Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
11.69 MB
2009-06-23 15:28:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
651
12597
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1939. 225-248. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


TS« ßvlolyam 225. uám.
Nagykanizsa, 1939. október 2. hétfS
Ara 12 Üti.
ttfltMxtAféf\' t-a kúdébivatal: FM Sl\'kUm.
Pélelos szerkesztő: Barbarit« Lajos
l\'.lofUitCM tia; egy bóra ft pcngA 4U HUen S«srk«zto»í*Í te kladólilvaUU telefon.: 78. **.
Ciano ma délben visszautazott
Berlinből
Tegnap négyórás tanácskozáson tájékoztatta egymást Ciano és Hitler az olasz és nénjét íípHtlka eredményeiről — London szerint Clano közvetíti a német békeajánlatot — Megkötötték és még a héten aláírják a szovjet-török egyezményt — Törökország Parissal és Londonnal lé köt szövetséget — A lett külügyminiszter is .\'; ., Moszkvába utazott
A német csapatok bevonultak Varsóba, nyugaton tüzérségi és légiharc folyik
A vasárnapi nap nagy világpolitikai eseménye kétségtelenül
Clano gróf váratlan btrlinl látogatása.
A látogatás szombat es\'c került nyilvánossá gr.1. Az ohisz külügyminiszter vasárnap reggel indult Rómából és dóMán fél 6 órakor érkezett meg a\'német FőrRi-osba, ahol Ribbcntrop külügyminiszterrel az é\'en ünnepélyesen fogadták.
Clwio gróf a fogadtatás után o Betevue szállodába ment szállásán, majd 6.16-kor Rlbbentrop kezdett tárgyalásokat Ciauoval. A nénist és olasz külügyminiszter tanácskozása egy órán át tariotl. Négyed 8 órakor együtt im\'ntek Hitler knncelliírh >z. Cianu fasclüta egyenruhában volt, hueuén a német sasrend kitüntetés-vei. \'I
Ciano és Hitler megbeszélésein
jelen volt Rlbbentrop külíigyminr-z-ter is.
A berlini tanácskozások iránt egész Európában a legnagyobb érdeklődés
nyilvánul meg. Olasz körök sorsdöntő fontosságot tulajdonítanak a tanácskozásoknak. H)angsu\'y ózzák Rómában, hogy a német- olasz megbeszéléseket már Moszkva élött tervbo vették, <mert
Hitler mindenképen megakarta hallgatni Olaszország véleményét
a mostani döntő lépések ek\'jtt, vaía-inint tájékoztatni aknrlu Romár\' az e\'imi\'t hetek eseményeiröl, elsős in ban a német-orosz megállapodásról.
A deunokrabi fővárosokban nagy -meglepetést okozott az olasz külügyminiszter berlini látogatása. A nyugati diplomácia lábhoz tett fegyverre\' áll, ;niCrt Európára kiható .fontosságot tu\'ajdonit Ciano és HÍ ter in g-beszé^ciiiek. Angliában arra is számítanak, h^gy
Clano közvetíti majd a németorosz békealántatot a nyugati nagyhatalmaknak.
A berlini látogatással kapcsolatos uj híreinket napi összefoglalónk után találják meg olvasóink.
Hela félsziget megadásával az utolsó lengyel erőd Is német kézre kerQlt
kikaritása. A \'eguinyobb gond«zaknamezők eltávolítása. Ezeket feheu szalagokkal kerítik körül s vagy óva tosan kiássák, vagy felrobbantják. Az é\'et Lengyeloi-szágban kezd ismét normálissá válni. Varsóban a zsidó üz\'etek kivételével egymás, után nyi\'nak meg az üzletek.
Az élelmiszer boltok előtt hosszú sorokban állnak az emberek.
A város é\'eUiiisíerelIátásának meg\' szervezéséhez Idő kell.
A vasánap másik jelentős eseménye, hogy HcJa félszigete is megadta magát. Ez/xri az utolsó lengyel bástya is leomlott. A félsziget erődítményeiből már békekÖs«teket küldtek ki az átadás részleteinek megbeszélésére.
Varsó átadása ma történik meg.
A hivatalos bevonulás is c héten let*z mégi ennek emlékére az egész nén.et birodalom zászlódat ö\'t e héten,. Keleten egyébként már teljes c>cnd vajl, nagyban folyik már a romok el-
zásziók alá. Az előző sorozásnál 210 ezer újoncot hívtak be, ez«k kőzü* 100000 már beöltözött, á többi októberben voniit be.
Ugyancsak londoni jelentés számol be ChurchwlH rádióbeszédéről. A beszéd szerint
Anglia az európai népek füg fi ellenségéért és szabadságáért küzd
és ezért hajlandó tovább ls harcolni. Közötte a beszéd azt is, írgy okjö. b-r végérc a néniét tengwaJaUjáró-kat üldöző hajóegységek száana meg liáivinszorozódik a kereskedelmi hajók felfegyverzésével.
ifattnl %}ó
khai
A hajók felfegyverzésének kérdésével az amerikai sajtó is foglalkozik. Biztosra veszik, hogy NéW\'tur-szág is el len rendszabályokat tesz. Az; egyik amerikai szakértő szerint i
a felfegyverzett kereskedelmi hajók hadihajóknak számítanak
és a uímiet tengeralattjárók, eszerint járhatnak, e\' ,vei ük szemben.
Néjnet vélemény szerint a felfegyverzett és a német buvárhajókat üldöző kereskedeimt tnjók nem tekinthetők másnak, miiif tengeri szabadosa putoknak. Eszerint járnak Jiiajd el velük szemben a néniét bu-várhajók is. ,
Ankara a megkötött, török-szovjet egyezményen kívül Parissal és Londonnal ls köt szerződést
Istambul, október 2 (Stefani; A török külügyiminiszler OSak szerdán vagy csütörtökön léc vissza Moszkvából. Török politika körökben biztosra veszik, hogy
a szovjet-török egyezményt már alá is Írják Moszkvában e héten.
Az uj szerződés kidolgozása igen fáradságos \'munka volt, — mondják ankarai körökben inert a rem/el-közi események mjatt meg kellett változtatni n diplomáciai ii\'on már beszé\'t és elkészített egyzjnjiyler-vet. i . .|
Törökország külpolitikája változatlan marad
és Igy Ankara minden állammal fenn akarta tartani a barátságot. Ennek megfelelően megkötik á moszkvai egyezmény fői függet\'enül az ung.jl-
francia török megegyezést K Ez ;iZ egyezmény azonban I
azonnal étvényielenni_ válik, ha a szovjet háborúba keveredne Francia- vagy Angolországgal.
A török szovjet megegyezést c.eu Mvüt\'á détkeíetourópai helyzetté vonatkozóan is jeVnlősjiek mondják.
Muloiov és a török kü\'ügyminisz. fer tegnapi négyórás tanácskozásán az összes időszerű kérdéseket megvl- ^ tatták. A luegbcszéléMikeu SzJalinis y résztvett
Moszkvába utazik a lett kOlflgymlnlszter is
12 angol és francia repölőt lőttek le a németek
2 angol gépet lőttek le a nóme\'ek. Francia hadijelentések szerint
az előretolt francia csapatok megerősítették állásaikat Megerősitl a francia jelentés i8,ho«y az angol és francia gépek mefííltköz-tek a német vadászgépekkel, som lelőtt gépekről, sem vereségekről azonban nem tesz említést.
Nyugaton - (mint a német had ve-zétflíég vasárnapi hadi jelentésébein közli - I
Saarbrücken vidékén heves tüzérségi harc volt A felderítő repülőkkel a néjn«t\' vadászgépek több izben harcbabjesát-koztak és nyugaton 2 francia és; 10 angol, az Északi tenger felett pedig
Ujabb 250.000 angol wjoncot hívtak zászlók alá
Az angoi király tegnap, mint fWasirWla Londonból jcMti,
: állványt bocsátó!! ki, amelynek i mébt\'a 250000 ujabb újoncot
RifíO, október 2 (NST) A lett rendkívüli minisitcr. [Ojlácson elhatárolták, hogy a kijlíigy-minLsitcrt Moszkvába küldik, mi után a lílrejútt (cat—szovjet cgj-^zméuy miatt
Lettország is kénytelen megváltoztatni külpolitikáját.
Tallin, október 2 (MTI) Megerősítik a hírt, hogy a lett killügjiniuLsiter Moszkvába utazik.
A lett kuliigyniinisiter moUkval u\'-jdra kedden kerül sor. Nagy politikai és oaidnaági küldöttság is elkíséri a knlrigymink/lert Moszkvát»a. A lett külügyminiszter a moszkvai
I tanácskozásokon hlr szerint a VVebt-Splls és a KHepaja lett kikötök lel-használásáról, valamint a régi Moszkva -leningrádi vasútvonal ügyó röl tárgyal.
Lltpáin orosz tuitávxhuxih«>h
Kaui;as, október 2 (NST) PolitikaLkörökben nagy jc-ientöségfit .tu^íjdiiiiltannk annak, hogy a moszkvai litván nagykövet hosszasan, tárgyalt Molotov kojimány elnök, külügyi népbiztossal.
A ley követ a tanácskozás ulán htzautazotí\' Litvániát*\' .jéleuté.té-teire.
Legújabb Jelentésekllliler és Clano berlini tanácskozásairól
; Berlin, október 2
(NST) A nemzetközi éidckJődés Hitler és Ciano .megbeszélései kö"ül csúcsosodik ki.\'A német kancellár és\' az olasz külügyminiszter Rlbbentrop jeícnlétében vasárnap négy óra hírt. S/at tanácskozott.\' ¦ [ \'
Este díszebéd volt Chno Us/.tele-téi«, í^nu\'Jyen Himler óü líoutkr bi-
rodalmi vezetők is résztvet\'ek.
berlini sajtó ré^ctesen b«szá. jtnofa találko/ó külsőségeiről és számos fényképei ifi kőző\' arról.
(NTI) A Ilitter-íCiaho—Rlbbentrop megbesielésckei raa.dálelőit.foíj\'ta^ti\'ik, Hitler ílsowrban ,a; mosrJsWi, egye-z-n.iény 4ífttotoj\'4r<fl ^> jvJ^>i\'í^\'\'gé:ol lájéko/iatla $i .olasz küiüg>\'i|iini,szlert, aki vivfí.ut Musso\'tiniuck \';l liabvni ki-
tAW HOZMON* _
1636. uklÓDH i
Esőköpenyek
nagy választékban SZOMOLÁNYINÁL
Wfése óla folylalotl Wkcpoiitikáj/ii ismertette a Vetér ós knlíigyirihiiszterc előtt.
IJerlínbeii ugy tudják, hogy a inti iivskoiasokat délután befejezik és Ciano ínég ma este vissuiiilazlk Rómába jelentést tenni Mnssolinir.ck.
Az angol sajtó már előre elutasítja a báheajánlatot
I-omlon, október 2 (Ilavas) Ai atigol sajtó részletesen foglalkozik a i berlini tanácskozásokká},
amoly nagy meglepetést kelteit Angliában, A lupok egyöntetűen leszögezik,
hogy a nyugati Walniak viss/.auUisi. iának minden olyan békefelhívást, a mely I.cugyelomág feloszlatásai akarja uetrteslteal
Francia 4* angol hadljetenté-sek a Uglrajok 35 perces nagy csatájáról
Paris, október 2 (Havas) A an>a déli francia hadi* jeientés szerint az éjjel nyugodtan telt el. Az előretolt csapatoknak kj_ sebb támad ások baji volt részük.
A Havas iroda hozzáfűzi a jelentéshez, hogy a Rajna és a Mosel mentén «z eimuU napokban heves légiharcok folytak, de egyik sem v»it olyan jelentős, mint a szombati, amikor nemcsak egyes gépek, banán* egész légírajok megütköztek) egymással. I , «
, London, október 2-(MTI) Az angol tájékoztató minisz térium közlése szerint az angol támadó rajoknak 6600 méter magasságban sikerült átjutni a nénnet légelhárító tüzérség zárótüzén és nemet terület felett érte már őket a német vadászgépek támadása. A J^Aro heves volt és mintegy 95 percig tartott. A jiérujetek három angol gépet lelőttek, egyet leszállásra kényszeri-tettek. Az ango\'ok két népnél repülőgépet lőttek le. Az angol gépek vlsz-szatértek kiindulási helyükre, a leszállásnál egy gép kkjyu\'ladt és pilótája súlyosan összeégett.
A legújabb német hadi-jelenté*
i Berlin, október 2 (NTI) A véderöfíiparancsnokság m4a délben a követkjező hadijdMu-tést adta ki; Vasárnap az első német csapatok bevonultak Varsóba. Prága külváros megszállása teljesen befejeződött. |
Hieia félszigete feltétel nélkül megadta magát, még mielőtt a hadsereg és o tengeri hadcröegyüt tes támadását megkezdte volna. Itt 52 tiszt, köztük Unruck eHentenger-nagy, a lengyeí tengeri flotta főparancsnoka is, valamint 1000 katona tette le a fegyvert. l i ;
Nyugaton helyciikjnt élénk tüzérségi tüz és járörcsatározások folynak. A felderítő repülések során «gy britt fel dert tő re puhít vadászgépeink lelőttek. ( , i I
,y Ciano ma délben vissza-alázott Rómába
Berlin, október 2 (NTI) Ciano gróf ma délben, a -Jé-e-otti tanácskozásokat befejezve*, visszautazott Rómába. Bucsuziatásán Ribbentrop kulűgyminlsztcrr-el az élen a politikai és diplomáciai étet ptoden számottevője ]eMi yolt, i
Hovszky János Nagykanizsa országgyűlési képviselője kerületébe érkezeit
A Magvar Élet Pártja tisztikara melegen üdvözölte az uj kerületvezetőt, Somogyi Gyulát
A Magyar Élet Pártja nagykanizsai kerületének tisztikara szómba-" ton este fél 7 órakor a Kölcsey utcai helyiségében bensőségesen üdvözölte az uj kerü\'e(\\ezetőt, S-mogyi Gyula földbirtokost, vármegyei törvényhatósági bizottsági tagot. A miegj.\'íen-tek között ott volt vitéz Bentzlk Lajos kii-, kormsiny fő tan ácsos, társ-ke rü\'etwze tő is.
Dr. Tholway Zsigmond városi pártvezetö meleg szavakban köszön-szöntöttc Sorotogyl Gyu\'át, aki ko« tnoJy órákban vállalta fe!elös>ég!el-jes tisztét és Ígéretei lelt arra nézve, h így mindenkor hűségeden fogják .szolgálni azt a zászlót, amit Te\'ekl Pá\' miniszterelnök, országos pártvezér kezébe fogott Mindenkor zárt .sorokban számiUiatnak rájuk. Majd méltatta az uj kerük\'tvezelő megyei, közéleti niunkásségát, gazdisági tevékenységét, vallásos érzületét és a szeretet szavaival üdvözölte őt a kerület élén.
Somogyi Gyu!a szívélyes szavakkal köszönte meg a tisztikar üdvözlését és kifejtette a Magyar Élet Pártja célkitűzéseit; a keivsztény nembeli eszme uralmát az egész vonalon. Azután a vára feladataim tért ki, a keivskede\'em intenzív kiépítésére, a gazdasági élet lendületesebbé tételére, amit teljes erejével kivan szolgálni, hogy bebizonyittassék, hogy van magyar élet. Ne csak hirde-sük, hanem éljünk is magyar életet, hang súlyozta. A nemzeti Összefogást, a komoly magyar munkát hirdeti\'.- éi arra kérte a megjelent tisztikart, hogy ebbeli törekvéseilen támogassák.
A tisztikar lelkesen ünnepelte «z uj kerület vezetőt.
I\'ovszky János kir. kolmányfőtaná-CSos( a Baross Szövetség országos elnöke, a nagykanizsai kerület ország gyűlési képviselőié hm, hétfé\'n déli 11.17 órakor a budapesti gyorsvonattal Nagykanizsára érkezett, Földes! Gyu\'a felvidéki képviselő kise-* rétében- A nagykanizsai pályaudvaron beszálltak hozzá a vonatba Somogyi Gyu\'a kerület vezető, dr. Lon-tay Alán járási főszolgabíró és dr. i\'ho\'way Zsigmond városi pártvezető, akikkel Mura kereszt úrra folytatta útját, ahol a pályaudvaron Kovács Dezső társ-kerületvezetö fogad1 ta líovszkyt is kíséretét, akik az ál-louilásról Csóthi Géza jJapai prelá-tush»z hajtattak, ahol rövid látogatást tet\'ek. Később a község népe járult ügyes-bajos dolgaiban képvi. Kelőjéhez.
Ilovszky János képv:s3lő és kise-rete délután visszajöttek és Kanizsáról Letenyérc hajtattak, ahol dr. di\'. Csempész Dénes kir. közjegyző, társvezető köszöntőte a kerüel kép viselőjét és a Nomicti Egység kerületi vezetőit. Hovszky ítl Is fogadia a polgárságot ügyes-bajos dolgaikban.
Holnap, kedden délelőtt 9-töl 12 óráig a Nemzeti Egység Kö\'csey utcai tme\'etí helyiségeiben Hovszky képviselő a legnagyobb készséggel áU rendelkezésére a polgárságnak minden ügyében. Azonban a sima lebo-nyoiitás érdekében a kérelmeket írásba kéri foglalni.
Délután 2 órakor párt\\*>K\'tőségi megbeszélés, amelyen részt vesz vitéz gróf Teleki Béla főispán, a Magyar Élet Pártja megye. elnöke és vitéz Tabajdy Ká\'jnén ny. államtitkár, a megyei pártelnök helyette.se.
A lispei halálos motorkerékpár-összeütközés vádlottját a törvényszék felmentette
Nem a motorvezető volt az oka a szerencsétlenségnek, állapította meg a bíróság
Ez év június 13-án, a reggeli óráH-ban történt, hogy Fehér József szent adorjáni lakos aiirjk>rkerékpárján Szcntadorjánra indult, ta ottani olaj telepre. Lispe községben Szűcs SAn
dor géplakatos felkérezkedett n motorkerékpár hátsó ülésére, amit Fehér tmieg is engedett. Útközben szembe Jött \\elük Bors József aikalimri ¦munkás kerékpárján, Kerettyéröl, a
Őszi parafatalpu cipőkülönlegességek érkeztek
Virág József
cipő- és divatházába.
Tekintse meg cipő-kirakatomat I
llölJtíMllllilllliiUsíÉI
vaBkereikedéso — NagyMnlu*
CÖRDflTC
L.ERAKATA
hol egész éjjel dolgozott. Bors - a szemtanuk áHitá>a szjOrüit - valószínű eg az éjszakai munkától kimerülten, fáradtan ülte ímeg kerékpárját, ami bizonytalan kormányzásban és a gép egyenetlen menetében nyilvánult. A kerékpár és a Inotor Összeütközött. Az összeütközés folytán Bors hataljn|as Ívben kirepült a nye-í-egböi az úttestre, úgyszintén a motorkerékpár hátsó ülésén lévő SzQcs Sándor ls. Bors olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy rövidesen meghalt, mig Szűcsöt heteken át kezelték a kórházban, mjg felgyógyult, de megsérült Fehér József 1«.
Megindult a csendőri nyomozás, a melynek eredményeként a motorkerékpár ve/ctöjét, Fehér Józsefet g-n datian-sággal gyanúsították. A^ kir. ügyészség gondatlanságból okozott emberölés gyanújával perbe ls fogta.
Most volt ebben a bűnügyben a fő; tárgyalás a Makáry-tunásf. előtt.
Fehér József bünte\'enségét hangoztatta. Szüos Sándor nem tudott sem* liilt mondani, mert az összeütközéskor elvcszitette eszjrrúéletét. Nem kívánta Fehér megbüntetését.
Dr. Ország Lajos kir. törvényszéki orvos a boncjegyzökönyvet ismertette. ( * |
Bors Józsefné vaiioimAsa megerősítette, hogy férje estétől reggel 6 óráig dolgozott a telepen. ;
Több tanú azt mondta, hogy Bors kerékpárja bizonytalanul haladt, >balanszirozott< és belefutott a moíor kerékpárba,
A bizonyítási eljárás befejezése után a törvényszék felmentette Fehér Józsefet a gondatlanság vádja alól, mert ugy látta, hogy nem Fehér volt az oka a balesettwok, i I
A kir. ügyész megfellebbezte n felmentő Ítéletet. ,
öazl táj
Nem őrködik kint már Kunyhójában a csősz, Hasztalan mért fázzon? Letarolt mezőkre Tekint alá az ősz, Nincs mire vigyázzon.
Kopasz faágakon Varjusereg gubbaszt, Mintha nem élnének. Alattuk n földön A sárguló haraszt Játéka a Bzéinek.
Mindig könnyel tele, Az ég szürke szeme S feneketlen a sár. Fázunk kívül, belül, Az Ősz gyilkos köde Lassan szivünkre száll.
Akiknek foglalkozása minden erejük megfeszítését követeli, Igyanak hetenként legatább egyszer, reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc József kcserüvlzet, mert ez alaposan kitisztítja a bél-csatornát i előmozdítja a gyomor-emésztést, fokoxia az anyagcserét, élénktli a vérkeringést az egész szervezetben és ezáltal uj életerőt teremt. Kérdezze meg orvotátl
jsjg. október 2. _
i"..i,;.- ilyen luagJlArtái miatt már legsúlyosabb legyelíun Tenyitésl álk>U kJ.
lA 18 évesnél fiatalabb leventeköle-Icsek fenti cselekménye u*m kihágás, emiatt a leventekőtcicsl há^i, iskolai vagy hfpwlinl fniyltés *éri.
Kihágás miatt pénsbQntotésseJ bűn-totendd az a 18 éwsnél idősebb leven le kőtele,, aki a bejeUntésfv és a nyilvánlarlásra vonalkozó szabályokat mcgsiCgi,
A leventeköteles gondviselőjének és munkaadójának kihágásai
A leventekotolea törvényes képviselője (.alyja, gyamja) szállíísndi\'da, iüc-töleg munka, vagy szolgálahulúja, ha a [e\\cuteköteU;%t köielezetts<\'géiirk Ul iesilésébcn szándékosan akailálvo//a, kólele*ttségének tcljcMleV m;utl hátránnyal sújtja, vagy all-;lm.uásáb\'t elbocsátja, kihágást IcAvet cl és két hónapig terjedhető elzárással bünte-lendö. *
Küiágás miatt pénzbüntetéssel büntetendő a törvényes ké|ivÍ!.elö, (atyja, gyám) a jjondvi-olö u&Uásad >, tííe-tölog a munka, vagy saolgálatadiS, ha megsuegi a lc\\ciítekötek-s Iwjclrti-tésére és nyilvánbirlásra v.matkcó o-ndelke/é-st, vagy etnuilaszlja, hogy a Ie\\entekötelesi a házi fegyelem esü-koseivel kötelességének leljisiléiéra s/oriU-*.
Vállalat tulajdonosának és üzletvezetőjének kihágásai
A vállalat tulajdonosa, Illetőleg üz-Iet\\C/etője, ha az erre vonatkozó rendelkezésnek megszegésével a hatóság felhivasára sem goudobkodik a
I«veuteké}MÍs oéljára síuktlges b«rw-
dezés létesítéséről, kihágást követ.el és két hónapig terjedhető elzárással bún telendő.
A ieventekfttelexetlség kijátszása
A Jc»cutekötelc*ett vétséget követ cl és egy évig terjedhető fogházzal büntetendő, ha
fondorlattal kivonja uuigál a levou-lekótcle-.oitség alól, vagy
költőidre távozik abból a célból, lwgy a lovcnteképzés alól szabaduljon.
A leventelntézmény ellen Irányuló Izgatás
A* állam és társadalmi rend hatályosabb védelméről scolö 1921:111. te. (J. § a a Tt|-»vetkv/ö rendelkezéssel Cgé-szittclik ki:
Aki a loNCnU\'inlézméiiy ellen gyü-lolétre UgfCt, vagy n levenleképzésbcíi kó/remfiköilö személyeknek alakilag és tartalmilag egyaránt* törvényes rendel, kezese ellen eiigcdetlenségiv hív fet, vétségei kével cl és két évig terjedhető fogházzal büntetendő.
Eljárás a leventeintézmény ellen Irányuló rágalmazás és becsületsértés esetében
A becsület védelméről Szóló mi í i XL1. te. 8. ft-áuak 3. pontját azzal a rendel kezessel egészitették ki, liogy a rágalmazás, \\agy becsületsértés vétsége abban «r esetlA\'u is csupán felhatalmazásra üldözendő, hu azt a le. venleiutéimény ellen követik cl.
A rclhatalmttíási a liotivédelmi ml-niszter adja üveg. {
Pusztuló balatonparti műemlékek
Fahtti üyervhüh dtintGgitik Ő8§xe a aatfSIdi klastrom maradványait —¦ öatzedölt az ecsért templom-rom tornya — Üveggyárnak adnak el geológiai kincseket
A magyar vidéken, ugy Játszik, oejS Nagykanizsa Öz egyiet\'en, auwi\'y uek töszíim*szédsiííjól>-ui s/vnilát->-mást megy ton\'kit! egyik legjellegzetesebb, legtisztább stiMsu épitészeli ínilem\'ck, az fakói sirkápdna. Abö; gyan Modernizálták Mátyás király pápai vadász kastélyának h\'inlokwtl fidát, - ah.igyan hupikék és cinóber
piros portálokat éjdtettek Ódon sOp-rozd házakra, _ ahogyan P«te« ^s Budán mii törtéi tehijí értékű épüle-* tek kerültek bontó csákány alá, -úgy, sőt meg Inkább pusztulnak a városoktól távolabb eső müemlOkck, E sorok irója látta még vagy 10 év vei Lelőtt a következőkben emflitett baiatonpíirti müejiiljéliukct. AJikoi
Megsúgom 1 ClpŐket Önnek I! f legolcsóbban
„I D EÁL"-b*n vehet
PŰ-ut 12. aa.
még megmenthetők lettek volna kis áldozattal, csak éppen gondolni kellett volaa rá valakinek. Most pedig mára kö\\-etkczŐket Írja róJuk a tudós dr. Margitay Richárd a Balatoni Egyesületek Szövetségénekv lapjában, a Bn\'atnni Kurírban : • ;
Többször tettem szóvá ama vanJ daiiKtnust (vagy legjobb esetben! nemítöródöniségct), nmeJlyel e kérdések általában kezeltetni szoktakj. És ne* tekintsük ciriiziniiUiiiak, hogy a .mostani időkben, amikor sokkal nagyobb jelentőségű Javak amennekí •tönkre* s «z eunitexihégiiek igazán imás gondjai vausnak, Ily jelentéktelennek látszó dolgokkal hozakodunk eiö. De erre azt feWjuk, hogy a meg próbál tátásnak ezen időszaka 1» el fog múlni, viszont a Balaton meg-murád, melyet ha időközben megfosztunk érdelíességeiUM, ezeket mA* miesterségcsen pótolni nem lesz lehetséges. |
Miut kirívó példát emíitem meg a Révfülöp jnelletü ecséri, XV. Má-zadbeli templom esetét. Ennek I l
érdekes fástól tornya 2 évvel ezelőtt bedólt
s ma már c-vak mint s/omoru, hegyescsonk nnered égnek. Nyugati famna festés nyouiíd (Dávid és. GóHát) ma még Játhatók, bár betukarása irint nemi történik gondoskodás. Mikor azonban idén nyáron ott jártunk, egy falusi síhcderekből álló c*oport 2 méter h-«szu akácfa t
azÓIÓkarókkal falfagyverkexve épan azzal szórakozott, hogy az egyik 600 éves abfakbort-hsjtást bedöntse.
Rövidesen ez sikerült Í-s nekik I a tisztfileüvméltó falak nagy porfelhőt verve dőltek össze — szemünk láttára. Az előhívott szomszéd szétkergette ugyan a vandáJ subAncijkat, de vállvonogatva jegyezte meg: í - A kátbi egyházé, én nem\' őiiz-hetjem\' helyette- \\ . j>
Ugyanígy fog egy s/^ép (?) napon bedőlni a ima még elég Jó állapotban lévő (sajnos nem kellően látogatott) I salföldl kolostorrom
is, az ábrahámhegyi fürdőtelep mellett. Ennek tulajdonosa a gyulakeszi Cslgó csatád, amely talán megtehetné azt, hogy egy mar hiányzó, építési célra már elhordott, alapzatát néíküKWi piHéréS-el úgyszólván a lebegőben lógó fidát alátátmasztva megakadályozza a lalan már rö\\id hetek múlva bekövetkező összeomlást. Pedig Imnga a templomrom, poétikus erdei környezetében , van oly érdekes, hogy vete majd külön ismertetésben is részlegesen fogok1 fogtál kőzni.
Ugyancsak hírneves nevezetessége a Révfülöptől északra, elterülő u, n. K*íl medencének a i [\' I !
Kőtangar, ajneiyi-ől Cholnoky professzor azt irju, hogy a pontusi tenger hull#nttf által kimart házmigyságu kőkonkré-clók m)eg te kiütésére a külföldi geoló gusolcis gyakran keresik fel e vidéket E kőanyagot azonban üveggyár-tfisl célokra fejtik s a révfülöpi ál-Ic^áson látjuk k n fejtett kö\\«k|faii madáií l»e\\*rnl a Salgótarjáni Üvegi gyár részére-fenutartott rakódóhüi
Amit minden leventének tudnia kell
A2 1939. évi II. ic. rendelkezései
\\ Iiouvédeiemben tffitnélycs szol. djlalával és vagyonával uündcuki kii-iplcs a lionvédelmi törvény i*eiidelke. „|iöi szerint réaztvenni.
Leventeköteksck
Minden BMffvfr állampolgár irju, innak az évnek szeptember 1. napjától, amelyben 12. félévét bctölpÁ, uHinlaildig, "niig tényleges katonai wűlgalatiít meg nem kezdj, vagy ka. tonai srolgá\'atra Való alkalmatlanságát vé«leg meg nem állapit]**, n* alábbi s^i>nlyok szerint icvenlckótoics. A )v~ vcntekólelcze|tség általában ir.egsziuük annak «z évnek szeptember lu\'> 30. DlojaD, amelyben az ifjú a húszon-harmadik eletével Letölti, liwu az éct-korún lu\' í» leuulekölelesuk maradnak tényleges ka\'onai szolgálatra való bevonulásukig azok,\'akik « t íny leges ka-ton-<i szolgalat megkezdésére Ittast-Üst kaptak,
I.e\\cnteköleleek a/ országban lakó bok !"i ifjak Is, akiknek álkunpol-, .u .i n-i.1-; nem ál lapíthat j.
Kiképzés
A leventék évente legfeljebb tiz hó-üí|..... át és legfeljebb het. négy Afi-Wbi kötolesek Wnitckik.\'i^r\'M, n részt-venni. Ezenfelül minden levent i abb\'n a napári évben, ftmelyhon 18. élet. ívét betölti, óssícrüKg/í gyakorlaton köteles résitvcnnl. Tűinek a gyakorlat, nuk időtartama három hetet nem haladhat meg.
A le ven lekötelezett* ég teljesítésit biztosító kötelezettségek
Tizennyolc érten aluli levei de kötelesekre vonatkozóan a g. §-buu mégha-üroíolt bojeleuléseket törvénye* kép. viselője (atyja, gyámja) fcöteícs meglenni, ha pedig ¦ teventekjötcies u«in a törvényes képviselőjének haztartú-sálon ét, az a szállásadó, muiika-vagy szolgá\'aiadó, akinek gondnzásá-l)«n, vagy felügyelete nintt áfi. Az a lomiteköteles, oki 18. életévét betol-lóUe, maga köteles, a bojclcnlés.-ket meglenni, de törvéiiyOs képvisetöjjq, (atyja, gyámja) gondviselő szállásadója, iifcUíleg munka- vagy szolgalat-ídója köteles felfigyelni fiira, hogy bejelentési kötelezettségének flegot légyen. •
A törvényes képviselő (atyja, gyáni) és a minik*-, szolgálat, vagy száttás-lUló !;.-iuU..kn,ítii köteles arroi, hogy a luiitarlásában élű, felügyelete alatt áll", vagy gondozására bizolt levente-köteles irju le^tckötc^jetlségének eleget legyen. "tt murfka- vagy «oi-Kálatadonok t* levente- kötelezettség u|. jesilésére kellő szabadidőt kell a le-ventekőteios részére engednie s a le-ventckőtelozeitteg teljesítése miatt a leventekötelest hátránnyal sújtani;), n munkából, vagy ssolgálaiból ©lbocsá-Waia nem. szabad, * íoventekottdes boában az .összefüggő gyakorbU, vagy ü^zelúggő-kikéuzés tartamára dijamra nem tarthat igényt.
Az egyetemeknek, főiskoláknak és tanintézeteknek a fstervezett szabatta?* WTflA Illetékes fVe/etÖi felelősség m*ft-lett gondoíkodtü Icütelesek arrúi, liogy a leiratkozott hallgatók, Utetve növendékek levenlAkdtekzeitségüknek\'eJé gi-"t lencssentk,
A.leventefeOteles kihágása]
A Je\\^otekölelei kihágá>l kövei ej í* két Itóaapjg terjedhető elzáj-ással biuitetcndő, ha: l
a hatósági orvosi vizsgálaton nem jelenik meg és elmaradását alapos okkal ki nem menü;
a leA^Btekiképzéson, vagy gyakor-latort nem jetenUt meg és elmaradásai alapos okkal ki nem menti;
a ieventekiképzesbeu kŐzre<in"iködÖ N\'einéllyci sz^mbVín sníndékosmi t\'.szlc-lcUcnüJ vLscUcedik,. vagy " to\\iwtoképH *és kőrélxai kapoM parancsunk szán-dékosBfi uejn leuycdoiineskedik, fel.lőyc,
¦ADA!
1P8I. október 2
Krómacél és alpacca evőeszköz
nagy választékban
Maion Tesfréreknél.
Olcsó árak t
lyekjen. Már i
a legszebb formáolókat toljo-san elbányászták.
Mi inzég a kis őrsi temető szelén lévő legérdekesebb szjkuialakulu tokát akartuk fineg\'ekbitenf, de egy gazd-i* Cmber - azt hívén, h<»gy kövásárl.ís végett jötiünk - \'cinteli, in uidváu :
- A^t íniár ne tessék nézni, meri Cl van adva !
Tehát itt is ugyanaz n veszély forog fenn, miint a baducsorvy vidéki bazaltbányászatnál ! Csekély tlzicU, haszon végett .im\'ndöröke eJpusztita-nak nagy tudományos értékké\' biró tcnnészetl dtkaságokat ! Igea Us/íelt Balatoni Intéző Bizottság, Baiati ni Szövetség, Csucss7,öwt-.ég. Földművelésügyi Minisztérium ! Kinek kellene Itt Is (mielőbb közbelépni ennek megakadályozására ?
"-KT^sta. Hétfő
AlUii-Jó uiü>i¦ ¦;»ám(iU k«tk8»ai4k«B Budapest I. raflMráa
6.45 Torna. — Hirek, — Költemények. — H«agi*m«zck. — 10 Ifink.
- 11.10 Nemzetközi vlzjalzÖBaolgálat.
- 12 Harangszó. — Himnusz. _ |dö-j Arás jelentés. — 12.40 Hírek. — 13.20 Időjelzés, klö járásjelentés. — 14.30 Hírek, — 14.45 Müsorlsmeüaté*. — 15 ArfoIy*znhij«k, j>i«<-i árak, ételmUrar-árak. — 16.45 Idojei-fé*, időjárásj*-Jentés, hirek. - 17 Hírek szlovák éa magyar-orosz nyalván. — 19.15 Hirek.
- 21.40 Ilink, időjárás jelentés, hirek stlovák és magyar-orosz nyalván. — 22.40 Hirek német, olasz, angol és francia nyelven. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST I.
¦17.15 Táncleinczek. — 17.30 Felolvasás. — 18 Zenés részletek a .Szivek muzsikája* cimö hangosfilmből. — 18.30 Nagy Olivér harmóniámon játszik. — 18.50 Bosnyák Erzsébet előadása. — 19.25 Timkó Margit nótákat zongorázik. — 19.15 Táray Ferenc verseket mond. — 20.10 Az operaházi zenekar. — 22 Toki Horváth Gyula cigányzenekara, Cselenyl Józscr énekei.
— 23.05 Hanglemezek.
Kedd
BUDAPEST I.
10.20 felolvasás. — 10.15 felolvasás. — 12 10 Stcpat Eugen orosz ba-lalajka zenekara. — 13.30 A 2. honvéd, gyalogezred zenekara. — 16.15 Gyér-niekdélután.
17.15 lakatos /Gyula és Lakatos Vince cígányaenekar.1. — 17.30 Felolvasás,
— 18 SzöUössy Alfréd előadása. — 18.25 A rádió szalonzenekara. — 10.25 Dr. Kovaíovszky Miklós megcmlckc-zése, Itcguly Antalról. —, 10.55 Sasskö Hilda énekel. — 20.20 «Don Quijote de la Manche, Kaland három részben.
— 22 Petry Endre és Frank L«JM3 /oagora gonion ka számai. — 23 Lcnd-
\\ar Jóska cigányzenekara, Orbán Sándor énekel. BUDAPEST II.
18 25 Mezőgazdasági félóra. — Francia nyelvoktatás. — 10.25 A rádió italon zenekara. — 20 Hirek. - 20.20 Hanglemezek. - 21.49 ! dő járásjelen-tés. ; . . ;
Az olyan egyéneknek, akiknek bétOrOIésc elégtelen í ezért emésztésük meg van zavarva és éjjel nem tudnak aludni, ajánlatos né-hiny nap™ át korán reggel egy pohár természeles „Ferenc JÓzse!" keserDvizet éhgyomorra inni. Kér-dezie meg orvosát I
Kanizsa váll.—Pécs váll. 4:1 (3:1)
Ai erősen tartalékos Kanizsa válogatott megérdemelt és meglepő kául. zsai győzelmet biztosított a kél város költi válogatott mérkőzésen. Sok másodosztályú vasutas volt a válogatott közöli é-s ez ugy látszik nem botfulta
meg n:ftgát, mint aliogyan azt a közönség hitte, aki ez alkalomami is meg lehetősen ftroi tartotli magát orról az érdekes sporteseményről. Sok ügyes dolgot láttunk Cten a mérkőzésen a Kanizsa válogatott játékosoktól, üi-zony a pécs\'ek esik mezőnyben mutáltak \\alainit, a kapu előtti Iratáro-ratlanságukat szinto kínos volt nézni. Pedig az együttes nagyon jő játékos, gárdából állt. *
A Kanizsa válogatót!: Dencs ZMNTE II. — Csáki ZMNTE, Horváth NVTE ¦ ¦ Srfllav NVTE, Erdélyi NVTE, Port ZMNTE — üőczi NVTE, Babos ZMNTE, Fuchs NVTE, Itoda ZMNTE, Horváth il. NVTE..
Pées válogatott! (iolácz ~ Walt, Müllcr- — Tóth, Takács, Mozsgai _ Pincehelyi, Kizi, Tadics. Styr. I\'usz-pán. i
A pécsiek szorongatnak pár percig; de a kis Fuchs agilis munkája \'elkel önt a kanizsaiakba és szebbnél szebb? támadások indulnak, egyelőre Ored-ménytHeilül. Fuehs, Ilorta, Babos Horváth II. .csúsztat, szinte a h", oJaU, de a kapus remekül Iielyezkedik Hoda lövésére. A 14. pereben Gőczl bombáz, de (loktoz szögiéire tud ülni, inald a 27. percben Fuchs Játst*
tisztára Ilulwst, aki nagy góll akar
és fúló durrant Ebben a félidőben némi Kanizsa fölény alakul ki. Majd a 10. percben Babos remekül ;üi-dilja Horváth H-öt, ez kapásból átvesz és továbbit, ugyanezt -teszi Fuehs ü védelem és a kapus \'fejő Tolóit \'és a labda n háló jobbsarkában köt ki. 1:0. Most hevesen támadnak u pécsiek is, Tadics szökteti pincehelyit, ez nagy helyzetben van, de elsieti. Fuchsot fellökik a 16oson betűt, « 1 l-est Boda helyezi n hálóba. 2:0. Ismét Pinichelyí vágtál a labdával, átvágja Puszpánnak, Csáki azonban nagyszerű testcaeüe] elveszi a labdát és azonnal szökteti Gőczit; aki rohan és futtából nagy gólt lő nohez szögből. 3 :0. Pompás gól!
A második félidő elején a pécsiek roliamoziiak. hizit lökik a 16-oson és Müller szabadrúgása hálóban köt ki. 3:1. A 25. percben Dencs szépen fogja Styr Tejesét (már bent láttuk!), majd a 31. percben Oz eddig jól védő Golács \'Hanyag mozdulattól mg Fuchs elé, aki nem szegyei gólt lőni. 4:1. Egy kis szabálytalan küzdelem, de C"etkV3i<irgalmaz- \'•\' játékosoknak, végül Erdélyinek el keit hagyni sérülése miatt a pályát. Babos a közép-fedezet helyén Is jól Játszik, de eredmény továbbra már nom alakul ki.
Dcncsre nem panasz kod hatunk, Csáki ur volt hátul. Homek helyOzkedé-seit öröm Volt nézni, űz is oka o
pécsi csatárok meddőségének. Horváth is jó volt. A fodezetsor sokat ollózott, de lelkesedésükkel mindent pótollak. A csatársorban GÖctl telwt-ség, Babos nagy Játókol mulatott eMn a mérkőzésen. Néha kissé iBftu-uok tani fel, de voltak kapásból továbbított pasasai is. Fucbs ügyos mozgékony közóiMaatár, okosan holjcz-kodik, nagy fútba Uludása van, csak kár, liogy alacsony. Buda som volt rossí, bár kissé körülményesen kezelte a labdát. Horváth II. Is megfelelt. Civelkó jól bíráskodott, bár egy kissé szigorúbban kell venni u játékosok közli fegyelmet.
NVTE—ZMNTE II. 6:0
Vezette : Pintér. A ZMNTE If.cak mezőnyben volt jó.\' A tartalékos Vasút nagy akarással küzdött. Gó-lövők: Laurencsik, Szerencsész (1 l-esből), Tőke, Nranelh, Baranyai és ZÖ\'d vári egy-egy öngól, Jók : Horváth és Völgyi, illetve Borbély és Sái-ecz.
Az Ifjúsági bajnokságért
Sáska Levente - Cserkészek
6:1 (4:0)
Ve/ette : Bárány. Gyenge irosn-n mérkőzés. A Cserkészek csak 1.0 emberrel álltak ki. Góllövők ; Nagy (8), Horváth (Patvar), Horváth (Pe-cíik), illetve Sós- Jók ; Nagy, Horváth ÍLervcncz) II., III., IV., Plart. der, illetve Vllcsek (a mezőny legjobbja) és Sós.
Atilla SFO—Kereskedelmi
2:1 (0:1)
VleaftHe : Geáiíicsér. Nagy (meglepetés ! A lelkes H>jdc«*uU« Attila megérdemelten nyerte a mérkőzést. A gó\'okat Bor és Molnár, iltet\\e Keri kápolyl lőtte. Jók: Kiss, VVolhncr, Prefek, illetve Ország, Iváncslcs és Kúszik. . i
Bécs—Budapest 3:1 (1:0)
Bécs, Vezette : St^fanovics (jugoszláv). Gyenge, tervszerűtlen csatár-játék volt a magyarok részérő\', mig a bécsiek nagy akarással mentek küzde\'ombe. A gó\'okat Blnder (3 és Dudás Jötte. _ j
Bécs B)—Budapest B) 2:0
Budapest, Vezette ; Vasa. A (második »garnitura< is rendszertelen és i-ossz volt. A gó\'okat Epp lőtte. * |
K«ton«lftBl«s*r«lések
egyenpubixali oikktsk
ügyotlill legolcsóbban beszerezhetők
beleznainAl
Sugir-ut 53. iz. Telefon 625.
A Szent Korona Kupáért Dél-Délnyugat 2:2 (2 ; 2)
Vezette : Rubint. A délnyugati válogatottban Kanizsáról Oöngel és Kárpát szerepelt, az utóbbi dlc-\'é^e-tesen. Az clsö félidőben a Délnyugul volt fö\'ényben, de a csatársur nan\\ tudta kihasználni a mezőnybeli fö\'é-nyét. A 7-lk percben Csöngői átlép egy labdát, luniiböl János vezeted í szerez, 1 :0. Cwk a 12-lk percbCii egyt!nl|t Kolozsl, majd Werner is. mét \\-ezctest szerez, mire ismét Kolozsl váUtszol a 15-ik percben. A.m4 sodik félidőben Tunmnimt kiá\'Mljaá játék\\-ezA\'tö, ezután Miiír nincs érdemes eredmény. Jók voltak a Dél Ctjapatibói : Pap, Kolozsl és Péli, m\'g Dé\'nyugat cinpatAból Kárpát, Grozdlcí, Sipos és Wenier játszott Jól.
A Dél ifi válogatott 2 :0 (1 :0)-n győzött a Délnyugati líik eUcn, Így az összesllctt eredinjény titán Dói jutott tovább a Szent Korona Kupában, t
Halálos verekedés ¦ oylrádl bauxitbányában
A nyirádi bauxitbányában két bá> iiyanmnkás : ifj. Székely László és Gólya István szővá\'lás közben egy* másnak estek és a xerekedés hevében Székely bányászcvíkánnyal t.i. madt munkás társára. A csákánnyal fejbe és derékba ütött; Gólyát, még1 pedig olyan szerencsét\'enül, h >gy azt su\'yos sérülésekkel be ke\'lett szállítani n sUmegi kórházba. Az írtnál gondos ápolás alá vettéffc, de segíteni 4ilár nem tudtak rajt, a ize-csét\'en míjiikás belehalt sérülésébe. A vizsgálat folyik.
Síremlékeket,
\' ¦ ¦ \' ¦ f-t ..iULi.lt ni
siíBíiísi, attnitfMi, HU tsmaint
szaksxerQen és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragómesternél. Király-utca 33. Hai* »!re«Uk z-Vtir. Telefon 615.
ZALAI KIS HIREK
Keszthelyen a légoltalmi sziréna gyenge volt, ftiiost 5 uj fe\'ző-szirénát szereinek fel
Bevezették a keszthelyi elemi iskolákban az egyhuzomos tanítást.
Megbüntetik 5 10 pengőié azokat a keszthelyi gyalogjárókat, akik a főu(vonalakon n gyalogjárók helyolt az uttestén járnak
Nagy Ferenc 19 éves \'féisöpáhókt naj}szám,osembcr betegsége miatt fel ak;isztotta miagát, anegbalt.
VVoginger István balatonszentgyörgyi áiloírtasfönököt, aki keszthelyi, születésű, Kömuendre. helyezték ál-lomásfőnökiiekr
VÁROSI MOZGÓ. Az első nagy magyar zenés filmvígjáték Még csak ma hétfőn!
Szenzációs
Msérö műsor I
Tökéletes férfi
Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor?
1&S9. október i
Hősi naptár
Súlyos harchelyzetben tumisitotl állhatatos mngatartásának figyelemre-
_^_méltó példáját Adta An.
I tűi L 1* ÍM. Dezső volt marosvá-" —\'sarhelyi 23. honvéd g>a. iogezredbcli lOrtaJékos hadnagy. Mint századparancsnok a zlota Llpa menti Brzezánynál a lot>b órán át tartó és a nehéz gránátok miatt nagy vesztő, iígei okozó ellenséges tüzérségi pergő-lüzbcn fedezék\'hiányában férfias íé\'e!;. kel kitartott századával. Aniikor pedig a túlerővel lámádéi oltotok áMsaJnkba líOliatollak, századát erélyes cltcnlámn-d&STS voictte. Ennek során a más csapotokkal együttesen vivőtt elkese-roctclt közelharcban az oroszok további előnyomnlását nemcsak fellar-tóztaila, honéul sikerült áila>amki>ől is kivernie.
Antal no/sö, tartalékos hadnagy eme bátor és eredményes magatartásáért újólagosán legfelsőbb elismerésben rész esált. |
A magyar huszár bátorságát és le\'e inénycsségét bizonyította l»e újból Ja _knb János tizedes és For
I (91/. II. 2 já" János huszár, a vól
-— nyíregyházai 15. közös h>
srározred vitéz katonái a bukovinai Kiinpohmgtól északra vívott Harcok alatt. K
|A hailosilályparancsnoksiíg rendelkezése folytán, annak megállapítására, hogy milyen fegy ve mezbolt és iává. leli ellenség van efcjttc, foglyokat kellett ejteni.
Jakab és Fórján önként jolenlko-ictl járőrbe. Jakab lett a járőr parancsnoka és Járőréül liajnallxm egy előretolt ellenséges álláson akart raj la. ülni, A sötétség lople alatt előnyomuló járőrt áronban virradatkor egy 25—30 főből állá ellenséges járőr körülfogta. A járőr azonban nem akart üres kézzel visszajönni. A legalább kétszeres túlerővel fctvaUe a harcot, majd kézigránátokkal nlat tjrt magának visszafelé és menekülésszerű visszavonulást színlelt. A közeli bozótban azonban Jakab megállította Járőrét és a legnagyobb csendben ugy álllak Tel, lio^y most az fiket üldöző ellenség került « huszárok gyűrűjébe, Az elbiznfcodot.au üldöző oroszok az őket körülfogó huszárok pus ka tüzében megtorpantok, maid két liaiottflt és kél foglyot vísz-szahagyvn, fojvesztetton elmen; kültek.
A rajtaütés folyamán Fórján különösen kitel! magáért. A leleményes járőrparancsnokot és a bátor huszárt a nagy ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. ____
— (Egyházi hírek)
Dr. Czapik Gyula megyéspüspök a magyarországi püspöki kar október hó 3 iki őszi konferenciáján részt vesz,
— A főpásztor Kauzli Dezső nagyprépostot püspöklielyeLtessé, dr. Simon Cyörgy prolálust pedig p ró vikáriussá nevette ki. 1
— (A nagykanizsai törvényszék kiszáll Keszthelyié)
A nagykanizsai tőrvényszék büntető-tanácsa Makáry Vilmos törvényszéki elnökhelyettes vezetésével oMóIht 12,, 13. és 14. napjain kíszáB Készt hely re, ahol büntetőtárgyalásokat tart a városház* tanácstermében.
— (Vasúti kedvezmény «z arany vitézségi érem tulajdonosainak)
«A Máv, illetve a kereskedelemi)gyi minisztérium az arany vitézségi érem tulajdonosainak saját személyükre az ország egész területére szóló évi hat szabadjegyet engedélyezett Az igényjogosultak a szabadjegyeket bélycg-mentes kérvénnyel aK üzlclvezclöségiö] kérhetik.
ZALAI KÖZLÖNY
ÍnÖtó<n.:>IZL<SB<N
pjinö^Gi
BlTORvrm
Nagy választék! Olcsó árak !
— (Sokgyermekes anyák kitüntetése )
Ünnepélyes k&rvtck közt vasárnap tüntették ki Keszthelyen a sokgyermekes anyákat. A tizgyernickes Takács Károlynén kivéd két 8 kél 7 ói egy fi gyermekes anya kapott kilünteiést és fejenként 20 pengő Jutalmai. — Tapolcán is vasárnap osztották ki ti/, kitüntetett tapolcai sokgyermekes anyának » jutalmakat. t ,
— (Felhívás a Vegyeskar tagjaihoz)
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara újból megkezdi próbáit. Az első próba kedden odc fél 0 érakor lesz a polgári iskoláién. A közeli szereplésre való lekin\'ctt-I teljes számban való pontos megjelenést kér a karnagy, (•)
— (Szerencsétlenség az országúton)
Tóth József 3t éves nagykanizsai lakatos segéd, aki a Telcky id í>2. sz. alatt lakik, vasárnap délután motorkerékpárján Fclsösegesdre hajtott. Az országúton egy ismeretlen kocsi olő-zés kosben eléje fordult, ugy hogy Tóth kirepült az úttestre \'és elterült. A nagykanizsai mentők száí\'itotülk \\tc sérüléseivel a városi közkórházba.
— (Meg kellett bilincselni a cigánynőt)
. A keszthelyi országos vásáron egy csendőrjárőr igazolásra szólított egy gyanús .(igánynüt, akutok nem volt semmiféle igazolványa és ép ezért be. akarták kísérni flz. Őrszobára, Az aut-szony azonban clleneszegnll, ocsmány szavakat használt, majd 11 földre vetette magát, ugy liogy végűi meg kel. ictt bilincselni, Kiderült, liogy Forgács Gyüiáné Egerszeg-telepl lakos volt, akit átadlak a közigazgatási hatóságnak.
— TekbtiM m«i s Kopsteln Bútoráruház állandó butorkíAUltasát Ízléses es olosé bátorokat kedvező nzetéet feltételekkel vasároUiat
— (Szerencsés autóbaleset)
történt a* elmúlt héten Keszthely határában, SchuUer Gyula nagyrákosi autótulajdonos a* alsópáhoki irton n híd korlátjának nekihajtott. Az autó hármas bukfencet vetett a \'levegőben, lo\'cje LOiiakadt, karosszériája teljesen össíctörölt, de a bennülő négy utas csodálatoskéj) csak kisebb sérüJéekct szenvedett.
— (Elfogott orvvadász)
Iloffinanu Sándor hercegi főerdész a keszthelyi hercegi uradalomban orv-vadászatin lelt figyelmes. KI akarta fogni n tilosban vadászét, riasztó lövésére azonban az orvvadász rálőtt, igy nem üldözhette tovább. A csend, őrök Oionban a kapott személyleírás alapján elfogták a vadászét Maros János cícrszegiomaji naMzámos személyében. Maros fegyverét a szomszéd pajtájában « széna alatt megtalálták. Vallomása Sierint csak tizenötször volt vadászni az engedély nélkül magánál lartoit fegyverrel, de csak pár nyulat lőtt. Az erdöőrre nem lőtt rá — tYal-lot\'a, — menekülés közben elesett, okkor sült el légy ver© r&ettenüi. A fegyvert elkobozták. Maros ellen fo. lyik Uí eljárás.
— (Megszűnt napilap)
A Békéscsabán megjelenő Békés megyei Közlöny tegnapi számában bojo-lenfiettc, luigy uloljiíra jelent még.
Az előfizetőktől és olvasóktól Orosz-lány Gábor volt feieWs szerkesztő búcsúzik cl. A Ufp 07 esztendős voll, most a zsidótőrvény következtében szűnik meg. ;
Minden kedden frlas hurkafélék
kaphatók. Adler hentesüzlet.
Rövid táviratok
CÁFOLJAK MOSCZYCZKY (PÁRISI UTJAT
Azzal a bittel szemben, amely szerint a lemondott Mosczyczky lengyel elnök elhagyta volna Románját és Parisba utazott az rjrient rádió kózlf, Iwgy Mosczyczky még most is Romániaiján tarléukodik, AZ UJ LENGYEL KOBMANY,
amelyet RacxldeviU u> köztársasági elnök nevezett ki és amelynek elnöke Síkorszki tábornok, parisban letelte a hűségesküt. Az uj lengyel kormány megalakulásával kapcsolatban német körök hangsúlyozzák, liogy annak nincs semmi gyakorlati értelme. AZ ANGOL SAJTÓ
Chamberlain bejelentett Leszédóvol kapcsolatban azt Írja, ltogy jobb volna, ha Chamberlain n«:n válaszolna Hitlernek, bnucm csak általánosságljon is-uierbctné a külpolitikai helyzetet. Jobb i volna, — irják a utpok — lm Chamf-beriain megvárná Hitler beszédét és OjuUln válaszolna q demokrata hatalmak óévében,
I\'OliVAMARADNAK A LENGYEL ÁLLAMFÉRFIAK
Mint az Orknt rádió közU, a sinajai miniszter tanácson foglaikozuk Mos-czyczky t^s a lengyel volt vezetők ei-utaiásfinak ügjével. A kormány álláspontja az, liogy ha Jo is mondtam, azért ők lengyel államférfiak és mint ilyenek nem liagyliatják oi Romániát Bontania semlegességére féltékenyen őrködik és nom tér l*1 ilyen görL© utakra.
A KÖZIGAZGATÁSI B1RÖSAG | ,ma kezdte tárgyalni az adonyi petíció ügyét. Haájn, Arlhur nyilas felölt adta be a panaszt Simon Fereno mandátuma elten. (MTI)
A BIRODALMI GYŰLÉS , ,
berlini jelentés szerint a belenősz: saetÜ, hogy raicghallg;issa Hitler jelenteiét a legutóbbi he:ek eseané-t nyeírői. Lehetséges, hogy a birodalmi ülést már szerdára Összehívják, (NST) . , , i , THURANSZKY LÁSZLÓ , ;
volt főispán, Thuráuszky sajtófÖ-, nök édesapja mii váratlanul meg. halt. ¦ ,\'i I
Naptizi Október 2. héttő. Rom. kai. őrangyalok. Protestáns Petra. — Isr. Thlsri hó 12.
Oőziűrdo nyitva regset 6 órától est* 4 óráig (héti), sserda, péntek délután kedden egéaz nap nőknek).
Herceg Esterházy
PALACKBOROK
nagy választékban kaphatók •
Teutsch Gusztáv
IDtzer- éi CMmegekemkedétében.
72
7934
BALAI KÖZLÖNY
1989. október 2.
fiASPAH Jentt, a timuUm é* ivtm> »oll sajtó kíj.róbált immkását, a Sa/, lokauiiira főtilkérát kormány Wana> cSoM n*v«rték kl,
tiKOSZ Jóaeef szombathelyi me-gyé.spiiSpokot Héinaii Dáliiit kuHiisi-mlntsiter r&zvétéléVcl iinnepélyesen l>« Iktattak a i)iisi>őkt síikébe. OAFRNCtT nem utazik Moszkvái*. A" NftMET—ROMAX kérfrdccdelnd tárgyalás,)k Iwfcjetődtek: a Wt ország filini {OUtlUI tovább bovul. i! fiSZAK-HUNANBAN elkeseredett barpok folypuk a kiuat és % japán isapüUik körött.
300 ÁRDRÁGÍTÓ ügyében folyik a vizsgálat Budapesten. Az imlrágitá úgjoket soronkfvfl! lciárg.va[ják.
A HOLLAND IWJtA továbbra is a«t irj», Xogy a* angol blokád tönkre. tesiti fl holland kt\'ivskodelinet,
MACKRNSKN Mbomajry tegnap iin-rtepclto.70V évfonlutöját annak, liogy a német Iwdsercglio lépett.
KÍNÁBAN ujabb nagy árvíz és kolerajárvány pusztít.
¦A7. ANGOL adóterhek egyre emfll. ködnek, At uj beveteteli adi\\emeléíck o(kw az angol újságok hasábos cikkeket irnak.
R00SKWIXT nyilatkozott a semlegességről, Kijelentene, lioffy ha meg is változtatják a térvényt, távol akarnak maradni hz eurói-ai bonyodalmak Wí.
MEXIKÓ a teljes semlegesség melleit döntött.
ldő-jÓ«lat I
Mérsékelt szót, túlnyomóan fel-hfls Idö, helyenként esd, a nappali hő alig változik.
A Meteorológiai Intézet naajksalzul raegUg^elóáljoinása Jelenti i
rföméreoHet tegnap eete 9 órakor\' 10-4,4- ma renel |-ino délben +180.
CMoadék 111 ¦:
A Menyei klr. Járásbíróság;, mtot telfkkOnyvf hatéság.
5990/1959. nt. tW
Árverési hirdetmény-kivonat.
Le tényei Járást Hitelszövetkezet véere-hajtalénak Rodek György vécrehajliit szenvedé ellen indított yégtcha|táii Ügyében e tkvl tifltájijí a víjíiehajlánl iiveiéit 71 P 38 I lékeWveltlés^s járulékai behajtása \' Végett I Pctrlvcnte koisíghcn fékví n i petrlventet 365. aitjkvben leír vett 272. hzez. szinté a K\'smeiö diliében sí 1 ili\'t (végrehajtani ¦>¦\'<¦¦ ivedé nevén illa Illetőségeié 150 l\'.azu.o. 363, iiljkv-lírn 14. hrax hatnak ¦!. ii. i, udvar kerttel B. 3. alatt végiehajiiat sienvedA nevén illó Illetőségére 12C0 P, az u. 0.363. sztjavban 100. hraa. rétnek s cinegei halit melletti dülóben B. 3 alatt végiehat--tist szenvedő nevén Illó Illetőségére 20 P, az u. o. 363. sitjkvben 171. itru. szánténak i Klamezo dűlőben B 3. alatt végre-bajtiit szenvedek nevén illó llletéségére 60 P, ai ii o. 363. sztjkvben 373. hriz. rétnek as ujknii dűlőben 8. 3. alatt végte-bajlást izenvedő nevia allé illetöaégére 55 P, az u. o. 363. ut|kvben 753. hrti. ¦zintó a Telek diliében B. 3 alatt végie-hajtást szenvedő nevén illó Illetőségére 50 P kikiáltási árban elrendelte.
A telekkönyvi hatosig az iiveréanek Pettivcnte községhizinll niegtaitisire 1030. évi oktéber hé 19. napjának délután 3 éráját tűzi kl és az árveiéil feltételeket ai 1881 : LX. t.-c. 150. §a alapján megállapít la.
As árverés alá kerülő tncatbnokat a kl-kiáltást ál BlOo.o-áníl, alacsonyabb áron eladni riétti\' lehet (5610/1931. M. E. si. rendelet 21. (j-a)
Hánatpenz s kikiáltási ár 10 °/o-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi °/o ári kell kiegészíteni.
, ¦ Ulznje. 1930. évt ezept hó 5-én. tJr. CaKt tiszté a. k. ktr. JWró, AWad^.hlUleUli _
Hsnzsallcs i. k.
Alulírottak gyászbaboiult szívvel, de a Mindenható akaratában való alizalos mesnyuBvassal jelentik, hogy szeretelt drága édesapjuk
Windiscb József
v. v.im.il képvlaaltf, volt aieoye-bizottsági tag
folyó hó 2-án reggel l/«7 órakor életének 80-lk évében, hoBszas szen-edés és a haldoklók szentségének (elvétele után az Úrban csendesen
elhunyt.
HUH tetemét f. hó 4-én délután 4 órakor a r. k. temető azertartáster-ben fogjuk a r. k. egyház szertartása szerint beszenteltelnl éj a családi sírboltba örök nyugvóhelyérc helyeztetni.
Az engesztelő szentmlflc-áldozalot I, hó 5-én délelőtt 9 órakor mutatjuk be a szcnlfercncrendiek plébániatemplomában.
Nagykanizsa, 1939. október 2, Orárja jó Apánk, lltefl veled I
.\'.!iv.it Lajotaé iiOI. Windlltti Anna, ..JnJlMb (lyörgy. 8»Bei JA" Wlndltch Káum kl\'Sjendm
, : tot. wib-
dlttb Ztúlla. Wlndlich D«n«a. BerkS il Wfndlich Teriié* Wlndltch Ferenc gfrrrnttil. ayel, unokH it dédunokái
f\'ájdalonitél megtörve, de latén inegváltozhatallan akaratiban való alázatoa megnyugvással tudatjuk, hogy forrón szeretett drága jó férj, étlen-apa, testvér, ségor, illetve rokon.
id. Heckenast Károly
nyűg. Ipazaató-lanltó
áldásos életének 73-ik, boldog liá zasságának 43-lk évében hoatzas szenvedés ufin visszaadta Jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 3 án d. u. 3 órakor fogjuk a temető halottasházából a róni, kath. anyaszentegyház szertartása szerint örflk nyugvohelyére kísérni. Az engesztelő S\'entinise-ildozat a egboldogult lelkiUdvééit folyó hó 3-án d. e. 9 órakor lesz a szent-fercncrendlek plébánia lemplomábiin a Mindenhatónak bemutalva. Nagykanizsa, 1939 ok óher hó 2.
A Te Jó lelked mindig kttzúttflak «11
Öiv. Ileckenftt Károlynú nui i M.„, Babettl n*|r, Kiroly 111, 6tv. llo«k«nH<ii B«ltD« i. Buztiy t éa neje
11. Líder.r Magdolna, Oiv. ileclonait itefue, Onlamb JA*tef, Léderer Hin-b, Hartmao Ulrtch ligornil, lllttvr tó-%ott\\ tt a gyltiola lokomlK.
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCSÓN Jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTÁGH fotoszaktizletben vi^roi Fii-üt 10.
Fényképezőgépek B P-töl, márkás filmek 8B fillértői. W Szakazara kidolgazts I
Villamas
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÜLGYI.nél
__Sugár-ut 2. »"
"SIP
vert
kes/.fiiietMylWrtnlíár-
Mindazon\'jöiiarátoknsk éa i«-iiicrrtíllknck. Iiik driga jó fórjem
Ttfaohner József
temetíséu meRJeienlek és rész-vélukkel láldalmamat bármi nliidon enyltiíerti Igyektíttk, ez uton mondok hiláa kOsztinelcl. özv. Taachner Józsefné.
APRÓHIRDETÉSEK
.il\'.lcí. (é.i .Hj.i *:,,i,...L|, ti ili.iiepnap 10 «ioti SO \'IlUr. mindem további no fl Htlir, hétkílm,! 10 azolg M HNtr, rnlndan további |tó 4 HlHr
Jél IflaA mindeneit keresek, azonrul beléphet. Bilhory-u. 22. 2595
Bajárénttt felveszek Oasmaga-
haplo kaplialó. C*engery-u( 46.
Kivutólaányt azonnal felveszek. Oeulsch fgnSc, Klrály-n. 96. \' •
HAxmeieitar és aie)JAré)Htd felvételik Sréchenyi-léi4.JeIestkezée az trodibtn.*
Ügyei batjérónfil azonnal felveszek. Szemeie-u. 8. 2588
itanuló, ngyes flu vagy leány, felvétetik. Hauts-muterent. - 2502
ADÁS VÉTEL
Tlszla «kaomaz kaphtlö Beleírni liiBier-cicmegekeitikedínái, Sugir-ul íi.l *
Egy teljesen uj l«lt6kAlyfiH eladó Szemtre-u. 3. izám attfe\'1 *
Fietákekal, liizlattiii cikkeket Ne-lücih leitókuzletben vásiroljon. Erzsébet-tér 1.^ •
Irésiautteil elsdÓ. Arpid-u. 12. *
UiZ..\' ¦ ,_I_—-_M._
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
Újonnan épült hétaxebáa komfortos lakás, novembeue kiadó, Ktiály<u,2U 2542
K«r«B*)k egy flres izobit a bclviroi-bsn.\' Címeket a klsdébi. 2584
Sxép udvsd helyiség mtlhalynak,
isktirnak azonnal kuidé. fOfály-utca 32,
Kis exoba maiBAnoenak okt. 15-te kiadd. Arpád-u. 12. t\'" •
BÚTOROZOTT SZOBA
KUlönbcJiratu elegánsan butyozoll utal ¦xDbai ktadó. Planine béibcadé. Csen-
gery-nt 22. \'**¦«.\'» • »
HAZ ES INGATLAN
Szép osualAsllHáai kedvező feltétellel eladó vagy balatoni viliiéit elese ri iheió. József fölierceg-ut 53. 258Í
KÜLÖNFÉLÜ
Fénykép««k fllyyotem I Márkái g4p*k, l\'Irne*, lemezeif,,napUok legoletob\' ban, kldolgoiás legszebben Vastagít fotó-izaktlzlet és laboratorimnbáq, Fé-ut 10. J8I5
Lago!oaékb Uvcgcimunkákban, kltle-lésben VoJnovIta Jcnö, Mogyar-u 20 2555
Budapesti Őriz. m. klr. Zanamilvé-awatl FAI*kol*1 végzett Jaagar lat-wArtoé zongore-tanltványokaí vállal, Cien-gçtyut I8/b. ^ ¦\'
— BtiUrkUmUaankat tekintse met lalndezí vote»ttón-«z.cr nelktl. atopatet"
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP,
Kiadja : „KÖJÍgazdaíéBl R. T. Nagyksslies". Pelulfts kiadó: Zalái Károly. 11 Nyomatott : a „KOzgazdtBigl R. T. Nagykanlzia"
nyomdafilaS WaéykaaIzsás. (Nyomdáért feléli Zalai Kiroly.)
2JJs Évfolyam 226. Mim.
Nagykanlzw,, 1939. október 3. kedd
in
Ara 12 mi.
O L ITI K A I H A P I L Al»
t» UadMitfali fiat & uln.
Felelői szerkesztő: Barbarita Lajos
i\'JOIiicti.l d.« : ciíj hón 2 pengd 40 luKi. Sierknridaíji í< kkd<ShinUl! Mrloni 71II.
Miller ma bevonult Varsóba
Hitler-és Chamberlain beszédeit vfej világ ^ Az olasz sajtó szerint önálló Lengyelország és Csehország Is szereli a német béketervbeu — Chamberlain* elutasítva a német béfcejavaslatot, állítólag közölni fogja a franda él angol békefeltételeket — Továbbra Is élénk diplomáciai tevékenység folyik Moszkvában —
Clano Mussolininci
Nyugaton gyenge tüzérségi, légi és e\'öőrscsaíák vannak
Á vi\'ugcrdeklődés középp htjában miég mindig Ciano gróf olasz kuhigy miniszter berlini látogatása, ifletv© annak várható hatása áll. Cíanj gróf - anint tegnap mái* az "összes fővá-rosj lapokat is (megelőzve elsőnek jelentettük - visszautazott Rómába,
hogy berlini tanácskozásairól jelentest tegyen Muss.>Jiitlnek.
Clano tanácskozásairól hivatalos köz\'éit nemi adtak kl. A német éf* olasz sajtó közleményei azonban kör vonalazzák a berlini tanácskozások! anyagát.,
A német sajtó a Hitler-Clano találkozóról
A betvlinl sajtó három pontban fog- | és a további ellenségeskedést feleste
laljn össze a Glano-Hifer ialálkozó legfontosabb részleteit,
li Keleleutópa végleges rendezése.
Itt irádmitat a német sajtó «rrn, h >gy a keleti rendezés nem befolyásija Olaszország érdekeit, legfeljebb *Üt\' tetl az olasz békcakárat győze\'rmiét, miután kelten is rend\'é« nyugalom\' íétesült. fv_ \'
2. A nyugati hatalmak mugataridsű. Nénjetorazág Lengy*!ország-megszün tévéi-befejezettnek tekinti u háb-rrut
gesnek látja. Ugyanezen a vélemé nyen van Olaszország is.
3 A béke és háború kérdése.
A némíts t sajtó a háborít és béke kérdésénél rámulat arra, b> gy Itt fontos szerep jut Mussolininek, aki eddig is állandóan a fcékén fáradozott A német sajtó rámutat arra is, hogy a .megbeszélés a baráti és szövetséges kapcsblat természe\'es kö* vetkezimíínye. A tárgyalásokon\' tieui csak nz orosz- német megegyezéssel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg, hanem az egész európai helyzetet.
Az olasz lapjk a német békétervröl
Az olasz sajtó német olasz meg-beszélések kel kapcsolatban ráun/utat arraj hogy MUssoJJniuek nagy szere-pe volt eddig is a viszály elszigetelésében és igy természetszerűen nbékc kialakításában Is döntő szava lesz.
A berlini tanácskozásokon, nu\\it egy^Stcfanl) jelentés •mwndja, nemcsak a már megtörtént eseményeket beszélték :mpg, hanem a jövő\' várható eseményeit Is.
Berlin béketerve csak Hitler kan. cellárnak a legközelebbi birodalimft gyűlésen elmondásra kerülő beszédéből tűnik nwjd ki, az olasz sajtó-berlini politikai körökből származó értesülés alapján - miár:s a kövclke-i zökben látja a német bélsd/erv i°n~ tosabb pontjait:
1. Orom étettbmb.
(Tribun*) A jelenlegi szovjetorosz bmktímV alatt lévő területek véghag megmaradnak Oroszország birtoka-
bah, tekintve, h >gy ezek a terü\'ctek etnikai szempontból az orosz élettömbhöz tartoznak.
2, önáÜó Lengyelország,
Németország - Qz uralma alá osztott lengyel területből - Önálló Lengyelországot alakit Varsó., székhely-lyel. Az uj Lengyelország szorosan együttműködik Német- és \'Szovjet-Oroszországgal. Az uj Lengyelországot függetlenségében és határaiban egyaránt a nagyhatalmak garantálnák, i
3. Független cseh állam ?
Berlinben nem turtják kizárlnak, hogy egy kisebb függőben c;eh álla-tmot is fe\'ö\'el a német béketerv.
Mindez természeteden csak ber^ Hni nem hivatalos vélemény, de mulatja, hogy Hitler a népi elv. alapján akarja felépíteni ájü uj Európát.
A háborús ffOnt eseményei
A háborús fronton ííyuga\'onií vaüí Varsó és Módiin, valamint a lég, utoljára megadott Hcla átvétele Deli jes rendben folyik. A lengyelországi elk\'nségeskedés igy ra*)st már teljesen megszűnt.
Nyugaton is cíak légi és tüzérségi harc folyt a szokott miértekben. Egy,
rancia (fctavos.) jelentés szerint a\'*! próbált szaladni a tengeralattjáróra, franciák tegnap a Saartó" keletié %W » nemet tengeralattjáró eSsÜly-v*SNzaverték n németek támadását; lyesz tette az angol gőzöst.
A németek erős tüzérségi tűzzel árasztották ei a francia állásokat.
A tengereken is tovább folyik a gazdasági front háborúskodása. Egy német (NTD Jelentés szerint a Bernjét búvárhaj6k megállásra szólították fe< a Wendin gőzöst, amely előbb menekülni akart, majd rá.
Ellentámadásba mentek át a Slegfrled-vonal védőt
Paris, október 3 (Havas) A hétfői hab a Siegfrk\'d vonói védőinek támadása jegyében folyt le. A francia támadások eddig a Saarbrückentöl kelétre és nyugt ra elterülő részek ellen irányult. Ez arra késztette a Siegfrlcd vm-U védőit, hogy elhvntámndásba menjenek át. A francia tervszerű támadások hatása alatt a \\edoicreg ki is in>z-duit állásaiból és támadásaikkal meg kísérelték feloldani Saarbrilckeu vidékét a kétoldali francia nyomás Alól-
A francia vezérkar jelentése szerint a támadásokat sikerült visszaverni- 1 ..... •iti-*<
Chamberlain állítólag Hitler béketervét elutasítva közli az angol és francia békefeltételeket
1 London, október 3
A brazíliai parfoft kSzeUben is elsüllyesztettek egy angol tehergSxdst
Párjs, október 3 (Havas) Az etault héten a tengeri harcok .szüiheiye . eltolódott. Ab. Északl tengeren és a La -Manche, csatornán már alig volt némtet tett-jger^AitljIáró taknsidás-j mÉndö-sszt* egy angol hajót süllyesztet\'ek el, iijíh a balti tengereken és tengerszorosok -ban megsokszorozódott tt német bn-várhajók tevékenysége. Itt közel 50 hajót kutatlak át s közülük hetet él is süllyesztettek. \'\'\'\' 1\'\'
Az Atlanti óceánon a tengeri hajózást a kiiénö rend-szerrel igyekeznek biztonságosabbá tenni. A\'\' ke-peskede/ím! hajókat tepfegyverzik; vagy kiséi^ hajókkal látják el. A repülőgépek is teljesítenek kisérö szolgálatot.
A Német Távirati Iroda brazíffíij je\'entése szerint a "C\'eviieht nevű angol tehercőzöst eisUllyeszíe\'te egy német tengera\'at\'járó. Személyzeté\' nek nagy részét egy odahívott német gőzös mentette meg és a DrazÜlaJ partokra vitte. A hajó kormányost* megsebesült. A hajó kapitányát és e\'ső tisztjét a iiíimet hajón tartották. A legénység néhány tagjáról nincs hir. . \' ¦ — -|
(M\'ii) Az angol sajtó Clano berlini tanácskozásaival és a némtet bé-ketervve\' foglalkozva ismét leszögezi, hogy angol\' és francia körök el-utasitanak mjitden olyan békeaján-latot, amely a íengyelországi befejezett tényeken alapul. j
Az egyik lap ugy hjdja, hogy Chaanberiain az alsóház mai ülésén. elmondásra kerülő beszédében elutasítja a hitleri Dékctcrvcl és köz\'i
azokat a feltételeket, amelyeknek figyelembevételével ¦ AngÜa \'.feí\' Franciaország hajlandó a békére. <\\" A lapok szerint az Angii közvéX\'J meny kíváncsian várja ozang-d ml-* nisztewinök nyilatkozatát. Politikái körök véMeiftényc Hzertnt az angol kormiány és a közvélemény Clhaté-ívjzta, hogy megóvja Európát \' egy ujabb néjmet támadás veszélyétől,\' imindazonáltal örömmel vennék, ha békés uton lehetne e\'ö-segiteni az: európai ujjárendezödést.
Moszkvába utazott a litván külügyminiszter Is
Moszkva, október 3 (SZTI) A lityán küUigyminiszter, és kiséretébeu "egy szűkebb bízott* ság a szovjétkormány mcghivásá\'\'a. Moszkvába érkezeti ,t t
A Moszkvában Urtózk^pdó ^\'í küiügyimüiiszter MoWíowá] két óra hosszat tárgyalt tegnap Sztálin jc.
lenlétében.
A \'még mindig Moszkvában \'évő Szaracsogiu török kÜlügyjninlszterni mbszkval ongof nagykövettel és a francia ügyvivővel folytatott nKg-beszéiéseket. \'A nwszkvaí ujabb élénk dipiomiiclai tanácskozásokról közle-snényt nem adtak még ki.
A ma déii legújabb hadljelentések
sérettei kisérik őket Golejihafenba^ a volt Gdiniába.
A német véderőparancsnokság közti: Október 2-án ujabb néjmet csapatok vonultak be Varsóba. A\' Varsó-f ban, ModÜnban ós He\'a félszigetén az erőditanényekben ^kéznekerült zsákmány összeszám\'á\'ása még folyik.
Nyugaton mindkét részről gysngü tüzéi-ségi ós légitámadás volt. (NTIJ
A hivatalos jelentéssel kapcsjkit-ban egy danzjgi (MTI) jelentés beszámol arról, hogy a He!a erődbru lévő 1000 tengerész jó hatást kelL. Fegyehmezetien vonulnak a feuyvc-í-eket átadni, majd onnét német kiJ
A francia hadvezetőség közli:
A párisi hivatalos hadijek\'ntés mA délben a kö*.etkezökét mondja :
Az éjszaka mindkét fél elÖŐr*ei élénk tevékenységet {eJlfijUíku Jáwo (Havas). , 1 k
Clano Qr-ót Muasollnlná^
Róma,, október 3 (Sietani) Clano gróf olasz kulngymi-\'nlsíier ina delelőt1 10.50-kor megérkezett Hóuiábo,
1839, oklfotr 3
Férfiöltönyök, felöltők, télikabátok
nagy választékban
szomolAnyinál
Ciano (lioanU Mussolinihoz ment és részletes jelentésben beszámol\' a berlini tanácskozásokról
Hitler bevonult Varsóba
Berlin, oklólxr 3 (NTI) Varsó átvétele rendesen folyl lo. Hitler kancellár ma bevonul a lengyel fővárosba
Hövid táviratok
AZ ÍSZT-SZOVJflT
segélynyújtási egye/ményt n^ éi/t parlamciit mcgerősjtclic és jóváliagyva kö/zéletU: Az egyezmény vé ire hajtásúra a S70vjel kíiidótlség ihar meg is érkezeti Észtországba .MTI,
A SZOVJET
Ixsiinitetto flz Angliába és «z angol (loinmiumokba irányuló kikilajkivi-lelt. (MTI)
AZ ANGOL ALSÓHÁZ
tegnapi uii\'- in hosszas vita után elfogadlak az adóemelésekről Szóló Ja. vaslatot, (Houter) AZ AMERIKAI SLHLEGESStUi
vitája előreláthatólag három hétig is cltartlial. Tegnap Honih szenátor s/ólall fol a fegyvere-állítások etkv. fireriiite a ... gi .¦.,\'(¦. törvény módosítása a liáboru .megkezdése ut\'m el. lenke/ik a nemzetközi Joggal tSI<\'(«ni) PAI. KORMANVZÖHEnCEG
kihallgatáson fogatlla HakiUh llesC-nyeí íiyörgy jugoszláviai magyar köveiét (MTI)
reooo AMERIKAI
érkoiell eddig liaza Amerikába u háborús Európából- Ai amenkaiak haznózönlésO míg mimlij* lari ,Stc
fard)
A LENGYEL KOHMANY
Parisban megkezdte működését Még nem tudják, liol lesz Síkorszky tábor, nok kormányának székhelye, de minden kuni Imények ko\'i teríuetenkivriU-séget élvei n monckiilt lengyel kormány. (Havas) PAHIS KIOWTÉSE
lovábh folyik. Eddig kel és fél inüliö emberi srállitotiak o\\ » Trancia fővárosból és kornyékéről. Ixmdonlx\'d a 2—.1 éves gyermekekéi kivJtci nélkül elszállítják. (Havas) Nl-METOHSZAGBAN
az uj megállapítás szerint tojást is csak jegyre Jeliét kapni A fejadag egy bélre egy személynek egy tojás.
Déli, délnyugati szél, változó felhózet, reggel köd, helyenklnt záporeső, zivatar, a nappali hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intézet nt\\gyknnlt«al meftlgyelőállomása Jelenti 1
KOmérsÓklet tegnap eate 9 órakor 128,+ ma reggel +8-6 délben 4-168
ÜHDadékOO-k..
A fejfájás és st migrén, akkor, ha ezek a bélmflködes és a gyomoi ¦ emétztéi zavaraiból erednek, gyak ran mir egy kis pahár természetes
Ferenc József kcserüviz hasiná-Jata ulán Is megszánnék. Kérdezi meg orvosát 1
„Jövőnk biztató reménységgel tölthet el bennünket!"
Ilovszky János országgyűlési képviselő a magyar jövő útjáról
Ilovszky János koiimdirVfÖtanácsos, \'¦\'¦szággyülési képviselővel - aki t.\'g-nap óta kerü-\'etében tartózkodik si került rövid beszélgetést fbly^H nunk, melyben n Bar.iss Szövetség országos ve/én* perspektiv lálóköié-\\el ecsetelte e!őt\'ünk a szebb mt-gyai- jövő útját, resnjénysugnrát.
c- Aki éber figyclemime\' kiséri a magyar bei- és külpolitika megnyilvánulását, - mondta Hnyszky János képviselő - az láthatja és éívzhejl, h »gy oly randkivülj időket élünk, rf melyek ínég a mai 111 izgalmas é* hihető t-\'cn gyoisan, kuLddoszkopsze-rüen váltakozó Időben ÍS rendkívüliek, j | -
Igen rövjd Idő alatt bcbizmyull, h \'gy a je\'szavak - jelszavak mn-radtah csupán és nz is bebfz uiyu\'t, h>gy a aivigyar közönség falu és város népe egyet ólnjt: hogy a nSSTWCt létalapjaiban megerősödjék. A neni\'et akanitmegnyiivánuláv\' kisebb erők naggyá vu\'ó ös-szelevéséből származik, s khebb erőknek \' n szinté/lscből. A nagykanizsai választókerület :;épc kifejezésre jutlalla,
h >gy nyugodt, biztos, kereszírJny és németi a>apón nyugvó, megfontolt poijtikát kivan a mhgfl részéről.
- A kerü\'et többségének akarata ezt kifejezésre I* juttatta és n infU meg beszél éseo hozandó határozni oiy alapokra fogja fektetni n józanul gondolkodó, magyarul érző,megfontoltan cselekvő kerületi föbbség-nck az elhatározását, li<»gy abból további előrehaladás é< a jogos fejlődésnek határozott körvonalai ft jövőre nézvo is anegs^ibhatók. 1
- Soha sem volt oly nagy -szükség a józanságra, mint mö, mert ha né-, zünk és látunk,\'ugy a jövő biztató reménységgel tölthet el bennünket.
- Ha most, újból egy pillanatnyi vakság borítaná ei szemeinket, ugy a világtörténelem utján vnló ő;l megyéinket Is elveszíthetnénk. Mi pedig \'álunk, mert látni akarunk é* Nagykanizsa és vidéketek népe -
insrcm mondani ¦- mind siirúbb tö-mügékben kivánja a pártvLszályk)-dások m<8gezünösét és csak egyet akar : hogy a ncanwt erős é-s biztos irányítással haladhasson tt Jövendő nagy magyar céljainak megvalósulása felé.
KUNGL LAJOS
Eddig barminc zalai család jelentkezett a baranyai telepítésre
A földművelésügyi minisztérium a baninyavárjiiegyei GÓdreszientmár-ton községben 380 kat. hold földbirtokot ^esz át lelepilé-si oé\'okra. A Urtokon a fö\'djii/íhelésügyi niiniszté riurni terv* szerint -- azokból n zaki-misgyc] községekből, ahol a törpe-birtokosság további földszerzésonem lehetséges és a lakosságban is megvon a hajlandóság - körülbelül lb családid szándékozik dholyeziii.
Az átlc\'epileilcknek egyévi halár-időt ad n minisztérium .arra, hogy hátrahagyott ingatlanniknl é.s ingóságaikat értékesíthessék, Egyévi időtartamra az á\'lam az uj birtokot na-szonbérbe adná a U\'iepe»»\'kr*ek évi 3 százalék haszonbérért. Az első év letelte után volna fizetendő az első részlet, njnely előlegképpen kerülne eiszajnolásba és ennek a teljes vételár 25-30 százalékának kellene lenni- A vételár többi fennmaradó rész* husz év ahití törleszlendö. A hol-dankéuti egységár 650 pengő é> egy-egy család 10-11 kat. hold szántót, l-í« fét kat. hold rétet és 1 és fél kat. hold legelőt kapna.
öröaívmei 8záino*hatunk be arról, hogy n zahvmegycl tőrpebirtokos^ág
a legnagyobb érdeklődéssel kiséri a baranyai telepítést és szívesen veszi ig6iybe a felkínált földeket. Ezzel a zalai törpebirtokosság szakítod ftjna régi íeJfogássalj amely szerint a meg szokott környezetet seiiunHéle elő-
nyösebb kedvéért sem hagyja cL Kétségtelen, h^\'gy nagyon szép és m-?gha(ó jele c- a szűkebb érle\'em-tfía \\-ett hazai röghöz való ragaszkodásnak, de mpst itt sokkal fonío. sabb -szemptmtokrc-i van szó. A snjái nmgyarságmikrói, a boronyni veszedelmes tünetekről, melyek\'np.\'isztjáki fajtánkat és azokré-i n neon niagyn-gynivkről, akik a fogyó livigya ság helyéit; már évtizedek óta lesnek. Azok u za\'al magyarok, akik el*
mennek most Baranyába, a magyar faj uj, friss hajlásai kc\'l hogy legyenek abban az ,or$zág rész ben, ahó] mindinkább kevesebb a magyar faj reménysége : a gyermek.
A gödreszcntmrtrtoni teiepliési-c eddig GeUénhá/áról 18, SzÜv.ígyról 11 és Novárói 1 jelentkező van. Azok a jelentkezők, akik a birtokot előzőleg meg akarják szemlélni, fé!-: áru utazásra jogosjtó igazolványt kaphatunk fl ininlsztériumtó\', amelyet az illetékes községi e\'öijáróság-nél kell igényelni. I
Naptári Október 3. kodd. Rom. kat. Hz Sz. Ter. Protestáns Helga. — Izr. Tblsri hó 20.
Qözhlrdo nyitva reggel 6 órától est* S éráig (hétr-j, szerda, péntek délbtán kedden egész nap nőknek).
— BatMkUllltaanakat tekintse meg minden vételkényszer nélkal. Kopstelr batorámhái
& repülők szüreti molafgága
* Az őszi szezont és az
¦Í*\'*jS id<!\' szüneténulatságok ?ftfcjl^^_ soixizntát a Nagykuni-\'•sf^S- ^i Sportrepülő Egyesület nyitotta nucg jói-sikerült sétatéri szfiicJ ümiepélyéve\'. Már dé\'e,ött " kLskanlzsal levente" (dthonbói kocsikon cigányzenés, m\'i-gyarruhás felvonu\'ös indult ki, a
mely Kbkanl**An a kUknnízsai, Nagykanizsán a nugykuni/sai lewnte zenekar ki méretévé\' végigvonult a vá-roson és igy hlvhi fei a figyelmet a délutáni sétatéri ünnepségekre. A br>,rus, esöTálló, hűvös októbereitek jei délután ellenére is szép száma közönség vett részt a séalérl ünnep-\' ségon már a koradéJutáni 0\'ákb.tn is. Ekkor a körhintán kívül céllövészet, szerencse sátor adott szórakozást, majd n katonazenekar szórakoztatta pompás muzsikájával a közönséget Hering karnagy vezényletével. : \' I
A műsoros rész dé\'után 6 órakor kezdődött. Ekkor érkezett megj Krátky Istvániié polgárjnesterné, hígyblróné férjével, Kiátky István konnányfőtanácsossal, a Spormepülö Egyesület disze\'nöké^i. Ott volt kor már vitéz Székely János tábornok, helyőrségi pamnesnok és nagy számban a tiszliknr, valamint b Sportrepülő Egyesület elnÓkaége, sfb
A hegybírói pár felköszöntői után a magyarruhás lányok é-s legények csárdása következett, majd a tábor* tűzi om|ei\\-é.iyhez vonu\'t a közönség Itt a katonazenekar megnyitója után Horváth János ketvskedelml iskolai tauu\'ó szavalta el Jingy sikerrel Hz Uj Ikarusok cmiü verset. Fekete László, *« repülők lelkes ügyvezetője Íf»mortette ezután rövid pár szóval a vitorlázórepülés fontosságát, bc-nüutotlii a gyakorlatban is modelljének repülését, vnliíniiiit az egyesület öt vi/sgázott pilótáját. Jámbor József pompás szavamta után kigyúlt a tábortfU és az ipanososerkészek mjutattak be néhány jofelkcrfltl táb.»r tűzi unokát Német Jenő parancsnok isendezé\'iébön. I i ,
A tábortUz] snásoi után n szépen feldlszüeti jiyáriház "lati megkezdő: dött n vidám sző\'ólopás, az nmerl-* kai árveréi és a szépségverseny. Közben a katonazenekar és n cigány zenekar felváltva szórakoztatta o közönséget, nmciy a hűvös idő ellenére késő estig n icgvidápnnbb hair guintbau egyUttmarad). Teljes diósé-, ixtt illeti az agilis rendezőgárdát (Szabó István Jevejiteföoktatóval flz, é\'en), valamint a szereplőket. Valamennyien önzetlenül dolgoztak a nagykanizsai isepü\'őélot mielőbbi lehetővététele érdekében.
Felemelték az özvegyek járadékát
, Budapest, október 3 A képviselőház bizottságai a mc/ó>l gazdasági mlűnkésság özvegyi Járai dékáró-i szóló javaslatot tárgyalva. Teleki aniuLszter beszéde után két fontos miódosjtást határoztak el; Feli \'cunelték a járadékot 18 pengőről 00 pengőre s ha a tartalékalapnál felesleg imulatkozjia, azt a hároiirt>v»gy többgyermekes özvegyek közt kii osztják.
Az általánosságban anjár elfogadott juvasiat csütörtökön kerül n Há^ elé részlek\'s vitára, toíajd ft jövő liéten ftnegkezdödik a föidbirtokjavaslai tárgyalása. I\' I \\ | ,\' J
1939. október 3
BAliM
DM
Uuvalvuz.etíV. Dr. DcvnluA, Frdöi tUakt
ŐszJ kabát, téli kabát
A* idén, ha leltet még divatoson*, íjak a téli kabátok, mint • bundák\', . .-ív Prémeziwflk, tn\'nt már K\\JÉKA OíO\'ft ClölÖ cikkemben \\XJM\\ ••i\'i\'1>|i\' ni, duMU)b iK \\ ^ gazdagabb és maga a
*X«B\\ wbátdivid oiy«n szép,
\' volt iwzzá hasonló.
A* idd kabátok legtöbbje dus glok-uis, a legfinomabb puha szövetekből készülnek ős vagy magán a kabát ele. jén van d»s prém vJgy a gallérja f.leli hullámosan körül a nyakat. A /sebedről ncni is bakuálVB, amelyek majdnem kivétel nólkfd szőrűiével ké uflbett; Nagyon v.ép volt pld, egy i^.knr- fekete kabát ezuslróka gaUnfr. vat ós » n&uferktxk alkották u bobokét.
Kgy barna téli kabát dus gloknis széles bibcrgailérral és láberzsObckVel, kélsonos Mronuuögalaku lyima untj. lopapiiib csukással, ai izlis cttatbo-
i.lv.;(i]:i v,|ll.
ügy inásik barna kubaion kékróka gallér diiuelgslt, egysoros volt a csukó*, de azt egész végig gombolta a maileken, mondanom sem koi|, hogy, Oi is szintén g\'oknis volt
Von azután olyan fazon is, amikor B gkiknl \'csak a kabát hátába vau 1,*. adva, de ezt a íazout kizárólag csak egészen mágus és k&resu nőknek ajánlhatom.
Fgfjfllffin. reltűnő volt egy fekete télikabát Uvróka nagy gallérral, hatalmas tiizróva ronffal, U^ancsak ttV-rokát láttam egy királykék gloknU kabáton ide eiuiuk az érdekessége Bz volt, hogy az alatta ugyanilyen szinbö^ vl\'oll gyapjú tsorzset ruha dísze is a kabáton \'viselt tütnika gn.Bír volt, amit a ijolgy a derekn köré gombolhatott ¦ • -".ii gyanánt, mintán u kadját-járól levette.
A ptQnaa mint kubátdísz nagyon divatos, noni beszélve. « nercokrrH, uruik vfszortt a fegelőnyösebl.ok.
Láttam pl. egy barna egésacn finom gyapjú kabátot nctccsikozámi díszítéssel, eanél szebbet elképzelni sem tudok.
Feltételezi sbs ember, hogy egy jól-őitőzJcödö hölgynek \\*n egy fekete bundája és otéft ennek InrtokáJtau egy sziiuia táU kabát elenged luiMiOfl. I\'ersze akinek nincs bundája, ükkor a fekete téü kabát mclteU kell hogy döntsön, do ma — mondoní —¦ az a lrclyeei, hogy a, .sziue-t téli kabátok joblrfm < mennek. ¦ Jól kihasználhatók, nem annyira kényesek, mint a feketék és valljuk meg « sok téU feketeség mellett, jólesik ogy kis szincsbeu is járni. i •
Divatposta
FIATÁL 20. A Látott fokelc-iohér, illetve szürke ruhája nagyon tetszeti és nagyon divatos. Cukrászdába itt nyu godlao felveheti, sflt U"wl \'&s kártya-összejövetelékrc is. 11a kzoi> t sokat sétálni, akkor egy jó meleg átmeneti kabátot vegyen, W hogy megfázzék és egy- vaslogtfllpu cipőt, liog>\',a rosta kővci*Vn ne tegy-e tönkre az uj cipőjét. »o nagy el/oglaHsátfi melleit igazán tiérn Fontos annyit sélftlnl, azt iiíi&vju jobb időkro. üdvözlői,
BA|í>fA KISLÁNY. Ajánlhatok egy csikós gj«|,ju rnktit, vugy kockásat glohtis ajjj.il, oUH végig gonib.ktva, bubi KAlJéP.il, bosszú sonka ujjakkal. Ilyen (a/ka i\'uliának a/ az fJonje, hogy :..m lii.J_s.-ji cipő és kalap iriegy liozz-á. ft(ivézlet.
MARIA. Rozsdas/inü kosztümjéhez, csinúllasson egy iniuitorsárgu nngóm Watt háromnegyede* nljakkaj n*\'köU> son, kél zsebbe* meUoS, l,iá)í gallér-rbi és ha nng^\'on szorfjaliiuwukiw \'catti, akkor késsün magibuik egy széj) zöld pullovvrt bama spricocIésscL Od-vóaati. ¦ ¦
Dene József ügyében a perújrafelvételt eljárást felfüggesztették,
mlg a feljelentésére folyamatba telt hamlstanuzásl per befejeződik
DCnC Józ-sct városi kertészt -ailltit isnicix-tes .- a közgyűlési Interpellációk folyoiliányaként fűljt\'lcntettélq
A megindult bün\\idt eljárás sorén a kjr. Ügyészség pcr\'c. fontii é» a törvényszék 8 hónapi börtönné é" 3 évi, j->^[osztásra ité\'lc. Az Ück\'lcl ugy a táb\'a, mint a Kuriu halybenhagylft.
A jogerős i\'é\'et után Dene Jó^ef perujraífU ételt kéri, niuelyn bün-tcVuségét haogoxuitta és kérte annak bizonyságául számos, általa b?-jc\'entett tanuk kihal\'galá-sál, ami m?g is történt A WhnJigatoit tanuk vallomásai álétámusztotlák DcueJÓ* z.sef kéro\'-inét és azért a bhúság ok-
tóber 2-ára tűzte ki az ebben az ügyben va\'ó határozathozatalt.
Időközben Dene József az eüenc lefolytatott alapperben kihallgatott két InnU\'ellcn hamis tanulás gyanúja miatt feik\'lentést lclt, akik ell-\'n niüg is indult o szokásos eljárás
A tárgya\'áson, melyen Makáry Vlv-mos törvényszéki ehlökbclyettéa elnökölt, nem került határozalhozatal-m sor. (
A bíróság kimondta ugyanis, hogy
a két gyanúsított ellep megindítóit bűnvádi eljárás befejezéséig aCané József ügyében a perújrafelvételt felfüggeszti, (
Fürst József perujrafelvételi tárgyalásán a torvényszék az alap-per hat havi börtönbüntetését fenntartotta
Fürst nyomban megkezdte büntetésének ktíöttését
Meg 1930 szeptqmber 10-én tífit téat, hogy Pranck Manó n:igykanl-zsai kereskedő végrehajtást vezí^elt Furat Józ»ef elten, annak (00 pengős tartozása ímtatt. Fribick ügyvédje, dr. Bartha István ulasllást adolt dr. Herjavecz Sándor iroda vezetőjének,
hogy vezesse le a végrehajtást Fürst ellen, de amennyiben legalább 100 pengőt fi/ct, akkor ne zárja le aa üzletét. .1
Dr. Herjavecz ei is unent a •Magyar Divatcsarnok* üzletbe (amely Fürst Jakab hévizszentandrási lakos
Városi Mozgó. Kedd»nt izardánl
A irttticia filmJAtuáfi osiucavtcljeaitménye I
Edwig Feullllere éi Jean Murát szenzációs filmje:
Szélhámosnö voltam
RendhlvOl fordulatos és Ötletes film. Kényen kísérő műsor.
Előadások 5, 7 és 9 órakor Az 5 órai előadások filléresek
tulajdona volt és benne Fürst József üzletvezető) E\'ek László tMrŐHagl égrehajtóval, aki felszólította Fürst Józsefet, hogy fizesse mjog a -iOi) P tartozását, különben kénytelen e\'lc-ie lefolytatni u ^rehfljtást. Fürst József azt válaszolta, hogy ez«l aa összeggel nem tartozik, egyébként ebben az üzletben, amely Fürst Ja. kabé, nem lehet végrehajtást foganatosít ont.
Dr. Herjavecz erre kijelentette Fürslnek, hogy utasítása van arra, hogy ha nem fizet, zárja le uz üzletet.
Fürst József erre ideges lett, magából kikelt és azzal fenyegette meg dr. Barthát, ha nem áü el a végre, hajtástót, akkor agyonlövi Öt, de magával is véges és mindketten -m.-nap a dögtemctöbc kerülnek.
Dr. Herjawcz Fürst feuyegWtését feljegyezte muganuk, amit meglátván a jnigábói teljesen kikelt keieskedő, odaugrott a telefonhoz és fenyegetés sét telefonon is bemondta dr. Bartha Istvánnak.
Időközben ért oda az üzletbe dr. Lichtenstein Sándor ügyvéd, Fürst jogi képviselője, aki nyomban érintkezésbe lépett dr. Barthaval, aki az üzletbezárástól eltekintett és csak oz: egyszerű végrehajtást fogimatosi-torta, í
Dr. Bartha István feljelentette Fürst Józsefet súlyos fenyegetése miatt és n klr. Ügyészség zsarolás kísérletének büntette miatt perbefogni őt.
A törvényszéki tárgyaláson Fürst Józsefet hat hón\'pl börtönre ítélték, timihez a lábJa és a Kurlu Is h\'-zzá-J árult. 1 (
A Jogerős ité\'et után Fürst József perújrafelvételt kérelmet nyújtott be azon az alapon, hogy teljesen öntudatlan állapotban követe el bünc-ie-tekményét.
Tanukra hivatkozott, akik anind azt vallották, hogy Fürst rendkívül ideges állapotban volt. Dr Ország LaJoS klr. törvényszéki orvos azt a véleményt adta le Füi-strőlj h;»gy ¦ ideggyenge, egzaltált emiter, de (flei lekniényc elkövetésénél Öntudatánál volt. A törvényszéki orvos szvikéttől véJeaiiéiiyéhez csatlakozott a buda-i pesti bii\'ó\'Uigl orvos-szakértő, lftUjtt mint az Igazságügyi Orvosi Tanács, nmieiyek egybehangzóan annak a vétemrénynek adták kifejezést, hogy bár Fürst József szerfelett Izgatott állapotban vo]t, de öntudatának birtokában volt.
A perújrafelvétel! tárgyaláson Füi-st József védőjével jelent «íeg. FeJrJüH lelkiállapotára hivatkozott, nem tudtu, mit cwtekszlk. Makáry ehiök Ismertette nz nlap-per anyoi-gát, majd dr. Révffy Azidor biró felolvasta az omvosszakértől véleané-nyeket. Több tanuklhal\'galásr\'a is sor került.
A perbeszédek után « törvényszók rövid tanácskozás után meghozta 1 letét: az alap-peri itéle\'ekel hatályukban fenntartotta
Fürst és védője fellebbezést jelentettek be.
Mindennek dacára Fürst József azonnal megkezdte büntetésének kitöltését.
Erőteljes, kövér egyéneknek, kOszvényeseknek és aranyérben szenvedőknek reggelenklnf éhgyomorra egy-egy ponir természetes ,Ferenc József keserűvíz gyakran felbecsülhetetlen szolgálatot tesr. — Kérdezze meg orvosat I
— BuLrokbaa a Kopttela-Oég vfíot.
Modern mlntatermelbon a legjobbat a legolosébbao matatja be, kedresá .Im-ti»l feltételek mellett.
__íapai noauowi _
| Ő»acl parafatalpu
clpőkülőnlegeatségek
érkeztek
Virág József cipő- és divatházába
Tekintse meg cipó-kirakatomat 1
Egy hónapi elzárásra ítéltek több mulasztó kanizsai leventét
Szigorúan büntetik a foglalkoztatáson meg nem jelenő leventéket
t____
1 magyar föld
tulajdonjoga kérdésében döntő jelentőségű, uj határozatok előtt áJhmk. A képviselőház megkezdi a fnhlblrtok-jiotiükai javaslat tárgyalását. Ei a megiiidukis azt jelenti, liogy u régi földbirtok closzlódás lényeges váttosá* sokat ered menyei bel Kói-ségle\'cn, hogy a birioktestek uj tulajdonba vételével a régi birtokosok és l>érlök áldozat-hozatalára less szükség. [Xs ezt az ál. dozalol öróuiiitel és készzséggel fogadja minden hü és igaz magyar, mert « birtokok elosrlódása a nemzet ereje-nek növekedését biztosítja
Étért örömmel köszönti mindenki a kormány javaslatait.
Katonaifolszerelések egyen ruhAsatg oikkefc
of/adul legolcsóbban beszorezhetúk BELEZNAINÁL
Sugár-ul 53. ti Telctoa 828.
Állandó ai3iotj»iiuuli kél kii napokon
JaJataat \'¦
6,45 Torna — Hírek. — Közlemények. — llangleinezek. — 10 Hírek.
— 11.10 Nemzetközi vizjeiző*Lolgálat.
— 12 H*r«ngsi.ó. — Hinamsz. — Idő-Járásjelentés. — 12.40 Htrek. — 13.20 Időjalzés, idöjárásjelentés. - 14.30 Hírek. — 14.45 MOsorismartetés. — f5 AríolyOzuhírek, piaci Arak, élelmiszerárak. — 16.15 Időjelzés, idöjárásjsv-Wntés, liirek. - t7 llirek szlovák és magyar-orosz nj«l\\«n. — 19.15 Hírek.
— 21.40 Hirak, időjárásjelentés, hirek szlovák és magyar orosz nyelvin. — 22.40 HU*k német, olasz, angol és franci" nyOlvOn. _ 0.05 llirek.
BUDAPEST I.
17.15 Lakatos Aiyula és Uiknlos Viu-10 eigányzenekar.1.".— 1730 felolvasás,
— 18 SzóUössy Alfréd előadásn. — 18.25 A rádió szalon zenekara. — 19.23 BT, Ko>alovszky Miklós megemlékezés© licguly Aíilalról. — 19.55 Sasskö Hilda énekel. — 20.20 -lton Quijote de la Manche.i Kaland három részben.
22 IVtry Endre és Frank L«jM zongora.gordoiika számai. — 23 Lcnd-val Jóska cigányzenekara, Orbán Sándor énekel.
BUDAPEST II.
18.25 Mezőgazdasági félóra. — 18,53 Francia nyelvoktatiüi. — 10.25 A rádió szalonzenekara. _ 20 llirek. — 20.20 llanglcmozek. — 21.45 Időjárás jelentés, j
Szerda
BUDAPEST I.
10.15 (iyermckdélelöU — 10.45 Feji-olvasás. — 12.10 MiivészlemCzek. — 13.30 Farkas Sándor cigányzenekara.
— 16.15 Diákfélóra.
17.15 l)r. Hankis János olőadása,
— 17.35 A rádió szalonzenekara. — 18 Felolvasás. — 18,45 Szitnyay Zoltán elbeszélései. — 19.30 Az Oi>«ra. ház előadása. ..\\ végzet hatalma,. (1, és II. felvO Dalmű luírom felvonásban. ~ Az l. felv. után kb. 21 llirek. — A 11. felv, idán kb. 22.05 llirek, időjárás jelentés, hirek szlovák és magyar-orosz nyelvén< — 22.20 Szómkuztutó hanglemezek. — 23 Karina Shni c{-gáiiy zenekar a.
BUDAPEST II.
18,13 Manyarorosz félóm. — 18.15 Bobola Lajos h ii iiMinK.i-. iiii.ii — 19.30 Üla.sz nyelvoktatás. — 20 llirek. — 20.20 \'tánclentczck. — 21.20 Székely Páhna útirajza. — 21.50 UlÖJárásje. lentés. — 21.55 jaxz-dulok bánfáé, mezről. -. 2230 Az 0|>cialiAz előadása. <A Végzet hatalma. (Ul, felv,)
Az 1931> évi II. t.-c. rendet teremj<
telt a Icven\'e-Ügy terén. V Nemcsak pontosan kör-ál vonalazta a levenlekikép /.és munkaprogramját,
tii"öe:""v hanem megállapította a leventék kö\'.e«ességeit Is. Aki ereknek mim tasz e\'eget, büntetés alá esik. 1
Sajnos, akadnak pm\'-g m\'ndig, akik nem tutinak á \'cv-aiteinlé*iuény magasabb szempontjaiba l^\'ell\'eszked-nl és kftte-ivettségciknek néni (esz. nek eleget. Az ilyenekkel szemben a törvény szlgtru rendelkezéseket tartalmaz.
Csak a minap adtunk bírt egy ka-ui\'-snt Jewnte e^árá-áról. A legutóbbi napikban több más levente került Ismét dr. Németh László ívndör-fogatma/ó, büntetöbiró elé.
Skrjiecz László leventeköteles hen-tiwegéd Ismételten nem jelent meg le ven te foglalkozáson és kl reíin mentette magát. VégiH Is Jelentést tettek és Skriiecz a rendőri büntetöbiró elé terült. Édesapja a tárgyalás n el-ponaszoltn, hogy fia durva a szüleihez is.
Dr. Németh fogalmazó alaposan ki oktatia a legényt k Ölelés ségjóröl, jiwjd 30 napi elzárásra ítélte. A
A belügyminiszter érdekes és elvi Jelentőségű határozatban körvonalazta, hogy milyen szemponlókat kelt stení olött tartani a közületeknek az árak rcalilásának megítélésénél. Az 1031-K. H. ss, alati inogjelent kőzszállítási rendelet ugyanis rámutal ann, hogy az 5O.0O0—1934. K, M. sz. alatt meg-
rendőr n renitens legényt nyflitban levitte a fogdába.
SinY\'lcz Öéza autógumi-Javító ta. nono szintén nem járt el rendesen a le ven te foglalkozásra. De miikor meghullotta, hogy szigorúan büntetik a mjulasztást, sót egyik társál 30 napi elzárásra Ítélték, (megjavull ó< azóta rendesen résztvesz invlnden fog\'alko-záson- Mindazonáltal előbbi niu\'as/.-táxalért a rendőri büntetöbiró elé került. A lcventefö.>kla!ó is Igazolta, h>gy Stnbfci megjavult. Miután: Smpicz ls megígérte, hogy ezentúl k\'mio\'yan teljesíti leven lekö\'e\'ezeti-ségét, dr. Nómíílh fogalmazó 16 napi elzárásra Kélte, de a büniVés vég e-hajtását egy évi próbaidőre felfüggesztette. ;
Fenteken kivüJ a \'eveníerog\'nlkb-1 rás e\'mulas/tásáért clitéltet\'ek:
Horváth Jenő népzvnLsz 30 napi, Lakatos Ad&xn zenész 16 mpi.Dencs György téglagyári (tunikás 20 napi, Varga LilszJó -szabó-segéd 7 napi, SH iívmcslcs Lászl<> napszámos 30 napi elzárás ni.
A \'event Jintéziinény fontos és komoly i>-*mzell intézmény. Nagyon szomorú, hogy akadnak magyar ifjak, akik a aiiagyarsg parancsának n. ni. a kiírnak ideget tenni.1 \'
jelent köiszáliilásl szabál>z:at 47. g. érteimében csupán a valószerű és reális ajánlatokat szabad figyelembe venni.
Yalósicrünek pedig ugyané szakasz szerint azt az ajánlatot kell tekinteni, moly az árat — végösszegben és az egyes telelőkben egyaránt —, íl tenylc-
IM1, október 3
ges lormelési költség, tohát a felhan/.. nád anyagok Arának és az olk&zibiié • fonUlott muiikabérénok, a szakmában szokáws és megokolt termelési költ ségnek (a rezsinek) és a gazdasági helyzethez viszonyított hasion lé ttjnelf ligyclembcvélolével állapítja ir.eg.
.MiiKlgjakmblzan merülnek fel olyan j»auaszok, liogy az odaítélés során 0 rendelkezéseket a megrendelő lúvu(Ah>k nem tartják be. Számos ebeiben az iparügji miniszter, maga is meggyözu-döll arról, Iwgy o pimaszok hcivlálluk és lK)g>\' a megrendelő hivatal] gyakran maga is megjegyzi, hogy az ajánlat árai -nyomottak,, vngyls Égieket az ajánlatokat — a közszálUtásI >Z\\-báJy<at rendelkezéseit figvelü.nbe víya — meMŐzni kellett v\'ohia. Az árroiubohlsok akadál^rlan olha-\' ruj>ózásu gazdasági és szochUis tekintetben számos veszélyt rejt nságábao, Fzok kózüt ezulla] csupán a munkabérek leromlására és a rogyasztóké-pcsségnek ezzel Járó csökkenésé o is elég ráinutouil. A termelés és a f0. gvasztás egymástól el nem váViszlliaié, fontos, erdőkéire való tekhitefol uK ll»arügj\'i miniszterrel egjxtértólog cl-rendelte a belügyminiszter, hogy ezxn-t»l az árak realitását fokozott goud-dal kell megvizsgálni és a .nyomott áron- vagy .a reális halárán mozgó áron teli ajánlató! mellőzni kell.
Eúti kapewol.rtWni fontos a Közszáj-lítási Szabiilyzat 10. §-nttk unui rendelkezése, Iiogv- az ajánlatok roalitisií. nak elbírálásaitól igény levehetők *| erre ónként ajiUilkowSk énlekképvjsC-lote. \' - i 1
3000 pengő államsegéllyel gabonaraktár épül Zalában
Már régebben\'felmerült Zoli megye-lnii a/i a ter^ liogy a gal onaértékcsi-lés elŐmortliUlsa végett egy gabouA-\' raktár építtessék. BÚEtek a .imi,dk lártfak a rendeltetése az volna, Iwny a garirla tároló Itoly hiányában no Icgj-cn kétiyleiea idő előtt eladni ga-boltájál, liánom egy megfelelő tároló helyen elraktározva Várja bo az áraí-i-ku\'ásra kedvezőbb időket. A gabona, raktár éplté-éuok ügyét u zalaszcntgrót és Vidéke Hitelszövetkezet szorgalmazta és ebben Oz ügyben kórl* » főispán közbenjárását is.
Vrtéz gróf \'Pcleki Uéla főispán eljárt u zalai gazdák iigyéliou és a föld-müvclésügyi ndniszlériiuu lAjlandó egy megfezolő gaboiiamktár épitéso esetén 3000 pong<í államsegélyt, adui.
Korbáccsal
A világ egy. Hagyjuk a számokat I KetIS&tk tévtn, gondolunk sokat.
Kicsiny a föld, s nem mindentiti loholt. Átutazunk. S nagyot mondunk, nagyot.
S az ember ? ö, megadnia Isten őt. lőtt volna Krisztus bár Ádám előtti
Félváltról vesz mindent... faj, Szeretet, Megváltanod bsak korbáccsal tehet.
Várhegyi Emil
Női és leányka kabátok,
Női és térti szövetek, Selymek, flaneltok, szőnyegek
nagy választékban
Fő-ut 14.
Tel. : 627.
Belügyminiszteri állásfoglalás az árak realitásának megítélése ügyében
1836. október 3
Hősi naptár
Kiiírfigáslii bátorságával os személyes példaadásával lunl ki o napon Komin _„Kálmán voll rnnrosv.isár.
I ISU. U- 3. \'"^y\' 2\'1 hoBYéd R.vnlog-
1-©zredb/li föliudnngy az
r-soki-hágó birtokáéit íolyl súlyos h«r cikban.
A* 0|X)l0jick magástul elfoglalása alkalmával már-már csüggedi* legénységét vitézé. ve, magával ragadva, ismételten rohamra vezette, majd emeléseit honvéd puskáját felragadva, százada é\'érc állt és lelkesítő szavak, kai buzdítva embereit, elsőként tori be a* ellenséges állásba.
Magatartását " 3, osztályú kalon u érdemkereszttel jutalmazták.
— (Longauer Imrét visszahelyezték Nagykanizsára)
Ixmgauor Imre oki. lutta»járl, aki több éven át Nagykanizsán apostoli munkál végictt, majd B csurgó ginaiá-ziumhoz hittanainak állielyeziék, h inegyé.spfisijök isméi vissrAlieivezle Nagykanizsára, régi működési körébe, l-oiigauer Imre visszal»ely«zés\',! a vá-fos knlolikussága kórélien általíntis örömöt váltott ki.
— (Áthelyezés)
Horváth István May fölidézőt, a Zánka -köveskáli vjsuU állomás fő nAkél I^psénybe b*Jyeite át fclttew hatósága hasonló mbiőségben.
— (Névmagyarosítás)
Dr. Slrommcr Viktorin Ignác, tihanyi bencés fíKipál családi nevét n iK-lügy-miuisiter engedélyéről Sarudy-ra magyaros Hot! a.
— (A szombathelyi Ipartestületen kifüggesztik a keresztet)
A Síombnlliclyi ipartest ül et elöljáróság! ülésén elludáro/t i, liogy tanácstermeién kifüggesztik a kc.esztot.
— (Állatorvos-közgyűlés)
A Magyar Országos Állatorvos F.gyO-sület Kózéjxlunánluli riókosztálya fia. J« Ion kenősén közgyűlést tirtoü amelyen Fejér, Veszprém és /Ala várme. gyébÖl 55 álltttorvo, vett ré-stt. A földművelésügyi minisztérium állategéasé (-ügyi főosztálya \'képvi.seletéb.Ti Sclivm-ncr dr. tanácsos, a feiügyolöi kar kép-vistletélKüi Vass dr. k«r, felügyeH, országos ogycsfilet képviseletében Csontos dr. o. tanár vett részi. A közgyűlés az osztály oln>ké.vé Tremkó Ferenc dr,, zala vármegye löivinyhA. jósági állatorvosát vAtisztnllák meg. A közgyűlést szakülés követte, amel.On S/élycs lAjos dr. e. Mnár tartott tudományéi előadást.
— (Templomszentelés)
I.esencetomaj községben vasárnap szentelte fet Magyar János plébános község átalakított és kijavítod uj lemplomát A fedés költségeit gróf Károlyi Jözsefné kcgyiii- vállalta, aki három uj miseruhát Vl«do panyozótt » templomnak,
— (Felhívás a ZMNTE tagjaihoz)
Windiseh Dénes edzünk édesatyja temetése Szerdán déhitán -1 ómkor lesz Felkérjük a /rrnyi MikUs Nagy. kani/sat Torna Kgylct tagjait, l»2y !l temetésen megjelenni Mfvesk**Ijo ack. Vezetőség.
~ (Megállapították a pénzintézeti tisztviselők legkisebb
fizetését)
A kereskedelmi miniszter megerősi-\'cile a, Hh-tékci bizottSágoknak a pénz iuléíetfkiiéi, ti bank vs jiénzvállö üzio-tekben, valamint a biztosító magán-vállaiJioknái olkal mnzolt flszlvísotok ükUe nem t(sitv>elöi minőségben al-ka-nmr^liak legkisebb muiikabérelnCHi megállapítása tárgyában IwroH holá-fortilot i
2ALA1 KOZLONV
PlPfllI
Nagy választék! Olcsó árak !
Nagykanizsa város határában kevés az egyensúly-törvény alá eső mezőgazdasági ingatlan
Az egyensúly-törvény földb\'i1okj*>U-tjkai részének vadhajtása Nngykani. w* megyei városion is megkezdődött. At illetékes ügyosztály, amelynek ve-zdöje dr. Novai Imre városi "t mács. nok, megkaptiajoknt a nyomtatványokat, amelyeken Oz egyensúly-törvény alá cső föld és mezőgazdasági in-saHan tulajdonosok nevét és birlokát ke]] feltüntetni. Csak "* ingatlant k-ll fel-tüntetni illetve líejelcaleni, a IrClsŐ területet n*ni.
Nagykanizsán n város határában ke
vés o lyan ingatlan van, amely az egyensúly-törvény alá esik X Szabad-liegyen van néhány, meg « vidéken. E» is elenyésző csekélység.
|A bejelentéseket a miniszter novomv ber l-ig meghossjabliilotta. A városi ügyosztály a kitöHöü ívoket b\'küldi a gazdasági felügyelőségn.-k, amOly megteszi javaslatát a föl il művelésű gyí miniszternek az ingill\'ui hasznosítása vagy átengedésére vonatkotolag.
Néhány bejelentés már mOg is történt a/ ügyosztályban.
— (Pálosok letelepedése)
Több mint öt évo, hogy az egyetlen magyar alapítású rend, a pálos iend visszalelepedcll I^ngyelországb j! ma. gyar föMrc Iludaj>esten és Pécsett élnek a pálo>ok, akíkel a közönség már Is megszeretett és működésüket oagy figyelemmel kiséri. A terjeszke lésn k máris uj utjai nyíltak meg A mull évben largyalásokat folytatóit a rCtld Kiskiinfélegjházán, hogy ot pálosko-aislort létesithessenek. Mint érlcsü-iflnk, ezek a mcgliOizélések ^tkerr.i is járíak. Kisknnrélegj\'háza katolikus-
sága nagy \'Szeretettet karolla M a pá-lo\'ok odatejepité-sének tenét. A város \\e-elüsége minden akadáM clháritoit a leleh\'pülís Htjából. Már a linlároad is elkészüli. Kiskunfól^g,vhá/il képvi-seiolesiölclc körülW-lül 15 hold földet juttat a letelepiil\'s céljaim, iígy nagyobb ká|>olna és ház is áll rondet-kezésA-, ahová a rendlagok |*köHöz-beinek é-s ahol elláthalják a lijick tel, ki szükségletét.
N51 és leányka kabátok nagy választókban Qolonszky divat üzletben.
Herceg Esterházy
PALACKBOROK
nagy választékban kaphatók
Teutsch Gusztáv
IDszer- és csemegekereskedésében.
— (A veszprémi pdspOkl papnevelő intézet uj növendékei)
A konkurens alkalmával a kóvetk*-/ök nyertek felvételi a papnevelőjnló-/et növendékei közé: ltertalan Béla, Csík (iyula, Csonka László, Elek BéJa, Caál Oltó, llnrinulh József, Hegyi Lajos, Horváth János, Kolemcn István, Kirsch Lukács, Maueha Asilaj, l\'iágcr Itéla, Strenuer István, Tölti János, Virág Gyulft, W\'crkmaim János, ifj. Farkas Géza. A kisszcminárinniíVi: Németh Emil, Szollösi l-erenc, Ador. ján József, Uus János, Cuibus János, Stekeres Imre, Markója László, Fazekas István.
— (Térzene)
losz holnap, szerdán eslc hat órai kezdettel a ixák téri fasorban a kó-voikcző műsorral: 1. nosenkranz: T»-geltlwff, induló. 2. Slrauss J.: i)éll rózsák, keringő. \'X Snppé: Cnnepi nyitány, t. Kálmán I.: Csárdás királynő, oiwrctt egyveleg, j. Fucik: (Hadláto. rok bevonulása, indulö.
— (Eddig 400.000 példányban fogyott el az uj Mussolini-életrajz)
Igen sok Mussolini-életrajz van már forgalomban, most jelent meg *fy legújabb, még pedig a harmadik kiadásom és máris .100.000 példányban forog közkézen.
—(A zsidótörvény és a Irallkosok)
RÖvidoseu közlik a zsidótörvény
nek a imfikosokrn vormlkozó pénzügy-müiLszteri végrehajtási utasitását. A rendelet értőimében minden dolumy-álttS, oki 10.19 május 5. ©löU kapta engedélyét, kótüies a törvényben meg-állapitolt himletöjogi íelelösséíí melleit at iUclékcs pénzügy igazgatóság \'U*al kézbesilendö kérdőivet ugy a su)át személyén.\', mint cselle(íes ittfghata*na-zoltjáni nézve pontosan kitöltőm és az Igazoló okmányokkal együtt 1930 oklólwr 15-ig a péníügylgazgiiWsáK^ioz benyujlani. Az elvonás tárgyában uz illetékes, p ím /.ügy igazgatóság Jlk-tékes Kétes esőtekben, valamint olyan 6;Bt. mélyek tokíntetélzen, akik törvényes mentességre hivatkomnk, a pénzügyminiszter végérvényesen dönt.
SlremBékeket,
ilrbiltel, Biiuoltiiiael, hiti ealékifint
Bzakszerllon és legolcsóbban
KOVÁCS JÓZSEF
kőIaragómesterDÓI, Király-utca 33. N«Sy ilremltk-nklár. Teletop 615.
- A NYUGAT
októberi szamának élén Illyés Gyula Jeremiás cinui verséi közli. Cs, S^.aj>,i László Európa] útinaplójában párisi és északoUiszországt útjából számoí be Jöcsik I,aJos Kél hlinintsr c. laiul-mányában a magynr nrn.-ii miádsá-got és a voll csehszlovák állami himnuszt állítja szembe egymással Ho. gedüs Lóránl ^órici Zsigmond életregényéről ir, SehöpUin Aladár Hevesi Sándorról és színházi bemutatókról, HáUnt György Freudról, Joó Tibor a körülzárt Vnrsó rádiójáról. A Nyufrtl előfizetési ára ill:-tniény kötőtökkel egyiilt havi I pengő. (Kiadóhivatal; Hudapest, V., Vilmos császár ut 31.)
— Duiiáutull É|«lralu«r- éi Arafor-galml Ríaivánjrtáraaaág felszámolás alatt. Mérleg-számla 1938. december 31-én i Teher: Alaptőke: P 50 000\'-. Hitelezők: P 34.021-23, Összesen: P 84.021*23. — Vagyon: Pénztár: P 577, Adósok: P 18.6 J9 78, Berendezés és (elszerelés P 840—, ligyenleg, mint vesdeség: P 64.5*068, Összesen : 84.021 23. Nagykanizsa, 1938. december 31 én, Balázs Ignác s. k. felszámoló.
?9541915?4
2706
72
BALAI JKraUMf*
1939. október 3.
Érdekes hírek a háború vadállat-frontjáról
1. Légoltalmi óvóholyok ¦ berlini
¦A inapynr lapok Js beszámollak ur-ról|i Hott* a tötnlónl\' és párisi állal-U-rU.k iüoinányáiiak jvJeutós részéi, a hüllőket ás kcvésblié értéko-s ragadó-zokat a háborus beryzCtre való tekintettet kivéfferték. A berlini Zoo Igazgatóságának közlése szerfalt ilyen rendszabályokat Németországi>nn szükségtelennek találnak, A németországi ál-laikertek sxemílvzclc jórészt kiérdcw\'-sW fronthlirroioklx\'.l koniU kí, akik minden eabétöségrO készen áMnak A berlini Zoohnn tennészdosen szintén létesítettek légol\'nlini pincéket, uem ugyan\' ai állatok, bunenv " sz«nn>l.yzet meg n látogatók számára. Ha egyszer történetesen inegszólaítia a sziréna, az állatkert terúlc-lén mindenki számára DíVven akadna IVcIy a gazda.s4gi épület v*gy n Izötények meg zergék payil -Ionja alatt épült, modernül beiiialo. zclt légollolmi plncéklxn
2. Vadállatok panziója a hannoveri állatkertben
Néhány nap óti a hannoveri Zoo körülbelül siáz\' különféle «W ál tatnak ad kosztotiéa kvártélyt Ezek javarészt öl, jelen\'?" szünetelő óriás cirkusz, a IWrlcy, \\.. toff, Huscli Kr»\'iser 66 t-urópa Cí.ííusz áilatsereglclélré- valók. A száz koszlos vendég sztárja a .Tigcr vou Ksrhnapitr\' ciinü filmből jól\'s-mert királytigris, amelvnrk a r/nOte-Jek alkalmával töblH\'k között az a srerep jutott, liogy háromméteies ugrással az\'\' idomít ója. hátin tetem jen. Az álla;kertben ellielyezett vadállatok egyébként alig vesznek tudomást a
megváltozott viszonyokról, idomitásuk iit ls tovább folyik, hogy ki no jójje-nek a gyakorlatból. A hannoveri ?00 liovalovábh a vadállatik .valóságos kaszinójává fejlődik. A cirkuszi \'oroszlánokon és tigriseken kívül szeptember végén a karlsmliei állatkert medvéit is vendéglátó rulai közé szállították.
3. Tlgrli-export Szovjetoroaz-ortzágba
Németország az állatkereskedelem le-rén régtől fogva vezető helyet foglal ol. A -llainJnirg^U-riiiigeiii és lian-novorl állatkertek ü^ris «\\poityi a mai uoliéz kórübnények között sem szünetel. Szeptember végén szovjelorosz állatkertek tcl\'.ek nagyobb arányú megrendeléseket állatállományuk kiegészi. téso céljából Még ebben a hónapban ulnak is indítják az clsö tigris-Irftiis. póritokat Moszkvába és más orosz városokba.
Jól sikerűit az 1500 m.-es — síkfutás "
A ZiLNTE atietikiu szakosztálya a Pécs—Kanizsa\'válogatott futballmérkö-zés félidejében 1500 méteres síkfutást rendeztek. Az 1500 m. síkfutásban első l«U Vass György PAC 4 p!\'2ÍS mp.cl, rrtáscídlk lett Kőrös Károly 4 p. 28 mp.-«l. Kőrös Goriával szép versenyt futott, mert mindvégig Gorzfl vezet és csak az utolsó 100 méternél fótija be vas* és Körös. Gorza Mihálynak Ideje 4 p. 35 tnp. volt. (torzénál megeinlitbctiük, hogy nagyon javul és ha komolyon dolgozik Kőrössel, tavaszra nagy hosszútáv hltak lesznek. Vass Gyurka kiváló tehetség, a Pécsi PAC aUétájA többszörös bajuok és rekorder. rúyBfgjáay után a versenyzők éremdíjazásban részosúhuk ¦ a , /MNTE smko^tályátö). 4\\r._^ .
Lecju/abb*
AZ LfJ LENGYELORSZÁG
halárait Németország ugy szabja meg, luig)- az uj Lengyelországnak is kijárata fest a tengerhez, — rnoMJák
római köröklzen az Uj Nemzedék uia
déli római \'jelenlése Szerint [MTI-
A FRANCIA SAJTÓ
egyhangúlag elutasítja a német bóké. tervet A nétnél és orosz, fennhatóság olalt álló .leng}*! iilközőállam. é.s nz ötbatalml értekedet lem- csak kisérleli léggömb, .i\'i.-!v abban n pillanatban szétpukkan, amint felereszlik — írják a lapok. (Havas) AZ EXELSIQR
mai számában azt Írja, hogv Miis. soliut ismerve Ot angol és francia
kormány szilárd elhatározását, icmél-Izolölcg nem vállalja majd r» német békeierv közroli^ét. A Malin szerbit a berlini német—olasz találkozó M-|k)iitja is az volt, hogv1 életrokeilsék Lengyelországot vagy sem és ha igen, hogyan. (Havas) BUKARESTBEN AGGÓDNAK
a moszkvai lörök szovjet tárgyalások eívdnveiiyei miatt. Azt hiszik nyilán körökben, h\'gy a szovjet a Dardanellák tejes lejárását fogja kü veteinl. A rvmáninl bulgárok közt erősödik a pánszláv ino/galom, a/t hiszik, hogy (i szoyjet befolyás szabadítja meg Őket. (Rcijfei-MTI)
OLCSÓM Jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
FÉNYKÉPEZZEN! •
VASTA8H fotóSzaklizletben vásárol Fö-ut !0.
Fényképezőgépek 5 P-töl, márkás filmek 88 fillértől. PC SzakazarO kidolgozási "
Zamatos, jólzO httvét
SintraK kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: \'/s—\'/a-l—l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖ LG Y I-nél
.". ,\' Sugár-ut 2. " \' ^
iwjhi. i Maeginjabbí typusti - • \'
Orion, Telefunken,
Philips, Standard, Eka
QdlO
Csere Részletfizetési kedvezmény
A „Néprádió" eladási helye
Szabó Antal, nasykanizsa.
Fó-ul 5. szám.
Köszönetnyilvánítás.
Szőretott JtamlkáNk elhalálozása ós temeléso alkalmával mog-nyllvánulá nagy és őszlnto rész-vélórt ezúton kllldUnk hálás kő-szönotet mindazoknak a rokonoknak, Ismorustikaek és tamorctlo-neki »kik gyászunkat részvétükkel megosztották. " "
Borza oaalád.
M., kir. minisztérium 990/19.39, M. B s?ámu rendeletében előirt
in
kapható
APRÖH!KDETÉSEK
Hi\' ¦ \'¦iii.i\'iít dlji inl......¦ ai Qnnspnip 10 ¦¦<•¦¦)
•0 Hlltr, mlndan további zjo 0 flllir, balköinap tü uúlg bO iiiiíi. mlndan tortbbl 4 Hü*/.
ADÁS VÉTEL
Alig haiználl,amerikai rcnducrU bandaio jutiriyos áron eladó. Edtvös-tér 30. I. cm.\'
Agytallat, hsszaáltat is, állandóan vásárotok. Rltschcr Mátyás, Kiialy-utca 35.
Minden kedden ffrlaa hurkafélék
kaphatók. Adler hmtesOzlet.
Megbízható mIa«Í*ma*UéBr felvétetik. Kovács pík, petöH-tii. 6. i 2602
Koszttól tanoncot egyenruha .zabosáéba fclvcusk. Ugyanott bejáiónő felvettük Sugárút -18. • • 2r00
lakAs-Ozlethelyiséo
Ujonnsn éplilt kálsutabéa komtoitoti lakás, i.ovr.abeucklKdé, KhAly-ii: W 2542
Szép oaaYádlháM kedvezfi feltétellel eladó vsgy balatoni villáért efcitrélhefé. Józsct lólitrceg-at 63- \'
Oclaiholylaéo ét eurtzobáa lakás szonnsl kiadd. Teleki nt 10 2602
HAZ ÉS INQAf LXN
\' ttémmt, (Oldet, szélét olcsón köivetil Papp Utván, Teleky-u. 8.. sz. Ugyanolt flilelhelylség aiónnal kiadó.
KÜLÖNFÉLE
. F«inykéB»xök flavalaml Márkái
gípek, (ilmzík, lemezek, papírok legolcsóbban, kidolgozás legszebben Vüfltagh Intő-sukUzleleafaboratátiuiiibanfFd-tit 10.1815
autótaxi — BAraute szolid árban kényelmei autók megrendelhetek. Kaul-mann Manó. Telefontlionvti L32.- 295
ZALAI KÖZLÖNY
!¦•>\'.I I -IK.\'ll N <MJ II Hl\',
Kiadja: „XrJigttd>4á|tri)T.-kt()\\/lántilK". | KülOlófl kiadó\' Zalai Kuru.y. Nyomatott: a „KSigaidaságl R. T.^Ctatrykhnlzia"
nyitmil;i|ívtiwi H.tuykun!ziAii. (Nyomdáért Téleft Zului Xlrsly.) \'1
7456
79« Évfolyam 227. ttám.
Nagykanizsa, 1989. október 4. izerda
Ara 12 »II.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
I!ISII«Ital in: CT I\'*" « i*»k\'> llllí\'- ! Surkmlótégi és UuUhWaUll telkoai 78. u. \'
Hitler pénteki békebeszédét varia a világ
Chamberlain beszéde után kétségek közt, de reménykedve folyik a találgatás a békejavaslatok körül — Olaszország közvetít? —- Melyek az angol béke feltételei? — Paris Összehívja a parlamentet, ha tényleges békeajánlat érkezik — Nemzetközi értekezletről Is beszélnek
Kisebb csatározások voltak csak a keleti ós tüzérségi tűz a nyugati fronton
A l>eszx\'\'<ihez hasonló kijelentéseket
A vjUgpolltika középpontjában még mindig a német olasz tanács, kozások várható követkoztményci Ali imk. Ehhez járult Chamberlain tegnapi alsóházi beszéde.
Chamberlain beszéde
Az angol miniszterelnök eredeille^ hétfőre tervezett, de csak tegnap ci-m< tudott beszámolójában kitért a néiintet-orosx megegyezésre is. A beszéd ezen részében Chainberiain ki-je-cntette, hogy elhatározásuk az címűit t héten tejn változott meg és lejelentette, hogy
a háború inditóoka nem Lengyelország megtámadása volt
tuiujdoiikép|>cn. Anglia és Francia-on»zág a tójiiíidási veszély állandó rettegésétől akarjamuegóviU Európái, - Ami az ef.et\'eges német oivsz, javaslatokat illeti, - niond\'a Chamberlain - azoknak nem vághat elébe, inert nean ismeri Őket, de kijelentheti, hogy
semmtféle fenyegetés nem bírja rá Franciaországot és Angliát háborús céljának feladására.
A tömött széksorok e\'őtt elmondott beszéd politikai körökben nagy figyennet keltelt. i > : . „
tett S\'anh\'r-e \'ord a lordok házában. Paris még nem lát tisztán
Az olasz éi néniét sajtó a békés kibontakozás eseteit mJéVegelve továbbra j> a líéjmJet béketerv körvo-naiairól ir. M«t /nulr mini lómaj, mint "berlini körökben
biztosra veszik Lengyelország visszaállítását
a német fennhatóság n\'á került !en-gyfei területeikből, Vtaipó székhely^ lyel. A német béketerv nyilván sség ra hozatalát, (Hitler kancellár szerdára bejelentéin, teszédét azonban (mindenütt nagy érdeklődéssel várják.
Párisi {Havasi jcVntés szerintfran cta dip\'rtmaciai körökben még i.e.« látnak tisztán. A neuiuelközi helyzetet Parisban zavarosnak ihMlk meg Lehetségesnek tartják, hogy
a szovjet Is belekapcsolódik a Háborúba,
de csak az esetben, ha élőre biztosítani tudja a hadászati pontokét. Lehetséges, hogy emiatt köli injsg az észtek után n fetfekkcl és a litvánokkal Is az erre vonatkozó egyezményt. \\
A Chamberlain-beszéd visszhangja:
Róma: Nincs még elutasítva a békeajánlaí
Cliumlbcr\'aiu nem utasítót a el a bé-keajánlatot és az a kíjelenté-v. ame\'y szerint hajlandó a tékeiján\'utol, ha ilyet Hitler lesz megvizsgálni, - növelte a béke kilátásait
Chamberlain beszéde elismeri, hogy nem változott még Anglia ma. gatarfásn, mégis örömmel tenne eleget egy béketerv megvizsgálásán tk_
va mindenre. Álláspontjukat nem adják fe\', de Chamberlain beszédét minden határozottsága ellenére sem lehet elutasítónak mrmduni, hisz ki-jeentetie, hogy Anglia hajlandó meg vi\'-sgá\'nt a feléje nyújtott békefellé\' teleket.
A lapok egy része biztatja a kor. niányt, hogy ő szabjon teltételeket. A Daily Mail a Hitler icndsxer ineg-szüntetését és Lengyelország vissza-állítását ajánlja békefeltételül. Ilarg Súlyozzák aiiiéV, hogy Londonnak Paris nevében Is kell szólni.
Csendesség a háború frontján
i.\\ lázas dipknnaelai tevékenység moirüit a háborús honi szloWiletyeten ol csendesedett.
Keleten lényegesebb hadieseményt várai mar nem i«hct. Tegnap megtörtént a varsói bevonulás, ami azonban Otár nem Is számit tu\'ujdonképp hadieseménynek. K Mngyél csapatos lesicrelé>e és az erődök átvétel\'.\' is rendben folyik
Nyugatról is csupán csendes eidóre
csatározásokat és felderítő harcokat jelentettek. A világ most vaVilrui a ílltler bestédet ós u liók-lcnMt béke-ajánlatot várja és addig inlntlia a fegy\\crek is eluéniuluáuak.
Lázas diplomáciai harc a béke és háború körül
Valóban Moszkvában folyt az elmúlt nap a legnagyobb diplomáciai éíet, ahol n török, lett és Utván külügyminiszterek tárgyalnak, Tárgyalásaiknak eredményét valószínűleg usak ma hozzák nyilvánoteágra,
KéteéglcVn azonban, hogy Kémiában és Berlin ben is bjZas dípl miá-ctal harc folyik a téke és háború körű\'. Berlinben az a vélemény, hogy
a szovjettel kibővüli tengelyhatalmak ki tudják kényszeríteni a becsületes békét.
A német lapok igy továbbra is Németország békeaknra tárói vezéreik-kéznek.
Az olasz \'apók szerint Párfs és London megváltoztatta állásponlját. Megállapítják a topók, hogy inighl-vala\'os körök a ineiev álláspontot hangsúlyoznák, addig
a közvélemény egyre jobban sürgeti a békét.
Rómában tehát va\'ósflnusltlk, hogy a közvé\'cmény erős befolyást fog gyakorolni 11 Chamberlain-kormányra és Chftnberfnln ennek hatásai aiatt vátasxo] intijd Hitler kanofillái biroda\'mi gyűlésen e\'jnoiidásr:i ke-rü\'Ö beszédére. Ez a teszed áU most az érdeklődés középin\'ntjábaii.nw\'rt ekkor kérfü nyilvánosságra hivala!o-san a német-orosz—olasz béketerv C-n békcaktira.t
A sajtó rámutat ana js( hogy
Németország és Oroszország együttműködése mindenben határozott
és Oroszország akkor is kitart Németország mellett, ha Paris és London e\'ulasitaná a bekenj ánl a tol.
A ma déli hadljelentések:
(Stefani) Az olasz lapok csAknemi teljes terjede*mJébeji közlik Chamberlain keddi alsóházi beszédét. Közlik a lapok a beszéd nemzetközi visszhangját is." Maga Sz olasz sajtó szinte a tárgyilagos imégfigye\'ő helyét foglalja el és kevés külön megjegyzést fűz a beszédhez. A lapok mindenesetre kiemelik azt, h gy
Paris: .A béke valószínűtlen ugyan, de lehetséges"
A Popolo di Roma párisi tudósítójának jelentése alapján azt Írja, hogy Páits é-s London a \'közvélemény és a scmVeges ál\'amokká\' szemben nem vállalhatja « felelősséget, hogy mie-reven elutasítsa a béke-aján\'atot. A tudósító szerint a nagyha!inl.n«fc hajlandók megvizsgálni a béke kérdó. déseit, de csak ha közösen kerülnek azok megvitatásra. Egyoldalú előter-
jesztést nean fogadnak el semmi körülmények között.
Paris egyáltalában neiin optimisla, - állapítja (meg a tudósító — inkább drámlii feszültség érezhető. Crjim-ber\'ain beszéde után általában így lehetne összefoglalni a francia főváros vé\'eményét: »A béke valószínűtlen ugyan, de azért mégis lehetséges.* \'. !"
London: Határozott beszéd volt, de nem elutasító
Az angol sajtó inkább csak Chauv* I hogy nagy csapatokat szállilotiak bériain szavait idézi. Hangsúlyozzák, I Franciaországba é-s e» vannak szán-
A német véderőfőparancsnokság közli:
Berlin, október i (NTI) Ke-\'eten a dem-n-káciés vonal és az uj német-orosz érdekhatár közt a tiszlfló miuijka során néhány helyen még kisebb harcokra került sor a szétszórt lengyel csapatokkal.
Nyugaton csak SaarVUcken környékén volt tüzérségi tűz, egyébként csend volt.
A tengeri kereskede\'tmi háború során 80,-a óta ujabb 70 hajót foglak
el és kutatták át hajóink. Közülük sokat dugárufakomamiyai német kikötőkbe kísértek.
A francia vezérkar közti:
Párjs, október í
(Havas) Az éjszaka nyugodtan telt el, mindössze1 Saarbrücken környékén volt tüzérségi tüz. ,
Egy imásik Havas-je\'entés közli a francia hadvezetőség összefoglaló jelentését is( amely szerint a legu\'óbbl\' héten a légiharcok során 8 francia és 21 német repülőt fótlek ie. \\
Legújabb Jelentések a béke-frontról
Tényleges béke/avaslatra összehívják a francia parlamentet
Paris, október 1 (Havas) A párisi fctyok C:ano, illetve az olasz kormány közvetítő lépését várják a béke -Ügyben. Bár a német hékoajánlut fenycRetéssícri.en és urU-máluniszernen joll, a diplomáciai tevékenység Uzl mutálja, hogy tK\'m szabad elszalasztani. Jó volna, hU a sémi. leges közi-ctitdk olyan békeajárviatp.t
lerjcsítenének elő, amely Hitler béke. ajánlatát, mint a demokrata államok győzelmét tüntetné fel.
Más lapok szerint a helyzetben csa^ az angol és francia álláspont bz egyet? len igaz támaszpont és igy váiakozó áliástwatot kell elfoglalni. Ugy tudják azonban eack a lapok, J|»gy lia Hitler határerőit formában \' békojavoslatot terjes/t elő, összehívják a frnneíafpar-lamentel. (MTI)
(FolyUtás a 6. oldalon)
„Nagykanizsa magyarsága is hűséggel áll a Szegeden kibontott zászló alatt..
A MÉP vezetőségi megbeszélésen llovszky képviselő bejelentene akcióját munkaalkalmak teremtésére a nok és édesanyák részére
Ahogy az idők szava diktálja : csendes, halk tónusban, a bizakodó magfiár reménység piioí-fehér-zöW stílusában folyt le a pártvezelőség megbeszé\'ése, oly bensőséges (In-nepiességgel, hogy egymás kézszo-rításának melegét azután is érezzék, amikor elválnak egymástól, eltávozik ki-ki a maga posztjára, amit a „ma* küzdelmes élele jelölt ki számára.
Somogyi Gyula fölilbirlokos, a kerület vezetője meleg szavakkal üdvözölte viléz gróf Teleki Bája főispánt, llovszky János orsz, képviselőt, majd Kárpátijának a képviselőjét Földessy Gyulát, a ruszin-magyarok vezéréi. Megköszönte a bizalmat, amivel íllehk, majd a választókerületben úrrá lelt józan észre hivatkozva, az egyetemes magyar közösségért folytatóit munkára serkentene a nagyszámú ha\'Ig lóságot.
„Törvényes szabályok jogán . . ."
llovszky János az eltávozott vitéz Kovács-Ssbístyén Tibor, volt pártelnök munkásságát méltatta, ki a választások Idején páratlan szeretettet s ügy buzgósággal vezeíte a MÉP kanlztai kerületének az irá nyilasát.
— Szigorú, törvényes szabályok jogán vagyok képviselője a kerületnek — mondotta — s most már ugy litom, hogy a választókerület polgárai Is csak egyet akarnak: biztos kezekben lálni a kormányt, acélos kezekkel irányítani a politikát, istenben bizva induljunk a további küzdelmeknek, az egész világ ég körülöltünk, talán sohasem hátúit az ország képviselőire felelősségteljesebb, nagyobb munka, mint ma.
—- A tradíciók útjáról nem terhelünk le I Szent István nyomdokán kell haladnunk, a keresztény s nemzeti eszmék alapján ugy a politikában, mint a gazdasági életben.
Jobb kezek nem Irányíthatják a kormányt
séget az arra érdemesek érvényesülésére.
A föld kárdóie
— Ar 1920 as földreform s telepítés nem hozhatta meg a váil eredményt. Nagybirtok 21 4 százalék volt akkoron, mig ma 28 százalék az arány. Hitbizományi szánlő a régi három egész kéttizeddel szemben, ma 47. Ezzel szemben a kisbirtok aránya 66%-ról 55%-ra csökkent.afjjldmunkanélküliek száma rohimosan emelkedik. Súlyos aránytalanság ez, amit szociális érdekekre való Ickintellel sürgősei ki kell egyenlíteni I
Ezt teszi moat a Teleki kormány
Tudja, hogy vitéz gróf Teleki Béla főapán most, az igény jogosultság felá Ütása elölt vele együtt egyetemes, közös érdekű nemz ti izem-pontból azokat fogja támogatni, akik hiel lellek a magyar hazáért, ludja, hogy a főispán derült honlokkal és szenükkel néz a nagy feladatok elé.
— A Magyar ÉleF Párja ol/ vagyonmegosztást akar, mely a társadalmi kiegyenlítődés halványozha-tatlan értékéi biztosítja
Munkát, kenyeret I
— A gazdasági kiépítés rendjén kelt munkálkodnunk s én, mint az ország egyik legnagyobb, legmagyarabb szövetségének az elnöke, irányadó lanáccjkat fogok adni s azon I szek, pzoh vagyok, sőt állítom: munkát fogok adni, munkaalkalmat fogok teremteni kerületem falvaiban a nők, az anyák számára is, hogy kenyerei, tejet kereshessenek gyer-
mekeiknek.
— Nem frázisókkal akarok operálni, munkaalkalmat fogok szerezni, hogy nagyobb karaj kenyér jusson a nagy család minden tagja számára, mert eltekintve a szociális szempontoktól: a munkával szerzett kenyér édesebb, táplálóbb, mint az alamizsnakenyér.
— Hiszek, hiszek abban, hogy a jó Isten meg fogja rcgilenl mindkét kezével a munkánkai, amit az Ő nevében végzünk I —- fejezte be beszédét llovszky képviselő.
Kanizsán Is hűséggel állunk a Szegedan kibontott zászló alatt
Vitéz gróf Teleki Béla főispán rámutatott arra, hogy i t Kanizsán is hűséggel állnak a Szegeden kibontott zábzló alatt, melynek most llovszky János a vivője, kinek közéleti múltja, munkaszeretete, munkabírása, magyar szive megtalálta az utat, mely a MÉP megerősödésén át a magyar nép boldogulásához vezet.
Földessy Gyula, Kárpátalja országgyűlési képviselője, a ruszin testvérek üdvözletét tolmácsolta, a Kárpitok ajárJI, onnan, ahol száz meg száz patak csörgedez, keresi s meg is találja édesanyját I — a Tisza vízét. A Kárpátok bércein ágaskodó fenyvesek alfán millió, meg mi Hőnyi-virágból kötöttem egy bokrétát, — mondotta — elhoztam néktek egy kis, de sokat szenvedett nép üdvözletét, kik nagyon szerelnek, nagyrabecsülnek benneteket.
A vezetőségi tagok ezután még hosszabban együtt voltak a Magyar Élei jegyében, majd a szebb magyar jöv"i rendíthetetlen hitével távoztak a megbeszélés helyéről.
KUNGL LAJOS
Jogtalan elsajátítás és két heti fogház lett az elrejtett 1000 pengő történetének vége
Elítéllek Dene Jánost, mert nem adla viasza az 1000 pengő többlet-kifizetést
FérfiSltSnySk, falóitok, télikabátok
nagy választékban
szomolányinál Rövid táviratok
BUKAREST ELSÖTÉTÍT
\\ pomái) fővárosban. okiól>er üén n°f0* légoltalmi gyakorlatok lesznek, telje* elsötltéssel (MTI) ROOSEWELT A SEMLEGESSÉGRŐL
Ar umcrjkni semlegességi vita nagy. bún folyik. Roosewe)! elnök a pá$. amerikai értekezlet uftyiKMeteti pana. mai paktumra vonat koi-Vau kije\'ent.t:eF liogy nem hiszi, hogy a kijelölt semlegességi ÖV nR\'gseJlése miatt Amerika háborúba sodnhlna. A kereskedelmi hajé\'-? védelmére 40 hajót bocsátanak rendelkétésie. (.MTI) LITVAN-OHOSZ MEGBESZÉLÉSEK
A« észi -szovjet egyezmény ulán u ÍJtván-orosz tanácskozások i-s tovább folynak. Mótotov Sztálin jelenlétében
tegnap ismét kél órán ál tárgyalt « litván kftlögymtahátérrel (,MTI)
SZERENCSGS UT
Buenos Airesi — Stefani — ^efentÖs szerint Oz Augusztus olasz gőzös löbb mint erer utassal szeieneséseii megérkezett nétamerikába. Az átkelés simán, minden zavaró körülmény nélkül ment végbe l JBOL ÖZEM BE II ÉLVEZIK A THETIST
A Daily Herald a kiemelt Tlvctis tengeralattjáróról Írva megállapítja, hogy a,, elsűlyedt buvárnaszád gépei nem rongálódtak meg « viitoen. így biztosra vcliető, hogy H búvárhajót újból íucmlielK\'JyVzik, miután a kija. viliisi köitséyek lényegesen kisebbek, mini egy nj l*jó épdósc. (MTI)
BETILTOTT SAJTOTERMfiK
íA Potisonyl>an a Novilas kiadóvállalat által kiadott és terjeszteti Egy egész világ ellen dmil könyvel kitiltották Magyarországból. A kiadók erre ¦UJ ZRÍNYI ASZ. fcdőlap-eim alatt igyekeztek terjeszteni u müvet, így most c/t is kitiltották.
Megvonták aa>u kivid \'a postái szállítás jogét ti jiozsonyi SzJovak I\'iess-
töi, továbbá egy szlovák, egy lengyel, országi ukrán, ogy nagykárolyi német é-s egy Selmecbánya! román laptól ( (MTI?
A PÁRISI KOMMUNISTÁK
nyiit levélét intéztek Heitotthoz a néppárt nevében, amelyben a parlament óssreliivását követelik, hogy megvitassák « béke lehetőségeit. A nyilt levél óriási rellióborxHlást kel. tett Parisban és biztosra veszik, hogy most már megvonják n kommunista képviselőktől a mandátumot ^llnvas)
EHANCO NYILATKOZATA
Fmnco tábornok nyilatkozott a nem-Kelközi helyzetről. Szerinte Lengyef-orsnig sorsa eldőli. A további bábom semmi előnyt nem ígér egyik félnek sem, Így az teljesen oktalan tfs t-a. lalan. Fnaieo kijelentette még, l»gy n párisi és londoni kormánynál személyesen eljárt a béke érdekében.
PARTKÖZI ÉRTEKEZLET
tesz ismét mQ « róldbLrtokjavus&V tal kapcsolatban. A nuniszlerebiök ma a felsőházi tagokat is tájékoztatta, a javasltairól, \'gy biztosítva van a rojső-hád megszavuzás is.
A gyomor-, bél-, máj-, epe- és anyagcserebetegségek kcietéié-ben, a tápcsatorna tartalmát reggel felkeléskor egy pohár, térmészites MFertnc Jó/sef- késerttviz csakhamar telhlgilja ?1 levez,.ti s az emésztés további folyamatát igen hathatósan előmozdítja. — Kérdezze1 pteg orvosáll
üróf Teleki Pálról, Magyarország miniszterelnökéről emlékezett meg llovizky János ezután. Erösebb,
Jobb kezek, jobb szemek nem tart-latnák, nem Irányíthatnák a magyar kormányt.
— Caak nemrég tette magáévá Teleki miniszterelnök a Baross Szövetség szempontját, mely abból áll, hogy a nemzeli önállósítás! alapból ne csak a diplomások, hanem az élet iskoláit járt „életdiplomás" egyedek is részesüljenek s szemben az eddigi negyven éves korhalárral, határ nélkül nyissák meg n lehetö-
Ez év augusztus 23 án Kaufer Sándor kanizsai kereskedő gabonát fidotl el dr. Kádár Jenő Sugár ulí gabonakereskedőnek. Dr. Kádár irodájának egyik tisztviselője, Krá6a János 1200 pengőt fizetett le Kaufer megbízottjának, Dene Jánosnak. Krása a kifizetésnél tévedésből 1000 pengővel többet adolt Dinének. Mikor Dene János azulAn erre rájött és felfedezte, hogy Krása több pénzt adott neki, nem sietett azt visszaadni a Kádár-cégnek, hanem elvitle egy általa ismert házba és ott egy ólban clrejielle.
Megadom | Cipőket
önnek II j legolcsóbban
ai „I deál"-ban vehet. rő-ut ia.
Kádárék ai t»U pénztár-ellenőrzésnél rá)öltek az 1000 pe-pö több-lei-kiűzetésre és az esetet Jelentették a kapitányságnak. A kiküldőit detektív megtalálta az elrejtett pénzt a Dene János által bemondott elmen. Dene kihallgatása alkalmával azt mondót a, hony tény, hogy 1000 pengővel többel űzettek ki neki, de nem érzi magát bűnösnek, mert a pénzt .yisszaakarta vinni, de addig is, h:jgy el ne vesszen, eldugta.
Dene Jánost a járásbíróság elé állilollák, ahol az eljáró dr. Lukács Béla büntetöbiró jogtalan elsajátítás miatt vonla felelősségre. Dene Ht is btlntelenségével védekezett. A járásbíróság azonban nem honorálta védekezését, me.t csak akkor te-dezle fel az 10OO pengő rejtekhelyét, am kor a detektív errj felszólította.
Dene Jánost ezért két heti fogházra ítélték jogtalan elsajátítás miatt. Dene a bllnüssíg kimondása miatt megfelebbezle az ilélelet. így a Kádár-iroda 1000 pengős többlet-kifizetése még a törvényszék felébb-vitel! büntető-tanácsát is fogja foglalkoztatni.
Herceg Esterházy
PALACKBOROK
ftagy választékban kaphatók
Teutsch Gusztáv
lOazer- és csemegekereakedóaében.
aflftk.
19». október 4.
¦tett ¦otuoti
öregségi biztosítás
(ö. É.) A munkából kiöregedett éa idős koráin mVunkaképte?en:né vált, -vagyontalan gazdasági jrnbínkás étete * u fegszomtonibb eonj volt eddig. Még szerencsés volt az, aki gyeuikekvl iegitségerc -számiihatott, meit enéh küT bi^\'ny, kóldussorsia jutott tohin Hala Istennek, ez anegváltozoti. A mezőgazdasági munkáik és \'cselé-dek sorsát az állntuí vette kezébe és a köle\'ezö öregségi biztosítósukat
törvényien szabta Mik-g.
Az öregségi biztositósi törvény a legjobbkor jött, tmert az orvosiudo, mány fejlődése folytán egyre többen érnek íiiugas kort. Az öicgségi biztosítós alighogy megindult, már is minden faluban van egynéhány öreg gazdasági munkásember, aki já radékot kap, az egész országb"n pedig 70000 járadékos áldja iiuár az öiegségi biztosítást.
A kötelező öregségi biztosi tágról szó\'ó törvény g tudóskodik a gazdasági miiunkésokról és cselédekről, de teiinijészcte.\'en csík azokról, akik a (örvénynek a rendelkezéseit nieg-tarlják. Minden guzdasáKi munkásnak és cédádnak saját érdekébivl kötelcyiége fc-Jhát, h»gy ezt a lör.J vényt inítegismcrjc és megtartsa.
Elsősorban tudni kell azt, hogy uí öregségi bizbsStós kfltutező. Aki 4 törvény nendeikezéSiit im\\t teljest i, neaucsak h gy Öre-gségi járadékot nom kap, hai\'.um a járásbíróság szigorúan rnleg is bünleti: Nem fehet tehát váasztani, hogy akaroomvagy n©iur akarom mngAnírtt öa\'gségre biztosítani.
A köte\'ezö Öregségi biztosilásl Budapesten az Országos Mezőgazda á-\' gl Bizhsitó Intézet, vidéken pedig az e\'öljáróság {városokban a polgármesteri bivatah Intézi. Az Országba Mezőgazdasági Biztosító Intézet ál. lanti ntvatal Az öregségi biztisüás sai járó hivatalos mímkát köztisztviselők látják el, azokat az allűrt fizeti. A tmlunkások éHal befizeteU ja-iiifékokból hivatalos költségekre egy fillér sem megy el.
Az Öregségi biztosítási\' kötWezell-ség, néhány kivételtől eltekintve,.* minden 18 ó\'etóvet betöUöti férfi gazdasági ímiunkavá\'tolóra, (muukús-ra és cselédfe) kiterjed. Azt, h>gy ki esik biztosítási kötelezettség alá és ki nőm, elsöfokoii a községi elöl-: járóság dönti eh ,
A gazdasági munkavállalónak, ha biztosítási kötelezeltség ulá tartozik, biztosítási könyvet, hí pedig blz:osí-tási köte\'ezetfég alá nem esik, mentességi igazolványt kell váltania. Mind a biztosítási könyvet, mind a auentességí igazolványt teljesen Ingyen a községi elöljáróság áUjtja ki. Az, nki biztosítási könyv, vagy mentességi igazolvány nélkül á\'t munkába, súlyos büntetésnek teszi ki TOiagát. .
A gazdasági munkuváltólótiuk az Öregségi biztosításért minden munkában töltött hét után 20 fülért kell fizetuiei ez a ímunkavájlalól járulék. A munkavállalói járulékot külön erre a célra készített mezőgazdasági biztosítási bélyegeknek 11 biztosítási könyvbe ragasztásává\' kell leróni, a/az befizetni- A injezÖg:izdaságI bjz tosltásl bélyegeket a postahivatalok árulják 1,1 1
A bélyeget arra a hétté is be kell ragasztani, ftme\'ylk héten n gazdasági munkás akár csak egy napot js
dolgozik. 1,1\'
Az egy hetet meghaladó munkánál a biztosítási bélyeget a inwnfenadó-nak keu tnieg\\*ennie és a biztosítás; könyvbe beragasztania. A beragasztott bélyegek árát azonban a míunka
adó a munkavállaló béréből levon-hatja. Az egy hétnél rövidebb ideig tarló niunkáiiá\'\'\'a bélyeget a munka vállalónak magának kell megvennie és beragasztani".
A\'- Öregségi biztosítás alapján t munkavállaló öregségi já\'adék il, özvegye nvíjd.iii özvegyi járadékot, a meghalt munkavállaló családja pedig haláleseti s*gúlyt kap.\'
A gazdasági inuiikmá" \'ló az öregségi járadékot 65. ó\\es korótól kezdve kapja. Azoknak .iz.onban, akik hivata\'os Írással Ig^^ijják, hogy tűzharcosok, mar 63 é\\es koruktólke\'d ve igényük van a járadékul. Az ö>eg SégJI járadékot azonban csak iu a munkavállaló kapja meg, uki a tör-
vényben megszabott kötelességének e\'cgct le\'h \\
Minden faluban vau néhány olyan öreg gazdasági munkás, aki anélkül, hogy vaiaiinit-ís fizetett volnu, havi 5 pengő járadékot kap. ¦ j . í
A jövőben öiegségi járadékot cvik olyan munkás kaphat, aki után u törvényben előirt heti 20 filléres já-ru\'ékot rendesen befizették. Ez a munkás ezután nem havi 6 pengőt fog kapni, hanem többet ós j>edig annál többet, minél több járulékot róttak ic utána. Az özvegy is csak akkor fog járadékot kapni, ha férje után a járadékot mindig pontosan lerójják. - \' * \\
Október 15-én avatják fel a kanizsaiak által adományozott fancsikai országzászlót
Az avatási Oruiepségre Kanizsáról küldöttség megy Fancslkára — Jelentkezni a városházán lehet
Ismeretes, hogy Nagykanizsa testvérközségévé fogadia Fancsika kárpátaljai községet és képviselőtestületi határozattal 1000 pengőt szavazott meg arra a célra, hogy a testvérközség főterén országzászlótállit.
Az országzászló-avatást eddig a közbejött események miatt nem lehetett megtartani. Most azonban elkészült teljesen a testvérközség Fancsika főterén az országzászló és igy annak felavatását okt. 15-ére, jövő vasárnapra tűzték ki.
Nagykanizsáról dr. Krátky Istvá/i polgármester, kormányfötanácsos vezetésével küldöttség megy Fancsi-kára az ünnepélyes országzászlóavatásra. A város vezetősége szívesen látja, ha minél többen jelentkeznek a felejthetetlenül szép kirándulásnak Ígérkező útra. Mindazok, akik a küldöttséggel Fancslkára akarnak menni, jelentsék In: ebbeli szándékukat a városházán, (1. em., 10. szoba) ahol minden szükséges további felvilágosítást is megkapnak.
Folyik az ipari és kereskedői Jogosítványok felülvizsgálása Nagykanizsán
Mai napig a kereskedők és Iparosok mintegy 50 százaléka tett eleget a bejelentési kötelezettségnek
Mint jeleztük, az egyensúly-törvény végrehajtási utasítása szerint Nagykanizsán is megkezdődött az Ipari és kereskedői jogosítványok felülvizsgálása.
A Baross-Szövetség irodájában Sáfrán Ferenc alelnök és Horváth Lajos titkár áll a tagok rendelkezésére, akik szép számban vették eddig igénybe az iroda munkáját. Ugyanis a Baross-kerület volt az első, amely intézkedett, hogy tagjainak segítségül legyen a bejelentő-ivek kitöltésénél. Több mint !\'.-\'() an keresték fel az irodát, amely minden csütörtökön este 7 órától és vasárnap egész nap fogadja a tagtársakat.
Az OMKE-kerHletné! eddig a tagok mintegy 50 százaléka tett eleget kötelezettségeinek. Itt minden kedden, csütörtökön és szombaton délután 6—8-ig és vasárnap délelőtt tartanak hivatalos órákat a tagok részére. Dr. Palócz átl itt rendelkezésére ú tagoknak és szolgál útbaigazítással a törvény rendelkezéseire vonatkozólag. Október 15-ig
a még hátralevők Is eleget tesznek a jelentkezési kötelezettségnek.
A nagykanizsai Ipartestület másfélezres létszámú nagy táborában naponta nagy az érdeklődés. Egyre-másra jönnek Bazsó József vezető-jegyzőhöz, hogy útbaigazítását és tanácsát kérjék. Nagyon sokaknak az iroda állítja kl a bejelentés rovatait. Kissé megnehezíti a gyors lebonyolítást, hogy sokaknak megszállott területről kell beszerezniük okmányaikat és félő, hogy a bejelentés határidejéig nem fogják tudni megkapni a kért okmányokat. Eddig a kanizsai iparosság több mint a fele állította ki a bejelentő iveket.
Ami a járás iparosságát Illeti, itt a főszolgabírói hivatal osztotta ki az egyes körjegyzőségeknek az iveket, amiket azok a községek Iparosai között kiosztottak, majd a kitöltött Iveket visszaküldik a főszol-gablróságnak.
Mai napig a kanizsai kereskedők és Iparosoknak a fele tett eleget a bejelentésnek.
Vé%r08Í Mozgó. Még ma, szerdán I
A francia fllmjátazáa oBuoaiafijaallménye I
Edwlg FeulIIIere éi Jean Murát szenzációs filmje:
Szélhámosod voltam
Rendkívül fordulatos és ötletes film. \' Fényes kisérö műsor.
Elóadésok S, 7 és 9 órakor Az 5 órai előadások filléresek
ÓVJA SZEMÉTI SS
fi vltlrollon blulomail w Jíl Oia ¦ ¦•mQvagal láte«ar-B»«kQaTatamban.
ZSOLDOS GYULA
liiimeslH, íktumi él látsiierówmesier,
otvotl Wglgjtfc igjjggSj
Állandó műiorai4mok h«tk8itupokon Budapeat I. müiorín
6.45 Torna. — Hírek* — Kozleme. ny«k. — Hanglemezek. — 10 Hírei*
— 11.10 Nemzetközi vújeizötaolgálat.
— 12 Harangszó. — Himnusz. — Időjárásién tés. — 1240 Ilirek. — 13.20 [ddjejiés, idojárái;jelentés. - 11.30 Hl-r»k. — 11.45 MüsorisiiwrWéa, — 15 Arfolysanhirek, piaci árak, élelmiszer-Arak. — n; r. Időjelzés, időjarásj* JQató-s liiask. — 17 Mut;. szlovák és magyar-orosz nyelv«tl — 19.16\'Hlreki
— 21.40 Hírek, 4dŐjárásjelentés, hírek srlovíik én magyar-orosz nyelven. —. 22.40 Hírek német, olasz, angol és franci" nyelven. — 0.05 Hfaejfa
BUDAPEST I,
17.15 I)r. Hankis Jánoi előadása,
— 17.35 A rádió szalonzenekara. _ 1H Felolvasás. — 18.45 Szitnyay Zoliin elbeszélései. — 1030 Az Operaház clüa>Iása. <A végzet hatolnia.. (I, és II. fclv.i Dftlmü három felvonásban,
— Az I. felv. után kb. 21 Hírek.,— A II. folv. után kb. 22.05 Hirok, ldö-járásjelenté\\ hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 22.20 Szórakoztató hanglemezek. — 23 Kurina Slmi cigi uyn-nekara.
BUDAPEST II.
Í8.15 Majiyarorosi lélóra. — 18.45 Holtul.i Lajos harmonikaszámai — 19.30 Olasz nyelvoktatás. —< 20 Ilirek.
— 20.20 tiuiclemdek. — 21.20 Székciy Pálma uÜnijza. — 21.50 Idójárásje-Iciitós. — 21.55 Jaxz-daiok luuifiíe-niozröl. — 22.20 Az Ojieraház előadása. ,A véglet hatalma.. (Hí, felv.)
Csütörtök
BUDAPEST I.
10.20 I\'elolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Dániel Ilonka zongorázik.
— 13 A rádió szalonzenekara 10.15 SsacceiAry (jyörgyné háztartási tanáce. adója.
17.1."> Swtfváry .Mihály lájmjza, — 17.40 Sít\'liv.sriiyi Ilona magyar aótokat éiiokvl, kíséri Suki Tóni cigányzoae-kura. — 18 I\'clohasás. —,18.55 Uáldy Dá\'int guzdasilgi Cclúg>«lö Ldiiadása.
— 19.25 Országh Tivadar lie^edfll* — 1955 Dr. Végli JózaoI előadása. — 2020 Iíuda^sti Hanizverseiiy /.em\'knr,
— 21.05 K ü I ü jry i negyedóra. ~- 22 Oláh Káhrán ligányzenekara. — 23.05 Táiicleniewk.
BUDAPEST II.
18.10 Angol nyelvoktttiás. - 18.55 llflngleine/. — m,30 Farkas László előadása. — 20 Hírek. — 20.20 Ma. Icc/ky Oszkár énekel. — 20.45 tpbrsj Pál dr. előadása, — 21.10 MozArdt Szerenád 13 fúvóshauyszcn©. — 21,30 ldöjárásjclculés.\'
Napia/i Október4. vzerda. Rom. kat A Sz. Fer. Piotestana Ferene. — Ixr. l hlMil hó 21.
OÓzrardó nyitva regael 6 órától eat« I óráig (hóin, neida, péntek délutáa kaddea ogéeu nap nőknek).
Székrekedésnél és emésztési zavaroknál, valamint az ezekkel kapcsolatban (ellépő vértödulá-soknél, íejíájásnál, Álmatlanságnál és általános rosszallétnél igyunk reggél éhgyomorra egy pohár termeszeié s „Ferenc József44 beserQvIzet, mert annak hashajtó hatása gyors, bizlos, alapos és mindig kellemes. Kérdezze meg orvosát I
"5
bacas mggwj
1981. októbei 4.
Krómacél és alpacca evőeszköz
nagy választékban
Iá]on Testvéreknél.
OIcsö árakl
Szombaton kezdi közölni a Zalai Közlöny uj élvezetes riportregényét
A mit isbiiii nehéz politikai Időkben is Kdkség van egy kis Biőrakozásfli. A közönség a WiájfpoIJMknl eicmjé-nyek uncllett nigkiváuja a könnyed, szórakoztató Iratokat is a lapok ha. sábjídn, Ez késztette n Zalai Közlöny szerkes/hyégét, hogy
uj, étvezetés riportregény közlését kezd/e meg.
Sikerü\'t anegszcrezntiiik Kel\'ér Andor egyik legsikerültebb hasát, a nifciy a századforduló egyik legérdekesebb alakját eleie,ijll meg A riportregény Btlnee, fordulatos és ó\'-ve/t , formában mondja el Zuoovlcs Fedor husid, kapitány kalandos életét. A rettenhetett*]] báhuságá roi hfrfo
kapitány olasz seregben, francia börtönben, Spanyolországban, Kisá^iá-bás, Egyiptomban verekedve, oroszlánok és tigrisek között vadászva, gáláns kalandok közt élte le életé\'.
Életének színes, tarka mozaikja szombattól kezdve tárul fel a Zalai Közlöny hasábjain.
H
SzélhámosnŐ voltam
Néhány közepes francia film után ismét egy százszázalékos francia fii met láthat a közönség. A Szélhá-mosnö voltam igazi Htm, még pedig fgázl francia film.
A meséje csak alapjában véve ismert, valójában, tálalásában azonban egészen ui, fordulatos és ötletes. Ebben a filmben semmi sem ugy történik, ahogy a közönség várná a régi megszokott bűnügyi filmek alapján. A meglepetésszerű fordulatok azonban nem valószínűtlenek, mint ahogy az egész filmnek megvan a valóság ize.
Bemard ismét bebizonyította, hogy pompás rendező. A vígjátéki és a bűnügyi elemeket ilyen Ügyesen csomagolva míg nem tálalták a közönség e?é.
Edwíg Feulllíere játsza a fialal nőt, aki az ékszer-hiénák karmaiból a - szerelem karjaiba menekül és a tisztességes útra való jutásért küzd. Ragyogó színésznő és tökéletes szépség, jean Murát biztos fellépésű szélhámos, a kitűnő színész és zsebtolvajlásával együtt ugyancsak elsőrendű srinészi alakítást adnak. Válogatott színészgárda egészíti ki az együttesi, amely minden tekintetben kitűnő szórakozást nyújt. Nagyon tetszett a film, tessék feltétlen megnézni. —ge~
Katonai felszerelések eayenruhéxati oikkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINÁL
Sugái-ut 53, íz. Telelőn 036.
Akikről az újságok irnak
1. mussolini
EurópB sorsát ma néhány nagy egyéniség irányítja, luekröt a niagy emberekről sokat irnak, a kö zónség mégis keveset tud róluk, mint emberekről. Néni len tehát érdektelen, ha bemutatunk néhány nagy egyéniséget mint — magánembert.-
¦A predappioi kovács fia, Benilo Mussolini, Hajszálnyira olyan ma-
j/is, mint Napóleon volt: 1.65 nié-Icr, Bár évekig kemény U-Mi munkát végjei I (kőműves segéd), a kezei [eltűnőén linóinak, mint egy régi urtszlokrahíé vagy egy nayy irúé legszívesebben a faseisla milícia káplári egyenruháját viseli. Mussolini korunk egyetlen diktálom, akit virágzó, nagy család vesz korúi és akár Napóleon, a Duce is teljes odaadással foglalkozik cíSJádja ügyes-bajos dolgahid
fis akárcsak Napóleon, leginkább családtagjaiban biiik meg. Egyetlen és legmeghittebb liflrátju testveié, Anialdo volt a Popok) d\'Ita-Ua kiadója A Mareia su Roma itiáu bónapokig fájdalmas gyomor-baj Jünexu, Azóta főiápiáíéka a gyümölcs és a tej. Étrendje: ieg. geMre egy pohár világos kávé és gyümölcs, ebédje erőleves lyukból \\agy marhahúsból főzve, sok gyümölcs oste narancs, füge és banán. Tizennyolc év óla hust nem evett a Duto, ünnepélyes lakomákon
legfeljebb egy szelet fehér halat. Rajong a testgyakorlatokért és rendszeresen sportol, Napont i egy
órát lóháton ül a Torlonlii-kert-ben, dc halászik is és úszik és nagyokat sétál. Nem dohányzik és nem iszik. Társadalmi érintkezését az utolsó tizenöt évben teljesen leredukálta. 0 maga írja líl28-l*ui
megjeleni önéletrajzán-in: <Mióta
a hatalom súlyát és felelősségét viselem, soha egy arisztokralaszh-Ion, vendéglő vagy kávénál küszöbéi át nem léptem.\' HendsiOrefcn l.ai órát foglalkozik naponta állam ügyekkel, PéldátAtfóan rendszerető, Pénioolgokkai egyáltalában nem foglalkozik. 1932 éta buzgó ka. tolikus. A fasizmus bírálóit és támadóit, a külföldi gáttól a pokolba kivánja, do mint vérbeli újságíró meleg vonzalmat érez a sajtó .munkásai [ránt ÜJságíXO-i>arát! Rengeteg Interjút adott és ad a máj napig Napjából négy és félórát olvasásra ós goudolko-dásra .lukarii meg,- mint ismételten mondotta. Hibátlanul beszél franclaui\'és nemeiül, 1025 ben kei dett angolul tanulni, liogy <a Times \\C/éreikkeit megértse.\' Mit gyűlöl leginkábíb: a hutuságot, B pénzt, a macskákat és az Öregséget. Mii sreret leginkább: Rómát, Edda lányát, a parasztokat, könyveket, a repülőgépet és a Lenipót.
Három évi fegyházra Ítélték a kiskutasi gyújtogató legényt
Cseh Gyu\'a 15 é\\es kiskutasi röld-müves gyújtogatás bűntettének vádjával terhelten állott a zalaegerszegi) kír. törvényszék büutetőlanáe>a c\'öli. A vádirat szerint Oeh ezévi augusztus végén felgyújtotta édesanyjának, özv. Cseh Istvánnénak pajtáját és istállóját s a tüz átterjedt a szoiifc Kzédos lakóházra is. Ajmlikor a tüz kiütött, a család a lakásban tartózkodott, A családban egyébként gyaK ran voltuk Összetűzések anyagi kér-
dések tmlatt
A főtárgyaláson Oeh Gyula tagadta, hogy szándékosan oko>.ott vo\'na tüzet. Ugy adta elö a dolgot, hogy az Istállóban cigaretta/. »t{ és a ciga-\' ratta tüzes végje a szalmába esett, i
Tanuk kihal Iga tife;> után a bíróság: gyújtogatás bűntettében inJrndl t ki Cseh Gyn\'át vétkesnek és ezért 3 évi fegyházra és 6 évi jogvesztésre ítélte. A2 Ítélet ellen a vádlott is, a kir. ügyész is fellebbezett.
Miért nem tudja ellenséges repülő bombázni Berlint?
A lengyel hadvezetőség egyik je- | lenléséböí azt olvashattuk, hogy Berlin fölött kb. 38 lengyel lepülö |árt Ez a liir a tiszta fantázia szülöttje, Eddig Berlinben kétszer volt légiriadó, akkor is gyakorlat céljából. Ha azt vessiük, hogy a lengyel Posen k\'iiíili katonai reptl\'ö-tarröi kb 40 vagy még kevesebb perc alatt lehetett volna Berlin fölé repülni, Igazán csodálkoznunk kell, hogy a lengyelek Ilyen komoly kísérletre nem is vállalkoztak.
Kérdezhetjük, hogy miért? Először m azért, mert a németek megelőzlek őket és már a háború első
napján kb. 20 lengyel katonai repülőteret agyonbombáztak, másod szov a német légvédelem elsőrendű módon van megszervezve s ezt minden ellenséges állam tudja. A birodalmi határtól kezdve a lehallgató állomások ezrei vannak felállítva ugy. hogy minden közelgő ellenséges repülőrajt már órákkal előbb jeleznek. Tény, hogy a berlini riadótól kezdve legalább 10 percnyi Jdö áll a lakosság rendelkezésére, hogy a légvédelmi pincékbe mehessen. Ezen tény órás! megnyugtatást je leni a nagy városok lakosságainak. De \'ia az egyik vagy máBlk el-
Cl POT
VI RAG-nál
vásároljon I FS-ut 3.
Síremlékeket,
ilrtiltil, uinlniil. Mii lillluiiil
szakszerűen és legolcsóbban KOVACB JÓZSEF
kőfaragómoateroél, Király-utca 33. Nagy tlraMlek-iaktár. Telefon 615.
lenséges raj a veszélyeztetett városok felé julna Is, olyan légelhárító ágyutüzbe keiülne, hogy ezeknek óriási mflszakí fejlettsége mellett bizony nagyon sok gép ott maradna. Nem szólva arról, hogy minden ipari vagy más központ a légvédelmi repülörajok százai állal is biztosítva van, mert a Jelenléttől kezdve már a német vadászgépek fogadnák az ellenfelet.
Berlin körül az Igen erős fényszórók százai állanak. Más hiányában esténként gy* korlátoznak. Nem egyszerre, hanem mindig csak néhány, nehogy az ellenfél valahogyan tudomást szerezzen ariől, milyen natív a fényszórók állal védett öv. Esténként gyakorlatoznak, akkor a közönség érdeklődik és élénken figyeli a gyakorlatozó gép repülését, valamint a fényszórók csóváinak Ideges Játékát. Ha egyszer elcsíplek a repülőgépet, annak ezüstösen világító festet el nem hagyják, az egyik fényszóró csóvájával követi, más fényszóró átveszi, sokszor több sugár ket esz (csóváinak metszőpontjában halad és nem képes kiszabadulni. De mindennek alapja a"le-hallgató készü\'ek, amelynek segítségével az idegen repülők motorbugását már messziről észreveszik V. V.
Tlzenötévl fegyházra ítélték a hodoshátl kéj-gyilkost legényt
Augusztus 30-án történt a Nikin iméllettl Hódosháton, hogy otl a lakásán holtan, meggyilkolva taMUák Bertalan Margit uevü idősebb leányt. {
A gyilkosság ügyében a csendőrség mií?gindította a nyomozást, amelynek során mjegállapították, hogy Berla\'au Margit kéj gyilkosságnak esett á\'do. z\'atui. A csendőrségnek sikerült a gyi\'kost is elfogni Trefed István oszlopául gazdasági uwinkás személyé, ben. A nyomozás lefolytatása után a gyilkost a csendőrség beszállítót\'a a kaposvári kír. törvényszéki fogházba.
Trefcii Ish án bűnperét most tárgyalta a kaposvári törvényszék dr. Magay-tan ácsa. \\ }\'\\
A főtárgyaláson n kéjgyllkos Tre-» feU István beismerte a terhére rótt buncse\'ck\'mtfnyt.
Több tanú kihallgatása é.s a peri beszédek után a bíróság bűnösnek JU nidia ki a vádlottját a terhére roll büncse\'ekményben és e\'ltéUe ezért 15 évi fegyházra.
Az Ítéletben ugy az elítéli TrefeH István, mint a vádat képviselő kír. ügyész megnyugodott és Így nz jogerős, i
— Teklatae m| a Köpnie!n Bator-áruház, állandó butorktalUlásAt. Izléeea 6a olcfó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
1939. olfóber 4
Hősi naptár
A volt marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezred az uzsokl hágó eltoglidáfla ---h után tovább nyomult elő
1314. II- t I áa ezeu a napon Horlnia
--községet érte el, raflyot
az oroszok bzIvób védelme ellenére hajnalban rohammal elfoglalt
I\'rzemydl elBŐ körülzárása Ideién, ezen a napon Tamáasy altábornagy, — a várparancítnokB&g rendelkezéséhez képest — a 2. gyulai és 7 versed honvéd gyalogezreddel, valamint két osztrák népfelkelő* ezreddel északnyugati Irányban kitört n vArbfll. Több ütegtől támogatott eiöretoréae kezdetben szépen htihti.lt, később azonban a kél OBztiák népfelkelő ezredet az el-lenBÓg el len támad á*a visszavetette. — Minthogy Okot megállítani nem Blkerlllt, a m Agára maradt két honvéd gyalogezred In visszahúzódott a váröv mögc. Mindamellett célját n kitörés annyiban elérte, hogy az orosz 7fi. és 82, tartalék hadosztály olőnyomulásábaÜtkÖzve; ezeket visszavonulásra késztette s ezzel a következő nap meginduló orosz erőszakos támadás terveiben zavart kelteti.
Mvaialos istentisztelet október 6-án
Október 6-án az aradi mártírok megdicsőülésének 90 tk évfordulóján a nagykanizsai ferencltk plébániatemplomában hivatalos Istentisztetet lesz délelőtt 9 órakor, amelyre a polgári és katonai hatóságokat, a közhivatalokat és testületeket és azok vezetőit ezúton htvja meg a plébános.
ZALAI KÖ2L0NV
— (Asslszl Szent Ferenc ünnepe)
A Swmt Ferem-TCnd ina fiKí meg nagy egyházi fénnyel nagy rcnd-ilnpilö-JAnak, Assiszi Szent Fervncnek\' únne. Vét. ílíbbói ox alkajomból déie^a* í) órakor ünnepi szentmise volt, majd (labdán G órakör egyházszőnokl. t és islenllsztélét lesz a lempjomb\'n.
— (A járásbíróságról)
A nagykanizsai kjr. járásbíróság!ioz helyezett <lr. Stur Dénes járásbiró tegnap foglalta cl luvataiál.
— (Pénteken nem Jelennek meg ¦ napilapok)
lA minisztereinökség rendelkezése folytán ¦ október hatodikán a nemzeti ÍQinepXC való tekintettel a napközi lapok, 7-én IMMÜg « reggeli, tajjok nem jelenliefnek meg. Kttn»k nK\'gfoiel\'íiii a Zatal Közlöny sem jelenik meg pénteken. Hirdetőinket kérjük, begy a píaiteki számba szánt hirdetéseiket csütörtök délig adják le.
— (Eljegyzés)
Lómyay Mária oki. tanítónő és Kővári Sándor, ta Futnra tistWlselöje-(Kaposvár) . jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit.) (0
— (Vasárnap zenét Hceális lesz)
A zeneiskola újból megkezdi isko-\'ánkivüli ICTóU-nysÓgét fi. « tanév (3sÖ ileeallsát vasárnap délelőtt fél 12 órai kezdettel tartja földszinti , hetyiségó-ben. Belépődíj nem lesz,
— (OívubI (ilr)
Dr. Koáli Nagy Gizella egészségügyi szabadságáról visszaérkezett é» n\'Dd*. Jését délután fél 4-től G-ig megkezdte (Kisfaludy utca 17/c).
— (Változás 11 .Sopron vár megyédnél)
Soproni laptársunk, a .Sopnomár megye a mai naptól kezd\\o .UJ Sopron vánnegye. cimen jelenik n#g és felelős szerkesztője dr. Szentimrey Lajos lett
— (A Kath. Legényegylet s/Un ti mulatsága)
Fq\'yi hó Kán (vasárnap) osie fé) » óraj kezdettel tartja q. Kalhollkus Legéiryégylet ha&ományó^ szarét\' mu-.laiságúl Rí alkaioinimii is a rendező-gárda agiiiiás;i\\;n mindent me^U-U, hogy a* eimuli isOntl muk^laágo\'dioí l-asonlóan a siker jegyében kezdődjék a legénycgjleli tánc-évad. Meghívót a rendezőség nem bocsájt ki, miért is ezullal szeretettel íávja n.ej az egyesület lagjiiit és pártolóit uirendczöség llelyámk: 1. licly L20, II. hely 1 P, III. hely mi, állóhely 00 fillér, _ (,)
— (Az Országos Baross Szövet-ség évadnyitó Ölése)
A Baross Szövetség évadnyitó ülésén ismertettök u iiitnisztei elnökség leiralát, amelyben közli, hogy a Kem-zeli OnóUósitási Alap n kölcsönök nyújtását kisiélesili. A jövőben nem ragaszkodik főiskolai végzettségit, vagy éreltségilicz. A Baross SzövAség válto-niUiniil sürgeti a kereskedelem ké pealtéahea kötéséi, a tisztességes keresztény kere-skede\'e n érvén >vs ölése érdekében. Végül tiltakoztak ü Bata. gyár lenézett magyarországi letelepedése ellen.
— (Négy hétre betiltottak egy kassal lapot)
A bolfigymintszlz-\'r 0 Kassán Ral-voiszky Bczsö felelős szcrkcsatéziében és kiadásában megjelenő N\'Rsn Zastava eimü idösinki lap további inegjcieiié-sét é-s terjesztéséi a lapnak az. ország külpolitikai érdekeit veszélye/, telő iná. galanása miatt ez évi október 26-ig lzcíárólag niégtilloUa.
— (Megszűnt a Győri Hírlap Is)
•A Győrben megjelenő «Győri Hírlap,, amely ni ország "bejfjégibij vidéki napilapja [Volt, 83 éves fennállása ulán a zsidól\'rfvény következlél/vn csakúgy, inlpt a 07 éve; <BekeshfCgyel
Közlöny, megszánt. Így tcliál uz,ors»íg legrégibb rvidéki napilapja n Zafcti Közlöny lelt •
— (Rzehorcot a Ublu sem engedte szabadlábon)
Megirluk, hogy llzehorez Károly nagykanizsai «m. kir. lóesiszárt. a vizsgálóbíró io\'.artóaítatásba helyezte, meri mint feltételesen siobndlábmhe-lyezetl egyén \'PogiUiyszentiiéteien egy Asszony hét malacát elhajtoUa Hze-l»rc ¦ fcltolyanwdoU a letaj tóztntás ei-leji. Most a, tábW is liozzájámit a vizsgálóbíró határozatához. Hwliorez ügye rövidesen tárgyalás nlá ken.il.
— BátorklilUUsunkat tekintse me| minden vőtBlkényizer nélklJ. Kopatetr bnioririihiA
— (A keszthelyi autóbusz-össze ütközés epilógusa a törvényszéken)
Fehér Lajos keszthelyi bJraut\'s az állomás felni a városin igyekezett, mikor vele szénibe jöll Manliarl István bértuitós Fehér összeütközőül Manliarl kocsijával, ugy lio.ry n yasnti, sqitómj-pót elgórbilellc kocsija, í-ehérl gon-dallanság miatl W) pengőre ítéllek, MAnharl Istvánt felmenteitek
JÓ TUDNI,
hogy a frissen leölt csirke^ a lábánál, fogva néhány órára szellős, meleg helyen akasztják fel. Ennek az a célja emellett, hogy a vér kicsepegjen a barom/1 hasábot, az ti, hogy a csirke bőre kiszárad jon és megkeményedjék s tgy nyersen is hosszabb ideig el lehet tenni, mint a frissen fosztott, de mosott csirkét,

hogy meg tehet akadályozni a tejen forraláskor keletkező bőr képződését ugy, hogy ha a tej forrni kezd, a forrásban levő tejhez tile-renklnt 4—6 evőkanálnyi hideg tejet teszünk és elkeverünk benne.
hogy a műselyemszövelekben nagyon nehéz jót kivitelezett és tartós gomblyukakat készíteni, mert ezek a szövetek q vágás körül gyakran szétfoszlanak. Ezt ugy kerülhetjük el, ha a gomblyuk alá azonos szövetből, de ellenkező száliránnyal megfelelő nagyságú darabol dolgozunk be.
hogy a ftléterltőket mosás után célszerű kifeszítve megszárítani, mert tgy nem vesztik el alakjukat, ffa a kisebb terítő formáját papírból, kivágjuk és a klfeszltésé-nél mintául használjuk, ez a munka nagyon megkönnyebbül.
hogy a vágott hu& tartósabbá válik, ha darálás közben, vagy qml-kor zsemlyével keverjük, alaposan meg Is sózzuk. Ha a sózás rögtön a daráláskor történik, a vágott hus nyers és sült állapotban is hosszabb Ideig tartható el.
Jeaneite McDonald és Nelson Eddy uj szines filmjét nézhetik meg e heti nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol kl előfizetői között.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygóit:
Sztver József, Kötcsey-ut Wrunu Dezső, Ktnizsy utca 29
A legtökéletesebb szlnészpár a „Szerelmesek" cimti filmben felújítja régi sikereit, pompás melódiákot szólaltat meg, káprázatos kiáhi(ás!)an (á\'alva. A film sikerét csak fokuzza, hogy u kép véi(ig szines. Az utalványok csak a péntek-szombati előadásokra érvényesek.
Az ingyenes mozijegy-ulalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2-6 óra között átvehetők.
Az .előfizetők csak akkor jogosullak a nyereményjegyekre, ha előfizetésükkel hátralékban nincsenek.
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCSÓM jut lényképczö-gíphez is .lilmtiez, tia
VASfÁGH fotószaküzletben vásárol Ftí-ut 10.
Fényképezőgépek B P-fől. márkás filmek 88 fillértől. tmt 8xal»»rtl.kldolg«tol
Eszteregnye,
Egerarztcxa,
Patkánya,
Ungjakabfa,
Zalaszentbalázs
községek halárában ktltOnléle művelési águ földingatlanok és biz kedvező fizetési fel letelek melleit,
Jutányos íron eladok.
Érdeklődni lehet:
dr. Sohloiffer Imra
ügyvéd irodádban Nagykanizsa, Erzsébet-tér 17. szám.
MÖMDQfö
Közszükségleti cikk az, ami közfogyasztás tárgyát képezi
Kormányrendelet éneimében a közszükségleti cikkek árat á keres-kedök feltüntetni tartóznák. Ezzel kapcsolatban szó volt arról is, hogy az árkormanybiztos a közszükségleti cikkek jegyzékét közreadja, hogy a kereskedők pontos tájékozást nyerjenek e tekintetben. Ez a jegyzék a közeljövőben ugylátszik nerrt várható, miként az Kacsoh Bálint ár-kormánybiztosnak a következő nyilatkozatából kitűnik.
Az árkormanybiztos ugyanis a következőket mondotta;
— A közszükségleti cikkek jegyzékének kibocsátását nem helyezhetem rövid időn belUl kíjátásba. Hiszen ez természetes is. jyiert minden kereskedő jól\'tudja azt, hogy a közszükségleti cikkeknek mindazokat a cikkeket kell tekinteni, amelyek közfogyasztás tárgyát képezik éVame-lycknek árváltozása az általános árszínvonal alakulására van befolyással.
—"\'Tehát hatósági k\'ézbéh kell tartani minden cikket, aitiély \'az általános árszínvonalat érinti. A kormány 8300-as rendelete bölcsen helyezkedik arra\' az álláspontra, hogy Valá\'itiely cikk közszükségleti cikk-e, az árkormanybiztos\'állapítja meg. ,Ei lehet tehát\'képzelni, hoty ezt én és közegeim a gazdasági 8let öosz-tulátumaí szerint fogjuk megoldani, őrködve mindig az általános árszínvonal fenntartására.
A vidéki kereskedelem azon panaszára, hogy az áruk beszerzését az aug. 20-i árakhoz képest a gyárosok és a budapesti nagykereskedők részben árak emelésével, fész-ben kondlciómegszoritásával megnehezítik, az árkormanybiztos a\' következőket mondotta:
-- Azon felmerült panaszokkal szemben, hogy az árrögzités formai megtartása mellett egyes cégek a kondíciókat a múlthoz képest szigorították, intézkedtem, hogy ugy a gyárak, mint a nagykereskedők v_-gyék tudomásul, hogy az aug. 26-án fennállott kondíciókat az egész vonalon változatlanul fenn kell tarta-niok. Óvakodrfl kell minden áremeléstől, azt a kormányzat a rendelkezésre álló óriási, kiépített apparátusának segítségével megakadályozza. S ha akad a gazdasági életben olyan tényező, amely ezt nem akarja ezt ,beUÍnJt, hamar rikig ébredni, hogy a 105 helyen mát\' kéwéiálkj
BAL-AI KÖBLÖS*
lWÖofctóber 4.
szervezet pontosan működő fogazatába bele fog akadni s az 1920. évi XV. törvénycikk alapján el fogunk járni az illetővel.
Kevés a tejfogyasztás Magyarországon
Magyarországon körülbelül 900 ezer fejőstehenet tartanak nyilván és ezek mintegy 13.5 millió liter tejet termelnek. Ilyenformán az évi tejfogyasztási fejadag 140—150 liter kellene, hogy legyen, de a fogyasztás ennél sokkal kevesebb. Egyes vidékeken 48 liter körül van az évi tejfogyasztási kvóta; vannak helyek, ahol még ennél is kevesebb. Viszont a fővárosbanr-a helyzet már kedve-zőüb, itt átlag 124 liter tejfogyasztás jut mindenegyes lakosra. A nyugati államokban az évi tejfogyasztás fejadagja mindenütt felül van a 200 literen.
JAPÁN, mint a küliigymiiuíuter tegnap kijelentet e, tam-md arról, h"gy Jntek-erősitsék a \'koininunlst.tel-tencs egyezményt. ,
A SZOVJET á\'litó\'ng nagyobb csapat >knt vont össze TurkBsitánbftn.
KÍNÁBA ujabb 300000 főnyi japán csapat érkezett a japán - szovjet fegyverszünet megkötése óta.
OLASZORSZÁG ujabb 20.000 te\'c-pest szállít Líbiába.
USA katonai létszámát 114.000 főről a duplájára euu\'lik fel 1910 júniusáig
MOSCZICZKY volt lengjél köz tár wisitg ehiök és családfa, . 1n|i-\' után 1908 óta svájci állampolgár volt, beutazhat és letelepedhet Svájcban.
MEGHALT GyÖrfy István, ¦ kiváló magyar etnográfus, 65 éves volt
A GÁZÁLARCOKRA youatkozo honvéde\'inü miniszteri rendelet meg-je\'cnt. A népgázáUuc ára 13 iMMigÖ.
LKTARTö/TATTAK Kovács Lásaié budapesti export/rt, mert 15\'JOOO pengőt sibolt kí.
MESZLBNYI Zoltán püspök ajfog. lattá a katolikus legén v*«y letek ors/á. gos elnöki tis/tél.
BULGÁRIA most ünnepelte fög^ol. leuségének 6s Boris király trónrolépé-sének évfordulóját.
„Belglztass, 1« öolpta!
m. kir. minisztérium 990/1939. m. E, számú rendeletében előirt
tan és árukészlet
kapható
lanti üé\'iééííiii.
(Folytatás az
Londonban nemzetközi értekezlet összehívásával is számolnak
Loudou, október l ,,MTI, V angol lapok cyy része
nem bbik abban, liogy O^sAorszilg
vái:alkoma a knz vetítésié.
Más lapok, Így a Times viszont
amjJ ir, hogy Róna lAnso^Ga a nerneJ béketenot, mH szándlbat il VR-
Ukán közA\'iuúködé.soic is.
A lap a békeajánlatot a kd\\etke-iokben lá^a;
Lengvelorsrag visszaállítása, garancia MagyarorstájSiak, Romániának és az uj l.ingyelorsiágnak Nemzetközi é\'U\'-kezlet ósszeliivása a gyarmat* kérdés megvitatására.
Mussolini hívja össze a béke-értekezletet ?
Rónia, október 1 Az Ui Nemzedék Nmei tudósító\' jártak értesülése szerint Mussolini ujabb nagyarányú békeakciói a kezd, inie\'y egész működését megkoro-uUná. Eszerintő hivja qssZC Néznet-,
I, oldalról)
Olasz-, Francia-, Angol-, Orosz, Törökország és Anierika részvételé-\\ei a nemzetközi békéértekez/tVet.
A Vreme feltűnő cikke a magyar-jugoszláv viszonyról
, Be\'gfád, októter | A Vreme mai szántában budapesti
felezőjének tollából e\'sö oldalon cikket kö\'Öi a ni\'gyar--jugoszláv viszonyról, amely a következőket mondja ;
A két ország évszázados, hagyó mányoS barátságától csak egy kis időre tért el, A magyar kormány és a közvé\'emény érdeklődi** el nézi és érdekeihez híven örömlmei látja Jugoszlávia erősödését és egységes-ségét, amelyben a két ország közötti barátság megszilárdulását látja. A hagyományos barátság neilicsuk
mindkét ország nyugodt fejlődését és termékeny együttműködését biztosítja, ha.iem a béke fenntartását 1« Európa e lészétcn. (MTI)
Villamos tiáztortási készülék
mindenkinek ürömét szerez!
Teakannák
Vasalók
kenyérpirítók
gyorsfőzök
kávéfőzők
íróasztali lómpók Hangulatlómpók Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2.
TAKARERTUZHELYEN.
tljÓf vert
"kedvtzei.ftzetéf i _ TE LTETELEK oucs6-*."K^.K
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Idő-jóslat i
Élénk dili, délnyugati izél, változó felhőzet, helyenklnt ujabb e>6, ho nem változik lényegesen.
A MoteoroIoaW Inteiel nxykuiluu neingyelaVUlomaee lelentlt
Höniéwéklel tegnap eete 9 öraknr: 12 0 f ím rearel +7-2 délben + 10i
nuwuMkO0*»
APRÓHIRDETÉSEK
^\' "Milidtléa <fl|a Titlrnip ét Qnn«pnap lo u II Ilit, mlníen lovflbbl uú S llllir. nétk4intp t) uólg S0 nillr, i.Jinlcii lovlbbl iió 4 ¦
ÁLLÁS
Megbírható mlnctansaUénv (elvété, tik. Kovács pék, PetŐfl-nt 6. % 2601
BaJAi*éacVt felveszek. Oaamagc-uüi-iei ksphité. Csengery-ut 46. *
ADÁS VÉTEL
FnUkskst. háztsitáii cikkeket Né-melh IcstÉkiiz.lttbr.ii vásároljon. Erzsébettér 1.
Kftlinö boraahordok eladók Kosz-tolitz Qézáaál Horthy Miklós utca 2607
flyarmakjAtsso kalitka eUdé Szekeres Jóiief u. 11/s, *
KlxárcJig ]ó karban lívő gvarmak-booalt megvételre keretek. Cm s kía-.lóban. •
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
Újonnan épült kataatabáa komfortos lakás, novemberre kisdó, Kliály-u, w 2542
Riadó szép háromarobás éi ketlőiio bás elÖBZobtkkal likAs november 1-n: Jé-zkI főherceg Petőfi nt sarok. 2Ó04
E*3v esetleg két iiobls lakás november 1-1« kl.dé Királyi Pál uccs S/c, 2598
KsHIuflMs utcai lakát Babócsiy a Műhely helyiség Király 16. kiadók. 2t>09
KatttfavobAa novemberre, kettöizobás likls azonulrs Ossiea mellékhelyiségek-ke) kiadó Ctengery 79. *
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy vagy két kBI6nbaJAratu aroba
fUrdőszobi huználattal, esetleg ellátátsal kladé. Bővebbet özv. Hahn BarnabáBné, KOlCBey ti. 3. 2544
HÁZ ÉS INGATLAN
fUkdcii ncca 29 szimn hia Bévebbet Szem<re ucca 3.
Claatt izabadkézbél i Stekeres József utca 20 sz. alatU kertea hit az ott lévé hutofokkal éa konyhafcUxtrelétiel együtt. Érdeklődni lehet i helyszínen éa Dr VII Perenc nagykanizsai ügyvédnél Klrálv «-14. ai. alalt. MII
kOlönfélb
Fé»ybépaa6k tlaffalam I MirVái gépek, filmek, lemezek, papírok legolcsóbban, kldolgoiás legszebben Vastagh foió-./akti/ktéa Ishoratoilttmban, Pé-ut 10.1815
L«aoloaébb Uvtgcaoiunkákban, kllte-lésben Vojnovlls Jeni, Mtgyar-u 20. 25M
Budapesti Oriz. m. kir. Zanaművé-¦aall FAIakolAt vegxctt Jaaaar l»<-vánné zongoradanltványokat vállal, Citn-geiy-ut I8/b!
ZfXLM afózlohy
POLITIKAI NAPILAP. Kladjn: (,Kt)igaidaiáBl H. T." Naqykanhii"-FolelöB kiadó; Zatal Karoly. Nyomatott i a „Köigardasagl R. T. H«nykanli»»"
ayomdá]ában NagykinUia.ii. (Nyomdáért luleli Zalai Karoly.)\'
14?166
I Évfolyam 228. Mim.
N«gybanlzw, 1889. október 5. ciMörlök
\' IM
Ani 12 hu.
politikai napilap
í» klalownwt pm ÜL utat
Pélelo» szerkesztő: Barbarita Lalos
Végső diplomáciai küzdelem a békéért
A hét végére eldől a nagy diplomáciai harc — Hitler pénteki beszédében nem tesz részletei békeajánlatot — Az angol közvélemény békésebb, a francia harciasabb lett a kiszivárgott béketervek hírére — Moszkvában nézeteltérések mutatkoznak . a lett-, litván- és a török megegyezések körül
Nyugaton a Rajttá és a Mosol völgyében megélénkült a harci
tevékenység
lílóllzelé.f ára: egy hon t penso 40 filler. Sxcrkenlöceti et .itdohtnttXl telefon t 7«. t*
A szerdai nap, .Munlmi ujat nemi hozott a világpolitikában. Az európai közvélemény Chamberlain keddi beszédét vjtatla és a yÚágiapok is főkép arra szorítkoztak, hogy az angol miniszterelnök kijelentéseinek hatását bm-ertessék. No és tafálgalu-sok folytak. It\' Bt hómé/ békelerV tilt az érdeklődés közép|wiitjábLuij Senki bizonyosat nem tud és Így lüiiith\'iiki máskép ¦ képzeli el, m|t |» hirtnimias majd Hitler b-saéde, milyen fettételeket szab a ntfegbék\'é\'ís-hez, stb.
A diplomáciai események fősz in-helye tegnap ts Moszkva volt, ahoi a b.iHi álloniok külügy miniszterét és Szsracsoglu török küUlgymauiszser tanácskoznak, A török külügysninisz ter-tárgyaiássmak befejezését -a- hét végére verjék. Török pnJMkvl körökben ugy tudják, hogy a törők külügyminiszter hazeh utaztában találkozni fog Ga-feneu román MlBgymUiiszterrel.
A? észt külügyminiszter cs a itttlUul szovjet-követ-tegnap kicserélek a% észt—K/?>vjct megegyezést tnegGróei ű okfra tokját és ezzet az eg^efttmírHiy életbelépett. A in!egAlla|>odésok ér\' tetfrteben ujabb szovjet tengerészen tisttek utaztak Táillnba, akik az észt vezérkari főnők, vezetése alatt álló katonai különbizottsággal tárgyalják nseg. az. észt partokon és szigeteken ^tenw^dyv szovjet lflfrnf.Bzpon.ok.tt.\'
A¦¦békefnmt eseményének leh-t nevezni
Hajifax lord angol külügyml-nhzter tegnapi beszédét
is. Haiafax több felszóiírtásj-a válaszolva kijelentett*, hogy Angija ép|> Unuyira védi nwg Franciaországot, híjfut. ahogjvzi i Francltanszag insgi. védi Angiiát A két ikörmény szorosan egyűtlim\'üködikt mint ahogy a hadseregek is közöMn küzdenek a* célért.
Sző\'t az angol knlügymuiulizter Bt orosz-török tanácskozásokról -Is. S?e i\'inte, ha Törökország és Oröszor-i szág ¦< jósTomsirédi viszonyhoz mérj tx?n\'egye^mjf>nyt: is köt tígymAnsiil| nz-(m|ég nem zárja kl azt, hogy Ati-* gllrtval és\'\' Franciaországgal is ne köthetne szorosabb barátságot.
A Ijékeahinia\'tra vonatkozólag ki-jc\'ci.tette, hogy tatáigdásókba bo-*J csáUtoxni nem fehet, mert ekiutoitft^ kell >t>nni axt is, tmfilyík részről ée«i kezjk> az a békeajániut, milyen fel-tcte\'eket\'Szab\'-é" inilyen iltavatoasfí* g-^at tud\' adui. Hangoztaitn, hogy
fegyveres fenyegetésekkel nem « lehet célt érni.
Az angol kormány azonban már többször kljeV\'ntet\'e, hogy hozzájá-
rulna a (megbékéléshez. Ehhez azon. ban nyugalmat kell teremteni, meg kell szüntetni az állandó német tá-iTiKdások veszélyét és a fegyverkezés súlyos terheit.
Kétnapos csend után megélénkült a nyugati front
A háború frontjárói kevés jelentés érkezett. Egy francia (Havas) jelen, tés elmondja, hogy a tegnapi napon a raj na és a Morei "környékén újból fellángol\'ak a harcoki Ezek ugyan csak he\'yi jel;egüek - mondja a je-tentés, - és ímégtiü szftmhtípvdek", (mert a 18 órás nyugalmat váltották fe\'. A jelentés részletesen ehn/nidja még, hogy ex előőrs támadásoknak hz a célja, Hogy
az ellenség legközehbbt erődítményének körvonalait klsztma-tolja,
vagy egy-egy dr6tákttdrtly helyjéa pontosan snegá\'lapitsa. Gyakranmej; törléník így, hogy az előőrsök összc--taJélkosnak portyázó útjukon, ilyenkor an-a törekednek, hogy. az ellenséges előőrsöt tőrb3csalják és fogságba ejtsék. A nagyobb előőrshar-cok célja az Is lehet, hogy az ellenség állásaiba betörjenek. Ilyen (
támadást hajtottak végre tegnap a németek,
táiiiodókink vissza kellett fordulni. A je\'cntés megjegyzi még, hogy az l\'yen nagyobb táíwidásb\'ui sem vesz péist egy százidnái nagyobb erő, im:g a fefdcritő járőrharcokban \'eg. többször c ak egy szakasz.
JBerJtn, dkíótiir 5
Mint a NTI jelenti, azokkal a hl-nekkfei sflfertben, amelyet az angd tájékoztató (minisztérium közöl, híva ta\'os helyen nnegúllapilják, hogy
angol repülők nem jártak Berlin és Potsdam felett.
i A jelentés szerint semmiféle TöpU-pokat nem találtak, igy .ehál a* sem fefel jiiteg, hagy röplapokat szórtak vwhta le az angol gépek a nemet főváros felett.
jwirr Hannáinak gázt ét bufp térinmot
London, október 6 A külügyi áll*mtitkérral a, svájci követ utján közölték, h>gy Német-, ország tiszteletben tartja a nemzel-közi jogizabátyt éí a nyugati háborúban sem hasznai gáz- és baktért
.....-mlniUl. (MTI)
de az önműködő fegyverek miatt a
„A szövetségesek nem engednek; az erőszaknak"
Párjs, október 5 (Havas) A fron<&> fövárosbanmieg-e\'égedést keltett Daladier miniszter-elnök tegnapi nyilatkozata, nmisly-bea isnirét leszögezte, hogy nílnden-,ban egyetért Cha.iiiibefrlttinnel és a.
kőt ország a Jövőben Is együttesen f<»g küzdeni kitűzött céljaiért.
A beszéd ismét alkalmat ad a párisi és londoni lapoknak arra, hogy leszögezzék ; a szövetségesek qeanj engednek az erőszaknak.
A kommunista képviselők miatt feloszlatták a francia parlamentet
Paris, október 5 (.MTI) Daladier miniszterelnök tegnap hosszasan tárgyalt a párisi icndor-fduőkkcl a kommunista képviselők tl-nemiiáva ügyflxja,
Paris, október ő (Havas) A hivatalos lap mai száma
közű, hogy a parlament mostani ülés. szakát föloszlatták.
E rendelke^.s;.o| megszűnt a kottt-nmnista képviselők mentelmi jóga, igy a/ok nem fejthetnek ki többé propa. gaudát a foloszjatoil párt és annak, célkitüzévci érdekében
London elismeri az uj lengyei köztársasági emitköt
kapcsolatban kijelentette, hogy a* uj lengyel köztársasági eluók és o kormány kineiczé.sc a lengje! alkotmánynak "mc^feleli\'k\'n törteid.
London, október 5 (MTI) S\'Brdán este Londonban elterjedt hírek sí«rhit az angol kor-mkiny elismeri Iiae»kievlc uj lengyel k^zlársa^áKi elnököt. \'A loiidoui lengj-cl iWgó\'kövcl Ozzcl
U\'olyUtas a 6. okUlaa)
Október hatodikára...
Irttt: Bf«i»ányl cyul«
A\'lunk az fdő száguldó viharában. A rohanó vihar ímeglépdési, kiforgatja szakadozott köntösünk... de a nagy tefmészet\' csodálatos labora-toriifma elénk vetíti a Jövő »fa\'.a ,mttrgiuiAs-Ít. Ls mig pétíuaneaj; agyunk tekerve nyerten mör nem fér meg, ki-kitör -á duzzadó, tetAek\'ei Infjerlö akanfl\', a rabságra ttéit ártatlanok iguKágszoanja : Miért ?... a türeiunptlenek örök kérdése : Meddig ?.. csak állunk és várunk az él-követkézéi széni hitével A történelem\' utjai addtak. Az elkövetkézés-szent bizohyosságávat Mésznek meg-\' je-Ölve a Jövetidő analfssettfen.\' AM ene az útra lép, oldja mtög\' saruit,\' «rert anent fö\'dön Jár.
Bfl akadnak, kik kezükben a. tü-re\'swfeníég srabyájávál, méqind.il-nak( hogy többé vissza ne térjenek;
Nincs nehezebb, mint a magyar sorsban atM holnapi1 gondolni.- A látóhatár sivár, a őrangyal\' ö« pászmás esőfüggönyein kerewitui még rtemf lehet messzire látni. Ma még minden belevész a shrár bizonytrdan-stigba, Mert ma nagyon nóhéz Hol-n >prói áW>dnt Ki hídja m& a Ho> ;mip!fát a kéjzíeíet szivárványosan\' i>zép Kzaflagfajval féldiszitení? Mikor a lelkünk búsult tőpreirgése inindunta\'an fájdalomba hajlik. Akinek pedig egy nemzet fájdaínti \\©r a szivén sebet, annak nagyon nehéz n gyógyítása, vigasztalása.
Október 6... A hegyoldalon\'tegnap még ott arnoy.\'ott az öröm sok gazdag fürtje. Mára fedték, kádukfc-tiporták ói a klcsün-anó piros sző« lÖvér dacos akurattnl felégeti a hordók oldalúit é> aki akkor közelébe ii| ¦révedik, h.l.Llb.i szfdttt De imi^in?.. Azután elcsendesedik és drága rubintuk iiamps tüzóvei csillan nwg a pohárban, hogy-béklyót takjon a hazug nyelvére ésmpgr4. oldja az Igazság szavaik
Október 6... Rí^szódikuwm öUlki esicjnbe ilyenkor ezzel a napjmi kapcsolalban. a sok snAgyar bánat. A végzet két ínvirokktii is gondoskodott ebteu a tekintetben a magyarról. Égig nőhetett éi földig hajolhatott a Magyar bánalféján o szenvedés ága, nem sietett soha senki, hogy lenyesse. Szétrügdosh itták a 19-ik szrfzad kuiturvilágában egy sokat szenvedett nemlzet hősi mártírjainak meglehérült csmtjatt az aradi temütőben anélkül, hogy valakinek is eszébe jutóit voImt,m|t (eient egy mírazet mindig nytitotl, Gebeibe vájni be\'e.
AVI n Ma tÖWéne\'\'inét mag akarja Inti) aki a Ma krónikásaként akar á Jövő figyeífí szeme e\'é kiállani, n"-uak meg ke\'I tagadul\' önuragáf. Annak főébe kell helyyzkedntf mind-annak, amit erkölcsnek, m*mtln*k, magníabbrendü\'égnek, vagy idésnék\' nevezünk. Ennek et\'k^rritilt) körős cl-váHozásnit n«n hivhtáMs-pmfesz-í szennai kell dlagnos/niífilnl; ntvrf s/akavafott tudósnak törféfwtomAtlé faragnia, ennek a kornak esómétly^. It e\'sösorbaü-nz fímbernek ke\'I mög-.
eum Hoztam
a
IBII
cipő a legjobb Főnt 2.
imla. És cuik\'I; az embernek ember-* uek keü lennie a talpún, hogy u ml ti egyensúlytalan, dunenzióiban Is széli sőséges, j.i//-buiid-ir.uiHi életben meg tudja találni nz ábrázolás é-s ki-fejezésnek azokat a vonalait, melyekből a higgadt sztjmiéló rekonstruálni tudja ezeknek az el iram Jött meddő és csak szenvedésben gazdag évtizedeknek kontúrjait, meri ezeknek megírásához, megfejtéséhez gazdag paletták sziutöniegéiiek minden hamiozottsága is kévéik fog bi^i-nytMnt i |" *|
Ha a legutóbbi kél évtized magyar pers|iektivújábii» párhuzn^nyt von jiunk, a széniünkből kibuggyanó há-> laküniiyeket «. józanság kendőjével itassuk és tegyuiík számiadást önmuJ guakban. Aniisuk fel az elvánszorgott 20 esztendő mérlegéi.
Október 6... Mélázó lelkem, hallani véli it legendák Etelközének rohanó lovasainak dübörgését... Hulláid vé-le.m az egetverő Hajrá-kot... ilyen kor miegfénycsüi a szemem, kibugy-gy«n ujkesmon ¦ szó: Testvérem; emeld íel a fejedet. Néz szemébe ezeknek a viharoknak, hogy megedződhess bennük, hogy Jegyürhosd liéióbb a rád vicsorgó fenevadakat is, Megadta teremtőd bölcs Mózesedet, menj a nyomába, u szenvedés vörös tengerén bízvást keresztül visz, legendás fehér lován, csak marad) mindenütt a nyomában, hogy megszaporíthasd eltékozolt energjáda^ visszaváltani őseid elprédált örökét. Hegy ööszegyftjthcsd ismét mártírjaid szétrugdosott csoiijail...
Magyar testvérem, eszmélj magadra ebekben a kátváriús napokban 1 Békitsd ki haragvó Istenedet, mert TervajLtöd irgalmn nyomán eljön* miijd a Te országod. Borulj térdre tisimfét előtt*:, hogy--Trio»*>n átkoa i tini előtt újra JucgszoluIb4s.su .],¦-rlebo kürtjeit. I
Higyjetck íu elköveskezésben... .
Az aradi golgota széttiport halmod fölött anu a szenvedő és emlékező magyar létek szomorú géniusza tűn-dökijk.
Arad!.. Van-e a világtörténelem. hek tragikusabb állomása, ? Volt-e| a sorsnak iitfjgalázóbb Ítélete vbág-uéppei szemben ? Kbebbedlk számún a Kérdés, mert nincs rá felelet.\'
Arad !... Mutassatok gyönyörűbb helyet ennél a szomorú bánattal ke-j-esztrevont bíiszkeséggei koszorúzott helynél! Ahova csak lélekben zarándokolhat el a magyar, hogy bejárja a kegyelet e fenséges sláctóit.
Arad !..\'. Milyen híssonlatos sors,, .mennyi unalógla... Urami.. A To öröködben is pogányok jötutnek... A \'le goigotiíd körül is a hitetlenek kapzsjsága vont JerichcVfalat... És irtást, amikor már megszósjOtattaa> Trianon fu\'ni alatt ezeket u küriök*! Uram, következzen et*ojra az óra, urnakor ujni, térdre hullik előtted u uvtgyat* Jób, hogy visszaadtad széti züllött értékelt. Mert Uram<, a . Te ukaratéd előtt nincsenek ellenállá\', sok. Hadd nyíljon ki a ítipgyar GoL gotáu is végre a boldog Örönn és emíclaezés színpompás virága ós ne hajtson továbbra is a juMgyur fúj-d*t.i«tn égig érő szenvcdés-ágfcit. 1 l Arad it. Magyar mjegA\'áttéti gyö-
nyörű golgotája ! Büszkén gondolunk mn rád Tizenhárom hösc.megJ váltója századok tengernyi szenvedésének, nézzetek le ezen a napon az Ur imrellŐl a bánatnak erre a szomorú földjére és fordítsátok mártír arcotokat az \\Jr fe\'4 hadd lássa : Ti vagytok a bnlagyar szenvedés megváltói, Jöjjön el imlmár nz Ö orszá-
BeszániJoItunk már arról, hogy ez év jaguárjában a Pole. községhez tartozó Todorhegyeai kigyulladt egy este Varga*íPéter egybeépített lsálló-ja ós pincéje. Az épület porrá égett. A megindított osqfíjdőri nyomozás] Acs Ferencnó született Hóhor Kaja-i tin 36 éves asszonyt találta gyanúsnak.
A\'csendörök kihallgattak több munkást, akik a tűzvész idején ar-1
1930. esz\'lcndő gondolatai is csak e körül kell keringjenek : Dolgozni, cm\'ékezni és egymást keresni...
Hogy az aVadi tcim-tő szélrugdo-sotl mártircsontjai fö\'é együlles aku-riittai |éjs erővel lehessen fölépíteni a magyar hála Isten egéig érő obe-lfszkjét.
ra jártak és azt vallották, hogy látták Acsiiét a pince irányából lélekszakadva, kSbiniiUvtt hajjal fi falu fe\'é vohnpnl 1
Acsné a nagykanizsai törvényszék elé került, ajneiy a bizonyítási eljárás befejezése után a vádlott asz-szonyt felmentette a gykíjlogfUásJ vádja alól, indokolásában kimforid* ván. hogy mindaz, ami a bizonyítás során felmerült, puszta gyanúokok,
jj& oklóoer 5
Férfiöltönyök, felöltök, télikabátok
nagy választékban szomolányinAl
amelyekre mnraszta\'ó iíól^tet hozni nem lehet.
Dr. Vaday Sándor klr. ü\'gyéiz az, itó\'etet megfellebbezte a klr. táblához, amfifynek Sóós-tunácsa most foglalkozott az üggyel, ,
Dr. Róvy László kir. főügyész vád-beszédében rámutatott arra, hogy iminden körülmény az asszony bűnössége Hncllett szól és ezért az első b^ó&ág iöéletének piiűgitón\'nÁstesétl (és a vád\'ott nő onegbüntelését kérte.
A bftntetótanáos magáévá lette a főügyész jogi álláspontját és ezért a kanizsai törvényszék itó\'eténok (megsemmisítésével Acs Fer\\ncnét gyújtogatás bünte te miatt egy évi börtönnel sújtotta.
Acsné senvniségi panaszt Jelentett be a Kúriához.
Háborús Kaleidoszkóp
Irtai Kelemen Ferenc
NEGATÍV I1AD1JELENTÉSEK
1A fmneia—néniéi határon hetek óta forkassBcnvct \' néz cgj\'mással Európa kél legjobban fclfegyi. értett hadsereg\'. Komoly ülkózetrc eddig még so.n a szárazföldön, ^rn a levegőben nem került sor. A hivatalos hadájcltmté-Leknek ép ezért nem sok mondani valójuk v..n. Ez komoly gondot okozj hat ö hatlvezetdségn.k, mely az elmúlt nagy világháború idején nagy katonai eseményeket oly plasttlkus tömörséggel tudott jelentésébe foglalni. Egyedül állók voltak az u. n. Hofer jelentések, meijeket a nj-<ivhasználal átvitt fonnában még m» is megőrzött. A nyugati front napi jelentéseinek stihna eiekre a régi klasszikus körle. menyekre emlékeztet, de csak Tonnában, a larlaVm az hiány/ik bűlólilk. Posiüv hadttényok helyett, tehát negatív katonai operációkról szólnak. Egy pár héttel ezelőtt közzétett francia liodijokTités például így íormulázt\'.t meg u nyugati front oniapí eseményei\': AgyutÜz nem volt, gépfegyverek nem működlek, fügyve;ek min * szóllak és reprdétevékenység sem volt. Meglepő, lwgy ez a hadijelentés is köve.tc a HŐferék lapidám rövidségét, i>cdíg negaUv haditényekbeu Oz. tán igazán nem volt hiány.
BADIO A FOGLYOK SZOLGALATÁBAN
Egy német nyugati fronti jelentésben olvastuk a mínai>, liogy lelőtt francia repülőgéiiek usztjei engedélyt kértek arra, hogy hozzátartozóikat rádión át értesítsék sorsukról. A nőmet hadvezetőség készséggel eleget tett kívánságuknak s még aznap az éter hullámain ál értesítette az érdekelt szolokéi, rokonokat, menyasszonyokat a fogoly tisztek lielyzctéroTt. Humánus cse. lékedet volt a német hadvezetőség részéről és élelmes, ügyes gondolat a foglyoktól, de elsősorban nagy diadala volt annak a tcclmikai (csodának, amellyel az emberi alkotó zseni a . nagy világháború berejezése után megajándékozta a meggyötört világot. Vaj-jon,\' milyen uj csodát rejteget számunkra ez a mostam liáboruT
DISZNÓK AZ ELSŐ VONALBAN
A Mnginot és a slegfried vonalak köjtóUi u. n. .senki föidjén> rengeteg akna van clliclyezve. Ezek az aknák alattomos módon húzódnak meg a kommunikációs vonalon, de az utak mejitón is s a gyanútlanul rálépő katonák számára ükerülhatctien pusztulást jelentenek. A franciák ugytát-firik sokra értékelik az emberéletet ¦s üzéri nemrég, töblK\'zCr disznót hajtottak ki az -aknategelöre.. Az eredmény termósiietcsen nemt íiwradt !9»,
Ö»atl parafatalpu
cipőkülönlegességek
érkaztak
Virág József cipő- és divatházába
Tekintse meg clpő-klrakaíomat 1
Akikről az újságok irnak
2. HITLER
A Harmadik Bíródaiorn veiére hivatalos aktákon, élőterjesztése. ken és jelentéseken klvöl nCin pa-tarolja Idejét olvasmányokra Saját kijelentése Szerint a wrsaitk\'si szerződés históriai okmányát ta. nulim\'myoíta minden nyotnlatoll inunnü közűi a loglöbi.el életében. Ifjúsága óta nem hagyta el Nún.t ország területéi (ha" Flandriában és I"ranciaországl>an ellóllótl másfélévét a világháború idején nem számítjuk külföldi utazásnak és rövid látogatását 1034-ben Mussolininál Vcáenqében). Nani beszél idegen nyehefeet, Siemélyes Orint-kesésban szívélyes, közvetlen. Szemlől.szí\'mbJ ne_ni teszi u robusztus, cselekvési képességtől sugárzó férfm benyomását, mint Mussolini, \\ugy Sztálin. .Már Oz öl tökködéte is mindig egyszeri! és köznapi. Alig látni rajta mást, mint kétsoros kék ruhát, bania inget, a sohasem hiányzó Irench-
ne\'i|.ii és-puha kalajtot. Irodalom iráni nincs érdeklődése, viszont reiiilkÍMil muzikális. ^Wugjier di\'Mt-lö befolyást gyakorol! az életén-.) Ila ráérő ideje van, sohasem mutassi el egy Wagner.előadást az
Operában és a bayreulhJ Qnncpt játékoknak állandó l\'itog-itöja. Nagy elludározásai elüti, vagy ha
nehezen jön a szemére álom, rendit érint elküld HOnfstamel barátjáért, aki brilliáns zongorás és gyakorta a hajnali órákig hallgatja zenetermében Wagner, Schumann, Verdi és B*elbo\\«n reme-keit. Evés és ivás merőben alárendelt jelentőségű nála. Non dohányzik (még közelében sem szabad cigarettázni vagy szivarozni), keveset iszik. Vegetáriánus. Heggel és délután kávézik és ha Berlin-ben van, Iteteiiként egyszer átmegy a kon coliari palotából n Knb.er-hof-síállotfába, ahol egy kis csé-síC csokoládéval delekláljn magát. I"ölápláléka a főjelek (dc nem németesen, hanem Ízesen elkészítve) és a vajjai habart tojás, édesanyján kívül, akit Imádott, nincs asszonynak szerepe Hitler életében. A náci-program egyik sarka, laios i-iütj.w maga a Veséz ve-Ut\'e papírra még 1921-ben, hogy a német népet fel kell szHbadítani a modern erotika fojtogató bóflu-laiáih\'.l... Egyébként hölgj-ekkei szi\\esen társalog és mindig mély meghajlással e"s kézesókknl búcsúzik. Nem sportol. Bvek óta egy- . azon nagj\' Mercedes-Benz kocsit használja, az utóbbi időbon leggyakrabban repúiögépen utazik. Mióta átvette a hatalmat, mindössze kélszer ült vonalon.,.
KABÁTOK Iwm\'JEWEMWBa
divat-Aruk\'
¦i^aTcHónT\'asHaa
azár-ud vari
A tábla megsemmisítette a tódorheggi vádlott asszony felmentését és egy évi börtönnel sújtotta
Az ütyin vádbtixtíébm rámutatott arra, hogy minden Mrülmény ai attzony bünösiííu mellett szól
VÁROSI MOZGÓ. JEANETTE McDONALD és NELSON EDDY Csütörtöktől vasárnapig ismét egyUtt a világ legszebb, legtökéletesebb színes filmjében:
SZERELMESEK (Ments)
Romanlikus és lenyflgöiö. Csupa vidámság. Modern és látványos, jeanctte McDonald szebb, Jobb mint valahs. Előadéaok ¦ csütörtökön csak bemutató diazalSadáa aata 9 órakor, pénteken éa szombaton Bi 7 éa 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor.
A film-világból
Az aknák ungyrésze felrobbant a disz), nák, a modern háborúnak ezek a szereplői apró darabokban re-pQitek szét a csatamezö felett Minden részvétünk az elpusztul! sertéseké, a méhek ezúttal a gloire r>em rétének óvatosságából .saját borúkon tapasz. lallák, hogy milyen nagy dlsznósá. gokrfl képesek — az embc.ek
KAK11I SZiííRE FESTETT HAZAK
Rontásában nemrég ehvudo[lék, liogy ogj-os !l»touailag igeu exponált helyeken a házak, különösen a fon-id.-abb épületek, katonai objektumok kakhi s/inre átfestendők. Ez nyilván a repülőláuiadá.sok elleni védekezés céljából lórtónt s a hadvezetőség bölcsességére és óvatosságára mutat. A magyar repülőterek épületei már régóla a mimikri sünéivel |>oinpáznak, nincs leliál semmi esodálkorni való azon, hogy most egy velünk szomszédos ország is pienentiy intézkedő, tvkkel védeke.ik egy esetleges repütó-támadás elksi, de azért az u .pcmzfel-vel v*ló liadikészüiődós mégis csak gondollíodajtra inspirál. Az ©esel és festék bevonultak a madoni háború \'hadieszközei kóré s * házíik ugyanolyan sorsra vannak predesztinálva, mait a katonák: az ellenség agyonlövi Őket. Hát érdemes ¦¦háznak lenni ebben a tuikurturárt : világban?
UtfKEOFPENZIVA
A moszkvai uémot—oftjsz egyezmény megkötése óta a impilaj>ok tele vaunak a »békcoffcníiva ¦ hirehel. Ml e>, támadás készül a háború elkn? A bOkoof fenti va iiyi\'ván csak a bátort] cIKn irányulhat Megértük hál végié, hogy Pax és Mars saBMpét cseréltek. Eddig pár e»er év óla liálnirut viseltek a népek a béke érdekélten, most a béke Istenasszonya megy át támadásba n háború efleuí Mi lesz ebből? Attól féhrnk, hogy Pa* és Mars párviada. labói nem sok jót várhat az emberiség, de azért |>aradoxonuak nem rossz, hogy a Béke is háborút folytat a 1 lábéra éhen
EliY VEZÉREZREDES, AKI AZ ELSfj VONÍALBAN HAL MEG
iA varsóköniti liánokban, mini egy U\'i térezred parancsnoka hősi halált balt egy német vezérezredes. Ebben két dolog a megkapó. Egy vezérezredes, aki csak egy tüzérezieáet parancsnokol s egy legmagasabb sáriéiig] levő üszt, aki a legelső vonalban hal meg. Mindkettő a német katonai erények ajxdeozfc* s..a német fegyve. rck bámulatos sikerének titka.,,
IMPONÁLÓ ELLENFÉL
A páriie-tes lengyel—német hadjárat igatolta a lengyel nép legendás katonai erényeit. Maga a német hadvezetőség ismételten is dicsérettel és elismeréssel adózott a lengyel katona hősiességének és {e&eJjaének. ExuiCk legszebb l\'e\'dáját a varsói védÖlifttboreg tópo-uiíió. fegyeunezett .etvonuJásanál láttuk. A .legyőzött, védők zárt sorok-httn, omeit fővel, suját tisztjeik \'vezetésével s szinte német kíséret nélkül masíroztak gyüjtőlábornik felé. Aj iga. " kaionai stfel^ny s f»j *elki erejéből |yá|(qte bátorság n*tn törik meg a halsors Óráiban sem s még az elten-\'elet is az örök katonai erények felemelő érzésével teán\' ej\'. Az ilyen ellenfél valóban imponál még a győz-les katonának is...
— BátorkiáUitásaokat takinhwi mtn adaden vátolkénysxer nálkKt. He-palain butorárubis.
Férfiak szoknyában
A Hö gyek előnyben ckmk\'i fl\'ni vállaltkozója érdekes és ötletes mió-d n kívánja reklámozni ezt az uj és Jótsikerfllt vígjátékot h ftambpii 26 bétsaervp van, viszont külön érdekessége a flinmek, hogy k-jt fontos nöl szerepet férfiak alakítanak, míg pedig oly Snegtévésztőén, hogy nagyim nehéz lesz n rjadrágc«réí( megállapítani. Ép e/ért a film váí-bdkozójia az ugynevbaett lelözeie^ Je\'entése-ben bemutatja az összes női szereplöket és dij.it tűz kl annak, aki felfedezi köztük á kél férfit. A pályásai határideje ínég fi*m bemutatása ojőtt jár le, hiszen a fUmen lelepleződik n rejtély. A nöl főszereplő a szép szóké Nagy A%e, akit a Süt a nap, után uhy-sz6r látunk fitimten. A vígjáték d Martonffy Emii rendezi, •
Uj katonafllm a láthatáron
Az Erdélyi fUmNállalat, amely nemrégiben alakult, a legközelebbi napokban forgatja a Bercsényi huszárok cíillii filmjét A magyar publikum szereti a >békebeli< mintájú knt< iiiif|iine"ket é> valószínűleg nagy hóditások várnak a Bercsényi huszárokra is. A vállalat büszke arra, hogy a főszerepre Jávor Pált nyerte meg, aki a német filmgyártás csökkentése miatt most megint rendéi* kezeiére állhat u coJágyar filmeknek.
Bemutatják az UFA franota nyelvO filmjeit
Az Ufa az e>irtult esztendőben [randa nyelvű fUnieket is készített és ezeket immt nálunk forgalomba, hozza imajd a Harmónia fUmválla-lat, amelynek uj ügyvezetője vitéz Rostaházy Károly lett, egyik nagy miskolci inozgós/inház tulajdonosai
Jöjjön elaajén
Az Objektív HtrnJvállalat októbr közepén kezdt forgatni Békeffy István .és Stella Adorján Jöjjön elsején cijttvü filmtjét A ffhnet n váiiekip ügyvezetője \\ Rátbonyl Akus Wn-dezj.
Nyolo tztár egy Ilimben
Budapesten példátlan sikere van eibájolóan sz.ei\'omss és mulatságos Párisi ház cim/u filmnek, melyben a trancia színjátszás nyoic lég. népszerűbb sztárja játszik egty-egy1 kis szerepet. Ezzel a brilliáns fiijni-nitei kapcsolatban ujru szóbakérült) egy olyan tniugynr film gyártása, a mííiybfcii egyenlő kis szerepet játh. szujiáiáik az összes \'nvagjynr fiknfi sztárok Már régebben kering a pja^ Cpn egy ilyen forgatókönyv, amelyet egyelőre azért ncbii késziletlvk el, mert szer ke/eltében nagyon Hasonlít a Táncrend cbmi »ly nagy sikert
aratott francia filmhez. Talán a pórisi ház bombasikere után mégis nekibuzdul az egyik ímhgyar filmvállalkozó és végre elkészül a magyar fiimjsztáiMk kollektív filmje.
¦ • • • ; •
Mi lesz az amerikai filmekkel?
A német filmekre fokozott szükség /esz. a közeljövőben a magyar piacon, Imiért az amerikai filmválla-* íptoknál nagy tanácstalanság uralj ¦ kodik. Az anyavállalatoknak ugyan »Hódjukban áffeina pesti fíókjaikajt fiínijmel ellátni, de vaUmiely, eddig injég be nem vallott okból, mégsení teszik ezt. Egfyelőix: Halán c*ttk aj Fox az, aiuety változatlan energiával dolgozik Magyarországon, nüg a többiek nem tudják mitévők legyenek. Vidéki utazólkat fcállüották én lehctő\'eg nem adnak el filmet a mo-zásokjibk. Tekiiitvt) a pesti fiókok/ Jelentékeny rezsi télelét, rövidesen! mégis dönleniök kell : vagy kivonulnak, vagy dolgoznak rendesen tovább.
Tudja meg Cipőket
Ön is!! leKolcsóbban
az „IDEA L"-ban vehet.
Fí-ut 12. ».
Szombaton kozdl közölni a Zalai Közlöny uj élvezetes riport-regényét
A imrwtnni nehéz politikai (dőkbert is szükség van egy kis szórakorásra, A közönség a világpolitikai e.sciivé-\' nyék aiueltett ingkivanjn a könnyed, szórakozrtató Írásokat is a lapok hasábjain. Ez késztette a Zalai Közlöny szerkesztőségét, hogy I
uj, élvezetes riport-regény köztesét kezdje meg,
Sikerült .niegszereziiiiiik Kcllér An-\' dm- egyik legsikerültebb írását, « anleiy a századforduló egyik legérdekesebb alakját eleveníti nteg. A riportregény szines) fordulatos és ól-\\-ezetes fortnában mondja el
Zubovics Fedor huszárkapitány kalandos életét.
A rettenhetelien bátorságáról hír©^ kapitány olasz seregben, fruncíít bő"1-, tönben, Spanyofországbau, Kisázsiá-ban, Egyiptomban \\-erekedve, orosz;-lánok és tigrisek között vadászva, gá\'áns kalandok közt élte le életét I
Életének színes, tarka mozaikja szombattót kezdve tárul fel a Zalai Közlöny hasábjain. i
borSodainil, Hortky M.-ut 1. |
BAIiAI KOBUflW»
IBM, oktdber I
Csütörtök
Allaaa. ,.,ü.o,..*t.iuU Mtk8ua|H>ko.
11,1,1.,,.,.1 I. ,„,].,„ á>
Í.4S Torn«. — Ilink. — Kózlanií-ny«*. — Hangtanauek. - in Ilink.
— 11.10 Namaotkod vlaJalzaaMlllalal.
— 12 i_ Himnusz. — Idő-|4ra.jal«tfe. - 12 40 Ilink. - 13.20 Iddjaliéa, iilöjurasjetontes. - 11.30 Ilink. — 14.45 Músorlamartatiís. — 15 ArfoUaniliii.k pi«ci árak, ,<l*!nii.,.r-ánk. — 1645 Idajaliés, idfljárnsj*-SeutA., Ilink. — 17 lllrck szlovák éa inSujyar.orosz nyahati. — 19.15 Hírek.
— 21,40 Ilink, UMjárásjelontcs, liirak silovák ma^\'Jif oi\',,.L nyelven. — 22.40 lünk lumul olas,, auool ée fraucia tvy«lv«o, — 0.05 Hírek,
«BBBr-yilianiElehsIÉti
vMkorssk.ilé.e — Haiykaalna
CORDATC
LERAKATA
BUDAPEST I.
17.15 Szegvary Mihály WJraJzJ, — 17.10 Sficlet-sényi Ilona magyar nótákat \'énekel, kiséri Suki Tóni rigányzenO-Icam. — ih Pclolvasás. — 18.59 Baldy
Bálját gOulUMlgj felügyelő .¦!.>:i.l;r.i
— ISt.\'io Országi. Tivadar hősedül. 10.55 Dr. Végit Jótvof előadása, — 20.20 Iiii(la|>esU Hangverseny Zenekar.
- 21.03 Külügyi negyedóra, — 22
0>áh Kálmán ctgtayseuetora. — 23.05
Táuc*cme*ck. BUDAPEST II.
18.10 Angol nyelvoktatás, — 18.55 Hanglemez. — 10.30 Farkas László előadása. - 20 Hirek. - 20.20 M«-lee/ky Oszkár énekel. — 20.15 Berg Pál dr. előadása. — 21.10 MotWd; Sserenád 13 fuvóshangszerie. — 21,30 Időjárás jelentés.
Síremlékeket,
líibillíl. uinltnil, Hil niaitíit
azakszerüoa és legolosébban KOVÁCS JÓZSEF
kőlaragámeeternél, Ktrály-utoa 33 Megy rirtmltViftktAr. Teleloa 615.
Péntek
BUDAPEST I,
(0.20 Srentgjörgyi Elvira előadása. — 10.45 Felolvasás, - 12.10 weicttogei
Ede szaiouzvneka ra — ÍXJU Farkas Héia dgányieaekai*. -, UU5 Diák. felára.
17.15 .Látogatás a közérdekű nunt-!. c. ,,l ,i l.i|.,i,.il -m I l.i 11 gké[¦¦\'¦¦. szélű Hndinszky Sándor. — 17.55 A rádió szalonz«.wkara. — 18.15 Fvloi-vasás. -- 18.15 Dr. Kecskés Tibor elő. adása. — 10.23 A 2. számú regős, csoport. — to.15 Hazafias veraeket mond Lánety Margit- — 20,10 Márk Irén zongorázik. — 20,10 Vitéz Berkó
István előadása, — 22 Melles Béla rcoekara. — 23 Lakatos Fldrls cigány, neuekarn. BUDAPEST II.
18.15 Gyorsiiótunfolyam. — 19.15 \\ 2. ai. regösi-soport. — 20 Hirok. — 20.20 Dr. lieiéb Lásdó előadása. — ¦ 20.50 Melles Bél« zenekara. — 21.35 Idöjárásjelentés,
Erőteljes, kövér egyéneknek, köszvényeseknek és Aranyérben szenvedőknek ríggetenklnt éhgyomorra egy-egy ponir leimíízetes .Ferenc jézsel" keserűvíz gyakran lelbccsülheletlen szolgálatot tesz. — Kítdczie meg orvosát I
Nép Mozgó. Péntek, szombat éa vasárnap Kél sláger I Zágon István érdekes színműve:
&wMdM<Mi%>AM^LMi gyar művészek játék Avul. — Ezt megelőzi Bob Baker filmje:
FEKETE BANDITA ggggT
Előadások keidete: hétköznapokon 6, \'Ifiét >/,10 órakor vasárnap \'1,3, 5, \'Ifi H 10 órakor.
Az éjszaka Keszthelyen megfúrták a Járásbíróság Wertheimszekrényét
A csendőrség nyomában van már a tetteseknek
Keszthely, október 6 (Saját tudósítónktól. Vakmsrö kosszafunás tört.ént AZ éjjei Keszthelyen. iMivaretten Mesék a járásbíróság főkapuján álkulccsal behajolok az épületibe, felninek az emv\'eten lévő elnöki Irodába és hideg ut n.mjcgfürták a péiiztá\'sz.\'k-rényt, tntsfybei) az elnöki letétek és ell-inervények voltak, Szerencsére n pénitarba 11 nem volt több 173 len-
gőnél, igy <i kiissz^tfurók csak ezt zsákmányolták.^NCi reggel, amikor az altiszt benyitott az Irodába, meglátta a mwgfurt pénziárs/ckrényl és azonnal jelentést telt az esetről dr
Haám íárásblróvdgi elnöknek.
A keszthelyi csendőrség szigorú nyomozást folytat a tettesek kézre-keritéiéie.
Lapzártakor arról értesülünk, hogy a csendőrök nyomában vannak már n letteseknek.
Egy biztosítási ügynök arra vállalkozott, hogy 50 pengőért felgyújtja egy gazda pincéjét
Ugy az ügynököt, mint a gazdát a csendőrök beszállították a nagykanizsai ügyészségre
Erdekei ügyben nyomoz a nagy* kanizsai csendőrség. A c>api öreg-heyen kigyulladt PatJ Gábor gazda borospincéje, amit sikerült annyira e\'olt.nil, hogy csak egy része égílt le. A b.\'nnelevö gazdasági felszerelések és boroshordók egy fés\'ét is sikerült idejében kfanfenlent.
A csendőrég kiszállt a helyszínre és több gazdát hallgatott ki és a val-i lom ások alapján vallatóra fogta á károsult P.iti Gábort, aki rövld:sCn ehnfmdotta, hogy Kálmán Sándor Nármí-dlókt bizt.»sj.ta>4 \'ügynök, itkj, az ö hegypincéjét bebiztosított a, rá" bcszt\'lte, hogy gyújtsa fel a bebiztosított pincéjét. Csak egyezzen b^te, inlmdotta neki, majd Ő elvégzi, csak udjon neki 50 pengőt a biztosítási Összegből, amit kap. Végtére ls beleegyezett, vallotta be Pali, mert válópere van és az sok pénzt emészt fel éi neki szüksége lett volna a biztosítási összegre.
Kanián Sándor ls bevallott mindent Elmondotta, hogy 60 i>eugöt kért Pátitól, ha pincéjét felgyújtja, amit az meg ls igért a biztisitásl Összegből. Azért pclnólewufcnid 1*}, öntötte a pincét, a padláson a széna közé égő gyertyát dugott ós mi-
ntán fezárta a pincéi, kenekpánon elhajtott hazu Sáiimollékre. Útközben azonban betért egy korcsmába, ahol kévéi bort n-nd\'Jt, hogy ily módon tudjon majd \'-\'Ibit Igazolni a nyo-nv\'zó csendőrök előtt Pati löbblz-ben kérte őt, hogy gyújtsa lei a prn, céjét, mlert pénzve van SZÚksége.
A csendőrök a két behinerö vallomás után ugy Pátit mint Kámábt behozták Nagykanizsára és átadták őket a kir. ügyészségnek.
Dr: Ajlmftssy Qyfab \\-i2t.g|iiól)iró\\ ínég a inai nap fofyamán kihallgatja őket , j.
A fejfájás és a migrén, akkor, ha ezek a bélmfiködés és a gyomor-emésztés zavaraiból erednek, gyakran már egy kis pohár természeies .Ferenc József" keserűvíz használata ulán is megstQnnek. Kérdezze meg orvosát I
N«etlr< Október 5. oslltört Rom. knt Piacid vt ProteetAns Aoról, — Izrael. Thlsrl hó 22. - Október 0. Péntek. Rom. kat. Brúnó hv. Protestána Brúnó. Izr. ThtBrl hó 23.
OőztOrdö nyitva reggel 6 órától est* S Arái* (ln\'tri, iserda. neotek déh tan kndden enéaz nap nőknek).
r*
Már kétpontos találattal nyertek e heti tippelőink
A Zalai Közlöny lé heti tlppver.; kényén gyenge eredinftnyvk mutatkoztak, Aín1 még soha n?m történt nneg, két pontos tatií\'aíLal nyerlek) az összes belépőjegyeket igaz, a-Mxx is volt könnyű dolga a tippelőknek, (tíwt a vá\'ogatolt mérkőzések az lf* jusági Im^rközésekkcl együtt megne. hezjlctték a szokaVos találatokat. A Budapest-Bécs mérkőzést például mindenki fordítva tippelte éi ertak egy versenyző (Nóvák Ferenc) talál, ta e\' a Nagykanizsa Pécs végOíSd-(iijényét is.
A heti eredmények a köv«tk;\'zök : Négy pontot ért el és igy tribün-Jegyet nyert Toto\'a FrígyLs (Teleki ut 250 éi Beieck János (Főút 2.)
A kétpontosak közül sorsolás utján a következők nyerték a belépő^
lauai királyi onliMiltk
SS 000 tenjtffr 44.600 njmmiay ¦Me»mA«e>fltk«oraJ««r*y**,l
I -^1.jnyuiít) Q>citralajp i!¦(,,;(! , «i«tb«n
700.000
Jutalom éa nyeremények : "70~6M
60 000 2(60.000
!140.000 30 000 16 000
32-azer 10.000, Blb. penso, összesen koiel IO milllA p*naS, mely otz-
uegel k«ai,«aab.a llzetik ki I 1 huíiok üktoliuí 14-6)1 kmttöduok
Az I. oszUlyu sorslegyek hivatalos ira :
P4I
98 14 T »\'/s
p..,S
jegyeket \\ Ofenbeck Károfy Eötvös tér 16-, Horváth József FŐut 2., Nóvák Ferenc Eötvös tér 21., Tóth Ernő Lilszló herceg utca 13.
A nyertesek a vasárnap) SBTC--ZMNTE bajnoki injérkőxést nézhetik meg díjtalanul\'. \'A* utalványok fl Zjatai Közlöny kladóhAYatatában # hivatalos idő aktit álvehetó\'k.
Vasárnapra is imfeghirdcttük a tipp versenyt, n szelvényen isinlét sok ér* dekvvs mnérkőzé.s\'t íujálnl. OlvatShtv tóan-kltöHölt és nem gyűrt szelvényekkel vaaártiap délig lehet tippelni- A tippeket a Zalai Közlöny.Főúti rejtvényládikójába ke\'I bedobni,
Női és leányka kabátok,
Női és férfi szövetek,
Selymek, flaneilok, szőnyegek
Mi
nagy választékban
Fő-ut 14.
Tel. : 627.
1939. október
Hősi naptár
A kelet galíciai Hrzsezsánitól közvet. lenül keletre vivőit iXMidjüvül súlyos
___védelmi harcaink kózlx-n
i 1911 I 5 emlit<nt városkától ke-1 \'leire fekvő Liionla ma-
gaslat ar. oroszok kezére kertit. Visszavetésük, nem sikerült és pedig annak iiacAm sem, liogy a hadtest és liad-.sereg oi összes tartalékot err^ u célni levetette. Ekkor fl Msőbb veaetés a Vass-Wibluij^er Jakab alezredes jki-rancsnoksrtga alatt, /boroV tájékán ál-fásban volt 300. honvéd gyalogezredet kivonul ti az arcvonalból és gépkocsikon Brtsez&áp) közelébe szálliltatla, ami utáp az ozítd a ijzonla védelmében,, felőrlődött nemei 54. gyalogOíre-dcl nyombaíi felviiltotla. Ez az ezred legsúlyosabb veszteségei miatt a védelem eredményes folylattsához ugyanis képtelenné vélt és mert a leginkább szorongatott arcvonal részen v.)it, ufc csapattal kellett az ezredet felváltani. \\ Jelváltás 3-án eslig megtörtént, konvédviuk kbebb helyi sikerek árán máris kiűzték iu oroszokat u védelmi vonal azon helyeiről, ahol az oroszok a megelőző harcok alatt beékelődtek és kitartottak, 5-én az oroszok ujabb kísérletet tettek a I.izonia elfoglalására és támadásuk -su\'yával az emli-lotl lionvétlezredftuk arcvonala elhai támadtak. Honvédőink Ózonban a köves talaj miatt aUg félmóter mély fedezékékben még okkor Is hősiesen kitartottak, amikor a tisztek és legénység felerésze eleseit, vagy liareképV-k-nnó vált. .A legtöbb géppuska már-már hallgatott, mert kezelőik egytől egyig hősi halált haltak. Igen nagy teljesítmény voJt tehát, aroJwo/ hon-védejni e súlyos válság ellenére is kivédték aj. oroszok első rohamait, ára de ekkor a/. I. zászlóalj tartalékban volt másfél százada lendületes •\'¦¦¦<> támadással oldalba kapta és teljes mérvben visszavetette az oroszokat. 13 őra a) perc körül az ,Vt U>1 éazA-. kaimra Letört oroszojknt a 2. és 4. század tarlalékui üzlók vissza, 13 óra ,\'íU-kor nagy erők a n. zászlóalj arcvonalát törték át és beljebb Jutván megkapaszkodtak. Ennek az egye,lü\'i sikerükivek azonban az oroszok nem urulhc\'.tek sokáig, mert Vass-Wlb1.ii0er
alezredes látván azt, iwgy a súlyosan válságosra fordult helyzetben személyének klinéiellen latba vetésével kon cselekednie, Oz e^redtarudékoi kép-zó liárom század é\'éie állt és azok küzdő szakaszai vonalában Iwladva honvédéivel együit*Uz oroszokra veletle magát. A legénység pedig ismervén ezred pa. lancsnokának már szude legendássá váH vitézi magatartását, vakon kövcile őt és a ¦példán felbuzdulva akkora ícndüleltcl rontott oE oroszok közé, liogy azok egyik része rövidesen megadta magát, másik része jiedig meg. futamodott. Eképan 15 óráig a védelmi vonal teljes egészében houvédeink .birtokában volt. Erre a nagy sjkerekdedig aj. ezred méltán büszke volt, ti* büszke is fclieteü, mart 00 százaiékos véres veszteség árán megtartotta az egész védelmi vonal kulrsi unitját képe/ő I.izonia magaslatot Ve Vasa. WibUogCr alezredes is megkapta méltó jutalmát, amikor a kezdeményezőén és sikeresen végvoliaj tett ellen támad ás alkalmával tanúsított kiváli\'ian vitéz; magatartását és annak lendítő kihatásait értékelve, a Mária Terézái Rend lovagkenszt jenek odaítélésével jutalma/Iák érdemeit.
— A Zalai Közlöny UükÖz*-Ubbl száma oz október G ikt nemzeti ünnepre való tekintettel — amikor a napilapok nem jelenhetnek meg — azombaton délután a rendes Időben jelenik meg.
í.nösícB<:n,iizL<SKN
mar. ni
BlITORvizii
Nagy választék! Olcsó árak!
— (Ma estei Szentóra a pé-bánla templomban)
Ma esle A óné<o|r ^plébániatemplom ban Szeiitóra n kitett Oltáriszentség dőlt Egyben gyónást alkalom a hol -napi első.pintekre.
— (Visszarendelés)
s A bel ügy miniszter dr. Molios József számwvüségi tanácsost, uki a betegszabadságon levő vitéz Szécai Ferenc taflaegerszegi városi számvevőségi la.
nácsosl Ivelyettwiielle, a/omia|i hatállyal viss-aiendetii- állomáshelyéi e, Nagykanizsára.
— (Közigazgatást gyakornoki kinevezések)
Vitéz gróf Teleki Béla rőispán dr. Barabás Kálmán tb. szolga!tiröt, aki a sümegi és dr. Uiltera Béta ib. szolgabírót, aki a nagykanizsai főszolgabírói hivatalban teljesít szolgálatot, díjtalan közigazgatási gyakornoki minőségükből díjazott, SUldel János dr. és Slrausz Ferenc dr. tb. szolgaidra kitt pedig dij-lalan kö* igazgatási gyakornokukká no. \\ezte kl. \\
— (Áthelyezés)
1 arányi Anna klr. Járásbíróság! ke zelöt az igazságügy-miniszter Párkány.a helyezte ál az ottani járásbírósághoz.
— (Közös protestáns Istentisztelet)
t.\\ nagykanizsai evangélikusok és reformátusok október r> áii, péntekén dél elölt 10 órakor a Kölcsey utcai református templomban közös protestáns is len lisz teletel tartanak az aradi emlék-ünnep alkalmából
— (Elmarad a lancslkal ország-zászlóavatás
Jelentettük, hogy B nagykanizsaiak által adománywott nrszágzászHót a teslvérkö/sóg I-\'Oncsjkii kárpálaljui községben október 15-én akarták ünnepélyes ^relek közöli felavatni. Közbejött akadályok miatt azonban az országzászlóavatást el Ttejfett liajasxlani. Így üi csak egy későbbi időpontban
történik meg, amiért a kanizsai kfti-döilség rem utazik n jövő vasárnap Fanc-sí kára.
— (Megnyílt a Vöröskereszt ápolónőt tanlolyama)
Szerdán este nyílt meg a Horthy Miklós városi köz korházban n Vörös, kereszt által rendezett ápolónői tanfolyam élénk részvétel ir.cil tl. A megnyílót dr. Krátky István polgármester -mondotta, aki rámutatott a betegápolás elsajátításának fontosságira. Dr. Blltera Zoltán városi otvjs, dr. Takács Zoltán igazgató-főorvos, majd Főző Erzsébet, a Vöröskereszt köZ|>oiitjátói kiküldőit nővér kezdték meg előadásukat. | Í |
- (Minden újságíró fényképen Igazolványt kapott a Kamarától)
Végleg bealkonyo;IoU a sok .liirtap-IrV). és .szerkesztő, urnák, akik utón-utféieu feltűntek és gmsszáiuk, hogy a tisztességes magyar újságírók felelősségteljes és nehéz munkáját meg. nelse/itsék, míg végül a hatóság gon-doskodása alá kerültek. Az Országos Magyar sajtókamara minden legális újságírónak arcképes igazolványt uilott október elsejével, üjgy, hogy ezentúl könnyen meglehet győződni, ho;ty hV vutásos, legális újságíróé, nkí éten a cimen eljár, vagy jelentkezik vajából,
tm Folyó hó 15 én lesz az Iparoskör évadnyitó táncteá/a (:)
Halálra forrázta magát egy 3 éves fiúcska
Csök a minap adliink hirl több h«-\'álos gycrmekdrugédlárólr. Most egy ujabbal srU|)orodott a szomorú cselek sfámu, Sinkovics Károly 3 éves fiucs-ka szüleinek a líarakkokbaii levő tikár sán játsíadozott, amikor magára bori-totia a forró vizet, amely a szerencsétlen fiúcskát annyira összeégette, liogy a kórházba való száUitás után rövidesen meghalt; -A kir, ügyészség indítványára a kis fiúcska borzalmasan összeégett liolltestét tegnap, szerdán délután boncolták fel a törvényszéki orvosok a vizsgálóbíró jelenlétében.
A gyennekü^édia ügyében a rendőrség inegínditotla a nyomozást, nem lórténto valaki részéről gondatlanság.
— (HlvatalazOnet)
iá nemzet ito\'napi nagy kegyelettel-jos :¦\'.![ ipj-.m, az aradi tizenhárom vérlanu megdicsőülésének 90-*k évíor. dulóján mindenütt ldvatalszüoel van.
— (A Kath. Legényegylet szüreti mulatsága)
Folyó lió 8-áu (vasárnap) esto fél ü órai kezdettel tartja a Katholikus Legénjegylel hagyományos szüreti mulatságát Ez ."1!.-\'!.111,11,.ii la a i,¦.. gárda agilitásává] mmdout megtett, hogy az. etanolt szüreti mulatságokhoz hasonlóan « siker jegyében koidő^ljék a legényegylcli táuc-óvad MOgluVót » rendezőség nem bocsájl ki, miért is i\'-iiiittl KzerctottfiJ lüvja meg ¦</. egye. sfilct \\f%-S és pártolóit aircndezöfiég. Ilelyárak: I. l»cly 1J0, H. hely 1 P, 111. báty «0, állóhely 60 Tillér, (:)
— (Szombaton éjjel életbelép a téli menetrend a vasúton)
Szombatról vasárnapra virradó éj-s/akii 12 ómkor lép ólolbo a Múv vonalain üi uj téli menetrend.
— tOkt. 6. a kereskedelmi iskolában)
A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola oktéber 0-án, pénteken délelőtt
II érakor az intézetben íumcpéVy1 tarl a kö\\oikeiu műsorrali Himnusz. Unckli a/, iljuság. Megnyitó beszéd. Mondja Síakonyi László III. évf* OkU\'ibcr ha. lodikán. Irta Ábrányi Emil, Szavalja Pozsonyi (labor ÍV- évf. Feltámadunk. |ria Halmai Győző. Szavalja Kőhalmi Hona női ast, halig. Onnepi beszéd. Mondja Kelemen Sándor IV. évf. Erős Ili\'. Irta Ábrányi EmU. Szavalja Horváth János IV. évf. Szózat. Lnekli «z ifjúság, \'
— (A zeneiskola vasárnapi. Ilceállsa)
fél 12 órakor kezdődik a zeneiskolában és kb. egy óra aoatatt tart. a műsorban ivánkovits Feranc eJSaaasa,
1". Pásztor Inna zongora és Witzenelz Jo\'áii énekszámai szarepeinek, tííséi" Kerekes Irén. Belépődíj nem lesz.
— (Térzene)
Szombaton délután a órai kezdettel a Deák lóri fasorban térzene, lesz a következő műsorral: i. Hadáni K.: Felvonulási mduló. 2. Leltár F.: Arany és ezüst, keringő. 3. Suppé: Könnyű lovasság, nyitány, 4. Verdi: Trav^ta, nagy ábránd. 5* lluszka J,; Lili bárónő, opereit egyveleg, fi. Margilfaivi J.: As ezredem élén, induló.
Nfli <¦ Ifáajk* kabátok nagy választékban Qoleaszky dlvatQsletben.
zz
O-kUlönlegességet
Virágtól
F 6 - u t 3.
8021
bacai fttMMtn
1Q39 október G.
(FoIytatá»az I. olaalról)
Amerika tvato*
Washington, október 5 (MTI) MJután. az amerikai tengeró-sieti htwual iiw((ft()a pi tolla, hogy a tengeri ii.ih.tni erösóuUk, utasította hajóit, hogy lehetőleg k^arljtk <d utjuk-
batQ ox Atlanti öcaáu európai part
vidékét és a* Pszakí-tengert. A közlés hangsidyozzn, hogy Amerika bein Ismeri el, hogy a háborús\' felek korlátlanul I>eleasn[koiliatnak az mne-íjl(Bl hajózás ügyeibe, de azért óvatosságra inti hajóit (
Berlini lap « ma(ry*r-JUROBzIáv kapcsolatokról
Berlin, október 3 ÍMT1) A Berilmr UÖrNeniCituug -Ba-rád kapcsolatok- című cikkében rész-letesen fogtaUtozlk a magyar-jilgi>-szláv viszosniiyal és rámutat arra, hogy a belgrádi magír követ klIiolliWason jelent meg *¦ ViVúgynuiusztomél, mhikdejelnöknól ós Pál kormányzó-hercegnél. Bámulat a l«p <-\'\'ok f,ziv6-lyes voltárt, valamint a Yremc és a
Politika baráti cikkeire- A lap mindabból azt a következtetést vonja K>, hogy ez a baráti kapcsolat nemcsak a két országra jelentős, hanem n Dunemedeooc bíkéjénok kifejlődő síre is.
A német lap végül rámutat Wfittit nyilatkozatára, arnica\' a Zágráb és Belgrád közötti egvüttuiüködést hanjrsu-Ivozza.
A moszkvai tanAcakozások érdekes eredményei ét következményei
A Moszkvában folyó tanácskozások különös és érdekes fej lomén wtaei hoztok.
P.gy kUlini (NTl) jelentés iteriat a Wt külügyminisztor nem volt l*aj. laadó teijettitetti a j.-i kérését. A lelt küiúg>uiinLMtor "cuizvgulésére az. ésit Iii t. . és ott felőle,
gessa vált ¦
szovjet csapatokat a lett ha-tárra^vezényették.
Egy másik (N\'ST) jeteplés szerűit Moszkvában, a .szoyjot nyomására Litvánia cugodcit & így lélrcjőtietctt a Atyán--szovjet egyezség. A jelentés szerint
Litvánia lemondott Vitadral
a szovjet \'tfyomásárn.
Ezzel ellentétben áll egy későbbi kaunflsi \'MTI) jelentés, amely arnéí Kulmol be. hogy a Ütván .kYitagymini&z ter Váratlanul visszaérkezett Moszkvából. A ki\'dügyininUrtcr visszatérésével kapcsolatban mindennemű felvilágosí-tjtst megtaifidnak, politikái kórrflfben atouban liangsidyózzák, hogy
Vilndhoz a litvánoknak joga van,
igy továbbra Ls reménykednek al^n, hogy. a szovjet tekintettel lesz nmjif a nomzeUs^g\' alapra é-s mégis visszajuttatja VIInát a litvánoknak.
A inmzkvui tárgyalások megszaka-dása é-s a külfigyininisder váratlan
vLssíaléré.sc tntedene&etre nagy feltűnést é-s aggodalmat kell Litvániában.
Románia aggódik a moszkvai tanácskozások eredménye miatt
Ankara, október 5 A török kiilügymiui>zter moszkvai látogatása ankarai körökben is nagy érdeklődésié tart számot, A török külügyminiszter már 18 napja m iszk vátfuji vsjii, \\imj rendkívül hosszú, diplomáciai látogatásiak számit Remélik azonban, hogy az Ankarából kapott ujabb utasi ás alapján folyíal-nl lehet a hétfőn megszakadt lörök. szovjet tanácskozásokat.
Egy [moszkvai (SzTI) je\'entés alap-Ián az ujabb ankarai utasítások mtfg ls érkeztek Moszkvába és igy Sza-raesogiu mii újból tárgyal Mo\'oíov. val.
Bukarest, október & (NST) SzuracsogUi török kü\'iigy-jívjniszter QMSjkyel Muiácskozásolvai i. i):v>-\'i.\'i|i,!ü ixiniáiiiaj körökben bizonyos nyugtalanság észlelhető. Épp ezért nagy jelentőséget tulajdonítanak Galerién és a török külügyminiszter találkozójának. Bukaiestl körökben ugyanis attól tartanak, hogy Moszkvában Besszarábidról ls szó esttt.
Miután szövetségi vlszóiwról vao szó, a mmán és török küHÍgyniioisz-ter találkozóján megkísérlik rávenni Törökországot arra, hogy közvetihcn Románia és a szovjet között.
DéH hetygetjelemté» ai nigyhatalrtf k fgvéro—ibél
London:
(MTI) Az angol fővárosban az elterjedt békejavaslatokkal kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy Anglia csak olyan Javaslatot vehet tárgyalás alá, amely nemzetközi garanciákkal \'szolgál, amely visszaállítja Lengyelországot és amelyet az ösz-szes hatalmak aláírnak és biztosítanak.
Érdekes, hogy a Lengyelország visszaállításával kapcsolatos pontnál nem fogalmazzák meg határozott formában az angol követelést, amiből lehetségesnek tarlják, hogy esetleg egy lengyel nemzeti állam felállítása is elég lenne.
Egyébként Halifax és Daladier beszédével kapcsolatban- hangsúlyozzák a lapok, hogy a háború győztese a blokád győztese lesz, ilt pedig az Ütőkártya, Anglia kezében
kato«Mlfttl«Cc9jM|é«ek eyytm<*uh*Ke*ai «>íkitt¦ k
egyedül legolcsóbban beszerezhetők, BELEZNAINÁL
| van. A Daily ü^press szerint a ]ó alkalmat nem szabad elszalasztani i és nem szabad engedni. Róma:
„(Stcfani) Az olasz fővárosban ugy vélik, hogy jelenleg egy végső diplomáciai harc fe\'yik a béke és a háború körül. Politikai körök véleménye szerint a hét végére eldől a kuliszák mögött folyó nagy diplomáciai erőfeszítés és akkor válik el béke lesz-e vagy háború.
Egyes Jelenségek szerint a német kormánytól kell várni a következő lépést. Leszögezik egyben, hogy a nemet kormány el van szánva béke-akarattal és mindent megtesz. a béke érdekében, Párté:
A francia közvélemény mereven elutasít minden béketervet, amely megalkuvást jelentene a nemzeti szoci.íHzmuss\'il és feladásra késztetné a szövetségesek háborús célkitűzéseit. A semleges államok köréből származó békehírekről francia körökben azt tartják, hogy azok merő diplomáciai cseltevések, miután Berlin csak időhöz akar jidnh
A francia sajtó szerint a szövetségesek jelenleg mindenben előnyben vannak és ezt a nagyszerD alkalmat súlyos meggondolatlanság volna nem kihasználni, hanem tár-gyalgatásokkal időt adni az ellenségnek. Berlin :
(NTI) Mindenekelőtt leszögezik Berlinben, hogy a berlini pápai nun-clus és a külügyi hivatal közt folytatott többszöri tanácskozások kizárólag a lengyel papság ügyével vannak kapcsolatban és nem jelentik azt, mintha a vatíkán nagyobb békeakciót kezdett volna.
A berlini sajtó leszögezi újból Németország békevágyát és közli, hogy Hitler pénteki beszédében nem tesz részletes békeajánlatot. Előbb megvárja beszédének párisi és londoni visszhangját és ha az kedvező lesz, akkor diplomáciai uton terjesztik Paris és London elé a béke-íján latot.
Rövid táviratok
ALÁÍRTÁK A NÉMET—OROSZ
pótjegyzökönyvet, amely részletesen megszabbja a német—orosz érdekhatárt. A helyszínen vegyes bizottság jelöli ki a határt.
Moszkvába 12 tagu német klllön-birotlság ulazott a német—orosz kereskedelmi kapcsolatok és közlekedés ügyében megvitatásra.
HITLER BESZÉDE
pénteken délben hangzik el a birodalmi gyűlésen. A világszerte nagy érdeklődéssel várt beszédet a magyar iádió is közvetíti déli 12 órakor.
OLCSÓN jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
FÉNYKÉPEZZEN! •
VASTAGH fotószakllzletben »feá.oi fo-ui 10
Fényképezőgépek B P-től, márkás filmek B« fillértől.
p0T Sukuarfl kidol||o**ml
Herceg Esterházy
PALACKBOROK
nagy választékban kaphatók
Teutsch Gusztáv
IDszer - él ctemegekereskedéfében.
ID<2 1
Jóslat :
Élénk nzól, nyugaton esős Idö, a hegyekben havatesö, havazás.
A hó nem változik lényegesen, holnap kissé emelkedik.
A Meteorológiai Intését uagykanlua)
meKffgyotóailomaaa lelentli
HömereeUet tegnap est© !í órakor
80.4- ma rec««4 +íH délbe* | r>8
OuMdókeS V
— Butorokbim a Kopateln-céji vetet. Uodera mlntatermalben a legjobhat a legolosébban matatja be, kedvező die t Wl teltételeH mellett.
A Zalai Köílöny Sport-tippverssBye
TIPP-SZELViMY
Lakit:..............................................
Sterlntetn a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hottiki
ZMNTE-SBTC PBTC-PKAC . ZaSE KTSE . MSE--UPAC . KRAC-DVAC .
BIOK
ZMNTE II MI3E-DVSE
Z\\WTE-Atilla . . K«eak«*ujnl-Sá«lM ¦
AllAs
MairiráamSkat lehresi Jelentkeeet t Magylr-u. 80.
Pilo.lo..
2614
¦kstkaeaaklt keresek, október lS-re. Clm a kladobu. \' 8
adAs vétel
jdklrban leír) haauillt borakpérl veuck. .Slcineirté, Ctetíj^ry-trt 21.\' Ugyanolt SDortkoosI eladó.\' 261»
LAKÁ&QZLBTHELYlSÉa.
uamlé aiep bátOBuaobas éi kellono-bit elosaobikkal lakáa novootber l-re Jé-isel léhtroeg l\'eloli ul at.-i.k. 260«
BUreKOZOTT SZOBA
Ety bútoro».II »«ot>»-bon,:.»»
lakH aaonnalra kef.atetita. Clmeket\'akl. adóba kérem leadni.
KOIjOMFÉJLE
Haikiiaaik «n*l«aa I Márkái
gépek, Hímek, lemezek, papírok legolcsóbban, kidolgozás legszebben Vaatagb loló-izakäzlete« laboratórlirmban, PMrt 10.1815
«osMeiMl — aaeiaaalaV atoUd. ázbaa kényalmcs autók megrendelhetők. Kaul-m.nn Manó. TeMonilfomU 222 . 295
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilap. Kfndja: „Közgazdáiból R. t. Nanykajjhia". -Felelós kiadó: Zalai Károly. Nyomatott; a „Kflzgazsaaágl n. t.\'Nagykaaiiia-1
ayscsáárásM HaoykMliasa. (Nyomdáért letol. (MM Ki>aly.|
tfSii Évfolyam 229. uám.
Nagykanizsa, 1889. október 7. szombat
Ara 12 mi-
érdekében
A tavasszal Szent István koronáift-tioz visszatért Kárpátalja szegény népe !*;; gazdag klnc*c már a magyar nemzetnek. Szegény Kárpátalja azért, miért hüsz esztendőn át szinte gyarmati Sorsban sínylődött \' gazdasági élete, közTeVeUése, kulturális; helyzete elhanyagolt volt. Gazdag országrész pedig azért, mert erdőinek fája, hegyeinek ércei, sója hatalmas értéket Jeten\'enek mind az
\' anyam-stág/imlnd a visszacsatolt t;-rfttet gazdasági élete izom pultjából. A magyar kormány párathiifiit nngy, arányú akciót kezdeti íi visszacsaló, lás^utájil napoktól kezdve a Kárpát-\' alja gázdaságliÉs szoclá\'ls felvaiielte-t jtése érdekében. Az ipafl nyersanyag források jetentös neszét máris feltárta é* megnyitotta. Sok ipari üze-•met ismét\' bekapcsolt a termelésbe,. [iiüL\'gszv.niezpe n KÖS^kit\'cfést, lutpd, vasutakat épített és kQJÖnlcges ked/; vézufényekkéi Igyekezett a gazdasági luilflkéclót végrehajtani.
Ugyanakkor azpnb&ii nemcsak n jövőre kelteti goíidoliil, hanefcn a szegényes és sanyarú jelenre Is, hiszen a okosság egy ["észénél, betevő fa\'at;a Is aljg volt. A vetfflungákclók, a Jegélőgnzyálkodás és a tejgazdálf kodás fejlesztése, a -tejérteké*! tés megszervezése, a lakosságnak olcsó étkezési teiigerlvci való ellátási, tfz egészségvédelem biegs&rvczése, a nagyszabású iuségakeiók ímegludltá. sa fs végül a kárpáta\'j-d földmüvelésügyi kirendeltség felállítása első íyorban ezt a szociális célt szolgálta. SzárnjtaJaii jogos kívánságot keket! ember feletti munkával kielégíteni, hogy* a (mhgyarorrjsz nép életszínvonalát jtz auyaoi-siág^ éléts^irív^onalá-ig"fel\'enjelhes--ílv. Hlísz esztendő mu1-liLsztásait ítzonb-iit nem Éheí napok, hetek, vagy hónapok alatt jóvá\'ennl Az erednijények mégis tiszteletet parancsolnak.
Kárpátalja népének a régi időkben két fontos keieieti forrása volt, m-.dy u 1ulriy"ni)C»n agrárfogfiílkozásu la-k<«,<:fg éXéWt\' -biztositotta : \'h fater-liieJérs és a magyar alföldön végzett mezőgazdasági s/czonmuiika. A^ kárpátaljai fatertiiplés a visszacsatolás\' óta tengernyi nehézséggel volt kény-tete*r iTyegküzcteni,\'ma azonban már TiiféginrJult nz erdők kincse vonaton és tutajon a fára éhes A\'fÖ\'d és az enyaország félé. Nagyjétentőségü intézkedések történtek a mezőgazdasági Jriéíiyiniiuiikások éa aratr>k\'érde-kében is. Már az első nyáron nyolcezernél több mbgyarorosz munkás iu duit el dzontlE títoii, ajnelyröl év-wázad-ikon keresz\'tűi Jó magyar búzát é$ szerény, do a íegnagyobb gondoktói mtentes életlchclöséget pzett Jnagávai. A Itátóségok már az első percW kétdS*\'JR*feáriák aimak tehe. tőségét, hogy a .magyarorosz munkás tenars*rneretten közvetítők karjaiba kerüljön: A (munkások e\'szer\'ződése előtt orvosi vizsgálatnak vetették
\' abi\'a;jejéntláizoket[ a múrikajdéuy\' Watt nz Országos Gazdasági Meor kaközvéütö iroda tisztviselői állandóan" cWiiöriztéV\'lí1 ilftiHknlteltéteU*.
Hitler békebeszédére Chamberlain alsóházi beszédében, Daladier külön rádióbeszédben válaszol
\' \' Hitler józan éB\'.gazságds békeajánlatát bizalmatlansággal és tartózkodással fogadta Párls ég London — Megkötötték a lett—szovjet egyezményt — London szerint órákonbelfll aláírják a török uugol szövetséget — Benes cseh\'kormányt-alakított \' \'Londonban — A háború frontján nyugalom volt
Részletéö tkídösltáá á német kancellár beszédéről ős annak érdekes világ-viesihahfejáról
Hitler \' ekncttdbtnv nagy beszédét éS azóta újból Ö és béke javaslta áll\' a vilégérchíkiődés középpontja-bb.ii, (mint évek Óta annyiszor. A
péuteU birodalmi gyűlésen elmondott beszéd rövid, tömör kivonata a következő :
Hitler\' kancellár beszéde
f Hit\'er\'kancc^ár\'imiiKlenektfött\'b^ \'Szánjpít Lengyelország \'\'legyőzéséről. Hangsúlyozta, hogy
\' egyénileg\'hősök voltak a len-\'gyetek,
de a vezetés felelőtlen, lelkiism«-ret-ien és rosti volt, ezért omlott öss/e pár hét af.(t| a 31 imifliós állam hadserege. AV. o*Mk, amiért er bekövetkezett, n versuitesi bölcsőt, a belső helyzetet1 és angol garanciákat emui-tette még. Résfleíesén, Ismertette 0anz)g köriVf WkehJánhiMtat és á sréptemlber l-e előtti diplomáciai lé. pfeseket, imJijd a felállva\' emrékező: birodalmi gyűlésnek bejeién te tto, h«>gy . . ¦
a lengyel hadjárat 10572 haloltat, 30322 sebesültet és 3.409 eltüntet követelt. \' A köíbén trnVgkötőff német-. orosz égyezsnény — mondotta a lo-\'vábbkikban Hitler - tehetővé teszi-a békét ke\'eteji-é* meggyőzheti a xl\\< iágsnjtőt, hogy
az Ukrajnára,\'RóHidnldrá való elképzelés csak háborús\'rémkép.
- Oroszország eV\' Né*metorszdg nemi érinH egymás beisö éfetét, de békét akar. ftt isimertctté á kancef-lár a Lengyelországra vonatkozó uj-Jápüidczést, a\'határok blztosltósáll a gazdasági és-\'kulturális ujjárend> róit és n néprajzi viszonyoknak m?g fe\'ekS rendezést, amelyeknek szálul jnesszenyu\'óak. 1
Európa átrendezése- áifetepités nélkül elképzelhetetlen —
\'-\'ibitmdoi\'tá ifttíe\'f\'— mert az öntu-
datos nómÍ3t kitebbségeket nem tehet bColvasztaid. ( i (
SzóU Hitler kancellár « -Népsző-vxítségrö\' is éa leszögezte, hogy nem -az elten küzd, csak Ígéretet lelt népének, h\'gy a versaitesl -szerződést mi^gváltoztatja. Ha (6 millió angol uraikodhatlk .10 anállió négyzetkik>-
nillió németnek
iinjéteren, akko joga van éhii.
Németország ae életért nem jog ¦Itöhyörögni.
Eietérdékelket\'szflkre szabták, nu\'ri ímaga tanácsolt Hnérsékletct népénete ott, ahol \'lehetett.
A világ biz.>nytatansága ncnn • néitijet követelések tátott van - mon dotta a néniét kanoehár ~ és fel-Borotta a balti, é-zaki állimibkkal kötött tmegneiiiiáinadásl egyezményeket, az európai államokkal való viszonyt. Ezenközben szögezte \'e,liogy
Németország határai.Magyarország felé Is véglegesek ¦érn megváTtózhatátíanok
Ugyanilyen kijelentést telt \' Svájc; Jug;«zláviá, OlíMzinszág, Dánia iéa Pjt>nci.w)nsz^g felé. Ez lutóbbinát hajigsulyozottan kiszögezté, hogy a Saai-vidékkei ínindcn problémát k(. küszöböltek, Elszász-Lotharingia szó; ba senr kerülhet. Egyetlen óhaja : elásni az ellenségeskedést Fnmciaor-pzággiü.
É\'etcéljíliiak tekinti az mignokkal vd\'ó tnegbékélóst és sajnálja, hogy az angol áttanVférflak és OJságirók ellenséget látnak beimé. Pt\'dlg meg-gyözíidésc ,hogy
¦ mtgbékéhh csak akkor tesz, ha a német és angol megérti :*>•>"\'fgymást. Leszögezte, hogy békét akar, még
ha gyávának látszik is, ezért felvetette a kérdést, miért Tegyen háb ira tovább nyugaton ? Lengyelországért nem, mert Orosz- és Németország jg! mm tál ja, hogy n \\ersa1tesi Lcn-gyelország ne>m támad fel soha többé, Cseh- és Morvaországban rend és nyugalom van, a\' gazdasági ujjá-\' épités rendszerét fapat fek\'etlk 4-
AngHáért és FraiiciaaFszágért aettl^ hisz • kenuin* nem veszélyezteH öket.
A nemét TénásiérV-elpusztítani n f in tehet,
céltalanul áldoznának fel azért milliókat. S há tenne is egy .niásodtlr, Versai\'es, út ne\'ni\' oldana meg sem-¦míféte problémát.
Mit tartalmaz Hitler béketerve
ij6*i anegbldásl ta^JH
Hitler ez ismertette: l.1 LengyeJorezágra vonatkozóan : történelmi, néprajzi1 és gazdasági helyzetnek megfelelő ujjá-rendezés.
A kisebbíégl kérdés tendezése, Déiketeteurópábaií is; A\' 2sÍdé-proH
íénuu aiegoldása, a biztonság szavatolása a ftíiáflniasztott- Lengyelország körül.
II. A háborús veszély kiküszöbölésére rhozzék nyilvánosságra a kül-t poiitilul aiándékokat. I
Hitíer Itt *" német cé»ok Ismerte-^ tésébéu kijelentette, hogy nétfn le-.
ket és áz c:ét\'eg felnu\'rűlt panaszokat az emberi Tehetőségek határáig ti helyszhicn -orvosolták. Gondokko-dás történt arról, hogy a munkások teiniénykeresetüket ki^te\'esen ¦ olcsón .iítifKthassák i«Butort haza, végy pétiig a Futuru ki rendel ts^gei-né\' utalvány ellenében beszolgáltathassák és otthon ugyanolyan mpny-uyjségü és rilínőségü gabonát kapjanak kézhez hrinden szállítási költség nélkül. Az Intézkedés igi\'n Jól bévá\'t és
á\'talános mfegelégedéírt keltelt a magyar-orosz mezőgazdasági munkások körében. Amuk ellenére, hagy ebben az esetben csak a gazdisági é\'et egészen Ws szektoráról van szó, az intézkedések ateposságából és cied\'iiiJéiiyességébői kedvező köyet-i köteteseké tfehet levonni. A magyar orosz nép látja, hogy az anyaország Kárpátatját néni Inoghódltott vngy visszahódított reruíelnek, hanem Ma-gynrország integráns részének^ atB^Pf
gyBrorwsx népét |*dig. teijes jogú, sőt sok tekintetben kivételes támogatást igénylő testvérének tekinlJ. A on-igyar nemzet szociális é* gazda-Sági pmiiökéja nem az erőszak és a hat-dom, hanem a lestvéri szerelet kezét nyújtja Kárpátalja népe felé 4\'€*t nem politikai opporkinHasból zcse\'ekszl, hanem azért, mert a népek | tesh érluége S»snt Mván Wro-diimjlnak ma is örökéletű funda-nventuma, , ,
balai «gag_______-S-S oHöoct 7
an
KELLÉR ANDOR:
EPOB, A RETTENETES
Egy magyar huszárkapitány kalandos élete — Riport-regény —
Fő ut 2. Varoihi». h31
ktnti érvényesiiek o verMilfcsj szerződést é^ igy
a német gyarmatok visszaadd sót követeti. Hz nem ultínéhrm, rnmín béMív jnviis\'at n nemzetközi gazdusági élet ffelk-nditesére, ii piacok u)jásze,r\\e-í zésére és a fizetési eszközök szabályzására.
SzükseV*esnek tarff:i az európai és az Európán klviVi gazdasági élet újjáalakítását Európa biztinsága érdekeben. Ugyanígy
elkerülhetetlennek mond/a a fegyverkezés korlátozását. Egyszer már ezt az ajanlatát elutasították, uiu>st újból iiiegisiniílU.
A néniét kunoL\'llár várva várt beszéde az egész világ in nagy és nn\'iy hatást vá\'lo\'t ki. Hogy hogyan fo a> ták beszédét, azt a MTI Jelentései aiupjiia a következőkben foglaihat-juk össze:
A BAt.KANI ÁLLAMOKBAN
Őszinte n«Rgerégedést keltett. J:j-gossláv körökben baiigoztalják.hogy
Hit\'er őszintén óhajtja a bekéi él beszéde is ezt sugározza. Bullán.i sajtója arra mulut rá, hogy most nyugatott Ületi a szó. Belgrád sajtója szerint a Wkcjava.do.tol érdemes áttanu\'iiiány»zni. A román bt pi>k nem fűznek megjegyzést a beszédhez, i\'gyedül a Ctirenhjl omhli nneg, hogy az a kisállamok érdekeit szolgálja,
A BALTI ES ÉSZAKI ÁLLAMOKBAN
is élénk figyelmet keltett a beszéd. A lett és litván lapok külösöneu azt entteljk ki, h*>gy nagy fittyeimet szentelt Hitler Ke\'e\'európa ujjárondeé-sénck. A svéd \'apók szerint a beszéd hitvallás volt a béke mellett, megindíthatja a tárgyalás okát, ha Anglia megértéssel fogadja. A svéd lapok a norvég lapokkal együtt kiemelik\' azt is, hogy az északi államokkal Némfitországnak nincs semmiféle vitás ügye.
Az első angol és francia jelenté- I sek szerint a beszéd (megfelelt a várakozásnak. A gajtó azonban kedvezőtlenül fogadta a beszédet és mint ibjabb (MtTl) jeH^itések Imonrfják, I London tartózkodó és bizalmatlan I
Az angoi /apók elutasítóan írnak a beszéddel kapcsolatban és leszöge\'i ! zik, hogy s&nwnl uj nincs az áltató-. nos elrendezés érdekében. A TtmPs több kérdést hité* Hitlerhez, de *1-Ismeri, hogy KeletLurópa tartós ren-
(Folytatáa
E-őbb-utóbb össze kell egyszer flt ni az európai kérdések átfogó ren* dezéséro - twindotb. Hitler a to-í vrtbblakbaa. — Ezt jó vohia minél e\'őbb snegtenni, de mozgósított hadseregek nyomása alatt ez lehetetlen
Ha5folytatják a nyugati háborulj a pusztítás egyre nagyobb méreteket I ölt, kiterjed a tengerekre Js é» <a népi vagyon elpusztul, de semmit meg nem o\'d.
Az uj háborúban alig tenne győző,
mért az uj határok mentén pUSzfu\'ál lenne csalt, Nem gyávaságból mond\' ja ezeket, de Szerelné megkímélni a nemzeteket n szenvedéstől.
E* oz utolsó szava. Ha elutasítják ajánlatát, harcolni fog Lehet, hogy Churchp knfag van győződve az angol győzelemről, da ö is ugyanúgy
hiszi, hogy Németország győz. Ezt a sors dönti cl. (
-- Most pedig szóljanak azok — mondotta befejezésül Hitler - akik hason\'óki\'p g mdo\'kodnak s lökjek ci klnyujtot) bárá\'l kezemet* azok, kik nem akarják a béke uj áldásait Európában.
A NYUGATI, SEMLEGES ÁLLAMOK visszhangja Is kedvező Svájcban megnyugtatónak és tárgyitagosnak nevezik ][illor békehilvJllásál. Helgium-baa is nyugodt ajánlatnak tekintik u nemet kancellár beszédét, amelyet ér. deraea megfontolás tárgyává lenni.
UgyKnet Hollandia véleménye Is.
N F. IIETORSZÍG ÉtA N
a la,H)k teljes terjedelmiben körlik a besiédet ós megjegyzései klen liang. súlyozzák, liogy Hitler beszéde oly nagyvonalú ujjárviulv/ésl ajánl, amely mellett nem lehet elmeim! —ó uéikúl Ai ujja rendezés —, írja a,lap - véget vetne « versaiiiesl rendszernek, amelyet
a/, antant vezetők közül is már többen gáládnak neveznek.
Német politikai körökben Ugy Iát jáfc, hjpgy a beffeéd a (i)ékc felé vezető utat szabta meg és ez ut a jóukmt-tiiak rfc/éro Járható. A beszéd nyílt és világos, nem gyengeség jele hanem a Wkeakanité
OLASZORSZÁGBAN
különkiadásba! adták a lapok Hitler bestédet. Mint a lapok, mint poétikai körökben Józan és igazságos békcaján. lalnnk mondják Hitler beszéltét. Fel. vélik ai olasz Ut|»ok is, hogy miért! is lenne bábom tovább nyugaton, Megelégedést keltett a merszeit beszéd, hanií is, de leszögezik, hogy ez" oz utolsó kísértet némel részről. Olasz körökben remélik, liogy megfontolás tárgyává teszik nyugaton a német ajánlatot.
dezésc Oroszország és Németország összefogása nélkül elképzelhetetlen.
A francia sajtó szerint Páiisban sem keltett kedvező hatást a b"széd, A lapok elutasító hangon Írunk arról hogy a beszéd meni tekinthető olyan alapnak, aanely kilndulói>ontja lc-l hetne egy Wk^ tárgyalásnak. A lapok azt is hibáztatják, hógy a beszéd nem tetf határozott békenjáu-Iatot( nüijd hangsúlyozzák, hogy An-
i gil-i és Franciaország nem engedhet a 6. oldalon)
A világosi regyverlelétei hónapjában látta inog a nnpvilágo\' Abban a hó-napban, amikor a cságffBdtSég üU« meg a lelkeket, szük-letl meg az a férfi, aki egész éietóben soha nem táwklfodoll meg, soha nem félt semmitől é> senkitől, akire ponlosan illett Carlvle nagy megállapítása Mahometről: -A naivság egyesült benne a vak
bátorsággal.\'
Kaland hát országon át
Hatvanhétben hadnagyi rangban siol gáll GaiUtaldl seregélRii 6s fiancia fogságba kérőit Kirendelt őrét felpofozta, — lezárták... Tömlöec Mát késsel kivukarta -*i éj idején megszökött. Elclelen*) a harc VolC
Verekedett Spanyok)rszágbOXl a kar-llsták elten; jelenlke/ett a török had-sereKbcn szolgálatra és Abdul Hninid t|sitjévó nevezte Id. Csapatot vezetett líisáisiába, oliol lázongó arulK>kat fó. Icmlileti meg.
U.I\'t.il i ¦-\' 1 ¦ i! 1 ¦! bánt é^ ínég csak nem Is volt Igazságos.t, Ha ka-loiiájára bármilyen panasz érkezett, nem vizsgálta ki, igazé a vád, rögtön büntetett!
Egysier két gyalogosa hozzálépett és panaszkodott, hogy szűkös és izet. len a kosit. Azt mondta, takarodjanak. Amikor a.ok továbbra is ott ácsorog, lak kóriVöde, fogta revolverét és rálőtt a kél hlrongóra.
Megunta n tőrök hadsereget, elment Egyiptomba és ott az alkirály szolga-lalába állt. Egyszer a sivatagban teveháton Igyekezett a legközelebbi teftepl. téshez. Hirtelen tigris ugrott fel a tevére, egyenesen Zubovtts ölél.e. A hu-s/árkapitány vercked\'H kezdett a liKris. sel, kzulsantuk a Vvéröl ósikét karjával kivégezte a Tejevfldat
A benszftlöltík imádták, természet-fölölti lénynrK tartolták, legenda járt arról, liogy • furi^a magyart nem éri a fioiyö és a vadállatok gyáván ,és mcf{hunyászkodva choniix)1vognak ind lölo.
UJ Toldi Miklós
Kairóban, \'»z oroszíánhtdon. a lik-kadt forróságban egyszer ijedt rikol-tozás támadt. Két hatalmas bivaly fellázadt és kitört a járomb.\'! A ir.e«. riadt emberek a folyóba ugrállak, senki ucm akadt, aki megfékezte volna a dühöngő átlatokat Hirtelen ott termett a hídon Zubovits Fedor, irtózatos magyar szitkozódást hallatoti, leteperte a két rettenetes állatot á* amikor a ívni.|..n.Mi megjuhászkodva törődlek bele sorsuktja, az odomerészkedö tevehajcsárok hurkol vetettek patájuk köré.
Fclvil»arzó lelkesedéssel ünuei^lte a tömeg az ismeretlen zömök férfiút. Vállukra kapták, körolliordozták. Zubo-vlts pedig vastag bambusilxd jávai verte az öt körülhordozó arabok kopó-nyáját, mert sehogysem szCnvedhcUc, bon ilyen éktelened üímcpllk.
Boszniában két karddal csatázott és amikor a bábomba keveredlek at angolok ellen, egyszerre ott temutt a harctereken, mert az volt az ö igazi levegője és napok multán már lovas-rohaiuokat vezényelt az angolok ellen.
Még a török hadseregben harcolt, amikor elfogtak egy lesoványodott, et-csigázott, szomorú oroszt Amikor a riadt, szomorú, lehajtott lejü embert Zubovils elé vezették, az rárivallt.
— Hogy liivnak?
— Veresc.sagin vagyok,M; Ntegbmerkedett az orosz fetlövel. aki
Imádta Zubovítsot és évekig leveleitek.
A fogadások hőse
Zubovils huszárkapiuVnv évekre el. lünt. Különböző legendák Jártak róli, senki sem tutlta, hol vau. Lll>i esimil Valaki Kaliforniában fedezte fel Másik
meg London baji látta ,és esVüdötött, hogy az egykori vitéz kapitány közönséges dokkmutikás.
Találkoztak vele előkelő Ungol tár. saságban is, ubol fmkkluiii foszifett. Akkor keletkezett röla az n történet, IwKy reggel dokkmunkás, délulán ha. zamegy szállására, megfürdif. átöltözik és este mint frakkos «enlfcnian jelenik nu-g a íejítinomnbb körökben.
ffazatért "Magyarországba és rnöTV az első héten hallaton, magáról. Fogadolt egy osztrák gr.\'iffnl, hogy télen, jégzajlás Idején, lovával átúszik a pu. nán. ötezer forint volt a tél. Nagy közönség ácsorgott a Vámház körül, amikor Zubovits Fodor lovával bc. tiftrott a zajló folyamba. Nem telt el félóra sem és friss \'egészségben, vidáman kijutott a portra a ituiaó oldalon, a mai tallért szálló Iwlyén, az akkori Sáros-fürdőnél. Éljenezték, tapsolták, ő |>odig lényeiét nyújtotta és kérte a* ötezer forintot.
.Az osztrák mágnás niosolyogva fi re. leit és ujabb fogadást ajánlóit. F&ultal tízezer forint volt a tét. Zubovits vállalkozott arra, hogy tizenhat nap uidt ellovagol Bécsből Parisba.
Harmadnap indult. Tizennégy nap hudva már PanHnnél járt, l\'áris elővárosában. A Hotel Foyot-ban szilit meg a Quartjcr Latin e régi, finom fogadójában és onnan irt áz osztrák-nak, bog)\' küldheti a tízezer forint it
A barooíal halászok
Hy változatos élet után csod«-e, lwgy Zujx>vits Fedor nvugaluuira vigyort ós clliatározla, hogy egyelőre visszavonul. Alkahnas, a «Jlág zajától távoleső, eldugott fósnekro vágyott, ahol csendesen éldegélhet ós nem zavarja senki. Addig keresett Ilyen ma. gányos zugot, nmig aztán talált ls.
Barcolában telepedett le, Trieszt tavi lelt, a tenger partján. Az apró város, kában csak néhány ház volt, Isme. rősre Ut nem akadt, szemlélődve él degéJhetett. Iíarcolábm cs»k halásíok. kai Vehetett találkozni. Eleinte Ízlett az újfajta életmód, később kissé unalmasnak tetetett a dolog. Mindig csak n tenger, a rugó, liáborgó viz, a borús tsgbolt, a fok cső,_az)ég arrafelé gyak-ran könnyezett.
Zuboviísot módfelett báutoila, hogy beki, a vitéz kapitánynak, a hősnek,
lH
i t Rir. Osztílnoriiíi
fAárusilói kérik,
hogy mindazok, akik a postán küldőit sorsjegyek árát még nem egyenlítették ki, szíveskedjenek a Ida S—xciet negflxetsl, mert a r«ménylg«ay és minden más jog csak ugy biztOBÜtialó, ha a sorsjegyek ára az előirt-30 fillér köllséggel eayirít a
hatás MU klogy*Hllttet*».
Aki azonban bármely oknál fogvs a sor-Jegyeket nem akarja niegtar-tani, kftldja uoaaal vU»z« az illetékes helyre, mert az i«Ujáa«a kl a«» tUstelt ao-»Jogy*k umml Jogot nem btíloilUii*k, a löárusllóknak hmn kárt okouuk, ha azokat postafordultával\'nem kipják vl*__
A huzísoR -
14 éu, uombatoB keüdöduuk !
Az I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára:
NyokiJ titgJMá FM
aVt \' ? 14 as
P*BlS f*«a
Hitler békebeszédének vUsihangJa :
Paris és London tartózkodóan és bizalmatlanul fogadta, a békebeszédet
KISKANIZSAI ÉLET
FérfiSHSnyHk, felöltők, télikabátok
nagy választékban
szomolAnyinál
nem köszönnek a barcolaj halászok. Mégis csak disznóság, — gondolta -íuiRy e*&k az agrólszakadtak fit nem tisztelik. Magyarországon az efféle ember, mint ox itteni halász, megsüvegeli U urat UgyJátizik, n bareolai "haja-stok gőgösek.,. Egyszer mcgszóülolta fix egyiket.
- Momlű csak... ki közöttetek a Jegeszoebb és a ]cgtekinté4yese|>o? ki a/, akire ti többiek, nttUgutlnk?
A megszólított ember mélázóit.
- A legtekintélyesebb? Az öreg Marin... Ha valami bajimk van, ho/zá megyünk,
- Küldd el hozzám.,.
Mario el is Jött Zubovits hátába. A kapitány mennydörgős hangján rt voüt nL
llollod-o te, Mario, bes*édem. vim veled. 1H étek közöltetek már hónapok óta. Nem tudjátok ti, liogy én ki va. gyök?
MOrio Illemtudóan felelt:
— Már hogyne tudnánk... Magyar tir tetszik tenui .,.
Zubovits jóakaratúan segített:
— Huszártorátány.,, Mario bólintott.
— Tudtuk, hogy katonatisit...
— Azt kérdem tőted, miéit, nem kö-k"wi.nlók tl nekem?
A napbamilot1, kemény von ás u öreg halasi arcán mosoJy fénylőit.
— Nem szoktunk mi köszönni, csak annak, akli ismerünk. Eddig nem ismertük kapitány urat személyesen. Aztán, mi ítV a tenger pariján nem lior-dunk kalapot. Hajunkat a síéi borzolja.,. Mivel köszönjünk?
Zubovits bólintott és kegyelctnl)Cii elbocsátotta a halászt.
.Másnap beutazott Triesztbe, az egyik kalapos mesternél négyszázötven kaja-jKit rendelt. Négyszaxőlven kajapot, négyszázötven Imlásznak.
— De most aitan köszönjetek, a iníndenségteket.a.
XFolyt. köv.)
Szerelmesek
Jeánettc MacDoiiald és Nelson Eddy uj filmjét röviden Így jellemezhetnénk: nem j<\\, de gyönyörű fi\'ml
"lesóje alig von. Egy ncwyorkl szl-nószpárt, akik már Imt éve Játszák ugyanezt a szerepet egyszerű féltékenységi trükket ősök azért választanak siet, liogy a Brx>ad\\vay-tól ol ne- hódithassa Hollywood Dö e gyönyörű taiiberpáraát nem is fontos a mCsc, fö, hogy minél többet énekelhessenek. Kit pedjg bőven teszik. A csodás hon-gok mehó van r>yko színpompás, látványos körítést rendegrtfc ami még élvezetesebbé lesz a fihn színes volta nünlt. A rovújelenetek valóban sxin-padi képek, ezért nem filmszerű a I íüm, — mégis nagyon tetszett ás nagy fcöiör.ségslkcre lesz, inert kiállítása boti, szineiben, nielódjaga/jlagságúban egyaránt gyönyörű.
Gyönyörű maga Joanclte MucDouWd is, aki talán sohasem volt ilyen wép. I-Testése tökéletes, ruhái kápráza-\'"sak (a hölgyek figyelmébe ajánljuk Adrién. ruliOcsodait, jgaü. liogy a,férjek "Kralt fogjak sziszegni a hölgyekkel B nihabetnulntón, do ezért a tdidezőt verjék meg). A zene olyan jó, liogy a slágerokat nem lcliet elfeléjteaij.
l\'yen csodát csak Hollywood tud. Ismételjükl minden filmszcnitlejiségv ellenére is gyönyörű film, aki vataini nagyon siépet akar látni; nézze niegH
lL| . i I — •»\'*"
Kelletnetlen őszi ld6
köszöntölt be az utóbbi napokban. Pedig a Sáska gazda még nem végzett a terményeinek beiakadtásával. Az Ósz íegfnnb)sabb munkája a vetés és a szüret függőken m^uvidt.. Hideg, ótnófi cső kopog a hegyhátakon, a nehéz agyiig lassan veszi mlá-gához az égi harmatot, a Qoah tőkék nem csak a levelüket, de a szőlőszemeket Is hullatják. f A szeszélyes idő legy pi\'lf ina líra, megél\', egy-két helyen kimerészkednek a pincékből, ímirc újra ekr2d az csö. I\'ycnkor a pincékben szabad tűzhelyen a régi IdÖk hánuniábu bográcsának van legnagyobb szerepe. (Még imindenütt látni ezt az edényt.;
Ropog a szára/, venyige a tűzön,
A Leányegyesület hlrel
A Kiskanizsal Szociális Mis\'zlö* Leányegyesület miegkezette az idei nyári szünet után U iiuinkáját. A; régi otthon a város vezetőjének jó** indulatából még mindig rendelkezésükre át, a leányoknak. Itt tartják összejövetelüket és (megbeszél éeii ket. A vasárnapi Vcni Sancte utáni gyűlésen elhatározták, hogy gazdag műsor tervezettéi akarnak szerepelni Kiskanizsa műkedvelő és kulturális éJetébCn- A Missziós Lányoktól eddig ts sok jót kapott Kiskanizsa, a \\ezetőjük most még nagyobb Ígéreteket te+t, amil valószínű, hogy vég-1« is fognak hajtani. \\ ;
Október 6. Klskanlztán
A Kiskanlzsai Polgári Olvasókor vasárnap este tartja ül. október 6-lkI vértanuk emlékünnepélyét, melyen résztvesz dr. Krátky István polgármester Ifis Kovács Nagy Pá\' rendör-fö\'tanáesos és több várvxsd vendég. Az. ünnepi beszédet Horváth József egyetemi hallgató mondja. Szavalnak ; K. Nagy László és Ötvös Lász-
ío. ; , , ; i : i
serceg a Jó gulyásnak aprított disznóhús. A gyerekek a gesztenyesütővei settenkednek a tűz körül, a garda pedig kfcufogy a külső pincébe a itn\'aradék tavalyiért De há kissé tisztul az idő, újra megkezdődik a szüret, a lányok hangos nótá-zása (messzire hangzik a hegyekről. Valahol a miásik falubó\' a bevonuló legények felelnek rá :
Megjött talár az október elseje. ,
Pántlikás a kiskalapekn széle.
Van do\'gi a puttonyosénak ís. Las aan te\'llk a prés, jmajd a kád, Innen pedig meri a garda az édes lét, munkájának gyümölcsét boldog meg elégedéssel.
A nap lassan alkonyatba szökik át és fonnék a korai hosszú esték, a ml magyar népünknek u cstyideí tréfálkozó, vagy (mulatozó estei.
A Sáska Levente szereplése
A Sáska Levente F. C. csapata vasárnap un\'utatkozotl be először bajnoki mérkőzésen az őszi szezonban a közönségnek. Az eJsö szereplésük! sikerrel járt, nnért 5 :1 arányban győztek a kitűnő cserkészek csapata e\'ten. A győztes csapat végig jól játszott, mPyjoek saeiteplői: Rén.tekt Jámbor, Horváth II., Plánder, Herceg, Honáth I., Horváth IV., Gödi-; nek, Nagy, Bartol és Horváth III. Vasárnap a kerc-skedeírrií iskola ellen játszanak a sáskák a Vasúti pályán a következő felállításban : Pén tek, Jánnbor, Horváth I., P%tídKkk Herceg, BartoJ, Horváth IV., Vajda, Gödinek, Horváth II., Horváth III.
_k—n-l~
Ajánljuk
a hölgyeknek.
hogy saját érdekükben használják rendszeresen a htraa aagya»*/«s!l
KOVÁCS ERÉM-et
a nsgyenyedl Kovács boraxszsppannal. A legelhanyagoltabb arcbSrt Is röfld Idfi alatt tökéletesen rendbe hozzalll
ÉIUII bMtfltlitra kék \\ ,„„„„,i.h.„ Nappali hninilatra iir(* / w""1!\'1**""\'
A magyarság kegyelete október 6-án
Oklóber 0-án az egész trianoni Magyarország mélységes kegyelettel áldo-íotl az aradi tizenhárom nagy!vértana emlékének.\' \' ,.
Nogykaniz-sa imzafios polgársága a tmdieionáüs hazniias érzéssel ós kegyelettel ülte meg a nagy vértanuk emlékéi. Az egész város zászlódlszt Öt-tötf. A plébániatemplomban ünn*pí rekviem voU, dlsues katafalk felállitii-sával. OU voU a hivatalos város ré-síéről dr. Krátky István polgármester, a honvédtisrtikor, a törvényszék, az ügyészség, \'.zolgabirúság, rondőiség, állampénztár, posta, Magyar Élet Pártja, csendőrség, vámőrség, pénzügyőrség ós a többi közhivatal és testület képviselője. A gyászmise és abszo-lució a magyar nemzeti imádsággal ért véget. Hasonló ünnepi istentlszto-Jelet tartottak a rcfonnátus és cvangó-likjis egyházak a Kölcsey utcai református templomban az aradi vértanuk emlékezetére, amelyen a hivatalos tcs. tűletek képviselői részt vetlek. A péntek esti isten tiszteleten az izr.\'templomban megemlékeztek ós imádkoztak az aradi tizenhárom mártírért.
Nagyon szép hazafias ünnopélyok Voltak a piarista gimnáziuinfwi, * Ko\'ro Dame leány gimnáziumiban, a városi felsőkereskedelmi iskolában, a polgári (hl és leányiskola együttes ünnepel tartott, a tanonciskolában, nemkülönben a különböző elemi iskolákban, ahol méltó módon áldoztak a szent férfink cuilókénck. sajnos, a rendkívüli OnyagTorlódás miatt nem tudtunk ezek mindegyikéről részjetc-ten beszámolni, ahogy szerettük volna.
Nagykanizsa szakértője vizsgálja felül a villany-távvezetéket
A villanyszolgáltatás mizériái körül legutóbb fchncnUt panasBok tárgyában arról értesülünk, liogy a polgármester már megtéve intézkedéséi. A legközelebbi napokban érkezik Nugykauizsára Hollós József nyug. áiiamtitkár, a város villany szakértő jo, aki nicgvUsgálja a* egész távvezetéket és észleletéiről beszámo\' a viliany-ellcnőrzö bizottság legközelebbi idésén.
Akiknek foglalkozása minden erejük megfeszítését követeli, Igyanak hetenként legalább egyszer, reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc jóuei" kesertlvizet, mert ez alaposan kitisztítja a bél-caatornát s előmozdítja a gyomor-emésztést, fokona az anyagcserét, élénkíti a vérkeringést az egész szervezetben és ezáltal a) életerőt teremt. Kérdezze meg orvosát!
— TftkiatM nag a Kopsteln Bútoráruház Aitau.tó batorkláilltáaát. ízléses 6% oloaé bútorokat kedvező hzetéal lei-tételekkel váaárolhat.
évek óla Budapesten a
RENAJ88ANCE PENSIÓ
BUDAPEST Mlvéfe«M, a hlviroakaai IV., Irányl-utoii 81.
Minden szobában tökéletes komlód : Jildeg-melea folyóvíz, központi fűtés, táfeas tánaB-Myiségek. — Elsőrangti konyhájában kívánatra diéta. — Éjjel éa nappal lift. — Fürdö-)bás appartemenlck — Olcsó árak. — Hosszabb tartózkodásnál engedmény. — Buda-
pestnek majdaem valamennyi autóbusz- és villamotvonala a közvetlen közelben áll mtg.
BACAI KQg-Oft*
Nagyasszonyunk
Irta: Gasdaf Pe.it.-« >-i)tazékl tanácsos Hitte", hivő lé\'ckke\', UIús és bizakodó S2 iwei ünnepeljük ma ma-\' gwirok Nngyaswonyatiak unnepét ,\\\' ünnepi harangok zúgásába csendüljön bele minden Igaz magyar hő fohásza, forró imádsága :
.0 Nagyasszony, nemzeliink reménye, Rád siegezzUk könnytelt *zecieink. Veszni Indult István ö oksíge, Szép Kértedben" u» erényeink. Siálii közénk és sifj Te la velünk, Vl^asifald és mentsd n ég nemzetünk.*
Szent István, az oi-szégépftö\' nagy király jövőbe le];iuV> étei ú \' ntfér-fiu swBii\'. tisztán. látta, h gy ill a Duna-TiVa jiiedcucéjében, az Ázsia titokzatos m\'éhébŐ\' rajzó népek országútján, Ke\'et é* Nyugit megyéjén nagy mefípróbá\'tatás, visz >nt>g-ságos sors vár nJm.zvtére. Szövetségest, pártfogót, tá{m>«.dót keresi árva, nemzetéjuk a szomszédos népek között, dv iuígé«:!ö..h,Hség.veu kltaríó, támogató ba/áloi nem MYi\'t itt a földön. Nagy gonddá\' nevelt fiát, Imre herceget eltemé hv.alkal-inat é- méltó trónörököst, neni-íatáJt, árvának látta d»ága •¦^igyar népét,\' gazdaWannhk klrál)i kor máját. Midőn érezte, hogy egészsége megtört, ereje fogy, napjai meg vannak s/áin iálva,.élÖ hite,, vallásos biz.-dm\'i. qz» égben kunesett pártfogót, gyá>iu>Ü-tót. Sm/. Mária mí-\'inybevi,lel3 tini népén, 1038. augusztus 15-én- a IMA. gyarok első korohM királyi, Ssant István ,m-iga köré gyűjtötte főpapjait és fő\'irajt, kinyilvánítóul nekik a Irónöröklésie. vonatkozó ;ik:ii\\dá\'f lelkiikre kötötte az igaz h|( nvigtaV tását ó-.a Bold;>gs;\'(gos Szűznek felajánlotta •koronáját, majd olmbmV anyai pártfogásába ajáulutfeV s«imfWéi. Ettől a pflbinnttól kjtt, országunk Má\'ii nevére- bekebelezve, lakkor lett a Boldogságos Szűz Márfti íj magyarok Nagyasszonya, őseinket a fe.fajáiilást szem Örök-, ségkep. vettek <?s nemzedékről n*?m-. zedékre hagyták, riazánk ezeréves fennállásának fordulóján a magyar püspöki kar kéjére Leó pápa kÜfpn ünnepet engedélyezett a Magyarok Nagyasszonya cinlén, melyet (most már minden évben október 8-án, ünni,p[ünk. , . »
Az Ifiten-any.ii jnu\'Iló\'-ág ahipján a nénijét,, a francia, az ofás/. a spanyol szintén Mi iszonyunknak vagy Nagyasszonyutlka-ik\'nevezi a Eo\'d< g ságos Szüzet, de o\'y\'érte\'e-mbe , ai.y jiyl j"g?m, mint n. rrui^aur teásat egy - nem-cet se leheti, meri nemzetünket^ felajánlás köteléke füzl Itö. zetebb tf-Snetít Szűzhöz. A fc\'ujáu\'ói pillanatától kezdve a magyar iparkodott is lovagias hűséggel szolgálni Ntigyasszojiyál, ha emberi, gyengeségből, gyarlóságból wiegfeledkezeti a köteles hódolatról é* ; tiszteletről, tsakhumiii- érezte magámhagyalott* ságát és e\'esel|ségében csak Pálro-nájéi-a eme\'te könyfátyolos szeméit. Töte kapott vigaszt, pártfogást.
A történelem tanúsága szerint ;tk. kor volt a niíigyar dicső és nagy, mikor a hit volt legfejlettebb kincse, mikor Nagyasszonyát gyermekded szjvvei szerette, tisztelte, mikor ei-ényoit hiisé;tgci követte, NomiSe Szent László, Nagy Lajos korában volt dicső é- nagy a magyar? Mikor n Kárpátok égbenyúló csur*ij je\'ezték hntnVnának nagyságát és három tenger hullámai ¦ iporniojták dicső-égét. Hunyadiak, Rákóc/hk |;!e (ében volt neve « magyarnak, mikor a. vatU-ossijg aobogtuttu ugy az előkelők, tnrwt -ni n-g^szrerüek szivét laliknr a Mar*rflMtetet építette t\\ legszebb templomokat, mikor- MáUn
ne\\éről nevezték el fajvajkat, ajikor nemcsak a rációikra hímezték,-pénzeikre verték, koporsóikra fos. tették, hanem szivükbe vesék Mária képét, Ml zuditdjj a magyar nemzetié a vérszomjas tatárok ptisztító seregéi ? A szj\\«kbCni különösen az előkelők szivében megfogyatkozott vallásosság. "A vallástalan .ága mjait szégyenlteiie mveg Is en a magyart •> Sajó partján. Mit hirdet nemzeti nagy \'étünk nagy temetője Mohács, ez a hös vértől pirosul! gyásztér ? Azt, hogy Nagyasszonyának fovagia\' szolgálatáról és hódoiatárói megfaj tedkL-zett bnfigynr fetett gyözötl :i török.
Százötven esztendeig nyögte a magyar a tö\'Ök igát, sirv-a imádk >z-la ¦ Boldogasszony, Anyánk... ^s virágos kert felt isniéi Pannonja.
Ne pimaszkodjunk, ne vádaskodjunk, hogy Nagyasszonyunk csőrben hagyott (minket, hogy pa\'áslji a sra\'p M^igyarország darabokra szakád^ Szent István országán izoiga népek S\'irot veleüet;. Mi inagunk voltunk az okai, hogy a szépséges Hungária szí/nioruau csonk fett, ¦- feje, keze, lába levágva - imOjben túlságosan .kevés az erő arr;i, h így éljen, de tu\'5ág>ian sok arna, hogy n—ghaljon,
* modern materialista magyar tel-
kéből kjeseft ¦ hit, vese egyiiUNagy-
nsszonya Mftol érzett hódoía\'ii, Usz-te\'ete, melynek bírása legyflzhelh-n erők forrása, hiánya pedig klszániit" hatlan gyengeség kútfeje.
Azok voltak országunk fénykorai, amelyekben c^rbitatlau volt a Mária-tisztelet az egész nemzetben, a mikor vallásilag i megtevőnlothmk, hit közönyösekké tettütTk, és égi pá\'.-ronánktói elfordnltunk, az mindenkor a namzell hanyiit\'ás és össze-om\'ás\' szomorú korszaka- ^olt.
Napjainkban mikor Indultak m;g a tárgyalások clszaküot: vérei.ikvisz-szacsahdása érdekében ?
Magyarok N.igyAiszonya Űnnépén, 19a8. \'október 8-án\'.-\'
Mikor indult m<eg az elcíniolt to-]\'ü\'ete|nknek vissza foglalása ?
Máriát tisztelő szent hnre herceg uapjáil.
Harcsak rédöbbene iminden mli-gyar ene n dátumra éí ene az im,ára, mo\'yet\'ma a jobbak ajka énekel :
Mi\'y boldog volt ez az ország,
Mlg Tenéked azolgált,
Mlg szerelmed ékesilé,
Mint virág s>. oltárt
Va pusztulunk, fogyunk, veszünk.
Mert Téged feledtünk...
Magyarország Nagyasszonya könyörögj
(érettünk.
108». október 7
Őszi pardfatalpii
cipőkUianlegesaégek
érkeztek
Virág József cipó és divatházába
Tekintse meg cipő-kirakatomat I
A bucsutai hegyőr, aki lelőtte a lakodalomból hazatérő boeskai zenészt,
a pécsi táblán Is Otesztendei fegyházat kapott
Az Idei farsangkor történt, hogy $zentlászló községben Baranyai János boeskai népzenész egy lakodalmon muzsikált. Reggel, mikor Vége volt a lakzinak, Baranyai is hazaigyekezett társaival. Börzönce határában Baranyai elvált társaitól és a.szólók kö;é vezető utón tova haladt. Itt találkozott össze Toplak István 58 éves bucsutai\' hegyőrrel, aki rászólt, mit keres ilt a szőlők-béri." A zenész elesén\'Válaszolt, mire Topiák a nála levő kisbaltával tarkón Ulöltc Baranyait, Baranyai sem hagyta, magát. Elvette a hegyőrtől B fejszét és azzal arcon vágta Öt. Majd elkapta Topiák mutatóujját és összeharapta.\' Twm a szábadoh-levŐjobb kézé Vei elöfcábU\' revolverét és\' közvetlen küzeroÓT Bárá-
nyait mellbe lőtte. A szerencsétlen zenészt beszállították a nagykanizsai kórházba, ahol rövidesen meghalt.
Topiák István hegyőrt a csend-Őrök beszállították Nagykanizsára. A törvényszék szándékos emberölés bönteltében mondotté kl bűnösnek és ezért öt esztendei fegyházra itélte. Az Qgyész súlyosbításért, a vádlott a bűnösség kimondása miatt- fellebbezett.
Móst\'került: az Dfeyá péts!\'ítélőtábla elé, amely" helybenhagyta a nagykanizsai törvényszék Ítéletét.
N«Pi4r i Október 7. szombat. Kom. kaL Kózsafüzés. Protestáns .Amália. Israel. Tblsrl hó 24: — Október 8. vasárnap. Honi. kot. Magy. N. A. Protestáns Etelka. Izr. Thlarl hó 25.
OSZTAlYSOBR^YET
a régi aiagyar vi,
SCHUCHTÁR
iiankiiAzmAi.
Budopwt, VIII., ÜIUI-ul 0. srím • iiirolunli.
Órlílfll v4Ia«Wk. Nagy nyerési .^aíly. ]¦ t.>/,\',k.-ny tü])iiny«)lití\\h,.
• »MWH l.T"»«".*»>ll«»<»«. J
Sorfl|ogyárak oaxtalyoűkénl: .,\'/« \'/« \'/• \' V, t 3.50 P 7- P U.- P lí.rrj. Klafloazt. Imrá. már oküB.r 14-ín. ^
telt klll.u\';,. ,
Kettős bajnoki .mérkAzi*,
li",/. VttSíniíMí i
A Simontornyai, BTC *s a Bar,Q»l IOK Játszik Na0yk.nlt»áll
Hossiu szimel után ismét, Kanizsán játszik a\' /„MNTE. A bajnokság alsó helyét még most is tartja a kanizsai csapat, bár egyenlő .poydlal és csnflc rosSrabh Bi\'darányával áll mögóite .a bajuoki talmiján a PBTc;, Bt SIITC. és a I)Vl\\C A hannádik helyen álló smT. tcqmoAy ellenícle te;/, a ZMNTf-> r^k. ICfü\'ClIen veretlen isapala az al- , osztálynak. A lejátszott ól mérkőzés-bői háromszor gyŐzóU C-s kétszer döntetlenül jálszoll Az Idei bajnokságban Ugy látaijk l|jen koiuoly ^zerejjCt jÜt-Síik a volt NIHl csaj>al Shnontoniyai íiTC, mely ellen csak minden tudását kifrjt\\e slkvrüHvet gyűrni és tartaqi a vezető Iwlvet a baJnQkságbar a ZMNTi-;nek.
A mérkőrés kezdete 3 órakor. Iliró rrontsch. iilőlle 1 órakor a BIOK— ZMNTE II. második oszt. bajnoki mérkőzés kerül lejátszásra.

j A ZMNTB veaetőség feihlvla. a kő-k-etkesŐ játékosok fijryelrr.él, hogy, va-kámep délután fél 3m a j^lyá^l incg-ke tenni stis-eskodjcouk. De nos, Csáki, jl\'óew, SzoMAn MiMleca, Szabó, Vel-:ták, Istenes, i.s"ii!-.-j, KárjiáL Boda, I»bos. - felkérjük a ][, 0stt. játékokkal is, Hogy rét l \'órára a pályán jjelcnjcnck meg. A vezetősége (:)
: A XMNT1". aikiáLS^t.\'&dí-
\\ A ZMNTE\' atlétikai szakosztálya iva-sárnap dételőlföt jókéiíes-ézü otlé\'áját \'áUltj** starthoz Pécsett\'a PF.AC, PA€ aUév&ival ¦ szemben-¦ lSOO-nr; táltó stA-félábsm éí ai 5000 m. csapatbajnokságban.
r*i teklulfMi. mwí,
nWJkák-.ktop^UHJí.
¦nludioi. vétfi!! íiiitofái-i-liA-*.
Kői és leányka kabétek,
noí és férfi mM,
Selymek, flanellok, szői
nagy választékban
pa-ut 14.
Isaii
oMÁber 1
r""ÔWJ* SZEMETI 5"
i, ,!-.h,:-\'.\',:u trUtlomm.l rgy \\oi illfl
?ttOLDOS GYULA
trliniitii, ta*» n iatiReréaziuesloi-,
¦¦¦ ¦¦" a, (• Kotonaiiíliodiv»\' —
Szornbftt(|
Állandó mfliOriKicook hétköznapokon
145 Torna.. Hírek, — Közlemények, — Hanglemezek: — 10 Hírek;
- 11.10 Nemzetközi vizjelzÖsEolgóiat.
- 12 llar\'ngsió. — Himnusz. — időjárásaién té*. — 1240 Hirek, — 13.20
Időjehé-s, Időjárás jelentés. — 14.30 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolj-wiilitrek, piacl árak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, idöjárásja-jenlés, Idrak. -- 17 Hírek szlovák fa magyar-orosz nyalván. — 19.15 ntrck.
- 21.40 I|Ii»k, időjárás jelentés, hirek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 22.40 Hlrak ném*t, olasz, angol és franci" nyelven. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 Tánclwnezek. — 17.30 Magyar orosz félóra. — 18 A Vitamos és HgV alkíitma/oüak Országos1 Szövet-sége dalániája. — 18.35 Felolvasás. -1(1 Mursi Elok cigányzenekara^ — 10,40 Felohasáa. --\'20 Aauony * vil tarban* Pelolvassa Bafc) Elemér, — 20,25 A rádió szalonzenekara, -. 22 Magyar Női Kamaraienekar. — 23 Huta sán-ilor ..igány zenekara.
Vasárnap
DUDAPEST I,
« SfÓzál, — Utáni hanglemezek, — 8.45 {iőrögkato\'ikus magyar Istnit\'sz-telet, — 10 Egyházi ének ós (.zftit. iMVize/i. — 11,15 Evangélikus isten-tiszteiét. — 12.20 Időjelzés, Idöjárás-jelenlé.s. — 12.30. Budapesti. Httng\\eír-seny. zenekor. — 13,45 Hirek. - 11 Hanglemezek\'. — 15, H. Kovács \'!yuta előadása. — 15.45 Forrni Miklós ka-raaiaköriita. — 10.10 Mecseky Rudolf és Kemény Akos kétzongorás Jazz-sfáinai. — 16.30 Gerrnanusiié I I"jf-nócsy Rózsa előadása. 17 Hirek szlovák és magyarorosi nyelven. — 17.15 Ditrói-Csihy József zongorázik. ~ 17.10 S.avasixigés. KözveUtés a. kftloesai érseki erdőkből. Beszélő Budinszky Sándor. — 18.10 Régi nóta; lUrei nóta. Közreműködik Karácsonyi Margit, Bállal Zoltán (ének\'), Sárváry\' János tárogató), kiséri Farkas Jenő cigányzenekara. — 10,15 Hirek, - 10-25 S»atonöt(")s. — 20 Sjwrtcrcdiucnytk, — 20.10 -A római tanítvány,- Hangjáték károm felvonásban. — 21.10 Hhek, idójárásjek-ntés, sporU-fcdiuceyck, bitek szlovák és tnagyarorpsz nyelv.n.
BUDAPESTÉI. 11.15 Lendva> Jóska cigányzenekara.
— 15 A rádió szalonzenekart. — 10,30 Dr. Jeszenszky Fondor előadása, — 20 Hirek. - 20.20 S»\'lonotÓs.\' - 20.45 Felolvasás. — 21.05 Tandemetek, ~ 22 Időjárás jelent és.
BOCS
15 Dalos, óra, — 17.10 Lemezek. — 17.50 Schumann: A-moll \'vonósnégyes
- 18.30 Berlin. — 20.15 Sinmomku-w>k. - 22.50 Hangverseny.
zalai közlöny
108.218 pengő együttesen kezelt adó folyt be a múlt hónapban Nagykanizsán
Az adófelazólamlási bizottság hatom heti tárgyalás után befejezte munkáját \' 1 -1
Nagykanizsa megyei város ívek óta adófás terén első helyet foglal ei ni megyében Darán n nehéz gazdasági helyzetnek, trianoni Nagykanizsa hazafias polgársága mindenkor a legnagyobb készséggel tesz eleget kötal--tettségeinek, Az Idén is Imsonló módon rendesen folyik be az adó a kanizsai adóhivatalba. ]gy íu elmúlt szeptember havában összesen 108.218 pengő folyt be cgyiiUjsCn kezelt adóiul (amibe, bincs lefoglalva a községi pótadó, pót illeték é.s a többi adó). ,F.zzel szemUn a műd év hasonló ¦hajrában\' 119.836 pengő folyt Iíc, vagyis li.ciu pengővel
több- mint o/ idei szCptcmliCrben. Et a ónban nem jelent- vtsstftesést, meri van hónap, abo\' viszont 50.00U1 pengővel löbb folyt be a( ?eiözö év Ir-isonló hónapjánál. Az adózás fluktuál. Nagy. kanizsa polgársága továbbra is vozet a megyében adózás tckinlclélK-n. IUe. ték befolyt SteptenlbOrhen 22793 P, a mull év szeptemberében 14.769 P,
Az ad ó rei szó laudasi bizottság munkája három heti tárgyalás után tegnap véget ért. Több mini 360 ügyet tár. gyaltíik le a legteljc.selm méltányosság szem\'étett tartásával.: . >¦¦¦¦¦
Zalai-Kiss Lajos festőművész támadói a törvényszék előtt.
után leütötték és kifosztották az Ábrahám-"^hegy Vltjékén dolgozó mtfvé>zr
Szeptember 3.-án éjjel történt, hogy Ábrahámhegyen leütötték és kirabolták,\'Zalá1-Klsá Lajos festö-mílvészt, aki a környéken dolgozóit. Mint a nyomozás megállapította a rablást, Piros Gábor és Dezső Lajos sajtóidéi napszámosok követték el, akik inosl kerültek, az égerszegi törvényszék eTé.
A két vádlptt előbb tagadta, majd^ beismerte, hogy a szcptehiberl fanemül átság lilán meglesték a hazafelé tartó"tNístÖmílvészi ÓS előbb egyedül Dczsti, rhajd\' arfilkorazt a testö re-J voIv\'erlíWések\'kel élilesztette, később
hátulról mindketten leütötték és kí fosztották. i «
Zalai-Kiss Lajos festőművész hetekig feküdt a tapolcai kórházban súlyos sérüléseivel! Súlyosbítja a helyzetet, hogy Dezső, az egyik tettes aznap adta cl szflltcjét 1450 pengőért és mégis rablásra vetemedett.
A törvényszék a perbeszédek után mindkét tettest három és félévi fegyházra és ötévi Jogvesztésre ítélte. Dezsőt még külön 80 peugö pénzbüntetésre is Ítélték.
Az Ítéletek még nem Jogerősek.
CIPÓT
vásároljon !
F$-ut 3.
W33?^ ÜK ySBSt âSCSI
— A balti városok
Riga, Taflbi, \' Kaimás és Helsinki köíös Jellemvonásait rajzolja meg Or-tntay Gyula a Tükör legújabb számában. Marké Árpád a törökverő Hadik András lm szár kapitányról emlékezik. Leesel Pál mesterről szól Kampls Aulai pompásan fllus/trált laniiltm\'m.va. Sehöpfiin Aladár B sznihá/akrL\'l, b\'tró Villani Lajos a velencei filutlK\'muta. lóról, Barai Odőn Paganiniről irt, Kertész Róbert a legutóbbi hetek történelmi eseményeit foglatja össze. A Tükör irodalmi ós művészi ériekéi ezúttal is kitímő elbeszélések, érdekes szenriV-mva\'ok és szebbnél szelíb fényképek fokozzák.
Az olyan egyéneknek, akiknek bélDrOIéseelégttlensezérteRiész tésük\'hleg va« zavarva^ éjjel nem tudnak aludni,-\'ajánlatos nt-hány iiípbn\'át korán reggel egy po: hár terméezeies „Ferenc JÓtse!" kescrüvlzet \'éhgyomorra" trinf. Kér-\' dezze meg orvosát I
hotel opajri.B •
BUPAPEST *\'?
VIII., Csokon.y-ü. 14. Níniietr 8ilnhálf)il Culádl szálloda a város Bilvíbeil. Újonnan berendezve, köíPonU Ifl, tes, hldeí-racle(f folyóvíz.
Egyányaá sióba Pl-—/ Xllgyit P >—
EZÉRT A PéNZfRI
i. i ij
5;nf* r vi />" RAGYOGÓAN VIIAGITHaT
TUNGSRAM
k OTTTTOT
I ÁM PÁVAI.
ösz 1939-ben
Pesten az ész dáliákat ont. Vártában .$ másutt j/rdniílat, bombát, 4\\ dűlök arcát ott itfótsCvény sebzi, , — Zalában cshjhi kanktüln a d,bmbt\\at.
Illatot nálunk a levegőbe falevél, tsó, napsugár .ráz-, Párisy.fiondon, Biliül, Varsó népe vlgydzzbatt,szimatait gázJ „
Vannak tájak, Hol\'ai\' őszi égre száz repqtÖ Mlálkőrél rója, ml/elénk Is\'repülőről száll most\'; bucsu-kőrt ír le a jecske, gólya.
Másutt a sziréna halálos üvöltés, a városok szivét lioll-kékre vérzi, szombaton délben itt fi r/aiíj volt, ~ a peslt ember óráját nézi.
Lidiit Juli*
— (Áthelyezés)
Sientpétery István |M»stafötisztel és feleségét, Széntpétery Istvánná )»sU- ¦ kezelőnőt Budapestről a nagykanizsai I. sr. postahivatalhoz helyezték át:
- (Htvatalátvétet)
A vármegyei népművelési lúvatalt ma adta át LiHik Béla MMrkos Jenőnek. Ai átadásnál jelen voll.dr, Biand Sándor alisj>án, népművelési bizottsági cbiók, dr, Medve István kif, fanfuU ügyelő, Ogy^ezetrt- elnök és\' liorbétyi József kultuszminiszter! számvevőségi fő tanácsos.
VÁROSI MC)Z(ÍC). JEANETTE McDONALO és NELSON EDDY CsUfórtSktST vasltr1nYpi{l ismét együtt a világ legszebb, legtökéletesebb szines íilnijóben:
SZERELMESEK Mbwm)
RoaMMhia, ^..IWHSM-. C»W- *jäß&**& Mo«!«mI<« Wtványos. Jeanette McDonald laebb^lobb míüt^«i«n«7> ElAatdáaok ¦ liombat^ S, 7 6. ¦ órakor, vasárnap 3,5,7% öVrakorl \' * \'
BAL-AI KOtLOtn
1989. oHóber î.
Mb szombaton
1«___II
I P.
a Sie ver-vendéglőben.
— (Ülések a vármegyén)
HétfÖOj október í)-eri délelőtt ti* ómkor a köiigazgatási bizoits;lg, kedden 9 ómkor a vármegyei nyugdijvúias/t. meny, szerdán léi íoJtor pedig a törvényhatósági kisgyűlés ülésexik.
— <FelnIvés)
Sieroncsétlenségek megelőzése céljából a nagyknoksai honvéd állomás, parancsnokság felhívja n lakosság fi. gyeimét, hogy a lengyel menekedtek áiioi esetleg eldobott fegyvert, kézigránátot, stb. no szedje ósszO, hanem ilyenek feltalálása esetén ntl az áüo-niáspflianisiio taggal (Józsó\'T lakUniy-i, telefon 183) aionnaj kózólje.
Tudj* meg (Cipőket
ön Is 11 legolcsóbban
u „IDEA U\'-ban vehet.
l"«-ut 12. II.
— (Vasárnapi zenei Ifceálls műsora)
Ivánkovds Ferenc a tenei lélektan-bél tart félórás előadási, amely előtt Ft Pásitor Jnna Schubert, iirahms
és Liszt .....<-\'¦¦¦ L .,.ü-.:.ü ,. i\' , utána
pedig WitxeneU Jolán Kodály, llollósy és Laurisin dalokat énekel. Kezdete fél 12 ómkor a zeneiskolában. Belépődíj nem *esz.
— (A tutit. Legényegylet szüreti mulatsága)
Nagy készülődés és szorgalmas mun-ka elód meg a folyó hó 8-án tartandó legényegykti szüreti niuialságot, mely méltán megérdemli a támogatást. A hegybiróné tisztséget Szálingcr Jóisef-ué, inig a hegybíró tisztségei Hitler András tölti be. Azonkívül egy na. gyobb szánm Itegykózség igyekszik alá-Ih.h-imI.uii az ifjúság lelkes munkás, sigát. Meghívót a rendezőség ueni bocsátott ki, (l)
— (Vasárnap délelőtt Credo-taggyűlés)
Holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor a Credo október havi taggyűléséi tartja a plébánia fehérUnnében. Teljes számú és pontos megjelenést kór az elnökség, (i)
VÉKÁSY TESTVÉREK
órás, ékszerész, látszerész n* i n Arany- és ezüst-vésnök r0"Ul u,
Ón, éksisr, szeaBvsg legolcsóbb árban
lavltiat, vésést szakazeitlen készítünk
— (A Szanatórium Egyesület)
oraiágos tiVIŐbetcggondo/.őjának ka. niisal Intézete szeptember hónapban 6tí beteget kOcelt a 13 neiiüVlési nap uhttt. Krtk közül 11 volt az ul beteg. libben az évben ezekkei együtt össuastn 851 ,bet*g állt a* Intézet kezelése alatt. A gondozónők 83 belcglátogatást végeztek. Segélyben 25 Ixrteg restesül!, akik között 600 liter tejet osztottak ki.
- (Gyermekjátékból tűz)
1 JeJeulcitük, iwgy ö mull hét végén Tónikkoppány községben hét ház leégett. A tüwl csak több falu tűzoltói tudták lokalizálni és azok emberfeletti munkájának, köszönhető, Iwgy a ftfi falu )«. nem égett. Most a -csendőri nyoinoiis megállapította, hogy a nagy tüzsA két kisgyermek játéka okozta, alük * fedett és safliniával teli pajtában, gyulával játszottak. Amikor a lángok átcsaptak r szalma™, megijed, telt; és eJ ¦ siiuiüt.
(Folytatás az I. oldalról)
Paris, október 7 Qsdadjer Niiiuiszterclnök a külügyi bizottság tegnapi üié-sén mondott beszédében kijelentette, hogy a francia kormány Kék Kónyv-et ad ki, amelyben $i francia politika irányelveit és az yddlgi dlpIoaiuícLd lépéseket közli a nyilvánossággal.
Hit er kancellár beszédére üa\'adier rádióbeszédben, Chamberlain pedig az angoi \'alsóházban elmondandó beszédében válaszol. I
L«>ud"ii, ok (óbor 7 Éden tegnapi rádióbeszédében ki-kije\'entelte, hogy a brilt birodalom akarata : megszüntetni az erőszak ura\'mát, megtartani a biztonságot ép békében éhii. Ezért Anglia .tninder. iildozotra kész. Ha háborúskodnak, nem a gyü\'ö\'ct vagy a hatalmi vágy sem a régi vi\'ág fenntartása nem vezeti az angolokat. A háborút pusztán azért fo\'ylaljákj hogy ne kelljen örökké fegyverben éuxl. t
Hitler beszéd és a magyar álláspont
Budapest, október 7 (MTI) A német kancellár beszéde magyar körökben is jó hatást keltett — jclenljk a ma déli magyar lapok Mértékadó politikát körök véleménye srerinl a lmiaiiuas békelervvol meg lehelne oldani a problémákat és at- |
kaimas urrn, liogy véget vessen a további véixmlásnnk. Magyar körökben inck-elégcdóssel hallolták HWSf Magyarországgá* kojjcsolatos kijelentését, valamint art, hogy a kisebbségi kér. dést meg akarja oldani.
Jelentések a háború frontjáról
A ma déli francia hadijelentés a i \\*n következőket mondja; saarbiückddöi nyugatra felderítő tevékenység folyt, egyébként csend van. (Havas)
Egy másik párisi (Havas) jelentés kóili, hogy a Muginot vonal megérő-Kitéso a semlegot áramok felé eső részben is tovább tűid,
Az eső miatt luulitcvókenység «Ug
A Ijelga király tegnap a halárra utazott és megtekintette « határvédő csapatokat.
Suvalkinál az előrenyomuló német csapatok elérték a litván halárt.
Megkötötték a letl-szovjet egyezményt
órákén belül imjegkötésre kerül. A)i* goi-orosz konfliktus esetén eszerint Törökország semleges marad. (M\'il)
Moszkvai (SzTI) jelentés szerint több napi tárgyias után megkötötték a szovjet lett egyezjmtenyl. Az egyezmény hasonló az észt-orosz egyezményhez. , l
Litvániával még nem Jött létre a megegyezés. A litván követ ma vlsz-sznut(V|ott Moszkvába. \\ j (
Tőrök-angol segélynyújtás
ügyében a Joiftioni sajtó JstumbuH jelentés alapján arról |r, hogy fa\\
Benes u} cseh kormányt alakított
A Dajiy Mail lmjai száma beszámol arróJ, hogy Benes Londonban tuegi alakította az uj cseh kormányt. Mnn ga a miiniszterelnöki tárcát vállalta. Oszuszky kütagymíilszter Pá4sfeBr| |in«rad. Benes már uj minőségében két tűben tárgyalt HulMax-vfil. (MTI).
a Folyó hó 15-én lesz az Iparoskor évadnyitó táncteája (:) — (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az el mu 11 Itéten 5 gyermek szülelett, 2 fiu ós 3 leány: Büky Béla kir. törvényszéki tisztviselő és Buza Erzsébe\'.nek rk. leánya, Kiélj Józset füszcrkeieskcdŐ és Lampert Máriának rk. leánya. Házasságon kívül született 1 fin és 1 leány. Halva született 1 fiu. - llafláanás 5 volt: Pfflor Györgynó Stockej- Borbála rk. 16 éves, Szabó Lászlóné Kertész Anna rk fl2 éves, őzv. KeJler Mátyásné I-i«l Terézia rk. 80 évos, Taschner Józseí smbó rk. 52 éves, (\'.erócs József rk. 18 nepos, Ben«e Agives rk. 2 hónapos, Heekenast Károly nyűg. tanító rk. 72 éves. — .Házasságot kötött 3,pár: Dolmányos Károly gyári munkás rk. és
yöldvadAszban
¦Bt jé borok, szolid árak, cigányzenével Magára várnak I
Mi
Kalonsrét.
Srahó Katalin (őzv.) roís Végvári László oki. tftnitó rk. (Vaikonya) és Dolmányos Aima rk., Tomaslcs István kőműves segéd rk. ós Sípos Margit rk.
— BSy JA Uniós. Október 14-én kezdődik az nj sorfátok, readeljen még ma bármelyik főárualtónal sorsjegyet.
Hői ás l*ányk« luibát«k nagy választékban Oolenszky dtvattlzletben.
Oőzhlrdő nyitva reggel 6 órától esta i ériig thétfí, tserda, péntek délután kedden egész aap nőknek).
— Butorgkbu a Kopsleln-oég vezet, tiodern mlntaterraoiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .lx* i\'^l teltéfslek mellett
Nép MoxyÖ. Még szombaton ég vasárnap Két sláger 1 Zágon István érdekes színműve:
IttW A Y2 TV A A leg|0bb ma~ alTJaiaaCmalilafam gyar művészek
Játékával. — Ezt megelőzi Bob Baker filmje:
FEKETE BANDITA gggg;
EI4«dáBok kezdete: hélkSinipokon 5, \'ifiét \'/,10 inkor vasárnap V.3, 5, Vt8 ét ",10 órakor.
Szombaton és vasárnap
a Barkó-vendéglőben
Turnia Tűnt mmúul wiál.
Silnt párlloiátl Ur • v«,.díal«,.
A film-világból
Az lllatazertar amarlkal filmen
Usz:ó Miklós nagysikerű színdarabját a Metró viszi filmre. A darabhoz szükség volt egy magyar postahivatalra és ezeket a kolsó felvételeket megbízásból Budapesten készítették el az elmúlt napokban. *
A Csipetke
forgatókö yvét Békeffy István írja a Művészfilm számára. A Csipetke cimü film főszerepét Tu ay Ida jltsza.
Várlak
Ez a mag) ar címe Charles Boyer és Iréné Dunne nagy világsikerének, amely külföldön . Szerelmi kaland (Love affalrs) címmel futott.
Élénk \'z*l* további ató, Kárpátalja magasabb részein havazás. A hó ma imui változik, holnap átmenetileg melegebb leai.
A Heteoralotial Intézet natjkaidtnl meatlKyelöalIozaáea Jelenti i
KömóMokiet tecnap eate 9 örakoe +100, ma reggel +8\'8. délben +9-0,
\'!saMd*k4 2
Eszteregnye,
Egeraracsa,
Palkonya,
Ungjakabfa,
Zalaszentbaiazs
községek halárában különféle művelési águ földingatlanok és ház kedvezó fizetési feltételek mellett,
Jutányos áron eladók.
Érdeklődni lehet:
dr. Sahlalffer Imre
Ügyvéd irodájában Nagykanizsa, Erzsébet-tér 17. szám.
Nagykanizsa megyei város \' polgármesterétől.
2387/1939.
Tárgy: Szántó bérbtailíM-
Hirdetmény.
A Vágóhldi-uti őrház mOgött, a Dencsár-csatorna balpartján fekvő, kb. 935 négyszögöl szántót 3 évre bérbeadom. Az árverés a helyszínen október 16-án d. e. 11 órakor.
Nagykanizsa, 1939. október 5.
Polgármester.
66?4
1939. október 7.
BALA] ROKXnn
Alulírottak fájdalomtól meg tört szlwel tudatják, hogy felejthetetlen szeretett egyetlen nagynénjllk
i. évi október hó 6 án reggel 4 órakor az Úrban csendesen elhunyt.
A megboldogult hűlt tetemit f. hó 8-án d. u. 3 órakor kísérjük a temető ravatalozójából a róm. kVh. egyház szrrtaiilsa szerint Orők uyugvóhelyére.
Az engesztelő szenimise-á\'do-zat i. hó 9-én d. e. 9 órakor lesz a Bzenlferencrendiek plébánia templomában az Egek Urának bemulatva.
Nigykanlzsa, 1939. oki. 6. »li:il!i)jti ultit I Irdalja tatásai
Kcrilu Taatvárek.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátalck és iame-rötelnk, kik felejthetetlen drága jó édesapánk
Wlnalsoh Jianl
elhunyta alkalmával részvétükkel ós a temetésen való megjelenésükkel gyászunkban osztozni szívesek voltak, fogadják hálás köszönetünket.
A 0Véualé oBMlád.
Nagykanizsa megyei város polgármesterelöl.
22952/1939.
Tárgy: Szántók bérbeadása.
Hirdetmény.
A vásártér nyugati oldalán levő 400 ölnyi árokpartot és a Slrém-féle fateleptől északra fekvő 300 és 500 ölnyi két darab szánlót 3 évre bérbeadom. Az árverés a helyszínen lesz október 10-én délelőtt 10 órakor. Találkozás a Király-utcai sorompónál.
Nagykanizsa, 1939. szepl. 22. un Polgármester.
22747/1939.
Tárgy: Óul rendes rnagin-ménvIzsgáUtok.
, Hirdetmény.
Nagykanizsán a kórház elő!!! téren f. évi október hó 16-án délelölt 10 órakor magánménvlz&gálat fog tartatni. KI ménjét köztenyésztésre engedélyeztetni óha|t|a, ezen szándékát a városi állatorvosi hivatalban legkésőbb október hó 14-Ig jclenlse be, azután ménjét a kitűzött helyen és Időben állítsa a bizottság ele.
Nagykanizsa, 1939. szept. 22. mi Polgármester.
22983/1939.
Tárgy i Szántó bei beadása.
Hirdetmény.
A felső vásárállási dűlőben levő 407 négyszögölnyi városi szántól 6 évre bétbeadom.
Az árverés október 9-én délelölt Vili órakor a helyszínen lesz.
Találkozás a Rózsa-ulca és Atilla-utca sarkán.
Nagykanizsa, 1939. szepl. 23. isis Polgármester.
fl!nÖt<EGB<nn ÍZLÜBÍN
fgfj> Hí
MOHIÉ
BIITCRvehi
Nagy választék! Olcsó árak !
Katonai felszerelések egyenruházati cikkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetők
beleznainAl
Sugár-u! 53. SX. Teltion 62S.
Hirdetmény.
Gróf Festetics Ernő eladja parcellázás utján kisebb vagy nagyobb részletekben, jutányos áron a Gálosfa község hatá-rában(kaposvárijárásban) fekvő
\\ 1000 kát. hold
és Nagybajom község határában (kaposvári járás) fekvő 500 kait. hald
földjét.
Az eladással megbízva: üt. Mojzes János ügyvéd
kaáagaet, VII. kV* Erzsébet-kórul 19.
Tárgyalni lehet a helyszínen Oálos-fán Klein József községi bíróval, Nagybajomban dr. Nagy Lajos jegyzővel. zui
Síremlékeket,
ilthHil, luznlniit, Mii mlttitrrl szakszerűen és legolcsóbban KOVáCS JÓZSEF
kólaragómesternél, Klrály-atca 33. Nagy alraaUk-raktár. Teleion 615.
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉG
kedvenc hotelje az
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
Budapest, III., Zsigmond-utca 38/40.
Telefonok: 151-735., 151-738., 157-290.
Szemben a világhl.ü LukácalÜrdóvel, a Rózsadomb alján.
Teljes komfort, folyó melegvíz, központi (ütés. * A Nyugati pályaudvartól I kisszakasz távolságra.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj vezetés alatt áll.
l-.fl.-M., !.;..; U l\'..í R-üUsUUt,
polgári árak.
Olcsó szobák penslóvtl, vagy anélkül.
Hoiszabb tartózkodásnál 2m5 klllöri ongedmíuyofV,
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCSÓN jut fényképezőgéphez és Ilimhez, Tia
VÁSTAGH fotószakUzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek 5 P-től, márkás filmek 88 fillértől. fMT fizakazearfl kldolgozáa I ~^8f4J
22951/1939.
Tárgy! Kert bérbeadása.
Hirdetmény.
Az Eölvös-lér 7. sz. házhoz tartózd kb. 400 négyszögölnyi kertet 3 évre bérbeadom. Az árverés október 9-én délelölt 10 órakor a helyszínen lesz.
Nagykanizsa, 1939. szept. 22. ,9ig Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
HuíOlilr Jetés dija vasárnap 1« Snnapnaa 10 szitu Millier, mindan további sió S ílfHr, htUOtnaT « iiöls SO fllUr, mindan loríbbl síi 4 mié*.
állás
Saakéoausot keresek okiéber 15 re. Clm a kUdóbao, 8
Tiszta haalualaát keresek és gyermekek mellé leányt felveszek. Király-u. 19.
2630
B*]érőnttt azonnal (elveszek, líötvői-
tér 23. 2038
Korosabb mindenei bojérónat (el-veilünk. Királyi Pál-n. 6. 2625
HAxmastarnek keresek Üsatességes
gyermektelen házaspárt. Dr, Tamás Ügyvéd.
2835
Bejárónál azonnalra (elveszek FŐ at 21. Csiszár. 2041
Takarítónő reggelt órákra és kifutó flu v. leány (elvétetik VuUgh fényképén Csengery 1.
Ügyes bajérénot azonnal (elveszek Szakálos Tlborné Kölcsey ucca 16. 2639
adas vétel
AgytulUi, hasznáttat Is, állandóan vásárolok. Rltscber Mátyás, Kliályutca 35.
Kazinczy-u. 29,
lakAs-Ozlethelyiséo
Egy esetleg két szobás lakát november l-re kiadó Királyi Pál uccu 5/c 2698
Újonnan tpttlt kétssofcaa kant artaat
Ukás novemberre kledé, Királya. 28. 2629
Kiadd biromszobás komfortos lakát Bitthyány-u. 16. szám alatt november l-re. Bővebbet Klifaludy-u. 18. is, 2630
ixlalhalyladg és egvsiobás lakás azonnal kiadó Teleki ucca 10. 2640
bútorozott szoba
Egy bútorosait axoba-abonyhA*
lakás azonnalra kerestetik. Címeket a kiadóba kérem leadni.
¦uloraiatt uzoba lilrdöizoba hatzná-lattal azonnal kiadó BttUiyány ucca 24V>.
2634
Bztép butat-oztott a-xobAt keres, esetleg ellátással, poitatlsitviselő házaspár. Ajánlat a városi poetahlvaUibatt, 2636
hAz és ingatlan
Háaatp földet, szőlőt olcsón közvetít Papp litván, Teleky-u. 8. az. Ugyanott lit le (helyiség azonnal k\' "
cthelylség azonnal kiadó.
Kiad* szabadkézből a Szekeres József utca 20 sz. slstU kertet bál as ott levő bútorokkal és konyhalelizereléml egytltt. érdeklődni lehet a helyszínen és Dr. Vit Ferenc nagykanizsai Ügyvédnél Király u. 14. sz. alatt. 2611
különféle
Autótaxi - Bérautó szolid áibsn kényelmes autók megrendelhetők. Kaut-mann Manó. Telefonállomás 222. 295
Lafloloaóbb Üvegeim unkákban, kisteléében Vojnovlts Jenő, Msgyar-u. 20. 2555
Aii0ol».l jutányosán Magyar utca 30.
CI1L 2627
1*39. október 7
Nagykanizsa megyei város ,, polgármesterétől.
23562/ !939.
Tlrjyr F»k HKIII**!\\MMUu.
Hirdetmény.
A m. i(u. töldmiveléstlgyí mlnlsz-ler mlr 90.800/1936. sz. a. elren-drlle az ebe* veszdtség elleni kö-lelezó védőoltásai. I inuk Itapclán feltiivom a lakosság figyelmet az alábbiakra i
• Védőoltásra kótalazatt minden tvben minden eb, amelyik a 3 hó* napos kort\'elért*. Az oltást az eb tulajdonosa, illetve gondozója mindén év Októberében (függetlent!! attól, hogy al ebiaz elörö évben mikor védöolfolt) bármely szabadon választott állatorvossal elvégeztethetI. Ha ezt elmulaszt|s, de az oltást költségek lölc ¦ behi|.lialók, ugy a hatóság az eblulajdonoa költségére és veszélyére hivatalból védóoltatjs az ebei, ha a kóUxigek nem hallhatók be, az ebet a halóság leóletl.
Az ebek évkózi szaporulatát (szaz, ba az eb a három hónapoe kort elérte, vagy valaki uj ebei szerzett) -az eb tula|donosa köteles 3 nap alall beoltatni.
Az oltás megtörténtéről az eblu-la|donos bizonyítvány! kap. Ilyen blionyllvány nélkül ebbárca ki nem szolgáltatható. A veszettség elleni oltási bizonyítvány 1 évig érvényes.
Kihágás! kóvel el az, akt vesie I-ság ellen be nem ollclt ebet tart, kl az ebek évkózi szaporulatát vagy apadását be nem |eie«(z, végül az, ki ebét az oltáshoz kellően meg nem (ékezi.
Figyeleume! az ollóanysg jelenlegi adagonként! árára, melyhez méglorgalmladó, postaköltség, edény-zet ót csomagolási dlj Járul, a tolyó évi általános oltásokra az oltás diját az anyag árával együtt az alábbiakban állapítom meg:
1. Az eblulajdonoa kívánságára végzeit agyas oltásnál
a) az állatorvos lakásán ebért-ként 1.90 P,
h) az ebtulajdonos lakásán ebenként 2 90 P.
¦I. Tömegoltáanál ebenként Í.IO P. Kl ebét ezen tömegoltásnál akar|a védöoltatnl, jelentse be a városi ál-latotvosnál és vagy október hó 16-án délaloH 8-11 óra között, a városi köztisztasági telepen (Zárda- ulca, rendörlsiálló), vagy október 23-án délelfltt 8—11 óra kőzett Klskanlzeén a rendóror-szobánál (u. n. városháza) állítsa aló az .ilini. Az oltási dijat még az otlás előtt kell kifizetni.
Nagykanizsa, 1939. szept. 28. tsH Polgármester.
A Zalai IMsKliiy ilpiii t iluiiviü rioityo
TIPP-SZELVÉNY
Beküldte :
Lakik:.......*H______^........._.......,
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzéki !
-,~<_:lÍ
ZMNTE-SBTC PBTC-PEAC . ZsSE - KTSE . MSE-UPAC. . KRAC—DVAC .
ZMMTE 1I.-BIOK M1SE-DVSE . .
ZWMTE-AtUlt . . Kerctkedelml-Sáika
PVSK-ESB . . .
. U\'UI
. |J:L_) ,(..,b
. U:L)
- í-il-0
- <¦ : 9 .. (...li.l)
. (..,!...)
.. (...:...)
Herceg Esterházy
PALACKBOROK
nagy választékban kaphatók
Teutsch Gusztáv
fűszer- és csemegekereskedéaében.
Csillárok,
falikarok.
éjJellszcKrény-liimpáK
egyszerű és diszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRAVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
BMjaVjaejoi^s>wglg^jitaj | | ^ wv»,.i.,wu ,».v.u<,w..,ry.. mt***M
FS-ut 6. s>xásn.
Legújabb \'.ypiisu
Orion, Telefunken,
Philips, Standard, Eka
Rádió Készülék
Csere Részletfizetési kedvezmény
A „Néprádió" eladási helye
SZDbÓ Antii), HníyhnnizsB,
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlőn? olvasóinak
A íöváros egyik ejsörangu szállodájával, a csendes és központi tekvéi
István király Szálloda
(VI., Podmanioz\'ky-utoa B.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóldk 20 8z<zaJ4lios kedvezménnyel kaphatjuk a szálló minden modern konforllal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lifl stb)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető lgénybi, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
Nagykanjz.ss megyei város polgár mesterétől.
23095/1939.
Tsrgy : Erdei műHk ériékestlél\'
Éli.
Az 1939/194Ó.\' évt rendes trdel löhisználatokliól (39.7« kat. hold lm lllelrftl) kikerülő tölgy, bükk, gyer-tyáintii. maiakra nyilvános zári írás-bel! versenytárgyalást hirdetek.
A zári írásbeli alániátokat, melyeknek borítékja „Ajánlat az 1939/ 1940. évi vágásból származó műfa megvételre" jelzésééi látandó el, — legkésőbb folyó évi október hó 19. napjának dél 12 órájáig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani vsgy postán beküldeni. , Jrjövebb . .felvilágosítás a . Városi gazdaság! hivatalban.kapható, ugyanott átvehetők a versenytárgyalás feltételei Is. Nagykanizsa, 1939. szept 25.
Polgármester.
23248/1939.
TSrgyY Szántó\' b\'érbeadiia.
Hirdetmény.
A vo\',1 Bárány és. a Denraír árok költi Szánlól 3 évre bérbeadom. Az árverés f. hó 16-án délelOlt 11 órakor a helyszínen lesz. Találkozás a Király-u. végén a tenniizpálya elölt.
Nagykanizsa, 1939. okt. 4.
s Polgármester.
22702/1939.
Tátgy: Szántó bérbet
HirHBrrWénjf.
A Vécséy-ulca és Brbochay-ulcs sarkán levő" városi szánlót, pérbe-dom. Az árverés folyó évi október hó.tO-én d. e. 10 órakor á helyszínen lesz.
Nagykanizsa, 1939. szept. 19.
, Polgármester.
23477/1939,
Táreji Szántó bérbeidiu.
Hirdetmény.
A Józ\'set főherceg,-ul 74. sz. a. bekeűtelt gfMoi 3 fir/ejiérbeadom. Az arvfrés |. hó 12-én delelőn II órakor* á helyszínen lesz.
Nírgyianizsa, 1939. oki. »3.
, Polgármester.
23676/1939.
Tárgy: Kert "bÖbeadiH
Hirdetmény.
A Hutwadl-utca és \' RSkóczi-ulca sarkin tevő városi telket mezőgazdasági művelésre- "Bérbeadóm. Az árverés tolyó hő 12-én d. -e: >/i" órakor lesz a helyszínen.
Nagykanizsa, 1939. okt. 4. »ri "J "VWgármester
Z/tLAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KSzs«d««isí h.T. Niíqyksalzai Felelős kiadó: Zalai Király. Nyomatott. a ,.Mi,jaf,(ll»l»l «.: I. Nagykunná"
...... \' i| Ibin Nirjykaalmrt.
U^ömliérl Intel i Illat Kárilv.)
/9a Évfolyam 280. nem
Nagykanizsa, 1939. október 9. hétfő
Ara 12 hu.
ZALAI KÖZLÖNY
f»Htl K * I NAPILAP
Felelői szerkesztő: Barbár ita Lajos
Ujabb diplomáciai harc kezdődik
a Hitler-beszéd és a német békejavaslat körül, amely hetekig elhúzódhat -Chamberlain csak szerdán válaszol, de válasza nem lesz végleges — Finnország behlvtt tartalékosait — Szovjet-csapatösszevonások a kaukázusi határon — Az angol király nyilatkozata hosszú háborút jósol — Csekély járőr- és tüzérségi tevékenység a nyugati harctéren
lilófl/elÉal ára: m hón & pengő 40 flJler. Sicrke»UÍ«égi e* ki-viiHiivalall telelőm 78. «.
Nagy visszhangot keltett a magyar-román határon történt kölcsönös csapatvisszavonás
A vasárnapi nap u diplomáciában a várakozás jegyében telt el. Magyar szempontból legjelentősebb az esc^nény, amely szerint - jugoszláv közbenjárásra
a magyar és a román kormány határmenti csapatait csökkenti,
illetve visszavonja- Ez az intézkedés igen nagy hatást kelteit a szomszédos államiakban, igy elsősorban Jugoszláviában- Az olasz sajtó is ve-zetöhefyen foglalkozik a mfcigyar -román viszony javulásának tehetősé-
vel, Az *Lyik lap a Gi ima^B dl Itália szerint Belgrádban. Magyarországot a Balkán előretolt bástyájának kezdik tekinteni. és biztosru veszik, hogy Magyarország összeegyeztetve törekvéseit létérdekeivel .hajlandó részt vennj azokban az erőfeszítésekben, amelyek a Dunavidék államainak együtt működésére Irányulnak. Magyarország igy teljesen a balkáni semi.eHes b\'okkhoz osatlakozva, kivtil marad" na a konfliktuson és továbbra is ápolná a jóvlszonyt szomszédaival.
Hüvős és elutasító továbbra is az angol és a francia álláspont
északi állasunkkal folytatott tanács-kozása é-i a szovjet nyomásra létrejött egysrüinények anyaga.
LJtvánW (MTI) jelentés szerint Utván körökben kijelentet ék, hogy
Litvánia hajlandó együttműködni a béke éidekéb n a siovjettet,
de követeli teljes szuverenitásának\' tiszte\'etbenlartásál Ha megtámadnák Litvániát, elfogadni OroszoM szág segítségét, de minden kölcsönös kötefezetrég nélkül.. t
Egy másik MTl-je\'cuté-s Lilváuiá-vtd kiipcsolattxiu arról\' Ktájrppl bu) h"gy a litván küldöttség a Kre.nl-Len tárgyal M ilolow"! és Szt.Lliu-11»\'.
Parisban aggódó szemmel nézik a szovjet mind nagyobb befolyását
a balti államokra és Svédországra, (Stefanl.)
Behívták a Hnn tartalékosat
A szovjet, mint Ismeretes, meghívta Finnország képviselőjét Is Moszkvába. E^t előbb cáfolták, majd a finn kormány közleményében hang--súlyozta, hogy H iineghivás felett imrwt döntenek. Ugyanakkor megjelent a ítun hadügyminisztérium közleménye, mely szsrint, minthogy, szfik-égesnek látszik Finn >rszág nem legvsségl védelmijének megerősítése, a tarta\'ékosokit rendkívüli gyakorht ra behívták. A közletménj szerint a tarta/éknsok nagy részét vidéken helyezik el, ahol erődi\'ési munkála-tokra használhatók fel. (MTI)
A háború frontjáról
A Hltfer-bcszéd visszhangjából nz állapitható Ji»eg, hogy a válság megoldásának időpvíiitja eltolódott ianjét és újból hosszú diplomáciai harcra van kilátás.
Külföldi lapíetentesek szerint, ugyanis biztosra vehető, hogy a német vezér^wncellár beszéde után elkezdődött
ujabb diplomáciát csata legalább két hétig fog tartant. A helyzetet a lapok szerint elsősor-, ban a demokráciák (magatartási teszi nehézzé. Som Anglia, sem Franciaország »em akar azonnali határozott választ aiíni.
Chamberlain - a jcek szedni -szerdáit minden bizonny ti Válaszold ni fog Hitler beszédére, az angol, miniszterelnök alsóházi beszéde azonban korántsem fogja Ang\'l 1 teljes, végleges válaszát tnrtawnlrzjü.\' Az oiasz sajtójTondoni tudósitásali szerint a dwniinlumok ugyanis felkérték Anglia kormányát, hogy a Németországnak adandó választ az angoi konmány a dominlumokkal folytatott beható tárgyalás után adja i^eg. A hétfői londoni megbeszé-
[ lések tehát elsősorban az angol világbirodalom bc!ső felfogását fogják tisztázni. Chamberlain máris több megbeszélést folytatott a dominlu-imwk londoni ^nsgbizoíttah-al, ntívG] azonban ezek\'a megbeszélések i
még nem tisztázták az angol világbirodalom végleges felfogását, az angol kormány természetesen kifelé sem kezd olyan tárgyalásokat, amelyek döntő eredményhez vcze!-hetnek.
Mindezek alapján\' feltehető, hogy az angol-francia tárgyalásiknak is csak tájékozódó jelk\'ge van, mert ajiiig AngHának nem sikerül megegyezni a dotmliuiumokkal, addig Franciaország sem kezdhet érdemi tárgyalásokat,
A Hlt\'er-tcszéddel szemben egyébként is ugy Párls, imint London továbbra is elutasító, hideg Jii\'ngatar. tást tanusit.
A londoni topok nem bíznak az esetleg meginduló diplomáciai harc sikerében
éi már e\'eve elutasító választ várnak az angol konmánytóL
Megkezdődtek a német-orosz gazdasági tárgyalások
E\'énk diplomáciai események színhelye maradt továbbra is Moszkva. Az orosz fővárosban vasárnap meg-eYke/vtt a néan*t gazdasági bizottság Ritter nagykövet és Schnurre követ vezetésevei. A bizotságol ünnepélyesen fogadták. t
A némtet orosz gazdasági tárgyalások integindulásáról kiadott hivatalos köztemiényck hangsúlyozik h»gy Oroszország haladéktd^iuj megkezdi Németországinak nyers-\' "»y;,ggai való ellátását, viszont Nó-
iniatorszjig is uzonnai megkezdi az áruszállításokat Oroszország felé.
Moszkvában tartózkodik a litván küldöttség Is a török kiilügymdui\'-z-teren kjvü*, alti vasárnap estig még mindig nem találkozott Mo\'o owid, E jelenségből arra következtetnek! hogy
még nem* tisztázódtak a törökorosz viszony részletet.
Rendkívül nagyjelentőségű és ér-i dekcs Moszkváink a b*\\Ui és az
A hadlfrmtrói érkező német fe\'en-tés szerint vasárnap a,keleti hid-> szitttéien K »chnái még két h id >sz-táiyparancsnok, 1255 tiszt, éa 16000 köz\'egény adt> még magát. A zsákmány 10000 puska, 205 géppuska és 20 löveg. >
Nyugaton csak ki-ebb előőrs és tüzérségi c aták viták A jpttll Indl-Jeientések is csak arról számolnak be. A hadi jelentések a következik : A német véa\'eröfóparnncsnoki-ág\' hétfőn délben a köwtkeztfket jelenti : Keleten folytatlak csapni^irik n* előivnyomulást, nyugaton, helyi felderítő csapatok tevékenyked ek, he-lyenklnt tüzérségi tüz volt. A \'eve-gőben cink kl ebb felderítő tevékenység fofyt. (MTL 1
A francia hadvezbtőség mi délben a következőket közölte :
A Nted inteni! erdőségben, Saar-hrückientői délne nz érintkezésben tevő csapatok fejletek kl kisebb tevékenységet. (MTI) 1 (•
L\'mdoni je\'entés szerint iiz angolok a?. Északi tenger felett egy né-ímfet repüíögéiiet leintek. (MTI)
A francia hadi jelentéssel kapcsolatban a Havas iroda megjegyzi, hogy a M<»sei ds a Niedl francai támadásuk a német jobbszárnyát és a kőszénvidéket fenyegették. A német nehéztüzérség többnapos előkészítő tüze után indi oiiak a némtetek? kisebb támadásokat, atnefyeket n franciák önműködő fegyverek tüzével visszavertek
Szovjet csapatösszevonások a kaukázusi olajvidéken
(MTL A kaukázusi határvidékére és a bakul olajvidékek mentén a szovjet csapatöss/evonásokat eszköi zöU, aani afganisztáni é. iraki körökben nagy feltűnést és aggodatoijMí
keltett. Még nemi Iáinak lisxlén, mi a célja a szovjet csapatösszevonások: nak, amelyednek hirét hivafcd>sann még nem erősítették meg.
Az angol király hosszú háborúi jósol
csal kálómmal nyilatkozott Is és kije-lenletle, hogy l>uik a hálxiru sikeré-|>cti s bár bosszú és nehéz küzdelem vár 0.1 angol katonákra, azok meg;íli-ják hclyükol és kivívják a sikert.
(Heuter) Vt. (iyörgy ango\' király az ango\' légiflotta egyes állomásait niegtekintette 6s kitüntetéseket osz.tott ki a/ok körött, akik a legutóbbi Északi lengeri támadás alkalmával hősies vi-!ö\\kedésükkvl kitűntek. Ax angol kinily
A magyar-romín csapatvisszavonások és a világsajtó
(MTI) A magyar ós román kormánynak «i az elhatározási, bogy a határ: menü csapatokat kölcsönösen vlssio-vonja, egész Európában n»gy vissz-iiangra talált.
A berlini sajtó könil « Deutsche Diplomaliseho Itolitischc (^orrcspo-denz azt jelent*, Iwgy mindenütt örömöt keltett a katonai védelmi rcnoW(. kezesek vissza vonása. Ez «zl jelenti —
fiwlgozl te a lap, — liogj- o harci zaj* ban sem ragadtatta el magái u két kormány és nem ongedte, bogy a háborús felek segédcsapataként belesodródjék a viszályba.
Hangsúlyozza még a lop, lipt3v * ton gely hat a lmoknak állandó törekvése vblt, hogy ez a vidék megőrizze semlegességét ós In-kéjét.
(Folytatás a 6. oldalon)
ZALAl ftO?,:-ONV_
1Ö39. októoer 9
Férfiöltttnyök, íelSItőb. télikabátok
nagy választékban
szomolányinAl
PARISBAN eddig 31 kommunislft képviselni ,«rl,1/iüi.t;ik |e. Kiludlgatn-; 111..H vasárnap mér megkezdték,
AZ AMEItlKAí SZENÁTUS rá akarja binii Hoosewellet, hogy vállalja u békekőnelilésl EurópAteW.
FOKKEH rvpülogéplcrvczó y*ch(jű Newyork koselében K\'hobLant és el-
MIlyCdt. ( , j ¦
EUY G800 TONNÁS holland gőzös a La Mao ebe storti án aknára lututt t» cisülyvdl. Sxemélyzeu- közül negyvenei megmentettek.
KOBUAN\'AS lóriéul a n-ync.aors7ii.gi .saioi ütieiiiK- bányában. Á bányalég-robbanásiiak i>i halottja és 3u seje-MiHje \\un.
3tí .MiU.iú korona lúlclt kér* 11 sví-d kormai]}1 a pturiUnvenUŐl, amelyen 102 repü\'ógéijet vásárolnak. 15 millió koronát Torditanak aknaszedő hajúk bevérzésére.
.WWW DQLLAR óvadék melleit szabadon bpcsáiollák a* amerikai németek vasárét, Kulmi, antl két nappal ezelőtt tartoztatlak le.
HÚMAN BÁLINT kuhus-miiniszUT jeleni élében vasáriiKp ünnepélyes ke.v-i«k közób szentellek lej a/, új vesepré-mi etetni iskolát. Az miucjn beszédvl Oapik (iyula püspök mondta.
AMEH1KA nenueti vagyonát a/. 111.17 Os adatok alapján \\sLL imfluirU Uo\'láia becsülik.
KÉNES és keserüvizes forrás lóri i«i n lugyuiányosi luboii: a lial és bi\'ka-
.iiiiHn.itn mind ejpu^etúis,
UASI\'Ait JENŐI", a sajtókamara ki-líinftoUHt fótilkárái meleg ünneplésben résiesiU-tlék u Petüft \'Társaság vasár, napi u !. ¦ i i ¦.
. OKTÓBER lóén a magyar rroiil-liarcos szövetségben is megkezdik " tugreviíiót.
«EVOLVE il ES hajsza .után elfog-Iák a Népligetben Nagy János 28 éves
gyárimuukást, aki rálámnuT a rendűire.
Élénk északi, északkelet) szél, változó felhőzet, keleten futóeső, a hegyeken havases6,"\'havazás, a szélvédett helyen éjszaka fagy.
A Meteorológiai Intézet nagy kard unti nie^gyelőállomasa jelenKj
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor + 4 6, ma reggel i >\' 8, délben -4-00. kO-o v.
A gyomor-, bél-, máj-, epe- és anyagcserebetegségek kezelésében, a lápcsatorna tartalmát reggel felkeléskor egy pohár terniészttes „Ferenc József keserűvíz csakhamar fe\'nlgllja és levezeti s az emésztés további folyamatát igen hathatósan előmozdítja. — Kérdezze meg orvosát!
jtlpfm, in; felitől"
Átlőtt szívvel, holtan találták udvarán azorosztonyi gazdát
Titokzatos dráma az Öreghegyen — Ml történt a sötétségben a Sós-portan? Nagykanizsáról bizottság szállt ki a véres tett színhelyére — A csendőrség széleskörű nyomozást indított a gyilkos kézrekerltésére, aki rögtönltélö bíróság elé kerül
Orosztony, október 9 (Saját tudósitónk\'ói.) Megdöbbentő esemény tartja Izgalomból ¦ csendes kjs Orosz tony község és környékének népét, aimely míist végzi szürcteíést. Pénteken este m\'.\'ir leljcs csend borult ai öreghegyre, melynek hegyi utjai nellett terűi d as egyik oldalon a Sós-porta, a niási-kon an gazdasági épület és istálló, A\' öreg Sós-gizda itt él fiaival közös kenyéren. Az egyik fiu, a 36 éves Só* János pénteken este kijött 01 isti.llóbéVw* kifelé igyekezett .íz \'útra, a^^k,>r hirtelen puskalövés dörrent. A lövést hallották n házbe-Uek, mert hirtelen kijött Sós {esi-vérc és kikiáltott n söélségbe\': Mit lövöldöztök it| ? Abban a feltevésben volt, hegy valamely jókedvű szüreteié húzta fel puskája nv.i. szál. De kijött tíz öreg Sós gazda is, aki szintén kiáltott, hogy mit lövöldöznek sötétségben. \\^A? öreg Sós kifelé ment nézni, talán talál va\'akit nz utón, * mikor a sötétségben valamibe belebotloitj Emberi test volt. Gyufát gyújtóit és okkor saját fiát látfa meg, akinek ruhája csupa vér volt. Fellármázta
n házbeljuket, akik kijöttek és bevlt.
ték a szobába Sós Jánosi, ds már nem \'ehetett rajta segíteni. Sós János ímeghalt. A lövedék a hata,mus
férfi szivét fúrta át és azonnali halált okozott.
Só-ék azonnal jelentették az esetet\' a cseiidörőrsöi), ahonnan egy járőr megjelent a veres dráma színhelyén és kikérdezték « házbulleket, de azok nem tudtak semmit mondani A csendőrök fáklyajcnynél végig kJuMtták a térttel, a nycnnfoWat, majd szombaton reggel telefonon értesítették1 a nagykanizsai kir. ügyészséget.
Szombaton törvényszéki blzot.ság szállott ki a községbe, jní\'jd onnan az öreghegyre. Dr. Lengyel Károly ügyé&zségJ e\'nök, dr. Amiássy Gyula vizsgá\'óbiró, a törvényszéki orvosok, n jegyző. Sós János holttestét \'Ajlb>nax>lták. MV-gállapilották, hogaj tjz séret furüi át a fiatal gazda szH vét. Majd lefolytatiák a vizsgaidőt és heiyszjnl rajzot és tényvázlalo^ \\-etlek fel.
Valószinüsitik, hogy a sötétségben valaki lesben állhatott, aki bosszúból lőitc le Sós Jánost. Aftvemiylbon sikerül a wndetta tettesét kézreke-riteni, valószínű, hogy rögtönlléő bíróság e\'é kerül.
A csendőr-ég valóságos hajtóvai dús/atot inditoll a rejtélyes gyilkos kéz re ke ri tésére és a c*elekniény hátterének kinyomoziisára.
a gelsei öreg begyűr izgalmas éjjeli kalandja
A saját hajlékából volt kénytelen menekülni az erőszakos hívatlan éjszakai vendégek elől
BzjgtttaijuS kalandjii volt Böle József 65 éves geisel hegyőrnek az Uj-1 hegyen icvö pincéjében. Böle fáradtan érkezett haza egy es.e a szolgálatból és lezárva a pince ajtaját, lepihent.. Egyszerre megjelent a hajléka előtt Magyar Ferenc újpesti lakos egy fiatalkorúval és bebócsáj-tást kért töUi. A kimpriilt hegyfir nrncgtagadta B kérést és clutasitotti Őket. Erre Magyarék benyomták a présház ajtajai, behatoltuk Bőiéhez, ágyéból kizavarták ,a szabadba, az ágyát utána d»bták a kaszálóra. De még ez sem volt elég. Magyarék a hajlékban összetörték az őiegejnber szegényes edényzetét, rólo pedig letépték ingét, ugy, hogy kénytefcftt volt ebben az állapotban a ntásik szőlőbe menekülni, egy ismerős hegyőr társához és Annak segítségét kéml. Mikor n két hegyöi- vissz^j jött, Magyarék ujbot neki estek UÖ-
léirtk és társának és meg akarták verni őket. Végül az Öro# Böle saját hajlékából volt kénytelen lávoz-ni és az éjszakát hegyőr társáuAA tölteni.
Ma tárgyalta ezt az ügyet a nagy-kajiizsai törvényszék, amely Magyar Ferencet hat heti fogházra, ítatai^ korú társét pedig dorgáláM-a itéHe.
Az itélet nem jogerős.
— N^ptiri Október 9. hétfő. Rom. kat. Dénes pk. Protestáns — Dénea. Izrael. •I l.isrl hó 26.
üöztflrdő nyitva reggel 8 órától eslt 0 ériig (héti), szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
— BatukláUitiaukat tekintse meg mladen vétel kény i«ir séíklL Kopstelr butoránthiK.
Olcsó, sxép JÁTÉKOK
óriád választékban
Teutsch Gusztáv drogéria
félamalalén.
A zeneiskola Uceális matinéja
A nagykanizsai Városi Zeneiskola tanári kard vaSáruap délelőtt itii-dezba jneg ezévben t\'teö zen*l Hccá-l]s üntitinéját. ösz^itén szólva, jól esett anrir egy kis >ilyen« muzsika, hisz hosszú hónapok óta nom volt hangverseny Kanizsán. Jó* esett azért is, mnert manapság más muzsi. káró\', a fegyverek zajáról olvas, hall uton-utfélen az ejntber és OJ iga/l lélekenvelö muzsikát a sok politikai lüradás tnolútt még aAétar hul lámáiban is nehezebb megtalálni.
Vagy talán nem is keressük ? Ki tudja. Mindenesetre hiányzik. S a mhgunk részéről\' |gy zenére kiéhezetten rmentünk el a vasárnapi liceá-lisrn és jólesett kicsit feladűhil r muzsika tiszta világában.
Schubert Impromtüje (As) foga-. dt»tt bennünket. Schubert imfindig} alkalmas arra, h»gy a külső világ embereit belevonja a muzsika birodalmába. A könnyed dallamok szár. nyá\'11 észre sBW vesszük, mint megyünk be\'jebb és beljebb. így ielt érthetőbb BrohniR pompás Cnpric:ió jn (h), A anrt gyönyörködtetve v|s/i tovább a hallgatót Liszt Csalogányáig, amely a magyar mester gazdag képzeíetvilágának és tudásának bizonysága. Lfszt milndent W turjolL mlmdatui a zongorával, csak meg keli érteni. Mlndhároan műnél P. Pásztor Innua volt a közönség kalauza, aki érett Játéktudásáról, fali-túráit zenész-leikéről telt rniwt Is la nu bizonyságait.
htiitkuvics Ferenc tanár felolvasása a zenei lélektan érdekes világába vezetett ügyes összefoglalója volt egy nagy nüinek, amely uj megvilágításban mutatja be a muzsikust és a hallgatót Ivánkovics Ferenc nem előadónak termett, az a néhány ügyes mtegvilégltás, röv^d, és talá\'ó útmutatás, ftmlt előadásában tett, "mégis mindvégig élvezetessé és hasznossá tetn\' mondanivalóját. I ¦ ! i l Befejezésül Witzenetz Jolán éne* kelt hánmi dalt, Kerekes Inén gondos zojigorokiMfnetc mellett. A három modem müdaf, - \'három magyar szerző nagyszerű alkotása < teljes szépségében szólalt meg Wit-zenetz Jolán előadásában, aki ugy látszik nem, töltötte tét(eituJ nz el-mfult hónapokat, mert minden tekintetben szembetűnő fejlődést tud felmfutatni. Éneke csengőbb, biztosabb, szövegkiejtése érthetőbb leit. Sikerét megérdemelte.
A zeneértő közönség őszinte, telkes tapsokkal köszönte (meg az elfr adóknak a zene Wrodnímjában eltöltött egyórás kis sétát, ami éfénk bizonyítéka, hogy a zeneiskola liceá-iisa felüdülésnek számított a imizei: kakedvelőknek. . í
: . — ge -
Románia német repülőgépeket vett
Ismeretes, liogy Németország °z <-nt(i[fOi konfliktus kitörése n\'.i11 Is rend szeresen adott el nagyobb száma UtasSzáiUté repfdögéiwkcl a skundináv államoknak. A német repülőgépgyártás kapacitása azonban olyan nagy, liogy han-i re{>iUőgé|>ck leloYÍJí\'ében js nemcsak a l»njfli szükséglet feddésére kéjics, liancm iu*ríi Is, hogy
1 gyobbarányu kftlföldi mcgr«ndclé.s«lí-nett Ls eleget tegyen. legújabban Bo-mánia veit tizenegy együléses Heínkd-
„ Y«dásEgéi«t Németországtól. (N, M. K.J
INS. október 9.
HMM
f**i KELLER ANDOR:
-EPOB, A RETTENETES
Egy magyar huszárkapitány kalandos elete — Riport-regény —
Most aztán sttrftn kellett szalutálnia a harcias bajuszú, villogó siernö, mo. kányképü kapitánynak, mert a halászok megszolgállak « kalapjukul ós uion-ittféle" üdvözöllek a vilé/. kopl-tényt. A környéken ¦ hire járt, hogy q liogarati magyar k\'alaiwt vásárolt a la-kovságnak és babonás úhitattaj né-o-gelték a különös úriemberi.
A oltadella titka
A tengerparton ebben az időben még rengeteg vér vo\'t. A várakat egykor a velencósek és az uszkok építettek u törökök ellen. Az uszkok valaha ion (jerl rablók\'"voltak, aktk a lakosságra sarcol vetettek ós a végvárakból bárról tak a török hódítók vitai. \\ várak később gazdátlanul maradtak, érvén meredeztek az óg felé ói bárki megvá-súrol tudta őket potom pénzért.
IWrcolában a domb tetőién élit eify ócska velencós citadella, amelyre már senkinek sem volt szüksége és amelynek mér eiuberoinlékeíot óta norn volt rendeltetése.
A község Urdetmonyt lelt közé, liogy az ócskaságot oladja. A lakosság nem is h.\'dcrilott a hirdetményre. Kínok lamé srúkségo az óreg citadellára!
Zubovits jelentkezel! « községházáit és hajlandónak mutatkozott a ciladelli megvásárlására. A községi enibeiek alig tudták elfojtani « mosolygásukat. In.c, n kalapokat vásárló furcsa mugynr most meg a rozzant citadellát wesxi meg.,. » ;
I)o sok lieverő pénze leivel.,.
Ötszáz koronáért elvesztegetlek a citadellát ós Zubovits tulajdonosa lelt a rokkant építménynek.
iA barcolai [xdgárok pedig kíváncsiak voltak, liogy o furcsa mngyur ugyan mit is fog koídoni az \'óeska várral, ott fenn a dombtetőn?
Agyutüz — szórakozásból
Zubovits levonult a citadellába. Roppitnt kellemes helynek találta, Egy vár, amelyben egyedül ö él távol 11 civilizációtól, távol az emberek állandóan ellenőrző ós a magánólelbo lie-kandikáló közösségétől. A citadellái/m ócska Tegcltlior-mozsarakat laláll. Zubovits kipróbálta ezeket es egész nap sütögette flí öreg ágyukat, a környék aiclld nyara ló közön s^gének őszinte ijo. ilelinéro. A nyaiulóvendógek megíjcd-tok, féllek ai ágyugolyólól. reszketlek at ágyú hangjától és sorra felmondták lakásaikat. Az egyik szomszédos nya-ralólelep szállodájában valamennyi vendég azonnal csomagolt.
Borcola község vezetői rejükot vakarták.
Mégis csak meggondolatlanok voltak, hogy a citadellát eladták a különös magyarnak.
A község három vezető embere e-I-lálogalott Zubovilslioz. Először ridegen közölték vele, liogy tilos az ágyuk használata.
Zubovits legyintett-
— Ugyan, kérem, Az ágyúimmal azt les tek„ amit akarok. \' i
iAnükor a barcolaiak látlak, liogy nem boldogulnak Fodorral, kóuyör-gőro fogták a dolgot.
— Lásítt bo, kapitány ur, hogy tönkreteszi DftfCOW és környékit. A nyara tőközönség líyve^relten menekül Legfőbb jövedelmi forrásunk az idegenforgalom betlugul-
Zubovits kieresztene oroszláuhangjál.
— Nem érdekel, liogy a nyíltszívűek megugranak-e h községből, vagy iicin!
Katonaif«ls»er«Ié«ek egyenruházati cikkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetők
BELEZNAINÁL
SugAr-ut 53. is. Telefon 625;
ágyúim
li» ugy s/órnkozoi) ¦hogy nekem tetszik.
— Kapitány ur nem. hajlandó beszüntetni a/ ágyúzást 1
— De igen. Egy teltéteüVI,
— fis ml ozí
— Fbcs-etck kártérilósl.
Ez aem roiaz üzlet
Izgatott tárgyalás .és aJMidozás kez-dödött A végo a/, lelt, hogy Zulxivils pontosan annyi kártérilés mellett voli hajlandó ágyúzás! szórakozását abba-
hagyni, amennyiért n citadellát meg.
vásurolln A község boldogan fizeted, csak a rémületes ágyúzás szűnjék meg. Amikor a barcolai küldöttség citavo-Kitt Zubovilslól, vezetőjük mélázva jegyezte inog:
— ]Ít a kapitány nem is olyan l- ¦\'<¦:¦,\'!. amilyennek Látszik.
Rövid idő múlva kitűnt, hogy még sokkal okosabb, mint amilyennek gon< dőlték. A lapok cikkezni kezdtek BITÓI, hogy Borro lénál mólót koll építeni, mert a tengerpart MsCsaAéM csuk így képzelhető el. Még hetek ie.ii lettek el ós máris hozzákezdtek a bartoim móló épilébéhcz.
|A kövelhv szükség «0.11 u móló építésénél Néhány hónap elölt, amikor a citadellái megvette, még mindenki mu\'a\'ott mjiuy Most tisztelni kezdték, Zubovits tuga* tudta, liogy IWrcolá-ban mólói fognak építeni és ott kövekre lesz szükség. Ha olcsó köveket lábét helyben totóiul, nem tagnak id«g<nböi* hozatni. Számítása bevili
és komoly összeget keresett.
Még néhány hónapig olt élt Karcoléban. Akkor kezdett foglalkozni nagy találmányával, a szárazföldi torpedó gondolatával. Egész nap fúrt faragott, niéricsgéit. Egy napon elhatározta,, hogy találmányát fölajánlja E&csben a közös had ügy miniszterin innak Azon a napon már csomagolt is ós utazott a császárvárosba.
Triesztbe éppen akkor érkezett hosz-sni u\'ról egy gőzös. A liajóról ket-nxel tollak le, amelyben villogóSíOinü IjgrLs próbálgatta u hangját. Zubovits érdeklődve aézegOtté a vadállfitot, majd niegkérdeite, oludó-e a bestiái Amikor art hallotta, hogy igen, alkudott és végül megvásárolta a tigrist. Megkérdezték tőle, liogy ugyan mió\'t is veszi meg 0 fanGradat, mire nií*-
gátólórteUidö, tcí-mészeles egyszerűséggel válaszolt:
— Jó Oz Ilyen a háznál...
Tigris a hiznil
A hatlügymiiiLsztéj-iunib-ni kitűnt, hogy u szárazföldi toroló ragyogó öt-lel ugyan, de egyelőd méghibái vannak, tovább kell foglalkozni vele. Az osztályfőnöknek, aki a niinisztérium\'-ban ezt a választ közölte ZubovítssuiJ, a kapitány át aktirtn Imrupiu a torkát. A föhivalatnok egész leslében roszke. tett, amikor ZuboviLs eltávozott tőle.
— Oslobák, — sziszegett Fedor — majd bosszút á\'lok rajtatok .,.
Egyelőre nem távozott Uéesbölj ha. nem lakást bérelt \'és jövendő Jcryein gondolkozott. Előszói eszébe jutott, hogy reaktivál latja magát. .Ennek a tervnek a sikerexJcgn!ább is válószinut-lennek IáUwitt, Ozuláu liogy a had-ügyminíszlérjumban ilyen éktelen botrányt rendezett. Tépelődött, mii kellene csinálni.
Hamarosan jellegzetes alakja lett Bécsnok.
U\'olyi. köv.)
Ml újság a mozi körül ?
Magyar igazgató nyilatkozata a fő Id én nyel kapcsolatban
Min tniiiideii évben, ugy ezldén Is a ni"z|szezoii kezdetén megkérdeztük Magyar János mo/idirektort, mik a tervei a jövőt Illetőleg. Mi újság van fl filDiplac>n s hogy a háborús helyzet ¦mlutt vánuAk^ ii,e. hé\'-ségel a \'műsorok körül.
Magyar direktor a legnagyobb kéizséggei válaszolt:
r Mint eddig, in«st is főtöi-ekvó-sent, h"gy a város közönségét teljes nuVtókten kielégítsem. Tudata btm vagyok Annak, hogy a vájos közönségének egyetlen szórakozás] lehetősége a mozi ó.s jgy kétszeresfn érzem, hogy e kötelességemet a mostani zavaros viszonyok dúcára is teljesítenem kell
- E cél érdekében mindent elkövetek, sőt igyeksziejin unjegbirkózni a lehetetlennel is,
- Az Idén valajmivel későbben kezdődött ná\'unk a fóidény, ennek részben oka az i\'lctékes filmgyártók é> kölcsÖnzÓk előrclátásíínak hiánya ami miatt 11 magyar filmgyártás -anúnt ezt a közönség a napilapokból is tudja - nagyon későn kezdő-
dőt!. Neaiicsak nehezen Indult, de még nm is mutatkoznak a gyártást hátráltató körülmények.
A közönség tájékoztatására még piin mdom, hogy a fílmhiáuyx főleg a celluloid hiibiy«i okozza, műt az egyes áltatnbk nem engednek filmgyártás céljaira felhasználni, <\\V^rt robb&nÓ anyag lóvén, szükség van arra a háborúban.
- A külföldi flimiek behozatala, nagyon körüi>nj6nyes n mostani viszonyok miatt Nagy nehézségekbe ütközik szállításuk. Szól ez főleg a közönség áltnl favorizált Trftnctn, filmekre. Egyedüli remény, h<>gy az amerikai vállalatok, - amelyeknek\' Olaszországban Is vannak fiókjaik-be tudják hozni néhány filmjüket.
- Az itt íá\\-6 filmeknek szakbe-iHutatóit és házi vetlléseít meglep kliitettom s megáHapilom, hogy Igen tsJVÓB és értékes ft^tsjetk kerflui^k forgaioniba.
- A unfigam rówéröl azt Igé.em, liogy awint a múltban arra töieked-tem, hogy a kanizsai mozi a^ ország egyik legnívósabb mozija le-
Városi Mozgó
VILÁGATTRAKCIÓ I -
Hétfő, kedd, «iarda I
A leolzgwlmaaabb kémfilm, amit valaha filmre valtak
titok
Rendezte: Tourjansky. Fősz. Willy\'Birgel, Br. Horney. Fényes kiaérS műur.
Eliadátok S, 7 é> 9 órakor Az 5 dral előadások filléresek
vatkemkaditfl — Nagykanlm
CÖRDlTIC
LERAKATA
!
gyen, ugy ezentu\' is fokoz<dt«bbnn ügyelek arra, hogy a nagykanizsai mozi a pesti pncmiermozlkkai egy-Idöben amjtassa be a sikert aratott fUnseket.
- Hogy a köze\' jövőben miismri kerülő fl\'mjekbíil néhányat felsoroljak, ímiegemilteni a \'következő\' filmeket :
- »Hétpecsétcs fjtok.c Lenyűgözően érdekes és IzgiLmas kémfilm, a milyen aligha volt még mcgflImC" sitve.
- Sorrendben utána következik a nnjgysikerü önjagyar fUm : »A mfr idvzlcr barátja., rtunely Pesten há-í\'i-ni prémíermozíb-\'in ful s főszerepj lője Págcr, rendezr\'ije Bánky Viktor. Test véri [Imje a »Bors István«-uak.
- Utána )ön : >Egy párisi héz«, • legnagyobb európai siker, amely a Fórumnak napok óta telt háza. kat vonz.
- Ezt követi majd az aranyos-derüs (magyar film, a *Karossiék«, amely ugyancsak most uralja a pcsll közönséget.
- Műsorba iktatjuk még « >Con* dor légió*, »Sfgíied ^naU, »Kau-i láZusl brigád*, »6 óni 10« OÉnQ filmeket, valamint az uj Denntm Dur-bin ffiimfct s Jfcnjiette MacDo"nal<t fl\'mjét, aki uj partnerével minden eddigi! |Jikerét feJfilmiulva, meghódította az egész világ ¦moziközÖiiKé-gét.
- Ezek a f|lmek vnlóSJÍg\'s gyöngyei a világ filmgyártásának l bizonyos, hogy a nagykanizsai közönség méltányolni fogji azokat a kü/del-aiiélaít, amiket a filmek m^gszerzé>e érdfkében kifejtettem. i
- A [Mezon inucgkezdődÖtt, én felkészülten várt-m, h»)gy n Uöz6\\U ségnek ezt a gondosan kiválasztott szellemi táplá\'ékot átnyujlhassmn.
Magyar direktor a fegnagyobb reményekkel indul az uj szezonba, imjert, - úgymond — aflg volt csz-i tendő, anu\'lyfkben ilyen gazdag auynggfii rendelkezett volna Knlö-\' nősen büszke erre azért, mer! ezt az anyagot nz ország összes mozij il között ö szerezte meg legelsfinek.
(K-y M-y)
JÓ TUDNI,
hogy meg lehet akadályozni a ve-tőscsont klfőlését, amely annyi bosszúságot okoz a házlasszo\' nyoknak. Az eljárás egyszerű: a velőscsontot, mielőtt főzni kezdjük, csomagoljuk pergament- vagy zstr-paplrba és kössük át tiszta fehér fonállal;
a.
liogy a kirándulásra magunkkal vitt sültet tgyszerü módon sokáig frissen tarthatjuk. A vajaskenyérre ecetben, vagg ecetesvUben megforgatott told salátalevelet teszünk. Erre jön a sülthus, majd Ismét egy salátalevél és a második va-jaskenyir. A rántott húsnál ezt a módszert nem alkalmazhatjuk, meri a bundája leválik. Az egyéb sültek azonban két napig ts ízesek és frissek maradnak a két salátalevél kózölt.
¦azmikmomw
18». Majái 9
Minden kedden •*
frfas hurkafélék
kaphatók. Adler hentesüzlet.
A film-vüágbOl
A magyar filmgyártás frontján
óriási a torlódás. A műteremben az Ali a bál clmü Daróczy-produkciói, a Hat bet boldogság cimü Takács-produkciót ás a Nőnek minden sikerül cimu Kise Mikrós-produk elót forgatják. Mind a három film a Hunnia Filmgyár kölc&öazöje szamára Jcétztll. Még ebben a hónapban óhajtják elkezdeni Zilahy Lajos filmjét, a Halálos tavaszt, amely a Pegazus Film régiére kÍMül. Ugyanc&ak ebben a hónapban szeretnének műterembe jutni a Pa\'a-tlnus Fllmvállalat kél filmjével; Oar-conlakás kiadó és Mária két éjszakája clmü filmekkel, — az Erdélyi filmvállalat ugyancsak két filmmel: Nőké az utolsó sió és Bercsényi huszárokkal, — a Csepreghy Fllmvállalat a Maliid nénivel és még néhány jelentkező.
Karossá ék
A Palatínus Filmvállalat uj magyar filmje, amely a szakmai bemutatón nagy Kikéri aratott, a premier mozgókban Is nagy tetszéssel találkozott és dacára annak, hogy jelenleg számos nagysikerű film fut a budapesti moagóazinháxakban ós így soka versenytársa: mégis nagyon azáp bevételeket csinál. A Pa lati mis Filmvállalat egyébként a Qül Baba cimu zenés mesejátékának művészi vezetőjeként szerződ clle Nádasdy Kálmánt, az Operaház főrendezőjét. A iUmet Bán Frigyes rendezi.
OlbraHár és Potyautas
A napokban tartotta a Sláger FlImyáHatat első szakbemutatóját, amelyen két francia filmet láttunk. Az egyik dráma: a Gibraltár, a másik vigj-.lék: a Potyautas. Mindkét filmnek, de különösen a Gibraltárnak Igen nagy szakmai sikere voH és azt hisszük, nem tévedünk, ha ebben látjuk a szezon első nagy átütő sikerét.

Nagy KltA «» Ou»>«y Ertthlloh
filmjének (elvételeit befejezték. Attila Hörhigsr, Jotiannes Riemann (akit A nadrágos angyal dmO India filmben litlunk utoljám). Hass Dauswetter, Hermán Relin, Herald Paulsen és Anton Polnlner Játszották Paul Verhoeven rendezése alatt a NS a négyesben cimu Tobls-filra tSbbi főszerepét.

Az Irotdott bandita
Ez a elme Magyarországon annak a filmnek, amelynek lulajdonképen azt a c met kellelt volna adni, lio.y az Amerikai Rozsa Sándor. A film egy Jesse James nevtt ifjúról szól, aki a nép bálványozott kedvence voll, mert megvédte a szegényeket és üldözötteket még a hatóságokkal szemben Is Ez abban az időben volt, amikor Amerikában lelketlen ügynökök potom pénzért elloplak a telepesek és foldmlvelök farmjait és azokat busás haszonnal eladták az uj vasutat épiló társaságnak. Az imádon bandita vonatokat rabolt, postakocsikat losztott ki és a rablott pénzt a szegények kfizott osztotta szél. Az ideáik férfiszerepei Tyrone Power, a világ inozikOzrinségéiiek jeleflleRl I. számú kedvence alakllja.
Budapesten fogták el a nagykanizsai törvényszéktől körözött tisztviselőt
Zoíjtoi (NejiaVcz) János 1917-beu Aradon született, ief. vallású, Nagy (kanjzsán lakott írnágánjísztviseiő elten a nagykanizsai törvényszék kö* rozőJevelet becsájtott ki, mart Zol-tful (NemCcz) a. iiyomozófevéi eüsep rjnt csalás gyanúja alatt áll. A körözésben foglalt sztsméjylelrás aJap-jáa az egyik budapesti deleklív fel-
Ssmferte és lakásáról előállította ,a főkapitányságra, ahoi \'nifegállapihist nyert, hogy a kanizsai törvényszék által körözött egyénnel azonos. Zol-toit leszállítót Iák Nagykanizsára és vasárnap átadták a törvényszéknek.
A vlzsgá\'óbiró dönt további soma felett. - \'
Nagyszerű csapatok: nagytramu mérkőzés
ZMNTE-S3TC 3:2 (3:0)
Sokan sajnálhatják, hogy nem voltak künn vasárnap a Zrínyi pályán, u*óg á rossz idö ellenére is. Igaz, hogy igy is voll síép száma közönség élén dr. Krátky István kormányfőtanáeros, polgármesternél, aki gyönyörködött a két csapat, különösen Bz első félidei játékában. Husz percig a vendégek diktáltak reinek iramot, amit átvett a ZMNTK és láttunk reinek hutásokat, akciókat, szép gólokat. ,\\ két csapat nagy küzdelmet vívott egymással és hogy melyik völt jobb — talán «fÖ* szárazabb talaj Jobban eldöntötte vohat. t í
\'Az SBTC: Tóth — Víg, Szabó — Goreny, Petié; H.. Misbi — Pcties J,, Homár, Rózsás, Bánra és Kálmán;
a ZMNTE; Dcncs — Csáki, Kárpát — SroUár, MihWleez. Pőczé — SZabó, Yellák, Csöngel, Istenes, Boda összeállításban játszik.
Már az első perc végén fölé M Istenes, majd a* 5. perdben Csöngel lör ki, Tóth őkíóz, Veliak fotó bombázza a helyzetet. A ZMNTK csatárok (Boda, Csöngei) remek toqipóban ugranak lí, de Németh parfjefíő (itt is kisért) lest Integet. I*elrcs II. hozza fel a csajodat A hosszú nyúlánk legény fáradlíatatlamil -küzd és dobja frontba a csatárokul. Kálmán szépen ivei középre (7 perc), gólnak ígérkezik a helyzet, de Csáki— Kftrpatek között Rózsadnak nem valami rózsás a helyréié, itt «z első gólt JKárpAt íelszaba. dit, Pőcze. Istenes, majd Csöngői kapja B labda\', egészen a luenhíitosijobbszé-léjg kowedlk, lökik, a szabadrúgáshoz azonban áll. A kapufa éle mellett sulién be a labda félmagasan, pedig a -kapus is jól lidlytezkedeit. 1 :f). Nagy taps. Nem mindennapi íwb.id-rugás. Kaniisáu legalább isi Szabó (ZMNTJE) tünteti kl iwagát .többször. Petrcs II., Kálmán, majd másik Pct-res, véjJtV Csáki szerel és szökteti Szabót, ez egyből Csöngőit, de a két szép akció oz SBTC védelmén, illetve n sáron elakad. A 83. percben Istenes hüí hátra remekül, Csöngői h«m rest és máris hálóban a bőr. 2:0, Nagy kedvvel tárnod a ZMNTE, szép és okosan felépíteti akciók bcíejezé>énél azonban kettős falanx, a sár és a jó SBTC védelem sikeres^ közbeszól. Egy szép és gyors akciót érdemes megörökíteni a vendégek résróről. Vlg elszedi Istenestől a labdái, ez keresztút vágja Kálmánnak, aki elhúz, a belsők vele egy vonalban vannak, már sakk-matt a védelem u gyors csatárok mellett, de DOncs ügyesen véd. A 43. percben Mihalecz szépen
szökteti Bodát, ez Csöndhez játszik, kinek sikerű\' a védőket lerázni magáról és 3 !0.
A második félidőbon mintlia kicserélték volna a ZMNTE-t Csak a si. tnotttomyaiak küzdenek hagy akarással eml a 10. percben góllá érlelődik\'. Pőcze szabadon hagyja petrcs l.et, az elhúz, beadása a szintén szabadon áUó .Rózsás fejére, majd onnan a hálóba kerül. 3:1. Boda, Srftbó és Csöngői Igyckazik elől helyzetet teremteni, dc Az SBTC védetem jó. Csön. gelt kézzel húszak vissza. A 24, percben vagyunk, Molnár keresztlabdájával Kálmán oilnu, beadását Pétre; I. bombázza a háltóba. 3:2. Igyekszik a ZMNTE is, de nem sikerül sennni. Istenes rosszul mg, azonnal leviszik (toliá.l 15 másodpercig állt a játék!), hifljd később a Jsabda kikerül a játéktérről, itt 30 aipAü á» * Játék s végül a 47. percben oz eddig elsőrangúan működő Trontst-h bíró játékos, majd partjelző vitát tart egy szabadrúgás miatt és végül az 53-ik percben fújja le a mérkőzést.
Dencs, talán az egy kifutást kivéve, jól működött. Csáki ás Kárpát az eisö félidőben egyesre játszottak1, a kél gól. míH hibáztak. Ez ált a feuezetsorra, is, aiio\' Mihatocz, SzoJIár és Pőcze b mnfísor. A e^Uá/sorbao CsÖng&i mutatóit cn&i nagy teljesítményt\' Szabóval együtt, do Istenes sem m\'iradt na,-föon mögöttük. Boda mint szélső elsőrangú, Vei iák nem\' örült a nagy sárnak. ;
A ^Hidegeknél Tólli a gólokról nem (telest, a köt hátvéd jól játszott, a fedo. zetsorban az ifjú Fetnes nagy klasszis, míg a csatársorban n két szélső. Az összekötők nagyszerűen épltotlc-k, a lövéssel kevesebb sicrencsőjük volt.
Erontscluiak a játékvezetésért 2-est, «z időroeghosszabbításért nagyon nagy 5-óst kelj osztótyozUunk!
...... ~k~n-l—
Barcs] IOK-ZMNTE U. 1:0 (0:0)
iAz elömérközés g)<ngc é* nivóUon volt. A vendégek, ha meg Is érdemeU ték a győzelmet, bizony, futballozni nem tudnak. A mői^őzés egyetlen gólját Kocsis lőtte, azaz lőtt egyel Babos II. is, do Németh nem. adta n;©g. (Tudja jó ég, hogy míért?!) Ezt {• no\\etséges jetenetfit sohasem felejtik el a nfzők! Egyébkéat Is Németh (stijnos) nagyon gyenge játékvezető, A ZMNTE-ből Sárecz & Babos emel-
FÉSTiAPCZCTl
Oi.esO« jut fényképezőgéphez és fűmhez, ha
VASTAGH fotószaküiletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek 5 P-től. márkás filmek 8B fillértől. Sacaktue***!! lüdolfjozási I
Síremlékeket^
asaksserüen é« legolosóbbon
KOVÁCS JÓZ«LF
kőfaragémeeternél, Király-utca 33. Nagy sirMidék-itdctir. Telefon 615.
hclö ki, sőt a kapus is .(Kátovics), inig a BIOK-ból nem nagyon emelhető kl senkii _ í
Eredmények
l\'erencvúPos—Nemzeti 1 ;0 (tiO). l\'j|>est—Etektromos 3:3 (2:2). Hungária—Taxi 3:3 (2:1), Törekvés—Sreged 0:0. Kispest—Gamma 4 iO (0 : Ü). Szolnok—Bocskai 2 11 (0:0). Ilalada-s-Kfcssn 3:1 (I :l). rírsekU-Jvár-PVSK 2:0 Í2 : 0)» KRAC-DVAC 1 i0 (1 :0). PBTC-PBAC 1 l! (1:0). DBAC-MSE 2ll (1:0). ZsSE-KTSE 1 :0 (1 :0).
Uj UszUkart válaiztott a labdarugó szakosztály
A Levente Utbdartigó " Szakos z-Ui\'y a "keddi ü\'éíéu uj tisztikar vé-Insijtását határozta el Ézék szerint diszeinÖk j dr. Krátky István palgáo mester, kjr. konnányfőtanác^is. Af-ehiökök : Küronya István é* Ma-róthy Oszkár, figyvezclö eto\'ók : Holló János testnevelési tanár, jegyző : K Nagy László, pénztáros : Bárány, István, szövetségi kapi\'ány : Gereu-osér Pál, előadó : Bárány "István, já\'ék\\eze;ő küldő : Flumbort József, szöwt\'égt eftenörök : Wlndlsch Dénes, Kerkápyiyi Ferenc, P. Bánás Gyuiu, "Pum Gyu^- Fegyelmi bizottsági tag.k: Holló János, Dezső Jó-zseí, Wlindi»oh D»én(t!s, KerkápoiyJ Ferenc éi Pum Gyu\'a.
A fizak:)sztá\'y tendüL\'tes nrmkájá-nak "már van Is eredménye. Hétcia-píit kQzy az ifjúsági T>íijnoksáirért a togsportszerrtbb keretek között, babér ugy tehfet tatUiduni, sokszon »rongyosan«, cipő felszerelés nélkül ^tennék iviig a pályán, de ezek a Hatatok akarnak. Azt akarják, hogy tr8 yc-ssüieii M Katileaítn a fuíbaí-utánpótlás. , .
Allanáó tafiwirciíáuiok hélkömüpükwi
t4Uii "
0.45 Torna. — Hírek. — Költemények. — Hanglemezek. — 10 Hitek;
- 11.10 Nemzetközi vizjeizosaolgélat.
- 12 Harangsző. — Himnusz. — *dŐ-járösjetaQtés. - 1240 Hírek. - 13.20 Időjelzés, idöjárásjetentés. - !4.90 Ht-t«k. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Árfolyamhirek, pt«cl arak, ételmlszer. árak. ~ 1045 Időjelzés, idöjárásj*. tontés, birek. - 17 Hírek sztorik és magyar-orosz nyelven, — 19.10 Hírek.
- 21.40 Hirek, időjárás jelentés, hirek szlovák és luégyAT-orow: ?yeivsa. — 22.1(1 Hirek német, olasz, ¦\'ngol és fraoela nyelven. — 0.05 Hb-ek.
BUDAPEST I.
10,20 Felolvasás. - 10.45 Felolvasás. ^- 12.10 Warga Lívia énekei. — 13.30 A 15. Iibnvéd gyatogozred zene. kara. — 16.10 Arányi* Maria eíŐadása.
17.15 Mészáros József előadása, — 17.25 Perlis JeuŐ cigányzenrek^ra, — 1S.30 Dr. Manga János előadása. — 19.25 A rádió szalonrenekarti. - 20.10 Pcéri Piri os Soiniay Arlur clöadö-Pestje, — 21,10 Verdi-hangverseny. — 22 Gliáppy jaiz-zenekar. — 22*30 Dr.
,1939, ok,lóber 3.
SUitlty Oszkár előadása-. _ 2.1.20 Olili» Kd\'inun cigányzenekara.
BUDAPEST II,
1725 Piítariii• njvlvQkUuls, ~ IH Mezőgazdasági fétóm. --18.30 hcnaör.
«¦ncknr. - 18.30 Speiilk András előadása. — 20 IHrok. — 20.20 A rádió saloli zenekara. — 20.-15 Sáray 1-leinér cigányícnekam. — 21.35 Időjárásje-lenlés. — 21.10 Bacii: A-dur zongoraverseny. BECS
16 Iiis nUlióícnckar. — 17 Levn^zck,
— 1830 Ucrlin. — 20.15 Tarka zene.
— 22.50 Esti zene. — 0.10 Hangverseny.
ÉMLWí
O.iUAmki buzakamatkulcs
A Pénzintézeti Központ a buza-zi\'dogle ve lekben folyósított és búza-értékre szóló .."kölcsönük törlesztő részleteinek befizetésénél és a buz«-zá\'ogleve;ek lwm/its jelvényeinek betiltásánál folyó évi októbar havában átszámítási kulcs gyanánt 1 métermázsa búzát 19.60 aninypen-gővet kell értékelni.
Megállapították az Intervenciós must- éa szőlőarakat
A földmíivelésügyi miniszter meg, állapította az idei intervenciós szőlő és tmtustárakut. Eszerint a vásárlási telepen a tmust a>a 18 cukorfokig bezáróan 0.9 fillér, ásón felül 1 fillér atllustou kor-fokon ként. A mustnak feldolgozandó borszőlő ára kg-kéiit 10 fillér. , ""[
IG-ondrxikosins töríént a* jekpfxt lehetővé tételéről és a borpárlni főzés megindításáról. A JyíAjSzOBSz a ván sáriást \'azonnal megkezdi. .
Kedvezményes áron apró-vadat oszlana^ azét
A földművelésügyi miniszter a haí zai apróvad állomány vérfelfrissité-se céljából a imiit évekhez hasonlóan nagyobb iinennyiségn keű\\vz>mé* hyesáru tenyésznyu,!, fácán és fogoly kiosztását tervezi. A^tenyész-vad juttatása iránt a béfyegfmientes Íg6iyiéseket a föl dmüve lés ügyi ani-nisztérimnii vadászát! osztályhoz, vagy a vadászterület helyé\'O ll\'eté-kes vadászati tudósítóhoz legkésőbb november 16-Ig kell benyújtani, megjelölve azt, hogy a kérelmé\'ö az egyes vadfajtákbói hányat és imjiyen ivarut igényel. A kedvézanényes áru tenyésznyu* párja 11, a fácánkakus ¦1, a fácánjtyuk 4,60, a fogoly párja pedig 8.50 pengő, A tenyésznyu\'at előreláthatóan 1910. február etső felében, a fácánt é> foglyot február folyamán szállítják." ; 1
Oroszország é& T$rflfcprsz.ág gabonát* Mandzeukt\'ó szójababot szállít Németot szagnak
Ismeretes hogy német gazdasági körök tárgynfásokí\'l folyta;«ak O^ow ors/ággíii a néanet íny^wiyjageUá-tást illetőleg. A jövőhéien német küldöttség utazik Moszky.Aba, hogy az orosz árpaszállítniányok részletkérdéseit megbeszélje.
Törökország rövidesen szintén szál ijt gabonát Németországnak. Gondoskodás törtténí arra vonatkozóan, hogy a MajjcUsukóbói érkező szó-Jogjab kCi^iejnjcnyek szárazföldit ]uton> Oroszországon keresztül julh hassanak et Németországba.
ZALAI KÖZLÖN V
mi i ¦ mm
BUTCLQvnn
Nagy választék! OS \'«si árai t
A legizgalmasabb kémfilmet nézhetik meg e heti mozijegy nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői közölt. r
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygóit:
Demeter László, Fő at 6 Hltzelberger György, Magyar u, 46.
Wil\'y Birgel és Brlge:tc Horney főszereplésével a legizgalmasabb kémfilmel mutálja be hélí:iől szerdáig a Városi Mozi. A tilm sikerét Tourjánszky rendezése előre biztosltja.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 őra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor Jogosullak a nyereményjegyekre, ha előfizetésekkel hálra\'ékban nincsenek.
BOX
fényképező gépek
3 tekercs filmmel
10 pengő.
Szabó Antal fotószaküzlet-laboratórium
Nagykanizsa, Fő-ul 5.
Meglamlom fényképezni, ha nálam vesz fényképezőgépei.
Hősi naptér
,E napon a volt soproni 18. honvéd gyalogezred a i.uck környéki, Mosz-
•_ cfirdea községnél erős cl-
I lííí- t 5. [Sklöéges tíizl>eti lendületes ¦—.tár^OdássuX visBjafogtaita
az oroszoklói az e^őzo fijelvesztett áUásainkal és 5 orosz Usztet. és 200 embert ejtett foglyul.
— (Dr. K41u»y főkapltanyhelyet-tes pápai kitüntetése)
XII. Pilis pápa őszentsége dr, Kálnay Gyula budapesti főkapitánybejyettes-nek nE Eucharisztikus Kongresszus alkalmával teMcjdtett kiváló szolgá*a-taiért a Szent Szilveszter rend ko*ép-kcrositjét adományozta.
— (Aradi véi tauuk Ünnepe Klskanlzsán)
A Kistómizsoi Polgári Olvasókör vasárnap este tartotta meg az aradi vér-löinik cmléküintepólyét nagytermébe\', almi szép közönség gyüU össze éa « város polgármosterének képviseletében PoUyondy József városi aljegyzx\'í, a kbkouhsaiak uj lelkész*, P. Ágoston Gyulft é.s többen. Anek György elnök nyitotta meg az ünnepélyt, majdJání-bor József mqndott szép szavalatot, (Beibarits: Tizenliárom b:*u) és Horváth József egyetemi hallgató m<*gos csitttjkai fijjncpi beszéde aratott nagy sikert. K. Nagy László irredenta verse ¦kapóit tapsot, mflW a Himnusszal vé-got ért az üztóepély.
— (OívosI hlr)
Dr. rUáü Nagy Gizella egészségügyi szabadságáról visszaérkezett Ah reii\'\'.«. lését délután fél -HM Mg megkezdte (Klslftludj \\itca 17/c).
— (A Legényegylet szDretl mulatsága)
czévbcn Is várakozáson fe\'ül kitűnően sikerűd. A Kathblikus legényegylet szépen h\'iiiis/it<-M. nagyleruio znár zsufolásig. moglclt, amikor Szalin-ger Jözí«öió éa Hitter András l*egy-biijii párral az éjen bevonult a hegyközségi elöljáróság. A hegybiivji pár köszöntése utiín (csak beiyewuit Leh>:% liogy czidtal .kebelbéli- voü « hegybírói pár) Zöldvári József l>ökter jelenlétté bo a műsor egyes ¦ számait. Orbán Marja, Baltavári Irén. Mcdgyes 111 és Németh Ili tetszetős keringöjianek o\'yaji sikere Volt, liogy ismételniük kellolt. Külön nieglepeiésnek ssimMott és állalános feiiftiiési kelteit MUnarits Inna és viléz Szakonyi Istraa szóiö-táiua. l\'inomság és báj egyesült táncukban, amelyet szintén WniéU-tniük .kellett. KÖzbai Gerencsér Pál ragyogó bakterje és Hajmásig cigánya nevettették meg a közönséget mókáikkal. A műsort befejező magyar táncot kétszer is el kjóigelt táncolni Viragli Aranka—Bálint László, Németh \'i^réz —Kése János, Péptek Erzsébet -fider László, I-\'arkas Ili—PŐnzos I>ajo9, Ma-torsdorrer Hl—Körös Karoly, Ctertpes Margit—Orbán János, Kertész Margit— Ixjwiyák Józ-sef, l^lkó Erzsébet—lkjr„ bély György, Szűcs Piroska—Halász, László, Pápai Ili—lAtábuf Péter, ix)-soucxy Rózsi—Midher i^iszló és Stein-aner Margit—Rozs Zoltán pároknak. A hölgyek egy-egy pompás virftgcswk.
Székrekedésnél és emésztést zavaroknál, valamint az ezekkel Kapcsolatban. lellépó vértódulá-aokjaál,* fejfájásnál, álmatlanságnál és áltulánoa rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy^po-hár természetes „Ferenc jotaelH keserUvIzet, mert annak hashajtó hatása gyors, biztos, alapos és mindig kellemes. Kérdezze meg orvosát J
8021
51111
BAJJAJ KOHLOM*
1989. október 9.
rot Is kaptok a sok telkes tapson kívül. A tnüsor utál) megkezdódött « tánc Goldscmniedbié kitftnö DCiickará^ nak rílmlkus zenéjére 6s csükJ^iiVar oly kUütití hangulat kerekedett, amoljy rárórdig nem engcdto szót n vendógo-ket. A szép táncokat Szabó István tanította be. A rendczók egyébként is teljes dicséretel érdemeJ>Hik, munkájuk eiedmény.ét a siker J*-\'**
— (Aramuflnet)
1039 október IO-ón áramszünet lesz a Király utca mindkét oldalún, Erisé-bet tér dód oldalán, Zrínyi Miklós utcébftn a Horthy Miklós úttól Király utcáig. (i)
— (A Közalkalmazottak mozgalma, a decemberi kínevezések érdekében)
A Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége mides hflv* országos elnöki bizottsági ülést inrlott, amelyen dr. Balásy Antal nyűg, államtitkár, ehiök beszámolt a köz tiszt viwlök ós -uyugdijsLsok ügyébon ar íiK-tékes ló-nyeaótüteJ íolytatott íncgbe^zóléVkröl. Dr. Javornittky Jonö miniszteri tanácsos, Metertitkdr jelentest tett a köz-Uszt.ÍM-ii.k és nyugdíjasok "Möszcrü kérdéseiről és at egyes szervek előter-jeszlésejt ismertette. I)r. Neményi Imrr, Arató (iyuta ,dr. H«Hfl Aurél ós dr. Rácz Gyula nyug. államtitkárok, t\'.fon-tai Oyözó tanügyi titkár, Meslcrházy Jonö tanár, Farkas pá< föszámtanácsos felszólalása után a bizottság felhatalmazta az einökség<\'t, hogy cndékimtLii, forduljon a korniánylu» ós külön fel-lerjes/lést tegyen a kuwnezósvknek do-<©mbcr havában történő végrebajtá-a qgyben a nyugdíjasokra és özvegyekre is kiierjedő általános karácsonyi se-gétyezes tárgyában.
— (A kanizsai leventék okt. (i jki Ünnepélye)
A nagykanizsai le\\entók a vasárnapi foglajkozáson áldoztak a la bős aradi vértanú endókének. Jámbor Ji^zsef éroltségltett lc.ej.ie Barbaríts I/tjos: Tizenhárom Utó c. alkaJmi versé* szavalta, majd Bójtös Istvin vezető fóoklató mondott \'m., hazaszeretettől áthatott ünnepi liCszÁlct Tóth Zoltán érettségizett levente Mementó ciinü ha. tásos szavalata után a leven lezenekar a magyar nemzeti ínuldsággal zárta be az üiUKípélyt.
— (Zalaegerszeg pótadója 99°/o)
Zaloogenizeg jog- és pénzügyi bi-roltsága most tartolt ídésón íoglalko Hitt a város jövő évi kólUégvc-tesével. Az egerszegi ItóHsógvetés 812 501 pengd szüksógkolte) és 635.K81 pengő fedezetiéi számol. így a Idény fedezésére az előző évi 06 százalék helyett 00 százalók pótadót ja.osol a bizottság a közgyűlésnek. A pótadóouielést külön-bózÓ ujabb szúkségle-lek tették szúk-hégessé A kereseti adót 7 százalékra emelték. t "
— TstztmtM m*g a Köpetein Bútoráruház állandó bntorklAllltáaAt ízléses éa olosó bBtoroku^edvezó fizetési fel tételekkel vá*árolh*t
Novemberre .öivény lesz a földbiríokreformból
Budapest, október 9 (MTI) A kiép\\1fselöház .kedden* ülést tart. Elfogadja a mezőgazdasági özvegyek járadékáról szóló javaslatot eVs azonnal megkezeli a földbirtok javaslat tárgyalását, amteiy októberben tető alá kend. így no-vemjberben már megkiezdík a törvény végrehajtását is. j |
julptass, im íi\\\\\\ium\\
tfobluM» «z l. oldalról)
Cvetkovlcs nyilatkozata
(MTI) Civelkovics jugoszláv miniszterelnök tegnapi bcsíJdében leszögezi" ujbol iiugy Jugosílilvia békében n«ar élni ís nem kivin nifist, mini mogtar. Uni és tovdnblojtesiteni azt, amije
van Bejelentette, liogy » szadálor, inaili u képvIselSválnsalásokni novem-borlicii kertil sor, titkosan valósítanak ök is.
Nagykanizsa megyei viro» polgármesterétől.
23095/1939.
Tárgy: "rdel mü\'ík értékesítése.
Az 1939/1940. é»l rendes érdél föhaaználstokbol (39.75 kat. hold tértiéiről) kikerüld tölgy, blikk, gyer-lyánitb. müfákra nyilvános zárt ltá»-bcll ver«enytárgyaH«t hirdetek.
A zárt Irátbell ajánlatokat, me-
lyeknek borítékja „Állíttat ai 1939/ 1940. évi vágásból származó raflfa megvélelre" jelzéssel látandó el, — legíésóbb folyó évi október hó 19. napjának dé I 12 órájáig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani vzgy poslán beküldeni.
Bőiebb felvlirgosltás a várod gszdaiágl hivatalban kaphaló, ugyanott átvehetik a versenytárgyalás fel-léteiéi is.
Nagykanizsa, 1939. szepl 25. mis Polgármester.
TAKAlTBRtlJZHECYEN.
-KEDVEZŐ.FIZETÉfl
-FELTÉTELEK
OlcSo-W^k
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra Is a
DRÁVAVÖLGY.-nél
SuKár-ut 2. M"
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Ofcsén&jjot
szcmküzhalik
APRÓHIRDETÉSEK
Rur.MiikI.Ií. dlj. *ultrii>p t( Onnapnap 10 «(M, Millier, mlndtn toylbW Ű flllír, hétkOimp lOuiUfl új iiMAi, mi,,,!;-,, további uA 4 tllUr.
ÁLLAS
VKakAosaSt keresek október 15-re. Clm • kUdobaa. 8
Takarltéat) reg|tll oriba és kifutó flu V. leány lelválellk Vtttsgh fényképész Caengery 1.
HáaMiilaraik keresek tlíiteísíy gyermeklclen hiza.piit Dr. Tamás ngyvéd.
2635
¦•léré.lt izoruial felveszek. Eotvoi-
lér 33. 2628
Héuaastaratr felvétellk,FetSII-nt4. •
Tt.il« takarllin.t keicsek a reggeli órákra. Csengcry-at 5, norsjegylroda. *
Jó ciaMdból való gyakorlott leány el-halyaakaetaat keres gyermekek mellé VBiráimtlisial. Címeket a kiadóba. 2647
«If«lilla kivitetik. I\'etíll-ut 81. 2646
adás vétel
Minden kedden frlaa hurkafélék
kaphatók. Adler hentesüzlet.
¦rarta..|ataa* kalitka eladó Szekeret Józael .i. 11/,.. •
KIzérólag Jó karban lévő urarmak-kaoall megvételre keresek. Clm a kta-
Egy Ovrglal. 2 antik székién; áladé.
KazUczy-D. 29. 3621
Tiszta akéoaaés kapható Bele.n.l (Uezerciemegckeieikedönél,SugAt-iit;>3. *
lakás-ozlbthelyiséo
Kattflaaabaa novemberre, kettoazobAs lakás asonnalra basses mellékhelyiségekkel kiadó Caengery 79. *
Uklnnan épült kétaaakAa kasnfartaa la.la noteiabene kiadó, Klrily n, 2» 2629
Szép ndvarl helyiség salkah/aiak, raktárnak azonnal kiadó. Klrify.ntea 32.
Egyszoba-konyhis ndrari lalrás november l-re klatlé. Batthyány-u. 18. 2633
ház es moatlan
Ktrály-ntca 9. sz. ôtlakiaaa kertes-naz eladó. Bóvebbet a belyszlnen.
bútorozott szoba
Egy kalaraxatt aataka-kaaihéa
lakta azonnalra ketealetik. Címeket a ki-adóba kérem leadni.
különfíua
Találtak egy kl.-. aéasaraaéail 1 12
llllérrel. Igazolt tulajdonosa étvehell U-punk kladoblvfttsliban.
ZULUI KÖZLÖNY
aOLITIKAI NAPILAP. Eladja : „Klzaazéaessl II. T. Nagykaaliaa". l/rlrli.a kladé : Zala| Kerely. Nyomatott i ^ , a „Klzaaziliunt|l II. T. Nagykanlisa"
syeadáJAbaa Hagykaslzeaa. (Nyomdáért feleli Zalai Kirely.) \'
78a P-vtoiyam 231. Mám.
Nagykanizsa, 1839. október 10. kedd
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
Felelős szerkeszti}: Barbarita Lajos
ElfllliíUaü it* : m hore « penso *a tuli Smkesztoscgi bt kfadoblvatall leldimi 78. i
Példátlan hadikészülődés Nyugaton
Párls szerint milliós csapattest és többmUlló tonna lőszer érkezett a nyugati erő-dltményövlie — Daladler ma, Chamberlain holnap válaszol Hitlernek — Moszkvában tovább folynak a tárgyaláiok Litvániával - Svédország sem szerel le — Nyugaton megélénkült a harci tevékenység, keleten befejeződlek a csapat moidulatok
A háborús pártok nyomására Párls és London válasza teljesen elutasító \' lesz — Jelenti ma délben Róma
A vl\'4gpolÍtlka mJég m"1 btonyo* piaértékben a váiiakozás álláspontján Mftn. A náthátoknak «3i^fa^^itt5-*«2l tmehett az egész európai sajtó nagy rokonszenvvé\' foglalkozott a délke-ietcurópai helyzet enyhülését el é« kivétel nélkül örömímei üdvözölte a
(magyar ós a román határiueiiti kn-tonal erők visszavonását.
Ez a jelciuég Írják a lapok — egész Európa békéjéic kihatással lehet, csakúgy, mi(ut PJhogy értétó.\'*: gyümölcsök várhatók a magyar -jugoszláv és a imMgyar-roináii viszony alakulását illetőleg.
Erősödik a béke-hangulat Londonban
A világsajtó egyébként érdeklődve várja Paris és London vég\'egcs válaszát Hitler beszédére. A láp >knigy része ugy véM, h>gy a hét közepére tisztázódik a helyzet. ), (
Az olasz sajtó a helyzetet Ismertetve rámutat arria, hogy bír n sajtó Parisban és Londonban továbbra is hideg és elutasító magatartást ta-\' nuslt, u köz\\黫rnény mind jobban hajlik a béke felé.
Kü\'önÖsen Londonban növekedett meg a békepártiak szánra. A »britt fasiszta párt tegnapi béke-tüntetésén kívül, amelyről már beszámoltunk, Ltoyd George cikke keltett najry viszhamgot. Az ősz politikus óva inti Angliát az elhatmfcu-kodott választól és figyeAnlíztet, hogy veszedelmet volna Oroszországot magukra haragítani. A cikk szerint iminden lehe-
tőt trnfeg leteli tenni a hitleri béke-javasiat gondos áttanulmányozása ér de kében.
Nylft békelevelet közöl a Ttotfes Is, amta\'y azt hangi/tatja, hogy az ttng.ii \'kereskedelejmliiek érdeke a béke, mfcrt a forga\'ofen lebonyolítása csak jgy /ehet eredményes és hasz. hothajtó, Lengyelország újbóli fej* állításának lehetősége trnost már nem á\'I fenn ~ Írja a lap —\', a jieim\'.\'eti szocialista Németország elpuszljlása a keresztény európai kultúra mégsem mW lése árán kevés győzelem volna.
Fe\'tünö békecikkét irt az egyik angol lapban Bemard Schaw Is, aki azt Írja, liogy neim annyira o hlüc-, ri/must, mint Inkább a churchl\'lz-tm\'ust kellene kiirtani. \' |
Étit- ós Leltország alán Litvániával Is egyezményt köt a szovjet
a "Moszkvában folyó tauácskozá- | jetoroszországgal és remélik, hogy
Kokkal kapcsolatból le^fentÓ*bb esemény a lett-orofz kölcsönök ajjH . ge;y nyújtás j egyezmény megerősítése. Az egyezmény értelmébe] a telit, hadsereg hadianyag felszerelésbe 11 kap (Amttgatást a szovjettől, aminek\' ellenében a szovjet a lett paríokjj, támaszpontokat kap. A parti ütegek és fiottatámnszpotrok kijelölt terü-jtaicin a szovjet katonaságéi Is larl-hat Lettországban-
Esztorsz^lgban már az észt szovjet segélynyújtás végrehajtására irányuló tárgyalások ls folwiak. Így a bolti aljamba könV még\'csak Lltvá-"iával netrn egyezett meg Moszkva
U/bót Moszkvába átázott a litván kMdSttség
Ezflgyben is tovább folynak a tárY ; gyató-wk, nílután a litván mtninzter-elnökhelyettes és ha dscnegfőparancs nok tara újból visszautaztuk a szovjet fővárosba. A litván küldöttség nj utasításokat kapud a tegnapi mi-
m.\'.\'U-rlanácv.ii .
K-uui-isi körökben tegnap
hangoztatták, hogy a béke érdekében hajlandók együttműködni S*»v-|
.VUiiához való\' Jogaikat eli\'imeri n szovjet.
Hu ezügybeu létrejön a megegyezés, bizonyos, hogy Mo.zkvu, Litvániával t> megköti mihamarabb a kö\'o\'iöiiöí segélynytijtásl egyezményt amelynek értelmében a baltikum m|inden részében lesznek elöret ilt támpszpontjal.
Nem szerettetik te a svéd behivottakat
Az északi áHamhk továbbra is erősen tartják Imagukat. Finnország (M. fogódta ugyan a moszkvai meghívást, de határozott szándéka teljes semlegességének fenntartana é,s ennek érdekében behívta tartalék*; dl.
Svédország pedig elhatározta, hogy visszatartja azokat a behivottakat,\' akiknek október 16-én le kellett volna szerelni. így a svéd hadsereg is továbbra részleges mozgósítás állapotában marad.
Jelentések ¦ háború frontjáról
London, október 10 (MTI) a* angol tájékoztató mi-
iiisztérliAiv közlése szerint négy angol repülőgép fejderiió\' repülésekéi végzett n német halár fetell. Er. voli az első eret, hogy nappal ilyen repü\'ecket végeztek végig a határ mentén a cél, « hadvezetőség ér* tesüléséuck ellenőrzése volt
Paris, október 10 (Havas) a nyugati fronton mbg-sxQnt a nyug^dml állapot. Az eüen-sÓLjes jái-Óríevékenység á\'laiidó\'^u fokozódik a Mo^et mentén. Az ellenség az erődítményeket védd állásba vonult. A védőseregjkhez óriási tö-mieytíkbín csatlakoztak az uj csap it-
testek. Többminió katonát és több-¦niiijn tonna Iősioranyagot halmoztak fel a vonalakon. A honvédeKaii\'-ben példa nélkül áll Ilyen nagyarányú harci felkészülés. .
Kopenhága, október 10
CDijütand felett eitenségs reoíílt pillantottak meg a dán légelhérltók. ötftra fefé Mindégben íe ts szállt a gép. A négy pilóta felgyujtot a gépét és e%nBodot|a, hogy íeiderííd iepü\'éit végeztek az Északi Tenger felett és eltévedtek. A pilótái. > o dan hatóságok biiemálták. (MTI)
"Berlin, október 10
Azt a tizedest, aki az Északi Tengerén elsüllyesztette a mull héten az, ongoi repülőréi anyahaj ót, a Vas-ke resztté i\'tün\'eiték ki és hadnaggyá; léptették elő. (MTI)
Stockhofov, október 10
Egy finn hajó az Északi Tengeren aknára futott és elsüllyedt. Szenvély-zetéről még semmi\' hir. (MTI)
Amsterdam, október 10
Hollandia tiltakozni kíván Londonj ban u kercskedéinrl hajók feltartóztatása eílen, miután az. leljesen megJ bénítja a holland kei .skede^inl hajók forgalmát.
„Délkeleteurópában már megszilárdult a béke"
Berlin, október 10 (NTI; A némtet sajtó ma |s veretö-hetyen foglalkozik a magyar-roman viszony jefentós javulásával. A sajtó azt Írja, hogy mig nyugaton eldöntetlen a háború vagy béke kérdése, addig Délkeleteurópáb\'an már a béke irriCgs^MreliJ1 á^ról lehet bí\'szélnL A JapoK szerint a mtagyar kÖ\\et Belgrádban most is jelentős tárgyalásokat foiyiat a megbékélés érdekében.
a Berliner Börsenzeltung szerint
a tengely középeurópai politikája máris jelentős és bíí gyümölcsöt húzott A lap szerint Jugoszlávia a bolgár--"tuján khpesídátok niegjavltá*\' sán Is fáradozik.
(MTI) Részletesen f.iglalkozlk a niagynr-nwnán viszony Javulásával a belgrádi, roi\\v»l & a bukaresti «aj. tó is, iímertetve az ln!ézkedések európai visszhangját ls. A kotraoneu-tárok szerint az einvult hét legnagyobb diplomttcial eseményének tekinthető u magyar-román viszony javulása. ^ 1
A ma déli hadijelentések
Paris, dktóber^ 10 (Havas) A francia veiérkur ma tlé\'i badljelentése szerint az eftaoséges járőrök a Sanrtól keletre és nyugalra állandó és flénk levókeuysiget fejtenek ki. Egyes helyeken külön tüzérségi tevékenység is folyik.
Berlin, október 10 A véderő fííparancsnokság ma dél-
(K-n a követkecö hadi jelen té-st adta kit Keleten a német—orbsi írdekliatár felé nyomuló csapatok elérték napi céljukat. A Bug vonalán és Suvaiki-oá> ezzel nagyjából bePejezŐdlek a r^ajíut mozdulatok.
Nytígatón tüiérbéal és íeJderltÓ t«. tevékenység folyt
Daladler ma kőrvonalozza a francia álláspontot
Paris, október !0 A francia sajtó a jelenlegi helyzettel foglalkozva rámutat orra, lw>gy Data. dier ma ístc rádióbeszédben vAtaizól a német bókéajántatra, mfg Chaniber. lain holnap közli az angol állásfog-
lalást.
Egyes értesütések siCrint a mai* mi-nísztcreinókí rádiöbesződ nem jelent formasierü nyilatkozatot, de telje* vi. lágossággai burnii ¦!.:!.•,¦.1 a francia álláspontot. \\
London válasza: teljes elutasítási
Bóma, október 10 A ma déli olasz lapok azt -orják, bog}- a nagyhalulmak batároiotlan visszautasítják Hitler békejavaslaUdt. A lapok slterim n:bambci-lnln\' a közvélemény nyomására óajtott h bóku-lékenység felé, dc küzbolépl*k a hü,-
borus pártok. Chuu-hwiU és lloie Bc-liclift *nag)\'on befolyásolták Chamber-lojnt, aki igy teljes ciütasitú válásit fog adni, illetve olyan ellenjavadtatot toesz, liogy NétiVetórszág\' ybnjt vissza csapatait Cseh- és >fon-oorSíágbó\', Ausztriából és Szlovákiából, vülnmriit Lengjek) rsiágból.
Ö. oklóoer lt>
Férfiöltönyök, felöltők, télikabátok
nagy választókban
szomolányinál
Elkészült* békésautent-andrási duzzasztó
Békésszentandrás, október 10 A Tissáutui öntözésére és u Kőrösök hajózhatóvá tételéit két évvet ewiött (megindult milliós közmunka első szakasza befejezés előtt á". A duzzasztógát elkészült, jövőre pedig a hajózó zsilipeket is megépítik. Ezzel nemcsak 25000 hold öntözése válik lehetővé, hanem 100 kilométerrel növekszik a Kőrösök hajózhatósága Is. A\' szakértől szemlét a >zent-nndrási duzzasztóim\' ima tartották (nwg. ". s
A képviselőház már ¦ földreformot tárgyalja
Budapest, október 10 r • A képvjselölu\'u mai ülésén Gniber Lajos megkövette « Házat, majd a módosításokkal együtt részleteiben is elfogadták a niezögazdasagi munkások özvegyeinek járadékáról szóló javaslatot, f
A föMbirlokjavaslat > lárgyajklsúrn térve az előadó liftngsnlyozta, hogy a javaslat ulkajknus arra, Imgy az amerikai magyarságot js hazatelepíthessék. A vezér szónokok sorában elsőnek Vágó Páit, a nyijktsok szóno-kát liivták szóJásra, de miután nem volt Jeten, töröjték. így a Kisgazdapárt nevében Hckliordi Tibor szólt elsőnek a javaslathoz.
Üépjarmü tulajdonosok Ügyeimébe
Felhívja a rendőrkapitányáig Nagykanizsa város területén iakó összes gépjármű, motorkerékpár üzembentartóit arra, Iwgy gép járóm íi veikéi Mernie bemutatásra állítsák a város tűzoltó laktanyája elé é* pedig az üzemben-tartók neveinek betüsor.endj|B szerint: a* A—K betűvel kezdődő 1939 október 16-án reggel 7 órái*, az L—Z betűvel kezdődő 1931) október 17-én reggel 7 órára.
A megjelenés, illetve u gépjárómüvek bemutatása fontos áliami érdeket jelent és űz elmaradás sutyoS következményt von maga után.
ID<3
Jóslat :
Élénk északkeleti síéi, változó lollio ..il, több \'Milyen «0, a hegyekben havazás, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
A Meteorológiai Intését najrykeulieel ¦Htl*7elöaUomá*a lelentli
Hőmérséklet tegttep este 8 órakor + 5 2, ma re<tel +1» ilollwui 4-1118
Onoedek 00 -u.
Sok ezer gyomor-, bél- ét mi] beteg egybehangzóan dicséri a természetes .Ferenc Jézsel" keseru-vlzet, mert az ugv a hatás biztonsága, mint rendkívül enyhe volla következtében valóban tökéletes tns-tu|tórak bizonyul. — Kérdezte meg otvotift
Mem kell félteni Kiskanizsa fejlődését m tízéves városfejlesx-térni tervtől
A város vezetősége nem Ismer különbségei Nagy- és Kiskanizsa kőzött, mert egyformán szolgálja mindkét városrész jogos érdekelt
Lapunk szeptember 21-ikl szá márnában Kiskfintzaa poigártii hozzá-szóltak a városrendezési és városfej" lesztésl tervhez. A hozzászólásokra vonatkozóan megkérdeztük Králky István dr. p:>\'gánmeslcrt, aki a következőket im«»ndot!a :
Milyen közmunkák foglaltatnak a tízéves városfejlesztési programban
A hozzászó\'á\'ok imind abban a téves [elfogásban történtek, hogy abban a bizonyos 10 éves városrendezési programban minden közmunka alkalom beiinfog\'allatik, arai az elkövetkező R) év során megvalósításra kerül. Le "kell szögezni tehát mindenekelőtt, hogy a városrendezési progmm kenetében kizárólag azok a közmunkák vannak felvevő, amelyek 6 város tervszerű városias kiépítéséhez, a városias Jelleg tervszerű kialakításához tartoznak. |
Programon klvQl Is vannak nagy célkitűzések
Ebből természets;.er,\\ea következik hogy azok á beruházások és tervek, amelyek közvettenül nem a városias jeüeg kialakítását célozzák, nem RiB-
epelnek az úgynevezett 10 óves városrendezés, programiban, de ez a körülmény korántsem jelenti .ízt, hogy a városrendezési tervbe felvett programon kivüt nincsenek egyéb terveink és programszerű célkitűzéseink, amelyek auár a közel jövőb/m sőt a 10 éves terv nagy részinek megvalósítását megelőző időK*n ki-
iteire kerülnek..
A hozzászólók majdnem kivétel néJkúi attól félnek, hogy Ktokajur zsa az elkövetkező 10 évben semi-lycn beruházásban nemi részesül, ii\'e töieg - tnitlnt az egyik hozzászóló mondta - mostohán bánnak Kiska-nizsávai., viszont voltak olyan nyila t-kozatok is, -melyek elismerték, hogy az utóbbi időben sokat kapott KJUt-kimizsa é-s nem féltik Kiskanizsát a jelenlegi városvezetéstől a jövőben uein. .
Ami már legközelebb kivitelre kerül Klskanlzsán
Lz utóbbi hozzászólóknak van ig,i_ ltok, Imiért aiiár a legközelebbi jövőben kivitelre kerülnek Kiskanizsán olyan közmunkák es megvalósulnak olyan tersek, amtelyekct a hozzászólók is ímegemUtetiek, - de a városrendezési tervben nincsenek bemr,.
így például az Ország ut kiskÖ burkolása imár á jövő évben megkezdődik és 500 InDétcres évi szakaszokban folytatódik «z elkövetkező éviekben (mindaddig, amig teljeseji befejezést nem nyer. A klskanizsaj napközi otthon, •amielyről egyik Hozzászóló beszél, tmtár 1940-ben okvetlen [megvalósul. Elemi iskolát és ez-zjei kfepesotatbian tornáteitpiet lépj^
kabátok
divat-Aruk
¦¦¦Töloson i Hjj^H
tünk Klskanlzsán és egyéb elgondo-lásaink U vannak, amelyek 10 éven beiül feltéllen megvalósulnak, dv\' a város rendezési tervben nem szereped nek, egyszerien azért, inert nem tartoznak oda.
Klskanizsm mindég többet kap, mint az Általa viselt közterhek összege
Az egyik hozzászóló a törvény és az idevágó ieiideiek/és^\'k Ismeretének hiányában odáig megy, hogy uj városrendezési tervet akar készíttetni, miért ha •egyenlően* viseljük a közterheket, mhndja — akkor ne csak Nagykanizsa húzzon a városrendezésből hasznát, »vagy hu a 10 éves tervet c nk a városnak készüe:-ték, ükkor Kiskanizsát mentesüsék a kölbégek a\\0U /
Ezt a .hozzászólót a nyilváuois/g előtt -megnyugtatóim, hogy az ulóbbí években Kiskanizsa mindig többet kapott, mint amennyi az általa vin selt közterhek összege és |nfw|an| ténejnk szerint a jövőben Is többet fog kapni.
Konyhakei h\'-szet, háziipar, gyalogjárók építése, amelyekről az egyik hoz/ászó\'ó beszél, egyáltalán nern tartoznak u városrendezés keretébe. Mozi egy alkalommal már volt Kis-kani/sán, - a mostaninál kedsezőbb gazdasági viszonyok között - de néhány hónapi kísérletezel után jó-lehel, nagyon olcsó volt - életképtelennek bizonyu\'t. \'
A két városrész összekapcsolása
Teljesen elhibázott az a felfogás, hogy n városnak ezjdősicriiit Kiskanizsa fe\'é kell terjeszkednie. Ezesak okkor fesz lehetséges, ha előbb a két városrész közötti mély terület teljesen fel \'esz töltve. Ezt a munkát\' folytatjuk és ha befejezést nyer, ai két városrész összekapcsofá-a meg-
feíelő objektumokkal (pT. gyá^pílie lek, vágóhíd stb.i jobb gazdasági lehetőségek között leiíniré^szterüeii; be fog következni. Ezt a célt aizoV gátja az a nagy anim ka fe, amelyik most folyik, t. I. a k|ét városrész kÖ-\' zöttl útnak 9 mjéterrc való kfcszélcsi-tése, aminek költsége egymagában több, taiot a Kiskanizsa ájtnl fizetett közterhek többévi összege.
A ktskanlzsai városatyák csak elismerést érdemelnek
A hozzászól áíokban jnfegnyilatko-zó lé\\es felfogiisból fakad az az igazságtalan kritika is, amelyben a kiskajiizsai városi képviselők részesülnek az egyik felszólaló részéről. A kiskanlzsai képviselők csak elismerést érdemelnek választóik részéről azért a le!kjj&hucrétes, minden iránt érdeklődő mfunkóért, amit a kép viselő testületben kifejtenek. Ez esetben is Jobban tudták, hogy mit szavaznak meg, mint az őket "kritizáló hozzászóló, aki ö kérdés ismerete nélkül szubjektív és személyeskedő tónusban szolt hozzá a témához. Jói tudták, hogy a város vezetőségének jövő tervei között meMtó helyet kap Kiskanizsa, amlely\'a városrendezési terv keretein klvfli Is roegfctelő alkotásokhoz, közmunkákhoz inteztmléuiyekhez fog Jutni.
A konklúzió tehit:
(Nem, kfeil félteid Kiskajiizsa fejlődését attól a városrendezési terv-1 tőt fa progmmíntól, amelyet a képviselőtestület elfogadott, mert \'Kiskanizsa érdekében a vár .srendezéd tervtől ffiggwtlenül, attól ;e.je&en különállóan, mindig épp ügy meg fog tenni a város vezetősége a\'jövőben |S mindent, mint az utotsó 10 évben i-s lényeges alkotásokkal és közfm\'un-kákkai szolgálta annak fejlődését.
A város vezetősége nem ismer Nagykanizsát és Kiskanizsát, a kjetiő között különbséget nem\' tesz és egyformán szolgálja mindkét városrész jogos érdekeit. j
Eddig a polgármester nyilatkozata a Zalai Közlöny onfunkatársa lelőtt Anniit mindenki aláír, aki nyitott Baem\'mci é* tárgyilagosan nézi a vá-í-os vezető!égénekk munkáját Kiskanizsa fejlesztése érdekében.
1.20 pengőt akart megspórolni: hat havi börtönt szerzett
A ptiBztamagyaródl gazda esete az olcsó marhalevéllel
Hogy a takarékosságnak Is megvannak a tmbga szabályai és erkölcsi törvényei, szomorúan tapasztalta Gerencsér János pusztamjagyarc-dl föidjinines ember. Gerencsér lovat vásárolt a zalaegerszegi országos vásáron Jak\'abffy Antal nekeresdi gazdától, amit ítzután a kanizsai vásáron tovább adott el Szíojkó Sándor és Burka Sándor íetenyei lakosoknak. Gerencsér azonban rntSg akarta jiikarUani a in|arhalevél átírésáéri járó 120 pengőt és azért gondolt egy nagyot é* merészet és — az ő | nevére szóló járlatlevéten !a tulaj-
azár-udvarl
donjog igazolására vonatkozó >G«^ rencsér Jájios. hatósági bejegyzést és az Irányítás helyét, .PusziBmla-gyaródot. kitörölte és helyébe SzioJ. kó Sándor nevét és Letenye hefyl-séget irta be és ezt a hamisitoll mar halevc\'et adta át a vevőknek. 1 i
A primitív tur|)lsság azonmód kf derültés Gerencsér a vádlottak padjára került.
A nagykanizsai törvényszék okirat hamisáért hat havi börtönre Ítélte.
Sokba került a mtugyafodi gazdának az oicsó marhalevéj.
Hsptírt Október 10. kedd. Rom- kit. Borg. Per. Protestáns Oedeon. Israel. Taisri hó 27.
OőztördÖ nyitva regnél 6 órától est* i örátf (hétf^, szerda, póntek délo tán kedden egéez nap nőknek).
— B«torkUlUti*mBkaI tekintse BMf
nlDdcn vótelkényiwr nélklL KopstaUt bator*riih4r.
utai Hm
KELLÉR ANDOR\\
EPOB, A RETTENETES
Egy magyar huszárkapitány kalandos élete
Riport-regény
Nem* hmm
], u házban, uhui lakott, egész utcában tudlak, hogy ¦cggeii;:* után a lakásában szabadon cirkáló tigrissel birkózik Amikor u liázmc.ler könyörgött, hogy különös j(assdójut liagyj8 abba, mert a ház lakói remegnek a féWtemtől, Mconiku* ..ni feleli:
— Ugy edzeni magam, ahogy nekem letszik.
Lóháton a kávéházba
Kínos föltűnést keltelt, amikor fchá-Ion vonuH bo a Brislol kávéliázba a délutáni uisonna idoj6i A vendégik Ijedten ugrottak fel az aszUlokt\'t, S pedífl leszállva lováról, letelepedett az •gyik ablak melletti Bsstalhoz és harsány hangon rendelt. Magának sört, lovának rabot. A remegő pincéi\' hozta a sört, lova ott nvoi\'ilelt asztala ine| lelt
— Mi van a zabbal? — fflvdU a pincérre.
—i Nagyságos ur, az nincs az -étlapon .,.
— Nem érdeket... ha öt percen belül nem lesz zab, széthasítom a maga fejéi. r
Megérkezett a takarmány, Zubo\\
sör-
ödig elégedetten kortyolgatotL
MI. -í
Az üzletvezető hozzálépett.
— Uraságod nagyon me^ijeszb lt iiúuket...
— Ugyan miért f
— Lóliátou méltóztatott bejőtani a kávéházba, — dadogott az üzletvezető.
— A vendégek megijedtek... Hiszen tetszett Mtnl. Nátunk nem szokás,,..
Aibovits tágranyitott szemmel csodálkozott.
— Csak nem követtem «l v\'larní hibát? Hiszen sehol nincs kilrv*, hogy lóháton nem lehet \'Bejönni a kávéházba...-
Az üzletvezető szerényen és megdöbbent zavarodottsággal mosolygóit.
— Hát nem irtuk ki, mert eddig még nem volt rá szükség. l>c mégis, ilyen hatalnfas állat...
— Hja ugy, csali az\' a baj, liogy liatalmas... Van otthon tigrisem, holnap azon iőr6k. ¦: I
Az üzletvezető ijedten Ultakőzb|tt.
— Akkor már inkább lovon.
Leánykérés dinamittal
Zubovits Ismerőseinek\' bevallotta, liogy remek tornának tartja reggelenként a tigrissel való verekedést. A kapitány időnként összekarmolt arccal jelent meg, viselve a reggelt testedzés nyo mait. Tigrisét ugy Te I ingerelte, hogy az egész nap vadu> nvorgott, várva a másnap reggeli összeceapást.
Zubovits egyszer a Kftrtoerstrassen sétált, amikor finom, filigrán nő su-hant el meüetlp. Megfordult és utána, eredt. Amikor mellé ért, megszólalt.
— Kihez van szerencsém?
A szőke hölgy mérgesen rábámult.
— Hogy méréssel engonr megszólítani? Én urmő vagyok.
— Azt tudom. Ha nem tartanám urinőnek, nem szólítanám meg. Mondja meg, iwgy kicsoda.
A hölgy arca paprikavörös lett.
-¦ Schwvszmei... Tolakodó fráter,.
Zubovits felhördült.
— Mit mondót*?* Ha férfi lenne.
- Ha férfi lennék, mcgfenyitoném "vajíáU , :.
Zubovits most Oztáu igazi melegbe gumit. - , i
— Ha azonnal nem mondja még, Iwgy kicsoda* — elfulladt a hangja és a zsebéből egy tégelyt szedett elő,
- e*t rögtön a fökiliöz csapom*
— Mi van benne? - haWftajtt a kor.divatja szerint öltözködő n«gyka-\'apos hölgy.
— Dirrfunit^. Fóidlióí csapom és mind a Itptften fclA/bbauuak.*.
A (hölgy engedett az erőszaknak. Közölte, hogy leány. 0. festő idősebb leánya Menyasszony, Zuhovita Icgyin-"el\', az igazán nem fontos, hogy vőlegénye van. Kérte őnagyságát aki-bei főbbet egy szót .sem szóit, hogy vezesse a papájához.
Szülői beleegyezés vsrrel
relyol-
Kl mentek Hletzingbe. almi kertes villában íJkoU a család. .\\ papa a kertben festett. Zubovits azonnal fa. tért Jövelelének céljára. Meglátta u hölgyei, Lívia kisasszonyt az utcán, inegtetsasll neki, elveszi féleségűt
— Ls szereti magát a lányom f
— Azt nem tudom, de Jgozán ucm is érdekel.
érdek
— Vőlegénye van... Zubovits legyintett.
— Nem fontos... Legfeljebb
lelö-
A szelíd, kékszemű festő leesett állat n&olt Zubovitsrü.
— Mii totsrik, kérem, csinálni?
— 0b, igazán szóra sem érdemes.. Csak jelzem, hogy amennyiben a vőlegénynek nem tetszenék a dolog, íe piiffantanáni. Hot íeliet találni ad n kedves ural?
A p*pa, a m»ma és a hajúdon tanácstalanul bámultak Mit tegyenek? Félórával ezelőtt még nem is tsmertik ezt az embert, tiiu»jdonkép|,en még
most sem tudják róla, liogy BlcsodS.
— Ugy gondoljuk, — szólalt meg végre megfontoltan a festő, — hogy Zubovits ur maiadjon Bécsben, jár-jon ki hozzánk, ísinorkcdjcnek össze a lányommal s aztán majd meglátjuk.
Zubovits elővette a revolverét és Így szólt:
— libben a masinában Itat töltény van. Ha lopuffaalom ónt, kedves nejéi, gyermekét á-, magamat még mindig marad benne keltő Méltóztassék dönteni: jöhet a lánya velem Magyarországra, ahol megesküszünk, vagy pedig használjam fel a töltényeket?
A festő kényszeredetten, remegve beleegyezi t, Zulwvits pedig kocsiba üllette menyasszonyai, akit busz perccel ezelőtt még nem ismert. Vílto Magyarországba, asszonynak.
— Legalább azt mondja meg, kedves vőlegényem, — szóH a kocsiban Lívia kisasszony, — liogy mjl a becses neve?
Zubovils mogorván felelt:
— Azt majd megtudja az esküvön.
(Valóban igy nősült Zubovits, a gyors cselekvések és a kélely nélküli clhalároziifűk embeie? o irfnga igy mesélte el feleségével való niogisnipjr-kódexének történetét. Mások szerint a kapitány a kóniggnítd csatában megsebesült és egy bécsi VórluUban feküdt. Ott ápolta Őt Liviit és ott keletkezeit szerelmük.)
^Folyt. köv.)
a minisztérium 135.000 pengővel emelte a zalai utak épltösl-segélyét
A közigazgatást bizottság Ülése — Az adóhátralékok miatt Nagykanizsára Is kimondták a felelősséget — Emelkedett a fertőzd betegségek száma a megyében
Za\'aváimfcgyc közigazgatási bizottsága hétfőn délelőtt vitéz Teleki Bén la főispán elnökletével ülést tarlotl.
A főispán bejelentette, hogy közbenjárására a kereskedeími minisztérium 195 ezer pengővel emelte\' hozzájárulását a következő évekre
az utak építésére és karban tartása--ra. Dr Kontra László közegészségügyi felügyelővé va;ó kinevezését jelentette be ezután a főispán és sajnálja, hogy eltávozik Zala megyéből, de kéri uj beosztásában további szeretetét Za/a megye iránt. \'
Dr. Kontra László twegkö&zönte a főispán mceg szavait é« megígérte, hogy uj beosztásában is gondja lesz Zala megyére, annális inkább, mivel intükfidési területére esik.
Elsőnek dr. Tomka János vm. főjegyző tette meg a közbiztonságról szóló jelentését, amelyből kitűnt, hogy 20 tüzeset fordult elő a vármegye területén a múlt hónapban.
Tremkó Ferenc dr. áHategészségi ügyi je\'entóse értelmében az állata egészségügyi vísoznyok javultak é* kedvezőnek mondhatók. Kivitelre került szeptemberben n megyéből ¦253 db r»b szarvasmiarha OtapzxaW szágttj, 1(2 Máltába, 110 NépÉOti .. országba. Kivittek még 119 darab sertést is.
Kontra László dr. közegészségügyi jelentésében beszámolt a vármegye egészségügyi állapotáról, amelyből sajnálattal vettük tudomásul, hogy a megyében a fertőző megbe leged és.* szájnn emelkedett. A bVhigyinfntsz-tériunt a zöfdkeresztes akció részéne 21 imázsa cuki-ot adott a negyedik évnegyedre. A tmfegyében elhelyezett lengyel menekültek mint tizembe kellett helyezni a Járvány kórházat,\' azonban nem volt rá szükség. 1 Kaiíth András pénzügylgazgató JeJ lentése szerint a ténylegesen esedékessé vált adóhátralék 4,168 060 P; aimi 785 százalék. Javasolta, hogy, 323 községnél és a két megyei vá-rosnát mondják ki a felelősséget. 1 Vitéz Botos Gábor útügyi jelentésébői kitűnt, hogy az utak karban1 tartása állandóan tart.
A vármegye mezőgazdasági nlüvi pótéról szóló jelentést Figura György xm. gazdasági főfelügyelő tette meg. Általában kedvező a helyzet, az eső* zések hatása alatt további javulási észlelhető. A (mezőgazdaság! munká-f sok számára megfelelő munkabérek) meílctt elegendő munkaalkalom kínálkozik. Bejelentette, hogy a Jegelő-1 versenyt imost fs megtartják, Hmefy-ben Batyk, ZaJaszcntlászió, Gyülevész, Kustány. Kaílősd, Bezeréd, Ki*-szentgrót és ifehida községek legeltetési társulatai vesznek részt.
GyömíÖrey Sándor kérte a főispán segítségét, hogy Süjncgen egész járásra kiterjedő engedéllyel keresztény o faj és benzinterakat legyeiL
Tnrányl Ferenc dr tt gazdasági jűlentéslvez szolt hozzá.
A ZMNTE atlétái Pécsett második helyen végeztek
A ZUNTE atlétái Pécsett a Délnyugati váltó 6a csaját bajnokságban 4x1500 m. stafétában másodikak lellek. Az 5000 m. 5-ös csapat versenyben ugyancsak második liolyen végeztek. Itt megemlítjük, hogy a uécsi csajia. tok hét embert íultattak és csak czPn muUott a csapatverseny <Htve4ztése. A ZMNTIí atléták minden egyes tagja kitett magáért, a zuhogó eső teljesen vízzel árasztotta el ,a futópályát.
A ZMNTE atlétái ee- évben számos szép versenyben vettek részt és szép eredményeket is szereztek az egyesületnek. Legtöbb voH a második helyezés, ami azt mutatja, hogy a Jövőben atlétáink sokkal több eredményt fognak kivívni. í l f
Az atléták most januárig pihennek és azután kezdik meg a tornatermi tréninget. I
IM». oktAbcr I».
"« ** ü*7»ka„ko.biL.tok\' <SoleDSZhy
NOI ém férfi «zfivetek,
Selymek, flanellok, szőnyegek d,vatüzlEt
* y vi I a s z t é k b « n_ F*"t 14- Tel. 627.
Akikről az újságok irnak
3. Sztálin
4__
kirándulása
A tanév t»v.i.rév.-t a .-seikév.-k is ujuli erővel kezdik nj i ¦> i készévüket
. J 1^-4.1 U i 111 !1.(.¦!¦( 11.1 US"
feladat vár rájuk a következő évben: a kmsrnaborknj nagylabor.
A polgári fiúiskola 75. sí. cserkészcsapata Klss István I.Aszlö polgári iskolai tanár, cserkész r*TimcHnok vezércseréi Nagybakónfik községbe és kor. uyékére rándult kl. A sok gyakorist konMt a fofciadní a uy$j\\úe§um volt A fáik vtdátuati, 11 csöjpözgö csövei new torodv« indullak el 1 m >¦>•¦¦¦ u ut. iukra Aj első állomás Nagybakónak, Itt MeutiulstfhulJ gálás Mise lilán tízórai. Kiután Gesztenyés hegyre vonni t
a csapat, uho\' a vendéglátó házigazda (KoUarlcsék) gyiimölecset lelf kosa. i.Ukni várták a hja . ... ^ u- Imi I .k->l Mondanunk som kell, hogy ilyen fogadtatást a cserkészek nagy »k 1 -1 lássál üdvözöltek
I)(" «ul 111 íCík észjátékok ?1 ruitorvC. r(S, sii>i<^l^^\'*^í^t?^ríy«jt;i.st gyakori táj^*uuk. TTflfriy Hcrwg (íyu-tuvjA\'^sittéryczett lictc^it) oly ügj-*->eti iiK-uUlltSk ki n "gázzai fertőzött teriiletrfil, liogy a fejebiibján köíbcn ©írjf Ws daganat képződött. Az újoncok sokat tanultak a régi ceerkeszektől. Stépen dokgozoll a u . v. örs, A jő-intmkii az. ügves niMtv/iu:, ézti#n*e.
Estefelé vidám dttttltf iudntt hésa. felé a csapat. A Jó h*%tgu3aiot mi --\'in bizonyiUítta jobban, mint 6«, hogy a nóta uéxu szűnt i»tg »yész u?iáig Orom v,,li ín\'.\'jii a/ i^rvtikvő r.í.i.ú székel, akiit szinte versenffvo húzták a csomagokkal to)i szerkocsit Ez a kirándulás bt\'bizonyította, hogy kis i -ki.is lehel nagyobb ávol-
sásjra itriimi, csak a Yejetőn mutik, liogy Já, Mgy b^ngutatbau tér-
belese lij\'.i -1 cserkészek 1
•By m mi hit sarti cikkek
fi^yadiil lügolíjsóbban beaiarozhetÓk
beleznainAl
8ugar-ut 93. ss. Telefon 820.
Hétpecsétes titok
A kémfilmnek lűrdetctt Hétpecsétes titok sajnos i>gj AH I ib ni nem kém-film, s«5t ettUtít. is olyan átl4tsa\\ hogy minden rooziláto^rtó clííre tudja vagy legalább is sejti. Kgyetrül « szereplők nem tudják egymás titkát, igy a dráma nagy izgul irtait min a nézők, hanem a szereplők játszák meg. Sajnos azonban ez sem sikarüil. Ez a német JAtékstiius tele ven pózzal és páthossiAl s nem tud ösuuts, «)hileti5 játékot 6. igy él.Q&iyt adni. Sujnai-jiuV, mert ^Villy Blrgelt igen Jó síi-nési-nek ismertük, mostani KatrVM pedig nem Skl elég lehirto^igei ahho*, hf>gy jiiitíkíibnii öuiutéu gyönyorkod-jiink. Urige\'-tc Horney uagjon tetszett, do jáWkábóI mintha hLáiiyozaa az őszinteség. Az Ifju német gcnltráció néhány iWgyp\'hivatott tagja lueltctt dr. sarko mctí\'.wmöljTsilojQ ad ^Vl^y UirgcUcn kívül komoly szép szlnéatí alakítást
Tourjansíky tiaay rendező, ile ö .sora mentes a tévedót»ktfll. Részleteiben ¦¦¦¦-.\'¦11 é.-< Komlós n\'M(Hvú>t ad, egéssA-bon !wiiib.ui klstté eréltaeWI, gtccsizö lett ni,ív-\' A film kuilJibis-i aamb-Ui lökéleles, renéje is igen Jó filmzene.
«¦taiiiuUna ft KofietttiH-oeg vénet. Ho«eca min tato rnwí bva *>izfuobw a
legolcsóbban mutatja be, kedvosö .ls*v t^l lnU«eA.ja mellett.
A keleti diktátor Uítlorliei és MussoUniliez hawnlitva rossz, siáraz, álmosító szónok. Személyes érintkezésben mégis szuggesztív, le-nyOgosO If. G. Wells szerint eg>*. I..-..M .lehengerelő.- Ilivatdtis érintkezésben: kbnék-IHíu, érdes, szűkszavú Lady Aator szemébe s/ogezte a kérdést: Meddig megy még az óUlóklő hadjárat párthívei ellen? Sz-bUiti váilalvoiit; •Axned. djg szíikségesuek tartom. 0 iiKifíát a kommunista dogma pájtiíjának tartja. Nyíltan Irfjatentetta a nmlt-évi |wrtgyuiéseti: .ßn ó. a bolwc-viimus eg>-vk vagyiuik, eíválJszt-
l,.ll..(l.i|lll! Iij.t/I i,r,.\'; VoSfilT
Wisarikuoowilwti l>schugast\'.liwiil, a niif. ni ü.ih („,11 városban, i.<\'.in;i.ilKiii uúk\'tett, nwsl október lén tett b iis.iti.;\'\\< . 1.: um adta neki a Miim nr„i, ami oro-snil -I, jelent t^eorgiai I. *-jt,\'-.. sei 1- ¦¦¦«\'¦! oroszul SzerniuárUiniiit végzett orthcxlox kispap. Lenin koporsóját Zinovjcv es ő vitték a vjUlukon vArÖs katonák sor falu kőzött. Egyik katona rongyos Jáb-beÜjé\\el a koporsó felé nigodl. A menet megállott, Sztálin leve-teile csizmáját, a katona 1.1b 11.1 hutta, aztán vállára kapti a ko-l>orsól és vitte tovább. Nem Amok futó és nom bárdolatlan |>arusil lük-nnek, aki 1035 tavaszán meg-látogatti, Halóból I>on Qulliote-ból és Daudetbol idézett, 1933-bQo iiMga ulé citálta a u-.i 1 Írókat ús kegyelicnül leltordta őket. ¦ SlAkespcajet, GoClli^t és a klasz-szikusokat olvassátok, különben a kutya ¦.,¦111 fog olvasni benneteket! KüToldl Utoyatóivui szemben toruadályosan szercteü«mató,
Az ipaiievlzió már hosacflbb Idö óta Walkoztatjfa az érdekelteket. Értesülésünk srerlnt a kereskedelmi és iparügyi minisztérium osztáfyve-zctöi fogadták több órdekképviselet megbiJMttait és ezekkel közölték, hogy szó sijics az anyaországban ipai-nevi/ió tm\'giuditásárói.
A hivntatiis tényezők hangsúlyozzák, hogy a törvényes \'eudelkezési\'k febonyo\'i\'ása lemnlészeíeseii mafadik tuianul tmi3g fog történni, azonb-m Igyekeznek méltányos szempontokat ts érvényesíteni, Igy tehát csak a kihalás esetén lehet szémitanl az
niujdnein alázatos, HDgOl, fr.niclu és német kapitulistjíkal, akikkel Íni|>ortüK3ekbcn tárgj-nl, rcudsi«-riut ij<y szólitjaj .Messicurs les lx>urnooL.s.. 1-^ycdüll a diktátorok között, akinek a humor iránt érzéke van. A owüzkvJi KrernHteu él, ami nem egy épület. hanCm\' épiVettönib, (><¦;;> ¦-.-.¦ii háofll, leiiiploniiiia], kaszárnyákká* kertekkel. Három srob:il>an lakik.
Ugyanúgy Orsik, mint nitiei-t vagy Mussolinit. Három Laoqnard uul.\'.n közk>kedik, amit ugy kell érteni, lH>gy ő a középső Pacquardban ül, a sofför melleit. Mimiig nyakig gombolt, zöld orosz kabátban jár, lovaglónadrágban é> hslnia-csizmában. Egy hétig dolgozik reggeltől estig, attán ket\' napot vidéki házában tölt Nogyou kod-telt Az. operát, a bttctteL. a mozit és a sakkot Szüntelenül pipázik! A pipája étkezés közben ís a tányérja melleit füstölög. Szeteli a vodkát, *oküt Iszik ós b\'rja at italt Elafl felesége t017-ben tü-döhnjban halt meg, két év murva ehette egy Öreg forradalmi barátjának, Aljulev likalosnak l\'J éves lányát, aki hét. év elölt rejtelmes körfliményelt közótt váratlanul
megholt. Három gyermeke van és kél meghitt barátja, Voroslioff és Kaganovlca. Egyszerűen .Toyaris Srfalin -nak ciniezteti ni«gal la amerikai kövei egyszer este kereste fel. Sztálin Vorosilofíai és Kaga-noviccsal a tangóra melleit ult, hurmadik felesége, Kugauovics buga orosz nótákat játszott, a végtelen orosz birodalom bárom ura teli )x>li«raklail ütötte a taktust 6s összeölelkezve daloltak*
IpMriengledéiy (megszűnésére, vtlgyis! a szü\'ők iparengedélyét a gyermekek nem. örököthetik. 1
A/, idetékes fónfnbk álláspont^ szerint ez va\'óbíijt iiiéltúnyos megoldásnak tekinthető, inert igy a szerzett j«gok biztosítva vannak.
Emlékezetesek azok a küzdelmek, amelyek a keneskedés képesítéshez kötése ügyében az etiwuU évben országszerte folytak, amikor a keres-kede\'em é* köz\'ekedésügyi miniszter fcihlváiéra az érdekképviseletek á\'lást foglaltak ebben fi kérdésben
Az ország hét kamiarája (Sopron,
Győr, Pécs, -Budapest. Szeged Deb iw\'n, Nfiskoic, itnieiyekrrt\'z nyolr*\\-dikuak tnpst K\'ssa Is csitfakorot\',} közül négi\' a ké-pesitélhez kőtéü imie\'lctt, három elleno fog^dt állást. A soproni kereskedelmi é* IjÁrka-1 nj¦ ¦ a képesítéshez kötés mellett yoít és annak idején a k tnAtnl köa-gyü\'éi ezt az felyl á\'lásp mtot fenti-tartotla,
A -DiáttiHztérlum azóta újból kérdést intézett a ÍdsjnMntkhaz ebben a lárgyb^n. A soproni kajnara a kérdést kiadta az \'alátartozó kereskedelmi érdekeltségeknek, — igy a kanizsaiaknak is - melyektől a-1, cr-ie adott vá\'aszok ma\'" meg is érkeztek.
A soproni karnisra ezeket a válaszokat, melyeknek túlnyomó rVí-sze, - értesülésünk szerint — a képesítéshez kötés anf>"ett fogWl állást; együttesen ierj-szll fe< ni si a ke-reskedeimjl miijszíerhcz.
BUDAPEST L
•7.15 MészáJ<os .!<i/-..\'í eiiMdása, — 17.?1 IVöflis Jeiní ejgonyurnekni-a» — 18.30 Ile. Manga üáaoH eiöadása. — 10.25 A rádió s»Alonzenekima. ~ 20.10 Peéri Pi\'i éi Scmilay Artúr előadó-Pestje. — 21.10 Verdi-han gverwny. — Zi Chappy jMzz-snitk*r — 22,30 Ur. Márífy Oszkár olöadíisa - 23,20 Otób Kálmán aigteyzcoakara.
BUDAPEST II.
17.25 Francia nyelvoktatás. — 18 Mezőgazdasági réiíira. — 18»30 Itendftr-rCQokar. — 18^0 Spenik András előadása. — 20 Hírek. — 20.20 A rádió szBlo 11 zenekara. — 20.15 Sánay Llomér cigánylenokara. — 71*30 IdÖjslrAsje. leütés. — 2U0 Bach: A-dur «angora, verseny.
BßCS
16 Ni-- i.\'n.....- nck.u\' — 17 LemOtisk.
— 18.30 Botto. — 20,15 Tfukö rtme.
— 22.50 Esti zene. - 0.10 Hangver-seny.
Síerdu
BUDAPEST I.
10.15 Gyennekdéiclött, -, 10.15 BH> olvasás. — 12J.0 Mnv.\'---./l.\'ii;--v.vk. — 1.1,30 SzJgeii Sándor magyar nótákat éitekel, kiséri Csorba Dezső cigáuy-zenekara. - 10.15 Diákíélora.
17.15 Táncieineselt. - 17.50 paioli a. sás. — 18^0 Dr. Pftksy Jenő éa tiáll Imre két zongorán magyar nótákat adnak elő. -- 10.30 Az Operaház előadása, .Hegyek alján. Zenedráma egy előjátékban és két felvonásban. — Az I. felv. u\'An kb. 21 IUrek, idöj*irás-jelenlösj birck szlovák és rnagyororot/, nyelven, — A* előadás után kb. 22.10 Az 1. bonvéd gyalogezred zenekara. — 23.20 Kurnw Simi cigányreuekara.
BUDAPEST II.
18.45 Jazz dalok és táncszémok, — 19.30 Olasz nyclvokletás. - 20 Hirek.
— 20.20 A rádió szalonzenekara. — 21,80 llexa Dezső előadása. — 22.05 IdŐjárásjolenlés.
BECS.
10 Délutáni zene. — 17 Lemezek.
— 19 Karintiai r«ugképsik. 18.30 lícrljn, — 20.15 Rndiö/enekar szoprán, bum éx lwnlouénekM. Hangverseny. ..
VsÉrOtti MoargÓ. Kedden ée exerdán I
VILAQATTRAKOIÓI — II UglxHalrtieeabb kémfilm, amit vo.\'ahai filmre walt«k
Hétpecsétes titok
Rendezte: Tourjansky. Fősz. Wllly Birgel, Br. Horney. Fénye* hisérS műsor.
Eldadások 5. 7 é» 9 órakor Az 5 órai elóadások tllléresek
Nem lesz általános Iparrevlzló
A ízülök Iparengedélyét a gyermekek nem örSkOlhetik — A soproni Kamara felteriesztése a kereskedelem képesítése mellett
liéa. oMjbg IO
Hősi naptár
liersághy JonÖ volt kassai 9. hon-réd gyalogezredben törzsőrmester « | vállalkozó szellem és ön-I IIIS. I- iÜ felahW> bátor.iág lagyo. L\'" \'gó példáját rulti n sTtriiia
nioiiti Haivomnkánál. Az orosz az éj leple alatt bcrésxlcclődötl egy táliori Orsiink dliagyott állásába. Harsághy törfsörmcster önként jelentkezett az ellenség elűzésére. Szakaszával meglepetésszerűen jól cólzoll kézigránátok nyomában a* oroszokra vetette, magát. Rövid, do licves kézitusa, után le. gyQrte őket és 01 oroszt foglyul ejtett Harsághy t hősies és eredmén.\\Cs magatartásáért a nagy ezüst vitézségi éremmel jutalmazták.
- (HlvaUlvIzsgálat)
I)r. Lengyel Károly, a nagykanizsai kir. ügyészség elnöke ma luvataivizs gtiatot tarl a letenyel kir. járásbíróságnál. I :
- (Uj lelkipásztori keret Zalában)
A szombathelyi egyházmegyei főhatóság a terjedelmes bónokszentgyürgy plébánia területén Borsfán expoziturát állított Tel joniulr elsejével; a flrílaílye telt lelkipásztor a bánokszentgyörgyí káplán, Kovács József. Az cxpozitnrn területe: Borsfa, Kistolmács. Valkonya, Báza és Keretlyc.
- (Uj vuull megállóhely)
A Máv szombathelyi üztetvűzotösógc ködj, hogy a Tűrje—balatonszentgyörgyi vonalon ZalHszcnUászló és Kehida—Kustány között kért megállóhely létesítését engedélyezte. A megállóhely nevét Gyülevészben áltopí-lotlák meg és rövidesen átadják a forgalomnak.
- (Meddig tartanak az örökérvényű* szerződések?
Kgy román történotemtudós megállapította, hogy B történetein foiy*r inán Összesen 8000 oly*n államok kü-lŐtti szerződést kölóllek, amelyek szövegüknél fogva örőkérvónyüek. A lör-lénelem tanúsága szerint azonban ezek-nek az >örök> szerződéseknek tartóssága átlagos értékre számítva mindössze két év. Voltak tennészcioseii olyanok, amelyek ennél jóval tovább tartottak, még több volt azonban az olyan, amely ennél jóval rövidebb Ideig tartott.
Síremlékeket,
Mit MiztHfJMl, m MlttafrU
BzakszerUea és legolosöbban KOVÁCS JÓZSEF
kfitaragőmesternél, Király-utca 33. N»iy aliM>lék-r«ktár. Telefon 615.
— (Felemelték a gyermek-menhely! tartásdíjat)
Jolwn néla belügyi átlamUtkár rendeletet adott ki, inelyben újból szabályozza nz állami gyermekmenhelyek kötelékébe tartotó é; nevelőszülők Bondotasába adott gyermekek után fi-¦etendö tartásdíjakat. Etek szerbit hét
.*vcs korig u pengő, 7—12 éves korig ¦ pengő és 12—15 éves kör vkőzölt \' !>wigó a tartásdíj. Az Államtitkár "©ben felhívta a menhelyek: vezetőit,
j»gj kíséreljék meg a gyermekeké
{"gyen, iUetvc a fenti dijaknál olcsóban is kiltclyemi a költségek icsökken-*se érdekében. Az uj tartásdijak ok-
toher í-töi érvényesek.
m Folyó hó J5-én lesz az Iparosat évadnyitó tánctedja (:)
ZALAI KÖZLÖNY
fis 1
BtTCP vilit
% Borik!) ilSiif
Nagy választék! Olcsó árak !
A cserszegtomaji hentesmester és sógornőiének halálos drámája a nagykanizsai törvényszék előtt
A biróság felmenten* és azonnal szabadlábra helyezte a gyanúsított hentest
Ismeretes, hogy ez óv június 21-én Nagykanizsána szállították bje Havai István 11 éves cserszegtomaji hentespnfestert, mert az voft eilefno a gyanú, hogy lelőtte a -nála lakó sógornőjét, Goid^chanidt Ignácné sz ¦Poilák B,ankát. .¦ ¦ iy
Havai - aki beteges vézna ember - kihallgatása atku/knával elmondotta, hogy sógornőjére rászólt, hogy ne pazarolja a vizei, mert nehéz unnak megszerzése. Efelett összeszólalkoztak. Sógornője, aki erős, nagy asszony volt, erre seprővel benyitott szobájába, ahol ő még ágyba feküdt ós rátámadt, ö kicsavarta a nő ke-zéböTa seprőt Az asszony erre dühében felkapta a szoba sarkába támasztott puskáját - melyet mindig önvédelmi fegyverül töltve tartott1 szobájában - é< ö következő pl-\'!«.-natban tusájávai rá nkart íVni. ö vé dekezett ellene és dulakodott a nő-vei és eközben történt, hogy a puska elsült és a serétek a nőt halálra; sebezték. Az egész halálos szeren.
csét\'enségnck egy szomorú véletlen az okozója — védekezett. >
Havait íetartóztaiták és ügyének fő tárgyalásáig fogva tartották.
Most volt ebben az ügyben a bíln-telő főtárgyalás 0 törvényszék N Ma-káry-tánáesa e\'otf. Havai ismét bún-(teienségét hangoztatta. Ramatolo it arra, hogy sógorát és családját mh" gáná< tartotta, tehát noni is lehetett ö\'éd szándéka.
A birÓSág ezután a tanukat hallgatta ki. De egyik vallomás sem volt olyan, ajnfily a vádat alátámasztó !tá vagy Havai bűnössége mjellett szólt volna. (
A bizonyítási eljárás ós a perbeszédek befejezése után a törvényszék felmentette Havai Istvánt a vád és annak következményei alól és eben del te azonnali sznbudtábnu helyezését "Dr. Varjay Sándor kir. ügyész mijagftdiebbezte a felnijén tő Ítéletet.
Hav-ai még a déli órákban elhagyta a fogházat.
Olcsó, szép JÁTÉKOK
óriási választékban
Teutsch Gusztáv drogéria
félemalatén.
— (Térzene)
lejt szerdán este G ómi kezdette) a Deák téri fasorban * köw&exő ma*\' ^orrait 1. Sclióuwalder M. József ÍŐ~-hereeg, induló. 2. Lehár Ferenc: Arány e. ezüst, keringő. 3. Suppé; Könnyű lovasság, nyitány. 4. Verdit Tmy^la, nagy ábránd. 5. Huszka Jenő: Lib bárónő, operett egyveleg, p. Leltár Ferenc: Losonczi Induló.
~ (A fegyvergyakoriatra bevonult gazdasági cselédek járandósága
A rendkívüli fegyvergyakorlatra ». hívott gazdasági cselédeknek, iUCtv.! családtagjaiknak ez Idő alatti javadoV inozásávai kapcsolatban a miniszter rendeletet adott ki, amelyet mcgküS-dött Zala vármegye alLs|>ánjánűk is. Lz a rendelet kimondja; — köteles a gazda töb\'oek között tornak a be. vonult éves cselédjének\', vagy cselédjeinek, akinek legalább egy eUartoUta van, a szögöd menyes föld járandősá-gán felül a lakást és a stegődményes riiWianyagó 1 a szerződés érU-lmébeii kíszolgállatni és lm a c-setódnek iiilat-tartása v«n, azt a szerződés szerint továbbra is juHauii. Félreértések elkerülése végett a rendelet Hit is ki-moinija, liogy kötetes a gazda bevonult cselédjének, amennyiben - -.ui ¦¦\' legalább egy eltartottja van, az ilBat-tartást hctyeitesitö tej ellátást is biztosítani, í |
— (Leesett az almafáról, gerincét törte)
Súlyos szeren eséUenség történt Újudvar kézségben. Kiss Hóza 20 éves leány almát szedett a fán, amikor az egyik ág letört alatta és a leány a magasból leesett. Hátgerincét törte. Súlyos sériUésoivel & mentők •boszálU-totiák u kanizsai kórházba.
— (Kukoricaháncs értékesítése)
A kukoricaháncsot nem érdemes felölelni, mert nincs több tápértéke, mint a szalmának. Ipari feldolgozását sikej-rfllt megoldani s így 50 százalékkal job)>an lehet értékesíteni. Össze kell gyűjteni, a penészes Jöveteket ki kell szedni; mert az értéktelen. Száraz helyen kell tárolni. A beváltás résaWei felöl október liónapban érfcsites jön. fcj«*p nyersAnyagrp a mai Ülőben szükség van. , . t..
— (Tüzek a megyében)
Vármegyénkben szeptember folyamán 20 tüzeset v0U. A tüz oka 7 cselben gyújtogatás, 4 esetben gondatlanság, 1 esetben villámcsapás. 4 őseiben gyermekek játéka, 2 esetben öngyulladás, 2 esetben pedtíf kidcril,-liető nem vo\'t. A- tüz által okozott kár 00.2CO pengő, Amelyből biztosítós révén 28241 pengő tóra\' meg, marad tehát fedezetlen kar 02-379 pengő,
— (Orvvadászt csíptek el)
a Bazsí község határában fekvő uradalmi erdőben. Az orvvadász meg-Mibzelt egy szarvast ós ezen arnyomon. elindulva, a csendőrök megtalálták az orvvadászt Kocsis Viktor zalaszántói lakos suemélyébea, aki )ieistn«rte tettét. Az orvvadász olyan erőszakosan viselkedett, hegy a csendőröknek meg kellett bilincselni. 1
— (Mulatozás után felakasztotta magát)
lakatos Ferenc rezl asztalos segéd egyik este betért a korcsmába, alwoí nagyot mulatott és egy csomó pénzt elvert. Könnyelműségét később any-nyira szivére vette, hogy elkeseredésében felakasztotta magát és meglialt.
A gyomornyomás és gyomorfájás, rossz emésztés és fehér nyelvlepedék, halvány arcszín és kedvetlenség Igen sok esetben hamarosan megszűnnek, ha bélraakö-désünket reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" kcsciüvizzel rendbehozzuk. Kérdezze meg orvosát!
ti
baiai gOa.OKY
1989 olciőbcr 10.
A ZALAI KÖZLÖNY MENETRENDJE
Érvényem I83B. október hó 8-tól. . ItfrkUliM állmaira értés.\' ó« u onnan Induló routokrol.
¦ Nagykanizsa—Budapest déli p. u. _
I bIll,|lp*.lM,i|A vonat IB,«t.tl| RClBaffl M. M«» I neme I Sí" JtíLSH rfit. - 1220 Szem"ÍI22-Í9-J 2 49 ,! 3 15 l|
Motor Oyv. Szem. v. Motor v Szem. V. Oyv.
510 7-55 10-18 710 [1110
M to 118-23 15 23-65
5-50 1020 11-40 II. Ül 18 55 23-05
kuImj raárk.
Tsr
7-24 11-39 1303 hum 2012 004
Jegyzet. I rnapoko.
l A 22t\'/a fz. vonat 1939. október hó 8-tól 1940 má|us hó 18-1« ouk vasirnspökon közlekedik. (19.19. december hó 24. helyeit 28-in, 1940. március 24. helyeit 25.ín, 31. helyett áprllle hó l-én, má|us 12. helyeit 13-án közlekedik.
i Ae 1241 ez: vonat Nagykanlzea—Balatonboglárig raponti csak 1930. november hó 16-ig bezárólag és 1940. márclua hó i: löl kezdve közlekedik. 1939. november 16-tól 1940. március hó II lg Balatonboglárig caak kedden í» csütörtökön közlekedik, pr » Az 1240 az. vonat Balalonazcnlgyörgy—Balatonboglár közölt 1939. november hó 16 tói 1940. márctua hó H-ig csak szerdán ée pénteken. Balatonszentgyörgy—Nagykanizsa közölt naponta, a lobbi napokon, vagyis 1930. október hó B-lól november hó 15-lg és 1940. március hó 16-ISI má|us hó 18-lg naponta Balslonszenlgyőrgytöl közlekedik.
Nagykanizsa—Szombathely—Sopron
Xuli.1 ra.rm.ijsiomb.t-Irt. Ih.rji.lri. spaesata tn. bit ImI. Sw.b.t-h.l,ííl U. \'IZ Italul
1412 Ss. r. 457 645 717 _ H47 Motor _ V50 7-25
1KB S,. mi. »45 1054 11-25 12-32 1417 Sz.v. 580 72Í 8-15 9\'37
1144 Motor 13 &a 16-26 — — 1423 Sz. v. — 1340 14\'18 1541
1411) Sz v. 15-55 17-36 1810 2004 1401 gj.nwt. 1544 1659 1723 18 07
1438 Szv. 20-26 21-46 22-36 1411 Sz.v. 19-25 2107 22 00 23 26
Nagykanizsa—Barcs— Pécs
Nagykanizsa—Murakeresztur—Trieszt
S» Hová? Qyor* ; Honnan ? 1*.
1208 Oyora 0 24 Trieste Roma Í2Ö7 "Trieste ífo^sT 530
129] Vegyes 640 M.-Kereazlur 1201 llvnrt! Ventlm. Roma 18 21
1202 Oyora 11-33 Venllm. Roma 1295 Vegyes M -Keresitur 12-32
1296 Vegyes 1550 M.-Keresztur
FENTKÉPEZZEN!
OLCSÓM jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószakUzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek B P-töl, márkás filmek 88 fillértől,
| (MT BaTakatarssrO kldulgazeáe I
Zamatos, lóizü kúuét
Sintrax kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: 74—Va-^l—t\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVO LG Y I-nél
Sugár-ut 2.
% fittes
"Ms-
TAKAKBRTU2;HE1^EN. qt|
IMlf veti
VtDVEZO.flZETÉr
^LTETELEK CSO-vVR-AK
Kőszönetnyllvánllás.
Ezutun mondunk hálán köszönetet mindazoknak, kik elhalt nagynénink
HAgner Agnas temelésén résztvettek, vagy rész-vélükkel fájdalmunkat bármilyen módon enyhíteni igyekeztek. Masniin TaatvArak.
NUghlvó. A „Dunántúli Élelmiszer- ét Áruforgalmi Riszvinytártasag/.a" 1939. október hó 21-én dittlSU 11 órakor Nagy-kanizaán i dr. Vlt Ferenc ügyvéd Irodahelyiségében, Király-utca 14. sz. a., rendkívüli közgyűlést tartt, melyre a t. részvényesek e/ectnel meghívatnak. — Tárgysorozat: 1. Á részvénytársaság felszámolásai klmjndó határozat hatálytalanítása és a tánáság Üzleti működésének ujra-lelvél.:.: telelll határozathozatal. 2. A lel-számoló jelentés és mérleg előterjesztése és a felmentvény felelti határozathozatal. 3. A társaság alaptőkéjének leszállítása és újbóli felemelése feletti határozathozatal. 4 Igazgatósági- és felügyeloblzolteágl tagok választása feletti határozathozatal 5. Az alapszabályok 1, 6, 13, 15, 16. éa 17. tj§ álnak módosítása feletti határozathozatal. 6. Esetleges Indítványok feletti határozathozatal. Nagykanizsa, 1939. ok. tóber hó 10-én. BaUza Ignác s. k. felszámoló. — Jegyzet: A felszámoló jelenlés és mérleg a t. részvényeseknek ren-delkezésére áll. Az alapszabályok 11. §-a élteimében a közgyűlésen azon részvényes blr szavazati joggal, aki részvényeit legkésőbb a közgyűlést mogetözö nap déli 12 órájáig a Hermes Magyar Általános Vállóllzlel Rt. Budapest, IV. Petóll Sándor-utca 5. az. a. pénztáránál leteazl. — Felszámoló mérlegkimutalatás : Vagyon : Pénztár számla. P 100-, Adósok: P 18.629 78, Nyereség-veszteség számla: P 41.872 63, Összesen: P 60.602-41. Teher: Alaptőke: P 50.000- -. Bltelezók: P 1060241, Összesen: P 60.602-41.
Nagykanizsa megyei vároa polgármesterétől.
23095/1939.
Tárgy:
Erdei „uillk értékesítése.
Az 1939/1940. évi rendel erdei lOh sinálst küól (39.76 kat. hold terűiéitől) kikerülő tölgy, blikk, gyer-lyáiittb. mufákra nyilvános záil Írásbeli versenytárgyalást hirdetek,
A lárl Írásbeli ajánlatok»i,3 melyeknek botltéh|a .Ajánlat az 1939/ 1940. évi vágásból származó míifa megvételre" (ellesse! lálandó el, — legkésőbb lolyó évi október hó 19. nap|ának dél 12 órájáig a po\'gár-m.sterl hivatal Iktatójába kell be-nyuiltni vsgy postán beküldeni.
Bővebb felvilágosítás a városi
gazdasági hivatalban kapható, ugyanolt átvehetők a versenytárgyalás lel-tételei Is.
Nagykanizsa, 1939. szepl 25. zsis Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
_ALLAS
Saakáesalt keresek október IS-re. Ura • klalóbaxt, 8
Irodai munkákban Jártas «spimi tudó
Intelligens nOt szonnsll belépésre keresünk. Kóafrásoa ajánlkozáok a személyi adatok részletes Ismertetésével és sl ls-kolsl vég.ellség, betöltolt állások közlése melleit .Ónálló" Jeligére. 2650
Előkelő biztosító Intézet Irodsl szolgálatra azonnali belépésre tlaartvlaatlot (..ili) keres. Érdeklődni lehet Horlhy MII.I,\' ; ut 4. u. 2651
ADÁS VÉTEL
Auytollal, használtai la, állandóan vásárolok. Rtuclitr Mátyás, Klrály-ulca 35
LAKAS-OZLBTHELYISÉO
Újonnan épült kétaauskáa kaaafartaa.
lakás novemberre kiadó, Klrályu. 2». 262«
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy kMtaraaartt ausalee-koae-hAa
lakáa sxonnalra keresteUk. Ctmeket a ki-sdóba kérem leadni.
HÁZ fiS INGATLAN
Mátaat, tőidet, aaólót olcsón közvetít Panp István, TeWry-tt. 8. az. llgyanolt llilethelylség azonnal kiadó.
kOlönpels
Találtak egy kla ¦saanPuSait 1 12
llllérrel. Igazolt tulajdonosa átveheti la-
pnnk kiadóhivatalában.
kaetatazcl — láasaU szolid árban káaiyelDes autók megrendelhetők. Kaul-mann Manó. TeJafonáíTornáa 222. 295
ZULUI KÖZLÖNY
POLITIKAI napilap.
Kiadja: ..Káigezáaeáal II. T. Nagykaaliaa". Felelőé kiadó: Zalai Kárely. Nyomatott. a „KSzgaláaBáal R. T. Nagykanizsa"
ayoatltájábaa ttasykaalzsáa. (Nyomdáért.leled i Zalai kársly.)
79* Évloly«m 232. Uáffl.
NagykaniZM, 1988. október 11. iierda
Arm 12 fl«-
KÖZLÖNY
felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElCilietési Ira: eer IKSra < penrf 40 tU Sierlíwitötógi ** V(tdóhl«UU UtcfMIi 78. ¦
J UltirRlíÉlRi lérletj
A megnagyobbodott Magyarország nak iu esztendő eiső nyolc hónapjáról készült külkereskedelmi mérlege hfatví*mégy és féJínpUó több^t/vj zárult. Ha pedig a gazdasági élc| forga\'mát vpsgá\'juk a mérlegen, azt látjuk, hogy ez Jelentékeny emelkedést mutat, annak ellenére, Jr>gy Európában általában bizonyos de-preswió mutatkozik, ami n háborús állapotoknak természetes következménye. Terme lésünk üteme tehát a mí»l rendkívüli gazdasági helyzetben is élénkült. Ez nz emelkedés nemcsak annak eredménye, hogy n felvidéki sáv ér Kárpátalja vlaazn-került .hanem kétségkívül annak is, hogy a imiagyar áru piacokat tudott találni, tmert cnélkiíl a *e*melés nemin iesetre fem emelkedett volna és a forgatóim sem mutathatna emelkedő irányzatot.
A imiérfeg aktív volta ismét beszélő cáfolata annak a még mindig terjesztett hírnek, hogy az úgynevezett egykézrendszer és az állásúnak a gazdasági é\'ettc való beavitkrátám tikár a fermfciésre, akár a forgalomra kártékony hatást gyakoroínn. Sokkai Inkább bizonyítéka keresk?-de\'mt méríegmik annak a ténynek, hogy az arra illetékesek helye: en tudták kiépíteni a világgazdasági helyzet áltat reánk kényszeritelt és bizonyos miértekig kötött rendBzcrt
Ha pedig « behozatal és a kivitel (udexszáimninak alakulását vizsgáljuk, q behozatalnál a tavalyival szemben huszonkét százalékos emelkedést tatunk. Ez az emelkedés is gazdasági étetünk helyes irányú fel-lendftlésének eredménye Nemcsak aiért hírportál tünk többet, mert az ország területe nagyobb téti, hanem, azért is és főleg azért, mert lényegesen több oíyán nyersanyagra volt szükségünk, iHmeiyct itthon dolgoztunk fel. Ánjolában jgnzxtwági izat-bá\'y, hogy a netm közvetlen fogyasztásra szánt nyersanyag importja soha sem rontja egy ország gazdasági és külkereskede\'uuii mérlegét, Sőt ellenkezőleg. Javltja. Ez a helyzet h mi behatóikul többletünk ese\'ébcn Is.
Nézzük figyelmesen az importté-te\'ck»t«s azt fogjuk látni, hogy az emelkedést Mteg a vasérc, a nyers-vas, nyerspatmíut, nyersbőr és nifr selyemtonái behozota;a okozta. Semmi esetre »m mutatna küíkereske-de\'mt méVegiink többletet, ha a* feldolgozott nyersanyagot nőni tudtuk volna értékesíteni é* ha a másik\' o\'dalon nem áhftnn mezőgazdasági exportunk emelkedő számszerű té. tefc
Ez « j,y0lc havi időtartamról készült küikereskcde/ini mérleg megnyugtató módon bizonyltja egyrészt kid kereskedelmi politikánk helyes Irányát, merészt a mai gazdasági rendszer élébe való voltát dc nem kis mértékben azt Is, hogy ugy a magyar őstermelés, mint az ipar és i.<-i.-dvedeif\'in öntudatosan ih>sczket dett bele az uj rendszerbe és alkalmazkodni tudott a világpiaci hely-ttUstt.......
A háború vagy béke sorsa
Daladier elutasító beszéde után Chamberlain holnapi garancia-kérésén dől el
Hitler: „Németország véglgküzdl harcát, ha elutasítják békejavaalafankat" -Daladier: „Franciaország ujabb támadásnak tenné ki magát, ha az ígéretekre letenné a fegyvert" — Megkötötték a szovjet-litván segélynyújtást Is — Már folyik a balti németek visszatelepítése — Nyugaton megélénkült a harci tevékenység
Lemondott az észt kormány, a miniszterelnök fiát meggyilkolták Finnország cáfolja a mozgósítást, de Helsinkit és környékét ürítik
Hitler kancellár nagy békeajánln. tára ftZ első válasz elhangzott. Dali. dier miniszterelnök tegnap este ní-dkf:eszé(ileii leszögezte a francia, álláspontot.
A beszéd lényegében mereven elutasító, bár a hábonjs célokat ll\'cő-leg ncnr vált világos. Mindenesetre egyes kijelentésekből arra ;ehet következtetni, hogy Paris nem zárkó-
zik ei n Kérelmiek orvoslásától, de az erőszakos csvielíimjények Jóvátételét követefl. A német javaslatot illetően Daladier beszéde tartózk idó, hangsúlyozta azonban a francia miniszterelnök, hogy Franciaország hajlandó a végsőkig harcolni azért, hogy Európában a biztonságot miegtcJ rémítsék.
Daladier rádióbeszéde
Családiéi- rádióbeszédének anbgV/a a következő: A szövetségesek egy hónap óta ellenséges területen harcolnak, a tengereket uralják, nincs tehát imitt! félniök. Azért keltett\' fegyvert fogniuk, "mert Németország rá akarta kényszerfteni urakraát Európára. A béke, a mémet béke volna*, Ígéretekben pedig nem! bizhat Franciaország, mert Ausztria, a Szudétavidék és Csehország előtt is
tett mKr HÍUer Ígéreteket. Franciaország mindaddig folytatni fogja a háborút míg nincs kellő biztositék arra, hogy nem változik meg a helyzet huhidcn hat hónapban. A lengyel "kérdés nphv Német- és OnisZ-országra tartozik, mint mondják, hanem eisősorbni a lengyel népr?. Ha Franciaország -meddő Igeietekben bízva letenné a fegyvert, ujabb támadásoknak tenné kl magát
Hitler ujabb beszéde a német állásponton
A néaniet télisegélyakció megnyitásán Hlber kancellár is mondott tegJ nap ujabb beszédet, amelyben fi külpolitikai heiyzctre is kitérve hang\' súlyozta, hogy elérkezett az idő, aimi kor mpst már határaik védelmére kellett fegyvert fogni. Nflni" tudjp, mit hoz a jövő, de biztos, hogy
egyet\'en hatalom sem tudja Németországot katonaság térdre kényszeríteni, sem pedig gazdaság\'ag tönkretenni. A döntés nlnes az Ö kezükbe, de ha elutasítják békehajlandóságukat, Nómistország végigküzdi a harcot l ,j 1
Litvánia a szovjetnek adott katonai támaszpontok fejében visszakapta Vllnát
A nap tnuisik jelentős eseménye, hogy megkötötték az orosz- litván egyezznjényt. Ezzel mindhárom balli áltanrb\'n katonai támaszpontokat ka pott n szovjet.
Az egyezmény részleteiről a Német Távirati Iroda moszkvai Jelentése számot be. Eszerint Viliiét és környékét visszacsatolják Litvániához, a két állam katonai segélynyújtási egyezményt köt és a szovjet \'il-vániai tám^iszpontokát kap.
A kö\'csönös segélynyújtási egyez-meny harrhTadjk hutafom támadásának esetére szói. A Jiatonai táSnhsz-pontokon a szovjet csapatokat tarthat Litvániában, csnkugy mjtnt Lettéi Észtországban. Az^gyczmény ltS évre szói, ojinjcly önműködően további Uz évre mk\'ghosszabhltódik, h« lejárta elött egy évvel fel nem mond ják. Vi\'na a felmondás csatén i* Litvániáé mhrad. , " ,
Lemondott az észt kormány, a miniszterelnök fiát meggyilkollak
TallJni (MII) Jelentés szerint az A szovjetcsapatok is útban \'Vannak (észt-szovjet cgyezjmenynek megfe- Észtországban kije\'őlt álloinásholye-ielöcn knft már megérkezik a négy Ikre.
szovjet hadihajó az Őzt kikötőkbe. Az esoms>yek iiüatt az észt kpr-
niu\'iny beadta lem--indásat.
Egy másik (MTI) jelentés szerint az észt fővárosban mfirény\'et is történt. : A imJiüsztercinök fiát hal revolver lövéstel agyonlőtték. f
Megkezdték a balti németek vUtzaíeUpltéeéi
Riga, október 11 A balti .UUiii -khai! lóvö németeket, aniiit ismeretes. HlÜer v-jssza kívánja tetepileni a birodalonifba. A birodalmi gyiVéien bcje\'eiiMt vtsz-szate\'eppé-* már meg is indult. Mint a Lett Távirati iroda jefenli, Leit-országban a németek kivándorlását külön bizottság intézi. Terun-észeie-sen cak a uémfid állampolgárok elszállításáról van »zó, azok a németajkú íéttek, akik továbbra Is Lettországban akarnak é\'ni és nem német állampolgárok, ottmáradhatnak. A legutóbbi népszámlálás adatul ulap-ján az elköltöző németek száma 62 ezerre becsülhető. A német hatóságik remiéi[k, h* gy óz á(telepitó-seket 2-8 hét alatt leoonyolilhatják. A baltikumi németeket a volt korridorban és a nemietek által megszállt lengyel területeken tetttpitHa te. A rigai kikötőbe máL ma megérkezett 11 német hajóiméiyek mielőbb elszólítják u lettországi iróme-teket. A városokból é« a falvakból a földinvüvesek már útban vannak Piga felé. A telepesek csak\' a teg-szükíégctjcbb KÍézipodgyászí vtájjjpü magukkal, készpénzüket zárt betétként helyezték el a lett bankokban. Néinicí körökben megelégedéssel veszik, hogy -Hltter Píhtfc^lluUanak te lettországi uémelck 9íl százalék\' ele^ get tett
Cáfolják a finn mosgóeUáai, de Helsinki kiürítését megkezdték
Helsinki, október 11 A íinn—szovjet viszony alakulása rendkívül nagy érdeklődést kelt a.mem vetkőzi politikában. A fiim kiküldött elutazott Moszkvába ügyén, d*\' közben mindenütt hazafias tüntetések Játszik!-,\'.\'!, le s a tujit intnisilerelnők nyitau .Vo«aíu Lsliangoztatja, liogy- Pifmózszág az északi államok barátságára táaaiaz-kodva >ru.iii megőrzi teljes semlegességéi. Néhány nap őta mozgősl-t^sszexü behívások vannak Fmnország-
163«. oklAoer 11.
FérfiSltBnySIr, felSItSk, télikabátok
nagy választékban SZOMOLÁNYINÁL
ban de nx általános mozgósítás lilrét cáfolják.
A finn belügyminiszter tegnap rádión felszólította Helsinki és Vil>org lakosságát az elköltözésre. A városok kiürítését megkeiték, a leállitolt Butó-kat\\ a kiaribéseklte* újból üzembe* helyezlek. (MTI)
Jelentések a háború frontjáról
Berlin, október II ,\\TI) A német ludvczclőség tegmpi jelentésébe" közölte, Iwgy rt uémel repülök váratlan támadási iiidltollak Norvégia nyugati partjainál anjjol lm. dlliajók ellen. A jelentés szerint hal súlyos bombatalálat érte az angol cirkálókat. .\\ támadó német gépek kö nV keltő kényszerleszállást hajlóit Végre dán területen.
Mini egy norvég jeloutés mondja, a kényszerleszálto \'SÓiel repülőgépéi, melyei pilótái el ultflrtak kii Ijeszteni, egy norvég liajó találta im\'g. A gép eisíuyedl, legénységét iuleniálták.
London, október II Az angol lájékozlató miniszléritnn
« fenU néinet jelentéssel si&mbeu asl
közli, hogy az ellenséges repülőrajt a légelhárító ágyuk elkergették. A Jelentés szerint az egyik rirkálólól 300, o másiktól 200 méterre robbantak u; 1300 méterről ledobott bombák Kgyik cirkáló megsérüli, de nent a bombázás követkczlél>cn. A jelentós szerint .le. lielséges, liogy a német repülők közül néhányat esetleg eltaláltak. Semleges Jelcnlések szerint több nem ju-\'otí vissz* néniét hWUetie — mondja
inog a jelentés vaJószinüleg a kényszerleszálló német gépekre célozva.
Megélénkülő járőrharcok a nyugati fronton
Paris, olítóbér 11 IA IcgnOp esti francia had í jelent és-!¦\'¦ a Havas Iroda inti közU a magyarázó szöveget. Eszerint a Mosol ós a Saaj vidékén a németek fokozzák a felderítő tevékenységet. Minden Jel Prra valj, — mondja a jelentés httgy a németek foglyokat akarnak ej. leni. Minthogy éjszaka felderítő tevékenység nincs, ai őröket akarják fogságba ejteni. Ennek érdekében mind nagyobb és nagyol* kótoiékek Vettek részi a harcokban, de eredményt így sem értek el t- mondja a francia jelentés, amely leszögezi még, Iway tegnap több helyen már ké/igrájiál harcokra is sor keni".
A ma déli haófjelenfósek
Berlin:
A iii\'ini\'i véderőiő|»ftrancsnoksilg Szer dán délben a követ közöket jelenti:
Kcleien a német csapatok a Bug vonalában húzódó uémel—orosz érdek liat tirilo* közelednek.
ísyngaton az éjszaka csendben tett
el, nappa] folytatódik a tüzérségi tevékenység
Pária ¦
A francia vecérkST szerdán délben jelen li; «
A Mosel és a Saar völgyében járőrtevékenység és tüzérségi tiiz folyik.
A tengeri blokád eredményei
! London, október 11 Az angol tájékoztaló minisztériumi köziése szerbit a legutóbbi héten 25 ezer tonna nyilván Németországnak szánt dugárut foglaltak le az angol hajók. Ebbői 13000 tonna kőolaj, 2600 tonna kén, tafásféfezer tonna, juta, csaknem ennyi zsiradék, élel-imíszer és sok száz tonna gyapot^ gumi, épületfa, len, bőr, slb. A háború Öt hetében ezzel együtt
325000 tonna árut foglaltak le az angolok
Rotterdam, október 11 A-í angol blokád káros kihatására jellemző,\' hogy u rotterdami kikötőben ez év.szeptemberében csak 412 hajó futott be 6100 toniialartaJcflnr múl a tavalyi 1407 hajó 2 mMtt 119000 t««iuatarta%n|á\\}ii szemheji. Másutt m/ég szembetűnőbben mutatják a számok a holland kereskedelem teljes letörését |
Róma: Chamberlain garanciakeretjén dől el a béke ugye
Róma, október tl Otasz politikai körökben ugy tudják, hogy Chamberlain még nem tudott megegyezd a dominiumokkái, ezért kellett szerdai beszédét elha-Jariztani. Rómában ugy sejtik, hogy Cbamjberiain különböző garanciákat kér Neme \'országtól és B garOnci;á-,: kon dói el a béke vagy háború, sorsa, ¦ í . i f
Ceákyt dictérih az olasz lapok
Olasz diplomáciai körökben n délkeled béke ügyével is sokat foglalkoz-
nak. Mussolini békepolitikájának tulajdonítják a magyar-román viszony enyhüléséi és azt hiszik, liogy, kiterjesztik bolgár ós tőrök vonatkozásban is a béke megszilárdítását. Az eredmény tekintetében jelentősnek mondják Csáky István gróf magyar külügy miniszter politikáját. Az olasz Lapok legtöbbje liAsábos cikket lr a ma-gyfl r k ü I ü gy miniszter röl.
¦>> Tekint** meg a Kopalcln Butor-
AuiliA/. állandó batorklállltását ízléses 6a olotó bútorokat kedvező flzetéel feltételekkel vaairoUuit
A földreformot tárgyalja a Ház
Budapest, október 11 A képviselőház mfu ülésén f»ly-tatiák a fö\'dWrtokreforra térgynhr-sát. Ma a kormánypárt vezérszónoka, Vay Lászió báró kizólnlt fel elsőnek. Hangoztatta, hogy n sok javaslat kőzid eddig egy aeari volt meg SeJplő. Ez n legsúlyosabb mUgstut proWérofi. Sajnos nem lehet ezZej sem ittbidcnkl önálló földbirtokos, pfert annyi föUi nincs. Több pénzt
sem tudnak a je\'eníegi körülmények között n földbirtoknendezésre tarák* tani, de korántsem.\' tekintik ezzel niiegoidottnak a falu problémáit. E« csak az eisö lépés. Elfogadja n javaslatot. | Matoiosy Mátyás, n Nemzeti Front vezérszónoka szerint a Ju-víusiat néhányszáz gróf érdeket* veszi tekintetben elsősorban és csak azután a népét. Nem fogadja el a Javaslatot. t , f
A Credo október havi taggyűlése Prohászka emlékének
A nagykanizsai Credo mosl tartotta október liavi taggyűléséi a plébánia tebertermében a tagok élénk részvétele melleit. P. Gulyás Gelléri plébános, egyházi elnök tömör megnyitó
beszéde után dr. Tenztenyák László
leánygimnáziumi hittauár méltatta gondosan felépített előadásában dr. Pro-hászka Ottokár, a tudós székesfehérvári egyházfő egyéniségét, az egyházi férfiul, a !1,,- a hírneves tudóst,
u iúnglclkü hazafit, a nagy szocíál-roformátort, a földieform első komoly hirdetőjét, Krisztus egyszerű és mégis ii ¦iikni i popját, oki a piros pünkösdi lélek nyelvén beszólt. Ragyogó szavak-fka\' adózóit a szén telel A püsi»ók emlékének születése évfordulója alkalmával. A meleg tónusban tartott ünnepi elő-Bdás nagy hatást váltott ki a nagy. számú liahgatóságából Dr. Wéber lik* Járásbirő a kutojikus kérdésekről beszélt a töK* megszojkolt nagyvonalit, sággal, Viczvnly Árpád a katolikus szervezkedés kímé\'yitését Iwngsulyozta, amiliez lóbben Ivozziiszöltak. Majd o válásit mány megválasztására került
sor. Megválasztottak)
Bányai János nyug. csendőr Usrtb,, Bogdán Pál postatiszt, Golcnszky János kereskedő, llorváth Lajos munkás, Kiss János kéményseprő mester, Lö-rinczy Pá\' nyug. Máv főraktárnok, Miklós János |)ostafőnök, Polay József városi számvevő, Scltfcss Gyula könyv kereskedő, Szabó Kálmán posta, fclügj-elö, Széchényi István lakatos m., Toniasits Gyula cementárukészltő, Várfalvi OViUmann) Mátyás altiszt, Trayer János kőműves és ács mester, Szentes János nyug. vasutas, Bárány István órás és ékszerész, C^aba Lajos nyug. átló máselöljáró, Horváth Józser álftami tanító. Kenyeres János nyug. föpatkoló mester, Licsár István pagonyerdészi Markó Jenő nyug. állotnáseiőljáró, Németh Jenő óh*, tanító, Illlter.András kereskedő, Smbó Győző nyug. Jb, elnök, Szemes László postatiszt, Toll Lőrinc nyug. postatiszt, To.ök Péter bankaltiszt, Viola Kálmán folyammér-nőkségi tisztviselő, dr. Wéber Klek járásbiró, Kovács János nyug. fogház-őrmester. \\ i
Költözködik a kapitányság az u| rendőrségi palotába
Közigazgatási szemle a Király-utcai uj épületben
Megírtuk, hogy dr. SzÖllössy Aurél miniszteri tanácsos Nagykanizsán járt éi Véc**ey Barna műszaki taná csps kíséretében megszemlélte az uj rendőrségi palota befejező aimnká-tatait. Dr. Szöllössy teljes megelégedésének adott kifejezést.
Tegnap dée\'ött történi a teljesen elkészült uj épület közigazgatási szenw\'éje, amelyen részt vetlek Kovács Nagy Pá\' rendőrfőtan ácsos, a kapitányság vezetője, dr. prack István, váivusi taiiúoMiok, túzoltófŐpa-rtuicsnok; dr Desscő Mihály klr. lisztifőorvos, Vécsey Barna trutszalní tanácsnok, a föszoigablróság, oz ^1-latn|épÍtészét stb képviselői
A szemfc mindenben meg.elclönek találta oz uj palotát. \\
Kovács Nogy Pá\' főtanácsos Intézkedésére a kapjtányság a mai nappal lassan megkezdte a költözködést az
uj rendőrségi palotába, amely legalább egy hétig fog tartani, mdvvl az ügymenet zavartalan biztosl\'á>i végett hivatalonként történik ft költözködés. Az uj kapitányság beosztáséról é-s az egyes osztályok és hivatalok elhelyezéséről míajd részletesen bc.szánvjlunk.
uj rendőrségi palota irOmesak szaporítja a város közéjiüietolntk szíbnát, hanem Jtemes stílusával, ará nyalvai, külsejével is hozzájárul a város-szépészet omeiéséhez,
Kár. hogy helytelenül értelmezett takarékosság miatt a köLfégClÖ-irányzatbói törölték a központi fütéa laiivndczését, atni Hje.i kö/épu\' -t.i (i ma már nem hiányzik sehol. A költséges, kefviésbbé egészséges ká\'yha-rendsner tntár rég elavult Ilyen modern kivitelezésű és berendezésű építményeknél.
A Kúria jogerősen felmentette Váry Zoltánnét
A tábla 8 hónapi b&rtOnklizabása után hatályába visszahelyezte a kanizsai törvényszék felmentő ítéletét
Hosszú időn át foglalkoztunk Váry Zoltánná különböző Örökösödési pereivel, i
Pereüiek egyik mellékhajtásaként a írníu\'t évben azzal a váddal került a kanizsai törvényszék elé, hogy a» Ungár Sándor elleni perében qvonta a kielégítési alapot. A Makáry-tar1
nács az érdekes perben felmentette Váry Zoltánnét az ellene emelt vád és köwtkezményei alól.
Fellebbezés folytén az ügy a tábla etó került, amely megsemmtsJtetteaz elsőfokú Ítéletet és bűnösnek mondotta kl Várynét és nyolc hónapi börtönre itélte. V | ¦ ,
Olcsó, szép
JÁTÉKOK
óriás! válaszukban
Teutsch Gusztáv drogéria
félamalatén.
It», október II,
Parcellázás I
Nagyrécsén
tisirnH MJiisNi sríati-
jutényus áron, igen kedvezi llzetésl feltételük melleit kaphatók. — Érdeklődni lehelt
Réptakarekpenziárr.t. Nagykanizsán
cégnél, Csengcry-ut 4 szám.
Vúry Zoltánné és védője sernini-ségl panaszt Je\'en\'.«t ek te a marási* tnló ítélet elten. Most foglalkozott a kjr. Kurla Váxyné ügyével, melynek eredményeként hatályába visszahelyezte a nagykanizsai törvényszék felmentő Hétetét.
Vóry Zoltánné ftlmcntése jogerős.
k Ui legnagyobb magyar város
költségvetési kiadása csak
egynegyedét képezi«Ifivárosnak
Igen érdekes tábláztot közöl a Városok Lapja legutóbbi szarnia. A lapban közölt ksnutatás a várjuk idei költségvetést adatalt husonHlja össze és cbböl a kímutatá>ból elsősorban a sniagyar vktéld városok helyzete a legszSmtetOnóbb, mert ar tünlk kl belőle, hogy a tbr vWékl törvényhatósági város ezévt kiadása mindössze egyharmada Budapest kiadásainak. Baja, Debrecen, Tiyőr, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged és Szé-kesrenérvár,. tehát a tiz legnagyobb magyar vidéki város ezévl kiadása összcserr 16 ó. félmillió pengő, viszont Budapestté 166 millió P, vagyis több, mint háromszor annyi. Még Jelkimtróbb ez az összehasonlítás, ha az összes vidéki város 96 és té milliós költségvetésit állljuk szem be a 166 milliós budapesti költségvetésser, lilszen ez azt Jelenti, hogy az egész ország onjagyar vidék városi háztartása csak kéthwlníndát Használja fet annak a pénznek, amibe Budapest egy évi háztartása kerül.
A vidéki városok között 10 és íftl-mlíllóvar Debrecen az első, 7 és fél-niiiilov.il Szeged « In.ísojik, r>n millióval Pécs a harmadik, ezt követi 6.4 ttdHióva, Kecskemét, majd 13 milliót al Miskolc.
A legnagyobb pótadót (136 száza-•ík) Hódmezővásárhely vetette ki Kecskemét 106, Miskolc 100, Debrecen 80, Szujged 70, Baja 60, Györ 68, Pécs 60 százalékos, pótadóval operái. A kereseti adó a.10 törvény hatósági város közül hétben 6 százafék.
Az ngyvérlódulás, a szlvszo-rongás, nehéz légzés, félelemérzet és az álmatlanság, hl ezek a rendellen szikoméi következményei, akkor az enyhén de biztosan ható természetes. .Ferenc József" keserűvíz használata állal Igen sok-«or rövid Idfin belül megszűnnek. Kérdezze meg orvosit 1
ff""*1 KELL ÉR ANDOR:
rEDOB, A RETTEHETES
| Egy magyar huszárkapitány kalandos élete
— Rlport-rogeny ,-
Mini ifju házaseiiiber, Vácot* rendezkedett be. Lakása múzeumnak hatott. Hadi- és vad ászéin lékeit zsúfolta össze a szobákban, amelyekben rengeteg Fegyvert, párducbőrt és napkeleti furcsaságot halmozott fel. Mindennek meg v0lt a pontos lielyc és Lívia soha egy tárgyai sem mozdUolt el a helyéről.
Baj van a vérebekkai
Vácott is ugy élt, mint lton. mintha nem békés magyar városkában laknék, liánom a sivatagban hadakoznék vad lórz\'Ckkcl, Négy vérebet vásárolt, azok szabadon Járkállak kert jelien. A szerencsétlent, aki gyanútlanul benyitott a kapuján, síé^marcangollák. A városi tanács követelésére a véebvket megkötöztette, majd a gazdasági udvarba siámüzto, Ugyanakkor elhatározta, liogy amint teheti, elköltözik Vácról olyan lielyre, ahol szabad az ember, alwi u városi urak nem dugjak lielc ai orrukat egy ur legsajátabb magánéletébe.
lirösmkos, verekedő és iszonyú volt. Mindent végigcsinált, nem ismeri ki-egyeíést. Élt akkoriban Budapesten egy kedves újságíró, Markő Miklósunk hivlák. Zubovits gyakran járt Pesten, a lapokai is meglátogatta, atsranizrökU torpedóról cikkezett. Egyszer Uuita. [lestcu megígértette Markő Miklóssal, liogy meglátogatja őt.
— Ehncgjek liozzád, — ígérte az újságíró, — do aztán ízes töltöttkáposztát főzess nekem.
— Meglesz... A tölt6tlká|>os;tlám Ízleni fog...
Napfényes májusi vasárnap meg-érkenett Markő sürgönye, amelyben jelezte, hogy a déli vonallal érkezik. Zubovjls négy orosz tmppoiét fogatta be kocsijába és várta a* állomáson, barátját, aki vadonatúj viUgos ruhában feszitett, aniAkor lelépoU a vonat lépcsőjéről.
— Isten lurott, — íldvörőile barátját a vitéz kapitány, bcúiteltc maija, mellé a kocsiba és igy tuü\'At hozzá. -- Jót tesz egy kis sétakocsikázás ebéd eJőd. Megismered Vácot ós megnő a>. étvágyad, miro IiazOérkezünk < .
Százharmlncöt töltelék
Morkó boldogan Ivozzájáruít az iu-ditványlioz, Zubovtts belecsapott « lo-vak kőzé ostorával és elkezdődött a vágtatás, umelyre Markó Miklós halála napjáig csak.rémüle\'tel tudott visszaemlékezni. Arkon-bokron, kerítésen, dombokon vágtattak keresztül, esze. veszet tlernpóban. Markő alig tudott nvegkopaszkodni és folyton csají könyörgött, hogy áRitsa meg barátja a kocsit, do az nem is IsWleritett a szavára. Amikor megérkeztek n Zubo-vits kurtához, Markő vadonatúj ól-lónye csupa rongy volt.
_ Na, ez Jólesett — álbipílolW meg eiégedeiten Zubovits Fedor, — a ruháddal pedig ne törődjél, adok helyette másikat.
Leültek az ebédlőasztalhoz. Markónak rögtón feltűnt, hogy az ebédlőasztal legalább háromszor akkora, mint amilyen általában ebédlőasztal
szokott lenül. Megdöbbenése fokozódott, amikor behozlak a megrendült tótottkáposztát. A tálon legalább öt, szór olyan nagy volt, nuj.it a leglwtai. niasabb lakta és rajta a lóllolékek légiói. | i
Zubovits csettintett.
— Azt hiszem, eJég lesz. Vau még odakinn is.., Mindenesetre be-Ivozaltam százharmüicöt tölteléket...
Kínálás fegyverrel
Zubovits tálalt, ezt a nemes pasz-sziót soha nem engedte át Líviának. Rárakott Markó tányérjára négy tölteléket. Amikor a hirlupiró jóétvággyat elfogyasztotta ílclét, még odalolt kél tölteléket.
— Egyél még, öcsém ...
— Már pukkadorok...
Fodor erőltette, a vendég megevett még egy tölteléket.
— Na még, komáuV.,.
— Köszönöm, már nem birok.*. Zubovits rémületesen ordított.
— Nem birsz többet enni? Neem? Megcsúfolod a házamat T
Odarohant fegyvergyűjteményéhez, előszedte mordélyát, vendége szemeláttára megtöltötte, aztán ráomolte a fegyvert Markó Miklósra. Villogott a szeme.
— Ha nom eszel, rögió" lepuffant lak.
Markó Ismerte barátját. Tudta, liogy Zubovits nem nrfólc szószátyár fogadkozó. Kiszedett a Iáiból ujabb tölte léket és hozzálátott.
Ei volt a veszte, mert két porc múlva lefordult a székről.
.Remélem kedélye* délután volt"
Zubovits Fedor bevitt az uriszo bába, lefektette a díványra. A hírlap-Író élettelenül feküdt ott órák hosszat. Arra ébredezett, hogy szömjen morognak körülötte. Felnyitotta szemét, Zubovits vérebei szaglázták körül vósztjósló morgások közbéen,
— Sogitseg, segítség... - jajdult fel és szerencséjére Zubovits belépett a szobaija, ellrjergelte « véreteket, maja lekapott egy revolvert ós kilőtt ac ahü lakon. Kiderült, liogy héját látott, azt veltc rcvohercsőic. Markó Miklós még mindig félájultan az ebédtőt, felkt*-szoiodott, öltözőit. Ix>gy olérjc ftz esti vonatot.
— Köszönöm, hogy megtisztelted o Indámat, — igy búcsúzott tőlo \'Zubovits Fedor, — ugy gondolom, elég kedélyes volt a délután.,.
\\Volyl köv.)
Naptfai Október 11. szerda. Rom. kai Piacidia. Proteetáus Brigitta. Izrael. Tblari hó 28.
íifizttirdö nyitva reggel 6 órától eat* 0 óráig (hfltW, szerda, póntek délotán kedden egész oap nöfcoek).
Vár OSI MoZQÓ- Még caak ma ezerdán I
VILÁGATTRAKCIÓ I — A legUgelmesebb kémfilm, •mii valaha filmre vettek
Hétpecsétes titok
Rendezte: Tourjansky. Fősz. Wlily Blrgel, Br. Horney. Fényem husárö műsor. Előadások 5, 7 és 9 Arakor Az fi órai előadások filléresek
ÓVJft SZEMET I \'»
fi vliáiolloD bliilomni*.1 eny |űl U1S inamUxisl iaUi»r-su*kit«ltrt*mb)«>n. ¦
ZSOLDOS GYULA
tiiientii. tltaitii n látiiertszMUtsr,
PÖ-utS. (a Koiona-silllorllYSlI jiembnn).
Eredell ZelM-lencték, mludtoláJU livIUwk.. -Siciinnvi.il ttceplek elkíulléie
A film-világból
Durbln osókolózlk
Az amerikai közönségei annak Idején megszavaztatták, hogy játszhat e szerelmei szerepel kedvencük, Deanne Durbln. A közönség akkor élénken tiltakozott ez ellen. Most ugy látszik, megváltozott a helyzet, mert u| Hímjében, melynek ElsQ szerelem a elme, egy mai szerelmes kltítnyt alakit.
Shlrlsy Temple (elhókaroolót vásárolt
A sokatkeresö gyermekmüvészek-nek vagyona rendszerint rossz sorsra szokott Jutni. Jackle Coogan például egészen elszegényedett, ugy, hogy saját szüleit kénytelen volt perelni rosszul kezelt jövedelme miatt. A kis Shirlcy Temple 10-ik születésnapja alkalmából kedves kis ajándékot ka-poll szüleitől, akik már a kis Shirlcy feltűnése elölt Is vagyonos emberek voltak. A kii Shirley gáziiját összespótolták és a születésnap estéjén a Hz gyertyával díszített lorla mellé egy okiratot csatoltak, amely egy 28 emeletes felhőkarcolónak örökös tehermentes tulajdonát bizonyította a kis ShlrleyTemple számára. A 20lh Century Fox lllmgyár nemcsak a Kis hercegnő clmo rendkívül nagymérelü Shirley film gázsiját fizette «1 eföre, hanem kerek I millió dolláros előleget adott a kis Shirley további 10 éves szerződésére. Mondanunk sem kell, hogy az életbiztosító társaságok is megtalálják ennél az üzletnél számításukat.
KatonaifelMervIéMk egyenruházati oikkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINÁL
Sugár-ut 53. sí. Teltltn 025.
Nem lesz lllmhlány Magyar-
országon
r
A Mozgógépipari Egyesület filmbizottsága megállapodott az- illetékes körökkel a magyar piac filméi-látása tekintetében és ennek alapján szabályozták a behozatalt. Lényeges redukciót szenvedtek az amerikai filmvá|lalalok magyar fiókjai, meri ezentúl a múlt esztendőkben behozott film-mennyiségnek csak 50%-ál engedélyezik. Ennek következtében a tavalyi 110 amerikai filmmel szemben az Idén 75 amerikai film behozatalát engedélyezik. (A korlátozás ugyanit! csak az amerikai váltalatok fiókjaira vonatkozik, egyéb amerikai filmekre nem.) A tavalyi 31 német filmmel szemben az Idei behozatal 65 film lesz. Tavaly 36 -francia filmet importáltunk, ebben az esztendőben 48-at engedélyeznek. A tavalyi 6 apgol filmmel szemben az idén 8 lesz és cserealapon 8 olasz film kerül behozatalra. A hiányzó filmkeret további hézagait magyar filmekkel fogják kitölteni. Január végéig 24 magyar film készül el.
Husz évi rabságból szabadult ki Márianosztráról
Ma Ismét a* ügyészségnek adták át Krajnák Istvánnét
4
AilawSé mU*»rAm*k Mtk9xm*g*k*a ¦MtvMf I. ¦furia
8.45 Tora*. — Hírek. — Köítaoaé-nyek — llanjjleme/ck. — 10 Hírek. _ 11.10 Nemzetkőzi vixjetzössoigáfet.
— 12 Herangsió. — Hioaausi — idő-JftiSiMráNs, - 12-40 Hírek. - 13J0 Időjaiz**, időjárixjetaűtá*. - 14.30 in rek. — 14.45 MüsorUcnertatéau — IS Aííolj*tuhii*k, piaci árak, élelmiszerárak!. — 16 45 Időjelzés, időjáráife-lentés, hbek. — 17 Hírek szlovák é» in*gy«r.oro3x nyelven. — 19.15 Hírek.
— 31.40 Htvek, időjárásjelejités. Urak xz lo rák et ujágyar-oroaz uy*tv«u. — 2240 HHek néartt, ola», a«goJ 6» fr*nct* aj*U*». — 0.05 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 Táncknneíek. — 17.50 I-\'elolra. sás. — 1O0 !>r. paksy Jenő éa (iáU Imre két rongorán magyar nótákat adnak elő. — iato Az Operaház előadása. < Hegyek Alján. Zenedráma egy előjátékban 4» két felvonásban. — A* I. telv. ui-m kb. 21 Hírek, időjárás-jekmtés, hírek sdovák és magyanorosz nyelven. — Az előadás után kb. 22.10 Ai I. honvéd gyalogezred zwiefciat*. — 2320 Kurtna Simi cigányzenekar*.
BUDAPEST 11.
1845 JaIZ ctulok és táurszámok* — 10.30 Otasz nyelvoktatás. — 20 Hírek.
— 20.20 A rádió sralonzenekara, — 21.30 lU-.vi Dezső előadása. — 22,05 IdőjárásjnJent és.
BSCS
16 Délutáni iene. — 17 Lemezét
— 18 Kanntlai Imngképek. — IMO Berlin. — 20.15 nadiőrenHtar szoprán, tenor és bariton énekkel. —22.00 Hangverseny.
Csütörtök
BUDAPEST I.
10.20 1 -\'oh - - 1045 F^plva-sás. — 12.10 Rác* Béla clgányzeu*. kara. — 13J0 A rádió szatoinxuekara.
— 16.15 HéjjBs Pálné háztartási «¦[.; adása.
17.15 Megye*] Pál énekel. — 17.10 Dr. Kása Miklós előadása. — 18.10 Szabó Kálmán Jazz zenekara. — 18.55 Valló Árpád előadás*. — 1%25 De» (tárt mmk*r — 1*55 Külügyi negyedóra. — 2040 .\'EíVeszeU világ.- ii-mg játék három IeelvonAsb»o, — 22 Santa Ilenoscb gonkmkázik. — ti.» pertis pali cigányienekani — 23J5 I-ilm-dalok és jazz számok.
BUDAPEST II.
18.55 Holrneister harmonika.kettős. -- 19.30 A,nyelvoktatás. — 2U Hírek - 20J0 Beszkárt-zenekar. — 20.15 Dr. l\'alludi Kubaeska András előadása. — 21.15 Hanglemezek. Utána időjárás jelentés. BBCS
16 DekiUnl zene. ~ 17 Uin^-li
— 17.50 Ideilo- és zongoradarabok. — íu Beáeiyi népdalok. — tsjo Bergo.
- 20.15 Népdalok és népnene. -21.30 Régi szerelmi dalok. — 22.50 Hangverseny.
Szerencsétlen teremtés, Krajnák Istvánná szülelett Lakner Má*ta. A\' \'ii embertípushoz tartozik, akik nemi tudnak már bűnözés nélkül IfJtai Vcsredcltmes tolvaj volt, •Ismerőse* rendőrségnek, bíróságnak egyaránt. Legutóbb 1919-ben v >M >nagy esefe«, amikor 20 évi rabság, ra Ítéllek és azóta egyfolytában Má-riunosztrán töltötte Idejét. Ez év Júliusában telt le bünfeté.\'e, amikor s/abadon engedlek és Krajnákné Ismét visszajött Zala megyébe, lévén poial születésű. A husz évi rabság
megtoríe a szerencséden teremtést,
A földhnftnelésügyl mhdszteríum a csurgói járásban levő 1903 kai hold területet, Perdócpusztát főld,-blrtokpolüikai célokra megvásárolta. A major épületeit 810 kat. hokj ln-
gutianiinl az Országos Vitézi Szék által kijelölt,-iegalébb 4-1 gyermekes vitézek kapják. A bírt.>k többi részét pedig az érdekelt Beraence, Gyékényes és Alsók községek földhöz juttatásra érdemes, nagycsalád u törpebirtokosai és mezőgazdasági
Szüret titán kivetkezik a trágyázás
A szőlőhegyek talaját szüretelés-, ¦él erősen letapossák, ezért fojjtoá a talaj lazítás kéő ősszel, hogy a talaj jói átfagyj..)!- \'i\'.il Mt\'-Uít szxvjnpont jiibói uem kevénbé fontos a humusz-gazdagilás istállótrágyázús, <• •• i.;.; /öUltrágyá/ás utján. S \'kan nem tudják, h^gy te\'cvéay hiány miatt a bor minőségs Is sj^envedhet. A* foszforén nitrogén trágyázás - há\'a Istennek eléggé el v-m \'terjedve, a ká-Utrágyázás azonban iinég mindig el-bonyagolt. Pedig a káli nonisawk a vesszők beérését befolyásolja kedvezően, hanem fokozza a. szőlőtőkék elfcuállóképcsségét faggyal és sziV razsággai szemken, azonkívül igen nagy inertekben javltja a mThöség.\'t. Némtetországi hivatalos vizsga1 atok alapján pl 1937-ben 5 Oechsle-f>k-kai javította a m^st súlyát. Különösen a kénsavas ká\'i bizonyult kiváló szóiötrágyénak A káUumi tontossá-gát bizonyítja a moselí »Bro\'ogischc RefcsiSBnstatt. fiókintéze\'4 /il,ig és Herechlcr nevü szakeanbcíeinck meg állapítása, akik szerint a szőlő két és léiszer annyi jiitrogéntápanyagot Von ei a-taUafból jmint foszforsavat,
ugy\'átszik nem fogadták be, nem tudott elhelyezkedni, ismét a bün útjára lépett.
Az utőbbl Időben egyre-másra Jöttek 11 panaszok, hogy >gÖrény« pusztítja a banomílakat, ügyes kezű tolvaj garázdá\'kodlk a libák és tyúkok birodalmában. A «yanu Kraj-nákitéra esett, akit eiöállllollak a rendőrségié. Nem Is tagadta teltéi. Nyomorával védekezett. A mai nap átadták az ügyészségnek. Letartóztatlak Bíróság e\'é. kerül és rövid ídö.jnulva hmét útban lesz - Má-rianosztra fe\'é.
A büuözés sz<>m.oru n»gy tragikuma néhány tömör sorban.
miunkásal. A birtokszerzők legnagyobb része adásvételi szerződéssel jut az ingallanhoz. Az . anyagilag gyengébb réten, különösen a birto-k in eddig :ik-ilit. i/<iU gazdasági e*e-lédck azonban klshas>onbérletet kapnak, knfgrt a minisztérium klsfaaszon-
bérVteket ís alakit. A vitézi rend
tagjítit mór birtokba helyezték. A t\'mbiek blrtokbahciyezése folyik és néhány nap alatt be is fejeződik.
ennél is több azonban a kálíumtáp-anyagfe*has*nálá\\ mnl négyszeresse a foszforénak. A szőlőben levő rabló gazdálkodás annál gyakoribb, mert a bogyót éi> vesszőt c\'fvlsszük a sző* lőböl, a lehulló lombot pedig legtöbbször a szél fújja el. Tehát a te/-mészetes utánpótlás hiányzik. Hozzá Jön ehhez még, hogy különösen menedék hegyi szőMkben a víz s-)k bíp-nnyag >t eihord, kinabs, a természetes tárolás pedig ijíen lasau a kőzeteket alkotó ásványok tartalmit szerint, homokon pedig a talaj már természettől f<gv« szegény :mindhár>m táptuiyagban. Igen fontos h íWísz utánpótlása é-s 1)ed;g kötött talajokon őrölt oltatl\'iu mlész, könnyű ta-Ip^ui oltott, vagy szénsaifcs nzész, utján- . t
A tápanyaghiányt a szőlő n; u fejlődésével elárulja, igy nitrogén-hiány esetén a levél ereBBte között sárgás foltok jekiitkeznek, d« az eiek kőzve t\'en közelében zöld részek találhatók. Egyoldalú nitrogén-*
trágyázás eajjitón a íeÁe^ek egészen a lehullásig zöldek mlunadnak. Fokz-forhlánv eseté,!! a levél széle megbámul f-s elszárad. Ugyanilyen száradás az enck unfcntén ís jelentke-\' «lk. Káliumhiány esetén nyár dere-
1981. október 11.
kán baruaeörös szabálytalanul határolt foltok Jelentkernek a levélen. Ezen kálihiéiiy Jelenségek normálisan trágyázott szőlőnél is jelentkezhetnek ősz fe\'é, ha nagy tenwies Ígérkezik. A ká\'Ihiány különösen homok és kavicstafajokon gyakori. Se-gitség : nitrogén, foszfor és káHtrá-gyákkai való aranyos elláőis, karöltve gyakori, de kisadagu istálló, esetfeg zöldtrágyázással.
Magyarországon az évi lisztfogyasztás fejadagja: 82 kllogram
.Vlig lultető, de uiiiidenesclre ér-ilekes, amint azt a statisztikai adatok bizonyítják, hogy a búzatermő ós a tészta fogyasztó Magva -országon uX évi buittlisztfógyaszlás milyen mwuuáXs. Az évi fejadag ugyanis, a statisztika mefíáUapitása szerint, esupáu 82 kiló. holott a szomszédos Ausztria lorüle. téu a fejadag 83 kiló.volt, a volt Csehországban pedig ez a fejadag 88 kUó, mig Németországban 98 kUó volt, nem Ls szótvta a távolabbi országokJ\'ót; Iíranciaországról, hol a iisztfojfyasztís a miénk kétszerese és AOKUárál, -\'Imi majdnem liároinsror annyi lisztet fogyasztanak el fejenként, mint Magyar-országon.
Olajos nOvényeket honoslta-qak meg Németországban
A inni Németország minden téren heroikus erőfeszítéseket lesz, hogy* szűk égietejt a tmjaga eiejéböI fedezhesse. A zsirellátás «z európai növények olajban való szegénysége miiatt mtndmálg mefaVdatlan probkv iii.;rj>\'. 1 német autarkiás törekvéseknek. Többéves kísérletezések után ugy látszik, hogy a világ több részén tenyésző vadsáfrány iiennfctországf meghonosítása bozzOl majd im\'g f várva-várt eredményt. A b<jgáncsra emlékeztető vadsáfrány ugyanis hektáronklnt átlag 80 mázsa magot hoz, ezek pedig 20-26 százalék olajat és körülbelül l-l ••/u/aiék fehér.
Jét taii.iJiiL-.i\'ii-.tk.
A vadsáfrány okija igen alkatavis nyli-ii oélokru, a sajtolás ,u \'ííi\'k terményeit pedig takarmánykéiit fe-het CethasznáJni. A.vadsáfrány termesztése már nagyobb méreieket ÖH Néinetursaágba. (NMK) ¦
Néhány adat a német élelmiszer-ellátásról
A külföldi sajtótudósitók nemrég a helyszínen győződhettek mjeg ari ró*, "hogy a német gabonacrátést a várakozáson fel fi\'i miértekben sikerült biztosítani. A aiagy giibrtnabő-séget tervszerű intézkedések \'eremL tették meg. l»3Ö-ig például évente kereken houoik) toiuia rozsot hasz-. náítak fel takarmány és abrak gyanánt. Mióta törvény tilya a rozsnak (alkiti eledelül való ttxWtzn\'tíVifQt; ez az évi 800000 tonnás mennyiség
ni.ir.t(!ókl:il..iii|l a nÓUKt lU\'pi\'K-\'in.\'..
zés erőforrásait növeJi. Hogy a gj-b-nát védő intézkedések Ttneíoetl az állattenyésztést som hanyagolják el a (inal Németoiszágban, az már az állatállomány egyie növekedő szám adataiból Is kiviláglik. A dlsznóéHo-mány pé\'dáiil pillanatnyilag 28.6 mii Hó darabra rug.
A>- utóbbi két év alatt Nói.ul.u ¦ szág kereken 10 millió tonna tengerit, árpát és búzát taporfált. 1S38. ju\'ius 1-én a felhalmozott gaboiu^ tarta\'ék 8.6 millió tonnát tett ki. Ennek a gabonnsMcnnyiségnek túlnyomó részét állami felügyelet alatt, a »RcichsgetieIdesb\'lle< raktáraiban őr zik. (NMK)
FÉWYEfePEZZEH! •
VASTAGH tbtószakUzlBthBii vas;,„,i Fö-ut 10.
Fényképezőgéptk B P-töl, márkás filmek S8 fillértől.
Földreform céljaira 1903 holdat vett igénybe a kormány
GépjármütuJajdono**
figyelmébe
¦IWMvja ¦ i«ndörtnpíti«Tyság Nagykanizsa város teriiietcn l*kó T-eazes ;-,\'/•).j.ijmii, motorkerékpár luvuth. xitM fr.it arra, hogy gépjárómüveiket szemle bcinuUttásni ánitsák u város tűzoltó laktanyája elé ó- jwdig ax üzembentartók nevelnek lietüsorrendjo Bzerint: du A-K iwímvi kezdődő 1039 október 18-an reggel 7 érára, az I.-Z betűvel kezdődő 11)30 oktőber 17-én reggel 7 órám.
A niegkleiics, illetve a gépjáróuntvek bemutatása fontos állami énlekel jelent és *z elmaradás súlyos kővetkéz-méuyt von maga után.
1633, oHőbcHI
Hősi naptár
A vő" szatmári 5, közös gy.1lo40.5-rediiek u kcietgaliciai Rucsno környéki _ Krtyvolukánól vívott h«r-
i ItfS I. II cflJ *&*ben c napon ír
-\'alábbiak tüntetlek ki nitt.
guknt:
SMDjtréhrtMi YÍtóZléscVel, ÜgyCsSégévCl
és tetemeaiyessézé**! tfoit kl Zágonyí József sz^aszvexető, oki mint járőr, parancsnok egy távbeszélő huzal nyom/m induha behntolt aE oroszok iHtal un-111 Krzyvoluka községbe, ott egy orosz lávbcszélőállomásofi rajta-tflölt, személy retél elfogta, a lavbe. iié\'ü vezetékeket pedig me/rongálta.
Járd (iyörgy őrvezető, mint oldal. bUtosttd Járőrparancsnok 10 főnyi kofák járőrön ütött rajtu, amely 5 cl. forgott katonánkat akarta hátrokUÓmi. a koptokat tűzzel megfutamította, 5 bajlársát pedig a fogságl>ól kimcntelto.
l-nrkas Ferenc tömörmcstor 6s sai. .i ¦¦..mii Gábor tizedes, okik egy Ülj. érövei végrehajtott lovastámadás visz-¦...n.\'l.\'.sílx\'ii bár közijén mindketten súlyosan megsebesültek, kiválóan bá. tor magaiarlást tanúsítottak.
Dr, Császár Ferenc tartalékos hadapród, aki mint fclderjtő jöriir nem-rsak a legpontosabb jekiiteÁekc1 kükl-te aj: ellenség helyzetéről, hanem, egy síOtnszédos járőrnek, melyet orosz túlerő támadott meg, azonnal segítségé, e sielett és fli cllCjlBéget visszavetette, miközben hét sebet kapott.
Valamennyien a nagy e/üst vitézségi érmei kapták.
- (Áthelyezések az egyházmegyében)
A megyéspüspök dr. Pozsgoi János csurgói káplánt csurgói hittanámak nevezte ki, továbbá Kovács Sándor siófoki káplánt Csurgóra, Leiker János vízvári káplánt Siófokra, Horányl Tl-Iwr lesen oete ma ji káptárrt Vízvárra Itclyezle át kápláni minőségben.
- (Vármegyei tiszti főorvosi megbízatás)
A beJOgyTniriLsrAer Zaja vármegye tiszti főorvosi teendőinek ellátásával dr. Takács László szolyvai m, kir. tjwtl orvost bízta meg. Az uj tiszti főorvos a hónap közepén már átveszi hivatalát. ( i
- (Tanftgyl hirck)
A kuHuszminisitor Angyal M. Béta tanügyi segédtltkárt Győrből Zaja vár-megye kir. tan íel ügyel őségéhez Ive. lyezte át. — A tragikus körülmények között elhunyt Imre László egregyi kántor-tanító helyébe szótöbbséggel az egyházukat* Hertetendy Lajos tanítót valósította meg.
- (Mép-értekezlet Keszthelyen)
a keszthelyi választól kerület M6P s/erveaetei október 15-én K»szthelj«ti délelőtt 11, KiskoináiOinban déhilán 3 órakor tartják értekezleteiket sflját párt ¦ l^lylségelkUsn.
- (Allatomul áthelyezés)
A földmüveiésugyi miniszter Pellérdi László dr. m, kir. állatorvost Paksról Gyékényesre, Kádár János dr. n* kir. állatorvost Srekszárdröt Marcaliba he-lyozte át. , [,
^ (Mlhalovlcs Zsigmond ünnep-
A bpéetl Középponti Katolikus Kör meleg uifltepiésben részesítette Mihato-vics Zsigmond prelátust, ai Actio ca-loiica vezérét abból fit alkaloinhnl, l-ogy a főváros törvényhatósága örökös tagjává választotta. Az üdvözlő beszédet ípévay-Wolff Nándor ny. államtitkár, a Kör elnöke mondotta.
— KliiklállllliBBkil tekintse n«f Biladaa /ételkénysser oéLkli. Kopstau) ^OdtrtMs.
ZALAI K02L0MV
A somogyi főispán beiktatás.
tegnap folyt 1c ímnepelyOs keretek közt Kaposvárott. Az uj főispán gróf Széchenyi Endre, sárvár te Isiividéki fűid birtokos beiktatásán Zala vármegye is képviseltette magát, a ra]aji kütdóttsó-KCt \\itóz. gróf Tck-ki Iléla főispán \\ezeltc. a kftldöttség tagjai vitéz dr. Tlwinka Jiinoi vármegyei röjegyzö, dr. Lontay Alán nagykanlzstu föszolg-ib\'.ró és Somogyi nyula paliul földblrtokoí voltak.
— (Zalai cserkészgyQlés)
\\ Cserkész Sző\\etjiég zaluvánnegj-ci clnőkséijt\' Zalucfcerszcgcn (Uést tartóit. Gondy László főtitkár beszóinolójn sje. rint a nwg>él>eii 18 cserlíéíucsapól «ui «70 laggai; a részleges tisEtujiláS során üt intézőbizottság tagjai sorálxt választották Nagy kan iziáról dr, BatUvi István giimiárlumi igazgatót. Alelnök lett i-\'Arkas Sándor, vezető liszt Juhász Miklós. | \'
— (Áramszünet)
1ÖJ1I okióhor 12é« hálózat átujaki-mmikák miatt úramszruvot tesz a Király utca mindkét oldafcbi,\' a Horthy Miklós mun a Fő ut <és Zrluyl Miklós utcák között, a Zrínyi Miklós utcában a Király utca és Horthy Miklós ,ut kózóU, a Zárda utcában Király utca és Zrínyi Miklós ulcft közötl és az [•>. z.séuel tér déÜ oldalán. Az áramszünet olörelátliaUdag 7 órától 1B óráig fog laxUiii. (0
— iTanltógyQlés)
a zalaváiiTjegyei állalújios tamtó-Cjíyesüiet zalaegerszegi járásköra N\'ogy-kuiason tartotta gyűlését, amelyen meg jelent dr. Medve István kir. taníel-vlgjelő is. a gyűlést niegcjözóeii a kör tagjai .szeaitiiiteéii vettek részt. Tersztenyák József* köri elnök megnyitójában arról szétott, Iwgy andg ftint a \\Hágbuii hálwrus liangulal ural-Itodlk, addig a magyar tanitöság nyugodtan végzi munkáját. Kéri, hogy\'ezt a munkát még izzóbb hazaszeretet hassa át. A napirend során Bósze Jö-zsef tanító .JLgernódoki cimmel a IV. osztályban nagy tetszéssel fogadolt hiintataiiiiásl tartott. Farkas Béta lüs. páü tanító «a imuik;>iskoi;( ¦ cimeo érteketett. BÖsze József .a honi Jégvédelem éi a magyar tÉfÚtat cimü gj-akorlati előadAsa szintén a liailisi-töság totszésé«i találkozott. A pén1-tári jelentés tuoV)niAsidvéte|e után * gyűlés bezáródott
— (Felhívás)
Felhívom a ZMNTE I. es Ih ost-tájyu játékosait, hogy a csütörtöki cdzéseii (ivagyon rossz idő esetén pénteken) teljes számban jelenjenek meg. Windlach. (\')
— (A városi múzeum és könyvtár hlrel)
Október 15-én, vasárnap délelőtt 10-től 12-ig nyitva lesz a Városi .Mu-leum ásványtára, régiség- és fegyver, gyűjteménye, valamint a néprajzi r«J. sze. Heiépődij nincs. — A .Városi Múzeum és Könyvtár vezetőségo felszólítja a könyvtár olvasóközönségéi, liogy akinél egy liónupnál régeb\'ocn varrnak a városi könyvtár tulajdonában lóyö könyvek, törvényes kötolezetlségsk tor-ho mellett kötetesek ieadnt 10 najx>u belftl a k.itiyit.ii kezetöjénéi.
— (Az egyensulytOrvény éa a kereskedelmi utazók)
a közeljövőben megjelenik az egyen-sulytórvény 17. szakaszának 10, pontjára vonatkozó vőgrehajtasi utasllás, amely — értesülésünk szerint —»• minisztériumnak diszkrecionális jogpt ad arra, hiogy a gazdasági étet zavtirtalím menete érdekében l«:resk*deimi utazókkal (-.\\ üzlclszerzökkcl az Cngcdélyea^t s/ázalékon felül bizonyos kivételt tegyen l\'gy értesülfmk, hogy a rvndcjct •aiarlnt u közérdekből nwigtartandó utazók és flzk.lszcrzök illetményei nem esnek Iwtriátezás alá,
— (Elgázolt a vonat egy kislányt)
A zalalővői motoros vonat, oinejy délután indul Zalaegerszegről, tegnap a znku-sélil állomás kózeléltcn halálra gázolta Németh Rozália i,,\'i.\'...\'. zala-csébí leánykát. A könxlmén)ek Usztár és a fctelősség rnegáJUPpilásám Ot eljárás ni;.iii...ii van.
*¦ (Finom kis család)
líók Ferencné németiadi asszony Alcxandra-pusztány a férjével együti ment luua. Mindketten ittasok voltak és az asszony annyira részeg volt, hogy mivel néni tudott tovább menni, leült az árok szélére. A férjo ott Irtgyln és az asszonyra másiinp ta. látlak rá lioltan.
— (Súlyos szerencsétlenséget okozott a talált kézigránát)
Szilaj Dénes 12 éves tapolcai kisfiú marhákat őrzött a vasútállomás és a méstgyár között elterülő réten. Mászkálás közben egy kézigránátot talált, melyet az elmúlt héten kcrcsztüS-vnmiió meneküllek hagytak «*. Súlf>j Dénes a kézigránátot feJvctie, azzal .Ját. szadozott, mig az egyazerre foirobhant fh a fiu arcát és bai lteBefejét teljesen szétroncsolta. A nagy robbanásra a közelben tartózkodó édesapja, vala-
Ideges embereknél és lelkibetegeknél az igen enyhe haiásu mindig megbJiható természetes MFerenc József keserűvíz — reggel éhgyomorra egy pohárral beveve — kiadós béiaruiést. Jó gyomoremész-tésl és elegendő éfragyérxetet hoz létre. Kérdezze meg orvosát I
Legújabb typusu
Orion, Telefunken,
Philips, Standard, Eka
Rádió készülék
Csere Részletfizetési kedvezmény
A „Méprádió" eladási halya
Szoba Antal, mmm,
FŐ-ut 5. ttzám.
Esztercgnyc,
EgKraracia-
Palkanya.
Ungjakabfa,
Zalaszsntbalázs
községek határában különféle művelési águ földingatlanok és ház kedvezó fizetési feltételek mellett,
Jutányos áron eladók.
Érdeklődni lehet:
dr*. Soltilelffer1 lltlrS
ügyvéd irodá.ában Nagykanizsa, Erzsébet-tér 17. szám.
mini több járókelő a IxjrzaJmaűan össieroiHsoll fiúhoz sietett és bcszálli-lot\'ák a tapolcai közkórházba. AJlapola rendkívül súlyos, de az ní-v.rj tudomány és odaadás taJán megmentltctl az étetirck, de Jgy is valószüiüieg vak marad- < , i j
— A haroban.álló nemzetek
légierőit minjatja be a Magyar Szárnyak októberi uj száma. A képsorozat 00 (elvétele a német, angol ét francia Imrei repülőgépek nagyszerű ismerte, lése. A folyóirat a bombázó- és vft-dászgéi>ck felvételehi kivúl a Horthy Miklós Nemzeti Repüld Alap hivatalos hireít is közli, mig a Rcpülfó Alap uj pilótáinak kiképtÖtiUwrairólj Jánosy István főszerkleszUt ír. A repülök lapjának uj száma a vilorkázó repülőkről, Ilteriotról, az uj pilóták-\' ról és a rádióról közöl még érdekes cikket a megszokott rovatokon és a lap gépisiiratetési, műszaki és a külföldi vonatkozású cikkeken kívül. Mutatványszámot a kiadóhivatat {Budapest, VIII, Üllői ut 12.) kívánatra ingyen kü\'d.
Északi, északkeleti szál, több helyen felhósódás, nyugaton ás délen esó, raggal köd, a liőmér-séklet nam változik lényegesen.
A Meteorológiai látásét naorkaniiaal rrj»fflgyelóállomáM ialentli
Héaénéklet tegnap «ta 9 érakor + 52, ma recial 44*3. délben +0 6.
CMoadék 1 8 «U
Rövid táviratok
A FINN TÖZSDBT I
további rendelkezésig iVaárták. A finn nemzeü bank uj 1000 és 500 koronás bankjegyeket bocsát k[.
" • i \'
nOOSFWELT
nem lmjlondó békeközv«Utésx«, rrrart semmi k. i/.-iv,l,v.í nem lát az európai nagyhatalmak között és Jgy a közvetL lést eretlniéiiytetennek látja. De eddig nem is kérték fel közvetítésre.
i i •"
AMERIKA. l
megőrzi teljes semlegességét — jelentette ki Hull külügymíhiszter. A Fizess és vidd elrO áldozatot fefcmT, do meg kell hoini a senxttxgességért-Ugyanakkor Amerika nagyarányú uj fegyvereket, repülőgépeket és motorokat rendelt a hadsereg részére.
• >
ANÍ-.OL HADIHAJUK
a távollceletl rizeken japán kerisleeu delmi hajókat tartóztattak fel. Japán ellenséges fenyegetésnek tekiub ezt a ttoyt. | , J
KAUAI KWOCT
1989. október 11
Hirdetmény.
A somogyszeiilmiklósi kör.egyzö-ségnél egy díjnok azonnali belépés scT alkalmazást nyer. Az áliás ideig-lenes, végleges csak miniszteri jóváhagyás ulán lesz. Fizetése az állami dljnokok fizetésével azonos. Jelentkezés írásban vagy személyesen a somogyszentmiklósí kör|egyzoncl, 1. hó 15-én déli 12 óráig.
Somogyszenimiklós, 1939. oki. II. Mai Körjogyző.
síremlékeket,
liMH. amitaml, Usi nJétttm
szakszerűen és legoli -.óbban KOVÁCS JÓZSEF
köfaraKÓmosteroél, KlráJy-uloa 33. H>iy »ír»»l*k.«VI4r. Teletop 615.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
23662/ I93ÖT
Tárgy: Ebek veuetUég ellent védőoltása,,
Hirdetmény.
A m. klr. fóldmlvatésagyl miniszter mii 90.600/1936. az. a. elren-delte az ebek verne leég illeni kii telező védőoltását Ennek kapnán felhívom a lakosság figyelmét ,,z alábbiakra:
Védőoltásra kötelezett minden évbsn mlndan eb, amolylk a 3 hónapot kort elérte. Az oltfiat az eb tulajdonosa, illetve gondozója minden év i iktóbi ,/i i ii (függetlenül attól, hogy az eb az elöiö évben mikor vídőQllotl) bármely szabadon választott állatorvossal elvégeztetheti. Hl ezt elmulasztja, de az oltási költségek tóié bein) hatók, ugy a hatóság az eblulajdonos költségére és veszélyére hivatalból védOoltatja az ebet, ha a költségek nem hajthatók be, az ebet a Hatóság leöleli.
Az ebek évkOzi szaporulatát (azaz, ba az eb a három hónapos kort el-érte, vagy valaki u] ebet szerzeit) az eb tulajdonosa köteles 3 nap aialt beoltatni.
Az qllás megtörténtéről az eblulajdonos bizonyítványt kap. Ilyen bizonyítvány nélkül ebbárca kl nem szolgáltatható. A veszettség elleni oltási blzonyllvány 1 évig érvényis.
Kihágást követ el az, aki vesie\'t-ság ellen be nem oltott ebet tart, ki az ebek évkOzi szaporulatát vagy apadását be nem Jelenti, végül az, kl ebét az oltáshoz kellően meg nem fékezi.
Figyelemmel az oltóanyag Jelenlegi adagonként! árára, melyhez inégforgalmladó, postaköltség,edény-
zet és i l.......i;i 11 il dlj Járul, a folyó
M általános oltásokra az oltás diját az anyag árával együtt az .-.láb-ólakban állapítom meg:
1. Az eblulajdonos kívánságára végzeit enyes oltárnál
a) az állatorvos laktsán ebenként 1.90 P,
ó) az ebluUjdonos lakásán ebenként 2 90 P.
2. TOmegoltásnál ebenkint 1,10 P. Kl etjét ezen tömegoltáenál akarja védöoltaloi, ktleulse be a városi ál-Islorvosnál és vagy október hó 16-án délelőtt 8-11 óra között, a Vácott köztisztasági talapén (Zárda-utca, reridörlsiálló), vagy október 23-án déleiatt 8 II óra között Klskanlzsán a rand,ör«r-•zqbéníl (u. n. városháza) állítsa •» V Az óltzkel dijat még az
Nagykanizsa, 1939. szepl. 23. »»•» Polgármester,
R ZALAI KÖZLÖNY HENETRENOJE
Éraéstaaai 1939. október h6 8-tól.
Jagykaiilzsa állomásra érkező és az oajat baialo totutoatói.
Nagykanttsa—Budapest déli p. u
JA vo&al
rölSI A vonít j kaaz»\'á-
tíh.| neme iil InJ-\'
T~ "Slííífój-\'S.*? Ojt. 5-44 Szem. v.| 9-48 Szem. v. 14-15 zz41al[|Motor MIMO 1241a Motor v.j 17-4S 1301 |Oyv. !1841 1219 [Szem. v !23-45
Vu.r.1
1247 1207
ma
1211
. 1,1
510 650 1104 1540 17-17 19-53 19vt8 1 15
b5ÜT
fi. . "t-31
li 57 11-36 10 12
1<140 11)53 1-38
949
Ili 4.\', 20-4\'í
22-40
8-13
neme 1220 | ízem.
i\'ajfl!
,1212 1244 1214
K\'u.H
Motor V Oyv.
Szem. ». Motor v Szem. v Oyv.
íp«tr* ras KftulW/ KÚI..1
w. .41 W. n 4...
22-55 249 "3.15" 4.37
_ 510 .5-50 7-24
753 1018 11120 1125
710 11-10 11-40 1303
_ 16-48 IH 04
1410 18-25 18 55 »12
2015 22-55 23-05 0-04
Jeívzel. ¦ A 224\'/« sz. vonat 1930. október hó 8-tól 19«. május hó 18-ig csak vasárnapokon közlekedik. (1939. december hó 24. helyett SWn, 1940. isárclns 24.
helyeitVén, 31. helyett április hó 1-én, május 12 helyeit 13-án közlekedik____
* z Az 1241 sz: ™al Nagykanlzaa-Balalonuoglarig i aponU csak 1939. november hó 15-ig bezárólag (a 1910. marcili» hó 15-tól kezdve közlekedik. 1939.november totói 1940. március hó TI lg Balatonboglárig csak kedden és caülOrtökön közlekedik
hó 15-ig bezárólag éa 1940
- roVdus hó 11 ie lt.il.ilmit>o..|,liii; csak Keeuen e» cBiuuiiomjn
j Az 1240 sz. vonat HalaloSszeítgyörgy-Balalonboglár közölt 1939. nmembe
3 Az 1240 sz. vonal H-il.l\'. .;-/< nl-:v..n-v Bilit........,;iar aozon »yj5,. uovq uuc.
hó 16 lói 1940. március hó 14-lg csak szerdán és pinteken, HaUtonszenlgyórgy-Nagy-kanizsa között naponta, a többi napokon, vagyis 1939 október hó a-tól no\'einber író 15-lg és 1940. március hó 10-164 május hó 18-ig napoi.la Balalonszcn.györgytöl közlekedik.
Ij Sisia. ISI u. 8.™».!-MyrflM. tgasz. bM KsMné. ri4*.
1447 I Motor _. 5-50 7-25
1417 ISz.v. 530 725 8-15 9-37
1423 Sz. v. — 1340 14-18 15-41
1401 Iaj.~t. 1544 I&59 1723 1807
1411 ISz.v. 19-25 2H17 2200 2326
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
«.„ii«i-z.i.ól indul Ben. Il P»M,» Irt, j| áffc. \' l| 1, J. Sarcát W. Nasyiaal-t.l,a Irt, \'658 \' 9-33 15-47 2285
-24JV)\' 2414 2406 2418 Sz:,. Sz.v. ay.att, Sz. v. 437 13 54 1815 2018 6 52 j 8\'51 1611 i 17-48 1942 1 20 53 22-16 jl 006 2427 j Sz. v. 2407 i Gy. ml. 2413 1 Sz. v. 2431 V«gy. 7-23 1204 1816 4 is 816 1342 20-04
Nagykanizsa—Murakereszlur— Ti leszi
1 tataW M. Hová?
120« 1292 1202 1296 űyora Vegyes < > V t > p Vegyes 0 2\\ 640 11-33 1550 Trieste Roma M.-Keresztur Ventlm.Ronia M.-Keretitur
1207 j\'Oyors Trieste Róva 1201 II Oyors V Venturi. Roma 1295 I Vegyes 1 M -Keresztúr
Í30 18-21 12-32
|zW«W ^öUJb a ZALA. UÖZLÖW
UUIamos húztartási KészUIéh
mindenkinek ütőmet szerez!
Teaktannálk
Vaaalók
Kenyérpirítók
QyorafSzftk
KAwéfSxök
IróaaacUli lámpák HanaulatlAmpák Modern falikarok Olvasó iarapak Tanuló Iámnak
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI.nél
Sucár-ut 2.
ÁLLÁS
Saiaikáoaatlt keresek október 15 le Mm a kiadóbau. 8
ADÁS VÉTEL
¦ olorkarékisár. Paca, 175 cm\'., hasznait, olcsón eladó. Vastagh fényképéu, Csengery-nt 1.
Si állapoUMin lavo warsnek-vaaaay
eladó. Bővebbet Kaulmanii Károly cégnél. "
Többlile butarak eladók. Horthy Mlklóa-ut 3. «
Elköltözés miatt tttjea kák), ebedkT. kredenc s több bútor alatalo. (Uengery. ut 67., eaicJat. 2849
Férfi télikabát,]* aiUpotbu, eladó. Clm s kiadóban *
WartSicIm pénzazekrény eladó Klnlisy-utca 31. azána atatt. *
Teljes akéiliek»ra»«»iés, csilláruk.
kis tallii, vaitgy, Iróaielal alaste. Megtekinthető Msgysr-u. 19. \'
*Sk»zoaa~1ev4 akédU és esyéb^bulo-rok eladók. Clm a kiadóban. •
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
HáraaMaokáa utcai lakás november
I-M kiadó. Sittheayt-tér 4. Ugyanott ház-meiter lelvéleUk. •
ftay esetleg kél szobás lakás november l-lT^dAKftályl Pál ncis 5/c. 2598
Klaaté ölezobás. öasakomlortoa i.káa november eUclére. Eötvös tér 30. *
Saáp agysaakéa konyhás lakás incl-lékheíyleégekkel novemberre kiadó. — Teleky-ul 49. •
Kiadó héranaaaakáa és kettéazbbáa lakisok elószobákkal november l-re. Józael ini.-1.. :-. és Petöil-nt sarok. 2858
katfoaaakáa Bit lakás november elteiére kiadó. — Bővebbet Mary dohányárudéban. 2657
héraaaaiakéa eaiekU utcai lakás kiadó. I.ínáitböikerealiedéa. *
BÚTOROZÓ! 1 SZOBA
Egy bMtora.olt aaaka-koayhéa
lakai azonnalra kerestetik. Címeket s kiadóba kérem leadni
Elegánsan fctilaraaatt szoba türdö-
szoba-haaználaltat kiadó. Rozgonyl-u. 21.
2663
Egy- vagy két szépen kutaraxall szoba fürdöilóbs-, esetleg konyhajiaizná-Uttal Is kiadó. Horihy Mlklóa-ut 15, I. emelet 2661
HÁZ 68 INOATLAN
Klraly-stca 5. az. sVUakéaaa kerles-ház eladó. Bővebbel a helyuinen.
atlaelé hált. Eladó négyazóbás c.alá.ll ház Kesalhelyen, Petőll-n.To. ahtt elköl-loiéa rutait. Érdeklődni letel: Szal.y Józael Keszthely, váloiháza. 2659
_ZOLtVsPftLB_
Találtak egy kis .éaaaraaéMl 1 12
illllérrel. Igazolt tnfaidonosl álveheli lapunk kiadóhivataléban.
féavkéasiéh hiralaial Márkái gépek, lllmek, laSaVaask papírok legolcióh-ban, Iddolgoaés letpazebbezi Vastagli roló-tZSjÜzM éa UtmaUituaituir, Eo-nl 10.1813
Eaalllaéal. géphlmiéal. rolntzétl vállal Hiullní, Ktnlzal-u. 70
Kérem azon urleény érteattélét, kl ka-lonaval hajlandó uárahaais céljából nemeiül téiaalivj-i.1. Teleki ul 35. *
z»lhi sföjilökt
roLlTIKAl Nariear. Kiadja : „Hz|azdaii|l B. T. Kaoykailzsa". l-\'oli.ló» kindó: íalalHátoly. Nyomatott i s „KízgazSasisi L I. Naayfcaalila"
nyaadálábaa hasykaolz.in. (Nyi.ruiláórt leiül. Zalai karily.)
79. Évtotystn 283. Mám.
NaCrkanlZM, »889. október 12. ctfltörtök
ám 12 11!.
ALAI KÖZLÖNY
f\'elelöí szerketztú: Barbarlta Lajos
mthtitti int: <
Bérlet vagy falaidon?
A birtokpolitikai törvény(avaslat yjtija során » többi között az a kéri dés is felmerült, vájjon helyes.*-, hogy a javaslat a kishasz<>nbérietl rendszert vezeti be.
Bizonyos, hogy iftdnden helyes nemzeti föidbtrtokpolitika föld(uU|. rjonhot \'in |a Juttatni az arra érdö diieseket, hiszen a telepítés mindent kor tuiajdoubajuttatást jelenléti. De vájjon m-m e*« fi colja a niost tár. gyalás alatt levő törvényjavaslatnak is. Kifejezetten földhttz juttatás % javaslat célja. A1 kisbériét! rendszer köztudrirrnjás szerint és a Javaslat liv dokoiása szerbit is csupán átmeneti, csak kisegítő cazköz. H« pedig azt vizsgáljuk, hogy szükség van-e rá, megalapíthatjuk, hogy mitl helyzet tünkben oz n rendszer néJkü\'özhetet ten kisegítő eszköz. És pedig több1 ükböi. Mindenekelőtt nélkülözhetet len azért, mert ma nem rendelka-sfmk annyi leköthető lökével, h oTinnyl szük-sége* volna, >a a földet az arra érdemeseknek nyotúMitt tu-t*JoloDur*adnők. Ma köztudotmlás Rze-rjut a nagy beruházási programmin-d*n anyagi erőnket Igénybe veszi. Ex néni vitás. Tehát olyan tény, o n*il>t!i n birtokpolitikában is széf inaiul kell.
De MfllPflégfcs a kisbériét! rendszer azért is, hogy kiválasztódjanak a fö\'det Igénylők nagy tömegéből azok; akiknek földhöz juttatása valóban köaérdek, mert birtoklásuk nem fog együtt járni a m^zógAz(fc»ságl teL mte\'és értekcr*kkPriésé\\el. Az)k,akjk mint ktsbértök 7iem tudnak .boldogulni, okár azért, ímfert nincs meg a keitŐ szaloejtelrnlük, akár azért, mert nem e\'ég szorgalmasak, maí-den nagyobb anyagi mfe^ázkódtatas néikftl kiesnek «z igényt joggal támasztó* tömegéből. Azok\' viszont, akik mint bérlők tajiuságot tesznek ráteipfettségük m|olsott, gyökene* fognak verni a földben és azt a köziérdek (minden sérelme nélkül tulaj, donukba vehetik.
Ha R törvény neun gjiidoskodnék\' a kisberietj rendszer formlájában olyan előkészítő iskoláról, amelyből az arra nlkaJirnpsok kikerülnek, ha nyomban birtokba ültetnék a jelent kezőket, akkor az ország sokkal na. gyobb kockázatot vteeine a birtok, poijtikof fmuvelctek végrehajtása során, mint amilyen \'kockázatot a kis? besieti rendszer jelent. Igen sok ezer re rúgna a vagyonbu kották szánia, tehát azoké, akiket mtár a megsze* ?«tt földtulajdonból kell kímiozdita-ni. Mlg ellenbeu a kisbérlö, ha szá> mitásaibíin eiUód»t& vagy bármi híjfo okbóJ nem tnu\'tatloozik alk* hiasnak arra, hogy a fö\'det saját Barnájára művelje, egyszeríicn a gaxdasár/J év végén ott .hagyja a bérietet, mögu elmegy munkásnak é» n2 illetékesek knHa jelentkezőt \'tafví halnak bé helyette &i élet iskoliíjá> ba.
A dolog lényege oz, hogy a mbjt tárgyalás lalött WW5 tÖrvényJhVafV; \'at\'krfejezerfen tulajdonba akarja "dili >iz ftrra éVdetinmknek a főidet.
Mr szerint Hitler Mussolini hez Utazik tárgyalásra
Hlmler után Görltig U Rómába utazik - Elutaaltó nyilatkozatot u»a Cham-
berlaintől - Flnnorwág tovább kéwul a semlegességiharcra - Nagy Cwpatö.szevonáaok aHnn határon - Anglia Is ^^^^i^^^TS^ a kaukázusi szovjet hadlmozdulatokra - Egyre élénkebb lesz nyugaton a haditevékenység a földön, levegőben és a tengeren egyaránt
A finn-szovjet0 viszony alakulását és Chamberlain mai beszédét várja a világ közvéleménye
Ai elmúlt nap Ismét kevés lényeges diplomáciai és hadászati ese-suényt hozott a mór tegnap beszá mbitokoai kívül. A tnap legfelJantcY sebb esorrténye kátségtefaiifll a litván -szovjet egyerniény megkötése és a finn-orosz tárgjaláwk meglcezdése volt.
Litvánia a nap Örömére VÜna és a vtnal kerület visszacsatolásának napján - nagy örömtüntetéseket rendezett. Az ujabb hinek szerint r
Wnában csak a háborús idők tartamára marad orosz helyőrség
A balti állaanbkkal kötött szovjet-megáftapodósok értelmében többé Önálló külpolitikát nem köveínee. nek a kteátkatnok, - Írják a szovjet1 balti terjeszkedéséről az olasz lapok - habar ezt nem is köti ki nyíltan oz egyczméaiy. A lapok szerint 1 .
Észtország, Litvánia és Lettország tulajdonképpen a szovjet katonát protektorátusai lettek.
A fegjobban kétségtelenül ÜtvánM járt, mert Vffata vIsszacsatolásáv|ri hfciszéves írredenti törekvéseit githette ki. Az pfasz ¦ lapok szerint a szovjet Németországgal történt
ai*gcgy«zéwe alapján hajtotta vogro a balti államokkal kötött szerződé*, selt.
Maga &z a tény b, hogy Nómljtf ország sürgősen kivonja a baftl ól-tamokból íi németeket és hotitelci piti, virágos ell!tmi?rése annak, hogy a balti három kisállam a szovjet .életterévé" lett. Rendkívül érdekes a helyzet Finn országgal "kapcsolatban. - Írja az olasz sajtó. - Finnország férfiasin Kitart semiegessége mellett és ezti támogatják a többi északi államok 1«. Így elsősorban Svédország. Tudni kell ugytmls, hogy h-i Finnország átengedné azokat a katonai pontukaj, (aniteiycket a szovjet kér, ezzel Svódí\' ország partvidéke Is teljesen a szőve jet ellenőrzése alá kerülne, mtiutáft H mregerösitésre alkahmas szigetek Finn és Svédország között vannak. Ezért érdeke tehát Svédországnak is, hogy Finnország ne kerüljön n azovj jet érdekkörébe. Moszk\\ában
a finn orosz tárgyalások folynak de azok eierjnifényéröi napi összSj. foglalónk lezárásáig nüml érkezett tmjég hir. |
30 szovjethadosztály a finn határon
Finnországot, ¦jinteiy iu eeiejinértyek ftetáai al itt végleg leinv>ndhat arról ,hogy tuí oiiinplászt jiiegrendezze.
Moszkva a fbiekkei MyAtotl tár-gyn\'ások erecfiinényesebbé tételére és a Finnországgal szembeja tanúsított követelés kih^ingNulyoxására 7000^, főnyi szovjetoapatot vont össze a leningrádi határszéfe&i. Ezzel mintegy
30 hadosztály gyakorol nyomást
a finn határon Az eseményeket természetesen ag. g>dniommal figyelik mind a nyugati, kiriad a Kkaiidljíiáv é\'fcúTrok.
Helsinki és Vilpuri kiürítése tervszerűen folyik. A 236000 lakosú é^ aí Olimpiára készülő helaavuml ¦ tegnap estig 60000 embert szánlt,»t. tnk vidékre különvonatokon. Tcg}-\' nap már mégtartották az első légvédelmi gyakorlatokíat is.
Finnország tmtt>ik két legnagyobb városának, Tebnlpfcneawk és Turkuv nak kiürítése is fofytatódlk és ezzel ma estérc a oégy iegnjagyobb fiíui város pofgád lakossága vldókne ke-rftt. A kórházak, szOnatóriumok lakóit kivéteJitélküI initid-iiiüít mór vidékre száílltották.
A külföldiek is mind elhagyják
A szovjetcsapatok a fövő hét szerdáján vonulnak be Észtországba
Taitju, október 12 (MTI) Az észt-szovjet mi\'gegysy zés éi-teJonebOa a Uj#ölt katon-tt
j nem áfl még rendelkezésre elég szál-j íás, így a szovjettkatonfoságot » ki I jelölt örületeken kivü\' Is elhelyezik.
Hogy istiiek a birhikpolitik\'ni toíöve-lebrek két szakasza van, az első n kisbériét, a mfA>dÍlí pecHg « tényte-
ges fökihözjuttntás, az olyan elővl. gyázatosságl r.nds/abály, amílyetire a m«i viszonyok között szükség van.
Az észt államelnök által is jóváfea. gyott egycifin&iy szerint lsáji, Jövő hét szerdáján voiiuWk be a szovjet csapatok Észtországb|a. A jeíentések szerbit 600 txmibavető repülőgép/ 1000 barcJkoos] és többezer gépfegyi ver érkezik az észt támaszpontokéi A tengeri kérdésekben 1« teljes ae (gyetértés, a tegnap észt kikölőkbc bafut<»tt swvfcttadibajóM kölcsö* nös ágyútűzzel Üdvözölték.
Vilnál hat nap múlva azáttfák meg a litvánok
Kaunasz, október 12 (Ni\'f) A litván orsrággyülés nagy Ől\'öill|!liLl vette tudomásul a A\'lliiír visszatéréséről szóló bejelentést. Az e\'nök arjtjak a í^ményének :id->tt líifejezést, hogy a legközelebbi ülést mér VHnában tarthhtják és ott üd. vözölhetik a vt»zatért képviselőket. A vjinui kerük;t katoimi megszállái sára a jövő héten, hát nap mlufvuf kerii\' sor.
Anglia hivatalosan Is elismerte a párisi lengyel kormányt
Paris, október 12-(Mii) A Parisban működő tengvel komvfuiyt Anglia hlv-fltfctfos:*! i\'* elis tmtsrte- Butt*er krtldgyi\' á]lkwntltkár nz angol alsóház ükíén iniár beje. lentctie, hogy Kenjaard volt varsói angol nagykövetet a párisi bAgyal k\'irmi\'myhoz nagyköveti mljtiŐséghen újból kinevezték.
Siovfet angol árucsere-egyezmény
London, október 12 ; (MTI) Az Bngol alsóház szonlaiinlé-sán Riiltler Allamtilkár bejelentést tett a brit—szovjet kereskedelmi tárgyalásokról is, amoryre Moszkva kérto lei Ixinrkmt. Mint VésÓbb \'nz^talosaji je. lentik, a Undánhan tartózkodó szovjet "kereskedelmi kűldütlség meg is .kó-lötto a szovjet—angol énicsertejv .7.. inényl, amoljTiek értelniéboit orosz fáérl kaucsukot és ónt szállU Anglia a szovjetnek.
Tengeri csata ax Északi tengeren
Berlin, október 12 (NTI) A/ p.szaki-U-«gerCn tefolyt nó-mot Kputőharc során ű Norvég tortoktól nyugatra « rossz id6 Wfc\'uéro is sikeresen szerepeitek a német repQ-Jók. lísóbon, erös szélben, 8—10 6rás repülés kézben ItajtotUk végre táma-dábftikal az angol nebéz és kwxuyu
a
eAiJAl,ifÓ2fjOKV
im oJtlétttr 13\'
Férfiöltönyök,, felöltőit, télikabátok
nagy választékban
SZÓM O LÁNYINÁL
hadihajók ellen. A repülök hal .nehéz és két közepes talajától értök eí. A re-pillék Imdi tevékenységének sikere art bizonyltja, hogy « néniét repülőraj uralja «/. BszakJ tengeri Is és a íepüiö-«?1** hatótávolsága a legészakibb angol partokon is túlesik.
Jelentétek a nyugati had-szintért Ói
\\ Paris, október 12
A Havas kod" közlése szerint a uéinet csapatok feil»igytak:e<idigi pftsz-sijv magaüirtasukkaI és a \\i,, s és Itajna vonalúban noiu nagy szánni csapatat! ugyitn, de állandó táinadiV-sokat laijtanak végre. A támadások két.háróni nap éta srokalkmiil bevések. A tirnBdísokra a fmnaa tüzérség és a* önműködő fegyverek válástól-,. ,1 J í
Itt említjük meg Hőre DeHelia ai. ¦•.Ii.i-i bejelentését, amelynek érMmé-ben eddig 158.000 angol kutonát, ¦¦¦ i íkíii jármüvet, kértük 15 tonnásnál\' nehezebb tankokat is átszAQItoltak Franciaországba.
A ma déHhadiftUntések Berlin ¦\'
A neinet véderő fd|>orancsnoksáLi közli in.i délben:
Keleten a középső stukuscou ősapa-taiuk olórték a Búgot Nyugaton csekély ielucdlö ós tüzérségi tfia volt. IA légi törékenység niegéJénkütt az F.szakj Utigeren. IjOutenlöl délre egy francia repülői lelőttünk.
Párlt:
A francia Itad vezetőség közli 12-én délben:
l iiii.uk u itajiui és a Mosei vidékén éjszaka is folytatták tevékenységüket
„Finnország kitart hősiesen i"
, Heisiukj, október 12 (MTI) Finnország rjoin kapható} olyan bebodolAsra, nűnt a balti államok - hangoztatják fiién körökében. A siuv^tköveteWíiekröl pontos hir még nincs, Finnország azonban elszánta ini\'gól, hogy hősiesen kitart é> ha kelt, fegyveresein |s rnégvédí függetlenségét és semlegességét.
Fniiiorsíág lassan hadiállapotba kerül. Mindenül., ledezákeket ástuk, az iskolák, snuuáukv mozik .bezártak, a.klllföldl lAvii (okit eHenÖflik,
PelállifottAk a tájékoztató\' kormány* szervet is.
Httler is Rómába utazik?
Róma, október Vi
(MTI) Ma délben Himler körzet-vezetö római útjával kapcsolatban olyan hirek terjedtek el, hogy Himler után Göriig.ís ellátogat Olaszországba. Oöring, Hitler utjá( késaiti elő, aki személyesen akar tárgyalni Mustoiinivel;
A Iinn*Bzovjet viszony alakulásán kívül Chambei i.ii.i mai 1 beszéde" áll\' az érdeklődés középpöftWari k6\'-mában.is mondja a jeiehtéi. -r Kómában Csakúgy mint BéillnbpO arra száiiüUnakv. hogy iChambéTiaio válasza elutasító lesz.
Elhízott egyéneknél reggelen ként éhgyomorra egy kit pohir természeté\' FetenfJ józseí" keserűvíz a \'bélfflnködést\' h itha^dttn: elö-mö*dUj*\'( az tigrisére, .teietriésaji lottiii, a MltmennyUéial jilegWe-löen leapaszlla-éí átestél könnyeddé Kéfdein me^korvosaii
Prohászka emlékünnepély a Mlíjzlósházban
Tisztújítás a iiagykanteial Szent Ilona Leányhlubban
Az egés/, országban B katolikus siervezetek és egyesületek, de fő\'eg a Szociális MKszió szervezetei tűjét tó (módon eni\'ékeítek meg dr. Pro hászka Ottokár, Székesfehérvár néhai nagy püspöke, az európai hiril egyháztudós és «zociéinePor-miifurj születésének évfordulójáról. i
Nagykanizsán a Ciédo férfiszerver zete után a Szociá\'fc Missziótársulat Szent I\'ona lcányklubja adózott inéi. tó iniódona >rötfk Kereszt* Rozgojiyi Utcai ^khíW&m n Szóc. Misszfe nhipitója etn\'ekének, mely mé"ltó volt a hallhatatlan láugeviivhe/.
A\'feauyktub\' énekkara a dí»z.ik»-déirifót a Hlinntisszai nyltottia meg.-Tenszteuyák László dr. nittanár,. a leányklilb egyházi tanátsosa tartottá l3g ezután jértékes é* nagyszabású eióadását dr. Prohászka Ottokárról, acójaiy ^ lelkek-rnélyéigrhntutt. Vas* Annus aikiilrml költejuén^t adott elö inieii\'g tónusban. A klub énekkara dr. Prohászkn saját szerzríméíiyO bumiuszát adl« elő a tőle megszokott finöltniággai é-s pr«eU.Itással.
Mi\'tényl Györgyi tanárnő unorzdotl ragyogó feíépltéöii tmitékbeszódét OC-tokár püspökről, ajisely a szív hur-jult re*ditette meg é\\s a rnagyar \'le úny\'élek hünkiusza volt.
Majd a kíub évi jeleutéise í-észlelq sen beszarnélt üitqI a gazdag munkáról, aimlt « klub az elmu\'t esz-tendőben ismét folytatott. Utána ujabb szavalat következett.
A tjitftujJsll.siiV\\lubuzM^i1u4k egy\' Ihaj.gülüg^ríenody InnréjfaÖ\' nWgárf IfSkolfli tanárnőt választották meg, iííusjigi. elnök letf Takács Edit, ni-ejjjttkök\' MuíTkíir\' Mtarilla, Matoljcs LÜjZíka, Petróvzy Lucy, titkár Bo; genriedrr Má>ta; •jegy**) Klelji Viki, pénztáros és kot\'taiartó Latja ferzsó bet, könyvtáros WÜneWiI EVisébíit.
Bei-o Marja Oed\'tU rrtlssziőihövér, a leáuyklub1 \\-ezetoje, \'SüIusob, gyttj tó záróbeszsidébeji a katolikus íeá-nyóit unni feladatairól szólott.
Kedves, ímeghitt tónusú volt a Pixíhaszka eai^kiutnepély. méltó « .rendező Kék Kereszt gárdához.
Zala vármegye bJsgyfllése ]6v< iagykaolísa bafáre«atalt
A Maort hoztájáruí a Hspei-szeDUdorjánl ut kirbao-tartásához — $2 köziégi flgyet tárgyalta kisgyűlés
Zala varmegye törvényhatósági kis-gyülése vitéz gróf Teleki Béta főlapén Jnóklctével ülésl tarlótl, ameiyen 322 pont sj«ir|>eit. A targysorozwl elölt bejtetehtetle » főispán dr. Kontra Lástió egészségügyi löfelügyelivó tör-tént klwveiééet. Kőszeneiét fejezte ki unmkAíságúérl és kérte, "hogy u) bd-oszlásában is gondoljon /ul" im^gyc egészségiigyére I>r. Konlra I.Aszló vá. lostábmi "zt mondotta, l*»gy munkáját olyan népért végezte, amely minden fáradságot és áldozatot mogérdvn^l.
lízután ál\'érlek a tárgysorozat le-tárgyalására, f
]>r. TomlM János főjegyző ismer-tettc a LLsiíC-Szeutadorjűn közólt épü\'t tij ut ügyét, oniotyel a M«gyar~iAm«ri-kai 0\'nji|)ari Rt. nehéz gépkocsijaival annyira igénybevesz, hogy «z ul igen laimar lönkrenwgy. Ebben ai ügyben tárgyalásuk folylak, melynek eredményeképpen /ftla megje é\\i 17.000 lengőt fordít iii ut karbantartására. Az ezen az összegen felüli költségeket a MAORI leUes egészében iiK-gtórili Az nj rend 1040 január 1-én lép életbe egyévi próbaidőre. A* eddigi károkat — 6000 pengőt — a váUUftt megtéríti. Fgj-anesak me^áriti az év vé,íélg még felmerülő költségeket is. A kisgyűlés a javaslatot elfogadta:
A köíségi ügyek tárgyalásánál jóvá-Hagyta a kisgyűlés Nemcstórilenik- ha-tároiatát, melynek értelmében 250 P segélyt szavazót\'" incg l>Ősl emlékmű ér^RMénec.
Sümeg 350 pengőt szavazott meg az egyházközségek segéh^gésérö. Btíla-torjaráca ieventeeg)*>cüeli lőtér t^Ujaira 600 iK\'iigőt szavazott meg. A badacsonytomaji gyümölcs-csoníigoló cél-yi,ia a község ingyen iviut bocsát rendelkezésié. l^Utod közziég eivmi iskolai i..i.ui.,r,i1,Ki!. fedezésére 3454 P-< szavazott meg A znlabaksai rk. iskola
kiadrísiiilioz 3174 pengővel janiinak hozzá- :, l |
Keszthely a plébánialak tatarozására 1620 pengőt szavazott meg. ZRlamerC. uye útépítéshez 2000 pengő éftéklMi kavicsot szerez be
Keszthely «z Andrássy-téi\' icndezé-sére 7000 "pengőt szavuzotl mog^ a további költségekre 0000 pengő segélyt kér. A kisgyűlés elfogadta.
ic ii.ii.ul;i község evangélikus és k»-to\'.\'kus iskoláiitak segélye körút több \'elszoiaiás történt, auiclynok végored-ményeképjHru a kisgyűlés dr. Brand Sándor alispán inótlositó ja\\«s1atí afrip |ián ugy döntött, liogy a vegyes\' vallású község, állal megstavezott 400 jiengő segélyt a fok\'któz*li uráuybstn osszák el. Mikéin község GOO pengős iskolasegélyn! voiififtkoztV liatánimCtt 30Ch [>engŐre csökkentette a kisgyűlés.1
Csoukahegyhát -100;\' KVistájisseg 200-—300,\' Hiiej és Pálrissog ugyajjéa.*.\' 200-^20(1 [K«göt ssttvaaotl. ínegflske-láiuak. Kísbucsa rk. iskolájának 100, Nova ugyanerre a tóiw GOO pengőt Szavazott meg.\'lklódbőrdöce hullaház épjlé>ére 900 pengőt smvazoU ineg. Böde rk iskoiajanAk\' segélyezése tár. gyábűji a kisgyűlés a* elöJJáiiyiott, összeget 2379 \'pöngőlg emertf1 fej \' Sá-feod « rk iskola segflyezésé.e 150Ó pe« göt szóvazett nleg. Nagykanizsa -városé házi lövölde\'eójjaíra\'037 ivengöl ad: A tcmetökibftvitístíw- szükségea ¦ tó;\' vábbi 3000 [xtűgő fellíaszuáiésát engedélyezte a kisülés. Ugyancsak\'elfogad ták a béton5^wf-\'e8 vízvezeték éiiltésérö fehett\' GO0O |H\'rtgó kinilást.
Ari Ifj.. GBál János féle alapítvány kamatajiuik kiosztása során" 80en rL szesftirjek 2ili0 ttmgü összegű sgöéiyí bon; u segélyek 10—100 peftgaig^ieV: Jedoek és azokat Jfj. (mái íatlos \'halé;1 Iának or fordul ója", november \'3-án osztják ki.
KABÁTOK DIVATÁRUK
BAÖTAB jt§m 0<ZTÁIT-
kihAlzi fsff wmUrtt Itt* aar ide^ss,
bog, « «1, .. . ív,. ..;.u~,i,
¦ur*Jetr«t r#«J»lj|««^v«gy ri>«(oljva,
somftatoB, 14-én kexdötllkl
i .R.i -.<!. ,..1-1. -i>. m , narenciéi c*«tbta
700.000 ptrtíd
cittltS i 600,000 pcazd
w«io«, 400.000 9 -z«
Fanj»remíoT i 300.000 p*ug6
Ffl«r.«™*uyi 100(000 ptige
ti iiltnoi luav, k9ztp- it Mi.¦¦,,. ,¦, ...<iL.
Ö.768.0O0
HIVATALOS 50*SJ8iYARAK ! k*it* I NI I | Ntxytú lllfyokiil
l«. r 11*. i. v X s\'/i f*\' aa nl|i BiiuteikUük ajil»« áll I
Egy
éves a nagvksnlxsal páíyaailrári vámáb
A legtöbb magyar váieswtk megr van a múuja pülyttudyírj "inissztó óf-bmvasa,« A pályaudvari misszió\' fon tos&ágát nem keli külön hangául lyoztHiiik. De különösea fontos a;huj. [árvá*ea Nagykanizau határ-péjyuud-varán, Hogy tmjt jelent a pályaudva rl iriisszió, hm már felcslagaiilenne bővebben bemiutatul. Hiszen1 Iwsszu esztendők óta umkódik Magyares-sxag.zn, u budapesti pályaudvarokon éi a vidék nagyabb válásainak\' pó> tyaudvisrtw. Nóvédekmi-. é-köJcsvéde iem, k\'Anykeiie.skedé>elleni véd.\'Iesn inagóiifsan utató\' és .egyezkedést keix^sö uok védetnie és n^rjak, ami fezen üAkrjrhÖí teJtozik.iíoppaiit ki brjedéöű. ür. Krátky István polgár iiiii\'stfi • vu\'i. .!/,\'..• teienitKltf) íiii:-\'H NagykUuizfsiUi, amikor lulvotőV vé tette «mianyagi fundajmtenti^-lilát. Most egy éve,\' hegyi efaÓ Ub3n jelent kaag « yelvéaiyesf pályaudvar] Hii\'.-\'io. liii\'v.y ¦¦! kanizsai á,ii"inówm t jKeiekea Magda, aki\'azóta minden V\'mat beérkezetténél és ktiltdulasáoál pontosan *itt vart é> éber flg^eiainj;-iiv.-1 i\'i-n mindent é- Ím kell éa^jgy udódi11, a paiywudvar rendőri üraar. tn(ót iS\'igénybe veszi a büu«-é» lu>Ikf< lás in^akazJályeaAfiáia Meri uigyon pókra kell, hogy figy*>*nva kiserfed1-jen, ha viiiébaii pályaudvari aaétJÜ-\' ós^iöigy akar lenni é* ,iui»*ziőjat sel-jességebita--be akarja tölteni.- ez slkerü\'t\'Is rzukl. I i \'
Most érkezett be a 1 poJgárji#9«erI ¦ hivatalba ai egy-éves ^nttgykaiilzsai páiysaidvarl -misszió beszárnbiéjaé.i helyzetjelentése a íofdlyt eszteadö-röi, ainoly1 Igazi képét swljd nonak .1 azép iriiuakánuk, amit u;\'atlsaxtoV\'és feifigye\'é bö\'gye, Kerekei \'Magé* kl-fejtett: ¦ SzAitiHeernleg fel^zrolju ¦ m* -lyen úgyOkbeit--járt-közbe; mit v ¦¦-¦n. :i.ii akadályozott meg. mit si kerftit etémie. A növédei»vnt¦ mejj. szánitéthatiitlan esetet u legkülöabií tőbb téren \'No vek kW é« t»*»kkct, szereplőkké! é^ az elintéRés \'nlÖdjA-\' vtu. 1
A-jen?ntéa>>é« bes«ófn.>ló\'ínlndetv dicséretnél szebben- beszél.
A\' polgártij(Hte*í •hivalal szoesál^ iigyoKzIálvi• fclKíildtÍ! ttz orazégea kc*pi%fttrt\'\'ai lóanb^*-\'|)ótytíiK«r*rll rnassaló- Jeicn»é»ét -\' | \'
A1 pályaudvari inlsazió- nHi«káé«á-gártt íniég VttsiatéríHlk.\' 1
— «»tw«iálUt*MmhBi teklifíso ui*g tolrÜléa-\'vateuVénjiáéí kétltU: UÖpaftfe
VÁHOíSI MOZGÓ. Figyelem 1 Budapesttel egyidősen! Figyelem! CsUtSrtSktfll vasárnapig
A MINISZTER BARÁTJA
Friss, Dia, humoros, megható. A Bors István testvérfilmje. A legjobb magyar művészekkel! Readezte: Bánky Viktor. Gyönyörű felvételek. Érdekes és mulatságos kísérő mflsor.
EI3ad*iok Itczdtte: héttöznapokon 5, 7 tg 9 árakor, va«ér- t» aanepnapofcon 8, 5, 7 é» 9 árafcor.
¦"¦^ KELLER ANDOR :
. "EDO»» A RETTENETES
Egy magyar huszárkapitány kalandos élete — Riport-regény —
Fedor gyakran utazgatott Budapestre, ahol r<Wide*>n olyan nevezetesség lelt, aki Után megfordullak a Kossuth Lajos utcájban- Megcsodálták nm:v-. bajuszát, rottegtok oroszlánüangjálól, kicsit mosolyogtak rajta, kicsit féltek lőlo. Zubovjts Fedor mindcniiapos leli a szerkesztőségekben, ahol dühös, lia. dakozó dkketí szívesen közölték.
600 korona 0üY látogatásért
A vitéz kapitány imártti U\\,kjs Her. i<fict,> aki remek, fiatal riporter volt és iia keltelt, Zubovfts szájaije szerint is tudót* beszólni. A kapitány fiatal barátját gyakran invitáita Vácra, do a- óvatos Mrlapéró mosolyogva és kó-vclkczcie-en mindig lemondott.
— Hogyne, !»gy rámciOisse a vér. ebeit.,.
— Kapsz ötszáz koronát, lia csak egy délutánra is meglátogatsz.!.
— Még ezerért sem — áUla az ostro mol Herceg Géza, oki pedig ebben az időben még tudta volna használni »z ölszáz korenát .
Minthogy a Uadugymúiisziijf öisszn. ulfKjtotla ZubOvits Fedor szárazföldi tor|»edóJát, a kapitány felajánlotta találmányai aa egyik állandóén polgár-i..ii„.Mi]J(1i vérző" délamenkai .:\'!.in;. nak. Melyik volt ez az állam, úrról, Ziilmvttx Fedor hallgatott. Mindig tl-lokőnö ember voH, nem szeretett feleslegesen fiocaegní. A délűuierikni or-szág opciót vett a találmányra és ennek fjében tisztes összeget küldött l-vdoi-imkniijk.
A sók pénz, amit váratlanul kapóit, még jobban megnövesztette Zubovits rih\'w-U\'i éi etveft még szigorúbban szögezte le, luint eddig. Villája kori-lésére, a következő hirdetményt szögezte kii
A került, bajé 1,\'ll.lV, H.\'ÜLÜl
lMlépui bulálb űjit*tte tarbe
.nullult IUm.
Zubovits.
K é pzel 1i a i o áuiiüuozáflft és mórg*>, amikór egy nyári vasárnap délután kinéz az ablakán és kertjében idegen társaságot lát andalogni. Megbolondultak eeekí Nem olvasták a hirdet, ményt? Kern liatlották a hírét Zubo-vlta Fcdornak, aki a kertiébeJietéaeJSt balálbürrtetéssel fenyegeti? Oh, a szerencsétlenek . Okosabban tették vol-na, lw meg sem születnek.,,
Zubovits felrántotta a kertre nylíó abluká> és ráordított a kortjében sétálókra.
- Mars ki a kertemből!
A társaság néhány tJgja ránézett, A löbbiok oda se hederintettek.
Hívatlan vendégek
ZubnviUí most ugy kVeresztelto a \'^rigait, hogy a sivncagban a tenera-<lak is roszkotask volna.
—; Mars ki a kertemből!
Semmi válasz. Egy JramamMs férfi kilép a többiek gyűrűjéből, feléje Tor. <lul és legyint,,.
-Te cudar fráter, leintesz engem., M eleieddé* Játszol..
Ai Molo gnnyos fölénnyel Doveteti, majd még ¦enésObben intett, siirkon-furduit ós egy gyönyörű b.omát --a Zubovits Iwoniáját! — letépte ai ágról Majd a virágot kecses piruett-1 átnyújtotta az éhyik liölgynek, aki mosolygó meghatottsággal fogadta a kedves figyelmességet.
Több se kellelt Znlxivilsnak. Fclrán-lolt egy lattal mas borszéket és kidobta a kertbe. Szerencsére a szék nem találtai fl továbbra is nyugodtan, zavartalanul sétálgató társaság tagjait. Az egyik iwvlgy a homlokára mutatiti és olyan jelet mutatott, amiből az tetszett ki, boM a vitéz kapitány urat el niella jósnak tartja.
— Azt a mennydörgős.^, — most aztán káromkodott Zubovits egy lvosz" sni sort-
Do meg kel| átlapitnni, hogy fel-hú Ito nodá sáná1 nagyoM» >>>\'i\' csodálkozása. A hölgyek ós az urak nem Is törődtek azzal, hogy ö itt a gégéjét
ktorditja, Ojodá\'utos lények lehetnek o/.ek. Mosi is csak sétálnak a kert ut-jaja és egy pillantást sem ajándékoznak a magából kikelt vitéz kapitánynak.
Uzt már nem tudta elviselni Zubovits Fedor, aíroliout a kertbe, neki a társaságmik \'és lí\'>mbö<ve Ttiutnsrtotlo
ökol.
Azok dermedten figyelték az ordi-lo/rjt, de nem válaszollak. Nem is válaszotliattak.
Süketnéma vendógkosxoru
Egyszerűen azért nem, mert a isiket, néma intézetek lakói általában nem szoktak diskurálni. Még akkor sem, ha Zubovits Fodornak kellene feieini. Keltik ugyan kiabálhatott a kupi tán v... Feaor kótségbeeséaéVn jellieszéddel próbálta megmagyarázni hívatlan vendégeinek, hogy távozzanak, az ö kertje nem sétatér... UgyiáUzik, Itugy Fedor nem jól értette a süketnéma jeleket, inert a társaság szivőlyes mosollyal
bevonult a villába, ott el helyezkedi** Oz ebédlőben, körülülték az asztalt ós váriák az uzsonnát. Azt hitték, hogy Zubovits Fedor meghívta őket déluláal traktára.
Mit tökeiéit a kapitányt
Dusán megvendégelte a sOkettaáma m1,bennlakóit, akik ;</,..\\ as étzés-zcl távoztak, Iwgy vendégszeretöbb és szívélyesebb liéilgazdájuk még soha nem volt, mint Zubovits Fedor.*. "(Folyt, köv.)
JUb oposxtonyi dráma gyanúsítottját a oaendArBk beazállitották Nagykanizsára
majd miután sok körülmény elfcne szólt, behozták Nagykanizsára és át adták a kir. íigyészfiegnek. i
Józsát va\'ószlnüleg tang ?1 mol uap folyamin kihallgatja dr. Ahnássy Gyu\'a viasgálőbiró. A esendörségj tovább folytatja a kihallgatásokat ebben az ügyben az orosztonyi örömhegyen és igyekszik a dráma hátterére világosságot, derfeni.
Megírtuk, hogy Sós Jájios őrösig tonyl gazdát áttolt szívvel holtan ta. lá\'ták örönihegyl udvarán. A cseridL Őrség tizéJeskÖrö nyoautozást indított a teties kézrekerilése érdekében. Osakhnniar megáflapftották, hogy, Sós Öiszeves7ett az fegyik gazdával, Józsn Józseffel, akit Sós állitó\'ílg liiiisjgrcivyegetett és megtámadott. A| csendőrök vallatóra fogták Józsát,
Hatósági tejrazzia és éleímiszer-vizsgálat Nagykanizsán
Dacára az esős időnek, szerdán reggel ismét tejrazzia volt Njagykfc nizaán a kíiposvari vegyvizsgáló állomás vegy-észnzéruökóiick közbejt
I JíaUt
jöttével, "Most a város Tárhúz utcái részén vizsgálták Imfeg g városba, érkező árusítók és tcituielők tejéi. Szílkségessé tot(e a tejvizsgálatot, hogy az utóbbi Időben főleg az egyik községből behozott tej esett klfogái alá. A vegyésztrmériiök 11 gyanús tejből vetj bíráltát, amit a vegyvlzfii-gáióálfaiiasnak beküldött elemzés végett. .
A tejrazzia után a hatóság emberei az ételjTiiszerpiacoh és a kereskedőknél vizsgálták ínég az ott árusítás alá kerülő élehníclkkeket és teniáViyeket és vizsgálatuk eredtnéí1 nyerőt jegyzőkönyvet vettek fel. <
A .vámos Illetékes ügyosztálya tnjinct gyakrabban fogja ezentúl végigrazzi,-1 ázn!. 07. éieVtifezerpiarjot é« élelm< cikkeket árusító kereskedőket, valft-miat rendszeresiti a míjiél gyakoribb rajtaütéssaerti tejrttzzliíknt
Ugyancsak gondosai j ellenőrzi a cikkek árait és azokrói\'jelentést lesz az árkonmánybiztosságtiöi.
N«»ti»i Október 12. csütört. Rom, kai Miksa, Protoatáne Miksa. - bwael. Thlsri hó^ 29.
Oözlflrdö nyitva reggel 6 órátől esta S óráig (bétff, aaWda, péntek délutin kedden egéu nap nőknek). *¦
Az sutiKonyok oly makacs bői-rekedéaénél a régóta bsvAlt, tisztán termesze tea „Ferenc József" keserűvíz -- reggel éhgyomorra egy pohárral bevéve — különösen ajánlatos, mert hatásában megbízható ás rendkívül enyhe. — Kérdezte meg orvosát
badai mmsem
1881. éWMÉ 12
IPABHŰVÉSZNÖ
bútorok stíl- és magyaros
tervezésát és festését \'állalja.
Olm t kiadóhivatalban. t«M
Csütörtök
allwat* aiMmi-tk híikö,».FoU„ ¦«d»p»»l t. ail**ráa
8.45 Tom*. — Hir*k. — Közlamé-oy»k. — Ilaaujtama^k. — io Hírek.
— 11.10 N«m..-tkrVi vlzjalzősxolgálat.
— 12 Harangszó. — illmnuiz. — ídfl. járásjatontée. — 12.40 Hírek, — 13.20 Idójeliéx, Idöjárásjaleutés. ~ 14.30 Hl r»k. — il 15 Mtl«orisni«rW«s. — 15 Arfolya.nU.iak, p.aci árak, élelmlta*. árak. -- lfl.45 Idojaliés, IdöJáráijev-*»ntés, lunik. — 17 Hírek szlovák él magyar-orosz nyelven. — 19.10 Hírek.
— 21.40 ilirak idöjárásjeleotfe, hírak szlovák éa n.ngj-Hr orni\' nyelves. — 22.40 Hitek némát, olmi, «cupi <\'-.. trajioi* nyelven. — 0.05 Hírek.
Síremlékeket. ÉmMmtmm.mwmtm
sukasertlen és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kófaraaémesteroél, KfrJüy-atca 33. Hogy aJrt-alék-raktáf. Telefon 115.
BUDAPEST I.
17.15 Megyesi Pál éneke). — 17.40 Dr. Kósa Miklós előadása, — 18.10 Stabó Kálmán jazz zenekara. — 18,55 Valló Árpád előadása. — 19.25 Resz-I Art .zenekar. — 19.55 Kuiflgyi negyed\' oza. ~ 20,10 .Kiveszett világ.- Hangjáték három felvonásban. — 22 Santa Benesch gordonkánk. — 22.30 Pertis TOü cigányzenekara. — 23,25 Filmdalok és ja/z-sinniok.
BUDAPEST II.
18.55 Hofmeisler liarmonika.kettős.
— 10.30 Angol nyelvoktatás. — 30 HireV. — 30l2O Bcsikárt zenekar. — 20.45 Dr. Tasnádi Kubacska András előadása. — 21.15 Hanglemezek. — Utána uiöj ár ás jelentés.
BP.CS
16 Délutáni zene. — 17 Lemezek;
— 17.50 Cselló- és zongoradarabok!. — 19 Erdélyi népdalok. 18.30 Berlin.
— 20.15 Népdalok é* népzene. — 21.30 Régi szerelmi dalok, — 22.50 Hangverseny.
Katonai falaxaralések egyenruházati cikkek
agyadul legolcsóbban bwierezhetuk BELEZNAINÁL
Sugar-ut 53. al. Telelőn Ö2Ó.
Péntek
fcUDAPEST I. *
10.20 felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Uniezky Lászjó szalonzenekara. — 13.30 Országos Postás-zenekar. — 16.15 Diákféióra.
17.15 Magyarorosz félóra. — 17.40 Sportkózlemények. — 17.55 Bura Sándor cigány zenekara. — 18.45 Juhász Gyula ontológiája, — 19.25 A rádió szalonzenekaré. — 20.30 Lévai est. — 22 Tandemetek. — 23.20 Toki-Hor-váth Gyula cigányzenekara, Csoiényi József énekel. BUDAPEST II-
19.30 Gyorsirótan folyam. — 20 HireV. — 20.20 Dr. Rauss Károly etó-adása, — 20,50 A 2. lionvéd gyalogezred zepekant. — 22 Időjárás jelentés.
bbcs
10 Délutáni zene. — 17 Lemezek. — 18 fínckkar. — 20.15 Síimfouiku-sok. - 22,50 Hangverseny.
48 órás éjszakai és nappali légvédelmi gyakorlat lesz Nagykanizsán okt. 24-27. között
Jövő vasárnap Légoltalmi Nap lesz Nagykanlisán - Az egész országban megkezdődnek a légvédelmi gyakorlatok
A honvédelmi miniszter rendelete érteimében a kö\\etkezó hetekben az egész országban megkezdődnek a légvédelmi gyakorlatok. Ezúttal min> denütt éjszakai és nappali gyakórla-tok is lesznek, nimelyekbc a repíilőj gépeket is bevonják. Az egyes váro-sok októbar 21-ike és 27-ike között rendezik meg a gyakoritokat. Mint a iivultb\'n is, ugy tpo*\\ is a budht pesti rádió fogja leggeienktnt kíl-zö\'ul, hogy suéíylk városokban mtf kor fesz légvédcbni gyakorlat, tehát arra előre fel kell készülni.
A légvédelmi gyakorlat ezúttal (8 óráig tart egyfolytában éjjel és nnp. pai. A rendelkezéseket a nagykani-
zsai légoltalmi parancsnokság a közeljövőben a közönség tájékoztatás Bár* hozza. Afhidn(valókat a Közlöny Is idejében közölni fogja
Október 22-én az egész \'országban Légoltalmi napot rendeznek a helyi Légoltalmi Ligák, amelyen tájéko*. tatják a közönséget a légvédelmi gyakorlatokról és gyakorlatilag is előkészítik a polgárságot. Október Z^-án az iskolákban is ismertetni kell a 1eg.IUU.in1 céjál és annak vég rehajtását.
A 2Uke és 27-ike közötll készültségi időben csökkentett vmági\'ás kötelező, a légiri >dó Idején pedig teljes elsötétítés.
Szereimi bánatában a kútba vetette magát egy fiatal leány
Szomorú eset játszódott fe tegnap délután Nagykanizsán. Czlmbor I\'o-na 21 éves, fzsákfal sziVetésü leány, háztartási iükntjra>z»tt, szolgála^ helyén az udvaron levő 20 méteres ku\'ba velct\'e magát. A cselekményt senki nem. vet le észre, csak feJttnit a leány hosszabb távolmaradása. Kui\' tabil kezdték és " kut ancileltl fri*a clpőnyoniík után Indulva, rélalállok a kútban. Mintegy hat órát lehetett mar a vízben. Érdekes, hogy testén semmi kütsérelml nyomot nem ta.
lá\'tak, vagyis zuhanás kör-ben neon törte Össze magát a kul tégláin. Fel-hozták és bes/állitotlák a temető hullaházába .
A cse\'ekmény színhelyeié rendőri bizottság szállott ki. Levelezéfeibő! megállapították, hogy a fialal leány szerelmes volt. Valószínű, hogy sze. neinii bánat Indította szomorú cselekménye elkövetésére.
A kjr. ügyészség megadta az Cnge. déiyt holttest ellenie léséi*.
Négy évi fegyházra Ítélték a segesdi cigányprímás gyilkosát
Megírtuk azt a habíl isvégü UttlU tozást, amely még szeptember 9 én játszódott Je Fctsősegésd községoen, a buc&u álkalanávu|. Kovács Ferenc 28 éves aisósegesdi legény cl akarta venni Piakor Károly cigányprjmtty tói a hegedűt, h;>gy ő Játszék vele. A prímás nem adta át a hegedűjét és igy felelt;
- Mit értesz te a muzsikához ?
Kovács ezen annyira feldühödött, hogy imJig\'cste Piskör Károlyt, amikor az kijött a korcsmából s féltég-iával addig ú\'őtte a fejéi, míg kiszenvedett.
A kaposvári klr. törvényszék M«"V gay-tonácsa tegnap vonta feJe\'ösígre a gyilkos Kovács Ferencet és négyévi fegyházbüntetésre ítfeTe. Az ité-let jogerős.
Általános mnnkaszolgálatl és Ifivészköle-lezettséget rendelt el a magyar kormány
A munkaszolgálat nemre való tekintet nélkül 70. évlgf a lövészkötelezettség a férfiak betöltött 42 évéig tart
A kormiány rendeletet adott ki a 1 öv-észkötelezettség teljesítésének részletes szabályairól.
A lövészkötele zettség a rendes tényleges szolgálati kötelese.tségalap Ján teljesített léjiylegcs katonai szolgálatiak bsjez:ével, póttartalékosok nál az első katonai kiképzés befejeztével kezdődik s unnak az évnek december 31-ig tart, am»*lybcn a tartalékos, Illetve t>óttartalékos a 12-ik
I életévét betölti.
A lövészkötelezettség alól mentesek a csendőrség, a rendőrség, a pénzügyőrség, az állami és közala. pitványl erdészet fegyveres sieanéty-zetc, a ieUirtőzlaló inlézetek őrszemélyzete, a papi (papjelölti) kedv vezményben részesült hadkötelesek, az állandóan külföldön tartózkodó lövészkötelezettek, a leventaiktatófc szolgálatra kötelezettek és a helyi
Mimimu lát
A nagykanizsai városi köikőrház élelmezése résiérc 1939. november 1-töl 1940. október ;ji -lg terjedő Időién ssOhseges kenyér, péksütemény, marha- és borjuhui ssállltá-sára Írásbeli versenytárgyalást hirdetek. Az ajánlatokat lepecsételt borítékban 1939. október hó 20-án déli 12 óráig hozzám (közkórház) kell beadni. Ezen időn ful érkezeit ajánlatokat nem veizem figyelembe, Ax ajánlatok felbontása uayanakkor történik meg. Szállítási feliételek nálam díjtalanul beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1939. oklóber II. Irgalmas nővérek fAsBkiu|t wu Haarkaoizia.
leventeparancsnokok, az örszággyüf lésnek tartalékos vagy pót\'arlalékos tagfal az országgyűlés együttlétében, kivéve, ha a iövéwköh-fezettségelí-önként teljesíteni akarják és erre az illető országgynTéi házának engedélyét nuegizerzlk.
A lövészkiképzési év minden év szephvmber 1-én kezdődik és június 20-án végződik.
A iövészkötelezetrek egy lövészkiképzési év alatt legfeljebb kilenc hónapon át, havonként egyszer, évi harntinchíit órában vehetők igénybe a lövészkiképzés céljaira. Egy-egy lö véafogVlkozás időtartama bárom óránál kevesebb és hat óránát több nem lehet.
A lövészkiképzést rendszerint vasárnap vagy ünnepnap délután k"ll megtartani, szükséghez képest azonban hétköznap délután (s meg lehet tartani. 1
Kü\'Ön rendelet szabályozza a hon-wdeiltní nVuukhkÖtclezettséget. A* rendele tszerint a honvédség szűk ség\'eteinek kielégítése céljából és a hadvtoefén érdekében véVJetnii intéz kedésekhez honvédelmi munkát le. he követtelni.
Neiniiéie \\-alo tekintet nélkül mln-dfiji o\'yan saatnély, aki 14, életévet betöltötte és 70. életévét tul riém haladta, kötetes arra hogy a honvédelem érdekében fsti és \'szeüemi képességének megfelelő munkát vé. gezzen. >
Nőket honvédelmi munkára első sorban önként jelentkezés alapján keU nlkainnnziU. A honvédelmi mun ka igénybevételét » nélknlöxhetetle^ szükséges mértékre kell szorítani.
A leníieiet felsorolja azokat, akik a honvédelmi munkakötelezettség niól mfíntesek. A r?wletes rendelet a Budapesti Közlönyben Jetent m«g és kihirdetése napján íép életbí.
öícsjáfíésjjÉt cidEamozíbmi szórakoxhalik
N6I ós leányka kabátok, Női ós fórfl szövetek, Selymek, flanellok, szőnyegek
nagy választókban
Golentzky
divatüzlet
Fő ut 14. Tal, 627.
1839. október 12
ZALAI KÖZLÖNY
Hősi naptár
DüJiui András wU ujVKléki 6. közös gyalogezredbej i törzsőrmester ezen ift napon egy éjjeli láma. WS. t 12. ltf4s alkalmával, mint 0l.
-— <la!vc<i parancsnok nyolc
emberével a támftdö oroszokat hntá-rozott és erélyes fellépésével téveilesb^ ejtve, 36 emberüket foglyul ejtelte és így századáról egy meglepő oldal, támadást liárttott el.
Danáit vitéz magatartásáért nz arany vitézségi éremmel tüntették ki.
— (Kirendelés)
(Meitner Rvrt a kassai rk. leány, gimnáziuiiilioz teshicvelósi tanarhelyet-tesé kirendelték.
— (A kanizsai büntetőbíróság Keszthelyen tárgyal)
IA iia^-kanlz-sai törvényszók büntetŐ-bírósaga ma reggel kiszállott Készt-lietyre, ahol liárom napon át főtárgya. I ásókat tart.
— (A homok komáromi kegy-helyről)
a szomszédos Itomokkomáromi kegy licly — mint tudósítónk irja — lassAn országos hírű bucsujáróhcly lesz. Nemrég a főváros fotorijwrtorei jártak Homokkő maromban ós egy tucat fel. Vétett készitcltek a buesujáróltcly mü-érlékn éi természeti szépségeiről. A kéj>ek közöl több a Nemzeti Múzeumija kerül. A Karásztrán nyomda most lárgyal megbízottja utján a kegylidyeu. A nyomdává ti ajat ugyanis a zalai bu-csujáröheiy történetéről könyvei akur kiadni.
— (Október 15 tói cserélik kl
a front harcos-jelvényeket)
Az Országos Frontlmrcos Szövetség i u tézőbizottsága vitéz gróf Takách-Tolvny József ny. altábornagy, orszá-gos elnök clnökkJséici ér-!f|j tekezictet tartóit. Kgyhau-
raEfi B"1^ elhatározta az uitiző-
07\' btpottság, hogy a 1 tagrevt.
™ siót városonként\'és vármó.\' gyeként fx ínegáUuphoU soriciidbJn ejtik ínég.- l-;z*U\'kaf«»ola4bari\' a-régi trontharcos szövetségi- jelvényeket nj, alimizőldszjiiü jeavónyckr* cserélik ki. ?Urján&ten "a jelvény csere és ,az átírás, oklóber: lS^ótöl dceumljer . 31-tSig ^ tír-\' ténik meg.
— (Ölaaznyalvl tannotyamok) i
» rtdapeWJ- oWsV\'koltur\' üitéiet" Nagykanizsán is olasz nyelvit\'tanfotya\'.\'\' niokat rendez. Aki 0 tinfolyamokou resztyeoni- óbttj*,- "z folyó hó lfl-ig jelen tke«ék Sekulja Jakab nyűg. igaz-göló4ioiiló urnái (,vár»W bérpalota, Kossuth tér 11..), vagy bitó Ferenc Igazgató urnái « Rozgonyi utcai iskolában: Jelentkezni lehet mindennap
fo\'yó l»ó 16-álg (0
— (A fM»oalapon álló m unka iszer vezetek)
kiküldöttei a Nem*eti Uuukokóir pontban értekczloljpe Jöttek össze, Iio;/y Sz együttműködés kérdéseiről tznács-kozzanak. Az értokezlet megállapította ¦wjjy szükség van¦ egy kizáröíag" ntíni-kás érdekképviseleti kormány Igatóság é\'elreliivásári\': KlhatározLák egy szer-vezetkŐzi bizottság éieUéhívásál és ennek elnökévé\'vité) Marton Bélát választották meg., A bizottság.olsö érte. kezkitón a nemzeti jniiiiku-ke.ui»r.t kór. déseneS alapvető téliéivel foghUko-ioll\'.
— BuUrskbn* a Kopatelnoég vezet. Modern mlniatermelben a legjobbat a legoloéébban tauUlla be, kedves*" Jaa-W*l feltételek meíUtt.
f nno^CiBtiir siZl<sb^n 1 L - ¦ ! "wmih
BÚTOR Vilii
Nagy választék! Olcsó árak !
\\mssm
Zala* vármegye mezőgazdasági helyzete
a gazdasági felügyelőség jelentésének tükrében
A vármegye gazdasági felügyelője Zala megye mezőgazdasági h»1yzieifiral «z alábbi jelentést "dia ki:
Szeptember tulnyo.rr*óai) enyhe szára- volt azs idő. {¦.sarpadétr csak\'-kisebb mennyiségben esett\'. A hónap utolsó Itelébcn megváltozott s az utolsó na. jxjkbair erösebb éjjeli fagy is volt, amely sok kárt okozott ugy a kerti veteinényekbcn, mint a szántóföldi takarmány félékben. Az időjárás ugy a még hátralévő cséplés! munkák befejezésére, mini a takarmányok belaka. ritásám, valamint a vetési munkák végzésére kedvező, volt, a hó végén azonb\'Jti a (szárazabb idő a UiiojeJÖk\'é,-ixltfl munkákat kissé neheztel-\' és a vetések kezelését is késlettelte.
Az őszi repce velősek kikelt "k i jn^g-leheteaao fejlődtek.
Az őszi ár(>a voüsét teljéién, n rozs vetését kévéi kivételiéi nuruteaüU bJ-fejezték, a buza \\etése folyaniatoan.
Az őszi takarmánykeverékek- é> a biborvclések szépén kelnek\'ét fiípödi nek.
A tenger] az előző havi csapadék Íratására tovább fojifklölt. A komi tengeri törését a hó folyaxnáí megkezdjék, a késeiek fejlődéi*- b©rej<WHtnok mondható a korai fagyok lővetkezti-ben, miáltal annak eMarthoiósása ¦ is I liagj-ban korláld«>U íoíx.
,A burgonya rizodéie a lió fOlyaioári teljes erűvel fotyt s javarészt be is tye&dott Gyenge- közef^ ^"naésre van kl\'átás.
a cukorrépa szedése éi szál\'üUísa a\' hó végén kezdeteiét v-\'Ue, a takarmányrépái \'azonban nKg nem szedik A gj\'ök fejletttége ezJdeig mindkettőnél kieJégilőnek mutatkozik.
a mestersé^etí takarniaiiyok, a tarlóba ve\'-ett kotös, mohar, tatárka, csala-módé köze|>c;.en fcjlÖdtti. Az. előbbiéit már jóformán be is értek, a csafttafidá aapnban p ihorai fagyokra-teljesen tönkrement. ;
a rótejken a sarjú betakarításu megtörtént. A fű ismét sarjadzásnaik in-(dult s p/ok fotetofése a tegeló^riflPBU u legelő jószágnak rrjcglet&Ifi tápláló-kol nyújt
A még kint lé vő kerti vetemények e^J\' része a fagy következtében tönkrement.
A gyümölcsfák bő termést ¦¦olgál-tattak. Delakaritásuk még folyamatban. A szilva értékesítése igen bő ter-inésre va.lö tekintettel rAsibeo szeszfőzdékben, részben aszalókban tör-téuik.
A szőtök éréséi-a száraz idő kedvelőén befolyásolta, a azűrctelést a hó végén helyenként megkezdték:
A gabonaárakban iftojejes vájtbzás nem állott ba.
jAS álla tára kljíijl csak csekétfe emelkedés észiéjlietö,\' a forgaJntti uveg-óféákfilt.
A iiíezőgflídas\'ágt niimka^k aftóiára elég inuukaaikujuiii kúiáLkozot| nie#> feledő iuuakai>é»k; mrflMt.
Oépjármfiiulajilonosok 1 Így cím éne
letliivja a rendŐrkítpitftilyság Nagy-kajusaa város \' területén l"kó Összes gépjármű, inotor-kerékpár u>end>\'.\' i*>\' tóit arra, hoiíy gépJáröinüveiket szeirije beniutatásru áOitsák a város tüzdjftí\') iaktunyájíi tdö ói pedig az óteinbéii-tartók neveinek beíiis(>rrehdjjo soerttit; az A—K bciüvei kezdődő 1839 október\'\' 10-án reggel 7 órára, Oi L—Z betűvel kezdődő 1030 október i7-éu reggel 7 órára, , , • ¦•
A megjelenés, üxerv^e a; gépjáróinüvek beiiiuUtása fontos áUami érdeket jelent ós\'az\' elultiradás"súlyos következ-ményt von \'níflga után.
— (Az Iparoskör tánct^a)
fí\\«iUiyiíó táncteát rendez a\'z ípűros-| kör folyó hó 15-ón sűjAt disztcWiiében. : A rendezótség gondos munkával készíti elő az évadnyitást, amidőn \'«* azt ; akarj", Ivogy az elmúlt undatságokhóz jhflsóuló haiigúláC\' je^yébái szörakóz-lliftsson\'ai ifjúság, valamint az .Iparos, jkör tágjai\' és bar^\'i, akikot éz&tón \'szeretettel lUv nieg a renuezőség. (:)
— (Anyakönyvi hírek)
! Nagykanusán\' az\' ébnult héten fi gyermek született; 2 fhi; és\' 4 \' taány: ! Varga István v utkaj>arö és Hokissá i l->zsébe\'jiek rk. leánya, SzoUur György jiiapszámos ós Szokni .Máriának\'rk."ftk,\' iüOövíO! IstvíVn MklttiQvW és1\' Tiszai IJuiianiitoiak\'rklleányfl., Keniény-Gyula¦ Máv műszaki altiszt ós TóU>-KalaJin-liak rk. fla, \\-argn i\'orenc napszámos jós Vlnciek Mariának rk. leánya, VejCbk István borbély segéd &i Virág KatiUut-nak rk. loArtyn. : ifaia^St^lS volt: Heckcuast Károly nyűg. tajútó rk. 72 éves, Buchelt iíéia nyűg; uíod«lmi tŐerdési rk. 07 éwes. Borza Anna rk. 20 éves, Kútfej János v. szegény rk. 90 é*cs, nuAcas \'István v.vSj*g6ny-rk. 73 évet, WbiÜtócli József\'iiiarhakares-kedŐ rk. 70 éves, Kutsnér György földműves rk. GO évos, Sínkovicfl Ká-roly rk. 3 éves, Mátés László rk. 3 lióuapos, Hágner Apies magánzó rk. 66 évoi, Kovács Miliály in. kjr. bonvéi rk. 24 éves, ózV. Szekeres Jáztosné liaiüssa Aurtü rk.1 54 eves. - Házassá-í#ot kötött 2 pár; Papp Fereüc iiflpv-stánWS rk. és Horváth Anna bejárónő rá., Beclics l\'é\'rentí száUódtÜ1\'portíís rk. ésHÓzsás feréria ovólta dajka rkv
— (Ahul esőkabáttal lálják d az utkaparókat)
tAz a könVihény, hogy az utkapahvk szolgálatukat csősidflben Is #vt*rtaSJtf\' nui elLátlva.isák, továbbá a» az egész-ségügj-i szempont, hoLf az ulÉapftrók egészségé- rnegóvá, "zok ¦ mlihkactvjét jobbaii ki ieiiesseii bosznAbii, szükségessé teszi, hogy az utUzeniéiyz^l (cső-kábáÚ\'ii trítUusék el KhiWfc ulapj;Ui Sojírori vármegye- klsgj\'ftles*\'1\' a* uti-sreméiyzct részé" 226r;esőkabát\' bo; szerzésére 6328 pengőt \'megszavazott.
Mainárok figyelmébe I
vagy
újból beszerethetfl
iapsak sifoaidájáiítuj
053955
salai górnám
1989, QktAber 12,
Agyonlőtte magát Berfha Jenő zala-szenfgróti főszolgabíró
Angol ctapatSaMzévondsok KüMépftmtmitn
London, október 12
(MTI) Középkeleten nagy angol cMpatöisrevonások törtéinek.
Ait hiszik, hogy ez Anglia válássá a kaukázusi szovjet csapat-OsszevonAeokra.
a ház illése
Budapest, október 12 A képviselőház- in* folytatta a föid-blrtokjavBstat lérgyajásál Szent mtbdlyi felvidéki képviselő a Mvidéki képviselők nevében őrömmel fogadta a javaslatot Az a feladat, hogy megbirtsáV a fóklet a nép szeretetében és mödos, népes középosztályt teremtsenek, A súlyos helyzetben lévő népréteg megsegítését még átdomtokka! Is eiő kell sejteni. Kifogadja a javaslatot.
Szeder János a szotiátdCmo krat ák vwzérszőnoka a javaslat elten szélt.
PÁRTÉRTEKEZLET lesz ma délután a MftP-bon. Az u) költségvetést és a társulati adó nero*m-jét ismerteti a kormány a pert előtt.
A pénzugyrniniszter a költségvetést és valAsiinideg a társiúnti adó refonri-ját U fafotaap nyújtja be a Házban.
Rövid táviratok
MINISZTERTANÁCS I
volt tegnap este Buda|ies!en. A kormány folyó ügyekkel foghlko\'-ott és délutántól éjfél utáni fel kellóig tárgyalt. ROBBANÁS
történt az egyik angol khtcynlii lőszergyárban. Egy katona eletét vesztette, hat. súlyosan megsebesült. LÉGITÁMADÁSTÓL I
fel London. Az óvintézkedéseket megszigorítottak. Az éjszakai riaszf-tásokat is újból gyakorolják\'. CUKORJEGYET
vezettek be a mM naptól Hallant diában. A )iyersa(nyyigok kivitelét beszüntették. KINEVEZÉSEKET
közöl a hivatalos lap mni számi: a 711 felvidéki tanár es tanító kit nevezettjel valaanienjnyien nünd felvidéki illetőségűek. ROMÁNIÁBAN
ü... ¦..!,>,|.ni • l,:i.;,/-\',. A hadsereg részére mleleg ruhanemüek gyűjtését megkezdték. SVÉDORSZÁG
amerikai kóvete a finn szovjet v-fcBUy figy|éb(> Rtwsjc(.velttel téri gyalt. Aaiserika roj^szejivvel rfézi a finnek scottegességt mozgalmát. MEGSZÖKÖTT
Izland szigetéről. NémH tiltnkol zásra a pllólél visszaszállítják és a habom vfgélg lnlernélják. A ROMÁN SAJTÖ
szerint Roiuláuia is örömmel üd. vözil Hitlernek azt a tervéi, amely az Igazságos elrendezést tüzl kl cc-tul. , |
LEMONDOTT
a japán külügyi büvatal 126 t i\'gja, rofert a szovtettel szemben tanusf, tott tnngaiártás mblt szembekerült a japán knlügymiiilszlerrt\'l.
Zalaegerszeg, október 12, Lapzártakor érkezeit telefonértesítés szerint Bertha Jenő dr. zalaszenígróli főszolgabíró ma délelőtt lakásán vadászfegyverével agyonlőtte magát.
Negyvenegy évea volt.- A főbírót az egész megyében ismerték, Igy öngyilkossága nilndenO.lt nagy (eltűnést kelt. Egyelőre nem tudják miért követte el tettél
Mérsékelt szál, további felhő, södas eső nélkül, röggel köd, a hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai
QMfflgyalóXllomáaa l=.l.-.i.:.
HOmónéklet tagnap este 9 érakor: -f 80, ma reggel +7-6, délben 4110.
napádéi 0Z-t.
InnriMTMii liftttu limili
MENETRENDJE
-,... ,iV. . Htm. október 8-tól.
íméaal-Ue Vaiallltania
Vasutallomsíia Erzsébet-térre
4* *
f» í
Ita • I
11» ? «
II* * -5
MM
II» 4 1
ri* 1 *
20" 1 8
22Ü 1 L
23» F
Vls
Lataityai manatrand
LriSayinUM. Ml Ki,:.i¦ !1.lii T\'U
NazyiMtntral w. 14-1Q l--iiijí,3 iri. IfrSO
APRÓHIRDETÉSEK
¦ i,. tUi dlL. nOnu. 4s I.mm.. 10 nitt U oliar, mliid.n lo.ábbl nö 0 Sili,. hMofiin.p 10 .írtig 60 lUMr. .olo4.o io.íbbl u. 4 SU...
adAs-vétel
¦lat»rl.«r<karér, l\'ucb, 175 cm\', I1../.1 «II, olcsón elido. Vaitsgh fényképész, Csengery-at 1.
Jókarban lave «beali* éa egyéb bútorok eladók. Cl,ii a Hadéba*. :
Alig használt (közép) esettár, két keskenyebb ablakra való rollo és agy kátyha-ellensé Sugárét 2». alatt (tl-.s s|té) •Issale.
Vennék agy 500-tól 1000 kg-l* míio tokaiban levo tiMaaérlacjot. Kiss Mihály szeszfőzdéje, újudvar.
wkAs-Ozlbthelyiséo
Eayszoba konyhás udvari lakás novero, ber l-re klasslé. Battbyány-n. 15. 3633
UAZ ÉS INGATLAN
Klalzsy.ulca 33. az. tsás 3 «00 P-íil eladó Kormoa-utca 5. alatt 2659
kOLOnpblb
AatéUzcl - UraaaM szolid álban kényelmes autók megrendelhetők. Kauf-mann Manó. Teletonlllomts 2t3. 295
ZALM VOZLÖNV
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „XlziazSasiil B. V. Kagykssliss". Felelés kladé: Zalai király. Nyomatott; a „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
ayaMdájasaB Kajykasliaáa. (Nyomdáért lelal i Zalai Kirsly.)
Olcsó, szép
JÁTÉKOK
óriási válat»t<kban
Teutsch Gusztáv drogéria
fálemol.tén.
FÉNYKÉPEZZEN! •
VASTAGH fotószakUzletben vásárol Fö ut 10.
Fényképezőgépek B P-től, márkás filmek 88 fillértől.
IMT S*ak«*«rO kistolgozéa I -<MI
Csillárok,
falikarok,
éJleliszehrény-lámpúK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI.nél
Sugár-ut 2. «"
7f}„ Éitotpuix 284. Ilim.
NagykmcliM, IS89. október 13. péntek
Ara 12 ("S.
^r^^^fiCtStLStm^ Felelő* szerketóí: B»rb«rlt. Lajos
r Un 1 peugó 40 fllléí. jwlôIilvaUU teíeloa, 7H. n.
4 jRo»geíépltés utján
AJirf íejezte be a képviselőház a mezőgazdasági munkások özvegye*-i.-.\'k öregségi járadékéra vonatkozó törvényjavaslat letárgyalásál, mór Is áttért egy ojjóg fon\'-osabb kérdésre j a f#dinnv«lésügyl miniszter birtok), poijtlkal jOvtasiutüuuik tnegvitatávára. Ez n törvény j a vfasfat - amint cU mjíböi ls kivehető - a kishaszon-bérietek alakításáról, uj házhelyek szerzéséről és egyéb, a földbirtok helyesebb megosztására Irányuló kér. desekrői intézkedik. Egészen kétségtelen, hogy ha ez a Javaslat törvény erftie eniielkcdik és.egészrn bizo-nyos, hogy nagVoh rövid időn belül tőrvény -\'esz Lelö\'e - i\'hiét nagy ha. ladást je\'Cnt a valóban nemzeti tzel^ iemü és nemzeti célokat s/o\'gálóblr-tokpoUUka terén. Hiszen nem ki ebb dologról van sió, mint arról, hogy évente mintegy kétszázezer kat.hoid összesen pedig mintegy másfélmillió hold kerül e törvény alapján k|sat> szonbéWetek formájában a r*. ¦ ¦ ¦ l --ü kisemberek közére. Fokozza az UJ birtokpoiitikaj javpslat jek\'atőségét az a ; ünihiiói)\', hmijre egyébként gróí Te\'ekl Miháy földművelésügyi oiinisutéi már rémutatolt, t. 1. hogy a jövőben nem lesz ?emmi akadálya wiuak., b^gy az e t&rxétíy róván tériéihez, Jutott, szorgalmas és takíi-rékos kbekzlMteucíák a bérelt föL deket saját Ingatlanul orag ne sze. lezhossék.
Az u} birtokpolitikái törvényja\\(as-Wnnk egyik legfuntoi(Jbb és igeái szerencsés intézkedése az, amicjy házhelyek szerzését teszi lehetővé a kisemberek részére. Tudva evő, h >py az 1920. évi földreformnak is épen li házhelyek juttatásáéi vonatkozó] része áll jtta kl legjobban az Idők próbáját, lg n örvendetes tehát. b:gy a ÍÖ\'dniiCiveléíitgyl mtoiszterjl*k in s. tani javaslata ezt a ujgyo-n szeren csé.s és a földnélküli falusi kisembfl-lek szempontjából oly mérhetetlen horderejű reformot tovább fejfciztl és kiszélesíti. w
A képviselőház e blrtokpoUUM Javaslattal kapcsolatban - az Idők komolyságához és a javaslat fontosságához miérten - Igen lartAlmia* és a birtokpolitikái kérdés minden neuietét érintő viiát folytat. Szóba kerül a mezőgazdasági szakoktatás fejlesztése,\' a szövetkezeti kérdés, a tnezogazdicságl hifcíügy é* nündazok a kérdések, aaní?lyek az uj klsh*. szottbérietek létesítése kapcsán fel-¦ inerulueV
Ezzei a i-n i tehát a
magyar föld.sokat.vitatott és régen vajúdó kérdése ismét uj áUomásaV h->z érkezett. Ez a javjasiat ismiét küze\'ebb hozza az áldott mfagyar földet azokhoz a rnlUIós falusi rétegekhez, anseJvékbek taglal «\'-t a föl det é^;sz^dokiióía művelik, kénye, ftes javulási fog hozni az uj,törvény a mfigyar főid helyesebb mCgywlaV fia, tenén és Így. hozza fog járulni « magyar latvak egészségesebb és kl. egyensulyozottubb szociális életének inegafüpozáeához. A \'magyar kötvéteraéuy mlndepbfr
Chamberlain elutasító beszéde után is a béke lehetősége után kutat a diplomácia
„Anglia a háborút választottal* — mondják Berlinben és Angliára hárítják a felelősséget — Róma még a béke lehetőségeit látja — Chamberlain szombaton ujabb rádióbeszédet mond — Nyugaton hidakat robbantanak a franciák — Finnország mindenre kéiz függetlensége megóvása érdekében — Beszámoló a Chsmberlaln-bestédről és hatásáról
Titokban, de megnyugtató légkörben folynak a finn-orosz tárgyalások
A vi\'ágp.i\'i likai helyzet mára alig változott vala&ná/. A tegiiagyobb érdeklődés ma is a szovfct~fluu vft szony a\'aku\'á>a iránt nyilvánul mleg amely a világán] tó szerint befolyfr solja a többi európai problémn meg oldását is.
Fttmorszlg érdekében már Ameri
ka Is lépéseket tett Moszkvában. Az amerikai jegyzéket mia közzétették Washingtonban- Eszerint ApiíjrikVi föttátyvn és egyoldalú lépést tett csak, ameJy Inkább erkölcsi é^ú\\ foglalás volt a békés megegyezés szükíégeBsége tmiellett.
A finn-orosz helyzet kihatásai
Az északi áJlatnjdj : Danin, Norvégia és Svédország közösen nyiíatko. zatot adlak át Moszkvában, amely ben -m\'.n.ik a riniénynek adnak kije. terest, hogy a mfjszkval finn szovjet tárgyalások a baráti viszony meg erősítését ereduiirényezlk.
jSvéd körökben hhjigsufyozzák, hogy Finnországon kívül SvCco\'szág nak is készen keli állfru* minden erf. hető égre. Fá Isi svéd körökben r.em leríják lehetetlennek, hogy Svédország fegyveresen is támogatja a finn függetlenségi mozgalmat.
Finnországba*!! a városok kiürítése tovább folyik ói tofx estéid teljesen Defctezödik. Helsinkiből már tegnap elszállították az összes gyeimekckc!. A vasutakon, utakon nagy tömegek vándorolunk vidékre. A tömog szófi ian,. fegyc\'im\'szett, csak idönkeii lénekllket a himnuszt.
A hidakat őrzik. A fegtöbb hidtit alá is aknázták. A snegtttl szükség In^kedések ellenére finn politikai
körökben iwménykedhek, h »gy a szovjet nem szab elfogadhatatlan fel téli;\'eket.
A finn miniszterelnök tegnap r.í-diószózatot mondott és ebben h |L,i:j súlyozta a fbm nép elszántságát éi egységét. Rámutatott anci, hony aj anegtett in\'ézkedések nem f^nyegei nek .míi\'. ,,. ni aknrjilk a JÓ szm\\ szedi viszonyt megrouta^ní, de
Finnországnak erős elhatározása, hogy megvédi önmagát.
A balti helyzet alakulása élénk fl gyei.aud kelt a nyugati államokban is. Parisban ugy tartják, h >gy a firSr -orosz viszály kihatással leunC\' p. nyugati ártamiíkn\\ is. Az északi tei| ger egyensúlyaink aniegb >miás;ít sem Ang\'ia és, Franciaország, lem HoUata dia éi Belgiiuu nem nézhetnie tét\'e. nüi. Nagy befolyással lesz u íltth -orosz viszony afaku\'áaa Amerika al-láápoptjára is mondják a nyugfiti fővárosokban. Ha a helyzet ebiKé*. gesednc, ez c^ik meggyorsítaná az amerikai sem\'egességi törvény meg változtatását.
Chamberlain alsóházi beszéde és annak hatása
Az einiult nap másjk jelentős ese-mténye Chürtiberfajji mngol mlsuázti terelnök alsóházi beszéde, bár a nyá latkozat nem hozott döntő UxráúH tot az európai válság kialakulása tekintetében. A brit mífiiiszteielnök a tegnagyobbfoku bizaNmlat\'niiságot nyíl vánitotta Németországgal szemben, mert a bolsevizmus el\'eni heves és ismételt támadásai u\'án szövetséget kötött a szovjellel, Ausziria, Cseh", és Morvaország, LengyeíorszáR felé tett ígéretei után pedig olyan Keret-
űiteket követett el, amelyek a nemi zetközi fogba vágtuk. A némtet javas lattól nem a hódítás ^elismerését várták, - imítudottá Chamberlain — hanem a jóvátételt. Az a tény, hogy többmjllió lengyelt és c?eht kebcV zett Hit\'cr a nérmet bln>da!omba, nr-ra Indítja, hogy ne bízzék a némtet 1 \'i iii- iii\', egyetlen szavába .\'em. Szerinte nemcsak a kis nemzetek fé!e forog kockán, nmem vT?szé\'y fefnyej-getl Angliát, a dojniniumokat csakj-ugy, .mint Franciaországot. Ha meg-
zonnyoi iif^iyugvásíial láthptja, hogy mlikozbeh hbtArainkem SMT1 Európ" eg>-ik részében még mindig dörögnek az ágyuk s a vMág népei „ggódv-a figyelik a nemzetközi politika eseményeinek kialakulását; a uj agyar fö\'döu váUozAUuiiui nyugur
lomjmal íolyik-íovább a békés, nem. «tépítő mlbnka, amelynek egyik legfontosabb tényezője : a törvény, hozás, A kormány Irányítása, mellett most ismét egy nagy jeietöségü törvénnyé\' fogja a mjagyar élet esyik legfájóbb problémájút mcgoldaujl. ;
hajolnánk a remiét kívánság eiött - jcíentette kl az angol mljnjszier. elnök - száiikűzué^ik a reményt és suiyns csorbát ejtenénk becsületi\'í*, kön. Vagy mteggyőzö cselekedetek, kei ad bizonyitékjpt a bémtet konj injáiiy szándékáról, vagy végsőkig teljesítjük kötetességüaket - int ni" dotu végűi Chajnberlidn, akinek! beszédét nagy helyesléssel fogadta az angol alsóház.
Chamberlain beszéde megelégedést keltett •»rlí^,1 politikai körökben. Még az ellenzék is helyesléssel fogadta. A lapok rámutatnak arra, hogy béke csak akkor fesz, ha Hitler nik\'gwdja a biztosítékokat. Kt-emjelik még a lapok a beszédnek azt a részét, amelyben arra mutibni rá az ang>\' ndi lisztere (hők, hogy a vi\'ág bajain csak akkor lehet segt teád, ha vaJjuiitjiiayi állam jogos k(-Vánságát figye\'uhibe veszik. Ezt púdig csak tárgyalások alapján leheti megtérni I.
A Chumberlnlh-beexód ffinaxhaingjai
BtrJin : Anglia a háborút választotla A uémíet lapok erélyes haiigigí vissza Utasítják Cr#fnbcrftiln beszélj dét. A Deutsche Diplomatischc Cor-respodtens szerint A^igUa gyengeségi nek vette a némtet kormájny Jóakja i-atát, különösen C*eh és Lengyelországra vonatkozó rész, ke\'b\'tl nagy feiiulbirodá^^NéVnCtorsiágbaj). A (oá szerűit Anglia azért aggódik u népekért, in»>rt (>eh<irszagüt isméi szárazföldi segéddé szeremé te\'ütjndi Ugyanez a britt ioipcríaUsta törek vés ukarjti L*ngycioíii2íágot Is íné]. támasztani. A fap sajnálattal látja, hogy a nétovot Jóakaratot nem látták ímeg.
A német sajtó rámutat árra, hogy Anglia a háborút ¦.>., i. .n . ;¦ ¦ > i a felelősség is tmindenbefai Angliát terhe\'!. A német lapok most is rnegf különbőz tetőén Írnak Franela>rs/ágról.
Paris: A békekisérlet még nem ért véget
A francia fővárosban Chamberlain beszédéről azi tartják, hogy az mc^ feJclt a várakozásójak. Az összhang teljesen aiveg van az angol mlnlszt¦*r-elnök b. .\'¦(!<¦ és Datodier beszéde ftözött, in int ahogyaji ;i/ auga* éft a francia felfogás is injngetry\'ezik.
Politikai körökben ugy.. \'íiÜJÍjkl hogy a Hittel* ja^tos\'atuak elutasítása-
gftti& iWfttirW
A legközelebbi betekben kiírják a tervpályázatot a nagykanizsai adó hivatal és pénzügyőri épflletre
A JOO.000 pengős középltkezés most már végleg biztosítva van
9 ¦
FérfiSltfinyök, falSItfik, télikabátok
nagy választékban
szomolAnyiimAl
voi meg írem fejeződött be a bék<-offenzíva. Szítanitanak arra, hogy a német békcjavasiíitokat más formában mégegyszer megismétlik.
A francia sajtó fíi&t élest\'bb hangon ir. Aftu\'-ibíiii iliiégálUipitbiiií*, hogy n fnancfü lapok háborús hangj< ja megnövekedett. AfsSepok részletesen foglalkoznak Chfwnberlain be fezedével és heiiysúlyozzák, hogy szó sem 1 ehet arról, begy í két nyugati nagyhatalom\' meghátráljon és meg alkudjon. | i i |
A BELGRÁDI LAPOK
az angul miniszterelnök bCszédéröA »zt irták, hogy az semmi haladási nem liomtt. Relgntdban sajnálják, liogy félreértették Hitler I>ékeja,vas-tatait. . , . i
vSZYíFiAaUÍ
a be&tétl kutatásánál fonlosablmak tartják Oroszoiszág és Olaszország ma.
ni , ri A bulgiír lüjjok szerint yerJUVttl sok Tugg e két .nagyhutalom iilásfogsalásán.
STOKH0LM&AN
i\\süg0o^one>k látják az angol miniszterelnök beszédét A lai>ok szerint gondosabbon kelleti volna inegiontolui a llillei ]-u--j.ii«.i
AZ OLASZ SAJTÓ I
szerint Chamberlain beszédéből Al tímlk ki, hogy nz angol feltételekj szerint hajlandó tárgytil,W, tehát ti néniét kormányra aliiarja átrol^ii a felelősséget, hogy Berlin döiitsöh a bábom vagy az angol feltételek el fogadása mfeUett Rómában ugy tudják, hogy tág lehetőség nyjlik még a habom el kerti lésére, ha egy kis jó-akartat van. , j A BERLINI SAJTÓ f ma dé-ii legújabb kiadása szerint Anglia kereste a háborút ós valóját, ban nem is törődik azzal, mit kivaja és kér a német nép. Chnmberf^o nz tago\' poUUkusokrft jelk^móen elsiklott u rzetnet javaslatok felett és retorikai fordulatokkal akarja .el-hitetni Anglia békevágyát, amikor a tárgyalásokra való riémet felhívást elutasítja. Chamberlain ezzel elutar sította a feléje nyújtott békejobbot. A NORVÉG , 1
lapok szerint Anglia nemi nkaf megtűrni más hatalmat Európában. Londoni jetcftitések alapján Anglia
dÖntéSét \\i--\'--iV"iih:\'lf,:itl:tf4iFi;lk ívl.iil
tik, de bíznak abban, hogy a háború még elkerülhető. (Valamennyi MTP >e-entés.) **
A ma déli hadijiUntéwtk
Berlin, október 13 A véderöföparancsnokság ma déli közlése szerint keléten közelednek a csapatmc^ulatok befejezéséhez. Nyugaton az etözö napokhoz hasonlóan helyi felderítő tevékenység volt. A franciák felrobbantották a Rajna-Lintersder beiiachi és neuerburgi hidját. (NTI)
(FolyUtás a 6. oldalon)
A dolgozó ember helyesen at-tekszlk, hs airól is gondoskodik, hogy bélDrfllése és gyomoremésx-tése a természetes „Ferenc József keserövii használata által — regge-tenként éhgyomorra egy kis pohárral oevéve — drendetödjék. Kérdezze meg orvosát I
Megírtuk, h<>gy az uj nagykAiuV zsni adóhavatai és pénzügyőr 6(1 épület, amit dr. Krátky István pot gártnifastter szorgiujnUzíjtt, anytiglí okok miatt nem tehetett az Jdén ¦niár felépíteni. A polgármester is. metélten Sürget^ a pénzügy minisztériumban az épület építésének per-fektuá\'ását, irtrtl m->st sikerült is. *
Dr. Krátky polgánnoster kedden tárgyalt 0 pénzügyminisztérium osz-tá\'y vezetője vei, melynek eredmény.\'-kéot nifég ebben a bcjnpphati, vagy legkésőbb november első felében a pénzügyminisztérium kiírja a Király
Az uj törvény miniszteri rendelkezése érteimében az elsején jclej^. kezni tartozott leven te köteles ifjak részéről többen a tnlftl njapfg awnl jelentkeztek, noha a város ügyosz*. táiyn pontoson nyiivántfarlja Őket. Mindezeket az ügyosztály átadja az illetékes hatóságnak, ahol szigorú büntetésben fogjnak részesülni. Most Írják össze a jelentkezést elm/ulasz-tókat.
Október 16-tói megváltozik az eddigi leventefogUilkoztatás rtapjn is, Az eíldigi vasárnapi teve ütemünk/* nrS{p«imik. Ezentúl hétköznapokon lesz a Icventefoglalkozt\'itV. Kerületenként fogják mcghatároí^ii fl te-
A legutóbbi napok viUanymlzériáí ügyében, mint jelentettük, a polgárf nsester meglette intézkedévit Megkérte Hollós Józ«f nyug. állam(U(-kárt, Nagykanizsa város vtflajiysznk^ értőjét, hogy jöjjön te Nagykanizsa, ra és vizsgálja meg a villany táv vezeték hálózatát ugy helyben, mint a környéken ós tapasztalatairól legye*! sürgősen szakszerű jelentést.
Dr. Krátky polgármester mostani hivatalos budapesti útja alkalmával
utcában építendő uj adóhlvjatai és pénzügyőrség épületére a tervpályázatot, hogy az építkezés a kom ta-tav\'nssziu meginduljon.
Az uj építkezés költség.- mintegy 301)000 pengőre van tervezve éí a Kirá\'y utcai SzegŐ-féle telken épül, szenilben az uj reiidőrp;Uoti.vfil éa saroképületét fogja képezni a meg.
nyitandó uj utcáftak.
Az első középitkozés n taviiszraj tehát már biztosítva van. Jocgynéhány munká-skés jut Iwnét keinyér\'-hez.
ventemiunka pofntos napját és idejét. Most, vasárnap, október 15én tesz az utolsó vsisáiiiapi levi\'utefoglalkoz;-tntás.
Az uj rend miiii*íu tekintetben ¦pontosságot igényei. A le vejft tefOgial. kozás ermíulosztása - aniennylbejn s levente kellő Indokkal n*«i tudja igázom) távolmaradását - elzárással büntetetik. Az Jiykép elitéit asv«Wt« nevét u sajtovtit is koclfk annak nyilvánosságra való hozatala célja} bói. Egyébként intézkedés törtéin!, hogy n büntetés alá vont teveaíte nevét és büntntéséY a ievöjitcfoglaj koztatávm Is nyilvánosan klhirdes* sék. " ¦,
sztemjéiyesen felkereste Hojiós Józísö fet, flki vasárnap érkezik NagykajuV zsára éx három napon át folytatja le a villanyvezeték felülvlzsgáltitát éi valószínűleg még a csütörtök dél-után Összeülő elleníírzö bizottság ülésén terjeszti be észleletéit és szak-véiemiényét. I
— BnUrkiAHitákUBbat tekintse BMg minden Tétetkónytser nélkll. KopsUhs betorándut*.
K«tonsiiffal»x«r«létt«k agysinriiliáxMfi olkksslt
ogyadfil legolcsóbban beszerezhetök
beleznainAl
Sugár-at P, «. Tcleloa 62S.
Xantus János 114 éve saeOI«t«H
114 évrel" ezelőtt, 1825 októberél*n született Xöntus János volt szokott ka\'ona. Haniburgl*jrt matróz, Arnteiiká-bo« pedig napszámos, utcaseprő, tér. kéj>észoU rajzoló, zon^oretatiAr, JaJái-gérög-fraiicia-siiianyo1 tonUé, beutazta keresztül-kjasul kétszer Ázsiát, Éstak-és I>él-AmiBrikAt, Afrikát résrtvett a Colorado s Kali/ornla ismeretien részeinek felkutatásában, ö alapttolta az cUÖ amerikai meteorológiai állomtist n t:9Cndes-óceáiion1 angolul, Bpanyoiut Irt könyvet nz mdianokrol & Indián szótára m-i \'¦¦ nemben legisinertebb, 32 általa fciredezett növény, ásvány, bogár viselt ma is ncvát a tudományben, a lm,:, washizigtoni múzeum — a Smitbsontan Instjtus — szoborral őrökitetle meg emlékét, fiz ő néprajzi gyűjtése legbecsesebb része a magyar Néprajzi Múzeumnak, ő alapította a budapesti áUutkertet is r l>ár|ameTÍkbL egyelőinek hívták |fe»nárt^lf s a *ondo;n I-\'óldrn)zi Társaság ünne|>elle — itthon mint kJ* muzcuuiör l^alt meg nagy szegénységben. 1
Idegbaja miatt latt öngyilkos vitéz dr. Berta Jenő
Jelentettük írúár tagnap lapzárta, kor kapott teicfonérlesités aíapJAn, hogy a zaijaszentgróü járás főszolga birója, vitéz dr. Berta Jenő 11 éves korában Öngyilkos tett. M%it ujabb jelentés mondja, a főbíró, aki közel egy évtizeden keresztül várinegycl főjegyző volt és Így gyakran fordult még Nagykaniz&án is hivatalos és ikéniihjvntakis xuinő-ségbeii, víidász. fegyverévei követte ei teltét. A fegyver csövét szivének Irányította és egy piszkavassal sütötte el. A golyó a szivet érintve, ezoxifBaÜ hatóit\'okozott. ] ¦ \' I : i \' ] ,
Berta Jenő az előző estét még bpt rátái társasiigöjbfui jó bailgulafheöt tőitötte, hazaérve azonban több bu^ osuie\\elet irt, ofinelyben azt közH, hogy idegei teljesen felnuojidták nj szolgálatot, nem bir tovább élni. Ber. ta dr. tmár volt egy Ubcn szaryitór^-uml kezelés alatt és ott bruiyira jav vult idegbaja, hogy egy évvel ezelőtt elfogyhatta a >«b«szentgróti főbírói jíHíim, ahová akkor választottáknrstg.
Tesrmetéíe vaiószínüleg szombaton tesz Zalaszfebarbon. , |
A STOSz a segédhivatali etátusrendezéa Ügyében
A Segédliivolali Tisztviselők Országos Szövetsége most tartotta október Isivi rendes választmányi ülését, a melyen kimondották, liogy a szövetség emlékiratban kéri a honvédelmi kormányt, hogy R katonai szoigáUtra bevonuló segédhivatalt tisztviselők a pupagájzöld szinfl karpeszomany cn-godélyezésévei tartalékos irodai tisztviselői <kiképzésbezi részesülhesaenek. A kormányémökliöz intézendő CmlékU«t-bon viszont az eJvett ftretések vissjs»-ndását, az idős kezelők és dijnokok évvógi tömeges kinevelését é« tt karácsonyi segélyek szociális felosztását kéri a STOSz. »
A városi és községi, segédm\'valalí tisztviselők stálusrendezése ügyében nagyszabású olökészitö munka izulid a B tav«szi közgyütósig a szolgál^U pragmatika tervezete Is elkészül.\' j
Fokozza az Izomerőt. Fáradtságot,
levertségv^t. kimerültséget megszűntöt!, szellemi és testi frissességet kölcsönöz, erősíti és üdíti a szervezetet
. KOLA 100%
Egyediruiltái: Teutsch Gusztáv
drogériáhan.
Szigorú eljárás indul azon leventeköteles ifjak ellen, akik az uj rendelet értelmében eddig nem jelentkeztek
Október 16-tól megszűnt a leventék vasárnapi foglalkoztatása, azontúl csak hétköznapokon lesz leventemunka
Vasárnap érkezik Nagykanizsára a város villany-szakértője és három napon át vizsgálja felül a villany távvezetéket
Szakvéleményét a legközelebb összeülő etlenörzfi bízott\' sági illésen terjeszti elő
im oMftber 13,
«i,»vatvc/.«lŐ: dr. dé.aioé-, fiidfa b4.v..
A szövetruháról
Ma ruár o\'engedheíetleii rgekét elegáns szőve truha egy jóJöItözködö-hó\'gy giurdjenjbjAbdl. Volt idö, ivem is olyan régen, hogy a szövetruhákra nem fektettek olyan\'nagy súlyt, mint !1 selyem & vélwnyabb ruhák-
rí, még té-\'en *is. Bizony Jó néhány évnek kellett ebnuliii ahh iz, hogy a hö\'gyek rájöjjenek, hjgy igen [okv tos, hogy a bÓ bunda alatt é-s nzt le-véve, ue dfdeiégjenek. Nagysxcrüvtn és eteganwn nézhet ki valaki, aki ... mjmdjuk — egy elegáns fekete szövetruhát vc>z f«i hossry ujnkk\'d, mint egy lenge selymet rövid ujjak, kai. Biztosíthatok bárkit, hogy egy dekával vagy centivel senV fog kövérebbnek kliiéanj, hogy ha selyem helyett szövetet Viivel.
Gyönyörűek «z idén ezek a szó-vetruhák, :ikár fekete. Bk\'dr színes, egyaránt divatos. Itt van inlndjárt egy angyali királykék és sötétkék kockás, g\'okais gyapjuruha, bubi gallérral, I zsebbel. Egy níáslk, egy to\'iuukszinít angóra, g\'ok|pls aljjal, barna bőrgoiubokkiii, e>wel, kis tel-los résszel fent és szintéin 1 zsebbel.
Egy barna szöwetruha BBoUtöI de rékg van sregv«, fent vhuz-ah-ijt-jtt rézsútos- gillérral,
Nagy ni szép volt egy bordó g\'ok, nis szövelruhi, e\'öl mellnél beV.uzva, ez a húzás egyúttal a gallérját is megadta, me.\'y. eészeii az állig ért.
Egy zöld- fekete—szürke kookás gloknis angóra ruhápifik az volt az érdekessége, hogy hátu» volt belead, va egy erős gkíknts rész.
Száz és ezer féle fazont tudnék mbsélnlj egyik Mikkiesebb, irmait af
másik, de-sajnos helyszűke miatt CSak néhányat tudok li<\\i ¦¦ hi t>o az biztos, abban megegyezik mind. egyik, hogy gkjknis a\'jjal készülnek, mindegyik magasan záródik, a ieg-többje bubi gallérral és nagyon sok a zseb.
A fekete szövet ruhák tan egyenest lubzódhabiánV
Hogy csak egy párat említsek : Gyönyörű volt egy fekete szövet gikaft ruha, atnlelynek egyetlen dl 6ie oldalt deréknál egy színes p;v-jfStta virágcsokor. ,
Fgy bsáaik fekete szövetriiha : N«-gj\'on érdekes voít a szoknyája, mert * feiiUbertikásokbót Jöttek ki alul a g\'o^nik. Ezen. sem volt más disz, mint egy zöld-drapp antilop öv.
Nagyon elegáns azután a gyöngyö. \'Q\'l ruha, igy p(. fekete juiupcr, ele. 1« és nyaka tc\'e "és tele van gyöm-
Dfvatposfa
BÁNATOS. Beige színű szövetruháját a következő razoHra csináltassa, Cokttls szebnya rajta és blúzon két W zsebbel, anieiyet keskenyen bamá-i*1 iHegelyeztassan, ugyan igy a kis «ori és <jz ujjak szélei Is barnával ^üljenek. Barna kaja|ml, dpŐt visel.
ELEGÁNS ASSZONY- A beküldött ¦w kockás ruliaanyag nagyon szép es divatos, csináltassa gloknis szoknyával kl* kihajtott rwronnai, « nyaka köré " kivágásba begyűrte egy sárga sálat *®va. Barna övvOl viselheti, Fekete ["báján a következő alakítást eszközöl.
lev
Tokmtve; hogy nem divatos m egyen** szoknya, elejére 1 v*gy e^qa va^iUt fcflaiá# ..^fiasca és ta-
W * "»W elöl azt hu-
be, kis teUrésszól. OdvóSet, MANYI. Homokszínű fonalb-.il készítsen mayának egy gloknis ruhát Z \'!1 tm."\' a\'"U «hideniicl és mindenbe* tud viselni Akármilyen meglévő le szerelés megy 3 Kösse a^. vétkeid fazonra; \\ SEokllYa llé({y fá^. bő gloknaaa kötődjék, á leLsi-észe icilosa,,, ami alatt 0gy picit t*mSó aranyág (uo féljen, nem fogja erosi-Mi). Odvűzlct.
iiieimiiiiiiiiEiü\'íi
vaakereikaéése — naaykatilzaa
CORDATIC
LERAKATA
T
KELLER ANDOR :
\'EDOR, A RETTENETES
^Qy magyar huszárkapitány kalandos élete — Rlport-regány —
Sehogyscm blatt a váci élet, Pedo-runkat fojtogatta u városi környezet, a szabadba vágyóit, fák és mezők illata csiklandozta az orrát.. Meghallotta, hogy Scliuster Konstantin, ti
váci püspök, bérbeadja a nógrádvorő-cel M igaz zí-kastélyt
„Lekaszabolom azokat, akik rossz híremet költik..."
Gálába vágta magát Ós kihallgatásra jolenlkc.ctl a püspöknél.
A főpap kegyesen fogadta u vitéz kapitányt, aki n\'igtöu rátért a lényegre: szeV-lné (tíbéreUil a kastélyt, mert utálja Vácot és vidékiesebb köjnyo-. lotbL\' vágyik. A főpap MmezetUi4mo. zolt; az élovcszü Fcdorr rögtön rádob-bent arra, hogy a hiftspök azért húzódozik, meri att;il tart. Imgy Zubbvlts nem lesz pon\'os bérfizetö.
>— Ettől ugyan no tessék félniVan
| h 11 • .\'!11 ,. \'
Scliuster Konstantin arcán mosoly hullámzott végig.
Fjaoskám, én csak azt hallom* Tudja, ilyen kis városban mindent tudnak,. A fűszeres panaszkodik.. A hoitoxnek is tartozik.*.
Zubovits előrántotta a kardját, a szeme véres ielt a méregtől.
t- líoliaiwk és lekaszabolom amyo-monillakat, akik rossz lurcmet költik.
A jóságos pöSpök alig tudti vissza-ránlani Zubovicsot áltól, hogy kivont korddal noluuijou végig a váci utcákon, a fűszeres ós a hentes legyilkolására. Abban maradtak, hogy majd meglátják.. A püspök ur még alszik Ogyel a dologra, aztán válaszol.
Zubovits háiátélt, duU-fult. törte a fejjél, mit legyenll Az igazság az volt, liogy hamarabb hagyta kihuuiUu három ép fogát, mintsem fizessen. Azt a vagyont, amelyet a bnrcolal vár eladásáért IdBpott, utolsó fillérig, mint ta-karékbeiétet ,o«lielyezle B* Osztrák— Magyar Baakná\'.
Az Osztnik— Magyar Bank fizette Európában a legseerényeW» kamatot. Egy százalékkal adott kisebb kamatot, mint a PesU Magyar KeiOskedetnú Bank Általában írem is tudták, hogy a* Osztrák—Mugyar Bánk elfogad bank botétet. Oda csak: az helyezte el a pénzéi, aki tökéletes biztonságban ökurla tudni a vagyonát
l\'otlor elüie* a lőkélie/. soha nem nyúlt. AbbÖJVa pénzből ólt, amit mint opciós eszeget kapott a szárazföldi toroedó talábminyáért ós a szűkös nv-ug |
keblén szoiitotla a kewzázez«r koronát.
- Megvan,. Nagyon kösiöaöui. Hálás \'-i»zek*
KWoett a xsebébő\' egy koronát és átnyújtotta az altisztnek Ugy érezte, hojry igátán gavallér^. —i ÍLí a magjVé, Dam* l-:ibucs\\no.tt a/, igazgatótót ós egy óia múlva megvette a fürge A Nap-at. Hosszú udósütás számolt be arról, Iwgy Zubovits Fedor tévedésből kétszázezer korouát dobott 1* a levele*, ládába. Fodor trükkje sikerűit: déluláu már Oz egész ország tudta, hogy Zubovits l\'odor gOzdog ember, aki l»ri-I ékben boni nnnyi penti amennyiért abban időben még két bérhúzat iebelctt venni Budapesten.
Másnap röggel Schuster Konstantin P&pök órtesitetlo, hogy .szívesen bérbe, adja a Migazzi kastélyt.
tFolyt. köv.)
ditból, amely a hónap elején |>o-stán érkezeit i
Egy fényét ötlet
Ugy látszik, fényes ötlet Jutlmtott az estébe, niorl felvillant az arca és ro-liant kl a pályaudvarra, gppen jókoir érkezeit, A pesti gyorsra felugrott;.
Elrohant Oi Osztrák-Magyar Bank budapesti intózelólioz és felvett kétszázezer koronát. Akkor bement a kávéliárlű, leüli ós kvelct irt vaVa-mely bécsi ismerősének A Szivaros, gyerektől két egyforma levéllioritókot rendelt. Az egyikbe elhelyezte a két százezer koronát, a másikba bekitetlí a levelet Aztán felállt ós elindult a
ÍÖ|K»sla relé A főposta épülete melleit már akkor is ott Állott az. a hatalmai levelesláda, amely most is ott v»n Bedobta n kétszázezer koronát tártai ma/ó borítékot a levelesládába, majd futólépésben megindult M, a főposta épületébe.
Mire felért a második emeletre, li hegeit,
— Ilo\' itt az igazgató? Hol ül al nzi ember, akivel besietni lehel, — m*mny. dörgölt
Valaki csillapítani próbálta, mire slcntori lumgján Uitclto ie Bj illetőt
.. BaÜgaiaon Tudja ki vagyok én? Zubo-vits ... — i ii i ndi ,i szótagot magsabb hangon ejtett ki, — /ulo vits Fedbr vagyok. A |xisti vezetőjével akarok beszélni.
Odavezették az iljclékes igazgatóhoz. Fédor remekül megjátszotta a lenegö, izgatott embert.
Igazgató ur, szörnyű kalamitás történt velem.
— Ugyan micsodái
— Két egyforma levél borítékom volt,
a/, egyikben egy levelem, amit Bécsbe
akartam feladni, a másubesi kétszázezer koronáin .. Képzelje, mf lórtént velem,. Idejövök a főposláboz, bedobom A ládába a tévéiemet és Icaak később vessem észre, iwgy u penaaa.
ImrilékOt dobtam bew Kérem, azonnal küldjön le valakit, hogy kiszedhessük a pénzcsboritékot a ládából.
A ti (luk bevált
Az igazgató uniak im|H)iiá\'t ZiUbo-v\'its Fedor lűrueve, na tpég u kótszáz-ez#r korona sem kutya, lekísérte a kapitányt ós az altisztet a levelesládához. Természetesei! rögtin megtalállak a borítékot. Fedor tökéletesen megjátszott izgatottsággal feltépte és
Nép WlozgÓ. Péntek, szombat, éÉ vasárnap Valentino legnagyobb szerepe! Hangosított koplal
A SEJK FIA
Valentini) és Báoky Vilma alakítása még ma Is élmény
Klejg: A prémcsempészek
Előadások kezdete: hétköznapokon 6, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor.
Péntek
AlUndó >ftMmÍMk kélk»uá««kaa b«d«p««t 1. mUmrtm
6.45 Toreav — Hírek. — Közlemények. — Hanaktmezek. — 10 Ilírák,
— 11.10 Namzetkőzi vizjelzősaoigálat.
— 12 Harangszó. — Himnuw. — Időjárás jetantís. — 12-40 Ilirak. — 13.20 Idöjaliés, Idő járás jalentés. - 14.30 Hl-r»k. - 14.45 Müsorunnertetéi, - 15 Arfolyajnlurek, piaci árak, éMnxissar-árak. — 10.45 IdOjabés, időjirásjav WntAs, hirek. — 17 Hírek aslovák és ioagyar-oroai nj*lv«n. - 10.16 Ilinik.
— 21.40 Ilirak, időjárás jelentés, hírek ¦zlovák 4« magyar-orosz nyalván, — 22.40 Ilirak német, olasE| ;-ngoi és franci* nj^lven. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 Magyarorosz félóra* — 17.40 Sport közlemények. — 17.55 Bura Sándor cigányzenekara. — 18.45 Juhász Gyula antológiája. ~ 10.21 A rádió szalonzenekara — 20.30 Lévai est. — 22 Tánclomezek. — 23.20 Tokl-Hor-vátb Gyula eigányzoncknr.i, CsOlényi József énekel. BUDAPEST II.
19.30 Gyorsírótaafolyam. — 20 Hírek. — 20l20 Dr. Rauss Károly előadása. — 20.50 A 2. honvéd gyalog, o/red zenekara. — 22 időjárás jelentés.
BfiGS
10 Dóluláni zene. — 17 Leniewla.
— 1K i n.-kk.i, — 20.15 Szimfonikusok. — 22.50 Hangverseny.
Szombat
BUDAPEST I.
10.15 Ifjúsági rádió. — 10.45 A Nem-íoti Múzeumban a reneszánsz ós I>a-rokkóks/erT-kel ismcrl,űti dr. I\'iUztoiy Baláísné — 12.Í0 Dullian KJájo hegedül. —1 13 Müvésrlemozt\'k. - 10.15 Hdrsányí Gizi mesél.
17.15 A Budai Szabadság Dalkör.
— 17.45 A rádió postája. — 18.15 ráneleiiicíOk. — 18.50 Dr. Jolwn BéJa előadása. — 19,25 FurkB Glzettn zongorázik. — 20 Dalos-zenés utazás u Tiszán. KUiáu Zotun Itajigképtora* — Z22 Budajícsti Ifangvcrseny Zenekor.
23.20 Farkas Béla cigányzenekara. Kalmár Pál énekel BUDAPEST II.
19.30 Mezőgazdasági félóra, — 20 Hírek. — 20.20 Beethoven: Esz-dur vom&négyes. — 21 Dr. k,-i *¦!,¦ ¦. József előadása _ 2U0 Időjárásjelentés.
BflCS
7.10 Lemezek, — 17.50 Olasz dalok.
20.15 Operett nrt. - 22.50 Kis rá-
diózeiK\'kor. — O.I0 Hongvei-seny.
1BCT. oHAtttf 13
városi mozgó Figyelem! Budapesttel eoyldöbenl Figyelem! Csütörtöktől vasárnapig
A MINISZTER BARÁTJA
Előadások kezdete: hétköznapokon 5, 7 és 9 árakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor.
Állítsák vissza a reggeli egerszegi motorost I
Kaptuk a következő levelet: -Kedves Főszerkesztő Ur ! Biz jnyáf
na sok Liiii.\' ..ii kéréséi !\'¦>\'.i;.u ii.
amikor je\'en soraimmal szóvá teszem
a \'cgujabb kanizsai meneti ejudi pi^-
naszt.
A Zalai Közlöny rnrenetrefidiéneki átvizsgáláskor íinegdöbbenve lá\'Uik, hogy a regsei 8 óm fe\'é indulóeger1-szegt vonat a té\'i ldőszUkban nekn] indul. Akiknek gyakrabtxyi di\'guk\' van a niíSgybszékbeiycn, megértik* h"gy milyen lehetetlen állapotot te. remit ez. A jövőben ugyanis — ha csak sürgősen nem segiteaiCk a bajon - a reggé\' 1.67 perckor induló szeniéiy\\smattal lehet csak megközelíteni a megyeszékhelye^ miután a háromnegyed tizi sebésvonat lénya ges többlet kiadást felent, azonkívül későn Is van. Visszafelé is rossz az összeköttetés, de legsürgősebb teendő a reggel 8 órai rnrotoroS sürgős visszaállítása. >
Kérjük a város vezetőségét és a megyebizottsági tagokat, hisz nekik is érdekük (.\'*, járják ki a MAV-nál a 8 órai nv.» torost. Legalább hcicnv khit 2-3 najKái indhsák, hogy Ka-niasa mtegkozelithesse a liiegyeszék-heiyt
Kérésünk szj\\es köziésíért fogadija Főszerkesztő Ur etöie is hálás köszönetemet, teljes tiszteit tol
(aláírás)
Síremlékeket,
.i.k.h.l ____-.i______t «¦»-» "\' ¦ ¦
HfpiuT, Miinnsii, itii íBBiami
szakszerűen és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kófaraflómesteroei, Klrály-utoa 39 Haiy »lr«uUk-r«ktár. Telefon 615.
Készül a villamossági tor-vény novellája
Az- iparügyi minisztériumban ket-szül a villamossági törvény novellája. Nagy érdeklőddel várják a tervezetet az érdekeltek, mert ha a uo^ ve 11« a gazdasági\' é\'-ct érdekeit kcllőf-en figye\'embe veszi, nyomában erő. teljes ütemben megindulhat az elclí-trillkáiás.
Az e\'ektiitlkálási törvény novella-Ja rövidesen elkészül, ugy hogy jövő esztendőben már ennek alapján indulhat meg nz eiektrlíikáláv.
Hat évi fegyházra ítélték a zalahalápi hegyőr gyilkosait
Id. Busnyák Mihály 53 éves és ifj. Busnyák Mihály 18 éves pusztadö* rögdl juhászok rablás, sal párosult szándékos omberö\'éssel vádol tm á\'lottak ma a za\'aeget-szegi klr. törvényszék dőtt. Az ügyészségi vádirat szerint a vádlottjuk ez év ju. ilus 23táji bajnölb{aai a zalahalápt szőlőkben az őket tet enérő Krajcsf Bé\'a szőlőtulajdonos hegyőrt, akit -mivel a lopott barackot tőlük el akarta kobozni - baltával és juhásZ-botokkai agyonvertek, hogy a barac, kot eivihessék.
Leseő Árpád dr. dnÖk előbb |d. Busnyák Mihályt hallgattp kl, aki tagadta bűnösségét és azzaf védekezett, hogy néhai Krajosi táln{irf(
j rá e\'Őször és vasdoronggal megülöt} te, majd meg Is szúrta és Igy álfcu" lános verekedés fejlődött kl közöttük.
Ifj. Busnyák Mihály ugy vallott hogy csak a gyümWMeslopásbán érzi magát bűnösnek. A többire vemjatko íóan annyit elismert, hogy iapfci bánta mázába ml itt ös/.e\\ere a sző-löpásztort, Reiuier Veeidelt, a "szőlő-pásztor barátját Is megvere, de ő Is kapott tő\'e. Bctsfmere, hogy ü volt a baracklopás kltenvzője. Tettét megbánta.
A törvényszék bűnösek mondotta ki ugy id. mint Ifj. Busnyák Mj-há\'yt a vádbell büncse\'ek\'méiiybein s ezért őket egyenként 6 évi fegyházra és 6 évi jogvesztésre Ítélte. |
Az ité\'et nem jogerős.
h
Egy ponttal Is lehetett nyerni az e heti tippversenyen
A hetek óta folyó Uppveiseny ugy-látszik nug nem fejlesztette ki eléggé a versenyzők tlpptrzékét /Vagy ta tón az eheti gyenge eredftMiyek oka abban keresendő, hogy n fotba\'l szerencsejáték és igy nehéz eltaláld n várható eredményt. Ehéten blznjnfv a szelvények kilencven százalék^ pontnéiküli ninradt.
^gyvefcn négypontos széf vény akadt cspk, Bereck Jánosé, Fő ut 2., aki az MSB—DPAC mérkőzést Isi lü\'ta telibe. Egy tribün jegyet kap jutalmul. Hárompontos is csak kettő akadt Horváth József né és Horváth József. Az egy és kétpontosok közül kívülük a következők nyertek niég egy-egy belépőjegy-jutahnnt az október 22tiki ZMNTE-KRAC mérkő^ résre : Tarődy György, László Ervin és Baranyái Lajos. Ami tehát még soha nem történt meg, e hétejn egy félidejű találattal is leheléit nyerni.
Mkitán vasárnap Nagykaidzsán nem fesz bajnoki mérkőzés, legközelebbi tippversenyünket 22-lkl vasárnapra rendezzük meg.
Bajnokverésre készül a Turul
Kaposvári laptárstmk, a Somogyi l\'jság Írja a kötelkczőket: iVasámap a tabella élcsapatát, a ZMNTE-et látja vendégn\' a KTSE, Az egyesült Zrinyl-
NTE eredményes szereplése várható volt s jr, a kanizsai csapat jelen-*• ieg 10 ponttal áll első helyen, de szoro-r\\un mögötte á\'l 0 pocfttal a PBTC és tatán a vasárnapi fordulón döf cl, ítogy a kél csapat kőzü\' melyik szerzi meg az őszi vezetést AiPBTC ugyanis Simontornyára utazik, almi a két bőrös csapat mindig igen erős -küzdelmet vivőit egymás clkii s ezúttal a tabella alapján a pécsi csapatnak a győzelem. Ez esetben pedig a ZMNTE |x>ziciója veszélyben forog és éppen ezért az uj kanizsai csapat tisztában van a kaposvári mérkőzés jelentőségével ós a lehető legjobb li-ét liozza a Turul otthonába, ahol -- valljuk be — a jcéksárgák már sok keserves perest uartMak a jjrinykiek.i
A futbali-bajnokság állása
1. outily.
1. ZUNTB 6 5 - 1 16:7 10
2 PBTC 6 4 1 1 Ml.í. 9
3. 8BTC 8 3 2 1 13:11 I
4. KRAC S 3 ! 1 8:6 7
5. DVAC 5. 3 — 2 17:4 e
6 DPAC 5 3 - 2 10:3 «
7. 9 3 - 2 8.8 <
8. NT8B 5 8 - 2 6:10 6
9. KTSE e 2 1 3 10:10 5
10. USE e 2 -- 4 9:14 4
11. PBAC 4 1 1 2 3:19 a
12. PAC 11 l - 11 0:9
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCSÓK jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTA6H fotószaküzletbeii v,vu„i fö ut 10.
Fényképezőgépek B P-töl, márkás filmek 88 fillértől. MT SukuarO kidolgozás I "^Ml
A miniszter barátja
Páger Antal uj filmje a magyar filmgyártás megifjodásának egyik legkitűnőbb termése. Friss, vidám és szórakoztató s bár főképp- csak szóni-koitatni akar, ©gy kicsit tanít is. Néhol ogésjjeu uj a liangja ós ezt a hangot örömmé\' üdvő^jük, mert a j«sti szóviccek lieljett jólesik hallani a magyar filmekről a komoly szavakat is.
A siker titka Fáger Antai \'őszinte, meggyőző játékában és a rendozésl>en lelliető fel. páger olyan kitűnő szi-nesz, lM»g>\' bátran fel lehet rá építeni egy filmet. Bánky Viktor ajonbOa ugy építette meg ezt a fUmet, hogy Páger nélkül is siker lehetne. Igy együtt minden bizonnyal az utóbbi Idők Ieg. nagyobb magyar filmsikere lesz. ^
Págor mellel Komár Juliska, Vd-góné, Erdélyi Mid adnak kitűnő s/i-néssi alakítást Miltályfy minisztere remek. Ac cpizódisták is mmd válogatott kitűnő színészek, üánky rendezése gondos, figyelmes. A Bors Istvánná] ós oi- uj filmjével — amelyben ugyan szintén kevés a filmszerű jelenet, de mondajiíralólanak tálalásában élvezetes — bebbonyitotta, hogy a legjobb magyar filmrendezők egyike.
lA niiiiíszter barátja másfél órás ki. tünfl szórakozást biztosit minden mozi látogatónak, Öszlnlén merjük ajánlani.
Tőbb mint négy millió gépjármű van Németországban
Néuiolországban minden évben ösz-szcszámlálják a magánkezekben tévő géj)jánnöveket. E» év adatai a régi biroda\'om ós Aíjsilria terú letéti 3.8Ö-1.588 gé.pjánnü$tti átlapitják- >mg a?. állományt. ,\\ fenti számbi.\'>I 1,800722 a motorkerékpárok száma, azaz az összlétszám 478 százaléki, 1,486.451, vagyis 38.2 siázalók\' a bzo-mélyaulók száma, 142030 a toherko-csik, aaiz 11.3 aránya ós száma. 82«077, azaz 2.Í százalék a traktorok mennyisége és 23.302 az autóbuszok létszáma. A renti adatokhoz hozzászainitaudók még: a Szudélavidék 05.000 gépjármüve és a cseh-morvtt protoklurátus 140.000 jármű létszáma.
Igen természetes, hogy ezekben a s/ámokban nincsenek tckbilclbe véve la liadsereg gépjármű készlete. De eb-bői az óriási magán gépjárműből meglehetős sokat bevontak hadi szolgálatra ós ez az óriási felkószült^ég magyarázza, liogy miért sikerüK a némi\'t had-cregnek olyan rövid idő alatt olyan hatalmas eredményeket a lengjél ellenféllel szemben elérni. A kis parasztkocsivai vüló utánpótlás már nem felei meg a mjodem Iiáborii Igényelnek. A hadműveletek gyorsasága
a had tnozd ulalok ós az utánpótlils fokoíoltabb gyorsaságát követeli.
JOlÖíitlIS, NI! ÉDlHZUlSl"
IP89, október 13
ZALAI KÖZLÖNY
Hősi naptár
Ftótor niagatnr) ásónak, vninminl öntevékenységének odtj tanújelét Pintér
_~An>al volt veszprémi 31.
| tfg. 1. 12. honvéd Rya\'osciwllicti
-bon véd. Pintér a Lurk
kornyék] Knrpilovkánal UakfUUpara&CÉ unkát idejében figyelme/tel le egy oldalról jövő ellenséges U madásrn, m*jd rftjévai parancsra rom várva, iJntevékenyen megtámadta ni oroszokat, árokból többet lelőtt és számos foglyot ejtett. Erélyesen, bátran és iiiegkmo gyorsasággal végrclifljtott v.U-lalkozásának volt betudható, hogy a vázad oldalát erősen veszélyeztető ellenséges támadás meghiúsult
A nagy ozösl vitézségi énnet kapta julaliuul.
— (Az alispán állapltja mez a kávé ée » tea uj árát)
lAz arellenorzés országos kormánybiztosa közzétette a kávóliázakban ,ét-tennekben, cukrászdákban kiszolgálla-lott kávé ós tea árait, Ezek szerint ok-lóber 15-től kezdődően általában any-nyivtU emeHiető a k^yé és tea fira, amennyivel az oiőá^lttáshoz relhPsz-n:Ul kávé, illetve tea beszerzést értéke növekedett Budapest területén a twjos-káyét adagonként 10 rméSreL u u-k-\'-i..-. kávét deciliterenként 20, a tea adagonként 10 flUérrei emolliető. A vidéki vendéglátó üzemekben végrehajtható emelés mérvéi Oz áreiien őrzés orszá-Bjos kormány biztosa a tnvényhptósá-gok első tisztviselői utján lógja meg. állapítani.
— (Megjelölik Kárpátalján
a magyar történelmi helyeket)
A kárpálaljai városokban mozgalom indult, hogy ütegje líiljéjk arokat a helyeket, melyeken magyar seempont. bél vaiuinilyen fonlos történelmi esemény játszódott le. Máris két helyet jelölnek meg, rrreJry a magyar történelem szempontjából fontos. Emüék. müvet állítanak íel a nngyberegi ,erdö-ben, ahol II- Endre 1233 augusztus 12-én országnagyok és hadserege- élén rogodta IX- Gergely pápa követét. — l.\'gyancsűk megjelölik Ilákóczi I-erenc szőlőjét, a .Bocskort..
— (Megkoronáztik az öt éves daUl lámát)
Tibet Itormányiója, vnlamlnt Anglia és Nepál képviselőn jelenlétében szerdán uonepélyes külsőségek közölt meg. koAinázták az uj dalai lámát, egy öt éves kinal fiu személyében.
— (Baross-hír)
A Baross Szövetség tclhivja tagjait, tiogy az ípangozolványok bejelentését 16-Jg okvetlenül intézték el. Az értelmiségi munkakörben ibglalkozUMoU alkalmazottak bejeientét*\' is kötelező. A Szövetség irodája ezirányban saiv*-sen áU a tagolt remleikezésére. (:)
— (Évadnyitó tánctea)
az Iparoskörben folyó lió 15-én p*te fél fl ömi kezdette]. (:)
— (Vérosl közgyűlés)
voH tegnap Zalaegerszegen. A város JÖVŐ évi költségvetését tárgyalták le a konlrsathoz hasonlóan: — ll városatya jelenlétében, Az egerszegi költségvetési lii.my fedezésére a közgyűlés is Jóvá* liagyto a, irt) százalékos pótadót és a 7 százalékos kéréseit adót A közgyűlés elbúcsúzott dr. lldvOrdy Jenő tiszli-föűgyésztöl, aki 200 pengő nyugdíjjal nyugalomba vonul.
— T«UatM m| a Kopsteln Bútor-áruház áilaudó butorUállltáaát ízletes ea olotő bototokat kedvező flzetéal le) tételekkel vásárolhat
, i- ÍÖJJUznyelvtt tanfolyamok)
A budapesti ulagz kultur intézet Nagyk uüesáii is olasz nyelvű tanfoty-a. mokat renilez. Aki e tan folyamokon réscticnnl ölwjt, az folyó hó 10-lg >*lentkeuék Sekulja Jakab nyűg igaz-tSUó~tanttó urnái (városi bérpalota, Kossuth tér 14.), vagy FUó Ferenc igazgató urna\' a Itozgonyi utcai iskolában. JekMitkezni kltet mindennap folyó Ivó 10-áig. (i)
— (Féláru utazás Budapestre)
Mint ismeretes, a Banasa Gábor\'Szövetség október 28a ős Slja között Budapesten •országos protestáns napokat, rendez. Ez alkalommal u vidékről, monelreudszXTü vonatokkal, egyénileg felulozók részeié a MAV ígaz-gatósíigu Ötven százalékos meueUUji-kcdvczményl engedé\'>ez, mig a csoportosan utazók részérő egy- é* két. napos ünnepi kü\'ön vénátokat indít Október íJJ-tó\' kezdve az ^Országos protestáns rnajrok< ügyével kapcsolat, ban minden kérdésben réiztclcs fel-világositássaj srolgál az -IBUSZ. Máv. Hív. Menetjegy iroda nagykanizsai fiókja, Hlotvo a vuléki városok és községek lelkészi hivatala. (.)
— (Tilos a rúzs az angol Onkéntesrtóknek)
A lindiszolgátdin önként Jelentkczelt nők főparancsnoksága rendelőiét bocsátott ki az önkéntes nők ruházkodása és viselkedése dolgában, A .kincstár állal adott egyenruhák — igy szól többek közöli a rendelet — nsnn lelteinek rövidebbek vagy hosszabbak. Tilos lÁllanalnyí .divetonyagokkul. fcldisziteni az egyenruhát Tilos a ha. disrolgálalot toljesilö nőknek Sz orrukat kifestem. Ajkuk természetes színét sem szabad semilyen festékkel megváltoztatni. . l
~ (Amerikában naplénnyel fognak tütenl egy nagy bérházat)
Most kezdtek meg egy 300 lakásból áMő bérliáz építését Miamiiéi. Az épülő liá* különös érdekessége az, hogy füleséi ós mclcgviíszolgrtItalásat a napfény segítségével oldják meg lia. taimas gyűjtőlencséket luelycznek el a bérház tetején, amelyek a nap melegét felfogják, összegyűjtik és vizme-Jegitésre. liAsmálják fel. A készülék nemcsak akkor végzi a rendeltetését, 1» napfény von, lianem éjjel is, mert a hösugamknt akkumulálja, elraktározz*, t .
ItefUn Október 13. péntek. Rom. kat Ede kir. Protestáns Kálmán. - Ixiael. TbUri hó 30.
— (Elfogott kerékpártolvaj)
Dómok\'József zolanzentgyórgyi nap. sramos többizlun kerékj>árt lopott A znlüjővői csendőrség most elfogt" és ntatita a zalaegerszegi rendőrségnek.
— (Elhallgattatták az angol amatőr rádiókat)
Angliának eddig körülbelül 2000 amatőr rádióleadóáUomésa volt A bol ügy miniszteri rendelet érteimében ozekel a rádióálkmnisokiit egytölegyig ellialigaliattAk. Mind a 2000 állomás tulajdoiwsáuál DKtttaKot egy-egy lii-valalos megbízott és lefoglalui a to. adáslior. szükséges .szerelvényeket Megmondó\'ták az állomások tulajdonosainak, hogy rájöttek arra; előfordult, h«gy «gy éft amatör egészen személyes természetű közléseivel fa fontos adatokat juttatott as ellenség tudomására. (
— Lássuk el háztartásunkat téli almával,
raktározása egyszerű. Ennek módjáról, valamint a gyümölcsfák ültetéséről, őszí periiietozéséröl, a törpe gyümölcsösről, ax uktuálls hnvf teendőkről a szőlőben, gyümölcsösben, baromliudvarou ós méhesben ir a Magyar Gyümölcs legújabb száma, melyből lapunkra lüvalkozya ingyen mutatványszámot kü\'d a kiadóhivatal, líuda^t, V., Vi\'nios császár ut 70,
Hézlitrdú nyitva röggel 0 .órától este i óráig (héttt, eviraa, péntek délután kedden egáos nap nőknek}.
NŐI bajok a tisztin természetes „Ferenc József" keterűvlx használata által sok esetben lényegesen enyhülhetnek, nieit ez könnyű és lágy béiurulést biztosit és az anyag* cserét liathalóiflii előmozdítja. Kérdezze meg orvosát I
Élénk szél, egyes helyaken köd, több helyen eső, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
A Meteorológiai Intését nagTkanbual fflftfttgyolőAllomAsa Jelentli
Héménéklet tegnap eate 9 órakor : -r- 98, ma regzel +8*. délben -f-130,
Oamnadék 0 2-t.
Parcellázási
nagyrécsén
Éörtili ffliiiséji silili-BB te utlil w
jutlnyoi áron, Igen kedvezd fizetési leltételek mellett kap-hatok. — Érdeklődni lehet:
Réptakarékpénztárr. t. Ragykaiihsán
cégnél, Csengery-nt 4 szám.
Rövid táviratok
100.000 NÉMETET
szándékozik a német kormáuy Felsoolaszországból bazatelepltenl. Legalábbis Hlmmler olaszországi útjával kapcsolatban Igy tudják Rómában. (MTI).
BEBÖRTÖNÖZTÉK
az oroszok a lengyel gOrogkatoli-kus püspököt — leTeiitik római kórokból (MTI).
PARIS AQOÓDIK
a (örök—orosz tárgyalások miatt és torelmetlen. Ankara szerint a tárgyalásokat a hét végére befelezik és annak eredménye biztosítani fogja a FOldkózi tenger keleti egyensúlyát.
ÁLLAMTANÁCS volt ma délelótt Parisban.
A DAILY MAIL
szerint 4.8O0.000 font értékű aranyat kapott Németország a szovjettol.
Nagykanizsa megyei város polgármeslerétól.
24484/1939.
tárgy: A kngytl kitosal lnkm.il tat álul extlci .M-.bolt ntdlszaiek megtiuiása cselén követendő sljárás.
Hirdetmény.
A lengyel katonai Internállak gyűjtőtáborba szállításuk alatt pálya-udvaukon és vasútvonalak men\'én, a magyar batár átlépésekor tóliili esetleg el nem veti kézigránátokat dobállak. Ennek következtében egy esetben uit szerencsétlenség Is toriént.
Felhívom tehát • város kózSnsé-gét, hogy a lengyel katonai internáltak állal esetleg eldobott fegyvert, kézigránátot stb. ne szedje össze, li meni ha Ilyeneket talál, azonnal jelentse be a honvéd állomásparancsnokságnál, hogy megfelelő szakemoerek utján atok hatástalanítását rögtön eszközölhesse.
Nagykanizsa, 1939.\'-október 10. m. Polgármester.
OfcsénítjjSt aaPamvzíbm szÓMkox7íali>\\
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2.
1989. október 13.
[Folytatás .... I. oldalról)
Pária, október 13 I egész arcvonalon nyugodtan lelt el. A (randa hadseregfőparancsnok- A Warndt I erdő kornyékén visszásig ma délben közli: Az éjszaka az | m Ilik az ellenség őrjáralail.
Titokban, de megnyugtatóan folynak a finn-orosz tárgyalisok
Berlin, október 13
(NT1) Moszkvai beavatott körök-böl száimazó hírek szerint a finn-orosz tárgyalások kedvező légkörben kezdődtek. Remény van arra, hegy megnyugvással lehet rendezni a két ország közötti viszonyt.
A tegnapi másfélóris tanácskozásról semmi nem szivárgóit kl.
Finnországban — a legújabb Je lentések izerlnl — már az összes tartalékosok beöltöztek. A nemzet elszántságára jellemző, hOjiy a 15 évet diákok is mind )-lenlkeznek önkéntes szolgálatra.
Chamberlain szombaton ujabb rádióbeszédet mond
London, október 13
(Reuter) Hitler ujabb válasza után Cnamberlaln szombaton ujabb rádió-
beszédet mond. Egyes jehn\'ések szerint ez a rádióbeszéd szózat lesz az angol néphez.
A pénzügyminiszter benyújtotta a Házban a másféléves költségvetést
Tovább tárgyalja a Ház a földblrtokpolitlkal javaslatot
ttini.\'- -a, .ikl-.hr 13
lA képvbelájháx mai ülé-séo Heményi-Svlmcllcr 1/ijos pénzügy nüniszter be-nyu}!ot<A a megnagyobbodott orsiág kölUégwtését, amely 18 hónapról siói. Ugyancsak benyújtotta a társulati-, n vagyon- fis a laribein-adóról szóló ja. vasiatokat és a laázadUitnenU\'sséííröI szóló jelentőst
tA kormány \\*lameiuiyi tagja jeK\'n ryolt a mai üló-cu.
IA pénzügyminiszter nagy beszédében Utalt az öszi ós a márciusi örvendetes i^seményekre ós arra a feladatni, (amOy szükségessé letto a visszacsatolt vídfl-kek gazdasági ós kulturális szaksó^tc-teinek fedezését, valamint a lind^crtg korszerű fejlesztését.
Választanunk kellett — mondotta a pémüjjymuiisztor a további»kl^>n — deficitmentos, de elégtelen költségvetés ós dotirltcs, de minden txnkségick-t kielégítő költségvetés közölt A kormány ar utóbbit választotta. Így a költségvetés másfél évében 130 millió pengő hiány mutatkozik, ami évi 86 milliónak felei meg. He azonban csak a beniluUások miatt áB fenn ,mCrt az egyéb szükségletek fedezve vannak.
iA berultázások összege pontosan 126.2 milliói tesz ki, amiből 60 millió iut a hadtercgiejlesztésre, 2H a Máv beniliázásaiiia, 7 a posta fejlesztéséje, EJ Ili.!--1, épité&éro .Hí Munkaalkatfntak a milliárdos programon kívül és attól függatleiiril 200 milliót fordítanak.
A munkaalkalmak terén a korszerű hadseregrejiesztés és a földkérdés megoldása áll előtérben. A telepítést alapra 31 milliót fordítottak, ami 21K.000 holdra szól. Eí Is mutatja, hogy\'a íöldbirlok javaslatban enilitclt 100 000 liotd i ait a kezdet ós a minimum. A kormány célja minél több\' földel adni a kisemberek ttiliijdouálHt, minél több házhellyel.
A szociális gondoskodás kérdése körül máris érezlíetö a hatás. A gyermek és családvédelem terén csakúgy, mint a biztosításokra vonalköz/) intézkedésekben tovább dolgozna\';. A bOg ód tanárok, tanítók, klinikai segédorvosok kórósét máris teljesíteni Ichcteil, most a forgalmi és maloinellenörök szo-cfáus helyzetének inegjavilására kerül sor. IVx 55 évné> "idősebb liadigondo-zoHak segélyéi felemelik. A ftor Ös cMiTádipóUék figyében is RvabOi intézkedéseket lesznek.
iA pénz ügy miniszter ezután a nyersanyagbeszerzés ós árukivitel teházsé-geirői beszélt, hangoztatva, hogy az export fokozásánál a kormány vállalja a rizikót.
iA pénz ériekét és vásárlóerejét továbbra is fenntartják, az élelmiszer ámivéját is biztosítják. A mezőgazda, ság átállítását szüksé({Osuek tartja, kérj, liogy miiulcn ember a maga lietyón a legjobbat aíija.
A nagy tapssal fogadott pénzügyminiszteri expoié után szünet volt, majd a földreform tárgyalását folytatták.
box
fényképező * gépek
Megtanítom lényké- 3 (ekerc8 |j|mmel peznl, ha nálam vesz fényképezőgépet. 10 P6DgO.
Szabó Antal fotószaküzlet-laboratórium
Nagykanizsa, Fö-ui 5.
Páratlan kedvezmény a Zalai RCzlBnv olyasainak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(Hl., PaaUsaaniozky-atoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a Szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó llszla szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján verteid Igénybt, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
\' iMrtaliutlltt! lilttin HllUH MENETRENDJE íi-víny. . 1939. október 8-161.
E.rKaeb«t-té|.-Va«yt*liom*ii
Vasútállomásra Brziébct-térre
4» 8» ¦tok

|| M í
13»
UN m s
ISII 3. t
ll»o
2000 1 8
tt» L 5
23» I * 1
i >
Leianyai manatraad .i. .\'.m 9-49 t;.• !i.<.. ári. T-SB -íuí,.\'! I j. 14-19 i.\'.í *>\'< 19-10
Nagykanizsa megyei város polgármesteréből.
24496/1939.
Tárgy: Méntk ia méncsikók kötelezi vlzi(álati.
Hirdetmény.
A földrrdvelélflgyl miniszter 61.442. é> 62.921/1939. sz. rendeleteivel elrendelte, hogy a folyó évi magán-ménvlzsgtlatokra minden 1 éves és ennél Idősebb méncsikó és minden mén, akár használják tenyésztésre, akár nem, elővezeitessék és megvizsgáltassák. Nagykanizsán a vlrtj-gálal 1939. évi okt. 16-án (llzenhalo-dikán) d. e. 10 órakor a kórház elölll téren fog megtiltatni. Az, aki a kitűzött helyen és Időben méncsikóját vagy mén lovát nem állítja a bizottság elé, kihágást követ el.
Nagykanizsa, 1939. október 10. ars Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
UiiöéiIrcUtU dija vasit nap Aj Onntpnap 10 aaOki B Mllár, minién további no 0 flllír. htlkOiAap 10 udig (H flllár, rnlndan további síd 4 flU+r,
állas
Tlists. megbízható haláránál (elveszek. Saemere-n. 2/c., ajtó 6 •
Gyors- ér gépírásban teljes Jártassággal bírd keresztény vallású IradlalanS fél-vitetik Kelemen Reitó cégnél. 2986
ADÁS-VÉTEL
¦otarkarákaár-, Pncb, 179 cm1., használt, olcsón eladó. Vastsgh lényképéss, Csengcry-ut 1.
péllUMkiény eladó Klniasy. utca 31, szám Halt. •
Vennék egy 50U-I61 10C0 kg-ig miti Jókaiban levó kia»«rl.a.t. Kiss Ml-liíly szesztósdáje, Ujodvar.
Kevéssé haaanslt IrtVasustssll vennék vagy bérelnés. Címeket kérem « kiadóba
¦ _ 2870
ZossasM-aii lélrösid, bécsi gyértményn! slsoVJ, vajy berbudó. Sngér J4S. a
Mandolln, alig hassnill, aladó. Clin a kiadóban.
Alig bisinill (közép) ssetter, két kes. kenyebb ablakra való roftó és egy kélyha-•llensó Sugir ut 29. alalt (elió sjló)
mimét.
LAKÁS OZLETHELYISÉO
Ulonnan épült kSU»U« kaaUrt.. lakás novemberre kiadó. Király u. 29. 2629
Ssép sfssasbés konyhás lakás mel-lékbelylaéftekkel novemberre kiadó. — Ttlakyut ti.
¦ llusUi. msgérrbiz mellékbclylre sekkel elUIIOeéa mUll kiadó. Szekeres Józsel n. 60. 2681
KomúMios szoba, elősioba, vtzveeetékes lakáa íhiv. l-re kiadó. Szemere-o. 2/c. *
Szoba-konybáa kvavSartstar lakás nov. l-re kiadó. Rosgonyt-u. &, emelet. 2673
«ljf»»«ké« konyhás, mslléktielylaé-gelbíl. siló saáraz, llstla lakés nov. l-re kisdó. C^engery-ut 69. *
BÚTOROZOTT SZOBA
Telekl-nt 25. alalt, emeleten, egy aiép •toka bútorral vagy anélkül kiadó. \'
HÁZ ÉS INGATLAN
Klnlisy.ntca 33. al. tsám 3400 P-érl eladó Kormós-utca 9. alatt. 2699
Eladó Klrály-n. 13. sz. hás ealiakín vagy klubén, IV3, 1X2..2X1 oobii lakásokkal, Erdeklödéa uiyanott. -*
Ufndraron ssáp luU_2 hold leiekkel és gyümölcsössel óladé. Bővebbet Bencie Lajos kocimároinál. 2662
Hdahalf .k.t, olcsó családi- és bér-házskal eUdásra kszretllek, - Horrálh. Sogár-trt 42. •
SaStiblrtak SzentgycVgyváti hegyen 1393 [ !01, eladó. Uré.ben lord«l]anak .Málé. Iluldli»4rli„í, Busák. 2993
KQLá>iPÉLB_
HhbuIuI Intányosan tsnlt Ralt Clil. Magyar nlu 30. 2927
80-1.1 „Sott.r" olpkklénldn hSf.koira njsnt. •
ZALHl KÖZLÖMV
POLITIKAI NAr-ri-Ar-. Kiadja: „Xligszásaáll !1 T. Naqykaaliss".
Felolóa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „Klriaidasárjl ii. T. Nagykanliss"
ayDradáJában Nagykaolisán. (Nyomdáén toleli Zslál Király.)
79» L*MT<un 385. uám.
Nsgykanlzu, 1989. októbtr 14. szombat
Ara 12 hu.
ZALAI KÖZLÖNY
n»iiini> inutili
PO LITI KI I NAPILAP
FdeMs szerkesztő: Barbarita Lajos
. BIMIIll én: egy bóm « peart 4« S*ert«itö*Cíl te kUdahlvsWl Uklosi 1
á társulati adóreform
A gazdasági éa a társadnfuii elet peadueoél nagy szavakkal éa a reális isméretekét nélkülöző követeié sekkéi Igazságosabbá éa embersége, sebbé tenni nJem tehet. Csak a hé| köznapok Bjjunkája, a jószáindéik gyakorlata «fl a teendők alapos végrehajtása emelheti az ország népének sorsát és teheti jóvá azokat a hláiiyosságokat, ajnleJyck ghwfáftfgl és szociális téren uton-utféJeat jelentkeznek. EiUKek a becsüHctcs munkának Eojitos állomása azoknak a reformoknak sorozata, amelyek most pénzügyi és adózási téren el Indulnak a megvalósu\'ás útjára.
Romienyt-Schnelter Lajos pánti-űgym*lnls/,ter a Magyar Étet Parii jában részletesen ismtertete a társul lati a dó reformjáról szó\'ó törvényjavaslatot. A keresztény népi pol\'fr likának ez az uj és rövidcsen jog erőre errtelkedö törvényalkotása melyen belenyúl a tőkés gazdálkodás ba s az eddigi rendszerrel szemben alapvető változásokat hoz. Régi a kifogás és a jogos panasz, ambly szerint a szentély téten (nagytőkés vállalatok kedvezőbb körülmények\' között adóznak, mint a mugá&osok. Ezzel aimgyarázható, hogy a társu\' lati adóra vonatkozó törvényes intézkedések elavultak, eljárt fölÖUfiW az idö. A. pénzügyi kormány aa utóbbi években több törvényes in tézkedéeaci és rendel kzeéssel igy.., kezett ezen segítetni és az adójaja^ alól való kibúvás tehetőségét meggátolni. Számottevő fordulatul és új rendszert ezen a téren azonban csak egy olyan nílndedi ré.sztetne kiterjedő és a mial étet követelmén nyelvei szanw\'ó törvénytől lehet várni, amilyen most kerül a törvétiry hozás elé. {
A társadalmi adórefonn egységes rendszerbe foglalja a fennÚl\'ó és az uj szabjályokfit. Bevezeti a tárr suiati vagyonjadót, amely a gazdasági tevékenység aneggáÜása nélkül teszi igazságosabbá és aranyosabbá az adózást; útját állju uX uj ren,. dezés annak, hogy az egyes vállalatuk önkényétől ós könyvelési fvr gásaitói függjön a fizetendő adó alapja; gondoskodik arról, hogy ne tehessen nyereségeket személyi szám1 iákon vagy, bizalmas kiadások elkönyvelésével elrejteni és az adózás dől elvonul, végül bevezeti a miig, maija adót, amely nemcsak a válla? *at| papiroson, kitnytíitolt vagyonárhoz,, bimem az áltilaVVlcbonyolitott íorgaloinhoz, tehát a tényleges uye. lesjéghez is igazodik, Szigorú büntető intézkedések őrködnek ezután *4 adózási bajoréi szabályaink megtar. tása fölöít és- az esetleges téves, vagy sérelmes adókivetések felülbírálását oly jnódon szervezi meg ez a törvény, hogy ¦ gazdasági, szaU szerüségl és méltányossági szcm\'poiv tok egyaránt érvényesülhessenek.
Egy építőkő, egy részmegoldás ez, amely a gazdasági életnek .batahnai terütetén orvosolja a panaszokat és érvényesíti a keresztény népi és szo. ciá\'is szcltaníü országcpltés alrendé
Hitler 24 óra óta
egyfolytában tárgyal
Még nem hozták nyilvánosságra a német kancellár tárgyalásainak eredményét — Európa érdeklődésiéi figyeli a finn kérdés alakulását és az északi államok saerdai értekezletét — Hírek és cáfolatok a török-szovjet egyezmény, Moszkva baltikumi szovjetlzálása és a nyugati háborús kezdemenyei.es körül — Alig van mar remény a nyugati béke niegmentésérc
Két angol csatahajó, két német tengeralattjáró és egy francia olaj-szállltóhajó elsülyeaztése és három francia repülő lelövése a tegnapi háborús tevékenység eredménye
A vHágérdeklŐdés változatlanul két irányban figyeli az e^enüítryiq. ket: az egyik a néniét és ruigoi-francia viszály, u nió^ik a flnii ké4 dés.
Az e\'sűten a vttágzajtó részben még mindig a Chamberlaiiifbeíizéd hatása afatt áH Bár a beszéd, mint isiméretes, elutasitő volt, : | i
diplomáciai körökbea még min-dlg reménykednek a békében.
Rófüában számitaulak arra, hogy még egy utolsó nagyszabású béiií
akció Indul. Mint jelentik, Páiis és London is szívesen venne egy ujabb béke-Indítványt,
Tegnap hírek voltak arról, hogy j ChMjnberiíiin angol mik^szteielnök ma, szombaton ujabb rádióf>e>zédn mond. LouaVáibó\' később e hheket megcáfolták, igy
a kérdés pillanatnyilag teljesen nyltt,
mi tesz a német angol viszokiy további fejleménye.
Bizakodással tekintenek
A fiiiu-kérdéslxfi a "helyzet lénye-geseji enyhű\'t, annak ellenére, hogy Finnország tovóbbni is meglesz minden intézkedést a háborús előkés/új-letekre. , |
Az \'enyhülést az \'oie^bnényezte, hogy a finn-oivsz tárgyalások Moszkvában megnyugtató légkörben kezdődtek: Helsinkii jelentés szerint a finn korrnítyry áttanulmányozta ni eisö (moszkvai tárgyalások anyagát Ős a szovjet közléseit és ugy talál la,
hogy1
a tárgyalásokat Finnország folytat hűl ja.
A tárgyalásokról és azok iuiyagá! rói semmi sem szivárgott kl. Moszkf-vában számitumik arra, higy a tj. náoskozésok hat- uyo\'c napig túrta, njak, rinerország ugyanis nem- küif
a finn-orosz tárgyalások kimenetele elé
dött tcljhalalmu niegbizotlat Moszkvába s Így minden egyes tárgyalás után Fininország kormányától m>bb utasítást kell kérnie. Magában \\
Helsinkiben Is némi bizakodással tekintenek az események elé. Jó hatást te-t a finn- orosz viszo{i(yt [i*a a s\'^bíidináv államok és Amerika lépése is. Roosevvelt - mint\'Amerikából teWik - szívélyes üzenetet küldött Stalinhoz a finn kérdésben.
A finn kéi-déssei knpev-latlflu a Német Távirali Iroda jelentése alap;, ijnii valóHaiíjvik mondják azokat a hheket, amielyek szerint a bárom skandináv átt%n kiiIUgymis>lsztei\\j is (meghívást "kapott volna Moszkva;-ba. . , . j . , \' ,
A közös fellépést szervezik meg az északi államok stockholmi értekezletén
Az északi albumok már ttgnap kö--?05 Hyifatkozatot tellek Moszkvában majd a svéd király október Igára, jövő szerdára Stokhoimba
értekezletre hívta Össze a dán és norvég királyt, valamint a finn államelnököt.
A meghívott államfők a meghívást elfogadták ós. külügymiidszlereik kl-séretében a Jövő hőt elején Stockf ^otmba utazniik. ¦
A svéd kiráiy értekezleti« voiyiti kozó indítványa az északi államok!-ban nagy visszhangot keltett. A nor-
ző princlpiUinlát. A magyar g;tzdasá gi éJetet azonban miagyarabbií, kor. szerübbé és egészségesebbé tenni tiem is tehet másképen. É|)pcji ezért a társulati adó refortnVját sok más hasonJó szelkímíü és irányú péiiiz-i ügyi intézkedés is kövell. Az uj kölvV leégveté^ során, ilk^fve t« adótzáíi tenéa fokozottabb imérlékben fogják
érvényesíteni a szociális és a nemc zeti szempontot, de jön a részvé*^-jogi i\'efoHm és számos más ujltás ls, amjély a m,agasabb nemzeti érdekek fiuidutmaval hatja át az egéiz gazdasátd é\'etet. Ebben n timinkébau n]ncs mfeggonyolatlanság é> érték-rosnboiáa, de nincs megállás sem.
vég sajtó helyesléssel fogadta a terivet és (mái cikkeiben feszögczi, hogy a találkozó isinjui alkalmas tesz arra, hogy az északi államok egységét és ajfmtegességét leszögezzék.
Stockholmi Mii jetentések szerint az északi állapnak stockholmi érte. keztetének hii« imgy örömet keltett. egész Svédországban ]s.
Svéd körökben azt a hin, amely szerint közös békefelhlvást lutéajüdM az északi áhtánok - nem crösitetr (ék meg A"18lki értekezfettet kapcsolatban a svéd lapok ugy tudják, hogy arra nie# nem dofgbztak kl néíK-tetes tmunkapnigiaminot az észar ki államok cgyütlmüködésére \\tm:«t-kozóau, fl*e vafőszJiiBiií\'k fiartjálti) hogy a közös fellépés ntegszervezá séi«k kérdése kerül megvitatásra Stockhoímbau. Szóbakerül azonkiríll az értekezleten - a lapok értesülése szerint - a külkcreskedetefrnl és a be\'ső gazdálkodás fenntartása érdekében szükséges közös védekezés kérdése is. Az északi államok azon. ban nem szándékoznak befolyást gyakorolni a iKigyhataljn\'.ik ÖSszetüV zésébe és teljesen pártattan, semleges polliikát akarnak továbbra is folytatni.
Rámutatnak még a \'lapok arra is, hogy az északi állapvoknak ntajtr* scniani követelni valója és nem is akarnak be\'csodródni a viszályba A célja tehát az az értekeztelnek, hogy tehetőteg áldozatok nélkül távoitartí. sa az északi állaimókat n környező világ szerencsétlen a^iéSTyeJtőf. .
Moszkva, október 11
(MTI) A moszkvai ainertkuiiiagy-követ amikor átadfei Rooeew«it üzenetét, oíyan briryotuást szerzeit, a mely szerint
a szovjet barátságos tárgyalás
során akarja rendezni a finn-orosz viszonyt.
Az orosz követelésekről még estdt mi uem szivárgott kl t
Htreh és cáfolatok a litván-orosz egyezmény hBrÜt
Kaiuias, október 14 (NiT) A litván országgyűlés mtt déMitán ü> Össze. A kUtugytnztniszter ezea az <i,/é$en számol be a Moszkva bui folytatott tanácskozótok eredt (FolyUtás az ó. oldaloa)
íal\'ai KOZUWÍ
1939. ..!„,.,, 14
Qtottdcm
Príma
MBILlUtm somiAr
Fenll készüléket díjtalanul bemutatja:
52)50 ífilSL EIDIBI mii
rádlo és sportüz- rádló-szaküzlole lete FŰ ut 5. sx. Deák-tér 2. az,
T<a*tta UUadá
1.
Hunyadi Mátyás Időjében éppen any-nyl magyar éli, mint angol !¦¦ Ha nem véreztünk; volna török, német ellenében annyit, ma 40 millió magyar élne!
Angliában még a mai napon is érvényben van egy régi törvény, amely szerint „mindenki, aki megkísérli az ¦dót Jósolni, az ördögtől megszállott ember, akit kínpadra kell vonni, nyelvét tüzes harapófogóval kitépni a azután megölni...". Ezt a törvényt egy londoni ügyvéd nemrégiben meg la mutatta Sir Wood Klngsley légügyi miniszternek, aki naponta adat ki Jelentéét a várható Időjárásról.
3.
Anglia a mostani lázas fegyverkezés közepette lólmlllló szárnyas újoncot Is besorozott. Ezek az újoncok azonban nem kapnak sem ruhát, sem fegyvert, mert-ía* postagalambok. A postagatam-bókkal végzett hírszolgálat már a világháborúban tökéletesen megbízhatónak bizonyult.
Az amerikai térképkiadó cégek legutóbb! gyűlésén elhatározták, hogy Európa térkénén egyelőre nem fogják keresztül vezetni as uj országhatárokat. A térképek folytonos ujramstszöse ugyanis olyan sokba kerül, hogy az európai országhatárok I&lytonos változása miatt ráfizetnének az üzletre.
A magas vérnyomás és a vérkeringést xavarok kezelésénél
reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc Jöttei* keserűvíz sokszor nagyon Jót tesz, mert a béimüködéit csakhamar elrendezi, az emészlést előmozdítja, az anyagcserét feltrlsslti és ezáltal igen kellemes közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát I
A kapitányság mától már a Király-utcai uj rendőrségi palotában működik
Három nap alatt rikert.lt az összes hivatalokat átköltöztetni az uj épületbe
Oegnáptói fokozottabb tahuusj-kótiyságo té> pezsgőbb életejt lapba*;, talaj a Király utcában. Rendőrök, hivatalos emberek, ügyfelek sietnek! ai uj rendőrségi palotába, nhol rniór \\\\t egész kapitányság j^vartatanut működik. Három nap kelleti csupán a kapitányság összes ügyosztályai mik, iiattáríUnak, irodáéink, hatat
inas könyv- és aktahegycinekj berendezésének átköUözleiéserc. Ma már mindenki az ődieiyej«, az iró> asztala .mel\'ctt foglal helyet éspou-losan végzi .munkáját. MiAitha tegnap tniég nem *s Jfett volna a .városi ház régi traktusában.
és .minden szép, moderjp, csillogó. Itt-ott meg egy utolsó similás n mesteremberek részéről. "De a kályhákban pattog a tűz, a felek végig} járják a folyosókat, az egész SPPsk rátus a legnagyobb prvclrttá<--snl 3oL gozlk. A legközelebbi napokban a közön*ég tájékoztatására a bejárót-ál egy tábla mutatja pontosan, hol,
melyik hivulal és Qgyosztály nyert elhelyezést. Végig járjuk a hivatalt*, kat, folyosókat és a közönség tájékoztatására közöljük az u] beosztásokat.
Alagsorban nyertek elhelyezést: a központi örszoba, a telefon, közt ponti ügyelet, panuszfet vétel, bejs]\' lentö hivatni, őrszemélyzet elhelyezése .legénységi lakások, fogdák.
I. emeleten : a kapitányság veze-tőjének Irodái, az egyes osztályok : bűnügy, közigazgatás, gépjártnÜ, erkö\'cs rendészet, stb, őrs zenié lyze ti parancsnokság.
II. emeleten : a segédhivatal főnöV ke, a segédhivatal Irodái, pénztár, Iktató, kiadó. Irattár, másoló jroda stb. : J
Az egész palota a nagyvarosok kaj-pltányságalnak elhelyezését JutKaljfi eszünkbe. Az uj beosztás és elhelyet zés n közönség kényefmét és gyors kiszolgálását tartotta szem elölt,
évek óta Budapesten a
RENftISSANCE PENBIÓ
budapest Mlvílwa, a belvárosban. iv., iránéi-utca fl.»
Minden szobában tökéletes komfort i hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, tágas társas-helyiségek. — Elsőrangú konyájában kívánatra diéta. — Éjjel éi nappal lift — Fürdőszobás appartementek — Olcsó árak. — Hosszabb tartózkodásnál engedmény —Budapestnek majdnem valamennyi autóbusz- és vlltamosvonala a közvetlen közelben áll meg.
Két teljes napon át tartanak a mostani légvédelmi gyakorlatok
Ha jelző zászlót dobnak le vagy égő fény lobban fel valahol, ezt azonnal telefonon jelenteni kell a légvédelmi parancsnokságnak
Megírtuk, h^gy október 21-íkc fi 27 ike között az egész onágb&n lég" védelmi gyakorlatokj.it tarban ak. így Nagykanizsán is. Ezek a gyakorlat tok nem röví\'d riasztások Icszneki hanem a gyfakorlat két nap és két éjszaka egyhu4{mtotm fog tartaná, A gyakorlatot felvilágosításuk és tájékoztató előadások előzik meg. Ok; tóber 22-én, vasárnap országos légoltalmi nap lesz Nagykanizsája. Lég) oltalmi oktatás é-s kiáHlíAs. Október 23-án uiiltidefu iskolában az ifjúság előtt isiiK\'rletnt kel] a légiit alom kérdését. Október 21. és 27 között valamelyik nap reggel 7 órakor Buf dapest I. hullámhosszán a rádió jej zi, tii.3iylk községekben és vár\\>sokL ban kezdődik \'incg B gyakorlat. Ettől u perctől kezdve, indul meg a gyakorlat a \'megnevezett városokban vagy községekben és életbe lép a légvédelmi készültség. \\
Ez a két napos gyakorlat ugy zajj
lik le, mintha valóban \'égi támadásitól kellene tartani és ez a támadás a két nap aiatt több ízben be Is ko(-vetkőznék.
A támadást repülőgépek fogják) jelképezni és az utcákon, a háznkv buii sntndeiiutt jelzőtáblákkal, fel, inatokkal, /^zlóiítk^U, esetleg füst*1 tel, vagy mustáros gázszalJ^gokk,,! jelzik a feltételezett pusztítást, tű-zet, rombolást, síb. stb.
Nyomatékosan ügyeljen a közönség arra, ha egy jelző zászlót ledobi nak repülőgépről, vagy valahol\'égő fény lebbenik fel, azt azoaiJial, haladéktalanul jelentse telefonon a lég-oltal ni i part^ucsjióksá+ínak. ^
A légvédelmi készültség Időpont ját a paívmcsjiokság kütfifn hírdet--ménybeii teszt közzé. Ugyszi&tón a polgármester külön hiröctménybefcv közii a légoltalmi gyakorlatra vonn-kozó tudnivalókat. {
Fontos, hogy a város közönsége)
szebbnél-szebb
női és leányka
ARTAja mm
= nagyon olcsón i
azár-udvar
8ar*r«twii KOvÁcSKhÉH-et
ha rtnduartHn h*»«nAIJa.
Csodálni fogja bámulatos hatását, eltünteti az arcbőr szépséghibáit, az arc megszépül, feltűnően (Ide, tiszta lesz.
mifoUibin.
pontosan betartsa "es végrehajtsa, jiiündazt, amit a tájékoztató feíra. ^szókon a \'ptirjUícptnwkság hirdet) imert aki a rendelkezéseket megszel, gl, kihágást követ cl, amely elzárást sai büntettetik.
KUirSlVUK,
Ismerős Itt, Ismerős ott ismerős mindenütt
A VANDORTARSULATOK csak-neuií nrinde(niitt megkezdték első ál-lonuisukon \\endégszcreplésüket. In. ltján is, ¦ ímii ni \'is érkeznek hírek, színlapok, kritikák és "valójábSüi csak most fátnl, hogy szétszóródtak régi Ismerőseink, akik eddig egy társulatban volrjak. Hát még ha tt régieket Is sorra vessz ük... <
Az ujabban érkezett hirek közül egy marokra vttfot összegyűjtöttünk :
| 2.
LEGKÖZELEBB vannak hozzáfog a Jitkabífyék. Tniáii nemcsak földrajzilag .hanem. szívbéHU\'g is, hisz ök jönnek Kajaizsára is és őket h-íiierjük legjobban. Jelenleg Sz.mnt (btitheiyeii játsza^uuV, ahol a mull héten kezdtek. Jelenleg Körössy Zoli uj operettjét, a Traflkos Erzsikét játszák nagy siker mellett. A siker, bői teilniészcteieu kijut u szerzőnek és a priniíidonnááiak, OÜay Babil nak Is, aki mar Nagyk\'antzsáji is a közönség kedvence v«U. Alkrlti kák az ujak közül fmniszlos1 Irént, Szentivájryi Bélát, Sárvay Rózsit és Márkus Lajost dicsérik.
\' 8.
EGY HETE kezdtek a Bánkyék Szegeden. Sajnos az erösen feljavult társulatot nem lá\'h^ljuk többet,mert az A) körzetben, tehát a nagy vám, sokban játszik és elkerüli Kanizsát Miután azonbapi sok ismerős akad a társuwtbian, érdemes feljegyezni őket: Vitéz Bánkyék társulatában játszik a regiek közfli a vitézzé lett Zempfényi Zoltán, Sorr Jenő. Zllahy Pái, Bakos Gyula, Botond Mőria ós termfészetesen a két Bánky. A pél csiektőt szerződöh; odp Sairikuthy. Dezső, Andrássy Márton, uzoínkivül ott játszik Hnlassy Maitska,\' val* mint állandó v-erídégként Bánkyékt ná\' lép le] Tumy Ida is, oki estéről estére nagy sikerrel játsz^ Shükespcai^ Makrancos hölgyének Bimica-Ját.
: 4. \' — i ; i
MEG EGY hírünk van a BáinkyéH-kai kapcsolatban. Nevezetesen ők lmutatják be a jövő hónapban Szegeden dr. Dojjtján Gyula nagvka\'ul-zsai ügyvéd\'egujabb vígjátékát. Dr. l>\'ili]iVn mér nem egyszer bebizonyította, hogy kihuiö vjgjátéklro, va, lószimileg c^ak fokozni fogja szíjig
i939. atobg 14.
térfiSUSnyOk, felSltAk, télikabátok
nagy választékban
SZOMOP-AnYINAL
házi sikerei! u| vígjátékával, arad. lyet zenés vígjátékként kivannak bemutatni. A darab zenéjét Fest Viktor, o Bánkyitársutat knrjiagyq Írja a dfirnbhoz. A. részietek meg; besz,éiésérc dr. Dómján Gyula már ei Is utazott Szegedre.
¦gag
MINT JlXliN l\'ETTOK, Galctta Ferenc a dun%tull kisvárosokat kar>^ ta meg váudortársutatának. Kis tár-Mintával most kezdett Qaletta Kör. Ineudeu. A .színtapjukon nz Erzsó. bet^ Földtadulás, n Trafikos Eri zslke. a Francija szobalány 6s hasonlókat olvasunk. Galetráék,hál van Máral Ede Is, mint gazdasági titkár és mint színész.\'ElsOntadfl színészt nőként ugyancsak itt játszik M*v tay Gizella, aki Molltorlsz néven ugyancsak a Jakabffy társulatnál
vnlt
E"*- KELLÉR ANDOR:
EDOR, A RETTENETES
| Egy magyar huszárkapitány kalandos élete — Rlport-rtgóny —
Beköltözött a Migaz7i-kastélyba, a moly a dombtetőn állt, festői környe-íOibcn, csodás parkkai és tündér] kilátással a Dunám. u> oiUiounbon sza-)>adon engedto véreircit, e*ek kedvükre, garázdálkodhattak a kertben és a [670111 síétlos vilják aprójószágat kötött Valaki felajánlott egy árva alligátort Fo. donvak. A szcrencséHen állat ki tudja, inrJyen kalandos irton jutott elvMngyar-országra. Zubovifh, azonnal megvásá-rolta és számára külön medencét épit-letelt a locriben,
Lóháton az emeletre
Társadalmi életet kezdett élni, gyakran liivott vendégeket. Kgy nyári .napon több, núnt száz vendég szórako-zoit a kastélyban, ríjje.] négy óm felő szedelőzködtök, liogy az első viciná-Jissa] haitimen jenek. Zubovits kereken kijelenteti, liogy a mulatságnak még nincs vége, senki nem mehet luua.
Akadt egy vendég, belügyminisztériumi fogalmazó, aki nem törődött a házigozdu tilalmával ós engedóiyo elie-nére kiosont a kertbe, liogy elérje a vicinálist, AJjg lépett ki a kapun, n keriben niegrohujitn az e^yjk dán dogg és ti---,- megharapta u kezét, hogy a szerencsétlent azonnal kórházba kellett szállitaiu.
Később kitűnt, hogy Zubovits miért marasztalta vendégeit? A reggeli órákba nyúló estélynek volt ugyanis még egy zárópontja, amelyet nem engedett el. Reggel (felé a házigazda eltűnt a társaságból és rövid idő múlva a vendégek dobogásm lettek figjelrnesek. Kinyílt az ajtó, Zubovits volt ott lóháton, kiderült, hogy a* emeletro lóháton jót* fel, mert mSg akarta köszönni vendégei figyelmességét.
..Asszonynak nem való színház"
I Rajongója volt Jásroi Mari müvó-f szelének, valahányszor a Nemzeti $züi-{ házban Antigonét játszották, Zubovits 1 Fedor megjelent a nézőtéren ós leült * helyére, a harmadik sor széleié Egyedül járt színházba, feleségét nem vjtto magával, mert azt tartolta, liogy asszonynak nem való a nzJnház. Az asszonyi állatban bünós gondolatokat ébreszthet a színpadi játék.
Jászai Mari is élvezte ós szerette Fedőn, Ez a nagy művésznő mindig hódolt a monumentalitásnak, rajongóit a töretlen vonalú, furcsa emberekért, akik utninmdtak egy régi korból, lurmoudónak. Tetszett neki a fenekedő, senkivel sem alkudozó, rögtön revolvert rántó Fedor,
Egy déíután Jászai Mari, akit Fedor mindig iMiriA asszony.-nák cinizett, clhöjói-ott Nógrádveröcéro és Zubovits Fedor őszinte örömére niegiátogattu a Niigazzi-lrtistélyt. A házigazda ős fo-leségc szivólyeoen végigvezették a szobákon. Fedor megmutogatta össjös liodiemlékelt ós kivételes kliünletéskép-pen Jászai Mari megtekinthetíe Zubovits hiros lapon rendjelét ís, amely, bez « kapitány atlitasa szerint nem
kevesebb, mint háromszázhatvanöt ki-sebb dekoráció járt.
. Jászai Mari és a szelíd kertész
Jászai Mórt remekül elszórakomit, azlán Zubovits társasagában kisétált « kertbe. A kapitánynak módfelett Imponált, hogy Mir.a usszony nem sikoltozik a dán doggok láttán, ogy-áiiaián nem féit a dühös vérebektől.
— fji féljek? — kacagott Jászai Mari — én féljok vérebektől, aki o Nemzeti Színltáz: tagja vagyok és még az mink iUmí sem rettegek«.
A kertben középkorú tömzsi férh. öntözte a virágokat. Nem is hedcrilfttt a vendégekre. Jászai Mari megállt a közelében és figyelte a kertészt.
— Milyen szelíd arca van, —"áradozott — látszik, hogy virágok közölt él... A kertészek az angyalok és a gyermekek rokonai,. Aki u virágok barátja, ne nem ismerliet gyűlölködést, fcu a szeretet és a megbocsátás ernlK\'ro.
Zubovits Ijólintotti
— így van oz, asszonyom... Jé**] Mari érdeklődve kérdezte;
— JÜ ez n kertész? \\i 1 Zubovits iflvnrinn krákogott, <io oz-
t;in bevallotta: \'—« Ez a Sisa pisin...
— Kicsoda? -- rendüli .neg Jászai Mari, — csak nem nz, akiről Danin Dóri Uit írta ti|H,flj(íban, hogy ez a haramiák haramiája?...
— Do bizony az.* —í Ez az a sisa pisla, nki kiirtotta
a családját?*
— ö íi.,, - nyelt nagyot Fedor, — Amikor klszfllzadult tizouöteszlcndei raboskodás után a váci fegyházból, felfogadtam kerlósznek. Az lelt ájhÉvVv tá^n, hogy őrizze vérebeimmel együtt a kastélyt ido idegen ember l»e ,no tegye a lábát. Különösén vigyázzon hogy végrehajtó ne jöhessen bo Amikor felfogadtam, árt mondtam neki: .Tudom, hogy te vagy a világ legnagyobb gazembere.. Ha téged agyonlőlek, senki nem fog sajnálni, legfeljebb bálairatot küldenek nekem. Távoli vidékekről fogok kapni elismerő lc\\Cleket. Vedd tudomásul, liogy Ita üt valami rendé*.lenség történik, ugy lelőlek, mint a veszett kutyát.,.-
Nem is történi semmi •rendellenség, a Mlgaizi kastélyban.
BadapMt I. tuűtorín
6.45 Torna. _ Hírek, Közlemények. — Hanglemezek. — 10 Hírek,
— 11.10 Nemzetközi vízjelzősxo(gálát.
— 12 Harangszó. ~ Himnusz. — IdŐ-Járásjelenlés. — 12.40 Hírek. — 13,20 Időjelzés, idő Járás jelentés. — 14.30 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyomlurek, piád árak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, időjárásj*. ientés, íiirek. — 17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 19.15 Hírek,
— 21.40 Hírek, Időjárás jelentés, hitek szlovák és magyar-orosz nyelvtu. — 22.40 Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. — 0.05 Hírek,
BUDAPEST I.
17.15 A Budai Szabadság Dalkör,
— 17.45 A rádió postája, — «8.15 TáncJemeiek. — 18.50 Dr. JcJiOn Bél» előadása. — 19.25 Furka GizeOa zongorázik. — 20 Dalos-zenés utazás a Tiszán. Kilián Zotán hangképsora, ~-22 Budapesti Hangverseny Zenekar.
— 23.20 FO/kas Béla cigányzenekara. Kalmár pál éneket . l
BUDAPEST II.
19.30 Mezőgazdasági félóra, — 20 Hírek. — 20.20 Beethoven: Esz-dur vonósnégyes. — 21 Dr. Kerekes József előadása. — 21.30 Időjárás jelentés.
BGCS
17,10 Lemezek. - 17.50 Olasz dalok, e- 20.15 Operettest. — 22.50 Kis rá-diÓEenckar. _ Q.10 Hangverseny.
Vasárnap
BUDAPEST I.
8 Szózat — Utána hanglemezei^
— 8.45 Hírek. — Ö UnMrsus \\isten-tisi telet — 10 Heronnálus istentisztelet, — 11 Egyházi ének ésjszentbefizóu, -- 1220 Időjelzés, időjárásjeienté*. --12.30 Budapesti Hangverseny Zene-knr. — 13.45 Hírek. —, 14 Haijglö-mezevV. — 15 A téJi gazdasági iskolai tanulók gyakorlati kiképzése. Beszél rtutiínszky Sándor. — 15,45 Szaton-ötös. — 16.30 l-elolvosás. — 17 Hirek) szUivák és magj-arorosz nyelven. —. 17.15 liosvoy Gusztáv Jazzegyüttcso, ~ 17.55 Túri Elemér c^vegése, -18.10 A Nemzetközi Rádió Unió Vl„ viiágbangversenyének közxelitése Havaiból. — 18.45" Felolvasás. — 19.15 Hírek. — 19^5 Szüreti nóták. Éneke* Utry Anna és Uaaianyi Józsűí, kksór^
gAUAl «<«l.Oft*
IStó». október 14
Német-lengyel háború
a szombat és vasárnap! FOX-híradóban a Városi Moziban !
Toki-Horváth Gyula cigánviniektu*.
- 2025 SpoitSfedniénye*. — 20.39 .Kód.i Hangjáték egy felvonásban, 21.15 IMnyi Ferdinánd gordonkánk.
21-40 Hírek, idójárásjekmtés. sporteredmények - 22 Polgár Tibor zóu-gorádk. — 22.30 Tánclemciek. - 23.20 Lovast! Ferenc cigány zenekani.
BUDAPEST li.
It.15 Szórakoztató hanule, nézek, — 15.08 Lakatos Floris cigányzenekara.
— 18.50 Országos Poslászenekar. 19.30 Stilády /oltár előadása. — 20 Hírek. — 20.20 Hegyaljai Kiss Géza csevegése
BECS
15 Halas, seaés délután. — 17 Lenietek. — 17.50 Schubert; ]).dur zongora hármas.
ÓVJA SZEMÉT I
l. «a Utimlj.ni biiikiJJiiüil «J JIIA t •.quinti iát»*«r-«if«liU«Ut*mb»ii.
ZSOLDOS GYULA
Éfinwltr iitartti ti lábueré «atelier,
Fo»tl (. Korona-m* Hódéval tiambanl. r!r<J«tl Z.lti líocíík, miatUnUjti lívllliok.
Kaposvárolt játszik a ZMNTI-, DombQvárott NyTE
A karmsai nagycsapat, n ZMSTE vasárnap Kaposváron Játszik a k\'gjubn össicáiiitásu rsauatávfll Hogy mi lesz »i eredmény, nehéz jósolni, m*r1 a kaposvári csapatok mindig szeszélye t\\ok s a jcKnsvgi papírforma nem sokat számit. Mi azonban nehéz kaíde-lemben egy gólköiönhségii 2MNTE gvöielmtt jósolunk.
A» NVTK Dombóváron játszik a társegyes ú let egen. A vas utasoknak nagyon fontos lenne ez a ,két pont, mert a HIOK nagyon nyomul előre.
Nagykanizsa" pedig ifjúsági mérkőzések lesznek. A vasul pályán játszik a Sáska . Levente a Kereskedő inMM té\' 2 órakor. A Zrínyi -pálván Törekvés Cserkészek és a ZMNTE- Atifla mérkőzés less.
Textlltervezésro
és szakrajzra Mképax nagy textilgyári gyakorlattal rcadel-
.T.*t«" jelige alatt a kiadóba. *ss
Naatirt Október 14. szombat.Rom. kat. Kalllsst p. Protestáns II-ion - Isrsel. Maik- bú l. - Október 15. vasárnap. Kom. kat. Toréi. Protestáns Terét. — Izr. Mark. hé 2.
UóifOrdÖ nyitva reggel «> órától o*U 6 árai* tp4tH, sswrda, péntek de!> tio ktdslea.efáis nap nőkossü. i
— t)at«r«fc*aa & Köpetein cég vezet Modern mta (s termel bon, a legjon^at a legolcsóbban mulatja be. ked«e«é rnv WtAlaluk uieJlaU.
KISKÁNIZSAI ÉLET
A régi betyár-élet és Kis kanlzsa
A magyar betyárvilág, a un-gyar bctyámenjüntikti netn maradt m\'fíg ai egyszerű népmonda terctej lang volt hiiv.s éa »m1gközeljthctcK kim, a népdakik és a népviseleti múzeumi emlékek az ország határ ín hii is Ismeretese leiiék a híres ni V gyar »szsgét,y\'egények<, azaz a be. tyárok történelell.
Kanizsa és környéke scon volt rrasntes mnjuk idején a beryárvllagí tó\'. Ha hire-ek v >Uak a romugyi Patkó Bandjék, vagy a bak.mykör nyéki betyárok, ugy Zala som maradt adós a híres s\'Cgénylegényeki kei. Savanyu Jóskáék bandája á XIX. század ek\'jén n.igy szerepi\'t vitt a környéken, sói voltak khebb alakulatok is orgazdákkal, akik fott-Iriguttak, sőt *a gyujh\'galásiói sem riadtak vissz;i.
Ktskunlzsán csak a »!egöivgel> bek« LMiVékeznek még a régi betyárvilágra éi a betyárok búvóhelyébe. Az elbeszélések szerint Kiskaníz-sára ritkán jötiek be a bolyérak, de a környék heg>el annál zsuf.iUnbb.-ik voltak a díszes »gyujtonvéiiytől«. El
perc alatt elvag\'a a kölelel ás ei, száguldott a \'óval. Egy érdekes és ritka (még a Néprajil Múzeumban sem láthatói vasbéklyót fedeztünk fe\' a papokban Kiskafriizsán, (megtekinthető a Városi nAireunrbajil amit az öreg Gudlin András tarlo-\' gtitott in-\'igánál, mint ősi hagyatéV kot. A béklyó ívarilánc, v^vwuklél peir\'cekbői AH és egy agyafúrt zár-rsU, Illetve kulccsal lehet kinyltnjt persze >»ká kell okoskodni még an-nak is, akinek a ku\'cs birtokából* van. Erre a íurfang.« kovácsmiinj-. kára késztették valitmikir a népet a betyárok, akiknek n sok ím,\'ékei kfisfii tallio a legérdv\'kesebb ez a béklyó, hiszen népdal Is fűződik hozzá :
Bék\'yót vertein kesely Invani lábára, Mírt nem hsllgat a gazdAja ..-ni. Béklyóba vert engem Is a szerelem, A faluban a legszebb lányt szeretem.
Már régen ctinuHutt e* n korszak, de az emjókc él és a falvak kU házaib;in az örcgapák ih.m\'-\'íI, az unokáknak Q törtqitetcket, u régi időkről, n rénj .érdekes eiiibereki: 1-Ő\'-, a betyárokról.
1 11 I !\'-. ..-I ^.tluff Szombaton és vastrnap
Nép Moargéa
Valeotiuo legnagyobb szerepel Hangosított kópia I
ÜL SEJK H4
Valenilno és Banky Vilma alahlUsa mlg nw U élmény
II" prémoftwpésiak
Kiegészítő
mflior:
Előadások kezdete ; hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
sö helyen a onerfőt és a förhhici hegyeket említjük meg, mint hh*s la-hc\'yeket, Ht s ik érdekes elb\'szélés és rrronda szövődik a . betyárvibjg idejéből s .niint az öregek m mdják ¦Hala; régi plncefpJak beszélni tudnának, sok mjkident e^jnondané-nak*. Ugy*\'t\\lgy a Homokkomá/oml begyen, s ezenkívül a »Hánnvas ha| tárl* (bácskai erdd\'ség^ rx\'tyárb^\'i\'i lang volt híres és nicgközelithetec^ íen, abová még ;l pandúr se merémi kedett nagyon, mert nem \\-olt kedj-\\« a tuikoral végiendelkezeshez. Eb ben a btirVingbi^i találtunk egy régi betyárfokost, (iispst a nagykanizsai árval muzeumbon Van) régi év-\'-ámuiai és bevésésekkel Et a barv lang Injég a Bach-korszakban sem xolt fttes, illetve a betyároknak akkor is kedveH tanyája volt.
Tudjuk, h<igy a sok »apró« lojiáV ükön klviU a betyár n«gy elösze^ ,-ch\'ttei kö\'.ötle el az Idegenek lovát, Kmtn escUeg gyorsabb menekülési U;hctosége| voltak. Hiába béklyózták meg köétilel a W>v*t, a betyár egy
Egyesületi hírek
A Klskanizsai Ifhisági Egycsfik-( a legutóbbi közgyűlésén elhatározta, hogy nwegrendCKl az első Őszi mu-tfA-jiigot ff^skO|il7fáii, ;!üuire már) nagyon vár a fiatalság A mulatságnak eiöivláthatólag nagy sikere lesz. jA Szociális Misszió leánygárdája rendezi a szezon első mfikedvelő előadását. »Az esti harangszó* clnv mei értékes és ne\\«IÖ>hatásu néj|-szinmü e\'Őadást türUmak a )cáiiy<>k. A szereposztás szerint Kiskanlzsa legjobb szereplői vesznek vészt a népszínmű elöadásóji.
MI van a ptacl mesies tojások kő.üt?
Rengeteg pansszl hnilujak ugy a vásárlóközönség, mint a klskíkd?:<ii e\'adók részéről, hogy lelklianieietlen embeiek egy évre és féléves mészbe, rakott tojásokat áruhvik, amit egyci-Kek nagyban vá\'áro\'jiak és mintíri s Hast hoznak ibrgalomticL Ezek mi att nz áikitt és valósággal rossz to-
jások\'intatt a v-ievőköíöhség fc-i van háUuxidvu, ugyanígy a \'klsksuiizjv^j yazdaiusszoiyyok is, akiknek a lelki ismerete tiszta és néni Örfliuck nji. nak, ha a vevők szidják áX *egész plae"t« ilyen üzelmek miatt. Hoi.vau a hatósági ellonöt-zés ?
KiskanlzNán másodszor érik a CiásKárk^rte
A?- AJiíai sz^bóék (Varasdl-u.) szó< Utott-.ik be az udvarukba a napok, trtm, hogy BfftnitAnul ^ciíyü|n,k ej^y érdekés esetnek. Az egyik\' flntd körtefán szépen kifejlett, egészséges császárkorléjíet látunk fflgghl. A ler. mjéaietnck ezt nz érdekes megnyll. vánuiását n gazem rövid magyarja zatlaJ told>a -inkig:
- A fa juMus végén hozott szép gyüjitöicsöt és ugyanakkor ujm vi rágbubjruU és most újra édes és jól\'-ti gyünrölcí van rajra.
-J^n-l-
vékAsv testvérek
órás, ékszerész, látszerész nt i n Arany- és ezUstvésnÖk. PO\'Ul ú.
Örs, ékoztr, hismQvpj legolcsóbb árban
Javítást, vesééi szskazeiüen készítünk
Hősi naptár
Lipouiir/ky Kálmán vfjlt miskolci Hl .-honvéd gyalogezred)} li rőhadnagv
)_ a Blicsac környéki Sápo-
1!IS- I- IS lVll,llíl égy elvesztett trtm-~~—1—^-"pontimk ^issia\'o^aJása alkalminál példás viliV.fé,tóvol, hidegvérével é< <*szántságá\\ui tfiut ki. Midőn nz ellenség a mafaisfcat u]bóli «-fcglaiáKára ismét előretör, Lipbvníczky főliAilnagy háBum támadást hoves kézi tusávnl- véresen vieixave/t és mé? okkor is .1 .i kitartotl; onilkor az ellenség a szomszéd ¦ századnál már betört. Az ádáz. küzdelemben blpov-niczky egv grj^nálaziláuktól súlyosan megsebesült. Hősiessége jutaámánl, !1 3. osztályú katonai értlem keresztet kapta., 1
Király Gábor; volt kocskojnéli 38. gyalogezred boli törzsöoiK\'ster. ezen a
___napon tt magyor-bukovi-
lllloL lí. hp*\' l>»tárou rekwö Khli-~ J bah* körül vivőit harcok
alatt (tzállal tnnlelU-- ki magát,, hogy okkor, amidőn a század tisztjoi már mind ltart-képteivnekké váltak, a század zömének élére áJU és kiváló szia. niélycs példájával leüűűsitva oly el-siánlsnggal és lendülettel lámadott, l»gy ftz oroSI lövéssárlüil rflvldesni el is foglalta, ott. számos foglyot ejtett és a menekülő oroszokat.még Akiőzöbe is \\ette, .
E lielyes vltéx és kezireméiiyezö magatartásának jutalmául as arnny vitézségi éremmel tüntették kí.
HOTEL OORsflü
BUDAPEST *19 VUl., üMkuDay-a., 14. Usauatl Silsaanál I Családi szállód** TSfoS\'iSSlveeeSJ-
Ujooasn i-........¦ !!1 -
tás, hideg- mtltg (olyovlz. egV*glí*#."ob« P kilsgyss) P «r—
MOZGÓ. Figyelem ! Budapesttel egyidöben I Figyelem ! CsUlörtöWöi vasarnaatg
A MINISZTER BARÁTJA
EISqtfSMS keid*^; bilköinapokoo 5, 7 és 0 órakor, vatár- te Oantpnapokon S»,S, 7 éi » ön*Qh
1939. ottober U
Penti késtOléket cHJtalanut bemutal
•zulum osflraiEia
rádió ós flporltlz- rádió-szaküzlete lote Fő-Ut 5 ez. DeAk-tér 2, íz.
« Borid táviratot
A legújabb MTI feketések a kö vetkezőket tme-iidják : BERLIN :
A nén*ot waérkiir közötte hogy nem szándékozik -nagyobb támadást kezdeni n Sigfried-vonatjná.1. Az erro- elctrjedt hiiek atepfct\'aook. MOSZKVA :
HjvaMUs\' körökben a>iiplatii«w*CW (mondják a/.ok^t a híreiket, anveíy K/eriut a szovjet Esztorsz jího IéaLeti» országot szovjetizá\'ni nkarjn. A cáfolat "szerint -» balti allajii»jk állany jendsverét Moszkva tisztéében Wit-.( .. i
tokio :
Japiiu követe utján tlimkozotl aa angol hajóknak japájoj vizeken eU kö\\etet( sxabály álan*ágal minti. Az ango. hnjók CNek\'kjnvénye rjfcfni egyca telhető össze a japán- érdekkel. SZÓFIA:
A bofgár lapok szerint ( I,: , in a békeiehetöség utolsó ajtaját is becsukta .
NfiWYORK :
\'i\'aft republikánus szenátor békepártot aiakft. Kőve.e\'i, hogy Ajtiker,. ka .seinfcges maradj.>n és 300 kilo jiiéternéi közc\'ebb ne ofigedjenek lunprlk\'H hajókat nz európai partokj-hoz. KOMA:
|A Tribuna ai egyik angol képviselő lervével kapcsolatban megjegyzi, ho-ff I tálnémolorsiágot nem JOhet újból Wl. támasztani, a*. ,., i ..u i miatt n loldközi tengeri oldal)>atámadn,s is utópia? Ei a Xóniatország «l^Cni támadás terve Qtfsf torsiig ellen is irányul, livori a röldkóii tengeren OMsx-
orsrftg az nr.
¦STOCKHOLM:
Svédország tovább! önkénteseket tu-
voti be emmti&hmifim. intézkedés
történt 20 svéd yáros eattietfM kiürítésiről Is.
ZALAI KÖZLÖNY
(Folytatás-aa
menyéről.
A litván--orosz egyo/tnény ré«zle lei még nem kerültek nyilvánossá* ra. A katonai küWöttséfl MoszKváf ba« is mianadt, aiwrt a pontos bátort csak ezután fogják iiuegáilapj,) tan\', i
A lapok értesülése szerint »z orosz helyőrségeket három városban tiü iyeznék el és azok nem haladják tniüg a hus/ezer főt. A litván álUnií c\'nök egyébként sok üdvözlő távira-tot kap Vtínfl vissáitérése alkn-hnát: bót az ntimerikal litvánoktól is. | Berlin, október \\\\
A NTI cáfolja azokat a \'külföldi hirujgynökségek által terjesztett hfj reket, auiieiyek szerint Litvánia a szovjettel kölött (megegyezés értelmé ben visszakövetelné MeméU.
Ml van a tbrök-aröaz egyetménnyel?
SiararsogUi torok kulilpy.mnlf.7Ur kü
rel lij......h.\'!>\'¦. moszkvai tanácskozása
is még élénken foglalkoztatja a köz-véleményt, Egyed hitek szerbit az egyezmény már létrejött, inal ujabb moszkvai lilr szerln"? azonban a tanácskozásokat még folytatják. Tegnap két öra hosszat volt a török külügy, miniszter a Kremlben, de se.mnl nOnil szivárgott ki tan.\'it\'skozásuirói
[stajnbuU jelentés uierint az egyez-mény biztosítja Törökország semleges, léget, ennek fejeljen a tengerszorosokat zárva tartja. (MTI)
Bukaresti jelentés szerint «z egyik román lap ugy értesill, hogy n török-szovjol egyezmény kölcsönös segélynyújtást kvlaimnz.
A Kéboru fronijAról
A llAboni frontjáról érkező jelentések szerint a nyugati fronton váratlanul csendesség mutatkodk, viszont a tengeri harcok megélénküllek. A tegnapi Jelentések s-crUit a németek
I. oldalról)
etsüiyest fedek egy angol gőzősi, majd nem sokkal később\'egy francia olaj wálU tó\'tankhajót.
A 14.500 tonnás francia Itfljő 13fi.0o0 liter nyersolajat szállított ós mar JbAn. goJtbe.il állt, amiltor a segédhajók a helyszínre érkeztek. SaeniéryjVléuffí nagy részét megmentet lék.
Angol jelentés szerint az angol hajók két torpedónaszádot sídyesz teltek el. A néníct tenger-aluli járóból — mondja az BngO\' \'jelentós - néliány malrózt sikerült megmenteni.
A ma déli legújabb londoni jelentés (MTI) síCrint uz angol tájökbzlfttó íninlsztériüm -közölte, hogy a németek clsnlyoszietlék a Hoyal Qnerk nevü angO< gőzöst. A 30.000 tonnás páncélos cirkált) állandó szcmélyzcto ezer fő Volt. Az életbeiunnffi.lottnk\' Jegyzékéi amint teltét körfik n iiyllvánosXíggai.
A mai haúifchTitHkU
a következőket mondjak: Berlin :
Keleten a Uug-menti szakaszon a némclt-orosz crdeklmtár mcnlóu be-fcjezésliflz közelednek a csapatmozí-dulatok. Nyugaton gyenge tüzérségi lovékenység folyt. A lógljiarcok során Sleltlennél, uberstebmél és Maícnnéi lel<>llüiik három francia lepúlőgópet,
Az éjszaka nyugodtan telt cl. A Mo-sellöl keletre mindket rósiröl lüzéségi tevékenység folj"t \' 1
Hitler 24 éra óta tárgyal
Berlin, októlttr i-i* (NTI) Hitler kancellár szinte meg. szakítás nélkül teljes 24 óm ótri ti\'ir. \'gyal a polgári, ga«lasági és katonai vezetőkkel. Politikai körökben rendkívül nagy fontosságot tulajdonllOn\'ak a kttluellar lárgj\'alásuinák.
Ugy tudják, ltngy a lanáeskozásiik eredményét ma vagy bbmáp nyilvánosságra liozzák.
Az örömhegyi halálos dráma tettese beismerő vallomást: tett a csendőrök előtt
A törvényszék vizsgálóbírója gyilkosság gyanúja miatt letartóztatta
Orosztony, október 11 (Saját tudósítónktól) Soós János (Pirosku) titokzatos halála ügyében a csendőrség széles körfi nyomozási indított ós az eseményt rádió ulján leadta « bmktjrestt rökapttánysitgiuik is. \\ kllialig^totl szomszédok veftk>-tuásu Htitpjiui áronban chakh\'ininr rwntlörkézixi keríiH Józan József nős, kÓEségbeli gazda, akit I>ekisértek u csenttőrörsrre, ahol hoSataJHatn kiliatl-R« tiHc. ,
Jt\'wat « osen<Krl\' kihollgatán során elmondotta,\' Intgy
aa elhunyt Soós János régi haragosa volt.
Ugyanis tgy alkalommá* u rscrulőrak elöl Soós bedugta puskáját az ő IV hrréje kőié, «m|t ö bejcleiiMt a esendőrftknek, akik « fegywrt olt meg Is találták Soós ezért pokolj gyűlölettel volt ininta — mo-idotta. Meg fenyegette, baromfiad. leöjdösU-^
pokoxxm a« !z«m*»öt. Fáradtságot,
lowert»étet, klmerültKéget me«M«fi4*tl, bzallami éwteattfrlssassóget kölcsönöz, «rósiti éw OdHIi a szervezetet
. KOLA 100%
TeirtsWi ÖÜsítár
droasaruban,
EgyedttrusftAs :
egy alkalom mid re\\x)lvOrt is íogott reá, amiért 11 napra tléllök a kanjzsa) járáslriroságoti. Végül is a fenyegetések eÜI elköltözött lakásából, amely Soós közelében volt és édesatyja, Soós György liázába költözött ejöle, De a taryeaeteaak akkor sem m*iji tik
abba. Alkuit].\', rettegésben élt Soós
miait lítért fegyvert is szerzett a saját védelmére.
Október 6-én...
Október ft-án — folytatta vallomásai Józua József --¦ uUi^san beborozott. Estefelé átment Soós (lyórgyliöz (az elhalt ember édesapjahoz), hogy azzm kissé cilieszótgetliesseo. Magival vitte védelmére a regy\\«ról is, egy kélcsóvü vadászimskát, -mui fellnizott ravasszal a szoba falához támasztott. Csendeséé borozgattak egymással egy harmadik ismerőssel, amikor este 0 óm felé társa azt mondta neki: ]ó lenne, ha megnézné, wm ólálkodik e künn Soós (Piroska), ö fogta a vadászfegyverét ós ki Is ment az udvarra, altot hangot hallott, majd mozogót lálott egy alakot. A sötétségben nem xe\'.ic ki, liogy ki volt,künn, de a hang járói megismerte, liogy Soós János. Miután Oit gondolta, liogy \'-..¦¦> 1 n 1 fegyver \'van és az öt lefogja lőni, á fölkapta IptiKkáJát és kapásW.I ntlött. ¦t—5 \'éi»ésjiyiro lehetett csak tőle. Soós! A fegj-ver dörrent-.és csak a felvillanó" fényt látta\'meg, inert lakására futott. Nem látta1 etetni Soós Jánost, ittas vott. Nem akarta őt Bgyonlöal, védei kezelt, \'rétiét nagyon\'megbánta*
A vAlJomáat a csxjüdőrök! Jegyzőt Ittonyvbe1 foglaltak; qulna kivitték Jó-
Telepünkén
m
keízpéhz áral( Fenli kíszlllékel tlijltlaniri bematol)i :
Szalu Hutai Grtaaat Beili
rádió- és sporltiztete 1 .iriió :,/.ddid. i.-Pö-ut 3. sz. DeJÍ tér 1 sz.
zsát a dráma szűiholyóre, aliol 1*-jákszatták \\ele az egész cselekményt, majd l>eliozt:lk Nagy kan izsáia.
Dr. Ahnássy Gyula törvénysze*i vizsgálóbíró magú.elé vezeltctle Józsát, majd hosszabb kihallgatási után gyilkosság gyanúja miatt lotartóztatáslx* helyezte. 1
Józsa, aki nős ember és egy gyermek apja, fel folyamodott a vitsgáV)-bttó végzése ellen. A löt vényszék vád-ianácsa ma dönt fel folyamodása ügyében. <
Ugy tudjuk, liogy Józsö csolcknió-nje nem kerül rögtönilélö bíróság elé.
Elmarad a gépjármű-sterillé
lA gépjármürákliek folyó hó 18—2-1. kózti szemléje elmarad kósöbbi időre.
Rendőrség-.
...EZÉRT A P é N 2 t R T RAGYOGÓAN VILÁGItHAI
TUNGSRAM
LÁM\'PAVAL
NAGVON GAZOASAGOS A KRYPTON lAMfA AHA M r i\\0 1 A WI\'AÍ.A
Megveszem jó árért
használaton kívüli
AUTOSYPHONJAT
ós üres patronjait, ha azok használható (aom törött) állapotban vannak.
SZABÓ ANTAL
tt|iortaxtat<>, NidsykanUatu MTI
— (Tiszti főügyészi kinevezés)
Vitáz gróf Teleki Béla főispán dr. Arvay László ügyvédet " nyugalomba vonult dr. Udvardy Jenő zalaegerszegi tiszti főügyész lwlyébo Zalaegerszeg megyei város tb. főügyészévé nuvez-
to ki. ( : í ( :
— (Eltemették Berta Jenőt
Dr. Berta Jenőt, « tragikus körülmények között elhunyt zaiaszentgrötí
rőszo\'gabirót mft, szomljfltoli Zaiaszn,-barban eltemettek. A tegnap délutáni bcszentelósen a főisjwiu ós !4 ispán vezetéw • íl a vánnegyo összes főtiszt. viselői Jíjcn voltak. A mai temetésen a fösio\'gabirói <kar nevében Horváth Vilmos pac&ai föbiró, « vármegye .tiszti kara nevében dr. Szűcs Andor vm, másod főjegyző búcsúztatta Béna Jenőt.
A német-lengyel háború harci eseményei a Várost mozgóban ma és holnap,
— (A Polgári egylet)
folyó hó 15-én (vasárnap) délelőtt fél 12-kor tartja idei első Őszi sörözését. (!).
— (Iparoskor táncteája)
: Folyó Itó 15-én, Misaraap este fól í) órai kezdettel tartja táncteáját az Jparoskör saját Jtolyiségében. A háziasszonyok, a lulzikisasszoivyok, Vfila. uunt a rendezőség közős. munkával biztosítóba a sikert. Jazz tánczene, 2 óráig tánc (0
A német lengyel háború eseményei a Városi mozgóban ma és holnap.
— (A tojás idényei kk-árát nem maximálják)
A lwUpiacokon mind ke\\<sebb lesz a tojás, amivel kapcsolatban olyan hirek terjedtek él, liogy a tojás urát maximálják. Mint illetékes helyről közlik a tojást ídénycikknek minősítik ós mint ilyen, annak árát nem maximálják törvényes rendelkezéssel.
— (Olasznyelvü tanfolyamok)
A budapesti oiass kultur intézel Nagykanizsán Is olasz nyelvű tanfolyamokat rendez.. Aki e tanfolyamokon résztvenni óluijt, az folyó hó 16-ig jelentkezzék Sekulja Jakab nyűg. igaz-gató-tauitó urnái (városi bérpalota, Kossuth tér 14,), vagy Fitó Ferenc igazgató urnái a Bozgonyi utcai iskolában. Jelentkezni lolict mindennap folyó lió 18-áig. (:)
— (Elhelyezkedést keres)
egy menekült mérnök (agronom), oki specialista uradalmak kertjeinek gondozásáéin és ápolásaién ós több nyelvet beszél. — Kzcnkivül egy intelligens menekült férfi bármilyen al-kalmuiásl keres, mindent elvégez, németül is beszél. SzlvOs ajánlatokat a, lüadóldva tálba.
Menekülés a habom borzalmai elől. Látható a Várost moziban ma és holnap.
— BaUrkiAUHaaezUMt tekints* meg minden vételkényaser nélkai. Kopsteta iKtoiinaás,
ZALAI KIS HIREK
Zalaegerszegen inngájtnpitották a fajon les és mészáros iparban fizetendő leg. kjsebb ímmkabércket.
Kanyarójárvány íé|>o!t fel llgerszc-gen. A* járvány miatt az elemi "iskola több osrtályát lezárlak.
Bene István 58 éves széntadorjánl erdöör olyan szerencsétlenül esett, fiogy váílfkomodással ken\\a <f fffir-házba.
Költözködik Zalaegerszegen a városháza; a volt pénzügyi palotába kapott lwlyct a városi adminisztráció,
— (SzlovákIában minden tanítónak meg kell nősülni)
A szlovák kultiisznunisztcr állásvesz-tea terhe mellett elrendelte, hogy Szlovákja HOC nőtlen tanítja záros lialár-idön bolül nősüljón meg. A rendelet olyan riadalmat keltett n tanítók (körében, liogy ezernél többen Icakariak mondani állásukról.
Katonaifelszajrelétok egyenruházati oikkek
egyedül legolcsóbban boszerezhetök BELEZNAINÁL
Sugá(-ut 53. íz. Telefon 625.
— (Haláiosvégfl szDret)
A somogyi (iamás községben halálos végű verekedés töitónl a szüret alkalmával Kovács József szőlőjében. O\'t dolgozott a Bo* flaislcs család is. Szüretelés közben azonban valamin összeszólalkoztak, aminek hevében Kovács József fokosával ugy fojbcvcrte idős BoroetcS Józsefet liogy az eszmék-yenül tenjlt el a földön- A verekedés még tovább fajult ós abba l>cle avatkozott az. éppen odaérő Kaimét* Károly mezőőr is, oki szolgálati fegyverével négyszer rálőtt ifj. Boroslcs Józsefre. Az öreg Itorosks kórliázba szállítás Után meghall, fia csak az egyik golyőtól kajx)tl - könnyebb sebet. A gyilkos Kovácsot és a lövöldöző Koimer Károlyt n csendőrség őrizetbe vette és a kapós, vári foglulrba kisértn
— (Iparos és kereskedő egyforma joga a vasáron)
A kereskedelmi és közlekedésügyi mtnisztor fontos döntést hozott 38.090/ 1030. — I/b. K. K. M. ss. blatt Esze-/int a vasán árusítási sorrend Szempontjából iiinros ős kereskedő közólt különbség nem tehető. A 1&313/1880. II. M. sz. elvi jelentőségű határozatok szerint az állási sorrendet, továbM a piaci elárusító rendet a vásárrendtar tási szabályrendeletek állapítják meg. Az 58.035/1807. K. M. sz. rendelet
ós az ezótfl követeli állandó gyakorlat arra Oz álláspontra hcryezkedetl, hogy
mivel az (partörvények szerint n kc^.
reskedő tágabb értelemben szintén (párosnak tekintendő, — at előbb blvat koiott törvény 50. paragrafusában az iparosok vásáriátogautsi jogára vonat, kozó rendelkezések a kereskedőkre is kilc/jednek.
A német lengyel háborúból sértetlenül kikerült a czenstochovat Fekete Madonna képe. (Városi Mozgó ma és holnap.)
Oyomorsavas szellemi munkásoknál, eldugult neuraszténlás egyéneknél és aranyeres betegeskedő embereknél reggelenként felkeléskor egy-egy kis pohár íermé-szeles „Ferenc József keserüviz-nek rendszerint igen Jótékony hatása van. Kérdezze meg orvosát I
— (Fórradalraosltanl akarja a kerékpározást egy kiskun-dorozsmai feltaláló)
Arról kaptunk liirt, hogy Kiskun-dorozsmán föllalálták a .kerékpár-gyorsítót- Sághy Ferencnek hívjak a feltalálót s találmányáról azt mondják, hogy forradalmosilíini fogja a közéletben oly népszerű kerékpár eddigi hasznosítását Kunok az uj találmányú kerékpárnák az lesz az előnye, hogy tapodó rendszerével az eddigi hajtási erővel szemben, anélkül hogy az különösebb erőkifejtést kivárnia u kerékpárostól, megháromszorozza u kerékpár gyorsaságát. Sághy találmánya iránt a Bendieii S. "World sentec érdeklődik s Anglia, Belgium, Hollandia ós Svájc részére kívánja lekötni a gyártási jogot. Információnk szerint a kiskiindorozsinai föltalál) már meg is kólötte a szerződést a World Service-szel.
A német hadsereg a győzelem után bevonul a lengyel területre. (Városi Mozgó szombat-vasárnap.
Parcellázás!
Nagyrécsén
elsfirendl miiisi száDto-
jutányos áron, igen kedvező llzetínl feltítelek mellett kaphatók. — Érdeklődni lehet:
Néptakarékpénztár r. 1. Nagykanizsán
cégnél, Csengery-ut 4 szám.
— (Halálos szerencsétlenség)
Megdöbbentő halálos szOienowHkai. áég történt Egybázashetyón, l-\'clsölnlki
Nagy Mihály földbirtokos uradalmában. Németh Sándor 43 éves uradalmi gulyás kora röggel a telienektl P-karta n korlátból kiereszteni s amint a korlát kijáratát ké|>czö gerendát kiemelte, az egyik kifelé tartó telién ugy fellökte n jcerendávaJi együtt, .Iwgy Némclb hanyatt vágódott ds a fejét nagy erővel a beton padozatba Ötölte. A szerencsétlen gulyás fejő a hatalmas ölés következtében Mlulról valósággal behorpadt, összelapult s az agyveleje teljésen szétroncsolódott. Anélkül, hogy az eszméletét visszanjcrt,-voina, meghalt Halálát Özvegye ós négy apró gyermeke gyásro\'ja.
II39. október 14
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉG
kedvenc hotelje az
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
BndapMt, III., Zsigmond-utca 38/40.
Telefonok: 151-735., 151-738., 157-299.
Szemben a világhírű Lukácsíllrdövel, a Rózsadomb alján.
Teljes komfort, folyó melegvíz, központi fűtés.
A Nyugati pályaudvartól I klsszakasz távolságra.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj vezetés alatt áll.
Elsőrangú C»f • Rutaaiaat,
palgért árak.
Olcsó szobák penalóval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodásnál zhs ! üli\'.ii «Bfedméayek.
Kírolyi László Itthon
Károlyi IJiszió, a többszörös Európa bajnok, aki már számos alkalommal s/erzelt dicsőséget külföldön la a magyar színeknek, szülővárosába, Nagykanizsára érkezett. Értesülésünk szénát Károlyi kanizsai tartózkodása alatt nyilatkozni fog S legutóbbi európaim), noki mérkőzésekkel kapcsolatban el. terjedt valótlan lúrekröl és uzokat lei. jes egészében megfogja cáfolni.
— 1926. őszén jelent meg
liazánkban az első komoly rádiókészülék. 1025—1040-ig 15 esztendő gyártási tapasztalatai kristályosodtak ki az idei Standard jubileumi sorozat rádiókészülékeinól. , , ,
— Ajánljuk a hölgyeknek,
hbgy használják a hjres nagyenyedi Kovács krémet, a nagyenyedi Kovács boraxszapparuuil. A Icgcllmnyagoltabb arcbőrt tökéletesen rendbe hozzál
Hordóbeszerzési kölcsön
A föidnulrelésiigyl minisztérium a szőlőé*must irányárak in&gállnpitá\' sa után (most uzzjai is segitéiU akna1 n teitnclőkön, hogy hárommillió hektoliter tartaljnu hordóra beszerzési kölcsönt nyújt a gazdáknak. Ezzel kettős célt szolgál a müüsz/ériuM a Bzőiőtermelök mellett a kádáripnrnjj *s aegit. \' ; | | ri t.
Kukoricaszár-feldolgozó 1
A közeljövőben néJiáJiy helyen kukoricaszámt feldolgozó üzemet szándékozik felállitajii a rnjagyar á\'-lam olyan helyen, abo\' 10-12 ktnf nues körzetben 1600- 6000 mázsa ku-kor.loaszárat mdzsánkéait Ttörülbelül 1.50 P-ös árban vósámfhatna, i . *
Női és leányka kabátok,
és férfi szövetek,
Selymek, flanellok, szőnyegek Éli
. Fô-ut 14. Tel. 627.
I nagy választékban mwhwwm
ine, ommm y
NagykanlzM megyei várói polgármesterétől.
24484/1939.
Tárgy: A lengyel katonai Internáltak által esetleg eldibolt hadlsieick megtalálása egeién követendő eljárás.
Hirdetmény.
A lengyel katonai Internállak gyűjtőtáborba számlásuk alatt pályaudvarokon é« vaiutvonalak men\'én, a magyar halár átlépésekor töltik eBetlee el nem veit kézigránátokat dobállak. Ennek következtében egy esetben már szerencsétlenség is tortént.
Felhívom tehát a város közönségéi. ho?y a lengyel katonai internállak állal eselleg eldobott fegyvert, kézigránátot stb. ne szedje össze, hanem ha ilyeneket talál, azonnal jelentse be a lionvtd állo-másparancsnokaágnál, hogy megfelelő siakemoerek utján azok hatástalanítását rögtön eszközölhesse.
Nagykanizsa, 1939. október 10. a» Pofgirinetter.
24496/1939.
1% I Mének <• méncaikók köt-.-leld vizsgálata.
Hirdetmény.
A földmlveléstlgy 1 miniszter 61.442. éB 62.921/1939. az. rendeleteivel elrendelte, hogy a folyó évi magán-ménvizsgálatokra. minden 1 éves és ennél Idősebb méncsikó é« minden mén, akár h\'szniljak tenyésztésre,
¦ACAJ
akar nem, elövezetlessék és meg-vizsgáliassék. Nagykanizsán a vizsgálat 1939. évi oki 16-án (tizenhatodikán) d. e. toórakoi a kórház elönt léren fog megtartatni. Az, aki • kitűzött helyen és Időben méncslkó-|át vagy mén lovát nem átlll|a a bizottság elé, kihágást követ el.
Nagykanizsa, 1939. október 10. mis Polgármester.
22747/1939.
Tárgy: Óul rendel magán-ménvlisgilatok.
Hirdetmény.
Nagykanizsán a kórház előtti téren f. évi október hó 16-án délelőtt 10 órakor magánménvizsgálat log tiltatni. Ki ménlél köztenyéazlésie engedélyeztetni óna|l|a, ezen szándékát a városi állalorvosi hivatalban legkésőbb október hó 14-lg jelentse be, azután ménjét a kitűzött helyen és Időben állitia a bizottság elé. Nagykanizsa, 1939. szept. 22. , Polgármeater.
2387/1939.
Tárgy: Szántó bírbcadáaa.
Hirdetmény.
A Vágóhldl-uti Őrház mögött, a Dencaár-csatorna balparlján fekvő, kb. 935 négyszögöl szántót 3 évre bérbeadom. Az árverés a helyszínen október 16-án d. e. II órakor.
Nagykanizsa, 1939. október 5.
Polgármester.
ALfll KÖZLÖNY MENETRENDIÉ
áta-wéstyMi »39. október- hó 8-tól.
Sagrkanlua állomáara érkesó él az onnan Induló vonalokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. a.
Veut uUw
mi
1207
Uli
Uli
ÎMtill
1241!
U01
1119
A veii.it
SilMlllÚ
Qjv. Szent, r. Szem. v. Motor v. Motor v. Oyv, Szem. v.
JSBB .?1 m. ~sm
5-44
9-43 1415 lot» 1749 11-41 23-49
IM
Botlik IHr-.i-
910 6-Ö0 1104 15-40 1717 1043 19.49 IIS
5^37 6-97 11-36 1612
1940 I9Í3 1-38
949 19-45 20-45
ffl-40 S-1S
voo.i i|A vonat IBp»lill ..í... arme ¦ i...;.l
i227Tii^z«ra. vlaá^tTi
1240a; Motor v —
Oyv. Szem. v. Motor v. Szem. v. Oyv.
1410
2016
Bojdii i:ZMitb.l;Kuili.i
I.J. |j lirtnj,|1 II ilk.
"ti3 II 3.17"
910 10-18 11-10
18-25 22-95
9-90 10-20 11-40 16-48 1199 23-05
4-37 7-24 U\'29 13-03 184)4 ara 0-04
Jogyzel. I A 224l/a 11. vonal 193». október hó 8-tól 1940. má|u> hó 18-1« csak vaiirnapofcou közlekedik. (1939. december hó 24. helyett 28-án, 1040. március 24. helyett 26-én, 31. helyett április hó 1-én, május 12. helyett 13-án közlekedik.
1 Az 1241 ez. vonal Nagykanizsa - Balatonboglárlg naponta ceak 1939. november hó 15-ig bezárólag és 1940. március hó I5-1ÓI kezdve közlekedik. 1939. november 16-tól 1940. március hó 11 lg Balaloiiboglárig csak kedden és csütörtökön közlekedik.
s Ai 1240 az. vonat Balatonszentgyörgy Balatonboglár között 1939. november hó 16-tól 1940. március hó I4-Ig csak szerdán és péníaken, Balatonszentgyörgy—Nagykanizsa között naponta, a többi napokon, vagyis 1939. október hó a-tól november hó 15-lg és 1940. március hó 16-től május hólB-lg naponta Balatonszentgyörgytől közlekedik.
Nagykanizsa—Szombathely—Sopron
1412 1402
Sz. v.
Sj. Mt.
Motor Sí v. Szv.
kwaaa-Htawn. fítnwáit- ||S*»W>i rtfuJ I». Wjr*IH,|| t-k.
497
9-49 13-99 15-95 20 26
645 10 94 16-26 17-36 21-40
717
1 P29
1810 22-36
Motor Sz. v. Sz.v.
Gr.nwl-
Sz.v.
•Variai W. SWil-ImVIIW. E|*fM. Mal
_ 6-50
530 715 8-15
1340 1418
1544 16-59 17 23
19-25 2107 2200
K..ÍÍ.Í ,i Irt.
7 25 937 15-41 1807 23 26
Nagykanizsa—Barcs—Pia
num) »Ii« M.l Uran 1 Ha». 1 1,1. Il 1,1. 1 PlwU u. : S.ic.iil 1 M Nasvaial-i,i,« lik
2414 2406 2418 \' áVv."" Sa. v. fly. nwl., Sz. v. 1354 1615 2018 Ii 52 HM 1611 I 17-48 1942 1 20 93 »16 I 006 "BW I az. v\'.\' 2407 I By. «et. 2413 I Sr. v. •J431 Vegy. 7Í3 12 04 1816 rns 816 13 42 2O04 fi SS 935 19 47 22 35
Nagykanizsa—Murakereszlur—Tileszi
\'l208td) 1208
lyort Vegyes Ovo»
*l Hová ?
0 24 11 f Seite Koma \' 6-40 1 M.-Kereaxtur 11\'33 f Ventlm Roma 15-30 i M.-Keresztur
I [ Hoaaaq? I g
/ Oy on " Trieste Rtriiâ\' \' fT
1207 \' Gyors
1201 IOyori Verdim. Romi ! 1821 1295\', Vegyes ,j M-Keresztúr jj 12*32
llftÖÍ-tCBCn-ri ÍZL<SB<N
(Ci
El K I «
Nagy választék! Olcsó árak!
Síremlékeket,
lirtllltt iiuilunl, Mii nliliirrl szakszerűen ea legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kőlaragóLUeiiternél, Király-utca 33. Nagy alranlák-raktár. Telefon 615.
APRÓHIRDETÉSEK
Iprohlrdaté) dl|. raulrn«p •>¦ finneiman 10 n/.ij » fillér, m!rirf..ii lovábbl >tö 6 llllir, hOtkAinai* ü uólg *0 (Ulli, minden további tid * Iliit\'.
ÁLLÁS
Blxloalto Intézet lAUgynóks-tégc teltéit veztlőt keret. Ajánlatokat .Szorgalmai" jeligére a kladflbá kérünk. 2693
NémestOl bcsxílA kisasszony délu-linonkénll 2—3 órára négy éves gyermeknél kerestetik. Fő ul 8. II. em. 9 ajtó. 9 és 11 ÓM költ. 2698
ADÁS-VÉTEL
¦¦terateréhpAr, Puch, 173 cm1,
Ii as e-náit, olcsón eladé. Vattsgh lényképéu, Ciertgery-ul 1.
Agytullat, hitt-niltat Í8, állandéan vásárolok. RiUcber Mátyás, Király ut* a 33
Elköltözés miatt teljes háld, ebédiÖ-kredenc s tobb bútor alaslé. Ctenttery-ut 67., emelet. 2649
Vennék esy 500-tól 10CO kg-li, mérA lékarbin levő hldmét-ltsgat. Kiss Mindly stiuilazdéje, Újudvar. „
MaHrtelIn, alig halinál 1, m%méé. Um
ktadébsa.
Alig liiB/nált (köxép) szetter, két keskenyebb ablakra vaté rollő és egy kllyhs-elleniO Sugár-öt 29. alatt (elad ajté)
lékarban levő ebAatlA és egyéb bútorok eladdk. Cím a kiadóban.
NagymennyliégQ, nagyon szép bmr-OMradlrépw állandóan kaptiitó. Báthorv-uka 22. 2897
SxAllltAelsél visszamaradt Perpltum lulytonégő kályha és eay legsiekreny -d-sdo. MegUkinÜKtó Mlhácsi szállítónál. Horthy MtklAs ul 6. 2606
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Be rra ktA roxA srn ti alkalmas pincehelyiség azonnal kiadó, lírdeklödni lebet: Néptakarékpénzt\'r r. t. Nagykanizsán cégnél, Caengtiy-ut 4. szám. 2687
HÁZ ÉS 1NOATLAN
Kl h lu y-utc« 33. az. hém 3 400 1\' ért eladó KOrrnos-utca 3. alatt. 2659
Háxal, löldct, szólót olcsón közvttit Papp Wváa, Teleky-n. 8. az. Ugyaaotí Uikthelyiség azonnal kiadó.
KÜLÖNFÉLE
Awtataarl — tUrmuté szolid árban kényelmei autók megrandelhatÖk. Kaul-manii Manó. Teleloiiállomia 222. 296
fele lUzelovel meleg lakása lest, ha Baksa-íéle mozdonytendiaerll hSfaka>aM vesx. Bárkinek próbára fclaaerelun. Kapható a készítőnél: Baku bádogos éa szerelő, Eizaébet-léi 11.. linger éa Tórli ás Vajda vSBkereskedőknél. 2*92
Szép kalatlpareaa ebédlőszónyeg eladó Francslcs Zslgmondnénál, Bajza-atcs 10. 2694
OfcsvnÁsjjSt mf a moziban ftórxtkozTialtíi
Qazteregnye,
Bgerztracsa,
Patkánya,
Ungjakabfa,
Zalaszentbalázs
községek halálában különféle mü-vetési .1)\'" földingatlanok és hiz kedvező fizetési felletelek mellett,
Jutányos áron elidók.
Érdeklődni lehet:
oV. Sohlsiffsr Imre
ügyvéd irodájában Nagykanizsa,
Erzsébet-tér 17. színi.
Nagykanlisa megye város polgármesterelöl.
23662/1939.
i Tárgy i Ebek yc.íttttét tlltnl védőoltása
Hirdetmény-
A m. klr. foldmivelésogyl miniszter már eatOO/1936. u. a. etan. dőlte ai ebek veazeitség elleni kötélért védőoltását. Ennek kapcsán felhívom a lakosság figyelmét az alábbiakra:
Védőoltásra kötolezett mlndan évbsn mlndan ab, amelyik a 3 hónappá kort elérte. Az oltást ai eb tulajdonosa, Illetve goodozó|a minden év októberében (lüggellenül attól, hogy ax eb az előiö évben mikor vedóolloll) bármely szabadon választott állalorvossal elvégeztetheti. Ha ezt elmulaazt|s, de az oltási költségek tóié beha|ihatók, ugy a hálósig az eblulajdonos költségére és veszélyére iilvalalból védöoltstja az ebtt, ba a költségek nem balthatók be, az ebet a balosig leöleli.
Az ebek ivkózi szaporulatát (azaz, ha az eb a barom hónapos kort elérte, vagy valaki uj ebet szerzett) az eb tulajdonosa kötetes 3 nap alalt beoltatni.
Az oltis megtörténtéről az ebiu-laidonos bizonyítványt kap. Ilyen bizonyítvány nélkül ebbárca kl nem szolgáltatható. A veszettség elleni oltási bizonyítvány 1 évig érvényes.
Klbigásl követ el az, aki veezelt-ság ellen be nem oltott ebet tart, kl az ebek évközi szaporulatit vagy apadását be nem jelenít, végül az, kl ebét az oltáshoz kellően meg nem fékezi.
Figyelemmel az oltóanyag jelenlegi adsgonkéntl árára, melybei iiieglorgalmladó.poalaköltség.edény-zet és csomagolási dij járul, a folyó évi általános oltásokra az oltás dilit az anyag irival együtt az alábbiakban állapítom meg:
I. Az eblulajdonos kívánságára végzett euyas oltásnál
a) az állalorvos lakisin ebenként 1.90 P,
») az eblulajdonos lakisin ebenként 290 P.
¦2. Tomagoltáinál ebenként-?.10 P. Kl ebét ezen tömegoltáenil akarja védftoltalnl, jelentse be a virosl .11 latorvoanil és vagy október hó 16-án délalótt 8—11 óra közölt, a városi köztisztasági tslapan (Zárda, utca, rendörlsiállő), vagy október 23-án délslótt 8—11 óra között Klakanlzaén a randörör-aiobánél (u. n. városháza) állítsa •lö aa sbat. Az oltás\', dijat még az oltás elölt kell kifizetni
Nagykanizsa, 1939. azept. 28. zm Polgármester.
10*0.
Alulírottak mily M|dalomtol öme-lörve, de a Mindenható akaralában
megnyugodva tudatják, hogy lorron szeretelt édesanya, testvér ia rokon
özv.Noü Károly né
aatl. K«u HixU
élete S2-ik évében, I. hé 13-án d. u. 2 órakor, a halotti sicn (bégekkel megerősítve, hosszú, kinoi szenvedés után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének
Uraira halottunkat f. hó 15-én d. u. 4 érakor a róni. kath egyház szer-tartáta szerint a temető ravalalozójá-bél, I családi sirbollba helyezzük Őrök nyugalomra.
Aa engesztelő azent-misét t. hó 14-án d. e. i/t9 órakor mutatjuk be az Egek Urának a helybeli plébánia-temploniban.
Nagykanizsa, 1939. október I3án.
Noll Házitt, BrsaélMt, Ikuu él Lasslé gyermekei. Rau Faittae és firasabat
testvérei és a gyászoló rokonság
Hirdetmény.
Gróf Featelici Ern& eladja parcellázás utján kisebb vagy nagyobb részletekben, jutányos áron a Oálosta község hatá-rában(kaposvárl járásban) fekvő
IOOO kai. hold és Nagybajom község határában (kaposvári járás) fekvő
BOO Ikaat. JatOd földjét.
Az eladással ntegbíiva ¦ Dr. Mojzea Jánoa ügyvéd
buj.i,o.i. VII. ker., Ertaébet-kOrut 19. Tárgyalni lehet a helyszínen Qalos-i.la Klein Jómét községi bíróval, Nagybajomban dr. Nagy lujos jegyzővel. mm
FÉNYKÉPEZZEK!
OLCSÓN Jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószakllzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek S P-től, márkás filmek 88 fillértől. IMT Szakszer-a kidolavaukai I -««
Legújabb typti.su
Orion, Telefunken,
Philips, Standard, Eka
Rádió készülik
C • c r e Részletfizetési kedvezmény
a „Néin-érüó" eladéV^i hah/*
Szabó Antal, nasyhantzsa,
FS-sst S. szám.
Zamatos, lólzl ktM
Síntrox kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: \'A-\'/i-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRAVAVÜLGYLnél
Sugár-ut 2. w
Nagykanizsa megyei viroa polgirmesterétöl.
24570/1939.
Tárgy: A rendkívüli íegyvergyakoi-jalra bevonult gazdasági cselédek szolgálati viiionyal.
Hirdetmény.
i.ci-ími.i teszem, hogy. ha a cselédet a szerződés szerint nem iiii.it taiti", hanem akir termésietben, akár kéazpéniben kiszolgáltatandó tejellátás Illeti meg. kölelei a gazda a bevonult éves cselédjének, itrtrny nylben ennek legalább egy eltartottja van, az illatlartáal helyetlesl\'ö természetbeni, vagy pénzbenl tej-ellilisl ls biztosítani.
Nagykanizsa, 1939. október 11.
hi> Polgármester.
21615/1939.
Tárgy; Szántó hasznoajiása.
Hirdetmény.
A honvéd kórház és a polgári baraktelep köiöl egy négy méter széles földsiv húzódik s ehhez a barakl kápolninll egy kb. 600 O-Olea szinló éa csatlakozik. Esen ingatlanokat 6 évre bérbeadóm.
Az árverés f. hó 19-én d. e. 10 órakor lest a helyszínen. Találkozás az o.\'.t.:m ict.itciin tc\'cmi az országúton.
Nagykanizsa, 1939. ivl okt. 12. a Polgármester.
24296/1939.
Tárgyi Rét- .\' . !.-.;,-1...;.....i- .,.1 tanfolyam.
Hirdetmény.
A kehldai mezőgazdasági szakiskola 10 napos léi- és legelögazda-sigi tanfolyamot rendez kisgazdák részére. Tandíj nincs, s tsnlolyam teljesen ingyenen. A tanfolyam alatt a hallgatók Ingyen lakist és ellátást kapnak,
A bilyegmulea felvételi kérvények október 2ö.lg adandók be a kehldai gazdasági szakiskola igazgatóságához. A jelentkezés komoly-ságának biztosítása végett 5 pengő leieolkeiési dijat kell befizetni az Iskola Igazgatóságához, melyet a tanfolyam elvégzése ulán visszafizetnek.
nagykanizsa, 1S39. ávl oki. u\'.
„ Polgármester.
23248/1939.
Tárgyi SzállO báibezdáu.
Hirdetmény.
A volt Bárány fa a Dencsér árok közti sxinlót 3 évre bérbetdom. Az iiveris f. hó 10-in délelőtt 11 órakor s helyszínin lesz. Találkozás a Király -u. végén a tennlizpilya előtt
Nagykanizsa, 1939. okt. 4. ki, Polgármester.
ZALAI ffÖZLÖNV
politikai, napilap.
Kladjai ..KSigiiauksIa. T. KavyVtatrtt*. Felelős kiadó: aéslaj károly. n>. .ti.u.-vl t „zlftlHleaáil «. T. rMsykaalzu" . n»iadáját". «amtk«»l,«»n. •(Nyomdáén telal. IslakSáraly.)
70. EWolyun 286. uám.
N»fyk«nlZM, IÖ39. október 16. hétfő
Ara 12 RH.
ZALAI KÖZLÖNY
\'•urini >>ML>»
Felelős szerkesztő: Barbarita Lk|oa
iz d] költségvetés
A parlamentáris kormányzati rend saer krctneikedő >Twméíiye szokott lenni normális viszonyok között Is a költségvetés benyújtása. De fokozott nyertekben az volt most a nw gyar parlamentben, mert az első olyan költségvetés került a Ház elé. ajn-eiy már nem a trianoni határok köré szorított, hanem a Felvidékkel Kárptf\'itfJávai imfegnövekedeft MM, pyarország éfl*mháztartásí tételeit tiartaifmftezo. Természetes tehát,\' hogy « költségvetés száminszlopai Is niíegnövekedtek. Mégis örömmel látjuk ezeket a téleielocr, inert a iuoüJ. nö\\«k*deít kiadásoknak több migit Jete a sok sz«ii>edés után vissz&szer. zett terü\'e\'ek népének gondozásán, jut. Közigazgatási, egészségügyi, szo olá\'ts. gazdasági és kulturális szűk-, szegtetek egész sora jelentkezett cze. ken a terű-teleken, melyekről val6 gondoskodást első vonalba ál\'itotfa a kormány. A ík#tségYetést léhát ugy kellett elkészíteni, hogy gazda. . j"!1;: i * i. í í. -111 i - -11 - . =. a régi és visszaszerzett teriVetek tökéletes egy-be forrása.
A költségvetési telelek énekedé, sének ozonbafh nemcsak a területi mlegliagyobbodás az egyedüli okja. A mogyar nemiét a hemikcseröfcszí tése.k k\'U-itt éli. .Körülöttünk egy va. Judo, vérbeborult Európa, (melynek szágu\'dó élményei fokozott tempóban követeli tdlfuik a helyzet erői. iiek megsokszorozását és maximumig való fokozásét. És belső pmblémxík is iit dübörögnek a kapubon, megoldást\'követetnek a Héttizet jövője, fejlődése, boldogsájja érdekében. Nem lehet szemet hunyni, nem lehel elzárkózni előlük.
Az uj költségvetés teljes mérjék\', ben levonta efrijhek a helyzdtnek konzekvenciáit. Rlöme^Sehji^ Lajos pénzügyminiszter három1 nagy céH sorolt fel, mélyet az uj költség vetés t^s&sorban szolgál.
Egyik honvédelmünk további kor, szerű, fejlesztése. Közel kétszáz mii. lió pengővel növelték az érre elfl, irányzott összeget s u lelkes taps, me^y^a lépvjselőház minden oldalági jelentkezett, az egész nemzeti társadalom visszhangjának kifejezője volt öröiaiineJ vettük tudomásul, hogy a megnagyobbodott Magyarország költ ség\\*tése, a (megnagyobbodott és megarósödött honvédség számára uj erőforrásokat nyit tmeg,,
A miásik föoéi n birtokpoUHkvü refoam. végrehajtásának gyoraltátsa, n minek érdekében 31 millió pengővé* dotálták a telepítési alapot. Olyan Összeggel, aimi lényegesen több, mint az Utolsó kelesztendő együttes elő. íi ánytaata, Több mtnt WíszStízezen hold föld telepítése vAUk ezzel az összeggel tehetö-vé, s ez a körülmény valóban beszédes bizonysága annak "z elvnek, «m8t a Uonnány követ s amit a kormánypáit elnöke az el. ¦rn.lt napokban Jgy fejezett ki: kevesebbet igémi, többet adni-
Végül a hrartnéidik főcél a szociális goiido»k»dAs fokozása, elsősorban a falu népével, de a többi rászoruló
KJÓLxctósi én: es» bor».« pstM^40\'|4Mc. Ssarks*xt&s4«. is ÖJUtóhItjUjUÍ tcLdo» ¦ 7& s*.
szentbe keli némi a nyugati nagy háborúval
London már csak Hitler lemondása Arán látja megmenthetönek a békét — Rónta Is már csali csodában hHt — A szqvjet súlyos követelése a finn-szovjet viszonyt Is komoly problémává érlelte — Szerdán találkozik a négy észalii állam királya és államfője — A keleti frontot végleg felszámolták: nem adnak ki több hadljelentés;
Nyugaton folynak a nagy támadás előkészüfatol — Egy met-torpadóxo" angol csatahajó és agy elsüfyesztett francia hajó a tongorl harcok ujabb eredménye
A világpolitikai helyzet itiintha lassan kezdene kibujatakomL Sajnos a Jetek egyre mkúbb orra mlulutnak. hogy a nyugati háború úgynevezett »békés< korszaka lezárul. A , béke
legbátrabb -harcosa, Róma senv re. ínénykedik^íitár, hogy a háboM pislákoló lángjait el lehet oltani.
Chamberlain és Hitler álláspontja között olyan mély szakadék ál\' fenn aan(t a iiágyhatárlniwk a fegyverek jerejévei akarnok áthidalni. AL éU muilt;2l óra sem holott jelentősebb változást, mindössze a békében biza* kodók fogytak ínég. A kialakuló balkáni-semleges Mokkái ellentétben nyugaton döntő- változásokat .várnak. Ez a változás a római féJhl. votalos sajfó vélínifen\'ye szerint ts az, hogy
Európának-szembe kell nézni a nyugateurópai háborúval.
A helyzet Paris és London sseriblE is a végsőkig e\'imérgcsedett és így a nyugati nagy hat alanj-k néni is titkolják, hogy a némtet cáfolat cll» nére \' . \' ¦
nagy német támadásra számi-tanak.
Az erődítmény vonalon mindkét részen valóban nagy készülődés folyik bár német felfogás azértttt az uj nyugati háborúban a lígihadercWck jut a legnagyobb szerep. Rendkívül nagy érdeklődést kelt az az uj né-, met unyag vagy eszköz is, amelyre már Hitler kancellár elsejei beszdj-dében is célzott. Az egyik olasz lap! tudósító beszélt két nemet tiszttel, akik ismftrlk ezt a nagyjelentőségű harci eszközt. A két nétrict tiszt m!hidöss7,e aninyi-t mondott, hogy -senV gázhoz, >cm baclüushá ború hoz irtarfi hasonlítható a \'hatása, méglsi irfeglepe^st fog kelteni
Egyelőit: azonban csend van ineg nyugaton. A vasárnap esti jelentések szerint mindössze a JárörlevóJ-kenysé^ek tartanak. ízek céTJs mrindkét részről fogolyszerzés. |
A fogotyszerzés érdekében a senki földjén mindenütt csapdákat rejtetlek el.
A Havas iroda jelenté-ve szerint ez a fogoiyszerzé-si kísérlet nejm; ,
eá\'djtnéuyt hozott. \' . ( . j
Hogy látja Róma, Paris, London, Berlin az európai helyzetet
A jelenlegi európai helyzetről Ró. miiiboii. tiz.t tartjók, m>gy már csak a váratlan külső segítség, a csoda segíthet. Hómíaban nem tállnak atf» ml lehetőséget, hogy valaki még köz-vetítőként felléphet és elháríthatja a jóvátehetetJciit. A M«ísagcro szii rlnt \\
Londonban Is már csak a fantaszták és álmodozók számolnak azzal, hogy Hitler esetleg ujabb
békejavoslatot tesz. London és Paris véfetniétiyc e tekintetben egyező. Semmi pozitív ténye/ót m*m \'átnak a béke megmen. léseié és biztosra veszik a n;igy n* m"t támadás megindulását Katonai körökben a baranjodor uj taktikA
Jára is szátnátanak. es a gyalogság] gyorstüzelő gépek alkálmteásfinaK Suiajdoiiitairiik legjiAgyobb Jelentd|j séget. . ( • (
Berlin szerint a három nagyhatalom közvetlen érintkezése teljaffin el van vágva, imSután Paris és London nyíltan a háború mél&tt döntötl a német békejobb elutasításával. Berlinben hangsúlyozzék, hogy -
Moszkva mindenképp támogatni fogja Németországot,
meg akkor ha ez katonai téren nem is fog megnyilv^uUU A nyers. thnyagszállitásokVal jelentősebb mj igatyíst tud adni a szovjet szö>
nii.i..ii ili Mr I-
vetségesének, mintha néháhy had/ testet boc^ájiöi\'ia lenWfcezésérv.
A szovjet követelések komolyra fordították ti finn-szovjet kérdést
A másik nagy probléma a finfcfc.
^kérdés,, aaifelyuek alakulása ugyani csak befolyásolhatja az egész euróH pali helyzetet. A fián delegáció visz-szAutazott ugyan Moszkvából HeMn.. kibe, de mhtt az erről Szóló jelentések mi riídják, csupán jeléjitésté\'.el)-re. A tárgyaiások folytatását a hét közepéié várják. A finn jVlbfmelfnök nyiUttkozhfc*
.szériát j f-
Finnország feltétlen ragaszkodik semlegességéhez és függetlenségéhez.
A szovjet követelések tt\'kjUiíe\'Lé^eu. csak a dáu íap»ík értesülésére lehelt hivatkozni. Ezek szerint a szovjet négy kts sziget átadásaikért, Fij^i, "i-szágtói \'és kórpóllásul keU\'t Karó, liábfin kilpiui (eríilctelrfít. KöVÖlc^ az Au\'áud szigetek imieg ncni «rői-sitését, valakniiit knlonai szerződés kötését. SzeirpeJ ezenkívül még így, negyedik ¦követelés ts, Crtoek tartat-mát azonban nem tudják.
M« délelőtti stockho\'mt (NTÍ) je-lentések szerint Fljijnország semmi körufimények között
nem hajtandó az Aalqng szh géleket átengedni.
Ezzel az állítólagos orosz kívánsággal Svédország sem1 ért egyet, és tnjinleiikcp ajh^\'áliáspynt mellett a\'}. DiplOtr/iádial körökben az ellen-tétek áthidalására egyetlen módot, látnak. Ez pedig az, ha az Auland Szigetieket ieije*em actalegesitik.
Űgy tudjak niíég. hogy .^innoft,\' Sz ág csak azn^ .barátsági szerződéit akar legfeljebb kötni, de st\'miriii kÖ-rüírnéiiyek közöVt
nem egyezik bele egy katonai szerződés kötésébe.
. U-t, Zürich, október lg. \\ (MTI) rleJsankiti kőrösből sza> ¦ Imazó éríesütés szerüil az első fiiM-(Folytataa a 6. oldAlon)
11
társada\'mi \'é\'eggel szemben is. Nem segéi>t\'kkel, h:iirem olyan egészség, ügyi. kulturális és gazdasági intéz Wfdésc\'kkel, amelyek a jövede^ni és keiT.setl lehetőaégekiBt fokezrák. Az uj költeiégveiéa 200 m<Uló pengőt for
dit köz\\et!cn munkaal(Etlmukat te-renvtő kiadásokra, és minden tár. c-t keretében rendktvti\' "jelentékeny összegeket nép védelmi intézmények éi lntézkedé«r>k iflieaszenezésérie, A o. nir-r; n«gy eéijait t3b»lg;álj« "tri
uj költség vet é-s. amely alkhima\'s fesz jbira, hogy a1 mid\' feszült és ingatag \' pemzetközi h. iv/..ii;. , ^v.^d-.v. ¦ fys hat&<o7^ágot t tewrrnípen p ífli<(0J tartsa az ország uyuga\'mét és biz-\'^nságérzretét (
1939, okloocr lö,
Felmentették a keszthelyi erdötanácsost a gondatlan autóvezetés vádja alél
A kir. Ügyész megfellebbezte a felmentő Ítéletet
FértJSItttnyök, felöltök, télikabátok
imyy választékban SZOMOLÁNYINÁL
Bövid táviratok
A TOROK—SZOVJET
megbeszélések még mindig nem értek véget. Sairacsoghi tegnap sem tárgyalt .Mok^tovyai, bór ad luxuk islomb\\iü körök Inai, liogy °* egyezményt most ina/ róvideeeii megkötik és hazafelé H külügyminiszter üafco-cuval is találkozik Kon stanzában.
(MTI*
KÍNÁBAN
a Hupey tartornanyban Kiaugcsijig környékén — a japén tavin* iroda (jelentése szerint — szétverték a léi-milliós kinni UVzs-soreget. A csatában 30.000 kinai vesztette ételét.
Kinai jelentés eizft szemben arról számo\' be, liogy Imnkau repülőterén síúz japán repülőt bombáztak szét ii Irinái repülök. (MTI) \' , TA 1,1.1 NI
Jelentés szerint az észt kikötőkbe U szovjet hadilinió érkezett .köztük Lét páncélos nagy cirkáló. (NT1)\' A BALTI ÁLLAMOKBAN
a szovjet 75.000 főnyi luutcrüt akar elhelyezni a .szárazföldi támpontokon. Ebből.25—25000 Észt- és Lettországra, 20.000 pedig Litvániára jxrtna. (STI) JAPÁN
miniszternőké, Abe tábomoL nyilatkozatában kijuien tette, ltogy az európai ügyekben Japán egyelőre ntüátúp*. kivan maradni, miután nánézvo »eg-, íontosflbb probléma most Kiup.
(Boniei)
A SZOVJET
cáfolja a kaukázusi szovjet csapBt-össze von ásókkal kapcaAutbón oÜCr-jcdl angol liiroket. (SzTl) AZ AMERIKAI
linii követ rádíóbeszédljen köszönte meg az amerikai korniáiiy és közvélemény erkölcsi támogatását és rokon, s/cnvél, amelyet a finn—szovjet kérdés ben tanúsított. (MTI) A TOROK HAJ0HAO
"Sífutóit a Márvány tengerről os a tengerszorosok fcló vette ¦.ltját. A iwjóhad egyelőre canakaée előtt gyött össze. (.MTI) A DIRSCHAUI HIDAT
amelyet a lengyelek lelrobbaiitotV tak, a neinietck\\tnár neiyreállitoiták és eznd lehetővé tetlók a Danzig-Stettin-Bcrlüi WfcrtJ kÖzwU*ki v*, sutforgaim<at, amely már nseg is in-düft. , l \',
A SZOVJET , I
a balti államokkal kötött szerződés érteimében most uzon doigoziki hogy a vasutuk nyomtávolságát a b^ltíkumban is a szovjt^asijtokchoz szélesítse, hogy igy az orosz vagonok leszuladtuiKsanak a tengerig, SCHlAFFER KAROLY,
ű kiváló" magyar ugysebész, aki kül-földön is elismert sitjártekinlély volt, tegnap este lúrtelen meghalt. PETÍCIÓKAT
P tárgyait ma a Közigazgatási *F5iró-ság. A Bognár .Gyula burán yustejit-lőfjncJ inandátiiina ellen beadót\' palidét cl utasították. A botlonyaí petició tidő Ügyének árgyalása lapzártakor még tart. ¦ 1 i i I
A KÉPVISELŐHÁZ
pénz -és jogügyi bizottsága ma lc-lárgyolla a7 igazságügyi kölWsjvetést.
Hevet börvlszketésnél és csa-Linkl ütésnél a gyomor és a bél-traktut reggel íelktlénkor egy pohár természetei „Ferenc József ketertvixxel feltetienOl UUsztítandó. Kérdezze meg orvosit!
Ez év júniusában törtétnt, hogy B rrévizl fürdő és a Tisztviselők Házi közötti imiiuton Kristóf Imre soffőr, sl\'mijegl lakos, egy teherautóval haladt. Szcimbe vele Jött RochUti Bé la keszthelyi uradalmi erdőtanácsos személyautóján, melyet ő maga \\e zetett. Autójában kívüle meg kél is. [mferősc volt. Kristóf a csendőri jelentés szerint - tehergépkocsijával az úttest közepén haladt. Mikor Rochnitz crdÖtaiiácsos látta a köze *edo gépkocsit, tijlkö,t, de Kristoí állítólag nem tért kl, ugy. hogy Roch Utz autóját az ultest szélérv szőtt tolta. Ugyanakkor jrueiit arra Reh\'üng \'Józsefnek Az erdőtaiiác-sos autóju e^
ütötte uz asszonyt, akii ezután be. szállítottak egy pesti szanatóriumiba.
A csendőri nyomozás mindkét gép\\<wtönéJ gondatiiViítagot látott fennforogni. i
Most voü ebben az ügyben a főtárgyalás a Keszthelyre kiszállott i»agykanizscii törvéinyszék előtt. A birósag több tanút hallgatót! ki, ni*)d meghozta Ítéletéi. Rochlilz er. döfcmacsost és Kristóf soffört felmentette a gtuidaitaftsig vádja alól
Dr. Vaday kir. ügyész megfellebbezte a felmentő itélclel.
EbbM az ügyben egyébként külön polgári kártéritési per Is indult.
UiirUlliaiiElehiTítk I
vaskartsksdéss — NagykaaUaa I
CORDATICI
LERAKMTA •
kételkedett abban, \\v,gy Zubovits |e fog szállni Vácott, — ránovetett.
— Na, fiam, ugy-c^moginomllain, hogy leszállok Vácon\'í V
iviii (.-. jó a kutyatemetés
A verőcei svábok gyűlölték Zubo-vjtsot, mert vérebei jmüztitollák az ajiröjószágot. Egyszer két vérebél nie^. mérgezték Zubovrti koporsót csinálta, tott a doggoknák és a koporst\'d el. vitte Vácra a püspöknek.
— Itt vannak szegény halolt kn. tyáiuí... — jajveszékelt. — Kártérítés
fejében, )u>gy a püspök ur svábja]
kiirtották a vérebeimet, kérem két évre a bérösszeg elengedését.
Scbuster püspök, csakhogy sxaba. dúljon a vitéz kapitánytól, elenged le a kél évi bért. Mit\' lsbeS*tt .vohiu egye-bot? Ha ragaszkodik a bérösszeghez, /,ulx)vits akkor sem fizeti meg. Fedor ltűzavilto a koporsókot és kertjében temet telte cl fényes gyászpompával.
i,b™ KELLÉR ANDOR:
l-EDOR, A RETTENETES
I Egy magyar huszárkapitány kalandos élete
Riport-regény
Igy kell Ingyen lakni
Fcdonink bizalmat ébreszlell ScIiub-\'er Konslanlin püspökben, d* azért a bérletet nem fizette. Nem volt szive pénzt kiadni. Félévenként kellell n bért l>eszolgáltfll*iia.
Bérfirelé. idején bement Várra és inegnivtn varsorára n kájtlalant Va. csora ulán boroztak, csendesen tere. fereitek. Zubovits ilyenkor indítványozta, liogy kártyázzanak... ElöfSör csak szelíd máriás folyt, később át tértek R luisronegycsre.
ríjfélutánra Zubovits müidni körfll-mények közölt clnj«rte a kiiptajian összes ]>énzé.t. Akkor elbúcsúzott Oz uraktól, reggel nregjerent a püspökségen, kifizette a nyereségből o bériétől és még Űrnap visszautazott a Migiizii-
kastélyba.
Aztán félévig nem látták Vácott.
Később hiál)a invitáld vacsorám a káptalant, Oi urak nem jöttek Ilyenkor artan nem ílzetclt bért sem. Csak nyereségből szeretett fizetni. Amikor lejártak B tentimusok, R sürg^\'ö le vclekre azt viaszolta, bőgj\' nem fizet Bddig, amíg a |kprj kútjait BvpOspékség ki nem javiUulja. Scbuster Konsoui. Un püSjpÁk küldött munkásokat a ]vül megjavítására ,dc ZubovKs nem engedte be ezekéi a kertbe,
„A kapitány ur lakbért tizet"
Egyszer megjelent a püspöknél, aki azonnal fogadta öt, az ajtó bezárult mögötte Percak múlva ordítozás bal.
látszott a püspök szobájából. Az egyik pap ijedten megkérdezte a püsjajk szolgáját ,hogy mi történt odabenn ?
A szolga, aki alaposan ismerős volt a viszonyokkal, legyintett:
— Oh semmi, főtisztelendő ur..
— - Éktelen lárma hallatszik ki*
— Ah, semmi a* egész,, Zubovits kapitány ur inkbért fizet,,.
Abénysapr lakbért kellett fizetnie, mindig felindult állupolboii utazóit.
Egyszer, s vonalon bLllja a kalmzlól, hogy a vonat nem AM meg \\ Vácott, mert egy ÚJ rendelkezés értelmében a gyorsvonat Vác mellett etszóguld.
-- Na, pedig én le. fogok szállni*.
A kalauz kétkedve nevetett.
— Alig hiszem, kapitány m , Zuboviis morgós kedvében volt, at
elsőosztályu fülkében, alioi letele|>e-dett, szemközt vele egy pesti ur ült. Az illetőt szorhhaltn n cipő, mert egyszerre csak leszedte lábáról és nagy niegkönnycbbüléssel sóliajlotl.
— Ejnye UlVun, — méltatlankodóit Fedor, — vegye fel a cipőjét..
iA |>esti ur
— No tessék nekem parancsolni... Megfizettem a vonatjegy árát, a/.l to-szem a ci|zőmmcl, amil akarok.
— Ne legyen illetlen, uram...
— Semmi köze hozzá...
A vészfék segít I
A kapitány szúrós szemmel méregette útitársát.
— Ismétlem, vegye fel a cipőjét Ln Zubovits kapitány vagyok.*.
A [K-sti ur nagy lélckretcl veit;
— Még lia a király lenne ön, akkor sem nyomorítom meg ui íábamBt a izük cipővel...
— Kcem?.«. Neem?...
Zubovits fogla a cipőket és a robogd vonalból kilnajjtotUi. A szeren esetlen útitárs megrántotta a vészféket ós ha. risnyásan száguldott cipői után...
Vác mellett teljes gyorsasággal ro-bogoll a vonat.
Zubovits leugrott, a vonat megállt,
mindenki hoixafutott, aggodaimasan ér dekliklve, nem töréntt-e komolyabb bajai Zubovits csak megütötte magát, aránylag könnyen úszta meg a kalandot. Alidkor meglátta 0 kalauzt, aki
Városi MozgÖ. Hétfő—kedd—szerda
Európai alkar I Budapesttel agyldftban. vidéken stahizaán ¦
Egy párisi Ház
iDdiszkrtt tllin KKy párisi n*gy bérhiz Intim CletébOl A sztárok fUntja 1 A filmek sztárja I
Előadások kezdete 5, 7 éi 9 órakor
Siremlékeket,
üiMltí, ¦unltnil. kiil náMnl
../..tkf./.rrücii és legolosóbban KOW*CS JÓZSEF kOIaraffómeaterafil, Király-utca 33. Natr ¦lrcmlék-..klif. Telelőn 615.
Hősi naptár
A vo\'l debreceni 2 bonvéd liuszár-e/.rednek a Sztir fo\'yő menti Tarasz-
,_uá< vívott ütközetében a
í 56. I II Ivesiéiyeztetcll Jobbszárny -^\'biztositásám Maczák János őrmestert küldték kl egy fél szí. zaddal. Midőn Muczák észrevette, hogy az orosz osztagok jobb szárnyunkat meg akarják kerülni, mcglciictéssn\'-rucn oldalba kapta s olyan hevesen támadta őkel, hogy ménekülósszcnien visszavonultak. Bár "közben megsebesült, lielyón inarotlt s olyan erélycw\'n üldözte a ineneküló ellenséget, liogy végül a^^ orosz zömnek Is hátrálnia kotlott. Főként Macxák örmoslcr ön-tevékeny, erélyes és önfeláldozóan hősies magatartásának volt köszönhető, hogy sikerült az ellenséget visszas.-j-ritani.
A vitéz őrmester másodszor kapta meg a riagyezúst vitézségi érmet. •
Vállalkozó széliemről és személy** vilézlésröl telt tanúságot Kluka Andor
,_volt 10. lwnvód gyaiog-
í ISII. I IlJo/redbeli na<laprödte1nlt
—1-őrmester. Amikor eien a
najHiu a románok a (lylmesi szoros környéki Gokáánái igen erősen kiépített állásukban csapataink támiuláM.t inegjillilolták, Kluka Itfidajiród szakaszét, -mkii,\'i.in tüzrajtaüléssol súlyos veszteségeket okozott neki és ezáltal zászlóalja további olőnyomulását le-helövé tetle.
A nagy ezüst vitézségi éremmel tüntetlek ki.
Naptárt Október 16. hétfő Rom. kat. Oál ap. Protestáns Oál. Iirael. Mark.
hó 3.
aőxMrdö nyitva reggel 6 órától eet» i óráit (hét-H, txertva, péntek délután kedden esxeaa nap nőkoekí-
— TsklaUw awf a Köpetein Bútoráruház állandó batorUallltaaét IsJéfee éa oloső bútorokat kedvező fizetési leltételekkel váaazomal,
\\tW. okMber 18
¦na«
Hogvan harcollak a középkorban?
Az ókor utolsó nagy hadvezérének Július Caesarnak bukása után, a hadmaivéswt hanyatlásnak indult, ö még mesterien alkalmazta nagy elő deiock helyes fellamerésekcu a\'apu-ló hadászati és harcászati tanításai! Me*c axonbfln a hadvezeHés klas/i szikusabiák sora lezárult. Csak harcias germán törzsek fellépése hoztu uji\'a lendületbe a hadtörlé ne\'ini eseményeket
Az ősi törzwzenvzetbeu élő ger manók nemzetségi jiek fejő bóké ben és háborúban ugyanaz a sze>. niéJy volt. Ez a »Hunno«, százasa, nak legbátrabb, leggyorsabb és U?g. jobban felfegyverzett harcosa, első Slc\\i Kontott az ellenségre, öt kövei le, mlnlegy ék alakban, ncmzelségc Több 1 y százas, aZaz Hun\'Jert schaftot, ha fel is sorakoztattak ki sebbnagyobb térköznél a csatiíh római módra szerve;; tömegbei., együttes alkalmazásra nem kerültek Erősségük a meggyőződéses vas fegye\'anen alapuló haro-w s/ellcin volt, amellyel hunnojuk harcos pél daját hősies létekkel köveitek. Har cuk megnyilatkozása is kezdeleges volt. A germán törzs ék alakban az ellenségre rontott és azt kézltusábaín áttörte. Atkaroiásra, vagy hattámn dásra — nagyobb tömegeknek csa. ta\\ezctése hijján - nyílt terület^ íremjgen gondoltak, csupán a feuto burgl erdőben sikerült Arminiuvnak Yarus 18000 főnyi hadseregét minden oldalról körülzárnia ós fogság tw hurcolnia.
A rómaiak megtorlása késett. Büntetőhad járatuk vezérét, Geitmiml cust visszahívták és határaik vedel mi bea-ndezéseinek kiépítéséhez fogtok. Ahol pedig, mint a Rajna és a I7una mjejitéjn, lerméSzíetcs e)3t*i-| dá\'y nem oltalmazta őket, cölöpöd sáncokat, *llmlesteket épitettek.
A rómaiak államszervezete és n kultúrától elpuhult nép lelke huzó dozott a küzdelemtől. A pompa mindegyre több germánt csábitolt a római légiók soraiba. A birodalom szétesésével a fényhez és kéuyelenv hez szokott világban eem a nemzeti harcos lélek, *flm az ebből sarjadó erőteljes hadvezetés n*Jm> virágoz/ hatott ki. Az eipuhu\'lság, s az önzés az összetartozás érzését egyre jobL ban apasztotta, s az embereket tel. jescn az egyÓnieskedés útjára terelte. EbbŐ\' a [;ir.Md i\'nn adottságból nőit ki aztán az egyén harcát hlrdií-tő és dicsőítő lovagvilág.
A középkori lovag egyre több szabály és lovagi törvénnyel bástyázla körfli magát A harc ezzel megfai gadta ösl formiáját \'és természetes megnyilatkozását Egyedül az egyénnek állott szolgáltába. Harcászat és hadászatról e korszakban szólni seml lehetett. Az elkülönült társadalmi Európán Így szánthattak végig a népvándorlás harcos népei, kivált-képen honfoglaló ősemk. \' A magyarok fegyelmezett lovastőV mlegel ujm kltünőeji \\ezetctl győzelmes csatákkai lepték meg a közösséget küzdelmétől elszokott közép, kort. Klpűíiérozott hadvezetésük, Wluiyeai BnpzgAtható ÍovJnsszr)rvei< zetük nagy előnyeitek és embereik tökéletes fegyelmfzottségénok tudata ban a legmerészebb hadmozdulatokat Ls megkockáztatták. Harcbevej
Minden kedden «"
friss hurkafélék
kaphatók. Adler hentesüzlet.
zetésüi színlelt támadásokat, színlelt visszavonulásokat 1* alkamraztakj hogy aztán az ellenséget kicsalva erősségükből vagy feszes hadirend jébői, visszatartott, zárt lüvastömja gelkkci könnyebben verhessék mvg.
Micsoda acélos vezetésre, ví>sfe-gyé-enwe és fürgeségre képesítő ki képzésre vall ez a pompa* alkalmazás ?
A lovagi párviadalok dohos elvein újra felülkerekedett a meglepetésre való törekvés. Nagyhangú lovfrgj szónoklatok helyét a sokkal több hasznot Ígérő titoktartás foglalta el.
Ellenfeleink mégsem vették ál ezt a halásos harcmodort, inert állami berendezkedésük u<$m tette lehetővé, hogy Őseinket hadhzerveretb<\'n, fegyeremten és így fölényes vezér tésben megközelítsék.
Sokára, a svájciaknak hűbéres maik ellen indított szabadságjinhzí gaimában, a XIV. század elejéu, kel. heteit csak é\'ehe a hadművészet
renaíssaiice-a.
A felszabadulás vágya Svy/ kan. ton fiait tömegbe terelte, A tömegbe verődött politikai akarat könnyvrji termelte ki magából any»glnkb\'>n szűkölködő, de kockázatot vállalni merő Iwrckészseget és ennek megfej, lelő harcászati eljárást. <
NégyszÖgosziopajk páncélos lánáV zsásaik kifelé fordított lándzsáikkal könnyen elhárították a lovagi sereg tAmpdásajt. A lándzsák előtt megre. kedt kővágókat aztán a négyszög oszlopból előtörő alabárdosok a oyo regbői lerángatták é; kézitusában megölték. Az ö hagyományaikat vették át az uj kor elején fellépő »Landsknecht«-ek ls, akik azojnban már, mint ebben az időben a sv Ctak ls, zsoldos katonák voltak, Így hiányzott küzdeiinjükből a népi cél kjtüáiesek feszülő ereje ín, vagyis háborújuk célja Inkább zsákSnáuyt szerzés, mint harc volt.
Halálos dráma Bagola községben
Egy asszony fejszével agyonsújtotta Ittas férjét
Halálos dráma játszódott le a Nagykanl.sa tősziJrnBzédságáb <n \'evő Bagola községben Dávid János föld* műves portáján- Dávid János nar gyón szeretle az italt, emiatt sokszor Összezördülése is volt a családjával, akbick nehéz volt az élete a családfő szenvedélye (miatt. Szombat este Dávid btofél ittas volt és ebben az állapotban otthon jeleneleket rendezett. AHálóIng Dévld féleségére is rátámudt. Az asszony szorvmgatolt helyzetében felvette- a falhoz támosz
fott fejszél és azzal férjének fejére sújtott Az ü\'és olyan erős volt, hogy a férfi percek alatt a helyszínen ki szeu védett.
A Somogyszentmiklósi csendőrség egy járőre kiszállt Bagolára és meg kezdte a nyomozást. Csurgóról kiszállt a járásbíróság egy bizottsága és felboncolta Dávid holttestét.
Dávldnét meg a mii nap folyamán a csendőrök a/, illetékes kapós vári kir. ügyészségié kísérik.
sWSYSWArWS^a«»Ws»WW>rY>r>^^
Óvjak a falvak népét a gyalogjáró sátánoktól
Börtönbe fcerOII a katolikus vallás és papjai ellen Izgató, rágalmaié röplapokat árusító Jehova-szektáa házaspár
A pécsi törvényszék olós-tanácsa most tárgyalta a folytatólagosan elkövetett osztály és hit föle kezd e-Heni Íz. RatAs bűnlottévet és egy rendbeli foly-lató!agos«n ©lkóvclult sajtóremldsieií vódséggcl vádoH S\'ombali Lajos 28 éves, felekes étnél kuli makói napszámos és felesége bűnügyét.
<A* előzetes actftrtózlatásbau lévő házaspár a vadirat szerint a községeket Járta és mint « -Jcliova tamil. (I) ehievetcSü wsekla tagjai tértanokat hir dető röpiratokat és nyointatványokat árusítottak. I
Etek a nyomtatványok a legdurvább módon támadják a katolikus és protestáns valUUrelokeieteket, azok papjait és liemísegnok a valótlan ós főleg az alacsonyabb és kis műveltségű társadalmi rétegekben ugatásra alkalmas
kilétetektől és id&cleklöl
Síombali ós fulcségo a/, engedély nélkül terjesztett sajtótermékek*! 10-20 filJörérl árusította é-s liog>\' nagyobb tegyen a kelendőségük, a vák^rtöknak idézeteket oívdstarí Tej Cs srélsdscges, felforgató éheket hangoitaltak.
>A fölárgjaláson Srombali l>oLsrrrerö vallomást toll és feleségével egyült art bangódaiták, bőgj- vallásos\' moggyő .¦<"!,¦.[, ,i vállalkoztak u szekta rtpira-tajnak lerji\'-sítéséro.
A biionyilAsi eljárás l>efojeiéAC és a jicrbes\'édok elüangzilsa után m ötös-tanács a vádbeli cselokmén^-ekLon mon dotta kl bönösnok u vátllotlakat és oiérl Szombatit o hónapi, feleségét pedig 7 hónapi börtönre ÜéJto \\ M1i. a laláj falvak bet-stdetes Uia-gj-ar népéi a gyalogjáró sátánoktól!
A legjobb francia filmet nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyei sorsol ki előfizetői közölt.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygóit: Krampattts József, Sagár-ut 58. Orbán Istvánné, Kórház-utca 17,
Hat nagyszerű sztár pompás alakitásban egy párisi ház \'életét mutatja be ez a film a maga valóságában. Minden likasban más titkok kerülnek napfényre, bűnügyi bonyodalmak, szerelmi kalandok stb. Az érdekes filmet héuYtŐI szerdáig mutatja be a Városi Mozgó.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra közöli átvehetők,
Az előfizetők csak akkor jogosullak a nyereményjegyekre, ha előfizetésükkel hátralékban nincsenek.
Allud* atboi.^awk hí1kö,u»pok^ Bniapart 1. mtMraa
6.45 Torn*. - Hiretr, - KődarasV ay*k. — ll«agl«<i>«\'.-k — 10 niMr.
— 11.10 Nentsetkőzl vizjalzAoolgárSrt.
— 12 Harangszó. — Htaniusz — Idö-JárásJ«Unté«. - - 12 40 Hírek. — 13.» IdőjtUés, ldöjárásjalenUs. - 14.30 Rt r*k. — 14.45 MusorísirrtrtsAés, — 15 Arfoly«uiirur*k, piaei árak, éi«liniii>*r-áialr. — 18.45 Időjalcés ídöjárisjsh l*ni-, binsk. — 17 Hírek siiovAk éa magyar-orosi ny»lv«sl — 10.15 Hir^
— 21.40 llnek, ldőjárásj«l«ntés, Urak silovák és tnágyaj-orosz ny^lvm. — 22.40 Hir«k aénrtt, 0u11, «n«r>i fmnels ny*lv«n. — 0.05 IIlr»k,
BUDAPEST I.
10.20 Folojvawis, — 10.45 Felolvasás. 12.10 Müvésilonieirtr. — 13.30 Horváth Jótsof magyar tiftgákat énekei, kUéri Kiss I^ajos cigánySaoeiam. — 16.15 Dr. Stabó István eiöudása.
17.15 Nagyné Varjú Inna longorA-dk. — 17.40 I-fc-zházy Jenő ebvadása, — 18.10 Cbappy-taneaemskar, — 18.50 Felolvasás. — 19*30 A* Operaház ejó-adása. .l-alsUtfr.. Vigopera három fej-vonásban, hat képben. —1 Al I. felvonás után kb 20.10 Hírek. — A II. felv ni-i kb, 21.15 Hírek magyar, M-k>vák é-s magyarorosz nyelven, időjárás jctenté*. - Áx ejóadás után kb. 22.20 Táncteineüik. — 23.20 Iíui« Sándor ¦ 1 ¦\'. 1 ¦ ¦......¦\'¦ ¦ 1 i 1
BUDAPEST II.
1«,20 Me*iiigu/.dasági félóra. — 19
i\'randa Dyelvoktatás. — ío.ao Uagyar-
orosr «félóra. — 20 Hirelt — 20.20 A rádió sxal<jnLeoekaru. — 21.40 Idő-járásjelentés. BRC8
18 Né|tdalltí4nei*k. - 19 Hangár-seny — 20,15 Kis rAdiózenokar. ~ 21 Hangjáték — 22.50 lÜs rádlóíene-kor. , >. I I
Németországi
mozaikok
A íremet építőiparnak sikerült, annak ellenére, hogy különböző erő-\' dltések építéséhez és a keleti ujjáí-építéshez nagy erőket kellett rendelkezésre bocsájtani, 109 kilométer dj birodalmi autóutat Hanno\\er- Bk\'Ut feld és Frankfurt a. M.-Lindcinburg között elkésziteu.

A nv>zilálngotók száma néa1eto]¦-szágban az eisötélitósek miai! hntal-miwaji emeíkedelt. így fa berliat knozik 15-21 százalékos emelkedést mutatnak feJ.
München és Róma között újonnan megindult a közvetlen forgalom. Úgyszintén naponta közlekednek a Rajna személyszállító hajók Mainz és KÖiu "között.
Élink délnyugati, nyugati „*ol, felhőátvonulások, lagtöbb helyen esÖ nélkül. A szálvAdett helyeken reggel köd, 1 hö alig változik.
A Meteorologtal-\' latestet nagyiranlaael megilgyeldállomáM Jeieotli
Hőraereaklet tefnap ette 9 órakor : + 17 8, ma racgei +120. délben +240.
9AHA1 MMtEMWj
im. Mabti iti
Stasateteli fogták el a keszthelyi ékszertolvajt
Keszthely „e szállítottak, ahol eljatszatták vele a hely-mirteti a betörés mindén részletét
A\'Za\'ál KSz^floy rSvideri\'hlíl ad*tt arról a vtuaoköiiő betörési-ól, ainíly mjég AprtlW" 2**i történt HeMihr-lysn. Ismeretlen tettes álkulccsal behatolt Sándor Endre Kossuth Lajos uttri lakásába év oon\'.n több. Ittinl ezer pengő értett ékszert zsáklml*}\' nyoU. , ;
A" tettes kezreMsfJ!6»*> sofaitg wía sl«ertilt,Mlí|.rujst a budapesti de:eli Un i. egy .\'mázlii alk .Imával elfogták Koh\'berger Ernő péterváséri születésű 43 éves, a dologházból félté** lesen szabadlábra ttocsájtottí togHL l.oíWikuli egyént KohlbBrger ber. \\allort»y hofly ő: volt. nz; akt Keszthelyen betört Sándorokhoz 6a onnan elvitte az ekszaznakct.. ¦ \' I
A- i.ismerő betörőt\' vásraverve szAÜ|tölták le Keszthelyre, ahol\' el-jáls»tt&k vele az egtVsa betörést.
H \'h\'l u y m vi......... hogyan his-
te ki, mittoi mennek el s ml -<.-k haruJról, hogya* hatolt be álkulcs-csai a lakásba és- homirtnszedte kl uz ékszerekot
A betörő orgazdájánál, Liebenmiin Miklós budapesti lakolnál a rendőri ség löbb ékszert tnegtalltll Sándori k tulajdonából
Kohlbergct visszavitték Budapet(|
1%, ahol Min.I i)-. i .iHiljal^ ponlos ......\' i| ...... ii
Kohlbergec Ernő mintegy hannlíno
hasonló bflnosek\'kmt\'niy elköietésó \\el van gyanúsítva az ország minden részébon. Olyan ók*zeiekei is talállak: ná\'a rjzegmotoz:ts.-ikor, anie. lyekröl nőm tudott felvilágosítást idnl. Legutóbb a Székesfehérvári tör-ényszék itniu- dologházra a javlt-bttaSaa envbert.
gépek
3 tekercs filmmel
10 pengői
Szabd Antal fttószakUzlet-laboratórium
NagykaiUzsB, Fö-ut 5.
Lélektelen játékával kikapott a ZMNTE
Kapoavárl Turul SE-2WfTC r : 0 (Oft ö)v
1A ZMNTE eJfcö csapata vnsáinap déhiláu Kaposvárott i iU...u a kMld helyi csa^ u KTSE cUdi Azouban ugy látszik kár a csapatot dicsérni A mali vasárnapi első félidejű játék ¦ í\'.ui következett a második rossz félidő, söt folytatódott (« Kaposváron >s. Hogy egy olyan klasaos r*apat, aki álModk) fölényben van a KTSE elten kidolBOi 6—7 HöUielyzeLct s egyet s« W, viszont ár ellenfél az egyrtten liel>«tél góllá értekesiti - ennek csak egyetlen Uzáagyarasatö. van, hogy létek-telcnűl, sziv nétkiU játszik. Ml az oka enüekt l\'gy UUiik a .nagy. [tok nom éréinek s»wm,»i kslkusuKrvtfurda-lásl egy-egy V*f**Qj| után Ml ttz utcán ellnmgMilt és <-tkes>er«.l*\'ll víl^nényeket hallunk as aj cs«patrót Hát megér-
demli ezt Kanizsai Reméljük a jő-vöbcu a nagy játékosok ráeáfulnak ezekre a lékktafetii. és .szív. nélküli játék liireire és meg sok örömet szereznek Kanizsa sporttáreadelmanali
A csapat a vasárnapi összeálUtás-han, tehát [>cnw — Csáki, Kárpát — SíoHár, Mlhalocz, Pőczo — Vellák, Szabö, Csöngel. Ist«ne«, Doda Játszott. A ZMNTE fölényben v..n a» első féüdAben, de a lelkes Hazaiak nem engedték. fláUá orni a !,.,> ,,-iek- l A
második [fUdÖ \\y |.....„ lőtte
Mikid*! a mérkc*és ogyetten gólját, inolyre • ZMNTE [kM lieiytetekkn váiaswlt. A KTSE\'bW P«buicz, C.yörgy és Miklósi, n.ig a ZHNTE-MI rsniHÍn Vellák emLithetO. A Svera jó Játékvezető volt.
I Tasntss graziti DoMbóvárott
NVTE-Urnnbővár. VSE Ul 7:3 (212)
iAi N\\TB lelkes jáléilai és nagy. steri, cfjataraorával valósággal loheoge-relle .u vltuníeiét vasáísuip Doinixiva-rolt As első féjiilöbeu nehéz és egyenlő küsdcleni, tSg a második fttUlobeii l-\'uchs ranek Irányításával ontotta a
VOMI a góleket. A (»*t»y»öki Inisch (t), lirdéryl lt-esbtíi. Mealo:.i (iócd. illelw IMtl (2) és Kováca. A vaaut t-Afll^lánan -Jól jáUfolt UrdélyJ, Fucbs, (iöcil, I-eultovlcs, sül az egész csabtr. sor. A-Játékvezető Lagosi volt.
Ifjúsági bajnoki mérkőzések Kereskedelmi- Sáska Levente
2i0 (0:0)
Wítltei is.ii.ni. Megórdeinclt győ. ..Imi A kereskedclnnsták nagy a\'ka-rással ii. ik a tartalékos Sáska cllt-n, aki ai ctsó félulőben szél clk-n
loljcscn -.111111....... Sóflóvóki Holló
és Péler. Jók: Holló, Ivám-sics és Kerkánotyl, ufcl\\e Vajda. HonrátU II. és duKtán.
Attila- ZMNTE III. 2:2 (1:0)
VertlIC: I\'lumbort. A Mke.. Atilla ni..:.¦ ¦.<. n ¦¦! .ív.. ¦ ni .¦! aralolt. A ZMNTE Ili- csabirsora gyenge, (iól-lóvőki i 111.1.i¦ i . l-znkas, itkilve Oláh.
i.ii.mi. \'- Kiss, .....|i,l. i li.ii-. mi és
Molnár, iltetvv ltesh. Németh és Caá. páry.
Cserkészek\'TOríkvéi 2:0 (1:0)
VezellC: l-\'lumbort. Cscrkysijok köuy-nyú győzelinet arattak, (lóui^vók: Sós és lioc-lea Kitfuitek: Vilcsek, Sós és Andreidísí.
Eredmények
Tasisok—rereircváros 4 :3 (2: 1). tljpcst—Kispest 2:2 (2:2) camma—Ihmgária 2:2 (t:t). Sregrd—Kassa 3 :0 (3:0). Törekvés—Nemzett 3 |2 (I \': I). Viilool, I liMi.ii.ii. . 210 (2:0). lláladis-Bocakal 8 lO (2:0). SVSti-PVSK 2:0 (2:0). UVAC—MSE 2:0 (0:0). l\'BTC—SBTC 3:1 (0:0). DIAAC— ZsSR 0:0. PE.AC—NTSE 4 :0 (3:0).
—fai-n-í-
Óriási lOsbáiiyóktitasztróía lávában és Chilében
Jáva szigetén 48 tOzhAnyó városokat, falvakat temet el Chilében Is rengetejf az áldozat
London, október 16 ÍNST) Holland lniU»ból és V.ldleWU egyaron időben kél Irttalmas ifizhányó katasitröfa birs) elkezelt i^ndonba. A birck szerint u kalaMztröfa ukkom, hegy London, iu|fr a mosianí háboms időben is teljesen amink hatása alalt á\'l l i !
Batávlfli jelentés socrint Jáva szige-ini a iii.ti kialudtnak hitt Tioug fen-sikon lévő tűzhányó .váratlanul kitört és tünés \'ávávai öntötte et a7. egész környéket. Timbal egász lakossága el. pnszlu\'t; inert a várost teljesen elöntötte a láva.
A tűzhányó kitörés után egymásután nyíltak meg, a Jiva szigetének tűzhányó-kráterei cS estig 48\'Vulkáu mü-
: kődőtt. A halálos áUIotalok száma rengeteg, s/ámot még liozzávetőleg sem leliet mondani.
Santiago dl Chiléből érkeio jelenté-, sporint a. Kauttn tartományban lévfl L\'aimos vulkán tört kl váratlanul. A vulkánkitörés olyan nagyurányu, u milycnekro már. évUzedfik óta nem volt példa.
¦ A iávfllömeg a Trulul folyót ls ugy mcgduzuasztolta, liogy a folyó kilépett a nic<lrél>öi ós Imtalnias vidékeket elöntött. Egyik lieljen lfKOOÜ1 embert zárt el az úr a külvilágtól ,aklk a tüzes láva folyamtól rettegnek.
Az áldozatok száma Igen n«gy Chilében is, s/áimikal terinószelcs még Ht som tudják pontosan.
WIIdiis HztDf is! kfiszDItt
ilíiÉÉlnÉ Irifflgf szerezi:
Teakannák Vtaaalék
Kenyértiiriták
GyawanffiBfik
Kávéfőzők
tfóasstali lámpák Manyiilatláswapak Mattarti ralikarok OIimmso Kaanéh Tannrló lám Dák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLBYLnéS
Sugár-ut 2.
9. október lő
- (Megérkezett Nagykanizsa
vlltanyszakértője)
Hoilé József nyűg, államtitkár, Nagy. kiiuiisK viljitnyszakértője vasárnap több székesfővárosi elektrotechnikai mérnökkel Nagykanizsám érkezeit és n mai napimI megkezelték a város villany vezetékének felülvizsgálását A fe. lalvizsgtUiísi munka tárom napon ét tart- ,\' i(i
- (Hősi szoboravatás Vártaidén)
l-.i a kis zalai falu áldozatkész és lelkes liazafiasságáról tett tkmibizoity-sájíot a vasárnap détejőtli luinepélyén, ahol a- köz-ség uj hősi szobrát leplezték le nagy ünneuségek kőzött Lelkes szavalatok, szép beszédek (.a plébános és a jegyző), valamhit a kíska-lilisai leventezenekar -számai wekl karnagy \\ezetésévei arattak nagy sikert.
- (Keddi esték a Legényegyletben)
lA# őszi ídény beálltával ismét meg-indull űz intenzív egyesületi és kulturális, étel a Kotholiktis legényegylet. Imi\'is. Az őszi mtuikaévud kezdetén ennek szolgálatára Igyekszik a Legényegylet is sorompóba állítani ifjúságát, mikor szeretetlel kér minden tagot az egylet szorgalmas látogatására. Külö-ims liangsullyal hívja fel fainak figyelmei a keddi legény-esték re. \'Esek O\'- egyleti éíet gerince. Itt kerülnek incgvilatásni előadások és m*gbefizé. lések, viták ós önképző szereplésiek formájában azok a kérdések, amelyek minden magyar, katolikus dolgozó fia. taleiiibcr számára érdekesek, érdekljft-vágok és laisznosak. Az esték minden kedden fél kilenc ómkor kezdődnek. Az egylet WzMiWge nyoiuatókkaj fel-hivja minden rendes tagját, hogy ezeknek ttz estéknek látogatását tartsák komoly egyleti kötelességnek. Az eddigi két összejövetel feljogosít orra ű reményre, liogy uz ifjúság ntága is mélyen érzi ezeknek az összBjóvetcjek-nek fontosságát különösen a mai időkben. Annál ls inkább, mert hisz, az ő szellemi, kulturájua és Jóléti előnyüket igyekeznek szolgálni.
Katonai fe>Uzeralésflk egyenruházati cikkek
ogyedü! legolcsóbban besxerezhfitűk BELEZNAINÁL
Sugit-ut 53. u. Telefon 838.
— (Az iparoskor táncteája)
Vasárnap eslc tartotta első hangit-laios láncleáját saját nagytermében a nagykanizsai iparoskor. tA népes Iparesctaiád nagy számban ott szórakozott \'a legjobb hangulatban égési záróráig. Műsor nem volt, de a vidám szóra. kozásbau, táncban nem Volt hiány. A gondos liaxissszonyoVut leljes dicséret illetj, elsősorban papp Oszkámét és Cumilár Miháiynét, vala. nmit a kör vigalmi elnökét, Bárány Istvánt
Mtkacs székszorulásnál éa a vastagbélben végbemenő rendellenes erjedési éa bomlási folya inatoknál, gyomorégésnél éi epe-pangásnál a régóta bevall, tisztán krmeszeies .Ferenc Jóxwl" ke-seidtiiz megszabadllji az eraésitö-csatornát az ott felhalmozódott sslsk-"jcnnyiaégtol ék biztosan előmcz-l,ltl« az anyagcsere további folyamalát. Kérdezze meg orvosát I
zalai Közlöny
ifniiif
nii p.ii.1
Nagy választék! Olcsó árak!
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCSÓN jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószaküzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek 5 P-től, márkás filmek 38 fillértől. fMT SuahmmmFÜ kidolgozta 1 ~^kS
- (A Mlsazlósház Napközi Otthona)
részére adományt küldtek; Kovács Sebcslény Miklósné Becsebely 2-10 kg. paradicsom, lOOkg. szilvu, Schmidt Ol\'ó és (őrnél lleeschcly 800 kg. burgonya, llcUoni Etelka (ielse 2 zsák alma, 1 kosár barack, báró Inkey Pálné lh*nM beréuy 2 zsák alma, özv. Sel>ostóny Gé/jUió üeise í láda alma, Barta István jiiarista jgozgutó a rendluiz temió-sének felét, 100 kg. szilvát adta oda a szegény gyermekeknek, akik nagy örömükre maguk szedték Je a szilvát Többen pedig kisebb totfilekiK.ni ruha. nemül ós gyümölcsöt küldtek. A .\\ljsz-sxiőslu\'iz főnöknője hálásan kőaiőtii a gyermekek részére küldölt adoma.
nyokut. !
— (Védjük meg az Ittrekedt fecskéket)
Néhány nap óta sok helyről kap értesítést a Madártani Intézet, melyek arról szolnak, hogy etkósett ós itl-rokedt fecskék esteMé lakásokban és lépcsőházakban keresnek luenedékit, nemcsak parolával, hanem tömegesen ís és igen sok{ jószívű ember kért tanácsot «z Intézettől, hogy mivel otcssék eteket a hidegtől ós éhségtől szenvedő madarakat ós hogyan m<-lit-lieSnék meg őket az. életnek. A Madártani Intézet erre néne kőzU, hogy a lakásokba betévedő fecskéket csak
igen gondos ápolással lehet az életnok megmenteni. Ezeket óvatosan kézb^ fogva híuigjalojiíssal, lisztféroggcl, legyekkel, minden negyed vagy félórában meg kelj olcUii. legcélszerűbb «z este lakásba tévedt fecskéket másnap reggel vagy délelőtt napsütéses időben újra kiejigedui.
— (Zalai háziipari tanfolyamok)
A zalai szegényebb néposztály téb foglalkoztatása ós kcnyérhezjutlnlása végett I.ülik Itéla vármegyei népművelési titkár javaslatára az iparügyi minisztérium háziipari tanfolyamokat rendé/. Zala megyében. Így LickÖ vada mohon 2 hónapos szabó-varró, zaUbaksán ü hónapos, Csetutregon \'.i bónapoa szövő, fetrikereszturon pedig 2 hóna. pos szabó-varró tanfolyam kezdődik rövidesen.
- (Halálos gázolás a zánkal sorompónál)
A Tapolcáról Zánkára érkező vonat elütötte Nónietli Ferenc baiutongyö-„ röki lakost, amint két-lovas fcocsijáTJl » aon>n> [K>kon haladt keresztül. Németh azonnal meghalt, kocsija darabokra töröli ós az egyik ló is kimúlt a iKilyszinep. A szerencsétkínség otói-nuk kiuexité^one a vizsgáfct megindult.
•m MathiáJUtáaaMlMt tskluuw mag uilndeu vátelkéayaMr nélkll. Kopateln katoráraaaa-
— (A városi múzeum vezetótége)
vasárnap déleJőU ismét síiveaen állt rendel kezesére a várc-s közönségének. A nyi\'iron át ^dagodott ujabb gyújtó, menyekkel nagy volt «- köiónsógsiker A inmeuni vezetőcége rendszeresíti a városi inurcutii Időnkénti megnyitását, iui.il csak helyesléssel vehetünk tudomásul.
— (Levágta a libát a vonat: — belehalt)
lA IjalatoniOredi állomáson a Csopak felé luiladó Vonat lé^Ksojérői ózTegy Róka Lajoané 57 #ves paioxnaki asz-szony oly szetenesétlenul lépett le, hogy a kerekek alá került és azok" jobb lábát a térd felett összeroncsolják, A v.^/pr\'-nii kórházba szállították, ahol súlyos sérülésébe belehalt.
— 0 izenharmadszor Ítélték el kózveazélyes munkaker ülésért)
Szorcncaetkai cnVbur RtttMJr András 40 éves inoliái-sl szOletéaü vaseszer-gályos segéd. Kora dúcára sehogyan .¦¦¦..¦ni tud a komoly, kenyereadó nnuika g«iiidolatéval megbarátkozni yfe azért folyton járja az országot. Csavarog. Eddig közveszélyes munka kerülésért már 12-sror volt büntetve, Nagykanizsa vidékére is ellátogatott. Miután büntetve atoft ért keresete \'nbics, "be-száitiUitták Nagykanizsára ós aiadtáTt a kir járásbíróságnak, ipat heti fogházra itAlték. Most íizonharmadazor. Közveszélyes mmikakerMésért,
1.
Dr. Lieblg, a naayblrti egyetemi professzor pontosan kimutatta, hogy egy késhoírynyi liszt táplálóbb, mint — négy korsó legjobb bajor sör.
Az első vízvezetéki berendezést egy Morrya Péter nevű holland ezermester 1580-ban létesítette Iondonban. A vizet kezdetleges szivattyúkkal közvetlenül a TemzébÖl facsövekbel vezette a folyóparti utcák házaiba. A salvattyn-müvet azoabaa állandóan őriztetni kellett, mert a vízhordó céh, amely érdeket veszélyeztetését látta az uj találmányban, több ízben megkísérelte a szét rombolását
mim
A ciroksz^kAlI átvételi ára
A tertnciöi és kereskedelmi érdekeltség megállapította, az első átvételi Idő-szakra vonatkozólag az Idei elnokszakáü árát. Eszerint ftz első) osztályon 30-70 centimjóteres cirok-szukáü ára Cérnád, Sze^nuk és Békés megyében 26,60, egyéb megyék területén 23 P a hetijén tflptattéíen nél hitószabb 20, Ulehe 18.40 P tnió-teriiiíiszésiként. A\' pipás clrókszaká\'l 16.60, ÜJetve 13.50, az ti centiméter felett #rt«tas é* 20 százalék fejeit 18.60 inétermázsánkójit. j 1 . ;
JiigutaL lis; ÉJiuliur
?914897854
3941
bacai
1138, október 16
24496/1939.
Timy: Mrnk <a míncalkók költ-leto vUagálata
Hirdetmény.
AloldmIvttóag^im[nl8iítrrJ1.442. és 62:921/1939. -Sz. rendeleti Ivei cl-rerrdthe, hogy a folyö évi msgán-méiiVIzsgétSrokra minden i éve*é» ennél Időiebb ménciikó és minden mén, akár használják tenyészlésre, akár nem, elóvezeltessék és meg-vlzsgállsssék. Nsgykanizsán a viis-
-.-,).,: I ¦ l,-i>). évi Olt In (H..........I
illkán) il.\'t. lOdtakota kórhlz elOW téren fog megtartatni. Az, aki a kitűzöl! halyen. és Időben méncslkó-|ál vagy mén loval nem állítja ¦ bizolts/Lg elé.klhágáat kővel el. Nsgyfanlzai, 1839. október 10.
Polgármester.
azfparügyi Miniszter Ur rendelete értelmében, alkalmazottak munkaidejének nyilvántartására
\' »«plVst<5
. Zalai. Közldnv.
kl uffirílvataiM, in
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy\' \' újból beszerezhető
lapank nyomdájában
liiilnluiiUti! liNkcxz miiiii
MENETRENDJE
érvényei IÖ39. oklóber (Mól. CriiU>l-Ur IsuUlloiaáe
V.: ...MII......Il 1
,-su 8-W 9»
ii-»».
IS\'»
u\'ot
isis
11 w-
itt-"\'
ÍS-ÍS J3«»
Erzsébet-térre
| J
ÍJ
y*
s
>
K •tsmyl menvtr«oii
tutM-.MI Ül ¦ I fktt HijjVv t«Jr»t>» kit. 7 60
(PolyUtáJ i
orosz tárgyulá\'ok egyáltalában ncVn folytak le barátságos légkorben. Sőb eílf-nkczöreg » helyiét rendkívül kj> itóijy. *A negyedik, isine.etlen kÖv«( téliSs olyan súlyosnak látszik, hogy ¦\'¦.¦¦¦,\'n egymagában Ls vissza kellett uta/jiia a kütdötségnck Hclsi^tkibe. A hírt, hogy M tárgyai ásottat .meg ne\'űi fejezlek be végtegtwcn - ftaM körökből is megerősítették.
A zürichi jelentés utal még arra hogy háború esetén
1. oldalról)
Oroszország csak igen nagy veszteségek árán tudna előrenyomulni. Neigy érdeklődés kiséri a .st.^ hoifcirf négyes találkozót is. Stoo\\ hatfni MTI jelentések s/erínt a négy államfő szerdán reggel érkezik meg a svéd fővárosba és a tanácskozásokéit ;iZ,>n[liai rajaoj-\' ke/pS. EMr/\'j.MhiitóJia^ két iiftboB lesz a találkozó és csütörtök ésle ttiinr el is hagyják a királyi vendég gek StockhoHinot |
A háború frontjáról
Env ulabb francia hadihajót stílyeaxlettek el a némel tengeralattjárók
A háború frontjáról kevés uj je lentés érkezett A Royai óak angol luigy csatahajó eiM.lycszte.se körül, még mindig nem esi 1 lapod t-ik le a hirhuil;Vnwk. Az elsülyesztett páncélos h;.jó legénysége közül eddig osak 396 tantert mentetlek meg, te hát 80U no\' több hiányzik még. \'
A szárazföldön csak járörcsaták és felderítő harcok voltak. Tegnap néra?t res7.ro* Ogy francia repiibigét pet löhek le uJWJ.
FÁsiiIyesztct[ék a nemé ek nzonkl VOI a Lokayon nevíi 90IK) tonnás fmneia gyümölcs és tehcrszál\'itó ha. jót. A tavaly vlzieboosájtolt modern áruszó\'liló hajó 8 utast is vilt mfi-gávai. Utasait é.s legénységét nagy részben megmentették.
A legújabb hadi jelen lések a következőket minidják :
BERLIN :
a német véderő főparAnc^iiokStád] mii délben a következő hivatalos feritéat adta ki :
Ivlfcután a lengyelországi csapig iw»zííúiatok befejeződlek, k*\'l*tről több Jelentést nem adnak kl. Nyu gattm kevés li^rci tevékenység és tgL varó túzéreégi tüz volt. Relchstadtóí nyugatra az árvíz iiiiatt a franciák;, nak egyik tctonerő^ll.ni^uyét ki kel lett üríteni.
A levegőben felderítő légi tuvé-kenység folyt. PARIS :
A francja. vezérkar mb dé\'i Jelentése Így szol :
A Mosei és a Saar mentén az el lenség élénk mozgás;! észlelhető. Wjesonburgtói nyugatri Járőrhuc>k folyniik.
Még egy aogol ^$t^^«!9^KttWi
Berlin, október Ifi (NTI) Ai Q némel tengeralattjáró, amelyik eJsiUyesitel-© « 1íoy»I Oak augni c*oíaiiuj«it nem sokkal később megtorpedózta és súlyosan megrongálta ö RepQlse novü angol csatahajót is. A jelentóssol IJapcsoiatban Berlinben
rámulatnak arra, liogy a 14 nagy ungo" csata ha jóból kettő már nincs és a/. «ngo» tengerészett mtaiszleriiuk ug>«mab%or, amikor R Royaí-Oak ol-sflljesitésérftl beszámolt még négy inás kere.sk».\'delrni linjó elsülyisitéséiöi is kellett sfámoim.
Csak ha Hitler lemondana .. .
London, október 16 (MTI) A\'/ angol lapok háborús) uSzIbísa tovább tort. A\' helyzelet aiitst már Végkép reménytcJc]i|)jSW tartják és csak egy esetet tótnps a Kibontakozásra : ha Hitler lernondnr n» és uí néwet konná|n,bya( lehetne újból tárgyalni. f ,; f 1 !
Miután ezt a nemietek a legHatá;-rozottabbao vi-sszauta.silják, fel kell készú\'iit a nagy leszáttiol ás ra.
Egyedül T>»yd Gl)f»rge Ír a? uj iieinMfetközi iioníeieípcia\'\' szükséges,-sége imicflett és ráimitat urna, hogy» Chimiberiain megsértette beszédével Hitlert. !, i \' ; ¦ ,
Fokozza az izomerőt. Fáradtságot,
levertséget, kimerülUéget megszünteti, szellemi ős testi frissességet kölcsörtöz, erősíti és Oditi a szervezetet
. KOLA ÍOO%
Teutsch Gusztáv
Egyedárusltás:
drogériában.
Páratlan kedvezmény a Zalai KözlflBy olvssólml
a főváros egyik elsőrangú szállodájával, s ctetld.es és kőzpoüll fekvésű
fiitvált király Szálloda
aazgalóságával sikerült olyan megállapodást kölnünk, hogy olvasóink ) azázjatéxos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden .modern konfortwl \'\'(hldeg-méleg forytjvlz,í\'kOzpMU füles, lelefou, lifl stb.) berendezett ragyogó míta szótíált,
A százalékos kedvezmény Igazolvány alánján vehető Igénybe,
"111 kly lelénlfazti ofyas^rSgfo
ffldyera Zalai Közlöny Wadóhfvátals állif 1
IP&RHŰVESZNÖ
bútorok stíl- és magyaros tervezését és festését vállalja.
Clm a kledóhlvitalban. KS]
le ffntí, mmrf.n I...M.M .... n imi..
.10 *,ö!H 60 IUI«., mlnaae \'o.ibhl uA 4 iuu,.
ÁLLÁS
BIsIoallA Intézel loBgynokaége rttzére vezetőt kerea. A|4nlatokat .Szorgalmai" lellgere a klidiba kirttak. 269»
BeltrétieS lelvéreHk Klsl«lndj-u. «, ajtó 3, Üetenlláttéa Illtet Zhj. " aiQO
S|l»..n«« tMitráaiat azoiintlra ke-
rtsfk. H,odhy Mik óa?»t fe. F 2701
Hi.m^jl.e^leiríkük. Széchanyl-tér i.
\' \' - ¦ 2704
«biave ItkallténS awnaal lelaétellk. ErzáSoeltír 22, « udvpjLtl, Rali. 2Í03
LAKAS-0zl.ETaBLYl$$O
Ula.Ma festett tifila cayuobai lakja mellékhelyl^ekkel Marki. BÍVfttil Caátiyl Ltaslé-li.li \'
«•««¦«•aka. csaladlMz aazy kerttel v,ey anélkül azonnal kiadó. Bévcobet Papp venóéglétien KUka*lzain:_
Saep udvari helyíaéH laaaiaajlf a>k, raktárnak azonnal taadó. Király-utca 32.
Striai „aaieiW" olrkttláoléa l«Slok.«« ••»•«. \' «
Hölgyeim I Legújabb, teeszebb kAail-Muok.ralatáar.l llllfiektrt elóiajzol Bíhrli Zárda utca S. 2645
stcmkoxhetlik
ziíi,iu ktalo>*
eoLtriKAi Nápluai\'.
Kisdia: „K«z(fHajil«l,B. T. Nsiiykaalia. FelulSaklaijd; Zalai\'«arai» NjoramoU. a „ttliaaidmyiB! n T. Nanrkanlraa"
ayeMSaJákaa Kairykaalzaaa. (Nyonidaérl \'alsli Zalai Za/aly.)
7S» Évtoljwn 237. txám.
Nagykanizsa, 193». október 17. kedd
Am 12.JN.
ZALAI KÖZLÖNY
& várakozás napjai
Irta: Knteinou Ferenc
A vi\'ág közvéleménye újból a várakozás idegfeszítő óráit é»l. Egy év óta, Immár háromszor vetődik fel a civilizációért aggódó lelkek előtt a ham\'etl Men.nL vagy nem lenni* kérdése k-kerdésc.
öt évvé1 ezelőtt, a mflreeillcsl ki. ráiygyilkossággal kapcsolatban klrob bant nemzetközi feszültség idején már-már könyökünkkel súroltuk n háborút, az abesszíniai megszáll na-kor farktószemet nézlek egymássá) a földközi tengeren a brttt és olasz hadihajók, a spanyol ]>olgárháboru permanens fenyegetést je\'cntetl az európai béke szalmára, Ausztria an* nektá\'ása, 11 szudéta kérdés rendezése robbanásig feszült diplomáciai helyzetet ier<e«rr ett, és mégis mindezeket a konfliktusokat sikerfi.lt hosszabb-rövidebb Idö alatt békésen elintézni. Nagy része v >H ebben az (Újkori diplomácia tárgyalási mód; szerének, az (Ügynökök» módjára utazó államférfiak személyes érintkezésének ,bizuím.\'as levélváltásod nak, a technika csodálatos találmányainak, a rádióinak és különössn a repülőgépnek, Knraly órák alatt tetté érlelte azokat az elhatározásokat, melyekhez a nagy háború előtt ¦napok, sőt hetek kellettek. Az-éta rlt-ntusa meggyorsult s cz a tempó a dlp\'omlciai tárgyalások ütemét is megváltoztatta.
Egyet\'on nyugtalanító\' kérdés mlu-radt elhitézctlen : pSbzlgy A nagy prohiémákhoz kéi>est, amelyeken Európa az utóbbi öt évben szerencsésen átvészelt, aránylag csekó\'y jelentőségű kérdés s ép ezért mindenki azt remélte, hogy ennek rendezése sem fog háborús bonyodaí-rnhkboz vezetni. Megerősltct o az az európai közvéleményben ezt a hf-tet a nőmet Vezér többszöri határét tett kijelentése, hogy Danzig vér nélkül ikerül vissza a nómot bir<* dalomba.
Nem így történt. A nemet-le.ii gyei viszályt a fegyverek ereje döntötte ei. Hábor&i lett Danzlgból, a melybe Anglia 05 Franciaország Is beJesudródott. Ezzel a világháború komor perspektívája rajzolódott fel az európai égre. A lengyel csIUag azóta parbahulkitt, de a világháború hatalmas riválisai még mindig farkasszemet néznek egymással á nyugati fronton- Agyuk, tankok, gép fegyverek a szárazföldön, ős repülőgépek a levegőben eddig nem na, gyón keresték itt a döntést, az eUeui-ffi/ek csak stratégiai érintkezésre és nöm komoly crőmérkózésre szőrit koznak. \' 1
A döntést egy boszéd\'kíséielte ok tóber hatodikán.
Egy rádióbeszéd, melynek szívbe-¦markoló ereje végighullámzott a világűrben.
Európa ,sót az egész vi\'ág azóta a várakozás izgalmas óráit éJl: si--kerQi-c egyetlen férfi niásfélórás beszédének az, amit hónapok dlpio-\'mádat tárgyőtésaival, szövetségi é» megnemtámadási szertódésejvel, gl-
POLlf IKSI W»MUI»
FeleJös szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eléflzetéal Ara: egy hóra t peaeS 40 Surketttőaétt és kiadóhivatalt felrfon. 1
Megkezdődött a komoly háború a nyugati fronton,
de az európai diplomácia még lázasan dolgozik
Két angol csatahajó, két angol és négy német repülőgép %é. alt meg • skóciai légitámadás során — A szárazföld lelett öt ellenséges repülőt lőttek le a németek — A Senki földjén visszafoglalták a német községeket és francia területre hatottak a támadók — A finn-szovjet ellentétek áthidalhatók, a stockholmi értekezlet alapján Finnország ellenjavaslatot tesz a szovjetnek
Részletes beszámoló a Mosel-mentl harcokról és a skóciai fs-otiletámadásról és a diplomáciai eseményekről -
közül háimfit az angol repülők, egyet a /égeUyíritók löt.ejt le. Az angol Jelentős szerint a-támadást 12-11 n\'émiit gép hajtotta végre.
Támadást Intettek az angolok is
Miután az utolsó béke lehetőségek alkalma úgyszólván teljesen szét foszlott, a világérdeklődés közé> .pontjába ianlét a háborús jelentések és etcroíények kerültek.
A ke-\'ctijront tniisgszütit de a nyui gátinál mist kezdődnek a tulajdon, kcppcni harcok. A tegnap esti párisi hivatalos Jelentős szerbit a nL-mÍ3tek Moteltől keletre hat tólomió. teres szakaszon a tüzérségtől támb-gátolt támadási intéztek a francia, állások ellen. A jelentés szériáit a németek elfoglalták a ma-gaslatokaf,
sőt Apachtó\' északra a francia állásokba Is benyomultak. Intiét azonban - (mondja ;i. francia jelentés -- később visszaverték a nétmr\'tekét.
Ugyancsak a franciák Jcleínlík, hogy a vasárnap már jelentett há. rc\\n francia gőzös eisfily.\'sztése a1-ka\'jnával 8 eniter cetét veszte le, a többit megmentet lék. A Havas iroda jelentése szerint a
közeljövőben még nagyobb viiémct támadásokra számítanak.
A Maglnot vonalaknát 80 támadásra kész hadosztály ált
- mfondja « jelentés. A tudósító egyébként látogatást lett áz egyik francia erődítménybe^ is és elrttí gadtatássai szá>n»l b2 a földalatti páncélos folyosókról, a itngyaaerüj berendezésekről és a ViHanyCrőic emelhető és fu-gatható prtocéhoV-ny okról.
Két angol csatahajó sérBIt tneg a skóciai repQtötámadásná]
a támadó német gépekkel, A néniO. tek vesztesége négy gép, eenelyak
A németek visszafoglalták a franciáktól a Senki földjén tévő községeket
A tengereken és a levegőbeli tömi tmkjlt el csendben a nap, Már teg nap jelentették az angolok, hogy né-Inast repülők támadást In\'.Őztek a skóciai partok etilen. Az első angol Jelentés arról szól, nagy a nffmtet támadás eredménytelen maradt, egy később kiadott, közienvény azanbam mar elismeri, hogy n ledobott boni bák közvetlen a hajók ímeüett robbantak és
három haján harminc tengerész ~\\ életét követette.
A némtet Je\'íntés a skóciai repülő támbdásrói a következőket mondja :
16-án délután 16 és 18 óra között néanjst bombázó repülök támadást hajtottak Végre a skócjal parlok amulett levő nngo] csatahajók ellen. Bár a légvédöWi ágyuk tüze fogadta a némtet gépeket, a támadást végiét hajtották és ¦ *! \'
két angol cirkálói a ledobott bombák eltaláltak.
A támadás során angol vadászgépek emelkedtek, a icvegőb„. A léglhaic során két angol repülőgépet rcpQlii ink lelőttek, két német gép eltűnj.
Az ujabb angol Jelentés szerint az angol repülők harcba bocs átkoztak
a M\'Hnz éi a Frankfurt közötti iMfe, met vidékek ellen. itt «gy nagy angol b mbnveíőt Iftt\'ők le, inig Qer. ini^rsh\'iinn környékén egy frnirCta teidei-ltöt Ültek le á M lége1hő>-rilók.
A tengerekért fotyá ellenséges-kedésekrőt
már tegnap Jelentettük, hogy á Ro yai Oak megtorpedózója a Rejml>e esataruidót Is hhreköpkek^niié tette Az utóobi n\'ipokban azt^iklvüi cl-sü\'ytsztcttek k\'ét francra, és egy mi-gol gőzőst, inig h tiŐiuctek 3 leu-gera\'attjárót vesztettek \'Ong-tl jeleni tések szerint . .
1 Paris, október 17 A Mosei menti harcokról kiadott részletes tájékoztató Jelentés szerint a harc rendklvü1 heves volt. A Havas Iroda tudósítójának Jelentése azí mindja, hogy
a német tüzérség valóságos pokoli tüzet ontott a franciákra. Ennek vőde-\'mie alatt kezdte meg a német gyalogság a gyilkos elörenvo\'1 m\'ulást. A támadás egy k|s erdőből indult kl és egyre szélesebb arpvo. nalat vett fel. A franciák kéínytéie* nek voltak vissza\\x>nu%ii és így a nétnteíek visszafoglalták Perl közsé-íáet és vidékiéit, lání*y kőnVbeiíll* hán*n héttel ezelőtti került francia kézre. Steters és Rusztdorf is újból némtet kézre került, sőt
egyes francia községeket is már elfoglaltak n támadó németek.
Luxemburgban Scmberg és Wi|i-terbirgen községek lakossága, tunely a többnapos csendre visszatért szü-
gantikus fegyverkezésekkel és ódási kósz\'ethalmozásokkal eddig nem sikerült az ezer és ezer államférfinak ós hadvezérnek, megmentejni a békét és megteremteni Európa ujjáj-rendezéséuek aMp)aj,t. ¦ \' ,
Pár ezer esztendő\\*i**&él">lt\'Írom\'-bihiszó iedOntöt,e Jerichó Mla^ most már talán pár nap múlva végre mégis csak megtudjuk, hogy Hlb, *er tiz.nüpelőlti beszéde romibadön-ti-e a háborús furiák fellegvára^.?
neteJnJ, niMst ismét elmenekült a vo-széiyeztetet/ vidékről. <MTI)
London, október J7
Az angol hipok Jelentése *#rtHt a skóoiH ipartok elleni légitAinrrd^-sok során egy eltévedt golyó egy polgári egyént Js mfcgöU.
Az angol lapok egyedként
nem lepődtek meg a német támadások hírein,
mert azokra számítottak. A Times Kzeriut a német hatfvezetöséget o*á bltfa a franciák áUal nem\'óg elftíg lalt községek mie\'őbbl visszászarzé se. A fap nem. becsüli le a jtómet csapatok erejét, de azt irja, hagy az tingoi expedíciós csajotokkal mtsg erősített franciák hara\'mis evőt képviselnek és legyőzésük aífgrr* f»g síj kerülni. • \'s !:
A News Croniclc szerfnt á\'"tiéíffle-tekét az a remény füti, h<)gy ínég a tél beállta előtt végre tudják hajtani támftdasnikjat. A lap ftnegpígyzl, hogy i t
a francia és angol hadetzstő ségnek minden oka megvan a várákazásta.
mfert az id Ődckik doigw3k-\'EZ a\'lur
{Folytatás az 5. oldtdoa)
| Dr. Szabó Lajos
itóvki i« i, n,.!,¦¦¦). ¦ iit-s t\'rk. .11 ma
délelőtt a pécsi Ubtólol u iiagykani-UBi kir. turvéiiysiákhez, amely hírül uillu, hogy dr. Szabó Ijujos, a m kir. iiétoVilAi etoöke, a nagykanizsai kir. ügyészség bosszú éveken ál volt elnöke, rövid szenvedés után meghalt.
A i.il.i.i ma délelőtt teljes utast tartott é* kegyeiéitől adówti « nagy
\' i i I .\'l .......k j.mii;i k vukimüll in-
téakedés túriéul u Umtfiésétv vonat-kotokig , ;
lir. Szabó Lajos táblai ojuúlt hutai-luru piQanatok alatt síclfulolt Nagy. kauitsáu, ahol rajongva Mérette niiji-.i.iiki u ikiIv emberéi ós mindenütt a legnagyobb iiu^.l,-i-lrt-ti,-,! vallotta kj.
in Stübó Lajos iiiini ¦• nagykanizsai ktr. ügyészség elnöke M jUh-l.i. k-n emlékei állított magúnak Nagy. knnlisán kivételes nagy vonal u sugárul,
L.U.iIiii.U jogi lm\'.t>:l v;i] és !.|k,s,iill
ségével, közéleti munkassugiivaL mm-l etUw Jétékony és nemes emberlmráti akcióba * .u., k.iji, [--in m Soksok száz einlx i áldja dr. Saabé Lajos
Líbiai ejnOft novét Kanizsán, akiluiek ri egzisztenciát teremtett, a^Lk.-l faL niháioU és akikkel meteg emberbaráti szivét és segítését érvzletlc. ,\\ jóéig embere watt. Sőt, amikor tiiv-ilatosan
I....... - ii......¦\' u törvétij szigorával,
dr. Si.iIm Lajos akkor is nemes szive Miggal"tanuk engedet1 « releuulkvtjetí
.. .ikfw.ik.ii.. \'lii-.ik. ,ii éS mini
ügyész és a vádhatóság elnöke is — ember yo\'t. Csujtft sziv-Omber. F.gész 1.¦ ¦ i> ¦. 11»¦ k. .ig) .¦.lum\'^.-n.\'k k.u ikl. h . kmutt ¦ sziyjóság, "z erribvrszorelct. lís uiiúkor dr. Szabó Lajost lúvutása Focsro uOíjlotla diszos ailusába, akkor is továbbra uwgmarodt a kuniisuínk jóságos etuberéuOk.
Nagykaiwsán inu szomorúak az emberek. A síiv embere költözött el az élók soraibói. A kanizsaiak kedves embere. Aki Pécsett sem szűnt im\'g .mii
Temetésen részt vesz a kanizsai törvényszék ós iigyészség is. A i ni \\r-in épületen gyászzászlók
hiukllk a -...nn.nu i\'.\'!in\'n\\t
1899. ottóoer 11
Fárf.JSIlönySb, felSHÖk, télikabátok
nagy választókban SZOMO LÁNYINÁL
ZALAI KIS HÍREK
A balatoni gyamölestermelok októ-ber \'L1 en tartják váudorgyúlésúkct Keszthelyen.
Szoborszentel és volt Marác községben^ mit Major Gyula tb. kanonok, pákai esperes plébános vigaeit
Bonc* Károly apátraj, volt isik gyalogezred beat és Fóliák József keszthelyi, volt ii ik gjaiogciredbclit, kik orosz fogságba estek, holtnaknyilvá-lUlottak. I ,. , l ,
Haftari Október 17. kedd Rom. kai Al. Margit. Proteataos Henvlg. Israol. Mark. aó4.
Uöziürdö nyitva regiét 6 áritól eat« 0 óráig (MtH, aswda, pént^déktan kedden egén nap nőknek),
A Magyar Élet Pártjának lendületes pártélete Zalában
Vitéz gróf Teleki Béla főispán Kestthelyen és Klskomáromban
A Magyar ftiet Pártja Zala megyében nagy lendületté) folytatja munkáját a m-igyar nép érdekében. A nagykanizsai keni eti nyagbesgéléa után. a MÉP ra «1 Keszthelyen és Kis^\'*nán»mb"n tartót/ hasonló kör-zeli vezetőségi megbeszélése ke I sa. já\' párlhe\'yisjégóbcn, anyslyeii " vc zetöség tagjain kivü\' részt vert vitéz gróf Teleki Béli főispán és dr Zsidó Sándor országgyüaM képviselő is, aki vállalté a keszthelyi kerület MBP-figyeJnek gondozását is. Zsidó Sándoi dr, a magyar összetartás
S7.iikségcsségél fejleget e májd Isine;-tetti- az áílaién<« helyzelct. \\\'Péz gróf letekl Béla fólspán rdmutat- tt u ztünJ pártszcrvezeiek k\'ndülelk\'s; ! szép inunkájára és az eljanieres hai.gjái, em\'ókezetl m9)j a parí vezo-tóségéról, A vezetóség tagjaj cgv-haugulag kitarló imAinkásságukról é? a zászlóh<>z való hOségiikról bfzlosl t-ittál; a fóispánt, mi ut « MÉP ine-gyei i\'InÓkét.
Mald be\'só\' ügyek kerültek meg. bt-s/éJésiv
szebbnél-szebb
női és leányka
ARTí- kabátok
_nagyon olcsón i
azSr-udvi
kellér andor:
rEDOR, A RETTENETES
I Egy magyar huszárkapitány kalandos élete
Riport-regény —
,A* embermagas várfallal körülkeri-tctl \\t:.!.li\',!)¦¦);, Ii\'mi ugy élt, mint valami kőiépkori várur. AHürjei fc ír. u-i in voltak, ni ui.l\' .i kinek i\'i parancsolt, mindenki neki engedolmcskek dett
Néha belekig m*m mozdult ki dolgozószoba Ja bői. Torpedóját tökéletes! tetUi és slralégiai szakmunkát in. Pi-In-nésül kocsikn/ott. Nég>\' orosz trop-perét, amelyek remek szersziunol vi-
selu-k, befogatta díszes kocsijábn. A \\eróoei, marosi és visegrádi nyaralók szájtátva báimillák a vágtató liiutót, a i)ii.mii u ínérgesbojuKzn urat, akiről annyi csodálatos legenda keringeti a Ifőrnyéken. zubovtta fogata soha nem torpant meg; a kapitány nem ismert akadályl, miudeiicu keresztiátKijtolt.
ZubovIU, a lóldomitó
A lovakhoz pompásan értett. Kgy-k.n. a kóniggrátzi ct^ata utáni időkben, Becsben bosszú ideig megélt n]>ból, liogy olcsó pénucn összevásárolt erdélyi csikókat, a Práterben betörte őkel és mint tökéletes négyes fogatokat -ülcl aj> idomító csodálatos keze aluli m. ;„• .-.-íuIhII lo\\«knt.
A iuu.nl-, években első urkoeftisa volt Becsnek. A lovakat imádta. Megtiszteltetésnek tekintette, ha akár ide-
gen Is elhívta, hogy törje b\' a lovát. EgyStáir egj1 |>esti barátja megkérje arfj, hogy négy aranysárga csikóját Síoklassu össze, A négy \'ó nehéz munkát adott Zuboviumak, aki a gazda melletl üU a bakon. Rúglak, ki ukar-tak fordulni az istrángból, ágaskodtak. Lgjsierre csak eléjük került c^y autó, at akkori évek kezdetleges gépkot-sija. A lovak megijedtek a töfögéstól.
Zubovjts átszólt az autósnak, hogy menjen arrébb... Az úrvezető legyintett és káromkodva, goroinfr-iságot kiabál\' a kapitánynak. Zubovits sem volt rest, belenyúlt a zsebébe, elővette revolverét és már bele is -lőtt az egyik pucu malikba.
Az autós módfelett mérge* lett erre, kisráMl kocsijából és szeme vilUírnfott, amikor odaléjKiU a négyesfo^it elé és torkaszakadtából ordított.
— Maga szerencsétlen... Belelőtt a pneunvalikba? Szétszedem magát .*. Ostoba fnVter... Tudja, hogy ki v*. gyoh én?
Azzal már bo is mutatkozott. Megmondta a nevét, amely akkoriban nagyon ldres voft. Verekedő, ísnKOree. lenekbe hvjvk,,!,, lürétKsi állt ez ax ur, aki még ma is ismert férfin.
— Szétmarcangolom magát.*. A bű-rét vitte a vásárra... Szálljon le ,a
kocsiról, liogy megismerkedjék a te-n ve rémmel.
\'/ubovíLs fetáslt a bakon, liaiigjü nyugodtan csepgett:
—NCegy-ek, jó uram, csak előbb bemutetkororh: Zubovits IVdoX yagyok
Látni keltett volna a küteleédtt pasast. Leesett az áfla, szája liangtalruiui mozgott, oiíiarguJi éá csak egy .szócska tört elő az ajkai közöl:
— Hja,.. — sóhajtotta. Visszaült ac autójába és amennyire
a három Linón jár., sáuta autéMI tcöett, tovarobogott ve*e. Ijemondott arról, liogy a pueumatikba UMővő Zubovitsot megfélemlítse ós nWgfe. nyjtso. ^
Oroszlánvadászat a Kossuth Lajos-utcában
Fedor scliogysein viselhette eq a szürke élet mindennapiságát. Egyszer BudApestie érkOíett egy béres cirkusz-igazgató, aki sátntt a Népligetben állította fel. Zubovits nwglátógatta és rábeszélte arra, hogy bocsássa szabadon oroszlánjait a Kossuth Lajos\'utcában, ö majd vadászik rájuk. Garantálja, liogy icptiffontju az oroszlánokat, mielőtt azok bárkiben kárt téliemének, az oToszlánokut pedig busásan ,Uí^ fogja fizetni.
. A cirkuszigazgató sorsa akkor már hpssni Idők óta roppant keserves volt. Mutatványai nem vonzották a publikumot. Ugy gondolta, hogy könnyű ko. resette nylÜjk alkalmo és ráállt az alkura. Megbeszélték, liogy másnap déletStt a direktor ur ketrecben bc-számtja két oroszlánját a Kossuth Lajos utcába ós otl szabadon bocsátja őket.
Fedor szeme csillogott
— Szép hecc lesz... Már oly régen jártain Afrikában, megéheztonv a komoly vadászatra.
Másnap, kora reggel Zubovits már ott sétált a Kossuth Lajos utc«i korzón, oroszláiivadász kosztümben, puskával a vállán. Az isnwrősók megkérdezték, tniért visel ily különös öltözéket? Egykedvűen icgylntyo vála. stoiti í>
— Oh, .semmi a* egész.,. Két oroszlánt fogok Jelöni...
Az érdeklődök tovább foggndulk:
— Hol?
— Itt, itt... - mutatott a járdára. — Itt, a Kossuth bájos utcában, t» kaszinó mohéit... Muradjanak ÍM, jótállok érte, hogy szórakozni fognak*
A* Ismerősök, [lersze, gyorsan eliszkoltuk arról a helyről, amely percek múlva vérengzés szintere tesz.
Szerencsére a rendőrség megneszelte a készülő Kossuth Lajos utcai orosz-lánvadászalot és íruolőU nagyobb kalamajka támadhatott volna, a cirkusz-Igazgatót kizsuppolta oroszlánjaival együtt.
Fedőit módfelett mérgesítette a rendőrség eljárása és eihülárwta, liogy a főkapitányt provokálja. Barátai csak netiezen tudták inegmagyojújaü neki, hogy erre semmi oka sincs. A főkapitánynak kötelessége volt megakJV déiyoail Zubovits kedvtelését.
A kapitány dobogott:
— Utálatos világ ez, az ember magánügyeibe állandóan betekotjoyetes-kednek...
(Folyt, köv.)
m S«ta«fclálHtáiaakst tekints* mea saladén T«telk6njnn*r néiktl. Kopstete llefirtmlla
A gyomornyomás éi gyomor-fájás, rossz emésztés és fehér nyetvlepedék, halvány arcszín és kedvetlenség igen sok cselben ha-nurosan megszűnnek, ha bélmükö-désOnkct reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc lőzsef* keiaüviitel rendbehozzuk. Kérdezze meg orvosát!
Kedd szerda
Vároai Mozgó. ,
Európsil sikert BudasesHel ogyidöban, wldéken Kanlsswán elftszrBr
parisi
Indlukrtt film e|y plrlai nagy bérház Intim életéből A utárok filmje I A fllmak sztárja I
Előadatok keidete 5, 7 és 8 órakor
nyugitl, éutknyugatl u«l. \'o|-hSlOdSt stS nélkül, mindosjzo inakon vilOtilnü záporasó. éj-!si kod, • hömérseklst c.ökkon.
A UstsorslogUl InUMtuakuUMl ¦)*crl«Tslo4Uomiu Islouii.
HonintUst Mw m» 9 ina» : + 180, m. rsnwl -HM. MUMB 00^» .
Jtr». október 17.
Hősi napié\'r
Hdcx György volt székesfehérvári CD. kórós gyalogezredben tizedes ezen ¦" DOppri pámilau hösíci-
I lüí I li leéMúei é* Pödis köteles. | wt * ir\'aigtuaifoM tnnleiu. Wl
a magái 11 Bttxll környéki Pieniakqiái tü orostok az ezred állásúi heves tűzzel árasztották él, mely IWmarosau, t*rgÖtü«zé iiött ós teljes 8 órán át.1 IflrtoH. A fedezékek bcomií>U-\'k, fi íebefu>*ali száma Igea nagy volt. Rác; t.vőrgy ti.cdes maga is súlyossá l!tog M\'ln-si"ill, (le nem ment u köt;W>h.\'lyre\\ Unom helyén maradt és jó szóra] meg sMmétycs |>éldaudáss*i kitartásr biudiiotlQ emlK-icit. Az oroszok, mi kor Sít hitték, hogy tüzérségik má elnusztitoUa « védőket, nagy lömcglr.-támadásra jndtillak. Rács okkor min den erejét megiesiitve olyan bdmulutos vitézséget lajiusiloll, liogy példáját fellelkesülve, a parancsnoksága alá tartozó legénység tapodtat sem mox. dalt Iwlyéröl, hanem a grán.ittólc.é
írekben meghúzódva, olyan nyugodt é* jól rélrott tűzzel fogadta «Z oroszokat, hogy *ok kénytelenek voltak meg. bátrálnl.
Rács György tizodesl a nagy ezüst vitézségi érőmmel tüntették ki.
A volt székes fehérvári fiit, közös gyalogarsed 7- századát, mely a Dny sz
__ tar menti Sambortó\' dél-
| 1111 I. 17 I "^\'fiatra fokVö Zalarsky hegyen biztosítóit, agy orosz zászlóalj támadta meg. A tujb erővel vezetett ellenséges támadás elöl
n Szazad mar hátniló félben volt, amikor ebben a válságos pillanatban \'Yfcta Ferenc zászlós előugrott, lelkes szavukkal kitartást parancsolt és nem törődve az oroszok többszörös luk-iC. jével, legénységét rohamra tehette és Hz ellenségei vissza is vetélte..
Az arany vitézségi éremmel tüntet, lék ki.
Elkészült néhai Sabján Gyula polgár mester arcképe
Egyik legközelebbi városi közgyűlésen kerül leleplezésre
Mo„l.Li. i_ ... .......... ... \\
Egy párisi ház
Amennyire a Szerelnicstk nem Volt jó, hanem szép Hltn\\ ugy ez .a (íini nem szép — de kitűnői (,
A jó fihn minden előnyét egyesíti magában Üt Egy párisi ház. Gyorsaii-IHTgŐ, változatos, érdekes, izgalmas, újszerű — egyszóval mint [Hm kitűnő. Meséje sofcszálil, mégis Cgybo-fonódó. Azonkívül annyi benn a tör. \'éoé.s, hogy hat másik filmre elég volna.
iht egész film egy ötemeletes párisi bérltátbab játszódik lo néhány óra alatt. Felfedeznek egy gyilkosságot és a rendőrség nyomoz, lís a nyugodtunk "diszó bérpalota belső életé foitáriű. S mennyi mbidcnt takar egy há>. nyugodt külső liomlokzata. Minden hi kasban egy külön világ tárul fej. S valóban a trendőrség varázsszavam leluiUanak Bs álarcok. S az élet hO-lyeukónt bizony nem a legszebb ^tükör-Jtépe tarul a "néző elé Őszinte oz a tükörként — ezért érdekes minden méterében «z a jó film,
A remlezö esÍ,Llagos aláhuzo\'l píros egyest íjdemeil
Es a szereplök! ót filmre való sztár
teerepel a [Ülheti, % minden epbwS-disla külön-külön ifemek művész. A kloplománlás, a késdobáíó, Stiohelm kártyása; Morley barátnője ós a lób-biok olyan alakítások, amelyekre sokáig fogunk emlékem! ~ pedig csak rövid p;ir jKíTcesek.
A* ügy párisi hiíz az utóbbi óvok legremekebb, iegülms*-*rübb ÍUtnj0-Tessék megnézni.
— BuiMokhao. a Kopstaln-oég vezet. Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvesé .l*e Itat teltételek mellett.
Megírtuk, hogy a város képvlselő-teslü\'e\'.c elhatározta, hogy néhai dr. Sabján (iyu\'a ppjga^vniissícr emlékét megörökítendő, megfestett arcképit & tanács te rom részéi e, [t többi ct-hnnyl polgármester mal\'é A poU\'ár in:stcr Sándor Mulya- budap:silfcs töniüvés/.t bizla njeg az elhunyt pai. ganniste! arcképének megfestésévé, aki triKg is felelt feladatának é; dr. Sabján Gyu\'a arcképét a jnjftnap Öl-készttette és íeszálll\'oita Na;>vk:>ni zsáre é? átadta d városnak.
Sánd-ir festőművész valób\'in niü vészi munkát végzett- Dr. Sabján polgármestert oly é\'cthúeu és mit
vész\' tökéletességgé* festette mk\'$ ff városház? t-\'n ács te"nie részére; hogy mindenki, aki tegnap megnézte a pi ntpúian sikerült portrét, a legnu] gyobl) elragadtatás hangján nyilat kokott róla. Králky polgámneslor is legteljesebb (^Iblmerésát fejezte ki » müvés/ teijesilniénye fcKtl. Dr. Sabján arcképéi ny^nb^n kiffiggesztót ték a tanács te rvníbc, ahol legköze-\' lebh iwgfc\'elö fonnák között tör ténik ümttepélycs leleplezé\'se. ;
Haivax Merk\'jí.\'Bclbjs, Vée-sey„ Bab*»chiiy polgátimeslerek után dr. Sabján Gyu\'a. Mindmegannyi nagy nevek a város \'történésében.
Felmentették lirtarlls Lajos felelős szerkesztőt a választási vétség vádja alól
Még a májusi országgyűlési választások izgabnuiban történt, ami-kor-minden Szá\'kányl vagy \' \' vélt séreltUK kömiyílji nőt geren-dúvá, hogy a uyUns bjies/,lés páit fi^-c. sze, dr. Begid^íu Iitnji figyvéd utfán feU jKJJontést toll Bárhttj rlts Lajos felelős szerkesztő eíkai, akinek intézkedéséin a vá\'asztásl harc heteiben, igy a választást meg. dözö riémlihéteii Is, a Zalai KözUiuy iivutalványszániokat kfi\'döll szét hclyteli és vidéki neniélöfl/.\'-\'Uík cl-!m!éie. A vád az volt, hogy ezzel ó Zalai Kö/Jöny vá\'asztásl vétséget követett ci, mert a némahcíen ..választási plakátok\' o> röplap<ik kibo. eaátása is tih.s, viszont a Zalai Köz löny ingyen szétküldött mulalvány szánníb-in választási cikkek Is voltak, tehát azok a vád ázerlnt a íll totf röp\'ap.\'erjeszlés foga\'ina alá esnek.
A nagykanizsai kir. ügyészség vád irata alapján L\'a\'bnils Lajos felelős szerbes/.tö tegnap á\'lt vá(aaztáll vétség vádjával terhelten a nagykuii zSal törvényszék M-akáry-lanácsa e\'Ött. A vádal dr. Lengyel Károly kir. ügyészségi cínök képviselte, a véde\'m1\'! dr Gaertner Antal ügyvéd, vámsi tiszti ügyész látta el. Tanuként kihallgatták Zalai Károly fele lői kiidót és a Zalai Köz,Öny lapki-liordóil is.
BarbariLs Lajos védekezésében dőv adta, hogy sem plakátot, toni röplapot nem. (erjeszte.\'t A zalai Közlöny politikai napilap, ittnalythck sem nicgjc\'eiiésót, sem tartalmát a választást törvény a néma hétre sciu korlátozza. A láp inaskor is Szokótí kű\'denl miitalványszániokat helyben is, vidékre is és erre termié szets/eiü\'eg olyan időt vál.iszt, amikor q lapok Iránti érdeklődés foko. zottabb és igy a lap-propagonda eívdinéiiy-százaléka nagyobb. A ki-rogáso\'t inulatványszámokban sérel
K«ton«ífalaae«reláaek egyenruházati cikkek
egyedül légolcsébben beszerezhetők BELEZNAlNÁL
Sugét-ut 53. u. Teleion 625.
Irnezetl cikkek részben a választásra van<dkozó tudnivalókat hmiertctték, részben pedig a Zalai Közlöny politikai állásfoglalását fejezték ki, ami pedig <-\'gy politikai napilap számára nem Ujalmas cselekedet.
Dr Gaertner Aulai" védő jogi okfejtésében khnutatm. hogy a röplap é« p\'akát foga\'íiili nem tcrjcszlheiö ki az időszaki sajtó ter\'mV\'kciie és h büntető törvénykönyv panign)ti fusaii nem -\'ehet per analógiám alkui maznl.
A kir. ügyész fennlartotla a >,*ádul. A bíróság a tanuk kihallgatása és rövid tanácskozás után Barh.irRs
Lajos fe\'c\'ős szerkesztői felrn n\'e ic nz ellene ejnHelt vád alól ind\'kolá-sában imugá\'lapit.itia a törvéiy^Jv hogy a Zalai Közlönynek iiigy.me, tttutatványszainai sem tekinthetők röplapoknak; különteáv is, uit\'fí im annak voltának is minösiUi^iöíi, BarbariLs Laj;>s akkor senti..küvelcti volna el választási \\étscfie!,Miv.\'rl ,i Zalai Közlönynek vádtári-yává ,t (\' számai politikai clkTiílot (a\'rSálmaz nak ugyan, ü:- azok Bk^Djj foglalViftk: inngukban választási véftégíl.
A kir. ügyész a feftni-h\'\'W, Itéjé\'e; niígretlébbcztr, igy az ügybi-» a kö-vetkezó szót a pécsi tábla fogja kimondani, i í. ...
—¦ Budapesti levél Két lánv az utoán -
Mosi döl majd el, hogy lgáz.0 a mh-gyar filmgyárlők babonája, amely szeriül 1:U a \'fjlniicf, a jccimim csak tizenhal éven fehilicknck engedélyez, az az üzlet lovasán) megy. A Hunnia "filmgyár kísérletet lelt C/atkatómmal ejry, a magyar fUTm^nél szokatttniu merész hangú Filmmel és ebben Mjgilsé-géro sielctt a umgyar cenzúra bizottság, amely a művészi szempontok érdekében igen Ulicrálisan kezelte a filmet. Art hisszük, hogy a közönség nagymeité*kben méltányolni fogja Ojt u művészi akarást és sok Igyekezetet, melyet a szorcplük élén a rende») TóU» lintlro a fűmre áldorolt. A főszO-Aipekben Ta&PáUi Fekete Mária nyu-gateuróirtU. levegőt vi" a filmbe és Rordy Bella újra\' Ix\'hironyilotta, hogy nemcsak kitűnő táncosnő, hanem vérbeli színésznő Is. K filmmel kapcsolatiján meg keh tantununk °gy kuiroid-
röl hJSiatéct magyar filiuoperalör: Vass Káro\'v nevét A film egyes jelenetet fényképezés lékükében vclekszeiick a legsr-bb francia filmmel.
Erzsébet
citnö nagysikerű operettből, amelynek szövegét Szilágyi Lásfiíó, zenéjét Huszka Jenő írták, Hím les/.. A Harmónia Olajvállalat vásárolta, mog és ínég ebben u szezonban elkészíti.
Minta érték nélkül
a címe, az Erdélyi rilmvállalat által rövidesen készítendő filmnek, melynek eredeti ebne: a N\'őm\'k mindig igaza van. Miidáu most készül a Hunniában egy film, amelynek <N(inek nüiulíg sikerül a i-ínití, il n°gy bason-lalosság miatt elhatározták n fcnli fihn Készítői, hogy uj címet adt.ak produkciójuknak.
Váriak . . .
cinül iluunia filmben Charles Boyer essitene Diurne játszák a főszerei>et. Wiunö bir előzi meg pzt a \' fUmet,
4
1881 október 17
Erdélyi Gizella esete a két pest-szenlimrei tynkkal
Kilenc hónapi börtönöd fiiette meg a két lopott tyúkot
ErtféiyJ Gizella \'IVrézia 19 éves, körmendi születésű, legutóbb pest, sze n torzsé be tf fakos, már töbfcszö? volt büntetve lopásért, Legutóbb a nagykanizsai törvényszék dologház* ba utalta, mfelyuck legkisebb tarlaf ln» 5 esztendő. Márianosztrára került, de onnajn feltételesen szabndf lábta helyezlek. Erdélyi Gizella ellá-tngntoll Pes[szeJit1m\'ixíre e«y Uikfi.i J<fmiii\'/ii ós Ahgelottt György én Nagyné udvarából kicsalt egy tyúkot és «zt ellopta. Miután a feltételes szabad\'nbráhelyezés hatá\'ya alatt ál-
lott és n nagykanizsai törvéfhyszók\' utalta szlgorltoit dologházra, c*e\'ck. knényeért ismét itt kellett törvényszék elé állania.
Most vo\'t ebben ügyben a főtárgyalás a Makáry-tanács előtt. Er-dé\'yl Gizella azzá\' védekezett, h:>gy be volt rúgva, nemi tudta mit cselekszik. Dr. Lengyel ügyészségi elnök szigorított do\'ogházbo való ula bisót Indítványozta. A törvényszék végül is kllenehónapl börtönre ítélte. Dr. Lengyel a büntetés súlyosbításáért fellebbezett.
FÉNYKÉPEZZEN! •
OLCSÓM jut fényképezőgéphez és Ilimhez, ha
VASTAGH fotószaküzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek 8 P-töl, mirkás filmek 88 fillértől. f*Gr SankMeHl kidolgozás I "Wi
Miért ölte meg magát Czimberics Ilona?
amely a budapesti. Badius mozi leg-kózelebhi újdonsága.
KI tud jobbin felvágni ?
Johannes Riemann, A nadrágos angyal rimü Tobis-film főszereplője, a filmmütcrem kantiujában (teorg Alexán dérrel a»on versengett, hogy ki *fuU héttőjük kőiül jobban tfelvágott\'. A íógadás tétje egy üveg pezsgő volt.
— Az én apám építette a Dolomitokat és a MimatAját! — kezdte Itio-mann.
— Az semmi! — kontrázott Alexander. — IsmeiCd o Holt-tengert? Az éti ükapám gyilkolta meg].;.
— Főúr, egy üveg pezsgőt a számlámra! — szólt ernyedten Riemann egy megadó gesztus kíséretében.
AlhuuU mbor.iimok lUtkSxzupoko* liutUp*«í L tiiflíOíáu
8.45 Toraa. - Hűek. - Közlemények. — Hanglemezek — 10 Hbwk,
— II.ÍO Nemzetközi vtejeizősxoigáíM.
— 12 Harangszó. — Illmnuiz. — Időjárás jelemtés. — 12-40 IIirek. _ 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. — 14.30 Hitek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Axfolv*nihírek,, piaci árak, élelmiszerárak. 18.45 Időjelzés, időjárásje-Knté>, oirek. — 17 Hirek nkivák é> n*gySj^rosi nyelven. — 19.15 Hírek.
— 21.40 Hiiek, időjárásjelentés, hinék szlovák és rnágyar-oroiz njetvaa, — 22.40 Hírek német, olasz, *ngoi éc francia ny*U«n. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 Nagyné Vurju Irma zongorázik. — 17.40 I-oczhdzy Jenő előadása.
— 18.10 Chappy-tánczeackar. — 18.50 Felolvasás. — 19.30 Ax Operaház clö-adásu. .FolsUiff,. Yigopera három íel-vonásban, hat képben. — Az I. felvo-nás után kb. 20.10 Hírek. — A fi. felv. után kb. 21.15 Hirek magyar, szlovák és magyarorosz nyelven, idő-járásjelentés. — Az előadás\' utáu kb. 2220 Táuclemcxek. — 23.20 Bm* Sándor cigányzenekara.
BUDAPEST II.
18.20 Mezőgazdasági félóra, — 19 Francia nyelvoktatás. — 19.30 Magyarorosz fétóra. - 20 Hirek. - 20.20 A rádió szalonzenekara. — 21.10 Időjárásjelentés/-BECS
¦ 18 Népdaliomezek. — 19 Hangverseny. — 20.15 Kis rádfózenokar. — 21 Hangjáték. — 25L50 Kis rádiózeue-kar.
Szerda
BUDAPEST I.
10.15 Gj-ermckdólelölt — 10.45 Kelolvasás. 12,10 Laskó Emil ének-cgyi\'Uete. — 13 Melles Uéla zenekara.
— 16.15 Dr. Csabai István előadása. 17.15 A rádió szalonzenekara. _
18 Dr. Haraszti Emil előadása. — 18.30 Kurina Süni cigányzenekara. —. 111.25 Eszperantónyelvü Clflpdás, — 19.50, (latánriy HoórTcmpis Erzsébet énekel. — {i20.15 -Utolsó pogányok, Törléuclmi hangjáték három részben.
— 22 Pcrti.s pali cigányzenekára. _ 2320 Müvészlemczek. BUDAPEST II;
1830 Olasz nyelvoktatás. — 19.30 Kunná Süni cigány zeni-kant. — 20 Hirek- — 20.20 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 21.35 Időjárás jelen, lés.
BÉCS
10 Délutáni zene. — 17 lemezek.
— 18 liarok házizene. ~\'t9 Hangver. seny. — 20.15 Klasszikus zene,
„Í8l|lBlÍllSS,liyiJ(llBl||ültes!"
21 éves volt mindössze Cziiiberlcs Iionn, aki alkalmazási helyén a kútba Ö^te (njagát. Néhány hozzátarlozó, néhány kanizsai isnrerős, egypár jó ié\'ek, akik a legtöbb temetésen ott szoktak Jenni az cmberlestvérck vég. tisztességén, kisérték ki utolsó útjára. Egy vékony kis afeti, iiéhájhfy: tömör mondatban az eset lefolyása, rói, az ügyészség engedélye a holt. test cUeme\'.ésére, és - punt
Pedig oly döbbenetes, oly megrázó egy 21 éves leány Öngyilkossága.
Munkatársunk érdeklődött a fiatal leány Öngyilkosságának háttere után és sikerü\'t a következőket megállapítania :
Czinberlcs Ilona jobb szülök gyer. imteke. Tanító és lanilóaiö leslvérel vannak. A leány ide került Kanizsára, ahol hónapokon át a legnagyobb megelégedésre ténykedett munkaadó jáná1. Vallásos, szeiid, jólekü teremf tés volt — Imnndták ró\'a. Pontos és végte\'cnül szorgalmas. Csak nem tudott felderülni. Mindig szomorú kedélyű és tul komoly gondolkodású volt. Történt, hogy tm\'egisnicrkede:t
egy sváb legénnyel, aki jó\' körűlmió-nyek között vau Kanjzsán. Otthon jémódu szülei yannak. A legény ud-varolt a tapasztalatlan f.álá\' leánynak, aki ugy\'átszlk nagyon vágyott egy meleg itthon, egy saját báztar. tás után. Bízva várta, hogy udvarlói ja egy szép napon elviszi haza falujába, házába. Atni a leány osákha# ímfir megtudta, hogy udvur\'ójának vau egy in^nyiasszajoya, akit a flu szü\'ei (mindenáron neki szántak. Aki szintén jónvódu, aktnek vau mit ap-\' ritanl a tejbe. j
A legény apja megírta flánnk, h:>gy\' siessen haza és mielőbb tartsa meg a iakodafenl.it azzal, akit kiszemeli; szátmára. H-t nem tenné, apai átka fogja öt sújtani és kísérni egész életén át.
A! legény, aki őszinte voprzajopiv \'mtii viseltetett a magyar leány iránt, Imlígmoitdotta Czhiderlos Ilonának, imit üzent az édesapja. És Httó« fog. va minid haivinyabb, niIjiid csendé, sebb és ndnd szomorúbb lett a 21 éves kis virág. Nom tudta elvtifelnl, hogy semmivé válik áüna a kis bol-
dogságról, a kicsi házról, a tráigy asszon yiságáróL
Mikor alkonyodott, kiment az U(j. \'varra, és mielőtt valaki megnkadá, iyozhatta volna, átvetette mfigát q káván és beleugrott a 20 méteres kútba.
Tűzoltóink húzták ki a Mélység bő", amikor már szemei örök ól>mra lecsukódtak.
És azóta alkonyati Időben fehér árnyék libben a kut körül és titok-zatos szellő fújdogál "az enyhe őszi estén.
Va\'aml megrázó, mélységesen még> döbbentő : egy 21 éves leány ö>v gyilkossága, aki a boldogságot "k«. resté.,, , \'u , \' "•
Síremlékeket,
Mi uraM. Mii wlttrtírti
szakszerűen és legoleaóbbaa KOVÁCS JÓZSEF
kéfaiagómesternél, Klrály-utea 33. Hn«y slrwJékfskttr. Telefon 615.
Károly) László nyilatkozik
¦Az augusztusban Nagykanizsán lezajlóit szabod stílusú birkózó Európa-bajnoki versenyek sok port verlek tel Nagykanizsán. Mbit a verseny után megírtuk, Nagykanizsán kétség merült fel az .eurói>ai bajnokság! valódiságát, sőt a fmnrjtt versenytárs • valódi ságát illetőleg is. Károlyi László most a kö\\etkezö nyilatkozatának közlését kéri ezekkel a Vádakkal kap.
cso latban:
— NagykmiUsán kételkedtek nblMin, bogy nyári itteni versenyftnk valóban Európa-bajnokság VQ,$ Ezt pedig én okmányokkal tudom Jgazolni. Ami a vádra, hogy Oz egész csak üzlet volt^ azt felelem, liogyi nem ^1o^ ftzlck hanem érzékeny ráfizetéssel végződött s meri előie tudtam, lwgy yjy lesz, saját zsebemből fedeztem a ráficetésl. A közönséget nem űzettük félre, wm a zsebére »cni páíyáztmik, elvégre o\'yant íáttak a pénzükért, ami egyébként csak fővárosokban láthatja- fin magam 10 éve élek Fmnciaországb-"!, eszem a külföldi magyarnak sokszor panaszos kenyerét, őt é\\o viselem az Európa-bajnoki cimet és mindenül! becsületet és tiszteletet szereztem tatámnak. Az Európa-böjnokságot azért rendeztem Nagykanizsán, mert én voltam a pályaválasztó és szülővárosomnak akartam megmutatni, bbgy c város
fiának mennyit kcű küzdenie, hogy külföldön elisiiierést szerezzen nemze- 1 lének. Bizony, mint magyart, sokszor sokfelé gyűlölettel néztek, Azt tudnia kell, hogy mint hivatásos bizkózó. ter- 1 meszelésen pénzéit birkózom, de nem becsület nélkül. Mint hivatásos, annyi- , szor vagyok köteles birkózni, ahány. szőj kíhivnak, legyen az ba.rmil><n , ciinü verseny. Pouvoroux pedig igenis francia voU, meg lehet tatáim a Pannónia száMóban az útlevelének számát és a magyar határállé||Bs lielyi bélvegzöjét. Ezek.koj, azt hiszem, niio- I den vitás kérdést «sztáztnm. Rn csak anyagi áldozatot lioztam Nagykanizsa ] érdekében ós mindent elkövetek, lwgy szülővárosomnak a tőlem telhető lcS- \' jobbal nyújtsam a JŐVŐbCO is.
Sok ezer gyomor-, bél- és máj- J
beleS egybehangzóan dicséri a ter- ,
mé.zetes „Ferenc József" keserű- ;
vizet, mert az ugy a hatás bizton- , sága, mint rendkivDl enyhe volta
következtében valóban tökéletes has- í hajlónak bizonyul. — Kérdezw meg orvosát I r.
Csillárok,
falikarok,
jijgliszehrény-lámpak
egyszerű és díszes Kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI.nél
SugSr-ut 2.
|9S9, október \\1.
— (A fölspátiné hangversenye Nagykanizsán)
Zalavármcgye népszerű főispánjának felesége, MafláUi Mária grófnő, aki már nem egy ízben szerzeit igás gyű-nyörüségol kulturált ének hangjáéval, Nagykanizsán ezóvben is ellátogat\'vá. rosunkba. A Zenebarátok Társasága.\' nak sikerült inegszcrczui a föispánnö ígéretét, amely szerint Teleki RéM"é december 10-án tart önálló dalestet Nagykanizsán.
— (Hlvatalvlzsgílat a keszthelyi járásbíróságon)
Dr. lengyel Károly, a nagykanizsai kír. ügyészség elnöke két napi hivatal, vi/sgátfltot tart a keszthelyi kír. járásbíróságon.
— (Gráf Ernő előadása a rádióban)
A lipcsei csata évfordulóján, október 18-án, szerdán délelőtt 10 óra 45 perces kezdettel kerül felolvasásra a budapesti rádióban Gráf Ernőnek, a Zalai Közlöny segédszerkesztőjének tanulmánya a jípcsei népek csatájájmk monumentális emlékművéről.
— (A kiskanlrsal hőst emlékmű)
ügye lassan a megvalósulás stádiumába ér. Több mint 350 kLskanizs«I hősi . halott, \'kap a Templom téren [elállítandó stílusos emlékművet, obeliszk alakjában, amelybe a Itósók.ncve arany bet ükkel ]esz bevésve, A polgármester még ezen a héten megszejnléll az obeliszk helyét.
— (A üuIni nyomdászok)
a soproni ikereskcdclmi és iparkamara területén lévő Összes nyomdászokkal Zalaegerszegen értekezletre gyűltök össze Székely Géza kümami elnök elnöklete alatt Az értekezleten nyomdai ós szakmai kérdéseket vitattak meg ós külön árellenöriő bizottságot szervezték. A .legközelebbi értet, kezletot Keszthelyen tartják.
— (Térzene-műsor)
Szerdán, holnap este 0 órai kezdettol a Deák téri fasorban térzene lesz a kövelkező műsorral! 1. Kapcsivics: Szécsy induló- 2. Lehár F.i Éva, keringő. 3. OffcnbOch: Orplicus az e|< világban, nyitány. 4. Kxeuli Kuruc nóták, nagy magyar ábránd. 5. Radání K.: Piccoió hangverseny polka, fl, Cortis: Sorrentoi emlék, szerenád. 7. Waldteurel:\'Dolóros, keringő. És köz. kívánatra 8. Fohrbach: Zenészek sztrájkja, jellemkőp.
— (Magyaros ruhabemutató)
volt igen nagy siker. mellett Sümegen úz ottani Monsz rendezésében, un volt a bemutatón vitéz Bodor Aladárpé, a Baross női táborának ügyvezető oinötoiöje, zalai Szalay L ász Ióné és még tóbb pesti kiküldött. A sümegi hölgyek körében igen nagy lelkesedést Váltott ki a. magyaros ruhabemutató.
— (Fogva maradnak a csapi gyújtogatok)
Megittak/, hbgy Patt Gábor csapi és Kánian Sándor sármelléki gaadákat a csendőrök beszállították Kanizsára. LU a gyanú, hogy poti hajlékát gyújtották fel. Mindkettő fel folyamodott letartóztatása ellen. A felfolyamodáast elutasították. A főtárgyajáslg fogva maradnak. s [ i
l«* istnertcAi a Növényvédelem ős Kertészet íegu^bb száma. Cikkeket közói.még a gyümölcspálinka-főzés u) icjidjórői, a gyümölcsfák • %l(etósérői és annak egy uj módjáról, az egyszerű teleitető ágyakról, « gyümölcs otthoni raktározásáról, a gyümölcsfák nyeséséről, a szőlő és zöldségeskert aktuális tcendőirői, «z almaecet készítéséről stb. A kívá.ló két szaklupból a Növényvédelem ¦kiadólrtvatala (Budo-I>estf V., Véosey u. 4.) egy alkalommal dijtalanuT küjd muttttvájnyssámof.
i. \\mmik
m
M7- m
BUT€PVEzn
Nagy választék! Olcsó árak!
ment háborúja lesz - Ismétlik,Ga. (melm tábornok szavalt. , , >
Strasaboürúot hiilritetm
\' 1 \' i Milano, október 17
<NST) A Staimpa tu^ós^ján»ik jelenlése szerint Strassbourgot telje.
(Folytatás az I. oldalról)
SCn kiürilették- A lakosságot, a hivatalokat /írVissze kilométerekre vidékre szállították. A 300000 lakosú város teljesen üres ,csak a katonaság és a polgári Őrség látható az utcákon. A város teljesen felkészülte^ várja a német rcpülölómadást.
Európa diplomáciája még nem mondott le a békéről?
Róma, október 17 (Stefanl) A Tribuna szerint Bas-üani fondo^il olasz nagykövet visz-szatérése Londoniba nagy feltűnést keltett. Az a tény, hogy Bastionilord Haiifax-val tárgyal, arra enged következtetni, hogy Európa dlpíotrulí-CUtja lmjég mindig nem mojndott fc a békéről. Nagy változásokat tfltpiq Bzeteíen nelin\' szabad vám), de a legnagyobb veszély sem következik be. A lap szerbit Bastiani egyelőm csak arra szorítkozik, hogy felvegye az érintkezést az augoi külpolitika irányítóival. / -\\ •
Ugyanekkor az olasz lapok nimü-tabiak arra js, hogy a Mo-se\' mpntt és a skóciai bWniidásokkni megkezdődött a nyugati froiilon a komoly haro.
Paris, október J7 Párisi dipl<«náci.ii körökben orra
«záBirStajiak, hogy n megindult háboj. rus Időben is élénk (Uptojnáclai élet lesz ínég Európában. Bizt»sm \\csiik; hogy Európa nagy s:ikktábláján né hány héten belül nagy eltolódások lesznek, de lehetséges az is. hogy Hit lei" még egy utolsó békeoffenziyát indit - jelenük. (MTI)
A finn-szovjet viszony
ügyében egyelőre teljes csönd van. A fin" küldöttség Moszkvából hazatérve a kormánynak telt jelentést. A tanácskozások most már csak a vs(oek-hotmi négyes találkozó után folyta, tódnak. Az északi államok kintivá,! ós államfői már útban vannak Stockholm Télé, ahol holnap, szerdán lesz a nagy találkozó. Ezzel kapcsolatban Bz északi áüamok sajtója d skandináv államok összefogását hangsúlyozzák. Finnország keményen cl van szánva ós nem engedi jogainak csorbítását.
V , (MTIX
Fokozza az Izomerőt. Fáradtságot,
levertséget, kimerültséget megszünteti, szellemi és testi frissességet kölcsönöz, erősíti és üdíti a szervezetet
- KOLA 100%
Teutsch Gusztáv
drogéria bán.
Egyeiiáruailás I
A fin" vezetők tjfejdfodztJF,, * nép maga nyugodt — raoodja egy "Slctani Jefvnlth, 1*» Helsinkiből isutolt Hajó. kou a t3kosság nagy rési*" Esztorjzág-1» ulaift. (Slefani)
A litván csapatok nwgtorhnlak a Unai k: 1 ,r, 11., 1, Vilna elfoglaiusara, amelyre vuloszinúlog csak szerdán ke-rüt sor. (MTI)
Ujabb ieltntittk a nyugati
harcokril
LONDON: I ,111
A Flrth ot Forth-1 bombázással kapcsolatban Jelentik", hogy Rossayt felett mfir délelőtt Jártak német re. püiők. A ivéiaet gépek a Pü-th of I¦\'¦„¦111 i öbölben levő hadihajók bombázása után Edlnburg lelett 1» el repültek. A támadás után May sziget nitigasságábBn volt a légtltköl. zet, aiwi két német gépet lőttek 1°. K.\'- „1,1, üldözés közben másik kettő is kigyulladt és lezuhant, egynek pilótáit irUcgmentették, de osak m egyik néjmit pllöta mnrndt éleiben. (Reuter.) I \'
i Ma délelőtt Hull és Budtingtbon angol városokban volt légé^tó-
A(i;;oi sfrOkértuk ugy hlszrlc, lw>gy i„,r.t futott ki a német buvárhajéhad második résre, amely 12.000 kilűtnétert képes megtenni uj üaemanyagfelvctcl nélkül. . > \' - I
BERLIN.
A ma délben küldött hivatalos jelentés szerint a francia csapatok kivonultak a német területekről éa a haláron túlra húzódtak vissza a német támadások alatt.
Beszámol a Jelenlés a flrth ot forthl bombázásról és megerősíti, hogy két angol hadihajót nehéz-bomba találat talált. A találatokat bukórepülésKl ették el ét le Is tényképezték.
A szárazföld felett a nyugati fronton tegnap öt ellenséges, közluk 2 angol repülőt lőttek le a németek. A jelenté* szerint a Royal Oak és a Repulse megtorpedózása a Skapec-nov öbölben történt.
Kiemeli a jelentés a tengeralattjárók működésének eredményét amely szerint az angolok október 13. és 15. között hét hajó elsfiiyesz-lésél vollak kénylelenek Jelenteni.
PARIS.
A ma déli francia hadljelentés szerint a németek a Saartól keletre 30 kilométerre intézték második támadásukat. A jelentés szerint a franciák a német támadásokra számítva, már két héttel ezelőtt más állásija vonullak és Igy önként adlak fel a legnap elfoglalt területeket németeknek, (Havas)
Oromortxáí ntm alakit balkáni blokkol A balkáni blokk megalakításával
kapcsolalos hírekre válaszolva a római sajtó rámutat arra, hogy Olaszország nem alakit balkáni blokkol, mert az könnyen ugy látszana, minlha más állam ellen Irányulna ez az összefogás. A lap rámulat arra 1», hogy mlg az ellentétek nincsenek rendezve e vidéken addig nem lehel szó ilyen blokkról, különösen nem olasz kezdeményezés alalt.
Húzás
Az osztálysoreláták mai tiuzásán 30 eoer pengőt nyert a 42.645-os számú sorsjegy. 10.000 pengőt: 1207 es 45.T03, Mromeseft pGngöt 5351, két-bki pWgöt 1I.W* és eaar pengőt « 74.588 számú sorejogydí nyertek, (f* letősség nejkíil.) I I , J
>mvm mimmm
1*0. október 1?.
Nagy kmít&h .negyei votdt bö1g«trrH»lei«tAI.
Mimim,
Hirdetmény
m 1939, évi október Ró H és 27. napja kÖxMi időben tartandó légvédelmi is légoltalmi gyakorlatokról $
A m. kir, honvédelmi miniszter ur 1939, oklóber hó 9-ón kelt í3H.55tt\'tíln Jgv.-~1939. H. U. az, rendeletével az érdekelt társtninlszterekkel egyetértve az 1939, évi október bó 24 é* L7. napja közötti Időben az ország egékz terme-téa repulBerdk bevonaaáváj nappali éa ájjoli légvédelmi és légoltalmi gyakorlat tartását rendelte el.
A légvédolml készültség Időpontját annakidején külön hlrdotméóyben te-efc&m közhírré, azonkívül a azírönák is kétezer tiz. rna*odiFerotg tartó állandó magftsMKu Jelzést adnak.
A légvédelmi készültség [a légvédelmi és légöltalmfgynkorratóki tartama alatt n-» alábbi rend el kezeseket koll megtartani :
1. A légvédelmi készültség tartama alatt harangozni éa .gyári ÍÜzomi) szirénákat és gőzalpokat működtetni tilos. Gőzmozdonyok: azonban a forgatom blzlorfitágát éaolgáló és a Jelzési utasításokban megállapított kslréna- éa góx-sin jelzésűket használhatják.
2. A légvédolml bészötlftég tartama alatt szürkülettől jitipke.lt01« a oaök-kentolt világításra vonatkozó rendelkezések irányadók,
X A légvédelmi készültség tartama alatt szllrkUlettól napkeltéig:
o) általában mindennornÜ szabadba sugárzó fűnVí (klrakatvllágltást, Ifray-rekláiqut, világító feliratokat, kávéházak, aiónikozoholyok és más helylaé-g«jk szabadba sirgárzó fényeit) meg kell szüntetni, akár köz-, akár magán-területre vllágitinak azok; »
b) Középületek éa magánépülotek. Ipari Uzomuk, lakások ajtóit, ablakalt (udvari és lépcsőházi ajtókat éa ablakokat bt) és minden egyéb fényt an-Hárzó, IItetöleg lényt kibocsátó tolüle-left, olymódon kell ültUüKOiiyöznf, vagy ¦„\'van berendezésekkel (pl. láriy zsilipekkel) koll ellátni, Illetőleg a be\'áö fényforrásokat ugy kell ernyóznl ós az azokból sugárzó tény mennyiséget ugy koll csökkenteni, hogy az épület belsejéből még az ajtók és ablakok, vagy maa nyílászáró szerkezet nyitásakor so szőröd beesők közvólleDtlI érzékelhető fény a Szabadba;
c) n belső világítással rendelkező
miiiuViuieuiu jáüiui belső világítását a szükséget, legkisebb értékre koll caökkentúui és az égőket ugy kell er-nyőzui (esetleg elhelyezni). Illetőleg az ablakokat ugy koll hézagmentesen elfüggönyözni (otzárnl), hogy a járómű ablakain keresztül a belső tény közvetlenül ŐBztöUiető no legyen;
rf) a járómüvoknok a Jogszabályokban megkívánt klllsö lámpáit (gépkocsiknál, mind a íén., szórót, mind a tompított ii. n. városi lámpákat) fényt-űsflkkéntő berendezéssel koll ellátni, gépkocidvezetők keresőlámpát csak a leaazílktíőtfeaebb logrövldebb időre használhatják ;
e) a gépjsrómüvok hátsó rendszámtábláját megvilágító lámpát — amennyi-, ben unnak lénye különlegesen eroe, vagy a fényforrás közvetlenül látható
¦ ugyancsak ol koll látni fény .csökkenni berendezéssel;
/) gópJárÓBiüvek lakott területek — a ti. pont 2. és 7. pont 1. bekezdésében említett jéróraüvek kivételével — legfeljebb óránkénti 20 km.-es sebességgel haladhatnak.
4. A légvédelmi riadó tőle: a sziró-Mflkvmk Időnként változó magasságú, Ttároroszor lélperclg tartó — u. n. „üvöltöző" hangja.
5. Wgvédelmi riadó eaotön az alábbi íviuh-iküzcsek az Irányadók:
a) Utóén, téren éa hfdm taítózkodó gyalogosok éa kerákpáiWk kötelesek a logközelobbt olyan ház bejárata alá aUilifl, amelynek kapualja vSn\' ÓS On-nkn csak ,t.égl veszély elmúlt" jelzétfró szabad távoznlok. Ha Ilyen ház nincs a közelben nzót keil széledniük és lehetőleg akként elhelyezkedőtök, hogy a repülók ellen rejtve maradjanak. Kapuzárás után az utoán és a tercken tartózkodóknak a legközelebbi ház HniltmtjAhál kell meghoVóffniok.
b) Sínpályához kötött j»rómqvel az érvényben levÖ közlokedéarondéazetl ssabályok megflürtítsa mellett az úttest \'baloldalán közvetlenül a farüu medált kall megállni. Kerékpárosoknak koiók-víhr.fuk ** * bejárata alá kell
c) Sír-pályához kötöft íjSééntíível ott kell megállani, ahol ennek vezetöjo a
llRA\'édelini riadó Jelet meghallja ; aa Utoskeresztezést azonban minden körülmények között szabadon koll hagynia. Ai uttestén lovö tűzcsapok használatát a megállással akadályodul uem sttabad.
ií) Midőn és alagútban haladó járó-muvi\'i a hidat és az alagutat mielőbb oí kell hagyni éa a bi illotőlog e) bekezdés szerint kell aljarái. ¦ i a járómü utasának kl kell szállnia . 4 lárómüből óa a legközelebbi kapu-aljjal bíró ház bejárára alá kell inen-nle, Oópjérómtí vezetőlének és az autóbusz vezetőjének éa jegy szedőjén ok a lárómüvőn, az Állati erűvel vont JArórnü kocsisának pedig a vonóállat mellott kell maradnia.
/) A kapualjjal bíró luk. há/ak tulajdonosai köteleaok (drnl, hogy t\\t utcáról a közönség a ház bojárata alá, vagy udvarára mohessen és a légvédelmi riadó tartama alatt ott tartózkodhassak, valamint azt, hogy a kerékpárosok a légvédolml riadó tartama alatt kerékpár]usat a biz bejárata alá vihessék.
g) Kapuzárásig (22 óráig ars/) bekezdésben omlltctt lakóházak kapuját nem azabad kulccsal (reterazel) bezárni, vagy egyébként a közönségnek az Ilyen hazak kapualjába, vagy udvarába való bojutáat megakadályoznl.
h) Olyan hazakba, ahol már van végleges, vagy szükségóvóhely, a légvédelmi riadó Jelére a lakók kötelesek a riadó tartamára az óvúhelyre menni ós ott tartózkodni, a lakóház (házcsoport) légoltalmi őrség parancsnokának rendel kezéé el szerint
í) A azürkUlel óa napkelto közti un ben sdott riadójelre azonnal „teljes ülsótótltéHr koll végrehajtani.
J) A teljes elsölólltéakor a csökkentett közvilágítást |s meg kell szüntolnt ós a ft), Illetőleg c) bekezdésbon fölsorolt Járóruüvck lámpáit megállás után azonnal el kell oltani.
6. H Az 6. pont a) bekezdésének rendelkezése nem vonatkozik a m. kir. államvasutak pályatestén, a hidakon vagy azok aluljáróiban dolgozó mini-kasokra és a vaBiitl forgalmi személyzetre, továbbá a köztorülotim helyfoglalási engedéllyel bíró árusokra és azok alkalmazottaira.
2. Az 5) pont b) bnkezdósénok rendelkezése nem vonatkozik a honvédségi, a közbiztonsági és karhatalmi szervók, hatósági légoltalmi szervók, a morrtók éa a tűzoltók rtzotgAlatban levő Járóraflvelre, vahmlnt a közloke-désl vállalatok, m. kir. posta és Mavnut, gyorsárugyüjtőgópjárómflvelro.továbbá ti közművek (villany, gáz, vlzmfl, csaté rnafenn tartási üzem) segély kocsijaira, rz életveazélyes állapotban Invő bet«R-hez hívott lelkeezek, orvosok, végül szülőnöhöz hívott szülésznők Járómü-vefre.
7. 1} A Ö) pont 2) bekozdésében fölsorolt hatóságok, szervek, Intóimfinvek és személyek ágyakorlat tartama alatt Is közlokedő, do külsejükről fel. nem Ismerhető Járóművolt, az élotveázélves állapotban tevő beteghez hívott lelkészek, orvosok óa a azülőnőhöz hívott szülésznő Járóművelnek kivételével meakillöiibözlető Jelzéssel koll ellátni.
2) A megkülönböztető Jelzés náuy-azögalaku zöld papírlap, amelynek közepén fekete „Lögo." felirat van. Ezt a megkülönböztető Jelzést a gdpkocsln
& aséivédd Uvcgaak asoo az oki alán kell elhelyezni, amelyen a gópjárólfin Adójegye nincs felragasztva.
3. A megkülönböztető Jelzést kizárólag a légoltalmi gyakorlat alatt szabad bassttálnt és a gyakorlat bofejV zését kővető napon az azt kiadó etto fokti rendőrhatóságnak vissza keliasói-gajtabíi, A megkölőoböztető jelzést, amely sorszámmal Ós bélyegzővel van ellátva, a Járómfí lólepo - lllotöleg tartózkodási hotyo szerint llletákw rendőrhatóságnál kell Jcényelnl
4) Életveszélye* állapotban lévő beteghez hívott lelliésitk, orvosok és szülö-nŐhŐz hlvűll szüléfliiiők a 6. pont 2) bekezdésében em 11 tetszéseiben személyazonosságuk Igazolásira alkalmas okmányt kötelesek kéznél larlanl, amelyet hatósági közeg felszólilására fel kell mutalnlok.
n. A ni. kir, államvasutak menetrend szerinti forgalmukat a gyakorlat tartama alatt Is korlátozás nílkiil fenntarthatják. Az érkező.utasoknak a várócsarnokokban kell tartóikodnlúk, vagy a legközelebbi kapualjjá! bíró ház bejárata alá kell siet-niök. Az elulazó közönség a vonatra mielőbb köteles felszállni.
9. A hatósági légoltalmi segédosztagoknak (segéd rendőr, segédtUzoltó, gázvé-dclmi, égészSégusyl és mentő, munkás és egyéb osztagok) és az önvédelem légol-laTml végrehajtó szervezeteinek (lakóházak, házcsoportok, I. csoportba sorolt intézmények légoltalmi Őrsegeinek és segély-osztagálnsk) a gyakorlatban kőire keli müködnlök.
10. 1) A légoltalmi gyakorlat tartama alatt a repülőtámadás okozta feltételezett kárt a következőképen kell (élezni: tüzet: piros füsttel, piros bombaalaku Jellel, vagy fehér alapon piros ferdekeresites zászlóval, rombolást: fütyülő bombával, Illetőleg kék bombaalaku jellel, vagy kék füsttel, vagy fehér alapon kék ferdekeresztes zászlóval, vagv fehér alapon „rombolva" feliratú és dűlt kék kereszttel ellátott táblával, gázt: sárga füsttel, vatty fehér alapon sárga ferdekeresztes zászlóval, vagy sárga bombaalaku Jellel, vagy uttestén. terepen átható szagú (torma, mustárszh&u) olajnyomókkal,
2) Aki a légoltalmi gyakorlat tartama alatt a fenti féltéseket látja, vagy érxi, köteles ezt a legközelebbi rendőrrel (segéd rendőrrel), vagy a legközelebbi hatósági légoltalmi közeggel a légoltalmi parancsnoksághoz való továbbítás végetl haladéktalanul közölni.
11. l) á .légi veszély elmúlt" jel: a szirénái: kétszer Vt percig tartó, höSSZÜ állandó magasságú jelzése.
T, A .légi veszély elmúlt" jelre a lel-\\fé elsötétitést újból a csökkentett világítás váltja fel, a gyalogosok és a járó-müvek útjukat folytathatják.
12. A gyakorlat a kezdő Időponttól számítolt 48 óra hosszat egyfolytában tart a ennek lejártával minden klllön intézkedés nélkül végetér.
13. Amennyibea a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kíhágáet követ el és a 88.S50/eln. Igv.-1939. sz H. M. rendéiért 16 8 a alapján tizenöt napig terjedhető elzárással büntettetik az, aki a hirdetményben emHtett rendelkezéseket megszegi.
Nagykanizsa, 1930. október 12. Dr.Kratky ¦****¦> sk Kwán Nagy Pál sk. polgármester, rendőrfő tsnácsos, légoltalmi vezető. i^iUfnl ;¦>,.*¦...!¦¦„\',.
l^lill\'l \'¦\'l"TlT|-f.1|JS9l||||
HjÓÍ veH
-kEÖVtZO.FIZETÉfl ^_ TE LTETELEK
a képviselőház Ülése
Budapest, október 17 A képvW*(flbái ina tte órákor U>\\\\. lai\'ta a főldbirlokjavaskat argyalásá|
Csizmadia Antal volí\'oz ehő felszö luJó, aki örömjivel fogadta, es"a j«vas. latot lí^rlo áronban, liogy akadályozzák meg azok fö\'dvásáHflsát, akik tAkéjflfcét akarják efliWyeznl 6s csak kl akarják höíwnálni a giiKÓanépel Nagy i\'cmic a j*ftotat oiien szóli l>ár áisnierte, liogy a nagybirtokon llrtohítvebb gazdálkodási, jobb bórckxt ós sroriiíHsabtt szoHetnei lehet elérni
a jamskiimi.
IXüiiko Mihály kérte, hogy Kornál, alját Is vonják bo a javaslatlm és IrJ-ják Rákóczi kurucainak vérázlntln iobijó.i « niszinokoak.
Csoór Lajos 0 javaslat étlen Izólt
JotgHtm, jtff jjggr
APRÓHIRDETÉSEK
k*r«ti»d«M* WJ* MtMhnkp St B«ri*pMw 10 >iAh
M silfr. nln4on i.i.íbbi ui 6 íiílit. fi*i><f>ínj!í 10 üólfl M Mii. ihIilUh fovtbbt U4 4 nnt.
ADAS VÉTEL
Ab»«\'.I1.«, IlJBCTÍliJI in. ilindótD vMtolok. RltKlKf Mílyli, Kliily- ul..., 35
Alig hmWHt (kortpjJBelttri Wl Ki-kenyebb *b!lkr* r«lrt vem ím egy kilyha-Whmí Sutit, üt 99. aUilt {.US ijio) e,ia»é„
Molark»rlkp*r, Puili, 175 cin\', tuunátt, olcón el.dó. Vribgh Unykepéu, C»engety-oí I.
MM fcüMVytr, (íkirtun, el*16. Ki>-röti»-íf*rtr, 1*ö-hi, álríalofc rtiflhely. 27Ö8
mtűÉtmtyií MiiIoiiííriiHort el-Mölüüea miatt, tüigöna elsdö. Cieifety.
itt C7. » 2706
LAKAS-OZtETHELVrSÉO
¦.rr.k»e.ilm I, alklinlM pince-Helyiség .íoiiihI kl«lí. Éideklédul lehel: NSPl«k»iík|.í,ulii t. 1- N.)!y!u..U,l.i ie«-
nél, C«og«y-ut 4. Mim. 2687
tMi biioitmcM.-ti kélttoobii li-iíást űovefflbei 1-íetótitf főheroeg-É, Pe-I8ll-«t Mink. 2714
r1ar.MNv.hA« halloa, őíiifeomtortoi UMa aaonnalm kladí Síuir-ut 16/a. Hívebbet Siói. Andiit ctttm. 2T15
HÁZ ÉS iNOATLAN
M.K.L loldet, alulit olcadn kOivelll Pttro I«t«hi, TeMiy-u. 8. át. Ugyanoll MWelytséí íicranal *Uíó.
SltrUé M«. Elailí atevuobaa cjalldl Ilii Naiykinluin. P^JII-nUO. stall alafl-Wiéa nilalt. EtdekllktiU fellel; Siatiy Jöttei Keaítbtly, vIKSéMai. 2650
KÖLÖNFÉUí
*«Utauil - Mraat. aaolld itban ltBoyvlnea autök \'megrchtfélnéfök, Kául mmmlttaiió. tetttoirtiroiim 222.
»5
Fele tüzelővel \'meteg lakiaa \'leaa, tu Bakaa-fek atoadoayteadaaeiU ítSfuli&iaát
ve«. Bitklnek jjiábáia {.uuetelam. Kapható a tteakltcmil: laatraa bidogoi és ite-
relí, Ettaebet-tb !1„ Ungei éa Tólh éa Va|da vaaketeakedjknél. 2652
r«„,k«M»gk flgyailneal Maikia
gépek, filmek, lemezek, papltok legaleaob-c*n, MdolíMía leOTeébbün Va»ta|tH (01*-azalUlzlcta labantticiiiBlBíii.Po-ilt 10. 1815
7>U.IU KtaatLOSt Voi,rvi«ai wafíup. Kiad].: „KBigaitoeisl R. T. \'Nagykaaliaa". Felbita Kiadó: Zalai rMudly. Nyomatott, a „ttiilHUdaaagl R. T.\'Naftykanliaa"
aynr<a)4taa NaaytaaUlia. (njtmawm\'Mét, lanti Itartly.)
78« B*Myun 338. ném.
N«Ey*«nliM, 1939. október 18. szerda
Ara 12 no.
ZALAI KÖZLÖNY
Ftítíö, szerkesztő: Barbarlt. L.|o» i^itóÁtóiíS&ÍMtt
Uiabb német repülőtámadás érte az angol hadihajókat
Paris azeHnt Hitler üzenetei vár Sztálintól — A nyugati nagyhatalmak nem bl-.nak a semleges államok békeköz veti lésében és a nagy harc előjátékának tartják a tegnapi német támadásokat — Szaracsoglu eredmény nélkfll tért haza 33 nap után Moszkvából — A Senki Földjén ujabb területek kerDItek német kézre — Tíz ellenséges repülői lőttek le tegnap a németek, egyet vesztettek
Megkezdődött az ászaki államok stockholmi értekezlete
Európa közvéleményének jfkye\'me ma Isméi két Irányban van elfoglak va. A pyugatl nagy csaták felé épp oly érdeklődéssel figyel a világ, mint a stockholmi tanácskozások elé.
A nyugati hadszíntérről érkezett Jelentésekét a következők. I ben foglalhatjuk,össze :
A németek Firth of Forih elleni \'C püiöt&madása, bármennyire ls várták az angolok a német támadást, meglepetést kelieir. Az angol flottát ért súlyos veszteségeket ugyan angol részröi kicsinyíteni Igyekeznek, de elismerik, hogy ez volt az első eset, hogy német repü-Ők angol hajókat találtak el. A támadás fcleniőségét | növeli, hogy óriási távolságból tör. | tént és nem nyi.lt tengeren, hanem öbölben horgonyzó csatahajók ellen A nétnet jelentések s/erhit három csatahajó sérült meg súlyosan, mlg az angolok szerint h íé/ülések jelentéktelenek. Az óltfoza\'ok száma megközelíti a harmincat .azonkívül 25 sebésüft is van. Az áldozatok közt van a Mohawk torpedóromboló parancsnoka is.
A vi\'ágsajtó nagy elismeréssel azé-mól be a német repülőtámadás ról. Az olasz sajtó kiemeli, hogy a német icpiVök bravurvsan, fényes nm-pai hajtották végre akciójukat ós ezzel bebizonyították, hogy r
a német légihaderő Anglia felett is Ütőképes
és uralja az egész északi tengert.
A holland lapok azt emelik ki, hogy az Angilábait leszállt egyik gép pilótája megvizsgálva gépét, uj-bo\' felszállt és hazarepült.
A háborús front ma>ik eseménye, hogy a német búvárhajó, amely el.\' sfiiyessastte a Royal Oak és a RC-pulidé aíjgol csatahajókat, •hazaértre-zett. A letíoerészek fogadására rottgn Raedcr főtengemagy utazóit a ki-kötőbe. Dónitz kapitányi,
a tengeralattjáró parancsnokát
azonnal*ellentengernaggyá lép tették elő, tisztjei és legénysége pedig a Vaskereszt kitímtetést kapta.
Az a tény, hogy a két angol hadihajót a Scapa Fiovv öblében támad-tők meg, Angliában is nagy fc\'tünést kellett éi ahgol ajsóház tegnapi ülésén fei is vetették á kérdési,
hogyan mehetett az öbölbe az aknazáron át a nemét tenger-álatffátó
S hn már ott vo\'t, hogyan menekülhetett ei sértetlenül. )
A nyugati szárazföldi, harcokkal kapcsolatban, amelyek során a Sáar völgyében inásodik támadást is indí-
tónak a németek - berlini körökben hangsúlyozzák, hogy ez nem Je. lenti a nagy ofenzlvn megkezdések mindössze a francia által clfdglalt terü\'clck visszaszerzését célozza.
Mit tárgyal az észak) államok stockholmi értekezlete?
A másik vl\'ágérdeklödést kcltö esemény az északi államfők stockholmi értekezlete. A norvég és dán király, valamint a finn államelnök külügyminisztereik kíséretében mái-tegnap elindultak Stockholm felé. Ma utazik oda repülőgépen a finn kü\'dötlség. amelyik Moszkvában tárgyait
A Neue Züriche Zeitung a _ finn prob*é*nráv«l kflposolfltbati upy értesül, hogy a szovjet Huukö sziget átengedését, valamint kölcsönös tá madást kizáró szerződést, hat árki-iga/itásl és négy sziget katonai tá-maszpontok oélfalra való átengedéséi követeli. A lap értesülése szerint
Finnország a négy szigetet nem hajlandó átadni,
de azért bíznak abban, hogy sikerül | viszonyt. (MTI)
békés uton áthidalni az ellenieteket.
(NST) i
A stockholmi értekezlettel kapcsolatban a loudofnl s;ijtó megállapítja, hogy
az ésiakl áltarnok nem vállalkoznak békeköivetltlsre. A skandináv államok teljes semte-geftsegben akarnak éhúi (Reuter)
Ezt erősíti meg a svéd kiVögyini-njszter nyl\'atkoza\'n is, amelyben ki-je\'chti. hrtgy a négy álfamfő éne-ke/ietén, amelyen Öt északi áramot képviselnek - újból [
a teljes semlegesség mellett döntenek
és leszögezik, hogy minden szorbszéd jukkái fenn kivájniuk tartani « jó-
A törők külügyminiszter hazautazott Moszkvából; de semmiféle egyezményt nem kötött
szerint különböző kérdéseket kell megvitatni az egyezmény aláírása előtt és ezért utazott haza a török külügyminiszter. ;
Szaracsoglu útjával kapcsolatban
A török-szovjet pmácskozásokvég re befejeződtek Moszkvában. Szara., csogiu külügyminiszter
23 napig tartózkodott a szovjet fővárosban s hogy valójában mit intézet, acm lehet tudni, mert a tanácskozások eredményéről etfentébes hirvk érkéz. »ek. í
i\'ény «z, hogy Sz-iraosoglu tegnap este elhagyta Moszkvái aunélkúl, hogy aláirta volna a török-szovjet egyezményt. i
A Moszkvából érkező jelenté: ek
a török miniszterelnök is nyilatkozott.
Kijelentet*, hogy a táilgya"ásolí azért nem vezet.ek eredményre, mert a szovjet uj javaslókkal lépett fet.. Ezek pedig elleniéiben álltak az angol %a francia egyczmémyv uyei - mondotta a (örök mfnisztcii elnök. (MTI)
Párls és London véleménye a pillanatnyi európai helyzetről
Paris, október lg Politikai Ós diplomáciai körökben A francia főváros hidegvérrel fo- nem tartják leheléi tennék, hogy Né-gaöta n német támadások hírét. A nwlország még egy utolsó dipromá-cúd erőfeszítést tesz. A Maiin ugy értesül, hogy Hitler üzenetet küldött Sztálinnak. A kancellár Sztálintól gyors választ kér.
A sajtó szerint minden közveüíés tárgytalan. Nem is hiszik, hagy a semleges &]amok vaTnlkozuáiiak b5-ke kőzve ti lésre. Pari1* szerint a.scnv-leges államok várakozót álláspontra
helyezkednek az uj európW konfiik- j tusban. , ¦ ..:
sajtó hangsúlyozza, hogy az angol és francia haderő mögött kimeríthetetlen erőforrások vannak.
Igen Jó hatást kebelt Parisban, hogy a német támadások hírével egyidöben rendelték cl az 1909 é; 1910-es koroszbAiyok szabadságolását, l.
A sajtó a közönséget előkészül a háború uj vé/es szakaszára és uz áldozathoz4Utlra. \', \'/ ¦. .
Londou, október 18 A Daily Express azt Írja, hogy véget kell már vetni a .légiposlii-lurboru-nSHí.- Hagyják már abba auöpcétfoJák szórását és a fcldcritő rCpfllésekci, mert ezzel eiedményt t-iémi csak ak. kór lehet, ha már Ném«loPizagot legyőzték. Addig még a németek, jeleit* lenek eredményekéi, n*m l«het megingatni u népet konuányábun. FUmb meg k«?U vcmi a némelekrt, azután lőhet i >i. \' i 11s < m .. f. .i ¦.. i kelteni a kormánnyal szemben.
Londonban egyébként számítanak arra, liogy a tegnapi táin«dá>ok csak előjátéka voU egy nagy német offenzívának. A nyugati fronton esupalfet vonulásokat átiapitotlak meg á felderítők, egyelnie mm tudják inagrtrosi-tésröl vagy felvájpásrúi vau-c sió.
M» deli hadi jelentések!
B*rHn:
. Scapa Flnw bombázása, fiz lelőtt ellentét}** repülőgép, sok fogoly
A német védcrőföparanrjs*aokMg jelentése szerint a francia csapatok a Mosei mentén és a "pfalt/.i erdő környékén ujabb területeket adtak fe\' a német \'támadás hatása áfáit. A németek itt sok foglyot ejtettek.
A légiflotta ujabb sikeres tárna.\'-dósokat bajtuU végre a skóciai an-Óol hadikikötők elten. Sc-*ipá- Fbw. ná\' nehéz ós középboinbii találat érte az egyik régi tipúsu angol csata hajót. A iégiharc során egy angol gépet telötlek, az angol légelhárító
tüzérség Is lelőtt egy német gépet.
Tegnap az ellenség összesen 10 re-piVógéiwt ví^sztelt. A nyugati erőd-v<malíni felett ölöt lőtt te a német tüzérség egy angolt és i\'gy franciái légicsafábchi pusziiéit el, az Északi Tenger fe\'etl pedig légi c-aiáfeaSi három angoJ gépet. A németek vcszto. sége egy gép.
Paris:
Kézitusa és lesátlősHarcok
A francia vezérkár ma déli Jelenteié szerint az éjszaka mindkét részről élénk tevékenység folyt az elÖőV-söknét Kézilu^a és^ lesállásharcok voltak. A^hátsó whaiák . mögött nagy csapatszállltésok figyelhetők meg.
Észtországba ma vonulnák be
a szovjetcsapalok — Jelentik Moszkvából- A leningrádi helyőrség foglalj" cl a kijelölt poiilókut. A szovjeikato-náknak lelkére kötötték, liogy becsülettel szolgálják az orosz haza érdekét )és a határok védelmét (SsTlj
Stokkohn:
A tanácskozások megkezdődtek
,(MTI) V. Gusztáv svéd ős VH. Tlaa. .kon norvég király es kisó>eiéJiek kit-Jónvonalai ntegérkezlek sio.-Mu.iini> > -Mioi ökol, m-el a füui ehiókót Keress-tély dán király, a, trónörökös ós « svéd -icbrimuiy fogadta.
Az értcfccztotet azonnal megk^itik.
SALAI KOZLOOTI
1838. oktooet 18,
Amiről az újságok írnak
A balti államokról
FérfiHltSnyfik, felSHAk, télikabátok
nagy választékban
S20MOI.AN.INAL
aliando niiíhoí«uatuoU hétkííiiiiipökun Budipoil I. műiorán
6.45 Torna. — Hírek. — Közlemények. — Iiangleinezek. — 10 Hiiek.
— 11.10 NernBCtközi vizjelzőszolgálat.
— 12 Harangszó. — Himnusz. — Idő-járásjelentés. — 1240 Hírek. — 13.20 Időjelzés, idő járásjelentés. — 14.30 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolytunlarek, piaci árak, cleliniszer-Arak. — 18.45 Időjelzés, idójárásje-Jtatés, lürak. — 17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 10.Iö Hírek.
— 21.40 Hírek, Időjárás jelentés, hírek szlovák és inágyaj^jrosz nyelven. — 22.40 Hírek néniét, olasz, "ngoi és francia nyelven. - 0.03 Hűek.
BUDAPEST I.
17.1.1 A rádiö si*\'inzeneknr:i. ~ 18 Dr. Haraszti előadása. —
1830 Kuiina Simi cigányzenék u-<t — 11)25 EszperOnt*>nytlvü előadás* — lil.50 Galáuffy HoőrTccnplz Erzsébet énekel.;rr 30,15 .Utolsó pogányok.¦ Történelmi liangjáték három ró.zbcu.
— 22 Portis Pali cigányzenek;ira. _ 23.20 Müvészlcuiezck, BUDAPEST II.
18.;» Olasz nyelvoktatás. ~ i0.30 Kurína Simi cigányzeockara. — 20 llirek. - 2040 A 2. bODvéd gyalogezred zenekara. — 2U3,-» Időjárás jelen, tés.
becs
10 Délutáni zene. — 17 lemezek},
— 18 Itarok Iiázizcne. — l!> Hangverseny. — 20,15 Klasszikus zene.
Csütörtök
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás* — 10.15 Aiidrnssy I..\'/.\', előadása. — 12.10 Bak László zongorázik. — 13 A rádió szalonzenekara. — lOfllő Szily Loujitiii előadása.
17.15 Lakalos Tóni ós Lakatos Misi cigányzenekara. — 17,50 I)r. Kotsis Iván előadása. — HUO Budai Man-doijnzeneluir. — lg-55 SzUárd Maria előadása. — Albert Ferenc he-
gedül. — 1VL50 RéazlettQk Szabó Lőrinc uj Macbcth-forditásából. — 20L25 A Boszkárt Kóziuúvclődési Egyesület 1 !¦! [ikai-ni.ik műsora. - - 22 Domiányi 1 .mű éb i\\<-- jtv\'y Jenő zongora-gordonka szonáta estje. — :!.(;:.. Csorba 1 .y ii.ii dgány zenekara.
BUDAPEST II. \'
18.25 Angol nyelvoktatás — 18.55 JajLzdalok Itfinglomczröi, — 1ÍL30 l)r. Czakó islváu előadás". — 20 Ili/ck,
— 20.20 Felolvasás — 20,50 Kumaru-unne IWrjglemczröl. ,—- 21*15 Időjárás-jelentés. , , BECS
10 Szimfonikusok. — 17 lemezek,
— 17.50 Klasszikus zene,. — 20.15 Bécsi zene dalokkal. ~ 22jj0 Kis rá-dioaenettaj; — 0.10 Berla.,
— batmitíáibuzuuüut tekintse aisf minden veie!«.eay"*er uélkai. aopsiozv tMMraniuU.
Ideges embereknél és lelklbe-tegeknél az igen enyhe hatasu mindig megbiiha 10 természetes „Ferenc Józscl" keserűvíz — reggel éhgyomorra egy pohárral beveve — kiadós béllirüiési, ,jó gyomoremész-tési és elegendő étvagyénetet nuz MUe. Kéideue meg orvosát 1
A lengyel háborúval ós a meg-
kölöt\' szovjet szerződésekkel kapcsolatosan ¦ vílágérdoklödés hom-lokterélK\' került a liánom kis ímltí állam. Bpen ezért, — azt hisszük — szolgálatot teozünk olvasóin k-nak, ba eteknek »z államoknak
viszonyait röviden ismertetjük
MILYEN NAGY A HÁROM KISÁLLAM ?
A bárom balti áUam a Mcinel-vidéktői "a Kftrástadti öbölig a Keleti tenger balti részén terül el.
¦A legészakibb Észtország.
Területe 47.518 négyzetkilométer. Lakosainak száma I,170.00a A kő. népsö Lc.torsziig. Területe 65.000 négyzetkilométer. Lakosainak száma 1,900.000.
A legdélibb fekvésű Litvánia, területe 52.000 négyzelkilomé.er, la kosainak szánt* 2,200.000
EESTI
Az észt szabod államot 1018 november hó 12-én kiáltották ki. l\\z észt nép niagiVl cestinsednek mondja, míg országukul észt nyel-ven Eestinek hívják.
Az észt nép B Juuiugar nép nyugati ágálioz tartozik.
A* észt nyelv távoli rokona a magyarnak, -nerji a Dninigar pyci-vekhez tartozik.
A luUijdonkéi>cni észtek ízánju 03.00a iVz észlek pénze az észt ¦\\orona, amely 1.23 "i-iinymáfkának felel meg. Az észt !roroua 10O sa-jak-ból ali.
EGK KIPUSZTULT NGP:
A L1VEK ,
Itt említjük meg az egykori Livitand lakóit, a l, veket.
A ü\\ek szájún 1880-ban még :touo volt, ma már mindössze ióou liv ól néhány faluban Ktirlend észjaki részén.
Mpgát Livlandot, amely orosz kormányzóság volt, foloszloUák. részét kapta Észtország, dóli részét
Technikai tudását nagyra becsüllek a liadsuregbeo is és a nyugalmazott tisztét gyakran felkérték, Iwgy fogas kór-dósekben tanácsot adjon. Megtörtént, hogy befagyott az AJduna és hiába lőtte a jeget ágyúval a katouaság, iiaszlaianul robbantgUtta dinamittal, a jégtorlasz nem engedett.
Zubovilsot érlositetlók erről és megkérdezték, ini a véleménye, hogyan lehetne a jégtorlaszl leBobbajilum? A kapitány megnézte a jegel. Pillanatig ¦ ¦¦in I1.1I1.M0I1 a válasszal:
— Ide nitroglycerin kelt.*.
— Kapitány uj^ garímtáljo, liogy 0 jegel felrobbantja* mtroglycermnel 1
-lgun...
— Akkor tessék niegcsíuáhii.
„Rasoh wio der Blit/"
Abban az időben még kevéssé ismeri anyag volt a iiltioglycuriii és a szakkörök is érdeklődéssel várták Zubovds Fodor kísérletének eredményét. Zubo-vils niegbizatásn az voU, liogy vezesse a robúantást és szállítsa is u robbanUi-
auyagot. .
— Természetesei) mindunbeji szolgá-latára állunk, - mondották Zubovit*. nak, — különvonatot állíttatunk össze a veszeueimes robbanószer s/állaté-fiához. \\ ¦ \'
— íís mikor indulhat az a kiílöJi-vonal ?
— Akár holnap is.*.
— Akkor nem várom meg, én már
Lel tors/ág.
l\\ liv nép a történelem folyamán relinor/soliKlott. A livek a kelelJ Ibinek népi .saládjáboz tar-tornak.
LATVIA
Lettország 1018 november igán
nyerte el nini szabad áll"m jellé-gél. A lett nép magát l.dvi-uak nevezi, országukat pedig lett nyelven Igy mondják: Latvw.
\\K lelt nép a balti népek közé tartozik. A lett nyelv «z mdoger. mán nyolvesulád balti ágiinak egyike. (Az indogermán nyelvnek balti ágát az óorosz nyolv, a lett nyelv és a latin nyelv alkotják.)
A tiilajuonké|)cnÍ leltek száma 1,100 000. A leltek pénze a lalt, ainely ü.81 aranymárkának friei meg ís 100 aantimra oszlik. L1ETUVA
A litván ntahadá^m 1018 november 2-án nyerte et mai formáját. Ezt megelőzően azonban már 1017 ben kimondottak a irtván ön-
állóságol és uz önálló Litvánbit Németórsiág még u háború alatt, uhvastail elismerte. Németország é* Litvánia katonai és vámunióra lép tok s Litvániából kis monarchia készüU egy Hohenzoiiern liencg uralkodása aunt A litván államtanács azonban egy Hol^nzoHern herceg helyett Urach bercegét, a würtembergi búzát résiesiUute előnyben. A háború vége után azonban o/t uz elgondolásé* hieg. mási lőtték.
A litván nép magát lictiivinin-kai-nak mondja, Litvániái l>odig Lieluvá nuk. ,
|A litván nép a balti népek csoportjába tartozik, germán, szláv és tjnmigur inaradviínyokb*\')1 ke-lelkezett,
A lulajdoukéjK-ni litviínok száma i,8ü0.0üu; a btván panaegység a
Üt, ameiy 0.1 amnydollárnak Iei<4 meg Egy bt 100 ociit-ra oszlik.
ma utazom,». A gyors cselek vések embere vagyok, nem szerelek caúcaüx-ni, amikor dolgozni koll. Ne lUlilsunak osszo különvonatot, beuiók a rendes, menetrend BaCrínt induló gyorsvonatba ós elvisucm magam a i^itroglycerint. I aitogott:
— Nincs időm. A kóniggiátii csatában Umuitam egy jebnondatot az Ozrc-desemlöl, ojnely meg mindig A lüliiini-be cseng. Hasch wie der Bhtz, da8 ist der WiU.,.
Bar a hivatalos körók uggodalinas-kodtak, íg}\' mog ugy, még seni| helyes nitroglyuerint vonaton sz;iUiumi, lúszxn szerencséi k-n sog történ lie lik, Ivlrobbuu-Iialuak ni utasok, /.ubovjls azelleiive. tósekke! niiLseni törödvv, beült u gyors Vonat első osztiUyába, liogj\' minél e-löbh az AUlunáuul leliesseji.
Kedélyes utazás
A vonat zsúfolva voll Abban az el-sooszlályu kupéban, »I10I utazott, rajta kivüi negyén öllek. Ifjú, iurbékoló!liá-zaspár az ablak melleit. Aztán két öreg iir Esek sakkoztak. Mégpedig szüuol nélkül énekébe. A Mikkjátóko-sok szeretnek rdknikusan játszani, ké-nesek uzkozvuntaian ugyamut a (Uiiki-
inot újra én 11 ji a énekelni, miköib-\'n Uzoii lónk a lójukét, liogy .lossirozza. uake,. vagy sem?
Zubovila szenvedélyes sakkjátékos VoU, ami Utfinészetes is, lúszen szenvedélye voll a stratógifi és a sakktáb-
katonaifalmbraléssjk egyenruháxalti oíhkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetuk
beleznainAl
Sugár-ut 53. iz. Teleion 625.
Ián kicsit kiélte hadvezéri becsvágyait is Egy darabig figyelte a játékot, de Aztán uiegdöbiKfivc tapasztállá, liogy ftz öreguraik nem is konyítanak a sokkl-jálék magasabb müvészetóliez, alap-hibákat csinálnak.
/.ulx>viis csóválta a fejéi, azlán niér-gesi\'ii rájukuiorgott:
— Miért játszftnaic az urakf <Hlszcn önök kocák. Sejtelmük sincs a játóku ról. Amit müveinek, az a sakkjáték megcsúfolása.
A sakkozók nieglwnigudtnk hívatlan kibicükre liogy jön ez az ember ahhoz, hogy megbírálja az ö játékukat ós\'le|)ocskondiázxza őket? Mégis csak dismőság Az egyik öreg, akinek ál|ao-ib\'ifln mozgott az ádámcsutkája, nU\'i-MUU Zubovitsra; , /
— Senki sem kénledo a (vélemóiiyt\'-t. Majd gyorsan j»ei^tö sza«*kkal ol-
\'nondotta, liogy ö árvaszéki übiök. a barátja pedig gimnáziumi ftwár, 07. egyik erdélyi városkában. Kikérik maguknak n kritizálást Ok nem pro fesz. sz.ioníslák, tiem löníduek ozzai; hogy jó\' Játszanakc vngy sem, szőrukocni akantak. Azzal már nl is gyújtott n TosoS nngy áriájáiw ós a magasztos dallamra a következő szövegel mon-dogattfli ( 1
— Ha én a huszárral olőre képek, akkor ő... Ha a parasztot fülön rögöm és egyel lépek <4öro, akkor öB.
A nívós sakkjáték titka
így dalollak Bz örogtimk és igy sakkoztak pokolian ügyetlen.il- Zubavits ezt már nem bírta elviselni. .Idegességéi növelte az ís, liogy az ablaknál a.7. ifjn házas|>ár álUindóan forró csókokat váltott.
Háofdilolt az árvaszéki ülnökre:
— Menjen u bástyával négy ko,ckát előre I , j
Az árvaszéki übiök düliösen visszafelelt: v I
— Nem megyek... Az rossz lépés... Zubovits erro felkeat, kinyitottft a
bőröndjét, kiomello bdöle a leplombált üveget és felmutatva, Így szóit:
— Uram, ebben az üvegben nitro-giycerin van. Hu ón nem lép a bástyával és továbbra is hülyén játszik, 0 földhöz csapom az üveget és valamennyien a levegőbe repülünk.
Az öregúr megszeppent. Már lépett fs a bástyával, Most a tanár próbált rosszul lépni.
— Halt... — kiáltót! Zubbviis — sakkot adjon.
Amikor a lauár lehozott, felordilottj
— FÓidhó* csapom a nitrogJycerint. Igy sakkozott egész az Aldunáig.
0 játszott a tanár helyett is, az árvaszéki übök helyeit Is... Igaz, hogy a sakktáblán nívós játék folyt.,. . , (Folyt, köv.)
Ma délután temették el di. Szabó Lajost
Dr. Szabó Lajos pécsi tábla*-elnök váratlan ejlyalálozása egész Dunántúlon imgy részvétet vallott ki. Ma regget a pécsi irgalmaitok tomploniában nagy rekviem volt az elhunyt k-lkui.Kééi\', majd déwítán I ónakor a temető szertartás terméből kísérlek ki utolsó útjára dr. Szabó Lajost. A twiietésen részt vetlek az egész pécsi lábúi plú tartozó törvényszékek és járásbíróságok, íigyószsógek bírói és ügy6szci4 hogy utolsó istenhozzádol moáidjajiuk a magyar iguzsiígszolgáltaUis nagy fér-i fiának ott voltak az ögyvódek "agy számban, a megyék és városok és
közhivatalok élenjárói, vejjnnüit az igazságiigym misztérium képviselöj|e. Kéjiviselve voU a nagykanizsai törvényszék ós járüsbiróság, valamint »7. ügyvédi kftr. Dr. Krátky "István jiolgár-mester a maga és a város közönség** nevében rósrvóltávirutot intéz*\'lt uz elhunyt táblai olnök isaládjáhoi, majd részt vett a teinnlesen is, i j
P*"**1 KELLÉR ANDOR:
l\'EDOB. A RETTENETES
| Egy magyar huszárkapitány kalandos élete
9 — Riport-regény —
HoTatveaeto: Dr. DtW.ua*, E.d«i
MEgy. sikkes délutáni"
Ere\'Öt egy asszony vágyába\' egy elegáns «,|\'e,yf röna v,,lt- "ft WM: han, tekintve a tfazdasági viszWnyokt ra az estéiyhuhn vagyaim\' it egy sirikcs délutáni váltotta fel. M\'i ez a ruhadarab n favorit, nsei-l ebben el lehet menni bármilyen társas Össze-jövetéire, színházba, kom.eitra, tón. cos Összejövetelre., igaz, hogy még nincs Itt a szezon és" v^ószlnü, hogy demí kollekció több estéyl ruhát fog hozni, mint amennyit a lezajlott bTm\'jlatókon hittünk (inert eze-ken c\'téröleg az előző évektől, <k elvétve hittünk néháfhyal), de az biz-tos, hogy idén az estélyi ruhák u.ik egy kissé bealkonyult. Sietek azért megnyugtatni a ml sem sűjlö és naivan reménykedő íférj^ket, hogy egy i\'yen sikkes délutáni, ha e\'cgáman éj szépen akarjuk kihozni, ima jd ivem be\'ekerül annyiba, inínt egy nagy esté yi ruha.
Az anyag iuigy^n font >s, hisz n m \'i ruhák n ugyszó\'ván semmi disz nincs, az anyag minősége és lágy hullása adja mi?g a díszt. Az Is természetes, h»>gy a szabásnak tökéletesnek kell lenni, hisz 98 száz de*k-hun gloknís szoknyáról van szó, a mit bizony, nem nagyon könnyű e1-készlttetut ,
Föszln i fekete. Mellétje szerepel kapott n királykék és elvétve a bor-dó. Anyag^kb^n a Jimaré luftot, n gynpjugeorgettet és a nthntcclnt piansiroz/ák és az egész dlszítk, imjnt mondotfam, tulajdonképpen semmi, vagy egy bross H nyakban, vagy 1-2 stcabigoirftb, elvétve elszórt gyöngydfszités. Szabásuk raf-fimVt részekben szabott gloknís alj, szük sonka ujj, qninden esetben mA-gasaji záródó nyak és ezzel tulaj-\' donképen bc is fejezteim, az erről szó\'ó mondanivalómat, l 1
Próbátok ugyan néhány nekem nagyon tetszeti mode\'t leírni, de nem\' lii-i/i-m, hogy e\'ég szemléltetően sikerűi, mert Ismét csak utalnom keh arra, hogy ezek a ruhák leírhatatlanul r ii i ináll szabású >k
Egy fekete raffolt, vagy ha job ban te tsz "k, plézett seszli részes mf»-roccJn délutáni ruha nyert-\' inog kü. \'öuósei. a ictszésennt hosszú szűk ujjakkal. Kiöl végig apró .strussg.insj. hozva. Négy részes gíoknis szoknya-vat. Egy másik fekete gynpjug^or-Rette ruha érdekessége : a szoknya süríl giokni.ii midctt fekete gyöngy-disr futott éa ugyanilyen gyöngydlsz a hosszú ujjakon is. A következő mn deU szintén fekete nmi-occrn. oldalra feiraffolt gloknís szoknyás ruha, teljesen zárt gömbölyű kivágással, bal. oldalon n raffolást egy királykék gyöngyökből ósszeállitott virágcso. kor fogta össze.
Tehát hölgyeim, a most következő legfontosabb teendőnk : megrendelni a >s|kkes ctóiuütoit*.
DIvatpOHla
1ÍN UGY SZERETNÉK KESZEG LENNJ. Remélem a bosszú utazás fá-radaltnál már ídpilwnle és u|ra ké.jcs volna ugyaitoxeket végig csinálni. A vett szövetei remélem már odaadta csináltatni és nz nagyon JöJ sikerű*, s.-.-i.-iih-ni ,ba mielőbb láthatnám készen A karácsony igaz hogy még mess.se van, de mindenesetre már gondolnunk kell rá é. szeret nó"\\ a gnnie. robol ugy össBoáUitaiii íyuiót, hogy megnyerje, teljes tetszéséi. 11« lényjty |
komoly a jeligéje, ugy ne.,, bánom, lia Iszik az egészségem re. prozil,
SZÖSZI. Csináltasson egy barna gloknís iingómridiát, elöl végig saját Jóból goml.oha, „égy ferdén beállított tsebbel, hosszú sonka ujjakkal. barna muslá.rsárga Tantála övyoi, vacsorázó ruhájának vágassa i0 nyugodtan ta.
valyl hosszú miislin bársony ruháját, az anyagból kitellik egy dus gloknis szoknya. Hosszú ujjai és visszaesői nyakkal cflináitaua, hátul egész a cst-]>öig apró slra.s&ígombökk-il gombo-Jódjék és a sajátjából megkötött Mim.M>/.[x>m|>oooti övet viseljen hozzá, Cdvótlet. : í "
& nagykanizsai iparosok 70 százaléka tett eleget bejelentési kötelezettségének
A többleknek nem sikerült a szükséges okmányokat
az október I ö-i battrlrJöig beszerezni
Mint mtegirkuk, októb-T 15 éi., sámap délben járt le 0 bejelentési köte"e/ettég ha\'árideja az Iparotok és kereskedők igazolásain.
Nagykanizsa iparosságának ninitt-egy 70 százaléka tett eleget bejeién, tési k öte\'ezet sígér.ek, akik ncm.e*ak kiáHit ittfik « tej/l-nlésl Ivet, hnnQm a szük-éges okmányokat is boszeie.;-ték hozzá. Hogy nem tOrlent meg az összipai-osságnak a bsje\'entéc, abbén rej\'lk magyarázati, ahogy áz IpartestCi\'eti Irodában nekünk mondották, hogy nem sikerűt sokaknak a szük éges okmányokai a kellő idő ig ¦beszerezni LegtöbbJAkti^k a mcg[ szál.tt tcrü\'clröl kellett születési (keresztetési anyakönyvi kivonatot; kereszt \'eveiét, szü\'ejk okmányait be. szerezni, amelyek sok Beatben n határidőig nem érkeztek meg a kércl. mezőhöz é. akjk épjion ezért nem adták be a bcje\'cntőlvükct. Jól tellek azonban azok, akik, ha nem is volt meg az okmányuk, mégis bead. tdk ivüket é> m >st uló\'agostin kívánják azt az ivükhöz csatolni.
Tény, hogy u jelentkezési határidőt a minisztérium nem hosszabbítja meg. A bejelentés elmulasztása pedig kihágást képez.
A Baross-kerületben
a kereskedőknél (tg a helyzet, hogy legnagyobb részük eleget fett a beje\'entósl köieh\'zet ségn-k, n>ha Itt is sok nehézség vo\'t az okinány-beszerzéMsk körfli. A B inss-kerülct sok cí-etben Járt el tagjai érdekében és nemcsak ug ivek pontos kitöltésó
né\' járt kezükre, hanem az okmányok beszerzésénél is segltcíle tagjait.
Az OMKE-karületben
ahogy 82 iroda vezetőtől értesúliüuk, " helyzet az, hogy a tagoknak mbiv egy J0 százaléka telt eleget a beje-leütésnek, a többlek okmányaik kel. lő időben va\'ó meg nem érkezése miatt, a határidőig nem tudtak ele. get fenni kö\'e\'e/,e:tségük;nck és most igyekeznek utólag csatolni az Ívhez okmányaikat.
Az okmány beszerzésekkel knp-cso\'atban óriási volt a forgalom ezek ben a napokban
a plébánián és anyakönyvi hivatalban, ahoi annyira lányba vették a\'hiva? ta\'os személyeket, hogy, csak nagy-nehezen győzték a munkát és tudtak efeget tJBnnl <i nagy keresletnek, így p. 0.: a pfébániah ivat albán « rendes Irodavezetőn é. kápiáaion kívül még két pátert é* az egyhózköz--ég irodavezetőjét ls be kellett állítani he\'eken át, bogy a sok okm^ry-kére&nek é-s kiállításnak eleget tudjanak tenni. Volt nap, amikor 300 ügyfél is felkereste a plebánlahivh-\' tnit és n páterek tóö esijg inak kl a kiért bizonyítványokat, ker-szTeve. \'eket, Hason\'ó\'>n a városházán a/, anyakönyvi hlvn\'a\' valóság >s, ostrom nak volt kitéve a különböző okuiá, nyok bes7er?éjiéért. Itf is több segéd erőt keileít beáJJjtanJ, hogy győzzék a naponta töblisyá/. ukmájnyt kérőt kiszolgálni.
A somogyszentmiklósi csendőrök Kaposvárra szállították a férjgyilkos bagolai asszonyt
Dávid Ján«st, a fefrségo úUal féj. szíve\' ogymvert bagoiai gizdát a falubeliek részvéte mellett temeiték ei a kÖzElógi temetöhen. Dávidoknak három gyermekük volt, nkík ö szo* moru drámával most teljesen elvesztették a szülői otthont. Ok a családi dráma ártatlan ó> legjobban sujtot áldozatai.
Dávid Ján «né született Molnár Terézt, I vénás esemény t«í esét a községbiróná1 iörtént fek^ni kezeaef után n esendőrjárőr bckisérle a sa-mogyszentmiklósi őrsre, ahol ho*z sznbb^\'n kihallgatták. Kimondotta, hogy pókot vo\'t nz éle le. Férje Iszákos volt és emiatt sokat kellelt szenvednie. Most is ittasan jölt haza éa
Össííesid\'alkozotl ve\'e, majd durván rátámadt. O\'yan szorongatott volt a he\'yzcte, vallotta nz asszony, hogy saját ^éde\'méb\'n felkapta ,-az oda-támasztof fejszél és ánnélkül, hogy nézte vohin, hová sújt, férje fejére ütött, akii vér borított el. Klhallglfc tása alkalmával sirva fakdt.
A csendőrök az assz uiy vallomá* sát, valamint a klhallgato\'l szomszé. dok vallomását Jegyzőkönyvbv\' foglalták, ui«jd az iisszonyt a bOntárgy-ként lefoglalt véres fejszével együtt tegnap Kajiosvárra szállították, ahol átadták őt a kír. ügyészségnek.
Valószínű, hogy még & mai nap folyamán " vizsgálóbíró elé állitják.
Orvosolják a Katonarét
kívánságait
Katonarát utOgyelben kBIdOttség járt a polgármesternél
A kiitonnréti »akók régi kívánsága, hogy a kei-tvároa Jofó vedeld egyet, len ut gyalogjárójót aszfaltozzák ki. Az őszi esőzésüktől a pvaszi jóldó-lg ugyanis a kórház eiöttl sálakoa utón kx>llemiet\'en a Járás, mert ného1 szj\'iraz lábbal lehetetten áthalolni a tócsákon, sflrtengereken. Ehhez járul a Tavasz-, Mária- \'és Örhóz-utcák uttesteinek sora.
E kívánságokkal kapcsolatban Zsigmond Józnef Igazgató, városi képviselőtestületi tag minap küldöttséget vezetet Krátky István dr. polgármesterhez.
A polgármester a küldötiséget szívesen fogadta Ós ígértet tett, hogy a Tavasz-, Mária- és örház-utcák uttesteit még az ősszel rendbehozaija, kikövcz.leli. s a tava-sanu sorát e|il a kórház előtti gyahjgjóró bclonozá-sának. w
Hősi naptár
Kimagaslóan bátor mogabirtásával Unnt kl o napon Takáot István volt nagykanizsai 20. honvód gyalogezredbe!) tiszthelyettes, akii u Luck környéki Roguszlavkánál
_szakaszával a K\'glievesebb
M,l ffc:|eJienBÓg«S hvérségí tíiz-
--ö/ állásainklw betört
oroszok kiverésére eflentániadásra rendellek.
Takács fergeteges lendülettel csapott le szakaszával az oroszokra és szilaj-kézitusában sikerült őket átUsaJnkból kiümi A rázúduló olleiiséges i^rgo-ifwet a szakasz hősies kitartással állta, mignem erösbítésck Itó\'kezte után Takács a számban még mindig fölényes oroszokéi megtiimadla és kézigraiiát-hart-<Dd megadásra kény szeri tette.
A vitéz tiszt liolyt-ttes, aki közben súlyosan megsebosült, «z amny vitéz-t.égi énnel kapta jut-iimul.
Monsipart István volt m. kir, za|n. egerszogi fi huszárezredbeü tartalék<is
__főhadnagy ÍÍI10 októÍK*r
H1(. I. II 17—18-án mint utász sza.
--kaszinuonrsuok azt n pa-
rancsot kapta, l>ogy a Donia-Vatm környéki Mto ItususU-kin elfoglalt el-fenséges állásokat \' a védelemhez kiépítse és megerösitse. Feladatat s*ak-tudásának, szorgalmának és a nehéz viszonyok melleit személyes példa, ailásának Ls bálors ágiinak kösumvo o\'y eredmén>«Ken Oldotta meg, liogy őr. áüásoklxun a további elönyomúláshoz szükséges clökószüleh\'k erednie-nycsen vollak végrchajqiaVík. Az ellenséges tűzltffás: alatt, néjia |>ergö-tűsig fokozódó tüzérségi tűzben, személyes Mtorsága ós példaadása tartotta fenn legénységóbOji a munkakedvet.
A 3. osztályú katonai érdemkereszttel tüntették ki.
VárOfli Mozgó. Még ma szerdán
Eiirópari alkar 1 Budapesttől egyldöbfttt, vidéken Kanizsin alfiazóV
páfissi Káz
Indlszkrét film egy párisi nagy bérház Intim éleiéből M aurUroh filmjei A filmek sztárja 1
Előadások kezdete 5, 7 és 9 őrskor
M6rsok.lt szál folhősódés,
egyss helyeken eső reggel köd, • hőmársáklet északon osökken.
A Meteorológiai loteset naarkanlaael mes-Hiryeleallomáaa Jel«Qtti
Homanéklel tegaap eate 9 érakor : + 184. ma ra«i|el +158, ilólben +256.
CtioadíkOU _
mMm nm9wv
oWóbcr 18__
Vandálok a természetben
(A BftUtíBl SiSv«t*4s f(fy«lm*b«)
Keszthelyen, u nyőnyörü magyar tenger e kies fekvésű nyarald városkájában nyaraltunk. Egy\' szop júliusi reggelen Jókedvű társaságunk kai hajókirándulást tettünk Badacsonyba. Az idő nagyszerűen kedvezett eV* mialatt hajónk a csendes vizén zihálva slklotf tova, elei gyönyörködtünk a táj Szépségein. Megérkezve Badacsonyba, az ott várakozó taxm felhflj tat tünk a Kisfaludy házig, honnan egy-két üveg Jófajta fröoose\' elbUva mjagunkut, elindul-ltunk a hegytető oldalán jevő Rt$k& der-kereszt felé. A nap már melegen tűzött és igy több pihenőt tartva, tmeg hogy a táj szépségeit eléglgé élvezhessük, lassan jutottunk fel a, hegyié, . . f---—^
A csend, me\'y körülvett bennünket,, kilátás gyönyörűségei, a bg. kellemesebb hangulatot, érzéseket vágták ki belölünk, s tokáig cUí nézegettük azt a remek panoráma,!, melyet az alattunk elterülő Balaton Ós környéke nyújtott a szemlélőinek. Majd elérkezvén a dél és étvágyunk\' is buzdított, égy gyepes, árnyékos helyen letelepedtünk ebédelni.
Jóiz^cn fogyasztottuk el a magunk kai ht>zn$j..#álatokat, araijd » társaság iedö\'t egy kis ebédutáni szundikat lásra. Én botomat kezembe véve, a hegytető szé\'én egy ki^körsótára in-duHntn.
Jói eltávolodtam mát* a lársaság. tót, miközben a nagy melegben alaposan ainegszomjáztam. A magunkkal hozott fröccs, eléggé (eUnja leged vén, lehűteni hideg víz hiányában napi lehetett, egyébkínt sem nagyon oltotta szomjunkat. (\'
Barangolásom közben eszembe jutott, hogy amtkor tavaly, meg két éve az osztrák és Sleier hegyekben barangoltam, mindenfelé találtam málna bokrokat ós milyen Jó, üdítő volt azok gyümölcsét csipegetni, Kerestem a Badacsony tetején Is ilyen bokrokat, de biz semlene sem feliem. Nyelvem1 már szinte a számpadlásához ragadt, szenvedtem a szomjúságtól. Egyszer csak rátaláltam egynéhány vadcsercKZjtiye fára. Szép, fiatal fácskák voltak, volt is rajluk cseresznye, de m-igasau. Néhány szemet sikerült botom kampójával lehúzni, Jó" esett- i
Amint azonban jobban szemügyre veszetni a fákat, látom, hogy mennyi sebhely van rajtuk, alattuk meg a leszakított, leíöredezett szép ágak heverlek, Egyszerre hjegje\'ent a kép előttem-, amint vtmdát kezek tépik, szaggatják a fákat i ugy éreztem, hogy ha ugy vé-etlcnül téten ériéais volna, bizony nem restel.em volna botoniiiuai megmérni a hátukat. \\
Ajánlatos lenne többfe;é fi gye-mez tető táblákat elhelyezni, hogy a ki-rándulok, kimjéljók a fíikat és bokref
ÓVJA SZEMÉTI
ZSOLDOS GYULA
Ewdttl ZOn-lniHíh, iiilnilcolilti jtvH/in,!i SiTiBÓtvoil ifCtpUk ilkiiillhí.
kat, Egyben pedig többfelé máinfl és ribiz!i bokrokat elültetni, hogy a turisták egy kis üditő gyümölcsöt in találjanak, "mállójuk mött figyelmez, tető tfhVáka itenul, hogy% kf rándít lók khuéletcsen szedjék csak le, üdí-tés céljából, elvbuii netn szabad. Ez a Balaton Szövetség feladata lehetne, i Mikor lejöttünk, a Kisfaludy ház
e\'őtt vagy 160-200 lépésre egy kis leány francia barackot árult. Nem hisztím\', hogy a Szahara vándora ntohóbban-esik neki az oázis vizének, imint mi c baracknak. Azért kivettük részünket a Kisfaludy ház-ban Is a hegy nagyszerű -evéből, a *szürke barát«-bó< & a "öld szilva-mambói, i
; Kékessy Antal
áz Ipartestület felír a miniszterhez i kflIOn vagyonkezelés kérdésében
A nagykanizsai ipartestület október havi ülése
A nyári szünet után most tartotta első tat előljáróságí ü\'ését a nagy, kanizsai városi és Járási ipartestület Pnpp Oszkár etnÖketc alatt, a Ingok nagyszámú részvétele mellett. A szokásos e\'nÖkl előterjesztések és bejelentések után pnpp elnök felolvasta az iparügyi mbiisztérium leiratát a vagyon kezdésére vonatkozólag. Ugyanis, mióta a városi és járási ipartestü\'el egyesül). a vagyonkezelés külön külön történik. Ami abban íéll magyarázatát, hogy a kuni/Síi iparosságnak, Illetve ipartestületnek* saját szerzett vagyona van, amit éppen azért kü\'ön kezel a járásitól. A mbifs-zter most arra szóllito\'t\'i föl az lpnr estü\'ctet, hogy ezentúl re külf\'n-kü\'Ön, hanem együttesen kezeljék az ipartestület vagyonát. Az elöljáróság
több ho/.zászó\'ás után kimondotta, hogy ebben a kérdésben feíjr a mlr niszterhez és kifejti, milyen okok te. szik szükségessé a kü\'Ön kezelést.
Napirendié került a há/.latarozásl adókedvezmény ügye, meflycl már a város] képviselőtestületi ülés is fog-lalkozoti és amelynek éiicliuébeu felirt a miniszterhez. A polgármester most értcsüelte az Ipartestületet, hogy az ügy a legjobb után halad.
Tárgyalás a\'á torolt a balatonfüV íedi IPOK-gyógyíflrdö ügye, amely az Iparosság részére egész éven nyitva van a legolcsóbb díjazás c\'bné-bea- Jc\'entke/nl tehet az lpar(estu> letl irodábon.
Majd szám *s segéfy-kéivlmek kerültek ínég elintézésre.
jlj^lr\\\'j^ V^irt^r^V\'* "rr^rVfcV^V^*i^Vir-r^i"i^r^i^"i^ Ti" riTr*i* — *~-*-«*»^"\'
A göcseji háziipar támogatására többezer pengővel kenderáztató épül Zalában
Sokat hallottunk arról, hogy ősi népi tmü vésze tünket tovább kell fejleszteni (l\\k lehetőséget adni kenyérkereső foglalkozássá való kibővitésé-re. Zala megye a göcseji népmüvé. szet\'ei szerzett magának első he yot, pedig Igen sok nehézséggel kellett nuegküzdenie az anyagi eszközök hiá üya miatt.
Kissziget Ortaházán már eze\'Őtt két esztendővei figyelemreméltó nép művészeti kiállítás zajlott le az iparügyi miínsztérium és a népművelési bizottság támogatásával, amelyen vl téz Te\'ekt Béla gróf főispán beszé-
dében kifejlete, hogy a lakostág tél! foglalkoztatása milyen Jó hatás/hl van. Hangsúlyozta ekkor a föi-pófn, hogy a cél ft háziszőttesek készítésénél a szükséges nyersanyagok helyi előállítása, mert igy még olcsóbban tudják produktumaikat a piacra vinni. A főispán ekkor Ígéretet teli, hogy az annyira, szükséges kender áztató megépítését e\'ő fogja,segíteni Az Igéiét most valóra válik é« az Iparügyi íttíniszlérlum 201)0 pengőí-segétyével, valamint a vitéz Teleki Béla gróf főispán által blztosjtott 1800 pengő hozzájárulással megépül
Villamos
A mm 1 1 jr _ ¦¦ 4 rr
tűzhely es suto
használata megkönnyíti a háztartási munkái
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRAVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Ovacjaxéat legolcsóbban,
kltteléat három évi Jótálláasal vállal v«J«ovIta JenB Üveges
Ablaküvog kiváRva kapható.
a kenderáztató. Az építéshez az ér. dekelt község Is hozzájárul és Esterházy Pá^Wceg áldozatkészsége foly tán - aki \'ingyen\' telket bocsátott rendelkezésre - a kultúrmérnöki hivatal vezetése mellett megkezdődik? az építkezés. Remélhetőleg még a tói beállta előtt elkészül és igy jövő re-mór n göcseji háziszőttesek a sa ját kikészítésű kenderből készülnek majd. A ken\'dcráztntó uj lendületet ad a göcseji háziipnmak és sok ize, gény magyar családnak biztosit in ujukat és kenyeret.
ZALAI KIS HÍREK
ZaJaogcrsiOg poigártnestere, vitéz dr. T«másy István küldöttséget vetOt a múiiszlóriuinlioz az egerszegi kórház segélye ügyébea.
Loniicj József sé)jtöri \\a.skcrcslmlö Udvarából ellopták kerékpárját.
Kosttiwiyen most szerel tök fet az uj lóg\\étlelnd sílrónát, amely kitűnően bevált-
A MAN\'Si egerszegi csoiiortja a tét folyamán minden siomUaton nemzet, védő előadást lendoz.
Tófej kóiségben Béres István 10 éves gáida Összeveszett öccsej,^! a hb-rosliordók miatt. Béres Lajos és Ferenc erto botokkal véiesre veitek báry-. Jukat. Az eljárás megindult «t(euük.
Síremlékeket,
ílfoltfli, btinm. htii tslikattit
azakazerüen és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragómeeternél, Király-utca 33. Nagy >treMl«k-rakti>. Teleion 615.
ír*\'
VI lo Bur Nagykanizsán
Nagj-kaiüísa sporttársadul mának i»-mét nagy élvezetben lesz része csütörtöktől. Nagykanizsán ugj-ants ismét nagy S7.ab«dsülusu bb*közó torna kezdődik a* Ijjaroskör nagytennében. Ma érkezik városunkba a világhírű birkózó gárda egyik legklvájóbbia, Viló Bur, aki eddig még egjetlcn vidéki városban sem\'lépett fel. Eiuttal Kanizsa nagynevű fiával, Károlyi László Európa-bajnokkal méri Össio erejét, Viló Bur és Károlyi mollett egész sor nagyszerű hirkó&ó szerez majd igaz1 élvezetet Nagykanizsa sporttársa dalmának, (j)
— TttkintM zm*z a Kopateüi Bútoráruház állandó batorkl&lJltaMt IzIósm éa olosó bútorokat kedvező tizeié*! feltétekké! váaárolbat.
Haptivi Október 18 szerda Rom. kai. Lukács ev. Protestáns Lukács. Izrael. Maik. bó 5.
QőKtttrdO nyitva reggel 6 órától este 5 óráig (hétH, aserda, péntek délután kedden egéez nap nőknek).
Az agy vér lód ulás, a szivtzo-rongás, nehéz légzés, télelemérzet és az álmatlanság, ha ezek a rendetlen székütUés következnie nyel, akkor az enyh ín de biztosan ható természetes „Ferenc József keserűvíz használata állal Igen sokszor rövtd Időn belül megszűnnek. Kérdezze meg orvosáll
|&o9. október Iá
_ {Tisztiorvosi értekezlet)
/ab iiicgve tisztiorvosai dr. Brand Sálidöf alisoán részvétei évet értekczle-ld larloltnk. Az érteke/leien tjaiulkry {;vuUi dr. tapolcai tisztiorvos a tiszti-orvosi kar nevében bucsturtatto a tá-voió <lr. Kontra Lászlót és\' ftdvözMle az nj megyei usztifoorvöst, dr. iTfkaca Lászlót, aki oz alkalommal inutatko-wtt be. \\ í • ¦ t ,
— (Kinevezés)
A vármegye alispánja dr. wbikfler Károly sebész szakorvost a tflpolcal Eroébet közkórMz sebészeti osztályára főorvossá nevezte kl. Dr. Win kW Károly kinevezésével egy régóta húzódó ágy jutott nyugvópontra és az alispáni intézkedés folytán a főorvosi állásra valóban érdemes ember került.
- <A Magyar Élet Pártja vezetffséglmegbfszélése)
\'A Magyar Riet Pártja nagykanizsai vezetősége tegnap este a párt helyiségében vc.otííségi inégbeszáfést tartott Somogyi Cyu\'a földbirtokos, kerületi elnök élén, amelyen a vezetőség tagjai beszámollak nz eddigi - munkáról, a tett intézkedésekről, majd a belső párt-ügyeket iieszéHék \'meg. •
- (Halálozás)
HoHy Sándor hercegi uradalmi jó-s/ágkonnányzó Keszthelyen szivgyeo-geségben váratlanul elhunyt. Halálával nagy veszteség érte Zala vármegye mezőgazdaságát, mert az elhunyt szaktudásával, példás és munkás tevékenységével messze földön kitűnő nevet szerzőit magának Temetése ma, szer. dán volt JíesztlK\'Jyen, Festetics herceg keszthelyi uradalmálioz n vármegye és tisztikara nevében dr. Hrand Sándor alispán intézett részvét táviratot.
— (A nfil háztartás) tanfolyam hallgatói a Dunántúli szesz -gyárban)
Kedden délután a földművelésügyi nünisztérium női háztartási tanfolyamának hallgatói tanulmanyi látogatást tellek a Dunántúli szeszgyárban Kiss Erzsébet és Kiss Szylvia tanárnőik kíséretében, ahol Vermes Géza igaz. gató fogadta és kalauzolta a 30 főnyi leány csuportól. Vermes direktor meg. mutatta a szeszgyártás minden csínját-bínját és megmagyarázta az cgyCs gépek funkcióját, majd a Magyar utcai telepről átvetette őket a hatalma* szeszfinomitó telepre, aliol szakszerű előadást tartott. Vermes igazgató ez-után a tőle megszokott előzékenységgel megvendégelte a tanfolyam résztvevőit, akik egy kellemes és Jiasmos tanulmányi délután emlékeivel tértek vissza Lantemi ükbe.
ZALAI rtOZLÖNMI
— (Áramszünet)
iA 111. kir. posta uj vezeték mid*--•ésével kaprsobithaii tulyó Ivó lít-ón árams/ünet lesz a kővetkező helyeken: Kossuth tér 1-15. szánni házig, Uajza utcában, Kisfaludy utcában, Csengery utcától Kossuth térig délelőtt léi 8 árától délután ttí óráig. ¦» (:)
- (A hősök sírjának)
kiviiágosilásáról HaloUaknapján nz jdén is a MOVI-: gondoskodik, akinek vezetősége azzal a kérelemmel fordul a város hazafias magyarságához, Iiogy gyertya vagy pénzadományait juttassa (ül a hősi sírok kivilágilásáhoí Sfcunpf Zsigmond üzletébe.
(Hamis pénz Kanizsán)
A pécsi ;kir. ügyészségi»z számoa jelentés érkezett barals pénzek ujabb felbujkkarnisáról. Legutóbb a nagykanizsai postahivatalnál fizettek hamis egy pengőssel, Az állami pénzverdébe beküldött hamisítványról megállapították, liogy megtévesztésig liasonló az eredetihez, a nyomozás folyik.
— Megjelent a Magyar Sajtó)
az Országos Magyar Sajtókamara hivatalos lapjának első száma. Az Ízléses kiáMilásu lap bevezető cikkét .vitéz Kokmáry Borcsa Mihály kamarai elnök írtu. F.zenkivül cikk van benne az újságírók minimális illetményeiről és löbb Időszerű kérdésről. A Magyar Sajló felelős szerkosttííjo Gáspár Jenő,
a sajtókamara főbikám.
— (Hat hónapi börtön a kaszspárbajért)
Balog György noinísbiiki röldmüvcs a hegyi terület elbirtoklása nőalt vélt sérelmében kaszával rátámadt Horváth Istvánnéra, majd férjeié. IloiIváUi Istvánra. Súlyos tesUsérlósórt a kanizsai törvényszék llalug (\'yöigyöl liat iió-napl börlönro Ítélte. i
— (A mérnök autójával elütött egy öreg embert)
Kalona Miklós mérnök még a nyár folyamán Keszthelyen autójával cl-ülölle az Krzsébcl téren Klein Miksa 88 éves öreg embert. A kanizsai törvényszék ezért Katonát 60 pengŐfO Ítélte. I .
— (Gyújtogatás Szent-kozmadombján)
Nagy József szentkozmadojnbjai gazda liáza eddig ismerellen okból ki. gyulladt. A luízat nagynehezOii a tűzoltóság meginculette, de a pajta és istáHö leégett. A nyomozás adatai szo. rint gyújtogatás történt A gyanúsított Nagy kocsisa, akit már Örizelbe is vetlek.
— (Hírek Sontogyból)
Kaposvárott betörtek Wüiteniitz Sándor füszerüxU-tébe ós a Wcrllscbn szekrényt megfúrva 800 pengőt elvittek. A tctlest Penta Lukács többször büntetett román katonaszökevény személyében elfoglak. Beismerte lettét. — Karádou elfogta a csendőrség Györfi Zsófia csavargó cigányláuyt, aki 700 pengőt lo-poll ltoseubüum Kálmán k«;rádi |u. kosló\'. A pénzt is megtalálták nála.
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCSÓK jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAÖH fotószakUzletben vásárol fö-ut 10.
Fényképezőgépek.» P-töl, márkás filmek 88 fillértől. pst SxaksxarO kidolgozás I
Fokozza az Izomerőt. Fáradtságot,
levertséget, kliiiaiQltséget megszünteti, szellemi és testi frissességet kölcsönöz, erösltl és Odltl a szervezetet
. KOIaÜL 100%
Teutsch Gusztáv
drogériában.
Egyedárutltás:
Hagy nemzetközi 1
SZABADFOGÁSÚ PROFESSZIONISTA
B1RKÓZÓVERSENY
hó 19-én (csütörtök) este 8 órai kezdéssel és a következő napokon
az Iparoskor nagytermében.
Világhírű nagyságok részvételével.
A következők mérkőznek:
Péter Lando
Német bajnok. 110 ka.
Vilo Bur
Felvidék (v. owh bajnak.) 108 kg.
Váry Sándor
Magyar, több világverseny 0/ürtese. 100 kg.
Jám Koprek
Riga bajnoka. 98 kg.
Kari Piroch
Burgenland bajnoka. 90 kg.
Radó Lukács
Erdély bajnoka. 11)5 kg.
Kamarás József
volt amatőr tübbízörös bajnok. 98 kg.
VILO BUR
Péter Glavanov
Bolgár bajnok. 88 k8-
Orgovány Ferenc
Ujpeit. 9! kg.
Hirsch Lajos
Pária bajnoka. 00 kg,
Németh Sándor
Pirla klíküiépaulju bajnoku.
85 kg.
Sólyom Antal
Magyar. 80 kg.
Berzsenyi László
Nyíregyháza. 78 kg.
Károlyi László
Magyar {Nagykanizsa) Hivatalos Euröpatjajnok. 92 kg.
Helyszíni sorsolás szerint naponta 4 pár mérkőzik.
Jegyelővétel Szabó Antal és Bárány István kereskedőknél. Helyárak 50 fillértől 2 pengőig.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
24 941/1939.
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi október 20 21, 24, 27, 30-án, november 2, 3, 6, 7, 9, 11, 14-én napont-i reggel 7 órftlól d. u. 6 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez Idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1939. október 16. 3i,( Polgármester.
24.773/1939.
Hirdetmény.
Felhívom a testgyakorlásra köteles ifjakat ana, Bogy nemcsak Nagykanizsáról való eltávozásuk esetén tartoznak kijelentkezni a rendőri be-jelemőhtvslalban. hanem még akkor is, ha Nagykanizsa városban lakást változtatnak, vagyis egyik utcából esetleg Időközben más utcába mennek lakni.
Amennyiben ezen kijelentkezési kötelezettségének bárki nem tenne eleget; ugy az u| honvédlőrvény értelmében 60 napi elzárásra hiiu-tettetik.
Nagykanizsa, 1939. október 6. ni. Polgármester.
A képviselőház illése
Budapest, október 18 A feopvbeJőliáz ma folytatta n föM-birlokjavaslat vitáját. Triboujd Lász*S elfogadta a javaslatot és a Nagyatádi Szagról emlékezett nveg u*oV\'g szavakkal, mbll «z első fóklbírtokroform «1-*otójáróJ. Szöllösy Jenő V/fivaslet ellen szólt.
Teleki Mihály földművelósílgyi mi-niszlor a rendkívüli fafelliasmálisok-rói szóló jelentést terjesztene be, majd Sárvai lilék luáycsló folszóladása után áttérlek az intcrpeliációkra,
Borzalmas repülőkatasztrófa Malagánál 15 halottal
Malaga, október 18 Az Olaszország és SovŰíi tcőzt közlekedő nienelrondsEerU olasz uüthSzáJV litó gép eddig níég isriverelK\'Ji okbófl leiuliftiit. A gé|> a zuhanás előtt visz. ielcket adóit rádión.
Az olasz gép pilótája, gépésze*, és 12 utas szónij-el holtak.
Kaiinin válaszolt Roosswaltnak
Moszkva, október 18 KaUnin szovjet áHíbnelaiök válaszolt Roosevt^lt táviratára és kijeién, tette, hogy a finn-szovjet tárgyalások a finn függeUcsiség eíisníeréaén alapúinak. L\'.\'.
A távirat,.váucie után., mint Wis-hingtonböi jeloáiük, Roosevelt jjyiU vártosságro hoztn a Kalhiínhez üntéí-zett táviratot, oraeiyben a finii nép áixlekebuu tett láoé«kvt. (MTI) f
im október 18.
Nagykanizsa megyei város
pplgármesierélöl.
24742/1939.
Hirdetmény
oz U939, évi októévr hó 24, is 2t napja ktlkwil Oóben \\amló légvédelmi\' és oitalmi gyutcorllilókróL
A m. kir. hopvédelml miniszter ur 193a október bó 9-én kelt Ö&SSóYeln. - fctv.—1939. H. M. sa. rsndeletóvcl as erdőkéit társmlnlszterekkol egyetértve az 1939, evt október bó 24 és 27. napja közötti időben az ország egész területén replilöerök bevonásával nappali és •Wall Jogvédelmi és légoltalmi gyakorlat tartását rendelte el.
A légvédelmi készültség időpontjai annakidején külön hirdetményben teszem közhírré, azonkívül a szirénák is kétszer ttz másodpercig tart\'\' állandó magasságú jelzést adnak.
A légvédelmi készültség fa légvédelmi én iégoltalmigyakorlatoki tartama alatt az alábbi rendelkezéseket kell megtartani :
1. A légvédelmi készültség tartama alatt harangozni éa gyári (üzemi) szirénákat és gőzslpokat működtetni tilos. Gőzmozdonyok azonban u forgalom biztonságát ezolgáló éa a Jelzési utasításokban megállapított sziréna- óa gőzslp-jelzéseket Használhatják
2. A légvédolml kéazUlfaég tartama alatt szürkülettől napkeltéig a csökkentett világításra vonatkozó rendelkezések Irányadók.
3. A légvédelmi készültség torta^^ alatt szürkülettől napkeltéig:
a) általában mindennemű azabodba sugárzó fényt (kirakátvilágítást, fényreklámot, világító feliratokat, kávéházak, szórakozóhelyek és más helyiségek szabadba sugárzó fényeit) meg kell Bzüfltotnl, akár köz-, akar magánterületre világítanak azok;-
b) középületek és magánépülötek, ipari üzemek, lakások ajtóit, ablakait (udvari ée lépcsőházi ajtókat ós ablakokat la) éa minden egyéb fényt sugárzó, Illetőleg fényt klbocaátó felületeit olymódon koll ellüugönyöznf, vagy olyan berendezésekkel (pl. lény zsilipekkel) kell ellátni, illetőleg a belső létforrásokat ugy kell eroyóznl és az azokból sugárzó fény mennyiséget ugy kpll estlkkunteni, hogy az épület belsejéből még az ajtók óa ablakok, vagy mas nyílászáró szerkezet nyitásakor ae fizurődheesék közvetlenül érzékelhető fény a\'szabadba;
c) a belső világítással0 rendelkező mindennemű lárma bolső világítását tv szükséges legkisebb értékre kell csökkenteni és az égőket ugy koll er-nyözni (esetleg elhelyezni), Illetőleg nz ablakokat ugy kelt hézagmentesen eltüggönyözn! (elzárni), hogy a Jórómfl ablakain .keresztül a belső fény közvetlenül észlelhető no Jegyen;
d)-a JárömÜvehhek a Jogszabályokban megkívánt kötsö lámóált (gépkocsiknál, mind a fén,szórót, mind a tompított u. n. városi lámpákat) fényt-osökkentö berendezéssel kell ellátni, gépkocsivezetők keresőlámpát csak a legszükségesebb legrövidebb Idörohasz-nálfaatják,
c) a gcpjsrómüvok hátsó rendszámtábláját megvilágító lámpát — amennyiben annak ténye különlegesen erős, vagy a fényforrás közvetlenül látható — ugyancsak el kell látni fónytesök-kontő berendezéssel;
/) gépjárómflvek lakott területek — a 6. pont 2. és 7. pont 1. bekezdésében említett íáróraűvek kivételével — legfeljebb óránkénti 20 km-es sebességgel iuiUwHiatmik.
4. A légvédelmi riadó jele: a szirénáknak Időnként változó magasságú, háromszor\' íólperolg tartó — un. „üvöltöző\' hangja.
5. Légvédolml riadó esetén az alábbi rondeJkesósek nz irányadók:
a) Utcán, toron, ós nldon tartózkodó gyalogosok és kerékpárosok kötelosak a legközolebbl olyan ház bejárata alá sietni, amelynek kapualja van és onnan csak „Legt veszély elmúlt" Jelzésre Szftbad tóvoznlók. Ha Ilyen ház nincs a közelben, szót kell széledniük és le-hBtőlég akként elhelyezkedniük, hogy a repülök ellen rejtve maradjanak. Kapuzárás útón az utcán éa a tereken tartózkodóknak, a legközolebbl ház kapualjánál kell meghuzódnlok.
o) Sínpályához kötött\' Járóművet az \' érvényben levő közlekedésrendészeti szabályok megtartása mellett az úttest haipldiíáR közvetlenül u Járda mollott keít.nwéÖnLKv^pórpöoknak kQfCk_
párjukaí Ts a ház bejárata alá koll vlnnfök..
c) Sínpályához kötött járómüvol ott kell megállani, ahol ennek vezetője a
légvédelmi riadó Jelet meghallja ; az utcskereaztezóst azonban minden körülmények közölt szabadon kelt hagynia As uttestén levő tűzcsapok használatát a megállással akadályozni nem szabad.
d) Hídon,- és alagútban haladó Járó-miivel a hidat éa az alagutat mielőbb el keli hagyni ós á bi Illetőleg c) bekezdés szerint kelt eljárni.
<•) A járómü utasának kl kell szállnia a járóniüből és a legközelebbi kapualjjal bíró ház bejárata alá kell mennie. Oépjárómü vezetőjének és az aulór busi vezetőjének óa Jegyazedőjónok a lárómüTÖn, az állati erővel vont járómü kocsisának pedig a vonóáltat mellett kell msradnla.
f) A kapualjjal bíró lakóházak tulajdonosai kötelesek tűrni, hogy az utcáról a közönség a ház bejárata alá, vagy udvarára mehessen és a légvédelmi riadó tartama alatt ott tartóz-kodhasaék, valamint azt, hogy h kerékpárosok a légvédelmi riadó tartama alatt kerékpárjukat a biz bejárata alá vihessék.
g) Kapuzárásig (22 óráig az f) bekezdésben említett lakóházak kapuját nom szabad kulccsal (re tetszel) bezárni, vagy egyébként a közönségnek az Ilyen házak kapualjába, vagy udvarába való bejutást megakadályozni.
h) Olyan hazakba, ahol már van végleges, vagy szükségóvóhely, a légvédelmi riadó Jelére a lakók kötelesek a riadó tartamára az óvóhelyre menni ée ott tartózkodal, a lakóház (házcsoport! légoltalmi Őrség parancsnokának rendelkezései szerint
0 A szürkület éa napkelte közti Időben adott riadójelre azonnal „teljes elBÖtétltést" koll vétrrehrvJíaoL
j) A felles első tóti léskor a csökkentett közvilágítást :-i meg kell szüntetni és a !>), Illetőleg e) bekezdésbon i\'el-sorolt járómüvek lámpáit megállás után azonnal ol koll oltani.
6. 1) Az 5. pont ű) bekezdésének rendelkezése nem vonatkozik a m. kir. államvasutak pályatestén, a hidakon vagy azok aluljáróiban dolgozó munkásokra és a vasúti forgalmi személy-zolro. továbbá a közterületen helyfoglalási engedéllyel bíró árusokra óa azok alkalmazottaira.
2. Az 5) ponl b) bekezdésének rendelkezése nom vonatkozik a honvédségi, a közbiztonsági ós karhatalmi szervek, hatósági légoltalmi szervek, a mentők és a tűzoltók szolgálatban levő Járóművolre, valamint a közlekedési vállalatok, m. kir. poéta és Mavaut, gyorsa rugyüj tő aépjáróművolre.továbbá a közmüvek (villany, gáz, vízmű, csa-tornafonntartásl üzem) sególykocsljaira, az életveszélyes állapotban levő beteghez hívott lelkészek, orvosok, végül szUlőnöhöz hívott szülésznők Járóművolre.
7. I) A 6) pont 2) bekezdésében felsorolt hatóságok, szervek. Intézmények ée személyek a gyakorlat tartama alatt Is közlekedő, de külsejükről fel nem Ismerhető Járómüveit az élotveszélvea állapotban levő beteghez hívott lelkészek, orvosok ós a szülőnOhöz hívott azülósznő Járómflvelnek kivételével megkülönböztető Jelzésiéi kell ellátni.
2) A megkülönböztető jelzés négy-szögalaku zöld papírlap, amelynek közepén fekete „Lego." felirat van. Est ¦ a megkülönböztető Jelzést a gépkocsin, |
a Szélvédő\' Üvegnek. azon az oldatán kell elhelyezni, amelyen a> gépjárómü adójegye nincs felragasztva.
3. A megkülönböztető Jelzést kliáró-Ing a légoltalmi gyakorlat alatt szabad . használni és a gyakorist befejezését követő napon az <v*i ftísdó első fokú rendőrhatóságnak vissza kell szolgáltatni. A megkülönböztető Jelzést amely sorszámmal éa bélyegzővel van ellátva, a JáromÜ telepe — Illetőleg tartózkodási helye — szerint Illetékes rendőrhatóságnál keli Igényelni
4) Életveszélyes állapotban lévő beteghez hlvolt leltesitk, orvosok és szfiiA-nöhoz hívott siillésznŐk s 6, pont 2} bekezdésében emlileit esetben személyazonosságuk igazolására alkalmas okmányt kötelesek vézne"! larlani, amelyet hatósági közeg felszólítására-fel kell\' mutatniok.
8. A ni. kir. államvasutak menetrend szerinti forgalmukat a gvakorlat tartama aatt :ls korlátozás nélkül fenntarthatják. Az érkező utasoknak a várócsarnokokban kell tartözkodniqk, vagy a legközelebbi kapualjjal biró ház bejárata alá kelt siet-niök. Az elutazó közönség a vonatra mielőbb köteles felszállni.
9. A halósági légoltalmi segédosztagoknak (segédrendör, segédlHzoitó,-, gázvé-delml, egészségügyi és mentő, munkás és egyéb osztagok) és az Bnvédelftm légoltalmi végrehajtó szervezeteinek (lakóházak, házcsoportok. I. csoportba sorolt Intézmények légoltalmi Őrségeinek és aegely-osztagalnak) a gyakorlatban közre- kell müködniök.
10. I) A légoltalmi gyakorlat lm láma alatt a repü\'ótámadás okozta feltételezett kárt a következőképen kell jelezni;\' tüzet: piros füsttel, phos bombaalaku jellel, vagy fehér alapon piros ferde ke reszté*; zászlóval, rombolást: fütyülő bombával. Illetőleg kék bombaalaku jellel, vagy kék füsttel, vagy fehér alapon kék ferdeke\'reszlos zászlóval, vagv fehér alapon ,\'orhbolva* \' feliratú és\'dfllt kék keresztiéi ellátott táblával, gazt: sárga füsttel, vaoy fehér alapon sárga fenlekercsxtcs zászlóval, vagy sárga bombaalaku jeliéi, vagy, utlesteö, terepen átható szagú (torma, muslárszagu) olajnyomókkal.
2) Aki a légoltalmi gyakorlat tartama alatl a fenti fedéseket látja, vagy érzi, köteles ezt a legközelebbi rendőrrel (se-gódrendÖrrei) vagy a legközelebbi haló-sági légoltalmi közeggel a-légoltalmi parancsnoksághoz való továbbítás vegeit haladéktalanul közölni
11. I A .légi veszély elmúlt- (ét: a szirénák kétszer v3 percig tartó, hosszú állandó magasságú jelzése.
2) A .légi veszéjv elmúlt" Jelre a teljes clsö\'étitést ujhól a csökkentett világítás váltja fel, a gyalogosok éa a Járómüve* útjukat fölirthatják.
12 A gyakorlat a kezdő Időponttól számított 48 óra !io;isz;it eeyíolytíbüii fari ¦¦¦ ennek lejártával minden külön Intézkedés nélkül végelér.
13. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és a MŐSO/eln. Igv.-Í939 sz H. M. rendeleU 18 § a alapján tizenöt nsplg terjedhető elzárással büntettetik az, aki a hirdetményben említeti rendelkezéseket megszegi.
Nagykanizsa, 1939. október 12. Dr. Krfttky latváa sk Kávása Nagy Pál sk. polgármester, rendörfőtanácsos,
légoltalmi VezetŐ. MfOltttol ftrtnttnok.
„Legújabb iypusu
Orion, Telefunken,
Philips, Standard, Efaa
R# le / is? m | f y
adió készülék
Csere Részletfizetési kedvezmény
a „Néprádió" eladási helys
Szabó Antol, mmmm,
F6-ui B. szám.
APRÓHIRDETÉSEK
Bt\' iitilnii.Ua il]|a vntíiíiiii á« önnipMp IQ itötf ¦0 illír, mindfiíi további «d B tlíiit, hátkSinas 10 itólg ío (Illír. m1nd*n lov*M>l ml 4 llllár.
AllAs
Oyskortort s^laayowtrsM^a csoms-gotó leányok (erentkciMnek Kleht cukorks-gyárbaa.
Kifutó lanuláfaánvR szómul felvesz divatszalonjába Szakátlos Tlborné, Kölcsey-mca 15. ^ *
Héamaetsrpáv lelvétellk Peíőtl-ut 4. sz. iilalt *
. Fiatal baj firtasd reggeli órák-a , felvitetik. Déri gyógyszerész, Fö-ut 13. •
Oyskoflotf sáa>\'é» éjfntróúto Ite-resttnk, kl biciklivel rendelkezik. Clm a ktadóbán. 2710
ADÁS-VÉTEL
Matwkmr*ii*&rt Puch, 175 cm1, tuurznált, olcsón etsdó, Vastsgh fényképész, Cseogery-nt I.,. .
Alig használt (közép) uetter, ka keskenyebb ablakra való rolló és egy kályha-tiienző sugár-ut 29. alatt (első; ajtó) «ladera
Na !a y menny Isi gb, nSgyon Szép kar-«HsUsUrefMi állandóim kap lia ló, Báthory-
Vannak 48 darab (üszeres fiókra címkéket. Pöid-s, Magyar-ti. 98. •
Asual watáaeai d^g^sgyma, .spenót-, sárgarépa-, pijtieiselyem-mag beszerezhető Orsiág mag kereskedésében, *
2-fi csűves arlan hálózati Hulló olcsóért eladó Schlesinger Oyula Erzíébet-tér 18,v«, *
MandalJÍRp aligfaasznilt, «lado. Clm a kiadóban. \'
Jókaiban Itv3 abédlfi «S egyíb I rok eladók. Clm a kiadóban.
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Szép tidvíid helyiség mtthalyaak,
raktárnak azonnal klado. Király-utca 32.
ííjöHMaw festett tiüta egy»zobá« la-kás inellékhelyirágskkel kiadó. Bővebbet Czányi Lsattó-ttV\'l "
KailíÖí*iitoi3afa,r.iJflláiilliáz nagy kerttel vagy anélkül izonnit klsdó. Bővebbet Papp Vendéglőben KiíkifllzSsn. 27D2
i Har4}iH»s«ibá«ihalloi, Ctakomfortoi ¦ lakás azomiaha kiadó Sagár-ut lő/a. .Bővebbet Sípos Aadói cégnél. 21 il.
Stobs-konybát száraz lákái azonnal kiadó. Csengery-utCa \' *
fLgg«3;«tl»é«..,konyhás taksa .biftortal ngV bu\'or ! nííkíil november . elsejére kl-idö. Fö^ut 8., II. era. *
HÁZ ÉS INGATLAN
N«ay vMlaSalak BalatonIcnyve* legszebb strandján vlkkeadhlzzal egyf.it 1 ti-(idó.. Kölöit szép csóflSk Isieladó; Bővebbet Báron varrodában, Megyar-u. 2. *
mlfammtímn
ZiüfcM KŐZtÖMV
Kiu.ljn: ,,KStg.ldMÍS>ll-T. NagykKnllM". Folol&B kiadó: ZtUI Károly.
Nyotóátöíti-¦ „KOzgaidtságl R. T. Nlgykanlzu"
nyut-i.U14l)h[i Hj^ykanizsaa. (Nyomdáén laltl: í\'il.l Kánly.)
79a Évfolyam 239. uam.
Nagykanizsa, 1989. október 19. oOtOrtök
Ara 12 Blí.
ALAI KÖZLÖNY
&s ki*<lóbi*al»li Fótit \\ i
*OL|TÍKII NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
hu ára: egy bon S pcngô aq Blk ¦k^m^k{ é> kfcadótatvatlU tt-lt-íoa i 78. i
1 1!
(B, É.) A költségvetés hosszú szám cazíopal már régóta nem csupán a gazdasági életet érdeklő adatok. A mióta a keresztény népi politika, enyhített a gazdasági törvenyszerft. ségek ridegségén és az áflum.1 pénz ügyeket, valamint az álfamgazdaság politikáját a legkisebb résztelekig is, a szoclá\'is feljódés szellemében igyekszik teilteui, a költségvetés egyben a /egi!rdekesebb nemzetpolitikai olvasmány is. De még fokozottabb jelentősége van az állami költségvetésnek, amióta az ország megnő, vekedett, az eddiginél nagyobb n&nr zetí és európai missziót vállalt és kflionteges helyzetet foglal el a há-Dorusk<>dó Európában*
A\'\'magyar állam költségvetése ez-úttal nem egy, h\'iucm másfél esz\'tdn. -döre szói. A költségvetési kiadások végösszege 2693 millió, a bevételeké 2563 n.i\'lió pengő. Ily módón\' n költségvetés másfél évi defici {e előreláthatóan 130 miljió pengő lesz. A régi Időkben ez a tétet talán kifő-gásokra adhatott okot, most azonban merőben más a helyzet. A deficitet az állam kő los ön müve letek utján könnyű szenei fedezni fogja,: de penr is ez a fontos. Az uj költstSgf vetés 200 millió pcngőnyi mujr^et> aUcatmat jelent S\' a deficit csaknem kizárólag onnan származik, hogy az a nagy országépitő program, amely honvédségünk korszerű felszerelését, továbbá szociális és gazdasági viszonyaink igen jelentős megjavítását tűzte maga e\'é célul, a rendkívüli viszonyok között is változatlan, sflt gyorsuló ütemben halad tovább ii megvalósítás utján. A megnagyobbodott ország megnagyobbodo.t költségvetése egyben magában fogíaljií ii visszacsatolt országrészek gazdasági, szoc\'á\'is és kulturális ujjáépllé sét, a szociális gondoskodásnak sok formában való kiterjesztését ós a kisemberek érdekében érvényes! te*n-dö adókedvezmények és könnyítések egész sorozatát.
Jelentős összegek szerepelnek az uj költségvetésben a birtokpolitikái és telepítési tervek egészséges megvalósítására éppen ugy, mint a icm mezőgazdasági lakosság gazdasági és szociális helyzetének megjavítására. A számadatok, a költségvetési ebnek, téte\'ek, rovatok léhát vfctz. szat-ikrözlk egy egénz nemzet épüö akaratát, amint hogy a pénzügyminiszter képviselőházi beszéde is több volt a szokásos expozénál és kitért nemzetgazdaságunk minden fontos prob\'émájám. A költségvetési pro. grammnak ez a része is érdekli az egész magyar közvéleményt, hiszen, a mjal helyzetben össze kell fognufrik minden gazdasági és lélektani tényezőt a Jobb és emberségesebb élet, valamint az étet folytonossága érde. kében. Iparunk nyensanyagbeszerzé-se, amelytől a milliónyi magyar mun kásság lós iparosság mindennapi kényeié függ, ma <)lyan döntő fontos.
Ujabb nagy csata az Északi tengeren angol hadihajók és német repülők kőzött
A moszkvai kudarc után Törökország- azonnal kölcsönös segélynyújtási egyezményt köt Angol- és Franciaországgal ? — Anglia kereskedelmi tárgyalásokat kezd a szovjettel — Éden Moszkvába utazik — Churchill lemond ? — Két angol hajót sfllyésztettek el tegnap a németek — Az erődvonalak mentén gyalogsági, felderítő és tüzérségi harcok vannak
Semlegességet hangsúlyozó rádiónyilatkozattal ma végétért az őszaki államok stockholmi értekezlete
A Szerdai nap nevezetesebb eseményt nem hozott a viiágpoliiikób^n a stockholmi értekezlet megkezdésén kívül A nyugati fronton Is aránylag csend v-ilt. A Scapa Flowi és a FJrth o| Forth-i német láma-dások azonban csodálatot & elismerést keltve a nap legnagyobb be. szédtémáját képezte még mindig. A sem\'eges államok sajtója is kivé\'.el nélkül elismeréssel Ír a 900 kilométeres távolságból sikeieson vcgtehaj* to.t| támadásról. A lapok szerint a német légihaderö csodát müveit, mert
Angliát hadszíntérré változtatta,
amire Londonban Soha nem mertek gondolni. Ajnglla, a tengerek királya máris alulmaindl ebben a küzdelemben — Jegyzi meg az egyik lap.
A német tengerészeket legjiap is telkéén ünnepelték Német >rs/ágbnn A Royui üak és a Repube megtör-pedózójániik legénységét- és kapitányát tegnap Berlinben-Hitler szemé lyeseii fetta vendégül. Prjen sorhajó hadnagy a legnagyobb német kjlúii. telest, a Vaskereszt Lovagkeresztjét kapta.
E jelenté-sekkel szemben
Chamberlain alsóházi beszámolója, amelyben az angol tengeri haderő fölényéről szól, furcsának látszik.
Az angol miniszterelnök ugyanis nem ismeri e< a német jelentésekéi hitelesnek és tagadja a H-;od, a Re pulse és az Ark Royal megsérülését. Szerinle a német támadások mind számban, mind Jelentőségben Igen csekélyek voltak, az angol eredményekkel pedig meg lehet az elégtételük.
A nyugati frontokon csak viszony tag van nyugalom a hét\'íetejj nagy német támadások után. A Havas Jro-dn tekintése szerint a német területekről kivonult franciák «z erőd-vönaJ efső állásait foglalták el. Ezt n me;,.cl crőditményiánc >t 3 hél a\'atl építettek és hollétét az ellenség nem |
Is ismeri, - mondja a jelentés. Ezért vau szükség « mostani te\'derilö tevékenységre. Ez a felderítés francia részről is folyik
8 célja az i-kikéintelni, milyen erőkkei áll szemben a francia sereg-. Hangsúlyozza még a Havas jelentés, hogy ui\'j katonák foglalták el az uj\' állásokat, akiknek szellemié kitűnő:
Azonnal megkötik a török-angol-francia egyezményt
Kedden este azonkjvfil
Diplomáciai téren legfeltűnőbb hír az angol francia—török szerződé-közel] megkötése, amely a maszkyai kudarc eiedményének lekinthe\'6. A köze\' egy hónapos moszkvai tárgyalások sikertelenségét a török állami férfiak nyilatkoznia igyekszik meg-vHáglIanl. Ezekből a nyilatkozaíok-bói azonban csak két dolog derül ki : egyik az, hogy a szovjet tufzo\'t követeléseket támasztott, melyeknek Ankara ellenállt, a másik pedig, hogy
a szovjet-törők jóviszony továbbra is fennáll.
Legalább is igy m mdfák a török államférfiak.
A török szovjet tárgyalások meg-1 szakadása uj helyzetet le rémlett a Balkánon - je\'e.ntik még ezzel kap.\' csoiatbán. Ezt a francia-sfrigol—toj-rÖk szerződés megkötésére alapítják. Ezzé\' szemben áll azonban a-Ham-burger Fremdünb\'att feltűnés kel-\' tö cikke, amely szerint a török -szovjet tárgyalások csak eltolódtok, de azokat foiyta\'nl fogják, meri Ankarának érdeke a szovjet barátságát megtartani.
Egy londoni hír szerint a törők-angol francit egyezméinyt azonnal aláírják, amint Szamcsoglu hazaér. A török külügyminiszter nem áH meg Constanzába,n fém, mint tervezték, hanem közvetlen hazautazik és ; ¦ j
nem találkozik Oafencuval sem.
Itt ken* még megemlíteni, hagy Tö. rökországtnii államtanács és vezérkari értekezlet volt. Ezzel álnál, ösz-szefüggésten a török fiotIának a* Márvány tengeren tör.ént Összevonása. , ,
Papén ankarai német nagykövet hazautazott Berlinbe
Az ,ut váratlan volt és meglepnie*), keltett. Azl hiszik, hogy Popén utja* összefüggésben áll a moszkvai tanácskozások kudarcává*.\'"
\' Éden Moszkvába megy?
Érdekes ,bár a hely/elet kissé bonyolulttá teszi u tisztánlátás tekintetében az a hlr, amely szerint Maj-szky inndoni szovjet nagykövet és Haljfax külügyminiszter
egy szovjet angol kereskedelmi ¦. szerződés
niegVötéSC kÖríV Tárgyalnak- Lehet-ségesnck tartják, hogy a moszkvai felszólalásra az angol kormány Edent a Jeten regi domínium! ml nlszterl kiiidi Moszkvába.
Churchill lemond?
Parisban olyan hírekről is tudnak, amely szerint Churchill a tenger, nagyi hivatal első lordja, *z angol háborús kabinet egyik oszlopa, fel-ajánlotta volna lemondását az utóbbi napok* jetenségfeivel kapcsolatbaln elhangzott erős angol birálaiok mfr att. . |
Azt éaxstkl államok ««lja» samliliaségét juttavtta kl-fejexésre a •tookholmi értakMlat
A slockbolmi kírtt>\' ós ál[amffti la-lálkn«\'»ról kevés liir érkezett, \\ jelen-lésok a krtls<i»>égckre vonalkódnak, illetve a tárgyalások anyagáról csak tafátgalásokal köbölnek- Eszerint a la.
(Folytataa a 6. oldalon)
ságu, hogy ennek érdekében kor/á. toznunk kell a felesleges behozatalt és aluír á\'dozntok árán is fokozni iuinden kivitelt, amely Oetnes devizákat, vagy aranyat eredményez ntf ország javára. További igen jelentős pregifcnmjMntja a kormányjnak, hogy ezután is minden eszközzel biz tosilani fogja pénzünk értékállan-
dóságát és az elsőrendű éte(szükségleti cikkek árának változatlanságát Manapság, amikor világok ütköznek Össze, a nemzet lé\'.e függ a:tói, hogy
ink zavartalanul folyjék
termelési
a megnagyobbodott Magyarország gazdasági téren is bátran szembenézzen tiiegnagyobbodott felacfcilai-
V"1.1 li ti
A pénzügy miniszter cxjwzéja \'éppen ezért több egy pénzügyi és politikai aktusnál: a dolgozó magyar nemzet feimmarudasának kötefező parancsa voft az, ami a papokban a képviselőházban TRéinényÍ-Scbheltei> Lajos péíizügyuiiniszter ajkáról cl. hangzott.
ÍAI.\'A) rtőzlori*
Csiltiii Ioli
AlluUi «a ..,«•« MlMiupaltta
1 L mJ.orár,
US Torna. - lUralo _ Köziem*. ny*i. — Hauglem*zek. — 10 Hirelr,
— 11.10 Nenuetkózl viijelzosrolgűiat
— 13 lurtugjuis. _ lllrunusi. - ido-Jiírisjelenlea. _ 1-2.40 Hírek. _ 13.20 Idnjejiés, Mojaráijelentes. - 14.30 Hírek. — 14.45 Műsorismertelia, — 15 Arfolyarnhlrtk, plad irak, tUelmlsrtr. arak. — 10.45 IcISjelzds, Idójántsjo-kvnles, hírek. — 17 Hirck szlovák ?1 inagy«f.orosz mMvaa. — 19.15 Hírek,
— 51.40 HlrWr, Idojárásjelentcs, hírek
BiloYÍk és mégVOl dl\'mí il\\*\'i\\f*í. —
24-10 Hírek német, olasz, angol é, franci* iivelven. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 Lakatos Tini ds Ijikolos MM riganyaopeluuo. — 17.50 Dr. K.iKis Iván ettSadáM. — 18.20 Budai Man-.l.iiinre\'iii\'kar. — 18.55 SzUdnl Maria előadása. — 1(125 Albert Ferenc he-" gedül. — 19.50 Részletek Szabó Lőrinc uj Mocbotltfordilásabui. — 20» A Besxkárt Közművelődési Egyesület férfikarának inflsora, — 22 Dolmányt Emö és Kcr[>cly Jcuő zougora-gor-\'doztka szonáta estje. — 2X25 Csorba Gyula clgánywjljeltara.
BUDAPEST II.
18.25 Angol nyelvoktatás. — 18.55 laudatole rzanrJlenrczrőt. — 111..ni Dr. C..1I.u István előadása. — 20 Hírek,
— 2030 Felolvasás. — 20.60 Kamara, xeno hanglemezről. — 2L35 Időjárás-Jekntés. \' |
Péntek
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. — 10.45 letolva, sás. — 12.10 Toll Jancsi cigányzenekara. — 1IU0 Hendőraenckar. - 10.15 Diákfélóra. ,
17.15 Tám-lemczek. ~ 17.30 .Magyar, oross félóra. — 18 Sj>ortközlcmónyek.
— 18.10 A rádió szalonzenekara, — 18.45 Egészségügyi Kalendárium. --10.30 As Operaház előadása, .Tanú. Ivauser.. (b, II. felv.) Dalmű három felvonásban. — Az 1« fair, után ttb. 20.35 KOIilgyl negyedóra. - A II. felv. után kl>. 22 Hirek, időjinlsjcientes, birek szlovák és uiagyarorosz nyelven.
— Az előadás után db. 22.25 Heine, mann Ede jazz.zencknra. — 2X20 Mursi Elek cigányzenekara.
BUDAPEST II.
18.40 Gyorsíróién folyam. — 10.30. Geszlesi Ödön előadása. — 20 Hirck,^
— 20.20 Szómkozluló hanglemezek. -21 Nagy UJos elbeszélései. — 21.25 Pertls Jenő cigányzenekara. — 22 ldő-járásjelaatés. — 22.10 Az OpetfliAti előadása. .Tannháuser. (III. Iclvonás.)
Bea
16 Szórakoztató zetic. — 17,10 Le. mezek. — 10 Hangverseny. - 20.50 Szimfonikusok. — 22.50 Berlin.
Az aniODYOk oly makacs bél-rekedékéríet í^égóla bevált, tl(t-Un termíaieles .Ferenc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra egy pohárral betéve — különösen ali» imo», meri halálában megbízható é> renttWvfll enyt*. — KeMttie meg orvosát
Vasárnap nagy lógoItalmi-Wállltás a tűzoltólaktanya Iégoltalml-ternióben
A légoltalmi parancsnokság felhívása és figyelmeztetése a város közönségéhez
A nagykanizsai légoltalmi par^óic-v noksAif és annak egész apparátusa heteken át azon fáradozik, hogy az október 21. é< 27-ikv* között lefolyta^ tandó légoltalmi ^yakorlalok minél Jobban és eredményesé bbí*n sikerüljenek. Mert a teljes kéi u«pos kuíii\' zsai légoltalmi gyakorlatok teljesen ugy zajlanak le, mintha valóbm \'égi himadáS történne és a város közönsége teljesen belejöjjön a véde\'em és oltalom minden teendőjébe és m-unkájába, Minden országban folynak a rendszeres íégnltalmi gyikor-latok, hogy szübég esetén a közönség kellően iskolázottan és felkészülve ál]J m jniiideaire készen.
A gyakorlatokat megelőzi az okló ber 22-én, vasárnap, egész napon át nyitva levő légoltalmi kiállítás a ka> nlzsal tűzoltó laklanya légolinlmi termében, ahoi a kö/.öuség tájékoz, tatására, feivi\'ágasitására és sien> léltefcésére klállj á*ra kerülnek az összes légoltalmi eszközök, cikkek, felszereléwek és minden, amit a közönségnek tudhla kcü.
" Egyben o kiállítás tartama írfilt több c\'öadást i* tartanak a szüksé gcs tudnivalókról és a légitáimidás alatt követendő eljárásról!
A in-izWbnn a fiimelöndás elfltt is ismertetik « közönséggel, hogyan ken viselkednie a légvédcUnl riadó alatt.
Minden kanizsai tartsa elsóiendn kötc:csségének ezt a kiáüllást nveg-tekinteni. A kiállítás teljesen dijta. lan.
Ezzel kapcsolatban a városi lég. oltalmi parancsnokság ezúton is nyo matekom felhívja a város közönsé-gét, hogy ugy a légoltalmi behívásoknak tegyen pemtosan eleget, müu a hirdetményben közzétett nend^kc-zéseket szigorúan tartsa be, aiqiál \'is Inkább, mert országos és saját t^yé-ni érdeke kívánja azokjink a legpontosabb végrehajtását. A múltban alkalmazott elnézés az egyes mulasz-tásukná1 nem ííyikorolható többi1 és mbideu inulasztás, a rendelkezések be nem tarlása és bánniiyen kihágás a lejiszigorubbün büiitetlelik.
szebbnél-szebb
női és leányka
uagyos olcsói t
KELLER ANDOR :
EDOR, A RETTENETES
Egy magyar huszárkapitány kalandos élete
— Riport-regény —
II
Fedor, vagy alvogyan n barátok öt novezgetlék, Fodri, nem volt krakéler. A« bizuHúsokat, ha csak lehetett. cBte-rüllo. Sieietett ijesztgetni^ de lia embereié akadt, mosolygott ós kitM. IVdig
— ezt talán nem is kell bizonyítgatni
— nem VoJt gyáva... Oe neki is imponált u mások\' vakmerősége.
Humorista, aki eljátsza Ötleteit
Megtörtént flz is, ltogy éjfél feló betért yalameiyik ferencvárosi\' >«n« déglőbe, ahol ismert ve.ekedő lársáság Ült együtt. Már régóla borozgattak, u társaság javarésze bepityizáit, eláztak «.\'.s a hangulat meglehetősen cmflk»-\\tclt volt. Zubovits azért jött a \'^déglőbe, mert meaéhezelt és lefdkvós előtíTszaf.. i,)s virsliit akart euni. A másik asztaltól kötekedve szólt át liozzá ai egyik fiatalúr. -¦ i
— Na, itt van maga, hiros? Miért nem kötözkődik véblnk?
— Mert sokan vannak, — szólt
vissza Zubovíts. "\'"**.\' • \'
Amig a virstlit cite,* u\')bben is átlrC. szeltek hozzá. Hondes köri) 1 menyek k<">-iott Zubovils már.régon sstétmartan-go\'la volna azokat a inerészxt^t, ak>|( \\-elc ujjal mernek húzni. Ezoa az éjszakán nem is liederitett a békétleu-kedökre, fiiCtctt, majd oáa\'épetl a kölekedíi társasághoz
— Látom, ltogy Ixitor embeick w<gy-tok. 1U \\-aji tiz korona, igyátok mo&„ Szervusztok.*.
Távowrtt,-a társaság éljenzése mellett. • , i .
A Ilire rosszabb volt a valóságnál. Szeretlc a jogait,, vagy a véU Jog.út védeni, nehezen dteszkedett be a polgári életmód szürkeségébe, de nem volt kötözködő, rcnekcttő ember. Mcgefó-gedett azzal, liog>\' möj^jesszc c^Éteki. teleit ( t,\';\' | |
Igazában nagy humorista veszeti ci benne. Otlelcl, anie.lyi-kkel-hregtrefa.Ita
1939. pfctdpcr gg
FérfiSltönySk, felSItdk. télikaMtiifc
nagy választékban
szomolAnyinAl,
Jsmeníseít, mindig egyéniek és kQiö-¦ nősek, vollak. itn nem csinálj0 vénig, \'hanem ieirju a tréfáü, jelentékeny humorista Jeti volna belőie.
Megtörtént, hogy \' komolyon dühbe jött és ilyenkor nem ismert Wegyezésl, hanem ütött, rugóit, harapott, fagy [>c,bg kiáUl nehéz loMissági kardokkal párbajozni- Hyen v^u-ki^n, ha pisztoly-párbajra került a tjor, megvizsgálja a fegyvereket, nem tűrte a páfbaj i nt ézuiényének megcsufolásir.
—\' Nem -keresem o párbajokat, — mondogatta, — de ha párbajozom, éles karddá] vívok, pisztoly-párbajban pedig nem \\Csrck a kezembe játék-piszlolyt. ¦\' >
Spaosek as a kulturnyalv
ligyizben do\'ga akndi az egyik felvidéki városkábnu, ahol n közös .ánnaV diának egyik ezrede átíomásozolt.. Esle, elvégi\'zvén dolgát .betért a városka nagyvcndégiöiébc, al«jl az egyik asztalnál a tisztikar vacsorázott. Társaságra vágyott és mint nyugalhmOioit katonatiszt, gondolta, liolycseh eselek-s)ék, lia iielyet foglal a tiszt urak lársOságában.
Odalépett az asztalhoz, előírásosan bemutntkozotl ós engedelmet kért, hogy o* asztalhoz úMu-ssfu. Az ezredes
— joviálLs, kedvvs, régivágásu katoua. tiszt — örömmel lusta meg az nS/.i.a-hó\'e Zubovíts Fedőit, rögtón megem-Jitve ,ho^ ismieni n iwevót és a szárazföldi torpedóról is hallott mar. Fodri szeme boldogan sugárzott fej amikor szjvéttcz nőit találmányát emíitettc az ezredes. , ;
ivialakúit e diskurei^s, amelyiKk során Zubovits hirtelen inagyar hyelvna fónütotta n siót. Erre az egyik ka- \' pitány, btíonyos St>aesek öievu, aki
— mint később kiderült — ismert magyarfaló \' kötöstlszt volt, láriyaUt Fcdona: t
— lU\'s/étj kulluráít nyel\\«u. A magyar nyelv kutyaugatás, már pedig kutyanyelvet, nem vagyok liajjjindó iÜskurá,lnl.
Zubovits elsápadt, FelálU, meghajr tolta magát és igy szólt Spacseklwz:
— Ext maj<l elintézzük, kapitány nr. SpBcsek kapitány hencegve vetélte
fel a fejét, I j
w- A«ok elébe.
Zubovits I-\'edor még este nicgneye-zclt két katonalisztet, akik nevében lovagias elégtételt kért*-k a inagyargyp>* bízó kapitánytól.
— Csak nehéz lovassági kardokkal-párbajozom, — mondotta scgédebieJs,
— bandázs néJkffll. A kapitány nemzetemet sérleite meg. E^t a gyalázatoi vérrel fogjuk lemosni.
A i>.ni,;ij másnap folyt le a laktanyában. Zobovils Fodor ngynev«zeU 4külsövugással. átvágta oLleuOttének jobb ai- és felső karján az, ionokat A \'kapitány hosszú ideig feküdt, aztán kidcrü\'i, liogy még irodai szolgálatra sem alkalmas, mert béna jobbkarjá,-vol nem tudott Imi és kénytelen volt nyugdíjba mcuid.
Soha többé nem szidta a magyarokíit-és nem volt ba)a a tnagyar nyelvvel. I.Folyt. köv.)
—¦ HáiJa»wonyoii, nem kerül pénzbei A dr. Oetker-cég Ingyen kiUdl Ősöknek Bzlnes reoeptkönyvéaek uj kiadását
VÁROSI MOZGÓ.
Az első magyar bűnügyi filmS
Viharosan érdekes ás izgalmas uj magyar flilm!
5 óra 40.
Csütörtöktől vas
A bonyodalom percről-percre fokozódik és olyan remckOl felépíteti, amelyhez hasonlót magyar Hímben még nem láttunk
ElOadások kezdete; hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap J, 5, 7 és 9 órakor.
Í8S9. október 19,
hmm smmtm
Katonaifalsaaraliaak egyanruházatj cikkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetik
beleznainAl.
Sugtr-ul 53. M. Telelőn 625.
fal hangolalkép a zala. szőlőhegyekről
Isten a megmondhatója, hogy miért kedvesebb, bensőségesebb, sziu-pompúsubb, melegebb, *z\\vet-lelkei meginditóbb a magyar ósz, ( mint tnás népfajok zúzmarás, esőpárás, zimankós, vagy latyakos őszei?
Isten a megmondhatója, hogy miért jajdu\' tneg a szivünk a hulló, elsárgult falevelek fátlan, melyekéi olybá veszünk, mintha búcsúját tolmácsolná nz örökkévaló természet me\'ynek mi is örökkévaló, elpusztíthatatlan embcr-mlríádjai, kik csak ámulni, csodálkozni tudunk pazar bőkezűségének láttán.
Amint a vulkanikus eredetű szőlőhegy legtetején állok s révelcg szemeimet az o*kkersárga, ciuóber, kamrinvörös, vagy, bi bor vörösre aggott fák félcsupasz koronáján, « matronás, ezüstfehér színben bágyadó sz\'öifiieveleken, mézédesre érett fürtökön, vagy a gyümölcsfák n\'á teritelt, kissé mór einyütt, lompaszi-nc/etü Jevólpázsiton légei etem, nem az enyészet, hanem az étet földszn^a hatja át lelkemet, ahogy mngamba-száilva életünk tavasz, nyár, ősz, téli zónáinak problémáján merengek, azt hiszem az a meggyőződés alakú\' ki bennem, hogy az elmúlás, a halál acélos keze teremti meg az életet s ennek a cirkulációinak nincsen vége, csak határa., mint ahogy a kör is végtelen, amit elmélázva, tudatomon kivü\', reflcxszerüen raj. zohjk botominnl a vén szőlőhegy \'ó-vah«mokjába. ;
Diadalmas, égnektörő, vig nólaszó csap fel rendes mO lengésemből; szüretelő leányok nótáznak .legén-nyék kurjongatnak a hegy alján s ha egy tréfás icáuykflcaj száll fel hozzám a mindegyre erősbbödő őszi széfek szárnyán a hegytetőre, nékem is nevetnem, kacagom kell velük együtt: ugy érzem magamat Őszbe-boruft fejemmel, egyedül a hegy-\'tetön, mint odafejnt a boldog leányr zó, kit mégsimogatott mosolygó tekin tetévet, vagy mind a tiz ujjával az Élet. i
Vig nótaszó járja a hegy alján, inig tui a hegyen, flz alvó szántók felett Vitorlázó varjucsapaíok középkori slratókként siratják\' a nyarat, károgják a telet. Ugy hozzá tartoznak ezek a vén, károgató gyászíovagok az Ósz, a szüret misztikus hangulatához, anint a cérnavékofnyÁn cin. cegö cinegék, egyik ágról, szeder vagy galagonya bokorról a másikra pörccnó apró ökörszemek, vagy a szántóföldekéi szegélyező, görnycdt-hátu tányérrózsakorongok, melyek immár nem fordftják tekintetüket felkelő vagy leáldozóban levő ko-i\'onganyjuk : a Nap felé.
Vadkidosapat huz el hangos gágo. gássai a hegy felett, szinte mindég szárny tollúknak zizegését, susogását Ide hallom. Körülnézek s miután aiieggyőzödök ró1", hogy jiines a közeiben senki, aki meglátja, elöver -szem kampósbo tómat és nyugodtan céibaveszem a V-foruiáció legelején suhogó pontot: a vezérludat, de nincs Időm puskámat elsütni, mert a hegy aljáról egyre közelednek a tető felé u szürelelíi leányok, menyecskék szÍnpomi>ár. főkÖMlkbeki, kendőikben, ugy hanj\'ouganak, oly-
bá tűnnek, amint a mézédes érett fürtökért hajóinak, mint az öszlszél ringatta őszirózsáiéjck, vagy krizantémok.
Apró, zsupptetö* pince lapu\' a hegy derekán o hegyoldalhoz, oly vénhedt, nircses-görcsös a kőfala s a teteje, minlhn mulató kedvében, féikurral ugy vágta volna oda a hegy aljáról két, vagy háromszáz évvel ezelőtt a gazdája, kinek leszánimi zolljn most itt áh elötleni o \' prés mellett |fls édes musilul, s/.őlövet éi lágy kényénél kinál. Felesége a szoig.ifán függő bogrács körül foglalatoskodik, gyermekei a pince melleit ágaskodó gcs/.lenyeko\'oszus a\'ól szedik az érett gyümölcsöt, melyei évszázadokkal ezelőtt ültetett az öregapjuk.
Rég le.dkonyodott már n nap, a cinkék clncegését, veretek csicser.
gósét, varjuk károgását, Ifleskök eh-pe\'ését síri c^end váltja fel, amit csak akkor szakít meg egy-egy kurjantás, amikor kliiyflk a szomszédos pincék valamelyikének ajtaja, hogy Isten szabad ege aiatt kurjanthassál a legény, ki odabenn a pinos mélyén szűknek találja a dimenziókat, mert azokban a pincékben, ahonnan a kurjantás hallatszik, mégforrt már a bor. . <
Nótaszótó\' hangosak a zalai szőlő, hegyek, akárcsak évszázadokkai ezelőtt, évszázadok multán is, mire megfonnak a borok : az ö-sszülök hangja, mu\'atókedve csendül fel nz ivadékokban. És ez a jókedv acé-ioy.zu, keményíti, — akárcsak az ősöket, utódaikat is ~ a nehéz ekeiartó, acéipengető, vagy ha kell, kardforgató Thiinkára.
KUNGL LAJOS
Baurnyéti-teii Károly volt sörgyári főgépész az éjjel lezuhant-a töltésről és a Potyliba fulladt/
Ma éjjel halálos szeren esetlenség történt a 68-as vasúti őrház közeiében. Baumgarlen Károly 71 éves nyug. sörgyári gépész, Bajza utca 15 sz. alatti lakos az éjszakai órákban a hegyről hazafelé tartolt, amikor a magas vasúti töíléfien épp a Potyll felett megcsúszott és legurult, majd olyan szerencsétlenül zuhant fejjel lefelé a Potyliba, hogy az Idős eirt-ber a vlzbefuíladt.
Ma hajnalban találtak rá arra járó emboi-ek, akik az esetet azonnal Jelentetlék a kapiiánysőgnak. Ma délelőtt ej ették meg a rendőri hulla, szem\'ét. Baumgarlen zrebében az" óra fél egyet mutatott, tehát akkor történhetett a halálos szerencsétlejn-ség.
Az ügyészség kiadta a temclési engedélyt. j
A nagyrécsel piromániákns ismét gyújtogatott
A nagykanizsai csendőrség hajtóvadászata a gyújtogató kézrekerítésére
Ismételten foglalkoztunk a gyakori nagyrécsei tüzesetekkei, amelyek már hetek óla izgalomban lariják a község polgárságát. Mindenki réteg,, mikor kerül sor az ö kazlára, az ö hajlékára. Ugy, h;>gy a község népe
fcivi tv a vigyáz is éjjt tente őrködik hogy a titokzatos gyiljlogató ne le hesíen kárt kazalban vagy épületben. A több napos szünetet és csendet tegn:ip éjszaka ismét megzavarta izgatott tüzílárnia, két kazal is fel
L__Jsütőpor
lobbant fiiz éjszakában, amit bülnÖs kéz gyújtott meg emberlánsalnak\' vesztére. Az éjjeliőrök észrevették, fellármázták a tűzoltóságot, azdh-ban az erős szélben félő volt, hogy a tűz át/erjed az épü\'elekrc Is, azért telefonon segítségei kérlek a nagykanizsai tüzoltósőgtól, akik esll negyed 11 órakor villámgyorsan kirobogtak a nagyrécselck segítségeié. Munkájuknak sikerűit Ka tüz tovaterjedését megakadályozni, azonbajo a két kazal leégett, j/s* \' >
A nagykanizsai csendőrség most valóságos hajtóvadá^zntof tart á 11» tokzatos gyujlogntói kézrekerjtésére, mert most már kétségkívül áU, hogy egy szenvedélyes öjromániőkus üzi pokoli inestcrségéAa csendes nagyrécsei éjszakában. í, i í .
Hisszük, hogy a kanizsai csendőrség rövideden visszaszerzi a község népének nyugatmát:
Befejezték a Nagykanizsa—pécsi villany-távvezeték felülvizsgálását
Ma délután 0! Össze a városi vlllany-ellenó\'rzS bizottság\'
A felmerült nehézségek kivizsgálására kiküldött bizottság -- miként jeleztük — hétfőn reggol \'megkezdte a Na gy kan ijwa—pécsi villany-távvezeték kivizsgálását. A blzotlságlum töI)bok között részt veitek Hollós József nyug, áUamlítkár, \\*ngykaniz.sa villany-szakértője, dr. Krátky István j>olgánnesier, dr. Prack István tanácsnok, a vi\'lany-ügyek referense, MOíhirásE .Tózser \\o. zérigazga1ó, Cddcz^ Pál mérnök, stb. Három napig tartott a vonal megviafí-gáláso, amivel szerdán teljesen elké-szüllok ós a bizottság az éjszakai órékl>an visszaérkezett Xagyknnizsára.
Ma, csütörtök délután fa 5 érakor ül összo a városi villa nyelten őrző bizottság a városliáza kis tanácstermó-)jen, alád HoüV)s József nyug. áluim-tilkár részletesen beszámol a távvezeték fel öl vizsgálatának eredményéről és észleletéiről.
JÓ TUDNI,
liogy a szalonna helyeit célszerű a spókelés .céljára sonknisirt vásárolni, F.í a ..zalonna logfínomabb és legí/.lc. tcsebb réstó, amely teljes mértékli^ii helyettesül a füstölt, vagy nyers szO. lonnát; - \'¦ " ,
hogy a napokban már megjelenik a piacon a cs/pkebogyö (hecsodÜ), nmelylKÍI igen jó, izleies í/,í szokás készíteni. Azt tartják, hogy a csipkebogyó akkor a legízletesebb, ha már megesiptc a dór. a tapasztalat szerint ugyanez á.11 a sütőtökre és a borókára is. a kerti v«iteinönyek többségónok aionban árt a dér ós ezért most már fokozottabban kel] vigyázni ezek vásárlásánál;
• i
hogy az általános felfogással ellen* tétben nemcsak a borjumáj élvözhelö, Imnem a marh;unáj- is. a marliajmáj megfeleli) kercíés nrelieit ugyanolyan j Jó, síit még jobb a Ixjrjtiniájnái, mert\'" vérképző ós táplálóértóko lényegesen nagyobb. I)e emellett JkUijiegesOn 0i-csóbb.
¦ACM *mxm
1BW. október 19
I rettdőneg felrobbantotta a Hungarista légió földalatti szervezkedését
Budapest, október 19 , Az egész orsz/ujban, mélységes fel-hátwrodást keltett u Magyar Táv-iroti,irodának a Hungarista Párt üknamunkajáról szóló jelentése, A Józan magyar közvélemény minden rétege »em győz eJéggé csodálkozni hogy akadtak inendöugetö »magynr hazafiak*, okik a roöj időkbsn fef. forgatásra válulkoztak.
A jelentés szerint a feluszlft\'qll Huugarista .Párt föíduhiU sz-:rvo>.c;e
?1 »hungarista iégió< tagjai Szálasba esküdtek fe<. A szerveset Pés\'en éa vidéken mar útszéli és lázító tartalmú röplnjhik osztogatásával kezdte meg bomlasztó munkáját. Szerencsére a rendőrség idejében rájuk csapott o vezetők közű\' 110-ct őrizetbe vetlek. A nyomozás, tovább folyik, de a fentieken túlmenő küL fö\'di jelentések alaptalanok és nem fedik a va\'óságol, - mondja a MTI hiva!ai;>s jelenléte.
Készül a ZMNTE I. és II. a kaposvári csapatok ellen
Síremlékeket,
, mm mbmm). w tejiikaiiii
fzakszerueo éii legolosobban KOWAC8 JÓZSEF
kMaiagomesternét, Klraly-utoa 33 »m il...m-..kUr. Telelőn 616.
A film-világbél
Kl gyerake vagyok én ?
— kérdi a Boy*1 Színház sziuda. rab elme. Vagy legalább is az igaz-gáté, aki a por,ti lapok hirdvlcsOi utján, hoUdc. útá lázasan, kutatja, a darab szerzőjét. A ftz#Lü|t kommünikék szerint mar á(szerzők\'. is jelentkeztek. Mi azt a halk, tanácsol.\'adjuk a direktornak, kérdezze meg Török Hezsőt a szerző felöl, aki pontos peivilngo sittet adhat. Ez a da\'r.ib megy egyébként a legjobban ezjdo^zftrúit a pesti szin-hás*k gyenge Ozietuienate aíetlelt. Mi-nak.bá,l a ltoyai Sxúiiiazuak #z az át. látszó, sxinto -naiv rekfámf
A Magyar Színház
mégis megnyílik, de csak a gxczon derekán A tavalyi nagysikerű Erzsébet cimü darabbal nyit.
Harmlno-magyar, versből
irt filmszcenáriumot Jajiovjts Jenő, az isméit &QÍQZSVárí szín Igazgató, aki egyike VÓI» «WÖ magyar filmgyár-toknak. Annakidején Korda .Sándór is nála tanulta a filmrendezést. Az első film Faluvégén kurta korcsma címmel már elkészült ós JanovUs csodálkozva látta, l»gy .aeve, nem sze. repci a filmen. Tiltakozást jelentett be megfelelő helyen ez eljárás éUen. A fiIn)okat,,aipely^ .terjuészelcsvii csak kiscJÖfilmeknek készülnek, a Magyar Filmiroda\' gyártja.
MegbuKott.egy ,kl»,. WipKzUr
A Síinészkainara felvételi vizsgái rendkívft1 szigornak, a jelölteket szigorúan megrostálják ós máris.számos fcí-tűnéstkeltÖ bukás tö,rtcnt. Ezek .küzü! a legérdekesebb, hogy a bain vassző ke, bájos Nagy AÜcei, több magyar film fö.vj.ereplőnöjét, a bizottság elbuktatta. Kiszivárgott hírek szerint a kiejtésével nem vp\'tak a l^zoVság arai megelégedve. .) legifjabb magyar filmsztárunk nj \'vizsgára kejl majd jelentkezni s árrug a \'.javitóu\' íp, nem engedik, addig nem \'Szerepelhet sem rilmíhi, sem. szünidőn.

ggflfe P«nz. cérq
a elme Barabás Pái uj darabjának, amelyből a Cscpreghy íilmvállafat készíti második filmjét.
Vörösmarty Is filmre keríti
Jövőre lesz igazságos Mátyás királyunk születésének 500 éiCs fordulója.\' Ebből az ajkalomból a Hunnia elkészíti Vörösmarty Mihály $zép Ilonka cimü liAlhatajJun. közleményének fihu-
verzióját.
•$* . t A Berosényi-huRárok
felvételeit elkezdték a ^lunníában.. Ugyancsak fofywak a Hat ¦ hévboldog-ság felvételei is. Az Ali a bál cimfr fümcl mosl fejezték be.\' A nyár folyamán senki seyi remóUe, liogy ilyen lázas tempójú filmgyártás indul meg ősszel. .^egCnililjiik, hogy Zilahy Lajos; véglegesen dőnlötl már a Halálos tavas* cimü regényéből készülő filmjének szerCjKiszíásárói. Szörényi gva és Karády Katalin vállalták a női fő-szcrepeicet, míg a lérh főszerepet Jávor Pál alakítja.
Október 19. .ceülörtök, uVms. kav. Alk-. Péter. Rroteaíátw LucIuh. .hu;. SJatk- hó é.
•t«fet!Hitdft nyllvA r*^ol ti. rtrAtól (*t» fióralB (MU^ wd*. pinuk dáUtÜWi kedden egóaz nap nőknek).
A vasárnapi lidércnyomás illetve venC\'ég még mindig beszédtárgya a kanizsai sporlberkekben. Viaialiq gyan nem tudnak az emberek belenyugodni a vereségba és nem 1« nagyon tudják elképzelni, (akik fne>m látták), hogyan kaphatóit ki ez a kitűnő együt\'cs. Eme azonban ii«m nehéz a felelet, ha egy kissé megvizsgáljuk a dolgok hátterét,
A mi derék futballistáink (különösen az Idősebbek) nem akarják tudomásul.venni, hogy rendszeresen kell az edzésekre járni. Az edző panaszkodik nekünk, hogy a hét minden napján rendelkezésükre é\'l a játékosékiiak, de ezek nem nagyon törik magukat, hogy tanuljanak, illet ve a jú crőn\'étűket megőrizzék. Ebben az ügyben szomorúan az edzőnek kell igazat adnnnk, mert ismén. Jük a ml derék játékosainkat. Nem egy számtalan ef-elet láthatunk, aki egyszer a csapatba -kerül, n kövelke-ző alkalomkor mint .valami »futbaH-feuomén* sétál ki a pályára és természetes, gyakran le :\'s ég. Ce miért? Mert ahelyett ,hogy szorgalmasan fej\'eszteaé a tudásai, már a legközelebbi edzésre sem megy ki, mert ö már »kész« Játékos*. Természetes, hogy az Idősebbek is gyakran követik ezt a példát. És >h,a a fiatalnak nem kell tanulni, miért tanuljak én* Jeligével bizony mindössze két-három ember lézeng a Zrínyi pályán az edzéseken, ugyanakkor, mikor a
város e\'ső förfinl kíváncsiak az, ed. zésekre éa az Ö drága idejükből értre is szakítanak. ** .\' f
Hová süiyedt Kanizsa, sportja ?
Megadtuk yáj a fieieleteí.
Ilyen körülmények közt hogyan lehet jó csapatszel\'em és hogyan szü\'ethctnek meg a jó eredmények ?
Reméljük ozonbáp, hogy a vasárnapi KRAC I. és II. elleni mérkőzésen eltűnnek a »futballfenoniénok« (és a >kész« játékosok, és igenis szor-gaimas, egymáson segítő. derék sport-fiukat látunk a pályán, akik méltóan képviselik Kanizsa futball-sportját,
A futball-bajnokság állása
I. osztály.
1. EBTC 7 5 1 I 13 :T 11
2. DVAC 6 b — 1 211 :3 • 10
8. ZMNTE 7 6 — - 2 16 :8 10
4. 8BT0 7 :i 2 2 14 : 14 a
5. DPAC 6 3 . 1 2 10 :3 7
6. KTSE 7 3 1 3 11 :8 7
7. ZsSE e 3 1 2 8 :8 7
8. NT8E e 3 — 3 5 :14 8
9. KRAC s 2 1 2 5 : 7 5
10. PEAO 5 2 1 2 7 : 19 5
11. MSE 7 2 — 5 e -.10 4
12. PAC)
"} vlBBzalépett.
A vasárnapi fordulóval a PBTC került a tabc)ia élóre, mig az eddigi 61-Jovati nagykanírsai csapul « harmadik lielyre eseit vissza, mert az egy nrOccs hátrányban lévő DVAC Is megelőzte. Vesztett ixmtokat illetőleg az újhegyi
i csapat a legesélyesebb bajnokjelölt. A középzónában « KTSK kát hellyel, a lista végén a PUAC egy l*edi)Oi jött előrébb.
i itt közöljük azt is, hogy » K&AC-* DVÁC mérkőzést a Nemzeti Sport té-qesen közölte. A mérkőzést a DVAC nyerte 1 lO-ra, eszerint alakúit a Centi táblázat is.
Hősi naptár
Sípos \'Joxséf volt 5/H. honvéd ló-vésrosztálybeli géppuskás szakusxvcze.
_tö a Doma Vatio kör-
|. j|_ nyaki Rusului inaguslal
-^\'clfogltthuiakor íu elsők kö
zótl érte el az orosz állásokat és géj>-jmskája oldalozó tüzével az olt levő oroszokat hamarosan gyors inénckü-lésio kényszeritette. A lövész oszlály ennek kövotkertében nemcsak Ozt a ínugaskitot, hanem még a* elölte ifekVö Vrf Sanilui hegyet is eiroglalta.
Sipos szttkuszruzetöt nz unuiy vitézségi prémmel tüntették ki.
•, t
A Dóron Vutra környéki Sundut és ltusului magaslatok elfoglalása alkalmával különösen kilünt öntevékeny-ségévol és vitézségével Muzslay Sándor volt 5/11. honvéd lövészosztályboli tar-btlákoa zászlós ,aki a két imig.lslnt közötti nyeregben Agyesea az oroszok liátába került és nagy veutcséget okozva, fejvesztett menekülésre kény-szeritette őket, azután elfoglalt állását ellenséges támadások közepette, megtartotta.
Ezcu dicsérete^ szép telt nió^tő jutalmaként Károly Forenc József trón-örökös személyesen tűzte mellére az arany vitézségi énnet.
jóslat :
Ménekéit szól, folliöaödós, egyai liolyokon tok Iwlyon
k6a, a ti» nif«o«ton éa éaiakon uBöklton, délkeleten nem változik.
A Het»o«eie*1sl letéaet »ea7kaali~l BiectltfelMHoinaBe l«*«atl t
R«m«n«Met *wa«l> eate -9 «r«*or: + 178, ma iere«l +16&*lbea +19.2\'
Onuinlea 00 "-.
« BKtAfklillltiiaaaat taUnlae . mai minden YéUftenjazer nelktL KopulalB bnlorA»faia
Elhízott egyéneknél reggelenként éhgyomorra egy-két pohár termeszem „Ferenc fézsel" keíerll-Viz a bétmutOdétt liathatésaii elö-mozrtltja, az anyagcserét tetemesen fokozza, a ralrmennylséget megfelelően leapasztja és a testet könnyeddé teszi. Kérdezze meg msosét
á Mai núiiij Bjort-riW7«se«ye
TIPP-4íZaVlNY
BeküMte:..................._..........----------
Lakik:....................................,...........
Szerintem a vMámapi. mérközóaek a kövelkezó eredményeket hozzák:
ZMNTE—KRAC . . i _ <_ :-S)
Románia—Magyarország — .. (... ¦ -).
PVSK-Zuglé ..¦ . . _l .. (...
ZMNTE ll.-KRAC II. ._: - (- :-)
Cserlcéiz—Vasutas . ...: .. (...
ZMNTE HL—TUrakvóa ._ : - (... 1 T>
Sáska—Atilla ......: .. (... -l)
Ml I I EGVESZEW 10 1BEBT
használaton kivQII
AUTOSYPHONJÁT
és fires patronjait, ha azok használható (nem törött) állapotban vannak.
SZABÓ ANTAL
•porliizlele, NagykanixtiK.
JUjjjj. október ),()
ZALAI KÖZLONV
_~ (Csurgó szeretné visszahelyeztetni Longauer Imrét)
M l\'j Somogy irjaj .Longauer Imre lijtuin;1ri, a pámiian népszerű >tfgü Jetnpkimípttö pftn ot — mint tudva-lovfl — ű veszprémi püspök NQgykn. „í,s;Wa helyezte, [.ongauer lmre mir cl is Iwigyta Csurgót, mert Qt áthelyezésről szóló püspöki leirat ugy szólt, liogy azonnal el kell foglalnia kanizsai aljasát. A csurgóiak nem tudnak bele. nyugodni, liogy Longauer Imréi elve. Níjlsék, még mielőtt nagy munkáját, a\' állnia összeliozott uj templomnak orgontlvaJ ós harangokkal való felsze-relésé-t l>e nem fejezi s ezért száz meg Máz uiáirássai kérvényt küldenek dr, Ciapik Gyula Veszprémi megyéspüspök-in./, akii arra kémek, hogy Longauer I mrél helyezze vissza Gsurgóra.> — Longauer Imrére azonban Nagykanizsán us nagy szükség van. Kanizsa örömmel fogadta vissza, Ixmgaucr Imrét és nem engedi «1. Ifa kell, Kanizsa is elmegy a püspökhöz.
— (Ingyen-ebéd akció)
Nemes léiokre valló akciót kezdeményezett dr. Terszteuyák László, a Nolro Danié icánygüitfiáziunv h.ttanára. Kröteljcs motgalmat inditott " szegények\', rászorultaknak a téli időn át in gyen ebéddel való ellátására. Ivén már számos család jegyezte be magát, akik hetenként egy szegénynek ingyen, ebédet adnak. A nemes emberbarátok neveit a jryjiyánosság elölt is közölni lógjuk. ¦ ? , i . í
— (Halálozás)
Szomorú hirt hozott isinél a posta. Dr. LendJ Adolf, az országos hirü, luilós nyug. székesfővárosi áijalkcrb igazgat,\') felesedé, szüleiéit IK-im Olga, éleiének\' 72-lk cVóbco Keszthelyen hunyt. Temetése ma délután t órakor ment végbe a keszthelyi s.zant Miklós kápobu\'ibó.1 óriási részvét mellett,
— (KOvetíJre méltó p«ld«)
Szép és nemes- caaiekjedelrőS olvasunk ogexszegi laptársunkban. Horváth István iparlest illeti elnök az cgBrszegl elemi iskolák szegény tanulóit össze, gyűjtve szüreti vendégül látta. A.közei szá> apróság íi ¦ kényeiét és húsneműt kapott, utána szótőt, sáltgeszto. nyét és édes mustot. Az egerszegj szegény gyermekek felejt letétien élményét néni lehetne Kanizsán is mege-sí-uáinií Itt is vannak szegény gyerm©. kek, akik még sohse voltak szüreten és vannak liáUstcn tehetős szölötula/. doiwsok is.
— (Uj b^ieleBtísl tiala>i(dö: október 22.)
A második zsidótörvény végrehaj U\'i. sávU\' kapcsolatban az értelmiségi kor-mánybUlosság alapi vöket és összzolró lapokai bocsátott ki. Az összeíró személyi lapok, a liozzájuk mellékeli okmánymásoiatokkal együk a vállalatoknál maradnak, az alapiveket pedig kitöltve kell benyújtani a .kormányhk-lossagnái. A benyújtási lvnlárídő ok-tóber 15-ike volt. Mivel eddig a ha-hílyig nem lelrtteit Wwnyoliiani a b*V jeie-utésCket, ezért az, eVteJiníségi kor-mánybizlosság október 22-ig meghosz-szabbitotla a bejelentési batáridőt.
— (A hősök sírjalak)
klvilágosit.-isáról Jlalotiaknapján az jdénls a\'MQVH gondoskodik, akuiek vezetősége azzal a képiemmel fordui a város Iiazafias magynrságálioz, hogy .gyertya vagy pAnzadoináuyaU juttassa jeti a hősi slrofk kivílágitásaliai Stampf Zsigmond üzlotébe. (
- B.urokb ... a Kopflteln-oög vezet. Modem mUitatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező Jie-tesl feltétetek sieilatL
nin(
xm
möiícBcriiiizKíBíN
f0m 8
irat
VÍZtI
Nagy választék! Olcsó árak l
~ (Lacika világgá ment)
A /aIuogcr.sz«g melsStH Teskánd községben a tanítónőnek fcitüut, liogy egyik legszorgalmasabb tanítványa hiányzik az iskolából, noha oz még
sohasem fordult élő, Egyik növendékét b> is küblié a kgs 8 é\\Os Lásrjtí laka-sára, hogy né/e meg, miért hiányzik a kis fin. [.ad szülei egy levejci adlak át, amely Így szólt; .Kedves édes-apám és édesanyám! Köszönöm, liogy felneveltek, köszönöm a szívességükül. Islon velük, elmegyek vftiggá. « kútba ugrom,* A szülök elmondották, hogy a Lacika már az este elment, hazulról és az éjszakát som töltötte otthon. Nekik azonlxm iok votl a dolguk és másnap korán mentek szüiclie. L;z alult «z. Idő alatt a kí,s vándor Iwza, ment és megirta búcsúlevéléi, (így falubeli gazda találkozót! is vele, aki-qck azt mondta, hogy az éjjel az erdőben aludt. Most már a szülök la megijedlek, hogy gyermekük valóban beváltja Ígéretét és beleugrik a kútba, Nagy volt azulán a tanltónéni meglepetése, aiaikor (ii\'.tni.u: egy levert küjdtek b2 oz iskolába, melyet ngvUn-esak a LOcikn ixl és ajpejv igy szól: .Vándor ut. Kodws Szftleiui! Istii velük, köszönöm hogy felnevelek. Hot tón szoigiüok Nagy Ferencnél Azért yftn a lapomon pecsét, mert kóiuiyeün hutjollak rá. Kezüket csókolja; Lad.i Lacika szülei mosl utána inenlek a szomszéd faiub ¦, liogy hazahozzák hosszú vándoriiiyin\')! a \'kis fiut.
- (A VOQE a Teleki koroiány mellett)
A Wsutosok Országos C^vzdasági Egywúleiében tómönitl vasúti munkásság választmányi ülésén « T«sutr mttn-kássjlg gazdasági, helyzetével fogtalko-zott, majd leszögezte; liogy gróf Tpíokí I\'ál miimztcrolilök gazdasági és bzo-ciáHs programja megnyugvással lóltj (I a magyar vosutasaágot, omoly min. den eszközzel támogatja a kormányi programjának végrehajtásában.
— (A keresőképtelenség újfajtái Igazolása az OTl-ban)
A betegségből, v-agy balesetből származó keresőké] ílek-nség Igazorásálian az Országos Társadalombiztosító Intézet uj rendszert vezftU\'tt be. Kszerint a kereső képteleaség Időtartamai az OTl helyi szer\\ei nKgMw szóv^\'gü bizo-nyilványürlap kiálbtásával, az OTI gyógj\'inléziuényei pedig ugj\'ttaazoJi az űrlapon igazolják, amelyekéi egyébként más célokra is kiadtak. A keresőképtelenségtől szóló bizonyítványt n*m li.s.ii.níi..\', hanem a jotentkező mun-kavállaLínak, esetleg munkaadójának kéréseié kell kiállilani. Kzt a (bizonyig ványt az illetékes kezelőorvosnál \'»
elö lehet ler^eszteni. Végül uitézkedik a körrendelet arról is, liogy » féiávnai régebbi igényt n gyermeknevelési pót-lékru nem leb«l érvényesíteni.
Fokozza az Izomerőt. Fáradtságot,
levertséget, kimerültséget megszünteti, szellemi ós testi frissességet kölcsönöz, erősiti és üditl a szervezetet
. KÓLA 100%
Teutsch Gusztáv
tfrofléa-Mbsm..
EgyedárusItAs:
- (Gőzfürdő)
folyó hó \'z3-án és -kaséutisztt lás miall zárva r-m
- (AnyaJfÖnyvl hírek)
Nagj-kanUsán Vz ebnuU béten 0 gyeniH-k szúlptcU, 4 fiú és 2 leány; Márkus István kocsis Néine^* lk> nának rk. leánya, EarlíWí Jfó>ef u&if-nuulja m-géd és EoTÓCtÜ Mafláik, ik leánya, Tóth iv.i\'iniúu napwiiiiott *\'m Farkas lUizáluVook rk. íkány". Ország íiyMgy Máv munkás és 1\'."\'!\' JuSianuá-n«k rk. fia, Györkös József .mipszámoa 6s Kovács AjuiánPk rk. fja, N«gy-
Fercnc napszámos és Csöke Máriának rk, fia. — Halálozás 7 vottt Lldi» Samu sapkflkészitií mester izr. ^\'i éves, llári János rk. 5 hónapos, Czimber Ilona házlarb\'tsi uSkaknazotl rk. \'Al éves, Kövcskutí József napszámoi rk. 48 évos, Vajda Jóasol földműves rtr. 74 éves, özv. Ii*üögli Fereucnó HO* váth Kotalln rk. 75 éyos, ötv»: No|aJ Károlyué Ilots Mária rk. Ül óvos. Házasságot kótötl- 2 pár; Bodi János bolti \\fs«>lga ííí- és Csízinadia Uona rk, v*»irfi-\' Ferenc Qsitalos uögéd rk, és Bnjlor Rozália rk.
- Qów Józsel továbbra Is fogva marad) i
Az Oroszlony—örömhegyi halálos dráma totale, Józsa ¦¦! aki vadász Icgy vérével v?..Li-. -lós János (IV roskM) községbeJi gaxdá*. "fatíolya-modolt ictórtóztatása eflen. Mos.t fog, lalkozotl az nggyel u kpni^U .loivéi.y-szék és a fclfolyauioMúsl eliitasítot,ta. jóas8 József ágyának foláxgyalasáig fogva im.ii-m i
- Kiiosztották az őrlszeutoélcrl
Hvgy*u
IamereUen tetkssek beb»loJ*ak és ky, fosztották «x óriszzntoóUíri Hangya sr.í -vetkezet boitlvelyiségél. Főleg 1.1^1416/ lékel ós a j.émtArláikVui (aiáM váltó, péuzl vitték ol. A csendőrök m^uidi totlák a nyomozást a tolvajok kézre*: kcrilósérc-
- Na«M|| ^MwM
érdekes cikl*t iri Sáudo>í •
Búvár októberi íú»jtébe. NJUatsi Tieby Kálmán a göjnózi portá^ kóft> tuti felfedező utj;iról számol be Qyuav liicmér a szinzongora, Remaia 1W/.ső a síines f(«yképezés\' úx\'lirukal eaodait magyarázza. N\'enies Subay lmi« Ausztrália problémáivaj fogWkózlk, Hote-rides Mihály főidtAni 1 vi&zi «x oivasiU, t.:t.il lllváu a luplMgjüUácirü ad ii!..hi.i ii.i-.t A ludonáay ünii., bői cluui zovAl v.iiloíuto.s kô/ivim\'-ayvL-pek élén Kilóul IT-uu* 11 magyar barnaszén keletkezéséről irt cikkét olvas-lia íjuk.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
24.77371939.
HirdKtmány.
Felhívom a les (gyakorijára köteles ifjakat arra, hogy nemcsak Nagykanizsáról viiift eltávozásuk esetén tartoznak kijeU^^zjrji a rendOrl bc-jelemöhivalalban, hanem még akkor íi, ha Nagykanizsa városban laktat változtatnak, vagyis egyik utcából esetleg tdököiben más utcába mennek lakn^
Amennyiben ezen kijelentkezési kötelezettségének bárki nem íénne eleget, agy iz u) hoavédtOtvéay érrel iné ben 60 napi eizirásm btn-tetietik.
Nsgykanizsa, 1939. október 6. mi Polgármester,
I é
•MEM w"jum»
1MB, ofctdbtr 19
A képviselőház Ülése
Budapest, október ití A képviselőház mai Mesén folytatták a fOldblrtokJavaslat vitáját, iiiin János a hllbUományok feloiz-látását ?8 a nem magyar állampolgárok tulajdonában lévő birtokok nagyobb megterhelését kérte. Erdösy Joisef a azáclálls érdekekre mutatott rá és a gazdatisztek megsegítését kérte, Baky László a háláméi! kisbirtokok létesítését sürgette, Tegzes László pedl g a földkérdéssel kapcsolatos többi kérdés megoldását.
A rozsnyói bányák
agyében ma mondta ki a Kúria a végső szót. A bányákat ugyanis a cseh állam knzvetlen a visszacsatolás, előtt, eladta magánkézbe. Ezt a vagyonmentést a magyar állam, az eredeti tulajdonos nem Ismerte el. Perre kerolt a sor. Mindhárom for-rúmó;;\' a magyar állam győzött, Igy a bányák a kincstár Jogos tulajdonába meritek ál.
borid táviratuk
.A SZENTATYA
a litván kitvet togadásakor unh di*ö i- - «\'!• i mondót! a keresztény Európát fiyiycgetrt ^vajedeK\'iiirok Aggódva \'álja, Ivngy Európa arcán mind köiolcbb jektilk t<t«g Isten ellenségeinek íckwUv árnyéka (MTI)
FRANCO MADRIDBA
tette át síékhelyét Burgusból Madridba ka I tói öt t mosl már az egésr Spanyol kormány.
AMERIKA
500 egyenként tumUlió dollárba ke. nVö hadir^pulÖgép-óriási akar rcn-\' detni a semtegesség bülositására.
A LETT-SZOVJET
fceresJeedelnU egyciményt aláírlak Az árucsere háromszorosára emelkedik, tnioá*kót onnág biztosilja az átmenő forgalom ta\\«rtalnnságál. A SEMLEGESSÉGI
vorvényiMft ai a szakasza, amely a hadfisWó áUamok trmgemlattjáróit kitiltja .1- airterikai vizekről, RoosOw«lt
-mi,Jetére ma életbelépetl.
BULGAHLA
a beltjvutt tartalékos évfolyamok okotta költségek fedezésére uj ndó-emelést hatáioiott ed.
A SZOVJET CSAPATOK.
bevonultak E-sztországba. Két részben főképp páncélos ós gépesített osztagok fogiaiták el a kijelölt Uinas*-pontokat.
OfcsénhjiSt od^a moziban ^xérakozhalik
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
24246/1939.
Tárgy i Lakia bérbeadása.
Hirdetmény.
A Hunysdl-u, 16. sz. házban megüresedett udvari 3 szobás lakást november elsejével bórbeadom. Az ár véré* & v. gazdasági hivatalban lesz október 24-én d. cl 10 órakor.
Nagykanizsa, 1939. október 18. tm Polgármester.
nácskon\'m a skandináv átamok, olsŐ-sortrtüi I-innorsrág InggeHenségénok sende^sségőne* agyét, « senilegtt^^ gaxdusági kitvalásujt és a nemzetközi kapcsol"fok kérdését vitatták meg.
A három király ós a finp k<V.társn. ság elnöke tegnap egész, délután ta. nácskouiti Az este kiadóit jelentés csak annyit mond, l»gy R három skandináv aBam! királya ina délben rádióbcwódet mond.
(FolytatAs az t. oldalról)
A svéd királynak a taiiácsko*ásókon elmondott besxódéből arra lehet azonban kövotkextebü, hogy « stockholmi értekeilet fl aeintagesseg leszögezesét eredményed. f
Ujabb jelentések saeriut ma dólolöU folytatták a tegnap félbeszakító ti meg-inwíéléseket ós azokat délben fejezték be. At északi államok államfői \'okkor a svéd királyi palotába mentek és, ilt mondlák el rádióbeszédeiket.
A ma déli hadljelenlések szerint a nyugati erődvonalaknál az éjszaka viszonylag nyugodtan tett el, ami az esős időnek köszönhető. Egyes gyalogsági támadások tüzérségi tüz támogatásával voltak, ezeket a franciák visszaverték. (Havas.)
A magyarázó Jelentés szerint a németek foglyokat akar\'ak ejteni azon a vidéken, ahol az ellenség erejével nem voltak tisztában. A gyalogos járőrök több helyen beakarlak törni a francia állásokba, de visszavetették Őket, anélkül, hogy foglyokat ejtettek volna. (Havas)
A tengereken nagyobb élénkség volt. Még tegnap elsülyesztelték a 10 000 tonnás Yorkshire angol gőzöst, amelynek 300 utasát a City oí Mandalay vette fedélzetére. Néhány órával kéVbb ezt a hajót is megtorpedózták.
A két angol hajónak a holland
A legújabb hadljelentétek
partok közelében történt telsülyesz-tísét London is raegerösllette. (MTI) London, oktöber lft (MTI) Az Északi tengeren ma ujabb nagy tengeri cpata volt az angol hadibajók és a német repülök között.
A tengeri csaliról részletes Jelentések még nem érkeztek.
TóTd\'&orsxáif a nyugati axSvH-Bégetek mttU dlti?
London, október |9 Az angol déli lapok szerint Tőrök-ország hű maradt szövetségeséhez éa a nyugati hatalmak mellé áll, ha Romániát vagy Görögországot ért támadás esetén a garanciávállaláa következményeire sor kerülne. Ez — Írják a lapok, elveheri a kedvét Moszkvának attól, hogy Németország mellé álljon, mert a Fekete tengeri flottát Török-
ország nem engedi ki aíalrJAk.
A lapok szerint a kölcsönös segélynyújtási egyezményt a napokban mar
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCSÓM Jul fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószakUzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek s P-töl, márkás filmek 88 fillértől. ¦V lialnmnT kidolgozási *sj8]
páratlan kedvezmény a zalai közlöny alváséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-irtoa S.)
foizgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a száljó minden modern konforttat (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift \'Ah.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jelentkező olvasók részére.
Znmntos, Mim büei
Sintrax kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: V4—V2—1—literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2.
ZnSil m Zalai hí
Zului i3
Zalai KSzlónyl Zalai Közlöny Zalai
APRÓHIRDETÉSEK
Kp óMr4*Ut di|( imimiji 4» Qnn«pnap 10 u&kt M\'lltti, mlndan további nó 8 H!tlr, hllkBinttp
la iirMa «o műi, ..i,i... -.ÍM 4 miír.
ADÁS-VÉTEL
_4_
Notorfcaraaaér, Pucb, 175 cm1,
használt, olcsón eladó. Vastagh fényképész, Ciengery-at 1.
^Mg^hitznáY7íiözép) sietter, két keskenyebb sblakra való rolló és egy kályba-elleaié Sugár ttt 29. alatt (első ajtó) •latié.
Jóksibsn levó akadta és egyéb bútorok eladók. Clm a kiadóban.
testiéi visszamaradt Perpltnm lülylodégő kályha éa egy leguekréay eladd. Megtekinthető Mihácil siillilónál, Horthy MlUoe-ut 6. 2Ö96
rbUtciUsban láttái mlndanaauB axon
nal fervétetlk. Welti, Magyar-B. 32. 7722
LAKAS-ÜZLBTHELYISÉG
Bt>rraklAroseara U alkalmsa pincehelyiség azonnal kUdó. Erdeklódal lehet: Néptakarékpenxtar r. t. Nagykanizsán cégnél, Cscogtry-ut 4. szám. 2687
HAroaiáxabáa hallos, osukondortoa lakis azonsaira kUdó Suaár-nt 16/a. Bővebbet Stpoa Andot cégnél. 2715
JtMlétaad - Béraalé szolid árban kényelmes autók megrendelhetők. Kaul-mann Manó. Telefonálíomls 222. 295
Használt magyar bélyauaKt elcserélem crtekéaek mtsleleiö kSliöidl bélyeggel. Klein FáltlMtviscIÖ. Bpest, Vl.DaesewTty-utct 18—20., 1., 4 Atonnall elintézés.
jilííitojíijiilimliassl"
ZALAI KÖZLÖNY
t*OLlVI K*l NAMUr
Kiad|s : „Kli|uda*a|l H T. HaQykaalíttM. Felelőé kiadó: Zaliü Karoly. Nyomatott: a „Kli|ai<Iast|l fi. T. Nanykanliaa"
nyoadájábaa Nagykaalnán. (Nyomdáért telei > Zalai Káraly.)
79. Évfolyam 240. nim.
Nigykanizu, 1889. október 20. péntek
Ara 12 H)l.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Kiírtaiéul ára: m hóra > pengi 40 U1K*. SwrteuKSnégi <« bhdólilvaUll telelőn, 79. .«.
Az északi államok fegyveres erővel is támogatják Finnországot orosz támadás esetén
A finn küldöttség ellen-javaslattal utazik vissza Moszkvába — Az aláirt török- francia-angol megegyezés uj helyzetet teremtett Délkeleteurópában — Török körökben félnek a vállalt kötelezettségek nagyságától — Az uj bolgár kormány is a semlegességi politikát folytatja — Gandhi bejelentette: pártja nem támogatja Angliát háborújában
A rossz Idő miatt elcsendesedett a nyugati front: csak tüzérségi ós Járőrharcok vannak
Tegnap Jelentős napja volt n vi-lágpolllikának. Tegnap éri véget az északi államok stockholmi értekezlete és • tegnap került aláírásra a francia-török és az angol—török1 kö\'csönös segélynyújtási egyeznié|rty.„
A stockholmi értekezlet után, mint már jelentettük, a három király é> a finn köztársasági elnök rádióbeszédben Juttatták kifejezésre a négy északi á"am szolidaritását, a béke, & semlegességük és a szuverenitásuk iiwyíörzésében. S
A skandináv semleges blokkhoz tehát Finnország Is csatlakozott, A négy állam összefogása mindejr* valószínűség szerint tisztázza az északi helyzetet és a Tinn-orosz ügyet is békés befejezéshez segíti.
Ezzel azonban nem mult el a homályos pont Európáról, mert délnyugaton, Törökország körül e pillanatban még tisztázatlan a helyzet
annak ellenére, hogy
tegnap aláirtak a francla-an-gól-török szerződéseket. Az egyezmény, amelyet Weigaud franci", Wabei angol tábornokok és Kzaracsogiu Írtak, alá, a Fekete tengeri kijáratokat a nyugati hatalmak flottája*" részére biztosítja. Paris és London az egyezmétny érteimében támadás esetén segíti Török-országot, amely a garanciák életbe lépése esetén a nyugati nagyhalai, m«k mellett küzd, i
A/, ankarai \'megállapodás*al kapcsolatban nagy jelentőséget tulajdonítanak azonban Papén váratlan üt\' Iának, amelyet j i : \'[__. |
figyelmeztetésnek szántak Törökországnak.
Az sincs tisztázva, fofyiaiják-e a török -orosz tárgyalásokat, vagy serii. Törökország ugyanis az esetben, ha n szovjettel viszályba keveredne, nem köteles eleget tenni a tegnap aláirt szerződés kötelezellségeindki
összefoglaló jelentés a nyugati hadszíntérről
A nyugati harctereken jeíonlős esemény nem törtéfnt. A német véderón főparancsnokság összefoglaló Jelentése szerbit nyugaton még egyálla. ián nem történt na/yobbszabásu offenzíva. Eszerint az erődvo>xáLa^ mU mindössze csak az történt, hogy a franciák német terűiéire hatoltak a fengycl háború ideje alatt, must a németek visszaverték a franciákat. , í
A jelentés felsorolja részletesen a franciáktól visszafoglalt területeket és közil, hogy a háború óta 48 francia és 12 angol repülőt lötlck le az\' erődvona\'ak felett. A foglyok száma 689, valamennyi frajhcla, köztük 25 tiszt.
A német veszteség.
196 halott, 3B6 sebesült, Ili eltűnt és 11 lelőtt repülőgép. Angol csapa, tokkal még sehol nem találkoztak a németek.
Francia Jelentós szerint csütörtökön csak járőrharcok voltak a Mo-seitői keletre. Ugyanitt a tüzérség is élénk harcit folytatott.
A Havas Iroda összefoglaló Jelem tése szerbit a németek 16 iki iá-madása a MoaeJtöl keletre 5, n Saartót 30 kllométeics szakaszon történt. A támadás kiürített területet éri. A tüzérségi előkészítő tűzre a franciák már visszavonultuk, veszteségük c-íckéiy. Egyik Járőrszakasz
egy tiszt és 50 főnyi legénység a németek fogságába esett.
Jeien\'eg - mondja a Jelentés — különböző pontoknál folynak helyi harcok. A .franciák meghatározott vonnbni állmuk és német foglyokat ejtetlek. ;
A tengeri csatákról
A tengeri harcokról "tegnap már részieteken beszámoltunk. Azóta a 11600 tonnás Yermont nevű francia gőzös eisülyesztéséröl érkezett hlr a már jelenteti kél angol hajó elsfl,-fyesztésén klvfil. Az Északi Tengeren történt csatáról részletes Jelejíi.
tést a napi Összefoglaló anyag lezáráséig nem adtak ki- I
Orosz támadás esetén fegyveresen Is segítik a skandináv államok Finnországot
Stockholm, október 20 ¦ na megalakulása tulajdon képen ka
A Popoio di Roma stockholmi U vefezójének tudósítása alapján azt írja, hogy a stockholmi védelmi /-ó-
tonai segélynyújtást is jelent, még ha nincs is írásbeli megállapodás erről. A i»p, szerint az északi álla-
mok együttes erővei támogatják Finnországot függetlenségi harcában és ha arra kerülne a syr,-hogy Orosz ország megtámadná Finnországot, fegyveres erővei is\' segítségére sietnének.
Római körökben Mninnek Roosevelthez Intézeti válaszából arra következtetnek, hogy a szovjet mégis katonai segélynyújtási cgyezmétoy kötését követeli Finnországtól-
A lapok helsinkii jelentés alapjáfn rámutatnak azonbaia arra, hogy Finnország minden erővel ellenáli e kísérletnek és .eltökélt szándéka semlegességének teljes fenntartása. E téren most már a skandináv államok támogatására is számithat. (MTI) I \'
Elkészült a finn ellenjavaslat
Helsinki, október 20 (NST) Kaílio finn államelnök, « külügyminiszter é.s Panslkivi, a Moszkvában járt finn küldöttség vezetője állitólag niár teljesen kidolgozták a szovjet ltövc:elés.ekkcl szemben a finn éíienjavaslatot. A finn küldöttség még a mai nap fo-lyanián el is utazik Moszkvába.
A sajtó a tSrSk poklámról
London, október 20
(.MTI) Az ango\' sajtó vozetőheiyeit közlí a török—angol—franeia ogyez-n.ónyt és annak szövöget. KicniOUk Chamberlain alsóházi beszédét és »agy liordorojü világpolitikai eseménynek jelenlik a szerződés megkötését. Ez — irják a iapok — alknbupfcí a délkelet-európai crök átcsoportosítására.
A Stofani törökországi tudósítása szerint bírók körökben aggódnak n?, egyezmény 3 .és\'4. pontja miatt. Félnek attól, hogy tul sokat vállalt Törökország. Eszerint ugyanis nemcsak a Földközi tengeren kitörő viszályban kell segt lenié Törökországnak, hanem a romániai és görögországi garancia esetében is. Török körökben félnek, hogy az angol és francia garancia Üt is o\'yan eredményes lesz csak, mint Lengyelországnál.
A jugoszláv sajtó nem füz meg-^ jegyzései*! az egyezményb-\'Z, d-e "közű szófiai jelentós alatt, hogy Bulgár körökben n\'agy meglcpcfésf Iteltett az egyezmény gyors aláírása. (MTI)
Genfben a lapok n- Fölkőzi tenger keleti relének egyensúlyának és, békéjének biztosítását látják a/, egyezmény megkötésében.
(folytatás a 4. oldalon)
á tökéletes olasz fegyveres erő
Olaszország 1915 és 19l8 között 26 évjáratot mozgóslíott, azaz Ösz-szesen 6,110.000 embert. A háború kezdetén Haltának 4 hadseregev»U 10 hadosztállyal, melyeknek számát a háború végéig 7 hadseregre emeL te 61 hadosztállyal. Ezekhez kell még számítani a Franciaországbajil és Albániában küzdő hadtesteket és a Macedóniában harcoló hadosztályt 1914-ben az olasz hadseregnek 16 ezer tisztje volt, 1918-bau 186 ezer. A hadseregnek ezzel az óriásméretü fejlesztésével párhuzamosan haladta hadiipar fokozása is, mely 1918-ban már közeJ egymillió munkást foglal-koztátolt. Teljesítőképességére Jel-lemző, hogy az olasz hadiipar rövid idő alatt 37000 golyószórót, 16000\' ágyút, 7000 bombavetőt, 2 és fól millió puskát ós 30000 gépkocsit állított elő. Az olasz hadsereg a háború végéig három milliárd \'puska\'-, plsz* toly- és golyószóró töltényt használt el és összesen 660000 tonna súlyt jelentő 60 millió lövedéket lőtt kl a legkülönbözőbb űrméretű ágyukból, .ütegekből. ¦
Ez az óriási erőfcszitéés képezi a jelenkori olasz történetem\' hadse. regének lifcő állomását. A rákövetkező állomás a hadsereg szétesése volt, mely akkor következelt bc, nitt kor közvetlenül a háború befejezet se után az olasz nemzet mujdfnem\',«\' bolsevizmus áldozatául esett. A harmadik állomás, a mai. a fasiszta forradalom után ujjászüleíett hadseregé.
Amennyiben a .sikertelen politika tapasztalataiból ts lehel okulni, érdemes lesz megemjiíoni, hagy az eiöbb emjjjett bomíttsztásí folyamat Idején az olasz hadseregért felelős tényezők különösen két nehézséggel nem tudtak sehogyan sem megküzdeni : és pedig nem tudták összehangolni a haderő ügyeit Intéző kü. lönböző minisztériumok munkáját é* ezért nem állott mudjukban helye, sen megfogalmazni a hojilvídelem kérdését és nem "oitak tisztában azzal, hogy a korszerű háborúban az ember és a gép egyformán fontos. ,
A fegyverben álló nemzet eázméh nyét hirdetlek, hogy közben egyre kisebb méretre zsugoríthassák a fegyverben á-Uö állandó hadsereget.. Mussolini 1925 ben a következőket mondotta ; »Fegyverben álló nemzet ? Nem, nem szeretném, ha a bé>. ke idején is fegyverben álló nemzet a háborúban. lefegyverzett nemzethez vezetne: Nein kell azt hinnünk, hogy ami jó Svájcnak, az ő sajátos földrajzi helyzete, történeti súlya és diplomáciai vonalvezetése miatt, az megfelel Olaszországnak is. Nem szabad veszedelmes kísérletezésbe fognánk. A béke idején is fegyverben álló nemzet azt a követelményt Jelentheti csak, h:\'gy á nemzet fegy. vérezze fel \'magát szellemileg, de soha sem jelentheti azt, hogy pótolható votnfi az állandó hadsereg.* - ;\'( -
Mussolini e szavai jxtá^a hadse-,
BAXlAi KOZLONV
1839. október ?0"
reg újjászületésének időszakában hangzottak cl, amikor már uj szellem töltötte meg o nemzet kereteit Ennek az uj légkörnek köszönhető nemcsak !1 hadsereg, hanem a\'katonai szellem újjászületése is. Katonai és ipari szakértők, államférfiak és inugáncmbcrck, tanu\'máTiyok és ki-serietek e gész so\'át végezték azzal a célzattal, hogy a nemzet erejét meg. szervezzék egy Jövendő erőpróba si-Keres kilátására.
A haderő, « gazdasági független. ség és az ipar megszervezése az a három bűvös szó, melytől ¦> háboms teijesitöképesség függ. A vele kapcso latosan felmerült kérdések mey .idusában nagy segítséget adlak a Dúcénak ezen ;i "téren is - mint mü> denütt - tisztánlátó kijelentései. »A hadseregnek az a feladata, hogy háborút viseljen, hogy a háborúra elő-* készü\'jön. A hadsereg nem rendőrség és különösen nem politikai rend őrség. A hadsereg egyetlen és legfőbb Uszte nz, h->gy minden pilla, natbnn készein álljon a nemzet éróe>\' keinek a megvédésére. A hadsereg a nemzet sorsának biztos és megtörhetetlen záloga.*
A haderő újjászervezésének eisö két lépése n föparajrcsnokság (AUo Comando; feláUitáafl és n nemzetnek háború esetére vaJó rendszerbe, foglalása volt, aminek két lényegbevágó eredmény lett " :övcikcznié-
»y«: i t i
Egységes vezetés háború esetére és az állam védelmére hivatott erők megszervezése. Mig ez utóbbi n köz-tudatban már régen átment követei-menyt valósított meg, az előbbi hosz-szu multu é&\' sokat vitatott, kényes kérdést oldott meg. A főparancsnokság jogköre kettős: mint a/, összes haderők legfelső hatósága, a habom technikai előkészítését íüggetleniti a politikai helyzet változásaitól; mint a légi, tengeri ós szárazföldi erőket egy kézben tartó hatóság pedig az egységes vezérletet biztosítja. A főparancsnokság kérdéséaiek Ilye tán megoldása egybaesik a Dúcénak a hadsereg megszervezéséről vallott1 felfogásával; »Célszerünek véltem fel fllről kezdeni el a dolgot, hogy minden a jövőben hozandó intézkedés aikahríávai Idejekorán megkap* hassam azoknak a szakvéleményét, akik a hadsereg élén fognák állam". Ez a megoldás felel meg azután a fasiszta kormányzat szellemének is, mely Ugy akarja, hogy mindenütt legyen valaki, aki előkészít és aki fe •eiös.c
A szárazföldi haderő újjászervezésé kifejezet-n a mozgó háború jegyében ment végbe. Az újjászervezés itt ichát elsősorban n harci eszközök és a harcmodor megújításából állutt; e sajátságos- kérdések Úszta felismerésére át kelkit hangolni a katonaság gondolatvilágát. Technikai télien ez az állítás a kisebb és nagyobb egységek tehennöiitrsitését, a gyalogság fegyverzetének tökétele. sité-sét és a tüzérség* létesítményét fokozó uj hadianyagok, bevezetését jelentette : a gyorsan mozgó egysér gek különleges kiképzését, a légi haderő nagyarányú fejlesztését és ál tálában minden tevékenység gépesítését.
Az olasz haderőnek ez n gyökeres reformja a Mussoípdivnd szerbeta (Ordbiamento Mussoluii) valósult meg, mely méltán tekintholö elhatározó jelentőségű fejezetnek az olasz badtörtéoeieznben. 1
Mussoiyii szerint a »hadsereg a háborúra vftn teremtve, ezért a bé-» kebeli hadsereg szervezésének is a háborús v.iikségi^U\'khe/. keli Igazod-p>.« Ez ü niegá^p^tés cteiét veszi
a békehadsereg önmagában ellojit.\' mondó terinés/ctéböl folyó lévedé-\' seknek. A Duce a ve/érkaii főnökre bújta azt a feladatot, hogy állandóan - tunu\'máuyozza a mozgósi-lás pr.íb\'émájál » ez/et a lehető leg. tisztább képel nyerje az eröfeszi-téseknek arról tt mértékéről, melyet a nemzet háború esetén ki tud fejteni. Emellett honvédepui rbrídszere felállításában Mussolinit a világháború Ós a háború utáni korszak tű> pas/tiaiatai, a védekezésnek vizsgálódásokból leszűrt legkiilönféJébb kö vetwmenyei ós az Alíam gazdasági és pénzügyi lehetőségéi vezetlek.
A Mussolini-rendszer főbb intézkedései a következők : bevezet;e az u. n. kellős hadosztályt, mely mér békeidőben két gyalog- és egy tflzér*-ezredböi állt és ezzel megvalósította a békebdi és hadi alakulatok szervezeti cgyöntelüségét, amellett, ingy megőrizte n hadosztály oszthahtlau-ságát, a békehadseregel 30 hadosztályra alapózta, a csapattestek és részeik számszerű ö&szetéte\'él vállon tathalóvá lette, hogy hozzá tudjanak simulni a békeállapot és a mozgósítás különböző igényeihez ; érinthetetlennek myiósj elte a meglévő m >z gósttfisi anyagot és Intézkedett annak fokozatos kiépítéséről.
Ebből a hadseregszervezést rendszerből háborúviselési elmélet Is következik, mely i,em lehet elvont gm-dotatok terméke, hanem szükségkép négy tényező crédflfé, Ez a négy tényező : a helyzet, a hadicél, az esz-kőzök és az eljárás. Mindjárt íiyil-vánvn\'ó ebből az ls, hogy a hadi alapelv országok szerint változik és ezért nemzeti sajátságokkal kell blTnla. Az olasz háborúnak gyors lefolyásúnak kell lennie, mondotta a
12 —Riport
Volt egy ember, akit Zubovits Fedor istenileit, akinek minden véleményét kinyilalkottásnak Uirtolla. !¦>, pedig V\'aísi Sándor ügyvéd vo\'t, a hirnoves bimlclőjogásí. A század elején drj. Válsz Sándor nagy bünpcrokÍ>en szerepelt és éles logikájával, csillogó vó-döbcszédcivcl elveszettnek látszó iígye-kel mentett meg.
Zubovits peres ügyeit vals< Sándorra bízta, de nemcsak jogi .kérdések, kel kereste Tel ügyvédjét, bizalmas magánügyeiben is mindig tüic kéri tanácsot, Az ügyvéd gyakran lebeszélte őt fantasztikus, légies terviről és igyekezett a kapitányt beidemltanl
a normális polgári élőt kereteibe Sok ostobaság elkövetésétől méntéllé meg barátját, aki hálásnak is muUilkoiolt ezért.
„Szegény Lenosl Influenzás"
Sehustor Konstantin püspök megunta, hogy Zubovjtíföl-\'edor soha nőni fizeti rendesen a iMigazrjJglstélyérl járó
Duoc, azaz n hadicél: nz ellenség erejének megscmmlsitésc a lehelő legrövidebb időn belül..
E/. a sajátszerű támadó Jellegű háborús eiv abból a mogygyözödésböl indui kí, hogy az ellenséges front áttörése mindig lehetséges. Ha ez a történelemből tanért hlies ütközetek bén néhány esetben nem sikerült, oka az volt. hogy az áttörést olyan helyen kísérelték m*g, "hol az ném nyújthatóit hadászati előnyt, vagy pedig eirmilasztotlák kihasználni az áttörés gyümölcseit u tartalékok hiá-nya, illetve a csapattestek lassú mozgási képessége ml itt.
Poriam tábornok, a gyors mozgó háborúk legkiválóbb hirdetője. írja : Aliiban, hogy az áttörés, ahol és a mikor akfcrtálc, mindig sikerült, an-ná" inkább fog tehát sikerülni nm, amikor a harci elpusztító.eszközök tökéieíe-ebb alakban ós nagy válasz-tékbon állanak rendelkezésünkre.
Semmi okunk nincs tehát, rttjjy aggódjunk háborús elméletünk he-IyesHlge felöl, mért tény, hogy alkal-nms minőségű és megfcíelo me.\\uyi ségü, gyorsan összpontosított harci eszköz tatbavclésével az elörc klje löU helyen az áttörés biztosítva van<
Természeteién a hadviselésnek ehhez 0 módjához szükséges, hogy a katonák kű\'ön\'eges erkö\'ed tulajdonokkal, támadó kedvvel rendelkezzenek és a vezetők gyors és biztos elhatározásnak legyenek, A felszerelésen és a hadseregszervezésen tuti szúk\'ég van tehát bizonyos kalcaiai szellem kialakulásán is, mely nemcsak a küzdő harcosokat, hanoin n dolgozó munkásokat j; lelkesítse.
Ebben rejlik a nemzet hadi telje, sitményének a titka.
-regény —
bérösszeget és IfCpörölte a vitéz k«pi-lányt. Yaisz Sándor levelet irt Zubo-vitsnák, hogy Űzessen, mert nem ki-vánliatja, hogy " püspök ingyen adjon lakást neki. Néni leltet gyönyörű parkos, tizennyolc szobás kaslűlyban nn. látni ős nem fizetni a bérösszegei. Zubovits legközelebb válaszolt. Levelében kijeicntcllö, liogy el van [elve fjaatést szándékkal, de egyelőre nem tud semmi mással foglalkozni, mini a Lencsi betegségévér. Kgészcn letörte Őf, hogy Lencsi súlyosan meghált és influenzás. Válsz doktor részvéttől gon-do\'t arra, hogy szegény Zubovilsot valamelyik közeit ItozziítartoZ^jának gyengélkedése ennyire megviselt. Már éppen levelei akart Ind, amelyben Lencsi egészségi állapota iránt érdeklődik, bár sejtetnie sem volt róla, hogy tulajdonképpen ki is ei a i^cn-cslt Ekkor váratlanul betoppant nz ügyvédi irodába Zubovits Fodor és beszélni kezdett betegéről.
— Szegényke mcgbüU a kerlbca ,és n
FérfiBltBnyBk, felöltök^ télikabátok
nagy választékban SZOMOL.ÁNYINÁL
tmlatliin vidéki orvosok nem segítenek rajta.
— Motttlol csak Fedor, — firtatta Válsz ÖgyVéd — ki is oz a Ixncsit
— líít sem ltulottf — Fedor megsértődött. — Hja, persze, ha soha ném jössz ki hozzám... Lencsi, az RUlgá-toroin ... Szegény, még inbidig a(NUus vizére vágyik. Nem tudja, megszokni, a vezéecj klímát. Nem émi jöl magát a kerti medencében.
VSlsz doktor ügyvédi irodája aífélo kOsziná voll, alwl a délutáni órákban sok hinti ember tereferél\'. Ismert irók, szineszek és politikusok jártak fel VajSz doktorhoz diskurálni. Válsz doktor ntogint a lélkélé beszélt Zubo-vitsnnk. Fizessen, mert " püspök kö-nyörtcien lesz és cbírverezteti öt. .
— Miből fizessek! — jajdult fel Fodrj, — abW a szerény nyugdíjból, fUaelryel olsején a postás bekopogtál? Vagy a/okbói a koronákból, nmeiyek még iiiegmOradtak a találmányért kapott opciós összegekből?
Két kis könyvooako
lAmiut igy |>anos!Jíodik és kesereg, Iícek Vilmos, az Oj>eraház akkori híres énekese észreveszi, hogy két kis könyvecske kandikál ki Zubov\'ts pe. dor zsebéből. Közellét> Fedorlmz, aki rnagyaráz és éstro sem \\-esai, liogj\' nz operaénekes kihúzta zsebéből a köuy-vecskéket,
~ Mi ez? — kérdi Berk .Vjlmos magasra lobogtatva q könyvecskéket, — mi ez? (
Zubovits odanéz- Elsárgul és-mérgesen rárivall az énekesre. ,
— Vili, azonnal add vissza azokat a könyveket.
— Igen, csak előbb megnézem... Fedor rárohant, de BOck Vilmos
fürgébb volt ós elilUtat elöt». A kapitány végigkergette a szobában, mtr« üeck Vilmos az íróasztal mögé bujt és székekkel elbarrikádozta magát. Zubovits nagyot fujt és belenyugodott a változhatatlanba, hogy az operaénekes
megnézi a könyveket...
Kiderült, liogy a könyvecskék ;u Osxlrák-Magyar Bank takarékbetétkönyvei.
<Ai. egyikben háromszázezer koronát, a másikban kétszázezer koronát őrzött u bank. i
Zubovils l\'cdomak ötszázezer koronája volt az üsztrák-Magj-ar Bankküi, miközben a Migazzi-kastély liélszáz koronás bérösszegét nem fizette. Hagyta, hogy a püspök beperelje, lefog-lallassa, vérebeket -kiadóit a végiehajutókra, de pénzt nem adott.
1A1 ügyvéd szigorúra ráuoolta homlokát. ¦ , l | l
-~ Most azbin elvárom Fedor, hogy fizess a püspöknek.
Zubovits mélázott.
— Jó, jó. majd fizetek... Jílscjén, ha megkapom a nyugdijamat.,. Mort az.l csak nem kívánod, hogy a bankból vegyek ki pénzt?
{Folyt, köv.)
NapMn Október 20, péntek. Rom. kat. Vendel. Protestáns Iréné. Izrael. Mark. hó 7.
Uőatttrdö nyitva reggel 6 órától eete S óráig (hótf\'í, axwda, péntek, délután kedden egén nap nőknek).
— BaiorküUJitáiDokftt tekints*: met minden vételkónvaur uélkal. Kopatnln
batorémoAn \'
NÓI bajok s tisztán természetes „Ferenc József" keserüvií használata állal sok esetben lényegesen enyhülhetnek, mert cz könnyű és lágy bélürülést biztosit és az anyagcserét hathatósan eiöaiozditju, Kérdezze meg orvosití
Hép Mozgói* Péntektől-vasSrnaptg
1914. július 28p
ULTIMÁTUM
Indulás — a földindulásba I és szól az ős/, király: „Mindent megfontoltam és meggondoltam"
EUSadáeók kezdete: hétközimpokou 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
EDOR, A RETTEM ETES
Egy magyar huszárkapitány kalandos élete
IM9, Ottóba 20.
Katonalfalazareléaak egyenruházati cikkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINAL
Sugár-ut 53. «. Telefon 625.
Péntek
Állandó »iiíl.or*itáii!oU hétkSioapokon Budope.t I. niÜiorAti
6.45 Torna. — Hírek. — Köziemé-D)ek. — Hanglemezek. — 10 Hírek. _ 11.10 Nemzetközi vlzjelzőszolgálat. _ 12 Harangszó. — Himnusz. — Időjárás jelentés. — 12.40 Ilirek. — 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. — 11.30 Ilirek. — 14-^5 Műsorismertetés. — 15 Arfofyemhirek, piád érák, élolmísrcr-4rak. — 16.45 Időjelzés, idöjárásje-lentés, liirek. — 17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 10.15 Hírek. - 21.40 Hírek, idöjárásjelcntés, hírek srlovák és magyar-orosz nyelven — 22.40 Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. — 0.05 Ilirek.
BUDAPEST I.
17.15 TAnclemczek. — 17.80 Magyar, orosz fé\'óro. — 18 Sixirtközlemcnyek.
— 18.10 A rádió szakmzenekari". — 18.45 Egészségügyi Kalendárium. — 10.30 Ax Operaház előadása. .Taun-hűuser.i (L, II. feiv.) Dalmű három felvonásbeli. — Az J. íclv. után kb. 20.35 Külügyi negyedóra. — A II. fe|v. után kb. 22 Hirok, Idöjárásjelcntcs, hírek szlovák és mugyni orosz nyelven.
— Az előadás után db. 22.25 Heine, mann Ede jarz-zenckuro. — 23.20 Mursl Elek cigányzenekara.
BUDAPEST II.
18.40 (ijórsírótaiifolyani. — 19.30 (íciztesi Ödön előadása. — 20 Ilirek.
— 2020 Szórakoztató hMngletitczek. — ¦21 Nagy Lajos eJbcszélósOi. ~ 21.25 I\'erlis Jenő tfgányzcnokaru. — 22 Időjárás jelent és. — 22.10 O|ioraluíz előadása. .•ruiiuhauscr. (III. felvonás.)
BÉCS
10 Szórakoztató zene. — 17.10 Le. mezek- — 10 Hangverseny. — 20.50 Szimfonikusok. — 22.50 Bcrliu.
Szombat
BUDAPEST I.
10.15 Ifjúsági rádió. — 10.15 Mit nézzünk; meg? — 12.10 Szécsi Magda Iie-gedül. — 12.55 Lux József énekel. — 13.30 AIüvészliajiglemezoK. — 10.25 Majthényi (iyörgy meséi.
17.15 A m. kir. posta műszak) la. nácsadója.\' — 17. K) Rácai Zsiga ci-gánvzenekara, Dostalv Ignác lárogaló-iik. — 18.15 Fáy Ité\'a fölolvasása.
— 19.25 IJánJelné Magyar Ilona Ud-vardi Szabti-dalokiit énekel. — 20.15 -Az oüenáiáhntatjan.. vígjáték dalokkai, zenével két részben. — 21.10 Vásárhelyi Magda zongorázik. — 22 Az I. lionvéd gyalogezred zOnekarö. — 2350 Tánclcmczfik. i í
BUDAPEST II.
17.15 Hanglemez. — 18.15 Mezőgazdasági félóm. — 19.30 .Dr. (Jenthpn István előadása. — 20 Hírek. — 20.20 A rádió sunlonzjenekara. — 2L35 Idő-járásjelentés.
Becs
10 Délutáni zene. - 17 Lemezek;
— 17.50 Bariton- és cscllószóló,. — 19 Hangverseny. — 20 Struuss János-zene. — 22.50 Kís rádiózcookar.
556 btintetőparancsot adott ki a városi rendőri bllntetőbirö
azok ellen, akik nem jelentek meg a szavazat szedő küldöttség előtt
Ismeretes, liogy a választási törvény M élezi a választópolgiirl a képviselőválasztások alkalmával a szavazat, szedő küldöttség előtt való meclelenesre.
iA legiitéhhi iiogykanitsai választanon tobbszáz választó nem jelent meg a szavazatszedfl küldöttség előtt amiért ezeket feljelentették. A fégi választási érvény soirint e;-.cn ükyik Iclárgyalása a kir. járásbíróság íigykörého tartozott, mig a legújabb rxíudelkézés íze. rím ezeket is a városi rendőri biui-
telőbiró ügykörébe utalták.
Dr. Németh László rendőri büatctö-biió n törvény alapján o mult napokban 566 büntető parancsot adott ki azon feljelentettek illem, "akik a folyó évi május bő 28-án tartott országgyűlési képviselőválasztáson a szavazat, szedő küldöttség előtt meg nem jelentek és ennek okát elfogadható módon nyolc nap alait nem igazollak.\'
iA büntclöpennics legtöbb őseiben öt pengő pénzbüntetést állapit: meg, amit 15 nap alatt kell befizetni.
A távvezeték kezdeti nehézséget okozták a legutóbbi betek világítási zavaralt
Hollós József ny. államtitkár szakértői jelentése a vlflany-ellenörző bizottság csütörtök délutáni ülésén
Csütörtök délután fél 5 ómkor Ült
össze a városi vlflanyeltenörzfl bízott \'síig- dr. Gaertncr Ant.n városi képviselő elnöklete alatt, amelyen a bizottság tagjain kivűi "részi vetlek Holló József nyug. államtitkár, Nagykanizsa város viflany szakértő jé, dr. Krátky István poiganiies ur, . dr. Prack István tanácsnok, referens, Vécsey Barna műszaki tanácsnok, Kugler Sándor mérnök stb.
Dr. Prack tanácsnok felolvasta a Nagykanizsa pccsujhelyl villany távvezeték, valamint a nagykanizsai városi villamos hálózatban ujabban létesített bertndezések dr Hollós Jó* zsef szakértő áUal történi fclülvizs-gá\'atánakészleletéit, megállapításait
Megáiiapitia a jegyzőkönyv, hogy a város] villamoshálózat ujabb prí-méi\'-vonaiak létesítése és két trans-forinátor beállításával bővült, hoj>y a szekunder hálózatban a feszültség egyenletesebb legyen. A berciidzésc. két vizsgálat alá veitek és a fcsznlty séget is több helyen megmérlek. Ugyancsak vonaimentl bejárással q távvezetéket behatóan mogszemiéjf ték.
A Nagykanizsa - nagyatádi szakaszon a jelenleg érvényben lévő szn. bá\'yzantak mindenben megfelelő ói különösen időjárást álló 30000 volt. te Jengedéiyezett távvezeték ié.\'esülr.
Ezen vezeték azonban 3501)0 voltnak negfefelö szerkezetbon van meg építve.
A nagykanizsai városi hálózatban a megépített uj prfrriér-összekölte* tésék és uj transformáíorok beállítása a feszültséget egyenlc|esebbé tette. A megméri feszültségck^az 5 százalékos tűrési határon belül mii-radtak. I
Fogyasztók voltak 1935 óvben 4672, lflSÖ-baji 5310, 1937-ben 5236 és 1938-ban 6335-eii. A hálózat viszonyai tehát javultak.
Az Óv fegnagyobb terhelési papján a maximális telje-tlmény megközelíli az 501) kw-ot. ^
Mívei sgerződéN szerint a legnagyobb gépegység szolgála tképlelCn-ség esetén a város villanyáram\' ellá-
tása is kell, higy blztosliya legyen, a legnagyobb gépegység jíedig 320 kw, ugy, hogy ennek kiesése eseté*! cpi>en ü mai maximá\'í-i fogyasztás van biztosítva), ennek folytán ujabb gépiért beállítása most már terve, zés tárgyát és beánüásá! leszi szükt ségessé, |
A távvezelék nini szerkezeiében az 600 kw-ot mint halárériéket ugyan le tudná adni. azonban a IchatŐséV gekket ttzámolva, a szerződésben 1910 óvi június hó 30-ával megállapított 1000 kw-ra való fcjleszté>e kívánatos és amcióiyíbeu a kivéte. les viszonyok megengedik, 1910 re
a Pécs-szigetvári szakasznak 30000 voltra 50 négyzetmilllméer vezetékkel leendő kiegészítés;\' szükséges, míg 19-M-ig a szerződésben fogaid tak szerint a Szigetvár -nagyatádi 96000 voltos vezeték is megfelelően kiképzendő.
A 35000 kw vezetéknek 30000 kunra történi (eszáUtláaá folytán n tul-jasitményben mintegy 20 százalékai kiesés nmi hit kőzik- Mlnda/onálial megengedett 35000 voll feszültségi mentett a vezeéknek 1911-ben kifejj tett átépítése után azon 1200 kw lesz-Nagykanizsán leadható (a közbeeső állomásoktól eltekintve). Ezen lel. jesitmény feszültség-szabályozókkal meg emelhető.
Ami már most a vezetékben az utóbbi időkben lapasztalt zavarokat Illeti, megállapítható voll, hogy azo. kat a fellépő zivatarok okozta tul-feszűlt-égck, reszten pedig a \'szlgc. lelőnek kihasadása, valamint a kapcsolókat működtető szerelékek meg*, hlbásodásn okozta.
Az elsővel a technika már sikeresebben tud megbirkózni és ez-iránybun hmuhnányok és tervezések is folyamatban vanfnak, ugy. hogy az igy előálló hibák a jövő évben lényegesen csökkenthetők tesznek.
A szigetelő átülese a gyengébb anyagnak kiválása folytán szintén apadni fog.
A relék hibásodása a tapasztalat-nak inegfeíeiő beállítás, másreszl pedig a hibásak kiválása folytán,
vaikemkattélfl — Nanykanliaa
cordatic
szintén apadni fog.
Hollós nyug. államtitkár « jegy-zÖkönyv felolvasása után (amit most kivonatban Ismerteítü!uk) megnyugtatta a bizottságot, hogy a jövő év-ben a mutatkozó iiavarok már apadni ingnak, a nagykanizsai ví\'Üany-áram szolgáltatás, hangsúlyoz^, a technika möl fokán áll es semmivel sem mondható rosszabbnak más városok villányinüveluél. A hibás részek tSs szigetelök ki lesznek cs«< réive, egyébként is az esős idő, űz erős széi éreztette itt U a vezetéknél a hatását.
Az észlelt jelenségek, mondja Hollós szakértő, 8 távvezetékre való átlérés utáni kezdell nehézségek, he-lyesebbeii gyennekbetegs*!gek, nmei. lyek megszűnnek. Majd beszélt a madarak okozta rövidzárlatról, mely Ingadozásokat okoz. A zivatarnak «Z ilyen hosszú távvezetékre nagy be. folyása van. Azonban ezek mind1 meg fognak szűnni és a villany--áramszolgáltatás ismét normális és zavartalan lesz.
Ezután Kalmár Zoltán, dr. Prack István. Ui-szényi Béla dr., Bod« Károly dr., papp Oszkár, Bojtor Jó-z-seí, Szabó Gyula szólaltak fel. Hot. lós minden kinek válaszolt.
Krátky polgármester külön megjegyzi, hogy kritizálni köniiyü, gondoljunk a régi állapotokra és akkor hálásak kell, hogy legyünk a Dráva-völgyivel szemben.
A bizottság végű\' tudomásul veíto a szakértő jefenté-sét.
5 óra 40.
L\\z 5 óra (0 a magyar fümgyárlás ujabb UTiiiéséliöl való Ez B fdm volt len" a velencei nennetközi rilmver\\c-nyen. itünügyi film és igy elül a szokásos magyar filmektől.
Témája érdekes. Á ípükosság kóröli nyomozás szerelmi szálakkal is át van szőve, mert a vizsgálóbíró a gyannsi-
tott válófélben lévő feleségéi szereti és éppen ez, nini !l \'gyilkosság kibogo-rasában is befolyásolja\' A film első
relében a niCses/óvé-s túlzottan átláts/ő, a végén azonban kiderül, — mini a hogy már bűnügyi fUmben illik — hogy a gyilkos még som az, akire mindenki gyanakszik.
A szereplők kilüuőek. Kiss Fcicnc vi/sgálóbirója őszinte, jó nflakitás,
Tasnády Fekete Mária szép, néhol azonban rosszul folografóliák. Vaszary
remek! t¦ray, GrOgUSS, KÖpeoty Bocs mind jó erősségei a filmnek. A rendezés néhol nagyszerű fordulatot ad, jő képekkel, nőliol azonban zökkenők és felesleges jolemíek \\-annnk. A jobb magyar filmek közé sorOzlí«Ui. A kisérö \\arkitó film tetszett.
VÁROSI MOZGÓ. Viharosan érdekes és izgalmas uj magyar fiilm! Csütörtöktől vasárnapig
AleA mnnvnr HF"* * M A bonyodalom percről percre fokozódik
eiSO mdgyar |^ mmmm^m StM 1 és olyan remekül felépített, amelyhez bűnügyi fiittl! III CJ "Y %#i hasonlót magyar filmben még nem láttunk
Előadások kezdete; hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
axc/u
JM». október 20,
I tarké-Tendéglében
llíöl US
íilfiíillüiil) kti.il.
SH«« píitloxint kér ii
Hősi naptár
Nagy Virnllekintéssel párosult bátor-ság jetlo\'ina n volt egri <i0- közös ¦ gyalogc*red kél vitéz ol-
BjF |. ÍJ ItiMtJének, Tamási András —„Jgj. !jjrnnyi julios örmeslc-
reknek a San-inenti Hüdnlknái tunu-sÍ*ott magatartásai. Mttidakctten ctcsell parancsnokaik helyére lépve, géppuskás osztagaikat öntevékenyen és helyes liön-ásrtlti érzékkel a leghemebb tflz-bén olyan eredményesen veiOlték, hogy Oí oroszok rondkivfli nagy veszteseiket szenvedtek és végül is vissza, vonulásra kényszerűitek.
C\\ két derék őrmester nrélló jutalmul öa ar«ny vitézségi érmet kapta.
rj! * ;" *
Dr. Oorvényi (iyula volt kolozsvári 51. közös gjalogozredbeii zászlós a Ijnranoviiso környéki Llt-I ÍSfS í S h*nA\'. "midőn a\' heves 1 \'ntkófeftbyn a különböző
cso|vai lestek rtfsrpl összoko\\rt«Altek és emölt a szülésben zavar kelelkozctt, öntevékenyen: átvette egy honVédsza. ; kosz parancsnokságai és visszaverte " »z onWzokíit, miközben !10 emberüket \' foglyul ejtette. Század parancsnoka meg sebesWose után piáig annak Iselyébe . lépett ós a különböző ezredek embc-roitK\'ü egybegyöU századot ujabb rohamra vezette.
A noliéz tüzérségi tűkben már-már megingó raj vonulat példaadó bátorság. \' gal és rérflas eréllyel magával ragadva, Cv. alkalommal is sikerüli az ellenséget visszaűznie.
. Az arany vitézségi érmet kapta jn. . iáimul. \'
Diófarönköt
vásárol
Dukász Ferenc
N«trkultu. M.sy„-u. 10S.
\'Élénk északi »*ól, felhősödés, sok liofyan »»«, » hőmoi\'üóklot inlndonütt tavibb süllyed.
AV Meteorológiai töttaet no#y**oi5s«) HieKtlttjvlíílIciins»n Jel.mtl i
lUWlfrrMHtirl «wmii tal» Sorakor: + lltíl iün íetzoWt\'-z. deitwh H-134.
A dolgozó ember helyesen Cselekszik, ha arról ii gondoskodik, \'li&frjr hílliiiiléiie és gyomoremésztése etermészetesuFerenc Józsii\' kesernvii használati állal — reggelenként éhgyomorra egy kis pohárral bevéwe — elrendeződlek. Kérdezze meg orvosai I
líolytaUU «z 1. oMalrél)
Az ul bolear kormány Is a semlegesség politikáját folytatja
Valószínű, liogy u11>\'.] Kiosszeivanov kap megbízást. Bárki legyen is ttZ uj m in Isitora Inök, biztos, liogy az uj kor* máiiy is a semlegesség politikájátdbly-taljn. össrebivbik már a parlamentet is, a* uj kormány ugyanis u jotek szemit már ma megalakul.
a háborús frontról
német torpedóknak hegycVmágnescs é< ennek köszönhető, hogy minden kMÖvésfik biztosan talál, miután a löveget, hn nem is pontos a lövés, a hajó acél teste magához rán\'Ja.
Szófia, október! üo
Kiosszeivanov bolgár mlnittzteret-nök, mint Lsniereles. k-gnui> lemondott kormányával együtt. A király most valamennyi pártot rhltflhrtByitJn és s\'ó-sk*»ebb alapokra fektetett és a partu-inoatbei közeiobb álló-kormányl akur.
Legújabb jelentelek
BERLIN: \' i»i I
Nyugaton « Saartó\' keléire lefolyt csata befejezésévei nem volt je\'en-tösebb esemény, mindössze n tüzei* ségi és felderítő tevékenység folyik. (NTI) PARIS :
A francia vezérkar ma dé\'ben ki-adott Jelen\'ésc szerint az. esős idö miatt mindkét oldalon csík járöilc-vékenység folyik. (Havas) LONDON:
A\'bcrthshire közelében egy német léggömböt fogtak. A léggömb hoiszu vezetéke a vllhtnydrótokbn akadva, 10 perces áramszünetet okozott A Övidz.árlat szikrájától 8 léggömb felrobbant. Most vizsgálják Á léggömbön tábla is volt: Vigyázat, életveszélyes | (MTI) AMSTERDAM :
Holland lap jelenté.so s/ermt u
India nem támogatja Angtiát?
"London, október 20 iAz hidiai alkinily bojcientcsé;o válaszolva Gandhi pártja nevében ttoje. lentetto, hagy nem támogatja Anglia hábunis célkitűzéseit, meri a bejeién, tésckbiil ür\\ lálja, hogy Anglia valójában továbbra Is importálirte noílli-kajál ukarja folylabii. i <
lV Lordok Mázában lötténi bOjclCn-téslieu ugj-onls az indiai alkirály (India függetlenségéről ós u háborús colokról lett jelentés*! nem VoU elég vllii-
gos. Tény, hogy rógóU domfniummti tikár előlépni India és lehet, hogy u
mostani események meggyorsítják "i
indiai nlkolniáuy megváltoilulásál, miután az indiai függetlenségi mozgalom
Igen uK\'gerősödölt.
Legalább szerkezeifi poroltó-készfiléket kapott a tűzoltóság
A nagy kan ksai tnzollóság somniibcn sem maradt h&tra a többi, hasonló vidéki városok tüwilUVszer és fobwe* rétesei mögött. A parancsnokság mindig lépést tart a technika fejlődésével, ¦ngy liogy -a nagykanizsai tűzoltóság egyike a vidék legjobban ft?1szerti,t tüw.ltóságának. NVmrégeii ü már meg. lovirí modern folszeiclcséhez ogy uj szerkezein poroltó készülékei kaiKitl, amely külsejére ti&ae szinle ágya. alakú, nagyon ctrráSsen van konstruálva és hatásosan tetjéslli feiadotát; rökog benzin, petrVtlemn és egyól» hasonló anyagok égésénél, üttet-tüzeseteknél. A* uj tüzo\'tó-készütékol még nom is liasiunlták. !
A szerlárl)On várja, lwgy sorra ke-rüljöu egy másik uj rendszerű késztrléfc is — a lióokó készülék, amit spoclá-tűréseteknél használnak.
N\'agy hasznára \\-ati a tüzoltószorek bcfleerzésénói, hogy « togénVHŐg is nagy hozzáértéssel segit nzokuak Olké-síilé-sében. lg>- most nagyl>on készítik a légolUúommal kapcsowtbs eszközöket és s<>kat takarítanak meg ezzOl a városnak. A hi^ásos tűzoltóság tagjai rendkívül sokolttelunk. Nemcsak a vá-
ros közönségének IflZ és vagyonbiztonságai szolgálják, hátterű ogyik réezflk a iiKMitöszo Igái "tol tátja cl, legtöbbjük a légoltalmi szolgálalban első helyet foglal cL emelteit rendszeres gyakoria, lot folytainak. Kleven élet folyik a kanizsai lűzoltóíaktanyában. A kÜlVl-tágnak fogalnei sbics, mi mindont végez a hivatásos tűzoltó a közönség ós a váró,- erdőkében. A mentők ma már annyira ismerlek " széles vidéken, hogy ij«cssziröi hívják őket elsősegélynyújtásra szerencsétlenségekbe/., balosetekhez vagy bclegszáHilásoklioz. Első segély-szekrényük a legtökéktcsob-hen felszerelt uionWí.szjckrény. Jeten-leg két ¦mentőautóul és két lófo^tú inentőkoestval rendelkeznek. A barma. díR (elégett) autó Ivolyett még nem fndtaft más! szerezni a kellő anyaglak híján.
Mtnden dicséretet rnegérdemel &>. az Önfeláldozó, kemény munka, amit hívatásos tűzoltóink és iiicntöhUí a közönség érdekében végeznek.
A jövő évben végre sor kcrfti megfelelő tűzoltólaktanya építésére is.
iA tizenkettedik órában.
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCttt)m fut fényképezőgéphez és filmhez, ha
vastagh rotószákiizletten vásárol Fö-ut 10.
Fényképezflgépek * P-től, márkás filmek 8« fillértől. (MST SMtraarsra fcMostjtmési I -^M
Fakonea az lzomar6t. iFáradtBégot,
l»vertaiés;«t, klmerOltsógot megszünteti, szellami éa testi frissességet kfilcsönfiz, erősíti és Qdltl a szervezetet
. KOLA 100%
Egyedáruslfás:
Teulsch iQüsztáv
drogé pía ben.
slreitilikekatti
ilikllal. UQtJtMMl, hfal a^atrint
Bzakszerüon és legolcsóbban K0VACS JÓZSEF
kéfaragómesternél, Király-utca 33. Nagy .imdek-raktir. Telefon 615.
A kaposvári Rákóczi két csapata Kanizsán I.t hetct.enill rossi a Krtnyl-pálya
A csütörtöki edzésen még mindig nem VoU teljes SláaHI jálékos-gár\'jai viszont látunk egy olyan lelieletíeii rossz talajú iMÍlyát, ami talán ubics az. egész országban egyetlen "inatör. csapalnak som. Mit cstná\' a vezetőség.\' Hát mi a legszükségesebb, ha néni a jó pályát Hogyan lobét ilyen pályán játékost növelni 1 Egyébként a vCz;\'-tőség fél 3 (órára Csondor, Csáki, Kárpát, SzoHár. Bábos,. Varga, Pöczo, Mi-halecx, Istenes, Szabó, Kiss, Boda, parkas, Csöngői, a második inértulzés (1 órára) óssícs leigazolt játékos;iil kirentleü a pályára.
.Ebiről nehéz megállapítani, hogy milyen lesz « vasárnapi csajialössze. áHitás, annyit azonban elárull az egyik vezetőségi csapat, hogy egy-két .lélektelen- játékos, kikerül a csupalból és helyérc bátor, kemény-é< küzdőképes-játékosokat áitilanak bo,
A ZMNTE II. ijdusági csapata a Törekvés ellen játszák a Zrúiyi pályán íéi 12 órakor, a sás ka. Lo ven le az Atilla ellen fói 3 órakor Kiakanizsán, a Cserkészek csapata az NVTE III-mai színién lwijuoki mérkőzést jálsra. nak, míg-a szabadnapos NVTE barátságos mérkőzést játszik a koreskejei-mislákkal. *
Ma tartják meg a tegnap elmaradt birkózóversenyt
Csütörtökön este nem iWgy érdeklődés nyilvánult inog Károlyiak bir-kór-översenye iránt, oniijit vánií teltetett vobia. A 8 órárii liinlelctt méj\'kri-zésen kevés szánni közönség jeleid meg az iparoskör termében, leszánuba n karzat közönségét. D4< Ö rer.é! a kó-önség ineglepődve vette túdornákiü Uz cf^ik vezelö Iwjckirtésél, hogy Várj\' birkózó n|om érkezett im-g.
Mint értesülünk, Váry Sándor később mégis megérkezett és igy mo este a birközó\'\\«rf)enj\'t már minden körülmények közOU megtartják. M» oste a szalsadslíinsn birkózás Kanizsán lévő össics nagyjai már ringbe AMnak az Iparoskor nagyionnében 8 űtttf^keZ\' dettet, néps-zierfi vottcáÓ helyáiokkal.
— tokiatimj i-aos a Köpetein Bator-áruh&a állaadó butorkláilrtaaAt fideaee éa olcsó hntoroknt-kedvező nxeteel lel-Utelekkel vAsArolhut.
italai Köslöay 1^\'iltfíTWra^ye
HPP-S2ELVÉNY
Lakik:...............................................
Seerlntem h vasámiprmerkOzések a következő eredményeket hoaak i
ZMNTE—KRAC . . _ i -. (.-.: -)
Römánia-Magyarorflrag ... ... {... i...)
PVSK—Zugló......:... I— : ¦¦¦)
ZMNTE ll.-KRAC II, ...:... (.- : -)
Csetkész—Vaautaa . ... :... (.- :...)
ZMNTE lll.-Torekv4« ...:... (...: ..)
Sáska—Atilla ......:...(._!...)
im. pufog it>
{I őbíról megbízatás)
\\ megüresedett zataszentgrótí röszol-gftbirá" i"UiKr:i vtté* Teleki lióln gróf fÖkpAn azonnali luiláilyai dr. Foiinlna i^ló 1b. főszolgabírót behelycitesi-telte IX I -in:\'!.\' I,ásító a bi|:"t<(ii füredi fős/olgabiróságou leJjCsít kxoH-gilatot.
_ (OMKE gyűlés)
?1 OM»KK egyesületi iKllyiségábcíi. folyó l»ó 20-áu (pénteken} oste u ómkor taggyűlést tart, melynek tárgy" a légvéduliiri gynkojlirtokkai lupcsolatos teendők inegbewrélése. (;),
— (Miért nem kap segélyt a kanizsai múzeum)
Mosl jeleni meg ogy kimulatás arról, hogy a városok ós váiategyék muzeu-inai fenntartási ltfjJls$Náw*z milyen hozzájárulást kapnak »z államtól, a kimutatás -.mi.ni 14 vidéki város ré-taMul 180.D00 pangó sCgélybeiu A segélyezettek kőzött a kanlzsní muzeumot
— sojnoa\'"—"nem látjuk, pedig ez a fejlődő múzeum igazán megérdemelné a támogatást. A debreceni Dén tnu-reum például 45,000 pengő .segélyt kapói*, a szegedi 33.000 et, a sopronk, pécsi lHOOOeL De 2—15.000 pengő segélyben résxCkiU i..iu,vih\\.hmnt, (,yoi Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nylr-cgyltáza, Székesfehérvár, Szekszárd, Szombathely, Veeap/ém mertnnia. Ajánljuk a |r>]gármostcr szlvOs figyelmébe ezt a kimutatást és kérjük, te. gyen lépéseket «uirnüybau, liogy a kanizsai múzeum is kapjon valami segélyt. Hisz, hn csak a legkisebb 2000 pengős évi állami támogatást is elnyeri, nagyot tudna Pej.|ödftl és rövidesen méitó nyilvános muoummi nőné ki magát lí kttniisui múzeum és könyvtár, j ,
jBALAJ KOZtONV
- (Térzentvmílsor)
A szombat oste 0 órai IWák, lén térten.* műsora a következő: 1. Dávid Péter: Szent. Uszió, induló. 2,;Slrauss J.i lléesi vér, keringő. 3. Araus: A királynő, nyitány. 4. Stolrz: Opera, ábránd. 5. Kálmán J.i TaUrjártls,.ope-reltegyveleg. o, persaglk-ro, olasz In-dúló- \\
r- (A IM-.uk sírjainak)
ki világosi tusáról Halottá knapjáu az jdén is a MOVE gondoskodik, akinek vezetősége azzal a kérelemmel fordul a város hazafias iiuigyorságához, hogy gyertya vagy pénzadomanyait juitussá V\'i a hősi sirofc kivilágításához Stampf /siggioud üzletébe.
- (Oőrfflrdö)
folyó hó 23-An és 24-én kuzúntiszU-Iái iniaU lúrvu van.
- (KézrelíerQIt gyújtogató)
Jankahegyen, minap éj#iakfl kigyúl.
ladt Varga Sándor Italának udvarán u wrtésói. A nyomoiás gyujiogalást állapitoll meg. Most elfogták 11 g>\'"nu-sitotlot SsSbé Istvónné jnnkflhegy. asszonyt. Bekísérték az egérSzegt kir. ügyészségre. Megvizsgálják az etil*, állapotát is.
ZALAI KIS HÍREK
Zalaegerszegen a Batsányi utca tó szám alatt másodszor virágzik a labda-rózsa.
Németh István 53 évei aenyeházai gazdát etetés közben megharapta a disznó. A harapás elmérgcdt, a gazdát kórházba kellett szállítani.
Keszthelyen szombaton kezdődik a sutuszezon. Vérles Károly és sziutár-sulata kendi vendégjátékát.
Reményl-Schnelier Lajos pénzügyminiszter feleségs a balaíoufüicdi szanatóriumban üdül.
A telenyei adólüvata) főnöki állására kiírlak a pályázatot. \'
pénteken este
8 órakor Ji j MM IWkN
az Iparoskor dísztermében
nagy nemzetközi szabadstilusu
_ á *______ ..,
¦.Bnl.roMimi, a Köpetein-aóar vezet Modera: rulntatwmelbeu a legjobbat e legoloaóbban mutatja be. kedveeó t%t teltételek, mellett
a már megérkezett " Váry Sándor
több világverseny gyfirtese,
Kart Plroeh
burgenlandi bajnok.
Németh Sándor
Párls bajnoka,
Jan Koprek
Riga bajnoka
Károlyi László
magyar Európa-bajnok, Vllo Bur
Falvidék bajnoka
Radó Lukács
Erdély bajnoka
biztos indulói a ma esti versenynek
A MrHóasaúsoH olcsó, nép-ssterü ÖelysájraJk melle// le&sneZc nxGQtaxtva t
Magyarország gazdasági helyzetéről
Ír hosszabb cikket a római Lnvoro fasejsztu. a cikk rámulat arra, Iwgy a nyugati háború nem érinti Magyar-ország gazdasági otlátásál, inkább előnyére vau, mert most olyan cikkeket is el tud adni, a külföldnek, amelyet eddig nem tudott. Hangsúlyozza a. lap, Hhogy Kárpátalja erdővel és sóval, a káuizsakórnyék. olajkutak köolajjnft bőven ellátják a* országot.
Jelentős és kedvező tényként emeli ki még a lap, hogy Zürrehlien a pengő emelkedett.
Angol-francia légügyi értekezlet
KlnsJey Wood angol légügyi miniszter Franciaországba utazott, hol a francia tégügyl vezetőkkel tárgyalt a francia és h-dtt léglhaderö egyült-niüködéséröi.
•— mm —i
I mindenki a helyi kereakedflknal I ea iparotoknál ssereasctnl I
A képviselőház mai Illése
folytatták a fóldUrtokpoürtikai tör-vónyjavaíilat tárgyalását. Metkó Zoltán szerint külónbetéget kell tenni a jó és rossi birtokos között, foglalkozott a kivándorlás kérdésével és hatáioiati javanlotot terjesztett elő, hopy « kisemberek ne bértetet, hanem tulajdont kapjanak.
Pápai István a jegyzők érdekében atóatll fel és a sokgyermekes családok megsegítését lette szóvá-
Hi >i lo i Má/ton arra mutatott rá, hogyan került ki a magyarok kezéből a föld. Ortutay Jenő szerint uem föld-osetá&ra hanem fóldincgoaztásra vau szükség, elfogadja a javallatot.
A vitának még 30 szónoka van, igy a javaslat tárgyalása a jövő hét végéig elunt.
APRÓHIRDETÉSEK
10 .ifllu «0 Mlléí. mllUan további nó 4 llllif.
AixAs
"l\'lllal fcejmm reggeli órák,, lel vételik. Diri gyógynieií.!, IM-ul 13. \'
Dílelílli loglalkoiisri b.lár»n»l kc reitk. Zrínyi Mtklóiulca 32. •
ADÁS VÉTEL
¦ot.rk.rek»é>, l\'jcti, 175 Bn\',
bmtoilt, otcaori cladö. vaiugir léajrkcpeu, Ciengerr-nt 1.
Alig tiiurrilt (koié|.) ueltei, két kti-kenyebb abltlua vaio rollo él egy Uftlytlr-elleriib Sugár ot 2t. alait (eTK) »|I6)
•unó.
Jokarbaa levi «hMI* é« egyéb botorak eltrUk. Clm a kiadóba.
V.nn.k 4« darab IDsieies Hókra clm -kikel. t\'Olii\'», Magyar ... 98. •
flauti vaté.ra doghagyma, spenót-. aArgar\'pa-, petieraelyemmag be zerezbetr} Orsiag magltereíkeaíííbaa. \' *
ÜOdniióI l,n,aa,la|>ak>
adok. VlklOrU llOii.\'glagyar.
Idomított maeyar wi. -.la, Jotaayoe iron eladó. Érdeklődni Kovács, rtroal erdóöfnil, OordSreny. *
Ugy ]ó u..r.a,b.l>k.< í, Igy tllrdf, kilyUt rrregiilelre kertiek. Petóll ot 39. *
Kit lerllruh., többlété botor éa egyéb aprOaág eladó. Horlby M.-nt 3. 1. em. •
¦JUijte-UZUJTHEl-YISÉG
HeayMakak. komlorloa lakia noyem-rmieTladó. B.IUiytoy-n. 22. 2724
Komfortok szoba, eloazooa., tlmrtzetékea lakai* oov. 1 re kiadó. Szemere-u. 2/c. *
MauurBBlart berendezétact bérbeadó. Kilovlca Sándor Kilkaoliat, Nagyiéi: 11. 49.
HÁZ ÉS INGATLAN
¦XlauM boluitllclcii ii. komíorloa, kertea caalidi\' S»gai-ul ü.
gr?
ills äff Ti El siisi
"bÎo.ÎS S» «t& SS?" Sig = B g«-t°
3 3 arg äs-* -
~ S L"< si-** s
1 gists\' IgU-lfl I II
BS
ta s»b
Itrîa ? ititi 7B-f
»sie
i H S
;l9 " i M
¦s- ¦*
P|lE«iffiIIii -r 3
S f» a ff 2. z SE i. s <^ UI S
W i^lfil-kl1
•0 \' 2- S-
2 s»
0 fra
- lisi " l-l
cr < e> »
1 *< n S.
affali S-
1*
S Si???!??
— -• L ~ o — o 5 «pi Ha""? S. T
i tal*ft! 3
¦o _
I fi
If
s 5
il
S S
» 3
-* = « s 5-» = ET Sfai 5§â5 sg
i
11 II
Es
" ss |&
33--\'S.
« N ta «.
is-il5»=rS =S™S__S-S
E f S3 fS^-S SS . Si" < cri
fllfllllf
"CI - i- ° M ~«—
¦ ô 3 n fÇ,»
3 o"S.2:a2 g !Ta
|l||Ji»-||f 11B |?ils g^lf
Ilf iti it**PM«fi. * B s3l°f^ leltül líi-iSi si «r itfiii
51111
79. 6vIo!y»m 241. uám.
NngykanlM*, 1989. oktöbtr 21. szombat
Ari 12 níL
ZALAI KÖZLÖNY
és laasttstsaMr PU a. ¦
•OLItKII atpuap
Felelős szerkeszti: Barbarita Lajoa
KiötlieiW ára: egy bora « Mai 4* uatr. HnHMililaHsl ea Sradí»raat»í ifiíosr 7a. as.
Moszkvába vitték a finn elleniavaslatot
Harmadik hatalom nem támadhatja meg Finnországon át a szovjetet: — ezt hajlandó csak garantálni Helsinki — Németország nem kezd uj békeakciót, de csapatait sem engedi francia területen támadni — Ujabb légiriadó Skócia felett — Tavaszi támadásokról" Ír már az olasz sajtó, mert az eső és az árvíz gátojja a harcitevékenységet — Várakozó álláspont a diplomáciában és a frontokon
A rostz Idő miatt csak felderítő és tüzérségi tevékenység volt a nyugati fronton
A világpolitikai helyzetben a feg. napi rrap nem hozott lényegesebb változást. A közvéleményt még mindig az Ankarában aláirt török-angol francia szerződés foglalkoztatta, és annak várható kiadásait vitatta. A vélemények eltérőek. A\' Ber. Üner Börzenzeitung például
szovjetellenes lépést lát a török paktumban,
viszont má« tápok a délkéleteuróv pai helyzet megszilárdulásában bíznak ennek hatásaként, ismét mások kilátásba helyezik a moszkvai^ tárgyalások folytatását, sőt vannak, a kik a közeikeleti helyzet bonyolódói sára 1» azéroitopák.
Nyilatkozott Szaracsogtu tőrök kú> figyminiszter is, aki szerint a moszk vai szívélyes légkörben folytatót! tárgyalásokról jó bcuuniással távozott és várja annak folytatását. Ugyanekkor azonban az angol ós francia vezérkari megbízottak folytatják a tárgyalásokat, amiből arra következtetnek, hogy , >
katonai szövetség Is készül Ankarában
Törökország ós a nyugati szövetségesek között.
A földközi Tenger ke\'ep részének uí egyensúlyi helyzete — ami nagy gondtól szabadítja meg Angliát -mindenesetre befolyásolja Irak, Irain és Afganisztán álláspontját. Ez « három arab állam egyrészt
fenyegetve érzi magát a szovjettől,
nulsrószt a bntt birodalommá\' szem ben óhajt szorosabb együttműködést folytatni. Határozatuk és maga, tartásuk ma még bizonytalan, de ha tekintetbe vesszük, hogy Indiában is bajok vanfhak, - miután.
a hindu kongresszus szembe-¦ fordult Angliával te visszautasította az indiai alkirály bizonytalan kifejtéseit az indiai "í alkotmány elismerése ós Indiának a brjtt dominfumok soraiba való fel. vétele ügyében; - meg kell áilapfc-hal, hogy Angilá^aií Itt is súlyos problémákat kelt megoldani.
Tekintetbe kell vcnjni a problémáknál azt is. hogy Anglia háborúban áll, továbbá, hogy északon méjg nem intéződött el : X l
a finn-orosz kérdés,
llmi szintén lényegesen befolyásol-hatja az európai helyzetei. Az észa>
kl államok á\'lásfoglalésa - mint már tegnap jelentettük - tulajdota-képp katonai összefogást is \'jelent. Erre azonba icmélhető\'eg nem lesz szükfég, mert az ujabb Jelentések* szerint a finn--orosz eitentéiek áthidalhatók. Az a tény, hogy a szovjet lapok egy hét óta nem támad-ják Finnországot, arra enged követ-Német repülők
A harcterekről sem érkezett"- uj támadásokról je\'entés. A nyugati fronton észlelhető csendből egyes franci** lapok arra következtettek, hogy Németország uj békeoffeuzi-* vát akar kezdeni. Ezekre a hlrckro válaszol a Néniét Távirati Iroda amikor határozottan leszögezi, hogy Néinetorezág békeajáníatát egyszer már elutasították, amikor a háborút választották a nyugati hatalmak. >
Németország felvette a feléje dobott keztyüt és többé nem alkuszik.
keztctnl, hogy 1 .
Moszkva elfogadja tárgyalási alapul a finn ellen Javaslatokat,
ami kihúzná az ellentétek méregfogat. Ehhez tcnnészeiescn az kell, hogy Oroszország valóban ne akarja katonai szövetségbe kényszeríteni Finnországot.
Skócia felett
A tengereken élénkebb volt u le-vékenység. A német repülök ugyrfn-ls ismét több ízben tr.cgje\'enU\'k Skó ci« partjai felett. Dél- é* Keletskó-\' chíbuti a nap folyamán
háromszor volt légiriadó,
de j bonibatámadásokrói nem érkezett bir. VuIószimVeg csak a Portb öböl környékén végeztek felderítő repüléseket a német géjtfk. Edlu-burgban háromszor vott légiriadó, egy ízben három német gép egész alacsonyan átnepüit a vé\'os feleit.
Mit tartalmaz a
| Helsinki, október 21 (FTI) Finnországban nagy meg-elégedéssel\'fogadták a stockholmi értekezlet határozatait és eredményét. . A pioszkvaí küldöttség ma Indul útnak Ismét Moszkvába.
A küldöttség vezetője Paaslklvi mariid, tagjai azonban változnak. A küldöttség a finn ellenjavaslatot viszi magával. i
Bem, október 21 (Havas) Svájci körÖkben\\tgy tud* ják, hogy Finnország minden körülmények között dutasitja a támogató
Árvízveszély a
Paris, október 21 (Havas) A Saar és a Mosei vidékén mindössze a járőr és a tüzérségi tevékenység élénk. Az esr> esjk. a^ megfigyelések szerint a né met csapatok éJc Tier felé irányuló szöget 7ir be. Itt uj német támadásra tehet esetleg számKUni. A, front két ""észre oszlik. Az Apácai hegyipatak és a Saar vidékére. \' Mindkét részen kedvezőek1 a védelmi viszonyok.
finn ellenjavaslat?
szerződés felajánlását, Hajlandó lesz ellenben biztosítani, hogy finn terű* leien keresztül nem Uünadbatja meg harmadik hatalom Szovjet-Oroszországot. Ugy tudják, hogy a Hun e"t*njavaslat lényege Is ez.
\'Helsinki, október 21 (MTI; A.finn kormány előterjesztésére egyhangú határozattal elfogadták a finn belső kölcsön ki-bocsátását. A belső háborús kölcsön 600 millió finn márkát tesz kl és 5 százalék kamatozású.
nyugati fronton
[ Paris, október 21 (MTI) A Mosei tovább árad. Az áradás miatt a víz szintje óránkchit 3 centimétere emelkedik, Az áUan eső Is súlyosbítja a helyzetei, Arad a R<ijna és Összes mellékfolyója is. ugy, hogy komoly árvíztől lehet tar-tani. Ez a jelentés kihatással lesz a nyugati harcokra Is, miután mini ismertette már a műit héten ki keltett üríteni az egyik francia erődít? ményt az árvíz miatt.
Ma déli hadljelentósek :
állás kivételével teljesen klürllcltc a warndU erdőséget. (MTI)
PARIS: I \'
A francia vezérkar közli: Ajz éj. szaka nyugodtan telt cl. Egyes helyeken járőrtevékenység és tüzérségi tüz volt. (Havas)
„Tavaszi támadásról" tr az olasz sajtó
A Lavoro Fasctsta beriinilSiióslló-ja kiemeli, hogy a német csapatok\' tartózkodtak az elö<»\'ny<muilás során francia területre nyomulni Német területen már limesének franciák, de a német csapatok sem lépték át a francia határt
Más olasz lapok ezzel szemben már tavaszi támadásokról írnak, minthogy a rossz idő nyugaton beállt.
Sztálin is részivess a finn \'Orosz megbeMzélésshen
| Bern, október 21 (NST) A finn küldöttség megérkezése után Moszkvában azonnal összeülitek tanácskozni.
A tanácskozásokon Sztálin maga is részt vesz. A szovjet-vezér ugyanis sokáig ólt « világháború eiötl a Jelenlegi finn területen és Így mint szakértő szerepel a tárgyaláson.
BERLIN :
A német véderő főparancsnokságii közli: A Mosei és u Saarbrücken közötti szakaszon élénk tüzérségi és
felderítő tevékenység folyik. A nyus gati arcvonal más szakaszain csak gyenge tüzérségi tüz észlelhető. Az ellenség két magasabb helyen lévő
Rövid táviratok
TAfXINi
Kzer német hagyta ci tegnap TalUn kikötőjét két német hajón. Az észtországi németek Dámig közelében a folyosó vidékén telepednek le. Régi foglalkozásukat niegtartják a tetepesek, ¦ (INTI),\'
NEW YORK:
Cenzúrázták az .Amerikából Németországba irányuló tevéteket az angolok és sok lovelot visszaküldték. -Ezért az amorikai |>oswügyÍ miniszter most az uinorikai Icvojckot Olaszországon át juttalju Németomágba. (Stefim.) TOKIÓ:
Angol lorpOíUiromboíó tani Éol a (bV vo\'koJeU vizeken és leluirUjztatott egy japán gőzöst. Az eset nagy felháborodást és megütközést keltett Japánban, amely tHtakonit fog az angol hajó jogtalan lépése miatt. (Domaí)
MOSZKVA-.
f-sztorezágbu, u kijelölt támaszpontokra megérkeztek a szovjelorosz csa_ palok. A páncélos és gépesített csapatok a megbetirozott utón mentek és rendben foglalták ej a védelmi verdéket. (SzTI)
RÓMA: . .
A Duce állítólag — insojt a 8 órai l\'jság tudósítója mondju _ tanácsJ koiásra Iiivja ŐSS20 a balkáni államokat, hogy az uj helyzetben a »aik.ini á\'lamok együttes fellépését incgsicr-vene, k í
PARIS: ¦ | Ülj
Bizakodással tekint Paris a Jóvö\\clé az ankarai egyezmény után, Az egyez, mony gyors aláírása olyan sakkhúzás volt a tkenuetközi diplomáciai játékban, amely rendkívül jetenlös változást Itozhat ós teljesen rendezheti u Földközi tenger ós u líalkán Jjol^zjelót.
1B99. okd
löoer 21
ml1 i1
Szombat
All<atto «i»OrixÍM»k hilkikasiiukow Bmbpe.l I. mfliorAa 1
6.45 Torna- - Ilirek. - Közlemé-¦yak. — Hanglemezek — 10 Hírek.
- 11.10 Nemzetközi vlt jelzőszolgálat.
- 12 Harangszó. — Himnusz. — Időjárás jelantes. - 12.40 Hírek. - 13.20 Időjelzés, Idő járásjelentés. — 11.30 Miiek. — 1445 Műsorismertetés. — 15 Aríolja^liirek, piaci árak, ctelmisrtr. árak. - 16.45 Időjelzés idöjárásje-Iffltéi, hirak. - 17 Hírek szlovák éi tn*gy«f.orosi nyelven. — 10.15 Ilirek.
- 21.40 Hírek, időjárásjeicntes, birok szlovák es luagyax.omsz nyelven. — 22.40 Ilirek német, olasz, -ingoi és franci* nyelven: — 0.05 Hírek.
BUDAPEST- J.
5 17.15 A in- kir. posta műszaki la. iiiícsadója. — 17.10 Rácz Zsiga cigányzenekara,1 Dostaly Ignác tárogató-ük*. 18.45 Fáy Bála folohasása.
— 19.25 Dánkuné Magyar Ilona Ud-vaxdl Szabó-dalokat énekel. — 20.45 uAá cJlcnátUialaileii.-. Vigjdték dalok-kai, ion ével két részben. — 21.10 Vá> sárlielyi Magda zongorázik. - 22 Az 1. lionvéd gyalogozrcit zeuokara. — 23.20 TáncícTnczeJt. f
BUDAPEST II.
17J3 Hanglemez. — 18,15 MOzögaz-dasági lóiéra, — 19.30 Dr. Geothon István előadása. - 20 Ilirek. — 20.20 A rádió smlonzonokttra. — 21.35 Időjárás jelentés.
B6CS-
lfi Délutáni néne. — 17 Lemezek\'.
— 17.50 Barihoi- és cseUószóló. ~ 10 Hangverseny — 20 Strauss János-zene — 22.50 Kis rádlúzcnokar.
Vasárnap
BUDAPEST I.
1 8 Szózat. — Ulána hatiglemezck, ~ 8.15 Iljrek. —. 10 Egyházi ének és szentbeszéd. — 11.15 EvaiigéUkus is. lentisztclet. — 12.20 Időjelzés, idöjá-rásjelentés, — 12.30 Melles Béla-iene-kar. — 13 Dr. vitéz nemes I-\'ábry Dániel előadása. — 13.15 Ilirek; — 14 Hanglemezek. - 15.20 Magyarország--Románia válogatói! \'labdarugó merkő-zós második félidejének közvetít fső Bukarestből Beszélő I\'luhár István.
— 1C.15 Dr. Sánthá László előadása. - — 17-Ilirek. — 17.15 Dr. SzUády Zoltán csevegése. — 17.35 LlSzt emlék, liangvorseny. — 18.50 Táncíemezek.
— 19.05 Siwrtorctlmények. - 10.15 Ilirek, - litfa Rékai Miklós és HochS-.slrasser Ferenc hárfa-Tuvula Számai.
19.50 Ignácz Rózsa verseket mond.
— 20.15 .HatÖ Amerika.. Részletek Budapest 1925. évi revüjének zciiójéaői és dalidból -- 21.10 Hírek, időjárás-jelentés. snoriCiedményok. — \' 22.T5 Tokl-Horvátlí Gyuk* cigányzenekara.
— 2320 Jozz-számok, — 0.05 Ilirek,
BUDAPEST II.
11.15 Balázs Kálmán cigányzenekara.
— 15.05 Szalonftlös. - 15.50 Oláh Kálmán cigányzenekara. — 10.30 Körösi Nagy Lajos olőadása. — 20 Hírek, — 20.20 Dr, <!eréb Lászíé, csevegése. ~
20.-15 Schubertt r-dur nyoáfjis. —
21.35 Idftjárásjolcnlés, BP.CS
, 20.15 Bécsi láncok. - 22.50 Kts rá-diörenckar szoprándoJokkal. — 24-kor ll&ugvorseny.
KISKANIZSAI ÉLET
Kískanizsai szocidtía éa kulin-rátia kérdések előtétben
Nem c\'bizákoo^ttságból, csaj fényként említjük meg, hogy a Zalai Köz\'Öny »Kiskanizs.il é\'éU rovati tárgyilagos és bátor sikraszű\'ásáuák a i-ískini/\'.ii ügyekben meg van és aneg lesz a kézzelfogható eredmény*. Ezzé\' nem akarjuk kisebbíteni a kiskanizNái városatyák és érdekel, tek erdemeit, mert hiszen azok fs sokat tesznek az ulóbbi IdökLctt (bár e\'ődeik tetiek v>lna ennyit) nehéz mindennapi kenyérgondjaik ellenéi-e is. A kískanizsai városatyák nagyobb elfoglaltságuk ellenéje Is aránylag többen és többször megjő-íeunek u városi/közgyüléseken. !
Fontos, ,hogy szóljunk a klskanl-zsaj közügyekről, mint a múltban Is, mert mi a közönség érdekében azt óhajtjuk, hogy ezek az ügyek egy pillanatra se aludjanak a »csen-des akták* soraiban. »
Dr. Fü\'öp György lelkilsmcréterfta kezébe vett jó néhány szociáU* ést ku\'turá\'is ügyet, melyet a város pnigánnesteiével együlic ca terveV zett és amc\'y (ervek hetek alatt meg Is valósulnak. I\'yen (
¦ kískanizsai Templom-tér ügye.
Ez egyike a legfontosabbaknak. Ez u tér feltétlen rendezést kivan már csupán a/ért Is, hogy ide semmi,-fé\'e köz- vagy mflgánép\'ü\'Ct nem jöhet számításba. E> kelt tűnni a? itt levő mocsárvilágnak, Illetve liba\'e-gelönek. A tervezet szerint a icrixek váresfe\'őM háromszögét parkírozzák (bekerítik fétméteiés éifjsö-vénnyei\', ahol helyet foglalna a klsksnlzsai hősi emlékmű, ami már rég Óhajtott kívánsága Kis!, kanizsa népének. A sz >borbizot|ság elnöke dr. Krátky István Ós az ügy. vezető elnöke dr, Fülöp György, fáradoznak azon, hogy a tervből valóság legyen. Eddig több mint 1000 pengő van összegyűjtve a Kískaüii-zsai HŐsi Eni\'ékuuire.
Mondanunk sem kell, hogy KIs-kanlzsA közönsége mennyire örömmel veszi tudomásul a dolgok edditf való fejlődését. A szükséges fogató* segéderőre nagyon sokan fognak jelentkezni.
Értesülésünk szerint a napokban kijön Klskahtzsára dr. Krátky István polgármester a szakhivatal vezető-
jével és az egyik legfontosabb profc témáról,
a leosspolásróf
a helyszínen tárgyalnak. Erről külön terv készül. Mondanufnk sem kc\'i, rn>gy ezt h tervet Is milyen örömmel veszik tudomásul Kiskánizsán. Ami érthető, hiS2cn^egyes utcákban mé\'yebb helyeken a házak egész?ég-teienfik, falaik vizesek. Reméljük, hogy ennek a tervnek az aktáira ráírják a >sürgős«V jelzőt. Sor kértil még a járdák, (ügyére, valamint, a kiskanizsal.-róm. kath. temetőre és több utca rendezésére is.
miért csökkent a.piaci
ftílhnzatat?
A vásárióközönfóg nincs megelégedve a piac felszökő álalval, A pt> naszoW nem\' teije?en lielyénvalók. Kaskanlzsa ugyan eíliUja a, piacát ternténycklcfei, de a szftreti munkák miatt, .valamint a korai fagy miatt a terményeit nem hozhatja fel olyan tömegben, mint az más őszön történt A menekültek számára vásárolt élelmiszerek is lényegesen befolyásolják az árakat* Szakvélemények szerint azonban ezek n felfelé tendáló árak nem tesznek tarlósak, ahogy a kisk\'anlzsal gazdák sürgős őszi munkál megszűnnek.
miért bünteti kiskanixsa saját maflái rossz járdáival?
Ez (a városi adminisztrációtól füg-get\'enüh külön probléma és »kis-kanlzsaU ügy. Az ajtón kopog a télvíz ideje, amikor Kfskanizsa por.c tenger heiyetl sártengerré vá\'tozlk át. És amt u legszomorúbb, nemcsak
kocsiutákoh, hanem a gyalogjárókon Is vau sártenger. Hogy évek és évtiiíedek hosszú során nwttnyi clpő^s ruha vásik és szakad-a »jó« utak miatt, statisztikát lehetne itó sr.iteni. Do hát ez nem\' számit a kis. kanizsaiaknak. Nem törődnek sem a feltöltéssel, sem a .járdák kiépité. sévei. "Pedig hát ez Igazán kibírható összeg lenne mindenki számára, a mennyibe! a (járdák feltöltése és téglával való kirakása kerülne De hát ez még mindig igy Van Kiska,i(,. zsán. »Amí jó volt öiTegapéiik!níik.,.<
sportétet Khkunlxuán
Az Idei első bajnoki mérkőzés Mskan/zsári
A vasárnapi eisö veresége után a Sáska Levente FC csapata az őszi
ARTA-nái
SK«bbuél» um
nőt és leányka
FéHlBHBnyBh, ff^lSltök. léJikaMtok
nagy választékban
SZOMOLÁNYINái,
idényben először játszik KI-sko;n|-zsán a Hunyadi téri pályán- KlsKa. nizsa közöflsége még ebben az év- . ben rtera látott vendégcsapatot a pá\'yán. Érthető nagy örömet keltett az első kisorsolt bajnoki mérkőzés, mveiyen a sáska-csapat a múltkori erősen tartalékos .csapaía helyett o, legjobbjaival áíli kl közön sége elé, hogy a sáska színeknek dicsőséget szerezzen. A vasárnapi já. tékosok: Péntek. Jámbor, Horváth II., Piander, Herczeg,. Horváth L, Horváth IV., Vajda, Gödinek, Bar. tor, Horváth HL, valamint tarjalék. nak Nagy II. Gozdán tett kijelölve.
a hunyadi-téri sporttelep éa a tornaterem ügye
A polgármester és a kép viselő les-tütet tervei szerint átrendezésre ke rüLa Hunyadi tér,,vagyi$: a Levcuie egycsütett sporttelep és maga, a\' Levente Otthon,tornatermet ,kap,.(AinI \'égetCcu szükséges.) A sportieícp\' íeUétlcnü1 bővítésre szorul,, síit egy futópálya létesítésén.-is dulgozunk. Az eddigi feltöltés meg-nem elég, ezért először .feltöltik, majd- bekéri-tik az egész pályát és-Ilyen módon (kiképezik Kiskauizsa ifjúsága szántára.
Ezen örvendetes, Ígéretek azután csak ue. ni\'aradjapak, ígéretek.
K- Nagy.UszIÓ..
riosi naptár
EzOn a no|H)n Dcly, János volt nng--ári 6(3. közős gyalogezredben szakasz-t-ozétö a Jajoslau kö\'r-
iSli.I 1\\ nyéki Rudinknál az oU I mul üt IflSaBc kereszttüze és old-vjgyáiülossága ellenőre nagy merészséggel előrchatolt\'egy futóárokig; ¦nmely-beo egy orose osztag gyfltokerotl, ilt vkrozítalcuát dobottaz árokba és ezzel az ellenség tömör soraiban nagy \'vcsa-tosöget okorott.
Az arany vitézségi érmet kapta jutalmul.

Kimagasló személyes vitézléssel, elszán! és ügyes vezetéssel tűnt.-ki Tar-__¦ nay Árpád volt debreceni
IÜS. I 21 2 Iwuvőd huszárezredbeli 1 —\'tartalékos főhadnagy «
Stoeltod és Styr. folyók közében lefolyt Itfurookbon. Ezen a napon szakaszát meglepő gyoiitfsággal az. oroszok oldalába vezeile, ólt tüzael rajtuk ütött ós támadó lövészosztályunk felé szorilotta őket. Ennek köszönhető, hogy \'obi. mint 100 orosz fogságunkba esett ós három géppuskát.zsákmányol-tünk. \' ( \' i
IA 3 osztályú katonai éjxlorakcreszt tett a jutalma.
. üyomoraavaa öüelkuil tuuuhA-soknál, eldugult neurászténláa egyéneknél és aranyeres betegeskedő embereknél reggelenként felkeléskor «gy-F4[y,IkiB.pqhflr termé-szeteg „Ferenc Jfawf keserüviií-nt:k retidszeiiiit igtíit jótékony hatása van. Kérdezze meg. orvosát l
111 • 1 \'• • • - I -!!\'l I" l ("in in
VÁR OS X MOZGÓ.
Az első magyar jl jk #*\\ A bonyodalom percről percre fokosodik
büniitfvi filmi luV Dr 21 *EL\\ f- é8 OIyan remckni fe,6plte1^
uununa» .TiinK., mm:W -|f; T^kWm hasomót magyar fllmbjenttlégwm láttunk
EWauH«olc.ke«<letp; hétköínapokoa % 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 í$ 0 órakor,
pi mimi! ....in i im.t ....t.i ui.j.m ii .i ...) mii..... ,, L Jt, , j , .fftv||4 A m ¦ajgs^aasy UrJ fm
Viharosan érdekes és .izgalmas uj-magyar-fiilm! Csütörtöktől vasárnapit}
5 óra 40.
BADAI »WMBW
Holnap nyílik meg a légoltalmi kiállítás
Nagykanizsa nagyban készülődik a légoltalmi gyakorlatra
A rendelkezés értelmében Nngy. kanlzsa varos is holnap, Vasaikvip •Lég.díaimi papot* tart. A tűzoltólaktanyában déelőtl 9 érától déli 1 óráig,\'délután 3 órátót 6-ig nyitva van a légoltalmi kiállítás, amit mindenki teljesen díjtalanul megtekint het. Mindenkinek saját érdek-\', h -gy ezt a nagyfontosságú kiállítási nézze ímeg éí -- tanuljon. E\'öadésol. is lesznek a kiálljtés íilatt. Ugyszlntéfo a ni ízi előadások előtt is rövid előadások oktatni fogják a közönséget, mit ken a riadó ftlafl csinálnia. A Zalai Közlöny napok őto állandóim közli a légoltalmi tudnlvatókal, hogy a közönséget mindenről pontosan tájékoztassa. A mostani két napos légvédelmi gyakorlatok ország-szerié harcszerű gyak írlatok l^sz. nek és azért rendkívül fontos a kö-zön-Og fegyelmezett inagninrtAsa és hogy minden lendell-e/ésl pontosan tartson be. A polgármester és a ka-pilányság fÖnök; hosszabb mcgbe-szé\'ést folytattak, omelybvn « leendőket a fégdtiimi gyakorlatra fixi-rozták.
Nagyon fontos az cJsötéiitésl renfcC szabályoknak a két napon át vuió pontos be tartán. A város egyes helyein kárügyed őrsöket állítanak fei, akiket minden leklmeibcn támo. gubái kell, meri ők állapítják meg az »ellí\'nsé^es repiVőgép?k«. puszii-tásdnak helyét és nagyságái-
Ha valahol jelző zászló vagy boncba esik ic, ezt" azonnal jelenteni kell a legközelebbi nendörpek vagy telefonálni a légoltalmi parancsnokság nak. Mindéin ilyen te\'cfoná\'ás ter-meszelésen díjtalan. Miután »bom..
ba« is lesz alkalmazva, amely gázf fejleszt, a parancsnokság inti a közönséget, hogy 11 szemét ne dörzsölje, mert a szem ingere lassan cl, muijk, de nem ti veszélyes, csak szemet dörzsölni tilos. ,
A lakosságot októben 21. és 27-ike közölt reggel a 7 órás rád i óba inon,-dúsán figyelmez te lik, hogy hol hajtják végre a légoltalmi gyakorlatot
Nagykanizsa város légoltalmi \'szervei nagyban készülödnwík n légoltalmi gyakorlatra. 1 ¦
évek éta Budapesten a HEMAISSANCE PEMSIÖ
BUDAPEST oxivóbon, • Belviroabaa 1 IV., IrAnyNutoa fll.
Minden szobában tökéletes komiort 1 hideg-meleg folyóvíz, közponll fűtés, tágas társas-helyiségek. — Elsőrangú konyhájában kívánatra diéta. — Éjjel es nappal Ült. — Fürdőszobás appartementek — Olcsó árak. — Hosszabb tartózkodásnál engedmény. — Budapestnek majdnem valamennyi autóbusz-és villamosvonala a közvetlen közelben áll meg.
Fe
edor, A rettehetes
| Egy magyar huszárkapitány kalandos élete
13 — Riport-regény —
4
ÓVJA SZEMÉTI ¦»
\' tt vitirollon Wíiloimiul tgy J*l 1116 •x«müv«««t IAU««r-Biu>kU»l#t«mb«rt.
zsold08 gyula
íteltr, éknirbz És látBaeréssmester,
ra-ntB. (a Koionn-iiillodav«! si*mbc»). Ertdtil Zclu-leacttk, mlndtnlijli Uvlríiok. SlctBOlYOil lectptek clkínilíie
Oanepi kfllönvonatok
a budapesti protestáns napoVra
iA« Országos Piotesláns Kapok alkalmából a vidéki nagyobb állomásokról Budapestre egy, és kétnapos 7"> száza-lé kos kedvezményű különvonatok indulnak. Külön igazolványok mcgvái-,lása kölelcző. Igazolványok és a kn-lönvonati iiicnctjegyek október 20-tól kezdődően a vidéki Máv Hív. Menet-jegyirodákban, "hol ilyenek nem működnek, n fővonalak nagyobb áilnná: sainak pénztáránál, folyó hó 2:i-\'óíj kezdődőén kaphatók. Az ünnepségek! programjáról, valamint ni ünnepi különvonatok igénybevételét illetően részletes ismertetők ugyanott kaphatók. (:)
Üvagexést legolcsóbban, kllteléat három évi jétállással vállal VojnovHs J««5 üveges
7713 Magyar-utca 70.
Ablaküveg kivágva kapható.
Helyzetjelentés
Érdekes vezércikket olvasunk a Nemzeti Front harcos tápjának, n Magyar Újságnak minapi számában. Ez a cikk valóságos helyzet-jelentés a magyar szélsőjobboldal
frontjáról. Arról szó\' ez a beszámoló, hogy a szélsőjobboldal nttgy vá\'asztési győzelme óta nlig telt ei négy hónap és máris lelohadt a nagy lelkesedé-s. Szó szerint e-ze-kel olvassuk: »A zsúfolt párl helyiségek üresen konganak. Azöm-\'ö tagdíjak alig csörgedeznek, a belépések jóformán megszűntek. A nemrég még szent fanatizmus}, tói tüzelő arcuk közömbösök vagy kétségbecsetlek. A szélső jobból, dal csak vergődik s az országos lelkesedésből hírmondó Is alig maradt. Ismételjük, ez, nem az egyik vagy másik szélsőjobboldali pórt betegsége, ez valamennyi szélső jobboldali mozgalom jelene.« Ez után feiveti a kérdési a cikkíró, miért "következett be ez a visszaesés. És a íe.\'e\'etct is megadja rá abban, hogy állandóan ígérték a rendszerváltozást, négyszer íeit^íe erre igérelet és a tömegek négyszer csalódtak. ;
Nem triumfáiunk n magyarjobb-oldali szélsőség mozgalmának el-sekéiye.sedésén, de a tömegek közönyének okát a csalódások mellett n magyar józanságban is találjuk. Sokkai nagyobb kérdések és érdekek felé fordul a figyelem és ez ösztönösen vezére rá a magyar tömegeket arra, hogy ezekben az időkben mi so aávarja a magyar összhangot és azt az egyetlen he-ly-es politikát, amely csendet, nyi^ gamrat\'és semlegességet parancsol a haza minden hűséges fiára.
Naptári Október 21. szombat, Rom. kat. Orsolya vb Protestane Orsolya Izr. Mark. hó 8. — Október 22. vasárnap. Rom. kat. Kordula ez. Protestáns lilád. Izr. Mark. hó 9.
(lőztürdö nyitva reggel 6 órától ectt S óiilg (hótM, txerda, péntek dAlvtán kedden esést nap nőknek).
„teilte, bygy MwW"
Tele volt tyukpörökkel. Rengeteg munkál adott :i rétsági járásbíróságnak és a verőcei bírónak. Verődd a rétsági közigazgatási járáshoz tartozván, mondogatták is, hogy minden második pörben Fodri vagy fötpci»s, vagy al. peres. Petiig nem volt békéHCü ICrmé-s/olü, csak iicm hagyta a jussál és nem leheteti meggyőzni. IIa uzt hitfc, liogy igaai van, kenyértörésre vitle a dolgot, fis mindig art hitte, hogy igaza van ...
-, Jog vagy párbaj?
Ha nem kapott Igazat, rögtön tova. glas ügyet kerekített sérelméből. Meg. történt, hogy Glaser nevű rítsági já-rásbiró egyik pórében elítélte őt. Azonnal kél segédet küldött « békéslelkű járásbíróhoz, Jo\\"agias elégtétel! kért és ducllumra hivla ki a kötelességét teljcsUö köztisztviselőt, (ilftscr már höj-
lottkoru ember Volt, kűl5nl.cn sem viszketett a tenyere kard után, kercfeen .kijelentette Znbovils aagédclncjc, hogy mint bíró, ténykedései után nem tartozik lovagias elégtételt adni ás —, nem is ad... Zubovits Fedőit módfelelt fclháborjlotta. (ihuser járásbn\'ö válasza és nyilt-téri közien lények ben pocskondiázta a párbaj elöl — szerinte »-meghátráló járásbirót.
Csaknem minden pórének a vége párbaj lelt. Minden ügyel végigvitt, tűzzel harcolt és nem ismeri csak barátot, vagy ellenségei. A kÖtell Hom-fiányban prónay István volt 0 főldcs-tir. Fia, Prónay Pá1, 0 iiyugalinagyarP országi fölkelés majdani vezélO, huszártiszt volt és szabadsiSgát rtíndsze-rint a romliányl birtokon töltötte Prónay Páll gyakran felverte küldönc levéllel, vagy íws\'ás sürgönnyel, 2u-
1539, október 21
bovits levelekben és táviratokban olyan flprö sziwsségeket kért Prónay Páltól, hogy lenne stivcs czl, vag>\' azt n ft>-szo\'gabiröl, -vam* járásbirót megverni, ha éppm van ideje... Prónay természetesen mosolyogva fogadia ezeket a\' inegbbásokat, de. sajnálatára, nem tel. jcsileltc Őkcl.
^Meghalsz kutya I
.\\l--;uli azonban hivatalos embt-r, nki Zubovils provokáiására kiálU párbajra. Ilyen VÓH Rákóczy István rétsági szolgabíró, akivel n vitéz kapilány vita hevében összekülöniiözött és nz ellen, felek ugj\' gondolták, hogy a sértéseket esak vénei lehel lemosni, A párbaj Vácott folyt le, a honvédhuszárt-ikt;i. nyában. Xt ellenfelek k-irdda] n kéz-l>cn felálllnk, mire Znlxivíts Fedor nagyot ilobbauioil, majd harsányan ordilott:
— Meghalss, kutya] ím .ezzel « pad. lón fenve a \'kardját, szefiiőt vibogtaha, ellenfelére akart rolianni...
Jóny László százados volt a -voz?lü. segéd, aki áronnal álljt vezényelt, meri a padlóit Bölrt kardot nz ¦orvosunk fcr. WflcnlUml ke-Uelt.
Várlak, tiniig flz orvo* végzett a fcrlötlenilésL munkával, az ellenfelek Isinél, felálltak, mire újra hnllatsíoll Zubovils óroazlánhangjai i —Meghalsz kutya] — azzal újra nMgCenbO a padién a kardjai, .még pedig vészijósló mozdulatokkal.
•A párbajt isméi fel kotleit függési, leni, a kard Iralhatós fertötlejiitése érdekében.
Iiz igy ment háromszor, akkor végre szilnjul összecsaplak és kölcsönösen megsebCsihe egymást — kibékültek. Reggelig jKiiiarazgaitak a heves clbn-fclek, ineglúU diskurálás közben jól összemelegedvTC
Fodrl és a madirgyllkos
i.\\ .Migazzi.kaslély löSíOiuszélsúgá-I>an, bájos kis villábin nyaralt Horváth Gyula Képviselőházi elnök családja. A kisfiú Hóbort-puskái kapott sziVeiésnnpjár.i és azt gyakran efsfitö->gOlte. Sűrűn célbareite a madarakat ¦ és gyakran, el is találta azokat. Fedor Imádta á kis madarakat. Volt ogy fülemüle, amoly állandóan a kertjében énekelt, ezt különösen kodveibe. A kisfiú a fülemülét <>gy vigyázatlan pillanatban olUUálla és ZuboVita Fedor szemtanúja volt a gyilkoHságnak. ügy kiOKViilelte a liivngját, Iiogy u-gyienm\'Jt lélekszakadva rohant haza, leroskadt mániája mellé ós ijedten mesélte ei a történtekel. \\
lA nréllóságos asszony ismerte Zubovits Fodor húréi és gondolta, jó lesz az figyel békésen clu)tárni, mielőtt na. gjobb baj támadna. Felöltözött és a délutáni órákban levjUfcit a zubovits-kastéiyban. A házigazda Ulö tisztelettel fogadta, do elkomorult, umikor meg-í-udta, liogy a inéHóságos asszony kisfia volt az, aki a kodveuo rülemütéí lepuffajilolla.
¦— Azért Jöttein, kedves kapitány ,ur, hogy megkérjem, ne haragudjék a fiacskámra. Játszott a pisztolyóval, — igy történt a baj... j i
Zubovits a szemét forgatta.
— Jó\' van, jól van, méltóságos asszonyom ... ezúttal megbocsátok ... do méltóztassék megmondani a kedves ¦kis( fiacskájának, hogy amennyiben a jövőben is játszadozni fog a pus-kácskájával és Jcbm a madamcskái-mul, akkor kitokerCm a nyokac^káját
xfolyt. köv.)
NSi és leányka kabátok,
Női és férfi szövetek,
Selymek, flanellok, szőnyegek íllt
, Fő-ut 14. Tol. 627.
nagy választékban mmm«-m-bm-»
1939. október 21
Izgalmas mérkőzésekkel megkezdődtek a kanizsai birkózóversenyek
Szenzációs küzdelmekkel nyitották meg a prbfesazionlsti b rkózó versenyt, tegnap csle az Iparoskör nagy-icrmében.
Szépszámú közönséget, a város társadalmának színe-javát vonzotla u óriási, izgalmas küzdelem. A következő párosítással mérkőztek:
1. pár: Vá»y Sándor többszörös világverseny győztese és Radó Lukács Erdély bajnoka. Mindkét versenyző 100 kilón íeiüll. Heves ösz-fczecsapással próbálják ki egymás erejét. Radó Lukács durvaságával tündököl, de Váry is helyén van. 3x10 peices izgalmas verseny után döntetlenül végződik a mérkőzés.
2 pár: Vilo Bur Felvidék (volt cselt) bajnoka és Jani Koprek Riga bajnoka. Vilo Bur rövid 6 perc alatt lehengerli Riga bajnokát. Vilo Bur roppant erővel rendelkezik, 110 kilós súlyát meghazudtolva gyors és nagyképességü versenyző. Meglnt-pzik rajta az a nagy versenyrutin, amelyet rengeteg versenyen szerzett meg. A pesti Európabajiokság nehézsúlyának 2-lk helyezeitje volt.
3. pár: Károlyi László Európa-bajnok és Kari Pircch Burgenland rajnoka Károlyi az első menetben, hatalmas stílusban intézte el ellenfelét.
4. pár: Némelh Sándor Paris baiflOia és Gavanov Péter bolgár bajnok. Gyönyörű, ritkánlátott izgalmas éa heves mérkőzés után döntetlenül végződött az Összecsapás. A bolgár bajnok durvaságával tünt ki.
A mérkőzéseket ma folytatják 8 órakor az Iparoskörben. Ma a következő párok mérkőznek: Giavanov bolgár bajnok Jatri Koprek rigai bajnokkal, Piroch burgenlandi bjj nos Németh Sándorral Paris bajno kával, Radó Lukács erdélyi bajnok
EGV CSÉSZE TEA Ar An
\'RAGYOGÓAN VIL áGI T H AT
TUNGSRAM
1 AMPÁVAL
az európaba|nok Károlyi Lászlóval és Vilo Kur a lobbszörös világver seny-győz e.i Váry Sándorral.
A Kaposvári „Rákóczi" Nagykanizsán
Holnap, vasárnap délután 3 órai kezdettel a KRAC-cal játszik a ZMNTE bainoki mérkőzést, amely mérkőzés előreláthatólag nagy küzdelmei ígér. Fél 3 órára o következő játékosokat kéri a vezetőség a pályára: Csondor, Csáki. Kárpátit, Szollár, Babos, Varga, PJcze, Ml-| halecz, Istenes, Szabó, Kiss, Boda, Farkas, Csöngei. A mérkőzést Kasl pécsi bíró vezeti. 1 órakor a KRAC II vei játszik a ZMNTE II, II. osztályú bajnoki mérkőzést. Kérjük
II. osztályú játékosokat, hogy léi l-re jelenjenek meg a pályán. J