Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
11.51 MB
2009-03-12 14:16:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
564
7065
Rövid leírás | Teljes leírás (1.41 MB)

Zalai Közlöny 1939 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

79a Évfolyam 26 szám.
Nagykanizsa, 1939. február 1. szerda
Ara 12 Ml.
ZALAI KÖZLÖNY
U kUHlohiiaUli FU 5. uii
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
E16flxctí«l ár« : cjt hón 1 Muni 40 «Ut». SxetkeizUMgi «• kiadóMnlali telefoni 78. u.
A gyömrői Ítélet
Sokkal több a gyömrői választási eredmény, mint Kolosváry Borcsa Mihály mandátuma. Gyomron "cm két képviselőjelölt mérkőzött csu-páii, nem csak az dőlt el, hogy a kerület választó polgársága két jelölt közül melyiknek személyében\' látja jobb kézben a maga törvényhozási képviseletét. Ez is eldőlt és ez is-nagyon szerencsésen dőlt el, mert Kolosváry Borvcsa Mihály személyében talpig férfi, keménykötésű, cselekvöerejü, tmagyar fajtájának kemény gerincű, tiszta jellemű képviselője kerüli be a parlamentbe, aki mögött, a vidéki újságírói széktől a sajtófőnökségig kevés szavú, de Sokmunkás politikai mul( áll. Nemcsak a gyömrői kerület, hanem a magyar törvényhozás is jól járt Kolosváry Borcsa Mihály mandátumával. Ennek a választásnak tulajdonképpeni jelentősége azonban túl van a személyi vonatkozásokon; Eze« a válaszaáson az Mj magyar élei mérte össze csirákat fakasztó erejét egy törpe, de annál hangosabb kisebbség hatalomvágyával. Ezen a választáson a vitéz jm-rédy Béla minisztei-elnök által kibontod magyar lobogó tábora mérkőzött a féktelen nyilas agilációval. Ls bármilyen elkeseredett hevességgel vetette bele minden erejél a nyilas-párt a gyömrői küzdelembe, az erőpróba a számok fölényes elejével megmutatta, hogy ebben az országban elhatározó s-j\'yu. tömegek csak omögött a politika mögött állnak, amelynek vitéz Imrédy Béla Volt a meghirdetőié, amikor a magyarság millióinak arcvonala előtt magasra emelte az ősi magyar földön raj magyar élet lobogóját. A ma «agy politikai vitájára adott csníti-nós választ a gyömrői urnák eredménye és kellő értékére szállította le azt a féktelen magnbizást, amivel a nyilas tábor állt bele a magyar élet nagy harcába épPe" *Wwr, a mikor Imrédy Béla és vele az ország minden erejét megfeszítve érleli, alkotja, indítja a nagy magyar eletreíorlmok uj magyar törtéuelr-mél. A magyar tömegek nem csak propagandára vakulnak, hanem — ezt elfelejtették az agitátorok — gondolkodnak is. Gondolkodásuk eredménye a megsemLsitő gyömrői nySlas-.eredmény* és a számtalan littkos községi választás, amelyek során pl. Zalaegerszegen csak az bnrédy-lista jelöltjei érkeztek be, Nagykanizsán az Imrédy-politika 17 felőlijével szemben 3 nyilas, Somogy megyében ,015 NEPf-mandá. l\'inimal szemben 25 nyilas érkezett be. Szabolcsban 98 százalékos a NEP.iöbbség a .titkosan lezajlott, községi válaszlésokon, Szombathe-¦yen 23 NEP és jobboldali jelölt melleit 1 Nemzeti Front jelöltnek ruiott mandátum, Veszprém mer gyében mindössze négy községben sikerült nyilas-jelöltei behozn:. így mehetnénk végig a községi,vála$z-
Hitler tegnapi beszéde nem súlyosbította a nemzetközi helyzetet
Anglia hajlandó a gyarmat! kérdésről tárgyalni, de csak a fegyverkezés korlátozását magában foglaló általános rendezés keretében
Hitler kancellár hétfő esti beszéde az egész világon nagy hatást kellett. A beszéd visszhangjáról eddirf a következőket jelentik :
Belgrád, január 31 Belgrádi poliükai körökre igen nagy hatást telt Hitler kancellár beszéde. Különösen az keltett nagy megelégedést, hogy Hitler
Jugoszláviáról a baráti államok sorában emlékezett meg.
A beszéd az olasz sors közösségről is bizlositotla a világot — hangoztatják a bolgrádi körök — és ez azí blasz—jugoszláv kaptísolaWiknt itel-kintve Jugoszláviára nézve is nagy jelenLöségü.
London, január 31 Angol körökben nagy megelégedést keltett Hitler beszéde. Hangsji
lyozzák, hogy a beszéd nem súlyosbította a \'ücmzetközi helyzetet, sőt\' a békés kibontakozás lehetőségeit is férjntette. Tgen jó hatást keltetni hogy Hitler
a szokottnál mértékeltebb hangot használt
és beszédéből kicsendült öszints békeszerető te. • Az angol lapok hangsúlyozzák^ hogy Angolország kormánya nem liajIhatatlan és nem zárkózik el a békés tárgyalások elő\', l,ár nyugid-lábban ültetne le a tárgyalóasztálhoz, ha fegyverkezése elörehaladit-labb volna. Lpp ezért AngHa hajlandó a gyarmati kérdésekről tár. gyalui, d«\' csak egy általános rendezés kereléLen, amelyben példájl a fegyverkezés korlátozása is bennfoglaltatna.
Németország befejezte közép- és délkeleteurópal törekvéseit
A beszédből egyébként kitűnik, — írják az angol lapok — hogy Német ország befejezte Közép- és délkelet, európai tőrekveséinek fejezetét és a gyarmati kérdés került előtérbe\'. Itt a főszerepet Anglia kapja és nincs kizárva, hogy ezügyben
új München van kilátásban.
Chamberlain és Halifax egyébként az éjszaka hosszasan bwjlmányor-
ták Hitler beszédet. A beszéd jó hatást gyakorolt az angol államférfiakra is és befolyásolja Chmnbor-lain mai alsóházi beszédét. A City-b.n is általános megnyugvást keltett Hitler beszéde. Sok helyen ham goztatják, hogy Hitler vezérjapol adott Olaszországnak, amelyet majd rt DjoC tölt ki a gyarmati követelések tekintetében.
Paris és Róma a német-olasz fegyveres együttműködést emeli kl
Paris, január 31 A francia sajtó is élénken foglalkozik Hitler beszédével és részlete-
sen ismerteti azt. A lapok a beszéd legnagyobb jelentőségű mondatának a német—olasz fegyveres
egyirttnifíködésröl szóló kijelentését tartják-
Róma, január 31 Azí p. kijelentés, hogy Németország minden tekintetben és fenntartás nélkül fegyveresen is Olaszország mellé áll, igen nagy hatást váltott ki Olaszországban. A lapok! első oldalon öklömnyi betűkkel köz-Uk a kijelentést és természetest, hogy a beszéd többi része is jó hálást tett Olaszországra, í M-uíftoldm melejghangu t láviratolí is intézett Hitlerhez a beszéd után; aki ugyancsak szívélyes hangon válaszolt.
1943-ig rendkívüli felhatalmazás^
Berlin, január 31 Az ünnepi mámorban -jszó Berlinben a birodalmi ülés ünnepségei —-amelynek Során Hitler beszédén kívül I9í3-ig megadták a kormánynak a rendkívüli meghatalmazást —¦ hatalmas fáklyás felvonulással értek1 véget. |
A tömeg a kancellári palota elé vonult, áttörte a rendőrkordont és viharosan ünnepel|e Hit\'ert, akinek löbbször meg kellett jelennie az erkélyen.
Hitler kancellárnak a tegnapi évforduló alkalmával Horthy Miklós kormányzó, Imrédy miniszterelnök, Franco tábornok is küldtek üdvözlő táviratot.
Tíz millió munkanélküli Amerikában
N\'cwyork, január 31 A íegiijalil) .slutis/.lika szerint Amerikában 1938. óv véf[6n °,!>52.00O volt a iminkanélkíiüak számn.
tások statisztikáján végig az országon, nyndenüit elenyésző csekély vagy semmi az eredmény, amit a NEP-pel és a vele közösen harcba Indult jobboldali polgári pártokkal szemben a nyilas pártok elértek, Ha egy-két helyen apró rész-eredményeket tudtak elérni, azt hiába hlrdelték meg világraszóló győzelemnek, a .számok eüen nem \'ehet hanggal érvelni és a gondolkodó magyar tömegek szemét nem lehet bekötni. Igenis gondolkodik, néz és lát ez a tömeg és tudja jól, hogy Iftirédy Béla kórmőnya minden problémai napirendre vett (nem csak szavakkal, hanem törvényhozási csctekcdetekkcl), amelyeket az
uj magyar élet szelleme történelmi erővel kövelel. Mérföldes léptekkel dübörög előre a keresztény és szociális, népi magyar élei átállítása, korszakalkotó refoiinok sorozatán megy ál a magyar nemzet. Csak a vak nem látja, hogy a magyar néplélek vágyából fakadt követelések végre mind a megvalósulás stádiumába jutottak s hogy Imrédy és kormánya minden e/lenzéki gáncs-vetések ellenére milyen szilárd eltökéltséggel halad az uj Magy.ii-oi-szág építkezését jelentő -jton. Az eb lenzéknek van egy csoport ja, amely érthető okokból és érdekekből fázik a reformoktól és ezek kivitelében igyekszik a kormányt legalább is
késleltetni. De mit akar a nyilas-ellenzék, amely az ujjáalkotó kormányzati munkával is, meg- az újjáalakulást gátló ellenzékkel is szemben áll ? Az ellenzékkel azért, mert félti tőlük a reformokat, a kormány nyal meg azéri, mert reformokat csinál ? Látja ám ezt a gondolkodó magyar nép tömege és a választ megadta a községi választások százaiban és a gyömrői ítéletben. Akinek sem a reformpolitika nem jó, seim a refcrmjlfcüjes, annak valami más kellene. A szavazatok adta hatalom. A magyar nép világosan ilélt, amikor ezt megtagadta tőlük\'.
1&39. február 1
A spanyolok Gibraltár\' ban több angol alaH< letartóztattak
Franciaországban a spanyol mene kültek zsndQléatöl tartanak
Paris, január 31 A spanyolországi menekültek továbbra is nagy számban özönlenek Franciaországba. A menekültek sze. rint aggasztó zavargása klói, zendü lésektől tartanak, azonkívül sok kőztük a ragályos l>etcg is. Xcgrin több Ízben megtekintene o Franciaországba érkezett mének ülteket,
Gibraltár, Január :ü A Havas.iroiln szűkszavú jelentése szerint a spanyol hatóságok (Übraj tarban, több angol alattvalót letartóztatok, A ktarlóztalásokról semmiféle, felvilágosítást nem adlak és annak körülményei is ismeretlenek,
Belgium befogad spanyol menekülőket
¦ Brüsszel, január 31 Spaak belga miniszterelnök elnú|ác-lével a belga niiniszturlaiiács tegnapi ülésén elhatározta, liogy részlvesznck » spanyol menekültek nemzetközi meg-
scgüósében és 500 spanyol menekült gyermeket máris hajlandók befogadni.
Imrédy miniszterelnök.
„Nagykanizsa és a többi magyar végvárak sugározzák a világba a magyar szellemet"
A miniszterelnök átvette Nagykanizsa díszpolgári oklevelét
Nagykanizsa város küldöttsége — mint jelentettük — tegnap délbwi adta át a város díszpolgári oklevelét Imrédy Béla miniszterelnöknek^ A küldöttséget gróf Teleki Béla főispán és dr. Krátky István polgármester vezette. A küldöttség tagjai között volt dr. Hegyi Lajos, Szabó Győző, vHéz Tóth Béla. dr. Boda Károly, vitéz Bentzik Lajos, Barlha István gtnm. igazgató, Sann Lajos, Szálinger József, Miklós János, valamint KiskantEiáról ifj, és Idősebb Anck György, Plander József és Plandcr László.
A miniszterelnök Nagykanizsa küldöttségét a miniszterelnöki palota kistanácstermében fogadta, Elsőnek*
gróf Teleki Béla főispán
mondott üdvözlő beszédet. Bejelen-
tette, hogy az ősi Zala megye leg-i ftigyo bb vá rosáritic k ü I döl tségét vezette a miniszterelnök elé, amely látva az ország gyarapítása és boldogabb jövője érdekében kirejfeettl hatalmas és eredményes munkáját, díszpolgárává választotta.
Krátky István dr. polgármester
nyújtotta át ezután magasszárny alatti beszéd kíséretében a díszpolgári oklevelet. Beszéde során utalt A Felvidék visszaszerzésére, amagyur —jugoszláv barátságra, amely remélhetőleg Nagykanizsa jövő fejlődésére is kihatással lesz, majd azt kérte, hogy fogadja a iiiiiűszterel-nök a város díszpolgári oklevelét szívesen és szeretettel és érezze ma-j bát egy kicsit Nagykanizsa polgárának is. / « í\' i
A miniszterelnök beszéde a végváros Nagykanizsa jelentőségéről
Ujabb földlökések és •BV kitört tűzhányó pusztít Osilébon
Santiago de Chile, január 31 Még el sem takarították a minapi borzalmas földrengés tízezernyi halottait, amikor -ujabb ^földlökések ChiUaii és Concepáon városában elpusztították a megmaradt épületeket is. AJövárostól 360 kilométernyire- lévő ChiUanban egyetlen ház sem maradt épen. > ,
Ujabb jelentések szerint a sebesüllek száma nagy, bár az épüllek ben kevesen tartózkodtak. Az esőzések Leheletlenné teszik a mentési htunkáialokut. Sok helyen földcsuszamlás is törtjéiit. Ehhez járulj hogy ia Majma tűzhányó kitört és a lávafolyam elzárta az utakat A tűzhányó Iöképp csak pánikot kel tett, bál\' bizonyos hogy halálos át-dozalokat is követelt az egyelői\'© anegközehthetetlen helyeken^
A mai Izgalmas élet küzd el nieiben kifáradt egyének, akik csaknem kivétel nélkül már Idültté vált székrekedésben és ennek következtében mindenféle emésztési nehézségekben szenvednek, Igyanak reegerenként éhgyomorra egy-egy kis pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet, mert ez az ideális hashajtó összes jellemző falaidonságait egyesíti magában. — Kérdezze meg orvoBát.
— Ttfktuue BHf a Kopateln Bútoráruház állandó butorktállitását. Izléwa éa oh»ó bútorokat kedvező fizetett tel-tételekkel vásárolhat
Az üdvözlő szavakra vitéz Imréüy Béla mmiszbcrelűók válaszolt. Mindé-nekelőlt köszönetet mondott a nagy. kanizsaiak bizalmáért és ragaszkouá-Káért.
— Azok a városok és községek — mondotta, amelyek megtiszteltek ezzel a kitüntetéssel, nem valami szc. mólyi tiszteiéinek akartak kifejezést adni, bűnein mentesülésüknek aziránt a munka iráni, amelyet valaki felelős. hégtcljCí, helyen az ország javáért és fclemeléérl teljesít, l-jmok jelfcnt&éw |jedig felülemelkedik a személyi. momentumokon. Mert az a körülmény, hogy munka ós annak eredménye nemcsak felsőbb helyeken, nemcsak kitüntelesekben talál elismerésre, lw-ncm abban is, hogy a i>olgárság szive megdobban ós a [K)lg;irsiig leikében is iellúmact az érzés, hogy eJUmerésá* nek kifejezést adjon, jutalom is, de
egyben biztatás és serkenté? is a jróuH-
kára, nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik felelősségteljes helyen dolgoznak az országért. S a biztatás
és .serkentés egyben erősítés is, erőre pedig szüksége van az embernek, különösen most, amikor ilyen nehéz idők járnak a magyar glóbuszon. Nagykanizsa városa egyike azoknak a végváraknak, amelyek u megcsonkított Magyarország felépítésében különös szerepet játszanak, Hiszen manapság a magyar kuliura ájxilása talán ezek-böl a végeken levő városokból történik u legcélszerűbben, ezek sugározzák a világba a magyar szellemet. A végeken fekvő városok a nemzetközi árucseré* nek, a gazdasági együttműködésnek hívatolt helyei, Nagykanizsának ebből a Szempontból is különös fontossága van. Tudom jói, hogy Nagykanizsa sokat szenvedett, hogy éppen a legutóbbi évek különböző csapásai, változásai igen súlyosan érintették keres-
kedelmét és iparát s liogy ezek a nehézségek visszahatnak mezőgazdasági lakosságára is. Kevés ember őrülne jobban, mint én annak, ha ebben a nehéz Iielyzelben javulás állna be, aiuiál is inkább, mert most már .én is nagykanizsai polgár vagyok,
A miniszterelnök végül annak a reményének adott kifejezést, liogy
alkalma lesz lemonnl Nagykanizsára
és ott a helyszínen tanulmányozni a helyi problémákat.,
imrédy miniszterelnök ezután részletesen megtekintette az albumba kötött nagykanizsai oklevelet, * mely nagyon megnyerte tetszését. Részleleüe\'i elkérdezte a művészi, disziLések jelentését és -kijelenté-le, hogy ;
ez a legszebb díszpolgári oklevele.
Majd a polgórmesier bemutatln a küldöttség tagjait a miniszterelnöknek, aki ezután e Ibeszé ige tett még a küldöttség tagjaival. Beszélgettek a Magyar Elet nagykanizsai zászlóbontásáról is, amelyre Imrédy miniszterelnök Jiiross Andor felvidéki miníszlert küldi le. A _ küldőtlség nevében Teleki főispán azonnal beszélt is [
Jaross miniszterrel, aki határozott ígéretet tett, hogy lejön Nagykanizsára.
A miniszterelnöki kihallgatás főbb mint 20 percig tartott. A 16 tagu küldöttség hétfőn éjszak" utazott haz;i Kanizsára.
Barcelona ntán...
Irta : Kclctaen Ferenc
A világ közvéleménye évek óta feszült figyelemmel kíséri a spanyol beihábojrjr fejleményeit.
Ennek a hábmtinak\' jelentősége kezdettől fogva Kjlnótt az ibériai félsziget határain s az első ptiska-lövéslől kezdve izgalomban tartjn u világot.
Miért ?
Mert Franco tábornok k&tofloj •zendülése* s az értnek nyomán kitört spanyol hábbrti nem ö spanyol nép >házi Ügyc«, nem belpolitikai kérdés, nem halalmi probléma, hanem világszemléleíS harc, amelyben a szembenálló felekei világpolitikai érdekek mozgatják.
Spanyolországban l-jlajdonképpeoí a fascLsta ós kommunista világrend történelmi erői mérkőznek egymás-isal, s a spanyol nép csak vércsesz-közo efnnek a Sorsdöntő vftasko-dÖsnak. \'lermészeles, hogy ennek a küzdelemnek kimenetele döntő b-\'-folyással lesz a világpolitikai he}y-> zu-:re s fi szembenálló vSlágförtérf rtolml erők érvényesülésére. A spanyol háború végső befejezése el fogja dönteni: ki lesz a legközelebbi évszázadban Európa, sőt tolón a világ ura. Éiihetö ezekszei-iut, ha a világ szeme állandóan Spanyol országfelé tekint s nyugtalanul figyeli a nagy mérkőzés egyes fázisait.
Két és fél év óta tart már ez a véres harc, amelyhez hasonlót a világtörténelem alig ismer, anJélJtQU hogy Barcelonáig döntő fordulathoz érhetett volna. Mert Franco tábornok dicsőséges kiatonál és a soraikban küzdő olasz légiók évek óla egyik sikert a másik után érték el, a n agy félsziget nagyobb részét vé-ívs harcok órán megszállták, de a szemben álló fél ellenállásai egészen megtörni nem tudták. Ez a sok csatában megvert vörös sereg, mint a »tagadás ősi szelleme mindigmeg, kísérli megvetni a lábát valami darabka földön. Végig kergették az egész fé Is zigele i1, hány att-homlokj menekült város ról-városra, mégsem anW meg magát. Szinte példátlan esel a háborúk történetében, hogy egy újból és újból megvert sereg, vagy annak egyes részei a legnagyobb csapások után újra és újra szembefordulnak a nyomukban haladó győzelmes ellenféllel. Csak a? eszmék fanatizmusa űzheti ilyen halálmegvetéssel az emberéletet a puskák elé. S csak világpolitikai érdekek flimjicinozhauiak ilyen költséges és hosszadalmas vállalkozást\'. A spanyol nép a maga anyagi erejével már régen kifulladt volna ebben az e rőfeszi Lésben s pártokra szakad! népének párviadalát is régen befejezte volna, ha nem állanának más erők és érdekek a spanyol front rajvonalai mögött.
De itt épp ezeknek az erőknek élet-halál harcáról van szó s ezértf nem lehet a spanyol háború csemé-< nyelt tisztán stratégiai szemmel s a/ győzelmek és balsikerek katonai értékelésével szemlélni.
A hosszú harc alatt többször -agy látszott már, hogy egyes döntő gyö zelmek a háború végét hozzák, de az ellenfél mindig talpra áUt. Szívós és elszánt felek állanak itt cgy-imással szemben s a harc karakíe-risztikumát a spanyol főváros példátlan ostroma és a világtörténelem ben egyedülálló védelme adja meg a legjobban. > \' • \\ \' .
.Valóban eszmék megszállót tjaj küzdenek ilt egymással s vllágpo-liUloai ht^emoniáért megy * iáték,
Szezonvégi kiárusítás alatt
— január 23.—február —
szenzációs olcsó áron vásárolhat
Virág József
divatáru-üzletében, Fő-ut 3.
I989t\'ferjraar 1
ezért olyan szívós, olyan elkeseredést ez a harc.
Most, rjgy látszik, inféigJs a vége felé közeledünk. \' |
Barcelona eleste olyan döntő csapás a népfront ellenálló-erejére és stratégiai helyzetére, hogy a harcnak most már .pár hónapon belül véget kell (érnie. . |
Franco várható győzelme el fogja dönteni Spanyolországban a polgárháború sorsát, de a világpolitikai helyzetbon ajabb súlyos bo-uyodalniakát fog jelenleni.
Franco végső diadala a Berlbi— római tengely államai rendszerének, a totalitásnak győzelmét s n szovjet terjeszkedés leáldozását Jelenti. A kbmnrunista \'gondolat kiszorul a Földközi tengerről s ezzel együtt súlyos csorbát szenved Moszkva presztízse. .
Az európai hatalmak cgyensuly-méríege ezzel felborul, a német-olasz hegemónia -megerősödve a spanyol hatalmi tényezővel, olyan központi hatalmat fog jelenteni, a mely. akjiratát minden kérdésben érvényesileni trudjn.
Ez elsősorban « »Gbire< nemzetére, de a nyugati demokráciák hely setére is döntő befolyással leszv Franciaország háború utáni heger mániájának vége s csak Anglia és Ahnerlka lagszorosabb támogatásaV val fogja nagyhutáim! érdekeitmeg-védalauezni trudni.
M\'ussolúii napja emelkedőben van s Hitlerrel együtt bizonyára be fogja nyujtapi a spanyol polgárháború Itámiogatésának oxpenstao táját. Ezt a számlát ki kell majd egyenlíteni*-\' A dolog nem fog simán menni, a világ idegrendszerét -ujabb erőpróba fenyegüti, de remélnünk kell, hogy végre is akad majd egy "ujabb ínKntögondolat, egy közvetlen eszme csere, mely vissza fogja tartani oz összes érdekelt államférfiakat az \'jltima ratfn eszközétől.
A Berlin—római tengelyhez való szoros kapcsolatunk révén igy Barcelona eleste Magyarországot\' is igen közelről érdekli. Hiszünk benne, hogy \'a végső spanyol győzelem közelebb visz. berniünkéi nagy nemzeti áimoink nieigvaló5ltásáhl)zt mert Madrid falai alatt — remélhetőleg\' rövidesen —¦ egy kissé a magyar sors - problémát is r, (negi fogja oldani o diadalmas Franco tábornok.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri ka-Mt (kit «or) Ul|> 30 fillér.
Ai [p«rtastul«t h\'mrasiily.) il-Ur ar. >l«ro«JHtkli4tb<ui, Febniir «.
Kathuiikus bai $1 IpSroskór |*rm9i-bm.
Febrnij i.
K«rwzt*ay. Tisitvisatoatfik vidAm nngyar i asti* a.-/. «zreiifcA&zlówi a^rin. Mrku. | \'•W, , 1 ; .
NTB-pllmllr • Kl» Royal ierm«ib«i. NTE tu»h«gy<5-«tj« • ti* Royal
— N«,U« i Februor 1. szerda. Hóm. \'rat.Igaaopk. vt. Protesta» Ignao. Izr. Sebath.hó 12. I
QyofrswrUtrl «UaU\'.nolialat e ho \'Wlg\' a (.Marta"" nyóny»2ertAr és » «Jskanksal xyóKyBxortar.
U0> - UrdO uyltvu renai 6 ótatól «ale 6 loUg (li6tl«, «zorila, pfintak dilatali
*ddea egea* up nflkaek,)
Febrnár 15.-lg uj bejelentést kell készíteni az alkalmazottakról
Az 1938- évi XV. tc., vagyis az -úgynevezett zsidótörvény végrehajtására vonatkozó hivatalos rendelkezések érteimében — miként szerte az országban, eigy \'\'Kanizsán is — még a mull év júliusáig be kellclt jelenteni a vállalatok értelmiségi munkakörben foglalkozta\' tott alkabnazollait.
Most február 1-től bezárólag feb^ ruőr 16-ig ujabb bejelentést kelt csinálni, amikor az ezév jaguár UH [adatokat kell.feltüntetni a tavalyt ji-jliusi adatokkal szemben és közölni kell az ezen idő alatt bekövetkeztéit összes változásokat is. Az ujabb bejelenlés a XVI. szá-nn sárga nyomtatványon történik)
Ezek a nyomtatványok február elsejétől a városházán lesznek kaphatók, t .\' :
Az ujabb bejelentést mindazok kölelesek megcsinálni, akik tavaly jultiusban az alapbe jelentéseket már megcsinálták. Vagyis az össze* iparosok, kereskedők, gyárosok, tehát az összes munkaadók, tekintet nélkül arra, mennyi az alkalmazottak száma, de meg kell csinálniuk az akkor elmulasztóknak is.
A kitöltött nyomtatványokat február 15-ig kell eljuttatni az Értei, fnjségi Munkanélküliség Kormány1-ttóflnBahoK (Budapest, U„ Kelet*. Károly rj. 18. b.)
VárOSi Mozgó Kedden, szerdán, cstHCttakönl Szenzációk szenzációja. — Monstre műsor!
TILOS UTAKON BOT
Dacára a film slkamiósságáaak, a cenzúra bizottság annak niii-
vfcszl szépsége miatt felnőttek részére engedélyezte. Kisérő műsor ¦ FalrengetA kacagta* I
Ki van a nadrágban?
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9-kor, ünnepnap 3 5, 7 9 kor.
Háromévi börtönt kapott a keszthelyi „tudós asszony"
Huszonötén ültek a vádlottak padján
Keszthelyén és környékén bajba jutott leányok és asszonyok számára kei-esett »tudós asszony* volt Monda Jőnosné. Egy napon a hir elj-jtott a keszthelyi csendőrség fülébe is és megindult a nyomozás. A csendőrség csakhamar őrizetbe vette oz asszonyt és átadta n nagykanizsai kir, ügyészségnek. Monda JánoSné valóságos nagyüzemet csinált tiltott iparából, a legszélesebb körből kei-esték és 20, 30, 50 pengőért végezte a beavatkozásoknls Kihallgatába olkafcnával bovtallott mindent. Csakhamar megkerültek pácűensei is, akik Jobbára a szegény Sorsból irkratálódtak. A nyomozás mintegy 26 vádlottat ültetett a vádlottak padjára. Már régóta nem volt ekkora tárgyalás a nagykanizsai törvényszéken. A nagyterem szűknek bizonyalt. Csak a vádlottak megtöltöttek négy padot Védőügyvéd hét volt. A főtárgyalás nyilvános volt, hogy a közönség is okuljon, a törvény mennyire szigorúan bünteti az anyaság elleni vétséget. Monda Jánosié a bíróság elölt is mindent beismert. Mikor a több? vádlottat hajigálták M, egy részük tagadott, tíc Mondéné a\'
szemükbe mondla, hogy igenis nála voltak és igénybe vették segítségét\'. A vád 17 rendbeli volt Mondánéellen. A tanrjkihallgatások még dél-¦ítán is tartottak. ítélet est^ 9 óra előtt voit. Makáry elnök bűnösnek mondta ki Mondénét a vádtól eltérően 5 rendbeli cselekmnéyben (a többiek alól febnentették) és ezért 3 évi börtönre ítélte, páciensei közül többet 2—3 hónapi fogházra ítéltek, a\' többieket febnentették. Az ítélet nem jogerős.
ID<3
Jóslat :
Élénk északi szél, változó felhőzet, némely helyen, főleg keleten kisebb esö és havazás, a hő kissé csökken, é.jel sok helyen 5-8 fok között.
A Meteorológiai Intézet nagykanlaul megflgyelőáUomása jelenti t
Hőmérséklet tegnap ente 9 órakor: +W, ma reggel +1-4, délben +1-4.
Cupadék 5 0 %.
emu
lOOO-félG
Teutsch drogéria
25 filléres o&sciúlyára.
Magyar orvosok és újságírók tanulmányi utazása a Közóp-adrlára
A jugoszláv tengerparti *» gyógytár-dök az elmúlt két évben három Ízben hívták látogatóba a magyar, orvosokat és újságírókat, hogy egyrészt az idegenforgalom e két legfontosabb lénye-\' SŐjenek bemutassák Jugoszlávia fej-lelt fürdökultúráját, másrészt megvessék az alapját a két szomszédos ország közű baráti kapcsolatoknak.
Spll (Spalato) ós a Középodriai Ide. gcnforgalmi Szövetségének elnökétol, Jerko Cnlic igazgatótól kedves meghívás érkezett dr. Báláz* GyŐasS pécsi föorvoslioz, melyben közli, hogy már. rius második felében 25 magyar orvost ós 10 újságírót szívesen látnak. Split és a környéki tengeri fürdők nemcsak a kora tavasz pompájával fogják elragadni a résztvevőét, mert . subbjfpikus klímája kedvező idő ese. tón már március második felében is alkalmat nyújt fürdésre ós \\izispor-tokra, lianem az- ó- és középkorbó] Tenmnaradt műemlékeivel Is feledb*-tcUen élményt fognak nyújtani.
A nagy tnfbJenra járvány után különösen fontos jelentőségű ez az utazás, mert az orvosok személyesen ismerik meg a Kőiépadria csodálatosan enyhe éghajlatát és az tntlucnra utáni hurutos mcglritegvdéseknél a tengeri fürdőkig vonatkozólag útbaigazítást hídnak adni pácienseidnek.
A program pontos kidolgozása után az orvosok részére a meghívókat a >övő hóteri küldik kt
A tanulmányi ut kb. 12 napos lesz, melyből hat napot utazással és kirándulásokkal töltenek, hat napot pedig kisebb csoportokban elosztva különböző fürdőhelyeken pihenéssel...
A résztvevők vonaton os liajón I.— II. osztályon utaznak, külön kocsikban fc a üs létszámra \\-alo tekintettel nem kollektív, lianem egyéni útlevéllel. Et. szállásoiás minden ült elsőosztályu és luxusszállókban.
rírdeklődni lohet dr. Balázs Győző főorvosnál Pécs, Rákóozi-iit 12. (Tele. fon 29-42., 18 óra után 15-99.)
Plakát-hirdetők
figyelmébe I
A Magyar Hirdető Iroda Rt. nagykanizsai kirendeltsége ezruton közli a t. hirdetőfelekkel, egyesületekkel, hogy Nagykanizsa m. város polgármestere 20.386/1938. sz. alatti átiratában megáUapitotta, hogy a város hirdetési szabályrendeletének 4. §. d) alpontjának -utolsó mondatában foglalt az a kitétel, hogy.»abolt kirakatokban közszemlére Utatt mindenféle hirdetések* csak annak a boltnak vagy üzlettulajdonosnak a saját üzleti viszonyaira vagy tárgyaira vonatkozhatnak, amelyben ki tétettek. Minden más reklám, hirdetés diját, amely nem a kirakat-\': tulajdonos saját üzletére vonatkozik, ,i Nagykanizsa m. várossal kötött szerződésben megállapított - dljsz*-\' bás szerint, a kirakatba való kitétet\' előtt, a Magyar Hirdető Iroda Nagykanizsai Kirendeltségeinél -\'Fa Ut 6. meg kell fizetni. (:)
— Bstere&bu a Kopatehvoég vesét Modern mlntatermeiben a legjobbat a tegoloeóbban mutatja be, kedvezd Jx«-tóal leltéíeleV mellett
4
ZAtAI KÖZLÖNY!
1939. februir 1,
i drávai aranpiosás Ugye
Kaptuk a kővetkező levelet: Igen tisztelt Főszerkesztő Url Méltóztassék iickcm megengedni, hogy reflektáljak nagyb. lapjának f. hó 2íl-án megjeU-nl .Angol tökével modem arany mosó telep létesül a Dráván* ciniíí közleményükre.
Ugy latom, a nagyközönség hibásan lát c kérdésben és ezért megpróbAlközöm erre a dologra egy kis világosságot deríteni. A közlemény egyik részében azt mondja, hogy vége a drávOi aranymosók . arany éMénék.* Ez szerény véleményem szerint téves felrúgás. Az aranyport ugyanis nemi a vízből veszik ki, harfem azt a viz a ho-mokzálonyokra lerakja ós az, aranymosók ezen homokzálonyokrót egy igen egyszerű eljárással veszik az ara. nyat. Tehát az, hogy a Dráva fclsŐ-szakaszán a homokból intenzivebben aknázzák ki az aranyat, nem jelentheti nzt, hogy az alsoszakaszokon levő homok zátonyokon, ahol eddig is volt aranyiéra kód ás, most kisebb inertekben fog ez a proe.; ;\'s végigmenni.
Fgyébkéut azonban a nb. olvasóközönség tudomására hozliatom, liogy az utóbbi időben a magyar részen eddig sem foglalkoztak — vagy talán csak elvétve — aranymosással. Kiég kár ez, mert erre a ncmcsféiurf) gazdasági szempontból az országnak is liágy szüksége vaja. Ugy hogy az, aki niegpróbálliatja ezt a nagyon kevés szakértelmet kívánó mestersé;."ct űzni, az nemcsak magival tesz jót, liancm közvetve hazafias cselekedet is liajt végre. Bátor vagyok még közölni, hogy a jugoszláv partokon biztos tudomásom szerint a jugoszláv kormány aranymosási koncessziókat ad szaka, szónként egyes magánosoknak, akik bizony nagyon serényen dolgoznak a partokon.
Soraim szíves közlésért előre is hálás köszöneteméi fejezem ki és maradok a Főszerkesztő Urnák
őszinte nagjTabecsülője: BEBfiNY ÁRPAD
ÓVJA SZEMÉT, Z
éi váiAroljon bitalommal egy (61 Illő •¦•mu vágat l4ta**r-»mak(ui«(*nib*n.
ZSOLDOS GYULA
trinmttr, ékrarfcz és látszeréixmester,
I\'íí-iittí. (n Korona-iiallodíval nemben). Eledeli Z*lu lenciíVi. mindenfajta iavllatok, Siemorvotl receplek elWnltéíe.
Meghalt Tamássy Árpád táborszernagy
Budapest, január 31
Fogárasi Tamássy Árpád ny. táborszernagy, v. b. t. t., Przemysli várának egykori helyettes parancsnoka, kedden virradóra meghalt. A vSlághábfcmu egyik legendás hírű magyar katonája volt Tamássy Ar-
A zsidótörvény a Ház együttes bizottsága elölt
Budapest, január 31 A képviselőház egyesitejt bizjalt-sága folytatta a zsidótörvény tárgyalását. Knob Sándor ffeólalt fel, majd Hahn Artúr. Valószínűleg sor kerül (iratz \'l/usztáv felszólítása;./ ra. A bjizfjítsőg valószímüleg déli után is tárgyal.. ¦ ;
Kapával verték kl a terrorcsapatukat a felvidéki községből
Huszt, j^uiár 31 Véres összeütközés volt a község őslakossága ós a tcrror-csapat között. Az őslakosság kapával, ásóval és ho-lokkal támadt a terror-csaptokra ős kiverte ükei a községből,
\\
Az olasz lapok sürgetik a magyar-rnszfn flgy rendezését
Hitler állítólag rangrejtve meglátogatta a ruszlnszkól falvakat ¦- A zsidó állami alkalmazottakat azonnali szabadságra küldték Csehországban
Prága, január 31 A cseh zsidó állami alkalmazottak felszólítást kaplak, hogy azonnali ha-tállyal menjenek szabadságra. Kőíöl-tek velük azt is, hog>* rövidesen nyng-(lijlw küldik őket. Zsidónak a zsiftó .szülőktől származó tisztviselők számítanak.
Munkács, január 31 Az ukrán propaganda azt a Iiirt terjeszti, hogy Hitler kancellár rangrejtve meglátogatta a ruszínszkói fal. vakat, hogy személyesen meggyőződjék a kárpátaljai helyzetről.
Ilóma, január 31 Az olasz sajtó Hitler beszéde mellett is részletesen foglalkozik a kárpátorosz helyzettel és rámutat arra, hogy a cseh kénlés minden részletet nem
oldollák meg. Az ukrán kérdés néven ismert Ügy még függőben van ős gyors megoldásra vár. Ismertetik az olasz lapok a magyar-üldözést és hangsúlyozzák, hogy a magyarság nem fogja soká tűrni, hogy egy tartományi kormány nagyzási hóbortból fájtestvéreit elnyomja ós üldözze.
Szlovák német társaság alakult Pozsonyban
Pozsony, január 31 A szlovák—német társaság Pozsonyban tegnap megalakult. Alakuló gyűlésén a megválasztott Tuka dr. nagy beszédet mondott » szlovák—német baráti kapcsolatokról ós a nup jelen, tőségéről.
Esküvői fényképét
készítesse VASTA6R BÉLA fényképész műtermében NigykaaUu, Fő-ut 10. és ösengery-ut 1. (az udvarban.) MüvéaKl munkai i«l olosa érak i
Becsmérelte a magyar lobogót egy kanizsai mosónő, egy hónapot kapott
Újból összeüli a pécsi törvényszék ötös tanácsa, hogy több politikai-bünperben ítélkezzék. A tárgyalást Kiss György törvényszéki elnök vezette, fa vádhatóságot pedig Szabó Zoltán dr. királyi ügyész képviselte. Az ügyek közt egy kanizsai is volt.
Maric5 Antalnő \'nagykanizsai mo-
sónő a nvuK év november 3-án, a mikor a Felvidék visszacsatolása alkalmával a nagykanizsai házakát lobogókkal díszítették, sértő kijelentéseket tett a magyar nemzeti lobogó használatáról.
Az ötös tanács Mancs Ahtalnét iogerösen egy hóívap5 fogház^ ítélte. I
A Tilos utakon c. filmet nézhetik meg e heti jegynyerteseink a Városi Mozgóban
A Zalai \'Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol kí előfizetői között. \\
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygóit:
Adria biztosító, Erzsébet-tér 18. Nagy Károly, Teleki ut 83.
Két nővér megrázó tragédiáját a legmagasabb művészet eszközeivel mondja el ez a film, amelyben a „Rácsnélküli börtön* két női . főszereplője ad felejthetetlen alakítást. A „Tilos utakon"-t keddtöl-csü-törtökig játsza a Városi Mozi
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosultak a nyereményjegyekre, ha előfizetésükkel hátra\'ékban nincsenek. ^
Ideges emberek gyomor- és bélpanaszainál reggelizés előtt egy félpohár természetes „Ferenc József* keserűvíz kissé felmelegítve igen kellemes háziszer, amely a széklettel elrendezi, az emésztést elömozdi\'ja és az egész.anyagcserét jótékonyan befolyásolja.. Kérdezze meg orvo á\'.
- (VIHafosztogatások)
Kövér Lazámé és Szász Elemér Ihhlapi\'.-.li lakosok l>aiaton]>arli, csopaki villáját Ismeretlen tettesek foi-fcszilctték ós onnan különböző tár-gyakat elloptak. A kár lőbbszáz pengő, A csendőrség megindította a nyomó-zást a tettesek kézre kerítése" re.
SWi MILTENYIHEZ
olcsó kiárusitási cipőt venni
Puchner császári altábornagy aa erdélyi osztrák sereggel megtámadta Szelindeknél Bem tábor-\'
1849.1. 30. nok kimerült seregét. Az
-—- ütközet doradélutan háta]
nias ágyúzással kezdődött. Czetz lövegei igen hatásosan lőtték a túlerőben levő ellenséget. A 4.-, 11. ás 55. sz. honvédzászlóaljak hősies szuronylámav dásai elöl az osztrákok visszavonultak. (Vitéz SzÖlőssy alezredes adatai.)
A cs, ős kir. 32. tábori vadásZ-zászlóalj a január 22-tői március 22-ig
_ vivőit téli kárj>áti csatá-
11915.1 31 I ban Przemyslnek íebruár 15-ig tartó tatea felmen.
lési kísérlete folyamán a német déli hadsereg és a cs. ¦ és kir. Hoffmann hadtest kötelékében a január 22-tŐl február 15-ig Dolina és stryj elleni támadásban \\-ett részt.
Január 30-ftri a zászlóalj a 3. porosz kir. gárdaezred támadó csoportjában a Beszkiü hágó környékén a Koma és Ileszkid vrch magaslai kon hordóit az oroszok ellen, likkor a vadász-zászlóalj parancsot kapott, hogy \\Vu-Iow községből az oroszokat, kiverje ós a Tahit felégesse, fenek folytán a zászlóalj 3I-re virradó\' hajnal rajta, ütesszerü támadást liajtott végre a község élten s azt heves hsro árán elfoglalta. Közben kb. 400 foglyot ejtett. _
— (Képviselői beszámoló)
Vitéz Bíró György, az alsólendvai kerület országgyűlési képviselője Szé-csiszigelen és Toronyiszentmiklóson nagyszámú választópolgárság előtt tartott beszámolói, Ismerteit\'\' a kormányzat hatalmas munkáját a Felvidék visszacsatolásával és megszervezésével kapcsolatban, majd rátért a honvédelmi törvény, zsidótörvény és föld-birtok]x>litikai törvényhozási munka jelentőségére, egyben a földkérdésben leginkább érdekelt szegény délzalai vidéket türelemre és nyugalomra in. tette. Utána a képviselő választóinak . kívánságait és panaszait hallgatta meg,
— (Kitüntetés)
A Beregszászon megjelenő Kárpáti Magyar Gazda c, újságban olvassuk: • Magos kitüntetés érte a ma már kör-nyékünkön is mindenkitől ismert Vftn-nay László szociológus, író ós vallás-bölcsészt, akit hazafias, önfeláldozó, a keresztényi eszmék terjesztése körül kifejtett évtizedes nnuikalkodása elismeréséül « szuverén, nemes és vallásos .Töviskorona Lovagrend,, amelynek székhelye St. Luigi Atascaderoban (California) van, a rend lovagparfluwJ-noki arany keresztjével, méltóságos ciinmel ós ranggal tüntette kí. (Vannay László testvéröccse Vannay Jánosnak, a nagykanizsai városi zeneiskola igaz. ga tójának.)
— (Herceg Festetlcsné — oki. ápolónő)
Keszthelyen a Szent Vince \'Egyesület rendezésében négy hetes ápolónői tanfolyam volt több mint 120 résztvevővel. Az összes előadásokon olt volt herceg Festetics Györgyné is. A liuiroLyam különösen arra szoritkozott, hogyan kell a házibetegeket ápolni. Most volt ennek a tanfolyamnak a záróvizsgflja, amelyre Keszthelyre érkezett a Vörös Kereszt fönökasszonyö, báró Apor Gizella is. A vizsga a Uanolder-intézetben volt diszes értlek. lödö közönség elölt. Levizsgázott herceg Festetics Györgyné is, aki a többiekkel együtt ápolónői oklevelet kapott. Az okleveleket báró Apor főnökasszony osztotta ki.
— Batorklallltá-aakat tekintse meg minden vételkőnyazer nélkOi. Kopstelo bútoráruház,
1939. tebruir 1.
ZALM KOMiONV
¦
Használja ki e kedvező alkalmat!
Most vegyen bútort Kopstein Butorházban
Leszállított leltári árak!
Modern dió teljes hálószoba berendezés 290 P.
szavatolt minőségben.
A Keresztény Tisztviselőnők Magyar Estje
Február O-tÜi, hétfőn est; 8 érakor lesz a Keresztény Tisztviselőnők Magyar EsHc a városi színházban, A let. jes jövedelem
az ezredzászló alapot
gyarapítja, .\\ jiuisor csupa magyar íré értékes és vidám Írásából, vlgjá-lókból, szavalatból, magyar muzsikából ós Ifuicból áll, amely mé\'jtó Ifiii a Tisztviselőnők íarsaugi rendezései-nck korábbi, emlékezetes sikeréhez. A jegyek iráni Igen nagy az érdekl >. dés, azért ajánlatos helyekel etórc biztosítani (ü Zalai Közlöny kiadóhivatalában a délutáni órákban). A hely-Urak 30 Üllérlöl 1.30 pengőig terjed-nck. (-,)
— (A Nemzeti Munkavédelem Értesítése)
¦A ni. Wr. szombathelyi Nemzeti Munkavédelmi Hivatal értesiti az ősz. s/es helybeli NMV tagokat, hogy a belügyminiszter ur az általános ellen-Őrzési szemle megtarlását rendelte cl s annak megtartásával a város körzet-vczetöiét, Jcreby Gábor nyűg, föjegy-/ni bízta nicg, A szemle folyó évi robruar hó 3-tól kezdve február 20.ig fog mcgUirtulni behívással n város tanácstermében délelőtt «1-13 közófli órákban. Felkérem a tagokat, hogy " szemlén lehelöleg személyeién megjelenni, avagy akadályoztatása cseléi). ;i válaszlap kérdőivel ]k>stán a körzet vezetőhöz beküldeni szivcskcdjenek. Hazafias üdvözlettel Gebhardl Vilnius s- k. ny. áll, alezredes, iuvataU-o/.et-i.
— {Eszterházy Pál herceg)
hirtokfelajiinlá Iával kapcsolásban je-lentik, hogy a tapolcai járásban is varinak ilyen felajánlott bérletek Gyu-
Jakcszi, Ha,>oska és Hcgymagas közsé-kek körül terül el ez a 3050 hold, a ""\'ly kisf>érlctck coljaira Mhasznál-\'wbi. I-fbböl 1000 hold n legelő 652 Hold a szántó, a többi rét. Az igény.
léseket Szabó Gyula ni. kir. telepítési igazgató irja össze. Itt is valóságos verseny folyik a földekért.
— (A választól névjegyzék másolat dijai;
A iK\'tiigyminiszter rendeletéi adott ki arról, hogy az országgyűlési kép-viselő válaszlói névjegyzékről mily költség mellett állítható ki másolat, liSzG. rint a ]xdnárinestcrnél őrzőit példányról készíteti másolatok után nevén* kénl a* példányonként 2.5 fillér fizetendő, míg az egyes községekben őr-zöll példányokról készült másolatok kiírási dija nevén kénl ós példányonként 2 lillér. A t jrvéuyhaloság levéltárában, illetve a bdugymtaisztérluni{« bau őrzött példányrél magán letek oldalanként 50 filléres irásdijért kaphatnak másolatot\'
— (Elitéltek egy szülésznőt?)
Nemrégen Hcrmonn Fvrieiicná dob-riiii szülésznői sürgősen kérették [leké lerencék házához. Dekó feleségé, szüleiéit Tóth Bóza feküdt súlyos állapot bán az ágyban, A szülésznő látva az esetéi, azonnal dr. GrabkT Lajos tomnys/eiilmiklósi orvosért szalajtott,
aki megmentett^ az asszonyt, Kozb n kiderüli, liogy bímös beavatkozás tőr. téut, amiért az asszony inosl kenut a törvényszék elé. A törvényszék Ma-káry.tanácsa bűnösnek luonúti ki az ártatlanságával védekező négygyerekes asszonyt és ezért öt lint\'uónnpi börtönbüntetésre itélle. Az ítélet nem jogerős, mert az eliléll IeHe))Lozell.
— (Betörök a jegyzői irodában)
ZnlnlK\'sényön a jegyzői Irodában ismeretlen tettesek meg akarták Tunii
a wertheim szek-.rényl. L-jszaka betörték a jegyzői iroda ablakát, azon ál be. hatoltak ós a páncél-Szekrénynek először az alsó fa részót fc,sziteUé.k fel. Innét akarüík megfúrni a páncélszekrény alját, de cz nem sikerült. A páncélszekrény zárját is elrontották, de ki-.
nyílni nem tudták. Nem Vittek ej semmit, de kezűket megsérthoiték, meri a vére.seppek erről tanúskodnak. A csendőrség a nyomozási megindította.
Kedd
BUDAPEST 1.
17 Hírek szlovák és ruszin nyelven.
- 17.10 A rádió szalonzenekara. — 18 Dr, Asztalos Miklós előadás*. .— 18.30 Helmut tUdeghéti zongorázik, Mans Fggcrl énekel. — 10 Ybl Ervin előadása. — 10.30 l egyfelvonásos.
21 Kóczé Antal cigányzenekara. ¦ -2lM() Hírek, idöjái\'ásjeleiités. — 22 Thaler Gyula és Végíi Mihály jazz-zenekara. - - 2110 Debussy kiimara-zenc-müvek. - 0.05 llirck.
BUDApl-ST II.
17.30 Mezőgazdasági Tolóra, — 18,05 A rádió szalonzenekara. -- 18.30 Francia nyelvoktatás. — 19.30 Fclolvasiis.
— 20 Hirek. — 20.20 Hanglemezek.
BÉCS.
17.15 nobrindl-zeuekar. — 18 Tarka népzene. 18.50 Strauss 11.: Esz-dur hegedü- és zongoraszonáta. — 20.10 Zenés játék Sc]miértről. • 20.15 B.í-diózenckar. - 22.35 Hamburg. — 24 Daloló, láncoló líéc«, nzo^án, alt és tenor dalokkal.
Szerda
BUDAPEST U
Q,4& Toniu. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. - 10.15 Gycrmekdélclölf
- 10.45 Felolvasás, — 1210 Károlyi Arj>ád cigány zenekara. — 12.30HÍrck.
13.20 Időjelzés, idő járásjelentés. — 13.30 Hanglemezek. — 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának Ismertetése. -~ 15 ÁrfolyamIiirsk, - 10.15 Diák-
félóra. _ 10.45 Időjelzés, lárek. IV Hirek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.10 Felolvasás II. Nagy Béla zongorajátékával ós hanglemezekkel.
- 18,10 Felolvasás. — 18.40 Hácz József cigányzenekara. — 10.30 Az Ope. raház előadása. <A kékszakállú licxccg. vára.\' Bartók Béla egyfelvonásos oj>c-rája,.;^ \\i ].¦ rész után kb. 20,25 HU i-ek. —* Az chxidás után kb. 22.10 Időjárásjelenlés, — Majd Milcliii Gáza jazz-barmasa, 22.15 A rádió szalonzenekara. — 0.05 Hirek\'. \' \'
HALLÓI
HALLÓ 1
1 kg. sertéshús nyniu, lapocka
oldalas, combja csak P 1,20
1 kg. karaj P 1.«
1 kg. marhahús, clsÖiendü, jó P l.M
Árut csak jól tartok. Tisztelettel a zöldinges nyilas keresztes
Simon István
hentesmester a piacon és Klskanlzsán.
BUDAPEST 11. ,
18,50 Olasz nyelvoktatás. — 19.20 Hácz József cigányzenekara. — 20 Hirek. — 20.20 Bado előadása. — 20.50 Hanglemezek, — 21.35 Miletin Géza jazz-hármasa. _ 22 IdÖjarásje. lenlés. 1
BOCS.
12 Mühelyi hangverseny Vorarlberg-ből. • 13.15 Stuttgart déli zanéj*. - 15.30 Grieg-leinezek. — 10 Bécsi daios.zenés, tréfás szerdai uzsonna.
PHP
a legmagasabb áron veszek.
Bárány István
Horthy M.-ul 3.
4605
ZALAI KÖZLONYI
1939 február 1.
Révay Fedoj lett a pozsonyi Nemzeti Egység vezére
Pozsony, január 31 M«>st tfitték közzé a Nemzeti Egység szabályzatát, amely a tekintély elve alapján áll A szabályzat erős fegyelmet ir elő- A mozgalom vezérévé Révay Fedoj volt minisztert váLasztolták.
Eszterházy Lujza grófnő a po zsony] magyar hölgytábor élén
Pozsony, január 31 Az Egyesült Magyar Párt a jövőben n hölgyeknek nagyobb rész-\' vételt biztosit a politikában és megszervezi a !majgá nöi táborát. A női-tábor vezetője Eszterházy Lujza: grófnő. i
A görögkeleti papság hfiséce
Ungvár, január 31 Nyárády Dlonizius szentszéki vízitá-tor Szolyvárnt rendelt\' a ntszui fíórög. kelcli eS|H\'re>oket és vázolta elöltük az egyházi rendelkezéseket,
Müitegy 200 esperes nevében DuIíb-Itovios esperes kijelenleilo, hogy meg. hajuhiak az egyház rendelkezései előtt és tudomásul veszik Nyárády föléjük való kinevezését, de azt nem tűrik, hogy az ukrán nyelvel reájuk kéuy-szerilsék, inkább otthagyják a plébániájukat ós önként bevonulnak a gyüj-tötáborokha. A görögkeleti esperesek állásfoglalás annyira meglepte Nyárá. dyt, hogy azonnal visszautazott Husztra.
Zala megye és a gazdakamara
Az érdekeltségek. köréből küldöttség járt Teleki Mihály grótf földművelés-ügyi miniszternél, akit arra kérlek, hogy hagyja meg a Felsődünáutuli Mezőgazdasági Kamara székhelyét C.yö rölt. A miniszter kijelentene, hogy a döntősen gazdaság]x)lilikai okokból nem változtathat. A küldöttség egyik tagja, Hupprcclií Antal, a sopron-megyei mezőgazdasági bizottság nevében a?.l a kérést terjeszt U\'tté elö, hogy amennyi! Wn Sopron, Vas, Zala ós Veszprém vármegye inzőgazdiisági bizottsága Úgy határozna, hogy /.ala megye és Fejér megye közölt a Felsö-ilimáulnli ós az AlsódunántuÜ Mezőgazdasági Kamarák tekintetében cserét létesítenének, ugy hogy Fejér vármegye az alsódunánluU kamarához, Zala vármegye pedig a felsőd imán túlihoz csatlakoznék, segítse elő ennek meg. valósítását. A miniszter kijeién tette, hogy ezt a kérdést, lia Időszerű lesz, hajlandó megfontolás tárgyává tenni.
Felhívás a hlzószarvasmar-hák bejelentésére
Az clmiill félévl>cn Zala vármegyéből lelt kiszállítva a legkevesebb hízott szarvasmarha. Ennek oka nem a kiviteli lehetőség, vagy a megfelelő állatállomány hiánya, liancm a gazdák lá. jókozallanok a kivitelre hizlalt szarvasmarhák be jelen léséről.
A varmegyei szarvasmarha tenyésztő iegyesület ezúton is kéri a gazdákal, akiknek külföld ré-szére alkalmas hízó marhájuk vau, - legalább 650 kg. sulyn és 10 évnél íiatalabb — n Zalnvarmcgyei Szarvas marha tenyésztő KgyesiUcluél, Zalaegerszeg, Gazd\'sági Egyesüld székháza, hizómarháikat ras ban haladéktalanul jelentsék be,
!A további felvüágositásokat az egyesület vezetősége készséggel megadja.
AlulíroKak ugy a maguk, mint az egész rokonság nevében Is mélységes fájdalommal, de az Isten megváltozhatatlan akaratában való alázató* megnyugvással Jelentjük, hogy forrón szeretett leányunk, testvérünk, inenyaiszonyom, sógornőnk, illetve rokonunk
Martinecz Katalin
áldásos életének 26-ik évében folyó évi január hó 30-án a halotti szentségek felvétele után visszaadta jóságos leikél Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó evi február hó 2-án délután 3 órakor fogjuk a temető halollasházá-ból a róm, kath. hitvallás szertartása szerint Örök nyugvóhe yére kisérni.
Az engesztelő szenlmlsc-áktozat a megboldogult lelkiüdvéért folyó évi február hó 1-én d. e. 9 órakor íog az alsótemploniban a Mindenlutónak be-mutattatni.
Nagykanizsa, 1939. január hó 31.
A Te jó lelked mindig köxfltlQnk ól I
Marii neci István íi neje is. Oáspár Mária, • ¦Old. NlkH Mihály t* ntj* «. Martlncet Teret nevtlí iidlcl. litván, Márta lutvírcl. Turáni István \\6Ugiayt. Tímár Pctcr ló-¦<on. Flórencr Mthiljr tt Lajoa unokallvfrtt Tímár Maüduikrtf-\'iórcncxAnclba, Katica i öiv. 1-iűrcnCK litvánná ktrtut-layji *i ii gyászoló rokonáig.
jfllíflzlass, iiogy MmW
APRÓHIRDETÉSEK
Hpiöhl«Utii dlju vuárnap A* Qnn*f«ap 10 iidta W Itllér. mlndan lovál.bl m4 0 tliiir. hátkainaa 1u (idlo s0 flllir, minden további ttá 4 Ili lat.
AllAs
Muybijchufó, munka szerető, gépírásban jártas fiatalembert Ii ódámban három hónapra azonnali belépéssel klaayitfinalK
alkalmaznék havi 60 pengő dJJaxáB mellett. Személyes jelentkezést kérek. — Somogy¦ szentmlkósl kCrjegyző. 262
Mindenest házi munkára és sertés-elelésre fogadnék, személyesen. Kálóciy mstom, Galambok. 273
Klfutólaatiyt IclveszUnk. — Metezer Ikegkereskedés. 277
Bejárónő aionnalra felvétetik. Fő-ut 21."Csiszár. 275
ADÁS VÉTEL
2 drb hossiu Üzleti pisil eladó. Érdeklődni : Szabó Antal sportüzlet. 278
YöfcrniigoifciJ kapható Kelemen Rcibő cégnél. Ugyanott vlimentes kocsi és sa-torponyvi olcsón, kedvező részletfizetésre beszerezhető. 279
MArkéa fónykópajdSgópnk, filmek, leniezek, papírok, vegyszerek, beszerezhelfl Vaateeh Fotónál, Fö-ut 10. az. — Kedvező részt ei (izeiét. 2
öxv. Jóxaa Janfiné szül. Wernlg* Ludmilla nője. Sav. Ktu Kálmánná h/.íII. Jóua Mária, dr. Jóua Joiiő, dr. Jósa* DüíaÖ és Jóim Loll.i gyermekei ugy a maguk, valamint az alulírottak nevében Is mélységes fájdalommal, de Isten megváltozhatatlan akaratában való alázatos megnyugvással tud aljak, hogy forrón szeretett drága jó férj, a legjobb édesapa, testvér, após, nagyapa, sógor, Illotvo rokon-
Józsa Jenő
nyag. Mív. fi te ml i. tiszt
óletónok 58 lk,"házasaágának 32-lk évébon bókotliróssel viselt hosszas szenvedés után visszaadta Jóságos lelkét Teromtőjónek,
Drága halottunk földi maradványalt folyó évi február hó l-én délután 4 órakor fogjuk a református egyház szertartása szerint a temető halottasházából örök nyugvóhelyóre kísérni.
Nagykanizsa, 1939. Jan. hó 31.
őrangyalunk voltál életedben, légy az a Másvilágon Isi Soha el nem muló szeretelünk és hálánk kísér utolsó utadral Nyugodjál békében!
Józsa Uo/sú nyug. m. kir. honvédtábornok és neje, dr. Józsa Viktor
Í). ti. tanácsos es neje testvérei, II-etve sógornői. Dr. Józsa Jenflné szül Llotár Teréxla menye. Kist Kálmánka és Józsa Ivánka unokái, sógornői, sógo:al, unokahugai, unokaöccse! és a gyászoló rokonság.
LAKAS-OZLETHELYISÉO
Az Erxaóbat-tér 18-19. számú (Szarvai) házban vejrytlsztltó üzem céljaira használt helyiségek, megosztva Is, 1939. mAjus hó 1 re kiadók. 114
Korzón udvari kis bétuobáo lakás Ktipualaul bejárattal kisebb-nagyobb he-lylaég kirakatokkal kiadó. FŐ-ut 10.
231
Modern ssógyuobóa összkomfortos földszinti lakás március l-re kiadó. Roz-gonyl-utca 3/a. 250
Kinizsi utca 2. sz, házban egy négy Bxobás A a aa komfortost lakás 1939.
május l-én- kiadó. Érdeklődni lehet a Né pta karéit pénz tárnál, Csengery-ut 4. 283
Egy jómenetelll falnál (salat asonnal átadó. Érdeklődés Kelemen Rezsó cégnél.
2Í0
KÜLÖNFÉLE
Autótaxi — Bérautó uj, kényelmes, áramvonalas legolcsóbban Kaufminn Manónál rendelhető Talafoti 821.
Mindennapi leveleiéiből fisszegyUjtAtt bélyagat, régi vagy uj tömegeket, magyart és küllöTdit, leloailatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek, — Barbaiit* Lajos, a Zalai Köilöny f. azer-kesztóje. Érdeklődni lehet telelőn 78. íz. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra köifltt.
Ofcsjónesjjof ckiPa mozidon ftómkozhalik
ZALftl KÖZLÖNV
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „Közgazdasági R.T. Nagykanlisa". Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i ¦ „KStgudaságl R, T. Nagykanlua"
nyondájábaa Nagykailzsán. {Nyomdáért Eeltli Zalai KlrolyJ
Zamofos, iölzD Kivét
Slntrax káuéíözőn
készíthetünk.
Kapható: l/V-\'/a-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre
DRÁVAVÖLGYI.nél
Sugár-ut 2. j,n
Este eikésziti, reggel forrón élvezheti kávéját, teáját,
ha 2"10 pengőért uesz m
l/2 literes
höpalackot
Szabó Antal sportüzletében (Fö-ut 5.)
79. Évfolyam 27. síim
NagykanliH, 1839. február 2. csütörtök
Ara 12 UH.
ZALAI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
FJÖlltctiíl Ira: ci
hir> I nengS 40 fUiér. idóhivatatl telefoni 78. M.
A magyar pénzügyi becsület
Fontos pénzügyi és gazdaságiter-mészeiü változást jeleni a Magyar Nemzeti Banknak két héttel ezelőtt létre jött az az elhatározása, hogy a Jegybank a közeli időben állnláJ nossá tCSzi az osztalékok külföldi kiutalását. Az osztalékok transzferálása nagyjóból fjgyan olyan felléte lek mellett történik, aminők rnplfi lett a kötvények és záloglevelek kamatainak transzferálása az 1937. évi adósságrendezés óta folyik.
Nagyjelentőségű intézkedés cz, a hiely befelé azt MBonyítja, hogy Magyarország pénzügyi és deviza helyzete ismét erősen Javult, kifelé pedig nagy lépési íetlünk Magyar-nemzetközi pénztigyi becsületének megerősítése és hiteiének megszi-lárdltésa felé. I
A külföldi pénzvilág sajtója nagy érdeklődéssel tárgyalja ezt a fontos magyar lépést, amely általános megítélés szerbit igen nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország rjgy a nemzetközi pénzpiacon, mint a világkeieskedelenf-ben hitelképes és egyenrangú félként szerepeljen. Különösen nagyjelentőségű cz a mai viszonyok közölt, amikor a politikái nyugtalanság sok helyütt megzavarja az áru-és hitel forgalom menetét. De nagyjelentőségű ez azok száméra is, a kjk MagyanorszÓg szándéllaií és gazdaságpolitikai magatartását tud a toSan féliemagyarázzák. A nemzetközi pénzvilág egyes orgánumai nemrégiben még arról Írtak, hogy Magyarországnak a lengely-hatal mákhoz kapcsolódó gazdaságpolitikája káros következményekkel fog Járni. Ezzel szemben az a valóság, hagy a Németország és Olaszország felé kiépített és állandó, szilárd alapokra Itelyeaelt ( éjrjffbrgulonij olyan mértékben erösiii meg Magyarország belső termelését és fogyasztását, hogy most már köny-nyebben léphelíiSír fel versenytársként a világpiacon is és nem vigyünk többé egyoldalúan kiszolgáltatva a velünk szejiiben nem éppen barátságos crösebb partnereknek.
Ugyanakkor azonban, ajuikor az
örvendetes eredményt és annak ktit földi elismeréséi leszögezzük, rá kell mulatni arra is, hogy a mav gyar pénzügyi és gazdaságpolitika vezetőinek milyen nagy erdemük\' van abban, hogy idáig eljutottunk. Aüg öt/hat évvel ezelőtt még ott tartott Magyarország, hogy külföldi áruforgalma teljesen megbénult és ennek következtében ncwi is gondolhatott arra, hogy súlyos adós ságának terheitől természetes -utón, terményfeleslegének értékesítésével megszabaduljon. Más gazdagabb és Szerencsésebb helyzetben iévö ojS szagok könnyebben lábalhattak kin válságból, nekünk azonban cgyszer-W>, egy időben kellett megindítanunk a harcot a magyar valuta ér-. tekének fenntartásáért, nivónk fokozásáért, elszigeteltségünkből való
Hitler és Chamberlain beszéde után a nemzetközi helyzet javulóban van
Az amerikai és nyugateurópai tőzsdéken erőteljes Javulás mutatkozik
Paris, február 1 Chamberlain beszédét Parisban igen kedvezően fogadták a kormány körök. A beszéd tagadhatatlanul bizakodó hangulatot keltett, — jelentik a lapok. Paris megelégedéssel vchefli ludryjnásul, hogy Chamberlain ismét határozott formában oz angol—francia együttműködés melleit foglalt állást.
A Joar jelentése szerint általános politikai körökben az a vélemény, hogy a nemzetközi helyzet javulóban van. A nagyhatalmak gazdasági együttműködésének lehetősége fenn áll, de ehhez természetesen meg kell teremteni a békés légkört.
Parisban egyébként hangsúlyozzák, hogy Chamberlainnek az a kijelentése, hogy Franciaország és
, Anglia együtmiűködik, nemcsak a\' békére vonatkozik, hanem veszély esetére is fennáll.
Chamberlain beszédéi mindössze a baloldali lapok tartják veszélyesnek és kiábrándítónak. Az Epotrue szeriül a beszédben csak Németország és Olaszország lelheti örömét. A| beszédet egyébként egy mondatban össze lehet foglalni, — irják: --Viseltessünk bizalommal Hitler és; Mussolini iránt*. Az uj értekezlet terve sem tetszik a baloldalnak és hangsúlyozzák, hogy a jövőben minden áldozatot Franciaorszgának és Angliának kell meghoznia.
A nemzetközi helyzet javulását a nyugati tőzsdék is mutatják. New-yorkban, ahol az utóbbi hetekben zuhantak az árak, most megszilár-
dult a tőzsde, sőt az összes árfolyamok emelkednek. A vásárlás már Hitler beszéde alatt megkezdődött! és azóta tart. ( ¦ i
A londoni tőzsdén Hitler és Chamberlain beszédének hatása alatt az eljirult 21 órában 200 millió font emelkedési mutatnak ki.
Európai kerékasztal-ertekezletet hív Össze Chamberlain ?
London, február 1 A londmii lapok egy része rugy ér-lesül, hogy Chamberlain beszédé--nck egyes kijelentéseit ugy kell ér-lebnezni, hogy Chamberlain európai kerekasztal értekezletei tervez. Ennek — mint a lapok irják - rjj béketárgyalások jellege, lenne.
Nem várnak meglepetést a román külügyminiszter belgrádi látogatásától
Mussolini ma este nagy beszédet mond — 200 millió fontot szavaznak meg az angol légi fegyverkezésre
London, február 1 Az angfol ¦minisztertanács maC ülésén a véderő kérdésével, a Földközi tenger harcászati helyzetével és egyéb fontos kérdésekkel foglalkozik. A légügyi előirányzatra 200 millió fontot szavaznak meg.
Belgrád, február 1 Gaíencu román külügyminiszter ma érkezik Belgrádba, ahol Sztoja-
dinovics miniszterelnökkel tárgyal: A lapok hangsúlyozzák, hogy az ul célja kizárólag Ismerkedés és tájékozódás, Így tehát semmiféle meglepetést nem kell várni a belgrádi ultól.
Róma, február 1 Olaszország ma ünnepli a fascls-la milícia megalakulásának 16. év-fordjlójái. Ez alkalombó\' Mussolini 8 arany cs 52 ezüst vitézségi érmet,
oszt ki az olasz milicisták elesett hőseinek hozzátartozói kőzött, majd fogadja az egybegyűlt 20000 miU-cisla fclvoivulását.
Este az ünnepségek után a Duco nagy beszédet is mond, amelyet ki-váncsian várnak. Azt hiszik ugyanis, hogy Mussolini beszéde során politikai kérdéseket is érint é.s igy beszéde európai jelentőségű lesz.
Erős iramban nyomulnak tovább a spanyol nemzetiek
Órák kérdése, hogy. elfoglalják Vich városát
Barcelona, február 1 A spanyol nemzetiek a IffttSfontai fronton tovább folytatják előnyom u-lásukat. Az éjszaka tiz kilométert nyomultak előre és közben hat községet foglaltak el. Délelőtt elérték és bekerítették Vich városát, amelynek elfoglalása most már csak órák kérdése. E város azért fontos, mert ezzel a nemzetiek elzárhatják a (\'rero\'ua-figc-rasi utat. Az előnyomulás a tenger, parton is nagy erővel folyik. Tegnap mindkét szakaszon kb, 1500-1500 foglyot ejtettek. Barcelonában a hajégyárban négy kereskedelmi gőzöst és két tenger-
kiemelkedésünkért és nyomasztó adósságaink rendezése érdekében. Kétségtelen, hogy ezzel kapcsolatban több oldalról megértéssel is találkoztunk, az eredmény oroszlánrésze azonban a takarékos és előrelátó gazdaságpolitika érdeme volt. Valósággal hősi korszaka volt ez a gazdasági és pénzügyi léron folyta-toll léiért való küzdelemnek, amely; nek egyik legfőbb vezetője és irányitója lmrédy Belatolt. Ha tehát fcnost eredményekről, fejlődésrőlés megerősödésről ad számol a kül-. földi gazdasági közvélemény, „e felejtsük el, hogy a céltudatos cs előrelátó vezetés volt az, amely Magyarországot mind politikai, mind gazdasági téren az egyenrangú euró pui nemzetek Sorába emelte. _ j
ulattjáról \'találtak a nemzettek. A íia-
jók mind használható állapotban van-nak.
A francia kormány ós a nemzetiek között megindultak a tárgyalások a spanyol menekültek megsegítése tárgyában. Franca állítólag kijelentette, hogy hajlandó a menekültek segélyezéséhez bozzájárubii, de csak az eset. ben, ha biztosítékot kap, hogy valóban a rászorultak részesülnek segélyben és nem az elmenekült köztársasági vezetők.
Hónia, február 1 A Popok) di Itallá a spanyol-francia határról nagy riportban szá-mol bc. A /tudósító borzalmas képet fest a menekültekkel agyonzsúfolt vidékről, ahol főképp a gyermekek között tífusz és diftória dühöng. Az utakon tciuetctjen holltcswk, ligveWeu
ZALAI KÖZLÖNY
1039. február 2.
kocsiszínben 27 holttestei tátott az újságíró.
A francia határon többezer menekült át okart kelni, a Imtóságok a sifc-negát csapatokat liivták segítségül ós azok teremtettek rendel,
Bordeaux, február t
A városba a keddi nap 12.000 spanyol menekült érkezett, A menekülteket a városi tanács ételemmel látta el, majd-a menedékházakba további-tották őket.
Negrin Is megszökött?
Paris, február 1 Negrin vörös spanyol miniszterelnökről 18 órája nem érkezett megbízható híradás. Az egyik verzió szerint Negrin Aquillarüa Spanyol határfa-lucskából intézi a kormány ügyeit, egy másik verzió azonban ugy tudja, hogy Las Illas spanyol halárfaltibúl Le Perthuson keresztül Franciaországba szökött
Megkezdődött Madrid ostroma
London, február 1 Az augol l.i] 1 jelentései sívÍ\'M kedden reggel megkezdődött Madrid ostroma. A Franco-harini; tüzérsége kedden a hajnali órákban meg kezdte hadműveleteit a snanyol fö-vános ellen A hajnali órák óla Madrid körül ágyúdörgés hallatszik
A zsidótörvény vitája
Budapest, február 1 A képviselőház egyesilett bizottságai ma folytatták a zsidó-törvényjavaslat viláját. Még 8 szónok van halra, Így Lmrédy miniszterelnök^éa TasnÓdy "Nagy András miniszter felszólalására csak pénteken kerül sor. "Valószín ü\'eg akkor a módosítás tárgyában is tesznek előterjesztéseket. Beavatott helyen •ugyanis agy értesülnek, hogy a módosdtá-sokra vonatkozó tárgyalásukat Im-rédy Rövidesen befejezi és a módosítások tekintetében is döntenek.
Leugrott a 4. emeletrőt
Budapest, február 1 SÜbereis István, a Magyar Nemzeti Bank volt tisztviselője a Múzeum körút egyik há/áiiak negyedik emeleten"! leugrott az utcára és szörnyethal i. Nem tudják iniórt lelt öngyilkos.
Kivégeztek egy kémet
Berlin, február 1 Ma reggel kivégezték Schfi&tcr Hcn. rikcl, akit hazaárulásért nemrég hálálni ítéltek. Schflmer kémkedett, majd körözése elöl külföldre sz<>kö;lt és csak most sikerült elfogni, amikor ujból német területre jött.
GtAFENCU
román külügyminiszter a déli órák. ban megérkezett Belgrádba. A pálya, udvaron Szlojadinovics fogadta.
Főfájás, Idegesség, hypochondrias állapotok gyakian a legrövidebb idö alatt megszűnnek, ha bélmüködésünkel reggelenkén!, éhgyomorra egy kis pohár természetes .Ferenc József" keserüvixzcl elrendezzük. Kérdezze meg orvo6át.
Dr. Krdtky Istuűn - kormânyffitaniicsos
A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére dr. Krátky Istvánt, Nagykanizsa megyei város polgár-mesterét kir. kormány főtanácsossá nevezte ki, elismeréséül lankadatlan és eredményes közérdekű munkásságának.
A|mlkor a rádió tegnap este be-mondla a hirt, Nagykanizsa város szive örömmel dobbant meg. Méltóságos ur lelt Nagykanizsa polgár-niesiere azokban a napokban épp -n, amikor városi szolgálalónak 25 éves jubileumát ünnepelte.
Dr. Králky István nCin kívánt magának sohasem kitüntetést, cimet, rangot. Az Ö legmagasabb rangja mindig a munkában való elsőség volt és lebszebb címe a polgártársai szeretetéből fakadt .Krátky Pisla«. Sem külső, sem lelki habitusában nem lesz más ezután sem\', mégis jóleső öröm az egész város szómára, hogy a legmagasabb hely is felfigyeli n déli végen küzködö vái*>s polgármester] szikében folytatott, nagy, építő magyar munkára és azl hivatalos kitüntetéssel is fémjelezte.
Ez a kitüntetés értékes elismerése, a injukénak, a férfias kötelesség-teljesítésnél is több helytállásjta.k(tcl
jes lélekkél a köz szolgálalába állított emberi erőknek, a magyar nlkoló-képességnek, kemény, harcos időkben n közért teljesített, odaadó szolgálatnak, a sohasean megtorpanásnak, 8 néni csaí hirdetett, hanem 25 év hivatalt működésével és egy puritán élet példájával megv<i\'ö sitott szociális és népi várospolitika-nak. I [l ...
Egész Nagykanizsa megmozdult ma délelöít a gyorsan szerteszállt: hírre és elárasztották mindenfelől dr. Krátky Istvánt szerencse ki vóna-* tokkal. A városi tisztviselői kar cso-p/niosan üdvözölte\' \'a városházai méltóságos urát, aki emírségében is »csak« kölelességekben előljáró atyja maradt és lesz hivatali city lódjónak. A tisztviselői kar nevében dr. Hegyi Lajos főjegyző mondóit üdvözlő beszédet, amire a polgármester szeretettet jes szavakkal válaszolt lelkes ünneplés közben. A, polgármester szobája és telefonja egész nap foglalva volt 0 gratulációkkal, amelyek hü kifejezői annak az általános örömnek és őszinte értékelésnek, amellyel Nagykanizsa egész társadalma fogadta a méltó embernek jutott legmagasabb kitüntetést.
A Magyar Élet Mozgalom nagykanizsai szervezőbizottsága
A Nagykanizsán is megalakult Magyar Éka Mozgalom szervező munkája erőteljes, lelke-s lendületlel megindult. A jUvulaloS helyiség bon, az iparos -székház földszinti tanácstermében naponta délután I-töt 6-ig vannak a hivatalos órák, a mikor a szervezőbizottság ügyeletes tagjai a nagyközönségnek is rendelkezésére állnak. Ugyanekkor a belépési nyilatkozatokat Ls aló lehet
Írni.
A Mozgalom nagykanizsai szervezőbizottságának tagjai:
Elnök : dr. Kovács-Sebes tény Tibor, titkár : dr. Tholway Zsigmond és Szépudvary LásV(ló.
1) Nagykanizsái csoport : Balogh József, Barabás Kálmán. • Bárbarüs Lajos, Bedének István, vitéz Bentzik LajoS, dr. BodO Károly, Borsa Béla, Czuli\'k József, Dedovátz Béla, Filó Ferenc, dr. Fodor Aladár, Gozdán József, dr.Hajchi Gyula, Horváth Jó-
zsef, Kalmár Zoltán. Kenedi Imiié, Klein Márton, Kovács Ferenc, Ln-borczy Károly, Miklós János, Molnár Ferenc, d\'\'. Mulschenbacher Ed-vin, Németh Mihály. Papp Oszkár, Rátkay László, dr. Sabjáu Gyula, Samu Lajos, dr. Szatady Lőrinc, Szabó Győző, dr. Szigeihy Aladár, dr. Szilvái József, vitéz Tóth Béla. Vegeié Károly, VékÓsy Károly, di*. Ylt Ferenc, Unger-Ullmann Elek, Zsigmond József.
2) Kiskanizsai csoport: id. Anck György, ifj. Anck György, Erdélyi JánoS, Imrei László, Kovács Illés, Plandcr Józsdf, i Plaiider László, Sneff József, Széprudvary László.
Az ifjúsági csoport vezetői: dr, Mutschx\'nbacher Edvfin, Sánvu La> jos, vitéz Tóth Béla. dr. Vit Ferenc. A kískauzsMi ifjúsági csoport vezetőit Szépudvnry László titkár jelöli ki. t
Telefunken
Orion
Philips
Standard
Eka
i adták
legolcsóbb árban
rendkívül kedvező részletfizetésre, régi készülékek becserélése
SZABÓ ANTAL rádió-üzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Rovatvezető: Dr. Díváin*. ErdSa Bfek*
FARSANG
Nagyszerű szórakozás szombatonként végigszáguldanl a bálokon igy farsangban. Néha ugy összejön, hogy egy-egy szombat éjszakára esik nyolc—tij is. Nem mondom, Jó szórakozás, ha valaki végigtáncol egy éjszakát, vagy egy éjszaka két bálban is angazsálva van, de mikor nyolcba kell elmenni, csupán ruhákat és egyéb divatdolgokat szemlélni, Isten ucc6e, belefárad az ember. Nem is annyira az ember, mint inkább az ember szeme.
Mert képzeljék el hölgyeim, tegyük fel a bálba épen akkor érkezem, mikor nagyban keringőznek, hogy lehet ott a legszetb toilettet a sok forgótól meglátni?
Na de nem panaszkodom, mert azért mégis sikerült néhány nagyon szép toileitet íeskiccelnem fejem teg-kifejlödöltebb szakaszába: a divat-ducba.
Azt megfigyeltem, hogy az elsÖ balos leányzók rendszerint fehér, vagy halványkékezinü iöllfelhökbe burkolózva Jelennek meg, hajukban szerény kiB fehér virág ékeskedik és könyökig érö fehér kesztyűt viselnek és le nem veinek, nincs az a pénz, ellenben a vacsoránál csak a sliccnél dugják ki kezefejeiket, de van olyan -is, aki még ott sem akarja levetni. Viszont, akiknek már nem újság a hál, kicsit engednek a báli etiquctlbö). A kesztyűt h.-nya-gul kézbentartják már a belépés 10-ik percében és oly szabadon mozognak a bálteremben, mintha ott születtek volna. Az elsöbálozók angyalian meghatollak.
A legszebb e heti báli ruha volt egy arannyal álszölt lapos, tenyérnyiszéles fodros szoknyás ruha, a fodrok széleit arány pánt diszitelte, arany fogta a derakat és egy arany virágszál volt a hajában is, amelynek szine éjfekete volt. A kislánynak emellett vakítóan fehér böre volt, tessék elképzelni, milyen mesésen nézett ki.
Egy másik, ugyancsak újszerű ruhát egy fiatalasszonyon láttam ciklámenvörös muszlinból. Teljesen testhez simuló ruha volt, csak térdtől lefelé hullott alá egészen sürü glokniban. A ruha dereka hátul egy kék muszlin csavart anyaggal kezdődött, amely előre megcsavarva alkotta a ruha elejét és ilt elöl egy nagy megkötött masniban végződött.
Tetszett egy halványkék muszlinbársony ruha is nagyon, piros és sötéikék gyöngydiszl\'éssel. Ezekből a krinoünra varrott ruhán kis csokrok voltak ráhímezve nagyszerű elosztásban. Piros cipő, piros virág és piros kesztyű egészítette ki.
Minden estélyi ruhának rendszerint a sajátjából van egy kis estélyi köpenye, bolerc formában, nem drága és mégis mutatós. Valaki Így aposztrofálta a kis estélyi kabátkákat: „Tudja, mégis van az emberen valami..."
Az üvegvirág a legújabb és legtartósabb a hajban, nem hervad el, megtartja reggelig Is teljes frisseségét. A vaslaglalpu arany és ezüst estélyicipök is nagyon előtétbe kerültek, de nagyon vigyázzon az, aki veszi, csakis Jólábuak és magas
1960, február 2,
karcsú hölgyek viseljék. Alacsony, molelt hölgyeken orthopad-cipö he-nyomását kelti.
Végül még megemlékezem az estélyi iijonogrammokról, amit virág helyett hajban, vagy ruhadiszül, vagy a kesziyüre rátéve viselrek. Rend szerint strassból készül brose for májában. De már láttam olyat is, aki a monogramról a cipöjé.c tüzlc Az egyikre az első betűt, a másikra a másodikat. Csak azon töprengtem, hogy akinek három hetüs neve van, hova teszi a harmadikat?...
DIvatposta
Migijalka, A beküldött zöld augo-rábél " kóveli&ző nagyon kedves fa. zont ajinloui: a ruha legyen körút hosszában négy ujjnyi távolságnyira si-cgőzvo, közvcU.\'n váltnál -sima u-jl-rtvsz magasan csukódó nyak, aniiből kis spicces nyelvek jöun-k ki. Piros, vagy bordó, vagy bnriiaővvcl viselheti. Eselfeg még azt U meglelict csinálni, hogy a leilt egy kis Iwlyen juhi), \\*gy baloldalon nyitva hagyja ugryi hogy abba egy kis muszlin zsebkendő beleférjen, üdvözlet.
X/nw/Htf. Félgyászhoz nagyon ul-kalmns a követkéz/\'* ruha: vásároljon fekete jerjey ós Cj^- kis darab fehér-fekete csikósat. Ha, mint Írja, hogy nagyon sovány, akkor nyugodtan meg-csináltathatja ugy, liogy a sima féke-lóból legyen a szoknya térdig ós a felsőrész mell középig, meg az ujjak. A csíkos részből, vizszin lesen alkat-inazva legyen a ruha közepe kíirös-körül, fekete lakk, vagy antilop övvel, kin spicces fekete bubi gallérral. Oilvózlcl.
A francia 1 filmgj\'ártás legtöbbször már a lómaki választásnál uj utakon jár. A Tilos utakon is sablontól mentes történet kőt nővérről, egy asszonyról, a ki ne k n i n cs gyermeke ós egy leányról, akinek van. Az asszony vállalja leány-húga gyermekét, de ez a megoldás csak látszólag hoz nyugai-mat, inVrt a Ulok ucni marad titok, Gyilkossági kitó\'Ict, zsarolás tarkítja meg a lörreaclet, amelynek megoldását 1íár vobia elmondani cföre. Bár a fűm nem TTinál ebbVir titkot, mer( Szinte az utolsó jelenetekkel kezdi a filmet, de a i-endez\'óssel ífipp igy tudja a végsőkig csigázni az érdeklődési és igy niarnif a film minden métere\'élvezetes és lebilincseld. A RácsnéUkül] börtön
kél főszereplője, és rendezője, viszi sikerre ezt a filmet is. Ez a líét nő nemcsak szép és intelligens, de mind-keltő remek színésznő is, Corjnc Lu-chaine nevel tanuljuk meg, mert ugy érezzük, hogy ezzel a fiatal színósziiö-vet még igen sokszor fogunk talál, kőzni. Hasonlóképp *a klasszikusan *zep Annié Duceaux neve is még sok-Szór fog szcrei)elni a mozivásznon és valószinüleg mindauivyiszor nagy siker-rti, .Mindig szi\\-esen kítjnk őket, mert játékuk tiszta művészei. f>e művészet n film rendezése is, amely a legdrámaibb .légköri ís bámulatos egyszerű eszközökkel tudja muff teremteni. Igaz, 11 legutolsó cpizódísta i>\\ művész. Kitűnő a filin zenójo is. Mindez együtt eredményezi, hogy a Tilos utakon művészi szép film, amelyet érdemes meg-
Eszteregnye népe egységesen csatlakozott a Magyar Élet Mozgalomhoz
Ksztcregnyc község derék, hazafias lakossága ujabb lanujelél adta nemzeti érzésének azzal, hogy a helye* utat járják vezelci I >:zlL-r.gn\\v kÖZSií Cl.ll Járósága, képviselőtestülete, valamint n római kalholtkus egyházközség, úgy-
szintén az ngrárífjuság táviration üd-vözöile vitéz Imre ly Béla miniszter-ebiököl és ragaszkodásáról és nagyra-bcç sülőséről biztosi tolta, egyben l>eje-kiiitolte csatlakozását a \'Magyar fílel Mozgalomhoz.
Délzala kórházat kér Lentiben
Az épOletek megvannak, csak be kell rendezni
A magyar honvédség fejlesztésinek örvende"es nemzeti ügye az ország több részeién változásokat id-í-zclt elő a katonaság elhelyezésében. Igy a Lentiben állomásozott határőrséget is elvezényelték és a kb. 2 kai- holdon pavillon-rendszerbon épüli luktanya három épülete .Üresen maradi. A ^iszli lakásokba be-köllözött ugyan a testnevelési és népgondozó kirendeltség, de remény van arra, hogy belátható Időn belül ezek a hivatalok U máshová költöznek.
A felszabadult épü\'elek hasznosításának kérdésével Lenti községj képvisclölestülelc is foglalkozott és arra a megállapításra jutott, hogy legalkalmasabb, egyben égcléenj szükséges lenne, ha a volt laktanya\' ból kórházal létesítenének.
A lentiek tervét — ha az épületek lovábbi katonai Igénybevételéről nincs szó — a zalai közvélemény is 11 legmelegebben helyesti. A délzalai vidék legközelebbi kórházai Nagy. kámzsán és Zalaegerszegen vannak. Ezek mindegyikében sokszor közis-
merten\' szinte leküzdhetetlen a túlzsúfoltság. Messze is vannak ezek a kórházak Lentitől s a távolságot fokozza a körülményes és ideálisnak egy nii alán nem mondható közlekedés. Lenti viszont három Pépes járásnak a középpontjában Fekszik, kiválóan alkalmas volna léhát arra\', hogy kórháza Délzala Ilynemű szűk ségleieít kielégítse.
Ma, amikor a szociális népi politika, hála Istennek, az egész ország vezetés uralkodó planétája, okvetlenül fogialk »zni kell és Jóindulattal kell foglalkozni Délzalának ezzel a [fontos problémájával. Különös nehézségek annyival inkább nincsenek, mert a felszabadult épületek kórházi berendezés céljaira kiválóan alkalmas aknák iálsztninak és másra nem is hasznosíthatók.
Ha lehat a katonaságnak nem lesz a továbbiakban szükség\' az. elhagyott épületekre, akkor a vármegyétől is, a kormánytól is a délzalai kórházkérdé; megoldásai kéri és várja Zaba vármegye nagy részének népi és szociális érdeke.
Esküvői fényképét
készítesse VASTAGO BÉLA fényképész műtermében Nigykanixu, Fő-ut 10. ás Oeengery-ut 1. (az udvarban.) wa«á»xi munkai 3101 OIosó érakl
Agyonszúrta az öccsét
egy aranyodi legény
Az egyik testvér nemrégen agyonlőtte magát
Megdöbbentő családi tragédia történt a kis zalai Aranyod községiben, itt lakik Laskoi Károlynó hadi özvegy, aki saját erejéből nevelte fel öl gyermekét. Egy leánya volt, azt férjhezadta, egyik fia » csend-örséghez került, egyik pedig nemrégen szerelmi bánatában agyonlőtte magát, ugy hogy az asszony Ján,»s és Laj.-s nevű fiaival él. A két testvér soha nem veszekedett, most jinégls, míkfc/r kicsit ittasan hazOr*
JjQttck s lÍJejgyröHjt összeszóláiM*zr-lak és Laskoi János bicskával hátba szúrta öccsét. A súlyosan sérült fialta lem be rl K za^tszentgróti orvoshoz vitték, de segíteni nem leheléit rajt, meghalt anélkül, hogy egy pd-lanaira is magához tért volna. A csendőrség a testvérgyilkos legényt őrizetbe vette, bekísérte az egerszegi ügyészségre, ahol a vizsgálóbíró letartóztatta.
Várisi Mozgó Kedden, szerdán, csütörtökönt
Szenzációk szenzációja. —- Monstre műsor!
TILOS UTAKON «
drámája.)
Dacára a Ilim slkamiósságának, a cenzúra bizottság annak művészi szépsége miatt felnőttek részére engedélyezte. Kísérő mfisof « Falrengatő kacagás I
Kf van a nadrágban?
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9-kor, ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor
Szállni szeretnék
ttzállnl Bzeretnék, azáltal, sxállnl, Mellemot a rxélnok kitárni Éa rab vagyok.
Ezer rablánc húz le a Bárba 8 lenu maradok, mlndon hiába, Lene maradok.
A lelkem Tol az ógra vágyik
8 itt kuli küzködnöm mindhalálig,
Mlg elbukom.
Mórt elbukik, kl föltoló tör; Az ember legyoa Inkább ökör íj húzza igáját!
Erre Bzlilottck ők mindnyájan, Kik körül ostromolják váram, Hová monekazem.
Mert menekülni kell elülök
(íj mlg köayvulm meiie.it elülök;
boldog vagyuk).
l)o Jó volna szabadnak lenni Almaimnak utána menüi Ea el la crui.
A ezépBÓg tüzében mogérnl
8 egyszer — talán — azt la elérni,
Mit kergetek.
Az ifjúság szent torát Ülni Szereméin éa ki nem hülní íjohn, soha
Soha cl nem válni egymástól; E/.t ugy som kaphatjuk uieg máöhol ...De kÜKv. lic.H/.élek ?
Hisz nincson önmollettem aonkl Inkább kinovel mludunkt Mert álmodom, álmodom.
Éa ozt ők soha meg nem értik, Lágy lelkemet százszor mogaórtik Ea röhöguok.
A tisztítótűz útját járom
8 varom, hogy lehulljon a járom
Nyakamról.
Mort szállni Bzo/utnók,szállni, szállni, Mellemet a azélnok kitárni, Ea rab vagyok, rab vagyok t
Tomory Dozső
ürafök az Bj taplómra
A nagykanizsai uj felsőtemplom építésére a következe ujabb adományok érkeztek:
Bagolasánc 218 P, Kis-kanizsa 77.79, Kreiner Zsigmond dr.,Tejszövetkezeti Központ, Dráva-völgyi Villamos R. T., Szucharda Ferencné 50—50, Baross Szövetség, özv. Szakonyi Qézáné 30-30, Kaulmann Károly, Orbán J. 20—20, Oszlerer Károly 14, Ferincz Ferenc, Karnl Antal, Klein Dezső, dr. T. J., Cslza György, Kardosné, Hönekman József, Balog Boldizsár, Trojkó Ilona, dr. Halszer János 10 —10, Bojjnár N. 6, Takács Ljjosné, Benkó Rőza, Mantuano N., Molnár Ferenc, Benkö Róza, Horváth István, dr. Rolh Béla 5—5, Makovlczky Oyuláné havi 4 pengő, Cziboly Ferencné, Rálkal László 3-3, dr. Lichtscln Sándor 2, dr. Schmidt Imre, Sieiner Sándor 1 — 1 pengő.
Fenli adományokért a Tempiom-épitfi Bizottság leghálásabb köszönetét fejezi ki a nemes adományozóknak. Egyben felkéri mindazokat, kik ezen nemes célt elősegíteni kegyeskednének adományaikkal, ugy azon szándékukat bármikor bejelenthetik Qazdag Ferenc püspöki tanácsosnál. (;)
Jolito» uifii iptal"
4
ZALÁI KÖZLÖNYi
1939 február 2.
Még ebben az évben fölépül a balatonfenyvesi elemi iskola
A Zalai Közlöny liirndAsából ismeretes az n tarthatatlan helyzet, hogy a ba latonfenyvesi isko kisgyermekeknek le len-nyáron, esflbcn, hóban 5—C kilométeres utal kell megtenniük a legközelebbi iskoláig, amely Fonyódon van. A fenyvesi iskola érdekében már két őwe] ezelőtt megindult « mozgalom, amely most végre eredményre vezeteti. A minisztérium ugyanis 12.000 pengőt adományozóit i-skokiépítésre, inig Fonyód község lelket ós 4000 pengő segélyt ad. Ezt az összeget o tegnapi vármegye] kisgyiüésen is jóváhagylak és a főispán kijelentette, hogy az iskola még ebben az évben felépül, ugy hogy szeptemberben a fenyvesi gyermekek mar saját iskolájukba jártatnak.
Szerda
BUDAPEST L
17 Hírek szlovák ós ruszin nyelven.
— 17.10 Felolvasás H. Nagy Hála zongorajátékával Ós liangleinezckkel.
— 18.10 Felolvasás. — 1840 Hftcx József cigányzenekara. — 19.30 Az Operaház előadása, .A kékszakállú herotg vára.. Bartók lléla egyfelvonásos operája. -- Aa I. rész után kb. 20,25 Hírek. — Az előadás után kb. 22.10 Időjárás jelentés. — Majd Miletin Géza jnzz-hármasa. — 22.45 A rádió szalonzenekara. — 0.05 Ilirek.
BUDAPEST IL
18.50 Olasz nyelvoktatás. — 10.20 Rá ez József cigányzenekara. - 20 Hírek. — 20.20 Radó előadása. — 20.50 Hanglemezek. — 21,35 Miletin Géza jazz-hármaüa. -- 22 \'Időjárásj*. len lés.
UI\'.CS,
18.20 A liangmalom, tarka ^set. — 20.10 Dalos-zenés liangképek. — 22.20 Iládiózenekar Schobcr szoprán, Mon-thy baritón és Wűber zongoraművész-nzcl. - 24 Köln.
Csütörtök
BUDAPEST L
8 Hanglemezek. — 8.40 Ilirek, — 10 Egyházi ének ós szentbeszéd. — -11.15 dörög katolikus istentisztelet. — 12.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 12.30 Hanglomezek. — ia.40 Ur. Málhé KKV előadása. — 14 Bcszkárt-zenckar.
— 15 Bábszínház. — .16 A rádió szalonzenekara. — 17 Hírek szlovák és ruszin nyelven. - 17.10 I)r. Gábós Dénes előadása. — 17.40 A budapesti rk, egyházközségek hangversenye. — 18.40 Wülant Rezső előadása. — 19.10 Rácz Zsiga cigányzenekara. — 20.10 .Karrier a Tökmag>-ban.> Operett két képben. — 21.40 Ilirek, időjárásjelen, tés, ~ 22 A Magyar Revü Tánczene-kar, TóÜi Imre ónokéi. — 23.10 Lakatos Hórás cigány zene kara, — 0.05
- Ilirek.
BUDAPEST IL
11.15 Szalonötös. — 17 A budapesti rk. egyházközségek hangversenye. --18.40 Vásárhelyi Magda zongorázik.
— 19.30 Felolvasás. — 20 Hirek. — 20.20 Hanglemezek.
BÉCS.
12 Szórakoztató zene, — Ifi Zenekar,
— 18.15 Könnyű zene. — 22.30 Stuttgart. — 24 Boroszló.
Ax arcbőr célszerD ápolásához mindeneké lóit az szüksége%, hogy bél működésünket reggelenként éhgyomorra egy pohár tetmészetes „Ferenc Józwt* keserüvizzel meg-íelelöen elrendezzük, Kérdeize meg orvot*!.
Hasvétig tarló nagy „vásár-versenyt" rendez a Zalai Közlöny
Száz pengő készpénzjutalmat és Ötpengős vásárlási utalványokat osztunk kl azok között, akik hirdetőinknél vásárolnak
A Zalai Közlöny rejtvény versenyemé k mindig nagy sikerük voll. Ezt a nagy érdeklődést azzal igyekeztünk meghálálni, hogy értékes jutalmakat oszlottunk kj, azonkivül pedig mindig ujabb és ujabb lehetőségeket talál t-jnk ki a versenyzés terén. Most is egészen újszerű versenyt rendezünk. (
„VÁSÁR-VERSENY" lesz íij versenyünk címe, amellyel a gazdasági éleibe egy kis vérkeringési is akarunk vinni a forgalom növelésével. A versenyben valórészvétel egyetlen feltétele : —
a Zalai Közlöny állandó hirdetőinél kell vásárolni.
V.z nem okoz különösebb nehézséget, hiszen húsvétig mindenkinek szüksége van különböző cikkekre Olvasóinknak saját érdekük "kívánja, h()gy szükségleieiket a Zalai Közlöny hirdetőinél szerezzék be és erről ott igazolást kérjenek, inert ezzel i ;
a vásárlát értékének többszöröse Is könnyen vltsza-térülhet.
A vei^nyben résztvevők kőzött, -igyanis 100 pengő készpénzjutalmat oSzirjnk ki 50, 30 és 20 pengős részű letekben, továbbá kisorsolásra kerülnek a hirdető cégek ötpengös vásárlási utalványai így bárki
már egypengős vásárlással Is részesülhet jutalomban,
miután nem a vásárlás összege számit, hanem kizárólag az u tény, hogy a versenyben résztvevő AZ il-lelö hirdető cégnél vásárolt. A cégek máj1 egy pengős vásárlás cse-jlén is ügnzfílják « Zalai Közlönyben található szelvények lepecsét-telésével, hogy üzletükben vásárlás történt és ez jogosít a versenybén való részvételre.
A verseny részleteinek Isméi telesére még visszatérünk, most csak annyit közlünk, hogy » verseny a jövő bélen kezdődik, nyolc héten keresztül, húsvétig \'tart és a versenyben résztvevő cégek között minden szakma képviselve lesz.
A kereskedők és iparosok figyelmébe
óhajtanak venMj de még hirdetési megállapodást nem kötöttek, sürgősen keressék fel kiadóhivatalunkat
A versennyel kapcsolatban felhívjuk a kereskedők és iparosok figyel mét, akik a számukra is előnyöket jelentő vásárlási versenyben, részt
A Zalai Közlöny gyűjtése
Adakozznnk háziezredeink zászlajára!
A nagykanizsai társadalom által honvédeinknek felajánlott két ezred-zászló már készül. Az egyiknek himzését és készítését a Keresztény Jótékony Nőegylet vállalta és az már munkában is van Budapesten. A másí kat a nagykanizsai MANSz hölgyei hímezik és készítik. Mindegyik a legszebb kivitelben, a legjobb, legtartósabb anyagokból készül, pontosan a honvédelmi miniszter zászló-rendeletének megfelelő formában, nagyságban, díszítésben és színekben.
— Sajót éruoUéboii és örömére szolgáló .meghívásnak teáz elegot. ha a Kopitoln Bntorárohái Aut mutrator-klAl-Utásit mefftekinü, vétnlkónynzer nélköl.
Eddigi gyüjtéaünk 843.40 P
Baj Károly, Klukanlzaa 20.— „
Rltter András 5.— ,
Golonazky Ferenc 5.— „
Lehrmann Fereno 1.— „ A Ref. Nőegylet gyüjtóso:
Kádár Laloa 2.— „
dr. Magyar Mlklóanó 2.-- ,
Kövér Szilárd 1 — „
Szabó Andris 1.— ,w.
Slpoa Mózea L-i .
Krétky Györgyaé 1- „
Rodl Józaef 1.- ,
Józaa Jenő —.60 ,
özv. Bertalan Józsefné —.60 „
Sándor Béla —.50
Tóbl János -.50 ,
özv. Loyrer Jénoanö —.50 „
Simon János ^50 „
Járosl Iatvánnó —.50 „
Király Győző -.50 „
Bókéul Györgyné —.30 „
Összesen: 8B7.80 P
Nép MoxgÓi Szerdán ém cefltgrtdkdn
(ÖRDÖGIDÉZÉS)
Eredéit kalandor vígjáték. A legfantasztikusabb hím, amelyről hónapokig beszél a köiönség. EzenklvDl bemutatásra kerül egy falrengetö amertkal burleszk
_..... Revü a szállóban.
Előadások: köznap 5,7,9-kor, Ünnepnap 3,5, 7, 9-kor Csak 20, 40, 80, 80 filléres helyárakkal I
Csend a Kárpátalján
HuRzt, február 1 Kárpátalján viszonylagosan csendes a helyzet. A választási Izgalom elte. reü a figyelmet a gazdásági bajokról,\' amelyek február 20-a után jelentkcz. nek majd teljes erővel, Ekkor ugyanis megszűnik a központi támogatás és a kárpátaljai költségvetés szerint kelt gazdálkodni.
A Keresztény Tisztviselőnők . Magyar Estje
Február 6-án, hétfőn os|o 8 órakor lesz a Keresztény Tisztviselőnők Magyar üstje a városi színházban, A tel-jcs jövedelem
az ezredzászló alapot
gyarapítja, A mflsor csupa magyar iró eriékes ós vidám írásából, vígjátékból, szavalatból, magyar muzsikából és láncból áll, amely méltó lesz a llsztviseiőaők farsangi rendezéseinek korábbi, emlékezetes sikeréhez. A jegyek iránt igen nagy az érdeklő? dós, azért ajánlatos helyeket előre biztosítani (a Zalai Közlöny kiadóhivatalában a délutáni órákban). A liftly-árak 30 fiUértöl 1.50 pengőig terjednek. Utána, tánc a Kis Royalban. (:)
Plakát-hirdetők
figyelmébe!
A Magyar Hirdető Iroda Rt. nagykanizsai kirendeltsége ezúton közli a t. hirdetöfelekkel, egyesületekkel, hogy Nagykanizsa m. város polgármestere. 20.336/1938. sz. alatti átiratában megállapította, hogy a város hirdetési szabály rendeletének 4. §. d) alpontjának utolsó mondatéban foglalt az o kitelel, hogy »«bolt kirakatokban közszjeunlóre kilett mindenféle lürdetések* csak annak • boltnak vagy /\'üzlettulajdonosnak a Raját üzleti viszonyaira vagy \'tárgyaira vonatkozhatnak, amelyben kfl tétettek. Minden anás reklám, hirdetés diját, amely nem a klrakai-trjlajdonos saját üzletére vonatkozik, a Nagykanizsa ín- várossal kötött szerződésben megállapított -vdijuzfa-bás szerint, a kirakatba való kitétel előtt, a Magyar Hirdető Iroda RS. Nagykanizsai Ki rendé Itség<énél \'Fő ut B. meg kell fizetni. (;)
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (két sor) dija 30 fillér.
Az I partostul* t táneaatélya 9-ker az iparos-székházban. Febrnir 6.
Keresztény Tiszt viselőtök vidám
magyar *stj« az «zredEászlórJi a sriii-
házban.
Pabrvár 13.
Frontharcos táncest délután 0 órakor ö Kía Royoüjan. Fabntar 19.
A Leányklub vtdím műsoros t«-cMj^ a Misszióban. Ftbraár 21.
NTE húshagyó -ülje a KU Hoytl
1939. február 2
ZALAü Közöny,
Botjával agyonverte a mulató pajtáját
Két évet kapott a balatonszabadi gyilkos
ben Nyers Józscí botjával agyonverte Semmelroth Henriket
Nyers József most kerül n kaposvári törvényszék elé, ahol bűnösnek mondták ki és két évi fegyházra ítélték, mig a tettestársként védőit Wagner Józsefet a bíróság felnién lelte. Az Ítélet jogerős.
Halálos végű verekedés történt még mait év december 19-én Balatansza. badi halárai**- Nyers József négy fosával. IVt> Imrével. Cé ing, János-sal SoininelióUi Henrikkel é< Svágncr Józseffel lUsberldben mulatott s éjszaka hazafelé Szabadiban veszcitednt kezdett Semmelroth Henrikkel. A szó-váltás verekedéssé fajult s ennek hevé-
Történt-e gázolás a nyáron Morgány-pnsztán vagy sem?
A sértett megvan, vádlott is van,-de mindenki másképp vall az állítólagos gázolás ügyében
Nehéz dolgok van a törvényszéki tóráknak. Sok beszédből kell kihámozniuk az igazságot, ami bizony, különösen ha sokbeszedü éi félie-U\'szélö faltxsiakól van szó, nem könnyÜ dolog. Néha még az apróbb ügy is valóságfbs rejtvény. Ilyen rejtélyes üggyé vált n tanra válások alapján iz állilólagr>s auiógázolási eset is, amely június 9-én iörtént Moi-gí\'aiypusztánSl.
Jelentette annak idején a ZaJal Közlöny is, hogy a geLsel útról a meni ők beszállitották a kanizsai kórházba Németh Szilveszter 12 éves .-jj udvari gyereket, akinek fején sérülés volt és aki emiatt 16 napig feküdt, a kórházban. Hogy uní okozta a fejsérülést: — rejtély. És ezt a rejtélyt bogozta a törvényszék a mostani főtárgyaláson. Az autót Hutar Antal budapesti makwnellenör vezíette. Saját| autója volt és szívességből behozta azon Grosz Lajost, Rédci Lídiát és Rédei lmrénét, későbbi feleségét és annak édesanyját. ^ Vallomása sze^, rin\' már vagy egy kilométerről por felhőt láttak, le ls lassított az autó és jól látták, hogy az ufón valaki fekszik. Az autó 16 méterrel a gyermek pr/fltt megállt, a férfiak kiszálltak és amikor az txt porábnn fekvő, vérzőfejü gyerekői megálla-pptottáfc, lwgy eszuiiéletlen, az árokl parijára fektették. Később jött arra egy majori asszony, majd több ittas ember, akik nagy patáliát csaptak, hogy bizonyosan az ajtó gázolta el a gyereket. Közben a Hu is magához tért és szó nélkül haza-szaladt. Később került csak Tikórházba.
Az; (a;-jtótulajdonos vádlottnak ez* a vallomását megerősíti az autóban ülő Grosz Lajos, valamint feleségének és anyósának vallomása is.
A kórházi, orvos, dr. Schwcighof-rcr elölt a kisfirj azt vallotU, hogy k\'csett a lóról, amely megijedt az autótól Most azonban nz *elga-a>jt« fiu is másképp vall: vezette a lovat az -úttest balokialán és az autó hátulról elütötte. Többre nem emlékszik. Állítólag az autó sár-nőnyójn sértette meg a fején, de az JJÓ a\'eeSony és jobboldalról Jött, hololt a sérülés a fh iejének baloldal** van. A fiu szerint az autó \'ampája égett, az autóSok szerint nem.
Még jobban bonyolódik az eset fMbó Mihályné vallomása -után, aki *«» A*t a ¦ pillanatot la, amikor az
autó elütötte a kisfiút, aki az üt jobboldalán ment. Viszont az autó a baloldalon hajlott. Török János n következő tairj, aki szerint, mikor ők odamentek, a fiu az autó bal sárhányójától két méterre feküdt;. Az autósok szerint 16 méter volt ez a távolság. Mintha Dani bál hallanánk a rádióban, oly&n Ízesen beszél az öreg Harangozó Ferenc, aki •némileg vélekszik egy kicsit*, de a gázolásból nem látott semmit. Két órás tárgyalás után kiderül annyi; hogy a fru megsérült, de hogy a ló dobta-e le, vagy az autó ütötteeel, épp olyan rejtély maradt, mint a hogyan nincs tisztázva az sem, hogy a Űrt az ut melyik oldalán ment, gyalog-e vagy lóháton és az nujó mellett feküdt-e, vagy jóval elölte. Az autósok nem is láttak lovat n közelben, a szemtanuk szerint vagy 20 lovat vezettek. Miután egyetlen adat sem egyezjtk, k\'gkézcn feiű-vöbb a biró kérdése:
— Biztos, hogy ez az autó volt a gázoió, ha valóban gázolás történt ?
De ezen kivül is még egy egész csomó kérdés vár tisztázásra. Ennek érdekében a bíróság \'ujabb tanukat idézett meg és a tárgyalást elnapolta.
— KapiAr t Február 2. csütört. Hóm. kat. Gy. íz. B. A. Protestáns Karolln. Izr. Sobath hó 13. - Február 3 Pontok. Rom kat. Balázs pk Protestáns Balázs. Izr. Sebath hó 14.
Gyógyszertári éjjelt Bzolgálal e hó végéig a „Mária" gyógyszertár é* » kfskanlzaai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 örAtó! oatp ff óráig (hétfő, szerda, péntek űöiuU kedden egóai ukq n6kn«k.l
Oazdatújékoztató értekezlet
Bevonják a mezőgazdaság! kamarákat a fiildrelorm végrehajtási munkálataiba — Ez óvtKm is lt 000 munkást visznek kl Németországba — Htzlaláal hitelt nyuj a kormány a gazdáknak éB hitelnyújtással segíti elő a keresztény állatkereskedelem nagyobbmérvíí tevékenységet
psjsvári városházát zsufobísig . érdeklődő közönség részvé-
A kap megtöltő
telévé] folyt le a földmű ve lés ügyit minisztérium első gazda tájékoztató értekezlete az Aiséaunántuu, Mezőgazda, sági Kamara rendezésében liárö dr. Mirbacb Antal elnökiésóvcl.
Vitéz Lukács Béla földművelésügyi államtitkár a mezőgazdasági munkás és föld birtokpolitikái kérdésekről szólva bejelentette, hogy a kormány ebben az évben is 11.000 mezőgazdasági munkást szándékozik Németországba-exportálni s ugyancsak igyekszik Franciaországba mintegy 1000 mezőgazdasági mmikás számára munkaalkalmai
lalálni. Kiemelte, hogy a kormány az uj róldbirtokpoliUkai törvény \\éjrc-hajtási munkálataiban jelentékeny részi szán a mezőgazdasági kamarák* nak, illetve a mezőgazdasági bízottságoknak is.
Dr. ltodeek Béla nuniszlerí tanácsos a termelési kérdések tárgyalásánál bejelentette, hogy a jövőben tehetőség
Szerint a kbebb gazdaságokat is be fogják vonni az államilag elismert vtítoburgonya-telcp akcióba. Megemli-lette, hogy a homoktalajjuvitű akció során kézzel hajtható kisebb seleklo-rokal bocsátanak a gazdaközönség rendelkezésére, ami a célnak megfelel és sokkal kisebb költségbe kerül, mint u tisztítótelep berendezése, liz évben
mezőgazdasági kamaránkéul 140—140 kisgazda részérő nyújt a földművelés, ügyi mmísztérmm 100-ÍŰU pengős Irágyalelop építési segély!.
Az érlókesitési kérdésekről szólva dr. Bárányos Károly előadta, hogy n kohiiány lűziolási Intellel óhajt a luzlalni szándékozó gazdák segítségéro lenni. Ugyancsak lütelnyujtassal ki-vánja a keresztény áliatkcréskedelmel olyan helyzetbe hozni, hogy fokozott tevékenységet fejthessen ki. Az intézkedések a közel jövőben megtörténnek. A katonai lóvásárlások a t&vasz folyamán megindulnak, amelyek során meglelelö árakat fizetnek a gazdáknak. Kijelentette, hogy semmi\'\' akadálya nincs annak, hogy a baromfi ármegállapításában a gazdakamarák kiküldöttei is részlvchessenek. l-\'elhivla a figyelmei arra, hogy a gyöngytös "z angol piacon korláttan mennyiségijén elhelyezhető megfelelő áron. Kilátásba helyezte, hogy a sertés, ós szarvasmar. haérlékesités ellenőrzéséi is a mezőgazdasági kamarákra kívánja bízni a minisztérium.
A különböző gazdaproblémák tárgyalása során felszólalók előterjesztéseire vitéz Lukács Bála nllamUkár valas/oll é% kijelentette, hogy a földművelés Ügyi kormány szívesen hozzájárul ahhoz, hogy a mezőgazdasági érdekképviseletek a mezőgazdasági kamarák égisje alatt egységesittessenek, liA ezl íu elvet a gazdatársadalom fön-magában kialakítja.
Cilik
érJcexett
llfahb
lOOO-féle
Teutsch drogéria
25 filléres osxiúlyára.
Dr, Balogh Vilmos miniszteri tanácsos rámutatott arra, hogy a bércsóp-lések ellenőrzésébe a kormány a mezőgazdasági kamarákat és az ipar-rcíü gye! Ősegeket kívánja bevonni ós ezt a kérdést még az idei csópWaí idény előtt meg is fogják véglegesen oldiuii.
Dr, Bárányos Károly előadta, hogy a földművelésügyi kormány a három hónapos téli gazdasági tanfolyamok számát ez évben 90-ről 150-re fogja fölemelni, Folyamatban van az állatorvosi létszám felemelése is. A kormány mindent, elkövet, hogy a szerszám-, épület- ős tűzifa árhullámzásai megszűnjenek. Az ásványolaj-szabva -nyosilás kérdése, az árkonnány biztos -ság elölt van és n kicsinyben való árusítás ellenőrzése is meg fog történni. A ménhiányt illetően megemlít^ hogy a Felvidékről elvonuló ennek minden hosználliató mént elvittek, ezért a földművelésügyi kormányzat meg fogja engedni, hogy az egyes községekben megvizsgált és kifogástalannak talált mének fedeztetésre fel-használtatok Jegyének.
A nagyfontosságú ós mindvégig magas nivóju gazdalájókoztató értekezlet dr. Mirbacb Antal báró elnök zárszavaival éri véget.
Hal pengő osztalékot fizet a Néptakarékpénztár
A Néptakarék pénztár Részvénytársa. Ság Nagykanizsán igazgalóságn január 23-án, hétfőn délben tartotta mérleg, megállapító ülését, melyen elhatározta, hogy az 1999 február 1.4-én délután 5 órára összehívóit 33. évi rendes közgyűlésnek a p 33.401.19-et kitevő nyereségből részvényen kinti p 6.—
osztalék kifizetését fogja javasolni, (:)
GazdaelŐadások
Nagykanizsán
Aradi Anlal tavaly is szervezett téli gazdaelőadásokai s az idén is segitsé-géi-c volt ebben a rendkívül agilis Nagy Jenő kamara] intézőnek. Az idei előadás-sorozat nyolc napos, naponta este 7-től 9-ig tart a Petőfi Utcai Iskolában, Az első előadáson mintegy 50 nagykanizsai gazda vett részt, köztük mindössze egy kis kanizsai. A megnyíló alkalmával dr. Ma-gyar Miklós föallatorvos tartott előadást. Klöad még dr. Paizs Ferenc, dr. Desseö Miliály, az előadások nagy részét pedig Nagy Jenő kamarai intéző tartja. A befejező előadás vasárnap délelőtt fél li-kor lesz.
Gazdakör alakult Becsehelyen
Becseboly községben a napokban megalakult a Gazdakör, A tagok nagy-része datál becsehelyi gazdákból áll, akiknek célja a mezőgazdasági [rAnyu kérdésekről tájékozódni és a gazdasági szakismeretüket elsajátítani. A* mozgatom kezdeményezője és megvalósítója (0«glnszky Ferenc plébános. Az alakuló közgyűlésen az Alsód uiiántuli Mezőgazdasági Kamara képviseletében megjelent Nagy Jenő kamarai Intéző a gazdakörök utján elérhető hasznos eredményekről ís működésük irány. clwíröJ tartott előadást.
Becseheiyen különben most Tofytk egy állami támogatással megszervezett népies
főzöntanfolyam,
a közeit napokban p«ng megnyílik a szövő- éi fonólskola
ts, a técenyeí Járásban ugyanis jfcJen-rékeny számban foglalkozik a lakosság kender és len termesztéssel, azonban ezeknek feldolgozása eddig meglelte-tősen kezdetlegesnek volt /hioiMható, ezért ti liázjjpari\' k&zitméayeknék ér. tékcsjlósc nem Is volt megszervezhető,
12
c
2AJLÄI KöÄLoNV.
ÍÍÍ3Ö. február %
Hősi naptár
Zrínyi Mildes gróf horvát bán sorege ax 1603—64-i Tőrök háború íojjya-
"_rnánTóli portyázásai alatt
I 1ÖS4. 0.1 I felégette a Szolimán. Szul-
1-1 tan Áital épilett hatalmas
eszéki Dráva Ind balparti fölét, üzen a hídon keltek át mintegy 120 éven keresztül a Magyarországot meg lám adó török seregek.

Kivonat, a liadsercgföpariincsuokság részétől Őfelsége katonai .-irodájának küldött harctéri napi jelentéséből;
Uótt. hadsereg: a XXIV. hdt, táma-, dásft WyszfeownáX lassan Il9l5. lI.L 1 Iért nvcr- A Swica-volgy-
1---\'böl kiszorított \'teiienseg
újból eUenáll. Az eljkaiség átkaroiására Wolosionkara irányított dandár, ezen helységuól eresebb ellen seggei harcba lépett.
A Hoffmann ós Marschall öfluTcst-ne/az ellenség crösbitésefcct kaj>oU és a Jawomiki \\v.—Lysa—Sinurze-vouajat tartja, Saját támadás előre ludad.
A 3. hadsereg Szuruiay csoiwrtjfci,-nak táinadása eddig nem törhetett át. A lioro ós lüaeg okozta nagy veszteségek arra kényszerítik a pamnesuo-^koi, hogy az erős orosz állások bevételére irányuló kísérleteit cjL iro ne folytassa. A csoport üz elért J&ysockó wz—Byczok magaslat vonalát lartja.
A VII, hdt. tegna]) újból megtámadtatott ós visszaszorít latolt. Parancsnok a hadtestet Bányvölgy—Laborcfö vonalába vette vissza.
A 27. gy. hadosztály tegnap este megtámadtatott, de azt visiíüutasítótto,
A német fi. hadsereguél ismét kisebb eredmények, 500 fogoly és több géppuska zsákmányoitatott.
A Kárpát-arcvonal balszárnyára irányított lulerös orosz támadások, harc-vönalunknak a Dukjfl-szoros és Vtzköz vonalába való visszavételórc kényszeri tcttókivArcvonalunk többi részein heves liarcok, a kőzó]> erdőshcgyi.égbcn támadásaink tért nyernek,
— (Főbírói székfoglaló)
TudÓBitónk Írja: Bődy Zoltán, az alsólendvai Járás uj föszolgabirája nemrégiben áivette hivatalát. Hivatalbalépése alkalmával a járás jegyzői üdvözölték uj föszolgabírájukat. A már íb általános szimpátiának örvendő fiatal főszolgabúó kifejtette az üdvözlésére megjelente!^ elölt, hogy hivatalát és a járás ügyeit jobboldali, de nem szélső jobboldali szemszögből ítélve, mindenkor szociális terveinek megfelelően óhajtja Intézni. Ebben a munkájában a megjelentek támogatását kérte.
— (Képviselői beszámoló)
Vitéz Bíró Qyörgy országgyűlési képviselő beszámoló körútja során Murarátka és Muraszcmenye községeket is meglátogatta vi,téz dr. Bitó Ignác zalavármegyei NEP-tltkár és dr. Csempész Dénes Idényei kir. közjegyző kíséretében. Mindkét községben lelkes tömeg fogadta szeretettel a képviselőt, aki az idöszetU politikai kérdéseket ismtrtette hallga lós gának élénk érdeklCdése és helyeslése mellett.
— (Eljegyzés)
Barna Laure Sárika oki. tanitónö (Nagyatád) és Holló János oki. tstnev. tanár (Nagykanizsa) Jegyesek. (Minden külön értesítés helyett).
— (A Baross Szövetség) értesíti tagjait, hogy február 2-án,
csüiörtökön délulán 3 órakor naját helyiségében adóügyekről lesz előadás. A tagok salát érdekükben való megjelenését kéri az Elnökség. 1,1 (0
— latakUliltánnkat tekintse wt? minden vételkénymr nelkttl. Kouahiu
A Katolikus Eat
iztóww, ujaearü meghivói •IkAwüHek 6a most kerültek szétküldésre. A rendezőség azuton közli, hogy
az egyházközség jegyeket senkinek sem tart fenn, \'
hogy tehát nz igények kielégíthetők Ingyenek, öjánlatos jegyekről már most gondoskodni, A
jegyek már kaphatók
Szabó Antal fegyverkereskedő főutt üzletében. A helyárak első hely 2 P, második hely 1.50, harmadik hely 1 pengő, karzati ülőhely 00, állóhely 50 fillér. Minthogy az egész bevétel a kathoükus kultúrház alftpot gyarapítja, a rendezőség erre a célra köszönettel fogad felül íizetóseket.
A műsoron náczalmási Molnár Anna, a hírneves liác/aoiüvósznő, ¦witzcneU Jolin é. Ivánkoviui Pareno, a nagykanizsai városi zeneiskola tanárai üzercpeluek. (:)
— (RendÖrházasság)
Kapönya János államrendőr február 2-án délután fél 5 óraltor ve-zeí oltárhoz Tüke Ilonkát a feren-ciek plébánia lemplomákan. Az esküvőn ott lesznek mind a rendőr-bajtarsak.
— (Avatás a keszthelyi polgáriban)
Nagy ünnepségre készül a keszthelyi leánypolgári. Február 2- án ünnepélyesen 40 kongregánistát és 30uszivgardistai avatnak fel.
— (Megalakult az erdő-legelő
bUoltangj
A Városi képviselőtestület erdő-legelő bizottsága most tartotta alakuló ülései a városházán. Elu..k lett Barlhus Oyula hercegi erdötaná-csos, alelnökök Molnár Ferenc és KisB-Tóth Imre.
— (A letenyel országzászló,)
amelyet a község példátadó magyar elhatározásnál ipolyszalka felszabadult járási székhelynek felajánlott, késiül már. Ezenkívül Le-tenye az ipolyszalka! rászorultak fU&egélyezé&ére is gondol és általában szeretetébe és gondoskodá Sába fogad a a testvérnek választott felvidéki községet. Most Ldenye közönsége ennex a nemes célnak fedezésére műsoros előadással egybekötött táncmulatságot rendez február 4-én a letenyei kaszinóban.
Szombaton este
mindannyian az Iparos-székház emeleti termeiben találkozunk a
Katolikus Esten
— (Június 31-lg érvényes a papír Öipengós)
A Nemzeti Bank a kormánnyal cgyetértölcg a papir ötpengősők forgalomból való kivonását a tervezett február elseje Iw.yelt június 31-ig; kitolta. A papir ötpengősöket tehát addig cl kell fogadni fizetési eszköznek, A Nemzeti Bank azontúl is beváltja és csak 1942 júliusa után értéktelenednek cl.
— (Betörés)
Rácz József szentadurjáni igaz-gató-taniió keszthelyi villájában betörők jártak, ahonnan értékes szőnyegeket, kézimunkákat és más tárgyakat elloptak. A csendőrség megindította a nyomozást.
— (Az alkohol.áldozata)
Gál Ferenc 61 éves napszámos keszthelyi lakus tul sokat ivóit. Mámoros tejjel a Balaton parton botorkált, miközben a halásztanya udvarára tévedett, ahol összeesett. Csak hajnal felé veitek észre, azonnal a rendőrségi örszobáia vittek, orvosi hivtak. Mire az orvos megérkezett, meghalt. A halál oka al-koho.mérgezes.
Artin dragée S!«"
Tüz a Csengery-utcában
Tüz támadt tegnap a Csengery utca 26.\'számú házban, amely Welsz Ernő üvegnagykereskedö tulajdona. A tűzoltóság ózonul a szihejyre robogóit. Megállapítást nyert, hogy egy kémény, amely régi módszer szerint be vau építve a mennyezetbe, megrepedt és kigyulladt Aszem ben levő házból Idejében észrevették a tüzet, így a tűzoltóságnak mintegy 2 órai rrnnka után sikerült a tüzet ártalmatlanná tenni. A ge-rendázat nagy része elégett.
Este elkészíti, reggel forrón élvezheti kávéját, teáját,
ha 2"io PMtíért vesz m
\' x/z literes
höpalackot
Szabó Antal sportüzletében (Fő-ut 5.)
— (Elítélték az egerszegi adóhivatal betörőjét)
DeoemberlKm tőrtént, liogy az egor-szegi áUampénztári hivatalban betöröl fogott az altiszt és fia, A betört) aki lúdegvűgóval akarta kinyitni a pénztarszekrényt, Varró József 20 éves rovot\'.mullu batyki cipész segéd volt. A zalaegerszegi törvényszék a mostani főtárgyaláson jogerősen nyolc hónapi börtönre itéllc. ¦
— (Nincs villany Lentiben)
Az elmúlt héten az iparügyi minisztérium, a zalaegerszegi ál la mépi teszel i hivatal, a vármegye és a pécsi postaigazgatóság részéről vegyes bizottság szállt ki Lenti községbe, SjkfíSS ho«y a viUanyv/lágifösi \'>» hálózatot felülvizsgálja, miután arra több panasz volt. A műszaki vizsgálat eredményeképp az iparügyi miniszter azonnal hatállyal elrendelte a villanyozom le. zárását. Lcnü így ismét a sötét falvak torába süllyedt, de már mozgolódik, hogy a villanyüzetnot átalakítva ós modernizálva üzembehelyezzók.
— (Életunt gazda)
Domonkos Pál 44 éves kerkaszent-királyi gazda a présluízban felakasztotta magát. Felesége-talált rá, dc Segíteni már nem lehetett rajt. Busko-inorságra hajlamos volt, valószínűleg ezzel függ össze öngyilkossága.
4
ít*> lililí
a legmagasabb áton veszek.
" Bárány István
Horthy M.-»t 3.
ékszerési.
Kormánygyőzelem az angol alsóházban
London, február 1 Az alsóház éjfél ritán a munkás-páillu ellenzék telnaptolasi inditvá-> nyávnl szemben a kormány indítványát 2B8 szavazattal 133 szavazat ellenében elfogadta.
Élénk szél, változó felhőzet, több helyen köd, a hegyeken kisebb liuvonoaő. A hideg tovább tart. _
A Meteorológiai Intézet nagykanlMSl megtigyelö\'aUomAaa Jelenti i
HSméreéklet tegnap este 9 órakor: -2-4, m« reggel-3-2, délben +\'8.
Csapadekai)
?600
19». jebniír 2_____________
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2440—1939-
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok:
115 Orra. etet-, gyerlyánhasáb, továbbá cser-, gyertyán- és tölgy-dorong lllzlfát összesen 1347 P becsértékben 1 éa 2 Ormélerts lé-lelekben. A laanyag az 1937/1938. évi vágásból való.
Eladásra kerül még az 1938/1939. évi szálaló vágásból szárm-zó 21 balom celejtfa összesen 126 P becsértékben 0\'5 és 1 halmos rakatokban.
Fellételek: azonnali készpénzfizetés, elszállítás 4 hét alatt.
Az árverés ideje és helye: 1939. évi február hó 3 án reggel i/,lo órakor az alsórrdei vágásteruleten.
Az árverezendő tárgyak részletes jegyzéke a hivatalos órák alatt betekinthető: a városi kiadóhivatalban, a kiskanizsai városházi Ugyelelnél, továbbá a tárgyak is az illetékes véd-eruleti erdöörnél.
Tudomására hozom a venni szándékozóknak, hogy a tavalyi, vágyln az 1937/38 évi vágásból származó tűzifára utolsó árvrrést tartok.
Nagykanizsa, 1939. |anuir 26.
io Polgármester.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2459/1939.
Folyó évi rendes főhasználatból az alsóerdel 73. és 81-es tagokban szálaUsial kitermelt 2346 ürméter tűzifának a fenti tagok nyugati részén levő X. számú nyiladékra való klközelltésél és összerakását, illetőleg ugyanennek a faanyagnak a város területén kijelölt helyre való be-fuvarozását és összerakását folyó M február hó 6-án délelőtt 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános szóbeli versenytárgyaláson vállalatba adom.
A faanyag a vágásteruleten 110 cm. magas bélbtrakott sarangokban van tárolva és ugyanúgy kell a Jelzett nyiladékon, 111. a városban megjelölt helyen Is összerakni.
Az a|ánlatok elfogadása vagy elutasítása felett a polgármester szabadon dönt ás a versenytárgyalás eredményét teljes egészében meg-«mmlslthetl.
. Egyéb felvilágosítást a város gaz-hivatala ad. Nagykanizsa, 1939. |anuár 25. ,.
"\' Polgármester.
W-M umtm
m. kir. Államvasutak menetrendje
Érvényem 1938. evi október- 2-IBI 1938. május U-lfj-
íagyaanlssa állomásra értteiS é-a ai uuuuu Induló mátokról.
_Nagykanizsa—Budapest dili p. u.
Boglár Gp.it\'* Von.l A vonat Bp.ltríl Bo,ll, Kei,Ihol,
irk.ilk itlnu neme Endul Ind. ríl Indol
6-5? 9 45 1220 Szem. v 22-3J 2-49 3-15 |
11-25 15-46 12401 Motorv. t- 510 5-50
1612 2046 1202 Oyv. 7-20 9-58 10 05
— 1212 Szem. v. 6-lfl 1103 11-10
1953 22-40 1214 Szem. v. 1408 18-25 1855
V38 6-09 1208 Oyv. 2015 22-55 23 05
437
7-30 1113 1255 20 12
0-04
1 Közlekedik Balatonboglár- Balatonszentgyörgy közölt szejdan és pénteken Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa közölt egész éven.
. *
Közvetlon kooilk forgalmai
1201 bz. vyorBvnnallal : egy 1, 2., 3. Vcnllmlglla- Budapest déli p. u., egy I., 2., egy, Róma-Budapest déli p u , egy étkezfikocsl Pragerskc— Budapest déli p. u.
1202. az. gyorsvonattal : egy étkező Pragersko, egy !.. 2, 3. Budapest déli p. u.--Vcnlimlglla, egy 1., 2., egy 3. Budapest déli p. u.—Róma.
I2IJ8/I2ÍI7. sz. gyorsvonatokkal : egy !.. 2. egy 3., egy étkező Budapest déli p. u.— Nagykanizsa, egy 2, 3. Budapest déli p. u.—Piume, egy háló Budapest déli p. u,—Venezia, ejjy 1.. 2., egy 3. BudapeBt déli p. u.^Roma.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
Kinlni Ej.r.r. Siombit- Sopronba i Sopron- 8lO*blt- Ej.r.i.
1412\' rol Ind. ork. holjroírk írk, tól Ind, hlljrol Ind. Indul
S?v~ Í57" 6 45 717 901 1447 .. Motor _ .V.\'.O
1442 Kotor 809 9-48 10-29 — 1427 Sz. v. 5 30 7-22 7-56
1402 Qy.mot 11-24 12-32 1256 13 56 1-1151 Si v. 1008 113\' 11-52
1424 Sz. V. 1355 15-24 16 22 1413 Sz.v. 13 57 IS 25 16 09
14I6> Sz V. 15-56 17-21 1810 2000 1401 Gy.mol. 15-44 16 59 17-23
1428 Sz. V. 20 21 21-40 1 22 23 tiin Sz.v. 19-19 21 10 21 47
Az 1401. és 1402. sz. gyorsmotorvonatok közlekednek Wien Sb.—Pécs között
Köxvotlon kocsik forgalmat
l 1415. sz. személyvonattal: egy 2.. 3., Sopron déil pu.—Pécs, egy 2., 3., Wier. Sb—Sopron—Nagykanizsa—GyékenyeB—Koprlvnlc—Osljck.
z 1416. sz. személyvonattal: egy 2., 3., PéCB—Sopmn déli pu., egy 2-, 3. 0. kocsi Oailck—Koprlvnlca— Oyékényes—Nagykanizsa—Wien Sb.
s 1411. sz. személy vonallal: egy 2, 3., Zalaegerszeg Budapest déli p. u.
»1412. sz. személyvonattal: egy 2., egy 3., Budapest déli p u—Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
2414
2406 241S
Sz." v. Sz. v. Gy.mol Sz. V.
457 1354 18 34 20 21
111-;ni (I Piciid | Irt. I! *ik. j
"ffso\'i
17-48 20 53 23 40
652 16 11 19 52 2)05
2427 II Sz. v. 1 240711 Oj.rul.1 2413 Sz. v. | 2431 j! Vegy. II
P.drol lllrcíl «.«,k..l-
Ind. Ind. zilr. oik.
\' 4 45 658
900 9 53 11-12
11 54 13 45 1544
1816 19 58 22 35
A 2-106. ós 2-107. sz. gyorsmolorvonatok közlekednek Pécs—Wien Sb. között. Közvetlen kocsik forgalmai
2413—2414. 8\'. személy vonalokkal: egy 2, 3., Wien Sb.- Sopron—Nagykan\'zsa —Koprlvnlca— Osljek, egy 2, 3., Sopron—Pécs és vissza. 2431. vcgycsvonattal: egy 2., 3„ Pécs—Barcs—Budapest keleti pu.
Nagykanizsa—Gyékényes—Kaposvár—Budapest Keleti pu.
M12I 5z.v.
i! Kanizsáról indul
11-40
Bpcjt I kp. érk. I
iMSj 5i)4S I
244?
Sz. v:
Bpeflt E trlt. IIKanlzsára \' \'|"_8
kp. ind , 23 0: jWl!
érk.
8-03—
A 2442/2447. sz. vonatok közvetlen vonatrÓBzt visznek Nagykanizsáról Gyékényes Kaposváron át Buda pest-Keleti pályaudvarra.
Nagykanizsa—Murakeresztur—Kolottba
I NagyKan!
|| zsAról Indul
Hová ?
027 II-23
6*40
iTrleste Roma Il Venti m.Rom a JSi-Keresztuf
Honnan ?
TíBKvkaril-isira érk-
Gyors Trieste Romai 530 Gyors Ventim.Romafl 1821 Vegyes M.-Kereazturfl 11-47
Az 1208/1207. és 12OI/1202, sz. gyorsvonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvést)
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforltal (hideg-meleg folyóvíz, központi füles, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiazta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Hirdessen o Zolái Közlönyben
APRÓHIRDETÉSEK
«filili, mirti*» tovibW no 0 Mk. Mtttflutii 15 »*tg 90 «He*. *¦¦¦»«-> *or*i>\\ aj 4 tnŰÍ.
ADÁS-VÉTEL
Pehely, foiztott és 1Wtutln.11 toll eladó. Zrínyi Mtklói-ulra 24. 300
HÁZ ÉS INGATLAN
E!adott i beltcttlletcn idómeotet komfortos culUlbáxak egy három-, egy kit-¦zobás lakásokkal, forgalmai helyen üzletház pékséggel. Bővebbet: Horváth, Su-gér-ut 42. 504
Egy Jómene itadó Eideklí
LAKAS-OZLETHELYISÉO
Az Et-saabat-tat- 18-19. azámu (Szarva^) házban vegytlsztito Uiem céljaira használt helyiségek, megosztva la, 1939. május hó l-re kiadók. 114
Kinizsi utca 2 az, házban egy ia*gv-amobAa a-aikomfsrtoa lakás 1939 m-Jus t-érc kiadó, Erdexlodnl lehet a Néntakaréi>pénztárnál, Caengeiy ut 4. 283
telü falusi OiUt aionnal
deklödés Kelemen Rcno cégnél.
2Í0
Szemere-u. 4/a, báromsxobaa utcai <a» kéa májúira kiadó 302
HAromaarobAs flretStmabAa uil
híz nép kentei bérbeadó tuAjus elaej^trtt. Dr. Tamás üt-yvéd. 299
KtattSaaabAa udvari lakás me lékhely IBégekkel májusra kiadó. Labor, Csen-gery-ut 22. 305
_KÜLÖNFÉLE_
Autótaxi — BArautó uf, kényelmes,
áramvonalas legolcióbban Kautmann Manónál rendelhctó Talafea tl>.
MArfcAa fAnyhapexogApak, filmek lemezek, papírok, vegyszerek, beazerezhetó Vaitagh Fotónál, Pö-ut 10. ut. — Kedvező részletfizetés-. 2
Hó, aárelpAJét szakműhelyben lavi.-Vulkán gumlüzeni, Horthy Miklot-3202
tfüia ut 2.
Mindennapi leveleiéabÓI öaazegyQjtött bAlyaflat, régi vagy u] tömageket, magyart és kdlíökUt, feloszlatott gytlltemé-nveket bármikor megvételre kereaék. — Barbatita Ujoa, a Zalai Köilöny f. szer-kesztóje. Érdeklődni lehet telefon 78. at. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra között.
Jolsoztüsi, .óm íilfloital"
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit jó lenne eladni, ha volna kinek I — Biztos vevőt házhoz szállít egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
1939 íebruár 2.
MEGHÍVÓ.
A NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
1930. évi február hó 14-én délután S órakor székházában tátija
33. évi rendes közgyűlését,
amely.e a I. részvényesekel meghívjuk. Nagykanizsa, 1939. január hó. ** lgs»!J"*6oáo.
Tárgysor
1. Az igazgatóság jelentése az 1938. Uzletévröl.
2. A felugyelöbizotlság jelentése, a mérleg megállapítása és a nyereség feloszlása.
3. Az ügyvezetéssel megbízott igazgatósági tag 1938. évi szolgálali illetményeinek megállapítása.
¦ Ii
4. Határozat a felmentvény tárgyában.
5. Igazgatósági tagok választása.
6. Felugyelöbizotlság választása és díjazásának megállapítása.
Flg>alm«tatéai I Felkérjük I. részvényescinkel, hogy amennyiben\' a közgyűlésen részlvcnnl kívánnak, szlveskcd]cnek az alapszabályok rendelkezése értelmében részvényeiket a közgyűlés napja elölt az Intézet pénztáránál, vagy Budapesten a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál letenni.
VAGYON Mérleg-számla 1938. december 31-én TEHER
Készpénz és bankári követelések ..............
Értékpapírok ................................
Viliéiarca ...................................
Ebből Jelzáloggal fedezve P 3,195.163-43 Adósok:
Jelzálogfedezettel .......................
Értékpapír vagy egyéb fedezettel ........
Külön tedezet nélkül ....................
Kezességek ..................... P 3.730-
Álmeneti tételek .............................
Berendezés Ingatlanok i
Intézel! székház ... ... ...
Erzsébet-téri 16. sz. bérház
Le: Értékcsökkenési tartalék .
Pengő
191.010 349 021 121.322
42.000 76.000
Penjjö 1
178.107 86
169.234 68
3,799.787 67
6,484 1
j 4,900.978
Részvénytőke ................................
Tartalékalap ...............................
Nyugdíjalap ...............................
Beruházási hozzájárulás tartaléka ..............
Belélek:
Takarékbetétkönyvecskékre ..............
Folyószámlákra..........................
Vlsszleszámltoll váltók .......................
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank követelése
Kezességek ..................... P 3.730-
AtmenelT tételek .............................
Nyereség ...................................
Pengő
260 000 176.008 63.000
1,062.082 467.388
t Pengő I
478.008 64.993
1,619.989 1,776 893 1,003.646
36.263 33.404
4,900.978 86
TERHEK
Eredmény-számla 1938. december 31-én
JÖVEDELMEK
Kiűzetett kamat ..............
Tiszti fizetések ..............
Üzleti költségek ..............
Adó és illeték.................
Nyereség:
1037, évi nyercségálhozat 19:18. évi nyereség .....
Pengő Pengő 1
170.698 68
64.704 20
28.711 16
30.876 31
6.1114 4b;
27.780 33.404 49
l!
: 318.286 8«
Nycreségáthozat az 1937. évről
Kamatbevétel ..................
Jutalékok és különféle nyereség tiigatlanjövedcleni ............
Pengő J f
Pengő
5.614 285.460 10.128 18.082
Ax Igazgatóság
Megvizsgálta és helyesnek találta: A felűgyelObUottság.
vltíí BentElk UJo*
ügyvezető igazgató.
Ulllamos húztartásl készQlék
mlndenhlnek örömet szerez!
Teakannák
Vasalók
Kenyérpirítók
GyorsfAzSk
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. „„
A letenyet klr. láráiblróiág, mint telekkönyvi hatóság.
32/1939. tk. szám,
IneÉl lilrtlBímeuy-kfvDöat.
Torma Jóisef végreha] látónak Oerencsér János végrehajtsa! szenvedő ellen Indított végrehatási Ügyében a tkvl hatosig az u.nhb árverést 203 P 16 I. tőkekövetelés és Járulékai behajtása végett a Becsfhely köziégben fekvő ¦ a becsehelyl 2424. Bz.Jkvben 207/b. hisz. szántónak ¦ kötvényei! dűlőben li. ti a. végrehajtást szenvedő nevén álló Illetőségre 400 P, az u o. 1478. utjkvben 754. hm legelőnek a pálhegyt percnyei dűlőben B. 9. i. végrehajtást szenvedő nevén álló\'Illetőségére 100 V, az u. o. 1747. sztlkvben 207/c. hrsz. szántának a körtvelycti dűlőben B. 9. alatt végrehajtást szenvedő nevén álló Illetőségeié 400 P az u. o. 1581. aitjkvbcn 91/b, hraz. háthelynek a Bélietekben II. 48. alatt végrehajtást szenvedő nevén illó Illetőségére 300 P, a* u. o. 654. sxtjkvben 1264. hrsz. siölö ?8 rétnek a Kishegyen B. 3. alatt végrehajtást szenvedő nevén illó Illetőségére 80 P, az n. o. 654 sxtjkvben 1269. hrsz. szőlő, rét és
EIncének a Kishegyen B. 3. alalt végre-ajtást szenvedő nevén illó Illetőségére 40 1\\ az u. u. 2139. sztjkvben 1626, b. hrsz. szántónak az Urlibla dűlőben & 1. alatt a végrehajtást szeevedó nevén illó illetőségére 1600 P. az u. o. 2142. sztjkv-bon 1822/b. hrsz. azinlónak • PeU kerítést dűlőben B. 3. alatt végrehaltist szenvedő nevén illó illetőségére 600 P kikiáltási árban elrendelte Ai árverés nem érinti i y?.Vlk 1934.
¦z. végzettel öxv. Qerenctér Jánosní sí. Varga Anna, 351fl/lk. 1889 ai. végzésiét Ozv Mítjdii Józtefnó sz. Qerencsér Rozi, 438/1«. 1910. sz. végzettel dzv. Oerenctér Jánosné sz Varga Anna Javára bekebtle-zett özvegyi httzonéUezell jogokat.
A tkvl hatosig ai árverésnek Oecsetitly köitégházánál megtartására 1939. évi február hó 18. napjának délelőtt II óráját tűzt ki és ai árverési feltételekéi az 1881! LX L-e. 150. §-a alapján megállapítja.
1. Az árverét alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. [1908: XU t.-c. 26. §0 Qerenctér Ferene kérelmére megtartandó árverés esetében a beceehelyl 1581, 1742, 1478. 2424. sztjkvben felvett 91/b, 207/c, 754 , 207/b. hrsz. Ingatlanok árverésre nem bocsáthatók.
Bánatpénz a kikiáltási ir HWo-a, amelyei a magasabb igére, ugyanannyi o/o-ira kell kiegészíteni.
Letenye, 1939. évi Jan. hó 3. napján. Dr. Korposa a. k. klr. Jbiró.
A kiadmány hiteléül: Batlassa «¦ k 801 tcUkkÖnyrM"1*-
f ZAUII KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KoigazdalágJ R. T. Nagykanlita". Felelőé kiadó: Zalai Kár ily. Nyomatott i a „KizQtzdaságl R. T. HaaykanlitaH
ayandájábai rUay-taaizsáa. (Nyomdáért teleli Zalai Kárálj
70a Évfolyam 28 étim. «PI II
Nigytanlm, 1938. február 4. uombit
Ara 12 <U1.
ZALAI KÖZLÖNY
Felelőt szerkesztő: Barbarli» Lajos
KMÍicUM in: Cíy Mm * pa>f6 40 űütc SuikraUWtl (" íUd<MilnUII teldou. 7ü. n.
Kolosváry-Borcsa Mihály & „A harcot felvesszük ós folytatjuk I"
József főherceg szólt hozzá ma a felsőházban a honvédelmi javaslathoz
\' \'¦ Gyömrő, február 3 Kolosváry-Borcsa Mihály, a gyöm* rői kerület országgyűlési képviseiö-jo (eguap nagy beszédet mondott Gyesiirőn. HangJoztattB, hogy nagy harc közepéu óUrink, mert az ellenzék hatalmas propagandát indított imrédy minisztere bök célkitűzései ellen. A harcot fetvesszílk \'ós
Bolytatjuk. Az clksnzék célja ¦ imrédy két nagy refonhj&vaslntának clgáncsolása. A keresztény magyar társadalom azonban Imrédy politikája mellett ált és Így ezekre a tömegükre nyugodtan témaszkodha-tlk.
Budapest, február 3 A felsőház ma ülést tartott. Az
elnök elparentálta az Időközben el-hunytakat, majd a honvédelmi javaslat tárgyalására tértek át. Elsőnek József királyi herceg szólal! flel, aki hangoztatta, hogy egy hatalmas, átgondolt javaslattal állunk szemben, amely méltó a magyar nemzethez. i
Merényletet követtek el a belga miniszterelnök ellen
A parlamentben egy miniszter összeverekedett egy képviselővel
Brüsszel, február 3 Spfeak belga miniszterelnök ellen csütörtök este merényletet követtek cl háza közelében. A miniszterelnököt Tiivatali szobájában felhívták telefonon, hogy házát körülállták a tüntetők. A miniszterelnök azonnal autóba ült, hogy haziuiicnjen, o5^ útközben autóját fogták körül és mintegy tizen rátámadtak, ököllel agyba-főbe verték, de sérül Jso nem
súlyos. A támadást a frontharcosok követték el. Később Spaak tárgyalt a flamand-el lenes két frontharcos szövtítség elnökeivel, akik lemkunh dásál követelték. Spaak kijelentette, hogy nem mond le.
A parlament előtt is nagy tüntetés volt. Spaak csak ugy tudott az épületbe Jutni, hogy a rendőrségi visszaszorította a tömeget. Azülé-í nagy viharral kezdődött. A parla-
mentben olyan ordítozás volt, hogy a szónokok wem tudtak beszélni. Spafak kijelelne He, (hogy a parlaf\' ment magatartása nagyon elkedvct-IcnitL, vagy hagyják dMgoznl \'ósi segítik, vagy lemond. Közben Vlahojt kiü.mimn*>ta képviselő azt egyik miniszterre sértő kijelentést, tett, mire.az felugrott. Valóságos verekedés kezdődött, mire a parlament ülését felfüggesztették. |
Amerika Is Roosewelt ellen fordul, Róma báborns kihívásnak tekinti az elnök kijelentéseit
Az Egyesült Államok népe nem hajlandó üzleti érdekekért háborúba keveredni
Newyork, február 3 A szenátorait egy része nyilt levél, ben követeli, hogy Roosewelt világosítsa fel a népet az amerikai ICulpoU-likát illetőleg, meri a kijelentekből arra következtetnek, hogy a nép tud|« ós beleegyezése ueMkü- háborúba akar. ják sodorni Amerikát.
Róma, február a Az európai sajtó is megdöbbenve vette Roosewelt kijelentéseit. Rema háborús kihívásnak tekinti ós rámutat
arra, hogy a zsidó üzleti szellem szólalt meg a nyilatkozatban. Nagy fd-hátorooáat keltett az a kijelentés is, hogy Amerika határa, a Rajnánál van.
Roosewelt nem telel
Newyqrk, február 3 Roosewelt elnökhöz kérdést intéztek, hajlandó volna c Néniét/és Olasz-
országnak is ugyanolyan feltételek nu-l lelt {fegyvert és repülőgépet számtani, mint Anglia és Franciaországnak. Az elnök a kérdésre nem felelt.
Washington, február 3 Roosevelt azon IdjcleirlJÓse, hogy Amerika szakit semlegességi i>olÍlikájá-val, egész Amerikában nagy felzúdulást kelteit. Roosewelt elnökét mindenütt támadják ezért\'és hangoztatják, hogy ez kizárólag üzleti érdekből történik és nem nézi az, amerikai polgárság érdekeit. Ha Roosewelt szakit a semlegesség, bencniavatkozás és béke hagyományos politikájával, az amerikai nép ellene fordul. t
-11 ¦ !/-!.¦ —ni rn. n jn,_ruT.nL rijnj^-w^fiÉXn. vn_"i\\j\' \\i \' tTi ~"»*^ ¦* ** M — ¦ *<w N " -1 W \' *¦ * ¦ — ¦«
A francia kormány megbízottja elutazott Burgosba
Vich, Delzeras városok és több község a nemzetiek kezébe került
A vörös propaganda Parisból azt a hirt terjeszti, hogy a nemzetiek a meneküld\' spanyol asszonyokat leöldö. sik és meggyalázzák. Bsiffl szemben a valósiig az, hogy a nemzetiek mindent elkövetnek, hogy a menekülteken segítsenek, a menekültek sorában történt gyilkolások a vörösök lelkiismeretét terhelik. Való továbbá a?, amit szintén elhallgatnak, hogy a marxista ggezéPSk luxnsgépkocsikon, rabolt kincsekkel menekülnek Franciaország
!.\'\'.\' Paris, február 3 Berard, a francia kormány meghízottja elutazóit Parisból. A sajtó értesülése szerint Berard Burgosba Mtaz^k, mjort rfrajiea^nTszág felveszi a kapcqnlsápkat a netnzftty kormánnyal. Ezt hivatalos körök nem erősítették meg, de nem is cáfolták. 1
hVjrgos, február 3 A nemaeti csapatok Vich városának Lefoglalásával «ngy előnyökhöz
jutottak. A városban egy repülőgép gyárban 16 repülőgépet \'és"\' 37 repülögépimotort is találtak, valaí-mlnt kezükbe került 3 lőszerraktár is.
Elfoglalták Delzeras varosát ós i másik községet is. A foglyok száma 3300. 1
Az eslramazurai fronton is nagy előnyökhöz jutottak a nemzetek. Va-leneiiit illetve nnnak katonai pontjait több ízben bombázlak tegnap.
MosxIkwsb meg»xOnlett«J a budapeati azovjot-koveftséfjet
Budapest, febmár 3 Moszkva közötte. Budapesttel, liojíy febniár 2-tól megszűnteti a budapesti szovjet kő\\etséget A dlploináciai kapcsolatokat egy másik küláttninbtn szó. kolö szovjet-követ utján akarja Moszkva Magyarországgal fenn tartani, (Moszkvának ez az mtézkwlóse visszhang akar lenni azért, mert Magyaiv ország csatlakozott oz antibolscvlsta egyezményhez.)
Budapest, Tebmár 3 Litvinov külügyi népbiztos közölte kormánya liatározatát, hogy a budapesti követségei bezárja, de ez poro jelenti azt, hogy a diplomáciai; viszonyt is megszakítja, hanem az az óhaj, hogy a kormány egy harmadik állam képviseletét bízzon meg képviseletével,
litvinov azzal indokolja kormánya elhatározását, hogy a magyar kormány idegen befolyás alá került,
illetékes helyen kijelentetlek, hogy Magyarországnak az antibolsovis&i blokkba való belépése nem szovjet-eöencs, hanem a magyar kormány minden befolyásmentes határozata. " polgári rend fenn tartására, . amikor OQiasz-, Németország és Japánhoz csatlakozik az anüboisevisla blokkban.
Volosln emberei megtámadták a cseh hivatalnokokat, akiket cseh katonaság géppuskatűzzel védett
Pozsony, február 3 A szlovák kormány Prága mellett gyüjtőtáborokat helyezett el, ahová a kétes állampolgárságú zsidókat összegyűjti. Eddig 128 ilyen zsidót Őriznek a HIInka-gárdisták.
Ungvár, február 3 Prlhata tábornok visszatérése Huszton és környékén ujabb Idegességet váltott kl. Voioslnéknál ujabb tiltakozási hullámhoz vezetett. Az egész vonalon újból megindultak az erőszakos cselekedetek és excesszusok.
Szolyván Volosln emberei megtámadták a caeh hivatalnokoka!, akiknek védelmére cseh katonaság közbelépett, akik gépfegyverüket használták a támadókra. Számos millcista laktanyát lefegyvereztek a csehek.
BSröndBk raibfeantak fel két londoni pályaudvaron
London, február 3 London kél vasulállomásán ujabb robbanás történt. A podgyászrak-tárban az ott elhelyezett bőröndök közül robbant fel pár, amelyekben pokolgépek voltak. A robbanás mindkét helyen szétvltte az épületet és a környező épületek ablaktábláit Is bezúzta. Egy súlyos sebesültje is van á robbanásnak.
A vizsgálat megindult. A pályaudvarokat szigorú rendőri őrizet alatt tartják.
a
1939, lebniaV 4
Dr. Benlzlk Ferenc a Járásbíróság elnöke
Még csak néhány napja, hogy dr. Paíss Dénes kir. járásbiroságt atttök átadta liivütalál-lte]yelli.\'&éuek, Bentzik\' Ferenc dr. kir. járásbirfenak, am\'ikojl » hivatalos lap hírül adja, hogy a kormányzó uz igazságügy miniszter etóterjesxtes*Sre dr. Bentzik Ferenc n birák és ügyészek részére megállapított 11. fizetési csoixirt jellegével fclruhá* zott nagykanizsai kar. jójásbiról a kir. járásbíróság elnökévé kinevezte. A leg-ieísöbb kormányzói kinevezés az egész városban osztatlan örömöt váltott ki és vasárnap egész délelölt siettek gratulálni az uj járásbirósógi elnöknek.
Dr. Bentzik Ferenc 1885-ben Nagy. kanlzsán születeti, régi tisztd^tremóUó kanizsai putricitts házból, édesatyja Nagykanizsa város neves tisztiügyésze volt. Dr. Bentzik Ferenc mint hadnagy fivéreivel együtt reszt vett a világháborúban, ahol az ellenség előtti bátor és hősi magatartásáért több kitüntetést kapott. Kétszer megsebesüli, majd orosz hadifogságba került. 1!)22 decemberében került mint titkár a nagykanizsai bírósághoz, nhol csakhamar \' kitűnt kvnütásaival,
Dr. Bentzik Ferenc a bírói etnclkc. dettség^ a legalaposabb tudás é> fel-készültség, az igazi magyar ur és magyar biró\' lipusa, akbiek eddigi* tevékenységét és erdemeit Is honorálja, az elnökké való kinevezés. i
Sxombat
6.45 Torna. —. Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 10.15 ifjúsági rádió.
— 10.45 Mii nézzünk meg? — 12.10 llejto Gábor gordonkázik. — 12.45 Uirck. — 12.55 Horvátluié Veörcös Jiüia Chopin-müveket zongorázik. — 13.20 Időjelzés, idöjárásjelcnuSi, — 13.30 Hanglemezek. --- 14.35 Hirek. -— 14.50 A nldió műsorának ismertetése. — 15 Árfolyam liirek. — 16.15 llai-sányi Gizi mesél. — 16.45 Időjelzés, lűrek.
17 Hirek szlovák vés ruszin nyelven.
— 17.10 Mit üzen o rádió. — 17.40 IJtry Anna és Cselényi Józser magyar nótákat énekel, kisóri Sárai lilemér cigányzenekara. ~ 18.35 ,Dr. Ortutay Gyula előadása. —.19,20 A rádió szalonzenekara. — 20 Köz vetítés Zakopanéból az eurójjabajnoki műkorcsolyázó versenyekről. Beszél Plubár István, — 20.40 \'i\'ónciemezek. ~ 21.10 Hirek, időjárás jelenlés. ¦ 22 KŐzve-Ütés a Vitézi bálról a székesfővárosi Vigadóból. Beszél (iecsö Sándorné és Uirjnczky Gyula. — ,23 Magyari Imre ugányzertekaro. — O.Oövlllrek.
budapest h,
17 Missziós üzenet"k* (Farkas Edit).
— 18.05 Mezőgazdasági félóra. — 18.50 Ilókai Miklós bárfázik. - ia.30 Ur. Kereszlury Dezső előadása. — 20 Hirek. — 20.20 A rádió szalonzen ekara.
BltCS. . L-l
12 Szórakoztató zene. — 13.30 1Ü-vánság hangverseny.
18.30 Kádiózenekar. — 20.10 Bécsi farsang. — 22.40 Tánczene. — 24 Köln.
Ideges emberek gyomor- Ls bél panaszai nál reggelizőn előtt egy félpohár természcieu ..Ferenc József" Keserűvíz kissé felmelegítve igen kellemes házlszer, amely a székleteiét elrendezi, az emésztést előmozdítja es az egész anyagcserét jótékonyan befolyásolja. Kérdezze meg orvosát.
Jtolfixtau, kw liptaf
Az iparos-nyugdij
Irta: Samu Lajos nagykanizsai ipartestületi elnök, az 1POK nyugdíjügyi bizottságának tag|a
A magyar közéielet: a népi j>> i tika természetes következmény tíUíp-pen egyre erőteljesebben foglalkoztatja a itfanzeMI és .társadalmi szem-ponlbó1 értéket jelentő kisiparosság nak nyugdíj ügye.
, Szám\'Utlafnszor olvashatunk újságok hasábjain arról, hogy miért nem megy a magyar Ifjúság a gazdasági pólyákra, igy pl. az ipari pólyára is és miért tekinti álmll netovábbjának, ha bármely kfe-fJzetéssel járó Íróasztalhoz is j-jl-hal\'{ , V ! ..
Ezer, jelenségnek lehelnek társadalmi, intellektuális, gazdasági, Okai, azonban a legfőbb oka az, hogy\'az ipari pálya nem nyjjt békés, nyugodt megélhetést és derűs öregkori
Nincs még egy olyan társadalmi osztály, amely annyira elhugyatoi\'.i.n és reménytelenül tekintene egyhoüz szu, verejtékes munkában eltöltőit élet rátán az öregkor elé, mint 2 kézm üvesjparosság.
A köztisztviselők nyugdiját,¦• törvény bizlositja. A szabadfoglalkozásainkról, intellektuális pályán működőkről vagy gondoskodás történt máryivagy Öregségi és rokkantsági biztosítósuk folyamatban v"n. A gaz datársadaiomnak munkaképtelen öregségére a föld bizlosit kenyeret. Csal; a Idsipaiy/stőrsadalom az, \\i melynek kezéből ha kihull a munkaszerszóm, gondtalan öregkor helyett a kétségbeejtő nincstelen aggkor vár, amelyet esetleg protekció révén a >szegényház« lehet csak elviselhetővé.
Ezen társadalmi vés I gazdaság^ egyenlőtlenségre a felelős tényezők kezdenek felfigyelni, amikor mint leguióbb Keszthelyen tartott szék-házszentelési ünnepélyen is kpr. mányzali tényező jelentette ki, hogy kormányunk legközelebb az iparos-uyugdlj kérdését juttatja a megvalósulás stádiumába. Ezt várjuk kormányzatunktól, amely a kisiparossággal szemben is a népi politikát nemcsak hirdet, de a népi politika elve alapján a dbigozö kisiparos-társadalommal Szemben is megértőbb szociális intézkedéseket helyez kilátásba A népi politika a dolgozó kispolgárok szamára uj magyar életet alakit ki, amelyben a munka arra a piedesztálra kerül, amely azt joggal megilleti, amikor majd az embernek társadalmi értékét és súlyát nem a szü»etés, a rang, az arany, a vagyon adja meg, hanem ("nnak a munkának az ériéke, amelyet a társadalom és a hasi javára végez És ekkor, de csakis ekkor valósul majd meg a rég? mondás, hogy > a munka nemesit« Ekkor majd nem frázis és hyp->k rizJs, z*m csillapitószer, vagy szép-ségflastrom, avagy kegyes vlgaszfj-Iás les;, ez.a régi mondás a munkából élők felé, hanem szfnigazsd-
goii felépülő élö gyakorlati valósa? \\ Ebbe * népi pfjÜtikőba pomípá-san kell. hogy be le illesztessék az iparosság öregségi és rokkantsági nyugdíj ügye, hrtt/ az, aki két keze munkájával teremt és alkot, tényleg >nemes« életet ís élhessen ifja és öreg korában egyaránt.
Az iparosság nyugdíjügyének meg oldása csak addig nehéz és elérhe-ictleu, amig Öszbatén és becsületesen nem akarjak megoldani. Ha (mindig csak a nehézségekre gnn-doiiunk, avagy (egyenesen csak ezekéi keressük, agy az soha nem valósul meg. Ne féltsék mindig a kisiparosokat akkor, ha saját sorsáról és szívügyéről van szó ! Ha rálehe-lett kényszeríteni azt a szerenc-sét-len kisiparost arra, hogy segédje és tanonca .utón betegségi, öregségi és rokkantsági járulékokat fizcss--n, akkor rá kell kényszerileni tudni arra is, hogy a kisiparos öregsége, rokkantsága esetéte saját magáról ís gondoskodjon.
Ez a gondoskodás az ipartestületektől előadott különféle tervek \' ói javaslatok\'-után nem ís olyan msg-oidhatatlan, mint ahogy clgondoijáli Rzok, akik kényelemszeneteíbői a kérdések megoldása elöl legszive-sebben csak kitérni tudnak.
Irányelvként le kell szögeznünk a következőket: előszűr, hogy az ipa. rosság nyiugdljbiztdsitáaa c^k kö.:-lezőaUipon oldhaló meg. Másodszor, hogy az lpurosnyugdij admi-iiisztrálása nz ipartestületeken ke-reszttll boiiyoütható le kőltüégkimé, fmélés szempontjából. Harmadszoii, az Ípai\\>sság egymagában és saját erejéből a jelenlegi eutyfos gazda-gí viszonyok közepette nyjgdijkér-désél megoldani nem tudja.
Nem lehet célom, hogy én Is negatív Irányban foglalkozzam a kérdéssel, mégis csak általános elvként meg akarom állapítani, hogy az ip;i-nósnyugdij ügyét nem teheti megoldhatatlanná az oz ellenvetés, >hál fari történjék azokkal, akik nem tudnak, vagy nem akarnak fizetni ?« Azokkal szemben, akik >nem akar* nük< fizetni iparos nyugdíjjárulékokat, meg fogják találni a szükséges n\'pretiszáílákat, pl. csak az lehel; iparos, aki a nyugdíjbitézctbe fel van véve és tagdíjfizetési köielvzclt ségének eleget tesz; vagy pl. ai|, aki kél évig nem fizet járulékokat, az az össziís befizetett alapdíjait és járulékait elveszti, stb stb.
Nem tehet komoly nehézsége a nyugdíj megoldásának azok tábora sem, akik >nem tudnak, majd fizetni. Éppen -ugy, mint ahogy a különféle biztosítós! szakmák sem borullak fel, ha voltak olyanok, akii; nepn f izeit te k. Vagy kérdem én : mindenki trjdja talán fizetni a kalmáréi Hetekét, vagy a kereseti adójói ? Ugyebár, hogy nem ? És lém a kereseti adóban fizetett ka-
érlcescett
Vfabb
lOOO-féle
Teutsch drogéria
25 filléres ossziúlyőra.
marni illetékek mégis csak lehetővé (eszik fennakadás nélkül a kamarai tisztviselők fizetését, avagy maga a kereseti adó « város háztartásának rllátésót.
Eleve is tényként állnpitható meg, hogy az iparosság nyugdíjfizetési iuilelezetteégénck ~ Önönmagát és családját becsülni radó és akaró iparos — kész örömmel tesz eleget még annak az érán is, ha kevesebb kenyér jut egyelőre számára, mert végre léíiz a sokféle közterhekből egy olyan teher ís, amely egyenesen sajál javát szolgálja, sflt az ö öregkorában megél he Lését biztosítja ! ¦
Nc keressük mi tehát csak a nry hézségeket, inkább keressük azpav, pénzforrásokai, amelyek a tervezeit iparos nyugdíj alap .létesítése és dotálása céljából a saját nyugdíjjárulékaink fizetésén kivül szükségesek), Ifc\'gy P- nemes célt megvalósíthat, suk. , \' ! , \' .
Hogy az itt felsoroltak közül melyek jöhetnek számütasba, azt éri demben csak akkor dönlhetjük el, ha az evégből eleugedheletleaül szükséges és a közel jövőben össze-gyüjiendő statisztikai adatok rendelkezésünkre állanak.
Ilyen pénzforrások lehemek majd a következők. Nyugdíjalap létesítést szolgálnák : !
1. Az Orezágos \'l\'ársadalombizlo-fítíó Intézetnél u klsipaníssnaik tanonc és segédidejükben íxífizclett Öregség; és rokkantsági jái\'jlékaf, amelyeknek összege az intézet becslése szerint évi 3,000.000 pengőre lehető. Ezen tekintélyes ősszeg .nem vt^zhefdk el azon kisipari segéli (munkát, számára, aki önállósiija magát. Szükséges tehát a kisipari tanoncok és segédek öregségi és rokkantsági járulékainak \'jkülönóüó kezelése a nyugdíjalap tfítesitésé-hez. ¦ . . I ! , !
2. Tanoncszerződések kö\'.ésénéii 3. segédvizsga letételekor, illetőleg a segédlevél kíáUilásakor és 1. a meslervlzsga sikeres tétételekor és egy-^g;/ összeg befizetése a statlsi. tika adatainak megfeléö összegben. Ezen alapdijak befizetésével elérhető volna az a cél is, hogy az önállósulás ne legyen gyerekjáték bárki számóra és, h^gy akkor .eszi ki eég tábláját, amikor akarju.
5. A városnak fizetendő és az ipariskola fenntartását szolgáló ipardíjak is az iparos nyugdíjalap növeléseié fordjitaiidók- Az Ipariskolák, fenntartását vállalja a város/fiz a\'" lommal egyetemben, Úgyszintén aa ilpasos nyugdijalap növelését szol--góint a különféle iparkihógási díjaid is. >
6. Önóllósitáskor a tetszése szerint kiváiaszlotl kategóriában fizetendő járulékok egy évi összege volna egy, szerre lefizetendő. Mi
Ezen hatféle alapdíj lefizetései eredményesen szolgálná azt a célt is, hogy az Iparosnak az Iparosnyugdijalapban beözetett tekintélyes tőkéje a kisiparost arra buzdítaná, hogy a nyugdijjárulékok fizetési kötelezettségének pontosan tegyen eleget, nehogy az eddig befizetett tökéjét elveszítse.
EzeiP •iflapcSjak után keltene fizetői azon nyugdíjjárulékokat, amelyek <a nyugdijalap növelését szolgáinak. Ez a rendes évi járulék elgondolásom szerint csakis kétféla|-képen történhetik; \\. ¦"
7. Megállapítandó volna három kategória, amelyekből a kisipaírpm szabadon választhat anyagi hélyze-f tének és üzleti jövedcmiezöségének\' megfelelö-eg. A legalacsonyabb kategóriában havi 3—1 pengő volna
198S. február 4
Városi Mozgó. Budapesttel egyidöben! Péntek, szombat, vasárnap
1 Pusztai királykisasszony ?
ff Romantikus zenés magyar vígjáték egy hortobágyi kis tanítónőről, akiért eljött a mesebeli főherceg. |
# Szereptök: Szörényi Éva, Csortos, Szabó. Hajmássy. Bilicsy, Zala Karola, Dajbukát Ilona. •
# Kísérő műsor I Előadások köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Rendé* helyárak I *
gxettudö- A "kategóriák járj tékáinak nagyságái akkor leijeibe majd megállapítani, ha n szükséges rta. tisztikai fliíatok rendel kezesre állanak.
8. Vagy megoldandó volna az általános kereseti adóval kapcsolatosan. H\'i a kereseti adóíven különféle célra fizet a kisiparos adót, pl. útadó, rokkantellátás! adó, nyilvános
t bclegápoiásl ndó, kamarai illeték, vármegyei pótadó, stb., miért ne lehetne egy ívjbrlkóval több ? Ez a rjbrika pedig ienno az iparosnyug-di]! Ezt legalább egyenesen és közvetlenül az iparos öitinagánnk fizetné és saját jövőjének biztosítását szolgálná Szerény véleményem szerint ez az adómorált is emelné, mert lenne a kisiparos számóra Is cgytílyan rubrika az áltnlánís ke-rvseti adójában, amely egyenesen Ls közvetlenül\'az ő hasznára, az ő Javára lenne fordítandó. Az Iparos* nyugdíjnak ezen utolsó formában történő megoldása lenne a legegyszerűbb, a leghatékonyabb és egy. ben a legcélszarübb is, Nem ls kűri-lene bizonytalan rjfon haladrija,mert per analógiám a kamarai illetékek módjára volna a kérdés megol-daudó. f
9. Szükséges, hogy az állam is részesítse ieg«!ybei. a -jiyjgdíj alapul, meri ha a hatalmas tőkével rendelkező gyáripari szubvencionálják,. Vagy más foglalkozási ágakf nesszé ne pedig különféle elmeken segé-Iy<ket nyújtanak, ugy az egyenlő elbánás elve alapján ls jogos, hogy a kisipar legalább ebben a fővonniko-zásban részesüljön lámogafásba".
Több változatot is tudunk, pl. az anyagbeszerzés- alkalmával a fézls-ndóval kapcsolatosan, vagy számlók összegéből bélyegben történő jóváírással (visszaléritée) stb. Mindezek komplikállak é\'i wm Sok eredmény-nyel kecsegíelők. Csak egy ellenvetést teszek ezeknél: mi történik majd az olyan iparágakkal, amelyek aél több a munka, mint a nyersanyag, pi. a fodrász, férfi vagy női. szabó iparban, stb,
Hogy a sok., megoldandó , ipari probléma közül legalább egyei sl-terre vihessünk, a jövő Számára fontos, hogy ne forgácsoljuk szét erőinket és egyszerre csak néhány kérdést szorgalmazzunk. Most ez legyen szamunkra a legfontosabb ! Az ország kisiparossága az összefogásban rejlő hatalmas ei-ejét ezcíi cél elérésére fordítsa.
Az iparosság nyugdíjügyének meg oldásához kérjük az ország társadalmának a támogatását, mert csak okkor (esz uj magyar élet, fia az. l»Mo>i foglalkozási ágra kiterjed é« minden társadalmi o3ztóIy -számára a szociális igazságokat cgy-J formán biztosítja.
Az uj idők uj szellemének meg. felelően kell lelket önteni a 103 éves Polgári Egyletbe
Uj tisztikart választott a nagykanizsai Polgári Egylet
A 103 .eves nagykanizsai Polgári í-gykl tegnap tartotta évi rendes közgyűléséi a tagok élénk érdeklődése mellett. A Magyar Ilif-ckcgy után dr. Krátky István polgármester, |a Polgári Egylet elnÁktJ mondott megnyitó beszédet, amely eseménynek, iránymutatónak számot a Polgári Egylet jövőjét illetőleg. Rá-nntatott a Polgári Egylet egy év előtti és ma Is mutatkozó válsága-ra, az anyagi és klub-élet visszafejf-lődésérc. A 103 éves Polgárt\'Egylet fönnmaradása, mondta a polgármester, közérdekű kérdés,
a polgári társadalom beósŰlGt-bell dolga,
mert az Egylet és a magasabb értelemben vett polgári gondolat örök élelü kell legyen. Amíg lesznek államok, addig lesznek nemzetek, addig lesz polgár is és a potgárnak mindig lesz szüksége tár&dalm] egyesülésekre, a polgári gondolái otthonaira. A Polgári Egyletnek valóban a polgárok egyletének, a polgári összefogás hajlékának, a ver zétésre hivatott polgári egyéneket magóban egyesitő mekg otthonnak kell lennie... A Polgári Egylel életéből azonban i
hiányzik a lélek.
A személyi okokon tjl ps/chikai okai Ls vannak ennek, mert a közép osztály a mai zűrzavaros Időkben, cgy "agy társadalmi átalakulás kü-(¦.zőbtín szárnyaszegetten, pBaseAv visszavonj llsógban, vagy nemtörflrf doaiiségben, ölhetett kezekkel nézi az eseményeket, amelyek pedigsür-gős cselekvésre késztetnek
a polgári gondolatnak a mai idők szelleméhez vsló hozzá-szimitása
tekintetében, másfelől a Polgári Egy lelnek is korszerű átformálása érdekében A polgár alnkját szeretik ma világnézeti alapon szembeáüj. tani a »iiemzct testvér* fogaimóval olyan érh!lemb;n, hogy a polgár a szó régi értelmezése szerint" a liberális polgári demokráciának iít felejtett maradványa. Ezzel szctr.M hon az örök polgári gmdo\'at he-lyes értelmezése szerint a Polgári Egyletben helyet fogla\'ó polgár fogalmot a politikán fetü\'óllva, adol
jpjozó mfagyar társadalom vezető tagjai, rétegei kell, hogy kitötlsék, azok, akik kulturális, társadalmi ói\' gazdasági téren a város életében vezetésre hivatottak. A Polgári Egyletnek ma az az érdeke, hogy mennél szélesebb legyen ez a réleg, ínért a Pblgórí Egyletnek érdJekV képvlseieli csoportok felett kell állnia é,s benne foglalkozásra való tekintet nélkül kell egyesülniük u város különböző foglalkozási ágakban és hivatásokban dolgozó vezető rétegeinek.
A korotokat tehát tágítani kell, a sorompókat feljebb emelni
és olyan szellemet uralkodóvá tenni, amely a munka értékelését, n nemzet érdekében a köz javéra végzelt munkát teszi az Egylet falain belül ts Irányadóvá... Lélekben, magatartásban egyszerűségre kell törekednünk és magunkhoz kell emelni azokat az osztályokat Is, a (melyeknek eddig felette éreztük magunkat. •
A továbbiakban gyakorlati útmutatásokat adott a polgármester az
elmondottak szellemében és a Polgári Egylet belső életének vezetése dolgában. \\ [ \' I \\ I
— Ébredjen a vezető polgári ré* teg öntudatra, fejezte he az elnöki megnyitó, álljon mellénk, hogy a Polgári Egyletet azzá tehessük, a minek lennie és maradnia kell: — a polgári egység, a polgári kézfogás, a nemzeti szellemű vezető polgárság megingathatatlan taitó oszlopává, erős várává, amely elődeinktől ránk hagyott drága örökségként maradt reánk, amelyet ugyanolyan sérlttfcíttcgben \' • akarunk mi ts utódainknak hagyni.
A lelkes helyesléssel fogadott elnöki megnyitó utón dr. Kovóos László titkár terjesztette be évi jelentését, kimelyböl megtudtuk, hogy] a lavaly elhatározott társalgó berendezésére nem került sor, mert nom volt rá szükség. A tervbevett heti összejövetelek ls elmaradtak érdeklődés rflányában. Kilépett n tag, belépett 38.
Pusofszky Béla az 1928 évi zárszómadóst és az 1939 évi költségelőirányzatot ismertette. 10.606 P a költségvetés. A felemelt házbérrel, fűtéssel vltögttóssal 2000 pengőbe kerül csak a helyiség, 656 pce. gőbe a lapok előfizetése. Tagdíj bevétel 2800 pengő, kártyából 600 P. A közgyűlés a pénztárosnak Iclki-ísmftretes munkájáért {(köszönetet szavazott. f 1
Az uj tisztikar
Következett a tisztújítás. Sok tisztségben történt változás. Azered-ményl Németh Mihály, a szavazat-szedő küldöttség elnöke a következőkben hirdette ki : -
Elnök : dr. Krátky István. Alelnökök : Kelemen Ferenc- és dr. Ma-lek László. Titkár : dr. Szűcs László Háznagy: dr. S«b]án Gyük. Pénztáraik : Pusofszky Béla. Ellenőr : Poloi József. Ügyész\': dr. Tamás János. Gondnok: dr. ThoKvayZsigmond. Kőnyvtérnok : Puskás Rezső. Scgédkónyvtárnok : Járai István.
VólasztiiiÓJiy: Arató Kajfüly\', Babochay György, Balog Dczsó\\ Bariba István kegyesr. házfőnők, dr. Benlzfk Ferenc, dr.\' Caoboly Gyula, Dobrovils Milán, Fater Mihály, dr. Fábián Zsidinond, FUó Ferenc, dr. Fodor Aladár, dr. Hajrfj Gyula, dr. Halphen Jenő,\' Horváth István, dr. Hegyi Lajos, Kalmár Zoltán, Krátky György, Keömlves Ferenc, Id. Knortzer György, dr. Korács László, dr. KÖnlg József, Krenner ZJoltón, dr. Lontay Alán,-Lövvenstein Eroil, Maschler István\',
A A „János vitéz" előadásaira a jegyeket r§ 1 a Városi Mozgó pénztára V
|már mojst árusiifafib
Mclzger István, Miklós János, dr. Mutschenbacher Edvin, Nagy Tivadar, Németh Mihály, dr. Novai Imre, Ortutoy tjyula, dr. örley György, ötvös Emil, Pákozdl Koroly, dr. Plihál Viktor, Relsch Béla, dr. Saller István, dr. Schlelffer Imre, dr. Szabady Lőrinc, Te-jlsch Grjsjctáv, Unger-UHmann Eleki Vei-lók János, Vécsey Barnabás, Zsigmond József. Póttagok : Vegeié Károly, Kenedi Imre, dr. Vtt Ferenc.
Számvizsgálók : Balogh József, dr. Mohos József, dr. Makó Gábor, vitéz Nádas József, Szabó József.
A megválasztottak nevében Kelemen Ferenc bankigazgató mondott köszönetet a bizalomért. Rámutatott arra, hogy a Polgári Egylet életeiének stagnálása terén a közeli évxk b.\'n javulás nem várható. Az okok az Egyleten klvüUek, de az aj vez-töség mindent elkövet, hogy a nagy multu intézmény minden körülmények közt életben maradjon. Erkölcsi "kötelesség átmenteni a1 polgári JgbndoLat szellemét a jövőre, hogy az továbbra is betólthefise a poXJ górj ósszefogós érdekében értékes) misszójót. Érzékeny emberek vissza \' vonulhatnak a magánélet csigaházó-ba, de éppen meri ez sorvasztja a társadalmi összefogást, pusztítja a polgári szolidaritás gondolatát, a vezetőknek fokozottan kötelességük! összefogni a megmaradó maroknyi csapatot. A továbbiakban "Kelemen alelnök u Polgári Egylet elnökét, dr. KrUlky István polgármestert kö-
*
tjtjáj KÖZLÖNY
1936 február 4,
Fölényesen győzött báró Vay László a bibarnagybajouii kerületben
A hlvaUlos jelölt 5900 szavazatával szemben a nyilasok jelöltje csak 1700 szavazatot tudott szerezni
Isiilílftlaiiyat
a legmagasabb áron veszek.
Bárány István
Horthy N.-lt S. ík.»oi0.r.
szöniötle R 25 eves közszolgától ji-Ubm és kormányfőU»nácsosl kinevezése alkalmából, hosszantartó, lelkes ünneplés közben, amire dr. Krátky válaszolt, hangsúlyozva, hogy kiiüntelésénck legfőbb értékét a polgári Jinnka megbecsülésében látja.
Esle 60 terítékes lársasvacsora volt a Polgári Egylet helyiségében, ahol a város társadnbnl és hivatalos életének tegelsöl Is megjelentek. Felszólalás a banketten nem hangzott el. I
Plakát-hirdetők
figyelmébe I
A Magyar Hirdető Iroda Rí. nagykanizsai kirendeltsége ezrjton közit a t hirdetőfelckUcl, egycsülefckkal, hogy Nagykanizsa in, várna polgármester* 20.338/1938. sz. alatti át-tnatábau megállapította, hogy a város hirdetési szabályrendeletének 4. §. d) alpontjának \'jtolaó raondotá-bnn foglalt az n kitétel, hogy »atiolt kirakatokban közszemlére kitett mindenféle hirdetések* csak annak a boltnak vagy üzletrjlnjdonosnak a saját üzleti viszonyaira vagy tárgyaira vonatkozhatnak, amelyben kt tétettek. Minden más reklám, hirdetés diját amely nem a kfrakat-frjlajdonos saját üzletére vonalkozjk, a Nagykanizsa in- varossal kötött Szerződésben megállapított - díjszabás szerint, a kirakatba való kitétel előtt, a Magyar Hirdető Iroda Rt Nagykanizsai Kirendeltségénél \'pő ut 5. inog kell fizetni. (:)
Nehéz Idegenben magyarnak lenni
Irta: P. Hajul Hai
•A magyar történelem egy ezredéves tapasztalata szomorú példákkal tárja elénk azt a keserves sorsot, melyet a Kárpátok medencéjében elhelyezkedett magyar nemzetnek kebelt elvi-selide. Cjnipa balsors, kevés dicsőség és fény az osztályrésze. Azért strju a költő: Italsors akit régen lép, hozz reá vig esztendőt! Örömteljes najK)kat kór már ezután az Istentől a sokat szenvedett magyar népnek.
De kétszeresen "ehóz inngyurnak tenni idegenben..,
A múlt év novemberélKMi az isteni Gondviselés adományából visszakerült hozzánk egy millió felvidéki magyar testvérünk. Husz esztendeig nyögtek cseh rabszolgaságban. Ok a legulelé-kesébbek annak elmondására, hogy mily nehéz magyar sziwcl és vérrel Idegen járom atalt eUni. Vértanút vol. tak Ők magyarságuknak.
Trianon óta súlyos kereszt neheze-zedett a mugyar nemzetre, Magyar véreink milliói 11162 mást ts elszakítva élnek tótunk és várják a napot, amikor Isméi magyar lesz felettük az cg.
Nem nehéz elWpxelni az ő honftul biVnatukat. Velük érez minden magy;ir ember, de különösen azok, nkikn.\'k — velem együtt az elszakított ré-széken ringatták Itftesöjüket.
Sohasem hittem volna, hogy a ma. gyár szivekben oly erős hazafias érzés
Biharnagybajom ha n tegnap válasz-tott a nép, s nemcsak a. kerül .-t mandátumának sorsát döntötte! cl, dc választ is adotl arra a féktelen nyilas-uszításra, ami » nagybajomI kerület-ben folyt és liilct telt hurélv ]»IUt-kája mellett.
Választáson még alig fejtetlek ki nagyobb propagandát, mint Biharnagy-bujolnban a nyilasok. A zöldlnges agitátorok százai lepték cl a kerületet és minden elképzelhető módon Igyekeztek a bihari magyarokat .megdolgozni.\' Hiába osztották ki Ingyen a zöldingek ezreit, a nagybajomiak el-
a
Az Imrédy-kormány ellenzékének gyömrői bukása, majd pár nap multán a kormány jelöltjének még mégsem mis Hőbb biharnagybajoml győzelme meggyőzte az egész országol, hogy a nagy hangon hirdetett „mindent elsöprő" ellenzéki szervezkedés a hang-hatásoknál sokkal többre nem Igen vitte. Ennek láttán az egész országban friss lendülettel Indult meg a tömeges és nyílt színvallás Imrédy Béla Magyar Élet Mozgalma mellett, amely tulajdonképpeni győztese ennek az ellenzéki oldalról teherpróbának Indított s ilyenként Is „megdolgozott* két Időközi választásnak. Igazuk van: — teherprőba voltl Próba, amely hangok és színpadi görögtüzek helyett, tényekkel igazolta Imrédy miniszterelnök politikáját.
A két fényes választási győzelem Nagykanizsán sem tévesztette el a hatását. Itt Is erőteljes lendülettel indult meg a Magyar Élet Mozgalom
lakozik, mint mikor a románok elfoglalták szülőfalumat. Olyan cinberek, akik eddig hazaszeretetüknek semmi külső jelét f-em adták, akkor keservcsen siratták hazájukat, Ügy Járlak-kcllek, mintha a legmélyebb gyász üuié meg a lelküket.
Akkor tudták meg, hogy ml a haza! Szentföld, amelyen születtünk, almi csak magyarnak képzeltünk iniu-dcnl ós lehelctkmiiek tartottuk azt, hogy másként Is lehessen drága szülő-Tóh lünkön.
Mennyi felejthetetlen emléke a boldog gyermek kornak fűződik a kis fa. lumhoz a rckcL> Körös eredeténél!
A kéklő hegyek és ltavasok koszo-ruju, kristálytiszta hegyi patakok csőr-gedezése, ezüst pikkelyes pisztrángok UKrándozása, felhőkbe burkolt hegycsúcsok, beláthatatlan erdők, metyVk-ben vidám gyermeksereg síCdcgeltc a hóvirágot, gyöngy virágot kis templomunk márvány oltárára, Jőglüdcgvizü források, merj\' körül játszadoztunk, esténként a havasokról lehangzó szórnom funityaszó, kigyulladó pásztor, tfliek százai mintha most is szcmem elött cikkáznáuak. Mintha most is sokszor fülembe csengene u völgyien fekvő kis templomunk harangjának a hangja, amint imára szól t fel (hegyet és völgyet. Millió emlék huz minket oda, Emellett néhai jóságos tanítónk izzó hazaszeretetet ese|ycgletclt a lelkünkbe.
1> jött a szomorú Idr, melfv a láj-italom lőreként hasított a szivünkbe. Idegen nép birtoka lefl az ezer íves magyar föld. Nem vo]l, uki vúdel-
fogadlák és zöld ingben mentek szavazni — a NEP jelöltjére, báró Vay Lászlóra, Ez tagadhatatlanul **z Imréd! kormány győzelme. A bihari magyar nép u jobl)Oldali rcfonn-->oIitika melleit szavazott, inert a tegnapi választáson a kormánypárt 5ö00 sza. vazatával szemben a nyilasok jelöltje, Csuka Lajos csak 1700 szavazatot ka-pott. A kisgazdapárt jelöltje csak K(HJ szavazatot szerzett, Így beró Vay László abszolút többséggel lett a kerület képviselője és ma már át is vészi mandátumát.
szervezkedése. Az egyesületek, testületek, intézmények sorra készülődnek a bekapcsolódásra, a magánosok jelentkezése Is megindult erős Iramban. A szervezőbizottság minden hétköznap d- u. 4—6 óra közt áll a közönség rendelkezésére az iparos székház földszinti tanácstermében.
— BatorkUlliU*amk*t tekintse meg minden vétel kényszer uAlklll. Kopsteln t>U!iii\'Aii,liAj.
A mai Izgalmas élet küzdelmeiben kifáradt egyének, atlk csaknem kivétel nílküi mar idültté vált székrekedésben és ennek kOvt.t-keztében mindenféle emésztési ne hézségekben Szenvednek, Igyanak reggelenként éhgyomorra egy-egy kis pohár terrr.éazeies „Ferenc József keserüv^ei, mert ez az ideális hashajtó Összes jellemző lulfljdonsag.it egyeslM magában. — Kérdezze meg orvosát.
mezzé. Csak a hős váradi klskadél >k merészeltek kivonulni a román túlerő* vei szemben. Olt estek el ök is kis falunk határálwin. Szétmarcangolt test-ré-s/clket kutyák cipelték le a hegyek, riíl. Titkon eltemették a fahilian és nefelejcset ültetlek kerti sírjuk relé. Kezdődött a magyar Kálvária busz esztendeje, összefogdosott magyar testvéreinket meglHitozták, talpukra vertek, kifosztották, mindenükből ki-vetkőztették.
Mikor először kerültem haza ds ei-Ixsszélték nekem a történteket, ugy éreztem, mintha az njmisém helyeit hakd tt torba kerüllcm vobia. OH, nhol lángoló magyar érzésünk iskolája volt, azt kellelt liallanom a román dd-vatalhan: Heszéijcn románul, itt Bo-
mániában van. A következő évben Szent István király ünnepén 40 km.-nyire hurcoltak az oláh szuronyok. Ezt dicsövébe nmek tartottam, dc nem fájt annyira, mint az előbbi kijelentés.
Ezek után könnyen megérthetjük, mily örömöt jelenteti « Felvidék visz. szaesatolt népének a felszabadulás, A rabságban levő magyarság sorsa mindenütt egyforma. Nehéz és küzdelmes a magyar élei különösen az elszakított magvai* résuckeii, de egyáltalán azt kell móndanonr magyarnak lenni idegenben akárhol is nagyon keserves sors. Nem hiába zengi a költő:
¦ A nagy világon e kívül, nincsen számodra helyi Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élucd 0"- meglialnod kell!
Testvérkezet keresek
Most aztán merre ?
azt mondd meg, testvér/
Van-e még valahol
egy falat kenyér,
amit nem irigyel
senkitől senki, /
amit nem öntözött vér, /¦\'
nem sózott átok? \'
Van-e még valahol
egy talpalatnyi föld,
ahol ha megállok,
nem válik parázzsá,
nem omlik szerteszét ?
Van-e még egy darab ég,
rajt míatyánknyl réa,
amelyen át Isten kezét
megragadhatom erősen?
Azt mondd meg, testvér,
hova, merre menjek?
északnak forduljak-e
vagy napkeletnek,
hogy megtaláljam, amit keresek:
a kezedet, testvér... \\
a kezedet...
— (A bíróság koréból)
A kormányzó a pécsi törvényszékre áthelyezett drv Pniss Dénesnek a tör. vényszéki tamlescUiöki clníet adományozta, — dr,. Illés Antal zalaegerszegi kir. törvényszéki bírót a sümegi kir. járásbíróság chiökóvé, — dr. Ladányi (Laubliaimci-) Oszkár budapesti tör. vényszéki titkárt a budapesti törvényszékhez biróvá, — dr. Koncz Jenő szekszárdi törvényszéki bírót, néhai Koncz Kálmán nagykanizsai postafő-íctügyclö fiát, a szekszárdi járásbíróság elnökévé nevezték ki.
— (KOrorvosI kinevezések)
iA belügj\'ininiszter dr. ZierniaUn pá] orvos, soproni lakost Szcpetiiekre, dr. Somorjal Lajos orvos, hallót! lakost pedig Zokszentbalázsr-a körorvosokká kinevezte. v
Külföldön vagy őrzi valaki magyarságát ós akkor számtalanszor szenrbo Událja magát &z idegen világ neki nem tetsző dolgaival, vagy leküzdi magyarságát és akkor szlntelcnnó válik az élete, A magyar szivet átváltoztatni, Idegen érzést rákényszeríteni lehetetlen.
fíletem legérdekesebb óvelnek tekintem azt a három esztendőt, melyet különös szerencsém folytán Amerikában az Egyesült Államok területen legnagyobbrészt, azután Kanadában, kisebb mértékben Egyptomban és a Szentföldön töltöttem. Megfordultam Cyprus szigetén, Görögországban ós kellemes három hót emlékeit Őrzőin olaszhoni vándorlásaiból ls.
Külföldi tartózkodásom legnagyobb részét az Egyesült Allaniok területén töltöttem, ahol egy évig misszionárius és két évig a missziós munka mellett plébános is voltam magyar véreink közölt. »\\ikalmam volt leliót a NCyvyork-tól Ctúkágóig terjedő részen elszórtan telclej>cdctl kivándorolt magyarjaink életét megfigyelni. Hozzávetve saját tapasztala Iáimat meg kellett állapítanom, hogy a külföldre kivándorolt magyarnak seholsem fényes a hely-zete, Nagyon sokan megbánták azt, hogy hallgatva az ügynökök szavára kimentek ós utána annyi pénzük sem volt, amivel visszatérhettek volna fatornyos hazájukba.
Próbálom vázolni azt, hogy milyen érzés lötli el az embert a kivándorlás kezdetétől fogva.
Sohasem felejti el az ember a búcsúzás pUlanaUiL Még a u él iám
Nagy lendülettel folyik Magyar Élet Mozgalom nagykanizsai szervezkedése
1Ö30. február t.
Holnap: Katolikus Est
Nem kell
mar premagouda a szombati KathoUküa Estnek, a jégyctWetei* » készülődés, "«z érdeklődés, a kalhoUkus fiss:-cfogás és a művészi műsor a sikert előre biztosította.
Most már
csak néhány \\u<büvalót közlünk még az estre készülődök számára.
Jegyek
még Szauo Antai, Kinti íulc. tében és szombaton este a pénztárnál kaphatók.
Pontosan
megkezdik a műsort íl órakor és műsor alatt nz ajtók zárva lesznok.
A bOtté
számára SSánt adományokat szíves ke Tjének a felajánlók szombaton délután 5 órától felkütdeni az iparos-székház nagy termébe, (:)
- (A lt papság figyelmébe 1)
Az Actío CathoUca országos vezetősége február fl-án délelőtt 10 órakor a nagykanizsai plébánia fehér termében aj egyházmegye. i>ai>sága részére érte-kczletet tart, amelyre a környék pap. ságit ezutin szeretettel meghivja, (:)
- (A polgári leányiskolából)
Nyugtattuk annak idején 0 nagy ka. nizsal polgári leányiskola hazafias áldozatkészségét, amikor a Felvidékre nemzeti zászlókat, gyűjtöttünk, A minden magyar morajomban elöljáró polgári leányiskola növendéket most Polónyi György igazgató felhívására jlőbö mint 150 magyar tankönyvet gyűjtöttek össze, hogy elküldjék a kassai polgárj leány is kólának, küldtek azonkívül egy szép, címeres magyar zászlói is valamely magyar leányiskola Márnára,
- <Gazdász-bál)
Fegrulr- H-én rendezi a keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia ifjúsága hagyományos Gazdász-báiját, mely az eddigieknél is nagyobb szabásimak Ígérkezik. Meghívó igénylések levelező-tápon .Vigalmi elnök Keszthely, GOzd. Akadémia, ciinre küldendők.
ZALAI KpataONV
- (A nyomdászok)
ez övi csniádi összejövetelüket február (.ön, szombaton esti fél 9 ómkor a Mnrkrtfétc vendéglőben tartják. I*. merteiket és jóbarátaikat szívesén látják.
(A Kemény János asztaltársaság)
rendes havi Összejövő telő t a Marké-féle vendéglőben 1939 évi február hó 4-én d. u. 7 órakor tartja.
- (Megsemmisített mandátum)
Jelentettük, hogy Ti" zalaegerszegi képviselőtestületi választások körül baj volt, mert az ötödik kerulclben a nyilasok jelöltje, ifj. Eitner Sándor is bekerült, holott Egerszegen nem is választható. Az igozolóváMsztmány most foglalkozott az üggyel *és a fenti indokká! mcgsemmöltette írj. Eitner mandátumát és helyére vitéz Palonuy Gábort, a legtöbb szavaz-Vof tapott póttagot Idvták be.
- (Építkezések Letenyén)
Régi terve Letenyének az Egészség, ház felépítése. A minisztérium iiiohI engedélyezte az építkezést, amely a tavasszal meg is kezdődik. Ugyancsak állandó óvodát ís Kap LeícViyc, mint tudósítónk jelenti. Az egészségleien kn. lak helyettesítésére pedig kit artézi knt fúrását verték tervbe.
A Keresztény Tisztviselőnők Magyar Eslje
minden eddiginél vjv^imabb, élvezetesebb estlc l;sz február 0-án, hétfőn este 9 órai kezdettel a Városi iSzinház-ban, 30 íillértö- \'150 fillérig terjedő hcJépöcii jakkal. A műsor csupa magyar szám lesz, szép ói hangulatos számok, melyeknek szereplői Berlin Gizi, Barbarits I*Jos, Némctluió Dénes Ilus, llarsányl Etus, Krátky Evelin, Bogenrieder Micus, Engcileitor l{e?sö, Németh Jenő, Kőhalmi Ferenc, Horváth Lajos, Gödi Lajos, Ozorai Károly, Pongrácz József, Gerencsér Pál Haj-rhási József, Orbán János, Horváth János, a honvéd-zenekar Hering karmester vezetésével és debreceni Kiss Jóska cigányzenekara. Utána tánc a Kis Royalban. (:)
évre elbuesnzónak is össVcszónd szive, amikor elköszön V míütól. Ki tudja, mi lesz vele ott a vUág^jnásik felén? Hát mó/ mily nehéz megválni annak, ofki uj hazát keres magiinak és csak a gyenge remény élteti, hátha hamarosan meggazdagszik és dúsgazdagon visszatérhet muskátlis ablakos hazájába, ahová hozznnöit « telko. Mert szivet cseréljen az, aki liazát cserél L. \' -
Visz a vonat a tengerpartra, mintha gyászmuzsika zúgna a fülében. Állandóan felújul emlékezetében a sírva búcsúzó házinép, az elhagyott otthon.
Régen kivándorolt\' magyar család házában láttam egy érdekes festményt. Valószínűleg az öregek elbeszélése alap ján készítette azt a család már Amerika IskoLáiban ejangoiosodott ifjú hígja.
Furcsa és komikus látvány tárul elénk a képen. Ma már mosolyognak rajta, de a történet ídcjó\'i kevésbé mulatságos lehetett az eset... Magyar kivándorló család van a flépen lerttj-zolva, amint épen liajóra akarnak szállni, Rengeteg bugyor és szatyor, EMI van á legutolsó falusi, divat sze. rint készült széles szoknyákba és a J°j kendőig szorosan hozzátartozó ruháim parádésan kiöltözködlótt magyar menyecske. Hátán lepedőkbe burkolt agyiruhák, a nagy dunyha elmaradhatatlan, hal karián egy gyermek, Jobbjában batyu, két kis gyermek ijedős ^intettel kapaszkodnak anyjuk szoknyájába. Az asszony szeméből könny* Pfrcgnck, szive tele van keserűséggel. Háttérben egy-két luJyl bdinészkodó öwsoljogja a különös látványt.
Ilyen forma lehetett valóban ft réglek kivándorlása. Ezzel a felszereléssel vártak a tengerparton a felszab lásra. Előttük a végtelennek lünö t -n-ger és az óriási liajó, mely\'két-három Kéményből is füstöl. Szorongó \'érzéssel szállnak fel a hajóra, amely ma már 5-0 nap alatt, de régebben 3-0 héten át szállitolta hon Hiái-Mil nkat az Atlanti Óceánon keresztül
Alig észrevehetően indul a hajó. A part egyre távolodik és a kivándorló könnyes szemekkel mond bucstit az öreg Európa szivében visszamaradt hazájának,
A hajó élete olyan, mintha szállód" volna, épen csak hogy mozog. A na. gyobb hajókon 3—4 c/er utas li felfordul. A kiszolgálás elsőrangú, a legnagyobb kényelmet feltalálhatni rajta, strandfürdő," mozi, tánc, lennisz, stb. nem hiányzik, feltéve, lia a hajó in-sása, zivatarok, viharok által hamar beköszöntő tengeri betegség, el \\icm veszi az utas kedvét az effajta Szórakozásoktól.
A tengeren való háuyódás után végre elérkezik az a reggel, amikor az utas megpillantja az Újvilág part. jalt. Sajnálkozva állapítottam meg magamban, hogy ugyanolyan föld az Ís mint a \'miénk, csuk a .házak színesebbek és mind villaszerück. Ott ál-hmk már az Újvilág bejáratánál. A lialalmas Szabad ságszobor háUerélicn már látszik a felhőkarcolók sokat sejtető világa. Hajónk megáll a ma-gyar kivándorlók számára szomorú emlékű Ellis Island nevű állaim szi-getnél. (
(Vétfc kör.)
-- (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elundt héten 3 gyermek született, mind a 3 Ijány: FÖzö Ernő hiitárőrtőrzstfrmestí* íu Szőke Honának rk. leánya, Németh József bognár mester és Pcszt Viktóriának rk, leánya, Tamás József városi utcaseprő ó> Szever Annának rk. l»á-nyn. — Halálozás 18 történt: Pintér Zsigmond kőműves rk. 64-éves, Csontos Sándor rk. 8 hónapos, Kovácsira Józscfiió Somogyi Szidónia rk. 74 érts, Fater Lajosué Pál Verona rk. 70 éves, Tuboly Jenő kereskedő segéd rk. 27 éves, Bodzái Kamiin háztartásbeli rk. 78 éves, Schertz Richárd magánzó izr. 84 éves, Malek Józsefhé Kovács Erzsébet rk. 02 éves, Globics Ernő kovács mester rk. 42 éves, özv. Fülöp István, né Bíró Zsófia rk. 78 éves) özv. Hoflt-mann Kálmánná Schlenger Katalin Izr, 83 éves, pajzs Gábor szal>ó segé t rk. 30 éves, Faraniay Ferenc kőműves rk, 00 éves, özv. Horváth Andrásné Horváth Anna rk, 78 éves, Bősze Dánielaé Sturm Anna izr_7ö éves, özv. Benedek Fcrencnó M«yer.Borbála rk. 71 éves, Malek József urad. alkal. mázott rk. 79 éves, SzcntkuU Ágostonná Tomor Erzsébet rk. 07 éves. — Házasságot kötött 2 pár; Ladeczky József Lajos (elv.) ni. kir. postaoitiszt rk, és Noll Anna Erzsébet .rk;, Gudlin György földműves rk. és Uplal Katalin rk.
— Naptár 1 Február 4. szombat. Hóm, kat Kora. And. Protestáns Ráhel. — Izr, Kohath hó 15.
QyógyBzertárt ójjeü szolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár ét a ktakanlwal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 1 óráig (hétté, szerda, péntek délutfcr kedden *Le«s nap nAknek.)
— Bátorokban a Kopstein-cég vezet. Modern mlntatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-tftul feltételek mellett.
UeorUlliaiiEtikiiTM
v«ikereik«dé«e — Nagykanizsa
Kincsem zománcozott
tűzhelyek és kályhák
Froamer sa4ás«fegy»«r«lí éi lüsierik i legoloBöbbaa.
I
A felsőház folytatólagos Ülése
A felsőházban József főherceg arról beszélt, hogy Trianon összeomló bon van. Nem lehel nagyobb egységei elképzelni, mint amely a nemzet minden fiában ma van a haza védchnébeki. Felszólítja a magyar társadabnat, hogy a légvédeírni szabályokat azjgrorjan tartsa be. Majd a magyar honvédség\' dicsőséges hősiességére inrutatott rá. Juhász Andor elfogadta a javaslatot. A\'pponyi gi*óf Munkács megtámadását Ítélte el. Vitéz Simon Elemér n Lndovika Akadémia nagy misszióját méltatta.
HALLÓI FIGYELEM 1 HALLÓI
Mi leli a dinsl mey lialU
1 kg. sertéshús nyaka, lapocka
oldalas, combja csak P 1.N
1 kg. karaj P 1.32
1 kg. marhahús, elsőrendű, jó P 1.20
Árut csak jót tartok. Tisztelettel a zöldinges nyilaskeresztes
Simon Ulván
henlesmesler a piacon és KiakanizJán.
Húsvétig tartó nagy „vásár-versenyt" rendez a Zalai Közlöny
Száz pengő készpénzjutalmat és őtpengös vásárlási utalványokat osztunk ki azok között, akik hirdetőinknél vásárolnak
A Zelai Közlöny rejtvényverse -nyeiaek mindig nagy sikerük volt. Ezt a nagy érdeklődést azzal igyekeztünk meghálálni, hogy értékes jutalmakat osztottunk ki, azonkívül pedig mindig -ujabb és ujabb lehetőségeket találtunk kí a versenyzés terén. Most is egészen újszerű versenyt rendezőnk. •
„VÁSÁR-VERSENY" lesz uj versenyünk cime, amellyel a gazdasági éleibe egy kis vérkeringést ís akarunk vin"f a forgalom növelésével. A versenyben, valórészvétel egyetlen feltétele : —
a Zalai Közlöny állandó hirdetőinél kell vásárolni.
Ez nem okoz különösebb\' nehézséget, hiszen húsvétig mindenkinek szüksége van különböző ctkkekrci Olvasóinknak saját érdekük kivonja, hj)gy szükségleteiket á Zalai Közlöny hircktőiuél szerezzék be és erről ott igazolást kérjenek, inert ezzel i ;
a vásárlás értékónak több-) szőröse I* könnyen visszatérülhet.
A versenyben résztvevők köaött ugyanis 100 pengő készpénzjutalmat osztunk ki 60, 30 és 20 .pengős részű letekben, továbbá kSsorecdasra kerülnek a hirdető cégek ötpengös va-í sárlási rjialvényai. így bárki
már egypengfis vásárlással is rászaaülhet jutalomban,
miután nem a vásárlás összege azá-mít, hanem kizárólag oz a tény, hogy a versenyben résztvevő az illető hirdető cégnél vásárolt. A cé-gvk mar egy pengős vásárlás ese-|tén is SgazfTlják a Zalai Kőzlony-ben találha/tö szelvények lepecsfö-telésevel, hogy üztetükben váBárlás történt és ez jogosít a verseny befl való i-észvételre.
A verseny részleiebek ismertetéséin még visszatérünk, most csak annyit közlünk, hogy a verseny a Jövő héten kezdődik, nyolc héten ke-, resztül, húsvétig tart és a versenyben résztvevő cégek között mindsi szakma képvJbelve less.
A kereskedők és Iparosok figyelmébe
A versennyel kapcsolatban felhívjuk a kereskedők és iparosok figyel ma, akik a számukra is előnyöket jelertő vásárlási v»rse»ybt«\' résst
óhajtanak verfii, de még hirdetési megállapodást nem kötöttek, sürgősen keressék fel ktadöWvatalunkat.
¦
ZALA3 KÖZLÖNY!
IW, február 4,
EHLÉKEZTETÓ
Egyuerl Mi/W. (kit sor) dija 30 lillér.
F.kl i\'Sí 4.
KatkoUJcus bal az Iparoikór tarmai.
Faknár 4.
K«re»it4ny Ti»ztvisaloa6k vldíro magyar asijá az azredxaszlóTa a 5Iln. hnjfcaai.
IDŐ
Jóslat:
Qyango dall légáramlat, derült lita, gyort délutáni lehalta követ kez-teben a höirtéraóklot fagypont alá súlyod. _
A ttataorologlat tntözat nagykanlztal magtixyeloAUoBuusa jelent! (
Hömöraeklet tegnap aata 9 árakor: —80, ma reggel-1/6, délbaa +06.
OeapadékO.0 "U.
mm
Újból megindul a bauxittermelés
Tapolcán, Sümeg-Bazaltbányán a tíü hónairakban szinto leljcscn szünetei a bauxitlemieJós, mert a nyers-anyagot vlzlulakon szállítják a feldolgozó oluminíumgyárnkba. Most Is mindössze néhány munkás dolgozott a zalai bányákban a lámák rondbe-hozásan, mert a Duna jege lehetet, lenné tette a szállítást. Most, hogy a Duna jege felengedett, ismét meg. kezdik a mtmkát ós február elsejére már kétszáz munkást be is rendeltek a zalai bányákba munkára.
Gyümölcsészetl előadások a Ietenyei járásban
A Gyümölcstermelők Országos Ügye-fiüteténck nagykanizsai körzetvezetője: G. Szabó Gyula a Ietenyei járás minden községében ingyenes gyümölcstermesztési előadásokat tort. A lakosság a körzetvezetö könnyen felfogliató módon tartott előadásait nagy számban* ós . ^dekKklésseJ luitlgalta. Az előadás keretéin gyakorlati példák bemutatására is sor keríilt.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
•vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
III
BIZTOS
eredményt eeafc agy ér el, aa Mldeleaelt • naponta többezer példányban meg-leleBAnMasze vidéken Isel-íerjadt ZALAf KÖZLÖNY-ben adja tri. Kiadóhivatal PouilS.(aiudvart>aaJTel .7«.
APRÓHIRDETÉSEK
állas
BoltiaaatgAi vagy azonnal (elveitek, iiátli udvarban.
felnOII általai Eriiébet.tér 22.
286
Faragói, mezőőri vagy vadorl éllist kerei bármikori belépéireld blzonyltvány-nyal Varga Jóuet fangó, ttlgy\'c, p. Sormáa. 311
ADAS-VÉTEL
Uauaatalre keltsem Malta: .Mozaik N>sykanlzaa történetéből" \'.. könyvét. CIm a Mádéban. •
Modem, aj .fcadia eladé. Clm a kiadóban. \'
Agy matraccal, haoanall luhák, cipók, dadák. "
eladok. Varroda, Magyar-u.
Esküvői fényképét
készítesse TASTA6B BÉIA fényképész műtermében Nagykaabua, I\'ő-ut 10. 4i Oaengeiy-ut 1. (az udvarban.) ¦diául munkai jisi Oloaó árak!
Csillárok.
falikarok,
éjjgliszekrény-lgmpáK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGY.-nél
Sugár-ut 2. „„
Este elkészíti, reggel forrón élvezheti
kávéját, teáját,
hu 2">° pesiíSÉrf uesz m
\'/2 literes
höpalackot
Szabó Antal sportüzletében (Fő-ut 5.)
Olsiázaa modem mílegvtxchküláclói íaMHö.fíaáy tartozékaival negyedáron eladó Rákocil-u. 25. *
2 drb príma xxalraartéa eladó. Szenére ufea 4., volt kefegyár. :,* 310
Zongora, lélrövid, bécsi gyirtmányu. eladó vagy bérbeadó, Sugár-ut 47. *
I^KÁS-OZUlTTHELYISÉO
Az Erataabat-tar 18 10. számú (Szsrvu) házban vegytlsztitó üzem céljaira használt hetytségek, megosztva i», ugyanott két egyizobs-konyhis lakás 1939. május hó l-re kiadók. 114
ÖMaxkamfsrtoB kétszobás, tdidő-sxobás lakát axoanalra kiadó, Széchenyi-tér 4. •
Egy Otaiobás, egy háromszobás laké a azonnalrs vagy május l-re klsdó. Denticb, Deák ter 12. _ vm
bás síép kentei bérbeadó máiui elsejétől. Dr. Tamás Hgyvéd. 299
Józset lóberceg-ut 78. alatt élalNlaxar-
Halat elutazás miatt minél előbb átadó.
HáremMottiB összkomfortos utcai lakás mu|usra kbdó. Klslsludy-u, I7/c 3C8
KatasobAp udvari lakás májusra kiadd Klntisy-H 31. •
Keitosxobás udvari lakáa májusra, valamint sxársx rakUrh*tyls4g azon-mdra kiadó. Cseagery-ut 22. *
EoysMcuba előszobás lakás májul t-re kiadó. Rosgonyl-u. 21. *
RatlflBxobAa utcai, egyszobás udvsil május l-re kiadok. Cssngery-
likások
ut 79.
Ié|iu« modern Rozgonyl-n. 5.
KtitsuKobAa veraadás lakás májusra kiadó. KinUöy-u. II. *
BÚTOROZOTT SZOBA
Bsttoroaetl szoba ítltdősjtobival vigv bútor nélkül kiadó. Sugárút 41/e. *
Citnotan bútorozott kaiSitbajháratu
szoba, Centrállat atemben, kiadó. Beck HeIah{•, Erzsébet-tér 1. •
¦fltSabafArafu elegánsan bútorozott utcai szoba kiadó. Labor, Csingety-ut 22.*
Kiulzsy-u. ß. az. alatt kis butorosot* szoba kiadó. "
Kft 10a baj Aratta bútorozott utcai aioba fürdőszoba-használattal kiadó. Bajza-utca 6. szám. _•
__KÜLÖNFÉLE_
Márk*. fAt«rk«aaafi papák, filmek lemezek, papírok, vegyszerek, beszeiezlteto Vaitssh Fotónál, FÖ-ut 10. «. — Kedvező leszlellizetés. 2
Mindennapi leveleiésböl összegyűjtött krAIyacjat. regi vagy u] tömegekéi, magyart és kültőldtt, lelosxUtott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbariut Lajos, a Zalai Köilöny f. szerkesztője. Ördeklődnl lehet telefon 79. sí. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra között.
Ofcsj&nÁijjot cwHa moziban ízémkozhalik
ZAUM KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KSzgazdasáil R. T. fli.rjvknnl.o«". Felelős kiadó: ZalsJ Kársly. Nyomatott ¦ a „KSzgazdasájl H, r, Ksgyktalzsa"
ayaadájábaa Nsgykaalzsáa. (Nyomdáért Í-Uli Ztlal KárslyJ
70a Évfolyam 29 sito. nagy lumina, 1988. február 5. vasárnap
ara 12 bu.
ZALAI KÖZLÖNY
-SS»
te kWtUli FM 6. uta.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos.
BUtitUil ata: tg, noia t pengő 40 BÍUc SíökoilSaégl í« kla-tóh Iratait telefoni 71 II.
Kedvező jelek
Az brezág legnagyobb pénzintézetei (& vállalatai gyors cgymás-.jtánban teszik közzé 1038. évi mérlegüket és beszámolnak az elnri\'t esztendő gazdasági és pénzügyi eseményeiről. A mérlegeket számok, az igazgatósági jelentéseket pedig száraz és józan Uzlell szellemű megállapítások segítségével szokás megírni. A különféle mérlegek és jelentések közös vonása azonban az, l»gy * belőlük kialakuló gazdasági helyzetkép, amelyet a nagytőkés vállalkozásnak Igazár. summl oka sincsen szépíteni, lényegesem kedvezőbb a várakozásnál. Azt már az első p$lan|Slm látni a jelenté,-sekből, hogy az elmfJ\'t éy kttlpolt-ttkal boiyod^níaáítól és mozgalmaktól terhes SdSöszaldaS valóban nyomot hagytak a magyar gnzdU-, sági éleiben. Nemi tehet tagadni, hogy a mait év tavasza,! egy\'oktalan és l&iyetejébeíi azi egész raami-zeti termelést súlyosan megkárosító rladozás, továbbá az őszi világpo-li.\'ik.ii válság) kuaZveüenül kihatott a betétállMiiány ojatalásárir. Ez a kedvezőttenf hatás azonban távolról somi volt oly nagjy, mint amilyennek hirdették. NoVttnubor véglén, tehát közvettenW a legkritUrjsabb Időszak uIAív, a ínpjgyarorszégi betétállomány megkázelltellu az 1840 millió pengőt. Ez az összeg .nagyjából meretei, sőí ví>IOÍmSvd felölte is mjatftd ttz 1937. évi szeptemberi álfyxmáitynak és még! mindig Igen jetentös összeggel, magasabb, mli^ az: 1981—36-os évek átlaga, amikor a bclétálkimány 1697 és 1799 HaUMó pengő között Ingadozott. Nagyon vajszínű, hogy azóta fjjabb javuljás vnn és hjy az elmúlt s-ulyos cszt&iadő csak tevéssé befolyásolta a magyar Wkcképz*-dést. \'
Az Idei ban(kmjérlegjek másik la,-, tfilsága az, hog|y o forgalom\' minden vonatkozásban növekedő. Ez nbnr csak a betétforgfalom élénkillé-sévcl magyarázható, hai,em nzzal ls, hogy az ország lakossága n Felvidék visszacsatolása folytán, egymillió ember termelő és mun,kaerejé-vel gyarapodott, másreszt pedig, hogy a hatalmas állami beruházási terv az eredeti elgondolásoknál lényegeséén gyorsabb ütemben valósul meg. !\'¦
Nincs tehát igazuk azoknak a sötétenlátóknak és gazdasági defe-llstáknak, akik min\'dantalan veszedelmeké), jósolnak. Hiszen Időközben világszerte komoly konjunktúra hanyatlás is volt, amelyet Magyarország1 a maga erejéből \'agy tudott áthidalni, hogy az őszi válsággal Inár megeiősödve, nemi pedig 1«-gyengültcn" nézhetett szembe. A kilátások továbbra ls biztatók. A|. megnagyobbodott Magyarország ipari termelésének megélénkülésével számolni lehet és számolni kell és nagyon valószínű az is, hogy nz állami beruházások és a lakosság emelkedő vásárlóerejének hatása alatt további lendület lesz lérez;-;
Francia-német megbeszélések következnek
A francia baloldal a fasclzraustól félti Franciaországot — Visszakozik az Egyesült Államok — Ellentétek támadtak a jugoszláv kormányban
\' . Paris, febi-jár 4 A világpolitika homlokterében a [Erancfla—német megbeszélések állnak, amelyekre e lupok Bzcrint rövidesen sor kerül. Ezek a megbeszé lések a világ jövője szempontjából igen jelentősek lesznek, — írják. Jelenleg kedvező a légkör — hangsúlyozzák politikai könökben — ÓS ezt az alkalmat nem szabad elmulasztani. ( •
A .Jour érlesülése szerint Bonnet irancia küh\'igymbiisztcr február kó-zepén utazik Berlüibc, hogy. visszaadja Rlbbentrop látogatását és a német kormánnyal tárgyalásokat folytasson. I f !\' \'•
A baloldali lapok élesen támadják a kormányt a tervezett lépések, valamint Bcrard burgosl küldetése hiialt, amely tulajdonképpen a&env
zlriti Spanyolország elismerését jelenti. A baloldali lápok szerint Bort-nel és Daladier a kormány megkérdezése nélkül küldte félhivatalos ut-ra Bcrardol és önkényesen járt cl.
aFranclaország nagy lépésekkel halad a fascizmus felé !< — szavalják a baloldali lapok és követelik, hogy haladéktalanul változtassa meg fx kormány külpolitikáját. !
Cáfolják Roosewelt kijelentéseit
London, február 4 Amerikából cáfolják Roosewell elnök háborús uszításnak pecsételt kijelentéseit A cáfolat nagy feltűnést kellett európai körökben és érde-
kesnek tartják, hogy az 24 órával az egybehangzó amerikai lapjclen-tések után született, nyilván orra; hogy a beszed nem várt általános-európai felzúdulást keltett.
Paris, február 4 A francia lapok Ismertetik a Szlovák chnü lap cikkét, amely leszögezi, hogy Középeurópa. területi elrendeződése még nincs befejezve és hogy ezzel áll kapcsolatban Gafiencu belgrádi utja. t ¦
Kormányválság Belgrádban
Belgrád, február 4 Az ellenlétek a kormány tagját kőzött kiéleződtek, ugy, hbgy W,
Sztoj a dinovics-kormány szlóvéö ¦ éa nwhamedán tagjai kiváltak a kormányból. \' |
A prágai magyar kiivet viaszatért állomáshelyére
A cseh kormány eladja 25 hadosztály teljes felszerelését
Pn.ua, február 4 Wcttstsin János prágai követ visz-szalért állomásliclyóre. Ez világosan mutatja, — bangoztatják a prágai fapok — l*ogy a magyar ós a cseh viszony normális mederbe tért. Mutatja ezt az is, hogy a jeninél vonalon a forgalom megindult, politikai körökben az a vélemény, hogy a halár-
incidensek korszaka végkép befejeződött.
Prága, február 4 A cseh liau^rüUisszafejílLísztik ty normális létszámra. Prága 25 hadosztály teljes felszereiésót adja el. A legnagyobb vevő Németország. Jugoszlávia 10 hadosztály felszerelését veszi meg, in ig Kománia a repülőgépek iránt érdeklSdjk.
Volosln titkosan választat, de csak Igennel szabad titkosan szavazni
Huszl, február 1 A Volosln-kormány a közeli választásra rendeltet adott ki, amelynek értelmében csak igennel vagy nemmel lehet szavazni. A választás litkos, de aki nemmel szavaz, an-
nak tmeg kell mondani nevét 6s lakhelyét (!) A kormány igy akarja elejét venni a komi á nyel lenes egységes állásfoglalásnak.
Kárpátalján egyébként a cseh— ukrán ellenlétek miatt nem nagy q
közbÍzloi«ág. A középületeket őrzik. Különösen a pepecsényi hld körül nagy az őrizet mert Szlovákia és Kárpátalja közt az egyetlen ut erre vezet. \\
Munkács, február 1 Karai László tanító most szabadult ki a csehek r.<hoi gyüjtőtóbo-rából és átszökött Munkácsra, EL mondolti a lerongyolódó*! és kléhe-zlto fiatalember, hogy 80 társával együtt Irtózatos kínzásoknak volt kitéve a gyűjtő táborban. A cseh és ukrán kegyetlenkedések szünet nélkül folynak az őslakosság ellen, bár mind jobban elmérgesedik köztük; is a helyzet, aminek azonban szintén a magyarok és ruszinok látják kárát. ! i I ;
Az ir hadsereg négynapos ultimátumot intézett az angol kormányhoz
Telefonon halállal fenyegettek meg az éjszaka több angol politikust
mindig 3000 ir terrorista van. v
Az ir kormány hangoztatja, hogy nem tehet scmrnjt, mert a bűncselekményeket küÚUamban követték ci és az Ö segítségét még nem kérték. Az ls csak most vált ismeretessé, hogyha köztársasági hadsereg négynapos "uHhnátumot intézett az angol kormányhoz, hogy vohja ki hadait az ir területekről és a meg-szállást szüntesse be, különben ter--
London, február 4 A földalalti vasútállomás pokolgépes merényleteinek teltesejt még jidndlg nem sikerült elfogni. Az északangliai rendőrség az ir összeesküvőkre vonatkozó fontos okiratokat küldött Londonba, amelyből kiderül, hogy Anglla\'te\'riiletén még
hető ugy a tennelés, mh»,t a fbgyasz, tás terén. A számok tehát kedvező) pcrspcklivákat nyitnak meg a szem-, lelő előtt és igy feltétlenül bizhatunk abban, hogy Mafgyorország? gazdasági élele az uj esztendőben esetleg fcmiei-ülö iiehéasségeket ugyanolyan könnyön fogja leküzdeni, mint az elmúlt év fenyegető vól-sigát, ; í .
zalai Közlöny
1939. február S.
rortezUlrjs módon lépnek fel.
Több angol vezelapolitlkast egyéb ként ta éjjel telefonon fölhívtak és halállal fenyegettek meg.
A nagykanizsai HONSz csatlakozott Imrédy miniszterelnök Magyar Élet Mozgalmához
Lemondott a Sartojarfinovics kormány
Belgrád, február 4 SzDojacfinovics j-ugoszláv mfnlsín-, terelnök ma délben benyújtotta nz összkorrnány lemondását.
A kormány lemondását CsJrlcs.l, skupstinn elnöke a délelőtti ülésen azonnal bcjclentettea parlamentben, amely Így bizonytalan Időre elnapolta magát.
Lezuhant egy magyar vadászgép, pilótája szörnyethalt
Budapest, február 4 Február 4-én délelőtt 9 óra után ^AcVr.yésPusztaszabolcs között eddig1 ínég ki iK\'mí.deritett okból, egy vadászgép mélyre zuhant ós fának repült. Solymossy József szakaszve-actö, a gép pilótája azonnal szörnyethalt 1 \'
Fizetéscsökkentés Csehszlovákiában
Prága, február 4 A központi ni raszter tanács elhatározta a Hnrtóscsökkentéseket. Ktí-lónösen a fiatalabb korosztályra nézve súlyos ez. A csökkentés Itt 14—17 százalék. Az Idősebb korosztálynál a csökkenési százalék kb. 4. A csökkentés nem csak Csehország-ra, hanem Szlovákiára is vonatkozik. ; -
Magyar tlltakozójegyzék Prágában
Prága, február 4 A magyar követ ma a killíigymt-nlsztérhmiban átnyújtotta megbízólevelét. Egyben áqiyujfottan magyar kormány tiltakozó J.gyzékét is a kárpátaljai választásoakkal kap essolalban. Tiltakozik a mngyar kormány, hogy a magyarok választási listáját visszautasították és a benyújtóit lctarlóztatták. Hangsúlyozza a jegyzék, hogy ez nincs összhangban a bécsi döntéssel kapcsolatban tett igenetekkel. , a
Az arcbőr célszerű ápolásához mindenekelőtt az szükséges, hogy bélmüködésUnket reggelenként éhgyomorra így pobár természetes „Ferenc Jözseí" keserüvlzzel megfelelően elrendezzük. Kérdene m,eg orvosát.
— B«t«rkiáUiUsaaka. tekintse meg minden vételkenytxer nélkül. Kopatebt Iiiitorátijhila.
A IIONSz (Hadírokkaniak Orszá-gf.xs Szöv«iséglc<) nagykanizsai cso-pfirtja pénteken este választmány) ülést tartolt vitéz Hániory József elnöklete alatt. Az Ülésen a választmány tagjai nagy számban jelentek meg. Hámory elnök ismérletle vitéz Imrédy Béla miniszterelnöknek ;l magyar társadalom MjjászervezéS(.-t célzó Magyar Élet Mozgalmát é*
indítványozta, hogy akkor, amikor az ogész ország Imrédy miniszterelnök énje nau-ryjelcniöségü mozgalmán/óz csatlakozik, nem maradhat el mellőle a nagykanizsai HONSz> csoport sem ós igy az ahhoz való csatlakozást ajánlotta.
A VáUiszunány egyhangúan ki-íniondotta, hogy elvben csatlakozik a MÉM mozgalomhoz.
Még ebben az évben megépül a nagykanizsai adóhivatal és pénzügyőri épület a Király-utcában
Dr. Kráikylstván polgármester a pénzügyi bfciottségbaji Is nyilatkozott már arról, hogy « kir. adóhivatal, valamint a pénzügyőrség részére nem felel meg a Király utca és Erzsébet tér sarkán levÖ régi posta-épület és hogy szükség van megfelelő modern épületre és az irodák megfelelő elhelyezésére. Dr. Krótky István ebben a kérdésben löbb Ízben tárgyalt a pénzügy-\' minisztériumban az illetékes ügyosztállyal, majd a miniszterrel. A tárgyalások olyan kedvező légkör, ben haladnak előre, hogy minden
remény megvan arra, hogy azok rövidesen az építkezés perfektiálásá-hoz vezetnek, t *\'
Az rjj épület freni a régi postaépület helyére kerül (oda mást terveznek, valószínűleg n törvényszék épületének folytatásaként más intézmény el helyezés íre fog szolgálni) Az aj adóhivatal és pénzügyőrségi épület ugyancsak a Király utcában, a rendőrségi palota tőszomszédságában fog felépülni, minden rer meny szerint még ebben az eszten-dőben.
Állást kereső kanizsai fiatalok panasza
Kaptuk a kővetkező, több alá-< írással ellátott levetet. A berrne foglaltakat nem csak a nyilvánosság elé adjuk, hanean azokkal teljes! mértékben azonosítjuk Is magunkat. . I \' ( Nagyságos Pőszerkexzlö Ur ! ; . Tisztelettel kérjük FOawrtaazld Urat, hogy az alábbi panaszunkat b. lapjában közzéíer-ni szíveskedjék.
Mi, 25 -27 éves állánéiküliek. azzal tftlt.Uk hóséges időnket, hogy kérvényeket imik, melyek protekció hiányában eredményre nem vezetnek, legfeljebb kapj-uk\'a\'szokásos előjegyzési nyom látványt.
Helyben személyesen ls eljártunk azoknak a vállalatoknak vezetőinél, ahol kilátásban volt, hogy tisztviselőre lesz szükség. Többen közülünk ígéretet ls kaptak a felvételre. Mikor felvételre került a sor, legnagyobb meglepetésünkre nem férfit, hanem nőt alkalmaztik\'. Nem tudjuk megérteni, hogy milyen előnynyel jár a vállalatoknak, ha nótát-kabnaznak ? Vannak tisztviselőnők, kik 120—200 pengő fizetést kapnak, amire egy férfi nyugodtan családot
alapíthat na. (Legújabb szpcftólpolj-ka ?) Természetesen nem azokról n nökrő/i beszélünk, akik családfenntartók- ! I
Továbbá vannak vállalatok, melyeknek vezetője fiatalokat alkalmaz, kik még a katonai szolgálatuknak sem tettek eleget. Ugy látszik, hogy mi. 25—27 évesek már jöívgek* vagyunk, s ennélfogva nincs \\ jogunk élni és dolgozni ! Mikor mi leérettségiztünk s pályázatot adtunk be állás elnyerésére^ azzal utasltoltnk cl, higy még nem tettünk eleget katonai kötelezettsé-(günknek. Mf.>si, hogy e követeli-niény«ek ts eleget tettünk, azzal utasítanak el több helyről, hogy »öregek< vagyunk.
Mrult év szeptemberében ott voltunk az elsők között, kik bevonultunk katonáknak, kjik, ha kellett volna, eleiünket és vérünket adtuk volna a szebb és jobb jövő megteremtéséért, akkor talán joggal el. várhatjuk, hogy a betöltendő állásokba elsősorban katona viselteket al-( kalmazzaimk, akiknek egyedüli hi-) bájuk az volt, hogy eddig nem tud-
Nép MoxgÓ. Szombaton é» Traaérnap Dolores Dal Rió hatalma* kalandor!ilmja i
A veszélyes zóna
Két bátor, llaUI amerikai szerelmes pár Izgalmas kalandja a japán ostrom alatt álló Sanghalban.
Előadások: köznap 5,7,9 kor, ünnepnap 3,6,7,9-kor Csak 80, 40, 80, 80 fillére* helyárakkal 1
A legszebb női fehérnemű és paplanok
tűk elhelyezkedni, mert nom vm!6 protekciójuk. S ha ez így megy Bokáig, akkor nem csak a vállalatok, hanem fní is öregeknek érezzük mag-jnkat. I i
Soraink közléséért köszönettel m«-ratítfmk Föszerkeísztö Ürnak ¦ V
kiváló tisztelettel : aláírások.
Homokkouiárora vssntl megállót kér
HbmpkkomADom község vezetői ^dvÖnnyial fbrtriuHiak a »MAV» tgtiz^rtósá fiához és kérik, hogy a Nagykanizsa—szombathelyi vonalon1 fUfjdvar-kitérőnél feltételes meífr állót létesitsenek. -
Ez a kérdés évekkel ezelőtt egyszer mór szerepelt a n;(pÍjTendeii, de akkor csendesen el is aljdt. Mo már azonban más a helyzet, mát* csak azért is, mert a közelben folyamatban lévő és eredményt igérő olajfrjrások is indokolttá teszik en-nek a vidéknek a forgalomba való (minél kiterjedtebb bekápcsrolár\' sát. Éppen ezért az érdekelt-tőbj>i közeli községek is csatlakoznak: iv homokkomáromi mozgalomhoz és kérik az Uj"idvar-kiléről feltételes megállóhelyet. Ennek létesítése hat községnek lentte elsőrendű érdeke (Homokkbmárom, Hosszruvölgy, Fűzvölgy, Magyarszentmjklós, ftoypah vár, Palin). A nagykanizsai piaci, azonkívül iskolai forgatom szempontjai is indokolják, hogy a községek kérelme pórtoló elbírálást találjon itlciékes helyeken- Ez a hat község itt van a vÓtws szomszédságában és megállás nélkül szaladd mellettük a gözparipa. Ma, n népi gondoskodás politikájának örveJ* deles térfoglalása idején hat znlaj ¦ Imagyar fatu érdekel feltétk-nürfS-gyclmet ércternelnck.
IDŐ
Jóslat :
Qyenga, nyUQatl, délnyugati lég-áramlia, klsaó (alhöishb Idd. A liűméraéklot délután fagypont alá súlyod egy két fokkal.
A Uotaorologial Intézet nagykaalBaal mairflgyei^áUomáaa Jelenti i
Höméreéklet tegnap ™to 9 érakor : —24, ma reggel -5\'8, délben +20.
CaanadékO.0
— s»j« érdakikea éa oroméra izei-filé megblváanak teáz eleget, ha a BatviraUi < ...1 m«mtv< UW-
lltáait luegtokluii. vételkénytzer nélkül.
1669, február 5.
\' ÓVJA SZEMÉTl „,
\' é< vitároljon bírálómmal egy [61 Illó B*QmJwa«ol lAteflor-nuahUBlatambar).
ZSOLDOS GYULA
trtaM*, iksnrin ti láliiorissmsater,
Fd-ulS. (¦ Koronn-»iBllod»vel nemben), Eredcll Z«1»» lenet*k. mindenfajta lavllálok, Stemonfoil rctnplekelketilleie.
KANIZSAI FARSANG
Vérszegény nagyon az idén a kanizsai.farsang1, A ^rendezések nagy része elmaradt, arnalye-r kel megtartanak, nlig-nlig sikerülnek. Mégfn kisebb teák rendezösó-gci is tele vannak panasszal. Annál jobban esik megemlékezni egy »btókebeíjí< eleganciával és ugyan" „tyai\' hangulat jegyében lezajlott farsangi estélyröl, amely a
tiszt! étkezdében
volt a József-laktanyában szerdán este. A helyőrség tisztikara rendezte ezt az estélyt és meghívta arra a város polgári társadalmának vezető családjait is. Álmagyar nem-zjtfti színekkel, Nugymagyaifcvszág) város-címereivel díszített lépcsőházi, fényben úszó tennék, u leggondosabb figyelem és « díszes vendégkoszom szivei-leiket gyönyörködtető látványa ugy fogadta az érdező-ket, minthxi az egész zűrzavaros; széthulló társadalmi világ vissza--fordaH volna pár évtizeddel ez^ clöltre, amikor még tudtunk gondtalanul, szépen, magyar urimód örvendeni a farsangnak, a társas együttlétnek. Az egy létek, egy vér hadsereg és polgári társadalom hiti vallása is volt ez az estély, amely-i nck tükörsima parkettjén és virágos fehér asztalainál a magyar katona ós a magyar élet polgári harcosa nem ritka ünnepként, hanem uj magyar szellem jegyében érezhette a nemzet testéből szakadt és \'abban egyozonos magyar testvér-voltát. Az estély okkor kezdődött, amikor vitéz Székely János tábornok és felesége megérkezett. Pompás látvány volt a hölgyek szingazdög estélyi ruhádnak kavnrgiásn a (megnyitó, táncban. Gyönyörűek voltak oz asz-
szonyok, lányok magyar estélyi ruhái, kotlük legszebb a tábornoknéé. A hangulat gyorsan elérte azt a fokot, amelyen jólérezte magát mindenki A »záróra« még jócskán kán reggel is talált jókedvű társaságot n táncteremben és az asztaloknál is. A zenél a hon véd zenekar nagyszerű báli együttese adta He-ring karmester vezetésével, de volt WgányzCMe fc. A rendezés mintaszerű volf figyelem és pontosság dolgában ls.
Az iparos-bál
is ugyanezen az estén volt a székház emelete termeiben. Lassan gyülekezett a báli közönség az iparosélet jelvényeivel dflszitett nagyteremben. A megnyitó csárdás -után főként a legfiatalabb évjárat népe-Siiette be a parkettot a Némplhr/ Jazz kedvderítő mrizfcJkáJára. Szomorúan. kellett azonban.látni, hogy a tisztes nagy iparos-tábor farsangi estje iránt n nagyközönség, a Város Jnlen*gejiclájának vezetői, a más foglalkozási ágak alig valami érdeklődést tanúsítottak, igaz, iparos-csuf ládok Is Igvu csekély szómban vol-
A» &opefc ((-kereszt
különbözteti meg a valódi Aspirin-tablettát az utánzatoktól és pótszerektől, ügyeljünk tehát a»fó&if&l^keresztre !
(tnk, s táján éppen a kebelbeliek közönye ragadt ót a többi társadnbnl rétegek r3 is ezzel a rendezessél) kaposolaiban. Lehangoló jelenség ez és nehéz oStp\'roznl a társadalom nemtörődömségét az iparossággal szemben akkor, amikor mjaga az iparosság sem érezte kötelességének a saját rendezésének támogatását.
magyar határközi értekezlet a megszállott Szécsiszentlászlón
Lenti, február 4 Most tartották a magyar és jugoszláv hatóságok szokásos határközt ér:ckezletüket Szécsíszentlászló községben. A határközi értekezleten jugoszláv részről Grabrijan MlIoS alsólendvnl főszolgabíró, Rljavecz: József alsólendvai szolgabíró^ Pftlar Iv(b alezredes, Vucskovica Branko grSnicsár kapitány, ZicAn-tic Andrija II. o. kapitány, Kljako-vícs Anlc főhadnagy, dr. Orsics Jerko bánsági orvos és Pallér Dezső jegyző, mint tolmács.
Magyar részről dr Búzás Béla, és dr. BŐdy Zoltán főszolgabírók, dr- Bajtay Dezső százados, Veőreos Kálmán százados, dr. Tremkó Ferenc törvényhatósági m. kir. állatorvos, Müller László körállatorvos és Tiinár István körjegyző vetlek részt. !""• i
Az értekezleten a magyar és jugo szláv hatóságik képviselői a köl-s csóuös üdvözlések elhangzása után hatályon kivüí helyezték a ragudós száj- és körömfájás&ni kapcsolaton san egyetértőleg már korábban elrendelt határforgalmi* knriátozáppr knt, tekintettel a ragály teljes megszűnésére. >j
Tárgyalásra kei-ült még az értekezleten több határszéli Ügy, amelyek kölcsönös megelégedéssel nyerlek elintézést. | \'Az értekezletei közös ebéd követ-le Szécsíszentlász\'ó községben, mely. után a magyar hatóságok képvisel* tői visszatértei: az ország területére. !
A legközelebb tartandó határközi értekezlet színhelye már az ország területén, előreláthatólag Lenti községben lesz. ; i
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (két sor) dija 30 fillér. Február a.
Kathottkus bál az Iparoskör termeiben.
Február 5.
(A leventék teaestje a Kis novaiban este 8 órakor. , ,\'
Február 6.
Keresztény Tiaztvíwlőaö\'k \' vídáW magyar Mije «z ezredzésztówi a nin-háztten. Február 11.
NTE-pákulk\' a KÍ« Hoyal termeiben. Február 12.
frontharcos táncait désután fl ónt-^or a Kii Iloyalban, Február 19.
A Leányklub vidám műsoros estje 7 órakor (t Misszióban, Február 21.
NTE huahagyé-«*tj« • Kis Royai termeiben, farsang
utolsó izombntja: Kereirtéoy Nőegylet áiarco»bá]J«.
Főfájás, Idegesség, hypochon-drlás állapotok gyakran a legrövidebb idö alatt megszűnnek, ha bélmüködésanket reggelenként, éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc Józsel" keserüvizzcl elrendezzük. Kérdezze meg orvosát
Nehéz Idegenben , magyarnak lenni
2 Itta: P. Hajnal Záué
Itt szigora vizsgálatnak vcllk nlá a kivándorló ka t, Orvosi- vizsgálat, fertíít-lenités eljárása, pénzügyek vizsgálata sikeres befejezése után csak abban az esetben mehetnek tovább, lia valaki jön érlük. Számtalanszor előfordult, hogy valami hiány miatt másik hajóra ültették fel a kivándorlót ős visszazsuppolták Európába. Ma már lényegesen enyhült az Ilyen eljárásnak szigorúságai
Ha mindezeken túlesik az ember, akkor a hajó végro kiköt Ncwyorki külvárosábun. Még egy udvarias vámvizsgálat ó> az ember szorongó érzéssel a bizonytalan jövő miatt, másrészt egyre növekvő érdeklődéssel nézi a világ legnagyobb yarosanak, a «won_ der CJty.jiek óriási forgaímát. A Manhattan ^s/igctct betöltő Ncwyork lakossága 8 mítlló és lia hozzászámít jtik a külvárosokat is 10-12 millióra rug. Ezenkívül a szomszéd államokból legkevesebb 3 millió ember talál mun-kfdielyet a varos irodáiban, gyáraiban, műhelyeiben és egyéb cl foglaltságokban* Hozzávetve a Utáni épületeket, óriási üzleteket, bárki fogaimat alkot, hat magának erről a városról. Képzeljük csak ei mindehhez a rnttgfls vasutak állandó zakatolását, villamosok,
autóbuszok ezreit, millió autó forgok inát} a percenként közlekedő földalatti express vonatokból kitóduló naptömeget, a felhőkarcolók Százait, este a szemkápráztató fény ós reklám elkép.
zeLhetellcn csillogását, különösen a nappali\' fénybe öltöztetett Droodwuyn. Természetesen ez a hitvány lenyűgözi a. legnagyobb mértékben a magyar cm. bért. Ez valóban a pénz hazája! Mindazt, amit Európa jóval szegényebb államaiban kiváló elmék fel-fedeztek, azt itt a legnagyobb mérték, lieu megtudják valósítani, mtfrt az amerikai üzietvilág mérhetellehul gazdag.
Ebből azonban korántsem szabad azt gondolnunk, hogy mindenki gazdag és boldog Amerikában. Nagyon sok a szegény és munkanélküli és u szamuk még mindig növekvőben vau, Ji, gazdagsági ólct eltolódásai nem
hagyják érintetlenül egy ország viszonyait sem. A kivitel és bevitel ingadozásai, a megcsappant kereskedelem hatása fcllélicnal visszahat a munka4* viszonyok kialakulására. A demokrácia hazája, ahol szabad kereskedelem és szabad üzleti ólét a törvény, fényes például szolgál arra, hogy ez a szellem nagyon fel tud gazdagítani egyes kisebb csoportokat, másrészt a szegénység "agy rétegét ls megteremti.
Az igazság kedvéért hozzá kell tennem azt is, hogy az életnek színvonala mindazonáltal ott magasabb minden rétegűéi. L«ron(|yolódoU és éhező em-
bert nem ifícn Mini, lakásviszonyaik jobbak, az állami segélyezés nagyobb
mértékű*. "> —
;A magyai- ember ritkán gazdagszik meg Amerikában. A legtöbb átlagosan joljb sorsot tudott szerezni magának,
mint Itthon volt, de kevesen érik
el a valóban gazdag ember fogalmát. Lelketlen kivándorló ügynökök ugy állították be a kivándorlók előtt a dollárok hazáját, mintha ott az utcán szodheüiék össze a dollárokát, Sokan keservesen csalódtak.
A bevándorlóknak emberfeletti munkát kellett végezniők vas, Icobö és gépgyárakban, izzadniok az ol(-vnsztó kemencék ben, kemény küzdelmes sorsuk volt a bányák mélyén. Sokan mondották nekem, hogy fele annyi munkával itthon is boldogultak vobia.
IÁ jobb helyekre nagyon kt\'vós magyar juthatott be. A magukat Őslakos, ságnnk nevező régi bevándorlóit osztályok féltékenyen örködnek minden előnyösebb állás felett Az ujabban bevándoroltakat külföldieknek nevezik és ezek a demokrácia hazájában is csak be tolakodót laknak, idegeneknek nevezik.
Számtalanszor panaszkodtak Amerikában éLö honfitársaink a nem épen szeretetteljes bánásmód miatt, mely. ben róSiesiutck, Iguz közviUen a világháború elölt ós alatt, amikor a szabad komi vos töke titkos aknamunkájával békebomlasztó tevékenységet fejtett ki uz európai udvaroknál <\'{-¦ erro
felhasználta az egyes országok,alvilági anarchistáinak közreműködései; ugyan, az a töke nekifeküdt a hadifegyverok és muníciók milliókat összeharácsoló gyártásának, — abban a?, időben ott dolgozlak éjjel ós nappal a mi magyar vércink is és nagyon sokat kerestek, de nem volt rajta Isten áldása, mert a hAhoru után a bank válság idején majdnem mindenüket elvesztették.
ItooKcwcit elnök a ncnizcu heiyrc-alUtást célzó munkájával, segített is ideig-óráig a helyzeten, de ma már ismét rossz a munkás helyzete. Régi híveink írjak, Iwgy hetenként alig dolgozhatnak egy-két napot. Gpon, hogy élni tudnak, de félretenni semmit sem tudnak.
Ez a fóoka \'\'iiiak is, hogy ol^ kevés amerikás magyar jelenhetett m«g a multévi Nemzetközi Eucliarisztikus Kongresszuson is.
Ha egy gyár, vagy vállalat munka, sokat Iwcsát cl, többnyire idegenek, köztük a mi magyarjaink kerülnek] sorra. Nem valami fényes tehát az amerikai magyarság helyzete. Kivétel néha akad, de ritkán*.
Műveltebb magyarságunk közül kevesen vállalják az idegenben éJés küzdelmeit. Találkoztam újságírókkal, sok helyi magyar újság van; láttam kiváló magyar zenészeket, szinósHeket, mérnököket, üzletembereket, jónovű orvosokat, Számuk**\' is-eléggé küzdelme?* az idegenben való élet.
Ab anyagi nehézségek. tncUeli weg.
41
zalai közlöny.
1939. február S.
Városi Mozgó. Budapesttel egyidtíben! Péntek, szombat, vasárnap
Pusztai királykisasszony 7
ff Romantikus zenés magyar vígjáték egy hortobágyi kis tanítónőről, akiért eljött a mesebeli főherceg. I
• Szereplök: Szörényi Éva, Csortos, Szabó, Hajmássy, Bilicsy, Zala Karola, Dajbukát Ilona. •
a Kísérő műsor I Előadások köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Rendes helyárak I m
mm
Pusztai királykisasszony
Ha a szegény leány - gazdag fin raMon-keretévcl nem is szakított a legújabb magyar filmoperclt, meg kell liagyni, hogy igen kedves és élvezetes ez a lüm, a magyar filmek\' legjobbjai közül való. A debreceni nyárt egyelem kedves diákéletéből fakad a mese, amely n Hortobágy bemutatásán át egy nemletcz/i amerikai királyságiig vezel. Kár, hogy a való életet összegyúrlak q mesével. Ha az óceánrepülés körüli ineseszövésre jobban vigyázni...], sokkal valószínűbb és egyénibb iíO film .lesz belőle. De ez u0n* ím lényeges. A mese igy Is kedves, szórakoztató. Szörényi ftva innitónójc szimpatikus és lm jól van foiognifálva igen szép is. Szabó Sándor királyfija Ízlés dolga. Bízzuk a liölgyekre. Csór-los nagyon jó a p*p* szerepében, ugyancsak kitünö Bilicsy Tivadar ina. gánnyomozója. Pompás Zala fíaroÉa [Tar Jcleneles anya itiraTy nője, Yíaj-massy, Dajbnkát ós még egy .sereg jó Kzincsz biztosítja lo,\\Tilük\\a. sikert. A rendezés jó, az alföldi felvételek szépek. Megérdemli ez a Tihn "h sikert.
Külön kell szórni a Külkereskedelmi Hivatal kisérö filmjéről, amely a népi kézimunkákat mutatja be. S&erult pro l>aganda film, felvételei szépek, méJU. tóak azoklioz a remek kézimiuikilli> hoz, amelyeket megörökít- Különösen a hölgyek fogják, élvezni ezt a filmet, do számunkra Is jgen élvezetes volt uz egész műsor. Jól szórakoztunk.
-9C-
Hétfőn veszi át Imrédy miniszterelnök Letenye díszpolgári oklevelét
Jelentettük, hogy Lelenye nagyközség is díszpolgárává vála>(öot-ta Imrédy Béla minisztorelököt. A díszpolgári oklevél, arnely a kanizsaihoz hasonló művészi kivitelben
készült, mér rjtrakészen áll. A\' le-lenyci küldöttség 6-án, hétfő" uta zlk Budapestre és délelőtt fél 12 órakor adja át a község dlszbklc. veiét \'imrédy minszterelnőkWek. \'
A toloncházból szabadult betörő volt a Fischer és Bäder cég kasszafurója?
A gyanúsítottat Budapesten elfogták és»Nagyfcanlzsára szállították
A nagykanizsai Fischer és Bfider üzlctbsn történt kasszafurásról néni volt nehéz megállapítani, hogy az ismeretlen tettesnek és társainak 1 ^szakemberrek* kelteit lőniük. A nyomozás nem volk könyü, meri árjló jelekel nem hagytak mag-jk u^rSn. Volt néhány szonélyleirás, néhány taitj Játott gyalus embereket ólál-
kodni az üzlet körül, sőt az egyik bement vásárlás ürügye alatt az üzletbe is helyszíni szemlét tartani. Ezeken a személyleirásokon jPkhU el a nyomozás. A gyaro egy fiatalemberre irányait, aki nemrégen hagyta el a nagykanizsai toloik-há-zat (a testvére is a toloncház lar kója). A gyanúsított szabudulása ¦után munkát vállalt egy kanizsai iparosmühelyben, ott pár hétig dolgozott, de aztán nem látták többet
A „János vitéz" előadásaira a jegyeket fk a Városi Mozgó pénztára
múr most árusiifati
lepi az idegenben élő emtier lelkét az elhagyatottság, az egyedúliség érzése, melynek velejárója a non vágy. Y.t valóságos betegség, esak ép n lázzal nem jár. Akárhová megy a .magyar ember, mindenütt idegennek érzi magát, idegen nyelven beszélnek, melyet teljesen megtanulni lehetetlen. Az angol vezető társadalom nagyon zárkózott, idegen elemeket nem szivein fogúd be társasagába, bizalmatlan, bár egyénként udvarias és kedves minden, kivet szemben.
E« két2Urtt« a mi magyarjainkat arra, hogy egy kis társadalmi közösségre törekedjenek önmaguk köíólt. Természetesen első vágyuk az volt,
hogy magyar is lenti sztélét ük legyen,
magyar nyelvű »zent be-szedet hallhassanak és énekelhessenek, mint ottliou. Megalkotlak az egyházközségeket, Önkéntesen megadóztatták tagjaikat. Az egyházközségi szerveset már a hatóságok elölt szerepelhetett Templomot, iskolát létesítettek ó&szckuporga-
lolt fUtérjeiklíÖI, többnyire egy csomó adósság is járult hozzá. Magyar papokat kértek, a püspökök állal. .Minthogy semmi más forrásuk nincs n templom, pap ós iskola fcim tartására, mint a tagok adományai, nem részéri ülhetnek u vallásos élet áldásaiban azok, akik kötelezettségeiket ezen n téren nem teljesítik. Hasonlóképen áll ee kivétel nélkül minden vallásiéi*keletnél is. Nem kell bongsulyoznnm
azt, hogy a magyarság, a magyar érzés é* nyelv fenntartói a magyarnyelvű újságok melleit az egyhazak voltak, ahol kis .Magyarországban érezték magukat a kivándorolt magyarok, eltkutasokon, szintiarabokon, sőt ujabban magyar filmeken vehetnek részt.
Az iskoláknak kevés szerepük van ma már a magyar éjet fenntartásában. A második generáció tagjait angolul tanítják az iskolában az ugyancsak magyar szülőktől származó, do már elangolosodotl szellemű apácák. Kehéi ökel rávenni a magyar különóra megtartására, jóllehet a csak magyarul tudó szülők sokszor kórik.
a magyar gyermek is szívesebben
beszél az UJhazft nyelvén, síit nemzeti büszkeséggel szinte kerüli a magyar beszédet ói lemosolyogja a szülők és nagyszülők által a régi hazáról mondóit meséket. Túlzott tehát az az állítás, hogy a magyarságnak túlságoson nagy jövője volna Amerikában. Kzzel szemben a valóság az, hogy inihelyl kihat az első generáció ós nem lesz ujabb bevándorlás, el fog lutllgatni a magyar szó «z Amerikában ópfilt magyar templomokban és hajlékokban. Kimondottan úgyis ez a törekvése az amerikai kormányzatnak; egységes nemzeti élet kialakítása, így van ez n Szabadság ttúzájáh\'.ml Mi még liol vagyunk ettől!
az egyház és iskolán kívül fontos szerepet játszanak a külföldi magyar-
ság ék&táben az egyesületek, melyeknek Zömét a temetkezési egyletek alkotják. Ez a lény beszédes bizonysága és alá-hunasztása előbbi állításaimnak. Nem sok vagyona lehet annak, akinek gondoskodni kell temct&éróX Vannak kulturális egyesületeik, de nagyon gyér számban az ifjúság már keveset törődik ^e^e. A mindent lenyűgöző amo. rikai szellem elhódította már őket,
Oak a felnőtt kivándorlód magyar, ság melengeti lelkében fél tó gonddal az édesluiza emiékél. Megnyilvánul nótáikban, beszélgetéseikben. A legutóbb is készségei Örömmel adlak oda do). larjaikal a l-elvidék felszabadult ma. gyarjaüink felsegélyezésére, iígy öreg csángó barátom azt irta nekem a minap: iA rumunyok ellen toég innen is szívesen útra kelnék b Amikor lát." tam azt a félmillió kihalásra itóll magyar vért, sokszor felsírt lelkemben oz óhaj: .Nem jobb lelt volna ezeket ki nem engedni és viszont megkönnyíteni az utat azok számára, akik nem érezték magukat Jól tígysera az édes magyaf hazában.*
Ok elvesztek számunkra, de erős a reményűnk; hogy a i-\'elvidók visszacsatolt népei után lesz még egyszer cgy igazi ünnep, amikor széles e hazán és c hazán kivül műiden élő magyar örülni fog « régi Nagymagyar, ország feltámadásában...
ív*r) ¦
Nagykanizsán. A jctidőrkapitányság) körözésére tegnap távirat jött a trjH dapcsti főkapitányságtól, hogy a) gyanúsított Volt kanizsai toloncoft sikerült elfogni. Kovács Nagy Pál főtanácsos intézkedésére azonnal Kanizsára szállították az elfogott vnehézh-jtc, aki megbilincselve, kellő fedezet mellett az éjszakai vonattal érkezet meg. Azonnal megkezdték kihallgatását, a szembesii-téseket, majd kiviszik a kasszaftirát színhelyére is. |
ló is olcsó
t aDarrtiol.Bívilt]*, tmlllflir. \' lódéi
Két teli gazdasági szak-Iskolát kér a kamara Zala megyének
Zalaegerszeg, február 1 Az Alsódrjnánluli Mezőgazdasági Ktunarához tartozó négy vármegyében az annyira bevált téli gazdasági iskolák száma nem elégséges,\' amcnylben Baranyában három, Somogyban egy ilyen iskola van, niig Tolna és Zala megye egyeílcai hasonló iskolával sem rendelkezik. Ezen a hiányo" segilendő, az Alsó-djnánlull Mezőgazdasági Kamara fellerjcsztésscl fordult Teleki Mihály gróf földművelésügyi rninisz-lerhezj kérve, tegye «ürgös mérlegelés tárgyává a téli gazdasági iskolák számának szaporítását, való-< silsa meg a második és harmadik somogymegyei iskolát, de legalább kél-két iskolát létesítsen Zalában és Tolnában Is. j ¦ i •
A felierjesztésben a kamara kifejletté, hogy nem csak a közvet-U*ii szakképzés folytén van nagy jelentőségük ezeknek a téli gazdasági iskoláknak, hanem ez onnan kikerülő aranykalászos gazdák révén, a közvetett hatás is igen jelentősnek (nweitlhaló az eddigi tapasztólatjokí alapján. A mezőgazdasági küi-Ök-ben erős a bizakodás, hogy a felterjesztésnek rövidcsen meg lesz az eredpiénye, hiszen Teleki Mihály gróf földművelésügyi miniszter rövid idő alatt is bcbizonyitotta( hogy, a inezőgazdaság és ezzel az ország érdekeit mindenkor őszintén szivén viseli. |
»Ii
a legmagasabb áron veszek,
»¦ Bárány István
Horthy u.-at 3. tklzirfiz.
1939, február 5
ZAXAit KoahOMV
Szép ruha csah jo szövetből hészül
Legszebb szövetek
legnagyobb valasítáhban
legolcsóbb áron
A Zalai Közlöny gyDjíése
Szombat
BUDAPEST í.
- 17.10 Mit üzen a rádió. — 17.40 jjtry Anno és Cselónyi József magyar nótákat énekel, kiséri Sarai Elemér cigányzenekara. — 18.35 I)r. OrtulAy Gyula előadása. — 19.20 A rádió szalonzenekara. — 20 Közvetítés Zakopanéból az európa bajnoki műkorcsolyázó versenyekről. Beszél Pluhár István, — 20.40 Táiiclomczck. — 21.10 íiirek, ídőjárásjclentés. — 22 Kőzve-Ütés a Vitézi báb-ói a székesfővárosi Vigadóból, Beszél CccsÖ Sándornó és Lörinczky Oyula. — 23 Magyari Imre cigányzenekara. — 0.05-Hírek.
BUDAPEST II. 17 Missziós üzeJiclck. (Farkas Edit).
- 18,05 Mezőgazdasági félóra. — 18 50 Rékai Miklós hárfázik, — 10.30 l)r. Keresztury Dezső előadása. — 20 Hírek, — 20.20 A rádió szalonzenekara.
eeds,
18.30 Itádlózenekar. — 30.10 Bécsi farsang. — 22.40 Tánczene.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST *1B
VIII., Ciokoniy-u. 14. Nenzetl Színháznál
Oslidl szálloda a vitoi szivében. Ujoanin berendezve, ttöipontl.lű-* (és, hideg-meleg iolyovlaf \' E&yájzyis izobn P , ketégyis P ¦¦—
Vasárnap
BUDAPEST L,
8 Hanglemezek. — 8.40 Hírek. -*• 10 Református istentisztelet. — 11 Egyházi ének és szentbeszéd. — 12.20 Időjelzés, időjárásjelentés. - 12.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 13.05 BgészVégügyi kalendárium. — 14 Hanglemezek. — 15 Domokos János előadása. 15.15 A in. kir. honvédelmi minisztérium 2. számú rogös-(soportja. 10.30 Bacsó Nándor Cló. • adása, _. 17 Hírek szlovák és ruszin nyelven. ~ 17.10 A 2. honvéd gyalog, ezred zenekara. — 18 Felolvasás. — 18.30 Orbán Sándor magyar nótákat énekel, kiséri Sárai Elemér cigüny-icjiekara. — 10.30 Sporteredmények.
• 19.40 .Gyurkovics lányok.. Vig-fálék 1 felvonásban, — 21.10 Hírek, MójaráSjelentés. — 22 Szabó Kálmán jazz-zenekara. ~ 23 PerUs Pali cigányzenekara. — 0.05 Hirek. BUDAPEST IL
11.15 Magyar nóták és csárdások hanglemezről. — 10.30 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 18.30 Dr. Mészáros Kálmán előadása, — 19 Dr. Siknbonyi Antal előadása. — 19.25 Domokos László zongorázik. — 20 Hírek. --. 20.20 A rádió szalonzenekara. 4
¦ECS. ;
. 9-30 Népzene, — 10 Kát reggeU ünnep Bach orgoiwmüveivel. — 10.40 I arasztvasárnap. — 12 Wagner ünnep Jj operából. — 14 Mesejáték. — 14-30 J**™4g hangverseny, _ 16 Suflr-Wücken zenós-dalos délutánja. — 19 noccherint: Andante vontonéflyes. — 22-<0 Tánczene.
adakozzunk háziezredeink zászlajára!
A Nttgykaniaiaif-vOgk:-leges állomáshelyet kapott honvédség két zászlajára, egymás titán érkéznek nz adományok, btzonyságnjl,annak a lelkes szerciet-nek, juiiellyel ¦\'Nagykanizsa polgárt társadalma Viseltetik a nemzeti hadsereg iránt. Benne van ebben nzada kozásban a nagy magyar öröm ls, hogy végre megérhettük, amikor szétpattantak a gyalázatos békedlk-tátumok bilincsei és ft magyar katonaság rj)ra ország-világ clött állhatott talpra, hogy támasza, védelmezője, biztonsága Jegyen a magyar földivek, a magyar életnek.
Eddigi gyültésünk l-\'tllölinz személyzete Vusutl állomás torg, szóm. 1. bz. postahivatal Klr. törvényszék Knlsokeroükcdolml Iskola Ügyészség és toglláz KlBknnlzsal leventék Várost pénzügyőri siak. J&rasblröság s. hlv. Klr. adóhivatal Nagykanizsai leventék III. kürz. tanteítUlolu Sélilvatal Uohányraktár Festek szakosztálya Izr. Nőegylet Zsoldos Oyula Dr.iWelwarth Dezafl Dr Herjavotz 8ándor VOGIÍ nagykanizsai osop^ > . Összesen:
aa- . iB.10,
17 78 „ 15.50 . 11.48 . 11.10 „ 10.- - „ 10.- . 7.19 . 0.10 , \' - . 5.— . t>— , 5.— , 3.— , 1— , 40 — , »•- .
cikk
érkezei/
Ujabb
lOOO-féle
Teutsch drogéria
25 filléres osxiályára.
Csak Magyarországot „büntette meg" a szovjet az antlbolsevlsta egyezmény aláírásáért
A nönizetközi diplomáciai körük-bon nagy meglepetést keltett a szx)vjelkor.tüán{yiuik az az flUézko-désc, amellyel magyarországi követségét megszüntette. Meglepetés azért is, inert ez tulajdonképpen tlffíadás az antikomintern egyezmény aláíró tagjai ellen. Magyarország azonban az első állam, amely-lyel a szovjet Így lép fel, nifatán Róma, Tokió, Berlin szovjelkövet-gcl még megvannak. A budapesti szovjet követet egyébkén! már régebben visszahívlak személyi okok miatt, azóta nyoma is veszett, rjgy lidják, hogy kegyvesztett lelt, de további sorsa ismeretlen.
Érdekes, hogy nem csak Róma. Berlin és Tokió) hanem Paris. Is megpecsételi n szovjet niagatarté>-
sát, bár hangoztatják, hogy Bida-pesten a lépés egyáltalában nem keltett feltűnést, mert a szovjetet) egy legyengült államnak tartják, a mely Magyarországra nézve egyál-ialában nem lehet jelL-niős.
Berlin, február 1 A német lapok kózlik utvinov magyarázatát a budapesti követség megszüntetésével kapcsolatban. A lapok ezzel kapcsolatban rámutatnak arra, hogy Moszkva ezzel csak megmutatta, hogy végleg szakilotl rógt politikája-val ós teljesen azonosítja magát ¦ ko nihilemnél.
piuUül, wn»lr«t«
... ;.:,ul.-11i.i 1b. SLxtM. Anyhft, fftjdtlowi—nt—
AR TIN
f4tá huhaJU. .Iinif.\'pknl. E*t* S-S BXMS
J^Unt J>rrir«. i«gí»Lr» k«U«sftW OriUM
Hősi naptár
Kivonat a hadseregfőparaiicsnokság részéről Őfelsége katonai Irodájának küldött harctéri napi jelentéséből.
DéUl hadsereg: XX.1V. liadtestnél a támadás a Swica völgyében előre beilädt., Wolosian kanál
1915. II |4. \'ellenséget legyőztük, ot-
-tani csoportunk Slawskó-
ra nyomul előre, Ezen helységtől délre a Hoffmnnn hadtest Itarcol és ismét roham távolságra jutott,
A Szurmay-csoport heves támadásokat visszautas[lott és ejry ellenséges ezredparancsnokot és 300 oroszt fog. lyul ejtett.
"Az 5., 18.,-19.\'és 10. hadlesteltnél mindenütt szívós tuu-cok. Az ellenség súlyos veszteségeket szejnedett és ba. hol sem tudott áttörni. A tO. hadtest este ismét hevesen megtámadtatott és kénytelen volt Uüwrerő délkekli ma-gas^iiairól vissztthuzédnl ói Meztxla-borc niindkétoklaü magaslatait tartja. A. 7. .hhdtest az oroszok roham tárna. iL\'i.viit ugyancsak vissza 11 íaiilotta. A 3. liadtestnél a 22. gyalog hadosztály sikertelen ellenséges támadás után ellen támadást intézett, \' az ellenséget visszaverte és 5 tiszt s 500 embert íoglyul ejtett.
A kárpáti harcokban ejtett foglyok Biáma ca. 14.000 ember.
A 9. hadsereg jjjniadása tért nyert. Az utolsó napokban ca. 0000 fogoly.
Az orosz 8. hadsereg a Lupkow-uyereg mbidkét oldalán délfelé tért nyerni igycks/.ik. Tueholka és Lawoa uénél saját támadásaink tért nyernek; ismét egynéhány száz fogoly. A Jab-lonica szoros felöli előnyom utasunk Tatarow ós Zabict elérte.
A Kryptonlámpa lugárzó fényének, gaidosogos fogyasitósónok egyik titkp • Sojsiálnál il vékonyabb külónlagss Tungsram iuósiol.
«
2SAJÜM KÖZLŐN Vl
193». lebruar 5.
A DobáDy-Qtcal merényletet elítéli a magyar közvélemény
A merénylet a felsőház előtt
Budapest, február 4
A felsőház mai ülésén folytattuk a honvédelmi javaslat vitáját. Az első szónok Papp József volt, aki hangoz, talla, hogy minden áldozatot meg kfell hozni a lionvédségért. Foglalkozott a Dohány utcai pombniuerényletljel is, Ncni Kuliitja, mi az indítóok, kik követlek el, csak azt kéri, liogy a rend. őrség akadályozza meg az ehhez hasonló c&eteket, amelyek ulkalmusuk arrá, hogy az ország rendjót és nyu, galmát felborítsák. A továbbiakban azt fejtegette, hogy a Felvidék visszatérése igazságos ós jogos volt. A javas-lukit elíogadja.
Szilágyi Uijos a kormányt ós flimL niszlcretnököt támadja. Az eltemé* is elfogadja a javaslatot, de ezt nem a kormánynak, honom a nemzetnek teszi. Szerinte az ímrédy kormány egy kicsit a lejtőre vitte n nemzetet.
Mcskó Zoltán itt\' közbekiált: Éljen ímrédy LJétal
Szilágyi: ...de azért az okos ós szükséges törvényjavaslatokat megsza-vazzulf.\' . ,
Varsányi Pál a kővetkező szónok. Szerinte a törvényjavaslattal templommá vélt a parlament. Fischer Béla szerint a javuslottal a "hadsereg a régi dicsőségének fényét, szerezheti vissza. Lapzártakor Józan Miklós beszélt, aki szintén elfogadta a javaslatot. ; i i
-i-i-í
Megalakult és megkezdte rfiúködését a |
zsidó
AtktpaÖ, ElhelyexS ás KI«áa» i dctHoaat Wadö S«5valkexat. i
érdekeit megvédjük 11
írásbeli megkeresés: Badaiust, VII., Károly-klrály-ut 5. D. lépcsőház.
Érdeklődés: d. e. 9—2-lg. m
Az öregasszony segítségért kiáltozott de a házbclick1 nem voltak otthon,\' mire j>edlg a szomszédok jöttek, le égett róla minden rulia, ő pedig súlyos égési sebekkel a földön fetrengett. Orvosért szaladtak, de o<k|igrja uz asszony belehalt sérüléseibe.
— (Megtámadta a kan)
Zűlaszenbnihályfa határában Bokor Ferenc gazdásági oselédet megtámadta és összemarta egy sertéskan, — Bakos János hottói sertósj>ásztort ia meg. marla egy sertés. Az egerszegi kórházban ápolják a két sérültet. \'
— (Balesetek)
Deák József 44 éves imirakcrcuturi, vasúti pályamunkás tőbbctmagával a pályaleslen dolgozott, mikor az egyik sin ráciclt* a jobb kezefojéro, ugy hogy sérülésével behozták u kanizsai körházba. — Vurczor János 10 éves hulióU ím pajtásaival a szalmakazaáon jáLszott, játék közben iecsetl és kezét törte. Kórházba került, — ,Gái István 40 éves nemespátrói gazdát egyik községben1 gazíta egy literes üveggel ugy fejbo vágta, hogy be kellett szállítani a kórházba.
tíassn „remaissance" pensio
iV, Irányl-utc 21. — Villamos- és autóbuszközlekedés a főváros minden irányában. Modem, egészen uj berendezés, központi (illés, hideg-meleg folyóvíz minden szobában. Fürdőszobás appartamentek. — Kitunó konytia kívánatra diétás ellátással.
árverésen
kedvező vételi
A várai központjában emeletes
ww- ti mmi
nagy telekkel, raktárhelyiségekkel
folyó hó IO-én a telekkönyvi hatóságnál (fsz. 8.) délelőtt 10 órakor
értékesítésre kerül. m
A Keresztény Tisztviselőnők Magyar Estje
uitucten addtginél vkljEimabb, Étveze. fctSebb wtju Mbruár 0-án, hétfőn teste 8 órai kezdettel a Városi Színházban, 30 HU értő- 150 filterig terjedő beiépődilakkal. A műsor csupa ma. gyár azAm assz, szép ás hangulatos axáinok, : iclyekuo.k szereplői Bertin Gizi, BJU-barits Lajos, NémeUuió Dénes Uua, Hasraényi Etus, Krátky Evelin, Ltoganriader Micus, EngetfeJter Hazső, Németh Jenő, Kőhalmi Ferttio, Horváttá Lajos, Gödi Lajos, Ozorai Károly, Pongrácz József, tU-iv.ii.-sér Pál, liaj-máai József, Orbán Jánoo, Horváth János, a lwmód-zenokar\' Hering karmester ve^etesóvol és dehreccni Kiss Jóska cigányzenekara. Utána tánc a Ma Royalban. (:)
— (A lÖldmlveléiBgyi miniszter)
Páiífy László nagykanizsai lakost a védett birtokok feletti köztVIügycletei gyakorló bizottságban viselt rendes tagsága alól saját kérelmére fölmentette\'ót helyére dr. Sortory Zsigmond nagykanizsai ny, járásbíró, földbirtokost, nevezte ki,
— (Áthelyezés)
A v-ttUáa- és közoktatásügyi miniszter fiüle Olftó polgári iskolai tanárt a nagykanizsai iskolától a tokaji állami polgári Iskolához helyezte át.
— (Drozdy Oyózö kerületében)
Drozdy Győző országgyűlési képvt ;\'U> ma déieidlt Budapestről Nagykanizsára érkezett, majd kiment kein. kiének egye* községeibe a választö-pulgárság meglátogatására,
— (A Baroaa Szúveiség)
február 2-án tartotta első ismeretierjesztő, közhasznú előadását. Ez el. kai.iiimi.\'ii az adózás ós vele kapcsolatos teeudőlixol tartott értékes szak-*%óadá3t dr, Ijorjányi József" városi adótiszt, kinek az\' előadásért a\'Szövetség nevében Vékássy. Károly társelnök mondott köszönetet.
— (A nyomdászok)
ez évi családi összejövetelüket február 4-én, szombaton esáo fél 9 órakor a Markó-Iélú vendéglőben tartják. Ia-meröaelket és jóbarátaikat szivemen látják.
— (NTE piknik)
A farsang kiemelkedő eseménye lesz február 11-én az NTE piknikje. Az érdeklődés olyan nagy, hogy ajánlatos már most asztalokról gondoskodni (:)
— (A Leányklub teaestje) \'\\
A farsang legvidámabb teájíínak Ígérkezik a Missziós Leányklub feb ruár 10-i teaestje, amelyre a gondos rendezőség pompás vidám műsort ké. szitett eki. Jegyezze már most \'elő mindenki ezt a Hátumot, 4ia jól akar mutatat (0
— (Holnap: A leventék teaestje)
A nagykanizsai X.—41, ker. Leven tc-bgyesüJet holnap, vasárnap este 8 ór*i kezdettel rendezi hangulatosnak Ígérkező farsangi teaestjét. Pompás cigány, kitűnő büffó, nagyszerű táncosok előre blztoaitják a sikert A leventék szeretettel várnak és hívnak mindenkit, (;)
Eléggé el nem Ítélhető, barbár merénylet történt tegnap este Budapesten, A Dohány utcai zsidó templomból kifelé tartó tömeg közé ismeretlen tettesek két kézigránátot dobtak. Négy súlyos és 0 könnyebb sebesültje van « merényletnek. Három gyanús embert őrizetbe vettek. A merénylet után verekedések történtek a Dob utcu és Hombach utca környékén, miért a rendőrség egész éjjel megszállva tar. totta azt a városrészt
Ma, amikor a magyarság a politika porondján harcol közéleti,, gazdasági., politikai jogainak teljességóért, csak elvetemült gonosztevők juthattak arra az ördögi gondolatra, hogy véd telei* emberek közé kézigránátokat hajigáljanak. A magyarság nagy harcának diszkreditatását jelenti minden ilyen gaztett Illetve csak Jelentené azt, ha minden jóérzésű magyar undorodva nem fordulna el az ilyen lovogiutlan, a magyar szellemhez egyáltalán nem xllö cselekedettől, A magyarság nyílt sisakrostéJJyal küzd, a politika mcs-gyéin is ur marad, magyar mamd ós nem szovjet, módszerek kel ismerteti el a maga igazát. Akik ezt tették, azokat a magyarság nem ismeri el testéből valóknak és követeli kiméicUen űtdö-iéíüket a törvény nünden rcndelkc-\'zösre álló eszközévet. Ebben a Magyarságtól a Népszaváig terjedő skálán az egész magyar közvélemény egyetért a mai lapok igazolása szerint.
— (Mulatság Klskanluán)
Holnap, vasárnap esto 8 órai kezdettel tartják meg a Klskanizsuí Polgári Lövésnek az idei nagy mulatságukat. A mulatság sikeresnek ígérkezik. A mulatságra a városból is sokai) jötmek, igy dr. Krátky István polgár, mester, dr. Hegyi Lujos főjegyző, Lakatos István testnevelési vezető és a tisztikarból fogadták el a meghlváso. kaU Tehát holnap Kiskanízsán a Le. Vonta Otthon lesz az események azta,-heiyc, aliol kitűnő szórakozás várja a vendégeket (:)
— (Uj lap Keszthelyen)
¦""A minist teretnökség engedélyével Keszthely és Vidéke címmel Gárdonyi Lajos dr. tulajdonában és szerkesztésében uj politikai és társadalmi, .hetilap indul meg Keszthelyen, Az uj lap első száma ma jelenik meg. Dr. Gár. donyl Lajos rokkant, félkezú, 48-as liadnagy, a dunántúli katlíollkus újságíró-gárda tekintélyes, régi tagja. Hosz-szu idő óta vezető szerepet tölt be, mint h. városbíró és mint sokoldalú, kiválóan képzett közélcii férfiú, Keszthely közéletében, ismeri unnak minden gondját,, problémáját ízig-vérig magyar iró, a mindig emelt homlokú, lelkiismeretes, hivatását szerető újságíró típusa, megfontolt, Józan -Ilélelü, önzetlen közéleti munkás, akinek lap-alapltását szeretettel és megbecsüléssel fogadja n vidék újságíró társadalma,
— LátkaUtlaa •)Un»4Icink t
a baktériumok, Ezétt fontos a bélcsatorna rendszeres tisztítása. Este lefekvés előtt 2—3 szem Ariin-dragé-\'t vegyünk be.
— (A becsehelyi főzőtanfolyam)
Ot hétig tartó, komoly, szakszerű munkának eredményét foglalta össze u Becsehelyen rciiuo,.*!* luzuianfolyam széjmu sikerült, Ünnepélyes záróvizs-gaja. A tanfolyamot a község meg-értése értéke; módon támogatta, Egész ido ,.uilt 22—20 volt <w, átltt, gos résztvevők száma. A tanfolyam résztvevői leikes ügyüzeietettei tauuL luk, üolgoztak, inasuk vitték a főzni, valót, uinit azután közösen fogyasz-totiuk el, miközben a szép evái és az illemtan egyéb szabályait is elsa-jálitotink. Voréa Aium tanítónő ve. zeite a tanfolyamot nagy hozzáértés. sej. A tantolyun* tftrlama ai«.tt dr. Múló Mihály járási ni. kir. tisztiorvos tartott eloaüúst a túpérlÓKekrol. Meglátogattak a luntolyiiiuoi u helyi in-u-J-ii^-jii i.iii kivin ur, Gzigiuiy János ós ur. Vida Ferenc főszolgabírók, a uagykanizsaí Szociáh> Misszió. LiHUt Béla szociális népművelési ttkár vlzs-gáiata\' alkalmával a tapasztaltak felett eUsmerésót fejezte ki.
— (Ncpmtlveiés a Balatonparton)
A Ixdatonniáriaí iskolában Fenyves és Mária lakossága részére dr. Höcker György orvos a népbetegségekről,-, SzüflSsy Lajos iró i>cd ig «Nemzeti megújhodásunkéról tartott előadást zsiifolt hallgatóság előtt, A népművelési előadások hallgatósága itt állandóan növekszik, ami a falu tanulni-vágyása és taláu a lelkes előadók él-\\eze tes előadása erdemo,
— lElégett egy Öregasszony)
Adánd községben özv. Varga Pálnó 83 é\\es asszony a kályha melleit melegedett, Közben ruhája tüzet fogott.
— A Sxlaháxl ¦aftuda
most megjelent legújabb számában a legnagyobb érdeklődésre Fedák Sári cikke lartliat szamot, aki képes riport. *ban számol be a pesli színházak 1t>. donságainak próbáiróL lgnácz RóstS a SzjJnakadéniJA vizsgaelíiudásáróJ Ír, Egyed Zoltán Szerelmi Bacdekert irt az uj számba, melyben két Bauiu-garten díjjal jutalmazott iró kapott helyet. A gazdag képanyaggal ellátott lap beszámol a báli és társasági élet eseményeirőL SzíndarabmeUókkl a századik előadást megért Bubus., kot-tamcltéklet: Házmik tetején zsuppíó-dél yan... A lnp ára gyermekinél lék-leltei együtt 60 íiUér,
i\' i^^ajaaaaaaatrwí wpfMfrrwit^iaTf *i\' ¦
M. kir. minisztérium 990/1939. M. B. számú reudeletében előirt
kapható
IíPIÉ ÉÉIÉiÉlli,
— Naptár, Februír 5. va»4rnap. Kim. km. Helvonod vm. Protestáns ÁgoW. Izr. Soboth hó 16. — Fobrusr ti. WU\'-Rom. kot. Dorottya vt. - Protcatáni Dorottya. [ír. SobatU bó 17.
OyónmwtArl éj|íl| wolsalat o M védőig a Fekete aaa (Työgyasortar éé « UskaDtzaal syófryszertAr.
(Milflrdí nyitva reggel 8 órttól «* 8 óráig (bétlS, tMrda, póntalt dól"\'u kwldeíi egéa up nflkiMk.)
Esküvői fényképét
készítesse tastisfl béla fényképész műtermében
Mrtol "«»ok« I Ml niu.o *rak I
9?3966
1939. február S
Alapítva 1887.
51 éve áílunk a közönség szolgálatában !
#
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy Üzlettel az ország klilönbözö városaiban!
9 g
HALOK, EBÉDLŐK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK KÁRPITOSAIM
elsőrendű garantált minőségben, meglep olcsó árban beszerezhetők
OPSTEiN BOTORHÁZ
NAGYKANIZSA. HORTHY MIKLÓS-TJT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉG
kedvenc hotelje az
ESPLANADE
nagyszálxoda
Budapest, III., Zaigmond-ulca 38/40.
Telefonok: 151-735., 151-738., 157-299.
Szemben a víláeliiiü LukacsItiidO\' a Rózsadomb alján.
Teljes komfort, folyó melegvíz, központi fűtés.
A Nyugati pályaudvartól 1 kisszakasz távolságra.
A szálloda teljcaen újjáalakítva, ni vezetés alatt áll.
Elaoranf» Cafe EeaUwant,
polgári árak.
Olcsó szobák penslóval, vagy nnélkUt.
Hosszabb tartózkodásnál ttw külön .in,<«iii...iMy.>l(.
Nagykanizsa m, város polgár mesterétől.
2995/1939.
Tárgy: Kertészet részérc cserepes dmkabeizerzéa.
YiiiiMilitikirliitiígi.
A városi kertészet részére folyó évi február hó 8. napjának déli 12 orá|élg a városi iktatóhivatalba beadandó zárt Írásbeli ajánlatok alapján
1. 2000 drb, 4", 2000 drb. 6\'5" « 100 drb. 11" Jól kiégetett virág-cserepet;
2. 70 drb. 5 m. h„ 22 vagy 24 cm. sz. »/,.Cs, továbbá 14 drb. 4
K 30 cm. bz. V.-es deszkát
szerzek be/
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1939. évi február hó 3-án.\'
ns Polgármester.
Árverési hirdetmény.
Az árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. sz., árverési csarnok.
Az első árverés: 1939. február 7-én.
Második árverés: 1939. február 15-én.
1. 1 drb. férfi kerékpár (lámpa, pumpa és Gzerszámtáskával). Bics-ériéke: P 50.
Az első árverésen az ingóság csak akkor fog eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyedrésze megigértelik.
A második árverésen azonban az ingóság a becsérték háromnegyedén alul is a legtöbbet ígérőnek mindenesetre eladatlk.
Nagykanizsa, 1939. február 4-én.
Bernáth Jenó a,. mb.v. végrehajtó.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2899—1939.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok:
76 drb akác-, nyír- és tölgyszálfát összesen 117 P becsériékben. A faanyag szél által letört és ledöntötték.
Fellételek: azonnali kézpénzfize-
tés, elszállítás 2 bét alatt.
Az árverés Ideje és helye: 1939. évi február hó 6 án reggel >/ilO órakor az alsónyin sí erdő északi sarkán, a bajcsal útnál.
Az árverezendő tárgyak részletes Jegyzéke a hivatalos ó\'ák alatt betekinthető : a vá\'osi kiadóhivatalban, a kiskanizsai varosházi ügyeletnél, továbbá a tárgyak is az illetékes védseruletl erdőőrnél.
Nagykanizsa, 1939. februlr 1. m Polgármester.
K 4327/938. sz.
Árverési hirdetmény
a köztartozások Méhen lefoglalt In-gó\'ágoknak az 1927. 600. P. M. sz. H. Ö 63-^71 § al értelmében eszközleudő nyilvános elátvereléséröl Az árverés helye: Nagykanizsa, Magyar u. 95. sz.
A második árverés lde|e: 1939. év febr. 14-én d. e. 10 órakor. A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként i Korcsmai berendezés, flvegck, asztalok, székek, sflntéspult, a pincében borok, hordók, lovak, kocsik slb. 4.06510 P rjecsétfekben. A..„,-.;j MuteUk: 1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak e\'adatnTT ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2 A mísodlk árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul Is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal Illetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adő is.
Kelt Nauykanlzta, 1939. Január hó 14. napján.
Bernáth Jenő 323 wegb. v. végrehajtó.
K 3207/a—1938. szám.
Árverési Hirdetmény
a köztartozások felében lefoglalt Ingóságoknak az 1927. évi 600. P. M. sz. H. Ö. 63-71. %-i érelmében eszköilendö nyilvános eláive-réteséről.
A második árverés helye: Erzsébetfér 10. sz. árverési csarnok.
A második árverés Ideje: 1939. febr. hó 16 én d. e. 10 órakor.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként
1 drb rádió 2 + 1 lámpás hangszóróval 60 P, 1 drb nyugdivany 30 P, 1 dro b»dog fOrdőkád 8 P, egy csillár 10 P, Összesen 108 P becsértékben.
Árverési feltételek.
1. A második árverésen azonban sz In. gósdgok a becsérték háromnegyedén alul Is, a legtöbbet Ígértnek mindenesetre eladatnak.
2. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges\' fényűzési adó ls.
Kelt Nagykanizsa, 1939. január hó 18. napján.
Bernáth Jenő
sn tnb. városi végrehajtő.
zalai közlöny
1939 február 5
Ö»v. Hull kárnlyné SlBI. Rou
Mário mint neje ugy a maga, mint gyermekei, alulírottak éa az egész rokonság nevében fájdalomtól mog-.tört szívvel, do a Jo Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy a legjobb lerj, szerető atya
Null Károly
ujat. WAV. ¦- tlstt
folyó hó 4 ön d. e. 4 órakor életének 74-lk, boldog házasságának 41-lk évében hosszas betegség és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után, visszaadta Jóságos lelkét a Mindenhatónak.
A megboldogult htllt tetemét f. hó 5 én délután 4 órakor fogjuk a temető h&lottaimázában a rom, kath. egyház szertartása szerint beszentoltetnl és a családi sírboltba örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szontmtse-áldozal folyó hó 6-án délelőtt W órakor lesz a azentferencrendl plébániatemplomban az Egek Urának bemutatva,
Nagykanizsa. 1939. febr hó 4<íd.
Áldott lágyan amléko, nyugodjék békában I
bftrln, ErxsÜMt. lloua ?8 Líuló
gyermekei-Holt Lfrlao, ciai-|éii Jáson* BzOL NoU J«x*ff" SxépftiUl AI.jw
u»;vírei.
Koxs Pártat, %*erjé« JAjmi sógorai, tm Itnaébot és Sít. Hoxs GySrgyatj
lógomöf.
76/1939. ikt. szán?
Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai városi közkórház egy szülésznői állásra pályázatot hirdet A pályázati kérvények 1939. február 24-én déli 42 óráig a kórház Igazgatóságánál személyesen adandók át. Csatolandók: oklevél, születési anyakönyvi kivonat, erkölcsi bizonyítvány, szolgálali bizonyítványok. Fizetés havi 32 pengő és ellátás. L
Nagykanizsa, 1939. február 3-án.
Horthy ftllblóft városi kozkórhai m Nagykanizsa.
Molnárok figyelmébe 1
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Gfc$éné<jLt adtiamczib/in Kcmkozhalik
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra Is a
DRÁVAVÖLGYI.nál
Sugár-ut 2. un
leletünkén
Orion
Philips
Standard
Eka
vádlók
legolcsóbb árban
rendkívül kedvező részletfizetésre, régi készülékek becserélése v SZABÓ ANTAL rádió-üzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Páratlan kedvezmény s Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-sitoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi ftltés, teleion, Ilit stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
iiiTiTnn-ri-iViTi----\'i—\' —ni vm-rrr«TrYri~iyi
Csodálkozik?
hagy rosszul megy az üzlete " ¦
Ml nem I
Hirdetés nélkül nincs forgalom
"p>f%*t<b)baja|Aja»a^ \' \'
APRÓHIRDETÉSEK
_ALLAS
Ügyet Uliuli felvételik. Sugár-nt 2.
ADM VÉTEL
Autótaxi — Bérautó uj, kényelmei áramvonalas legolcióbban Kaufmann Manónál rendelhető Telefon 822.
2 drb príma xalruartóa eladó. Szemere u\'ca 4., volt kefegyér. 3iq
Nagy gnrtlarab-aj>«krilBy, kéU
ágyán lehértzoba bútor ót egy Bleder-m*yer tzalongarnlnua eladó. Erzsébet-tér íjH l cm-__^821
Jókaiban levő •béallfi és nappali szaba eladó. Magyar a, 4 337
LAKAS-OZLETHELYISÉO
Az t>xaóbat-tór> \'18—19, számú (Szarvai) házban vcgytlfxHtó özem céljaira haaznált helyiségek, megosztva is, ugyanott két egyizoba-konyhi;\'. lakás 1930. május hó l-re kiadók. 114
HApomaxobéa összkomfortos utcai lakát -mu|uira kiadd. Klslalndy-u. 17/c- 3C8
KataaabAa utcit lakás májutri kiadó. Lenért borkereskedő. 324
lakás má-
322
Egyaxabaa vízvezetéket inam kiadó. Hh|/h 11. 6.
Szemere-u. 4/a, hatomizobás atcal laké* májusra kiadó. 336
Utcai hAramaaa>Aa előszobát, udvari egynobás iiiájuíu; advtil egyszobás azonnitri kiadó. Bibocíuy-n. 3. 327
Háromszobás utcai lakAa Erxsébet-iér 2. alatt málna l-re kiadó. Bővebbet Kauf-nianii Kirolynil, ¦ 328
Oalatbalylaap, axonnalra, kélne bit udvari lakát májusra kiadó- Telekl-nt 10.
335
Lakóaak Eötvös-tér 2. és Klrály-u X alatt 1—3 szobásig kiadók. Szegő Mór Nagykanizsa. 4
~Klrály-u. 6. alatt kArwtctsajrabóa b>
kát májút l-re kiadó.. 333
EUTOROZOTT SZOBA
naiBabajópatti két egymásba nyíló utcai bútorozott tzoba lebr. 15 re ktacR Hoithy Mlktós-ut 27. 320
ház és ingatlan
aVabattbagyaai szántó ét rét rétiért kltdó Sugár-ut 2. Trafik. 330
KÜLÖNFÉLE
Marfcá* féttykópMBaópt.fa, filmek, lemezek, papírok, vegyszerei, beszerezhető Veatagh Fotonéi, Fö-ut 10. sz. — Kedvező tétxlei fizetés. 2
Hölgyeim 1 Legújabb, legszebb kó«l« mianh*mlnUliB< fillérekért Mfofists-tanul elórajiol EWhmné, Zárdt-utca 8. 323
¦ben Uvi
tasíii. Vulkán gurolOzem, Horthy MÍkWs-Ut 2. 3202
Mladeanapl levetciétből osszegyüitölt Mlyaaat, rést vagy u] tömegeket, ms-gyárt és külióldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keretek. — Barbarftt Lajos, s Zalai Köatöoy !. «<r-kesztóje. Erdcklódal lehet telefon 78. » vagy személyesen mindennap d, o. 6-7 óra Ütött.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „Miaaií«st|l K T. Manykaiiliís". Felelős UadÓ: Zalai Király. Nyomatott 1 ¦ „MzBUdasáfll R. T. NagykaalzM"
njűMdáJabau Mafykaalztáa. (Nyoiadéórt falait Zaláé Károly.)
79a Évfolyam 30 mim
Nagykanliu, 1989. február 7. kedd
Ara 12 HtU
ZALAI KÖZLÖNY
"OUT 1 KA I N * I* ( L A 9*
Felelőé szerkesztő: BarbarlU Lajos
EJÖllxeteaJ int: egy hón 1 penge 40 ffJMb Sxerkeíitöiégi es khulóhlr*Uti fclsfoai 7* m.
A nép Ítélete
öt napon belül két időközi választás zajlott le, amelyekon — ntfttf politikai nyelven mondani szokás — ¦ módjában volt a közvélemény akaraténak megnyilatkoznia s ítéletet mondani3 a koimény politikájáról. Az egymástól földrajzilag is távol cső kél kerület lakosságának Összetétele önerőben különbözik egymástól A Budapesthez közel csőGyőm-rő környékén a lakosság közölt sok az ipari munkás és a városba járó napszámos. A másik kerület a.tör* zsőköscn (magyar Hajdúság szerves része, nyakas kálvbiisla «ép, tiszta földművelő ukrissággiai. Mégis1, a választási eredmény mbidkét kerületben ugyanaz: Imrédy Béla pifjjgrajtnjának fölényes, ebiöprfl győzelme. Gyomron vitéz Kolos-véry-Borcsfl Mihály a szavazatok
73 százalékát kf\'pta meg. Bíhar-nagybojomban Vay László báróra
74 százalék jutott és két ellenfele, a nyilas és független kisgazda még kaucióját Is clvesztetle, miután a törvényben előirt minimális 20 százaléknyi szavazatot megszerezni nem tudta. i
Mindez pedig tőrtént előzetes hamm heti rendkívül hangos, valóban féktelen agitáció után, amelyet Gyomron és Bfhamagybajomban a nyilasok kifejtettek. Három héten keresztül ordította sajtójuk a biztos győzelmet s korleskülőnitmé-nyék lepiék el a kerü\'ctcket, amelyeknek lerrorisztikus fellépése a h\'ghlrhedlebb választások cintékét is megszégyenítette.
A fejvesztett agitáció azonban teljesen ercdiitényticlen volt. Országgyűlési, törvényhatósági és községi választásokon már eddig is láttuk, hhgy amikor kbmolyri kerüli a sor, a magyar százezrek és milliók Imfmden egyes nlkaloynjnSai vissza-rjtasitotlak szélsőséges kísérletezést A magyar falvak népe néhol b>sz-szanktodott a tolakodó ugfclácLÖ* miatt, másutt rnpsolygott rajta, — de aiiindcíikor következetese" ellenük szavazott, A józan magyar tömegeknek aera kellett ez a hangosság, nem kell ködös és homályos program, nem kellenek a csöpögő frázjfctok. Nincs somml talaja a magyar mezőkön a nagyaránya ós s«na nem látott mozgalomnak kikiáltott nyilas tábornak, mert a komoly választók százezre tömegei fól tudják, hogy a nagy hü-hó valór jában a semmit jelenti, — sőt, annál is rosszabbat: egy kicsiny töredék halalomra mohón éhes, esztelen kísérletezését.
Egy hónappal ezelőtt bonlolta ki a Magyar Ekíi Mfozguloni százla-* ját vitéz línxódy Béla,.s azóta ea volt az első két időközi választás, amelyben lmodba volt a mngypr népnek feleletet atfni. a koriuány,-
A borvát önkormányzati törekvések sikerét várják Londonban a Jugoszláv kormányváltozástól
A francia baloldal arra számit, hogy Jugoszlávia újból a demokratikus hatalmak barátságát fogja keresni
. | Belgrád, február 0
Az éjszaka megalakult az uj jugoszláv kormány Czvctkovics I). vezetésével. Az uj miniszterelnök a belügyi tárcát Is megtartotta. Az uj külügyminiszter Fincar berlini jugoszláv követ lett.
Az uj minisz tereli löknek nem sL* került megegyezni sem Macsökkal, sem az ellenzékkel, Így tulaj dohképpen a kormány alapja nem szélesedett ki. Az uj kormány így továbbra is a kor. mánypárlra ós a miniszterelnök szemé, lyes barátaira akar támaszkodni. Az \\ij kormánynak 13 szerb, két horvát, két szlovén ós három boMiyák.moIia-medán tagja van.
pórin
Sziojaclinovics távozása nagy őrömet kellett Parisban. Különösen a baloldal veszi megnyugvással a hírt. Általános vélemény Parisban, hogy Belgrád külpolitikai vonalvezetésében nagy változások állnak b«. Biztosra veszik, hogy Sztojadinovios távozásával Jugoszlávia ós a tcngelyáltamok közt a kapcsolat erősen meglazul és Jugoszlávia ismét a demokratikus államok barátságát fogja keresni, Különösen a szélsőbaloldali sajtó közről eiröl részleteket nagy örömmel. A változás
egyik okának azt a nyomást tartják, amelyet London gyakorol Pát róge% hercegre ős környezeteié. Ez a befolyás változtatja meg Jugoszlávia külpolitikáját is, Az OUvra szerölt Jugoszlávia történelmének döntő fordulópontjához érkezett <
imttdott
Londoni jelentés szerint az angol fővárosban is döntő befolyásúnak tartják Sztojailiiiovics távozását 6s biztosra veszik, hogy a horvát önkormányzati törekvések előbb-utóbb sikerrel járnak. Mióta Prága elismerte aiuátikormányzat Jogosságát, — Írják a lapok — azólaniiJiorv-átok igen nagy támaszpontot luptdLjés ennek alapján indítottak uj liarooT törekvései kért J Uj, erős harcokra számítanak éteren.
Belgrátli értesülés szerint elsősorban a külpolitikai kérdések megoldása következik, de ha az nyugvópontra körül, nem kétséges, hogy a tiorvát kérdés teljes megoldása kerüt előtérbe elsősorban.
Politikai körökben egyöntetű a véle. meny, hogy az uj kormányalakulás Középeurópa egyensúlyi helyzetét is befolyásolja.
Franco visszautasította a katalán kormány béke-ajánlatát
Paris nem engedte meg, hogy az elmenekült spanyol köztársasági vezetők francia földről tovább kormányozzanak
Pái-is, február 6 Azana, Kompanis és a többi köz--társasági vezetők nagy része már Franciaországba érkezett Aamael-. nök és Negrln miniszterelnök, Vuifl mint a kormány tagjai között fc* erős ellentétek vannak atckintclb:n, htogy folytassák-*1 az ellenállást, vagy sem. Ezírányban tárgyal Vajo külügyminiszter is a francia meg. bízottakkal.
A vörös kormány ugyanis engedélyt kért a francia kormánytól, hogy Franciaországba menekülhessen és onnét kormányozhasson ta_ vébb. Ezt PárLs megtagadta. Ami. niszlercket személy szerint ésegyen kí»t hajlafidó mrfnekültként beflfaí-gadnl, dc a működő kormányt nem. így a vörös kormány tulajdonképpen szélszóródott. Több tagja máris Franciaországban van, többen ut-
elnök hívó szaváivá. A felelet dhang zott Gyomron és Blhamagybajómban s ez az állásfoglalás az egésa orszógeak szól. Mort a két győzelem Igazolása annak, hogy a magyar töJiijOgCk rnindea erőszakos
bah vannak a határ felé. .Ncgrín vjisszatért Franciaországból és ál. Utólag a déli országrészekbe utazik.
A katalán kormány békeajánlatát ma utasította vissza Fr-mco. A válaszjegyzék közli, hogy a nemzettek teljes megadást kérnek és semmiféle feltételt nem fogadnak el.
A határon a vörös köztársasági csapatok leszerelését megkezdték. Állandóan nagy csapatok érkeznek francia területre. Eddig 110.000 menekült részére készítettek barakkokat, i
Negrln .békefeltételeit* közölte Angliával
London, február 6 (Lapzártakor érkezett) BerUgnanI jelentés szerint Negrln mcgbjzta Delvajo külügyminisztert, hogy kő-
kisérH elleneié is Mtorságga\' és kitartással kövcllk nem a szenvedélyt\'k /rurjíiön játszó felelöttatcr ket, haneon a hivatott Jobboldali vezéreket. \'1 í
zölje az angol kormányai azokat a feltételeket, amelyek mellett a spanyol köztársaságiak »hajlandók« a békére,
Delvajo már érintkezésbe is lépett az angol fc francia kormány képviselőivel! * |
Paris, február 6
A baszk nijinisztereinök, Gulrrey hétfőn délelőtt. Parisba, érkezett, a hol kijelentette, hogy & katalonlai csapatok megkapták a parancsot a katalán területek ktüritésénc. . ,
Levélszekrényekben, áruházak polcain robbannak a bombák Londonban
London, február 6 Londonban ujabb boitibemierény-letck történtek. Ismeretlen tettek* az áruházak árucikkei köz\'é, ulcai IcvétszJekrényekte ; kisebb levéld bombákat tettek, amelyek közül soM felrobbant. A názk-.íta"tasok során nagyobb bombákat és rxik|bl$ópe.j ket is találtak, A jiyomozás teljest erővel folyik tovább.
240 házkutatás a Dohányul cal merénylet Ügyében
Budapest, február 6 (Lapzártakor érkezett) A Dohány utcai minőslthe tétlen merénylet ügyében a nyomozás megállapiiotfa, t»gy hamm bombát dobtak a hat-ömeletes ház tetejéről. A rendőrségi eddig 210 helyen végzett házkutatást Azt a cselédleányt, aki a merénylőt futni látta, szembesítették többekkel, akiket őrizetbe vettek, dc eredménytelenül. Valószínű, hogy a tettesnek két cinkostársa volt, ezekről is pontos szcniélyleirást kapott\' a rendőrség.
A magyar követ egész személyzetével elhagyta Moszkvát
Moszkva, február 6 Junger Mihály magyar kóvet .családjával és a követség egész személyzetével elhagyta Moszkvát.
Dacára az erős hideg időnek, a dip. loináriai kar teljes számban megjelent nz állomáson búcsúztatására. A szov-jct külön hálókocsit boasájtott a magyar követ ós családja rendelkezésére.
A szlovák propagandafőnök beszéde Hllnkáék Qlésén
Macii Sándor szlovák propaganda-fönók a HUnka-gárda gyűlésén a fel. vidéki Hécsén nagy beszédét mondott és többek között kjjulcntetle, liogy «mi szlovákok akármik az urak\' lenni a ml hazánkban, ez \'vezetett bcutulmVet a zsidókérdésnél, iv . . ,
1939, kbraár 7,
STATÁRIUMOT rendeli el a kormány uz egész ország területére a Dohány utcai bbmWnnerftnyielttel kapcsolatban, 24 statárláHs bÍrósá-> got állítanak fel az országban, i
BETILTOTTAK a ittgybafomi választással kapcsolatban közölt cikkek miatt a Magyarság és a 8 Órai Újság c lapokat. A Magyarság április -1-, a 8 Orai Újság március 7-én jelenhet meg újból. i
A, DOHÁNY UTCAI bombomerény letröi megállapították, hogy a szemközt lévő ház tetejéről dobija a bombát egy alacsony feketekabátos mar ber, aki utána autón menekült el. A gyanúsított még nincs meg, de kilétét már tudják. , j j
IMRÉDY miniszterelnöknek vasárnap ünnepélyes kereiek között átadták Székesb&héi-vár díszpolgári oklevelét, aki ezután a MEMzászió-buntásán a földreformról beszélt hosszasabban. ) . > | , |
JAROSS ANDOR felvidéki miniszter Békéscsabán -ós Gyiulánf mondóit nagy beszédet a MÉM zászlóbontásán. | ! l i I
HALÁLRA gázolta egy szürketaxi « Gellért-rakparton Banya János postaaltisztet. Lovicska Jánoq Boíför ellen megindult az eljárás. ¦
MELLES BELA, a kilüuö magyar hegedűművész es karmesleii 48 éves korában Budapesten várat-| iairul elhunyt. , l , , ,_ | |
SZÁSZ MENYHÉRTET, a wcvea költőt és újságírót \'nagy részvét mellett temették cl a rákoskeresztúri temetőben. l |
LELŐTTE fegyőréí és meg akart szökni a váci fegyházból Szoó István, az életfogytiglani fegyházra itétt pestszeiiterzsébcti gyilkos és egyik fegyenctársa, Nagy Józsefi, Mindkettőt elfogták. ,
MEGÖLTE feleségét, három gyér., inekét, majd Öngyilkos lett egy vesz les pereskedés miatt Kóczé János, 43 éves magyarréti gazda.
A ZSIDÓTÖRVÉNY végrehajtási, utasítása véglegesen tisztázni; fogja a hadüxtkküulság igazolásának kér-dését. , , j |v i I
40000 lévát csempészett mülábá-bau Budapestre a szcdjal magyar» rpk csalója, Fenyák János, ajkát Pesten őrizetbe veitek.
KATALONIABAN » spanyol köztársaságiak letették a fegyveilj, nierl Gerona és Figueras elfoglalása után. céltalanink tnldlták n további ellenállást.
AZANA köztársasági elnök, o spa nyol kormány több tagja és több vörös vezér Francjaorpzágba mej. nekült ; f i
PRHALA tábornok Raszlnszkóbaji kihirdette az osli-omállapotot és elrendelte a Szlcs akrán szervezetle-regyverzésél. [
AMERIKÁT ujabb hazaárulást bot rény tartja izgalombaji: az egyik szenátor szerbi egy legújabb tipusu légelhárító ágyat adtak el Angliának. ( I ¦\'<
ÖTEZER csaUSd lelt hajléktalanná az amerikai árviz sorén. \\
SZT0JAD1N0VITS, u lemondott jugoszláv mjtotaJereíaak\' áJUtölag (illeoz*ibe ua^y áj gírtjá^iaj,
A pesti Izraelita hitközség szerint hamisítvány volt a nevében a kike-resztelkedésekről megjelent vitairat
Kaptuk » következő Wele-IJ*. i ;
Mélyen tisztelt Szerkesztőség!
Hivatkozással »A kiresztelkedé*k körül* ebnü, nb. lapjuk f. évi január hó 29-iki .szamában megjelent közteményie, tisztelettel hozzuk b. tudomásukra a következőket ;
Az ebnult napokban a megke, rfszíelésröl szóló és a »Budapesjl Izraelita Hitközség* Nevében tor--jeszlett röpirat közönséges hanuV silvány, amely a felekezettől és a hitközségtől merőben távol Cső körökből származhatott, olyanok részéről, akik ezzel a óoizalos humi-silvánnyal nyilván meg nkartákj zavanüá felekezetek között fennálló korrekt viszonyt. Azt, hogy ez a ha-misitvány nem az izraelita felekezettől származik, misem bizonyítja jobban, mint az, hogy ezt a «Buda-^ pesti Izraelita Hftközség* nevében adták ki, holott a Budapesti Izraelita Hitközség nem ís létezik, csak >pesli« és >b-jdai«\' (óbudai) hitközségek vanhak.
Tcnnészeles, hogy a célzatosan hajuflsiMt körlevélnek ígazüaum,j bántó és elitélendő tartalma semmj-képen sem fedi a pesti vagy más izraelita hitközség álláspontját. |
A fenti hamisításra e »Virradtu< elmü lap f. évi január 23-iki szá-mában megjelent cikkel kapcsolatban január hó 25-én rámutattunk és kértük helyreigazító közlefmeV nyünk snegjelenesét. [ \' i
.VóglclenUl sajnáljuk, hogy nb. lapjukban h*g/elent eikk megjfele-nése előtt nem méltóztattak felvilá-gosilást kérni akár hitközségüiiktöl, akár a helybeli Izr. hitközségtől, mert akkor azonnal meggyőződhet-! lek volna afról, hogy felekezetünket sötét szinben feltüntetni szándékozó, ravaszul kieszelt, durva hajnlsii
tásról van szó, amely jóhiszemű embereket félrevezetni akarja.
A mcgkeiesztclések kérdésében a mi álláspontunk a magyar téteké törvényeknek megfelelő közjogi felfogás, amely szerint mindenki meg? gyöződése, szerint követhet báiimely bevelt vallásfelekezetet és abba beléphet, — természetesen feltételezve, hogy esetleges fclekezetváltozta-tása Meggyőződésből\' történik és nem konjunktúrát kereső anyagi érdekből. | ! \' y , i
Igen kérjük tekintetes Szerkesztőségüket, hogy eme nyüatkoza-kmkat nb. lapjukban közölni nzi-veskedjenek, rámutatván arra, hogy egy félrevezető hamisitásról van szó. i l : i l
rJüzSoBi szánütunk arra, hogy ti közönség keltő információja végeit eme kérésünknek eleget is tesznek és vagyunk \' I |
kiváló tiszteleltei • a pesti Ur. hitközség elöljárósága -#
Készséggel adtunk helyet a pesti izraelita hitközség nyilatkozatának ós szeretnénk, ha az valóban kiküszöbölné u vitairat körül a további vitát. Mindenesetre könnyebb lelt volna elejét venni a legalknunatla. íuibb időben történt háborúskodásnak, ha az idézeit vitairatot nemi most, hanem január 23-án az állítólagos hainisitvány nyilvánosságra kerülésének napján cáfolták volna meg. Ilyen cáfolat azonban január 23-tól ftJbruér 3-ig sehol nem jelent meg, nem érheti tehát vád a Zalai Közlönyt, ha a vitairatot valónak lógva fel, annak állításaival « katolikus egyház védelmében szembeszállt. ; i i i
22,000.000 pengő kicsempészését akadályozta meg az elmnlt évben a
A Magyar Közgazdaság irja : Szinte napról-napra szó esik a nwgnemengedett valutatransz (erről, Slbolások híre érkezik, gya,kbrjak e leieplezé-s a közönséget ercH sen érdekli, mekkora le-! bet az az összeg, amit a vahtBÜgyészség kitti-, nő közegebiek éberségével sikerült vlsszalartani az országban-
Nem volt eddig erről semmiféle jelentés, most kerübiek nyiivános-az első érdemleges adatok- Ezekből az adatokból pedig megállapítható, hogy Igen tekintélyes Összegre rug az az összeg, ami a leleplezett sibo-lésoknak a tárgya volt. Természetesen ezeket az összegeket elkob.iz-ták.
A pibolásnnk, sokféU" rajtája van : a val\'-jlíacsempészéstöl « pengőkí-ajáubSsig. Az adatok összefoglalják
ezekéi a tételeket és ezek alapján a következő ige11 érdekes kép bontakozik kl:
1031. év folyamán magas összeget (matatott még a leleplezett slbjlás értéke ; 21,792.120 pengőt. 1936. évben jóval kevesebb : 12,888.767 pen-erö értékű sibolást (beleértve persze e»nek minden fajiéját) leplez, lek le, 1936-ban ismét emelkedett, az összeg és közel 14 millió peugőt tettklalelepfczett, Iniegnemengédett vabtaüzlet. 1937. év folyamán mélypontjára jutott : 9,532-918 pengővel. 1938-ban újra erősen enwílkedett a leleplezett Blbolások értéke : 22 millió 261.186 pengőre- Ismételten hang súlyozzuk, hogy ebben az össze-; fajta leleplezett sibolás értéke ben-iií; van. i
Igen érdekes az adatokból, hogy 1938-ban például 283 kg. szfet aranyat akartak kicsempészni nzor-
Esküvői fényképét
készítesse VASTAGB BÉLA fényképész műtermében NagykuUu, Főnt 10. óm «ö«ugu*y-ut 1. (az udvarban.) NOvéaud munkai Mi OlawA árakl
szagból és emiyit sikerült Is a va-btaiendőrségnek Smegnkadályoznla. A vahtaklajánlások sorában 8 millió 68.618 pongő volt 1938-ban a leleplezett pengőösszeg, 1,008.118 dollár, 2,681.773 schilling, 80,312.000 csehkorona, 1,067.000 lira, 99,935.000 lel és 2,616-000 dinár volt n meg-akadályiozott pengő és vabtakí-; ajánlás értéke 1938-ban.
Érdekesek ezek az adatok, mert mutatják, hogy milyen arányú a különböző tonnákban történő vnkita-ktcseanpészés, de mutatják azt is, hogy a valuta rend őrség .nülyeoí eiedmónyes munkál végzett\' az elmúlt esztendők folyamon, hiszen az adatok szerint 1934 óta közel 80 mii Hó pengő értéket sikerült így n. kiajánlástól n^gmentenl a míigyap gazdasági élet javára. (
á Katolikus-bál
Az idei kanizsai farsang siker-pain maja kétségtelenül a szombaton este lezajlott Kalholikus-báló, amelyet flz cgyluSzközség rendezett. Ilamisitatbin nflgyjjál volt, nz egyetlen a pol. gári rendezések közüi, a nietyröl azt irliotjuk műiden kendőzé-s nélkül, hogy fényes siker volt, .semmiben nem maradt cl a korábbi évek kimagasló farsangi eseményei mö gólt. Jóleső bizonysága ez a bál annak, hogy kavaroglwt, forrhat a politikai katlan, tagozódliatik akariiogyon a társadalom okozhatnak nz átalakuló uj idők akannUyen zökkenőket; -- a ktuiizsai kalhohkus, tábor az egyetlen, amelynek összetartó ereje tud még társadalmi téren vallozaüan arányokban érvényesübii, tud tömegei megmozdítani, tud egy közös gondolatban összeolvadni, tud teslvér-lánoot nitn- * denkinél szomsabbra fonni.
Az Iparoskór díszterme ízléses, diszkrét ünneplőben várta a KathoÜkuB-b;\\l vendégeit. A termel uralta a transz parcns kereszt, az egyluizi és a magyar Bzinek,
Hogy ki volt ott? Mindenki, Nagy számban a tiszti családok, élükön a tábornokokkal, a-környék fóldbirlo. kos családjai, élükön Plihálékkol, a város életének vezetői ritka ünnepnek kijáró, diszes együttesben, minden foglalkozási ágból, minden társadalmi ró. legböl, a katholikiis lostvéri gondolat gyönyörű egy másra találásában. A bál űteganciájábau semnil Hivalkodó, sera-nü kirívó hanem magától értetődő és ebben igazán uri„ Itt is őrvtaidele. sen szép számban voltak a hölgyek magyaros estélyi ruhái. [>e — és ezt# külön elismeréssel keli feljegyezni ~ nem zárta ki a rendezőség, u frakkok és nagy toalettek sorából az egyszerű ünneplőket sem, ami megreiei nem csak a kalhoUkus család nemes, evangéliumi demokráciájának, liancni a mai szociális társadalmi, együvétor- -tozás szellemének is.
I —i i. • .5
A műsor komoly értékű müvé-izi élményt nyújtott, libben az oroszlánrész rácttlmási Molnár Annáé, a fint-d harfa-iiiüvésznöé, akinek neve mív uia büszke értéket Jebnt n magyar zenekultúrában. Virtuóza a liangszcréiiek, de lelket is simogatnak \\rjjai a burokba és olyan finomságokat esiholnnk ki belőlük, hogy a legöregebb zenéto-óra ic különbet. Teetiiiikában a fölényes biztonság, előadásban a h-ff-tisztább iiiuziknlitás, tartalmi és szi-nektien való gazdagsitg tette meleg sikerré minden száuuU. Lelkes, ráadásokat kóN-etclö, őszint\'í ünneplés fejezto ki n közönség elragadtatott tetszését, mind az öt száma után. A műsor többi hat számát WitzeneU \'Jolán, a városi z<ei>oi»kola tanára éiu-kotte. Észrevehető índiszpozioö jrfiLOeiX
»989. február 7.
Ma hátfűn 5, 7 ás 0 árakor a Nép Mozgóban közkívánatra
Pusztai királykisasszony
|j sok tapsot kopott. AZ ind iszpozició oka bizonyára a szokatlan hárrakisó-rel is volt azonkivűl a folytonos jijténvitogatás, a közönség egy részének, főként a mellék terem ben lávök-,jek államié zajongása, ami a hárfo-művésznőt is zavarta, de a hatlgntó-ságot is. (A műsoron igért njtólozárá.s, dó meg o pontos kezdés is Ígéret maradi. Viszont minek akkor Igenné Mindkét Ígéret elmaradása miatt a körönség fegyelmezett része bAnhöV iiik, meg az előadók.) A műsor! meg. nyitó Avo Máriát ivánkovits Ferenc, a zeneiskola tanára kísérte a hárfa melleit hegedűn, melogen, finoman, n mű áhilatos szépségének rnogfcfrlő lágy tónusokkal.
Műsor után hamarosan megkezdődött a táucmubitsóg. Alig toltc ke. resetbfl " vonót debreceni Kiss Jóska cigányzenekara a megnyitó csárdásra, egyszeriben bcuépcaojolt a parkéit. Nem ugy, mint a többi bálokon, hogy n közönség egy része megnyitás után hamarosan eltávozik, hanem még a késő hajnali órákban is majdnem lel-jes számban együtt maradt a báli tár. saság. A hangúját derűs, kellemes volt uúndvógig s hogy az legyen, arról a honvéd zenekar is gondoskodott, amely Hering karmester vezetésével valóban 1 szorgatnia^au és MpaMvatóan játszotta végig az éjszakát. Még a reggel őt órai záróra is nagy számú vidám társaságot latált együtt a táncereinben és az asztalok körűi. A gyönyörű bftfféből lür-mondónnk sem maradt semmi.
A KaUioUkus-ból sikere erkölcsi és anyagi szempontból egyaránt meghaladta az optimista várakozásokat is. (Az anyagi siker a kullurház-ulapot gy.ira játja.) Lrdcnio ez a gondos mi-qezésnek és előkészítésnek, kellő propagandának is. P. Czirfusz Viktorin plébános és dr. Hegyi Lajos főjegyző, aj. egyházközség elnökei kórüllek intés, sej és ügyszeretettel irányították a rendezés munkálatait. A kongregációs liólgyckből kikerült hölgybizottság, élén dr. Hegyi Lajosáé profcktávul, ériékes részt vett ki a siker biztosttA-sábóL Gozdán Ernő, az egyházközség iroda tisztje ezúttal is derekas és sikeres munkát végzett a rendezés részleteinek lebonyolitásávaJ,
Az emésztőszervek megbetegedéseinek kezelésénél reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc József kesertlvlz abszolút megbízható hashajtó, amelynek hatása igen kellemet. Kérdezze meg orvosát.
M. kir. minisztérium 990/1939, M* B. számú rendeletében előirt
kapható
Megint kritikus nyár elé néz a Balatonpart
A Balatoni Egyesületek Szövetsége sajtót követel a Balatonnak
A balatoni érdekeltségek véleménye, és az előjelek szerint az idei balatoni évad sorsa ismét kritikus-nak mutatkozik. Ezért fokozottabb szükség van olyan hathatós és tevékeny Bnjtóorgaiíjflnna, amely kizárólag a Balaton számos problémájával foglalkozva a ifin már komoly közgazdasági tényezőt jelentő s Idegenforgalmi szempontból ísnagy fontosságú l3alaton-vidék érdekeit szolgálja és népszerűstt«e. A Balatoni Egyesületek Szövetségének lc<r-utóbbl taiiácsUlésén Szabó János klncst. főtanácsos cTnökl megnyitójában sajnálattal állapította mOgi hogy n közcbirjltbíin foganatosított kormányintézkedés folytán egyszerre két speciálisan balatoni vonatkozású hetilap volt kénytelen meg1-jel-nését beszüntetni, izeri Izsáki Gyula rátmitatott arra, hogy a Balaton most, az idény előkészítésének legfontosabb évszakában, lnp nél-
kül semmi szín nlalt nemi maradhat. A Balatonhoz füzödö nagy érdekek mia(4 amiak tekintélyes társadalma lap néJWU szintén nemmh-radhal, Ilyen értelemben szólott Vcjley Perenc ny. mfn. osztályfőnök Is. A szövetség ez irányban való lépések megléteié iránt hozott határozatot. Tövissy Ernő előadásában megkezdte n még mindig sok panaszra okot adó balatoni vlzjogrn nézve beérkezett adatok feldolgozása alapján ezen ügy rendezését, foglalkozott az aj nyári menetrenddel is. (A balatoni sajtó kérdése részben már megoldódott azóta a Keszthely és Vidéke megindulásával, amelynek szerkesztője, dr. Gárdonyi Lajos, évtizedek óta a balatoni érdekek hivatott tollú harcosa s akinek kezében legjobb helyen tudnánk egy egyetemes balatoni érdekekel szolgáló újság szerkesztését.) |
Egy évi börtönre Ítélték a sikkasztó városi végrehajtót
„Társaságba keveredtem kártyáztam, hivatalos pénzekhez nyúltam" ... vallotta Vldos István
Néhány hét előtt városi tisztviselő, közhivatalnok volt Vldos István 69 éves, családos, nagykanizsai véff-ívhajtó. Sokan tisztelték, sokan remegtek tőle, amikor megjelent valahol foglalni. Most megtört fogefly-
ként, szuronyosfogházör mel\'ettült a vádlottak padján, hivatalából el-(mozdítva, fejót kezeibe temetve, várja a bíróság bevonulását, amely Ítélni fog felette.
A tárgyalóteremben van a város képviseletében dr. Sabján Gyula tiszti-ügyész, nz ügyosztályt dr. Bor sányi József adólíszt képviseli, a károsult kincstárt Szabó József főtana csos.
A vád : folytatólagos hívaíali sikkasztás. A felek által befizetett ösz-szegek egy részét zsebrevágtn.
Vldos nem is tagad. Őszintén elmond mlndcni Makáry tanácselnöknek. 1931 óla volt a városnál alkalmazva. Eleinte havi f3 pengő Illetménye volt, 1936 október óta óvi 80--100 pengő juialék, egy Idö óta havi 100 pengő volt a fizetése. Társaságba keveredeit, kér tyázott, vesztett, eleiir te kölcsönökből pófor-ta, mikor azt sem kapott, idegen pénzekhez! nyúlt. De WkUsraereto csakhflmari furdalni kezdte és egy napon feletlesei előtt beismerő vallomást tett.
A vádiratból kitűnik, hogy Ep-plngcr Izsótól 327 pengő inségjánu-lékot vett fel, a pénzt felhasználta saját céljaira. Mülfcr Ferenc fake-reskedő 200 pengő adóhátralékot fizetett le Vidos kezeihez. Ezt iszseb-rovágta. Fischer Ferenc sütőmester-tői 60 P adót, Ritscher Henriktől ö
P ebadót, a Magyar Élet és Járadék Biztosítótól -150 P adót, Özvegy Novék Jánosnétól 26 P kórházi gyógydijat, dr. Strém Sándor orvostól 100 P adót, Tiszai Jáiiosné-tól 12 P-t, végösszegben mintegy 1132 pengőt tartott meg. összegszerűen nem sok. De a hivatali sikkasztáson van a hangsúly. Család-* Jának .egy fillért sem adott ebből.
— Nem volt eszem ! — mondja\' könnyezve n bíróság előtt
A tőrvényszék bűnösnek mondta kl Vldos Istvánt a Btk. 462. fi-ának 1. bekezdésébe Ütköző, egy rendbeli, folytatólagosan elkövetett hivatali sikkasztásban és őzért öt egy óví börtönre, öt évi jogfosztásra Ítélte, betudván az egy havi vizsgálati fogságát. ; j 1 . i |
Az ítélet Jogerős.
Mérsékelt északnyugati légáramlás, párás, ködös Idő, a hö osak az esti órákban száll le a fagypontra.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai megtlgyelŐAllomAsa Jelenti i
Hőmérséklet tegnsp ette 9 órakor: ¦ tio, ma reggel —délben +50,
OsapadékOO "L. *
— Bitofkiáll!táiukat tekintse rnOg minden vételkénysser nélkül. Kopatero bútoráruház.
Knltarélet a vitézi székházban
Örcjnrnel lehet megállapítani, hogy a nagykanizsai vilézl székházi nem épült hiába. Valóban otthona az máris a város és a Járás vitézeinek, falai közt élet Indult meg, lüktető, tmelcg. magyar élet, amely szociális, rendi és kulturális téren is jelentős és e redménycs. Most Indult meg a munka kulturális része. Minden hó első vasárnapján egy-egy előadást tartanak a székházban a járás vitézcinek. Az első előadás va sérnap délelölt volt, amelyen "agy számban jelentek meg a vitézek és a várományosok. Olt voll vitéz Székely János tábornok, vitéz Szécsy ezredes és a tisztikar több tagja is. A inegje len! eket vitéz Bentzik Lajos kormány főtan ácsos, járási hadnagy üdvözölte és Ismertette az induló kulturális programot. Utána rövid bevezető előadás következett, majd halkan duruzsolni kezdett a" vetítőgép és a vásznon megelcveöe-dclt kxskeaiyfibiifelvételekbennmóg Idegen kéz alatt maradt Felvidék- • nck az a része, ahol a Tisza ered, amerre tovább kanyarog fenyves, sziklás, gyönyörű, egykor és ta\'án nemsokára megint magyar vidéken. Husit és a többi községek, falvak tájait, embereit, azok életé* mutatta bo két flmitekeros, másik keltő pedig Erdélyt, az oláh megszállás alatt lévő magyar építészeti és népi eanlókeket. Magyar sziveket dobogtató, magyar lelket erösilö, magyar akaratot acélozó érzés volt látni fnflndazt szebbnél szebb mozgóképekben, amiről annyit beszélünk, hallunk, Írunk, olvasunk, de csak kevesen láttak közülünk. A filmeket a polgári fiúiskola igazgatósága bocsátotta rendelkezésre a .kultuszminisztérium anyagából és Horváth Bé la tnnár vetítette \'e, akinek és az,is-kolának vlléz Székely tábornok külön mondott meleg köszönetet.
BUDAPEST h
6,48 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 ITirek. — IP 10 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Országos Postászeneknr. — 12.30 Hírek. — 13-20 Időjelzés, ídöjárásjelentés. - 13.30 nácz Béla cigányzenekara. — 14.35 Hírek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése, — t5 Arfolyambirck. — 10.10 Arányi Mária elŐa<lása, — 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Hírek szlovák ós ruszin nyelven.
— 17.10 Az ungvári Verchovina férfikar liaugverscnye. — 17.40 Vincze János előadása. — 18 A rádió szalon, zenekara. — 18.30 Gróf Esterházy János felldvása a szlovákiai Magyar Házak ügyében. — 1H.50 Tándcmezek.
— 19.50 Plautus-vigjéték bemutató Bonniban, - 21.10 Hírek, időlárásjelen. tés, — 22 Lovászi Ferenc cigányzenekara. — 23 Oporaliázi zenekar. —> 0.05 Hírek. ( \' i ,! ¦ BUDAPEST n.
17.40 és 18.35 A rádió szalonzenekara. — 18 Mezőgazdasági félóra. — 19 Francia nyelvoktatás, — 19.30 PaV-
0628
?71266
ZALAI KÖZLÖNY
1989. február 7.
Kincsem zománcozott
tűzhelyek*, kályhák
Fronuacr ndáiiÍMperek éi löiwrek a legoiesóbbu.
20 Ilirck. — 20.20 Hang-
olvasás. -lemezek. B8C&.
16 Messzenc. — 17.10 Szórakoztató zene. — 18.30 Bariul hegedűművész.
— 10.45 Boroszló. — 20.10 Osztrák népzene és népdalok. — 21 Stuttgart.
— 22.40 Bécs város bálja, a pálya-dijnycrtcs bécsi kcringők l)cniutatása.
Be kell jelenteni, vagy nem kell bejelenteni?
Igen tisztelt F&oicrkcsztő Urt
Az alkalmazottak bejelenlésének a ¦4350/038. M. E. rendeleUw ütköző elmulasztása miatt a rendőri büntető-Inróságtól idézést kaptam mint terhelt, elővezetés terhe mclloU, személyes megjelenés kötelezettségével.
!A múlt fél évben nem jelentettem be az ..alkfllmuzottnitiint, niert az én megítélésem szerint nem volt kótclos. «6gcm. Az fdéíós hatása alatt azonban btí akartam Jelenteni őket, sőt az elmulasztottat is pótolni akartain.
B. lapjuknak szíves híradása szerbit az erre szolgáló űrlapokat a városi aljegyzői hivatalban keit beszerezni, Felmentem és ott azt a hivatalos érte. silést kaptam, hogy a rendelet reám nem vonatkozik, nekem bejelentésre köteles alkalmazottain lúncs. Ezen ór-tesütóssel elmentem a rendőrkapitányság bantctAblrájához, Ott azonban a büntetőbíró UT a rendeletet is újból megnézte Ós azt mondotta, hogy igen js köteles vngyok bejelenteni az összes alkalmazottá kat, még a cipész tanonco. kut is. .Ezzel nz értesüléssel visszamentem az aljegyzői hivatalba, olt ujbói \'megnyugtattak,- hogy a rend-öri büntetőbíró téved és amennyiben mégis további kellemetlenségem lenne, hivatkozzam az aljegyzői hivatalra.
Kérdem igen tisztelt Főszerkesztő Ur, mit tehetnék én mint szerény adóalany, hogy sajnos fájós lábammal legalább hiába ne kelljen kótcmolcte-ket megmásznom — nekem ugyanis a rendőrségi kétenielet licgy mászással Őr fel. Arra is kérem Főszerkesztő Urat, hogy közölje soraimat becses lapjában, talán gondoskodnak az lile. tékcsek arról, hogy a rendeletek olyan fogalmazásban jelenjenek meg, hogy no magyaráz! lássa azt másként a pot gári hatóság és másként a rendőrha. tóság, mert az ilyen félremagyarázás i lehetőség nemcsak a luvataloknak ad tetemes munkatöbbletei, hanem amellett, hogy meglehetősen idegeire megy az adózónak, még sok munkaidőt is ejrabol.
^teg .kell Jegyeznem, hogy agy n rendörsógen, mint a polgári hatóság--nál is a legnagyobb előzékenységgel adtak meg a fel világosítást, de eb igazodni még sem tudok.
Kiváló tisztelettel Fgy munkaadó.
— Takl&tM m«g a Köpetein Bútoráruház állandó butorkliUltását ízléses éa .csó bútorokat kedvoző fizetési fel-Jtéteialütel vAaétolhat
Az Imre-hegyi szomorú dráma a törvényszék előtt
A sormást öreg gazda 19 szúrást, a veje 3 évi fegyházat kapott
Szánandó sorsa van sok falusi szülőnek, flkik bitikor gyermekfclkbá zasodnák, birtokot-jószágot átírnak a fiatalokra, azután mikor megöregszenek, meleg otthon helyett az országút vár számukra. A gyermekek számára faluhelyen teher a nincstelen szülő. Talán öreg Konkoly József 68 éves Borulást gazdaember-nok is ez tehetett a sorsa, mert egy napon kénylelen volt férjes leánya, Farkas Józsefnó ellen szülötartási keresetet indítani. Havi 20 pengő tartásdíjat kért. Mivel nem kapta meg, végrehajtást vezetett leánya ellen. A vöt, Farkas Józsefet, aki 3 gyermek «tyj«, nagyon felháborít totta a dolog. Amikor foglaltak nála, elhatározta, hogy bosszújában megkéseli az Öreget. A gondolattal addig foglalkozott, míg mult év- de, ocmber 10-én, mikor tudta, hogy az öreg borért ment az Imre-hegyre, lesbe állt, megtámadta és vasvilln-ágból készített tőrrel össze-vissza szurkálta az apósát. Az orvosi látlelet 19 sérülést állapított meg az idős gazdán. Életveszélyes sérüléu sekkel szálli\'.otlák be Konkoly Józsidét a kanizsai kórházba, nhbl visszaadták az életnek.
Farkast a csendőrök elfogták és behozták Kanizsára. Kihallgatás;* alkalmával azt vallotta, hogy el akarta tenni láb alól az öreget. Először bort ivott, azután állt ki lesre az crdőszélen. ¦\' |
Most tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék Makáry-tanácsa, Farkas n biróság. előtt vlsz-szavonta beismerő vallomását és/ az! mondotta, hogy nem akarta megölni az Öregei, csak bosszúból egy kicsit anegszurkálni. Amikor a biróság elébe lárta az előző beismerő
vallomását, Farkas meglendülve mondta: j
— .Hát Igen... meg akartam ölni az apósomat... ha nem hajlott volna meg a tőr és nem jott volna két legény.,.
— Zavarben voltain kérem, -> folytatta — nem tehetek róla.... most már csak a jó Isten tudja ezt rend. behozni... \' I
Konkoly József, az öreg gazda perdöntő vallomása következett, F.N mondotta, hogyan testé meg a veje, hogyan támadott rá, szúrta összevissza, sőt amikor később véreben feltápászkodott, a vője újból odaugrott és újra szurkálni kezdte, ö könyörgött, hogy ne bántsa, ne ölje meg, hiszen nem bániotta, — ekkor szerencsére arra vetődött két fiatal legény, akik aztán elvezették őt. Makáry elnök szembesilctte 03 apóst és a vöt. Farkas ekkor bocsánatot kért áldozatától.
A szegény öregembernek felvillant a szeme, majd odaszólt a bíróságnak : ¦ \' [
~ Kérek enyhítést a számára [..;
De ugylötszík nem érdemelte meg, az após jóindulatát a vádlót, mert még a biróság előtt is hazudott, azt mondván, hogy az apósa támadt rá bottal, amit hallva az öreg gnzdfri, felkiáltott:
— Ezekután kérem szigorú megbüntetését I f (
Kiderült, hogy a valóban rossz-indulatú vő valótlanul vádolta oz apósál.
A törvényszék szándékos emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek Farkas Józsefet és őt ezért három évi fegyházra és öt évi jogfosztásra Ítélte. w |
Az ilélct jogerős. ; |
vasam
A Nagykanizsai Takarékpénztár közgyűlése
A cenlcnnáriuma felé közeledő Nugykaidzsai Tukurúkpénzlár, n kani. zsai <örcg takarék* most tartotta 0-t.ik évi közgyülésót, elsőnek ,a kanizsai pénzintézetek között. A nagy számban megjelent részvényesekét, a város képviseletében megjelent dr. Hegyi Lajos I»lgármestcrhelyettest, a társintózetek igazgatóit dr. Fábián Zsigmond kormány főtanácsos, elnök köszön töt le. Az ötéves beruházási tervhez a Nagykani. zsal Takarók 103.186 pengővel járul hozzá, teliét több, mint évi 20.000 ijengővol, ami fele évi nyereségének felel- meg. (Nem ártana, ha azok, akik szeretnek a politika porondján a bankok ellen szavalni, ezt az adalékot is ad notam vennék. Hol lenne most az ötéves bcniliázási terv, benne hadsereg fejlesztés és beruházások, ha nenv lennének tőkeerős intézetei;, val-lalatok, amelyek az ehhez szükséges milliárdot előteremtik?)
Kelemen Ferenc, a tykarék országos tekintélyű igazgatója ismertette az igazgatóság jelentését, áttekinthetően, a napjainkban gyorsan\'sodródó történelem logikájával mutatott rá a körülöttünk zajló események ős a gazda, sági élet összefüggéseire. Az események, B termés, a száj- és körömfájás, stb, mind hátráltatták a gazdasági vérkeringés zavartalanságul, A városi
polgárság vállalkozó kedve, kereskedelmi forgalma, az ipar foglalkoztatottsága megcsappant*..A Nagykanizsai Takarék üzleti forgalma n tavalyiból képest változást nem mutat. Az elmúlt évben is több mint fátmilHó pengő uj kölcsönt adott az intézet 614 tételben, finanszírozott közmunkákat ős kisebb vállalkozásokat. Az Őszi külpolitikai nyugtalanság Idcján 13 százalékkal csökkentek^ betéteik, dc év végére — ós ez az iutézet iránti bizalom legbeszédesebb Jc\'c\\ — ugy visszatértek a betelek, hogy az állomány már meghaladta az előző évit. A betétek emelkedése örvendetes j*). lensége gazdasági életünk megnyugvó tendenciájának. Ma már 1,126.000 pen gö" betét kamatozik a Nagykanizsai Takarékban. Az osztalék részvényenként 1 pengő. Az évi nyereség 38.854 pengő. A váltótarca 4,229.000 pengő.
A választások során változás nem történt a takau^fc\'vezetőségében egyéb, csak Szálpiger Józsefet választották meg uj tagul a Mügyclőbizotlságba, A közgyűlés szerettei ünnepelte Kelemen igazgató beszéde keretében Heim-ler Józsefet, oki 50 éve tagja, majd cfuökc a.fcJügj\'elooizotUagnak s tisztét mindenkor példás lelkiismeretességgel látta el. Szép ezüst dobozban nyuj^ tolták át neki czalfaalommnt r bank ajándékát, egyben érdemeit a közgyűlés jegyzökönyvében megörökítették.
— Mfttrftrt Február 7. kedd Hóm. kut. Romuald. Protestáns Tódor. — Izr. Sebath hó 18.
Oyógynertárl éjjeli eaoigálat e hó végóig a Fekete sós gyógyszertár éa a klakaalzsai gyógyszertár.
Hősi naptár
Ezen a napon ment végbe a branyiszkoi csata, amely az 1848/i0-ik5(
-. magyar szabadságharennk
1849.115-6. «fiW legfényesebb hadi-1-lettét kéi>ezi. Görgey tábornok honvéd serege, nz osztrák fősereg túlereje következtében a felvidéki bányavárosokon át visszavonulóban vblt a Szcpcsség felé, hogy a Debrecenbe menekült magyar kor. mány sürgős óhajának megfelelően mielőbb egy]>együlliesscn u Fclső-Ti-szanál álló Klapka-féle hon vád sereggel.
Görgey, akinek visszavonuló seregét kisebb oszüink hadak állandóan nyomon köveitek, 1849 február elején érkezett a Siepesságbe. Lőcsén érte. sült arról, liogy a Szepes ós Sáros\' varangyé határán lévő 75« m. magas branylszkol hágót szbitán ellenség tartja megszállva. Miután %iás alkal-mas ut nem kínálkozott arra, hogy seregével a Ifepnád. és a Toroa^ojyók völgyét elérve Klapkával egyesülhessen, elMtározta, liogy ütközet árán tör magának utat a fontos liágón keresztül. v.
Görgey tábornok ezzel a fontos fel. adattal Guyon Hícliárd ezretles l-pft. osztályát bizta meg. Guyon a bra-nyiszkoi liágó mcgroliauására a 33. sz. zólyomi, a 13. sz. turóci zásdó-nljakat, továbbá u nógrádi önkéntes zászlóaljai és az Ujházy vadász századot rendelte 24 ágyú támogatásával. Az ellenség erős tüze elöl a honvédek kezdetben több izben meghátráltak, tnlg végre maga Guyon állott a 33. sz, honvéd zászlóalj, élére s a flionvód lövegek pusztító kartács tűző melleit, bátor ós halálUnegvctő szuronytáma-dással nyitott magának utat a hágóra, ahonnan Doym osztrák tábornok csapatát leszorították. A véres ütközetben nagyon kitűntek ínég nz Ujházy vadászok és a nógrádi önkéntes zászlóalj.
A következő RBpon, február 6-án Görgey tábornok honvéd serege a szerencsésen megvivolt branyiszkoi csata után azonnal Eperjes felé sietett, hogy Guyon tábornokkal, nki hadosztálya, rv-ai a branyiszkoi diadal után Eperjes elfoglalása céljából előresietett, mielőbb egyesülhessél). Az élebniszor-lüínybau szenvedő csáHzari csapatok Guyon közeledésének Idrére a város véiWmére felkészülve, bevárták u honvédség támadását,
Guyon tábornok személyes bátorságát is latbnvetve, a 33. honvéd zászlóalj élén megrolian ta a város előtti ltegy vonulaton védekező császáriakat, akiket egész éjfélig tartó harcban állásaikból kivert. A futásra kény. szeritett osztrák csapotok nyomában ezután Guyon korán reggel a kiürített varost elfoglalta. 1
— (Áthelyezés Munkácsra)
Rlskó Gézát, a nagykanizsai mérték-Ulefcesitő hivatal főnőkét áthelyezték Munkácsra az ottani mértékhitelesítő hivatal főnökéül. Uj állomáshelyét azonnal el kotlett foglalnia. Rlskó Gézában rokonszenves embert, lelkiismeretes tisztviselőt, hivatását szerető hivatalíónóköt vesztett cl Nagykanizsa. Maga is, felesége is élénk részt vettek a kathoiikus egyesületi életben, amelynek személyes munkájukkal és ügybuzgóaágukkal értékes tagjai voltak. Rlskó Géza felvidéki, felsőimtől születésű, feleségének testvére pedig, mint a vlzkercsztv támadásban hősicsen részt vett rendőrtiszt, munkácsi állomáshelyén éppen most kapta meg u Signum budist
(Növendékherigverseny)
A városi zeneiskola szerdán délután fi órakor földszint! termében 1 növendékhangversenyt tart. Belépődíj i*\'m 1«**, . -. . . . .*, i W
ZALAI KOZLONV
1939. február 7.
Ha nluca élvágya, ugy Igyék ni¦• Mny napon át reggel éhgyomorra Klpohár terméuetcs Ferenc Jozaef keaerdvlKt, metl etaltal bélmOkO-dése uabályozódik é« Így egén eméuMaí rendbejöttét. Kétdeno meg orvosit.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (kii sor) ülja 30 fillér
Kawaztény v\'iiaztvis«tÖ«6k v.dáns magyar **tj« ftz «xredzAszlo)« ¦ síin-
KftszÖnetnylIvánltás.
Mindazon jóbarátalnknak ?1 ismerőseinknek, ax Urleányok Mária Kongregációjának, kik lefejthetetlen, drága |ó leányunk, testvérünk, menyasszonyom. Illetve rokonunk MsrtlMoi Kai*
temetésén mesj\'lenéaükket vagy barmi mis módon mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, ezúton is hálás köszönetet mondunk.
A gyáaztató oaalArt.
A kai-lhaM klr. Járásbíróság ml t (eiftckonvvl hatóságtól.
Arvetefll hlrdi tmeny-kivonat.
!¦\'¦¦!,¦¦. Vendel vállatl la><oi végrehajtatnak Ozv. Ptctkó Frrencné sz Kovács Aii\' a frlsdiildl l»io vS\'ieh.\'i|t.it szén vedfl ellen Indított végieha|l*sl ügyében s telekkönyvi hatóiig a TÍmhittltt ké-rclme követkestében az IMI 1IX t c 144, 148 és 147. § a élteimében 1 végre-hs|ttsl érveiéit 1)1 f perköltség tőke-kOveteléi, 0 P 80 I. eddig megállapított végrehajtás! és az árverést kárvényén ezúttal megállapított 10 P 40 f kíjlttég behajtass végett Alsóisld és FeliÖzsid késségekben es halárban fekvő s sz alsó-zaldl 32§. sstlkvbcn A+ 2. sorsz. alatt felvett 432/b— 1. hrss. Caaplson tuti aiőlö, szántó ts rét 017 P kikiáltási árban, sz alaóaaldl 71!). luljkvbeu A-f- I. sotsi. alatt (elvett 432/b—2. hrsx. Coapánon tult szóló, aiánló és rét 617 P kikiáltási árbsn és a felbozatdl 403. níjkvbíii A 4-1-3. sorar. ¦latt felvett 0. hrsz. In n.-ikl kert tereié-szére 30 P kikiáltási árban, 13. hrsz. bel-tetki hU és udvar felerészere 350 P kikiáltás! álban, 2258 hrss. nyugiul kett-löldi aaántó (elciéuérc 43 P kikiáltási áibsn elrendelte.
A tekkkönyvl ttatótágsxárverésaek Alsósaid kössegtiaxánál megtartására iikw. évi március bó 1. napjának d. e. 10 óráját ttu! kl és as árvetést feltételeket us 1881«IX Lc 150. alapján megállapítja.
Ax árverést teltételek a következők:
1. Az átverés alá eső Ingatlanokat éa pedig 1 18 hisz. házingatlant 1 kikiáltást ár felénél, a többit kéthatmadánál alacsonyabb áron elsdnt nem lehel. (1908 :XLI. t.-c, 26. $ )
2. AsámtetnI szándékozók köteletek bánatpénzül a kikiáltási ár lO-Yo-át kéazpénz-bea, vagy az 1881: IX. t.-c. 42. íf-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpspirosban a kiküldöttnél le lenni,vagya bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított letelt elismervényt a kiküldöttnek átadni es II árverési teltételeket aláírni (188! ; XII t-.C 147. 150., 170. §§; 1906; XL. t.c. 2". §).
3. Az, aki as Ingatlanét! a ktkl*l!.Uí árnál magasabb ígéretei tett, ha többet acnkl sem Ígér, kötelet, nyomban a kikiáltási ár sxáialékaiueilm megállapított bánstpeazt u általa igéil ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a költleiettségé-nek eleget nem teui, ígérete ügyeimen kívül maiad ás as árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, tésat nem vehet.
A bánalpétii letétele alól (elmentett árverelö a bánatpénz kiegészítésének meg-lelelő összeget sem kötelea letenni (1008: XL1. t.-c 25. J) EncM értesítést kapnak ai étdekelttk. Keszthely, 1938. évi nov. hó 22-Cn. Dr. Haim sk. ktr. jb. elnök.
A kiadmány hitclétli: Érsek sk.
. Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában.
APRÓHIRDETÉSEK
10 i.SO flIMr, mlndan lovibbt »*a t unit.
ÁLlM
B.Járan* felvétetik Kliály Pál-ulca
Háütnaatarpar (elvetélik. Pclofl-nt i sí.__•
f-\'iíclfl tanatalaaayokat vaiiodámba (elveuek. Kipoll Marii, Báltlory-u. 14. •
Kereiitény tlililernber utaatúiiak [el. vétetik Kelemen Reiaí cetnél. 350
T.nonaol [elveti iirandl Sándor ea Pia, Delk-ler 2. •
Bejáró takarítana! leivel! llcltlhelni, Cicogery-ut 37/a. 331
cikk
érkexetí.
Ufabb
lOOO-féle
Teutsch drogéria
25 filléres osstályúra.
Zamatos, löfza Mm
Sintrox Káuéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: \'A-\'/a-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. a,,,
Este elkészíti, reggel forrón élvezheti kávéját, teáját,
hu 2"10 Piiisiérf uesz m
l/2 literes
hőpalackot
Szabó Antal sportüzietében (Főút 5.)
ADÁS-VÉTEL
Príma Ötszemélyes csukott axamély-auta eladó. Hotifiy M.-nt !5. Nagy. 33a
Syarmaksportk«oal Csengery-ut 14. [Otdstlflt, eladd. •
Pflmi atalraarlés eladó. Telekl-ut 30. bz. •
Ptstal slmaiióiU laxll vennék. Cin 1
kiailóban.
Vaeaak ételmaradékot dlstnóknak, ugyanott trágyi eladó. Atpád-u. 12. •
Etadó s Samlrna ebédlöizónyeg, Blcdcr-meyer lükör, díván, csillárok, antik szekrény, íróasztal, nodeni szslongarntiura, konyhabútor, üveg- és más tárgyak, 3-f.]\' Standard rádió. Sugár-ut 10/d. loldailnt jobb ajtó. 347
lakAs-Ozlethelyisjéo
Az tVxaáfca-t-tár 18-10. számit (Szarvas) házban vegytlsxtltó üzem céljaira használt helyiségek, megosztva In, ugyanott egy egya 10ba-konyhás lakát 1939. május hó 1-ie kiadok. 114
Lakattok Eötvos-ter 2. és Klrály-u 2. alatt 1—3 szobásig kiadók. Szegó Mór Nngykanlzs* 4
Hár-omttsobAtt IttrSlttaatofaAa uri
biz nép kentei bérbeadó május elscjetól. Dl. Tauiáa üRyvéd. 299
K*tt8aMsbAtt utcai, egyszobás udvari lakások május l-re klsdök. Csencery-ul 79. •
Háromszobás utcai lakAat Etssébet-tér 2. alatt inaim, l-re kiadó. Bővebbet Kaut-iMuiiii Károlynál. 328
Róxsa-u. 7. slatt kéluobaa magán-bái má]ns l-re kiadó vagy eladó. *
Belvárosban kttttájaxafeA* vlzvezeté-kea lakáa májusra kiadó. Bővebbet Telekl-ut 65. •
Harattsttsttthaa magánház (tlrdflsio-bával, nagy gyllmOIcsássel májusra bérbeadó. Bóvebbet a kUddhlvatalbaa. 346
Háromusbáa, Deák térre nézó tl. emele\'tl lakás Cscngery-nt 1. sz. alatt május I-M kiadó. 349
Nóntf«»obAtt k,míorton lakál kiadó azonnal vagy májM l-re. Érdeklődni Sugár-ut ih,. líihtit^.d :t.
BÚTOROZOTT SZOBA
BHlorvstotl szoba lUrdössobával vagy bátor nclktlt kiadó. Sujár-nt 41/.:. *
Bútorozott kaiBnllaJAralaa utcai szoba ffltdÓBzobával kiadó. Deák-tér 4. "
KÜLÖNFÉLE
Klvaauk-att a katb.-bálon egy piros-ék retlkul. Megtaláló ¦ retiktttt uiegurthatja, cníik 1 bennelévóket azlveskedjék leadni a kiadóhivatalban. 0
Márkás fénVkapmxbQéM«b, filmek, lemezek, papírok, vegyszerei:, tSeszetezheté Vaalsgh PoEoaál, Fó-ut 10. sx. — Kedveió réazleltizetés. 2
Uutttl-bélyagKÖb. réz- és zománc-tihlák, vésnöki munkák legolcsóbban készülnek Vékásay Testvéreknél. •
¦vakkaMslC fordítás, javítás, mdstop-poiás. üveg, porcellán ragasztás Magyar-u, 18. (Trafik.)
Mindennapi krvelesésból flsszegyllltolt bályeoala régi vagy uJ temsgckef, magyart es külföldit, lelóuUtolt gyüjtemé-nyéket bármikor megvételre keresek. — BíitbadU Lajos, a Zatsl Koalöny f. szer-kesztÓja. Érdeklődni tehet tikion 7a ax. vagy Bxemélyesen mindennap d. u. ti \'i óra kOaott.
ZALMI VÖZLÖMV
(fOLITIKAl NAPILAP. Klmljii: „KeisazdatánlltT. Nanykanliia". Felelős kiadó: Zalai Káraly. Nyomatott i a „KOigaidasáui fí. T. NsayksBlisaM
ayestDáJálfu liaiyksslzsáa. (Nyomdáért falalt í-ltl KiratyO
79. Évfolyam 31. Mám
Nagykínlug, 1888. február 8. szerda
Ars 12 UH.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKA! NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KiSliicléal irt: egy Mu » penga 40 tub SierkmUSségl « kbdáMnUll teiefMi 7«. i
I végleges álláspont
Hetek óta foglalkoztatja «z ország közvéleményéi a zsidójavaslat Kílr lónbözö beállításokban tárgyalták ezt a nagyfontosságú kérdést, sokszor olyan beállításokban, amelyek muri szolgálták az ország nyugalmát. Mindenki kiváncsUm^u^i, ml a kormány végleges álláspontja a zsidókérdésben ? Most már erre is megkaptak 0 választ. ímrédy Bé\'a mintszierelnök is válaszolt már bizonyos aggodalmakra,\' amelyek a gazdasági ékít zavartalanságát feltették á javaslattól.
Nem akarunk részletesen kitérni orra a néhány módosításra, amelyekkel a javaslat a Ház etó kerül, inkább azzal az elvi jeleidőségü nrtígokolással foglalkozunk, amelyei a miiiiszterelnök adott.
Nyíltan és egyenesen megmondod ta, hogy « javaslat a les^rrrjaz&d, elvhez ragaszkodik s a kormánynak nem volt módjában a keresztény-párt egyébkent tiszteletreméltó álláspontját honorálni, amely a kefc roszlség fényének éjvényesitését; szerette volna nrcgvalósttva látni. A konnánynflk nyomós okai voltak, hogy a zsidókérdés rcndeáfeiéjáédj ragaszkodjék eredeti elgondolásónoz. A zsidókérdést háromi okból kéli feltétlenül rendezni; gazdasági, szellemi és politikai okból Hogy uzotiban egyáltalán a rendezés kérdéséhez hozzá lehessen fogni, természeteséén szükséges a Zsidó mivolt félreér thetelten megiialámzá^ sa. A módosított zsidójavaslat ebben a kérdésben kétséget nem hagyó módon mondja meg, hogy kit kell. zsidónak tekinteni. Ennek az alapf-; vető ténynek a tisztázása u<tán a ju-j vaslat intézkedik az előbb emütcttj hónom szféra rendezése Iráu). Szük ségíclen az ország népe előtt -újból vazoUu, hogy a gizda^ágt, st-ulípVi ml és politikai életterén, különösert azoknnk egyes vonatkozásaiban számarányát mennyire meghaladó htodon érvényesül a zsidóság bU folyása. A miniszterelnök nyíltan megmondotta, hogy mindhárom; te-tülcten a javaslat a zsidóság szerepét országos számarányával akarja egyensúlyba hozni. Egyáltalán nemi titkolta, hogy a zsidókérdés ntfv*-ziójőt igen súlyos tapasztalatok tették szükségessé. Az első : védekezés Ujabb zsldóiömegek Magyarországra lódilása ellen. Itt azért kellett piwenlive fellépni, iiuert Európai nak ma rnár számos országa van, a hol többé-kevésbé megneliezibe-iUVk a zsidóság életkörülményeit. Attól lehetett tartani, hogy ha Magyaron. szág idejében nem gondol védekezésre, ujabb zsidóiömegek idetódu-lása következtében a jelenlegi hal-
latlanul
magas arányszám, amelyet
a Felvidék visszatérése még csak rosszabbított, még kedvezőtlenebb! wrz. A második ok a közelmúlt bi-»>iiyos szomonu tapaszt.ílataibuu rej-jut. Mikor a csehszlovák válsóggil kapcsolatban az általános európai náborus feszültség kfeugárzását ter-nnészeiesen Magyarország j> meg*
a nei vár külpolitikai változást
a jugoszláv kormányváltozástól
Róma, február 7 Olasz politikai körök véleménye szerint az uj belgrádi kormány külpolitikája nem tér el lényegesen a Sztojadinovics-kormány külpolitikájától. Belpolltikallag _ írják az olasz lapok — nincs szilárd alapja
is egyelőre bizonytalan. Általában* — mondják Rómában - miután Sztojadrnovics megtartotta a kormánypárt elnökségét, Czvetkovics uj miniszterelnöknek Sztojadinovies kegyelt kell keresnie. I ! i
az uj Czvetkovlcs-kormánynuk. Kérdés az Is, hogy a parlament elfogadja-e a kormány programját, a melynek egyik fő problémája a horvátokkal való niegegyezés keresése, így tehát a kormány további sorsa
^áa»aaaM^Ma^wawiw*>wiaAi^^
Végleg összeomlott a spanyol köztársaságiak ellenállása
Anglia elismeri a Franco-kormányi — Lehetséges az angol-francia békeközvetités — Azana elnök útban van- Parisba — Franco teljes meghódotást követel
Barcelona, február 7 Negrin miniszterelnök ellenállási politikája a gyakorlatban már tel: jesen lehelettentié vált. A^vőröscwi-patok Kalanoniában szinte ícsak-iicin végig letették a fegyvert és mo nckülnck Franciaország felé, ahol százczerszámra helyezik el őket. Maga a Negrin-konnány is elmenekült, ugy, hogy az angol külügyminisztérium nem találja a köztársasági kormányt,
hogy diplomáciai üzenetét átadhassák neki.
Franco csapatni mindenütt gyors tempóban nyomulnak előre. A vö-rős tüzérség még nem mfenekftfif át rt haláron és így könnyen meglehet, hogy a nemzetiek azok útját elvágják. Franciaország területér© *— mint Parisból jelentik - a tegnapi 40.000 miUcislával együtt kb. 300.000 menekült
érkezett eddig. A közeli napokban még 110-000 köztársasági katonát várnak. Ezeket gyUjiőtáborokban helyezik cl a lefegyverzés után, az asszonyokat és gyermekeket pedig
a különböző tartományokba irányitj ják. 1000 köztársasági katonát saját kérésükre n nemzeti Spanyolország területére szállítottak vissza. i
Paris, február 7 , Az elmenekült vörös repülőgépekéi a toulousl repülőtéren összpontosítják. Parisban egyébként az a vélemény, hogy a vörös front any-nyira összeomlott, hogy nem osilk Kalakmlában, hanem 1
Közép-Spanyolországban sem lehet már szó komoly ellenállásról.
Azana köztársasági elnök Colion-gvssben szállt meg sógoránál, innét folytatja -útját Paris felé.
Egyes párisi lapok -ugy értesülnek, hogy Francia- és Angolország rövidesen közös lépést tesz Franco tábornoknál az ellenségeskedések beszüntetése érdekében. Franco tábornok kijelentette, hogy csakis teljes meghódolásról és győzelemről lehet szó. Beavatott londoni körök jelenlése szerbit Is lehetséges a két kormány közvetítő lépése, mert Anglia rövidesen elismeri Francot, mint az egyedüli spanyol kormány
fejét.; : f
Róma, február 7 A Tribumi tudósítója bejárta a baroelonal QPU börtönöket
és tmegdöbbentő részleteket Ír le az ott látottakról. A hatalmas riportból csak egy részt említünk : a •jégkamrát<, amelynek padozata hegyes szegekkel volt kiverve: Meztelenül lökték ide a szerencsétlen foglyokat, akik a jéghideg, csu-paszfah börtönben minden lépést Irtózatos szenvedés árán lehettek csak meg. Ha Így sem vallottak, jeges vizet zúdítottak rájuk.
XI. PIUS
pápa influenzában njhól mcijbetvge. dolt. A tegnapi kiliallgalások nagyon kimerítették, a maiak már elmaradtok, mert a Szentatya már min tudott tW-kelni.
ÍMRÉDY " \'
miniszterelnök vasárnap Sopronban, Kőszegen és Szombathelyen mond nagy beszédét n HííM mozgalmának zászló bontásán.
érezte, az ottani zsidóság viselkedése egyáltalán inetni felett meg « komoly .helyzet követelményeinek-, rmrédy Béla ndniszlerelnak őszintén megmond\'tia, hogy ezek a tapasztalatok ^bizonyították, hogyia, zsidóság idcgolkalánál, egész lelki és testi kbnstiiuciójáiiál fogva bizonyos kérdésekre másként reagál, mini a lakosság nem zsidó része. A harmadik ok, amely a kérdés rendezéséi sürgette ; a Felvidék visszatérése, amellyel nem csak nagy-, számú, de bizony politikailag Í3m?» lehetősen megbízhatatlan zsidó tömegei kaptunk vissza.
Részletesen foglalkozott a miniszterelnök azokkal a bizonyos kArÖfe
ben hangoztatott aggodalmakkal, hogy n zsidótörvény végrehajtását az ország gazdasági állapota fogja tnegsinyleni- Amit ezen n vonalon Ímrédy Béla mondóit, az a legnagyobb mellékben megnyugtathatja az országot. Anélkül, hogy lekicsi-nyelle volna az esetleges kihatások mérvét, az összes lehetséges aggodalmakra a tapasztalt közgazdász és, pénzügyi politikus nyugalmával válaszolt. Rámutatott arra» nogy elég tartalék áll az állam rendelkfeÁ zésére, hogy esel leges megrázkódtatások hulláiirvöigyén fccresztüt-vágjuk magunkat.
A zsidótörvény végrehajtása szer-, ves része annak, a refomipoljük^
mik, ainelyröl a miniszterelnök nyiH tan megmondotta, hogy az egyedül járható helyes útnak tartja. A nem-\' zet lelkét meg keltett gyógyítani s ennek a gyógyítási folyamatnak az első állomása : a magyarországi zsH dóság helyzetéinek kielégítő rendezése, Ezután következnek a többi állomások, amelyek gazdasági, politikai és szellemi erödövet vonnak az uj Magyarország kÖrő. Ennek a reformpolitikának a megvalósítása annál könnyebb\', eredménye annál nagyobb lesz,, minél józanabbul, minél nagyobb alkáüniizkodással feff gadják az érdekellek.
?AM! K07.Ü0NY1
IMI1ÉDY mlniszlírcliiük székcsfeliér-v.\'üi beszédében hangsúlyozta, Jiogy a magyar középosztálynak vissza V"1\' térnie a pulthoz.
A MAtiYAR 8LET MOZGALOMHOZ szert* az országban nagy tömegekben l^allakoztak az egj-esüietck és testületek.
TIZÉVj fegyházra ítélték üörosök György kelebiai gazdát, aki egy ostor miatt icszurla Ábrahám Mátyás gazdát, old egyébként Kózsa Sándor egyetlen k*zarnuizottja volt,
KÉTMILLIÓ pougö költséggel uj honvédlaktanya, öt uj tanyai iskola, téli gazdasági iskola, internátus, hűtőház épül KÍ-skun!ui]a\'>o]i,
HA iCSANVI László, a volt magyar \' vivóbajnok az jnsbmcki nemzetközi versenyen harmadik lelt,
A CREDO TANÁCS feüüvást bjté-/.«¦ 11 a magyar kHtlioUkus&Aghoz olyan keresztény nemzeti mintaAlloin kiépi-tésére, amelyben vallás és hazaJlság leljes óssztiangbau dolgozik. A DOHÁNY UTCAI merénylet ügyó-* ben tegnap estig 23 előállítás történt. Valamennyi ta^uí.
A ZS1D0JAVASLAT bizottsági tárgyalása során az clsö szakasz niódosi,-tásait a többség mind elfogadta ugy, ahogyan a kormány beterjesztette, az ellenzéki módosításokat elvetették.
A BATA-GYAH állítólag Görbén állítja fel egész Dunántúlt cipővel ellátó gyártelepét.
PRHAI.A TÁBORNOKRA egy ukrán terrorista 3 íóvésl adóit te. A lövések nem találtak, . \'
A FASCISTA nagytanács a teljes oíasz—nemet szolidaritás mellett íog-l.ill állást. I t
CHAMBERLAIN kijelentette: .Franciaország létérdekeinek bárminő fenyegetése, jöjjön az bármely uldairói, szükségképpen Anglia ludadéktalan együttműködését lüvnó ki..
REKORD: «z angol költségvetés meghaladj* az 1200 millió fontot, Ebből 550 millió hadügyi kiadás.
VARSÓBA utazik Uifencu román kühlgyininiszter.
A BOLGÁR KIRÁLY 2 lietc Rómába utazott a királyi esküvőre. Hogy azóta hol tartózkodik, senki nem tudja, felvilágosítást, hivatalos helyen nem adnak. r
Húzás
Az osztátysorsjátek mai húzásán 10.000.pengőt nyertek: a 26.316, 69.513 és a 78.670 sz. sorsjegyek. 4000\'pengőt a 25.563, 39,210 és a 60.210 sz. sorsjegyek. 2000 pengőt a 6.225, 16.658 és a 35.476. 1000 iwugőt a következő sz. sorsjegyek nyertek: 3.636, 18.656, 27.388, 28.188, 35.410, 11.538,1 17.028. 57.0965, 58.972, 82.7S7. (Felelősség nélküli)
A litert való küzdelemben gyakran batbalós segítségeié van a dolgozó egyénnek egy pohár te. meszelés .Ferenc József keserűvíz reggel éhgyomorra hevévé aiért, mert sz gyoisan szabályozza a szellemi és testi munkaképességre oly Igen lontos bélmflkodést és anyagcserét, Kérdezze meg oivosát.
JhMm, kin Mtntasir
Imrédy miniszterelnök átvette Letenye díszpolgári oklevelét
Letenye nagyközség küldöttsége. Nagy István, o kerület orSzágH gyűlési képviselője vezetésével átadta a község díszpolgári okteveléjt vitéz Imrédy Bébi minlszterelnök-ivek, aki a küldöttséget a miniszter, elnöki palota tanácstermében fogadta.
Nagy István kerületi országgyűlési képvW.\'lö üdvözlő szaval alán Kovács Sándor, a község jegyzője tolmácsolta meleg szavakkal a község ősmagyar lakosságának tiszteletét, nagyrabecsülését ós érzéseit, amelyek a polgárságot arra indították, hogy vitéz Imrédy Bé-ia miniszterelnököt díszpolgárukká válasszák. [ \\ 1
Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök hálás köszönetet mondott a megbecsülésért, amelyben az Ősmagyar la. kossági Letenye polgársága részesítette.
-- Jól esik "ekem a t/jdjflj, - mondotta többi között a miniszteremüki — hogy kevéssel a bécsi doniéit elhangzása után az ország délnyugati határán örtálló Letenye nagyközség polgárai reám gondollak és résztvettek nbban az őrömben, abban a felszabaduló érzésben, amely egymillió magyar visszatértekor lelkemet eltöltötte. |
Kérte a küldöttséget, tolmácsok, jők köszönetét a község minden ia-j kosának, majd még hosszabb ideig! a küldöttség körében maradt . és annak minden tagjával szívélyesen elbeszélgetett. |
Lebenye pompás kjtáilitásru diszr polgárl oklevele, niniely nagykanizsai művészek (Noll és Fekete) m/unkája, nagyon mognyerie a miniszterelnök tetszését. A, letenyej, küldöttség ma jutnzolt vissza Lete-uyére. [
Nagykanizsán is megalakult a rögtön ítélő bíróság
A törvényszéken piros plakát Jelzi a kormány szigorú^ rendeletet
Dr. Hcnnig Alfréd, a nagykanizsai kir. törvényszele elnöke hétfőn reggel a követ.vező hirdetményt függesztette ki piros plakáton a törvényszéken : ) i ,
— Közzéteszem, hogy az igazsóg-ügyjixiniszler a belügyniiniszternel és honvédelmi miniszierrel egyetértve ie&nuár 4-én kelt rendeieiéye], a röglönblráskodás kihirdetését &z egész ország területén a lőfegyver, robbantószer, illetve mindennemű robbanó anyag használásával elkövetett gyilkosság és szándékos emberölés bűntettére (ideértve az Hy gyilkosság és szándékos emberölés kisérielét és az ily gyilkosság elkövetésére irányzott szövetséget is), valamint a hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1911. évi XL. t c. rendelkezéseibe ütköző, csoportom srulás uíján, vagy feJfegyverkezviB csoportosulás esetén kivüi elkövetett bűntettekre és a magánosok elleni
erőszaknak b BTK. 175. és 176. §-ába Ülközö bűntettére elrendelte. A\' rógtönbiréskodás a tetteseken kivüi a részesekre is kiierjed. Pclhívok tehát mindenkit, hogy óvakodjék aa ily bűntett elkövetésétől azzal a figyelmeztetéssel, hogy a polgári bün tető bíráskodás alá tartozó minden olyan egyén, aki a kihirdetés rután a kijelölt területen ily Düncpekskr, fnléuyt elkövet, rögtönitélö eljárás alá kerül és halottal bűnhődik.*
Hélfón délelőtt Nagykanizsán is megalakult a rögtönitélő bíróság (ötös tanács). Elnöke dr. Ilennigf Alfréd törvényszéki elnök, helvét-lese dr. Czoboly Gyula törvényszéki elnökhelyettes, blrak : dr. Czoboly Gyula, Makáry Vilmos, dr. Révffy Andor, dr. Knausz László, pótbii\'ó dr. Bentzjk Ferenc, jegyző dr. Arató Antal, ügyész dr. Lengyel Károly elnök, helyettese dr. Vaday Sándor^ \\ ,
Zala megyében 128.43! lajstromos és 116.470 egyéni választó van
Huszonötezerrel kevesebb a választók száma az uj választójog szerint
A vármegyei központi választt mány által megájlapitott választói névjegyzékek leírását február elsejével befejezték- A hat-hat péJ\'-\' dányban készült névjegyzékek egy példányát a belügymmísztériumnak küldték fel, egy példányát ped&j az érdekelt k&zsegek kapják meg.
Az névjegyzékek jelentősen elH térnek az eddigiektől, mert eddig tudvalevően minden választónak! csak egy szavazati joga volt, most pedig a választók SEavazfríak a
lajstromos kerületekben, valamint legnagyobb részük az egyéni kerületekben is. Ennek megfelelően ezúttal két névjegyzék készült : az »A< jegyzék tartalmazza a Injtstro-i mos választókat, a »B« jegyzék az egyéni választókat. V
Az alábbiakban közöljük választó kerületenként a lajstromos .és egyéni választók számát (zárójelben a régi rendszer szerinti választójogi létszámot).
Az aLsókiidvai kerüleihen 7599
Esküvői fényképét
készítései ?&STA68 BÉLA fényképész műtermében NagytualaM, Fő-út 10. ós «eengeiy-ut 1. (az udvarban.) . MOwósstl munka I Ml OíamA árak I
laj.strom.is és 0108 egyéni választó (9893), a babaloiifÜnt\'di kerülethej, 9237 lajstromos és 8192 egyéni választó (9718), a keszthelyi kerületben 18501 lajstromos és és 16.7K egyéni választó (22-481), a kísJúc mároml kerületben 9Síi8 lajstromos és 8645 egyéni választó (11.-109), n lelenyel kerületben 8881 lajstromoá és 7992 egyéni választó (11.289)- a pacsal kei-Oletben 10673 lajstromos és 9796 egyéni választó (12.113), « tapolcai kerületben 9126 lajstromos ér* 8373 egyéni választó (11.497), « zalabaksai kerületben 7171 lajstrom mos és 6645 egyéni választó (10.068) a zalaszcnlgrótf kerületben 19.263 lajstromos és 17.778 egyéni váhuíztó (21.492), a zalaegerszegi kJerütet-ben 20.308 lajstromos és in.ím egyéni választó (24-672), a Nagykanizsa \'városj kerüWbefa 8021 lajstromos és 7487 egyéni választó azelőtt mintegy 9000) van. |
A régi rendszer Stzerint Nagykanizsa nélkül, amely akkor még külön központi vájtasztanánnyai renfi delkezctt, 141.592 volt a válaszok! száma a megyében : Nagy kan Izsáki együtt mintegy 163.000. Most Nagykanizsát is bcleszámitva az egész megyében 128.431 a lajstromos és 116.470 az egyéni választók száma. Tehát a lajstromos választókat tekintve mintegy 26000-rel, az egyé-y ni választókat tekintve ptíntegyr 37.000-rel csökkent a választók száma. í
Zataegei-szegcii a lajstromos választók száma 6324, az egyéni választóké 4680. I , , ! | .
áEere»f 6ny Tisztflselé aok lagyar Esije
A Keresztény Tisztviselőnők Egye-süleie minden évben egyszer áh ki a nagy nyilvánosság e(é, de az uz egy kuíliás mindig társadalmi e*v mény és mindig példamutató magyal\' cselekedet, ami csendes munkásságát í\'gesz éven át jelieinz^ Ahol hazafias célra adni keU, ahol imigyar célért önzetlenül dolgozni áldozni kell, ott a Tisztviselőnők u maguk teljesen zajtalan élete mellett is kiveszik a részüket. A tegnapi Magyar Estjüket teljes jövedelmével a Zalai Közlöny aUal indított eziedzászló-íJtozgalom ce^Jtairaf ajánlották fel. A \'1 jsztvíselóuök ren-dezéseintík kitünö hírneve és a hazafias cél ezidén is megtöltötte # színház nézőterét díszes közön^égH gel. Olt volt a honvéd IJsztikar is elén vitéz Székely János táboraokkal és feleségévei. ]
A honvéd-zenekar a rlJranasszal kezdte .meg a műsort, majd Berlin Gizi, a Tisztviselőnők Egyesületéi nek elnöke lépett szép díszmagyar\' ban a színpadra és olyan lelkes magyarságtól Izzó, szónoki erőben ói szépségekben bővelkedő beszédei; mondott, hogy Öröm volt hallgatni, Utána a liopvéd-zenekSar nyitánya következett Hering „karmester vezess lésével. Ebben ós a műsor többi zenés Szajnáiban, is meleg sikere volt a zenekarnak, amely sokoldahiságá-i val, felkészültségével, rátermett vezetés mellett ma már szerves és általánosan becsült része lett a*vám« zenei kultúréletének. \\
BarbarJts Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője az czredzászlö-i ról Irt költeményét adta eló^ i
A hangulat megalapozásában Hogy része volt debreceni Kiss Jóska cigány zenekarának, amely magyar nótákat játszott reinekhe a müson keretébeu. Ez a rádió óltól Ír több-
1989. lehrnár 8
-¦- nunmuim_
A siker jegyében indult meg a Magyar Elet Mozgalom kanizsai szervezkedése
A «.*__«1 ._ . ... ___ ¦ _ ¦_ j
gjör taárkézott cigánvzenelíar a
roagyar DÖ* lelli<lt b iSmeri" "^B n Tiótohatlgato magyarokét Is, ezért van mindig nagy sikere. A cigány kísérte aztán a magyar kettőst, a melyet a bájos Bogenriedcr Mious járt pougrácz Józseffel; a szép pár ros táncjclenetack megérdeineltcn nagy sikere volt.
A »Lcgpechesebb ember* c. egyfelvonásos a vidámságot képvisaiti a műsoron- A Jól össze válogatott szereplők a ftlmmüLerembcn lejátszódó derűsen izgalmas cselekmény bői sok humort csiholtak ki. Kitünö maszkban kitűnő nlakítás volt Ln-ocllelter Rezső öpegemberc, nemkü-fonben Harsányl Etus, a sztár, Kőhalmi Ferenc, a rendező és Gcren-oscr Pál alakítottak nagyon sikerült típusokat Orbán János és Horváth János Is részesei vollak a sikernek.
Barbarits Lajos. »A._ koronatanú* c. páros jelenelét végig kisérte a ka cagás, aminek érdeme Ozorai Ká. roly zamatíos, pompás paraszí-alakltásáé, nagyszerű színjátszó rá-(ennettségéé és Gódi Lajosé, aki a bíró szerepében .a gyakorlott műkedvelő rumiját és készségét ezv úttal is sikerrel kamatoztatta. .
Szünet alatt a honvéoSzeneknr Ját-szolt,fJtána a műsor egyik legaranyosabb száma következett, Krátky Evelin magyar tánca, arnelyetolynn tetszés kísért, hogy meg kellett ismételni. A táncokat Szabó István tanította be. r j
A sForoijVagy nem forog* o egy-fclvorfásos megint rengeteg kacagást váltott ki. Ebben a pálma Nó-methné Dénes Ilus tőrülmetszett, hivatásos színésznek is becsületére váló nienyecske-aiakitésáé, csupa iz és szín humoráé volt. Elsőrendű volt férjének, Németh Jenőnek tudós parasztja, a műsor egyik legjobb mükeó^^ő-<(or>\'isitn>ényo, tk. mely már belépésével tapsra kény-szeritette a tenyeroket. Bertin Gizi a >jiyanya< szerepében idlünö volt, ugyanúgy Horváth Lajos a János, bácsi szerepéből. \\
Befejezésül aj hoTrvé^zeirokW a fülbemászó Széehy-lndulót játszotta.
A közönség egy minden tekintetben kitűnően slKterűhV végig magyaros műsort ltS>pott, amelyről mfci uV.nki a legteljesebb megelégedés hangján nyilatkozott, dicséretére u lelkesen fáradozó rendezőségnek, Berlin Gizi elnöknek és fáradhatatlan nnnkalérsalnak, Mázol Lulunak & Zala Neliynek.
emlékeztető
Egyszeri közié* (két Bort dlJaSO fillér. P«kn.4r 11. 7
NTE-piknik • Kl» Royal tanneibón. WnUr 11!
NTE húshagyó <atle a Kii Royal termeiben.
— Kartan Febrnár 8. szerda. Köm. ««t- M. Sí. Janoa. Prot6slans Aranka. Iir. Sebath hó 19.
l\'mg a Fekete aaa gyogrízertár éa a kl«kanl2»al eyógyaiertár.
aotíOrdo nyitva r8ggel 6 orltól ^ j 4r*llí (héllö, «««1.. pintek delntar kMden ateas nan nőknek. 1
- »aterHilmti..kal tekintae meg minden vétalkásyazer nálkui. Kopiteln t">leran.háa.
A gyömről és biharn agybajomi Időkőzi választások fölényes kormány-sikere után fokozott lendülettel fordul a magyar vidék polgársága vlléz Imrédy Béla miniszterelnök programja és Magyar fiiét Mozgalma felé. A kél választás jó volt arra, hogy teljes biztonsággal tisztázza az erőviszonyokat, egyfe* lől a nagy hangok ürc., puffogásá-nak, másfelől a nemzeti életet újjáteremtő alkotó munkának a tömegekre ható erejét.
Mint az egész országban, éppen ugy Nagykanizsán ís lendülettel indult meg a Magyar Élet Mozgalom szervezkedése. A szervező bizottság öiös csoportjai naponta felváltva tartanak inspekciót délután 4—6 óra közt az ipartesttllet tanácstermében, ahol a belépő nyilatkozatok aléirása is történik. I f\\ r
A szervezőbizottságot ^lnapj.szer dán este fél 9 órára di*. Kovács Se-bcstény Tibor elnök együttes ülésre hivia össze, (
Fillér nélkül, egy szál ruhában áttettek a határon nyolcadmagával egy kanizsai asszonyt, aki Pozsonyba utazott beteg rokonához
A még egyelőre megszállott Felvidéken a csehek, még Inkább a cseh Iga alól felszabadult tótság, szabadsága feletti mámorában és felelőtlenségében szint© Udtáinak egymással, hogyan tegyék elviselhetetlenné a magyarok életét. Az alábbi eset szenvedő alanya maga mondta el a nagykanizsai rendőrségen, hogyan bántak el vele a magyarokkal »jóvisz»nyra törekvő* szlovákok.
Özvegy dr. Szabó Endréné Kanyó Margtl nagykanizsai szü\'etósü úriasszony, katonai főorvos 37 éves özvegye és Balatonfüreden lakik. Nemrégen arról értesült, hogy Pozsonyban ólő nénje súlyosan megbetegedett. Dr. Szabóné ulnak indult Pozsonyba, hogy maga ápolja betegén fekvő rokonőt. A határnál nem voll semmi baj, útlevél, minden rendben volt. El is jutott beteg nénjébez, ahol ottléte első napján, álmából felrázták és ráparancsoltak, hogy azonal menjen \'a rendőrségre. A pozsonyi rendőrség ugyanis, mikor a be jeleni ésbőrér fésült, hogy magyar állampolgár úriasszony érkezeit a városba, nyomban kiadta a parancsot azonnali kiutasítására. A hajnali órákban ci-
pelték Szabónét a rendőrségre, míg azt sem engedték meg neki, hogy 6rfszeowniiogolha4e, amit magával hozott, ruhaneműt és egyebet. Még a kis pénzét sem tudta hamarjában mcglalálni, ugy, ahogy volt, keltett mennie a rendőrségre, ahol közölték vele a kiutasítás! végzést ós síuíi; is vitték ki az állomásra és a legközekxbbi vonatra Ültették és áttették a határon fillér nélkül, a magávaPvilt ruhái, oodgyásza nélkül. I í
A magyar határon dr. Szabóné kényszerutlevcYt kapott, amellyel Győrig utazott én onnan folytatta ¦alját Nagykanizsára. Szerencséne itt érnek rokonai, akiknél megszállott, hogy kipihenje pozsonyi kalandját.
Dr. Szabóné « nagykanizsai rendőrségen elmondta, hogy vele együtt még nyolc magyart hasonló sors ért. Mind a nyolcat áttették a határon, i j, \'
Es ifiig a felszabadított* szlovákok folytatják szabadság-mámoruk? brutalitásalt, a kegyes Gondviselés tovább szövi az igazságosság é> Jóvátétel* hálózatát, amely a pozsonyi karnevál után keserű husH hagyót von maga után >a szlovák testvérek* számára...
Felcsavart egy munkást a kerék az ujnépi szeszgyárban
Banya völgyön a csille kérésziül menta téglagyári munkáson
Súlyos szerencsétlenség történt te# nap az ujnéppusztai uradabní szeszgyárban. Ott dolgozott a Bzeszüzeiii-ben a gép melleit Szabó Ferenc 24 éves munkás. A gépsztjal akarta fel tenni a kerékre, közben a forgó szíj elkapta a lábát és annál fogva felcsavarta a korékre az egész cm*
város.. mozgó
bert. M-jnkástárSal azonnal megal. Ittották a gépül és leszedték a súlyosan összetört embert, akbek a telefonon odahívott nagykanizsai mentők nyjjtották az első segélyt, tnajd behoztak a kárházba. Alít pota s*jlyos. Vizsgálat indult, hogy mi okozta a szerencsétlenséget.
Kedden és szerdán I
Daniella Darrieux szenzációsan nagy filmje
ITlégis ártatlan
Az Idei szezon legszellemesebb vígjátéka. Kiaer6 műsor I Aktuális híradói
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9-kor, ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor.
fí legszebb női fehérnemű és paplanok
Sjlyos baleset történt a Kiskornál-rom melletti banyavölgyi téglagyár: ¦ ban Is. Á psllle mellett az iparvagá-< nyon volt\'elfoglalva Odor János 26 éves, nos ironkés. Egyszerre Odorl kiesett a kis koosibö), annak kerekei keresztül mentek rajta és s-jlyosaii összeroncsolták a jobb lábát Ameh tők beszállították a kanizsai kórházba. Az esetet Jelentették a ha« toságnak a vizsgálat tnegejtésóre.
Gyűjtenek a leventék
Megcsodálta az egész város a/t a kőt gyönyörű selyem zászlót, amit Nagy- ós Kis ka ni/mi éi a járás teveo-tói a filléreik össreadogatásáv*! teremtetlek elő, hogy a Testnevelési Tanács által kijelölendő felvidéki uj levente, egyesflleleknek ailják majd út. A/, a sokszaz szegény levente valóban erején fcliili áldozatot hozott, do megholtak, mert a liazarias szivük sugall"tát kö. %-elték. Ezt az áldozatos magyarságot a társadalomnak meg kelt becsülnie.
Most majd, ha Jön a Tcstneveióil Tanács parancsa, a két zászlót kanizsai levente küldöttség viszi fel a Felvidékre dr. Tholway Zsigmondnak, a Levente Egyesület ögybuzgó. elnöké, nek \\ozetósévot Annak a levente disz. századnak ngy kell elindulnia, hogy odafenn majd méltóképpen képviselhessék a déli vógvárost. Ehhez pedig egyforma levente-mlia kelt a knldőtt-sóg tagjainak. Ezt a fetruházást a vrf ros társadalmának kell vállalnia Evégből a MANSz hölgyei és a levcnlék a közöli napokban gyűjtőkörűtru in-dnhiak a városban. Ne Jegyen olyan ház, ahol qo fogadnák szívesen a gyűjtőket. A levente-fluk példaadó ;U-dozot készségétől nem szabad eteiarad. nla a nagykanizsai társadaJomaak,
3udapest L
17 Hírek szlovák ós ruszin nyelven.
— 17.10 Az ungvári Verchovina férfikar hangversenye. — 17.40 Vincze János előadása. — 18 A rádió szalon, zonekara, — 18.30 Gróf Esterházy János felldvása a szlovákiai Magyar Házak ügyében. — 18.50 Tinctemezek.
— 10.50 J\'Inutus \\Jgjáiék bemutató Romiban. — 21.40 Hírek, ídőj árasjelen, lós, — 22 Lovászi peoana agányzenekara. — 23 Operaházi zenekar. — 0.05 Hirak. ( i í ¦" \' budapest IL " V
17.40 és 18.35 A rádió szatenzame-kara. — 18 Mezőgazdasági félóra. — 19 Francia nyelvoktatás. — 10.30 Felolvasás. — 20 Hírek. — 20.20 Hanglemezek.
BftCS*
10 Mesczenc. — 17.10 Szórakoztató zene. — 18.30 Körüli hegedumOvósz.
— 19.45 Boroszló. —. 20.10 Osztrák népzene «Js népdalok. — 21 Stuttgart.
i
ZALAI KÖZLÖNY!
1938 február 8.
A Zalai KíUlöny gyQjtése
Kérjük az ezredzászló gyűjtés elszámolásai
ÖUJ» SZEMÉT | „
\' ÍJ Visárotlon l.lialr.Mitm.1 •flV 141 IIHJ
láU»itr.e.i»kU»I<.i«->-ib*ti.
ZSOLDOS arULA
Mattttf, toto fa Utiieréiineiter,
¦ ti iiI H. (a K„.....a uálkxUval i.dmhd,),
Eredatt Zalu •atic*4k mln<J*t>fajta lavIUiok, StamorvoH racapUk alkaaittÉw.
22.40 Bécs város bálja, a pályadíjnyertes bécsi keringők bemutatása.
Szerda
BUDAPEST L Ö.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 10.15 GvYrmekdélelőtt
- 10.45 Felolvasás. - 12.10 Lendvai Jóska cigányzenekara, — 12.30 Hírek.
- 13.20 Időjelzés, időjárásjclentés. — 13.30 Hanglemezek. - 1435 Hírek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetést*.
— 15 Arfolynmliirck. — 16.15 Diák-félóra. — H1.45 Időjelzés, hírek,
17 Hírek szlovák ós ruszin nyelven. —. 17.10 Dr. Baranyi János zongorázik. — 17.40 Mészáros Józsel* előadása. — 18.10 Lakatos Flóris cigányzenekara. — 18.50 A magyar ven története. Elmondja Kovách Ernő. — 10.30 Az Operaház előadása. <A sze-villai borbély.. Vig dalmű kél felvonásban, 3 képben. — Az. I. felv. utón kbv 21 Hírek. — Az előadás után kb. 22.20 Idöjárásjelcntós. - 22.25 Tánclemezek. — 23 Hcinemann Kde jazz-nmekaro. — 0.05 Hírek.
BHDApEST IL
17.45 Tánclemezck. ~ 18.30 Olasz ivyeivoktatás. - 11) Lakatos Flórls cigányzenekara. — 19.30 Dr. Moravck Endre előadása. - *B0 Hlrck. -.\'20.20 A rádió szalonzenekara. — 21.40 Hanglemezek,
B6CS.
8.30 Szórakoztató zene. — 12 Köny. nyű zene, — 13.15 Stuttgart déli zenéje Szcntgyörgyl Pál hcgcilnmüvész-szel. — 14.10 Kölni dalok. — 15.30 KőtmyO. lemezek. — 16 Bécs daloszenés, tréfás szeritől kávédélutánja.
18.20 Barokórlák, — 1855 Kybner iticfliárd énekel. — UU5 Lipcse. — 20.10 Scbmldl: IV. szimfónia. — 20-55 Iíiváiság heJigvcrseny. — 22.40 Kóny. nyű bécsi zene dalokkal.
Vége
(Banális történet) Irta: Hull Cili
A barátnőm megérkezett a rokon-látogatásból és nyaralásból és a követkéz,>ket mesélte nekom, amint elho. lyi\'íkD.\'.-lt » dívány sarkálKül;
— Kát igen, - vége... egésze" vége van mindennek.
— MibÖl gondolod? — kérdeztem,
— Találkoztunk a nyáron. Egy napot együtt töltöttünk s ez a (nap meggyőzött arról, hogy a régi kapcsola. tok megszűntök s ml teljesen kőzöm, bősekké teltünk egymás szamára.
— é& találkozás nélkül ezt nem tudtátok!
— Ö/igen, én nem! — felelte szégyenVísen.
— Szóval vége? — Ismételctm barátnőm szavait,
— Teljesen ki vagyok ábrandulva. Csak azon csodálkozom, hogy négy hosszú év után csak most Oyiít ki a srcmem.
— A szerelmes emberek többnyire vakok, — toldottam meg mondatát.
— Vakok? Süketek, váltok, alvajárók! -~ folytatta barátnőm hévvel. Dicsfénybe öltüztetlk n kedves személy alakját. Felruházzák olyan tulajdonságokkal, amelyek birtokában min. den férfi hős, jellem, gáncs nélküli lovag lenne.
— e»i •
mikor lehull a máz, ott mu-
¦\'vakkal debaíód.zolt eu azt mondták nayom, Mtt, H u
¦\' íf, A polgára ics le r fclhivá-sa, Amely nagy íendüle-Jn tet adott a Zalai Köz-íTWsá löny ezrsdzászí\'ó-liioz-¦ ,-4ia gafaíjíSiak, február S, > határidőt "dott tef \' ; \' egyes hivatalok, testü-
letek, egyesületek gyűjtésének. Kérjük ennek alapján mindazokat, akik szívesek vollak a gyűjtés iírjIlkájába bekapcsolódni, hogy az elszámolásokat a ZaM Közlöny kiadóhivatalában mielőbb ejtsék meg. Akiki
kifejezés járja: jampec.
— De tiisz a te Bólád mégis különb embernek látszott, — próbáltam menteni, l
— Különbnek láttam én s különlt-nck tartottad te az én elbeszélésem nyomán, do most lehullott « l»ályog u szememről,
— Egy nap alatt? (
— Csak 12 örá;\'aiatt, mert körülbelül ennyi időt töltöltünk együtt.
— Részleteket kérek! — unszoltam kíváncsian.
— Hát ugy volt, amint tudod Is, hogy u nyár egy részét kedves rokonoknál töltöttem, akik Bélát Is meghívták egy napra a közeit fürdőhelyről, ahol a szabadságát töltötte. lín két íve nem láttam. Afféle csendea harag volt közöttünk, bár a nagy. bátyám azt álütoltn, bogy ez nem is harag, hanem teljes szakítás; mert ha egy férfi kibírja, hogy két évig nem jelentkezik a szeretett nö előtt, nem la szereti igazán, ö férfi szemmel igy állapította meg a dolgot... A nagynéném ezz*el szemben azt állította, hogy lehet a férfi makacs ós tartózkodó, de azért lehet szerelmos ós lehetnek komoly szándékai, csak egy kis utat kell neki találni, amelyen férfiúi önérzettéi bevonulhat. lAlkalmat kell adni, hogy semleges helyen találkozzatok és kibeszéljétek: Jfígvmást> ~ ezt mondogatta nekem. sTgy történt Béla megtúvása.
— És hogyan ment a dolog?
—"ű nagyszerűen — mesélte tovább a barátnőm. - Nagybácsim kiment a vonathoz, nagynéném a reggeli iránt intézkedett, én meg unokulmgominul felvonultam u pflxllás^zobába, uhonn:tu
nck pedig ielajőnlásiilkat már nyugtáztuk c hasábokon, de a befizetés még nem történt meg1, sziveskedje-* nék az összegei beküldeni a kiadóhivatalba. ! \' *
Eddigi gyűjtésünk llfi8.96 V
Worner Boldlzaárnó 2.— „
MII tény I Gyula 2— ,
Teutsch GuBztAv 10.— „
VellAk Jenő 3.- „
fzr. Leányegylet 5 — „
II. Postahivatal 5,70 ,
Polg. fiúiskola 14.— ,
dsszeeen: 1200.08 P
jó messze d kliélett látui, ax Állomás feíé. "\\
— Szóval kémkedtél?—nevettem ní.
— Igen... a nagybátyám mérnöki távcsövén figyeltem. Jöttek a mezei utou, Bélán a hódító ruha volt rajta,
— Hóditó rulia? — értehueuVuül néztem rá.
— Hét tudod, ltorick; a nyári fehér vAszonrulia. Ha abban járt, többnyire nö kedvéért vette^eJL Meg kell .hagyni, etönyösebbcíi nézett la benne, mint szürkében, vagy barnában, Tudtam, hogy ¦ a ¦ fehér ruhával céljai vonnak, hódítási szándékai. Ezen cgyszox ola. posan összevesztünk, amint rajtkaptam, hogy fehér ruhában sétálgatott a szép özvegy villája előtt. Engem szürkében, barnában Kísérgetett, tudta, hogy nálam nem a ruha a fontos. De most megült fehérben volt. Ugy-látszik meg akarta mutatni, hogy hó. tlitó szándékai vannak.
— Örültél?
— ís\'eml Mert a látcsőn keresztül láttam, hogy arcán milyen öntelt mosoly játszadozik. Amint közelebb értek a villához, derekát kihúzta. Jobbra-bítlrn kémlelt, hogy nézik.e, lesik-e? Talán Július Ceasar lépte át ugy o Rubloont, miként ő a nyaraló küszöbét,
— Nenv voltál zavarban? — kérdeztem.
Egy kissé hevesebben dobogót a szivem, de rögtön lefesUlapodtani, amint Béla szertartásosan meghajolt, kezetfogott. Ez a kézfogás semmit sem\' mondott. Leültünk reggelizni. Igyekeztünk elfogulatlanul csevegni, ami sikerült is, ha az egesz család jeleu volt. Lopva ügyeltem iu arcát,
Szép ruha csah jo szövetből készül
Legszebb szövetek
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
JÍruBázBa/i
Magdolna
Harsányt Zsolt uj regéuyének II. kiadása
A Magdolna nagy regény, a szó /nteg állapodott, irodalmi, multszAzttdí és jtivőszázadi értelmében ar. Egy iró, nnmkabirása, férfikora, étotismerete Wljessógóbcíi átadja niagát c köliyvbcn az irás veszélyes kalandjának, minditi következménnyel s azzal a boldog biztonsággal, aliogy csak az tud dolgozni, aki megérett munkájára. Az iró etetőben ritka a pillanat, mikor nem határozza el müvét, mikor nem a szándék é* a készség biztatja axjrásra liánom találkozik élete nagy müvével, amelyhez hozzáérett A Magdobia ilyen szerencsés regény. Visszatérés o nagy formához, öntudatos és készséges hazatérés a regény ősi keretei közé. Az iró nem áldozza fel töbl-é a regényt a kísérletek forradalmának; hosszú idő óta ez az ebő, nagy társa, dalod, regény a magyar irodalomban, moly nem akar más lenni, mint bő-sodru ejflka, emberi történet, mely ugy nő, alakul az olvasó szeme elölt, mint egy ók> test szerkezete. Mondom, ebhez a műfaji hűséghez ma bátor-ság is kell.
A regény súlyos megrázkódbitásoion eselt át az elmúlt évtizedekben; volt tanulmány, önmouológ, belső életrajz, Harsányi regényt akart trni. A könyvet felnyitjuk, falusi kastélyt Ütünk, emberek hangját Iialljuk Így kezdődött a regény, süáz, kettőszáz év előtt, öröktől: így kezdődött Dickensnél, Bitlzacnál, Tolsztojnál, Harsányi, húsé.
Egészem más kifejezése volt, mint amit ón szivemben Őriztem. Bár tudtam, hogy kissé csapodár természetű, do most felfedeztem, hogy cinikus önteltség, saját magának túlértékelése vau az arcára Írva. \'
— Megváltozott Béla — mondtam neki reggeli után, mikor tvéktlonül> magunkra hagytak,
—. Hogy-hogyt — nézett rám lió-dltó mosollyal.
— Jampec lelt magából, lársaság bvli figura,
—. Na nem, próbálta ellenvetni. — Igaz, hogy szívesen vagyok a lányok, szép asszonyok társaságában, do ez nem komoly. Az ember nem könnyen folcJL
— Ismét rámnézett. Scnttniréle el-lágyulás nem veit erőt rajtam, fircx tem, hogy utolsó mondata közhely volt csupán, nem hatott a szivemig, Ls aztán nenv Is folytatta ebben a iHUignemben. A lúvalásunkról beszélgettünk, kinek meunyl a dolga, gondja nehézsége az életben. Ez legalább őszinte bcsxétl volt. Egyébként a mid. tat nem hozta elő, nem igyekezett ki magyarázkodni, amint azt kedves néném olyan szépen elképzelte.. Ebéft. nél mellettem ült, egyszer Igyekezett lopva megszorítani a kezemet, <\'c olyan józanul néztem ni, hogy azonnal abba hagyta a kis játékot. Nem-sV-rekem nz ilyen dolgokat. Vagy nyíltan W mert é«! ki altarja mutatni az érzelmeit, de bújócskát ne játszón, Nem Ülik n mi korunkhoz és az én felfogásomhoz... Ebéd titán gramofonza-nére táncoltunk. [Llőször persze ¦ 1 lázikisasszonyt, a húgomat kérte fel, «zulan cugem. Máskor vuláml tfljé
Dániellé Darrieux várja a Zalai Közlöny e heti mozijegynyerteseit
A Zalai KOiIöny minden hiten két Ingyen mozijegyet sorsol kl előfizetői között.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygott: Kiss Károly. Gyár-utca 52. Földes Qyula, Magyar-utca 98.
A francia filmgyártás Halai büszkesége, Dániellé Oarrleux egyszerre meghódította a kanizsai közönséget Uj Illmje-,\' a .Mégis ártatlan", a szezon legsikerültebb vlgláléka. A film, amelyei kedden és szerdán mulat be a Városi Mozi, nagyszerű szórakozást Igér.
Az Ingyenes mozi|egy-ulalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2-6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosullak a nyereményjegyekre, ha előfizetésükkel hátralékban\'nlncsenek. •
cíHk
érkexett
U/abb
lOOO-féle
Teutsch drogéria
"25 filléres osxfúlyAxa.
fcbrufr 8
ges állítottál megtartja «7 őrök ¦Szabályokat,\'",\' ? \' " ¦
A Magdolna egyike » ritka magyar lársadakni regényeknek, mely csaknem maradéktalan részletességgel örökíti nií-jí a magyar éJ«t egy szakaszót. Az idei.cn, vagy ¦ jövő eiAzad olvasója megtudja • könyvből, milyen volt c víluiros század kezdetén a magyar társadalmi őíetl Megismerkedik ezzel a nemes életformával, mely szemérmes és zárt. Megismerkedik a magyar éU\'t modorával, kellékeivel, hanghordozásával 1
Ls megismerkedik Magdolnával, megismeri és szivébe zárja. Ke a nő élni fog, amíg az emberek magyarul olvasnak. A nagy epika mindig szűkszavú; akkor is, ha eicr oldalon az. A Háború és Béke szűkszavú könyv, tlarsányi Magdoíná-Ján is érzem ezt a szűkszavúságot, mely iparkodik süri. leni a regény véges keretei iíőzé a végtelent, az életet. A hanoin kötet három jelképes hónap, az ifjúság, az érettség ós a Jvervadás hónapjainak ciiuét viseli. Néha felkiáltok olvasás közben: milyen gazdag ez a könyvi Át Író megismerte az életet s niost elmond mindent, csaknem alázatosan, oiiic irta: i.V rossz iró beszól Ós cse. lekszik « regényben; a jó író csak nézi és hallgatja mindazt, amit hösej^ cselekednek és mondanak., ilyen néző és hajigáló a regény móguil liarsányi, Magdolna nem Ismeri meg soha a fériil, akivel teljesen fel tudna olvadni a szerelemben, mert oz u férfi nincs. 150 megismeri az életet és a szerelmet, tHáromszor akartam telje, sen és tökéletesen valakiii lenni; M-olvadjii benne, megsemmisölni. Az elsőnek azonban csak lánya tudtam lenni, a másodiknak lestvére, a h»r-iiiadiknak anyja..
Behajtom a regényt, azzal a tisztelettel és áltíltattal, alwgy nagy sorsoktól búcsúzik az ember. Megismertem egy embert. S megköszönöm uz írónak hogy elég bátor, gazdag ós erős volt, megmenteni az élet múlandóságából az irodalom örökkévalóságába ezt a kort, ezt * dlsxlelet, ezt a végzetei és ezt az alakot, i ¦. , ¦
MAHAI SÁNDOR
— ftatorokbu a Kopeteln-oóg vezet. Modern miataiermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .nte-tésl feltételek mellett.
érzés fogott ajt lm csak hajlottam L, hogy valníinl valakivel tónoolt, most közönyösen néztem. S anükor engem kéri lel, nem éreztem leikunk össze-razzenósét. 0 már nem szeret — áJJa-pilotlam meg s ezért nem támad wissz. hang az én szivemben som.
— Délután egyedül sétálgattunk a kis erdőben. Nagynéném rendelte, hátha?! I>e nem történt semmi, Kö-n\'imbósen* járkáltunk egymás mellett, Béla a sétapaJcával vcrüestj a bokrokat, útszéli kis Dévények főjét, mint lia csak a nők szivét tördelte volna össze.
— Cinikus fráter... hogy nem saj^ núlja a szegény virágokat. Most teljes valójában alít előttem az az ember, kire legszentebb órzéácintet puzarol-tum.
— Vacsora után mindnyájan kikísértük az állomásra. Mi ketten Bélával el.il mentünk. Alig-alig beszéltünk. -Nagy csöndek bujkáltak kózőttünky ¦Amint beszállt u vonalba, ozoxuiol eltávoztunk. É» Qdn néztem vissza és nem integettem nek), hadd érezze, hogy teljesen közömbös a számomra.
—v Szóval már nem szereted? — kérdeztem tőle, miközben a papirvágó késsel bÜjelödUtjis
— Gyűlölöm l — letette valumij íur. csa linngoa.
Ránéztem. Láttam, hogy az arcán kit könnycsepp folyik végig. .Nem tudtam neki mit mondani,
Szegény barátnőin, én azt lászem, *nn*k a szerekiiiiiek még nincs — *vége.
UNOKÁMNAK
Hogy hitessem én el. Veled, kicsi széniem : Kii koroíjunyfödro Csillogó örömet Nem volt mivel vennem.
flmlg lehozzad ért Fáradtan nagyapó, Gőgös szegénysége Utjain belepte Fejét az ezüst hé-
S csak állott a posztján, Vagy ment, hova torsa Korbácsos keiével űzte, parancso"a.
Te még most nem érted, Edei kis bogaram, Ilyen embereknek E szomorú földön Keserű sorsa van.
ilyenek szép s Jóra Mind csak vágyni tudnak, Öröm s almok után, Soknor kötött szemmel, Hiába futkosnak...
S bár fejük dérütött, Remélik: az Elet Vad rohanásában, Bár csak pillanatra. Hozzájuk Is érhet.
Könnyet mosolyra vált. Almot valóságra... Mem valók, kicsinyem, flz Ilyen emberek Erre a világra.
Kincseket Ilyenek Vágyakból gyü|thetnek. flz ilyen nagyapók Karácsonyfátokra Semmit se tűzhetnek.
Kiknek keze nyomán Örömök derülnek, E borús, bus földön Sohse annak adják. Kik Jobban örülnek...
Edes kis bogaram. Itt e földön Igy vttn... Minden hosszú útnak Elején egy bölcső. Pl végén egy sir van...
Bölcsőtől a sirlg, KI hogyan ár oda, Ezen, kis virágom, Töprengni a sorsod No tanítson — soha I
Brjtstinyi Gyula
— (A Járásbíróságról)
Az igazságügyininiszter dr. Lukács Bóla volt nagykanizsai kir. járásbirót, aki az itteni városi képviseiötcstüíet-Mk is tagja volt, Sasáról Nagykanizsára vissza helyez le. Dr. Lukács Béla annak ideién a harctérről való luua. órkeztc után Józset főherceg Ülkárt Mvatalában ténykedett, majd onnan, mint zalai származású, Nagykanizsám korült az itteni bírósághoz, csakhamar gyakornokból jegyző, Utkár, majd viza gálóbirósegétt lelt, mig Sásdra kinő. vozlék kir, jdrásbirónak, ahol tlbb mint 3 évet tóttőtt, Dr. Lukács Béla hosszabb nagykanizsai igazságügyi szol
i.ii i alatt uz egész város rokon-, szemét óv iiagiTabccsülését vívta ki és azért visszahelyezése osztatlan örömet keltett,
— (A zeneiskola növendékei)
szerdán délután 6 órai kezdetlel növendékhungwrseny keretében az Iskola földszinti tennében dobogóra lépnek, hogy változatos műsorban be. íuulassók elért készültségüket és hogy kisebb-nagyobb szómaikkal elősegítsék a zfriekulluru terjedését. Belépődíj nem lesz. (0
— (Megalakul az építésügyi bizottság)
Nagykanizsa varos képvis«15testülű_ tónek építésügyi bizottsága holnap, izerdán délután 0 órakor tartja alakuló ülését a városháza taj-acater-inébeiij
(Halálos autószerencsétlenség) ért* dr, Szeteczky János \'¦ szegedi kórházi főorvost, uki Nagykanizsán volt látog Jtólxin. Felesége tár*ih.l{i. bán Baját autóján hétfőn ífidtdt visz-sza Nagykanizsáról Szegedre, amikor Tobui közelében egy teherautóval összeütkőztek, A főorvos olyan súlyos fej sérüléseket szenvedett, hogy a lielyszinen meghalt. Feleségét kórliázba szállították.
— íAz Oltáregytet műsoros estje)
A nagykanizsai Oltárcgylct vasárnap déhitán 7 órakor műsoros estét rendez a plébánia fohértcnnéuen p, Gulyás Gellért igazgató midczésébcti, Aldk a feliérterem családjálioz tartozóknak érzik magukat, igen kedves és -meghitt, szórakoztató entet fognak találni, A rendezőség mindenkit szjfvo-san lát. (:)
- (A* OMKE)
fclldvja tagjai figyelmét, liogy az firlelnaiségi Munkanélküliség Országos Korminybiztosához éhéEmiségl alkalmazottjaikról szóló kimutatást folyó évi február 15-ig bezárótog rüldiísk lw, mert ennek clmulasz\'lása súlyos büntetést von maga után. A szükséjes nyomtatványok a városházán az at jegyzői hivatalion kaphatók, (:)
- (Az NTE-pIknlk)
eseménye Jcsz.az idei farsangnak. Másról sem hallani a tánckedvdő ifjúság körében, mint az NTE piknikről, mely szombaton e.stc lesz a Kis jlloyal éttennelbcn. Ax érdeklődés oly nagy, liogy ajánlatos előre gondoskodni asztalokról. (;)
— (Az cgyházkfjzség köszönete)
A nagykanizsai katholikus cgyliáz-község ezúton mond hálás köszönetet mindazoknak, akik a Kamolikus Fst sikerét akár közremúkódésüktkel, akár bárminő erkölcsi vagy anyagi támo-
gatásukkal, felülrizetéselkkfl, a rendelés munkájának sütésével «W*noz.-
ditotlák. (:)
— (Máv. bizottság száll kl Újudvarra)
Minap kőzöHük hal Kanizsával sióm szédos zalai község kívánságát Ujud-var-kítérönck MAV-iueg-állóvá való Atmhiösitésói illetőleg, Most örömmel közöljük: — a homok-komáromiak fiatal plébánosának agilitása meg. hozta nz eredményt. Bizottság szállt ki a MAV részéről Újudvarra, ahol helyszíni szemle után folytatták a tárgyalásokat az érdekelt hat község képviselőivel. Sikerült is olyan kedvező légkört teremteni, főleg a szüaM-ges anyagi hozzájáruiasra vonatkozólag, hogy minden remény megvan a hal község kívánságának kedvezői meg, oWásárn, , ; !
** Ha belel el vannak dugulva és gyomra rossz, ugy folyamodjék azonnal a ttrméizetw Ferenc József keserQviiher, mert ez már csekély, alig egy p^hsrnyi mennyiségben ís gyorsan, biztosan és mindig kellemesen tiszlitfa kl az emétztes utjsit s \\S étvágyat és friss közérzetet teremt. Kérdezte meg orvosát.
— (Rablótámadás Sümegen)
Kocsis János sümegi tokost n sümegi országúton egy ismeretlen ember megtámadta, földrelcpertc, ol\\«tte zseb óráját, aztán elmenekült. Kocsis utánairamodott, azonbun most ls Ő húzta n rövidet. A csendőrségen pontos sze-mélylcirást adott és ennek alapján cl is fogták a támadót Itédeí Sándor sümegi lakos szemeJyébcn. Beszállították az egerszegi fogházba, ahol letartóztatták a rablótámadót.
Húsvétig tartó nagy „vásár-versenyt" rendez a Zalai Közlöny
Száz pengő készpénzjutalmat és ötpengós vásárlási utalványokat osztunk kl izok közölt, akik hirdetőinknél vásárolnak
A Zalai Közlöny rejtvényverse-nyeljtók mindig nagy sikerük volt. Ezt a nagy érdeklődést azzal igyekeztünk meghálálni, hogy értéken jutalmakat osztottunk ki, azonkívül pedig mindig ujabb és ujabb lehetőségeket találtunk ki a versenyzés terén, Most is egészen újszerű versenyt rendezünk.
„VÁSÁR-VERSENY"
lesz uj versenyünk cime, amellyel a gazdasági éleibe egy kis vérkeringési is akarank vinni n forgalom növelésével. A versenybea valórészvétel egyetlen feltétele : —
a Zalai Közlöny állandó hirdetőinél kell vásárolni.
Ez nem okoz különösebb nehézséget, hiszen húsvétig mindenkinek szüksége van különböző ctkkekiei Olvasóinknak Bajét érdekük "kjván-ja,. hfjgy szükségleteiket a Zalai Közlöny hirdetőinél szerezzék be és erről ott igazolást kérjenek, imert ezzel
a vásárlás értékének többszöröse la könnyen visszatérülhet.
A versenyben résztvevők köz«Stf, ugyanis 100 pengő készpé^jirtaJmat osztunk kl 60, 80 és 20 pengős részu letekben, továbbá Id^reolásra los; rülnck a hirdető cégek ótpcngöa vásárlási utalványai. Így bárki
már egypengöa vásárlássál Is részesülhet Jutalomban,
miután nem a vásárlás összege azá-mlt, hanem kizárólag az a tény, hogy a versenyben résztvevő *z illető hirdető cégnél vásárolt. A cégek már egy pengős íjsárfás ese-(tén is Igazolják « Zalai Közlönyben található szelvények lepeos>Ö-(elésével, hogy üzletükben vásárlás történt és ez jogosít a versenyben való részvételre. , l~v "
A verseny részletednek ism«rteté-sóre még visszatérünk, most cs*k annyit közlünk, hogy a verseny a jövő héten kezdődik, nyolc héten ktr resztül, húsvétig tart és a veraany-beu résztvevő cégek között minden ¦zbkma képviselve lasnr. \'
A kereskedők és Iparosok figyelmébe
óhajtanak ven«l, de még hirdetési megállapodást nem kötöttek, sürgö-S»ü k«rSSMék fel Uadóhivataiunkai.
A vrrsennyal kapcsolalban felhívjuk a kereskedők és iparosok figyel mól, akik a Sxánrjkrta in előnyöket jekwtö vásárlM varewyW1 M
ZALAI KÖZLÖNY
1938. jefajjj 8.
A hnsztl kormány Prhala tábornokra bárltja a felelősséget az ungvári batárincldensért
A Felvidéken letépdeslk a Magyar Párt jelvényeit a tagok ruhájáról
Pozsony, február 7 u magyarországi szlovákok ls szabit-
A Felvidéken egyre gyakrabban don xlsclhelik Pírt)uk JeIvényét" megtörténik, hogy a Magyar Part tag. 1 Budapest, február 7
jajnak ruhájáról letépik a párt jelvé- Az Ungvár környéki ujabb cseh
nyét, A párt közleményben tiltakozott fegyveres támadásokkal szemben a
az eljárás ellen és rámutat arra, huszli kormány azzal az indokolással,
hogy a Magyar Párt elismert párt, hogy az ottani haderő teljhatalmú
jelvényének használat* jogos és arra ura Prlmla tábornok — minden fe-cngcdélye van, továbbá pedig, hogy | leiOssógct elliürit magáról.
Elhalasztják a vasárnapra kitűzött választásokat
J* ketr«S0thalmozásról tfxóló Javaslat a felaA-ház 0i6u
Budapest, február 7
A felsőház ma 10 órák r Ülést tartott és azon megkezdte-a kereseti halmozásról szóló törvényjavaslat tárgyalását. \' i
Bíró Zoltán szólt elsőnek a javaslathoz, aki bár kifogásolta, hogy a munkavállalások jogát a javaslat korlátozza, elfogadta azt, mert az egyetemes érdekért mindenkinek kell áldozatot hozni.
VVekerle Sándor, a következő felszólaló is elfogadta a javaslatot, de kérte, hogy a pénzügyi bizottság álla) javasolt itjódnsitásoknt vegyék figyelembe az eredeti szöveggel szemben.
Papp József a köztisztviselők összeférhetetlenségét tette szóvá, de a javaslatot elfogadta. Zichy István gróf a javaslat második fejezetet nem fogadhatja csak el, egyébként helyesli. Keszlhclyi Gyula azt kérte hogy a kivételeket ne a kormány, hanem a közigazgatási bíróság állapítsa meg. Elfogadja a ja. vaslatot. Jankovlch. Béaán Józw^J1 gróf sajnálja, lwgy a? összeférhetetlenségi javaslatot fs ???1 hozták mindjárt a ház elé, nem fogadja el a javaslatot. Hegedűs Lóránt a pénz ügyi bizottság módosításait kéri, Mcskó Zoltán szerbit az élet p;iH rancsa ezt a javaslatot megszavazni. Radvánszky Albert is megsza-vazta^a javaslatot, majd Reményi Sofanelwr pjenzügyminíszíer válaszolt a ..felszólalásokra. Hangoztatta, hogy nem a prstl aszfalt nyomására készült c tőrvény, amely egyébként csak egy részét oldja meg a kérdés tömkelegnek. Lehetetlen, hogy magasa U ás j tisztviselők feleségei ta-nllsannk csak azért, hogy több teljen ruhára. Ilt nagy zaj támnd, amiből csak azt érteni: Ttl nem a puccos (Jámákró! van szó ! A.pénzügyminiszter ezrjtán arról beszelt, hogy a levelek százait kapja, amelyek na eredeti javaslatot kérik és amelyek elítélik a módosításokat. Az ülés lapzártakor még tart.
A ZSIDÓTÖRVÉNYT
tárgyaló bizottság délután ls tart ü)ést. E héten befejezik a vitát és jövő héten a Ház elé kerül, amely február végéig Ifi is tárgyalja. Március elsején már a földbirtok javaslatot fogják tárgyami.
ÖTEZER
pengő Jutalmat Ígért egy Ismeretlen egyén a Dohány utcai merényü nyomravezetőjének. A nyomozás során egyébként vidéken is voltak előállítások, inert az a gyanú, hogy a merénylő vidékre szökött.
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Huszt, február 7 A kisebbségek küldöttségeinek kérésére Prhala tábornok tnegtgértc, hogy a .február 12-ére kitűzött választást ellialasztja és az uj választáson módját ejti, hogy a kisebbségi pártok is álliUiassanak önálló jelölteket. Most ugyanis Volosin a magyar ós ruszin jelölteket letartóztatta.
Baj van a szlovák költségvetéssel
. Pozsony, február 7 A szlovák kormány pénzügyi bizottsága most tárgyalta lo a szlovák költ-
ségvetést. Az adatokat nem hozták nyilvánosságra, csak az előadó közölte, hogy sok olyan tételt állítottak be Prágaiján, amelyek tulajdonképpen a központi kormányt tcrliemék. így az adóterheket 48 százalókkal kellene emelni, hogy a Tcdezet biztosítva lo-gyeiL, A személyi kiadások löbb mint ÍÍO százalékát emésztik Tel a költségvetési összegnek. Ha az Összes takarékossági ós flze lóscsök ken tósi aitéfc-kédéseket végrehajtják, a költségvetés akkor is deficittel zárul.
ID<3
Jóslat:
Mérsékelt északi szél, délután párás, este ködös Idö fagypont körüli hőmérséklettel.
A Meteorológiát Intézet nagykanlital masllgyfllfialiomisa jelenti t
Hőmérséklet tegnap cate 9 órakor: —1-2, ma reggel—A\'2, dôlben +4 8
Osanadék 00
Ofcséfíésjjot cia1tamczU>M
ízémkozhalik
APRÓHIRDETÉSEK
p»ióhl(*rt*a dija vsaAraas *» BaMfaap 10 aaóta
¦ ftlUf, minden további <id 8 flIWr, hálkóinap M áiAlfl SD nílti. minden további tld 4 llllár.
ADAS VÉTEL
atai»«k f.rk..k>lrál (1.1 meg. reléire kereiek. Clm I kiadóban. 354
Jutányosán «Inutéki Itodaberendeiéi, Iróaealalok, azékek, Írógép, pénzizekiény. Clm I kiadóban.
LAKAS-OZLKTHELYISEO
Az Er..Ak«t-táp 18-11). számú (Szarvat) házban vegytlszlltó Özem cíljalra hasznait helyiségek, meftoaztva li, ugyanott egy egyzzoba-konyhás lakát 1939. máiul hó l-re kiadók. 114
HáreratisrMltéet magánbáz furddszo-báva), nagy gyümölcsössel málusra bérbeadó Hívebbel a kladchlvilalban. 346
öaazkomlortoa kéteumbáei turdőazo. bás lakás aaonnalra kiadó. Siéchenyl-lér 4.
KÜLÖNFÉLE
Mii-kén <óa»kép.»Sgép.k Hímek, lemezek, papírok, vegyszerek, beazerezheló Vaalagh Fotónál, 1\'5-ut 10. sí. — Kedvezó rctzletllzetto. 2
aaatétauKl— R4raaatA u|, kényelmet, áramvonalas legolcióbban Kaulmanu Manónál rendelheti T.lojoa Sit. 295
Hó, •arolaajéi szakműhelyben lavlt-tiata. Vulkán gumltlzem, Horthy Mikloa-ul 2. 3202
Mindennapi leveleiéiből OaazegyUJUtt bélyetcjevt, régi vagy nj tömegeket, magyart éa ktlllöldll, lekMzlatott gytijtemé-rryeket barmikor megvételre keretek. — Barbarlta 1ji]m, a Zalai KOaWny f. ezer-kesztóje. firdeklödul lehet teleion 78. ez. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra között.
Jolpta, ön iptal"
-~~»~~~~*-~-(-~-
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. ISIililJn 1 „Ka»(aldaaáyI II. T. Naovkailzai".
Felelóa kiadó: Zalai Király.
Nyomatott i
1 „Uziuoaaaal H. T. Nagykaalzea""
ayeMaaJábaa Maflykaaizaáa. (Nyould4e.lt lalaJi Zalai Karaly.)
UlJiaitioi Háztartási készülék
mindenkinek örömet szerez!
Teakannák íróasztali lámpák
Vasalók Hanoulatlámpák
Kenyérpirítók Modern falikarok
Gyorsfőzök Olvasó lámpák
Kávéfőzők Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRAVAVÖLGYi-nél
Sugár-ut 2. „„
Telefunken
Orion
Philips
Standard
Eka
legolcsóbb árban
rendkívül kedvező részletfizetésre, régi készülékek becserélése
SZABÓ ANTAL rádió üzletében
Nagykanizsa, Fó-ut 5.
79. Évfolyam 32 szám
Nigykanlxu, 1989. február 9. csütörtök
Am 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
»lilil"l>»
<* Utdókhatali FU &. ,
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Chamberlaint rá akarják venni a parlament feloszlatására és a választások kiirására
Berlin szerint Chamberlain beszéde elhomályosította a nemzetközi helyzetet
London, február 8 Beavatott körök jelentése szerint Chamberlain miniszterelnököt környezete rá akarja venni, hogy oszlassa fel a parlamentet és Írassa ki nz uj válaszul sokat, hogy a nép dönthesicu a jelenlegi Cliamberlalo-kormány politikájának folytatása vagy megváilóruv lása felelt,
A Dairy Telegraph berlini jelentése szerint a német sajtó niucs nagyon megelégedve Clmmberlabi hétfői nyilatkozatával, amely szerbit Anglia min-
den körtlbnényck közölt segítségére siet Frandaoniiignak, A NMitaungiibe szerint az angol miniszterelnök sieren-esetlenül választotta meg azt a pillanatot, amelyben nyilatkozatát lette és ezzel elhomályosította a politikai helyzetet
Az olasz lapok közül a Messagcro azt Írja, hogy Chamberlainnak niura szándékában tovabbmenö kötolczettsé. get vállalni Franciaországgal szemben, mb.it amilyent decemberben vállalt,
inert Clmmberlain teljesen bízik Mussolini arra vonatkozó kijelentésében, hogy Franco győzehne ntán az ojasz csapatok kivonulnak Spanyolországból, Cayda azt állapítja meg a (Üornalo d\'ltallábaii, liogy senki sem kételkedik abban, Iwgy Anglia egy háború esetén Franciaország oldalán harcolna, de meg kell várni, hogy Anglia vájjon mindvégig támogatni fogja-e Franciaország olasz és németellenes politikáját, ; j
A katalán fronton órák a háború befejezése,
de a francia főidőn székhelyei kapott köztársasági kormány tovább akar kártolni Középe-Spanyolországban
Barcelona, február 8 A nemzeti csapatok tegnap elfoglalták Rlpol kerületi székhelyet és 31 más községei. A nemzeti csapatok erőltetett «ici>etbcn haladnak Figaeras felé, A város eleste küszöbön áll.
Gcrona városában a kivonuló vörösök állal okozott tüzet tegnap sikerült eloltani.
Mini ujabb jelentések mondják, a kalalán határon a nemzetlek valósággal elsöpörlek a köztársasági utóvédeket és tóbbezer foglyot ejtettek. \\ ^
A kalalonial fronton a háborúskodások befejezése már csak órák kéixfése. \'A neinzieltek előórsef
még a mai nap folyamán elérik » francia határt. \'
Paris, febrjér 8 Del Vajo köztársasági külügyminiszter nyilatkozatot adóit, amely szerint a köztárs;iságiak a végsőkig küzdciwk Közép-Sp.inyoloifizághan\'i Szs-Tlnlc a tehetőségek chliez megvannak és Így még hosszi hónapokig eltarthat a spanyol háború.
— Kétségtelenül súlyos a helyzet, — mondotla - de veszve még nincs semmi (?), mert a népi velünk van (??) és bizakodással tekintek a jövő elé.
Mint a Iflp jelentések hozzáteszik\': — fennél kevesebb meggyőződéssel ls aligha adlak még nyilatkozatit.
A Negrfn-kormány meg akarja akadályozol Francoék londoni és párisi elismerését
Beavatottak szerint Franco tábor, nok rövidesen megszállja Min^rka szfgciét is. Franco megbízottait ál-Hlólag angol hadihajon száUit-mák a szigetre. Biztos forrásból tjdják Parisban azl Is, hogy
A Negi\'in-komiány egyébként mindent elkövet, hogy a francia baloldallal anegakadályozza Francoék elismerését. Ezért is akarják Közép-Spanyolországban tovább hizrti a harcol, hogy őzzel időt nyer jenek, meri mindaddig, mig a vörös1 kormány spanyol tcrükien működik, sem FraiHiiaoi-szég, sem Anglia nem ismeri eV Fnmco kormányát.
Ezzel szemben Parisban és Londonban a jobboldal erélyesen Jkövc-teii Francoék mielőbbi elismerését
Paris lés London egyébíkéül k©r» zólie Francoval, hogy hajlandó közí-befámí a békék isér lelek során,) Franco azonban ezt már eleve eU utasította, miután csaV teljes megadási fogad> cl. i
Franoo • háború bafejezéaa után rövidesen visszaállítja a királyságot Spanyolországban.
i Róma, február 8 A Siefani Iroda jelentése szerint aimak ellenére, hogy a francia kormány hangsúlyozta, hogy nem .engedi meg a vörös kormány mükö-j dését Franciaországban.
e^Nearin-kormény mógl* F*efplgnanban működik.
Itt van Ncgrin miniszterelnök és
kormányának több tagja. A franciáktól hivatalos helyisegeket in kaplak, ami a nemzetközi szabályokba ütközik. Rámutat a jelentés ennek tarthatalnnságára már csak azért ls, mert a többszázezerre iu-gó és Délfranciaországban elhelyezett közlársasógi vörös hadsereg bármely pillanathon a francia területen működő vörös kormány ren derkezéséje állhat és így állandóan veszélyezteti a nemzeti Spanyolországot.
LEGÚJABB
Népfrontok hajlandók Közép-Spanyolorsxágot átadni Francoéknak
Paris, február 8 A köztársasági spanyol kormány többsége hajlandó Középspnnyolorszá-got átallni, ha biztosítékot kap a -nemzeti kormánytól, hogy lemond a megtorlásról.
Burgos, február 8 A nemzeück még ma elérik a francia határt. A vörös tüzérség már nem ad eleijeit magáról.
Kivándorolnak a -/.aUidh Csehországból
Prága, február a Febniárbun eddig 2000 zsidó hagyta el Csehországot. A jelentések szerint ebben a hónapban még 30.000-re teltető.azon zsidók száma, akik elhagy, ják Csehországot.
¦Hí
KASSÁN megalakult az Országzászló Bizottság, megkezdte működését az Iskolán kívüli népművelési bizottság és megkezdték a hadirokkantak összeírását
A MOSZKVAI magyar kö\\ciség tagjai visszaérkeztek Budapestre.
A NEP bizottságai földbirtok}^ vaslatot tárgyalják erős tempóban, hogy az március elején a Ház ehí kerülhessen. 1
A TÍZMILLIÓ pengős vahla-capmpészéfi vádlottjai — Teiihel-bauan Náthán, Schwarz Arthur> Rosenberg Dávid, Brach Salamon és Schwarz Lajos — konokul tagadnak továbbra ls.
IMREDY Bélóné Komáromban tett látogatást: egészségügyi, szegény* ügyi és szociális intézmények líto-sltéséröl tárgyalt
A FRONTHARCOS Szöveiség elnöksége bellltotla a terézvárosi frontharcosok gyűlését, mert a-zsirf dókérdésben akart önálló akcióba kezdeni.
A ZSlRDRAGITAS rotált elitélt Weisz Izidor 15 hónapos börtönbüntetése Jogerőssé vélt.
MEGMÉRGEZTE magát Kertész Sándomé 35 éves budapesii elvált asszony, meghalt. { 1
3^50 000 hektoliter bír volt az! 1936. évi szűrei eredményt\', miiit most megállapították. \'
A ZSID0 TŰZHARCOSOK uj szakaszát a Ház bizottságai a kormány módosításaival fogadták cl. Az el\'en zéki módosításokat elvetették
A KERESETHALMOZASRÓL szó ló javaslatot a felsőház víssznkü\'dto a képviselőháznak inódosílások végett \' i
AZ ÖSSZEDŐLT Rákóczi uii emeletes, ház ügyében a budapesti tór-v vényszék csütörtökön íolytatja aj tárgyalást. í
A FELSŐHÁZ Ingjaí tegnap este vacsorán vettek részt a H-Jngárla-szélló különtermében. Beszéd nemi hangzott el. 1 , |
FOBEL0TTE magái Zombory Ferenc 19 éves bátaszéki főjegyző. Meghalt. Szabálytalanságok miatt vizsgálat volt elleiK folyamatban ¦ MEGMÉRGEZTE magái és meghalt Bakos JuHa 62 éves ny. líceumi igazgatónő Szegeden. Az okot neín tudják.
SALLÖ JÁNOS Ügyvédjelöltet a Nemzeti Front vezetőjét a Kúria jogerősen 2 hcil államfogházra Ítélte röpiratban elkövetelt iztfatás miatt, i
A JBGHOKKI világbajnokságon Amerika 3 :0 aráriybán győzőit Mj-gyarorszég fptett
prága \'fölbontja " szovjet -cS* kölcsSn<fe wgílynjrjjlísl égj**. m*nyt. I •> . I
"A BOLSEVISTÁK ellen rjírjrllla teiiwl kezdett " szovjet—esi* határ k&xclében űorcrnkyn volt cári tiszt.
A SZENTATYA meghűléses ba* tegsége inéin s-jlyusabb e-i acm ad okot iiggodalcaura.
Agyonverte baltával icicségőt
és négy gyennekét Wlttheim el-szászi városban egy Hirák nevll len\' gyei banya.nr.ui kas, niert :» novemberi állaláiKis szlrajkbtlii résztvei!, és ezért kl\'jtnsitották Franciaország ból. i
FÉLTÉKENYSÉGBŐL egy berlini férfi, Lorenz János lelőtte elvált fc-taségít, aiwnk ér<esanyját, barátját, majd önmagát. MÍiid a négyen meg-haltai. | i,i
KOLOMBUS szeniéav-itását kéria iteuzeti Spanyolország, hogy «2 állam vedöszentjévé választhassák.
A ZSIDÓKAT véglegesen klzár-tákazolasz hadsereg.tagjai sorából.
KOMÁM A a tegnap Mte kiadott kormányprogram sieriat öszlatc meg. egyezésre akar Jatnl MajryarorsrAggai OLASZ—SZOVJET nj kereskedelmi izerzddás Jött létre, Olaszország nagymennyiségű nyersanyagot kap Oroszországból,
ZAGHABBAN kedvezően fogadták az aj kormányt, inert ngy látják, hogy abban senld sem Jek-nt akadályt a horvát megegyezés szempontjából.
OLASZ-ELLENES ttmtelések voltak Panama és Balboa utoáin ket olasz drküé látogatásakor.
A JAPAN-SZOVJET viszony pél-dattanul teszült ujlwl.
AZ ERDÉLY! magyarság vezetól szombaton értekezletet tartanak Ko-lozsvárott
LETARTOZTA\'ITAK Slrasbourgban Roos elzászi autonomista vezért idegen hatalom Javára elkövetett bűncselekmények mialt.
A CSEH HATÁROK szavatolása le. hetetlen, mondta a külügyi államtitkár az angol alsoliázban, ameddig területén idegen ut halad át.
Húzás
>, Budapest, február fi
Az osztálysorsjáték ntoi huzalán a főbb nyereményekel a következő számok nyerték: 20.000 pengőt a 6L691 és a 68.777 sz. sorsjegyek. 10.000 pengőt a 16.990 sz. 2-2000 pengőt a 67.758, 68.840 és 81.220 sz. 1-1000 pengői a 2618, 199,730, 28.240, 20.764, 67.282 és 77.301 sz. sorsjegyek. (Fele. lősség .nélkOil)
Akiknek loglalkozáu minden ereink megfeszítését követeli, Igyanak hetenként legalább egywer, reggel telkeiéikor egy pohár termé-sietés .Ferenc Józael* keserüvlzet, mert ez alaposan klIUitltJi a bél-oatornit 1 előmozdítja a gyomor-cmétztétl, fokozu az anyagcseréi, élénkíti a vérketlngéat az egélz azeivezetben é> ezáltal 11] életerőt teremt Kérdezze meg orvosit.
— fejit fcaikliia él őrömén asol-gejő megalvaaoak teáz eleget, ha, a KayMata BatecénUa Imi mik.UxUil-UUaat luMiteUntt, vétolkéajazef nélkol.
1939. február 9.
23 tűzhöz és 17Í5 mentő-szolgálathoz vonultak ki a kanizsai tűzoltók az elmúlt esztendőben
JllUiíi
. In hlgukiss!1
A Nagykanizsai Önkéntes Tűzoltó tcstULet most állította össze évi statisztikáját. Az elmúlt évben — mint n tűzoltók évi jdentése. mondja — 23 tüzeset volt Nagykanizsa megyei város területé\'). Ezenkívül cgy-sö\'i- Csurgóra is kivonultak tűzhöz és hét egyéb kivonulásuk volt. Legtöbbször az .1-4 tó fecskendővel vonul lak ki a tüz helyére (13 esetben), 8-szor mentőautóval, hétszer kerékpárral, sőt egyszeröntözöarjtóval K
A tüzesetek közül 23 nappá], 8 éjjel keletkezett. A tűzoltóságot csuk 13 esetben hivta a rendőrség. a többi Alkalmakkor magánfél jelezte a tüzet. Telefont sem használlak mindig, mert hét esetten élőszóval hiviék a tűzoltókat. Komolyabb tüz-. c-set, amikor lakóház égett, mindössze csak egyszer fordult elő az pfcmtth esztendőben, ptnoctüz háj-, romszor volt, tetötüz kétszer, kér |uénytüz hatszor, erdőtűz pedig — aránylag sokszor -- négy izben | A többi kemence-, bolt-, szoba,-, autó*
pajta-, szahiiökiiznltüz volt egy-egy esetben. Ötször alkalmaztak műszaki mentést, kjétszer pedig vaklárma volt. A kárösszeg a becslés szerint 29805 pengő. , ! I
Haláleset vagy komolyabb sérülés a kivonulások alkalmával nem.\' fordult elő. Vizet az oltáshoz legtöbbször tűzcsapból (18-szor) kaptak, hámmszor leit vizét vették igénybe, kétszer pedig csak házi olfókészü-léket használtak. [
Az év tehát aránylag nagyobb tüz nélkül nélkül múlt el, de a derék tűzoltók éjjel-nappal szolgálatra készen őrködtek. Ellátták azonkívül a sncntőszwlgálatot is három mentőautóval és két Iófogatu bctegszáHiló kocsival Mint már jelentettük, a mentők az elmúlt évben Összesen 1715 cselben vonultak ki. Ezenkívül a légoltabnj gyakorlatoknál, valamint a légoltalmi csapatok elméleti és gyakorlati kiképzésénél végeztek a mentők és tűzoltók dicséretre méltó, hazafias munkát.
El bontotta fel Kiskanizsán Szerecz Lászlónak a nyilas gróf címére feladót! ajánlott levelét
Titokzatos bonyodalmak, amelyekben egy bajszál, egy Amerikába költözött kiskanlzsai orvos, egy névtelen levél és egy asszony szerepelnek
Mikor Kiskanizsán a nemzeti stto-cta\'ismus erösebben szervezkedni kezdett, Szerecz László vezetőségi tag olyan körülményeket észlelt, hogy nemcsak a mozgalmai figyelik, hanem öt magát is. Hogy bizonyosságot szerezzen, másrészt hogy leleplezze tmcgTJgvelöií, sikerülj trükköt eszelt ki. ,
Levelel irt gíróf Feste-tjkK«ok, |a dégi nyilas vezérnek, amslybfí. olyan [kitételek voltak,, hogy ha harmadik személy eloivicsta, biztosan jelentési kellett hogy tegyen a hatóságnak. Mielőtt Szerecz László a levelet elküldte, felment a nagykanizsai rendőrkapitányság vezeWjóhcz, közölte vele gyamját ós flclmutalta a Festeticsnek küldött Levele másolatát. Közölte azt is, hogy a levél el-küldéscrjtán ai-endörség valószlí-ü-t leg feljelentő levelet íog kapni valakitől, amelyben öt •leleplezik\'* a dégi grófnak irolt levele miatt. Persze közölte azt is, hogy az egész csak azi a célt szolgálja, hogy leleplezze a kémeit.
Közben, mielőtt a levél elment, értesitést kapott a dégi csendőr-Örs, hogy a grófnak szóló ajánlott levelet ne kézbesítsék, hanem küldjék vissza a feladó poitahivataln^k, ahol majd hivatalosan fel fogják azt bontani.
ilyen előzmények után Szerecz a dr. Begjdsáii ügyvéd Írógépén! Írott levelét az egyik sarokbaumeg jelölte, söt egy hajszálat is tett a levél lapjai közé, hogy annak elvesz téso is elárulja, ha illetéktelenek fcltfcf^ottiék. Ezután Szerecz »Jh ment a postára és a levelet juuhi» 13-án a déli órákban feladta. Gille Lujosno szül. Szántó Mária posta-mestexnő vette át a levelet éfS a szo-
kásos módon kiállilotta * feladóvevényt. A levél tehát elment. \\ [
Rövidesen rá a nagykönjzsid rendőrkapitányság, vezetője névbp-lcn levelel kapotii amelynek írója jelenti,, hogy milyen levelet küldött Szerecz László Festetics grófnak Dégrc. A levél másolata is ott volt a névtelen jelentés mellett.
A gyanrj valónak bizonyult tehát: — valaki figyelte Szereczet, felbontotta a levelét, másolatot készi,tet|í róla és a# megküldte a rendőr^ ségnek. ..!..!
Időközben mregexkezeit a dégi csendőrség Aljta) ; jNa^gykpfiizsárii) visszairányitott ajánlott levél, amit a vizsgálóbíró és a posiafőnők egy bizottság jelenlétében felbontott az 1. sz. podfilvVv.iiullKui. Megáilap^-tást nyert, hogy a Szerecz László által a 3, sz. (kiskanizsni) postnhi-í vatalban feladott ajánlott levél ekkor másként volt betéve a borítékba, mint ahogyan nzt Szerecz a levél k-zárásakor megjelölte, a hajszál Is hiányzott ós mj&s jttlck is kWfiégk)iivtil arra engedlek kAvet^ keztetni, hogy az ajánlott levelet a feladás után, de még mielőtt Degre érkezelt volna, illetéktelen kéz felbontotta. És mhltán a kapitánysághoz érkezett névtelen jdentás és a másolat csak alátámasztotta a gyar irat, Szereoz László ismeretlen tettesek\' ellen bűnvádi feljelentést tett levéltitok megsértése miatt. , \\
A rendőrségen u legszéicsebb ola S»n unegindult a nyomozás. Több embert hallgattak ki. Voltak, akik azt mondták, hogy látták, amikor a levél feladásának napján este 6 órakor dr. Keleanen jénÖ ktskani-zsal orvos, aki elég gyakran be szokott járni a postahivatalba, kerékpáron Ibcjött Nagykanizsára és itt az egyik könyvkejneskedöaéi levél-
Bsváadrlásra Bécsbe és fíudapenirií utazom. — Folyó hó Í4\'én tavaazl nőikalap- ttjdanaááokkaí érkezem.
Windlsch Pénesné
papírt vásárolt és azzal visszament1 Klskunlzsára. Állítólag ez a levélpapír azonos volt annak a papira nak a színével és alakjával, amit az ismeretlen feljelentő küldött a rendőrség vezetőjének. Volt tanú arra is, hogy dr. Kelemen Jenő orvos akkor Nagykanizsán jártába), az egyik rendőrtől megkérdezte a kapitányság vezetőjének \'-nevét és elmét. i
A nyomozás eredményeként gya-miba vették a postamesternőt, Gillo Lajosnó Szánió Máriát, aki tóbb mint 22 esztendő óta példás becsületességgel és a legnagyobb pontossággal szolgálja a postakincstárt. De gyanúba vették dr. Kelemen Jenő kiskanlzsai orvosi Is, aki gyakran megfordult a 3. sz. postahivatalban. Mindkettő elten megindult az eljárás. Dr.. Kelejnen Jenő idfc közben eltávozott Kjskanizsáról, el az országból. Jelenleg Amerikán\' ban él. \\
GMené és Kelemen ellen is vádiratot adtak ki, de az első tárgyaláson csak Gille Lajosáé jeleni meg. Akkor nem került sor Ítélethozatalra, mert nem sikerült megállapítani Kelemen tartózkodási hx\'lyet, Most azután a postamesternő egyedül került a vádlottak padjára. A postát Baksa Géza postaliszt képviselte, a vádat dr. Vaday Sázidor ügyész. « » | ,
Makéry elnök részletesen ismertette az előző tárgyalást, a vádat,* majd Gille Lajosáét haltgatta kii, aki bűntelennek vallotta magát. Elmondta, hogy férjétől különváltan, él, egy gyermek anyja, havi 200 pengőnél több iltefric^ye van, de Jelenleg, felfüggesztés alatt léyén, csak havi 70 pengőt kap. Elmondta, hogy Szerecz Lászlótól átvette az ajánlott levelet, azt szabályszerűen kézoKe és továbbitolta az esti pos-) Iával. | . ; |
— A vád szerint ön, amikor átvett* a levelet, átsietett dr. Kelemenhez, — mondta Makáry elnök,
— Igén, én Jóban voltam Kele< iiK\'nnet — volt a válasz — és azért szaladtam át hozzá, hogy fájós fogamai kezeltessem vele.
— De van tanú, - mondta Mu* káry - aki látta, hogy amikor áh ment Kelemenhez, a levelet átvitte magéval. Volt, aki látta, hogy a kezeit ugy tartotta fenn a mellén; (mintha valamit ott tartana,. [¦ .
— Hogyan vlheltean volna át a levelet, — válaszolt a vádlott - hiszen ki voltam téve annak, hogy Szerecz minden pillanoiban visszajön a feladóvevénnyel és esetleg visszakéri a levelet ? 1
Elmondta ft postamesternő, hogy Kelemen többszőr átjárt hozzá, de politikáról sosean beszéltek, Ke**-men csak a hivatásának és trjdomá--nyának élt. Kelemenazelött Szeaeczji Lászlóval is Jóban voH, do amikor jölt a nemzeti RZocialbniyjs, SxcrccZ elhidegült a zsidó Kelementől és nem is köszöntötte többé.
— Ezt a levelet - mondta Makáry elnök —• felbontottak a vizsgálóbíró előtt és meglátszott rajta, hogy előzőleg már felbontották és a bélyegeket is csak az után ragasztották rá- l I
*- Én ucn* bontottam, J5e.i a Jcvfli
196$ fehruar 9
let I — Ismételte a vádlott.
— Hét Kelemen clvfliette-e a levelet 1 - kérdezte az elnök.
_ Elvlhette,. amikor keresztülment fl szobán- . f
— Hogyan tudhatta Kelemen, hogy Szerecz levelei adott lel a postán ?
_ Láthatta Szereczet, amikor feladta a levelet.
— Hogya" lehelséges, - folytatta uz elnök a kérdéseket — hogy másnap már levél ment a kapitányság vezetőjéhez ti feladóit ajánlott levél teljes szövegével ?
Én teljesen ártatlan vagyok, — védekezett a vádlott - én nem adtom oda a levelet senkinek. A levél tőlem szabályszerűen elment Dégre.
A biróság ezután több tanút hallgatott kl a körülményekre nézve.
Sízerecz László tnnrj elmondta, hogy az értelmi szerző csakis Kelemen lehetett, aki gyakran járt a postára.
— Megesküszöm rá, - mondta Szerecz — "°gy a levél átadása után a postamesternő "em ragasztotta rá mindjárt a bélyegekét... Nem kívánom a posíahiestsrnö meg büntetéseit. \' \' I
A bizonyítási eljárás, befejezése után a perbeszédekre került Sor. Dr. Vaday Ügyész a tárgyalás adatai alapján kétségkívül bebizonyít (ottnak látja, hogy a levelet felbontották és ezt közösen Gillenó ós Kelemen követhették el. Fenntartja a vádat Gllkíué elten ós megbüntetését kéri. 1
A védő hangoztatta, hogy feltever sek alapján nem lehet bűnösséget kimondani egy 22 év óla becsülettel szolgáló tisztviselőnő íeletl\'éífazéyt felmentését kérte. j
A vádiolt postamesternő az utolsó szó jogán újból bUntetenségét hangoztatta, i 1 • [ \'
Rövid tanácskozás után Makáry elnök kihirdette a törvényszék Ítéletét. Gllle Lajosnét a Bp. 322. §-áuak 2. pontja alapján felmentették, Indokolásában kimondta a bíróság, hogy nem lehelért megállapítani, hogy a postamesternő a\'te> lesnek segitett volna, inert hiszen a levélhez az ö tudta nélkül más is hozzáférhelett- A törvényszék nem látta bizonyltot Inak azt, hogy GlHe-né ludott volna B levél felbontásáról, gyanú alapján pedig a törvényszék Ítéletet nem mondhat. " /
Dr. Kelemen Jenő ellen a törvényszék %z ügyész indítványára köröző levelet bocsát kl. t
Szerecz László nem fellebbezte;\' meg oz ilóletet, ellenben dr. Vnday ügyész fellebbezett, így az itólel még nem jogerős.
(B. R.)
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (két sori dija 30 fillér.
NTE-pikmk fél D-kor a Kis Royal éttermeiben, tornáz 11
Az Oltáregylet műsoros estje a fehértejemben 7 órakor.
Frontharcos 4ánoe*t délután 6 órakor a Kta RoyaEban,
Fabmii 19.
A gimnázium cserkész-előadása fél 5-kor a tonuit«Femhen, i
— TvfetatM móf a Kopstelo Bútoráruház állandó butoritlállltását. ízléses *a olosó bútorokat kedvező fizetéel lel-tfttelekkal vásájolaat.
Popeye, a spenótevö gyásza
Lehet, hogy nem valami férfias tulajdonság, de bevallom őszintén: nagyon szeretem a rajzos trükkfilmeket. A mozi nprónyí gyermekközönsége sem tud jobban lel kesediüérte, mint én. Együtt ér\' ick az üldözött ártatlanokkal, ag Kódom érltik ós elégedett boldog ¦vagyok, mikor a naivan kedves kis mese .hnpy.and.-el ár véget. A trükkfiameK iránti rokonszenvem már Miki egérnél kezdődött ós különösen szeroltuin a spenötos Popeyét, a tengerészt.
Remek férfi volt ez, meg kell hagyni. Aranyos .dolgokat vitt végbe cérnasovány szerehnéért, félholtra potoztntla magiít, vonat elé feküdt, íáramászott, tenger alá szállt, sztratoszférába röpült vagy., amit akartunk. Éa a végén előszedte a spenótos dobozi, izmaiba erő áramlott és percek alalt eme. Hetes házakat döntött romba, vagy felhőkarcolót fcpitett, . csetteg óceánjárót rőpitetl a szlratoszf.^ iába vagy élihez, hasonlókat, Edes dolgok vollak ezek, csupa fantázia, csupa lehetetlenül bolond öt. let és mégis mennyi kedves negyedórát (szerzett mulatságos trükkjeivel, Sajnálnám, lia Po-peyótől örökre cl kellene búcsúzni. Mert Popcye gyászban van, sőt talán ez a gyász halálát Is Jelenti. Santa Monicában ugyanis vneglialt Segard k-aj zoló művész, Popeye alkotója, ö agyalta ki a pompás mosókét, amelyet munkatársai segítettek papírra vetni. Mii.
Uónyi rajz kellett egy filmhez, de megérte. Nemcsak mert jól megfizettek érte, hanem- mert millió és millió ember ajkára varázsolt egyegy negyedórára gondtalan, boldog mosolyt.
S most az a veszély fenyeget bennünket, hogy Popeye, a tengerész nem fog többet fütyölni pipájával, nem i fog a vásznon előttünk mókázni és nem eszik többé erőt adó spenótot. Függetlenül a vidám szórakozástól, a mesékben lévő. erkölcsi tanulság miatt is kár volna Popeye bora. tunküt alkotójával együtt halába Ítélni, Ugy érzem sok-sok ezer és millió mozilátogató kérését tolmá^ csolom, amikor azt kérem1, ne hagyják elárvulni Popeyct, a derék tengerészt Hadd mókázzon, daloljon, táncoljon, birkózzon és hősködjön előttünk továbbra is. . Mentse meg Cérnatündér szerelmét, verekedjen, küzdjön és győzzön, mert\'nyomában csak boldog, megelégedett mosoly fakad az ar. cokra. /
És higyjók el, ma ez is nagy eredmény. Művész volt Popeye aj. kólója lelke mélyéig. Boldogságot tudott lopni\' milliónyi szívbe és mosolyt a gondterhelt arcokra; Már ezért is megérdemelné, hogy müve: Popeye dwlhatatiani legyen és továbbra is b sorakoztassa az ezerarcú közönséget, amely várja kis hősét: Popeyét, a tengerészt.
-«».
Jövőre kettéosztják Tolnay szini-kerületét, megváltoznak a többi szinikerfiletek is
A Zalai Közlöny már több Ízben foglalkozott azzal a/, uj helyzettel, amely Tolnay Andor direktor szhii-kerüieténck tetemes kibővítése következtében előállott. Mint ismeretes, Tolnay a pécsi Nemzeti Színházzal nemcsak a pécsi színházat, hanem a pé fii sz In iker Ü let városait is megkapta. Ezután az törtónt, hogy Tolnay n kát kerületet, a Sopron—Székesfehérvár-kaposvárit ós u ]>écsi kerületei egyesi, tctic. i>c mivel képtelen lett volna az uj mammut.kerület. összes városának színházi igényeit kielégíteni, Szóm. balhely, Nagykanizsa, Szentes, stb. kiváltak a Tolnay-féle koncesszióból ós uj igazgatót kaptak vitéz Jaknbffy I)o. zső személy ében. A Tolnaynát maradt városok szhih az problémája ezzel azon. han még korán tsem oldódott meg. Tárgyilagosan meg kell ugyanis álla. pilanunk, hogy tt mostani helyzettel som Pécs, sem Sopron, sem a többi nagy város sincsen megelégedve. Tol. nay színigazgató ugyanis csak ugy tudott megbirkózni abnoműsan megnövekedett kerületeiét, hogy minden városban alaposan leredukálta az egyéb, ként eddig sem tulhosszu sztniévadot
Sopronnak az omugyis rövid 3 hónapos szezon helyett ebben az évad-
ban csak másfél hónap jutott, de ugyanígy járt Székesfehérvár Is, nem is beszélve Pécsről, amely több mint féléves szezonhoz volt szokva a múlt, ban.
Hogy ez a helyzet tarthatatlan és feltétlenül az amÚgyis gyenge lábon álló vidéki színjátszásra lesz kiliatás-sal, azt a kultuszminisztériumban is belátták már. Mint most egészen meg. bizható forrásból értesülünk, a mostani helyzet nem sokáig marad fenn ós az. i !i:tíi - ,40-es srjniévadra már szétválasztják, illetve két direktornak ad. íják a mostani Tolnay kerületet. Hogy a kerületi beosztás teljesen megváltozik, annak oka az is, liogy a visszakerült magyar l-\'clvidéket Is bekapcsolják a szinlkerüíetekbo. A területi be. osztás és a koncessziók kiadása szokás szerint a nyári hónapokban fog megtörténni és oz befolyásolja, a nagy. kanizsai kerületi beosztást is.
— Naptári Február 9. cslltört. Hóm. fcat, Al. Cirill. Protestáns Ablgail. -hír, Sebath hó 20.
Gyógyszertári ójjell szolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár 6a s klskunlzaal gyógyszertár.
Kedden és szerdán!
Városi Mozgó J
Dániellé Darrieux szenzációsan nagy filmje
ITlégis ártatlan
Az Idei szezon legszellemesebb vígjátéka. ttieérfi mtteor*_ AfctuAJisi híradói
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9-kor, ünnepnap 3. 5, 7, 9-kör.
Ledőlt feszület
Amht a sírok kötött botorkáltam. Egy porba dőlt keresztet találtam. Szegény márvány I Lehullt a porba S a Megvóiló arcra bukva, Kitárt karokkal Ölelte a földet.
A por betrpte i
S fiiig eltemette
A hideg, érzéketlen követ.
Ugy feküdt ott a porban,
Mint a sok ezer eves,
Drágakövektől éken
Templomok; romokban.
Megmaradt törésére
Folyondárok kúsztak
8 a földön heverő
Teremtő
Arcán a férgek
Versenyt kúsztak.
A ki oldala mohától xőldetU
Ml Is, a kövek Is, Feledve leszünk,
(Pedig alattuk portod a szivünk.)
„Hát ez az Etet — kérdeztem
Ét tanácstalan, fáradtan
A ledőlt keresztre meredtem.
El... El Inneni Én nem adom meg magami
S mint a részeg, botolva rohantam.
A kapun, hogy lihegve kiléptem, Keserű daccal
,Csak azért la* visszanéztem,
Dttnl Fonae
Artin dragőe »\'*—
Lépjünk be a Légoltalmi Ligába
A lakosság repűlőtámadésok elásni önvédelmének megszervezésével a Légoltalmi Liga van megbizva. A Liga e nagyfontosságú feladatai — a honvédelmi miniszter irányítása mellett — alfként teljesíti, hogy az összlakosságot felvilágosítja a min-- deokit fenyegető légi
c*k*^% nQk való védekezés mi-tása, valamint az ellesek módja, eszközei ha ¦ ¦¦ ¦ veszély, a légi lámadákéntjét Illetően- Ezen felül a lakóházakon belül létesítendő összes óvó rendszabályokíat megszervezi iéa azok kiépítésében közreműködik. A lakóházakon belül légoltalmi őrséget alakit. Ahol erre megfelelő számú személy nem ÓH rendel kezesre, 04 a szervezést há\'««»p°rtok!on belül végzi. A mkóhazőrscgnek kell így a vakrémületet, mint a 1<érok terjedését megakadályozni.
Mivel a Légoltalmi Liga csoportoknak önmagukat kell eltartani és a anankásságukhoz szükséges Anyai giakat camaguknak kell előten&nv4 leni, minél nagyobb --szánra alapító-, pártoló- és rendes tag inegnyerósér ro kell törekednie. \\
rézért a Légoltabui Liga nagykanizsai csoportja dr. Krótky István elnök vezetésével felhívással fordult Nagykanizsa hazafias közönségénél! és ebben kéri, hogy a LególtaJmt Ligába lépve támogassa e nemzeti szempontból la nagyfc^tos-iógu Liga működését. Kéri a Liga elnöksége, hogy\' a már kiküldött taggyüjtő iveket ne dobják el, hanem kitöltve mielőbb juttassák el a Légoltalmi Uga «tk^&4boz. » tűzoltó fckta-nyéba. |
Minden emberiek kötelessége a Liga támogatása, mert minél nagyobb n csoport jövedelmei illetve vagyona, annál tökéletesebben való-nühatja mpg uen^tvódelmi ileL adatát és annál nagyobb légoltalmi segítséget íryujth&t az önmagtikról gondoskodni képteleneknek.
Lépjünk be tehát mielőbb a Légoltalmi Ligába | . , i \' ;
ZAUM IMZUJNYI
19» Itbrutr 9.
HS!
1ov«tve»tö: Dr. Hevülni, ErdSi B4*k«
1939. évad jelmezei
iTíjIHllrtil, vagy jel meztelenül, ce (tt a kérdés.... Kérdés, amelynek igen nehéz a megoldása, mert kevés a pénz, kevés a kedv, de ezzel a bál-bizottság vajmi köveset törődik és Jókedvűen küldi széjjel n \'meghívókat a jclmozbálra.
Ha anyagot a jelmezhez nem is -tudunk adni, de egynéhány aktuáli\'dl, oícsó, otthon Is kiállítható, ötletes jejniezt ajánlunk k. olvasóinknak.
A legjobbnak találjuk a kötönö jelmezt. Ez most hallatlanul aktuális. Csináljunk egy hosszú kombinát, bármilyen anyagból és erre varrjunk fel különböző molring fonalakat, de ugy, hogy a motringot vegyük széjjel és ahogy esik .ugy varrjuk rá. néhány ^helyen az anyagra. Csak a szín összeállításra kell vigyázni, hogy ez ízléses legyen, A fejre is fonal-mótringból csavarjunk turbánt csúcsosodó tetővel, amit egy kötőtűvel szúrjunk át., A karon egy ki- kézimimkakosaraf tartsunk, amibei c^y félig kész kötésünk van. Nem táncolás esetén Isten Őiizz, pcbezselyemárulás eseten, a hölgy nyu godtan kezdhet kötni. (Mindjárt fej fogják kérni.) . / A másik aktuális jelmez az átképzés, itt kétféle lehetőség van. 1. Vagy vegyünk egy kis rövid, húzott szobalány ruhát, amit átképzési hirdetésekkel varrjunk tele, vagy 2. a másik, sokkal aktuálisabb: különösen férfiaknak. Az egyik oldalon egy fehér or-vosi köpeny tegyen, zsebben egy sziv-hallgatóval, a másik oldalon pedig egy suszterinas Jelmez. I
A Sanghay jelmez sem rossz. Spa. nyolOS boleros ruhát viseljünk, nv videt, a derekat kössük át egy széles piros szalaggal, a fejünkre vegyünk egy Japos spanyolos kalapot, amit áll nlatt egy pánttal erősítsünk meg ,ós egy kis játék-tankot fogjunk a kezünkben. , T
Az angyal jelmezt most sokan ko-plrozzák az Angyalt vettem feleségül c. darabliól, Szabadon Lázár Mária angyal jelmeze után. ott is csak egy egészen egyszerű, olcsó, hosszú fehér ingszerű ruhára van szükségünk, húzással, kihonioit hajra és kél szárnyra. Sokon öltöznek menyasszonynak ls. Élihez pedig — taUn ezt felesleges is elmondanom — szín tón hosszú teher selyem ruha szükséges, hosszú menyasszonyi fátyollal ós mirtusszal. Kissé merészebb és ötletesebb ilyen jelmezt viselő hölgy hosszában rátr-liatja piros hetükkei "a rulia elejére, liogy vőlegény kerestetik. Mit tehessen tudni.. *
Végül n magyar és magyaros jel-mezek az idén a legnagyobb favoritok. Vagy tejesen magyar ruhában, pruszlik, húzott szoknya, párta, kötényben jelennek meg, vagy pedig rendes fehér estélyi ruhában, amit magyarosítani" k, mondjuk egy sárközi hhnzésü övvel, vagy magyaros virágdíszek kel. A log. édesebb ilyen magyarosan stilizált jelmez : piros, fehér és zöW ripszsuüar gokból ósszeálUlolt rövid húzott szoknyás ruha, fejen ,egy piros szlv-ka*>p, rnjla fehér betűkkel: Mindent vissza!
Divatposta
Marj\'. Barna jerjer ruháját ajakitsa át a kővetkező módon teüosan elől fent, baloldalon egy kis rést hagyva a színes muszlin zsebkendőnek.Két zseb a szoknyán is, olyan színű ÖV, mint amilyen a zsebkendő és a spiccesen kivágott nyakban elhelyezeti sál. Odvözlct.
Barna asszony. Nagyon szép angol ruha-modeU a következő. fekete, vékony szövetruha, elől végig n Wuz gombotvu, a blúzon baloldalt kis kör-alaku zseb, mely fent cay k^ gunr-mival van betartva ezáitaT húzott zselr
formáját adja. Ugyanilyen két zseb a szoknyán. üdvözlet.
Előfizető. A beküldött tnvaszikabát szö\\ct nagyon szép és biztosan divatos lesz az idén. Teljesen angolosan, rag. Ián szabással, bő háltál csináltassa, elől két gombbal, . fent a nyaknál egy gombbal, bubigailérral és két nagy rátett zsebbel. Üdvözlet.
Pénteken estei
halvacsora
¦ „Kla Royál"-ban.
Halászlé és tnróscsnsza P l\'2(
Visszakerült az internálótáborba a kanizsai kasszafurással gyanúsított budapesti asztalos
A budapesti rendőrség, mint ismeretes, elfogta «z egyilt gyanusl-tottat, akiben a nagykanizsai Fischer és Bäder cégnél elkövetett kasszarablás tettesét vélték. Nagy kan Izsók a rendőrség egy teljes napon át kihallgatta a gyanúsítottat, aki budn-pesti asztalos és hosszabb időn át lakója volt a kanizsai internálótábor* nak, majd amikor kiszabadult, aváJ rosban telepedett le és egy mesternél válla\'t munkát. Egyszerre azonban abbahagyía ö kötelező rendsze-: res jelentkezést a kapilany-ságon, eltűnt a városból, mígnem a körözés
alapjón Budapesten elfogták és visz szaszáll ltot Iák a kasszafrras gyanúja minit.
Az asztalost szembesiteiték ja egyes tairjkkal, azonban köröm, szakadtáig tagadott és sikerült all-í bit bizonyítani. A jól öltözött fiatal-emberben a tanuk sem Ismerték fel azt a férfit, akit az Üzk-t körül láttak ólálkodni és igy egyelőre, mig a többi gyanúsítottat sikerül elfogni, az asztalost átkísérték nz internálótáborba, ahonnan elszállítják a kistarcsai toloncházba.
Húsvétig tartó nagy „vásár-versenyt" rendez a Zalát Közlöny
Száz pengő készpénzjutalmat és öipengős vásárlási utalványokat osztunk kt azok között, akik hirdetőinknél vásárolnak
A Zalai Közlöny rejlvényverse-nyelnek mindig nagy sikerük volt. Ezt a nagy érdeklődést azzal igyekeztünk meghálálni, hogy értékes jutalmakat osztottunk ki, nzonkivül pedig mindig ujabb és ujabb lehetőségeket találtunk ki a versenyzés terén. Most is egészen újszerű versenyt rendezünk. <
„VÁSÁR-VERSENY"
lesz uj versenyünk címe, amellyel a gazdasági életbe egy kis vérkeringést is akarjuk vinni a forgalom növelésével. A vensenybea vt\\\\ü részvétel egyetlen feltétele : —
a Zalsi Közlöny állsndó hirdetőinél kell vásárolni.
Ez nem okoz különösebb nehézségei, hiszen húsvétig mindenkinek szüksége vxn különböző cikkekre Olvasóinknak saját érdekük Tdvón-ja* hr>gy szükségleteiket & Zalai Közlöny hirdetőinél szerezzék be és erről ott Igazolást kérjenek, mert ezzel
a vásárlás értékének többszöröse is könnyen visszatörölhet.
A versenyben résztvevők között, ugyanis 100 pengő készpénzjutalmat osztunk kí 50, 30 és 20 pengős rószj leiekben, továbbá kisorsolásra kerülnek a hirdető cégek őtpengős vásárlási utalványai. így bárki
már egypengői vásárlással Is részesülhet Jutalomban,
miután nem a vásárlés összege számit, hanem kizárólag az a tény, hogy n versenyben résztvevő «z IV lető hlrdotŐ cégnél vásárolt. A cégek mér egy pengős vásáílás éLé. rén is Igazolják s..;ZaTal Közlönyben található szelvények lepccsét-telésével, hogy üzlet ükben vásárlás történt és ez jogosil a versenyben való részvételre.
A verseny részteleinek ismertetésére még visszatérünk, most csak annyit közlünk, hogy a verseny a jövő héten kezdődik, nyolc héten keresztül, húsvétig tart és a versenyben résztvevő cégek között minden szakma képviselve lesz. j
A kereskedők és Iparosok figyelmébe
A versennyel kapcsolatbán felhívjuk a kereskedők és iparosok figyel rriét, akik a számukra ls előnyöket jelentő vásárlási versenyben részt
óhajtanak venni, de még hirdetési megállapodást nem kötöttek, sürgősen keressék fel kiadóhivatalunkat.
Esküvői fényképét
készitesse YA8TAGH BÉLA fényképész műtermében ffaiykanhM, Fő-ut 10. és fsengery-ut l. (az udvarban.) MQvéHl munknl stsi Oloaé árak I
Szerda
BUDAPEST I.
17 Hirek szlovák és ruszin nyelven,
— 17.10 I)r. Bárányi János zongora, zik. — 17.40 Mészáros Józser elő. adása. — 18.10 Lakatos Flóris cigány, zenekara. — lfi.50 A magyar vers története. Elmondja Kovácli Emö. — 10.30 Az Operaház eióadáut. «A sze-villái borbély.i Vig dalmű két felvonásban, 3 képben. — Az í. felv. min kb. 21 Hirek. — Az előadás ulán kb. 22.20 Idöjárásjelcntés. — li2o**Tánc-lemezck. — 23 Heinemann Ede jazz. zenekara. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST ÍU
17.45 Tánclemézek. — 18.30 Olasz nyelvoktatás. — 10 Lakatos Flóris cigányzenekara. — 19.30 Dr. Merevek Endre előadása. — 20 Hírek. — 2020 A rádió szalonzenekara. — 21.40 Hanglemezek,
¦ÉCS.
18.20 Barokériák. J. 1855 Eybucr Ricjhárd énekel. — 19.45 Lipcse. — 20.10 Schmidt: IV. szimfónia. — 20.55 ,Kívánság hangverseny. — 22.40 Köny, nyű bécsi zene dalokkal,
Csütörtök
BUDAPEST h
6,45 Torna. — Utána hajigleirtczek.
— 10 Hirek. —.10.20 Felolvasás. \' — 10,45 l\'iclolvosás. -u 12.10 Hanglemezek. - 12.30 Hirek. - 13.20 Időjelzés, idöjárásjelcntés. — 13.30 A rádió szalun zene kara. — 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 1$ Arfolyamhírek. — 16. 15 SzaocUáry György né előadása, — 16.45 Időjelzés, ldrek.
17 Hirek szlovák ós ruszin nyelvea.
— 17.10 Vitéz Török Imre előadása. 17.40 Régi magyar nyitányok. (A rá-dióban először.) Közreműködik oz Operaház zenekara. — 19 Csiszár Méla előadása. — 19.30 Sándor Erzsi énekel. — 20 •özvegy Varga Abrisnfe. Színjáték ogy felvonásban. — 21 A kengyel rádió hangversenyének közvetítése, — 21.50 Hírek, időjarásjekmtés.
— 22.15 Bura Sándor cigányzenekara.
— 23 Ueszkárt-zcnekar. — 0.05 Hirek, BUDAPEST ii.
17,10 Michele Fista siwmyol dalokat énekel. — 18.30 Angol nyelvoktatás\',
— 10 Dr. Langsfeld Gézáné magyar nótákat zongorázik. — 19.30 Felolva. sái. — 20 Hirek, «. 20.20 Táncky mozek, \' ;
flP.CS.
fi.30 Könnyű zene. — 10 (irád városi zenekar Demmcr szopránnal.
18 Tréfás történetek. — 18.35 Dalok a munkáról. — 19.50 Lipcse. — 20.10 Tánczene. — 22.40 Könnyű és tánczene.
M. kir. minisztérium 990/1939. M. E. számú rendeletében előirt
kapható
lapilli ÜÉÉÉIÉIL
16?846
\'IÁM, február 0
Hősi naptár
\\ batsikeril vízaknai ütközet után Ijem tábornok lion véd seregének Déván 1 levő táborába leérkezett várt bánsági segéry-;apat, amely az erősen inerfeíVátkosott erdélyi honvédsereg crejfl ismét körülbelül «000 főre (lo gyalog zlj» 7 lovas század) és 28 -igyara növelte. A Bemet óvatosan nyomon kővető és nem sokkal erő-Mbb erdéiya császári seregek a meg. betegedett Pucluter altálwmogy helyett Kattiany táboniok vezényelte. Az ellen, felek Piskinél csaptak össze. Itt vívták az erdélyi liadszíntór egyik nagyjclen-tíiségá seres csatáját, amelyben Bem tábornok fényes győzelmet aratott. A Sztrígy folyón átvezető hid birtokáért — amelytől Bem kijelentése szerint Erdély sorsa függött, — a honvédek rikcseredeit kózitusát vívtak a szívós cüeiiáüást tanusitó osztrák sereggel, amelynek folyamán az cmtékezelcs kő-liiil többszőr gazdát cserólt. CtcU ezredes honvéd csapata a legváJságo-sabb itlőben érkezett segítségül Dóvn (elöl. Bethlen (iergely pedig mcgállitva a már futásnak eredt csapatát, ujabb elszánt rohamot intézett az égő hidra. A 11. és 55. sz. honvéd zászlóaljak pedig a folyó jeges vizében derékig gázolva űzték cl a császáriakat, uüt azok ütegeihez férkőzve, méj ágyukat is zsákmányoltak. Ugyancsak kitűntek önfeláldozó közbelépésükkel a Würten, berg ós Mátyás huszárok /is. A véres csata hevében még a ssjblázas Bem tábornok is egy hbnvédSüteg éíéro állt-és Czctz-eí együtt kicsikarta n győzelmei. , ;
A piskl-i győzelem napja a magyar királyi 2. honvéd lovas dandár «Bcm József, tüzérezredének ezrednapja.
— (Iskola-látogatás)
Dr. Balogh Ányos tanügyi főtanácsos, a (ankerüteti főigazgató helyet, lese többnapos iskolalátogatást vég. zett Nagykanizsán a kegyesrendi gimnáziumban és a Notre Damc leany-gtmnázlumban. Az iskolalátogatás hol nap fejeződik be.
(A polgári fiúiskolában)
hélfőu este volt a Szülök iskolájának második előadóestjo. Németh Dezső ícazgató a félévi tapaszlultok általános ismertetése után Márk Bertalan tanár tartott előadást. Alapos pedagógiai ismerettel elméleti és gyakorlati alapon bizonyította be, liogy ez az iskolafaj éppen olyan értékes a ncm_ ictnek, mint az u társadalmi réteg, r- a kis polgári osztály — amit nevel.
- (A Nőegylet Jelmezbálja)
A Keresztény Jótékony Nőegylet áj. arcos jelmezbálján szokta minden évben a kanizsai társaság befejezni a farsangot. így lesz ez az idén Is. Az is bizios, hogy ugyanolyan szép és hangulatos báü este lesz, mint műidig a nöcgyleii rendezések. Az álarcosbál B* iparos székház emeleti termeiben ícsí. A meghívók n jövő hét elején mennek szét. Mint hadijuk, a társa-ságban igen nagy a késaüiödós, sok ötklcs, szép jelmez lesz.\' (:)
(Az NTE-pIknlk)
10 tagu raidezőbizollsága erőséy horgoskodik az est sikere értekében. Dusán felszerelt büffó várja a Wnc-"dvelcV ifjúságot, kitűnő hangulatról debreceni Kiss Jóska közismert » közkedvelt cigányzenekara gondos.
Az estély lléa a Kis Royai "frrmdben fél 9 órai kezdette], (:)
. Jfclürdö nyitva reggel 6 órától este Jwálg (hétfő, szerda, péntek délután Kuldea égess nap uőkuek.)
ZALAI KoatöNV
— (Frontharcos táncdélután)
A Nagykanizsai Frontharcos Főcso-port tolyó hó lMn, vasárnap délután 0 órai kezdettel táncestet rendez a Kis Roynl helyiségeiben. Fogadja a közönség a frontharcosok liivó sza. vát oly szeretettel, mint amilyen mcleg szeretettel várja a frontharcos vigalmi gárda baráljoikat, vendégeiket. Filléres és kitűnő szórakozás most Í8 a jelszó. ^
— (A gimnazista cserkész-előadás)
a tavalyi I.iliomfi-előadás emlékezetes sikerű után az idén megint irodalmi értékű lesz. Ezúttal Babay Józsefnek iMi huszonkellen. c, regénye kerül szinre Bartha István igazgató Színpadi átírásában, három igen derűs felvonásban, A bemutatóra, amely február 19-én délután fél 5-kor lesz a gimnázium tornatermében, megérkezik Babay József is. A szünetekben büffé lesz. (:)
FURCSA
világot élünk. Hozzászoktunk már, hogy nálunk, emberek világában semmi sincs ugy, ahogy kellene, de a természet rondjébuji eddig még hem csalódtunk, Most az. időjárás körül is egy.kis baj vau. Sót ijyör közelében a vadászok nem kis meg. tepelésükre bárom szürke gémet Játlak, pedig ezek a tavasz első hírnökei, amelyek eddig évtizedeken át szinte meiictrendszerűen érkeztek vissza Afrikából. Ki tudja, mifért indullak az idén előbb? Tán már valóban tavasz lesz február közepén Y Vagy Afrikában nem volt biztos a helyzet / Ki tudjál? Ugylátszik « madarak világában sincs minden rendben...
— (Meghalt a bányavölgyi szerencsétlenség aidozaia)
Hirt adtunk tegnap orról a szerencsétlenségről, amely a bányavölgyi téglagyárban történt, amikor a csibe keresztül ment Odor János fiatal munkáson* A mentők beszállították Odort a kanizsai kórtiáapa, azonban már nem tehetett rajta segíteni, Súlyos sérüléséibe belehalt.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 5 gyermek született, l liu és 4 leány: Törő György kereskedő és Horváth Aimának rk, leánya, Pichler József rézműves ói .Mezriczky Erzsébetnek rk. leánya, Bárány István órás és ékszerész ói Németh Honának rk, leá. nyn, Vadász Boldizsár és Hegedűs Máriának rk, fia. Házasságon kívül született 1 leány, — Halálozás 15 tör-tóűt: özy. Slrem Mónié SchlcsAnger katuliti Izr. 68 éves, Hordós István napszámos rk, •10 éves, özv, (íáspár Jánosnó Harmad ás Mária rk, 78 éves, Szabados Józsefnó Magyar Ilona rk. 28 éves/józsa Jenő nyűg. Máv üzemi segédtiszt rk. 57 éves, Marlínecz Ka-UUin magántisztviselő rk, 28 éves özv. Zakál Milialyné Andrl Mária rk. 02 éves, Hirsclücr Ödön városi szegény Izr. 71 éves, Kepe Miklós napszámos rk. 32 éves, Bősze Dániel \'kárpitos /uncster rk, 79 éves, Varga György cipész segéd rk. 21 éves,\' özv, Bullán MÜlátyné Borbás Julianna ág. h. cv, 61 éves. Török Mályásiié Spath Rozália rk. 50 éves, pap Ferenc rk. 14 napos, Noll Károly nyűg, Máv segédtiszt rk. 75 éves. — Házasságot
kötött 2 pár; Kaponya János m. lar. áll. rendőr rk, és Tüke Hona rk., Gorzol JenÖ cipész mester rk. és Farkas Anna rk,
— („Sut á nap" Szepelneken)
A szepclncki FvangéUkus Ifjúsági Egyesület Balázsovics Irén oki, tani. lónö rendezésében nagy sikerrel adta elő Zilahy Lajos .Süt a nap, című örökbecsű színművét. A díszes, szép előadás tejjes erkölcsi és anyagi sikerrel járt; jövedelmét közművelődési célokra fordítják. Kitűnőek voltak a szereplők; Pfeiffer Mária, Niklcsz An. na, Niklesz Mária, Niklcsz Gizella, Jani Mária, Jáni Piroska, Niklesz Borbála, Mogyorósi Mária, Pfeiffer András, Szanlner Ferenc, Schémann János, Szeiler Ferenc, Pfeiffer Ferenc ós h többiek.
— (Baleset »r. erdőn)
Lopat József fiatal inumori főld-múves fát vágott az erdőben ós Aikőz-hen véletlenül fejszével átvágta jobblábát. Súlyos állapotban szállították az egerszegi kórházba.
— (Csak kedélyesen Ij
Szabadi JÓzser IjajatonujOiclyl lakos észrevette nemrég, hogy husfüstö. Jojóbc valaki jár. Bement ?5 ott ta. Salla Vasak Kálmán vándorlegényt, aki mosolyogva falatozott a\'tüstőiósre odatett húsból Ős KofDászbör. Nevelve ismerte cl, hogy őzért •\'tört ,bei mért éhes volt. Vasak üiost került a ""törvényszék elé, ahol 14 napi íogliázro Ítélték. Itt is derűsen viselkedett, sőt mikor megkérdezték megnyugszik^, yigan összevágta bokáját és nagyon szépen megftöszönío a büntetést. Így az jogerőssé is vált.
— (A Oaloi a Nemzet)
Kutor I^erenc és Stcíán Gyula immár az egész országban ntépszcrű zenei folyóiratának uj száma megjelent. A magyar nóta ápoló folyóirat ezúttal is nyolc magyar nótának teljes kottáját adja egy csomó versszőve, gea kivüi. A tartalmas és az egész országban páratlan tartalmú és kiállítású magyar nóta folyóirat Kutor Ferenc szerkesztőnél rendelhető meg; Pécs, Buzássy Abel u. 8, Egyes szám ára 1.20 peugö, előfizetés egész évre 6 pengő. . _ i
— huMAt-etltta mŰenaUkek
meglepő bőségére hivja fel a figyel, mcl Sierbauer Virgil sok képpel illusztrált cikke a Tükör lébruári számában. A Felvidék kincsei közül ezúttal a komáromi Jókai Egyesülői múzeumát mutatja be hasábjain a színvonalas folyóirat. Kádár Erzsébet az olasz tél örömeiről, Supka Ferenc India exotikus szépségeiről, Kertész Róbert a Földközi tenger forrongó világáról Irt érdekes cikkeit művészi felvételek díszítik. Kultúrtörténeti érdekességeket tár fel Hátli-Végh István cikke régi árlistákról és Katona Jenő írása Róma liires-nevczetcs irodalmi kávéházáról, az Anlico Cufié Greco-ról.
Ha Influenzája van, gondoskodjék arról is, hogy gyomra és belei a természetes »Ferenc József" ke-Ferílviz hasznalala által gyakran és alaposén kftiszIlttassanBk. Kérdezze meg orvoBát.
¦p. biitorkiAiHi/.auiiÍMit tekintse meg minden vőtelkónyezer nélkül. Koosteir
butrir/ivtiliA;.
cikk
érkeaeí/
Ufabb
lOOO-féle
Teutsch drogéria
25 filléres ttssziiílytira.
é. mlkalmi ajáMlékak
iioHl betátórlé heljd -
Bárány István ékszerüzlete
isi Horihy M.-«t 3 I postával műben.
Mégis ártatlan
A címben állilottákat, ahogy be. ront a fibn elején egy vadidegen ember irodájába és vetkőzni kezd, nehéz volna elhinni, ha nem volna Danielle Darierjx arcában, nézésében minden párisi ülkantéria mellett is nagy csomó gyermeki ártatlanság. S talán éppen ez a látszólagos ellentét adja a kis Danielle érdekességéi és sikerét, Hogy tchetfér; gcs színésznő, azt már előző filmjeiből láttuk, de ezt bizonyltja, hogy máris elhódította Amerika. Első angol filmje a Mégis ártatlan, da franciásan szellemes és vidám vígjáték maradt. Meséje is kedves, habár ncjii sok ujjal mond, de a körítése ós tálalása ügyea, amiben Kos, ternek, a rendezőnek van nagy ér-rfcnie. Danielle partnerei (kitűnő ez Ifjabb Fairbanks) gondosan összeválogatott színészekből kerülnek ki. A könnyű, vidám amerikai ^ibi> mellett két kitűnő rajzos trükkfilméi és a fllmríporterek bravúrjait élveztük a klsérőinüsorban. (
A környék legjobbtn bevezetett
legytogóianak receptje betaoltassal
olcsón eladó. Esetleg felszerelést Is \\ eladok, .Kémet 4600 petal!" jeligére ErdtU hlrdotőljo, Bpcst, Teríz-kömt 35,
Méhész-gyQlés
A földmüvelésügyi miniszter <A Zalavármcgyei Méhész EgyesüleL kéréséi* 5 napos ménész-tanfolya,-mot rcnkezetl Zalaegerszegen Stáhly György méhészcü felügyelő vozeté-sévcl. A méhész gyűlésre sokan gyűltek össze. Verbovszky Menyfv hért ügyvezető elnök az Egyesület törekvéseit és a szövetkozetf élet fontosságát ismertette, majd bejer> leniették, hogy a miniszter Lgersxc-gen, lapolcán, Zalalövön, Bakon éa Csonkahegyháton négyhetes ingyenes szalmakaptár készítő tanfolyamot rendez. A nagy Örömmel vett bejelentés után Stáhly főintéző tartott érdekes előadást méhószr-Ügyekről. , ; < \\ \\ 1,
KAJLÁI KÖZLÖNY
1939. február 9.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarálalnk és Ismerőseink, kik felelthetetlen drága jó férjem, a legjobb édesapa, testvér, após, nagyapa, Illetve rokon
Járnám J*a* ..>>.,. MáT. S. ii-.tt
lemeíésé.. megjelenésükkel vagy bármi más módon iiiílységen fájdalmunkban osztozni szívesek vollsk, fogadják eztiton Is hálás köszöne-tunk fufejezéjét.
« ayAwnlé attatAd.
A Dohány-ulcal merénylet
Budapest, február 8 A Dohány utcai merénylet ügyében 60 behívás történt a tendőriég--re, azonban mindegyiket eltocsátot-ták. A rendőrség most egy soffőrt hallgat ki. mint gyaivusitoltnt. A IaJ pos tetejű házban lakotl a soffőr, a kl vegyészeti gyárban dolgozott. Eddig nem tudott alibit Igazolni. |
Slatáríálls bíróság elé ke tűinek a rendőrtámadók
Budapest, február 8 Éjszaka az Attila kőrúton egy német rendizámu autó szabálytalanul hajtott, mire a rendőrőrsiem figyeli meztetle a vezetőt, aki csak németül tudott. Erre a kocsiból a., egyik bennülő mzullálti a rendőrt. A tá. imádó báró Ptídmaniczky filmrenr-dezö volt, aklt bevittek a főkapitányságra.
Budapest, február 8 Éjszaka Sárkány Imre és Varga
Lajos munkások megtámadták a
rendőrt és megverték-Mindkét eset tetteiéi ró^toiiitélő
bíróság elé kerülnek.
Bulgária sem tílrí meg nz Idegen zsidókat
Szófia, -február 8 Az itteni rendőrség fiOOO külföldi állninpolgársá\'-íu zsidónak köt heti idö temünust adott az ország elhagyására.
A z«idójavas1at után kerOl sor a fÖldblrloktOrvényre
Budapest, február 8 ¦iA NEP bizottsága ma folytatta ós ^ilóstbiülcg bo is fejezi a földbirtok-javaslat Általános vitáját, azután a rész letes tárgyalásra kerül sor. A zsidó-iavastat után a kormájiy a röldbirtok-Ijavnslatot tárgyalja. Az idei aratásig nzonban még nem fog érczhetiu a földbirtoktörvény hatása.
ID<3
Jóslat:
ISáóraékelt nyugati, északnyugati szál, keleten kávásba felhőt, a völgyeken áa síkságon sok köd, az éjszakai lehűlés kiss* csökken, a nappali hö alig változik.
A Meteorológiai Intézet aagykajitsaat nagtlgyeléállomása lelontti
Hőmérséklet tegnap este ö órakor -80, ma reggel-4-6, délben -f 5 6.
OsapadAkOO\'^U,
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
8209/1939. sl a.
Tiigy; Nsgykfnlzia rtadőriégi piék-híz vliveietékt és csatoinázáil mun-kitslalnak veneay tárgyalása.
Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény.
Aíuiirutt Zalavármegye, területére korlátozott nyilvános versenytárgyalást hirdetek a Nagykanizsán épülő rendőrségi székház csatorna és vízvezetéki munkáival kapcsolatos munkálatokra és szállításokra.
Ax ajánlatokat Nagykanizsa megyei város iktatójába kell benyu|-isni vagy beküldeni folyó évi március 10 én d. e. 12 óráit?. Az ajánlatok felbontásának az Ideje ugyanazon nap 12 óra, a helye a városházán a polgármesteri hivatal. A réstletea v, rseny tárgyalási hirdetmény NagykanUnán a vároíl mérnöki hiv\'t\'lnál (városház, II. em.. 26. szám) a biva\'atos órák alnlt megtekinthető. Ugyanott a kiírási müvelet Is beszerezhető az alábbi dijakért:
A kürási művelet bes-erzésl ára 3 P, mely összeget Nagykanizsa város 56607. sz. post&takaxékpénz-táii csekkszámlájára a rendeltetés
meefetölésével kell befizetni és az erről siÓIÓ postát elismervény! a v. mérnöki hivatalba ketl beküldeni vagy bemutalni. Vidékre való postai elküldés költségeire a megrendelő levélhez 50 filléres postabélyeg melléklendőd A v. mérnöki hivatalban a hivatalos órák alatt a tervek meg-tekinthe Ok s ugyanitt nyerhető felvilágosítás.
Dr. Krátky István s. k.
tto polgármester.
Mindennapi leveleiéiből ÖasatgjfljtWI belr«igf*t, régi vagy u] tömegeket, tat-
ityflit és ktiiwtdtt. feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételi* keresek. — Barbariti Lajos, a Zalai KöiWay l szu-keaxWJe. Érdcklfkiai lehet telelőn 78. ss. vagy személyesen nJadtniup ti, a. 6—7 ón köíött.
Ofc&én&jjSt mfamczibm
számküzhalik
Csillárok,
falikarok,
éjjelíszeKrény-lnmpQk
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVDLGYI-nél
Sugár-ut 2. ur,
Este elkészül, reggel forrón élvezheti
kávéját, teáját,
ha 2*10 PMíir! vesz esi
Vs literes
sft Ctt^ *J| |j jBj| ^s
Szabó Antal sportüzletében (Főút 5.)
ALUs
Háamaatarpér lelvétallk. Pe|ól|. Dl 4 u. *
Megbírható kaJd.-aMat.ait keresek déltlóltl ólakra. Díil, l\'S-ut 13. tz. .
ÁDÁS-YÉTBL
Nagy ga*^ai*i4B*axakraay, két. ágyas teliérízoba bulof és egy BIeder. mayer szsloogsrnltura eladó, Erzsébet-tér 17., I. em. , 321
Jutányosán aladdk . lrodab;renderé. íróasztalok, .zekék; Írógép, pénzízekiénv\' Cím ¦ kiadóban. _ jjj
Mlydk tarkaakatirdt (blm) me., vételre keretek, am a kl.dóban. •«,
L« a magaa húsárakkal I Oloai a nátha, mer/ a dlainó la I 1 kiló aertéíhai csak P 1 20 Simon litván nyllaa hentei. nil a Piaccá .
2 nagyon szép nagy lile fbagaarr eladó. Bejza-n, 1 -¦¦•¦»
Ebédta é> egy nappali sióba eUöllö-zéa miatt olcsón eladó. Magyar u 4, *
Kb.dia, híld. dlólabulor, konyh.beren-dues azonnarra eladó. Delk-tér 10. 367
lakAs-Ozlethelyiséo
Ai t....k.t.Ur 18-18. Kin (Szarva.) házban vegytlsslttó Özem céljaira használt helyisegek, megosztva lf, ugyanott egy egyazoba-konyhás lakáa 1939. ma-|us hí l-re kiadók. 114
Belvárosban kattdaatebda vízvezetéke, lakás mé|tisra kiadó. BÓVebbet Teleki-ut 65. •
Fiatal Blmasrőiü foatlt vennék. Cini a kiadóban. •
¦ égysusabaa komfortos lakáa kiadó -azonnal vagy május l-re. Érdeklődni Su* gár-ut 18.. f6ldsxinl 3. •
HaronaewMbiSua magánház fürdőszobával, nagy gyümölcsössel májusra bérbeadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 348
Srcp agyanobda konyha, lakás mi-lusra kiadó. Telekl-ut 48. •
Kat.Kobaa utcai lakás má|us élűjére kiadó. Lénáit bórkereikedéa. \'
Hdr-eaaazab>ta I. cm. lakáa inijui 1 re áa egy Összkomfortos garzon lakás áronnal kiadó. Horváth és Vai. 371
Király u 37. alatt kétszobás udvsrl tahéa máju»:s kiadó. *
Osizkomfortos kélsiobás lürdószobás latséa a.onnal kiadó. Száeliertyi-lér 4. *
Eay.xabéa udvar 1 lakás má]ua l-re kiadó. EOtvos-ter 19. "
BÚTOROZOTT SZOBA
Bútorozott feaiaakajdratai utcai uob. Illrdőazobával kiadó. Ueák-lér 4. *
Oalaoaad bútorozott kfilónbejáratu szoba, Ceutrállal izemben, kiadó. Beck Bólánó, Eri»ébet-lér 1. \'
KÜLÖNFÉLE
Marki* llnrkénaraSaélsak,filmek, lemezek, naolrok, vagyaserek, bcazerezheló Vastaah Rolónál, fö-ul 10. ax.— Kedvezó r<>/.lellirelíj. 2
SMaal.bdffatiadfc, ráz- éa zomlne-lánlék, víniílkl munkál: legolcsóbban készülnek Vákáasy Testvéreknél. *
Magyar alllraihákat Jutányos áron készítek. Kapoll Maria, Bátbory.u. 14. *
SiaM RÖZLaMT
Klu.lji. : „Kaigirdasáolii. i. Katykanlm". Meló. kl.uló: ZaJalKaraly. íNyamjttott > a „Klziaiilasáii II. T.-Katykaalraa"
ay.ndájáka» Haoykanlzua. (Nyomdáért fatal i Zalai Királya
70 a Évfolyam 33 szám
NagyluBloa, 1989. február 10. péntek
Ara 12 Ml.
ZALAI KÓZLÖ
POLITIKAI H I P I L 4 P
*0*kt*u\\ t* Uarioki^tal. FH is. , uc^daí mimica jMMHaaip rtet-ii
FelelSs szerkesztő: Barbarita Lajos
KJoilietear ira: egy hóra a pengő 4a lilu Szerlreutóaegt és kír«iótii»atal[telefoni 78. a
Korszerűsítsük a hadsereget I
A honvédelmi tóniiíny parlánjé)-ti tárgyalásainak állandóan visszatérő inolrvuroa volt, hogy a hadsereget korszerűsíteni kell. A hadsereg kor-sxcrílsHéséi-ck szükségessége, voltazi indok akkor is. amikor a vagyon-váUtsóg 600 milliójáról volt szó(, Nézzük csak, mit Jelent a hadseregi korszerüsilése ? ;
A 20. század a technika százada. A 20. század embere olyan világban és olyan körülményük közölt él. a melyet a nrjlt százaidban csuk Verne Gyula ábna. vagy Jókai funlá-ztíja képzt*lhetetlt \'volna ej. pici son mérhető az az átalakulás, amelyet e rövid félszázad alatt a villa-mosság, a motor, a rádió, a repülő gép és a korszerű vegyiipar jelent az emberiség ételében.
A technika azonban nemcsak az emberi, hanem az állami életben Ls dónló átalakulásokat hozott. Bcfor lyásn a hadseregre la kitint. A tegnap hadserege még ólig áill másból, mini gyalogos és lovas katonák ból, néhány elöltöltő puskából és pár kezdetleges ágyúból. A\' tegnap hadseregével azonban ma mér nem lehel háborút nyerni. A technika eredményei nemcsak az élcltel jegyezték el magukat, hanem a halállal is. A háborúval is. A technika parancsoló szükségességgel kéri és kapott helyet a hadseregben.
A magyar nemzet, a magyar hadvezetőség tehát akkor, amikor hadsereget akar korszerűsíteni, a technika újszerű vívmányaival altarja eresebbé, hatásosabbá,teimi a hadw erőt. A világháború után eltelt, két évtized alatt ugyanis n technika minden eredménye a h;\'diiechnikár ban bi jelentkezett. A hadvozotősó-gck és a hadiipar mindent elkövet-tek, hogy előnyeik re hasznosítsák az "jj talábnényokat. »A béke a háború folytatása, csak más eszközök kel*, állapilotta meg szatirikusán
Clemenceau, elleniéiben Clausewllz megállapításával, mely szerint »a háború a politika folytatása más eszközökkel*- És valóban a világba-\' borut követő 20 évi béke alatt a vl* lóg ŐSSzes hadseregei megváltoztak, megerösödlek és uj képet kaptak, i
Az a háborús tapasztatni, hogy egy hosszú háború a hadviselő ál-lajnok egész gazdasági rendjei, alapjaiban támadja meg, ugy iiogy annak csak legyőző:tjei lehetnek. arra Q törekvésre vezetett, hogy a háborút meg kell rövidíteni és az eseményekéi, a döntést meg kell gyorsliani.
Ez az alapvető felisiiierés ,vobl aztán a haditechnika törekvéseinek; eszmei ragója. A hób«>ru utáni technika tehát a gyorsaság ós a minél \'negsemmisitöbb hatás Jegyében hozta M eredményeit. Bzor kisebb-nagyobb jelentőségű terméké", (elüt emelkedve végeredményben a gyors döntés szempontjából három nagy irányban nyomta ró a korszerűség bélyegéi a hadseregekre. A repülés,
Katalán front nincs többé, Madrid és Hinorca átadásáról tárgyalások folynak
Negrln lemondott a kftzépspanyoJlországl ellenállás folytatásáról
Barcelona, február 9 A Jtatalonlal front végképp összeomlott. Tegnap a jicmzelick kezére kerültek az utolsó községek ls, valamint FIgueras, az utolsó város.
Ftgrjcrasbíin a vörösök kivonulásuk előtt nagy rombolást vittek víg-be. Sok epületet felrobbantottak, az -utakat felszedték es torlaszokat ópi-tetlek.
Paris, február 9 Általános francia vóleméfny,. hogy a katalán fi\\ni[ teljes Összeomlása után már esak napok kérdése a középspanyolországi front Összvomlá* sa. A jelek szerint a .spanyolok itP is feladják a további ellenállást. 1 A tudósítók jelentése szerbit, Mtayw tábornok, Madrid védője már
megkezdte tárgyalásalt a nemztetiek1 megbízottjával Madrid és kőruyéL kének átadásáról. A tábornok csak azt köti ki, hogy a spanyol uép szabadon dönthessen jövő államformájáról. A tudósítók szerint nem valószínű, hogy most, a végleges összeomlás előtt Franco Ilyen igé-i retet tenne. {
Azana elnök Parisban
Paris, február 9 Azana köztársasági elnök megérkezett Parisba. A pólya-udvaron ünnepélyes fogadtatására megjelent a francia külügyminiszter megbízottja. « párisi spanyol nagykön/ct és kísérete is. ,\'!
Minorca szigetét nem engedik át más államnak
London, február 9 [ get átadásáról tárgyaló felek meg-
A tengerészeti hivalal egész éjsza- beszóléseiről azonnal tájékozódjék,
ka rádió utján érintkezést tartott Egy angol cirkáló este vitte Franco
fenn MUV-rca szigetévet. hogy a szí- | megbízottját Mtnorca kikötőjébe,.
Port Mahonba, ahol azonnal meg-* kezdődtek a tárgyalások. Az elutazást reggelre tűzték kl, de ez nem történt meg. Ezt részben jó Jelnek tartják, mert a békés szellemű meg beszéléseken valószínűleg a részteleket is megvitatják. Kiszivárgott hírek szerint a spanyol megbízott Ígéretet tett, hogy n szigetre csak spanyolok jönnek és nem engedik át idegen államnak. így a sziget átadásának nfBóB akadálya. Ez ajíárt is jelentős megállapodás, mert ehhez hasonlóan más spanyol bírtuk átadására is megállapodás jöhet létre. I i
Negrln lehangolt
Perpignon, februáron Itteni körök is inegcrősiti|k azt k hirt, hogy Középspanyolország sorsa is meg van pecsételve. Igen jellemzőnek tartják, hogy Negrin is lelumgol-tan nyilatkozott és lemondóan Intve jetentette ki, hogy nz események ilyen gyors fejlődésére nem volt elkészülve,
Kitiltották a cseh kormány lapjait Szlovákiából
Egy hónap alatt 75 százalékkal emelkedett Szlovákiában a munkanélküliek száma
Prága, ícbrniír íl Most emelték törvényerőre a vedel, mi törvényt Csehországban; amely nemcsak az államfőt és a nemzeti tanács tagjait, hanoin a Tíonnáiiyl\'is
védelem alá veszt Ugyancsak védelem ntá veszi a törvény a külföldi államfőket, azok kormányát, Ulelvo nemzett jelvényeit és csehországi megbízottait, feltéve, ha iu illető ;Ulaniok hasonító, védelemben része-itik a cseh érdeke, ket.
Ezrei megszűnt az a lelietetlen ?11 a. ]>ot Csehországban, \'iogy nap-nap után bccsinéreljók a külföldi államfőket és államokat.
Hóinn, február 9 A Popolo di Italia pozsonyi jelen, lése szerint a szlovákok egyre clégc-detuenebbek a csehekkel szemben. A szlovákok szerint a prágai politika nem tud eltérni a benosi éhektől ós a szlovákok részére a külpolitikai tájékozódás is szinte tehetetlenné vált.
Egyre több szó esik a dualisztikus államformáról. A cseh—szlovák ellen, tétekre jellemző, hogy a kormány egyes lapjait, amelyek eddig a legnagyobb hangúak voltak és amelyeket legjobiMii propagállak, most kitiltották Szlovákia területéről
Pozsony, február <J Az 6--elején a munkanélküliek száma Szlovákiában 37.000 volt. Egy hó nap alalt azonban a munkanélküliek száma 75 százalékkal c.nclkodctt.
a mechanizál ás és.a motorizálás Irányában. i !
A repülés uj, harmadik dimenziójú halasfelületet teremtett. A\'mecha ntzálással, a páncél alatt elörevitL tűzfegyverekkel az ellenség elhárító tüze elten vértezte a támadást és a raotorizálássa! q gyenge emberi erőt, vagy lassú lovontatásl sokszorozta százszorosan és ez/cl időt és távolságot takarilott meg.
De e három jePcgze.es befolyása {melleit je^nt a hadsereg korSzc-riisitóseben a technika mást is. Jelenti az elavult, régi rendszerű tűzfegyverek, pvskák, ágyuk kicserélését és iaj gyorstüzelő tűzeszközök.
golyószórók, géppuskák, gépágyuk beállítását. Jelenti a korszerű kémia eredményeinek, a gázoknak és gáz-védebni eszközöknek beszerzé.set; jelenti a hii-váltásnak, a rádiónak\' telefonnak, fényezésnek felhasználását, stb.
Gsak 11 korszerű nagy hadseregek, az olasz vagy a német kotuimi parádék láttán tűnik kl, hogy ml a korszerű a mai hadseregekben a régi, világháborús hadseregekkél szcatír ben. i ¦
A magyar hadsereg korszerűsítése tehát modern tűzfegyverekkel és egyéb Imre- és vezetési eszközökkel ellátott gyalogságot és lovasságojt
gyorstüzelő, hatásos löveganyaggal rendelkező tüzérséget, a technika modern lehetőségeivel felszerelt műszaki csapatokat, páncélos alakulatokat, repülő dandárokat, vegyihirc zászlöaljakat, gyoi-s folyameröket, légvédelmi ütegeket, rádiós alakulatokat motorizált csapategységeket és gépkocsizó utánszállító egysége-ket Jelent. Mind ezt pedig azért, hogy a magyar nemzet bármely pillanatban készen állhasson arra, hogy 1000 éves jogait a Kárpátok medencéjében megvédje.
Ehhez a korszerűsítéshez azonban a nemzet teljes áldozatkészsége 4ük "ég**1! . 1
1989, febraáf i6.
1 (UllMHAfUí - V«J*m\'/.. •
A KORMÁNYZÓ tegnap dél-Jtán egy óránál hosszabb kihallgatáson fogadta Tasnády-Nngy András igazt ságügynünisztcrt.
A F0LDREFORM-lörv6iyJavflst3l tol a Nemzeti Egység bizottságai a földművelésügyi miniszter vitazáró felszólalása után általánosságban elfogadták. |
A ZSIDÓ-JAVASLAT 3-6. szakaszait élénk vita után az előadói módosításokkal fogadták cl a Ház bizotlságai. A zsidó vállalatokról szóló szakasz tárgyalását elhalasztották., i ; .
6 ÉVI .FEGYHÁZAT kapott dr. Erdélyi Henrik budapesti ügyvéd " Kúrián, a 100.000 pengős bankcsalás ügyében.
HÁROM KISGYERMEK, akiket Fodor Sándor hajdudotogi földműves őrizetlenül otthon hagyott és ráj.ik zái a tz ajtót, a kályhából kipattant szikra által okozott tűzben balálra égett. | ,
A NEMZETI BANK uj vezérigazgatója ftjandt Richárd, eddigi Uankosztályvczetós í(z uj alelnök. Tbaly Zsigmond főtanácsos. .
A MAjGYAR OPERAHÁZ hat [Ogj csoportja szerepel a belgrádi külföldi újságírók .Nemzetek bálján..
JEGHOKK1ZÚ1NK a lengyelektől 6:3 arányban vereséget szenvedlek. I ,| I
OLCSÓBB LETT az állati oltóanyag és szérum az árkormánybiz-tosság intézkedése folytán.
A-BOLGÁR KIRÁLY Svájcban tar-tózkodik, a napokban tér vissza Szó-fíába.
uV MOSZKVAI japán nagykövet ve-szí gondjajba Magyarország ügyeit a szovjetben*
VERES HARCOK voltak tegnap és tegnapelőtt az orosz—mandzsu hatá-ron, sok halottal és sebesülttel. A uzovjel katonai intézkedéseket tett az orosz—japán feszültség következtében,
JUGOSZLÁVIA uj kormánya megadja az évek óta jgért szabadságtörvényeket, elsősorban a választójogi törvényt és politikai amnesztiát.
CHAMBERLAIN bizlk egy nagy l>é_ keértckczkt összehívásában, amelynek előkészítésére az angol kormány mindent megtesz.
A RLTGNFÖLDNEK Magyarország, hoz csatolását kös-ctelte Macnrtney Oxfordi egyetemi tanár egy előadásában.
Ha nincs étvágya, ugy Igyék néhány napon át reggel éhgyomorra íélpoüár természetes Ferenc József keserüvlzet, mert ezáltal bélmfikö-dése szabálypzodlk és Így egéu emésstíse rendbejöhet Kérdezze meg orvosát.
Oásálarcokat szerzett be Zala vármegye a közigazgatási hivatalok részére
Jóváhagyta a kisgyűlés a kanizsai határozatokat, az Iparos székház agyét elhalasztották
\' Zalaegerszeg, február 9 Zala vármegye kisgyülése vitéz Teleki Béla grőf főispán elnökleiével illést tartott. Több megyei átirat közül n rádiódijak leszállítására és a néprádió bevezetésére vonatkozót a zalai kisgyűlés is magáévá tette.
A szombathelyi orvosi kamara átiratára dr;-Kontra László 0 megye tcrütelére
orvosi díjszabás
tervezetet dolgozóit ki (köroTvOsI rendelési dij 1.20. látogatási dij 1-80 müléti dij 1 pengő), amelyet a kisgyűlés elfogadott. \\ „
Felhalálmazást javasol a kisgyűlés a nagykanizsai és pacsai járási
Ipartestületi székházak
teljes rendbchwzóséhoz a tervek é» költségek előkészítésére. A, kanizsai járási székház eladásának ügyéi a májusi közgyűlésre halasztották. Az i
Ötéves útépítési program
21-i zalai községet érint. A miniszteri leirat szerint az átépítéseket a megállapított sorrendben vállalatba adják és köszönetet szavaztak a miniszternek az államsegélyért. | SOmogyi Gyula a mezőgazdasági cselédek l
Károly osapatkereszt
igazolása tárgyában javaslatot terjesztett elő- A cselédek leg-nagyobb része közkatonaként harcolt, nagy viszonLugságok között került haza, iratait elvesztelte, a Károly csapat-, kereszt igazolás megszerzésére vonatkozó rendelkezéseket bem, ismerte. Méltányos volna, ha részükre a miuiszler ez év végéig módot adna az igazolás megszerzésére. A - kisgyűlés felterjesztést javasol ebben, az ügybon. \\ ( ,
Kijelölte a kisgyűlés az 1939. évi sc-rozóblzottsági
helyettes elnököket. Elnök az alispán vagy helyettese, de minden járásban lesz egy helycltcs, akadályoz tatásuk esetére. Balatonfüreden dr. Schmidl Ferenc, Keszthelyen dr. Lénárd János, Letenyén dr. Po-\' zsogér Rezső, Nagykanizsán dr. Flihál Viktor, Novángró/Batthyány Miklós, Pacsán dr. Koller István, Sümegen dr. Takács Jenő, Tapolcán gróf Esztcrházy János, Zalaegerszegen dr. Thnssy Gábor jelöltetett ki.
Németország hajlandó zalai hidegvérű lovakat nagyobb mártákben átvenni,
ha az anyagot feljavítják. Ehhez hat hidegvérű mén beszerzése volna szükséges. A főispán és az alispán részletes felvilágosítást. adtak az (ügyrőt s a megyei lótenyésztési-oh zoltság álláspontjáról. Az anyagi része a dolognak megoldható. A kisgyűlés javasolja a beszerzést. , A közigazgatási hivatalok részérő 6301 pengő értékben , \\
gázálarcokat szereztek bs.
A kisebb tisztviselők (X. fizetési osztályon olrjl) nem térítenek a gazálarcért semmit, a többiek részletekben visszafizetik az árát. A kis? gyűlés a megoldást elfogadta. , \\ A kisgyűlés! tárgysoron több vé. pofti és községi Ügy szerepelt. Jóváhagylak
Nagykanizsa összes határozatait
(vízvezetéki kútfúrás, vízdíjuk törlése, közkulak területének megállapítása, Zrínyi sportpálya átvétele, transzformátorok lebontása, tanonciskolái óraadók dijának Jtuemelé-BC, stb.). : , , , i ,
A városi múzeum a kanizsai nagy tűzvészből megmentett okmányokat és leveleket kéri , Batthyány?$trattmann hercegtől
Egy régi kanizsai tűzvész a lkai- I mával a város okmány és levéltárának nagy része a tűz martaléka-* vá lelt. A megmentett részt később Balihyány-Strattmann herceg kör. freudi családi levéltárába vitték, megőrzés végett. Sok fontos, Nagykanizsa múltjára vonatkozó doka. (mentum van ezek közt az okrmV nyok között, amelyek sok kérdésre Iádnak feleletet. Most Gruiber József kjegyesrendi gumi. tanár, a Városi Múzeum vezetője, aki ügy-szjcretö fáradozással intézi a múzeum és városi könyvtár ügyeit, azzal a kéréssel fordult Körmend várurához, hogy engedje ét ezeket a fontos okmányokat és muzeális értékű leveleket a nagykaiiizsal múzeum számára. Kérte « herceget ar-
ra Is, hogy a múzeum további fejlődése és kiépítése kapcsán engedje át mindazokat a históriai írott emlékeket, amelyek Kanizsára vonatkoznak. Valószínű, h^gy a herceg, aki többször tanújelét adta már Nagykanizsával szemben megérléV sénék és jóindulatának, meghallgat-, ja a kérést és a nagykanizsai múzeum olyan megbecsülhetetlen anyaghoz fog juinl, ami számára uj fejlődési folyamatot jelent. \' | A kanizsai városi könyvi ár és múzeum egyébként örvendetes fejlődésen és változáson ment keresztül. Gruiber tanár mtézkcdcsére, rendezték az eddig osztályozatlaurjl feküdt tárgyaka^. ugy hogy akft most megnézi a muzeumot, az sze-, rénysége dacára is b múzeum ké-
Esküvői fényképét
mm^smm > mm készítesse VA8T4UH BKU fényképész iiiülcrmében Fí-ut 10, éi •sengery-ut 1. (u udvarban.)
KA.tiuil munkai MII Olu.a árak I
FiituÉra, mbizbatt ilsir
éta alkalmi ajándékok
uollá seváiárló helye —- >
M< Horlby M.-nt 3. a poitával oaer.ihau.
pét mutatja. Meglátszik rajta, hogy szcrelettcl foglalkoznak vele esnem gazdátlan intézmény.
A ívndörsógl palota elkészülte után valószniüleg sor kerülhet a városi múzeumnak és könyvtárnak a városháza Horthy Miklós utl traktuséba való áthelyezésére.
Szfwsen kell megemlékeznünk Gruiber tanár fiatal, lelkes munkatársáról, K. Nagy Lászlóról is, aki sokat fáradozik a városi múzeum és könyvtár rendbentartása körül.
Csütörtök
budafest L
17 Hírek szlovák és ruszin nyelven,
— 17.10 Vitéz Tőrök Imre előadom. —\' 17.40 Régi magyar nyitányok. (A rádióban először.) Közreműködik az Operaház zenekara. — 19 Csiszár Béla előadása. — iü.30 Sándor Erzsi ón*, kei, _ 20 .Özvegy Varga Abrian|6.. Sziujáték egy felvonásban. — 21 A lengyel rádió lúüigversenyóiiek .kózvev Ütése, — 21.50 Hirek, idojár..sje>nló..
— 22.15 Bura Sándor cigairyzenekara.
— 23 Beszkárt-zeuckar. — 0.05 Hírek.
budapest iu
17.10 Míchele I-ísta s]>anyoÍ dalokat énekel. — 18.30 Angol nyelvoktatás.
— ltí Dr. LangsreW Gózánó magyar nótákat zongorázik. — 19.30 Fckxlva. sás. - 20 Hirek. — 20.20 Tánc** mezek.
eges.
18 Tréfás történetiek. - 18.35 Dalok a immkáróL — 19.50 Lipcse. — 2a 10 Tánczene. — 22.40 Könnyű ós tánc-zene.
Péntek
budapest 1.
15.45 Torna, — Utána hangtoneivk.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 40.4$ Felolvasás. — 12.10 Az 1.\'honvéd gyalogezred zenekara. — 12.30 Hírek,
— 13.20 Időjelzés, időjárásjelentós. — 13.30 Mugyurl 1 rare cigáiry zenekara.
Í4.35 Hirek. H60 A,rádió múcu. rónak ismertetése. — 15 Arfolyamhi. rek. _ 10.15 UlákTélóra. — ttí.45\'Időjelzés, lűrek.
17 Hírek Szlovák és ruszin nyelven.
— 17.10 Táncieuiezek___17.45 Sporl-
közlfcmények. 18,20 Szitoyay .Zoltán előadása. — 18.50 Csorba Gyula cigányzenekara. — iy.55 Külügyi ne-gyeuóra. — ?0.20 Az Operaház előadása. • IVistan és lsolda.. (11. és 111. ledv.) Zenedráma 3 Felvonásban. — A 11. iciv. után kb. 21.20 Hirek, idő-járásjelentés, — Az előadás után kb. 22.45 Hírek nómel, olasz, angol és francia nyelven. — 23 Thaler Gyula és Vógb MiluUy jazz-zene kara.
budapest il
18.30 Az Opexaliáz előadása. .Tris-lan ós [soldn.. (t, felv.) - /Az Y, ttiv. Után kb. 20 Hirek. — 20.20 Hanglemezek. — 21.25 A rádió szalonzenekara.
¦GC3.
Ü.30 Köimyá zejie. — 8.30 Stórakoz. laló zeno. — 12 Mílhelyl hana>-crseny.
— 13.15 Déli zene. — 14.10 könnyű fuvószene népdalokkal. — 15.30 Rics-ter és Pkozer tiroli zeneszerzők infl\\t;i.
19 Téli alkony dalokban ifi versekben. - 19.30 Upcsg. - 20.10 Szimfonikusok Konetzni szopránnal — 22,40 Szórakoztató zene. , i. J
1989. február 10,
Lélek a börtönben
Mikor én születtem,
nem kezdődött semmi :
ű teremtés óta kóborolt
az űrben egy árva lélek,
az, szegény, megpróbált tenni.
Addig a csillagos végtelen ¦ ^
volt a ruhája, a háza /~"~-^\'\'
Azóta én vagyok a börtöne,f
bennem vergődik, szegény,
BlÖU\'kopoti kalitkába\',
tia egyszer kt is crestteném.
talán már vissza se találna
a kéken ragyogó végtelenbe,
csak bódultan, részegen repülne
arra, ahol a naplemenet ,
eUthetetlen álmok tarka .-<-¦
szőnyegeit teregeti szé/jft.
Repülne... repülne... nyoma se maradna,
mint amikor útnak indul
az őszi szél egy hulló falevéllel.
A zala-somogyl katolikus papság gyQlőse Nagykanizsán
Illusztris vendégei voilak Nagykanizsának. A plebaglia tertértermében összejött a nagykanizsai, kiskomáro, ml. pacsai, zákányi, nagykapornak* és cs-jrgói esperesj kerületek papi sága nagy számban, hogy az időszerű lelkipásztori és egyházi ügyeket letárgyalják. Megjelent a püspökf.\' aula képviseletében és annak megbízottjaként dr. Engelhardt Fereno prclátus, kanonok Veszprémből, inig ^ Aptío Catolica központját Közi-Horváth 3ózscf vezetőségi t;ig képviselte. Engelhardt prelátus meg nyitójában rámutatott arra, milyen fontos egyházi és lelkipásztorkodás! szempontból a papságnak kerüle-tt\'nként való ÖsszejÖvete\'je, az egyházi ügyek közös megtárgyalása. Majd Közi-Horváth kezdte nvegj nagyszabású előadását az időszerű-egyházi kérdésekről, amelyekhez! számos hozzászólás történt. FoglaH kozottaz ülés a XXVIII. Katolikus Nagygyűlés előkészítésével, melyei az idén május 18—21-én fognak nagy ünnepség közepette Budapesten megtartani,jni1*.az Eucharnisz-tikus Világkongresszus évforduló ünnepségét, rdehatóan foglalkozott az Ülés a világi apostolkodás mód-szcneaveL valojnintafbcíisö egyháza ügyekkel, > amikhez az egyes espelli kerületekből többen hozzászóltak. , \' ¦ i
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (két sor) dija 30.1Ulér. F.bmar 11.
NTE-piknik fél D.kor a Kis Royal éttermeiben. Febrair ÍJ.
Az Oltnregylet műsoros estje a feliérteremben 7 órakor. F«kráá. 1».
A gimnázium cserkész-előadasa fél 5-kor a tornateremben, i i
Urleánjok Kongregacttja tánctedja 7 órakor a Kis Royigbaa.
t\'-\'ívuír Jl, * - \\
NTE iushagyó-MtJe • Kis Royal terrneüjea. Tehrni, 26.
Uceális előadás n városházén hat órakor.
ZALA3 r^öPLÖrjy
á miniszterelnök a tavasszal meglátogatja a letenyel kerületet Is
Mo.gM\'jk, hogy Létenyc küldött, sége .átadta B-jdapesten vitéz Imr rédy Béla mlniszlcrelnöknék a község díszpolgári oklevelét. A határszélt nagyközség képviselőtestületet a uralt év november 6-án az elsők között választotta díszpolgárává a korjnányolnököt. M<xst a küldöttségben,\' amelyet — ml„t közöltük -Nagy István, o letenyel vo\'asztókerü let országgyűlési képviselője vezetett a miniszterelnök elé, resztvet-
tek Csempész Dénes dr. kir. közjegyző, választókerületi elnök, Po-zsogár Rezső dr. ügyvéd, Vida Ferenc dr. főszolgabiró, Kovács Sándor főjegyző, Schramm "Lajos uradalmi tiszttartó, Láng István cc-anentgyáros és Míkó Fereenc köz-Kégbiró. A miniszterelnök a küldött ségnek anjgigértc, hogy a tavasz folyatná", valószínűleg nagykanizsai útja során meglátogatja a letenyeí kerületet is. ! : i , : I I
Nagykanizsa készfii a Magyar Élet Mozgalom zászlóbontására
Minden hazájáért küzdő magyar összefogása a MÉM szervezkedése
Társadalmi Szervezkedés még soha olyan vonzóerőt nem gyakorolt a vidéken, mint most a Magyar Élet Mozgalom. A keresztény magyarság széles rétegei szivefen és lelkesen csatlakoznak a mozgalomhoz, mert jól tudják, hogy a magyar társadalomnak nincs más választása, mint az az rut, amelyet Tmrédy minisz:er-elnök és kormánya mutatott meg a nemzetnek. A törvényhozás két háza az1 élet megkövetelto tempóban folytatja a magyar sors ujjátenem-tésének nagy munkáját, amely sorra oldja meg a magyarság legégetőbb kérdéseit. Akik azt hitték, hogy a program most is csak program marad, azok
Igen nagyot tevődtek.
Most már csak azok ál\'nak szemterf j Imrédy Béla elgondolásaival, akik\' továbbra is szavakba, ¦ ígéretekbe, anegvalósiiatlan pontokba szeretnék fojtani a nagy m-\'gyr reform-aktv-rásokal, meg azok, akik felelőtlenül vagy fanatikuson azt hiszik, hogy 21 óra alatt mindent meg lehet fordi-; tani egy ország ezeréves életében. Munka, komoly reformbk, a magyarság sorsán való segités, csele, kedtetek azonban csak ott vannak és csak ott lehetnek az Imrédy miniszterelnök (mögött menclelők magyar utjain. An"ál erőteljesebb, armát igazibb, annál eredményesebb lesz ez a munka, minél többen tapossák annak útjait Ezért indult ela\'Ma-gyar Élet Mozgalom, amely
felül minden politikán
magába öleli mindazokat a magyarokat, akik hazájuk sorsáért, a jobb magyar holnapért, a boldogabb magyar népért küzdeni, dolgozni, áldozni hajlandók.
A wagykanizsaí MÉM-szorvezkei dés — erről a szervező . bizottság tagjai tanúskodnak - az első Ily-
nemű ebben a városban, amelyhez nem kell sok magyarázat, sok rábeszélés,
az emberek készséggel írják alá a csatlakozó iveket, mert szemük előtt látják épülni az rjj Magyarországot, látják a korszakalkotó törvényhozási munkát. ] \'
A Magyar Élet Mozgalom szer. vezőbizottsága tegnap este dr. Kovács Sebestény Tibor elnöklésével Ülést tartott- A tagok meglepően nagy szómban jelentek meg bizonyságául a mozgalom élő erejének. A tanácskozás során a szervezés minden részletét megbeszélték, élénk eszmecsere keretében. Az cedmény jelentés máris biztosítja a Nagyku. nizsán tartandó zászlóbontó nagygyűlés eredményességét, amikor Is Jsross Andor
felvidéki miniszter lesz vendége Nagykanizsának. | . ,
Megkezdte munkáját a Magyar Élet Mozgalom Kiskanlzsén is. A\' kiskánlzsai vezetők értekezlete Is tegnap volt, aminek eredményeképpen megalakult
a klskanizssl körzet,
tftniik ¦ elnöke Pkrufer József, Wh kára SzépudVary László, Ifjúsági vezető Bal István tanító.
A Mozgalom nagykanizsai iroda-1 ja az iparosszékház tanácstermében van, ahol minden nap délután 4—6 óra közt Ügyeletes szolgálalot tartanak * szervezőbizottság ötös csoportokba osztott tagjai. Ilyenkor lehet jelentkezni a belépési ivek aláírása végett, vagy bármely más a Mozgalommal kapcsolatos ügyben.
¦ Csütörtöktől vasárnapig!
Városi Mozgó
Onnepi előadások! Petőfi Sándor Örökbecsű műve
János vitéz
A legelsörendQ magyar művészek közreműködésével.
Előadások kezdete köznap 5, 7, 0 kor, vasárnap 3, 5, 7, 9 kor. A nagy érdekűdéire való tekintettel vasárnap délelőtt \'/,11-kor Is
fl legszebb női fehérnemű és paplanok
A ISkéltltt hivatalnok
A banknál állásért klinikáik egy flatakmber. A vezérigazgató megkérdi:
— Milyen nyelveket beszél a ma. gyáron khm 7
— Németül, franciául, angolul, spanyolul, Ibrikül, görögül, oroszul, szerbül és horvátul
— Nagyszerül Oyorsbdst tud?
— Hogyne kérem Legutóbb meg nyertem a párisi gvorslrdversenyt, ahol franciául németül és spanyolul kellelt vizsgázni
— Hogy áll a gépírással?
— Percenként kétszázhúsz szótagol kopogok Ebből Is négy versenyt nyertem éi ueyanannyl dhtak\'evelet
— A könyvelést éril?
— Csak azt ériem Igoron\', B> 1 fő szakmám.
A vetétlgaipató csodálkozik
— De kér*m histen ukk>" valóságos kincs M<*t már csuk -vagyok kívánat, hogy enn I ¦ r.i.y mellett van-e valami hibája h?
— Oh, egy Ichplclke.
— És ml az?
— Kicsit hazudozó vagyok-..
Elővigyázat
— Én csak elővigyázatos soffőrt alkalmazok.
— Akkor vedd fel az enyémet. Az olyan elővigyázatos, hogy még a fizetését Is előre kért.
Ax optimista
Az utcai cukorka-automata elölt rendületlenül áll egy kisgyermek. Egy barátja, aki arra fár, megszólnia:
— Mire vársz, Pisla?
— Arra, hogy hátha bedob valaki husz fillért az automatába és elfelejti meghúzni a fogantyút.
IDŐ
Jóslat :\'
Mérsékelt légáramlás, ma még északról, holnap délről ás nyugatról. Sok helyen köd, ködszitálást, a hö nsppal változatlan, élje! mérsékelt fagy.
A Meteorológiai Intézet nagykannwaJ msgflgyelőáUomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor : —00, ras reggel -42-, délben 4-7*.
OMDRdékOO,"*..
— Bátorokban a Kopsteln-oég vénet Modern minta termeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvesé Jse-tóftl teltételek mellett
193». lebruái lg
Vasárnap szentelik fel a scioe nagykanizsai csoportjának zászlaját
Nagykanizsán á minap a legnagyobb csendben mrgalakidl a Katolikus Ak. dr> véd^ziirnyai alatt, mint amiak *Syik Szervezete, a Katolikus Ifjak Országos 1-gyes ületének helyi cso-portja, röviden: a KIOíí. Az uj ifju. sági sicrvcz\'.\'lt tiszta katolikus alapon szervezi az i/juságot, főleg at iparos-ifjúságot, hogy a világnézetek mai harcában megőrizze uzt a kul.dikusság szamára, segitő kezet nyújtson az étet niiutlcn fázisában, önludatjs katolikusokká is áldozatos, liazaszeret\'5 ma. gyarokká nevelje őket. Nagyon szép colt tűzött ki magának a KIOK, [oniely. nck legújabb hódítása /rinyi Miklós ősi városa, Nagykanizsa katolikus ifjúsága. A KIOE helyi cso|K>rtjának első
Bankok, vállalatok előszobáiban Nagykanizsán is Isjnerlék Tatár Jánost,\' akinek igázl neve Trcibor s akinek nevével egyszer kélszermár foglalkoznunk kellett e hasábokon. A Zalai Közlönybe is belemart nó-hányszQr Talár (Treiber) Ján>s lapja, a homályos eredetű >RIport Újság*, amelyről mos! a következő ér-i dekes híradást olvasok a Szombati helyen niegjelenő Vasvániiegye hasábjain. Élénken világit bele aj ép(H letes történet n magyarországi sujíó dzsjiigetbe és tényekkel índokoljárt kormánynak ezen a téren végzett rigorózus nagytakarítását
Egy évvel ezelőtt országos feltűnést keltett egy Glczy Mária novü celldömölki leány esete, aki fehta-zwtt Budapestre, egy szüléíűa«ő(közvetítésévé 1 inegismerke^et t d r. Schwarz Zoltán orvossal és az kora.
Aszpázia
Irta: tfj, Matschvabicher Edvta
•\\t attikai tenger meleg lélekzctébcn állt a villa, olajfák ós fekete fcipmsok között.
Kecses iónt márvány oszlopai közül ketten néztek az Öböl mély kAkjVf és ketten - nem látták. A férfi elgondolkozott, az asszony meg a lelkébe, szeretett volna látni, az ura lelkébe, mert nem lfmerte. Körültapogatta már ezerszer, de nem találta inog az utolsó idők megjött szomorúságát. Figyelte most ís: márványból szabott arra élesen rajzolódott a báltérre, szemen n megszokó!\'\' akarat és a jóság külö. nös kever/kc látszott, töretlen alakján, inbl^-ft^felnekbí;vésett szobrokon, re-d^kbevont palást simult, olyannak látta, mint máskor is, mint mindig, mégis ugy érezte, mintha egy, ideje a vállain ülne a szomorúság fekele. szárnyu madara.
Ha nagynéha az arci mögé látott, ha fölcsillant előtte a lelke mélye, szorongást érzeti, olyant, amiiyent a fönséges tájak meglátása kell az emberben, hogy ijedten*; mint a leplet a föltáruló titokról, buzin vissza az akaratát. Dc ölte tovább a kivánrsi-ság, a féltése, a szervimé és újra meg újra rápistogott a lelke, de csak titkot Látott benne és mesél, de se-íwigysein tudfcl meglátni a valóságot.
A férfi most reléje fordította az nreát és ugy nézett rá, mintha sejtené a \'gondolatát. Hosszú, fehér ujjai vi KiRsimiiotiak asszonya csiiiogő, Fekete baján, magához vonla a fejét ós meg. szólalt azon a hangon, amely öt min-
nyilvános megmozdulása vasárnap délelőtt egynegyed 12 órakor » plébániatemplomban lesz, omlkor felszentelik zjiszlaját és testületileg vonul Tei a sjcntélybeii vezetősége élén a KIOlí. iAz uj zászló ue.m»eli szinü, rajta az angyalos magyar cimer, a zászlő jelzi Icgjobl>an, hogy a Kriszlusjiüség nicUclt izzó hazas/erelct lieviti minden egyes tagját. A zászlászülök lisztét Samu Lajoftné ás Samu mjos ipartestületi elnök traiti be. Az egyházi aktus ünnepélyes keretben fog lc/aj-laiü n katolikus magyar ifjúság mm. jen barátjának részvétele, és együtt-érzése mellett. l-együnk olt minél többen a zászlószen telesen.
szülési idézett elö, utána pár órával azonban a leány a kórházból megszökött, halott gyennekét pedig át-ndla a szülésznőnek. Giczy Mária hazament Oellbe, befeküdt a kórház-* ba, a rendőrség megialáUa, visszavitték Pestre, de pár napi vizsgálati fogság után szabadon engedték,
dig hárfája legöregebb húrjaira emlékeztette:
— Az elszállt kedvemre gondoltál ugy-c, Aszpáziaí Légy nyugodt kedves, majd megjön újra — és megeső, kolta, két tenyerébe vonva az arcát.
Amikor elment és nézte, Ahogy a kert tuja bokrai között távolodik &x alakja, mint. ugy, a gondulabdr" Kifelejtett válasz villant föl előtte Cfry régi aggódása: - hirek, amelyek, mint vakröptü madár, a nyugalmaiioz ütöd. tek, fenyegetések ós... lörvényok: az ura régi akaratai, azidőböl, "mikor még nem ismeriók egymást. Ha hallóit róluk; apró kis szorongást érzfclt, olyant, amely álmaiban szokott jelentkezni, az olyan alvások idején, "melyek legszeníebb szeretteinket veszély, ben mutatják, kegyeli l-h ül valöszerü-sitve az ólét színeit. Amióta Periklész felesége ós fiuk született, gyakran gondol a törvények egy meghallott mondatára: .athéni polgár csak-akkor ét törvényes házasságban, lm attikai nőt vett fcL>ségül!> — ó* ilyenkor eszébe jutott .tonii, a hazája, a szülőföldje: Müétosz ós emlékezetű elé tárult... Kclelf_ Ós most, hogy ismét erre gondolt, incff\'fősödött benne a gyanú, hogy Periklész is ezért kzo-mórul! Félti talán, Iwgy elragadják tőle! Talán tud már valamit, ami elrabolta ft lelke nyugahnát?
Topázzal kirakott, remekművű kis tükröt vett elő és belenézett: figyelte a srcniét, az ajka lágy vonalát, fehér ujjait végigliuzt i a homlokán ós szinte félve tanulmányozta az aren Összli dá_ -sál: magas, hátraluijiö. Tcbér hoin-lokn alól a t\'cketéb.\' játszó pernek vakuni parancsoló büszkeséggel néztek
nierl a született gyermek halálához neki nem volt köze bűnügyi értelemben.
Ekkor akadt egy állítólagos újság Iró, iiévszerint Tatár (Treiber) János 81 éves budapesti lakos, aki ujabb szenzációra vadászva, nem nyugodott meg az ügy sima befejezésében, hanem Giczy Mária után leutazott Celldömölkra. hogy a helyszínen saját szakállára nyomozást folytasson, s annak az eredményét a saját szorkesztósében megJeU\'nő •Riport Ujság<-ban a nyilvánosság elé tálalja. ^
Egy héttel később Tatár János ismét megjelent Qjlldömölkön, a »Ri-port Ujsőg* többszáz példányával, a Imelyből néhány tucatot az utcán, üzletekben és vendéglőkben széjjel osztogatott, feihh/la a közönség figyelmét a lapban lévő többhasásos nagy szenzációra, omelyr,en ugyan a c^cwmőgyllkosságról egy szó sem volt, ellenben Giczy "Mária vnlt ügyvédjéről és egy ismerőséről közölt a leánnyal kapcsolatba" olyan dolgokat, amelyek demoiKisztálóak és ha Igazak leltek volna is, annyira magánügyek, hogy azoknak egyetlen valamire való lap helyet nem adott volna.
Talár a lap osztogatásai pár pero múlva beszüntette, s az őt [megrohanó szenzációra éhes kö> zönséget az egyik tarflkoshoz utasította, akinél párszáz példányt árusítás végett előzőleg elhelyezett. Természetesen a közönség ncmjut-
vissza rá és mégis bennük volt a gyermeki tekintetek minden meséje. Más volnék, mint az athéni asszonydkt Simább, sötétebb a bajomi Kókci<bi.-n csillog talán a feketesége, vagy a bőröm szlno másí Kmlékezni pröh.ill: MilótoSíban mások voltnk az emberek? lís most Is, hogy újra érezta megszokott szorongását, már vaskosan telepedett rá a gyunu, hogy Periklész is ezért szomorúi
- IHiriklcszi — Bámulta a meglátás első percétől, imádni tudná, mint &K ol>\'inpi isteneket! Üs... ba szolgálhatna neki azzjd, hogy elmegy előle, át a kék tengeren, Hellász másik világába, tatán, lia elosonna, hogy ne bántják miatta,,, tatán tudna élnt nértkülc?ti,..
É* mosl, lwgy gondolűtalban ideért, hirtelen megmozdult benne valami akarat, asszonyi, intuitív védekezési ösztön, a veszéllyel szeinbemcrcdós bátorsága és ez orra indította, hogy az ura után siessen. Igen! Kikíséri, ma vele megy, vagy legalább meguózi a gyűlést, meghallgatja a lámáitok sza. vát. igen. M«gy. Rs elindult ö is, sza. fedva, liajtvü a saját lépéseit, mint akit ösztönöz az akarata.
l"eriklesz akkor már elhaladt a Kariatidák lépcsői melleit, a Zeusznak épllett szentély körül járhatott, cipelve a tegneliezcbb lerhet, auúl om-Ih\'ií vállak elbinuik, a lelkét! Évezredekre fénylő, szelleme teremtette iU-kotások között ment s e müvek, a melyek máskor forrásai voltak az önbizalmának, most mintha ellenségesen né/.nének vissza rá s mintha még Palla-s/. Alhéne tennerreiátö nrc;i is barátságvesztvo fordulna el tőle a messze szigetek felé, minlha tppeu
Kiváló minőségű
3, marhahús
á negyven éve Ismert Weltner-féle mészárszékben. 1 kg marhahús P és P 1*20 1 kg builuhus P 1-20, t 40, i 60 Mészárszék a régi postával szemben. Tisztelettel WHLTNBR mészáros,
hiiíott a ír?(fakosnáI e^yetlem-gj, példánylioz sera, meri Ta:ár János részben elérte a célját azzal, hogy az egyik érdekelt fél még Idejében értesülve a dologról, az összes (2Qö) •Riport Ujság«-ot a trafikosnáljncg. vette.
Hogy a sajlókamara felállítására mennyire "agy szükség volt, oze.et folytatása bizonyltja. Ugyanis tiltott terjesztés cünén Tatár János elk-a eljárást indított a celldömölki ffl-szolgabiról hivalal. Ekkor kiderülj hogy a Gellért Vilmos felelős kiadó kiadásában megjelenő >Riport Újság* központi szerkesztősége Kapós váróit, ínig a szerkesztősége és kiadóhivatala Pécsett van, s a terjes^ lésre szóló belügyminiszteri engedély is kizárólag Pécsre szólott. Kiderült aztán az is, hogy az újságírói szabadjeggyeí utazgató Tatár János nem szerkesztő, hanem budapesti niagáiitisztviselő, akinek a neve Treiber volt, mig az édesanyja Guttman Vilmía, s eklt a Celldömölkön íörtént tiltott lapÜirjeszWsérc 10 napVfogházra \'álváltoztatható 100 pengő pénzbüntetésna ítélt a főszol. gabiról hivatal.
Ezzel azojiban n^ég az ügy nem zárult le, mert a végén kiderült, hogy (miután Tatár J&tí^urfJpesf-\' rőt eltűnt s jelen\'cg ismeretlen helyen tartózkodik, a büntetést nem leliel kikézbesltcni. Nem marad tehát egyéb hátra, mint hogy meg kell keresni a pécsi és a kaposvári hatóságokat, s ha ez sem vezet eredményre, körözőparancsot adnak kl ellene. ; , f ;
most fordította volna el róla » tekiu. letét?!
<A törvényház előtti téren már sűrűsödött a tömeg ós várta a gyűlés kezdetét. Anüg áthaladt közöttük, szavakat liallott, a núndcnnapi élet szavait, azután demagógok kiabáló hangjai ütötték fülön, a nevét Is hallott* ús éltetések meg átkok sulumuik el a gondolatai mellett: — .százak kiérdemelt szeretetével, ozrek gyűlölete jár!-— gondolta ós csömört őrzell, mert tudta már, hogy bántani fogják, hogy meg akarja alázni majd a sokarcú szörnyeteg, ez a mindenre fclbórclliet5 tömeg. A Hellén kultúrát hirdetni fogja az Idő, de érzem, egyre sosem lesz erőinh, — nemessó tenni ezt cBŐcseláketl
Andkor a szavazópolgárok áthaló zsivajában elfoglalta a helyét az emelvényét), már nem félt tőlük. Wd* megszokása, megvivott diadalai csendet nyugtattak beléje s talán már tudW ts a Bzavakat, anAdyeket mondani fo?. nyugodt volt teljesen... csak végtelenül szomorú...
Olt, maga elé merengve, nyugodtan várva a támadás elindulását. A tö.nLg lassan esöndeaedfatt b a Méje irányutó hang, amely először vágott bele a némaságba, megismerte: Kleón, a bór. kötényes demagóg szava volt. lígy ürc a csocselékből — gondolta — tekintet onnan, ahonnan vétetett! límber, "kl dühös a saját bűnéért a bűntelenre, lélek, amely a maga mosdatliuisáfia miatt mocskolni akar. Szája "uz örúk bfm fölszakadó ÜBbp s a szfiva veszett marás! Kielégülése: ha odaaljasit, aliol maga áll s ez egyben örüli célja is!
— Von najtotúd, márvány vilhUl W
Elitéltek, de nem találják a Kanizsán Is Ismert „Riport Djság" szerkesztőjét,
skl egy leány halott gyermekéből Is „megélt" Celldömölkön
UJDOWSÁGI
Orion hőpalack PS, P 240
% literes hápalaok-betét P 1-30
Teutsch drogéria
fü$zer, csemege- <Sn fotáhereskedét (Vároeház-éplUet).
|939. lebruir 10
Hősi naptár
A vott kecskeméti 38. közős gyalog, ezred » január 22-t<íl március 22-,«
___ vivőit téli kárpáti csata
11915 II10 idejében az oszlrák-mn-
U- —-gynr ;i. tekeregben a
konuiromi 33. közös hadosztály kötc. lékében részt veti a január 20-tól február 15-ig vivőit Lulowlska körüli védelmi harcokban.
Február 10-éri az oroszok I.utowls-kínál dllörtók n 37. liadosztály arc-vonrJál és az egész vonalon támadásba mentek át. Qétben a Zurawin étlen megindult ós kÓ0 estig tartó hatalmai orosz támadások kivédése közben az ott liarooló 38., 26. ós 83. gyalogezredek lendületes rohammal ellentámadásra indultak és megsenünl. sitően verték vissza az clkmséget, A foglyok kíliH,l#il;Wu];U kitűnt, liogy at olt támadó orosz ezred inajdnein teljesen elvérzett.
— (Személyi hlr)
I,ovag Slernád István, a Magyar Élet ós Járadék Biztosító Intézet ve. zérigazgalója tegnap Nagykanizsára ér. kezelt és a mai napol is Nagykanizsán tóiti.
— közigazgatási vizsga)
Dr. Fodor László iiagykaiiizsal lb. szolgabíró a közigazgatási szakvizsga második részét a m, kir. belügyin t> niszler által kinevezett vizsgálóbizottság elolt sikeresen lcielte.
— (Kinevezés)
I.andi Ferenc nagykanizsai malom-ellcuórl a pénzügynuuiszter a vám-szakhoz nevezte, ki Iludapestre.
— (Acilo Cathollca Sümegen)
Tudósilónk írja: A veszprémi egyházmegye kesztholyi, sümegi, tapolcai és zalaszentgróti esperes kerűleiejiok papsága Sümegen Actio Catholtkn gyűlést tartolt, amelyen dr. Dstda otfó tankerületi főigazgató és i>iuginár Li.
ZALAI K0tt»<,NV.
Paris és London a békéért dolgozik, de ...
Párls, február 9 Párisi és londoni v-Scjn^nyt foglal össze az egyik francra lap, amely azt Írja, hogy a francia-angol katonai szövetséget plil:«natnyjjug nem kell u totális ^ államok elleni lépés nek venni. A béke érdekében dolgozik a két kormány, de ezt a helyze-
tet vakmerőség volna a jövőre nézve biztosra venni. \\
Newyork, február 9 Amerika ujabb 3000 repülőgép építését tervezi — mondja egy Jelentés — azzal az Indokolással : ->meglehet, hogy Európában ivem-sokára ujabb háború lesz<-
pót kanonok tartott előadást. A7 előadások után beható megt>esz6íó, következett, megállapodtak az esperes, kerületi együttműködés módozataiban és megbeszélték a további tenni való.
Itat,
- (Szerecz László,)
a nemzetiszocialista párt vezetője a klskanizsaí levél felbontás ügyében megtartót, bírósági tárgyaláson el-hangzoltakkat szemben unnak megállapítását kéri, hogy Kelemen doktorral az emiitett ügyet megelőzőleg sem tartott lenn scmmiréle. órinj^Tzést, sőt nevezettel személyeden neftiis ismerte.
Pénteken este
halvacsora
¦ „Ki* RoyAM\'-bam.
Halászlé és tuitausüa P 1*20
— (Megépül a keszthelyi autóbusz-garázs)
Tndósitónk irjat A MA VAUT keszthelyi autóbusz-garázsa mégis megépül a vasúti vendéglő mellett a varos állal biztosított 200 négyszögöles lelken. Az épilkezó* a tavasszal kezdődik. Az uj nyári menetrendben már a keszthelyi garázs! szerepe] mint kiinduló állomás, Ezzel a posta épületében az udvari helyiségek felszabadulnak és raktári és üzemi célokra rendelkezésre állnak a postának.
— (Nincs viz Sümegen)
A száraz időjárás annyira kimert letlo Sümeg kútjait, hogy a vizetlátás nagy gondot okoz, Naponta reggej; 7—8 és délután 4—5 óra között u vízvezetéki közkutaknái lizesóvel-husjH-sával állanak az emberek vizno várva, de bokán Így is viz nélkül kénytelenek hazamenni, mert a tartályok kimerülnek, A köxsógliou van ,kut, de tisztaságuk: kétséges, a kibővített vk-vezetékhálózatban pedig nincs elég viz. Van két elfogadható forrás a község külterületén, dc ezek bckaj>csolása löbbezer pengőbe kerülne. A beltérik, leien eredménytelen volt a viz utáni kutatás, igy az állandó vízhiányt mégis meg kell oldaau Sümegnek még áldozatok árán is, \'
— (Addig Jár a kotsó a kútra.,.)
Tálos László 25 éves kótlielyi legény nemrégen Balaton kereszluron 1\'oUlzer Jákó kereskedő üzletének ói lakásának ablakait bottal beverte, Fő-uyed községben egy licgypinoéböl lo-polt, BalíitonszeJitgyörgyón pedig egy ház udvarából elvitte egy keszthelyi ember kerékpárját. A csendőrök elfoglak ;i legényt ós bcszál Utol Iák a nagy kanizsai ügyészségre. Le tartóz latiak. Tálos beismerő vallomást tett.
— (Két évig bujkált)
Két óvi bujkálás után került kézié
Kiss Markos János rezl-i gazdasági cseléd, aki egy sümegi ulkaparótól még 1937*ben 10 pengő érlékü ruhát lopott el s (tulóji sokáig bujká,U a dunántúli megyékben. Most elfogták ós jogerősen egy hónapi fogliázra HOllók.
Szép ruha csah jo szövetből hészül
Legszebb szöveten
legnagyobb választékbon
legolcsóbb áron
iJJruLázLaa
Az emésitószervek megbetegedéseinek kezelésénél -eggei fh-gyomorri egy pohár te?metzetes „Ferenc JÓisel" heserdviz abszolút megblzh iió hashajtó, amelynek hatása igen kellemeF. Kéid.zze meg orvosát.
~- Naptárt Február 10. péntek. Eóm. kat, Skolaaxtlká. Proteetáns Elvira. — far, Kobaih bó 21.
Gyógyszertári öjjell azolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár és a kiskanlzsal gyógy szertár.
OŐzíQrdŐ nyitva reggel 6 órától ette S Óráig (hétfő, aserda, péntek délután
kíKirlmi *CÓM nap nökne-k.)
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapuul nyomdájában.
Akropolisz árnyékos íejónl — hallotta süvíteni maga feió a szót. — Jól meg. fizetett a hazád, n néped, tnig m«gu nyomorult maradt! Pedig szélszórhattad volna közöttük a déloszi kincs, lár pénzeit] Miért nem tetted Perik-leszf Hol varrnak a rádbizott Branyukjl Munkát adjtam & népnek és hajlékot éplletlem az isteneknek) — gondolta maga elé a inost mégis rajton veti át aranyhegyit dárdáját pállasz. És fölállt.
uV tömegen lialk moraj futott át, mint gyanútlan tenger fölült n vihar előszele. Mielőtt szólt, két szem© el. íogta Kleón tekintetét s mikor keskeny, erélyes ajkai megnyíltak, már érezte mindenki: él nem védekezés lesz, nem is visszavágás, hanem Ítélet!
— Olcsó dicsőség a nép liangulaiára épilenil Ferdén vezetni gyerjnekiiok való felelet, hibákra rámutatni isi [)e nehéz ós hálátlan lűvatás az. uljtobi-v amely megítélését u jóvülöl várja] Elt válaszd te is, Kleonl
Utolsó szavánál kinintatoll az előcsarnok oszlopai között látható városra s a nép követte a tekb.letét: a nyugvó nap bibor fény tengerében ragyogott Athén. Az istenek templo-niobi, a paloták és villák ezer márvány oszlopain megállt a világosság K a fényözön beragyogta « várost. Fölötte, minllia védené és virrasztana a nyugalmiul, állt a Pantheon onnan az istenszobor; aranyozott dárdája begyén, mint izzó ametiszt, pihent csillogva a luUdokló sugári...
A tömegben moraj ós az ellenbnon. aas zaja támadt föl, mintha kél tengerár találkozna benne. Az oligarchák helyet felöl üdvözlések hatlntszottflk kevésszavú válaszáért, gesztusa siker
réárt, de Klcont a tisztaság önként -adódó népszerűség\' mégjobbau dülii-tetle. Gyors, izgatott szavakat váltott a körülölte állókkal és újra kiabálásba kezdett:
\'-- Te megépítetted a templomokat, Periklész, dc asszonyt is hoztál s törvény ellen feleségül verterti idegen asszonyi é.s olyant, akt nem járul az istenek elé, n t ¦mplomatdban! Aszpá* ziáról l>eszélj Periklész, aki miatt megszegted a magad alkotta törvényt! Aszpázját védd, a mllétoseit, meg a fiadat, mert a [örvény a nép akű. rabi száműzetést ]>arancsol rájuk!
A hangulat újra ellenségessé változott s szavak suhogtak feléje, mint a mérgezett nyilak, de öt ez a két név kizökkentette mondanivalóyib\'d. Az a két név hazavitte " gondolafát, a lelkét, a féltését s otthoni önmaga I már nem as volt, aki a népgyűlések morajlúsaiban olyan jól el tud iga-zodnl. Már csak a védekezel értése élt benne, hogy léiü uz otthonát, a családot, akikért volt egész élete, min.
dea eddigi tette.
A moraj már elült és a levegő fe. szült csöndje a szavát kívánta, de ö csak nézett, liete ebbcaz újonnan jött nagy gyengeségébe és kereste régi ón. magát. Valami végtelen üresség feküdt el benne és m.-gnémitotU a szavát, az akaratát. Ételének minden cselekedete a népért, a hazájáért volt, minden fáradságos gondolata értük, álmatlan Utórengései, eredményei fölött érzett örömei is... s mindezekéri — ez a durra támadás. A [liábavfllÓság érzésű megbénította az akaratát.
Érdemes volt I Most el akarják venni tőle óleto osztályosát, lclko jobbik felét, azt az asszonyt, oki serken-
lelle segíteni rajtuk. A liát, kicsi 1*-rikleszl, azt az egyet, aki megmaradt... a másik kettőt nemrég temette !... Gondolatainak hatása alatt « hiáb^küz-dés kétségbeejtő biztossága vett erőt rajla és csak ült, maga elé meredve, minlha egyedül volna a világon, most már egészen magányosan. Maga sem vélte észre,, hogy sQrü, mejcg, sós cseppek folynak végig az arcán s hogy az ezerarai tömeg nézi öt és rádöbbentek a szemek: Periklész igy még nem látták soha! A cseppek peregtek tovább a szeme sarkától, sósán futottak el a szája szegletén — »»m tudta — csak ónkén telén mozdulattal húzta végig köntöse bő ujjait az arcán, hogy letörölje azt, "mit nem veit tudomásul.
A tömeg arca most már emberi tekinteteket kezded mutatni s a meglátott fájdalom a bűnüket visszatükrözte iájuk. Ellentmondások, viták
kellek szárnyra s a csöndcsitöket, a békéltetők szavát több és több helyeslő bólogatás kisérte. Az a tálwr,
amely Kteont övezta, már nem merte a bőre épségéért hinteni n konkolyt, már ugy érezte, hogy ellenfele uz egész gyüekezet
lViríktesz meg menni akart. El bi-ncn, cl ezektől az emberektől, el ebből a hálátlan városból. Menni, messze menni Asrpázlával, meg a gyér mckévcl. Valahová, aliol nyugalom van és nagy némaság, ahol elfelejtheti élele minden dicsőségét 1...
Mikor a fokozódó csöndre fölemelte az arcát, oz óreg Kyron odalópett hozzá, Kyron, akit szeretett:
— Periklész] — mondta. — A nép akarata ez; amit Athén atyja tesz, az
a törvény! — ós a gyűlés felé tor. ttoHi
— A mitetoszl Aszpáxia hiti-eac legyen Pcrikk\'szrjck éi fia tcljesjogu l»lgára Athénnek! EmberekI Szavazzunk! i
Helyeslő zúgás ludlatszott az osílni-chonok hiülása kftzltcn s Periklészre lassan rádöblicnt az öröm, hogy nyert 1 Könnyei megmentették Aszpáziátl Amikor kilépett a teremből, az LpÜ. lel komor oszloi>ui alá, alkony fogadta a mejpg este takargatta ezcrrsillagu, kék palástjába a világot. Két szolgájr-a szokolt helyen várt rá s amikor magasra tartott fáklyákkal elindultak, egy áruyék bujt el clöíe az egyik oszlop mögé: i
— Aszpáziat — döbbent meg. -- Itt volt! Hallotta?!
Megállt. Nem fordult arra, nem mutatta meg, hogy észrevette, A gondolatait akarta rendbeszedni, amikor Ivleoht látta szitkozódva iefeió bo-torkáhü a lépcsőkön. Olyan Öreges volt a járása ós gyámoltalan, hogy megsajnálta. Rá figyeltette a szolgákat: Kisérjétek liaza az öreget és... világítsatok nekil — mondta mosolyogva és lialkan l>esurrant az oszlopok mögé:
— Aszpázia]
Az asszony megrezzent, mint « megriadt madár. Nem azótt, de fekete széniéiből a megnyugvás boldog öröme igy valahogy beszélt:
Periklész Örült... Vidám, mint régen, mint valamikori.,.
Az öreg Kleón a faklyavivökkel már messze járt, amikor összesimulva elindultak, ketten, a lassan kiürülő, néptelen téren \'át hazafelé, bele a tengerszagu, langyos attikai éjszakába.
ZAUU KÖZLÖNY
1939, fehruár 10.
A ZSIDÓKÉRDÉS
igen nagy gon.:<>t okoz a grágal\' kormánynak, miután az állami alkal m^-.jttak közt sok az izraelita. A legrjjabb terv szerint az idősebbekéi azonnal nyugdíjazzák, n fintalabbn-kat csökkentett illetménnyel (,szfir badságoíják, a kezdőket pedig oly un helyekre teszik, ahol nem érintkeznék a felekkel.
HÓVIHAR
pusztít nz nmerikai partokon, Ncw-yorkban egy hólavina l>clcmetcU egy házat, öten megfulladlak. A denweri expresszt kisiklatta a hóvihar, a vonat utasai teljesen el vannak zárva u leül világtol, ha életben is vannak. •
A KIVÁNDORLÁS
elösegitésére Kárpátalján önálló zsidó bizotság alakult, amely kivándorlási irodát is tart fenn. Vezetője Grünfeld Béla újságíró, aki Angliába és Amerikába, illetve azok gyarmataira akfcrfa kitcíepi-teni a kárpátaljai zsjíó.í-jI.
A KENTI HERCEG • ,
és rele-\'égc február huszadika táján Ivcngj-elországba utazik.

KIVÉGEZTÉK
ma reggel a budapesti honvéd-törvényszék udvarán LŐwy Tibor 28 éves izraelita, sárospataki vendéglőst és Kereszté:;! János 36 öves volt határőrszakaszvezetőt, akiket kéanf-kedésen értek és kötélállall halálra Ítéltek.
A STATÁRIUM
kihirdetése óta Nagycenk közelében orvvadászok rálőttek Nagy József és Hlye Tivadar vadőrökre. A vadőrök is használlak fegyverüket, Sparger János vadoné sebesülteti fogságba U esett: Ő kerül .még ma először a sop. ront s tatórÜi lts bíróság elé.

A TIMES v. j
pénzügyi melléklete szerint Magyarországra nézve az 1938-as esztendő fordulópontot jelent. A jóter-fmés ós az okos pénzügyi politika JnegVédte az országot n szeplemi-borl Világválság okozta panzügyi válságtól, a Felvidék visszacsatolása pedig a fa, vas és egyéb nyersunya-gokban megszűntette a hiányt és fellendülést hozott.
A KÉPVISELŐHÁZ,
együttes bizottságai tovább tárgyal. Iák ma a zsidótörvény!. A tárgyalásokat még a héten befejezik és jövő hé. ten a zsidójavasiat a Ház elé kérőibe l.
AZ OSZTALYSORSJÁTÉK
mai húzásán 10.000 pengőt a 22.788 és a 17.337 számú, 5000 pengőt a 41.831, 64.300 és a 70.49« ss. sorsjegyek nyerték. {Felelősség nélkül])
11 HALOTTJA,
illetve eltűntje van a bretagnel partokon történt liajószej^iraétlenségiiok, amelynek során két francia Iiadiliajó szaladt cgyuiásnak.
JiIiiiüss, km Minta.!]"
öiv. Fodor Józsetné sz. Welllsch Berta ugy a maga, rolni lánya dr. Rapoch Ala-dárné sz. Fodor Juliska és
az egész rokonság nevében szomorú szívvel jelenti, hogy a legjobb férj és apa
illír József
folyó hó 8-án hosszú szenve-déb után meghalt.
Temetése február 10-én d. u. 3 órakor lesz az Izr. temetőben.
gyászolják még: Hliaclilor imrc, dr, R.poch Aladár
vejei.
Htnchler Magda és Gyurika
unokái.
Nagykanizsa, 1939. febr. hó.
IMIiult.il ktllSn érlsillái helyett.)
Nagykanizsa megyei város adóhivatalától.
686/1939.
Hirdetmény
KOzbirté tesszük, hogy mindazon megváltott, vagyonváltság és mv. házhelytulajdonosok, akiknek 2
(kettő)-nél tobb gyermekük van, azok a 600/19S7. P. M. sz. rendelet 20- §-a alapján járó kedvezmény megadására szolgáló Igazolványukat alulirt hlvalalbsn (4 sz. szoba, ka laszleri nyilvántartó) jelen hlrdel-mény meg|elenéii!ől számilott 15 napon belül adják be.
Nagykanltsa, 1939. február 6. ,n Városi Adóhivatal
2548/1939.
tárgy: konyvktltol munkák bii-tosliása.
tagul aldii uÍéIédi.
NagykanlzssI megyei város hiva-lilal és Intézményei részére 1939 évi január hó l-löl 1939. évi december hó 31-lg szükségei. elOre meg nem halárczható mennyiségű könyvkötői munkák számlására zárt, Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlati mintáknak megfelelően kiállítóit, pecséttel ellátod, lezárl borítékban elhelyezett ajánlatok legkésőbb 1939. évi február 19 én déli 12 óráig adhatók be a városi iklaló-hlvatalba.
Az ajánlati minta és a kiírási műveletet fn.gában foglaló szerzSdés-\'ervezet hivatalos órák ala\'t a városi gazdasági hivatalban megtekinthető és ugyanott beszerezhető. „3 Polgármester.
meohivó.
Klskomárom éa Vidéke KBz-ségl Hitelszövetkezet 1839. fab. ruár 26-án délután a óra.
kos- tar\'ja sajál helyiségében
lllfJiiifc kW
mc\'yre a tagok az alapszabályok 33. §-a élteimében meghívatnak. Napirend:
1. Igazgatósági és felügyelöblzolf-sági jelenlések az 1938. évi Uzlet-eredményröl.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való ren-delkezés.
5. Jelenlés az intézetünkre kivetett .Beruházási hozzájárulásiról.
6. Határozathozatal a 4.186 P 10 f. beruházási hozzájárulásnak a tartalékalapból való kiegyenlítése tárgy\'ban.
7. Három Igazgatósági és kélfel-ügyelőblznttságl lag választása.
8. Indítványok.
1938. Január l-én a tagok száma 1289, réaijegvek száma 53947/8. Az év tolyamán belépett 43 lag 503"a résjjengyel. kilépett 24 tag 46ÍW8 részjeggyel. Maradt az ér végén 1308 tag 5483V8 réizjrggyel. Az osztalék 8°/o.
A felllgyetflblzottiág áltat megvizsgál mérleg a községházánál klfaggesztetelti mindenki megnézheti. í^,
Klskomárom, 1939. Január 12-án.
Aa Igasfat&Mf.
APRÓHIRDETÉSEK
Rpruh\\iiti.ii tHJa ir» «4 m a» 4a ftetaaf «La, lo nú*. M fill*\', tnlodan tcmlbbl író 0 fllUr, httkfiinta W «dlfl «0 flllir. mlndirt levíbbi .irt 4 mil.
allas
Keitl teendőkben Jártai karlmunkee.9
ía egy keoeiat .alkalmaznák. Bálhory-iitcu 22. 378
LAKAS-OZLETHELYISEO
Az Erseélutt-tér 18-19. síimo (Szarva.) házban vegytisztltó üzem céljaira használt helyiségek, megosztva II, ugyanott egy egyuotM-konyhu lakai 1939. mí-Jus hol-ie kiadók. . 114
HAramauaebAra magánház fürdőszobával, n.gy gyUmölCaflaael májulra bérbeadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 348
HÁZ ÉS INGATLAN
50- fid kat. holctai príma birtokért •ennék. Riazletea ajánlat „Készpfnz\'-re kiadóba. 377
KÜLÖNFÉLE
Markát) teo»Bepe*ogépe*. Illmek, lemezek, naplrok, vegyaxerek, beaxeiezheló Vaitígh Pólónál, Fó-ut 10. az. — Kedvezi reazlelllzeléa. 2
«u.ótael — Barátate u|. kényelmei, áramvonalaa Icgotctóbban Kautmann Manónál rendelhető Telefon lit. 299
— BatMadaWtiseekal tekintés mei minden vétel kényszer nôlkttl. Köpetein bútoráruház..
zului kfiztlűmt
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „Ktl|azdaeá|l R. T. eajykallila". Felelős kiadó: Zalai Király. Nyomatott I a „Ktzsazdasáol R. T. N.BykasIzíet4
ayaradájábaa HtoykatlzsaH. (Nyomdáért felel i Zalai kár.ly.)
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra Is a
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. MTI
Telefunken
Orion
Philips
Standard
Eka
nádiak
legolcsóbb árban
rendkívül kedvező részletfizetésre,
régi készülékek becserélése SZABÓ ANTAL rádió üzletében
nagykanizsa, fő-ut 5.
1441
79. Évfolyam 34 uám Ntgyktalu«, 1989. február 11. lomhái
Am 12 811.
_ _ _ mm _
ALAI KOZLONY
MijJiirM
HalóWnMi FU 5. .
Felelő, szerkesztő: Barbarita Lajo. gSL^L\'^J!J^<L?-rFZ
Meghalt XI. Pius pápa
Ncmc&ak ml katolikusok, hanemi az egész müveit világ mély meg. rendüléssel veszi a fájó htrt hogj XI. Phis pápa, Krisztus földi helytartója elköltözött az élők sorából.
Életének legjelentősebb? eseménye azon a napon törtónt,, áíátikor Krísz* tus hely tarlójának Székebe ültették és fejére tetlék a pápai hármaslto-ronát. Ettől a pUlanattóí kezdve nem volt nyugalma. Gond, küzdé. leni csalódás és idegfeszítő munka lett az osztályrésze, ami nrost sírba is-vitte. / — ivi
Alakja, melyről azt mondják, fehérebb volt az Alpesek havánál\', melyet annyiszor bejárt, nem tűnik fel többé a Vatikán nagy tró"U\'műiben, hol a zarándokok ezreit sz<|kta fogadni. Az öí~ annyira jellemző ^átszellemült mosolya, mely rózsaszín sugárzással, finom fátyolként terüli széjjel a levegőben, most már örökké ajkára fagyott. Elég volt XI. Phst cs^k egyetlenegyszer látni, s bárki meggyőződhetett arról, hogy ez az ember az őrök hóval boritolt, napnyugati fénnyel telehintett sziklacsúcs e korszak félelmetes szakadékai, sötét odvai, alacsonyan járó fellegei felett.
Az ezeréves jóslat, amely minden pápa uralkodásának karakterét egy-egy talányos jelmondatba11 örökítet-te meg, XI. Piasijak így Sorsol: Fi-dcs intrepida-.ié\'nditheU-íl-n hitt Szlmtotomnak\\mlnde"esetre illik a \'korhoz ez a kei szó és illett a megingathatatlan lelkű aggastyánhoz, aki Péter kőszikláján háborúk, csz-jtiék. tvslvárharook, vllágreudszeie!; birkózása közben, a hangok, indítotok ós események vad káoszában lst»ni küldetésének, történelmi elhivatottságánalt teljes tudatában/ személyi lúigyságának igéző erer detlségcben rendithetet len hitl.\'l ki-áltotta oda a világnak : emberek\', ezen az utón nincs más végzet, csak az örvény, csak a pusztulás!
Re iidithe tétlen hittel rautatybt rá az egyetlen kivezető útra, Krisztusra, aki nemcsak ut, hanem igazság és élet Is egy személyben. Azzal a programmal lépett Szent Péter örökébe, mely a háborúban megrázott, tönkretett népeket egyedül képes felemelni: pax Chrisii In regno Chrfcili Kriszt-us békéjét visszaáüi-tanljfriszt-as országában ! ö uralkodjék ismét a [ársadalomban, s akkor imegujul az s vele megújhodna!; a népek felvirágoznak az államok líLső törekvése, amikor elfoglalta a Sa-iitszéken örökét, hogy Krisztus országát bi2losltsa az istentelen;.* világszövetségének támadása ellen. Ezért Krisztus királyságának szvut
ünnepét állította be. hogy ezzel Krisztus istenségének fundamentális gondolatát állítsa a -katolicizmus CCntr.imába, Ugyanakkor a világi elé jötl a katolikus akció gondoltával, hogy ezt a Krisztus-királyság gondolata köré csoportosítsa..
Nagyszabású enciklikaiban átfogta »2 emberi étet egész mezejét Ragyogó ékesszólással bizonyltja be, hogy Krisztusban minden emberi probléma kielégítő megjidást, minden lázadozó kérdés magnyugtató feleletre talál. Az ész, a tudós, a kinyilatkoztatás érveivel és az ék\'t valóságával mutálja ki: hogyan lehet az egy nemzetbe tartozó embereket megél egedet le n Összefűzni anélkül, hogy az államokból gyári üzemeket alakítanának, s az egyénből a kollektíviznrjs lelketlen géprészét faragnák ki. >A Casti con-n ubiw-ban az emberi élet örök foi* rásának. a családnak kristály tisztaságában jelöli meg az állami élet megújulásának lehetőségét. »A tőr-tételein tanúsága szcrini — mondja ci pápa — az állam jóléte és apoli gárok földi boldogulása ott blzios és szilárd nem lehet, ahol az alap; melyből az állam születik s amelyen az állam felépül, a házasság,
a család meginog. »A nevelésről szóló enciklléjában a katolikus ne. velés mikéntjét állítja elénk csodálatos böleíe;>éggel és megfellebbez-hetetlen határozottsággal. A »Quad-ragesinio anno« encíkUkábán a társadalomnak, ti nemzeti és nemzetközi életnek pestisét irgalmat nem ismerő nyíltsággal leplezi to a pénz mindcenhatóságában, a szívtelen üzleti -szellemben. A gyógyulásnak egyet\'en lehetősége az egyenlően osztó igazságosságban van. fiÜ igazság megisme résé re és annak érvényesülésére pedig csak a Jóakarat vezet. De ez a Jóakarat meg csak nz erkölcsi életből, az Istennek tartozó felelősségérzetéből fakad és válik diadalmas erővé. Körleveleinek koronája az >Ao" catoUci sa\'cer-dotíi*. melyet az egész világ Vat-i-likus papságához intézett. A\' katolikus papság munkájában folytatódik a megváltás müve. Ezért Krisztus földi hely tar tójának nem lehet fontsabb gondja, mint a kalollkus papi miéltóság felm;«gasztalása, a hivatáshoz méltó papi erények megkövetelése, a papok kellő megváb-gatása és nevelése. Ha a papok; Krisztus igaz szolgál & Isten titkai-, mik buzgó sáfárai, akkor megváló-
A Szentatya utolsó árúi
Vatikúiiváivs, február 10 XI. Pius pápa ma hajnalban 6 óni 31 perckor visszaadta lelkét \'lte-pomtöránek. Az utolsó kendet a Szentatyának Lauri bíboros adta fel.
A Szentatya az utolsó pillanalokig eszméleténél volt, együit mondta az imát a biboivssal és halála előtt néhány pei-ccel még áldást adott. A halál pillanatában MUanf professzor, a pápa háziorvosa és Rattl kormányzó voltak még jelen.
Vatikánban és Rómában már sejtették a közeledő véget, mert tegnap valamennyi templomban hároíni-napos ájtatosságol rendeltek cl a Szentatya egészségéért XI. Pius a nyári betegeskedés után most három hete bronchitlsben betegedett meg újból. Ehhez hamm nappal ezelőtt influenza járult. Az első szívroham tegnap délelőtt jött, majd délután megismétlődött és ekkor háromnegyed órára a pápa elvesztette eszméletét. Ekkor hívták Bo_ namone belgyógyász-szakorvost, aki oxigén-belélegzést adott. A pápa \'visszanyerte eszméletét, de miután magas korára való tekintettel tüdőgyulladástól is keltett tartani, nem ágyban feküdt, hóiéin karosszékbe
ültették. Később Rottí professzort is betegágyához hívták. A három orvos, valamint családja tagjai az éjszakát már a pápai palotában töltötték. !
A Szentatya utolsó szavai ezek voltak :
- Pace,.\'.. pucc ! (Béke... béke I) \'
XI. Pius pápa tehát élete utolsó sóhajtásával is a világ békéjéért Imádkozott.
A pápa még püs!j>őki értekezletet hívott össze vasárnapra, bár bizonyos volt, hogy az értekezleten már nem elnökölhet, ÍŰ bíboros és 230 püspök vett volna részt az értekezleten, alíiknek nagy része már meg b. érkezett Rómába, hogy az értekezleten kivül a pápa pácává koro» názésának 17. évfordulóján, vasárnapi Ünnepségen résztvegyen.
XI. Pijs pápa ismerte .<
a magyarság
Sorsát, bajalt és mindig vigaszlajó szavakkal várta a magyar zarándoklatokat Élénken emlékezetünkben, él az a megható ima, urnelyet n tavalyi Szent István ünnepségekről mondott a magyarság sorsának [Folytatás a 2-Jk oldalon)
sul minden, ami Krisztus és az 0\' helytartójának szive vágya. Erre u gondolataiban fenséges encíkllkání a nyomaték XI. Pius szent papi élete volt. 4 i
Közben állandóan sürgeti a liturgikus megújulást, mert hiszen az Egyház megújítása csak szentségből és \'kegyelemből lehetséges. Egymás után építteti a szemináriumokat ét a katolikus tudományos Intézeteket, hogy apostolokat adjon az Egyház-mik- Annikor idehaza Krisztus országát mind komolyíabban építi,, ugyanakkor a missziókba soha nem látott lelkesedésül mennek a mtsz? szio>gáriusok ezrei és viszik Krisztus világosságát, valamennyien a pápa ösztönzésére.
Otthon Rómában hatvan-év elnyomatása és rabsága után böio»M>-séggel és mém\'-kletJel az Egyháa szabadságát és szuverenitását vlv\'a ki és tizenőt államm\'-\'l konkordátum mot köt, hogy megteremtse az Egyház és az állam között armyjní (fontos, életbevágó kapcsolat szÜkU: ségességét.
Egész uralkodásával tudatosítom bennünk azt a katolikus elvet, hogy az ember lelkéért mindent meg kell tennünk.
XI. Pbs a legnagyobb pápák közé tartozik. Nemcsak a hódolat és a fiuí alázat mondatja velünk ezt, hanem a reális megismerés. annak tudata, hogy iwgy Időknek nagywzel-k-jnekre van szÜk&égflk. Ez a szellem XI. Pius személyéhen itt világított közöltüuk. Pápasága ez emberiség egyik legnehezebb, legsulyo.^abb korszakára esett igaz, hogy az Anyaszentegyházat maga a Szentlélek és nem az emberek bötcsesége kormányozza, igaz, hogy a pápai trónus a Krisztus által igért bevehetetlen kősziklán áll, mégis nagy pápának azt hívjuk, aki a kornak megfelelő eszközökkel tud szembeszállni uz ember örök céljait veszélyeztető támadásokkal.
XI. Pius ilyen volt!
Látjuk tehát, hogy a bőlcsesége, szilárd volt, mint a felhőkbe nyúló sziklaszál, s érdekes, miként egykor Ö, az égbe nyúló hegyóriások szomjas lelkű vándora csodálta a glec*e-rek titokzatos alkonyfényét ugy cso dáUák beimé az emberek: papokf és laikusok, fejedelmek, államtér--fiak s egyszerű középosztálybeliek nemes papi lekületét, rendithetetlen hjítét, jóságos szivét, «örht*|eWftnI jvllejnél és életszeiiségét.
>\'l>u es Petrus*... N\'alóban szikla volt. melyre az emberek reszketeg! rvménye építeni tudott. |
Terszfenyék László
JALAl tiöZUÖUY
_lftfo február ÍI.
Jubbraíora4tásáért. Kelését mintha meghallgatta volna az Ur, mert alig néhány hónapra kcttópflttant « tris-nol bilincs egyik láncszeme. Az igazság és béke neftntes harcosa, volt aki a k\'gjtóbbl háborús fe-
szültség Idején Is "jjból hallatta szavát a rádión át és « világbéke érdekében étetét ajánlotta fel a Min-\' denhatónak.
Adja ajt Lg, hogy ez a kérése is valóra váljon halálával.
Ideiglenes pápa: — Pacelli bíboros
Vatikánváros, február ÍO A pápa halálának pillanatában Pacelli bíboros megszűnt államtitkár tenni és oamcrlengo bíboros lett.
A halál beállta után a szertartásos előírásnak megfelelően camer-lengo biboros vezetésével a Vatikán papjai a halottas terembe mentek. A biboros lefedte a halott pápa arcát és háromszor nevén szóUtoltaj miközben kis ezüst kalapáccsal meg kopogtatta hmuíokát. Ezután a papság telé fordult e szavakkal: 1 A pápa valóban meghalt.
Majd leborulva imába kezdtek. Ezután a biboros átvette a halász-gyürüt és pápai bullák pecsétnyo. móját és a Vatikán egyik termébe költözött, miután mint a pápa ideiglenes helyettesének ott kell laknia. ,
A Szentatyát dé>itán a trónteremben ravatalozzák fel. A temetést most készíti elö Pacelli bíboros, aki az összes egyéb ügyek vezetését i» átvette. |\' | j |
Róma, február 10
(Lapzártakor érkezeti) Pacelli bi-bornok délelőtt ii órára értekezletet hivoit össze a Szentszék öröklődő javai birtokbavétele céljából. ,
Gyászlobogó ¦ Qulrlnálon
Róma, február 10 Ma délelőtt Róma minden középületén, vaUunint a legtöbb magán-épüktteken a lobogókat félárbocra eresztették a nagy halott iránti gyász külső kifejezése kép. Olaszország mélységesen gyászolja Krisztus földtt helytartójának elhunytát AJ QuirlnAI ésaPalazzo de Venezziának ormain gyász lobogókat Hiiget a szél. j i
A Szentatya a ravatalon
Róma, február 10 A Vatikán pápai lakosztályának
111- emeltén rézágybán fekszek! XI. Pius pápa, az újkor egyik legnagyobb pápája. Arca nyugodt, kisimítva, látszik, hogy haláltusa nélkül szenderült cl csendesen. I
A sixürü kápolnában ravatalozzák fel Ideiglenesen
Róma, február 10 A Szentatya halála -után elsőnek Momiy Ferenc magyar minorita atyát hívták meg, majd megkezdődött az imádkozás az elhunyt egyházfőért Délben bebalzsamozták. A holttestet idejgicnesen u sixtini kápolnában ravatalozzák fel.
Február 28 án ül össze a conclave
Róma, február 10 ¦ Az pjj pápaválasztásra február. 28-án összeül a concláve. Ugyanis a megboldogult Szentatya ugy intézkedett, hogy a pápa halála után 18 nappal Üljön Össze a concláve a választásra, hogy a tengerentúlról is idejében érkezhessenek Rómába a választó bíborosok. ( \\
Magyarország részvéte, udvart gyász
Budapest, február ín (Lapzártakor érkezeti) A Kormányzó Őfőméltósága a kabinetiroda főnökét, l\'i.iv Istvánt uizta meg, hogy Angelo Rótta nundus előtt részvétét tejetat ki, egyben kondoláló táviratot intézett Kómába.
Vitéz linrédy Béla miniszterelnök a magyar királyi kormány nevében fejezte ki részvétéi, majd a miniszterek mindegyike külön is adóit részvétének kifejezést
A kormányzó a Szentatya halála alkalmából elrendelte, Ivogy a temetés napjáig a honvédség másodfokú udvari gyászt tartson. i ,
Xh Pius pápa életrajza
XI. Píns pápa — családi nevén Italtt Achille Aiubroglo Damjano — 1857. május 31-én a Milano melletti Desiobon született, ahol atyjának, Ferencnek nagy selyemszövő üzemo volt Családja jelentós szerepet vitt Lombardia ipari ételében. RötU Ferenc és (laltí Terézia házasságából négy fiu és egy k\'ány született. A íiatnt AcluUle. jámbor élein édesanyjának és nagybátyjának abban az Időben a inUonoi dóin főpapjának, befolyása alatt a papi hivatásra érzett hajlamot és teológiai tanulmányait részint IK-siohan, részint Míkmol>an, végül pedig Kómában u CoÜcgio Loinbardíno. ban végezte és a Gergely-egyetemen, valamint o.z akkor nla]>itott Szent T»-más Akadémián megszerezte a teológia, filozófia és egyházjog hármas doktorátusát, majd 1879. szeptember 20-án pappá szentelték. Első szentmiséjét Kómában, Szent Péter sirja fö. lőtt mutatta be.
A fiatal paput érseke a milanói szemináriumba küldötte a héber nyelv, később pedig a dogmatika és " szó. noklut tanárának. Tanári működése mellett lelkipásztori tevékenységei Is fejtett ki s mint a Cocnaculum-kolos. tor káplánja, minden szociális mim-kában résztvétt PasztoroltP a milanói főiskolai hallgatókat is, valamint d* ottani német kolóniát. Erre az időre esfck nagyszabású nlpüiiszttkus műkö-
dése is, amelynek során tóbb uj hegycsúcsot keresett fól elsőnek és amely, nek emlékét egy nyom tálasban megjelent kötető is őrzi.
A tanári pályát 1887-ben a könyvtárosival cserélte fel. Ebben az évben a lüre-s milanói Ambrosia»a-könyvv tárba került, amelynek 1907-bea pre-feklusa U-n. Akkor már jelentős tudományos és irodalmi működés állt mögötte, ezek közQ|U u nülanol főegyházmegye törtenetének több kötető és számos egyházlörténehni munka. *A történelmi segéd tudományok közút különösen a pajoograuVi terén ulkototl maradandót és művésze volt a filológiai történelmi módszernek, amelyre nagy nyelvtudása Is képcsitette. Tudományos érdemelt jutalmazta meg-hivása lUll-ben a vatikáni könyvtárba, amelynek 1914. októberében prefek. tusa lett
Meglehetős feltűnést keltett, amikor 1918. áprilisában a kiváló tudóst, uki eddig a diplomáciai pályán cgyálla. Iában nem működött XV. Benedek pápa uz akkor még a németek által megszállóit Lengyelországba küldötte, mint apostoli vizilátorl és 1019-ben az önálló Lengyelország első pápai mmciusn Jelt Ezzel egyidejűen érseki címmel tüntette ki a pápa, Kakowski varsói btbonis érsek pedig 1919. október 28-án püspökké szentelte. Ezt az eseményt egyébként a lengjelek
díszes emlékművel órökiUllék meg a templomban, ahol a felszentelés megtörtént. .Mint nunciiis njhól felépítette a régi lengyel hierarchiát és 18 len. gyei püspököt neveztetett ki.
Amikor 1921-ben meghalt Ferrari nülanol biboros érsek, XV. Benedek pápa utódjává a varsói nuuciust nevezte ki, akit a június 13-án tartott konzisztorinmban bíborossá is kreált. Az uj érsek, Szent Ambrus és Boroméi Szent Károly utóda, szeptember 8-án foglalta el ünnepélyesen főpásztor! szó. két Mindjárt első nagymiséje alkalmával feltűnő beszédet mondott a Va. Ukán és Olaszország viszonyáról. Mint érsek, ö nyitotta meg az uj milanói katolikus egyetemet, melyet annak ide. jén, már mint fiatal pap, az alapító P- Gemellivel, akivel élete végéig benső barátságot tartott fenn és akit a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jiibileunii évében, díszdoktorává avatott, együtt tervezett.
XV. Itenedek pápa 1922. január 22-én hall meg és február 2-án összeült a kooklavey amelyben 53 bíboros foglalt helyet, iuigy megválassza az uj pápát Négy napi tanácskozás után a tizennegyedik szavazás végén Ratti Acliillcsnck, a kinevezését tekintve leg-tlalulabb bíborosnak á neve került ki győztesen, ö lett az uj pápa, aki a XI. Pius nevet vette fel és akit február 12-én koronáztak meg, amikor is 1870 óta először a Szent Péter bazilika külső erkélyéről adta áldását lurbi et orbi.>
A pápai trón elfoglalásakor azt a Jelmondatot választotta; <pax Chrtstí\' in regno Christb (Krisztus békéje Krisztus országában). Ez volt a gondolatmenete első cnciklikájáiiak is, amely 1922. december 23-án jelent meg íUbi arcano l>ci» kezdettel. Ebben a szellemben született meg 1929. február ll-éu a iatemni egyezmény, amely teljesen visszaállította a Vatikán szuverenitását és a jó viszonyt Olasz, országgal.
Pápai tevékenysége igen sokoldalú volt. Joggal nevezték az eudklikák pápájának, rnert sok nagyjelentőségű pápa* iratot adott kL így Krisztus királyságaiul (*jQuas Príma*• 1925. dee. 11.), a keresztény nevelésről (•Divtai üiius inagistri- 1929. dee. 31.), a házasságról (.Casü connubiíi 1930. dee. "\',}i a szociális kérdésröi {-Quadra-gesimo Anno 1931. máj. 15.), a ka-
tolikus akcióról (<Nou ubbiunio lii-sognot 1S3L jmi. 2.) slb. i)e nevezték öl a missziók pápájának ls, mert sokat tett n missziókért. 0 szentéit előszór személyesen kinai, japán, an-uamita, stb. bennszülött püspököket és megteremtette a iateráni állandó missziós muzeumot. A diplomácia pá. pájának is nevezték, mert számos uj konkordátumot kötött, Franciaország, gal helyreállította a Vatikán viszonyát és uraUna alatt a Szentszéknél akkreditált diplomaták száma 28-ról 37-re emelkedett A kelcli egyhazak pápája, nak is mondották, mert nagyon sókat tett a keletiek imiója érdekében, meg. alapította a Ruasiaiinol, az orosz kdl. légiumot és elrendelte a keleti cg), házjog kodifikálását Uralkodása alatt liárom szentév is volt 1925 és 1935 Krisztus megváltó kereszUiatáiáuak vj százados évfordulója és-,1938, a Budapesten tartott Eucharisztikus Világ, kongresszussal kapcsolatban), amelyek folyamán számos szentté 6* boldoggá-avatás törtónt, közöttük üsicuxt Kis Szent Terózó, Don Bosco, Beüarnúiié, Albcrlus Magmisé ós másoké, amikor a világ minden tájáról a zarándokok Kómába érkező százezreit fogadta.
Magyarországnak az ollmiiyl pápa őszinte barátja volt Fiatal korában, 1805-ben Budapesten is tartózkodóit és erről a látogatásáról sokszor elö. szeretettel emlékezett meg. Másodízben akkor fordult meg a magyar fővárosban, amikor Varsóba utazott, hogy elfoglalja apostoli vízitátori állá-sát Mint könyvtáros, számos magyar tudóssal tartolt fenn szíves jó viszonyt és tudományos működéséért a Magyar Filológiai Társaság 1913-ban tiszteiét-béli tagjává választotta. Mint pápának, egyik eisö tevékenysége volt, hogy IUO.000 Urál küldótl a budapesti szegény gyermekeknek. A magyar zárán-unkákat miudíg szívesen logadta és beszédeiben nagy szeretettel emléke, zett meg hazánkról. Szeretetének jelét adta azzal is, hogy t\\ Szent Imre jubi-kumi évre Siucero biboros személyében külön biboros pápai legátust küldött hozzánk, valamint megengedte, hogy a 34-ík nemzetközi eucharisztikus kongresszust 1938-ban, a Szent István jubileumi évben, lliátap^rsU-n tartsák, amelyre paccclii biboros személyében szintén külön pápai legátust küldött.
A csehek beismerték, hogy erdei rőzse-szedőkre nyitották meg a tüzet Ungvárnál
Hátrább kellett venni a cseh határvédő vonalakat
Prága, február 10 Sirovy közölte, hogy a cseh had. seregben a tisztik és altisztek létszámát nem lehet fcnntartaiü. Miután nagyrészüket ei kellene bocsátani, fel. lUvja őket, hogy ónként pályázzanak az uj községi és kerületi kormány-titkán állásokra.
Pozsony, fegruár 10 \'A bécsi döntés értelmében a ma-gynr—szlovák—rutén bizottság megkezdte tanácskozásiul a nemzetiségek védelmére vonatkozó megállapodások Ifitárgyalására, A magyar küldöttséget Pataki államtitkár vezeti.
Ungvár, február 10 A vasárnapi hnlőrincidens ügyében kiszállt cseh bizottság elismerte, hogy a tüzet ők kezdték. Az erdőben rúfese-szedőket néztek fegyveres lámadók-
nak és ezekre tüzellek. A megállapodás értelmében a csehek e szakaszon is hátrább vonják védelmi vonalukat
Prága, február 10 A zsidók tömeges kivándorlása szervezeit csoportokban megkezdődött, Kü. km szállító kocsikat látni, amelyek Nevvyorkba, Tel Avivha és Haifába vannak nagyobbrészt címezve.
A létért való küzdelemben gyakran hatbalót segítségére van a dolgozó egyénnek egy pondr termé* sietés „Ferenc József" keserűvíz reggel éhgyomorra bevéve azért, mert ez gyorsan szabályozza a szei-lemt és testi munkaképességre oly Igen fonios bélmüködést és anyagcserét. Kérdezze meg orvosát.
I ",gíSkbM HHtónyihei.
M VlMzamar&dt magassarku kis és nagy szánni egyes párok P 5\'SO, é-Sö, 7\'8t.
T
avaszi cípőujdonságok
lindenki katonaköteles
a. fePlBnbözÖ véderő rend szerek
A képvls*döJiázba benyújtott honvédelmi javaslat törvényerőre cmcl-Ijedett. Ezzel — Trianonban reánk kénysreritett — 20 éves katonai (iicgkőtöttség után íeszibik potftott MegSzabaííi\'tuiflt formailag is aK tói, hogy zsoldos hadsereget kelljen; tartanunk és kbnondhbtjuk a hadkiegészítés egyetlen korszerű rendszerét, az általános védkök\'lezettsügiyt.
A iiejiizet szempontjából ennek a rendszer változásnak felbecsülhcfcety jn, jelentősége van. A zsoldos hadsereg rendszerével világháborús ellenségeink katonailag akarták tönkretenni az országot Az állani véd-crőrendszevéniek Ugyanis az állam védképessóge szempontjából döntő kihatása van. Háboribán "z crösebb gyöz. Akinek nagyobb a hadserege. A hadsereget azonban már bőkében ki kell képezni. Az a mód, ahogy a polgári lakosságot az áUaan a had sereg száméra igénybeveszlí rendszer kérdése. |
Általában három jellemző védsrő-rcndszerről beszelhetünk. Az álíar léiios védkö telezettségről, a zsoldos rendszerről és a milic rendszerről.
Az általános védkötelezettség lényege, hogy az állam mbiden tes-- tileg alkalmas polgárát katonai szol gáktfra kötelezheti. A zsoldos rendszernél a hadsereg toborzás utján, önként jelenikezökböl nyer kjegeV szltést. A mlUciánél állandó fegyi vérben álló hadsereg nincs. A férfi lakosságot lakóhelyükön képezik csak ki, heti egy-két napon.
E rendszerek közül toronymagasan emelkedik ki az általános védkötelezettség nemzjat fenntíirtó je--leiitősége. Az általános védkötelezettség mellett az ország minden ép kézláb férfitagja ka(onaviselt és a béfcekeretek kiegészítésére bármely pillana(ban fegyverbe hívható. Az. ország tehát egy háborj esetén teljes erőkifejtésre ós a lehető legnagyobb hadsereg felállítására képes. Ezzel szemben a zsoldos hadseregnél csak a békében aneglévő hivatásos hadsereg állhat ren^lcczéíine> miután kiképzett eihbertartaiék iifaics. Egy zsoldos mlftUg csak kicsi lehet. Ha akadna is egy nagy hadseregre való számú önként jelentkező, aki hivatásának vállalná a katonaságot,\' az áUainháztartés nem bírná cl égy fizetett zsoldosokból álló nagy hadsereget, de nön tarthatna el nagy hivatásos hadsereget azért sem, mert nem vonhatná el tartósan az ország férfilakosságát a gazdasági életből, a termelő béke-munkától. • •\\ I
Európában mindenütt általános védkötelezettség van. Csak Svájc a kivétel. Ott mllieiát tartanak\'fenn. Ezt Svájc különlcg;s adottságai, katonapolitikai és földrajzi helyzete indokolja. A tttfUcta c«ak Ida egységek szükségszerű kiképzésére va-¦ó. Ezért sehol snáshol Európában nem állhatná meg helyét,
Jól. kiképzett, nagy had&e regéli) komoly honvédelmet csak az áha-áaos katonai kötelezettség révén lchet blztositani. Ez íelol meg leginkább a honviédcleni érdekeinek, de ez felel meg legjobban a nemzet erkölcsi és gazdasági érdekelnek is. Mert ez a rendszer nemcsak a had-^regwk biztosit állandó kiképzett enibsrtiirtnlékot, hűtsem a nemzőn Jiket és társadalmát is katonává j«rmálja, a katonaerkölcsökben vájj nevelés utján nemz>etncvelő fcd-adatot lát el. De emellett biztosítja 22 ország termelés] rendjének folya
ZALAI KOZLOKy
matosaágát is, mert két-három évi tényleges szolgálat után visszafutL tatja a fcehivottakat a gazdasági élet Vérkeringésébe.
A katonai szolgálat léhát nem inegterhelest jelent a nemzet és a társadalom Számára, hanem népnevelési szempontból erkölcsi tőkét honvédelmi szempontból pedig acélos biztosítékot a nemzet jövőjére.
De nem érezheti tehernek az
egyes ember sem ezt a kötelességet, mert minden egyéni önző érdeken felül mindenkiben benne kéfl, hogy éljen a meggyőződés és az a fanatikus hazaszeretetből fakadd felismerés, hogy ebben a hazában, ezen a földön csak akkor maradhat incg a magyar, ha érte áldozatokat ts hoz. A katonai szolgálat állampolgári kötelesség a nemzettel szem ben. | . ( ,
Enlfnrházaf állit a Felvidéken Zala vármegye Zrínyi Miklós és Deák Ferenc emlékére
A főispán ujabb 60 000 pengői eszközölt kl a kormánytól zalai közmunkákra
Zalacgernszeg, február 10 Élénk érdeklődés mellett tartotta ülését Zala vármegye parlamentje vitéz gróf Teleki Bé\'a főispán el-íiökletiéwel. Elparentálta a főispán Horváth Lajos felsőőre prépostot, bejelentette a behívásokat, majd1 nagy éljenzés közben felolvasta Im-rédy miniszterelnök és Jaross miniszter üdvözlő leveleit. Megemlékezett a felvidéki magyarok Iránt érzett hazafias áldoz-.ilkészségről, a melyet szerte a megyében tapasztalt, valamim\' u szlovákiai magyarok kérdéséről. Javaslatára a vármegye, két nagy fiának, Zrínyi Miklósnak és Deák Ferencnek emlékére, hozzájárul egy felvidéki kultúrház felállításához. !
A választások
következtek ezután. AvitézHunyady
László dr. és Ujfahssy István dr. kinevezésével és eltávozásával megüresedett helyek közül az egyik aljegyzői helyre a kijelölő választmány a kővetkezőképpen jelölt: L dr, Vida Sánctor, 2. dr. * Fodor László, 3. dr. Józsa Fábián.
A szavazások során 225 szavazatból dr. Józsa Fábiánra 137 esett igy a közgyűlés nagy éljenzése közben megválasztott aljegyzőnek őt jelentette kl az elnöklő főispán.
A második aljegyzői állásra a jelölések igy történlek : 1. dr. Vlda Sándor, 2. dr. Dcrvallcs László, 8. dr. Fodor László-
A szavazás eredménye: 220 szavazatból dr. Dervalics Lászlóra 111, dr. Vida Sándorra 68, dr. Fodor Lászlóra 41 esett. Megvélasztottal-jegyző : dr. Dervalics László.
„Magyar ember lehetőleg magyar földön dolgozzék!" — mondja a főispán
i Az alispáni jelentést tárgyalták ezitán.
Takács Mihály a közmunkák sürgős megindítása érdekében és az jj közegészségügyi körök hibás beosztása ellen szólalt fel. SzercozJá-nos \'állatértékosilésí kérdésekkel fog lalkozott; Horválh Gergely azt tette szóvá, hogy a németországi munka alkalmak miatt a mezőgazdasági mjnkásszerződések megkötésétől tartózkodnak a munkások.
Brand Sándor dr. alispán válar szában bejelentette, hogy a lakosság megsegítésére, a főispán közbenjárására a tel ügyminiszter 60.000 pen gőt utalt ki a vármegyének inség-munkára. A|z
uj közegészségügyi körök
költségeit a belügyminiszter viseli. (Éljenzés.) A körök megállapítása hosszas tárgyalások eredménye volt Ezt a beosztást a tapasztalások során revízió alá lehet venni. A németországi munkáskérdést Illetőleg az alispán hivatalos ada-i
tokkal bizonyította, hogy ez egész ország területéről összesen mintegy 10.000 ember mehet ki, Zalából tehát csak néhány száz Beje len telte, hogy a munka és a munkásérdekek védelme tekintetében minden lehetőt elkövetnek, bár a zalai gazdatársadalom múltja garancia arra* hogy a tmunkésok érdekel nem szenvednek sérelmet.
A főispán Is leszögezte, hogy tisztában vau az állatértékesitésl és emiatt a megélhetés nehézségeível, de mindent elkövetnek, hogy a helyzeten javits«aak. Az intervenciós vásárok kilátásban vannak. A mun-káskérdésben az a veteménye, hogy magyar ember lehetőleg magyar földön dolgozzék.
Az alispáni jelentés tudomásul vétele után
községi és kdrorvosl díjszabás
körül volt hosszabb vita. Több hozzászólás után a kisgyűlés eredeti javaslatát fogadlak el. Ugyancsak a kisgyűlés javaslata szerint fogadták
el az ( I ¦
VáPOSi Mozgó per* Csűiöriökiöl vasárnapig 1 ünnepi alöadáaok! PoiSfi Sándor Örökbecsű műve
János vitéz
A legelsőrendfl magyar művészek közreműködésével.
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, 5, 7:9 kor. A nagy érdeklődésre való tekintettel vasárnap délelőtt >/,ll-kor Is
Palloséra, iiiöéé tar
és> alkalmi ajándékok
Holld beTáiárló heljo -
Bárány István étaierMete
»i Horthy M.-al3 a psitával nemben.
Ötéves útépítési programot,
a kanizsai és pacsal járási székházak rendbelíozatalának terveit és Somogyi Gyula javaslatét a gazda\' sági cselédek tűzharcos igjazotási ha táridejének aneghosszabitására, illetve az ezirányban elhatározott miniszteri felirattal kapcsolatban.
A hidegvérű mének beszerzésére vonatkozó határozati* te Jóváhagyták, majd aj újonnan megválasztottak telték le az esküt A főispán üd vözlő szavaival és dr. Józsa Fábián válaszával ért véget a niegyegyütés.
Pénteti
BUDAPEST I. 17 Hirek szlovák és ruszin nyelven.
— Í7.10 Tánciemezck. — 17.45 Sport-kózlemények. 18.20 Szitnyay Zoltán előadása. — 18.50 Csorba Gyula cigányzenekara. — 19,55 Külügyi ne-gyedéra. — 20.20 Az Operaház dó-adása. .Tristan és Isofcla.» (Jl. és III. felv.) Zenedráma 3 felvonásban. — A II. Mv. után kW. 21.20\' Hírek, Idő-járásjelentés. — Az előadás után kb. 22.45 Hirek német, olasz, angol és francia nyelven. — 23 Thaler Gyula és Végh Mihály iazx-zenekara.
budapest IL
18.30 Az Operaház előadása. <Tristan, és IsoWa.- (T. WVí) — /Az T. Éelv. után kb. 20 Hirek. — 20.20 Hanglemezek. — 21.25 A rádió szalonzenekara. \' j.
BflCS.
10 TéU alkony dalokban és versek, ben. — 10.30 Upcse. — 20.10 Szun-fomkusok Konetznl szopránnal. — 22.40 Szórakoztató zene.
Szombat
BUDAPEST L 8.45 Torna. — Utójia hangJemesek.
— 10 Hirek, — 10.15 Ifjúsági rádió, ~ 10.45 Mit nézzünk meg? — 12.10 Végh Sándor hegedül. — 12.45 Hirek.
— 13 Hanglemezek. — 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. - 14.35 Hírek, —¦ 14,50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyumhirek. — 16 Az Országos Közegészségügyi Inté*ct egéét aégügyi kiaUitásának ünnepélyes meg. nyitása KASsan. - 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Hírei szlovák és ruszin nyelven.
— 17.10 Rendőr fúvószenekar, — la Dr. Véosey Zoltán előadása. — 18.30 A rádió szalonzenekara. ~ 19.-20 AroK a régi jó disznótorok, Vidám lutufiké-pok daiokkul, muzsikával és jelenetekt-ket - .20.40 Hirek. — 21 Farkas Jenő cigányzenekara. — 21.25 Az 1. honvéd gyalogezred zentikara, — 22.25 Farkas Jenő cigányzenekara. «- 33,05 TájLclemezek. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST n.
17.35 Dr. Komoróczy György előadása. — 18.05 Rendőr fúvószenekar.
— 18.30 Mezőgazdasági félóra, — 10.25 A rádió szalonzenekara. — 20 Hírek. — 20.20 Strauss Richárd; Hősi élet, szimfonikus költemény. Előadja a Filharmonikus Z«oekar.
becs,
6.S0 Könnyű z«n*. — 8.30 Danzigi rondőrzenekar, — 10 Bach-ünnep Up. csébőt — 12 Szórakoztató zene. — 14.10 Könnyű aejj*. _ 16 Kívánság hacg^tarseny,.
4
ZAJ M KÖZLÖNY
1330, február H,
Egy trónörökösnéről,
aki perkálruhában Jár, kismenüt ebédel és aludttejet rendel vacsorára — Hogyan él az északi hercegnő, aki férje oldalán majdan a trónra kerül ?
Az újságok hapililrclbcn mindössze pár sorban olvastam, hogy a dán trónörökös családjában örvendetes csa-ládi esemény készül.
Es eszembe jutott a trónörökös hitvese, akivel néhány évvel ezelőtt találkozásom volt. Rrdcmes írni róla. így esett meg a találkozás: líí! \' \' : 1 * \'
Az ünnepi játékok Tegrorróbh nap-jalt éltük Salzburgion. Egy és ugyanazon a napon voltak ott Vilma Ihollnnd királynő a lányával, Mária Jósé, Itália trónörökösének lűtvcse, aki tizennyolc szobából álló appartementet foglalt le az elképzelhető leg-nagyobb pompával jelent meg mindenütt Esténként megbámulhattuk gyó ! nyörü táncát a Mirabell, ben. Knpurthata maharadzsája három napig várt, amíg a »professur.-nak ideje volt őfelségét fogadni. A hotei halijából délelőttönként a mcklenburgi nagyhercegnő indult sétára a kutyájával. Missjs Fould kedvenc pincsije külön . ofülkében érkezeit Cherbourg bőt K .\'eopoldskroiu tündérpalotában csak gyertyák égtek arany kandcllá-i erekben és lakájok, csáltoa dpöbea, selyem térdharisnyában szervíroztak — gulyást.. * -
Ott áUtam egyikén a mozgalmas délelőttösnek a hotel halljában és fi-gyeJlüm a mozgalmas életet. Egyszerre szerény, egyszerűen öltözött hölgy érkezett. Perkal ruha volt rajta és vul-kánbör kofferjét kezélwm tartva érdeklődött: van-e még .üres szoba a\'hotelben? A portás, aki hetek óta fejedé", mek és amerikai mhUiárdosok előtt hajlongott, bizalmatlanul nézett az újonnan érkezettre. Szinte félvállról mondta:
—- Vau még egy üres szobáuk madame, de nem tudom, hogy az ára konveniálni fogé önnek.. Sajnos, csak parkra nyilő szobával szolgálhatok, a földszinten.
Félsicniévcl intett a liftbnynak, ő maga nem is tartotta érdemesnek, hogy \'inadamc. részére szobát mutasson...
A hölgy, Vulkanfiber kofferjét még mindig a kezében tartva, megindul n iUftes gyerekkel a .parkra nyíló, s^oba felé... Előkelő hotelekben az udvari szobákat nevezik kertre nyüá szobáknak.
A hölgy megnézte a sz<}bát, majd .magkérdezte: mi az ara? Feleli a.boy: naponta ötven suliiig. Szerviz nélkül
— Méregdrágát — mondja őnagysága, de hozzáteszi nyomban: — Mit csináljak? Ki keli vennem, mert ide dirígáltatlam a postámat.
A fiu-kimegy, majd két i>erc murva visszajön újra. Kezében az üres I>c. jeientőlap.
— Szíveskedjék ezt kitölteni C — szól, majd megvárja, amíg a vendég ceruzával beirja személyi adatait az üres rubrikákba...
» i ;<*
Nem telik bele három perc és a «parkra néző - szobában hajlong a hotel egész vezetősége. KominCrzíai. rat Jung, a vezérigazgató, a direktor, a recepció ionoké, és a titkár.; .
iA kereskedelmi tanácsos ur hebeg:
— Ezerszer alázatos bocsánatát kell kérnünk királyi fenségednek, hogy ilyen hallatlan \'félreértés történt Vég. toTennl röstcllenr a dolgot. Kegyeskedjék az első emeleti fejedelmi appartc. ment még rendelkezésre álló termeit cVoglalni, És esedezem:. méltóztassék mcgl)oesájtan( nekem...
őnagysága mosolyog és mindössze ennyit mond:
- Jó lejz nekem ez a szoba isi Majd bolond leszek\'másikba költözni. Képzelem: ha ezért a lyukért ÖtvCn
(Copyright) | sillinget kérnek
mibe kerülhet az a fejedelmi appartement.
Ml történt \\ boy eltávozását követő három percben, liogy a szálloda vezetősége ész nélkül rohant a tizenhetes számú földszinti szobáim?
Semmi több, csak annyi, hogy a |x>rlás elolvasta a bejelentőlapot.\' Ls itt a név és foglalkozási rovűlokban ennyi állott: Vigo, Dánia trónörökösé, uck hitvese.
Őfensége délben megjelent az ebéd. uél. Ugyanabban az e^szerÜ barkái ruhában, atnclylten érkez:\'lt. Pincérek hada vclte körül ós nyújtotta az étlapot. A hercegnő végig böngészte és aztán megkérdezte az éttermi főnöktől:
— Menüt nem szervíroznak? \'A pmcérek hada összenéz...
De: parancs ~ parancs,.. Előkerül a menfl étlapja is. És a lenség újra megkérdezi:
— Ez nagymenü... Mulassák kérem nekem ö kismenü étlapját.-
Vigo, Dánia trónörökösének hitve-sc bizony kismenőt ebédéit a milliomosok salzburgi hoteljének éttermében.
Ebéd után kijött a hallba, leült az egyik asztal mellé, feketét rendelt, elővette, retiküljéböí a cigarettatárcáját ós rágyújtott.
; Beszélni szerettem volna véle.
Megkérem Juna tanácsos urát: *ffSz-velitsc az iulervjut Felelt a hotel-igazgató :
— Kérem, ez lehetetlen. Szuverén ház tagjait mi nem szólíthatjuk meg. Csak a kértlóseikre felelhetünk, Akfcbr mehclünk csupán az asztaluklioz, ha hivatnak. Nem tudok "meg csak tárnicsot se ailm "önnek...
Jön a pindér, hozza a feketét. Téh\'e-lúvom: átadom a vizitkáilyáinnt és niegkéreni: jelentse n hölgynek, hogy beszélni szeretnék vele. A pincér tálcára teszi a vizitkártyát, látom, hogy a hercegnő megné/i, majdanit nekem: kérem, foglaljon helyet...
Bemutatkozom, Cigarettával kuni]. Aztán elmeséli, hogy Beyrvitlüiftl jön, íz ünnepi játékokat és szeretne , összehasonlítást tenni Wagner városának és Salzburgnak muzsikája közéit. Fejlett és unom zenei tudásáról tett blronyíé-got beszélgetésünk néhány perce alatt, ami. kor azonban észrevette, hogy Jegyzem \'cUskurzusnnk mondatait, megjegyezte:
— Gondolja ön, hogy valakit is érdekel az én véleményem?...
Megkérdezte aztán: ismerős vagyok-e Salzburgban? fis megkért: mondanám meg, hol lehetne vacsorára aludtejet enni vajaskenyérrel...
— Nálunk odahaza — mondta tn-tább — sok vajat, sajtot eszünk és rengeteg tejet iszunk... Itt olyan drága minden és bizonyos, hogy este kinéznének azjSlteremből, ha aludlcjet ion. delnók vajas kenyérrel...
Utba igazítottam. Megköszönte és elbúcsúztunk egymással.
Este láttam Őt a Salzach másik
partján, a hegy. tetején abban a kis lejcsarnbkban, ahol egyszerű emberek fogyasztják el olcsó vacsoráikat,.,
Ezen a napon nem volt operaelőadás a salzburgi színházban. ,
A következő esti Turando-t adták.
Elegáns, dckoltált estélyi ruhában élvezte őfensége az előadást. Nyakán vagyont órö gyöngysor mgyogotl szikrázva.
Mindössze azonban ezt az egy estélyi ruhát hozta ej magával Salzburgba...
Beszölgelésünkröl szóló tudósítást telefonon adtam le Bécsnek, elküldtom a szélrózsa minden irányába, Meg is jelent mindenütt, egyedül Koppenhágából hozta vissza riportomat a posta. Bosszahtott a ilolog. Hónapokkal későbben aztán találkoztam valahol egy dán kollégával ós elmeséltem neki nz esetet Tőle kaptam meg a magyarázatot, ilyenképpen:
— Nálunk az uralkodó család tagjíd rendes polgári éleiét élnek. A herceg, nők és hercegek biciklin járnak Koppenhága utcáin, a lenségek kávéuáz-
vaskereik-díie — Nagykanizsa Kincsem zománcozott
tűzhelyeké kályhák
Proamer vadászfegyverek és lőszerek a legolcxobban.
ban bnilárdoznak és Dániában senkinek sem jut eszébe, hogy kultuszt űzzön a királyi család tagjaiból. Nem tartozik a ritkaságok közé, hogy kis vendéglőben találjuk őket ó* láttnm már hercegeket a villamoson, akik udvariasan engedik át egyszerű asZ. szonyoknak a helyeiket. Nem szabad csodálkoznia, ha mi néni vagyunk kíváncsink egy liercegnfi zenekritika járn, amikor arra hivatott és Iwzzi. értő kritikusok véleményét olvashat juk a salzburgi ünnepi játékokról*.
Paál Jób
Megalakult a Magyar Fajvédik Országos Szövetségének Szepetneki Csoportja
Szepetnek, február 10 (Saját tudósítónktól) Nemrégiben tartfattJa Szepetnekeu alak-jJó köz-i gyűlését a Magyar Fajvédők prszá-gos Szövetségének Szepetneki\'Csoportja, Az alakuló közgyűlésen dr. Balázsovits Gyula vármegyei szervező titkár, mint a Szövetség. központi megbízottja ismertette a Magyar Fajvédők Országos Szövetségének célját. Kifejtette a magyar fajvédclmi gondolat jelentőségét. Utalt arra, hogy Szépeinek községe előtt nem rjj a fajvédclmi eszme, hLsz már 1925-ben zárt sorokban sorakozott Gömbös Gyula zászlaja atfl, amikor megválasztotta képviselőjévé a letenyel választókerület dr. Somogyi Bélát. Izzó magyar ha-zafis águkról és magyar fajszeretetükről tellek már annak idején is tanúságot a szépeinek! polgárok. Ugyanilyen forró magyar fajszeretet ,ós minden áldozatra kész nemzeti érzés hatja át ma is Szepetn?k\' polgárságát. »A magyar géniusz által kitermelt örök nagy tájvédelmi gondolat letéteményesei akbrjnk lenni, — mondta végezetül - ezért élünk, ezért haKmk !«
j A közgyűlés egyhangú telkesedé*-scl vá\'asztotta meg tisztikarát. Névsoruk a kővetkező : elnök Pfclffcr György, lalclnök Llchtuccker György Ügyvezető főtilkár vitéz Takács István, pénztáros Térdi István, ellenfir SchnemanTi Ferenc és Szibólics József, szám;flzsgálóbizottság : viléz Zalai János"! vitéz Benedek József, Pfeiffer András (Lehner), pótí.ig Unger János és Fischl János. Vezető tanács : Laklcs György, Szláwtf János. IfJ. Képpel György, Latig Ferenc, Fischí Ferenc (Poscjh). Ezc;. ken kivül\'a nagytanácsba 30 tagot választott a közgyűlés.
Pfeiffer György\' elnök megköszönd mind a maga, mind tiszttársai nevebén a bizalmat és Ígéretet telt hogy a Szövetség célkitűzéseinek megfelelően buzgón munkálkodik a fajvédő eszme erősítésén és terjesztésén
A közgyűlés az elnök javaslatán Üdvözlő távlratotküldött a Szövetség vezéreinőkének, dr. vitéz Héj-jas Istvánnak és ügyvezető igazgatójának, dr. vitéz Somogyi Bélának, majd percekig ünnepelte a magyar fajvédclmi eszme két vezéralakját-
A vadházasság vége: — felakasztotta magát az ajtósarokra egy kis-kanizsai sertéskereskedő
Kiskanizsán a Rozciarlng utca 44. számú házban lakik Nagy József 40 éves sertéskereskedő, egy asz-szonnyal közös háztartásban, Tegnap Nagy hazajövet valami miatt nagy családi jelenelet rögtönzött és annak hevében baltával elzavarla
Nép MozgÓa Pé"*eh* szombat, vasárnapi Doroihy Lamour, a párductestü szépségkirálynő és Ray Hilland utolérhetetlen játékával
Dzsungel-szerelem
Az uj színes filmoaodst. Kísérő műsor.
Előadások: Köznap 5,7,9 kor, ünnepnap 3, 5, 7, ü-kor Csak 20, 40, 60, 80 filléres halyárakkall
baloldalbordáját, aki szomorú szívvel távozott a viszály szinhelyéröl. Később Nagy is elment hazu rol, de később visszatért, bezárkózott a szobájába és mielőtt valaki gyaníthatta volna, cukorspárgával felakasztotta magát az ajlósarokra, Később asszonyok mentek át Nagyokhoz, akik benyitottak a csendéi lakásba és ott talállak fe\'akaszlva Nagyot. Már halott volt Semmi Írást nem hagyott hálta. A rendőrkapitányság egy tisztje a tisztiorvossal csakhamar kiszíllt a tragédia színhelyére, ízonbai) már csak a beál.otl halált lehetett konstatálni. Kihallgatták a szomszédokat és hozzátartozókat is, de nem sikerűit Nagy tettének okát megáHapi\'anl. ValÓKzinü, hogy ittas állapotban követhette el tettét. Az ügyészség kiadta a temejésí engedélyt
1939 február 11
János vitéz
Érvnek á filmnek nem is keli reklám s kritikát is alig Icliet róla Írni, hisz Petőfi éi Kacsán Örökszép mesejátékénak szcrepl/ii, melódiái annyira .szivünkhöz nőttek, hogy azt mindig és mindenkor csak örömmel tudtuk élvezni Különösen élveztük ezt most a moziban, amikor nagyszerű Színészekkel, pompás kiállításban, kitfinö rendezésben látjuk megelevenedni a mesejáték minden mozzanatot, «zt is, amit eddig színpadon nem lehetett Járni. Csak egyet tudunk ajánlani: lessék megné ni, A kísérő színes trükkfilm is igen élvezetes. A ílim nagy közönségsikere nem kétséges.
-06.
Húzás
Az osztálysorsjáték mai húzásán 20.000 pengőt nyerlek a 26.382 és a 30312 sz. sorsjegyek. 10.000pengőt: 16.435, 5000 pengőt: 68-bl6, 63.-128 és 81.176 sz. sorsjegyek. ¦1000 pengőt a 18550 és a 39.269 sz. sorsjegy nyert, míg 8000 pengőt a 9168, 18.888, 75.605 és a 82.617 sz. sorsjegy. (Felelősség nélkül !)
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (két sori tllji 30 fillér.
t\'oll.UlV.\' 11.
NTE-pllmlk féi D.kor a Kis Royol éttermeiben. F«ír»lr 12.
Jkz Oltáregylet műsoros estj« a fe-hértcieinheii 7 órakor. Február 1»
A gimnázium cserkósz-elöadiísa fél 5 kor a tornateremben. i
Urtcányok Kongregációja táneteúja 7 órakor a Kia Boyaitbon.
iAz Iparoskór vidám farsangi teaestje 8 órakor. Fehrullr 26.
Uceális előadás a városházán hal órakor.
Északnyugati szil klasé mar-saklorjlk, egyes helyeken rjyenge esS, a ho klssa osökken és este 6 óráig — 5-0 lok körQI lesz.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai megtlgyelflailomása Jelenül
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor —00, ma reggel -18, (léiben +40.
Ősapádé* 2.0 "U
Ha belel el vannak dugulva <> gyomra lOsss. ugy folyamodjék azonnsl a trrmészítes Ferenc József keieruvlihez, mert ez már csekély, alig egy poliurnyi mennyiségben is gyorsan, biztosan Ós mindig kellemesen tlszllt|a kl az emésztés uljalt s 11 étvágyat is friss közérzetet le-temt. Kérdene meg orvosát.
— TeklatM aug a Köpetein Bútoráruház állandó butorklálUtását. ízléses *s olotó bútorokat kedvest) fizetést fel MMekkel vásárolhat.
— (Az ügyészségről)
Dr. Lengyel Károiv a nagykanizsai kir. ügyészség elnöke tobb napon át Budapesten tartózkodik. Tá vollélében dr. Vadsy Sándor vezeti a kir, ügyészségei.
- (SzOIÖI értekezlet)
Vasárnap délután 4 urakor szülf.i értekezlet lest a R.zgonyi-ulcal elemi Iskolában, melynek előadója dr. Krasznay jenö hittanár, aki a gyermeknevelés szabályait ismerteti és mlndjzt, amit a mai szülőnek tudnia kell. A rendkívül éidekes előadás Iránt nagy érdeklődés mutatkozik. A megnyitót Flió Ferenc igazgató mondja.
- (Halálozás)
Tomka Kálmán, dr. Tomka János vármegyei főjegyző édesapja, Keszthelyen, ahol a város mi társadalmának közismert és kedveit tagja volt, tegnap meghalt Tomka fő jegyző és családjának.gyászában az egész megye társadalma osztozik.
— (A zeneiskola növendékhangversenye)
Nagy érdeklődés mellett tartolta a Városi Zeneiskola e havi növendékhangversenyét. A , földszinti zeneterem teljesen megteli és öröm volt látni, hogy a zeneiskola ellenzékéből és a fel-Ugyelöblzottságl tagokból Is megjelent néhány, akik meglepetve lát ták azt a nagyszerű felkészültséget és tudást, amit a kis szereplők be-mulatt k. Főképp a kezdők szerepeltek, de minden tanszak képviselve volt az ügyesen összeállított, változatos műsoron. A közönség lelkes tapsokkal jutalmazta a kiss ze-replőket
— (Az Oltáregylel)
műsoros teája az Egyház gyásza gyásza mia\'t később közlendő Időpontra elmarad.
- (Az NTE-pIknlk)
Bzombaton este fél 9 órai kezdettel a Kis Royalban meg lesz tartva. Meghívót az egyesület nem bocsát ki, a vezetőség ezúton hívja meg a társegyesüleieket, az NTE tagjait és a lánckedvelő if]uságot. Kéri a vezetőség egyben a háziasz-szonyokat, hogy a tjllfféhez íelaján lolt természetbeni adományokat ezom-belon délután 3 és 5 óra közölt juttassák el a Kis Royalba. Az érdeklődés oly nagy, hogy ajánla\'os asztalokról előre gondoskodni. (;)
Naptárt Február 11. szombat ttom. kat L. Mária. Protestáns Bortold. — Isi, Sebalh hó 22.
Qyógyssertárt éjjeli szolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár óa a kiskanlssat gyógyszertár.
GóztUrdó nyitva reggel 6 órától este ; óráig fbétfő, axerda, péntek dólntán kedden egén nap nóknek.)
Esküvői fényképét
készítesse VA&TA6H BÉLA fényképész műtermében NftCTkaatsN, Fö-ut 10. és Csengery-ut 1. (az udvarban,) iMéiüóisííS munkai awi OloBAáratkE
- (Nsgy levente-bál Kiskanizsán)
Vasárnap este 8 órai kezdetei lesz a klskanlzsai leventék farsangi bálja a Levente Otthonban. Az Önképzőkör, az oktatói kar és a segédoktatók, valamint a futbsllezak-osztály tagjai blztosliják a mulatság sikerét. Jó zene, kitünö hangulat várja a vendégeket. Aki jól akar szórakozni, az vaBárnap este a leventék mulatságára siet. (:)
— (Meghalt unokája eljegyzése után)
özv. Varga Józsefné 82 éves porrog. szentkirályi asszony a gyermekeinek élt. Alinap Gyékényesre .ment, hogy legfiatalabb leányunokája eljegyzésén résztvegyen. Nagyon boldog volt és többször mondogatta, hogy ínég csak ezt szeretné megérni. Valóban: az eljegyzés után hazament, lefeküdt, egyel sóhajtott és meghalt. A halál közvetlen oka szívszélhűdés volt.
— BHtorkUIUtttaaakai tekintse meg minden vételkényazer nélkül. Kopataln huloráfi.tiAy.
- (A tábla Ír itélt Czlnkl Józsel ügyében)
íMnki József alaposan ismeri a magyar börtönviszonyokat, szép számmal kőnyvelluoli el a felette kimondott i léte leket. Legutóbb magánokirat, hamisításért a nagykanizsai törvényszék bét liónapl börtönre ítélte, ,-v pécsi tájpia ezt, az ítóVekct most helyben hagyta. Az ilélct jogerős, Czinkl most is egyik korábbi büntetését tölti.
Elváló minőségű
,„ marhahús
a negyven éve Ismert Waltitstr-frélsi mészárszékben.
1 kg marhahua P 1- és P l\'JO. I kg bor|uhus P 1 20. t 40, l\'H Mészárszék a régi postával szemben. Tisztelettel WELTNBR mészáros.
Húsvétig tartó nagy „vásár-versenyt\'8 rendez a Zalai Közlöny
Száz pengő készpénzjuta.mat és ötpengős vásárlási utalványokat osztunk ki azok köxtttt, akik hirdetőinknél vásárolnak
A Zalai Közlöny nejtvónyverse-nyeinek mindig nagy sikerük volt. Ezt a nagy érdeklődést azzal igyekeztünk meghálálni, hogy értékes jutalmakat oszlottunk ki, azonkívül pedig mindig -ujabb és ujabb lehetőségeket találtunk ki « versenyzés terén. Most ia egészen újszerű versenyt rendezünk. \' „VÁSÁR-VERSENY"
lesz uj versenyünk elme, amellyel * gazdasági életbe egy kis vérkeringést is akarunk vihni b forgalom növelésével. A versenyben, való részvétel egyetlen feltétele : —
a Zalai Közlöny állandó hirdetőinél kell vásárolni.
Ez nem okoz különösebb nehézséget, hiszen húsvétig mindenkinek szüksége van különböző cikkekre Olvasóinknak saját érdekük ¦kívánja, hngy szükségleteiket a Zalai Közlöny hirdetőméi szerezzék be és erről ott Igazolást kérjenek, inert ezzel
a vásárlás értékének többszöröse Is könnyen vlssza-térüthet.
A versenyben résztvevők kózöii ugyanis 100 pengő készpénzjutalmat osztunk kí 50» 80 és 20 pengős rész-, letekben, továbbá kisorsolásra kerülnek a hirdető cégek őtpengős vásárlási utalványai. így bárki
már egypengö* vásárlással is részesülhet jutalomban,
miután nem a vásárlás összege ssé-mit, hanem kizárólag az a tény, hogy a versenyben résztvevő *z illető hirdető cégnél vásárolt. A cégek már egy pengős vásárlás esettén is igazolják « Zalai Közlönyben található szelvények !r,pec6*4-telésével, hogy üztetüfebc-n vásárlás történt és ez jogosít a versenyben való részvételre.
A verseny részleteinek ismerteié\' sére még visszatérünk, most csak annyit közlünk, hogy a verseny a jövő heten kezdődik, nyolc héten keresztül, húsvétig tart és a versenyben résztvevő cégek között minden Szakma képviselve lese,
A kereskedők és Iparosok figyelmébe
óhajtanak venni, de még hirdetési megállapodást nem kötöttek, sürgev sen keressék fel kUdóWv*tahnk*«.
A verseanyel kapcsolatban felhívjuk a kereskedők és iparosok figyel mét, akik " számukra is előnyöket jelentő vásárlási versenyben részt
Báli ruhaanyasok, selymek és szövetek
gazdag válasxtakban, oloaó árakon
GolensxKynél.
angol-francia nyomásra Hiaya tábornok elállt a fegyveres ellenállástól
Mitiorca szigete a nemzetiek kezébe került
február 10 | vábhvtauiásuk alkalmával niiuu dentttt folrotyfenlották « hidakat, "jgy hogy Franciaország és Vörös-Spanyolország közölt U összeköttetés teljesen szUii-elcl.
A nemzetiek Jelentése marosit,, hogy Portus környéken, a francia haláron a nemzetiek gvflzelmeien oiő-nyomuló Imclsereac elfoglalta fi légi kikötőt, mindenüti nagyszámú anyagot zsákmányoltak. He-püKUk bombázták mindazokat a helyiségeket, "melyek még cllentá Kanak.
19t8, febmir 11,
Pálit
Kétnapos francia és angol nyomás után sikerült \'rávenni Miuya tábornokot, liojú\' elálljon a további fegyveres ellenállás tervétől. Főképp pí"z-
ügyi érvekkel lehetett meggyőzni Miayat, — mondja ú jelentós. N\'egrin is\'megelégedne már Franco nagylelkű, ségévei a köztársasági vezetőit és a külföldiek Irányában, ezt azonban Xcgrin körésere sem biztositolták, nem valószínű tehát, hogy -y francia és angol \'köxveiité-sre Franco liajlandé less
ilyen igére I tétel re,
Miaya tábornok cáfolja, hogy tár. gyalt volna Franco megbliottfilval,
Madridban az unurehislák ellenállásra u&zitják a lakosságot.
A vörösök kivonulásuk elolt Figuc rasbau és több városban felrobbantották a középületeket. Tegnap egy pályaudvart és egy lőszerraktárt is levegőbe röpítettek, közvetlen u nemzetiek bevonulása viött.
Minorka szigetén két nemzeti zászló-alj szállt partra. A parti Őrség a la. kossággnl együtt a nemzetiekhez csatlakozott, Így mindössze Manón közelében volt kisebb harc. A vörös vezetők, számszerint 450-co egy angol hadihajón elhagyták Manont és igy a sziget a neinz.\'liek kezére került.
Minorka szigetéről Jelentik, hogy a itcnizeíiek valósággal éhínség előt nwntették nvg a lakosságot, amely tegnap már fáklyás felvonulásokon ünnepelte Franco scr<;gét. A kisebb elleuáHás Is árulásnak köszönhető;
Franciaország és Vörös Spanyolország kőzött megszánt minden Összeköttetés
Párls, február 10 Medesto ezredes, a népfront ebről hadseregének vezére szerdán még Slgjenastól délre tartotta uz adásokat, pénteken azonban átment Franciaországba. A vörös csapatok to-
— (Szövetkezeti házavatás)
Sümeg és Csatarendek nagy ünnepre készül. \'Vasárnap aratják fel a két községiK\'ii nemrég megépülj
és már „teljesen h.\'rendcicU szép sző. vetkezeti házat. Mindkét helyen nemcsak szövetkezeti Ötlet és vendégük, hanem gazdakör is van, A szövetkezeti épületek ünnepélyes avatására u községekbe érkezik dr, WQnscher Fri-gyes vezérigazgatón kívül vltéx gróf
Teleki Béla főispán, dr. Hrand Sándor alispán és több magasállásu Hon-gya-tisztvlselő.
][. kir. minisztérium 990/1939. M. E. számú rendeletében előirt
kapható
lipil ÉiiÉvÉiaii.
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
UJDOMSAG1
Orion hőpalack P 240
% literes Mpalaok-betét P 1-30
Teutsch drogéria
füaxtír , csumeUe- éa fotókereakedéa (Városház-épület),
Zamatos, jáizü kivét
Sintrax kávéfőzőn
készíthetünk.
v
Kapható: \'/»—Vr-W/2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. „„
Este elkészíti, reggel forrón ólvezbetl
kávéját, teáját,
ha 2"10 pengőért vesz esy
V2 literes
höpalackot
Szabó Antal sportüzletében (Fő-ut 5.)
Ofcsén&jjot aafíamczibmi szétakozhalik
APRÓHIRDETÉSEK
10 tUX% *0 (lllif. r-.lM.j,,,,
ALIM
Rendes kajáraaif t fclvcizck. Miayaf. ulcs ll/a. " ,
Keresek may ¦aayos»laalo« kg*
oalat ápr. l-f belépésre. Magyar-\'i. 75, •
Tanuló él klluGóflu felvétetik Vtdi füsxerlUlctbe, 39i
Rendszerelő twkarltówőí felveszek Láizlóné, Deák-tér 2. emelet. 392
ADÁS VÉTEL
Haazaáll «ar*oa.éMi elesén váiárol-hat Havainál, Deák-tér 15. *
Praktikája dolgokat vásárolhat TeutKh drogéiia 29 fUléres osztályán.
Veszek egykerekű traaaoast, ugyanott dlsznóttágya eladd. AipSd-u. 12 *
Zaaajara, fétrOrld, bécal gyáftmáoyu, eladó, vagy bérbeadó. Sugár-ál 47 az, *
ukAs-Ozlethelyiséo
Az Erxaaaat-tar 18-lft száma (Szarva*) házban vegytlsztlto üzem céljaira használt helyiségek, meROS7.tva te, ugyan-ott egy ejyatoba-konyhás lakáa 1939. má-]us hó 1 ic kiadók. lu
HAramsxabaa mígánhái (Urdószo-bával, nagy gyümölcsössel májusra bérbe-adó Bővebbet a kiadóhivatalban. 348
Héráinasafeéa I cm. lakás május 1 ic és egy Összkomfortos garzon lakás azonnal kiadó. Horváth és Vna 371
HáraawaUs öiaxkomforioi utol lakai mijusrs kiadó. Klifatudl.utca 17/e.
kiadó. Bővebbet Kin
Irály-1
KétSKoháa hallói Ömikomfortos magánnál május l-re bUdó. Bővebbet KIiilv-utca 33 393
Cgyaaskas utcai lakás kiadó május i-re Efltvös-\'ér 19. *
BÚTOROZOTT SZOBA
Oalnaun bútorozott kU lön be Járatú szoba, CentiálUl axemben, kiadó. Btck Béláné, Braatbet-tér 1. *
Egy kutaraatatt nép utcaf szoba kft személy rémére Itirdfiha*iná1attal| kiadó Hoithy Mlklóa-ut 15. emelet, esetleg két aaép utcai noba.
KÜLÖNFÉLE
Márkám fánykéaaaéaépak.Illmck,
lemezek, papírok, vegyszerek, beszeieiheló Vsitagh Fotónál, FrVut 10. sx. — Kedvező rcszleiflxetés. 2
Mindennapi levclcaéiból Összegyűjtött hél-g/aamU légi vagy uj tömegekéi, magyart és külföldit, leloaxlatott gydjtenié-tryeket bármikor megvételre keresek. — Barbaiits Ujon, a ZaUl Közlöny t szerkesztője, firdcklrtdnt lehel telelőn 78. vagy személyesen mindennap d. u. 9—7 óra között.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: ,.KBzflazdaaá|in.T. Nagykaalm". Felelős kiadó: Ztioj Karoly. Nyomatott i s „KHigazdaságl R. T. NsQykanlita"
nyondájáasa NaayksHliua. (Nyomdáért falai i Zalsl káralyj
06?8
54?164
79« *»\'uíy«m 35 síim.
Nagykanlwa, !W„ február 12. vasárnap
ám 12 «11-
ZALAI KÖZLÖNY
IS**
\'»1.111 KAI H«PIL>P
FeleKk szerkesztő: Barbarlto Lajos
mimtm á>c: m,» • ,
á szerzet! Jogok
Az egész magyar1\' közvélemény osztatlan helyeslésével találkozott az a törvényjavaslat, amelyet a kormány a keresetb^Jmozások megakadályozása céljából deoember elejéu terjesztett az országgyűlés elé. Arról intézkedik ez a javaslat, hogy nz olya" férjes asszonyokat, kiknek a feleség es férj együttes jövedelme 600 pengő felett van, végelbánés alá kell Vonni. A javaslat tehát jieOBSzemeaŐ szociális érzéktől áthatva, nem terjed ki a kisebb Jő* vedcimü tisztviselőkre — és még a 600 pojigös batárt is túlhaladta, fo-kfcűíatcean enielkiedő skála szterjkit ott, ahol gyermekek is vannak a családban. f
Nagy erkölcsi jelentősége van ennek a törvényjavaslatnak, mert amikor legnagyobb nehézségekbe ütközik a diplomás fiatalság elhelyezkedése s ezren és ezren vannak még mindig állás nélkül, nem lehet hiegengedni, hogy méltóságos és kegyelmes asszonyok, kiknek férje is szép jövedelmet élvez, elfoglaljanak egy-egy helyet az arra ¦ nagyon is rászorMlóktól. De ettől eltekintve nagy őrizeti érdekek 14-vánják, hogy a dolgozó nőket, elsősorban a férjes asszonyokat visszavezessék a családi élethez, az anyai hivatáshoz. j
Meglepetést keltett tehát, hogy az országgyűlés felsőháza az egész köz vélemény által helyeselt intenciókkal ellentétben, lényeges módosilá-\' sokat eszközölt a t örvény javaslaton. Reményi-Schnellei Lajos pénzügyminiszter ragyogó okfejtésből mutatott rá az Intézkedések szükségességére. Visszaverte azt a vádat, mintha a kormány jelszavak fután indulna, kiemelve, hogy nem lehet a kösv vélemény felfogása ellen kormányozni — s ami helyes.ós szükséges,^ az marad akkor is,, ha $ közvélemény széles népréíegci követelik. . i
A felsőház mégis szükséges ne k látta a módosítást és szerzett jogokra hivatkozott Nagyon íxtszetős nek látszó érv ez, de hamis és rendkívül veszedelmes. Mert ezen a jogcímen el lehet gáncsolni például a földreformot is s általában minden szociális intézkedést, ami a nagyok, a hatalmasok m-íglévö, tehát szerzett jogával szemben a kisemberek, az alsóbb néposztályok érdekében kivan kisebb vagy nagyobb1 váltott előidézni. A szerzett jog igen tiszteletreméltó, de ha jelszó bélöte, ha a fennálló állapot* érh!tcrhetet!cnségét és változtatja tattanságét hirdeti, rendkivül veszedelmes. Rs i1oio, az a szerzett jog aminél előbbre, való ne lenne a; nemzet nagy, egyetemes érdeke. ¦ A felsőház állásfoglalásának kőz-l°gl következménye az, hogy a Javaslat visszakerül a képviselőház-koz s ott újra tárgyalják ezok\'at a szakaszokat, amelyeket a felsöháa módosított. Ka a képviselőház ragaszkodni fog az eredeti szöveghez
Az egész világ gyászolja a római katolikus Egyház fejét, Kriszflus5 földi helytartóját, XI. Pius pápát/ aki nem csak Egyházának volt méltó uralkodója, hanem a világbé-kénck Is áldozatos lelkű apostoki.
Az egész világ gyászában a katolikus Magyarország is megrendült lélekkel vesz részt. A1 magyar rádió tegnapi közlése íjtén elmaradtak « világi zenés műsorok és gyészmij. zsika szomorú akkordjait vitte az éther szerteszét a magyar hullámhosszon. Gyászosan ze^gtek-bonglak a székesfőváros összes harangjai és fekete lobogók erdejébe borult Budapest. Ugyanígy a vidék is. A kanizsai templomok, középületek ormán is gyászt hirdetnek a fekele zászlók és a Kormányzó a temetés jiapjáig másodfokra udvari gyás;(t rendelt el a honvédség számára. A nagy pesti bálokat, estélyeket sorra mondták le a katolikus rendezőségek és ugyanez történik a vidéken is. Scrédi hercegprímás a gyá-szp hirre azonnal Esztergomba utazóit s már küldik is szét a Szentatya haláláról szóló pásztói-levelet. Elnen-delte az egyházi gyászt, amely 9 mt-pos s ezalatt minden plébániatemplomban hivatalos gyászfsh.uitisz1elej tet kell tartani. A\' főegyházmegye minden harangja 3 napon át este háromnegyed 7-kor negyedóráig a gyász jeléül szól- A,^3ixegprinxáf( maga is gyászmísót mondott ma
délelőtt az esztergomi székesegyház ban. A 9 nap alatt ínfnden misében, amit Magyarországon mondanak, bnát kell mondani a Szentatyáért. \\ \' A* budapesti nunciaturán és az összes budapesti követségi palota? kon fekete és félárbocra cresztetC lobogók hirdetik az egész \' vítágí részvételét a katolikus egyházgyászában. A badapestl pápai köwtf-" ségre a i*észvét-táviratok ezrei ér-keznek szün^lenül. Az elsők közt volt vitéz Horthy Miklós kormányzó kabinetirodájának rószvétnyilat-kozata a magyar nemzet és a kormányzó nevében. A kormány részvétét Imiédy miniszterelnök személyesen fejezte ki, ugyanígy több miniszter és a magyar törvényhozás vezetői. A részvét-nyilatkozatok .tö« megél vannak a nrjnclaturán kilelt aláirás! iveken. j [
Négy napra elnapolták a gyász jeléül a fascista nagytanácsot
Róma, február 11 (Stejani) A föseista nagytanács, amely pénteken este a Duce elnök-lésével összeült, a következő határozatot fogadta ct: A fasclsía nagytanács tiszte letelj es hódolatát iiyM*-vánitja XI. Pius pápa emléke előtt, aki akarta a megbékélést az Egyháa és az olasz állani között. Ez az óriási esemény azután hatvan esztendő meddő kísérletei uláu a tof-
teránl szerződéssel megoldotta a rój«al kérdést és a konkordátum uíjáV együttműködést tett lehetSövé az állam és az Egyház között, biztosítva e kként a fascizinus és a katolikus olasz nép egységét. A gyász jeléül a fascista vuigytanécs jövő szerdáig elnapolta magát ,
Olaszországban bezárták a szórakozóhelyeket es Iskoákat
Az olasz királyi udvar 8 napos gyászt tart, Umherto trónörökös ma tisztelgett a Szentatya ravatala előtt, A temetés napjáig Olaszország minden iskolája, nyilvános szórakozó helye zárva van. Elrendelték az egész ország középületein a zászlók félárbocra bocsátását egészen a temetésig. Mussolini táviratilag közölte paceüI bíboros c*. merkmgoval a fascista kormány részvétét Ciano a kMügymmisfcteVíujn vezető tisztviselőivel tegnap este 8 órakor a Vatikánba ment és átadta nx olasz kormány részvétét PaoeJUuek, utána a slstusi kápolnában tisztelgett a ravatal előtt Utána Róma kormányzója rótta lo hasonló módon kegyeletét.
Az Örök Városban mütdtnült gyász fátyolos papai lobogók, a mozik, színházak, szórakozóhelyek zárva. A pápa ravatalánál a papság egész éjszaka virrasztott és imádkozott. A bíborosok mar ulban vannak Hóma felé, a con. klavc összeillésének időpontja azonban még bizonytalan, mert egyes bíborosok megérkezése két hétbe ls bi-ieiel. het
A spanyol vörösök a harc folytatása mellett döntöttek
A nemzetlek végig megszállták a spanyol-francia határt
Barcelona, febmiír 11 A tudrtsitök jelentése szerint Negrin miniszterelnök és Del Vajo külügy-Iminíszlcr Madridba utazott, hogy Miaya tábornokkal tárgyaljanak. Állítólag közös elhatározással a harcok folytatása mellett döntöttek és Miayat a vörös csapatok főparancsnokává nevezlek ki ós külöulcges hatalommal ruházták fel.
Ugyanekkor a nemzeti csapatok cl. élték mindenütt a francia határt és
ezzel a kationjai liarcok végleges™ be fejeződtek 1
Nemzetközi bonyodalom fenyeget Távolkeletrol
Paris, február 11 Parisban nagy megdöbbenést keltelt Hainan szigetének megszáUása. A lapok rámutatnak arra, hogy ez a sziget fontos hadászati pont ós mint ilyen veszélyezteti a francia gyarmati
— ami a nagy szociális érdekek miatt ebben flz esetben valószínű — a két ház bizottságainak együttes ülése lesz hivatva az \' ellenfeleket osszt-egyeztetni és ha ez sem Járna\' sikerrel: végül mégis a képvi^lő-ház szövegezésében kerül államfői megerősítés elé a törvényjavaslat.
Hisszük azonban, hogy erre a huza-vonára uem kerül sor s á másodszori tárgyalásnál « felsőház is
magáévá teszi a népképviselet állas pontját. Mert az ország közvéleménye azt reméli és várja, hogy az országgyűlés felsőházában Ugyanolyan áldozatkész, az idők szavát megérlő törvényhozók ülnek, mint száz évvel ezelőtt, a nagy reformkorszak Idején, akik nem kerékkötői, hanem lelkes támogatót lesznek a nemzet szociális jólétét szolgáló reformok-, nak. \' ; ¦ , I , ,
birodalomhoz vezető Iiajóut biztonsagát Francia politikai körökben igen nagy megdöbbenéssel vették azt is, hogy Japán csak Bcrüut ós Hómét értesítette, előzetesen szándékáról, holott ezek közvetlenül nem is érdekeltek, mlg az érdekelt államoknak meglepetést okozott a megszálláR hire.
Bonnet külügyminiszter tegnap azonnal tárgyalt az angol nagykövettel. A japán lépés után várható nemzetközi helyzetet vitatták meg.
KI fizeti a spanyol menekültek költségeit és tnlboi?
Paris, február 11 A francia hatóságoknak a spanyol menekültek ügye nagy gondot okoz. A beözönlő vörösök ellátása havi
I
1980, február 12
22 családi ház számára parcellázzák a Hajcsár-utcában a szalmatokgyár telkét
Megalakult a képviselőtestület építkezési bizottsága
200 millió frankba kerül Franciaországnak, amit feltétlen be akarnak hajtani a spanyolokon. Legelőször is a francia területre hozott fegyver és lőszeranyagol foglaljak le kár[>ótlástii, ha pedig. *¦/. nem lesz elóg, akkor a spanyol bank Franciaországiulu cl-helyczelt 1700 millió frank értékű aranyfedezetéből akarja kárpótolni ma. gát Franciaország.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy a vörös nemzetközi dandár tagjai is FrOn-eiaországb-. lenckültek. Ezek között igen sok r\'-net, cseh, lengyel, jugo-szláv és ImiIvan, akiket má.í haza. sem tehet toloncolni, mert legtöbbje politikai menekült, katonaszökevény, vagy*-hazájából kitiltott ügyén. Eiek-
u*k ögyót paris nemzetközi utou akarja elintézni.
Kézrekerültek a Dohány-utcai bombarnerénylÖk ?
Budapest, február U A főkapitányság a Dohány utcai bombamerénylet ügyében ma olyan nyomokra bukkant, amelyek alapján minden remény megvan arrq, hogy a Dombamerénylct tetleseit nétiány órán belül elfogják. A főkapitányságon ugyanis több előállítás történt u legkomolyabb gyanuokok alapján.
Megvan az az újpesti fiatat-mber, aki legkomolyabban gyanúsítható ós akinek szerepét még a mai szembcsité. sek tisztázzák a bombamerénylettel kapcsolatban. Ugyancsak előállították azt a fiatalembert is, aki a lxnnb°merényletet megelőzően a Dohány utcai zsinagóga előtt sétált, de aztán nyom. talonul «Hünt
Az elfogott fiatalember lakásán házkutatást tartottak és ott több széU szedelt kézigránátot, félig kész bombát eVi nagyobb mennyiségű robbanóanyagot találtak. Ez is csak megerősíti a rendőrség alapos gyanúját.
Akiknek foglalkozása minden erejük megfeszítését követeli, igyanak belenként legalább egyszer, reggel felkeléskor egy pohár természetes . Ferenc József" keserűvizet, mert ez alaposan kitisztítja a bélcsatornát s előmozdítja a gyomoremésztést, fokozza az anyagcserét, élénkíti a vérkeringést az egész szervezetben és ezáltal uj életerőt teremt Kérdezze meg orvosát.
Csütörtökön déhtán 8 órakor a városháza tanácstermében megalakult a városi képviselőtestület uj építkezési bizottsága. Dr. Krátky István polgármester Javaslatára a középitkezési bizottság elnökéül Kai már Zoltán épitészménióköö, a maga uépitkezési bizottság1 elnökéül Sa-i tuTJ Lajos ipartestületi elnököt, az együttes bizottság elnökéül Dobro-virs Milán volt országgyűlési képviselőt választották meg, aki azonnal elfoglalta az elnöki széket,.hangsúlyozván megnyitójában, hogy e tisztében is mindenkor a város kö-zöaségéjiek érdekeit fogja szem előtt tartani. i
Tárgyalták ezután Vécsey Barnabás műszaki tanácsnok előadásában a mintegy 3100 négyszögöles Hajcsár utcaj Bcttlheim-féle tetcWkf klsház-épitkézés céljaina való parj, oí\'llázásáuak ügyét. A Beíttlhejmj ( család ugyanis ajánlatot tett a városnak a Hajcsár utcában levő volt, szalmátok-gyár liatalmas telkének; parcellázásaivá. Vécsey tanájcsnok( ismertette a parcellázás előnyeit ós feltételeit. A imái modern építkezés az úgynevezett iker-ház típus. IlyCn házak kerülnének itt Is felépítésre. Ezzel kapcsolatbán szükséges a Hajcsár utca kiszélesítése, közmüvekkel való ellátása, járda építése. Feltétel gyanánt szabja a város a parcellázási engedélyhez utca-kiegyenlítésül a meghosszabbított utcához 140 és 120 négyszögöl terület elengedését, az ikerházak telkeinek 140 négyszög öles parcellázását, a járdát is a par-ceílázónak kell kiképezniük és ai közmüvek létesítéséhez hozzá kell járulniuk. (A közmű a Qsengery
Megszervezik az
A tavaszra várják
A Magyar Közgazdaság jelenti:
Megbízható helyről érkezett értesülésünk szerint illetékes körökben elhatározták az ipari Központ felállítását Mikor történik ez ? Erre-vonatkozónn semmi döntés még nincsen, valószínű azonban, hogy még a tayasz folyamán sor kerül rá.
Pá Ipari Központ a Pénzintézeti Központhoz hasonló célkitűzéssel dol goznék. Az iparvállalatok felett tehát a Pénzintézeti Központ revízió-ifáhbk hasonló ellenőrzést gyaJkflH rol. Természetesen részese lesz az iparpolitika végrehajtásának is, a mennyiben azokat az ellenőrző és-irányító tevékenységeket, amelyeket a kormány az ipar terén gyakorol és amelyeket eddig az iparügyi minisztérium végzett, az Ipari Központ venné át
így tehát tulajdonképpen megósz lanék az Iparügyi minisztérium munkaköre s ugyanaz a folyamat tneima végbe ezen a területen, mint amely a kereskedelmi tárcánál is megtörtént, amikor a Külkcres-dekelmi Hivatal Whermentositettea InlnksztérJumot az otfaHemfartozói
utcától a dülőutig mintegy 410 méter hosszúságú és kb. 2uXX) pengő költséget jelent, mig az ut lriópltcse 7000 pengőt Igényel.)
Dr. Krátky István poigáiimcster ftaugsulyozta, hogy az uj építkezéseknél be kell tartani a városrendezési terv szabályait, nehogy téfriU nak. h\'flnem városnak épüljön az uj lakótelep, omelynok engedélyezésével a voltaképKid cél n kisembereknek házhelyhez, saját otthonihoz Juttatása és munkaalkalmak teremtése. Csak akkor lehet a építkezést megkezdeni, ha a közmüvek be vannak vezetue és eimek küadásaihoz b-parcellázónftk Is hozzá kell járulniuk. I
A Javaslathoz többen hozzá szóltak és élénk vita indult meg. Stem Gyulának aggályai voltak az építtetők megterhelését illetőleg, azorr kat azonban dr. Krátky polgármester felvilágositasai eloszlatták. Dob-róvits Milán, dr. Kuhár Ottó, WaU-gurszky Béla, Zsigmond Józsefi Bedének József és mások\' felszólalásai után a bizottság\' kimondta, htogy |ft) polgármester tárgyalja le a parcelláztatok jogi képviselőjével, dr. Bartha István ügyvéddel a hozzájárulás kérdését és azután újból hozza az ügyet a bizottság elé.
A parcellázás kérdése nagyjeNja-töségü, mert Jtemcsak sok kisembert fog családi házhoz juttatni, hanem számos épitőipari vállalkozót és munkáskezet munkához juttat. Fontos tehát, hogy a kérdés mielőbb kedvező (megoldást nyerjen a város szempontjainak és a nagyközönség érdekeinek figyelembevételével.
Ipari Központot
a rendelkezéseket
ügyektől. Általában az a helyes felfogás érvényesül intézökörökb;", hogy a minisztériumok feladata a legfőbb irányítás, vagyis a .gazdasági életet adminisztráló munkakörtől lehetőleg lehcrnrenleslttessc-nek. A hitelélet vonatkozásában ez már régen megtörtént, amikor a Pénzintézeti Központ egyre fokozottabb szerepet kapott eruvek a közbenső kormányzati munkakörnek az ellátásában. A kereskedelmi tárcánál szintén végbement ez a folya-in[a,t: « KÜlkcreskiedclnri Hivatal végzi a gazdasági élet e szektorában áz adminisztratív tevékenység get, az irányítási munka marad csak meg a minisztérium hafésköréDen,. Hasonlóképpen történnék most ipari vonatkozásokban az Ipari KÖzpctoí felállításával.
Arról egyelőre nincs közelebbi hlr, hogy a kormány milyen feladatkörrel, illetve milyen széles Ügy körrel akarja megbízni az Ipari Központot Az ipar felügyelet — igy tudjuk — az Ipari Központ hatáskörébe tartoznék, nem kapcsoltat\' -nék azonban ide —\'legalább is
egyelőre — a szociális ügyek ad-, minisztrálására, a rendelkezfesckj végrehajtásának az ellenőrzése;- Az: egyéb feladatkörök még nem alakultak ki véglegesen. Nem gondolnak azonban nagylétszámu testület., re, hatalmas intézményre. A szükség létnek megfelelően alakrjtria kl a szervezete, miként az a Külkereskedelmi Hivatal esetében is történt. t l (
Arról sincs még végleges értesülés, mikor történnék ennek az uj szervezetnek a felállítása. Valószi-í nü, hogy erre rövidesen sor kerüli JóHnfonnált körök ugy tudják, hogy még a tavasz folyamán megtorlón-, nék a szükséges intézkedések. Még arra. sincs döntés, hogy törvény fav tézkednék-e ez ügyben, avagy;„ rendeleti utón alkottatnék meg. Mindkettőre van precedens. A Pénzintézeti Központ törvényen alapszik, a Külkereskedelmi Hivatalt rendelet hívta életre, \'tekintettel azonban ai-\' ra, hogy az Ipari Központ ügyköre inkább a PK-hoz, mintsem a Külker* TTCskCdelrni Hutaiéhoz hasonlatod na, valósztnü, hogy a törvény alapján történnék az, intézmény életrej keltése. \\
Az Ipari Központtal tehát a kor* mány olyan szervet kapna, amely n, minisztériumot mentesítené adlmj-i nisztrativ ügyek ellátásától, vagyis a gazdasági élet követelményeihez gyorsabban alkalmazkodó elurtézést nyernek majd az ide beosztott, ügyek. Persze igen sok függ a szer* vezettöl és a célkitűzésektől. Szakkörökben valósziiíünek tartják, hogy az Ipari Központ célkitűzésben nem lesz olyan Intézmény, amely a gazdasági életbe való erőteljes beavatkozást valósítaná meg, hanem olyan: szervezet amely - a KülkepeskSH delmi Hivatal példájára hivatkozunk — a beavatkozás és a gazdasági élet szabad mozgásának a követelményeit összeegyeztetni igyekszik és minden erejével az iparosítás szolgálatában ált !
Agg? EMLÉKEZTETŐ
tMM(fL>» Egyszeri közlés (két sor) ^M díj* 30 fillér.
Fobmár 11.
^.NTE-piknik f« ű-kor a Kis Royal éttermeiben. Febntir IS.
Frontharcos táncest détuüua 6 ór«. kor a Kis ltoyalban.
Faisaag
utolsó szombatja: Keresztény Nőegylet ájarcoabálja. F.brnAr 18.
Vasutas tea este 8 órakor a Kis Royalban. Ftbniir 19.
A gimnázium cWkéM-cIőadása fél 5-kor a tornateremben. i
Urteanyok Kongregációja táncteája 7 órakor a Kis ltoyalban.
Az Iparoskör vidám farsangi teaestje 8 órakor.
A Leányklub \\idiro műsoros teaestje 7 órakor a Misszióban. F«brmir 31.
NTE hushagyó-*itj« m Kis Royal termeiben,
Kalh. legényegylet jelmezes farsang-záró táncestéivé. FebrnAr 24.
Liceális előadás a \\\'árosházáu liat órakor. I
— Sajit étdtVib*» Öl örömére szolgáló meghívásnak teez eleget na a Kspstobi BatMármkái &ni wflbutex-klál-
UUiát megtekinti, vételkényiser nélkül
Esküvői fényképét
készítesse VA8TA9B BÉLA fényképész műtermében
Mflvéul munka I ,uai Oloné émkl
1068, február \'2-
A legszebb női fehér-~~ne~mü és-paplanok
Üt
Uov.ilvt/.otö: Dr. D黫l»é, ErdSa BSsfet
Kíísaüuk hölgyeim ruhákat, blúzokat
Ezt a cikket több, mondhatnám ím. gyón sok hozzám érkezeit kérő levélre írom, ugyanis mór jő egy nélmny szór foglalkoztam a kötött holmik készi. tésével de °rra kó/tek olvasóim, hogy ezúttal teljes részletességgel próbáljam ieiml az uj kötött divatot, *öléjy. mintákkal és fazonokkal együtt.
félek, liogy nem AH elegendő lioly a rendelkezésemre, mórt valóbaji a Leölési láz annyira elhatabnaskodott a hölgyeken, Ivogy úgyszólván pamutot alig lehet kapni és kötnek, kőinek a végtelenségig.
Tebil a kéréslioz hiven, leírok néhány kötési mintát is. Például vegyük először a ruhát. Láttára egyet tob alapsziuü ango-relte pamutból csikósán kötve. Halványzöld, eiklámcnpiros és mustár sárga .színek váltakoztak. Tlz sor tob én kéUkét sor színes gyapjú, öt soros kihagyásokkal, vízszintesen mentek u csikók. Kötése: egyik oldala csupa sima, a másik pedig csupa fordított. A ruha teljesen sima, rövid ujjal készült, gallér nélkül, piros övvel, piros sállal és muszlin zsebkendővel a jobb mell fölötti zsebben.
ügy másik nagyon szép csikós mo-dellrubai fekete, fehér csikókkal. Itt a fehér csikók roppant érdekesen, először egész széles sávban kezdődtek alul, rnig végre folyton keskenyedtek és vallnál egy sorban végződtek. Nagyon csinos volt. Ez is piros öwej készült, kis leverrel.
\'Angolos kötések pl. hat sbna, hat fordított szem egymásfölé és ezek közepét, kettőt-ketlöt összevonva, bevarrnak élénk szinncL Próbálják meg hölgyeim, nagyon édes mintákat kapnak.
A pulloverek ezrével készülnek, szebbnél-szebbek. Vastag téli pulio-verckben legszebbek a csavart kötések. Ezek kötési mintája a következő: két sima, két fordított rampfli után tizeimégy sorban nyolc simát és hat fordítottat kötünk, a másik oldalon rendesen, a fordítottra sima, a simára* fordított jön. A 14-lk sorban, mikor a nyolc simáimz jövünk, az első né-»•«1 levesszük egy liarmadik kis türe *s a többi négyet rendcsen lekötjük •* első türe, addig a kLs tün lévő négy szem a levegőben lóg. Azután csavarunk egyet H kis tün és ezt is leszedjük az első türe simán éa kötjük tovább n hat fordítottat, azután újra leszedjük a Us türe a négyet ós igy tovább. Csak u leirás komplikált, "\'¦alójábau azonban roppant egyszerű. Különösen férűpulloverckro szoktak kötni.
Páratlan a* a szorgalom, mivel « hölgyek már a tavaszi kötött holmik elkószitóséhez látnak. Rengeteg a kosztüm, még pedig világos színben. Gyakori a bőlétebb szoknya és világosabb
ÍSS ESP ^ W*»n «Ima kötésből koük, vagy podig aJt
oldal cwpa sima, I másllí CSUpa fordítóit. Ugyanis ezek H kötési minták k-gmkább olyanok, amelyek nem lm-soidJUiiak kötéshez, Kanem mert rendszerint bolyhosak, ugy néznek ki ilyen kötéssel, mint a szövetek. 1
Sokon készülnék már a fürdosze-zonra is, rengeteg a fürdőruha pjmt egészen szorosan a legfantasztikusabb ¦zlnü és mintájú kötéssel kötik.
Ha ezckulán\'még Valami kételyeik vobiátiak olvasóimnak, szívesen állok továbbiakban ís rendelkezésükre.
Divatpouta
Klári. Krinolin ruhája alá, bár nem irtn meg, hogy az milyen anyagból készül, legjobb, ha egy vékony drótot télét bele az elsőszokuyába, az biztosan kitartja. Ha azonban muszlin vagy hasonló pulia, lenge anyagitól készüme, akkor egy erősen húzott tatt alsószoknyát ajánlok. Kék gyapjú, csipke ruháját csináltassa a követkézé fazonra. Egy kicsit gloknis, vagy egyenes szoknya, elöl visszaesős gömbölyű kivágással, rövid ujakkal, a kél vállon apró gombolással, üdvözlet.
Napsugár. Egy aktuális, jóötlctü jelmezt kér totem. U\'gbikább ujánlanáin, ha nem akar rá sokat költeni a brldgo jelmezt, ez még kevesbítő van elese-
AspirMotíettakdtui:
1 tabletta eredeti zacskóban 24 f\'lljér
pOdabletta béd^Lzban P.ngő 1.80
Az Aspirin-tabletta
^máilk oldala
pelve. A következőképen fehet meg-csináUii: Fehér sclvem, tult vagy sza. tin rövid ruha, Sütött szoknyával. A hosszt), derék baloldalán ráapllkált fekete pikk, a hát jobboldalán piros káró, a szoknya Jobboldalán ciöi piros szív, a hát balojgali részen Tekete Ircfr, Nagy papiraipka, nini briilgc-blokk legyen. Egyik lábon piros, másikon fekete cipő. Nagyon kedves és olcsó jelmez. Cdvőzlct.
A nagykanizsai és járási ipartestület egyhangúlag csatlakozott a Magyar Élet Mozgalomhoz
Megtartotta februári elöljáróság! ülését a nagykanizsai és járási ipartestület Saim Lajos elnöklete alatt, aki az előterjesztések- során beje-Lcntetle, hogy az alispán a testület régi székházának eladása ellen beadott fellebbezést eJrjtasitotta. Ih. mertette ezután az érrombolásról szóló rendelet hiányosságát. Amiga kirótt bírságok behajtása nehézaó-gekbe ütközik, valamint az árrom-bolási ügyek elintézése nehézkes) célt nem lehet érni, — mondta. ¦
Az évi rendes közgyűlést MfcTiári 19-hco állapították meg. Elfogadta az elöljáróság az évi zárszámadást és előirányzatot némi módositással. .fngntla,, költségelőirányzat 6180| pengő, Igazgatási költségelőirányzat 14.019 pengő (ebben benne van a városi és járási adminisztráció). Sa-mri elnök bejelentette, hogy a tcsUH létnek bnmár nincs semhii adóssága, a hatalmas székház, amilyen
alig van az országban, az ipartestü--lété. i I í
Az évi közgyűlés egyik" kiemelkedő pontja lesz az IparoSnyugdij-kér\' dés, amely már- az illetékes tényezők előtt fekszik. I
Elfogadta az elöljáróság a budapesti női szabósz "koszlály indítványát, hogy minden mestertől, aki két évnél tovább tagdíjhátralékban van, vonják meg a tanonctartási jo«
: \' I
Saiiej Lajos elnök ezután ismer4 tette a Magyar Élet Mozgalom mibenlétét, amely nem pá>tszervezet, hanem a magyar nunisztereln^kncki hatalmas társadalmi akciója, amely az egész magyarságot tömöríteni; akarja egy mj, tiszlultnbb, niegelén gedetlcbb és boldogabb magyar étet elérésére. Samu elnök indítványára az elöljáróság egyhangúlag csatlakozott a Magyar Élet MozgalomhcfZJ
A nagykanizsai Baross-tagok a Magyar Élet Mozgalom mellett
Pénteken este tartotta a fcagykhni-í zsal Baross-kerület választmánya, februári ülését. A tagok nagy számban jelentek meg. Vitéz Tóth Béla kerületi elnök ismertette vitéz lm* rédy Béla aninjsztcrelnök Meigyaif Élet Mozgalmát, amely nem \'po!itlJ
kai megmozdulás, hanem a magyan erők összefogása az egész vonalon a nagy magyar reneszánsz érdekében. Uj \'magyar élet, llsztultabb légkör a nyilvános életben, a társadalomban, gazdasági életben, kereskedő-" lemben, sajtóban ós minden vonat-
VárOSi Mozgó Csütörtöktől vasárnapig \\
ünnepi előadások I Petőfi Sándor örökbecsű müve
János vitéz
A legelsórendfl magyar művészek közreműködésével.
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, fi, 7, 9-kor. A nagy érdeklődésre valő tekintettel vasárnap délelőtt Vali-kor Is.
kozásban, ez a Baross-kerület IdL vénsága és programja is, azért min* den Baross-^ag ott tesz vitéz lm rédy miniszterelnök munkájának es nemr zeti célkitűzéseinek szolgálatéban és támogatásában. Vitéz Tóth elnök beszídét nagy éljenZéssel fogadták-Széünos felszólalás történt efcután,, melyek mind Imrédy munkásságát rnéitatlák. A választmány ezután kimondotta, hogy « Baross-kcrüle* k\'gmclegebben támogatja vitéz Imrédy miniszterelnököt és rokonszenvvel fogadja a Magyar Élet Mozgalmát is- A Baroaa ugyan alapszabályai szerint tepütetHeg nem léphet be más alakrjlásba, dn a Magyar Étet Mozgalomhoz a kerület tagjai egyénenként csatlakoznak. A választmány melegen ellenezte vitéz Imrédyt, majd a belső ügyek tárgyalására került sor. 1
Pornói úri, ibIíé ter
hm alkalmi ajándékok
HOUd bevásárló helyei —
Bárány István ékszerüzlete
Horthy H.-lt 3. a psitivst SZIBDH.
Könyvtárat gyűjtenek a nagykanizsai leventék
A nagykanizsai I, és U. kerüteti Levente Egyesület tagjainak testi nevelése melleit gondot fordít az ifjúság szellemi nevelésére is. Utóbbinak egyik hasznos eszköze les* a levente-könyv, tar, amelynek megszervezésén most fáradozik Szabó Kerena oktató, a Levente Egyesület könyviárosa. Eddig a következő könyvadomanyok érkextejc a leventék részére:
Zalai Közlöny 40 kötet
Érettségizett leventék 43 ,
Bzabó Forenc 12 .
Török OyÖrgy 10 ,
Tánozos József 7 ,
Donáth István 6 M
Tóth Erzsébet 5 „
Ködm&aecz József & „
Szarjaa Forenc 4 ,
(jlpos István 2 „
Eder László 2 „
Földes Vilmos 1 „
A levente Egyesület minden könyv-adományt köszönettel fogad, A könyveket átveszi és továbbítja a zajai Közlöny szerkesztősége vagy Sutbó I-v, rend könyvtáros papp Oszkár dipész mester Erzsébet téri üzletében.
Naptári Február 12. vasárnap. Rém. kat Hatvanad vas. Proteatáns Lidls. ler. SebaUt hó 23. — Február 13. héttő. Róm kat H. Katalin. Proteatáns Ella. far. Sebatb hó 24.
Oyófyw«rtári éjjelt szolgálat 9 bő végéig a Fekete sas gyétTsswrtar és ¦ klaksnlawl gyégyszartáz.
ULM KÖZLÖNV
Szúk a törvényszék
tárgyalási terme
Kedves Szerkesztő Ur I
Mint tórvényszéki tárgyalásokra járó Jogász-ember, flelhivom sz. figyelmét az alábbiakra.
Amikor a mi szép igazságügyi palotánkat jnegepüették, nem tudom, nüért takarékoskodtak annyira a főtárgyalási trreni mérelelvel ? Még nem is volt egy igazán nagy törvényszéki főtárgyalás és máris gyakran előfordul, hogy a terem szűknek bizonyul. Itt volt a napokban a keszthalyi »fcudós asszony* pere I Tizemiylhány vádlottja volt ügynek és azok egy részét a hallgatóság részéi*\' fenntartott helye, kon kűLett elhelyezni. így még ke. vosabb hely mnradt a hallgitóság-nak. Ha már szükiv mérték is a ter-JBPt, legfalább a Iwly kihasznál ás, érdekében\' történhetne intézkedés\'. A hallg<dóság elMyezéséiK.\'k szempontjánál Is fontsabb, liogy a per* hoz tartozó személyek elférjenek^ A vádlottak padja és n korlát között nagyobb hely kellene és oda még padok vádlottakszámára. Ha a terem végében lévő padokból párát kivUinének, mindjárt több hely lenni* vádlottak. tanuk, stb- szarnám és a bíráknak is jutna egy kis levegő, Imeg mindenkinek, aki a teremben tartózkodik. Illelékos helyen talán felfigyelnek javaslatomra, azért kérem aimak közlését1 tisztelettel :
atüriti,
Szép ruha csah jo szövetbál készül
Legszebb szövetei?]
legnagyobb váldsitéhban
¦legolcsóbbáron
„1939. « mienk"
Igen tisztelt Főszerkesztő Uram !
Nagy hálával voltunk mindig a Zalai Közlöny iránt, mert most mér éveken keresztül magáévá., •ette ké réiiünket-panaszinkiat: a város te» gye lehetővé utcánknak vizvezeték-M való ellátását. Több Ízben igére-rajét is kapt-jnk err», Legújabban pedig megígérték nekünk, hogy ebben az évben-meglesz az annyira (óhajtott Király Pál utcai vízvezeték. Persze még mindig \\vánunk. Mv9t abban a tudatban, hogy =1939 « miénk*, várjuk íüigyalTtürelemmel, hogyan értelmezik ezt az- 1989-et, melyik évre, mert nem szeretnők, ha 1939 Ígéretének majd valamelyik jubileumi évében törtéuno ná-hUuc a vizvezeték bevezetése. Most várjuk, híven az adott ígérethez, hogy *1939 lesz végre a mi észten* dönk«-
Föszerkeaztö urnák mindenkor hálás köszönettel . >
\\m február jj
Tavaszi cipdultfonsiíf3ok
raktárira érkeztek
Rifter Divatház.
Széchengiserleget alapított a Polgári Egylet
Minden hónapban családias összejöveteleket tartanak
A változás, ami a multheti köb gyűlésen tört6it a nagykanizsai PoN bárl Egylet vezetőségében, ugy látszik, lendületet ad az egyleti éUt-
k és megtölti azt azzal a tartalommal, ami .1 .v/hv.m polgárság ék-lében ennek a társulásnak hivatása, i „ i
A minap tartott vá\'asztmányl ülés elhatározta, hogy megalapítja a Polgári Egylet Széchenyi-serlegét és az évi közgyűlést követő társasva-csora szónokai ezzel kezükben méltatják mindig a legnagyobb magyar által meghirdetelt polgári gondolatot. A szónokok neveit minden év-
ben belevésik n serlegbe és azt 60 év múlva elhelyezik u városi múzeumban. A jövő évi serlegAvatót a Polgári Egylet elnöke, dr. Krátky István kir. kormány fő tanácsos, polgármester mondja.
Elhatározta e vá\'asztmány. hogy minden hónap első szombatján ÍB-ketekávé-estet rendeznek a Polgári Egyletben családtagok részvételével. | i
Átrendezték az egyleti helyiségeket is, Így most végre társalgó is rendelkezésére áll a tagoknak.
A taggyüjtés lebonyolításéra bizottságot küldtek kl,
L:&.*íEr: „renaissance" pensio
IV, Iranyl-uic 21. — Villamos- él autóbuazkozlekedea a lováros minden Irányában. Modern, egéaienu)berendeiéa, kozponllfOlea, bldei-melegfolyóvla minden siobaban. Pnrdóiiobaa appartamenlek. - Kllllno konyha klwlnalra dletáa ebátáaaal.
Polgár László nagykanizsai kereskedő izgalmas közelharca a trieszti gyorsvonaton egy vakmerő tolvajjal
Tzgabivas kalandja volt "Polgár. László nagykanizsai tcxtH^gykcf-reskedőnek az esti trieszti gyorsvonaton Nagyrécse és Zalaszentjakab kőzött. Polgár László üzleti uton volt Budapesten és este jött vissza. Az egyik 2. oszté/yu fülkében lepi. bent. Már Nagykanizsa felé robogott a vonat, amikor Szcntjakübél-lomás táján egyszerre érezle, hogy egy kéz lassan a kabátja belső zsebébe nyul, ahol Írat- és pénztárcáját tartotta. Polgár a kövutkezö pilla, natban megfogta a kabátja belső zsebe felé kotorászó kezet és fel-ufirorva, egy szikár, erös, középter-hifctü férfit látott maga előtt. EU. keseredett küzdelem kezdödutlf kettejük közölt, aminek zaját a szomszéd fülkében is meghallották. Dukász és Récíeí kanizsai kereskedők Polgár segítségére siettek. E közben az ismeretlen dulakodás köz bon betörte a fülke ablakát és ki akart ugrani a robogó vonat bólj
azonban lábánál fogva visszahúzták és ártalmatlanná tették, bezárták a fülkébe, majd .összekötözték é-s a kanizsai állómáson jelentették az esetet a rendőri őrszobán.
Az éjszakai vasúti tolvajt leszállították és bevitték a kapitányságra, ahol kiderült, hogy \'űz illető a Sikátor utca 13. szám alatt lakó Varga Antal 56 éves borbélysegéd, aki már 18-szor volt büntetve, legutóbb is 6 évi szigor-írott dologházra Ítélték, nhonnan feltételesen szabadláb* na helyezték és most Kanizsán lakik fivérével, Márga Gyula rézművessel, aki szlrftén nemrégen szia-í badult feltételesen a fegyházból. A házkutatás alkalmával két pénztárcát találtak Varga Antalnál, aki körömszakadtáig tagadta, hogy szándékában lett volna Polgár Lászlót meglopni.
Mind a két Vargát őrizetbe vet. ték.
NÓp MOKf]Ös Péntek, szombat, vasárnapi Dorothy Lamouc, a párductestD szépségkirálynő és Ray ¦illand utolérhetetlen játékával
Dzsungel-szerelem
az u] uingi filraoaada. Kísérd műsor.
ElőaUáBok: köznap 5,7,9¦ kor, tlonepnap 3,6, 7, ü-kor Onatk 20,-4(9, BO, SO fillér hotytkrakkoll
mm*
Szombat
BUDAPEST I.
17 Hirek szlovák és ruszin nyelven, 17.10 Iteaüör fúvószenekar, — m Dr. Véosey Zoltán elíiadáw. — 18.30 A rádió szalonzenekara. -- 10,20 \\Aiű* n régi jó disznótorok. Vidám Itjiugké ].i:k dalokkal, muzsikával éj jelarvstek kei - 20.10 Hirek. — 21 Farkas Jenő cigányz*nv"kara. — 21.25 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 22.25 Farkas Jenő . cigányzene kanii. ~. 33.00 Tánclemezek, — 0.05 Hírek. BUDAPEST 11.
17.35 Dr. Komoröczy György előadása, — 18.05 Rendőr fúvószenekar. - 18.30 Mozőgazdaiági félóra. — 19.25 A rádió szalonzenekara. — 20 Hírek. — 20.20 Strauss Mchárd: Hösl élet, szimfonikus költemény. Előadja a Filharmonikus Zenekar,
bécs,
18.50 Cselló- ós zongoraverseny, — 21.10 Rokokó est lemezekkel. — 22-40 A lilmbál közvetítése a Burgból,
sitla « Dirmol sok millió | •mbtr bizalmit Ez Itfljobban bjzonfHJD. hogy\' milytn jil .
Imiit.- Slékf«k»tU«.tt|/B«
Vasárnap
budapest l
8 Hanglemezek, — 8.40 tlirek. — 9 Unitárius istenllsr.lclut. — <10 Egyházi ének és szentbeszéd. ~ 11,15 Evangélikus istentisztelet. — 12.20 Idő Jelzés, idöjárásjelentói. — 12.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. -1- 13 Dutka Akos előadása. — u Hanglemezek. - 15 űáldy Bálint előadása. ~ 15.45 l-nrkas Bél* cigányzenekara.
— lfi-10 Dr. Imre .Sándor előadása,
— 17 Hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.10 Zenedélután. — 18,10. Felöl, vasas. — 18.45 A 2- honvéd gynlog-ezred zeuekora. — 10.50 Sporteied-mények. — 20 A rádió szalon zenekara.
— 2ö\\35 .Egy bolond *zátat csinál.. Zenés bolondság 3 felvonásban. ~ Az I. felv. után kb. 21.35 Hírek, idő-járásjelentés. - A II. felv. után kn. 22.50 Hírek <német, olasz, angol és francia nyelven, — Az el&fldás után kb. 23,10 Mllctin Géza juzz-icnckttríi.
— 0.05 Hirek,
BUDAPEST IL
11.15 Kurlna Slmi cigányzenekara.
— 15 Eugeu Sl«i>at balaiajk* zenekara. — 17 Géezy Barnabás zenekarának hangversenye. — 17.45 Hávay Géza .elbeszélése. — 19.15 Dr. Kova-lovszky Miklós előadása. - 20 Hirek.
— 20.25 A rádlö szalonzenekara. — 21.20 Dénes Józscr cigányzenekara, énekel Qrbán Sándor. -- 22 Időjárás-jelentés.
¦ECS.
8.20 Lemezek. — 11 Könnyű zene.
— 12 Boroszló déli zenéje. — 14 Kívánság hangverseny. — 15.30 Mesejáték. — Hl Tarka bécsi délután. — 18 Parnsztszinbad. — 19.15 C*s«lla: Szerenád, — 20.10 Kívánság liangver. seoy.
Ha Influenzája van, gondoskod-lék etriól 1«, hogy gyomra és h«iQi a természeles ^Ferenc Jóim!" .fae-erüvlz \'használata által gyakran-és alaposan klíiszlittawansk, Kérdezie meg orvosát.
1639. kbruár 12
OTTHOMMK
k magyar bitaniy lapja
Kézimunka Divat
Filléres háztartás finom konyha Otthon
LakásmOvészet
ft jó és biztos fellépés
Testápolás
Gyakorlat/ tanácsadó
Kőpben és Bzövegben egyaráDt a magyar háziasszony aukitnogóro szolgál
« OTTHONUNK
nílndur. sxáma Ntgyedévre 1 P 50 fii/.
KtfiaklovágnltikllOllve-ltbblcIniivbckalttBnl
OUHOtiUnH kiadóhivatalának
BUDAPEST, VI, Andrassy-ut 10. •Előfizetek lapjukra
negyedévre 1 P 50 tll\'érérl,
félévre 3 pengéért *Az Összegei egyidejűleg beküldtem •Az összeg beküldésére díjtalan
befizetési lapot kérek •Kérek díjtalan mutatványszámot
Alál/A*..............................................
Foglalkozat.......................................
í\'oatos lakaim....................................
* ft kivinI olitiuiiiml meg|cl01endű|
KULCSiyUK,
LEGUTÓBB
n ka ni /¦¦¦¦\'[ hangverseny szezon ccnénytelenségéről kcscrc,t mk e hasábokon. Mint már akkor Jelex-h\'ik mégis lesz hangverseny az időn Nagykanizsán, még pedig a Zcnebará. tok Társaságának rendezésében. A térj. vek szerint az első hang* ersenyt Teleki tóispáhné, Mailáth Mária grófnő" ad la volna, a főispáni csalidban bekövetkezett gyász miatt azonban cs a hangverseny elmarad.
LEGKÖZELEBB
igy két flatil magyar tehetséget hallunk a kftnlzsol hangver. wnydobogóról. Allűrt Ferenc, a ma. gyár liegcdűsók élenjárója március 1-én együttes hangversenyt ad Dániel Krnö-vcl, a kilünö fiatal magyer plnnlstAv:\'!. Zongora és hegedű-estjük a zeneiskola földszinti hnng\\crseny-termében lesz, igen mérsékolt hely. árak melleit.
I-F.GER DE KESÉBB
azonban, hogy kanizsaiaktól is kapunk nagy érdeklődésre szá. RlOt tartó hangversenyt és pedig csupa kamaraszámból. A zeneiskola tanári kara ugyanis kültagokkal bővülve február 23-án esi« kamaraestet rendez a reoeiskólában. Ex azért is érdekes, mert a műsoron, mint megtudtuk, llorodin.azujból felkapott orosz szerző *"gylk vonósnégyes és Dohnányl zon. Kontquintetljo szerepel.
jfllpttes, iissí Édpikusi"
2AUI KÖMiONY,
Szerdán kezdődik a Zalai Közlöny Vásár-versenye
Szaz pengő készpénzjutalmat és 30 ötpengős vásárlási utalványt osztunk ki a húsvétig tartó versenyen
A Zalai Közlöny szerkesztőségének az a bejelentése^ hoöv az üzleti ék\'t és a forgalom, fellcndllésc érdekében Vásár-versenyt rendez, a koieskcdŐtáa*o_ dalom ós a nagyközönség körében is egyaránt nagy örömei éi érdeklődést keltett. s
Ez érthető Is, liisz a verseny sem a kereskedőkre, sem a közönségre nézve semmiféle megterhelést nem Je. lent. A versenyen bárki részt vehet. 15-töl, szerdától kezdve minden nap
egy szelvényt
közöl a Zalai Közlöny, amely vásárlás eseted értéket jelent. Ext a szel. vényt keli ugyanis a Zalai Közlönyben hirdető bármely cégnél történő vásár, lés «setén lepecsétel lelni ét n szelvényeket összegyűjtve húsvétig a szerkesztőségbe beküldeni. A szelvények IwküldŐi között száz pengő késipéizt é-s harminc, egyenként ötpengős vásárlási utalványt osztunk ki, a~kisebb ajándéktárgyakon kivül. A készpénz
jutalmakat 50, 30 és 20 pengős részedben azok között osztjuk ki, akLJk a legtöbb helyen vásárollak, míg az öt-pengős vásárlási utalványokat ugy sor, soljuk ki. Tehát vásárlásának ötszöröse megtérülhet okkor is, ha csak egy helyen is vásárol egy pengő értékben, mert egyetlen szelvény beküldése Is feljogosítja u nyerésre. Természetesen
minél több szelvénnyel pályázik valaki, annál nagyobb a nyerési esélye,
Ezért ajánlatos minden vásárlásáról
a Zalai Kottöny szelvényén igazolást kémí kereskedőjétől, lizért természetein a kereskedő egyetlen fillérről sem számítja drágábban az árut. Vásárlása tehát visszatérőibe t, ha a zajai Közlöny luj-dctőiuél vásárol. A vásár.ver-seuy akcióban résztvevő cégek nevelt a verseny részletes feltételeivel együtt közöliü fogjuk, ,
___1 JiivrniiAliii. ma»ly»tn
iCKiÖbt.iMi utábAiDkk, h» •lb«rt*lenUl U. BUto* *rcrlie> íajaaJonxAtatM haUa Mtniil Itt
ARTIfl
i,,i-J. In. drii«ó<*kat. Knto L-*S ¦som
Arttnt bvrírrts nwlr* koUpmW tUtttM
I.! !,¦ -U. . ¦
Uzsora-per egy balatoni panzió 40 filléres pohár teje miatt
Az Ügyész: „k Budapestről leránduló Breler Jakabok kapzsisága teszi tönkre a balatoni idegenforgalmat lM
Brcter Jakab budapesti lakos, a lalatoniellel Fablnyl panzió bérlője, rnost került a kaposvári uzsorabí-róság elé. Augusztusban Ugyanis egy pohár tejet -10 fillérért, egy adag dinnyét 80 fillérért adott panziójában. Védekezésében -azt adta elő, hogy a dinnyék között pok volt
a rothadt, azért kellett adagját 80 fillérért adnia. Nem érzi magát bűnösnek. Könyvekkel kívánta bizonyi tani, hogy a tavalyi szezonra iOOO pengőt fizeteLt rá.
~- Persze, mert az ilyen magas árakkal elvadítják a közönséget a Balatonról, — mondta az elflok.
A csendőri jelentésből egyébként kitűnik, hogy augusztusban a Balaton mellett 11 flHér volt a dinnye kilója. Az ügyész súlyos büntetést
kért, mert szerinte »a fővárosból leránduló Brcfcr Jakabok.kapzsisága teszi tönkre a balatoni idegenforgalmat*. A bíróság ugyan
lel mentet te Bibiért, de az ügyész fellebbezett igy az ítélet nem jogerős.
Qft&én&jit aaltamozifrM szótakoxhalik
KÖNNYELMŰ
igérelet no t*,{y|. — mondja az orartytanács, de a mai világban \'még olyan Ígéretet sem jó lenni, amelyik látszólag lehetetten. A .Mnjd ha fagy. és ehhez hasonló szólásokkal is jó lesz vigyázni. Ezt iritltatjn ü melbouracl villamos vasul társaság elnökének, Mr. Henry Belmck etető is. Nemrég ugyanis n villamosvasúti alkalmazottak küldöttsége jelent meg előtte a negyvenórás munkahét I>e-kezelését kérve. Az elnök ur nagy helyikén azt. a könnyelmű ígéretet tette, hogy a kérést akkor teljesíti, hn n küldöttség vezetőjének, a bíl. iiárdgolyó simaságú, kopasz fején újból liaj- nő. Az elnök ur ezzel meguyugodott, hogy őrökre lerázta magáról a munkásokat, de nem így ¦zok. Néhány l»ét múlva meg is. Jelentek újból az elnök ur előtt és a kopasz Smith fején haj volt t A kétségbeesett alkalmazottak kőikéit. Bégen viltamoskezelésben reszesllct-lék szószólójuk kopasz főjét, a koij. mcUkusok ülteitek, gyomláltak ét plántáltak, mig ki nem nőtt a imj*. S miután volt haj, volt negyvenórás nmnkahél is.
Ujába, ha a kopaszokról Szőlő közmondás nem is, ;i Többel ésszel, mint erővel még mindig aktuális és hasznos tanács.
— Bútorokban a Kopstetn-cég vezot Modern minta termeiben a legjobbat a legolotróbbitn mutatja be, kédvexő .lae-i.\'-l leltételek mellett.
1 liter kryptongáz van. Ei a ritka, aranynál is értékesebb nemesgáz oJjo atungsíam Krypf«nlámpa tündöklő fehér fényét.
ím. február ll
Hősi naptár
Az 1915. övi kárpáti csatában a várasd! 10. honvéd huszárezred egyik százada a zágrábi 36. gyalogbadbsij. tályhoz volt beosztva.
1915. február 9-én, mjkor a hndosí-taly a Dnlester felé előnyomult, az
_. emiitett századtél Bróz
19lB II10 I viktor buszárszakaszveio.
-tót küldték ki járőrével
Mdcj\'itésiv. Az volt a feladata, hogy Camolozoze község melleit az oroszok, nak egy magaslaton épült állásait, vu. laroint azok megszálló erejét és tüz-tagyvereinek elosztását állapítsa meg^ Mielőtt elindult volna, a századparancsnok még figyelmeztette! vigyáz. zon, mert a magaslat előtti erdőben erős ellenség van. Bróz szakaszvezető az erdőben lévő ellenség helyzetét teljes részletességgel derítette fel: töb-bek között a legpontosabban megálta-
Étotta három géppuskának és négy végnek a tüzelőállását is. Felderítő munkája közben azonban tui köze] merészkedett az ellenséges vonalakhoz ugy, hogy az \' -oszok heves gépbuska tüz alá vette:,; u járőrt. A tűzben Bróz szakaszvezető mellén és hasán m sebesült, a járőr lovai közfii pedig tóbb lovat szintén lövés érte, egy e» Is hullott.
Bróz szakaszvezető sebei igen fájlak, miért is csak lépésben lovagolhatott. Ezért a Járőrt vágtában a kg-Icözelebbl fedezékbe visszaküldte, ahová ö maga viszont csak jóvajf későbben érkezett meg. Itt nem engedte meg, hogy bajtársai bekössék, hanem mindenekelőtt jelentését irta meg és a látottakról pontos vázlatot készített és csak akkor, amikor ezeket elküldótte, engedte meg, hogy azük. ségkő léssel ellássák.
Bróz szakaszvezető az est kiszálltáig maradt kint és sajgó sebei ellenére folytatta az ellenség megíigyeJósét A látottakról ujabb kimerítő jelentésekkel számolt be. Vitéz és bátor magatartásáért az arany vitézségi éremmel tüntették ki. ( A,
— (Tanulmányút! látogatás)
In-, Kőszegfalvj\' Flórjs tanügyi főtanácsos, felsokeres kedelmi iskolai igaz gató négy napos iskolalátogatáson volt a keszthelyi polgári és tanonciskolánál és a kereskedelmi tanfolyamnál.
— (Megalakult a kertészeti bizottság)
Most tartotta alakuló ülését a város., házán Nagykanizsa város képviselőtestületének szépészeti és kertópxeti bizottsága. Elnök lett Dobrovlcs Milán, alelnök Zsigmond József,
— (Kedden a soproni kamara kOzgyűlése)
A soproni kereskedelmi és iparkamara február 14-én, kedden délelőtt tartja közgyűlését, amelynek tárgysorozatán szerepel a kamarai költségvetés is. A közgyűlésen a kanizsai tagok teljes számmal vesznek részt.
— (A Credo taggyűlése)
A nagykanizsai Credo szervezet vasárnap délelőtt 11 órakor tartja február havi taggyűlését a fehérborén*, ban. Pontos ós teljes számú megjel*. nés kéretik. * (j)
— (Halálozás)
&dkmtad5zeoll Ctlkó János kúriai biró, a zalaegerszegi törvényszék ej. nöke, hosszabb szenvedés után tegnap délután elköltözött az élők sorából. :
Oosfardő nyitva reggel fi érétől este 6 óráig (hötíő, LEwrcIa, péntek délután fcsddea egéé* nap niknak.)
Sorozatos robbanások közben leégett lanchester legnagyobb árnbáza
Titkos rendőrök őrzik a halállal fenyegetett angol vezető személyiségeket
Manchester, február 11 lAz éjszaka Manchester legnagyobb áruháza eddig még k[ nem derített okból kigyulladt ós leégett. A hatalmas áruházból semmit sem lelictett megmenteni, mert közben állandó robbanások történtek az égő épületben, A kár 15 millió font. A tüzet az ir terroristák cselekményével Iiozzák kap.
cso latba.
Az angol vezető személyiségek ujabb linlállat fenyegető üzeneteket kaptak, ugy hogy titkos rendörök őrzik öjtet.
A rendőrség a parlamentben ls ál-landóan szemmel tartja a karzat közönségét. Ugyancsak folyik nz angol országi Írek pontos összeírása. Ezeknek is minden lépését figyelni akarják.
Volosio „orvosi rendeletre" elköltözött Hasztról
A pozsonyi tárgyalások néhány napra megszakadtak
! j ; ! i ffczszt, február 11 A pravoszláv lelkészek nagy mozgalmat indítottak a Volosixrkíwv mány érdekében. Felhívással fordrjl tak a lakossághoz, hogy a választáson a kormány jelöltjeire szavazzanak. Hébemyelvü röpiapokat is osztogatnak e zsidók között, amelyet n zsidó egyletek adtak ki. Ez is e Votosin-koraxány mellett .agitál. i Vtolosin miniszterelnök ugyanek-kor betegen fekszik és mint jelen-
tik, orvosai tanácsára el is lávozik Hrisztrói. Rahoba tesz át székhelyét — egészségi okok miatt.
Pozsony, február 11 ; A nemzetiségi kérdésben tárgyaló magyar-csehszlovák vegyesbizottság kétnapi tárgyalás után ma meg-szakfitotba tanácskozásait Pc©=tíayj-\' ban. A kiadott jelentés szerint a tanácskozásokat a jövő héten folytatják, addig a delegáltak hazautaztak kormánvukhoz jelentéstételre.
A Zalai Közlöny gyüjtéie
Kérjük az ezredzászlé-gyfljtés elszámolását
A polgármester felhívása, amely nagy lendületet adott a Zalai Közt löny »zxedzás«.ó-anoz-gaimójnak, február Bj határidőt üdott . bee. , \' egyes hivaialok, testü-
letek, egyesületek gyűjtésének. Kérjük ennek alapján mindazokat, akik szívesek voltak a gyűjtés munkájába bekapcsolódni, hogy az elszámolásokat a Zalai Közlöny kiadóhivatalában mielőbb ejtsék meg. Aklk-i oek pedig relajárdésaikBt mar nyugtáztuk é hasábokon, de a befizetés
— (AKIOE zászlószentelés^)
A nagykanizsai katolikus iparos és immkásiíjuságnak vasárnap délelölt nagy napja ven; az első nagy, nyilvános megmozdulása a város közönsége elölt. Fél 12 órakor a plébániatemplomban rtzetőségük ólén megjelenik az AcUo Catholioa KIOE csapata, hogy zászlaját lelszentelje, amely alatt immár mint harcos és lelkes csapat akar küzdeni. A zászlószentc-lési ünnepség az egész nagykanizsai katolikusság örömünnepe ós azon minél nagyobb számban legyenek ott, akik barátai a katolikus magyar ifjúságnak,
— (Juci Tantc)
Bz ő kU tazútvanyalval február hó 19-én, vasárnap délután 4 órakor a zeneiskolában vidám gyermek-ünne-pólyt rendez, amelyen — Időben való Jelentkezés eíeté.i — \\endég-g>ermekok is közreműködhetnek. Vendégeket szi-vesen látnak. (:)
még nem történt meg, szlveskedjje** nck az Összegjet beküldeni a kiadóhivatalba, | i
Eddigi gyűjtésünk 1200.66 P El. iskolai gondnokság 19.— „ Beleznal J&noa 10.-- „ BoJtor Józsel 5,— H Leírás [l alanti) P 1,50_
Osazosen: 1238.16 P •
Egy előre bejelentett és nyugta-zott 30 pengős adomány helyett; 28-50 pengőt kapott a szerkesztőség, ezért a végösszeget 1.60 pengővel csökkenteni kellett.
— (Frontharcos *éncest)
Vasárnap délután (1 órakor rendezik a nagykanizsai frontharcosok táncestjüket n Kis Royalbnn. Az est előre is hangulatosnak Ígérkezik. Kitűnő büffó, jó cigány és fiatal táncosok előre biztosítják a sikert. Minden front harcost és ezek barátjait meleg sze-relcttel várja a rendezőség. (:)
- (Az NTE-plknlk)
este fél 9-kor kezdődik a Kis RoyaL ban. A táncos fiatalság javából rekru-tálódó 40 tagu rendező gárda, a nagyszerű ós olcsó büfíő, kítünö tánczene biztosítja, hogy mindenki egy kellemes íarsangi estét fog eltölteni az NTE piknikjén. (.)
— B>t«rk!illlUsankat tekintse meg minden vótelkényazer nélkül Kopstein butorárubis.
ÍVJ* SZEMÉT a ~
it viííiotjon blialornmtl ngv Irtl Illó
ZSOLDOS QYULA Hsatstír, tkciífaz H látsserésasester,
l\'ű i.t 6. (« Korona-néllodév*! u«mUn).
Imrédy beteg
rVjdnpest, február 11 Imrédy Béla miniszterelnök megj-hülés következtében inegbetegedelt és orvosa tanácsára néhány napig] nem hagyhatja el agyát. Emiatt » vasárnapra tervezett Magyar ÉletJ zászlóbontó gyűlések Sopronba/V Szombathelyen és Kőszegen elmaradnak. ;¦ | \\ ... ,
— (Ctedo-tta)
A nagykanizsai Credo húshagyókedd den «sto fél 8 órai kezdettel a plébánia fehértermáben vidám farsangbu-csuztató estét tart. Aki a családias, szolid szórakozást szereti, annak kellemes estét szerez a (",redo huahagyó-keddeit. Mcgldvókat mm bocsátanak ki, hanem- ezúton hívják meg a katolikus Crcdo-család tagjait és barátait. (,)
— (A keszthelyi választások)
Tudósitónk írja: A kesztlielyi képviselőtestületi választásokat előreláthatólag február 19-én mégis megtartják. Az egyes pártok kiküldöttjei többször tartottak már értekezletet, A csü. tőkön este tartott, késő éjbe húzódó megbeszélés eredménnyel végződött, közös listában állapodtak meg. Jclői. \'lek: dr. Hauzcr János, eh*. Szerecz Imre, dr. Nivák Ferenc, Török Fcg^nq, Dér Rezső, Bődy József, Molnár Mi-liály, Tóth István, dr. Szollár László és uky József, A nyugdíjasok közül senkit i*ca Jelöllek, igy valószínű, hogy a nyugdijasok külön listával indulnak. Hogy a fenti megállapodás a választás napjak nem változik-e meg, nem lcfhet tudni.
HŐVEL OORVBN
BUDAPEST
VIII., Ciokeaay-B. 14. Neazstl 8zlaaáznil Csatád! szálloda a viroi szivében. Újonnan berendezve, központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz.
Egyátryas szoba P kétágyas P ••—
- (Aram a Hévíz vizéből)
Tudósítónk irja: Már több Ízben felvetődött a gondolat, hogy a hő vizű hévizl lefolyón duzzasztó gátal építenek, az igy nyert vizesósscl oly liajtó-erőt nyernének, mely turbina alkalmazásával dinamót hajthatna, villany, áramot fejlesztene. Az uradalom mér. nöksóge állítólag már foglalkozik a kivitelt lerKTtóségekkel, A nyerendő Vülanyaram egyelőre az uradalom szükségletét látná el.
— (Elcsúszott a járdáit)
Vilim Péter 8 \\ éves keszthelyi lakos az utcai járdán elcsúszott és olyan szerencsétlenül esett el, hogy a fajén mély sebet szenvedett, karja is eltört. Súlyos állapotban vitlék a Jobst.sza. natóriumba.
(Balesetek)
Bcdök István 37 éves nemespátrói lakost egy gazdatársa késsel ugy megszúrta a iában, hogy a kórházba kcl-lclt szállítani. — Heryay József 27 éves íityeliázai lakos oiy szerencsétlenül esett le a szekeréről, hogy a kanizsai kórházban ápolják.
Tavaszi szövetujdonságok
naponta érkeznek
Golensxky mvaiáruüssl&tbe.
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
#
51 éve élvezzlik vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy Üzlettel az ország különböző városaiban!
*
HÁLÍR, EBÉDLŐK,
KON YHAKÍ KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPIT08ÁRÜK
elsőrendű garantált minőségben, meglep olcsó árban beszerezhetők
-4S
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
Roosewell beteg
Ncwyork, február 11 Roosowelt elnök spanyol náthában megbetegedett. Kihallgatásait mindi lemondta, mert ágyban keh maradnia. Mint rádión Tít közlik, betegsége enyhébb lefolyása és aggodalomra nem ad okot. (
Ab *1»S párl.l divathid**ltii
a Szioházl Magazin uj siámájban jelent meg. Harnvlncliat oldalon, képek sorozatával foglalkozik a Színházi Magazin a vidám farsang ujabb és ujabb eseményeivel, Budapest színházi éltté Igen eseménydús volt az elmúlt héten. Négy uj darab került a közönség elé és mlud a négyről kimerítő beszámolót ad a Színházi Magazin.
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉG
kedvem; hotelje az
SPLANADE
NAGYSZÁLLODA
IMapt.t, III., Zsigmond-utca 38/40.
Telefonok: 151-735., 151-738., 167-299.
tamben a világhliü Lukacslürdövel, * Rózsadomb alján.
Teljes komfort, folyó melegvíz, központi mtfa.
A Nyugati pályaudvartól 1 klsszakasz távolságra.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj vezetés alatt ill.
Elsaraag* Cafe KmUiiuI,
peliivl Urak.
Olcsó szobák penslóval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodásnál zwa külön • ay.lc
Gazdag riport számol be a müncheni magyar bálról. Sok Szines ós érdeké, riport tarkítja az uj számot, regény, sport, divat, konyha, rejtvény-rovatok;, lelki szanatórium és Zágon István mulatságos színdarabja, a Márciusi szól. A lap ára gycrmeklappai együtt 00 Iliién
— A ramal esatoraaháUVsat
még a mai viszonyok kőzött is csodalatosán állja meg a helyét Sok betegségtől szabadul, ha minden esto 2—3 szem Arün-dragóet bevéve, előmozdítja a bélcsatorna szabályos kiürülését.
Mértekeit uel, több helyen kitti, on«. Éjjel helyenklnt meg ligy lehettégei. A nappali hS nem változik lényegeién.
A Meteorológiai Intenél nagykantaesj megtlgyfllóaLtomiaa jeleníti
Hőmérséklet tegnap elte 9 órakor: +3 6, ma reggel+3«, délben +8 0.
OaanadéklO -u.
Mindennapi kvelciésböl összegyűjtött b.lvagat, régi vagy aj tömegeket, magyart és küllöldlt, felosztatott gyűjteményeket Mimikor megvételre keresek. — Barbarlts Lak», a Zalai Köslöay I. szerkesztője. ÉrdekkWal kbet teleion 78. is ˇsgy személyesen mladeanap d. a. 8—7 óra között.
M. kir. minisztérium 990/1939. M. E. számú rendeletében előirt
kapható
Ipl liaHlii.
¦— mmw i
I mindenki a helyi kereakedflknél I éa iparosoknál eseresM bul
Siifki.toitl.ft HrttaMiiuit
MENETRENDJE
érvényes 1981 i. oklóber 3-tól.
VaeMtallama.
Va.utállomáua Erzsébet-térre
4\'N 818 1« 1» M-M 1S« 14»» IBM
\\T» 11« 20« 22 \'*» 2J»
Letenyel m«nati*and
UtwjWIW. Ml Ki.rkwU.lriM. 7-8« tUptMlnlHI at 1441 Uu.jfc.trt. »11
ÚJDONSÁG!
Orion hőpalack «S P 2 40
V, literes bőpalaok-betét P 1-30
Teutsch drogéria
fümr; cttmtfr- Ja folóktrttktdít (Városház-épületi).
06?8
54?366
ZALAI KÖZLÖNY
19.10 február 12.
rtarflzleíet
átvennék fagy alkalmas helyet
birbe. „Készpénz" jelige.
Nagykanizsa m. város polgár-mesteréiül. "
1719/1939.
Eötvös tér 7. II. itatll kert bérbeadáss.
Hirdetmény
Ai EOrvoa-ter 7. u. alatti háihoi tartozó kb. 400 négyszögölnyi kertet a folyó gazdasági évre bérbe-edom. Az árverés folyő hó 14-én d. e. 10 órakor a helyszínen len.
Nagykanizsa, 1939. február 6. sar * Polgármester.
1720/1939.
Tárgy: A viroarétl árokpartok bérb-adssa.
Hirdetmény.
A vásártér nyugati o\'dalán fekvő kb. 400 Mnyj s a Strémféle fat--lep\'öl éazakra fekvő 2 drh kb. 300 é« 600 Olnjrl r«in"k a folyó faida sági évre r-érbeadását elrendelem. Aí árverés f hó 14-én d. e. ViH órakor a helyszínen lesz.
Nagykanizsa, 1939. február 6. a*. Polgármester.
28472/1938.
Tárgy: Barakl töldek bérbeadása mezőgazdasági mfiveléare.
Hirdetmény.
A barakok lebontása folytán felszabadult területeket kb. 1000 négyszögöles parcellákban mezőgazdasági művelésre 4 évre bérbeadom. Az árveréi folyó bó 14-én délután \'/,4 órakor a helyszínen lesz Találkozás " polgári barakok belira-tánál. Bővebb félvllágoiltásl a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1939. február 8.
sas Polgármester.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
ujbjól beszerezhető
lapunk nyomdájában.
JslsiitmJniisIpitor
Uíllamos háztartási készülék
mindenkinek örömet szerez!
Teakannék
Vaaaiók
Kenyérpirítók
GyorstfőxAk
Káwéfőxök
íróasztali lámpák Hanaulallémpák Modepn falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. ,„
Telefunken
Orion
Philips
Standard
Eka
máikás
tácUák
legolcsóbb árban
rendkivül kedvező részletfizetésre, régi készfiiékek felcserélése
SZABÓ ANTAL rádió üzletében
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvést)
István király Szálloda
(III., Padmanipsky-utoa 8.]
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, kOzponll fűtés, lelefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Csodálkozik 7
hogy rosszul megy az üzlete m 0
Mi nem I
Hirdetés nélkül nincs forgalom
l«allfa^l>illlSMa^^ 1
APRÓHIRDETÉSEK
WptWrsHW" ¦\')* vB^ni-f *\' taa>4>a«a> 10 ..?i, ífmtu. r>l>xlo>. továbisl UO 0 mtí,. E.lkôiiia» g gjj g tlIUr, «Ina.» lorábtl wo * hűs.
ALLAS
Tanuld és kitalálta felvétetik Vida [üszeiüztclbe. 391
Négy középiskolát végzeit jéházbál llu v»uy«ttbe.-e»faae2éwbs> Iskás és élelmezéssel [elvétetik. Ksszsp, Zákánv terep.
Legjobb házakhoz elsőrendű lőzőnőket, szobsleányokat,. mindeneseket elhelya. atak. Ozr. Koha Zsigmondné, Klulzay-atca 21. 407
ABAS VÉTEL
Nagy gardeFob-evakirany, két-ágyss lehérszoba butor és egy Bleder-msyer szalongsrnllura eladó, Erzsébet-tér 17., I. em. 321
Elad* cea 129 kgr. listai zajrsertés. Oeák-tér 3. házmesternél. 405
[todshelylség kiadó a Fö útvonalon, ugyanott lrodsbercndczés, Iréaastslok, ssé-kek, páncélszekrény. írógép Jutányosán •tinitek. CIm s, kiadóban. 4C9
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
Az S>»««»«l-Z*r 18-111. számú (Szstvst) házban vegytlsztito Özem céljaira használt helyiségek, megosztva Is, ugyan, ott egy cgylioba-konyhás lakás 1939. május hó l-re kiadók. 114
Héremaatobda msgánház lUrdöazo-bával, nsgy gyümölcsössel májusra bérbeadó. Bóvebbet a kiadóhivatalban. 346
Kél tWeatkaraloi-taa kellószobás és két szépen bútorozott sabba folyóvízzel azonual k\'adó. Klataludy-u. 20. 400
Egy szoba-konyhás udvart lakta* május elsejére kiadó. Csányi l.iasló-u. 8/a.
403
St4lausoki4a udvari lakás májusra, lu-lellielylslg aaonaatra kiadó. Teleki ul 10.
403
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy katarexatt szép utcai azoba két személy részére latdőbassnálsttsl kisdó Horthy Mlklós-ut 19. emelet, esetleg két szép utcai ssoba. 395
KuiHnba]árela bútorozott utcsi szoba szonnsl kiadó. Batlhyáay.n. ti. 406
HÁZ ÉS 1 NU ATI.AN
Szenlgyflrgyvári hegyen,: 4-lk hegyháton, ¦i ittica lien kózaiétSin: kb. 1200. ?-0I aaeua pincével, telasaraléaael, kedvező riseteli lellélelek mellett alado. Cin a kiad.ban. 383
Elad* Hevlzaaeataadrar legszebb helyén 1300 l.l-ól egy lagbáa (ekvö, két utcára nyitó szálloda, szanatórium, magán-villák építésére alkalmas Ingatlaa. Frisch Józael, Hévlzazealandrás. 404
Elad* belterületen két kisebb Itltdó-szobás adémeates családi háa elköltözés miitt, aiép jövedelmet hozó emeleles biibáz üzlethelyiségekkel; alkalmi árban ksphslók. Bóvebbet: Horváth, Sugái-ut 42 408
KÜLÖNFÉLE
Mdi\'kda f*ayk*aa*SB*s>ak, Hintek Jrok, vegyszerek, beszerezhető
lemezek, Vastsgh részlelllzclés.
il, l\'S-til 10. ss. — Kedvezó
2
«atólaxl — Borasi* uj. kényelmes, áramvonalas legolcsóbban Ksulmaua Manónál rendelhető Tal.fon BUM. 299
ZAUU KŐZLÖNV
politikai Nanus.. Kiadja: „KSzstuássájlHT. Nagykeslzas". Felelőn kiadó: Zalai Károly. Nyomatott t a „Ktziazlaaási mit. Naayks.lisa"
ayaasajáaae Naaykaalzsáa. (Nyomdáért Mais ZaM Király.) !
f9. Évfolyam 36 tuám.
wm. 1 1
Nzgykanlzza, 1938. február 14. kedd
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
¦a*.*—aaak
«• Uaslűkhatali FW a. lugkm.
Madrid felé
Mjiwroa és Bar^loaíB elfoglalása <S1a yeglee^ii eldőlt Spanyolország sorsa s. FríJnco tábornok nemzfctí hadat villámgyors hadmozdulotok-kat elérteit a ft^tida—spanyol határ mentén elhúzódó Pirreneusok lábához, mire tíz ország középső tief. rülétein tttég fennálló köztársasági kormányzat is sürgősen keresni kezdte a rá nézve valaiiijennyire ls kedvező kapitulációs tárgyalások alapját. Erre a közeledésre Frauco tábornoknak egyetlen válasza volt: — teljes megadást I Mire c sorok napvilágot látnak, talán Madrid ut-cáhi menetelnek mér a nemzeti csapatok, hogy véglegesei, kitisztítsák Spanyolországot és annak fővárosát a nemzetközi brigádok slsera-hada> tól, hogy beteljesüljön a nemzeti fel kelés világra szóló diadala. Háromi súlyos esztendő irtózatos . testvér* harca dúlta fel ezt az országot, a melyik a világháború pusztitó vét^ zivatarait békés izoláltságban élte? feli) <jo annál nagyobb vér és anyagi veszteség szakadt rá a testvérharcban. Ha csupán mint távolt szemle-, lök figyeljük a spanyolországi eseményeket, akkor is meg keli állnunk, e sokat szenvedett nép e nagyjelentőségű sorsfordulatánál. Fránoo teljes győzelmet akar s amikor ezt hangsúlyozza, a nemzeti eszme diadalát nemcsupán a katonái had-oszlopölt igyőzelmes csataiiyerésci" vcl igyekszik biztosítani, hanem a spanyol népnek á nemzeti gondolat jegyében békés khiggadást s zavartalan boldogulástklvfm nyújtani. A katonai fegyverek győztc-uiie adVa van már, do ha végigtekint a győztes hadvezér a mérhetetlen földi kincseket nftganbahrejtö Spanyolország1 üszkös romajain, az Összc-bombázott.városokon, a ^robbantott székesegyházakon, a kirabolt állami, közületi, társulati és magán-, ktnestárakón, JiKgtiöbbenva t; jkelli észlelnie, hogy a nemirég még földi javakban, művészi és gazdasági értékekben olyannyira bővelkedő ország újjáépítésre szorul. Aínikír ez a kép elvonul szemünk előtt, megelevenedik előttünk a háború befejezése utáni szomorú Magyarország képe, amikor a ml tejjel, mézzel folyó, Kánaánnak nevezett országunk is a teljes csőd » a tökefetes leron-gyolódás állapotába jutott. Spanyolországban éppen ugy, mint nálunk, a nemzetközi vörös kótyagos ide-ológia vitte végv* "ezt 02 sÜJÍ helyre ázható pusztítást. Amikor az újjáéledő Spairyolorszag rendkívüli esc-gyors iKrmbüíi flSagyllk fel a vflnüs uralmát, nagyon kívánatos, ha a felejteni igen hamar tudó magyíir közvélemény intő példát lát Inagu előtt, mert a spanyolországi események nagyon is élénk színnel ecsetelik azt, hogy hová vezethet, milyen tragédiába dönthet nemzeteket, népeket, társadalmi osz tályokat s az ezeket Összetevő egyéneket az a bolseviki világszem léletj amelyik & föld minden pontján, a hol időleges uralmat tudott elérni,
Ai
Felda* szerkesztő: Barbarita Lajos
Elofiietóal ára: en kora * peagí ¦ Sxetkeailoaéfi *a kiadóhiralall tdetoi
Hnap ki a Szmtiim tietntk elsi szertartása
ValóaainfUeo február 28-án 01 Saasa a pápaválaaxtó oanolava
; Vatikánváros, február 18
A bíborosok testülete vasárnap összeült, hogy a tei3etés részleteiről tanácskozzék. AL első temetési szertartás kedden, 14-én délritán 4 órakor lesz. Ez nem lesz nyilvános, csak a család tagjai és a bibornokok vesznek részt a temetésen a Bazilika bezárt kapui mögött. .
XI. Pius pápát hármas koporsóba (eszik. Az első vörös bársonnyal bélelt ctprusfakoporsó, majd négy cculíméleres ólomVroezből készült koporsó következik, végül pedig szilfakoporsó, ennek nagysága 2mé. ter és 23 centiméter.
Az elhunyt Szeníatyát saját kívánságának iiyögfelelően x. Pflus pápa mellé. temetik.
Ma, hétfőn hajnalban ismét meg* nyitották a Szent Péter bazilikát a nagyközönség számára, amely haj-
nal óta hosszú sorokban, százezernyi tömegekben vonul el XI. Pius ravatala előtt, hogy lerójja kegyeletét. \' \' | -
Mint jelentik, a bíborosok testülc-J te teljes ülésre osak 28-á» ülhet ösz-szc. A msxíkói érsek ugyanis, \'bar Gibraltárból repülőgépen teszlmegt az utat Rómáig, legkorábban csak 27-én érkezhetik meg. A conclave így valószínűleg február 28-án ŰI Össze. !
Paris, február 13
A pápaválasztás kérdésével élénken foglalkozik a párisi sajtó. A\'bal-oldali érzelmű & fascista ellenes Ouvre azt bizonyítja, Iwgy nem kell olasznak -lennie az uj pápának. Több lap szerint a külföldi bíborosok leg többje pacellire szavaz. Ezt awii-ban kétségbevonják más lapok, a melyek szerint a milánói, torinói és-
flrenzel érsekek jöhetnek számításba. Biztosra veszik azonban, hogy szavazatot kap a párisi, newyorki bíboros és Serédi heroegpriinás is.
Chlgl herceg tett a conclave rendezője
Róma, február IS A bíboros kollégrum ma,délelőtt tartotta harmadik ülését, amelyen a megüresedett pápai szék betöltéséről tárgyaltak. A kollégium ezután Chigi herceget fogadta, aki * conclave rendezője. . . _ ;
Serédt szerdán este utazik Rómába
Budapest, február 13 (Lapzártakor érkezett) Sctéai Jusz-tinlán biboros-érsek szerdán este utazik Róraáb*. ¦ -" ¦ * -
WrWrWr^WWrWWWrWW^^
Az nbrán „titkos" módszer szerint is a Volosln-kormány ellen szavazott a választók egyharmada
A nemmel szavazó magyarokat tömegesen utasítják 61 Kárpátaljáról
Huszt, február 13 Kárpátalján vasárnap tartották meg az első tartomiuiygyillési .választásokat.. Mint ismeretes, csak egy lista, a lüvatalos ukrán lista Indulliatott, arra pedig csak igennel vagy íremmel lehetett szavazni. A legerősebb terrort alkalmazták umidcmUt és Icgali\'ibb 90 százalékos <gj\'őzclmct. várt a Volosiu konnány. Ez azonban aligha lesz igy, mert csak a buszti kérőiéiben 10.000 igen szavazat mellett 4000-en szavazlak nemmel. Magában Muszton 0208 igen szavazattal szemben 2122 nem szavazat is volt, tehát a szavazók cgyliarnuula a konnány ellen szavazóit. A többi kerületek eredménye még nem ismeretes, de
mindenhol Igen sokan tartózkodtak a szavazástól.
A magyarok vagy neimnel szavaztak, vagy egyáltalában nem járultak az nrnákhoz.
útját nyomor, pusztulás b könnyek és ver áradata kísérte. Miként a hír adások közlik, tömegével menekülnek a papokat, apácákat, asszonyo_ kat, gyermekeket gyilkoló, Krisztust és szentek szobrait ledöntő, megcsúfoló és inegbecstelenitő szovjet brigádok a hátrahagyott Spanyolországból. Vezetőik már jóeleve gondoskodtak jnagukról, elhurcolva az ország kincstárát, aranyát, értékeit s így lesz betevő falatjuk, de a nép, a becsapott, kizsákmányolt és f#re-
Páris, február 13 A francia sajtó is foglalkozik a kárpátaljai választással. Az Ouvrc rámulat arra, hogy milyen erőszakos módon történt ennek a «választasnafc. lebonyolítása. A lap is kiemeli, hogy a magyarok csaknem teljes szambán tartózkodtak a szavazástót, miután listát nem áilith\'attak, vagy nem.mel szavazlak.
Munkács, február 13 Munkácsra és Ungvárra egymásután érkeznek a kárpátuüjai kiutositottnk. Ezeket n vábsztás miatt azért, mert nemmel szavaztak, tették át a liatáron. Ezek elmondásából is megitelhető az a féktelen terror, amellyel az ukránok dolgoztak. A nyilvánosságra került adatok mind hamisak. Az ósszeszám-lálásöknál ugyanis
az üres Hutákat ifjen-szava-zatnak számították,
az őslakosság által összeállítóit listát pedig érvénytelenítették. legtöbb helyen 50, sőt . A
^sok helyen 80—907o \\n Volt ^ a nem usvazatok száma.
Több kcrüle.lben e siralmas eredmény lalttb( már dólbea lezárták a szavazatokat. \',;
Az önálló Ukránkárpátalja feltámadására elrendelt gyertyagyújtáson és örőmtüz-ünncpély-en is csak ö liatósági emberek vettek reszt néhány kiváncsi gj-creken kivüL
M ,.".„,,, irriTfir——
Felszentelték az aj erdélyi jüsöököt
A kolozsvári Szent Miliá\'v templom, bán ma szentelték és iktaíták be Erdély püspökét, Marton Áront. Az ünnepélyes aktust Cassule bukaresti pá pai kő\\et végezte Pacha\' Ágoston dr. temesvári és Flcdler látván szatmár— nagyváradi püspök köxbenjőttével.
vezetett nép ottmaradt kenyértele-nül, feszcboinbázott városaiban, várva az újjászületés korszakát, a melyben ugyanazok az eszmék fogják hevíteni e romfalból felépülő; ország népét, mint amilyen eszmék eltőltikaz élet boldogulását jobbol-í dall beállításban kereső, nemzeti és valláserkölcsi érzésektől eltelt keresztény irányú országodat. Minden reményünk szerint döntő jelentősége van FVítncotébornok^gyözehné-nck a jobboldali és\' keresztény vi-
lágpolitikai szemlélet szempontjából is. Nyilvánvaló s te néén tagadható tény, hogy amilyen mértékben erősödik a nemzetek között ez a jobboldali és keresztény irányzat, o!y mértékben veszíti erejét a másik világszemlélet, amely szállásadója, gyakran előkészítője annak a világszemléletnek, amikről \' sohasem \' lehet tudni, mikor esap át. a baloldalról a kommüri, ib bokevizrous, a nihiÜzaausi ¦ barát, Istent és vallás> erkölcsöt tagadó szélső bak>ldalra, ,
3
Holtidőtől
A nagykanizsai Credo gyászfilésben adózott az elhunyt Szentatya emlékének
I
I •
Pária és London k5z6e-lép, hogy Madrid adja máig mag&t
Az ir kormány elismerte Francot, utbsn van ¦ franola ás angol elismerés
Vasárnap délelőtt tartolta februári taggyűlését a \'nagykanizsai Credo-szcr-vezet P. Fcticián íerenccsatyn elnöklete alatt, a lagok nagyszámú részvétele mellett. A mcgjeleutek soraiban olt volt dr. Hegyi Lajos főjegyző, az egyházközség világi elnöke is, A* taggyűlést a Credo gyásrakndéiniájánnk is lehetne nevezni, mert « taggyűlés voltaképen a Szentya elhunyta alkui, mából érzelt fájdalom ós kegyelet mélységes kifejezője volt. 1-ciictán Wya a lelkek mélyén szántó, megrázó erejű beszédben emlékezett meg a megboldogult Szentatyáról, szentéle pl ifjúságáról, fiatal papi koráról, a lelkiek térén való munkásságáról, mélységes papi lelkületéről, tudományos képzettségéről. Meleg sziliekkel vázolta nemes életét, működését az érseki szé. kjg, majd u Vatikánig, XI. I\'ius pápát mindenkor a béke, a szeretet gomlo-lata vezérelte. Halála óriási veszteség a világ katholikussága számára. Kü-
lönösen nekünk, magyaroknak nagy pártolója volt az elhunyt Szentatya, aki ismerte a nagy magyar tragédiát és igyekezett mindent elkövetni a magyar igazság érvényrejuttatásáért is. i\\z elrabolt magyar területek visszaadása érdekében is megbecsülhetetlen érlékfi közbevetést fejtett ki,
iá gyűlés nagyszámú résztvevői állva hallgatták végig P. Fellclán méllatását.
A Szentatya temetésé napján a nagy kanizsai plébánia-tenipJoml>an is lesz rekviem.
Majd a Credo belső ügyeinek tárgyalására került sor.
Ax izr. templomban
Itt emiitjük meg, hogy a nagykanizsai izr. templomban a péntekesti istentiszteleten dr, Winkler Ernő főrabbi emelkedett szellemű beszédet mondóit a kathoUkus egyházfő haláláról és érle meghatóan szép imát mondott.
kormány ÍŐ lanácsos, polgár mester, ví_ téz Szécsy Imre ezredes, Lakatos István őrnagy, tcsuicvelési vezető, dr, Tholway Zsigmond posta hi vettan igazgató, a Levente Egyesület elnöke, dr. Hegyi Lajos főjegyző, az cgyházkős-* sóg világi elnöke, ott voltak uz iskolák és intézetek igazgatói, a cserkész.pa. rnnesnokok, a Credo %T,zctösége. a díszhelyen a zászlószülök: Samu La. josné ós Samu J^ajos ipartcstüleli elnök, a KathoUkus Ifjak Országos Egye sületo nagykanizsai csapatának vezetősége: P. dr. Horváth Athanáz ferences-atya, egyházi tanácsos ós Gozdán Ernő világi vezető. Jobb oldalon a hatalmas, gyönyörű nemzeti szinü zászló, az nngyalos magyar címerrel, a zászlóanya selyemszalagjaival és fekete gyászszalaggal a Jüitholikusság elhunyt édesontyjáért, K-rlszlus földi helytartójáért. Mellette kékinges disz. őrség. Az ünnepi szentmisét ós a zászló megáldását P. CzjrfUtz Viktorul plébános végezte, majd ragyogó ünnepi beszédben méltatta a kékinges iíjak tömörülésének Jelentőségét a mai küzdelmes időben. Krisztus zászlajára, a nemzeU szinü lobogóra es. küdtek fel a KIOE ifjai, hangoztatta a plébános, hogy Krisztus-hűségükről huzasierelétükről tegyenek tanúságot.
Mi nem megyünk irányelvekért a szomszédba,
hangsúlyozta P. Czirfusz, Szent István király ineginuUitta nekünk az irányi, az utat és ezen haladunk tovább is ós unni Krisztus katonái kitartunk a nemzeti lobogó mellett. Majd áldást mondott az Ujakra és a zászlóra és uz egész magyar nemzeti - Ifjúságra.
A szent ténykedés alatt a kóruson Uazdag IstVan kántor vezénylőiével az Egyházi Énekkar hazafias egyházi énekeket udott elő. Különösen szívhez szóló volt a «Hiv/ a Kárpál, zúg a Tátrai kezdetű egyházi ének, amelynek refrénje szivbemarkolóan rezonált minden magyar szívben: «VÍssz«, vissza, mindent vissza, itt az óra mindent vissza...i (
Samu Lajosné zászlóanya a zászló felszentelése után bemerte a zászló-anyai szöget <lstenucl a Hazaérti, jel mondattal,
Az ünnepi szentmise befejeztével az egybegyűli sokaság együtt énekelte u magyar nemzeti imádságot.
A kékingcsek tehát zászlót bontottak Nagykanizsán is. Nagykanizsa varos, Zrínyi Miklós ősi fészkének hazafias magyarsága szeretettel üdvözli kékinges fiait, akik nem akarnok mást, mint határozott és Hangsúlyozott kathoUkus és hazafias magyar alapon az országépítö munkában részt venni.
Nagyon sokat várunk a kékinges ifjú magyarságtól. ... ,
Wj? E1LÉ&EZTETÓ
Egyaiarl közlto (kél tor) dija 30 fillér.
S\'.bruJr 18.
Vasutas tea este 8 órakor a Kis RoyaUunu. l\'ebíi.4, 1«.
A gimnázium c9M*ká*z^toadáaa íáí 5-kor a toraatwemben. i
Az Iparoskor vidání farsangi t*a. estje 8 órakor.
rabra*. 36.
Uoeálte előadás a városházán iiat órakor.
- Naptári I\'ébniár 14. kedd. Hoiíi, kai Bálint vt. Proteatána Bálint — tor. Sebatii hó 28.
Oyónya»riAr1 é]j.U aaolgátat u hó vegéig a Feketo aaa gyógyaxertár é. a ktskankuai gyógyaiertár.
(lííj.lüruft nyitva romiul 8 arától ért. 8 óralg (hStia. taacdav péntek dólutáx ktdden aglm rum nfknak.1
JolflBite,iairiiiiffitor!
, , Burgos, február 13
Az Ír kormány elismerte Franco korrr-^ ,:át és a nemzeti Spanyolországéit | | ; i t, ; ! i i I Mint jelentik, most tnár utbjsa van Franciaország és Anglia elismerése is, A francia kormány megbízottja rövidesen iámét Burgosba érkezik — most már határozott rjta-BitáJ\'sal. A jelek szerint a közép. sp.\'Miyolors/jigl harcok sem akadálya az elismerésnek, hiszen az ország húromm\'gyed részé Franco kezén van- \\ | [ ( ( f i { ( Madrid, február IS Madrid bombázásának 16 halottja és 22 sebesültje van.
A köztársasági kormány felhívással fordult a lakossághoz, amelyben kéri, hogy egységesen álljon a vörös kormány rnellé és tartson ki a további ellenállásban. • ,
Egyébként — mint a trjdósitók jelenük —¦ az ellenállás kérdésébén sem egységes u madridi hangulat. Maga az angol és francia kormány Is rügy látszik szigorú feltételekkel akarja kényszeríteni Madridot, hogy élljon el a további céltalan ellenállástól. . | t , , j , , | i , Burgos, február 13
Franco erélyes lépéseket tett v< 18 milliárdra tehető spanyol arany visszaszejraésjére. Ezt a nemzeti tulajdont Jelentő aranymennyiséget nagyobbrészt Franciaországba, kisebb részben pedig Amerikába, Aingli!ébi4 .és , Szovjetoroszországba mentették át a vörösök.
Húzás
Az osztálysors játék maf húzásán 10 000 pengőt nyert a 7170 és a 36.564 sz. sorsjegy. 5000 pengőt : 44 932, 4000 pengőt: 64.654, 3000 pengőt: 64.094, 2000 pengőt: 28.667, 40-777, 61.020 és 60.466, 1000 pen-böt pedig a 10.685, 31.096 és 61.702 sz. sorsjegyek. (Felelősség nélkül !)
A uzlvburok, a SzlvblMenlyök. a szívizmok és a szlvldegek megbetegedéseinek kezelésében a rendkívül enyhén ható természetes .Ferenc József" keserűvíz fontos segédeszköz, mely reggel éhgyomorra egy kis pohárral be véve a tápcsatorna tartalmát biztosan felhígítja és azt Igen könnyen levezeti. Kérdezze meg orvoaafci
Munkács város közönsége készfii már a kanizsai országzászló fogadtatására
Valószínűleg Munkácsra viszik a két kanizsai leveote-zasziót Is
A jurgykanizsai MANSz ajánlott fel — mint ismeretes — orszagzász-lót Munkácsnak, Zrinyi Miklós városa Zrínyi Ilona városának. A gyönyörű zászló már kefteul és kivnelér; ben méltó lesz Nagykanizsa hazafias közönségéhez, , , .\'
Most urinkácsi forrásból arról ér-, tesülünk, hogy Zrinyi Ilona városa-? nak közönsége és a város vezetősége már nagyban készül a nagykanizsai küldöttség fogadtatására, hogy a két város aneleg kapcsolata^ meg szorosabbra fonódjanak. , Dr. Tbotway Zsigmond, a Nagy* kanizsai Levente Egyesület «4noke most azon fáradozik, Iiogy a MANSz oiszágzászlójával együtt a /uigykajiizsal és járási leventék által a K\'lvidékl leventéknek adott két, gyönyörű zászlót is Munkácsra vihessék az Országos Testnevelési Tanács engedélyével. Hármas szeretet-kapocs lenne ez ^Nagykanizsa és Munkács magyar-\' sóga közölt. Az Országzászlót és a két levente zászlót egyidejűleg ad-
nák át Munkácsnak ünnepélyes kentek között. A, zászlókat magyar díszruhás kanizsai hölgyek és egyenruhás ievente-dlszszazud vinné az átszervezett levente-zenekar ki-séretéDen. Valószínű, hogy az O\'i\'f elnöksége hozzájéral ehhez a kérelemhez és akkor nagyszabású ünnepség színhelye lesz Munkács városa. , i , | { [ , : I A kaidzsai leventék szegénységük dacára példát aduk úldozatiíészsé-gükből, amikor lílléreikkel hozzája-rrjitak a két levenle-zészló beszerzéséhez. Most a Levente Egyesület elnöksége azt a hazafias kérelmet terjeszti a város közönségéhez, hogy amikor a levente formaruhákat beszerzendő gyüjtőivvei járunk, hogy ígénybevegyék a város huzapifcis iiiagyarságauak áldozatkészségét, jánuijanak hozzá filiérelkkél a ruT hák bwzerzésébjez. Fontos szerep jtut a leventéknek a jövő magyar életben, támogassuk őket és adjunk céljaikra Jó szívvel tehetségünkhöz mérten.
A kékingesek első nyilvános szereplése Nagykanizsán
Ünnepélyesen felszentelték a kioe nemzeti szinü zászlaját
Megemlékeztünk arról a nagyreményű nemzeti mozgalomról, nmeit az iíju magyarság kathoUkus és hazafias alapon való erőteljes megszervezését tüzto ki feladatául. Magábafoglalja ez u szervezkedés az iparos, kereskedő, munkás-ifjúságot, a leventék ós cserkész egyesületek tagjait, a ncinzel jövő gerincét. Nagykanizsán dr, Horváth Athanáz ferences hittanáró az érdem, hogy a KIOIÍ kibontotta zászlaját és megindult a helyi ifjúság.
nak katolikus és hazafias alapon vuló megszervezése, u róni. kath, egyházközség védőszárnyai alatt. Az uj kathoUkus Ifjúsági mozgalom Hígjai kék inget, sötélborna nyakkendőt és sapkát viselnek. Kóvldcsen .kék Jngcsckijuqki nevezik őket az országban. A KathoUkus Frontnak égy kitűnő alakulata ez az ifjúsági szervezet, amely Nagy. kajüzsán vasárnap szentelte fel zástla-laját, A plébánia-tcmplom szentélyében ott volt dr. Krátky István kir.
Esküvői fényképét
kéírittíM TAST1SB BÉLA fényképész műtermében Mairluabta, Fó-ut 10. ia •ungur-ot I. C«i ndvarban.) SSUséaMi mmmkm > mi fii..4 árr. 1
1939.
tebruár 14.
ZALAJ KOZLONV
A lágyai" Élet Mozgalom élénk ütemben indult meg a Balaton-parton
Balatonfenyves, február 13 Kalát tudósítónktól) A Balatoni Jli oldalán te 0W lendülettel ini % 1)1C„ vitéz Imrédy Béla minlsz-JcreliK* W Biet Mozgalma & tömegesen csa*lko™ak ohhoz u ,,\'„t,,yszerübt> vlooellér és uapszá-!„,« embertol kezdve a logmagai. sab\'b szellemi rétegek is.
Fonyódon Hajd-a mérnök szervezi a mozgalmat, Balalxmmárianií OvcgíS tanító, Balatonfenyvcscn Szít lassy építesz. 1 . *\'.-:!
Legelébb a balatonyfenyvesi Kupa fogadóban tartottak Vasárnap rcte a Mozgalom érdekében népes írtekezlstet, melyén \'Szilassy Lajos épületes előadásban, tért kl arra,
hogy minden igaz mágyaf \'csak!\' egyet akarhat: - !, HNza és Nemzet boldogulását ujabb évezredekig, tisztább, jobb magyar élctlel Kifejtette, hogy a hazaszeretetnek nincsenek fokozatai, mert vagy szereti valaki a hazáját, vagy nem. Ugyanakkor, amikor látjuk, hogy Itália és Gemiánia népisége egyet-akaro összefogással követeli jogait a világ színpadán, mi magyarok is klzárölag egységes, egyetakaró •Élet-táborral* vehetjük fel a har oot az életek uzsorásaival & haszon élvező ellenségeinkkel szemben ! A népes értekezleten is rjjból nagyon sokan csatliikoztak Imrédy Béla mozgalmához. . ¦ ¦ |
Csodabogarak
és végzetes sajtóhubák
Pudding és hal a kútban, gyász-karszalag a lámpákon és egyéb csodák a sajtóban*)
A sajtóhiba...
— Hát kérőm, a modem újságírás tempójába" a leglökételcsebb technika és legnagyobb óvatosság mel-ktt is előfordul,, hagy becsúszik*, ugyebár... ? .
, így szokott védekezni a szerkesztő, a korrektor, a szedő... * Db akkor már megtörtént a baj-Mert a sajtóhiba valóban megesik a legjobb ujságcsaládban is. És fál-niiszvrü következetességgé; 1 mindig ott, ahol Végzetesen megváltoztatja az eredeti szöveg értelmét.
Szinte érdemes gyűjteni a sajtóhiba furcsaságokat. Minden vieft-lapnál szivderitőbb a véletlen szUUo humor. \' I
Aineiy nem ritkán emberek kenyerébe kerüt.... , , l
Az agyonütött leány kihallgatása
A sajtóhibáknak csak egy része származik tényleg nyomdatechnikai okból. Igen sok jelentős azonban a felületes olvasás, vagy elírás következménye. Eí«kct sziiknyclven »Cío-dabogár«-nak nevezi az ujságiró-táisadalom. Prototípusa címek az a szegvári csendőri Jelentés, amely a következőképpen jelent meg a szegedi sajtó egyik orgánumában :
— \'Folyó Kó\'til-re virradóraN Bugyi Ferenc szegvári lakos feleségét és leányát báliéval agyon, ütötte. A leányt beszállították a szentesi kórházba, de miwiezidetg Mun lehetett kfliallgatní.\'
A tudósítás alább így. folylatja :
— «A súlyosan sebesült leányhoz kiszabott a vizsgálóbíró, aki azonban eszmélcUcn volt..
Gömbös ét Wolf megölték egymást
Hasonló esete a véletlen elírásnak a MTI 1832 december 11-ikl jelenése, amely többek között a követezőket mondja; \\ t
— >A miniszterelnök szavai "tán zugó éljenzés csattant fel. Gömbös Gyula és Wolf Károly juntán megölelték egymást a je-lenvoltak éljenzése közben, majd
rZl A, SzcgetU (jj N\'enuedék gyűjtötte Wrba a fenU érdekes sajtóhihn-
j Wolf Károly mondott meghatóit köszönetet. >
A baltás oroszlán ós a tarhonya földek
A baloldali szegedi napilapban olvastuk «z alábbi hirtl
-— cAz oroszlán megtámadta SiCliditöjét. Vasárnap esk Kocka Lajos oroszlán szelídítő, oki tiz oroszlánjával járja a világot, bír. kózni kezdett az egyik vadállattal. Az oroszlán egy baltával a szeli, ditö fűiéhez csapott, annak fülét valósággal beszakítólUi.,
Ugyanez a lap irta ujigjl vündó; gí\'k fogadásáról szóló tudósításában a következőket: (
— (Szerdán délelőtt megtekintik a várost, nicglJtogatnak egy.egy paprika malmot, tesz (agyarat, pók. üzemel, megnézik ;| szegődi paprika és tarlimryaföldeket s délután utaznak el..
Szent Vlnoe felügyel a szegények ebédjére f
Derék néplupunkb\'in olvastuk a következő kélhasáb>s cimel:
— «A szegényházban kifogásla. lati é-s bííséges étkezé>t adnak a szegélyeknek..
— .Naponként 2000 ember szú. mára főznek Szent Vince felügyelete mellett.\'
CÍ\\l. A Szent Vince Egyesület hölgyeinek felügyelete mDHett.)
Az elfogott lövés ós egyebek
A japán katonai lázadásról viszont igy számolt be: , > j
— (Hamacsugi mlnlsztoreuiókro ma reggel a pályaudvaron rálőt-
tek. A lövést egy fialal ember személyélien . elfogták,,
Gömbös miniszterelnök beszédéből a következőket idézi a sajtóhibáiról közismert szegedi napilap •
— .Nyugodt lelkiismerettel me, . rom állítani, hogy megteremtettök a nyugodt állapotot a további produktív gazdasági munkára. Már nem gurulunk lefelé a lejtőn, hanem liaiározott lépésekkel lefelé baladunk..
Hasonló a következő híradás is:
— (Moszkvában ma azt híresztelték, hogy a léghajó felrobbant és utasai meghaltak. A szerencsés leszállásról szóló hír nagy örömöt keltett..
A világhírű terrorista
»Csekély« kis sajtóhiba csúszott bJeie Fleta, a világhírű tenorista hu-lálhirébc is, amely igy hangzik: \'
— r*Miguel I-\'leta, a viWghirü spanyol terrorista, a napokban Salamancáhan, 42 éves korában, elfelejtve betegen, szegénységijén meghalt..
Köztudomású, hogy a szedőgép egész Sorokat önt, amelyekből a laphasáb összetevődik. Itt adódnak azután a legpikámabb zagyvaságok sor csere utján,
Az egész magyar sajtót bejárta a Szegedi Friss Újság híres esete. A lap Apponyi Albert temetéséről szóló tudósításában cserélődött fel négy sor olyan faté\'isan, hogy szinte példa nélkül áj) a maga nemében. . !
Az ominózus sorokat 0 maguk eredeti elrendeződésében iktatjuk Ide: ; ( ¦ l . \'
---— Az állomás épülete fekete fátyollal ellátva, a személyzet fe-I kele cu-apérjával borítva, a lámpák fc. I ketc karszalagot viselt —
{A sorok helyesen 1.3, 2, i sorrend-/ ben olv.\'Lsandók !) \' *
DerDs Öngyilkosságok
Előfordul az ís> hogy korrektúra" hál idegen sor csúszik b\'3 a hibás helyébe, mint az alábbi hiba például : i . — íTupi Teréz 70 éves jánoshalmi leány gyógyíthatatlan betegsége miatti elkeseredő-.ében licle-ugrott a kútba. A "házbelick csak órák múlva vették észre, Szeren-ctférc a kútban olyan kévéi volt a foszlós kalács, vagy kuglóf, pudding, bal, hogy élve húzták kl,
A legaxotlkusabb cimet/fz egyik békéscsabai lapban olvast>b\\ Szólt pedig a következőképpen: üSSÍS\' VENLÖTTE MAGÁT EGY CSABAI KATONA. VAKTÖLTÉNNYEL KÖVETTE EL AZ ÖNGYILKOSSÁGOT AMELY NEM SIKERÜLT,*
„Nyilatkozat"
A icgpikánsabb cimhiba mégís abba n nyilatkozatba OTiSzbftL\'bb. ». mely v. Shvoy Kálmán dr. emléke-
Még csak ma hétfőn
Városi Mozgó J
Általános k5zklvAnatt*a I Onnepi előadások! Petőfi Sándor Örökbecsű müve
János vitéz
A legelsőrendO magyar művészek közreműködésével.
El««dások kezdete köznap 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, 5, 7, 9 kor.
UnuBi1 UiimannLl8k ésTóth
vaskere«kedéio — NagykatiIzlB
Kincsem zománcozott
tűzhelyek es kályhák
Frommer Taűásííegyrerek óh lüsserrk a legoiOftObbaa.
zetes lovagias ügyével kapcsolatban jelent meg »NYALAfTKOZaT« címmel. Ez azonban valóban nyomdahiba Volt. (
Főispánból főrabbi
Még Baranyai főispánnal történt, hogy levelét, amelyet Lőw Immánuel főrabbihoz intézett, leközölte a liberális szegedi lap. A közlésben li főispán aláírása így festeti : .BÁRÁNYI TIBOR FŐRABBI*. Nagyon restelte az cselét a nedakcló s másnapra helyreigazította a hibát, azonban a helyreigazításban « főrabbi neve alá került a főispáni cim. Nosza erre nekilendült a lap egyik riportere s igazolásul nagy riportpt kanyarított a sajtóhibákról.
Az i gazolás azonban tul jól Sikerült. Másnapra megjelent e riport öklömnyi betűkkel szedett cimmél: >VÉGZETES SAJTÖHUBAK*.
j (Ss. R.)
BUDAPEST a 1, 6.15 Torna. — Utána hanglemezek,
— 10 Hírek. - 10.20 Felolvasás, -10,45 Felolvasás. . — 12.10 Országos Posalászcnckur. — 12.30 Hírek, — 13.20 Időjelzés, idöjárásjelentés. — 13.30 Ve. réss Károly cigányzenekara. — 11.35 Hirek, 11.50 A rádió műsorának Ismertetése, 15 Arfolyamhirck. — 10.10 Arányi Mária elbeszélése. — 10.15 Időjelzés, időjárásjelen lés.
17 Hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.10 Dr, Nemes István élőadása.
— 17.30 Horányi Karola éuckel. ~ 18 Antonio Wídmar előadása. 1H.30 Mogyor est. — ií) Felolvasás. — 19,40 Táiic.leme/.ek. — 20.30 Ft-\'lolvasás. — 20.40 Fátvolth Jaucst elg:íny/ciiekuia.
— 21.40 Hirek, idöjárásjcU-ntés. — 22 A rádió szalonzenekara. — 23 Operaházi zenekar. — 0.05- Hirek, \'¦
BUDAPEST n.
18.30 Francia nyelvoktatás. — 19 Mezőgazdasági félóra. — 20 Ilinek. — 20,35 Opera részletek hanglemezről,
0.30 Könnyű zene. — 8.30 Schram-melzenc. — 12 Déli zene Konstansból,
— 14.10 Könnyű lemezek, — IG Saur. brűeken dalos, zenés délutánja.
Becs. i i » " \'wm
17,10 Kívánság hangverseny;•— 18.25 t\'lilt: Brácsa, klarinét ós zongoraver. seny, ~~ 10.35 Szimfonikusok Back-haus zougoríimüvésszcl. Beethoven Ksz dia- z^)i]goraveniey. Bruckneri VII. szimfónia. — 21.30 Hangképek\'-a Sre. pességről Mory János daialvsj,\\— 22^5 Könnyű és tánczene.
Olyan egyénnek, akinek bél-OrDIése elégtelen s ezért emésztése meg van zavarva és éjjel nem tud\'aiudnl, aj nfafos nébany napon át koián reggel egv pohár természetes wFerencjozsei" keserű-vizei inni. Kérdezze meg orvosát.
— T«kuitM raef a Kopstein Bútoráruház állandó botorklálUtását ízléses és olcsó bútorokat kedvező fizetési feltételeikéi vásárolhat.
K0ZLÖUY,
Um. február U,
legújabb tavaszi dlvatszlnekben megír kei lek
MM Éáílul
kanizsai farsang
A katolikus Egyházfeje delem halnia nagy mértékben megállította « kanizsai\' farsang \'utolsó hetének s.»k nmémiyel indult készülődését, A társadalom általában rokonszenvvel fogadta a rendezéseiket spontán elhalasztó egyesületeket. De meglátszott a gyász « mégishKgtartottreii\', dezéseken is. amelyik bizony sorra gyengécskén sikerültek , I\'
Szombaton este volt |
az NTE piknikje,
amelyet a Kis Royal termeibon tartottak meg. Csak ugy roskadt a szép büffé-asztal a sok Jótól, debreceni Kiss Jóska cigányzenekara mindent megtett, hogy hangulatot teremtsen. Akik ott voltak. Jól is érezték ma-gukat, mert az N\'I*E lelkes rendező gárdája nagy gyakorlattal ós figyv-lenunel gondoskodott mindenről, a mi a sikerhez szükséges, Éppen cn^k többen leheltek volna! Ott volt dr. Krátky István kormányfölanácsos, polgármester, az NTE elnöke, Kelemen Ferenc társelnök, ott volt a Vasutas Testedző Egyesület képviselete Is. Tiszta keresztény társaság volt együtt, jó és szép együttes volt, csak kövesen a tavalyi NTE-tcákr hoz képest, inégts azonban lovat többen, mint általában az Idei gyengén sikerült hasonló estélyeken. A táncos fiatalság nem is-jnagyon bánta, mert aimál kellemesebb volt a parkett s annál nagyobb keletovolt leányoknak, akik vidáman jártak kézröl-kézre, kitűnő hangulat mellett. x ,| A frontharcosok
vasárnapi tánedébtánját a teljes néptetenség jegyében tartották meg. Maga a frontharcos vezetőség Js távol nmradt és a frontharcosok közül is csak kevesen voltak ott. Há-rom-négy pár táncolt « Kis Royal él termében és csak este 10 óra rjtáj, emelkedett ez a szám 10—16-re. A hangulat ennek niegfeleloen egészen családias volt. Pedig ha valaki, agy a frontharcosok valóban megérdemelnék, hogy a társadalom érdeklődése feléjük forduljon.
Kiskanlzsán
viszont ember ember hátán tolongott a Levenje Otthonban vasárnap este, amikor a nagy lewnte-bál volt. Mozogni albj\' lehetett a termekben, akkora volta tömeg. A kiskunlzsaia-katnsyn zavarta sem a katolikus Egyház gyásza, sem az általános gyenge farsangi irányzat, kitűnően sikerült ez a nrjlatság is, amelyen sokan vettek részt Nagykanizsáról is Arendezés érdeme az önképzöri köré, a futballcsapaté és a tovente-segédoktatóké. Ez a haugulatos és igazán sikerült rendezés is sürgeti, hogy építsék meg a klskanizsai leventék rjj tornatermét, amely megfelelően fogadhassa be a szórakozni vágyó klsk-.mizsai közönség tönw-
gVlt ** ;
Joizta, \\m dolgozhass r
A sajtó kizárásával tárgyalta a törvényszék Lontay főbíró szepetneki tnegrágalmazásának ügyét
ítélet most sincs, mert ujabb tanúkihallgatások szükségesek a szépeinek) képviselőtestület Ülésén elhangzottak tisztázására
Nagykanizsa közönsége előtt nem ismeretlen az az áldatlan helyzet, amely Szépeinek község egyébként derék "épét két táborra osztja. Ez a szepetneki furcsa helyzet eredményezte az ottani képviselötestü. k-ti Választások megsemmisítését, majd « község Önkormányzaténak felfüggesztését és az czm! kapcsolatos különböző perek 1 avlnáját, amelyekkei több Ízben voltunk mán kénytelenek foglalkozni e hasáboi kon. ( i
beggyaki\'Mbban az az ügy szerepelt a napirenden, amelynek önkéntelenül sz«repl0je lelt a nagykanizsai szolgabiróság, illetve annak vezetője, Lontay Alán dr. fősz.ilgabi-ró. Az egyik szepetneki képviselőtestületi ülésen rjgyanis Seregély István evangélikus lelkész, képvlse-lőteutületl tag súlyos kitételeket használt Lontay főszolgabíróval szemben, rjgy hogy az alispán fel-hatalmazásám hivatalból üldözendő rágalmazás elmén a hatóságok kény telének Voltak perbefognl Seregély Istvánt. Mint a jegyzökönyvekből kiderül, Seregély István n felettes hatóságok intézkedését akarta bírálni és a szepetneki vélaszlás ellen beadott fellebbezés elutasításának okát Lontay főbíróban látta, aki szerinte rosszul informálta fetettercit és valótlant állított. Ezügybcn mér volt egy Ízben tárgyalás a nagykanizsai törvényszéken, de akkor további tanuk kihallgatása végett a tárgyalást elnapolták. Az -jjabb tárgyalást szombatra tűzték ki. A főtárgy alás-ra egy egész sereg taívjt idéztek meg, akik a kérdéses képviselőtestületi ülésen elhangzottakra vonatkozóan adhattak értékes felvilágosítást a bíróságnak, miután Seregély már az első tárgyalás során tagadta a néki tulajdonított ét á rágalmazást per alapját képező kijelentéseket.
Makáry tanácselnök ? tárgyalás megnyitása \'után mindenekelőtt Seregély István személyi adataiI veszi fel. Seregély vasmegyei születésű, nöt\'cn, evangélikus lelkész, szepot-iK\'ki lakos. Vall-miása szerbit
nlnos vagyona,
az ügyész azonban közbeszól: f — Kétvan, van vagyona !
— Nincs vagyonún, kérem, ezt én jobban tudom ! — vágod, vissza ¦Seregély. \' I
Az ügyész kérésére az elnök meg nézi pi személyi lap túloldalát, ahol fel van tüntetve, hogy Seregélynek Szombathelyen házhelye van.
— Hát kérem, van, igen. de az csákóiig 100 pengő értékű ! - ismeri el Seregély.
— És Burgenlandban háza és birtoka van ! — toldja meg Makáry elnök. í I
Seregély ezt is kénytelen bevallani, dc arra hivatkozik, hogy az test-\' véreivel közös. Közben
zsebretett kézzel
válaszol Seregély az elnőkneldj amiért Makáry elnök ffgyalmezteli:
— önnek, mint lelkésznek tudnia kell, hogy a bíróság komoly hely, olyan, mint a templom, Üt nem le. h."t zsebretelt kézzel beszélni a bi-
Scregély védője, dr. Bcgidsán Ügy véd zöld ingben, hungarista jelt vényekkel ül a védői asztalnál és kéri az elnököt, hogy a tárgyalásra rendelje el
a aajtó kizárását,
mert szerinte a tudósítások zaklatnák a község nyugalmát.
Vaday ügyész tiltakozik a kérés ellen, mert szerinte érdeke a nagyközönségnek, hogy tudomást szerezzen arról, mi is történt aze/u a bizonyos képviselőtestületi ölesen.
Az elnök a védő kérésének helyt adott, így a tárgyalás további részleteiről nincs módunkban beszámolni, bár a tárgyalás nyilvános volt és közel ötven főnyi hallgatóság, kőztük több zöldinges pártve* zetö és párttag elölt zajlott le, akik á szünetben a megvádolt Seregély István köré gyülekeztek. Az uj sajtó törvény értelmében az elnöki végzés ellen nem lőhet feltebbezéssol élni, Igy mindössze az ítéletet lesz módunkban közölni, mert erre az el nökl tilalom nem vonatkozik, ítéletet azonban most sem*hozott a törvényszék, mert ujabb tanuk kihallgatása vált szükségessé és ezért a nagy érdeklődéssel kisért per tárgyalását ¦újból elnapolta.
A Bánatos utca cimil filmet nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozilegyet sorsol ki elOfizeiöi közölt.
A szcencse ezen a hélen a következőkre mosolygóit: Berta István, Tavasz utca IS. Ehrenstein Károly, Horthy Miklós ut.
A híres regény újból vászon-a került. Ezultal Dlla Parlova! a főszerepben, hogy ismét meghódítsa a közönséget. A kényes témájú, művészi feidolgozásu film főszerepeit Albert P<ejean és inkisínoff, a hirps otosz szinész jálsza. A filmet kedden és szerdán n utat|a be a Városi Mozgó.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők
Az előfizetők csak akkor jogoettMak a nyereményjegyekre, ha előfizetésükkel hátralékban nincsenek,
A2 EMBER EÍLGTE.
Ha rcnocs >z gmi
Vasárnapi eredmények
Nemzeti—Kispest *2 :1 (1:1). Phöbus—Szobiola MAV 5:1 (1:0). .Elektromos—Ml. ker. 0:1 (3:0), Budafok—Frama 4 :1. Jngoslavin—Hungária 5:8 (2:1).
A Faluszövetség külföldi gazdalfjusagl csereakciói
A \'Falu-Gazdaszövetség ebben az évben is megrendezi külföldi\' csercakr dóit, amelyeknek keretében gazdagjaink több hónapot töltenek Németországban, Olaszországban és Dániában] Beosztási liclyükön- gazdalfjaúik az összes előforduló gazdasági.\' mim-kálatokban rószt vesznek. A gazdi-Ujak gazdaságokban, gyümölcs fel dolgozó szövetkezetekben, kerteszetekben és szötővldékcken családtagokként nyernek elhelyezést és elhelyezésük ideje alatt díjtalan ellátásban részesülnek.
Jelentkezhet minden 18 évnél idősebb, lehetőleg önálló gazdasággal biró ezüst, vagy arany kalászos, vagy gazdasági szakiskolát végzett gázda-UJu.
iá felvételt a .szülök kórik, do a je. lentimét ajánlani keU á szülők lakó-helyén levő I^lu-Gazdaszö vétségnek, gazdakörnek, vagy gazdasági egyesületnek, továbbá a Hangya, vagy hitelszövetkezet vezetőségének, ezenkívül a községi elöljáróságnak. A felvételi kérvényhez csatolandó a Jelentkező t^észségi állapotára vonatkozó ható-sági orvosi bizonyítvány, valamint másolatban az iskolai végbizonyítvány,
iA csereakció költsége 225 pengő, atnely összegben benő foglal tátik az oda- és visszautazás költsége, kivéve a zsebpénzt ós a vissza utazáskor rendezendő külön tanulmányi kirándulások költségét. A Dániába utazók 50 pengővel többet fizetnek. A gazda-ifjusági csereakciókat dr. Tcölgyesi István ügyvezető igazgató intézi Németországba éi Dániába, míg az Olaszországit dr. Szekeres László h. igazgató vezeti. I
Jelentkezni lehet március hó 15-ig « Falu-Gazdaszövetségnél Budapest, V., Báthory n, 24., ahol a csereakciók vezetői az összes szükséges feivUago-sitást megadják. \\ i
— BotorkUUiuUaMkst tekintse rae| minden vételkényszer nélkül. Köpetein butorárnhá*.
a legszebben és a legolesábban keretezik Tornyos Utv*n egyedül keresztény üveg- és porcellán-kereakedésében, «3
Nagykanizsa, F6-ut 24. szám.
3473
t.
A DOHÁNY UTCAI bombaroeróny-ici ügyében uj utakon indul a nyo moiAs. A gyanúsított- o Duna—Tisza közé egyik községébe menekült. Va-Ura*p ujbóLtöbb őrizetbevétcl in tor-ttot, » szombatiakat elbocsátottak,
JAllOSS ANDOR ifervidéki mlnisz; ler Pécsett a felvidéki matinén nagy beszédet mondott az egyének ériéke. MséfAl-
SZÉCHENYI VIKTOR gróf fehérvári fóispan lemondását biztosra veszik, utódául Hunyadi Ferenc grófot cmlc.
jetik.
MEGHALT az egész országbán Jflncsl bohóc néven ismert zene hu-BiorlsU: Morberoth János Budapesten a Verebéty klinikán,
IMHÉDY miniszterelnök állapota javult, tegnap már fogadta rnlntszter Uírsait és a sajtófőnököt.
50:000 PENGŐS ékszercsempóíZés miatt elfogató parancsot adtak ki Erdélyi Doly ismert bárzongorista fc. leségc elten. Az övé volt a kanizsai határon elfogott Volíinák Máriánál la-Iáit 30.000 pengő értékű ékszer is.
HATZ JENŐ Kalocsán a MÉM zászlóbontó nagygyűlésén éles beszédet mondott a muK bűneiről és a jóvő íelaaatairól és ismertette a MÉM tízparancsolatát.
0,000.000 PENGŐS költséggel 300 ágyas LCidöszauutóriumot épít a Mecseken az OTI. .
PÁRBAJ VÉTSÉG ÉRT .500 pengőre ítélték Festetlen Sándor grófot, 300 pengőre báró Berg Miksái.
MEGVERTE Fábry Aurél dr. OTI-ítwrvost Tótli István 42 éves munkás, mert niegillapitották róla, hogy mim. luképcs. letartóztatták.
PÉLAMBRIKABA vándorolnak ujab-Jjan\'a pesli színészek: Hegedűs Ferenc fitniprodncer, Vajda László rendező, Szőke Szakáll, Szabolcs Ernő «enc-szerző, Bob Gray lánctanár, Sándor József, Sálamon Csöpi, Szőnyl Lenke, (iái Krnő, Kcleii Márton szerepelnek njabb kivándorlási listán,
A TÍZMILLIÓ pengő és 3 mázsa arany kisibolásáért egyenként 1 esz-teodej fegyházm ítéltek Telffeibauro Náthánékat, a Uztstga siberbwdál.
MADR1DOT bombázták vasárnap » nemzeti repülök.
JASPAJR Henrik katolikus állám-mlníszter lett az rjj belga miulszter-elnók. 1 *! . j
SZÉLHÁMOSOKNAK nevezte a müncheni értekezlet tagjait , La Ojardfta, NeJwyork polgAriiiesreney amikor Benes elnököt fogadta, Aj kijelentés miatt nagy diplomáciai átfértél tartanák. ! /
31 HALOTTJA\' és száznál több sebesültje van a Barcelona közeié^ ben történt vasúti teszeÜtközéVínekJ.
KÖTELEZŐ\' lesz a rnnán tiszt-viselőknek az egyenruha viselése, férfi és nő-tisztviselőkre egyaránt.
UELATvlERi\'KABAjN eglfez faiv% kát sodor el a transvasli nagy árvíz, iöbb várost éhínség fenyeget, a, falvakat repülőgépekről éAeWzi
A VASGARDISTAK elfogott ösz-stcesküvö csoportja, óriási fegyver, raktárakkal rendelkezett. Ezeket is ^foglalták. • (\'
OLASZORSZÁG teljes hadiíelké-"fu\'Wgét határozta ei a Mussolinfr ™2sf* alatt müködö legfelsőbb tanács, amely szombaton ttflcjeztc üléseit.
ZALA* KÖ2KÖNY1
Hősi naptár
Dr. vitéz Horváth Mihály, a volt budapesti 32. tábori tarackos osztály
1—-tartalékos ezredorvosa
11915. II 18 | ugy a szerb, mint az orosz harctéren kiváló és vitéz maga tartásával tűnt ki, amennyi, ben szabad idejében életének ismételi kockáztatásával a iflrcrséjl megfigyelő szerepét vállalta éi közreműködésével több működő ellenséges üteg sikeres eUmlgattatását tette lehetővé. Egy alkalommal pedig egy sebesült tisztünket a legpusztítóbb ellenséges tűs bői mentett ki. Emelteit mindenkoron u maga biztonságával sohasem törődve, legnagyobb önfeláldozással ke zelte betegell és sebesültjeit.
Kiváló bátorságáért éi igen eredményes szolga In tainak jutalmául Kormányzó Urunk Őfőméltósága vitózzé avatta.
— (Polgármester a püspöknél)
Dr. Krátky István polgármester, kir, kormányfő tan ácsos abból az alkalom. bóL hogy a nyugalomba vonult dr. itott Nándor megyéspüspök szőkét dr_ Tótli Tihamér püspöki koadjutor eb foglalta, a legközelebbi napokban a varos nevében tiszteleg az uj püspök elölt, akivel egyúttal több tunlos és megoldásra váró egyházi kérdésekről Is tárgyalni rög.
— (A bíróságról)
Az igazságügyminiszter dr. Birkás Géza nagykanizsai törvényszéki jog-gyakornokot a pécsi kir. ítélőtáblához tanáesjegyzövé berendelte. Dr. Birkás Géza több mint két esztendeig U-ljesi-Lett szolgálatot a kanizsai tőrvényszé-ken. 1
— (A Kevizios Liga)
nagykanizsai szervezete, amelynek dr. Tholway Zsigmond az elnöke, nagy eseményre készül. Dr. Tholway meghívta a Liga országos vezetőségét egy nagy revíziós gyűlésre Nagykaui, zsara. l)r. Falt Endre központi igazgató válasza már meg is érkezett: — a Revíziós Liga központi vezérkara a tavasz íolyanian Nagykanizsára érkezik, ahol nagyarányú revíziós megmozdulás )CSZ,
— (Kedden: csendűrnap)
A kormányzó magas elhatározásával megállapító ti < esendőm ap >-ot február 14-én a Nagykanizsán állomásozó csendőrség is .megüancplí A csendőr ség ezen az ünnepnapján áldozik a malinak és kegyelettel emlékezik meg az elhunyt, a közbiztonsági szolgálatban és a világháborúban eleseit, to. vábbá n forradalmakban vértanúhalált halt bajtársakról. Ebből az alkalomból u vallásfelekezetek szerbit istentiszteleteket tartanak.
A szeretet leleményes
A kis somogyi Szentegát pusztán csupu szegény ¦ uradalmi béres lakik. A szegénység, akkora, hogy még betevő falatra is oj\'ig jut s bizony a kis magyarok lyukas könyékkel, szakadt ruhában járnak az iskoláiul, mert a cérna is drága holmi. Itt bizony gyűjtést rendezni, nem nagy eredménnyel kecsegtet. De u község római katholíkus iskolájának lelkes tanítónője.: Meggycsy Sári mégis ki. eszelt valamit. Hallotta, hogy a makk kilóját négy filléréit megye, szik. Négy fillér bizony nem sok, de sok kicsi sokra megy/ A buzgó laiUtónö engedélyt kért az uradalomtól, hogy az erdőben a makkot felszedethesse tanít ványaival. Két délután dolgoztak a kis nebulók kosarakkal, szatyorokknl az erdőn és csodák csodája: több mint tlz métermázsa makkot gyűjtöttek ősz-sz*. Negyvenkét pengőt kaptak a kis szentegáti pusztai elemisták az összegyűjtött makkért, amelyet teljes egészében elküldtek a felvidék szegényeinek, pedig talán maguknak is nagy szükségük lett volna rá. De a szervjetük nagyobb volt".
Nem megható, kedves és meg. indító a szeretetnek ez a leleményességet . * . ,
— (Népművelési előadások)
Balatoumáriafürdö és Bajatonfeny-\\cs lakossága részére a baJatoruuáriai elemi iskola (érmében rendszercsilclt népművelési előadások során szombaton este Öveges Elek tanitó a Kormányzó Uruil król tartott nündvégig lebilincselő\' előadást, utáua Szüassy Lajos Író «A magyar ember é* a politika, cimmel tartott előadást arról, hogy 0 dolgos magyarnak és falu néjiénck is kell törődnie a politikával, mert csak azt az emberi letelhetik kü-lóiiiéje jelszavakkal, aki nem érti ki mugát u politikában. Majd arra mutatott rá, hogy magyar ember csak olyan politikát köveinél, amelyik nem azt nézi, aini elválaszt, li"nem ami összehoz miudeu magyar lestvért. Én. nek útjait pedig Árpád vérszerződés után Szent islv.ni, ue nűudczek lelett Krisztus megjelölt) s lia hűségesek maradunk az általuk iernkotl elvűkhez, ugy hűségesek maradunk hazánkhoz és emberlársainkhoz. A következő előadás ugyanitt szerdán, lolyö hó .15-én este íó hét órakor lesz, amikor Hé-csey Mária tanítónő az okszerű házUr. lásról és Szilassy I^tjos a magyar hadseregről tart előadást.
— (Az NTE elnöksége)
ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik. a büfléhez természet benl vagy pénzbeli adományokkal hozzájárultak, továbbá a háziasszonyoknak, akik a büffében szorgoskodni szívesek voltak, (:)
— Butorokbu a h.opsleln.-cég vezet. Modern mintatermeibea a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedveső .ize teát feltételek mellett
A zala! közlöny gyűjtése
A Keresztény Tisztviselőnők
280 pengőt adtak az ezredzászlóra
A\' nagykanizsai ezredzészló-mozgalomnak legnagyobb adománya A Keresztény Tisztviselőnők Egyesületéé. Ez a vagyontalan, pénztelen, szegény, szerény egyesület példát mutatott egész Nagykanizsának a hazafias lelkesedésből, valóban áldozatos munkából. Eddig a város és a Magyar Nemzeti. Bank 100— 100 pengős adománya volt a legnagyobb összeg, amit a gyűjtés folya-jnán nyíjgtázhatunk. Most pedig a rekord a Keresztéuy Tisztviselőnők Egyesületéé, lUüjely Szokásos ; évi
egyetlen rendezésének teljes jövedelmét, 280 pengőt ajánlott fel az ezredzászló céljaira. Hogy most azután egy évig miből tartják fenO.«z egyesületet, arról nem gondolkodnak, hanem cselekedtek — a magyar honleányok magyar szivének sugallata szerint. |
Eddigi gyűjtésünk 1238.16 P
Keresztény tisztviselőnők 280.- - ,
OTI tisztviselői 10.— ,
PerUw Dezső 2-- »
— (elfoglak a csopaki villafosztogatót)
Megírtuk, hogy Csopakon ismeretlen tettes két villába betört. A csendőrség most őrizetbe vette BIczó Lástlő napszámost, aki beismerte, hogy Jfl- . nuár első napjaiban dr. Szász Elemér, özv. Kövér Lazámé csopaki és, dr. Székely Gyula balatonfüzfői, valamint Petricsktf Miklós baiatonaka-rnttyai vUláiba betört és onnan több ruhaneműi és számos más tárgyat\' eUopott. A lopott holmikat Budapesten elzálogosította, A nyomozás során több zálogcédulát találtak nála. ,a csendőrség Biczót őrizetbe veti*.
Nem lesz nőegyieli álarcosbál
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet a íebruár 18-ra, szombatra tt^vezelt álarcos jelmezbálját a róanai katolikus egyháa "agy gyásza miatt nem tartja meg.
_ c).
— (Gyújtogatott egy leány)
rctrik IlozáÜA nagyberényi lakos bosszúból felgyújtotta Hadaró Sándor földműves présházát. A csendőrség, lutrik Rozáliát bekísérte a kaposvári kir. törvényszék foghazába.
— (Elásott kerékpárt találtak tgy villa pincéjében)
Egy maglód! ny, vasúti segédtiszt baíaloufenyvesL múlt Ősszel elkészült villája pincéjében Sislecz József napszámos, akt téli hikiiijul használja a villát, takarítani kezdett. Takarítás köz ben megakadt a lapátja egy kerékpár kormányában. Amikor ásni kczdelt, egy teljesen jó karban tevő kerékpár került elő onnan, pécsi névtáblával, amit ismeretlen teltcs nyilván azzal a célzattal ásott olt el, hogy mint •bűnjelet, egyelőre elrejtse. Sislcez azonnal jelentést telt a szokatlan lelet ről a fonyódi csendőrségnek. A nyomozás bizonyosan ki fogja deríteni, ki volt a .kerékpár-temető,, aki — a belybenlukók feltevése- szerint" — a nyaranta itt tömegesen dolgozó vidéki munkások közül kerülhetett ki.
— (Rabló-támadás)
történt szombaton a győrvári uton. Négy győrvári legény megtámadta Halász Ferenc zalaegerszegi fuvarost az uton, kocsijáról leszedtek egy nagy ládát és uzzal az erdőbe vonultak. IVchjűk volt azonban, mert a ládában nem cukor volt, mint sejtatték, hanem 33 kilő lugkö. A csendőrök a .zsákmányt, meg is találták hiánytalanul az erdőben, do elfogták a négy legényt is. Mátyás Gyula, Tóth Imre és halmán, valamint Varga István voltak a támadok, akik közül kettő vőlegény volt és legénybúcsút tartottak. Erősen ittas állapotban követték el <viccből, a támadást,
— (Szétrobbant kezében a puskacső)
Tudősitőnk írja: Beck István balatonfenyvesi kőműves mester töltött puskáját igazgatta, aminek csövében egy magakészitettc töltény szétrobbant és szétdobta a csővet. A ¦ robbanás balkezének három ujját roncsolta szé-L jel. Dr. Hőcker György máriii oxfVoa részesítette első segélyben a szeren-esetlenül Járt kőműves mestert.
Összesen: 1528.161*
Mérsékelt északnyugati, nyugati sxél, váltóié felhőzet, helyenként, főleg nyugaton és. északon eső, a hegyekben havasasA ós hó.
A MeteoroiogUi látásét naarkanlasai
aHftlgyelŐAlioinása Jelenti 1
hőmérséklet tegnap este borakor: +8 4, ma isflteí+ía, délben +120,

HMM KÖZLÖNY!
1»9. február 14.
Szerdán kezdődik a Zalai Közlöny Vásár-versenye
meghívó.
A Púul Tikarikpésullr Rénvéar-
XXVIII. övi rendű!] Mlgyalélét I9S8. é.l aa*r«laa ha S-én é*|. •l«H II Irakéi- Picsán, ia|ál szók-házában tartja meg, melyre az (gcn tlsz-\'::t részvényesekéi meghívja
a. Igasgatóság, Tárgreovezat i
1. Az Igazgatóság és felügyelőblzoltság Jelenlése az 1938. üzlctévről. 2. Az 1938. llzletévi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség lelosz-tása és a relmentvény megadása. 3. A beruházási hozzájárulásnak a tőketartalék terhére való elszámolása tárgvában ho-.xandó határozat, 4. Az Igazgatóság és felllgyelőblzottság Ulésl dllalnak megállapítása. 5. Négy feltlgyelőblzottsági tag választása egy évi időtartamra, 6. Alap-szabályszerll Indítványok tárgyalása.
JEGYZETi 7. §. A közgyűlésen Jogokat csak az a részvényes gyakorolhat, aki részvényét a társaság pénztáránál vagy a Zalamegye] Qazdasági Takarékpénztárnál Nagykanizsán, a közgyűlést megelőiőleg háram nappal letelte. A szavazati Jog Igazolásául a letéti Jegy szolgál. Az 1938. évi zárszámadások, igazgatósági és lelugyeloblzottság! Jelentések az intézet hl vafalos helyiségében beteklnthetök.
MERLEO-SZAMLA: VAOYON: Készpénz P 1.8*7-71, "ostalakaréknál P 9"82. Pénzlnlézeteki.él P 40006. Prték-papírok P 852-, Vallók P 147M9\'30, Adósok P 56867, Intézeti székház P ll.OOT--, Ali. kónyvadósság P 699-55, Előre űzetett kamatok P 396-40, Berendezés P I\'—, Összesen: P 162.712-51.
TEHER: Részvénytóke P 24.000--, Tóketsrtalék P 938.98, Tartalékalap P BeraháxW hozzájárulási függö-számla P 2*5130, NyugdIJIartalék P 3.000 Betétek könyvecskékre P 39.167-33, Betétek folyószámlára P 4 424-99 vibsz-leszémltoll váltók P 78999\' , Fel nem vett osztalék P 139«, Előre felvett kamatok P 1 187-—, Igazgatóság és fel-tlgyelóblzortaág Jelenléti dl a P 100-NyereségP1.297-6l,ÖS8zesen..pi62.712-51.
Pacsi, 1938. december hó 31-én.
Ai Igajgatáság.
Megvizsgálta és rendben találta
« FalSgreltt-Ixottsáf.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
3052/1939.
Tárgyi Győri kerületi tüzolló tanfolyam.
Hirdetmény
Győrön folyó évi\'március 12101 április 2-lg és május 8-ió! 28-lg kerflleli tűzoltó tanfolyam lesz.
A felvételi fellételek a vároii Irattárban megtekinthetők,
Nagykanizsa, 1939. február 8. ne Polgármester.
Nemeipilró község ilőljáróságától.
475/1939. kzg. siám.
Árverési hirdetmény.
Nemespátró kOzség elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy a kózség halárában gyakorolható vadá-¦xatl jogát (. hó 25-én délelőtt 10 órakor nyilvános árverésen a községházán a legtöbbet ígérőnek bérbeadia.
Kiklállásl ár: 100 P.
Bánatpénz: 100 P.
Bérleti Idő: 6 év. \' -
Vadállomány: őz, nyúl,fácán, fogoly, átváltóvad: szarvas.
Vadászfegyver- és vadászjegylulaj-donosok árverezhetnek.
Egyéb feltételek a surdl körjegyzői hivatalban hivatalos Időben megtudhatók.
Nemespáttó, 1939. évi február hó 5-én.
in konégl etollírósig.
A Zalai Közlöny szerltesztőségénrJí az a bejelentésé, hogy az üzleti élet és a forgalom fellendítése érdekében Vá. sár-versenyt rendez, n keieslűedőbiaaoi. dalom és a nagyközönség körében is egyaránt nagy örömet és érdeklődést keltelt. v *
Ez érthető Is, írisz a verseny sem a kereskedőkre, sem a közönségre nézve semmiréle megterhelést nem Je. lent. A versenyen bárki részt vehet, lő-től, szerdától kezdve minden nap
egy szelvényt kőzöl a Zalai Közlöny, amely vásárlás eselén eriéket jelent. Ezt a szel. vényt kell ugyanis a Zalai Közlönyben hirdető bármely cégnél történő vásár, lás esetén lepecsételtetni és a szelve-nyeltet összegyűjtve húsvétig a szer-keszlőségbe beküldeni. A szelvények beküldői közölt száz pengő készpénzt és harminc, egyenként őtpengős vásárlási utalványt osztunk ki, a kisebb ajándéktárgyakon kívül. A készpénz
jutalmakat 50, 30 és 20 pengős részek, ben azok között osztjuk ki, akijk a legtöbb helyen vásároltak, mig az öt pengős vásárlási utalványokat ugy sor. soljuk ki. Tehát vásárlásának ötsző-röse megtérülhet akkor is, ha csak egy lielyen is vasáról egy pengő értékben, mert egyetlen szelvény beküldése is feljogositja a nyerésre. Természetesen
minél több szelvénnyel pályázik valaki, annál nagyobb a nyerési esélye,
Ezért ajánlatos minden vásárlásáról a Zalai Közlöny szelvényén Igazolást kémí kereskedőjétől. Ezért természeteién a kereskedő egyetlen fillérrel sem számitjö drágábban az árut, Vásárlása léhát visszalérülhet, ha a Zalai Köz-löny hirdetőinél vásárol. A vásár.ver. seny akcióban résztvevő cégek neveit a verseny részletes feltételeivel együtt közölni fogjuk.
Hurd község elöljáróságétól.
474/1939. kzg. siám. ,
Árverési hirdetmény.
Surd község e1ől|árósága ezennel köihlné teszi, hogy a község jiati-rában gyakorolható vadáaxati jogát tolyő. hó 27-én délelőtt 10 órakor nyilvános árverésen a községházán a legtöbbet ígérőnek bérbearfja.
Kikiáltási ár: 100 P.
Bánatpénz: 50 P.
Bérleti Idő: 6 év.
Vadállomány: őz, nyúl, fácán, fogoly, átváltóvad: szarvas.
Vadászfegyver- és vadá«z|egylulal-donotok árverezhetnek.
Eüyéb fellételek u surdi körjegyzői hivatalban a hivatalos Időben megtudhatók.
Surdon, 1939. évi febr. hó 5-én.
KDzségl etóljarósig.
APRÓHIRDETiSEK
M flllár. nlewUn további ttA 0 m4r, Mitöíii^
ALLA»
Idősebb hajár*ali keieick aionaalii. Siemere-u. cVa. 421
_APAS-VÉTEL
Jól autó, löaí ••atailllik.l. |óur. b»n, eladó. Zrínyi Mlklóa-u. 40. •
Ejryéra faj-faritaakatra eladó din a kiadóban. 422\'
Egy liter u|át termésű tinta Othello star 40 fillér Övegeseiével Belcznalnál, Sngár ut 53. i
LAKAS-oztjethelyiséa
\' Az Ensaakat-ter 18-10. számn (Szarvai) házban vegytlaztlt > üzem cél|alra basznált helyiségek, megosztva Is, ugyanott egy egylzoba-konybás lakás 1939. május lii l-re kiadók. 114
stdtbkcifeaa hallói öuakomtortoa ma-gánbl, május l-re kiadó. Bővebbet Kltiiv-utci 33 393
Kléss«abaB RHaganháa május l-re kiadó. Bővebbel klráty-n. 33 391
Eafuibaa udvari lakás mellélthelyl-ségekkel egy-két személy tészéie kiadó. Sugár-nt 15. •
BÚTOROZOTT SZOBA
KHIfabalarata bútorozott szoba azou-i\'jil kiadó. Kosáulh-tér 11 *
HAZ ÉS INGATLAN
• «Sleklrtak alasi*. Szentgyörgy. váll begyen 1363 O-öl területit. Megegyezhető Máiéi Boldizsárnál Somogymnt-mlklós, 424
KÜLÖNFÉLE
Hév-kés ti>2k*aaaSBéaak,Illmek,
llemezek, papírok, vegyszerek, belzerezhelo Vastigh Póténál, Fö-ut 10. si. — Kedvező részleillzelés. 2
Klrály-ulca 32. sa. alatt eiveaKlattc-m
I arany Islbevalót Kolcsey-utca 3, szántig. Kérem a megtalálót, saivwkedjék leadni KJrályu. 32. utalt. Schlesluger Llpótné. *
«LUI KÖZLÖM*
POLITIKAI NAPILAP.
KlHdJn : „Kazgaidalágl II. T. Hagyásaim". Felelős kiadó : Zalai Karoly. Nyomatott t a „KSzsazdasl|l li, T. Nagykaallss"
lyaadájákai NagyluulzMa. (Nyomdáért telali Zalai iiái-jiy.)
ÚJDONSÁG1
Orion hőpalack LS P 240
% literes hőpalack-betét P i-30
Teutsch drogéria
fÜ8X9T; csemege- ás fotókereakedi* (Vároaháx-ápUlet).
Csillárok,
falikarok,
éilellszchrény-iílnipák
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
S4Í7
Este elkészíti, reggel forrón élvezheti kávéját, teáját,
It! f/1® lilÜfl I2SZ 1»
\'/2 literes
höpalackot
- Szabó Antal sportüzletében (Fő-ut 5.)
79a Évloly»m 37. sxim
N«aylunli». ma. február 15. szerda
Ara 12 MII.
ZALAI KÖZLÖNY
bkUttaUi rw a.
p » «.1 T I Kai NAPILAP
Felelöt szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElottztUsi ara: SOT bén » pemrí 40 túlér. SxotojU^í.kl«dóhlT.UlltiWMi.Ta.»».
A „székely-paradicsom"
Hi a dolog1 ügy állna, miként azt u >Roirtói>ía< c úp Írja, fc\\ keltene kiáltanunk ! hál« a jóságos egek Urának, hogy ezelőtt húsz évvel nz »átkos magyar uralom* alól a dl-rsó oláh nemzet telsz^badjt >ita a székelyeket, °* erdélyrészi milliós magyar néptömegeket, mert az elun lt két évtized gy,ám<>Jitó, szer1, kelyt és magyart egyaránt felkaroló és istápoló politikája el tudta érői azt, hogy boldogság honod az erdélyrészi magyarok szívében és földi paradicsom jóléte ütött tanyát közöttük. Nem fest-e traglkomlkr sa» ez a szörnyen eltorzított beállítás; ami önként kívánkozik szarkazmusba mártott toltunk hegyére, a mikor azt olvassuk a >Romáuia« hasábjain, hogy; a -székelység helyzete az impérium átvétele óta sokat [avult* »A román agrárreform jóvoltából negyvenezer székely földműves jutott földhöz.* »A romái közoktatás az irásludatlaiok számát 20 százalékkal csöklocutettc.* >Aszé-kclyjség eletszinvonalA az "utóbbi időben 70 százalékkal envelkedctU Miosoda .nélytenfekvő életszínvonal \'• h \'-\'ii az, .>in.-lyii, 70 százalékos emelkedés mellett is azt az eredményt produkálja, hogy például a csikl székelyek szegényeinek már gyufára sem telik, hanem parazsat kérnek kölcsön a szomszédból, hogy bográcsaik egyszerű ételét felmete-giteni tudják. Micsoda élei színvonal az. ahol az ősi székely lakosságot ádáz magyarirtó politika vérosapo-lésával kivándorlásra leheíett csábítani k bizony sokezren átadtak?, akik a tökéletes pusztulásba rohanva, inkább otthagyták őseik földjét s a biztos romlásba költöztek, semhogy el bírták volna viselni * »magas életszínvonal* kegyes áldásait. És nézzük csak azt a bizonyos román agrárrefonriot. A "Románia* cimü lap leimen-hirdeti, hogy negyvenezer székely földműves jutott földtulajdonhoz. Ezt A számadatot már magábanvéve merőben cáfolni lehet, <te tulajdonképpen nem is az a fon-tos, hogy szervái tyosan akadt-o olyan szerencsés székely magyar Oinbcr, aki földtulajdonhoz jutott txxmán agrárreform során, mert százszorta lényegesebb az, hogy az egész e rdélyreszi földreformot magyar bü-tokosok tulajdonainak szét-osztásával hajtották végre. S Itt súlyosan rontani „ román statisztikát az az jgazj beállítás, ha kinyjlol-nánk. hogy hány magyar embertől vették cl a földel s hánynak adtak abbéi. tzzé-porrá lehetne.szedni a •Románia, ctmü Hp tulságosaM B bántó, a valótlanságot tejháboi iltó trjlzfcbá vllt állításait, mert nem vériforraló merészsg-e az, a Iliikor azt állítja, hogy »az impé-\'"m átvételé óta sokat javult a székelység belymet. Kx angyalian szii-étikedö román állítás szerinf "eiucsak gazdasági és szociális té< ren találkozunk e nagyarányú javu-\'assal, de. közoktatáí tekintetében is, mert >az (résijdattauok számút 20
Halottjai is vannak a véres verekedésekben kirobbant kárpátaljai elkeseredésnek
JU fialakosaág háromnegyed retze Orea borítékkal szavazott
Beregszász, február 11 Az Erdöskárpátokból érkező hírek szerint az őslakosság és az uk" ránok, valamint az ukránok és a csehek közöli egyre nagyobb az elz lentét. Az elkeseredés több helyen Véres verekedésekben rubbantki, A Szlcs alakulatok terrorja el\'en a lakosság összefogott és ahol csak teheti, .megakadályozza a Szics-gárd^ működését. I
A választások során ls több összetűzés\' volt. Nagylslványo son, mint a Lengyel Távirati Iroda je\'enti, fejszével támadt az őslakosság az ukrán terroristákra. Az összetűzésnek itt több haloltja is van. Szőlősére-gescu az ukránok egy górögkatoll-
Jcus papot vertek agyon, mert a hivatalos ukrán lista elleni szavazásra buzdította hiveit.
A fenti adatokat a római sajtó is átveszi és részletesen ismerteti.
Huszt, február 14
Mint a Lengyel Távirati Iroda jelenti, a kárpátaljai választás eredménye magát az ukrán kormányt1 is meglepte. Ilyen nagyarányú vereségre Mm számítottuk, bár a választási eredmény meghamisítására előre készültek, Az ukrán propagan dáiiak az az éllitása, hogy Magyar* országon éhínség van és Munkács-Ungvár gazdaságilag halálra van Ítélve, nem ért célt, inert a nagy ha\'
tárforgalom « kárpátaljaiakat sze-f mélvesen győzte meg az olienkezöjfl rőt. A Szics ukrán szervezet tagfai ezrével kapták a hivatalos szavazó-, lapjukat, aunfelye\'ket a lesz»vr<z. >\\% Üres borítékokba csempészték. Ezt olyan nyíltan csinálták, hogy a szlovák katonák is mcgbotráiíkoztak és több tiszt kijelentette, hogy bt* csületes ember nem rruuTadhat többé Rusziiiszkóban. Most már bizonyos, hogy az őslakosság három,-, negyed része Üres szavazó-boritékí-,kaT szavazott és minden egyéb eredmény hamisítvány. :
Prhata tábornok egyébként *át-« vette ft közlekcdésügyeit vezetéséi,\' is ós katonailag szervezi meg azt.
Holnap nyújtják be a Házban és csütörtökön kezdik tárgyalni a zsidó-Javaslatot
KölfÖldi lapok Imrédy miniszterelnök lemondásáról terjesztettek hamis híreiket
Budapest, február U IA Magyar Távirati Iroda jelentii Egyes külföldi lapokban olyan híradás jelent meg, hogy Imrédy Béla miniszterelnök lemond, sőt egyes lapokban már határozott formában az ls megjelent, hogy lemondott.
A MTI megállapítja., hogy * tórclí légből kapott koholmányok, amit az
is birou^t, hogy a kormányzói kihallgatások és egyéb koholt jelenítsek meg sem történhettek, miután Imrédy miniszterelnök beteg volt ás beteg, szobáját a mai napig el sem hagyhatta.
Budapest, fcbruár u A képviselőház holnap délelőtt ölésre gyül Ósszo. A képviselők feketo
ruhában jelennek meg, mert a Sz*nt-atyu elhunytáról történik az ülésen megemlékezés. Az fUés további részén benyújtják a bizottsági jelcnt.foeket és a törvényjavaslatokat, majd a napirendről döntenek, Kiőrcláthatúlag a holnap a Ház elé kerülő zsidójavaslat vitáját csütörtökön már meg Is kezdik.
Francoék rádiója támadja a francia kormányt, amiért ottbont adott az elmenekült vörös vezérkarnak
Paris, február 11 A francia államtanács mai legfőbb határozata a Fmnco-kormány elismerése körül mozog. Beavatoti
tak azt hiszik, hogy a francia kormány elvben elismeri a nemzeti spanyol kormányt. Ez azonban csak\' az egyik része a dolognak. A jogi
elismerés ügyében valószínűleg ismét Bcrard szenátort küldik, most már hivatalos minőségben Burg^isba"
százalékkal csökkentették*. Nahátí ez juár kissé sok a jóból. í|a arfőlM (múlt hasz esztendő bünlajstromáft ¦fcléllltanók, nem utolsó helyen szc-if pcine a magyar Iskolák, magyar tanerők és egyházak künétctlen üldözése. Micsoda loulturszínvonalról beszél ez a román lap, amikor a ki-* sebbSégl Vulturjogok köteles engedélyezéséről Romániában még beszélni som lehet. Ami pedig a magyar kisebbség általános politikai helyzetét illeti, .arra nézve tragikus kiiiK-netelü drámákat lehetne Imi. Micsoda nagy önigazolással hirdeti a >Románla«, hogy a székelységnek több mint 76 százaléka csatlakozott Románia .megújhodási frontjához*. Mi az, hogy csatlakozott ? Nincs itt csatlakozásról szó, hanem kegyetlen és könyörtelen bekényszoritésről, mert amikor o Magyar Pártol fel-oszlíttlékj ha cgyállahin hungjál
hallatni kivánla a magyarság, más választás nem akadt számára, minthogy a lehetőségek határain belül Igenis védelmezni törekedjen saját jogait. Lássuk már most, vájjon ml készttethette ezt a nagy román újságot erre az egészen nevetséges fer^ de beállításra? Ugy látszik, nagy szüksége van Romániának a külföld felé az Ilyen helyzetképre, mert amikor EurópAszcrte a népi gondoA lat kezdi a határvonalak megVoná--sát befolyásolni, szükségesnek\' látják az eddig eltelt 20 esztendős román furatom bűneit valamiképpen\' kendőzni. Súlyos csalódás éri azonban taz ilyen machinációkat, mert messze vagyunk már azoktól az! időktől, amikor a propaganda a maga jól fejlett technikájával port tudott hinteni a világ- közvéleményé nek széniébe. Helyesen tenné Románia, fta tanulna összeroskadt kis
antantlársátöl, Csehszlovákiától i nem riyulnaolyanátlétszó propagandaeszközökhöz, amelyeknek agyaglábai az eLső kiadós áz^tó esőre szélmáltiak. A >RománÍa« sokkal h*!lyiesebben tette volna, ha előbb alaposan tájékozódik az erdélyi és a magyar viszonyokról s a helyzet-* hez mérten hü képet ad az 0tt élő népek sorsáról. Ne a hatalom birtokosai uyiUtkozzanak arról, hogy milyen lelkesen csatlakoznak a székelyek — 76 százalékos arányban a román politikai fronthoz, mert neuii az uralmon lévők hivatottak\' öm lengeni arról, hogy a kisebbségi magyarságnak milyen jó dolga van, mert erről maguknak a í^bbségi sorsba juttatott népeknek van joguk nyilatkozni- De megtehetik-e ezt a mai körülmények között ? ; , . .
m
XjUM KO/.UiHy
!839, (ebrufr 15
A Magyar Élet Mozgalom tízparancsolata
a zalai közlöny
„TASAR-VERSENYE"
Alulírott cég e tzslény lepe-csételésével igazolom, hogy
aki....................................-utca......sz.
alatt lakik üzletemben egy pengő ériékben vásárolt.
Pecsét helye.
London, íebruár 11 A \'Times.arról ir, hegy az aug.ii jéVfran&a kormány együtt fogja el--ismerni a\'Franco-kormanyt. " \'< Burgos, február 14 A spanyol • nemteU rádió híradásai során szemrehányást tett o francia kormánynak, hogy megszegte igéretét és ottlronl adott a vörös spanyol kor. monynak. Hiába cáfolják ezt, Aznna francia területen irodát tart és ott tön, vényeket irt alá. A nemzeti kormány rossz néven vesd, hogy Franciaország még most ís ilyen módon támogatja a vörös spanyolokat.
Most vizsgálták ki a Uasli helyzetet. Ebben a községben ugyanis a vörösök minden előzetes figyelmeztetés nélkül
levegőbe röpítették a lőszerraktárt, ugy, hogy a falu teljesen elpusztult és minden lakója életét veszltstte.
Barcelonában a legfelsőbb törvényszék öt kommunista vezetőt, akik a vórós uralom alatt vezetőszorepe-t vittek, ládáira ítélt. Az elitéltek Francéhoz folyamodtak kegyelemért.
Genfi jelentés szerbit
a spanyol műkincsek egy külön teher vonaton ma érkeztek meg Genfbe. A hatalmas értékű kincseket Avcuol népszövetségi titkárnál helyezték letétbe. A Népszövetség állítólag visszaadja az értékeket a nem. zctl Spanyolországuak.
Róma, február H
Negrin nyilatkozatából arra számítanak, hogy választást akar és a ha. taron lul lévő százezernyi felfegyver-zelt katalán sereggel vissza akar térni, hogy Francot elüsse a győzelemtől. Erre mutatnak az angol és francia sajtóban található célzások is.
Fwmefoorsaág terüietérc az utolsó három hét alatt 350.000 spanyol Ls nemzetközi menekült érkezett. Ebből HO.OOŐet elhelyeztek "Franciaország különböző részein, 40,000-et «a}át kérésükre visszaszállítottak a nemzeti Spanyolországba.
Idegesség, fejfájás, széMfllés, álmatlanság, reggeli rosszullét, levertség, bágyadtáig, sok esetben hamarosan megszűnnek, ha bél-működésünket felkeléskor éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc József" keserBrittel elrendezzük. Kérdezze meg orvosát.
1. parancsolat: A Duna—<Tisza táján reánk váró nagy feladatot a régi ősi magyar talajból kifakadó Uj magyar étet erejével kell megoldani, j
2. parancsolat: Katonás széliem kell és tettre kész fegyelem. : *
3. parancsolat: Védelmezd és tartsd tisztán véredben, gondolko., zásmódodban is ősi magyar fajta.1 dat t j - \'¦
•i. parancsolat: Első a népközős, ség, az állani érdeke és ezzel szemben minden egyéni érdeknek el kell hallgatnia.
6. parancsolat: A magyar tohet-
Kilencedlk hónapja, hogy dr.f Tholway Zsigmond m. kir. postaigazgató, az 1. sz. m. kir. postahivatal főnöke, ^elsőbbségének:, hiv-ttal-társaiuak és az egészsvárosn,ak szeretete és becsülése melleit nyugalomba vonult Ezalatt rrutter Géza főfelügyelő, fönökhelyettes vezette nagy szakértelemmel, példás esoda adó ügyszeretettel a hivatalt. Most asatán végre megtörtént a döntés a nagykanizsai 1. sz. postahivatal főnöki állását illctöteg, A vezérigazgató dr. Tholway Zsigmond utódjává HarAsztos Ferenc felügyelőt nevezte ki Budapestről. Harasztos Fe-
Zalaegerszeg, február 11 Zala vártnegye közigazgatási bizottsága Teleki Béla gróf főispán elnökletével tegnap tartotta ü-\'ését; amelyen a kormányhoz terjesztett fé\'évi jelentést tárgyalták. A jelentés megemlékezik az állatértékcsi-tésí nehézségekről. Kérik a földN művelési kormányt) hogy az állatkivitel érdekében a legsürgősebben intézkedjék. UjbÓl kérik a zalabérnagykanizsai ut állami kezelésbe vé télés, a Celldömölk—zalaegerszegi és az fjkk tapolcai .vasútvonalak elsö-raugusitását, valamint n zalaeger? szegi állomásnak a Nagykanizsa— Sopron voiwthoz való közvetlen, kapcsolását. E kérvUueket
a Jugosztáviival való jó viszony reménye,
a mezőgazdasági kivitel érdekei is indokolják.
Hosszas eszímecsene folyt a szegény gyermekek tej- és oukorakció-ja kérdésében, amelyhez m ajdnem bizottsági tag hozzászólt, Vala-tmenyi tag a jelenlegi helyzettel, eié^detlcukcdett, mert a jobbmó-duak is igényt tartanak nz ingyen tej és cukorra és a rászorultak meg állapitása nagy nehézséggel Jár. A bizottság felinaiban kér orvoslást.
| ségnek imeg kell adni « módot arra, I hogy kiterebélyesedjék.^.
6. parancsolat: A níely^azociéHs együttérzés ápolása.
7. parancsolat: Becsüld meg a munkát és add meg annak igazságos ellenértékét.
8. parancsolat: Magyarnak a magyar földet- [
9. parancsolat: Csak tisztességes munkával tehet megélni és vagyont gyűjteni. Manka nélkül nem "tehet jövedelemhez játul.
10. parancsolat: Egységes akarat-1 tal mindent a közelségért és a hn-í zóért. i i
reno eddig a Budapest 112-es szá nru postahivatal főnökholyetiese volt és mint ilyen:kiváló szaktudásával, rátermettségével és hivatali szervezőképességével tűnt ki. Példás tisztviselője a raftgyar posta és távirdaí .üzemnek, akiben a nagy-kanizsai 1. sz. hivatal méltó főnököt kapott. Harasztos Ferenc római katolikus vallású, nős, családos, aki legkésőbb március elsejével kell, hogy clfog\'alja állását Nagykanizsán Az >uj postafőnök nemcsak elsőrendű, kiváló tisztikart és alkalmazotti apparátust, hanem megértő közönséget is fog találni Nagykanizsán.
Az esemény jelentést terjesztették elő ezután, k közbiztonsági állapotok kieiégitóek. A megye területén januárban\' 19 tüzeset fordult elö és a tüz által okozott kár összege 18.193 pengő.
A ¦ na^kanizsal rendőrség 69. a zalaegerszegi 37 esetben teljesített nyomozó szolgálatot s kiderítettek 61, illetve 32 esetet.
Várkony Rezső pénZÜgyigazg-Uó jelentése szerbit az esedékes adóhátralék 3,789.953 P, «mí 85 százaléknak felel meg. [ .
Still Ernő dr. kir. ügyészségi cl--nők jclenteite, hogy a mait hónapban a zalaegerszegi törvényszéki fogházában 65 férfi és 9 nő, a Jtegy-imgykanizsaiban 62 férfi és 17 nő volt letartóztatásban.
Az állategészségügyi helyzet lényegesen Javult. December végén 35. január végén 6 községben volt ragadós száj- és körömfájás, A vásárok a legtöbb helyen szabadok,
Kőt ( [
januárban már az állatklvitel is megindult,
Kivittek Németországba 66 marhét, 675 sertést, Franciaországba Í20 j-u-hot, Olaszországba 35 marhát, 7 lovat, Csehországba -12 sertést. Zala-
legujsbb tavaszi divatszinekben megérkeztek
Urnám MMiM.
egerszegröl Drezdába 2 vagon vágott sertést vittek ki s -a napokban indul ismét egy vagon.
Dr. Kontra László jelentése a közegészségügyi helyzetről rosszabbodást Műutat. Nagymértékben el-f terjedt | 1 » "
sz Influenza.
Szövődményes eset 83 fordult elő n megyében. ; { ¦ ; \'
Megalakult a Katolikus Dolgod Leányok Egyesülete
i Csendben, szinte észrevétlenül alakult, meg Nagykanizsán a Kathollkus Dolgozó Lányok Egyesülete. Célja, hogy öntudatos dolgozó lányokat ne. véljen, akik lelkiismeretesen elvégzik munkájukat abban a munkakörben, ahova kerültek és szilárdan megállják helyüket a különböző mai cszmeáiam. lásokban. Az egyesület keretélten |»c-lycs felvilágosításban és tovább tnfl-vclésbcn van részük s Így erkölcsi felkésfcültséggei éUliatnak szemben uz élettől.
A komoly munka melleit a szóra, kásásról sem feledkeznek meg & tanárnők vezetése molett, rendszeres torna és énekórájuk van. ,. \' - \'
Ez az egyesület nem helyi, hanem országos mozgatom s egyre szélesebb rétegben terjed, «s azt-az osztályt tömöríti, amelyik eddig a legjobtMn el volt hanyagolva s akikről - talán tudomást sem vettünk mostanáig, inig egy jól-sikerült műsoros tea keietébftn meg neai ismerkedtünk velük a fehér, teremben.
A műsor keretében először Bellák Mária elnök üdvözölte a jelenlévőket s hálás szavakkal mondott köszönetet a mozgalom kanizsai megszervezőinek; Somogyi Marilla iparművésznönek és Bakos p. Ágoston polgári Iskolai hitoktatónak. A lelkes leánygárda perce. Idg tartó tapssal és óljenzéssei ünuc-poltc szeretett vezetőit. Németh -Margit szavalata arról biztosította a jelenlevőket, hogy a dolgozó lányok műsoros estéire, bármilyen\' kényes igényekkel el lehet menni. A műsor.legmulatságosabb száma: «Bclépek a történelembe, cimü aktuális monológ volt, amelyet Csordás Klára olyan kedves kórvcllenseggel és derűs humorral alakított,\'hogy a közönség hangos tet-szésnyilvánilássál honorálta minden mozdulatát
A műsor a mozgalom indulójával ért véget. Utána tea s gazdag bűffö jáilt a közönség rouldkczéaérc. A tánc ós zeneszámok az egyházat ért gyász miatt elmaradtak.
— Naptári Február 15. szerda. Hóm. kut. Kol. Kolos. Protestáns FauszUn. tsr. Sobath hó 26.
Üyóíyaw>stárl éjjeli szolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár és a klakanlssal. ayétryszertir.
OőzfurdŐ nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek déluts* koddeo agétt nan oftnnk.\')
Tavaszi szövetujdoniágok
naponta érkexnak
.™J§3 ¦^GolensstUy mvatúrmeOs&sme.
Zala vármegye közigazgatási bizottságának ülése
Kinevezték a nagykanizsai I. sz. postahivatal nj főnökét
„Illíhlnj.lmííWíssr
?53888?2
198!), iebruár 15
ÓVJA SZEMÉT I m
(¦. viliroljon tíImKiitniml agy jól Ilid
ZSOLDOS GYULA
íiiinieíttf, ikiMiiii Ét látsxeréBxmMtsr,
t-\'áulS- (¦ Korona-utllcxlival nemben). E,edell Z«l» leltelek. mlnden(.jl. javllatok, Sieirjorvoll leteplak elktnUtle._
Oilhoo - Iskola - Semplom
Szülői értekezlet a Rozgonyi-ulctti Iskolában
Vasárnap déhtán szülői ért.-kez-jot volt a Rozgonyi utcai UkfrtaJ tornatermében. A hatalmas terom, zsúfolásig megtolt. Az elhangzott elő adások ünneppé avatták a szülői értekezletet. Több apróság kedves szavalata után dr. Krnsznay Jenő htttanár tartott rendkívül tartjslmas előadást & valláserkölcsi nevelés1 fontosságáról és annak kihatásáról a közületekre, a nyilvános életre, valamint a szülőknek közre működé; séröl ebben a nevelésben. Előadásának témája: szülő, iskola éstemp-loni, ennek a háromságnak szoros együttműködése. Kifejtette, mi « szülői ház a gyermek nevelésének szempontjából. Beszélt az édesanya szent munkájáról, a keresztény, val lásos házasság jelentőségéről. Hangsúlyozta, hogy a keresztény és nemzeti ideált be kell vini az iskolába, belénevelni a gyermek lelkébe. A valláserkölcsi nevelés célja ugyanaz, amit a kormányzó, •ugyanaz, amit a magyar miniszterelnök akar. Ne legyen egyet >en magyar gyermek ebben az országban, aki ne keresztény és nemzeti alapon knac nevelve. A közönség percekig; ünnepelte a nagyiudasu, ékessxavj előadót.
Kiló Ferenc igazgató a gyerm.\'k elöineuetelére vonatkozó praktikus tanácsokat adott a szülőknek, majd isjiiertetle a tervbe vett balatoni
iyyvj-jiK\'k nyarai tiltási akciót.
Végül a szülök nevében Dobnovits Milán volt országgyűlési képviselő, iskolaszéki tag iejezie ki háláját a tan testületnek és igazgatónak eJis. meiésreméitó munkássága kért, külön köszönetet ii»«dv.a dr. Krasznay Jenő htttanámak kimagasló elö adásáért.
EILÉREZTETÜ
UtiVa? Egyszeri kiwu.i (kél tor) cU!» 50 (illír.
l\'obiuitr 18.
Vasutas taa aste 8 órakor a Kis Royaiban. ribraár 3«.
As Iparoskor vidám farsangi t«a. •tje 8 ómkor.
I li<!i.i uloaUiSs . a, rirotMUéil liul őrskor.
- Sóját 0<kk«lu> és (Iroroíro ásol-láló weghlváartítk teáz eleset, na a baslnu, naunirakii <W aahatM-Uil-»Us« megtekinti, vétalkényaaer nőikül.
jBiyutns, fem tlilfiskissr
Az értelmiségi kormánybiztosság személyesen emel vádat a bejelentést elmulasztott nagykanizsai munkaadók rendSrbirósági tárgyalásán
Az értelmiségi kormánybiztos, mint jelenlclluk, közel 60 nagykanizsai m-jnkUadót jelenteit fel n rendőrkapitányságon, mert nem leltek eleget alkalmazottaik bejelerrtlésl kötelezettségének. A rendőri bün-tetöbirő a tárgyalisokat február 13-14-rc tllztc ki. lekintcltel azon-
ban arra, hogy u vidék más vám-snlban is folynak ezek n tárgyalások és azokra a kormánybiztosság képviselője Is kiszáll és ö emeli a vádat, a nagykanizsai tárgyalások^ április l-re halasztották, amikor a kormánybiztos képviselője is részt vesz a kihágás! tárgyalásokon.
Ha kezdődik a Zalai Közlöny Vásár-versenye
A magas pénzjutalmakon klvM 50 vásárlási utalványt és ajándéktárgyat osztunk kl
Vasárversenyünk ínegtoézdődött,
Rár már több ízben tsmsrtóttük a verseny lényegét, még mindig számos érdeklődő van,\'aki nincs tisztában; ml Ls tulaj dónkéin ez a verseny, ezért rövidén újból összefoglaljuk a tudnivalókat:
1 A versenyben
bárki résztvehet, ^íég az is, aki nem előfizetője a Zalai Közlönynek-
2. A versenyben való részvétel egyetlen feltótele: Húsvétig a Zalai Közlönyben hir, dető cégek egyikénél legalább egy pengős vásárlást kell eszközölni.
3. A réizvétel módja : a Zalai Köz löttyben megjelenő
szelvényeken
A vásárlásnál a hirdető cég Igazolását kérni a szelvény lepöcsételésé-1 vei és a szelvényeket összegyűjtve, húsvétig a szerkesztőségbe beküldeni. J ¦1. Azok között, akik a legtöbbhe-lycn vásároltak {az összeg nOm számit) i \'
100 pengő pénzjutalmat
osztunk ki. ¦ |
&¦ Ugyancsak készpénzjutalomban részesülnek azok ls, akik
a legtöbb szelvényt
Kedden és szerdán
A szerelem vámszedői, a nagyvárosi tertő éjszakai lovagjai ég pillangói közé vezet.... Rejtett lebujok harjola esillogáau ragyogása mögé látunk be, a raámor és a szenvedély elesettjeinek izgalmas életébn. tfelvünk összeszorul, BzemUnkből könny csordul, de megértjük a vigaszt ls: az Igazi lélek m ük nem uh ti i és lelmagaazUlóalk ebben a pokoli tisztítótűzben...
DITA PARLO, ALBERT PREJEAN
íizlgoruan csak felnőtteknekI
a Városi Mozgóban.
A legszebb női fehér-[nemű és-paplanok
küldik be, tekintet nélkül arra,hogy egy cégtől származik-e az. vagy többtől. !
8. Az. egyenkint Ötpengös vásárlási .utalványokat és ajándékokat sorsolás utján ítéljük oda. A sorsa, lásban már az ls résztvesz, aki
osak egy szelvényt
küld te, de természetesen annál nagyobb a nyerési esélye, minél több szelvényen pályázik. Itt semmiféle korlátozás nincs, mindenki annyi szelvénnyel pályázik, amennyitcsak össze -tud gyűjteni.
Mint a lentiekből kiderül tehet, nincs másról szó, mint hogy
húsvétig vásárlásait a Zalai
Közlöny hirdetőinél eszközölje.
A versenyben résztvevő cégek neveit vasárnapi számunkban közöljük, de minden üzletben tábla Jelzi, hogy az illető cég részveszver. wnyünkben. Tehát önnek ls érdeke, hogy vásárlásait csak a Zalai Közlöny hirdetőinél eszközöjlje^ mert ott erről Igazolást kap a szelvény lepecsé telesével, ezzel pedigi sokszorosan visszanyerheti a vásárlás értékét készpénzben, vagy vásárlási utalványban. Egy kis fárad* ság mindössze és könnyen lehet a szerencséi nyerők között
Cserkésztiszti tanfolyam Nagykanizsán
iA Magyar Cserkészszövetség a kerületek székhelyén és a nagyobb városokban a cser késztiszti utánképzésre részben ebuélcU, részben gyakorlati tanfolyamokat rendet. Szép elkérni járt ez a mozgalom Nagykanizsán ls, mert . i csapalparancsnokok lulud-egy 2022 jelöltet tudtak kiválasztani erre a nemes hivatásra,
Ünnepélyes keretek között nyitották meg vasárnap \'délután a polgári fiúiskola cserkébZotUionaban a tisxtí és őrsvezetői tr ^folyamokat. Megjelentek Kaltrovits Antal őrnagy, vm. társelnök, Németh I)CzsÖ igazgató, n polgári iskolai szervező testület elnöke, Gf>rdag Ferenc püspöki tanácsos, Németh Jenő, Nádor György, Murányi Kirolfc*, Kiss István i.:í\',/.ió cserkészparanca-nokok, Márk Bertaiui tanár és az örswrető és tisztjelöltek twljos számmal.
Kaltrovits Antal vm. társelnök megnyitó előadásában a cserkész u főleg a tiszti hivatás fclclö&ségtcljca muu-kájárói beszélt. Kieuielte, Iwgy a osej--kész is n liazáért dolgozik liiwí-ijj, m-wlöi, vagy tanulói kőtabusálfáu.. fos 101. Ez a muuka már soki ouoaá>égRt hozott, JUiu-AtokctL. s/^/x-li, leiunlétys. irat liédMettl nuoff a nwgy-n- Ügyualf. A cserkészet oou> iUtkkmt; Juutom. nf
4
ÍMM KÖZLÓKVl
1939. február 15.
A KAKTUSZ
válás, hniafias kötelesség hz bit* hivatottak részire.
Gazdag Ferenc parancsnok .A 10 cserkésztörvény, mint a munka alapja címmel lartoll ezután előadás), melyben a cserkész törvények jellemnevelő hatásáról beszélt.
A tanfolyam kb, G beles kiképzési ad 10 clí ..iássorozalial, melyen u szombathelyi kerületi vezetők, Bart\'na István gimnáziumi igazgató és a Helyi parancsnokok szerepebiek.
A tanfolyam vezetője Kiss István László tanár, cserkészparancsnok.
Örömmel üdvözöljük ezt a nemes mozgalmat, amely a kanizsai ifjúig részérc van liivatva jó vezetőket hc-velnJ. Nagykanizsán, mini mindenütt, szükség van a komolyabb és elmélyültebb cserkészmozgalomni, amely jó vezetők nélkül kivihetetlen. ltoméi, jük, hogy e tanfolyammal a nagykn-iiizsai cserkészet kifelé Ls mhidjobba» Átmegy a köztudatba. Ehhez az első lépést a tavaly közösen megrendezi.\'tt fogadalom léteiben lálluk. Reméljük, hogy ezt a szép ünnepet az idén is megrendezik. A nagyközönségnek b> tudnia kell, hogy van cserkészet N\'agy-•kanizsán, él és a szent célok tVdekt> ben dolgozik. Értékeljük u esenUci és eredményes- belső munkát, de a cscr; készeinek kitel\' meg kell nyilvá-numta, mert a ~*rJEészct nem lehet "Nagykanizsán mostohagyermcic.
fiudeuki lépjen be a Légoílalmi Ligába!
Többször rámutattunk ama í> lendületes munkára, amit,a nemrég megalakult Légoltalmi Ligu országszerte kifejt. Rendkívül fontos ~és nagy kihatású a jóvőrt! nézve is ez a munka, mert a városi lakosság életét van hivatva biztosítani, i
Most a LL nagykanizsai vezetősége a ház- és házcsoport parancsno<-kok és azok helyetlesel számára ívndszeiesitett egy oktató tanfolyamot, miután a paranacshokokat és azok helyetteseit (kötelezőkig) kijelölte. Először elméleti oktatásban részesülnek, azután gyakorlati kiképzésükre kerül sor. Az oktatás több hónapot vesz igénybe.
Megalakult a Liga keretében a női csoport is, amelynek főleg pro-pagaüv szerep jut és amely máris tevékenyen működik. A női csoport részére külön oktatás folyik.
A Liga vezetősége a napokbon tag) gyűjtésre iveket küldött szét a városban. Ezúton felkéri a hivatalfő-i nököket, testületeket, kereskedőket, iparosokat, háztulajdonosakat, lakókat, hogy ezeket az ivekéi pontosan töltsék ki és mielőbb szolgáltassák be és lépjenek be a Légol tahiti Ligába. Járuljanak hozzá filléreikkel a. szegény lakosság védebnéher:, gáz-KCbcsomag, sebfertötfenitö csomag, gázéiarc, stb. beszerzéséhez, mert álltorrpolgári kötelesség mindenki számára a légoltalommal a legkomolyabban és kgbehatóblffln foglalkozni és lehetővé tenni flllérfcinJU kel, hogy n lakosság ama rétege, a melynek nincs módj-ikban a szük. séges védő és egészségügyi dolgokat beszerezni, a köz áldozatéból cl láthatók legyenek. *
Mindenki lépjen be a\'Légoltalmi Ligába ! Ez ma a legfontosabb és legkomolyabb Jelszó. Jelentkezni a tüzpltólaktanyában Vecsem Apfyt tünoltótisztnél a Légolbaljni Liga Ütkáránál lehet akinél minden fel-Vjlfégjositáe (s nyerhető. ¦ \'
ö a modem kor gyermeke. A rekamiéval együtt született, tle nem ikrek, sót nagyon is. különböző\' családból származnak. ,Er abl>ól is kilüuik, hogy a kaktusz ériéke a kicsiségétől függ, ezz.l szentben a rekarniéről nem mciem ezt liatározoltau álliiajii, sőt azt sem, hogy " rekamié is1 ugy szép,
ha tüskés, iniiit a kaktusz. Hogy
a kaktusz korál illetőleg tévedésbe
ne essünk, még megjegyzem, hogy nem Madame líecanúéval egyidős, akit régi mű vészlapokon Iát, halunk, lenge lepelrulinkban, félig ülő; félig fekvő helyzetben, valami nyomorék pamlagon, hanem az Ő tiszteidéről elnevezett nappal dívány, éjjel ágy féle praktikus szerkezet egyidős\' velO.
A kaktusz és n sündisznó között aránylag kevés a különbség. Erről különben mindenki könnyen meggyőződhet, ha bármelyiket megtapogat ja. Legfeljebb az alakjuk között van némi ellórés. A sündisznó alakja szabályos gbmo. lyflg, a katuszé jtfdig pont a szabály laiaiiság hlztos pillérein nyugszik s ezérl némelyik ugy néz ki, mintha kitárt, égfelé meredő karokkal, segítségért kiabálna.
iA kaktusz nagyon hálás növény, Ilónájxtkig is cléJdegói egy csepp üdítő, vízvezetéki nedv nélkül. A kaktusz cserélés utján szaporodik, ej ugy történik, hogyha valahol medálunk egy ritku t>éldányl, amire fáj a fogunk, hát elkérjük, ha szerényebbek vagyunk, akkor csak a felél, nagyedét (t. i. a kukhisz egyik értékes tulajdon-sás3, hogy jól osztliató) s mindjárt ígérünk helyette a magunké, ból, de persze "netij adunk, aki ad, az nem vérbeli kaktuszgyüjtJő, csak amatőr.
A kaktusz hazája a modern lakás, ahol elütő sziuü cserepekben éldegél. Sokak szerint ugyan Job. ban érzi magái egyszínű, festetlen cserepekben, mert abl>an több Í0. vegüt kap. Hát cz téves, laikus beáUilás. A legújabb tudomány kétséget kizáróan bebizonyította, hogy a Szincs cserepekben nem a leyegö hiánya miatt pusztul el, liánéin az irigység eszi meg szegényt, ha észreveszi, hogy a társának még színesebb, rikítóbb cserép jutott.
A kaktuszt furcsa, futurista
állványokon kell tartani és olyan helyre állítani, ahol nap ls éri, ínég. útban is van. T. I. ezeknek az Állványoknak van egy jellegzetes tulajdonságuk; könnyen meg billennek s ltja jön a kedves vendég, alig lérül-fordul egyet, máris megbillenti az egész alkotmányi s egy-egy liliputi, öngyilkosjelölt cseréit a nehézségi törvényeknek engedelmeskedve, ezer darab.n szaporodva találkozik az édes anyafölddel.
1 — A töröli cserép szerencsét hoz — vigasztal a ház úrnője bültájos mosollyal, liangosan, amit meg magában kíván, rendszerint összefüggésben van a pokollal.
lA kaktusz tenyésztés nagyon csekély munkával JAr, Az Állvány portörlését igazán nem lehet nn. uak nevezni s utána még külön szórakozást nyújt a tüskék kiszedése a kezünkből. Ez nem nagy munka, ellenben a legritkább eset. ben sikerül. Do sebaj, majd meggyül s akkor kijön magáiéi. Ilyenkor szoktak az ismerősök meg-nyugtatni, hogy a knktusztüskélöl a legkönnyebb vérmérgezóst kapni s ezt csak ugy tehet megelőzni, jte mindjárt levágjak a tüskés ujjat, kezet, vagy kart. Megtudjuk azl is, hogy akit eddig liadirok-kuntnak hittünk, az mind a kok. tusz áldozata.
Mindebből láthatjuk, hogy a kaktusz valóban kedves, hálás növény ós alig van vele baj, legfeljebb az bosszantja az embert, hogy- a valóban ritka példányok, a kertésztől átüitetvo a lakásban, sémim pénzért nem maradnuk meg. Ha locsoljuk elrohad, na szaharaszerüvó szárítjuk a földjét, kiszárad, a napon megég, az árnyékban tüskét \'kezd lüsszögui. I)e ettől eltekintve, ha a földje jó, illetve nem titl homokos, vagy porhanyós, szóval Iia véletlenül pont eltaláljuk, --akkor semmi baj, él, virul ós bök.
Talán egyetlen lubája, hogy lányos háznál nem tanácsos tartani, mert elböki a kérőt u akkor késő bánat énekelni, hogy . kaktusz, kaktusz, tc vagy az oka mindennek I- Ellenben nagyon ajánlatos olyan virágked\\elŐknek a kaktusz, akinek a környezetében blcsér-dísla, vagy vegetáriánus tanyázik.
FORRAY ZBLMA
Kedd
9UDAPBST l
17 Hirek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.10 Dr. Nemes István előadása.
— 17.30 Horányl Karola énekel. — 18 Antónia Wldmar előadása. — 18.30 Magyar est. — 10 Felolvasás, — 1940 Tándeinezck. — 20.30 Felolvasás, \' — 20.40 Fátvolth Jancsi cigányzenekara
— 21.40 Hirek, időjárásjelcnlés. -
22 A rádió szalonzenekara. — 23 Operaházi zenekar. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST m
18.30 Francia nyel™ktatás. — iq Mezőgazdasági félóra. — 20 Hirek. — 20.35 Operarészlelck hanglemezről.
0.30 Könnyű zene. — 8.30 SchranV melzene. — 12 Déli eene Konstanzbé).
— 14.10 Könnyű lemezek, — 18 Saar. brücken dalos, zenés délutánja.
BÉCS.
17.10 Kívánság hangverseny. — 18.25 Uhlt: Brácsa, klarhiét és zongoraver. seny. — 19.35 Szimfonikusok Back-haus zongoraművésszel. Beetlwven v.w/. dur zongora^-eroey. Bruííkncr: VII. szimfónia. — 21.30 Hengkőpek a Sze. pcsségröl Mory János dalaival. — 22.35 Könnyű és tánczene.
Szép ruha csah jó j szövetből hészül
Legszebb szövetek
legnagyobb választékban \\
legolcsóbb áron
Szerda
BUDAPEST l
0.45 Torna. -- Utána hanglemezek,
— 10 Hirek. — 10.15 (lycrmekdélelőtt
— 10.45 Felolvasás. — 1210 Kétbeiyl-nó \\\\akots Margit énekel. — 12.45 Hirek. 13 Hongleniczek. ~ 13.20 időjelzés, időjárásjelcntós. . — 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának Ls-mertetése, — 14.50 Arfolyamldrek. — 10.15 DiAkfélóra. — 16.45 Időjelzés, hirek,
17 „Hirek szlovák és ruszin nyelven,
— 17.10 Barabás Lidia hegedül. — 17.45 Menga János előadása. — 18.30 (íino Gorini zongorázik. — 19 Külügyi negyedóra. — 19.15 Kóczé Antal cigányzenekara. -- 20.10 A magyar ven* története, összeállilotta Illyés Gyula. A verseket elmondja Fáj" Béla. — 20.10 Az operaházi zenekar limgyel liang\\xTscnye, — 21.10 Hirek, idő-járásjelentés. — 22 Szabó Kálmán jazz-hármasa, Kalmár Pál énekel. —
23 A rádió szalonzenekara. — 0,05 Hirek. f
BUDAPEST IL
18.30 Olasz nyelvoktatás. — 19.30 Vas István előadása. 20 Hirek. — 20.20 Hanglemezek.
lecs.
6.30 Könnyű zene. — 8.30 Szórakoztató zene, — 10 Farsangi játék.
— 12 Könnyű zenc. — 13.15 Könnyű zene. — 14.10 Kölni dalok. — 15 Dalos, zenés, tréfás kávődólutáu.
18.15 Bralims: E-moll cselló- és zongoraszonáta. Flury: Szerenád és tamburiu. — 18.55 Hangkópek. — 20.15 A HíUer-ifjuság üj zenemüvei.
— 21 Fuvószene Grácból. — 22.30 Szórakoztató zene.
«• BntorkliUitásaakat toklnlee mei minden vételkénysser nélkül. Kopaleln butorAnJuUr,
11 zi nn ci s
é hu | g r mm d «r
tűzhely es suto
használata megkönnyiti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hánztpra is a
DRÁVA VÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
1939 február15
Az ezredzászló
Tavaszi mély szántás IZint ekéi dübörögnek JtiH a magyar parlagon Minden r ügynek ét minden rögnek Z„lha szive dobogna u.ndeit fő*Z«i ét minden barázda SS fiit hajol ma, Ky mind, mind titkot tagon a, ekét tartó kemény kéznek; Ezer év után megint \'megfogamzott a magyar életi"
Most minden magyar kelt a gátra t mert Ütött azóá valahára, amikor felettünk meghasadt a hazugságokkal összepántolt, átkozott hörtön-bollozat. Most aztán neki a vállakat I Dőljenek a kapuk és falaki Enyhe frázlsfröecsökön is talmt-esküviseken búsultunk húsz évig eleget. Most jöjjön, ha kell, a tlz köröm l Szájak helyett ma szivek keltenek, astlvekbe lángoló, szent öröm és dacosan dobbanó lábak, amelyek at étet taktusát verik az egész dermedt, süket világnak.
Most, magyarok, most kl a gátra I
öklünk ts van már, amelyrőt
a rozsda a bliincstt lerágta.
A csodálatos magyar vetés
most szalad büszke sz írba:
jeltámadt a magyar hadsereg
ét sorra bontjúK kl magyar tzredtk
a szűzmáriás lobogókat I
Alattuk acitos férfi-rendek
sorakoznak; — magyar katonák.
Ha elindulnak: — sodró áradat,
ha megállnak j — állnak, mint a Kárpát
örök gránit-fala az örök ég alatt.
Testvérek, magyaroki — a Holnap, az Itttn-szánta. szent magyar határ, amiért ma milliók Imádkoznak, láthatatlanul már megírva áll az tzredzatztók fehér selymén. Magyar eke nyomán az áldás, magyar anya méhében az élet, magyar gyermek arcán a rózsa, magyar ünnep, mikor Bt majd az óra, ez mind a zászlókra van írva... Ameddig a magyar katona a zászlórudat markolni bírja, addig cbbót az írásból leltK meg idők végiig ragyogó sorokkal Y a történelmeink tiszta lopja \'s kötelezvény lesz uj ezerévre, millió magyar sziv pecsétje rajta.
Testvérek, magyaroki
a honvéd kezébe zászlót adjatok!
De a lelketeket ís adjátok vele,
hogy a magyar katonának
a mögöite dobogó szivek erdeje
súgja, kiáltsa, zúgja, zengje:
flonvédek, fiaink I agy vigyázzatok,
mintha a szűzmáriás lobogó stlyme
az édesanyátok áldó lelke,
a szent magyar rög szívverése lenne t
Véreink, honvédek! — vigyétek a zászlót
s mtg kl nem tűztétek északon, délen,
addig értetek legyen vér, arany, ember,
minden magyar barázda értetek teremjen
titeket és minket pedig
az Itten ugy segítsen
ID<3
Jóslat:
Élénk északi tzél, változó felhozat, tSbb helyen zaporesS zá-porszorü havazás, a hegyeken hó. E||el erSeebb fagy, a nappali hS-mtraektet alig változik.
A MöteurolOKJul Intézet nagykanizsai L»OKllKJi!lílall„m(WB Jelenül
Róméraóklet tegnap e«te 9 órakor: +6t, ma reggel +2-8. délbeu +36 Owudtk lü 8 "...
— TtklutM M| a Köpetein Bútoráruház állandó butorklállltánít. Izléaea *• olcsó bátorokat kedvező ttzelóal fel-"Wokkel Táaarolhat
Jtolgoitiss, tiQoy áoLpztol"
ZAUd KÖZLÖNY,
Március elsején fii össze a pápaválasztó conclave
Ma délután kezdődik a temetési .zertartts
Vatikánváros, február 14 Vatikáni körükben most mór biztosra veszik, hogy a pápaválasztó conclave március else|én ül össze. XI. Pius végrendelete szerint a conclave legkorábban február 28-án, legkésőbb pedig március 5-én ülhet öSSzC. Elsejéit; a legmesszebb lakó bíborosok Is ntegérkeznek ós Így a további halasztásnak nincs értebne.
Róma népe tegnap ts és ma reggel Is hatalmas fekete tömegben vonult cl a ravatal elölt. Kb. egymillióra teszik azok számát, akik Igy rótlák le kegyelmeket az elhunyt Szentatya elölt.
A régi szokásokhoz híven a pápa-válaszutás után az eredményt felszálló fehér füst Jelzi, de ez ritán csak egy órával szokták kihirdetni a választás eredményét. Mosl a ren-dczőbMrtiság elhatározta, hogy d vatikáni rádión át azonnal közltk nz ?) pápa nevét és Így pár |>crc-cel az aj pápa megválasztást* után
mér az egész világ \'értesül a nagy eseményről.
A Szent Péter bazilikában ma n délelőtti órákban megkezdődtek u. dél\'jtánl temetés előkészületei. A temetési szertarlás Idejére a bazilika kapuit bezárják, a család tngjaiu kívül csak a biborosl testület vesz részt a szertartáson, amelyről » külvilág csak a rádió raikrofonlán át értesül. |
A szertartást, amely délután négy órakor kezdődik, a magyar rádió ís közvetíti.
Kóma, rebruár 14 Vatikáni körökből származó hlvala. kis jelentés szerint az elhunyt XI. I\'his pápa Iclkuirivéert az ünnepélyes Kvászistentisztelci pénteken kélelött lesz és azon az olasz királyi család, az olasz kormány, a diplomáciai testület és a bíltorosl kar Is teljes szám-iMin rósztvesz, t
Meggyulladt a ruha egy 4 éves gyermeken és unokanövérén
A kisfiú meghalt, a leány súlyos állapotban került kórházba
Scinjénliaza, február 14 I (Saját tudósítónktól) Megdöbbentő szerencsétlenség történt tegnap este Scmjénháza községben. Az egyik bálban Játszadozott Vlasits István 4 éves kis fiúcska Magyar Katalin nevű 0 éves unokatestvérével. Egyszerre játék közben ¦ az asztalról leesett Bz égö petróleumlámpa, összetörött, az égő petróleum belekapott a két játszadozó gyermek ruhájába. Valóságos égő fáklyákéul, velőtrázó segélykiáltások.
kai szaladgáltak a maguk lehetetlen gyermekek, mlg odasiettek a házbelbek letépték róluk az égő ruhát, de addigra mindkettO rendkívül aulyos égési sebeket szenvedett. Ugy a fiucs-kál, mint uuokaiiövérét beszállitották a kanizsai kórházba, ahol a fiúcska rcltcnetcs sebeibe ma belehalt. Magyar Katalin állapota is súlyos. A csendőrség szigorú vizsgalatot uiditotl, nem lerbele valakit gondatlanság.
A Zalai Közlöny gyűjtése
400 pengőt adtak n kanizsai járás községei az ezredzászlókra
A nagykajiizsal ezrejdH zászlók egyikét az ittf állomásozó 17. honvéd gyalogezred, a másikat az figyanesak itt állomásozó honvéd határt vadász zászlóalj részé* adji a polgári társadd.mi had-»\'reg-szeretete és hazafias áldozat,, készsége. Minthogy a kanizsai járán magyar fiai is a nagykanizsai hon-védség kebelében SzcIgáinak, dr. Lontay Alán főszolgabíró a járásban is aneginditotta a gyűjtést. Afő^
Szolgabíró lelkes bekapcso-ódé.va fa&flppRr** valóban szép ereti-< ményt. A kanizsai járásnak magyar érzéstől, áldozatos szellemtől áthatolt jegyzői kara magszervozte a községek gyűjtését ós ebből ma -102 pengő és 20 fillérrel gyarapodott az ezredzászlók alapja. , ,
Eddigi gyűjtésünk 1528.:GP
Kanizsai jáiás 402.20 „
Szomolányl Gyula 10.—
Nagykanizsai Kaszinó 10.— » dr. Kreisler József 2.— ,
Összesen : 19M 30 P
ÚJDONSÁG1
Orion hőpalack g& P 240
\'/« literes hópalaek-betét P 1-30
Teutsch drogéria
lüexer , cttmtf- H totóknnktdi* (Vámház-tpülttí.
Ti
eusM^Aof - «jw-küi •. Í4 " — Q
1MREDY miniszterelnök tegnap, még nem hagyhatta el betegsége tttiatt a szobáját, de lujból fogadtat Keresztes Fischer bclügyininisxtert és Csáky külügyminisztert.
A DOHÁNY UTCAI .merénylet ügyéb.\'n négy ember van őrizetben. Nevüket és a hivatalos Jelentést; csak pár nap nrulva adják kl. :
A DECEMBERI kör-utl nyilas tlbv teles 65 letartóztatott vádlottja « t.-gnapi tárgyaláson mind tagadott. A tárgyalást ma folytatják.
A 200.000 PENQÖS kőtvénycsom-\' pészés ügyében lelortózlatták dr. Litval (Llchtcnstelu) OUvért, a bu. oSapestl Of«ra-káv^iáz tlszlvlselőv-|ét ts. * • I .1 .;.
A RÁKÓCZI UTI házbeomlás tárgyalását csütörtökön folytatják. |
A JÉGHOKKI . világbajnokságot Kanada nyerte. i
A SZÉNTERMELES 4 év alatt 21 százalékkal emelkedett Magyarhrü szagon. í j i
PÁRHUZAMOS kereskedelmi tárgyalások inckultak meg Németor-i szág, Magyarország és Csehszlovákia között a visszacsatolt Felvidék és a szridéta-vidék kérdéseiben, |
SILBERFENIO Judel és Josua u)-1 pesti textllgyárosok ellen adócsaláa gyan-uja miatt 6 milUó pengős bizv tositásl végrehajtást rendeltek\'ol.
70 MILIJÍÖ font kölesónt ajánl fel London Olaszországnak. ,
MÉREGKEVERŐ hir Jeleni meg egy francia ujsagbad francia hntármenti toémel mozgósításról. A írancia Icfil-úgj\'miniszlériuin megrovásban részo-
sitettc a riporternél*
ALÁIRTAK az uj német-olasz ke-reske<lelmi egj-ezményt.
600 zsidót raktak ma hajóra GcW rógországban. Valamftinyit PalesztI-> nába száÜjitják. Htamjts Jna*>kkM\' színeztek górög állampolgárságot, azért utasltoták ki mos őket. |-
NÉMET KONZUL érkozelt Hiisztra
ós átvette hivatala vezetését.
10.000 PÁRISI MUNKÁS a spanyol vörösök mellett tüntettek. Verekedések is voltak.
LETARTÓZTATTAK kót német ha-tárőrt, akik osztrák szökevények üldözése közben svájci terület™, léplek.
FEJLESZTENI akarja Anglia a kereskedelmet Angolország és a Dunai államok között
A BELGRÁDI magyar kó.et látogatást telt Cvetfcovics miniszterelnök, uéi. |
AZ OLASZ tengerésiet VII, hados*. tálya világkörüli útját megszakítva * délnmerikal partokról visszatér Olaszországba.
SVÁJC is elismeri A Franw-köí, monyt.
A vakbélgyulladás veszélye elleni védekezés egyik hatásos mád-szere abban áll, hogy ái ember a beleli hetenként legalübb egvaier a termésietes APerenc JÓzsel* kese-rOviixel — reggel ébgyomorra egy pohárral — alaposan Utisitilja. --Kérdesze meg orvosét.
bum eozLômi
Im íebraif Iii.
Esküvői fényképét
készítesse VÁRTABB BÉLA fényképész műtermében Kagyfcaaiaia, W-ut 10. te eeeneery-ut I. (az udvarban.) metvétutl mmmkml »m 01 oa* árak!
Hősi naptár
1915.\' február 15-én KoJömeanál a volt pécsi 52. közös gyajÓÉjezredben
_ (Pécs luíiiezredo) szol-
IWftU.lB,] K8^0 I>osa János csend-Öröniiester megakadályoz ta egy lövegünk elvesztését, amennyiben 15 emberével ,cgy a löveg birtok-bavételér*) clőxekuszó orosz számdot lendúiete** támadással széjjelvert, egy stAziidost és 13 embert púiig foglyul ejtett. Mivel nemcsak ez alkalommal, hanem a későbben is bátran és vita. zül viselkedett és a legénységet ismételten személyes példájával lelkesítette, ainiáitaJ ujabb és ujabb sikereket ért el, uösies magaWrtásának jutalmául <u arany vitézségi éremmel tüntették ki.
— (A ptébánoc a Felvidéken)
P, Cxirmsx Viktorln nagykanizsai piébános, házfőnök több napi tartóz-kudásra a Feividókre utazott, ahonnét szoiubatou este érkezik vissza Nagykanizsára.
— (Megalakult a körháld bteöttsag)
r^gytáuüzsa város kép viselő test ül©, tériek korházi bizottsága alakúié ülését most\' tartotta meg a városháza tanácstermében. Közóhajra ebiökkó ismét líaboclmy Györgyöt választották
aA bizottság jegyzője Dedovács lett. Majd letárgyalták a napirend tárgypontjait. Többek között tudomásul vették ax egyezmóoyt, liogy r Uspei fcolep betegeit exenttu a nagykanizsai kórliázban fogják ápolni. Megállapítottak a segódorvosí illet löényt, majd több belső ügy került te tárgyalásra, \\ \\
— (Megtartják a Leánykiub ttajwtj
A Szent Ilona Leányklub\' vasárnapra tervezett vidám műsoros teaestjét megtartja, A rendezőség pompás kis ruü. •sorról és nagyszerű iiangulatröt gondoskodott A luórsékoltuiu j«nyck márts kaphatok a Leánykiub tagjainál A vidám iarsniigi este vasárnap, iU-én »ste hét órakor kezdődik a Kozgonyi utcai Mi^ziőshizbiui. * Í0
— (Elárvereztek a „VaskapuM)
Most lolyt le a bírósági végrcliajtó közbenjoltével a Király utcai ¦Vaskapu- elárverezése kevés érdeklődés in*iWlt Kikiáltási ára 26.500 pengő volt és 17.500 pengőért megvette a hiWáező Nó^Ukarékpénztár.
— (jacl Tante)
az ö Ida tanitványaiv*! labruir hó lö-én, vasárnap délután 4 órakor a reneiSkoláJban vidám gyerm*k-tane-pélyt rendez, amelyen -- időben való jelent kéjé* esetén ~ v*odég-gyarmokok is közreműködhetnek. Vendégeket szívesen látnak. (:)
— (Elmarad aa NTE hushegyója)
Az NTE ve^tösége ezúton fcótli, hogy basbagyó keddre terveiéit farsangi estje a kaüiolikus cgyhái\'gfássa mtait elmarad. <0
— (Az Urleanyok Maria Kongregáció Jh)
« folyó hó 19-ér* tervezett tánd-estéjét ax egyház nagy gyásza miatt április 15-ére halasztotta el. (i)
— (Elmarad a gimnáziumi izlnleiöadáü)
A nagyfcanjj ..<, piarista gimoaziurn növendékeinek február 19-re hirdetett szinelöailasa a k*tholikju egyháa &k-íz* miatt húsvét utánr* marad.
Nem lesz nőegylet! álarcosbál
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet a flebruar 18-ra, szoiubatra tervezett álarcos jelmezbálját n római katolikus egyház nagy gyásza miatt nem tartja meg.
— (Klskanlzsal színpad)
rxtésiué lrerenczi iímina <Nánai bíró kánya, cimü 3 felvonásos népszínművét játszották vasárnap este a k|s-kaiiijsai inissziósleányok műkedvelői. Jobb sorsra érdonies ez a darab (BZ egyházi gyász zane-tilalma miatt távol maradt a közönség nagy révze;. Az ügycsen megválogatott szereplők egytoJregyik tudásuk javat adták. Meg iv ki kell eiuelnűnk Kulcsár Gyuszit, aki pompás eredéőségével a legjobb kiskanitv&i humorista juulu*d velők közé küzdötte fel magát. Nem sokkul marud mögötte Baj László az Uhriga Janó tótjával, Kovács Joli volt a szuiinü prtuuidoiuiája, ügyes, tehetséges, dicsé, jelre érdemes, bpingár Margitnak há-iátlan szcieji jutott, de ebbe is életet vitt & nőm nagyon lehat elvitatni toie a műkedvelői színpadokon az elsőséget. Talpraesett, Ügye* alakítás volt Németh Lajos bokros násznagya, lire govics Jubska cigányasszony^, i\'imár i-.r/-\'i gazdasszony alakítása, A draimd aiakitások \\ajdu József, ttodinek Fe_ rtuio, (Nánaí birő), Szoilur László szeieplokneu jutottak, amelyeke., tohol-séguklkuz mórién ügyesen oldótiák meg. Akiknejt .téresebb szerep jutott, oxok is jok voltak, Így; Varga Sándor tiyöre Ferenc, Uouiiwk Jőzief, Varga Hozika, llokuián KaUea, baj Atinu^ká, SOS Hoxika ói bau Mariska érueiniik meg a dicséretcL A kozouvág oiiin-nwa vette tudomásul, hogy egy U»z-tább levegőjű darab került a kiskuni-zsai szinpaura. A műkedvelők k,,/..,n. s^r.\'\' tegiúább emiyit tovubbra is ni.|| kiváu, iiu irodaimat noiu is mindig tud nyújtani a mai mükodvelo nxi-daiouiiiuu.
— (Megrágalmazta a kormányt)
lveich Géza zalasxenbn illáiyi kereskedő egy másik kureskedo uziolóbon becsmórk) kiicjezésekkel szólotta kor. mányrol, A torvényszék ti nupi elzárással ItclyelU-sitlieiő Mi i>cngo pánz-bmitetcsru Ítélte.
— A* .mini oit,ae,át^í
a belekből indul ki, A székrekedés veAzéijxizleti az életletmlarto siervek mukouését, Ezért DaJtttol mindig le-gj*«ui a háxnáL
A főidbirtokpolitika időszerű kérdései a kamara szakosztályi Ülésének napirendjén
Az Alsód un antul. Mezőgazdasági Kuuuira közgazdasági szakosztálya ülést tartott dr. Meixner Emil clnök-lósével, A szakosztályi ülés keretében ismertetésre került u kishaszonbórle-lek atakitásáröl és egyéb földbirtok-politikai rendelkezésekről szölö törvényjavaslat tervezete. A szakosztály egyliuugu kívánsága, l*ogy a földinu-velósügyi miniszter a tőrvény végre hajtásába a törvényes - mezőgazdasági érdekképviseletet kapcsolja be. Fog. luJkozott a szakosztály a földbirtok-refonuinal kai>csolatosan a vagyonjog kerdósével és ugy liatározott, liogy arra a törvény kiegószitéseképen fet-liivja a földinüvelősüg>\'i minisztóriutii figyelmét. üg>\'anosak fellUvja a szak. oszbily a földmű vetés ügyi kormány figycbuél arra, hogy a törvény végrehajtása során állásukat vesztő gaz-kalisztekröl, gazdasági oikaUnuzotóikról és cselédekről megfelelő gondoskodás történjék.
Tárgyalta a szakülés az 1U3& évi mezogazüáikodásbol származó jövedelmek meg becs lói>ének kérdését abból a célbél, hogy a számításokat a kamara kerütelében lévő pénzügy igazgatóságoknak mcgkuldhesse irányúdéul a kivetési munkalatok mvtfr inditásálioz.
A szakülés a családi bérrendszernek a mczogaz/\'.asagi muakásságra ós cselédségre .Lvndo klteijesztésánok ke>-désóoer ugy balánozott, hogy azt továbbra is napirendon tartja ás a kérdés minél szociálisabb raudezésére felhívja az egyes vármegyei gazdasági egyesületek figyelmét is, A továbbiak-l\'-m js mer tetősre került Vulax Béla nagybérlő indítványa, melyoeu kéri, hogy az 500 holdas védett minimum terjesztessék ki a bérbeadott nigatift-nokra is.
A szakosztály legközelebbi ülésében o szarvajjiüorlia, lertés és egyéb állut-értéKcsitési kérdésekkei kivan foglalkozni.
(¦¦ -) Üyílmölualűt telspltenl
jövőben 800 óméi nagj-obb- terűiíUe csak az előirt fajiakkal engedélyezik.
Errdt h rendelkezés torvezeOjöl, vala-mint a sröiő-, gyüniölesternvosztés gj-a-korlali tudnivalóiról, a méh- ós to-romfítenyésztésről, a gyümölcsfák újszerű koronaápolásáréig stb, Ír a Ma. gyár (íyaruöic* cimü szaklap leg-ijabb száma, melyből lapunkra hivatkozva, egy alkalommal ingyen mutatványszá. mot küld a kiadóldvatai: Budapest" IV., Gerlóczy utca 11. III. 2.
Gyászmise a Szenlafyáért
A Szentatya WkiüdVéért ma tiéJ-előtt 10 órakor Budapesten ünnepélyes szentmise volt, amelyet Sered! Jrjszrtínl^án biboros hercegpr)r> más pontifikált. A hivatalos gyászszertartáson megjetont Horthy Miki lós kormányzó családjával, a kor. mány tagjai és az egyházi, katonai^ polgári eiökelcfiógek is. A\'.gyészmi-serjtán ia. szokásos ötös féfolrjozást licrcegprliiiásoii kívül Krisbjn Endre, Grösz József, Bnefer és Virág Fe renc püspökök adták meg. . i
lmrédy miniszterelnök a kormányzónál
l^mrédy minisztere hiök influenzájából kigyógyult. ívta már teljesen láztalan volt. Délelölt fogadta is a szakelőadókat és folytatta a mar, Utegkezdett Uuácskozásait, majd délben negyed i órakor i;Uiaiigit., tásra ment a kormányzóhoz. .
Szavazat nelkul U „győzött" Voioniu 1
Ujabb beregszászi hirfik soarínt Nagyág és Tn labor között a közsép gek egyáltalában neta iszavariak^ Ugyancsak egyáatáléban nem volt szavazás a Máramarosi vidék községeiben. Ennek eUenére megdöbbenve haliotia a lakosság\', hogy nem szavazása ehenére is ké^uifégükben •győzött a Vofosin-listac — a hivatalos jelentés szerbt "; \' |. í ,
Szabadlábra került Bródy András ruazln miniszterelnök
Ungvár, február 14 Bródy András volt ruszin mixtlss-tcrelnök telefonon kózöIW Ungváron lakó feleségével, hogy kiszabadult a börtönből es szerdán Ungvárra érkezik. Kiszabadulás* módjáról, hogy közkegyelemben részesült, vagy ejryéb utou Szabadult-e ki, nem nyilatkozott Fenéik István Bródy András kiszabadulásával Iwpcsolatban a közetkező-ket mondta: Bródy Andrással rrdnisz-tcrelnöksége, illetve letartóztatása óta mindenben szolidáris voltam. Ugy nyelvi, mint egyéb követeléseit helyeseltem és önkortnányzati törekvéseiben is egyetértettem vele és pártjával. Kernelem, hogy most hazaérkezése után együtt tudjuk folytatni ós befejezni azt a m un Kát, amit együtt kezdtünk, * , , i
Csütörtökön nyilvánosságra hozzak a Oonany-uicai bumbamerenytóK nevelt
A l>)hány utcai bomlaimerényietrel Irapcsolatban a nyomozás véget ért. A merénylő társaság tagjai részben őrizetben vannak, részben megfigyelés alatt Most-már csak a részletkérdések óa a bizonyítás van hátra, ez íiiásféjl napot vesz igénybe. A nyomozás eredményét csütörtökön köxUk a nyilvánossággal. A társaság feje az az akta. táskás férfi volt, aki a merénylet után Újpestig viüiiiiio&ozotf, de aki inár a reaüőrségaa van. A meréoytetet egyébként nem Budapesten, hanem vidéken szervezték meg, , . _j
Telefunken
Orion
Philips
Standard
Eka
legolcsóbb árban
rendkívül kedvező részletfizetésre, régi készülékek becserélése
SZNBÖ ANTAL rádió üzletében
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
J-———¦
19M. ríbtttátJS _
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
#
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy üzlettel az ország különböző városaiban!
#
HÁLÓK, EBÉDLŐK,
KONYHÁK,
KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRUK
elsőrendű garantált minőségben, meglep olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-TJT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
4k
Közgazdasági Részvénytársaság
híi-vu << m m fii ii
Könyvnyomda, könyvkötészet, vomlozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat
TELEFON:
78.
Gyártunk:
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
ZALAI KÖZLÖNY
1939 február 16.
MEGHÍVÓ.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
3CLII. évi rendes
1038. évi február hó 28-án délelőtt II órakor saját helyiségében (l-\'ö ut 1.) tartja meg, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja
Az Igazgatósán.
A közgyűlés tárgyai i
1. Az Igazgatósági és felügyelöblzottsági Jelentések. Az 1938. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása iránit határozathozatal és a felmentvény megadása.
Z Az alapszabályok 19. §-a értelmében elnOk, alelnök és 4 Igaz-
gatósági tag megválasztása 3 évre és az alapszabályok 25. éc 27. §§-ai alapján megállapllandó létszámban választmányi tagok választása 3 évi és felUgyelöbizotlsági tagok választása 1 évi idótartamra.
3. Alapszabályszertlleg benyújtandó Indítványok tárgyalásai
Kelt Nígykanlzsa, 1939. február hó Hén.
Jaeyxati Az alapszabályok 12. §-a szerint a közgyűlésen rérzt vehetnek és szavazhatnak azok a részvényesek, akik legalább 5 nappal a közgyűlés megtartása előtt részvényt vagy részvényeket le nem járt szelvényekkel egvült az Intézet pénztáránál vagy a Magyar Altalános Hitelbanknál, Budipesten letesznek. A letett részvényekről kiállított elismervény Igazolásul szolgál a közgyűlésen való részvételre.
Vagyon
MÉRLEG-SZÁMLA
Tahar
Készpénz .................................
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék .........
Értékpapírok ..............................
Váltók ....................................
Adősok...... ... ...........................
Ingat,\' k .................................
Felszjreiis.................................
Óvadex- és szavatossági adósok ... P 3.705-
Pcngó I 11 Pengő 2,
60 06? 48.148 33.444
1,1)98.386 247.746 131371 1
Részvénytőke ............... ..............
Tőketartalék ..............................
Tartalékalap ..............................
Beruházási hozzájárulási ttlggőszámla.........
Nyugdíjalap ..............................
n.iAt. könyvecskékre .....................
Be,cl- folyószámlákra .....................
Vlsszleszámltolt váltók.....................
Fel nem vett otztalékok..................
Átmeneti kamatok...........................
Különfélék.................................
Ovadékhllel és szavatossági
kötelezettségek ............... P 3.765
Nveresét.- mu" é,i áthozat ...............
nyereség. ,0|y6 M ,|1>1§ nvcrMfí .........
300.800 103.041 10.000
«93886 280 153
0 680 23.078
Pengő
413.043 44.003 41.000
933 OBfl 890.402 039 13.002 4.704
2,417.150
Nagykanizsa, 1938. december 31-én. Megvizsgálta és rendben találta:
Az Igazgató aág. A FelOgyalobizotteág.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
3156V1939. ,
Tárgy: Ultenntarttsisuioltkőanyag izálUtisának vállahtl «lm való biz. toaliáwv
750 tonna zúzott bazalt és 150 tonna zuzolt mészkő szállítására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi február hó 27-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani vagy postán beküldeni.
A kiírási niflvelel hétköznapokon d. e. 10-12 óra közölt a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető. Vidékre a postaköltségnek bélyegben való beküldésével ugyanolt Igényelhető.
Nagykanizsa, 1939. február 9. oa Polgármester.
Ofcsén&sjjot ttatiamczibati ízémkozhatik
M. kir. minisztérium 990/1939. M. E. számú rendeletében előirt
kapható
lapiEi liiÉMtsiaii
APRÓHIRDETÉSEK
H». ahird-Uji dijH tuiifise «i tmmtmtm 10 saAtj
14 llllir, mindaz, további suS 0 FlIUr, Mtk«»«| W tióly 60 tlllSf, mlnttan további ud 4 llllir.
ÁLLÁS
Idősebb bejárónői keiciek aiommlm. Sicmcic-ii. S/a. 421
Ktwinastarpár, klicsaUdu, az asz-szonv fóitat, takarllait végzi, Ingyen la* kis ?1 fizetés elleniben Ciengery-ut 14.
felvételik. U
Megbízható, Jól főző mlndanaat mar-cini 15 re felvéstek. Kaufmann Msnóné, Eritíbel-tér 1. 296
LAKA8 OZLETHELYISÉO
HAroEnsxobás I. cm, la kis mijui : ie éa egy Összkomfortos garzon lakai azonnal kiadó. Horvith ét Vas. 371
Orwaal lakta Stazabáa 0asx-kamfartos, Csengeiy-ut 4. sz. házban,
1939. augusztus 1 érc fclsdo. Felríllgosl-Uit ad a NeptakatekpenzUr Rt. Nagy-kan! is in. . 427
Páratlan kedvezmény a Zalai Kflztöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(Vft., Pcadmaniezky-utca 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konlortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány álapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jelentkező olvasók részére.
Klakanlzsln, templomhoz közel, egy oaalialtiéz nagy kerttel májusra kiadó. Bővebbet Papp vendéglőben 490
BÚTOROZOTT SZOBA
kaloabtjarata elegánsan bútorozott utcai szoba azonnal kiadó. Batthyány-u. 6.
420
HÁZ ÉS 1NOATLAN
Szentgyörgyvátl begyen, 4-lk hegyháton, az Édenkert közelében kb. 1200 ? sstSia pincével, felszereléssel, kedvelő llsetésl feltételek mellett eladó. Clm a kiadóban. 383
Levente-utca 20. száma magánháv. eladó. Bővebbet ugyanott. 425
__KÜLÖNFÉLE_
lárirás May sapaalejaipak, mm,k, lemezek, papírok, vegyszerek, besztrezhelő Vaitagh Fotónál, Fó-ut 10. sz. — Kedvező réizlelllzeléi. 2
1—2 fcaaaloal elfogad Jobb család. Clm a kiadóban. 428
Mlndemupl levelezésből CtoztgyUJIÜt! fcélwaaat, regi vagy uj tömegeket, DU-
gyari és kollöldit, "eloszlatott gv0|temé-nyekeí bármikor megvételre keresete — Uarbarlli Lajos, > Zalai Köalöny f. szerkesztője. Brdeklödiri Káét telefon 78. sz. vagy személyesen mlfldearíSp d. u. 8—7 óra kilőtt.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KBiDazdaiáBl h. T. Nagykaalzu". Felelős kiadó: Zalai Karoly. Nyomatott r a „Mziazdasial R...T. Nagytulm"
nyoradajAbas Natykaalzaéa. (nyomdáért lllalr zalai Károly.)
70a Évfolyam 38 Mám.
NagyttanlriHs, 1989. február 16. csütörtök
Am 12 HU.
POLITIKAI NAPILAP
te UMióktrstiii FM 5. axaat. fnáadm Wtitrtmap datataa.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elötlitttol in: egy hón e Mag« 40 (mar. Sit,ki.i,l5 = ci;i (a kladóhlratall tdcloni \'/». u.
Alkalmazkodási szellem
Az eset Így történt : a Nemzeti Kaszinó, a Széchenyi emléklakomaí szónokának tiszteletére pótbíankettot rendezett, ami nagyon szép, udva-rias?söt gavalléros dulog s tisztán és kizárólag a Ncnnzeti Kaszinó ügye. Nem is vert volna ez a pót}-\' bankett a közvéleménybe\'11 semmí-t féle hullámokat, h*\'" el nem hangzik\' azon egy felszólalás, amelynek állításait bizony szó nélkül ttcnihagy-hatjuk. őrgróf Pallavicini György volt ezutlat a fehér asztal szónokai akit nem kell külön bemjlpWunkj olvasóinknak. A kitűnő őrgróf et politika ék* fríngiáját villogtatva^, többek között merész beállitásbau felrajzolta a mai idők helyzetképéC — tennészetesen \'ugy, ahogyan az1, ő látja — s kökbem vágott ide, váJ ott oda. mindenkit sebezni kívánt s most. am&kór végigtekintünk Fíifc laviciid őrgróf politikai vivóU-rmén, azt láijuk, hogy a derék őrgróf menthetetlenül megsebezte önmagát.
Ebben a nagy politikai vagdaiózás" ban többek kÖzÖ[t ezeket mondotta : >Most a hamis, tartalom nélküli jelszavak korát éljük. Kereszténység1, vallásos meggyőződés nélkül. NlaJ-\' cionallznvus, magyar lelkiség nélkül. Királyság, király nélkül. Szent István tanának hangoztatása bmaltwk elvetése mellett. A Szent Korona tanának dicsérete, anélkül, hogy egy lépest is terménk előre annak törvényes betetőzése felé.c A politikai kritikának ilyen szerény csokorba szedése közben anég jobban nekilendül a pótbankett szónoka s azt mondja : >az ellenállás helyett az! alkalmazkodás szet\'eme vált urrá.«
A ttnagyar politikai é!ct hozzá V.an szokva ahhoz, hogy éppen \' a legkritikusabb időkben ugranak ki n porondra a vádió kritikusok, de a közvélemény nem sokat hederlto-ne az ilyeh dolgokra, napirendre térne azok felett, ha nem volna oly kirivó ellentét a krillzá\'ók jelenlegi és a mattban történt megállapításai között. Lássuk hát Pallavicini őrgrófot illetően azl a bizonyos ^tlkalim^zkodási sz»llemet*; itt bizony mi is kritizálni fogjnk s főként azt akarjak szóvá tenni, hogy van-e. közéleti joga valakinek a mai politikai életet, azok vezetőií s mindazokat akiket Pallavicini őrgróf megbélyegzésre szánt,—van-e Joga az alkalmazkodás nem éppen kitünüető vádjával illetni, ha éppen a vádaskodöra lehet ráolvasni leg-pregnánsabban az alkalmazkodást.
Erre nézve megdöbbentő adatot ( tár az ország ícözvé leniéi ive c\'é az" egyik nagy fővárosi lap. A Függetlenség hasábjain \'ugyanis egy fotókópia jelent meg egy nyilatkozatról, amelyet őrgróf Pallavicini György adott a háborút követő összeomlás napjaiban- Haljunk szála az égnek! áll, amikor ebben a nyilatkozatban azt olvassuk, hogy\'Pallavicini 0171 gróf 1918 november M-én mily lelkesen nyilatkozott annak a köztársaságnak\'szükségességéről, amely köztársaság Károlyi Mihály vezeté-
Lemondott az Imrédy-kormány
A Kormányzó a lemondást elfogadta — A Ház bizonytalan Időre elnapolta magát
Vitéz Imrédy Béla mi niszl erein ök tegnap délben egyórás kihallgalaV son volt a kormányzónál, akinek — a hivatalos jelentés szerint -- >a belpolitikai helyzelrö\'* tett jelentést. Ennek nyomán már tegnap megiéU\'n-küit a belpolitikai élet és a legkfu lönfélébb kombinációkat fűzték a politikusok somzato.-; tanácskozásaihoz. Tegnap déhtán 5 órakor Keresztes Fischer belügyminiszter és gróf Teleki kultuszminiszter tanácskoztak a miniszterelnökkel, \'ulána Teleki kihallgatáson jelent meg a kormányzónál. A kihallgatás hosz-szasan tartott. Elmrjlt 8 óra, uníkor gróf Teleki újra visszatért a miniszterelnökségié, ahol további egy-
órás megbeszélés következett. Esle 9 órakor Darányi Kálmán, a Ház elnöke is megérkezett a tanácskozásra, majd este 11 óra után pár perccel Imrédy és Teleki együttes kihallgatáson voltak\' a kormányzónál. Ez a kihallgatás 20 percig tartott. |
Sok találgatásra ad okot Keresztes Fischer tel ügy miniszter keddi tanácskozása Teleki Pál kultuszminiszterrel, gróf Bethlen Istvánnal és Eckhnrdt Tiborral, valamint Imrédy miniszterelnök isméleU tanácskozásai gróf Csáky külügyminiszterrel. A kormányzó tegnap délután. Scrédi hercegprímást is fogadta 20 perces kihallgatáson.
A ma délelőtti tanácskozások
Budapest, február 15 Ma délelőtt fontos minisztertanács volt a miniszterelnökségen. A kormány tagjai egymásután érkeztek a Sándor ateai palotába. \'Elsőnek gróf Teleki Pál k-jttuszminisz.er érkezett meg, -utolsónak Tasnády-Nagy András igazsúgügyininisztcr. A miniszterek tanácskozása fél 10-kor kezdődött. Háromnegyed 10-kor
a miniszterelnöki palotába érkezeit CslHéry András, Homónftay Tivadar és Miikray LajoS, a Kereszténypárt hamm vezetője, akik a miniszter-elnök fogadószobájába mentek. A anjniszteiianács negyed 11-kor vö-getért, a minLszterek elhagyták a palotát, fél U-kor pedig a Kereszténypárt hamm vezetőségi tagja is eltávozott. Ekkor Lmrédy miniszter-
elnök átment a kormányzóságra, a hol Horthy Miklós kormányzónak tett Jelentést. A kormányzói kihallgatás fél óráig tartott ti órakoH imrédy miniszterelnök a parlamentbe ment- (
A Házban lelkesen Gnnepel-ték a miniszterelnököt
A képviselőház ma 11 órakor tartott ülést. A képviselők valameny-nyien fekete ruhában jelentek meg, a karzaton alig volt közönség, de e\\ képviselők nagy számban töltölték meg a padsorokat. A kormány tagjai is teljes számban inegjeJeniek. Aimikor Imrédy minisztereinők az ülésterembe lépett, a kormánypárt és a Kereszténypárt tagjai lelkesen és hosszasan ünnepelték a miniszterelnököt. I
Az elnök a megnyitó után azonnal megemlékezett \' \' .
X!. Plus pápa elhunytáról Ismertette és méltatta a Szentatya, életét és munkásságát és rámutatott a nagy békepápa nagy emberi és egyházfői tulajdonságaira. A meg-, emlékezést a Ház tagjai állva hallgatták végig. 1 :
Ideiglenesen a lemondott kormány vezeti az ügyeket
Budapest, február 15 imrédy Béla miniszterelnök és kormánya lemondott. A kormányzó ¦a lemondást elfogadta és az ügyek vitelével ideiglenesen a lemondott tonnányi megbízta. A képviselőház a helyzetié való tekintettel bizonytalan időre elnapolt;, magát.
A déli órákban Vay államtitkár jelent meg kihallgatáson a korma11)\' zóí palotában.
Miért mondott le a miniszterelnök ?
Budapest, február 15 Imrédy tűin is z tereInök a N\'KI\' ma délelőtti iwlrlérk\'kczlctén elmondta, hogy\' Ismét olyan hircsztclések terjedtek el, amelyek az ö zsldó-szarma/ásA-ról szólnunk. AzeVl beszerezte nagy. szülőinek keresztlevelét, nmolyoklx\'íl kitűnt, liogy apai, valaminl anyaj ágon is visszamenőleg mind keresztények és árják, liz mcguyugvásl kelteti
benne, de. most újra olyan hJrvk ke-rüllek forgalomba, liogy nagyanyjának apai ágon a szülei nem voltak \'keresztények, hanem egyik élö fiukkal együtt 1814-ben tértek ki. Nyolc dédsxü\'iSm közül egyik 125 évvel ezelőtt 7 éves korillum kereszti-Ikv\'dctt meg - mondotta Imrédy, — ezért * kötelességem -uek tartoltum czl a Kormányzó urnák jelenteni az esetleges kihatásokra való tekintettel, egyjien felajánlottam le. mondásomat a Kormányzónak.
sével szinte végmmlásba döntötte ezer esztendős országunkat. Aki ma király nélküli királyságról, Sz.\'nt István tanának elvetéséről, a Szent Korona tanáról s a vallásos meggyőződés nélküli kereszténységről Leszel maró gúnnyal és hangozjat súlyos kritikai megjegyzéseket, az hogyan tolhatta szekerét annak a forradabiii rendszernek, amelyik, ezeket a nagy kérdéseket mind, a legk^niélettenebbtll tiporta ? Mórt hogy őrgróf Pallavtcini szívvel-lélekkel, avagy la\'án az »alkalm|az~ kodás szellemétől* indíttatva, de tényleg alkatelem* volt ennek a forradalmi rendszernek, senki ;em bizonyltja jobban- mint saját maga, u mikor emiitett nyilatkozatában eze-iket hangoztatja : » Tényleges köztársaság vagyunk ! A királyság megszűnt, igy mondja, ilyen szenvtelenül, a tényeket valóban tudomá-
sul véve : a királyság megszűnt — Nem erőszakosan, nem defronizá-Iassai, hanem először a királyi hutalom rtényleges megszűntével, aztán az osztrák császári hatalomtól vsló visszavonulás utján, a pragmatfkb, szankció alapján jogilag is... nemi hiszem, hogy akadnának, akik a köztársaságot, mely a magyar nemzet érdeke, a mai világhelyzetben kifogásolnák.*
Hát tessék. így fest őrgróf Pallavicini György politikai magatartása azzal a bizonyos -»alkalinazkodási szellemmel* kapcsolatban.
Összegezve a dolgokat, meg kell áliapitanunk, hogy őrgróf Pallavicl-nmok a legkevesebb joga sincs ahhoz, hogy a magyar társ ad-dómmal szembe^ olyan kritikát gyakoroljon, mint amit az említett pótban, ketten tett. Különösen nincs joga,
azok közéleti tevékenységéi ily mó-
don elmarasztalni, akik hjsz évvel ezelőtt is szembe 1 láboltak azzal a szörnyű politikai baklövéssel, melynek szócsöve ós tényezője volt őrgróf Pallaviciiü György. Ml nem változtunk azóta sem érzéseinkben s az ^alkalmazkodási szeJIjemeU nejn ápoltuk magunkban minden időkben, legfeljebb tui«yit ismerünk el, hogy akkor, amikor Paliavicini őrgróf a magyar nemzet érdekében állónak és kifogástalan dolognak tar tolta a köztarsassági államformát, ml akkor gyengébbek és elnyomof tabbak voltunk, mint ők, de ma a mi szellemünk * jelenti az ország* széliemét erősek és egyek vagyjnk az egész magyar nomzettel
A kitűnő őrgróf, amikor lelkiís-tnerctvizsgalatán csupán Üy hézagosan esett keresztül, pótlólag egy kissé vizsgálja meg a vij,!1 alkai-luazkodási szemét is.. ., , . .
tAm Kötnöm
1989. íebruir lé
A ZALAI KÖZLÖNY
„VÁSáR-VEBSEHYE"
Alulirolt cég e szelvény Icpc-csítelésével igazolom, hogy
aki
-ulca......«.
alalt lakik üzletemben egy pengő ériékben vásárolt.
Pecnél helye.
Eltemették X!3 Pius pápát
Két és tél óráig tartott az egyszerit szertartás, amelyen csak a család, meghívottak és a bíborosok vettek részt
Vatikánváros, február Ifi Tegnap délután négy órakor Kóma valamennyi harangja megkondult. l)c ugyanekkor a /öld kerekségén min. denált harangszó jelezte, hogy most helyezik örök nyugiüomra XI. Pilist, Krisztus földi helytartóját. XI. l\'iust kívánságának megfelelően apostoli egyszeri!séggol temették e] \\. pius mellé. A temetésen csak c csalid tag.
a meghívottak — köztük br. Apor Oabor szentszéki követ és a magyar ^ajtó képviselői — és a biboruijt testüket vett részt. A Szent Péter bazilikában már előre megépített tribünöket — a már elmaradt koronázási ünnephez készültek ezekt — 111» bár-sonylcpellel borították le. A bíborosuk és a p:ip.i.i udvar is teljesen lilában. (Amikor a főáidozár bdwros fején fehér milrával kdééit a sekrestye-ajlón, felliangzoll a Miserere.
üzuláu a lioltlestet fehér vászon-lepedőbe takarták, koporsóba tették és átvitték a Capclia tíci Corób«. Itt az In l\'oradiso éneklése közben R nemesi lestőrök és a svájci gárdisták -ravatalra helyezték és egy erszényt (ettek a lábához, amelybe ez elhunyt napa által vert érmeket és pénzeket rakták. Ugyancsak ui helyezték el azt az ólomtokot, amelyben egy perga-menllapon az elhunyt pápa életrajza van megörókitve.
A szertartás végeztével a hármas koporsóba helyezték a Szentatya lioH-(LestéU A főoltárnál itt ismét hosszas beszentelési szertartás volt, nutjd — már este fél hét felé — a Üerniui-oltár mclk\'tt megnyitott kríptanyUá-sou leengedték a koporsót a sírba. Így vonult be XI. Pius pápa az Örökkévalóságba.
Már félmilliárd a szlovák k&ltségvctés hiánya
Pozsony, február 15 A költségvetés tárgyalását véglegesen befejezték. Most derült ta, hogy a hiány még nagyobb, mint amennyire számllotlnk, mert jóval felülhaladja az 500 millió cseh koronát, üzen már a takarékossági ]>olUlka sem segit, ugy hogy a szlovák kormány is belső kölcsönnel akarja a hiányt fedezni, továbbá több tételt ál akar. háritani u prágai központi kormányra.
Számos női bajnál gyakran Igen nsgy megkönnyebbülést szerez rcg-gél/ éhgyomon a egy félpohárnyi természetes „Ferenc József" keseiu-vlz azáltal, hogy a belek tartalmát
Bortan felhígítja és akadálytalanul tislti, azonkívül pedig az eméazlö-sservek működését lényegesen elö-"tjn. Kérdezze meg orvosát.
áz egész zalaegerszegi bíróságot tanának Idézték meg Nagykanizsára
Egy rágalmazás! ügyben a Kurta a nagykanizsai törvényszéket delegálta a zalaegerszegi helyett
A Klr Kurin miiirégen a Zalaegerszegi törvényszék blróküldés>l kérelmére a nagykanizsai tőrvényszéket delegálta egy rágalmazás! per le tárgyalésára.
Ugyanis Hclter János bJdapeslí jogi szeminárium tulajdonost egy pőrében Zalaegerezégen elitélték. Hclter perújrafelvétel! kereb.net terjesztett elő, amelyet a törvényszék elutasított. Helier ez elten fetfolya-modést nyújtóit be, amelyben olyan kitételeket és állításokat kockázta,, tolt meg a zalaegerszegi bijróságl Üsztviseiökről, hogy feljelentésre megindult elleive az eljárás hivatalból, felhatalmazásni üldözendő rágalmazás gyanúja miatt. A zaiaeger szegi törvényszék bírái, noha kijelentették, hogy teljesen pártatlanoknak érzik xnagrukat Hcltcrrcl szemJ ben, de mivel a gyanúsított • az egész kir. törvényszék és klr. járásbíróság segédhivatali személyzetét iueggyanusítotia, a törvényszék "é-
| zete szerint a gyanúsított a zalaegerszegi törvényszék Ítéletét aligha fogadná nwgnyugvással és nemcsak a kezelőszemélyzet, do mégaz ítélkező bíróság is további gyanúsításoknak IcnTte kitéve, azért a gyanúsított meghytigtiatására, mint aa elfogultság látszataink elkerülésére célszerűnek vélte más biróség ki. küldését. ; , - ;
A klr. Kúria Törcky-tanácsa n nagykanizsai kir. törvényszéket küldte ki ebben az ügyben o tárgyalás lefolytatására.
A nagykanizsai törvényszék a rend kívül érdekes ügyben a fötérgya-Lást március 6-ára tűzte ki, amikorra tanúként beidéztette a zalaegerszegi törvényszék és járásbíróság egész személyzetét, agy, hogy március 6-án a zalaegerszegi bírói kar tagjain kívül műiden bírósági tisztviselő is a nagykanizsai főtárgya-, lásra van idézve tanúként.
32 határszéli zsidót és egy nyilas doktort elbocsátottak a kanizsai internálótaborból
Hétfőn érkezett Nagykanizsára. Budapestről az internálótáborba utáltukat felülvizsgáló bizottság dr. Páskéndy miniszteri tanácsos vezetésével. A bizottságnak tagja volt Harkányi r*ndörfÖtanácsos és Nagy Kálmán rendőrkapitány, a nagykanizsai kapitányság részéről annak vezetője, Kovács Nagy Pál főtanácsos, az internálótábor vezetője.
A bizottság revízió alá vélte a legutóbb beutaltak Ügyeit és ennek ered?njényeként a határszél kíllötv,
böző vidékeiről őrizetbe vett zsidók közül 32-őt és egy budapesti nyilas jogi doktort azonnal szabadlábra helyezett. Ezek tegnap elhagyták az interné lótábort, azonban lakóhelyükön rendesen jelentkezniük kell ;t rendőrségen, amely nyilvántartja őket. . , "\' ,
A felülvizsgálat még tart és valószínű, hogy további szpbadlábral helyezések lesznek. A nagykanizsai intemaiótébo/ létszáma ezek szerint alapos?*, megfogyatkozik.
A nagykanizsai járás vitézei és a nagykanizsai Iparoskör is csatlakozott a Magyar Élet Mozgalomhoz
A Homokkomáromi Gazdakör táviratban üdvözölte Imrédy miniszterelnököt
A Magyar Élet Mozgalom nagy. kanizsai tábora napról napra növekszik. Tegnap vitéz Bentzik Lajos járási vitézi hadnagy jelentcite be, hogy a nagykanizsai Járás és Nagykanizsa város vitézei testületileg csatlakoznak vitéz Imrédy Béla mi-lüsztcretnők \\feigyar Élet Mluzgai-i mához. Az uj magyar élet építkezéséit helyeslőket politikán és pán tokon felül fogja össze cz a mozga-^ lom és gyarapodása biztos jele annak, hogy a magyarság lcgszéle-i sebb rétegjei egyetértenek a nagyi reformok szükségességével, söt követelik azok megvalósítását.
A nagy kanizsai Iparoskör vélnszt-mányi ülésén Papp Oszkár ügyvezető elnök ismertette a Magyar Élet
Mozgalom átütő cnejü társadalmi szervezjtedésémck jelentőségét, a népi magyBr élet síkján és azegésa nemzet egyeteme szempontjából az teazságosabb, szociálisabb, kriagyaf. rabb életviszonyok megteremtését;. Az Iparoskór választmánya egyhangú határozattal kimondta n Mozgalomhoz való csatlakozását.

A homokkomáromi Gazdakör lelkes hnngu üdvözlő táviratot küldött vitéz Imrédy Béla minisztcnclnók-. nck, Isten áldását kérve az ország újjászületése érdekében kifejtett alkotó munkásságára,
Esküvői fényképét
készítesse VA8TAQH BÉLA fényképész műtermében
M«iTk*alMa, W-ut 10. és a*eng»ry-ut 1. (az udvarban.) MMvésal munka I s«i Oloaó árak!
Az egerszeg! Baross csatlakozott a MÉM hez
A zalaegerszegi Baross Szövetség küldöttsége, kereste fel vitéz Teleki Béla gróf főispánt. Átadták a fö-ispának « Magyar Élet Mozgalomhoz csatlakozásukról szóló határozatot s egyben kérelmeket ís terjesztetlek elő, köztük azt, hogy illetékes helyen tegyen lépéseket, akadályozzák meg a Bata gyárak magyarországi letelepedését.
A főispán a Bata-ügyra
vonatkozóan a következőket mondotta :
— A Bata-mÜvck fenntartása a felvidéki munkásságnak igen nagy érdeke. A kormány gondoskodni fog arról, hogy ez a hatalmas Üzem a kisiparosság érdekelt »e sértse. A cél az, hogy i
a magyar Bate a mág zsldó-kézben levő magyarországi olpönigyüzemekket vegye fel a versenyt.

legújabb tavaszi dtvatszinekben megérkeztek
SlJSlOÉJÍ flilttÉfc
i soproni kereskedelmi és iparkamara
tegnap ülést tartott. Nagykanizsáról Ungcr-Ullma&n Elek keresk. tanácsos, Sáfrán Ferenc kereskedő és Wciser János mérnök kamarai tagok vettek részt.
Az Ülés legnagyobbrészt iparos problémákkal foglalkozott, u. m. a Bata gyánalapltés ni^kadályozá,-, sa, tatarozás! kedvezmények, borbélyok legalacsonyabb irányárai, az iparosok aggkori biztosítása (IPOK 5000 pengőt szavazott meg az elő-készitésére), Samu Lajos tervezetének ismertetése, a kontár kérdés megoldása, stb.
Az elnök bejelentette a kormányzó arcképének megfestését
Az OTT ellen felszólalás történt, mert működése antiszociális, a régi 6 hét helyett már 3 hét után nem ad orvosi segélyt, y > j
Panaszolták, hogy a közszállitásl szabályzatot Zalaegerszegien a pénz-Ügyi palota építésének kiadásakor nem tartották be. \'.
Védelmet kér a kereskedelem U Hangya túltengése ellen. Az iparosság a legkisebb munkabérek meg-óllapStésát kéri » t^^saégteteo verseny (megakadályozására.
Az Ülés keretében a soproni főispán Talzs ny. főtitkárnak átnyújtotta a konnányfőtanácsossá való kinevezési okmányát beszéd kiséreté-b*n. A kereskedelem részéről Sáfrán Ferenc felszólalt a segéffnvin. kasok bérének ügyében, mely különösen a szatócsokra végzetes, érín-tette az Ínséges cukornak csak a Hangya által való elosztását, valamint a só ügyét, mely még mindig nlcs elintézve.
Levelező tagokká az ülés hozzájárulásával kineveztetnek: Talzs, Bársony és Ho lián-Végül az öiés ö költségvetést ineg szavazta.
V- U. B.
Baterofcku a Kopateln-eég vezet Modem mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban matatja be, kedveié . rőtéit teltételek meUett
fpftojebruaf 16.
Szerda
BUDAPEST L
17 Hírek szlovák és ruszin nyelven. _ 17.10 Barabás Udia hegedül — 17.1.5 Manga János előadása. _ f&ofl. (;juo fiorini zongorárik. — 10 Külügyi gtgyedéra. — 10.15 Kóczé Antal rl-(jányzenekora. — 20.10 A magyar vers története, összeáll ito t(a Illyés Gyula. _\\ verseket elmondja Fáy Béla. — !0,40 Az operaházi zenekar lengyel hangversenye. - 21.10 Hirek, idő-íinisjclentés. — 22 Szabó Kálmán Mjz.fiannasa, Kalmár Pál énekei. _ 23 A rádió szalonzenekara. — n.05 Hirek.
BUDAPEST IL,
19.90 Olasz nyelvoktatás. — 1930 Vas István előadása. — 20 Hirek. — 2(120 Hanglemezek, BECS.
18.15 Brahms: E-moll cselló, és zongoraszonáta. Flury; Szerenád és tamburin. — 18.55 Hongképok, — 20.15 A Hitler-Ifjúság UJ zenemüvei - 21 l-\'uvószeuo Grácból. 22.30 Szórakoztató zene.
ÖNNEK IS TUDNIA KELL,
hogy retlkül, bőrönd HAMBURG bőröndösnól vásárolható legjutlnyosabban.
HQRTHY M.-UT 1. 411
Csütörtök
BUDAPEST ,1«
0,45 Torna. — Utána hanglemezek,
- 10 Hirek., -.. 10.2Q Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Rácz-Tarlós Pál cigányzenekara. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, idöjárásjc leütés. — 1.1.30 A rádió szalonzenekara, — 14.35 Hírek. _ 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyaralíirek, — 111.15 Vizváry Mariska előadása. ~. HL 15 Időjelzés, hirek.
17 liirek szlovák és ruszúi nyelven.
- 17.10 Vitéz Tőrök Imre előadásra.
- 17.40 Gyurkovics Mária énekeL — 18.15 Bilkey Ferenc előadása, — 18.45 Farkas Sándor cigányzene kara, — 19.30 Három egyfelvonásos. l/^A különös postai küldemény. Vidám hangjáték, 2. Nyári zápor. Hangjáték. 3. Mdlyvácska. Hangjáték. - : 20.30 A Szegedi Egyetemi Énekkar hangversenye. — 20,05 í Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. ~ 21.10 Hirek, idüjli-rásjelentés. — 22 Közvetítés a műkorcsolyázó világbajnokság ünnepélyes megnyílásáról. Beszélő Pluhár István.
- 23 Hanglemezek. - 0.05 Hirek.
BUDAPEST n.
17.10 Dr. Balázs Gyula magyar nó. tákat zongorázik. — 17.40 Pcsthy Műi. ier Józwjf előadása. — 18.45 Angol nyelvoktatás. — 19.15 Tarielcmezek.
- 20 Hirek. — 20.20 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 21.20 A\' Szegedi Egyetemi Énekkar hangversenye.
BIÍCS.
6.30 Könnyű zene. — 8.30 Könnyű z*ne. — 10 Népdalok. ~ 12 Könnyű zene, — 14.30 Klasszikus lemezek.
- 16 Gráct városi zenekar Horstwig •szopránnal.
18.30 Népdalok, népzene, — 10.45 Sibajnokságok Zakopanebői.
Egéaxatgagyi ok
— Miért verte el tegnap este olyan alaposan a fiái. Kútsora ur?
— Egészségügyi okokból.
— Hogy-hogy egészségügyi okok bái ?
Az orvos tudniillik erösebb testmozgást irt elő számomra.
Egy harctéri dátum
Van cjfy dáttim, melynek évfor. dulóját több szet-oteltel szoktam megülni, mint sok kedves családi ünnej>cni napját.
Február ifl. egy hideg tél diadalmas csatájából vonult át legszentebb (rmlékeim közé. Sokszor elgondolkodon*, hogy születésem naI>Ja ,vagy c dátum fontosabbc élelemben. SznletévmmOl csak jn. got nyertem az élethez, de. c nap. pal erőteljes bizalmai is szereziem a Sorsomhoz. S ez nem csekélység, mert aki sorsának jóindulata, ba vetett hitét clvcszM, olyan egyedül alt e ntehéz éietben, mint aki a nagy Óceánt akarná keresz. tül úszni kisérő hajó nélkül, mely a vcgkimerülés perceiben magába fogadná.
Február ÍR. győzelmes emlékű napja változatos hadakozásomnak. Egy szép emlék, az emlékek véres káoszából. Egy utolsónak hitt nap azokból a rövid napoktól, melyeket a Vógziet szűkmarkú jóindulata számomra kiosztott. ligautolsónak vélt óra ez öntudatos életben! S mő?is ott a halál foj. lógató karjai közül e napq\'5, ragyogóit elő a hízakodás arany fénye. , (
A fejem felett explodáló kartácsok fojtogató büzélwn nyertem vissza egészséges bizalmamat ahhoz a Sorshoz, amelynek jóindulatában már-már kételkedni kezdtem.
Egy erdőben feküdt a század. A földre hajtott lejek fölött sü. rfln röpködlek a halált Jelentő golyók. Egyszerre csak közvetlen közelből egy pár gránát, majd srnpncllövés csapott le közénk. Megrémülve tekintettem a lövés irányába. Az ellenséges tüzérség egy jól megfigyelhető ház mögött feküdt, acélcsövek felénk voltak irányítva. Mint az agár, ha váratlanul nyúlra akad, ugy fogott el a vágy, hogy o kellemetlen vadra vethessem magam. A követ, kezö pillaiiatl>an két elszánt szakaszommal n tüzér é\'í megkerge-tósére indultam, Lopva, alig észrevehetően kúsztunk clŐVo; aüg voltunk már párszáz lépésnyire. Most, mint cgyellen orditó fenevad ugrott fel a két szakasz s rohant, a rólunk mit setn sejtő tüzérségre. Hatalmas .hurrá, rcsz-kcltette meg a levegői. A tüzérség egy szempillantásra meglepődött, de aztán csakhamar maga-lioz tért s rettenetes kartácstüzet zúdított ránk. Mint az istenítélet, olyan volt ez a pillanat. Nyögve, vérezve hullt ei itt is, ott is egy-egy hü barát, de a többi annál elszántabban rohant a még mindig lángoló acélcsövek elő. Egy Utolsó kartács, hatalmas robajjal épp a fejűnk felett robbant szét, mérges szilánkjai éles szisszenéssel csúsztak cl fölöttünk. Csak egy-két méterrel rövidebb s valamennyien holtan terültünk volna el. De igy, egy ujabb hatalmas
<himrfcí> S a "megyeri ellenség rendetlen futásnak eredve menekült előlünk, egy ágyút sok muníciót, égy lábori konyhát hagyva bálra, örömrivalgássaí rontott a kis gyö! zelmes csapat a már teljesen átlyukasztott házikó felé. Mint a hiénák, Ugy vetetlek most magú-kat a gazdag zsákmányra bakáink, A visszauinrdt wotzak vasládái.\' bét, elszórt kofferek belsejéből, elhagyóit kocsik al jábói gazdag kínrsek kerültek c]ő. Apróságok, melyek melleit máskor talán hidegen mentünk volna el, most a győzelem mámorító érzéseiben azonban gazdag kincsek gyanánt ragyogtak ránk. Mohó vággyal kankodták mngukhoz bakáink a különféle őlelmicikket, ruhát és egy épen talált cognac-üvg na. gyobb Örömet keltett most, mint máskor váratlanul érkezett tttük. seV. Hatalmasan diuza\'U\'ik a Brolsackok. meg a zrebek. Volt. aki 20-30 féle különböző tárgyat szedett össze nz .olcsó vásáron.-
A nagv napnak vétfe lelt A hír. leien beálló sötét estét c<rv szo. génv Jalu roskadozó házikóiban töltöttük, vi»an, dalolva pihentek ezen az estén bakáim. Kézről", kézre járt a sok finom vásárfia, Csuna boldog, megelégedett arc. pédlg az anró lim-Ioniok fölött még ott terjengett a kartácsok veszedelmes bűze. De ?1 törődik most már azzal...
Kedvetlenül dűltem le ágyamra, Fejem szédült, testem rcme-e\'t. Az az utolsó kartácsfénv táncolt még mindig a szemeim előtt. Még soha olv közel nem járt hozzám R halál kaszája, mint ezen a napon.
VI mentett meg, ki védett meg az ídőelötti pusztulástól, mé-l ma sem tudom, de hogy c krit;kus percek alatt, mikor a vigyorgó Csonthalál már reám meresztette vészes szeinürcgét, — él^tltcn maradtam -— ez az érthetetlen körülmény bizakodóvá tett Sorsommal szemben,.\'.
Későbbi csaták vad fergetege-ben o napnak emléke öntött be-tóm uj bizalmat s c sorsomba vetett fatalizmus segített át reménytelennek látszott percekon...
1015. február 10... Azóta huszonnégy iziien ünnepeltem meg ezt a napot. Huszonnégyszer borultam le a Teremtő végtelen akarata előtt. Most már tudom, hogy minden, ami addig, akkor ÓS azóta történt az életemben, ebből a világokat dirigáló karat-ból fakadt. Hiszek ebben az akaratban és alázatos IJlckkel várom, hányszor kell még leborulnom életem c fontos dátuma előtt...
Olt a gránátturta galíciai földön 1015. február ifi.án fatalista lett egy fiatal hadnagy s az ma. radt, huszonnégy éven át, százados koráig s azontúl is... az utolsó • fontos dátumig.-
Megölte magát, mert Erdélyben rossz sora van a gyermekeinek
Trianonnak még mindig vannak áldozatai. Trianon okozta özV. Zrínyi Györgyné lengyeltóti asszonyi tragédiáját is. Az idős asszony nemrég Erdélyben járt ott lakó gyér-inekei meglátogatására. Sfljót szemével láthatta és tapasztalhatta az erdélyi magyarság szomorú sorsát és tehetetlenül keltett néznie gyermekei szenvedését, amelyet magyar ságjk miatt keil eWiscmitlk. Ez «ny
nylra el keserítet le, hogy mióta hazajött, búskomor lett, majd házának udvarán lévő kútba ugrott. 78 ífives volt. Mire rátaláltak, már nem volt az idős assszouyban élet. A\' temetési engedélyt megadták. \'
A szerelem vámsze \'fii. a nagyváros*, fertő éjszakai lovagjai és pill ringéi
közé vezot____ Rejtett lebujok hamis
cslllogásu ragyogása mögé látunk be, a mámor ós s BZenvedély elenettjel-nek Izgalmas életébe. Szívünk össze szorul, PzemUnkból könny csordul, de megértjük a vigaszt ls: az igazi lélek megnemeaül és telmagAaztalódlk ebben a pokoli tlsztitólüzben...
DITA PARLO, ALBERT PREJEAN
fjzlgoruan csak felnőtteknek!
BÁN MOS UCCA
Tulajdonképpen bűnügyi film, de kitűnő erkölcs és lélekrajz Is egyúttal összezsúfolva benne minden, ami: ék-t, A kenyérért való küzdelem, a nyomor, az éhsé^ és Usztesség Iiarca a csillogó gazdagsággal, a könnyű éleltel ős bünős szerelemmel, A feszültség gyilkosságban robban ki és a bűnös fertő ártatlan embereket állit a vádlottak padjára. , ¦ >
A film egy csomó ragyogó színésznek ad jobbnál-jobb szercnptl, S u rendező minden egyes szerepé\',pom> pás színészre bízta, Kezdve Dita Parló. tói a még mindig szép, ártatlan leánytól, a bővérű marhakcreskedölg vagy a cukrászinasig mindegyik komoly művészi alakítást ad. Szinte nem is lehet külön kiemelni egyet a sok közül, hacsak nem a tüdőbajos gyilkos leányt.
A rendezés művészi ízléssel és ruti. nirozolt tudással nyúlt a kényes téma. hoz. Izgalmas bűnügyi film, de mélyebb tartalommal, lélekrajzzal. Mint erkölcsrajz is kitűnő ós mint Mm ís élvezetes.
EMLÉKEZTETŐ
Egysíerl közlés (két sor) illla 30 fillér.
F.bruir 18.
Vasutas t*a *íte 8 órakor a KJs Royalfcan. F.brair 19.
Az Iparoskor viiUuu tarsangi («x-•stje 8 órakor, r.btaar 26.
Uoailis alöadák a varosliizíu lvU órakor.
Találó felelet
Pisla megkérdi az apjától:
— Hagy van az, hogy a jő Isten csak a hatodik napon teremtette Ádámot is Évát és nem mindjárt az első napán?
— Ez azért van, — feleli az apa, — mert akkor Éva mindenbe bek\' szőtt volna.
03
ZAUa KÖZLÖNY
im február 11
Egy kanizsai telekkönyvvezető kalandja két Tobik Jánossal,
akik közül az egyik a legújabb kontár-trükk feltalálója
Értekezlet a vasárnapi éfi Szent litván napi munkaszünet kérdésében
Népes értekezlet volt a nagykani-\' k.sai városházán a vasárnapi L>{ Szeit István "api üzletzárás tárgyában a Baross-kerület, az Iparteslü^ let, a sütőipari Szakosztály és az OMKE képviselőinek kőzbenjötlé-vet, hogy állast foglaljanak a munka szünet kérdésében-
Dr. Paizs Ferenc fogalmazó ismertette a miniszter erie vonatkozó rendelkezését amely a túlnyomóan élelmiszer, árusításával foglalkozó kereskedők, péküzietek, slb. részére vasőrnap és Szent István ünnepén, la nyári és téli hónapokban napi 2—2 órai nyitvatartá\'.t engedélyez, egyéb üzleteknek pedig csak a nyári hónapok alatt 2 órát.
Az Ügyhöz majdnem minden küldött hozzászólt. |
Az OMKE a teljes vasárnapi munkaszünet mellett rtyilátkozott. A sütőipari szakosztály megfontolás tárgyává kívánja tenni, hogy akar-e élni a rende\'etbcn biztosított Jogá-v.u, A többi érdekképviseltek is előbb a szakosztályok elé terjesztik a kvrdést és osák asjtáa fönuék javaslataikkal az ujabb értekezlet elé
SxMWtháíiyé*
Bitó: Tízévi fogházra tiélem.Vdd** tatt van valami megjegyzése?
Vádlott: A bíró ur túlságosan bő-kejtü a másak idejével.
Tánc hűiben
-y- Mondja, kisasszony, nem haragszik, meg rám, ha. ezentúl Edit-nek szólítom?
— Egyáltalán, nem, legföljebb kissé furcsának találnám.
— Miért ?
-- Mert engem Mariskának hívnak.
Az okos birá
Egy zsebmetsző kerül az amtrikai bíró elé. Tekintve, hogy büntetlen előéletű, a bíró mindössze öt dollár pénzbírságra Ítélt, A fogházőr jelenti a bírónak:
— Átkutattam az elitilt zsebeli, de csak két dollárt találtam nála*
Mire a bíró így szól:
— Hát csak bocsássa szabadon egy órára, de akkor hozza öt újra vissza. Remélem, hogy addig összeszedi az öl, dollárt.
Családi enyelgés
Férj: Ma éjjel azt álmodtam, hogy a menyországba kerütlem.
Feleség: Én Is ott voltam?
Férj: Mondóm, hogy- azt álmodtam, hogy a menyországba kerOltemt
Az arcbőrt elciufitó> számos tisztátalanság, mint gyulladásos plrosssgok, pörsenések és pattaná* sok. amelyek elégtelen bélmÜkOdís és eméeiiésl zavarok következtében támadnalfy a természetes „Ferenc József ktsertiviz hasmálata által — reggelenként egy rjonárra!. — rendszerint rövidesen eltűnnek. Kérdezze meg orvosat,
Különös kalandja volt nemrégen egy nagykanizsai telekkönyv vezetőnek, aki az Erzsébet téren vett ki magának lakást. Mtelött boköltö-zött volna, a lakást saját költségén ki akarta festetni. Érdeklődött ismerősei körében, akik több Jonévtl IVstőmeslert ajóníoltttk neki. Most pedig hailljuk, mit mond a*kanlzsai ipartestület kontajvllenŐréjnjeJk fel-jejentétic, ajneJy a városi rendőrt, büntetöbiró élőit fekszik.
A feljelentés elmondja, hogy egy napon beállított a festőt kereső te-lokkönywezétőhoz egy férfi és felajánlotta szolgalatait.
— Festő vagyok - mondta a nemrég Nagykanizsára helyezett tetekkönyvvezetőnek — és szivein festem ki lakásét.
Meg is állapodtak 120 pengőben. A tűlekkönyvezető, mint óvatos ember, nregkéardezte a »ftstőt«, hogy hívják. ¦ f
— Tobik János festömester vagyok, — mutatkozott bo. _
Am az óvatos telekköuyvvezelő-nck ez sem volt elég, érdeklődött a háztulajdonosnál, ismerőiéinél, hogy uiiiye;i iparos ez a »Tobik.« Mlu-dcnütt a legjobbat mondták róla\', mire meg is kapta és el is végezte a munkát De mivel még valami Igazítani való maradt, a munkáltató főbérlő nem fizette meg az egész kfclkiudolt 120 peu^tót, hfVt nem 20 picngőt visszatartott azzaj, nbgy ha- *Tobik\'« mlígjcslnáljh e; még hátralevő javítást, ak,W ezt is nK\'g fogja kapni. A >mester« ezt meg is ígérte. A tclekkönywezetö pedig várta a festőt, várta a beígért befejező munkia elvégzését, de sem a festőt nem látta többé, sem a munkát nem végtezte el senki. A lakás berlöjc többször találkozott Q
festőjével, do az olyankor is csak ígérte a hátralevő munka elvégzését. Végül Is mcgsokallotta az egyebekben szolidlelkü főbérlő a halogafjást és határozott hangú levélben felszólította .Tobik János festömeslcrU, hogy most mái- haladéktalanul végezze cl az esedékes befejező munkát. Nagy volt teúek-\' könyvvezető barátunk ámsjlfUa, aj mikor egy napon bekopogtaloí!t! hozzá egy előtte ismereüen férfi és\' levéllel a kezében btmvjllatkozoiy: — Tobik János festömester va-
— Nem tudom, hogy lehet az, hogy én ezt a levelet kaptáin urnsá-godtó!, amikor én nem dolgoztam, önnek.
— Kicsoda maga ? /
— Ismétlem. Totók Jám,s festő-mcster vagyok ! \'I
— Én nem ismerem magát. Igaz; hogy én Tobik Jánossal feslettom ki a lakásomat és aj a munkáját nemj fejezte te, de maga nem Tobik János, magát nem ismerem...
Tobik JáuDs II. (az Igazi) nagyon elcsodálkozott a dolgon, mert ébren tudta magát, végül ts ajánlotta rrra-gát és nyomban eb^oKdta esetét Tóth Ferenc kontárellenömek, aki egy félóra alatt kiderítette a való tényállást. Megállapította, hogy a Ttobijk J\'ánbs nevében jelentkezett •Tobik János* nem méás, mint egy festőtanonc, aki nem is szab\'adult-fel és így nom végezhet ipari mum \' kát.
Tóth Ferenc ellenőr az Ipartestületnek jelentette az cselét, amely megtette feljelentését a városi rendőri büntetöbirónál »Tobik Jánost* ellen. |.
Rcnyüriktreai. Tehát önnek la, érde. ke, hogy vásárlásait csak \'a Zab) Közlöny hirdetőinél eszközölő, mert ott erről igazolást kap a szeí vény iepecsételésével, ezzel pedia sokszorosan visszanyerheti n vásár lós értékét készpénzben, vagy Vá sárlásl utalványban. Egy kis fárad ság mindössze és könnyen lehet szerencsés nyerők közölt
— (A lőispán Budapesten)
Vitéz gróf Teleki Béla föjsjwin lwsz szabb időre hivatalos ügyek elintézése végett Budapestre utazott.
— (Gyászmise a Szentatyáért)
XI* Pius pápa elhunyta alkalmából a nagykanizsai feroncavndi piában huainlis gyászistentiszteit;tol tart. gyásznüse szombaton, 18-án délelótl 0 órakor tesz a fcrcncrcndi plébánia, templomban és azon a város katona] ós polgári előkelőségei, az összes hí valalok és testületek kaldönségei rés vesznek. — A hatóságok, stb. kópvi-selőlnek a szentélyt, a bárom első . padsort ós az ezek közti tér széksorait tartják fenn. — A nagyközönséget ezúton lűvja meg a gyászls len liszt létre: a plébánia. "
— (A Szent Pál Társulat)
tagjai ^egyházi és világi jóváhagyás, sal járják\' a zalai, Kanizsa-vidéki, községeket, hogy itt is folytassák országos apostolkodó munkásságukat. Minden faluban missziós estéket rendeznek az iskolákban, mindenütt nagyszámú IeJ_ nőtt hallgatóság elölt. Oklató beszédeik leginkább a családi életről, a\'tte. parancsolatról, a kathollkus sajtóról szólnak.
— (A Credo hushsgyója)
február 21-én, kedden este fél 8-kor lesz a plébánia fehértermóben. Az éjiéiig tartó családias tea-est kellemes szórakozásról gondoskodik n Crctíb fagjolnak ós azok baráti társaságának.
{:)
— (Színdarab Klskanizsán)
A Kiskanlzsai Koth. Ifjúsági Egyé-sülét mfl kedvelő-gárdája farsang \\-a-sániap este tánccal egybekötve szin. előadást rendez. Színre kerül v. Fölös, kei János: Puszta tündére cimii népszínműve. Vasárnap este tehát ismét zsidóit lesz a Polgári Olvasókör lenne, \' (0 .
— (Az alispán a munkáséi helyezésekről)
Zala vármegye alispánja gazdakörökből érlcsult, hogy a mezőgazdasági munkásság abban a reményben, hogy majd Németországban jobban elhelyez, kcdlielik, tartózkodik most a szcrtEŐ-dósvállalástól. Az alispán mbat rendeletet addt ki, amelyben közli, hogy Zalából mmdösszc pár száx munkás mehet Németországba, do cz is btzony talán-még, így tehát senki ne számit sou u jobb elhelyezkedésre, inert a németországi elhelyezetlek helyzete sem sokkal jobb.
— (Elitéit Hangya-betörő)
Fittta Kálmán somogyaszalól legény be akarl törni a somogyaszalói Hangja üzletébe. Tettonérték ^és a törvény, szék elé ábiiötták, ahol jogerősen kélhénapi fogliázra itólldk.
— Napták. Február 16. oelltorl. Hóm. kHb Julianna ti. Prot stánB Julianna, for. Sebath hó 27.
Oyógysaertárt éjjelt szolgalat e hó végóig a Morkly-Belus gyógyszertár és a kiskanlzsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óritg (hátfé, axerdn, péntek détiUán kedden eges* asp«aékaek.)
Megkezdődött a Zalát Közlöny Vásár-versenye
A magas pénzjutalmakon kívül 50 vásárlási utalványt és ajándéktárgyat osztunk ki
osztunk ki. 1 ! 1 ! !
5. Ugyancsak készpéiizjutalojnban réözesüiiwk azok is, akik
a legtöbb szelvényt
Vásárversenyünk megkezdődött.
Bár már több Ízben Ismertettük a verseny lényegét, még mindig számos érdtíilödő van, aki nincs tisztában, ml is tulaj donkép peri ez a verseny, ezért röviden, újból összefoglaljuk a tudnivalókat:
1. A versenyben I
bárki résztvehat, még az Is, aki nem előfizetője a Zalai Közlönynek-
2. A versenyben való részvétel
egyetlen* feltótele:
Húsvétig a Zalai Közlönyben h>-dető cégek egyikénél- legalább egy pengős vásárlást kell eszközö\'ni.
3. A részvétel módja : a Zalai Kőz lnnybcn megjelenő
szelvényeken
a vásárlásnál a hirdető cég igazolását kérní a szelvény lepecsételésó-vei és a szelvényeket összegyűjtve, húsvétig a szcrkesfctőség\'be beküldeni, í , j : ( ¦1. Azok között, akik a legtöbb helyen vásároltak (az ősszeg nem számit) ! I «
100 pengő pénzjutalmat
küldik be, tekintet nélkül arra, hogy egy cégtől származik-e az, vagy többtől. !
, 6. Az egyenkint őtpengős vásárlási utalványokat és ajándékokat sorsolás utján Ítéljük oda. A sorsot lásban már az Is résztvesz, aki
osak egy szelvényt küld be. de természetesen annál nagyobb a nyerési esélye, mindéi több szelvényen pályázik. Itt semmiféle korlátozás nincs, mindenki annyi szelvénnyel pályázik, amennyitcsak össze tud gyűjteni.
Mliit a lentiekből kiderül tehát, nincs másról szó, mint hogy
húsvétig vásárlásait a Zalai Közlöny hirdetőinél eszközölje.
A versenyben résztvevő cégek nevelt vasárnapi számunkban közöljük, de minden üzletben-tábla jelzi, hogy az lltotöcég részvesz ver.
ÍQ39. február >6
L (A KALOT Muraszemenyén)
T Tudósítónk írjai A Muraszemcnyci Jf<atliolikus Agrárifjusági Legénycgyb-t Lásziószenielésl ünnepélyt és tagavatási tartott. Az alig 2 hónap óta működő ej.\'yemH olyan szép erkölcsi é; anyagi [eredményt ért el, hogy saját erejükből vásároltak zászlót, bútorokat, színpadi kellékeket. A tagavnlásj, szertártat a r. kalh. templomban a lelcnyei esperes végezte, szép beszéddel buzdította nz lifjakat becsületes munkára és vallásos Jelétre. A tagavatás nlán szép napsütéses tavaszi IdÖben folyt le a zászió-szígek beverése. KorCntsy. Endre kör-¦jegyző felesége volt o zászlóanyn, aki | buzdító Iwszédével további nemes munkára serkentette az ifjúságot és isten áldását kérte az egyesület mun-i kasságára. Az egyesület dalárdája ha. zaflas énekeket ós a szavalókórus \\vr. seket adott elő Bertók Józseí kántor, tanító és Köezán Ferenc káplán vezetése mellett. Kst« az egyesület rendezésében műkedvelő előadás volt olyan tömeges érdeklődéi mellett, hogy az iskola terme zsúfolásig megtelt. A falusi műkedvelők meglepő jól szerepeltek, ami szintén ŰZ egyc-iüleü élet tanításának köszönhető.
2ALAI KÖ2WMY
— (A szepetnekl Kath Legényegylet)
nagy sikerrel adta elő Szigeti József • Csizmadia mint kisérlel, dmü pont pás színdarabját Nagyszerűen kezeli \\ ü .kapUfál. Vadász (iyórgy, a főszc-repl\'l, kitűnőek voltak: Kiss Manci, Zsoldos Maria, Málék Katica; Horváth Itozálin, Szabó Tcnis, Farkas József, Lakatos István, Szlávecz István, Fűlő]) I\'ereno, Csondor János, Zsoldos Ferenc, Habjnm>cz István, Csondor istván és a többiek. Nagy Ferenc káplán és Szálai JózseT kántortanító rendezték az előadást Lijes anyagi és erkölcsi sikerrel, u szép díszleteket Kenyeres Béla igazgató-tanító festetlo, valamint a technikai munkálatokat is ö végezte, \\
— (Szigorított dologház)
Marcali környékén a szőlőkben egy sereg pincét fosztottak ki az elmúlt hetekben. A közeli falvakból is jelen, lettek betöréseket. A nyomozás során elfoglak Czvcncsek Mihály marcali napszámost, aki már követett el ha. sonló betöréseket. Kgyszcr meg i; szú. kött. Most is bevallotta az összes betöréseket, amiért szigorított dologházra Ítélték. Ennek legkisebb Időtartalma három év lehet. Az Ítélet jogerős. j
London és Paris ultimátumot küldött Negrlnnek
Olaszország megerősítette llblal haderejét, mert a francia kormány á00.000 főnyi megerősítést küldött Tuniszba
Paris, febrrjár 15 A francia államtanács határozan tának megfelelően Berard szenátor hivatalos küldetésben újból Burásba utazik. A lapok szerint ez a kiiU detés tulajdonképpen már a Frunco kormány teljes elismerését Jelentt Berard arról fog tárgyalni Burgos-ban Franooval, hogy meiyek a jogi elismerés feltételei. A Temps sz<f rint ezek a feltételek angol és francia részről azonosak ; 1- az idegen haderő\'távozása, 2. a teljes spanyol függetlenség. , 1
London, február 1B Az angol lapok befejezett tényként jrják, hogy Anglia is elismeri a Franco-kormányt. Mindössze az időpont bizonytalan még. i \\
Washington, február 16 Az Egyesült Államok hadügyi bizottsága ujabb 600 hadirepülőgépet vásárol. A többmillló dolláros vásárlást a kormány előterjesztésére meg szavazták, Légi fegyverkezésre és a Panama-szoros megerősítésére 376 milliós hitel felvételét tárgyalja a képviselőház i
Megszavazták a politikai menekültek segélyezését is. 180.000 poli-
tikai menekült segélyezéséről van szó. í f.
! Róma. február 15
Clano gróf olasz külügyminiszter kije len let le, hogy Olaszország azért erősítette meg líbiai haderejét, mert tudomása szerint a francia kormány is 100.000 főnyi csapatot küldött Tuniszba. Ha Franciaország tuniszi haderejét csökkenti, Olaszország is hajlandó lesz az odaszállított csapat erősítéseket visszavonni-
Ultimátum 1
P4ris, február Í5 A francia és angol kormány ultimátumot küldött Negriimek, hogy feltétel nélkül szüntesse be nlovábbi ellenségeskedéseket,
Ujabb tragédia László Fülöp családjában
London, február 15 László Istvánt, László Fülöp magyar festőművész Londonban éli fiit és fele éj.él, mint ismeretes, nemrég autóbaleset Orlc,amelynek során László [slváiuió azonnal életét vesztette. A tragédia most még egy családi drámái okozott Lászlóná édesanyja, WehsCD báróné, leánya elvesztése miatt lelkileg annyira összetört, bogy elvesztette cm. lékczötelutsé,iét és eltűnt London nagy cm l>cr forgatagában.
A délelőtti minisztertanácson határozta el a kormány lemondását
Budapest, február 15 A MTI jelenti: Aj kormány tagjaj ma délelőtt fél 10 órakor miniszter tanácsot tartottak, amelyen vítéz lm rédy elnök javaslatára elhatározták, bogy a kormányzónak felajánlják a lemondásukat.
Utána vitéz imréiy megjelent a Kormányzó IJr ö főm állóságán ál és beadta lemondását, amit a Konnányzó ur elfogadóit ós az ügyvitel Ideiglenes
vezetésével a kormányt megbízta,
Hirdessen o Zului Közlönyben
A hegypásztor agyonlőtte a lakodalomból hazatérő bocskai cigányprímást
Baranyai János bocska! cigányzenész több társával lakodalomba volt hivatalos az egyik szomszéd községbe. F.I is ment a jókedvű muzsikus társaság á lakodabnas házhoz, majd dolguk végeztével a füstösök 0 bör-zöncei begyen át bandukoltak visz-szafelé. A hegyen összeütközésük támadt Jlz ottani csősszel. Hogy mi törteid, még nem tudni, azt most a csendőrjárőr nyomozza a helyszínen, A rövid telefonjclentés, ami Nagykanizsára érkezett, csak «ny-nyít mond, hogy a csősz fejszéjével először belevágta Baranyait, majd szolgálati fegyverével rálőtt, ugy, hogy a szerencsétlen flótás véresen
összeesett és súlyos állapotban szél-iitották be a r^igykánizsoi kórház-ba. Nyomban műtét alá vélték, de sérülései olyanok voltak, hogy Baranyai tegnap délután meghalt. Az esetet a rendőrkapitányság azonnal Jelentette a ktr. ügyészségnek. . i A csendőri nyomozás lesz hívatva fényt deríteni, mi történt voltaképpen a börzöncei hegyen,
Artfn dragée
Nagykanizsa LE—Szombaihely LE őkSl-vivóinak reváns-mérhőzése
Szombathely, február lő (Saját tudósítónktól) Altalános ér-dcklöilós között zajlott te Szombathe. lycn a városi sportcsarnokban\'a Nagykanizsa LE ói a Szombathely LE közölt az ókfttvivó rcvánsmérközés. A kanizsaiak is, a szombathelyiek is derekasan kitettek magukért íigye-lc.nreméltá tcljesitm&iycikkul. A mér. közés vczetöbírálu SÍ]x>s István (Nagykanizsa). A mérkőzésen olt volt a
szombathelyi társadalom számos vezető tagja. A nézők száma mintegy ezer volt A vezetőség rövid beszéddel üdvözölte a küzdő csapatjk.il, ami.e. Sipos bíró meleg szavakká] válaszolt.
A rcvánsinérkö/ó; részletes eredménye (N—Nagykanizsa, Sz-Szombat-hely) a következő:
1. Horváth (N) ¦ Zsebeién (Sz) dón-tétlen.
A nagyon erősen és gyorsan lámadó Zsebeién az első menetei megnyeri
pontaránnyal A második menetben
Zseléién testéi, ez a mniel döntetlen, újból feljön. A hanmuük menetben mert a második menet végén Zsebelén Horváth ütései szépen, tisztán találják mind a két versenyző erösit, Horváth Jobban bírja és at a menetet ő nyerj pontaránnyal. 1 ; 1. Szép, kemény mérkőzés volt
2. Gerencsér (N)—Molnár (Sz), Győz Molnár kiütéssel.
Molnár régi edzett versenyző, már többször volt külföldön és versenyeken. Mindjárt az első menet elején Molnár lelépi a fiatal kanizsai verseny, zot, aki először keményen véfékezik, néha üt is, de Molnár víHámgyoisa-ságál ő meg nem tudja kiegyensúlyozni és igy többszöri leütés illán a bíró kiszámolja. Gerencsérből lesz jó ökölvívó, nagyon bírja az ütéseket. 1 :3.
3. Parti (N)—Takács (Sz). Győz Parti.
Már Kanizsáról ismerjük Pnrli ellentelét Kemény, szívós eltenfél, gyors és állandóan támad, Nagy az izgulom, mbidenki Parti vereségét várja, már előre kiabálják: «üsdkí Partit- Gong szóra gyorsan fordul meg a kél ver. seayső, Takács js, parti is megtorpan, ütőtávolságban vannak, Takács előre ugrik, de csak a levegőt üti meg, Parti már nincs ott, de ott van mégis és Takács testén ül Parti baj egyenese, Parti ésszel (pontozással) megnyeri oz első menetet A közönség nincs megelégedve Takács munkájával, de az edzője sem megelégedett, mert gong szóra Takács még vadabul támad és
Parü gyors oldallépésel teljesen megzavarják már a fáradt Takácsot. Parti most kezd támadni, egymás ulán viszi be Jobb horgait ellenfele ajkára, Takács már kétszer földön volt, egyszer 0-ig, egyszer 7-ig, Parti küiasználja Takács gyengeségét és még jobban erősít Minden pillanatban várliutó Takács kiütése ós oz meg ís törtónt, Már il-nél olvas a biró, mikor a gong a 10 kimondását mcgakudályozza .el .bb ütötték le az időt, mint kellett volna). Takácsot, a ring segéd segíti helyére, Most már csak parti ugy vesztheti el a mérkőzést, lia Takács kiüli, de ez már nem sikerül Takács, nnk, mert fáradt, l\'arü megérdemel-len győz. 3:3. L\'zt a versenyt a közönség éi az edző vetítette el. (Beje lo válással.)
4. Galabárd (N)-Németh (Sz). Gyű* Németh.
Galabárd csak tartalék volt a kani. zsai csajában. Már az első menetben [xmtarányra tesz szert a szombathelyi versenyző éi azt mindig növelt A második menetben B biró Galabárdot kilépteti szobáJylalanságért Sokat fejelt. 3:5.
5. Hidas (N)—Szabó (Sz). Gyö* Szabó, I .
Nagyon keményen dolgozik mind a két versenyző, csak az első menet végén jön fel a szombathelyi versenyző csekély pontaránnyal. A második menetben Hidast többször figyel-mezteük fejt-léseiért és mély hajtásért, inig végül erős vérzésért a biró le-lépteU. 3:7. Hidas nagyon kemény fiu, teljesen tréning nélkül verseny-zett
(J. Levik (N)—Halász (Sz). Győz Lcvik.
Levik kezd támadni a gong szóra, ellenfele csapkod, verekedik és* az ilyen c&apkodásokból kap eleget Levik, de mégis sokkal jobb, mint Halász. A második menetet is Levik nye. ri. Halász már elkészült, Levik liorgai ütnek Halász ajkán. A harmadik n». netben Halász főidre kcrüi *J-Íg á*> így további Levik támadással ér véget a liarniodik menet. 5 i 7. A cMpat-verseny végeredménye SzornbaUicly javara 7; 5.
Nagykanizsán 7:5-Ős pontaranyu győzelemmel végeztünk SzombaÜ*lly«l széniben, míg "most ugyanennyire kikaptunk,
- BaUtUálUtásaaka! tekintse meg minden véteUténytser nélkBl. Kopeteta butorániliás.
a
ZALAI KOZLOOT
lUaB. ícliruilr 16.
IDCJ
Jóslat:
Mértékeit északnyugati, nyugati sxél, ax onzág esziki felén fel-hőaödő Id3, sok helyen köd, helyenként szél és eső, a hegyekben havasesö és hó.
A Meteorológiai Intézet nagy kani zsal msftlgyelfiallouiaita .olenti. , Hőmérséklet tegnap osto 9 órakoz : +8 0, ma reggel +38. délben +30.
Csanádok 0 8 V.
Pfc. 9684/1933. az. 1932. vehtól 747. az.
Árverés! hirdetmény.
Kir. Kincstár Jogügyi IgasgaMaága Aliul képviselt Magyar Klr. Államkincstár lávára 296 P 18 1. toké- és költség követelés járulékai ereiéig a bpeili ktizp. klr. járásbíróság 1932. évi 437 633. fxámu végié* sével elrendelt klelégitéil végrehallan folytán végtchijtaat szenvedőtől 1932. évi december hé din lefoglalt 2275 P re be-oíilt Ingéiigokra a bpcitl küip. klr. járásbíróság fenti az. végzésével az árverés elrendeltetvén, innak az 1908. évi XII. t-c. 20. §-¦ alapján s fent megnevezett s a foglalási jegyzélconyvbót ki netntQnÓ más foglaltatok Javára Is ai árverés megtartását elrendelem, de csak arra az etetre, ha kielégítési joguk na Is fennáll és lm ellenük nalisitó hatályú lgenykereicl folyamatban nincs, végrh. szenv. Ukátan, Újudvar kOztéghtz tartozó Morgánypuu> tán leendő megtartására határidőül 1939. évi március hé 7. napjának délelőttit érája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szfayegek,2e*ust- és dttztirgvak a egyéb ftigosMokat a legtöbbet ittc.tü-nek ke^tznénzllzetés mellett, esetleg bect-ároo stul is el fogom adni. Azon Itt-liöíágokia, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/931. m. lí. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytüeditszét bánitpénzal leteszik. Nagykanizsa, 1939. évi február bó 3-án. Elek László
MI klr. l.!r. víi(,*»\'»itá. mint blnkig! kiküldőit
1939. vghtól 3. sx.
Árverési hirdetmény.
Dr. Oold látván boestl Ügyvéd által képviselt Rottet Loránd budapeall bel. cég javára 360 P 40 f. töke stb. követelés jiiulétul erejéig a nagykanizsai kir. járásbíróság 1938. évi 195. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly Un végreba,Üst izenvedötőt 1939 évi január Só 23-án lefoglalt 1258 P-re bccsUlt ingóságokra a nagykanlmi Kir. jblióiág fenti sz. végzetével az árverés elrendeltetvén, annak végr. szenv. Üzletében, Nagy-kenlasa Sugár-ut és Deák-tér sarok leendő megtartására batáitdóUl 1939. évi tebr. hó 38. napjának d. e. 11 órája Ültetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt [üs\'ell berendezés, villanylámpák, rádiók stb. a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek el fogom adnt. Azon ingóságokra, amelyeknek [a klklá tát! ára 1CO0 P-Ón fellll van, az 560/1931. M. E számú rendelet élteimében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytlzedrészét bánalpénzlll leteszik.
Nagykanizsa, 1939. évi febr hó S-án.
Elek László
431 klr. blr. vígr*h»|ti, tnlat bíróiig! ktkHIdBIt
L
ALAJ KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖKY
kirdttetnét váidrohwt,!
UJDOMSÁGl
Orion hőpalack SSA P 240
\'/« literes bőpalaok-belét P 1-30
Teutsch drogéria
fSsitr; csemege- <fs hióhtreahtdé» (Vároahát-ipület).
Zamatos, Hit tóit
SIntrox káuéfűzőn
készíthetünk.
T
Kapható: \'/e-Va—I—l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre
DRÁVAVÜLGYI.nél
Sugár-ut 2.
Este elkészül, reggel forrón élvezheti kávéját, teáját,
hu 2\'10 penííért vesz efiy
\'/2 literes
höpalackot
Szabó Antal sportüzletében (Főút 5.)
¦J*l>s*i»<jsfrsissjS>l^^
Csodálkozik?
hogy rosszul megy az üzlete " Mi nem I
Hirdetés nélkül nincs forgalom
Ctcsénhjjot
SztfcakcxTialik
APRÓHIRDETÉSEK
din íllilí J-ttia úll¦ vavámap •«•» DaJttSwi av> 10 uitm W ailir, mlndan lovibbl tió 8 Htlif, JiMMn.cu kO uMg « fttUi. mlní.n tovibbl u6 4 IN!*.\'.
_AULAI
TanaiótaAairt felveszek. Wlndfiehné női kalap, ró ut 8, .no
ADÁS-VÉTEL
Jól 101«, főző aaataltSahaly |ók«i-ban, eladó. Xiliiyl Mlklóa-u. 40. •
LlaxtaahaMbAr, eröa, ölrekeaies, állvánnyal, kereikedőkeek alkalmai, eladó. Bafaa-utca 8. . •
Rövid, kereizthuroa... bícal gyártmányú acoaaora eladó. Klalaludy-u. 17/c. filini.
432
Telteién u|, elaórendu olmnatom eladó. Cím a kiadóban. 437*
\' Keveset basznál! mily gyarmak-fconsl eladó. Clm : tlmon trallkban. •
¦oda», «list telebaló, ó-némel ebédló éi pálmák eladók, l\'ö-ut 23, lüldailnt. •
l\'-uy borfaJKg.0 Idmlókkel, aieielék-kel eladó. Clm a Uadóbao. 443
lakAs-Ozlethelyiséo
űráaal lakés llaaaUa Asax-kamfartaa, Csengeiy-nt 4. aa. háában, 1939. anguaztus 1-óre kiadó. Felvilágosítást ad a Ncplakaiekpínalár Rt. Nagv-kanlzián. 427
EoMaaobaa udvari lakia nicllé\'.liclyl--legekkel egy-kól személy leiieie kiadó. Sngai-ut 18. •
BÚTOROZOTT SZOBA
Külanbajárata utcai bútorozott Izoba fdidóazobával kiadó. Deik-ttr 4. 431
HÁZ ÉS INGATLAN
Klakanlzaán, templomhoz közel, egy oaalAdlháM nagy kerttel málnára kiadó. Bóvebbet Papp vendóglóben. 430.
¦ Király-utca 5. azámu Otlakáaos kertea-báz aladó. Bóvebbet ugyanott. *
KÜLÖNFÉLE
Narkaa laaráréyaaelBépak, Iliinek, lemezek, papírok, vegyazerek, beazetexheló Vaibigh Fotónál, Fó-ut 10. sa. — Kedvezó leazlelllzetéa. 2
1—2 koaatoat elfogad jobb ualád. Oui a kiadóban. 428
Kiköltözés militi |ól bevezetett >aa-M„w vároa txlteruleliu bórbeadando. Ugyanott egy ebédlő butor é8 azönyeg atb. eladó...Cini a kiadóban. 442
Mindennapi leveleiéiből ósazegyU[tólt Mlyafjat, régi vagy u] tömegeket, ma-gjarl éa kölloldlt, ^eloozUtott gyll|lemi nyéket barmikor megvétebe kereaek. — Barbarita Ukx, a Zalai Koilony t. uer-kcailój.. fiiileklódnl lehet telelőn 7a u vagy aaemélycaen \'mindennap d, u. 6-7 óra ktiaott,
Zr-.LAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Klmljn: „K«igaidilá|l H. T. Nagykialria". Felelóa kiadó: Zalai Király. NyomAtott i • „Kiziaidaaaal H. T. Nagykulza."
uyoKiű»|ábaa KaeykaaUaaa. (Nyonnláóit fsWi Zalai HiralyO
,,fflt,.ÉyMy«m 89 mám Nagyluatw, 1989. február 17. péntek Am 12 Hü.
ZALAI KÖZLÖNY
_ POLIIKH H « P I L » f
.¦-Ta^ti»aLí^^ \'Pelelö* szerkesztő: Barbarlta Laloa | ^^«,^^\'0°cüwfé
A kormányzó Teleki Pál grófot bizta meg kormányalakítással
Tálul*! dexagnált MlnlaxferalnBk a pártwa«érakkal tárgyal éa lehal, SaiMJJf mé|| ma mng imax a dBntéa
TELEKI Pál gróf k\'jltü.sz\'ininlsz-tcrt várják pnlltikiil körökben rjj mj nlsztr-relno^nck. I
A MOVÉ (ötttk\'ím: Bánkjli László visszautasította a zsidóság törekvését, amellyel a magyar nemzet lovagiasságára hivatk-.izvn részvétet akar kelteni niaga iránt.
A FOLDMÜVELItSOGYI mtniszlé-rtirn öt uj baromfikeltető központot állit fel és a lecsökkent álnthiz-lalási tevékenység fokozására nügy vásárlási és hitelakciót kezd.
107.255 idegen fordult meg laz elmjlt évben Budapesten.
LESZÚRTA zsebkéssel MltKjr La, (osné perecsényi asszony a férjét, a kl ittas állapotban tért haza és meg ak-\'rts verni.
"liEZUHANT egy magyar vadászrepülőgép a mátyásföldi repülőtér közelében. Qáspárdy Ödön pilóta-hadnagy életét veszlelte. ,
HAZASSAGSZÉDELGÉS miatt 1 évi börtönre Ítélték jogerősen ifj. Csomor István bJdapesti magánliszl viselőt, «ki hiszékeny asszonyoktól és leányoktól kisebb-nagyobb ér*e> keket csalt ki.
VAUjTAjVISSZAeLeS miatt hét-hónapi börtönre Ítéllek Schön Jenő tőzsdést, aki dollárosckkekkel kövc: tett el visszaéléseket.
A LEVENTÉK az országban az elmúlt évben 1-28 000 fát ültettek a faültetési akció keretében. Ezek közül kb. 5000 a gyümölcsfa.
LETARTÓZTATTAK Ssvoboda Jé; nos 80 éves cseh állampolgárt, mórt pengőt akart ktslbolnl.
DÉLAMERIKAN át clilKiuIt 0 newyorki Világkiállításra a Műegyetem aj M. 21-es repülőgépén Vadas és Békéssy, a két mérnök-pilóta, a kik kategóriái sebesség vjlágrekor-dot javítottak indulásuk előtt. ,
SERÉDI hercegprímást még mindig billegetik az olasz és ang.>l lapok, inint a púpul trón <\'gyik jelöltjét.
KÁRPÁTALJÁN ujabb sorozatos, ,(-\'iarlóztatások voltak uzon a ebt-ea, hogy a »választás eredményét meg akanók hamisítani*. ( ;
32000 OLASZ mezőgazdasági mm kás megy judden Németországba a htost létrejött szerződé-s szerint.
JASPAJÍ volt belga iujfrirszteiv,..-"flk, kiatolikus állajiimLiii»Zter 68 évefl korában váratlanul meghall.
PRANCO nemzeti kormányát elv-b«o már Anglia is elismerte, - irja M angol sajtó,
MEGSZÁLLTAK a japán csapatok Hainan déli i)tez,<M\\\\évö Yulln
A linagyar bcipolltika eseményei dréjma,! [színeket kaptak vitéz lm-1 rédy Béla miniszterelnök lemondásával. A lemondás körülményei, ¦annak indokolása ás a kulisszák mögött birkózó örök, valamint az a tény telte drámaivá ezt a kormányválságot, hogy még legfanatikusabb ellenségei is megdöbbent tisztelettel néznek a távozó Imrédy után. Férfiasan, nyilt homlokkal jött, filtta a harcot keményen és csodálatot érdemid fegyelmezettséggel, de elveiből, tiszta, becsületes magyar célkitűzéseiből ivem engedeti. Távozása nyomán nem verődtek ósszs még gyűlölködő ellenfelek tenyerei scm[ mert mindenki érzi: — a személyt el lehetett gáncsolni, de az eszmét, a nagy magyar iújjászületés gondolatát többé megállítani nem lehet és iHtni szabad, imrédy, az ember, fél-reállhat, a pi\\>graiii, amit « történelem parancsoló erejével a nemzet elé állított, él tovább és akárki legyen az utód : ennek a programnak &z utján kc\\\\ haladnia. A ma;, gyar belpolitika a keresztény jobb-
M.i déli jelentés Budapestről: Az imrédy-Wmány lemondásával támadt kormányválság megoldására — tmint ismeretes - már tegnap ¦megindultak a tárgyalások. Hm-thy Miklós kormányzó a volt kormány tag/ait rendelte egymásután magához, akikkel ho.sszas.in tárgyalt. A kormányzói kihallgatások ma folytatódtak, di! azokról semmiféle jelentést déli fél l-ig nem adlak ki.
Tagnap este
a Nemzeti Egység Pártja
összejövetelt tartott, amelyen a párt minden képviselőtagja és a felvidéki képviselők is részt vettek. Afmiikor Imrédy megérkezett, te?-rémről teremre kitörő lelkesedéssel ünnepelték. A vacsorán felszólalás" . nem hangzott cl. de annál melegebb volt a szint pá tja-tüntetés. amit tár vozásakm* rendeztek újból Imrédy
kikötőt. A .szórarföldön Kínában csak kisebb csatározások folynak.
VF.RES SZTRÁJK tört ki Sziriá-bJan.^A? általános sztrájk a francia. \'¦- szir egyeaiiény végi-e nem bajlá" sa miatl tört ki. A hatóságok és u tüntetők összevoi-ekfcdéséiiek igen; sok scbe.ülífe van.
A BA^KAN-éftekezkt február
oldallség$al eljegyezte mxigát rési erről az útról visszalépés nincs és íreni lehet. Ebben az országban többé másként, mint keresztényül és és magyarul senki nem kormányozhat íja pedig megkísérelné valaki, a magyar lélek, a magyar föld, p. magyar tömegek, a magyar rendeltetés erejével találná szemben magát, Imrédy után akárki jöhet, d2 programja után csak an^ik felépi-tése kÖvetUezhetik.
A (kormányalakításra vaiatkozó tanácskozások állandóan tartanuk. Az egész magyar közvélemény feszült figyeleiiunel várja a kibontakozásról szóló híreket, de sem tegnap este. se ma déU 1 óráig hiVa-, talos értesülések -sem a .sajtónak, sejn a rádióiiak nem álltak rendelkezésére.
Általában - és a külföldi sajtóban is — tartja magát a hír, hogy Imrédy Béla utóda gróf Teleki Pál lesz, az Imrédy-kormány volt kultuszminisztere.
piiclleU A Párt a k5bont\'ak.>zásig minden este tart pártvacsorát.
Keresztet. Fitoher Ferenc
belügyminiszter tegnap este 8 óra-Itjor a Ntlmfej^i Egység PártjéiCik,\' összejővett-lévől a királyi várbj.i ment és hosszú kihallgatás-\'m j^k\'Jit meg a Kormányzó előtt.
A független kisgazdák pár (értekezletet tartottak Eckhardt Tibor elnöklés<\'-ve! ós kiáltványt adlak ki, amelyben a történteket az alkotmányosság szükségessége mellet, ti bizonyságnak jelentik kl. követelik a népi irányi, alkotmányos iv-furm-politikát. ennek mrgvaiósilá-sáboz a széleskörű nemzí\'ti összefogást, amelynek foltételel jelenleg a parlamentben adva vannak.
A sajtófőnök a biharníigybajniiii kerület képviselőjévé nemrégen megválasztott Kolos véry-BorcSa Mihály .miniszteri
20-án Ül össze és azon1 Jugoszláviának és Romániának Magyarországhoz való viszonyát vitatják meg.
TUNISZBAN a francia szakszer-verati főtitkár megérkezését*-ujabb olaszcllenes tüntetés volt, a tüntetők széltépték az olasz király és Mussolini-arcképeit is, az olasz könyveket elégették, szobrokat összetörték.
tanácsos, tekintettel képviselővé választáséra, összeférhetetlenség elmén sajtófőnöki megbízatásáról lemondott, .t
LEGUÍABU
Teleki Pál gróf az uj miniszterelnök
Budapest, február lfl A Korminyzó délelőtt JtáméH hosszas kihallgatásán fogadta Teleki Pál grófot, aki 12 órakor \' távozót csak a kormányzósági palotából. Egyenesen a minisztereInökségro. hajtatott, ahol imrédy Bélával tárgyalt- I Háromnegyed egy után hagyta el a diiinisztereíiiöki p^\'Joiát Teleki Pál gróf. aldtöl az újságírók a kapuban megkérdezték, törléid-t; dezig}. nálés ?
Teleki gróf néhány lépést inon) még, mintha nem hallotta volnj a kérdést, aztán megállt, hátrafordult és csak ennyit mondott az ujság-irókikak: \'. r \' !
— Hát igen...
A Kormányzó tehát már a déli kihallgatáson megbízta Teleki grói fot, hogy készítse et a kormánylls-.
tát. \'\'"i;.
Mt este fontos NEP-érlekexlet I
B-adapftit- febi-uár 16 A Nemzeti Egység köiviben az a JiK\'Cgyözödes, hogy a kormányválság nem lesz hosszú. Teleki Pál azonnal megkezdi tanácskozásait a pártvezérekkel és lehet, hogy még ma meg is lesz a döntés.
F\\>Utikai körökben biztosisi veszik, hugy az uj kormány vonalvezetése nciri tér^e-I semmivel attól ajf úttól, amelyei imrédy \'é.s elődei szab tak meg.
A NEP egyébként ma este 6 órakor fontos értekezletet tart.
Külföld egyhfwigfj véleménye: Az wj kormáo/., luttédy utjalü , ímliid f.iv/dtl. Páriát
lA francia sajló részletesen toglal-kozjk a niagjar korinanyválsáfíga! .\\ laiwk egj- része azt hanKortatja, h >gy a/, nj konmlny mílkfldése donüi hatás sál leivel Magyarország )6Vöjé>e, Paris, hun egyébként nem keltett meglepetést Imrédy távozása - írják. A kénli\'-s rZ, ké|>os Icsz-^ az uj kormány ktornj a felforgató eleinektt.
Róma:
FeMös körökben díegállapitják, bog>\' az nj maRvái; kormány sem Cul-. sem lwl|HilttikaÍ tereli nem tér el attól nz nttói, amelyen Imrédy haladt. A lapvk Imrédy uinkúüósél isnnMtelv«
mc^üditiki\'Uoay. a yájság bonyolult-
Ma délelőtt, a kormány lemondott tagjai voltak kihallgatáson a kormányzónál
im. jeSiu» 17,
A ZALAI KÖZLÖNY
„VáSáR-VERSENYl!"
Alulirolt cég c szelvény lepe-csételésével igazolom, hogy
aki...................................-utca......az.
alatt lakik üzletemben egy pengő értékben vásárolt.
Pecsét helye.
lutk latszik, mert Imrédy olyan tényezők áldozata, akik a reakció liivei. Ki. tártnak tartják azonban, hogy Horthy kormányzó olyat bízzon meg, aki nem az eddigi irányt képviselné tovább,
Berlin:
Német körök véleményét tolmácsolja a Vóiklschcr Beobacbter, amikor a magyar kormány válsággal fog-ialkozva ezeket írja: Az uj kormány kül- és belpoliUíáJa\'Sr jövőre is meg van már hatáiozva, bárki lesz is teliét a nimisztercznök ezen az otOD kell ha. ladnia. Magyarorsiáijoak ugyanis nem Jshet érdeke, liogy az európai újjáéledésben ne vegye ki vészét és megkezdett utján egyesek önző, kfUön érdekei hátráltassák.
London:
Beavatottak szerint Teleki gróí már tegnap egyszer visszaadta n megbiza. tást, valószínű azonban, hogy inégiB vállabii fogja a kormányalakítási feladatot.
Nem mvataios megfigyelők szerint a válság megoldása nem lesz könnyű. A lapok kiemelik, hogy éjjel a Kormányzó Keresztes-Fischer volt belíigyiiiinlsztert is ismételt kihallgatáson fogadta. Hangoztatják, továbbá n lapok, hogy Imrédy ereiben oly minimális zsidó vér folyik, hogy még n németországi törvények szerint is teljes jogú ár|a lennje, I Ilyen szigorú és messzemenő csaiád-fakutatést aligha bírna ki sok magyar politikai vezetószemély — írják a londoni lapok — és Igen sokaknak keUeue akkor eltűnni a közéletből. ( r , . :
Bakarmatí
Megszűntették a pályaudvari postahivatalnál a vámkirendeltséget
Változások országszerte a m. klr. vámszakban
A magyar vámszaki hivataloknál főlcga Felvidék visszacsatolásával kapcsolatban nngy átszervezések\', változások fordultak clö. így Nagykanizsán a tegnapi nappal megszűnt a 2. szánru nt. kir. pcsljahryatnlnáll működő vámszaki kirendeltség, a melynek teendőit a kanizsai fővám-hivatal tisztviselői látták el s ame-
lyet most Szombaihely és Pécs közt osztottak el. j I i
Megszűnt a letenyel niellekhlvatai is. amely vámbemondó őrs lett. Itt vitéz Zalaváry Gyula főtiszt volt a vezető, akit Rimaszombatra, az ottani vámhivatal vezetőjéM; uio-veztek ki. : i I
A záíamegyel másfélmilliós útépítés terve
A román lapok ismertelik\' Imrédy1 kül- jés belpolitikai sikereit és hang. súlyozzák, hogy az uj kormány is csak az ő 1 utján haladhat.
Hivataloson jelentik:
Budapest, február 16 Fél 3 ónkkor jelentik hivatalosan: A kormányzó Teleki Pá! grófot megbízta tt kormányalakítással. A megbízott mífiiszterelnök a legrövidebb Időn belül a kormányzó elé terjeszti kormánylistáját.
A szlvburok, a szívbillentyűk, a szívizmok és a szlvldegek megbetegedéseinek kezelesében a
rendkívül enyhén haló természetes .Ferenc Jfizsel" keserűvíz Ionios segédeszköz, mely reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve a tapeta-totmt tartalmit biztosan felhlgllja és azt Igen könnyen levezeil. Kérdezze meg orvosit.
JtalvHiiu, kHi iiiptaí
Az rjtépítésekkel kapcsolatban előtérben került ismét a
béos—balatoni mfJut niegépitéséiaek lei-ve. Illetékes tényezők két altendván gondolkodnak. Egyik a Sopron—Köszcg-Szoiiifcathely—Keszthely vonal, a másik a Sopron— Sárvár Tapolca vonal. A >Sopronvarmegye* elmü, lap legutóbbi száűiiM nagy dikket! közöl, ajiielyben a Sopron—keszthelyi irány mellett tör lándzsát. Azt Írja, hogy enek az rútnak Nyugatmagyarország gazdasági szempontjából óinjásí fontossága van, mert ezáltal Sopron, Kőszeg, Zalaegerszeg és Keszthely városok kapnak elsőrendű összekötő utat
A unegyegyülés, amint megírtuk, elfogadta a nagy
bekütő \'útépítési programot. A\' program keretében 1939—40 évben a következő atak keriibiek építésre ; Bzjjártóházav-zn la szombatjai 2.1 km., a mumor- -bárheiy-kerka-sztíiitmiliátyfai 5.1 km., a lővasl bekötő ut 1.2 km, a nemesbőldogrt asszony fa—szentgyörgyvári 3-7 kiutaz oltáréi 6 km,., a várföldei 3 km,, a fítyeház—bajosai, a llckóvadumos gellénhazal 6.2 km., a pacsutüttősl 2.6 km., a zalaszegvár—meggyes-r^gácsi 6.5 Jíiii\',, v^tenyédsze»tpáH| 22 km., [u zalaooldogfui 1.3 knrj a dötk—pakodi 8 km., a kisszent-gróti 1.2 k/m| a nemeshelév 7.76 kim-, a szentpéteruri 06 km., öz orosztonyl 3-6 km., a barabásszeg— vőrösszegi 25 km., a nemes szeri J.9
km., a sárhidai 1.4 km., a csáford— újtelepi 1 km., a rezi 0.1 km., P| zalKiszentn^iuhályi 06 km., a nagy>-bakónaki 0.4 km., nz egregyi 2 km, A fcnjiirt építésekre összesen (mintegy 800 ezer pengő aUtams^ gélyt kap a vármegye. A költségek egyharmad részét, 400.000 pengőt a megye adja. Ebben azjtóbbi összegben bennfoglaltatnak a községi hozzájárulások is. , \' | |
Ai Ínséges útépítések programjában Javitásru kerül az ukk-dei-jgecspusztai, a zalnistvándi; átkelési, a zalaceáíny—mándl, a cserszegtomaji, a bak—hahótí, a z.t-laistvándl, a gyürüs— cséfordi, a tekenye—óhídi, a buc^szentlászló, —zalaigrici, az uj udvar-galamboki ut. Földmunkát végeznek a hegyesd —jniüidszeutkáLlai, a UckóvadomrOS, —zaiárnoki uton, Gutorfölde község ben, Lent Uzombaihc Ive" (kavicsteri-tés), a homokkomáronü rjjOn,
Kótermeléat és szállítást
végeznek a következő utakhoz iratv-i noszlól bekötő, keszthelyi Erzsébet királyné útrészt és a vasúti álljcf mást összekötő ut, a keszthely—al-sózsidi ut, zalaszentiván—mluszent-lőrino ut, Zalaegerszeg\'— kispáli, an d ráshlda—nagykrj tasí, kisku tasi^ kerkanémetfala—zalalövői, máhom-fal átkelési szakasz, szentadorján— aligvári útszakasz, becse hely—tót-szerdahelyi szakasz, aszófő—tihanyi \'ut, kent és kápolna—szeatgyörgyvöt-gyi ut. Az Ínséges unnunkák költsége 60-000 pengő.
Kihágási ügy lett a Felvidék visszatérésének megzavart kanizsai ünnepéből
Amikor még az ősszel a Felvidék egy részének visszatérését Ünnepelte egész Nagykanizsa az országa zászló előtt, a nemzetiszocialisták fiatal szónoka olyan hangokat Ütött meg, hogy rendőri intézkedésekre lett szükség és az impozáns ünneplő gyűlés szomorú emlékezetű tömegjelenetekkel és négy nemzetiszocialista előállításával végződött; A négy nyilast átkísérték a pécsi kir. Ügyészséghez, ahol kihallgatá-
suk után szabadlábra helyezitek) őket, de az eljárás tovább folyt ügyükben.
Mint most Pécsről értesülünk, az ottani főügyészség a négy kanizsai nemzetiszocialista cselekményét leminősítette kihágássá, illetőleg rend zavarássá és ezért leszállította illetékességét, így az ügyet most majd a kanizsai hatóságok fogják ítéletlel lezárni. 4
Esküvői fényképét
készítesse TASTA6H BÉLA fényképész műtermében lUjnrkuüása, VŐ-ut 10. éa •sengery-ui 1. (as udvarban.) ¦B«éul mu«k«. HU Olead Arak I
legújabb tavaszi dlvatszínckbcn megérkeztek
toiiösi ftai*.
Az Iparoskor a várostól kér segítséget a székház nagytormének korszerű átalakításához
A nagykanizsai Iparoskör választ-mányi ülést tartott Papp, Oszkár ügyvezető elnök elnöklete alatt. <
A tárgysoron szerepelt a február 2frra k(pzött*évil SsöfEjgyülép elóv készítése, a z^szániadások ismerte^ tése. Az Iparoskor az elmúlt esztendőben is eredinényesen dolgozott, Sajnos, az általános helyzet leapasztotta a tagok létszámát, ugy hogy rövidesen megindul egy hatalmas szervező és propagancuvmunka a tagok létszámának gyarapítása érdekében, j ( • .j j { , i
Az Iparoskör válaszfenanya sür-i gette a székház nagytermének rendbehozatalát, lévén az.egész városban ez az egyetlen nagyobb bálok, na, nagyobb gyűlésekre és előadásokra alkalmas terem. Samu Lajos elnök rámutatott\'arra, hogy legcél-szqrübb, hja nz Iparoskör j-ehéz, helyzetében a városhoz fordul anyagi támogatásért, meri a fihgyterem
^rdése rjeaiw^ak. köri) Kísuem városi közérdek is.
Több hozzászólás után a választmány elhatározta, hogy kére lemmel fordul ezügyben a városi kép-viicíötestűiéihez, ami azóta meg is történt. ; , f , j
Nem tudni még, hogy az Iparos^ kca1 kérelme most szombaton, vagy a következő városi közgyűlés e»é kerül, de annyi tény, hogy *»z Iparoskör nagyterme fontos és közé>> dekü szerepet tóiL be a város haza, f*as, kulturális és társadalmi életében, tehát a képviselőtestület nem zárkózha$k el a iérejejn elő1 és! támogatnia keli a nagyterem moder nizélását. , |
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri köztes (kel sori dija 30 fillér.
P.broir 11).
Vzurutas tta «ste S órakor a Eis Royalban, F^miar 19.
Az Iparoskor vidám faTsanpí la*-«tj« 8 órakor. F«bmlr 36.
Uoaátia alóadás a vámsházan hal órakor.
iDé
Jóslat:
Mérsékelt nyuastl szél, változó telhozot, több bolyon kod, egy» helyokon, főképp északon és kálóion kbdszltálás, es», a hőmár-aéklot emelkedik.
A Hotoorologlai Intézet na«Tk«a1,,,l atatrttgyelőállomiaa lelaatii Höraéraéklot tegnap eato 9 áraZM\' -Í8, ma retxol -M, délben +5»-IfJiOTL.
1989. február 17.
Mindent meg kall tenni a fonyódi polgári Iskola érdekében
ismeretes olvasólak ejött, hogy1 u fonyódi begy«n apostolkodó, Miasszonyunkról elnevezel! szegény iskoláim-»érék rendje, az alig pár ive fenn tar. tolt óvodájával csakúgy, mint elemi iskolájával valósággal csodát művelt Konyád *s környéke gyermekei közölt, sicnüátomübt gyors előrehaladással, iclfemes Jclkiéletrc nevelő j«:lagógiai felkészül béggel látja el önzetlen ós fjjdotatos feladatát. A nemes rend aAvérelt egymásután keresték meg a ronyódi és környéki szülök, hogy az elemiből Immár kimaradó gyermekeik erdekében is tegyenek meg nibidenl, hogy polgári iskola létesítése utján legalább a középiskola négy osztályáig, u serdülő emberpalánták legkényesebb testi-lelki stádiumáig marad, jon meg <z 02 üdvös kapcsolat találók és tanítványok között. Már a nem sok támogatást élvező ós valóban önfeláldozó Miasszonyunk nővérek szegény rcudjénok ujabb megterhelését jelentené, a rend a legnagyobb meg. értéssel karolta fel a szülök Ilyen, irányú kérelmét és megtelte a lépéseket az iskola Iétesitésc érdekében,
Mint a Szegeden szókelő tartomány-főnökségtől értesülünk, a rend máris megkeresést intézett a Háv.-hoz, Siófok-Konyád és Kaposvár-Fonyód viszonylatban megfelelő iskola vonatok lieálíilásáért (ugyanilyen fontos volna flalalounuirbUól isl.Szcrk.), a szülőkhöz pedig a következő megkeresed hitélte a rend: .Tisztelt Szidok! Szíves tudomásukra húzzuk, hogy t\'dib oldalról hozzánk mtézett felszólítós-ívak engedve, az 1930 szeptemberi évkezdettel hajlandó rendünk a fisz. telt Szülők jóindulatú lámogutisára számllvfl, Fonyódon egy polgári is-kólát nyitni leányok és fiuk ré izére I,, II. és III. osztállyal. A,rend komoly neveiéi szellemének megfelelően min. dent cl fogunk követni, hogy a tanulmányi eredményt és a fiatal lelkek jóirányu, nemes fejlődését az együttes oktatás ne veszélyeztesse. Miután sem-" mi állami segélyben nem részesülünk, a rendnek nagy anyagi megerőltetésébe kerül az iskola létesítése, miért is o (izélendő dijakat a kővetkezőkben ál. tanítja meg: az óvi t^udij 00 pengő, Wratási, fűtési, vízdíj, oktatófilm s egyebek fejében 20 pOugŐ fizetendő. A behatási dij két részletben, a tandíj havonta js fizethető. A mönsrtcri engedély és szükséges iskolavonat meg-iniTilása Iránt a kérelmezést megfedi, toltuk. Leányok részére internátusl cl-látás is lehetséges, évi 500 pengő tartásdíj mellett. Minden igyekezetünkkel awn leszünk, hogy a reánk bízott (OmnckekbÖl Isteu-féiŐ, áldozaloslelkü nemzedéket neveljünk, akik majd nagy királyunk, Szent István elgondo. Hsa szeriül a honalapító magyarok míltó unokái lesznek.
Törekvésünknek legyen közb?njáró pártfogója Szent István királyunk, akinek nevéről óhajtjuk elnevezni is. kólánkat. Tisztelettel a .Miasszonyunk, ról nevezett szegény iskolanővérek rendje.!
l\'gy véljük, hogy a nemes rend, kipróball és clismerésrcméltó kultur-tevékenysége ezzel ujabb, jelentős állomásához érkezne el és a Balaton-part mostoha középiskola-viszonyain ^rszerü lendületi-*! változtatna ha. ^nk ás Balatonunk kultursziuvonala erdekében egyaránt.
Azáltal, hogy a nemes rend az első, dt«u polgári iskolát §«„1 |„tván ki. hlyünkről nevemé el, épen a Koppány »BÉ> utolsó mentsvára és utolsó I»g4ny magyarok buvhclyén, a keresztényi, kiengesztelés nemes eszméjét ¦ "olgálná. rípen ezért minden tá-nwflsiast megérdemel ez a tőrekvéi, JJJ^a olyan Helyre viszi a kultnra mecaesét, ahol erre nagyon, de nagyon °»W szükség vant... -
^_ (-«!/.;
^i«kUlÜtiMurk*t tekintse mea ^^^IWnywer aélkOL Köpetein
ZALAI KOZIÖN^
Két nap alatt 89 kanizsai Internáltat bocsátottak szabadon
Jelenleg 110 fő a rendőrségi toloncház létszáma
A Budapestről érkezett miniszteri bizottság befejezte felülvizsgáló munkáját a nagykanizsai interné ló-tábofban és harmadfél napi Itt tartózkodása alatt ÖSsZCseén 89 internáltat helyezett azonnal szabadlábra. Ezek mind nyomban elhagyták *a rendőrségi kultúrházat.. A szigor i re-ndöri őrizet alól felszabadítottak között van 80 zsidó, 1 nyilas és több kommunista, köztük egy vörös újságíró is. Az elbocsátottuk között van a toloncház szakácsa is, pgy jófajta .nehéz fb« éi még két-három hasonló, a rendőrség és
egyéb intézmények vendégszeretet hosszabb időn ét élvező egyén, akik a kanizsai internálótáborban eltöltött fcdö laJ|D(rt tanújelét ndiék aj*, nak, hogy megjavultak és Így megvolt a jogcím a szabadlábr-\'hélvezésükhöz. Határtalan volt az öröm, a mikor Páskándy miniszteri tanácsos kihirdette előttük szabadlábra-hclyezésüket-
A íüigykajiizsai rendőrségi internálótábor létszáma így 110 förc apadt le, valószínű azonbon, hogy rövidesen ujabb szállítmány érkezik az clengedetlek helyeié.
VáirOSÍ HlOatgÓ CsQóriők\'ól vasárnapit;
Budapesttel egyid6ben! Magyar Ulm tlnnfpl eseményp ZiBahy Lajos* örökbecsű vígjátéka fáimén i
na
Főszereplők: Nagy Allce, Rózsahegyi K. Olasz János, Rajnay, Ligeti Juliska, Mályl Oerő, Kiss Manyi, Pethes S. A kiegészitő műsor külön meglepetés I
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9-kor, vasárnap 3 5. 7 9 kor.
Nincsen „kivándorlási láz" Nagykanizsán!
Mi Igaz a kanizsai tömeges kivándorlásból? — Lesz-e Dél-amerlkában ,Uj-Kanizsa"? — Mit mondanak a hatóságok?
Miót-i a zsidótörvény szőnyegjéé került, azóta egyre többet hallani ezt a szót; >kívándorol.« Sőt hem csak hallani, hanem egyie gyakrabban érkezőik a hitek I Innét k-miyl-megenyl. zsidó megy ki Palesztinába, onnét Amerikába vándorolnak ki,cmln nét pedig Angliába. Az elsiö szállitinűny már át U ment Mura kereszturon. De vájjon hogy állunk a kanizsai kivándorlókkal ?
Hónapok óta mindenütt hallani, hogy Kanizsán is nagy a kivándorlási láz. Utánajártunk a dolgoknak. Az eredmény : legtöbbje pletyka, komoly alapja alig van némelyiknek, olyan pedig, aki mán \'útra készülne ; egy sbics!
Illetve ide lehet venni Ardal Simon ny. elemi iskolai Igazgatót, aki azonban nyugdíjas ember lévén, nem a zsidótörvény következtében, hanem régebbi terveinek megfelelően mtegy kl Amerikába fiához^ Clevelandba, ö az egyetlen, aki már eladogatja a bútorát és komolyan készül az \'jtra. Valahol fülünkbe súgták\': — Hallotta, húsz kanizsai fiatal-, ember megy Délamerikába, ahol Buenos Aires közelében megalapítják az >UJ Kanizsát* ! ?
És az >uj telep tulajdonosaiként ismert kanizsai kereskedők fiait sorolták fel. A hir — ahogy kiderült — egészen kezdst\'eges terv alapján kapott szárnyra. Komoly lépésekről még szó sínes, hacsak auy-nyf nem, hogy írtak egy amerikai rokonak tájékozódás céljából.
A nyelvtanfolyamok
mindenesetre azt mulatják, hogy né hányan a szóbeszéden fjl mégis foglaltkoznak a kivándorlás gondo. tatával, vagy legalább is »für alle Fälle« biztosítják magukat, hogy majdan nC lehessen e\'adni őket Idegenben- Az angol nyelvtanulók száma vezet, de állítólag spanyolul js tanulhat bárki Kanizsán. A nyelvtanárok alig győzik az óraadást. Érdeklődtünk
a hatóságoknál
is. A rendőrségen." Valamint az ügyészségen . és járásbíróságon ugyanis minden külföldre utazni szándékozónak igazolást kell kérnie, hogy nincs ellene bűnvádi eljárás. Útlevelet Is csak ennek alapján kaphat. Kivándorlásról azonban szó sincs még, mert jekuleg Magyarországról nem is lehet kivándorolni. Nincs ugyanis még megállapítva, mit és mennyit lebet kjvirud. az or- |
Legszebb szövetek:
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
szagból, másrészt pedig nincs hova inénál- A nagy kivándorlási Irodák ugyanis csak a németországi és ujabban a csehországi zsidók kivándorlását bonyolítják le, magyar zsidó kivándorlási igényét el sem fogadják. Erről egyébként a nagy angol lapok kivándorlási rovata ls tanúskodik.
Az ország területét tehát vég\'e* geseu elhagyni csak
magyar útlevéllel
lehat, amihez magyar á\'lampolgár-ság kell. Ennek megszerzése pedig körülményes ós költséges, bár a jelek szerint a kivándorolni szándéJ kozók nagy része ezt az utat választja majd, lévén, hogy igy könyebb lehet valamikor a vissza-* térés. Nagykanizsáról az utóbbi időben az utlevélmcghosszabbitás soft rán mindössze egy kereskedő kérte útlevele érvényének Palesztinába* való kiterjesztését, ö azonban — bemondása szerbit — üzleti ügyben; megy oda, ezt iratokkal igazolta is, egyébként pedig nincs szándéka, végleg klntnraradnl.
Nagy kft üzs ón tehát jekA ptfa* natban a helyzet ez: minden szóbeszéd ellenére — nincs kivéndor-dorlásl láz, sőt még ki/vándorló sincs. \' i
BefelezódOlt a kanizsai bajnoki sakkverseny
A .Maróczy. Sakk Kör az [pároskor helyiségében rendezte meg a szokáson évi versenyét Nagykanizsa bajnoksá-gáért és ft Kelemen-kupáért együttesen. a verseny ugyan nem a (sroká. sos) múlt esztendőben látott érdeklő, dós melleit zajlott lo, azért mégis uyilt, nívós és szén küzdelmet hozott. Kár, hogy több régi jó játékos távolmaradt a versenyről, mert reálisabb eredményt bUtullt nagyobbszámu ré zt vevő játéka, a versenyt Bory Ferenc nyerté veretlenül ós megérdemelten.
Az első Öt helyezett a Kör részéről díjazásban részesült, kiknek vé(k\'g«s sorrendje a következőképen alakult: I. Bory l\'erenc 10, 2. Hamburg Miksa 10, X Bóhm József 9, 4. Sas Emil 7 ós fél, 5. dr. Kluger Jenő 7 ponttal. Az 1—2. helyet az egyenlő pontszámmal rendelkező Bory és Hairtburg pá. ros mérkőzéssel döntötték el, mely 1 \'ós fél: fél arányban Bory Javára dőlt el.
Bory a régi gárda tagja, szorgali mas, építő és kitartó jatéffávaJ,, az eddigi legjobb helyezését biztosi&Ua magának ezen a versenyen, A megnyitásokban |s sokat javult.
Hamburg fiatal, fejlődőképes játékos, elméleti felkészültsége is kidégttő, azonban versenyén közel sam nyújt annyit, mint amennyit képességű folytán nyújthatna.
Bőhm játékán fáradság volt észlelhető, nyerhető pontokat a játszmák végén engedett W a kezéből ós igy a bajnokságot is.
Sas küzdöképességét a több évi pihenő gyengítette, fiatal és határo. zoltan teltttségc1*, de elméleti Ismére-
ZALAI KÖZLÖNY
FIOVELEM I
A köszörülések árait mélyen leszállítottuk. m/uam testvéhek
telt erősen bővítenie kel), ha ismét első akar kani.
Dr. Klursswk első versenye volt, ha megszokja a versenyzési, légkört és szintéi) elsajátítja a megnyitásokat, jé játékos lesz, van érzéke a sakkhoz.
A Vékássy-kupiíért meginduló versenyen kizárólag még dijat nem nyert játékosok vesrnek részt.
—hm.
mim
Cstlttí rUllí
BUDAPEST I.
17 Hírek szlovák és rusiin nyelven.
— 17.10 Vitéz Török Imre előadása.
— 17.40 Gyurtovics Marin énekel — 18.15 Bilkey 1-v.ivmr előadása. — 18.45 Farkas Sándor cigányzene kara, — 19.30 Három egyfelvonásos, 1. A különös postai küldemény. Vidám hangjáték. 2. Nyárt zápor. Hangjáték. 3, Mályvácska. Hangjáték. - 20.30 A Szegedi Egyetemi Énekkar hangversenye, — 20.05 Az 1. honvéd gyalog-«ired zenekara. - 21.40 Hirek, időjárás jelentés. - 22 Közvetítés a mü-korcsolyázó világbajnokság ünnepélyes megnyllirónöT. Beszélő Pluhár István.
— 23 Hanglemezek. - a05 Hirek.
BUDAPEST il
17.10 Dr. Balázs Gyula magyar nó_ iákat zongorázik. - 17.40 Pesthy Mül ler Mesei előadass. — 18.45 Angol nyelvoktatás. — 19.15 Tánciemczek.
— 20 Hirek. — 20.20 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 21.20 A Sze-g*»dí Egyetemi Bnekktr hangversenye. BBCS.
18,30 Népdalok, népzene. — 10.45 SibaJDokságok ZakopanebőL
Péntek
budapest l
8.45 Torna. — Utána hanglemezek. ~ 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Faragó Ibolya zongorázik. — 12.45 Hírek, — 13 A 1 honvéd gyalogezred zx\'Jicknra,
— 13.20 időjelzés, IdójArásjelontés. -14.35 Hirek. 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 AribJynmhi-rek. — 16.15 Diákfélóra, — 16.15 Időjelzés, hirek.
17 Ilinek szlovák ás ruszin nyelven.
— 17.10 Toll Jancsi cigányzenekara,
— 17.55 Sporlközlemények. — 18.05 Közvetítés az Országos Stefánia Szövetség anyn> és cteeaetnoVédS egyesu-letébőL Beiiét Gecső Sándoraé és Fitt. dinszky Sándor. - 18.40 A XIX. század kedvenc táncai. — 19.30 Az Opera-báz előadása. «Turandot.. Dalmű 3 felvonásban, öt képben, — Az I. felv. után kb. 20.10 Hirek. - A II. fety után kb. 21.20 Hirek, idöjAráSJeientés.
— Az előadás után kb. 22.20 Hanglomezek. — 23 A rádió szalonzenekara.
— 23.40 Kauserné Fedik Ágota dr. előadása. - 0.05 Hirek. BUDAPEST 1!,
18.40 Gyorsirótanrotyam. - 10.30 Kemény Gábor dr. előadása. — 20 Hírek. 20.20 Hanglemezek. BOCS,
6.30 Könnyű zene. - 8.30 Könnyű zene. — i2 Szórakoztató tene. _ 13.15 Déli zeue. -. H.to Vegyes lemezek. - ifi üanzig délutáni zenéje.
1H .llAdióének és zenekar. — 20.10 S/hnionikusok Husy zongoraművésznő^ - 23 Könnyű és tánczene.
\\
áfacoloban romboltak a tüntetői as olasz követségen
Az USA 562 millió dollárt Havazott meg fegyverkezésre
Péris, február 16 | sért elfogadta az ujj olasz iskoíaf
Ajaedoiiban ujabb olnszelienesf tüntetések voltak. A tüntetők «z olasz konzulátus elé vonultak, a konzulátus épületének ablakait beveritek s a címert, zászlót letépték. A tüntetőket a rendőrség oszlatta szét Több ejubert letartóztattak.
Róma, február 16
A fascista nagytajiács tegnapi tUé-
s^MMMA\'sffasallsaa^^
ügyi reformot.
Washington, február 16 Az Egyesült Albumok törvényhozó testülete az aj fegyverkezési tervben 552 millió dollárt szavazott meg a haderő fejlesztésére, a katonai repülőgépek számét pedig 5600-ra emelte. : :
A zákányi véres családi dráma tettesét a kórházból átkísérték a rendőrségre
Három héttel ezelőtt Zákányban Torma Sándor kőművesmester családi perpatvar közben előkapta revolverét és 20 éves, szép feleségór nek a nyakába lőtt, majd a segítségre, siető apósáruik, Honfi János 6t éves vasutasnak a revolÁfjr ngyá-í val beverte « fejét és amikor kicsavarták kezéből a fegyvert, borotvával összevagdalta Önmagát. Mind a három sjiyos sérültet a nagykanizsai korházba hozták, ahol a fiatal asszony és édesapja időközben felgyógyult. Utolsónak épült fel most a merénylő férj, Torma Sándor is, agy hogy megjelent a kórházban, egy rendőr és Tormát előallitotta a
kapitányságra, ahonnan klhal^gatá-f sa rután átkísérték az illetékes kapós vári kir. ügyészségre. Rendkívül érdekes |
i drámának a héttere. A fiatal pár és a család egy része szeretett volna gyermeket, viszont a család másik része ellenezte. Ebből kifolyólag már hosszabb idő óta torzsalkodás folyt ós a család két pártra szakadt. A fiatal asszonynak volt legnehezebb a helyzete. A férj etetett! vita közben idtegtobtanntf kapott (és ekkor történt a zákányi családi véivíngzés.
h
lérclns 5-én kezdődik a bajnoki szezon
A helyi derbi március 19-én lesz
Egy-két hét múlva megindul az étet i futballpályákon a dóhlyugau leerü.
leiben, mert már március 5-ón indul a köz.
\'y l delem a labdarugó baj. V nokságban. A délnyu-gnli kerület elnöksége mar id Is sorsolta a tavaszt forduló mérkőzéseit, melyek 11 vasárnap bonyolódnak le. Minden körülményt fi-gyciembe vett az al&zóvetség a sorsolásnál a könnyítések ós bevételi lene. tőségek szempontjából, de mivel az NBB mérkőzéseket nem az alszóvctség sorsolta, a sorsolást véglegesnek kell tekinteni, azon változtatni nem lehet.
.\\ pécsi I. oszuily 1038/39. évi délnyugati bajnokság tavaszi fordulójának mérkőzései a kó((ctkezők (pályavulasz. tó mindenütt az clőlálló):
Március 5. NZTE-KTSE, PHETC— DPAC, PEAC-PVSK, PAC-SBTC, ZsSE-NTE, KRAC—PBTC.
Március 12. DPAC--NZTE, KRAC— ZsSE, NTE-PAC, SBTC-PEAC, PVSK-PHETC, PBTC-KTSE.
Március 10. DRAC-PVSK, KTSE-SBTC, NZTE-NTE, PHETC—KRiAíl, PEAC-ZsSE, PAC.-PBTC.
Március 20. DPAC-PEAC, KTSE-PHETC, NTE-KRAC, SBTC-ZsSE, PVSK-PAC, PBTC-NZOE.
Április 2. ZsSE-PAC, KRAC—PEAC NTE—PHETC, SBTC—NZTE, PVSK— KTSE, PBTC-DPAC.
Április 16. DPAC-ZaSE, KTSE-PAC, NZTE-PEAQ, SBTC—NTE, KRAC-PVSK, PBTf.-PHETC.
Április 23. PEAC-PHETC, PAC-NZTE, ZsSE-KTSE, K11AC-DPAC, NTE-PVSK, SBTC-P11TC.
Április 30. DPAC-NTK, KTSE-KI1AC, NZTE—ZsSE, PHETC—PAC, PVSK—SBTC, PBTC—PDAC.
Május 14, PAC-PEAC, ZsSE-PHETC, KIIAC-NZOE, NTE—KTSE, SBTC-DPAC, PVSK-PBTC.
Május 21. PHETC—NZTE, PEAC-KTSE, PAC-DPAC. ZsSE—PVSK, KRAC—SBTC, NTE—PBTC.
Június i. KTSE—DPAC, NZTE— PVSK, PHETC-SBTC, PBAC-NTE, PAC-KRAC, ZsSE-PBTC
SSA P 240
ÚJDONSÁG!
Orion hőpalack
V, literes hópalaok-betét P 1-30
Teutsch drogéria
tüitur: mima- ét fotikmiluáét (Váraihá*-4pUUt).
1938. fcbmár U.
Él
Maii evőeszközök
szolid árban kaphatok
Bárány István ékszerésznél
«• Horthy «.-ut 3 apoltával a zenben.
Zala vármegye mező* gazdasági helyzete
Zialftegterszeg, február 16\' A vármegye mezőgazdasági állapotára vonatkozó janfiár havi gazdasági felügyelői jelentés szerint \' az enyhe idő beáiltával elvetve megU kezdték a tavasziak alá a szántást, A trágyahordást be kellelt szüntetni, mert a felengedett és felpuhult talajra a fuvarozás lehetetlenné vált. ,
A bosszú őszön ncogei-ősödött őszi vetések január tolyainón még- jól teleltek, mert az eros hidegek alatt hótakaró borította a földeket s a december vegén képződött jégréteg sem okozott kárt a vetóajkben. Ma a helyzet már más sebet az éjszakai erős fagyok következtében, közelebbi adataink még nincsensk.
Az állatálfemany kondíciója kielégítő. A ragadós száj- és körönr fájás lassan szűnik. Takarmány kész letek türhelő mennyiségben állnak rendelkezésre. Az á\'latárak, különösen a uwhaárak, igen nyomottak\', forgalom alig van. —• Gabon\'iórákban az előző hónaphoz viszonyítva lényeges változás nem volt ifezlelhe-tö. — A mezőgazdasági minlcássag munkaalkalma megcsapp;iaf, esupáa az erdei munkáknál Juth\'iUiak foglalkozáshoz. ¦ ¦ [ ) ; ; í I
6 pengő osztalékot fizet a Néptakarékpénztár
A 33. évi ünnepélyét kOigyaiés
\'A nagy kanizsai Néptokju-ékpéiuUr megtartotta székházában 33. évi rendes közgyűlését, melyen grór Hunyadjü József, az Aranygyapjas Rend lovagja, v. b. t, t, a felsőház tagja, elnök távollétében gróf Zichy Aladár földbirtokos elnökölt.
Városunk nagy tökeerővet rendel-kezö, kitűnő hírnevű intézetének köz. gyűlése ünnepélyes külsőségek között folyt le és azon a részvénytulajdonosok, a város ős.környéke gazdasági és társadalmi életének számos ptőkelá-ségc jelent meg. Ott láttuk a közgyűlésen dr. Simon György prelátus kanonokot, dr, Krátky István kormány-főlanácsof.t, polgármestert, dr. Hegyi Lajos városi ÍÖjegyzőt, dr. Fábián Zsigmond, dr. Hajdú Gyula, dr. Sab. fán Gyula konnányfÖtanácsosotort. Krenner Zoltánt, a Magyar Nemzeti Bank nagykanizsai fiókjának főnőkét, nagypéli Sternthal Bernát földbirtokost, dr. Goda Lipót nyug. városi tiszti főorvost, Hlatky Aladár nagy. bérlőt, vitéz TóUi Béla kereskedőt, a Baross Szövetség nagykanizsai elnökét, Samu Lajos iparlosületi elnököt, dr. lontay Alán főszolgabírói, Bírtha István gimnáziumi igazgatót, Koírna fiyőrgy nagyrécsci plébánost, KöŐ J». nos pénzügyi tanácsost, az sw6Wv*t« ionokét, dr. Molnár szilárd pénicú|í>\'i segéd titkárt, Kelemen perenc bankigazgatót, Miklós Gyida bankigaiíP\'töt, Metzgcr Istvánt, a Király Serfőzde cég-Jegyzőjét, Balog Dezső igazgatót és az ipari, kcreskcdebnl élet száinottCA\'í tagjait, valamint számos részvény**\'-
Az elnöki megnyitó után vitéz Bentxik Lajos ügj\'vczctö igazgató, kor-
Í930, íebruár 17
niányfőtanácsos »z igazgatóság jelen, tését, imk>g Dezső felügyelóbizollsági elnök a fWügyelőbizollság jelentését olvasta ffl« A közgyűlés elhatározta, hogy a 33.401 pengő tiszta nyereség, bői 2500 drb, 100 P névértékű rész. vény után darabonként c pengő osztalékot fizet.
A közgyűlés ezután az igazgatóság Ui tagjaiul választotta meg: itlalky Aladár nagybérlőt, Samu Lajost, u Xngykanizsa várost és járási ip:,rtcs. KílBt elnökét, vitéz Tóth Bélát, « Haross Szőyctség elnökét.
A részvényesek nevében Samu Lajos mondott magasszin vonalú ós közgaz. dasági szempontból is értékes beszéltet. Beszédében méltatta azt a jelen, tőséget, amelyet a Néptakarékpénztár r. t. városunk és környékének pénz ellátásában és ldté!elébcn reprezentál. Külön kiemelte azt a tevékenységet, amellyel a pénzintézet kebelében dob gozó Futura főbizoHiányosság a gat-dák érdekében kifejt, továbbá rámutatott az intézet érdekkörében működő Mezőgazdasági Közraktárak R, T. gai. dasági jelentőségére. Dícsóró szavakkal és elismeréssel adózott az intézet iga igatóságának, különösképpen vitéz Bentzik Lajos ügyvezető igazgatónak nz intézet yezetésóért és köszönetet nyilvánított az intézel tisztikarának is, a kölolességtudó munkásságért, melyek nck együltluttójakónl a szép üzleti eiedmény elérhető volt. Ezután az Intézet tőkeerejét méltatta és köszönetét fejezte ki a patroniiálö pesti Magyar Kereskedelnü Banknak hathatos anyagi támogatásáért, mellyel a Néptakarékpénztár részére kortYtto-zás nélkül nyújt hiteleket. Külön kiemelte azt a felsőbb irányítást, ame-lyett az intézet alelnöke, Conrad Ottó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügyvezető Igazgatója, valamint dr. Po-dovszky Józser, a pesü Magyar Kereskedelmi Bank Igazgatója, az intézőt szamára áUandóan nyújt és indítva, nyozla, hogy nekik a közgyűlés táviratilag fejezze ki köszönetét. Ax. bidtt-ványt a közgyűlés lelkesedéssel vette tudomásul.
CsegÖ János, a pesti Magyar Kervs. kedchni Bank cégjegyzöje szíves szavakkai tolmácsolta a közgyűlésnek a I\'csll Magyar Kereskedelmi Iin.uk vjöio. ínségének üdvözletét. Megírni lekezeli az intézet távozó alelnökének, dr. Kreislcr Józsefnek hervadhatatlan érdemeiről és több mint három évtizede* munkás, ságáról és ezalatt kifejtett értékes tevékenységéről és Javasolta a közgyűlésnek, hogy fejezze ki dr. KrcltUor Józseí alelnöknek háláját, nagyrab^ csüJését és őszinte köszönetét s kflld. jön erről Jegyzőkönyvi kivonatot. Nagy lelkesedéssel fogadta el a közgyűlés az indítványt. Beszéde további során megemlékezett arról oz ünne-péryes évfordulóról, melyhez az intézet ügyvezető igazgatója: vlté* Bentzik Lajos ez éiijcn elérkezett azáltal, hogy a paüianixaló Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kötelékében 30 éves szolgálati idejét elérte s vezeti az üitézot ügyeit kiváló eredményességgel és példátadó odaafüással s ezért kifejezte liálás köszönetét és tolmácsolta maga és a közgyűlés legjobb kívánságait. A közgyűlés nagy éljenzésscl fogadta a felszólaló gazdagérzésü Siavail s a jubiláló ügyvezető igazgatót melegen és hosszasan üímcpelle. Ez az ünneplés kifejezője volt annak az általános tiszteiéinek, minden oldalról meg-nyilvánuló, őszinte megbecsülésnek, amivel nemcsak a takarék érdekeltsége, hanem egész Nagykanizsa veszi körül vitéz Bentzik I^ajost.
CsegÖ János befejező szavaiban bíz. tositotta a közgyűlést arról, hogy a I\'csti Magyar Kcroskcdebnl Bank n N\'éptakarék pénztárt továbbra is nbban a mértékben fogja táinogalni, amellyel <\'/iiiőszerint Is lehetővé tette, hogy *z az Intézet a város ós környéke pénzpiacának életében előkelő ós jelentős szerepre tett szert. i •
Az 1038, évi osztalék szelvények folyó hó 15-étöl kezdödőleg az bité-zet pénztáránál és Budapesten a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál drb.-kéut ő [lengővel beváltainak.
zalai gpathCrW
Hősi naptár
1915 február 16-án, a volt 52. közös gyalogezred (PéiM háziezrede) a Buko.
_ vbiában Kotome:\\ 6; N\'ad-
\\915, II. lg woma ellen megindított
-:- támadás utolsó napján,
Kólómra elölt vívott sikeres harcok árán vissza vetélte az orosz-ikal és még aznap délután bevonult a városba,
1017 február ífi-án a volt 32. közös gyalogezred (Budapest háziezrede) az erdélyi arovonalon
11917. II lb.| fekvő paTtinls magaslaton állott védelemben, amikor e napon éjjel az oroszok igen hevesen ineglámndták az ezroj .Budapest, megjelölésű védöszakaszát. A többször megújít >tl támadást azonban az ezred hősi harcok árán kivédte. Eképen az oroszok támadásai minden eredmény nélkül, nagy veszte, ségek mellett kudarcba fulladtak. ¦
— (A polgármester hazaérkezett Veszprémből)
Dr. Králky István polgármester, kir, kormányfőtanácsos dr. simuii György pápai prelátus, kanonokkal kedden Veszprémbe utazott dr. Tóth Tihamér püs|>ök látogatására. A polgármester tegnap «sfa visszaérkezett hivatalos útjáról.
— (Requiem a pápáért KIs-kanlzsan)
Csütörtökön reggel volt a kiskani-zsai templomban az ünnepélyes redutéra a Szentatyáért. A gyászistentiszteletet P, Hajnal Zénó mondta, Kis kanizsa népe mély incgmidfdássíl hallgatta P, Andreska Feüeián szent-beszédét, melyben -í Szentatya éjeiéről és a magyar néphez való -szeretetéről lieszélt. A mise végén gyászszertartás volt, mely az egyház bánatos egyházi énekével fejeződött be; <óh adj (iram őrök nyugodalmai nekll.
— (NyUgatombavonulás)
Szebeni (Glrgasch) Dezső áüami la-nitö, aki a nagykanizsai II. körzetben működik, nyugdíjaztatási kérvényét beadta a kir. tan felügyelőséghez. Szé-bcnl IJcz-V) a magyar Felvidék szülöttje, Hákóczi varmeg) éjéből való, aki több mint 10 esztendeig szolgálta a magyar népnevelés ügyét é> geno-ráiiókai nevelt fel magyar azlvvd ós magyar lelkülettel. A ncnUclisőgi vidéken is megbecsül iie le Ue n szolgalatot telt a magyarságnak.
— (Szentség Imád ás)
A iiagykaniz-\'Oi plébánia-templomban farsang három utolsó napján, február 10, 20 és 21-én .szenlségimá<lás lesz egész nap, egyházszónoklalW. A pté bánia felhívja erre a hívek figyelmei.
A legszebb női fehérnemű és paplanok
— (NMV-hlvatatvizsgálat)
\' liebluirdl Vilmos uyug. alezredes, a" Nemzeti Munka Védelem körzeti vezetője tegnap Nagykanizsán lü\\u laivirsgálatot tartolt nz NMV városházi hivatalos helyiségeiben,
— (Mise a pápaválasztásért)
Az egyházmegyei hatóság rendelete érteimében folyó hó 19-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a plébánia-templomban ünnepélyes szentmisét tartunk « Szentlélek Isten kegyelmét kérve a közelgő pápaválasztásra. A szentmisére ezúton hívja meg a hatóságo-kal, testűleteket és egyesületekéi a plébánia hivatal.
— (Orvosi hlr)
Ifj. dr. KÖnlg József, a fog-száj-bclcgségek (valamint fogszabályozás) szakorvosa letelepedett s rendeléséi megkezdte. Rendel: H—12, "2—5, vasár- és ünnepnap kivételével, Deák tér 7. sz. alatt.
— (Az Úrasszonyok Mária Kongregációja)
•figj-ebnét felhívom arra, liogy részükre február 17-én, pénteken délután fét\'jgá órakor a tűzoltó lakianyában légvédelmi éíőfldás lesz. Az cíóadás rendkívüli fontosságára való tekintettel pontos megjelenést kér a praelccta.
(0
— (Volt tengerészek farsangja)
A Hadviselt Tengerészek nagykanizsai csoportja szombat este 8 órakor a régi iiparlcslütct helyiségében far. sangi estjét larlju, amelyen a bajtársakon kívül is szeretettel lát mindenkit. (0
— (Az Oltárrgylet műsoros teája)
A nagykanizsai Oltáré gyes ület vasár, nap este 7 órakor a plébánia fehér-termében tartja műsoros teaestjei, a mely Ismét elsőrendű szórakozást nyújt ós a kanizsai műkedvelői gárda legjobbjait szerepelteti. A program méltó.az Ollúrcgyesület nevéhez. Csupa derű, vidámság éi jókedv várja a megjelenőket. (:}.
— (A Légoltalmi Liga nöi csoportja)
pénteken délután fél 1 órakor a tűzoltó laktanyában összejövetelt tart. Pontos megjelelióst> kér u parancsnok, ság.
— (Az Iparoskor táncteaja)
Az Iparoskör vasárnap (19-én) este H órai kezdettől tartja farsangi táiic-teáját. A rendezőség gondoskodik árról, hogy vidám liangolalban teljen el a farsang utolsó vasárnapja. Olcsó büffé, kitűnő tea és elsőrendű jazz-zene a legtöbb biztositéka a vidám hangulatnak. A rendezőség meghívót nem küld szél, de ezúton luvja meg az igen tisztelt közönséget. (:)
— (Jaross nem megy Egerszegre)
A zalaegerszegi társadalmi egyesülc. tek február 25-ére nagy műsoros estet terveztek, amelyre meglűvlák Jnross Andor felvidéki minisztert Is. Jaross miniszter más irányú clfoglalUága irdalt azonban nem jöhet le Egerszegre, így a műsoros estet clhalasz. tolták.
— (Az Irodalmi Kor Vegyeskara)
újra megkezdi próbáit, A karnagy kéri a VegyeskaT összes tagjait, hogy ma, csütörtökön este fél 9-kor próbán megjelenni szíveskedjenek. (:)
— Saját érdskélMs ós örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha S Kftpsleia Sntorárahái «ni wfibstwklál-
1UAb.h meirtekinU. vutelkénywter nélkül.
Olyan egyénnek, akinek bél-ürDlése elégtelen s ezért emész lése meg van zavarva és éjjel nem tud aludni, ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes „Ferenc Józseff kesern-vizet inni. Kérdezze meg orvosát.
Pénteken ernte
halvacsora
a „Kis Royál"-bsm.
Halászlé és tartam F120
Féláru utazási kedvezmény a Mezőgazdasági Kiállításra
A ni, kir. kereskedelemügyi minisztérium az OMGE kérésére a {rűérctiS 22—27. napjain tartandó országos (mezögjázdasági któlUtáM ínegítel^itésére fehtnzó közönség részéi-e 60 százalékos kedvezményt biztosított a m. Kir, Allamvasutakon és a kezelésében lévő helyiérdekű vasutakon. Ugyanezt a kedveztményt ^negstdták (az önálló iga2gaioss5.il; biró hazai vasutak és hajózási vállalatok is. A kedvezményes átázásra jogosító igazolvány ára a MAV és az összes többi közlekedési társulatok voitolalra szólóan egységesen l.SÜ pengő. Az Igazolványt ennek az összegnek postabélyegben való beküldése ellenében, az igénybevevő nevének és a kiinduló állomásnak a közlése mellett, az országos (mezőgazdasági kiállitás rende-zöblzotlságától (Budapest, ix. Köztelek utca 8. sz.) kelt igényelni, de1 beszerezhetők az Igazolványok az utazási irodók, gazdasági egyesületek, gazdakörök és szövetkezelek utján is. I
A kedvezményes utazásra jogosító igazolvány a Budapestre utazásra március 16-tól 27-ig, a visszautazásra Bnárcrus 22-től április 6-áíg bezáróan érvényes és használható, bár melyik kocsiosztályban feljogosít az az 60 százalékos kedvezményre.
A külföldi látogatók részére 9 állam vasital szintén jelentős utazási kedvezményeket engedélyeztek, a m. kir. külügyminisztérium pedig lefotővé telte, hogy vjlzum nélkül lehet március 12-tűl 27.-ig Magyar országra utazni és azt utólag, a kiállítás színhelyén 2.50 pengőért meg szerezni. | (:)
— (Vakmerő támadás)
történt minap este fél 10 óra tájiban « Batthyány utcában, a város Jcló lartott egy ilatal asszony, Varga István Batthyány utcai cipész felesége. Mikor a Mat\'ton-ház elé ért, a sötét égben előugrott egy fiatul férfi, az asszonyi fejbeütötte, m\'a\'jd kiszakította n kezében levő rétikéit, melyben azonban csak kulcsok voltak. Szerencséi-e éppen akkor ért oda Físcher Pál ujságblzományos, aki kiabálta az újságol, ennek hallatára a támadó fu. tásnak eredt. Az asszony és Fischer az elmenekült támadóról •\'szemétyle-írJSst adtak a futva odaérkezett rend. őrnek, aki az cselről azonnal jelentést tett a központi ügyeletnek. A támadót n rendőrség kutatja.
— Naptári Február 17. péntek. Kém. kat Donát pk, vt. Protestáns Donát — Izr. Sebáth hó 28.
Gyógyszertárt éjjelt szolgálat e hó végéig a Merkly-Belus gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzrflrdő nyitva reggel 6 órától este 6 érái? (hétté, szerda, péntek délután kwldaa «*é«x naD nSknnk.\'i
a legszebben és a legolcsóbban keretezik Terwyoa látván ecye-dttl keresztény Üveg- és porceltin-kereskedesében. m
Nagykanizsa, FÖ-ut 24. szám.
?97711
ZALAI KÖZLÖM
1040.\'február 17.
A ntgykitt ital klr. Járásbíróság,
tntnT telekkönyvi itHtósAgtót.
10600/1938 tk. sz.
Árverési hlrdetntcny-klvonat.
TófeJU Boldizsár ?i neje Kálmán Márlfl végrcha]tutinak Kovács BádI Perene ás nejé Srabadl Juli végrehajtást cienvedök elleni végrehajtási Ügyiben a telekkönyvi hatéiig i végrehajtató kérelme kovetwr-.. tében az 18*1: IX t-a 144., 146, 147. 6-n értelmében a végrehajtási árveréit 325 P tokrkflvrlclet, ennek 1938 apr. l-töl Játé V.-J.-j kamat*, 14P eddig megállapított per- én végrehsjiásl és az árverési kérvényéit ezuilal megállapított 20 P 50 t kölliég, továbbá a csatlakozol Inak kimondott a nagykai lz«a| 2508. «tjkvben foglalt Ingatlanokra dr. Podor Antal 20 P, u. e. és a 2178. sztjkvben foglalt Ingatlanoknak Kovács Ferenc nevén álló Illetőségekre Kflbne 25 P 75 t. az öisi-es Ingatlanokra Mobadcs Ittván 400 P, Nngykan\'xsal Segélyegylet Szövetkezet 500 P, Kovács Ferenc nevén álló IrgiDstokra 6* Illetőié sekre Faragé litván 42 P. Mnncsek litván 200 P él Örosi Perene 30 P tőkekövele lés ét Járulék*! behajtása vívclt n nigy-bsnlual 2508. sztjkvben 7/00/a. hru. n. foglalt hix 119. »/. a. udval kerttel ingatlanra 2725 P, 1417/a. hnz. a. foglalt szín irt i maiond köiépdlllében Ingatlanra 350 P, 7B19/C. hr« a. foglalt szánté s
ekabknti dűlőben Ingatlanra 140 P, nagy-:nlzsal 2175. nt|kvben 5141. hrst. a. foglalt rét a bodonkuti dűlőben Ingatlanra Kovács Ferenc nevM álló fele tészére 370 P, pallnl 502. «t|í\'.», n 272/a. hnz. fogúit szőlő s nlnce - förhéncl hegyen Ingatlanra 1003 P, palin! 260. utjkvbrn 272/1). tirsi. a. fogUlt szőlő u. o. Ingatlanra 1000 p kikiáltási árban elrendelte.
Az árverés nem érinti az 5141. Iirsi. a. foglalt Illetőségekre 2C87/lk. 1889. »/. végzéssel Özv. Kovács Hódi Perencné Krfsz-, lián Rozi javára bckcbelezttl haizonélve-zeti aiolgilnil Jvgol azzal, ha az illetőség így a szolgalmi Jogot megelőző Jelzálogos terhek fedezetére ezennel megállapított 2500 l\'-ért el nem adható, ai árverés hatálytalanná válik s az Illetőleg a szolgalmi jog fenntartása nélkül kerül u. a. napon árverés alá.
A telekkönyvi hatáság az árverésnek a tkvl hslöiágnál. földszint 8. megtaitá-sira 1939. évi márc hó 4. napjának d. e. 10 óriját és Palin kőziéghlzánál u. a. határnapnak d. u. 2 óráját tuzl ki és az árverési feltételeket az 1881 :IX t.-c. 150. §-a alapján a következekben állapltja meg:
As árveréil feltételek a hivatalos órák aUtt a tkvl hatoságnál: fszlnt. I. és Nagy-kanlzia megyei város tanáciánál tekint-belök ueg. (1881: LX. t.-c. 147 fi- S) pont)
A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda sz árverés elrendelését a nagykanltsal 25U8., 2175., pallnl 502., 2í>0. sztjkvben jegyeise fel.
A ikvl hatéság e hirdetmény egy példányát ktfflgeeizlél, egy példányai pedig az irv.feltéteUkmflgteklnthetéte végeit Nagykanizsa éi Palin közi. elöljáróságának éi agy egy példányát azabályizcrU köszélélcl végett Nsgyrécse, Sormái. Rlgyác köziégek döljirőiágafiuk megküldi éi az árverési hirdetmény törvényszerű kivonatát a hivatalos lapban egyszeri közzététel végett a végrehajtató képviselőiének kiadja. (1881! LX t,-C 152. 6« 1908 íXLL t.-c. 23. §.)
Az árveréillellételek a következők:
1. Az árvcréli alá esÖ ingatlant, a házat a kikiáltási áríetcnél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 tXU t.-c. 28. §)
Az árvetés alá kerOlő Ingatlant ha az árverés megUrtásit a végrehajtatok közUI iir- Fodor Antal kéri a nagykanizsai Ingatlanokra 23C0 P, ha Faragó islván kézi a nagykanizsai Ingatlanokra 5000 P, ha Mohanes István kéri a pallnl Ingatlanokra 4500 P, ha Nagykanizsai Segélyegylet kéri 5000 P, ha Tófejlt Boldizsár kéila nagykanizsai Ingatlanokra 7500 P, a palimra ha kéri 5000 P, ha Faragó Islván kért a nagykanlitai Ingatlanokra 5000, a pallnl Ingatlanokra 5500 P, ha Manctek István kéri a nagykattlxsal Ingatlanokra 5050 P, pallnl - Ingatlanokra 5560 P, ha Qrosa Ferenc kéri a nagykanizsai Ingatlanokra 7250 P, pallnl Ingatlanokra 5850 P,.hn KÜhne kéri a nagykanizsai Ingatlanokra J4C0 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (5.610/1931. M. II. az. r. 21. §.)
Nagykanizsa, 1938. évlokt. hó 24-éa. Dr. Betitzlk s, t Idr. Járásblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
A fegyverszüneti tárgyalások érdekében menesztik a spanyol vörös kormány miniszterelnökét
Az angol kormány feltétel nélkül a Franco-hormány elismerése mellett döntött
London, február iß
A Daily Telegraph ngy értesült, hogy az angol minisztertanács a Franco-kormány elismerése \' melleit döntött, anélkül, hogy bármilyen fel-tételekct szabQtt volna. Az angol" kormány alkalmazkodik a tényleges hely. ícthcz. Clininbcrlalu és Halifax kuplék meg a felhatalmazást, Hogy a bnrgoüi ügyvJvŐvel tárgyaljanak és sa. jót belátásuk -szerint szabják meg. nükor és milyen formában Ismeri el hivatalosan a, nemzeti Spanyolországot ós milyen megbízottakat küldenek ki a diplomáciai kapcsolatok rűSvélelérc.
>f egerősi ti ezt a bírt a lWly Mai! is, hozzáteszi azon bán, hogy Anglia Idzik abban, hogy a polgárháború befejezése utón megfelelő fb«rbiyíiz,t tud gyakorolni Franco kormányára.
Egyes lapok szerint
az angol kormány Ígéretet kapott (?) Franootól, hogy :i nemzeti Spanyolország a po].
gárháboru befejezése uláu sem lép bo a- kommunista ellenes szövetségid és nem lép katonai szövcségrv BCm Németországgal, sem Olaszországgal.
Paris, február 10
A vörös spanyol kormány miniszterei tanácskozásra gyúltok össze, Ezen Del Vajo külügyminiszlcr bejelentette Miaja tábornok jelentését, amely .sze. rint Madrid, ha megfelelő élelmiszer és lőszer utánpótlásról tudnak gondoskodni, még sokáig tarthatja magát, Kéri egyben Miaja, hogy Azana elnök, ba nem is tér vissza Spanyolországlxi. no mondjon 1c, meri ez esetben u Negrin.kormány helyzete terjesen 1*5-ndletlenné válna.
¦\'AzAima elnök ezzel szemben hatrt--rozottau közöllo, hogy semmi kftrflr. menyek között
nem tár vissza Spanyolországba,
meri a testvérgyilkos polgárhálxmi l-c-fejezését kívánja és lemondási szán. dekától som tér c|, mindössze néhány napig Függőben tartja.
UllinffloslitirfEllÉnlli
mindenkinek Had szerez!
Teakannák
Vasalók
Kenyérpirítók
GyorafőzSk
Kávéfőzak
Íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák "Tanuló lámpák
Nagy Választékban
kedvező részletfizetésre is
sRAWftWDLEYI.nél
Sugar-ut 2. M,
feleiünkén
Orion
Philips
Standard
Eka
méták
legolcsóbb árban
rendkivül kedvező részletfizetésre,
régi készfiiékék becserélése SZABÓ ANTAL rádió üzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A 1\'cllt Párisién értesülése szerint
Negrin az egyet lep, ak! a háború folytatáséi sürgeti,
a kormány többi tagja már a megadás melleit tört lándzsiít. Felesleges vér. oldásnak tartják a további küzdőiméi ús ezért Franco táborunkkal keresik a megegyezést, !A tárgyalásokra azon. bau Negrin személye nem megfelelő, ezért nj niiuisztcrelnököt akarnak, aki a kormány novében tárgyalhatna ptan-ooval, A lap érlcsüló-* szerint az nj niiniszleielnök Bastejro lesí,
A Eegy\\«r»Un?lj tárgyalások álliró-lag már folynak is Franco és a vörösök megbízoltjn közölt.
Molnárok figyelmébe !
vagy
lámesereköip
újból beszerezhető
APmlHlRDtttlSEK
» Mola « fillér, mln«*n hwébtl 11* 4 mik,
. Alus
Mtuhkliatí, \\i\\ Kii >uln<t.«»l mir. dui 15 re fdveuek. Kantmanrl Mananó, Er>íéb«l-lér 1. 295
hAz és ingatlan
Eladdfc clVqllDiíj nilnll Bilírmnlci {UrddlzobiB csitddl Utak, í^ylk kétszer kóluoMí kUIOnbe|áritUI, óiíilh tgf$m hátotnezoben. csilidl; bclterulelen nép Mzlielyck llüircbbr.t: HorvAtli.SuüAr-ut «.
440
ftOliONPÉLB__
KMrIUto Í^Ml.l«lti««aaiStiai«, Iliinek, lemezek, piiplrok, yeityMéíeV, betzerezhelö Valtíiíh Folóníl, Fö-ut 10.\'M. — Kedvező ré.zlclllielé.. 2
Mindennapi leveleseab^í jtVl\'Vi\'MifAlf^relaiSS*?
negyU]Ullt tiatt, ma-l«l<Ailiíotffyll|lemé. rryeket bárndkor megvérettt kereaek. — öaibaíHs Lajos, i\' Zalai Közlöny f. axer-keaaUJe. firdeklddill lebet telelőn 78. u. íagy azemélyesen mindennap d. u. ö—7 óra kOsíll.
POLtVlKAi\'NAPILAP. Kludjn: „KSignilaiiiil H. T. Nagykaalzia". „Felelős kiadó: Zalai Király. Nyomatott i a „KezoaztUsoul H. .T. N«nykanlziaM
ayomeijibaa Naoykaaliaia. I^y\'om\'daóri\'ltjiit\'rzaral llíualy.)
70a Évfolyam 40 szám
NtgykinliM, 1S39. február 18. szombat
Ara 18 «H.
ZALAI KÖZLÖNY
áa hfeeouvatili rftaf a. bes».
\'•lltllíl M A F I L .
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elótlictw it«; ««y bon i r*n«o 4s BMC. S«ike«íUWgl «. kUdbrntall ttOkoa, 7S. ta.
Gróf Teleki Pál,
aki a miidsztciielnőlti székben teg_ nap óta utóda vitéz Imrédy Bélának, hogy az általa vágott ösvényen folytassa az uj magyar élet nagy barézdajiasltását, az este beszédet mondott a Ncmzeli Egység padjában. Meleg szavakkal emlékezési meg arról a kilenc hónapról, amelyet vitéz Imrédy Béla. kormánya ban töltőit Ez az idő a maga rrrjn kajával és ¦eseményeivel esztendők\' kel ért fel s az ö és Imrédy BéKa együttműködését igaz barátsággá kovácsolta-
¦ Kifejtette, hogy nem előszór tölti be mosj a miniszterelnöki széket, s éppen ezért levonja első miniszter cliiökségének s a most elmúlt ki lene hónap/nak tapasz(«l«1(ari. Vitéz Imrédy Béta hirtelen elhatározással távozott az együttes munkából.
— Becsüljük — úgymond — az ő férfias bátorságát, vele együtt érzünk és mély fájdalommal tölt el bennünket, hogy távozik, tfc baráti igéretét bírjuk, hogy téningatid, fog további munkánkban.
Ezután igy folytatta gróf Teleki Pál:
— fti jelenthetem - urbi el orbl — Hogy a program változatlan, iuj Irány sem a külpolitikában, sem a belpolitikában\' nem változik és aíd Inirédy-kormány által beterjesztett javaslatok, a zsidótörvény és földbirtok politikai javaslat rjgjn olyan formában marad, ahogy a Ház előtt fekszik. (Lelkes éljenzés és taps.)
— Em.ek bizonyságául Szolgálnak azok a barálnijn, akik itt ülnek körülöttem. Bejelenthetem azt ia, hogy nemcsak dezignált, de kihef vezett mlniszlcrelnök vagyok és a Kormányzó Ur Ofőmó\'tósága kinevezte kormányom tagjává az Im-rédy-kormány tagjaii. Változás csak annyiban van, hogy az érn helyemre — a kultuszminisztert székbe — Hómon Bálint kerül. (Megújuló lelkes taps és éljenzés.)
Gróf Teleki Pál ezután kérte a, párt támogatását az uj kormány iránt, amely össze teleiének változatlanságával is az eddigi irány azonosságát kívánja dokumentálni.
— Az eddigi irányt kívánjuk követni — folytatta amely meggyőződésein szerint egyezik a nemzet közvéleméinyével és gondolkozásával és amely magamnak is a legH szentebb tincggyőzo^éaem. (A párti taglói most újra hosszasan ünnepelték gróf Teleki aninfcztenebiököt.)
— Feladatunk, hogy a keresztény nemzeti Magyarország*.t továbbU építsük. A i>emzetnek számolni kell azzal, hogy ez máról-hol napra nem ¦Wfcjr, m-ankával és nehézségekkel Jár és lehet, hogy ideig-óráig sok mindent meg kell vonnunk magunktól.
Hangs\'j lyozta, hogy részüetc-s piX)gramot ezúttal nem kivan adni, erre majd módja nyílik d képviselő házban és ezt megelőzőleg még « Nem^ö Egysjég Pártjában. Újbóli nyomatékkal utalt arra, hogy kéj,
Bel- és külpolitikai irányváltozás nélkül oldódott meg a kormányválság
GrAf Teleki minssiterelnBk kedden mutatko*Bk he ¦ képvieelöhásban
Amilyen hirtelen jött az Imrédy-konmány lemondása, olyan váratia-ml gyors volt a válságból való kü-bontakozás és az rajd kormány megalakulása. Gróf Teleki Pál, aZ uj ml niszterelnök már tegnap délután megalakította kormányát, amelyben a lemondott Imrédy-kormány összes miniszterei helyükön maradtak, csak gróf Teleki kjltuszininlszlcrl székét foglalta el rjjra Hóman Bá\'int.
Az "jj kormany-névsor nyilvánosságra kerülése teljes mértékben iga zolta a magyar közvélemény várakozását : — a kormány programja, célkitűzései raj emberrel az élen is Változatjanok maradtak, A zsidótörvény is, a földbirtok-javaslat is változatlanul kerül léhát a képviselőház) elé, valamint változatlanok a magyar népi tömegek érdekében tervbevett összes szociális élgbndbH lások, változatlan a keresztény jobboldali politika irányvonala, töretlen az nj inagyar élet felépítésére irányuló szándék. S hogy mindehhez azerő is megvan a magyar politika élenállóbiak mai össze télé\'ében, azt t [iaonyitja a [most lezajlott válság ís, amelyből szinte pillanatnyi zökkenő és hajszálnyi megtorpanás nél kül, 21 óra aiatt került ki a magyar belpolitikai élei. A gáncsosko; dásnuk, « reformoktól való félelemnek sikerült kicsikarnia az örséf váltást, de a kereszlény jobboldali-ság .tartalmával megtöltő keze tt ma gyár félek megint olyan kézbe adta a stafétabotot, amely azt az . előd hitével és lelkesedésével viszi tovább ugyanazon az ub>n.
A történelem dübörög kóVüIöt-tünk, az idő sürget, magyar nép-miUiók sorsa, jövője a tét, — nincs, idő sokat álldogálni az Őrségváltásnál. A munka megy tovább : — tegnapeste már bemutatkozott az tij miniszterelnök a Nemzeti Egység Pártjában, ma délután már minisztertanács, kedden mar a Házba" (mutatkozik be az uj kormány.
Budapest, február 17 A tegnap megalakult Teleki-kor*, mány ma délelőtt fél 11-kor megjelent a kormányzósági palotában és
Horthy Miklós kormányzó kezeibe
letette az esklt
A kormány tagjai diszmagyarban jelentők meg. Az eskütételnél, mini zászlósúr, Percnyi Zsigmond báró koronaőr működött közre. Az eskü-mintát bárciházi Bőrczy István államtitkár olvasta fel..
Az eskütétel után a Kormányzó a miniszterelnököt, majd a minisztereket kihallgatáson fogadta.
Az uj kormány
első mlnlsztertsnáosát
ma délután tartja. A képviselőháza! valószínűleg keddre iSfvja össze a ^kormány. Ekkor mutatkozik be a kormány I \'
és ekkor mond Teleki gróf miniszterelnök nagy beszédet A miniszter elnök bemutatkozó beszéde részié, tes programot ad.
Hóman Bálint, az nj kiiltuszminlsa ter szombaton foglalja el hivatalát!.\'
Róma, február 17 Az olasz lapok a Teleki-kormány megalakulásával foglalkozva rámutatnak arra, hogy a politikai Irányzat változatlan. Bőségcsen ismertetik Teleki beszédét is, amelyben leszögezi, hogy tető alá hozzák o zsidótőrvényt és a földreformot. Leszögezik a továbbiakban a lapok azt is, hogy a magyar külpolitika Iránya sem vőltozolt egy hajszállal sem
képvlseiölöházban A immun sajtó Telek! miniszterelnökről
¦ Paris, február 17
Francia politikai körökben élénk figyelemmel voltak a magyar eseményekkel szemben és ugy tudják, hogy a magyar politika fontos fordulóhoz jutott. Rokonszenvvel foglalkoznak Teleki I\'aJ gróf személyevet aki tiszta nemzett szellemet képvisel.
London, február 17
A Reuter-iroda azt irja, hogy gróf Teleki Pál curó|>ai hirü földrajztudós, aki pártokon felül áll és igen nagy tekintélye van Magyarországon.
u\\z egyik lap megemlíti Teleki gróffal kapcsolatban, hogy Teleki Magyar, ország legszomorúbb napjaiban Trianon aláinisakor — volt Magyarország miniszterelnöke.
Róma, február 17
Az olasz sajtó egyöntetűen leszögezi, bogi* Teleki gróf, az uj magyar kormányelnök teljesen folytatni fogja
vitéz Imrédy Iléla bel- és külpolitikáját.
t Berlin, február 17
A néniét sajtó minden lapja részletesen foglalkozik a magyar kor-»n ány változással és kiemeli, hogy sem a bel-, sem a küIpoüHIkábaní mim lesz változás. a zsidótörvényt, valamint a földbirtökjavaslatot változatlanul terjesztik a Ház elé.
Budapest, február 17 A Ház keddi ülésén nagy beszédben nyilatkozik gróf Teleki Pál * kormány terveiről. Benyújtják aj zsidójavaslat bizottsági ülésének jegyzőkönyveit is. Ekkor foglalkozik\' a plénum elsőizben a javaslattal. Utána jön a földbirtokfavaslat.
A Javaslat sima letárgyalása mfurf két Ház részéről biztosítva v*u. >
Londoni szenzáció:
Paris engedményekre hajtandó az olasz-francia vitában
London, február 17 A Daily Herald szenzációtkettő cikkben jelenti be értesüléseit, amely szerbit Bonnet francia külügyminiszter
-\'lödjének, Darányi Kálmánnak éi Imrédy Bélának programját kívánja tovóbbniunkáljii. Tudja, hogy támadások fogják érni öt is, dc erre fel van készülve. Nem titok, ha hivatkozik arra, hogy a prto/esszft»rl\' széket jobban kedveli, mint a n.i-ilszterí bársonyszéket, ebből nz,>n. jaq ne vonjanak le téves konzekvenciákat. Ne gondolja senki, hogy minisztciebiöki megbízatásánál át-ilienelről vau szó, inert nem lesz át-
menet és nem fog ráunni feladata-ina, Meggwnd*>lta vállalkozását s ennek jegyében foglalta el helyét "
— Geográfus vagyok mondotta — és nem matematikus, nem a számokat, hanem az életerőt nézem és nem rettenek vissza attól, ha nem vagyunk kétszerannyian, mint a menyien vagyunk.
A NcjiMíeti Egység Pártja tomt-bblva, lelkesedve ünnepelté gróf
Teleki Pál miniszterelnököt
bizalmasan közölte Rómával ős Berlinnel, hogy Franciaország milyen engedményekre Ivnjtandó az olasz kérdésben. Eszerint Franciaország hajlandó Olaszországnak a következő taj-gedményvket adni;
1. Szabad kikötő létesitése DZslbu-tiban.
2. a Dzsibuti—addis abebai vasútvonal részvényeinek átengedése,
3. a nemzetiségi törvény kilcrjesz-tésc a tuiüszl otaszságra.
4. Libiótót délre kisebb terület át. adásai
a nagy jelen tőség ú bejelentésről hivatalos iftMftftft még nem adtak ki.
A ZALAI KÖZLÖNV
„VáSÁR-VERSENYE"
Alutirolt cég e szelíény lepe-csételésével igazolom, hogy
............................................."\'\'¦•\'¦L«
aki....................................*ulca......sz.
alatt lakik Üzletemben egy pengő értékben vásárolt.
Pecsét helye.
Bolgár revízió és a Berlin—Róma tengely kérdései a Balkán-érteve*teten
; BerÜii, február 17
A Dtv.ií.seiic Aíllgwneine Zeitung foglalkozik a hétfőn összeülő ba^ kául értekezlettel és azt irja, hogy azon sok szó esik majd a Berlin-Róma tengelyről, valamint a bolgár revízió kérdéséről. A.Jap utal a bolgár mitüszterelnőknek néhány héttel ezelőtt tett kjtjelenllfoeire, a melyekben leszögezi, hogy a békcJ szerződéseket revízió alá kell venni és a bolgár területeket vissza kell adni. Ha Jugoszlávia nem teljesíti ezt a kérést, — irja a lap-Bulgária nem csatlakozik a Balkán-szövetséghez, j „ . I ¦ ¦
Részleges liormáuyválság Roosewelt francia repülőgép-üzlete miatt
Washington, február 17 A szenátus hadügyi bizottsága befejezte üreseit. Az ülésen bcigazulást nyert, hogy ítooscwelt elnök a legfelsőbb katonai körök tiltakozása el-íenére is közbenjárt, hogy a legújabb amerikai típusú repülőkből tóbbszáiat eladjanak Franciaországnak. A vétel pénzügyi részébe is befolyt az elnök, amiért Taylor Iteiyettes pénzügyminiszter beadta lemondását. Taylor a továbbiakban azzal indokolja meg lemondását, hogy nem helyeselte Hoos©-. welt küipoütikályát, amely az európai tekintély államokat lámadta,
Ncwyork, február Í7 Roosewelt elnök Floridába utazott, ultol hajéra száll, lwgy az amerikai flotta gyakorlatait megtekintse. Körülbelül két-három hétig tesz távor.
Idegesség, fejfájás, szédülés, álruitJanság, reggeli rosszullét, íéverttég, bágyadtáig, sok esetben hamarosan megszűnnek,;.!* bél-múkOdésanket felkeléskor éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc Jóxsel* seseroviuel elrendezzük. Kérdezze még orvosát.
— B«t«*khia a Kopstetn-oég vezet Modern min tata nnelbea a legjobbat a letolösóbbaa mutntja be, kedveső Jse-m föltételek mellett
Megvannak a Dobány-ntoa! kézi-gránátos merénylők
Egy megszökött, a többit letartóztatták — A Hungarista-székházban kapták a kézigránátokat és az utastlátokat
Jiíint^svWur
Két héttel ezelőtt történt Budapesten a Dohány utc^i zsinagóga clott az a merényiéi, a mély az egész ország közvéleményét megdöbbentette. Uyen eszközök kel nem szoktak Magyarországon politikai harcot folytatni, épp ezért a merényletet mindenki elitélte. ,
A három eldobott bomba közül csak kettő robbant fel és 20 embert sebesített meg. A merénylőket a rendőrség bravúros nyomozás során fogta cl. AKg volt nyom. A detektívek azonban munkát kereső csavargódként barátságot kötöttek Szcbényi Gyűzö 19 éves müszerész-szcl, akitől lassan megtudtuk mindent. Szebényi Rcm ís sejtette; hogy fecsegése közben mór őrizetbe is veszik barátait: Schneider János20
esztendős műszerészt. Gombai József 18 éves kifutót, Nadaras László 20 éves villanyszerelőt és Kenyeres Jeuö 10 éves saffőrt, akik vala-fmenyieii a Hungarista Párt tágjai. Mint elmondották, a Hungarista\' székházban tanították ki Őket, mit keli tenniük, ott is kapták meg n kézigránátokat és utasításokat a uie-i rényletro. A vsShagés után Szebé-nylt szeaiibesltették%ársaival. Bevallottak mindent. A i)el nem robbant bombát Szebényi a\' zsinagógával szemben lévő ház kapuja alól gu.\' rltotta kl, mlg a felrobbant kettőt c ház tetejéről Kenyeres Jenő dobta lo. A többiek •falaztak.- Egy társuk még szökésben van, a többit letartóztatták.
Most az után nyomoznak, honnan szerezték a kézigránátokat és mily i\'n uton. ;
Lispe jelenlegi olajtermelése napi 23 vagón
: i Ufepe, február 17,
A Üspél olajmezőit az előre megállapított program szerint nagy apparátussal folyik a munka, Jelenlegi két f jrógamíuira vau üzemben, a melyek a XI. és XII. számú kutakat fúrják. Papp Simon dr. bányaföta-nácsos, fögeológus, az EuropeanGaa and Electric Co. magyaroszági kutatásainak vezetője kijelölte már az, üzem XIII. számú mélyfúrás helyét is. { |
A hatalmas arányokban fejlődő olajmező történetében jelentős esemény az, hogy az eddigi ideiglenes jellegű, kisteljesítményű olajvezeték helyett megépítették az állandó ve--zetéket. Lispéröl a Nagykanizsa— Szombathely közötti vasúti vonal egyik kis állomására, Ujnéppusztá-ra szállítják majd az olajat az ujj vezetéken, amelynek átmérője körül belül 13 cenfynjóter és napi ölvén; vagon olaj szállítására képes. Uspe jelenlegi termelése napi 28 vagon, » melyet nyolo kut szolgáltat, a többi
termelőkútak még nincsenek bekapcsolva. Llspe tehát jelenleg a csonka ország szükségletének körülbelül egyharmadát fedezi. j
Uspe környékén egyébként az amerikai vállalat földtani kutatásai-1 nak körét kiterjesztette. A llspei VII. számú mélyfúrástól mintegy huszonkét kilométerre keletre, Ma-gyai^zerdnhely határában kezdtek meg egy kutató mélyfúrást. A geológiai és geofizikai mérések adatai arra vallanak, hogy ezen. á ponton egy külön fel boltozod ás. van a mélységben, ugyanazon a/.édövomilaton, amely a lispei olatit adja. Jelenleg 996 méter mélységben vannak u fúrással, amelynél 1600 méter körül várják az eredményt. További kutató jellegű mélyfúrásokat Is terveznek ezen a környéken, miután papp Simon dr, és munkatársai biznakab ban, hogy több más ponton is a lis-peíhez hasonló eredményeket lehet majd elérni, i
Bonyodalmak a minimális mnnka-bérek körül
A Magyar Közgazdaság írja: Nagy hullámokat vert az ipar minden területén a mmimájis munkabérek ügye. Mint ismeretes, január elsejével megszűnt a régi munkabénnegiUlapitó bizottságok hatásköre és helyettük iparáganként egy-egy uj munkabér-megállapító bizottságot nevezett kl az iparügyi minisztérium. E bizottságoknak lelt a feladatuk, hogy az egyes iparágukban egységesen rendezzék a munkabéreket és megszűnjék uz a rengeteg osztályozás, megkülönböztetés, ami a régebbi gyakorlat nyomán alakult ki és amelynek eredményekép.
pen sokszor maguk az érdekeitek sem ismerték ki magukat a rendelkezések tömkelegében.
Az uj bizottságok megkezdték mun, kájukat, de egyes iparágakon váratlan nehézségek vetődtek föl. Csak egy példát említünk: a faipar munkaibéreit ugyanez a bizottság szabályozza, amely a föld-, agyag- és csontipar munkabérelnck szabályozására is hivatott. Már pedig itt az a helyzet, hogy ezek közül az iparágak köxül a roipar már régóta áttért a m őnis munkahétre és ezzcl kapcsolatban akkoriban a munkabéreket is a 48 órás
Esküvői fényképét
készítesse YASTAS8 BÉLA fényképész műtermében MajryksaiaM, Pő-ut 10, 4a •sengsry-ut t. (ex udvarban.) astiwéeal maatkal mt OHomé árakl
i
legújabb tavaszi divattzlnekben megérkeztek
munkahétnek megfelelően állui>it)tták meg. Ugyané bizottság liatáskőrébe tartozó egyéb iparágak körül egyesek most térnek át a 48 órás munkshétie és ezzel kapcsolatban a minimális inunkabéieket az eddiginél rnaga&ab-bau akarják mcgúllapitaiii.
Mármost furcsa helyzet adódott: az egyes munkanemeket végző munkások béreit az egy csoportba tartozó különböző iparágaknál egyesíteni, azonosítani akarjak. Ezzel u kívánsággal kapcsolatban ]>edig az a helyzet állott elő, hogy a munkásság majd minden esetben béremelési kívánságokkal állott elő, azokon a területeken is, ahol — mint példáid a bútoriparban — a minimális munkabér már eddig is meg volt szabva.
A munkásság bérkövetelés?, érlesft. lésünk szerint, elég tetemes. Vannak esetek, hogy 50— ÜU százalékkal maga. sabb bért követetnek, mint. amennyit edüíg inüiitiiáUs munkabérként él. veztek.
Tárgyalások folynak ebben az ügy. ben, uo megállapodás — mint halijuk — inindczideig nem történt. Muu. kaadói körökben, ahol általában honorálják a munkások bér kívánságait, megdöbbenéssel állanak ezekkel a követelésekkel szemben, főleg azért, inert mint ismeretes, éppen a biUoriparbOn most értékesítési nehézségek vannak bel- és külföldön egyaránt és koráut-seiu alkalmas az ido arra, hogy ezeket a nehézségeket még magasaim munkabérrel súlyosbítsák.
Miképpen dót el a kérdési még nem ismeretes. Kétségtelen, hogy az idő ilyen követelésekre n«m alkalmas, különösen azokon a munkaterületekéi), aiioí a líi órás munkaidőhöz szabóit munkabér alkalmazása már megtörtént Egyéb Iparágakban, uhol ilyen rendezés még nem történi, természetesen megvan a módja és lelKtŐsége a munkabérek megfelelő rendelésének,
¦Arról értesülünk különben, hogy az ilklékes tényezők a ininhiiábp munkabér megállapításokkal kapcsolatban arra az elvi álláspontra helyezkednek,, hogy ezek a megáliapitaiidó munkabérek tényleg minimalisak legyenek. Ügy kell ezt érteni, hogy műiden .egyes-s/anmában, illetve az egyes tnunka-folyamalokat végző munkásoknál jogosult, minimális bérösszeget kelt meg. állapítani és tehetővé keli\'tenni, lwgy az egyéni kéjissségck jutalmazása magasabb uumkabérekben nyilvánuljpu m«g.
Azért kell ezt az etvet most hangsúlyozni, mert a múltban gyakorta megtörtént, hogy uz egyes munkabér-megállapltó bizottságok helytelenül értelmezték feladatukat és nem eny. nyiru minimális, mint inkább duumhA-lis béreket állapítottak meg, amely azután általánosan kötek-sö érvényűvé váiU Ez esetben pedig az a helycet alakiul ki, ltogy az egyéni képessegek jutalmazására már kevés tehi-tóség adódott, ( 1
iDé
Jóstat:
Maraakalt nyugit) {síéi. változó falhöxat, üyyüö liúlyakuit, fdleő tuakon kttd lm k0d«ilUlít >«gy klsobb aaS, • hö alig vAltoxIk.
A Keloorologlal Inttaal naarkaiüiMl ataffigyeMajlomisii lei.atl i
Híraoreíklet tagnap aeta 9 «rak« ¦ +22, ma ncgel-«-0, dalban +70.
OaawlakO.O\'V
i969. fobruárJ8_
Ml mindennel gyarapodott az újesztendő b«n Nagykanlzfa múzeuma
(030. évből mé3 nem 1*1 ei égésien két hónap, máris nagyot tzapbrodött a nagykanizsai városi múzeum gyűjteménye, ami az uJ vezetési rendszer melleit mintaszerű elhelyezést nyert n (rinmázliiiui épület múzeumnál, fenn-tartott helyiségeiben. A múzeum ve-iflósége a jövőben még fokozotbibban akarja fejlesztőid a inuztum.it ós a könyvtárat. Ahhoz azonban, hogy egy múzeum fejlődhessen, nem elég csupán a város vezetőinek jóindulata, kell még megértő közönség is, aki nem zárkózik el egy kevés áldozattól. \\t alább közölt sutlsztlkáuk azt mulatja, hogy a szegény és alacsonyabb sorsban lévő emberek, tanúsítanak a városi múzeum és könyvtárral szemben jóindulatot.
Az uj adományok az olúbld sor-reodben érkeztek az év elején:
Ccrócs Jőzscf városi ácsmester tnlált és ajándékozott egy kanizsai határban kiásolt tokos lándzsavéget, nini megfelel a rómaiak* Idejében használt ba-jitóilárdának, azonkívül egy régi pus. kaszuronyt és egy régi vasszerszámot összesen \'1 pengő b^csórtékl>eii.
Vajda György c.:ry régi mezőőri pisztolyt bivalyl>őrtokkaf adományozóit 5 pengő becsértőkben.
Nagy GyÖrgyné cgjy, közel íoo éves cszflksoniogji népviselethez tartozó ünnepi diszfejkendöt io pengő becsértékben.
Vitéz Szci)cssy Aladár altibomagy özvegye (Sopron) a 20-as honvédek világháborút megjárt zászlójának gyö-nyórü miniatűrjét, egy világháborúi emléket, két 1 világháborúién faragott dlszbotot, ugyancsak szép faragású szivarszipkát, összesem 22,10 pengő becsértékben.
A Nagykanizsai\' Zrüryi Miklós Irodalmi ós Művészeti Kör égy művészi Faragású régi képkeretet néhai Ster-neck Zsigmond arcképével 3 pengő becsét tékl>en.
Mikola Mihály diák egy kénes gyu-fatartót 50 KUór becsértékben,
K. Nagy László q kanizsai határban gyűjtött ogy drb. csillagos láncos !>u. zogáuyt, egy öntött asztaldíszt, egy török gyujtónyilbcgyct összesen 5.70 pengő becsértéklwn, Magyar szerdahc-lyi\'u gyűjtött remek népművészeti faragásokat, karikásosiorl és furulyát díszes faragásokkal, rézfokosl a be-lyárvtlágból (évszám 1861), művészi kidolgozású sótartót, faragott pipaszárát és zsebtükröt Összesen 25 pengő l>cesérlékben.
Ezenkívül 4 drb. jeleneteket ábra-\' zoló népművészeti fafaragványt szerzett l>e a múzeum Varga Imre fülöp-majori szám adó kanásztól 14 pengő értékben.
lízüsl ós rézpéuzeket adományozott Scrnian Ferenc diák 1.41 pengő becsértékben.
A könyvtár is közel 300 kötettel szaporodott, melynek jórészét a gimnáziumi Ifj. könyvtár adományozni.
7 drb. értékes okmány beszerzését határozta el a múzeum vezetősége, amit az lírnst-muzcum februári aukcióján szerez meg a Magyar KIr/Pos. tatakörékpénztár a nagykanizsai városi múzeum és könyvtárnak. Ezek közül legértékesebb egy Rákóczi rendelet n fejedelem nagy pecsétjével és aláírásával, valamint Zrínyi Miklós fcltcr-jes/tésc a királyhoz sajátkezű aláírása Újudvar 1659 jan. 7. dátummal. Szerepel még Deák Ferenc s, b. aláírásával egy leirat, egy Báthory aláirásu okmány pecséttel 1501-bÖl, Ocskay Lászlónak levele s, k. nUlrásával, Esze- Tamásnak, a lüres kuruegrne-rálisnak levele (kinek aláírása ritkaság) és egy Kanlzsayakra vonalkázó okmány a szepelneki jobMgyperckliCn 13fi2. évből A múzeum vezetősége ezenfelül több Ígéretet kapott, úgyhogy ez Övben nagy szaporodás várható. |
Hisszük, hogy a város megértő közönsége támogatni fogja a városi muzeumot és könyvtárat nehéz és fá-radEtágos, do értékes kulturális munkájában.
zalai. közlöny^
A Zalai Közlöny gyűjtése
Még pár száz pengő kell a nagykanizsai honvéd-zászlókra
Kétezer pengőnél tar-\' lünk a háziezred és a határvadász zászlóalj: részére- adományozandó zászló-gyűjtéssel. Ehhez az Ősszeghez már csak pár száz pengő kell, hogy a két zászlót a honvédelmi miniszter rendeletének iir-gfc\'elő teljes felszerelésiéi nyújthassa át Nagy kanlzsa polgári társadalma n kanizsai honvéd-alakulatoknak.
Ismételten kérjük, hogy az egyesületek, testületek, hivatalok a polJ gármester által szétküldött gyűjtési felhívások eredményéről az elszámolást szíveskedjenek eljuttatni a Zalcl Közlöny szer-kosziöségébo.
Eddigi gyűjtésünk 1952 30 P
Iparoskör 10.— ,
Németh Jenő tanító
6b növendékei 5,— „
77. Szt László esorkÓBZok 5,— . MOVE 4 - L
Összesen: 197630 P
Itt említjük meg, Iwgy Barbarits Lajos : »Az czredzászló* c- költeményének lelkes sikere volt Balabmmá rián és Fonyódon, ahol azt Szilassy Lajos írónak a hadseregről tartottj előadásai keretében mulatták be, mindkét helyen nagyszámú hallgatóság előtt.
Dene Józsefet is elbocsátottat az Interné!ótáborbóI
A Dene-Qgyben megkezdődtek a perújrafelvétel! tanúkihallgatások
Dcive József volt nagykanizsai városi kertész-segédet — mini ismeretes — a városi közgyűlésen elhangzott interpellációk nyomán megindult vizsgá\'at eredményeként bíróság elé állították és jog»rö.«h hét hónapi börtönre ítélték.
Dene József perjjrafelvételi kórelmet nyújtott be.
Dr. Almássy Gyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró tegnap megkezd-
te a peiujrafelvételi kihallgat ásókat, így többek között kihallgatta di<-Krátky István polgármestert Ós több tanút} akiknek Dene kihallgatását kérte. Legközelebb folytatódnak a kihallgatások.
jDene József egyébként a [múlt napokban szabadult a rendőrségi Internáló táborból, ahol őrizetben volt. . 1
Az olcsó lazsnaki húsnak zavaros a leve...
Egy májmételyes tehén esete hamis névvel és négy hónapi fogházzal
Fuebs Lajos paliul ós Simon József lazsnak! mészárosok Orosztony ban megvetlek egy májmételyes tehenet 10 pengőért. A Járlallevél kiállításakor egy köllött nevet (Sch\'á-ger Izidor) írattak, h»gy ne kelljen fogyasztási és egyéb illetéket Űzetniük, aztán a tehenei hazaszállító t-ták Simonokhoz, ahol levágták. Igy a vádirat. Mindkettőt okiiathamtf-sítás miatt fogta perbe a nagykanizsai kir. ügyészség-. Fuchs a bönfí tető tárgyaláson Simonra igyekezelt hárítani a dolgot. A tehenet, sze*-\' rlnte, éjjel vitték Lazsnakba Simon Józsefhez, le is vágták ós Sbnon azt (mondta neki., hogy leüti, ha elárulja a dolgot, de ha magára vállalja és megbüntetik, mindent meg. fizet. Simon viszont azt hangoztatta, hogy ö nem vett tehenet és Fuchsot
sem bízta meg a tehén vétőiével. VI szent Gábriel Alajos tanfí elmondta, hogy Simon az Ö hálán irta fel egy cédulára a hamis »Sehíáger Izidora nevet ós ő Intézkedett a tehén o 1-. szállítása Iránt is. A bíróság a bizonyítás kiegészítését rendelte el és most ujabb tárgyalás volt. amelyen Fuchsot csupán kihágásért BO pengőre, de Simont a hamisításért és kihágásért négy hónapi fogházra Ítélték. Az ítélet nem jogerős. ; Olcsó húsnak zavaros a leve... i
— Kaptán Február IS. szombat- Hóm. kut. Simon vt. Protestáns Konrád. — Izr. Sebath hó 29.
Gyógyszertári éjjelt azolgálat e hé végéig a Merkly-Belus gyógyszertár ée a klskanlzsal gyógyszertár.
Városi Moatffl* BSf CsQiSnSktfil vasárnapig Budapesttel egy időbeni Mtgy" "lm anneyl eseménye Zilahy Lajos Si-SkbeosU vígjátéka filmen i
A NAP
A kiegészítő műsor kfll&m meglepetés I
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9 kor, va»*rnap 3 5, 7 9 kor.
Ip\'-llltalWÉTÉiii
vaskerslkadéie — ttigykanU*. Kincsem zománcozott
tűzhelyeké kályhák
Frommer vailussifegyvoreh ea löuer.k a leifoiosobbaii.
Visszhang
a töiváiiyiriák fftárgyaláil t.imén.k foiyatekoiaigArél uáló paa.nr.
Tgcn tisztelt Főszerkesztő Uram!
Mint jogászember, aki naponta (ucgford-alok az Igazságügyi palotában, érdeklődéssel olvastam minapi cikkét a második emeleti fő-sftiayalási terem fogyatékosságáról. Ftelemlitl a cikk, hogy nagyobb tárgyalásoknál nem felel meg a tanuk anostfelállitoU padja, mert minap is egy tárgyalásnál a tanuk három padot foglaltak le a hallgatóság számára fenntartott helyekből Is és cikkíró azt szeretné, ha q hátsó padok kiemelésével a vádlottak padja és a birósági korlát közötti terület megnagyobbodna.
Nem tudom kl Irta azt q panaszos levelet, de annyi tény, hogy mindannyiunk felfogását tükrözteti visz-sza, akik nemcsak jogászi hívatásun kat gyakoroljuk, hanem a bíróság, védők és hallgatóság elhelyezését Is figyeljük a fötárgyalásl teremben. Bátorkodom én is hozzászólni a fő-tárgyalási terem »fteJgy^atókosságá,-hoz«, amit kétségkívül még korrigálni kell és korrigálni lehet Is.
Feltétlenül nagyobb helyet kell biztosítani a tanuk részére több padnak számukra való fenntartásával. A nagyobb helyet ugy fogjuk elérni, ha a bérem teljesen felesleg.-; utolsó padsoralt kiemeljük ós Igy az összes padsorok hátratolásávuluí birósógi korlát és a vádlottak padja közötti részt megnagyobbítjuk.
Nlucs meg a kellő elhelyezkedés több védő részérc sem, ha uagyobb tárgyalás van, mert a jelenlegi asztalt két Ügyvéd számára tervezték, négy vagy Öt mér nCm foglal-t hat olt helyei, ugy, hogy olyan esetben, ha több ügyvéd fungál, azoknak egy része is űí hallgatóság pad-l jaiba szorul. Sokkal célszerűbb lenne a védői pulpitust áthelyezni a, másik oldalra, ahol most a vádhatóság és a jegyző asztala van és ott őt Ügyvéd számára a védői asztalt meghosszabbítani, m\'.íf o vádhatóság képviselője és a tanács jegyzöjtej kényelmesen elférne a bejárati oldalon. [ \'
Megfigyel esem szerint nagyon szük lehet a bíróság székel é> a fal közötti hézag, ha a bíróság felkel, alig.tud mozogni a &zük területen. A hátsó padozat kiemelésével ilt Is nagyobb levegőt sikerülne nyerni.
Mindenképpen korrigálni kell ezt o fogyatékosságot, amire nem voltak figyelemmel az épület átadásánál. Hiszem, hogy felszólalásom, fl Inely voltaképpen sokaknak az észrevétele is, nem tesz hiábavaló és vagyok, nyilvános soraimat az illetékesek nyomatékos figyelmébe ajánlva hazafias üdvözlettel
la IsJároB W kell
A nemzetgazdaság elökéizltéac 6" Haderő érdekében
Régfcmert tórtéjielnil niondési melynek -w»rzojc Mouteüuccoli osifti rák hadvezér, akt a XVII. századri ban élt: »A bábotvjhoz Mrom db-f tok kell : pénz, pénz\' és hannadszor\' is pénz.* A. huszadik század totált^ háborújö azonban **0m oldhatja lmeg a kérdéit Uyen egyszerűen. A) nemzetek, élet-halál harca ma már nem csak a férfilakosságot, de a nemxet apraja-nagyját veszi Igénybe, mindenkinek megszabva a maga kötelességét. Ml Mim természJeJ tesebb, hogy ezek a gjgantiktus küzj delinek, az „eiijbtei* és hadáanyngbri kivül az ország\' minden Javát és értékét <hszc(ke|l( foglék a végső győzelem; k\'lvÍvása\'",érdcWbeil. "*
A bíífibeli, 1á^aii!vqzéteéS!,,."\'J»z\' egész. ^özlg^zd\'ajsógl\' sfyazc tf unk-\' clónalí,,söi a íiiagángtizdil Ikódasnak is hadvis«\'.iésiie,.\'lialxíPjs gázdáiko-dasiti \'yaió\'.áj\'ftUtásjjJgVn komplikált és bosszs^lajin^s tevékenységet je: fent éft atiint a,\'tapasztal.it bizonyjt-\' Ja, 6 bónaptil, 18\' hónapig terjed* Időt vetet. b$fwpí\\ \'Eéqp a .o«d-viselj az pr*zágfv^döi*iin érdekében! ííjmnwtgözaasáí. megjekír, loen feéJ(!éb^;tktílL elÖ^lfteM a, r«áváfó,.iiajgyvÍclááatok riicgbldár\'\' sara.
Az jCí\\ökészüXetwk töröm ita\'gy %* rtlleteuVkészíÜjaok : m 1
U- .szfj^iyfc.;^.\'\'^^;;.* ér
RnybjgJt.térjem *•\'. ;- , •\' \' ., ,j * A személy) előkészület, nem csak a müködö ^a\'dscregek gáz4aság( szcniélyieté\'iek előzetes kíjcíölésr»t-|án viai-ó üizt^ását, "és az cg^\' /taderő hadbSztijis\'i és katonai gazv dószajl 62>cr>\'ctt-1\'inck elÖkésr.itését\' képezi, de Jelenti egybeh. minden oly pojgárl gazdasági,.ágazatban V hábonus^sze-inélyl kérdés&k szabá-lyoz4stóÍJs,taii\\eÍyCik a honvédfeteiri szempontjából fojitossüggai bírnak\'. Hogy más példát »c \'említsünk, az ipari vállautok\'wk u háboras időkben való fuakcionálását, esetleg más termelési ágra való átlérését, képzett BZduévzel biztosításával, a kijelöltek, elözeles kiképzésevei kell előkéfízdteiíi;, ** "\' ,\'
A szefenil előkészítés a gazdasági élet jQjiiiden agaratára kllcrjed. A teoUgazdálkíMiást, a habViselésrfe valő.vaökétisü^t mtndeii áltamA ban (az általában Ugfrftöbb \'Hadl-tanácsiríik nevezett szerv legtöbb irányítása,alatt az illeVkes \'szn\'krríl-nisztériuinok yégzik.\'Ez}ék szerint szab^b/pzni kWl az égése gazdasági életet, közüzemek mrdiÖdésének biztosítása!, « ,k,atonai\'beyortulísok\' által jriegv&tyiztalort nraiikapiachely. z*1ét,.JJc elő kellVfezítenl a\'h\'ái^ keresj>dcl|euuv tókén^ pedig á ja4w* kat szétosztó kereskedelem zőfckle-nés jíéiküli biztosítását a lakosság oUálásanak. érdiekében, Meg "\'kell\' szabói, a .külkereskedelem SÍánltá-sát. háború yáanpolirikál \' eJ^ket. ft^tlj^s ^vizatnU vagy" lOMfeJj\' iilaljnwk..(-etól.Hlását\'\'a ktfllífldi ke-r«ikKdx\'löi)i súsérzódés-ek szükségessé való jnód*ipitásá,t, vagy fclriiondá-sát. (Viszonosság elve, \'legtöbb"\'ktícT-vezinény élve,,\' .njiud megannyi ko-Imfaly, m\'mTKtköaS k\'é\'rclést Jelent adódó..alka^iuiial.\' \'***\'* ***
Ezek. a kéráések viszont rendkívül bftnyoTiult (Viszefiaggésbeh állnak az ország ?g($z iDÍnzügyl\'\'r>»]itífca-Jával.Jfbnelynek rhbiden főbb kérdését szintén előre kell szabályozni, Illetőleg megfontolás tárgyává tenni. Ugyanint tekjnte^ kell venni az
ortsrág külieiiesltedeilini, illetőleg txmizetkózj fizette 1 mA\'iegének m*g
változását, továbbá a valrutáris kérdések tömegét. Bankok, tőzsde, külföldi fizető eszközök, külföfdi vél-tólc Ügye, mind előzetes megoldást kíván. MegfeWő taí*talékot kell gyűjteni külföldi fizetési eszközökben, azért, mert hadviselő állam sokszor kerülhet olyan helyzetbe, hogy nélktiíözheteticn, csak külföldről beszerezhető nyersanyagot csupán készpénzfizetés ellenében kaphat 1 rV ¦¦ ¦¦ ¦ - / -i
A harímadlk nagy területet az anyaglgazdaság jelenti. A hraszíidik század\'az anyag uralmának korszakai. Eniiek meglblelően, \'mint minderi egyéb téren, rjgy a hadviselés terén is az anyag szerepe elsö-sorbjan nyomult előtérbe. A\' háború anyagi előkészítése azonban.- nem csak megfelelő, szorosan vett hadi-lanyogibeszerzését jelenti, úgymint* ágyu> puslda, gépfegyver, lőszer, katonai jármüvek, stb., hanem Jelent számos más ténykedést is.
A WadiÜzcimekhez smlkségOf: gél p*\'k előzetss taa-lalékotását. úgynevezett szabványok (sémák) előke&zt-\' tését a gépekh3z. Nyersanyag tárolást : gépi ÜzKinijanyag, dltalános-jánmüüzcmanyng és élelmiszer tá-íx>lá>át. Az élelmezésnél tekintettel kell lenni a hadsereg és az egész polgári lakossáé eHótásáriak biztos]* tásáia. Élelmi tárolásokra (kon,zer-vek, gáznteiités csomagolás, stb) Fejadagok megszabását, szén\\íész~ let, gyógyszerkészict biztosítását, a fokozott egészségügyi szolgálat fcő-vtieiniéíiyeinek \'ítielégttését, általában yly Onyfigi előkészítést, amely az orjtafchTás törekvések ellenére seav elöállitható anyagok tartalékolásában áll. ¦ , i I
SÖT h NAP
Zilohy Lajos ismert magj-arlove-gftjrt; népMtaműve . filmen Is megmaradt ígan /itairy dai>abnak. Igazi magyar; ícregöl áraszt ez;, a Ilim, bár még itt-ott vannak kisebb rendezési hibák, az egészet nézve mcssze-inés#e relúlmulja íz eddigi összes mi).magyar filmekéi.
I>o ez" nem is csoda. Nemcsak azért, mert Zitnhy személyesen fcl-flgjclt a forgatasaá], hanem mert egy falusi őslclietség izcs é, tennészetes inagjarsággal játsza a főszerepet és szerepel az egész falu a magA tenné-szélességében. Nem a nitltercmben fci-épített íalurészlctei, lianem a főszereplő Olasz János Taluját látjuk. Mertek zsiros kalapos magyarokat is a vászonra vinni ős mertek próbálkozni két uj magyar tclietsóggel. A próba jól Kikerült, mert Olasz János Önmagát adja, Nagy Aliz -r *. másik uj felfedezett — pc^ig nemcsak he. lyes, de ugy mozog a felvevőgép előtt, mintha mindig ezt tette volna. Rózsahegyi remekel a tanító szerepében, Mály- Gcrö, Kis Manyi, . Makiári, Petites és a többiek Is válogatott színészek. Nagyon élveztük a Vas- és Fém gyári Munkások Kodály-kormait, valanünt a magyaros kiférő muzsikát, A film legnagyobb értéke, lwgy magyaros külsőségei mellett nem sikkadt cl a tartalmi magyarság sem. A kísérő szines filmek is élvezetesok. Sikere lesz a.műsornak.......íuj_____
— ktorkUUitiMuűuit teklntae meg minden vételkényezer oeikül. Kopsteln butortóilil*.\'*" r>»MAí(w«(ivt»# i
Megszökött a börtön elől, megszökött a kürttel a lakodalomból,
most mégis rács mögé került a Keszthelyen elfogott könyvkOtösegéd
Jelentettük a uapokt^n, hogy a keszthelyi csentfílrök elfogták Vagdal Gyjta könyvkütósegcViot, Bkl Kaposvárró! megszökött tizhónapos bórtönbtlnteldsének kjWltese elöli Most kiderült, hogy szökíse kőiben kölcsönkérte PénpS Sándor zenésztől annak ktiríjét és egy lako-dáoR^egesz\'6JíóiaSa\'(Rí)t> ktel^\'i
alávalót, majd reggél a kürttel együtt, meglógó*. Eintótt kírítVi most a kaposvári törvényszék elé, ahol ezért jogerősen kéthönapl fogházra Ítélték. Azonn.31 át Is kisérték a fogházba, ahol a régebbi, egy aronylopásl ügyből klfolyö 10 hóh napi börtönbüntetésével együtt ez rttóbolt (BciKlüWití-^ «5,.,,
ha vásárlásainál lepecsételteti a ZALAI KÖZLÖNY 2. oldalán található szelvényt és azt beküldi, ^részesül a 100 pengős hészpénzjutalmakban vagn vásár-MsUutaháinyolfat nyejc,
1636. MÍwái\'y"
IÉiftKÉIl-ÉÍ !1 \'8fő682l[52í5lL
raol\'14 árban\'kaphatok---\'~
: BárÍB{ Isa^étueitoü
44* Horthy M.*et9: a j)aÜ.Av«i\'aiewben,
Péntek
BUDAPEST X 17. llirek szlovák éi ruszin nyelven.
— 17.10 Toli Jancsi cigányzenekara.
— 17.55 Sportközlemények.\'\'.18.05 Közvetítés az Országos Stefánia Szövetség anya- és csecseinövóclft egyesü-ícléliőt. líesjél Ciccsö Sándorné ós Hu. dinstky Sándor. — j8,40 A XIX. század kedvenc táncai. — 10.30 Az Operaház \\ előadása. «\'rtirandot.. Dalmű 3 felvonásban, öt kópiát}. — Az I. fcív. után kb. 20,10 Ilire\'k. - A, ÍI. után kb. 21.20 Hírek, Időjárásjeicntós.
- Az előadás után .kb. 2Z2Ö Hsngfá.\' mezek. — 23 A rádió, azaloiuc-nekaín, -- 23.40 Kausornó peHaíí Ágota dr, előadása, 0.05 Hírek.
BUDAPEST IU
té.4Q Gyorsirótanfolyam. ~ 10.30 Kemény Gábor dr, előadása. — 20 Hírek. — 20,20 Hanglemezek.
BÉCS, - *
lg Rádióének ás zenekar. — 20.10 Szimfonikusok Hüsy zongorpTiü.Vésr-nő^el — 23 Könnyű és tánoiene.
! • ^ Sxombat
budafbst i. ,.jul \'
0.45 Torna. — Utána hanglemezek\'.\'
- 10 Hírek.\' - Ip.Iti Ifjúsági rádió.;
— 10.45 MifnéíZttrilcineg? — 12.10 A rádió szalonzenekara. — 12.30 Hírek. - 13.20\' IdőJélífo, ld5járásjclen_ lés. — 13.30 Hanglemezek. & 14.35 Hirck. — 14,50 A rádió műsorának ¦•\'is--mertetése. — 15 Arrotyarhhirek".1 — 10.15 Szenliványi Jefiő elbeszélése. — 15.45 Időjelzés, Idrck, ¦\' \'
17 Hi,iek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.10 Marcellc Mcyer zongorázik.
- 17.40 MÚ Üzen a rádió? — 18J10* RendóVzedekar. —\' 19 Oláh \' György előadása, — lsj.30 Kubanyi György1 magyar nótákat érickcl, kíséri Csorba íiyula cigányzenekara. — 20.40 Rész-leiek a Budapesti Korcsolyázii Kgylet világbajnoki műkorcsolyázó versenyé, rol. (I. rész.) Beszél pluhár István.
- 21.10 Hii^k. -"2Í.!J0 A .petvidékl bál közvclitése Kassáról, n Schalk-ház-szíílló .termeiből. Beszól Kitolás Lili ós Bndipszky Sándor. — 22.15 Idftjárásjelcntés. - 22.20 Lakatos Fló-ris cigányzenekara. \' 23.20 Hclne-inaiiu Ede Jazz-zenekara, -- o.05 Hi-rek. • . -
BUDAPEST ír," ...
18,10 Mezőgazdasági rolóra. - ¦tíl.öJí líeudőrz,eiH\'kar. — 19.30 \' (Is. Szabó László,előadása. - 20 Hírek. —"20.20 Hanglemezek. - 21M0 Részletek; a BudflDesU Korcsolyázó Egy\'let\' világ-Jjajnokí műkorcsolyázó versenyéről (It. rész). Beszélő Pluhár István.
BBCSv\' - ¦>¦•¦¦ ¦• •-• A L ¦ • .
\' 12 izaaufonikus zene,; — 14.15 Vc-gj-es IcniRzek, \' "\'*Y\'*¦:>,
,10,05 Könnyű tánclomezek. \'—20.10 Táncest jelenetekkel. — 22.30 Táncoló, kacagó Bécs. ...
A vakbéigyuÜHdas\'vetttéiye) \'el-Uaű védekezés egyik hatáuoü módszere abban áll, hogy az ember a beleit hetenként legalább- egvsTtr a |ermé8ietea\'!;f,e«ttc-\'IÖJE8Cf^ kete-róvlriel — reggel éHgVdmorra egy pohárral — alaposan kilisifltja. — kérdezze meg oivosát. *"
J039, február 18
Asszonyok tettek a lányok,..
Megint elmullott egy nap... Öregszem. Magam tem tudom, mire törekszem ? Rohan az óra, a nap... Én csak várok S asszonyok tettek a lányok...
Ha látok egy arcot, hosszan nézem. „Hát ez kl ?" — újra és újra megkérdem. Mindig ujakat, szebbeket látok, Asszonyok tettek a lányok...
De csodás volt, amikor még vágytunk, Lepke-álmok után együtt jártunk t De mállik az ldá, egyedül járok, Asszonyok lettek a lányok...
Dani Ftrcnc
Hősi naptár
1. sx. páncél vonatunk UH 5. február 18-án (ialiciában, Stflnislan közeiéiben,
_ Chryplin vasúti állomás-
11915. H. I8jni" c«y »uByobb orosz
1-lovas csapatot megtépett
ós azt széjjel ugrasztotta.
Przemysl 2-ik körülzárása alatt, 1015. február tfl-án a váröv elé délnyugatra előretolt Podműiuranú védő előállásban lévő 7/1M. honvél zászlóaljat erős lóvcgtüz utáu több orosz támudás érte. És noha ezeket a támadásokat a zászlóalj ndmjvnütl kivédte, az oroszok egy helyen mégis bejutotlak a zászlóalj körletében tévő támpontba. Erre az ezred t). százada ellentámadásra indult, a támpontot visszafoglalta és 150 oroszt foglyul ejtett.
— (Városi közgyűlés)
A polgármestertől vett értesülés szc. ríni a városi képviselőtestület hétfőn . délután tart közgyűlési.
— (Orvosi hlrj
Ifj. dr. KŐnlg József, a fog-szájbetegségek (valamint fogszabályozás) szakorvosa letelepedett s rendelését megkezdte. Kendet: 8—12, 2—5, vasai-- és ünnepnap kivételével, Deák tér 7. sx. alatt.
— (Építőiparosok gyűlése)
A nagykanizsai építőiparosok tegnap este látogatott gyfdé->t tartottak uz ipar testűiéiben üerócs György elnöklete alatt. A tárgysorozat egyik főpontja volt a munkások bérének emelése. Ugyanis az építőmunkások hivatkozással a gazdasági helyzetre és a\'megélhetési viszonyokra, u munkabér felemelését kérték a mesterektől, akik ugyanezekre a viszonyokra váló tekintettel arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a jelenlegi idÖ nem alkalmas munkabéreinelésre. A iiiesle-reK mindegyike utalt az építkezés szomorú tavaszi kilátásaira, a jelenlegi munka talán ságra, ami u munkabéremelést lehetetlenné leszi. I
— (Halálozás)
Fábián Hona magánzónö 65 éves korában, hosszú betegség után Nugy-kanizsán elhunyt. Kiterjedt rokcaisag gyászolja. Temetése szombaton délután 3 órakor lesz a katholíkus te. metö lialotlasházábói, az engesztelő: szentmise 18-án délelőtt liáromnegjed 10-kor az alsólcmploinban tesz.
— (Satabo-tanfoiyamok Keszthelyen)
iA keszthelyi ipartestület n mull hé folyamán tarlott nőiszabó tanfolyam után most négy hetes férfiszabó uin. folyamot rendez. A tanfolyam igen látogatottnak Ígérkezik.
— (Keszthelyi választások)
A keszthelyi képviselőtest ide ti választások végleges liatáridcjét a föszol. gabirói hivatal február 19-ébeu állapította meg.
ZALAI KOakÖNY
— (Katonai sor alá kerBIŐk figyelmébe)
A U lyó évben katoiui sor elé kerülőknél a katonai kedvezmények eT-birált\'ii a sorozó bizottság állal lör-lénlk véglegesen. Akik családfenntartói öröklött mezőgazdasági, papi, papje. l\\lti ked\\«zményt óhajinnak elnyerni, vagy akik tartalékos tiszti kedvez, menyben (karpaszományos) akarnak részesülni, azok az illetékes tostolga. blrői, polgánneslcri hivatalnál saját érdekékben érdeklődjenek az okmányok elbírálása egyében, hogy n sorozás alkalmával kérelmük biánylalnnul legyen [elszcrelyo, ellenkező esetéén a kedvezményi elvesztik.
— („Baross tag, magyar üzlet")
A Baross Szövetség zalaegerszegi csoportja most tarlott ülésén elhatározta, hogy a Baross tagok üzleteit • Baross tag, Magyar üzlet, felírású táblákkal látják cl. a teljes vasárnapi munkaszünet mellett is állást foglnV lak, majd .1 legkisebb munkabérekre vonatkozóan illetékes helyén lépésekel lesznek, hogy az országban állítsanak fel négy kategóriát. Lehetetlennek tartják, hogy a kis megyei városokban Is annyi legyen a munkabér, mint a nagy törvényhatósági várósokban, A Hangyával szemben a kisiparosság támogatását kérik.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten !) gyermek született, 5 fiit ős 1 leány: Mibalecz László földművé* ói Mlhá-leez Katalinnak rk. leánya, Bíbel János cipész mester é; Faltér Mária-nak rk. leánya, Nádas) János Máv fékező ói Uig-ler Annának rk. fia, Dagonya] (iyörgy földműves és Kálcálcs Már.áuak rk. fia, Milej József bolti szolga és Stockr Juliannának rk. leánya, Arak István
földmmes és Molnár Ilonának (Szn-badhegy) rk. fia, Vcllák József földműves és Dávidovics Máriának rk. leánya, Simon József gépészkovács és Vörös Annának rk. fiu, Lepsényi István napszámos és i\'islér Máriának rk. fia. Halálozás lő történt: Kopár Endre József rk. 10 hónapos, Németh Sándor cserepes mester rk. 41 é\\es, özv. Kállai György né Nics Szidónia v. szegény rk. 38 é.es, Szu-kovlcs (iyörgyné Mészáros Katáin rk. 38 éves, özv. Thalljnann Andrásáé liergovils Terézia rk. 02 éves, Auer László földműves rk. 83 éves, Horváth József uépzenéiZ rk. 70 éves. Farkas József rk. 2 éves, Németh István cipész mester rk. 58 éves, özv. Kovács Lajosáé Sah irma rk. 5« é.es, Fodor József fodrász mester izr. 65 éves. Nagy József serléskereskcJÓ rk. éves, Né ueth (iyörgy rk. 8 hónapos, Papp Józsefné Tóth Ilona jk 57 óvcs, özv. Sehuiidleeiuier Györgybe Pocsldn Julianna fuvaros ág. h. ev. 03 éves. -- Házasságkötés I volt: Horváth Ferenc kifaragó tanonc rk. és Atazdicz Gizella rk,, Takács Imre főpincér rk. és Zsupponies Katalin fodrász segéd rk., Németh János cipész segéd rk, és Vuss Mária rk., Horvátit József földműves rk. (Felsőrajk) és Nagy Mária rk,
— forgalmi akadály
az utcán, vagy 0 bélcsatorna bon egyaránt káros következményekkel jár. Kstc lefekvés előtt ,2—3 szem Artin-dragéet kell bevenni.
- (Egy hétig tartó lakodalom)
volt Somogyhárságyon, ahol a far. songban nem kevesebb, mint 30 pár esküdött egymásnak örök hűséget. A megyére szóló lakzi Gaycr Erzsi ó, Kern Jakab Somogybarságyi legény esküvője után volt, A lakodalomban filHj vendég veit részi, akik 9 szarvas, jóságot, 9 >ertest, 300 szárnyast, 7 mázsa kenyerei, 5000 tojást és 25 hektoliter bori fogyasztottak ej. Két zenekar játszott állandóan, egyik a talp-alávalót, a másik a szórakoztatót húzta. A menyasszony is kerek egy bélig rótta a táncol boldog mosollyal, fáradhatatlanul,
- (478 zalai tűz egy év alatt)
Elkészült a kimutatás n vármegye területén a múlt év folyamán előfordult tűzesetekről. A kimutatás adatai szerint az alséicndvai járásban 21, a balatonfürediben fi, a keszthelyiben 30, a Idényeiben 20, a nagykanizsai, ban 39, a novaiban 81, n pacsnibati 45, a sümegiben 39, « tapolcaiban 33, n zalaegerszegiben 77, " zalaszcntgrótlban 27, Nagykanizsa városban 24, Zalaegerszegen 21 tüzeset volt. Legtöbb helyen kazal-, lető-lüz pusztitolt. Az összes tüzesetek száma -17S.
- A táblablróvilág oivstftltéi
nagyon érdekes adatokban bővet\' kedö cikkel irt Diósad! Elekes György a Búvár februári számába. A tenné-s^eltudoinányi és technikai Ismereteknek széleskörű és változatos gyűjteménye, amellett elejétől végi;/ érdek-feszítő olvasmány n kitűnő folyóirai e havi fűzele, melynek tartalmából
megemlítjük a földrengés;-kről irt cikkeket. A tudományos birok változatos sorát közli a Cavallíer József dr. szer* köztesében és !1 íVnnkUn-Társulil kiadásában megjelnö folyóirat, nniciy a lcrmés,.c (tudományi és technikai - műveltség ápolása és terjesztése tekin-! (etében fontos hivatást töM l>c.
tiö/Jtirdö nyitva reggel 6 órától este 0 óráig (hétfő, szerdát, péntek délutá* kedden seess nap náknsk.l
«¦» TsttlntM meg a Kopstoin Bútoráruház állandó butorkláliltásáL ízléses és oloíó butorskat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat
ÖNNEK IS TUDNIA KELL,
hogy retikül, bőrönd HAMBURG bőröndösnél vásárolható legjutányosabban.
HORTHY M.-UT 1. Ml
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (két sori dija 30 fillér.
Február 18.
Vasutas t«a sste 8 órakor « Kis rtoyalban. Február 19.
Az Iparoskör vidám farsangi tsa-ostje 8 órakor. Február 26.
Lieeális előadás a városházán hat órakor.
lüDOMSAfit
Orion hopalack P 240
\'/, literes hópalaok-betét P 1-30
Teutsch drogéria
tüntr, fiira*- ét foióhtimhadia (VAntháx-épűUt).
Odet-maignyiláel
Tiialeltltel értesítem a d. é kOxita-eíget hogy • r.iőliut II. n. ilttll
„Uto!a6 gar«»" vendégifit
álveltem ?3 a mai Igényeknek megfelelően aUlakitottam ét
.uiru, ll.b.pll]>mma a. ..a,Hsa
KilflíHlililiíilUlokl Uiitillim mm! Szíves pártfogást kér DBKB BÉLA
Megváltozott a tavaszi évad
sorsolása Márolus12-án kezdődik s bajnokság
Tegnapi számunkban közöltük a tavaszi évad sorsolását. A sorsolás teljesen megváltozott. Egy héttel kó s\'öbb, március 12-én kezdődik a baj i»kség. Az NTE első meccsét a bnj-ikdcaspiráns PVSK-val játsza Itt,-* hon, a Zrínyi pedig Pécset a PAC csapatával méri össze erejét. Muid-két kanizsai csapat erősen készülődik a tavaszi szezonra, hisz mind-1 kettő egyenlő esélyest; a bajnokság-mik. Már 5 hete komolyan trénin-. géznek csapataink, tnost vasárnap pedig már nyilvános barátságos mérkőzést játszik az NTE a Zrínyivel negyed -1 órai kezdette].
Előtte negyed 2 órakor pedig flz NTE II- játszik a Zrínyi II.-vcl.
Ha az időjárás ennyire kedvező marad, nagy közönsége lesz a vasár napi mérkőzésnek.
¦) A gyümöloafa permetező* szerek
elkészitéénél elköveted hibákról ir a Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. Cikkeket közöl még a föld nélküli növénytermesztésről, ¦ konyha- és vírágkerli magvak vetéséről és tüzdeléléről, a gyümölcsfák műtrágyázásáról, a szamóca egyéves termesztéséről, a fiatal gyümölcsfák nyeséséről, a gyümölcsfák gyökerei-ről, a szőlő téli munkálatairól, a papírcserének alkalmazásáról, « legszebb rózsákról, az almafák rákbetegségéről, a meztelen csiga irtásáról stb. A dúsan illusztrált két szaklapból a Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, V., Véesey u. 1) díjtalanul küld mutatványszámot.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
v»gy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
SALAI KÖZLÖNY
MALNASI ODON tanárt, a Hungn. ristn mozgatom egyik vezetőjét, állam, felforgntásra Irányuló röpirata miatt " Kurta kclcszten,(lei fegyházra ó> ötévi lúvatai vesztésre ítélte,
MEGHALT Várkoivyi J«»ö tlr„ az Újságírók Szanatórium Egyesületének főnrvosa.
10.000 PENGŐT tettek lí az egyik ]>esti szerkesztőségben unnak a zsiilö-ujságirónak részére, aki bármiféle kompromittáló udatot tud felkutatni Imrédy ellen; ez üiditotla meg nzl a barom országon keresztül folyó ok-manyliajszát, amely végre kisütöd: ~ cjiy üéosjrülói j& amely az egó t politikai válságot előidézte.
ULAIN FERENC képviselő sürgő, nvilcg kérte felvételét a Nemzeti Egység Pártjába. \\
8 HÓNAPI börtönre Ítélték dr. Vass Zoltán budaj>esU ügyvédet sikkasztás, csalás és (i kiruthamisitás mfctt. - —
MAGASFESZÜLTSÉGŰ áramháló-zatra dobott drótot Pécsett Pap János 12 éves kjsfiu: az áram azonnal agyonütötte, társa, Szabó Gyula io éves Hu két kezét égette össze.
EGYMÁSBA szaladt két autó Óbudán; IbüCSka Sándor 29 éves soffői\'t súlyos állaimban szállították kór-bázba. v_
HAMIS imyakönyvi kivonatol kószf. tettek a zsidótörvény kijátszására I-e-r-gács Zoltán magántisztviselő ós három társa: bétliőnapi börtön re ilélték Őket, nem jogerős,
A SZEGEDI szabadtéri játékok rendezését magán vállalkozónak adják ki, inert-tx város tavaly loO.OOO pengőt ráfizetett.
A BURGOSI kormányt a tengerentúli államok is egymásután kezdik elismerni. Argentína, HrazUia, Uruguay nyitotta meg a sort.
A SZLOVÁK kormány nem veszi vissza a jogtalanul elbocsátott \\w-zsoivyi magyar munkásokat. Miután ez 250 családot érint, Eszlcrliázy János ujabb lépéseket telt.
ROMÁNIA is részt vesz — ezúttal eisö izben — a budapesti tavaszi vásáron.
BERLINBEN ma nyLU meg a nemzetközi autókiállítás.
A TIT A Ni C liajókobaszü-ófának egyik utolsó megmertek ül Ijc, VáRoacQ Cook angol lelkész, 27 óv uUUl most lialt meg. Azóta gyógyíthatatlan üldözési mániában szenvedett.
LETARTÓZTATTAK Belgiumban Raduly Albert 28 éves budapesti születésű fiatalembert, aki egy ládába zárva feladatta magát és u vasúton ellopott egy 8000 frankra biztosított csomagot: igy akarták megkeresni a 8000 frankot.
* Lui KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
bJriríStnét
wátánlnmkl
A letenyel kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatéságtél.
Hirdetmény
Lelenye község telekjonyzflkönyvel-nek átalakítására kirendelt blzotlxág közhírré tcail, hogy az 1*86: XXIX., 18*9 : XXXVIII. és ax tfi91 •. XVI. törvénycikkekben előirt helyszint eljárás végett 1Ö39. évi március hó 20. napján a bí-zoltsájr a községben megjelenik-
Ennélfogva feW.0111 Itatnak
1. mindazok, akik a tjkönyvbon előforduló bejegyzésre nézve Indokolt elő-terjeaitóat kívánnak tenni, hogy n bizottság elölt, a kitűzött hritárnapon megkezdendő eljárás alatt jelenjenek jiu\'k és előterjesztéflelket Igazoló okirataikat mutfiHirtk fel;
2 mindazok, akik valamely Ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulajdonjog tkvl bekebelezését a kitűzött határidőig a telekkönyvi hatósághoz Intézendő szabályszerű beadvány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okiratok Alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végett a bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig teloltkönyvl bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, az átírásra ar 1886: XXIX. te, 15-18 óe az 1889: XXXVIII. tc. 5., 6., 7. és 9 §-al éltelmében szükséges adatokat megszerezni Igarkodjanak ésazok-kal Igényeik t a kiküldött bizottság Hóit Igazolják, vagy oda hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval elismerje és a tulaidonjog bekábelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert
különben Jogalkat ezutpn nem órvényo-sithoUk és a bélyeg- és llletékelengodés kedvezményétől Is elesnek;
3 azok, akiknek Javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálog-Joir, vagy megszűnt egyfb Jog van nyil-vánkönyvfleg belegyozve. úgyszintén nz Ilyen bojegyz\'sokkol terhelt Ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jogn«k tödését kórelmezzík, Illetve, hoiiy lör-lé.n ongodély nylIvánttáHn végett a kiküldött blzoltAág előtt megjelenjenek, mert ellencsetben a bélyegmeniesség kedvezményétől elesnek
Letenye, 1939. évi február 16. napján.
Dr. Korposs Adám **l vczcló kir. jirásbiró.
Luracsek Ferenc betétszerkcsztő telckkönyvvezetö.
Ofcsén?sj?t aafamcxibm
íztkűkoMaÍik
EMtógleleil *—i nki a helyi kereskedőknél I !iárosuknál szerezze bel I
Csillárok,
falikarok,
élleliszeKrény-Himpiilf
wwwmmmmmmmnanmmmmmammmmmmmmmmwM
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
Este elkészíti, reggel forrón élvezheti kávéját, teáját,
li 2"10 penífién mn egy
\'/2 literes
höpalackot
Szabó Antal sportüzletében (Fő-ut 5.)
W. február 18.
APRÓHIRDETÉSEK
ftí\'I.Hlli<i*í*t dijo ii IÍMI14J.-US,. 10 ti.il,
M lUlít, hil!tJ«fi lovdt.bl u6 8 Finir, h*llip>n.» H Óiig S0 fltMr. mlnaán jgfjbjj nA ¦! íhüi.
Jóbíiból való Hu fírfiazabó i_______
¦ak felvételik. Megylmorccx, KlnUgy. utcs 27._ •
lói félő MMkAoBtiAl keresek~cí(e-Je.ro Deák-tér 7, 1. em. •
Takarítani éa egy családos kooalB konvencióra felvétetik, Orünfeld. Maevir-utea 25. w •
Megblihitö, [él (Azö mindenes raáoakiö szonnsl felvéteUk. Klráty-u. 10, *
ADAS VTftTRL
Antik berakásos subUt és többlété antik dolgok eladók. Bajsa-u. 10. 455
Nagy, álló »r4baMkr«t megvételre keretek. Erzsébet-tér 21. Baita. *
Mély eyvmakkaoalft vennék. Hunyadi utca 1. *
IS fillér*** cikkek a Teatseh drogé-ilában a félemeleten. *
Használt hainjadai eladok, tHanadttlInl
veszek. Cím a kiadóban. 457
Patrafor gázfBzŐ kéuűléket kaphat p4awl«lr«. Rcinliz ügynökség, tBuár Il ero. •
Bgy liter saját termésű tluta OsFiaiiö tani* 40 filler üvegeseiével BeletnaüUI, Sugár ut 53. •
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
KátfjvokAs hallos ösiikomíortos ma-gáahás május l-re kiadó. Bővebbet Király-atea 33 393
KétM»háB stiaMéfináw májas l-re kiadó. Bővebbet KiréTy-u. 33.
394
Háromizobla axép lakás májas 1-ro elegánsan buloro/olt kUlönbcláratu szoba szonnalra kiadó. Börebbet Kanfmann Károly cégnél. . »
Sxoba-konyliAs lakás melléképületekkel, kert, dftxnótartas, axonaslra kiadó. Bajza-u. 9/a. *
BÚTOROZOTT SZOBA
Oslneaan bútorozott szoba kiadó. Só utca 7. *
HÁZ ÉS INGATLAN
Klskantzsán, templomhoz köse\', egy oaalériihAa atgy kerttel má|usra kiadó. Bővebbet Papp vendéglőben. 430
KÜLÖNFÉLE_
¦árttaa Hm*kéBaaSgépak, mmek, lemezek, papírok, vegyszerelí, besierezhelö Vastagít Fotónál, Fó-ut 10. sz. — Kedvező léatledtzetés. 2
Mlndennspl leveleiésből összegyűjtött bályagat, régi vagy a] tömegeket, un-gyárt és küllöldlt, leloszlatort gyfljtemé-rtyeket bármikor megvételre keresek. — Batbarlts Lajos, a Zalai Kö*!öay I. sser-kesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. sx. vagy személyesen mbideonap d. u. 6—7 óra küifttt.
ZALAB KÖZLÖNY
politikai napilap.
Kladjti: „Köiu»nhtiriUi H.T. KaoyVanlíS*". Felelős kiadó: Zslal Ktrety. Nyomatott i a „KBiBudsságl fi. T. NaaykajilzsaM
Hyendijábas Na\'gykaslzaás-(Nyoaidáért falait Zalai Káralyj
79b Évfolyam 41. czátn
Nigykinlxií, 1989. ftbruor 19. vasárnap
Ára 12 föl-
\'•iitibíi napilap
XWgjrirww
é* UuuUkitahit F&at &
ág Irány nem változik
Alig 2. órán belül megoldást nyert a kbmiányválsag\\és pedig olyan megoldást, amely télies mér-r fékben megnyugtató^ hatott néni csalt a politikai élet minden ténye, zöjére, hanem a i&njaet leös&éftcmé-uyére is. ímrédy Bélát régi munkatársa, Teleki Pál gróf, a volt kor-inány kultuszminisztere, az európai hirü tudósprofesszor és tapasztalatok ban gazdag polirjk\'us kóveii a koniiniryeliwiki székten, -amelyet fan-már már másodízben fogJal el. Töret\'enül és változatlanul folytatja tovább Teleki Pál azt a szociális és nemzetépítő munkát, amelynek elvi alapjait Gombos Gyula rakta , le, pénzügyi lehetőségét ímrédy Béla teremtette meg, koncepcióját pedig Darányi Kálmán fejlesztette ki.
Nem változott a kormány összetétele, ami már egymagában Is bizonyítja, hogy változhatott az irány sem. Csupán egy nj, il\'etve régi tagja van a komiánynok Hórmm Bálint törléiicttiu dósunk személyéten, aki uem csak -mint az előző kormány tagja, hanem mint a Nemzeti Egység Pártjának egyik föfuukcíonáriu-sa is a legteljesebb mértékben lá> kiiogatta azokat a kormányzati tö-i-ekvésekot, amelyiKiknck megvaJósi-\' tásábau most mint felelős tényező tevékeny részt fbg venni.
Teleki Pál gróf, az uj miniszterelnök közismerten gerinces, hajthatatlan tudós és politikus, a politikai élet minden útvesztőjében járatos és tapasztalatokban gazdagon tért viszi-sza a kormányelnőki székbe. Vissza-* térését megelőzték olyan történelmi események, amelyeknek lebobyolitá sáhan köztudomás szerint tevékeny része van. Azt lehet mondani, hogy a Felvidék egy részének visszácsa-tolésa az ő egyéni és szfemélycs győzelmét is jelenti, mert hiszen a müncheni határozat,\' majd pedig az a bécsi döntés, amelynek előkészítésében Teleki Pál geográfiai adatai döntő szerepet játszotok, \'azt a néprajzi elvet jfutllaiték orvé>iyro, amelyért.* jelenlegi mfniszleívmök már Trianonban is sikra szállott, sajnos azonban az akkori erőviszonyok eltolódása következtében, még sikertelenül.
Az a beszéd, ajneUycl a Nemzeti Egység Pártjának értekezletén az -jj miniszterelnök tekÖszöntöU, kétséget kizáróan bizonyltja, hogy az irány sem, kül-, sem belpolitikai tejre*, egy Jottányit sem változik, azok a bcterjesztelt reformjavaslntok, a imielyekjbek tárgyalása már foly^ untban van, váTtozatlan formában\' maradnak meg. Nem csak "azért mert ez az irány Teleki Pál miniszterelnök megállapítása szerint egyezik a nemzet közvéleményének akaratával és kívánságával, hanem azért is, mert teljes a reformok szellem és a miniszterelnök legtisztább egyéni meggyőződése között.
Minden titkos reménykedés és s\'Jttogóhlr^eioackjelíenére is meg elégedéssel keit tudomásul vennie n
Felelő* szertewtö: BarbarlU La|©s
\'¦\\J \' i ¦ i i.
OoBseMtt ara: egy bora t peagö 40 fiöér. Srakess&*éLÍ 4« kűtdohlvabul telefcai 78. ax.
London és m*h Mmmm^m nltimálnmot ¦ fatézetf Kegrinlte^ i fegyverszttnet érdéilében
Az eHsweré* egyik feltételei - Franco ne csatlakozzék a Berlin-Róma tengelyhez
.Párls, február 18 Az Ouvre értesülése szerint abban az esetben, h» Franco hnjlandó kőz-kegyelemben részesíteni a köztársaságiakat, Franciaország és Anglia elismeri a nemzeti kormányt. Ezen kívül azt kívánják, hogy Franco vál-* laljon erkölcsi kötelezettséget arranézve, hogy sem Németországgal, sem Olaszországgal nem kőt icmml-féle egyezményt, vagyis nem csatlakozik a Berlin—Róma tengelyhez.
Burgos, február 18 A Franco-kormány ujabb tiltakozó jogyzéket küldött Parisba a .spanyol vörös kormány franciaországi működése miatt. Ez nwgnclieztít a fegyverszüneti, illetve a Fnáncb.-kormány elismerésére vonatkozó tárgyalásokat.
Egyes jelentésiek szerint az angol és francia megbízottak már meg is kezdték a tárgyalásokat Francoók-kal. Negtiu állítólag a következeti ket követeli Francotól: Az Idegenek elszállítása, népképviseleti kormány
és teljes bünboccáuat. A két nagy-hatalom ultimátummá! akarja Neg-rlnt a további harctól való visszalépésre kényszeríteni. Az "ultimátumot Del Yajo külügyminiszter viszi magóval, aki Parisból útban van Madrid felé. Az ultimátum három-Taipos. Ha Negrbí ezt nem fogadja el, Anglia és Franciaország elismeri Francot, Azana lemond és békeszózatot. Intéz népéhez, Negrin !gy teljesen egyedül maradna.
A vörösök még mindig azt a hirt terjesztik, hogy Azana nem mond le, hanem Viissz\'rftér \\ Spanyolor. szagba-
Róma, február 18 A spanyol kémlrodák borzalmait leplezik le az olasz lapok riportjaikban. Barcelonától nem messze, Mon dena városban BOO embert égettek meg elevenen egy cementgyár ke. knéncéjét!L|n. BO titkos temetőjük1 volt, ahol az ártatlan á\'doza tokát ?> földelték. í
Angol-nemei megegyezés öt év alatt 400.000 németországi zsidó kitelepítésére
London, február 18 A német kormány Javaslatát n zsidók kitelepítésére vonatkozóin angol lap jelen fések szerlat az angolok clfoghdják. Eszerint Németéiv szóg a még ottlévö zsidók vagyonának 26 százalékából alapítványt létesít, amelyet egy külföldi árja bankár és két német kormánymegbízott
nemzet közvéleményének, hogy a kormány feladata továbbra is változatlanul keresztény és nemzeti Magyarország továbbépítése, Megmon.. dotta a miniszterelnök, hogy ő min; geográfus és politikus, nem a számokat, hanem az életerőt nézi és mérlegeli. Mindent meggondolt és megfontolt, mkViött annak e misszió nak teljesítésére vállalkozott, hogy tovább vezesse nz orsZágbt a Jobb jövő utján. Kormányzása éppen\' ezért nem átmenetinek készül. Erős akarattal, szi\'árd elhatározással, férfias gerincességgel és elszántsággal vállalta a miniszterelnök az ország építésének továbbfolylatásét. Nemi történt egyéb, mint — mai nyelven Szólva —¦ -egyszerű őrségváltás. Csak a kormanyelnök személyében
kezel Ebből az összegből öt év alatt 46 évnél nem Idősebb 150-000 "é. metországi zsidót é.s 260.000 családtagot vándoroltatnak ki. Ezeket a német kormány hajlandó földművesekké és iparosokká átképeztotnl. A •IB évnél idősebb zsidók Németországban maradunk és azok ellátásáról a német kormány gondoskodik.
tőrtént vá\'tozás és a kormány élére olyan egész férfiú került, aMmaJd-nom egy esztendőn át volt munkatársa elődjének és aki büszkén hivatkozott arra, hogy ez az együU-anüködés közte ós elődje között azt a férfi barátságot teremtette meg, a mely e\'cve kizárja a helyesnek ismert irány változását.
Nemcsak a miniszterelnök megállapítása, hanem köztudomás szerint is a nemzet n«gy többségű egyhangúan óhajtja, kívánja azoknak iaz egészséges reformoknak megteremetését, \'amelyek m-> küszöbön vannak. E nemzet jobbjainak lelkébe erős meggyőződéssé vált, hogy mindazok ci reformok, amelyek törvényjavaslat alakjában kerültek a képviselőház elé, a nemzeti lét szempontjá-
Cseh fegyvereket vett Ausztrália
Pozsony, február 18 A cseh f egy vei-gyárak érdekeltsége nagyobbmennyiségü gépfegyvert adott el Ausztráliának. Eladták ezen kívül a legújabb tlpusu gépfegyver gyártási jogát Is. \'
A német kormány bezáratta a rnfliichenl egyetem katolikus fakultását
München, február 18 A, német nevelésügyi miniszter a müncheni egyetem katolikus teológiai fakultását rendélettel lezáratta.
A megdöbbentő mtézkedést azzal indokolják, hogy a püspökség jogtalanul beleavatkozoit az egyetemi ügyekbe. Nemrég ugyanis a müncheni egyetem katolikus fakultására a német kormány egy magéntanárt nevezett ki, a püspökség azonban megtiltotta n papnövendékeknek, hogy ennek a kormány által kinevezett tanárnak előadásait hallgassák.
A katolikus teológia bezárás^ érthető feltűnést keltett mindenütt.
A francia kormány megbízottja útban Burgosba
París, február 18\' BERAftD francia szenátor, akt a múlt héten tájékozódó látogatási telt Burgosban, most a francia kormány hivatalos kikül dőltjeként, hlJ vatalos minőségben elutazott Bur-i gosba.
Főbelőtte magát a Magyarság volt Igazgatója
Budapest, február 18 FÖBELOTTE UAGÁt Jókai Szilágyi Miklós, a Magyarság Itt. lapkiadó, vállalat volt kiadóhivaiali igazgatój-aj fij jeliszekrény én birősági idézést ta-lállak, öngyilkossága valószínűleg ösz. szefüggésben van czzeL
fcól elkerülhetetlenül szükségesekés sürgősek. 1
Bizalonunal néz az osztatlan nemzet Teleki Pál kormányának működése élé, abban a hitben, hogy a kormány megvalósítja a szükséges i-cformokat, levezetí a magyar étet. ben mutatkozó feszültségeket. A miniszterelnök tisztában van azzal; hogy támadások is fogják érni, tisztában vau azzal, hogy esetleg verekednie kell a jobb jövőért, de-erre a harcra el van szánva, s kezében Vannak! *j sztlkségés fegyverek is. Belpolitikai téren várja a nemzet a reformok megrv\'alósitását, .külpolitikai téren pedig azt a változatlan irányvezetést, amelynek legfőbb célja a régi berótok luoglnrtrtsn és uj barátok szerzése, 1 ¦
SS
tUM KÖZLÖNY
1939, február 19,
loipn udlaszfjn mes 62 bíboros lepecsételt oltók mOfiOíí az u Eiyüíifejeitelfflet ?
A ZALAI KÖZLÖNY
„TÁSÁR-VEBSE1ITE"
Alulírott cég e szelvény lepe-csételésével igazolom, hogy
ut
aW.................................-utca......sz.
alatt lakik üzletemben egy pengő értékben vásárolt.
Pecsét helye.
A KÉPVISELŐHÁZ nem kedden, hanem csak szerdán ül össze. Ekkor mondja el Teleki Pál gróf miniszter, emök nagy programbeszédét.
*
I.MHRDY BfiLA volt miniszterelnök ma búcsúzott el minisztériumának tisztviselőitől. Vay Lász1\' államtitkár búcsúztatta, amire a vo*\' miniszterei, nök Igen meleg szavakkal válaszolt. *
OLGYAÍ FERENC, az ismert min gyár festőművész Budapesten megw halt. Y |
STATARIAL1S birőság ült ina össze Miskolcon, hogy Ítélkezzék K. TótU Józser 10 éves gazdalegény felett, aki egy lakodalomban agyonlőtte Varga György asztalos segédet. Az állami ítéletvégrehajtó már megérkezett, ilő-lel a délutáni órákra várható csak,
LETARTÓZTATTAK Prágában a» Arja-front és az Uj Csehszlovákiai szervezetek 100 tagját, mert megábi lapították, hogy a Gajtfa által feH oszlatott fajdsta -szerveret tagjai, j
JAPÁN iiiágasrangj ilsztlküldött. ség járt a napokban Prágában, — jelentik a londoni lapok. A\' japánok nagyarányj fegyverrendeléseket esz! közöltek a brilnni fegyvergyárakból.
Sokalta a fröccsökel,
leszúrta a korcsmárost
Budavári János ivánfahegyi napszámos a c-salogányosi csárdában számolatlanul itta a fróccsölcet. Már, alaposan felöntött amikor NyiröJó-\' zsef a fröccsök árát kérte. I ;
Budavári tagadta, bog)\' annyi fröcs-csőt ivott volna, mint amennyinek Arát a korcsmáros kéri és adósságát Ugy akarta rendezni, hogy bicskát ránt va meUbeszurta a korcsmárost. A bicskázó napszámost társai lefogták, majd & csendőrök bekísérték.
Az arcbőrt elcsufltó számos tisztátalanság, mint gyulladásos pirosságok, pörsenések és pattanások, amelyek elégtelen MlmÜködés és emésztési zavarok következtében támadnak, a (erméuetes „Ferenc József keserűvíz használata állal — reggelenként egy pohár/al — rendszerint rövidesen eltűnnek. Kérdezze meg orvosát,
Ma mindenkit érdekel a kérdés: hogyan Is történik a pápaválasztás? Egyenlőre csak azt tudjuk, hogy a konklftvó március Lén ül összo és ez választja wtog a.pápát. A \'konklávd szó tulajdonképpen a latin cUvisunv — kulcs szóból ered és a teljes elzártságot jelenti. A konklávó — a bíborosok testülete -- régebben a pápa halála után elrendelt kilencnapos ós ma is megtartott gyászszertatások után a 10-ik napon áronnal össze szokolt ütni. Miután azonban XI. PraS megválasztásánál is mcgtörlént, hogy O1 Consel bostoni bíboros, "jelenleg az áldozár blbomokok rendjének feje, nem érkezett meg Idejében és k|rO-kedt a konkUivébói, az elhunyt Szentatya ma^a szabt* me<í a pápaválowzlás Időpontját, halála utáni 15-16-lk nau. rn. Az utóbbi dátumot riasztották, hogy beérkezh\'essenok a legtávolabb lakó bíborosok is ói ezért ül össze a mostani pápaválasztó konklávó március Lén.
Bedeszkázott ablakok mögött...
Régen (c sok be folyás érvényesü 11 a pápaválasztásoknál, ezért a pápaválasztást m. Sándor, majd X. Gergely szabályozta, A konklávó helyiseiéi a Vatikánban vannak, amelynek 11.000 helyiségéből tóbbszáz ei Van zárvü erre a célra. Megfelelő elfalazásokkal, aí ablakok bedeszkázásával és berácsozásával, a lelefonok kikap. Csoláaával slb. ez az elzárás tökóleles, onnan semmi nem szivároghat ki. Most körülijeiül 300 ember lesz az elfalazott részen belül. A ft2 bíboros mindegyike ugyanis két kfeérőt, beteg-
A következő napon kezdődik meg a tulajdonképpeni pipa választás, amely, nek három formája van: az egyhangú Választás, a koninrowissz\'iinios választás (ekkor a biborosi testület 3. 5, vagy 7 tagot biz meg, ltogy nevében válasszon) és a. titkos szavazás, ami hosssu idő óta szokássá vált és most is történik.
A szavazólap hármas beosztású. Fenn a szavazó neve, középen a jelölt, alu. a Jelmondat és sorszám. \'A\' szavazólapot ugy hajtják" össze és
M összes szavazatok után a kehely, ben lévő szavnzócédulákat összerázzák, megolvassák, majd egyenként átnézi a bárom választási biztos bllioros, miközben az utolsó hangosan olvassa a neveket. A többi bíboros, aki ekkor a helyén ül, at előttük lévő listán egy-egy vonással megjelöli, kíre menynyi szavazat esett. Ezt ellenőrzik, majd hivatalosan is kihirdetik az eredményi. Ha nincs kétharmad többség, a cédulákat nedves szabna közé téve selyem, zsinórral átkötik és elértik abban a kályhában, amelynek Hosszú kéménye messze kimagaslik a vatikáni épületek fölött és amelyet ekkor már tízezernyi nép figyel. A nedves szalma fekete füstöt ad ós ez a .sfumata. jelzi, hogy q választás eredménytelen. Ha eredményes a választás, csak a szavazólapokat égetik el, amely fehér füstöt nd, amiből n külvilág értesül, hogy van már pápa.
Eredménytelen szavazás után azon-nal újból szavaznak a bíborosok. Hn ez sem hoz eredményt, visszatérnek
ség leseién hármat vihet be magával. Ezek közül az egyik civil, a inasuk egyházi férfi: személyi szolgálatokat teljesítenek. Kívülük az egyházi funkcionáriusok ós a technikai személyzet van még clzárs-a: orvos, gyógyszerész, szakács, kukták, inasok és a pápai őrség.
Orvos, borbély, stb. választás
Jelenleg a gyászszertartások folynak kilenc napon át és minden nap egy előkészítő ülést tartanak a bíborosok. Ezeken szabják meg a rendszabályokat, átveszik az okmányokat, halász-gyürüt stb., majd ezeken választják meg az orvost, gyógyszerészt borbélyokat, a szavflzatszedökel stb.
A tulajdonképpeni konklávét. illetve a pápaváhuztó ülést a Szent Pál ká. polnában a Szentlélek segítségül hívásáért mondott szentmise előzi meg. Ezután vonulnak be a konklávéba, ahol a Sixtusl kápolnában leteszik az esküt, majd mindegyik bllwros abba nz előkészített cellába megy, amelyet számára a sorshúzás kijelöl. Este hétkor háromszor megszólal a csengő, a szertartásmester .Extra omnesbtt kiállt, mire mindenkinek, aki nem tar. tozlk a konklávéhoz, el kell hagynia a helyiségeket. A konklávó marsalljá-nak — évszázadok óta a Chfgi hercegi család legidősebb tagja, ma Is Albano Chlgi, a máltai szuverén lovagrend Magyarországon Is járt nagymestere tórtt be 0 tisztet — ellcnórzéf-O wollett megtörténik a teljes elzárás. A rcpc csélelé<ekről jegyzőkönyveket vesztek fel mindenütt.
pecsételik lo, hogy csak a jelölt neve látszik.
•Választáskor a bíborosok sorba a Sixtusl kapóméba gyűlnek és baldachinos h\'ofvüket elfoglalják, majd megállapított sorrendben járulnak a hat égő gyertya között álló kehelyhez:, amely a Sixtusl kápolna közepén álló
oltáron van elhelyezve patea&val befedve. Az oltár előtt minden blbornok hangosan elismétli »z esküt, majd sza. vazolapját a pSténára helyezve onmn belccsusztatja a kehelybe.
celláikba és délután újból szavazás van. Ezt is megismétlik szükség esetén, majd másnap, söt harmadnap addig folytatják a szavazást, míg 0 kótliannad többség ki nem alukid, (XI. Piust a li-ík szavazásra választották mcgl)
„Van pápánk!"
Ha a szükséges többség megvan, liarangjelt adnak, amire a szertartás, mesterek beléphetnek a Ifápomábü, Ekkor a biborosi rend három fejő megkérdezi a jelöltet, elfogad ja-o a választást. Igenlő válaszra, különleges szerkezettel az összes bíborosok felett a baldachint leeresztik, majd n jelölt megmondja milyen nevet vesz fe], Ekkor természetesen már a fehér füst, söt most a rádió is közli, liogy <van pápa.* Hogy ki lelt a pápa, azt nz első szerpap-biboros közli hagyományos szokás szerint a bibor szőnyegekkel díszített erkélyre lépve.
— Nagy őrömet lürdetck nektek, vau pápánk x. y. bibornok ur, aki a
.....nevet vellc teli
Ezt az aktust is közvetdent fogja a rádió. Időközben az uj pápa teljes papi díszbe öltözik (a pápai miseruhák háromféle nagyságban vannak készen a konklávó sekrestyéjében), majd ő Is megjelenik az erkélyen éí megadja első pápai áldását a Városnak\' étf Vi. lágnak, t
A legszebb női fehérnemű és paplanok
Rekviem a Szentatyáért
A nagy és döbbenetes vllág-gyász-ból, a kereszténység- elhunyt édes-t atyjáért, a nagykanizsai katolikus-\' ság is kivette részét. A* Össsa középületekről gyészlobogo hirdeti a mélységes részvétet és kegyeletei; amit felekezeti külöinTségnélküImi^ denki érez a nagy Béke-pápa elhunyta alkalmából. Az iskolákban mindenütt méltatták a gyászos eseményt a honvédség a kormányzó által előirt fél <udvarigyászban jut-tntla kifejezésre együttérzését- Ma\' délelőtt 9 órakor hivatalos gyász-i istentisztelet volt a ferenciek plébá-niatemplpmában, amelyen ott volt a hivatalos város, a kéY/vJselőtestülct több tagja dr- Hegyi Lajos polgár-inesterhelyettesíiel iaz élen, tiszti-küldöttség vitéz Székely János tábornok vezetésével, aü összes hatóságok, testületek, egyesületek, intézetek és intézmények küldöllségei. vezetői nagyjwámrkin- Sok volt a gyászruhás hölgy is, ugy, hogy nem, csak a szentélyt, hanem az egész templomot teljesen megtöltötte a gyászoló közönség, mialatt a főoltárnál P. Gulyás Gellért rendi kormánytanácsos celebrálta az egyház* nagy gyászponi pá jávai és pa\'pi asz-szisztenciájávai a gyászmisét. A kóruson ezalatt az egyházi énekkar Gazdag István kántor vezénylóséSkl gyészdalokat énekelt. A főoltár előtt hatalmas katafalk, a főpapi jelvényekkel, a gyertyák sokaságával, dél szaki virágdísszel. A jiagy keresz. tény család mélységes gyásza nyilvánult meg az elköltözött Édes. atyáért... ;
Ugyancsak gyászmise volt a felsö-templomban, a piaristák templomában, valamint a Notrc Da\'nw intézet kápolnájában és a kórházi kápolnában. ; \' {
kW Március 1-én megnyílik
m Bazár-udvarban
BARTA MIKSA divatáru-üzlete.
Oltáron, kehelybe helyeílk a szavazólapokat
Fekete tfl*t vagy fehír...
Megkezdődött a Magyar Élet Mozgalom nagykanizsai női táborának szervezkedése
A Magyar Élet Mozgalom utaak-inditóju kezéből a politika gáncs-vetői kiütötték a kormány rudat. De éppen mert a Magyar Étet Mozgalom politikán felüli szervezkedése a magyar megújhodást kívánó társadalomnak, aAért a MÉM gondolata él tovább a lelkekben. Osiuálhavnak palotaformdalniükat, elbuLdlalhamák embereket, kisiklathatnak nagy akarásokat, fa rigcsá ihatnak a nagy re-fonnokon, egy bizonyos: — a magyar társadalom rjj magyar életet akar és ezért az aj magyar öleiért
szervezkedik.
A luigykanizsai MEM tegnap éi-te-kezletre hivla Össze a város hölgy-társadabnának vezetőit, a női egyesületek elnökségeit és a közéletben tevékenykedő kanizsai asszonyokat. A\'népes értekezleten dr. Kovács Se. bestény Tibor eljiÖk\'ésdr\'lTwlway Zsigmond titkár ismertették a megjelentek előtt a MÉM célkitűzéseit,... hölgy-világ feladatait az rjj magyar élet berendezkedés terén- Utána a női tábor-szervezés részletkérdéseit beszélték, meg. - !
Napirendre kerül a postai díjszabás leszállítása
Olcsóbb lesz a levél, a csomag, a telefon és klsrádlök
A Magyar Közgazdaság jelenti;
A kereskedelem és ltujzíckedésügyi minisztérium — értesülésünk szerint — a postai dijsza-bások rjj rendezésének kérdésével fog aikozlk.
píjESÍ A gazdasági élet már
1— régen szerelné, ha ebben a vonatkozásba^ érdemleges mérséklés történnék. Erre mosl kilátás van : Krinder Aptal kereskede-lejnügyi miniszter ~ mint értesülünk — ebben az irányban\'edott/jt-iirjtatást. ! | \' [• if
Az rjj díjszabás egyaránt vonatkozik a postai tuálUtószolgálatra, tehát levélre és csomagra is. Vonatkozik ezenkívül a távbeszélő és rá-díószolgálatra. A távWeszéiösz.dgá^ latnát — frudomástakra jutott hírek szerint — az alapdíj mérséklése é* a belépési dij eltörlése várható, ezen kívül pedig a távolsági beszélgetés diját jelentősebben csökiwmenék. ,
A rádlöszolgálat dljszabásmodosi-
tásáni vonatkozó terveket részben már ismertettük : a vevőkészülékek teljesítménye alapján oldanák meg a kérdést olyképpen, hogy az olcsóbb és kisebb hatókörű készülékek az eddiginél kisebb előfizetési díjat viselnének, mim a többcsöves, nagy vevőkészülékek, amelyeknek diját viszont emelnék.
Ugy értesülünk, hogy az illetékes tényezők szándéka az, hogy a módosított díjszabásokat még a tavasz folyamén éuetbeléptctik. E*l a gazdasági élet — különösen, ha számottevő mérséklésre kerül sor — nagy rokonszenvvel fogadná.
ÚVJA SZEMÉT) ~
él vásároljon bllatommal egy lát IMA eiamUvaaol IA<^«r-s*ftka ileicn,ban.
ZSOLDOS GYULA
(iíiíhIíi, Ikimíji tt láün«réiu»ést«r,
FÖ-otB. (a Korons-iiiDodival iiemlxn). Entdatl Zclti lenciek. mindenfajta levitátok, Sttmoivoil reccplek elkanUéle.
Megindulnak azok a reformok, amelyek szükségesek, hogy a biztosítási üzleteket Magyarországon is a Nyugat színvonalára emeljék
Az uj biztosítási formák kidolgozásában részi wu ax Országos Magyar Gazdasági Egyesület, az Országos Msző-gazdwsági Kamara, valamint a vidM kamarák vezetőségek
A Zalai Közlöny régóta hurcol azokért a reformokért, amelyek szerintünk szükségesek ahhoz, hogy a biztosítási üzlet a ínfagyjar életben elfogulja azt a helyet, omfely tökjer képző erejénél fogva azt mfcglllet(. Örömmel óllapitjrjk meg, hogy Gebhardt Dorobnkos, aki egy altruista keresztény intéztet éléről került a Biztosító Intézetek Országos Szövcli sejtének élére, a legnagyobb erély-lyel indította el aszókat a reformokat, amelyeket székfoglaló beszédé-ben Ígért. A Biztosító intézetek Országos Szövetségének elnöke tárgya lásokitt kezdett az Orszgaos Magyar Gazdasági Egyesületied a mngyajf Sazdatársadalomnak. ezzel a hatat-\' mas gazdasági szervezetével, azoiW ktvül az Országos Mezőgazdasági Kamarával, valamint, a vidéki kfart marék vezetőségével és ezek bevo-\' nusávaj tárgyaljak le azokat a szükséges reformokat, amelyek nemcsak; a Biztosító Intézetek Országos Szw vétségébe tömörült biztosító tárni Ságoknak az érdekét fogják szolgálni, hanem elsősorban azokat a azoi dálls cé.!okat tartják szem előtt, a
melyek \' | ; \' j
• kit embereknek teszik lehetővé, hogy a tüz- él jégbiztosítást nagyobb mérvben ve. gyék Igénybe.
Nyiigatou a biztositási szakma gazdasági helyzete és állandó prosperitása azért nem probléma, mert a biztosítás, mini közszükségleti cikk, már régen átment a köztudatba. Néhnk azonban a legmesszcbbme-uőleg szükség van arra a hatalii propagandára, amelyet a Biztosító
incs
Aspirín-tabletta
»\'fáayeh «-kereszt nélkül
Utasítsa vissza a tablet- (gAYER] tát, ha nam látja azon a
»\'Biaif&i«-keresztet.
Intézetek Országos Szövetségének elnöke az előbb emiitett gazdaszur-vek bevonásával nveífindit. Nem fog jék kímélni a fáradtságot, Iwgy a lcgimesszi.\'bbmenöleg és a legnagyobb részletességgel világosítsák fel a gazdatársadalmat a biztosítás szükségességéről és a megüidiuló reform k-2iv téten olyan biztositási formát fognak beállítani a kisgazdatársadalom javára, amely egyrészt \' !
kiküszöböli az annyiszor panaszolt pró ráta kártérítést,
másrészt pedig egyszerűségével lehetővé teszi minden kisgazdának, hogy vagyonát 1
átalány keretében biztosíthatja.
A magiunk részéről örömmel Játjuk, hogy végre a Biztosítási Intézetek Országos Szöv-itségo, mint a bíz tosltótérsaságok c^ucsszervezete, teljes egészében belátja egyrészt a reformoknak szükségességét, 1 más-rész/öl mindent elkövet/hagy közelebb férkőzzön azokhoz a nagy tömegekhez, ameljck^t Magyarországon a kisg\'azdatáiiudalom képvisel. Hiszen óriási szüksége nrutaljtiozik ennek, ha figyelembe vesszük, hogy a nemzeti javakból évrölrévre milyen nagy értékek scaiunisülnek meg tüz és jégkár folytán anélkül, hogy ezek a javak biztosítva lőttek volna. Ez az oka azután annak, hogy nagyon gyakran ¦ | ; f
tUz* vagy Jégkár folytán a gazdatársadalom nagy tömegei
kerülnek válságos halyxatba, ami megfelelő biztosítás utján elkerülhető, volna
és ami most már, ha az aj bÍztosi-< tásl formát közel viszik a gazdatár. sadalomhoz, bizonyára némztítgaz-i dóságunk és a gt;udatársadnlom ja-> vára ls végérvényesen kiküszöbölődik. : f 1
Élénk figyelműméi fogjuk kísérni azokat a reformokat, amelyet a Biztosító Intézetek Országos Szövetsé-nek elnöke elinditotl, inelyejget immár magáévá tett a biztosító társaságok nagy része is ós a legnagyobb örömmel fogunk rámutatni mindig azokra a szociális célokat szem ielött tartó rajltásokríV amelyek végre a biztosítást uáfcink is a nyugati színvonalra fogják emelni. i
IS Évet llalÉi líi-lilip!
Szeplők, j ráncok, mitesszerek, orrvörflaség, bar-naíoltok, pattanások, tágult pórusok és egyéb szépséghibák öregitlk az Ön arckifejezését 1 A intm himltunóaxot- el-SIMIU tünteti az összes ily arctisztátalanságokst. Aii iiIn; II.iH, üde &¦ n«p len. Megjaltaíte eltagadó, Dr. T. tMiooy Ida: 4v ív»« vagyok •¦*>, lOiala, liuyoi kifejtx(irm vmi «a Üttltlolut inni [• aejilk, hngy már u\'grmaDta vagyok. Sitpaa-lemtt ai ön kiíuíjíink kdtiCnh*lem. OtvotlUff ajislva. Ara: 1 Iftaly P I.W. 3 Ugtlv P i-Akl **t a iiiidciíii KtulcUful tgyim hl\'Dca napon balul bikliui, annak «Ljr kle >Oilttiu:IS-mftt (aoraagolunk tatllf, teljtean foijaa,
ír. SwíiJ Miklii, Hátid, btki-177/I-*.
Halálos célbalövés a felsőpáhoki lakodalomban
Egy 25 éves legény a hajnali lövOidOzés halottja
Keszthely, fcbrjárlS (Saját títdösitonlttől.) Szomorú ira gédíával végződött az a lukodnloms amelyet Felsőpáhokon Bognár János, házánál tartoltak. Bognár gazda tartotta lakodabnát ét mindenki pompásan snrjlatott, hajnal felé már szükra-k bizonyult a ház, kimentek
CsQlörtöktől vasárnapig
Városi Mozgó
Budapesttel egyidöben! Mtgyar llfm Qnnepl eseménye Zilahy Lajos SrOkbeosfl wigjátéka filmen ¦
SÜT A NAP
A kiegészitA mümar kfl!5n meglepetés I
Előadások kezdete köznap 5, 1, Okor, vasárnap 3,
hát az \'Udvarra és ott ropták tovább a táncot. A vendégek közt volt egy szabadságos katona K skl ekkor elővette pisztolyét és sorba célbalöt-tek vele. Lőtt vele a vőlegény lí, majd vissza akarta adni a fegyvert tulajdonosának. A katona, mikor átvette — valószínűleg azt hite, nincs benne több golyó — megbruzta a ro^ viaszt. A fegyver azonban még töltve volt és a golyó a közelben óUó Pető Imre 26 éves lesenoetomajl legény hasába fúródott. Az összerogyott legényt azonnal szekérre rakták, de közben a mentőkért is telefonáltak. A keszthelyi mentők útközben átvetlek a isulyosan sérült,\' Petőt, azonnal a kórházba szállították, do mire az operáló ttsztalrW került, meghalt. f
A csendőri nyomozás tovább folyik a tragédia pontos részleteinek WvlzHg^lisár^. ;\' | | ; i |
tMM K02L6MV
19á9 február 19.
Szép ruha csah jo szövetből készül
Legszebb szövetehi
legnagyobb váldsztéhban
legolcsóbb áron
UÍmnáifim
„ti isiéit a prazljáili"
Ai edzeti ujságiró-toll is szinti- lud-bört szánt a papíron, műikor leírjuk ezt \'ft káromlást, dc fcj kell lmunk, mert különben nem tuduánk inJo-koiui u felháborodást, ami a .Síit * nap- c. íiltn egyik Jeftneto kjzben áthullámzott a mozi közónségéick lei-kert. Előrebocsátjuk, bogy a kaulj&a] moziverctöséz nem tílict ról i éi i\'.em is segíthet rajta, A filmet keresztény magyar szerző, Zitnliy Lajos irlu, ő maga is rendezte; egészében igazi, szén magyar munka, egyike a legtlsx. lább keresztény é; magyar tónusban tartott filmeknek; s^l éppen bizonysága annak, hogy Keresztény színé székkel ii lénél maradéktalanul jó magyar filmet csinálni. Dc éppen mert Így van, annál kirívóbb a nagyszerű filmnek az az egyeU-.ni, másodpercig sem tartó jelenele, amikor Mílly (i«rŐ (a keresztény Mály GeTŐl) boljrug egy vödörbe és i.ry jakad k;: .Az Islcinit a piraszljajiuk!. finnek magyar filmben, keresztény magyar f Itnbcn nem szabadolt volnn megtörténni;;! Ilinél benne az író, lia Így hia: hibás a s/lnösz, aki Igy vállalta a szerepet; hibás a renderő, aki benne liagyt i ezt a jetenetet a filmben és hibás a cenzúra, amely átstklatl feMl.\\ Ha IstenUrotnlést akarunk hallani, nkk>r
ném szükséges « nagy állami si/git ég. gél magyarrá newlt filmgyártáshoz folyamodnunk. Kocsis-káromk.nlások^ ért elég kiálbuink valamelyik köpkó-dős utcasarokra vagy isi\'tUóajtób-i,
Ml a katolikus Uiek é> katolikus bit parancsa alapján t Itnkozunk az Istenkáromlásnak « keresztény magyar művészetbe tlrtént bevonulása elU-n. ne tiltakozhatnánk az egyszerű jó-irlés nevében Is, bármely vallású mozilátogató helyett. Elsősorban pedig Ultakozhutuánk protestáns vaT ás ii\'keresztény tcstvén-ink nevelten, hiszen oi egész film-incsc középpontjában egy protestáns papi család áll; benne egyik legszebben megrendezett leidnél protestáns istent jsztct-*tct ábrázol, pro-ttstAns templomban, protestáns szent, beszéddel. Aztán ott vau a vitézzé avatás gyönyörű szertartása, ez a lélekemelő magyar szimbólum] Hát. hogyan ülik Ilyen keretbe, keresztény ember ajkára ez a durva káromkodás? OnuepronUU c* eb>>n az cgyébkéil kitöltő magyar filmben. Ls teljesen, dc teljesen fcfcilcges. I)« egyre jó! Arra, hogy leszögezhessük: ~- a keresztény szegemet ifem elég kirakati dísznek használni, A keresztény szelemnek el.\'vcn cröriok kell le .mi és azt elsősorban n keresztény Írónak, keresztény müvésanek, kereszt ány rcn-jezőnek k;-li az életbo is átültetnie.
Törvényes rendelkezés alapján megbüntetik a kdcsisl, akit a rendőr az uleán istenkáromláson ér. Ugyanekkor « magyar fit ngyártftsnuk hogyan szabad péhié.t árulnia és az egén órszü. gót Megbotránkoztatnia istenkáromlással T
Szomorú, hogy ma magyarázni, kell: — a keresztény erkölcsiség, a keresztény szellemiség jegyében most folyó nagy magyar újjáéledést mosdatlan-ázaju, parlagi, istenkáromlással nzol-giXal nem leltet.
á osaládíakntasás legnjabb saeníáolója:
Csang~Kal~Sek tábornoknak egy szlovén barát az őse
Ljubljana, február . (Copyright)
A Balkán legnagyobb lurszotglUtl ügynöksége, u belgrádi Istók Press szenzációs híradást röpit világgá a napokban. E Idratlásban nincJcn kevesebbről szó, mint arról, hogy Csimg-KaiSck marsall, «k! legfőbb Vbzotőja a kínaiak mostani küzdelmeinek, voltaképpen európai ősöktől származik. E Idradás komoly és kétségbe nem vonható okmányok alapján készüli. Ezek szerint a kínai marstil! egy szlovéniai egyszerű paraszt-családból származik. (
Egy ismert szlovén tudós, aki évék óta a Szlovéniában gyakrabban előforduló családnevek eredetét kutatja, állapította meg azt, amiről most uz Jstok Press tudósítása beszámol. Ez a tudós mindenekelőtt azt szögezi is, hogy antii a még kévémbe előkelő kínai családok is sok száz néha több ezer évre visszamenőleg tudják le.e. zétal családfájukat, aJdig Csang-Kat, C.sek marsall családfája mindössze háromszáz esztendős. Ezenkívül — ez köztudomású « kínai hősről — agy Csojig-Kui Ock, mint családjának tagjai általában sokk"! mugnsabb termetű férfiak, mint a kínaiak. Mindc-ek a körülmények egymagukban Icrrnótzc-lesen nem jelentének még bizonyitó-kokat, azonban — ólát unasztják uzo. kat a megáhapitisokat) amikről most bcszámo Ihatok.
E megállapítások szerbit:
A .c-sek végű c-aládnevek általában csak Szlovéniában fordulnak elő. Gyakoriak itt a Corjisck, Leszkoftsek, Gaj-esek nevü fniniliuk ói Szlavóniában még ma is találni családokat, akiknek -Csnkajcsck. a nevük. Az u szhvöl j tudós, aki hazája Családjainak rdstó-riájrtval a lcglelktif?nicreteseb:.c.i foglal kőzik, kutatásai torán szenzációs megállapításra jutott. Eszerint: a Ciliből alig kétórányim fekvő ősrégi Naza-retb-i kolostor krónikája feljegyzése, kel tartalmaz egy Csaugkai^sek nevü barát életétől.
A krónika szerbit az lir 1610, évé be.i Csanaknic-ek Ferenc éí Mária első Szülött fiuk n fereácesélC rendjébe lépelt. Itt tl\'ator Franciskánus, nevet kapta. A fiayd ember már a rendbe való belépése előtt kalandos életet ólt és különösen a távol Kelet misztikuma fogla meg a lelkét. Rendjének bele-
egy«zésé»el arra vállalkozott, hogy Kinába megy és olt téritőunuikába kezd, Minthogy azonban erre mint fi rencrondi szerzeteinek nc.n l.tt volna alkalma, ugyancsak a rend belccgyczé. sével belépett a j.-zsidták rendjébe, ahol a rcndalapitó Loyoüiy SzCiit lg. nác után maga Is <paicr Ignatius. neiCt kupta. A nazarellü klastrom krő. inkája szerint Páter Igoallus lŰ20-b>in odahaza Járt, clhviosuzott családjaiéi és ugyanebben az évben éjlnduli Kiua felé, liogy Krisztus hitére téritsu a pogányokat.
Csodálatosképpcn ugj\'szólvan óvről-é\\rc beszámoüwk Páter Ignatius sorsáról a lerencesek lendjénok nnnajcici. Eleinte azt írják róla, bogy hivatásai nagy lelkiismeretességgel éajpze.-Zeies-lie.z méltó lelki erővel végezte. Kgj\'ie több és tjbb kínait térített meg. Azán néhány éven keresztül nem szólnak róli a Somi völgyében csöndesen meghúzódó öreg kolostor pergamenre irt és vastag disznóbőrbe kot itt é.kiny-\\c;, í\'atc- lgnat.us eltűnt d r«nd szeme elli.
Kprülbelül lü30-b<m, léhát kereken háromszáz évvel ézclŐlt IrtrépCl ne.-e újra az évkönyvekben.
Itt már szomorúan írja az egykori krónikás:
Páter Ignatiua leikéi megrágta a sálán. Csakajoaak I-ervnc és ,\\iaiia *tsi-szül.\'ilt fia, előbb Páter I\'ranciskus, niajil ndiit jezsuita Páter Ignatius nc.iksak kiléteit a jezsuiták rvndjébOl, hanem étbágyia\'az odvöziti hitet is, Konrmius kővetőinek sorába lérn.\'tt. Arról is tud a krónika, hogy Páter lgnalius mcgliázasodotl: feleségül wllj at egyik legelőkelőbb küiai család leányát, Icloségv\' apja mandarin volt és szoros kapcsolatban állott á meny-\'iiyci birodalom császári csaIá1jAv:U.
A feljegyzések itt végot érnek. Páter Ignatiusről többé nem esik szó, a uuzarelld öreg kolosDr krónikás könyveiben,
A szUvén tudós, aki ezeket az álatokat napvilágra hozia, kutat ís alt most kínai források alapján szerelnó kiegészíteni éi bebizoiiyitaní, bogy Csaiig-Kai-Csek, a legendás nevü ku naj marsall a. szlovéniai Csnfejcsek*
celládból szái\'iiuuík és egyik őse valóban a nazíireUd kolostoritól került u
nWksZe Kínába ...
Püítf JÓD
„RErfAlSSANCE\'- PENSIO \'SífflSÍ
Aat őrt otthona Badap«at«ii m
IV, Iránvl-utc 21. — Villamos- és autóbuszközlekedés a főváros minden irányiban. Modern, egészen u) berendezés, központi lűtés, hideg-meleg folyóvíz minden stöbabsn. PUrdÖBzobás apparUmcntck. — Kitűnő konyha kívánatra diétás elátássai.
Nem kerül statárium elé a böreöncei hegyen agyonlőtt bocskai cigányprímás ügye
A Zalai Közlöny jelentette, hogy a bői\'zöncei hegyen a lakodalomból hazatérő bocskai cigányprímást, Baranyai Jánost a hegypásztor lelőtte, "Jgy hogy az" V* kanizsai kórházban, meghalt. A vizsgálóbíró kihallgatta halála előtt a cigány prímást, aki ugy adta elö a töriéntekíft, mintha a hegyőr wnluden ok nélkUU fejszével fefbcvágtn voltra öt, fcnlr© d-jlakodnl kezdtek és eközben történt a haláH okozó lövés. A boncolás tudatai szerint Baranyai az oldalába kapta u golyót és az szétron-
csolta a tüdejét is, sjlyos volt azonkívül a fején lévő sérülés is. Hogy valójában hogyan is tőrtént a dolog, az csak a csendőrség! nyomozás b;-fejezése, a hegyőr és a szemtarrjk vallomásának Ismerete lUtáfl derül ki. mert legtávolabbról scm valóf-szlnü, hogy >rokiden ok nélkül* kellett volna Baranyaiak otthagynia a fogát. A klr. Ügyészség a bolticsl el temetésén.! az engedélyi megadta. Mint értesülünk, a börzöncel eset nesn k^rül u statárláHs bíróság i.\'ló.
1^. Pőüzlel: Ffi-ut 7 az.
Ijj p Telefon: 5-33. — . B B „
álcsics^sr» Fest, tisztit
lilpiftlÉIi
legújabb tavaszi divatsxlnekben megérkeztek
Szombat
öUiMPEST i. "
17 Hírek szlovák és ruszin nyelven,
— 17.10 Martelie Meyer zongorázik.
— 17.40 Mit üzen a radlőr — 18.10 Rendőrzenekar. — 19 Oiáh György előadása. — 10.30 Kubányl György magyar nótákat énekel, kíséri Csorba Gyula cigányzenekara. — 20,40 Ilész. [etek a Budapesti Korcsolyázó Egylet világbajnoki műkorcsolyázó versenyé, ről. (I. rész.) ítészéi Phihár Istvibi.
— 21.10 Hírek. — 21.30 A .felvidéki bál közvetítése Kassáról, a Schaik-ház-szrtUó termeiből. Beszél I\'ilotas Uli és Iíudbiszky Sándor. — 22.15 I <lŐj ár ás jelentés. - 22.20 Lakatos Fló-ris cigányzenekara. — 23,20 Hcíns-mann Ede Jatz-zenekara. ~ o.O") Hírek.
BUDAPEST i|.
18.10 Mezőgazdasági félóra, — lü.ai Hcndőrzenckar. — 10,30 Cs. SzaKi László előadása. — 20 Ilirek. — 20.20 Hanglemezek. 2t.40 Részlitek a Budapesti Korcsolyázó- Egylet világbajnoki műkorcsolyázó versenyéről (11. rész). Beszéli Phihár István.
8BCS,
10.05 Könnyű tánclemezvk.\' — 20,10 Tánc-est jelenetekkel. - 22.30 Táncoló, katagó Bécs, _
Műsorváltozás .
következtében elmarad tirar Kniő február 20-ra kitűzött \'Séta a. drezdai könyvtárban. ciniű rádióeUadása.
IlSlllSÍ IÍÜ
a legszebben ét a lególes ibban keretezik Tornyom lolvan egyedül kereszlény üveg- és porcellán-kereexedöaébeiL ta
Na.yknrízsa,1} l\'ö-itt 24. ezám.
Vasár iiííjj
budapest L
8 Hanglemezek. — 8.40 Hirek. -0 Gőrógkathollkus szentmise, — 10 Református istenüszleUt. — 11 Egyházi ének éí szentbeszéd. - 12.20 Idő. Jelzés, időjárásjcieuléi. — 12.30 Opera-liáíi zenekar. - 13.10 Dr. Mátlié Elek eladása. — 14 Hanglemezek. — 15 hányi Bertalan előadása. — 15.40 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. — 16.30 Kállay Miklós előadása.
— 17 Hirek szbvák és ruszin nyejvon, -- 17.10 Iréuo Dubjska hegedűi — 17.30 Ülés Endre elbeszélése. — 18.0Ő Magyar-est. — 19.20 Hanglemezek. — 20.95 Sporteredmények.\'-- 20.15 «Ju-üka., Hangjáték négy részben. — 21-40 Hirek, idöjárásjek-ntés. — 22 Mikrofonnal a farsangi éjszakában. Beszél) Filotás Lili Ói Budinsíky Sándor. -23 Vörös Elek cigányzenekara, — 0.05 Hirek. .
BUDAPEST n.
11.40 Kamarazene-matiné — 13 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. — 17 TAnclemezck. — 18.35 íi, Réthy Pál sakk előadása. — 20 -Ilirek, — 20.20 A xádií szal-jnzenekara.
vecs.
fi.20 Könnyű lemezek. —• 10.30 D"-ios-zenó.í parasztvasárnnp. — 12 Ssóm-koztaU zene, — 14 I\'nrsaugi zi\'ii-\', — 10.30 Saarbrückca dai^s-zenós délutánja. — 18 Farsang u régi Béösbca.
— 10 Lemezek. — 19.45 TéU sport-\\e.«uyek macából. - -20.10.Far-aagi bohózat zenével.\' — 22,30 Tánczene,
1939. íebruár 19
I hutuálal. un«ly»ta többon atlnoRBJŰc, ha
__NftoUnUl ii, JJIito*.
•ayh*. faVJdaüoaiiasaUt h>U* .1.1!. :,¦ M
\' 1 iu
_M hubuJlO lirmríekiit. !¦,(¦¦ 2-3 etem Attinl t>«T*r«, ivgffoli\'o iollcuiM UxllliM ¦Moaft.
Murakeresiturl tolvajt fogtak a kanizsai hetivásáron
Nagy izgalmat kellett tegnap cféM-előtt a kanizsai pénteki hetivásár fürgahnában a Fő tltott egy hajtó-vfldástatj amelynek eredményeként <gy tjlvajt sikerük elfogni.
A mait napokbíui eltűnt a Klrsch-ncr üzlet c\'.é rekláiimak klftlggesz-tfll nagy gombolyag szővöpanrut, a melynek kereskedelmi ára 21 pengő. Az üzletben azt hitték, hogy eladták é.s másstti pőíolták. Tegnap az Uz\'et egyik segédje, SMner Lajos észrevette, hogy a boltajtó előtt lógó gombolyag felé egy férfi nyal kezében kéJSel. Steiner a következő pillanatban künn is tcrnwlt, de a tolva] futásnak eredt. A népes Fő-\'jton az utca népe U utána vetette magát-éa a menekülőt sikerült a Király rjtcában elfogul. Felvitték « rendőrkapitányságra, itt kiderülj hugy 01 il.cfő Audrasek István 27 éves 11 rjr.ikeresztúri lakos, megmo-tozása alkalmávul a kabátja alatt egy hátízsríkot és egy egyemapkát találtak. Valószínű, hogy a hátizsák a zsákmánynak kellett volna, az cgycusnpka talán külsejének megváltoztatására, Andrasek beismerte, hogy clsölzben is ő Jopta el a gonv-bolyagot közben hurhnyát is lopott. Őrizetbe vették. :
EMLÉKEZTETŐ
Kayazeri kozlóa (kél sor) dija 3« lillir. F.braar 16.
Vasutas tea «slo I órakor a Kis Royalbaii. t*<ulu 19.
Az Iparoskör vidAtn farsangi tea-«)« B ónkor.
l\'.Vmár 13.
Cigányhal a WoIIM inid.v.1 .! MU 9 órakor.*
P.kiaá. it, Lloeális elAadaa a varoshazán hat
órakor (Másik Andor *i Kelemen F.).\'
ZALAI K02L0NV.
— Kaptár, Február 10. vasárnap. Hóm. kat. Farsang van. Pratrilam Zauiaanna. Izr. Sebath hő 80. — Fetirulr 20. hélhi. Rom. kat Aladár pk. Protestána Almoe. Izr. Adar hő I.
°>ó«y»»«rtari elleti nolpuat o hó v6«elg r Morkly-Belua gyógyszertár ea » klakaolaaaJ k-yógyszertajr.
Kárpátalján megint válságosra fordult a helyzet
vele- A kárpáti hegyek tele vaunak kisebb rablóbandákkal. Ezek miatt közbiztonságról nem Is lehet Ixt-szélni.
A fentiekről az olasz lapok la be-Számolnak és hozzáfűzik, hogy Kárpátul]* >jjabb válságos helyzet elölt áll. i ¦
Ungvár, február 18 Kárpátalján a helyzet tanét válságosra fordult. Az élet valósággal megbénult a városokban és falvakban. Huszton egy kis hóbortos csoport \'uralkodik, fle hatalma már alig van. Prhaln cseh tábornok-un nlsztcr nem tudoll rendet teremteni, mert uz i-jkránok szóba sem álltak
A kerékpárosokra lövöldöző egeraracsai hegyőr
büntetését a tábla Is helyben hagyta: — 3 esztendő
Az ehnalt évi saeptemb;r hó 25-én Olasz Gábor cger«racsai hegyőr teljesitelt szolgálatot a szőlőhegyen, Tiz óra felé járt az idő, amikor kerékpáron hazafelé igyekezett Kö.zcr rüs Nándor falubeli gazda. Mivel a kerékpár lámpája nem égett, QIu,,z inegálUtoíln é.s igazoltatta Köszö< rüst, majd az Igazolványt magjához! vetie azral, hogy azt Köszörűs u községi bírónál veteti át. Eközben ért oda OsöndÖr Ji\'uő is, akinek szi.i lén nem égett a k,.\'rékpáHámpáj.i. Olasz Őt is Igazoltalbi és az ig-izol-ványt szintén nóm akarta vis&znad-nl. Gsöndőr ekkor karját felemelve, hirtelen a hegyőr felé. lépett. Olasz azt gondolta, hogy CsöndÖr meg
akarja őt támadni, gyorsan előkapta szolgálati fegyverét és « meglepelt ember tv lőtt. a golyó azonban nem talált.
A felhevült Olasz másodszor Kö-szü.. is re lőtt. Ez a lövés talált. A golyó a szerencsét\'en ember iágyó-kába fúródott. Köszörűs hetekig tartó ápolás rjtán gyógyult fel.
A nagykanizsai törvényszék Olasz Gátőrt bűnösnek mondta ki többent béren elkövetett szándékos Ömbeiv fl és bűntettében és ezért őt 3 évi és 1 hóitapl börtönre. ítélte.
Fellebbezés folytán került az ügy a pécsi tábla Soós-tanácsa elé, amely azelsöbiróság Ítéletét helybenhagyta. Az Ítélet még nem Jogerős.
Nép Mozgó.
Szenzáció I
KT* Szombaton éa vasárnapi Elafl dijai nyert film I
Ködös utakon
Paloták mellett bünfészkek állnak, a forró szerelem mellett megbúvik a hideg önzés, a pompa mellett ott sínylődik az utca söpredéke.
Előadások: köznap5,7,9-kor, Ünnepnap 3,6, 7, ö-kor Oiak 20, 40, BO, 80 filléréé helyárakkal S
Élénk északi, majd délnyugati szél, erősebb felhősödés, főként északon esö, a hegyekben havazás. Ma még melegebb, holnap már hidegebb Idö.
A Meteorológiai Intézőt nagykanizsai rnagügyelőállomiaa jelenti.
Hőmérséklet tegnap ont© 9 órakor: +18. ma re*gel~l)0, délbon +82.
Ce*D»dékOO V
— SnUHkialbUMuikat tekintse meg minden vétetkényatw nélkül. Kopsteln butuzáivhájr.
A következő llceátls előadás: — február 26.
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör következő licealis előadása februéi 25-án, vasárnap délután fi órakor L;sz a szokásos kerelek közt. Vcjtdégel-i-adója lcw a Körnek: Másik Andor Író, a Verseghy Kör tagja, akinek kitűnő zamat.t tollát ezúttal az élő szó színeiben Ismeri meg u kanizsai küzönség iltégi magyar újságírás, c. előadásában. Kelemen 1\'erCnc, a Kör társelnöke -A visszatéri Felvidék n mag>\'ar életben, elmen tart ugyanekkor előadást. MlinaricJ Irma, a legifjabb kanizsai poéta verseiből ad elő.
* 439V
Fenti készüléket díjtalanul bemutatja: Szabó Antal rádió-és sporlüzlele, OrDnhut Elemér eleklro mérnök rádló-üilete. Deíktér 2.
h
Vasárnap NTJS-Zrinyl baráttiógos fut hall mérkőzés
A tavasai futball Mezon NTE—Zrínyi barátságos mérkőzéssel kezdődik. Mind kit csapat mar 5 bele komolyan tré. ningííik ás kéwnl a nyitásni. Tréningeken mindkét csapat biztató fannjét árult el. Tekintettel a szezon elejére, B gj\'őztcst JüelÖleg jóslásokba bocsát, kőzni nem lehet. Annyi azonban bizonyos, hogy jó iilö cyelén nagy kóron, ség lesz szcmLmuja a szíton első komoly küzdelmének. Kezdető féi K órakor. Elölte egynegyed 2 órakor a II. csapatok mérkőznek egymással. (:J
ló és olcsó
aOamiol.Bav4ltja^mltlg«r. Nlnc«velűbalHiBi,toal4i*i, W Iz. - JóizQ hasbajtó •
— s.j«t ,\'.,lo!«íl,..;, és ihüiuóru «ol-gltló meghiv^saak teáz ele&et, ha . K,,,,.!..!,. BatoriraUa «nl ¦aSlivlw-fcUl-
tturfi meittektatl. vitetkóttSKer nélkai.
> A magyar Tn&űgaldát,a magyar rnjunkksta magyar ipart pártolod!
BAfcAä I6ZI.ŐNV
ÍÖ3!>. február 1!).
IlÉlÉIlftl-, HlöBI- ÉS
ilia evőeszközök
szolid árban kaphatók
Bárány Istrin eisrafaiel
*** Horthy B.-at 3. ¦ psitivil azealMB.
a zalai közlöny vásArversenye
Iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg a közönség körében. Ez érthető is, hiszen különösebb fáradsággal nem lar, mindössze a Zelal Közlöny 2. oldalán található szelvényeket kell a vásárlások alkalmával a Zalai Közlöny hirdetőinél lepecsételni, majd összegyűjtve hozzánk be küldeni. A beküldök között 100 pfn-gö készpénzj^jtalmnt, 30 darab öt-pengős vásárlási utalványt " és 20 egyéb értékes ajándékot osztunk ki. A Vásár-Versenyben résztvevő cégek nevelnek jegyzéké\' a mai helyszűke miatt a jövő bitet: közöljük, az üzletekben azonban mindenütt tábla Jelzi, hogy kik vesznek réact a versenyben.
Csak hirdetőinknél vásároljon,
mert Tgy vásárlása (készpénzein könnyen visszatérüUwt I
— (Az alispán Nagykanizsán)
Dr. Bnand Sándor alispán Nagykanizsán át dr. Szalay Gyula vármegyei tisztiföugyész és dr. Szűcs Andor másodfőjegyző társaságában Mura. kereszturra ós Bdwnára utazott. At alispán a két község hatirában lévő megyei erdőket tekintette meg,
— (A polgármester beteg)
A polgármester könnyebben meghűlt, ugy hogy az ágyat kénytelen őrizni. Emiatt eimarad a hétfői városi közgyűlés is.
Vargánál
Kiváló munkai Olosó ArekB
Hoilhy H.-nl 8. Ilmiyady-u. 16.
— (Szentséglmédáa)
Holnap, vasárnap., valamint hétfőn és kedden egéiz nap sL:ntségimádás lesz a ferendek plébánia-templomában. Este 6 órakor mind a három napon egyházszóuokiat, amit Takács Ince dr, főiskolai tanár, ferencesatya mond. A szentségimádás miatt a délelőtti szenüwszéa cluiarad, az ünnepélyes szentmise pedig — amelyet a pápaválasztásért mondanak — tiz órakor kezdődik.
— (A rendőrségről)
Vass Imre nagykanizsai rendőrtiszt-helyettes tegnap ülte meg rendőriégi szolgálatának 25 esztendős évfordulóját. Vass tiszthelyettes kitűnő rendőr, példás szolgálatvezető. A rendőrkapitányság vezetője napiparancsbafi emlékezett meg Vass Imre szolgálati évfordulójáról ós vitéz Czégényi Károly rcndőrfőfelögyelö, őrszemélyzeii parancsnok az Őrszemélyzet nevében me. leg szavakban köszöntötte a derék, kötelességteljesítő readortiszu.elyatt.est,
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától ette 8 órái* (hétfő, nexda, péntek dálutái k*dáea egéai nap aAkmk.)
— (Elmarad a Leányklub teája)
Tekintettel arra, hogy * Szentatya halála utáni gyászszertartások csak kedden fejeződnek be, a Missziós Leányklub most vasárnapra tervezett műsoros farsangi teaestje elmarad. A teát húsvét után tartják meg, amikor a most megváltott jegyek érvényesek lesznek. (0
FIGYELEM I
A köszörülések árait mélyen leszállítottuk.
MAJOM TESTVÉREK
— (Orvosi bír)
Ifj. dr. König Józsaf, a fog-száj^ betegségek (>alamint fogszabályozás) szakorvosa letelepedett s randalését magUzdte. Rendel: 8-12, 2—5, vasár- ét ünnepnap kivételével, Deák tér 7. alatt-
— (Leventeoktatók tanfolyama)
Tudósítónk irja: A letenyel járás levente-oktatói tanfolyama február 20-tól 26-ig tart a járási székhelyen. Minden jegyzöségből egy-két, főként idősebb, katonaviselt odtató vesz részt a tanfolyamon.
il a in husárakkall
> kg. sartéatiua out P 1 20
nyilaskeresztes l\\mi ístié a Piacon.
— (A Credo húshagyója)
február 2i-én, kedden este íél 8-kor lesz a rdébánia fehértermében. Az éjfélig tartó családias tea-eel kellemes szórakozásról gondoskodik a CreÜb agjainak és azok baráti társaságának.
VÉKA9Y testvérek
órás, ékszerész, látszerész pz «* 0 Arany éa ezüst-veßnök f ü"Ul Ü.
óra, ékszer, szemüveg legolcsóbb árban
Javítást, vésést srakazeiUen készitUuk
— (Felhívás)
A Károly csapatkereszt igazolására kérem azon keresztény bajtársaimat, akik a volt cs, és kir. -18. gyalogezred Hl. zászlóaljánál a 9. századnál teljesítettek velem 1915. szeptember 0-tól szolgálatot, majd az V. zászlóaljnál a 18. századnál egészen 1910, augusztus H-ig, majd a román harctéren a VI. zászlóaljnál teljesítettek szolgálatot, elmüket velem közölni szíveskedjenek. A III. Zászlóalj 9. siá. zadánál csufnevem •Fáhnricb mit dem Bari. volt. Bajtársi üdvözlettel l\'ícdler Pál, Kassa Fő ut 2. szám.. (:)
Nagy FILHÁRLESZÁLUTÁS TEDTSCH drogéria fotóosztályán ! ! !
I 1ak. Raxopan film BxB I"— P ..... Agfa Isorapid laoohrom laopan 1 ni. BXB Rodak RSBU|ar Varlohroma Panatomlo P 1-aO IBO 1-70
MODERN AMATŐR LABORATÓRIUM I
— (Légoltalmi vezetők kiképzést-)
Tudósítónk Írja: Zalaegerszegen ma fejeződik be a három napos tanfolyam, amelynek keretében a varmegye jegytóit képezik kl légoltalmi vezetői teendők ellátására. A Jegyzőket Járásonként rendelik be Ilyen tanfolyamokra.
ÖNNEK IS TUDNIA KELL,
hogy retikül, bőrönd HAMBURG bőröndösnél vásárolható legjutányosabban.
HORTHY M.-UT !. «1
— (Az utolsó farsang Kltkanlzsán)
A farsang utolsó vasárnapját a Kis-kanizsai Katii. Ifjúsági Egyesület műkedvelői zárják be egy uj népszínművel (vitéz Pölöskei; Puszta tündére) és nagy-szerű táncmulatsággal a Kis. kanizsai Polgári Olvasókörben, Előreláthatólag nugy sikere lesz az előadás, nak. (t)
— (Könyvet kérnek a leventék)
Megírtuk már, hogy a nagykanizsai lí és II. kerület levente Egyesülete könyvtárai gyűjtöget magának és nyugtáztuk is az első adományokat. Szabó Ferenc ok-tató, a Levente Egyesület könyvtárosa buzgón végzi a gyűjtést, aminek ujabb eredmény.-1 a következők: Supka Béla ny. körjegyző 105 drb., Iparoskör 78 dr., FülŐp Lajos 8 drb., N. Nt 4 drbu, özv. Miglecz Adolfné, Mibalics Jáuos, Gergál József, Vidu Lajos, Készei Jenő l-l drb. — Miuden háznál vannak hányódó, már nem olvasott, sokszor egerek martalékaid maradt könyvek. Adjuk oda ezeket legalább a Lévén le-könyvtárnak |
Van még második keresztény Isi S
Északi tenger Múmián szigetéről hazaéikcxtem.
VA legény-képokot legolcsóbban ránézok. BALÁZSPAt hadirokkant, i\'ö-ul -i.
Esküvői fényképét
készítesse TABTA6H BÉLA fényképész műtermében NngyktnlxM, Fó-ut 10. éa Osengery-ut 1. (az udvarban.) MOvéasI munkai mi Oía»6 ármhl
Páraljan kedvezmény a Zalai Közlöny olyasainak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(«19., Podnianloxky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megálIarxHláat kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfotlial (hideg-meleg folyfc-.; k&zpontl fűtés, telefon, lift stb.)
berendezel, ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkeió olvasók részére.
folyó U 21-él, atualgjókedjeri
Hagy cigányhal
a Róa«a-«end*{|l6bHn.
IlmüsIliK.lläl Tat itiilljl
Szíves pártfogást kér «s a Reilezoiég.
— (Az OltáregyesDIet
húshagyója)
A nagykanizsai Oltáregyesület tagjai és hozzátartozóik réízére családias műsoros teát rendez holnap, vasárnap este 7 órai kezdetlel a plébánia,fehér, termében. (:)
— Újra kapható
a Telefunken 439 V szuperrádió. A Telefunken gyár most egy ujabb szériát hoz forgalomba ezen típusból, az első szériával azonos kivitelben.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST "lfl
VIII., Ciokeaay-i. 14, Nemzntl SíInMmal
Családi szálloda a város szivében. Újonnan berendezve, központi fűtés, bldtg-mcleg folyóvíz.
Egyágyas szoba P 9
, kétágyas P U- •
Számos női bajnál gyakran igen nagy megkönnyebbülést szerez reggel, éhgyomorra egy félpohárnyl termesze es .Ferenc József keaerü-vlz azáltal, hogy a belek tartalmat gyorsan felhígulja és akadálytalanul kiüiíii, azonkívül pedig az emésztő-szervek működését lényegesen előmozdítja. Kérdezze meg orvosát.
m Bútorokban a Kopeteln-oég vezet. Modern minta termel ben a legjobbat a tegolosóbban mutatja be, kedvező .Ise-tósl feltételek mellett
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉG kedvenc hotelje az
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
Hud«p«t, III., Zs\'gmoHd-utca 39/40. Telefonok: 151-733., 151-738., 157-299. Szemben a viláehlill Lukáciiürdövel, a Rózsadomb alján. Teljéi komfort, folyó melegvíz, központi fűtés.
A Nyugati pályaudvartól 1 klsszakaiz távolságra.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj vezetés alatt áll.
EbaVaaga Caf « RotUniraat,
polgári Arak.
Olcsó szobák penaióval, vagy anélkül.
Howzabb tartózkodásnál 2s«9 külön •Mgedatéft^ak.
íltlU, Ifi ÍÚIIÉBÍ
2233
332?
1939. február 19
Alapítva 1887,
HÁLÓK, EBÉDLŐK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÜTORO KÁRPIT08ÁRÜK
elsőrendű garantált minőségben, meglep olcsó árban beszerezhetők
OPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA. HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
*
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy Üzlettel az ország különböző városaiban I
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4358/1939.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árveréaen eladok 80 halom fenyó-, tölgy- és keveri láhongzáradt lílzif\'t, összesen 368 P becsértékben 05 és !•— halmot tételekben.
Fellételek: azonnali késipéniflze-let, elszámlál 2 bél ilalt.
Az árverés Ideje és helye: 1939. február hó 20., 21. és 23-án, vagyis Itillön, kedden éi cttltOrlökön, mindhárom napon reggel 9 órakor az alsónylreai erdőben.
Találkozás ugyancsak mindhárom napon a bajosul uloti, az erdő északi tarkán.
Ai árverezendő tárgyak réazletes jegyzéke a hivatalos órák alatt betekinthető a városi kiadóhivatalban, a klikanlzsal városházi ügyeidnél, továbbá a tárgyak Is az illelékes védkerlllell erdöörnél.
Nagykanizsa, 1939 évi február hő 18-án. Polgármester.
3797/1939.
Tárgy; A mezőgazdasági munkálok munkaereje Jogosulatlan kihasználási-nsk meggitlása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. klr. nralszterlum a meiőgazdaságl munkások munkaere|e jogosulatlan ki-hasinálá.ának meggátlásáról szóló
923. XXV. tc 15. §-ában kapott elhjtalmazás alapján az Idézeti •«rvény 2-14. §-álnak hatályát az •939. év tartamara kiterjesztette. .Nagykanizsa, 1939. évi február hó 16-án.
Polgármester,
3612/1939.
Tárgy. Kaszáló bérbeadása.
Hirdetmény.
A Honvéd-u. 12. az. ház kertiének vegében fekvő és bikaistálló céliára vett 700 D-ölnyl kaszálót a folyó gazdasági évre bérbeadóm. Az arv«é8 f. évi február hó 20 án d. e. 10 órakor a helyszínen lesz. Találkozás a Honvéd-ulca végén.
Nagykanizsa, 1939. február 15. ,7t Polgármester.
4359/1939. -i
Árverési hirdetmény.
Nyilvános azóbcll árverésen eladok : 99 halom nyár-, éger-, nyír-, btldöcske- és kevert tisztításból ki-
kérni! tűzifát, összesen 659 P 50 í|i|, becseitekben 05 és 1— halmos tételekben.
Feltálelek: azonnali készpénthze-lés, elszállítás 2 het alatt.
Az árverés Ideje é. he\'ye: 1939. február 20., 21. és 23-án, vagyis héllön, kedden és csalóitokon, mindhárom napon reggel 9 órakor az alsónylreai erdőben.
Találkozás ugyancsak mindhárom napon a bajcial ulon, az erdő éazaki sarkán.
Az árverezendő tárgyak részletes jegyzéke a hlvaialos órák alatt betekinthető a városi kiadóhivatalban, a klskanlzsa! városházi ügyeletnél, továbbá a tárgyak Is at Illetékes védkerlllell erdőőrnél.
Nagykanizsa, 1939. február hő 16-án. Polgármester.
Telefunken
Orion
Philips
Standard
Eka
iudvôk
Nagykanizsa megyei vároa po\'gsrmes erétől.
3514/1939.
Tárgy: TUz fa befuvarozisa.
Hirdetmény.
Az alső erdőből a városi közintézményekhez 160 Htm. tuillát fu-varozta\'ok be folyó évi február 20. (hétfőid) kezdve.
Bárki fuvarozhat, aki az «lsó erdői vágáslertlleten jelentkezik. Fuvardíj ölenként 8 (nyolc) pengő, melyet minden szombaton a városi gazdasági blvatal fizet kl a leszáll!-fást igazoló sárga utalvány ellenében.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági blvatal ad.
Nagykanizsa, 1939. évi február 17-én.
,io Polgármester.
legolcsóbb árban
rendkívül kedvező részletfizetésre, régi készülékek becserélése
SZABÓ ANTAL rádió üzletében
Nagykanizsa, Fő-ul 5.
8256/1939.
Tárgy: A bodonkuU szánta t>f rbejdisa.
Hirdetmény.
A bodonkutl dOIŐben fekvő 977 i.l-ölnyl szántót nyilvános szóbeli árverésen 6 évre bérbeadóm, (Az Ingatlan a Vágóhldl-uti Principális hídtól délre, a Principális jobb oldalán lek.zlk).
Az árverés február 20-án d. e. 11 órakor a v. gazdasági hivatalban lesz.
Nagykanizsa, 1939. évi február Mén.
«1 Polgármester.
,tawÉiwter
ZALAI KÖZLÖNY
1989 homár 19.
MEGHÍVÓ.
II NAGYKANIZSAI BANKEGYESÜLET ÉS DÉLZALAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1939. március 4-én, szombaton délután 3 órakor saját helyiségében tartja
68. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a t. c. részvényeteket tisztelettel meghívja Nagykanizsa, 1939. február 11-én.
A KBityOléa tárgyal i
1. Ai Igazgatósig és lelUgyelőblzotttig jelenlété az 1938. üiletévröl.
2. Az I8S8. évi mérleg feletti határozat.
3. A foiagydSblzoltaaE dijának megállapítása.
ax Igazgatóság.
Az Ugyveretéasel megbízott Igazgatósági tag 193!). évi szolgálati illet, meny\' " "\' !il
lényének megállapítása.
5. Igazgatósági tagok és lelOgyelSblzottaág választása.
6. Egyéb, alapszabályszerOleg bejelentett Indítványok lárgyalAaj.
közgyűlésen szavazati lovukat érvényesíteni óhajtják felhívatnak, hogy az alapszabályok 12. §-ához képest még le szelvényekkel\' eiiátolt részvényeiket a közgyWést legalábh 5 nappal megelőzőleg az Intézetpénzlirinil,letétbe helyezni szíveskedjenek
Azok
részvényesek, akik
nem jin
VAGYON
Mérleg-számla 1938. december 31-én
TEHER
Készpénz és Idegen pénznemek ...............
Köví\'elések a Magyar Nemzell Banknál és a
Magyar Ktr. Postatakarékpénztárnál .........
Pénzintézeteknél fennálló követelések .........
Értékpapírok .................................
Váltólárca ....................................
Adósok .......................................
Besiedéare érkezeit vallók ........ ............
Ingatlanok:
Intézeti székház ...........................
Egyéb Ingatlanok ........................ —
Irodai barendezéB ........................ —
Óvadék- és szavatossági adósok P 691.478«
Pengő
260.0011 132 888
_Pcngő__ |_\'-_
112.758
9.973 9.670 84.686 4,330.064 1,743.144 1.608
3112.8811 1
i 8.681062
Alaptőke i 10.000 drb 10 P n. é. részvény ......
Tartalékalap* .................................
Ingatlan értékcsökkenési tartalékalap-* .........
Kétes követelések tartaléka.....................
Nyugdíjalap*** .................. P 145.000 -
Tisztvlselóf aegélyalap ............ P 2O,0OQ--
Hlrachler Sándor jubileumi alap ...............
Welaz Tivadar alap ...........................
Beruházási hozzájárulás [ílggö-számla .........
Belélek:
könyvecskékre ........................... —
folyószámlán és csekkszámlán ...............
Letelek ....................................
Lerovandó kincstári Illetékek ..................
Beszedésre érkezett váltók .....................
Vlsszleszámltolt vallók ........................
Fel nem veit osztalék ........................
Átmeneti kamatok ...........................
Ovadékhllcl és szavatossági kötelezettségek.....................P 691.478-94
NyereségátMozat 1937. évről ... .:.............
Idei nyereség .................................
• As lati dolíelöv.l rOMOO r*n»őre emelkedik.
• A. Idei dol.clcv.l 01.000 pengőre emelkedik.
• A. Idei detíelóv.l WO pengőre emelkedik.
Pengő
600.000 ItaMtO 64.400
214.296
166.060
I,WT.0I6 617.468
42.818 184.890
1,270.638 10.000 5.000 244.8S7
2,424.481 121.660 6.919 1.668 2,314.446 8.629 63.261
Nagykanizsa, 1938. december 31-én.
A* Igazgatóság.
• ¦ __Jelen mérlegszámlát mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk.
A Felügyelőblzotlság.
ÁixAü
t*lait vagy leaayt, 13 évnél Idősebbet, Mlolvaeónalt és vezetőnek keres Idősebb taV Fizetéssel éa ellátással. Házlsnálban rtyaltorohság kívánatos. Ceeagary ut 23. 478
¦ urai-áttal ui-adalamba 1939.
ápillla l-re (elvétetik hamu működési liiíOtiyltvAittiyal -QT vUae*k«m sjeV
»••*¦¦**<]¦. Pályásatok Rlldl Colleii-berg gró! murarátkal uradalma elmére küldendők. . _480
Fah«r«arreat felvétetik Baria teher-nemli tliemébe, Csengery-ul 6. 480
Gyakorlattal lido aualls-ftiiftltevl keres Első Nagykanizsai Mechanikai SzOvóJe, Deáfc.Mr 4 _482
\'~Tat*neM*t keresek számlan-oktatátra IV. polgárlsla mellé. Clm a kiadóhivatal-Dan. 466
Bejáratni délelőttre lelve lelik. -Balthyanyu. 25. 475
TakaMians felvitetik. Eiisébet-tér 17...emelel. _ 464
«\'«tiuiai-xMsjl llretéaael letvesiek. WlmllitliíkViiol kalap, l\'ó-til 6. 440
MettMshaló, jíl (Ajo a»l«,e.-~»l már-clru 15 re telvesacár. Kaaimann Manóné, Erstébet-tér 1. 295
mis- VÉTEL
Rövid, keretethuroa, bical atoMttetv-m eladó. \'Ktataludy-u.
7/e. latint. 432
Hrí tan-«.,MaiSa tOmlókkel, szerelékkel eladó. Clm a kiadóban. 443
Nagy gartflerob-aaakrasiy, kit. ágyas fehéráréba bútor éa egy Bieder-mayer MutoiiüiiMtlma \'etadó. ErWébettér 17,1. e,„. 321.
1 drb. assvrrlk aarakrány, ugyanott egy keveset használt rekamter eladó. Siern Vllmosné, Erzsébet-tér._468
EbédlCattUir (ó-német) olcsón eladó. Csengcty-ut 7. Házmester, 474
ITaroellan étkészlet és gyermek-ágy eladó dr. Oyntaliknál, Rozgonyl-u. 10/.i.
465
Orwaal Iraké» gtaantbaa Veta*.
bantforte-a, Csengeiy-ut 4. ax. biaban,
1939. augusztus léte kiadó. Felvllágoel. tiat ad a Néptakaiékpénalár Rt. Nagykanizsáin.__ „*27
0«t.lt.«1rlaag Sugár-ut 2, (Flochel IlókOzlel) kiadó,_ 477
Utcai kblSabedjarala bútorozott szoba azonnal kiadó. Klrály-u. 43 484
Vil
a !nos
mtm m ¦ ¦ smm mtm
taa 1_ r _ ¦¦ a rr
UZnlGSy ©S §114 O
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. „n
HÁZ ÉS INGATLAN
Harasneatobáe összkomfortos prista épltéso ciaiádlház eladó. Bővebbet Hit», Sugami 41/«.
Elaa.lt« adómentes lürdetzobae Másak. Egyik kétszer kétszobás, kolönbelárstlal, máíiti egyszer báromazobás, családi; bel* területen házhelyek. Bővebbet: Horvátit. S^gir-ut *í____ m
Patifl-at 4«. aa. tuttat szabadkéz-Ml eladluk. A|4nlalokat a Zdnyl Mikié--utca 33. ss. 1. emeleti Irodánkba kiiUnk, ahol sioabat és vasitnap kivételével n«-noiitn d. e. 11 éa 12 között személyese; la lehet tárgyaink — F*-»l •- tea. 3 szobás. Horthy Mlklda-us. ¦>¦ ""• alatt 2 szobié lakán I. évi májtts hó l-M kiselo.Nagytaitili.al Izr. Hitközség. 469
SsnbaHHsetnraa 4 hold résies tailve-lésre Hadó. Sugárul 2. Trarlk. *"
Ujlörhénchcgyen ausSISblr-lak eladj. Dr. Boda, Cscngciy-ul 56. j«j
_kOlOnpélb__
\'»¦*«» táaybéyaaSaéaab, HlmeK
lemezeVpapirok, vegyszerek, beszerelheti VaalaghiMtaál.iPŐ-ut 10. az. — Kedveié részletfizetés.
Elköltözés talált jól .kívántait »•«-JdejlB viroa bettertltetén bérbesd«iid». Ugyanott egy ebédlő bátor és szőnyeg siB: elsdó. CTtn a kiadóban. _ifi
eOLtTIKAt NAPItAt*.
Kiadja : „MztaalatiVtl II. T. Nejykesliea". Felelős kiadó:\' Zalai Kárely. Nyomatott : a ..KOíiittztlaaáfll.H. T. i-J»sykii»lii»!\'
ayvBidájábaa Heaykaalieáa. |N^it«M.ield. lalal XáralyJ
79* Cvtolyam 42. szám
Nigykaalm, 1989. február 31. kedd
Ara 12 BH.
«8 &. fl VI K a | NAPILAP
Felelő* szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElífUettat ám: egy bora > pw«A 40 na Smknitoaegt éa Uadóblnűall tctöloai 7S. 1
A DOHÁNY UTCAI bombamorényteL halódik tettese, a körözött Jókedvű Miklós üzletvezető BuUapcsU\'u rojtő-iik. A Ütokzatoü feketo autót megui, lUták.
. VALUTASIBEREKÉT fogtuk el is-uiét a nuigyar—cseh határon: három isidó fiatalember akarta Ucsentpószjii vagyonának nagy részit.
1MHGDY BÉLA nem vonul vissza a politikától, az ellene ioditott okirat bajszát a hírek szerint a parlament ftó viszik.
500.000 PENGŐS tartozására moratóriumot kért a: pesti izraelita hitközség elnökének, Stern Samunak texUlválla-lita: R Victoria. í •.
REVOLVERREL belöltek Liüdner Karoly fővárosi számtanácsos ablakán. A ....i.\'.\'i ¦¦¦iikii. nem talált
A KORMÁNY elsd feladata, hogy minden irányban rendet teremtsen ~ mondotta Teleki Pál miuisztcrelnök_
KUNDER ANTAL kereskedelmi mi. niszter a kisiparosok vigadói nagy-gyutóséii bejelentette, hogy \'?1 millió pengőért 3000 UJ kislakást épitem-k, felemelik u kisiparosok részesedési arányát a köz száll itásokn ál, felállítják a kézműves kamarát 6* orvosolják a sérelmeket.
AGYONVERTE két pécsi asszony: Vida Jóasefnó ós Réü Audomó Réti Andor 45 éves fuvarozási vállalkozót,
5000 KUBIKOS vett részt vasárnap a csougrádi első kubikos-kougrcsszu-ion, aincíyen ellialarozták, hogy -15 kubikusházat építenek fel a három kubikus varmegyében.
A RIMAMURANYI Yusmüveknól több mitliós adó visszaéléseket leplezett\' le a p&uűgyjgazgatóság.
«?1
MUSSOLINI, Praaoo és Hitler álli-tóUig a közeljövőben egy olaszi város, ban találkoznak.
ROOSEWELT valószínűleg nem tesz eleget fez- angol királyi pár meghívásának és nem jön Európába.
A RUSZINOK \'Nemzeti Tanácsú ujabb memorandumban sürgeti Ru-szüiszkónak Magyarországból való csa. tolását.
HHÖDY volt ruszin miniszterelnök, akit Prágában állítólag szabadon bo-csatoltak és aki Ungváron akart le-tetopcdiii, Prága ós Ungvár kőzött nyomtalanul eltűnt.
\'ANGLIA és Franciaország közös ló. pest tesz gyarmatai megóvása órdekó-ben — irják a párisi lapok. Közös katona, tcn«kről beszélnek,