas korié reggel ott találtatott! a tartoakodáai időt tekintve, «en idfitól fogva vádlott a ta ónkkal asonoe vallomást tett, méltóatai-aék ehhea adni aaon nyílt • £«aiate vaüo máaát, melyet BJS esea böoügygyel kap caol«toaan tárgyalt inlyoí teei Bértéatb«D tett ■ teu: akkor a tek. kir. törvénynek oem fog előtte egy konok tagadót látni, banem agy egyént, ki midőn tagad, ai ígas i Tálét mosdja • middfi ellen mondátokba keveredik, ast ai ént a gondolko* koaáat negaavarÓ rottentű btlu gyanújának terhe alatt lélektanilag mermagya-ráakaUJlajf tehaU.
szekere
indul a misik komknó; elmegy a szolgabjró, magihoz vevén a helybeli fia kális forgópisstolyát, s megy vele a dootor. —
Haza ia érkeztek esereacsesen, mi\' gak útin hozatván a házi gazdát és kél niazemélyt, az asszony mellé pedig pandúrt reodeltek a kiaértetes házba, hogy kitudódjék, váljon ezutin is járnak és repülnek-e a lábatlan és izirnyatlan jo-lúgok. —
Csudálatos dolog, de igaz; — hogy miként történhetett, mindeat a megindi tett vizsgalat fogja kideríteni. —
Aranka ellen .Cuacutine."
A fővárosi gazdasági lapok béreseinket és InczernáBainkat pusztító aranka ellen többféle óvszert és védeuközt kö zölnek hosszú hasábos csikkekben. Kiderítik, hogy állattenyésztésünk ezen ellensége által több százezrekre rugó kárt szenvedünk éveaktnt takarmányunkban.
A* egyik csikk a modern eszközt ajánlja, t. L as aranka által sújtott gazdik büntetését és bírságolását, mit is tudva egyebet egy ilyen modern drákói törvényhozó ur. A másik csikkben a régi óvszer aj Anitatik, t. i. 5—6 évi vetés-forgás, és ha mindazonáltal újból meg araokásodnék laczernásuok, mnrt ai rankamag évekig heverhet a földben mig újból kihajt, azt ajánlja, hogy szántsuk ki a laczernát és kezdjük újból a 6 éves turnust.
Tiszteljük a jóakarata tanácsoka\', de nem kérünk belőtök, mert a baj baj nak marad, ha más óvszer nincsen.
De igeoia, van más óvszer ÍB. Est pedig a frauoziák sikerrel használják, a mint ezt Földessy Lajos budapesti mag kereskedő árjegyzékében olvassuk.
A franoaük ugyanis egy „Coaca-tinea nevezetű trigy&port basxuálnak, mely az arankát elpusztítja és a luczer-nást trágyázza, mart afraacziák átlátták, bogy a magknreakedi a lacsernu magot boltjában nem termesztheti és 100 meg "00 métermázsa luo ernamagjit szemen-kint aem válogathatja, ha történetesen roazhiazemü. termentötil arankáa magot kapott, vagy nem állha^Ót a vetés aran-kameuteaségérŐl, ha mi a tiszta luczerna-magot arankis földbe vatottUk.
IféTtóztftssék kulyt fsktetaijó er-kalcai bizonyitviayára s bogy arra gy anuok sincs, hogy a gyilkosságot haszoi lesés avagy boazubÓl eszközölhette volna, — de főleg felhívom a tek. kir. törvény-ssékoek becses figyelmét Dr. Sohreyer törvényszéki orvos uroak vizsgalati jsjrvai-könyvére, melyben kimondatik, hogy vádlott fogságában nyugodtan atani s étkezik, a lizas állapotnak rajU leg kisebb nyoma se tapasztalható s biggadf okosan beszél.
Vádlott előélete nem bizonya olyannak, hogy oly romlott emberrel illhatnink szembes, ki mind erre képes Unoe B kin mind ez észlelhető lenne: ha i lesne a gyilkos.
Kérem méltoxlaasék vádlott Borsos Jánost a gyilkosság bűntettének vadja alul felmenteni.
A tek. kir. törvénynek engedel
mével ezzel áttarek a Marké Györgyön
elkövetett súlyos tesü térté* bónttgyre.
Vádlott Borsos János itt tnljes beUme*
résbea van, ■ ©gyedül a kövntkesfi körül
menyekre matatok reá, a vrrekedéi vád
lott réacérítl elhatározva nem volt, mert
lem kereste fel paoaazlót, hanem fi jött
aon korcsmába, melyben vádlott tártai
ral mulatott; tanuk igazolják, hogy pa-
• - Ibb
aszló kesdte meg a"csivÓdást legalibb szóval, — azzal, bogy vádlottra igazolatlanul borjújának ellopását fogta s igy ezzel ót fefingerelte s végre ax igazolt állapotot kérem a börtön büntetés pénzbírság mérvénél pedig, hogy általa idlott ártatlan neje Bujtatnék bírói figye ismbe venni
Ez elősoroltak alapján kérek íteletet.
Ezek után elnöklő Miklós ur Garay íeoi urat hívj* fel a szólásra, ki ii kö szonettel fogadja, hogy a kir. Agyén r a gyilkossigi buuésseséggel vádolt édenoze elleoében a vidot viatzavoná, le mert a kir. törvényszék nincs kötve ■ kir. flgyéaz ur felfogásának elfogadá-sáboz, bátorkodik röviden a kir. törvény-szék figyelmét felhívni — az itt pár hetes gyermekével üli védenczére, látható e zen az elfogultáig s ijedtség legkisebb yoma, nem-e a lesújtó nyag.odt fájda->m mély érzete takridzik az egén enyéo ? Cwtlakotik az elitté szóló védi .k Török Uona tanuskodhatiaa elleni
Nekünk is tehit ,Cuscutiüou-t kell használni.
Tudakozásunkra\'Földeuy ur azt a felvilágosítást adta, hogy az arankapor ippen ugy használandó, mint más műtrágya például a guáno, t í. be kell hinteni a földeL A „Cuscutiae" kiégeti az aranka szárát és gyökerét, mely gyengébb mint a luczersáé, ea később elvesztvén túlságos hatását, marad mint jótékony trigyaaser a lucsenaföldön, melyen iztin a luczerna annál bujábban nő.
Egy egész hold teljes behintésére egy métermisaa arankapor szükséges, de miotin csak az arankái helyek behinten-dők, megmentheti aszal több hold, ba a luczernisban több arankafoltok nincsenek.—
Egy métermizsa.Ciiscatine", mely
agyán 30 írt, de egy hold luczeroa megér
60 frtot is, e igy as orvosáig drigaugyan,
le biztos és kifizeti magit — Azonban
i*öldessy ar arról biztosit bennünket, hogy
ia egy vaggoo terhet rendelhetne, as ara
félennyire ia leszállna, mert iesak néhány
mélBrmizait rendelt s a fuvar nagyon
sokba került, ezért most olosóbban nem
adhatja. :
Felhívjuk tehát mezőgazdáinkat, a :ik as arankaosapástól menekülni akar-t*k> hogy egy leveUzéai lapon és lapunkra [ivatkozvaFőldessy L»jo* magkereskedé-sében Bodapeston arankaport rendeljenek és fölkérjük gazdasági egyesületeinket, hogy e tekintetben segédkezzenek, miszerint ax aranka állal sújtott mezőgazdáink, tömeget megrendelés Alt*l minél tlcsöbbin jutbaaaacak ezen arankái >uBxtitó trigyasserht
Holyl Iiin-t.
— Dr Loky Kristóf kír. ügyén
ÍT f. hó 4-és volt Ő feUégéaéí Bécsben
-LÍbsilgatison a nyert kamarási méltóságot megköszönendő. Ó felsége 10 porcsií legkegyteljese bbeu beszélgetett vele.
— X>r. Apóihy István Le:eoy*
kerület országgyűlési képviselője az
utóbbi napokban választót kost megje
lent Letonyéo értekezlet volt múlt o«ü-
A két szobiból öt-hat lett. As őt ■orintos cseléd mellett már miaik is volt, íemaokira már oly boldog lett Kiesen tera ur, hogy hisbért sem kellett fizet le, sit inkább neki fizettek. Az istüló-an pedig ott rugolódzott „Mucsi" a ika. A aétakocaizis napi renden volt. A árosliget arnyai fasorai között aoknor Bhetett Ütni Bieaenatera arat kedves Feleségével kocVikáznL
Hjha I most már a gyalogolás csak :ecyswkepp*n fordult eUL
Hit még a háztartás meanyire tmelkedetL A jó étkek,\'a fiaoa italok •hasem késtek az antalról. HM meg .ivei áldotta mag iket a jó ég? No igyan mivel áldhat meg leghamarabb egy boldog pirocskit? — egy kis fiacskával. Ex as adomány a hasas életben szokott a legfontosabb események közé számítódni, A kerentelés annep« a házas életben a meajagao útin a legnagyobb,
ily kedves, mily csókolni való egy kis teremtés Is volt sa a piexi. Sirt, rit as igái slegat, mint minden kis baba asokása, de asért a já papa és jd ma-micska nem haragudtak rei, csátitották ikkal.
Blesessternné folyton ott sargött-döttf ott forgolódott kör&lötte, olyan pi roara csókolgatta kis possg£a arcaát, mintha caak két piros almát»ka lett volna kék ssemecakéí alatt A mamautan papa, a papa utáa a mama fogta fel s :eaeiB hintisgatTa, osókolgatrft mondogattak: „Hajósi psbi, hajósi!" Mily jól esett Bisenstornnóuk hallani férőnké jétM: aob te kismama, te jó, aaép mama, ángyali nunu, ■
(Folyt. kSrstkesik.)
— Több utC9* befisitUlott ismét,
igen helyes I E\'Umerés az illetökoek.
— Hymen. Kerkápoly Matbild
irnővel Heged a* Jóssef kaniazai Ügyvéd
báj«s özvegyével Ctibur VÜISOB mérnök Szegssirdoa jegyet váltott.
— ImakSnyoek A húsvéti &n-
aapekre ajánlja Wajdits Jóxsof ItÖoyv-
tapasztalta s ,bozzá teszi, hogy november 2-án is megjelenvén sála vádlott, panaszkodott, hogy rannak, kik a gyükossiggaJ ót gyanúsítják, • ekkor as ily gyaauaiti sokkal — habar anok alaptalanok is -öukényt járó ingerültséget vádlotton 1 paszta!s. Borbély József tanú pedig, vádlottal november 1-én, midin Hartb a begyre ment, találkozván s vele szóba eredvén, vallja, hogy semmi izgatottságo rujta nem tapasztal\', egyedül s meaésa-járót, s bárkinél U tapaastalhatót; ehh( járul Sinkorils i nejének vallomása, kik A reggeli 7,6 órai találkozás alkalmával vádlottal szinte szóba eredtek, s rajta az izgatottságnak legkisebb nyomát se látták B tapasztalták. Összevetve mindezeket, van-e biró a világon, ki megbati róibatná azon időpontot, melybea a gyil kowág elkövettetett s ki tudná mutatni nzt, bogy vádlottnak kellett. azon gyi1 kosságot elkövetni. A végtirgyalás, v< ííezte után a kir. Ügyész ur is szón fel fogásnak hódolt, bogy a gyilkoaaágbak r«geeli Ys6 örito1 7 éráig avagy 7,8-íg kellett megtörtén ni. De nines e igazolás, hogy vádlott reggeli 6 óra fel* nlaji begyről basa felé indáit, ninOs _ igazolva az, hogy a tilaji hegy erősen menve Y, órányira « közönségesen menvr V, órányira foketik as almási erdótÓl i bőgj az nImiéi erdő a tálától egy jó \'/( órányira van? B bogy a falutót a tíla hegy B az almisi erdő ellenkező irányok ban feküaznek ? • hogy a Tilsj hegyrÓl as ut a faluba nem a» almisi erdő falé v*-eet ? Mindezeket összevetve, igazol i vaű e s valóssinü e az, bogy vádlott -gyilkosságra »/a6 óra utf n indáit Tiiaj begyről a */, Órányira esi almáai erdőbe B onnét 7« órai gyilkolás után V» órs alatt a faluba érkezett a igy neki e szerint a legszigorúbb számítás szerint */t? óra útin kellett rolua s faiaba érkezni s aiOD végig menve lakiaihoz jutni. Feltehető e as, hogy egy tisztán földmivsíők-bői álló faluban 1 Óra felé vagy atán érkezőt senki ne lásson november lón midőn már a nap 7 óra előtt felkel? Avagy oem vallj a-e vádlott neje, hogy a aap kelte előtt érkezett meg a bagyról férje, s ott reggelizett is— h*est tette, tshitte e fi a Horváth által 7 óra körül vagy után hallott lövéseket? Mind olyan kérdések, melyeket a vizsgálat s a végtárgyalás meg nem oldott e mint nyílt kérdések állanak előttück, sót a tenforgó körülmények; azon vélelemre szolgálnak, bogy a. lövéseket Q így a gyilkosságot Oem vádlott tette Felteheto-e lélektanilag az, hogy a 7 Óra vagy félnyolcikor gyil kosaigot elkövető egy uri emberrel a vadáazszal óhajtson Önkényt nemben allani reá Vi avagy Vi óra molva s »sle képes legyen izgatottáág jele nélkül borok vásárlásiról nyugodtan beszélgetői?
A 8.) pontról már megemléfcaxv áttérek a 9-ik vádpontra s ismételem Török Ilona tauuBkodhatása ellen már tett kifogásaimat, de ha való lenne is bogy mint ottani Bxőltőpásztor a. meggyilkolt hajlékánál oovemW 1 én 11 óra felé megjelent, ugy ennek,\'mig egyrészt ftltagadását a tiltott viszony természete menti, másrészt még ebbil korintsem következtethető a gyilkosságra, mert hUx már többször megfordult.kedvese házánál a nélkül, hogy ennek férje élete elleni , legkisebb törekvés \' u tapantalutott
Az aj lakásban moat mái Kieten* slernné kezdle el a pafiankodásl.
— Férjecckém,EBost már én kérek
tőled vaUmit, mintán eddig a mit te óhaj
tottál megtettem, tehát moat »s éa kéré
semet teljuitad vagy teQeaitaak.
— Szólj édesenu... moglets. Hjas«n
mi okoD- vonnék meg t61ed ralamít, mi
kor mindenben kedvemre jért* eL Mi kor
oly gondoakodó, oly )óaair& voltál éa je
lenleg is u vagy irányomban. Kívánj
bármit, BCÍV örömest magtete ,i.
— Látod mióta itt a harmadik eme
léten lakunk, itt egéaxeo májként va
gyunk, mint mikor fóldniat voltonk,
ugy bisony 1 A fáhos, a viahes köanyan
juthattunk. A kot ott volt miadjárt as
ajtónk mellett, a faas udvaron levő kam>
rá^ao, semmiért sem kellett annyit fára
dozni mint itt. A viaet mig onnan alulról
felctipeli valaki, addig majd a lelkét ki
leheli, hát még a fát piaaéM)! No látod
édesem ex a nehéa munka nekem köny-
□yen megárthat • akkor a patikába két
ezer — lót faáromwor annyit kell fiaet
nünk, mint egy oteléd leaajaak. Ke aaj
nálj néhány forintot • fogadjunk delei
det, legalább tegitaéfemre len mia-
denben.
— Belátom, hogy at búoay nem
neked való munka, tehát m«g leac kiriB-
aágod. Fogadj magadnak valamelyik
cselédazertí intés«tb«i egyet Öt vagy
hat forint havi fixeíéaael felfbgadhatH
egyet.
Ex U meg volt
A BBerenoafl annyira kedreutt Rie* MDitern ornak, hogy egy-két év maira mag* vette át Sieghalmi or ttaletét, mi-ntán az öreg ur rokonitól nép faJoii birtokot öröklött, vnnélfogra act elfoglalandó, elntasott oda. Ott aratáa békében a TAKM iájától ÖITOBI 4U^U

kifogásaihoz s mint döatí körülmény kén tekinteni azt, bog/ réde&cze gyilkosáig napján Kapomakra ment mi-aére « igy as összebeszélés s egyetértéséről szó se lehat, csert különben kedvesét bevárta volna.
Ezek utAa a végtirgyalii befejezettnek elnök nr alul kijeleatetett s l1/-órai tsaáeakosis után az ítélet esti 7,S órakor kibirdettetett, mely szerint Borsos János a gyilkosság i súlyos testi sertés bűntényében bűnösnek kimondatott tekintve, bogy nem bs*soaletée de a s relém szenvedély a vihette a gyilkosságra, 15 évi fegyházra Ítéltetett, — ifj. Bálin litván 1 évi ■ ifj. Harkó János 7, \' börtönre Ítéltettek.
Utadhirom elitélt follebezeft ■ en nek megtörténtével Bemete Grésa védi Ügyvéd felállt s a kir. törvényszéktől kikért einésés mellett azon vigsastalisf adja Borsos Jánosnak, hogy kétségbe n essék, mert ó mint védi telmeirtetésén a reményt még most sem adja végkép fel
Eszel ezen érSekes bftnügyi vég tárgyalás véget ért s a fotaibb bírósági ítéletek lényegéről tisstott olvasó közön légünket annak idején értesíteni fogjak
A y—k—nyal kisértet
Isten hita mögött béna, Göcsejben fekszik V-k-nya község, hova épen ozak kánikulában lehet bemenni, mikor misből már javában poraik, akkorizárad fel itt a tengelyig éri sir. — Jóra való nép lakja, — írástudó ember egy évszázad óla nem volt a faluban, hacsak mia-honnét nem vetődött oda, — talán Istent ÍB csak a predikátióból ismerik, ba néha agy száraz nyári idibeo egyik másik öreg anyóka elballag a b — i tem plomba, ez visz róla hirt a többinek. — Különben munkás, szorgalmas nép, eleget pontosan mtoden kötelességnek, mit as — arak rá rónak; — adóját rendesen fizeti, — határiban még nem volt adóvégrehajtó, sem pbylloxera, aem mii ilyen Isten caapisa. — A hivatalos urak ritkán látnak v—i embert, legfeiebb ha gyaték tárgyaláson, — mert hát a halál ellen Ők sem tudnak orvosságot, — máa dolgok nincs aa urak előtt, mert megélnek a mkgak szegény ségében, — adósságot nem csinálnak, — nem exequilja Iket a fiskális. — Fiakero* kocsi még fordalt meg s faluban. —
Hanem bezzeg esnek ott más — otedadolgok.- .
Ha nenv háborgatja okét földi ember, megteszi est más világi — a kísértet.
Hogy esett, hogy sem, egyik békés Bolgárnak a ssomzzédfalubof hozott felesége sehogy sem tadott ott megszokni;— i«m is csoda, mert aáter&sssiv iak&Ueoa bbot, — ha a szobában volt, tinczolni Lett asztal, aaék, ha a kooyhábameat, zörgött a láloscn a cserépedény, — a ka mariban röpködött a feje felett minden olyan jószág, a minek — nárnya nincsen
— S még bozaá, a mig a falu határai
belül volt, csodalatos utódon mindig\' két
iiaaa volt szegénynek, B csak, ha a falu
hatirin, a vén tölgyfán tol ment, apadt
"e az egyik.
Elment tehit a jegyzihöz ■ elpa-nassolta szomorú sorsit, s tanúságot kért tőle, hogy mitévő legyen.
A jegyzi elvezette a paphoz^ abban állapodtak m-*g, hogy kivizsgálják a dolgot annak rendje-mód ja szarint, azért hit misnap délután a pap, a jegyzi és két pandúr elment a kisértetes házhoz, s leoltok a szobiban, váriák a lelket. —
Jó darabig nem történt semmi. Interpellálták tehit a gazdit és feleségét, 1 hit mi len, hiszen itt nincs semmi
Küldjék csak ki a feleségemet a :amariba, — mondja a gazda, — majd meglátják, mit történik.
Kimegy az asszony a kamarába, ele a két pa&dar^bit alig hogy belépnek,
— csoda csudája, r- a bek* szegletből
Telemetkedik egy vesazi kosár s neki
iegy egyenesen az awsonynak. — Alig
aogy ezt a .pandúrok — letartóztatták,
iát a miaik aarokból csak repül egy tbjea
fazék, majd a fejét viszi el a szegénynek,
talpra all a pandúrok előtt szépen. —
ts a kamarában Bem találtatott semmi
ii illat. —
Alázatosan jelenti mindezen csoda -olgokat a pandúr a szobában levőknek-Hit alig hogy kibeszélte magái, a jegyeinek sarokba timasstott esernyője kérésztől repoí a szobán, s odaeeik a pap
De ez mar nem tréfa dolog, — itt alami jar t
Elhatároztatott, hogy s jegyző sze-mélyesea jeUsHeni fogja az esetet a szol • gabiróoak. —
Etisdaliaak tohit jegyző és pap székiem, az sssioay pedig a szekér mellett ment gyalog lassú lépésben, minta szekér
Utkösbes ai asszony el kesd zihitni eroaea, kérdi a jegyzi, hogy mi baja.
Hit alig birom a két hasamat, jfS «r, aa^d ha a vén tölgy fit elérjük, mindjárt megköonyebbolak.
Da mar m sok; — a jegyafl mag-

kereskedew doaan felszerelt imakönyv raktárit, a melyben imakönyvek mindin kötésben 30 krtól egén 12 frtig kaphatók. Postai rendelések ennek fordultával eszközöltetnek.
— Zala-Egemegen létünk
alkalmival tudomásaokra jutott, hogy
as ottani izraelita templomban a múlt
napokban történt egyik esküvő alkalmá
val Eagelsmann izraelita ottani főrabbi
ur magyar nyelven tarti a szertartást,
sót as áldást is magyar nyelven adta
reájuk, — mely eset kellemesen lepte
meg a közönséget. — Tudjuk, hogy a
tisztelt főrabbi ur mik >r Égerszögre jött,
nem is tadott magyarul és a jelen eset
annál kellemesebben lepett meg minket,
minthogy a lelkes főtisztelendő úrban *
magyar nyelv iránti előszeretetet és rokon
szenvet fedeztük fel é* hogy mégis ölsa-
jititotta és jelenleg alkalmazta a kedves
magyar nyelvet,ax ismét megdömhetlen
bizonyíték annak, hogy „aki akar ax
tud!\' A felséges királyi pár egybekelése
25-ik évfordulója alkalmával is oly gy&~
nyörüen, tinta magyarsággal ssósokolt,
hogy az Egeraaeg és vidékbei) lakosság
figyelmét, elismerését és teljes megelége
dését magára vonta. Alkalmunk volt
hallani, hogy az egerssegi ifjúság éven-
kínt tíz darab aranyat Ígért jutalmul a
derék főrabbinak, ba minden szertartást
magyarul végez és hUzaz&k és bízunk
Engels mann ur hazafi aasigában, hogy
ez ajánlatot el is fogadja; mert az öregek
közül ÍB vajmi kevesen vannak már, kik
a héber szertartást megértik és részünk
ről nem látjuk be, hogy miért tar Latná
nak a szertartások Bnémet* nyelven. —
^ \' kevesen vannak Magyarországon
kik .magyaroknak* nevezhetik magokat;
k-ütdeoUok kell, hogy saját hazánkban
el ne nyeljen a germasízátió. — Minden
ember abban lelheti fogasé"üb jutalmai,
ha elveitől nem tért el és mioden nemzet
pedig akkor érdemli ki mások tiszteletét
elismerését, ha legelőször ie megtartja
maginak anyanyelvét. — Kívánatos
rolsa, ba országszerte a németnyelvű
izertartis helyett » magyart vezetnék be,
bogy a külföldiek n* nevethessenek a
markukba. — Engelsmann ur Egerszegen
megkezdette hasafiaa működését és kivin
ik, hogy az ég sokáig tartsa meg hívei
lámára, hogy ezeket többször ketleme-
D meglephesse. — Haji mégis nagy a
különbség a „zsidó" és a „mÓzesvalíiau
magyar ember" között; mint az ég és
föld! Szóm mer Sándor.
— Efft/ örült leányt hoztak a
iult aaombatoa délután Szigligetből Keszthelyre. Dr. Singer B. és Dr. Prei-sacb Lipót orvoi urak, mint hallót-
u k megfigyelés végett a izegény leánykát egyelőre a keszthelyi kórházba vétették fel,
— A Böjtőri postakocsii i
kuláaára vonatkozólag as a hír terjedt el,
\' ogy a tettes elfogatott; illetékes helyről
vett árteaülás nyomán közölhetjük, hogy
e hír korai.Gyanúból elfogatott ugyan két
egyéu is, du a valódi tittes eddig kidé-
.ve nincs. Az elr*bl»tt össaeg 35 frtot ;eez, egy 25, egy 4, és egy 6 frtoc küldő-
ény. £zen felül egy értéke* oii fejköto iett elrabolva, mely dobozban Bpestre volt czimezve Zala Szánt Lászlóról. A szerencsétlen kocsis igen jámbor ember volt, nőt és három kiskora gyermeket hagyott hátra.
imogyi Elek, keszthelyi uradalmi Upáo e napokban váltott jegyet a báj-, keltem- és ozillemdus Wuc«ch Ilonka ktBuasunynya!, Wiinsch ""■erenez tekintélyes kereskedő leányával. [oassaa tartó áldást kívánunk boldog frigyükre.
— Gyilkot anya. Huber IVá*
alzó-loodvai ssakácsné, csiginyfiijból nármaaó 22 éves CSÍDOS leány f. é. feb-uar28-in négy hónapos gysrmekét egy
gy
tarlisban
napos gysr til, kinél l
gy tteni vioczelléroiti
volt, azoo ürügy alatt vitte el, hopy Körmendre viszi édes anyjához, kinél gyermeke jobb gondozóiban részasulend ; a viaczellérnö sajit«árga kendőjét kö • tötte a kis gyermek fnjére a illien felöl- ■ töstetve adta át azt édes anyjának. — Huber Teréz pedig a helyett, hogy gyér- ■ m«k4*. Körmendre vitte volna, elvitte a \'. Leaíi-Kipoica fala mulletti tüske BÜrÜb*, ^ itt sgy pelenkit keményen Össze csavart _ t est gyermskéuek torkába bedugta e nehogy ez raájibói aicsutzzxék, azájit egy kendővel ír szorosan bokötoue, a nyakát U kitekerte B astác otthagyta, maga p**dig Bakaiba meot, t hoí miantp -husoftgyé kedden oate a korenma\'oan éjfé- * lig táaczolt s ezatia »j;y czigáaylegésy* nyel Asszsftdva magit, aszal bárom na- -pon át kéjelgett s ugy tért vissza Aíso-Lendvára azt hazudva, hogy így érmekét Kürmftudre vitte, — gyermeke rubiit-Baksáa mind elajándékozta oxigáoyau-ssooyoknak, k hulla f. é. márcziuz 26 iuT ,-Irtit csak megtalálva i ki alsó-lendvai kir. jirásbirofligboz bebotv&. Az ügy. . Dervaríöi Kümia kir. aljirásbirónti: outatvia ki, ez a boacEvizagilatot azoa-. ■■ nal elrendelte, melynek foganatosítása.1 elitt azonban ei&nyomozist teljesített a t\' toítasnek kipahátolása tekintetéből, a mi sikerolt i«; Haber Teréz* etfogatvin a haitiboa kisértette, Huber Teret még a

HUSZADIK STOOLYAM

L A I KÖZLÖNY

iPRILIS ÍO4n 1881.;
Zürich ben. — Chiots szigetén oly nagy Wdroogós vnlt, bogy 30 helység romba
" :, 4 eser e^yén meghalt s 40 ezer em-
hajlék, ruháé* élelem nélkül van. —
A c*ar irŐisalAÜn robbanó gyertyák tatáltattak. — Lemberghen magyar egy-
t alakúi —
HIRDETÉSEK.
tolta mellett ía &zt ajlitotu, hogy u ő
gjenneke ól a Körmenden Tan, mire n
i bjö i d állít
bjrá szinte oda állította a már ; volt rmcxellérnó\'t, kinek a gyermek bulla megmutatván, sírásban és jajga* tálban tört ki, mert éten hullában Ha ber Terét gyermekére ismert, megismerte rajta a sárga kendőt, fejkötőt i inget, melyei az éld gyermekére adott, midőn tőle azt IIuber Teréz elvitte; — erre Huber Teréz egy névleg ismeretien bakjai ciiginy asszony ra fogta gyermekének az áltat történt megfojtáaát, minek folytán aioo etigány legénynek, kivel Huber Taréi Bakaán kéjelgeü é« három csigány n&nek befogKláaa ■ ajabbi vizsgálat teljesítése válWán szükségessé, melynek eredménye nem lett, mert ekkOsben Hnber Terés azokat ártatlannak nyilvánítván a borzasztó gj ermekölós bűntettét önkény t beismert*.
— Al*6-Lendván apr. 14-ére
esá ornág»s vásár ez időben kivételesen
apr. 13-án tarlatik meg.
— Curiosutn. ZaUmegye Nagy-
Kaporntikon bárom földmtvas ember egy
a 17-ík ásásodban irt babona* könyv
alapján titokban oly szövetségre léptek,
bogy a babonla könyv hő#e Sít-Kristóf
tói, ki a föld alatt elrejtett l incsek egye-
t d&ii p»trónusa — pénzt kérnek, ■ ha f gyaxerü kérésükre kívánságaikat önként
■ nem teljesiteoé, — a babonát könyv értelme Bzeriot hatalmuknál fogva erővé! is reá parancsolnak,hogy hozzon számukra habár a pokol málytóges fenekéről ifi 3 zsák aranyai és egy lepedő kelendő ezüst pénzt, de nem ám Í8tegeakedéare,hanem az adó és hagyván* váltáig hátralék törlesztésre. — Mielőtt acoüban e kísérteties munkához fogtak volna*, meggyóntak éa áldoztak, as áldozás atán » kísérlet vég*
\' hesvilelére határidőül f. é. márcz. hó 31
napjának éjjnli 11 Óráját az agynevezett
Laki hegybe, a szövetséges egyik tára
pínciójchez tűztek ki,\'& hol megelőzőleg
egyik a másikát megeskedték, bogy ha
\' küiülök valamelyiket az ördögök elra
gaduák, vagy máe bal kimenetelű szeren-
caótlenaég érné, az éleiben maradottak a
Kristóf által hozandó pénzbői annak csa
\' ládját eltartani kölelések ; ezek atán a
pincie belsejét gyertyákkal kivilágosi-
tották és elkezdték a Kristófot kérni, meg
reá parancsolni, — de Kristófnak sem ké
rés, sem parancs nem használt sem
mit, mert nem hotott .még egy fagarast
Bem; —■ erre azonban a szövetségesek
még nem csüggedtek.el, hanem a követ
kesí éjjelen ismét összegyűltek, hanem
azerenctólleoaégükre a titkoe óa rejtélye*
pénzszerzés Ct Ferenc* kapornak!
korcsmárosnak valahogyan ladomására
jutván, tized magával puskákkal felfegy
vértezve éjjel kiment a hegyre, s "ott a
pinezét körül állták. oly czélból, hogy
Kristófot, ha botsa BZ aranyokat megfog
ják ét kirabolják, — hanem persze kop
pint, mert Kristóf nem howtt semmit;—
most azután a szövetségesek sxídják, át\'
kwzák a Itorcsmároat, hogy miért ron
totta el a szeren estéjüket, mivel különben
a Kristóf bizonyosai, hozott volna aranyat
a számukra; — furcsa eset biz ez, de
mégis megtörtént tény, —Kapornak 1881
apr. hó 3 án Pacsavölgyi Szepi.
-— Csatorna összeomlás. Keszthelyen a mait vasárnap és héífő közt éjjel volt Uzonyu Bipore*Ő alkalmával a városhan levő csatorna hálózatot összekötő" faeaatoma boltozaU bedőlt a a be omlott kővakolst és föld a víz folyását teljesen meggátolta. Csak » gyors Begély-n»k köszönheti, hogy egy a beomlott csatorna köbében levő téglából épül házat a rohamosan folyó vir romba nen döntött.
— Keszthelyen a .Sajka\' ut-
c«a szélső házon, mely Ferenczy kőmiva
tnUjdonát képeti, múlt szerdán dalalán
órákban a kémények összedőltek s az
épületet tetemesen megrongálták.
— Árverés Zalamegyében. —
Bartholome Sarolta, 787 frtra b. iae. apr.
19. ŐrdÖg-Henyén. _ Bertalan Pál 8861
frtra b. iogt. máj. 14. Kozmadomján. —
Síép Jánosáé 480 frtra b. ingL máj. 12.
■ Pal-csán. — Csonkás Lakács 1310 frtra b. ingt- máj. 11. Perlakon. — S\'teficsár Aana 389 frtra b. ingt máj. 26. Csáktornyán. - Horvnh Mari 639 frtra b. ingt. máj. 21. Csáktornyán. - Behneg. genburger Mihály 2198 frtra b. iogt. máj. 26. A.-Leodván. — Kováos András
826 frtra b. ingL máj. 9. Kapoleson.
* Molnár Ferenci 930 frtra b. ingt, máj. 6. Dobriban, — Jegynd Mátyás 1033 frtra b- ingt máj. 25. Csáktornyán. —
— Manói rövid hirek. —
Tornyoson egy 14 évee leáDy felak*
totta magát reménytelen szerelem miatt
fOfa oh I) — Nagy Miklós a „Vasárnapi
Újság" szerk esz tőjének édes anyja meg
halt — A fővárosi hivatalokba "bavisxik
» telefont. — A trónörökös májai 18 án
érkezik nejéve! Bpeatre B 5 napig marad
nak OLt.
— KMföidi rövid hirek. —
Algierban lázadás ütött ki. — Berlinbei
egy parmsztasssony kétfejtt gyermeket
■züit. — A czár gyilkosai fölött polgári
törvények ssertnt Ítélnek. — 3000 éves
cvpnu fa égett el Spirta mellett —
. SocialiaU világoongréwua less wept 2-án

\\A nyert?
Síében
pr 6 án: 6. 31. 81. ló. 82. g . . 35 74. 83. 73. 50. Lemberg. , B 66- 72. S0. 28. 25.
Színészet
(B.) Apr. 6-án kíxtíviiiatra ,: adatott el6\\ Takács Ádám a eximsaerepbes \' JtvBleg alakított, mesteri nehéi játéba több n utje* tapsot aratott. Nem ctnlékszttok, bogy * ssinhán közönaéfnek oly általános kedve lőtt volna tapsolni, mist n érsd alatt DBTÜM- botora jtinden jelentékenyebb szerep-Ifit kitapsolnak ■ mikor, megjelenik, a kedv már lelohad. Ei nem helyei. Vagy, vagy ! Ge-rófjr SEÜlctett Bytlvbarár. F. Ottó tiereUtt ú, sem i> játuauL Sajátságot tartózkodás*, hidegsége mégij felvillányosta a kSiSmAget ~Mky Ilon k. a, inWktu tserepét elénk n.\\-lezcttel alakította. Eőmlreroé Anna avssony ■xerep^t arcxmimikájával talssároTaha, Firkjj et Leokey igjtkeitek.
(Sz.) Xpril 7^a Botb £tel teheti ÍDftkesnS jntalmáol adták ZeU F. és Gene ~R. „Boccacdo\' csimO S í«3voiiá«oi opersttfijét Zenéjít tsemí 8otípp* F. FortUtotta Éra La-jo» U-ga a jatalmuott — Roth Et>l — (Fiametta) szépen jáUsoU ei kitfinSen énekelt igift kollemcí, jól iskoIázoK. ESnnysdén. benaöséggel énekel. Halálop rétek, hogy a t«r-mésset eresebb orguttmokkal nem rahi.it* fel Egy sz4p J3v6 csirája, axonyad becne. GerSfyné lUca, (Boccacco) ■ ec a kii oevet5 gerle, ez a teremtett sokoldalasig, mindig lelke » dsxab-
\' ; orQk kedv, kisek m«g sírása U mosoly-A legssáratabb tcereprésxl etekbe í 1 etet lehel. Szépen jatsxotuk még : Febé vár; Ottó, (Scalco borbély), Lninkay Qyola, (Lambertnecío) Locsárekné GisolU (L. folas£go), Balogh ii-pád (kádár), Farkai Gasstfv (Pietro, Palcrmt oerozege). — E6í5n*ég — tekintre, hagy i dlra,b már igen itmerS* — t\\t% Iiíp sxámbat
.H jelen.
(B.) Pénteken, apr. g-ác .ördSg a fol
In" eaimQ operetté vitetett el5, melyet igye-kextek Uf/an a fSbb saereplSk válamiví tenni, de abol niccs, ne keress. Ctodaljak," hog/ es üres bobómí, jobban mondva bobósatoa fercsel-méoynycl bosiant^toti köxSns£g&ak
&«ÜQség, mely a mai nyomaixtiS viizonjok
tellett is kiváló pártolással van hasai ssin-mQvélzetllnk irúit.
— Kenieti tzfiéuet Ztia-Szt -QréthM
CsötOrtökBn apr. 7-éo ,A kornevült harangok ifl operetté egésxcn megUlt bái «15tt ide-tott olS. A figyelmes ttetslélS észrevehette, hogy s nx6p azámmai megjelent kBt&nség mily aagy befolyuca.1 voll a winéltek kedély ban golatánL Nvilt jslenetekbea negtapsoltattak Balogh Alajos (Qá.pár apó) KSváry (JegyzS Tornüné (Sserpoletl). EÜraeréat érdemelik még - KSvi Ede (Henri kapitány) Ligethi (birí) fi Zivodizky M. k. a tZiermén). Sxomb»-ton * há &-ío „A. GyBngy*or* csimO franc*\' rainwa í» vasárnap apr. 10-én mint ntoli etfiadis .Nótái KtU\' körül Etinre. Balog Alajos njonojn sí erveié ti tirscUiti tagjainak nÍTíort: Férfiak: Batogh Alajot igazgató, Balogb Árpád sicrelmej éa jellem, Dcik Ferenc* másod szerelmei, Kövi Ede. népi: éa operetté énekes, Kocsi Lajos komikus és fettS, Kemény Simon apa és buffó, Aodráií Mihály segéd éi operetté Ónokéi, Honori Miki ■ eged éa operetté éneket, Lebdcxky népszínml ét operetté énekes, Sxitaty Imre társalgási 6 operetté énekes, Oaál Uibály téged, Berky 0tikár leged. K5k: Balogb AlajosnS *aji iC\'üTi Edéné társalgást és Oper-tte, Vanzi-ly Irma népazinmK és operftí ■ éneke? ni, Crdey Bért* népninmfi éa operetté éoekeanS, i^írig Petronella drámai az«rtde é« nair, Feg-xr* PÍDIÍD* segéd éoekcsnö. Lázár Ro*i leged énekesnő, Hetényí Emília kedélyei anyc és operetté énuk\'«snS, Himer berU segéd éne-kesnS és kom^a, Lébnuon Lina. aoys L ének*sn&, Baly Joíc*a segéd azinészuő, 3xtr may Jo»&n segéd énekeinő, Kocsi Lajosm •ng&fl&i Balogh I én gyermek szerepekre, m" négy *zerzódése nem érkezett vi*su.
Irodalom
(E rotat aUtt megemlitett manka. Nagy-Saaíssáa WajdiU Jouef koDyrkorukedés* által megrendelheti.)
— Jelenti* és Urelem! Boldogul:
férjem Ritoaí László hátrahagyott müve
ibőf bárom Kötetet sajtó alá rendeztettem
s erre előfixetóat, illeíóleg megrendelést
nyitottam; Azonban oly kevés száma
magraodelés tSrtéat, hogy a munkálat
eddig megkezdhető nem volt. Bizalommal
fordulok tahit ajolag boldogult férjem
barátai éa .úmerDMÍhex a kegye* pirt-
fogátórt s aj*bb határ idáül f. évi májoa
utolsó napját tiltom ki; ha ez idáig sem
érkezik be annyi aláírás, mivel a költ
ségek fedoave lennének, a befolyt összeg
visszaküldését eszközöm. Az előbbi fel-
hiváa egy példányit tisstelette! mellé
kelve, fentebbi jelentésemet az eddigi
kegyet pártfogók megnyugtatására késbe
sitem. Budapest, aprilia 10. 1881. Mély
tisztelettel Ssv. Rákosi Tóth Lánlóné
saüL üntr Emma, Ujolag ío!hívjuk t
k5z&oségUukst e b»cses kiad Fin y méltó
pártí\'ogisára. Aláírás 3 kötelék 2 frt 50 br.
— Á ,5ym«na lapja ólén jelenti,
hogy a Hevesi József aJtal UerkessleU
„Vasárnapi Lapok*aj -lesazitatól kezdve
beleolvadt. A .Hymen" előfieetési ára
negyedévre (még januártól telfae szimok
is megreDdelhetök) 1 frt, félévre (jaaaár
—jaoius vagy ipril—szeptember) 2 frt,
a 7-ik számtól, melyben as aj regény
kezdődött, a 13-ikig 50 kr; mely (Bada
peet, VI. Gyir-aicia 15. as. L em.) a
„Hymen* szerkeutMgébe kQldondó. A
ki előfizet, a házassági hirdető rovatot
ingyen bawnálhatja, s egy nagy tirgy-
oyeremény-ftorajitíkra esóló sorsjegyet
"ngyen kap rendkiruli kedrezménj-fil


— ElSUgés ttíd&itd* Apríl U folyamiban kiadásunkban kflveíke*5 nagy-footosaága m& fog megjelenői, melyre mar noet bátorkodunk felhívni becses figyelmét Gróf Széchenyi Béla keletaxaiai atataaa India, Japán, Cbiaa, Tíbet és Birma országokban az 1877—1880 övekben. 200 fametazetiel. Irt* Kreitner Ousztiv az expeditió Ugja. A mü 30—31 fÜsetbeo fog megjelenői; ögy-egy f&zet ára 30 kr. A nagyérdek& mQ tan almáról egy részletes elfirajz fogja tájékos\'ntoi a t. kosdnaéget; ezáltal röviden o**k. wra akarónk utalni, bogy Kreitneremonkája, mely érdekesen és vonzóan irt leiráta a Széchenyi expeditíó uUsisainak, as át-atasott keleti birodalmak élénk áa hü leirasa, a tudományos kn tatások és VÍT-mioyok oépszerü. ismertetétei honfitársaink Bxemélyu élményei és kalandjai tarka rihozatoasiga folytantalBsárayatj& mindazon müveket, mik ai atoisd évek kól jl
aéai. Bádey István költeménye, — Troli,
a névtelen. Norvég beesely, irta Hja!mar
Hjort Boysen. — Gondolatok. — Amert
kai képek. As áldomJj. — Ctopiji vul
kán, a világ legmagasabb lűxbinTO hegye.
— A nihilista- hajasa. Francija regény.
(Folytatás.) — Bejtéiyes iopis. Igaz tör
ténet. — Utcai levélíró Olaszhomban. —
Sserelem áldozata. — Mozaik : Irodalom
és művészet. — Egyr^cg. — Sssrkemz 6Í
üzenetek. Képek: Cotopaji vulkin, a vi
lág legmagasabb tűzhányó hegye. —
Utcsái levélíró Olatshonban. — Szere
lem áldozata, — Porai járt kivincaisig.
Kelléklet: A ,&.jtéiye* hazuaig- cximü
regény 177-192. oldala. A borítékon ;
ÜetinapUr. — Pályázati talányok. —
Magfejtések.-. Eérdéiek, feleletek, aj in
latok stb. — Hirdetések. Előfizetési ara
egéss évra 6 frt, félévre 3 frt, negyed
évre 1 frt 50 kr. As öltözeté* poítauta).
ványnyal Uehner Vilmos kisdóhirata
láb (Bd kl 6 ) kÜ
ben tett fötfedezéai ttt&amsoknSl megjelen- iliba, (Bodap^et, kalap-atcia 6. s».) kül
tek. A pompás nyomdai kiálIUás és ajdendÖ.
remek képek bóeége (200 kép) hasai iro-\'
hirek.
— Kítmdrkcra 1881. évi július hó 15. 16 és 17-dik sípján Tassonkiailitii l* vászon viaár rendestetik. Az átnéset könny itéae, a küllitiU aéluerü rendeseié, valamint a bírálat megkönnyítés* tekin tutébol as Öaises kiállítási tárgyak a kő-
dalmankhan páratlan remekművé teendik
a könyvet As elsó füsot legkSselebb fog
kiadatni. A*ootol rendesen minden hóban
megjelenik két füsat. Előfiietéwk már
most fogadtatnak el; még pedig a postai
ssátkOldés könnyebbsége miatt éten vál
lalatra is nyitank fél- vagy egéas évi
«10fitetéet. Etónxetén ársegászévrepestai
bérmentes küldéesel (26 füzet) 7 frt. 80 vetkező 7 csoportba osstatnak; 1. Hasai kr.; félévre (13 füzet) 3 frt. 90 kr. A | len feldolgozatlan illáéiban. 2. Hazai
lenszövetelc fahéritett és nyers állapotban.
3 DÖk ló ítjk 4
3. Damas-aKovetnek való mintarxjaok. 4. Külföldi srSvetaeraek és e szakba vágó honi mürégiségek.5.AUnkidolgoxisáhox szükséges gépek, avagy az eseken esikö-solt javítások. 6. A növéshez szükségelt mintatsertt esskösök, o. m. szövőszékek, esek jaritáaai és segédessközOk. 7. Az ezen termelési s iparágakra vonatkozó Irodalom.
— Nagy Albert. Nagy Jakabnak,
as ismert tűin kő -művésznek fia, ki a ham
burgi és berlini konzervatórium növen
déke, ki hegedűn maris nagy müvésset-
tel játszik, ■ Genfben már nyilvánosan
is fellépett, közelebbről hazajŐ, hogy itt
is bemntaasa müvéssetét.
— 8serenctitl«ntSg * robbantásnál.
Eszékről távirják: Alsó Miholjácanál
dy namitlal robbantottak egyetmást a
Dráva partján, de legutoljára oly sserjsn-
osétlenül, bogy Awrtics folyammérsök a
Drávába estett és btt veszett, s négy man
kast holttá szaggatott a robbanás.
— Oyomcrtt*nvedSkn$k fontot. —
Schaumann Gyula győgysseréun urnák
-Stoekeraoban. Hossza évsoron it^jlaotÁra
i felhasznált bázi gyógyszereknek
mnka füzetekben minden rendet hasai könyvkereskedés alján rendelhető meg. Révai testvérek ki.nyvki&dőhivatala,
— A n3ym&t* szépirodalmilap 13.
ssáma a czimlapon Fiáth Josephine bá-
róoö, férjezett Schmidt-Pauli Rikhardné
(Hamburgbaa) szép kivitelű srcsképét
közli s kfivetkezfi gasdag tartalmat
nyújtja: Assépirodalmí réssben:Romancs.
Költemény. Lanka Gusztávtól. — A ki
tadtán kívül háza&. Elbeszélés. Hikssáth
Kálmántói. — Vidéki saloa. Rajz. Gáspár
Imrétől. — As els6 kaland. Vázlat. H»-
vesi JóíseftCl. — Soha tfibbél Csáktor
nyai Lajos regénrs. 1 — 8 lap, Vegyes
közlemények: A ,Hymens birei, (£1-
jegysések, esküvők!) — Mulatságok kró
nikája. (A „Hymen" tcdósitditól.) —
Levelezés miadeoról mindenkinek. (Kér
dések és feleletek.) - Mindenféle. —
Adomák. — A ahá\\sa«s4g előcsarnokában*
a „Hymen" házassági kis hirdetései. —
Beérkezett levelek és ajánlatok. — Talá
nyok és megfejtések. — Szerkesztői
gaiambpósta. — Hirdetések.
— A .Családi S4pu Lapok\' 27-ik
•simának tartalma: A fírtlL - Életkép,
irta Törfie Tivadar. — Az 6>eg Kat*
Blrdetmény.
Vagyonbakott Kűrschner Miksa csődtömege választmányának f. é. april 5-én tartott ülésében kelt határozata folytán ezennel közhírré tétetik, hogy vb. Kűrschner Miksa gyermek és férfi öltöny kereskedő csődtömegéhez tartozó s 3840 frtra becsült férfi és gyermek ruhák, ugy a bolthelyi-siíghez tartozó összes bolti felszerelvények a Nagy-Kanizsán főtér 18. sz. a. Weisz Manó-féle házban levő raktár helyiségben folyó évi 25-én, 26. é» szükség esetén következő napokban mindenkor délelőtt 9 órakor tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek eladatni fogoak. — Az elárverezendő tárgyak jegyzéke alulirt tömeggondnoknál bármikor megtekinthetők s a megvett tárgyak azonnal -elviendök.
Nagy-Kanizsán, 1881. ápril 7-én.
Dr. TUBOLY GYULA,
282 I —1

OPTIKUS!!!\'
HELFY B. Nagy-Kanizsán,
ügyvéd, tömeggondnok.
y
á,tellenöl>en
ajiatja áasUrlalma raktiril r»lódi opttk&il«g Ciiuolt jól ssimotoU Bxem-ÜTegeibó! « ralptetóiból ríVid é» gjo««eUlíko«k, LJOIUU! f\'InUlt ana.
liaMS & i iiomnok jóttorí angol smoek ét conserre üTegelt, (mm «•■
r«Jend5 el durr< ékl!ortirgy«kk«l), »chrom«lik»i liictüreV, Ubori caüvek, •siafaisi lilMÖrek, miktoikopok, tolaskopok, miodooncma Dtgyiló lükrtk, Qvegek, pritmik, (hermométerek, alknholmétorek, aoeírod barométerek, or Tosi Iksrmomáterek, bor , pilioka , matt- >£b. atb. marok, villamosó g^pek, Tiliimhirilolc, haji >ttrgöoj8k 3 •« jölilli»a«l állitUtoak fsl.
■V" Ssemaregaimet veyöimBok 3 napi próbára adom. *9§j Minden e lukba Tagó javiUaók, ujitiwk WTÍloloak ét a leggj-orabbkn ktaölWtliek

aebéa gyomorbajbaa Bsenvedtem. Mások taniosára megkísértem as6a „Gyomor-. sóját" és már \\ dobónak felbjjunihUa által e bajtól ssabadnak énem magam. Midőn Snnek ezért kiváló kössunetet mondok, megengedem, hogy soraimat nyilvánosai teheti tetszés szerint kfishass-nálatra, Poooay, 1878. aug. 23 án. Tisztelettel Scheuk RoziH. Kapható müké-szitó orazigos gyógyszerész urnái Stocke-rauban éa az oaitrik-magj - birodalom mtoden nevezetes gyógytiriban.\' Egy doboz ara 75 kr. Utánvétellel, ha legkevesebb 2 dobos rendeltetik meg.
Papirszeletek.
Hajtstramné: Jan&si mondd csak meg, hogy HU* nekem ex as oj sEalmakalap " Inas : Felségeden 1 xst hínoé ac e r a fojéb&I nőtt volna ki. —
>her,
Orvoi: Miben asenved Ön? — B«Uf: BÁlotatalan*ágban.a — Orvos: ,8 ml önnek életrendje ?* — Beteg: .Dolgoson mint marha, eaxem alot éhe* farkai, este Cáradt vagyok mint a kutya éa míg >em tsdok aludni.* — \'
Orvot: Hji l akkor állatorvosho> kell Önnek mulaatatlanal fordulni*.* —
Üzleti aternle.
Magy-Kuüxsin, 1881. ápr. 8. "
USjáráfack a* atolaő két hétben ángyon viltosékotiy volt, mindamellett ax es£« i&6 volt az uralgó. —
Daletflnk folyamata általában axilárdnfik mondható: Aa amerikai piaexok mait héten ircsQkkenéaei, minthogy birodalmunk fSpta-cuira hatást nem gjakoro.Uk, reánk néive ii befolyát nélkU maradtak. EmelkedS árak mellett élénk forgalmon)! volt, melynek nem annyira kfilrendeletek. lítnt a belfogyautás éi a vetéat idény ttÜHágbw voltak oko«óU
Baca irilárd Eráurutot kSvet. ái^k omelk*dnek
Kon élénkebben kerestetik s ársjbaa
felébb ssáU Árpa oSkx letnek Srvand.
axistés felébb ssáUt. Á
t
iS kéfxlatek mellett jó ke-
Zabban majdo*m egésseo elfogytak kén-
lateínk; a tslmerBlS csekély mennyítégclc
fogvasKtáai ec vetési czilokra magas ármioí
vásároltatnak. , \'
Snkortcsa. sdg dnqaaatin Írást nagyon
U a hangulat, ÖregwomÖ áruban éléak (ületfink volt, miáltal e fsJQ&k árai javat "\' idtek.
Bab, agy fehér, mint tarka minőiégben el van hanyagolva, árak c**k névsze-
y
ntoUi hetekbea « csikk iráat •ngedett; árak csök keni* net B 111150 R
A ssilárd hangnl*í, mely as
- ■ - \' uralgott, lofcafr-
.... .._ - ^dolfiak.
Basa 11—.—11-50. Rozi 9-60.-9 80.
irpa 7«).—9-60. Za* *\'5Q. —. Kakorics»
6«O.—6*41. Cinqaaoiin 6 80.—7—. Bab (fehér)
8-—. ■—. Bab (tarka) 6-25.—«-80 BOkköny
7-—.-7-S5. \' - K. B.
"" uarkesztő: BATORfI LAJÜÜ
MILHOFCR JÓZSEF
gj,
fiutaa a várwkáza áteHeoébsn.
Oly bátor vagyok nagy ákexerraktáro-mal etónael ajánlani, hol minden, gyémánt-, arany- ■ ezüst tárgy nagy ráluxtékban juta-DJM irÉrt kaphmtó.
KOtait nip riluztás :
Gjímánt- ■ arany-gyilrakben, mensyauzoDyi óksxerakbva &* pedif: gyém&aí t arany g*r-nitarák, medaJIiék, karékek, jegygyűrűk, to-yábbá la pró&ás dUAtbál kilanak, «TiS»»erck, tjertjturtúk B sok más 13 próbái esflstbSI
való tárgyikban.
Egyattal ran ssereacsém jelenteni, hogy ill<S raktárt tartok a Berndorfi gyárban késxnlt
.Príma dpnai eiüjtW!*.
13 darab erikánál 15 txt, 12 darab franexia vOls 15 írt, 13 darab Kiél kóa, U írt 50 kr., 12 darab ac*él rilla U frt 60 kro 12 darab karfa kalán 7 frt 75 kr., 1 darál) leTesmerd kttee> 4 frt 60kr., 1 d*rab tej mer E nagy 3 frt, torábbi crertjatarték, tnnkordobosok, tetet t Olajtartók • tok mái tárgyak csak legjobb .
! minSwíffű .Prim* dúsai ndstból !<
EUÜi urmu fyiH árakM«(i«tt[ Vidéki mefi-endslásek lelkiiamwet«esen n^y legfinomabb arany s esőst vagy Priiaa Chíoai eaOst tárgyakban etik&xSlteLnek UÜOTÓÉ CMI-
j lett. Nem tetsxd •Árgyakat\' késxségeueQ mások-írt kicserélem.
< Sddífi jó bimevanet toribbr* U feuUrtani
I Íegf5bb igyekesvtem alndanki jó mínSsége tárfjakra jutányos árak mellett BsámitKaL
MILH0FEK JÓ2SEF
1-3
£&atcxa a TÍrcbáu. átetlenében.
rövid ideig látható
legnagyobb TitfgtárUt BUgyaj-honban tartalmas 100O tAjképft.
Utasás a fold körtil 80 p«nx aUtt. T«ljea ál-nicete filadelfiai-, biaá- és párUi TÍIágkiáiUtá-sokoak. Legfijabb látványok & barcxtérrSi. & legszebb opara, operetté és baletok a pári»i opera bírnak. MosgatAatÓ táUf?kréayek A pokolban! álét és foglalkoaas.
i Itres i&Tetóoutaly WMm feltaio-
Nyitva áJÍ reggel 8 orárti uto 9 Aráig, este fényű kfvUiQitás mellett.
Belépti díj 30 kr. Minden látogató
kap egy emléket. í
Barnáiéra hogy a nagyérdemű kötóo-
•ág látogatáaivaj mentői tömegetebbea
megtiuto]. Mtiy Usstelattel
LIHDNEBKÁROLY

HUSZADIK ÉVFOÉTAH

Z A L A-I K Ö Z L Ö H T

1881,

HIRDETÉSEK.
j
gol O*ttt(M|tÍ! 480,000 tWZKt CVÍ
valódi britti-zattbfil &rernt, melyet kis résiekben t>0 daraboukiiit eladok. Csík 7 frt 80 kr. tehit & munkabérnek *iif felién kapható slant elsorolt kiválóan igazi brittetürt erCkíulet, mely elCI.b 40 frtba került éi a készlet ./ebér iiic meftarÜUát illetflPS 25 rvi jótáliai adatik.
6 briiteiüít asztali kél kitfloo tig-ol aczélpeogivel
& brittezüit villa- pgy darabból
6 igazi angol britUiüat erfikanál
G legfinomabb britteitat káréakanil
6 kitüu5 britté* art kéauiaoly
1 igen finom K\'-, bors- éa fugüartitó tart*
i nehúi brittezUst IevesmerE
1 tömör britteiüs! tejn>erff kanál \' v -.\'. /
6 angol britteiOst gyermek-kanál : " ■ / . •
4 nép tBmör tojastartú * ■\'-
4 brittoiüst tojíJtaail , \'."■...
4 pompái legfinomabb czukonlbbos - 1 igen jé bori- vagy cxnkor:arió\'
1 legfinomabb faj ti theaazOrS
2 gyönyörű I%)QO. ÍÍÍUÜ gyertyalanó

2 legfinomabb alabaitrom gy-rtjatartó ek \'~ \'
3 finom TM ajindíkkéaslet
60 darab 275 8—10
Mindez elsőn.ti 60 darab pompás tárgy caak 7 frt 80 kr. KüI.\'Jnös kívánatra megrendell.etí; nálam kBTetkexC ké*zlot ■ fi k(-. 6 kanál, 6 vili., 6 kávéxUuál ara 3 fit 80 kr.
Megrendeltek atánvítte1 vagy elSbbi pens küldemény utján míg n késtlet tart, «sikSs&ltetur>k p czímen:
A. L. GUTTMANN,
Generahlepot d«r Rrilaniiiasiib^r Fabrik W* BÉCS, I, FlHuc\'-markt Xr. 6. ta
Az ipar csodája.
ttt(tÍ! 480000 tWZKt
SikorlUt nokem -ry n^y kiizfetet a !egfinomabb ékbA cs. klr, szab. osztrák lel£-lxltel±i3.t^!Ee

darabja 1OO frt
éven kint 6 húzással
htíelsátoffi bittó xliott
és minden
főnyeremény 50000 frtig|
kecenkednek kétíégtelen W.leWA a legnagyobb ■yeféttwte*, minthogy minden l\'k") frt nÉv\'itélc narüll kijáucott xáloglevélre ntonkivfll még jutalom iiW«tet ÍJ pgjk, melv a kijátixáti; minden hutáiban résit TOII, é* melynek ér ti ke mar ma 30—35 forint!? terjed.
E JOÍM zálogrrí\' jegyek, melyek nem ajáaibatdk eléggí, pgysiersmind a legolcsóbbak >t oaxtrák-raagyar birodalomban, mert eiek at •groHQH t<u;jeiryek, melyek ráfizeti* DÍlkÜl fene-tarthatók, ég ro\'gi- bizton !el,et e kitűnS légynek jelentékeny arfelemelkedésére scámiiai.i.
KöielebbrSI
o J«B7
i-gálva, látjuV, bogy i
9 százalékos kamatozást
képe*, minthogy at éri 6 kfitlevíl érték* dara>.j*t 1 (rtu! réve 6 frt| a Icámat ^ JrftiJ pc&rQitTx, \\jjy n Brc^iinmiy 9 ionQtot tQsc.
Hl ezen Mrsjeoyekst kéizpéubes ulgorui t aipl irfo-fyui szerint (nőtt 100 frt) ad]ik, keretet éi kilUeg bérneatvf, valulat hivl rtulet «z«t«i auMt li
10 részlet 10 írttal 100 frt
az utolsó részlet . 5 frt
BSSZMMÍ ÍŐTfrt
A iO frtiy] azttéii |e(y«keil 12 etadik Uráiitir. 4\'|,% h negtirtlik.
i tötleTél a iöíü lírára
NYITRAI
april 15.1 M és tóljej.
Í.<$, Borottya-utesa 6. sz.
L jotaloBJ-kötiévelek mint Ükének katoatoziaa végett baas>
k kSuigekníl, UtttÜetekiél, nyilvánoi felügyelet alatt illő iol^eteknél, továbbá gyám- életet1 péat gyaoánt ét katonai házui^g biito" iitéknl. (A. törfínysk 88. p&rairaplmaa.\'
s TÁRSA
0
( (254 U—15)
Tégla birtokosoknál
melegen ajinlhatom\' gÖs-, ló- ét kóshajtiara egyaránt. i3-kalmM gépeimet, a k&lönbötö fajtik, nevexate«in: &]-téglák és zsindelyek lagoicsább gyártitivkl; kalfio&un
kéz\'-téglapréseimet,
mélyít mit gyirll. mSd-■ser elleo^beii sereseté* oWoyf és ritk» UkM-éTíO*-Ogot DjujUmk. Etek 4000 pompi« d»r»b elíil-\'.itisiboi nem t5bb miat 2 embertigéoyelnek, melyek
Jáger Lajos
alkalmukodoftk jirdKtéglik, tüsmeote* , méu-
és cementet t«rt«Jm»2Ó kSvek *• »»l»ko. téflik gjirHU-
hos, valamint fiiig azarult ét elfckkitott k5»et alán-
préssléeéhez. Hegtekintéi ingyen. 23s 8—1

GYÖNYÖRŰ ROM, KATH. IMA KÖNYVEK.
Van nareDCsám jeloateni, bőgj a kö\'stUtteletU Beké KríMóf TÖrö* b*réoyi nSm. katb. plóbáao* ém hirDeves magyar iró által figyelemmel ts«rke«stfltt harmadik és negyedik tciadáat •irt, nz hitatouágot ^lÖmotdító, a kath. hívek asivrjt actuesiti*, háromféle kiftdica: .Mfiinyei Mannaskcrf, Üdvö •>••?(( ött-vényt-*, „Bixtos lelki veiér* ctimü és már tixeotét ei«r |lél«iiínyon felfil a kath- hívek köil elterjedt
"a teljes írói joggal őrök áros megvásároltam.
Beké Kxiatdf plébiooa ar, a kath. bivek jobbleteért lel-kesan k&sdŐ lelki atya bölcses boliti tnen imakÖDjrek Muksó-gtuégét, és raek ÜUl igyeketett a aj-elvetronUí és hibás ima-kODvrek kiktlnfibOlését elfimonliUni.
éneköoyy k«reu- üví.ii acxélmet- . frt 1 30 frt 1.80 . frt 2 70 frt 4 — frt 6.— 7—10,—
EMII imakönyvek megjaleDosok óta mindenütt SEÍveften fogadtattak éa eddig\' a vesxprémi, pér»J M szombalhelvi pflBpflLi haíÓ^áRoL jóváhany/i-nt kinyerték, a ecáll*] ki-fejeséét adtak, micserint e ncépeo kiáüílott hibát ÍRD imaköDjrok terjesitését a kath. hívek közt aiive«en Utcák. UmmVt* ■Mlátkart, ragyia teljoi UrUltac imt- éi tény katboltktuok haasnalatlr*, harmadik kUdis, Öt aietű képp«l 8-rétfl, fi hírben, kste tkb Eféax tórbec, iokban és finora ar Eféw bSr arwiymeUiéi, car.t la k Zergebőrbon, caat U duzittj»»«l
Finomabban kéuit«
írt
Selyem- va^y bir1OnykatÉi »taDymeUiÍ3n«l di
Mrayai ■JUWáakert, ) finom papírra nyomra 12-rótü, bat kiiűnő
UdviMél Savétya, J a^^imeUietO képpel. Síinnyomatu ciimUpp
Blrtoi líOÜTWir ) Kcírr.-Jik kiadia.
frt ].a«i frt 1.80 frt 2 80 frt 3.M) 5—6.- 0 — 8.—
Fél bSrben, toki.an
Eféas bir, finom tranymeUííi íe tokban . .
Acail kerent i* cutta.1
ZerpjbSr dittiiÍEiel
Finomabb kiállított •
6«lfem- T*gy birjoovk dUiitmíaj- . .
—.40 —.60 1.—
1 50
2 5<l
i ki>
Meityel Hinltksr 32-réta, teinérdík kíppcl diaiitre, papirk. tokban , . . .
fri
... frt
y, • frt
Seljem-binony finom dÍMiünínynyel .... frt
Kis ríltáik«rt, ragy a kati,. koraaatéirj ífjuUg inii i. £.,ek^i iino< araojn^nmata pApirköUíben, tokbaji . ara 30 kr. ; aug-i TÁ [Ült nyomáasal 40 kr., og&tz bSrt>«n velÍBpapir*r«.nynicUtí»*d, lok 60 kr. ; aczílcaatra 70 kr ; a^éas bSrbcn relin papír (ranyraetaiítno ac»él caatra, kere<«ttel 80 kr.
E«ykáZl HekkhtYT, 116 effyháii ineket urtalmazó. II-ik kt&díat ciinos aranyTn0tiaSa*«l kénit^U k&ayvocike, ír* 60 kr.
HlM»..oatmÍ mitmj, a hold. az HirLat k^gyaUtteljes-n ti.i magyaroknak ajánlva, ira 20 kr.
Nagy áMuat. irta Tóth Miké Jéxui tu.^i,, uc ív. kiadx-, ^ kSnyv kípeirke! ára fQtve 18, kötve aranyu«»mit»al 28 kr.
A UMt kemztltl Íjt*t«»»áj, kíp-.. kiadi-i irU SiPininyi .ú\'Oit HT Fer*nn r. áldoiír, k cm íny kötén, nr»nji.yomi«jal 28 kr \'
Mindrn megrendelés poata fordultával ciiköiJilt-tik. ~^^
Tu.tai.ttoi WAJDITS JÓZSEF,
Aranymetaxési\'-1, tokban
Adél kwetxt, caatul ......
ZbB di
Pályázat.
A folyó évi június hó 1-én működését megtezöíS „Bellatincz vidéki takarékpénztárnál" egy könyvelő és egy pénztárnok állása fog betöltetai. — A közgyűlési jóváhagyás fenntartásával a könyvelő évi 500 frt készpénz fizetést és azon kívül még Írásbeli dijakat, a pénztárnok pedig évi 200 frt készpénz fizetést kapván mindketten kedvező ügyforgalom mellett jutalmazás éa fizetés emelésre tarthatnak igényt. A könyvelőről megkivántatik, hogy a bankügyben alapos kereskedelmi szakismeret mellett a magyar, német és egy déli szlávnyelvel birjon; a folyamodók a biztosítási képességük kimutatásával együtt kellően felszerelt kérvényeiket az alólirott igazgatósághoz f. évi april 24-ig benyújtani tartoznak. Kelt Beliatincz, 1881. april 1-én. «««-&.. *Bellatincz vidéki takarékpénztár igazgatósága.-Nem a hirdetések olvasása által M\\^ ,
rl-.pokh«n ffldjrsirt
a*átnl.il*it
" h tag.
raló,
kö*fll ai yagy * adja-e ki: E«ért ik
raló,
*gy hetoR a> .^„ . llo*e{;barai" l k
—„ , ..... -. _,...„. - fá7a*i"i AjtoV és" h«.M*»t
meg magának a . lle(et;barál" ruaO kftuyi eeakri Qnriichek Ká
roly ca. kir egyelrml könyvir^til B-«b u (l.t.an-lér *.) merte
kóoyvi-ckében tekintélyek által ajánlott is 1OCiobb*kaak 1- LO-
njttlt gyúgy<.«rek «Mk«erDen e* kimoriúSec r tnaik i-mertrtve
ngy. hogy minden bet.\'g egész nyugalommal bú.Alhat • A l«Bjob-
b.t választhatja magának. A knnyve-ake ingytio és bi.mi.ll!Tt
küldetik meg, a megrondelÓnek tehát nem okoi Uibb köhs^ít
mint 2 krajezárt a levelezési lapért, mely migy.ir is Ifbst " \'
(261 II!. 2 -41
• .
„TISZA
BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG.
Biztosításokat elfogad
1. TŰZ, villámcsapás és robbanás kö
vetkeztében támadható elemi károk
ellen, ugy ingó mint ingatlan tár
gyakra nézve. 211_«
2. JEG7E.KES okozta károkra min
dennemű mezőgazdas. terményeknél
3. AZ EMBER ELETÉRE, ezen üz
letág minden módozata szerint a leg-
jutányosabb díjtételek mellett.

A
IJ1TP7 A \'s biztositd társaság nagy-kanizsai fS-,\\/iA\' a31\'nök8ége rj. BLAÜ KAROLT-tfUVUU -ál, a postahivata! átellenében.
30 éren át kipróbált
ANATHERIN- SZÁJVÍZ.
J. G. POPP, cs. és kir. ndtarl fogorrostói BÉCSBEN
I Bognergjw»e 2.
Gyfikírea gyócyes\'-kös mailen rogfájá*, mint azintén mindon aiij- é» injbeteítííg elltn. Kitüníí gargaríailó ri< ez további mindenféle nyiücfifis ellen. 1 najry paUcik 1 frt 4n kr., kBíépnerű palaexk 1 frt és kii palarzk 50 kr.
Xövéntfi fogpttsxto, rűvü huxnálat útin vakit.\'i fehérré toizi » fogat, anélkül, hogy nnak árUna Ara egy \',>■ bosnak 53 kr.
Anatherin foypaszta Uvognzelcnc úlcben. I frt 22
kr., kitüuS fogttEEtitó sicr. (273 X—1i)
Illatos fogpaszta * ]^ki?át<$t.b s«,.- a ítijnreg: éi foguk ápolására E épsésbnu f«n:itirtaaira. Darabja 35 kr.
Fogtönfanyag; a legbiztosabb £« Ieggyakorlatiltb «xer a lyukas fogaknak öamagnak általi betöméíére. Egy tégely ára.2 frt 1Ü kr.
Nővényszarroan \\ a bír arépitáaíre x legjobb s igen kclletnuB eaikSí. Ára 30 kr.
A t köxBnség kéretik, bog; vásár) inainál határozott in a POPP-félo kétcitményekot »A*x**. maginak a csak uukit & darabokat fogadja el, meljeken a Popp-féle védjegy föllelhetá

— Ronyiídon Kraroolio J. Baján Michitsch Rt , Heriío
és Bőgtek gyógy**- — PérseU Z»oln»y W. í» K., Zacb,
Karié* éi Sipúfi gyágysz. — Kardon Z idrtljtnaiky
Mlib Ki í Tl S
Kapható : Nsgy Kaniisin Práger BíU pyógy»Eeréai uroil. Roienberg í» F.-sfelhof«r J^csef fflszcrk«-reakodi->akben. _ Pipán Tthcpen J. úa Bermüllcr J.-nil. — KesiÜi ■lyen Pfiwterer
rdon Z idrtljtnaiky
— Tolna Pirl-tl S gyógyí
— S*önl-Gvöfgy2ü : Nötfai
Rh Si gyógyai.
i i
Marcialibxn Ki*»
fúlUvári\'U Lukács g}6gy>i. — S*ön
Ivódván Ki»3 gyigysE — Rohoncz
S IHDBT 3ME 3É1 35Ű XT.
AÍ Esterházy bernegí hiibirományi jav&kboz Cartozö Zalamogy^ben a ;
Balaton bal partvidéktic fekvő O B O13 éfcllO 3Sl IX 3P EL C3L Ch X O m ,
meh bel telkek-, kertek- ét axÖló üUetTé:iyok!>m 75, tiAotó föld ékben
12.r>0. rétekben 755, le^elóben 3100, ordűben k6z«I 3000 kat. holdat tar-
tjliaas, a« l8S2-ik év november l-t«I 16 erra egénbeo, vagy cioporton-
kínt baisoubérbe adandí. A wÓIéastt kedrelü figyelmére kQlSnGsen
oson cjeport mlltó, mely a Badaooa hegy legkiUliiííbb helyin fekvő,
eUE rendU tajokkat kiültetett 21 kat boldas axőlSt, Urjcdelmo* éí *ií-
lird ilkotiíti iak- és pinciehelyokkel mugiban foglalja, BSvebb julatok-
Ital í* a bérbeadás fcltételeiret, téréiben a h&rcxegi javak liríoudnok-
aágiuxk kHipooti ig*.tgató*Ag* Kii-Mártonban, ítöbelt érintkeiéibon
Tanirky GTDU berctogi gasd&sági tanácsot ugyaa ott rtolgál. A jelent-
keííse\'t b<-érkex£*e íoSyó í-vi juliu* l-ig kivanatoa. (280 1—3)
Az Esterházy htrezegi javak várgondnoksága,. . (Utánnyomás nem fizettetik meg.)

npmtia& a kUdó tal^dooos W^dits Jóisef


fegt S Ért-
fél é -
negyed érre 2 .
Egy szám 10 kr.
HIRDETÉSEK
8 hasábos petítsorbaü 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
NYlLTTÉRKElf
soronkéat 10 krtrt vétetnek fel.
Kincstári illeték minden egyes biráe-
\' tésert 80 kr. fizetendő.
Huszadik évfolyam,
A lap srettemr rés*ét illető kAzlemé-
\'. nyele a szerkesztőhöz, \' anyagi részét illető kOxlemények pedig & kiadóhoz bi-rmenlve
intózendők :
X AGV- KAN ] Z S A Wliasícshaz.
Bérmentetlea i évelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.»
Kéziratok vissia. nem küldetitek.

os helyhatóságáoak, ,nagy-kanizsai önfc. tüzoHó-egykt*, a ,nagy-kanizsai kereskedelmt s iparbank\', ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei általános taniíótestÖlétV „nagy-kanizsai kisded-nevelÖ egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet\', a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kulrálasztmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője. . ;
Hetenkiot kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalom lap.

A- folyó évfolyam második évnegyedének elmultával tisztelettel felhívjuk mindazokat, kiknek előfi2;etéaök lejárt, annak szíves megújítására, hogy a lap szétküldésében hiány ne fordaljon elő
ELŐFIZETÉSI ÁR:
april—jun. évnegyedre 2 frt
april—szept. félévre 4 frt
april—deez, 3 évnegyedre 6 frt
|V* Legczélezerübb posta-utaJványnyal eszközölni az előfizetést, mely Wajdits József könyvkereskedésébe N.-Kanl-£8&ra küldendő.
-1 Balaton-gxab&lyozig] tArg) ában.
(Folj-utii.)
Jól megjegyezzük azoab&n, hogy oly nagy és állandó és oly kártékony áradás és apadás, minő a szabályozás óta mesterségesen előállitatott az eredeti állapot szerint nem képzelhető, mert áradáskor mihelyt elérte a viz aiófoki homokzátony magasságát, azon át tetszés szerinti . szélességben folyhatott le, tehát magasabbra már nem emelkedhetett, Tisszont mihelyt az apaáás beállott, tőlbé senki semmi vizet a Sió táplálása vagy hajókázha^óvá tótele Tégett el nem ereszthetett, tehát a természetszerű apadás nem fokozódott.
Szükséges és h&bznos volt tehát szabályozni a Balatont, hanem az a baj, hogy mindjárt eleinte a magában igen egyszerű feladat mindenféle mellékes szempontokból ngy össze TÍSSZ* bonyolittatott, hogy ez által

czélazerü megoldása* lehetetlenné volti téve. A lapalyok birtokosai csapolni akartak minél tftbbet, akár az egész Balatont, a meredekebb partok birtokosai ellenben a leszállításból kevés hasznot várhatván, irigylették mások nyereségét és elhitették magákkal, hogy nádasaik és halaszatok kárt szenved; ehhez jött a még akkor nj és népszerű Balaton göz hajózási társulat, .mely egész Hid-végig szerette volna hajóját járatni, és azon czélra nagy vizet kifánt; beleavatkoztak még sokat akaró, de számítani rest nemzetgazdászok, kik előtt a Balatont a Dunával össze kötő hajózható csatorna volt a szabályozás legfőbb-kei léke; azután a Sió melléki mocsárok birtokosai következtek- s ezek a Balatonnal természetesen nem sokat gondoltak, hanem, saját : ingov^uyaikat akarták kiszárítani és e végett azon 3 malom eltávolítását követelték ; végre pedig ott volt a Nádor csatorna társulat és nem akarta elszalasztani a jő alkalmat és kárpótlást követelt azért, a mit a természet rendje szerint ingyen kellett neki eddig és kellett volna ezután is eltűrni, hogy t. i. a Balaton vize lefelé folyjon.
így történt, hogy mai nap már a műszaki vélemény nagyon találó kifejezése szerint, hogy a viz mily mennyiségben eresztessék, ez azon tényezőktől függ, melyek a szabályozásnál érdekelv*k, valamint attól, hogy jogosult befoiyást\'kítt e szabályozásnál minő mértben képesek érvényesíteni. >
így történt, hogy sok költekezés és sok kár és 19 évi veszódség után, iriiiden műszakilag helyesnek látszó .intézkedések azonban csak akkor alkalmazhatók, ha az érdekelt társulatok, az előadottak nyomán a szabályozás elvére, czéljára és eszközeire nézve megállapodásra jutnak." Szó-ral most már a szabályozás nem termásze;i tényezők által kijelelt

műszaki feladat, hanem érdek és hatalom kérdések halmazából álló gordíusi csomó.
Kiindulva az eredeti természetes helyzetből a Balaton somogyi és déli vaspálya társultnak saját czél-jai elérésére nem lett volna szükséges egyebet tenni, mint a Balaton természetes lefolyását természetszerű segédeszközökkel szabályozni, elég lett volna jó szélesen megásni a Sió medrét a parti homokon át talán a kilitii malomig és- a molnárnak tett ezen szívesség fejében megkérni őt, hogy gátját modoritsa oly formán, hogy midőn a Balaton Ö9-S1. vízálláson felül árad, minél több víz elfolyhasson, midón ellenben a víz apadni kezdj ne ereszszen el többet, mint ■ a mennyi malmát hajtani szükséges.
- A szabályozás ezen kezdetleges, de a jelenleginél sckkal olcsóbb és sikeresebb módozata melletl a Nádor csatorna társulat sehogy sem találhatott volna ürügyöt, hogy 50.000 frt kárpótlást követeljen a kérdéses szabályozás folytán elóállandó több költség fejében, a sióberki társn-lat is saját költségén eltávolíttatta volna a másik két malmot, ha azok útjában voltak; és a hajózható csatorna pártolói vállalkozhattak volna igazi hajózható csatornát épiten: Kilititól a Dunáig, kamarás zsilipekkel, miután régóta tudvalevő dolog volt, hogy másfelé hajózható csatornát a Balatonból táplálni képtelenség.
így pedig a Balaton melléki érdekelt feleknek a szabályozás nagyon kevésbe kerCIt sikere tehát egészen bizlos lett volna; igaz, hogy szárazság idején lejebb is szállhatott volna a tó tükre, mint milyenre szabályozni akarták, de azon határ, meddig szabad vizet beereszteni, meddig nem, a maiumzsilip által élesen ki lett volna jelelve és egyik érdekelt fél sem lévén képes érvé nyesiteni jogosult befolyását, nem,

lehetett volna az első szárazság alkalmival nj szabályzatot hozni, mely szerint inkább legyen árviz; igaz, hogy nedves években a szabályozás határán tul is áradott volna a Balaton, de nem oly bizonytalan határokig, mint most, hanem csak addig, a mig a gát\' fölött elfolyó víztömeg egyeosulyba nem jött volna a Balatonba beömlö vizek tömegével,
így .jogosult panaszok" és „a szabályozás folytán e\'.öállandó több
tségek" sem merülhettek volna fel, mert az alsó vidék- csak annyi árváét kapott volna, a mennyi a természet rendje szerint megillette, sem többet, sem kevesebbet.
A műszáki véleményben meggyőző adatok hozatnak fel arra, hogy a Balaton vidéki érdekeltség szemei előtt kezdeltől fogva nem is lebegett egyéb czél, mint a fentebb vázolt természetszerű szabályozási módozat keresztülvitele azon lényegteleif javítással, hogy nem akartak a kilitii molnár szívességére szorulni, inkább építettek egy zsilipet Siófoknál, és nem akarták jogi vitákkal halogatni a kivitelt, inkább fizettek- 50.000 frtot a Nádorcsatorna társulatnak. Hanem a többi érdekelt felek és kormányszéki beavatkozások elr.mtot-ták az egész vállalatot az által, hogy természetellenes módozatokat erőltettek és kihívóiig sikra szálltak a természet hatalma ellen, mely aztán csnfosan eitűrpitette okszerűtlen igyekezetüket. —
Tehát ogy áll a Balatonszabályozás ügye, mint az utas, midón észreveszi, hogy útja sehogy sem akar a kitűzött czélboz vesetni; műszaki véleményugyanez irány szerint nem volna eltévesztve, hanem csak az nt rósz és megsülyedtünk, tehát uj elófogatíal, ..gyökeresebb és hatásosabb rendszabályokkal" még lehetne haladni, ha valami másféle akadály közbe nem jönne ; nézetem szerint azonban nemcsak az ut rósz, hanem

el is tévedtünk, tehát legjobb volna , visszafordulni és felkeresni az igaz utat, mely bizonyosan járható.
Igyekeztem kimutatni, hol történt a tévedés, már most -azon kérdés merül fel, vissza kell-e térni,. sz odáig, hol az irány tévesztve . lett ? vagy talán közelebb is találunk mellékutat, melyen át a tévesztettről az igazira áttérni lehet?
A műszaki véleményben a gyökeresebb és hatásosabb rendszabályok felsorolása után ezen mondat következik :
, Mindezen intézkedések azonban csak akkor alkalmazhatók- h*.i az.> érdekelt társulatok a szabályozás elvére, czéljára és eszközeire nézve megállapodásra jutnak."
Itt van a bökkenő!
Ha ezen pár sort szabad ugy felfognom, mint a műszaki vélemény mellé tett esetíeges észrevételt vagy., figyelmeztetést, akkor nincs ellene , szavain, a mennyiben nem jelentene egyebet, minthogy a műszaki \' fel-.. adatnak van jogi oldala is," melynek ., gordiusi csomóját mi technikusok . semmiféle rajz és számüás segélyével meg nem oldhatjuk, hanem egészen más az, ha középitészeti felügyelő ur, mint a kormány közege annak nevében állítja, hogy az eddigi megállapodások, miután sikerre nem vezettek, együtt és általában semmisek és érvénytelenek, és ezárj nj-" ból kell kezdeni a [társulatok közti alapegyezséget, az előadottak n\\ öffiin \' szabályozás elvire, czéljára és-eszközeire nézre, :«sár így nem* írom ■ alá véleményét. •"; _. ■ . ■. ::
JSzea pontra nézve tisztulni fognak a nézetek, ha továbbfolytatjuk a tévutról vett példát. Ha a kocsi megEfllyedt, legyen az bár társas kocsi, melyei több egyeojoga utas akar czélhoz jutni, nincs árról többé szó, ki, mennyi joggal foglalta el helyét, és mily aranyban vehet részt a további teendők fölöttiT A_RCJ A.
Ha.y G....a halálára.
(1881. mire*. 30.) \'
Gyöp aeax véré fel férjednolc sírját, Nem »i.r»dük fel olt ballt könnyeid;
.Egy I«ten houád- Tolt wüd h5 imája Ki téged injtott, is meg ii icgit Mind Ruini láttad, mind kiket txeretUt, Tarawr* nálad vajmi t/onfta jött t41 i
Mint trr* fecskét, hocvha S. g
Elk&uti sori a hol kú féatke TOU.
Akként jő**! te, hatói terhelt ni r vei, Ali* bogj ílre féli? már tán — holt. Honsét nJiiaaa elrepültél egykor, Ott ixödaek buja. most bálái csókká forr.
Ott nyugwol Um*t J6 anyádnak köblén? Oh mért ii, mért la! hagytad 3tot «1 í
Nem Térzenék most kettő. fijd*lomWl Ssalői és számol rokon kebel Kern allanának gyáufaként öródnál, Hol romban uDyi yi^y ét ttép remény áll.
Tonulsiad iietb volt > késS létnél. Mely höBjt férjedbei tégedet fűtött;
Kern, nem lelhetted jól aebol magad Anyád, tettrér, uámos rokon kOxött. Nem Tolt mái toraod, mint kőretai férjed, Hogj öt szerelmeddel megint elérjed.
ii eikdt, mit nem reg uent&l teretek, Hugy nem hagyjátok egymást többet el;
Híren betoltrío, két heljeu pihentek Heméay és rígjbin megUSrt két köbei. A jólét miiét méhkéot élrezetek, Mégii rátok halált hozott es étak.
Nemet szivednek nép eréoj Kellett Sok boldog- perezre h&n aiimit\'.&tár,
Kind mit nerelmed alkotott titokb&n, Haláloddal stenemmisitTfl áll. G fftt na álljon halmáa nj airodaak.
id é íút kk >

Márvány ae álljon emlékül aírodni!
Miért jelemé porió hamvaid ? Sokkal diciobb íi «*bb emlék te hozzád
Viszontlátás reménye t"s a hit ;
Hogy mind meglátod, a kiket werettíl
Kiknek aúveben emléked >oká él.
Ha majd * bánat nem teremi tOl>b könnyöt A aujtott Hívnek dobbanás* BIQB :
Ai ég teremt harmetbao frús virágot, A\'.mely airhalmodat d!«*ití hflu. Mikor rokon nem többet érted nem sir, V:r*gl>au mindig dns !e*uá a kit sir.
GTDEOSt.
Fel f s, le is.
Kredefi regécf. (Folytatás.)
Tehát már .familia* is volt.
Mi lehetett volna nagyobb örömök és boldogságuk, mintgyermikök? Hiszen szerették is a kedves kis sarjadíkot, mintha csak ezukorbói lett volna.
Később már árpa ezukor, boabon, krumpli cinkor éa tudja Bgraizler" jniiy nevü édeB*eá6kfcel. csemegékkel kedveskedtek neki.
Mentői többet evsll, £Oűáí jobban örvendett Rieaonaernoó.
— Juj, hoj;y eszik, hogy cucsog ezzel a píczinkn szájacakájáTitl, mily
egyeu
Ezzel agy puszii\'a, a mist csak egy gyengéd nő puszisni tud A piros nyomok mindig ott voltak , a pongia
Mig Riesenettrané Tivi

réai vények kel, aomjegyekkel bibelídöti a töísdóo. Adott, vei:, de mindig Bíép nyereséggel.
A pénz szintúgy szivárgottá bácba. cti mellé még egy Mucii bagtatott be a szép istállóba Az volt & numero 2.
Az öreg tragaca helyett — ez volt. az ódon sétnkocai — «gászen ujdonat u[ köocyü vételatt.
Jancsi meg — a kocais — szintúgy ptfazkedett a bakon „libéríás\' öltöseté-ben, mikor sétakocaisűt tett urával Vagy a nagyságos amzonynya!.
így ment zz.
Egyik hii viíirláat, elsdúst a másik követte. A nyereség mindig szép osz-szeggeS rukkolt a páuses szekrénybe.
Egyszerre csak azon vették magokat észre, hogy bitoay ugyancsak gazdagok.
Rieaenslera ur mikor szekrényébe pillantott, mag& is elcsudálkozott a sok réssyéoyen, sorsjegyen éebaitkón.
Ea régi ismerősei egymással talál* kosták, egyik tréfa kedvéért épen RZ elflttfik elrobogó kocsiban üJó úrra mu-tálra így ssólí:
— Késiek uraim, ez Riesenstern!
— Huhaha . . . Ugyan ne tartson
minket lúvi . . . hiba Kicsengtem . . ,
híJljik araim ... azt bÍB£i, hogy balekok
vagyunk e elhiszsxük.
Persze kinevették hatalmasan, s
csak gúnyolódásnak tekintették szarait.
Azután, mikor assn ari ember elmondta,
s kit oly jóizüen kinevettek,hogj Rieaeo
stem miként tett gazdag, miért l«u gae
dsg, mikor lett gazdag, — akkor elcsu
dükostak. ■■- \'" \'


— Hiszen ex az ember valóban a
szerencse fia, boldog lehet — BK>h az
egyik, a kinek aürü ezakálls és hatalmas
bajsza volt.
— De szerencsés ember a jégen ko
pogóját ! most mir muadhutja, hogy jól
megy a dolgs — szók egj m\'iik hosszú
alak.

— Szeretnék a helyébe leoni —
szólt a harmadik, a kinek arcza mint
valami színésznek — egétt szakáilalan
m bajuaxtaUn volt.
— Hm! megelégednék birtokának
telévé! is, meg éa sióit * negyedik késé
beo hatalmas bottal, fején pedig csilin-
derrel.
— De én is 1 — Btótt a m&gitfl ur.
— Nekem ua Bo"smez«ynek nem
kellene — szólt egy kóVéros ar fitymálva
a ki eddig nem taláWáa & dolgnt, — a
bestéd folyamatát reá nézve érdekesnek
inkább az átellenbd lévő ház első nmele
téré tekinge\'.eti, a hová figyelmét való
színűleg nagyobb érdekek vonzották,
miiit ismerőseinek hjábuvaló ícesegéae.
Ugy^n már miért n&m? térdé a szakáhalan ur.
— Önnek nem kellene ? szólt kdzbe
hirtelen a ctilinderes ur
— Hogy mién nem ? hát csak
azért nem, inert khudj* mennyi le bei
az fvdóaaágiL. Moot iit .-Ivetette mag^i a
kocsijiban, otthon meg tudom, <í*sze-
zsugorodik, mifeir lenjegetödzve hielczői
jönnek. Ismeiem az ilyen n«gy urakat.
HÍBZOE egyebük sincs, mint jő caomó
adóiságuk. Fűiig elmerülteo usia.k az
adósságban. So bamár égea meg akaró a
ajándékozni, igen elfogadnám . .\'. \\

— Miadnjájan kíváncsiaa tekin
tettek rá, már alig várvik, hogy ugyan .
mit fogadna el.
— Igen, — kocsiját lovastul azzal
majd elhajtanék a hitelezők elől."
— No, hiszen ez ÍB szép ajándék !
— Hit a kocsissal mit csinálna ?
kérdésé a nagy bajaiu or. #|
— Hm . . . visszaadnám!
— ön nagylelkű Sorsmezey ur.
— Valóban uagy leikül — \'"jnoii-j \'
dottik mindnyájan s mejverogéttók ala
csony, de Bzétea vállát.
Nevetgélve hajadtak kifelé a sugár \' utón a világkedéiy\'i urak.
Bcramezívcök ^yszerrecsak Talaki. megveregetí A vállát.
— No teoil néked sem keiíene ?
szólt it íáflgen.
— Hátra néz, reAmereazti\' nagy
sitíKieit, háf kít Üt? . . . senkit sem miit
miul Riesensiern urat.
— Hűhó uraim! szólt nevetve
Borsmezey ismerősei otan, kik máf tova \' ;
baiUgtak.
Pt*raze erre miodoyájan halra tekin teltek csupa kivánwiiaágból. hogy ugyan mi tíiszhetik oly nagyon Borsmesetysek.
— ön az barátom, szólt csudálko
zottan & magas ur.
— H»hö hiszen ez Ríeseastsro utóit
a aagy bajfizu ur s roagáboa síonlotla
Ricseneternt.

— T« vagy? íe\'en hozóit kü\'ónk
sióit a statáltalüD ura m ÖrÖmiö! eugár-
iott arcza.
— Nini, hiszen ei rés;! "barítunk,
szóit actilihdereí ur végiginértP82cn>flivei.

— -Ejnye majd 0.9tn Unvert^tn ri. ,. ,
— De én KEQ.

HÜ8ZADIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖK?
csíkh«n»r 1877-ben a migy«r mi
niszterium azon rendeletével, melj szerint a siófoki zsilipet u eredet egyezség és nyilvánult folyamodások daczára lebontani nem szabad, ismételtetett ; miután igy maga a kormán parancsolta meg a czélhoz vezeti egyenes útról való letérést, következik, hogy ugyanazon kormánynak most már a rendeletei folytán kifejlődött válságos helyzetben nem lébe a vezetéstől egyszerűen visszalépn és szabadságot adui az ellentétesen érdekelt feleknek, hogy segítsenek magukon a hogy tndnak, vagy ez vakodjanak a mig nekik tetszik.
B tekintetben áronban igénytelen véleményem szerint vezér elvű fogadandó volna, hogy a mig senk sem tudja, mit volna legjobb unni a felelős kormány azt tegye, a m — akár legjobb, akár nett. Ha műszaki szempontból a társulatok tájékozására kimondatott, hogy az eddigi szabályozási módozat czél hoz nem vezet; jogügyi szempontból is ki kell mondani mennyiben érvényes vagy nem is érvényes ezen szerencsétlen módozat — vagyis hol mennyibeo, kinek, miféle beleegyezés
ges arra, hogy a módozat czélhoz vezetővé átalakittathassék ?
Azt, hogy elóbb a szabályozás illentétes feltételeit kell kiegyeztetni csak azután lehet műszakilag he lyes tervet készíteni, saját szempontjából a kormány műszaki hivatalnoka igen jól jegyzi meg, de maga a kormány azon czélból, hogy felelősségtől meneküljön, ily műszaki véleményre nem hivatkozhatik, hanem ha a jogügyi bonyodalmak akadályozzák a czél elérését, ezen gordiusi csomó megoldása vagy ketté rágása is a kormány feladata. Lehet, togy ez már nem vág a közlekedés igyi minisztérium szakkörébe, de iát azért van még igazságügyi és «lügyi minisztérium is. —
Azon szoros természetszerű összefüggés miatt, mely a Balaton-Mlyozás műszaki és jogi oldala özt fennáll a műszaki véleményben foglaltatik bármily óvatosan és ^torozatlanul kifejezve,\' némi jogagyi vélemény vagy feltevés; mivel pedig a kérdés ezen oldalának tisztába hozatala legégetőbben szükséges, én is megkísértem mint avatlan a
tanácskozásokban és mennyiben ti teles magát izokhoí ilkilmazni, — hanem T&gy a kocsisra kell biini, •mint szakértőre az elhatározást, vagy a legerősebb vagy legokosabb atazóra, vagy utolsó esetben kérni a rendőrség beavatkozásit; példánkban pedii e három személy bármelyike akt jcsak a magas kormányt lehet érteni mely eddig is veietie\' a szabályozás\' és mint felsőbb hatóság beavatkozót igy tehát nem lehet többé az fciadat.hogy az érdeklett felek jogosult befolyásukat érvényesítsék, sem az. hogy valami megállapodás társulatok közt létre jöjjön, hanem az a feladat, hogy u utasok -iGzos czélja eléressék s\' a megfeneklett jármű akár előre, akár visszafelé de haladjon, és ezen feladatot igazságosan, tapintatosan és erélyesen csak a mgs. kormány képes és köteles megoldani; az eltévedt ntaso egyenkint kereshetnek mcllékntakat, vagy más czélokat, de kocsit, lovat rendeltetése helyére juttatni mindamellett szükséges, és ha ezt nem teszi a kocsis, tegye a rendőr. \'. Tehát nézetem szerint ,mindazon intézkedések azonnal alkalmazhatók, mihelyt mgs. kormány magára vállalja értSk a felelősséget.\'
kétségtelen, hogy itt isme van. bökkenő.
Kitűnik a műszaki véleménynek valamint a kormánybiztosi értekezlet jegyzőkönyvének minden sorából is, különben is természetes, dolog, hogy a felelősség terhétől ily ügyben min denki igyekszik menekülni; magam sem szeretnék vezetni oly ügyet, melynél haszon épen nem mutatkozik, ellenben a legfényesebb siker esetén is sokkal több a kritika és panasz, mint a köszönet, mivel ellentétes érdekek forognak fenn, melyeket teljesen kielégíteni lehetetlen.
Azon tekintet, hogy a Balaton ügye a kormány közegeire nézve ilyen kényes természetű, annak idején arra indíthatta volna az érdekközösségben álló vizszabályozó társulatokat, hogy óvakodjanak ,kormányszék! beavatkozásnak" utat nyitni; miután azonban ily beavatkozás már 1866-ban helytartó tanács azon rendelete által, hogy a 99.61, mtr. vizszin alatt a lehető legkisebb vizet kell érteni, tényleg kezdetét vette és

jog- és politika terén legalább müsaaki megoldásra nézve alkalmi alakban felálliUui az eldöntendő jogi
kérdéseket.
HKNCZ ANTAL.
(Folyt. kfiv«tkosik.)
EltsÖ magyar általános bUto-
Lapnxk mai azareában találják fel tisztelt olvadóink e nagy tekiaiélyü társaság 1880-ik évi uLrHsá\'ioadilaat és mér-logoit. A szilárd alapon nyugvó bazai iatéxet\'-k barátai örömmel fogjak azokat olvami, s mi is öriitnmel éa megelégedés se) emeljQk ki azoknak több részét, melyek megcsáfolhatatlan számokkal tíin (étik eíó azon szilárd alapot, melyen as ranga hazai intézetünk nyugazik.
Ugysúis mig e társaság a mait évben, mely fennállása óta usUtére nézve a. legmos\'ohább volt 4.090,6*0 frtot és 44 krt. fizetett ki kánéritéa-k fajébeu, addig egyre emelkedó bflvételei, teljesen befixetttt alap- és üruléktAkéi folytán *20,694 frt ée 79 króyi jovedfllinel muU iott fal. Es eredmény csakis az egyrn uővskvó bisodaiotn éa azon körülménynek tulajdonítható, hogy a közönség a bistosi-tása*k csakis az első magyar általános bi*lositó-tánuwág által életbe léptetett és csakia általa életbe léptethet-tt módját t. i. ax első ingyen évvel összekötött 6 évi biztositá»t nagy rokonazenvvei fogadta el annyira, hogy a csupán ex«u 6 éves biztosítások után a mull évben ered mány«ett díjbevétel 2.497,022 frt és 14 krrn emelkedett. Ea Ösazeg, valamint az
879. évken szerzett dijváltók minden mcgtorhelé* éa levooás nélkül a követ kézit évek javára ősik. Hio,h"Ky asun ban ezen koczkázatuk után az eiao évben .észpéuxdij üz-.té* nep telj-:8Íttetik, as ezen kocskáaatok fedezé*ér« a múlt évi kÖEgyüIéa intézkedése értelmében az ezan cxél.-a viw.aurtott 586,835 fr. 67 krnyi «sse°;bo1 h dijváltók összege egy hetedének, megfcInU réatt vétetett igény bn a [ttlen zársEÁmla javira. Csak egy hoted-"ónz pedig azon okból, hogv rzen 6 éves biztosításoknak s. hetedik üzlulévre is líterjedő kocskázut részén annak idejéében t. migfelelö f-deuat meglegyen.
A ttii-, jég CÜ tííállitmány üzleti iéazpénsVijbevétcl:
775)6Mfri7Okrtuit. Ebevéiell879ik évben
720.315 frt 45 kr. volt, e szerint emel kedéa
55,319 Irt 25 kr., moly összeg szon-i, ha az első ingyen éves biztosítások azok lényegének mejfilrtlőleg «gy hatodrészéi számba vntmók, vagy 500,000 frl dij\'fibbleleő emelkednék.
Hasonló em~lkelke-tésre Uláluuk íz életbiztositási üzletágban a mait évben lerzntt tokebislc.itis s 15.600,000 frtol i&val meghaladván, u^y, hogy a törlések is esedékessé vált biztosítások levonása itán 1880 ik év végével az érvényben


állÖ biztosítási öas«eg"41.8O4,445 frt 21 krra emelkedett. így emelk<-d«tt az élet-oattályban a dij\'artalék is, mely 1879-ik év végével kimutatott 6133.922 frt 28 krról 7.22tí,749 frl 55 krr» növekedett. Ez oaitJlvBak 231,311 trt 23 kn tavö nyerttnénye anoáí tetnnieaebbaek mondható, minthogy ez üsletág összes azerzési költsége a lefolyt év terhére Íratott ée nem oastatott fel a következő évekre, mely eljárását as elaŐ magyar biztositól táraságnak a legssilárdabb társasagok közül is vajmi kevesen követik. As igazgatósági jelentésnek a vagyon elhelyezésre vonatkozó réssébÓl as érdekelt felek a legoagytbb megnyugvással érteaülhot-nek a félő!, bogy a társaság vagyonának értékpapiroaokba fektetett óa 9.266 977 frt 29 krt leró ingó részéből 8.200,000
frt záloglevelekbe, a a.tűbbi osekóly rétz elsőbbségi kötvényekbe raházUtoU éi 1 habár a záloglevelek bonéi értéke neve-zetüí árhullámzásoknak nincs is kitéve, s tánt*aág mégis az árkülönbözet fedezésére alkotott külön tartalékját U mindegyre Cv4r«£Íija, ugy hogy ae a mnlt év végé-«oí:Sjy 544 frt 25 krra emelkedőt.
Az ignEgatosagnak lapunkban ía megjelenő jelentését\'olvasóink figyelmébe ajánlva, miután a «árBiiságnak k<íthMzau czélokra tett legújabb adotoányiról már elébb szóioltunk, még caak »«t umlitjüt meg, hogy a tár»Má?a*k « -gazd«tie«tek \' képeztetese czóljából kitftsöít tatemea Óvjár»défcai, mint a. vidékről órteáíttöt-\' lünk, a gazdatisztek éa birtokosok körében nagy seosációt okoztak.
Kimutatás
az 1881-ik évre Zalamegyében alakítandó adó kivető bizott&tgott tör-vényhatósági rendes és pőttagjalről.
förvéuj, hatósági rendes tagok: Törvény haiósági pótUgolí ;U : .
1. Tapoiczai adókerületre néeve.
Andrej- Pál éa Lesioer Manó tapoi- I Nagy Sándor b*dac*iaU)ra».ji lakog
l"ko*ok- I éo Nagy Gábor diaseli lakoa. .
2. Sümegi adókerületre né* ve. \' . \'
Schftiber Siodor ét Schrotu JAno« I Scheiber Flórián és Moj/.-r Imre
sümegi lakosok. | sütnegt lakosok.
3. Keszthelyi adókerQlétre nétve.
Laskay Ferenci éa Lupers*bek
Sándor keszthelyi Ukoaok.
Wei« Albert és \'Linter kenthelyi lakotok.
4. Zala-egerfucegi adókerülelre nórve.
h JManó éa Weias Sándor i lkk
Hoilóay Jóisef és Rigó Igaáta i Ukk
zalaegerazegi Ukoeuk. zala-egerazegi lakosok.
5. Alsó-lendrai adókerületre nésve.
KováU Janoa és Kelcz Gyula I Tomka György éa
aíaó-lendvai lakosok. t "! aUo-lőndvai lakosok.
6 Letenyei adókerületre néavo.
Vizmathy Ferqnct éaNóviik Mtuíy- a tényei lakosok
Svaatita Hugó Bient-lisxlóí lakoa,
k ÜtA l l
és Békes*y Etezső letenyei lakos. - hárd letenyei iakoaok.
7. Csáktornyái adíkerülflire nézve. :
Szy Sándor éa Sáro»y Lií»ió l Grréaz Alajoo ét M*y..-r SiLtmon
Cfcáktornyai lakosok. | c«iktoroyai lakások-
8 Kanizsai adókerületre nór-vt. \'"
Gu\'maun Hiorík éa Uarás Z«ig-| Stf-rtnm-r Sáudor te F.schflr Józaaf
mond kaoíaat lakoaok. ) kaaisaüi lakoBok. \' , ■ , ■ t. ,; <,
A magy. klr. pénzflgymlnltiater ur ő nagymél-töHága által kinevezett
Két rendes tag: Két pó\'.Ug:
1, Sir»hid Fereacr vároai j>énzl£r . 1. Mitrtincaevice József báztulajdo-
nok Csáktoruya. I ntiB Caiktornyán.
2. Pecsoruik JAnús magÁoysoCi>ák-iyán.
1. Hirschl K\'ir kereskedő Nagy Kanirain.
. Th»mka£de földbirlokoe Nagy ■
2. Mayer Salamon ipurus Csák-lorayáo.
1. Sommer Sándor kereskedó Nagy-
Kaoiuáo.
2. Beiónyi Józa»>f hfUtu\'ajdonoa
Nagy Kanicsán.
1. Roischl Ede fóldbirtoko. Ki»it-i 1. Pullácatk Máté iparo* Kewt-
helyen. 1 halyen.
2. Nagy Sándor ipurot Kosit-
2. Geiachlöger Józaef postameBter
Keszthelyen.
1. Balaton Jossefplebánoa Pákán.
2. Pollák Lázár kereakedó Alsó
endváa.
1. Lkskovits Ferenci plébános «tenyén.
helyen.
1. Prey György házmUjdouoa Alsó-
2. Sieio Antal postameater Alad-
Lendván.
I. Békeeij R-taí hAsbirtokot Le-tenyén.— Igen araim, — vagyis barátaim,
én vagyok testestül lelkestől as a régi
és aj Riasenstern. Már nem ilhattim Al
lén\'., hogy önökkel . . . asas veletek né
hány Biot ne váltsak. Sajnos hogy so*ian
nem Így utoktak tenni, akiket haaooló
helyzetbe hozott a sors, a uerencae. Bégi
barátaikkal akkor nem tartják érdemet,
nek még néhány siót is váltani; oem en
gedi állások, mint mondani tsokták,
— Nem erMskedhetnek te, nem
.lehetnek irányokban ások éa olyanok,
akik ezelőtt voluk. Hegrallom fiaaintén
nem ismertem reátok régi jó barátim.
— Hja, — swJIt Boramezey ctipo-
aen — mikor as ember nagy árrá lett,
nem uab&d .megiimernie axokat, akik
nem oly nrak mint fi!
— Oh dehogy, no biszea ha igy
gondol kostám yolna, most sem jöttein
volna Ide. Boramesey barátunk még
mindig a régi. Mindenben — folytati
mosolyogva Rieeenitern nr — hibát még
mindenben talál valamit a tntért közbe
utálhat, elleneahet. Ugy-e barátom ilyen
voltál, midőn legeloaaor is megismerke
dénk? asota nem Táltosnál meg. Heg
marad régi sioká&inál, es mind szép.
— De mond csak Biesenstem —
azált a magas nr — miként bakkantál,
miként ismertél mégis reánk ?
— Amint esea ac nton kifelé kocsi*-
tam, egyik jó ismerősömmel találkoztam.
Miután némi Ügyeiai felöl akartam kérde
tosködni, ezért k04*fa>b9z hivUm. Beatél-
getéa köxben alzBondotta, hogy as utón
néhány ur ugyancMk jól malatott baj
iam. Hogy as egyik szeretne helyzetem
ben lenni, a másik ragyogom felévet is
megelégednék. De egy köpcsöc or Bors-
mesey neveseta mint folytatá csakis kocsi
mat seeretné, a kocsúomat pedig lova-
giaean visszaadná. Amint azoc nrí ember
izavait beregié, kivincsúágbol asonnal
megkerültem a máaik utcx. t is báUtok
megett-leptelek meg benneteket. \' *
— Égésien agy Tan. Es kQl&nöe.
— Magam pedig nem adom sokért,
tűgy refeíek ily TálMUnül taUlkeaUm.

ogy exen Ulilkoíi? anaál szebb emléeket hordjon maga utas, ma estére házamnál szí vesén látlak mindny ^jato at. Itt a névjegyem, a lakásom, hogy ifigtalálhasaatok.
— Mi pedig nem vagyunk olyanok,
ogy e- szép meghívást el ne fogadnák —
mólt a oagy bajsta ar.
— Ugy vao!
— Meghiszem, hogy eljövünk ! —
szólt közbe a csifiaderesor.
— Amint most itt vagyunk épen
ly arámban lenünk nálad, tudod jól.
-.vnnkat mindég megszoktuk tartani.
— No ebben —; most as egyszer,
ingedjétek rang — uó\\t Borsmesey, hogy :
lem találok Rie^enstern barátunk sxavai-
>an ellenezni ralót, ások oly igazak, oly
lelyeaek mintha magam mondanám.
— Körid Odvöziés után Rieaenslera
ir elvált régi barátaitól.
— Nem hittem volna, nidlt a sza-
; ál Lalán ur, hogy Rieseostera barátunk
íy szivélyea lesz irányukban.
— No ez tagadhatlan, hogy nincs
leg benne ax a büszke gőg, amely a sa-
ajásskodó urakban szokott lenni.
— MogláiMÍk rajta — Költ a m»-
gae QT, — hogy derék ember, barátai
ránt benaí ragaszkodással viseltetik Elég izép Utle, hogy most sem felejtkezett meg-ólank, midőn jól m<-gy •ors*.
— Ha pedig jól megy a sorsa, hát
rétsesitsenmáatis a szerencse adományai
ban — szólt Borsmesey.
— Igazán mennyire felvitte a doí-git az ég. Milyen vétna, sovány egy alasony emberke volt es, mikor egy-két ér elfitt még együtt kinlódtunk. Nem egyszer láttuk foltozott czipobeo. Emié keztfik arra még, mikor négy krajcuiroi ovagnak koresstehak el a czipójén levő légy krajezir nagysága foltért. Hit még -ohája, mtly kopott volt. Éa mily testes sinos ember lett belőle, Mily^inteUigen* as arcza, megjelenése.
— Tobit elmegyünk?
— Magitól érdeklődik! - szóltak
helyeslóleg miadny ájaa.

— Amint elhatározták ugy ÍB löo
Jól ettek, ittak s a mi pedig a legfőbb,
gen jól maiztuk.
— A megvendégeltetéfl végével a
végszó elmondását Boramezey vállalta
magára.
— Végezvén válogatóUÍ.Ü szedett
szavait pedig ekképen.
— Ilyen hunosfataagot el korain i
•izeny többször sem less ross mulatság.
• * •
— Négy hó mulvn. Rir-aanetörn ur
nos házán egy rengeteg nagy tábla
olt látható.
— A Qfcgy táblán pedig hosszú, szé-
aranyoa betűkkel o bárom BZÓ diazlett;
liesenatern Márton bank-á s a
— Mindenki usudálla eiea ismeret
len nevű bankárt.
— Honnan jött? Hikur jóit? Kik
el jött? Miért jött épHn ide?
— Egyik azután nagy bölcsen azt
mdotta Amerikából vándorolhatott ide.
— A másik as armnydus Califurniá-
|>ól teremtette elő.
— A harmadik az merte krreken
mondani, hogy Auaztráliából uUzoti id<*.
— Sokan meg egyazerüen Aíriká\'
ból — a foktarloniAnyból — rukkolini
ták ide.
— Egyik udvarias fruncziát, a
aáaik vállalkozó, sngolt Ciinilt bolíle, a
larmadík erÖnen ilfítűlt*, hogy tiszta
éact
— „A név hangzása ia arra uUl —
bizönyitgatá — hogy aémet,végre ia nem
más mint német. Panktam német. Mkrad
német. — Lew német."
— plgen ám txólt egy másik, a ki
sehogy sem akarta átengedni » kötekedő
németnek est a dicsőséget, — de hátha
n«mie valódi neve es!\'
— „Ugyvan — szólt aki pedig
franctiának tartotta — áloér az nem is
m^B- Valószínűleg a franezta forradalom
alatt menekülhetett ki Amerikába. Azután
nehogy valami baja legyen, mint elo>«
Utó ember, jónak látta nevét megcserélni
kolmi német lungsituTal*.

„Kern hiszem el."
„Pedig akár hiasi, akár nem agy íesz az, s agy is van." „Ab, plaus nid."
II. Az nrB.
Az idó\' gyorsan muU. Tivadarból linos ifjú lett. A csalátd éke, büszkesége, — minden Öröma volt. A ludoroány t fraoczia, augol, képzett s jártas neveldk, tudományos férfiak iparkodtak bele tölcaéremi.
Persze ez a mulatság sok pénzbe knrult, de mi volt ez Riesenatern ur elölt ? Konnyü onnan elvenni a hol vau.
Hogy & természet — és vegytan kikéDzésében annál alaposabb ismeretei legyenek, egész nagy laboratóriumot, természettani késxlettárt randexietett be (lámára. Csupa kedveakedöeWl. *
HtlBzke is volt ám Tivadarjára, —
jó p*pa kivált akkor emelkedőn a tul*
betMülé* magaa fokra, — midfiu fiáról
oly szépeket mondhatott, vagy hallott
mondani.
— Hit még Riesenaterunó ű n*gy-sága mennyire boldognak órxé magát, mikor egyik vagy másik úrnőnél azzal dicsekedhetek, hogy Tivadarja háoy bálba volt. Mily hölgyek, mily előkelő urak •irs&aágában mulatott. Mennyire Örvendtek azuk ia jelenlétének, mennyire magasztalták tudományosságát, finom él-czelódéeét éa mily szolgálatot t&hntne az irodalomnak eredeti humorisztikua DIUD-káivtl, csakhogy fájdalom nem akar; nem lévéc a fityogtatáa tulajdona- Mily elismerő nyilatkozatokat motdUk nila.
Szóval minden tekintetben párat lan fene gyerek volt!
\' Ily boldog hiedelemben ringatta magát jó atyja éa kedves anyja.
Lássak csak a híres únár urakat.
A franczia ludds volt ax egyik jó barátja a ki 6>áit arra Jhaaználu íei nagy .gyességgei, togy Tivadart a kirtya ji ték minden titkaiba, fortélyaiba, s pak-iizii mesterségébe vezette be.
Ez Tolt bit a fmnona tanár.

Moei következik at an^ol, hát as mi szépeket adott elő?
Ezen ezerepet a másik czimh\'jra játszotta, aki nem sajnálta a hownu fáradozást arra, hogy Tivadart a kalaadüzés fortélyairól, jó oldalairól adott bő magja- " rázatokat. El nem felejtette arra figyel-meztetni,hogy az ur, b* ur akar maradni hál különcsóa goromba. Hogy ~ kell as egyiket, _ hogy kell a másikat ügyesen\' játszani. Példát rá iJy formát mondott: Ha valaki oly udvariatlan, hogy az utczán midőn az embernek egyébre vangoudolnia valója nem a szembe\' jövő tolakodónál, kinek gyufája nem lévén — tehát már egy olcsó krajeziroeáruja aem, melyből pedig/ egy jókora paklit ad-\' nak — s udvariatlanságát annyira ki mui*tj»( hogy tütet kérni, azt a !«;,Uüze-Itibbi „grajaélrai" bakuil veswtni urészáre egy pakli gyufát veuui. Eit a lrtffizéat * ku:Öni>«&ég, hidegvérilséguek lehut csak-kóaiönni.
A tárgy oly érdekwoo adatott el-1, hogy az ifjú szívesen hall^atá a raagya-ráz*t»kat. Az érdeke* magyarázat mindig mspérdemli a figyelme* meghtllga-táat. Következik a harmadik érdekes tantárgy, a természettan.
Ext igen jártas éa ügye* ember csepegtette az itjaba.
Különféle mű tani kísérletekre, ugy mini b/tixirozási ügy elégek re, birkózásra, kardfogalásra gyakuroli* be.
Tárgyának fó pontját azonban a
dugó húzás mestersége képezte. Hja em*
a legfőbb aalyt fektette éa kellett ia. \'
Kiként kell a dugót a champag- :; ner, — fioora boros palaczkokból Qgy«-aen kihúzni, hogy benn* ne maradjon 1
Ez vi It a legfőbb létet.
Lássuk csak a vegytan tanár urfct eajÁt valóságában
A rendes tanár ur bármit is mondjanak ró!a hiába 6 a kellő ismeretek dolgában otthon volt. -
Megmagyarázta^ — még pedig a mi tó igen érdekesen, — hogy mikor ; jobb a pezsgó, mire izlik jobban, mikor -igyék as ember sört, bort, vagy borrá,-"1,MeIléklef a „Zalai Kpfilpny" 1881 évi 30-ik számához
2. Schmidt Emil földbirtokos Le- 2. Heinrioh Mór kereskedő Le
iye>. \'. i-i \\i- . .Ifit- • -*-■ tenyéo. s.l. Srtrthmáry Jfeief Wbirtokos j - 1. Epslsia Vilmos kenakadö Stt
igei
u eszek mindannyian megérkeztek hoz- | ha e felteitelnek eleget nei_ , ~OI
záűk E vasárnapjaié játtsottak (HÖssÖr a j óv múlva magyarok által fognak pótol rKorona* vendéglő éttecnfábea ;**ehhiidj.| Úttá, ■ többi oemsetiségüeket pedig Cis---L1- űperáksit\', Bíirü-iap* feiBérte szabatos j lajtániába teánk át s belySkbe szintén magyarajka bivatolnokokat hoznak. A déli vasat es intézkedése legnagyobb el-
Sümeg(au--\':
.2. Jdojs:J^ birtokos Sümegen.
1. MoJBcr Ferenez veadóglóa ém
földbirtokos Tapolczán.
2. Szigly Jánoe háztulajdonos Ta-
poicE&D. -::■■\'■ ■ \'
1. Missory Ignác* főldhirtokos Z.-
Egerszegeu.
2, TrtiUar VíoLor iparos ét. hastnlsj-
d 2L£
i; Helyi hírek.
— J! n.\'kaniMsai önkéntes tűs-oltó egyesületpártoló tagjainak é/ireudes közgyűlése májas 1-éa tmrt&lHc aiog.mely Mlk&lomjQiU nsmo*k s választmány, de HA elnök is vá1ftMtá*"aJá terül. ^
tá*"aJá terül. országos &f
Már
sár- s rósz utaknak k£ej)őnh,e\'ÜB-k. déltájban véga volt.
ytíániU^
meiyért í
Hiraeblar és fiai czé&J. hd lO-án Alsó-
Dumboruról » helyi fogyóin, tnadárgjiíij-.
töménye rostra egy igen ,«ép kitöarött
(Vjdtyuk-példányt jid i
ievezett. ^
iutézet nevében ^fcöstóiieteta.et lgasgatóJ
é é
mükódéaüket.,
Brioh\'áz cataafa.rrTro.r^v, -~-,^„-rr~ men tek Marséi I lesbe hangverseny t adandó, különben SketüT-ef te-roina V csspár. "
- Himlő-eeet.-.Nagy Saniasáe. Múlt szombaton Kát* Antal városi orv. ur véletlenül jötti nyomára, hogy a Magyar-utczában egy, .39* ey.es.. aatzoay. -valódi ■ kifejlődött himlőbea szegreg -nyomban\' iütézkedést teti.óa foljelaató a+aáácaBak, a tanács pedig má»oap,vasárnap délutánra
A bisottság iat^k
tudómásai adatik e. g
— A „MagtMr Király\'-hon
czimzeit magyar-mezai Vendégfogadó kicsinosítva, ujoUg. .be&Bderve mull szombaton tnegnytttatott ■ jó ém olcsói konyha, tiszta, finom borok valóban ajánlatossá tessik, méltó érdekességet és számos IstogBÍáat érdemed : \'
— Gyá&thir. Méaxáros Sándor
muraszombati ügyvéd, előbb lta.maaajt
rási segédszolgabiró neje mait hóban meg
halt, a boldogalt egyik tevékeny alapitója
volt a helybeli kiídednevolÓ egyesület-
leinek Béke homvain I
— (Füseset volt Kii-Ksüi»ái)apr.
12 án éjjel, mely alkalommal egy kasai
szalma égett el, ettől egy istálló is meg-

2. Petrits György hiibirtokoti Sü
megen.
thás igazgató
1. Hagy Áron Balaton-Füreden.
2. Csáby Antal kereskedő Tapol-. : 1. Horváth Miklós kereskedő Zala-
2. Hollósy. György gyógyszerész Zala-EgerMegon.
gyaladl, melyben két ló mogfaladt, egy tehén pedig megpórköíödött. fdtoltóink gyorsan iriegjeiénvén, sikerűit atű«tovaterjedését meggátolni. A lakosság feltűnő kÖii agát. \' "" ■ \'
— A honvédség fegyveréét e lé
nyegesen átatakittatik, az aj lőuiasiiaaok
kiadattak, u ittlevfi zászlóaljak fegyverei
• héten isiltitUttak Steyerba hogy át
alakíttassanak, 2100 lépés távolaágra 16-
bemok vele.
— SvasHcs Hugó választott ji-
rási bfoc*lőt a pénzügyminiszter a szum-bathelyikataesteri kerületbe pótbiztossá
\'QQT«Xt8 la.
íznek, egy
— Magyarosodat. A déli vasat
igazgátósága zágrábi hivatalnokait fel-
hívta, hogy egy év ni a ti tanulják meaj a
"-agyat\'nyelvet. A Éorvít hivatalnokok,
ismerést érdemel.
kötBI axcaban többen Mehámlási idóss&kbai
— IhásM Dániel ezredes, legna
gyobb hazánkfia Kossuth Lajosnak bcDBŐJ ^
barátja meghajt. Coregnob*D. Mély rész
véttel s hasanai fájdalommal olvastak e
gyáashíri. -
— Kis-Kanixsán egy gazdag
asszony elhalálozásakor oagy bődön lá-
Ksiást találtak a napokban.
— Járvány himlő Kanizsa já<
rásában a kis komáromi egészségi körben
9282 lélekszámból álló ll\'község kosul <•■
bó lÜ-kéig 5 községben megszűnt, 2
községben 22 himlő beteg van. Súlya
BakÓaakra cebaaült, -tuensyiben itt Sl
himlőt) van, ezek
már BEÍradi>\' é
vannak. Sok nehézségei kall küzdoia a hatóság\' közegnek,\'mert a nép Önmaga iráot nem vUeltetik kellő jÓ akaraLtal. A helyi viszonyok, a row épitkesú, d néd ves idő, a népek szegénysége gördíti a legnagyobb akadályt as elóVemoBelelbeau 18S0 decz. hó 5-151 1881. ápr. 10 kéig beteg volt 5ssz«fan 302- Eták kőiül gyó-ult 206, m*ghalt 54, gTÓgfkezeléa laradt 42. Tera&ntsky járás orvos.
gy l

— Sajtóhiba. A29.8sámu .Zalaj
Köslc"2ys hirdetési rovafiíban, » Kfinch
ner Mi km csődtömegét \'!\'- io!e$r r^y érte
lemsavarS >»jtöhib& csúszott bn, ogyuiii
".folyó évi 25-én. 26." helyett fo
Íyóhó2&- e* 26. értcudő.
— Hanoi rövid hirek. —
Kaliffay Ede jele* Írónk 42 óves korában Bpeaten meghalt. — Gr. Andrássy Qtyu-íáné álta] rendes«tt carooasel a bpMti lovardábaa kitüníleg sikerült. — Lüut Ferencs fogadtatása Sopronban fényes /olt. — A tiófoki hidegfürdói Karlberger vendégloc bérelte ki. — A bpeati lóversenyek maju* 12. 14. és l&-én tartatnak meg. — Az ,Eger" ffimankatársaagyoo-lőtte magát. — A trónörökös a 18-dik gyalogdandár parancsnokává aevnstetett ki. — A trónörökös menyegsője alkalmával tömeges megkegyelmezett ad a király. — A ,KorAn"-t egy poisonyi tanár magyarra fordítja. — Beöthy Zsolt éaid. Srinney Jócaef irók Olauoraságba utas uk. —
— KOlfÖUH rövid hirek. —
A csár gyilkoiaioak poré ápr. 7 éa vette kezdetét, 10-ón valumennyian akaaitófára ítéltettek. — Az elao román király ko-:~ooásáaa májas 20-in lest — Egy olasz vegyem olyas nyomdafestéket talált fel, melynek segélyével se étben ia lehet olvas-ai. — Londont villamos világitátwal látják el.—Acbioasi főidreo^e\\*bcn 6000 egyénnél több veasett el. — Bonoparte Péter
oaiL — A nizsai szinbáz égésekor
nő megórült —
Síin észét.
(Sz.) April 9-én Gcrofjoé I. aasz. —
a kSz&nse; pótothati&a kedre!tjéo«k ja tat mini
harmadszor hoztak sxicrB „Do&na Joauita*-t.
A darabról ít auntk olCadasáról az elSbbi
két alkalommal érdemlegesen stoltunk. Ka
rtil is «UimerSlcg nyiUtkoiLatuak. Qerófjaí
* * belépéae alkaimirat ko8«oro-ö«annel fo-
]j menydÖri[5 íljcnnel é* azanoi
aVaro tapiriharral, a minSnek *
nem Toltak Unni a színfalak. Az elSadis a k«drrel ét 61énk«égge! fpljt la. A híi nofoliílj megteU a hann&dazo daczára is.
( ) Vasárnap, apr 10-én „A
csikó" énekes nípsunmO dalokkal ei tinca-
«al 3 f.-l-. irta C cprfgbj Pftreocz, zenéje
Erkel Qralatól keralt »tínre. Zgafolt hit, jó
nmi panasz,
íj.) Héttfn apr. Ll-én Balogh Árpid javára Szalay Sándor éunk«a néptiínmOTe: ,A ~,onea és fit a hmiái" korült sxiare, me ;<>• íííma kSzfia^ct: eiótt k darabbi hiinyiik agyán a compotitio tisata átlát-zsiaiga, a jelenete\'-c torm ítietet ^grmiiatá-ija a íoUemek lelje* kidomburíiiaa, egy fótierop nek kiemalkeáó tégig batlsa és az eróteljei lyehoaftt, roÍDHumelifit faU^rletOl olíggí »ike ■5)1 mrr», hoey a. tehetiíftear fiaüö szerz& OTibUi mdkod^tre ba\'dit>a, ki a folronáaok közt és az alíuáii végén többtzűr iajoí tap-■ok kCzl hivatott > winpadr*. — A, darab me«íje példán! majd cm egészen uj ti Qgye-kl gond olt E«TC3 itl&kok, mint ■ jivös Ténissiouy ét drótot igen j<M hatnak njdon-átrakkil, a. cael^kvétiTck: íléokon vahz.kt.znak, L jellemek erkölcsi hálása, a feifOggeazUí, \'alamint ÜTJUID aiikerQU véguoportoutáaban

-,- ,í megW5 kellékek, bogr néni \'itdoigoi >al — A híinyok ífryelembe óidéval — miirnt tolj«s«ai élvezhetővé idomítsak — A. >g xi előaditt illeii, megláuzott a w«r
Sty, bogy mép nincaanek keli Se. n a darab
birtokában. Királóan hatotuk mégis: Takács Adam (mindoDÜ), Balogh Árpád (hoazir) Gtröfj Andor, latrikosj Kelemen Ödön, Fe itrviry Ottó é> Lonkoy Gj-nla. cltckintrt itobbiaknal, hogy mi cd s. zsidá. miod a drotoi mlmiLájiHan itt-ott majd a mcgrOTajig tóloi-Uk íCömivesné a rénasszonyt kítflnSen tlaki tolta, oj-y Erdílyi Otttlia Bánón ét i Medgyi*2--17 OtíilU Eutft A dalok mÍDdannriszoi wdffUpsoltaUak * joUlmazottaik e& wip rí. rigcaokrot [« nyújtott as elismerés.
(B.) Rnc*ttel$adi>ul ■ Gerofj Andöi H»igftt-5 jatalomjátékáol .Sínii*" boh^zatoi operetté adatott e!3 nép * tárna kBzSoség; tlStt, Gerőfy ar taeej«le»*»<kor ko«joraval tttxtolte-| tett tneg. Játéka konnjtld ■ eltítknlhatlui mo-lolygiso volt, ,NinÍH*-o finom elegantiáral SltCzkSdStt, otthonoi szerepkorét jitsiilag l>e tölté ■ zajosan negupioltatott. EfmlvMOÍ mesterileg alakitoU. A. tSbbi a<erepI8 ia i^re keaett. A z»n» már hiányzott t fmiatt í3bí «íp dallsmsat elmaradt. Essél boc»nt v eaiflnk , ex idS szerint e roTattól, kiTinriii, bőgj |tir*nlatot Posiontbun i» oly lelkesen karolj fel a köiönsé* s Hrveoaettette meg méh pirtfogásávaL Tiulelt mdpártolo kSíOUiégíln fopadj* biiafias köjiöűetíiuket ía Sazint« íÜsmcrétUnket
— Nesuetl sztaétzet ZaU-Szt -Créthoi
irnap o hó W-én kOikivaaatr*. mátodazúi adatott aBoocacáos cztmQ operetté. KitQDő«u jitootter . Turnainé (Boccaccio), K3vi (Pietro hsex), Ijgethy (Lamb«rti)ccio) Éneküket a naéc xjakran fronetiku* Upsokial fog*dta. ét mindeu rert izakatzt toegujrittik. fcjeekí-r&i eliinerSlegtzólhatnakmésakOretkesÓkrü]: jc-Dtet (kádár), BaloRhoí (Petronella), Ued-gyugxay Ilon k. a. (Léoaotto) .KEviry (Skaldia; Ei utóbbi koraikaj jitékiral a koiSuéget tÖl>b-WZÜT bangiM n«)T«tí*re késxteté. Közönség it-\'p ■sámmal volt jelen. R deiék iz\'nigaxgato t*ro-tiaa alkalnaTal, kedvet k6te]cs»égűoknek tartjuk 6t a zala-egernegi o. é. k&sflaiég izi pirtfogiíába ajánlani.
Ki nyert?
Temesvár ápr. 9 én 41. 71 . 40. 81. 48
Béw . , 58.56. 39. 69. 10.
Grácz „ , 65. 15. 84.44. 63.
Irodalom
(K rovat xlitt meg • mii teli monka Nagj-ísiáii WajdiU Jó».(.f kSnyvkoreíVeaí.^ ÜU Tt,ado\\hetí>.)
— üj zsnsmü. Táborszky és Parscli
arak bpesti zenemű kereskedésében meg
jelent cziraképes kiadásban .* ,E OCOCÜ\'
balleí 3 számban. Ara 1 frt. 50 kr.
— Aiguer Lnjot Uvékeoy ki»dóuál
.ijeleoö .Siépírodalmi könyvtár"-ból
a 6. 7. 8 és 9. ssám beklÜdetult, Urtalma „Szép Ilonka* verses regény Sséchy Ká-rolyiól 2. 3. ét 4. fa*«t, szerző exozképé-.1: Mílkó Izidornak .MindinQlt és sehol" cxiraö mankájiaak 4 dik füzete. Ara 30-30 kr. — A .Magyar regény-C8n.rook* n&k 8. 9. és 10 ib fü&QLe *aial.e megjelent B»krics Quaztávn&\'x" nA Pia badság orssága11 ez. regéoyének 1-sí fu zelét, ugy N«igy L«stl6nak .Zsadányi István" viszontagságos élete ex. regényének 1. és 2 dik füzetét tartalmaira, min

den ft*et mellett kép is van. Ara szinte 3Q—S0 kr. Két bétbns jeleaik mag egy-egy füset. Eföfiicóai ár fdléyrq 3 £rt. 75 kr. egész évre 7 frt. 50. kr. \' -
. — Qrimm Gtuttdv ffivároBÍ könyv-kereskf>dS kiadásában megjelenő. .Nana" czimü hírneves regényből bekü.detntt a 3. 4. é* 5-dik főzet. Irta Zola Emil, fordítja Július, a czimképea fiuatek ára 30 kr postai küldéssel 35 kr.
— Brankovict György szerkesztése
és Mach és társa kiadásában megjelenő
.OlvawStár" 32 dik fazete beküldetett
hoxzink. Ara 15 kr. . L
Vegyes lifrek.
— FUwtöU tonkát eltartani. £gy
külföldi gazdasági lap a kővolk\'isi uj
módot ajánlja asonkák elUrtáaáru : Varr
junk annyi pamutvászonból való zacskó
kat, a haoy sonkát el akarunk tenni,
mindegyik azonban kötöekörül valamivel
nagyobb legyen ax elUrtandó sonkánál.
Ekkor a jó füstölt sonkák mindegyikét
beletesazUk a mags. zacskójába, etébb;
azonban száraz, jó állata seénát vágjunk
fel ujjnyi hotazaságara és ext tömkWjÜk
be a zacskókba jó szorosáé, hogy a sonka
minden oldalról a szénával legyea k&rftl-
réve. így bánank el minden zccckóvsl
külÖn-JcÜlfin, azután kössük Össze jó] s»o-
roean a sacskóks,t és agyaoason «eioóron
aggassuk fel száras helyf\'e.
— A pQStatüttíkar létszáma a ma
gyar korona össses terülntein a kiizleke
décügyi tniniszteriam legutóbbi Üuze-
állitása sterínt 913. Esek közt van 9\' \'
pófitaígacgató. 2 aligazgató, 14 fitkár, 18
Ulügyeló, 12 fogalmazó, 66 Uúasi, 247 \'
eUóosatilyu-, 302 másodosstályu és 243.
harmadosztálya-postatiszt; ex utóbbiak
közül 109 ideiglenes min6sé.gb«n van
ilkal muva.
— Svéd gyufák. Aí egó« yilás; ,
ismeri as úgynevezett svéd gyufákat, m«-
ryQkJönk5pingben,Svédorsságban,.g várt-
tatnak. De nem igen less ismeretes, bogy
a részvény társa lat mily osztalékot képei adni részvényeseinek. E "lirsolst, az elmúlt évben réstvényenként 200 frt. osztalékot volt képes fialni.
— Miki* JánOM gróf síremlékét
bétfón föUHitották a karepesi alíistaalű-
b-n. A diszes emlékkő ssörkt*. wulézini
márványból készült, obe<it«k alakú, tete
jét negyed méter át méretű, bronzból - ön>
tölt grófi cstmer foglalja eL As emiékkÖ
faliraUes: .2aiabéri gr. Mtkus János,
:Ül. 1804. november 9. meghalt Ig80. október 1. — Intflg«r, vitae olnrinqaae poros.\'1 Az emWkfco kÖ»«l a Deák F>rQacz sírja folatt etü\'elrtadŐ aannolcutnlinz ío^ álluni, miután a gróf utolsó kivánVi^a ax volt, hogy hamvai Dfták\' PeruDC\'. sírja köeelébro nyugodjanak. A síremlék Öe- * enday A. sir kő- gyárában késziilt.
— Vigxettt tollsxuráe.Görög Jakab ■
9 éves iskolasgyermdk ezelőtt három nap
pal szüleinek szobájában, Budapeaian asört Melyik hasznosabb, melyik kártékonyabb.
Mivel jobb a bor spritczerrel e avagy annélkül ?
Melyik tesz jobb hatást a gyomorra, a pálinka-e avagy a spiritos?
Melyik teui meg a hatást, a rum-e avagy a thea ?
Erre azután bölcs megoldás az volt, hogy a rumos thea.
Ily forrón a kérdések megvitatása
va! U ezekhez igen hasonlókkai feltöltöt
ték a drága időt. . . ,
Az irodalmat bölcsen, hosszú ó*
velőé magyarázatokk»Í> MTUVS, élénken
adta elő &s ötödik czimbora.-- ■ <-- ■ • ■ "
Fosulyt fektetvén: a mobirálatra.
Melyik sziodarfbba, érdem*
elmenni ?
Melyik nyujYtöbb gyönyört? Melyik alatt íelejtel a nézi ást A frivol darabokra fektetvéa a legnagyobb súlyt, azokról a magyaráxa különféle váltósatokba^, sem , mv>4- •■ soha.
Mikor érdemesebb elmenni az ily Urabokra? mikor es. s>s$iné*zaő jatssik-o vagy a másik?
A singetek, látogatásának hasznos lalait szintén feledte előadni.
Nép ismerét, a melyet csak az utón Ut tanulmányozni, a különféle nép-Bzások azoknak czikornyás dalaik caak e3tln ismerhetők meg,caak ezután nyújt-hal.k hti fogalmat a fívirosi embernek, Axoknak tehát — mist magya-rázn-ssokta — akik az idegen népek-ri\'l lyes ismeretekkel aku^ak bírni, □éiküsbellenal szükséges as ily helyek szorgajas látogatása.
i mennyiségtan tanítását igen derék nber vállalta magárat
Példák, a melyek a nehés tele l«k befeonritására, könnyebb megértéire sz-giiuk, mind egjtól egyig kéz »«i fog»tó dolgok vaiáaak.
Ükénl lehet az Ores flaakit telivel helyetateoi ?
Jflr arányban áll as ,»oísreibeii ** UOQBJ nsűtésW ?«
Hnnan k*U agy úsest vagy löb-b«t kőfcsön vnaní, ha a \' "

Mily rövid műtéttel lehet elérni, [-hogy E zsebpénz ki ae apadjon ?
Ily ösnetett tételek, ily nehéz feladványok mellett as elvont tudományos ismeretek észrevétlen öl tapadtak Tivadarra.
Rieseostera ar és neje a legerősebb meggy Ötödéében voltak arról, hogy a falfogadott taaár arak hivatásaiknak leg-Ie!kiismeretesebben felelnek meg. -
Az iga*, mig eleinte Bíesenstern
-oriáloita szükséges „tudósok" brsier
sése után, addig caak \'Kvidss- kemény
fejébe szivárgott valami, de mikor as
rfiur axsaf állt elő, hogy ettől, meg attól
a taaártót mm tad tanulni. H« az marad
mellette ngyaDC«akr nem vergődik a
-tudomány dolgabun zöldágra ! \'
Í - — Kdsibánom kedves fiam, szólt
Binsensterc nr — tudom nagyon jól
magamról, hogyha valakinak nincs kedve
tanárjától tanulni, egyezóval — nem
szívelheti — akkor hicitalán minden
erfiltató*. H»jd oések mi. taaár atáa.
Van igen sok kiképzett ember - mostaná
ban, aki szívesen eljön. Kérjen ófánfcint
bármit — megfizetem! \'
— Oh minek tenne fáradságot
magának kedves atyám, hiszen ....
Talán magad szeretőéi valakit vá-laoctaBi ? vágott közbe Ríeeeastern ur.
— Ige? atyám.
— Képtett\' etaber? kérdé kivái
catan BieaesBtero ar,
— Igen, de még mennyire, biazen
ott meg ott képezte ki magát. Nagyon
derék egy ember.
Teljesen bízhatom benne?
— Teljesen, szólt határozottan nyo
matékossággal Tivadar.
Néhány ntp múlva az egyik Unir urnák alkalma jól kikalkulált menUé gek kiserelébea kiadták az utiteve.\' belyébs Poros Be&o víg legény jött.
_ Ei volt kaíöcbeo a vegytan tanár, a ki oly egyesen tanította esutin Tivadart.
Egy hé: maira ismét elég&lettesul wólt Tivadar atyjának e. szépirodalmi UnirrÓL
Ast is elhitték magától értetődik.
Xiaodik tadóaaak Lejtői Árpid
UUkÍÍ4^1; <

Éa így rnoat ez míg a szép társaság koazoru minden ékes virá?a Össce nem került.
Sokst Uoclt Tivadar, demég meuy-nyit abból, — amiből nem k-illett volna.
Mindenre, caak * jórn nem, — gyorsan alaposan meg tanították ügyes tanmődjukkal.
Az Órákra as igaz rendesen járlak
?n nem is volt seoki el itt sem kífo gás, — hogy aztán mivel töltötték a drága idót »% ismét más kérdés.
Axuláo, bog? érdekesek voltak, az sem szenved kétséget, hogy mily ellen-kezd irányban az is iimét más.
Már miért nem lett volna érdekes mikor oly szép dolgokról beszélgettek.
A vegytan t&nár Poros B«nó még
azt a szívességet is megtette, hogy gya
korta elment Tivadarral.a begyek közé
geologizáloi. I
Psrste, hogy hol voltak, — arról csak a muUtuzó compinia, Tivadar b*rá-taí, — még helyesobbea a Un ár urak — tudtak.
Egy Kftóral minden kirándolássál igen jól mulattak.
A szépirodalmi tanár nagyon sokat jirattá & színházba.
Most ett a drámát, moel ezt a vi^-jiiékot kell megnésni atb.
Riesenstnra ur nem báota, meojco
— gondola — legjobban tudja tanárja^
hogy tni szükséges tárgy Ahori \' \'
Bt leset pedig nem történhetik miu ! tán míodenüU vole van a l&nár ur is, J
Néha. uéba az igaz oda is ellátogat-tfití, de többet melléje.
így ment ex folyton báboritlanal.
Rieeenstern árnak és nejének esse ágában sem volt vajmi rossat is gyanítani fiákról, mag a jó tanár arakról. Mindegyikre rá illett a jó mtdár név. Annál it ott van a ,jó.s
Ctyermekaket azonban magival
ragadta az ár — a ,jóc tanár arak
veszedelmes árja. 1
Abba a tekintetben kiteltek magukért többesben, m«rt aem egy bánom két-sxerot bűnt köveitek el.
Egy részt érdem nálkul vették fo! j gj1 diiat, s. msi^el Rieaenatara ar| ajy bafckíJLc kdaU t* egj« bo&i irtikéc 11

másrészt pedig oly rósz útra terelték a gyönge ifjú szivét, amely könnyen ragadtatta el magát a gonoszok által. A viugálatok pedig késtek, minek is siettetni, majd egyszerre tesz a VII. és VIII OflxUlyból vizsgálatot De eszel mit sem töródtek.
Rieaeosternnét nehogy neszét is vegye eljárásuknak jól kifőzött al hirek kel kecsegtették, elhalmozták.
Különféle valótlan dolgokkal lepték el Mi adj árt tucxat szimra-
Elbwzéléseiket Tivadarral oly hűen adták bló, bogy Etesensternné nagysága-nak jutott volna eszébe kétkedni azoknak valóságaikban.
— Mondja c*ak tanár ur, — szólt
egy napon Riesenslernné 6 nagysága a
hetyke .folyton hajlongó Lejteihrz, ki
épen távoani késiül t a tanóráról —
miként halad Tivadar?
A tanulását illetőleg — kis hijja hogy axt nem kérdette, hogy a rauiato-sásban e gondolja.
— Igeo igen tztilt határocott han
gon RTeseostemné A nagysága s már
ig várta, hogy Lejteí elkezdje mondani dicséreteit.
Lejteire különösen hatott a . kérdiű, mintán ilyen furcsa tagokat isin igep, szoktak, t£le kérdezgetni.
— No a mi axt illeti, igen ami
.st illeti ... a meglepetésben axt sem
adta hirtelen, bogy jót-e avagy rossat
londjon. >
— Csak óssinlén mondja el tanár ur 1
Kiesen*ternné A nagysága ast g-on
dolta, bogy talán inkább hallgatni szeretne Lejlei a saámonádasról, miután neia igea lehet örömére"ias eredmény.
— Csak kivele kérem, nem vess
aruk épen ross neves, ha a siker nem
felel meg épen reményeimnek.
Szólt ismét Biesensternoé bízUtólag.
— No az igas — monda zavartan
Lejtői — az igt* rleinte, igen eleinte
nehézkesnek, valóban nehézkesnek tfint
fal tárgyam . . .
— Igen »uS!t k&sbe Bíeseufternné
mindég u^y szokott az lenn! a fejtörő
tudomáayos doíffatsiál.
—i-Eia«T. .1lg7« ruetéi moIlstU

— MegkönnyebOlt, segítette ki Biar-;
seastemné ö nagysága .szintagy neki is
ViUtett, hogj eltalálta.
— Igei igen — megkönny ebi tet
tem égessen megkönnyebitettetn.
— Ex nagyon a dicséretre méltó
iljiráa a Unár úrtól. Szép, igen szép!
— Oh kórenv vágott kősbo Lejtői i udvariasan meghajtá magit.
Látja kérem taaár ar — bisohy igen tok szép tadoraánynyal biro taoáv-aak as a nagy hibája, hogy akkAot nem: tad CBelekednt. A kulcsukat, melyek, által as if]Q kfinuyeo nyomára juthatna a legnehezebb dolgoknak, szepen elhaljgat-Iják s jobbnak látják inkább maguknak megtartani. Hadd törje, hadd zúzza szegény tan aló a fejét. Ez pedig jelenleg -fcjnos as iga*, hogy így van — a*gj ibája Un Arájuknak.
—. Elég nem szép tű]ük, szólt meg* eüleg.
— Bizony nem szép, de k£ tehát.
Ilonok, ugy taaitanak, a hogyan nekik-
íUiík- ElsÖ gondjak az, hogy *a id5
uiqljék, a második pedig az, hegy szép fizetéseiket megkaphassák. A tanalók-ka! tönSdni hiába valóságnak tekintik. A kt boldogulni tad, as boldoguljon, aki , pedig nem tud — as hallgaesoD, Sorra, baktatják igazságtalanul.
— Ig*s majd elfelejtettem — foly-
tata s a társalgásnak mie irányt akarván
sd,ni, mintán már alíg bírta hallgatni
Rtesensternné 6 nagysága csip\'s beuédét.\'
— Nos, szdlt RiesensliTnné fi nagy
sága s kíváncsian tekintett L*jteir«.
— Magas uri családnál, a hol uin-
tén vannak tanóráim, a hölgyek umét
igen dioséróleg esalékettek meg TÍVK-
daxról.
Oh vslóban, — ah ae mondja? ; Biesensternné 5 nagysága arcsát as Öröm pírja lepte el, meglátssott raji*,, hogy e néhány saavak igen jótékony hatást gyakorol Uk reá.
— Hintán magam ís kíváncsi Tol
tam, el kérdezgettem, hogy agyán hol-^
j Ismerkedhetek meg vele.
(Folytatása kfiretkfxik } ,

HUSZADIK ÉVFOLYAM

Of.

ÁPRILIS

1881.
v Iadu re.lAl
2rt7 F.xvk. Uuhict, Dorob„»ír fi 10 ««♦!
2J5 2 30 d«lol
2;i9 w > . 11 1 r <iJí
«H Hnd»-P. "rtre (gyoríTonat) 5 55
v(i«CT* Toqat) U.20 AiJ6
813 B4e.be Sxoinhathvly, Sopron
Mii 6 15 ■"•Rí"
301 1150
315 Sopronb a 310 dílot
205 Prágorlt jf Kottori, Cíiktornya 1 &5
203 . 2 47 iÜM
201 . líjorav) . 10 50 Hit
Érkes fc Kanissára honnót:
210 Zakáoj fel 51 5 27
216 1 41 délb
2"8 11 1
211 203 ■201 Hii\'iix-P jíröl (regje* vouat) 4 15

ftroriTonxtY 10 30
Kukoricxa: felváltra, hol eritabb, hol frjengébb isállitáasal, a mi ■x*rint az árak íi váKortak. Bánáti frt 6-65-7.— oláh frt 5.75 -5.86.
R « p C t 0 : a hé elsjén eléjjé va-(ároltatott, de kfíSbb a roti kiaflitáan hírekre lényegben lulárdnlt, minek folytan a* üzlet megoappaat. Sápowta repexe frt 1Í.25.—13. minSség azerint.
ílití: Lényeges jaTalást, danára a boxa ár emelkedőinek, nem tehet fOÍjeg7Csni. Jíal-
__t efréazb^n vére «j Ötlet fiéÜfll&ié az éléakiéget. A fCkeretlet a barna sxáiBokban Tolt, melyek járultak, ia átlag 20 krr*J, Korpafajok a malmok határolt örl&aet folytán igen keresettek roltak éa folyton szilire! ára-maraátak.
Külföld Se síi ötén emelkedtek az arak, melynek alapjául a késeietek fogyása él a* rikai árak emelkedett novait.
LOB1ÍAYEE J. F.
pedig elcaukta. De alig lépett ki, ó ia el-1 hwaisti AtlátasatUo afídn tükröt nyert. Ai
voM«tt eeapatjával. A törökök ugyanis [ arzónUrlalon részben a dárdany kénegbői
jól tudzán a várban tartózkodását, atámi-1 (Schwofelantimon), részben az amorph
tottak kírontáaára; aisért elhintették « I pbo«phnrbó! ered; Hamberg, valamint
kijáró utakat keleti mérges füvekkel, | g Jolin a svéd dörtagyufák gyáraiban
ennek véazes illatáuíl hullottak el dk. — baíinált amorph phosphort areóntartal- I bftl
Orbánra et volt a USrÖkcsapás. A Tóid, hol mUnak utálták. Éieukivüi abban kis \'
ez törtónt, .süppedt vágás," „torökceapás* j menojisógü közönséges mérges phosphor j IS(l]wr
nevet kapott. így nevezte así a uóp,mon- i fogUUatik, melyet amorph phoaphorba j pariUt
dogatva agg regét. Orbán Jelkét látták RtvinDÍ — a gyárosok bevaiiája szerinti
a vidéken még azután ÍB wk időn át. — : — eddig még nem aikerült. Az arzéntar- .
Éa lett köímondáé a oeve »jár, mint az , talom középszároúásban véve ; 0-9 per- -,
Orbán lelke." I czeotet tett ki. Joüa viugálalai axerint \\
— Barmát ikrekkel örvendeztette ! HZ amorph poBphor majd 2 peroient kő i meg férjét Und! Andráanó Ssegeden. — j sonségea mérges phosphort ÓJ I perczent Kettí kötülök fiu és egy leány. Sem a j nrzeni unalmas. Ha a gyufák a papir-gyermekeknek, sem tp anyjuknak nince | dSrufelalethez dörzsfütetnek, kétaégk semmi bajuk.
i \\ i
10 15
12 5c
5 37 reggel
r feO délut.
10 50 ójjel
*ijel
Ropr..tr..ó! PrAg«r»-af folöl (gj o

LAJOS.
$
HIRDET
Mindenféle félreértések
kikerülése végett ezennel kijoluntjiik.
voDytársaUt a Csáktornván moet alakú lóban Iev6 réstvénytáraasággul semmi féle összeköttetésben sincs. Caáktornráa, 1881 éri április bő 8 ia.
A Csáktornya takarékpénztár részvénytársulat igazgatósága.
Schauraann Gyula gyógy8zeró« urnák . ^
Siockerauban. Ismeróaeimoek tané ára ngyeiemoo ven
gyomora^jánftk használására alkuimat ta
lálva, csakhamar éraém gyomor éa bél-
hurulümut»k jelentékeny jobbalsaát és
óhajtom, mioihogy c szer állal leljes fal- > VaKmí
g3r6gjuU.tr«néll,-k. hosy._méc h.»«u ] «ov^.0"KUt*í idon át hAsználiin^sHrn- i^erfttn »C^ÍIH* j ^ ipruf i nekem rögtön mé^ 6 dobozt 75 krJHVal\'"\'6" _ ^de* utánvétel u-ján küldeui Krakau lS79. l flaeteroiük ki
dob utciibfco, feladatit g,
téotaa tollal megacurta tenyerét. MÍBD a gyarmek, kinek kére magk&fllt, fáj dalomrál Utwdett panasíkodni. Ssülei 7Í «Í borogatásokat raktak rá, de & kóien nagy fekete dagftDat tímadt. A« odahivott orvos vérraétf^iéit conitatftlt éa kinyilat koxtatta, hogy a kesét amputálni kell, La . a gyermek él«t& meg akarjak menteni. A veaiéhes műtétei a azorencí étien fiún tegnap hajtották végre.
— Töröketapás. ZaUmegye érv»l-gyében 1-vS JapAly, G«ly«« mai „GeUe" falvival együtt b^dan az Ördögök birtik,
k, galidok evük: .ho-
heten voltak egy testvérek, a durvák. Köxmondás is lett ten, mint at ördögök.\' Zsigmond aUtt a török fegyver ólétól egy pir nap alatt G vesíelt el köeülök, a 7-diket egy BKrelmi kalaad mentette mBg rövid idfire. — Or-bin — agy hivtik «it- Gelyse váriban épon egy rablott lörüknói ki»os"it, i fi verői halálát wak kéjaiomja kitöltése útin tudta meg, de est megértvén, tigris ként rontott ki a várból, a török hölgyut
— Majdnem leégett a napokban a károlyvárosi szinbÁz, ufry«ni« a petróleumot kiöDtöttók, ax meggyűlt és a szinp&d lángba borúit. Szerencsére a tűzoltók el-fojtották a tüiet.


— ,Farc«k Mi a« hHit magitól oe?
találja el ■• or?" --
_ ,Nem, ón lélkeii)." —
- ,No hit Mért, hogy el no kopjék "■
Hány «ál haja van «gy nöntk; ? E kér. déire Ic6retkec5ket f«le< egy türelmet angol, a ki faradtaágot Tett maginak, bogy négy né főjén aeguAmitja a hajuilakat, a mid5n agy találta, hogj: a isikének 140 419, a barnának 108.440, a fekotJnék 10S962, a TÖrö.uek pedig 33,740 nil haja van. Bolyra néiTe egy QS 6«»ei hajnala 70—80 grammot nyom. A ki nem hifi, tsámiUa utine 1 —
márca. 14-én. Telje* liratelettol Lunar Ede CB. k. Arte]lerÍ8«badDagj. Kapha\'ó mükéexilfi orwágoi jr.y($gys»résx m-nil Stockerauban éa « o«trik-magyar birodalom miodoo noveietoe gj-ógytáriban. Egy dobos ára 75 kr. Utánváteílfll, ba lcgkovocebb 2 dobó* rendeltetik meg.
Hasznos tudnivalók.
Vupilján otiiTia együtt két férfiú az
egyik elkeidi:
— . Barátom! mióta válegény v»cyok áasányi tenor foksiik nIvemen," — ■— BMeglu«aeni barátom — riJ»»tol a
másik, - (te cuk Ia»au mondja k4r«n, mert
ha a couducUnir megtndja, bitony külSn meg-
fit«tteti ai egén miítit.
— A svéd gyufák mdrgettk A Jöu kíipingbeu kéazliltsvód bittoúaigi gyufák tolod ái na k döriafoltilete art ont tartalmas. E gyufától ódák döreifel&leteín Ulex ar-lénl talált. Ha például 10 ily gyufatoló dáról a barna dör*a-papirloajoxtl«voaaxiik jegy
ikalmas módon kezeljük, akkor erőn fém\'übröi nyerünk, mely űagyobbréss\' dárdánkból (aniímou) s kisebb részben arióaból áll. Midőn a svédgynfák a dör-folytán meggyuladnak, a gyújtó anyagban (Zliudmasse) foglalt autimou ée aráén elégnek, a körlégge! keverednek s részben beleheltotnek. Hamberg két\' luioda dÖrw-papirl lamőséiből 2 ctm,\'
ol.
Alikor már a mérnek .
a fBlde-azt kérdi ez}- ciigfiny a m^ruők artóí :
— »Tekint*texi iazsellér nram ! kirem
[, mondja meg nekem, micaedo mndÁr CM,
ilyik itt mindig a fejflnk foteít rfipk&d ?
— Ac, ciíginy, hit ftl bison/ caókm,
— Cadk»? HAt UIÚD abbnl a c*óki-
— Már h
gy
<ane csókábti! bxt tudja meg
üzleti jelenten Ió
BaJapcst, 18ÖI. április elejéi A lefolyt hónapban, malmaink italok kícsinjséüií ÍM * raktárak . ,iadá»át, jónak látták váiirlisai-k*t folytat\'Mügosas mpjtcaui mi által az árak \' cgyi kii Tia»iao«é»eket leszámitva ogcsibsn téve emelkedésben maradtak. S«embon amnit h_4nap »égúv«l mintogr 25—3Q kr. javuiuk. ■alom, mintán £Laom fajok bünyaanak ! tlsörendn fajokbíl állt ii raintegT 350— <
látran a ht | jelentékeny
Í. iw.ooo ««»;. h«.í.u TÍ,. w . h"!
vigtía x kégslet 340 000 métorm. maut. A Uö régéü *« Árak követkeiók : \'6 kiio frt. U.Sit—12 70. 77 kilo frt
12.10 -12.90 78 kil0 frt I2.3o_ ]3^0 ;
Eoi.: olj.n k»tí, jöu eló, hoc. a i
kelybcli „ok^íglctct i. alig feil.ioi. Tőnek I
folvtan 2o lr. emelkedett frt l0.3o_io.7C.
gátnak kell fejlődnie, mely phosphorl. antimont és\' nrxéni tartalmaz s e t\'-stec a légkörbeu fiterjednek. Hu a gyufák husz nálata gyakori, akícur megtönéohettk, ^"\' ho<;y kárpitok, 8rónyöt»ek H hasonló tAr- , ^c,ü l gyak a jelzett testeket felvestik. midón nzok nem csekély mennyÍBÓJJÜ arzéut kopnak, (Arch. d Pharm.) Jó IMZ- ez\\
[*cen "ííninsra jutr.i í i, hogj KJ, olUni fötir ki i bimnlaiábin kúrth* ^ey A
"■"•■új\'* i-Mfc, mién i at; uren kis bf-zatial ■ finom fniok\'
promonidjokxt ?\' _ j kereoUltel 19-20 kr. drágább ftt 6 .20-6

MILHOFER JÓZSEF
ékszerész Nagy-Kanizsán,
f6utcza a városháza dteüenében.
Oljr bitor vagjok nagy íkíifrraktAromai eiennel ajánlani, hol minden gyétnint-, arany, s ezflit tirgj \'najrj válmtékban jutí-ijroa irírt kapb»t6.
KÍIBDSS uep vtUizttt :
byémant- . ■r*nr-,r/arük>CD, menny aiazonyi <-Vszerekben ÍB pedig: íyiniánt a aranr a-aí-
rihbá 18 próbái ezftatból WlanaV, t>v6ttertk Cvertyatartók s aok coia 18 próbái eztUtbfil
való tárgyakban.
Eg^aUal Tan sxerenciéBi jelenteni, hojTj 4114 ■aktárt tartok a Berndorfi gyárban kéuttlt
.Primi ciinai estatbiSl".
12 darab erCk&nál 15 £ít, 12 darab íranczia villa 16 frt, 12 darab aciíl k4«, 14 frt 50 kr., 12 darab acsél villa H frt 50 kr., 12 darab kávés kalán 7 frt 75 kr, 1 darab lereimsró kCaép I frt 60 kr, 1 darab UjuarG nagy 3 frt, továbbá gjertyaiartók, omkotáobo«ok, eciet ■ olajtartók a aók mi* tárgyak c»ak legjobb .minírtga .Prrmn Chitifi é»fi«lb6l !•
Datláa tztrtstu gyár) irtk mulatt 1
Vldéii m«rTen3«lís#t lelkiísm legfinomabb arany s crüit ragy Prhna Chinai •aüat tárgyakban wakftt"!tétnek . Bláavét mellett. Kom tetasí Ür^-akat kúauegeaieo misok-
■ írt kíoíorélem."
Eddip já hírnevemet továbbra ít fentartaoi legfőbb igyekezetem mindenki jó minSíége tárgyakra jntányoE árak mellett siimíthat.
M1XH0FER JÓZSKP
284 S-s ékueréu N -Kulzún
fóuteza, a vároahiAa itáJlcnéberj.
id ideig látható
legnagyobb világtárlat Magyarhonban
tartalmaz 1OOO tájképet.
. ITtacis a föld körül 80 p«c»ala«; Telje* át-! oízete fil&del£ai-, Meair éa piriii viUgkiállitá-i Soknak. Lcgnjxbb látvinyplc i harcit(^5!. A , legírobb opeta^ op.-reltö és baltt-k a páriái
JK)koLbajii elet és fogblkosáa.
! A &ires neretöösztöly HUöaűsen leltUtLö-
i Nyitva áJÍ reggel 8 érától este 9 óráig, este fényes kivilágítás mellett.
Belépti dij f^0 IPTÍ Miaden ilitogató kap egy emlékéi.
R«aiéiem hogy au&gyérdema iö«ön-aég látogatásira! mentAl tömegMcbben
LINDNEKKXB0IY

Hl KDETÉSEK.GYÖNYÖRŰ ROM KATH.IMAKÖNYVEK.
Van azerencsém jelenteni, hopy a köztiszteletü Beké, KriKÍóf vörös berénvi róni. kalh. plébános éa hirnavea magyar író által figyelemmel szerkesztőit harmadik és negyedik kiadást ért, az hiutosságot előmozdiió, a kalh. hivek szivét nemeaitfi, háromféle kiadású: .Mennyei >1aunnskert". Üdvösség fts-vényi", „Bizton lelki Vexér" czimü éa már tlzenkéí eier példányon felül a. kath. hivek közt elterjedt
a teljes iróí joggal örök áron megvásaroltain.
Beké Kristóf plébános ur, a kath. hicek jobbléteért lel-keaen küzdó lelki atya bötcaen belátll ezen imakönyvek szüksé-gességé\', és "zek által igyekezett a nvelrotrontó és hibás ima-könyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek mepjelenéeök óta mindenütt Bzivesen fogadtattak és eddig a vempréiui, pécsi 6B szombathelyi pQsp&U. bjt<í* >s<>k jóváhas(yí*«át kinyerték, s ezáltal kifejezést\'adtak, miszeriut e nzépun kiállítóit hibátlan ímakönyvek i terjesztését & kath. hívek közt szívesen látnák.
e-könyv kure»-■é.»*i aczílmct. frt 130 frt 1.8Q fr£ 2.7Í) frt 4 — frt 6.—. ;rt 7—10—
rUimu ima mndik kiadás,
Menyei Mannáikért, va?yi*
tény katholikasok husnáUt ■Eotil képpel 8-rfia, frlbürben,\' kai- e j1*^(j83* bürbeo. tokban cs QQODS arán Egúic IGr M-uiyroetsiéá, csat és kei Zergebírben, c«:.: \'£» disiiUóiscl .
Fim Selyet
iabbai
bixioayk&tés aranrraotj»énol dusitve
i 12.r£tD, hat kÍ;&t>S
c kiadás.
frt 1.2
frt 1.80
frt 2 80
frt 3.60
frt 5—6.-
frt 6-8—
Mraayei aanniskert, ) finom pa
Udv5s»éfl Ssvéíye, / aczélmeuif
Blrtas lellüvezér ■
Kél bőrben, tokban
Égést bír, finom ar»nymet«és és to
Aciéí kereixt éi cíituil
ZergeböráiixiiisBel
Finomabb kiállított
Seiyem- T»g? bámniyk.\' düsttmány
MMiyei ■iBniíker 32-rétű, temérdek kíppel díszítve,
papirk. tokban , jrt —.40
AranymiUzéas-1, tokban ...... frt —.60
Adél ksresst, oattal . . . . \' . . frt I.—
ZcrgébSr, diereien - frt 1.50
Selyem-báriony finom di»6itmíuynyol .... frt 2 50
KIS rizttticert, vagy a kath. keresetány ifjiuág imái ít énekei kin Clinos aranynyunaín papirkütísben, tokban; ára 30 kr.; angol .vássoo esOst nyomáual 40 kr., égési bőrben vcltDpftpiraranymeuaúsael, tokban 60 kr. ; aczéloatra 70 kr ; égése bőrben velífi pipír araoymetar ó»sel éa ac«él csatra, kere»»tt«l 80 kr.
Egyházi éttekkönyv, 115 egybáti < •»ino3 *rsnymet3iésae! késiitett kői
.eket tartalmasa, II-ik kildíst éri ■vecske, ira 60 kr.
I ealésy, & hold. sz Mirlát kegyclctteljesen tiaiteJö magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Ktjy áldozat írta Tóth.Miké Jézns táraasági tap IV. kiadat, csioot kűnyT ki pakk el ára fQcve 18, köue a rwiy nyomainál S8 kr.
. A unt keresztflti ájUtoittB, kcpea kiadás irtaSsemaavi Ágoitgient. Fereanz r. lidoiar, kemény kötés, sj-aojnyotaiasal 28. kr.
■V Mind*n ranprendelés posta fordultával eiekSxeltetik. \'W
TÍ„M.,„, WAJDITS JÓZSEF,

O P T I K U Sü! HELFY B. Nagy-Kanizsán,
., le
ajánljf* duelarUimn raktárát valódi optikailag cjiaiolt jól Bzámozott BZem-ÖTegeíbŐI és csíp te tóiból rövid & gyengulálóknuk, ojouan f«UaláU aaum-kimélfi és u Bzemnek jóltevij angol gmock és COUSerre Üregeit, (nem cserélendő el durva éksscrtárgyakkal), achromatikai távcsövek, tábori caövek, színházi látcsövek, tnikioskopok, toleakopok, raiudeDDtmü nagyító tükrök, üvegek, prismák, thermométerek, alkoholméterek, aaeirod barométerek, or ;oai thermométerek, bor , pálinka. , must- slb. Btb. mérók, villumozb g^pok, villámharitók, hácí sürgönyök 3 évi jótállással állittatouk í\\-t.
B9** SeemQvegeimet vevőimnek 3 n*pi próbára adom. "9V
Minden e szakba vágó javitások, ujttások felvétetnek és a leggyoreabbtn
2SS 23 eaakötöltetDok
2SS 2-3
ok, ujttások felv eaakötöltetDok.
OOOOOOOOOCXX)OOOOOOO^OCXXXX9O
Pályázat.
A folyó évi június hó 1-én működését megkezdő
„Bellatinez vidéki takarékpénztárnál" egy könyv
elő és egy pénztárnok állása fog betölt-tni. — A
közgyűlési jóváhagyás fenntartásával a könyvelő évi
500 frt készpénz fizetést és azon kiviil még írásbeli
dijakat, a penztárnok pedig évi 200 frt készpénz fi
zetést kapván mindketten kedvező ügyforgalom mellett
jutalmazás és fizetés emelésre tarthatnak igényt. A köny
velőtől megkivántatik, hogy a bankügyben alapos ke
reskedelmi szakismeret mellett a magyar, német és egy
déli szlávnyelvet bírjon; a folyamodók a biztosítási ké
pességük kimutatásával együtt kellően felszerelt kérvé
nyeiket az alólírott igazgatósághoz f. évi april 24-ig
benyújtani tartoztmk. Kelt Bellatincz. 1881. april 1-én.
278 -3 ABellatiBCz vidéki takarékpénztár igazgatósága.

OLL SHIDLITZ - PORA,
I 30 év éki x legjobb trkerek m«Uett fennáll miQd«jiiieina gvMol
| betegségek 6s enesztétl akadályok, (mint íwi^rhiiay, hasuornUi), vél I torultt él tMByér ellen. KBiőnöeec oly esTéaekn9K,ajinl?^ fcfl< Q15 £]ol. uW-dot folrtAtu»l(.
Hullltiifk Urvéiylleg biitittetMk.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára.! frt. o é.
NI

WNCZIA BORSZESZ SÖYAL
& 1 fl^IQ^S ^afiatoOŰ öiis(t£ciTtto woro a uc^bT^jo QI
R
^g nxj er
dtr. biUS é< klUtó gjsUuUual, a lepöbb b.iíf.ís ellen, mis denoema isiinUéxk, fej-, fa!- 4- fogfijij. ríji •íriek é. nj-ilt ..bek-rikreküyek. üszGk, txemfrjaltadia, misdenaemlt bésnli> ia túraláa itb. ti. síim.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.

Hnl-májolaj.
KrohnK.es toktól Berg énben
(Norvégiibao).
EXBO oalmáj ziirolaj valameníiyi, a ker*»ki»dci»Qil>eu ei5fordníú aj k«i5U »t egyedüii, mply orrosi ciÉlokra ha»«n41ható.
Ara egy Elvégnek használati utasítással I frt o. é.
Fc BsálLitáB
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. ndyari szállítónál, Bé*
tlb
Tuctlanbeu.
Raktár ar. állam m kedf-«ób«t.. Kuktir
rliriiUan TA^ ginejp-ének llV
litrncvcs (jé^SS
ii Llékt
\'A i. ez. köxSn«ÍK kéretik iMtároxetUn Moll-téle késsi udtdni ta c»*t olyauokAi elfo^aani, a^ljet táját órjefjem it mmil Taanak elliiva
Rnitirak: fUgy-Ximiitt Helá«\'J. gjrötfy.\'Primő
FeMclhofer Jtíkjef Ro««rTold Adolf RosenWg Korencs ZaUEaerDg
Hoüoiy J. E. Bar02*1 Í ísttl Férd. — Biftrí-Qörnar S. — CsíkttrWl
Qöo-tL. T g7ÓEjflieréa», :r^KJt|8BVÍr Bjibó.hay KáÍm: Ífa&

HUSZAD??

U"; B ÖISMUÖAHSY

>; I ;R-D.! El T.\'-í E\'lSüEí KJ.. ..„.. csídtöipegtál 480.M0 taczat ev6
ki illetet * .f>Kf5noin:iMi ralódi brütezöstbő! nyírni, molyet fela
részekben 60 darabonkuit eladok-
C«»k 7 frt 80 kr. t-hit a. munkabérnek alig Minin kip-hatri Almit Haorolt kiválóan igazi brittoeQ«t cvükészl^r, mily elSbb 4fj frtb* iíWfljt cs * kt-ailec fehér iiic mort.irti»:U Ílk-i51-g 25 évi jótúllas ailaük.
fi briite7.Qa[ Asztali kél kitűnő anpol acíálpengéve]
brittezUit villa, ej-y darabból -
60 darab 275 4—10
Mindez elsorolt 60 dar*b pompás tárgy c#ak 7 írt 80 kr.
Különös kiviío)(tr.-i megTendelbctG nilaia kBvetkezü kéizlet: 6
kí«, 6 kanál, 6 rilla, 6 kávéskanál ir* 3 frt 80 kr. _
SÍcgmadtléick atinvíttel tag)- elSbbi pénxkaidaffl.-Hy otjüní
mig * készlet tart, e«k5íöketnek e cziraen; ^
A. L. GUTTMANN,
Gcner«ldepot áer Britanaiasilber Fabrik WT BJÉCSJLX


A.gráczi 1880. évi országot kiállításon- elitmaréw oklevelet nyert
r ÉRTESÍTÉS.
vizéről
Hazánk jegyik legsz^nsavduiabb savanyu
\\
a mohai ÍGNEÍhfoiTá,sróI.
Vegyelcrazése a fehérmegyei mohai Á G N E S-forrás , ízének:
1000 gramm TirLcn
BoraavaB nalritxro Kóneavfts calcium PfaosphoreaTRB calcium Aluminiamoxyd . K
avas nátrium &vu kálium ftVfts Jitoium Szénsavas calcimn ScángivaB magneaiam Széns&vas vaaoxydul §>Eéa*»vaa mang&Q Cbloroátrium , . , Chiorammoninm .
0,04415 gramm.
0.01278 „
0,00740 „
1,22051 .
0,34241 ,
0,00603 ,
0,0007;, ,
■ 0,00298 ,
0,00262 „
. 0,00676 gramm. ■ . . -9.02297 , - . 0,00015 „
Dyomai , . 0,06646 _ . \'
TitinsaT 0,00tl4 , ■
SITVM any»g vijs»vs<Slc (?) nyomaival 0,02398 , "
. Síitird ajjtalr&xelt Smioge 1,65108 ,
\' S«ab»d t* léiig kötött »z<Sosav 2,80064 , aiaz 1400 köbosntiméter. A vb fajsulya 1.00461; a viz hSmér»<Ske 11,2° Cokiul (levagM volt — 2° C.) a visből ki-tódnlá gáz vegyalkata térfogati százalékokban kifejezve:
Szénsav 99,001%
287 1-6 Idegen gis 0, 99°/. mely caekaly
voltánál fogva nem volt felismerhető.
E fennebbi elemsás mutatja, hogy ezen vit a savanyú vizek közölt at elaík közé sorolandó. Tekintve, hogy
ugystólváo csupán széasavaókat tartalmaz, ig«n nagy mennyiségű szabad Bxeosav mellett ezen ásványvíz a tJárta
földes Bavanruvixek közé tartozik. _
Budapest, 1880. janiue. - Dr. XESQYEJJ BÉLA... m. k. ogjeteim lanár.
A mohai ,ABHES--fOrráa tisrU földoe Bavanjavis as je«*giitÁitiia alatt levff-Rákas kórház ktilönbSzö osztály-in n«gj- Jd-íbeu .alii la áztatván, ugy ai o*tt&ljo» fSorronok jeloniém-i \'»int »aját rnaJlWte>,£. o^tAlyomaa és msgsngr^korUtOtnban ny»rt SrSAÉB alapján ilIUfaatom, mÚTierin\'. kitüoS h*:^ua*k.l,xovyuU a léglft., Ulé&ZteBl ét bagytzervek bflrtftoi biltftlMÜBÜ, és
mindawm e«etekb<-o, & faol stáb ad szén sav tartalmának uaey moniyiaégo-TalkAlmaxULiíát mcgeneodí, kiválóan ajánlható. —
oíten, 18S1. febmir hó 5-én. Dr. GÍMHARDT LAJOS,;«~jiítcmi tnir é« a Riikaa-kórbí* igaigatója
fól
, ■ i
teiben. — Bnd*pe«t, é> ORjetemi Um£r.
y
cvnlái, nemkülönben .iDgolkór SALOÖH KÁLMÁN\', orvoitn
A aolial ásványvíz Dr: Lengyel Béía tanár elemieae után ind
)Tá»ra ia a
1880. jnniaí 19-ín
Kivonat s WBflyel tiszti féorVOt jelestétéből A Moha kSrs^g hatiribtn fekvő s N4RTJÍgoa Kempolou Imr^ffr tul*j>lonát kép»iő írtíxi kut, aHÖldsrÍD íílíitt tnintegj fél mít«rny: mmgAtsígbAn cmslkodE íarimyovIi-foiTÍa Viiének menujiaŰgo 24 órinkánt 86.4 htktoiitarre, b8folu 11.20 C. f»jin!y* 1.0016 [.A n.ohai <*vaDy.riz\' Dr. LWflye) Béíi, efiy c\'ew 1 laoir Br t-pgyelemíéso Kcrint, egyike
mellett U. uRy. ffyógytaoi tekmictb\'pti, mint * kazliannilat r»éliáh« U jiy.trc.tc-e- Vegyifeitárc nézve a sartai ,S6MES -forrAs t
-GletsbUbli ssvtDyavi2be2 hiunllfván leoinkább, föltaláfssa neiBzemazd«BZSií teklBLetben Is kiváli f»Bies&áBB<ftair: reudeltBt£«e léTÍn
miotsgy A GToKüljübli sav&ayuvizci piscza\'nlir\'il joggal leizoritaui A vií ti»tt» iilátazií ho3i».iob időn át -ttveu^o zárt állapotban
\' " ------
i képér miedéke
; ÍEC kellemel
■ tártaim
i ijf<jn üditű. borral vegyítve elrnkea poi»gG, kdlm . .«,,,,, ...... „.. .. w . ._.^- ftJ-,;_
jyír
iUetí, kitilnö hasin* Upssztalutotc a fégzéai. az eaélz>é<J é> s vlzeleü sze-vek b»rute>8 nanUJMliiál, >>\'< -wt^sav nie, gyomor Idezvégnit kellemejeu ériutvén. ■ onvhitöifg hittran asokr*. x vi» *» taetziési zsvKrokaál s » CyasoreakCaz I feálialaalR alaPDló baJBlbafi i* j^ hiol^áiktok^t tcsi ; Teg;*]k-ilAt kép/ő ^aim^a bomlú aóinil fofT* kivárd MCn^ókm i^ár MekayogyaazaMál, wo..Djík,.n » ^.rm.iiBk rynmor«ftT-talk\'psődés^t s ebből kifolyóin? a gSrveír..ióc rs az angOH:6r k,*fejI5déiót mapakídilyoUa Aulában a mohai „ÁGNKS"-forrás mindaioa kóroknál kiváló figyelmet crdetDol, mi-lyekníí a síérvi élet tímoea-
IÁ32 GH &z ]Qi?^rtM3u3Z\' r ^iiíilcoűusíuck k<irlAluu fQlfoli-o^uflx kivíiintos. \' özoktsfcíiörvsr 1330 TQáislí* ho 13—mi _«
ÍJr. VARGA ZSIGMOND. Fehériri\'pv^ tiazti fEorrfijia.
i
Borral használva már is kiterjedt kedveltséginek örvend.
r Országos főraktár Budapest: j mtaktir Székesfehírrár és FeMrmefre részére:
EDE S K U T Y L j Flite Pál fia> Lichtneebert Antal és
m. kir. udvari ..^„.„iimí urnái \' \' Díebálla Syörgy nrskn&l.
Ug)szintén kapható minden gíógyszeríiiiian, füszcikereskedésben és vendégló\'ben.
Ezen hazai rállaZatoi a netffyértieviG közönség kegyes pártfogásába tiszteletid tijáiúja
llohin, 1881. év tavaszán. A mohai -igras-forráskiit keselö
A graczi I88Q. évi orsz. kiállításon elismerési oklevelet nyert
Cs. kfr. kiválóan szabásaim.
k
Az ipar csodája.
r.ien rend ei vény ék»zer-ké«z:lt"* legújabb, a logcjim.M.bb és lefobb «
n*].i U>uáli!M kéuúgkivQl i Icgíieb:) ék > b jiurtiiíbac" Minden darabjílian xx nWbbűinJÍU-ít kcsiletnek CRT mint: két-rilla, kanál\' «tb.-«jy poffifiáson rike-rtllt Htamott drágtkÖ vau b«f.>glzlva, ucvenetcaen : KBfitfallt »p*i, aa^JÍT, raibi, »ittr*pd é. i. t. Ax *liint mpencveioU irueiikkek ~a lo^tísxfibb ~ nQtl (oUr fámból iH;tTÍk ki. mf-ly t9bb Á\\-i b*sisiUi nUn is megtartja ered*ti nln^t. AE ut^bb moiur-rpífti tárjak ttűjnilaénik íQ év\' negtarSsával jófállác vsa kikStve, k5vetk.?i5 -24 drb ék«ter-kóiz!ci c«->k 3 frt 75 krba kor Dl, éi pedig :
lPRÍiníimabb britteziiK xávéakacál
kitünű bríttesOat kíszsitmoly
ijtPii íinüm só-, bors- éa fogUsxtitó tartó
nehéz brittezűst ievcsmerö
tőmür brittezűst Lcjmerü kaűil
juiCol brittezöst gyerm\'.-k-kauil
j>/fjp tiífflfir tí)jáíit»rf<J
brítteiQst lojiakani!
pnmpis leg^aomal\'b czakordtboz
ipfn jó bors- va;;y cznkortarni
íC l li ó
G darab ékszer-készlet asztali kés,
6 ,. •„ „ „ TIIU,
6 ., „ ,. eTÓ kanál,
6 ., „ „ kávés „ •= " ;
Öfaicscn 24 darab a nesesztrü olosó ároR csak
g
frre 48 ^r
3 ■A-f
. egyE
aidia
t papi
rífikbu
a megtartAíriJi í. j6 i:ijrtril iri*bi;li J^UUUMAI. Ha lu-úk mec UQ- r^akií t-«iílr» irífikbui kaidiab .i tirejakat, i,i ji. 4g drb ért 8 frtat Ka, hjitü
clevesoerő daratja 50 kr. tejmerfi drbja 35 kr. TÓztíékmtr6, «as-
*iv 45 kr. Nagyobb fiodiaa drbja 90 kr. kozepnagyiaflu tejstkáaw drbja 2 50.
k5zépuerü théjásk^npa drbja 3 frt. fedővel ellátott cztkorUrtó I frt 80 kr.
finotnas bevésett ezukortartó 2 frt. 40 kr Finom gótbizlé«S gyartyatatí J pár
2 frt. 25 kr. agyanaz fluornál bevMve 3 frt 25 kr. nagyarfcors- es aátirté 60
kr. eozet- is Olt. késziet, 2 ráazsze! ol^It kri.táljQvegbSi 3 frt 50 kr. i
té.=srcl 4 frt. 75 kr. aüUIÍ |Y»flt«rt8 pyruiide l frt 20 kr. ugrófeaélM «!■
UtoU vésett dohány 1.,-tÓ t M. 25 kr. Ovegdogatzok-kamikai figurákkal 3 drb
60 kr. Éi még szerféle tárjak 10 ^TÍ jútAllúa&l snud a arinmegiartáíJTi, raind
a. já f*jtir» Toaatkoiúiag. . t \'-" ..■\'*.-.
)*|fpontOí*bb«ji éa fio»ér;«3«n faíjciitlettieV éi *. jec kfig
~B L Á C és KT\'Á\'N % General-Dépősitélíre^
Béos, X., geínrlo ioalioX.
U. i. Siáz b száz .tlisKrŐ es XaszÖBÍJovíI YU HrtaUnVhlc -BA-^ZJÍL.
th Otília és hamisítás hatóságilag bűotettstik, 2^6 S—10.
,Megroad.:K-ielc ntiovéttíl, \'íagy ir r^-srej 6l3Jf-eei beUiáé»e make"
t é fa

; darabja 100 írt -
évenkint 6 húzással
és minden
Bnyeremépy 50000 frflg]
keieakednek kéUégteleil hitellel a !oga*g>-obb lyerésetetek,
minthogy aiadaii 100 -frt oívírtík iterint kíjáUtott sáloglevólr..-
itJnkivíll még jutalom-élvoeet is esik, m*ly & kijitutisic -toiuden
hnUabao részt Tess, ésTnolynok írtéke mir ma 30—35 forimig
terjed. \'
— 1 E jeles zalog\'evé! jegyek, melyek nem ajinlhatók elí-^gí, egisienmiDíJ a legolcsóbbak ai ositrák-TBagysr birodalJmbau, sfeTt etek ai •gyodaii a unj egyek, taelyek rifiietéí nélkül fenn-tarUiitá^f | és mípi" bizton lehet e fcitűoS iegjnek jelentékeny
. - BJöíilebbrGl YizsgUva,, látják, hogy o jogy
9_százalékos kamatozást
képes, minthogy ai éyi 6 kötlerel értéke darabját 1 írttal véve
6 frt, a kamat 3 frltai staaitva, így ai eredmény ö forintot tci.
NI ezen Sars]sgy6ket icAnpenzben szlgarsan aznapi árfo-
lyaja szerint (nolt 100 frt) a$ú, kereset és kSltsé^ermentve.
valulat havi részlet tzetés mlljtt Is -H
10 részlet 10 frttal . ; ^ 100 frt
az utolsó részlet ..... . . ,: 5 frt
% összesen: ~i-iO5 frt
A 10 frtny[ fizetést {egyeckést tz eladók kiv^afttárjL 4\'|. \\ ttjk
Is aeglartlik.
A 1806761 a jtTö teásra 1881. april 15,1 MSs léijet
NYITRAI és
Budapest, .\'Ooroft^B-utéza 6^ sz.
A jntalom kötlovelek mír>. rCWnok kftmatozii^ védett hur,
nilhatfík kBnísoknél, tostüiptr^n^,. nyilviiu.s ffl\'ügyelet a!at:
ÍW& intíxetéknél, fovrJifaá Ryárá- é* \\M\'-\'\' i~
yvíiís Ryaniöi ía kaíiiuaE báiasiij biítD °
sitékui (A türvrnyok 8S. garafraplia*v =
(251 12 —15. " > "-
xxxxxtxxxxxxxxxxntixtxxxxxxx

A ki kétségben Vili * f€Íetr,. b
fcldics
melyik rt ízamtalm g iránt riselMMti j-.-fryir refcbci Tiseltefla Hrmalf-«.miii: U "áú ríeül-k Ky Oo-
ri.iot -Károly ci. kir. grít^n if+önyrira .tóITJ csbaafiffr át tér, •;)
~ hÓEft>i mefc magának a" .ü téfibarü11 ciimü ke mer!
abban «; l^cki|iróbálUi: b Mor c««rg>H* in fjra<í&
D3k ilT oertetve, ugy ho gy tslj os nyM*lc mm\'al bi fclb-.: .■ 9 3 iftT
jobbat választhatja na fitWfc. K»ín «ey befeg «e kel 0
oílw « fáradságot egy m*srya r IOVOIMSI tp me Eir íSra HE mii íott
könyvk ereskeáíshw «n iakibb ro: ve! ,a k8 nyV:«k iisgyen
é. ifér nentvo Valdrtik mog. i gy hog-j a a isegr ndel5nr k
egyéb kühsígíbe nem kerfll. (261 I 3—1

BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG, l
Biztosításokat elfogad:
1. TUZ, villámcsapás és robbanás\' kö
vetkeztében támadható elemi károk
ellen, ugy ingó mint^ ingatlan tár
gyakra nézve. <r í \'t % 2,1 i s
2. JÉGVERÉS okozta!|c|rjnkra min
dennemű mezőgazdász Igj-ményeknél
3. AZ EiíBEK ELEip^, ezen üz-
letághiinden módoza^$;érint 4 leg-
jatáuy<ísabb díjtételek inellettt .
I
Ubiztositd társaság nagy-kanizsai fő- Bgynöksége ifj. BLAU K.iKOLY-
áálthirtttHéf \'frt. r f.t r
T4.98S
94,t6J H
5i
381,489 (U
35,777 fii
99,475 IS
6,8« in
18,041 is
19,191 m
4.v«: ii
39,151 41
17,71! IS
1»,SO l«
K9.S4O M
0.255 JV 1.864,390 77
1.*ia,7.! U
i


8rj!í4,t6


ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPESTEN.
I. Tüz-, szállítmány- és jégbiztosi tásí üzlet.
\\ Kiadások. Hugzouhar.nadik évi zár-Nzárala 1880. évi január 1-röl d«-czember 31-i.ü. Bevételek, j Vagyon.
MiT.eg-szánila 1880 évi deczember 31-<5n
I.
K.fic«l«U karok a Yiitontblitoiitott réu lerónál*
után -
FflKgMian maradt károk \'arUlíka
8iur<íii köluégak * tis»ontbi»[oiitott réti utioi
b«vit«l Uvunifival
A tUzblitoiIliai (lilét*. UfheiK igwjiUUi kültiígek
és adó
B»b*jih*lUn követoléick lairáaa ......
A kOrotkemlf évek rendéi kéiipém-dijUrttléka a *1-•■nDtbUWiUott rí« lovoüi»ÍYnl ét miad«n mw-
t.rrbílí. DÍlkul 897,069.56
a* a1Ks«te< iimjaa-é-r\'t bivtoii titokra
vittiatuiwtt Stueg 230,118.13
frt |k.
Rf..v(nralapl1ko- lelj.iín bellolitl 2000
• ííi. riiavény i HlOO (orlnl . . . 2.000.000.-
R«iir4uvalapl6kol<\'lJaieob>Diel<tt2000
fii r«».>«oy a 600 (orinl .... 1 000,000 —
A. é» Tégól.l femnaradl Unaaagl wrlalík Uk.. .
Tllabl.lolltail r>udud[]Urt. kai>piDab>n 997.O59.V6
lUl 2Í8U
I49,fl4B 40 365,105
84»,O00_
374,664 4? 6,1117 13
Siallitmáay blstoiitaaf dljurlaUk pjtubeu a.vlkiiontbiitcialtolt t vo„.,a..l... mind.n n.gt.rbalia nilkal
TU.hi.lo.IUil fllgnS karok tamltka .
Saállttmauyblitoiitial fuggS kátok tarlaUka
áfkuifinboaatl a.amla . ■
Danapatti hiaadi tarUKka
KQlOuféle kQvateléaek . ~
Elibbl írrkrBl eddl{ fal n<
Tliatrl..l5k nyugdlj.alapja
ÉUlblatoaltail oiataly folyd
18SO. íil ajataaés;
t 227,177 88
8.960,816 20
4.806,336
131,648
II. SsálUtmány-biitoaitás.
Kiflmmt. kirak a, vliioatbiitoiitott rí«i lovonitival
KOigSbeu maradt kirok tartaléka
Samítl kölu^ok ....
1 i*állltaánrbi«toii(i*l fliUut UrhalK ig»*í»tiii
költ.íg*k . . .
A k8Tetk«C évek Jljtwi.líkfc B. vUsontblstoiUott
réu loroní.iy.l
UI. JégblxtoiilUs.
ViaaontbUtOiítitok is tOrlfaak
Kifl».uu. károk a viisontbtatoiitott rín l»Toai*ÍYa.
a»»r«íli 6* igisgatiii koKtégsk « vlnontbiito«fti
tok utiui boTÍUlík UT4HÍ*» ntin . .
behajtbatlan küv.Uiek lalrisa . ,
Á tinuigi t4rtlilékt3kín»k Icainttja
1Ü.80J 30,660
8 H»7,967 89
876,67164
1.760,000 —
737,848 57
10S.096 70
7S.086 or
9.353 01
001,898 09 9.6 50\'
483,888
4f>000 fi89,883J&6
■) A tartalíktóke ax 1880. í?l nyeri
nínyből emelkedett _^_^_
•*) A díjtartalék aa 1ÖH0. 4vl uyere
m*"nyb6l «»elk«dftt ...... 1.298,7aa.aS
214,070 76 283,917 20 76 461 81
7.116,418
II. Életbiztosítási üzlet.
Tizennyolozadik évi zár-számla, 1880. évi jnuuár 1-töl deozoraber 31-ig. Bevételek. Vagyon.
KladáBOk.
M(?rleg-számla 1880. évi deozember 81-én.
kr ín. !kr
Dütattalék ........ 7 894,682.87
1..onva ilaioolblatoaitaal dlj-
UrUlík 166,789,82
Hbtoaaágl alap
Klhiaaaltial tekék sjreramenya ai 1881—1919
avakro
Ftgg8ba« UrS klrok UrUlíka . . . Dljlaaaallltaaokia voaaütoao oyaremeaysk u
talíkr.
ElSra fl-leu dijak aa 1Í81—1888 arakra F.l nem »atl »jarara4ri]rek 1879. Irríl VkaoatbUtol. lotoaatek aa mivok kSve 1Í80. avi ayer.njeDy
266,099 R52.I
iv»ltott kOl*ínjík*rt
fi\'tfk Utiu ra«*téritatt Omeg
1 kihiiaaitiil tttkiiit
.MiU-ti bj,tyiili*okníl haUleiet kOvctkeiUbt
1)«» levfi kirok tartatíka . . \'. \'. \\
2.201,600
991,200
1.446,000
1.045,880
1149,860 49 811 «6í,666
808,112
1.839,280
toplliatciitial dijak
Bélr-jekért . . . .
Iroda) bír. poaUdijak, nyomUtTinyok ttb,
Tl\'tÜ fitntjtek
JtiTed-lmi adóért aa évi nyeremíny útin
Orrotl dijukért *
SiHriííi <■ dijbehajtiii kB!Uég»k .
BehajtUtlan kftvrteleiek leirifa .
Dijtarttlík .. é» vágta ....
1Ö90. évi ujtnmiay
96,09908 30,748 96 400,61)
li)08,685 — 20,858 46 211,18268 a48.290Qg
JBadape«t, 1880. M deczember bo 31 én.
H»J«* MZMT, Harkányi Frigyet, Lévay Hearik,
Onwdl Wtann, UMmra Károly Pil,
Ifaisaia MytttaMfc. . ,
* (a«H aimilüilul ti aarietakat megvla.gilv<«, aaekat a Wrvéoyher. • aa .lap.aabilyokban n.ghaUroaott alvak .aarlal kaaallt«k»Ji í. aaok ífja. laKIaU a ti- *a lajíakoa/vekkal
UljeaaR mcgagyaadkDek Uliltrjk.
Frtnk Frigye*
a klqmtl kliywel tMkt,
Kaezvinazky Jánat,
aleUlitaalUiI k*aj»»r»».
Badapest, 1881. mirczias h6 8 in.
Tornyai SchMbarger Zsigmand,
S

K 00


1880. évi
^

I, TQzblitosltás.
A« 1879 érrfll Áthatott re».l- dijUrUlik a »Í6«out
bi«lo«itott rí»« l«tv.in&«Í7ai i* mlnAan megt«rh>v
léi nélkül ■
A» olfii-iM IriKy.-n ivi biitoiiiá«fik.-rt viu*at»rn»!t
ö\'s«eí, valamim »« I»"í9 évi uyuraményljSl ü
••aílr* fordítóit feloJ-g -
668 964,020 83 kntoit l>uto>itú<ok ntini dijuk és a ■,->ly^ ávban UjA-t .lijkOt\'l««Yé»yek 3,611,728.06
laTonvA tdrUiiUit rlij.tk 277 360 7!
viis> nlblitoiiláii .lijtk 739,377-íl.
lejirt visíblilositA.i díj-
kötelttivrtujr.réiíok 321,030,48 1.237,777.43
Ai Ib79. ÍTIXÍU foDinaradt tarulík lüggtlhea volt
károkért
II. Hr-állitmínyblztoHltáH.
Aa 1879 úrrúl áthoi.m d|jtnrU\'ék ......
26.029,127.35 kdtott bi^toaititok utiul
dijak 818,899.88
levoara: tflr],-..le(I dij>ik 6,774.81.
Yi«zontbUtoiitigl ,|jjnk 90.424 16. 96.198 97
Ai 1879. ítbaii fennmaradt txiUlék függ5beo volt
kirokért
III. Jégbiztosítás.
43.646,364.71 kötőn bUtoiitisok stinl dijak . . .
IT. Egyéb bevételek.
Beváltott nolvínyak útin valamint ígyíb kamatok
t< bori-telek
Kladult értékpapírok utiul ny»re§é((«k
Tinuicl hitak ii*«t» ja»ed |mö
A múlt irtM athoiott dljUrtalék
Befolyt dijak: ex évbt\'o kiállított kotYéDyek útin . a .SfcurlUa\'-dalet utio, a aaeraail kBlUÍj.k lavoniaaral. . . . aa eldbbi «Yfkbeu kiállított k
»y«k uiin
a blit«aitou tdke ameliatre fordl
tölt By.ramanyck
Múlt arl függdbau volt károk tartaléka . .
nielaknk
Futta Rudolf,
Rwkiyintxky FertMz,
KamatJÖTedelem . . . .

Klhüly isit ttíkopímek; u ol(5 haaal takarék pént-
tir, at ügyönUtt budftpeati fffviro.il Ukuríkpípi*
s liruál 4i mngy«r41lamiklDoiUri-pín»t*rj0g7okb-)n
A) 1,200 ÜOO.— frt. m. föidhlUHntíiuti
4\'| °L ailoílavelek i
98\'LV, 1.110,000-
b) 700 000 — . m. földhitel,iitói. 6"L
«»lü((lev.Iek i 99*/4»/0 698,360-
c) 834,000.— . m. fnldbiidllnUaet.
b\'!*LtUotlt,t(,\\tV i
10D*|0 824.CÜO— A) &00.100.— . m iiijikkelell ra>u(
•mát kotv. i M% iso.oet—
i) lÖSíjlOO— „ Kaua-o<l«rb. inat
eiÜiL kfttr. i 8Ö\'L 171,811-0 899,300— , M.RT Dr«K. vasat 11
klb. kölvíny.i 87»|O 847,304-í) P«tl Lloyd tir.i-.igi, Praga viroil
4i ólai. ilapitvinyl kötYiujok 113,491 —
• fenti ínékpaptrok útin as av T&-
íilff «iedik*i kanatok . . . 48546,89
Líüifnttolt <■ «gy*b valtik
A liraa§tg hiitl HodapetU, Bíc*- íi Prigiban . . KlIlOufílo ndóiok:
a) PénikiialetA* maradritijok ■ képvl(ol5>4g«kn<l
b) Maradványok Megtn Inté.ftekgil . . . . .
JÍ,[l>lKto>itaai outit? folyj nimlin
Köipotitl pémkiiubt
A kOvetkeiS ivekben IsjirÓ d\'jrilt-ík
Énakpaplrok ■ 6-039,040 frt.
ugyanlBi ■■ ÍUl.600 ftluvl cualrak.irugyar bank D\'^-OI
■iloglOTelal lOOfrtjiral
997,100 frlnyí puttl magyar kr-reikad. bank
6-t,.o. U!o,l.,el.l 1O0 frtlival . . . . 1.445,000 frtnyl m fOlilMl.llotílítl S\'/A-Ol
ailogleTi lek 100 frtjival
1.048,000 frtnyl m»,r. reldkil.)iüié..tí 6IL.01
ailo(leialak »*% frljiral ......
294,000 frtuyi magyar foldhiteliDteaetl fi*L-oi
aro.érttktt lilojl.r.lek 119 rrljii \'
6 1880. «vb«n aa«44kea kamatok
7 Hltalaalogl köloaBnok
KítY.oy-kSlc.Suok
Viaaonlblat. kOttany kSlcaonok . A knapont tartoaiaa foljri eaiitUa
Szitányi tetdar. •
Veiar- aa foQaytiakaégek ■ miaok tftrtoaiaal


HIRDETÉSEK
8 íiisábos petftsorban 7, ni 6 s miadcD iQT&bfci Borert-5 kr.
hur soroiikt-ut 10 kn-rt vétetnek fel. a Jüncstári íllett-t minőén egyes hirdetésért Bo kr. fizetenaö. \'
. A Up szellemig részét illető közlemények i\'wcrk\'esrtólulz. \' inyagT rí-széf ÍTletÖ koriemények
pf-iÉe * kiadí\'-hor bementre i. ;\'. ■ üttézeadöfe::; . - f: N A 6 ¥-. KAUIZSA Wlatiic i*2
Ili-nncWtlen levelem csaic ismert ^^O el.
VÍBMI aem Jtflldrtnek.

Ns^y-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai öok. tűzoltó-egylet", »\';nagj-kanizsai kereskedelmi s iparbi.Dk\', ;n?gy-kamzsai takarékpénztár"\', a .zaiamegyei fflUlünos tuutíJartfllef, . a .jntgy-kanimi kisded-nereló egyesület", fi nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szfivetkezer, a .soproai kereskedelmi s .iru\'-aE^"*. nagy-kimasai k-ülváiasrtmátiyá" 8 «M> megyei és városi \'
egyesület,hivatalos értesítője. -.-•■.
Heti\'Dktqt kétszer, vasárnap- s cstttörtőkőrí megjelenő vegyes tartalmú lap.


vagy ba egyes pontjai tkivihetlenek, más pontja; kivihetők,-: — 41 minek megbirálása már a műszaki térre tartozik — akkor a kivihető pontot érvényesek-e, vagy az egész megállapodás érvény tfilen-e?
Ezen kérdései tárgyalása elől nem szabad és nem lehet kitérútink, és e tekintetben nézetem Agyon eltér ngs Kiszéiy Károly !iur véleményétől, ki nem akarja ugyan,- de, mégis kénytélen \' a vitás kérdéseket tekintetbe venni, s\' azért ^egyrészről felveszi bogi- ázó£:!valáíri áltál va-
sí-nsk biztosítására s a Briatea ki"- ípitendö~tiblás ingón 2—3 éven-áfHamikép már elintéztettek, másrészt
folyásának szabályozására ......
Siófokon a Sió kezdeténél egy ísilip építése;
d) A balatoni h.\'józás előmozdítása tekintetéből szintén Siufokon egy alkalmas kikötő építése ;
A Balaton-ttzubáiyozás
Ismételjftt, hogy- á Balaton szabályozás eredetileg jól íoduít alapjaiban helyes vállalata utóbb az ellentétesen érdetlett felek egyoldalii befolyásai és a kormánynak aiapos tanulmány nélkül tett beavatkozásai által annyira ősszebonyolittatott, hogy inai napság elsó kérdés az: hol\'és\' mit kell njra kezdeni?
Az érdekelt felek tájékozására kiadott müsiaki -vélemény szerint elsőben a Jogi alapot kellene meg-njitani és megerősíteni,, csak azután lehelne aj műszaki munkálatokat tervezni és kivinni; nézetem szerint ellenben meg kell tenni azonnal sür-o^seu minden ezéihoz vezető, vagyis > fenyegető veszély elhárításira szükséges műszaki intézkedést, és pedig a magas kormánynak kell meglenni a mit jónak lát hatalomszó eiéjével, azatáu ia majd az árvíz elmúlt, reá érünk a jogi kérdések fölött hosszasabban vitatkozni, — vagy talán árszabályozás sikere fo-Ttti örfuir~-elj is feledést minden a reszfly idején felmerült sérelmet és ^aaaszt.
1 A jelenleg lehetséges műszaki teendő különben is igen kevésből \' 11: csatomat bővíteni, nj zsilipet epiteni árriz idején Dem lehet, ezt tehit bátran hagyhatjuk utóbbra, hanem „minthogy az elpárolgás nem fokozható, tehát az apadás gyorsítását a vizfelesleg nagyobb mérvű leeresztésével kell előmozdítani" vagyis kereken kimondva: egészen ki kellByitniaztasze-reucsétlen zsilipet!
És ha ezen erélyes rendszabály foiytáa néhány száz hold Sió mel-léki bozót - elárasztatnék is, még erről felelhetne a magas" kormány bátran, mert először történnék ezen kis hiba 18 évi szabályozás folyama

alatt és tartana legfeljebb fél évig és azt eredményezné, hogy a 8ió csatornát a szokatlan nagy víz egy-azerre ugy kibóyífené, hogy sohiaeml kellene azt emberi erővel tágabbra ásni, mellesleg az elöntött terület feliszapoltatnók s jövőben termékenyebb lenne mint eddig volt s igy talán még több hasznot mint kárt tenne- az árasztás maguknak a káros feleknek is. Azután pedig nem kellene félni évrőt-évr* ismétlődő ?iz-veszedelmektöl, sem a rozzant állapotú siófoki zsilip rögtöni átszakadásától.
Amennyiben pedig a szabályozás ezeo módozata, ép ugy mint minden további műszaki\' kft-dés szoros összefüggésben van mindennemű jogi kérdésekkel és a mennyiben éppen a kiadott műszaki vélemény Bzomornan tanúságot tesz, hogy a tervező mérnök, minden lépten-uyomon kényszerítve, van kétséges érvényű, majd igy, majd amúgy magyarázott szerződések, rendeletek, megállapodások-, kikötések, szabályzatok, érdekek, panaszok és.jogosult befolyások" és több efféle akadályok óvatos kerülgetésére és igy műszaki szempontból egyenesen czélja felé nem baladhat; lássuk először is ezen akadályokat közelebbről, — talán ha jói szembe nézOnk velők,: nem lesznek olyan igen ijesztők. :
Meg kell itt jegyeznem, hogy adataimat csupán a maszati véleményből menthetem, mivel hogy jogügyi vélemény a Balaton szabályozás tárgyában még nem jelent meg. fel kell tehát tennem hogy EZ elősorolt számos megállapodás £s rendeletek inkább csak rövid kivonatban, nem pedig égési, eredeti szövegezésük szerint vannak ismertetve és igy fölöttük részletesebb tárgyalásokba bocsátkozni nem\'lebet, azonban nézetem azerÍDt a dolog érdemére nézve ezen körülmény nem

tesz különbséget, mert itt «a«is a
fddologról * akar szó lenni, finod
megkülönböztetések, egyes szivak
jelentősége fölött síég most ne vi
tázzunk. ■ :
■ Félszázados rajudás, hosszú tárgyalások és több meghiúsult egyezkedési kísérlet titán az" első jógér-vénye* megállapodás a Balaton szabályozás tárgyában az érdéklett és sok tekintetben ellentétesen érdek-iett felek kSzt régre megtörtéin 1862-ik évben Balaton-Füreden-Mellesleg megjegyzendő", hogy már akkor kormánybiztos vezette a tárgyalásokat, mi által nézetem szerint tnár akkor a magas kormány némileg felclísséget vállalt az eredmény iránt. . :.-. .. i. ...: :
A műszaki véleményből idésem a kővetkezőket:
E kőzgyüiűsen a fenforgott ellentétes érdekek megnyugtatása s a támasztott kö^eteléstk egyezségi-leg történt kiegrenlitésc mint szabályozás határozott és változatlan czóljaira nézve a következő megátlft-podás jött létre:
a) Az el mocsárosoíott területei;
kiszárítása s a kártékony, bűzös vi
zek levezetése s e czélból a Balaton
víztükrének EZ 1862. évber. észlelt
100\'56 méter magasságról 3 lábba!
illetve 0-96 méterre! 99-6 i méter
magasságra leendő" leszál
lítása.
b) A Balaton vizfeleslegének
kárt alán levezetése, s ezzel
kapcsolatosan a 8ió folyónak rende
zése a Balatontól Ozoráig. illetve a
Kapós fo!y<í beszasadásáig.
c) Az alsó vidék ármentesité


e) A Balatonnak ée vidékének
vizl összeköttetése\'* Dunával egy a
8ión vezetett hajózható csa-
tornávaV; \'
f)! A BalsWh habverése és jég-torlása\'álral Teszélyéztetett íéii vaspályának biztosítása.
ez által a Balaton\' kifolyásának és a hajózásnak szabad ut nyittassék; — a központi választmány" által" 1863. april 9. egyhangúlag és kifogás nélkül elfogadtatván, haladéktalanul foganatosításuk elrendeltetett.
A helyben hagyott tervezetben
inert 101-02-bijl levonva 1\'41, ma
rad ismét .99\'61 aunt szabályozási
yoaal. • • ■;■. ■„■
A fentebb idézett megállapodás képezi a Balaton > szabályozás alapját és ezzel:-egyttt képezi a mai napig tisztába nem hozott vitás kérdések kiinduló pontiát. ■ .
Blsó kérdés ^itt,\' hogy •miféle jogerővel bir ezen .megállapodás" mai
Ezen megállapított és elfoga: Lnagyobb; v«" gyanánt nem az dott szabályozási czélok-on kival a!l862iki nagy yiz, haneff a még szabályozás szolgálmányaira aézve j nagyobb ISaS-iki lett felvéve, mely kiköttetett, . hogy a Nádor csatorna volt 101:02;\' igy íehát « eredeti társuWOak a kérdéses szabályozás megállapodás semmibep sem válto-folyt&n eUálludó több költségek fe jzott^ csak aiáskéat lett Kifejezve, jébea .50 :ezer forint fizettessék > — «ely öeszegból 10 ezer forintot a sióberki társulat vállalt magára, 32.500 frtot Beiig azon joggal, hogy. a\' hajózásnál a.csatocna-vámot 5 ívig szedhesse, a somogy-baktoni társalat, és végre 7500 . forintot Bathy&nyi Fülöp herczeg fizetett.
módosittatoít-e későbbi hasonérvényü megállapodások által? nem\' mutat-
kozott-e kivihetetlennek vesztétte-s ei\'rliz
és nem étvényét?
A kaposi társalat kártalanítást nem igényelvén, valamint hogy Esz-terhs^y Pát herczeg ozorai malmát fizetés \'iiéltül ifelajinltatván, i szabályozás eli«nélien fentorgottt nehézségek, . elenyésztettek.
A szabályozási munkálatokból 9- siófoki zsilip és kikötő építését, lovábbí a 8ií> csatcírns -kiásisát In-tig a 8omogy-balat6ni társulat egye sülten ■ a déli vaspálya-társulattal vállalták el, mig a Síónafc további reatferése Inttöl Ozoráig, illetve
Kapós iblyóig a sióbeíki társulat feladatául maradt.
mérsékelten leeresítetvén, ,akként kezeltessék, hogy a Balatonból kitó-
inti az illető feleket, bogy már «égre peiig aelyben alem
egyszer egvezraoefe- irij
oly véleméáyt is ád,
mondatik tgyan ki világosan; hogy
ez vagy amaz, megállapodási pont
elvesztette érvényét, de ugyanez
tlsó vidéknek kárt hogy végre \' leszál-
dulható vizek az ne okozzanak, littatván s. tó vke a kiszabott mértékre, a zngó táblái kiszedessenek s
Elkészülvén és hemutattatván a tervet, azok a\'zon kijelentéssel, bogy á Balaton víztükrének leszállítása a. tó nagyobb \'vized alól\'5\' ó" 6\'\'\'^= 1*41 méter legyen, hogy a vizféleíleg a\' siófoki országúton\'-alól
égnek,
iUnt melyeo xx erüberigíg Sbdirt ÍSJ
TARCZA.
HuHYét napján.
Van-€ si«bb n»pja u írnek, Van-e m&gUctGiabb oapj» : Ilint meivoo ax embwis^f Si«.b*dit/>j», fSp»pj», Jétoi Krisxtns feltámadott?
MÍDC«I Dem lehet, minden n Ei t nap M. legromekébb : A logtj^cfObb öröm liagji H«riti m> i i*ireket . . . Mivel KrítxtM feltámiMloU
Me^riltoíott még » fülJ ia: J^úoUU & xyiaso* tnexcí S Unaepéljts fényes rabat Vttt magira most & celjeU . Mirei Krieitui fekamidott
Lefékciebb ririeiTal
: p&cairu s fQln>ile Lat ■ Hitel KrUxtni ft;.\'tám&doti.
MoiolvEíbb \\M u i-t kékje,
S üUttiljit Uvegön itt Ssól A U0ÜŐ SremdjU* ■ ■ . Mire] Kris\'Uti feltimadolt
: Í4, Kid, raindet) it TKn faatr< Moorihiutlac irz<.-lemt£!; A lefforótfb érxtlomnek
idetb küaye pprdlll . .
rilxtai feluirasdott.
ofj uent T*lli«uük itteni, % etábi-r a mcimjbül kapu UOQ a pokol Mm veliot
HÍT<4 Krísaiu fcitám*<iott.

pnJ, feltirasdott? . YÁEOiY MIHÁLY.
Jb\'el I s, le is.
Eredeti
Iru
— Nem régen tarUtolt Lines mu
latiig tklbB.lmi.ral volt & viluz. Olt igen
itedéWesen muUtUUa a hölgyekéi Ha
ő aem lőtt volnn jelen, — hogy a hölgyek
Htavait idézzem — folyta ti Lejtői — 6t
egéas mautsigból a vie kedély teljesen
hiányiott volna, valóban Ríeíenstero
Tivgdar or öntött életet a malalaágba.
Lejtei Örvandett, hogy oly ügyesen kibirU . faodálni as egész hisiórit\'., & msiyWl, magától (órtetödik, egy b^ianyi sem volt igaz.
De még jobban örvendett Rie#ea~ sternoó 6 Dagyaága, hogy fiiról c\'ij uépe ket hullhatott a tanár urtóí
— Oh Isleoem mily megelégedett
vngyok, mikor Tivadaromrdl ily szópe
ket hallhatok. Mily boldog a Müt5, senki
sem bírja aat elképzeiai, hogyha ily ked
ve* gyermokkel bir. Tudom aok, sok tzülő
iidsuá a teremtót, ha oly jó,oly szeretetre
méltó gyermeke volna aniüt n«kem, ígeo
nekem ?aa. Mily tserencsétiiek utoodJia-
tom magamat ■\'■
— No húsén köaröoöm at^&n —
gondola magiban Lejtei, — ha a D*gy
tigof aBSzoBj megtodDá, hogy ex holmi
ff»vindli,* akkor voloa oaak hadd el
hadd. De boldogok as együgyöek, mert
övéké a mennjoknek őreiig*.

E«en ,idütíl fogva atutia mioden t£sir új ipurkodeU alkaiomazerüleg as:stb Í« atibb hirokkel meglepni ^ieeensteronó ó nagyaAgát.
Tivadarnak nemsokára asü= -.kídt meg » axera«, amin bisony még oam kai lett voiai.
- Hja\'.bizony a Bwrelem beone is fel éled már, miot minden ifjo keblében.
Az angol, a francíia, * vegytani és a- uépirodalmj Unöxik alatt egyébről *em bee*élgoltok darab idú átHt miül Vil* miról éfl raegíet caak Viímicakárói.
Ka az ig»s CSÍBOÍ, énekes oóctke
vól\\ tt Btiariáxaii. Méltio a assépek Euritk
azimitandó volt » ,magsc»ka*.éi ,kegy&-
decske," ;
N^mcauk; Tiffcdaraak, — mint es rendesen igy szoko.t lenni, — hanem mae uxiemberaek is me^akadi rajta a Bteme.
Egy nagy csomó 6atnl ember boloc dalt bele *z ig»x, de anayir* egyik sem mict Tivadar.
Ebben tehát kivételt képezett.
Azok a szemek !
Igen izok R fekttte stemek, a roe iyek oly kedvesen :udlalc tekinteni, bi-eony sok embernek elusdiék ast a kovéa eozét ÍB, a ntive! kiilütibeo nem igen di-csekedbettek volna.
No es még csak megjárta volna.
Ha valakinek csak az eszét forgatta volna össze, trvc azután minden bölca ember vnondottB voloa tadakosan: es rígi dolog.
De mikor mind tz eszét, trend az erssénye-^skéjét e!forgatta, erre még -ből-CMbbsc magitélveadolcg állasat a wselléj« o^g egy jó nagyot köhiatr.e AKt;niűödott*:,
1 t,( l ■\' . ■ . ■ i U -,..■■.

hogy no ez mégis csuk aok, ennyire bele-bolondulni, de ennyi raj .
Pedig hit Tivadar ily helyedben rolt„£gósxeB.Üyen helyzetben.
Ha ttí «UenídI bódilaai készül, azaz eJto tsendőjfi, hogy magnéíi a Caaait, yaa állanak, mikóaí illoak ott ai
_
fcU a péoseoske megvan seép Eennyíségbeo, akkor • többi gond mind sloazJik, mint * Ti*i potjporék
Tivudarcak pedig ebbeu nom volt hiányu, így hát ft hódítás cié nem gör-dQlt vajmi D»gí Mkodaly.
Vilma kiBasaiony pedíg volt oly okos, fi.o^-y kizsákmányolja as urfi tirciá-ji$, a-melyben oly szép szímban pré*e-lődték *pymÍ8Dn » btnkót. A mama jó aiivÜBégéböl volt az mind uda benn. v
Ma., — itt mulatunk. Helyen.
doloap — olt muJatudk. Nagyon helyes.
Holnapután meg amott mulatunk. Hata>t>knul igen helyes.\'
E* vt lt a megállapított program1.
És így roeot ez jó daf*bigv
Vilma kisasszonyról rÜviden szt
megemlitbaijük, Qugy uly. — .k^dítea—ba
jádon volt, akt mául u boldog no lt,uem o»4Í
Tivadart. .
S»egény Tivad,w crtfil .aemmti sem
tudott. , . . .;■ , ;
Ily szép meggyŐzódésben ü^ajcaait 6 volt, hanem mind«s udv*r|ója.
Pedig hit egészen mi*kéni VU]L A talállCB kedves órai uly ügyesen voltak Vilma ki*a*atony Btép \'j.iplojá bac eireedozve mint akar melyik vt.suú áüomiafönökaek a vonalpk alindulási, ai iBenetterve.

ÖaaieütköEéí v&gy találkozás semm esetre sem jött létre, ha, csak valami bal eaet m,m\'adji magái.véletlaaűí" elí.
Egyik óríbiű" aonek a* előkeli! araak esküdött airig tartó hűséget, a másik óráb\'an ismét taianik — és igy ment ez rendesen mint a jó óra.
Maris Í. csacak* ase^aleiny oly Ugyeson voh betanítva a pagysigo* kis-astzuuy titkaiba, "mint maga & nagysága.
Oly ügyet voJt, hogy^ valami alkalmatlan UiaJkocái sohasem fordult elö. OJy jól tudta a vil tik* t eíhelypftu, hagy soha sem ment egyik séma r«e* iib
Most csen u ajtÓB kell. sít az ui-st, maid amaaon a máaikat.
A ,pirfinosc "reg arat a hifió l«p-ceök felé nyüó ajtón kell b«vesetnt.
A ;ezvikfcerá> st^ke" ur»l a fötóp-cs5o kell elbocaitanír
Ez Tivadar a .fiatal" nagys/lgoa ar veit. Ac el^ezobia kwenitül keli bö-rezetui a Bilirko koczki« nadrága arat.
F.a igy ment es tovibb ei^paorread-be.i,, oly ügyesen voll kiMiaiiAva, a rne* liüt-jövöt, hogy még a kapusai sem ialál-koihat^k, sehogy ^lleakexo eaelben baj tórtétibetsék.
Tirxdsr tmidta a bölgyotrmindrtnt m*tgt«tt aieinte, CMthhogj kegyét meg-nyerholte.
Er pedig ** íy»* eleinte nem a leg-kóDítyebb\'*C\'nieot.
.\', Tirsni —. z Unár urak — U sokat faradon ük vele együtt, csakhogy elérhesse űhtjál.
Szegáuy tfjat mannyiíft elr«g*día a l 1


Az ilyíéle esetek a szőlőknél azért fordulnak eK, mert venni szándékozók nem bírnak határozott tudomással arról, váljon a hátralevő tetemes hegyvám töröltetni log-i avagy sem, ámbár a kiküldött vég rehajtó azt hasgsulyozza, hogy birtok tehermentesen adatik el
Ha
a vétel azonban megtörtént, tapasztalás szerint mégis végrehajtás Bt jin követelik ai nj birtokostól a hegy vámot, a mi jogosnak ÍB magyarázható, mert az árverés hirdetmény nem tartalmazz* azon szükséges kelléket, hogy a netáni hegyván hátralékok töröltetni ; fognak, vala mint u átkeWeséfli régtée sem fog lalja magiba azt. hogy Tele m történik, nemkQlödben a pénzOgv által annak tOrláse — miként az adónál — nem rendeltetik el.—Honné meriti tehát a kiküldött végrehajtó hogy a birtok tehermentesen adatik el, mi sem a törvényben nem gyökeredzik, sem utasítása erről nem intézkedik?
A dolgok ekkénti állási oda enged következtetni, hogy a hegyvám tartosást, miután az a telekkönyvben a tulajdon lapon van, birtok-kai együtt megrette vevő, » mint átvett adósságot fizetnie kell, mert ha nem ngy van, miért nem intézkedik a telekkönyv Tegzeseiben határozottan s akként, hogy a véta előtti hegy-vám hátralékok törlésbe menjenek? Több társaságban szóba jött ezen nem éppen érdektelen kérdés, de a vélemények annyira különbözők, hogy a venni szándékorókat nem bátorítja fel; nagyon kívánatos lenne tehát, ha e beaee lap hasábjain biztos felvilágosítást nyerhetnénk.
■ —6-.
Strsjitik rtndezMÓra szóló engedélyek. A pénzügyminiszter valamennyi pénzugyigazgatóttág-bnz a következő körrendeletet bocsátotta ki: A közel múltban több oly etet fordult elő, hogy egyné-\' pénzügyőri szakasz értéktárgyak kisorsolására — csupán a lottódij fizetése után engedelmet idott. Ezen eljárás két irányban rolt helytelen; 1-őr azért, mert ily ingedelem megadása meghaladja a pénzügyőri közeg hatáskörét; 2-or
ÉfáÚÍÜK ÉVfÓIitAM
hallgatagon felismertetik ai által hogy a megAllapttott leglényegeseb pontotkai egyenesen ellenkeií, Tagyis a régi jogalapot egészen nélktltóií műszaki miveletek javaaoltatnak
Nézetem sterint pedig .megállapodás\' igaii nevén alapszerződésnek nevezendő — a mint <-„éhol a műszaki véleményben megtörténik — és mint ilyen kival figyelemben és kíméletben részes tendJ, a benne megállapított fizetések teljesittetvén és a műszaki miveletek nagy részben régrehajtatván elévüléstől ; vagy aiíkjnti érvény-vesztésről szó sem lehet; később .megállapodások" történtek.ngyan, d nem mindig valamennyi szerződő fél beleegyezése mellett, hanem inkább óvások daczáre; ezekre nézve aztán magasabb forumoknak kellene ítélni, addig az a mi később szótöbbség vagy kormányrendelet áltól határoz tatott, vita tárgyát képezheti, fókép a mennyiben a! ■ alapszerződéssel ellenkezik, vagy ideiglenes jellegű vagy éppen kivihetetlen képtelenség amit ismét a későbbi tapasztalatok alapján csak illetékes szakértők ítél hétnek meg f — ami pedig maga ban az alapszerződésben mutatkozik tényleg Kivihetetlennek, azt érvénytelennek tartom, de fenntartva ér-vényét azon esetre, ha njabb mfl-szaki találmánvoli .vagy előhaladáaok, vagy egyéb viszonyok változása folytán a kivihetetlenség megszűnnék,
végre egyes kivihetetlen pontok a többi pontok jogerejét|nem változtathatják me-
HSNOZ ANTAL. (Folyt- következik.)
- A hejyvin dolgában. Mai
zilált péraviszonyaink közepette igen gyakorij\'bogy ingatlanok árverezés alá kerülnek s néha oly csekély áron adatnak el, hogy még a hátralevő adó sem, annál kevésbé kerül ki arve-reztetó követelése, melyet ha elveszteni nem akar, kénytelen maga a birtokot megtartani, holott neki egyenesen pénzére lenne szüksége.
Ily körülmények között még adósságba keveredik, mert a perköltséget, — mely ilyenkor már tetemes összeget tesz ki, -- ügyvéd jenek kénytelen kifizetni.

ZALAI KÖZLOKT
azért, mert az 1879. 40. törvény-czikk szerint meghatározott nyereményadó be nem szedetett. Meghagyom ennélfogva az igazgatóságnak, hogy a pénzügyön biztosságot, agy srintén az adóhivatalt is utasítsa arra, hogy az 1868 evi „Pénzügyi törvények és szabályok\' 12. fűz. 38. § ábtn foglaltakat szem előtt tartva, értéktárgyak kisorsolására engedelmet ne adjanak, hanem a feleket utasítsák annak megszerzése végett a lottó-igazgatósághoz, vagy az illető lottó hivatalhoz, hová a lottó-dijat és a kibocsátandó tárgyak értéke után eső tíz százaléknyi nye remény adót is kell küldeni. Ha előfordulna oly eset, hogy a felek adóhivatalnál fizetnék a lottó dijat és nyereményadót, akkor az adóhivatal ezen összegeket egyelőre vegye letétbe, s csak akkor számolja el a lottó-dij s illetőleg s nyereményadiV-naplóban, ha a kisorsolásra vonatkozó engedetem a lottó-igazgatóságtól vagy lottó hivataltól megérkezik. A végleges felszámolás megtörténte után az adóhivatal a lottódij naplót a pénzügyminisztérium lottoszámve-vőségéhez, a nyereményadó naplót pedig a pénzügyminiszterinm adó-és jövedéki számvevőségéhez terjesz-sze fel.
- A használhatatlanná vált válaszos levelezőlapok kicserélésének dijáról a közlekedési miniszter a következő körrendeletet bocsátotta ki: Használhatatlanná vált válaszos levelezőlapok kicserélésért az esetben, ha a törzs- és válaszlap még össie-g, egy kettős lap kiszolgálatása mellett 1 kr. szedetik. Ha azonban
i törzs- és a válaszlap egymástol
ilválasztva vagy közuMök csak egyik lap mutattatik be kicserélés végett, minden egyes lap kicseréléséért, egy
iözÖDséges levelezőlap kiszolgáltatása mellett 1 kr. szedetik. Az ilyen elrontott levelezőlapokra netán felragasztott levéljegyek, a kicserélés
ilkalmával figyelembe netn vétetnek.
Magától értetődik, hogy mis, mint
magyar postaigazgatás által kiadott
levelezőlapok, egyáltalán nem cserél
tetnek ki, .,

Beek Károly sírjánál.
MaUlritudorf (Bécs mellett}, 1881. apr. 10 •en.
In alulk a költí, akinek köziben Apollónak lantja *6ug« oljan siépeo, Kinek dala o-lott, wi.it -ad folyam arja, Vagy elbalt UTUU ki« patak miíijára-Aladj\', ntiraa kfl!t3. M">t é»r«T*tlenül Jár vihar *« *s*itfi holt bontokod kftrUJ : Vihir, mely banoc. mintharotdalod harsogott, É. tsellfi, mtAj elhal, mint uarelmi dalod. (Moore utas angolból P»tfifi
Beok Karoly, a m*gyarwületóaüót magy.ire\'rsniinü német kÓltŐ ma két éve W&hringbeo, kOsel nagy Széchenyi utolsó lartóxkodáai b elvébe* a tors Bt»--élj ótól ílldötve, mrtgfositva asonaltala legmte-rónyobb aujagi juLalomtól, majdoem att lehetne mondani a legnagyobb nélkülftzé-■ak kd-1 chnn halt meg.
Szükségtelen Beck Karolj élet- ^ írjÜdmraJEit itt leiroí, ludva van e* mar a kiit&uBÁg elfitt;csalc Um^tliabe bocsit koinápk, minthogy journalista-oollo^Ank Üaxtelt Löb If;uics ur est a nagy köi\'ó balAUkor Leljen.tette é* ast e l*pok 1879. apr. 20-iki 32 ik stimában kösölte. Szorulat fogja el szivűDket. amiddn a nagy icfiltí airjáaáj ill psráajUi^uak j at ég ii kfinoyei, permote»vo esik as eső Aa lágyítja a kamány göröngyöt, mely a mutiftfiat betakurjit.
JKgy ISOcaatimeter hwsxu és 30 centiméter niélw sir most elegendő arra, bogy egy oly férfiút sarjon magiba,kinek wtilíomo nem fért mng a Kárpátoktól egáai az Adriáit; terjedő óriási tóren, kinek asellcme tuláxtmxtá kz oestrák birodalmat, KÜIBŐ-N.Í mai országot, e kinek dalai n Kárpátok scikUs bjrczet;ül Pörct-Lulc viuxa, mely TÍtixhung átjárta egéss Koropát
Ki hitt« roloa, hogy as általán dicaőitett költő, ki egykoron a kohászéi fényes trónjÁróI né&U\'az alant körüJötti ujongó népet, HK-IJ ot imádtit, hogy e költő — asért, meri hátiját aseretta — x lyrika róuás k«rlj(4b(\'i a tUakebokorba fog alázuditUlDi?
.... Megtörtént! ...
Beck Károly nokkal jobban aza-relte magyar hasáját, s«mbogj- jövőjét a szeretetért íel no áldosta volnál
Beok neme. nyelven, német botükkel irt, de mÍDdeakor magyuruJ sserrttn huiját akkor in, midőn harijábő: kita-suttatott. Nem gyűlt m-g bet:a« hasija iráüti bostíaj*. . . »ÍIenkeu<3iog! fi ugy tok in tó magit, mint kit a eoncaapáa Urt távol Méretett házijától, és «st anoá! inkább izereti, niioé] lávoiabb van tőié; mert & jó ha.rn.fi csak »kkor bírja Latiját igazán sxarelni ée UeEttilc!, ba távol van tőle, ba belátja, hogy megbecsül hetién "ami előtte a ,hai» !* . .
És es bak latin m*g Beck Károlyt!
Beck Károly tubát & külföldön telepedett le, a külföld ssámára irt, költött, ott, hol Magyarorsság asámára » vísiily magva el lett hintve és kikeli; ott sem •sünt ő meg hat áj 4 £ ssaretni, Bterette híven, lángok)n, mint ast egy ig**i magyar •teret be ti. Forradalmi «erseket irt, és


ÍSSí!J
ÁPRILIS
fíért el kellé hagynia Ausztriát, második basáját, hol akkor irodalmi működése fénypontján állott. Ó elhagyta Ausztriát, őt elhagy u aszerencee ceillsga ; fe!iló!ba-ta jövíjét hazájáért.
E nagy költi sirjinai állunk, kiről a német sajtó egy helyen igy szól :
.Egy költő, ki ;iévszerint koraido
ben azabad jövőért lelkesedve fellépett és
mindenkor Magyarország értékes, embe-
riszép és hallhatatlan poetai leirását .al-
kotá és — sajnos —: gondok közt halt
meg." — ,
Beck Karoly a népnek irt, de ez \'
azután a haláláról miuem akart todai ■
reá vonatkoztathatják Petőfi szavait; \' ^
.Virágos kert a köllo szive,
l.)e másnak termi a virágokat; !
Mig ezeket ssétosztogstja, ~
Önön magának csak tövis marad."
Nem mulaszthatjuk el, hogy Beck halálának évfordulója napján ama sírt meg ne látogassuk, mely ama drága tetemet takarja, melynek oly sokat pzenve-dett lelke már rég a mennyben van.
A matsleinsdorfi avaogalicu*\'sir-kerti irodában tudtuk meg a Bir számát és aat is, hogy a boldogalt özvegye tegnap tett a sírra egy friss leöezoraT. Odasiettünk é« a airhanl előtt megállo:taok. :
Gondos kezek áital.ápoltépssogéoy alakú sir, melynek négy oldalát suröeu benőtt és gondosan megnyirbált fü ufcará, á felső rész paszta fekete föld. Rajta diaalik a tegnap reátett friss koszorú, melynek virágai es levelei — jól. fog esni minden magyarnak, há est todai gja — \'csupán a magyar nemzeti szín-igvülékból áll.
Egy télizöldböl font középnagyságú koszorú az, mely asir fejrészétől a k«ze-péig ér; -a közepén befelé kanyarul és egy kalapnagysáRU lopelyt képeznek a levelek, mely lepelyl 8 piros és 13 fehér oamelia diszit és oly ízlésesen van eg^ oso-korrá alakítva, mely méltó, hogy a dicső halott sírjára, kerüljön.
Tudja ast a költő özvegye, hogy a költő hazáját miudtg verette és most is magyaros ssint kölcsönzött a sirimk az által, hogy a reá lett siiszoru píriM, fehér és zöld szioü legyoo.
A virágok és levelek is keeyeani latazottsk ; a rajtok összegyűl tetfőod^pDek kanyarodva folytak le it leveleken a sírra és az ég hullatta kónvnket a sirhaut mo hóu szitte magábs..
De fájdalom —- nem tarlhsttnnk vissza egy könyet, m^iy azeműnkhe\' íd duk, midőn a puszta sirt láttuk slótlonk, melyre a sirkerti irod&tisxt is ugyelmez-cetett bennünket.
Halljátok magyarok, ámít még ta- . Ián sohasam hallottatok! a nagy köt tő, a dicső és feledhetlen honfiú sirját ca*k puszta lég veszi körül; nincs sírköve, nincs sirkeresztJR, — de még kis emlék-jel síned. Aki előbb birodalmakat repült át Pegazus ssárnyain, ott fekszik egy nyomorult koldusltuz képes:, nincs semmije, ami airjára emlékeztetne. Máe azem..
A. menyasszony.
Riesenstera ur és neje Tivadarról beszélgetvén — perese a legmegelégcdet-tebben — Biesensternnó ő nagysága jónak látta az alkalmat arra, hogy férje előtt is megpendítse axt, amiről ő már egy jo-darab uü üli güjnkilsjjdutu Tehát épen Tivadarral lévén a szó, igy folytatá a beszélgetés fonalát:
— Mindenről gondoskodtunk,
mindenben részesítettük Tivadarnokat,
nem vontnak meg tőle semmit, de még
egy fontos dologban nem tettünk sem
mit sem.
— Ugyan mi lehet az édesem ? szolt
nyájas bangón BIesenstern ur t a pamla-
gon kedves neje mellett foglalt helye»t.
— Ez pedig oly kötelesség, a me
lyet egy jó szülőnek sem szabad gond
nélkül hagyni.
— Szólj érthetőben, mondd el óha
jodat, ssiv-Gromest meghsllgstom.
— Látod édesem — szólt Biesen
surnné ó nagysága s férje kesét megfögá,
— Tivadar elérts azon kort, a melyben
a szülőknek igen nagy kötelességeik van
nak gyermekeik iránt. Tivadarunk tehát
in él tán gondolhat arra, a mire minden
fiatal embernek gondolata. kell. Ez
pedig nem egyéb, mint a hásaBiág.
Gyermekünk a tudomány álul elárasz-
tatva, teljesen megfeledkezik erről; sze
gényt annyira elfoglalja, hogy bizony
még ideje sem yat ilyesmiről gondolkozni.
Szereizünk tehát neki örömei, boldogsá
got. Legyen ő b oly boldog, mint mi
vagyunk.
— SaavaicUt aem AtleasezB egy
cseppet sem, ogysn mi okból is tsstetnoBB.
Hiszen tudod Saroltám, mily édes Örömö
ket szült azon gondolat, hogy hasas tár
sak leszünk, mennyire jol érestük skkor
. magunkat, oh ha vissza emlékezem mind ezekre. De csak azon kezdem, hogy háthz hasztalan tervesgetéseink, mikor meglehet már erről előbb goaiolkodott mint mi. Sőt ss is megtörténhetett, hogy a mit mi még csak mtpt akartuk, ó mar
. meg is tett*.

— Oh dehogy édesem. Hiszen skkor
szólt volna kedveséről, nem szokott tit
olni előttem semmit sem.
— No lelkem, csak emlékezzél
\'issza azon boldog időkre, midőn hasonló
elyzetben voltunk, azóltuok-e valamit
egyhsmar öregeinknek a felől, hogy íeretjuk egymást.
— Bizony mi csak hallgattunk
eiute azépecskén.
— Na lim csak azt mondogattuk
■ily jó volos, ha lenne. Azután mikor
CLir előakartunk egészen határozottan állni, hogy már van, akkor is megszep pentünk ám s gyorsan igy fordítottak a iolgot, — ugyan bele egyeznének-e, vagy jóvá hagynák e, ba volna 1 Mikor már szüléink ast mondották, bizony miért is lenesnek, akkor azután előmertünk
llni, hogy igy. meg amúgy van már a
Lolog.
— As igát édesem; eg4u«n gy
It, tehit csak volt. De et nem törvény,
ogy igy kell Tiv.uUrn»k ii oselekecbiie. Ami aialeJok, — u Uteo nyngosssss őket békében — negónysk TolUk. A miaket — bála mt égnek — Jobb helyseibe bosott, igy tehát tegyük meg mi Tiradsroak, amit szüléink nokftuk
sm tettek. As elmnlwxtott jótéLameoy belyre pótoiita mindig kedvee. Lepjük m«g, msjd meglásd, mily boldogságot sxersUnk neki. Bár minden »s&15 gyer-
leke boldogságát olÖMsgitoné.
— Ssivem mélyéből óhajtom ma
gam is, hogy mentői boldogabbá tehet&ők.
— Tehit ssótj édesem, ngy-eru
sok ismerősünk, esek pedig mind előkelő
arak, s. kiknek leányai ugyhissem ki rác
•ágát nem utasítják viassa, — mit gon-
dolss, kinek a leányát ssemalbeinők ki
legjobban?
— No telkem ezt bizony igen ba
jos volna határozottan megmondani.
— Ugyan már miért?
— A tetssét dolgában Saroltám
legnehezebb valakinek eleget tenni. Meg
lehet a mi tatnésünknek megfelel s válasz
tott, de most már as bökkeni., hogy Tiva
dar is agy fog nyilatkozni. Ugy gondo

lom ai ilyesmit legjobb c*ak a sorsra bizni. Nem mondom azért, hogy &t ily atoo, módon léwnitett házaaságok nem tartósak, nem szereznek állandó boldog eágot, oh már miért nem ? hiszen erre is van ssás meg szás példa. Mégia csak ami ast illeti, jobbnak látom a sort által reo deltot,
— Magam sem találok épen elle
nézni valót azavaítj igazságaiban. Heg
gyŐsődéaem érint én hasonló. No de most
magunknak kell gondoskodnánk, ne vár
jak azt, mig a véletlen rendel számára.
— Egészen helyesen van, hiszen ha már igy van, hiszen akkor magam is beleegyezem.
— Azl jól tudom, hogy Fóldesy
leány airól hasonló v&ef&é&yben v»n
mint én.
— Azokról hallgassojik. Holmi
nagyon is feahéjásakodó hölgyek, hason
lók a meleg bázbaa üveg alatt nOveac-
tett virágokhoz. Csak nézni valók. Ko
csányos or leányai ások igen — folytatá
hangsalyiyal Riesenstern ur — azok aztán
a leányok 1 A választást bátran meg
lehet tenni közülők. Mind helyre leány
egytől egyig!
— Ezért már haragudott Biesea-
sternné ő nagysága,
— Az még agy sem kell — ssólt
ndalatosan Rieientternné ő nagysága,
ikinek ezec tanáca sehogy sem volt
nyére,
— Már miért nem édesem V
— Hát eamk azért nem.
— Hát csak azért nem — izmétlé
£ies«ostern or s vállat voat, — ebből
bizony kedveset tudok.
— Ha maga Tivadar állasa ilyen
meggondolatlan kívánattal elő, még Jtk
kor is ellenezném. Oly férfi leánya, mist
Koc»ányoa-é sem érdemli meg, hogy ily
derék ifjú által szerettessék !
— Talán azért, hogy megharagud
tatok egymásra.
— Kímélj kérlek, kímélj, — szólt
indulatosan Riesenstoroné ő nagysága, —
nem akarom, hogy megharagadjank. Ha

mondanád, hogy Szirontákiné leánya jó Tivadarnak felmégül, as mii mna. Most meg Riesenstern ur kezdte rá :
— No már édesem ezt meg én nem
akarom. Az &s?egy Sxironták inénak
valami olyan tulajdonság* van, hogy vele
kijönni világért sem lehet. Mindenért
ellenkezik, mindenben hibát, mtntlsnben
ellenkezőt talál és keres, ásóval 5 kelme
ast hi*si, hogy igen okos, hogy ktnéllai
ette bölcsességét. Annyit dispatál, — ha
egyszer rákezdi, — hogy uUtvéga i»
mindenki *á hagyja, neki engedi at az
igazat, persze csakhogy megszabad a Íjon
a kereplőtől. Leánya sem leaz mis forma.
Azl már brtony nem engedem, hogy olyan
neje, nekem meg olyan menyem legyen!
Egyéb ae kéne!
— Bizony ezt épen magam sem
szeretném, de hiába Szironlákiné leánya.
— Kímélj édesem — vágott kö\'ibe
Riesenstern ar. Mit Sziroutákiné leánya,
de nagyra vagy o^yszerre vele.
Ennek e beszélgeutanek azután az lön a gyors végű, hogy ie Riesenslern or, Bem Riesenslerané 6 nagysága nem engedett; egyik Kocsányos ur leáuyát a másik Szironlikinó leányát pirtolta, — ebből igy hát pörl-ikodóí, harag lett.
*
* *
Vilma kisasszonynál nagy változás állott be. -
Maris &z Ügyes é* minden titokba jól beavatott szobaleáay egyezerre caak al állított be Tilmáboz, hogy Wmy elmegy.
— Micsoda? csak nem ment el as
eszed, — szólt hoszi Vilma uem a leg-
oyájasabb hangon.
— H*la léten még ennyire nem
vagyok na^yaága, de ...
— No, no, micsodádé?!
— De én elmugyek kérem.
— Hát ki aa Ördög bántott míg,
hogy „mir nichtz dir niehtz" beadod n
lemoodásodai ? Talno nem vagy meg
elégedve a IC fonottal ?Tőbbt.t bizony
lelkem, hs fejedre álUa sem kapsz sehol.
Dd nem ám! Azután van mellékes is,
ajándékot nem egyster kapsz.


— Oh nagysága hi*ida ami ait
illeti, azzul csak m*g volum eddij; elé
gedve, az ellen nincs Icifogisom ....
— Hát akkor miért hagyod itt
a házamat?
— Haza kéfflriilök, otthon caak be
lém botlik valaki s aiépecskéa el TOK.
•Bizony már én ía sz-ruLuék egy jó fér-
jecskét.
Vilma barmint is roSezaita elhatí-rozisát, Így meg amúgy tejtegetr^o a dolgot, de btzoay Haris sem eagedelt egy mákszemnyit sem B szép nagyaigos aMsonykájától bacsót vett. ■
Jött az uj azobsleányJ miuájárt másnap.
A mily ügyes és jártas volt Maris, oly Ügyetleo volt as aj sxobaleány.
As advarlók egyik napon azt vették meghökkentő éasr«, hogy szép számmal vannak.
Ejíyik jobban haragudott, boneian-Icodott mint a másik, mikor ily nem is gyanított felf^dezé&ekro jutott.
Párbajt vivní egyiknek spm-volt «dv«.
Szép CAündesen, minden vérontás
léikül távoztak bacíut a>-ro véva Viim*
kisasszonytól a .ked/t-atöi." , ""
Tivadarnak ia megjött annyira « ae események vÁ: tása folytán, hogy többet nem meut ViimÁjúhos.
Pedig legalább, miot hitte — a kisasszony legsxerutetreméltóbb udvar-lója volt.
No ftti mrtfk-ill adni, hngy Vilma kisasszony is legtöbbre becdUke fit minden advarlói kötött.
Ezt a nagy vonzalmat pedig azaz áldott pénzecske tette meg, a melyet * nagyságos kisasésonytól Tivadar nem* ia sajnált.
* - •
Tivadar szülői attól az időtől fogva, oiidőn a menyasszonyi változtatás alkalmával össze perlekedtek, csak két hó mai /a pendítették meg ismét ezt a dolgot.
Ekkor mir nem került czivodáa elő, miauin a választás, a kiszemlélés mindegyikök kívánságának eléggé megfelelt.

HUSZADIK ÉVFOLYAM

ZALAI K ö H 0 N í

ÁPRILIS 17-én 1881.
pj g
szeg, 1881. ívi április hó 10-4n. Hódoló fíflldrŐl érkező levél lelbonUtik hívatalo-
gényeknél, kiknek helyzete nem engedi egy kereszt vagy etobor felállítását, egy vastábláoakát szúrnak a sirba, melyen u (ir száma van feljegyezve.
Beok sírján még ex sincs! De mégis . . . tudjátok mit tűitek e helyett e nsgy köitő sírjára? —
Egy tizennégy centimater széleB deszksdarabot, melynek hosszából csak hussonnégy centiméter láiszik kiasirból; ez Í« ho&stAban felUlrÖl lefelé kétfelé van repedve ..és BtólvállotL Fekete tiatávi.] ran ráírva a kfillő neve és sírjának szátu* ugy, miot itt következik : C. Beck.
834.
A törött deazkadarab tulaólapján pedig a sir régi száma:
796.
olvasható.
- Eszel hálálta meg a német nagy
ií öltőjét, hogy eltel dl; a rátán és ezerén
mennek e! előtte a ulin figyelemre a«m
méltatjuk a szerény sírt, mely magában
rejti a DíogeneaL YórzeU.sfivQnk e nagy
hálállanaág miatt, mely a németek saé-;
| gyenére válik. |
| Magyarok! ti leestek hivatva nagy
| ÉH tok számára, egy — habar szerény — \' ■irkfivet feli Uí tani ; ti fogjátok meg ma tárni art, bogy magyarok vagytok, és azt, bogy nagy azülöUetek emlékét a küllő Időn is meg tudjátok örökíteni.
Talán jobb igy ; Beok Károly azobra;
magyar pénzre vár, oem azorul a oéme
tekére, i
S a ezegény özvegy . . . igazin sze gény .. . ugy halljak, ÖzVegy anyjánál: , lakik ét kézimunka 41 Ul tengi át oly sa-1 nyaru életét.
f £ tárgyra különben rövid idő alatt
T isasatérendö n k.
Halk imát mondottunk a porladó
< lelett, Istent kérve, bogy ép oly könnyű
legyen felette, mint nmiíy cehét volt
neki az élet terhe ; s amint dalaival buz-
j ditott « szorult magyar haza javéra, ugy
most imájával esaközölje ki Istennek al-
I dását a magyarokra áa a magyarok mi-
eJőbbi jobbletére.
: Halála hire könyet sajtolt a magyar
ée német nemzet szeméből; m\'aga a költő
megénekeltetett. S méltán, mert szerette
basáját, hiss ennek Üdvéért énekelt! és
mi joggal mondhatjuk Eötvössel, bogy :
.Dalt érdemelt, mert költi ;
Könyet, mert szeretett 1" —
SZOMMER SÁNDOR
Helyi hlnfc.
— A nagyhéti ájutosságok
rpennkban a azokuU rendben és teljes áhítattal folytak le. — Az ajutoakodók ángy száma iátogatá mindkét templomot, mihez végre az idő U szépen kiderült; B igy kétszeres ürömmel üdvözöljük Hui-t"Ót-öa népit, miután meghozá a feltámw dásaal a rég óhajtott kikel-let. Boldog ünneplést!
— A nagy-kani*#al fürdő ré**-
vény.társulat ez évi rendes közgyűlését f. é. 6pr. 18-án reggeli 10 órakora keres-kedelmi 6 iparbank helyiségébea tartandja meg. A közgyűlés tárgyai íeendenuk : 1. Az igazgatóság jelentése a- vállalat álla
Vala pedig azon boldog hölgye&íke nagyságod Zanóti Bertalan nr kedves leánya.
A.gyóntatás szerepét Hiesensterimé nagysága válalta magára.
A jó mamák jobban értik uzt, mint a haragon papák. Gyakorlottabbak, ugyessebbek abban.
— Szólj fi«m — szólt Riesensuu-nné
boiiszas beszélgetés után Ti-udarhos —
gondolkodtál-e már a felől, a n-iről ily
korban lóví fiatul embernek mint le vagy
már szükséges? — kérdé Rieseusternné
ő nagysága iegnyájasb hangon.
— Oh anyám, ily képeelmek mi
ként is támadhatták volna, mikor . . .
mikor . . .
- Ugyan mit mondjon gondola, hogy fel ne süljön ?^
A tudományra, melyre sohasem jutott FŐ In a ideje még goodoíui is, most hirtelen eszébe jutott, jó lesz ezt hozni fel mentségül gondola. Rövidke szünet után folytatá:
— Mikor az a tudomány gyűjtés
annyira elfoglalt.
— Annál jobb kedves fiam.
— Hogyan anyám? kérdé kíván
csian Tivadar.
— Amit elmulasziál, azt szüleid
látod elvÓgeék. Itt as idő fiam, hogy liit-
vestárí után nézünk. Súvünk mélyéből
óhajtjuk, hogy boldog légy- találj az
életben örömet, élvezetet? Látom tgy
kiiaé megleptelek, hogy ily szokatlanul
szólok. Se baj. Mondd csak kedves fiam
beleegyeznél, ha Zanóti or kedves éa jo
leányát Melániát rendelné melléd a sors?
Kos édesem?

— Oh végbetotlenBl megelégedett
lennék. Szeretném \'ít, amint egy nőt
sserelni lehet I . . •
— Tehár mégis elulálluk szived
óhaját? \'
— El anyám el — ezólt elfogultan
Tivadar s forró csókokkal halmot* et
•■erelett anyja kesét. *

potártJl általában s a lefolyt év Oileti eredményéről. 2. A felügyelő bizottoág jtilentéM* ezzel kapcsolatban azelŐtérjesz-tett évi számadás feletti határozat. 3. A szavazatazedó1 bizotttig ée a kótgyülési jegyzőkönyv hitaiesitő 3 tagmegválaaz-tása. 4. A felügyelő bisottság ét az igat-gatdság körül a* alapszabályok értelmében kitépett következő tagok : Eperjeay Sándor elnök, Gutmann S H alelnök, Hertelendy BéU jegyző.Gulmson Vilmos, Honcz Antul, Plossser Igaácz és Weiss mayer Mór urak helyeit ajak választása ■nigy isméti megválasztása. 6. Az alap-szabályok 15. §ának módosítása iránti javaslat. A mérleg a a felügyelő bituttsá^i jelentés a társulati pénztáraoknál vagy a kereskedelmi iparbank helyiségében má tói fogva bármikor megrokíüih«tő. K*li Nagj-Kanizsáo, afürdőréazs-éoj" társulat igazgatóságautk 1881. évi ápril 2 áo tartott ü\'ésében. Az igazgatóság.
. — BeküideteU. Köseönet nyilvánítás. — Fogadja Vucskiu Jáooa or mély köszönetünk kifejezését UOD aagj-lelkttségeért, bogy a városi adóbÍTfe*al helyiségeinek fülesére 50 kilo tűzifát ajándékozni szíveskedett, valóban jó lé-teményt követett el rajtank, minthogy a hivatal helyiségei már napok óta dácsára a törd időjárásnak tütve nem lettek. — A vároai adóhivatal személyzete.
— Betöréses tolvaJlá.H történt
Fischel Ftiiüp kSnyvkurmkedesében,
mintegy 20 írtnyj kéupéaz toivajoita-
tott el.
— JjSgrá-dváros érdekében kö
vetkező jóakarata sorokat kaptunk: Te-
kintetes surkentfi ur! Becses lapja ha
sábjain értevültem, bogy Légrádvarosnak
a n.-kanizaaijárásbiróság ée. asulgsbiró-
ságboz lett csatol tatása mdr téaynyé vált,
itt most posítiv udatokk&l igacolya van
ezen városnak elBciget^heégbŐli kikelése
és haladása. Miután pedig e vároa csak
ugy éri el a teljes boldogságát, habogy
minden ügyea bajoa sorsát asoo közpon
ton, hova közigazgatásilag ét igazságszol-
gáitatástlag utalva vao, még at adó keze
léiét ís e helyül\', easkösölheü. — Igát,
hogy adójának nagyobb részét Kanizsán
Eteti, de ennek nem megvetendő restéi
még mindig Csargóu as ottani adóhiva
tálba fiieti, még pedig n Szuotháromság
pusztától, mely ép oly tnUjdona Liégrád-
nak, mint tiármeiy m\'j biriokn, nohi
bár ezi egyedül ca*ki« a Dráva illetve a
Mura folyam szakítja el » többi vároai
birtoklói ée Somogymegye THaj köuég
bálára mellé vau ékelje, Így az 50 es
égőkben készített kataszter folytán ezen
paszta, mely 1200 hold erdő és mintegy
1300 hold szúlőbirtok állományból áll, a
nálánál aokkal kisebb Tilaj köuéghus
csaloltatot! e mint ilyea mégis kizárólag
Légrád által admiaisztráltaték, mert «em
ai erdő, aem ped% a sxőlŐ birtokban
egyetlen somogyi embernen birtoka oinw,
axt egy csekély részben domborui, kottu
ni éc asent-máxiiii lakosok bírják; kik
tslházasodás vagy n-.áa oezlály folytán
birtokukba veuék, bírják és haszoálják.
Miután pedig most már az 1879. evi
(Örvénynek az erdők kezelésére vonat
kuzó résre tsinte végrehajtás alatt áll, éa
— öreendek, igen örvend ek, hogy
atir most ily megelégedettnek láthatlak,
oh jer keblemre.
Biedeuetérimé keblére eturilá Tivadart B homlok áru csókot nyomott
— Tehát holnapra lakúmat riude-
zDokrá melyre Z«oóliékat is meghívjuk.
Az eslólyen legalább alkalmad lesz köze
lebbről megismerkedni Melániával. Pápá
kedvesem, megyek atyádat értesíteni a
történtek felől.
Exzei sintve akar már az ajtoa kihaladni, de ekkor jutóit még valami az eszébe a mit Tivadarral is tudatni kell, exért gyorsan megállt s igy szólt hozta:
— JÓ hogy eszembe jutott, a tanár
arakat ne feled meghívni az estélyre.
— Nem, — nem felejtem el aayám.
— HaAd mulassanak körünkben.
Bizony illett volna már előbb is
mulatságokat adnunk, no de se baj, most lt az alkalom, tehát használjuk fel
Riesenaternné ő nagysága igen megelégedetten távozott.
Tivadar korán sem volt oly boldog, mint anyja előtt mutatá: legyen öröme — gondola.
As igaz Zanóü ur leánya Molánia szemet azúrt neki, de akkoriban Vilmával lévén jó ismeretségben, nem for-citott reá vajmi nagy figyelmet.
Gondolatokba merülve ült szobájában.
Kern lesz rósz — monda halkan, — ezen ojabbi ismeretség, legalább gyorsabban múlnak unalmas napjaim. Azután ha jól meggondolom a dolgot.bizony nem len már korán nő után is nézni, hiába, ha as ember elérte ezt a kort, a melyben vagyok, legjobban tenii, ha megháxá-sodik. Az igaz nmeikül is nyíltak volna örömeim, de utórégre is beleun az ember ezen kalandos éleibe. Legalább egy kis változás f>g beállani. Hiszen «áftíraol«t hatunk eleget.
.1:1;- \':; ■ = ■;

mivel Légrád farosuk as ^^ Gyurgyá\'ncii pWa birtok ín i, cn tes erdő területe van, hogy azért kapcao latosan mind az adónak Kamiiéin leendő fizetése, mind pedig az erdökezeles körül leendő lépések és törvényes intéskedés minden üssseütközéat kikerölőleg elintéz-tnssenek, szükséges és f=héilen kívánatos, hogy a Szentháromság puszta a hozzá iarto*6 begygyei egyetemben Légrádhoz csHtoíUtván, mint ilyen közigazgatásilag ugy mint lörvénykezésileg Kanizaáhoi csatoltassék és e tárgy ban \'szabadjon Zalamegye törvényhatósága* k figyel-töél kikérni és adandó alkalommal, midőn ez ügyben két elem terjeutetik elfl, azt beható tárgyalás és. si^ertM megoldás ulá bo\'csájiani. Tiszteletiéi Kováts János.
Bldleges mini jelentési
Alulírott tieBlelettei bátorkodom Zala-erszeg városa a. é. közönségének tudomására hotoi, hogy 80 tagból álló jól szervezett dráma, vígjáték, uépszínmü és operetté fiium társulatommal néhány Iiélig becaes körükben less szerencsém működni. Midőn magam ~ty vállalatra el-\' haiározám, tettem aat azon biztosremény-\'eii, hogy előadásaimmal Zala-Egurszeg árosa és vidékének m évelt min pártoló közönsége igényeit teljes mérvben kielégíthetem. E ozelból megtettem mindent arra nézve, hogy a legújabb, lugjobb és valódi bolb«cscsel bíró szinirodalmi termékekel hozhaaaam színre; —\' más rész> ről sem kíméltem semmi költségeta kor igényeinek megfelelő díszes kiállítások tekintetében sem, raig társulatom összes tagjainak ismert buzgalm* u kurekdeden összevágó előadásokra szolgál biztosítékul. Előadásaim sorotatát vasárnap f. hó 17-éfl jóiékonycxélu előadással a vidéki atinésn nyugdíj alap gyarapítására „Vereshajo* népttininuvel kezdem a ,Zö!dIa* vendéglő nagytermében. Ezt követik a leg ujabb, s a fővárosi síi a padokon is csak a a legközelebbi múltban szinre került mü vok; melyeknek sorából előlegesan is felhívom a t. ez. közönség kiváló figyel mél a sxinirodalom következő termékeire : Fabrícziue ur leánya. Váltó. A becsület szegénye. A oagyralátó.1 Szomszéd uram kakasa. Proletárok. Mukányi. Magyar fiuk Bosiniában. Pry Pai. Boccaccio Ti-tilla hadaagy, Cornevilli harangok. Tiez* urak. a zárdában. Pokol a háznál. A szép asszony kocsisa. Kapitány kiaaaszoayjtb. Ezen a vidéki színpadokon k«vésbé adatott legújabb színmüveken kivül — a Etinirodalmi régibb terméket sorából is előadásra kerülnek ama soha el nsm évülő őai belbecscsel bíró darabok, melyéit minden időben hathatós eszközei marad nak a közerkölcsiségéd közművelődésnek. Midín enkkel megkejdendfi működé s-mrŐt a o. é. kötöua9getértcaiiem,lfigyen szabad kifejezést adnom azon reményemnek, hogy Zula-Egt-Tszeg városinak .és vidékének lelkes közönsége ismert szin-pártolási készségét ösxinte buzgó törskré-
p flemlőí
g
j g
iümeg&slátogjitása által Ishát^vé toeodi rövid időre urna városbun, mely a vidéki közművelődésnek központja. ZJ*-Egar- 881 íi ili hó 104 Hdló
oieg. »ftl<j*dá*aÍm*L
l Ihá^é di
tisztelőjök Balog Alajos színigazgató.
Amint barátival ulálkozott, ag volt az első, hogy elmondja a tö^rténtekef.
— Barátim! — szólt TiváUari\': \'
— Nos? kérdewi Por.>s B«aÖ.
— Htlljuk ! szólt Lejtei hangosan.
— Már as arcBáról látszik* -bogy
valamivel meg akar bennünket lepni.
Majd meglássatok — monda Poros
Benő. .
— Talán megint kalandja volt? ta
lálgatá Lejtei.
, — No no, kétsaer se moinljuk.
—. Hobo, dehogy kaland 1 uólt mosolygó arczcsal.
— Tehát?
-Nos? ■■ ■\' ■•■■*■.
— No leleményes emberek utálja
tok ki rajta 1 \'
— Könny ü esl-\'r&ondani — szólt
Poros.
— C*ak ki nem szophatom av
ujjamból . . • -furcsa! monda Lejtei *
vállat vont.
— Akkor hát nem akarom, bogy
Összetörjétek rajta » fajfeleltet, mert meg
lehet, talán még lesz rajok gzükséjí —
elmondom.
-- Legokosabb ís lesz!
— Tehát barátim, — de el ne
oove**ótek magatokat — hittétek .volna
ezt: házasodom 1
Micsoda? szólt Lajtai s mereven
eiegeié rá szemeit,
— Házasodol? bahaha, — nevetett
jÓ irünn Poros.
— Ugyan oe bolondozzál! — ezóit
Lejiei.
— No Iám, bogy. rá akar bennün-
it szedni — folytatá vidoran Poros.
—. No persze Ullitá Lejtei.
Van is az eszemben
— Tehát valóban hixaaodol, szólj
Tivadar igasán?
— Egészen komoly szándékkal!
■ —- Csak nem ment el. az- Msed!
izólt gunyolódólag Poros. ■■ - -


r vlía
ellen. — Moaskaországban a párasatok közt több helyen kitört a lázongás. _ .A pestis Mezopotámiában erősen dühöng.— Az orosz czár, as ellene intézett fenyegetések elől, udvarával együtt, egyik vidéki kéjlakáb. menekült. —
a következő kiigazító söjtörí postblí
Irodalom.
JK TOTII aiktl m«gomlitstt ü Wajdita Jíi.ef kBoytker dlhí
^dí Üta
eí.)
— üj xénemüvék. Megjelent és bo-küldetett a szerkesztőséghez az Apolló aenemuíolyóirat folyó évi april havi füzete következő tartalommal.* 1. Dal szöveg nélkül L-iderer Kóberf.űl. 2. lianymed. ipegőpolka Eeinprecht Alajostól. 3. ÍIoJ lufiwnes győzelmes indulója Wachtel Aurél .Juáíth\' czimü dalművéből, zongorára négy kézro áürta a sterzí. 4.Sici-Henne, maatviny Schumann Róbert ,Ifluságí album- .ibol. — Ai Apolló elő-fiwtésiára egész évre 6 frt, félévre 3 frt. Az előfizetési péat a* Apolló kiadóbivata-fáho* (Budapest^ rár, V*rbőc*yutcza 11. esi menve küldendő be legczéls»erü ebben posUutalvány utján. A lap egész éves eÍ6fisetöT1cét nagy mfttneH ék tetet és négy víligbir&ze£kééféiék
sorok1 at kaptánk : A söjtörí postarabM-gyUkoaság valódi tényállása a következő: Pénz elindítva lett nem 35 frt, hanem 2l9firt24kr. Csomag nem 3 volt, ha* nem 6, de ezek kötul eg> sem volt 25 frtoe, haoam a legértékesebb is osak 10 frt értékű\' Az érintett értékes női fej kötő pláne, osak több késimunka tárgyakkal összecsomagolva, volt & frt értékű, és nem Zala, hanem Paszta Szt.-Lászlóról föladva. Végre a postakocsii dem 3, hanem 1 gyermeket hagyott maga után.
— Pákán apr. 11-én kir. posta,
bivatal lépett életbe. Kézbesítő kerület:
Csömödér, Dömeföld, Erdöhát, Hernyék,
Kányavár, Maróca, Ortaház, PAka,Pörde-
föld és Zebacek* községek, Kurja és Kis-
Kurja paszták.
— A csáktornyai kir. járásbíró
ságnál irnoki állásra pályásat nyittatott.
— A főtéren felállított panoráma
jól berendezett, vthosatut képeivel, ér
demes a megtekintésre. Az Ünnepekre
szórakozásul ajánljuk U közönségünknek.
gpt egy mumellékletet és két arcsképet kap nai, tíj előfizetőknek az eddigi -megja-lest Jü£ótek is megküldésnek, -r- Az Apolló régibb évfolyamaiból fenmaradt egyes számok potom ár 0 n kaphatók a lap kiadóhivata utján \\ ugyanU egy nyolos oldalra terjedő, több\' senemllvet tartalmazó szám 10 krért, egy tizenhat oldíiirn terjedő srám 20 krért bérmentve k&ldetik.
- (Ás 1881 törviüyék) íölötte pcacttkuí kiadáabim jelennek meg. dj eV Óta, Ttjt\'.ey Nándor és társa egy uj eszme ajariol adják ki azokat nyolczadVétben, az oldalak asélességének c«f\'k felét nyom-laívs^be, míg a másik felét üresen li^gy-ják, hagy ott kí ki jegyzeteket teheosen oiagSa&k. E jegj leuiélü k\'iadácbűi az 1. fÜk jelest meg aa 1— 11 törvényczikkit lÁ3k
■ \' —\'Ariteréi Zalamegyében — Zákál Gyula 6220 frtra b. iagL ínáju» 10. Leteujén. ^- Tuboly Jenő 1467 frtra b. ingt. qú,j .13. Söjlör. — ílakir Gergely 650 frtra b. ingt. apr. 21. Badacaon Tomajoo, — Bekő Boldizsár &70 frlra b. ingt. máj. 13. Sándurháxán — Vörös Katalin 680 frLra b. ingt.-máj. 13. Zala-Kgerssegen. — Andrastfk Sándor 609 frtra b. ingt. apr. 28. \'í>tenyón. — Palkó. István 777 frtra b.-mgt. máj. 12. Hagy-Kaaiztán. — Zernalstváa 676 frtra b. ín?U apr S0- Csörnyefiíldén. — Szar lay György 384 frlra b. ingt. máj. 20. Egyeden. - Héder Rozália 1060 frtra b. ingt. apr. 27. Csörnyefoldön.
— Hátai rövid hirek. —
A aomogyi 48 as párt.Uj Somogy" ctauü
lapot inditűa\'bg. — Somo»keŐy teljesen
felmöntelolt - Ó-Budán érdekes római
tirkövet találtak. — A nemzeti színhás-
ban 11 em Imz többe nyítány-ieiK. — A
föred fiumei távgyaloglás az idő kedvs*
* miatt elhai aszta tott. — Ifj. gr.
Vegyes iilrek.
— Papirlakodalom. Az amerikaiak lk ^l h^ £&
; £& év
nem ülégssesek mug"i«a
g g, g^
alán az ezOst, 50 évi házasság után pedig
Ukldlt üljék h
Bethlen János jogtudor meghalt Kc-los vároo. — KoaeuUi Lajos, Ihács- ba!fJt> ■ miatt, odahügyjaBaracconot. — Az ai-I földön még mindig válságos a hniyset az árvíz iníatt, — As ungvári kath. főgytn-nasiumból\'2 tanuló 6 írttal akart Ameri-
ax aranyUkoldalmat üljék meg,
kába utatéi. — Csanak kői#óg;,
l343 elfitt még német voit, aióta telfnssn
egmagyarosodutt. — A telephon Buda
á b kd kdé
g p
már restben megkeidetle QjükÖdé-
Fb B óf d
peste ó
sót. — Forgáfjb Béla grdf c Közép Afrikába
Lazít.-—
ac els£ év utáo megülik s csukor-.^két év utöo & papír-, Öt e> atánur fa-, tís év mán a vaa-, tizenöt év után a zink- és huoE év után a laesiiDg-laJcodaloittt, Egy kaliforniai hirlap-ro" a múltkor ülte meg papirlskodAlmáts a :1«ksio H veudégek
megye) állítólag egy telke* gazdának te-1 w:noann disziteií napiruipScák.at vieultek. hene olyan csodaborjut bo*ott a világra, { Az ajándékok V&zt, mikét \' u tríríupird melynek emberfnjú ■ egeszeu sxfiréÜBQ 1 kapóit, reDgeteg^ecJc kép,.kjöuy
felbőszül\' testét
nyaka volt. á gazda ez eseten
" fejet
éc, levágta
földbe eláata.
yŐ, kesztyű — és —"zaebkeodő — skatulya s máa üy\'pipírlárgy\'vBt.!; /"JJ
f rövid, hirek. —
Frankfurtban egy hi-:nft kiszabadult at ál-
1Hregletbőle—Aotwcrpeuben két metrói
k b^ókiáá Lbbé
g
tnegok* bA^óskapit l l
— Lembergbén
g ^py
magyar egylet alakult. — határán minden küldföldre scóió s
san. — Felső Albánia feUásadt a porta
— Hát igazán megvrllra magam
sem, jumdolhaiok mást felőled, Poros
\'baráfunk Helyesen sióit, — ajondi helyéé-
lőleg Lejtei.
— Magam is attól tartok, — tnosdá
Lejtei s ssintén jó itüen elmosolyogta
magát.
— Nem barátaim, ez ísmét má&l
szólt batározptta* Tivadar.
— Abál
— Tehát más?

— Kgészeo más! Vilma tökéletesen
etőlól talpig más nő volt, mint Melánia.
— Tehát Melánia?!
Oh Melánia! sóhajtott egy nagyot Lejtei s szivéhez emeié kezét.
— Igor ugy faivják ! Tsláo,nektek
fnresán hangzik e név?
— Barátom — szólt Poros Tivadar
hor — az ily ?sép nevfl hölgyeket imá
dom. Ez a regényes név jobban1 tetszik,
aagyobb. voDzalommal viseltetem, mint
4 Mari, — Terka, — Borcsa — navfiek
iránt. Ilyen szép nevot még a k»iandári-
— Gyomor szmiytdSknek.fontó4 — í-
Öchauuiann Gyuia gyógy szeré *a uraak
Stoc-kerauban. As hú\'Utat olBiíHLottgyo
monÓt tí^ib bélogon oly kiváló sikerrel ■
húztam alkalmazásba, hogy *\' polgárlár- \'\'
s»k és % nitígy ikötShaég; j«rára_ inisve,
jogosultnak órsctq magam azt, mint kü
lönös közéleti gyógyszert, mhid/p-gyotóor -
éa béUmratban éría^k kövélkesmé\'nyé-
ben sZfenvcrd^Aek, (.oviiba azoknak, kik »
savanya^s^nragok maradékának követ-
keztébén ebatsztési" bajbaö, u. gjbraor
gyeageaége- folytán étvágytalansÁgban,
gyömorbévben, valamint az alteat •istó- -
látásban, távolabbi aranyérben, vagy
gyöngeségi ál!apo^n,l8Íeg*Ők és gyér
mekeknél, iőt rósz hangulatban szenved*
aek, a logmelegebjaen, ajánl&ni. Kiváló
tisstelettel Dr. Granichstad.ten m.\'p.eme\'r.
vároa-pbiúkua, cs. k. első város- és ud
vari opera-színház orvoea, felsőbb rendek
lovagja. Béca, 1878. síept. 24. Kapható
mükéíiziió országot gyógyszerész urnái
Skb é ákb
g gygy
Stoake dalom
auban és as oastrák-magyar biro inden nevezetes gyógytárában. 75 k Uélll h
Egy dobos ára 75 kr. Utánvétellel, ha legkevesebb 2 doboz rendeltoíL meg.
Hivat-alos piaczl
, 1881. *pr. Vó.
^00 kiiopraDitiijáv&i ftamítYa. BUM 11——12— ROM 9— --1U.— 8^0—10.— Zab 6-60-.7—. Kuk«cicia
, BUTBOUJ* i—. . Boné 3S —
umbaa sem olvastam. J
szép név. éid
. L«ic*« —30—. B.b -.10-.— -
— Magam ís osztom nézeteidet
kollegái —wólt Lej ei.
— Ha meghásasodom barátim,nŐm-
nek c*ak is ily regényes nevű hölgyet
\'álasztok.
— No de mit csináUs, ba épen
Torkának hívják szived váiasstottját
— Hogy mit csinálok? . . . hát
egyszerűen Irénnek vagy Ilonának kernsz
telem el, punktum s meg vau az egész.
— fíasonlólag \'ennék, magam ia,
szólt Lijtei s megveregelé Poro» saéles
StlM. S-—.—•—. Saalma ■—.—l\'SO.
aUrhahas 48 ^.52. Jnhiai — •—. Scr-
^•hui 56\'—.—. Bsalcnna —.—86. Dismúnir
1—. -80, .T&ros&agvma ■—.—18. FofbaffTmii
—.-30. Cxuknr . •—.— r*3. Bon .—■ - 1 2 ■.
Paprilu 90.—. 6*appa« -—.—40.
1 Uterjevel azámüra.
Ü boi \'62— 4|i kr. Uj bor 20 - 28 kr
fa-. Kiadta:
FARKAS, piaczk
Saerkeszttíi
Most már csak azt kérdezem
szŐke~e vagy barna e, kérdé Poros.
— Jsgvik B(1in-
— No csak nem vörös?
— Tehát akkor fekete [ess —
monda gyorsan L*jtei.
45S8. A. hit lÖltfltnéaybS! keTejet hui-náltiatnnk.
4569. L*pnnl: túriéit pártolóinak éa r« mnnkatínainkoalc l>oldog Qnü«iiléifkct kívánónk!
-4590. A .Zalai Taoüfry* a n^yheti flpnopok miau Dbháor nap miÜT* kGldetik LZGI
4591. P. Söjtör. KBix8n«ltel vettük.
Peíe«í«erfc«*f8=\'"ÍIÍTeBPI LAJOS.

HUSZADIK

A ü

ZALAI KÖZLÖKY

. ÍSSJLSS lT^n 1S81.

filRDETESEK.
GYŰNYÖRŰ ROM KATH. IMAKŰNYVEK.
Van an«renc6éin jelcnteai, hi>Kv a koziÍBtt«letü Hrkc Kri«tóf viiios bi-réovi róm. k«lh. p-íbánus ea hirnjvee in«gynr író áiul fig/ölemmel aze keaiu-U harmadik és negjedik ki .dAet ért, ai iiilntoaságot tílfimozdiió, u kuth hiv^k BZÍVRI Ü-MTII«ÍIS, hAcurafé].; kiadéau: .MfPuyei Slunn\'.HWeri". tdvfl-ncis ö»-véuj »••, ttBim>* It-Ikl vmír1 ciimü ó« már tizeukrl ««■!■ példányon felül a katL hivuk leüzt elterjedt
RÖMER-BAD
)
(a, steleri A fflrrfóidény megnyitása f. ó. májú* I-ón
a teljen irÓÍ joggal Űrök f-rtin m-^vA^íroitmn.
Bnke Kriatóf plébános tir, L Ituth. hívek jobbltíl^én lel-keaen kaid A lelki ttja bölcsen boiáiá ezes im&könyvek azükeé-gmaé^éi, és rsek álul igy ekése ti a nyeivetrontó és hibás ima-könyvök kiLüfi«öbö!é«át előmozdítani.
iinaknajvek mcjgeli-néMÍik óla mindenütt BEI vesén fogadtattak ét eddig a VeHipréllii, |íé<»i r>a Ksombnlbrlyi pfp báák jóvnh«íj*.cát iítny.-n.\'-k. n ezákal ki-fejeaeat adUk, miaierint o ^p-ia kiáiliiott hibáiUn ínmkönj vok terje»slé»ét a kath. hívek közt SÍÍVCAOH látnák.
Ije* tn
Unj "katiolikojok haiwaáUtára, neta képpal S-rítü, filbírben, kSUe tokban figéas borben, tokban ét fiuotn aranyraetisíwel Egáts l-5r aranymetiié*- eaat £■ kereset é* dwátteiatfl .
Finomabban kéixtue
Selyem- Tagy bánonyk«té» J
bá*i éoekat tn tiiea»el ké«zitett kfinyvorsice, Ara GO kr.
ÜMT im«i*t, iru Tóth Miké Jé*aa társaság UK IV. kiadit, kípekkel ira ftive 18, kat*e aranyuyomM«al 28 kr.
WAJDITS JÓZSEF,
K -Kani.sin.
anetum fagolyók kupj á t ékr a
9, 9\'/,,
fn l._ 1.05, 1.10, 1,25, L35, 1 40," 1.50, 1.65, 1,75. 1.85, 2.10. 2.30 <lb>
Egy játszma kupók 2 - 5 frt. pakolás ,,Icsó, L-lkül-dés utánvétellel.
Fleischmann Izsák,
Budapesten
p
VIL KirolytSrat 17. Orezj-udrar.
\'""- | 290 l-l
♦♦♦♦♦♦ ♦♦!♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »♦!»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦ !♦♦♦♦
O F» T I K U Süt HELFY B Nagy-Kanizsán,
•jinlj-. du»Hrlalma r«Ulir£i T»tódi opiik»"lnec.Utoll jól íiímoioll «em-fiiegeibOlé) eslptetöiböl <övid A> gjensel4lókn»k, UJOnan f-ll«l»H ■ioni-kimilí és mimnook júlisvS .ngol amock <5» COBSerre üregeit, (nem ctí-réiondi el durr« <k«i»rlirByaltkil), «chrom»lilt»i tivoöret, ubori wövok, •linhaii liioövek, míkioíkopok., tole«kopok, raindeun«mü D«gyii<S tQkriik, üvegek, priimik, thermoaiéiorok, alkoholméterek, Biieirod barométerek, nr-vo»i thoriDométerek, bor , pálinka-, mmt- stb. »tb. mérik, vilUmoió B..pek Tillimhiritok, hiú .ürgönjök 3 évi jólilli„.l illitutn.k M.
W* S»emfi7eg9innt vevőimnek 3 napi pr^bira adom. *^(
MinieB e lukba vígé jayiliaók, njitiaok felvételnek ét a leegyore»bb.n
Í83 8-t eokotoltolnek.

joooooeoooooooooooooooí
„TISZA
BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG.
Biztosításokat elfogad
1. TÜZ, villámcsapás és robbanás kö-
. vetkeztében táraadható elemi károk
ellen, ugy ingó mint ingatlan tárgyakra nézve.
2. JÉG VERES okozta károkra min-
denuemü mezőgazdas. terményeknél
3. AZ EMBER ELETÉRE, ezen üz
letág minden módozata szerint a leg-
jutányosabb díjtételek mellett.

i
Mlí biztosító tirsuág natrj-kínízsii fó-Dgyn»8«ga tfl. BL\\ü KiKOLV-nál, a pMtahlvatal átelleosben.

At Eiterbiiy béresei hitbisományí jaíakboz tartói A Zalamegyíb Balaton bal pirtTÍdíkéD feW3
oiotoánonl uradalom,
rtoo-
Sgcn kvó.
mely beltelkok-, kertek- ét ssŐ-& filt«tTé.T«kb«n 75, ixlnlófCHe
1260, rétekbe 766, )s<elóUn S100, ordBtín k5i-l 2000 k«t. holda
talmw, ns 18a2-ilc év aOTsmbflr M51 16 irrt egénbeQ, vagy csopo
kiat huEODbírb« *d».ndí. A nSIÍn.t kedTelíi fi ereimére külS
iiOQ csoport tníltJÍ, mely a. B»d*con hfi(ry lefkitüünbb helyén f
*laS rendű (»jokkal kiültetett 21 kat holdis iiSlot, t-rjedduiei é>
lird ilkotiín l»k- ie piooeheljekk*! sigibui foglalja. BSvubb ftJ
ka.1 é* a. hirbovJia feititeUiTel, leTÜben *. borexegi j>«ak tiríou-i
•ágiunk kOipontl ig&igfttótáfft Kií-Wirtonb-n, sx^beli £rintk*c
Tanirky GynU herc»egi gudi*igi tuiiciat njytn ott íioifil A. j
k«í»ek bférkei*^ folyó é-ri JoUut l-ig kirinatot (2S0

A* Esterházy herczepi javak áá
t7tiá fitttik
keresve,^

kB«ftl melyikbe l flí
k »i ember? C* ragy ama hírdetíi nagjsága által\' tfioik f.»l üt-K válaiiti a legtöbb e*étben épen — a legroatxabbatI A*ki t ilyen c»al6dájt ■ a hiibt raló píaddadist •ikarBlni akarj*, ioak uaácaoljak, hoÍT Gt.tiich«k Károly a. kír. -gyetetni ^nyTámgtól Bécib«Q (UtráotAr 6.) hoauta meg migáoak a ,Be-gbxrát\' cximtt könyvecskét, mert abban a legjobb aknák blzo-fult gyógyaxerek tirgyilagoian é* kimeritíen Tannak innertetre, íj- hogy áladén b«t<>t telje* ajiiíalommal bírálhat éi & legjobbat Üaszthatja macának. 1 fentebbi, már 4&0 kiadátt ért köny-\'ónké ingyen éi béra«ntr« kaldetik meg a m«grend«tónek tehát 9m okot több költséget, mint S krajexárt a lerelexéti lapírt

AJANDOKOKÜ
Tökéletes brittania-ezflst evökészlet csak S forint
kivail • iflíi
Jótil-
C.iinon Linóban és oxidáló ré-Eokl)61 kitQm" tar;da»ág)l ezfhtilAz hasonló Kíinnel. rnúltó, hogy minden CzO«t6ii eyártnianynak eléba t-t«wék. 8 fitért kapható Marit eltörni brittel kéulet, . legtisstbb *s Iftfljobb feHttezfUtWI
láftaa^ a fehér színre uéxvi*. .
6 darab brUtestl»t asztali kél angol aczél pengive!
6 darab igasi angol brittt*Q»t yilla, a legfinomabb és le
(ebb fajból , ■\' \' \'
5 darab t-mör brittextUt evőkanál :♦;(■
12 darab finom . kávéskanál ;v V
I darab tömör „ tejmeró
1 darab in-hét . kítonó (*ju leieimeró
2 darab gyönyörű saloo a»itali gyortyatarto
3 darab leKSnomabb tojástmrtí
6 darab finom résett ajácdokdohoz
1 aiip bora- vagy ezukortartó
1 darab finom theaszQró 6_darab_ké zUmoly (krUiily)
"fii darab S74 3-
»■)*»,
Megrendelések ntáuvótellel va^y elS\'bbi p^Lij.kQldecnény oig a kítilet Uit. eíiJtöiöltetnnk e czii^en: Britt ezfltt gjámktir.
A
BÉCS, 11. Fel«5 l>m..«or V7. áo nem teuxenélr, ugy a W»zlst 10 nap meyrendeit tjrt»lom áivése\'o utac Tissta
Az ipar csodája.
•rült níkrm rgy nagy ariíol DSÓdtSnegiSI 480 000 ÍUCMt BTÍ
1 ■ífinotn:ibb valódi b\'i:t<;2üatból iij-srui. raolye: kji
rúszrkbea 60 riarabonkitit eladok.
i 7 frt 80 kr. iciiát a. mnnkabéni<-k »|;c feléért kap ható" alant eUorolt kiválóan igazi brit\'ezÜJit ovökéalft. rndy ) in frtba Verők C-« *. kéwiiet fehír szic a,eyt»rtá«át ÜletSleg 25 éri j,l(áltáí adatik.
6 briiteiüat aSKtaÜ k<S\' kítQnó angol acíáípengével
5 brittezü»t viiltf- s-jry darabból
G igazi angol hr:ttotü<t er5k:uitt!
G ]psrÖnomabb brittezn^t kávéskanál - ■
6 kitűnő brittexüit kíiSaáiutdy , ...
! i^er. finom 8Ó-, bora- és fogtigitii-> tartó
1 n^b\'-z "irittezflst lereimerő
1 t*iro^rbrittozÜBtt\'ljir\'Cr5kftíiál \' \'-\'.\'\' \'\'\' \'
6 aiieol brittczQBt jryermpk-kaQál ■■ J ■ • ■
■i «íép töm6r tűjáít^rtó ... \'".. ......
4 pompa* leRfiuomai\'b csnkonli-boi "
1 igi-ii jo tuira- vajty cznkonariii ■ \' • \'•-\'
1 It-gfinomabb fajta tli^ajzürö , .
2 l?cfinomabb alabastrom gy.-rtvatartii ék
3 6nom TX« a.iándékkíiile;
60 darah 27:* r.—10
Mindez elsorolt 80 darMi pomj-ás tárpy cak 7 frt 80 kr. ívUIÍJQOS Wivan%[rfi megri\'oilclnPtti irKltam IcfWo\'kczo KUAZI. í ~. o kés, 6 kanál, 6 viiu, ü káví\'*k»uá! Ar« :í frt RU kr.
A. L. G LJ L L ii
0V \'BÉCS, I, FMacimarkt Xr. 6. \'.
C. LANGER
VAS
m .A. rr T o INT I
1 á p s ó j a j Saosm«orhdl -
-láplugony jPranicnib.d-n&l.
Alkalmas pótlék SV* lápfOrdóknek "Wi KlöilHtási szer czél- « sofilrdőkböl.
Császárforrás-só (Sel purgativ).
S*ítküld«: Mattori és Társa Franzensbad.
Kapható minden gtftíffyszeriárban és fiU
MILHOFER JÓZSEF.
ékszerész Nagy Kanizsán,
Fo-atcz& a városház árel lentiben.
Oly bitor Tagy^k nagy álaizerrxktáromat Pieonel ajinlani,r\'ool
mirulen gyémánt-, arany- i ezQ.t tárRj Iiigj választékban jutínyo* áiín
kapbató. KaiŐBÖl tZ&p VálkSZUs ■
Gyémánt- a arany-gyűrűkben, meunya-aiotiyi ékszerekben ís ppáií: íjt-mánt s arany garaitnrák, niddalliók, kirékek, jpgyryQrük, további U próba* ezüstből ks.la.nak, «í6»»erek, gyertyatartók B »ok más 13 pribii
esOstbüivaló tárgyakban. EgyatUt Tan tierenríém jelenteni, togy ilW mktixt tartok a Bern-
dorfi gyárban kénült .Príma chinai ezOatbó)"-
12 darab evőkanál 15 írt, 12 darab fraoczia vili* 15 frt, 13 darab »«él Lé., W frt 50 kr., 12 darab acxél vilta 14 frt bO kr, 12 darab kivo* kulin 7 frt 75 kr., 1 darab lereameró ktxép i frt 60 kr., 1 d*r«l> tejme 5 uagy S£rl,tOTábbá gyertyatartók, emakordoboaok, ec^^t ■ olaj tart-k * suk mái tárgyak c-ak legjobb lEÍnÓiégA .PritBK Chinai esxfl«tbál !"
El*dá» uiriteu dyi\'i árakaeüorti
* id&ki m-iirT^Q(]eivack lölkiiBöeretcwicn QjFTl^ET\'^DOmabD ar-st^y \' ei**K vaey Prim* Chinaie»Qit íárnyakban ctzkösUitelnek utánTÓt mollett. S«in t<-taió tárgyakat ké»*egeMCn rcitokúrt kicidréleni, —Eddigi jó hírneve-mi-1 tovibbra U f.-iiUrtanilegfSbb igyeketötem niindsoki jc tiiinCsiég* tárgyakra jutányos árak mellett számíthat. ,
MILHOPKR JÓZSEF
2Si 3-3 Bkueréu N-Kulzail
f..ntrzi a vimsháía á\'ollCBében.
TÁRCSA fürdőhely
Vasmecvéb-in Szorabalhelj tiéli ée njuguli vnaalállomáatól c«ak 4 órni túri>\'»á^ban ax oBttrák-athjer-mugyar naiár-széiea. VasUrUtmu forri** nöi botegsé^-kbeD, ií.ütimö«HD a ouini szervek betegaágeibeD, idegbajokban, ügysítatc férfiak és nÓksél előforduló vérsaegénynégbeo aat. titünó és bebitonyult gyógy h»t Í»B*1 bír. L a kát és iavíay via megrendelések a fíirdS igaigatótighos intésoodfik. Fürdő orvos: Dr. THOMAS. — A* illatö ropir&t miadon kÖnyvkereakedéeben kapható.
mm- Az iTaOoAjns 33-én kezdődik. -98
2911-6 A gyógyfürdő igazgatósága.

■rovatott a kiadó taiajdoooe Wa3áita Jóxsef gyorasajtójin.EJÍtzattH irt
tgéu érr? S* j
fél ém -I
negyed érre ; <l!\'
HWDETESt*
* h&s4bos petitsorli&n 7, mijodizor 6 B mindtn tQTábbi BOrért^ö, kr. .
XYII.TTfcRnKN
■oronkénL 10 krvrt rétetnrk fel.
Kjncstlri illeték minden egyel hirde-
tésí-rt 30 kr. fizetendő.

április 21-én.

ik éyíolyam.
A lap mellem: részét illelö kr^lpmé-
nyek a szerkesztőhöz.
anyagi részit illetíi kúalpinéDytk
pedig s. kiadóból bírmentve
intézendÖk:
K A G Y - K AN I Z S A WlaislosUz.
Bírraentetien levelek csalt ismert munkatársaktól fogadtatnak el.

N»3y-KanizS4Táro3 helyhatóságának, .nagy-kanizsai Öok. tűzoltó-egylet", a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", , nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület\', a „üagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület1, a nagy-kanizsai tiszti önscgélyzO szövetkezet*, a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai trülválasztmánya\'1 s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiot kétszer, v asárjiap- s csütörtök a n megjelenő vegyes tartalmú lap.

A Balaton-g£&bál>oz&8
tárg) kbíiü-
(Foly Utia.)
£2 ilUlános elveket a fenforgó részletekre, Tcgyis az alapszerződés; egyes pontjaira alkalmazván, következő eredményre jutunk:
a) A viztukör szabályszerű magasságára nézvL érvényben mar&d 99-61 meier tengersziii fölötti magasság mint közép vízállás.
EUD pont felett már igen Bukat vitatkoztak, mikor oagy száraiság volt és a Balaton 99*18 me-terig leszállt, többségre jutott azon Téiemény. vagy jebban mondva: kierőszakolt magyarázat, meiy szerint az alapszerződésben kitett vízállás aUu a. lehetséges legkisebb vizaUist kell érteui • ezeu magyará-latot elfogadja a műszaki véleméuy szerzője is, ámbár mind az, a mit felőle megir, inkább a magyarázat tarthatlansága mellett bizonyít. Ez 411 a ÍL-- véleményben.
Mig egy oldalról az érdekeltek nagy része hivatkozva az alapegyez ségre, a Balatonnak 99*61 méter magasságú víztükrét a tó legalacsonyabb és oly vízállásnak kívánta tekinteni, melyen alól a tó tükrét bármily körülmények közt sem szabad lejebb szállítani, másrészről ezen, az alapszerződésből (tehát csakugyan szerüSöés?) merített* követelés ellenében a déli vaspálya és somogy-balatoni társulatok a Balaton érintett 99-61 méter magasságát szabványos és oly vizáilásuak kívánták tekinteni, meiy nem képezheti a további apadhatáS határát.
Hogy itt az érdekeltek nagy része igen rosszal hivatkozott az alapszerződésre, ellenben a somogyiaknak világos igazságuk volt, azt kftonyfi belátni, ha csak valaki oly-forma álláspontra nem helyezkedik, mint Shakespeare „ Velenczei kalmár* cziinü színdarabjában azon

birú, ki megítéli a szerződés értei \'. mében az egy font húst, de azoii feltétellel, hogyha egy fontnál csak egy szemerrel is több vagy kevesebb leone: felakasztatja Syliocfcot. Mert a legkisebb és legnagyobb vizet az alapszerződésben igen helytelen dolog lett volaa kialkudni, a mit bizonyít a később ez iránt hexett kor-mányi rendeletek kivihetetlensége is, ellenben a közép, vagyis .szabványos" v.Í7illast meglehetett határozni, azon természetszerű íeltétel magától értetődvén , hogy a mennyiben a 99-61 méter vízszint az utolsó centi mé térig pon tosan megtartani merő képtelenség, a víz lehet kisebb is, nagyobb is, de csak olyformán, hogyha már magííiól lejebb apad. akkor nem szabad még tovább is csapolni, ha pedig feljebb árad, akkor igenis kell leereszieni annyit, a mennyit csak lehet. M\'sg igazságosabb és világosabb nézetem steritít, ha a 99-61 méter vízállás oda ma-gyaráztatik, hogy minden eszközökkel oda kell törekedni, hogy a vízállások évi közép értéke legyen 9961, tehát a mennyiben a tavaszi áradás és az őszi apadás előre látható dolog : a tavaszi áradást nem szabad egészen lecsapolni, nehogy az apadás legyen túlságos, viszont ha ószszel nem állana be apadás, kell ezt leeresztés által eszkozMni, nehogy a következő tavaszi áradás tol menjen határán. I;^y igen tiszta é.telme van a vízállás meghf.tárűzásácak.
Az érdeklett felek azonban rosszul felfogott önérdekből és a beállott szárazság fölötti ijedelem határa aUtt elkezdtek czivódoi, az alig megkötött alapszerződés leglényegesebb és tegyük hozzá a fentebbi magyarázat alapján legvilágosabb pontja fölött és folyamodtak a m. kir. helytartó tanácshoz, hogy tí^gyen kÖzLflk igazságot. Ez 1866-ban a tervezetbe felvett vízállást csakngyan ugy állapította meg, hogy

mértéken alul a viz tükre le nem szállítható, ,minek szoros megtartására, valamint a különböző éráekek figyelembe vételével az ez irányban követendő kezelés ezabálvozására királyi biztos utján az érdekelteket kötelezte\'; ezek , a Sió csatorna táplálására és az elpárolgás által előálló apadás fedezésére a megállapított 99-61 vízálláson fölül 12 hü-velyknyi viztartalékot ajánlottat oly módon, hogy ez május elejéig fel-gyüjtessék.\'
, Ezen az ország legfubb kormány Széke által megrendelt s az érdekeltek nagy többsége által elfogadott s az alapegyezségben gyökerező határozat ellen egyedül a somogy-balatoni és tíéli vaspálya társulat tiltakozott, kijeleotvón, hogy a kis viz gyanánt megállapított vízállást rendeznek, tehát közép vízállásnak kívánja tekinteni."
Elismerem én itt, hogy mű-szaJn szempontból a 12 hüvelykjiyi tartalékviz felgyüjtése egészen jogosult és czélszerü kicántmánv, de ju giiag a mód, melyen az ügy eíintéz-tetett, az alapszerződés felforgatásá: képezte és éz ellen igen helyesen tiltakozott két érdekelt féi a többi akárhány ellentétesen érdekelt féllel szemben, mert szerződést szótöbbséggel magyarázni és változtatni ugyancsak aem szabadna. — É3 ngy latszik r. helytartó tanács figyelembe is vette a tiltakozást; hanem miután a azárazság egyre tartott és a panaszok a magyar tenger pusztulásáról szűnni nem akartak, az uj magyar közmunka és közlekedésügyi minísz terium 1867. aug. 26-án indíttatva érezte magát közbe lépni és a szőnyegen leví szabályozás körüli eljárást megállapítani.
Ezen megállapítás csak azt mondja ki, hogy irí) 61 vízálláson alói többé csapolni Dem szabsd, hogy pedig mégis a Siót táplálni lehessen és az apadás tulságig ne menjen, a


javasolt 12 hüvelyk viztartalék máj. l-ig felgyüjtendő „s ezen időn tui & Sió táplálására s az el párolgás födözésére használandó.* Ezzel még nincs mondva, hogy bármily szárazság esetén sem szabad a Balatonnal 99-61 metrren alól megapadni, hanem csak az van megállapítva, hogy ezen apadás a 12 hüvelyknyi tartalék erejéig mérséklendÓ; így igazi
A további szerződési pontokra áttérve:
b) A Balatonviz feleslegének
kártalan levezetése s ezzel kapcsola
tosan a Sió folyónak rendezése; -—
ugyszinte
c) Az alsó vidék ármentesitésé-
nek biztosítására s a Balaton kifo
lyásának szabályozására Siófokon
egy zsilip építése, nyilván oly pou- .
értelme szerint a rendelet műszaki-1tok, melyele sem szabályozási ezét,
lag és jogilag is helyes, mert csak azt akarja meggátolni, hogy a 99-61 metér oe legyen a lehet Ó legnagyobb.
hanem átmeneti intézkedés gyanánt lettek alkuba véve a szabályozás kezdetén azon időre, mely alatt az.,
?iz és a tó tükre ne szenvedjen j akkori áradást szabályozbatÓDak rs-folytoiKíis apadásban, banec h» ugy I ménylették.
értelmezzük a rendeletet, osint leg-i fia ezen két pent ismét óriáji
ujabban.a mftszaki vélemény szerzOje . j vitákra sdotc alkalmai é£ magyaraz-hogy a lehető legkisebb vú se apad-\'tátik aokfélekópeu, többek kGzf olyhasson az eredetileg meg&ilspitctt formán isT bogy & SiÓQaii soha sem
gp
szabad a partjai melletti érdekelt faieket áradással bántani, hanem a Balatonnak szabad, és ha ár viz fenyegeti az alsó vidéket a saját vizei Sáí
mértéken alól, ftilenben 12\'J tartalékviz helyett 36" tartalékot is szabad felgyüjteni; már afcteor szabadjon ismételnem a somogy-balstoni társulat tiltakozását!
által, na árad--a Kapós és Sájviz: akkor a Sió zsilipet el kell zárol,
szabályozza.
És aa eddigi konnáaybiztos urak elismerték ezen álolcoekodás érvényét és a műszaki vélemény szerzője ts elismerni látszik, midőn azt mondja; „Hegy a via mity mennyi-ségbt:: eresztessék, ez azon tényezóis-től tügg, melyek z szabályozásuál érdekelvék, valamint attól, hogy jogosult befoJvásnkat e, szabályozásnál minő mérrbem képesek érvényesíteni." — Tehát nem jogérvényes megállapodástól,■■ nem is a kormánybiztos belátásától fögg & viz leeresztés, hanem tényezőktől és befolyásoktól? tehát ismét szótö-bbség vagy talán protectió határoz egy rwerző-désí pont érvénye fölött? —
Mikor az alapszerződés megköttetett, nem hiszem, btfgy valaíi gondolta volna-, hogy az tttóbb ennyire
Tebít maradj-aok cs&k i. mei- j mi:itáu a2 a xsilip arra. yató, bx)gy lett az a) pontra cézve, hogy 9S\'öl*az a)so vidéket biEtosataa és koránt- " méter a középviz, oiy érteiembc-fi, sem arra; ^^ a Balaton kifolyását bogy egyrészt az év egyes napjain észlelt vízmagasságok Ös$Le&dva és a aa-pok számával osztva 99*61. átlagot adjanak, másrészt az éri legna-* gyobb és legkisebb viz is összeadva és felezre ugyanezen eredményt matassa ; vagy a, m^nrayiben e kétféle számitásmód eltérő eredményt adna, egyik nagyabb, másik kisebb legyen. nem pedig mindkettő nagyobb vagy kise\'ub & szerződésbe, vett 99\'6I-nél. Műszaki magyarázat mellett jogilag az a szerződés helyes értelme, melyet a fent leírt "A\'órminysz\'éki beavatkozások nem változtattak meg, sót megerösitettek.
Eismerem, hogy műszaki szempontból jobb volaa valamivé! nagyobb vizáílist tenoi a szerződésbe, ha az közmegegyezéssel lehetséges volna, de e fölött sJkndozrii még kora volna.TARCZA.
A kis RÓland.
(Mhifciid L )
Stiklik köti Berta, rejive ü
áí kiik
áoTtín p&nUzktxiik,
*Ci< aóUnd jitjtik olt kirtH :
ö nég cuk ÍJ módit.
BOli Kírolj hxlid, bityim te
Pompiz uerelmom néked bftg Ke Ufj bowmj r«ám.
Óh, Miion édei Mtveaem ! örríny nyelt téged\' el, C**i *"i£er«lmet hagyd n^e Uj bért M érdemel.
KÍM BéUnd, irífM. fjermekem 8u3íe«, bec»flJj c ne higyj, Kii ASlud jer himxr! nekem VigTuaöB büs te rífj.
Kif Ból*ná menj a. viroio-Kérj eoní, inni nsir; Ki U, - Idegen rsgj raíoa BÁ ég üdái var 1
Loraf terembe? iihomia Kiroly kirily muUt, Sxolgák fel- ái le naporin, Alig Isinek aUL
Ligj ének édes iogj* k.l, Sxívet dorCTbe hűt; De a h»itiny bug nem t*t BerU nn^ÍDyüon.
Ét ktt&s koldaxaereg körül
A ti^u udru-oa
Étel-
A n*gj tÖmegTa a kirily, N«i tárt ajtóin it: 8 egy gyermeket, ki j5 s SI6ül bU

CíodiUtos ruhije. rajt, Síicsi dirib-ilarsb : Terembe jönni tán óbajt, Ételt, itxlt, h& kap.
S belép i. ki* óítnd Ugoli, Úgy míntlia Tolnfc hoan ; Keiébe teli tilat fogotr, S eltOfiik jirt Qtoc
.Mit latok im? — aéx « királj- -Sijitoi egy sí akii" De erre csáJ taj irjl szili. Nem siói se ei, se mis.
Alig tel&lc kérés idí,
Kis EíiiMid metjeloii; Király elöl — tieU* jfi, — Army kehelyt veaiea.
.Marén ficská! hej, hej, megállj!1
Eivtl ni % iwig,
lg; tíó\\ feléje a kiriiy :
S Rálud reá pilUiit.
Sötíton aéx, de majd mo»oly — Derűben * nemek: „Ugy Upsi o helyre, mint a hcl HÜÍ füd iotenck.
Mikánt aJmüdat, roited
A tálat inceu eh
S x mint » katb.il ogy ■ ered
Éí tűrni borommal el."
.Merít & pornó kut &Utt T*láÍ almát *. fin; lsei T&d óa hal uiyim&t é li-
„Valábaa oly BO«I« *** A mint te mondod itt;
S ísimoí
Mos<-a«í ■ ti hordja étkeit? Vcn-e pohárnoka ?• ,E jobb kéx hordja ítk«it, i bal pohárnok*.\'

.Mocd meg kik a hü Tirrw .SrQneílen e i«emek.-VicuaJt-e «ti ad c.*Jnok«k ,Ott ón Cnekelek.-
.Val.\'.ban derék stolga, hát Húrt fnresa. uri-n5d ; ftíoad ily «sÍTártácystin rul Neked rajjoo ki siiSu?\'
,i virut kdlsf. íiílein Vovém oéjp" gyermeken, S adóul e-négy-féle \'isin* Rnait hotik a»kem."
lgy,
KoláttS-kiríiyon bár % bt.Í Legjobb iiolgija un; Kinek lakisul cyiü Ki ott él buldog*n.
i ioQet
II v
I
Tőiére 10 aetsiü, hát: Yereíd ei ar&k, a hölgyekéi! Hoaiáiok el magái !
Kis BóUnd megy t a serleget £!<5l viszi keié, Három httlgy « kiket vutet, S hixotc lovag vele.
Alig teiétc kevés ÍGC, Mág várna a király : D<- a köTcU^e ime jő, A liöigy clőtto áll.
Kirilyi ajkon kél «. »ió : .Egekl jól lát íiewem? . ÖETéromet gyibutam, ih Meg iü e cyilt t«lyen.
Kgek l balrinyan niot fialoU, T«*tvér;em B«rú e«, I ,
Distcsarookomba kolduibot, S e Kürke, icska mex !"
NemAn a megtört nőalak, Előtte térdre hu\'.I i Megojui ax mirá htr&g, A sxem T*d lángm gyűl.

Siemét lesütve térdel ott, Ajkán egy wí <c kél ; De Kaland, ő nem hallgatott: üiivCrii, 5 nem fél.
Vad hangon a király beszólt: „Ter.vér, legyen uekod Bocsátva, e jó gyermekéit, Feledem vétkeiét lM
örömmel \'t(t\\ a jö nölC: .KedTM rokon legyen l Pi»e««e Tiaata űiksd 5, Ei« Eóland gyennekem.
Eívfen kiriiyaboi, legyen Csodált nagy hői*l*k, Vegyen a sjontwé-d népeken, Üok iiiüt Ulőik
Siabad kei»e! érje o! Kirílyok anUlit, Veione fényre, tidrre foi, A ió hajtő búit.
HALASSY BÉLA
Fel í s, le Is.
Eredeti ragény.
"rU: a2TUl£á.^8 XtaJOB (Folyutia.)
— Eltaláltad. Fok»t« b« na, mint
holló.
— Hit üzemei milyenek V kérdd
Poros.
— Síintéfl feketék én igen keare*ek.
Oh barátom, imádom % fekete
szemű hölgyektst! Dto boldog-leboUti! ?
— Ugyan mar miért lenne alj o»-
gyori boldog? köxW vtAé Lejtoi.
— Mikor oly.imádandó hfligyecak*
az r. iléliníij*, — axolt Porow, a ki igen
farcein vette barátja *s«T«it.\'
— Hm . .\' . hit c«»k egj imid*ndó
lein; van a vifÁgota ? Nagy»*»ier&, hitte□
Vm wár meg "«kii l Bisony ba Tiradfti-\'

nuk volnék,DQm tií"aso3a4in meg egyha mar. Nem többet ér es « Ttgálat\' Nem jobban malik el így egyik \'napánk a mink 4Un. Ki tadja m*u-&íJ>-idd-« les*. Ha neked volnék, bisony MID siettetném a. dolgot oly oagyfla, as iljtAépétí elkövetni rí ér u «tnber kiaóbbis. Táján asért nietsi oiy aagyon, bogy Vilmának megmutasd, bogy nemcsak át lehet u«-retni. Bixoay aeért nem érdeme*. Ha Vilma oinca, m*jd leaz mi* helyette. Állandó frigyre lépni aem sx&ksóge* aaért. TÍ7ad^rra Lejtsi asavii némileg hatottak, akt minden áron arra. tőreke-dat^ hogy labaszélje * hásaéeigról, — tudTin ut, hogy igy ]ó helysetÖk i« bu-csut vesz lilQk.
— No majd megíitom, hkeen még
— jóformán semmi sem -történt eddig —
BEÓit kissé lehangoiUn Tivadar.
— Azatio mikor lett volaa mar
a mennyegxŐ, — kérdésé Poros.
— Hobó amica, sem agy megy u
még, a hogy te gondolod, Hiasen ennyire
még nem vagyunk, monda TívadaV.
— Roméoylem asonban, ha majd
U lese, akkorra o*ak megbirart beonün-
ket&, — KOÍÍ Poro* a botjávai ide-oda
hadonáasott, . -
— Hat hogy ne, de axért még, ne
epiU&ak elir« teregob« varat. Holnap
azonban, ha ugy akarjátok bocsiak st-
jöhattek ai wlélyre. :
— Mioaoda <*teUyre? — kérdésé
Porw.
Ssüleim rendexaek egy kis
estélyt, a atelyra, mÍAtaayam monda,
ütekst ia inegbiv)alak. . ;.
— Persze ídt M^lisiid H eljönne.
— rígea legalibb nwghívjAk. Ugy
uneo«kkor l kj

HUSZADIK ÉVFOLYAM

Z A LA I

APBIUS 21-án■■■l$8St/ V
el lesz torzítva, értelme akkor rilí-. gos volt, azon nagy viz miatt, mely akkor a iecsapolás tárgyit képezte kiköttetett, hogy az alsó vidék kara nélkül óvatosan eresztesséb le és ezen czélra épüljön egy zsilip; de mai nap ikárki, ha elolvassa a frar tebbi 2 pontot, legalább is kétértelműnek találja. Szerencsére van további bizonyíték a 2 pont értelme iránt a véleményben.
HBNCZ ANTAL.
ivetkezik.)
Hasvét útin.
Mily szép és magasztos tény az urnafc házában ienni, hoi a vetí iiikért a népek ezrei buzgólkodá: mellett adnak Istennek hálát, —
A templom egyfor-hiviket kebsiébe
összegyülekezve, mán fogadja a mert a. vallás nem ismer rangot, nem osztályozza a népet, mert hiszen imájában mindenki csak Istenét dicsőíti, s az Isten előtt az emberek közül különbség nem létezik ; a méltóságuk parányiságukat ismerik föl, a szegények pedig többnek erezik magákat itt, látván éa tapasztalván,
menőket, sőt bozgóságakat emeli, éa leikökben örTenáenek, látva mily sok azoknak száma, kik ott egy közös czélből összesereglenek; de midőn az így összejövök kénytelenek a templom közepén az isteni tisztelet végeztéig állani akkor, midőn a bezárva levő padsorok flres^k, - mert a kiváltságoltak még hm vét első napján sem foglalják el ott helyeiket, — s imára hajtó térdeiket ■ hideg kőre kénytelennek leereszteni akkor egy Snkénytelen kérdés merd f.el az áhítat közepette is az emberi elmében s mintegy megütközve teszi föl a kérdést: vájjon mi czélból .készültek azon bezárva levő, de üres padsorok? talán azért, hogy a fagyüjtemény elfoglalja a különben is kisded templomnak bensejét s kiszorítsa az imádkozókat: avagy talán azért, hogy lerontva az emberi hatalom és befolyás azon közösségét s egyenlőségét, mely a vallásban őket egyesíti ?!
Választ egyikre sem adok; de nem hallgathatom el, hogy húsvét első napján a helybeli felső kis templomban a 11 órai isteni tiazteleten oly szép számú közönség s ezek között a nők túlnyomó mennyiségben
hogy azok is, kik vül köszöntéseiket
jelenvén
meg.
különben kisded
templom alig volt elég azok befog* dáaára, a kénytelenek voltak, a kövezeten állani akkor, midin pár pad ajtóval eliárva sokak megbotrinkoi-tatására egészen üresen állott-Kihez vagy kikhez tartozik ezen nem helyes állapot eltávolítása, reám néive közömbös dolog, bátor vagyok azon meggyőződésemnek adni kifejezést, hogy e város intelligens kSjön-sége előtt felszólamlásom visszatetszést nem raül, sít talán azok, kik az említett napon kénytelenek voltak állva hallgatni végig az isteni tisxfí-letet, - Téleményskkel észrevételemhez fognak járulni.
Igen kívánatos lenne azoasfin, ha ezen, — talán üem jogosulatlan étaevéteK aiok, kik arra befolyással bírnak, vagy ez ügyben talán intéző egyének becses figyelmükre méltatnák s e város templomba járó korín-ségének érdekében mielőbb intézkednének. -
Dr. FÁBNEE LÁSZLÓ.
templomon ki-foga dják — illően, itt velők együtt s egyenlően borulnak porba a mindenható imá-dásában. — Felismeri üyeokor magát a szegényebb is, átlátja, hogy közte és sok más között a különbség csnpán a társadalmi téren áll elóf de Istennek agy ők, mint a büszke aristokraták is egyenlő gyermekei.
A uhjlloxera ügy.
A földtniveiép-, ipar- és kereskede-em&gyi minisztérium az orszíg OMZes LOrvenjhslóssgiW 3837/881. ssim alatt ioiézetl leiratában az ország .égési lerGle-\'én létezd és szolőrel beülteted területeket « pujlloxera elleni óvintézkedések lekintetébol keruUUcre osst&ndfet hoata kilátásba.
Ebből folyólag Zalamegye állaadó phylloxera bisotuága a f. évi márcaios
Évetkel ezelőtt, sőt évtizedekkel igen sok helyen volt szokásban, hogy a gazdagabbak magukat még a templomban is elkülöníteni szerették, s némely templomban egyes ülőhelyeket, olykor egész padsorokat tartottak magáknak fon s ezeket az agynevezett egyhózfi rendesen elzárva tartotta, egyedül a jogosultak foglalhatták azokat eL — Talán helyén volt az azon idolén s az"k réazére, .kik kegyúri jótéteményekben részel tették a templomokat vagy ások felszentelt szolgáit; azonban ezen jogosultság is annyira terjedhetett csak, hogy saját költségen a templom valamely külön helyén készítessen magának vagy családjának a jótéteményes nr ülőhelyet, s azt saját költségen tartsa is fön, azonban a nép számára szentelt padsorokban ily elzárt helyek igen nagy feltűnést okoznak 8 meg kell vallani, hogy ez talán visszaélésnek is lenne mondható.
\' iíeia ütődik meg az ájtatosko-dók gyülekezete, ha az urnák háza szűk befogadni az oda imádkozni
Bövid idő maira ott hagyták a \'endéglőt s a találkozást a holnapi es-télyre határozták el.
«
Az eitély kMelgett.
A meghívottak mir^air iaasacs-
kin jöttei.
Mindenki diazbeo, pompibaa ékeskedett. A terem egyik részébea Tivadart és bariult piüsnthalJRk sneg. Egyik job b«s volt kicsipve, mint á misfk. A fod riss működésének nyoma mindegyikén meglátszott.
Tivadarnak szépen eh-endeze\'t haja Lejteinek kikent, fent bajasm, Porosnak leborotvált álla, mindarra mint a borbély ügyességére mutattak.
— No barátim, — ssélt Poros,
a csendet megzavar*, tiíaly köstftk g darab ideig elvolt terjedve, miután raÍDd-egyikök inkább nézéMel, mint b^siéjgo-téasel óhajtóit fbglat&otni.
— Csitt 1 cteadesen, — vágott bi
toto bbíb. Tivsdar, as teitdkejMtsk
meg illaatoknSl. lélek, bogy vaiaki meg-
Ulilja ballasi besstUgatéstnket t igy baj
történhetnék. As előrelátás mindig
bewal
— Még most szólhatunk — szélt
halksibbaa Poros, — senki sem figyel be
tsel jelesünkre.

— Lehet, lenét szólni, csak cagn
atsea.
— No barátim, keadé ojra Poroc
— krriaosi vagyok ezea estédre.

— Uryaji miért, kérdésé Lejtei.
— Hit csak aaért. bogy mily ered-
méaye le«z reánk néxve ?
— Beánk oéave? kérdésé iámét
Lejtei t kivinoaian raggeszté szemek
Porotra.
* ■ ■ \' — Azután.
— Ásatás szépen ti ú eljöttök,
,.v HagysB jönnénk *1 mi. Mi ! »k»j szeretünk malátái. Kirakni é* berugai. Hiszen mkjdiezunk pajta*, monda Lejtői,
— Világot! iszunk Ut,
— No oaak óvatosan, Múljátok,
hogy nemcsak BÚ .flSxOak együtt, osak
lassan pajtások.
— Ugy van: \\*m»fí Haladj tovább
érsz, monda víg kwiily.ye. Lejtei.
— Hiszen, lesatöba kedves K*
in jelen, azokkal ti i* elmulathattok.
— No épen as nem lest rósz, —
szólt Lejtei olyan hangon, mint elíbb
— \' Most mftg barátim, hogy agy
kis jobb kedvünk legyen, nézetik meg
mnlató helyeinket.
— Magam wm bánom, ez már
okosan van. £z igeo, étért dicaérero aa
eszed. \'
— 1\'ehit menjünk először U Broi
dek nr vendégiójéba. agyas ott vaa-*
még Tercsi a csinos pinozéroŐ.
— Otak no bie Sitke, akkor
égésien kibékttíöék szépségével Ha m*>
nem » fekete, de legalább barna. No de
tízért meg kell neki adui, hogy igy ír
eléggé csinos.
— Kenuoktra elérték Brosdok ai
vendéglőjét.
De mennyire meglepte őket as feogy Bnjzdek arat sehol sem láthatták s ^a.z e^áaT. helyiség bereodezése száutétt egészen máaWnt volt, mist sselőn. A tulajdoni* hosaca. nyulánk, keeskena-káiu férfi Tóit, épen ellentéte as ör*g kspezöa Brosdeit urnák.
Tortáit Mm láthatták tettől tea pénztárnál egy terjedelméé *MBO«J olt bele pr&el&áve wi ülésbe.

18-áe\'Keszthelyen tartott Unáoskosmá-nyi ülésében Zalamegye területet a köz-igazgatási jÍrások sseriot több kisebb területekre osztotta, mely eljárás folytáo a tspolozai járás 3, keszthelyi 2. sümeghi 1, sala-e^erszegi 2, pftcsai 2, letanyei 1, lendvai !, aovai 1. kanizsai 2, együtt 17 kerületre osxtatváa, mindegyik kerületre egy-egy phylloxera-biztos hozatván j»-vttlatfea, kikhez as elfogadás tárgyábani megkeresés Zalamegye alispánja által 4032/881. ssám alatt már le is küldetett. Míatán pedig ezen biitoíoknak kö-telossógehe* tartozik, bogy a hivatkozott miniMteri körirat 2-ik pontjában megszabott öe a községek hatóságai által fogasa toaitandÓ eljárások mikénti fogaaatosüá sara felügyelsi, a netáni malaszlások uoDnal pótlását a járás. Bzolgsbiróoak közvetítése mellett foganatba tétetni num lesz falealegos, h» » biítonekui kijeleltük névsorát azok teendőt kÖrvoualoaá-ával olvasó közönségünkkel tudatjak. A bi* osok feladata.
a) a szülök felUlrizagálaU
b) ba a phylloxera jelenlétéi felfe-
ík, rögtíini jelentés tétel 1) »« slispán-
beí, 2) a járási ttsnlgabirohos, 3) a minis-leriamhoz.
e) az elrendelt intézkedések elzáro-lás, szénkéoegxés sat. végrehajtása.
d) phylloxera bizottságok alakítása mindazon kézségekben, melyek több min* 300 Oatasztrális hold zzőlővel bírnak, vagy ha kevesebb is, de ba eziránt hajlandóság mutatkozik étérielmosibb egyé-aek találkososk.
Igen természetei, hogy Iohfct6leg «gj már a pfayl\'oxera áltaí lepett terüle-t*o a járási biztosok a phylloxera feiis-mwé»e és a további teeadÖk betaaitása tárgyában kelWleg beokutasdék <e«x£flk. . Hogy Zalamegye tarQletérAI kik •remélteitek ki ezen tiszteletbeli állások betöltésére, a következőkben toroljak eló1: Upolcsai ■ I-iÖ kerülőire Birt Dániel, II. kerületre Crigácy Karoly, III. kerületre Csigo Pál. — Kesttbelyijárisl keröletre Vérteasy Iváa, II. kerttieire Boíyay Máté. — Sümagbire O«zlerhub>r Péter.
— Zala-egorss«gire I Koziry Aurél, II.
Eaoó Alsjos. — Pacaai I. Nankovie* VH-
mo$, II. Dervsrí«s Irars. — Nagy kani
wai L, Albaniob József, II. Koviita Jánoa.
— Le:euy«ire Hra«ka Nándor. — Leód
vaira Horváth Lá*tM. — No»*ira Kap
rits Iasre. — Csáktornyai LZígler Lajos,
I Bt*. Kactioviu Konatnnlío ur*lt*t
Hüg? ez«n térfiak « ktjateiést elfo-g»djái;-ot « tárgyban nyiUtkotit tételre kareateiiek meg, ra oly Dek megtíW-téatéval leas csatc a további szerve»é« foganatba véve.
Bírht »z ég megyénk siíIötennelŐ vidékét a poitstitö pnviluxera rorartól otegóvoá ét a biztosok ttg-ködéaér#azttk-ség; aobaite lecoe, mer. megvallva Asain-tén, aa aoogy is saj\'^ott szAl&gazdáiuk össze* reménye e fenyegető rovar felléptével egyszerre töokra tétetnék.
soproni kereskedelmi a iparkamara k5ré»öl.
3t*j«ror*«igi Gleicheoberg gyö
hely területén a gyigyidéoy Urtwn,
&aH májas l-t61 kesdve október kö»«-
kló kkd6 kl
iQ.ssteríam
ontrik a. kír. kereckedelm
— Igen rétink néavo, —
l P
métlé
haliro»ott
— Ugyan miért ?
— Hátha, — no de ki ne nevesse
bel a bot lünk valakibe ugy — amogy
— Nem ó> as valami sokat I
— Nono anúee!
— Talán nem ú kellene egy jó
iaasszoayka? Tudod-e est a köx-
Doadást: azeeneé % világi
— Ha már agy lentié a komédia,
a péadért osak elvenném nó\\i Lejtei.
— De nem gondolkodnak sokáig
t Poros —hanem testestül lelkfttüJ
fel ajánlanám magamat, és ö viszont.
— AssiáB komoly szándékkal,
kérdezé Lejtei.
— No ext épen egéesen határozót
& nem merem mondani, de talán hun a
rább agy leone, mint nem. Híiten hí líikjöcm lenne agy ross tréfa.Atyám agy is elege: zaklatott, hogy miért nem házasodom, bizony osép meglepetést lennek réasérs, ha azzal álloék nrmiukir «14, hogy a mi után már aanyira vágyó dott, most magiéul
— Etajta barátim, csak rajta szemesé
a világ, ssdlt Tivadar.
\' _ Távozol? kérdezek mindketfeo, midos Tivadar távozni készült.
— IgsB. Ö Jftn.
— Talác Melánia?
— Igen.
Eppe* akkor lépett ba Siesensterané ó na^yszasfca Z&nötioévsl és fidUásiávalj Tivadar efajök twtet:.
— Melánia éssrevevéa, bogy TÍVE
dar felöjök koseleg, sseménnesen IMÜU

által betiltatott, mi ezennel köxhtrré te
i. S-ftNKi, 1881. »p»". I2-ó» Á keras
öimi ám iparkamara. ; ..-
■Sir ""-^
A orsságt R borászati kormánybn toa ur gyakran kap a külföldről megkereséseket nagyobb mérvű borüzleteknek közvetítéséért.
A kormánybiztos urnák as üslet közvetítés feladata nem lévén és azt hatáskörében nem teljesíthetvén, a bozsája io tézett megkere*e*>-ktiek legalább oly módon kívánna megfelelni, bogy as illetőket megbíttható.borilgynökökbö\'z ataaithassa.
Felbívatnak tehát mindazok, kik ily-szerü ügyködéssel foglalkoznak, miaze nDt magukat ax aiulirt kereskedelmi és iparkamaránál bejelenteni és egyszersmind vele tudatni szíveskedj ének, hogy >tleg az általuk kö\'.endő üslet értékének megfelelő és ann«k arányában megszabott mily szásalék provigiot igényelnének egy. egy Ügyi«t telj s és végleges lebonyolilá ■ára terjedő működésükért.
Sopron, 1881. april 12-én. A kererlcedelmi és iparkamara.
Helyi hjr«k.
— OyáJtmhir. P-llini Inkey Jósset
és fia Iit7án, ugy en&ek neje Eötvös Jo-
ta bárónő a magák, agy Inkey Iphi-getiÍH, lukey Zsigmood és neje Batthyányi Antónia giófnő, etek gyermekei Béla, Antst, Gabriella, férjeíett Kendeffy Ar-pád DÓ éa Lássló bővében is bánatos sziv-■1 jelentik felejthetetlen öeacsük. bátyja nagybátyjnknalc Pallini Inkey L*jos oak, f. bő 17-én d. u. 1 órakor életetek 68 ik évében ssélbudés okotU gyászos kimaltát. A boldogaltnsk hűlt tetemei f bó 20 án d. a. 10 órakor fognak Iharosban a családi sírboltban őrök nyugalomra eltakarittatní. Az engesztelő szent roíse-.Idosat p^dig at ihároci plébánia tempómban fulyó lió 26-án fog a mindenható-o>k bemutatutoi. Ibáma-Berény, 1881. áprilio I7-én. Béke hMmrairal
— öngyiíko**áQÍ mánd^k biu
ilt meg * napokban a Kasmcsv-mcíÁbun.
gy cooduo\'ear réssegsége míalt atylgi-
táoól elbocsájtatváa, eftlettí bánatában
kásán az ajtó sarkára akasktotn ma
gát; fia véletlen a szobába mén vén. a
tarokvasról leesett és «ikwüU még éleire boiai. Sulyo* betegen fekszik.
— J>r TApp Vilmos keszthelyi
in^ igazgató, szeDVfdélyea B tudomA-oyos régiségbuvár t. hó 19-én Badapes-ÍRD az ipsros körben, felolvasást tartott ,A keszthelyi avar oirmezŐról\', mely állommal válogatott avar ék*zergyüjte tnényt mataiott be.
— A nalamegyet gazdasági
egye«t»!flt állal ZaU-Egerasegen í. Á. máj. 1. 2. 3. oapfán rendesendő mezőgazdasági kiállításra nagyban folyuak az előkészületek; » rendező bizottság mindent elkö vet, hogy s kiállítás a tehető legjobban sikerüljön. Eddig a legújabb sierkezet\'i gépek közöl bejoleoteictt - 21 mozdító cséplőgép járgányoyal együit. 3 áüaud/i caéplőgép. 13 kézi ca-\'piŐgép. 6 gaboaá tisztító. 11 kook-ílytisitító. 10 veLŐ^ép. 20 eke. 4 lóheretisztitő. 9 borsajtó. 14 :ecekavágó. 5 répitvágá. 3 tríear. 22 tstitó rosta. 4 moruolögép. 1 •séaagyíij\'ó,
2 fecskendő. 1 «merikw nyerges fűrész. 5
boron-. 1 mángoló. 4 kut. ■ 3 henger én
igen sokféle apróbb gazdasági és minden
nemű kéamüsetiiez Maksége* eszkÖsdk ;
pompás lakatosmil stb. A szállítás már
megkezdődött. Horváth és társaPrágábol
4 drb cséplőgépet, 1 drb lóheretisst.iót,
3 szecskavágót, 13 drb tisztító rostát, 1
a\'gyalolót azálliiott melyek kiállítása oly
»sép, hogy BBÍVttsen gyönyörködik beonök
a szemlélő. £ 22 drbból 4116 szállítmány
4200 klg. talylyal bír. A kitüntetett gé
pek kösől a gazdaaági egyesület 1500 tn
erejéig fog vásárolni azon ezélbol, bogy
azokat előnyös feltételek melled egyes
községek résxére tSrieastés raolic\'.l. áten-
gedheue. Kívánatos tehát, hogy a köze
gek minél nagyobb számmal képviseltes
sék magukat,részt vegyenek aversenyea,
kíálHiason.
— KGtMőnet nyitvánÜA*. Su
meg város "lÓijáróaága hálás őszinte ban gulatának vagyok bálor kiiejezéat adni. amidón tek. Barcsa Kristóf ar •ümeghi földbirtokosnak több emberbarát! tette kö\'ül »toa szép téayél botom e becses lapok tisztelt olvasói előtt nyilTÍnosságra, mely szive könyörüietasségérŐl Uoubi zonyságot less. — A föa tiszteU ur éveo-kintgyakorolja már szokását, mely szerint bási szegényeink között karácson és has vétonkéat 5—5 fxtayi áldozaltal járu kiosztás végett, mitlegköielebbi husvátra is teljesített Fogadja ezért a nemes férfin, igaz hálánk némi osekély kifejezését, magunk és segélyeink nevében a nyilvánosság terén köszön etünket. — Sumegh apr. 18. 1881.
— A CHtbánemi aradalom bérbe-
adatik.
— Kinevetitek. Ai ig&sságügy
Rtniszler a zala-egeracegi kir, törvény izekhez jegyzőkké Kö>ér Lajos oiuni, Straoaz Lajos •ümephi járásbirosági al jegyzúkot, továbbá TorkoriUJánoscsák-tornyai járásbirosági irnokd a oaak tor

nyai járás bírósághoz a tettSve nevezte ki.
— Békúidetett. A budapesti tud.
egyetemen \'ártandó MQI ^uői nyári lan-
folyamra a beiratáaok as orvosi hás de-
kÁni beÍyÍ5égébeii(I>U(»atosa 15.) májas
1-én kezdődnek s 15 ig tartantk.
— Sajtéhiba- Lapnak fblyó évi
31-iki számában ,Beek ü roly airjánál*
osimü csikkünkben követkesö sajtóhiba
fordult elő: a második b»*áb tizooütödik
torában .balálárói* helyett .háUról" ol
vasandó; mert csök igy lehet a taundal
egy értulmes egész.
— Mamii rövid hirek. —
A budapesti lovaregylnt tagjai a Balaton
átoaxásÁra versenyt terveznek. — Rudolf
trónörökös és fiatal neju Budapesten ide-
eésak alatt látogatást tustaek löbili kdi-
intézetben i«. — íbisz Ü. tetémeitTarin-
ban helyeztik örök ayagalomr*. — As-
aggteleki barlaagbau nagyban fuiyaak
a javítási munkálatok. — Budapesten
a kiivíalóri szökdku<hoz eaor missa
súlya kövnt fognak egy darabban fel
használói. —• Orosz Mihály orai-kép
visdö meghalt 65 éves korában. — A
Fertőben igen nagy A hulbóség. - A\'f
sépssinhizoái 100 db. !0 fraakos aratt^ ■ \'
pályadíj tüz«íett ki népszínműre, halár-J .
nap f. évi nov. 15. — Az exüat ára ismét
emelkedik. — A Csiraíále emlék Vess-
prémbén pünkösdkor lepleztatik Je, — \'
Az tíbudai impbithealram foiyin\'-óiagct\'
ásását mijus végén megkezdik. — A .
~jrmAD" szépirodalmi hetilap 15-ik száma ii czimlxpon Bi«ha Luisa f^rjuza;! b. Splényi Ödönné, az ép oly \'bájo*1, mint \' kittlnó népííiumüéneVeanú ézép k.i■.rit«5Í\'Q-1 -arczkópót hozza; —
— Ktyfőidi rövid hirek. —
A khioazi föidreogétm\'l na ujabb hírek att Jelentik, hogy *. Biigtjten 3000 ember vesztette életet s 10-000 stíbeaült Aag. —-Prágában egy szolgáló gyermekét darabokra vagdalta s a tMlrésseket kóbor, kutyáknak dobálta. — A mitánói székw-egybálban i^y 45 évaa e^yéo :.gyou-lőlte magát. — RubÍD*l«.u Mikló^\'.-ilág-hirü zoDgoramü^ésa m>^hall, — DrÍQi-polyhaca kaloiták kftzt ti»<;vn.á» já vany lön ki. — Meninylelr.\'. urtau-lc Angfiá-ban a királynő o\\\\<:u.
n\\ nyert? ■ .;
Budapest ^pr. 16 áu: 28. 8. 63. 19. 60."
Linói , , 66.70.35.18:58:"
Trióit „ n 27. 38. 17. íh 58.\' A m. kir. nyM-tiint-oJ-köletóD k&í»é-\' uyeioek 40 d<k kiaarnoláaáoál kóreiketa
^roiaiaxám huxttoU ki; 12. 21 204.\' 2S3. 511. 788. 1039- 1062. ~:7478. 1757. 1814. 2034. 2234. 23ő2. 2630. 2876. fí3 3515. 3866. 3797. 3863. 4047. 4567. 5075. 5195. 52OS. 6361. á7í6. 5863.5083.5887^5896.
(K r.M
i WJ

* alll
J
diül- ni.)- :- ;; " ■\'■
— A .viligtredtiUnn UírUtmt^ 3 —
5. füzeié-. vet\'Uk ma Teltey pandúr és
társa kiadó\', uztigiól. E válUlal ásók WÓaé
tanorik,möi/i;lc honvu időig npuchitris j»--
g fognak maradói trtMltilmank- . Ax összes művek etapok ssflllosi tevéheuyMgéoek eiedményait egy műben->gyfittesen bemuLatni ép oly oehíj*. mint h*lás feladat Toidy munkái «.* ímzai iro--dálomra nézve, Nisard mnnkájtv a frav-cxiál lll»taiag.-A-löbh Jtiaftbh oagyuhh mfl lémet irodalomból mind, mi\', eddig föl-uitiaiajík, a,axéri WtaajBresbecstl oty raa.mely fettaroljír\'az\'ös»sesr4roda4niakat. Bemutatva egyúttal a legjobbat, mit ex rodalmak lé rtjliozuk weaiorí fordítás ühR, minőkét\' ó hírom futirt maiul b-. Ajánlhatjuk e munkát melegen, meri igórdsmli, hogy mindcc csatádban, hol serdüli irjoság van a h«ná;, a* Iú4«yt>s~ sék és pedig aonál ke^éttbti. ia«rl besser-Bése meg vaű könnyítve a fíisetes megjelenés által. — Egy-egy fC«et ára 30 kr.
— Mulattató ttebküAifvldr ctim
Uti Bazárovi ts QaaicUbv kőovTtíadó
sítergooit-aQ egy igen figyelem re méltó
■áliaiatot indított meg haraoriwitkas iro dalmuak gyHrapitásár*. Előkelő hurao-
k. jarnréíio csoportosai as életrevaló valltíat koré ■ nlé^ leaí jellemiéatil csak a* eddig megjoient föiirak Lsrtalmat is megérinteni. Az eU<5 füiet, B-lás* Sándor, A mama lyuksxrmti Gzimü Bővé Uj\'tt köili; a második L<uka GnMitv, Az eltévedt csók czimu vig besróKét hotza ; harmadik ückateío Ernő ofyik iegki-tQaóbb hmnorisivitua eib<»télé#ét tartói- . matia Vöröse JUICÍR Cinam*! Dr. Spsaoí* (Dr. Ompolyi M. Ernő) vaíóhan uipra-
átdolgozásába*; a oegyedik füiet öyórffy Iván hírnevet bumcfzvüku* \'•<> asstozó Hat humoros toasstját mutaijr be s az ötödik megínt Laaka &u»rtIártói két humoros novelottet *á ki. Egj fcgg legény viszontagságai s Harcreg Ugnko vics Mirko csimmel. A kiivolkexo íüzetek boisák Baláas Sáodor. Lnufct Gróiáv, * tóbb kiváié író homorl»s:ikuj novollüt, »ot Gvadányi József biruev** Bontó Pál-jácak kiadását, Eckstein oéháay nagy-becitu noveltáj&uak átdolg «á*át ■ bamo-riastikaa költemények gyűjteményAt. A , malatUtó taebkösjvlár irányát tehit

HüSZADIE o&m&&£M

Z A fc A I K Ö Z h 0 K T

ÁPRILIS 21-én 1881.mindetek után jellemestük. Heg kell
még említenünk, hogy a takaró* kiilliUs
minden igénynek megfelel s a külön is
megrendelhető füzetek ára caak tis kraj-
oiár. Tii fOietre 1 írijával élífisetéal is
elfogad » kiadásig. A jatányo* éa #»•
vaja vállaUlot őszintén aj in lb a tjük olva
sóink ssive* figyelmébe. : ;, \'■*.\'
scimt.következő tartalommal jélaat meg : aIhásc Dániel.\' — ,A tárcsái temetőben. 1881 mircii 15.\' Költemény. Szabó Já □o*tól. — „Jámbor Bencie négy évszaka.* ÍMbeszáléfl. — „Golothn.* Féatíy Arpirf fe*tmenye. — „Az oberammergaai pasi-a«ió.\' — .Nyom* vszett!* Angolregeoy.
— .Egyveleg.\' — , Alagút a Hudsin
f<ily6 alatt.* -r-.yOlBSzorexági naplómból-
IV." Illyés Balinliól. - Irodalom éa mü-
vétzut, koziatézelek és egyletek, mínjtig?
Blb. rend-a hali rovatok. Képek! Ihász
Dániel. — Goloih».-S»j*t fertiriéirye otan
rajzolja Feszty Árpád — At ob^rammer-
gaui paaesiójáték szerepISÍ (12 kép.) —
íbisz Ukása Collegno al Baracccneban,
—> Aiagut-épitéYa Rudaon folyam alatt:
1. A beomlott aki.- kijavítása. 2. A kivájt
akim beboritis* pléhhel.
— A ^Jogtudományi Köitóny* 16. Biiima a következő tartalommal jelent mög : A semmitöszék mefTett. Drv I)i Adarai Resaő ügyvédtől. — Jogirodalom. Dr.\'Qroitt ÖnaatA? .egystomi tanártól. — A nem keJIfi tüljoaítés kifogása (exoep\'io non riie aáibpieti eontractus) E. vittáper-
jogUnárlól. —- . Haióaági iö*ag elleni erfewk. Bodur László kir.\' aliigyeeitői.
— A lefoglalt követeiéi jogtalan felvé-
t.ije. R. F. — A prdts 113 §-a igényper-
b«t>. D. S. F. — Különfélék. MelUkUt:
ŰQriai hatánnatok. A „Jogtudományi

Kö*löny" elofiietéaí ára: félévre 6 frt, iegyedévre 3 frt.
— A .Világkrónika\' 16. nini
kővetkesfl tartalomra ti jelent mag: A Jan-
gada. Nyolcasás martföld at Amasonon
Varne Gyula regóoyaw (KépfMÍ.) — Af
rika fel61. — GörÖgorstági állapotok. —
A arait foldról. (Képekkel ) — Tanissból.
(Képpel.) — Nevezetesebb kirilygyil
kosságok.
— A ,Va»drnapÍ Üjtág\' előfizetési
ára negyedévre 2 frl, a „Politikai Ujdon-
aágok\'-kal együtt 3 frt — Ugyancsak «
Franklin-Társulat kiadó hivatalában
(Budapest, egyetem-uteza 4-ü;-k az.) meg
rendelhető a „Képes Képlap* legolcsóbb
újság a magyar nép nsámára, fé\'lávre 1
írt. — E három hetilap melléklapj® a
.Világkrónika" képes heúküzlöny meg
rendelési ára a Vasárnapi Uj*ág, Politikai
Újdonságok vagy a Képet Néplap előfi
zetői réssére oegyedévre 50 kr. — A Po
litikai Újdonságok tetemesen bő vitelt
gasdasági rovatul ée külön mellékletek
kel jelen meg.
— BdcüldétBtt , Petőfi-e vagy
Arany ?\' Irta Török Árpád, a .Petőfi-
háx- indítványozója. A füzet Petőfi ée
Arany költészeti hibáinak egybevetésével
foglalkozik; a mig elsőt egéaz melegség\'
gel menti, főleg Greguss egykori fóisieg
B nnriste ujabban oe bókkal helyesebb
felfogása s bírálati megjegyzései ellen,
addig Aranynak telje* erővel neki ront,
éiesen b»oayitTaf hogy nála se minden
arany, bármint erőködött ia Gregusa a
hiányokat tuszá caíszolnt. — Igaza van
szareőaek; de ki tflhet róla, hogy nem
lehet fény árnyék nélkül! A füzet ira
25 kr.
— A .Magyar Pinwügy* kötgaz-
daaági, péaz, ipar kuraikedelmi, bistositás
«• k&slekedéa-ügyi a&akiap -i-ik ssáma

fekszik el51tünk. Örömmel konstatáljuk, hogy akadt véére a magyar fővárosban is magytu* szaklap, mely teljesen fafcg tad felelni kittt*ött felada\'in.k M kwlAgiteoi képes a ssakérdekek iránt táplált legíű-koiottabh igényeket i». A fdvárosbaa van ugyan ataklap elég, mely mind német nyelven jelenik meg éssxaksxerüségiik caak a pénsintéielek és egyéb vállalatok kixsáfcmányolásában rejtik, de tisztességes irodalmi niveaan álló és kitárolag a hazai gazdasági érdekek kép viselésére a .Magyar PómÜgy" megjeleoéae elölt nem volt hasonló staklapunk. A .Magyar Pénzügy" eddig megjelent számai, ssak-sierll ét tárgyilagos köileményei és eredeti hirei folytán már is méltó figyelmet kellettek az érdekelt körükben. C.*k kötelességünket teljesítjük tehát, mid^a olvasóink, külp\'oösen a péaiiDléietu\'k és kassinók figyelmét felhívjak és RJánljuk e valóban. héaagoL pótló lap támogatására. A vidéki pénzintézetek és takarékpénztáraktól már tekintélyes s iám aknái, de különösen konszolidált helyzetüknél fogva méltán el lehetne várai, hogy egy ilyen, kü!önÖe«n AZ 6 speciális érdekeiket felka* rolŐ sxakk&xlO&yt, erkölcsileg ugy mint anyagilag kellően támogatni fognak, ép ugy mint aa osztrák takarékpénstárak az .Oaeterreichísohe Sparkkssensaitangot* tisztin a maguk emberségéből tartják ffton. A technikai kiállításra nézve is ajánlatos külsővel megjelenő .Magyar Péneügy* elöfiiatéai ára, az Általános Sorsolási Érttaitüvel együtt:félévre 3 frt, negyedérre 1 frt 50 kr. Ai előfizetési pénz Budapest gr<if Károlyi utcza 5. ez. alá küldendő. Elóiizoihetui bármely naptól kezdve.;
— Rdcz Páltól czímképea zoncmü jelent meg PirniUer Frigyes fővárosi mü-


keroikedésébeQ ,Öokéntes csárdái\' men. Ara I frl.
esi- I Levetetos gyógytárában. Egy doboz ára 75 kr. Utánvétellel, ha legkevesebb 2 dobos rendeltetik meg.
Szerkesztői üzenet.
4592. A .hegTvám\' kérdéshez szőlő közleményt Upook jfitÖ izáms hosza.
469S E- 8.-ra szóló hírt, sem a papir-
Vegyes Mrefc.
HeJyi MrUp utiáa >lhatá. Béci- A kOltemeojaket iimerjük,
ily baj nem
éu A kOlteméojake iimerjük, eredeti kSeUménjeink if vauink. A borítékok eUOldettek

Felelős ieerkö ittí: BATOBFI LAJOS.
H 1 R D E T ■ É s.
. — A plágium hőseit Chinában eredeti módon ves*ik elő; azt írják, hogy a ki más müvét a magáé gyxniai adja ki: az kap két Hónapot és 50 bambuszt a — talpára; a ki pedig m<-gki»érii, az egy hónapot ás osak 25 ol az emlilaU b«m-boszbÓl. Ha ezt a szokást nálock is behoznák, nagyobb Ion DB a — bambusz behozatal,

— QyomorftenvedSfcnék foniot. — Sobaumann Gyula gyÓgywerész urnák Stookeraub&Q. Me két hete, hogy az ön csodahbtásu gyomorsóját használom. Az \' Ön gyomorsójái a.legnagyobb bizloosiggal I és a legbensŐbb oseialeséggel méltán ne i vezem csodaha<átunas:, minthogy ai hihetetlen hatást és taljes jobbalátt szült. Bár régibb idÖtol fogva orvosi kéz alatt valék, állapotom mégis folyton rosszabult a pillanatig, mig az ön gyomorseját neg-kiaértém. E szer már az első napon eny-htilést hozott és rövid idő aiatt a teljes felgyógyulást eszközölt Máig 3 dobozzal használtam fel az öo gyemorsójáboí, mint-b°gy házigyógysseríil hassnálom. AarU-lomon soht. sem nálfeüJöshctecn, mikén( est mindönkinek míűt ac asztaíaál nélkülözhetetlent ajánlodi. Köszöneteim;, awai nyilvánitom báláaao, miothogy szavakkal eléggé nem köstonbetem meg, bogy barátaim és ismerőaeim köráber, nemcsak gyomOrBŐjáaak, hanem tisztelt aevének is forró tiszteletet ajáaluk. Legmélyebb ! hálával sjáülom magamat, kiváló üox-] teleUe] Orosa József. Hatzfald 1879. i deceember 5 én. Kapható: aültéaíitő \' országot gyógyszerész uroál Stoclcerauban \\ ée az osztrák-magyar birodalom minden

H I B D VE T ÉS EK.pénáölőlegefeöt 1% pr.
kÖi részvények,
ít árjikra ^ mel- | budapesti
i] küldemények „Köni^sbaiím és Hatschekí-Hbauk Sndffpest KárolykoTTUt .CC szám czimzeiidykj cs ^)O^ia\'fprdu[tával; vag^j^kiváiiatra sür^Önyile^j in
<=>oooooaoooocyo<x>GK>ooo
Az ipar csodája.
Sikprdlt nekem rgr nsgy Mlíol Ql4dtS«gt<I 480,000 tlCZtt EVÍ kétzletft t legfinomabb T&lódi brilteiüttbSI nyerni, moljet kis
részekben G0 darabonkiot eladok. Cstk 7 frt 83 kr. tehát a munkabérnek aliK Miért k*p-
buó «lsnt elsorolt kiválóan i^aii brittezOit evakósalet, mely
é] fhé i iá illSI
, y
mogUirtisát illetSIeg
elSbb 40 Mba ker&it és a kész]ot fehér 25 évi jótállás adatik.
6 britteittst aszuli kis Idtüná aapsl
6 bríttesfiit .vLlia így -darabból.
- € igaxi *JigÓl brittéxdit erSkanál
í 6 Jeífinomabb brittezttst I
: 6 kitQno britiíidjt 1 \' \'
1 igán finom tó-, bon- ét fo^tiíxtjt.í txxUt
- I tantér SrlttfzűBt t^m^rí kunti \'
6 angol brittezflst gy ennek-kanál
< britteiQst tojíikaníl
1 igen jó bora- vagy cznkortartó
1 legfinomabb fajta th«a.szílr5 ;.
2 lefcííiKi»a*>b alahasirom gy.-rtj-aUrtó Üt
"60 darab
Mindez els Különös ki»i .iés, 6 kanál, 6 Megrend ack-t
i Urpy .
275 6~10 7 frt 80 kr.
tra
fi kávéíkani! tinvítt*! rjig n, enVöi.Tli.-
5 kíutt.-t: 6 írx H frt SÜ kr olőbbi iiónEkílldomény utján
A. L. GÜTTMAm
mW BÉCS, I, FlcUcl.iuarkt .». «. -&m

A álla
ienijemg áruk és- < _
ad Iíöííigsbaum és Hatechek
lett
_. \'«álog ÍCÖ(C9ÖI)KÜ . .. . .
Postai kcjhjénn\'nyek „ Köninsbaum és üzle
(292
clooooo O~©:*>ÖOOOQ
■fordultával; 1E-3J ■ ,^_-> ; ^ téztotnejí cl.

Hm a jurrtetssek oivasá»a áitai nn^ ffiOff ,beut
biitoatu. vajjüu E hir:*pokb»a feldiertrt ciímtal.o nyógTísorek k6*Ql e= 7Egj »nj«.9 ueki vaió, .atj bogy p«mit nem hiabs. *dja-e &.;. EK£n ug>- beleg #s ujuüjn a firaduigot és houissa meg magának a. .Roiesbarit" cnmö k*nyvecsk6t Oorísch«k Károly c. kir egyeteaí ±Lujrirustó\\ Bíc*b,-n (l*tváa-tér 60 mart c köryíí>oikáben tüciolilyok üt&l ajinJott .^a l«gjobbakns.k bi*o-nyult gyígTíteroh mtükízcrfJen éi kimerítően vannak ismertetve DeJ..bc£7 mind na bet&g zgéu-ajiigílonuo+i biaiültt s a iegjob* b-t válasethatJA magának, i kCuyve\'-sko ingyen is bír mentve kdldetik i^ep, a mogreadelóaek tohit nem akoi több k5lu.\'ij;et, mini 2 Jcrájciárt & Lev«I«xéM lapért, mely ronEynj- ia l«liot.
(261 III. 3—4)
- Minden fog-fájást
azonnal megszüntet Dr. WAHL „Odtot" ja rs. kir. német birodalmi azabadalonL
E*eo TÜ.-igliiríl jzijf ssxencíia,1--as uCwitia Merint husr.-
m. mcsriiüciet .-..:jon»J nnad?11 féjttíÁst, líntiíji ■ már
;en il ClhanragoH\'í<*»If*t,^»iok«t ifuyés fetéreo urtji, K
miniieü ro»i izagit e ti"űlitja ís megőv a torok é" iélpg-
azervek mindé: aomü katanwitól. 293 1—24
Egy palaczlc ára 80 kr. o. é.
Egjedöli ríktir
JÍ-Q\'ÍANER R.-nél
I Bó©e, trt. Hauptstraase N-. Q4.

OCSOOOOODOOOOOOOOCOOOCXXXJOOCOOOCOOCOOCCÖCXXXXXXXXXJOOOOCOOOOOOOOOCk^^
EfeSÖ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG.

élvezetével

a lakházak és gazdasági ^pü|etel^ hat, évre
-. ■ \'.:■■■ r-■ , BUDAPgST,
gunkal több egyéb ióoyezú hoziijAru-áeával JS!-JD áiílaár*, nem fogják tólüak megtagadni aösek
elísmeréaét, hogy társaság un k m<ndig etilírdaa megmaradt azon alapon, melyre fektéié üzletét ép
hogy elveihez híi maradt a nyomában ketetkotetl yernexiytárs**ágaka»k< at i eljártétól üígyoüj
eltérő kiaérleteí közt is. -\' ■ í -\'■/■<;\'. L ". f * . i
EB elveit azon rendkiriili eredmény igazolta és jutalmazta meg, bogy már Ü jeleo 1880. év
végével lárBaaágunk 3X00,000 frtovi alaplíkéje kéazpénzbec tpijeaen ki van egéazitvc, tartalak*\'
aJapja pedig 1.000,000 frlra emelkedett, és hugy a károk Mezeiére azolgáló díjtartalékot, fánasi-
gank vagyoni állásánál fogva a. jnien év végével oly nagy üsazegbun viheti á\'. a jövfi.évi azámla ja-
vira, hogy enuek folytán ezenlul elŐreiá\'.hslalajr mindig *bból feaeztelb\'Unek a következő évan át
előforduló károk. ■ "■ "\' ^ \'■\' •" \' .:
Et eredméay elérésére törekedett iniodtiDek foioit t«r=naigcnk_, tn«t meg volt gyözödvs, ■ bogy a hazai biztositJni ügy érd-tkének áltHlábau és külö\'iöeea l. telei érdekének az álul tesz kiváló szoi-gilatot, _ba &z iialet nynreiniínyóbrt! olj eröa alapokat, tartalékokat alkot, mik minden esheléaégre
talékokkal ctsik o. legkiválóbb külföldi\' táraságok birnak-
egyrészről ily módon igyekeztünk megnyerni, ígaíofni. víezóiozilí V bit*lráat, addig má-sréazrőÜtar-saaágunk fejlődésének, erúsü désének ursnyában £ üzieti viszonyaihoz képest szem elölt tartva n. bistoíiuí telek s a társaság közt lé tezü c4R^pkkÖEfl*ségot7t, miqdenkor kész irrolt t- fulerakníiir^ojabb" el&nyöket c:s kedvezményeket n^ ujtan^ miljtőbbak kort ax át lat "tanúsított, bogyóéi ulb^tpsitási\' feleÍBÍt ex osztály nyereményének fele részébe, jégosztáiybeli feleink pedig ez oaztály nyereménye egy Ötódé-= eo réaseaitleíaek.
EB ami eljárásunk vezér elve most ia ; és ennélfogva, tett alaptőkével és teijea tartalétokkRl folytathaljult i/fii a« il\' eredmény esetre rég kitűzött azáodókát B ezennel a lüzosztálybao ia ajabb kedverméoybeo kívánja részesíteni biztoaitó felett.

kiváajiBc-*$B,uiiaÍ a-S?rftositii kfvÖnségtf érteaiioni, hogy a
1cé8 a.-k»Íía«*gíáp1i^teK bistoeitása^luak. .ez^uí\'e?Í\\kíkívezi^ijben részesittessók,
gy i. ha a háslulajdonus vagy fö;dbirtokr>B kötelezi magát az\'ííj épüleTnék hat egymásután
következő éven át való bizioiilisárj, tiriaaigunk ^ szokásos ingyen évül az elsí évet adja, ugy
bofy a-bJrtQaltó fél >«ringyen iv "ej&etasí #vf#éS<t, ttát) *í máaodik övtől kezdve tartozik csak a
a *jakát firotoí. ^ l - -7 i J" : - I .. T S\\
HieaaOk. es intérkedéaünk el-Snye teljes méltánylásra fog találni a birtokos közönségnél -m^idenkor, de főleg A jeles évben, s & közel időben, mldán a jeleo sanyuru Av hatása még érezhető lesi, s midőn & gasdakórül oly szűk a péaz. Ez intés k édesünk ugyanis még ai iiy szorult viszonyok közt is lehetségessé, könnyűre teszi részére a hosszabb időre való biztusííist. És OE előny anmil nagyobb; minál tetemesebb ar évi dij t.annak a j«!on vagy a jövő évben való előzetes meg-Üietélí pinél aeHezebben esn-éfe «, jnnu év gö^dasági viszonyai által sújtott gazdának. De az előze-"tes iog.y<*a óv -hassait éresís íogjáfi azon^i&ink ia. kik hasasabb időre levéa már biztosítva, az érvényben lévő bÍ3tosiuÍBukni\'.i ingyen évül ai ULOUÓ évet élvezik, mert ezen biztosításuk me£uji-táaa álta! egymást követőikét ingyen éV\'eL fognak íft\'eink élvezni, u. m. a mostani biztosítás u\'.oiaó (ingyftn)\'éréi,«;ft rAagojítisaáF áS e?i t*b3Í\'tB:íls6 B.H^:íelAÍttéflett.&.v^Í0nÍ^Áj^yeu\\éf9t! - -
Midőn ez uj«bb kedvezményről kívánjuk a t. biz\'ositá közönséget ezennel értcsiluni, nem larUisküdutyk, azpn megg^ő^édi+Qk íiíp\'j^jt^U VFÍÍ ft !- bitíositó közönség, amint ez intézkedé-sÜ&kbe\'n feéazs\'égünKnek, ugy az fngyW\'f tlőzsíei élvezetének kedvezményében iránta kifejezett bizodalmunknak jelét fogja felismerni.
É a t."6iziositó \'(8z5iM)jget a Ml, Jflfcy ügynökeink, de maguuk is axívesua
C J
294 i -1
tisztelettel maradunk
BÖvebb felvilágosítást ád FESSELHOFEK JÓZSEF nagy-kanizsai ügynökség.

X• rtír IÍ IJHUÍJH HUSZADIK ÉVFOLYA

2 í t! í í k ö Z L Ö i í

H I R D E T E S E K.SEIDLITZ-PORA.
Csak akkor valódi,
indeii dobos eümlaplan A ín toknónwitott «*«<Sf«a t
SU év ólt. a. leitjobb sikerek m.Ilett fennill miudeDnemO macT séíek is eKé&ziitf ftksailysk, (mint etTierldinj, bjuwornlí.), vér l ét iracyér eü*n Kflltmöi*.. oly eg7inekiiBkaj.tn.ra, kik (115 ílet-t folTtntn*Í£.
HwlBitás«k ttrv^iyllef kBitattttatk.
Egy lepe&éteft eredeti doboz ára. I írt. o é.
F
RANCZ1A BORSZESZ SÓVAL.
y
oá.1, & legióbb betegség elle
ogfijw. ríji térvek <U nyílt
indennemű bénnÜi i» íérül
Ubbóbb éf 4S
nindea bolső é< kflls6 gyullad A emü^iobe.alésuk. fej-, fül- é* ikétj-ek. Hszök, ir«mgyolUdía
használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Krohnles társától Bergenben
(Norvégiában).
iíj zxirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló n j köiött ií ogyedali, mely orroi, CstSlokr* hatsoiihatéira egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
F5 iiíllitái JIolI A. gyógyszerest, ca/klr.\'ttóvsri sáQlitónál, Bécs
Tnolslaabw.
Raktir as illám mínden biroefM gyógyszertáriban ftjry ffl#*«r- \' k-j-.nií^dé^bon. Raktár n41ktUi h.ly.ifokbM rc.jiargrínek oatyobh \\ ™terocdol*«ekníl m»er*lel6 iri»«n fai étben r*4»«*flln«fc.
A t OZ- k&semég kéretik hatifoiottan HoH-fíie rendelni és c*ak olyasokat elfofaáni, »eíyek sajil 6tj«gyt. lomml] nuiBsk etlicra
BakUrxk: Ntgy-IUltUt Itóln. J. fytjpy. Prigsr Béla FoM.\'!hofer Jístof RofeBÍold Adolf Boieabers Forenca. — ZtJt-Uollosy J. E. Marozsll iirtl Férd. — Barin Doraai S. — GíiuctL. v gy5Kyf7cr^si: — Kapatvir Babóciay Kilm. Sóba J. gyöjty
1 l"t- iryógy- Kmu] i»t. gy^c - Kwzthely Schieifer A. wiiiijcb F-
c—iL * \' \' . Mittib*ch S. oáer.
(240 10-M)
— KSraníd Űiti Jí*. — Zipth^ír \'-.Im^lhoa gy, Porklet Ferenc*. — S^TM HW/AIML Byíp.

Cs. klr kirájóan subadmlm.
reDdelveiiy-ékszer-készlet.
d é i l
l«tij»>b, a l.eairw,ut>b 4. l.-tiíi.b < «cu«bb ék * híiUrttsban Minden .Ur«b:ábu mint: kél TÍIIA, kxn^l itb. «ejr pnmpijoD like- nf>veKet"a«n : tBttWlt. Mai, M#Wr, .-ab)a. mPrni>Tet«tt iniezikkok « loftiistább eiQit r«her illitrák ki, rnoly Ifibb irí ltunnilat otin ia m3Rbu-tj& er»il«ti asin L b meKnfíT«xeU tár^jkk ealUtMiitéiidk 10 évi HflftortátAval Jélillit Vtl kSv.U.^,5 S< drb íi..»r Vi.,i-t cr 3 M 75 krU kirll, (< p.Jig :
li ké
,5 S drb 3 U
6 darab ékszer-késilet asztali kés,
6 „ „ „ „ THla,
6 „ „ „ 6T6 kanil, 6 ., „ „ kárés „
J6 f.jUrdl iiiabpl randalirtlk IMC. ug . 48 drBart 8
irt. í«J gT
kétxitctt papjrlokbuj kflldjak A tiTgy^k^ ihk i Hé díj 50 k i
frtat Ka< hitó
ppj fldj gy, t
nih.-,k mie: HtMiiwé dirííj. 50 kr it]mer( irUt 35 kr. fizaUksn-a. mi il» 45 kr Kanakt tabu drkja M kr. »6jét.a«gyiijB ttje-.ki.nu írbj. 2 50. kbtHzari tt#bUuu drija 3 ft-t feáí»aí ellátott oznksrtarW I frt 80 kr fnaaua bevésett czskartartá 2 frt 40 kr Finon BÓtnizléiiü iyeriyatartó 1 par 2 frt. 25 kr agjrasaz laomas bBY«!»t 3 frt 25 kr. Bugyirban- BI »óli.t» 60
kr. C02«t- SS alBi ké&Ziet. ..\' résről I raifxolt kii.tálvUvrgl..*:] 3 frt 50 kr. 4
\'réaxsir! 4 M- 75 k\'. aaztaü ajflrfatart* pyrwtrfijB [frt. 20 kr. unnTcdéll^l fi liiott rfapit daUiytarta i M 25 kr. Oragdagatzok k..m.k,i \'Sjnríkk.I 3 dr»
py Kr, £A {H43ST *sz*^rfv<c tiir * v&k 1U ÁVJ IÚL«V1 IABAJII mind & xxiinmoir1 ■^rttar**, uii\'jd & jó fajtára Tonntko«<5!ag.
iB\'lett
réttel, v .O lelj..
bíkalít-íe
Jibbma
a Icrfl\'ek kövi
BLAÜésKANN, General-Depositeure,
U. I. Sziz él száz allnnri és kfezíaí Igrél vaa blrtaktaUaa is «I«k
ÍHftdUatkitak Utixrit H kualsIUs issüs&gllsg büstett-Uk. 255 7—10.


Berger\'s medicinisehe
THÉERSEIFE
Ourcli ttied C*p«-eiUlt-tQ «n.pfobion, wírd in deu moiit«i-8irat*o Europ»\'í mii glinxondfim Erfotgo anfewunáet ga^eu
Haut-Ausschlage aller Art
Tn.biigDudi.re f«je« chroni*rhe aod Scfaappeafliektes, Krltuj, Grl- i nod i>«rMt\'In> An-icbÜ^e, sovie ge^en EopferoMe, Fro(t-íi\':tileii. Schweiiiftt-ae, Kopf. und BurUchuppen — ItifW\'t TINV teifa ruihilt 40°^ HaUthMT and aatar»chddi\'t sich we<f>utliá von allén Öb:,et-D TbTK-ifen de, Hiad#li — Zur V«r1lltU| m TÍIkDktf»|es b^^hro rntn atudrQckiícb BtTfV\'S T1mrM.f< ujc xcbte aaf die bekinuLe Schnum«rk«.
Ali Bllierí Tkettseirs wr Beiftitigang aller
TJnreinheiten dea Telnts
egou Hi cfBirbe
pfniajíibliíe dur Kinder, -WltClt- und Ba4t$ttifl
Bedarf dient: 222*8
Berger\'s tílycerin-Theerseife
dí. 36% Glj-cerin ent Ut und f-in .p»rfBmÍrtSi«t,
Frali per StSek jwler S«r4i 35 kr. tutat BrcasMrt.
Kupt-Vertudt: Apothekw g HELL l« Tr*»*> V..rrath:K io allé.. Apotlu-kio d-r ^o.archie. H«iptt»p«tl Sr.\'KuiZM hei ita H.-rrn .Ipothi-kern\' f.". PrA^c- und J Hol
ütMEPÍ
Tökéletes bftttania-ezfist evékéwlet csak 8 forlűt
IM tartűbai. éa «XÍdÜ<S ré-sekb«t, kitanS <thns batnnli Gijimel, méltó, íjogy- mindcD ftíürton » <-léb* 1 tes«ék 8 frfért kapható alnnt •Uoróltij
;exu«t kéul.t, » l«fflM«aU én
liu&l a ínhir tih darab britti-idvt xsztaii kéa ango
:bh ffijb.-l <ral\' i .mór
b;gy«y
legfinomabb <Ur»b. finom réaett sxjp bors- txgy ca darab finom Üieasiürü darab kí-«ioio.j (krutály)
51 darab
Mcgrei.dalest (itáoTéiellel vagy elSbbí mig a k-SíiU-L tart. i-azkOiöheto BHtt eii«t |
C. LANGER
HÉC>, II. F«!ifi I)Qi.aíor VT.
n nem tet»i«nék, ugy a kéizlet 10 n»p alatt aj után* mep-ende.t tirUlom &tréE«!a utia rima »etetik.Tánczkedvelőknfik érdekes megjelenés.
. . ..■-,. .,-,, • ——-*-—— \'\'■\':■\'
- -
Wajdits József könyvkiadónál megjelent.0

Rajta párok táncxoljun
KÖNYVE. ~
Ií Útmutatás a korszerű tánez és ezzel kapcsolatos illem elsajátítására a müveit társas körben különös tekintettfeí "á
mindetmemü kör- és tál-sas tánezok, valiamint
A TÁNCZDIULATSÁGOK SZERVEZÉSE és RENDEZÉSÉRE.
KÉPEKKEL ES TÁNCZÁBRÁKKAL.
LAKATOS SÁNDOR,
tánezmüvész, szerző és illemoktató müvének első kiadása nyomán tetemesen átdolgozva
s saját e téren szerzett tapasztalatai alapján irta
CS, SZ, LAKATOS KAROLY.
Ára 1 frt 60 kr., diszkötésben 2 frt 60 kr.
Ntp-ffmireán, nyomatott «, küdó tulajdonos Wajdite ituaei gyorsajytójitt.

április 24-én.

Huszadik évfolyam.

A lap sceBe
nyék a ixerkcttlőbi
HtRDETÍSEK
i buáboa petiUorban 7, ti i minden további lorert 6 kr
NY1LTTÉKUEK
soronként 10 krtrt v<ju-tA«-k fei.
KÚJCSUTI illeu-k minden egyes birde-
ti sért 30 kr. fiz.tendó"
N A fi Y - K AK I Z v
ZALAI IOZLOIT.
t^ért so kr. n,,u-Ddf ■■■ aHal ■!■ aH^H■ Hn ^^^ ^^^H l^LH ^^^ H
i*gy-aunzsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", iparkamara nagy-kanizsai küi választmánya* s több megyei és városi
s\'jy-KanizsaTáros helyhatóságának, ,nagy-kanizsai Ónk. tüzolt6-egylet\', a .nagy-kanizsai kereskedő1 mi g iparbank\', , nagy -kanizsai tal „nagy-kaniisai kisded -ne v elő egyesület0, a nagy-kanizsai ttexti önsegélyző szövetkezet", a .BOproni kereskedelmi s iparkamara nag
egyesület biratakM értesítője.
UeteoklDi kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleuő vegyes tartalmú lap.


tolyamodásnak mellőzésével megLar- vidék, hogy annyi szárazság után
tátik — tekintve azonban rozzantj végre vizet lát! —
állapotát (már akkor?) a leesapolás j Így megmaradt a zsilip óvszer
(Folytatás és
bemuUttatváD
Elkésxtlvén és
a tervek, axok azon kijelentéssel. hogy a visfelesleg a siúfoki orstág-uton alól épitendó táblás zngón 2—3 éven it mérsékelten ieeresztetvén akként kezeltessék, hogy a Balatonból kitódulhuó vizek az alsó vidék-aek kart ne okozzanak ; s hogy végre leazállittatván a tó vize a kiszabott mértékre, a zúgó táblái kiszedessenek s ez által a Balaton kifolyásának és s hajózásnak szabad ut nyittattok*; & központi választmány által egyhangúlag és kifogás uólköl elfogadtatván, haladéktalan foganatosításuk elrendeltetett.
Ily világos kijelentéssel szem-beo hogyan lehc. jogosult azon lefolyás, mely miatt a zsilip máig is fenáll és épen akkor záratik el, mikor a Balaton kifolyásának szabad utat nyitni leginkább szükséges volna?! Nehogy pedig későbbi megállapodásokra gyanakodjék valaki, folytatom a zsilip történetét tovább is: A kitűzött 2—S év alatt nemcsak a vizfelesleg folyt el, hanem szerencsétlenségre az uralkodó szá razság miatt tovább is apadt a Balaton, akkor a zsilipet szétbontani, vagy tábláit is ki szed ui nyilváu nem volt sem szükséges, sem czélazerü; \'mindamellett sürgette ezt valamelyik érdeklett fél, de az uj magyar mi-nisztehum ugyanazoD rendeletében, melylyel a kialkudott közép vízállást legkisebbnek magyarázta, keményen megfelelt, hogy .a siófoki zsilip az annak megszüntetése iránt nyilvánult
előnyeiben részesülő déli vasút és somogy-balatoni társulatok köteleztet-nek n\\ zsilip tervét bemutatni, mert mulasztás esetén a zúgó átszakada-


Mert ugyanazon nevezetes miniszteri rendelet folytan, egy miniszteri szakközeg közreműködésével ké-Kznlt egy utasítás is a zsilip kezelése iránt, mely ideiglenes utasítás 5 próba évi érvónynyel 1868. deci. 21-én megérósittetett. Ezen utasítás 3-ik pontja szerint ,Ha a Balaton vutukre a tartalék vizréteg magasságát bármikor meghaladná a zugon a lehető legnagyobb vízmennyiséget
| aából származható károkért a felelősség e társulatokat terbelendi.*
g mely azonban a
Jegyezíük meg jói, hogy ez történt, mikor a víz túlságos kicsiny volt, akkor a mininter helyesen és jogosan tette, hogy a zsilip lebontását eltiltotta — lévén e tilalom világos és egyetlen czélja meggátolni a megengedettnél több TÍZ lecsapó lásit, vagy akár átszivárgását a rozzant zsilip mellett.
kell ereszteni
Sió csaturnában 1-26 meteroél magasabb nem lehet ... 1"
Már aztán bogy miért nem lehet? ki mi joggal tiltja? arról j nincs szó. —
Itt van tehát azon pont, melynél a szabályozó társulatok omnibusz kocsija egyenesen a kocsis ügyetlensége altul ezé 1 hoz nem vezető tévútra terei te iett.
Jellemző, hogy a műszaki vélemény b CD ezen szabályzat közlése után 11 lapos folyvást a győzőbb műszaki adatokkal bizonyít
Jogsértést követett ugyao el a magas minisztérium, mert a zsilip tábláit kiszedni minden szárazság daczára joga lett volna a szerződés világos értelme szerint bármelyik érdeklett félnek, azonban erre az a felelet, hogy viszont a szerződésbe foglalt vizszín fenntartása végett, ha ez a régi zsilip hibája miatt nem sikerült, ugyancsak a miniszté-
rium mint a közérdek őre, jogosítva lett volna uj zsilipet, vagy akár j falat is építtetni, melyen aztán a kis vízálláson alól egy cseppet sem kellett volna átereszteni.
Csak az a
végzetes hiba a
mondja ki — a
akkor
miniszteri rendeletben, hogy nem Uuk- ho*J **™ vízmennyiséggel .js! mely szabály szerint a siófoki zsili !-"- "- ideig le volt bocsátható, i
magától értetődött, — hogy a zsilip]
Balaton rendkívüli íeláradása
tábláit csak addig Bem szabad ki_, üaiaton naakirDi] íeiáraüasa meg szedni, mig az apály tart. és hogy : Dem **adalyozhato\', — a mit a a zúgó épitói csak az átszakadás j saJDOS tapasztalás ngyis eléggé bi folytán bekövetkező nagyobb apadás|zfic>\'lt ~ ellenben arról, hogy ezen általi károkéit, nem pedig mini ezt. szabály akármivel képtelenséget fog
most árvíz idején gondolná az ber, az alsó vidék elárasztása okozandó károkért felelősek, hisz 1866-ban, ha átszaladt
em-
által
lal magában, akar mivel jogtalanul TÓsittetctt meg, akár pedig mivel
jjert hogy 5 prubaévi érvénye mar 1868.
volna j °u kétszeresen is lejárt; egy kevés
az a szerencsétlen, zsilip, bizony nem okozott volna árvizet, vagy ha oko-
volna ennek az elárasztott
zott volna, ki örült inkább, mint maga
miniszteri és kormány biz 668 i jóakarat mellett teljesen érvénytelennek volna tekinthető — erről egy szó sincs az egész füzetben.
gyanánt az akko.*i tnlságos apadás ellen, most pedig használtatik czéljá-val homlokegyenest ellenkező módoD mesterséges árvizek előállítására.
Folytassam-e tovább, hogy ezen szabályzat nem lehet érvényes, mivel lébe tétlenséget kíván? nem lehet érvényes, mivel csak próbaképen állíttatott fel ; s nem érvényes, mivel bogy csak 5 évre lehetett volna érvényes? —


Tehát hatarocott véleményem a b) és c) pontra nézve, hogy a xsilip és Összes szabályzata nélkülözi a jogi alapot, szerződés ellenesen, tiltakozással szemben miniszteri rendelettel állíttatott fel; tehát ugyancsak miniszteri rendelettel bánóikor megszüntethető vagy módosítható. Apadás ellen joga volt a hatóságnak beavatkozni, de az apadás elkerülése végett kontár rendszabályokkal határtalan nagyságú áradást előidézni nincs joga. A szabályozás előtt a Balaton szabad lefolyása biztosítva volt, az alapszerződésben ezen szabad lefolyás 2 — 3 évre korlátolta tott ugyan, de azontúl örök időkre biztosíttatott ; a zsilip tábláit kiszedni szabad lett volna régóta, a ki azt szárazság idején hatalomszóval eltiltotta, annak kellett volna áradás idején hatalomszóval elrendelni, ha ezt nem tette és még most sem teszi, nem gyakorol.
kivéve azon miniszteri rendeletet, mely a zsilip állandósítása által, --annélkül, hogy említést is tenne a hajós csatornáról, ezt még a nedves évekre nézve i& lehetetlenné tette. Elég szomorú dolog, hogy ily közérdekű szép terv ily csúfosan ért véget.
fi Végre a déli vaspálya biztosítása magitól következett volna, \\z a szerződés első pontjai megtartatnak, ezen pont tehát megerősíti a leesapolás valódi értelmét és ezé Íj át. Csodálom, hogy a déii vasuttársulat kártérítést nem követel azokon, kik ezen szerződési pont végrehajtását meghiúsították.
Elég érthetően igyekeztem tár gyalni a szabályozás általános és jogügyi oldalát, ezek után műszaki véleményemet igen röviden adhatom elő, sőt elő is adtam már e czikk-sorozat elején.
jogot, hanem ököljogot
Nehogy pedig az alapszerződés még hátralevő pontjaiban feltételezzen valaki olyatéo jogokat, melyek a tárgyalt pontok érvényét csökkenteni alkalmasak, szükséges ezeket is | röviden érinteni;
d) A balatoni hajózás előmoz
dítása végett Siófokon egy s.lkalmaf>
kikötő építése, ez nem függ össiea
Balaton vagy Sió szabályozásával s
mint önálló ét jól sikerült vállalat
vita tárgyát oem képezte.
e) A Balatonnak és vidékének
vizi Összeköttetése a Dunávalv egy a
Sión vezetett hajózható csatornával
Ki kell szedni a siófoki zagó tábláit, és addig vissza nem helyezni, mig a vízállás a szabályozási vonalat el nem éri.
Ex határozott, világos és jogos indítvány, mely elfogadtatása esetén nemcsak" a pillanatnyi veszélyt távolítja el. hanem egyszer mindenkorra szétvágja » szabályozás gordiusi csomóját.
Ne mondja senki, hogy kárörömmel óhajtanám az alsó vidék elárasztását; nem egy órában kell kiszedni a zúgó összes táblait, meg lehet azt tenni iassan, minden kártékony áradás előidézése nélkül,. -
ez már bonyolódó tubb tárgy; a! hanem az alsó vidék is álljon ki a
száraz években kitüaí, hogy az alap-1 gátra és Védje magát. Ha a Tisza
rJ; " \'"" ■■■-*-■ mentén tudnak vész idején sárban,
j
fagyban végtelen hosszúságú töltéseket emelői, magasítani, védeni heteken át, miért ne lehetne a Sió mentén is szükség idején néhány mértföldnyi legfeljebb 1 méter magas töltést rögtönözni? Mondom legfeljebb 1 méter töltést mert ahhoz
Bzerzódés ezen pontját kereszt &\' vinni legyőzhetlen természetes akadályok miatt nem lehet, mivel hogy nincs elég víz a Balatonban. Kk.\';or ugy látszik az összes érdeklett felek lemondtak a szerződés ezen pontjáról s a műszaki véleményben felóle semmi további adat nem találtatik,
TA_RCZA.
Édes szülőföldem ...
Meiuf — mewe l51ed. lenn x aik ai Napjaimat búb*.\', Ujdalu ba\' töltöm^. Ue**i.<\', — Uiol tolod ódat *xUlűíuldom, Hol még a Bxpíivj is halványabb fulött Hol még t madár sem ulál eli-g imrú.
ol oI
* rc i T ,
r Upbatefc feléd rivü atrt —
lGfCldem, BJikor iklíxk ajra !
kedre
ího\\ Hol
■ Tölgyek, bal koxUn, mini ji i dombok, bot
. • ..v>~-v-, --. * katonákat _. ..._™ rohamra .regjük tx L rir*t MioU eljöttem, mí4u bolyongok Taláa mir begyekké nSttek a ki* Talán tu keit«ui\' U benüu« » -ÁTÍ Édes nül5f3ldi\'ia, mikor Utlak ojral Sxép a *%k alfóíd, nép a U{U ruca,
SE«P a délibábnak ntld _ jiu-i képe , Melyet a Tindomak rajiolct elébe;
bsép a fntó ntinet. - a pátiior tüxíéaje, S a fnrnlj.t minbm zukoga*, - beiselne . Oh, d.- Cl L * pW/lor mégii tííbWn fujji Édei nÜlJfiildt-m, mikor liUak njra :
Mteii <-**V Biobbrk a. hegj«k, — völftjck
erdfik, -
Ott a TÍrág Urkabb, a madárdal le&gSbb, Ott Tas a axabaáiág iffaú hacája, Hol a MI tanyázik, a berc**k királj^ Olt mic » paUk ia ugj itökell, agy cuw ,Suibad*ág as Siet-.. íh, éu *ta.bid *igyo\\ 8 «irt ba állj* nyit. elkertli. futja — É*le« ual<fald#m, mikor UtUk njr* ! Oh, hí otthoc roíoék ciönde* ki* tanyám KCrül&Uem tok-«ok régi jó barmom, Dehotj go^dolLek iu *i egéu TÍlkgg*l, Mindí-n himeTéreí, - e C-IIBÁU viriggi), -Jaj. de ha ben 1,-hrt, ha tekSt ax élőt. Hm néh* néha csak a lolketn téred, ti ilTeokar n«grczdt) kebUu taindcn bar "dea ftsQ|^fftld< ni mikor Latla ujríi!
VÁÜKONYI DiZáö

F e 1 l 8, 1 e I s.
Lajos.
{¥o
S»ép termei ai a ktirc^u derék !
Hat még uEuk a fekete gjemok !
At > sx«ude uutie* mkgaUrtÁi 1
Hand mag- uiayi csak ÜT rövid bírálatot c«avart ki TiTxUrbó!, búgj l«piDgáloi való !
— Jaj de régóta n«m láttam már,
sEüUZanóiinéTiVMtarhoc, — demesDvire
\\Unoll, mióta DOKI láttam. VJgv-e majd nem iamerhetoi KieBen-íiern úrra?
— Iga, — moadi a kedrda e
csak lopva\'ekiotelt oéha-néha Tivadarra.
— Ug/an moodja c»ak KioaensCerii
ur, — sióit Tivadarból ZanóUaé, — hui
volt 0I7 aoki, hogy nem UÚuUtuk V
— C«ak a fJWirotbsn voltam min
dig, ■cúlt Tivadar 1 tekintete Melánia
tnkiüUstével ulálkoiott
— luhou volt, taináég, tanul mi
oj-ü ó kérem igon elfoglalták, — tsölt
közbe Rie*cM#törDné 6 n»gj«ág» bilaike
Stép oag^oa as«pj Bisuajr uagéuy
Melániám a«m rult sehol, Eiol6tt púidig
rendesen eUzokiask a fUrdúkbo ataiai,
idÁB axuubna e kójulaBái «lm»radLr
miután Melánia a tuogürasáAbaJi ókaj
lotta rangú kiképetsi. G*ak Kallaná
Kiftseudtern ur milr iiípeu játutik már.
Nu OBftfti att eljüo bőseink, a rai mentól
eJöbb megl«w, —< agjbinem — akkor
mcgb*]lh»tj». I

)\'íi jáUsik,
— A Ttradar ia ige
— IKÓU Kiaaeuilernaé i> aag
— Valóban? DU iám .
Erro Rie»t9uaternoá
hirlölen kiixbo SEÓU :
te taté tt ext
tuda
igea
— Ob
? .
— No hi«teo iikkar több»ííir jáuz-
bálnáit uégv kés.c? —- ha leai aalvea
Hiesenstero ur.
Melánia u oagjon méreti. Ugv e Melániám r . . .
— Igen, — atóit Melánia feléaken,
többet asoabun exutul aem moüdott.
— No akkor kedves nagvaim le
nek bátor lúbbtsör felkérni, akár primot
akár secaodot jáiacani, izéit Ti radar.
— óh Dagyon jó !«•*, igen heJye-
BOQ van — asólt órömteijea«n Zxa<túné ■
kiváncii*B tekintett Meiáoiára, — a
kedree kit Melániára.
— Ugy-oböleegjuaelédealeAnyom?
ssolt ismét Zao6üné s mindeti ároo arra
psrkodoit, bogi bedxédeaité t«gve Tivadar olött Mslioiát.
— Igea, — twiíl Meli.ni* ■ meg-
tekintett aoyiára.
Ejnye, — gondulá Tirudar magában ugy caöudesiB — ebból a picuay tcromtosbíl agyebei som lőhet kipréselni mint axt a rövid igeüt. Nú hiaien e« nem ep«ss rósz, h» mindenre igent mond, caak atutiű hozzá ne kezdjen » aameiéihoi. Akkur vége lesz amul.Uágn&k!
— Gyerünk, — uúli balkan Zaaó-
tiné Rioaenateruné ö a^gyaagábos, enged
jük magukra,
— .Kagyou ho\'yctoű van. Menjünk,
^i* láLU, kogy anyja el akar lárotüi,
birt«lan a*l aem tudta, hogy maradjon e menjen relé.


— AsoQDal jövök Melániám, —
addig lég/ tiívoe itt maradni, Kie*eDiiotö
ur le«x isi?cs addig •■órakostatui
— Amin; akarod anyám, ixólt
btjJvbeahagj-ÓUg Maláaia.
Aha — gondola Tivadar ■*- ériem már a ciiiiót!
Tiv»dar ét Melánia hslyet foglalva a nagj torsai oldaliala moIW hclj««U piros bánon; Mékekan, éliok bt*télge tétbe boc**.tk.ií*tak.
Láatak csak Lejieit át Porost.
— Fel « alá iárkÜUk a teram
b«a • egjmá* kösöti baikao bMs^lgetT&c
as érki—C rADdágekr^l.
Egeikről ily cesetet moodtakja má-ailtról ismét miiként nyiUtkoiUk. Egyik-rÓl tem aiaradt el egy egy m<*gjegyi«Y
Néhány peres mulra ai ebédlőbe, onnao p«dig u«m*okára a lincsterem\'ue Tooultak.
AnÜnotk5*öltZ*DÓÚDéa»kaJkalm» ny !t Melániává! bessélhetnL
— Not Melániám, miként énted
magad? kérdésé Zaaiíiioé ajÁju haji-
gou n Melánia k;a keiecskéjót mogfogta.
— Jói, igán jól kedvftt »nyám
— Cíakhwgy jól! cuaek igeü iir*
— NDB miként tcUíík édeakém
Tivsd^r?
Zanó.iaénsk ajkairól e nébÁny szó akaralLannl lebbant el.
De már hu ktiuordntu — gondola — nem vonja viasza.
Melánia elpirult 8 uftm azólt acramit sem a kérdésre.
— No édetkém asSrt nem keli éxé-
gyeloi magadat. . . Nem vagy már gyér
i«k, hogy ily hangon oe szólhatnék-

hossád. No mond caak édeském, ogy-« jól éried magad — körében? .
— Nem tagadom anyám, igen izolt
íéléokon Melánia B körül uézett maga
körű!, hogy n«ni e hallotta valaki szavait.
— így ueretlek, igeu sz«retlek.
Zauóiiué nem bírt ürömének elleat
állni, hugy keblére at »torit*a Bteretett leányát.
— No menjünk & tanétterembe,
azonnal megszólal a aene, jöjj édesem.
Elmentek.
Rieaensterané 0 nagysága szintén magahoi bivU Tivadart.
— Kos mint tetszik a muiatvágV
kérdé halkan RicsenBternaé ó aagyeága.
— Jól, igen jól, — szólt eltogult&u
Tivadar.
— Igen Örvsodek, hogy ily meg-
elégedetlnek láthatlak, 6h oew \\e tudom
mily jól értem ilyenkor í^ag^m. Aiuián
Melánia?. ..
— Ai valóságos angyal.
— Hála az égnek, gondola Tivadar
anyja, — h°gy mégis eltaláltam kivin-
ságát. Maglátííik, hogy iKen toUrik a
kedves kis teremte* — fiúmnak. Tehát
boldog.
— Nono fiam — szólt ReisenaterDiié
fi nagysága, jui víg-} ász, hogy el ac repül
jfín a kis angyal tiMed ? . . . N» dejnen-
jünk a láncsterembe. . .
Ssiméa elmentek.
A iok suttogásban, beszélgetésben »jd ntegfflledkexunk RiesenBtcrB úrról.
Egyik mellék teremben volt s » nagy urakkal kedélyesen mulaiozott.
Msjd erről, majd arról elb«*rélg<:t tek, mint a féle touér emberek, A milc bennünket nem érdekelnek.


ZALAI KÖZLÖNY
HUSZADIK *YFOWAJí
hogy a jegyzi és más közigazgatási közeg — daexárabo^y a.bírósági vétalár felosztási es kiaUiási legtöbbször a fél kesénél levő végzésből (melyet as árverező vevő in jól ismer) láthatja, hogy az árverés napjáig lejárt törlesztési járadékokból a vételár álul mennyi törlesztetett, mégis az aj verő által befizetett s már őt illető törlesztési járadékot snoak bevezetése nélkül (a ssólő déssmaTáttsági-ivb^), hogy as akkor történt árverésig a vételár felosztási s kiutalási végzés szériát enny ■ ennyi forintul a lejárt törlesztési jára dékok törlesztettek, — as uj vevő álta fiseteti öuzeget a lejárt s a régi tulajdonos álul fivetni kötelezett s a vételárból már 1 etörleeatett váltság rovásra írja, — •őt amennyiben az oj vevő oko> s azt ~ : bevezettetni nem hagyja, az adó-_ etó, köiigazga\'ási végrehajtó, a kényszerítő országos pénzügyi nyomor a azon millió s mHlió elveszett s ki nem került (s a kormány álul árverések alkal mával nem is képvisel tat ott) tőkék fejébea, melyek e második boszniai ró ion elv-esanek, a vámon behajtják. Ex az igasságialanság E Ex a törvénysértés! Itt, jegyzőknél kezdődik a valóságos elfsr-diléte a törvénynek s itt kezdődik as adófelügyelő általi el tusolás s a kormány asigora utasítása s az e tekintetben illetékes közigazgatási bíráskodás égető •ége. —
Téves- ♦ionban a .hegy vám dolgáttan0 irt csikknek a telekkönyv végié itire való kitörése, • hogy az a tulajdonlapon van, s hogy a vétel előtti hegyvám bátraiékok töröltessenek, jóllehet, hogy iagy hanyagságra miiUt a telekkönyvi .atoság részéről,- hogy a végzésnek csak lémelyike intézkedik a fentidézett mi-lisztért rendelet szerint, de a mi ax „át vett adósságot- (vállaág) (?) iUeli, .csak az árverés napjától fogva terheli vevőt a ssőlődézsma és pedig még as árverési illetetek szerint is. a melyek VI ka határozottan ast mondja: „az árverés jogerőre emelkedésével vevő a birtokba lép, húzván annak es idÓtőU basxnait, de vi. se]vén is egyszersmind terheit" ét még as árverés napjától fogva is c*ak az ettől esedékes törlesztési járadékok s kamataiért : as árverés előtti részletek a vételárt terhelvén.
Egy Ügy ved.
mint a Sióban most folyik nélkül, hogy kiöntene, 1
képest a a viz a
méterrel magasabb már akkor sem lesz, ba a zúgó táblái mind kisze-
detnek, A
szerint azon szerencsétlen szabályzatban megengedett 1.26 csatorna TÍZ állás mellett egész éven át apad a Balaton nevetséges csekélységet, 53
müszski vélemény adatai
centimétert.
Jelenleg azonban
a szabályzat
érvényének fentartása mellett mégi különös kegyelem utján több vize eresztenek egész 2 meter csatorna mélységig, és ugy Iájszit a csatorna még sem önt ki; ilyíépen apadna a Balaton egész éven át 120 centimétert, azonban nem kell feledni hogy nedves évben áradhat is 165 centimétert, igy tehát még 45 cm áradás lehetséges, vagy kedvezi esetben marad az árvíz akkora, mint most.
Ellenben, ha még egy méterrel mélyebb vizet eresztenénk a csatornában, akkor egy év alatt 247 cm. apadás jönne\' leire s még akkor is, ha nedves az év, 165 cm. áradás levonása mellett maradna 82 cm. apadás, a mostani nagy víznek tehát fele eltűnnék; félig-meddig kedvezó időjárás mellett pedig még az ösz-szel el lehetne érni a rendes vízállást.
Ily mérvű leeresztésre van szükség, ha általában valaha a multak hibáját jóvá tenni akarjnk ; 2— A év múlva ígérni valami kis apadást, vagy halogatni a legközelebbi szárazságig, már ahhoz nem szükséges semmiféle kormányszéki beavatkozás. HBNOZ ANTAL.
A »hegy vám" kérdéséhez.
A .Zalai KOIÍÖD.V 31iks«amaban „a hegvvám dolgában* körülbelül ul olvastam, hogy amiatt nem találnak ai árveréfi alá vont bzololc legtöbboyire v«. vökre, mert a venni szándékoló^ nem biroak határosou tudomásán! arról, vaj-joD a hátralevő tetemes begyvám töröltetni fog-e avagy sem, ámbái; a kikSld6tt végrehajtó azt b&Dgsalyoszsa, hogy a birtok tehermentesen adatik el. Sőt a köílemény végén a«t ÍB olvastam, hogy eeeo kérdóare nézve a vélemények any nyira szétágazok, s nagyon kívánatos lenne tehát, ba a becses lap hasábjain e tárgyban birtos felvilágosítások látnának napvilágot.
Helyi hírek.
— A trónörökös násza alkalmá
ból Badapostre Zalamegye is kuldö\'ttsé-
get meneszt, tagjai a májaai gyűlésen
fogsak kijelöltetni.
— ÁM ud fogya&vtáM adó b«-
lozatala folytán a nagy-kani**ai vendég-
"k s kávéházakban a kávé L krral, a
n- kriglije egyik helyen fél-, másik he-
yeo 1 krajcsárrc.1 drágább lett.
— Öngyilkossági szándékból
Tomasios Antal fusvölgyi illetőségű 66 éves lakatos legény a Nagy- és Kis Kani-
Én magam részérói, akinek több ji bee volt a vas .hasonló esetekkel bajom a assal foglalkozom, hogy az illető érdi kelt felek a reájttk nézve sérelmes és törvénytelen kös^azgaUsi intézkedésektol felmentessenek, amelyek — dácsára _ törvények és rendeletek világos intézkedésének — nem egy isben savarják fal különösen adóilleték és Bzolódéssma váltóig tekintetében a polgárok nyugalmát, — a következő felvilágosítással va gyök bátor a tárgyhói Bzólani.
Az 1868. 29. lörvényctikk a valt-tAgtokék éa járulékaik jelzálog, biztosi-tilsa tekintetében akként szól: „hogy min <l\'-a egyen tartozás, minden egyes ssőlo"-liirtokra az illeti lelekjegytőköoyvbeo a Wtoklupra röviden bejegyxendö, mi álta\' u tartozás j*líálogilagbek;«Wezettaek te kínletik, B mint ilyen\'minden eddig be írro\'ereze\'tt fcöve*teiest TB uiogeioz.
A legbelsőbb bú-ói határozatok pedig kimondották, .hogy a déssmaváltság Iá* MŐ wőlŐbiríokokná! a vátuág toké járulékaival együtt az 1868. 29. l. ez. 7. éa 9. §§-ai szerint minden tekintetben az országos adó terméssetével bíró « annak tiSrvényes előnyeit élvező oly terhet képez, mely egészen külön módon nyilván tartandó es a tj könyvben mi HÍ nemcsak Tündin bekebelezett követelést megelőző, hanem a teljes kifizetésig birtokváltozá-okra való tekintet nélkül minden tulajdonos irányában fennálló, nem a teher-Upra, hanem a birtoklapra jftgyxendő be, minek megfelelőieg annak törlése ekként & birtokváltság mentessége, ugy az sson törvény 12. és 15. §§-*i értelmében csak t összes törlesxtése esetében rendelhető 1 apptU 4Ö5. és 456. §§-ainak ason intézkedése, mely szerint a vevőre ax elerezett ingatlan tulajdonjoga a vételár >szlásí végzet szerint kí nem fizethető követelések törlésével is elrendelendő, fl vevő ax előbbi tulajdonjog semmi más terheiért nem felelős a szőlő dénmavált eág és as 1871. 53 t. ez. 92. §. szerint, hason elintézés alá eső maradvány fold váltságtőkére és járulékaira nem alkal-
De a m. kir. igazságügy minisztériumnak 1870. janins 22. 7925. tz. s. kelt rendelete s szőlőváltságnak a, telekkönyv-beni kimutatása tárgyában 8. pontja is akként szól: .végrehajtási árverés eseté ben a váltsár tartozás után már lejárt törlesztési járadékok a végrehajtási tömegből minden hitelező előtt törvényszerű elsíbbséggal bírván, a hátrál a vő töVlesz tésí járadékok fizetése vevőt terheli. L bíróságok köteletek e f ö -
ötti hivataltól őrködni esen feltételt ii az árverési feltételek kosé i k-
a t n i.
Mindezekből látszik, bogy as ügy-
édek, bíróságok teljesen tisztában lehetnek a „h^gyvám dolgában" önmagukkal,
a felekoek pozitív felvilágosítást adhaU nak, de ott kezdődik a dolog bökkenője.

zsa költi oanálisba falsát Aprílii 22-én
reggel fogtak ki s a köskórbisba leállíttatott. Zsebében kötelet U találtak. Tettének indoka élstuntsig, beteges és részege* volt, egéss télen a nagy-kanizsai k&zkórhájEban nyom őrködött.
— X&hivattunic, bogy a bála-
toni vízállás áradása- vagy apadásáról
közleményt hoznánk lapunkban. Addig
ís, mig es agyben intéskednénkja keszthe
lyi vízállásról hoihsljak, hogy ott a víz
állás jelenleg 101 "28, holott a randes ma
gasság 99-61. F.x észleletét ciak eaendee
időben aszkűsölhetDÍ, sz«les idáben leh<
tétlen a hallámsás miatt.
— Gyátahir. Özv. Mikó iówía
is. Magyar Katalin asazoay Mikó György szegizárdi plébános édes anyja Kin Kanizsán tüdólobban elhalt. Temetése április 22-én délután nagy részvéttel történt. A dicsőült gyermekeit gyengéden szerető éd»s anya volt, férjét ezelőtt S évvé! ngyanaz nap temették, melyen a nevezett meghalL 71 éy.ot élt. Béke b»mvaira
— Bvir>* Sttmegi Kálmán aü-
meghi azüJetésfi jelej iróok, jelenleg as
„Arad és Vidéke" Apilsp segédszerkesz
tője húsvéthétfőjén jegyet váltott Horváth
*za kisastjxoDynyal, Horváth János ta.Ii-
egersxegi ny. kir. törvényszéki elnök ked
vea leáayával.
— Hanánh legelső s legszebb
fürdőjének, a kieséi minden kényelem
mel ellátott Balaton-Fürednek emalése
érdekében az igazgatóság részéről ismét
tetemet áldozatok tétettek. As aj épület
gyönyörű salonjaíbaa aŐi olvasóterem is
rendeEtotett be. A födött sétány teljesen
elkészült. Uj nyaralók ás sétaterek épít
tétnek. At egész kii paradicsom csinossá
alakításán hangya szorgalommal dol
goznak.
— Hal-Umyé*xtéshe*, Gróf Hu-
oyady Imre a balatoni aemna bal sxapo-ritásának előmozdítása, czéljából kalifor nini lazaca halakat rendelt t BnUtou-Berénynél lö.500-at « hó közopéo a Ba tooba bocsátott.
— A ke&tthelyi hasvét orsxágos
vásár, mely mait csütörtökön tartatott
meg, nagyon silánynak mondtató, Kern
osak az eladók, (Le a vevők is nagyot
kevesen vollak. A lóviiárbaa nagy éiéak-
ség volt, eladó is kevÓi, vevő axonban
agyon sok volt. A marhavásár pangott
— Gyilkosság. Kancsalics Fe
reno kis-kanizsaí lakost az ünnepek előtt
saját cseifSi sxőlejében valaki agy arezba
lőtte, hogy 8 nap alatt belehalt, a lörv.
boncxlelet apr. 22 én vétetett A.-1. Nőt és
4 BÚS gyermeket hagyott hátra. A tett
nyomoxtatík. Egy idő óta, valóban ijeaxi
érvet ölt a giiíkosságéa öogyilkoaság vidékeü, nagyon potom kexd lenni az nberélet 1
— TcOáU hullák, Maszlakovic
Sándor keszthelyi féaíU f. é márcz. hó
1-én a délutáni órákban Polgár Antal
keszthelyi ezipész meghívására ennek
szőlejébe ment. A hat tagból álló társaság

l/V
esti 8 óra felé egymástói agéazctfi ktiK* ralva indoll hazafelé A szerencsét!**. HasslakoTÍos Sándor elmaradva társaitóT^, at iszonya zivatarban utat tévesztett ■ a> Balatonnak akkor már gyenge jegén ment. Holttestét hosTéthétfőn «. kora reggeli órákban a keutnslyt fofdóháa közeiében arezczal a víz feté fordalva találtak meg. órája lánczczal agysziatéa snvartárcssjs is zsebében, gyűrűje pedig az ujján találtatott. Á szerencsétlen áldozat temetése húsvéthétfőn délután a helybeli temetkezési-egy let és ipartársulat melyeknek tagja volt ■ számos résxvevő jelenlétében ment végre. Nőt éa kiskora \' gyermekeket hagyott hátra. — Fáró József Kessthely mellett levő „Diás"-szőlőhegybelí lakos földmives, ki f. ért márcz. hó l-óo a Balaton már már a\\i\\. dozó jegén keresztül akart meani, de t, gyenge jég lestük ad t slatta s a Balaton-bau leié halálát — hulláját a kesethelyi-faoéki ut kölóplAján Iev6 Dtaoj» kerostf irányában a partra kivetve ae ujtaaroai gulyás folyó hó 19-én reggeli órákbsa találta meg. A hulla a keszthelyi kórháibi szállíttatván, még as nap eltemettetett
— Postakocsié elfogatása. Z.- ■
Egersseg és SsoDt-Iván közt közlekedő postakocsis az árueaomagokból több tár . gyat e]tolvsjolt. Nagyszombaton rájöttek tiére a nyomban megjudittatott ellene iugálat.
— Vetések állása Zalainegyé.
ben. Nagy kanizsai, sala-egerszegi, iQ-meghi, keszthelyi és pacsai járás. Az őszi vetések, kivéve a laposabb fekvésű föl-deket, jók, — a novai járásban tűrhetik. L-.tényei járás. Az ABZÍ buta és rozs ax utóbbi rósz idő miatt elsárgalt, ellenben a repcie egészséges aziaben vsa. Alsó-Iendvai járás. A búza jó, de gstoa, a rozs szenvedett. A tavaszi munka megkéselt, de még jó rédzben hátra van, valamint a szőlőm un ka i» izünetelni kéoytelnn a föld aedveuége miatt. A takarmány fogy ián van, legelőre csak itt-ott hajthalai egy-két órAra. A keazt-heiyvidéki szAlŐkbea a fagy (cárt tett Gyümölcs i uáktornyai járisbaa sem mDtatkosik. Ax állstok egéisségi állapota a sumeghi és keszthelyi járásokban kedre-zőtleo, igen sok juh, aőt S*uJ saarvas-marha is hullott el mételyben én mejrot hadásban.
— Időjárásunk íolytonosan bo
rús, efela. 21 re virudór* e. háxtetŐk hóval
voltak borítva, délulflit azonban elolvadt.
— Árverés Zalamegyében. —
Kocsi Mihálr 1000 írtra b. iugt. mij. 18. SalfÓldön". — Horváth György 1094 frtr* b. iugt. apr. 29. Orositottban — Derxsaoics Uidor 1131 frtra b. ingí, máj. 9. Bönkovecxen. — Vadl« Ferdi-oand 510frlm. b. iagt. mij. 11. Goricflán. - Fftrsl Boned-k 567 frtr» b. itigt. apr. 26. Bucsáo. — Tibáat István 910 frtra b. ingi. apr. 27. Falioán. — Mmytftnder Lipói 405 frtra b. ingt. máj 21. SAjtbVön.A magyar zene ttot, a táncs folytatódott változatos sorrendben,
Tivadar a kedves Melániát forgatta.
Lej te i aem volt tétlen.
Már harmadazor tánczoltatta meg a rózsa stinü ruhás Zárkonyi kisasazo-nyokat.
Hol egyikkel, hol másikat tánctólt, miután egyik csinosabb volt » másiknál, egyik kedvesebb volt mint a másik.
Poros sem tett egyebet.
Megelégedvén azonban Szikfalvy Emma fekete szemű kamilla* kisassiony-nyál, a ki körül — s a kivel legtöbbet forgolódott.
Mikor aztán a szép mulatságnak vége szakadt s a bájos kisasszonyok, nagyságos asszonyok és nagyságos arak basa távoztak, — ami pedig cs»k bajnál felé Volt — akkor azután a tanár urakra kerüli el a bacsuzáü.
Tivadar röviden igy asólt hossájok :
— No ugye jól mulattatok?
— Egéasuü jól l Jobban már nem
is lehetett volna, — sióit mosolygó arcs-
czal Poros.
— Magam sem hittem volna igazán,
hogy majd ily kedélyesen fogjuk eltöl
teni az estélyt.
—- Na lám, pedig nem oly jó kedvvel jöttél, a milyennel moet eltávozol.
— íln meg csak ast mondom —
Bzólt Poros — bizony nem lenne rósz
ilyen komédiát többször repetáltatní!
Ebből nem árt a rcpele.
IV. A megugrás.
A szerel mea ember addig — a meddig boldog.
Tivadar pedig szerelmes volt, — ennélfogva tehát boldognak nevezhette magát. De hogy meddig, ez majd elválik.
Az igaz, a kis leány, — legalább igy szokás a kedves teremtéseket röviden nevezni, — jókora aseget ütött szegény fejébe.
Mint valami imádandó essménykép, — mindig előtte lebegett a szerénykedő s eddig legtöbbnyíre csak .igent* szóló hölgy.

Hja, igy van az minden szerelmes embernél kivétel nélkül.
BAla gondolt, róla alkotott szebb ssebb képzelmeket, róla ábrándozott nappal ás .... és róla álmodott éjjel.
Tehát egyik sem tett náU kivételt egyik napos ugy mint a másikon.
No de miben különbözött más aza-ilmes embertől?
Tivadar nem ugy szeretett, ugy amúgy csöndesen fülig, mint mondani szokás, hanem kereken kimondva: bolondul áaig.
Ha egyszer neki adta magát ily bolondságnak, akkor amtáa egészen
LCfCS* VOlt.
Most sem volt különben.
A feje egyébbel sem volt teli, mint Melániával és megint csak MelániávaL
Hogy Melánia tud valamit ssaiei-nek határozatából, sst előbb elhitte, mini nem.
Különben, hogyha nem is tud afelől
— gondola egészen nemesen — az sebaj.
Elegendő, ha édes anyja — Zsnótiné —
van beavatva.
Ugyan mit tett hős Poros és még dicsőbb Lejtői?
Bizony Ők sem pödőrték hasztalanul rövidke bajszukat Ennek is megvolt ám maga oka.
Poros szeretett, — vagy csak gondolta, — Lejteiaek is aagdosU valami onnan belülről, hogy valami izé szintén támadt a két illatos kisaasvony iránt.
El mindjárt kettő iránt!
Hml.,
Nem is rósz!
Más boldog ember egy szál leány utáa ii elégnek tartja, hogy elolvadjon,
— ő kelme est a mulatságot megdnp
lazts.
Ha egyik sem, hát a másik.
De ezt nem mondotta, óh dehogy, csak azaz izé sagdosta neki onnan belülről.
Lejleiben volt valami különös, ami könnyen vontaimat ébresztett fel bárkibea: Méltán számi tha tjük, sorolhatjuk a csinos fiatal emberek sxép glédájiba. Modora pedig olyan rolt, a mire mindenki.

— minden habozás nélkül — rámondotta, bogy nagyon megnyerő. Beszédében nyugodt, — mindent megfontolóaak látszott. Hej ae tudta magát tetetni. Nagyon jól illett neki.
Poroi modora szelesebb volu Kedélye asonban sokkal vidámabb lévén, arctan mindég víg mosolygás, a jÓ kedély tükre tűnt elS.
Hát Tivadar ugyan mily alak volt, ha már benoe vagyunk a festésben, mondjuk el — pedig őt illett volna legelőször is lepingálnunk, — no di átért sebaj sincs Iaraelben. —
Olyan fajU ssőke fiatal emberke volt, akire azt sem mondhatjuk, hogy magas, de ast sem. hogy alacsony.
Tehát végre mit választhatunk termetének helyes megnevezésére ? Egyszerűen azt, hogy kösép. Végig tekintva rajta, nem épen testesnek tűnt fel. Ezért inkább bő öl tinó ket viselt, hogy a mit a természet szü-ecskéu adott, ast Üuo szépecskén helyre, , koczkás nadrág és kabát.
Stokécske bajusza, — azaz Csak tajuazocskája még csak serdülő korban -olt, igy hát osak nagy protectió mellett .dott azamjtásba lépni.
Finom csvikkerje .mindég szoron LUS kissé görög római** orrát.
A mi a modorát illeti, as igen tneg-lyerő volt. Viselete igen elegáns vala, — íja est tehette.
Azt a asép modort persze csak akkor prodokálU, mikor kellett; midőn társaival együtt mulatott, akkor bizony as ilyesmi köztük teljesen feJulálbaÜan lett.
Ilyenkor nagyon u as ellenkező lé pett előtérbe.
• * •
A látogatást Tivadar lassacskán megkezdte.
Dagadozó kebellel ment Melánia-E, ai Ó folejtheüeo Melániájához.
A songon, mellett elmulatni, — gondola — no épen nem less rom*. Szerei-ük közvetítőjéül épen alkalmas eezkös. sután pedig ami legfőbb, bogy magukra hagyatv* tölthetik el a boldog órikat,

taau nélkUl vallhatnak Örökké tartó .úséget.
Ily boldog píllattatokban senki sem lábatlankodván, át enged be tik mrgukat érzelmeiknek, ömledezésnak.
Ily hasonló «zép gondolatok fogták >1. Hegyesen nyitott az előterembe, p agy is a „főrczimmerbe" a mint aat zittya magyarsággal szokás mai nap ság nevezni.
Senkit sem látott. Kárul néz, sajnos de megint csak errn a kellemetlen tapasztalatra jutott.
Benéz as oldalt lévő tág sxobába, ugyaevexett cselédssobába, de sajtos ott BÍOCS élő lény.
Se itt, se ott nincs senki. Nem akarván udvariatlan lenni.nem szándékozott minden bejelentés nélkül bekopogtatni a vele szemközt levő ajtón. KőbintetL Még pedig egy jókorát. A cselédség közül senki aem mos-;atu fölél. Utóvégre ott a üunologisAló omédiát megunta, összeszedvén magát, szép csöndesen bekopogtatott.
Hallgatott . . . kopogtatott, megint hallgatott, — belülről asonban |semmi féle .szabad" a vagy .heroin* aem jutott füleihez.
__ Ehl — gondola egy kiasé el-
veazlve türelmét. Efvel az eh-bel pedig
ast akarta kif*jezoi, bogy moet már elég
olt itt oMákodni esen fehér ajtó előtt,
anem egyenesen benyitunk akár asabad,
akár aem.
Kinyitotta as ajtót, be ia tette maga tan, de megint nem látott senkit.
No hékás — gondola ümét, — csak
tem komédia ex! De most már az a bok-
IDŐ, melyik ajtón folytassam ezt ax előre
ijomulást, ezen-e, a vagy azon? Ex b
LJtÓ, BB u ajtó. Hzn . . . Amai balról less
ralóczioüleg a mennyország kapuja, a
aelyen Meláoiához, a ked vesh i juthatok,
Iges, ason megyei:.
Purgatoriuttba vezetett az, de nem
aeny országba.
A győago kopogtatás után benyi-ott,
— Bocsánat, bocsánat, — szólt meg-ieDetten az ablaknál lévő hölgyből Ti-adar.

— Nini - .-. szólt meglepetten a
hölgy, e a kesében levő varrást a uékra
dobu.
Micsoda? hál es meg itt Van, gondola Tivadar.
— Hiszen ... "^
— Azám kisasszony.
— Oh lelkem\' aranyom, tubiciám,
szolt meglepetten a hölgy, s ezrei egye
nesen Tivadarnak tartott, hogy megölelje.
— Hohő, ex tevagy? de ki is gon
dolna ilyet, — monda meglepetten Tiva
dar é> semlnjt j)4m, szégyelye, —♦ jól ma
gához szorította csupa felebaráti szeretet
ből a .lelkemat" a mint dókáit is. -
Egyik jobban csudálkosoU, min^ a másik.
No es a fara* história nagyon ia furcsán tűnik fel - gondola Tivadar.
— Igen, igán éo vagyok, én la —
szólt ctacsogva a hölgy s már már puszira
concentrálU szájacakáját.
— Tbü teriBgettét! mennyire meg
feledkezik az ember a szerelmi Ömlengé
sekben — gondola Tivadar — hiasefl
még a legnagyobb baj keletkezhetik ebből
a furcsa komédiából. Ha megtudná Melá.
ii., akkor végem van, veszve minden boldogságom.
— No édeeem, no plexiként. —
kedveskedett a hölgy a Tivadar ajkát
csipegetni kesdé.
— Csitt, — csitt, — asólt elutasi-
lólag Tivadar.
— Hm, hm.
— Csendesen, csendesen!
— Ejnye lelkem ? . ..
— Csitt, kérlek csitt 1
— Semmi caitt, ta as enyém vagy
— én meg a tied, igy hát kvittek va
gyunk! szólt hegyesen a kis hamis.
Kinek mi k&se hoxsá.

— Ide ide — tolrUtá. Vilma —
essél akarra, nem akarva a paml>agra
ttltette Tivadart, ő kelme padig szépecs
kén melléje ulU
— Oh jaj ... ereszss . .. ha . ■ •
óh — szólt szakadozottan Tivadar.
— Micsoda oressss éa ha meg óh ■ •
nonol
Jaj teremtöm — gondola Tivadar, most a körmei között vagyok. Ha most

Z.A LAI KÖZLÖNY

ÁPRILIS 24-én 1881.


— Horváth György 897 frtra b. iogt.
apr. 29.\'Oroito3ban. — (: P H
_ Sa*at rövid hírek. — Horváth Ignáea jeles tudós, egyetemi ta-aár agyonlőtte magit l3p«íteü.— Margitszigeten a fürdői éwinKlatt a rimassom-batí zeneknr fpg nHiködoí; — A himlő\' járvány általában szűnik. — A otigíoy-senéssek országos sególyegylete van alakulóban Bpeeten. — Streitmann József a magyar ipar egyik előharczosa Jaube-réayben meghalt, — Debrecaenben honvéd lovardát épít * város. :— Egy szombathelyi bara^gotd szórakozottságból n agy esütöYtöfcö\'n délben harangozott. — Kőszegen l^jfnm dragonyoa őrmester BEI ven lőtte mágK — Kapoav&rott Károlyi Alajos Bzjptársulata működik, — Uj-Aradon pepieiedee kőiben egy asszony konyhakéssel megölte férjét. — Hoílán Ernő tábor? icrnagygyi fog elő léptettél D i. ^)— At írói íegéryegylet vagyona 196.453 <r_t, — Bpestija, orosz menekültek voitak láthatók. — Veraecsen bt pénzhamisító egyént foglak el. —
komédia, csak porhintés a világ izemébe\' mihelyt ez végetért,fogtakhonáczéljuk-hoi; a merénylőknek az ioqniciczió rém-, napjaira emlékeztető kinzatáaáho*, hogy tőlük ily módon tudják meg bűntársaik neveit. A tárgyalás után már nem kellett attól Urtaoiok, hogy a megkinzott vádlottak előadják a \'ilágnaka velők történteket, ha majd ax akasxtófa alatt hangjukat el fogja nyomni e dobpergés és trom-bitaazÓ. Mindjárt a végtárgyalás betejesiével a kimerült, kifáradt vádlottakat külön termekbe vitték, hol megkezdődött a kínvallatás: forró csrtfkkel, hüvelyk-prásael, spanyol csizmával, a tagok Ouze-zozásával, pirkőléssel, forrópecsétriaszk-nak s ólomnak a mellre csepegte télével, villanyos ütegekkel sat. & a legirtósatosb tortura által kicsikart vallomások eredmény eatéfc a tömegéé eliogatásokat Hétfő óta körülbelül ezer embert fogtak el.
retkesőkbea rejlik: Nevezettnek neje, éhai Petófi Istráa hagyatékának egyik végrendeleti Örököse léréa, kiegyezés folytán 1200 trt készpénzt kapott, abból saját magát mtnáen szükségessel ellátva., Férjét semmiben sem réssetüé. Ennek következtében közöttük örökös oerp&tvar-:odáa és csiv6dás támadt, olyannyira, ogy a válóper megindíttatáaa helyeztetett a nő részéről kilátásba, mire a férj ínyira felháborodott, hogy nejét tettleges bánul makká! illetvén, ellene életveszélyes fenyegetésekkel is élt, miért is * gödöllői kir. járáibiróeág ilWl 11 napi fogságra Ítéltetett\'el. KÍosab»dulván f. h<í . ín fr,gságából, mértéktelen ivásnak \' _* XRgái, mig végtérí & fent kilfitt dŐben, miután a helybeit vendégfogadósán pálinkát írott, s azután látszólag yugodt lélekkel távozott, hazaérve, nejét magához ölelve, a szebében tartott pisz >lylyal kkirta kivégezni. Do a nő észre övén az őt környező veszélyt és különösen hallván » nisstoly sárkánya felhúzásának pattanását, minden erejét megfe Bsitve, a férjtől «serenc»ééen megmenekült, lig tette be azoobas maga után az ajtót, lörrenés jelezte, hogy a katasztrófa bekö-rstkesett; a férj agyonlőtte magát
— Eladta a tettéi. Csetneki János a maga nemében ritkítja párját. Korára nézve vajódi férfi, termetére, testi fejlő döttségére nézve pedig akár 7—9 éves gyermek. Ami azonban Csetneki Jánost aem tartotU vísaza attól, hogy valami rósz (át ne tegyen a tűzre, a min;kkÖvet-oaéaye az lett, hogy a fővárosi reodÓr-•ég est a természettudományi ritkaságot kiutaáitásra itélte. De nem ment oly köny-ayen a dolog. Csetneki Jáoos sokkal k»-méuyebb legény, semhogy egykönnyen ki engedje toaa> a szűrét. Hát mire való apelUta. Apellált is ! Neki a fővárosból
tláa drámairodakim, költemények, rodalmi szemle sat. 2.) .Altaláooe ma-;yar-£r&nczia szakácskönyv" nélkülözne etlen kalauz minden háztartásban 7. és -dik füzet két asinnycaaafc képpel, ára 30—30 kr. Gaxdascsonyaink kiváló fi gyeimébe ajánljak. — 3.) .Népszerű or-rosi tanácsadó, vagy házi lexikon az gészséges és beteg emberről.4\' Irt* Dr. Ziffer Károly. Számos ábrával ellátott jelee mű egy-egy füzete 30 kr. Megjelent II« 12. és 13-ik fuz*te.
hirek.
- — A napok taldücouUa* Dr. Hano-berg, elhunyt spéiert püspök iratai közt írdefce-5 feljegyeésekre butkanták. A püspök ugyanis Szent János evangéliumának 13-ik fejezetóhe* ast a megjegyzést fűzi. hogy abban az esztendőben,
Iyben Jét-us meghalt, a zsidó passzán táa, következő vasárnap — a húsvét vasárnap — ápril 17-ére, tehát nagy-3*5törlök ápril 14-ére, nagypéntek ápril 15 ére és nagyszombat ápril 16 ára esett, tehát éppen azokra a napokra, melyekre jelenlegi* nagy hét alatt.
— A Károlytsinház elefántja. A
écsi színház ujonan szerződött elefántja
napokban érkezett Bécsbe és bá hosszú attól ki volt merülv.e, mégis nagy étvágygyal fogyasztotta elaz elébe tálalt )bedet. A négylábú művész azonban nem elégedett meg az ebéddel, hanem asoaki-vül kikapott vezetőjének keséből egy fuvarlevelet és ast csemege\'gyanánt le-lyelte. Miután azonban a fuvarlevélbe egy ötven forintos bankjegy is bele volt göngyölve, a művész első" ebédje nagyon sokba került. As Hy módoD károsult vezetőnek, hír szerint, azon tanácsot adták, hogy forduljon Bilirőlh tanárhoz, tán si örül neki egy ügyes gyomoroperácíŐva az ötvenest megmenteni.
— Nevezetes döntvényt hozott az
igyik angol bíróság a napokban, mely
által eldöntötte, hogy a patkányokon el
követett kínzás nem tartozik ax állatkin-
sás vétségéhez és igy nem büntetendő. E
döntvényre az adott alkalmat, hogy egy
bérkocsis megfogott egy patkányt és azt
fóiig niegriyn-\'ta, nsután búrén keresztül
egy hosazu fát husott át, mely fáQ*k kél
vége a patkány lestébő! jtWal bip.it. Mi
kor a patkányt eleresztette, ex kxoona
a lyukához rútot\' óa benkart menni rajta
de a kiálló fa megakadályozta a bebuvás-
ban. Mig a patkány erőlködött, hogy
lyukába buhasson, addig a bérkocsis tii-
! égette. £c e gaz eljárás, e nyo morult éa emberieden kínzás mér büntetendő az angol bíróság szerint, mert patkányon követletatt el.
— PótSfilttván hagyatéka. Ker pesről írják s P. N.-nak : F. hó 13. Í4-ike kösti éjjel Ker«>p*s kfizségéb. megrendítő esemény adta magát elő- Nav ratil János helybeli szabómester agyoi lőtte magát. Ax öngyilkosság oka a kö
Hasznos tudnivalók.
— A konyhasó mint hónapoaretek-
nevelfi. Hogy ha kedveső talajt nem kap
hat a hónapot- és ayári retek — vagy
szárba D virágba indul, vagy pedig élvez-
hetlen, fái, rostos loo. Ennek elkerülé
sére kitűnő szernek bizonyult a konyhasó,
melyet a szabadban elvetendő retekmiig-
gal összekeverünk, vagy pedig magdug-
gatás alkalmával minden szem retekmag
gal két ujj közt feicsiphetŐ konyhasót is
ültetünk el. A retekmag a nedvességet
szereti, azt pedig a konyhasó magába
szívja és ezáltal a retek gyors nevelésére .
iát, de annak az isét is finomítja. Tessék róla meggyőződni, nem sokba kerül!
— Bistot txsr a moty ellen. A moly
>tuititásától féltett nrémek, bundákat
Luom porrá tört zöld. gálictkivol\' kell
behinteni; ugyanazt kell tenni oly buto-~ Kokkal,melyeket a molyok már megleptek. A zöld gáliczkőnek t,ammi aaaga sincs B a szövetnek sem árt. Posztóruhakat nyáron át még ugy is meglehet oltalmazni „ molyoktól, ha azok tiszta vászoolepedSbe jól beburkolva tétetnek el.
— Vin 0 a tyúk vagy fiatal ? A
ldó kk áá ljük
hí ny«rt?
N.-Steben apr.20-án: 53. 64. 55. 47. 77.
Lemberg „ . 43. 68.23. 41. 62.
Prága , . 41. 57. 54 64. 45.
Irodalom
(E roTJit alatt KaaisUn Wajdiu J^i m*greadelhetj5.)
— A wZalai Tanügy* IS dik száma
köVfttkezJ tartalommal jelent meg: „A
rajeoktatáa * mai álláspoutoa * Ádám
Ivántól, .Véleménye* megjegyzés" Mák
Jánostól. AUó Leodváról a képviselőtes
lütet, .Tihany és Tile)" Dr. Sterba Já
nostól. Megyei hírek, szemle, irodalom.
Csarnokban : l*easing, írói élet és jellem\'
raji, HofFmaaa Mórtól, paptrszeletek, a
lap pártolói, üzenet. Ara félévre 1 írt-
— Ala\'iráti ío. A .Korán\' az ere
deti szövegből t. i. az arab nyelvből ma
gyar nyelvre fordította éa bŐ magyaráza
tokkal ellátta Kámory Sámuel tanai
Előfizetési ára 4 frt. o. é. Ez volna az
eUŐ magyar koránforditás as eredetiből,
A megrendeléseket lehet akár postautat-
ványnyal, akár levelezőlapon, akár külön
levélben eszközölni bei-mentesen. Lébe
akár előre fizetői, akár utánvéttel. A szál
litási költségek a t. előfizetők által fedez
tétnek, Ád körülbelül 40 Dyomtatott ivet
30 ivet L i. maga a szöveg, 10 ivet pedig
a magyarázatok. Kiállítása díszes, nagy
8-ad rét. — Minden 10 előfizető után egy
liízteletpeidaay jár. A Korán nem török
hanem arab nyelven van írva. A mohai
medánu&ok, kik majdnem annyian vai
nak mint keresztények, bármely nyelvet
besxéljunek is, vidlásuk nyelvén (arab
nyelven) olvassák a koránt és ennek ked
véért tanulják az arab nyelvet, mely ai
innenső és közép Átaíának és innenső Af
rikának diplomatikai és tudományos
nyelve is egyszersmind, de a világ leg
legemlítelt munka N*gy-■{ JcöQyvkere*kedíie il
ávoznia nem lehet, de Hetn
:abad.
Mert hát ő a maga ritka személyét, minden hiány és fogyatkozás nélkül, jogerejü és felboulhütlan szertúd-.\'s mellűit eladta, lagyságos Lenhosaák Jó&sef urnák, az orvosi egyetem nagy adományu tanárjí-aak. Már pedig, ha ő nem Budapesten, han^m valahol »z országban másutt hal meg, mennyi költsége tesz az ő teteme szállításával az egyetemnek,— már pedig *z egyetem az államé, igy tehát aí (" kiutasítása egyenesen az állam világoi megkárosításával történnék. Ezen érdekes felebbezé* most áll a másodfokú eldöntés alatt.
— At elítéltek kinprtdra vonata. Hallatlan barbarizmusról értesítenek pétervári levelezők. A részletek csak most jöhotnek köztudomáara, mert sürgöny
vásárlaadó tyuknafc szárnyát emeljük i tel, s az alatta levő nagyobb toíiákból * tépjünk ki neháuyat; ha ezate alatt Ügy, nem épen rövid pehelyro akad tank, s lát\' juk, hogy az állat bőre finom és vereses, aprólék ere ea kék kel bevont, akkor fiatal a tyúk;,de ha múlt ,egy ,4ves, akkor a pelyhefc és erecskék eltűntek *■ a bor hal-■" " ■, száraz, sőt^yakran korpás.
Paplrszeletek.
Goromba folelet. Egy cíivaícodő *«-. txony *it monda férjínok, midőn oly ttlull^ ruhil világított, a m.-ly m-ki nem tct*£cU:
nak !u — PAJE Íf»z- — w-iomii. — „li.s/ lo vo!cd kozdpttem mpj •
j
Utján lli
gy voltak elküldhetik. A czái
j
elleni merénylet tervezőit és reezese.il elítélés után a legborzasztóbb kinvuilat alá vetették, hogy őrült fájd*ltaukb eddig ismeretlen bűntársaikat mi\'gnevet-zék. Az ujabb kor történelmében ily vér-láaitó barbu-MmBsra nem találunk példát A por, a nyilvános tárgyalás mind csak
í*sy ffa«J»g l>iró inasdrat ki í-itiit.: magát ittUAii Lxzxfclú. Éjjel It\'vi\'u, otc»ib» vjüí^Lbe beleatSdtok. .Mi
gazdagabb éa legnehezebb nyelveinek egyike. Miután a muhAmmedánus ne*pak^ női a Korán olyan, .mint a tengely, mely körül egész állami, társadalmi és házi életek forog, e köny vet, mely annyi gyöngyöt rejt magiban és mely szálkának tekintetik, ■— közelebbről ismerni oly :orditásbad, mely az eredetit hívfln tük-•ős te ti vissia, nem háládatlan dolog. E tönyras, a mely Ázsiának és Afrikának jelaejeben jelenleg akkora hódításokat ;esz. Igyekeztem még a hangalatot is visszaadni. Több szóra] nem toldottam meg, mint a mennyi az eredetibe van: a rövid és rejtélyes kifejezéseket a jegyzetekben magyarázom. A jegyieteket nem azért adom, hogy csáfolgassam a Koránt, hanem hogy vmegvilágitsam azt, a mu-hammedáausok legelőkelőbb tudósainak magyarázata nyomán, részlethajlatlanul. A többi európai koránforditók nem agy cselekesznek : ők a jegyzetekben többi* közt a kor&nt csáfolgatják egyszersmind. Jegyzet és magyarázat aBzöveg alatt igen sok less. E magyarázatok jii szolgálatot teásnak, mart megvilágítják részint a sző vegei, részint azon körülményeket, a mn lyek közt Muhammed élt, részint a régf kort, » melyre egyes korán ki fej esések utalnak. E bő jegyzetek és mngyaráaatok okozzák, hogy e Korán 40 nyomtatott ivet ád nagy alakban. tA verseket az ere deti szőrint én is jelöltem meg a \'■lövegben, holott a többi európai kor&nfo"ditók kihagyják, s ezáltal a. Korán olvasását jóval megnehezítik. Esőn versek alatt költeményeket kell érteni, hanem erseket, mint a milyenek a bibliában vagyis a szentirásban találtatnak. Midőn a Koránt \'lefordítottam, azzal egyszersmind a monotheiBták (a kik csak egy Istenben htssnek) szentirásAÍoak fordításait befejeztem. Miután eddig már 14 kü fönbőzŐ iratot bocsátottam közzé és a t előfizetők bizalmát mindig híven megő rízni igyekeztem, azon rnméDynyel indi tom meg a Koránt, hogy a t. közönségnek szíves részvétével őz ízben is találkozói Az időt nem tűzöm ki mikor jelenik meg; mihelyt a t. előfizetők kellő száma egy üttiesz, azonnal sajtó alá adom az egész kéziratot, A t. közönség már tudja, hogy -müveim megszoktak jelenni. A t. ívtar tók legyenek kegyesek, ezen aláírási ive mentői szél -aebb körökben ismertetni Pozsony, 1881. igen kitüaő tisztelettel Kámory Sámuel Unár.
— Mehner Vilmotkiadásában ujab ban következő munkák jelentek meg küldettek be hozzánk: 1.) „Hagy a Szemle\' 1381. apr. I. sserkessl Bodnár Zsigmond IV. füvet, ára 60 kr. Tartalmát e nagyérdekü folyóiratnak következő közlemények képezik: A zs\' dók Palaeaztinában Hatala Pétertú Lilly, A Demokratía Magyarországon Bekstcs Gusztávtól, AB államjavak el adása Joőb Lajostól, Az osztrák állam és a déli /asut Schóber Alberttől, Emié késés Tóth Kálmánra, A skandináv:

Melánia betalálna jönni, akkor vé lenne a bocaüietemnek. Már látom ezt ürdüg Ciipelte ebbe a házba, nem is más
— Nono lelkem, de hamar elfelé}
telted, hogy mi igazán szerettük egy mást I
Át ember első tekintetre bia Isten azt
hinné, nem is te vagy az a kis hami
som már.
— Meghiszem, hogy szereltük egy
mást, caak hallgass kérlek, — eztel fel
akart kellni helyéről, de Vilma nem en-
gftdte.
— Nem kételkedem nem, no de - ■
— Semmi de, — vágott közbe a
kis hamis.
Tivadar most már egyebet lem tett, mint mindég az ajtóra tekintgetetl.
— Egy Btót sem, mert ha nem
akarsz itt mar*dni, — szólt Vilma, midőn
látta, hogy Tivadarral már nem igen
boldogulhat, — akkor kiálltok és Össze
u*5ditem a báxnépnt s elmondok mindent
Borzasztó, ez már mégis sok, utoljára még rám fogja, hogy axérl jöttem ide, hogy megölelhessem, megpuszilhassam — gondola Tivadar.
— Kérlek csak csendesen, mert
meghallják, kérlek csendesen. Jól v<
bi»zan nem bánom, hallgatok, csak CS«L
desen asolj ée egymá* után, kórlek ne
kínozz, szólt kimerültén Tivadar.
No hiszen megállj — gondola Viim* — e*ak befonylak; fiieux, akár a köles! Enoél jobbat nem is tehetnék. Rsjta tehiL
— Emlékezel azon szép . . . kezdte
gyöngéd bangón Vilma.
— Jól van, jŐl csak beszélj, —
sOrgeté Tivadar.
— Azon szép napokra, mikor a fel
kelő nap oly ssépeu besütött az ablakon
hozóink.
— Nen> bánom, egymásután, hadd
e! már egyszer azokat a szép napokat!
— Mikor édetem...
— Jaj ne szólíts igy most, mert
valaki megtalálja hallani!
— Cwtt, egy szót sem !
— Jól van jól, folytasd már kérlek
mentői rövidebben.
— Mikor oly jó izficn iddogiltnk

Lett volna inkább káposzta !<_l . , tudom sokat Öul^gelted vele a begyede — gondola Tivadar — B félelme mindin tább Dövekedék.
— Mikor oly jó izüsn adtunk egy
sásnak puszikat. Üb ja; .... jaj szól
érzelgŐAen.
— Ob ne puszizkodjál most, jaj a
ördSg vigye el a puszidat ! Elhiszem e
meg is adtam z ári; érte — szólj egymát
a.
Tekintete ide oda járt, hol Vilmán bxl as ajtóra.
— Aiulán mikor ily megölel (ü
egymást. . . igy ni ...
— Ereszsz kérlek, rosszal énei
magam, a2 orvos megtiltotta az ily mn
latságot .... különben bessélj már . .
— Azután mikor emlékezel . . .
arra .... tadad . . .
Mintha odaszegezték volna a pam-laghos, oly merev 1 e:t, mikor lassú léptekethallott közeledni a másik szobából.
— Mikor édesem - folytatá Vilma
— azt mondtak, hogy egymáséi vagyunk
és — Vilma magához akarta ismét ölelni,
s már karját nyújtotta feléje.
A léptek közeledtek ... az ajtó morogni kezdett.
Tivadart a remegős netovábbja fogta el.
Ez Melánia lesz, igen ez ő . . . jaj végem van, — gondola.
Az ajtó még jobban mozgott, Tivadar homlokáról a verejték patakzott. Még egy nyikorgás, ... DO meg egy erre,az ajtó mrgnyilí a a Sipí, a kis kutya csaneo gott ba, jelentvén magát néhány hangos ,buba*-val, hogy ő kelme il él még.
Örökké felkunkorodott tarkát pedig 6\'rÖmleljesen csóválta.
Ezt a csöndes mulatságul igen szerette, gyönyörködvén ezalatt mag-i magáo.
Hja tehette ie.
Tivadar, akt már majd mzméletca kivül volt, most egyszerre visszanyerte lélekjelenetét
Nem adta két rak lóért, hogy non) Melánia nyitott be.
Kü de még csak moet kozdőddtt a
Vilma vontatva clbeszélé ez-*p las-

sacskán, hogy miként jutott aion ne; épen lürhe>.ós helyzetbe, a meijben mos leonie kell.
— Hia lelkem, — folyla\'i beszé
dét. akí oly nagyon szeretett, ki nekei
hűséget esküdött, o-.t hagytad a faképnél
Hiaeeo kerestelek mindenfelé, de eeho
sem tudtalak ebbe a n»^y városba fe
találni.
— Minden udvaríödiiak esküdtél
te örök hűséget, nemcsak nekem, töbl
fi«tal embert részesítetté! ily boldogság
ban, tudom azt nsgyoa jéi,!
— Hogyan ? . . .
— Semmi hogyan — hiszen beszé
tem több odrarlóadaJ., akik épen ug
dyilatkoztak mint magam.
— Hatudság! Nem igán! mond
határozottan Vilma.
— Könnyű ezt mondani! — raondá
hasgsalyly»l Tivadar.
— GyerMekwjt. atyja. ;■. le TagJ
akármint U akarod iltagaduí-
— Micsoda? — .szörnyülködöit T
vadar.
T~ igeQ gyermeked, a ki most v déken van gondozásban. Kisdwm, m után nem akartam, hogy t szégyen any-nytra ellepjen. Aziitán, hogy nem tudta-lak feltalálói, mást sem tehettem véli Különben ha akarod, behozatom mé holnap, ha kell még ma is.
— Vilma ssóij. igazak szavaid?
— Esküszöm. Régen elhoztam voln
hozzád, hogy neveltesd fel, de mint raon-
dim, sehol sem bírtalak feltalálni. De
iost oiár nem Bxabadnlsz el addig, mig magadra nem vállalod egészen !
— Az istenért! ne szólj.... ositt!
megtalálja valaki hallani, besxéij halkab
ban. Mit kívánsz, hogy, többet e gyer
mekről ezután eset aem említesz?] Meny-1
nyi keli? ob szólj, csak arra kérlek, félj
ne fedesd e titkol senkinek! }
Tívadnr késs lett voloa e pillanat- \\ ban bármit is adni Vilmának. Majd szü- j lei, majd Melásai jutott eszébe; mit j sióinak aaok, h» megtudják e ballépését, hogy mar ily ifja létére atya, s gyermeke T&tahol sinl4dre él.
— Semmi semmi, — gyors egyez
kedésre nem akarok lépni.

Srótt Vilma folytatván beszédét
H melyből eddig nagyon kevés volt igaz.
Volt gyermeke, de nem élt az csak kát
hónapig, a többit csak jó fogásul mon
dutia. <
— Uh szólj mit kiváusz? megadom
bármennyi is legyen.
— Végképenimegállapodásrcsemmi
esetre sem állok, hanem a jftvŐ hónaptól
fogva azon helyzetbe akarom magamat
érezai, a min&ben énekeénó időben valék
— Jól vai;, meglett... meg! azólt
-készséggel Tíradar
— Ezzel azonban még nem elég
szem meg. De sem bizony 1
— Oh in szerencsétlen! mily hely
aeibö hozott e nÓ, — gondola Tivadar.
— Tehát mit kívánsz még?
— Megfizeted azou költségekot, a.
melyeket gyermeked nek«m okozott. Az
orvosi kezelés folytán nagy ősszeg váa
dorolt ki uebemből. Jóforaiáu az tett
tűnkre, az szaporitutta oly nagy mérvben
az adósságot. Tehát hitelezőim álul le
foglalt ingó és ingiiknokal kiváltod 1
Tivadar mély gondolatokba merült megtegye tí mind\'-eoket vagy nem ? Se-bogysem tudta eiba\'á\'ozoi. Ha nem hódol óhajának, házassága, a melyre készül, toukre megy, még bajba is keveri magit. Ha kifizeti, sok költségébe kerül az igaz, de megmenekül minden szégyentől, s » pénzt pedig könnyen visszaszereuhati ismét.
— Nem Vilma, — stólt Tivadar
isméi — ennyit egyszerre nem bí
tenní 1 \'
— Nem tehetek róla. Jól VKQ, ne
kem mindegy. Lf gyen a gyerm k a tied,
— szólt fitymálva Vilma.
— Tudod mit?
— Noa?
Népdalok.
i. Hozd rá cilgáa;!
Vicát, vígat bu«i most nekem, Úgyis borai *E Életem, S fanyar »iot nx ürömit*;, ÍMc»iud meg harí:iitjd»l


Vigat, vig ■at, hogy a baaat.
Mely lolk emben íiéjjol áradt
TOT* siíi Íj on mrtimiw Dscze
S bus t*t ij-ájit eJfelojtac
a rajta fiuk uaporábban Járjon A bor a pohárb&n, M«rt kfiionboc mé> a bánat HOíve Is raak találbai
Igyatok !
S zengjen a dal lelkesebben A hurokkal egyeiemben^, Mert keblon en sebet Tigott, Elkaautgom a világot
Ex »> czigáuy]... hnzzad tüvíbb JUltemnek c kcd-re» dilit, £x ax egy at, \'a mojf engem Míg rif»attal keserremb«u
U
Í-. negídea, ^ táftyú. .i
.•orifgú. ugyií, bőgj éd
Jól tudom ugyií Ea loldofit tég ftünek íi as Igt Sxerrlem Wűélif
HÍ ieg nj virágon, IlUtárban úszó Ékca rónflsagoo. Jól tudom agyi*, hogy Ki boldogít tége.1... Minek 1> az igái Stordom teaéked.
Légy bdukc kirilynC Ormán sziklarAroak, Kihoz » hiieleők; TCmjéDfisnl járnak.. Jíl tn<iom, hogy csak r Boldogitna tigcd-. Minek U ». iz*i Szerelem te ni kod.
p
Ki T»!um a régi, JÓIlebct a kehiem B*t»t dalja. tépi, lilért vagy olyan kactér, . Hiu. nagyravágyó, .Csillogó való ét Fínj atáu SoriTRá.
MiROIIUI.HV OVÍJLi

HUSZADIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

ÁPEILTS 24-én 1881.
ram ezv rés«eg I innét fogadómban lakott egy mietlt ami, >
n lakott *rth»toi.
a Mac1, *■* \'-ftj ^**1 *** —"v P^1 D i
fekazik utunkban." .ügy ? akkor ti- !
HIRDETÉSEK.

eiuiUi mir semmi
ekaz
«c«n felel; ,Ob eiuiUi mir semmi c< ■ dologban, mert ín vagyok-, a
axt a i idegCD M4e«en fel el:
idege illetle férj." -
a» a falhoi, og sznói pedig segitid talp
Üzleti szemle-
a, 1881. ápr. 23
Egy tolvaj egét* íöteg euikrot lopván
ecy füsierL3 bohbjLB, kényelmeién tároxott a
hoíS*u folyosóo, hol a bolt tntajdonoia talíl-
ko«ott vele. i* vívínck hívén, eRétt tidTaria*-,
sttRjrat monda neki: ,Ali««toi icolgája; teaiék í A hetek óta tartó eiízéiek, melyek e
n>i»kur b. mcgl^togtttDi ruiné! elSbb boltomat " l(ií( ölején ^6aTeí5bb éi tartóinak i|érke»6
, 1 idCjáráa által válUtánik fel, otolio napokban
„Hova akam menni ?\'■ Vérdé -fiát " I Jf7*,tb*^^tt""1 j"S«I"m^*liir3S-\'
j húsvéti ünnepek miatt megleheti
s mind
Ei «yToV« sxerencé. vagy. Én \' * l\'K^cegtetőbb kilátok SI uj u
: m.r\'eiakonn 50 éve. ragyok ■ »*k Üsloti forgalmúak e héten a
t találtam, a«t ii nagy neh \' \'"—lt! "* v ":\'M --i-»-\'-™
sHett" az általán rthati m&r\'t, söt
„ilárd hangulat
iVi
..-.««-« ™-. -. ™. J61ag beállott ked-
Ellenmondás. Epr f5ldtni»e!8 ember eló- i vrtBtlen ujjarái áltaJ "j táplálékot nyert. Ax izür látván Feitet, hántoltában igy kiáltott fel: ! Arai( megm aradiak múltbéli magaslatukon, vagy — Bej, mily népes d sí üresntctí.! \'pedig uímely caiktnól felébb wálltak.
Bnxában nagyon mértiSkolt kínálat Tolt,
KTOlc. ÖJ tudja hogy ar .:n vendéglőmnek KC J ^ .^
™o.\\i.T-XotZl l*ü"£LTL*. Lh * beKoeva„tá. fámára változatlan
mondanom, hogy ai a hölgy, a kivel tegnap, trakoo vitetett.
hoxiim H&llt november höoapot nálam tAI- Kakoncia aem valtoitata irájjyiatát.
tötte egy idfigen orral, aitin deczerab érben - Üregírcmü ára még mindig jó keletnek örvtnd,

toif dnquantin artaylag kévéi figyeliímr* ta-lil Arak aa elóbbjok.
Bnxa 11*80.—12*—. Eon 10—.— 1025 Árpa 8 40—9 60. Záb 6*50. Kokoricia 6-50 Ciuqoaotin 6"90.-7"S0.
:EC etl naptár.
ApriUa 24-dikétSI 30-dikiiff.
Rü- éa hetinap
Kath. &• prot. I G ö r Ö g naptár [ n*ptlr |
17) Kai
és prot. ev. Mikor ette lön nap. Janói XX. 19—31.
Domhoyiír & 10 reggel ■1 30 délat 11 1 éjjel ( Bnar-P««tre (gyonwjnat) 6 65 reggel
24!Va»iXMI. tB í Heh. ra..^ D HIÚT. V. 3E lét/3 .Márk. ev»n. !lS Hosv. h —

212 , (THTM ^O**1) ll 80 *ij«]
813 Bic»be [ft»ombathely, Sopron
feli) * 15 reflf
301 . l» 60 *jiol
315 Sopronba 3 40 d«at
206 PrágerborKottori, Csáktornya 4 B5 reggel
203 , . Hl dilnt.
201 . , (gjo«») , 10 50 éjid
Brkexik Eknitaára honnót:
210 Zikánj felöl 5 37 reggel
216 „ . 1 41 dílb.
208 ,. 11 1 éjjel
211 B»iU.P»*tröl ("gye* vouat) 4 15 reggM
SOS „ (poaUTcnat)\' S & délat
20J / ,. {gyonTonat} 10 30 éjjel
B*V.b&l * I reggel
3U „ 10 15 ijjel
316 Sopronból 12 5 délben
202NFrágerW felSl (fj arsTonat) 6 37 reggel
F»lolí..»rko.«ia: B.ÍTOBFI LAJOS.
204 ■ , , 1 20 délof
«06 „ R 10 60 íjjel

H I B D E T É

SCHAUMANN GYULA-FÉLE
templom-, szoba-tirmák,
festő-, mázoló- és
fényképész
NAGY-KANIZSÁN
tisztelettel ajánlkozik mindennemű fentemii tett munkák el-
251 3—3
Legújabb falí-mustr&k gaz-\' dag választékban.

Eddig elérbeüen hatásában a kOny.

ii-n eméí.ihetC étkekre, cmé^ztéa, véi-tiiititái, \'iplili* éa teslerositőiére Ki-álul a naponkint, kétii-eri folyton,.! használat Után mértékletes nordt baacoál mt\'-c makaci betegségekncl í», c m.
t61n1ái a ha«gili*itánál, vxixtex\'^*ég s. béluél, taggyeng^ég. aranyér »<^^, mindenem!) (*5<-vány, golyva, fehérkor,
i íárgaság, idalt bErkiOté?, iJ5k8*Q (&■
fijit, féreg, éa kdbetegtégeknél, benyálkáaodáa a beo5ttkÖiivénynél és a Ramóaáguái. 186 6—6
Ax MványrUek srógyKer gyanánti haaanálat mellett, elölte ép ugy mini annak basánálaU alatt. »*la-mint otélagoi gyégykcselesnél ii kitfinG gxolgálatot teu.
KaphaUS annak ké»nt6jéo*l, Ea«da»ági gyágyaíeréií Stockerauban éi a követke.5 raVUraVban : KÍM
latrán gyóry". Arad, Such L»joi gy6gy«. AlUohl, Vanady lalr, Uinezer Lipót gyégyix. Naey-Be--»kerek,
Dr. RoUconek Emil gyogyw. Debrec«en, Pap J. gjégjn. Duna-Foldvár, Kovácí Mihály, 8ipoc« István
gyógyis. Pé ■», Nyiry Gyorty gyogy«a S»g7TÍr.d, Práger Béla gyógyl*. Nagy-KanUaa, MüUer P■ 1.. Suilc
J. gy-ígysz Kar*mebea, Wandraaehek C. gyógytt. EUM, Kirchiier M. gyógy". Komárom, Joó Ijnáu
gydnytt Míria-Tbcreaiopfll, Dr. Cialhi Saabá gyÓgyi*. ^tákolcs, Pl«»«o 0, Grouingűr B. \\eu«t», Molnár
Lajoi, Me»ey Anul, Khndy Jónef gyigyas Sopron, TttrSk Jáiaef, 8<tupa é« Kriegner gyógy"- p«rt-
Soltt Badolf, Heinrici FeUx, Pítóory gyógyít. Po.o^, Diodattoi utóda BTÓgjas. Pilervárad, Oömbos D.
gyégyai. Palota, Simon Fereocr, Dppociy Míkra, Mehlichmidt 1. gyágyn. Űyór, DieballaJ., Braun J.gy6cy«.
" " (ehérYár, TeleVy intal gyógyu. Siklái, Barcaay gyógj". Stéged, Tarctay litván, JihtiPr C. 11.
t. Teme*r4r, Bodrony O. BJŐJJW. TexcsOTácí, Béla Simon fjoyyat. Trencaén. Lam Sándor gyígyit.
\\ B%uer FertDCX, öor«oliit» J. Ong. WeUakírcben, Moldow*ny A. gyógyss Wer»cheU, Waidioger
A, 8. Zomboi, Holloiy J- E. gjigys». Zala-Egem egén, valamint *« osEtrák-magy-ir állam minden nagyobb
;. Egy itetalya ára 75 kr. Megrendel éjeknél legke»e«ebb két akatulya aiinréttel küldeük

2-ik egészen uj felállítás,
j vasárnapig látható még $
I U»xnIlit<>U nron: nappnl 10 kr..
! este vHd<il«HHal SO kr.
I lejfnagyobb TÜágtárlat M«gyarhonb»n
| tartalmaz lOOO tájképet.
| Xjét"fclxekt"fc<í> EL töt^\'r^y) .
| UUsis a föld kord! SO porai aUtt. Teljéi At-nésef! filldflfi»i-, bécsi- i-a párisi világkiállításuknak. L»-snj«hb látványok a uarctlérrul. A
, li\'gsxrtib operi,, operett- éa balotok a páriái ■ >I>er* hí inuk. MoKgathato Utar.\'-krényrk. A
A Mres ncretóosztálT MIÖESSÍÍ rulttoí.
Nyitva £11 reggel 8 órától este 9 óráig, este fényes kivilágítás mellett.
Rflméiem hogy a n&grerdemü kiköQ-
aég látogatásival mentői tömegesebbeD
megtiast«l. Mély ÜMitelcttel
tINDNER KÁBOIT
285 & -• MndapeitrSl.
A ki kétségben van a felett, baf! . hlri,Pokb»»
ft-idicsúrt aiámtalan gyogynerokLe«^íeTtes»c\'\'-ö *agy kOiDlQk
melyik iránt viseltelek biulommal, a,nnak l*nicío)juk, bogy Go-
rischek Károly a. kir. egyetemi konyvirmtol Bécsben (Utvántér, 6.)
hozáasa meg magának a , Betegbarif ciímQ kOoyrectkét, mert
abban a lepkipróbáltabb taerek tárgyilagoun é» kimeraően van
nak inmertetre, Ogy hogy telje* nyagalommal birílhat éa a leg
jobbut válattthatja majárjJtk. Kiért *gy betegnek te kellene saj
nálni * fáradságot egy magyar levelexSIap megírásira a* emlitftt
köuyvkere»kedéihej; annyival inkább, mivel a könyvecske ingyen
úa bér ment re fcBldetik meg, agy bogr at a megrendelSnek temmi
egyéb költségébe nem kerdl. " (261 I. 4—4
HIRDET 2k^ ^1 3W TT.
Kz. Esterházy herc«gi hitbisományi javakhoz tartói-5 2*lameg}-éb«n a
Balaton bal partvidékén fefcrt. }
o s o 13 c%,xt o zl uradalom,
mely bcltelkek-, kertek- <5» »Slo ültetve nyék ben 76, asántó földekben 1250, retekben 755, leuelóben 3100, erdSbeu köt.l 2000 kat. holdat tar-talmac, az lS82-ik év HOT ember l-t$l 16 évre egénbou, vagy csoporton-kist hiiionbérbe adandó. A uSlésiet kedvelői figyelmére kDIOaGses ■non csoport méltó, mely & Badacson hegy lefkitfinftbb helyén fekrö eliE reodü íajokkal kiültetett 21 kat. holdai axSlEt, Urjedelmei és ni-lárd alkota*n lak- és pincehelyekkel magában foglaljt. BSvebb adatokkal éi a b4rbeadáa feltételeivel, levélben a herexegi javak íircocdnok-»ágáuak k5«ponti iga»gat6«ag« Kií-Martonban, KÓbelI érintfceséiben T»nárky Oynla hercegi ga«da»ági tanicjoi ugyan ott «olgíl A jelent-
kezéiek bcérketéto folyó éfi juliu* I-i(f kiránatoi. (280 S 8)
A* EsUrháxy henxcpi javak várgondnoksága. (Utánnyomás oeta füetletik meg.)
Az ipar csodája.
Sikerült nekem egy "nagy angol OXdt&BOfltS! 480,000 tlCZtt készletet a legfinomabb valódi briiteiQstWl nyerni uielvet
résiekbea 60 daraboukiat eladót.
Csak 7 írt 80 kr. tehát S nnnkabémek alig feléért k hatá akut elwrolt kirilóan ig»xi brittezOrt oToltéaslet m c!5bb 40 írtba kertit é. a kéaxlet fehér BEÍC met-Urt*Ut iS 25 évi jótillás adatik.
6 britteiüít auuli kéj kitünÓ angol aczélpengérel
6 brittezDit villa igj darabból
6 Igazi angol brittexost erSkaail
6 legfinomabb brítteztltt kivéakanil
6 kitOnő brittezdst kéjzsimoly
1 igen finom só-, bors- ét fogtiattito tartó
1 nehéz brittezüflt leTeimerS
I tömör brtttezüst tejtaerS kanál
6 angol brittezQst gyennek-kani!
4 szép tömör tojisurtó ■ ■
4 brittezüst tojáskanál
■í pompán legfiaomaiíb czukordoboE ■ :
1 igen jó bors- vagy cznkortartó
1 legfinomabb fajta thcaarürS ;
2 gyönyörű nloti amUli gyertyalartó

2 legfinomabb alabaElrom gyertyatartó ék
3 fioom vai ajándékkészlet
60 darab. 275 7
Mindez elsorolt 60 darab pompás tír^r caak 7 M 80
Különös kívánatra megrendelhctS nálam köTetkeií kiaxlet;
fcés, 6 Vanil, 6 TÍIU, S kavétkanil ára 3 frt 80 kr.
Megrendelések utánvétté! vagy előbbi péukaidamény ntj
míg a készlet Ujt, eiekotöltétnek e dimen:
A. L. GUTTMANN,
Generildepot J.r BriU1Di«tílbtr Fibrik
Wf BÉCS, I, meiachmarU Sr. 6. ~W
FERENCZ JÓZSEF
KESERÜVIZ-FORRAS
i histoi hatása **□.
nyiȎgbei
jDr. Kézmárszky tanár llylin. „„„„.., íítaiimn
a legkedveltebb hashajtók ÍO-
alkedet
Gebhárdt tanir
S3
a legjobb eredményeket \\
tüntette fel." *
5Dr. Darányi kórh.
|Dr. Ambró bábakótizőint igazg. Sőí\'p\'o^tVb\'.n"!**
[Dr. Kiss ksrh. igazgata, ?*\'
teserírá Űzött mát lesbatásasaiib ra elisierre.s
\\DT. Korányi tanár *
int (
kttDD& •jinlh.14.\'
.Jelei hali** ilu! cflnl mor- Ai bílhamtnil, meg- 3 nókrekcdéiokiie!, Térto-J
KifbiU FMiltaftr Jizaif, Rauaaarf »> Welllioli. R.miíit F«rm.M,J laamftld AH.If. Scawarb ii TaAer éa Strea éa (Ma arakiil Natr-f-
, .Caaizaia. valaatat ayaovazertarakbaa éa uayakb fBazerira-ksraakMé
i aeUn. Klviaatra .HJeollt aliayia filtitelak aiellaH raktárak illitlil-
f aak fel. ba az Iriat tkaJUa ■ylwurtiutlk Nyaatatváayok. a izétkildéil,
Jl)«J(«t««iit»l B»dipr«t™, »iozl Bten IS. : 233 6—6 V!
A legmagasabb pónzelőlegeket 17. pr. sz -tol fölfelé, állampapírok, takarékpénztári részvények, ékszerek és mindennemű áruk és értékekre, tryarmat árukra mellett ad Königsbautn és Hatschek nyilvános budapesti
zálog kölcsönző váltó intézete
Postai küldemények „Königsbanm és Hatschek" bank
üzlet Budapest Károlykórut 6. szám ezimzendők, és
azok posta fordultával, vagy kívánatra sürgönyiieg in-
(292 2-3) téztetnek el.
H
TÁRCSA fürdőhely
Vumeej-ében Suimbtlhel; déli ét, nyogoli v»»ulillomá»141 o««k 4 órú Uvo\'iigbin «t M«lrilt-íUJor-m«gyw h«lir-öílun. VMUrUlma forri™ níi betíg^gekbeo, kfti5o5Mn « nemi M»rT«k botígMsoibon, idegb»joltb«a, ujyíiicts férfiik éa ni kőéi olífordnló »<Sr««egény.égben a.t. kitllnS ét bebi«oayuH gjógjhaUtui! bir. LiUi éa iavíoj ■ TÍI megrandisléaek • fUrdó igatgatöaighoi inlézendik. Förd5 orvoa: Dr. THOMA3. — AE illető röpirat mioden köDjvkereakedéabeD kapható.

VT" Az had május 22 én kezdődik. "9m
291 2-6 A gyigyfürtó igazgatósága-
Ntgy-£*oÜ3ia, ayonuUott 1 kiadó tulajioaos Vtjiits József gyoresajtójin.

30 6ren át kipróbált
ANATHERIN- SZÁJVÍZ.
J. G. POPP, cs. 6s klr. nárfti-i fogorrostól BÉCSBÉN
I ltognergaase %.
GyOki-res ey<ie.f!;sik5E minden fogfáj&a, mint sxietén minden •láj- és inj-betegitéK ellen. Ktti no farkariráló vii ex további min-deufóle loakfáfái oili-o. 1 na^y palink \\ frt 4fl kr , köiipitcrfl palacsk I frt ,\'■. ki. palánk 50 kr.
Xüvényt fogposxttt r6vid liaszuálat utiu vakító fehérré t*«;ii p. fngat, anélkül, hogy »tw*k ártana Ara egy dobosnak 63 kr.
Anotherin fogpaszta fiifng»x«iv.ijí\'ékb«u. 1 frt 22
ki., kiiüu". fogtisititi B«er. (2T3 2—U)
Illatos fogpaszta a legkiválóbb 3*er a itájureg éz fogak ápolására * épségben föon tar tájára.. D\\rabja 3f) kr.
Fofftőmanyag; A Segbtitoiibb éi leggyakortatibb \' a lyukai fogaknak Camiga&k általi betömésére. Egj légely ira 2 frt 10 kr.
Ifővéntfszappan ; a bőr szépitésére a legjobb ■ igen kellemes esskos. Ara 30 kr.
A t köiOnség kéretik, bogy TÍíirlisaiaá! hstirotottan POPF-félc ké«iiméoyeket a dúsa magának s csak uokata darabokat fogadja el, melyeket] * Popp-féle védjegy föllelbetó
BlzomáaiyoBol£:
Kapható : Nagy-Kanüsia rVáger Béla gyógy**cré« ornál.
ia T*bej»en J. és BermOller J.-nil. — Kcsilb-lyen Pfisiterer
\'ógy»xeré«s. — Zala-KgerssCEon Isoó F. gyógj\'ai. — Kxpron-
in Werli gjÓKyiBe:éix. — Yara»don HiHer gyógj-storési. —
Iwpgacn Dorner Kajetiu. — Psombaihelyen Pillich f\'wecei é«
Rudolf pyög)-«. — H.arflrridéki 8z.-Györ«y3rj Fibic E- C. —
V-Mprémben Tii««k.iu é» Tana, Qotriard Tiv*dar rí fiiúoál, ugy
Forencsi gyógyszeréi*. — Ssékcnfchérvárott Braun J„ Brűaxmanu,
éi Dioballa gy^eyw — Lorai-iierényb.-ü Heisler gyogysserést —
Kalocsán Borráih K gyögyíier. — P«kioo Flórián J. gyofj.i.
— KCnnenden Horráih J , Soauenrend gj-ágysi — Kapoarirott i
Kobn J, Scliröder é» Daráa gyógyas. — 8zeg»xárd Br*ba»y gT\'>SJ-
— Bonyái\'.on Kramolia J. - Bajáo Micbitscb 8t, Hermfeidfiai
éa Bosaek gyógyet. — Pűnett Zfoln«j- W. i* E-, Zá«b. KBOJÍ,
Kováe» ii Sipócc gTí.cy.1. — Kárudon ZídobanMkj- &&&»* —
Marcsalibaa KÍM gjo^yi*. — Tolna Ficlttl 3. gyö%y*. — Dooa-
l Lnkics gjögy-*. — S.ent-György6o : Nftthíg — Al«d-KÍM gyogyw — Rohouaon Simon gyogyi*. uraknál.
Minden fogfájást
azonnal megszüntet Dr. WAHL „orilotu ja
cs. kir. német birodalmi szabadalom.
Kién világaira BZ&jeaszencxía, ax ntaaitái axerint ba.
náJra, roejEiüJitül azonnal mioden fogfájást, Listtitj* a taár
iveken át clhnnyaEolt fogukat, aynkat fényre fehéren tartja, ■
tti} rainrlon ro»i «sngát e\'távolitja í-a megóv a torok é« télog-
zési raervok mindennemű kaUrn«ától. 293 2—24
Egy palaczlí ára 80 kr. o. é.
Eg:cdaii raktár
GRANER R.-nél
Béos, m. HauptatraBae S-. 64.

NAQY-KANIZSA, 1881, április 28-án.

Huszadik évfolyam.negyed érre
Effy szám 1O kr.
A basáhfis petitsorban 7, másodszor íí. s inioUeD további sorért 5 kr.
NYlLTTÉfiBEN
loronkéot 10 krért Tétetnek fel.
Kincstári illeték minden egyes hirde-
túsért 30 kr. fizetendő.

ZALAI KÖZLÖNY.

A lap ss5ll«mí Tész
anyagi rmét illető közlemények
, pétiig í kiítáúlioz bementve
KA GY ■ K AKIZS A
Bt-nnentctleu levelek csak ismert monkatársakiól fogadlatnak el.
"S-^y-Kfmizsaváros helyhatóságának, ,nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kereskedelmi % ÍparbankK, ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület«, i ,nagy-kanizsai kisded-nevelú egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soprooi kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külYálasztmanyaB s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
Állatkínzás.
Türelem és mérsékletre inti az embert nemcsak rendeltetése, 11 emcsak az értelem, de maga a a természet is. — Türelemmel ké-jfies egyik embe.r a másikkal a társadalomban megélni, türelemmel keil ■a különféle foglalkozásokat s muokát végezni, türelemmel kell legtöbbször az elénk gördülő akadályokat !e-grözni.
A nagy természet a maga elrendezésében már a rendet e tekintetben megalkotta, azért fér meg " egyik ember a másikkal, sót maguk a különféle állatGk is — hacsak nem egymás pusztítására teremtvék
— megférnek egymás mellett
A türelem még a növény világban is jelentkezik, azért látjuk a szende ibolyát a füvei, a hatalmas tölgyeket*apró növényekkel vegyest tenyészni.
T Tagadhatatlan azonban, hogy
az ember, daczára annak, hogy észszel és értelemmel van felruházva teremtöjétÖl, legtöbb türelmetlenséget mutat egymás irányában, de ezt könnyen lehet indokolni a társadalmi érdekek vagy nemzetek életében előálló szükségek szempontjából s főleg politikai okokból.
Van azonban a türelemnek egy igen nemes példája az embereknél az állatok irányában, s bárha a természet az állatokat alárendelte is az emberi érdekeknek, mindazonáltal azok erejét s általuk elérkező hasznokat jogosan zsákmányolhatja ki, de a visszaélés itt is emberietlcn dolognak nevezendő.
A lefolyt évtizedekben, főleg míg a gőzerők világot átszelő hatalmát nem használta a mindeneket felkutató emberi elme, s mig az állatok igavonó erejét nélkülözni pillanatra sem volt képes, még társulatok is alakultak, melyek az iga-VODÓ állatok iránti türelmetlenséget
— az állatkínzás me

feladatul tűzték ki s szabványokat alkottak, melyek azok áthágóit büntetéssel sújtották.
Áll, hogy honunkban hivatkozni szoktunk minden nevezetesebb mozzanatokban azok megalkotása idején a külföldi szokásokra; ez bár maj-molásnak tekinthető, de másrészt bekell vallanunk, hogy igen sok jó szokás van a müveit külföldön, melyből sokat, igen sokat kell még hazánkba átültetnünk, hogy azok által is kevesebb legyen a hiány, a mi annyira érezhető.
így FraDCziaorsz&g és Anglia már régen mutathat fef"oly társulatokat, melyek az igavonó marhának túlságos, a kimerültségig hajaászó kihasználását nemcsak aayagi érdekből, hanem nemesebb, intentióból kiindulva gátolni törekedtek; s nem lehet elvitatni, hogy ezáltal az emberi természetnek az Önmérséklet s józan türelemre irányzó elvei lettek elfogadva s az állatkínzás elharapódzott s kárhoztató szokásai gyérebben fordulnak elő.
Mi azonban e téren is, mint sok másban elmaradtunk; közönbös-ségünk nem engedte meg, hogy figyelmünket még az állatokra is ki-terjeszszük, hiszen az állatok, azon hasznos állatok, melyek az igavonó marhák nevezete alatt fordulnak elő, ~~ oktalanok lévén s azért vannak, hogy erejöket kizsákmányoljak, hasznunkra fordítsuk s többé ne gondoljunk velők. Pedig ezt, ha egyébnek nem is, de legalább nagy hálátlanságnak lehet mondani.
Tapasztalható tehát egész országban kisebb-nagyobb mérvben az állatkínzás, de csekély egyéniségem bár sokhelyütt megfordult, oly brutális állatkínzást még nem \'igen látott mint Nagy-Kanizsán. — Kellemetlenül esik agyán ezen minden egyebekben kedves kis város szofcá sai s hiányai ellen kifakadni, de ba látja valaki azt, midőn itt valamely

fuvaros, s ilyen alatt leginkább a helybeli fuvarosokat értemy — két, sokszor egy ^gyenge ló utáni szekérre oly nagy mennyiségű gabonát y egyéb terhet rak fel, hogy sokszor fele is eléggé megviselné a szegény állatot, s minden erőlködése mellett sem képes kimozdulni a pontról, honnét elindulandó lenne, — szó nélkül nem hagyhatja. —
Megbotránkoztató látvány, midőn az ut sáros, vagy télen síkos, hogy a kocsisok mily otromba módon ütik, kínozzak a szegény tehetetlen állatot csupán azért, nrert a lehetetlenséget nem képes megtenni gazdája kedvéért sem, a ki csak ilyenkor kedvez szegénynek- ostorral « nyelével, de abrakoltatáskor elfelejtkezik róla. Ilyenkor a szegény állat izzad, csak ugy gőzölög róla a pára, reszket minden izében s midőn egy jó negyed óráig a mellett még a rá mért ostornyél szeretetével is biztatta a gazda Fagy kocsisa, akkor aztán mégis segítve lett rajta, mert a két lóhoz kellett még másik három, hogy a. szekeret elindíthassa éktelen lárma s ostorcsapkodások között.
Ez megtörténik Nagy-Kanizsán majd mindennap s gyakran éppen az átjáróknál, a hoi;a közönségnek- vagy várni kell mig a szekér elindulhat, vagy másik átjáróra kerülni, olykor a szekér elótt vagy útin a sárban átusitatni kénytelen, ha mennie kell.
Hát még az iskolás gyermekek ezek ha esetleg ilyenkor jönnek ki iskolájukból, mondhatni százával bámulják a mindennapi csodát, károm kodást, s gyenge fogékonyságukat nem a legszelídebb módon van alkalmuk nemesíteni s ily szoktatások gyakran epyéb kegyetlenségekre is viszik, vagy legaUbb elfásítják a már érettebbekké váltakat
A felnőttebbekről szólani sem akarok, mert felteszem felőlük, hogy ha nem volna megszokott látványos-

ság az ily jelenetekben, akkor már több erélyes felszólamlás történt volna annál inkább, mert képtelenség hinni, hogy a város úgynevezett atyái tanúi ne lettek volna gyakrabban az ily kebellázitó mutatványoknak. ; Dr. ÍARNBK LÁSZLÓ
f ügyvéd.
— A magyar papirjáradé*
szelvényeinek beváltása tárgyában a pénzügyminiszter közzé teszi, hogy a további intézkedésig Budapesten a kir. t-kdzp. állampénztárnál, a magyar általános hitelbanknál és a magyar leszámítoló és pénzváltóbaak-nái fognak beváltatni papírpénzzel minden levonás nélkül és ntasitta-tott a zágrábi állami főpénztár,- va-lammt minden magyar adóhivatal, hogy a lejirt szelvényeket, ameny-nyiöen lejártuktól egy év még nem telt el, szinte beválthassák.
— A pénzügyminisztérium el
rendelte, hogy azon nem magyaror
szági illetőségű felek, kik a biro
dalmi tanácsban képviselt királyságok
és országok területén béljegtelenül
kiállítót! marha- vagy lólevelekkel
jönnek valamely magyarországi vá
sárra szarvasmarháik vagy lovaik
eladása czéljából, a lakhelyőkön
bélyegtelenüi érvényesen Kiállított
marha vagy ló leve leket a vásár
helyét képező községben a marha
vagy ló-korának megfelelően 5 kros,
illetőleg 3 kros magyar bélyegjegy?
gyei tartoznak ellátni és a községi
elöljáróság vagy a vásár felügyeletét
gyakorló közeg által hivatalos pe
csétjével felülbélyegeztetni. Azok,
kik a birodalmi tanácsban képviselt
királyságok és országok területén ki-
állitott ily igazolványokkal ellátott
marhákat vagy lovakat vesznek, a
tulajdonjog kimutathatása végett át
vett igazolványok bélyegilletékeért
felelősek. . . i

Zalamegye
állandó választmányának 1881. évi april hó 13-án tartott ülése jegyzökönyvéből.
Czukelter Józeei megyei főszámvev\'ő árjelentése, mely mellett Skublics Zsigmond megyei fÖgénztárnok ar által Zala.-megye ház\'i pénztárának 1880 [évi bevételei- és kiadásairól vezetett zárszámadást megvizsgálva bemutatja aszal, hogy a v zsgálati jegyzőkönyv szerint a ssá-m&dás
összes bevételei 141,665frt2iV3V/10 kr-
összes kiadásai 137,037 frtQ8a/8 kr.
a pénztári ma
radvány : 4S28 írt 12a/33/»3/io kr.
helyeeen felvéve üűáluitak.
Ezen kimutatott pénrtári maradj ványra nézve tiszteletteljesen megjegyeztetik, miazerint a számadás szabályszerű lezárásával a Házipénztár csakugyan a fent kimutatott maradváayDyal rendelkezett ugyan, de mivel a számadás lezárása után több rsndbeli számlák érkeztekbe, melyek a házi pénztárt terhelő múlt óvi 3260 frt 40 krnyi kiadásra rúgtak, s mely feiftebbi maradvány összegből a tett alispán felterjesztés folytán a nm; m. kir. belügyminisztérium, f. óvi fobruár hó. 12-án 7054 az. a. kelt rendeletével 3260 írt 40 krnak a fi évi aprijie hó 4-élr 16173 sz. a. kelt rendeletével pedig 92S frt 73 krnak kifizetését helyben ÍB hagyta ; ennélfogva ezen összegek, kifizetése után fennmaradó 638 frt 99V»a/»Vio krnyi >énítári maradvány volna caak a. f. Óvi költségvetés fedezeti rovatába felvehető.
Egyebekben az állandó választmány a számadás kitételeinek helyes és .a szabály szerű igazolványokkal teljesen felszerelt voltáról meggyőződvén, azt elfő-gad&ndóaak é» ennek folytán Skublics Zsigmond megyei főpéaztáraok urat a szokott óvás fönntartása mellett a felelős- . éégterh" alól felmentendánek véleményezi — tisztelettel megjegyezvén, miszerint a zárszámadás mai naptól fogva a megyei másod aljegyzői irodában közszemlére kitétetett a egyattal annak nyomtatott példánya jelen véleményes jelentés kíséretében minden bizottsági tag urnák kéz-beaittetett. — Kmf.TARCZA.
Dalol
i.
F. I. K.-nak.
Midőn elftxSr Iá tálak
8 látiun rafcjugui ttép i«etned, Moiolygui csáboi ajk*.d*t.
Lelkem e képpel ébredett. S c pcrcrtól fon»» erezem,
Hogy rmb -r&gyok, a te rabod ; SíCrelmi láaca kost sajg itivem,
Fel lioylc* csak te oldhitoá !
AL ! oly édes & gondolat
Sxeretni téged angyalom, Pihenni árcyas fák *!«tt
É* honx a aOngni sjksdon. KI el merengni esendeiea
Ai égnek csillRgtengerén, £ aitía bevallói csendesen.
Sxeratlek lányka, légy enyém!
II.
Nemin ültem kií Exobámban, Ki.d gondoltam édesem, Vájjon titkom kimondj*m-e ? Vagy tovább is elrejtsem ?!
De tovább mir nem rejthetem.
Eltitkolnom nem lehet,
Kimondom, (ha nem haragszol?!)
Ax. hogy téged szeretlek !
Ili
Nem kJvauok a^b\'«om nagyobb kincset, Minthogy lányka téged bírjalak. TégAd birra itt c kerek íöldön, Én vagyok éa a legboldogabb !....


IV.
Mégis kévé* As esdekléi ?...
Te elfordubw 3 nem bjülg&Uz meg t Avagy taJin Orcsid halrany? Elpirulta! ? S ezt uégyesled U
Oh nem szégyen Hidd el »epem!
Elpirulni, Usxen & nap
Pírul, »B\'0s,
Ha a földtől
Bucauzónl egy wíkot kap !
V. Mit latok ég? Ajkad mosolvg ?
Kebled dagad... s dobog szived;... Hiu azt bivém, bőgj kCnyt, pan&tzt, KemécT stived non érti meg.
Tehát még van beoc érselem , Aragy Örökkön benne volt 6 ciak olyan *z, miként k n&p, Éjjel Botét, nappRl lángol !
VI
S most zárjuk be ai í nőket, Daloljunk mi it kedvesem!... (Útként galambpir tnrbíkol) örömmel telve csendesen!.-Daloljak cl hát édesem A .holtomig" a ,holtodígB-lant; S BcercssQk egjmiíi lángolón, Miként itt fönt, épagy alant!
H. HOSíANDl DÉNES.
Fel Is, le is.
£reá«ti iftgény, IrU: SZXUS^itB LaJOS.
(Foljtatia.)
— Tehát me^ieszek mindent, jó, — hanem most nem.... Most egyszerre ennyi siadáat nem birok fedezni, hanem — ha akarod, — három hó jnnlva meg-Ie<z óhajod.


— Három hónap ciulva?
— Igen.
— Eíöbb nem lehet?
— Nem, nem tehetem.
— No nem bánom, há\' legyen, de
azavaidban bízok! Emlékezrél erre: ha
bárom hó eltelte után nem juttatod keze-
iroheT a kiváaUkat, újság utján gyerme
kedet orüloidhoí vitetem s ekkor iodítoin
rceg a p5rt ellened, ekkor lépek eJö még
caak követeléaekkel!
— Itt a kesém, — s> mint most
mondom, agy akkor meg lesz minden
kívánságod. Csak arra kérlek, Melániám
vagy pedig mások elótt hallgass crrÖl a
dologról, maradjon ez köztünk.
— Micsoda Melániáról? - hát a
nagyságon kisasszonyba vagy szerelmes?
— Igen, azután ?
— Sok szerencsét hozzá!
— Ugyan miért?
— Hát caak azért!
— Talán nem ugy áll a dolog, a
mint hiszem?
— No különben elmondom neked
a mít tadok, A kisasszony, mint többaeÖr
tapasztaltam, nevedot emlegette, a ekkor
rendet>en sóhajtott. Egyszer meglestem,
mikor oly azomorkodóaak mutatta magát,,
A karoBazékUe dőlve B ekkor — minta
ki igen sierelmes — ábrándozni kezdet:.
A ialon függű tájképekre mereven te
kintve )gy BSÓH:
Bóh ha tudná mennyire megBxeret-tem, de ezt nem tudja, még UlAo nem Is •ejlL Oh de majd jó a boldog alkalom, midőn éroatetni, észrevétetoi fogom vele érzelmeimet.
Egé*zen így beszólt, nem hazudok egy azót sem!
Valóban? . .


— No ha nem hiszed, hát kérd
meg a kisasszonytól — vagyis kedve
sedtől.
— Eh t aagyjuk est, alig hiszem,
(ídlj hol van most? Tudom félre akarsz
vezetni.
— Nincs itthon ?
—\' Ninw?... kórdó újólag csa. dálkosva Tivadar.
•*- Bizony nincs.
-*■ Ugyan hol lehet?
— Sikocfiictak.
— És merre kocsistak, azt rnsza
tudod ?
— Valóssinüleg a ligetbe.
\' — Ugyan kivel, ugy hiszem azt is tudod ?
— Kivel?! különös, hát Zanóti 6
nagyságával vagyu anyjával. Lám Iám,
hogy félti!
— EbWre azonban vissza jönnek?
— Minden esntre.
— Azt azonban nem tudod, hogy
hány órakor?
— Tizenegy, fel tizenkettőre.
— Háuy óra is van most ?
Tivadar zsebébe nyúlt s kivette
arany Óráját.
— No akkor már nemsokira itt
lesznek.
— Addig pedis távozom.
— Ejnye a el is mennél annólkül,
hogy egy puszival mégsem tr&ktiinál ?
Ejnye, ejnye, de hamar kihűlt irántam
a szerelmed. — Aaért, hogy igy fordult
a dolog, szerethetjük egymást uiután ií.
Ne hidd, bogy azért irigylem a kisasszony*
ayali szerelmedet. Tal estem már ac
ilyesmic régen !

Tivadar végig sem ih»llgatta Vilma
szavait, hanem ax ajtót kinyitván eltá
vozott, i
— No megállj, majd leszek még
egysier, különben mir most is iakolei,
Bzólt utána Vilma a azobaleány kisaaz- -
szonyka. Az igaz kioseppentem jó heiy~
setembói, de majd VÍBSBA cseppenüuic
megint, uaak okosan járjunk el. No löurka
majd meglátják, kinek fortélyosabb az
eau?
— Tivadar mihölyt elhagyta a
házat, azcnnal könnyebben lihegett.
Vilma különöe kSvetnléVie: azonban sehogy
38m mentek ki a fejéből,
— Eh mit ís töröm magamat oly
nagyon, hiszen Tan atyámnak elég —
jut abból nekem ic egy kicsinyt
Míg Tivadar bosszankodott, addig Vilma szobijában jÓ ÍEÜekeí nevetett.
— Az igaz — monda — volt fiam,
nem tőle s annak se híre ne hamva. No .
de Tir&drj-kám azért fizetsi.
Mégis csak jó gondolat volt a dolgot igy elcsavarni, legalább jő életem lessl
Melánia, anyja B néhány perez múlva Tivadar is megérkezett.
Tivadar igen jól töltötte el az időt Melániával, a minek Zanóti ő nagysága legjobban Örvendett. Csak már Vilma ne Ütött volna olyan nagy szeget a fejébe. Tűrnie kellett.
A látogatás majdnem minden nap ismétlődött.
Melánia szerette Ti radart s még inkább azért ifi, mi a tán tapasztalta, hogy es a malátáig szüleinek ii igen tetszik.

Upunk mii számához vap mellékelve ,6r<rf Széchenyi Bú* Kele*J Utazásának" leirata, melyre felhívjuk t etvatóink figyelmét


A h Á.J K -ö Z i. >-Ö N T
e>«tben felelősek; M ekkéat bemutatott i\'-ványok lovanként lgabirákhos visagála iált dé
felhívandó volna ai iránt, hogy az utka-
beotziaHv ezéijábóí i javarlat-
bio keresztülvitelére! a megyei alispán ur megbisassék; — végül
4 er. A fedanyag elfiálli tatán ál, — továbbá a hidak és egyéb műtárgyak felülvisagáiatánái, nemkülönben ai építendő műtárgyak kiadása alkalmakor tar Ütni szokott árlejtéseknél czélszerünek találja az állandó választmány, hogy az árlejifcek, a megbordott kavics és az épített műtárgyak felülvizsgálata mindenkor egy bizottsági tag ur kÖzbenjoUóvel történjék, minek sikeres keresztülvitele szempontjából ai állandó választmány tisztelettel javasolja, hogy a fent elősorolt teendőkre nésva járási felügyelő tagokul megválasztott bizottsági tag urak közül a legközelebb lakók a vonatkozató* árlejtési hirdetmény megküldésével meghivassanak, önkényt értetven, hogy meg nem jelenésük az árlejtés megtartását nem akadáljosza, mely ex érdemben hozandó közgyűlési határozat a »»gváUa*loU :j rási atfelügy»l4\' tag ur»kaak w-1 tendő. — Kmf.
szageo; ai illet
vasUtot készítsen,
- J1W« .
végett kiadandók ■ a vizsgálat eredményéhez képest az alispáni hivatalhoz jelentéi teendő volna. — Kmf.
— Moter-ftlapróL
Cxukelter József megyei főszám vevő ur jelentése, mily mellett Skubiics Zsigmond megyei főpén«»árnok urnák az úgynevezett méter alap 18S0 évi bevetőiéiről és kiadásairól vezetett számadását a vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt bemutalja, mely utóbbi szerint as emiitett
— 3301 frt 19 krral
— 3280 frt 99 krral
es bevételei öaaset kiadásai
a pénztári maradvány : 20 frl 20 krral helyesen felvéve találtattak.
A számadás részletes felülvizsgálati által meggyőződött ugyan az állandó választmány arról, bogy a kiadások icifi->tóao * kellő ér vény esi lessel ée a szabá póknak megfelelő eljárással történt ugy, hó£V e tekintetbea a számadás észrevétel alá nem esik ; kénytelen axooban megjegyezni, hogy a törvény értelmeben fenntartani kötelezett D»gy-kanizsai teljes Bzervezetü mértékhitelesítő hivatal mindinkább csökkenő bevételeiből a kiadások éppen nem fedezhetők, — B minthogy a megyének oly alapja, melyből ezen kí adások fedezhetők volnának, nem létezik ; ennélfogva a nm. fOtdmivelés- ipar- éi kereskedelemügyi m. kir. minisztérium\' hoz faiirat volna intézendő as iránt, hogy a nagy-kanizsai teljes szervezeti! mérték hitelesítő hivalal fenntartási költségeire, — amennyiben azok a bevételekből nem fedezhetők, évenként bizonyos összeget utólagos elszámolásra javadalmazásképen a megyének rendelkezésére bocsátani ke gyeskedjék.
Ezek előre bocaátásával a tüzetesei átvizsgált és megvitatott 1880 évi méter zárszámadás helyesnek találtatván, elfő gad ndó, ■ ennek-folytán Skubiics Zsigmond megyei főpénztárnak ur a szokott óvás fenntartása mellett a további felelős ség terhe alól felmentendő volna; — tisztelettel megjegyezvén, miszerint a zárszámadás á mai naptól fogva a megyei másod aljegyzői irodában közszemlére kitétetett • egyúttal annak nyomtatott példánya jelen véleményes jelentés kíséretében minden bizottsági tag urnák kéz-besittctelt. — Kmf.
Jegyezte és kiadta: CZUKELTKR LAJOS m. k. \' megyei U-od aljegyző.
Czukelter József mejyei főszám-vevő ur jelentése, mely mellett Skubiics Zsigmond megyei fŐpénitárnok urnák a megyei betegápolás! alap 1S80 évi bevéelei ét kiadásairól uóló uámadását izsgálati jegysókönyvvel együtt bemu tatja, mely atÓbbi szerint
feszes bevételek 6133 frt 55*/, krra Casie* kiadások 6046 frt 84 krral.
pénztári marad
vány: . 86 frt 71»/. krral.
lelyesen felvéve találtattak.
A bemutatott zárszámadás vizsgálat alá vétetvén, mi a tán az állandó választmány a számadás kilételeinek helyes éa a szabályszerű igazolványokkal\' teljesen felszerelt voltáról meggyőződött, azt sltogad a adónak és ennek folytán Skub-ics Zsigmond mogyei ftpénztárnok urat szokott óvás fenntartása mellett a lo-ibbi felelősség terhe alól felmentendóik véleményezi;— tisztelettel megje-;yezvén, miszerint a zárszámadás mai laptól kezdve a megyei mázod aljegyzői irodában tőanemlére ki tön tett, s cgyut tal annak nyomtatott példánya jelen v élemé nyes jelentés kíséretében minden Usági tag urnák megküldetett —
Esek előre bocsátásával, miután a mtalott ftzámvevói számadási zárlat izerint igen sok azon összeg, ami a vidéki kórházakban ápolt betegek után kifiret-etett, mely Ötszögnek visszatérítése a ;ellő trélylyel nem foijanatosittaiik és sgtobbarör szegénységi bizonyítvány
lapján töröltetik; ennélfogva ac álUndó választmány tisztelettel vélemáayezi a ;ek. közgyűlésnek, hogy as előlegképen cifixeíett összegek viasza térítése iránt
eendŐ legszigorúbb intézkedésre a járási izolgabirák felhív ássanak, a szegénységi üizonyiIrányok pedig jóvSr* — tekintet-:el arra, hogy a megtérítés nam csupán Lprttat, hanem vs^yontalansága esetén örvény szerint fizetni köteles rokonait is
irheli, s igy ezeknek vagyon tal ansága tanúsítandó — mindenkor szabálysze--üleg a körjegyző által állitandók -ki éa Utala a községi biró és elöljárók aláiráca aellett ellenjegyzendők, m;ly bizonyit-
ányok tartalmiért a nevezettek minden
Zalamegye
törvényhatóság! bizottságának folyó 1881. éri máj CB hó 3-4n s folytatva tartandó rendes közgyűlésében felveendő tárgyak sorozata:
Alispáni jelentés a törvényhatóság állapotáról.
A lemondás folytán üresedéebe jött perlaki éc az elhalálozás folytán megüre sült Csáktornyái segódszolgabirói és Iftto-íyeí járási orvosi állomások betöltése.
A nji. földmiveléd- ipar- és kereskedelmi minisztérium rendele\'e a megyei phylloxera bizottságok megalakítása és egyéb intézkedések tárgyában, ezzel kapcsolatban «z 1879. évi november bó 24-én tartott közgyűlésen alakított phylloxera bizottság jelentése.
g fölcaeperedet i gavallérnak, hogy annak a tegnapi bemutatásnak édesem, kedvesem házasság lesz ám a rége, mert,\' mert — ígen .— mert ti sgymárt szereti-: tek, ti egymáséi lesztek, ti egymást boldogítani fogjátok, az ég egjmásnak ren-: delt benneteket. Mi tudjuk már jól, a mit ti még- csak talán gyanittok, vagy \' még nem is gyanittok. Mi értjdk azt, a mit ti nem mondottatok el á tekintetekből; abból a néhány uób& a melyeket vakoltatok, többet tudtunk itelni mint ti, ha két hétig beszélgsttetak vohia. Ami szemeink, tapasztalataink nsm csalnak. Ti szeretni lógjátok egymást. Ha nóta szeretitek egymást épen moat, majd sse-reütek egymást, azután ráértek vele. De bosazu fejtörésnek, okoskodásnak, Unalmas fontolgatásnak megbánás a vége. 0 in oly r a g y o n o s szülék gyermeke, mint te és te pedig oly vagyonos szülék gyermeke vagy mint ő. így hit ugy ht-aonlittok egymáshoz, mindegyik tojás a másikhoz, Ugy össze illetek mint kót légykrajeziros.
Az ily magsa körben gőz erővel •négy a házasság. Ugy rekomendálják a vőlegényt, mint a birtokol. Ugy rákény* iioritik a házasságra iket, mint a tsibi-rus a vevót at árujára. Addig dicséri, addig forgatja mig a nyakába sózza, a hosszú alkudozásnak utoljára is vevés a vígé.
Egy hét sem mait el s Tivadar hallván a Zanótiék táborából j5vő kedvező híreket s Melániáról is meggy Szód ve, hogy nem btvehetlen vár a szive, hogy itt a kapituláczió nagyon gyors lecz, csak késsel kell támadni — egy látogatásakor Melánia reszkető kacsóját megfogva, ily mondókát mondott el:
— Fogadja legforróbb köszönete
met a ix*p beleegyesesert s igy üdvöm
boldogságom nem eszmény többet, hanem
az édes való — óh mondja kegyed is,
hogy ugyvan, hadd hallhassam nemcsak
édes szüleitől, hanem e kedves ajkaktól is.
Mi követte ezen érzékeny szavakat ? A nokás ét szemlesütés, kis pirulát, tu habozni látazás ét — és egy halk :
— Igen — habár —
No ez a habár már e*ak ugy szokásból ,pro forma" követte az igent. Azután, hogy mi követte azt a ,habárta — egy kedves, egy boldogító angyali pillantás; amely mint a biztosítás záloga miben forrt össze, miben mondott finist? Egy forró csókban — persze csak a hófehér kacsócskára. Ki pedig annak tol-mácalója Volt, hogy boldogabb ember most .kerek e nagy világon11 nincs több mínt én la.
*
Az idő lassacskán múlt, múlt.
A három hónap egyszerre osak a vége felé járt.
így lett volna eddig ez e megtör tént volna a további is — de az a rósz volna másként akarta! As a volna, ae lett volna.
Az más fordulatot adott a törté-lendőknek.
Léjtei é> Poros, akikről majd megfeledkeztünk, nem hallgattak »m még el. A mulatozás, ax igaz már szűkebb határok köze szorul:, de azért ha egyszer cefci adták magukat, akkor helyre pótoltak minden mulasztást.
Hint tudjuk akkoriban szintén szerettek,,-- de legjobban szerették mégis ctak Tivadart, msrt tudták, hogy nála aaiaten kedveltéinek.
HUSZADIK
Czukelter József megyei fószim-vevő ur jelentése, mely mellett * megyei utépitószeti alapról Skublios Zsigmond megyei főpéaztárook ur ilul 1880 évró! szerkesztett zárasámadást az utszerszá-mokról sióló leltárral együtt bemutatji azral, hogy a zárszámadás általa szabály szerüleg megvizsgáltatván, a vizagála jegyzőkönyv szerint a számadás összes bevételei 61890 írt 90 krraL összes kiadásai 61309 frt Q4Vt krr<
a pénztári marad
vány: 581 frt 85»/i km
helyesen felvéve találtattak.
A bemutatott zárszámadás vizsgálsl alá vétetvén, miután as állandó vál mány a számadás kitételeinek helyei (szabályszerű igazolványokkal teljesen felszerelt voltáról meggyőződött, azt elfő gadandóuak ó* ennek tolytán Skubücs Zsigmond megyei fűpóoztárnok urat a szokott óvás fenntartás* mellett a további felelősség terhe alól felmenlenddoek véleményezi ; — tisztejettel megjegyezvén mi éterim a zárszámadás mai nap tó kezdve a megyei másod aljegyzői iroda ban közszemlére kitótetett s egyúttal unnak nyomtatott példánya jeleo véleménye* jelentés kíséretében minden bizottsági tag urnák megküldetett. —
Ezek előre bocsátásával az állandó választmány a következőket látja szűk Bőgősnek a tek. közgyűlés figyelmébe ajánlani:
1-ör. Miután a megye « Mura és Dráva folyók gyakori áradásai álul folyton veszélyeztetve van, melynek elhárítása vagy megakadályozása csak folytonos felügyelettel volna eszközölhető olyképpen, hogy egy szakértő közeg kizárólag a Mura és "Dráva folyóknál előforduló teendőkkel foglalkoznék; ugyanazért az állandó választmány a nm. közmunka és közlekedési m. kir. minisztériumhoz egy feliratot intéztetni javasol az iránt, hogy egy szakértő közegnek felállítását 4W) frt fizetés és némi u ti átalány megadásával kegyesen engedélyezni — s a neki fizetendő összegnek az államkincstárból leendő kiutalványozasa iránt intézkedni méllóttaaae\'k ; ha trónban a magas minisztérium a megye ezen kérelmét nem teljesitenó, az esetre — minthogy a Dráva és Mura ártidásai által okozott folytonos károk e^y folyamfelugyelőszakközegnek alkalmazását elkerül he ti enné teszik — annak egyéb alap hiányában az utépité-sieti pénztár terhére leendő alkalmazását az állandó választmány a jövő évi utépí-tészeti költség előirányzat megállapítása alkalmára már most elreudeleadŐnek vé lemónyezi. —
2-or. Ez alkalommal felemlítetvén az, hogy a novai járási utbizlos nem a eajál járásában lakik, mely körülmény annak tulajdonítható, hogy kineveztetése után a letenyei járásnak ujabbi felállításakor lakhelye a járás bű! kiesett, ami a hivatalos ügyviteli szabályzattal -öuze nem egyeztethető; ennélfogva az állandó választmány tisztelettel javaaolja, hogy a novai járás utbiztoeautasitasaék, miszerint lakását a novai járás területére he lyezze át.
3 or. Miután tapasztal utót t, hogy aa utkaparók több járásban nem a legeiél-sierübben vannak beosztva, mely körülmény az utépiteszetnek nagy hátrányára van ; ennélfogva a kir. építészeti hivatal
Zanőti Bernát ur — ez volt Melánia édes atyja — olyan uri ember lévén, aki leányát hasonló gazdag vagy még gazdagabb vőlegénynek tartogatta.
Mikor arra a kellemes felfedezésre jutott, hogy Tivadar nem igen rotszon töri a fejét, akkor leánya előtt hozzá látott a dioséréshez, magastttláshez. -
Nem késett Kasonlókép^n érezni és cselekedni Zanótiné ő nagysága sem.
Az örömben nem késett üléses sternné ő nagysága, valamint Riesenstern ur is osztozni.
Szóval mindnyájukat közös öröm lepte el. S ez a kellemes érzet minden kebelben egyaránt osztozkodott meg.
Az öregek már ugy beszélgettek
Tivadarról és Melániáról, mint féri és
feleségről. \'
Előbb össze házasították, mint azt remélték volna a szerelmesek.
Már * keresztelőről is fantáziáit*, minden kétkedés nélkül. Kit választanak kérészt apának ? Mily szép nevet adnak az uj szülöttnek, ha fin talál lenni? slb.
Ez már oly urias, nagy urias szokás.
Mennyivel más forma az a valódi szeretetből származó érdeklődés, mennyivel más forma az a nem annyira vagyonos osztálynál. Itt mások teatik1 meg gyorsén azt, a mit kettecskén kellene eíöbb elvégzeniük.ltt ninex első fójvonás, hanem mindjárt & harmadik vége a házasság következik. Itt — a ezülökaól — nincsenek akadályok, bonyodalmak, a cailekméoy oly kurta, hogy mindjárt r befejezés B végszó, az áldást jeleu 5 vég stó következik. Itt elég csak egymást egyszer látni, egyszer bemntattatni, már másnap a mamáoskák, a papácskák arról beszélnek* fiatal leánykának és az

A am. közmunka- és közlekedési mioiitterium rendelete a Verasee éa I: kóos kösfttt létesítendő partvéd munkálatok foganatosítása tárgyában.
A nm. közmunka- és közlekedési m. kir. minisztériumnak rendelete a megyei muasakt külfoglalkosásokból eredi mérnöki utazási költségek fedezése tár-gyáb«n. —
A a.m. m. kir. honvédelmi minisztérium leirata, mely mellett sí 1881-ik évi lóállitási tervezetet megküldi, B egyúttal a lóavató bizottságoknak 1831-ik évre leendő megalakítását elrendeli. —
A. nm. m. kir. pénsügymiuisste rium leirata, az 1881-tk évre alakitandi adófoUzólamlási bizottsághoz szükséges törvényhatósági tagok megválasztása iránt.
A sm. m. kír. belügyminisztérium leirata, mely mellett a balaton-füredi kötegészségi körhöz tartozó közai elöljáróinak és képviselőinek, a kororvosi választás megsemmisítése iránt benyuj tott folyamodványát illetékes elíutéióe végeit megküldi.
A am. m. kir. belügyminiszteriül leirata, melylyel Zala-Egerszeg város bi-rájának, a megye alispánja által múlt évi 6780. sz. a, hozott elutasító hitározat el len benyújtott s a katonaság beszálláao Iái* alkalmával teljesített szolgál tat isok ért az 1879-ík évi XXXVII iktörv.czikk életbeléptétől kezdve lt: rulaoiU.t kérő folyamodványát, a megye közönaégéuek saját hatáskörébeni elintézés végett l küldi.
Csuk eltér József főszámvevÓ ur je-itése, mely mellett Zalamegye hí pénztárának 1880. évról szerkesztett szá madását megvizsgálva beterjeszti.
Ugyancsak jelentése, mely mellet Zalamegye útépítéséé ti alapjának 1880. évről vezetett számadását megvizsgálva bemutatja.
Ugyanannak jelentése.mely mellett Zalamegye méter alapjának 1880 évi számadását megvizsgálva bemutatja.
Ugyanannak jelentése, mely mellett Zalamsgye betegápolási alapjának 1880 éviszámadását megvizsgálva bemutatja.
A megyei árvaszák az 1880 évi január hó 1-től deczember bó régéig ve zetett gyámi pénztári számadást ai 1877. évi XX-ik t. ez. 300 § a érteimé ben beterjeszti.
Az 1877. éví XX. L ez. alapján alkotandó gyámügyi ezabály rendelőt tervezete, s az állandó választmány arra vonatkozó jelentése.
A közigazgatási bizottságnak as 1880 év második felére terjedő, aanolgu miniszterelnök úrhoz intézett jeleDlése.
Aí 1880 évi június 16-áo tartott közgyűlés határozatával a hazai képzőművészetek pártolása tárgyában kirendelt bizottság jelentése.
Kanizsa vi.r0! tanácdának faltér ítése, melyben az ottan építeni sz-tn dékolt közkórház lóteaíthetése créljabcl, a Nagy-Kanizsán katonai kórházul szol gáló és a m«gye talajdonát képező épü-it átengedést, továbbá a jelenlegi várodi őrház eladásához szükséges törvényha tósági engedély megadását kéri. —
A zalamegyei m. kir. államépitédzeti hivatal előterjesztése, melybnn HZ állam által Nagy-Kanizsán építendő kongó tégla raktár részére szükséges ■ a megye tulaj* donát képező nagy-banízaai telekrészt .tengedtetoi kéri.
A tnennyegző pedig közelgett.
Vílma kívánságának beteljesitéset már csak napok választották el.
A szükséges p^^osazeg már Tivadar zsebében sinlődöt* minden hiány léikül.
D« akkor jött Lejlei és Poroa a csalfa rábeszélő tehetségükkel annyira hatottak Tivadarra, hogy végre is enge dett óhajuknak.
Kiílatni mentek, pénzt passtitasi.
A hová pedig betértek, azon hely híres volt ügyes kártyája tokosairól.
MidÓn az ital hatással volt Tivadarra, akkor a jálékkedv, a nyerési viszketegség fogta el.
Hát ha nyerek annyit — gondola
mámoros fejével, — amennyit Vilmának
kell adnom s akkor e pénz megmaradna.
A nyerési vágy a játékosok asztaláhor
lta
Tett a bolondjába nyert.
Újra Wt, ismét nyert.
Még nagyobb összeget tett, szerencséjére megint nyert.
níegkétszerezte az előbbit, ekkor azonban már vesztett.
Újra megkétszerezte az előbbi el vesztett Összeget, de Ismét csak vesztett.
Most mái azért sem tágitot1 a já ték assUltól.
igQU ám, de a szerencse evvel aero-lit sem törődött, az bizony tigított,
Tivadar .mindenképen arra törekedett, hogy legalább caak azt nyerje iá, ami/elkaz asztalhoz jött.
Hasztalan volt most már minden, újra vesztett. És igy Umétlődött w gyor san, midőn egyszerre csak arra a kellemetlen tapasztalásra jutott, hogy minden pénze elfogyott.

ÁPRILIS 2S4uv
L,ógrád község elŐljirÓságánaV ^ lyamodványa,melyben a lógrádi Ü49U tjk.3681 brsi. alatt Lisziák Faunét tü" lajdonául felvett ingatlan megvásárláia tárgyában hozott községi határozathoz törvényhalósági jóváhagyást kér. —
A perlaki járás szbírája Peri,^ község ée Gr. Festetich György között a perlaki nagy vendéglő megvásárlása tir. gyiban kötői: BeerzódÓaeket lörvényh^. tósági jóváhagyás végett bemutatja.
Pe-lak község fairajának folyamo. dása, melyben a község által felvenni szándékolt 30.000 forint kölcsöa tárgyi. ban hozott községi képviselő testületi hí-tározatboz törvény hatósági jóváhagrátt kór. —
Csáktornya járás asolgabirija,Ctit. tornya község képviselő toetlüels álul n ebtartáai dij behozatala tárgyában alko tott szabályrendeletet törvény hu tósági jóváhagyás végett beterjeszti.
A letenyei járás8aolgabirijí,Bec*e-hely község által a mezei rendőri kihágások akadályozása tárgyib-n alkotott szabályrendeletet törvényhatósági jóváhagy á* végett beterjeszti.
Kis-Mihályevecz és Zaatád falu községek folyamodványa egy » két község tulajdonát képező 100 forintos államkötvény eludisának megengedése iriot. Kanizsa váró* tanácsa, Hagy és Kta-Kanizsa városot közös képviselőségének múlt évi július 11-ón 3356 sz. a. hozott határozatát, melyben a nagy-kanizsai 994. szimu telekjegyzőktayvben A. f. 1200 hrsz. alatt előforduló ingatlaabúl 670 oinek t város ré«zére történendő megvásárlása kimondatik, törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja. —
Hernyók kőuég képviselő testületének tör^ónyhatóaigi jóváhagyás végett bomoUlott határozat* és a nevezett köz-iég bírája által múlt évi november 2-as ciáÜitott ayilfttkozat, melyekkel a her nyéki 33 számú telekjegyzőkönyvben •* sor 1OO hr. szám alístt {tévesen a község tulajdonául felvett iügtttlannak, néhii Tibak Istvia volt hernyéki lakos cevért-":rténccdő átiratá&a engedélyeztetik.
Dobronak köxség képviselő teetü-Isíének foiyaciiodványa, melyben a dob* ronaki 55. sz. tjkvben A. f. 10. sor &04 illetve a 263 helyrtjti sz, a. levő ingatlan bírtok részlet kicseréléséhez törvényhatósági jóváhagyást kér.
Crckelter Jduef m. főszámvevőnek jelentése, melylyel Bellatincs község áltíi vásárok tüiifecskendő Arának nukénl leendő kivetése tárgyában szerkesttett költitégttírvet az uradalom által bejelentett felízólamiia f\'j.\'ylán felterjeszti.
Csukeíter Jócsef m. főssámvevőnek jelentést, ráelylyel Bánok Síent-György, BucsuU, Oharoz, Tolmács, Várföld és Vakonya községeknek 1879 és 1880 évi költségterveit törvényhatósági jóváhagyás végeit felterjftWti.
Nagy-Kaniz2& város tanácsa beterjeszti a Nagy-Kanirsán létesítendő ujépit-mények ideiglenes községi adómentesítése tárgyában hozott képviselőtestületi határozatot jóváhagyás végett.
GyŐrffy János és erdektáraai nagykanizsai lakosoknak ugyanezen határozat ellen benyújtott felfolyamodváaya.
A kir. tanfelügyelő törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeezti Kar-macd község képviselő testületének » nm. vailás- éa közoktatási miniaztenum
— Nemi ezt üena engedi — gondola vi&aza kell még ma nyernie pénzét.
Ükzel haza sietett, azon csomagból tölt tárcsájibft, a melyet aiyja házaságakor akart részére adui.
Gyors léptekkel még kiasé boros ttvel sietett a játékb»rlang föle.
Az utón remegós, félelem fogta el, ízt gondolván a játékosok talán már lem is lesznek ott a igy minden kísérlete " [asztalán lese.
Do még egyiöl egyig ott ütlek ■onosz mesterségüket.
Aa el*o* betót alkalmával újra yert. Ekkor újra remény fogta el.
Másodszor ismét szép összeget tett sebre.
— No most már — gondola meg-nyugodtan — vissza nyerem az elvew-:ett pénzemet.
De a harmadikban vált meg. A irencse a milyen hamar hozsá szegődött, épen oly hamar elhagyta. Vesztett — vesztett ..."
A harminca ezer forintnak hU.lt lelye lón.
Volt, — nincs.
Ei volt a szerencse gyors változása. EB a tapasztalat osskbamar kijóza* tott*.
Tivadar még csak ekkor esett kétségbe.
Honnan szerr.i vissza elvesztett ténzét, miként tesz Vilma követeléseinek jegel?
Az elkeseredés nyomasztó terhe iepte el. Szidta az egész világot, oly helyzetben volt, mint mikor «.» ember liodent összeforgatni sier-ötne. Semmi vem tetszett neki.

HÜSZA3HK ÉVÍOLYÍM

Z A LA I; R Ö Z L. Ö H!fáltal «z iskola felépítésére utalványozott |
■ államsegély bekebleséae tárgyában bozott
határoastát.
A z»ls-egerszegi jftiis ssolgnbírája, tőrv-ínyhatósigi jóváhagyá* végett beter-jeazii Zalabér községnek a községi szolga-aremólysei szervezete tárgyábaa alkotott hzabály rendeletét.
A keszthelyi járás Bzolgabirája beterjeszti Vasrari Imre feUö pábokí rom. kaib. tanitóaak nyugdíjazási ügyében megtartott tárgyalásra vonatkozó iratokat.
A Csáktornyái járás azolgnbirája a podtureoi községi koresmáhaláai jog haszonbérbe adása tárgyában hozott községi határozatot az az ellen bejeiente\'.t feleb-bezéa folytán az ügyiratokkal együtt b«inrj -tuti.
Á. keszthelyi járás szolgabirája a keatthelji községi vadászati Jog biirbe mldsa tárgyában hozott községi határozatot HÍ aa ellen benyújtott felebbezé* foly iáu a vonatkozó iratokkul baterj«azli.
ÍJagy-KHnízea vároa tanács* i Nagy- és Kis Kauitaa városok közös tu Iujdouát köpető összes középületek tűzkár i\'ii-iu bu tonnása lárgyábttu löriéat kép-viacK". lesiühiii intézkedem «il«n Fessél lioffur József által benyújtott feiobbezés tolj tán az ügyiratokat beterjeszti.
Keokocz kóssé^ elöljáró-ágáuak folyamodványa, melyben R-.ukóoz köz ségnek a bugODjiú körjegyzőségből a lur-uischaiba lefödő átcsatolását kérelmezi.
ti-zi község képviseld testületének
folyamodványa., melyben az" említett
községnek a karmacéi körjegyzőségből
. VR)Ó különválasztását & nagyközséggé
való alakulását megengedtem} kéri.
A lendvai járás szolga birájának jelentése a Szíjjár tó község határában összegyűlő vizek leeresztése tárgyában teljesített eljárásról.
KÖ*»d község elöljáróságának
folyamodványa a Csopak és Kövesd köz
ségek határain átvonulé patak azabályo-
. zása tárgyában küldöttség kirendelése
iráni.
Molnár István aemes-apáti lakosé érduktársainak folyamodványa a Zala folyón levő muimok szabályozása vój egy küldöttség kirendelése iránt.
Kerkfc-Stent-Miklos, lovászi és Dobri községek » Kerka folyó folytonos áradásai okának megvizsgálására egy küldöttség kirendelését kérik
Az Alsó Lendva és Nempiy uradalmak íobérnökségének kérvénye s. Hura íolyó szaggatásai ellen a pelesházi határban > szükséges sarkantyú megépítése iránt. \'
\' A. bécsi osztrák központi földhitel-\'. bank folyamodványa & Zalavíii szent gróthi malom zugóhoz az urodaloi - kertjén keresztülvezető ut helyett egy tnás utoak kijeleléae iránt
Háry íóís-ií nemes-apáti lakos folyamodványa, melyben as 1831 jk évre teljesített közmunka összeírást fululvizs-. gáltalni kéri.
Cztippon Fereacz petrikereaztur lukóa folyamodva ója, melyben a reá té veseo kirótt egy keit 5a fogatú ígás napszámot egy egyes fogatú igás napszámmá kiigazittatni kéri.
\' Pámer Antai zala-egerszegi lakói . a ábrthámhegyi birtokosnak folyamod
■ _■ ványa, az ábráhárahegyi föut megszéies-
\' bitese érdemében küldöttség kirendolé-
sóért, ■
Majdnem önkivüli állapotba volt
— éltől bizonymár nem sok vál&szlottael
— óh minek is teremte as igien,-
minek engedi az emberek Ügyetlen kezei
kötött, mikor nem tudnak, vele okosan
bánni. Oh én szerencsétlen! . . .
Ily gondolatok labigtek élénk képzeletébea. .
Puros ód Lejteí már régen bazi tá-v óztak, — ó azonban még mindé? a: utezákoo ténfargelt fel és alá.
Nyugta elhugyá, mint a szerencséje
— Melániám,óh kedves Melániám
— Imngoztatá fájdalom teli hangon a a*
utcza szegletén megállva,mereven szegezé
bún tekintetét az első emelet sötét ahl*-
;. A*ok ax átell«nben lév6 nagy abla
kuk pedig Mdlánis hálószobájához Ur tüztak. A csinos hálószobában pedig a kedves, az eifelejiheUoo azendergott.
— Oh szegény moat mily nyugod-
.tan albatik! Mily édesek lehetnek hosezu
álmái. Talán jegyeeét, igen, engem kép
zel ölelő karjai közötti S gyönyörködve
hallgatja nyájas szavaimat: szeretlek,
algatja nyája igen szeretlek!
Minlha látnám l
kedves alakot, h
Minlha látnám a kedves azt a Lájló \'.ekíntetet, aet a csengő got, óh ég könyörülj meg rajtam! Ne engedd, hogy a mái/ fájdalom tovább i» marja keblemet. Oh adj nyugalmat, — legyen bár az a halaiban feita|áihatp, — ne vond meg azt sem tőlem. Elfogadom, el. Minek kell tovább ainlŐdnöm e kin
.alatt? Óh » ázégyea, a szégyen az a bor
"ímes gonosz szellem miíy kactagva
röpköd körültem. ... .
\\ .Síüleiajetófl íégfld^kedves Melániám . meghaltalak, tévútra vesettelek.
■ \' \'j- Péntóket eltókoilim, mint vsJami gonossiavő.

Vwmepye köiönségéaek átirata a lerka patak ki tisztogatásának olreado-
lés.e tárgyában. -.
Veszprém vármegye közönségének átirata, melyben a re&sprém-füredi útvonal zalumegyei szakaszát átvenni, — a tótvázsony-pécseli és nagy váxaony<-puUÍ utvonalak talumegyeí részét tataroEtatni kéri.
Bátorfi Lajos és Hofimann Mór folyamodványa, melyben a ,S*ülőföld és Haza* czimü földrajzi munkájukat & törvényhatóság pártfogásába ajánlják.
Háry József és Ágoston József oemes-apáü lakésok s bizottsági tagok folyamodványa, melyboc;.4 nm. m. ktr. \'gazságügyminiaztenumhoz és «. képvi-ieluházhoz feliratot iotéztetní kérnek aziránt, hogy az ügyvédi rendtartás módosná&ának tárgyalása alkalmával a községi jegyzők érdekei figyelőmbe vé-tenek.
Szabolcsmegye közönsége a közigazgatási rendsKT megváltoztatása tárgyában az országgyűléshez intézett feliratát pártolás védett megküldi.
Debreczen ezab. kir. vároa tanácsa házalási tilalom tárgyában alkotott sz4bályrendeletét tudomás éa közhirrété tol végntt beküldi.
Fejérmegye közönségének áúrata, mely mellett a népnevelési egyletek tervrajzát megküldi.
Mosonym\'gye közönsége a bírói beavatkozást igénylő hagyatékok utáni illuiékek kiszabása és behajlása körül tapasztalt rendetlenségeknek és szabálytalanságoknak törvényhozás utján törté-neadó orvoslása tárgyában a képviselőházhoz és a nm. m. kir. pénzügyminisztériumhoz intézett feliratait pártolás végett megküldi. —
Hajdú vármegye közönségének átirata, meiy mellett az italmérési kihágások szigorúbb büntetése tárgyában a képviseld háthoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Somogy vármegye közönségéltek átirata, melyben az ország" dunántúli részéből Szlavóniába átvándorolni szándékolt egyének részére D-ruvárott gróf Jankó-vich Gyula állal adományozott b«I tol éknek teleppé leendő átalakítása, és fen tartásira a megye közönséget adomány gyűjtésre felkéri.
Somogy vármegye közönségének átirata, mely mellett a kereskedelmi és Üzleti könyvek magyar nyelven vezetése tárgyában az orazággyöléj képviselő házához intézett feliratát pártolás véget\' megküldi.
Kolozsvár szab. kir. vároB törvényhatóságának átirata, mely mellett a kolozsvári .Ellentók* czimü napilap szerkesztője Bartba Miklós ellen K fcoiö# hadsereg kél tisztje által elkövetett vóres merénylet alkalmából az országgyűléshez intézett feliratot pártolás végeit megküldi
Maros Torda vár megye közönségé nek átirata, mely mellett egyfelől a «.»■ badaajtó megbízhatósága és tisztessége, másfélül az egyéni jog és igazságnak védelme érdekében a képviselőházhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Hovesmegye közönségének átirata, mely mellett a keleti kérdésnek az orosz tói elnyomott Lengyelország felszabadj tásával kapcsolatban leendő megoldása iránt a képviselőházhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Jegyesemet az ár tat Unt, — óh szerelem s fogom ie szeretni, pedig atya, igen atya v egy ok I
Vilma, Vilma te gonosz mire.vittel Mily oagy fájdalmat okoztál, mily kétségbeejtő helyzetbe sodor!ál 1 S ezt mind cd&k neked köszönhetem ! Te vaiál min den rossoak aiüJőja 1
Átkozom azon pereset, a melyben megismerkedtem velnd, melyben hamii elemeiddel eltántorítottál.
Nem, tovább niaus szükségem t szomorú szégyen teli élelri. Elköltözöm oda — a hová majdan kedvesem — te is elfogsz jönni. Álmodjál szépeket kedvesedről. Légy boldog e kedves álmok alatt. Tartson ez álom Örökké, így legalább nem keli a rideg valóra ébredned
Liton reléd.
Merőé J tekintett az ablakra, a melyet már a hold halvány fénye beáraastott.
Tivadar arcsáról az elkeseredés sugárzott. Meglátszott rajta, hogy keblében mély fájdalmuk dúlnak.
Bucautólag tekintett még egyszer as ablakra — s gyors léptekkel haladt ahidfelé.
Rövid idő múlva a nápellen utczá-koa áthaladva, elérte a végzetes helyet.
A híd közepére érve hátra tekintet!, hogy nem látja e vagy pedig nem akarja- e valaki szándékát megakadályozni. Egy lelket sem látott
— Ott le*B ott leni a lirom. Jobb
less meghalni, mint aségyenael nyomó
rulUn élni.
Ide s tova, inogva máisoít fel a híd keskeny karfájára.
Már ugrani készült, midőn ismét jó sstílei — jutottak az eexébe.
- Nem!
Eszel a hidasuk járdájára lökte magát rúna.

Hód-Mető-Váaárhftly váirufi közön ségének-ú oreaággy Ülés kópyiíaelőhásáhoj ibté>eU o e helyre w megköldüiU- f«Unt», meiy ben az egyévi önkéntess katonai szolgálat kr-dvefményének att iparos és kereskedSifjakra is kiíarjeszttóuH, nemkülönben a 3 évi idoUrtamra bsaoroi av
sonbso -magokat példás jó onHgavist.!. -tűkkel kitüntetett katonai egryének szolgálati idtijénuk 2 évre történendő leszái litása kéretik.
Nógrádmegye közönségjénftk »t orszí-ggyülés képviselöházábo*: intézett s 9 helyre ie megküldött f«lUerjesztéae, melyben a frildiulajdonoáoknuak m" föld belsejében találtató ásványok, ES különösen a kőszén tuUjdoojogi biitoaiUiu* tekintetéből szükségesnek mutatkozíó (örvény hozási intézkedések mielőbbi megtételét
ürgöti.
Györmegye közönaégénefó a« ország gyűlés képviselőházához iaUózett s e helyre ia megküldött fslirata, melyben a magyar ezredt-kaek béke úduben as ország területén való elhely\'-«ését és ugyanazon ezredük tiszti állááaííoak lehetőleg az ezred nyslvél ianierő i.és magy áliami aUttva!ukkal l^nd^ betöltéoéi kéri.
Liptó vármegye kőzöiieéfgének átirata, melylyel a földmivelés--, ipar- éa kereskedelemügyi m. kir mÍnisziU;ríumDak LióSECnt-Mikló* mezővárosbí^c szedett piaczi helypénzek fieetéai köteílöwsttaégé-neli általánoaitása tá-gyiban kitoocsátott rendelete ellen as orsxággyüiés iiiépvÍBílí-báxához intézeti feliratát pártold a támogatás végett megküldi.
Pozeony ssab. kir város \\küzönségé-
nek átirata, meiylyel a PrOidonyban
felállítandó egyetem tárgyában az ország
gyűlés képviselőházához intéifeií emlék
iratát támogatás éá pártolás véf$ tt meg
küldi.
Helyi hiník.
— A trónörökös esküdje *ltal
a magyarorsiági vasutiok ötven
százalék árleengedést fognak engedni, misdason vidékieknek, kik ai- annepé-lyen részt óhajtanak venni. .iA váltót vasúti jegyek érvényesek voáluának i visszantazásra bármelyik vou»»^n egé\' uceo május 2ö-éig. (Az ünQepéí\'.vek tudvalevőleg i8-án kazdödnok.) ^ árieen-gedéa közelebbi módozatait a vi»mUársu latok legközelebb fogják közte"usa
— Megyénk főispánja, méltgi.
Glavina Lajos ur f. hó 2&*én Csáktor-
nyfira érkezett. Daczára, hogy <elolegesen
minden fényűzést mellostatsi kívánt,
mindasonáital a vasalnál impozáns kö
zönség várakozott 5 méltóságéra. Ott
láttuk az egyes hivatalok, teestöleiek,
uradalmi üsztikar stb. képviselőéit, teljes
diezbec kivonult tűzoltókat, !ovs*s bandé
riumot s eriási néptömege\'. Leik*63 éljen-
zés fog Adta a d. u, 4 órai vonatta>l érkeeo
kedves vendéget, kit Martincaevr\'ca városi
biró és Kcnyári Mihály.ügyród iüdvözöl-
tek. A fclíaiíogóíott városban a liSajivert-
fé!e vendéglőbe uzállt főiapán or, hol
nyomban tisztelgett cíli az t$radal
tisztikar s az állami t&citóképez4^e ^^
testülete. Este 8 órakor 60 teritéííiü. b*
quotte volt. Másnap elaő sorban > ** ^
képezdót látogatta meg i méltóBáiga, ho]
u előadásokat lőt feleleteket is ciöögnall
gatu, s a tap&ösUltak füiöti tolója* e\'ia-
Néhány peres múlva fele B alső asava ismét BE volt: nem!
Most már nem akart megh
■*égyoi :. lám
— Bármiként is, de éÍQ«n igen élni fogok! 0!y nagy f nom akarok azsreini Bzegóny jÓ nok. Elutazom, el s magjavoiUc, nélkül visszajövök.
Zsebéből papírét vett elő B- -psfényiiéi ironaal u kövstkesoket if\'rt* „K edves szüleim
Tüdőm soraim -igen me^o D benneteket Jepui. Á mit\'aligha Be^^h tétek volna, az megtörtént. Fájdal<>om \' el kebleteket, de nem tehetek mi^ sors ellen, — az kívánja, bogy \\*%,7 gyen. Eltávoztam körötökből, ifg^ -Nekem~ is mély fájdalmat okozót*- «**n \'clválás.Igv történőmért történnie I^eliettt Óh bocsáasatok meg, hogy ekktal\'«*!*-■ kedteia, legyetek irányomban keg^í^*00\' sek. Hiíwn majd eljő uon idő ^asuni kára, midőo ismét körötökben lehe***k.
Isten és áldása legyen i - ■ ■\'-
Amint e sorokat magirta, u szerette volna elküldeni áruiéinak. ám, de miként ie találhatna Hv hordárt, aki kézbesítené azt
Csak akkor jutott as eoiébo, hiixen kevés pénsérel bizony i utuhatik messzire.
Bevárta tehát míg reggel Ifin a atyjanevére200irtot vett fel egy ftslp
A. levelet pedig az utci* ai?
álldigaló hordárnak adu te keshi>^
•égaít. .
Esután gyors léptekkel távo^" ■ (FoJvtatáa* Jtövetketik)

ti ítélt. Majd ismét tiasteigoket fogadott, t^bbí kost as ügyvádi kart, ■elemi «V-polgiri • i«koJ»*~tantestületeket Btb-, majd a községi és szolga bírói híva-ts.lt tisztelte meg látogatásává^ s mindenünnen a megelégedés derűjével távo: *:■-:. Ebédre gr. l*Wetích Jenő meghirí-Í:Ü i-\'hbiszlavecsre utazott, 6 onnf.n még .s nap Perlakra. Vezérelje az ég!
— Felkérjük lapunk tiszteit tu-
döaitóit, íngy a ,Z*lai Kötlöny^-hez
küldendő leveleseiket a lap csimén le
gyenek szivének küldeni, miután á fele
iőe szerkesztő hosszabb ideig távol lesz, a
rs cfiaiítíndo közlemények külön bon hátrányt szenvednének.
— A ki#dedhevelo*e$ye8illet
kozgyiiléae múlt vasárnap végérvényesen nem tartathatott meg7 ujabb közgyűlés egybehivása vált szükségeséé. E nemes iöíehtiója a humánus intéEméiiyhftc jöv6 Hámunkban hozzászólunk.
— Tüz volt a kegyesrendiek epü
letében, romboló tovaterjedése a gyore se
gély következtében szerencsésen meggá
toltatott
— JSadulovics Gerő zalamegyei
kir. adófőfelügyelő ur kiküldetésben egy
ideig Nagy Kanizsán működik, a vídék-
boli körjegyző urakat magához idézvén.
— Lapunk f. évi apr. 10-én kelt
29-ik száma teljesen elfogyott, tisztelet\'
tel felkérjük azokat, kik nem gjriijdk
lapunk számait, e szám sxives beküldé
sre, az esedékes 10 krt készséggel meg
fizetjük. .
— A tZichy-párt* Nagy-Kaní
ián ma értekezletet tart.
— Lóvásár a lóazemle tartatot
mail vasárnap, melyen Tanfy miniszter
titkár ur ís megjelent s több mént meg
vásárolt. .
— A pályaudvarban elkövetőt
postai lopáa tettese egj évre ítéltetett el.
— A ki hawudih. Egy trieszti
magyar hivatalnok Kanizsán taníttatja 97a dvö« fiit- A baivéti ünnepekre a fiu fél utazó kájtyival ment haza. Egy fő állomásnál jön az ellenőr, elveszi a fiútól a kártyát és megfizetteti az egész utazást. Az atya e miatt az igazgatóságnál panaszt nmeit, A vizsgálat megtörtént és kiderült: A fiu csakugyan még nem volt tis éves, de a mint Kanizsáról elindult a vonat, & kópé rágyújtott egy Bzivarra. AE elleső bejön, látja a féljegyet a Bzivarző fiu ke-zében és kérdi tőle háoy érés. A fiu sxé< gyenlett« magát és azt mondta, hogy mái 13 éves. Ugy? akkor egész kártyáén kell fizetni.
— Légrádről elkésetten értesít*
tétünk, hogy ott bosvét hétfőjén igen
szép népünnepély tartatott, amidőn Svas-
tics Károly szoigabíró ur először jelen
meg a városban, mióta a kanizsai járás
hoz csatoltatott A kompnál Szilvágyi
Gyula ev. lelkész ur üdvözölte, a város
b*B pedig Gadó Mátyás plébános ur, mé
lyekre szolgabiró ur megbatottan vála-
as-jlt Este 80 íeritékü banquette volt,
melyem szebbnél szebb poháréSsxOn tét
mondatott.
— Gydsnhir. Or. Schmidt Jónef
mipt férj, Fraatsik János, Frmntaik Já-
sósné Bor. Stórád Ilona mint reülők, ugy;
Gyula és Anna testvérek, móiyen szomo
rodott szívvel jelentik felejthetlen neje,
gyermekük és nővérüknek V>r, Se amid i
Józsefoé, az. Frantsik Irénnek élte 23-ik,
boldog házasságuk 3-ik évében f. április
hő 23-án reggeli 4 órakor a halotti szent
ségek ájtatos felvétele útin történt gyá
szos kimnttát. A boldoguitnak bük tete
mei f. áprilii hó 24-iü i u. 4 érakor ■«.
maxcasÜ airkertban örök nyög alomra él-
helyes tettek ; az engesztelő ssent mise
érette f. április hój&2Ő. reggeli 9 órakor
ai Urnák bemutattatott. HftrcMÜ, 1881.
április hóban. Áldás és béke legyen a fs
léjthetlen aó hamvain.
— Hymen- Dömöiky Endre ari
ai ref. lelkész kedves leánya, Izabella
kisauionyoyal Klára Sándor pápai ügy
védjegyet váltott A «alai hólgykoworu
egyik legMebb virága, Hörtolendy Joee-
fina urhöigygyel KTWiánybBO Bod» Ist
ván köV és váltóügyvód, igazságügymi-
iri fogalmazó s»iiite jegyet viltott Boldogság kisérje frígyőket 1
— Veszprémben jótékoDj<*éhi
hangverseny volt apr. 23-án, melyei Í
balatoo-iüredi .Szcretetháss" növendékei
nek 30 Ugu dalárdája is részt vett lel\'
k«é igazgatójuk veiérlete alstt Nagy
tetsiásben B gyengéd figyelemben része
■Ültek.
sseg mellett — Nihoücs Ágoston zágrábi illetőségű csavargó elfogstott, ki Gancaen két lovat kocsival együtt eltolvajolt. Károsult Bíonibathelyi pékmesternek lova: 8 kocsija visszaadatott.
— Sümeghi kir. jbirőnak Somo
gyi Mihály kaposvári kir. törvényaiéki
bíró helyeztetett át
— Matai rövid hirek. —
A rumi plsbinoB (Béni.István) meghűlt — Pécsett egy köibuiwtr végíztetett ki oTÜvánoaan. — Rupp János orvtttkari dékán Bpoiten meghalt. — A veszprémi áliandá ííinháei részvénytársaság meg-*JakQlt. (Hát KauizsáD ?)"— B. Heymoríe ktlügyminioterunfc * S»ent-i»tn.yjreBd n*gykereM^ét nyerte. — Irsán egy h»d-

agy ismét OMzeragda.lt egy urat. — A nagyarországi gyógyszerészig\' lot május L6-An Bpas^en kőigyülést tart. — Gcrfify
BzintánuUlával néhány előadásra Bécsbe
meghívást kapott. ,—,
\'- K&föVlT~vövíd hírek. —
Lora\';®e+coiBafi8!d (Disraeli Benjámin) angol nagy állaton &yn\\\'i* 19 én-is"ghnlt
— Eugénia eicsászárné Parisba tUazolt.
— A« írhoni földligának 250 ezer elszánt
tagja van. — Konstantin orosz nhg (zám-
üietett, fia Miklós pedig örökös fogságra
Ítéltetett — Piágából jelentik, hogy *
duxi kőszén bányából sok dyuamit lopn-
tűtt e1.\'~eA haiicsi\'cskbomAn csolnakok-
ból 30 ember & vizbe fuladt. — Dolgo
\'ucky.tignő arczkópét közli a V. Ujáig.-
ki nyert?
Temesvár apr. 23 án; 36- 31.-30. 75. 40.
Bécs : ! . \'v\'„ \'■ \'83--i\'4 A\\ 53 43.
Grácz „ , bó. 3, 66. 40.57.
Irodaiom -
(ü rovat sUlt megemlitett mnnka Naj{y-aiisin W*jdití J<Js»af könyvJceretkedíao Uu igroad élhető.)
— Qróf Stéchtnyi Béla keleti utalásának leírását adja ki füzetekben a Róvay TestvérekköD/vkereskedéseBudapesten. Irta Kreitner Gusztáv aj espedi-czio tagja; a jele* mÜFet 200 marásai kivitelű eredeti kép is gazdagítja. A fSldisme tudományának tagadhatlasul becses kincsét melegen ajánljuk a magyar közönség figyelmébe, ára egy-egy füzetnek 30 kr. Megjelenik két helyként 26 füzetre dó iehet fiietni 8 írttal, 13 füzetre, vagyis felévre 4 írttal.
— Áz lOlvasótár\' 34-cik fütéie
megjelent. Szerkeszti Brankovics György,
kiadjk Mach H. éa Társa. Ara 15 kr.
— Barlaliti Imre fővárosi tevékeny
könyvkiadónál igea stfép kiállítáBU mü
jelent meg s küldetett be hoxziuk. Czime
.ftejtelmec édes\'. IrU Szejkey Oszkár.
KcrrajzolÓ társadalmi tanulmányok ezek..
Négy önilió czikkst közöl. Ára 2 £rt.
Átolvasás után visszatérünk rá.
hirek.
— Egy tőrök hotwkány pör. A kis Lemnos ezigetérÓl délre fekvő Áylos Slr*liii óvenkint rendesen felkeresik H sáskák éa iszonyú pusztításokat visznek végbe. A községteuáca sokat gondolko-\' zottt hogy menthetné meg földeit e pusz-titó Allatoktól. Végre & boszorkány-művészethez folyamodtak éi a török kur-miayso elnöklete al&Lti gyűlésben elhatározták, hogy liét nőt, kik boBzorksny-aággal volUk vádolva, egy sötét, száraz kútba dobnak bele. E nők közül a legidősebb 19 éves, a legfiatalabb 18 évea volt Több hónapon át éltek:* szerencsétlen teremtések odalenn a kut sötétjében. SiüJóik\'és bsritjaik kötélen eresztették le nekik az élelmet. A sáskák ahelyett hogy eltűntek volna, a szigetről, sokkal\' íürÖbbon jelentkeztek mint egyébkor. Emin bey, a lemnosi kaímakán. tehát »zab»don bocsátotta a nőket; egyik alig hogy kihúzták a kutból, rögtön meghalt, • többi panaszt njujiott,be £ kormány-. hoz, de többszöri sürgetés daczára mindez ideig egynek sem adtak elégtételt
■ — Mutska alkotmány. Jól értesült
körök állitá*^ aíerint ápril 29-én, mint a
megölt csár születése napján, a ctárto!
egy reform-ukáz fog megjelenni; sok jót,
várnak tőle e a nihilista Üzelmek ellen az
alkotmányt tartanák sokan a kgjobb
vádweniek. _
Szerkesztői tlzenet.
tóft5. B. D. A nánok Mkeruése bount.
időt igéaj-a!, a njilrou TehetQok id5t honi,
ái.96. S. K. Aipnaal btéakedtüak, «x
nrrCi irteiíttik. .
4S97. B. QJ&T. KitsrUlte\'-ett, s Öedért . A tndóiitiVrt köíiöoet ! Minden réwxn slat! -
4593 Keszthely. M^jkaptak s x stK-rint kijxvitjnk.
99 Z-S«.-Gróth. lamenúez, kéuriia Mnnentetien Tagy hiinyt>«an béraontasiWU iereUt nem fogadhatunk el.
Felelős szerkesztő i BÍT0BFI LAJOS.
HIRDETÉS.
A legmagasabb pénzelőlegeket 1 % pr. sz.-töl fölfelé állampapírok, takarékpénztári rész-\' vények, ékszerek és minden-nemű árak és értékekre, gyarmat árukra mellett ad Könip*-baum éa Hatschek nyilvános budapeatizálog kolcsÖüzŐ váltó
intézete.
Postai küldemények „Köaitfs-baum és Hatschek" banküzlet Budapest Károlykönit 6. szám czimzendők, és azok posta fordultával, vagy -kívánatra sür-
göayileg iatóztetaek el. (282 a—3)

HUSZADIK ÉVFOLYAM

Z A L A I KÖZLONT

ÁPEILIS 28-ii 1881.

HIRDET ESEK.


P

A griczi J880. évi ortám WílNtwon elítmerá*! oklavelat nyert
vizéről
ÉRTESÍTÉS.
Hazánk egyik legszénsavdusabb savanyu
a mohai AGNES-forrásról.
Vegrelcmzése a fehérmegyei mohai Á G N E S-forrás vizének:
1000 gramm vial . 0,04415 gramm. . 0,01278 „ . 0,00740 , . 1,22051 . . 0,34241 .
0,00603
0,00074
0,00298
0,00262
o>7 . . , 1000 gramm vixben
Borsavas nátrium Káasavaa cajcium Phosphor»»vas calcium Aluminiumoxjd . Kovasav .... Titinsav .... Szervos anyag TajsaTS^ Szilárd nlk.lrés:
0,00676 gramm.
S/énsavas nátrium Széusavas kálium SzéDsavas lithium Szénsavas calcium Szénsavas msgneaium Szénsavas vaaoxydul
0.02297
...... 0,00015
nyomai
0,06646
0,00114
: (?) nyomaira! 0,02398
összege 1,65108
Ssabad éa félig kötött naSosav 2,80064
Chlorna.rmm ...-,
ChiorammoDium ,
a»z 1400 köbcentiméter. A vii f«jaaly« 1,00461; * T» hömáraéke 11,2° Coláim (levOgő«í rolt - 2° C.) • riiboi ki-tóduló g*. vegyalkata térfogai sia«lékokban kifejem:
s»ént»v - ■ • yy.uui /„
237 2-6 Idegen gis . . . • ■ 0, 99°/0 ™«ly caakélv
100,00 voltánál fogva nem volt felítmorhetft.
E fennebbi elemié* mutatja, hogy ex*a vía a savanyú vizek kösfltt.ai elsík köeá sorotaBdá, Tekintve, hogy ugyaiólvin csapin Bíén»*y«ókat UrUlmas, igen a*gy mennyiségíl Bsubad Bíéaaav mellett esen áuvanyvii a tiscta földes aaranyavitek közé urtorik.
Budapest, 1880. június. \' Dr. LENGYEL BÉLA, m. k. «gvetemi tanár. —
orvosi nyila/fclr^asa.\'fc.
A Kohtl .ÁtíNES\'-forrái tittU földes naTanydvi* az igug*lá*OEn alatt levS Rókus kÓrbáz kOlficbOiS osttalyain n*gy kí-
erjedi»hen *!kalmízUtT;in, ugy at o«»ti.Ij-oi fSon-oíOlt jelenteiéi mint sajit mellbetoe ositilyomon &i mnjcin gyakori atomban nyert
mérgeződéi al»pj«o illitbatom, minerínt kííflnS hatAranak: biionyalt & léflzfi-, emésztés) é> twgy« tervek, hnratoi biattlaaittá), éi
tűért mindazon e» etekben, a hol ■ s ab ad tzé nta v tartalminak nipy mennyisége alkalmast\'ti «it megengedi, kiválóan ajánlható. —
BodapaaUn. 1881. februir b<5 5-én. Dr. GEltHARDT LAJOS, eg-vetem. tnir ét a Rókua-kórhii igargatója
A ■ofaal avviiyvlZ Dr Langyel Béla Un ír elemese után .indulva, a néniavai földes Í4vioyTÍ*«k kfixé tartozik, ■ annak
ivisra hatsQÜaU alkatrénei lseriot, jivalhato a gCrrt-lykór tüdöráss, ríontlig-ynlaj, nemkd] önben angol ki r »»ewiben. — Badapest,
38SO. jnnini I9-én. ■ L * .BALOGH KÁLMÁN, orvortndor él egyeUrai tanár.
KIVBUt a Hegyet tíutl fíorv«l JeleatéliMl. A Moha köiiíg hatirábLn fekvő a Náryáigcn K«Tipel«B Imre ar tuUjdonit kópeiS irtési kut, s. földitin fölött mintecr fé! mét royi mag*»«ÍBban emelkedő savanjnrit-forrAí. Vilinek moonyUdgo 24 áráakíot 86.4 hektoliterre. hSrclcs 11.20 C. fajiulra 1.00*61. A mohai s.v*nynviz Qr lengyel Bili, sgyetenl t*Bár ar vBfryHem«é.e neriat, egjikB Intünk legstíniLTdnuhb viciaek, s ciapiu sién;ivu «<5tit Urtalmaxrán : föluliláaa bÍKOnyári a már mPKleTŐ haannló forraiok mellett is, ugj gyigyUci tekintetben, mint a itörhíu.DiJH cséljaból ii nyeroég. V egy alkatira fléZYB 1 nokal „AGNES\'-ftrrál I eiesAabtl ftavanysvlzhsz baMilltvúi leginkább, folttliliia Deazetgudásutt teklntBibes Is kiváló ftntossággal blr: rondeltotíae Rvín mint«gj IÍ GiejBhQbli savanj-nviíct p!aí7.A:ir-irjl joggal leazoritani. A vi* tisita, itlitíió, ho»i*»bb időn it QíOt;b« zirt illapothui lem képoi (Üledéket, napy meooyiáéíil si^bud (xínsav t*rt»lmin»h "f«iEereje nem eogedi meg «6ja.in*k veRybomliíit; iie kcllemeaen SKV&DJU, tiíEtin bascnálvk ia ig*n Qditfi, borrsi vp^yitTe elénkeu pesigó, kellemes iulul tiol^ít. A mi ■ TÍrnek ^jógytttoi haimait illeti, kitönő b«s«m UpustalUtott a légzéll. tX B«étZtéiI é» a vlzeletl >2ervek hanto* báRtálBS\'-Bil, bő siónjar mennyisége a gyomor idűgvíp-eit ke\'ilemcen órtntvón ■ enybitölej; hatváo »okm a. ti% JU eBÉtlieil ZtVirflknál >• --> QVOSIOrBak M Idefirendaíer bántalnulR alapalo b«f*lbaj i» jó tsolgilatolnt tesi ; veRy.lkAlít k^Pi5 kBnuj.n bomló EÍioi! fo^ra kivüó r-13oyöket Ígér A gyér-■ekgyogyiszataát, *mennyib*n » ^jrermekek cyomorBív-ltilkípiSdíí^t-« ebből kifoiy.\'iUe » p5rrí!y-»*íff és u &&go!k<Sr kifej!5díiít roe?akadál<roua..\' Aulib*n a mohai „ÁGNKS\'-forrii micdazou kóroknál kiváló figyelmet órdemoL melyeknél A siervi ílet timog«-ta«A és az idegrendattr müködéiáaek kÁrialao f61t\'oko»i«a kÍTinatos. — Siákesfehérvax, 1S80. mi}a<! h£ U-ia.
Dr. VARGA ZSIGMOND, Febériaegye tiizti f5orro«a.

IJöLL SEIDLITZ-PORA.

ÉS ac ín sokiioroaitott i-tígem VID lenyomva,
3t) év ót* a lesjoUb íikerek mellett fennáll Euiudeuatmü oycnor betegitgek éi e«észté*) akttUlyok. (miut étTigjhiícty, bausomlia), vér tO|nlás és araiyÁr ellen. Kü!Ör.ö«en oly egyéniknek ajíiilra kik OlG iiét-módot folytatnak.
Haalsitáaak tSrvénylIet bBatettetaek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. 1 frt. o. é.
;RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
FA legmegbiihatilbb öan\'gíiTiŐ eiaro a szeavedŐ eoibcri»ígn*k minden bet«6 *f kfllsE (syolUdiíiiiJ, & legtöbb l>eteg*ég étien, miD. ■ dennemü sebeiaLések, fej-, fül- éa Cogííjís. régi sérvek ét ayilt s«.ek-ríkrekílyek. üsiök, izemgyalludáj, mindennemű btnulru í» iérQlá« ttb, tb. eU»D.
Qvegekben használati\' utasítással együtt Sü kr. o. é.

t (Ncrvégiibao V
| Eien htlmij ZiiroUj v^Umennyi, x kereakedelombpi: «!5fordnló
aj köxCU M.% trgjedali, mely orvoti cióloicri baatailhíu\'.
ira egy üvegnek használati utasítással i frt o é.
Fő Bjallitán
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari sz£l.itőnái, Bécs
ib*:-. T*(y fllster- pgyáaek uagyobb k
TnehlmubeD.
Suktir ai illám minden hírnevei tvó kere»keaé»éb«n. lUktár uílküli iiely«égpJch P megrend"lé-ekníl mcgfaleló ári ee ne édesben
A t. 62. Vöiöiiíéír kéretik határozot r«ndfhii i^i csak olyanokat i>lfog*doi, me]; e lommil Yttonnk eilÁtra.
Kiktirak: Ntgy-lUiilzs* Belu» J. gj6SY- l\'rigor BtU ayó-v,i.
Few.hof\'T JÍKSBÍ Roseuftíld Adolf liosciiborg t\'erenci. ~ Zlla Eperszefl
Hollo^ J. E. MarciBII Isríl P-rd. — Biros Domer g. - Cs*kt«rnya
GfiaexL. T gyopyMeK-si- — KtpoíVÍr B^b^rhuy Kálm. Kohn J. &.:&•
Th. Kecíkís^y pyáBy. — Kipronczi Werli M. gyögy. Keszeg CUSMÍHO-
vics lat. fryógy. Küttol lat. Ry..gy. — KetzUely Scbleiíer A- WiimcL F-
- KtmtldlUti Ján. — Zágráb Ir;»lm»íh.,» Ejígy. MittlbJicb S- R3"!J\'
Perklet Fori-ncr. —Sopron Metoy And. gydgy. (240 H—62)
be

S
álliUi
\' ■£ M
í ■_ 5
3 4
iszen 0 se
i ™ L. \'E-
C3


> A 4 4
rum
Borral használva már is kiterjedt kedveltségnek örvend.
i
fii,
Főraktár SiíkesfehérTár és Fehérmegrj-e résiíre:
Fllts Pál fla, Lichtnectert Autal és Diebftlla György araknál.
Országos főnkUr Budapest:
ÉDESKÜTY L.,
m. kir. udTari isvínjrix s^llliui arilál
Cgjszintéu kapható minden gyógyszertárban, füszerkereskedésbea és vendéglőben
Ezen hazai vállalatot a nagyérdemű fíőx/ínséff hegyes pártfogásába tUsteleUel ajánlja
Hokin, 1881. li t»v«»sin. A mohai Ágnes-forrfskat keielösége.
• A gráczi 1880. évi om. kiállításán elismerési oklevelet nyert
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rvífWXJOOOCXXXXXXXXXXXX
Cs. kir. kiTilóiD szabadalm. -
Az ipar csodája.
Sikerült nekem egy aagy »n(tol otláiSaegttl 480.000 tinit eví kéulfltet >. legfinomabb ralódi briiteiüstbSl ^yinii, melyet kii
réu«kben 60 dtu-aboutiot eludok.
Csík 7 frl 80 kr. tehát i monkaWmfk ilig Teléért kKp-hjüó «.!ant elsorolt káTÍ16»E »d*ai brittaztlit «r5kéjilet, mely e!5bb 40 frtb* kernlt él & késxlet fehér íxin m«jUrtá»it jlletCleg 25 éH jótillb wlatüc.
s britteiűit isiuli két idtOncS inpol aczélpeo^ével
6 brittextiit xilU egj dir»bbiJl
6 jgixi tVBgol brittoxüst sTÖkinil
6 legfinomabb brittezQit kiréakaaiü
€ kítüoS britteidit kéíriimoly
1 igen finom 16-, bors- út fogtijititó Urtó
1 aehit bríttesOst lereamerS
l tfimör bríttezQst tej mer5 kfcnil
6 ingről briu*zü»t gyemek-kiuii]
4 síép tömör tojiiturtó
4 brittoiQit Lojtskmail
4 pompi» leffiüom«.bb cmkordcboi . \' .
1 igen jé bura- Tagy eznkortartó
1 legficom&bb f»ju thoatiQrS
2 gyOQjSrö xaloo uitali gjertyulAríiS

2 legfinocotbb ajabnurom gyerty*W.rtó ék
3 finom T*« ajindákkínlet
60 dirab. 275 S—10
Mindez elsorolt (>0 darab pompás tirgy csak 7 frt 80 kr. KOISDQS kÍTÍo»tr» megrendel bet 5 nilim követkeiB készlet: 6 kés, 6 kínál, 6 TÍIU, 6 kivúúonil ára 8 frt 8Ü kr.
HegTeodel&tek ntáöTíttel rxgj elSbbi pémküldemény utján míg a. kéulet un, ewköisítetuek e czimen:
A. L. GUTTMANN,
Genoraldepot der BritanBiaailber Fabrik \' W BÉC3, L, rUUchnuirkt Xr. 6. ■
rendelvepy-ékszer-készlet.
Lzen readelvéay ékszer-készlet « le^ojabb, a le^uinoaabb á> legjobb a napi használatra kéUégkirUl a lassabb ék a híiUrtasban Minden darabjában ax alábbemlitett kéítletnea ugy mint: kés rilla, kanál atb. ejy pompiaon siké-iült Dtaazstt drég<M van befoglalra^ nerexeteaen: aüetklat cpal a&pfair rlbbt, sauragd í. i. t. Aa alant mejoevea.tt árneaikktk » l«gtii«ibb eiü.t\' í«hir fémkdl alliKik lii, m»ly »bb éri has.nilal uti.. i. m.fUrtja ored.tl ninü. A,; ntíbb m«gnCT«t«tt Urfjak «OiUainin<k 10 ivi angtarttaával litillil IU klkStve, kívítkeaS 21 drb. ék.a.r.ki..let csak 3 frljí krta k«rél, is p«iif:
6 darab ékszer-készlet asitall kés,
6 » » » ,, Tllla,
6 ,, „ „ e»ó kanii, 6 ■> y, ,y kívés „
Oui.tcc 24 d.rae t atnuzerS aleaa áraa nak
3 frt 75 kr a megtartasröl é» jű fajtáról iriabeli jitillaaaal. Ha f v n.1. egy81erre ^g drb i-eniejte^^ ffieg ugy csalda P caílra Maiitett papírtokban kíldjUk a taI^7aka^ m n. « írkirt 8 frtot Kapbató nilnnk még: lensseri darálja 50 kr. tejaeri irlsja 35 kr. íézrtékjwrí, «as slv 45 kr. Kagyobh tadzsa drtja 90 kr. köl«p>aiysi,» ttje.tinsa dri)|a 2 50. kizeaazerl the)isUiu drbja 3 frt. fídlvel íUitstt c\'skartsrtí I frl 80 kr. «B0««a bivésert omkartarli 2 frt 40 kr Ftooat jítkhlési fciHlfaU.td I pir 2 frt. 25 kr. igyaiaz Inssaa bntavi 3 frt Í5 kr. Miiyarbsrs »s sitartí 60 kr. eczet- éS Ola! készlet, 2 résisiel csisaolt kriitálrUvegbo\'l 3 frt. 50 kr. 4 risianl 4 frt. 75 kr. asztali uifat>rti pyrulda I frt. 20 ír. nirot.dell.lri; látott véjett daUtiytarte I frl 25 kr. Ov«ad>iaaz>k k.mikai fijnrikkal 3 tti. 60 kr. É< míg Merféla tárgyak 10 4*i jötállaasal mind a aiinmogtartásra, mind a ió fajtára Tonatkosólag.
Megr.ndelések ntáoréttd, »agr ai Ssia.j elílfSas b«k«ldés« m.ltett a legpontosabban ía bOaeges.n teU«!ttatnek es a leT«lek koretkesSUc edmaaadGk :
BLAUésKANN, General-Depositeute,
Béos, xu, s:elnrloliBlioi.
OOÜOOOOOOOC
SOOOOOÖOOOOOOOO^OQC^OC
U. I. Sziz ia azaz rilsaeri is kiaziai Mii vai WrtikuUu «s azak
»0J1«ki«(Ht)l otiazís H kaalsIUa katisijltsf biatettstik, Í56 H~ 10.

I é IMA
-5 1 t h ^s-s!
i;íiiaiii
Sí í ^Ilüli-íl fi 1 8888888888888888888888
Segítséget keresve, ■..* tCr te\'-e -•••te\'i a hiriap,-
katkérd».e önma.ától: a .ok „oey»or k5.nl melyikbe biaha-
ük as „aber? E. ni, arca hirdet*. «ary-iga által tín.kfcl; a
het v TÁ!aíit« a letrtöbb eaeiben épen — a legrosszabbat 1 A ki
« ilyen cíílMi.t a » hüb. ,.16 pénakiadáat elk.rUni akarja,
annak uuácsoljuk bogy Gorischek Kiroly cs. kir. agjetemi
kSnyTámalil Biab.n (I.t.intír 6.) hoaaasa meg magának a .Be-
teíbarif caimll kúorrocsíii, mert abban a leonbkaknak biao-
nSt gTÍgjsicrck tárgjiligosan éí kim.ritSen vannak ismerteire,
ajL bo^y minden beteg teljes nyugalommal bírálhat és a legjobbat
választhatja maginak. A fentebbi, már 450 kiadást ért köny
vecske ingyen és bénnentva küldetik meg a megrendelőnek, tehit
nem okol több költségei, mint 2 krajcsárt a lftvelexíai lapért,
melv magyar is lebot \' U. 261 4—4
Minden fogfájást
azonnai megszUntet Dr. WAHL „Odiot"-ja
cs. kir. német birodalmi szabadalom.
Éten vilAghirÜ ní\'ysstr-oczi^ ai nU«tá« i.erÍDÍ biu-
Q&1T&, mejStüntL-t xton:i*| miaden fogfájást, Usíticja & mkr
iveken it elhanyiRoH fogakat, wokit fényes fehéren tartja, a
ssáj minden rósz szagát oltárolitj* éa megóv & torok: é» kÉl"g-
xéii sservek miadeonemQ k»tarmitól. 293 3—24
Egy pr.Uczk ára SO kr. o. é.
Egyedüli nktix
GRANEK R.-nél
Bécs, ITT £Ca,ia.x>tHtaretBse N-. 84.
OS +z
I SS
SS <= E
-t" i *:
a = íú s
i J 2
5 s


S«cr-K»nii8ía. nyomatott a kiadó tulajdonos Wa|dite József gforssajtójan.