Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.19 MB
2019-08-26 13:52:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
56
175
Rövid leírás | Teljes leírás (1.48 MB)

Zalai Közlöny 1939 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ff), Évfolyam l.uim
Nagykaalzia, 1139, január 1. vasárnap
Ara 12. «11.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP*
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
l\'.lof kelíal in: egy bora * pengi 40 In.\'f. SKrkeKlöacgl ís kiadóhivatal! telefoni 78. uc
várospolitika njesztende]
Irta; Kalemtn Ftrano
Nagykanizsa város váksztóközön, sége december 29-én döntött aképfl viselöteslület 19 tagjának sorsa felett. I I \' Ez a döntés neon hozott különösebb meglepetést. 1 :> ,
Győzött a városi lista százper-centben, ami art mutatja, (hogy a - város vezetősége éfl a váalisztóköVt züO&ég bizalma: a listák jelöltjei tekintetében teljesen összetalálkozott, A taktika erjttal helyesnek Ijízoí nyúlta ebből a képfviselötestület uj periódusában csak eredményes munkát várhatunk.
Maga a Választás minden zavaró incidens nélkül, a legnagyobbrend-\' ben folyt le, ami ugy a választási lűorrt&íta, mjüit a v^wt^közön^tg komoly fegyelméről tojvuskodik.
Nem beszélhetünk! azojiban emiy$ dicséretlB1 « választók tény\'egfcs én deklődéséről b a löavtt^ifí jog) gyakorlásáról. 1 I
Nagykanizsa város 6985 szavazója körül csak 3258 tartotta érdiefi mesijek, hogy ezekben a 1 komoly történelmi időkleai lm urnák előtt kntegjelenjék. Ez m összVá^iszjfókL itak csak 55 siózalékft\'B így minden ezer választóból 450 \' \'. , TA VO LT ÁRTOTTA) MAGÁT . i |
a felelősségteljes polgári .akl/us-tóJ. Ha azokat, akik * betegség, hiva^ talos elfoglaltság vargjy gátVtiU^ míHtt nem vehettek részt a szavazásban, kikapjcsoljuk, ajkkor $s; a,\' Gravazópolg^rok\'nak több rtyjilegyi harmada nem kívánt élni legszebb jogáVai, a szavnzáfssau. Ez sajnos azt mulatja, hogy a mi polgári tár-eafdalamuuk a kötelességtclje^iíl^-í nek etikai erlelmeróSóLen még mim ttig nem jutóit cl odáig, hogy megH értse a korszellem1 sürgető szavát, mely Imiiiden polgártól m,araídÖk;i nélküli közéTetl munkát, tehát nwuri csak jogoitat, hanem kötelességeket! is kivan. Legjobban megkozeütellB ezt a felfogást rüskajiizsa választó közönsége, ahol a szavazók 61 S2tá-zaléka jelent mog az uiináknál Erős választási ivarc eredménye a har^ Fradik kerületben 59, a írNejgft fedik kerületben 63, «z elsőben 61 és a második kerületben csak a vadasa tök 60 srázWékát tudta kűnozditanj polgári kényelmükből. [
Az 1935-öS és 1032rep yótetá-\' soknál átlagban szintén ilyen vplt a leadott szavazatok i s^tiszUkája, csupán 1930-ban az akkori polgármesteri választással kapcsolatos rendkívül erős loort&da a \'a Kotzí-^egi-párt céltudatos választásihao> járata tudta niegmozgntnl a válásai tók 76 százalékát. Azóta- aijtmban, közei lo esztendő telt el — éspedig milyen 10 esztendő — s mindenki joggal várhatta \\atna, hogy a változott vis/öiiyok között s égy kialakulóim lévő uj egészséges közszellem hatása alatt megjerösődlk a polgárt kótelefíségteijeslt^ . tudatú.
Ez sajnos nemi történt meg b a söía-vazatek Ktatiaztikája art tmutalj1*, hogy a törlénelmi ldök dübörgő Ut-musa alatt bizony alig változott a magyar r^va^polgár lélektana. • A közügyek iránti köteles érdeklődés nagyfokú hiányára mutat az is, amit a j 1
VÁLASZTÁSI NÉVJEGYZÉK
körűi tapasztalhattunk.
Választópolgárok százai csakí tnost a választások során dobbant-\' tek rá, hogy kimaradtak az pjj név jegyzékekből. A közszemlélte tóteK választói névjegyzéket a jövőben mindemkinek n.íg ktell tekintenie^ ha súlyt helyez arra, hogy e vá\'oa választórxügársága lehessen, deépn pen olyan kötelessége a vái"OS veze-< tőségének is, hogy ezeknek a jegy-. Kékeknek kgjg(^djosabb üuizeáXBU tására a lehelő legnagyobb figyeli met fordítsa. A mostani választások bot sajnos azt kell megáLUpita-\' nuffik, hogy ettekSnteítl^ern nCm lai-pasztaltrjk a kieHö aSaposságjat. A névjegyzéTOek - összeállítása éppen olyan Scntcö kozliazrtvíaelői\' feladat és éppen olyiaín felelősséggSel íjár. mint bármely más funkció. Mindez azxmhaa nejn menijt fel a válasító-polgárt, hogy elsősorban ömnaga kontrollálja a névjegyzéknek öl illető részét.
A KÜLÖNBÖZŐ SZINO
listákkal való operálás, mint a multlían több ízben, ezúttal is jól bé/Ált választási ^trükknek* iszonyúit, de most sem maradt ei a vá-l«5ztási naffiuéxiákban járatifan s a
KzarvazatJ jogglyauiRríáca ideális ér. tefeml«n magyarázó, széles rétegek joga; kritikája erről a titkosságot ilkuzóriussá tévő szisztémáiról, mely lehet egyes listáknak, vagy pártoknak; eredményes, de mtigát a szavazólapokkal való szavazást dSszjkredl tálja. Jól tudjuk, hogy a választási törvény, illetve a-közigazgatási bíróság errovonatközó állásfoglalása Jogilag nem zárja ki ezt a rendS Gzert, <to a vájaszlíáísok táfiztasága és a polgári veleménynyilv^nitás szabadsága Ördefcjében a^t szenelH nők, ha jövöl>en csak egységes ti. pusu ós sdnü r^vazooeKtL^ákkal: lehetne az urnák elé járulni Ugy érezzük, hogy ebben egyetért v&i lünk a VáJasztóközönaag legna-j gyobb része. A[ ÜstákiLftk \\ ,
EGYÉNI ÉRDEKEK
szerint való manlpulása, nevek törÖlgelése és áth-izása nagy Szfere-J pet játszott a mostani választásnál is, s sok csalódást okozott azoknak] az idealistáknak, akik a inegállapo-dások, az adott szó, az Ígéretek szentségében, a politikai barátsági őszinteségéi xm b az, emberi cselekedetek komolyságában hisznek. Ez-zela láthatatlan ellenféléi, a névtelen listatárssal ugy látszik mindig számolnia kell mindenkinek, akt egy listára rá akar kerülni.
Mint mindig, ezúttal Is l;ebizonyo sodort, hogy minden válftsztás sorsát három tényező dönti cl: a közhangulat, a politikái szempont és a választási Szervezettség. Az? uj vá-rk>si képviselők egly részét íkizá-rölag a kerület mellettük megnyilvánuló közhangulata, szimpátiája, másokat elsősorban biszwrkányos ügyességük juttatott a parlamentié, a legtöbb eredményt azxmban ezúttal Ss a politikai szervezet ereje pro
Halálos autószerencsétlenség érte László Fülöp fiát és feleségét
London, december 31 [ nyárban teljes sebességgel nekihaj-
Lászió Istvánt, László Fülöp, a világhirü magyar festő fiái és feleségét ÉszakangHában halálos gép-kocsiszereTic^tlenség érte. Egy kar
toltak a szembejövő autónak. Lász-lóné, sz. Wernen bárónő azonnal meghalt, László Istvánt haldokolva vitték kórházba.
el mára Szlovákiában
Pozsony, december 3t SztoviikLálwm tegnap várfttlanui nép. szAmíálást rendeltek el. A szórnlálók iiuir ma minden házban megjelennek (tí felveszik az adatokat A kérdőívek ismeretlenek, valószínű áronban, hogy az illetőségre vonatkozóan is tartat-máznak kérdéseket. A. meglepetésszerű intézkedés kisebbségi körökben nagy aggydiilmat keltett,
vA azánitálás kiirá&a éppen olyan \'iiie-gl^petést keltett, mint a 18-i válási lás. a kérdőiveket az összeírok oszt. jak ki ós azokat azonnal i>e kelt szolgáltatni. A magyar i>;trt felhivj* tkg. jait, hogy öntudatosan vnUjak meg magyarságukat, semmi hátrány ebbíit nem Származik. (Egyébkent a\'magyar I»áxt is tervbc\\-etl« item\'icti kataszter reiálütásjít.)
dukálta, bár akaratát nem tudtft scázpercentben érvényre jultatr.i s jelöltjei közül négynek nem siker ült* mandátumhoz jutni. * j . .;
A RÉGI KÉPVISELŐK \\
közül hat kimaradt a mostani választásoknál, ezek közül hárman az ismert politikai viszonyok mtalt egyáltalában incm indultak, három\' vállalkozását pedig nem kiséríe szerencse. Meglepetés számb;rm<\'gy, hogy ezek között szerepei Ararfl Antal Js, aki évek óta egyik legjellegzetesebb figurája volt a városi képviselőtestületi gyűlésüknek. |
AZ UJ KÉPVISELŐK, \'
a kiskanizsni szélső jobboldalikét uj emberen kivüi, mind a város hivatalos listáján jutottak képviselőséghez s a parlament politikai éa társadalmi összetételéül nem változtatnak, !
Egyénileg a legszebb eredményt a kiskanizsai listavezető érte et, aki a leadott szavazatoknak m^jdinenV 85 százalékát kapta meg, mig legr1 rosszabb az arány ebbt^n a tekin-tetben az első kerületben, ahol a mandátum elnyeréséhez 36 százalék szavazat is elegendő volt.
A szavazás eredményei márl-\'S órakor ismeretesek voltak, sötegyik másjkszavazatsze\'dő küldöttség már 7 órakor megszámlálni a szavazatokat, ami azt mutatja, hogy a küldöttségekben odavaló, komoly munkára képes polgárok foglaltak helyet.
A város képviselőtestülete ezek szerint a mostani választással újjá formálódott s a legközelebbi közgyűlésen ujjá is alakul, hogy azután kezdetét vegye ezzel aZ uj parlamenttel az uj városi munka,
Nagy és nehéz Mádat vár az újjáalakuló képviselőtestületre.
TÖRTÉNELMI IDŐK
történelmi feladatok elé állatják a város parlamentjei ís. " i
Ennek a nagy feladatnak csak akkor iog megfelelni az uj képvi* selöteslülct ha az uj emberekkel uj szellemet is hoz magával és pedig a komoly munka szellemét.
A lezárt parlamenti ciklus ebben a tekintetUm/sok értékes eredmény re ís hivatkozhat, de másrészt sok jogos kritika is elhangzott a múltban a képviselőtestület működéséről.
Ha az raj képviselők fcbmolyací fogják fel megbízásukat s sziwcL létekkel »l>elefekszenek* a vároa ügyeinek tanulmányozásába, megismerik a város ajiyagi helyzetétlj szükségleteit s a képviselői munkát komoly lelkiismcretleli feladatnak! teldntik s nemcsak parlamentien ki-i vül, de magfjkon a képvisclötesíü-Ieti közj^j-üiéseken is tevékenykedni fognak, akkor ez a választás egy uj! kort jelent a váio.tf parlament életeién s a város közönségének helyzeteién is.. |
Nagykanizsa polgársága érthető érdeklődéssel várja az -jj aera kezdetét, az uj parlament komolymnn-* kaját. , ! . , , t i x t.
3
ZALA? KÖZLŐN V
1939, január 1,
BOLD06 ÚJÉVET
janii AH elsején a főváros törvényhatósága tiszteleg a Kormányzó Ur Oíöméllóságánál a/, uj esztendő alkalmával, t
NfiGY budapesti héttői lap, rtevel z« téten a Magyar 11 ét fi), u Hél f 31 Napié, Heggel és a Heggeli Újság ezentúl .Hétfő Heggel elmérj fog még. jelenui.

a Magyar politikai ölet január első felében megindul. A kormány január 5-én tartandó érteke/Jetén foglalkozik a fólflrctorm javaslattal, mig 9-én folytatják a honvédelmi javaslat tárgyalását.
KIIULTNKÚT/ a vörös hadsereg volt főparancsnokát Vlustasag és párt erkölcs-caorbitási címén kizárták a kommunista páitlx\';!. \'
Spanyol
nyelvet tanít
perfekt spanyol. Oyora módszer. Clm: Mi
Weimz Miklós
Eötvöa-tér I. (Fehér VllruMnál)
Mérsékelt azé!, sok halyen kod több helyen havazás, zúzmara, ól-moi esö, a hö ktssó emelkedik
A. MeteoroloRiai Intézet nagykantiMü megtlKyeldaUomAaa Jelenti i
Hőmeneklet tegnap eote 9 őrekor —ós, ma reggel—50, délben —20.
Owpadék: 1.4 -fa.
imrédy miniszterelnök:
„Politikám lényeges — építő, fej-védelmi, keresztény politika!\'1
Miskolc, december 31 Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök
nagy érdeklődéssel várt ónod,!
program beszédének tömör ki\\Qna,-(
tál az alábbblrtkban adjuk. — Politikám tengelyébe a falui
tettem, mert célom A ftnagyaroág/
megerősítése. . ji
A külpolitikáról
szólva hangsúlyozta, hogy a Róma —Berlin tengelypolillkát folytatja a jövőben is, de mfnt független, öncélú, öntudatos magyar nemzet. A tengelypolitlkától ne féltse senki a magyar függetlenséget. Rend nélkül nincs reform, ezért a
rend ét reform
politikáját kell követnünk. Éppézérj a kormány iiem engedheti megí hogy — különösen e történelmi időkben — felüsse fejét a fonotngáa és lázadás. A rendnek\' a\'néprétc-gek egyetértésén és helyeslésén kell alapulnia, mert igy szüle: ik meg a l«Lsö fegyelem. A vezetésnek pedig erélyt kell mutatnia. De káros lehet a kritika is, amely a kákán is csomót keres, épp ezért a desfryk" tiv sajtóklilikát nem szabad megengedni, mert itt nyílik tág tér a népcsalásra és a félrevezetésre. Különösen ált ez külpolitikai vonatkozásban, i1 Szólt ezután \' ! • ¦ j
a kisebbségi kérdésről.
Leszögezte, hogy a méltányosság szempontjából Is megadjuk mindenkinek a magáét. Etéren Is a megértés politikáját akarjuk a szentistvá-ni hagyományok alapján/A Jcisebb-ség szívügyének tekintheti a nép* öntudat ápolását, de nem szabad megfeledkeznie arról a hazáról, a mei otlhout ad neik ésy annak erősítése, megvédése kötelességük.
A1 reformpont!k\'a a népmtfUók bpldogitását szolgaija. Nemrég 200 körorvosi állásra hirdettünk pályázatot, terjesztjük a zöldkéreszffak;-. ciót és cvenklnt 150 vagon ou\'kiot osztunk ki. Rövidesen életlielép a munkások öregségi biztosítása, jön a mezőgazdasági munkabérek rendezése. Nemrég felemeltük a családi pótlékot, kiterjesztettük a lwteg-segélyezés körét és Így megyünk tovább a családvédelmi javaslatok terén. i
Ár-poítíika, földreform ?8 isidókérdéa
A falu érdekében történnek a gazdaságpolitikai intézkedések tsí Nálunk a gazdasági világban nagyon kirivó ellentétek vannak. Ez nem egészséges és ahogyan letörtük a zsírdrágaságot, ugy folyik tovább
az árak maximálása.
A gyakran visszatérő fejfájás, szédülés és szívdobogás nagyon sok cselben megszűnik, ha egy ideig naponta reggel éhgyomorra és este lefekvés elölt Is eKy-egy féipohárnyi természetes .Ferenc József keserű vizet iszunk. Kérdezze meg orvosát.
m BatorklálliUrankat tekintse meg minden Tétalkényszer nélkül, Eopsteln batoraxithis.
Az arkomiánybizlos máris szép eredményeket ért el (cukor, petróleum, kasza, zsák, szérumok, növényvédelmi íizerek, stb.). További munkával egységes árhelyzetetakarunk terem ícni, hogy egyensúlyban tartsuk á mezőgazdaságot az iparral. \' f
A jó szociális helyzet mcgíérem>. téséhezturtozlk az adópolitika meg re\'formálésa is. Ide K kiterjesztik a családvédelmi kedvezményeket.
Itt van azután a földreform. A nagy lati^jndiunrok ideje lejárt. Célunk az-,"hogy a földreform során sok-sok ezer Idsemlrcr-nek juttassunk kishflKzonbérletet. - ^
Évente legalább százezer holdat juttatunk akisemberek kezébe.
de vigyázni fogunk, mert nem szabad a parasztságot szem beállítani a történelmi birtokoíséggal. A magyar föld szentség. A-magyar hadsereg és a magyar történelmi jövő azok vállalH nyugszik, akik a főidet művelik. Épp azért akik á földet müvelik, felelősek a nemzet egyetemessége előtt."
A zsidókérdésre tért át ezután a miniszterelnök.\' Beszélt a zsidósági szerepéről, majd hangsúlyozta/ bogy
ne remélje a zsidóság, hogy gazdasági szabotázzsal visszarettentheti a kormányt.
A kormány gazdaságilag is erős és el van szőnva arra, hogy a gazdfa-sági életben a magyar élelmeket vr,-zetöszcrfcphez juttatja. De ne gondolja senki, hogy most megnyilnak az ajtók, mert keményen dolgozni, tanulni ós munkálkodni kell, hogy megálljuk a helyünket
istápolni kell \\ \'.
a kisiparosság érdekelt is faluban és városban egy aránt. Etéren a gyáriparnak kell áídozatokat hoznia. Az ipari th>Jbkásf ság életére éséletfeltételeirc is gorr dot kéli fordítani és vezetőik sorából ki kell zárni a zsidókat, hogy csak magyar kézben legyen a vezetés. ;
A miniszterelnök ezután a Ház munkájáról beszélt, ;
A hadseregre
büszkének kell lenni — mondta -és érte minden\'áldozatot rneg kélt hozni, hogy független; öncéllá éjs ön tudatos politikánkat zavartaloívuft folytatni tudjuk. \'Mindezekből afr rajzolódik politikám lényege: épi-tö, fajvédelmi keresztény politika-
Mnssollnl alapelvei a spanyol és francia kérdés rendezésére
A Duce nem kéri fel közvetítésre Charnberlalnt m olaszfrancia vlézály ügyében
Róma, december 3 . A Dail Mali római levelezője szerint Mussolini az arigol állantférJ fiak látogatása során eLsösorban !
a spanyol ügyet
akarja rendezni a kővetkező ekek alapján: ,
A hadviselő jog megadása Francának. I
Blztosilók Franciaország és a többi államok részéről, hogy nem támogatják Barcelonát. |<
ígéret, hogy a spanyol parlok; mentén scmmiréle szocialista,. és) bolsevista kÖftríáhyt nem ismeri nek et. i I1
Olaszország ez esetben iiazfaszál-litja még Spaiiyolorsuágban léjv^t 15.000 legionistőját.
A franola kérdést
Mussolini a következő pontok alapi ján kivánja rendezni: A tuniszi olaszjok polgári jogá-
nak rendezése, a Dsilyjti-i szabad kikötő és kerület, a DsibuU—Addis abebal vasutetlop részének átadása és a SzJuezi csatorna clnöksjegénelí
Szilveszter este.
A CentfAlban
Igen hangulatos
!4^ Szerpentin- és kontetticsala.
Díjtalan tombola sok és értékes nyereménnyel. Sok móka és éjfélkor nagy meglepetés a kitűnő és közkedvelt H«lz zenekara és a kellemeshangu Ftédey Edlth közreműködésével,
REGGELIG TÁN\'C\'l
Ixlétes képosfcta-j AsbabUvem I
1 Mussolini \'nem"ként fel kózvet^ tésre Chamberlaint, csak rábízza, hogy legjobb belátása szerint adjon* tanácsot Parisnak. j
Chamberlain a papinál
Chamberlain a pápával főképp a menekültek ügyéljen fog tárgyain^ különösen a németországi meneklDH tek soi-sa érdekli a Szentatyát.
Hitler újévi nyilatkozatit
Berlin, december 31 Hitler újévi nyilatkozatában Kije-leífiettó,1 hogy mig uz ulsö öt év1 belpolitikai szenV]>ontbol volt jelentős, addig uz; elmúlt év a kűl|x>littka esztendeje volt. A Jövő program: a;nem-Zetiszocialista eszme1 tovább fejlesztése, n véderő kiépítése és a négyéves terv végrehajtása1. A külpolitikai helyzet világos és változattan.
-íj A mull óvbou löílíut
Minden íontosabb eseménynél\' jcWu lehetett a rádió liallgaló, liA jó készüléke volt. Mint különlegességek ma legkeresettebbek az Orion ráűiúk, úgynevezett nyomógombos automata típusai. v.
1989. január t.
Megfellebbezték a városi képviselőtestületi választást
A választásoknak szokásos ós ma napság! szinte már elmaradhatatlan\' velejárója a pelioió. így van ezmost u városi választásoknál Is. Nagykanizsa lakossága 19 uj városatyát vú lasztott csütörtökön ós ma, szomba-baton már beadták az első fellebbezést. Fellebbezett pedig Aradi An_ lai, aki ezen a választáson kisebbségben maradt. Megfellebbezte áz egész választást, mert szerinte 1.) a választól névjegyzékek közszemlére tétek a törvényesnél rövidebb ideig tailott, — 2.) városi alkalmazottak is fejtettek ki propagandát a váJasztá-sihelyiségek körül, — S.)az eltérő BíihQ szavazócéduIákkal erős Ixifolyásolás történt.
A városházán a fellebbezést iktatták és azt rendes útjára elindították.
Itt közöljük, hogy Mustos Ferenc kereskedő a IV. kerületi listán a pótlagságra Jicm 17, hanem 117 szavazattal maradt kisebbségben.
Ugyanebben a kerületijén ifj. Gábor nem 68, hanem 168 szavazattal végzett. , ,
Mint értesülünk, a IV. kerdiet földműves választópolgárai is felr lebbezósre készülnek, mert Bzerin-tük sokan kimaradtak a névjegyzékből. ;
A kórházból megbilincselve vittek a rendőr, ségre egy körözött o. vostanhaligatót
Hévízről körözték a főjegyzőné 1600 pengős kölcsöne miatt
Feltűnést keltett a nagykoiuV-Sid1 utcákon., hogy egy detektjv szljbit-lincsen vezetett a kflpliánysagra egy jói öltözött, intelligens külsejű íja. talembert. A központi ügyeleten csakhamar kiderült az >escl«.
A hévízi csendőrség körözölcvelet bocsátolt ki Deák Gyula 18 éves mezőtúri lakos, állitólag03 orvostan hallgató ellen, rnert az a gyanú, hogy Hévizszentandráson a föjegy-kő feleségétől, Vajda Akosnétól ez év őszén mintegy 1600 pengőt kőit csőn vett, valamint egy gramofont vasárolt és azt sem fizette meg. A körözés, szerint csalás vádjáért van ellene feljelentés.
A körözés alapján Szombathelyen egy detektív felismerte, de Deák megszökött a detektív mellől. Deák erre Nagykanizsának vette útját, itt felvétette magát a kőzkórházban, a hol belső bajjal gyógykezelték. At Szombathelyi detektív viszont je-
lentést |rt a nagykanizsai rendön-\' ségnek, amelyben közölte esetét Deák Gyjlávai ós kórte, hogy ha Nagykanizsára érkezne, fogják cJu
A nagykanizsai rendőrség azóta éber figyelemmel kísérte az idegeneket és ennek kapcsán elvetődtek: a kórházig, ahol csakhamar felismerték a személylfirás alapján Deák Gyulát, megállapították, hogy olyan haja nincs, ami miatt ne lehetne előál\'ilani. Néhány perc múlva Deák már megbilincselve haladt a detektivvel a rendőrség felé, ahol kihallgatása alkalmával elmondotta, hogy tud a .hévízi körözésről.
Kovács Nagy pái rendőrfőtanácsos Intézkedéséit! Deák Gyjlát a legközelebbi vonattal Hévizszent-andrásra kisérték, ahol átadták a csendőrségnek, hogy az tiszlázüja szerepét a körözésijén foglallakna nézve. ¦ , . , í
Vasdarabot nyelt a toloncházban egy internált
Féljier Ferenc bucBapesti szobai festő a nagykanizsai rendőrségi toloncházban van internálva. Fléner szeretett volna szabadrilnl, azonban még nem jött el szabadulásának idejef Flénert nagyon Mn-totta, hogy csak a rá--csőn keresztül nézheti a küLvilágot, a i ródMtó ós szánkózol
párokot ós nagyon elkeseredett Be
ment a toloncház lakatosműhelyét*, egy óvatlan pillanatban eleanelt egy vasdaralxit és azt lenyelte. A kard-nyeléshez nem szokott Fléner azonban megijedt és *gfilBégiérp kiabált, jgy tudták meg/, hogy vasat nyelt öngyilkossági szándékig A mentők Azonnal IjcszáWoták a kórház sebészeti osztályára, ahol műtétet végeztek rajta. Fléner felgyógyulása után visszakerül ismét a régi falak közé. . [
VáPOSi Mozgó Vasárnaptól szerdáig!
Ismét Jókai filmmel kezdi a mozi az újévet!
Szegény gazdagok
Jókai legizgalmasabb, legszebb regénye filmen. Fatia Negra legendája. Legjobb magyar színészekkel
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9, vasárnap 3 5, 7, 9 kor. Rendes helyárak.
Véresre verte a falusi bírót, négy hónapot kapott
Keszthely, december 31 {Saját tndóMónktól) MagyarósJ György egregyl földműves egy alkalommai a tisztében-eljáró községi bírót megtámadta. Az íjsszeszólal-; kozásljól ökölharc lett" és a birósuH lyosan megsebesült. Hatóság ellen elkövetett erőszak/súlyos ie>ti Bórn tés és becsületsértés vádjával került ezért az izgága¦¦ bulgár a iwgykajyVi
zsal törvényszék elé. A( tárgyaláson a vád beíguzolódott. Akadt egy-két enyhítő körülmény is, de Mai gyarósi Így is drágán fizette meg fékezhetetlen természetét: — 4 hóH napi fogházat és egyévi hivatalvesztést kapott büntetésül. Mjnt-i hogy az ítéletben megnyugodott ós az ügyész sem fellebbezett, r4 jogH erőssé vált. 1,1
Megint nem hozott Ítéletet a tábla a Berger-ügyben
Felülbírálják az ellentétes szakértől véleményeket
A szakértői helyszbii Szemle, va-> lamint a mérnök-szakért ők véleményeinek előterjesztése után, teg^ nap került sor ismét dr. BcrgerGép za nagykanizsai oi-vos ismeretL\'S ügyének -ujabb táblai tárgyalására Pécsett a dr. Simon büntetőtanács előtt. Az előadó biró ismertette a per anyagát és az e\'őzö tárgyalásod kat, majd Péntek László fömérttökfj a tábla szakértője terjcsztetle elő szakvéleményét, utána pedig Kiss
Árpád budapesti mérnők, cllenszak*\' értő. -Mindkettő szakvéleményét; több mint 35 oldalon foglalta össze és részletesen foglalkozik dr. Bei^ gter lakásán, illetve j^delőjébed levő vü\'anykószülékkel. Tekintettel) arra, hogy a két szakvélemény között eltérés mrutatkozik, a tábla elhatározta, hogy azokat egy mü-t egylete- ú tanárral felülvizsgáltatja ós csak azután hozza meg döntését-Itélet csak hetek múlva várható)
Nip Mozgó. Va8árnaP\'
csak egy nap I
A szezon legeredetibb kalandorlllmje:
Az álarcos grófnő
Ezenkívül BUCK JONES Izgalmas bravurlllmje:
Vadnyugati betyérviléfl
Előadások: köznapokon 5,7,9, vasárnap 3, S, 7,9-kor Csak 80, 40, 80, 80 filléres heh/arakkal 1
Ho szombaton este mindkét moziban nagy szilveszteri műsor
1936 januir 1
19M. január 1,
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (kél ior1 dija 30 fillér. December 31.
Iparoskor vidAm Szi»v«*ter-«6tje a
Zrínyi TE axiivmtfmi tAaoettóíy« a Ki" Roy#üb*n.
Jeanár 1.
Márw-káityok sziuelöadisa 4 órwknr én »sbe 7 órakor a Ijigfciyegyfotbeu. Jaaaár 5.
froatharooti teaest óly az rparoskor (jsazaa Mrmeiban 9 órakor.
Jauaár 7.
Legényegylet! bál ae Iparoskörben 9 órakor.
Január 16.
Kereattéay Tisztviselőnők vitlára magyar astj« az ozradzászlóra a irta-hizban.
Január 21.
Baross-tínctac az Iparos sokhoz össze* termeiben.
Február I.
Ipartestület (Magyar Bálja,\' Február 4.
KathoUkus bál az I|>aroskör termei, bea.
Február 11.
NTE-piknik « Kin Royal termedben. Február 21.
NTE húshagyó -estje a Kis Royai termeiben. Farsang
utolsó szombatja: Keresztény Nőegylet álarooabalja.
— Saját érdekében őa örömére szolgáló nieghlvAanak tesz eleget, ha a
Köpetein Bútoráruház óhí műbníor-klil\' llti«iffneRtekíatl. vétel kény szór nétköl
ZAU* KÖSjLÖNY
Életjáradék fizetésére kötelezték a MÁV-ot és a bérautóst a gráci gyógyszerész hévizi szerencsétlensége ügyében
Többször foglal kOztatta már a i nyilvánosságot az az aytÓbuRZ östszp ütközés, ami 1937 augusztus tortént Hévlzs?3entandrás és Keszt-helyVkőzött. Hévízről Keszthely fetó tartotté-íjat assy keszüielyi tjérfluva-rozó szeívl^lyautója, amelylicn dr. Hofftmann gráci gyógyszerész és annak felesége ült, akik a Balatonnál nyaraltak. Az\'esős időben a hévizi nagy kanyar Ixm áz\'aútó\' összeütközött a MAV autóbuszával és dr, Iloffmaiin olyan s-jlyos sérülést szenvedett, hogy beszálUljották a keszthelyi kórházba, majd amikor már szállítható volt, a gráci kórházija és ott hosszú időn ótgyógy-kezelték, mjg sikerült őt irreggyó-gyitaní.
Dr. Hoffmann gráci gyógyszerész dr. Kell András keszthelyi ügyvéd utján keresetet adott be a nagykanizsai törvényszéken és kérte nehv<
csak teljes gyógykezelési, költség megfizetését, hanem életjáradéki niegitelósét is. \' !
Ebben «r üp^hen már több tárgyalás volt, helyszíni szemlét Is tartottak, azonban végleges döntésre nem került sor.
Most hirdetett Ítéletet ebben *n érdekes polgári perben dr. CzOboly Gyula tőrvényszéki elnökhelyettes, polgárt tanácselnök. A törvényszék megjtélte a sértett gráci gyógyszerésznek az összes követelt költségeket, valamint életjáradékot, 1938 augusztus havától. (Azért ettől kezdve, mert az addigi kiadásait és költségeit már megfizették.) Kötelezte a törvényszék egyetemig gesen Patassyt ós a MAV-ot dr-HoffmAiinak havi 336 pengő életjáradék Ös az összes költségek meg-fizetésóre.
Az Ítélet nem jogerős.
Egy vidám Balaton-parti éjszaka véres fináléja
Keszthely, december 31 (Saját tudósítónktól) Még. javábantartott a fürdőszezon és vidám élet volt minden Éjszakává keszthelyi Halász-csárdában. Egy mula tozó társaság egy szép augusztusi hajnalon a csárda körül várakozó bérautók egyikén indult el hazafelé. Az autót Tóth Károly soffőr vezette, aki a csárdál>ól való kiíor-
dulásnól csak a város felé vezető útra figyelt, ahonnét szemközt egy személyautó közeledett. Tóth báV ran kifordult az útra,, de közben elmulasztotta hátra nézni, ahonnét egy teherautó közeledett. A uteher-autó Is csak az utolsó pillanatban vette észre a kiforduló csárdai autót Hajszái hljján a három jármű összeszaladt A teherautó sofförjének si-
PHILIPS RADIO
került juégie * támfcgtatasitráfótel-héritanl, lefékezett, de olyan hirte-leii, hogy a nehéz tchertrjíó bela-borult az utmentí árokba, sofförje ós egy rajta ülő munkás súlyoson megsebesült.
A Keszthelyre kiszállt usijfylilanl-isei törvényszék Tóth Károlyt, a csárdai társaság személyautójának] soffőrjét jogerősen égy "hónapi fogházra és az ósszes költségek megtó-Ütésére Ítélte gondatlansága miatt.
Túlságosan vérmes embereknél, klváltkép akiknél az Igen nagy nedvdússág mindenféle kellemetlen tönele, mint gyors elfáradás, elbi-gyadás, a telisig érzete, gyakran jelentkezik, kilOnö hatáissl szokott Iáiul, ha néhány bélig naponts reggel, éhgyomorra egy pohár lenne -szeles .Ferenc Jórsel" keaerovlzet Isznak. Kérdezze meg orvosát.
mm mm
közkedvelt vászoneladási akciónk
megUezzdödöti!
Zalagyöngye
Takácsvászon Tolltartó I"
Hableány Hajnalka
Schütz Rádió
általánosan ismert márkás vásznainkat most
Kedvezményes átraKoik
árusitjuk.
A nők és a világbéke
Olcsó herendi éruiltéil
mamim Ti ..........l I..H IIIWfBW*"WPWIIIHI
Kézzel festett pojccelláii áru (gyári hibán) raktám-ér-kozett. Tányér, mély vagy lapon ... — SB fillér
D«fwrt. i*pyér.,.-. .......... M^Ht\'
ri&w$w*nto»&............ mmm*
Möíí«,csísWl«i]Av*V ......... SftJHlé*
nálatf á<uf kapható 0 itinnflEii fc »,
Ilerczcg Ferenci, a nagy iró ós l>olitikus néhány évvel ezelőtt, egy fővárosi napilap hasábjain felvetette azt a gondolatot, hogy a béke érdekében, a háború ós annak borzalmai ellen, a nőket kellene együttes működésbe, Szoros egységbe tömőriteni.
Ilerczcg Fweno ebben a cikké-ben egyenesen az angol hölgyekhez fordul, őket kéri, tőlük várja, hogy az eszme utat törjön ésgya. / korlali térre tegyék át, a békét I szpJgájó gondolatait
A cikknek nem lelt folytatása. Hosszabb időn át figyeltem az idevágó rovatot, de semmi, nyomát nem találtam annak, hogy angol részről észnevettékje a cikket, de visszhangja sem támadt,
Kárl ..Talán ujra kelleno kezdeni! A\'íiftk. békeszeretők .s bár. h^gyaii, is. a szemükre vetik, hogy, kicsinyesek, luunar összekülönböznek, egymás közt,, de elég nekik egy jó szó, melegebb tekintet, barátságosabb közeledés, a nők egy-kettőre megbékélnek. Viszont niikor i nagy dolgokról, például a hasáról vau,szó, akkor minden, áldozatra képesek. Láttuk az ej. múlt háborúban, a női tisztviselőket a férfiak helyett dolgozni, .láttuk az anyákat, az asszonyokat a műhelyekben, gazdaságokból helyt állani. Szántottak, vetettek, arattak, gyermekekét neveltek, s ha Imdiőz vegyek ké váltak, akkor fölneveltek öt gyermeket ifi, a jó ég,tudja, honnan, iiúbol. Jártak napszámba, járlak mosni, vasalni, az lu^Lasszonyok varrtak, kalapokat, művirágot csináltak, kifőztek, szobát adtak ki, hogy a csokidnak, a gyerekeknek legyen. A női munkabírás\', a ni>i türclemi, a hői kitartás sokszor nagyobb csodákat müvei az életben, mint u férfi munkája.
A férfi többnyire csak egy dologhoz ért, ami éppen a foglalkozása, lla özvegyen marad, gyámoltalanabb lesz árváií). maradt gyermekénél. A n*i ellenben, hu még ssuvuiit sem tanult volna, anyai öSztobénél fogva ehhez fog, azt próbálja, emezt csinálja. Kicsit
„Petőfi tót vói..."
2 Irta : dinla jenő
— Ejnye, mi «z?... Szellemjárás Nyuslyán?... Karácsony éjszaka járft... Ne 1« ne!.\'.. Hiszen ezek mind Parlagiak utcája felé gyúrják a sarat!.,.
Ahogy kiváncsian loholok az előliem járó iszellem i nyomában, azt látom, hogy a szellem meginog és — zsupsz, eltűnik. Bele az árokba!,., döcögtem a(ncvctcstöl, csak ugy magamban, ne. hegy az előttem bukdácsoló részvét-lényegemen bosszankodjék,
Tápászkodik ám a szellem az árokból.\'
— A mennykő csapjón ebbe n faluba!... Az ember a nyakát törheti..
— morogta.
Megismertem a hangját. A bonvlvan volt. Mire kitápászkotlott, odaértem,
— Mi az, pajtás?.,. Csak nem fürödni akartál?...
— Ugyan ne bosszants te is! — dohog vissza. — A Cunika ruhás-babája, meg a kjSpayipa csupa víz. meg sári... )
Ilit bizony a papírba bunkóit csomag nem mutatott aj ám lék tonnát.
M egérke/.lünk. A kis szinétztnnyáu már olt voltak az .imbolygó szellemek, • a társulat. Az örömös lelkendi:-zósek után meggyújtották # tmrácsony-fa gycrtyácski^P A/, ágakon az-incs papírokban lto&szu foln\'i-. roj^aiazáion cukroskák. A seijempa^ itíjljn. széles, meg girl>c.görbe. Ujtflosun. anyu kájnk vagdosta. Az nrauymókQa,Josz-
- l/ánvos az aranyfüst... Ezt is az ő keze fabrikálta.., a [a alá raktuk szerény ajándékainkat. A kjs huszárcsákót, a
hol innen va^am^onnflp valamit, A női munkaerőt tehát nem
szabad sem lemosolyogni, sem Ic-laksinyelái,
S>éppjeu uzéxtt inert napjainkban egy bábom a nőket,is. köu-A-röi, sújtja, érthető,, liogy a , nőjk mennyire óhajtják, a békét s mennyire irtóznak a "habomtól. Ezt megmm^tták eléggé, világosan az őszi események. A müncheni cgyeamény előtt is, utána meg tízezrével kapfa »z angol miniszterelnök a hála-leveleké uuadOn écdckoti európai országból, de különösen Né^niiBto^z^gból. Az angol iiuniszp3relqók.a folcsótfért! mutatott egy izben, níint akinek Sok része vott abbaH, hogy az idős miniszterelnök egy párszor repülőgépre úti ós közbenjárt, tárgyalt, hogy R háború elkerülhető legyen.
Egy német hölgy Münohcnben kezet csókolt, a francán, .raUiíszlec. ednöknek hálából, amiért mfigmví)-tette a bókét, Ln is kezet csókod tani volna neki. A hazát ugy is lehet szeretni, ha a béke órdcké-ben dolgozunk s ha mindenki azt mondja, békét szeretnék, békét akarok, akkor nem is lesz háború n világon. Dc nia csak azt halljuk, háború, fejsz... háború k\'ifz,,. Miért? Mi nök béka akarunk.
Tudom, hogy az én pár, sor írásom nem megy tul a haíáron, Mcrezcg lercne írása talán igen, tia megismétli szózatát. .
Chamberlain felesége*áldettjnőii, szívvel tudott- liatnL az urára. Más rmttt.UfU^knak is, vannak f<> leségeíK. Minden országban vau-
fakardot, puskát. A bonvivan suttyomban törölgette a .vizes babát...
— Az angyalka hozta.., Sok mindenkinek hozott ma este.., S ezt az egyet már nem tudta szárnyaival betakarni.. S odakünn ugy e^kj a,havaseső,,
A gondos ügyelő zsebéből előkerült a színház jelzőcsengelyüje, csilingelt vele erősen^. Kinyjjt az ajtó s karján Cunikávál meg népikével belépett a házinéni, jóságos öreg tót asszony... Tisztességtudóan köszönt.
— Pochváien bud Jezis Kristusl örömmel röppciit ki a számon:
— Na veky, Ámen. Csodálkozott a gárda, hogy tudok
tótul, C.sak ennyit tudtam és nem mertem elárulni, hogy ezt a. iTaka-rodóí színműben tanultain,..
A gyerekeket lette a karácsonyfa elé. Ott szépen imára kulcsolta kezét n kicsiny is, a még kisebb\'is... Utánuk mi is... A nagyobbik kezdte:
— Odvözlégy Máriai...
A kis Bócike csöppnyi ajakával gö-nyögte utána:
— fldvölléd Mália... nialattal tel-les,.. Ul vadon,-, toyeledj,.
i De.„azjptán mák kirobbant kis gj-er. mekszivéből az őröm. Tetei.,. Anukal Apuka! \'IVteL. Tetet* A *ugonő énekbe kezdett: j^tennyből az angyal
NUndegyüJKrJta még, mindegyik énekelte... S halkan, el-elcsnklón szállt, az ének... A kis szinésztrupp imádsága.
Könnyeiken ál alig vették őszre, hogy a karácsonyra ágain már-már kihuny a gyertyaláng.,.
Messze... fent a Kárpátok tövén, u kis parasztviskóban a kis Jézus születését ünnepelték az északi végeken magyar szót hw^KMiazó sünéss^itvek.
nak eU>mertf ingóit fiootu érzésű asszonyok, akiknek .szavuk iebétne a liáboru:vagy,.béke béke dolgában. Ut vau nunálunk özy. gróf Aptwnyi AlbertnÓ ós vannak többen ís, akik diadalni segíthetnék vinni az eszmét, amit Itcr. ozog PerenO felvetett;
A nőt bátonyára azért teremtene a Munkálható gvengébbiiek, fm<)lilábbnak-a férfinél, liogy szi-véveli, nemasebb érzésével lar tompítsa, néíia eUensuIyozza a férfinak hatalmaskodó, de nem mindig szükségesen erőszakoskodó, rombp^ó vágyát.
Az F.dosanyám,egyszerű asszony volt, dc tanitásaira^ bölcs Uite). meire mindig meghatott hálával emlékszem.
Ilyenekre tanítgatott, ha valahol a rokonságban, vagy olthou, vagy a szomszédságban valami összezördülés adódott elő, akár anyaga akár piás okbót.
— Legyen naponta egy liter tejed ós egy darab kenyered, de békességed legyent k
Sok hasznát vet tememnek a ,la-iútá?aak(iaz adott helyzettel, anya-giakkal mindig meg vagyok békélve.
ha <v(v,wak imm voinAuak\', túlzottak igényeikben, kevesebb vi-szaly volna a világon. Ma az a helyzet, hogy a íegtöbb ember igényén, tudásén, i<4jesitmérryértül menő igényeket támaszt. .
Arra is tanított szegény oayíwv liogy a szomszédokkal jöban Ml lenni, előre köszönni, síivetwojet tenni, mert lia bajban vagytuik, először a szomszédhoz mehetünk segítségért.
Sokszor gondolok erre a tanítására, hogy nemcsak egyes szomszéd emberrel, de . AzouiszéJ aitv szonyok sincsenek jóban.
Milyen jó volna jóban Icnoj, I>e legj-onek Ők is azon, lipgy nu jóban lehessünk \\«lük. Valahol talán akad egy pollÜkus, vagy annak lu\'mtvvjy, okosan gondolkodó női hozzátartozója, oki megnyitja, a sziveket a toljes kibékülésre,
Holland viragkcxtésztfk^Mün,, chenben tanácskozott négy nagyhatalom fővárosai részére nagy-mennyiségű virághogymátiájánloti tak fel, hálájuk jeléül, ayuó,a . Münchenben békés megegyezést sikerült kötni.
Ebből látszik, liogy a férfiak is szeretik a békét/ ha a két\' nem komolyon összefogna, talán egyszer mégis megszületik az igazi Béke.
Ebben a szép reményben mindenkinek békességes, nyugodt, megelégedett, boldog ujcszteudőt kíván:
hoh. cili
^Mtítmmurm* a • KöMtóía, BUtor-Aru*A», áU*aiió.rbMitórkiál^^iix)é«ea éa.eio^ .but^eM^kcdvo^vMéj^ol-
MtiiaMmi^^rüiuat.
i
4
4
í
Uanflulatas Siiliesilei-est1
a MKorona"-bari.
Fánkba sült szerencse: malac, üveg bor, Juxtányak.
Reggel faub-, kápo»zÍ»- ág.savwiy^i, rnajijpaprólék-
leyes és minden Jé. — Reggelig tánej m
Anno 1913..
Breznóbányrui voltunk, Gyönyörű kis fehérfűhi szinházában arany pávák jálSLUdoznak a kiugró páholy falakon, Igen jól ment a szinház. A direktor vgy napon összelúvüi a tagokat:
— Urakl He akarom mutatni az Ember tragédiáját. Faanyagot kapunk a királyi erdészettől. A vásznat meg. vettem, de liát magunknak KeU meg. festeni a díszleteket. Mert itt a vá, rosban festőember nincsen. Vállalják-e?
Egytöl-egyik vállalták. Próba alatt csattogott a kalapács, serényen mázoltak az ecsetek,,, Készültek a TrO-g(jdia díszletei.
Ádám és Lucifer, Egyptom rabszol-g;ij, a jakobinusok, a falanszter misztikus tudósai csodás harmóniában heteken át festették Rómát, Egyptomot, Parist, a Paradicsomot, az nranysugár. ban ragyogó Mennyországot, hogy Breznóbányán megszóJídlías.son a legnagyobb magyar klasszikus: Madách,
A.Jáno? vitézt adtuk iüimiöcbáiiyán, amikor betolak\'szik az Öltözőbe hozzám egy őszbecaavarodott tót ember. Ne. be zen bár, de megismertem. Ua ma-gjari szájnak nehéz is kiejteni n nevét, bizony derék ur \\olt a Oniák bácsi. Polgári hivatásában drótoítot. Zalában járt lent valamikor hok-ook zörgő pogácsa -azaggató val, egérfogó. vnl meg széles plélilemezekkel a liá-lán. Mert é\\T(Ü^vr<! mindig rnegjótl, szegény anyám fólrenikUi Hzámára u lyukas lábasokat, fazekakat ^ biz tank beunu, liogy csak a CsruAk., MiM
cgár^éja fogJ*4UCg igazán a^pgöpet, aiij, is tőle vettük... Mindéi*:, éipeii uja^.. M«J*inéu, lia szerét OlttMHni, szépen , HíótíW^tl\'-m a d«é*bálöl í-ajta... Aa illán az^áa többtót:, nem fogéit egoíieU.,...
A .szinJauoO.\'-megüanerle a,(n«>*m«t a Csrnák:-bá<»i s így vctözJÓtAvbc houánjt; lUaílozott órömében.-v ,
—« Hát pzioész-zur megtetleV,.
— Biwny,-, Csniák bácsi, színész lettem.,. I)**hát ebbv a nagy vftigba hogy taJáU\'-rájai, C-srnák baeJMÚ.
Jóízűt, neviUtt az öreg.
— Nyarw»rjarunk ., Magyaiae#«tg drótoznyíi féwcnyi^ Tilen gyf>*unk KrivánkAra dismyójekiyi, ziv^eaáril... Szmházat is hiíjkIíjí w.ny.nkK... Most Janoü VÍUz - rat nwgíii^,l,,. Azt.-- tót iegin megirta... Petőfiű.
— Nem volt az tót, jó Csrnák bácsi,
— bróbáltain koléJycseii ellenkezni
— magyar gj-crek volt azi A legnagyobb magyar költő!...
— Az *c nem igaz vanl — b"izelt vissza erélyesen az őriig. — Az itt születte a Krivanka aljábo... szip ver-eeJieL niejarta... Zanyuűommal zolvasol .inJiidig.esttfv. Szip \\ersekct tótul megírta mind... Kenyv van otlhun a sublóton,. ¦ (
- Az biztosan csak ft kóltomónyci-nek a fonUtAaa»> — próbáltam meggyőzni.
Az nyem lehet forgatynyii.,, Sag maga mondjon, zakarld kirdezi: Canuh báad mondta — iMöfi tót
Vöt!..
(IwngeUjili a Jelenésemre...
l\'VílUíiu, Ij,)^ lekésem és sict\\"C el-
bftterii neki, liogy . NUUI tót vót... tVéga)-.
1930 janu&i 1
2ALA1 KÖZLÖNY"
A Névtelen felé...
Még csak néhány óra és az esztendő az ujunk, a titokzatosnak, ii néma Névtelennek adja ót h<*lyét.
Nem szabad elvonulni hagj\'ni a jó Öreg Esztendőt ..anélkül, hogy köszönettel re adóznánk — ininden keresztiüli\\!ozásunk mell- U — azért, hogy egy millió magyar testvért visszakaptunk, hogy Kassa, Léva, Munkács, Beregszász Ismét a m\'enk lelt.
Jöjjön tehát 1939., az ismeretlen Névtelen, váltsa" fel őrhelyéi a távozót fis hozza számunkra a-tv amit részünkre a Gondviselés , tartogat, teljesíts* feladatát ugy, ahogy «z számunkra ellőiralctt.
Hozza el nekünk mindenek előtt az uj magvai- esztendőt, hozza el .nekünk u lobbi elszakított magyar lestvércinket. Hozza tl Csáktornyát, AWilcudvát, Hozzá cl Szabadkát és . a fekeleröliü Bácskát. Hozza eJ Aradot, Temesvárt és a szépséges Bánátot. Hozza el nekünk Kolozs-várt, Marosvásárhelyt, az Oltót, a csiki föllet, a tusnádi pompát, hozza cl mindazt, a\'rttí a mienk. Vissza az orgazdáktól, vissza a rablóktól iv- regi magyar gazdának,
Lcgyeii isméi tbl\'tqg ás vir.egelé-ge;tclt a magyar,
Acélból legyen a karja, liai mindmegannyi istenostora, légió legyen lronvédcinek száma, tá\\ol ieiycn a magyar por-tától minden viszály és testvérháború, egy s ent közösségben forrjon őss^e mlm\'c i magyar, aki Szent István király áldott földjén a magyad népek tragikus életet éli, szűnjön meg minden párton-kp.dds és hnjoljon meg minden m:i-gyar\'re/\' az apostoli kettős kercszl előtt, amit az első nagy király ha. gyolt népének végrendeletül.
Jöjj tehát, ismerell n Névtelen, akí lepecsételt paranccsal léped át ma éjfélkor a demarkáuót és hozd, amit a Gondviselés számunkra ebben az uj esztendőben tartogat, Ud-Jeiitsd missziódat, végezd kölekqsó: gedet és te.ld bolíftoggá, nagyon boldoggá a magyart!,..
_ W. R.)
— (Irnrédy miniszterelnök dlszokievel-albuma)
amelyet küldöttség vis? Tel a napök-ban Nagykanizsáról Budapestre (Noil József és Fekete I^iszló festŐmüvészek munkája) újév délelőtt 10 és 12 óra ¦közölt a városháza tanácstermében megtekinthető. Ismerte tésőna még visz-szaíérünk, most csak annyit, hogy nézze meg mindenki, mert — valóban gyönyörű, n városi méltán reprezen-láló munka!
~ (Köszönet a Felvj^kröl)
Dr. Szafoody Lőrinc ny. törvényszéki tanácselnök gyönyörű, hímczetl lobogót küldött a Zalai Közlöny gyűjtésében a Felvidékre. A lobogót az. ungvári ..Máriaház. r. kath. elemi ós kisdedóvó kapta meg, amelynek Irgalmas nővérei a következő levelet küldték dr. Szabadynak: .Mély Usz-IcletleJ és halával köszönjük azt a magyar zászlót, amely után 20 eve sóvárogtunk. Most itt van. Nem győzünk betelni annak/ nézésével. Adja u Mindenható, liogy karácsonyra a Tátrán és Uisókjtírr is ott lenghessen íl magyar lobogó. Ezért Irnádkozunk mi iU... Dr. Szabady Lőrinc, a revíziós mozgalmak áldozatos, lelkes támogatója metegkangu levélben válaszolt az ungvári irgalmas nővérek soraira.
(Orvosi Wr)
Miller Lajos dr. állatorvos -a mai nappal Kiskanizaán Szent Flórián tér 13. szám alalt működését megkezdte.
stAció
összeadtam.,, kivontam; — semmit Harminckilenc esztendő" csak ennyi. Érdemes vott ezért születni? Érdemes ezért harminckilenc esztendő ólmos zsákjait cipelni?
Amit építettem, gaz befutotta es hídba voltam ttr, hiába szolga, szépnek, jónak. Inainak bolondja: a tarisznyám mindig llres maradt, csak ai évek hamuja gyűlt hatomba.
Sokszor csoilálkozom, hogy vagyok. Jobb lenne becsukni kaput, ablakot, igy lenni elegei mindenkinek... De aztán lélegzem mélyet, nagyol és megint egy stációt tovább baltagok.
Barbarlti Lajos
- (Eljegv*é»)
Hollósán (Hitler) Máriát élje nrezte Tólh jíéti ni, kir, tűzmester. (Minden külön értesítés ¦helyett.)
— (Magyar a mavyaréft)
A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének nagykanizsai csoportja 37.20 pengőt adományozott a iMagj\'ar a magyarért * céljaira, a kereskedem)] alkalmazottak anyagi hely/elét ismerve, a legnagyobb clis-merés illeti hazafias áldozatkészségüket, — Kovács Ferenc és Kiw János 2—2 pengőt kai tik Légoltalmi szolgálati napidíj fejébvn. Az összeg l mind-kelten a (Magyar ;l magyarért céljaira adományozlak.
Székrekedés
i vút baizennyexl következményei : ( fej- ó* (icroMájáj bajok. Ilyenkor önnex ti
KIjmv {3S33331
elygoí. a mit
— (A Szent Vince Egyesület)
újesztendő napján délután 4 és 7 órai kezdettel szinelőadást rendez a Kalholikus Legényegyletben. A 30—80 filléres belépődíjakból az Egyesület .szegényeit ruházzák fel.. Májon An-lalné bevezetője utón az Ó les kis Vúgvölgyi Pipiké táncol két számot, akinek tavaly is olyan emlékezetes síken\' volt. A Márlagyermckck Társulatának műkedvelői .Az anyai szív. c. római drámát adják el i \'3 felvonásban. ; \'
Pilaw Jugoszláv
buzakorpu, napraforgó- e*s tökmagdara
limét kapható kieebb téle\'ekbtn Is Danneberg I. és Wei«2 cégnél,
telefon 84. 3(?o
— (Meghívó)
A keresztény szociális Vasutasok Or-szagos Gazdasági Egyesületének nagy. kanlzsai helyi csoportja január hó O-án 15 órai kezdettel tartja r ndos évi közgyűlését a Katholikus Legényegylet helyiságében, melyre s.,eretelU>l
minden vasutas kartársai ezúton meghívunk. A központot PiUch Nándor, a Vasúti Hírlap főszerkesztője és Tóth Gyula központi tanácsiag képviselik. Az Elnökség.
— Szebb jövfít
és tHihlog uj é\\-el kivan az. ország öíazes rádióhallgatóinak a Standard Villainossági Részvény társasig.
— haavnoi timítündó 11 bnduputrs atasokéak
Azoknak, akik Budapestre utaznak, hasznos tanáccsal szolgálhatunk: szili-íjának meg a Belváros szivében a ui-jesen modern Hfnalssaiicc iKiisio-baii, IV., Irányi vutcn 21. Ez\' a tőkéletiM ház a modern hotel minden komfortja melleit az. otthon melegét Í-í adja; a mai viszonyok közölt is mérsékeli árak mellett. Kitűnő konyhája diétával is szolgál, a varos központján fekszik, úgyszólván valamennyi villamos és autóbusz-közlekedés góejMinlji\'dxin, min den szobája kivétel nélkül fel van szerelve központi fütésst-3 ói folyó lúdeg-niejeg vízzel. A bu,dapest) Ueiudssance penslo evek óUi találkozó-helye a leijobb közönségnek, (:)
Hangulatos
Szslvesztej-est
a Magyar Kiraly-ban.
Hozzátartozóját hozza magával t Hideg- és meleg ételek 1 Kitti 11 ö borok I Jó cigányzene 1
naptári Január 1. vanárnap. Hóin. kat. Ujóv. Protestáns UJév. — Izraelita Tebolh hó 10. - - Január 2. hetlő. Rom. kat. Jézus neve. Protestáns Abel Izr. Tobeta hó 11.
Gyógyszertári éjjeli szolgalat e hó végéig az őrangyal gyógyszertár és a klskantzssi gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eeto 6 óráig (hétfő, szerda/péntek dölutár kedden etróov nap nókntik.l
— a ld;ixó fejfAján
eHen esténkónt lef-.\'kvés előtt 2—3 szem Ariin-dragéet kell bevenni,
Szombat
BUDAPEST I. 17 Lovászi Ferenc cigányzenekara.
— 17.45 A rádió szalonzenekara. — 18 Ravnsz Lilszl;\') dr. püsp<)k szilveszteri beszéde. — 19 Hírek. — 19.05 Hírek szlovák és ruszin nyelven. —
,19,15 (Felvidék.* Száz perc magyar történelem. — 21 .Szilveszter.. Vidám hangjáték három részben, — 22.30 .Szórakozik a fovjirox. a pécsi egyetemi öregdiákok vidám estje. — 23.30 Itnckel L\'try-Anna és palló Imre, kíséri Veress Károly cigányzenekara. — 23.55 Az Újesztendő köszöntése. Elmondja vitéz Somqgyváry Gyula. — 21 f.jféli harangszó a kassai Szent Erzsébet székc>egyházból. Utána Himnusz. Majd a .Szózat.- Elmondja Kiss Ferenc, Utána Rákóczi induló. Előadja az. 1. honvéd gyalogezred zenekara és lánclemejek.
BUDAPEST II, .-•
[0.30 Lovászi Ferenc cigányzenekara. — 17 Felolvasás. — 17.30 Hanglemezek. — 18.30 Mezőgazdasági félóra, — 21 Tandemetek, 08CS,
17 Jókedvű beszélgetés elmúlt dolgokról. - 1M5 Az év hnngjaí (felvételek). — 10.30 Tautenhavn-mízyes.
— 20 Hamburg, Frankfurt és Bécs nagy közös Szilveszter-estje, — 24 Nagynéinet avfordulö.
Esküvői fényképét
készilíBse VASTiflfl BÉLA fényképész műtermében Nagykanizsa, Fő-ut 10. és CsengtryTüt 1. (az udvarban.) ¦űveasl munka i olosé árak i
koll hml]ni, nnmli\'i\'t u Imrtübboa otánosiiAk. lm ¦ik értelei! Ül la. ülztoa, ¦ >nyiio, fAJdtilooimenUa -hnUa jellemal u
A RI TIN
p\\et huhajlú ilrntc^ekat. (Calo 2—3 atem
A . : 111 ! I.,.v,\':.ü. i.júü.rv kolleolM Uf.iliSl
bl*lo<it.
Vasárnap budapest i,
8 Hanglemerck. ~ 8.15 Harangok újévi" üdvózlcle. — 8.40 Hirek. — 9 Református istvnlisztel-t. —-10 Egy. házi énrk 6* szentbeszéd. - — 11.20 Evangélikus Istentisztelet, — 12JI5 Idő-jeUós, időjárás jelen lés.— 12l3S Operaházi zenekar. — 13.15 Mára! Yián. dor újévi köszöntője. lUl 14 tfangle-\'mozek. — 15 Kolbal Károly előadása.
— 15.15 .Felvidéki est- az. I.-sz. refíős;* csoport clöadásAlKin. — Utána, felvidéki indulók hanglemezről. — • 10.30 {iermamisné Ilajn«>czy Rózsa előadása. — 17 Perlis Jenő cigónv)ene-kara. — 18 Felolvasás. 18-30 Géczy Fazekas Klára zongorázik. — 19.05 Hirek. — 19.10 Hirek szlovák éa niszin nyelven. — 19.25 Petőfi-vcr»fk.
— 19.50 Jláill.\'.cg>-veler. -^21.40 Hírek, idf.Járásjek\'ntés. — 22 Thaler Gyula. 61 végh Mihály Jazz-zenekara. — 23.10 Honnlemezek. ~ 0.05 Hírek,,|,[,:;J
BUDAPEST II.
11.15 Bura Sándor cigányzenekara.
— 15 Hanglemezek. -- 1H Kernács Pál hegedül. — 18.30 Tobi \'Las 1 ló esse vegébe, — 19.10 A rádió szalon-zenekara. -- 20.25 DT. Kombi-! Antal el iállása. — 21 Hirek.
BfíCS,
^12 Huszonkét európai ország, ujávi köszöntője lcniezeken. — 13.15 Ka-ionazenc harmoiiikásokkai. — 14.20 Énekkar könnyű zenó\\eL ~ 15.15 Beelboxen; C-dur vonósnégj\'is. — 10 Tarka est dalokkal és zenével. — 17.45 Bahr: A bojigwrseny, vlgjálék. — 19 Weber: A bűvös vadász, opera. — 22.30 Könnyű és tánczene dalokkal. — 24 Boroszló.
Nyílt-tér.^)
Nyilatkozat
Miután szervezeteink teljes taggyűlést nem tarthatnak, or, uton közöljük ugy a Hungarista Mozgalom, mint a Nemzeti Front tagjaival és híveivel, hogy Hfld Hamory József és Bojtor JózHef nd\'-dketten a Hungarista Párt tapjut) közös listánkon Jelolt.és támogatott ogyéoek blzalnumkkal súlyosan vlfiBíaéltük és a választási küzdelemben a kerületükben nem u többi jelöltünk érdekében, sőt azok ellen dolgoztak. Ezért őket a párt örök ldflro tagjai sorából törölte,
Iliid Hnmory József szavazatának többségét a szervezeteink listáján kapta, őzért őt felszólítjuk) hogy mandátumáról hal8dáktalanul mondjon lo.
Nagykanizsa, 1938. óvl december hó 30-án.
Kitartás! Harc! Győzünk! A Hungarista Mozgalom é*
Nemzeti Front
nagykanizsai szervezetei.
¦) Az e rovstban közlötl\'kétt icm a izerkesatétéK. sem a kiadóhivatal Htm vállal felílósiégct. VT
D/:A
ZM.« KÖZLÖNY
1939 január 1.
Boldog u] évet kivin kedves vendégelnek és Jóbarátainak
Kollaríts Géza
u.l- és hólgyfodrász
Boldog uj évet kívánunk kedves vevőinknek
Szloboda József és Fia
trógépvállalat Nagykanlna, Fő-ut 8, folofou i Ml.
Boldog uj évet kíván mélyen tisztelt vevőinek és üzletfeleinek Kelemen Rezső
fflszer-
?8 gyarmataranagykereskedó
Boldog u] évet kivan a mélyen tisztelt vevőközönségnek
fíolenszky Divatüzlet
Boldog, békés ujesztendőt kivan kedves vevőinek és jóbarátainak
Márkus Károly
Lenk-slltőde Zrtnyl Miklós-utca «.
Kedves vendégeimnek
és Ismerőseimnek boldog uj évet kivánok
Háry János
vendéglős
Boldog uj évet kivan mélyen tisztelt vevőinek és ismerőseinek
Adler Miksán*
Boldog uj évet kivan a mélyen tisztelt üzletfeleinek
Wíjdlli Dióda
Olenbeck kiiv.knnk.tt.
Wlndlschnó
kivan nagyon boldog uj esztendőt kedves hölgyeinek I Fő-ut 6, Női kalap szalon
Boldog uj évet kivan mélyen tisztelt vevőinek
Kapoll Ferenc
lienlcs éa mfsxárol
Boldog, áldásos uj évet kivan mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak
vitéz Tóth Béla
koreikidö Sugár-ul 40. Toletou SM.
Boldog uj évet kivannak a mélyen tisztelt vevőiknek és jóbarátaiknak
Májon Testvérek
¦. . mukötzörüsök
Boldog uj évet kíván
FISCHEL KÖNYVKERESKEDÉS
papíráru és trőaxarak raktára
NAGYKANIZSÁN, Horthy Mlklós-út 1. sz.
és kéri a Jövőben Is a szivén Jóindulatú támogatást. Tslefon: 170. az*m
Kedves vendégeinek és ismerőseinek boldog, békés uj évet kivan
Róth Ferenc
• „Pannónia" bérifije
Boldog uj évet kivan igen tisztelt vevőinek és jóbarátainak
Bedének István
fűszer- ét fakereskedó
Kedves üzletfeleinek nagyon boldog uj évet kivan
Petermann virágüzlet
TiMoo 502.
Kellemes és boldog ujesztendőt kivan kedves vevőinek
Milyen tisztelt megrendelőimnek hátasán köszönöm sz elmúlt ér folyamán volt szivei jóindulatú támogatásukat és egy szerencsés
BOLDOG UJ ESZTENDŐT KÍVÁNVA
tisztelettel kérem, hogy nagyrabecsll t pártlogitukat az uj esztendőben Is fenntartani szíveskedjenek.
Kiváló tisztelettel (Papp Oszkár cipitxmttitr
Boldog újévet
kíván
minden kedves vevőinek
VIRÁG JÓZSEF
divatáru üzlet, Fő-ut 3.
A kedves vendégeinek
és ismerőseinek boldog uj évet kivan
Guttmann Anna
atafyar Király vaadáglffi
Mélyen tisztelt vevőimnek és jóbarátaimnak békés, boldog uj esztendőt klvándk
Beleznal János
főszer-, csemege- és katonai felszerelés
\' Kereskedő
Snjár- ul 53. TaJefoa 615.
Békés, boldog uj évet kivan m. t, vevőinek
Lénk Kujeián „HARGITA" sütöde
tulajdonosa
Kedves vevőinek, üzletfeleinek és jóbarátainak boldog, békés uj esztendőt kivannak
Schless Testvérek
Daiktár 10. Horthy ¦. ut 8.
Minden üzletfelemnek; kedves vevőimnek és jóbarátaimnak békés, boldog uj évet kivánok
Rlrter András
Békés, boldog uj esztendőt kivan kedves vevőinek és jóbarátainak
Juszt László és Gyula
utóda
JOÓ IMRE látszerész
Horthy Mlklós-ut 1.
Mélyen tisztelt üzletfeleinek boldog uj évet kivan
VARGA NÁNDOR kelmefestő
Szerencsés uj esztendőt és jó egészséget kivan mélyen tisztelt megrendelőinek és jóbarátainak
Horváth Mihály
elpoumeit,«r
i
Boldog ós kogyelemteljes uj esztendőt kívánunk igen tisztelt vevőinknek. Megköszönjük az eddigi támogatást és kér ük az uj esztendőben is ****** am.^i\\tM b.-.Ji-„ _I_ íL
annál inkább, mert 62 Lv óla fennálló üzletünk eglf SCltln MMf ClpO SlIlKUliSt
Nagykanizsán, hol minden igénynek megfelelő választékkal állunk szolgálatra. Miltényi-cipő kiállítási aranyérmet fizüt-térmet és nagyérmet nyert. Kiváló tisztelettel
¦HaMMa^tMifHH Miltényi Sándor ós Fia \'
,z eddigi MM
tlet
nyérmet,
Fő-ut L.». I (Városház) ¦
Alapítva 1887.
.\'\' \' •\'
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
*
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy üzlettel az ország különböző városaiban!
HALÓK, EBÉDLŐK,
. KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRUK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY M1KLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
Köszönetnyilvánítás. Felejthetetlen, jóságos Édesanyánk osv. Grdnfeld Mórné elhunyta alkalmából irántunk megnyilvánult részvétet hálásan kOszOnjük. | A gyászoló család. S\'-Jip^Ür: ..RENAISSANCE" PENSIO *33HJ IV., Irányl-utc 21. — Villamos- és autóbuszközlekedés a főváros minden irányában. Modern, egészen uj berendezés, központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz minden szobában. FUrdöszobás apparta mentek. — Kitűnő konyha kívánatra diétás ellátással. Hirdetmény. Sormás község erdőblrfokossága a tulajdonát képező Nagykorcsfna épületet a hozzátartozó telekkel
együtt 1939. január 8-án délután 2 órakor tartandó nyilvános árverésen eladja. Árverési feltételek a közbirtokosság elnökénél megtudhatók. Sormáson, 1938. dec 18-án. \' Kovács Lajos i. k. elnök.

1000~féle Qáxiarmsi cilcKei

Talpfaforgács HBgjkanliiái u állomási , ítiktorüloton Ismét kapható . ürméterenklnl ,ih helyszínen átvéve P 7" házhoz szállítva P 8"— lillkkrorgíoi Uinióturonk. t P-Vll drágább Megrendelhető a helyszínen: az állomási raktorüloton é» Holczer fakereskedőnél Erzíébot-tér 15. Telefon 4-8Í.
Kap&ai 25 filléres egységárban Teutsch Gusztáv (VúroaQttxa) áruosxtályúnalk. félemeletén. HALLÓI FIGYELÉSI HALLÓI
a FEKETESAS vendéglőben Révész Lili dizőz énekel ^ttíifmhU. Kitűnő borok I Disznótoros vacsora. Szíves pártfogást kéri a Tulajdonos. j
Molnárok . figyelmébe I Vámfeljegyzési vagy Vámcserekönyv újból beszerezhető lapunk nyomdájában.
a Zalai közlöny barátai ¦ ZALAI KÖZLÖNY .......\'•¦*AiíiT

Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésit István király Szálloda (VI., Podmaniosky-utoa 8.) Igazgatóságával sikerűit olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern koníorttal (hideg-meleg folyóvíz, központi füles, telefon, lift sto.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, \' melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.


zalas Közlöny
HOTEL CORVIN
BUDAPEST »\'»
VIII., Caokoaay-u. 14. Nearttl Szluli Jznál Csaiádl szálloda a város szivében. Uionnan berendezve, központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz.
Egyágyas szoba P , kétágyas P 6-
\' 1939. január 1.
\\Cfcsjandsjjot oaftamvzifrm
szérakozhalik
Saját lerméall
keröcsenyl autall fehér kor
lllerenklnt kaabato B tarssaaleaél Csengery.ut 19. sz.
UnkulonUttl iUttanz
MENETRENDJE
érvényes 1938. október 3-tól.
EraánaMir- VaaatéHaasáa
Vasutállomáira
4*
5SU T*» t\'M M-M ISM 1400 1SJ» I!» 18-211 20U 22» 23SO
Erzsébet-térre
\\ B
O E II 3
!!
B S
lalanyai mnnalrend
LImyMIM. 6-45 k«tjka.lMÍr*l ki 14-OQ
N.«kMUiir*M.rS8
i,u:,,l„ t,i. irrll
A VIDÉKI UR1KÖZÖNSÉO
kedvenc hotoljo az
ESPLANADE
NAGYSZAlXODA
Rndapaat, III., Zs:gmond-ulca 38 40.
Telefonok: 151-735-, 151-738., 157-299.
Szemben a vilaghiiü Lu kicsi Urdóvcl, a Rózsadomb alján.
Tcl|es komfort, folyó melegvíz, központi fűtés.
A Nytigati pályaudvartól 1 kiiszakaiz távolságra.
A szálloda téliesen újjáalakítva, ul vezetés alatt ül.
ElaeraniQ Caía RMlaataat,
polgári Arak.
Olcsó szobák penaióval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodásnál ssu külön Jiniotlhinii, ,--!¦.,
MARGIT FÜRDŐ
Csengery-ut 19. ¦át-vany k*tfffir«9«k TyHkMXMmvásjárs B~ Nyitva aaiadsa aaaw ~>
Jvlptfiü, Eugy ÉlpliBl
Villamos
tűzhely és sütő
használata rnegkönnyiti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGYI-né.
Sugár-ut 2.
gyermekeknek állítható nlckelezett vagy csiszolt
Korcsolya
C* a felszerelések J I bot és kesztyű
Ródli
legolcsóbban
Szabó Antal sportüzletében (Fő-ut 5.)
Az einber könnyen felelt !
Önt is elfelejtik, ha nem hirdet!
Hirdessen a Zalai Közlönyben
APRÓHIRDETÉSEK
Alla»
Megbízható kéjaraa* január 1-UI hl-vételik.
Jelentkezni
lehet SiS-ulca 2. II -3428
Házlbálre, aaurra Intelilgena faaua-saaarlata ajánlkozik. Cini a kiadóban.
1 .1451
AD AS-VÉTEL
6 azemélyea amerikai ciukott aaté eladó. Kaufmann Manó. Telefon 2-22.
Prisa ktakaak.l *Haaaaa»"Yap-
haló Petermann virágűzielben. Telefoni 502.
3488
Tóhb férfi télikabát ciado. EOIvOi-tér 18. sz. 3457
H AZ ÉS INGATLAN
Dunánlull nagyvárosban bajaró saa-4éej!« nagy telekkel családi okok mlatl eladó. .Biztos meiélhetéa* Jeligére a kiadóban. 3441
KltUnö karban levő, nagy befogadóképességű l*a»araaa > város belterületén aionnal bírbeidó. Erzsébet-tér 14/15.
3451
Kedves vevőinek és jóbarátainak békés, boldog uj évet kivan
Törzs Ferenc
f flr.er- éa oasne-gekarsekedése
Boldog uj évet kivan vevőinek és Jóbarátainak
Marton János
hantás
LAKAS-OZLETHELYISÉO
Forgalmáé útvonalon OilaShalylaég
olcsó Dérrel azonnal kiadó. Teiekl-ul 10 3455
BÚTOROZOTT SZOBA
Kai6aka|árata butoroaott szoba, fllrilósaoba-haaziiálallal kiadó. Cini a kiadóban. 3415
KÜLÖNFÉLE
¦árkaa faayképaaaaaaak, Hírnek, lemezek, papírok, vegyszerek, beszerezhelfi Vsstagh Eotónál, Pö-ut 10. sz. — Kedveió részletfizetés. 2
Hó, aarolpBJat szakműhelyben lavlt-tasin. Vulkán gumlUzem, Horthy Miklósul 2. 3202
Hölgyeim I Legújabb, legszebb kéxl-rruinkamlntakat liléiéiért kllogásla-lannl elórajaol Böbmné, Zárda-ulca 8. 3381
Mindennapi levcleaéaból ösazegyujtott kalyaaat, régi vagy uj tömegeket, magyart áe kUllöldlt, leloatlatott gyujtemé-nyéket bármikot megvételre keresek. — Barbariis Lajos, a Zalai Köalöny I. saer-kesztóje. Érdeklődni lehet teleion 78. az. vagy Kcrrtlycnu mindennap d. r, 5—7 óre között.
ZaUU KÖZLÖNY
poLiTikai aariuta. Eladja : „KliHzdaatil II. T. KagykaahM". l\'ulolóa klmló: Zalai Káraly. Nyomatott i I ,,Mza*láatá|l 8. T. Sitftalru"
¦ytaáájtfcu Naiykwlzaáa. IftyowdrWti Mai, Zalái Király.)
79 Évfolyam 2 szám
Nagykanizsa, 1939. január 3. kedd
Ara 12 Hl!.
ZALAI KÖZLŐ
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarli» Lajos
Előfizetési ira: CSV hóra K «Ugo 40 Ulli,-. Szerkesztőségi ?1 kiadóhivatal! telefoni 78. ss.
3000 n] magyar tanító
A magyar közvélemény jóleső érzéssel értesül arról, hogy a. nép nevelésére és oktatáséra hivatott tanítóságunk történelmi célokért küzd Az ilyen nagy, vezető nemzeti gou> dolalokhoz elengcdhetejtlenül Rrtíkrj séges a fegyelmezettség s a némáét erőinek olyan összefogása, a melyben a különböző társadalmi és foglalkozási ágak közötti rétegző-j dés felolvad a népi célolt felé hala-ladó küzdelemben. Hogy a modejTí idők kifejezését használjuk ; szociális szeremtől áthatotta), kelt e nemzeti nagy sorakozóban részt vennünk. Ha a tanítóságot összelogo testületben, a Magyar Tanító Egyesületek Egyetemes Szövetségében, — amelynek legutóbbi gyűlésének lefolyásáról emelkedett érzülettel vettünk hírt — ha ebben a testületben az a szellem -uralkodik, hogy csakis szociális utón, fegyelmezett erővel lehet kiépí\'.enünk a magunk elé rajzolt nagyrahívalott Magyarország képét, akkor miudannyjau,! akik iskolába küldjük gyermekeinket, nyugodtan tekinthetünk a magyar tanítóság működése elé, mert a tánltáásl terembon arra az élébe készítik elő és abban a szellőmben nevelik ti magyar fiatalságot, « melyik tisztában van a jövő kívánalmaival. Amikor a m\'igyar tanítóság élethivatását ebben a gondolatmenetben felismerte, nagyon helyesen cselekszik, amikor feladatát e magasztos cé!ok érdekébon koncentrálja. Helyesen cselekszik, ha a napi politikától lávol tartja magát emelkedettebb, nagy nemWÜ célkitűzésekéi szolgál. Mégis helytől-, jük, hogy Egyetemes Szövetségük ülésén kifejezést adtak annak a gondolatnak, hogy teljes erejükkel támogatják vitéz Imvédy Béla miniszterelnök polHkáját. Ez apoKtl-ka nem napi politika, hanem mólyenjáró és magasban lendítő nemzeti munka. Közvéleményünk örömmel értesül arról, hogy a Magyar Tanítóság Egyetemes Szövetségének legutóbbi gyűlésén már részt vetlek a vísszacsu!olt ferüle\'.ek ta-nitó küldöttségei Is. Természetesen nagy figyelem rofdult nemcsak a gyűlésen, de az egész, magyar közvélemény köréből az ö megnyibit-kozásuk felé. Tudni kell ugyanis, hogy a visszacsatolt felsömagyar-országl részek a magyar népoktatási kar létszámát több mint 3000 ta nltóval gyarapították. Ha- erre a 3000 ...agyár tanítóra gondolunk! szívünkből a hála és a szeretet érzetei száll feléjük, mert a leg-; nagyobb elnyomatás mellett Is magyar érzést ápollak a kisgyeniK\'--ki szivekben s való tény, hogy főként és oroszlán rés zl>en nekik kö.. szönhetö az, hogy az clmuU huszj esztendő uj magyar gyermekáldása tudomást szorzott a magyar szvitem röi, s/ívtikbe ós lelkükbe beoltatott a leküzdhetetlen vágyakozás a magyar édesanyáióidhoz, amit a visz-szacsatolás mámoros napjaiban nekünk, cSuiikuiuagyau-pi^zógl BVW11"
A kormányzó hadparancsa a Felvidék megszállására! kapcsolatban
„A magyarsággal számolni kell, mert van erős, fegyelmezett hadserege!"
Budapest, január 2 Horthy Miklós kormányzó hadparancsot bocsátott ki, amelyben a legnagyobb elismerés hangján köszönetét fejezi ki a Felvidék visszacsatoláséban részlveft minden tisztnek, altisztnek és legénységi álk>-jmányixilinek Egybeui a legmelegebb elismerését tolmácsolja a vasút, posta, rendőrség, csendőrség, sajtó ós mindazoknak a polgári egyéneknek, akik a visszacsatolás nagysze-
rű tényében résztvettek és annak zavartalan lebonyolítását elősegítették.
Büszkeséggel és bizakodással tekint a koormányzó — mondja a had parancs — a honvédségre, amely, ismét megmutatta, hogy a jmagyAr-sággal számolni kell, mert vajh erős, fegyelmezett hadserege. Tfut-váhbra is előre, a megkezdett utón, isten segítségeién és a magunkeic-iélen bízva.
Heves parlamenti vihar miatt késéssel indult el Daladier Korzikába
Huszonöt órás ostrom után megszavazták a francia költségvetést
Paris, január 2 A baloldali ellenzék az utolsó pillanatban kellemetlen támadást indított Daladier el\'cn azzal a céllal, hogy északafrikai utjának programját fclborü>ák. Sikerült annyit elérniük, hogy a költségvetés 25 órás: tárgyalássán csuk heves éjszakai ülésen Szavazták meg 372 szavazattal 228 előliében. Miután a költségvetés elfogadása kéóctt, néhány órával eltolódo\'.t DáiadJer Indulása 1?; Tegnap este azonban még elulazolt Toulojiba, ahol azonnal felszállt a várakozó cirkálóra és útnak indult.
Korzika népe nagy izgalommal várja a miniszterelnököt, az utcákat fcllobogózták, felvirágozták. A (miniszterelnök érkezését délelőttié
tervezlek, do a parlamenti késés miatt valószínűleg csak a késő esti órákhan érkezik Korzikába.
A francia lapok nagy jelentősó-günek mondják Daladier útját Lés hangoztatják, hogy Korzlkáhnn,/Tu-< nis/.ban és Algírban nagyfoutűiaágu nemzeti missziót teljesít. /
A Havas Iroda jelentése szorinl a Daladiert vivő cirkáló teljes gőzzel és a legrövidebb utón haladva dél-* ben elérte Kor/.lkát. A . lakosság römöJjpongása és ágyúdörgés je^ lezte a miniszterelnök érkezését, a ki dötl a sziget népe felvonult\' Daladier az ünnepi fogadtatás után a hÖsők szobrát koszorúzta meg.
Számadással 12 kilométert nyomultak előrs a nemzetlek
Több várost Is elfoglaltak és ujabb 1000 foglyot ejtettek
Salamanca, január 2 A nemzetiek több város elfoglalásával 1000 ujabb foglyot ejtettek.
IA levantai szakaszon visszavi\'iták az dtenség támadását, majd rcpfllö-támadást indítottak Taragosa pályaudvarára, valamint Barcelona és \\n. toacia kikötői ellen,
Ä saragosai szakaszon 12 kitomá-tort nyomultak előre. E/t 54 támadás során érték el és kúzrekorUjtték a kubt\'lsi magaslatokat, ahol lépcsőzetes sorrendben ót állása \'volt kiépítve a vörösöknek. Az öt támadás bravúros körülmények közölt tónáht. nagy áldozatokkal járt, de midkivül nagy fon tossala pontok kerültek ezzól a nemzetlek kezérev K vörösök Artez* Havában vonullak* vissza, ahol az ablakokból lottók a nemzetieket és csak az utolsó puskagolyó kilövése után adták *raeg magukat.
Véres Szilveszter Jeruzsálemben
Szilveszteri, éjjelén az arabok rálőttek egy angol gépkocsira és-Fen-derson angol tisztet, az angol rend-Őrség főfelügyelői karának ogylk \' tagját megölték. Tulkosanhan a börtönt támadták meg az arabok és kiszabaditolták a foglyokat. Másutt ludakat robbaníottuk. A merényletek egymást érik az ujesztendő-ben is. | i
Feloszlatták a szlovákiai tlsztvlselőszövetséget
Pjoz-sony, jajniár 3 A magán- és köztisztviselők szövetségét kormányit(ndc|-3tliel felosz* látták. A szövetség vagyonát elkobozták, vezetői ellen pedig hemJKí-í ellenes büncselekmóny miatt meg4 indítóitok a bűnvádi eljárást. ,
rokliflk rept-.iö örömmel oly módon lehetett érzékelni, hogy talán »jobb magyarok letlek, mint amilyenek voltak.« Nem a legmagasabb nem, zeti polilika-f az, amelyik ezt pioJ-dukálni tudta? Ennek a nemzeti politikának szolgálatában látjuk teljes odaadással működni a magyar tanítóságot. Azt a tanitóságOt, amelyik ar. anyagi javaknak nem túlságosan nagy bőségét élvezi, sőt gyakran kell éb-te anyagi gondjait megoldania hK-atásérzelelelkes lendületével. A Felvidékről visszakerült tanítók szónoka nagyon helyesen szóvá tett egy kérdést, auUröl mostanában c gyenként is suk szóbeszéd folyik. Merőben tagadásba vette azt azt az állítást, hogy az ottani tanítók helyzete előnyöebb lett vo na, mint a trianoni Magyarország tani-tóságáé. Hhnond^ta, hogy ezen a téren is a cseh ál demokrácia s/.em. fényyesztésc érvényesüli, merj A
magyar kisebbségi tanitók fizetéséből levontak 30 százalékot és ugyan akkor a cseh tanitóságnak külön pótlékként havi 1000 csehkoionát utallak ki Ez a teaiázó megkülönböztetés folyt a cseh impérium alatt a magyar oktatási és tanítási kir köréiben is. Hogy ne.mcs|ak ott vert gyökeret ez a szellem, hanem az élet minden vonalán, azt nagyol jól Ismerjük. A napoktan fényképet közöltek n magyar lapok arról, hogy miként élt a Felvidékre be-telcpitelt eseh telepes és hogyan ver gödött az élettel a magyar őslakos, ;iki egyébként frontharcos és tiü tagi családja van. Az döbbeni az ajándékföldre gyönyörű, pompás kastélyt tudott épiteni, inig a magyar őslakos tiz gyermekével egy cigányputrit megcsúfoló viskóban húzta meg magái. Nc üljön fel a magyar közvélemény tehát azoknak híreknek, amelyek a cseh ur,alo$
szociális jólétéről lieszélnek s H gravanten-poHtlkál olyan állításokra építik, amelyek a valóságban nem ugy festettek, az egyik ilyen állításról rántotta 1c a leplet a felvidéki tanllók szónoka, de végig tehetne ancnnl az élet számos vonalán, hogy igazolását adjuk a cseh áldeinokrácia magyarirtó szemfényvesztésének. Ha a magyar tanítóság az ő Egyetemes Szövetségéi en hangozta\'o\'.t célkitűzések emelkedett szellemű szolgálatában fejti ki működését, akkor elsősorban a népi cs szociális MagyaiOrszág utján kell haladnia. Ha a magas kor-( ináuyzati elvek Is ezt a célkitűzést hirdetik, akkor azok megvalósításában nsok a férfiak ^urloznuk a legfőbb munkatársuk kuzó/akika nép; pel legközvetlenebb kaposolalban állnak. Ezek közé olsösorlvan a tani tósá^^sz^iuiljuk. .
2AM< Kftj&WV
Leendő anyák, akiknek kulönOa gonddal kell arra Ugyelnlök, hogy belmflkOdésllk rendbsn legyen, ezen célt ugy érhetik el, ha Időközönként reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes .Ferenc JóMef* kese-rO»lzet Isznak. — Kérdezze meg orvpiát.
SZILVESZTER délutánján haza\' érkezén az a 306 magyar ílalal-emltT, Akiket a csehek elfogtak és Munkácson, majd lllavfin állandóan kínozva, bebörtönözve tartofttok,
PEZSGŐT lduáltak a Járókelőknek Pesten a Gizella utón; Szinjló János, Újlaki Pál és KW István 10-vottnrjltu betörők, okjKről kiotoi rillt, hogy a Hangyaszövetkezetből 15.000 pengő értékű árul raboltak, Letartóztatták őket.. „ ; , \\ ,
LEÉGETT a prezentemében. Mechanikai Szövőgyár tetőzete; szilveszter éjszakáján. | , ,
RENDÖRSOROZAS kezdődött a Felvidéken, amely 1600 uj rendőrt és 86 rendőrtisztet kap. Budapest is ujabb 400 rendőrt kap,- , , ;\\ •;
SZILVESZTER éjszakáján egy, megfagyás és hirtelen halál, 48 baleset és atkoholmérgczés, sok tolvaj-lás és tőbb letartóztatás volt Budapesten, j L | . ¦ [ , ( ; ,
86 MILLIÓ állami kölcsönt kap Budapest légvédelmének és közle;-kedésének kiépítésére, j | . |
ÖT SÚLYOS sibalesct„lőrtént uj-jáv napján a Svábhegyen, ahol több ezren hódoltak a, téli sportoknak. •
A SZLOVÁK váltásokat meg JteU Bpmmisiteiii a nemzteiiségek tiltakozása miatt, A németek is szembefordultak a Tiso kormánnyal. , . AMERIKA; demarsot intézett Japánhoz Kínával szemben tamsiipit tnjagatariása miatt. { (, { , i | . BENES ujabb, batahnas pi|#i gandamunkát kezdett Londonban a sia^y cseh eszme feltámasztására.; ; A PALESZTINIA1 keresztény-«rab egyházfők védebnet kértek AJngÜátói a zsidók Itfözönlósével szemben. l | " . I j \' j i
BONNET francia külügyínínlsz-ter néhánynapi pihenőre vídékra utazott. | , . (
KREUGER gyjfakjráíy ügyében uj nyomozás megállapította, hogy az öngyilkosságot csak megjátszották, Krojger valójában merénylet: áldrata lett ,*, . j
FELROBANTOíTAK Iroi-s^ág határán Tutfy Dunnel falu vámépüle-tét. A vámpalota ellen már tavaly novemberben is követtek el merény tetet. , ; | í r i i •
Imrédy miniszterelnök nagykanizsai díszpolgári oklevele
Az első aktiv miniszterelnök, akit Nagykanizsa díszpolgárává választott: vitéz Imrédy Béla, a kercszjény magyar élet reneszánszának megterem, tője, A díszpolgári oklevél elkészült és azt egy kanizsai küldöttség a napokban viszi fel Budapestre, Az OK. levél szöveg* » következő:
Mi Nagykanizsa megyei város önkorul ányzatának törvényes képviselői örömmel adjuk tudlukra iiúndazoknak, akikel illet, hogy trianoni végvárunk kóp\\lseiö testületinek tagjai a Szent István jubileumi esztendő decomber havának hetedik napján rendkívüli díszközgyűlésre összejővén uugymélló-ságu ómoraviozö\'i, vitet doktor Imrédy DCti m, kir. miniszterelnök urat mindazokért *»z örökbecsű szolgálatokért, amelyeket első Szent királyunk liallia-tatlan szellemétől megihletett lélekkel és u történelmi idők sorsdöntő e.\'.e. menyeihez méltó államférfiul bölcsességgel a trianoni rabságom sínylődött felvidéki magyar vórvink felszabadj, tásu, vnlaniiiit a korszerű szociAHa és népi reformok alapján kialakítandó szebb és lx>ldogabb magyar jövő megteremtése érdekében nemzetünknek üAjc&itetl, mély hálánk és tiszteletteljes nagyrabecsülésünk je.léúl hazafias lel-kcscdéssel egyhangúlag városuoK disz. polgárává választottuk.
Minek nagyobb hiteléül <5- mara. dandó zálogául kiadjuk ezen saját kezünk aláírásával és városunk pecsétjével is megerősített oklevelei.
Kelt Nagykanizsán a városi képviseli lest öletnek a Szent István jubileumi esztendő (l\'J38) december havának hetedik napján.
Nagykanizsa város közönség* nevében: V í dr. Hegyi Lajos át. Krátky István főjegyző. polgármester. Hitelealtjuk: v. Benlzík Lajos Szabó Győző Dobrovlts Milán Horváth (sánta) János t. képviselőtestületi tagok.
Maga az oklevél igazi reniekmü. Nyolc knrtoulapon oszÜk el ft szöveg, az egész vastag, puha, sötét antik>pb:í kötve. Az album címlapján Nagykanizsa ezüst címere. Az egész djszokh-\'-vé3-a)bum Noll József gimnáziumi tu. nár és l\'ekcle László festőművész terve munkája, Mindon oldalán meglátszik a művészi íblet, a stílus-gond és az elgondolás lelkes Őszintesége. Az egészen meglátszik az avatott mftvész-kezek hivatotlsága, Büszke lobéi Nagykanizsa erre az albumra és azokra, akikuek agyú és keze munkájúból megvalósult. ,
Az első lapon az angyalos magyar cimer ragyog a nap sugárkévéjében, A második lapon kezdődik uz oklevél f«nti szövege a gazdag renaissaiioJ díszítés színpompás koszorújában, a mely felül Nagykanizsa címerét öhíi körül, óiul pedig u medvéi átkelést jelképezi. A további lapokon a vissza-csatolt vármegyék limexei, a kussai dóm t és egyéb felvidéki motívumok illeszkednek bele a nagyszerű Ízléssel stílusban tartott, dus poin]>áju, abszolút finom linusu díszítésbe, Gyönyörű az az oldal, amelyen Szent István képét ölelik körül a rcnaissíuice dckoráeiós elemek, n lap alján pedig Imrédy országépüésénck szimbólumukéul Q magjttr kat jua, a magyar cs:u Iád 6s a magyar munka JolkéiK\'i. Az Mláirás-oldalon Zala vármegye cime.\'o é-s Nagykanizsa város i>cesélje foglal helyet a círádák közCU. A z.íról«i>on a török koral>eU Kanísha vára npUl húzódik meg szerénjeu a kél művész neve, Noll Józseré és I"ekele Lászlóé, akik Nagykanizsa báláját érdemlik ineg munkájukért, amellyel dicsőséget szereztek ennek a városnak.
A könyvkötő művészei legmagasabb fokán álló munkát végzett Schless Toslvérek könyvkötészete és a vésnöki munkával a Kar«ncsi-eég.
Vasárnap dr. Vértesi Frigyes nyitja meg az Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadás-sorozatát
„Igazságot, nem alamizsnát Magyarországnak!"
Jelentettük, hogy a Zrinyl hodal-mi és Művészeti Kör idei lioeális előadásában bő helyet kivan biztosítani a Felvidék kérdéseinek is. En-< nek jegyében indul meg a liceális előadás-sorozat január 8-án, vasárnap délután 6 órakor a vájps-, háza dísztermében. Előadó dr. Vér-
tesi Frigyes szentszéki biró, pécsi theológiai tanár. Előadásának cÍH me : .Igazságot, nem alamizsnát Magyarországnak I* t
Az előadásra belépődíj nincs, csuk önkéntes adományokat kérnek a rendezés költségeihez. (:)
lOOO-féle
Öásciartási cilcUet
Icap&tti
25 filléres
egységárban
Teutsch Gusztáv
(Városoaxa) áruosxtúlyúnaK félemeleién.
1930, január 3
lliier-llliiiiNsll
vaskereikedíis — Nsgykanlm Kincsem zománcozott
tűzhelyek és kályhák
Frommer vadáísfegjverok él lösüei\'ík a legolcsóbban.
MM
HnvatveKetÖ: Dr. Dévahaé, lívdöa Böal-.o
Farsang kfiszGbén
Elmúlt a karacfiony, elmúlt . a Szilveszter, de ezek a gondok után máris nyakunkba a báií Bzezon, * farsang gondja.
Egy kicsit ma már klfnent ugyan a divatból a bál fogalma, ma nem igüii báloznak az emberek, ma nincs olyan romantikus varázsa a bálnak, tmint nagyanyáink korában volt, de azért biztosan akadnak ma is még fiatal lányok, akik méghisa nek a bál varázsában és lázasan kjéi-j szülődnek a farsangra (persze, Isten őrizz, én nem akarom senkinek sem elvenni a kedvét). . t , <
A nem éppen szepeg vidámító be-, vezetés után nézzük meg, hogy mit hoz a divat 1939 farsangjában.
Fiatal lányoknak mindig,a tüU volt a fődivaljuk és ez nu\'gmnradt az idén is. Olcsó is, habos is, fiata-; los is és nagyon szép. Igaz ugyan, hogy (magamnak mondok ellent, a jnikor azt Írom, hogy olcsó, mert, például a mai tüllruhák legnagyobb része 35 és 40 méter tüUböl készül, amit ha méterenként csak 5 pengővel számítunk, már is tekintélyes, összegre rug. A legszebb ilyen ruha költeményt Patounéi láttam: hal-< váuykék tüU csavart váilpántos felsőrésszel, 32 méter anyaggal, a! szoknya, amely mint a régi krinoli-í nok, apró kis behúzott rüssükkei; volt részekre osztva és iniuden har-imadik részecskéix;n egy-egy ezüst flítter volt. Egy flllter rózsa volt a, maneken hajában és ezüst cipő egéVt szitettc ki ezt a csoda uzép ruhát, j
Persze sokkai Oicsóbban is ki le-f het hozni szép báUruhákat, nem Ilyen dus Dzoknyával ugyan, de azért ugy, hogy mégis eliogadhaíeV legyen, Vannak taft és egyéb olcsó selyem báliruhák, de m^dneroi mindegyik kivétel nélkül követi ft krinolin-ruha törvényét ós szük derékkal, de irtózatosan bő szoknya-* vat készül. \' i I !
Ha valaki azután többet szán gyermeke báliruhájána, az a töl-f lön kívül rózsaszín, fehér vagy halványkék muszlinbársonyt is választ hat, nem olcsó mulatság ugyan, de gyönyörű. i i
Minden báliruhához dukál egyki> l>elópő, akár prémböl, ami a jelen esetiben í^endszeánt herjnelin utánzatból vagy egyéb fehér nem nemes prémböl készül. Aki pedig még olcsóbban akarja kihozni, az a ruhip, anyagából egy kis bolerót csináltat, ami például tüHből Bokszorosan\' huzottan, fodrosán készül. AJiajha virágot kell tűzni, a lábra aranyf vagy ezüst cipőt. :,. í
Kedves olvasóinknak egy na-, gyón boldog uj esztendőt kivánoW,
DIvatposia
Vidéki kis lány, Köszönöm kedves Uvelét, örülök, fc\'ogy t«níotonviRk
1939, január 3.
olyan jó hasznát veszi. A beküldött szürkebunda képéhez a következő ruhát ajánlom: csináltasson egy halvány, szürke szövetruhát, teljesen szak fclsi> résszel, áll alatt két nyclvecskércl, hátul piros cipzárral, piros bőrövvel, hosszú szült .ujjakkal, élére, vasalt be rakott szoknyával, üdvözlet.
Babi. A beküldött anyag nagyon szép, de semmi .(liszt élnem tör, e/ért csináltassa teljesen simán és diszle-lenül, álló gallérral, elöl áU alatt két-oldolról jövő hátul megkötött Övvel, hosszú szük ujjakkal, elül beállitotí glokhi,val. üdvözlet.
EtŐfi:cl6. Fekete posztó si felszcre. léséhet kössön egy borsózőld fehér ós fekete összeállítású egészen magas nyakú pullovcrt, ugyanilyen sapkával és zoknival. Nagyon elegáns Lesz. üdvözlet.
zalai mtum
Nagykanizsa szilvesztere
A» emvjlt esztendő második felének tnybniott hangulata megbólyej geztc a máskor vidám szilvesztert is, Most is voltak jókedvű, mulató emberek szép számmal, de általa, bán az idei szilveszter sokkal csendesebb volt az előzd éveknél.
Egyesületi rendezés mindössze 2 volt, ezek sikerültek a legjobban. Az iparosszékház nagytennól.cn az" Iparoskor rendezte meg hagyományos szilveszterét, mig a Kis Royaltján a Zrínyi Torna Egylet rendezett vidám szilvestci-estet. Mindkét rendezésen szépszámú kőii&nsígl volt, a hangulat vidám. Az Ipa-í roskör családias hangulatú, jól megrendezett szilveszterén az Eppinger-jazz játékára reggelig táncoltak a párok, az éjféli szünetet vidám tréi fák töltötték ki.
A Kis Royalban a Zrínyi tagjai és jóhárátai pompás hangulatban ( szintén hajnalig ropták a táncOJk Éjfélkor malacsorsolás, ó eV bu-csjzlató, vidám újévi köszöntő és hasonló mókák voltak. A vidám han gulatért teljes dicsérőt illeti o. Zrínyi rendezőségét, élén Horváth Gézával* Része volt természetesen a hangulat megteremtéseién a Kís Royal kitűnő cigányzenekarának is, amely fáradhatatlanul \'húzta a talpalávalót.
A Kaszinó szokásos szilveszterit az idén nem tartották mog.
Ezenkívül a kávéházak és vendég Ifik is rendeztek szilvesziertstéltt\'t, ezek azonban gyengén sikerültek. A tulajdonosok szerint az ideihez hasonló rossz szilveszter talán még sohasem volt. A kanizsaiak az idén családi körben, otíhon rendezett szilveszterestékkel bucsuzlak az! ó-esztcndőtÖl. S
A Kiskanizsal Polgári Olvasókör székházában tartott vidám és kén sói órákig tarló szilvesztert, ahol a tagokon kivüi sok vendég is volt.
AJ Kisrác utcai helységben aKis-kanlzsai Missziós Leányegyésület rendezésében volt vidám szilveszier est, u leányok ügyes műsorával, a fiatalság jó hangulat közben "lépeti; át az lij esztendőbe. I;
A Kiskanizsal Levente Otthon sem volt üres. Ott a Kiskanizs:ii Leventezenekar rendezett mulatságot Jó zene, kitűnő hangulat volj a leventéknél. , :
Újságírónak sem rossz lenni Amerikában
Megdöbbenj olvasom a hírt, hogy Kewyorkban meghalt o. o. Mclntyro ulságiró koUégánk. Sohasem hullattam eddi* nevel és liirél, tnoSt nfó^is csodálattal kell adóznom ni.gyságft,cl."lu. Mdnlyiv ugyanis a világ legjobban (Izélett újságírója volt. fcpp olyan állást töltőit be, amilyenre én vágyom. Nagyszerű kollégánk egy újság-dikátusnál dolgozott és |gy cikkel egyszerre 508 amerikai napilapban jelenlek meg. Minden nap kerek 800 szóból állö cikket kellett ki-agyalnia a Szindikátus 508 lapja-hab és ezért a hatalmas munkáért munkáért nem kevesebb, mint évi 150.000 dollárt fizetlek ki neki. Ez körülijeiül ötszáz dollárt jelent cikkenként ós hatvankét és /él centet szavanként.
E pár centből pedig azt hiszem még Newyorkban is meg lehet élni. Erre enged következtéin! az a tény Is, hogy O. O. Mclntyjre kollégánk Igen nagylelkű Ornber-nck bizonyult. Olyan nagylelkűnek, hogy az újságíróbál, egyenesen szokatlan.
L\\z elmúlt évben ugyanis az e^ik nagy amerikai rádlótársAsig azt az ajánlatot merte tenni Mclntyrc-nek, hogy mim\'ou héten tartson egy rövil kis csevegést a mikrofon elölt. Ezért a Kis munkatöbbletért a rádiotársaság szerényen 2(10.000 dollárt ajáii-lott fel. Előadásonként ötezor dollárt! fis mit gondolnak, mit válaszolt amerikai kollégánk »z ajánlatra?. — Elfogadtál Illsz ez csak természetest — gondolnák, pc;lig tévednek. Nagyszerű amerikai kollégánk kerckeu elutasította az ajánlatot.
Nagylelkűségen klvill erről arra is lehel következtetni, hogy nem volt rászorulva. Magamról például nem mernék feltételezni ekkora önzetlenséget, pedig elismerem az erény miuilen oldalát ós bámulom jellcmalákitó készségét, E téren azonban úgylátSzik el va-gyok maradva amerikai kollégámtól. Igaz, hogy fizetés tekintetében is van köztünk egy kis különbség. Nem nagy, csak éppen annyi, hogy mig Mclntyro e kis cikkecskéért cirka 3—400, dollárt kapóit volna, addig én legjobb
esetben néhány gyengébb flgypl-
meztetésl kapok: ,
1. a főnökömtől, amely szerint, ha mégegyszer ilyén vacak cikket Írok felmondanak; * f
2. a szedőtől, hogy legközelebb széttépi a kéziratomat, ha még. egyszer ilyen rondán körmölök;
3. az-olvasótól, hogy hagyjak már fel ezekkel a sülellcusédekkel, mert úgysem olvassa el senki.
Hát ez az én bajom. Nem éltének meg. Foli\'í én olcsóbban is csinálnám, mint amerikai elődöm\'. Kiegyeznék: — filléres alapon, lílég volna cent helyett Szavanként 02 fillér isi
ne hu a rádió ezenkívül gyakrabban akarna szerepeltetni: — tízszeres gázsival — önzetlenség ide, önzetlenség oda — Ígérem, hogy nem kapnának kosarat tő-lom.
Tehát csak rajta, minél gyorsabban! Addig is inig a kedvező ajánlat beérkezik, megpályázom az elhunyt amerikai kollégám állását, falán még nem tóltótlók be...
-nö.
Kevesebben születtek és többen baits meg 1938-ban Nagykanizsán,
mint az előző esztendőben
Most adta ki a nagykanizsai álla. ml anyabOnyv] kerület h. vczelőjc, dr. Dojt István, részletes kimutatását az elmúlt esztendő népmozgalmi adatairól. I A kimutatás szerint 1938-ban Nagykanizsán, Illetve az anyakönyvi kerületien kevesebb gyermek Szül.\'tett, mint az előző évien és pedig — élve szülelelt 276 fi\'J (előző évben 313) és 267 leány (előző évben Ili) vagyis Összesen 512 gyermek az előző esztendő 557 Születésével szemlén. Halva született 30 gyermek (azelőtti esztendőben 25), törvénytelen gyermek 68 (az előzőévben 77). Helybeli szülőktől született 123 (előző évben 102), vidéki szülőktől 120 (előző esztendőben 95), ikerszülés volt 13 az előző év 9 ikcrszülésévcl szemben.
Vallásfelekezet szerint született rém. kat.: 626 (előző évien 627), református 4 (az előző évben 9),
ágostai helvét hitvallású o (előző évben \'ugyanannyi), izraelita 7 (előző évben 15).
Összesen meghalt 637 (előző évien 625) cm-: ber, ebből 301 férfi (elő . zö évben 282), és 233 1 O* nő (előző évlxui 213). &sT\'WS Csecsemő korban, 1( éven alul meghalt 81 (előző évben 64). Azt volt 132 (előző évlwn 117), vidéki elhaltak közül helylx\'li lakos 105 (előző évben ugyanennyi).Rém. kath. vallású volt 169 (az előző évben 117), rof. 8 (előző évben Is 8), ág. helvét hitvallású 11 (előző évben 12), Izraelita 17 (előző évben 57), mohamedán volt 1, unitárius 1.
Tüdővészben meghalt 16 (előző évben 56), rák betegségben 60 (előző évben 43, aggkori végelgycngü lésben 61 (az előző évben 61), öngyilkos volt 6 (előző .évben 11); balesctkővetkeetében meghalt 19 (az előző évben 14), szervi szívbajban
ÖRÖM
meghalt 30 (azelőtti esztendőben 70). i
Házasságot költött 258 pár (az előző esztendő-\' ben összesen 227). Val-(v •} lásfelekezetek között a ^ házasságok a következőleg oszlanak meg: tiszta rómJ kath. há/asság volt 211 (előző esz-i tcndő):cn 201), Úszta reform, 3 (elcv zö évben 0), ágostai evang. 1 (előző évben 2), izraelita 17 (előző évben 10), vegyes házasság 23 volt, (az! előző évien 19). Reverzális köttetett a rom, kath. fél javára 12 eset--l)en, a rof. fél Javára 3, az ágost. evang. fél javára 2 esetben. \',;-..(.¦
BUDAPEST U
6,45 Torna, —. Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 A rádió szalonzenekara. — 12.30 IJirok. — 13.20 Időjelzés, idöjárásjclciitós. ~ 13.30 Iláez Zsiga uigányzenekara, — 14,35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése\', — 15 Ar folyam hirck. — 10.10 Arányi Mária előadása. „ 10.45 Időjelzés, hirek.
17 l)r. Alszcghy Zsolt előadása. — 17.30 Vándor Sándor énekkara és a Kőbányai Általános Munkásdalegylet
— 18-15 Vályi Nagy Géza verseiből ad elő. — 18.35 Kálit Jenő zongorázik. - 10.05 Hírek. - 19,1» Hirek Szlovák és ruszin nyelven. — 19.25 Volisky Alice magyar nótákat énekel, kiséri Sárai Elemér cigányzene\', a ni,
— 20.10 «A felszabadítók.. (Jlcczkó vára.) Hangjáték két részben. - 21.10 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 21.40 Hirek, idöjárásjoio.ilés. - 22 Melles Magyar Vonósnégyes, — 22,45 Hanglemeiek, — 0.05 Hirek.
ÍUDAPEST II.
17.45 Mezőgazdasági félóra. — 18.35 Francia nyelvoktatás. — 19,05 Sárai Elemér cigányzenekara. — 19.25 i)r. Méhes Gyuta előadása. — 20.10 A 2. honvéd gyalogezred zenekara, ~ 21 Hirek. TiF.CS.
8.30 Vidám zene. — 12 Frankfurt déli zenéje, — íi.to Népzenelemezek.
— 16 Stuttgart iiépzcnettélutánja dalokkal.
18.25 Str.iuss lUchárd-daluk. — 19 Német élet a Itájiátban, dalokkal és zenével. — 20.10 Lomezek. — 2055 A zeneművészeti akadémia tanárainak hangversenye, — 22.35 Könnyű Ós lánczene szoprándalokKaJ, — 24 Nyitányok és szvitek. Ziehrcr-operettekből
— Végül szórakoztató zene.
— Bátorokban a Kopstotn-cég VCZOt
Modern mlntatormelben a legjobbat a legolóeóbban mutatja be, kedvező .Ize-tóel feltételek mellett
Olcsó vászonárusitás
,-nél.
_zauj mmjtuv_
Városi ÜOZgÓ Vasárnaptól szerdáig I
Ismét Jókai filmmel kezdi a mozi az újévet!
Szegény gazdagok
Jókai legizgalmasabb, legszebb regénye filmen. Fatla Negra legendája. Legjobb magyar színészekkel
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 kor. Rendes helyárak.
Somogyszentmiklós díszpolgárává választotta Bárczay Ferencet
jt_
A közgazdasági élat csodája lesz az Idei párisi mlntaváoái
Ma kaptam meg parisból, a Cina nemzetközi hirlapügynökség révén az ezévben megrendezésre kerüli párisi nemzetközi min tavas ár érdekes ada. tájt. Ezekből az adatokból kdnayeq megállapítható, hogy az 1039. évi párisi vásár minden vonatkozásában a közgazdasági élet csodája lesz. Amellett, hogy a vásár rendezősége a .nemj-xctközi kapcsolatokat — tradícióihoz híven — cisoiciidü szempontnak tekinti, a vásár karaktere mindem Izében hamisítatlan párisi les/, ás ugy a kiállítóknak, mint a látogatóknak módjuk és alkalmuk nyílik hozzá, hogy min. den rószletáben megismerjék a divat, izlós is művészetek centrumát, a szaj1-naparli inelro|X>list,
Már az eddig beérkezett jelentések-bv.1 meg lehet \'állapítani, — írja a Cina — hogy n kiállitók száma messze felül fogja múlni az összes c.ldigí párisi vásárok kiállítóinak számát. Pedig már tavaly is tízezernél több volt a kiállitók száma! Es ez a szánt mén az idén emelkedni fog. Hatvan óv óin működik n vásár és "négyszázezer iiégyzclmólcmél nagyobb területen, a klasszikus vcrsaillesi kapu iuoll.lt le. |-ül el a vásárváros., amelyhez hasonló nincsen a világon sehol. Egész, légiója a paVillonoknak, kiállitá-si pOJotilúuik várja itt a népek százezreit, Egymillió vásárló kényelmes befogatlására Utték alkalmassá az idén a párisi nemzetközi niinlavásár lorülelét és a vásárt & legalkalmasabb ílöpontbao, május !3-ikától 29-ikéíg rendezik taej, Olyan időben, amely ugy gazdaságilag kon-Yoniáló mindönki számára, ezenfelül ebben «z i lönontlwin legkellemesebb a francia köztársaság fővárosának kii. mája,
A párisi" vásárnak van aztán egy felett komoly Siorcpo U: Összekötő* kapocs kivan lenni a newyorkt világ. IdáJUtás éa Európa í|>ara ás keres-kedetme kőzött
Hogy ezt a célját elérje; ugy a I-\'oirű de paris igazgalósága, mint a francia állani vasutak rendkívül előnyt biztositmak ugy a kiaTlilóNiii-\'ik, min* a vásárlóknak és a vásár Ideje alatt ugy a I-\'ranciaországba való beutazási, mint az ott-tartózkodást lényegesen mcgköunyilik.
Egész Közéjre y ró pina k találkozója lesz májusban Parisban, ahol a kontinens iparának, kereskedelmének mezőgazdaságának alkalma nyílik ahhoz, hogy elveszelt piacai helyett ujakat szerezzen, olyan uj összeköttetésekre tegyen szert, amelyek a jövőt illetően mindenki számára egyaránt fontosak, (:)
P, J.
^fcffir EMLÉKEZTETŐ
ll^-^Ah Egyucrl közlés (két tor) dija 30 fillér.
J.anár 5.
Frontharcos *w**tóly «z IparasVőr é ¦¦>:•¦>¦ termeiben 0 ómkor.
Szombathely-Nagykanizsa box-ver-sejiy 4-kor a gumi. tornatermében.
J\'uuuW 16.
Keresztény Tisztviselőnők vidám magyar astje az ezradzászlóra a izin-JiAtban. Február 1.
Ipartestüket <Magyar Bálja..
Üldfoglalkozásu egyének, akik idilli székrekedésben és aranyeres bántalmakban szenvednek, vegyék a természetes Ferenc József keseiuvizet rgy pohárnyl napi adagokban, esetleg kissé felmelegítve, de mindig reggel éhgyomerra. — Kérdezze meg orvosát.
Somogyszentmiklós község képvlse. lötflstülele rendkívüli díszközgyűlésén egyhangú határozattal díszpolgárává választotta Dárczay Ferenc országgyűlési képviselőt, SzentmiklóSÍ földbirtokost, a Nemzeti, Egység Pártjának országos elnökét á nemzet ás az ország érdekében kifőj tett eredményes
Ifja Pandúr Béla nagykanizsai karpaszománjos, mint ísmsreíes, megfeledkezett magáról és egy társától 20 pengőt ell\'j,ajdonltott,.inaJd eivnek jogi következményei elöl meg szökött az országból. Később önként jelentkezett felettes parancsnokságánál. A. nonvéd tőrvényszék előtt ifj-u Pandúr mindent beimért,
Huszt, január 2 A Kárpát-Ukrajna elnevezésit inost már hivatalosan is elismerték] és használják. 1
A kárpátoroszok ntómorandjmot intézlek Hitler kancellárhoz, A memorandumban n ruszin nemzeti tanács 100.000 kárpátorosz nevelen tiltakozik a szlovák és ukrán aknaJ munka ellen és rámutat arra, hogy a cseh kormány csak azért fogadU be a menekült "ikrán kommunista, kat, hogy népünk ellen bomlasztó
munkájának, valamint a község la-kóival szemben tanúsított jóindulatának elismeréséül. A képviselőtestület tagjaiból alakult küldöttség újév napján már át is adta Bárczay Ferencnek a díszpolgári oklevelet, amit a képviselő meghatott szavakká] köszönt még,
három esztendei börtönre Ítélték, majd átkísérlek a szombathelyi honvéd tör vényszék fogházába.
Pandúr \'megfellebbezte az elsőfokú itéleict. A legfelsőbb honvéd-törvényszék inost foglalkozott a fellebbezéssel és másfél évre leszállította Jfj-j Pandúr Béla büntetését.
munkát folytasson. Tiltakozunk —\\ mondja a memorandu[in — az cgé>z világ elötl, hogy ártatlan embere-ket, lauitókat, lelkészeket halálra kínozzanak; csak azért, mert kárpát oroszoknak vallják mag^iat. Mi ezer évén Öt Magyarországhoz tns tnzt^nk és oda is kívánunk csatlakozni. A Kárpátokon keresztül u\'a-kat, vasúinkat építeni lehetetlen, <"m állóságról szó sem .lehet, ha éhvi akaruiuk, a magyar Alföldhöz kell csatlaJcoznafnk. Kérjük Nagyméltón
c_1939 január 3,
Ságodat," segítsen, hogy a tegrovj-í debb idÖ alatt vj^sratorhessünkl anyaországunkhoz,. Szent István bbf rodalniába. | . 1 ; f
Szegény gazdagok
Hiába, Jókai gazdag fanláziája fi-tesz az összes mai filmírókon. Ho-mantikus regényei mej évtizedekig u legjobb téma a rendezőknek. Kiapadhatatlan témaforrás Jókai gazdag fantáziája és ezt a Szegény gazdagokkal csak újólag be bizonyítottnak látjuk,
a romantikus mese minden időkön felül mainak látszik és frissen hat a szereplőkéi is sikerülten válogatták össze, t\'ray Tivadar —• a Jókai filmek jellegzetes figurája — most is remeke], KjIt, hogy i» hangja után a kettős szerepben azonnal felismerni. Sze-leczky Zita ezúttal Is bájos szép*é.?, kedves játéku, jó színésznő. Szilassy László, az Uz Bencében feltűnt fiatal színész a magyar filmgyártás egyik nagy ígérete lett. Kedves, közvetlen, uj Upus a magyar fibnen. Máiy Gerő és Vaszary Piri remek ajakibba ugrik ki még az együttesből, ahol azonban mindenki a helyén van, Cscpreghy rendezése is gondos, körültekinti, megérdemelten van a filmnek nagy sikere. a film méltó a Városi Mozi újesztendei műsorához.
Pénteken lesz a Szombathely- Nagykanizsa boxverseny
Az uj testnevelési törvény életbelépésével kapcsolatban a nagykanizsai sportélel minden ágában intenzivebben megindul a munka. A test. nevelési vezetőség a maga részéről is mindent elkövet, hogy necsak a sportol művelők, hanem a nagyközönség is 1« lekapcsolódjék a sportokba. Elérni példaadóan első helyen jár Lakatos István őrnagy, test nevelési vezető, akinek irányulása mellett nagyszabású nyilvános versenyekben mutatkoznak be a levente sportolók- ¦ ; , t ;
Az első ilyen verseny pénteken délután lesz a gimnázium tornatermében, amikor a szombathelyi leve ntcegyes.illet kitűnő Ökölvívói mérik össze erejüket a nagykanizsai leventékkel. Kemény és szép küzdelem várható, de miután a nagykanizsai levente-ökőlvivók Igen jó formában vannak, kilátás van nagy-* kanizsai győzelemre. Hat pár indul versenyen, kÓztÜk az országos bajnokságot nyert Levik, Parti és a többi jónevü kanizsai versenyzőké Reméljük, hogy a zaJtai ökölntcgh állja helyét, nem hoz szégyent a ka-j nizsal színekre. A verseny pontosan délután \'1 órakor kezdődik, tekintettel a nagy érdeklődésre, ajánlatos jegyekről időben gondoskodni. AJ városközi ökölvívó mérkőzés be)-} lóptidijal 60 és 80 filléres ülő és 10 filléres állóhely.
Árban,
minőségben
Virág vezet!
Virág József
divatáru-üzlete, Fő-ut 3.
A legfelsőbb honvédtörvényszék leszállította ifjú Pandúr Béla büntetését
Másfél évi börtönre Ítélték három esztendő helyett
A kárpátoroszok Hitlertől kérik, hogy visszatérhessenek Magyarországhoz
j 930 Január 3
— (Kinevezés)
Bronii Gyulát, a DAgykAnizsal fő. szolgabírósághoz beosztott dijnofcot járási segédtisztté nevették ki,
— (búcsúzéi)
Miután Felvidékre történt áthelyezésünkkel knj>csolaUjaii nem volt időnk ismerőseinktől és jóbarát-ünktól elbúcsúznunk, ezúton veszünk buosuj mindenkitől. Dr. Lakott Fereno rendör-fogalmazó, dr. Dárd&y Fereno lendŐíV segéd fogalmazó, vitéz Pallér József detektív,
— (január 14-én választ Egerszeg)
Az alispán most értesítette Zalu-egeWffg városát, hogy a városi választásokat január 14-érc tűzte ki, A propaganda és korlézia már megindult a városban, a választás eredményét érdeklődéssel várják.
— (Oazdász-bát)
A keszthelyi gazdasági akadémia Alhletikai Clubja műsoros tánccstélyt tender január l-í-éh a Hungáriában. A műsor egyik fénypontja láz a «Mindent vissza, c. táncos jelenet, melyben kórus éa zenekar klséeté-\\tfl a legkülönbözőbb magyar népviseleteket Szerepelteti o szerző. A iáneestély előreláthatóan nemcsak Keszthely, hanem egész Zala megye uri közönségének találkozója lesz. Kéri a rendezőség, hogy akik ucm kaptak eddig a giizdászinulatsá-gokra megliivót — tehát valami oknál í\'.>|i-va még nincsenek benn a báli regiszterben — és részt óhajtanak, venni az estélyen, szíveskedjenek meghívó igénylésüket a foglalkozás és pontos eim feltüntetésével a következő ciiure küldeni: Vigalmi elnök, Keszthely, (inzd. Akadémia. Az igénylések érvényesek tesznek u majd február 11-én megtartandó gazdász (scgélyegy leli) bájra is. ^
— (A Zrínyi Tomit Egylet)
vezetőség* ez ujon te hálás köszönetet mond mindazoknak, nkik sz$-veszter-estjük büffójőlicz pénzbeli vagy tcnnészeürtnl adományokkal hozzájárullak. (:)
— (Adomány)
Dr. EUbogeu Henrik földbirtokos 100 pengőt adományozott a nagyrocsej á\'skola szegény növendékei részére, az iskola-pénztárnak. — Fr.U Celesztin 5 pengőt adományozott a felvidékek megsegítése coljaira.
— (Hflll Cilf)
újévi cikkébe értelmi zavart okozó szcdéslüba csúszott be. Az utolsó hasáb harmadik bekezdés helyesen igy hangzik; <,..ncm csak egyes szom-\' széd emberek, de szomszéd országok sincsenek jóban.> \' t
— (A keszthelyi IpartestDlet és az OTI)|
Az OTI a keszthelyi ipartestületet alkalmazottai után visszamenőleg 300 pengő járulékot rótt ki. Azonkívül az elmulasztott bejelentés miatt fel-fjelentette a járásbírósághoz, A bíróság az ipartestület, elnökét 10 pengőre büntette, de ft büntetés végrehajtását
\'* büntető novella értelmében felfüggesztette.
— Naptárt Január 3. kedd. Hóm. kat Genovéva. Protont. Benjámin. Izr. Tebeth hó 12.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat e hé I51g a „Megváltó" gyógyszertár éa a klskanlzsoi gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 0 Órától este 8 éráig (hétfő. szerda, péntek délután kedden Hén nap níknsk.)
OIasz-Démet-]ngoszIávbármastalállfozöTá bővült Clano eszéki vadászata
Jugoszláv-magyar egyezményről Is tárgyalnak a vadászat során
Róma, január 2 Ciano gróf január 19-énamagynr határ közelében Habsburg Frigyes kastélyában Eszék mellett találkozni fog Sz:o;adinovies jugoszláv miniszterelnökkel és Göring porosz miniszterelnökkel.
Ezzel kapcsolatban az egyik belgrádi lap megjegyzi, hogy valószínűnek tart-
ják belgrádi politikai körökben, hogy e hármas találkozó alkalmával szóba, kerül egy jugoSzláv—magyar egyezmény megkötésének ügye is.
A belgrádi és római lapok egyébként bő kivonatokban ismertetik Csöky István gróf külügy min tszter ujóvi cikkét ós annak baráli hangjáról elismerés, se\'^rnűk.
Valószínűleg megsemmisítik a szlovákiai
»4»zL«üv. tanuár 2 A váratlanul kürt szlovákiai szám-Ulást a magyar és némcí 1 kisebbség tiltakozása közben zajlott le. A tilta. kozás ellenére a számlálást megtartották és bár a helyi halóságok ígéretet Leitek, hogy a kisebbségieket is képviseltetik a számlálóbiztosok mol. lelt, az összeírásoknál a lognagyobb-foku visszaéléseket követték el. Hasonlóan a cseh módszerekhez ezúttal sem \'¦iii.b iték kitölteni a lakosságnak n számláló-lapokai, hanem azt maguk töltötték ki Saját belátásuk szerint, sok hetven a bemondással egye. nosen ellenkező adatokat írva az ivekre, Sok helyen nemcsak a nemzetiséget, hanem n vallást is meg* hamisították. A kisebbségek tiltakozása miatt valószínűleg meg kell semmisíteni a váratlanul kiirt népszámlálást. >
Ppzsony, január 2 A számlálási visszaélések csak; mosf kerülnek valójában nyilvánosságra. Kiderült, hogy a számlaló-biztosokal mindenütt a Hlinka gárda emberei kísérteit, akik gondos, kodlak arról, hogy elképzeléseiknek megfelelő adatok kerüljenek a lapokra. Sok helyen nem fa menlek a lakókhoz, hanem a háztulajdonosok^ tói elkérték a bejelentőlapokat és azokról önkényesen töltötték ki la népszámlálási Íveiket s ijmintfi-: szetcsen a hiányzó rovatokba is sa-« ját szájukize szerint irták az adu-; tokát. [
A szlovákiai német párt levélben tiltakozott Tiso dr. niiiiiszterclnóle-nél a sorozatos törvényclkmes intézkedések miatt. \' . [ ¦ , f
Toka dr. érdekes nyilatkozata Szlovákiáról,
amely többet kapott, mint amennyit várt ?8 amely nem tudja, mit kezdjen a nemzeti fejlődés nem várt lehetőségeivel
Pozsony, január 2 A Szlovák ujóvi számában Tuka Béla nyilatkozik. Arra a kérdésre,, eltudja-e igazgatni Szlovákja gg^ amit kiharcolt magának, Tuka igy* vóljaszolt: i 1
— Az igazság az, hogy mi nem is hnrcoltimk ki magunknak semmit, minden az ölünkbe hullott. Ezért r.em is tudunk okosan és célszerűen gar-dálkodni vele ugy, mintha magunk
vcrcke.ltük volna ki. Az igazság az, hogy többet kaptunk, mint amennyit számítottunk. Mi az önkormányzatra rendezkedtünk csak be. és taoú nem tudjuk mit kezdjünk a nemzeti fejlődés nem várt (ehetőségeivel, Egyébkent a megindult politikai földrengés még nem ért véget, a mai állapot még csak a további változások kezdete! Az energia uj módszere a totó. lilás, nekünk ,ls ejhhez kell ragaszkodni.
— (Műkedvelők Zalamerenyén)
A zalamerenyci róm. kalh, földmű-ve:; legényegylet ifjúsága lelk-.s, nagy munkával készülődött szil\\cizl"ire és Ujesztendörc. Mindkét napon este 7 órakor megtelt a község vezető intelligenciájával és egyszerű, derék mai gyar népével a katholikus iskol-» terme, ahol a Icgénycgyleli műkedvelő gárda valóban kitűnő előadásban betlehemes pásztorjátékot hozóit színre. Szilveszter este ezenkívül vidáman si. került mulatság is volt. A\' mercnyei Ujak és vezetőik megérdemlik a legteljesebb elismerést éi példaként lehet Őket állítani sok zalai község clé(,
Gyermek-száj
Karácsony tájban a tanitó az első osztályosokat kérdezi, kí tudna valami szép angyalos dalt énekelni?
A kis Hozi jelentkezik. Rá is kezd: ¦ Három bokor saláta, kis angyalom!
Gyári szövetmaradékok.
Finom url divatszövetek fésűs gyapjúból
Schüiznél,
Esküvői fényképét
készítesse vasta8h béla fényképén műtermében N.nkuiut, l\'ö\'jt 10. él Cseug.rjr-ut 1. (sí udvarban.) Büoáo»I nrnakal Ulo.í ár.kl
nEGSnSa ssOkbésletet
peronoszpórálól és egyéb betegségektől mentes, szakszerűen kezelt, államilag ellenőrzött, garanclaképea telepről szerezze be. — Az Arak caükkenlek I ö4 fajta níl rendelkezésre. — Nagyler-JedelmU árjegyzékemet szaktanácsok-ciokkal együtt díjtalanul ktlldöm.
\'l\'rt\'l\'U ihulí nagy tarmalS telepe a lUlU 1MHB abn\'lr. r6kut)ngyl-ut »-3.
— (a Szent Vince Egyesület szín lel Öadása)
A -csendben és szerényen dolgozik Szent Vince Szeretetegyesület Újév napján szegényel felruházására szin]. előadást rendezett a Kalhollkua Legényegylet nagytermében. Az elöadáa délután ís, este is zsúfolt házat vonzolt, A kedves műsort Méjonné Mészáros Anna\' pompás Szavalata nyitotta meg, amely után Vágvölgyí Pipiké, a pesti nanoldér intézet kis tánc-művésznője ragadtatta cl a közönséget angol stepptáncával. A bájos kislány most is bámulatba ejtette a közönséget nagyszerű tánctudásával, meg. érdemelte a zajos sikert. Az anyaj szív című 3 felvonásos római dráma következett ezután. A nagyszerű szín-darabban kitűnt pompás színészi készségével Kocsis Mária, aki az egyik rabnő szerepében nyújtott kitűnő alakítást. Dc hasonlóan a dicséret hangján szólhatunk csak a többi szereplökről is. Gazda Ilona, Horváth Mária és Friss Mária a római rabszolganők Szerepeiben, Timmer Katalin az udvar, hölgy szerepében, Pál Nyárfa pedig Carthego úrnőjének szerepében adott sok tapsra és dicséretre méltó alakítást, Veszler Gizella nagyszerű sze. gény asszonyával együtt. Valamennyien megérdemelték a közönség lelkes, meleg tapsafc Ugyancsak" dicséret illeti a rendező kedvesnővéreket ós Szólás Zoliim kórházi lelkészt, akik fárad-ha ta tlan le 1 keséd őssel dolgo z tak az est sikeréért. A sikeres műsort Vág-völgyi Pipi nagyszerű magyar tánca fejezte be a közönség lelkes ünnepié • közben. f
.-. butoíkmiiitásunimt tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bauráruhii.
a nagykan\'zsai klr. jarásbfróiág, mint telekkönyvi hatóságtól.
9552/1938, tkv. síim.
Pfelfer Ignácné végre hajaidnak Németh Antal (nói Farkas Juliival) végrehajtást ssenredó ellen indítóit végrehajtási ügyé-ben a tkvl hatóság a végrehajtató kiíelme következtében » 1881 : l.X t.-c. 144, 146. és 147. 55-al élteimében elrendeli a végrehajtat! é\'vttíai 128 P 20 f. töktköveieiéi, ennek 1937. évi november hó 14. napjától Jéro &o/o kamata, 31 P 20\' í. eddig megállapított pei- és vliagUUl és az Arv. kérvényért ezufcal megAUaptlott 13 P költség, valamint i csatlakozol inak kimondod Ne* rneiii Antalné Farkas Juli ifll pengd töke-köveleléae ta Jlrulékai bcliajtain végett a nagykinUsat klr. Járásblrózig területén levő Nagyrécae községben lekvő i a nagy-récael liőö. sztikvben 2845-2849/a. hrtx. a foglalt«toló, présház, azántó, rét a Oeai-tenyélben Ingatlanra 6ü0 P, 2850—2854/b. 2. hrix alatt foglalt szőlő, szántó és rét ugyanott tngaUanrt, 2850—2S54/b. 1, b. hrti. a. foglalt azÖM, szántó, rét ugyanolt ingatlanra, 2850—2834/0. S. hraa. a. foglalt aző.ő, szántó éi rét ugyanott ingatlanra együttesen 600 P kikiáltási árban.
aj ingatlanok Németh Antalné javára ezennel megállapított 2300 P legkisebb vételáron alul el nem adhatók.
a telekkönyvi hatáság sz árverésnek NagyréescköziegbázánilmegUrliiára 1839. évi Január hó 20. napjának d. e. 12 óráját taxi kl és ax árveiéal feltételeket az 1881: IX t-C 190. §-* alapján a következőkben állapltja meg:
I. .Az árverés alá kerttlö íiiríUih a a kikiáltást ár kétharmadánál, Illetve a leg-klaebb rételárná alacsonyabb áron eladni nem tehet (1908: XLI. l-e 26. §)
Nagykanizsa, 1038. évi oki. hÓ 3-án.
Dr. Beatzik s. k. Á, Járisblró. A kUdmiuy UteíáOI: Kiss s. k,
ZALAI KÖZLÖNV.
1939 |«nuâr 3
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉG
kedvenc Iiotetje az
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
liiidiipsai, III., Zs\'gmond-utca 38/40. Telefonok: 151-735., 151-738., 157-299.
Szemben a világhliti Lukács\'tirdóvel, a Rózsadomb alján. Teljes komfort, folyó melegvíz, központi fűtés.
A Nyugati pályaudvartól I kisszakssz távolságra,
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj ve-xetés alatt áll.
Eiuíííuugu Cafe Reataarut,
polgárt árak.
Olcsó szobák pensióval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodásnál IMI külön eBgsdménf«k.
Jóslat :
Mértékelt délnyugati szél, sok lifilyon köd, helyenklnt főképp nyugaton és északon havazás, ha-vase&fi, ólmosesfl. A hideg tovább gyengül, nyugaton olvadás.
A Meteorológiai Iutózot nagykanizsai raegÜgyoIŐálloiuAsa lehinti i
Hőmérséklet tngnao eete 9 órakor; —3-2, ma reggel—3 2, délben —2 0.
Csapadék: 00
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
szórakoznánk
Agyfoll, pehely
ktlMrrik, puxtftk, izillodák útxitt, lnt<i«ll píroikbox blgiínlkuiia k*i«lve olc»ő irbin.
f Fehér fosztott libatollat
3510 kilónként P 3-OO-éi-t,
egy Jobb minőséget 3 SO-ért BzáilltS kilós postaceomagban bdrmeatve ulánvéftcl.
Roiner Gyula
agytollüzeme Kiskunfélegyháza.
Zamatos, lúlzfl Muet
Sintrax ktfuéfőzOn
készíthetünk.
Kapható : V4—\'/a—1—literes nagyságban kedvezd részletfizetésre
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Korcsolya
gyermekeknek állhhalá nlckelezett vagy csiszolt
Si
felszerelések bot és kesztyű
Rodli
legolcsóbban
Szabó Antal sportüzletében (Fo-ut 5.)
IV
Ores
Valóban üres az üzlete? Hirdessen a Zalai Közlöny-ben I
AUl KÖZLÖM
barátai
ZALAI KÖZLÖNY
htrIEI6inti pétárolnah I
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLAS
ló rsaladból való 16 év köillll megbízható fiatalember! asobalaaaaak ezuu-nal felveszek. Cini a kiadóban. *
ADÁS-VÉTEL Jó .alrs.rt*. eladó. Atpád-u. 37. (i
Zalraarttaaek eladók. Atpád-utca 19. alatt. 4
UKÁS-OZLETHELYISÉO
Kiadó aaonnaha kattSaaobAa udvari iskái, bázme6terl szolgálattal; < Babochay-ulc« 3. *
HÁZ ÉS INGATLAN
Kagikaalaata, Petőll-ut 20. »1. alallt 4 szobái családi háaunkat (kert, pince ós mosókonyha Is van) elköltözés miatt eladjuk, vagy esetleg mrgteleló keszthelyi liáiznl elcseréljük. Dóvebbct Szalay, Keszthely, vároabaia 1
BÚTOROZOTT SZOBA
KfllSabalaratu butoroiott aioba, türdősioba-hasznáJatlsl kiadó. Cl« a kiadóban. 3415
KülOnbelátalu, kapuolatil buloroaotl aaoba kiadó. Sugár-ut 6. sz. alatt. Bővebbet KaoftnanniKároly cégnél.
KOjtfinbaJArata batoroxott aaoba
kládó Székács, Batlhyányu. 18 •
KÜLÖNFÉLK
MArkAa faaybApaa6a4aak, Hitnek, lemezek, papírok, vegyszerei, beszerezhető Vaitigh Eolónál, Fó-ut 10. íz. — Kedvező részkifizetés. 2
¦•akkandS lordila», javítás, mOalop. poláa. üveg, porcellin rsgasztás Msgyar-u. 18. (Trallk.) .
Vsrráa éa acabás mavészelét hat hét alalt nagyon olcsón, garancia melleit tanítom. Baron Mlci, Magyar-u. 2. •
9xSttwa(t!*vlt*at vállalok rövid Itt tartózkodásom alatt míívésilen, caranclá-val. Zrínyi Miklós-utca 46., ajtó 1.
Elveizeit egy fehér-fekete fokaal kutya Sajó névre hallgat. Kérem a megtalálót, adja le Caányl láizló-u. 19. ell, hol Illő Jutalomban részesül. 5
Miadennap! Icreleiéaből összegyűjtött bélaaaat, regi vagy nj tömegekéi, magyart éa ktlIHIdil, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre kevesek. — Batbarlts Lajos, a Zalai Köilöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet teleion 78. sz vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra koiört.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja : „Kízjszdaláol R. T. Nagykanliss". Felelős kiadó; Zalsi Károly. Nyomatott j s „Küzgaidaaáil II. T. Neaykanlzss"
nyomiliijáliaii Usgyksalzsáe. (Nyomdáért falaii Zalsl Károly.)
79 < Évfolyam 3 szám
Nagykanizsa, 1938, január 4. szerda
Ara 12 ««.
mmam mm. m* _ C$
ZALAI KÖZLÖNY
es kiadűüivatali Font 5. u/áiu. uiíiíiku iiíikö/ikiji délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elöflxetéai ára: egy hóra 2 pengő 40 flUftr. Szerkeszlóaégl kiadóhivatal! tefefoai \'itt. ax.
Friss levegő
A magyar életben megkezdődött már 1988-bftn a friss levegő áramlása. A beköszöntött raj esztendőben pedig folytatódik. A lezárult esztendő \'utolsó napjai szélesre tárták a magyar elet ablakul a friss levegő számára, amikor a miniszterelnök az ónodi prograanljeszédben széles iiépmílUók sorsának javitását jelentette be. igazi fajvédelem ez, ameiy nek elsősorban rendre és fegyelemre van szüksége. Hogyan Ji volna ei képzelhető nagyivelésü népi po\'iU-két folytatni anélkül, hogy ehhez az épitö reformhoz nem álUmu rendelkezésre az a fegyelmezett íx.\'lsö rend, amelyet nem a szuronyok parancsolnak, hanem a belső \'ciki felismerés alapján jön létre. Ebben a légkörben el lehet mélyedni a problémákban, ki lehet dolgozni a reformokat a gyakorlati megvalósítás számlám, nincs kapkodás, njues szenvedélyt klclégitö ráUcitálás,;iin csenek olyan zavaró mozzanatok, hogy az egyik nap megfeszilelt nrunka eredményét lebonlja a rákövetkező nap izgató mcgnyilatltívzá sa, miközben telik az idő s fefór-lödnek ia nemzet erőtartalékai Hit, szilárd akaraterő szükséges ahhoz, hogy valójában új korszakát indiW sjk meg a magyar történelemnek. Hol vagyunk már azoktól az időktől, amikor a szavak csalt pótolták a mondanivalót s a felcicomázol t szép kiszó\'ésok éi jelszavak visszhangja csak kábító eszköz volt a népet igérelekkel elhalmozó politika számára. A szavak ily játékpoli-tikájának ideje véglegcsen LealkoH nyúlt. A népi egység és a szociális igazság szent eszméinek jegyél.en -megindult az uj vetés, nem egyesek, nem favorizált osztályok, nem kitüntetett foglalkozási ágak, hanem az egyetemes magyar nép számára. A magyar tömegek szociális, né,:* politikája részére rakta le Imrődy Béla a (megindított reformok fundamentumát nagy hongyarapitó j,dök után, amelyeknek irányító faktora volt Imrédy Béla. Ily nagy "feladatok elvégzése után máris egész sorét lehel felmutatni azoknak a szOn ciálls eredményeknsk, amelyek kif-íejczetlen a ncp érdekeit Szolgálják\' Bármily jelentőséggel bírnak ezek, mégis azt keil mondanunk s az Ónodi program meggyőzhet minkéi erről, — mindez egy csepp volt a magyar reform alkotások tengerében] s amikor ezt állítjuk, nem kívánunk túlságos várakozásokat hinteni a haladni vágyó .magyar nép lelkébe, de értésére keíl adnunk aé-püuknek, hogy az -jj idők reform-alkotásídnak mindenre elszánt akarata bedóutötte az egybenállás kapuit, amelyeken ál frissült szellem egészséges levegője süvített üt. Dd amikor mindezt lelkes szívvel hirdetjük, felemeljük íigye]m2z.K\\töSzA vunkat, hogy ne higyjca a uép\\uok i,an az Ígéretekben, amelyek azt hirdetik, hogy hetek, hónapok aJalt csodákat tudnának művelni. Minden haladás, fejlődés keserves ré.z-
A francia-keleteurópai és a német-lengyel szerződések érvényéről tárgyal Beck lengyel klIIUgyntiniszter Parisban és Berlinben
Az Angol Bank einölte Berlinbe utazik angol-német gazdasági tárgyalásokra
London, január 3 A Dajiy Thelegraph jelentése szerint Beck lengyel külügyminiszter Monté Carlóból hazuulaztában Parist és Berlint is érinti. Mindkét helyen fontos tárgyalásokat is végez. Elsősorban a két állam vezetőinek a keletourópai állomokkal köiött francia Szerződésekre vonatkozó állásfoglalása és fcfltojgása érf,-
dekli, Németországgal pedig az 193-t. évi lengyel—német baráti egyezményről tárgyal, amely szerinte moSt is életképes- .
London, január 3 Montagu Norman, az Angol Bünk elnöke Berlinbe utazik. Az angol birodalmi bnnklegföbb vezére visz-Szaadja Scbacht dr. londoni látogatását és folytatja vele megkezdett
pénzügyi tárgyalásait.
Schaeht ttr. ugyanis Londonban, megkezdett tárgyalásai soránt azt kérte, hogy a német áruknak biz. tosilsanak nagyobb piacot Angiiéiban fes a gyarmatokon, hogy Német ország külföldi adósságait csökkenthesse. Cseréié Schacht ígérettel tett, hogy a Németországból kivándorló zsidók vagyonnak egy. részét kiengedik a kivándorlókkal.
Bűnvádi eljárás indul Benes ellen az Amerikában ggüj-tött több millió dollár miatt, amiről elfelejtett elszámolni
Január 15-én hirdetik ki a szlovák népszámlálás eredményét
volt cseh köztársasági elnök vallomása alapján még a kisantant fény-korában lefokozták. Emiatt Vajda jogi képviselője utján a prágai ügyészségen bűnvádi feljelentést lett Benes ellen hamistanuzás \'miatt.
elrendeléséről és ezrével jclentkezi-nek naponta, akiket nem írtak ösz-sze, mert nem tartózkodtak odahaza, vagy nem voltak bejelentve ;* házfelügyelőnél
Pozsony, január 3 A szlovákiai népszámlálással kap-i esolatban a Szlovák cimü lap hivn-lalos jelentést közöl, amely hangsúlyozza a népszámlálás szükségességét és egyéb, de a panaszokat n-ni) érintő kijelentéseket ;e>z. A népszámlálás eredményének klhirdntí-sét 15-érc igéri a lap.
Néniét kisebbség] körök pzzeb kapcsolati an közlik, hogy nem U a népszámlálás téuye, hanem anuálq módja ellen emelik fel szavukat a kisebbségek. A panaszokat a német, és magyar párt lováhbra is gyűjti és eljuttatja uz illetékesekhez, Kiderült most már az is, hogy magasállás i szlovák állami tisztviselők; som tudlak semmit a népszavazás
Cseh kiutasítások S/Jlé/Irtból
Sziléziában a kormánybiztos azb\'n nali hatállyal kiutasított 100 csehet a legutóbbi merénylet miatt. Kije-lentelték, hogy mjnden CS©h grá,. nátérl 100 csehet (esznek át centül a haláron.
A lefokozott Vajda román tábornok hamlstanuzásért tett feljelentést Benes ellen
Prága, január 3 Vajda román tábornokot Benes
Most ujabb feljelentés érke.eít Benes ellen. E feljelentés a világháború alali Amerikában Bcne\'J áln. tai gyűjtött segélyekkel kapcsolatosa Benes ugyanis gyűjtött, de soha senkinek nem számolt el. Meg.iHa-tották, hogy az akkori gyűjtés eredménye többmillió dollár volt, amely nek hovafordításáról senki nem tu semmit,
A német sajtó engedékenységre inti Parist az olasz-francia ügyben
Daladier ma reggel megérkezett DIvertébe
Paris, január 3 Daladier miniszterelnököt mindenütt lelkei és meleg fogadtatásban részesili a korzikai lakosság. A-lapok bő riportokban számolnak be a látogatásról. A Paris Soir nagy
tuniszi cikket közöl, amelyben a tudósító éles hangon támadja az olaszokat. Rámutat a cikk arra, hogy vannak teljesen olasz falvak, igen Sok helyen vezetöszerepet játszatnak, sőt több nagy vállalkozás, igy
letmunka eredménye. Igaza van Imrédy Bélának, amikor azt mondja : keltének a nagy vonalak, az elképzelések, de azok igazi tartalommal való kitöltéséhez szorgalom, hozz*!-, értés és nagy munka keil. De kell első-sorban b\'lső lelki kénysz-iralap-ján létrejött rend. Kell a nyugalom, keli a békés légkör, meri reformokba kezdeni rend nélkül elképzelhe-letlen dolog. Mert mit jelent a i«-form ? Haladást és fejlődést. Nem elég az, ha a wpgyw nép számár*
csjpán az életet Uzl<v>itj;uk. Ezcsu-páu vegetálás volna, motor, amelyik egyhelyben dolgozik, de meg-Indulni kép tdbns haladásához nincs ereje. A magyar neimet hiválásaién áll a haladás k eh^ez elenged--hetetlenül szükséges a kor enziméihez való átalakulás olyan formán, hogy a lelki építményének ezer es/,7 tendös traverzeit sértetlenül hagyva formáljuk olyanná, amilyent tőle 0 modern idők megkövetelnek.
a villamos és villanyvállalat is az olaszok kezén van. A lap köwtcli, hogy a francia korunány szüntess-j meg a tuniszi olaszok jogait. 1 .{
Olasz körök ezzel kapcsolatban rámutalnak arra, hogy a nagy feltűnést keltett cikk csak az1 olaszoknak használ, mert íme, maga á francia újságíró árulta el, hogy Timis életének és Ijoidogulásának alapvető feltétele az olaszság.
Daladier afrikai -jtja során ma reggel 8 órakor partraszálll Diver-teben)
\' |. \' Berlin, Ijanuár 3
A német sajló ts részletesen foglalkozik a tuniszi kérdéssel és leszögezi, hogy az olasz—francia viszály európai kérdés lett, ahieiy Németországot is érinti, holott néki semmiféle földközi tengeri érdkeliségö
lOgft .január 4.
\'itfri& \'Mjhder^sctté — figyelmie^ teli a német sajtó Parist — merev hajthalatlansággal h történelemben még riehi értek el eredményt.
Csehország angol gyarmatokon akarja elhe-lyeznl a kivándorló szocialistákat és zsidókat
Angol-amerikai terv egymillió zsidó klvándoroltatásárs
Umdon, január 3 Az egyik ir kormánypárti képviselő Amerikába utazott, hogy az amerikai hatóságokkai az ouróphi KSidók kivándorlásáról tárgyaljon. A képviselő egymillió európai zsidót akar Amerikába telepíteni, 600 ezret Némctországból, -100 000 pedig a többi európai állomokból, elsősorban Lengyelországból, Magyar országból és Romániából.
Prága, január 3 Megalakult a cseh kivándorlók központi Irányító szerve, amely emlékiratot intézett az angol kor-Anéuiyhoz a csehországi kívándbr*-lás támogatása érdekében. A cseh bizottság elsősorban az angolgyar-matokon kívánja elhelyeztetni a kivándorló cseheket, szociáldemokrata németeket és a zsidókat. A bizottságnak már .500 millió cseh korona vagyona van a kivándorlási alapra. Ha sikerülnek a tárgyalások, a kivándorlások pénzügyi irányítása Londonból folyna, ., , ;
Amerika ópltl a világ legnagyobb légi haderejét
Washington, január 3 A kongresszus 76. ülésszakát most készítik elő lázas iramban- A héten kezdődő ülésszak minden valószínűség szerint főképp csak a fegyverkezési problémákkal foglalkozik. Beavatottak szerint Roosevelt olyan javaslatot tesz a fegyverkezésre vonatkozóan, amelynek megvalósítása esetén Ainerlka lenne a világ leg. nagyobb » légihatalma*.
Véres forradalmi események Oroszországban az uj munkabér-\' rendszer miatt
Paris, január 9 Szovjetunióban az uj munkabérrendszer levezetése miatt forradalmi megmozdulások észlelhetők(niiivl denfelé. Koronyezben a munkásság és a katonaság fegyveres összecsapásának 7 halottja és 82suly«ssebesültje van. A szibériai bányavidéken a véres összetűzések halálos áldozatainak száma meghaladja nz Ötvenet. ; ;
A domei szénbányákban a munkásság nem is vette át az uj mun-kaköiryvet s elhatározta, hogy ha jogaik csorbítását valóban keresztül akarják vinni, általános munka-beszüntetéssel felelnek.
A kritikus életkorban reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár ler-méizetes .Ferenc József" kestru-vU régei-régúta bevált kitűnő hatású házister, mely állandó használatra is Igen alkalmai, — Kérdezze meg orvosat,
A yy&nátdtolUs Szent Atya
Swrdan, 1933. október 3-án térdt-harisnyás pápai lakáj várakozott, rám a római Hotel Imperiai halljában. Amikor a csodálatosan- szép nyári napon — ennek az esztendőnek októberében még nyár voli az Örök Városban — lefelé siettem a lépcsőn, a portás intett a lakájnak, akit a Vatikánban sediari,-niak hívnak, emlékezésül az időkre, nmiktír ezeknek a Lakájoknak semmi egyéb, dolguk neon volt, mint rendlx-n tartani a palota sok ezernyi tennének sok tizczer székéi ós a sediarí elém jött. Borítékot kózbeslteU ós a boríték jobb oUtilán a menyország kapujának kereszti* tett ku1-csal fölött a pápai tiara ragyogott-Mély meghajlással távozott a pápaj; lakáj és a Szent Atya címerével ékes boríték levele itt fekszik most az írógépem előtt.
A levéi baloldali sarkában ii\'a nyomással Játom a pápai cimeri.
És alatta ez a szöveg :
SUA SANTITA ricavera In udienza
il signor Fin\'u Job noi giorni di MurcoleUl, alle oro 12 15
Vatloaao, 3. ottobre 1933.
Il Muostro di Camera dl S. S. Caccia Dominlonl.
A meghívó jobb oldalán piros Un tavat ez a sokat jelentő szó : Trono,
És alul a figyebneztviós : in frack e cravatta Manca. , . { i j
Az az egészen különös megtiszteltetés ért, hogy őszentsége a tróntermet jelölte meg színhelyéül annak iaz audiefnqiánuk, amelyet részemre engedélyezett. , , *- ...És az az egészen rendkívüli és példa nélkül áOó kitüntetés is osztályrészemül jutott, hogy két nap alatt háromszor fogadott kihallgatáson Józrus Krisztus földi hellytar-tója, az Apostolok utóda 500 mll.jtó katoykus hivő ura és minden szeretet földi letéteményese ; a római páp°- , j . í
Szemben a Szentatyáva!
Szerdán, 1933. októlxr 3-án, az előírásnak megfelelően frakkban és fehér nyakkendővel keményre vasalt ingem plosztrónja felett, elio, gódotian és szótalanul követem a pápai család fejét, öeminencláját, a Maestro dl Camerát csillogó márványlépcsők labirintusán, felejthet, tétlenül szép napsütésben ragyogó termek légióján keresztül abba a kisebb szabiba, amelynek közepén baldachin alatt piroslott a páptoi
trónus bársonya és a Michel A-ngelo tervezte uiiiformÍsl:an svájci gárdisták álltak őrt a baldachin mel. lett. Ekkor ismertem meg von Pfyffer bárót, a svájci gárda pa-, rancsnokát, akinek ősei évszázadok! óta tüMJk i* ezt a tisztséget a Vati,! kán megszentelt falai közölt. | ...Apró csengők ezüstös \'hangjai szólalnak meg, én rjgy hallom,mintha valahonnan messziről jönne c hang. Pedig : fehér köpönyegben két tisztelendő atya csengelelt az aranyozott fehér ajtó mögött, már szét is tárulnak az ajtó Szárnyai és ott á\'lok, ahova indultam: a pápai trónus elölt, szemben a SzentAtyá-J val. Almi az első pllbmatban fcliün nik nekem : jóságos kék szemei. És ezekkel mindenkor larra néz, akihez szól. Ezeknek a- szemeknek a tükrében benne van a végtelen papi alázatosság és a lélek magasztos fensége. Jóság és szerétéi csendül\' ki a szavaiig, amikor kérdezi: hom-nan jöttem, hány tagból áll a családom és mennyi idős a fi(am. Megmondom, — keivsncm kell a szavakat ebben a hirtelen elém csöppent és soha vissza nem térő pillanatban — hogy romol utazásomnak különös célja van : cikket szerelnék irat a Vatikán álknnról és ehhez antun-kómhoz kérőm öszentsóges kcgye3 engedelmét és atyai áldását.
Megkapom mind a kettőt.
Amikor az audiencia végén felkel a trónusáról, áldóan emeli felém mind a két ke/ét.
Jobbjának ajján látom a gyürüt, amelyet majdnem kétezer esztendő óta viselnek az Apostol utódai.
...A halászgyürü szinte túlvilági fényiben csillog a trónteremben...
Tizenegy napot töltöttöm a Vatikán falai között és alkalmam volt élvezni a Szent Atya lekötelező vendéglátását. Ott ebédeltem azon w a keskeny -sikátorból nyíló térségén, ahol a svájci gárda vitézei költik el ebédjüket a cinquecento óta...
Szent Péíer országának minden Intézménye megaviiotta e!őtlem kapáit.
Jártam a tormckl>on, ahol a bűnös világ sorsának jobbra fordulásáért imádkozik az éjszakába kinyúló hajnal első óraiban már ez a szent Eml>er. Róma már regen alszik, amikor világosság ég még e termekben és Róma még alszik, a mikor itt kigyúl a fény. A vatikáni palota legfelső emeletén ragyogó termek egész sora áll j ezek a pápa lakosztályai. E termek közül azon-ban csak egy kis szobát mond a magáénak XI. Pius. Neki ennyi is elegendő. A lakása olyan, mint űz étkezése: az elképzelhető legszerényebb...
Ahol a hit és a tudomány találkozik
Magas fal veszi körül a Pápa országát és konfliskocsival fél óra alatt körül lehet járni ezt az oiszá-got. A lakszoméíer még csak öt lírát se mutat, amikor visszatérünk oda, iamonnun elindultunk : BernirU. oszlopaihoz. Ezer lakosa slncsencn-nek az országnak. És négis: c bi-dalomnak van legtöl.b alattvalója széles e világon.
Ls egyetlen államban sem áll olyan magos fokon a tudomány, technika, müvés;cl: mint itt, a Vatikán fa\'al mögött. 01;Szcrvatórlu-mában a legújabb gépek, rádióállomását maga Marconi, a pápai gróf rendezte be és yachljáról, az óceánokon csavargó Elektráról ide küldte titokzatos rövid hullámait Vasutt állomása — nz egyetlen tndó ház a világon, ahonnan nem indulnak menet rendszerint vonatok — az építőművészet remeke. Reliefjén, a mely falát ékesíti: Illést látjuk, a tüzes szekéren. Nyomdájáén a leg-
Árban,
minőségben
Virág vezet!
ozs<
divatáru-üzlete, Pő-ut 3.
tökéletesebb masinák dübörögnek és ebben a nyomdában a vAIágminden nyelvén szednek és nyomtatnak könyveket. Garázsában a régi pá. pék aranyos szekerei mellett a legmodernebb gépkocsik. Valamennyiben — ülés helyett ~ pápai trónus.,
őszentsége Íróasztalán, a könyvtárteremben arany telefon csilingel.
A könyvtáriján olyan készülék, a melynek sehol nincsen párja.
Ez a »gondolkodó gép« egyetlen gombnyomásra kikeresi és a kutató elé hozza a vatikáni könyvtár két. milliónál több kötetéből art, amelyet a tudós keres.
XI. Pfcis a tudományt a hit közelébe hozta és hittel ajándékozta meg az embernek istentől kapott tudását. ,
„A cél előtt sohasem szabad megtorpanni I"
Mesélik róla: ifjú korában, ami: kor még Ratti Achillesnek hívták, szenvedélyes turista volt. Kitartást-sai mászta meg a legmeredekebb csúcsokat is. Egyszer az Appanjt-. nek egyik felhőkkel csókolódzócsúcsára indult egy paptársa kisónoté-ban- Társa útközben elfáradt és Ratfi Achilles vállára vette őt, így ment a csúcsra. ( ,
Ekkor mondta:
»A cél előtt sohasem szabad megtorpanni 1« | <
Mondják: ha hegyvidékről eV" kezö zarándokokat fogad, mÁndjjg! fátyolos lesz a szeme...
Castelgondolfo kentjében sétál néha és mindennap három óra felé egyikében az élomautóknak, amelyekkel a gyárak ajándékozták meg a Szent Atyát, a Vatikán kertjéljenr indul sétnkoesizásra. Kezeit össze-i kulcsolja és imádkozik... Aztán be4 hunyja két csodálatosan kék szemét és pihen. Ez az igaz pihenése : Isten, szabad ege alatt, madjarak csjeser-, gése közben és sudár fák árnyékában... f i
Nyolc nyelven beszél: olttpzuty
IMP, január 4.
franciául, latinul, németül, lengyelül, spanyolul, portugálul és a biblia nyelvén, héberül, örül, ha azokat, akik eléje járulnak, anyanyelvükön szólíthatja meg. . Csodálatos rnzzáéríéssel érdfckjj lödik minden iránt, ami Széles c világon történik.
MfLntietnkihez, aki Szemtol szem* ben áll vele, van nem egy, hanem sok-sok Jóságos szava.
Ott vollain a Vatikánion, amikor clncndclte, hogy külön audiencián kivánja fogadni azokat, akik nász-ütjukon keresik fel a Szent Várost Könnyekig megható végignézni ezeket az audienciákat. Bizonyos, hogy a 1 > ól dog f f i\'u házasok e p ú p a i audienciák utón több bl alommal és nagyol jb akaratiul indulnak »eki az életnek.
* i
Almikor egészségi állapotáról aggasztó bárek jelenlek mcgnz-ujsá-gokl&n, annyi sok millió emberrel együtt imádkoztam az Egek urához én Is.
És imára kulcsoltam össze két ~ kezemet, amikor olvastam, hogy a Szent Atya isten végtelen akaratának kegy.-3 inéböl az elmúlt napokban fobbra fordult egészséggel ülte meg hatvanadik esztendejét a napnak, amikor a San Carlo at Girso bazilika egyik ímü lék oltáránál Baroiuncft Szent Antal szive felett — celebrálta az első misét
-A gyéniáiitmisés Szent Atyával isten ajándékozta meg a világot és az Ur meg ís hallgatja a Megváltó földi helytartójának buzgó imádságát, amelylíen a bűnök megváltásáért és eljövendő Szebb napokért esedezik a mennyek trónusának zsámolya előtt... ¦ , Paál Júb
Felülvizsgálják a vállalatoknak és munkaadóknak a zsidótörvénnyel kapcsolatos bejelentéseit
A lapok ismételten foglalkoztak a zsidótörvénnyel kapcsolatos beje-t leiitésckkvl, amikéi a vállalatoknak és munkaadóknak kelleti teljesíteniük alkalmazóikra vonatkozólag. A Zalai Közlöny megírta, hogy Nagykanizsán is sokan voltak, akik nem tettek eleget a rendel kezes éknek és Így eljárás fog indulni ellenük-
Most arról értesülünk, hogy a? kormánybiztosság revízió alá veszi az összes vállalatokat és munkaadókat és akik nem .adtak vagy hibásan adlak bejelentést, azokat kihágást eljárás aló vonják és a vonatkozó rendelel szankciói érteimében meg fogják büntetni. A kihágás! eljárást a rendőri bünlctöblró folytalja.
1 A nagykanizsai városháza népjóléti ügyosztályánál, amely ezekkel az ügyekkel foglalkozik, most napnap -után jelentkeznek, akik korábban elmulasztottak a bejelentési kötelezettségüknek el:get tenni és kéi-ik a szükséges nyomtatványokat, amit a hivatal lendclkezésükre bocsát Ugyan, de nem valószínű,hogy az utólagos bejelentés mentesfitenj fogja őket a szankcióktól.
Február 15-ig kell beje\'entenl minden december 3l-ig történt válJ toz.ást is a vállalatoknál és munka-adóknál. Minden felvilágosítást, valamint a szükséges nyomtatványokat dr. Pálffy Gyula városi közgyemnél (városháza, 1. emelet, 20. ajtó) lehel szerezni.
Letartóztatták az orvostanhallgatő-masszőrt, aki becsapta a hévizi körjegyző feleségét
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy a nagykanizsai közkórháziam eUogf. ták Deák Gyula mezőtúri orvcatatv-hallgatót, akit azzal a gynnuial kö--röztek, hogy Vajda Akos hévíz"-szenlandrásl körjegyző feleségétől agyafúrt módon kicsalt 1600 pengői és ©gy kereskedőnéi nem fizetett ki egy gramofont, amelyet ugyancsak Vajdáné jótállása melleit vásárolt A nagykanizsai rendőrkapitánysága kanizsai kórházból Hévízié kisértcl-
te Deákot. Az ottani csendőrség a helyszínen folytatta a jólöltözött fiatalemberrel a nyomozási, akinem is tagadta a történteket. Deák Gyulát áruién visszahozták Nagykanizsám és átadták a kír. ügyészség, nek .
¦ Dr- Almássy Gyula vizsgálóbíró kihallgatta a gyanúsított állitólAgos orvostanhallgatót, a kJ a csendőr-; ség körözőlevele szerint nem is medikus, hanem masszőr, A vizs-<
gálól-iró á kihallgatás után Deák Gyulát letartóztatásba helyezte. A{ kir. ügyészség már ki & adta a váol iratot és Makáry tanácselnök i*". nuár 12-re tűzte ki a büntető főtári gyalást. |
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (két sor) dija 30 fillér. Jenai* 5.
Frontbarco* tf**ftály *z Ip*re§köf Smzm termeibe* 0 órakor.
faiul ív 6
Szombathely—Nagykanizsa box-ver-seny 4-kor a gtran. tornatermében.
J.nnir 7.
LegényegyleH bál az Iparoskörben 9 órakor. Január <(>.
Keresztény Tfaztvieeiőaök ¦ vidám magyar estj* az Bzredza*ztóra * szín-hixban.
Január 21.
Baross-táncle* az Iparos székház össze* termeiben.
Febraár 1.
Iparteatflltt (Magyar Báijt,.
Febrair «.
Kathotikus bál az Iparaikor termei, ben. a
Fi brnáf 11.
NTE-pUmik • Kis Roytl termeiben. Fcbraai 21.
NTI5 hushagjó-estje a Kis Boyal termeiben, _
— Tektntao tnog a Köpetein Butor-áruház állandó butorklállitását Izleees 6e olo\'ó bútorokat kedvező fizetőéi feltét sínkkel vásárolhat.
mm mm
közkedvelt vászoneladási ak«ciónk
Zalagyöngye
Takácsvászon Tolltartó I
Hableány Hajnalka
Schütz Rádió
általánosan ismert márkás vásznainkat most
teedveszményes árakon
árusítjuk.
3AIMI KÖZLÖNY
1930 január 4,
Az uj határok rongyos menekültjeiről
A Balaton antiszociális útvesztőiből
^J^fty Irta: Sxllaiiy UJoi
Mint másutt mar többlzbcn is rá-mutattarn, épen itt az (dele, hogy végr* eldöntsük: a külföldi Idegen, forgalom, vagy a belföldi vendégforgalom fóntosabb szempont-e a Balaton ügyéinek elctobre vitelénél í
Kétségtelen, hogy legcélszerűbb vol. na mindkét szempontot figyelőmbe veaxi, ennek azonban az a nagy ak\'a. dtílya van, hogy az egész világ önellátásra, minél radikálisabb belső, takarékos és irányított gazdálkodásra rendezkedik b? és a bevezetett valu-táris kötöttségek minden normális Oukturaciót megszüntettek. Ez emberileg ertlT-tő ls, mert hiszen senkinek sincs kedve üdülési ittnkra kelni os*a. .latijával, amikor tudja, hogy pontoson megkötött anyagi keretekig nyújtóz, tözkoílbatik csupán.
Nem vagyok pénzember, de az a feltevésem, hogy I legén valutára nekünk is főképen azért vau szükségünk, hogy Importunkat lebonyolíthassuk, mert személyforgalmat csak azonos értékű személy forgalom esetén tartok egészségűnek a külfölddel való összeköttetés szempontjából ős szomorú volna, ha azért volna sz"\'ísójünk Hegen pénzre, mert innen i ubon mennek külföldre, mint hozzánk jönnek vendégségbe.
Ha pe;lig az export-import kívánja inog az idegen valutát, hát ez is csak ugy egészséges, ha önmagát ki is (fizeti és nem Szorul a személy forgalom támogatására. Mindezekből az követke-zjk, hogy az az elv helyes; hogy elsősorban a honi vendégforgalomra kell épülnie a Balaton minden ügykezelésének, ami őst és világhírű ven. déglátó készségünkből folyóau hozza magával, hogy ha ennek mindenben megfelelünk, meg tudunk bármikor felelni a külföldiek vendéglátásának is.
Ebből a szemszöglKil figyelve a Balatont meg kell állapítanunk, hogy siralmasan antiszociális állapotok ural-kodnak itt, amik útvesztői minden előrehaladásnak. K-zekct az állapotokat a tárgyilagos, nemzetéért aggódó közíró lelkUsmeretcsségével Igycksyöm lapunk hasábjain feltárni, abban a reményben, hogy így egycsokorba kötve könnyebben látják mej a sürgős tennivalókat illetékes helyen.
I. Gyógydljak és közigazgatási khtotr
A Balaton mellett a legtöbb kisközség, nagyközség, város, vagy uj fürdölelcpülés: üdülőhely, vagy gyógy, hely. Ez annyit jelent, hogy akik itt nem kereseti foglalkozást üznek, esc. lédek vagy ama vármegye tisztviselői és orvosok, ha három napnál tovább itt nyaralnak gyógy dijat (ktirlaksát) kell fizetuiök. Ez fürdőhelyenként különböző személyekre szóló kiszabással a csak nyaraló vendégek után szc. mérőnként rovandó le, akiknek viszont itt ingatlanuk van, azok általányban Űzethetik. Éspedig az általány annál magasabb, minél több gyerek, kel jön az illető ide nyaralni!
Ugyanígy a nem ingatlantulajdonos nyaralók is minél több gyerekkel jönnek itfc nyaralni, magától. értetődőéi) annyival többet fizetnek.
így például, ha egy dúsgazdag gyermektelen házaspár sclyempjtacsijóvél szál meg mondjuk Balatonfenyvesen, ő fizet naponta negyven fillért, vagyis személyenként húsz fillért főidényien, I)o ha egy nyolc gyermekes adótiszt jön ido, hogy egész évi álmát meg. ^ valósítsa ós két hetet gyomrán meg. takarított pénzén örülj/miit az életnek, ez már szegény — ha minden gyermeke ti/, éven felüli ós nem saját nyaralójába jön ide! — kettő pengőt fizet naponta. Ennek megokoláj-sára a föerv az, hogy az a tiztagu család többet és Jobban rongálja uz üdülőhely tárgyait, több ügykezelést igényel a ki és bejelentéseknél stb., egyszóval szaporulatával arányban <liaszna>- itt uiiudenU líz fiu-dőgazdL
Láttam már uton, útfélen csavargó, riugycs-rongyos, görnyedt hátit, borostásarcu, meredt, mész-s?\\ \'— semmibenéző, haltekintetü vándorokat, kik holdkorosokként csaponganak, vándorolnak faluról falura, járásról járásra, megyéből megyére otthont keresni és sehol sem terem hon a számukra, mert elvesztették hazájukat, vele együtt meleg tűzhelyüket, akárcsak lel. küknek egy darabját, hisz ott kellett hagyniik a kis falut, vagy nagyvárosi, apát anyát, hűséges feleséget, vagy szeretőt, meri ki-utasították, kiüldözték őket szü-kebb hazájukból, ahova mindén\' idegszáluk fűzte őket l
Girnyedt, görnyedt toprongyos figurák, halálos komolyságba fúló fájdalmukat csak árnyalatnyi de. markáeíó választja cl a nevetségességtől, fakó arcukon, iclkűkön mélyebb barázdát szántott az idő, mint a húszesztendős országba Iá: rokon, melyekről lassan-lassan el.
sági szempontból helyes okadatolás is, mert hiszen a vonatban is több szc mély több jegyet köteles váltani. így van moziban, de kádfürdőkben is! Altalános nemzeti és szociális szempontokból azonban teljes mértékben helytelen valami ez, mert akkor, amikor családi munkabérek, fizetési pótlék ős sok más. intézkedés ma \'azt szol. gálja, hogy a nagy magyar családban a kisebb családok bábán szaporodjanak, hát nem lehet elzárni a legmagyarabb tavat ós lcgcsaládibb üdülőd lehetőséget a kcvésbbő tehetős rétegek elöl ezzel is, hogy személyhez köt\'tl gvógydíjakat szednek! Inkább! A csa. tadi üdülődij bevezetésével minél nagyobb családnak minél nagyobb köuy-nyilést kell itt adnunk, hogy minél többen jöhessenek a sokgyermekes testvéreink is. Ugyanennek az. üdülő-clijnak antiszociális kihatásai* érzi n Balaton az itl ingatlannal bírók szempontjából is erősen, do az itt kereseti forrást űzőket illetőleg is vannak hibák.
Ismét csak a szivemhez nőtt, magamfajta kisemberek ügyeiből indulok ki. Ha itt veti mondjuk egy többgyermekes kistisztviselő, hatvan havi részletre egy telket (magas áron és,ár-területen mondjuk!) aminek -feltöltő, tésc, bekerítés;\' .ujabb hal vau havi verejtékezést és koplalást kivánt meg és kis egyszobás villácskát építtetett arra jószándéktt apósa, melyben boldogan akarják eltölteni a nyári vakációt. Elsőbb is kap egy adóívet a községtől, melyben az adómentes épületére különböző — az adómentességet nem érintő! — pótadó ős közjárulé-kok ciméu 15—30 pengőt vitettek ki rá. Kiizzadva a 15 pengő község kövcteUo fizetményőt, ugyan csak lő pengő általányt fizet azért, mert saját villájában általányt fizethet üdülődij cini éli. -Már a jószívű após ós anyós után külön kell naponta fizetnie üdülődijat, mert nem élnek egy ház. tartásban és a törvény, törvény. Akik egy hónapot töltvén náluk ketten, hát harminc napra utánuk 12 pengőt szur. koltak le. Amikor nagyot lélekzik, hogy ezzel a most már 12 pengő fi-zctménnycl megnyugtatta a Szent Köz-\' érdekeket, kap egy hivatalos értesítést, melyből megtudja, hogy az adófizető többség kérelmére törvény szerint megalakulván a villany érdekeltségi kör, telkenként 45 pengő ér.le-Kcllségi hozzájárulást vetéltek ki ,nV[ Még fel sem ocsúdott Ijedtségéből, máris jón egy ujabb értesítés, hogy ugyancsak az adófizető többség kiván-
simulnak a ráncok, a határkő-bibircsókok. Egyik lábukon még a hazulról hozott bagaria, sovró, lakkéipö, vagy topánka, amit a világ minden kincséért sem adnának oda, elég, hogy párját lemarta az idő 3 o megtelt utak mérföldkövei, a másikon páratlan hócipő, vagy egyéb alamizsna, lábtyfl.j amit mindig szegyeinek, mert lehorgasztoU fejük tekintete olt sorvad a lábuk fej én, kábult fejüket csak akkor vetik fél, amikor egy-egy ismeretlen falu temp. lomlornyát keresik elmélázva forró nyári nápsüíés^jcn, vagy gémberedett testtel, félig megfagyott kezekkel-lábakkal zimankós hóviharban. Az országútokon lakmározó pipiskélö bubospacsirták Ismerősként köszöntik őket, nem térnek ki előlük, tudják, hogy jóbarátjuk az tilszéü. vándor, aki nem rcslelli kiforgatni fagyos kezeivel kopott kabátja zsebeit, hogy csemegeként szórja oda nc-
Ságáro a partvédelmi érdekeltség is megalakult, ami annyit jelent, hogy 8—10 pengő négy szögüláron megvásárolt kis telkét, amin a feltöltős és keritkezés ugyancsak belekerült négyszögölenként három pengőjébe legalább, ujabb másfél pengővel megtér-hcll a partvédelmi hozzájárulás. Mivel azonban majd ezt a partvédelmei karban is kell\' tartani, hát valószínű, hogy azután pedig évente uj ős ujabb bizonvoS hozzájárulási összeget vetnek ki rá. Közben a fürdőegyesület kéri a tagdíjat. A strandok helyének ki. tisztítására és rend b,\'hozására is ola. kult szűkebb érdekeltség. A villát is gondoztatni kell ősszel és tó\'cn. Gs amikor üv ?ok teherrel terhelten körülnéz, látja, hogy felesége és gyermekei cipői szárig latyakosak lesznek, mert nincsenek utak és lekaszált füvön, vagy lo sem kaszált gazon át juthassak ki a házból reggel. Mig a strundérdckeltsóg nem lép akcióba, addig kagylók sebzik, nádcsonkok! szúrják, néhol piócák szívják lábukat az elhanyagolt vízben. Ls könyökére dőllcn szorítva kétoldalt halántékát, gondterhelt agyában felmerül n kérdés: .Miért fizettem üdülődijat? Mi hz a pótadó és egyéb közjárulék, amit fizettem? fis hogyan, hogy mindent mégis nekünk kell, külön érdekeltségek utján megcsináltatni: villanyt, part-védelmet, strandol!? Ami szorosan n* üdülöhelyrorgalmához tartozik?. De felteszi azt a kérdést is, hogy hol van Üt a drága víllatetek tulajdonképpen*? Amit hivatalosan engedélyezlek ilyen néven és címen eladni?... Hiszen én töltetlem, mert árterület volt!... fin védem meg a vit\'íl partvédelemmely mert ha áradás viszi cl, nem lesz!,.. Es nekem kell strandot csináltatni hozzá, mindent!...
fis nem látják meg illetékes helyen, hogy ez a közigazgatási khaosz, ami itt uralg, nemcsak egyének teherbírását veszi abnormálisan ós antiszociálisán igénybe és rosszérzése kel gerjeszt a mégis maga ráhagyott és -érdekeltségi- erejére utalt, irúnyitlutlan tömegeknek, hanem megrendíti az igazságba vetett hitet sokezer kisemberben, Itt gyors, praktikus, radikális megoldást kell találni a Balaton-várinegyo létrehozásával, praktikum és gazdaságos ügykczelésü balatoni fürdöközségek megreformált és uj alapokon elindítóit ügykezelésének megteremtésével, köz-** terhek minimumra redukálásával — mindenkor a szociális szempontok szemelölt tartáséval.
(Folyt, köv.)
lliJílStlÉífl
Irógépvál\'alat Nagykanizsa
Fö-ut 8. tz. Teleion : 0O3.
royal, olympia, triumph, meroedes írógépek képviselete és lerakata. • Irógípak wMmxü. javítása. • Irógép-kölcsonzés •
Használt gépek vétele éi elsdása. Elsőrendű másoló-papírok és Írógépszalag eladás. 53»
kik a lenekükön rejlő száraz ke-ny ér morzsákat. A falusi templom messziről pirosodó fa tornya uj reményt, vágyakat ébreszt benne: halira hasonlít « kisfalu az ő elhagyott otthonához, hátha meleg szivekre, megnyugvást adó otthonra talál csak egy napra is, hogy erőt meríthessen a további vándorlásra. Szegény, ha megtör, len, sóhajtozva, haza vágyódva olykor el ís mondja .tragédiájának egy-egy töredékét, nem Igen hisznek neki, jóakaratúan mosolyognak rajta, hiszen messziről jött, azt som tudják, ki fin, borja s ha nógatásra egy-egy hatalmas korty ajándékbor meg Is oldja a nyelvét, t irkát sírás fojtogatja, amint felidézi a multat, az e[. vesztett szép paradicsomot. Lassan, lassan, mint a kételkedő hallgatók, ö maga is utópiának- tartja az elhagyott boldog viliig törté-nctét, valóságát. A szemei nem könnyesek, rég elsírták már minden könnyüket, a sok megalázkodás, nélkülözés okozta fájdalom szu-ként eszi, pnsztrtja a lelküket. Csak a remény, az el nem vesztett remény táplálja, buzdítja Őket a kitartásra, hogy egyszer, valamikor visszakerülnek az elvesztett paradicsomba, ha elevenen nem, hál holtan, mert jogos, elvitathatatlan tulajdonuknak érzik és tudjak a boldog világot, melyből kegyetlen sorsuk sújtó keze kitiltotta, jklüzte-őlct.
Java részük elesik, elpusztul a test-t. lelket ölő végnélkűli csa-tan<íolásban s a cíekőlv hányad, mely uj otthonra, clhclyczkedésr" talál, mindig, mindig visszavágyik, bármily jó sorba is jusson, hiszen a száműzetés ténye örökké sajgó gyógviIhatatlan sebet ftl a lel kükön.
Egyiknek, másiknak, száznak; meg száznak a sok ezer közül most megadatott, hogy megtörve megőszülve hazatérjen ifjúságának boldog otthonába, a felszabadult Komárom, Kassa, vagy Munkács vidékére. Deli ujakként indultak cl olthonról, aggastyánokként tértok haza, szivükben húsz osz-iendő keserű fájdalmával \'megcsókolni az elhanyagolt Slrhántakat, megölelni apának, anyának a keresztfáját. Az otthonhagyott szeretőből azóta ráncoskőpü anyós, az. ovodásgyermekékből csuládot-renntartó szülök lettek, kik ha szégyenkezve is, mégis szeretettel ölelik keblükre a toprongyos, istenverte hazaiért vándort, aki unokájában ismer rá rég elhalt feleségének szelíd arcvonásaira. A Cseh, Csákó-tehén, melyekről any-nyft álmodozott, már rég a Nir. \' vána vizein imbolyog, a Kesét is, Fakót is megették n csehek. Ismerősök, szomszédok, jóbará-lok nagy részéi a tcmclöben leli 8.mire alaposan szélnőz maga körül, azt veszi észre: kevés a keresnivalója ezen a megváltozott világon, mert maga is n sir szélén áll. Szerencsésnek tartja azért i magát, mert útlevél s vízum nélkül juthat a másvilágra. Ami Szentpétert illeti, veié nem lesz, .semmi baj, mert elnézőbb a földi hatalmasságoknál, krőznsokuál, meghat egyébként is szívesen
Esküvői fényképét
készítesse VA8TA8H BÉLI fényképész mfüermében N«gyk«i>UM, Fő-ut 10. és Csongery-ut 1. (az udvarban.) MflwéSMl munka I OIosó arak 1
1930. január 4
ajánlja magit oltalmába, mert ai-anyknpívja mögött várakoznak rá szülök, testvérek, jóbarátok s azok a szerencsés Ijajlársak, akik aránylag kevés szcmeJós árán a harcok mezején lehelték ki hősi Wkükct évtizedekkel ezelőtt.
Mennyire vérezhet a szive, Iiogy fájtiat a lelke annak a sok. ezer háborús-menekültnek, akik lalják, hogy ime: sors és bajtársuk egy szerencsésebb része a céltalan bolyongás helyett illók-ciót vesz. Hazamegy, hazamegy az annyiszor emlegetett, elsiratott világba: meghalni! Milyen irigylésreméltó annak a vándornak a Sorsa, ki útszéli árok helyett hazamehet megtérni, megpihenni az oly hón szere lett anyaföld humuszába, abba a sirtkertbe, melyben szereltei "alusszák örök álmaikat I Azok a szeretette k, akiknél napról-napra, óráról-óráira delel-gette meggyötört lelkének minden almát, gondolatát, Hazamegy meg-Usztulni a pokoli szenvedéstől, mint n megtért bűnös bűneinek a szennyétől, míg az itthon ma. radt hontalan tovább járja golgotáját mindaddig, amig a jótékony halál valamelyik fagyos jwij,. lában, vagy szennyes nyomortá-nyán megváltja szenvedéseitől,
Kl tudja, mUy meleg őrző szí-vei, telire, csclekedtrc kész pszihét dermesztett halálra a társadalom fagyó* közönye? KA tudja, k.t takar a jeltelen sfr a raliisi kis te. nietö árkában, kérgesteuycrú |>a-rasztot, prédikátumos nemest, vagy diplomás orvost, ügyvédet-e í Mindegy! Hogy többé-kevésbbé mi ml mcghasonlottak, iskoláikat, .származásukat, végzetlsógüket elja. gadták, mert szegdelték u rongyokat, amelyek testüket borították, lormészetes ós érthető, hiszen az utcagyerekek a falu elejétől n végéig követték, gúnyos szavakkal illclték őket. Hol kereshetett volna hat orvoslást, kihez állithatott volna be doktor Menekült bemutatkozni s segítséget kérni, amikor annyira restellte, szegyei te saját, magát?
Most, Iwgy a Felvidékről ismét ezerszámra mejiekülnck, jönnek segítséget kérni becsületes, mim-kára, tettekre kész magyarok, kikről még nem vásott le a hazai gúnyájuk, megmozdult a társadalom szive is, hiszen a közöny, amellyel ezelőtt viselte lett irántuk, talán a háborús, fehéröszi-rózsas, vagy az eltűnőben lévő konjunkturális világ csökevénye. Mjntha deformálta volna u lelkeket az Ülök szava, a községek szazakkal, városok ezrekkel járulnak segítségükre, hogy meg. mentsék őket a maguk számára, mert eltekintve az altruisztikiis szempontoktól, érzik, tudják, hogy ez a kis had barmikor szívesen ajánlja fel lestét-lelkéi a Haza oltárára, tudják, hogy szükségük van e sokat szenvedett, sokat próbált hősökre. Tempóra mutautui\'l
KUNGL LAJOS
A pénteki .boxveraeny
írént igen nagy érdeklődés nyjlvá-i it meg az egész városban. Ez éi thetö is, hisz Szombathely és Nagykanizsa legjobb levente-ökölvívói mérik össze erejüket. A .verseny 4 órakor lesz a gimnázium tornater-tnéhen. A kanizsaiak jó formájahe-pyi győzelmet ígér, amelynek irdnél |nagyol>bSzámu közönség kell, hogy pnuja legyen. A helyárak 40, 60 és S0 filteresek. ; , L \\ (;)
Az emberről általában
Szeretem a földet, mert nagy vlráeos kert, Szeretem benn az állatot és az embert, Terem is bőven szamár, ökör és kender. És mind közlll kimagaslik az ember.
Tiporják a sarat, a rögöt, az utat. EgylKnek szava, másiknak tette untat. A Bzamár buzgón ordít, a kevély dölytöl, Morál? Az nincs, Fegyver és törvény :.azököl
Elefánt és bolha: mlndakettö állat. Kicsi és nagy; mindkettő semmivé válhat Az ember? Bolha. De a legnagyobb állat, A történelem mutogat Is párat
Nevelkedik vagy nevelik, jól \\agy bulán, Palotában, kunyhúbatt. avagy az utcán. A\'tényes paloták is neveltek hülyét, Senki sem keresi, ki felelős ezért.
Azt mondják\'. piszokban, bllzben (erem a btln S a gyermek már btlnös, ha onnan elkerül. Pedig a kunyhó, hol bOnök tanyáznak, Már sok lángíszt is adott a világnak.
Furcsaságok a világban mindig vannak És mindig szUletnek, kik rendszert bontanak. De hogy egy u} világ Is megteremjen, Nem eleg fennakadni mindezen.
Az egyik bénán született: ez torzsztllött. A in isik egészséges volt, de elzüllött Amaz áhítatos hivő, Utent valló, Emez vallást gúnyoló, Istent tagadó.
Hit, vallás — megunt dolog a legtöbbjének. „Ilyesmi* nem kell az uj szazad emberének. Ma így áll a ház meglazult alapja, UJjá epiteni lesz-e erő a karokba\'?
UJ hithirdetők, antikrisztusok jönnek, * A pódiumra föl uj tanokkal lépjek, Közben inog az élet ősi alapja, Mert kikezdte a hitetlenség korszaka.
Az ember ragadozó állattá vedlik, Mert rákényszerítik és azzá nevelik. Az egyik öl, hogy éhségét csillapítsa, A másik öl, hogy vagyonát gyarapítsa.
Végül, mindcnl levonva és öiszeadva Látjuk, a Rossznak bőven terem magja S hogy az emberből mikor lesz ember végre, Sötét titok, a jövő szádad regénye.
Dani Ferenc
— (Vadászat a főispánnál)
Vitéz gróí Teleki Béla földbirtokos, Zala vármegye főispánja pőlöske. birtokán vadászat folyik, amelyen a mo-gyfi föMbirtokosai és törvényhatósági tagjai vesznek részt.
— (Az alispán Festetics hercegnél)
Dr, Bránd Sándor, Zala vármegye alispánja szorosabbá kívánja tenni a kapcsolalot a vármegye és Zala első földbirtokosa, herceg Festetics György \'közölt, január -i-én bemutató tisztelgő látogatást tesz Keszthely váruránál, >Fcstctlcs György hercegnét.
— (A kultuszminiszter)
kinevezte a Zalát is magában foglaló szombathelyi tankerület közök-tatási tanácsának elnökéi ós húsz (ug. ját. Elnöke GrŐsz József püspök lett, tagjai között van dr. Hegyi Lajos nagykanizsai polgarmeslerhelydtcs is, Zalából egyetlen tanügyi, férfin sem kapott helyet a tanácsban.
összeül Nagykanizsán az uzsorablróság
Több feljelentésre a nagykani/.-\'i kir. ügyészség perbe fogott több gyanúsítottat árdrágító visszaélés* gyanúja miatt. A nagykanizsai törvényszék mint uzsorabiróság .ezekben «z ügyekben Makáry Vilmos tanácselnök elnöklete alatt, helyi Ülnök és szakértő részvételével január 5-én reggel 9 órakor ül össze.
— (Kinevezés)
!A kormányzó a pénzügyminiszter előterjesztésére Sermán Antal nagykanizsai állampénztárt főtisztnek az áj-lAmpénzlári tanácsosi elmet és jelleget adományozta. ¦
— -A városházáról)
Dr. Szűcs László fogalmazó január elsejétől külön ügyosztályt kapott, amelyben ezentúl az idegenforgalom, politika, választás, városi gazdasági biztosítás stb. ügyeket fogjo intézni, A polgármesteri titkári leendőket most IíüVbié Horváth Mária végzi. i
— (Házasság)
l\'lofcr Hilda ős dr. Kovács László január 2-án házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyütt.)
— (Nyugdíjazás)
Január elsejével nyugalomba vonult Fehér István közkórházi tisztviselő, nki hosszú időn át állt a város szol^ gálatában és mindenkor becsületes ügyszeretettel szolgálta a közönség érdiekéit. Fehér István a csák tornyai járásbíróságtól lépeti át a városi szolgálatba. A világháború alatt a fronton szerzclt szép kitüntetéseket, Przemysi ekslénél fogságba e^tt és a turkvsz. tani fogoly laborban smylüdötl. Fehér István mintaképe volt a megbízható, lelkiismcrck\'s tisztviselőnek.
— (Halálozás)
Diethelm JózSel Lőrinc G7 éves korában elhunyt, Temetése folyó évi január hó 4-én délután fél i órakor losz a helybeli róm. kath. temető halottasházából. (:>
— (Kanizsai 0 1\'1-kliievezcBck)
Ma érkeztek niog Nagykanizsára az utóbbi napokban tjrtéut OTI-kinevc-zések dekrétumai, llegös Gyulát biztosítási II, osztályú tisztviselővé, ifju Hadnagy Istvánt blztosdási segéd, lisztté, Tóth Gézái és Tcngcrdy Istvánt biztosilási gyakornokokká, Lo-vassy Istvánt, Kotsy Dezsőt, CsóU Jenőt és baj Györgyöt alsófoku biztosítási gyakornokokká és vitéz Árvay Endre budapesti lakost segédtisztté nevezték ki.
— (A klskanizsal Polgári Olvasókör)
jojiuár 6-án délután 7 órakor tartja ezidei tisztújító évi közgyűlését szék-házának termében.
Az epekövek, az Idősült epe-hólyaggyultadas és a hurutot sárgaság kezelésében leggelenkint éhgyomorra egy-egy pohár tenneize-tcB „Ferenc József keserűvíz, kevés torróvlzzd keverve és korlyon-Kent beveve, gyakran rendkívül hatásos. Kérdezze meg orvosát.
Vál*OSH Mozgó Vasárnaptól szerdáig I
ismét Jókai filmmel kezdi a mozi az újévet!
Szegény gazdagok
Jókai legizgalmasabb, legszebb regénye filmen. Fatia Negra legendája. Legjobb magyar színészekkel
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 kor. Rendes helyárak.
HALLÓI FIG»Etg» I HMULOI
Ma és minden este a FEKETE SAS vendéglőben
Mandi Mária
prlrnásnö hangversenyez. lUtiinfi borok I
Szíves pártfogást kér a TulajdoHoft.
— (Csütörtökön frontharcos tea)
A frontharcosok nagykanizsai főcsoportja a szokásos januári bái helyett az idén is nagyobb szabású loát rendez c. hó 6-én, csütörtökön este az IparoslW V nagytermében. Az i-Jén is bizton számítunk arra, hogy a báli szezon legsikerültebb mulatsága lesz a fronllmroos tea, mert a nagy. közönség nem feledkezik meg azokról, akik vérüket ontották a hazáért, de megbecsüli a rronUiarcosokflt és elmegy eslélyukre, mert nem keli báli ruha és ilt mindig, mindenki jól érzi magát. A tánchoz a zenét a katonazene szolgál latja, a vendégeket pedig meleg szeretetlel várja n nagy frontharcos tábor és vezetősége. (:)
— (20-as emlék a múzeumban)
A volt nagykanizsai 20. honvéd gya. logezred tisztjei háborús ezredparuncs-nokukal, vitéz Szepessy.Bugsch Aladár altábornagyot megajándékozták a dl-csőséges ezredzászló kicsinyített, pontos másával, Ezüht talapzaton ált az 50 cm. magas múnulür-ezredzászló, a volt kanizsai ezred sok véres csatájának diadalmas emléke. Ezt az emléket most az altábornagy özvegye a nagykanizsai városi innzeuinnak adományozta térje hagyatékából,
— (A Kath. Legényegylet bálja)
Január 7-én, szombaton CS& 9 órakor rendezi a Kalhohkus legényegylet dr. Tóth Tihamér koadjutor püspök legfőbb védnöksóge Ola11 idoi nagy bálját, A legényegylet ifjúsága e bái megrendezésével foglalja el a baji szezonban az öl megillető helyet. A bál fővédnökei vitéz Székely János tábornok és dr, Krátky István polgármester lesznek, akik e tisztség vállalásával méltó példát adtak az ifjúság pártolásának, de egyben liozzájárulta" az est sikeréhez is. A meghívók nagyrészt mar szétmentek, a rendezőség kéri mindazokat, akik tévedésből nem kaptak meghívót, jelentsék azt az egye. sídet helyiségében. (:)
KmÓÖLTUHY BaÜKofifiliETET
peronoszpóra tói es egyeo betegségektől mentes, szakszerűen kezelt, államilag ellenőrzött, garanciaképca telepről szerezze be. — Az nriK otükkwttsk I 64 fajta áll rendelkezésre. — Nagyter-jedelmtl árjegyzékemet szaktanacsok-csokkal együtt díjtalanul küldöm.
; nagy termtld tcUpa \' Ai>itar. kóiuihegyl-ut j. j.
- (A Szent Vince Egyesület)
ujéví nagysikerű színei\'\'kutasáról Írt beszAmólónkból véletlenül kimaradt a* egyik szereplő, Királyi Ilona neve, aki a római umd szerepében oilolt sok tapsra érdemes alakítást. Az egyesület egyébkent a sziuelőadas tiszta jövedelmét szegényei felruházására fordítja.
— SutorklálHtJiuakni tekintse meg minden vőtelkeaynxar nélkül. Kopstelo hutorii-uhli
— Naptári Január 4. szerda. KÓm. kat. Titusz pk. ProtcsL Leona. Izraelita Tebeth hó 13.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat o hó 16-ig a „Megváltó" gyógysxertár és a klskanlzwü gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reffsl 6 órától este 6 óráig (hétfő, sserds, péntek déhrtáa kedden agéss aap mHn.k.j
ZALAI KÖZLŐN*
. DALADIER francia níru^itewúV nők Bizertában megnézte az erő-tütményeket, majd nwigSzefmlélíe a katonaságot. Este vacsora icsz, a melyen nagyjelentőségű beszédet fog mondani.
A NÉMETORSZÁGBÓL kiutasított lengyel zsidók ügyében megszakadt tárgyalásokat rövidesen folytatják.
KONSTANTINBÓL érkező jelentés szerint Oudjda egyik mozijában a filmkamrában tüz ütött ki, ami óriási pánikot okozott, a menekülésnél a tömeg töl)b embert agyon taposott. Egy ember halálra égett. A kár több mint egymillió frank.
BUDAPEST I.
17 I)r. AlSzegliy Zsolt előadása. — 17.30 Váudor Sándor énekkara 4* a Kőbányai Altalános Miuikásilalogykt.
— 18.15 Vályi Nagy (láza verseiből ad elő. — 18.35 KuU Jenő zongorázik. - líl.05 Hirck. - 19.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. tü.25 Volisky Alice magyar nótákat éneke], kiséri Sárai Elemér cigányzenekara.
— 20.10 «A felszabadítók.. (Bcczkó vára.) Hangjáték két részben. — 21.10 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 21.40 Hirek, idöjárásjefcsntés. — 22 Melles Magyar Vonósnégyes. — 22.45 Hanglemezek, — 0.05 Hírek. lUDApEST II.
17.45 Mezőgazdasági félóra. - 18.35 Francia nyelvoktatás. — 19.05 Sárai Kleméi* cigányzenekara, — 19.25 Dr. Méhes Gv.ula előadása. — 20.10 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. «— 21 Hirek. 4 **
BECS.
18.25 Slrauss Hichárd-dalok. — 19 Német élet a Bánátban, dalokkal és zeniével. — 20.10 Lomezek. — 20.55 A zenemű vészeli akadémia tAn árainak hangverseny. — 22.35 Könnyű és tánczene szoprándalokkal. — 24 Nyitányok és Kivitek. Zrehrer-opeivttekböl.
— Végül szórakoztató zene.
Szerda
BUDAPEST I.
fi.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. - 10.20 Felolvasás. -!0.45 Felolvasás. - 12.10 Horváth László gordonkázlk. — 12.45 Hirek.
— 13 Hanglemezek. — 13.20 időjelzés,
idöjárásjclentés. — 14.35 Hirek ~ 14,50 A rádió műsorának ismerte, lése. — 15 Arfolyamhirek. — 16.15 Diákrélőra. _ 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Bcszkárt-zeuekar. — 18 Laczkó Géza elbeszélése. — 18.35 Rácz Béla cigányzenekara. — 19.05 Hirek. — 19.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven,
— 19.30 Az Operaház előadása. *A bűvös vadász.. Regényes dalmű három felvonásban, — Az 1. felv. ntán kb. 20.15 Külügyi negyedóra. — A II. felv. után kb. 21.35 Hirck, Időjárás, jelenlés, — Az előadás után Mikulai Gusztáv jazz-zene kara. — 0.05 Hirek, BUDAPEST n. .-
18.35 Olasz nyelvoktatás, — 19.05 Rácz Béla cigányzenekara. — 19.35 Thurzó Gábor útleírása. — 20.U5 A rádió szalonzenekara. — 21 Hirek. — 21.20 1 langlemezok. — 22 Időjárás-jelentés,
B8CS,
8,30 Katonazene. — 12 Hangverseny egy klagenfurti gépgyárból. — 11.20 Vidám zene. — 10 Bécsi dalok zenés, tréfás szerdai kávtUélutáu,
18.20 Vidám alpesi népzene dalokkal. - 22.30 Bécsi zene. dalokkal.
— 24 Éjfélt hangverseny.
WOO-féle
25 filléres egységárban
Teutsch Gusztáv
(VárosOáKa) áruosx/ótyának félemeleiéfí.
(liliomos húztortáslkéjzülék
mindenkinek ötömet szerez!
Teakannák
Vasalók
Kenyérpirítók
Qyorsfőzők
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRAVAVDLGYI-nél
Sugár-ut 2.
gyermekeknek állítható nlckelezett vagy csiszolt
Korcsolya
¦T a felszeretések J | bot és kesztyű
Ródli
legolcsóbban
Szabó Antal sportüzletében (Fő-ul 5.)
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központ! fekvésű
István király Szálloda
(Ml., Podmanioxky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Hirdessen n Zului Közlönyben
1939. január 4,
IDŐ
Jóslat:
Élénkebb szél, egyes helyeken átmeneti lehűlés, több helyen e«ÍS, a hő tovább emelkedik, holnap kissé csökkon.
A Meteorológiai Intézel nagykanizsai magrigyelőallomAfla lelenüi
Hómérnéklet tegoap este 9 órakor: 4-6 0. ma zeggel +1 4, délben +5 0. "Cnaiindék: 00 Tfc.
OfcSJDfíhjJOt
tiátiamozÚ*ttn
szémkoznaMk
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból, beszerezhető
lapuul nyomdájában.
APRÓHIRDETÉSEK
íiimi!ijtl!,iia, dija l
fii \'Illír, minden I
10 uolg SO fillér.
uimip a. OnnopiiuLi 10 tJ
>vábbl iiú 6 flllir, h4tk0n>i|> minden további mó 4 Huir.
ÁLLAS
Kereiztény pánxbe*jxc<d5 elókelő réazvónytáraaaághoz blitoa jövedelemmel felvólcllk. Lenieket a kiadóhivatalba .Nyugdijai* Jeligém kérjük. 12
ADÁS-VÉTEL
6 személyei amerikai csukott mató eladó. Kaulmann Manó. Teleion 2-22.
KÜLÖNFÉLE
Márké* linvMpaiSutnak, lllmek, lemezek, papírok, vegyazerek, betzereztieló Vattaon Eolónál, Pó-ut 10. az. — Kedvezó réezleTflzetéa. 2
Hó, aárolBSJit szakműhelyben javít-taaaa. Vulkán gnmltlzem, Horthy Mlklói-ul 2- 3202
Angolra még néhány tanítványt elfogadok. Clm a kiadóban. „ 13
Mindennapi leveleiéaból ösazegytijtött bálvag*t, réol vagy u| tömegekéi, magyart í> MlllOldit, Woazlatott gyUltemé-nyeket bármikor megvételre keretek. — BaibarlU Lajoa, a Zalai KOalóny t. uer-kcazlóle. Erdeklódnl lehet teleion 78. az. vagy azemélyeaen mindennap d. n. 6—7 óra kötött.
ZALHI KÖZLÖMT
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Kdigaidaaágl r. t. Najykanlm Fololóa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „Kíigaldaaágl R. t. Nagykanliaa"
nyomdájában Nagykaalztán. (Myomdiért tolul; Zalai Király.)
79« Évfolyam 4 szám
Nagykanizsa, 1939. január 5. csütörtök
Ara 12 HU
ZALAI KÖZLÖNY
?8 fdadóítivalali \\\'ó,i 5. uam,
utunk.! iitihiS/x, tp déhitafl,
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt» Lajos
Előfizetési éra: egy hóra « pengő 40 filler. Szerkesztőségi és kUdóh Ím tali telefon: 7& sx.
Hol vagyunk már
azoktól az időktői, amikor a magyar külpolitika irányító faktorai a nemzetet csak azzal tudták megnyugtatni külpolitikai aspirációival kapcsolatban, hogy *uz idő nekünk dolgozik*. Lópteiurryoiuwn azt JsJ hangoztattak, hogy »a jó belpolitika jelenti a jó külpolitika szilárd alapjait*. Ez mind igaznak bizonyult, de ma már a magyar külpolitika irány vezetése olyan reális eredményekbe támaszkodhat, amelyek szilárdjak, mint a gr&nllszikhi. Ezsk egyike a Berlin—római tengely. Néhai nagy (miniszterelnökünk, vitéz Gömböc Gyula, álmodta meg ezt a góndola-[bot s (mia már e tengely körül forog nem csak a mi magyar külpolitikai világunk, hanem egész Közép-Európáé és tényezője lett egész Európának s problémája a világ nak. í
Csáky István gróf külügyminiszter újévi cikkeién felvázolta a magyar közvélemény elé a Berlin—ró-\' niai tengely jelentőségét. Az 1938-as évlwn erőben előre tö:t az a gondolat, amelyik a EcHin—római tengelyben nyert meglestesllést. Tisztán látjuk az ebből folyó követkéz, menyeket, érezzük a tengely erőviszonyát s tudatában vagyunk annak, hogy nem érte még el hatóerejének tetőpontját. Fokozatos fej--lődésröl van itt szó, ami feltartóztathatatlannak látszik. S igy \'tévesnek fog bizonyulni minden olyan felfogás, amely a tengely ellen dolgozik. Mert mit akar elérni az a gondolat, amelyik ebben az államok közötU kapcsolatban érvényesül ? A tengely rendfenntartó és lende-zö szerepre hívatott. Ajniit az elmúlt évtizedek elrontottak, azt Igazságos alapon, mérlegelve faji és gazdasági érdekeket, helyre akarja •hozni s amit összekuszáltak ezekben a vonatkozásokban, azokat a szálakat [mérsékletiéi, a lehetőség szerint minden irányban igazságos érzékkel rendezni fogja.
Mi adja tulajdonképpen a tengely hatalmak legfőbb erejA? A helyzeti energia, a katonai felkészüliség, a modern életszemló\'et, a népi erőkre támaszkodó szociális irányú fejlődési vonat s az az uj világnézet, amely ezeknek a széles néprétegeknek boldogájtásáj-a törekszik/, — magában véve ezek a lényezök 1> erőt kölcsönöznek, de legfőbb értéket a tengelyhatalmak erejének az ad, hogy mind a két 01 szagban olyan szoros eszmei kapcsolatotok" hozott létre, hegy ezek az egész lakosságot áthatják és ellenállhataH-ten Ütöerővel gazdagítják. A magyar nemzet ennek az eUenállhaiat-, lan erőtényezőnek szerves tartó" zéka. ; ,
A müncheni és a bőcsl döntöbi-róság határozató óta Közép-Európa, ban az a bm\'yoniás erősödött, hogy az egész világ mo-gértésl mutatezek iránt a tagadhatatlan tények iránti* A magyar nemzet vezelö faktorainak helyes ü\'ányltása áj lat olyan áTi
Az ukrán-kérdésről tanácskozik a lengyel külügyminiszter Hitlerrel
Daruig, Memel kérdése és a lengyel-ellenes cseh tegatások flgye is szőnyegre kerül
Róma, január 1 j Beavatott helyről közlik, h gy Ciap.oolaS: külügy miniszter [chruér második feléién Varsóba utazik.
Varsói január i Azt a liii-t hogy Beck külügyminiszter Litvinovvaf, a szovjvt külügyi népbiztosával fog még január folyamár tárgyalni, illetékes helyen megcájolták. I
Paris, január i Beck lengyel külügyminiszter párisi és berlini tanácskozásairól a következőkéi jelenük :
Beck németországi tárgyalásid, állnak a francia közvélemény ér deklödésénck előterében. Beck Rib-bentroppai fog tárgyalni, de szó van\' arról, hogy magával Hitlerid is találkozik. Beck elsősorban az ukrán kérdésre vonatkozóan akar néhány momentumot tisztázni,<1na"d pedig hb-tosilékot kér DanzJgravonatkozóan A továbbiak során szóba kerül a Memel-vidék ügye is, valamint kérdés! intéz Beck a német államférfiakhoz nzlrányban is, hogy [milyen őlláspontot tanúsít Németország a csehországi lengyeléi lenes izgatásokkal szemben. \' 1
Az utca megmozdulásai fegyverszünet kérésére kényszeritették a vorSs Spanyolország miniszterelnökét
Salamanca, január I A nemzeti csapatok, keddi előrenyomulása sokkal nagyobb je\'ent-í-ségü, mint az előző napok bármelyik győzelme: A\' nemzetiek olyan állásokat foglaltak cl, amelyek a további harcok kimenetelére nézve döntő befolyásuak. A most ellni iá-rozotí ujabb támadás még az eddiginél is nagyobb offenzíva lesz.
Barcelonában ismét az utca népe-letl úrrá. A szélsőséges ellenzék (megmozduláséval kapcsolatban — jelenti a francia Jour — Ncgrin miniszterelnök állítólag már utasítást adott Valladaresnck) hogy kezdjen tárgyalásokat fegyverszünet, illetve a béketárgyalásokra vonatkozóan. Bár a kísérlet sikerében nem bíznak, azt hiszik, hogy az! utcát és ö Szélsőségekel lc tudják szerelni.
„Nem tudtam teljesíteni a vállalt feladatot" — mondta a lemondott japán kormány miniszterelnöke
tagjai is helyeslik a lcmoiubbt. Való-S7inü, hogy az uj kormányt a japán államtanács elnöke alakítja n.ex aki erre ma este kapja meg a megbi/.atást.
Tokió, január I A japán kormány lemondott. A lemondási egynapos megbeszélések előzték meg. A császár környezetének
bűnszövetséghez kötötte tehát sor. Sának alakítását, amelyik a fennállása óta eltelt rövid idő alatt is nagy dolgokat produkált, de akcióinak tulajdonképpen még kezdeténél tan. Mi vezesse tehát a magyar nemzetet a külpolitikai elhelyezkedésében ? Erre a kérdésre kUlügy,-íii|ioLsz terünk ezzel választolt: szilárdság és állandóság. Külpolitika^ szilárdságunkat már bebizonyítottuk s tettük ezt nehéz időkben* Olyankor, amikor még meggyötört elhagyatoltságunk!>ói csupán l\'ábba-doztunk. Beteg volt ennek a nemzetnek úgyszólván minden rétegei Szegények és kifosztottak voltunk] de Sz-ilárdságunkltfn és barátaink! Iránt tanúsítóit politikánkban példaadó állandóságot mulattunk-Félelem né\'kül állt ez a nemz.\'l barátaink oldalún. Érzelmek cs érdek-
kapcsolatok, sőt ö kiontott vér emléke alapján még a legnagyobb megpróbáltatások idején Is megmutattuk barátságunkul. Németországgal együtt vívtuk egy daraing kétségbeesett harcunkat a nemzetközi fórumok előtt, sajnos, sikertelenül Olaszország viszont az altcsz-szin fegyveres vállalkozás alkalmával érezhette meg valójában azt, hogy mit jelent neki a magyar nemzet barátsága. Egy vjtMggal szálltunk szembe, amikor nem Irtuk alá az Olaszország elleni szankciós pol/iMkát. Mint az ujjunk, maf radtunk egyedül Olaszország mellett, ami tüzpróbája volt tűrhetetlen \'barátságunknak.
A két tengelyhatalom vezéré számtalanszor adolt kifejezést an\'-f nak, hogy .erős és független Magyar-országra vau szükségük. Magvaror-
Tokio, január 4 Koiioje herceg ininisz tereinők nyilatkozott lemondásáról és a követte, zőket mondta:
— A kinai viszály egyre komolyabb méreteket ölt, ami bel- és külpolitikai téren lényegesen befolyásolja az or-szág további magatartását. Már régebben aggódtam, hogy nem leszek képes megoldani a rámnehezedö feladatokat, de edfliif a helyzet megakadályozta, hogy a kormány lemondjon. Most a kinai háború uj szakaszba ért. Ez azt követeli, hogy minden erőt egy cél érdekében kell mcgnioz-gami, a nép bizalmát pedig fokozni kell. Ezt pedig csak uj kormánnyal tudom elképzelni: o/órt mondok le. Súlyos felelősséget vállaltam magamra és szégyenkezve kell megvallani, hogy nem voltam képes teljesíteni a vál-lalt feladatot. . I
Mit akar az uj angol párt ?
London, január i Csütörtök caIc uj politikai párt alakul Umdonban. Az uj párt mintegy 100 taggal alakul. Célja nem Cliambtrlaln Személyé elleni Iioro, mindössze egy szélesebb alapokon nyugvó nemzeti kormány ir.egalakitá.\'-a. Az Úij párt állást kíván foglalni a kóllokliv védelem molktt, a más országokkal való együttműködés poUtl. / kaja mellett ós követeli az ország fokozottabb védelmét
Cseh-szlovák turista-háború
Prága, január 4 A Cseh turisták klubja általános bojkottot határozott cl az összes szlovákiai turisüihclyekrc. Az Intézkedésié az adott okot, hogy a szlovák kormány elkobozta a cseh turista klub egész szlovákiai vagyonát. Ez a vagyon igen tekintélyes, mert húsz év alatt a csehek rengeted turislaházat és menedékházai, építették a Kárpátokban és egyéb -beruházásokat is eszközöllek, amelyeket most kártérítés nélkül
elvettek tőlük.
szág a tengely politikájában súlyos és fontos halalmi tényezőt jelent. Éa az ijj esztendő magyar külpolitikája ezeken a biztos vágányokon halad, fenntartva a barátságot Len-gye lországgal, keresve a megértő kapcsolatokat a jugoszláv néppel s általában vezéreszménye a minél több barátra való szerttevés, még a környező államok körélwn is, ha azok kjsel)bségi politikájukat igaz. ságos és becsületes alapokra fektetik, i t>
Csáky István gróf külpo*i<ikai. cikke jó szolgálatot tett a magyar közéletben, felnyitotta a szemünkéi a külpolitikai tények előtt és licvi-lágitolt az t939-es esztendő külpo/. titiknl irányvonalába, amelytől s"-kat várhat még,erősödő s hozzáj méltó KaUiLomhóz jutó nemzetünk^
¦"¦\'(]
A ZSIDOJAVASLAT Indokolását szenzációként közöllek tegnap egyes lapok. Mára kiderült a félhivatalos cáfo!atl>ól, hogy az indokolást elferdítve közöllek hangjlnllíeltés céljából.
HAT KÉMET 1-7 évi fegyházra és « niagyar-cseh hatói sávból való kitiltásra Ítélt a honvédtörvényszék.
A FELVIDÉKEN a kormány ál-tal feltámasztott Iparüzemek, különösen a textilipar, tömegesen veszi fel a munkanélkülieket.
60 ÚTLEVELET kértek egy hét alatt Kiskunhalason zsidók klváiu-l dorláv céljára.
AZ UNGVÁRI fővámhivatal holnap megkezdi működését.
MAR CSAK 90 magyar IparváV-Jalat részesül állami ; vfvexmény-\' lJeiT" (1933-ban 169, l!!?Sban 101.)
MEGHALT Jchlicska Ferenc egyetemi tanár, Bécsbi\'n, ülnöke v<irt a gciiU szlovák nemzeti tanácsnak.
VÉGE VAN « gazdasági válságnak, amely 1937 őszétől tartott. Az lt>3U további gazdasági fellendülést lioz, — mondta az angol pénzügyminiszter,
PHAGÁBA érkezett I\'opov tábornok, az ukrán függetlenségi harcok \\e:ó\'e, « doni kozákok volt parancsnoka.
BEZAHTAK ma délelőtt az összes párisi és környéki mozikat az uj udó elleni tiltakozásul, ^
\' EGY SINAUT0 és egy motoros Iiaj-lány összeütközőit LlrtX közelében, -1 halott. I
ANGLIA kis badilutjórajt épít (500 — 1000 tonna) válaszul a német len-geralaltjáró építőiekre,
LEJIAHTÖ ZTA\'iuVAK az orosz vöröskereszt egész vezetőségét. A vád: .sikkasztás, szabotázs.
A ZS1D0 elmebetegeket is elkülönítik u nemzsidóktól Németországban.
EGÉSZ EUHÖ1U nagyságának meg-felelő területet foglallak el" eddig a japánok Kinától.
TASKENT PÜSPÖKÉT a sZOvjel be-börtönöztetle, az oltani templomot bezáratta.
Meghalt Mlhalovlts professzor
Sopron, január 1 Vártttlarrjl\' meghalt Sapronbnn dr. Mlhalovlts János, a híres magyar egyetemi tanár.
Székrekedésben szenvedőknél reggel felkeléskor egy pohár természetei .Ferenc József" keserűvíz -o belek eldugulását gyorsan megszűntén, a gyomor möiOdéfíl előmozdítja, az anyagcserét megélénkíti, a vért felfrissíti, az Idegekel megnyugtatja, a Igy kellemes közérzetet es lokozott munkakedvet teremt Kérdezze meg orvosát.
ZALAI KOZLOKV.
lMft január S
Nincs jogalap a nagykanizsai községi választás megsemmisítésére
Az egész várost még mindig élénken .foglalkoztatja a dcceinbep 29_ én lezajlott községi választás, -valamint nz t\'l\'xme leadott panasz-beadvány ügye-
A beadvány különféle jogcitiK\'ken támadja meg a válaszlást, felhozza többak között ismét a szavazóeéd i-Iák szinkülönlíségét, valamint azt,, hogy nem 15 napjg telték ki közszemlére a választói né|vjegyzéket, meg hogy a választásnál a városháza fiatal segédhivatali tisztviselői ís segédkeztek. ,
Módunkban volt illelékes helyen érdeklődni, mcnnyil:en állnak m?g e?ck a »vádak« és alkalniMsak-eegy községi Választás megtámadására, illetve megsemmisi\'.tsére. A vá\'asz a következő volt:
— A választási lörvény sehol nem Írja elő, hogy milyen szjnüek legyenek a szavazócéda Iák, sem ^azt* hogy egyszinüeknek keli lenniük. A választási lörvény csak azt írja elő, hogy szavazólapokkal toriénik avá-lasztás. Lehetnek a szavazólapok bármilyen szinüek. Volt már etekia-tetben Nagykanizsán egy precedens, amikor Ifjrj dr. Tamás János tá-
macita mog a választást és akkor a, vámsi jgazoló választmány, vnJUf, mint a közigazgatási bizottság is el-ulasüotta az erre való hivatkozásit
— Ami már moSt azt a bfiálUiá&j! Illeti, hogy 15 napig kell a yálaszlói névjegyzéket közszemléi"? kitenni, szintén téves felfogás, mert elég 5 nap. A;- ,1929 évi XXX. te is halály-i.an tarljíi nz 1886. évi 22. tc. 3Í. g-ái.ak ama rendelkezését, amcly szerint 5 napig kell a névjegyzéket kitenni és 5 nap alatt kell a felszólamlásoknak ellene megtörténniük;
— And pedig a városházi tiszí-vis.->lök szerepét illeíi a választásoknál,mindössze annyi történt, hogy a s/avuzatszedő küldöttségekhez egy-egy fiatal tisztviselőt küldtek, hogy az Írásbeli munkáknál\'segitsm és a szükséghez képest szolgálatára légyen a bizottságoknak.
— A felhozott kifogások egyeket sem ad tehát alapos jogcímet a választás megtámadására.
A fellebbezési határidő lejárta utált a yáixjsi igazoló választmány dr. Plihai Viktor felsőházi [ag elnöklete alatt összeül és meghozza határozatát. ;
Vasárnap dr. Vértesi Frigyes nyitja meg az Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadás-sorozatát
„Igazságot, nem alamizsnát Magyarországnak!"
Jelentettük, hogy a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór idei liceális előadásában bő helyet kivan biztosítani fi Felvidék kérdéseinek js. E»nek jegyeben indul meg á liceális etoa.<lás-sorozflt január 8-án, vasárnap délután C órakor a városháza dísztennében.
Előadó dr. Vértesi Frigyes szentszék! bíró, pécsi theologlfll tanár. Előadásának cinic: .Igazságot, nem alamizsnát
Magyarországnak!»
Az ¦előadásra belépődíj nincs, csuk önkéntes adományokat kérnek a rendezés költségeihez. (:)
Lispén két uj kútból tört fel az olaj, napi 4—5 vagon eredménnyel
A X. kútnál ezer méteren jár a fúró, a XI. kutat Is \\ megkezdték
Szentadorján, január 1 (Saját tudósítónktól) A lispef-szentadorjáni olajtelepen továbbra is lázas munka folyik. A munkákat egyedül csak karácsony első napján hagyták abba, egyébként éjjel-napr pal, vasárnap és hétköznap egyformán dolgoznak a fúrógépek. Ennok eredménye ismét kél olajkutnél mu tatko/ik. A mintegy Itét hónappal ezelőtt megkezdett VIII. és IX. kútnál rjgyanis elérték Az olajszint és a napokban jnindkét fúrásnál feltört az olaj. Az első piTanatljan itt is heve.s volt a feltörés, később a
mennyiség csökkent és a szoká\'.os napi 4—6 vagonnál állapodott meg. Minősége a többi kutakéhoz hasonlóan kitűnő.
A munka tempójára jellemző, hogy már a X. kut fúrója is az ezer méteren Irjl jár és felállították a XI. fúrótornyot is. Az uj kulák még [mindig csak próbafúrások, amikkel az olajtelep nagyságát akarják meghatározni. A mostani k alakkal bekerilell t2rülelel csak később népesiti]; bo kutakkal, — kb. 600 méterre lesznek a kulák egymástól ! — amikor már a kitermelésre helyezik
VáPOSi Mozgó Ma szerdán utolsó napi
Ismét Jókai filmmel kezdi a mozi az újévet!
Szegény gazdagok
Jókai legizgalmasabb, legszebb regénye filmen. Fatia Negra legendája. Legjobb magyar színészekké.
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 kor. Rendes helyárak.
a fősúlyt.
Az Amerikai Magyar 01«j Rt. — az Eurogasco magyarországi vállalatának uj cime ez — cgyébkenl teljes erővel folytatja mérnökeinek\' kiképzését. A lispei telepen már 9 magyar mérnök működik, köztük-\' több, aki kitanulta már a furó-mcslenségol
A mostani olajfellörés is azért Jelentős, mert az egyik kutat teljesen magyar kezek építették és a fúrást ?3 már magyar mérnökök vezetlek elejétől végig..így a mosí felbugy-gyant olaj már tisztán magyar kezek munkájának köszönhető.
A Balaton antiszociális útvesztőiből
Irta: S»lí«ity UJwi [I, Az Állandó lakosság problémái
Az állandó lakosság nem Uu>t ugyan üdülőhelyi dijat, de fizeti az állukat, hozzájárul u különböző érdekeltségi hozzájárul isokhoz és — azokon u helyeken, ahol kellő élelmezési falu-tápterület nincs, viszont aZ üdülőhely-re vonatkozó szigorú szabályok már érvényben vannak! — ír/i az idényekben megnyilatkozó- áralakulások és élelmezési nehézségek minden hátrányát. Mert — « régebbi varosoktól és településektől el tekint va kikből áll cz QZ állandó lakosság? Nyugdíjasokból, akik nem akarnak .kél helyen adózni és ériékes.Ivén városi lakóházukul, itt maradnak órcgségükr,. nz élelhu-sszabbiló Balaton partjain, kis házacskájukban húzódva n.\'eg, ezen. kivül iparosok, kereske I ik., jnnnkÁstVi^ fuvarozók, vincellérek é> napszámosokból, a vasutasokon és más közal-kalnuizoltnkon kivid,
A mással nem foglalkozó nyugdija, .sok, vasnlai-ok és más közalkalmazottak a tíÁ lényben nem tarthatnak baromfit, sertést slb. épen, amikor n sok nyaral1 özönh\'ci *a fürdőhelyeket és az ellátás a legtibb helyen úgyis vontatott és iichóíkes, te\'iál vagy kénytelenek ismeretségeik révén a nyaralók elöl elhorgászni az ilyen szük. ségleteket, vagy nz áríelvcrödés hát-rányaibau vegelálni sokszor, mert amellett, hogy rá is vonatkoznak nz, üdülőhely szabályai, cgy.k sc.n kap ezért nyári pót Ifjat, amiért állattartási és más Joga csorbult az idény falait és a nem fut időbe Íven szolgálókkal szemben hátrányba került.
A szabadpályán levő iparosra, kereskedőre hátrányos az, hogy azok
a repülő iparosok, kereskedők nem
fizetnek knrtaksát, akik olcsó bérletekben, vagy a «mindent csak kivenni, .semmit beruházni!\' kalmáréi vet .mesir-Szírié sugárzó, ócska és ideiglenes tákolmányokban a forgalmas nyárul lefölözni, a konjunktúrát kihasználni nyitnak itt <fiókot,• ádázul nem törődve azzal, hogy ugyanolyan iparos, kereskedő már szép számban van itt állandóan és rájuk egyáltalán nincs szükség. A leganliszociálLsabb meg. nyilatkozások épen itt történnek, inert lliszen ez a konjunklurázás lehetővé téteivj itt nemcsak az egészségtelen versenyt és a produktum színvonal]-sülycdésél, hanem az állandó lakosság lerongyolódását, a Balaton állandó önzőinek páriasorbajutását é< elkcd-vellcnc:lését eredményezi, ópén emiatt volt tartózkodó a töke magyarabb és nemzetibb része is a Balatonnal szi-m. ben. a tartósabb beruházásokat illetően, mért kézzelfoghatóan tapasztal* ta, hogy a Unlat.m az Ipa> és keix.-s-ke.lele.n téréin valósággal csáki szalmája és mindenki szigete, [dc mintK\'n ingallantulajdonos onnan hozó ti építési vállalkozót, ahol állandóan lakik ós a szerencselovagok és szélhámosok \'légiói üthetnek itt idéinenle kisó,-l\'tii tanyát maguknak. Munkások, kisiparosok százai sírnak az elszelelt -épitéiz. urnái maradt fi-.etésfik ós járandóságuk után és az adóhivatalok, OT1
\\m. ianuáf 5.
bizonyíthatja, hogy a legtöbb l>a]a. toni, állandó iparos ós kiskoroskedö nem tud adót fizetni, vagy csak ne-hezcn, mert ezt a konjunktúra dömpinget senki sem akadályozta meg erideig ós a hatóságok megfeszített munkával sem tudtak a rtaiaton ügyei-vei eleget törődni Ilyen tereken,
Ha valahol szükség van arra, hogy a szabadpályán levők, iparosok, ke-reskedök élel\\ehetőségeit a létszámnak megélhetéshez viszonyitott, pontos meg halárulásával, az iparos és kereskedők sorsának megnyugtató elintézése melleit a minél magasabb produktum* színvonal megkövetelésével, nemzet, gazdasági, idegenforgalmi és szociális érdekból is irányítva kezeljék hozzáértő szervek, itl égetően nagy szükség van erre. Mert a Balatonnak nem Ali egyáltalán érdekében, hogy épen állandó lakossága párjasorbau tengődjék és az állai>olok eme lazasága minden jobbérzésü embert elriasszon innen. A munkások, vincellérek és más kisemberek minél nagyobb\' számban való letelepítésére is \' égetően szükség van ilt, mert a parcellázásokkal nem áll arányban a munkás letelepedési sza. porulal és vannak helyek, ahol nyáron nem lehet cselédet, vagy munkást kapni. Ennek is tervszerűen kell azonban megtörténnie, mert olyan meg. oldással, hogy másliol kitelleti b-d-csűleln, büntetett előéletű dologtabv nok ós orvhalás maiból, orvvadász^, ból éb\'ogéló bujkálok lepjenek el egye* Uj fürdőhelyeket, mint néhol most is van, egyenesen ártunk a Balatonnak.
lízek a dologtól irtózó vadn.adarak nemcsak nem vállalnak munkát és or\\-halászatból és vadászatból akarnak megélni, hanem vcszélyeztvfk a lakat-lan villák és lakott községek\' környékét is és épen az Ilyen nagyobbforgaimu idényhelycken elszomorító példát nyujlhatnak arra, hogyan nem szabad
az egyeket kulturáltamban Irányítani.
¦Az állandó lakosság problémái közé tartozik az is, hogy a/, egyes ecélra alkalmas, olyan rürdöhely<V(en, aliol megfelelő községek nincsenek a közeiben, a fürdőhely egy bizonyos részét faluvá nyil ván i tva, ujabb terü le leket a kisbirtok parcellázásra kisajátítva, gazdálkodási lehetőség teremtessék meg. Hányszor irtani a nagy berekről,
mely tízezer holdas területén egy ki-válogatotl vitézekből Ó* frontharcosok-hói álló, balatoni hős] falut lehetne létrehozni, nemcsak uj egzisztenciákat jelentene a nemzetik, hanem az ellátás könnyítését is a Balatonnak. Ma ennek a nagy területnek már művelés alá fogóit részéről a pesli vdsárcsar-..nok és nagykapitalista nagykereskedők száiutják vagontételekben a káposztái,
répát stb. s ebből legfeljebb néhány tnaminutgazdoságnak van haszna, a Balatonnak semmi sincs. Nagy és megoldandó problémait ezek!.,.
(Folyt köv.)
IDŐ
Jóslat :
Gyengülő szél, változó Tolhözot. ogyos helyekon, lóképp északon éa koloten havaaeső, havazéa Eróa éjjeli lobtllés, Blkosaág, a nappali hó alig változik.
ZALAI gOZLOtyV
A Meteorológiai mtózet nagykanizsai raegügyelőállomása Jelenti i <
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: +08, ma reggel +00, délben +24. Cwmadék : 14 2 «i..
5 cifiod egy, oc&z4ycót, amely, kvmatadi
a tMénekmeM
Első riport : foapdem vi&zatyú alapit
.-.Az iskolában nem tanultunk ró\'a...
Nem a tőrlénelcmköny\\ekl;en, ha nem az opeivtiszinpadok kupléiban találko/.ljnk csak a nevével.
Fcsto.lt kulisszák dött, vászonhói ós kóchál összeragasztott, rövidéletű talmi bokrok között énekellek és táncoltak az [Hyr hercegnők és lUyr királyfiak... Sikamlós sanszónokat és érzelgős d.iettek;t, amiknek refrénjét a s^ybrctfel együtt éiuekelte a kórus.
A wagrami csati óla el\'ell száznegyven esztendő a\'att a Habsburgok tanítón iCisieiei úgyszólván elsikkasztottak mindent, ami N&polünn dicsőségére mnlékczteite volna az ifjúságot. ABperji, a lipcsei c.ata, Wa-\'er* loo dátumait magoltuk be és a gimnázium történelemóráin Q professzorok Károly főherceg, Blüchjer, míg Nelson ndiniráii-s dicsőségét .zeíngU tóit. Marcngo, A-us;crlilz\\é> Wag> ram csak rövid .perceiket kaptak ,q nagy birodalom kicsiny s iskoláiban és nem osett pSzó sohasem arról az országról, amely a/tiagy hóditó dicsőségének acinatj«n kvlpl^Se^Kf Európa szivében és kilenc nap hij-ján négy esztendeig Üstökösként ragyogót! a mappán, szákaí>zMt ugy, mint a történetein papjain a hős, a ki lUyriát világra hozfta. [
Nagy és hatalmas volt e?J a2 ország.
Nyugaton a gall és az olasz* kultúra íelé tárta ki a szivét, keje-tcu a Balkánnal ólul kezelt, délen occlig a Hadri tirjsi-ól elnevezett tengL-r árja, az Ad\'ia hulltíj)naii nyaldosták fjordsze.ru partjait. Fö-niejajak, görögök, romiunk .ktjlijuk réjérői anbsélle-k a népek széles oiV szágiutjajinak oldalion szóípiv^-lióf omladékok éS Velence, dicsőségét hirdetlek Öreg palazzok.
Akkor született meg ez, a? ország, air.ikor a »korzÍkai parvenü* liiro. datmálaii pihentek a fegyverek és lüyria földjén Napóleon umlmp. alatt nem esett egyllen véres (ilközét scim. Ebben az országban béke volt és a béke áldásai nyomán úgyszólván kiU>mlx>lhaiia magját a mürt vészét, kultúra, irodalom ói a szai hadság... (
j...Költők dalollak csengő riineikJ ben, mesterek kezei alatt formálót rtotl élettel teli alakokká Carrara márványa, festők palettáin olvadt tarka, lágy foltokba a színek szjjmrt fóniája, áriák Születtek spinóton és a hegedűk búrjain, alma materek nyitották íncg kapuikat az Ujuknak, akik szomjúhozták a tudást, váltolt lovakon delizsánszok vitték iá Sorbcaine felé a Balkán diákjait, Voltairól nyomtatták a gépeken, a Comédie Français aktorai deklamállak színpadokon, amelyek mán rói holnapra nőttek ki a földiül —. és Metüctriiich ördögiem értett hozzáj, hogy erről az országról vajmi kei, vésett tudjon meg a világ...
Élt kilenc nap hljján négy esztendőt.
...A Napóleonra vonatkozó irodalom sok-sok százszor kötőire flugj. j Egyedül a francia nemzeti könyvi ár Pá,-rishan kétszázezernél több olyan kö\'cteitar talmaz, amelyek mind egyike a császár életéről, dicsőségekben gazdag hadjáratairól, szerelmeiről, bukásáról, marsidÍjairól, hercegeiről, udvaráról, Josephin\'.\'.ről, Máijia LrjjzártU, Walcwskaról, nővéreiről, fivéreiről, országairól, Elbáról és Szttnt Ilonáról\' Iwszéi az utókornak. És még e könyvekben is vajmi kevés cm\'i-tés [étetik lllyriáról. Magdin Is elolvastam e sok-sok kölet közül jó egynéhányat. Az életrajzírók egypár mondattal siklanak át Itlyrián. Komoly és, alapos irrankáklia\'ti tq olvastam e kifejezést : Illyr királyság. Pedig: lllyría sohasem volt királyság, ami azonban semmit sefln von le jelentőségéix)!, hiszen tudL juk, hogy Napóleon sok országában a király nem volt több, mint s disz-ponens, legtöbbször — cégjegyzési jogosultság nélkül-
Kilenc nap hijján négy esztendeig tartott az élete. "x i
Született n wagrami csatában és megkerosztclték a- schönbrunni bekében, ahol premierjét tartotta, a* Habsburgok uj minisztere.: MeU ternieh Kelemen herceg. Halálának oka : a népek csatája Lipcse mellett A világhistória legvéresebb és leg-> borzalmasabb ütközete. Eltemették r a l)écsi kongixssauson. Ugyanaz a Metternich volt a sirásó, aki a nziii letéséiiél kényszerű bábaként aszfi szisztált...
Azon a napon, amikor megszülettél t, ez- állt a kalendáriumon : 1809 október 14. (
fís toC kivonuló francia csapatok! utolsó rendelkozésének kelte: 1813 október 5. M
Hivatalosan Így s/ere.pelt a császár parancsaiUm : Provínces Illy-liens. i
Hozzátartoztak : Trieszt és Kmj-
uu, Karinthiu egy része, Horvátország a Száváig, Dalmácia ésFijmeí\'
A1 Székhelye Ljubljana volt, a hér város a titokzatos Ljubljauicti partján. Valamikor fl kelták alapi-, tolták, egykori falának romjait meg bámulhatjuk ma is, az ö Idejükben Emona volt e város ncvo.
A folyó, amely átöleli a várhegyet, Európa mappáján négyszer tünlk el és négyszer változtatja a nevét.
Találkoztunk ve\'e a postúrnia! I arlangbm, ahol a hegy ölében év-ezixdck óta hozza világra a csodálatos cseppköveket, vadul hönvpcV iyög, mint a Styx és talán e folyónak köszönheti n vllőg, hogy Danio halhatatlan remeke megszületett,. Ljubljanában, a barokk művészet fehér vároSáLian már cstriides és partj;ül ólom hidak köUk Össze.
E régi barokk paloták kőzött csavarogtam heteken át, hogy napvilágra hozzam az emlékeket, amelyek Napóleon négy esztendejéből megmaradtak, i i
Nem voltam kíváncsi a hosszú csövű ócska ágyukra, amelyek némán, egy dicsőség s kor emléke, ként pihrínnek a i^égl városháza sötét kapúbe\')árata alatt, vagy a megmaradt várudvar fái között. Lehet, hogy: a császár utaií gördüllek keresztül az Alpok gfecsereá közölli és akad közöttük talán olyan is, a mely lutolj\'ária Afuslerlitznél, vagy a wagraml sikon hjallatfn a hangját. A\'zok az otromba lyukak sem érdekeltek, amelyeknek helyéi nem kente ^ malierrel a kegyelet és amelyekről azt meséUk, hojry ¦ a francia ágyuk golyóinak nvömáhnn maradtak a Ijulljuwai házak oldalain. Megálltam a vitrinek előtt a muzeumokban, de a sorszámánál ellátóit és leltári tárgyként vezetett) proklaanációkott tjí engem az az élet érdekeli, amelynek minden nyomot eltüntetni igyekeztek Nar poleon apósának és utódainak kancellárjai, taháíoSosaJ, miniszte-nej és iskolamesterei.
Illyria élete érdekeli.
Az űz élet, amely történelemmel és romantikával, békével és vigalommal, kultúrával és szerelemfmel tombolt minden napján annak a majdnem négy esztendőnek, amikor a francia trikolort lengette a püspöki palota tornyában a Ljubljanich felöl fujdogá\'ó tavaszt ós hideg őszi szel.
A történetíró négy szóval intézte el
Bonaparte tábornok és Napóleon császár bárom legmeghittebb barátja és korának leghirhedtebb Intrikusa konnányozták e nőgj\' esztendőben lllyriát.
Van közöttük olyan, akiről utcát neveztek el és akad olyan Is, akinek az emlékét is elmosta már a haláluk óla eltelt sok-sok deceuulüin,
De azért: ha az ember kutat: csak
mm mm
Olcsó vászonárusiíás
¦nél.
rá tud akadni itt is, olt is egy-egy elmosódott emlékre és megragadva a nyomokat mondatokká sfl rüsödnek a betűk és fo-joiet leií a mondatokból is... ; \'
Egy-egy mondatért néha napokát kell citáltéin és sokszor legendává íoszla n a k a legszebb mo nd a to k. A barokk házak között muzsjrkái a mult ós a muzsika akkordjai szimfóniákká terebélyesednek. Elfelejtett emlékek a múzeum vitrinjeiben megmarkoljak néha a lelkünket és rímek csendülnek lej a nyomukban. Itt egy szobor, amott egy portré, vagy egy megfakult régí metszet, elsárgult papiroson néhány kusza vonás, újsághírek, féltő gonddal őrzött régi bútorok, rajluk rózsafából és dióból metszett fúrni-rok, csillogó csillárok, lecsüngő cseppjei ken oda* áradt gyertya foltokkal, Wagramot és Moszkvát járt hősök megmaradt levelii, asszonyok vékony vonásai arany porzóvAl megszárítva; ezekből mégis csak ki loliet hámozni valamit amiuk, uki Illyria négy esz. tendejére olyan nagyon kíváncsi.
Mert: azokban a könyvekben, amelyek Ljubljana lüstóriajárót szólnak és olyan Időben hagyták e| a könyvnyomtató gépek sajtóját, amikor Ferenc Ferdinánd, vagy Ferenc József uralkodtak a fehér Ljubljanában, nem talál mondatokat a vándor, akit a sorsa Illyria egykori székhelyére vet. Lám előttem fekszik egy könyv. Nyomtatták 1885-ben, a cime: -Führcr durch Krain und Landeshauptstayi Laibach,\' szerzője: Pcter von Radics. E vaskos kötet két oldalon cmlóSozik meg a város nagy forgalmú takarók, pénztárának kiváló igazgatójáról, Napóleon koráról azonban mindössze ennyit Ír: <„.az időközi francia ura. lom szerencsés vége után következett a laibacbi kongresszus, amelyen a felséges Ős dicső Ferenc császár és* a zseniális, fenkflltlclkü, •minden művészetet pártoló Metternich herceg meg. hivása folytán részt vettek...» ilosszu névsorban no\\ck, amelyek tegnagyobb részét nem jegyeiw fel aumilescibc.ii a históriát.. Feter von Radics esetlen egyszer sem nyomtatta le Führvr.-jében Napóleon nevét...
Négy szóval emlékszik meg csak ¦az időkőzi francia uralomról-, amely, nek most krónikása szeretnék\' lenni,
Paát Jób
h
Városközi boxverseny
lesz — mint jelentettük -- pénteken délután négy órai kezdettel a gimnázium tornatermében a Nagykanizsai Levente Egyesület rendczésáben. A kanizsai boxolók a szombathelyi levente ökölvivókal látják vendégül. Hat kitűnő formában lévő pár mérkőzik, a belépődíj csak 40—60-80 fillér. (:)
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri köilea (kél sor) dl]* 30 fillér.
J.uuír 5.
rivntharco* fc*t«slóty «z rparaskór #mzm karínéiba. 9 ómkor. Juiir 6
Ssombalheb\' -Nafl5\'kBjiú«a box-ver-sejiy Akor a gimn. tornatermiben.
Január 8.
Az CHtaxegyesAfet műsoros Icája, 7 ómkor :i ti\'liiírlorcmb.-il. F.braar 1.
IparbmilaM .Magyar IUJa,.
1938 |«nuir 5.
M W" / C* C cikHetltapöat
25 íllléres egységúrban
Teutsch Gusztáv
(Vdros&úsca)
áruoasctúlyánaH félemeletén.
A hideg miatt éhínség fenyegeti Kárpátalját
A cseh tisztviselők megkezdték a menekülést Szlováklába
Haszt, január I A karácsonyi havazások és «z utána következő hideg miatt Kárpát alja egyre súlyosabb belyzet\'ce kerül. A RjSzlnfóldet Szlovákiával összekötő egyetlen rjt, amely Eperjesen átvezet, a havazás és hófúvás mjatt szinte teljesen járhatatlan. Egyes szakaszokon teljesen megszakadt a forgalom, ugy hagy az élel-
miszerhiány Kárpátalján egyre fenyegetőbb. \'
A cseh tisztviselők Kárpátaljáról már nagy részlxm elmenekültek, a hátramaradottak pedig most igyv* kéznek visszajutni még Szlovákiaija, Illetve Csehországba. Érdekes, hogy a cseh tisztviselők családtagjai már mind elmenekültek belekké] ezelőtt.
Sótörővassal agyonütötte a sógorát az örökség miatt
Balatonmária, január 4 (Saját I udósitónktól) Kovács István balatonniátiai földműves és sógora, a 26 éves Szánti Gyula kőzött, aki ugyancsak babtonmárlai lakos, régebb idő óta feszült volt a viszony vagyonjogi kérdések miatt. Tegnap estefelé i> az örökség kérdése Vitlo el Szintit Kovácsé* k portájára. Amikor lwbocsátiíst kért, Kovács István Önig édesanyja elébe állt és nem akarta l,eeieszteni,mei-t félt, hogy megint vcszekedé-í lesz a dologból. Szánti nem sokai teketó-
riámott, hanem bicskát rántott és be\'cSAiurt az öregasszonyba. Amint ezután benyitott a lakásba, Kovácsokat már ágyban találta. A szóváltás igy is percek alatt oda fajult, hogy p. két férfi egymásnak ugrott. KovL6sszorongatolt helyzetében fel kapta a kezeügyéLc esett sótorő v&\\ sat és azzal olyant ütött Szánli fejére, hogy annak szétloccsant a kóprW nyá;a. \'Azonnal meghalt. Kovácsot a csendőrség őrizetbe vette. A holfti testet felbóitcolják.
Naptáv t Január 5. csütörtök. Hóm. kat. Teleszfor. Proteat. Blmon. Izraelibe Tebeth hó 14. Gyógyszertári éjjel) szolgálat e hó 15-lg a „Megváltó" gyógyszertár éa a kiakanlzaal gyógyszertár. Qöxfttrdő nyitva reggel 6 órától este S Óráig (holté, nzerda, péntek délután kedden ecéa nap nőknek.) Ofcsóndsjjof Mfamcxihan szemkozhatik
* Árban, minős \'égben
Virág vezet!
Vi rag M f mi József \\
dlvatéru-Uilele, fö-ut 3.
Szerda
BUDAPEST l.
17 Beszkárt-zenekar. — 18 Laczkó Géra elbesreléee. — 18.35 Rácz Béla cigányzenekara. — 19.05 ILnek. — 10.10 Hírek szlovák és ruszin nyél veti.
— 19.30 Az Operaház előadása, <A bűvös vadász.* Hegényes dalmű három felvonásban. — Az I. felv. után kb. 20.15 Külügyi negyedóra. _ A 1L felv. után kb. 21.35 Hírek, időjárás, jelentés. — Az előadás után Mikii lal Gusztáv jazz-zenckara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST ii. .,¦
18,35 Olasz nyelvoktatás. — 10.05
Rácz Béla cigányzenekara. — 19.35 Thurzó Gábor utíeirása. — 20.05 A
rádió szalonzenekara. — 2t Hirek, —
21.20 Hanglemezek, — 22 Idfijárás-jelentés.
BfiCS.
18.20 Vidám alpesi népzene dalokkal. — 22.30 Bécsi zene dalokkal. —\' 24 Éjféli hangverseny.
Csütörtök BUDAPEST I.
6.15 Torna, — Utána hanglemezek;,
— 10 Hinck. - 10.20 Felolvasás, — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Hanglcmo. zek. — 12.30 Hírek. — 13.20 Időjelzés. Időjárásjelenlés. — 13.30 A rádió Szalonzenekara. — 14.35 Hírek!. — 1-1,50 A rádió műsorának ismertetése,
— 15 Artolyamhírok. — 10.15 Közvetítés az erdélyi magyar képzőművészeti Kiállításról. _ 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Dr. Gábor Dénes előadása. — 17.30 Klcmentis Klára zongorázik. — 18 Dr, Faragó Ferenc é* dr. Kortész Hóbort beszélget a Rockefeller-alapit-ványröl. — 18.30 A magyar nyelv tisztaságáért — 18.35 Lakatos Tóni és Lakatos Misi cigányzenekara. — 19.05 Hitek. - 19.10 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 19.25* Nikolatifc HÜbncr gordonkánk. — 20 Közvetítés a Magyar SzinházbJL .Erzsébet.* Ze-ués játék 3 felvonásban; — Az I. felv. után kb. 21.30 Hirek, időjárás, jelentés. — A II. felv. után kb. 22.30 Hirek német ős olasz nyelven, — Az előadás után kb. 23.30 Hírek "angtA és francia nyelven. - Majd Kóczó Antal cigányzenekara. — 0.05 Hirek1. BUDAPEST n.
17 Dr, Schecn Arnold eiöadasa. — 18 Lakatos Tóni és Lakatos Misi cigányzenekara, — 18.35 Angol nyelv, oktatás. — 19.30 Juhász Vilmos előadása. — 20 Hanglemezek. — 21 Hirek. í
BECS.
8.30 Könnyű \'zene. - 10 1Ó38 legszebb dalai. — 12 Könnyű zene. — 13.15 Könnyű és\' tánczene. — 14.10 Könnyű klasszikus lomezek. — 15.30 Gyermekek vidám utazása, — 10 Gráci városi zenekar. >
17 Ukrán szvit. — 20.10 Dalos, zenés tarka est. — 22.30 Stuttgart nép-és szórakoztató zenéje. — 24 Kóla dalos, zenés éjszakája.
Humútétek utáni Időszakokban a régóta bevált, tisztán természetes „Ferenc JÓzae!" keserűvíz kitüuft hashajtó, amsly a belek tartalmát biztosan felhígítja és azt csak* hamar fájdalommentesen levezeti. Kérdezze meg orvosát
— Saját érdekében él őrömére SWl*
gáló megbiváso&k tea eleget, ha a
Koiiatola BuSorátnháa fful mübutoí-fclál-
ltuut meiíUiklutl. vételkányazer nőikül.
1939Január 5
JAJ, MIÉRT ?
Agy-rekeatelinben 80k apró törpe
Őrülten kopácsol, *
Szüntelen ácsol
TUnt napokból
Láncot kovácsol.
Húzom utánam
Hosszú uszályom.
Népes magányom vftgy-kokóját
Lakatul bezárom.
Míg érek egy boldog írét.
Megkopik uszályom.
Agyamat a lürge had
Ostromolja egyre, i
Ledönti a gátakat,
Mégis mindig marad
Elég egy életre.
A lakat alatt
— Mily iszonyat! —
On-tüzébon százszor la elhamvadt
A büszke rab.
És u]ni kél,
Lobogva él
És loíyton kér
És egyre kérdez:
-¦Jaj, miért??
B&rbeilts Márl*
— (Kinevezés)
Az Adria Biztosító Társulat magyar, országi igazgatósága dr, Mészáros László oki. közgaztiát, az intézet nagy. kanizsai fiókjának titkárát, Január l.töl vczérlilkárrá nevezte ki.
— (Áthelyezések)
A főispán dr. fjeznicza Pál szolgabírói a megyei főügyészi irodából a központba, dr. Apátliy József ib. fö^ biról Tapolcáról a központba, dr. Horváth Lajos szolgabírót Sümegről a letenycj főszolgabírói hivatalba helyezte át.
— (Uj állatorvos Klskanizsán)
Az ösz és a téi folyamán sokáig állatorvos nélkül volt Kiskanízsu. a kískanizsaiak kérelmére Miller LájoS állatorvost nevezték kí, a Kiskanizsáij meglehetősen nehéz pozícióba, a fiatal áj la [orvosról eddigi működése alapién mindenki csak az elismerés hangján szól.
— (Vegyeskari próba)
Az Irodalmi és Művészeti Kór Vegyeskara esütörOk este fél 1) órakor a városi zeneiskolában összpróbál tart, Karnagy. (:)
— (16 állás — 150 pályázó)
Az országban betöltésre kerülő 200 körorvosi állásra 900 pályázat érkezeit l>c. Az orvosok legnagyobb része általában pályázik egy körorvosi állásra, bárhol Js legyen az, lóO-eu azonban kifejezett-in a io zalamc\'gyel uj körorvosi állásra adták be pályázatukat. . . ,
— (A husbódék lebontása)
ügyében hozott városi képviselötes.
tülcti határozat végrcliajiásá". egyelőre függőben larlják. A megnehezüli megélhetési viszonyok, szociális meggondolás késztette n város vezetőségét !l végrehajtás elhalasztására, ami le.*, niószelese:i a határozat érvényél nem érinti, csak időbeli eltolódás történt.
— (Megszűnt zalai újságok)
A laprevkió során a Sümegen Bene-
dek Aladár dr. szerkesztésében meg Jelenő Sümeg és Szentgrót c. lap t\'Jigedéiyét nem ujítrtta meg a minisz-
terelnök. A lap megszűntével most Keszthely után Sümejnck sincs lapja, 11 Mérei Ignác tulajdonában volt Keszthelyi Hírlap ugyanis liasonló okból már decemberben megszűnt.
— BatorkláUitáHtokat tekintse meg minden vótelkényazer nélkül. Kopsteln
\'mtorái-übáa.
„Dolgoztass, ím éWibí
Mit tartalmaz a zsidótörvény Indokolása?
Budapest, január -t Ma délelőtt szétküldték a képviselőknek a zsidótörvény nyomtatott szövegét és annak indokolását. A 2-1 ollálra terjedő indokolás nbb Igon érdekes megáUapilást tesz. Első részében kirejti a zsidóság tnágyaror. Szágl térfoglalásának történelmi fej. 1-idésél és rámutal arra, hogy Keléi és Nyugat kőzett a vándorúton Ma. gyurors/ág az első állomás volt.
Hangoztatja, a javaslat, hogy ö zsí-dóság faji sajátosságaihoz nújavirn rugaszkodik, hogy aitil nem tud elszakadni és miután a gazdasági éle. let teljesen Átformálta e probléma M agyarországon sokkol sulyosobh, mint Nyugaton,
Leszögezi az indokolás, hogy az Izraelita felekezetből való kilépés nem eredményez változást a faji közösségben, mert régi kapcsolatalkat megszakítani nem tudják. A had viseltei engedrY&nyeil azért kel\'etl
korlátozni, meri súlyos vísszaé\'iv-; l történtek e téren. i
A külön szavazati jogra azért volt s/.Qkség, hogy a zsidóság saját mentalitásával ne lefolyásulj;i na egyetemes magyarságot. i
A kereskedő éi Ipari pályák el-ó/önléíé,el a gazdasági életlen, is veictöszeiephcz futottak és ezért szükséges a reform ugy itl, mint a sajtó, színész és filmvilágban.
Már Franciaországban ls?
Paris, január 1 ! A külföldi zsidóság beözönlése, iniat\' mind Snelfesebb körben foglalkoznak a zsidó-menekültek és a franolaország] zsidóság számának kor\'iátozá§ával, Az Acll-in Francé |nai számának vezetőhely én hotáu rózotl hang.m követeli h gy külön törvénnyel szabályozzák Franciaországban is a zsidók helyzetét;\'
Esküvői fényképét
készítesse VASTAGA BÉLA fényképész műtermében NasykanixM, Fő-ut 10. éi Csengery-ut 1. (az udvarban.) IFUvéBKl munkai Oloaó árak I
Volosin kénytelen volt visszavonni a választási rendeletét
Senki sem engedelmeskedik a kormány intézkedéseinek
Varsó, január ¦!
A félhivatalos Gazella Polska jelentése szerint a Volosin.kormány, an.c.y n közeljövőben választásokat akart kiírni Ruszinokéban, visszavonta ide. vonatkozó intézkedései!, med a ruszin lakosság ellenségeién viselkedett: a választás tervével szembún,
A lap jelentése szerint a Ruszinsz-kóból érkező menekültek arról adnak hírt, hogy Volosjnnak és kormányának helyzete napról-napra romlik, A kormány intézkedéseinek sinld sem engedelmeskedik. A Volosin.kormány rendőri uralmának következménye az, hogy az utcákon az emb-\'rck már beszélgetni sc n mernek egymással attól való félelmükbon, hogy\' n hatóságnál feljelentik őket.
Mint Ismeretes, a \'Volosin-kormány a ruszinföl ü lakásínség miatt a szlovák kormányhoz fordult, hogy néhány minisztériumát Kelet-Szlovákia Nugymihály nevü községbe helyezze el, a szlovák kormány azonban\' ezl a kérdést határozottan elutasít jt\'a, A huszti lakásínség következtében a vá-
roska lakói padláson és pincékben laknak. a bécsi döntés elöli llus/.t. nnk 1S.0U0 lakosa volt, ma pedig 36.000 ember szorong a városnak alig nevezhető helyen.
A J<urjer Porauny jelentésé szerint Ruszinföld lakossága nagyon szenved az elsőrendű közszükségleti cikkek hiánya miait. iszeiednyc község lakosai például 16 k|loinéd tert kénytelenek gyalogolni Szoly-> vájg, hogy ott kőolajat szerezhessenek 1«
A Kurjer Poia.my jelentése j>íc-rin\'t a Volosin-kormány erős mor.m gálmai -ihdl\'olt abban az irányban, hogy Kelet-Szluvákiának Sáros nuv gyébői vtl maradt részeit Ruszinsz? kúhoz csatolják. A-fliiozgalomaiöj bán nem járt eredménnyel, met c vfdék lakossága gyűlöli Volosin t, Volosin ezért Eperjesié mcnl,hgy ott előadást tartson, de a rusin fiatalság el ciilüntetesse! fogadul
felejtse el:
kereskedő hirdetés nélkül nem élhet!
_ 3^
^nyha. biztos hashqJTQ ttwmllfm, 11 mm W M. »mmWt»,
— (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 8 gyermek .született, 2 fia és .0 leány: Stand János Máv pályamunkás és Horváth Hozáliánttk rk, leánya, Szabó Kálmán frontharcos szövetségi, altiszt és Varga Ilmának rk. H,a, Budai József vasúti ács és Szollár Katalinnak rk. leánya, Fülöp Sándor földműves és paics Katalinnak rk. leánya, Tóth Ferenc napszámos és Ganl Gizellának ref. leánya, Gaát Ferenc Máv főtiszt és Kántor Gabriellának rk. leánya, 1 iorváth György villanyszerelő se^éd és Dobrl Rozáliának rk. fia, Kosok Józseí föl ImÜvCs és Gyuská Katalia-uak rk. leánya. — Halálozás 7 történt; Farkas Béla rk. 7 napos, Gsik Páj nyug. Máv főintéző rk. 70 é\\cs, özv. Kumisz Lászlóné Furdán Borbála rk, 79 éves, özv. Szabó Ignácné Harcz Julianna rk. 72 éves, zabó Magdolna rk, 5 éves, Mák Boldizsár rk, 2 hónapos, özv, Szmodics Gyórgyné Málés Julianna rk. 00, éves, — Házasságot kötött 8 pár: SJitger Alajos banktísíl-vistytő (Kutnia, Jugoszlávia) és Lachcnbachcr Rúzsa izr., pór Fereno „ Máv órabéres rk. és \\7 Früchwirth Irma női ka-ftipkészitö segó 1 »*k., Steínsllz Géza keres ke lő rk. (Ker kaszen M4ráj^y.) és Szegő Jolán Julianna rk., Szabó György kcreskelö rk. és Csendőr Aranka rk,, dr, Surünyi Lajos rk. ügyvéd és Mair Margit rk. könyvkereskedő, Egri Lajos (elv.) napszámos ref. és Mnzur Janka rk., Klauz József szabó segéd rk. ói S\'őrös Magdolna rk., Opicz Vince Antul napszámos rk. és Vajda Anna rk,
— Gyanús sérülés)
Gyöngy istvánné 39 é.cs szent* margitfalvüi asszonyt életveszélyes sérülésekkel szállították be a nagykanizsai kórházba. Miután az est gyanús, jelentették az ügyészségnek, a mely az ügyben vizsgálatot indítóit;
— Manyin- Lilék
címmel megindult a népimi veiét ügyének országos szaklapja, mely lii-valott a nemzeti kultúra ezen fontos ágának irányítását, fejlődéséi és szakszerűségét biztosítani. A 112 oldalas első számot a ]Vlvidéknek szántík » a gyakorlati és elméleti irányú népművelési szakcikkek,\' é* közimixclödési tanulmányok szerzői: dr. Antal La An-Jfdj Mécs László, Györíly Isl.áu, Mii-lekker Rezső, Hírig Károly, Pataki
Mária, Novágh Gyula, Sziklay László,
Maróthy Jenő, Mesíerhözy Jenő, Sziklay Ferenc, Tamás József (Kaposvár, négj- cikk), viléí Faragó Kde, Molnár Imre dr., Németh Sándor, Hiuikiss János s mások. A lap szerkesztését dr, liankiss János egyetemi tanár végzi nagy körültekintéssel és szakává-tottsággol. A lap évi előfizetési ára csupán 8 pengő, (Kiadóhivatal: Buda. pest, VIH„ Múzeum körút 13. I. 3.)
— A Nyugit
januári számának élén Ortutay Gyula méltatja fllyás Gyula .Magyarok- c. müvét. C-s. Szabó László naplójegy-zelekben számol be Európa és Ma-gyarország sorsdöntő heteiről. Illés End re ö t u> m agyar regény ről ir összcfogbiló cikket, Halász Gábor tanulmánya az ujabb ;ingol Urát ismerteti Jékeiy Zoltán Versfordításaié val. A Nyugat előfizetési ára illetmény kötetek kei együtt egy hónapra ¦1 pengő, negyedévre 11 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, V., Vilmos cs. ut.34.
OCnulZ függöny otthonossá varázsolj* likasát t
ë
1939. lanuâf 6
A nigykattlifiü Mr. iftrásblróaág,
mint telekkönyvi hatosaitól.
9267/1938 tkv. uám.
Árverési MifletmÉDy-ldvoil.
Hoflher it Schrancr Claylon Schuttlc-wort Magyar Oépnyárt Mfivek r.-t. végrehajtónak, Tóth Vendel éB neje Schlndel-berger Anna végreha|táat szenvedők ellen Indítóit végrehatási ügyében a tkvl hatóiig a véprrhajtató kérelme következtében un 1881: LX. t.-c. 144 , |<6, 147. §-a érielmében a végretialtásl árvríat 2000 P 62 fUlér tőkekövetelés, továbbá 2100 P tőke
a m.szenlmiklósi 307, 329, 244, 246, 311, 334, 13, 490 >zt|kvben foglalt Ingatlanokra Illetve Hletüsfeelue és Tóth János 49 P, a n.-sxentmlklésl 293. sitjkvben foglalt Ingatlanra tőkekövetelés éa Jár. behajtása végett,
¦ nvizentmlktóBl 317. aitjkvbcn I5\'b. hisz, s. íogtatt ha* 15 *t. a. udvar kerttel lagatlania és u. o. 307 s*t]kvben I5/a. brez, «. foglalt beltelek Ingatlanra egyilt-teien 800 P. u. o. 329. azt|kvber, 189/b 1. hm. a. foglalt rét az Irtási dűlőben Ingatlannak Schlndelbcrger Anna nevén Vt-cd rétiére 50 P, u. o. 244. sitjkvban 290/b. 1., 2, lírai. a. foglalt srántá n kokénytal dűlőben Ingatlannak tele részire 80 P, 408/a. 2, 2. hrsz. a. fontait szántó Ingatlannak fele restére 200 P. v. o. 246 sitlkvben ir" hrttr. a. íoglatt rét az Irtási dtilöbet. ingatlannak fele részére Ü0 P, u. o. 33*. sztjkvben 402/b. hisz. ¦. (Ogtalt azántó a tölgyfa! dUlŐbfn Ingat-lannakfcle részére 100 I\', u. o. 13 sztjkvben 270. hrsz. a. foglalt azántó és rét a kenderföldcken Incatlannak Vi-cd ríni re 80 P. u. o. 261. szt)kvben 119/a. hrsz. a. fog\'alt rét a kanászdombi rétekben Ingat\'annak \'/i-ed részére 80 P, u. o. 293. axt|kvben 322/a. 2.. 1. hrsz. a. foglalt azántó a gyertyánra! dtltőben Ingatlanra 300 P és a m.-sterdabelyl 463. sitjkvben 478-479/41. hrsz. a. foglalt legelő a farkaaordltó és kisberki dűlőben Ingatlanra 160 P kikiáltási árban elrendelte.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Magyarirentmlktós községházánál megtartására 1939. évi Január hó 23. napjának d. e. 10 Óráját tűzi ki éa az árverési feltételeket az !881 :LX. t.-c. 150. S-l alapján megállaplljn.
Az árverési feltétek a következők :
1, Az árverés alá VerUIÓ Ingatlant, a há/at, a kikiáltási, ár felénél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 :XU t.-c. 26 §)
Az árvetés alá kerülő Ingatlant, ba az árverés megtartását a végrehaltalók kőiül H"fher-Schrantz kér1, n m izenlmlklóai 329, 24 lt 240, 261, 490, 307, 334, 13. azijtvben lenti Ingatlanok, Illetve illető-aége-re 42-\',0 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5610/931. M. E. »a. r. 21. §.)
Az árvcrelnl szándékozók kötelesek bi-natpénzül a kikiáltási ár lOo/n-át kézpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42 §-ábfln meghatározott ártolyammat számított óvadékképei értékpapIrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges hirói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési [altételeket aláírni. (1881: IX t. c. 147., 150., 170. §§; 1908: XL. t.-c. 21. §)
Az, akt az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet telt, ha többet ígérni senld sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint ni egállá pitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig klcgészilcíil (1908:XL. t-c 25 fi)
Nagykanizsa, 1938 évi sjttpt. hó 22-én. Dr. Bentzlk s. k. klr. Járásblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
KBzgaxaasáal RésnénytArMsAfl
Mmm Nyomda b Hl UipKIadő Oiolih
Hagy kisnlaisa
Könyvnyomda, köayvkMés^t. MKlIlKé Méait, Meö k6nyvek és dofctwok gyára ¦ „Zalai KSziSny" politikai napHap MarkasstSaéga és kiarféhiwaialui
KésxStöftik b
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pértzlntézeu, ügyvédi, gazdasági, egyházi éa Iskolai nyomtalvájiyokal, árjegyzékeket, maveket, meghívókat, eljegyzési és esketésl értesllése-ket, gyászjelenléseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk u
BzJeti könyveket, Ügyvédi naplókat, jegyzökönyvekéi, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfflzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártOmbOkd, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon. »
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt,
Csillárok-falikarok,
éileliszehrény-lámpóh
egyszerű és díszes kivitelben kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI
IEI
Sugár-ut 2.
gyermekeknek állitható nlckelezett vagy csiszolt
Korcsolya
¦T | felszerelések JI bot és kesztyű
Ródli
legolcsóbban
Szabó Antal sportüzletében (Fő-ut 5.)
Hirdessen o Znlol Közlönyben
APRÓHIRDETÉSEK
10 uolfl ÍO nilV. mlnd.n további i.o á iWét.
Allas
Jobb házból loáaiy Ü2lellalkalkalma-lotlnuk felvétetik Muszel éa Prledenlhal cégnél. •
Kifutót lelveaa Balalon autódé, Petőti-ul 17. •
ADÁS-VÉTEL
Prltna aalraartea eladó Magyar ulca 31 aa.
Saját termézil kerecienyl aaztali bor llterenklnt kapható Caengery-ut 19. *
1 dib 11/1 HP. .Illón,motort vennék. Ssern, Husitl-lér 7. •
BÚTOROZOTT SZOBA
Kulfinbojáratu butoroiolt aioba. furdőazoba-íiajználattal kiadó. Clm a kiadóban. 3415
LAKAS-ÜZLETHELYISÉO
Oarlathalilaág kiadó Kölcaey-u. 3. 20
KÜLÖNFÉLE
Márkás fáitybépuSgépok, filmek, lemezek, papírok, vegyszerek, beazeiezhető Vaalagh Eolónál, Fö-ut 10. 8!. — Kedvezi léazlelfizetéa. 2
Margit ftlrdfi, nyitva mindennap, márvány kádiürdók, lyukszemvá^ái. Csengeiy-ut 19 •
Atzplccoa halak, pifttétomok, hideg elfi-élelek kiaaliiaét |utányosan vállalja „Korona" Iliit...
Mindennapi lereleaéabíl ösazegytlltölt bélyeoat, régi vagy uj tomageket, ma-grarl éa küllöldlt, feloazlaloll gyü|lemé-nyeket bármikor megvételre kereaek. — Barbnrlta Ujoa, a Zalai KOálOny t. axer-keeztSle. Erdeklóilnl lehet telefon 78. az. vagy areméiyeaan mindennap d. u. 6—7 Ara kdatJtt.
ZALA! ITÖZLÖNV
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: ..Körflazdaainl R. T. Nagyknnl.\'áa". Felol&s kiadó: Zalai Karoly. Nyomatott; o „KozQazdaaágl R, T. Narjykanliaa"
nyomdájában Naoykaaliaán. (Nyoiudaérl leltlr Zalai Károly.)
73« Évfolyam 5 szám
Nagykanizsa, 1939. Január 6. péntek
Ara 12 Hit.
ZALAI KÖZLÖNY
éa liiadótuviiUi FÖMt & axái pilorion h&kOxoap délulAu.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Eltiiíctétl ita: egy hóra « pengő 40 HOit. Sierkesitoicgl í« HadóhlvaUll telelőm 78. a.
„Adjon Isteni"
Itta: Uo/.mfui Áldjon plébános (HoraokkoraároDi)
Ez az Igazi ősmagyar köszöntés
a >KaIoU agrár-ifjusági mozga-Zoim (Katolikus Agrár Legányegyr letek Országos Titkársága) hivatalos köszöntése. Kélszázezer falusi legény köszönti egymást: »Adjon istene békességei, boldogságot, szebb magyar jövendőt! Mind benne van a nép lelkéből, szivéből jövő üdvözlésijén. Mi is köszöntjük a mozgalmat, amikor itt Délzalában, Nagykanizsán megrendezte vezetőképző tanfolyamai. »Adjon isten* a mozgalomnak sok bátor harcosi akik nálunk diadali-a viszik a mozgalom zászlaját. Adjon az istensok jó barátot, akik támogatják e nemes egyesülést nagy munkájában,
SzckfU Gyula, nagy töréinelirónk .megálliapítja: »Ha oignár-népesscV günk felemelése sikerül, újra életerős és önálló nemzetté lehetünk.* Nagy igazság ez. Hazánk földmű, ves, agrárország. A földiníivesség az alap, melyen nemzetünk nyugszik. Ha itt baj van, akkor elsősorban ezt a hiáinyt kell orvosolod, mert ha az alap rossz és ingadozik, mi lesz akkor az épülettel ? Viszont amilyen az ifjúság, olyan lesz a felnőtt világ. Földműves népünknek sok a panasza, sok a baja. Az ország vezetősége is scgilenl akar eze ken a bajoon. Mások Írnak róla, tárgyiiilnak is róla. Az ország eme 60 Százalékának lesznek és voltak prófétái és jóbarátaj. De ez neruí elég. Ide belső szervezés kell. Mentők kellettek, akik kezükbe, veszik elsősorban a falusi fiatalságot, legényeket és vallásos, hazafias alapon egyesületbe tömörítik. Ezek nem politizálnak, de »isten, Haza, Kenyér* jelszókkal viszik a J&Vjsl ifjúságot a szebb és boJdogiabbmagyar jövő felé. \'
Hála legyen az istennek, ezek a vezetők már elindullak nagy feladatuk teljesítésére. Pár évvel ezelőtt uj tavaszt igérő, lágy fuvallat kezdett fújdogálni a magyar rónák zöldelő vetései felett. Apró hírek;, liőt tudta meg a nagyközönség\', hogy valami agrár!fjusági mozgtu löm indult el a főldftÜveSyilág fővárosából : Szegedről, abból a vá-roSJjó\', honnét már egyszer elindult egy felmentő, dicső sereg. Eleinte Wmosolyogták őkel. Gyakran lehetett hallani: »Ugyan mit lehet a" pai-asztlegényekkel kezdeni?* — »Kell azoknak haladás, müveit/ ség?« — mondta a másik. És mégis kiadták a vezényszót : l iFélre A gyávasággal, közönnyel és gánccsal. Itt az idő, most, vagy soha 1«
Páter Kerkay Jenő fiatal jezsuita atya vezetésével megindult a szervező munka. Gyönyörű és eddig nem tapasztalt erodiiiényt értek el hamarosan. Megmozdult a falu és a puszta. Rég várták ezt a hívást a falusi legények. Művelődni, haladni akarnak Ők is. A nemzetek nagy ver senyében ők is ki akarják venni a
Európa békéiéért, az erősxak ellen szervezkedik az uj angol politikai csoportosulás
Az Angol Bank kormányzója az angol külügyi hivatalban folytatott tanácskozás után
megérkezett Berlinbe
London, január 6 Ajz uj angol pol^kai csoj^a-íó-sjlás a következők Len szögezte 1° célkitűzései!: ¦ I
A példakidás és erő hat-lmával! újjá alakítani Angliát és elhárítani a világot fenyegető veszedelmet. A békét nem lehet az erőszakkal .^z -m l>eii cSupán engedékenységgel megóvni, de nem kfhet crőSzaikos fenyegetésekkel sem, hanem csak a, békeszerető országok arcvonalának inegtoremlésével. A csoport kifogásolja az angor*fegyverkezés elmaradottságát. ¦ (
Ujabb sHnes csapatok Indultak Szomáll földre
Gabes, január 5 Daludier miuszlerelnök ma i\'éggel 7 óra -15 perckor elhagyta QAbest?
Paris, január 5 A francia kormány ma uj Szenegáli csapatokat indított útnak Szomáll felé. i Tunisz, január 6 A tuniszi olasz egyesületek és
intézmények képviselőinek küldöttsége megjelent az olasz főkonzrj\'nál és határozati Javaslatot nyujtotüuk át, amely len követelik az érvényes szerződések és évszőzados jogfr. szokás sérthetetlenségét, egyben a leghevesebb felháborodással tiltakoztak az utóbbi napok olasz-cl\'cf nes kihívásai és erőszak ellen, kü-
lönösein la z olasz zászló bántabita-zása és annak büntetlenül maradása ellen. Felkérték a főkonzuli; hogy tolmácsolja a külügyminiszternek rendilhetétlen hazafias hűségüket. A fökonzui tiltakozó jegyzéket adott át a tuniszi helylártósá-gon, amelylx*n nagyjában ugyanezek foglaltatnak.
Élénk munkában a diplomácia frontja Varsótól Londonig
Berlin, január 5
Berlini politikai és sajtó-körök véleménye szerint Beck lengyel kül-i Ügymjulszter berlini tanácskozásaj a két nép megértését fogják szolgáin!. Ezt a hitet megerősíti a Beck és Litvinov állítólagos januári találkozásáról szóló hírek lengyel cáfolata 15. . , London, január 5
A Párisiiéi visszaérkezett Corbiu londoni francia luigykövet másfél órás tanácskozási folytatott HnHfáx lord külügyminiszterrel. A köveit közölte HaltTax lorddal, hogy «, francia kormány nem akarja azt,
hogy az angol kormány kőzvctUsen Chamberlain miniszterelnök rőmjaji látogatása alkalmával az olasz—, francia ügyl>en.
A Daily Telegraph diplomáciai munkatársának tollál>ól cikket közöl, melyben arról értesül, hogy Corbln ma még Chamberlainnal is tanácskozik. Azt is Írja ja lap, hogy Montague Norman, az Angol Bank kormányzója, mielőtt Berlini* utazott, még a külügyi hivatallal folytatott tanácskozást.
Berlin, január 5
Montague Norman ma délelőtt megérkezett Berlinbe,
részüket a reájuk váró épitö munkából. Vezetőket ide, embereket aí éh-e és mi megyünk utánuk ! Ez a felélesztés, fel rázás teremtette meg a vezetőképző tanfolyamukat, amilyent decemberben Nagykanizsán is tartottak a falusi legények számára-Legelső felszólításra majd százan jöttek Össze sok-sok községből. Ki kerékpáron, ki gyalog, mások vonaton. A legények lelkesen jegyeztek és tanullak\' Szervezés, vezetés, fellépés, szociológia és más fontos tárgyak Szerepeltek az előadásokon-Ez a lelkesedés nem szalmaláng volt. A falu élnlakarása eddig kb. 2000 legényt Ult fel Ilyen kurzusra, egyedül tavaly (7-cí rendeztek a* ország különböző részeiben s az idén már 120 van előjegyezve. A be Szervezett falusi legények száma eléri a 200.000 et. Tavaly 15 gazda sági tanfolyam is voll számukra. Az Emszöval karöltve megcsinálták a >Munka« termelő és fogyasztó szövetkezetet. Szépen mükÖcJi\'í és nagy jövője lesz ennek az intézménynek is. Eddig kb. 200.000 pártoló lagot szereztek. Papok, tanítok és más vezetők 30 értekezleten tárgyalták a mull évijen szívükhöz liötl falusi fiatalság szervezkedési ügyét. Az cgyhá2i támogatás és elismerés még inkább fokozta ennek a már szinte nélkülözhetetlen mozgalomnak átütő erejét. Az Irányítás továbbra js Szegeden, a Dóniléiv.n marad. Megiud\'u\' tartalmas és.
(méaftS olcsó, kedvtme lapjuk, a Dolgozó Fiatalság (Döfi). Ma már havonta 50.001) példányban véget derekas munkát. Találni benne buzdító cikkekéi, elbeszéléseket, példákat, Illemről szóló rovatot, egyesületi liji eket és más értékes közleményeket ; négy oldal terjedelme van, ára két fillér. A központ ügyesen Irányítja a többi egyesületek működését. Két titkára legtöbbször körúton meglátogatja és buzdítja a. vfidélci egyesületekéi. Olcsón könyH vekhez, színdarabokhoz juttatják őket. (Kalol gazdasági osztálya Budapest, Rcrencfek tere 7.)
A szervezés, (cklnieitcl a kettős magyar S/enlévic, tavaly keitöse Ő-vei\'folyt tovább. A téli offenzíva jól sikerült. Amit kitűzlek maguk elé, az meg is valósult. A világkongr.sz szjson az a 20.000 árvalányhajas falusi legény, mintha a szebb ma. gyar jövőt jelentette volna számunkra. Oly szép volt az a gyü\'és otl, az Ipai¦csarnokiam, hogy elfe. (tajtenj soha sem lehet. (Reggel 6 órakor az a sok fiatal pap, tanltój legény. Otl dobogotl a faijfí nép fiata\'os ereje, szívverése. Eddig 50 városban, községben rendezett seregszemlét, nagygyűlést a mozgat lom. így viszi széjjel fiz országban mindenhova a programot:
Krisztus zász\'aja alatt krisztusi..b embert, műveltebb faijt, éel-crös népet és önérzetes magyart. Ez a mi célunk, ezt akarjuk! Krisztus
sibb embert önmagunkba és embertársainkba, niüvellséget a falura!; életerős és önérzetes magyar falusi nemzedéket akar nevelni ez a mozgalom. Az általános programot részletesen is kidolgozza és krisztus törvényes alapon köveiéit a sürgős teendőket. Kívánják és követelik a) jogos magyar kényeiét minden dolgozónak, családi bért, csendes ottbont, talpalatnyi földet, anyagi függetlenségül, falu és tanya érdekvédelmét, Életőrömét: egyszóval Isp tant, Hazát és •Kenyeret. Ezt a három szót lengeti a szellő zászlaikon lent a\', alföldi pusztákon, Dunántúl dombjain és szerte a cs-nku b&z&J bán. A visszacsatolt Felvidék legi-eröselíb ifjúsági mozgalma, a SZK1E (Sz\'oveszkói Katolikus .Ifjúsági Egyesü\'et) 100 egylete 20.000 \'egénnyel csatlakozott a csonkjaor-szág eddigi nagy szervezetéhez. Nekik is van lapjuk, az .Ifjúság*, 5000 példányban jolenik meg. Összeűel-kéietl ezen az első boldogabb magyar karácsony m a két egyesü\'et és nem fog egymástól soha elköszönni. Magyai- sziv dolgozi/k itb tüzes magyar lélek, rátermett magyar legények dolgoznak vállvetve, kéz a kézben a keresztény) közös* magyar Sons jobbátéíeléu- Krisztus szellemeién "uj, életerős, (lolgty* magyar földművest, boldog falusi népet adni S\'efll István országának : ez a mi célunk Zala megye az ország azon részel
, .__ZALjgkmuhv .......
Ácseb kormányainak indítja az első 10000 zsidó és árja kivándorlót Délamerikába
Tovább tart Szlovákiában a magyar és német alkalmazottak elbocsátása
J_
kö/.é tartozik, hol a nép legnagyobb része a föld művelésével kéresji ínindennapl kenyerét. Jobbkor és későbben nem jöhetett volna\' a zászlóbontás, mint most, mikor itt is megtartották a vezetőképző latifolyamot. Adjon isten sok áldást ez uj esztendőben vidékünk minden községeién falusi fiatalságunknak e nagy hivatás betöltésében,
Uj nap két a mkU falviak egén^ Bárcsak minden község meglátná benne a szebb magyar jövő felkelő napját. Megindul nálunk a mozgalom. Ezek a drága fiuk hazamennek a falujukba tele munkakedvvel. III a tél, most ráérnek jobban, ösz-szejönnek, beszelnek, buzdítanak .és másokat is a Kalotba gyűjtenek. Lo iKigtasKék magasan a >Rend« nem-zetiszinü zászlaját és tömöritsék a vidék még romlatlan és a magyar jövőért sokat dolgozni akaró ifjúságát, hogy minél előbb megvalósulhasson injnden igaz magyar örök álma: Szélit István király boldog, egész, szép Nagymngynrországa.
liiir-liiilMüíÉ
valkereikedB.. — N.gyiunizsa Kincsem zománcozott
tűzhelyek és kályhák
Frommer tadásilogperík it löazsrsk a legolcsóbban.
A NEMZETI EGYSÉG PARTJA ma este hét órakor országos pártérlckez-lelet tart, amelyen Teleki Mihály gróf ismerteti az uj földreformot,
A ZSIDÓK kivándorlása — mint n lapok jelentik — komolyan foglnlkoz-tatja a kormányt és a kormány tudatában is van a kérdés problémái\' val. Jelenleg a vagyontárgyak kivitelét nem akadályozza meg egy rendelet sem, a kormány külön felhatalmazást fog kérni a kivándorlók vagyonára vonatkozó intézkedések tekintetében, •
KENYERES-KAUFMANN Miklós Mózes volt országgyűlési képviselő ellen országos körözést adtak kíi mert jogerőssé váll hntltónapfity börtönbüntetésének kitöltésére néni jelentkezett. (
A MAGYAR FAJVÉDŐ Mozgalom holnap, pénteken es!e tartja nagy-arányra zászlóbontó nagygyűlését a pesti .Vigadóban, amelyen állítólag Imrédy Béla is félszobái. A nagygyűlésre csak külön meghívóval lehet bejutni. |
DALAÜIER délelőtt megérkezett Sfax városába, ahol mintegy félórát Időzött. 1
Leendő anyák, akiknek kü\'önös gonddal kell arra UgyJatÖk, hogy bélmfikődésük rendben legyen, eztn célt ugy érhetik el, ha Időközönként reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes .Ferenc József kese-rflvtzet Isznak, — Kérdezze meg pivoaát.
Prága, január 5 A cseh kormány gazdasági mi" njsztereinek tanácsa elhatáiozt^ hogy az emigráció kérdésének likvidálása és pénzügyi irányitúsa során első lépésként 10.000 árját és zsidót vegyesen vándoroltat ki Dél-amerlkába. Az első szállítmányt rövidesen továbbiak kövclik. A cseh kormánynak ilyen irányú intézkedéseit sietteti az a körülmény, hogy a szudéta-vidék német megszállási miatt a zsidó és nemzsidó nemki-
Mecenzóf, január 6 Kedden magyar katonai bizottság érkezett a cseh hícgjszállási alatt maradt Meeenzéfrc. A lakosság olyan kitörő örömmel fogadia a magyar tiszieket, hogy lelkesedésük csakhamar tüntetéssé fokozódott. A cseh parancsnok megijedve a mecciuéfiek érzelmeinek kitörésé töt, csendőrökéi és több szakasz katonaságot vezényelt ki, -akik a tömeget könyörtelenül szétverték. Mc-ceiizéf lakossága cttöi függetlenül változatlanul számolja a napokat, hogy mikor kerülnek vissza Ma-(gynroi-sz ághoz. A JmagyAnak meft< lett a tüntetések napirenden vállnak. A szilveszteri népszámláláson Meoenzéf lakossága 99 százalékban
vánatos elemek erősen felduzzadlak a rnegmaradí .Csehország területén,.
Pozsony, január 5 ¦ Szlovákiáién egyre gyakoribb a . magyar és más nemzetiségű munkások és alkalmazottak elbocsátás©?. jÁís ellx>csátásokal Poz^asny városa kezdte meg 100 magyar munkás elbocsátásával és most a magánvállalatok és üzemek is Borban követik a pékdát és egymás után bocsátják el magyar 6s német alkalmazottaikat és munkásaikat
j magyarnak bizonyult. Azóíít a községben fokozott a csendőri ellenőrzés, de a lakosság cl.cn áll ásít nem trjdjék megtörni.
Tisztogatás a lengyel-cseh határon
Varsó, január 6 A lengyel—ejseh határon történt incidensek miatt lengyel részről azj utóbbi időben ismételt diplomáciai tiltakozás történt. A prágai lengyel követ állal átnyújtott legutóbbi jegyzékre most a cseh külügyrni-< nS&ztéiíhni válaszolt és abbajn lo-* szögezi, hogy a cseh-lengyel határi rót a nemkívánatos és gyanús.ele. aneket a cseh kormány bcíelepitetíe a határszélről Csehország belsejébe. (
19fl). jaguár C.
serednek azi az Óhajtásai, amely szerint a Japán hadsereg elvárja a kinai háhotu erőteljes folytatásai a teljes győzelemig és kivárja ehhez a megfelelő fe\'fágyverkezést. Elvárja a hadsereg, hogy Németország, Olaszország és J ipán közt megerősítik a kommunistaellenes szöv. t-seget.
3UDAPKST L
17 Dr. Gábor Dénes előadása. — 17.30 Klemcntis Klára zongorázik. — 18 Dr. Faragó Ferenc és dr. Kertész Róbert beszélget u RoeJtefodler-alaoltványról. Í8.30 A magyar nyelv tisztaságáért. - 18.35 Lakatos Tóni
és lakatos Mist cigány zenekara. —
10.05 lilrek. — 10.10 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 19.25 NlkoIauB lliibner gordonkázik. — 20 Közvetítés a Magyar Szinbázból, ¦ Erzsébet.. Zc-ués játék 3 felvonásban. — Az I. íclv. után kb. 21.30 íilrék, időjárás, jelentés. - A II. lelv. után kb, 22,30 Hírek német é* olasz nyelven. — Az előadás után kb. 23.30 Hirék angol és francia nyelven. — Majd Kóezé Antal cigányzenekara. — 0.05 Hirck".
BUDAPEST II.
17 Dr. Seheen Arnold előadás*. —. 18 Lakatos Tóni ós Lakatos Misi cigányzenekara, — 18.35 Angol nyelvoktatás. — iy.30 Juhász Vilmos előadása. — 20 H ojjglomezek. — 21 Hirek. BÉCS.
17 Ukrán szvit. — 20.10 Dobja, zenés tarka est. — 22.30 Stuttgart népes szórakoztató zenéje, - 2i Kóbi dalos, zenés éjszakája,
Péntek
BUDAPEST L
S Hanglemezek. — 8.10 Hirek. — 10 Egyházi ének ós szentbeszéd, — 11.30 Görög-katholikus istentisztelet. — 12,20 Időjelzés, idöjárásjcleutés. — 12.25 Operaházi zenekar. — 13.10 Dr. Máiké Elek előadása, — l-l Pertls pali cigányzenekara. — 15 Dr, Fábián István előadása. — 15.30 A vakok (KomeroSi énekkara. — HJ.tO Farkas István előadása. — 19.30 Dr. Berzsenyi László és dr, Villa* István magyar nótákat ad elő\' kétzoiigorán.
— 17 Dr. Horváth JenÖ előadása. — 17,30 llniczky László jazz-zenekara.
— 18 Nemes Erdős László előadása.
— 18.30 A magyar nyelv tisztása, gáért. — 18,35 Közvetítet a I\'aramoiml vclitoból. — 111.05 Hírek. — 19.10 Ilirek szlovák és ruszin nyelven. — 19.25 Fankövics Emil ruszinnyelvü előadása. — 19.35 Flcla.hanglcmczek.
— 20 S pori Közlemények. — 20.10 iConstatltin abbé. Vígjáték 3 felvonásban. — 21.40 Hirek, idöjárásjelcn-tés. — 22 Farkas Jenő cigányzenekara,
— Cselényi József énekel. — 23.10 A rádió szalonzenekara, — 0.05 Hirek,
BUDAPEST H. <~
11,15 Hanglemezek. — 18.05 liniczkv László jazz-zenekara, - 18.35 G. Hélby Pál sukk-előadása, — 20 Zimmcrmajwj Mária énekel. ~ 20.35 Ciéczy Barna, bás zenektarának hanglemezei. —. 2t Hirek. — 21.20 Kamarazene.
B8CS.
8.30 Könnyű zene, — 10 Iskolai rádió. — 14.10 Könnyű lemezek. # 15.30 Vidám lemezek. — íG Dmuig vidám zenés délutánja. —- 18 Tiroli Hiller-ifjnság éneke és játéka. — 20.10 Szimfonikusok. — 22.30 Hangverseny.
— 23 Könnyű ós tánczene. — 21 Szórakoztató zene.
— Bntorkiállltáiukat tekintae meg minden vétel kényszer nélkül. Köpetein bntorárühás. ,
Amerika lapán-ellenes rendszabályokat foganatosít
A szovjet aggódik a japán-orosz feszültség növekedésé miatt
Waflhlngton, Január 5 HIranua megbízatásai a Japán kormány megalakításává amerikai diplomáciai körökben ugy lek nlik, mint a Japán—kinai háború folytatásának blzlos Je ét. Éppen ezért ugy tudják, hogy az amerikai kormány alkalmazni fogja Roosewslt Javaslalát az erélyesebb Japán ellenes rendszabályok foganatosilá.át illetőleg.
Párta. Január 5 Moszkvai hírek szerint a szovjet élénk nyugtalansággal figyeli a Ja pán belpolitikai h lyzet. alakulását. Atlől tartanak, hogy a japán katonai körök befolyásának megerősödése fokozni fogja a Japán-orosz feszültséget.
Tokié, Január 5 Az uj japán hadügyminiszter közölte az uj miniszterelnökkel a had-
Árban,
minőségben
Virág vezet!
rág József
divatáru-üzlete, Pö-ut 3.
Katonaság verte szét a tüntető mecciucfl magyarokat
laoiiár 6.
5 Ufftúd ocmá^
Második riport. Bolyongás l^poleon IIlyrIájának emlékei között
Roda Rodától hal\'ottam azt a? a-.ckdotál, amely legtalálóbb m Jellemzi Napokon Ulyriájónak négy esztendeiéi
1821 elején törlőt. Aljban a* esztendőben, amjkór a trónjavtvs/teit császár élete már a végéhez kőzetedet! és a schönbrunni rabságban talán először jelentek meg a relchstadti herceg beesett arcán a halói tüz-rózsái...
Ennek az esztendőnek januárja, ban kezdődött\'meg itt a lalbachl kongresszus. Emlékét őrzi ma is a a Kongresni trg, az a gesztenye fák-kai csjllagttlakban kirakott gyönyörű park, amelynek csak az azegyot-len hibája, hogy — tervei1 Napóleon generálisa készítette cl. Ebből az idölíöl maradt meg a kis szal.\'Ui is, tji a vámson. Tit beszélgetlek el egymásai Ferenc, egy személyi eh az utolsó német—római éi az c!sö osztrák császár és Sándor, a minden oroszok cárja. Késől:b márcsik Sándor volt szorgalmas látogatjj "> c köralnku pnvillonnak, ahova i felséges ur nmdszerint azzal a h">lgy-
gyel érkezett, aki néhány ówl-i ezelőtt ínég Janót marsall óráit ÓJe-sjlette meg.
Afc orosz cáron kivül a napolj! király, Modena hercege, a Szentszék, a Burl ionok, Porosio szág és Anglia miniszterei és kove-\'e\' . I \\ részt a ljubljanai kongresszuson, a hol rendezték az európai vflszb-nyokat és visszaállllották a régi ha-, tárokat.
Ferenc császár, a »jóság;>s* ér-kerctl elsőnek. Ugy illett, hogy személyesen fogadja felséges, fönséges és excellenciás barátait. Az anekdota szerint Ljubljana elöljárói) mutatták meg az uralkodónak avá ros nevezetességeit. A romlkat, a melyek a kelták és rómaiak idejéből maradtak Üt és a pilótákat, a melyek partján á.llU\'k a folyónak, amelyben nem 1* olyan régen gá. lyák vltorláil dagasztotta a szél. Az urakat persze kioktatták ¦ előre, hogy a spanyol etikett parancsolata] szerint miként kell viselkedni a felséges úrral Szemben. Csak a ité-désekre szabad válaszolrt
Ahol mindent Napoleon csinált
Mária Lujza apja és a reichstacl\'i, herceg nagyapja kíváncsi ember volt Szeretett kérdezni ós mtntfen Iránt érdeklődött. Meglepte, hogy ennek a .városnak a sziveién olyan park terül el, amivel még Bécs sí dicsekedhetik. Egyenesre nyírt I ökrök, csodálatos fák, Vers:dl cs pom-\' pájára emlékeztető exolilrjs növó-nyek pompőztak a park uijnln,
— Kicsinálta ezt a parkot ? -kérdezte. i
— Bertrand g~óf, a Napóleon tábornagya, — volt a válasz.
Aztán mennek tovább. A császár újra kérdez: {
— Miféle épület ez ?
— Az akadémia. Egyelem, -mondják-
— KI építette ?
— Napóleon... I Rövid idő nrjlva ujabb kérdés:
— Mtféle csodálatos hidak vezetnek ót a folyón ? Ezeket ki épj. tette?
— A pAgrjSál herceg, Napóleon marsallja....
— És iaz utat, amely Trieszt felé vezet ?
— Napóleon... 1 Lassankint aztán kiderül, hogy rt
székesegyházban a négy emonai püspök márványszobrát Napoló n, rendeletére készttette el az olas~ művész, itl egy palota, amott egy kastély vallja mesterének a császár vejének egy-^gy épitőmcslerét, a reníek l:ofa nikus Ucriet Junot ie> deletérc létesítették, az egyelem! könyvtár a legdrágább külfö\'di lu-dományos könyvökkel van tvla é e könyveket Parisból és Rómáb,\'( küldetlc Napóleon...
A városháza előtt megál\' a császár és cssndescen, keserű mesoly-lyal mondja: .
— Kár, nagy kár, hogy »ö« csak négy évig "jralkodoti itt nálatok1,... maradhatott volna még tlz esztendeig.., sajnálhatjátok, hogy elment.., mert tőlünk aztán száz eszt-ndö alatt se kaptok annyi, mint ameny-nyit töU? négy év alatt kaptatok,..
Igaz-e ez az anekdota; nem t u-dom. Nyomtatásban nem olvasiafn sehol. Roda Roda, aki maga is ni egykori Illyrla földjén született és évek óta gyűjti Napóleon rövid életű országának emlékeit, hitelesként mesélte cl nekem.
\'/.Ebben a néhány jnontfaíiyiHi. benne van minden, amiről nem szóltak nekünk soha az iskolában...
Az els^dáhlia, amely Európában nyílott
A Tivoli, Ljubljana földre álmodott paradicsoma talán legszebb emléke Napokon korának. Hatfa^ nías park, amelynek Versailles, de talán még inkább Mai maison szolgálhatott mintául. Malma ísonban, ahol az Empire legsugai-asabb napjai zajlottak le, amely J..scphit:e
boldogságának és szomorúságánál1 tanúja volt, nyílt Európában először dáhlla. Másodszor pedig á^Tivoíl-ban virágzott ki ez a buja virág... Ki hozta ide? Nem tudja senki. Csak sejteni lehet: Junot, aki Üly-rfai kormányzósága alatt régen Ab-nentés hercege volt, ültette el a Ti-
voliban Joscphinc kedvenc virágját. Hiszen — .neghltt emlékezések fűz-ték öl e virághoz és gazdájához... És bizonyára Junot hozta ei magő. val Malinaisonból a csodálatos rózsákat is, amelyeket kertmü vészek a császárné számára őlmodtak ós teiv.mleüek meg. Véget nem érő sétányok, gyeppázsitok, fantasztikus alakú "gyepkertek, körbe ülteiéit fák, amiknek rokonait\'messze vidéken nem találhatjuk, cirbolya-\' fenyő, cédrus, délszaki örökzöld-IdmVj bokrok, szökőkutak, virágágyak, óriási gerániák, aminőket csak a Cote d\' Azrjr édenkertJól«o csodálhatunk meg, bebérrózsák.ka-méleák, fehér alexandriai rózsák,
olajfa-bokrok, begóniák, jáctnteK, bokrok közé rejtelt Szobrok és kris-tőlyos szökőkutak : az a ljubljanai Tivoli, Illyrla legszebb emléke... *
A Tivolit egyébként Bertrand! gróf álmodta Ljubljana szivébe*..
Néhány utca-név:
Napóleon trg. — Marmohto va uHea. — llirska uUca- - Berganto-va riUoa...
Ez utóbbi egy francia festőről kapta a nevét.,.
i Napóleon emlékét hatalmas olx> Hszk hirdell. »
A város hetvenezer, lakosa közölt még mindig huszonnyolc mondja ima gát franciának.
Ma is vannak Ilyen nevű emberek : Duffé, Charabont, Manluani... Kőzülök az egyik a múzeum igazgatója volt, Sokan francia tisztet tiszteinek ősüknek. Marmont, Bertrand, Junot és Fonché katonái közül nem egy hagyta itt a szivét és aztán hogy a franciák elmentek, többen itt maradtak... Itt tartotta őket az asszony, meg a gyerek.-.
Ahol Napoleon kipihente a muraközi csata fáradalmait
Monsignora Viktor Steska á hlrés Szlovén történetíró kalauzol az ósí püspöki palotában. ¦ A kapu alatt márványtábla. Fehér márványon aranyos betűk ennyit mondanak:
NAPÓLEON 28. IV. 1797. \' Almlikor Bonaparte tátoitook —i és még nem Napóleon, a császár! — a győzelmes itáliai hadsereg fővezére elsőizbCn szállt meg Ljubljana fal aj között, e város már Ismerte a franciákat. Bernado\'.ta, a későbbi svéd király, már április elsején levonult oda és május nyolcadikáig Ljubljanában maradt. Napóleon maga csak egy napot töltött a püspök! palotában,\' abban a szobában hajtotta nyugovóra a fejét, ahol — huszonnégy esztendővel későbben Sándor cár imádkozott le. fekvés előtl... !1
Général Vendem a i re-ne k — c* volt a neve Bonaparte tábornoknál még ebben az időben Parisban/— sürgős volt a dolga. Tarvisban, Triesztnél, a Muraközén megverte az osztrákokat, mögötte voltak már a milanói, modenal, nápolyi, lombardiai, mantuai győzelmek és Leol.en felé sietett, hogy aláírja azt a békét, amelyről azt mondtat Thugot, Metternich elődje, Kbgy »gyalázatossógával korszakot alko-t tott Ausztria tórlénetében...*
E palota volt az illyr-korszak alatt Napóleon guvernőrjeinck rezidenciája, öemminenciója a szomszédos papnevelő intézeti* költözött.
MonSignore a palota históriájáról mesél. Négyszáz évesnél öregebb a püspök rezidenciája, a széles árkádok alól a klasszikus barokk ideje 1 ütegei felénk. Az egyik fordulóban II. Pius szobra. Korhű.. Másolat.Az eredetije Triesztben volt, de eltűnt. Csak ez a kópia maradt meg. Az emeleten hatalmas terem : a világos teremben holland festmények, öreg kandalló és zenélő óra. A polcokon l>arokk vázák. Középen a jclenlcg|i hercegérsek szobm KLoSszikusfeje
ebbe a terembe Ülik.... Jobbra a fal mellett három karosszék, öblösek. Mind a három piros bársonnyal bevonva. • •
A középsőt nem használjak,..
Mondja a tudós: éltben a székben Ült Napóleon, amikor itt rezi-deált. Mi ma is ugjrj nevezzük: »a Napóleon széke.* Itt Őrizzük a blúzát is, amelyet a hgzban felejtettj Egyéb emlékünk nincsen róla. \'AJ diner, amelvot a kapu alatt az emléktáblán lát — félhold, felette három hatágú csillag — sohasem volt Ilíyria címere. Fantázia...
Bonaparte tabomok Ijabljaná^ egy napjából nem maradt meg ckn-léknek más: csak ez a régi, piros bársonnyal behúzott öblös karosszék és a fakult katonabluz a püspöki palotában... lllyrláról marsokkal több maradt... \\ Paái Jób
ID(s
Jóslat:
Mérsékeli szél, egyel helyeken köd, havaaesS, később osS, olvadás. A magasabb hegyeken havazás, a hőmérséklet emelkedik.
A MutuortilOKltü Intézőt uagykanlzaa! msallKyelfiáUom&sa Jelenti t
Iíöiii..>íjűklt)t tefmap este 9 érakor: -1\'2, ma reggel -56, délben —24. Csapadék: 00
ÜlfifogUlkozásu egyének, akik Idillt székrekedésben és aranyeres bántaltnakban szenvednek, vegyék a letmészetes Ferenc József
keseillvlzet egy pohárnyi napi adagokban, esetleg kissé felmelegítve, de mindig reggel éhgyomorra. — Kérdezze meg orvosát.
mm Mssm
Olcsó vászonárusitás
.Vél.
193» lanuti 6,
Városi Mozgó. Nagy magyar vígjáték Csütörtöktől vasárnapig
Nincsenek véletlenek
Csupa kac.gási A budapesti Hunnia-filmgyár remeke! Párisi pikantériák!
Főszereplők: Turay Ida, Szilaaay László, Qóth Sándor, Mihályfy Béla, Nagy György. Bemek kisérft műsor. Atuális Fox Hiradó. Előadások köznap 5, 7, 9, ünnep és vasárnap 3, 5, 7, 9-kor
A Balaton antiszociális útvesztőiből
Irta: Shdluiy Uj«
III. A balatoni kartell és egykér-rendszerek
(Amellett, hogy a Balaton mai napig ücm fejlődött olyan mér lékben, amilyen mértékben ennek nemzetgazdasági értéke — akárcsak bclforgalom esetén is — megkövetelte, mint hazánkban egyéb hélyült, itt is kifojlö. dött az a nemzetünket guzsbakötö, aránytalanságok indulatgócait Kiépítő, iá magyar szellemtől és létektől teljes mértékben Idegen kartell és egy kéz, rendszer! Ez mar csali nemi is spóra* dikns, mint «z eddigi .fejles\'tés és Batatonkultusz> gyér :- í^duktumai, ha. nem nyomasztóan ogvságes bizonyos tereken, mintha a szociális oldalakon irányítatlan ós niagarahagyott kisember ingatlan tulajdonos-tömeggel szemben és afölötti egy lialálosan komor, azonos család tökéről szakadt, azonos kalmárvczér család irányítaná hajszálpontos és mindenné kiterjedő tervezet alapján, hogy még kiáltóbb legyen az ellentét; a ltUiasznált Balaton elmaradottsága ós a kihasználó Aranyborjú lélektelen észgárdájának holt-biztos jóléte ós .fejlődései között!...
Kezdjük a villanynál! Másfél fillérért veszi Cgy szük és exkluzív társaság: a Balatonvidéki Villamos Müvek az áramot, amit közvetít csupán tovább ós kilenc fillérért adja cl no. künk balatoniaknakt Ez a társaság a balatoni villany egyeduralkodója és például a következő módon veízl ki »*észét a I):ilAtonkullnszb;\'tI:^\\mcly fürdőtelep o villany odavezetését kérte, — például Fenyves, — ennek érdekelt, ségí kört kotlett alakítania, ameij ¦tőrben a negyvennyolctól hétszáz Ölesig terjedő, minden cgy<;S kis villa-telek tulajdonosának 45 pengő tel-kcnkénli hozzájárul ist kellett fizetnie: Kizárólag a külső vezetékekért!...
Itt már meg keli állnunk egy pilla-Hatra. A Szociális megértéshez tartozik, hogy az a So vány erszény ü kis. iparos, akinek mondjuk egy s^ázölo; kis telke van, amin háza áll, de van egy 18 öles kis telki; is, ahol jobb időkben kis üzletét szeretné felépíteni, mindkét telke utón Tue\'.M 15 pengőt, tehát ÜO-ct öőSzesenyi azórt a busz méter drótért, ami kőt telkccskéje előtt elhúzódik, no meg az oiyik oszlopra eső .észért és porcétlán szigetelőkért stlj. (amit érdemes volna megfillapl-taiü, Önköltségileg mennyiért tudoU volna elkészíttetni!) Hgyancsak az a tóbbezcr kistisztviselő és más kisember is, annyiszor fizetett 15 pengőket, ahány ilyen kis telke van. Ugyanakkor egy flHórrcl sem fizetett többet negyvenöt pengőnél az a 3—4 holdas í-\'ike. pénzes sem,, akinek hatalmas villája és szőlője élőit, vagy mellett több osz. íopon, hosszan húzódik az áldástontó fényhuzal. Ez nyilván .egyenlőség vagybót és szociális szempontonból volt igy előirányozva i„, <
Ezért a 15 pengő hozz Aj áru Lábért ¦ a villany társaság kapott egy hatalmas g külső vezetőhálózatot Meri ez a külső " hálózat magától értetődően a társaság tulajdona lesz ós nem azoké, akik megfizették,., s
Amikor cz készen van, akkor a társaság a szerződés értelmében (önköltségi áron kapcsol be a kis villákba, ami 0 következő módon történik;
A legközelebbi oszlopról bevezetik Q háztetőre állított állványon ál az épületbe a villanyt az britig. Ez Oz "¦önköltségi- bekapcsolás néhány lépésnyi távolságra ötventől százötven
pengőig történt, ujabb megterhelését Jelentette a kis ¦ érdckcltekiickt,* A zu-golóilásókból magas hegyet lehetne rakni, ha földdé változtathatnánk át.
¦Amikor mar cz is készen van, akkor jön a kilenc filléres áram, ami oly rigorzitással haj La tik be, hogy amikor múlt évben egyszer a közséí pld. nem fizetett ki egy kisebb közvilágítási számlát, főidénybiMi kikapcsolták az uleakon a villanyt egy többezres forgalmú üdülőhelyen. Az egyed uralkodás semmit Ügyelőmbe nem vevése annyira nagy, hogy az útszéli fákat majdnem az eleven gyökérig nyesclte Jf- a társaság, azoiíTti-vül most legutóbb is egyszerűen minden előzetes bejelentés nélkül inog. jelenlek magántulajdont képező kertekben emberek fűrészekkel és baltákkal és olyan (anyesésí rendeztek, hogy öröm volt nézni a megnyuzott-kérgü, szép fákat!... Megemlítendő még az is, hogy míg másliol előre bejelentik ós hírlapokban hirdetik meg, ha vonaljavitás, vagy más okból ki-folyó la g áramszünet lesz, előre és időben, addig mi, a déli balatonpart fogyasztói sürü egymásutánban azt ta-
paszlaltuk, hogy egyszerűen nem szóltak a rádiók, nem működtek\' a h«jj-Szariló és más fodrászgőpek és nem égtek a villanyok. Abba maradt az áramszolgáltatás akkor, amikor a Kormányzó Ur Őfőméltósága bcszó lét hallgattuk a rádii előtt és majdnem mindennap megszakadt akkor, amikor a felvidéki mámor napjain tolongtunk a rádiók elölt! és amikor megkérdez, lük, azt mondották, hogy vonaljavitás vaut... IjC-hct, hogy volt is, ite nem volt bejelentve ós lelt volna feltétlenül rá más megoldás, hogy az ilyen fe-lcjthelellen és minden magyart lázasan érdeklő rádió közvetítések idején egy jegy kis szakasz ugy javíttassák meg, hogy az áramszolgáltatás ne akadjon meg ekkora tcrúl.-U\'kfcn!,..
Hat ennek mej kell szűnnie a Balaton parton!
Másik egyeduralkodója a Balatonnak a Halászati R. T., mely ugyan, csak néhány személyből álló társaság ós szabiilyosau tenyészti az orv. halászokat azzal, liogy a Balaton melleit vagy ugyanannyi., vagy drágább a hal, mint másutt.
Hogy ennek minő kereskedelem polt-likai okai vannak, nem tudtam megállapítani, az azonban tény, liogy a Balatonnak egyenesen ártanak ezzel, meri különös gondolatokat ébreszthet a bölcs utasban az, hogy a világhírű
A polgármester kéri
min—11 ni iá......nm 111huhu—nrír 1 [ - mn----
Nagykanizsa közönségét: — adakoz* zanak a háziezred zászlajára
,\\ Zalai\' Közlöny utnas indított ogy gyűjtést, umelynek célja, hogy a kanizsai "hazafias érzésű Közönség adjon ezred ftlsztót a város uj liáziezredénck. Bár akkor a «Magyar a magvarért, gyűjtése foglalt \'lc minden Ilyenfajta érdeklődést s annak ide. jóre az egyéb gyűjtéseket betiltották, mégis összejött 215 péngöy ezchfclvöí a Keresztény Jótékony Nócgyl.-t felajánlotta a teljes hinuést,\\a KercSZ. tény Tisztviselőnők pedig január IG-i estélyük \'teljés bevételét,
(!(t helyesbitjük utolsó — \'december 7-iíd j— nyugtázásimkat: özv. dr. Fritz Jözsemé nem 10, Hanem 5 pengői adományozott az ezred zászlóra, a Készpénz végeredmény tollát néni 250, hanem 215 pengő.)
Az uj ezred ezrednapja — emlékezésül a kanizsai -is. gyalogezredben szolgált Petőfi Sándorra — március 15. fesz és lehetséges, "hogy a*z ezren
maga Is Petőfi Sándor nevét fogja viselni. Ezért "a szándók az, hogy .Nagykanizsa közönségének a háziezred számára felajánlott ezred zászlaját március 15-én lehessen ünnepit\'ker^t. ben átadni.
Ezért dr. Krátky István polgármester ezúton kéri Nagykanizsa hazafias közönségét, hogy most már — a ."Magvai- a magyarért) gyújtó* lezárultával — küldje cl adományait az ezred-zászlóra a Zalai Közlöny szerkesztő-ségébe. Az ilő sürget, a "katonai és polgári összefogásnak márciusi szép Ünnepe nagyon hamar itt lesz, A polgármester ezandéka szerinti kivitel az egész vároá meleg érzéseivel ós azonos akaratával találkozik s igy biztosra vesszük, hogy feltiivásának meglesz az. az eredménye, amely egyedül méltó a nemzet hadseregét tisztelő, szerető, minden erejével támogató kanizsai közönség liazafias lelkületólicz.
Műiden adományt nyugtáz a Zalai Közlöny szerkesztősébe.
Nép Mozgó. CsAtaríökön és pénteken!
Mr. Hoto nagy iát simája
Bonyolult botrányok és egy rejtélye, gyilkosság kibogozása
A nÓtáS betlfár g\\iu!l"m5Ve«»"n Főszereptők: Bob Baker és Joan Barclay.
Előadások: köznapokon 5,7,9, ünnepnap 3,5, 7,9-kor Csak 20, 40, 80, 80 fillérem helyérakkall
¦ Fogas. Itt, ahol fogják sem olcsóbb, söt drágább, inlnt Pesten, Győrben, vagy másutt és pontosan annyit jelent, mintha a Balltont vámolnák meg azért, mert bösóges lialáldását ontja és nem azokat a városokat, aliov-a beviszik a halat.
Ez a gazdálkodás mérhetetlen kárt okoz a Balatonnak ós sok nemkívánatos elem letelepedését ez okozta, mert tudják ezek az orvéidegélök, hogy itt van talaja az orvhalasznak, ahol Így gazdálkodnak és így olcsóbb halhoz ezek révén jut a bulatonl specialitás szükpénzü óhajlója. Az orvlialaszok ellen jogos, fáradságos és költséges Cjyáráson kivül elsősorban ennek az egyeduralkodó társulatnak megrendszabályozásával és olcsó balatoni halárakkal lehet itt támogatni a balatoni érdekekel, dc szociális szempontokból fontos volna az is, hogy minden fürdőhely legalább egy sporthorgászhe-lyet kapjon díjtalanul a vendégforgalom emelésé érdekében, mert cz ís arány tatansag, ez Is a nagykapui te-mus pártolása igy és nem illik az UJ Kor keretiek közé. ^
A legszomorúbb, hogy a néhány kiváltságot és cgykézt élvező, balatoni nagy haszonélvező könnyű keresete mellett vérzik a vendéglátó iparosság, mert teherviselése nem áll arányban azzal a keresményével, amit a nngxleg nyugdíjjal biró, (kellemest a hasznos. sal> összekötő pcnziós ós zugpenziós, zugkifözdo ós zugborméréssel fungáló fürdőhelyeken a rövid ós jó idötöfl, -sok mindentől függő idényben összo-vercjlékozhct. Egyszóval a legfontosabb ipar, ami nélkül Üdülőhelyek nem létezhetnek, közel páriasorban vege táblát.
Jellemző a balatoni állapotokra egy másik, ugyancsak rendkívül fontos iparnak, az építőiparnak helyzete is. A kihangsúlyozott •balatonkultusz • még ma is ott tart, hogy ide kcdvO/.ő, állami kölcsönt sem nyugdíjas, sem szabadpályán levő nem kaphat és a sok, jószándéku kisember sokszor uzsorások hatójába kerül emiatt. Mert inig az- állam még nem tartotta érdemesnek a sokszoros létszámú, itt ingatlannal biró kistisztviselő és lalct-ner ember nyaralóépitését elősegíteni, — nem tekintvén kellő fedezetnek a balatoni ingatlant! — addig sorozatos váltóadósokkal egyetek a ki nem fizetett, résziéire vásárolt lelkekre adnak itt részlethitelt ugy, liogy a felek váltóit elhelyezve saját, vagy a kivitelező iparos forgatásával megszerzik a szükséges összeget. Hogy azután ebből mi következik, azt iparosok1 és építtetők légiói tudnák lefesteni. Vessen fényt ezen állaj>otokra az is, hogy itt a mai napig sem használt az árkormáuybiztosság seniílyeh rendelkezése, mert például a cement változatlanul 8.60 pengő (néhol több Isi) ni é lenn ázsan ként, a hajópadló 110— 150 pengP nóliol Ós a téglaárak is egyes (a legtöbb!) fürdőhelyen kisméretűnél negyven pengőn felül mozognak!... Egyszóval folyik a vámszedés a Balaton mellett, ahol 85 százalék kisemberre! szemben tiz százalék közép ós öt százalék kapitalista) sorsú ingatlantulajdonos nézheti ölhetett kezekkel e pokoli játékptl... Ebhez az anomália-sorozatlioz tartozik az is, hogy ugyanakkor, amikor másutt át-l\'ás és jövcdclemlialmozásrói beszélnek, ilt a Balaton parton még lehetséges az, bog)\' valaki egyszemélyin bor kereskedő (nagyban!), Borkereskedő (nagybani), téglagyáros és egyutiai építési anyagkercskedö ís lehesseu,
1039. január 6
vagy vaunak lvrtyek, ahol korcsmáros
és hcnU\'S, lőszeres egy szométy, hogy :i mázoló, fűszeres, hentes é; fuvarozóról W is beszéljek!,., fis mindegyik szabályos iparengedéllyel is rendel, kezik, minden foglalkozásáról.
/in valahol, itt elsősorban fontos az az Iparengedély revízió, de ugyan-olyan fontos, lm nem fontosaim ren. det teremteni eme antiszociális mo-nopolikum és egy kéz sorozatok között, mert itt azután mér nemcsak az ál. fundó lakosság előtt, hanem a sokexer idetóduló, boni és külföldi Venjjóg előtt is különös \'szinTx\'ii tűnne1 ik fel istenáldott hona Szent Istvánnak és népének, amikor harsogva hirdeti szociális megértést és Igazságot ós valóságos melegagy a a Tahi Ion nz antiszociális igazságolalansAgoknak!... (Vége köv.)
EHLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (két sor) dija 30 fillér. Jhiíuí. 5.
Frontliarcoi tt»«slély az Iparoskor tasztt termeiben 9 órakor.
Január 6
Szombathely—Nagykanizsa box-ver-seny 4-kor a giran. tornatermében. Juuár 7.
Legényegylcti bal « Iparoskörben 9 órakor. JanuAr 8.
Megnyitó Uceális 6-kór a városházán (Vérlcsi l-rlgyes "dr.\\
\'Az Oltáregycsűlet műsoros teája 7 órakor a fehér teremben.
J«nnir 15.
A Missziós Leány klub műsoros lou-"csijV 7-kor i Missziós!, az oan.
jnnu/lr 21.
.Baro-ti-ténctea az Iparoi székház
ŐJfJiZM l«l\'llv0Í])Oll. Fr.br ni> 1,
Ipái¦Iw.tiUet < Magyar Bálja.-Február 21.
NTE húshagyó-«slj« a Kis Royal Ürmeiben,
Péntek d. u. 4-kor: városközi boxverseny
A pénteki Szombathely—Nagykanizsa városközi ökölvívóm ér kőz ós nagy érdeklődést vonz, de erre szükség is váSSr A mostani verseny erkölcsi és anyagi sikerétől függ ugyanis a 1c. venleegyesüiet boxolóinak további szc-i-eplése. Február elsőjére ugyanis ihar incglúvásl kaptak Szombathelyié re-vansinérközésre, ft.a%\'. pedig k lilás, bari van, hogy NágyWnizstUi rendezik meg az egyik szomszédéllammal u nemzetkőzi versenyt, amikor nemcsak Kanizsa, de a kerület legjobbjai mérnék össze erőjüket a külföldi ver. senyzőkkeL f.pp ezért mindenkinek kötelessége támogatni ezt a mostani megmozdulást, amely szép Őí kemény küzdelmet igér. A verseny holnap, pénteken délután pontosan 1 órakor kezdődik a gimnázium tornatermében.
(0
— iHpUn Január 6. péntek Kóm. kat. Vízkereszt Prot-at Vízkereszt Izr. Tobeth hó 15. — Január 7. szombat Rom. kat Luolén vt Protestáns Attila Izr Tebeth hó 16.
rtyógyazertárl éjjeli szolgálat e hé IB-lg a „Megváltó" gyógyszertár ét a kiakanizsai gyógyazextár. V
(lőzttlrdfi nyitva reggel 6 órától ette 6 óráig {hétfő, worda, péntek délután kedden tgón nap nőknek.)
— (Az Urleányok Mária Kongregációja)
vízkereszt napját - mint minden ívben a missziós gondolatnak szenteli Január 0-án este 7 órakor a fenéi teremben gondosan összeállítóit műsorral missziós-tárgyu előadást rendéi, .Megnyitót mond I>. Czirfusz Viktorin plébános, ünnepi szónok Barta István gimnáziumi Igazgató. Kassal László szavalata titán zeneszámokkal szerepel a Kongregáció Énekkara ós Bu Egyházi Énekkar Gazdag István kántor vezetésével. Fgy néger testvér-pár missziós Iskolában tanult énekeket ad elő. Az előadást a Kaiuka.(;ta\\o- nővér c. missziós színdarab fejezi Le (:)
— (Esküvő)
Bánátig Erzsike és Martíncsevits l\'c renc folyó hó 7-én délután 5 órakor tartják esküvőjüket a szentfcrencwnüf plébánia-templomban, (Minden külön értesítés helyett.)
— (Meghívó)
A Keresztény szociális Vasutasok Or. ¦szagos Gazdasági KgyésQtetéuek nagy. kanizsai helyi esojx,rtju január hó 8-án IS órtd kezdettel tartja rendes évi közgyűlését a Kathohkus Legényegylet helyiségében, mélyre szeretet, tel minden vasutas kartársai ezúton meghívunk. A központot PlÜch Nán-oor, a Vasúti Hírlap főszerkesztője cs Tóth Gyula közj>onli tanácstag képvbcl.k. Az Elnökség, (í)
— (Kötszerekre gyűjtenek a mentők)
Szilveszter napján és nz újév első napjaiban a mentők bckopogtUn.ik minden házba, hogy adományokat gyűjtsenek, Sok helyen azzal utasítják cl Őket, hogy \'jó fizetésük van, minek koldulnak,. Jogosan sértheti a derék mentők ő* tűzoltók önérzetét ez, hiszen a gyűjtésből egyetlen fillér sem les/, az övéké, hnu.0.1. abból kötszereket vásárolnak. A balesetek során felhasznált kötszert és gyógyszert ugyanis soha nem kell u sérültnek megfizetnie, pedig ennek összege-évente közel 2000 pengőre rug, A mentők gyűjtésére tehát azért van szükség, hogy kötszerrel és gyógyszer, rel láthassák cl a me.ilöszekrényckel, a gyűjtés tehát nem öé-tük, hanem a nagyközönségért va»!
— (Credo gyülésj
A nagykanizsai Credo január 8-án, vasárnap délelölt II órakor tartja rendes havi taggyűlését B plébánia fel lér lenn ében. (:)
— (Leventéink felvidéki zászlai)
Kél gyönyörű magyar zászló, mind. egyik egyenként fibbszáz pengő ér-tékü, jelent meg ma Szabó Antal fönti kirakatában. Ez az a kél magyar zászló, amelyet — mint már megírtuk
— ,n kanizsai leventék küldenek visz-szuiért felvidéki leventc-test/ereiknek. Az egjik zászlót a két kanizsai városi leverne egyesület gyüjtögc.tc ösz-Sze, a másikat a kanizsai, járás leven:, léi. Most majd uz országos testnevelési tanács fogja eldönteni, hogy a két zászlót melyik felvidéki Icvcul • egyesület fogja megkapni a tavasszal, amire olt a levente-szervezkedés befejeződik. Valószínű, hogy a zászlókat kanizsai levente-küldöttség viszi majd fel a Felvidékre. Derék magyaroknak neveli leventéink áldozatkészsége példát mutat! És példás elsősorban nevelőik munkája l
Február 4-én4esz a kanizsai katolikus-bál
A nagykanizsai Knihotikus-bál évek torán olyan elmaradhatatlan CSt.nó iy ¦ lett n farsangnak, mint a naptárnak a karácsony vagy a húsvét kiemelkedő pirosbetús ünnepnapjai. Készül rá, várja mindenki és sikere mindig emlékezetei. Az Mén is meglesz tuKatho-ükus.bál, február 4-én-az Iparoskor dísztermében. Az előkészületek már gondos-serényen folyamaiban vannak. Meglepetés számba menü, művészi ér-léiembea is kimagasló, rövid műsor lesz a bál előtt. A KalhoUkus-biU teljes bcs\'étilc az Mén is a kultúrház, alapot fogja gazdagítani, (:)
Legényegyletl Bál
Folyó hó 7-éu (szombaton) este lesz a Katholikus I.cgémegyht nagyr szabaju bálja az Iparos; kör ösb:cs Ürmeiben. A nagyszámú rendezőgárda lelkes munkája1 meghozza a várt és meg érdemeit eredményi s így hbt ,sai,
remélhető, hogy a báli szezon egyik legsikerültebb estélyo Jesz a legényegyletl bál. Külön újítást jelent a legényegyletl bál azért is, mert o meghirdetett kezdést pontosan belártják, A bál pont 1) órakor kezdődik. Épp ezért a rendezőség ezúton is kéri a megnyitó párok pontos .meg-jek\'jiésél. A tánchoz a iOael a katonazenekar szolgáltatja. (:)
— Kiirt k.ll btUnkfet
legalább egyszer mindenkinek ala. posan kitisztítania be lelt 1 Mert rendes táplálkozás mellett is sok feles-leges salak halmozódik 1*1 az emésztő-cs a tornában. A sok hasfoaj.ts kőzött nz orvosok előnyben részesitik az Ar. lin-dragéct. " ,
— (Ráesett a kocsi)
Nagy György 38 éves Király utca 2. szám alatti fuvaros fát szallitott.be i>uz erdőből. Útközben azonban a lovak mégosüztak és a kocsi nz árok szálére került. A fuvaros vissza akarta tártaid az árokparton, de a kocsi a fával együtt ráborult. Szerencsére dél felé járt az 1IÖ, többen Jártak arra, akik értes;tcltók a mentőket, A mentők belső sérülésekkel, súlyos állapotban szállitotlák kórházba.
— (Baleset munka közben)
Lerovetz Boldizsár 72 é\\es napszámos a Városi kertészet sáncl telepén dolgozott, amikor 11 óra után munka közben összeesett és elvágó* dolt, de oly szerencsétlenül, hogy agy-vérzést szenvedett. Válságos á)ta|>otl>an vlték a kihívott mentők kórházba.
— tVegyeskarl próba)
Az Irodalmi 63 Művészeti Kör Ve. gyetkara csülörtJk este fél 8 órakor a városi zeneiskolában ówzpróbát tart. Karnagy. (:)
— (A síkos ut áldozatai)
\' Az enyhe ílöt és olvadást követő fagy a kanizsai utcákon is nagy síkosságot okozott ós két balesetet idézett elő. Füle Ferenc 31 éves napszámos a Kölcsey, utca 3, sz, alatt, zsákot hordott, a síkos uton megcsúszott, elesett, B ráeső szeneszüák lábát törte. — Péter Teréz 81 éves Horthy Miklós ut 18. sz. alatt lakó asszony a templomba igyekezett reggé*!, amikor megcsúszott és jobb combját törte; Mindkettőt mentők szállították a kórházba.
— (A népművelési tanfolyam)
a péntek] ünnep miatt az. angol óra elmarad, kedden 8 órakor lesz a következő óra, ,• ^
— (Fenyötolvajok és más fatolvajok)
A karácsonyi ünnepek is, de meg a tél zimankója is majdnem minden évben\' veszélyezteti a Balatonpart úgyis meggyérült fenyőfáit é> okoz gondol éber csend őrségünknek. Most is linla-lonfcnyveson több helyen jelentetlek be fatolvajlásokat. Karácsonyfának a|. kalmas, élő kisebb fenyőfákat, néhol nagyobb fenyőfát Is kivágtak és Cl-vittek lelkeden emberek. Egyik, helyen értesülésünk szerint leltenérés is&yoll, ahol villabérlök tüzelésre fűrészelték fel az ellopott fenyőt. Az bizonyos, hogy a tettesek kedvét cl kell várna eltol a kegyetlen, embertelen és barbár cseleket el tol, mert épen a Balaton* parton senki sem azért ül let költségesen fát, hogy mások ellopják.
w A Legényegylet! gárda szere\' tettet várja pártolóit a szombat esti Legényegyletl bálon. (:)
— Bátorokban a Kopeteln-cég vezet Modern mlntatermelben a Icgjob*>at a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize-téal teltételek mellett
Esküvői fényképét
készittsse TA8TA8B BÉU fényképén műtermében H.jyluuii.M, Fó-ut 10. él í«eng»rrut I. (m udvartai.) ¦0«*sjiI munkai Olo»o ár«kl
mm
Svájcba mentek a balatoni borok
(Saját tudósítónktól} Értesülésünk szerint a balatoni borokra az újév meglehetős kecsegtető kilátásokkal indult, mert mindjárt nz újév elején meglehetősen sztp mennyiségben vásároltak össze Balaionmária ós Fenyves környékén, illetve száflitotlak cr nagy\'<)bl>ára előzetes lefoglalás után Svájc részére. Az árak Ű0-30 fillérig állottak.
Nyilt-tér.*)
Tisz\'elcllel értealtem igen tisztelt vevOlmet, hogy Mihaleci Péter úriéi folyó évi január hó 1 tói kuldn-váltan, villanyszerelői üzletemet Csengciy-ut 6. szám alatti régi tlzlethelylségben változatlanul tovább viszem és az eddiginél még nagyobb mértékben igyekszem vevőim rendelkezésére állani.
Teljes tisztelettel Farkas János
vlllanyuerel4.
•| ln rovatban költöttekért tett » lutkeaitGiég, sem a kiadóhivatal nem villát icltlónóütl.
A nuuvknilli.nl klr. Jlrn.Urín,,.
9282/19)8. szlm.
Hirdetmóny.
A nagykanizaal klr. lárásblrósig köt-hírré leszi, hogy az Allitolag elveszett kö-vetkezö okirat: 1934. július hó 9. napján nyitott 49193,90039. sz. 193». au|. 29-ón mi P 10 t. betiltllományu, a Nagykanizsai Takarckpónztár Rl.-nál vitlotr takarékkönyv mcgsemmt.itésc Iránt az eljárást dr. Oállfy Aladár somogyberzencel lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja sz émlitcit okirat birtokosát, hogy a Jelen hirdetménynek a Budapesti Kós-lónyben történt harmadszori beiktatását követő naptót számítolt egy év alatt sz ólomot mutassa be, mert ellenkező esetben & bíróság azt a Jelzett határidő letelte ulán a folyamodó ujabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani.
Nagykanizsa, 1938. évi dec. hó 31-én. Dr. Falu sk. klr. jb. elnök.
A kiadmány hlteléOli UfcMslr, G4m
14
U.U.
ZAJJW KÖZLŐNK
1939. Iinuár 6
meghívó.
A VI-VII. ker. Keresztény Fogyasztási Szövetkezet
40 ik évj rendes .Szövésűi
1939. Janaár 16 15-én délután 2 ára
kor a Klirác-utcai iskola helyiségében tartja meg, melyre a t. üzlet-résztulajdonosokat tisztelettel meghívja az Igazgatóság.
Tárgysorozat:
1. taug&tóságl és íeltlgyelöblzottsági jelentések
2. Az 1938 évi zárszámadások elöler-jCSitése, lu\'rlcg megállapítása, az igazgatóiig és IdUgyflÓbizotiság felmentése /elet i na ISroza (hozatal.
3 Három Igazgatósági tag választása 3 évre. .
4. Öt tagból álló feUlgyelöbizottaág választása egy évre.
5. A szovetke et hivatalos lapjának kijelölése.
6. Esetleges Indítványok.
A zárszámadások megfek nthetók a Szö etkezet pénztárosánál: Vajda Ferencnél (FelsÖtemetö-utca 5.) 10
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
30661/1938.
Tárgy: Idényvégi kiárusítás
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy s kereskedelmi ás iparkamara ez (ízlett hlr-de\'ések korlátozásáról szóló 1933. XVII. t-a 9. §-a alap.án íz Ideinél, vagy dlvatjtmull, nikiáron maradt, klsele|terelt slb. aruk alkalmi klíru-sltasl !de|ét 1939.\'évi ianuár hó 23-lól február hó 1-lg terjedő Időben áll»pltot» m-g.
NaKyksnlzsü, 1938 december 2Z ii Polgármester.
Nagykanizsa megyei vírus, polgármesterétől.
28 912/1938
TArgy: Lemodáa iolytln megüresedett vagyonváltaágl [öld to-vábbjullstása.
Hirdetmény.
A földblrlokrendezés során kiosztott vagyonvátlságl és megváltót! földekből 1 drb. 1200 n. 01 (rél) Ingatlan lemondás folytán megüresedett.
Felhívom a földigénylőkel, hogy f. évi január 15-lg a várenházn, Horihy Miklós-ull I. kapu I. em. 6. sz. a. földigénylés végetl Jelentkezzenek.
Nagykanizsa, 1938. december 31. 33 Polgármester.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
31.009/1938.
Hirdetmény
A lóvlzigátat Nagykanizsán a vásárterén 1939. január 10-án d. e. 8 órakor, Klskanizsán 1939. január 9-én d. e. 8 órai kezdettel less megtartva.
Felhívom a ló- és ösivérlulajdono sokat, hogy állatalkat a jelzett Időben és helyen vezessék cIO.
Nagykanizsa, 1939. Január 3. ,i Polgármester.
Jelptut, lom Minta r
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
8955/1938. Ikv. szám.
Irreréil liliilÉÉHtal.
Dr. Hlrachler jenö végrehajlatónek Kovács Ferenc (n Pórk Márta) végreha|lást szenvedő, ellen Indított végrehajtási ügyében a tkvl hatóság a végrehajtató kérelme következtében >a 1881: LX t.-c. 144, H6, 147. 5-» értelmében a végrehajtási áive-ríat 611 P 70 fii!ír és Jár. erejéig elrendeli és az árverési kérvényért megállani tolt 20 P killtaíií behajtass végeit
a felaóralkl 834. izf|kvl 785. brsz. i. loal.lt utaló és rét s Kenderlöldekben 880 P. 787. inai. a. foglalt szántó és rét u 0 210 P, r»8>. hrsz. a. loglall zzánló éa rél u. o. 055 P, 788/o: hr»z. a. foglalt sasul* és rét u. o. 658 P, 839/c. hrts. a. foglell rét a zildóberkl dűlőben Ingatlanra 293 P kikiáltást árban elrendelte.
A telekkönyvi halóság az árverésnek I\'elaOra|k községházánál megUrtáaára 1939. évi Január hó 27. napjának d. e. 10 óráját lOzI ki és az árveiéal felléleleket a kOvelkezókben állapítja meg\'.
I. Az árvtrée alá eiö Ingatlant a ki kiállási ár kétharmadánál alacsonyabb álon eladni nem lehet.
Az árverial feltételek a telekkönyvi hatóságnál i [OMazInt I. éa Falióráik köz-séíhizánál tekinthetik meg. (1881: LX. t.-c 147. I. g. pont.) A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy az Iroda az árverés elrendelését a teliOralkl 834. izl|kvban legyezze tel. A Ikvl hatóság e hirdetmény egy példányát klfllggeistéi, egy példányát a tellitelak megteklntheláie végeit Kelaórajk község elöljáróságának megküldi éa egy-egy példánvái szabálvsserfl liíl.aí-telel végeit Hahót, Pfllréte, Dlóskál kOzaé-gek elöljáróságainak magkllldl, a hirdetmény kivonatát pedig a Zalai Közlönyben egyazerl kOzzélélel végeit a végrehal aló képviselőiének klad|«. (1881 : LX.
lOOO-féle cikket kap fiai 25 filléres egységárban
Teutsch Gusztáv
(VároaOátca)
áruosxtdlyanak félemeletén.
Villamas
íimnrrawiimim iiiiiiimiiiiiiihiiiiiiiiiiwimiii
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGY.-nél
síjgár-ut 2.
Korcsolya
0011
gyermekeknek umiliato nlckelezett vagy csiszolt
felszerelések bot és kesztyű
W II
legolcióbban
Szabó Antal sportüzletében (Fő-ut 5.)
t.c. 152. §., 1906:XLI..t,c 23. §.)
Az árvtrelni szándékozók*,kötelesek bfl-nalpénzül a klkláltáaf át 100/a-át készpénzben, vagy az 1881 :LX. t.-c 42 «-ában meghatározóit árfolyammal számítolt óvadékképei érlékpaplrozban a kiküldöttnél letenni, vagy s bánatpénznek előleges biró! leiéibe helyezéséről kiállított lelett elli-mervényl a kiküldöttnek átadni és az árverési felléleleket «Ialini. (1881 : LX. t. c. 147., 150,, 170. SS ; 1S08: XL. t.-c 21. §)
Az, akt as Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az állal/l ígért ár ugyanannyi százalékáig klegéazltenl. (1908 :XL. t.-c 25. §.)
Nagykanizsa, 1938 évi azept. hó 16-án. Dr. Berrtzlk s. k. klr. Járáiblró.
A kiadmány hiteléül : Járányl a. k. is tuia.
OCnUTZ függüny otthonossá varázsolja lakását I
APRÓHIRDETÉSEK
)l.i"öhlr,iotő> dija vmifiup 4» ü.intjbfutp 10 uöl| W tlllií, mlndo.1 további szó fi (illír. hs.lk8ir.is> 10 >ííly 10 fllltr, mlndsjn további uó A ftilir.
ajjlas
Tlaata klfistóllut felveszek. Fischer pék, Klrály-n. 19. 24
eáaeia«ko«áoa f •láttatik. UJnépI
gazdaaág, Magyaraaerdahely.
bajiretadt felveszek. Szemere-n. 0. 28
ADÁS-VÉTEL
6 személyes amerikai csukott avasé eladó. Kaufmann Manó. Teleion 2-22.
KanÉH madarak olcsón eladók. Teleki-ul 54. 29
Érett marha- és lotráaya eladó. Ma-gya-utca 32. 27
IJIKAS-OZLETIIELYISÉO
Otaarolaáa Osazkomfortoa lakás nsgy ker,tel inájuti l-re kiadó. Bővebbel Stampi lüszerllalelbeu 37
atátaaobta komfortoi lakai kiadó Sugár-ut 16/e. száma házban. 30
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy- vagy kát egymásbsnyllo külön-bejárstn bútorozott szoba a belvárosban — esetleg bútor nélkül Is — lardo-asoaa-naaamálattal szonnal kiadó. Zrínyi M.utca 49. «32
HÁZ ÉS INOATLAN
Caaládlháxat, kis kélzzobásat keresik bérbe. Címeket a kiadóba kérek. 31
KÜLÖNFÉLE
Markaataajka|»>gg4pak,lllmek,
lemezek, papírok, vegyszerek, beazerezhelő Vailagh Eolónál, P6.ut 10. sz. — Kedvező részletfizetés. 2
Hó, aarolafljef ezakroflhelyben iavlt-taasa. Vulkán gumiüzem, Horthy Miklósul 2. 3202
Mindennap! leveleaéaból Összegyűjtött aályaaat. regi vagy uj. tömsgeket, magyart es küllOldlt, leloszlalott gyültemá-nyeket bármikor megvételre keresek. — Baibarits .UJos, s Zalai KOzlOny f. ssu-kesztóls. Érdeklődni lehet telefon 7a ss. vagy személyesen mindennap d. a. 6—7 óra köaört.
ZAUtl KÖZLÖNY ¦\'
politikai napilaf*.
Eladja : „Kizgazdaiágl ii T. Nagykanliaa". FelolOs kiadó : Zalai Károly. . Nyomatott:
S „Közgazdasági Ft. T. Hagykaalzin"
nyomdájában Nagykaalzaaa. (Nyuurdáórt tolsi i Zalai lloraly.)
79 Évfolyam 6 szém
Nagykaalxn, 1989. január 8. vasárnap
Ara 12.Ml,
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
í H külíDűratal: FM 5. nla. Me&ttaáí mjadöi hHUjamf díluttu.
Feleifis szerkesztő : Barbarita Lajos
Elöllzetéíl ára: egy birt » potcó 40 fiilO. Sicrtaztö«egl ís kiadóhivatal! Idelom 78. n.
Birtokpolitikánk és a gazdaságc^erők jobb kihasználása
Irti: Teleki Mihály-gróf, m. k?r. földmivelésügyi miniszter
A vezetésem alatt álló földművé* lésügyi minisztérium munkája oda irányul, hogy a mezőgazdaságiin; érvényesülő erők minél jobban lij-használta.ssanak. Nyugodt lelkiismeretiét álltthaíom, hogy ezen até-ren a törvényes keretieken leiül a lehetőségeket, a íiendflkfizésünkie álló eszközöket jól kihasználluk és felkészültünk a legközelebb törvény erőre emelkedő javaslatok alapján az ütem gyorsítására is.
Szociális követelmények mélyreható intézkedéseket követelnek. Mi ezeket ki fogjuk elégíteni, de nem tévesztjük szeni elől ast sem, hogy a magyar főidnek többet kell terem níe, mert cnélküi elvész a szociális haladásnak és a nemzetvédelem fokozásának1 anyagi alapja. A föld\'felosztása és a szociális igényeket kielégítő ujabb megterhelések, amelyeket a földbj\'Wpkos társad ah (jnf| nak keh viselnie;, hiálxivajló áldóziV tok lennének, ha a gazdasági erőket, az emlfcfrj munkát, a földet és a ternife.lés.U\'il ir.ífefoikartfolt tőkékéi -jgfynjia\'kkor nagyobb mértékben, na-cionaljábban ki nam. hasziiálnéiik\'
Az ujabb fö^dUrtekpoIiíikai Intézkedések a földhözjultfajtást jelentékeny mértékben elősegítették. 1936. jrjjftufl 1-töl 193-3. noVeinJ;eil 30-ig, 29 hónap alatt összesen 10.366 kat. ho\'dut szei-jezlünk meg fyldl irtokpolitikai célokra és ennek 86.2 százaléka tulajdoni juttatás, vagy kishaszon bérlet ciíinén mái* a juita-toltaknak birtokában Is! van. Ezenfelül a haszon bérleti szerződés\'k felülvizsgálatával ujabb 25.890 k;it. holdat juttattunk kishas-zonbértöbit nek. összesen tehát 66.256 kat hold juttatása tekintetében történt intézkedés és ennek Borán több mint 13.000 földműves család részesült földtulajdonban vagy kishaszoribér-lett«n.
Általában azt panaszolják, hogy a/, állami akció teljesen megakasztotta a magán parcellázást. Ez! azonban téves áUitás, mert a ma-gáningatlaneldaraboiások száma és terüVcte is ál\'andóan emelkedik. Az 1936-37. költségvetési évten 16.086 kat. holdat, 1037—S8-l»n pedig 27.836 hat. holdat daraboltak íe] magánosok, mig a rendelkezésre álló adatok szerbit a most folyó költségvetési évten ez a szám ismét jelentékenyen emelkedni fog. A földbirtokuk Ülj kai intézkedések te-hát az ingatlanéi daraboló földforgalmat nem csökken telték az országban, sőt ez a forgalom cgy-idejü\'eg emelkedik.
A juttatások eddigi keretében is gondoskodás tőrtént arról, Ugy, azok, akik tőke hiánya miatt gazdálkodni nem tudnának, kíshaszon-bérleiekben részesüljeinck.
A kormány földlirtokpolitikai programja ©zt az glvct még na-
gyobb mértékben kívánja sfc >lgálni és módot ad arra, hogy már a most beköszöntött évtől (évttlte mjn.r\' egy 150.000 holdig terjedő területet használjunk fel kishaszonl>é:-letek alakítására. Eme a célra elsősorban a roS&zul müveit vagy parlagon heverő birtokokat minden korlátozás nélkül vesszük igénybe. Másodsorban az idegen állampolgárok kezén lévő földet használjuk fel és azokat, amelyeknek sorsa a tái-soíSalmí egyensúly helyreállítása érdekeljen hozott törvény rendel kezeseivel van kapcsolatban, továbbá fl részvénytársaságok és bankok birtokait, va-
lamint a kötött birtokokat. Csak utolsó Korban nyulunk hozzá az ősi birtokhoz és különös tekintettel leszünk a közép birtokok feMntajr társára.
A nemzeti termelés szempontjából a közép- és a nagybirtokokra fontos feladatok hárulnak. Ezeknek a birtokoknak létjogosultsága abban a mértékben emelkedik, ami--lyen \'mértékben támaszai a magyar közgazdaságnak.
A közép- és nagybirtokon a gazr dasági alkalmazottak jobb .szociális helyzetét kell szorgalmaznunk. Különös figyelmet kell fordítanunk a» egészségi és családvédelmi szVmf-pontból kifogástalan cseléíflakápok létesítésére. 1
Az agrái*sar>ciális progiamunkkc-retél en a munkabér színvonalának, a munkások egészségügyi, család vét deljiui és más szociáJis igényeinek
kérdését állandóan figyelemmel kisérjük, de ezeknek a szempontoknak fokozottabb érvény re juttatásával gondoskodni kivarrunk <arróí> is, hogy a birtokos leherbirókérjcsségb emelkedjék.
A kormány árpolitikája arra irányul, hogy a termelés jóvcdelmczői sége blztoslttassék es a gazdákat megóvjuk a konjunkturális ármil-iámzésoktói. \' i
A mezőgazdaságban dolgozók kereseti viszonyainak javítása végeted menyben arra vezet, hogy az: országban termelt elsőrendű közszükségleti cikkek fogyasztása emelkedik, a gazdasági vérkeringés fokozódik és a termelési költségek csökkennek. Ezen az uton haladunk, ezt a eélti kivonjuk elérni és hisszük azt, hjigy az <-jj esztendőben örven-
detes eiedmények fogják btzonyjl-taui programunk helyességét.
A munkácsi események ti visszhangjuk
Az éjszaka és ma délelőtt nyugodtan telt el a tegnapi véres ostrom után — Magyar-cseh vegyes bizottságot küldenek kl — A lengyel közvélemény Izgatottan figyeli az eseményeket — Prága cáfol, London megcáfolja a cáfolatot — A nemzet halottal a munkácsi hősi halottak
Gróf Eszterházy János feltűnően éles nyilatkozata a szlovákiai
méregkeverésről
Amikor Vízkereszt napján a déli órákban a Zalai Közlöny utcai falt-tábláján közülto a munkácsi véres és eléggé el nem itéllu t > cseh orvláma. dást, a közönség a legnagyobb fel-háborodássül vette azt tudomásul. Azóta nemcsak Magyarország, hanem az egész világ elítéli a Munkács c-Hm Intézett támadást, amelyről a következőkben számolhatunk bo:
Az első támadás
hajnali 3 óra 10 perckor érte a várost. Cseh reguláris csapatok \'ót Uuik-kai*fcevonullak a Munkáccsal össze, épített Orosz-vég kézség közepére, ami Munkácsiét csak 200 méternyire\' van. A tankok után tehergépkocsik jöttek, amelyekről cseh gyalogosok ugráltak le. a kisszámú magyar határőrség é> vámőrség felvette n !iara>t a
tízszeres túlerővel.
Egyik páncélgépkocsi vezetőjét meg-sebesítették ói amikor a gépjármű ennek következtében árokba fordult, legénységét elfogták, a páncélkocsit pedig elzsákmányolták.
Amikor itt az előrenyomulást meg. hiusítottak,
a oseti tüzérség lőni kezdte Munkácsot, 1A várost 8 telitalálat érte, kőztük a színházat mozit és a Csillag-szállót l\'gyanekkor a licgywtuvl további re. gulárls csapatok ereszkedtek alá Munkács felé. 1 f
Magyar részről a hajnali harcokban négy Uszt és ót közlegény o\\otl öl. A harcokban a határnicgáliapiti bízott, .ság térképész tisztjei ős nagyszámú
önkéntes is a kis határmegorősItiS szakasz segítségére Betett,
A támadást már előző nap előkészítetlek,
az ágyuk Is előre be voltak állítva,
különben a hajnali ködös szürkületben ilyen telitalálatokat elérni nem lehetett volna. Az cffogottak vallomása szerint a támadókat egy volt munkácsi csölí rendőrtisztviselő vezette a városig, aki ismerte a járást.
A magyar kormány a munkácsi esc. menyek tudomásulvétele, után azonnal tiltakozott Prágában. ügyvivőnk a külügy m húsz le r helyettesénél, Kmonál járt ós átadta írásbeli feljegyzéseit,
. Krno sajnálkozását fejezte ki a történtek felett,
vizsgálatot igérl, kilátásba helyezto a közös bizottságot, bár az egész M-
liaboritó cseh támadást i helyi incidens >-nek nevezte.
A közös bizottság kiküldetésébe a magyar kormány beleegyezett.
Mint később megállapították, szó sem lehet puszta -Uelyi incidens.-rőt. Cseh sorkatonaság követte et a láiu«. dást tervszerűen,
felsőbb paranoara ós valószínűleg a kormány tudtával.
lA foglyok vallomása szerint ugyani* rlözö napokban <\'gy \\ozérkarl liszt jelent mo,$ a 3G. gy. ezrednél és irta-silotta az I. és II. századot a támadásra. \'•\' századokat cseh és morva katonákkal cgés/iteltók\' ki, mig a ruszin nemzetiségűek.;t kivonták e száza, dókból.
Délután és este újra lőtték Munkácsot
A hajnali Incidens -után, ahol a harcok egész dé\'elötllg tartottak, a csehek i
délután 2.20-kor újból lottók a várost.
Ekkor 1 telitalálat érte a kiemelkedő épületeket. Később egy cseh ezredes és egy alezredes találkozóid kért a magyar hatóságoktól, de a fehér zászlóvui gépkocsin elindult küldöttséget: Szentíványl alezredest és Dudjiiszky Béla föszblgaf-lirót !
géppuskatűz fogadta, Dudinszky-föblró nyakán megsebesült.
Később érkezett két cseh ftarla.:
menter. A vezérkart eziedes kije-lentetto, hogy ö senurifélo támadásról nem tud, talán egy altiszt indi-tolta ei tévedésből a páncélkocsit. Ugyanekkor azonban tovább ágyúzták a várost. Figyelmeztették is a C6eh ezredest, hogyan lehetséges, hogy míg ők Itt tárgyalnak, n csehek lövik MunkáoSot. Az ezredes, kijelentette, hogy ezt
6 is túrosának tartja, de nem áll módjában a tüzet beszüntetni.
Estefelé is lőtték a várost, ekkori hat gránát robbant, amelyek közül egyik Imegscbesitett egy katonát, egy fctótt\'it pjedig belövést járt. , |
\\ Megatmpfttolták, hogy a caejicif, a vizkereszti görögkeleti karácsony békés Ünnepet akarták felhasználni aljas támadásukra, A magyjar katonaság ínagyrte/l szabadságon volt, azt hitték, könnyebben bcvehetik a
várost. A kisszámú magyar honvéd Bég a rendőrökkei és vámőrökkel, valamint az önkéntesekkel együtt; hősiesen küzdött és ennek köszönhető, hogy a túlerővel jövő ellenséget sikerült visszaverni.
Prága szerint Jégből kapott koholmány"
A támadás egyébkent annak a példátlan toBzkóz(ökkel szított propagandának egyik kinövése, amc-íyeta cseh és külföldi sajtó Indított és amely már sorozatos összetűzésekre adott okot a határvidéken. Ez a Szlovák— nlagy<ir jóviszony tekintetében is mélységes aggodalomra ad okot.
A magyar kormány mindon Intézkedést megtett vógig a határvidéken
és gondoskodott aról, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő, illetve,
hogy a magyarokat ne találja készületlenül. -J-7-
Prága a munkácsi esetre vonatkozóan csak hazudni tudott, A német rádió is közÖlfc a prágai jelentési, amely szerint a munkácsi eset »légbőlkapott koholmány.*
A hizonyitékok súlya alatt a cseh kormány mégis hajlandó volt bele-menni, hogy a határlncidensnekegy általaiban nem mondható, súlyos támadást
magyar-oseh vegyesblzottaág
vizsgálja ki. Ezt a megoldást a magyar kormány is elfogadta.
Varsó : „A ruszlnszkól helyzet tarthatatlan"
Varsó, január 7 A lengyel lapok rendkívüli kiadás-bán számol.\'" l>c a munkácsi eseményekről. A *Jjtó és n közvélemény felháborodva és rendkívül izgatómmal fogadta n. gálád betörési kisőrialct hangsúlyozta, hofry ez fényt vet a ruszinszkói tarthatatlan helyzetre, amely minden gyülevésznek menedéke Ktt, Az ukrán terrorista agitáció eredménye- >-\'z, (.mely lehetetlenné loszí a hőkét.
Figyelmeztetnek a lapok arra ís, liogy itt csak 50 kilométer a magyar és lengyel határ távolsága és végig ilyen magas hegyiekkel borított, kes-keny sáv Iluszlnszkó, amely önállóan megélni nem tud.
Munkács, január 7 Aknaszlatínáró! érkező menokültek szerint a Lakosság elkeseredése nap. róUiupra utí. A sóbányákban már
csuk heti két napot dolgoznak olyan alacsony munkabér mellett, hogy abból megélni nem lehet. A közieké, dés megszakadása miatt egyébként is élelmet kapni i\'Om lehtt. Sokan
kiutasittatják magukat, hogy a nyomorból meneküljenek.
Huszt, január 7 Prhela, a szlovák hadsereg katonai főparancsnoka iiuszlon tartózkodik és o szlovák kormány férfiakkal tárgyat,
Belgrád megdöbbent
Belgrád, január 7 A Inkossag a rádióból értesült a munkácsi merényletről. Az eseménye, ket a legnagyobb megdöbbenéssel fo. gadták. Kommentárt az orvtámadás-lioz nem tűztek. I
Az éjszaka és ma délelőtt: — nyugalom
Munkács, január 7 Az ójsazaka ma nyugodtan lelt el, liasonlóképpcn délelőtt folyan f«:n történt semmiféle ujabb incidens,
Munkácsra megérkezett Korláth Endre főispán az alispán kíséretével, A főispán meglátogatta a sebesülteket
és elismerését fejezte ki Munkács la. kossájjánnk, valamint a bátor kis védőoszt ágnak hős magatartásukért.
Vozáry Aladár képviselő kérte, hogy a hősi halottakat ne temessék el, mert a kormány a nemzet halottainak tekinti őket és méltó Temcltetésükröl maga kivan gonodoskocuii.
Gróf Esterházy éles nyilatkozata
Pozsony, január 7 Esztcrházy János gróf a munkácsi eseményekkel kapcsolatban az újság. Íróknak igen érdekes ős élcshongu nyilatkozatot adott.
Hangoztatja a nyilatkozat, hogy a bécsi döntőssel a magyarság nem "elé. gedhetik meg, dc Európa békéje ér. dekében fájó szívvel belenyugodott abba. Novemlier 2. a Szlovákiai ma-gyarsáírnak halottak napja volt, azóta is sokat \'szenvedett, dc a megbékélés érdekében nem hozta szenvedéseit nyilvánosságra. A szlovák kormány ennek ellenére folytatta izgatásait és neki köszönhető a komjáti és nagy* surányi eset. Munkács nem Szlovákia, hanem Kárpátalja, tehát a szlovák kor monynak tulajdonképpen semmi közo sincs hozzá, mőgi» komolytalan és célzatos Jelentéseket ad ki á szlovák kormány és a kivizsgálásról olyan megjegyzéseket tefiz, .amelyek arra késztetnek, hogy figyelmeztessük a szlovák kormányt: ml is tudunk olyan
hangot használni és ha kell, nem al-kúszunk, hanem követeljük\' Trianon további revízióját. A cseh hadsereg •hős tetteit, rie védje a szlovák kormány, .rágalmait pedig vonja vissza, meri még ha minden szlovákiai ma. gyárt börtönbe juttatnak, akkor is nyilvánosságra hozzuk a november 2. óta elszenvedett sérelmeket,
A legutolsó népszámlálási sérelmekről csak annyit mondok, hogy a pozsonyi népszámlálás eredményét azért nem merik nyilvánosságra hozni, mert az 30 százalékban magyar, 10 százalékban néniét eredményt hozott és csak a megmaradó 30 százalék a cseh, német és zsidó együttesen ! Jó lesz tehát, ha a szlovák kormány visszavonja rágalmait és habgat, meri ha mi kezdünk beszélni, biztosíthatjuk, hogy szedheti sátorfáját Pozsonyból és mehet Tu-rócszentm ár Ionba. *
An angol sajtó a munkácsi eseményekről
London, január 7 Az angol sajtó részletesen Ismerteti a (munkácsi jaseményvket a magyar jelentések nyomán, kiemelve a Szlovák sajtó és rádió előzetes ellenséges rágalomhadjáratát, valamint fcizt a tényt, hogy cseh reguláris csnpatok nyüt városi lőttek, te*
szögezik a lapok, hogy a támadási tervszerűen készttették clö-
A Times külön magéntudósltója jelentése alapján cáfolja meg fi prágai kormány hazug cáfolatait és hangsúlyozza, hogy a támadásról kétségtelen bitonytfékáj vannak.
1939. január 8.
Róma: A cseh sajtó és rádió propagandája készítette elö a munkácsi támadást
Róma, január 7 A (munkácsi eseményeket a? olasz sajtó első oldalon hómmhasáhos etünmei, feltűnő szedéssel közli. Kiemelik a lapok a fegyveies támadás minden részletét és előzményeit is, hangsúlyozva, hogy magyar részről nem adtak okot a minősíthetetlen támadásra. Rámutatnak a lapok arra is, hogy a támadást a cseh sajtó és rádió szinte előkészítette. Tssmer-tclik a magyar kormány "Prágához
küldött tiltakozását ói a Jengypl lapok kommentárjai is. Az olasz sajtó is hangoztatja ezzel kapcsolatban, hogy Kárpátalja a mai formájában nem állhat meg és nemcsak e vidékre jelent közvetlen bé-csake vidékre jelent közvetlen békét; kéjét veszélyezteti. Az ola;z lapok jelentései a legrészlelesehben fogp Ialkoznak a munkácsi események\'j kel. í. " \'
Berlin is ismerteti az eseményeket
i Berlin, január 7
A német sajtó is ismerteti a muiikácskőimyékl eseményeket, de, azokhoz semmiféle kommentárt\' nem füz. ismerteti ellenben a Vől-
kischer Beobachter a prágai Ülatko zást és az arra kapott választ is, n( mely szerint Prága a részletes jc-í lentések leérkezéséig fettnt.artjnf magának a1 válaszadás jogát.
Paris: „Rendkívül súlyos eset"
A francia sajtó is részletesen ismerteti a munkácsi orvtámadást és azt rendkívül súlyos cselnek minősiti. A Paris Soír Ós a többi lapok is felvetik nyíltan a kérdést: nem volt-e e« egy
koz-
elökészitctt támadási hadjárat dete?
A Pelit Párisién prágai jelentése szerint az eset Prágát is Igen kínosan elhitette.
Hét halottja és kilenc súlyos sebesültje van magyar részrfil a támadásnak
Munkács, január 7 I lállak. Egyik halott finánc volt, há-
ár r.^Jnf ., ...,,.,1.\', „.-„l, 1,;;. \'.-.„/..„. A IHlinIrJMI 1,.\',,.
Hivatalos jelentés sierint a munkácsi tegnapi fegyveres összetűzésnek ma gyar részről hőt halottja van. Mélyen imagyar terüeltoa 1 cseh holttestet ta.
rom cseh kő:^egény. A munkácsi, kórházban kilenc súlyos magyar sebesültjét ápolják az csehiek,,,ezenkívül kőt cseh sebesültet is ápolnak ugyanott.
Moszkva a cseh-szovjet szerződés felbontásával fenyegetődzik
Prága, január 7 A [moszkvai kormány Prágában tiltakozó jegyzéket nyujott át a -doni kozákok prágai nagygyűlésének ősz-szehlvása injatl. Moszkva ezt a prágai lépést a szovjet ellen Irá-
nyulónak tekinti ós figyelmezteti a cseh kormányt, hogy ha továbbra is hasonló barátságtalan magatartást tanusdt, Moszkva kénytelen lesz felbontani a cseh—szovjet megnemtá-í madási egyezményt. I
9 millió ember életét fenyegeti a Sárga Folyó áradása
Sanghai, január 7 Kínát ujabb árvízkatasztrófa nyegeU. A Sárga Folyó gátjai már átszakadtak és a folyó v(ae egyesül-
ve a Hvaj folyóévai zúdul lefelé. A két folyó közt 9 cnjUUó ember él, & kiket szinte már csak a csoda menti bet meg. ( ,.• i .
.m
Árban,
minőségben
Virág vezet!
rág József
(livn)nrii-iulot.., Fő-ut 3.
1SBS. január 8.
Imredy miniszterelnök nagy beszéde az n] magyar élei eszmei alapjairól
Vidéken Is kibontják az uj magyar élet mozgalmának zászlaját
Az egész ország közvéleménye feszült érdeklődéssel várta vitéz Imredy Béla miniszterelnök vigadói beszédét, amelyben kibontotta - egy nagy foemzeti megmozdulásnak zász Iáját ( - |
A niiniSzterelnök eszmei célkitü-eéseket adott, amelyeket u jobboldali refonnpolitika valósit meg/.\' Egy mondatban a cél:
az ősi magyar földön uj magyar életet I
Életet, alkotást, haladóst, hogy ez a, föld mindörökre magyar legyen. Megemlékeaett itt a miniszterelnök-
a munkáosl orvtámadásról,
amelynek hősi halottai emlékéinek & nagygyűlés közönsége néma kegye-i lettel hódolt A. rnlnisztcrelnök ezután emelt hangon üzente, hogy a magyar katona őri áll, azoknak pedig, akik az orvtámadás! clkövetr< ték: >vigyózz, ne bántsd a magyart i« •\' ! ; . f
A célkitűzésekről
szólva hangsúlyozta, hogy nincs helye a belső széthúzásnak és a kasztokra való tagozódásnak. Mindenkinek biztosítani kell az emberhez méltó megélhetést, hygyarésrna gyar között lélekten le kell, hogy ömöljék minden válaszfal. Ez nem jelent faLasztert. A családot és a hagyományt fenn kell tartani és ápolni kell, de fel kell ezzel építeni a népi egység rjj Magyarort-. szagát Nacionalista társad&biifal akarunk és bár a zsidókérdés megoldása egyeseknek tragédia, mégis meg kell oldani a nemzet egyetemes érdeke miatt. 1 1
A faj védelme
a vezérlő elv, de a kisebbségek értékes kövei Szent István birodal-mónak. Belső fegyelrnezettséget, katonai, szellemet kell kialalUUmurdd; de szükség van a lelki reformra is, amely keresztény BzoUdaritás szellemével itatja át a társadalmat Kell " tehát a Krisztus követés, a kereszt-hordozás, az evangéliumi szellemi. Ez már jelenti az egyszerűséget, a mit meg keli tanumunk, a szociális gondoskodást, amit a kormányzói pár inspirál. Szeretet nélkül a szociális reformok sem teljesek, de\' az? optimizmusra is szükség van, meri a jövő reménysége ad erőt. Felsorolta ezután a ¦
gazdasági reformokat,
amelyek gyors és gyökeres ki vitel o tekintetében ellentét nbtes. Az ellen-; tótekket azonban nem lehet szabadjára engedni, de gondoskodni keli, hogy ramdenkinck jusson akkora darab kenyér, amelyből tisztességesen meg tud élni. • | ,
Le kell törni a profitéhséget és a megbecsülés trónjára ismét a munkát kell ültetni. A harc azonban nem a vagyon, a tarUléktŐkc fel-emésztéséi jcii, hanem a szegénység legyőzésében kristályosaik ki. Ai gazdasági reformok megvalósításához szükséges, hogy a szociális igazság szelleme hassa át a társadalmat, i [
Az eszmei célkitűzések megvalósítására a miniszterelnök egy táborba hlv minden magyart, politikai barátain kívül és a partkereten tul is. Kibontja a zászlót, de nem vezérkedni akar, mert vezérünk van és ez Horthy Miklós. Jaross Andor, Rótz Jenő és Hómon Bálinl
vidéken Is kibontják a magyar élet mozgalmának zászla|át,
hogy fab és város egy emberként álljon a jobb és szebb uj Magyar-
bitlotflanok oz Ortűh nyomógombot outomalo ¦ kéiiGlaiak. Ax Orion 977-\' t*l5t,azOrlon999v.trpu>0 rádióval tíz kOIÖrtféUt oltó-matt Miét vgytxarO gombnyománál btállítonl
miOM 977
KAPHATÓ MINDEN
RÁDIÓK ER ES KE DO N Ét
Fenti készüléket bemutatja Szabó Antal rádió-üzlete, Fft-ut B. Grünhut Elemes* oki. elektromérnök, Deák-tér 2.
ország felé menetelő csatasorba; A felhívásra álljon soraink közé mindenki, inert ez seregszemle is lesz : látni fogjuk, kik akarják az uj Magyarországot, kikne lehet a sorsdöntő időben számítani-
A belügyminiszter uj vizsgálatot rendelt el Szépeinek község felfüggesztett önkormányzata ügyében
Zala vármegye . törvényhatósági bizottsága, mint a Zalai Közlöny jelentelte, december 9-iki ülésén felfüggesztette Szépeinek község önkormányzatát. Az erre vonatkozó Inatokat a belügymiiisizter most visszaküldte a vármegyéhez, mert i az iratokból nem tűnik ki világosan, hogy \'niegvan-e a törvényes jogalap a törvényhatósági bizottság határozatához. Felhívja a bclügyminlsz/jór az alispánt, hogy vizsgálja ki: — a november 23-iki szepetneki községi képvjseiőteslületi ülésről felvetlr jegyzőkönyv a valóságnak megfelelően tarlulniazza-c a felszókajáscí. kat. A, szóJwnforgó jegyzőkönyv
ugyanis hitelesítve nincs és hitelessége vita tárgyát képezi. Ezen kívül tisztázni kell a belügyminiszter utasítására, hogy a szepetnckl tavaszi tisztújítást, \'amelyet a közigazgatási bíróság megsemmisített, azóta miért nem tartották meg újra. Tisztázásra szorul az is, hogy a vilássá telt november 23-iki közgyűlés.után miért nem hivlák össze az annak jegyzőkönyvi rektifikálása végett összehívni kért községi képvjselőr| testületi közgyűlést ? A miniszter csak ezeknek az adatoknak birtokában, a vitás kérdések tisztázása után hozza meg döntését a vármegyei határozat lelett. , . i ,
Felmenteitek a Nen és Klein céget az árdrágítás vádja alól
Az uzsorabiróság ismét összeült Nagykanizsán is, hogy néhány "ár. drágítás! pert letárgyaljon. Makáry tanácselnök és dr. Révffy Imre bíró mellett a szakértő ülnök TüJisch, Giszláv kereskedő volt, aki a tárgyalás elején letette az esküt. ; A szőlészeti és terászaii fejt-f ügyeJöség hivatalos feljelentésére a Nerj és Klein oég két tulajdonosa, Nej Pái és Klein Ignác kerültek elsőnek a vádlottak padjára. A vádirat Szerint a rézgálicot a fennálló rendelkezésekkel ellentetten 65.6 filléres ár helyett 72 fillérért adtak kilónkint. . ; i :
Klein Ignác elmondta, hogy 80 éves, ö már csak a kasszánál ül, sem a vételbe, sem az eladásba nem folyik be, igy nem is tud semmiről semmit. , i
A rézgálic vásárlásokra is Neu Pát.adotl felvilágositásr. A,nyáron a szezonban a magyar rézgálic Nagykanizsán kifogyott, ezért, hogy törzsvevőit kiszolgálhassa, Barcsról, a Breucr cégtől hozatott. 100 kg. olasz rézgálicot. Bár ez drágább volt, kalkulációja szerint 68 fillérben volt kilónkint, segédeinek meghagyta, hogy 66 filléres áron adják a régi vevőknek, \'lbdomása szerint
ez Így is történt, s kizártnak tartja, hogy náluk 72 fillért kértek volna egy kiló rézgálicért, bár ezt az árat is Jogosnak tartja az olasz rézgálic esetéten, amelyet nz ármaximálás nem érint. Errevonat kozólag teter-jesztclle a soproni Ipar kai nana leiratát, amelyben valóban bennfog-hiltuiik, hogy a külföldi rézgáUo-.. gyártmányokra az ármaximálás nem vonatkozik. . ,
Mcixner Imre felügyelő elmondja, hogy hozzá a cégnél vásárló gaz dák jötlek panasszal. Hogy ineggyő ződjék igazukról, elküldte Gyöngy Géza szerelőt Neu és Klebihez 1 kiló rézgálicért, azzal a megbízással, hogy jegyzéket is hozzon. A fiu 72 fillért fizetett egy kiló rézgálicért, jegyzéket ugyan erről nem kapott, de a papirzacskóra ráírták : 72 f. , \' \' |
A feljelentés c vásárlás alapján történt, a rózsaszín papírzacskóban lévő 1 kiló rézgálic itt is van a M-róságl asztalon, származása azonban bizonytabm. A flrJ ugyan eskü alatt hajtandó vallani, hogy a rézgálicot 72 fillérért vette Nej és K\'eiiméi, de az összes alkalmazottak tagadják, hogy annyiért adták volna.
Zsftfkovits Pál és Kocsek Gábor segédeken kivül több vásárlót, továbbá szakértőként Sáfrán Ferenc kereskedőt Is kihallgatták, majd le-hozátták a megmaradt rézgálicot is-A zsákon rajt van : Monté Catinj, Milano, kétségtelen tehát, hogy olasz rézgállcról van szó, de hogy a zacskóban lévő is olasz rézgá!jc-ee nem lehet megállapítani.
Az uzsorabiróság végül is hosz-szas tanácskozás után felmentette mindkét vádlottat a vád és következményei alól, azzal az indokolással, hogy a vádlottak és a kiszolgáló személyzet tagadásával szemben nincs bizonyítva, hogy a kérdéses rézgálic valóban 72 fillérért üzletükből való és különben js olasa rézgálicról van szó, amelyre az ár-maximálás nem vonatkozik. , ^
A felmentő ítélet ellen az Ügyész fellebbezést jelentett be, igy az Hetet nem jogerős.
Városi Mozgó. Nagy magyar vígjáték Csütörtöktől vasárnapig
Nincsenek véletlenek
Csupa kacagás I A budapesti Hunnia-filmgyár remeke! Párisi pikantériák I
Főszereplők: Turay Ida, Szilaaay László, Góth Sándor, Mihalyfy Béla, Hagy QyBrfly. •meh kísérő műsor. Atuólis Fox Híradó. Előadások köznap 5, 7, 9, ünnep és vasárnap 3, 6, 7, 9-kor
Négy hazaérkezett felkelő elmondja borzalmas szenvedéseiket a cseh repülőbombáktól Illaváig
1939 [anuár Ő.
Ab egész magyarság nu-gdóbljcnvo figyelte a ruszinszköi felkelésekbe" résztvett és fogságba került i\'crék magyar fiatalemberek sorsát, akik előbb n munkácsi, majd az illával fegyház, fcan vái-ták a szabadulás óráját. Ez az óra — mint jelentettük — a magyar kormány közbenjárására elérkezett. Az ülnvai foglyok, szám szerint 305-en ha. zíijőbeitek, Nagykanizsai ugyan nincs közöttük egy sem, sorsuk mégis min-
den magyarnak szivén feküdt, ezért
nem lesz érdektelen, ha a Kecskeméti Közlönyben megjelent beszámolóból köílíiuk néhány részletet a most haza. érkezett foglyok életéről és szenvedéseiről.
Miképp az országban mindenütt, ahonnét csak n: elmúlt hónapokban elindultak, ugy Kecskeméten |s finné, péryesén fogadták a hazaérkező fel-kelőket,
„Nem mész el többet, fiam I"
Az egyik Király Sándor 19 éves autószerelő. SajÖp, crös, Izímos fiu, volt, amikor elment, rrv>st lesoványodva, megtörve, 10 évei öregedve téri tiflza, de lelkiből « hazaszeretetet a legkegyetlenebb kínzások és szenvedések lém tudták kiölni.
Valóénál, & lengyel határ közeiéitón fogták cl őket. Kihal Iga tás-jk
a legszörnyűbb kínzások ós ütlegelések
kőaepstlc. nifiiít. végbe. Mindon kérdésre pnskatussfü. akarták kiverni belőlük a választ, hurcollak őket
Szolyvóra, Ungvárra, Munkácsra, s a verés lés a kínzás csak akkor ért véget, amikor\' lUavára kerültök. Még ma (s j {
kék, zöld a teste, a bántalmazásoktól sérvet kapott,
operálni kell. i
—: Nem mész cl többel, fiam ! -
sir az édesanyja. És iaml a legcsodalnfcjscibb, igy
felel niost Király Sándor :
— Dejszen, az^innyuk ezirniegja^
megyek én, mihelyst lehel...!
Aki Összeeseitf azt agyonlőtték ..
A másik hazaérkezett: Farkas Ist-vdn volt fiatal kalonazcnész, Félárva o is.
Tüzel a szeme, amikor mesélni kezd. Október 14-én esett fogságba Beregszász niíAlelt S.dániai.íl. Cso|>orlji)kat sokszoros túlerő, vette körfd. Több sorból Alit a körülzáró-ctlensóg, volt abban gyalogság, lovasság, lőtték őket puskával, gépfegyvérrel s közben a fejnk feleit
repülőgép .Jelent meg
h onnan bombázta a kis csapatot. Nngyrészfik .elesett, tikét maglikát egyenként fogták el. összcláDcolva baj-totlák a foglyokat Munkácsra, 52 kilo-
| métert tettek meg gyalog, minden má-\' soilik lépésnél ptiskavéggcl szúrtak az oldalukba, pisztoly csővel Szaggatták [be a fejüket s aki összeesett, azt iagyon tölték,
— Cseh zsidók és orosz komimmts-ták gyötörlek bennünket — mondja l\'arkiis István — és felismertük közöltök
a kémeket I
— Felismertük egyenruhában azokat, akiket pár nappal azelőtt magyar területen láttunk. Ezek vitték át a rólunk óss.\'.eszo,lclt adatokat, úgyhogy szinte könyv nélkül ismeriók minden embe rönkét.
Naponta* egy szelet száraz kenyér .\'. .
Tomp? Lajos 36 éves keieskcdö I szeptember 26-én ment cl ós ok.tóí- : ber 1,1-én Deroel múlott a cseh I osendörök Mjtelték;; fogságUc Val- j latiak, kínozták Ungyarott a kaszárnyában, faggatlak, Imiért jötl,\\ niind.jvóuíii be Akartak vek\' ísnver-teiiiij hogy Szervuzett magyar csapatok tagja. Természetesen erről szó sem lehetett,- Csúnyán Összeverték, >mnjd. megvasalva Munkácsra vitték,. Ut tizen vollítk egy ceJ-lában, naponta egy szelet szár-íz kenyeret kaptak, . *
abból,, amit s katonák meg* hunytuk óh tjzen kaptak egy csajka vizet.
Bakancsukat elveitek éV> eladták az őrök- \\ l
— Az enyémet nem vették el, -mondotta Tömpe — egyik sebesült bajtársamnak adtam oda fejpáj-ná-nak. Mert még deszkapriccs püm volt cellánkban,
lilaváu ehhez képest »pcnz»iól>an« voltak. Ut ugyanta naponta egy órát sétálhatlak, takarójuk volt és kaptuk fölt ételt, ha ugyan a*
hámozatlan\'burgonya ét répa volt Í3, de mégis fölt é:cl.
Csak későn tudiák meg, hogy nem hiába ontották vérüket, hogy nagy terüleiet visszakaptunk. Két nappal szabadulásuk előtt értesültek, hogy végre hazajöhetnek.
Akiknek áruló adott .menedéket"
Hohh V<B0*1 42 é^es gyárimunkáa 8 gyermekét hagyta oltlion, 11 gyermeke született, de 3 meghalt. Most van uUj.i.i .a 13. Szcgéuyek, földhöz ragadtak, de a hazáért mindent oda. adnának,
Ö az elsők közölt meni a I\'clvi-dékre, akárcsak Ki,ss Imre 23 éves borbély segé i. A jómegjelenéhil fiatal-ember elbeszélésébúi a kővetkezőkéi ludjak meg: Október 10-áu Beregszásztól nem messza fogták cl kilenc társával együtt. Egy nagyütközet etán, amikor elárulták, őket és ejy egész hadsereg ment ellenük, menekülniük kejlclt.
Három napig étfen-azomjan bujkáltak a* ordflben,
végre egy magyar emberrel találkoztak uz clf\'lmei adott. nekik, majd. ulba. ígazllotU Ölw egy gulyáshoz, Egy
napig: ott pihenlek, d« elfogyott n jó ember élelmiszere, rénzük nem volt 6s igy, nekivágtak a magyar határnak. Tanyában kaptak menedéket — vesz.
tükre. AruMhoí tévedlek ós kél t)lKr-iiutó katona jóit értük. VéiekeznJ idejük sem volt. Megvasalva vitték őket Beregszászra és alis napÍ3 ütöt\'ék, verték öM. Ha az egyik oseh katona belefáradt !i véréibe, másfk váltotta fel. Innen Munkácsra, utána [Havára ke. nrllck. niavAn jobb dolguk volt ugvan, de sebesültjeikéi n csehek nem látták el. Nagyon boldog, hogy hazajöhetett, de amikor elbucsuziuik, igy szól;
— Sokat s^euvedtitnk, de nem Iia-hoznánk, lut újra vissza kellene menni. Hiszen a legnagyobb géppuska, tűzben is arra gondoltunk, ha meg kell halni megitatunk, ha po.jjg életben maradunk, nem nyugszunk, inig mindent vissza nem kapunk.
EMLÉKEZTETŐ
^tfit\\ Egyszeri közlés {köt sori dija 30 fillér Jauuár 7.
Legényegylet! bál mr. Ipároikőrben 0 órakor.
jíiniüh- 8.
Megnyitó licéália 6-kor * városházán (Vértesi Frigó"** dr.).
Az OltAregyesület müaoros ieáj« 7 órakor • fehér tetemben. Jnnaár 15.
A Missziós LeAnyklub műsoros tca-"*sijl3 7-kor « Mifisziöshlzoan. Jm.iuAi- 21.
Baross-téjiclea un ipju-na székház össze* termeiben,
t\'Víjí uAr 1.
Ipertestftttl <M«g)\'ai- Hálj.... FefaraAr 4.
Kathotikus bál az Iparwkör lermei-bWi
Fébioir 11.
NTE:piknlk * Kis Royal termeiben, F«biuár 21.
NTE húshagyó estje « Kis Royal termeibea.
utolsó szombatja: Keresztény Nőegylet álarcosbálja.
Az epekövek, az IdAsQlt cpe-hólyaggyuliadas éu a hurmos sárgavag kezelésében uggelciikim ehgyumürra egy-egy pohár természetei .Ferenc József keserűvíz, kévéd íurróvizzcl kevetve és kor>yon-kéni beveve, gyakran rendkívül hatásos. Kérdezze nug otvosát.
— Niijitíi-i Január 8. vasárnap. Hám kat, Szenlcaalád. Prot st. Szíirény. Izr. Tobolh hó 17. — Január 9. héttd. Rom. kat Julián vt. Protestáns Marccl. Izr Tebetb hó 18.
Gyógyezertérl ójjoll szolgálat e lió 16-ig a „Megváltó" gyógyezortar 6s a ktekaulzsai gyógyszortár.
NApilHOsBy&B Szombaton és vasárnap t Annabella és Conrad Veidt monumentális filmje
A biboros futária
ligalmas, romantikus film 1 Remek klierö müiorl Magyap Híradó!
Előadások: köznapokon 5,7,9, ünnepnap 3, t>, 7, 9-kor Q*«k M, 40, 80,88 fillére, helyérakkall
kell luLBíiiAlnl iii.iulyoln iMTlÖbbtn utiooiunk. ha •lEorleUnUl li. DUloa, í.nyliü, fijdnlomroent«* liaUU Jellemal U
ARTIN
pt«l hasbajtú drunéekat. K«lo 2-3 ltom Artiut b»v6v», regíotrs koÜPiiisi ürülórt bbUosiL ¦ *
tá Balaton antiszociális nlvesztőiből
Jrta: Ssllaisy Lbjos
IV. Iskolaügyek és népművelés
Végérc hagytam a nemzet cgyiK legfontosabb szivügyét: az Iskola ói népművelés ügy ét, ami itl ugyancsak hzo-jnoru képet nyújt egyes holyfikert.
Valahogyan a/- az érzésem, Iiogy nem t^ emberek intézhették ezeket az ügyeket sokhelyütt, vagy lm azok in-lézték, liát ilt is az volt a fontos a megoHasokiiál, hogy volt* szószólója ;]>rolektonil) annak a rászoruló közületnek ós egyáltalán nem a szociíUs igazság és nerdzeti szempontóki,,.
Mint korábban is rámutatUm, az ujabb parcellázásokon többluilyűtt l«-leped lek te olyan nem kívánatos ele. mek, akik sok gondot és dolgot adnak éber eV* kitiliui csemlíírségfinknck, mert egész, kallódó egzisztenciájukat az ősi berekszól vadászterületeire ói n Balaton halvilágára alapozták wilószinüeu. ügy ez^-k a nagypbbara csendes sza\'. genylegények ós nagycsaládu éldcgé-iok, mittt a vitiocllér ós napszámos rétegek, — katönösen otl, ahol a község távolabbra csiki — a forgalmas idények néhány hónapjától eltekintve, ugy Alinak itt gazdátlan elhanyagoltságban, akár a vadludak,.. Gyermekeik négy, ól, Söl hét kilométer távolságra járnak iskolába, ruháll-«nul, lm mennek... Tudok vincellért, akinek hat gyermeke vau és a büntetések sorozatával sújtják, inert gyermekei nem mennek iskolába. Még senki sem kéi*. dezle mej Ülj, hogy miért 1 I^\'dlg ha megkérdezték volna, hát kiderült volna, hogy azért, mert nincs cipójuk, ruhájuk ós legutóbb is *-gy nyolc éves kislánya hull mog tüdőgyulladásban, amit egészen biztosan akkor kapott, amikor a hét kilométernyi re levó iskolába (ogyacogtaté hidegben vitte ko-polt szatyrai, rongyruliákban!,.. fia amikor pld. egy ilyen fürdőhely (Balo-tonfenyves!) még 1932-ben 5G Un-köteles kis nyomorult magyar gyermek részére Iskolát kért, hat óv múlva, 1038-ban még csak olt tartunk, hogy .már elö van minden készítve|
Kértük a helyben-tanitás részére helyiség bérclését. Ez som sikerült. Kértük Bit, hogy három kilométernél távolibbra járván Le gycrmekilnk, állítsanak autóbuszt vagy omnibuszt serdületlen kisgyermekeink beszáilitá-sára, mert hiszen már e sorok írója kislányának lábujjai is elfagylak n kétszer hét kilométeres úton, flmit oda-vissza meg kell tennie a fonyódi iskoláig... [Lrrr sem volt fedezet.
Azt sem vették ngyetembe, hogy ez a sok gyerek a régebbi, községi iskolában, ahova uagy távolságra be-járnak, lerontja nemcsak az chirehu-\'Iadási szinvonalat, hanem etikailag is káros hálással van a nagy tívolság a magukra hagyott kicsinyekre, de veszélyes is a jarmüforgnhnns, tizük műúton, melyen iskolába járnak!... Arról, hogy ez a minél több iskola itt a BulatoniWrton nemcsak az egykét nem ismerő, számos szogé»yember gyermekének megkímélése utján munkálja a jobb magyar jövót, lianenv a népművelő* szolgálalába is beállítható, amire épen a Balaton parton ki-.mondhalaUan nagy szükség van, arról «em gyözftdölt meg eeuu, akire tar.
1939. január $
(ózna J^lsmzi az emiatti böngu. játot egy szülői gyűlés, melyén depu-tacJÓ veMtőséről volt azó. Itt \'egyik értelmes magyar c.:i mondó Ka: — A (Ind isten, hpgy azok dz uralt Tc-r..l-ieiiek gyermc\'&ikkicJi hasonló k\'.röJmú-n:c\'.i közé, mint mi, akik nőm Intézték iné^ u.iudig az iskola ügyét! Iliit nem tudom, léJekragyasztó télben, hogyan vinnék el bél kilométerre, sikos úta. kon, fátdöntő szélben gyermekeiket fel a magas liegyre ezek az urak, |(c. vés ruhában és — autó nélkül, inbi len i/élkül, gyalog!?...
Ha a tárgyilagos és igazságos szemlélő lelkiismeretesen beletekint a Balaton környék iskolaügye b.1, no.ncsak ;iz elemi iskolasok, liauo.n a középis. kaié-sok szempontjából is rendkívül siralmas képet fog Jiyenii. Mert közén-iskola sincs a balatoni tanköfélé&ok számához mért számban ó; abol van ís, — pél Iául Keszthely é-r Lengyel-léül — vagy egyáltalán nem közelit-belő" mag, csak néltány fürdőhelyről, meri se vonat, se más Jánmü nincs megfelelő i.löbcn, vagy pedig olyan tortúrával közelíthető mez, hogy gyér. mek kínzás számba níegy az Ide vnié bej ni lés,
Csak kuriozumképen hozom fel, hogy" pld. inig kofa vonalok járnak Keszthely; o, ahol kitűnő középiskolák vannak (hetenként kóls.cr menn \'k e/.ck ls!), addig iskola-vonatok nem járnak innen, csupán a marcali vonalon, ahol úgyis vannak középiskolák elégséges2 számban. Arra s0 gondolt még senki, hogy míg n Balaton partot fő vasul vonal köti óss;.e végig, ahova a vicinális forgalmat könnyebb b*. b-nzitanl, mégis pl 1. Lengycitétlbob van középiskola, vicinális vonal mcL lelt,\'de még mellette sem, mOrt az állomásról még gyalogolhatnak gyermekeink bárom kilométert az iskoláig.
Nem tudom, hogyan, lehet másho. gyan elképzelni\' azt,\'hogy egy ncrrtz\'t ilyen értéket, mini n Balaton bölcsen és igazságosan tudja saját \'ói minden gyerínéke céljára hasznosítani, csakis igy/,. Utakl Iskolák] Szociális elbánás})
Népmü\\«lésl Minden uzsora és monopólium megszüntetés* <s valódi és iiamis\'latlan kultúrai Lelki Ügy, mint
Ilyen antiszociális útvesztőkben írre biol) i várunk! Kicsinyeskcdéssel, b.iro-kraUzmussal, felfelé hízelgés göróg-liizébcn, potémUnf kuUsszáalssal é; protekcióval pedig nem is lesz ;tt más
soha! I\'j embereket kérünk, uj s-b vekkel a balaloni ügyek el5bbrcv;t\'-lérc.
(Vége)
*3ó és ok$$
- v\\ aparmol. Bíváttla, amit lóét. Mffi gaN|n"Vűlobnjl6(lái1toai6z6s1
\'ÍAf rosú iL- JolzO rísihsl\'* -
fcttruSIHrifrlh
KENYERES-KAUFMANNN
volt országgyűlési képviselő ma jelcnDcezelt a Markó*utcai fogházban hathónapos börtönbüntetésének kitöltéseié,

MAGZATELHAJTÁS >
büntette miau a peslt törvény-Szék nem jogerősen két évi lxirlön-íe Ítélte Gycrkcs László Indapesti orvost és elrendelte azonnali lctar-tózlatását.
GőzrOrdö nyitva reggel 6 érától esti 5 óráig (bótiö, szerda, péntek délutir •rerldftn ffA«i ntn nőknak.)
— Taklnti* mojí n Köpetein Bútoráruház állandó butorkiállitáflAt ízlene* ée olo»6 bútorokat kedvező fizetést tölteteinkkel vásárolhat.
Vasárnap
BUDAPEST I.
8 Hanglemezek. — 8.40 Hirck. — í) 0-s/biv istentisztelet, — io Egyházi ének é* szentbeszéd. — 11.15 Evangélikus istentisztelet. — 12.20 Időjelzés, i löjárás jelent és. — 12.30 Operaházi zenekar. — 13.03 Egészségügyi kalendárium. — 14 Hanglemezek. — 15 I)r. csukás Zoltán előadása, — 15.45 A rádió szalonzenekara. — 10.30 Felolvasás, — 17 Helncinann Ede jazz-zenekara. — 17.40 Nyírő József elbeszélésé, — 18.10 A magyar nyelv tisztaságáért. — 18.15 Karácsonyi Margit és Szegedy Károly magyar nótákat énekel, kisóri Veress Károly cigány-zeiíBiara. — 19.05 Ilirek. — 19.10 Hírek\' szlovák és ruszin nyelven. — 19.20 Az 1, honvéd gyalogezred zenekara. — 19.50 Sportközlemények. — 20 -Az utolsó tekintetes ur.i Vidám hangjáték két részben, — 21.40 Hirck, időjárás jelen lés. — 22 Lovászi Ferenc cigányzenekara. — 2240 Országos Pos-tászeneknr. — 0.05 tibeti.
BUDAPEST II.
11,15 Hanglemezek. — 15 A rádió szalonzenekara. — 1G Közvelités a <dr. Kovách Pál Irodalmi és Közrhüre-lölési Társaság XVII. Öleiéről a győri varosháza díszterméből. — 19.20 líó.n\' kalendáriumokból. — 20 Az 1. honvéd gyalogezred icnckara. — 21 Hirck. — 22 ldöjárásjelcntéí. BfiCS,
9.50 SzudéUnémet néptáncok. — 10 Katholikus reggeli ünnep. — 11 Dalos, zenés parasztvasárnap. — 12 Szóra, kozlató zene. — 15.35 Kívánság hangverseny. 17 Saarbrückcn zenés, dal is délutánja. — 18 Hangképek. — 20.10 Operett-rés/letek. — 22.30 Tánczene dalokkal.
Dr. Vértesi Frigyes
a Felvidék ós a teljes magyar igazság problémáiról tart holnág^ elŐadáBt Nagykanizsán
Dr. Vértesi Frigyes IhcolÓglai- tH-nár nyitja meg holnap, vasárnap q Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör idei liccális előadás sorozatát. Elői adásának tárgya a napjainknak tragikusan aktuális kérdése ;. —« a felvidéki és a teljes magyar igazság- . 1
Az előadás előtt dr. Krátky István polgármester mond megnyitót. Éne ke* az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara.
Belépődíj nincs, csak önlíéntca adományokat kémek.
Az előadás vasárnap délután 6-kor kezdődik-- a városháza dísztermében. Terem fűtve ! (:)
A frontharcos-teával kezdődött meg a kanizsai farsang
A nagykanizsai Frontharcos-főcsoport azt idén teát rendezett a bálja helyett. Bér c» volt az ide( farsangi első kanizsai estélye, az érdeklődós . mérse-keltáVolt. Ott volt vitéz Székely tá-Iwntok, Krátky polgármesíer, Kovács Nagy Pál rőndŐrfőtanácfloB, dr. Hegyi Lajos főjegyző, Czol»ly Gyula törvényszéki tanácselnök, dn alig valaki « társadalom nem-fr<>nt\'-tfaroos családját közül. Még jó, hogy : frontharcosaink maguk is Számban \' is tekintélyes tálx>rt képviselnek, igy; mégis meglehetősen volt közönsége a gonddai és ügyszerető munkával
mm smm
közkedvelt vászoneladási ak\'ciónk
meQlceszaöőLÖlt!
Zalagyöngye
Takácsvászon Tolltartó I\'
Hableány Hajnalka
Schütz Rádió
általánosan ismert márkás vásznainkat most
Kedvezményes druMon
árusítjuk.
I I -~-y|-? - .......--
tt
24LAJ- KÖZLÖNY,
1936. január g
megrendezett teaestólynek. Pedig a kik az egész magyar társadalomért a legsúlyosabbat, vérük hősi áldo. zatát hozták meg annak idején, több érdeklődést és melegebb siercletet érneiiielnének most is a társadalom; minden rélegétőL
Nem a frontharcosok szégyene^ ha egy társadalom nem tudja eléggé értékelni a hazáért hozott áldozatukat. A társadalom, amely fagyos közönnyel tud elmenni a front harcosok dolga mellett, csak önmagáról altit ki bizonyiLványt. És ebbe a bizonyítványba a nemzeti érzés reiieszánazának idején hazaszeretetből, az értékeit megbecsülő, áldozatos inagyarságbóx ncmkjelégl-töt keli Írni, ha a frontharcos gondolat ilyen fogadtatásra talál. Hogyan neveljen ez a tarsadoloni hősöket a magyar holuiapokra, ha a tegnap hőse mellett. már ma érzéketlenül t-.uhuik elmenni ?
Egyebekben a frontharcos-tea anyagi sikere isem váltotta be ahoz-zá fűzött várakozást. A katonazenekar szorgalmasan igyekezett a hangulatot ébrentartani s pz a táncparketten sikrrüít Is. AJehér asztalok: néi csendes volt az élet még a szün ura alatt is. A gazdag, szép büffé nagy része is megmaradt, ; Retmóljük, hogy a fivntharcosr-tea mérsékelt sikere nem jóslat a kanizsai farsang következő heteire...
FigyaUn I FlgyBiam I
Mi éi mlmten cite a Kis Itoyalbam
a köitimert
debreceni Kiss Jóska
ém alDanya;«nsKura muulkál.
Silves pártfogóit kéi PÉNZES ADTÁL
KAROLY j
román király a Bánságban vadászik. RésztvcBz a vadászaton Pá* jugoszláv rege ils herceg is, akivei a román király tanácskozni is fog.
DALADIER *Y I
francia miniszterebiök ma reggel elhagyta Algírt.
. •
BECK {
lengyel külügyminiszter Hitlerrel folytatott berchtesgadeni tanácskori zása után Münchenien incgteküitct-te a város nevezetességeit, majd feleségével hazautazott Varsóba. I •
CHAMBERLAIN
és Halifax lord angol államférfiak római útjukat Parisban megszakítják. A kora délután tói aznap estig maradnak Parisban, miközben Bonnet látja őket vendégül teán. Közlőn tanácskozásokat folytatnak.
ANTAL ISTVÁN ¦ ,\'\'
ma Nagykanizsán át Rómájja utai zott; ahol a fascfcta székházban Ma-> gyauország középerjrópai . helyzetéről és az lmrédy-kormány szoolóf Jís reformjairól előadást tart.
\\l ij. \' • * I
A SPANYOL NEMZETIEK
jelentést adtak Id. 16 napos győzelmükről. Eszerint ez idő alatt 26.000 foglyot ejtettek és 72 hegységet foglallak el. Tegnap az északi részen ujbói 3 km-t nyomultak elö re, 300 foglyot ós 50 géppuskát
^tVe. i ( | - ; ; |
— (Miniszteri elismerés)
Az i|>arugyi miniszter Loudi Ferenc ny. etetni iskolai igazgatónak, a pacsaj ipartestület jegyzőjének hosszú idün át kifejtett eredményes tevékenységéért elismerését fejezte ki. Landi Ferenc a zalai vidéki közélet szorgalmas, sok-íelé tevékenykedő munkása, jótollu zalai iró is ozoukivül a mint ilyen a Zalai Közlönynek is régi, kedves külső munkatársa. Az elismerés, ami közéleti érdemeiért érte, széles kö-rökben keltett a munka megbecsülése felelt érzett elégedettséget.
— (Az ezredxaszlóra)
egy volt 48-as baka, Simou István ki&kanlzsai hentes 1 pengőt küldött a szerkesztőségbe. Eddigi gyűjtésünk 246 pengő. A zászló ünnepélyes Aladása már. cius 15-én lesz, ezért kérjük a liazaiias kanizsai társadalom adományának iiunél előbb a szerkesztőségbe juttatását. Minden adományt nyugtázunk,
— (Miserend a Misszióban)
IA Missziósház kápolnájában a jövőben minden vasár- és ünnepnapon fél 10 órakor lesz a szentmise, esto hat órakor pedig litánia. Mindkét alkalommal szentbeszéd is van,
— (A keszthelyi Ipaftestület)
kebelében mcgnyill a 10 napos lánghegesztő tanfolyam 1G hallgatóval. — Nagy érdeklődés mellett tart a varró tanfolyam, amelyet Péte-ry József budapesti előadó vozet. A záróvizsga január 23-án lesz. — A keszthelyi Ipar testűiét 1300 kötetes könyvtarát átrendezték megnyitották. A szak-iiouaioin melleit a szépirodalom is bőven képviselve van. A könyvtár minden hétfőn délután 3 és 4 óra közt vau nyitva,
— (Sakk hlr)
Nagykanizsa 1939-es sakkbaj no ksá_ gáért folyó verseny nevezését folyó hó 8-ig meghosszabbították, a verseny az Iparoskörben vasárnap, folyó hó 8-án veszi kezdetét délután 3 órakor.
— (A Klskanlzsa) Katii. HJ.
Egyen ílict)
nagysikerű teaestet rendezett oUho* i iiábaii, a KiskOnizsai polgári Olvasókör nlsó termében. P. Hajnal Zénó egyházi elnök köszöntötte a vendégeket és jókívánságára valóban vidám hangulat kerekedett. Meg Ml dicsér-
«RENAISSANCE\'" PENSI0 IISSEI
IV., Irányi-utc 2t. — Villamos- él autó busz közi ekedéi a (óváros minden irányában.
Modern, egészen uj berendezés, központi ffltéo, hiüeg-melegfolyóviz minden szobában. Fürdöszooás apparuunentek. — Kitűnő konyha kívánatra diétás ellátással.
Karácsonyi rejtvényeink helyes megfejtése
Kaiácsonyi számunkban közölt rejtvényeink megfejtési határideje újévkor jart le, A beküldött megfejtésekből örömmel állapiljuk meg, hogy versenyünket most is nasy érdeklődés kiséne.
A rejtvények helyes megfejtése a következő: .
/. Keresztrejtvény
B
/ HOL
( HALAK
% D
ION OOLQOTA UNI ZSARU DAS 0 RÉa BUDAaYÖNGYE LAKTA VHU A FAD BUTA ARA RÉal TEJ MU A PA IOB MAG KARÁCSONY ELÉ NAGYKARÁCSONYÜNNEFE 0 INT
VIASZ8YERTYÁK • IND KATJA NRO TA U P.OM
ASZTAL SZÁLKA
2. Magyarország c. rejtvény: Horltty, Serédi, Szelll-Györgyl.
3. Sakkfeladvány: 1 gy: fa—f3.
4. Bűvös ezam: XXVlil. vagy 29.9999.
o. Névj.gy: Kenyérdsgasztó.
6. Szaunán: 40 liter tejet oszlanak ki «,U diáknak.
BettlreJlvényeK: 7. Hátizsák. 8. Számfeletti. 9. Is en háta mögött. (Isten után.) 10. Nincs helyén az éize,
...\' i ¦ i") : • i .\\
A megfejtések feldolgozása most
folyik. A nyerlesek neveit néhány
napon belül közöljük.
A kritikus életkorban reggelenként éngyomoira egy-egy pohár természetes „Ferenc Jözsel" keserít\' víz reges-regota bevált kitunö hatasu háziszer. me;y ánandó használatra Is Igen alkalmas. — Kérdene meg orvosit.
— (Automutu-rádiók)
Az Orion 0/7-es típusú rádiónál B, a 099 \\y tij>usnál 10 tetszés szerint kiválasztott állomást Jchet egyszerű gombnyomással automatikusan beálli-Uuü.
— BBlorkUlllUiukat tekintse mei
minden vetelké-nyszer nélkül. Köpetein butoráruhii.
= A Legényegylet! gárda szeretettet várja pártolóit a szombat esti Legényegylet! bálon. (:)
Esküvői fényképét
készítesse TASTAflfl BÉLA fényképész műtermében VigykuhuM, Fó-ut 10. éa fttengtry-ut 1. (az udvarban.) Havasai munkai Otoaóárakl
t*
1!
irógépváilalat
Nagykanizsa
Fö-ut 6. \\z. Telefon: 003.
ROYAL, OLYMPIA, TRIUMPH, MERCEDES Írógépek képviselete éa lerakata. • Irójjípok »akix«rít javítás*. • Irógép-kölcsonzéi •
Használ! gépek vétele és eladása.
Elsőrendű másoló-papirok éi Írógépszalag eladás. 3312
nünk Antal Juliska, Lokner Mancika, Farkas Annuska, Plander Mancika, ja. ger Erzsike, Tóth Bianka, Kovács Annuska, Boa Erzsike, Siftcr Mancika, Baa Mariska, Premccz Juliska ügyes közreműködését, %-alamint Nádoi Jó. zsef, Imrei József, Antal Istváu ve-zelöségi tagok munkáját, amit a rendezés körül kifejtetlek. A Kiskanízsai Kath. lfj. Egyesület ismét ujjá flledt, reméljük, hogy ezúttal\'több támogatást megértést talál a nagyközönség részéről. t
mm A Legényegyteti gárda szere-Üttet várja pártolóit a szombat esti Legényegyteti bálon. (:)
— (A síkos járda Áldozata)
Ma reggel Vlasita Antal 33 éves Bózsa utcai napszámos munkába akart lhemii, amikor a sikos gyalogjárón elcsúszott ós lábát törte. Mentők vit. :-jték a kórházba. A liázigazda ellcu megindul az eljárás.
Töltse él kellemesen téli estéit, kössön kendőt, pulóvert, harisnyát olcsó magyar gyapjafotuíbóL Olcsó éi tartósI Tegyen próbacendelést I Szállítja HŰLLEK FERENC gyapjú fonodája Kaposvár, Kanizsai-utca 51.
— (A keszthelyi anyakönyv)
éwégi fitatUztikája szerint ott na elmúlt 1938. évben 224 gyermek született, 22-vCbl több, mint az előző évben. A halálozások száma 203 volt, az előző évi 198-aJ szemben. Az 11)38. évi tennószetes szaporulat tehát 21 lélek. Házasságkötés 80 volt, 2-vel kevesebb, mint 1937-ben. \'Vegyes liá-zas&ág Q volt, kikcresztelkedés 15.
A Legényegyteti gárda szeretettel várja pártotólt a szombat esti Legényegyteti bálon. (:)
— (Tüz Korpaváron)
A nagy kanizsai tűzoltóságot telefonon érlesiteltók csütörtökön este, hogy Korpaváron nagy tüz
bJi^V van. A tűzoltók moto-¦A ros fecskendő\\el Ve-vg| \' osera Antal parancs-noksága alatt azonnal kivonullak. Egy lakií-haz, ket pajta és istálló égett. A nagy-konizsai tűzoltóknak a falubeli tűzoltókkal sikerűt megakadályozni a tüz tovaterjedését, a kor igy Is nagy.
Értesítés.
Ezúton közlöm, hogy Betlehem Antal bagolasáncl vegyeskereskedését át szándékozom venni, ezért is felhivom a hitelezőket, hogy követeléseiket nálam 8 napon bellii jelentsék be. Későbbi jelentkezőket nem veszek figyelembe.
Bagolasánc, 1939. január 8.
Klauz Uyörur u vegyedcercikedö
Mmtm, toss Éliiiiss!"
1939. Január 8
SALAT KÖZLÖNY
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában 1
#
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy üzlettel az ország különböző városaiban!
HALOK, EBÉDLŐK,
KONYHÁK,
OMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSAM
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA. HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
A nagykanizsai kir. Járáabtróaág, mint telekkönyvi hatósintól.
i2800/1938. tk az.
Felhívás!
A Ikvi hatóság Szökrény István éa Társai gelseszigeti lakosoknak 12808/tk. 1038. sz. Czinki Pál és Társai Újudvar kerülő-pusitai lakosoknak 12889/tk. 1938 sz, és Sabján Pál és Társai kacorlak! lakosoknak 12810/tk. 1938. sz. alatt kiadott kérelmére és 62\'1/tk. 985. és 4612. és 1 if60\' tk. 1937. sz. a. beadott\' vételi ajánlatára 14000/1938 M E. sz. r. 18. §¦ 2. bekezdése és a 100000/1935, M. E. sz. r. 3 . §-a alapján Gózony Istvánné sz Koller Izabella tulajdonát képezÓ éa az ujudvari 39. szljkvben M. E sz r. lR64b. 6. a. I. és 1884/b. 6. a. 2. hrsz., továbbá a gelseszigeti 1. 5. sztjkv., 8 326/10,326/3,326/6, 326/7, 826/9, 327/3. és 327/4. hrsz. alatt foglalt Ingatlanokból a bóvetkezó részleteknek és pedig az 1864/b. 6. a. 1. hrsz. ingatlanból
6 kat, hold területű részletnek 1081 P vételárért Czinki Pál, nős Magyar Máriával újudvar kerüIÖpuBztai és Pál Józsetné sz. Czinki Mária klWcscl lakosok részére,
12 kat. hold területű részletnek 2160 P vételárért Czinki Ferencné az. Németh Mária újudvar kcrulőpi8zlallak03 részére,
6 kat. hold tcrUtelü részletnek \'080 P vételárért Kovács József nős Mátyás Annával és Kovác* Vince nős Megyés Agolá-val újudvar kertllőpuszhl lakosok részére,
6 kat hold terürelü részletnek 1080 P vételárért Szökrény György neje Magyar Anna kacorlak! lakosok részére,
10 kat. uold 133333 P értékben Czinki Pál és neje Hegedűs Mária újudvar kerülőpusz-tal lakosok részére u udvari Caiblk felső-erdűblrtokossági társulat alakításával,
2. az 1864/b. 6, sz. 2. hrsz. ingatlanból,
I20J n-öl területű részlelnek 184 P vételárért Szekrény letván és neje Tar Gizella gelseszigeti lakosok részére, , 2400 n-ÖI területű részletnek 360 P vételárért Pirbus István és neje Rádi Mária Belaeszigeli lakosok részére,
1200 n-öl területű részletnek 180 P vételárért Szabó Ferenc és neje Marton Rozália gelseszlgetl lakosok részére. . \'200 n-öPíerOletü részletnek 180 P vételárért Qregor Ferenc és Qrccor József gelseszlgetl lakosok részére,
1600 n-öl területű részletnek 240 P vételárirt Qregor Péter nős Földi Miriával ujudvari lakoa részére,
1200 n-öl terülelü részletnek 180 P vételárért Horváth Oáspárné Gerencsér Mária ujudvari lakos részére,
1400 u-öl területű részlelnek 210 P vételárért Cslcsor Antal gelseszlgetl lakos részére ujudvari Cslblk alai erdőb rtokos-ságl társulat al kitárni,
3 a gelseszigelí 103. aztjkvhen 32fi J, 326/3. 3\'6/6, 32-/7, 327/9, 327,8, 327/4. hrsz alat fog alt ingatlanokból
4800 n-öl területű részletnek 768 P vé-telá ért Sabján Pál és neje Horváth Gizella kacorlakl lakosok részérc,
4800 n-öl terülelü részletnek 768 P vételárért Slrommer József éa neje Lá g Anna kacorlakl lakosok részére,
4300 n-öl területű részletnek 768 P vételárért Kőbán Istvánné sz. Poszt Mária kacorlakl lakos részére,
1600 n-Öl területű résziéinek 256 P vé felárért Ball Adám éa neje Sebők- Mária kacorlakl lakosok részérc,
1600 n-öl területű részletnek 256 P vételárírt özv. Horváth Istvánné Szekrény Teréz kacorlakl lakos részérc,
2400 n-öl területű részletnek 384 P vételárért Kukor József és neje Radó Róza kacorlak! lakosok részéte,
1600 n-öl területű részletnek 256 P vételárért özv, Póczak Jáuosné szül Magyar Szidónia kaco.lakl lakos részérc,
1464 n-Öl terülelü részletnek 231 P 24 f. vételárért Városi Anna (István leánya) kacorlak)\' lakos rés\'érc gelseszigeti Kamerái fl erdóblrtoVossági társ alakításával, a végrehajtási árverés hatályával bírói magánkézből eladását elrendeli és felhívja az Ingatlantulajdonost és a Jelzálogos hitelezőket, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 15 nap tlatt észrevételeiket terjesszék elő,
Egyben a tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a vételi ajánlat 10 százalékát kitevő bánatpénz bírói letétbe helyezése melleit legkésőbb az 1939. ávl Junnár hó 25. unplAiink d. a 10 éráján kitűzött tárgyalás előtti nap déli 12 órájáig bárki tehet a megajánlott vételárai legalább 10 százalékkal meghaladó vételi ajánlatot.
A felhívás a hivatalos órák alalt a tkvi hatóságnál (Törvényház, fszint 1. ajtósz.) és Qelse, Gclseszíget, Újudvar, Palin községek elöljáróságainál tekinthetők meg.
A tkvi hatóság elrendeli, hogy a Tkvi iroda az árvetés joghatályával eladás elrendelését a gelseszigeti 105. és ujudvari 332. sztjkvbcn legyezze fel.
A tkvi hatóság a (elhívás egy példányát kifüggesztés végett Gclsc, Újudvar, Oelae-
Bzlgcf, falln községek elöljáróságainak megküldi, a felhívás kivonatai pedig a Zalai Közlflny c. helyi lapban egys/eri közzététel véget dr Bartna István ügyvédnek kiadja.
Nagykanizsa, 1938. évi dec. hó 24-én. Dr. Bootitk ük. klr. Járásblró.
A kiadmány élteiéül i Kin sk. Irodatiszt.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóiáfttól.
12914/1938. tk, sz.
Végzet.
A tkvi halóié* dr. Qózony Islvánné Koller Izabella gazdaadósnak lenti szam alatt beadott kérelmére az ahhoz csatolt várrajz alapién elrendeli, hogy a lelek\' könyvi Iroda a gazdaadóa nevén éllé u|-udvarl 332, aztjkvben 1862/1. 4. a. hrai. alatt foglalt Ingatlant Jegyezze lo éa oaaza meg mm/l. 4. a hra, 8 kar. hold 1118 n öl területű, 1862 I. 4. b. hr«z. 80 n-öl termeld réazletekre és 1862/1. 4. c. 5 kat. hold 1204 n 111 tertllelu rétzletekra éa ezeket az eredeti tjkvbe az eddigi tulajdonos Javára jegyezze vlaaza.
Egyben a telekkönyvi hatóság a gazda-adós kérelmére, valamint a Nagykantzián 193a dec. 9. napján kelt vételi ajánlatra, amely azerlnt az 1862/1, 4. hraz. 8 kat. hold 1116 nöl területű Ingatlanra 4922 P 80 I. vételár mellett Horvith La|oa és neje Kondor Maria UJudvar-bagotapuiutal lakosok vételt ajánlatot tettek a 14000/ 1933. M.E.SZ r 18. §. éa a 4000/1938. M. E. sz. r. 27. j. 4. bekezdése alapján as érdekeltek meghallgaláaa és a vételár teloaztáiára r 1939. január 35. napjánál rl. .. 10 órája., tárgyalást tíz ki, amikorra az érdekelteket a törvényes következmények terhe mellett megidézi és egyidejűleg kibocsátja a felhívást
Nagykanizsa, 1938. évi dec M 28-árr, Dr. Bentzllr s. k. klr. járásblró.
A kiadmány hiteléül: , Klaa i). k. 6. kü.e.
hentesüzlet!
Keszthelyen az Andrássy-Jér 4. azámu házban
hentes-ós mészároa-
Üzlethelyiség
azonnal kiadó. — Ugyanolt eladó
1 amerikai rendszerű nagy jégszekrény és 6 drb húsfeldolgozó gép.
Uay a jégtzekrény, mint a húsfeldolgozó gépek kitűnő állapotban vannak. Erdelődők forduljanak Simon UtvAn hentíimesterhez, Keszthely, Lehel-u. 33,
Gyári szövetmaradékok.
Finom uri divatszövetek fésűs gyapjúból
SchütznH
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
31.009/1938.
Hirdetmény
A lóvíi\'gálat Nagyk nl^sán a v\'-sártéren 1939. |«nuár 10-sb d. e 8 órakor, Kmkanlzsán 1939. január 9-én d. e. 8 órai kezdettel lesz megtartva.
Felhívom a 16- és öazvérlulajdono-sokat, hogy állataikat a jelzett Időben én helyen vezessék elö.
Nagykanizsa, 1939. január 3. 2i Polgármester.
SZŐLÖOLTVÁHT 8ítaÉQLETÉT_
peronoszpórától és egyéb betegségek-lől mentes, szakszerűen kezelt, államilag ellenőrzött, garanciaképes telepről szerezze be. — Az árak caSkkaniek! 54 fajta ált rendelkszaare. —¦ Nagytér-JedelmŰ árjt^ryzékemet szaktanácsok-csókkal együtt díjtalanul küldöm.
a mm JMnrj Abttir, jjtoywg fa*-
ZALAI KÖZLÖNY
1039 január 8,
HOTEL CORVIN
BUDAPEST\'
VIII., Osoko.ay ii. 14. Nesuetl Sdoli.Un.il
Cssládl szálloda a vá(os szivében. UJonnso berendezve, központi fű* té<, hideg-meleg folyóvíz.
Egyágyas szoba P 3*—, kétágyas PB\'—
A nagykanlzszl klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
6001/1938. Ik. sz~
Árverési hirdetmény-kivonat.
A klr. Kincstárnak (m. klr. Pínztlgy-igsrgalóság Zalaegerszeg) Ohkty Istvánná Egyed Mlila és dr. Hajdú Uyuláné Tólh Matild végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehaitás] ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1811:IX I. c. I-M, 146 és 147. «S-al értelmében elrendeli a vhallásl érveiéit 241 P 88 I. tőkekövetelés és ennek 1937. jan. 20.mi láró 6% kamata, 2 P 70 I eddig megállapított per- és végrehajtási éa az árverési kérvényért megállapított 1 I\' fO I. költség, s 2. pontban Irt Ingat-tanokra Is i i cistlakozottnak kimondott dr. Malek László 250 P, ílzv. Khmer Qé-sáné 150 P, Gerencsér Oábor 350 P éa is 1—1!. pontban Irt Ingatlanokra Belesnal Jánoa és iie|c 49 P 57 f. töke ás Jár. be-liájtáia végeit
I. > nagvrécstl 575. sit|lrvben 1023/b. hrsa. a. foglalt rét a bakónak! hegyen Ingatlanra 115 P, 1023/a. hm. a. loglalt rét u. i). Intratlanra 1I5P, 1083-1094/b Z és 1053—1094/a 2 Ina* a. loglalt szóló, szántó éa rét u. o. Ingatlanokra egyölle-acn 1189 P kikiáltási árban. Ai Ingatta-nok a klr. Kincstár Izvárs 2500 P, dr. Malek Lázzló Javára 4500 P, Brit mai János éa neje Javárs 4S00 P, ösv. Kloger Qézáné Javára 5500 és Oerencsér Oábor Javára 5800 P legkisebb vételáron slu! el nem adhitó. II. éa a nagyrécsel 1693. aztlkvben 1083-1094/a 1 éa 1083 -1094/0. 1. nrss. a. foglalt azólö, szántó és rét a Bsczónakl begyen Tóth Matild nevén álló Ingatlanokra 1189 P 50 I. klkláltáil áibsn.
A tíivl hatóság sz árverésnek Naev-récae koaségházánál megtsrtisárs 1939. avt farmer bó 27. napjának d e. 9 óráját liizl kl és az árverési teltételeket az 1881\': IX L-c. 150. $ a alapján a Ecóvetkezókbcn állapltja meg :
1, Az árverésalá esó Ingstlanokat a klkláltáil ár kélhsrinailInál, Illetve a legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1908 :XL t. c. 26 §)
Aa árverési feltételek a tkvl hatóságnál : Iszlnl. 1. éa Nsgyrécie Máséi elóljárósá-gánál tekinthetők meg. (:881:1.x. L-c. 147. 8. g) pont.)
A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi Iroda az árverés elrendelését a nagyrécsel 575. él 1693. sztjkvbcn Jegyezze fel.
Az árverési feltélelek a \' telekkOnyrl halóságnál: földszint I. él Nsgyrécie közs. alöl|. lekinlhetők meg. (1881 :LX. t.-c 147. I. g. pont) A telekkönyvi hslóság elrendeli, hogy a Ikvl iroda az árverés elrendelését a nagyrécsel 575. és 1G93. szljkv-ban Jegyezze tel. A tkvl hstóaág e hirdetmény egy példányát kllllggeiztél/egy példányát a leltételsk msgtektntheleie végett Nagyréese község elóljirósigánsk éa egy-agy példányát azabályszera kOrózés végett Galambok, Csapi, KItkomárom köziégek elöljáróságainak megküldi és a hirdetmény kivonatát a Zslal Közlönyben egyszeri közzététel végeit a végrehajistó-kisdjs. (1881: LX. t.-c. 152. §, 1908 :XU. Le 23. §.)
Az Aíveielnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a klkilllásl ár 100/e-át készpénzben, vagy az 1881: LX t.-c. 42 J-ában mcghaisrozott árlolyammal számított óva-dékképes ézlékpaplrosban a kiktUdötlnél letenni, vsgy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árváé.I leltételekel aláírni. (1881 :LX. te, 147., 150., 170. S5; lt08:XL.I.-t 21. §.)
Az. aki az ingalianér! a kikiáltási árnál magasabb igérelet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a klkilllásl ár szásaléks saeihu megállapított bánatpénzt ss állata Igén ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XI. L-c. 25. }.)
Nagykanizsa, 1938. évi azept. hó 15-én. Dr. Bentzlk sk. klr. Járásbitó. A-kiadmány hileléül: járányl sk.
Nagykanizsa megyei várói
polgármesterétől.
602—1939.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános izóbeli árverésen eladok:
166 (Jrm. cser-, gesztenye-, gyertyán- hauib, lovábbá bükk-, cser-, gyertyán-, nyár- és tölgy-dorong Idillit összesen 1904 P becsériekben 1 és 2 Ilim télelekben. A faanyag az 1937/1938. évi vágásból váló.
Fellételek: azonnali készpénzfizetés, elszállítás 4 hit alatt.
Az árverés Ideje és helye : 1939. évi |anuár hó 9 én reggel fél 10 órakor az -alLóerdel vágaBlerille\'en.
Az áiverezendó tárgyak részletet
Jegyzéke a hivatalos órák alalt betekinthető : a városi kiadóhivatalban, a kiskanizsal városházi Ugyelelnél, továbbá a lárgyak Is az Illetékes védlerlllell erdíörnél.
Nagykanizsa, 1939. január 4. ss Polgármester.
Nagykanizsa megyei város adóhivatalától.
113/1939.
Hirdetmény.
Az érvényben levő vármegyei szabályrendelet 5. § a alapján felhívjuk az összes nagykanizsai eblulaj-donosokat, hogy a birtokukban Itvfi ebeket össz\'liás végeit a v. zdóhl-
cikkei kav&at
25 filléres egységúrban
Teutsch Gusztáv
(VárosOdica) áruosztályának félemeletén.
Zamatos, IS kivet
SIntrax kávéfőzőn
kékíthetünk.
Kapható: V4-V2--I-IV2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre
DRÁVAVÖLGY.-nél
Sugár-ut 2.
Korcsolya
¦ felszerelések I bot és kesztyű
ódli
gyermekeknek állítható nickelezett vagy csiszolt
legolcsóbban
Szabó Antal sportüzletében (Fö ut 5.)
va\'alban folyó évi Immár 9 lói 24-Ig a hlvatoios órák alalt okvellen bejelentsék, mert e halárldö lelel\'e ulán a hatósági közegekkel ház ól-h\'zra fogjuk az ebbejefentéseket ellenőrizni.
Aki pedig a haláridö letelte ulán szerez ebzdó alá tartozó ebet, vagy akinek ebe ezen Idö lelelte u\'án lesz elválaszlva, az a bejelentést a srcizés, illetve az elválasztástól stá-milolt 8 napon belül színién tartozik megtenni.
Nagykanizsa, 1939. ívl január 7. , Városi Adóhivatal.
OfjCSjéfídsj
oafiamezihan
APRÓHIRDETÉSEK
ló tíöln SO llllor, mlnd«n lovíbbl uá 4 liil.v.
ÁLLAS
Fahértiama és kézimunka varrodánkban tassitldlaanyt felveszünk. Szegó Olga és Lili, Eötvös-tér 2. 52
Idősebb baJArasiSt azonnal fe\'.veazek. Qamllár, Szemére u. 8/a. 50
ADÁS-VÉTEL
6 személyes emerlkal ciukott autó eladó. Knulmann Manó. Telefon 2 22.
Egy atjAaze ul hald, konyhsberrnde-zés, szslongarnllura és sok mái berendezés eladó. Cicngeiy 18/b az udvarban.
Jókarban lévó farfl télikabátok eladók. Bővebbel Szollárnó Ssérhenyl Irallk.
2 drb. antik aatakrdny eladó, bővebbel Slern Vllmomé Brzsébet-lér 15.
, LAKAS-OZLETHELYiSÉO
Kataztobia komforloi Iskás klsdó Sugár-ut 16/e. számú házbsn. 30
QztUihalylaéej (voll Simon Ifle) klsdó Templom téri. Bővebbet a háztulajdonosnál.
Forgalmas helyen nslath*t«laag olcsón azonnal klsdó Teleki u. 10,
KÜLÖNFÉLE
Uraaaatonaok és leinykaruhák vsr-ráiát ízléseién vállalom. Lehoczky Lajoiné Csengery-u. »7.
Márkás faaf kapaaogapafc, filmek, lemezek, psplrok, vegyszerek, beszerezhető Vesligh Eolónál, Pő-ul 10. sí. — Kedverö tészlelllzelés. _2
Hó, aárolaeiit szakműhelyben |avll-tssia. Vulkán gumlüzem, Hoilhy Mlktór-!112. 3202
Mindennapi levelezésből összegyűjtőt! báliaaai, régi vagy u) tömegekéi, mz-cyait és kullőkllt, leloszlalott gyUJtemé-rrysket bármikor megvételre kereaek. — Bsrbarlls La|os, », Zslal Közlöny t. szer-keazlöje. Érdeklődni lehet teleion 78. st. vsgy személyesen mlndennsp d. u. 6—7 <V« közöli.
Ztt|.«| KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP,; Kiadja: „Közgazdueágl R. T. Nagyksnlita". Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott; s „Közgazdasági li. T. Nagykanlrla" ayomsájásaa NagykaalzaSn.
(Nyulml :rt teltll Zalai Karoly.)
79 Évfolyam t szám
Nagykanizsa, 1930. január 10. kedd
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
tb&te*zlCtt& e» IdadótaiMlal: PM ;>. czáia. ür/jc-lciík toitulea ticfkö.iLip délután
\'ourimi NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elíflictétl tri: egy hír. * pehgó AO fUltr. SierkesilSiíp é» kíldóhhratall tefdoai 78. tx.
föld törvénye
A r.emzeü földbírUikpolilika terén jelentékeny lépéssel haladtunk1 előre. Elkészült a fÖlmüvelésfr\\gy.i| iiynisztérlumban a kísbérlelekröl és egyéb földbírtekpolílikai intézkedésekről szóló törvényjavaslat előadói tervezete, a minisztérium ezt a tervezetet megküldötte az érdek-képv,lsete leknek és m észrevételek beérkezése után legrövidebb Idö alatt a törvényhozás elé, kerül ez az igen fontos és nagyjelentőségű törvényjavaslat, amelynek lényege az, hogy addig fs, amig a nagy átfogó birtokpolitikái törvény elkészül, kis-l)érlelck formájában évi százezer kat. holdat juttasson ajknak a föld műveseknek, akiknek földhöz j utia-tása közérdek. Egyes hírlapi közlemények \'jgy számoltatt le erről az előadói tenreSelrÖl, mintha ez már kész törvényjavaslat tenne és felölelné a nemzeti birtokpolitikának minden egyes kérdését, illetőleg, mintha kódexe kivonna tenni annak az\'jj (magyar földtörvénynek,amely a nagybirtokrendszerről a kistiriok-i-endszenv való fokozatos áttérést részletesen szabályozza.
Ez ten11es2ele.sen helytelen információ, mejrt hisz*en egyelőre netm; történt egyéb, mint az, hogy a kíor-Snány \\,tel]iesítf3tte a kaposvái^ programban foglalt, illetve az ott elhangzott Ígéretet és elkészült \'a kisbérietekről szóló törvényjavaslat tervezete. Hogy ez egymagában is mennyiix: jelentőségieljcis, azt az egyetlen Szám bizonyítja, hogy nem kevesebb, mint évenként százezej\' kat. holdnak igénybevételéről van szó.
Csak sajnálattá) lehet mcgállap^ tani, hogy ex a valóban nagyira-nyokban jelentkező birlokpoU\'ikaj müvelet máris találkozott az ügynevezett mindent túllicitáló kritikával. Nyilvánosságra kerültek az Mlóhbi időiben olyan nem részletezett és statisztikai számokkal egyáltalán alá nem támasztott elgondolásokéi melyek nem kevesebb, mint hároím-millió kat. hold földnek feloszlásáig beszélnek. Ez az elgondolás egy kissé különösen fest a .statisztika tükrei*;.. Természetes, hogy birtokpolitikai célokra csak bizonyos birtokkategórián felül eső ingatlanoknak olyan részei fordíthatók, amelyek alkalmasak arra, hogy belőlük egészséges kisbirtokok létesüljenek, olyanok, amelyek egy földműves csa Iád megélheteséi biztosítják. Ha tehát igen szigorban és radikálisan nyulunk hozzá a problémához és azt mondjuk, hogy a háromszáz kot holdon felüli ingatlanok erre acél-1,11 igénybe vehetők, akkor azt látjuk a statisztika tükrében,\' hogy ilyen földbirtok szabadforgalomban mindössze 3,161.363 kat. hold van. Ha most hozzászámítjuk a kötött forgalmi birtokoknak ^használható részét, akkor isméfltb. egymillió kat. holddal keli számolnunk. Az a földterület tehát, amely föld-birtokpolitikái célokra egyáltalában igénybe vehető, mindössze alig ha-\'
c
A cse/>eíc megismételtéit Nagygeföcénél a vi&lce-resszti támadást és Kató-naságot vonnál* össze a Qatáron
Ungvár, január 9 Az Ungvár közelélx-n állomásozó magyar határvédő csapat Jeleentét-| se szerint hajnali 3 órakor a Nagy-gejöce községnél lévő határrészén cseh csapatok -ukrán terrorista bandákkai együtt ujabb fegyveres támadást intézlek a magyar határőrség ellen. Ungvárról azonnal katonai megerösilés ment a helyszínre, amely\' felvet:e a csehekkel a harcot és visszaverte a támadást. Az ukrán támadók később teljesen visszavonultak, csak a cseh halár, őrség maradt a haláron. MMgyar
Háborús hangulat
Munkács, január 9 A 4Mai Nap munkácsi jelentése szerint a vasárnapi békés légkör mára ismét feszült háborús hangulatúvá vál!ozott. A munkácskor-nyéki hegyekben ugyanis a csehek nagy csapatösszevonások..! végeztek és szinte egész éjszaka gépícgyver-Sortűzzel rémítgették a város iukos-ságát. Megállapítást nyert, hogy a cseh páncélkocsik és gépesitelt osztagok felvonulása egész éjszaka folyt. Munkács környékén ezzel
6000 főnyire emelkedett a osah haderő létszáma.
részről halott nincs, cseh részről a veszteség ismeretlen.
A tárgyalások megindultak, ennek ellenére Szórványosan lőtték a csehek a falut foszforos lövedékkel. Ennek következtében Nagygejő-cén
három ház kigyulladt ós leégett.
Az -ujabb támadással kapcsoliu.1-han a magyar kormány prágai ügyvivője utján ujabb tiltakozást jelentett be. Egyébként
az ügyvivőt további intézkedésig szabadságolták.
Munkács környékén
| A 31. ezred III. zászlóalját, amely ¦ a Munkács elleni támadásban ivem vett részt, a parancs megtagadása miatt gépkocsikon az ország belsejébe szállították.
Munkácsról jói látható, hogy I
a csehek a város környékén hármas védelmi vonalat építettek kl.
A ríasztóiövések |Ö\'s az állandó gép-fegyversortüz miatt a lakosság nyugtalanul aludt. A magyarok a tüzel nem viszonozták, cmherétetr ben^sem okozott károkat az éjszakai puffogtatás.
Legfelsőbb helyről érkezett a parancs,
Mint feltűnést keltő hírt közlik Munkácson, — mondja a Mai Nap munkácsi jelentése — hogy a vjz-kercszti támadás kivizsgálása so-
rán megállapították, hogy "a tárna, dásl parancs a legfelsőbb helyről érkezett. A vizsgálat tovább folyik. Oeh részről egyébként kb.
40 halottja van
a Munkács elleni támadásnak. Ezek köz.ül 27 holttestet magyar területen tajáltak meg, a holttestekel csend-keli eltemették. A többit a csehek magukkal vitték. A cseh foglyok száma a kórházban fekvő két sebesülttel együtt hét..
A (magyar kormány minden intézkedést megtett a határon. (-
A határőrségeket megerősítették,
váratlan támadástól nem kell tartani, ; l i
Munkács, január 9 Az egész város jelenlétében nagy gyászpompával temették ei a munkácsi támadás Során hősi halált halt magyarokat és azt a tizgyermekes szegény ruszin asszonyt, akit szintén a cseh golyók öltek meg. A temetésen jelen volt Jaross Andorminiszter is. A gyászbeszédet Vozáry Aladár képviselő mondta, aki hangoztatta, hogy a békétváró Európaiján ezt az aljas támadást letagadni, kimagyarázni nem \'ehet.
Angliában áradások; Ausztráliában hőség pusztít
; London, január 9
¦-" A váratlan olvadás követkéz télien Angliában 61 folyó lépett ki medréből, mindenütt nagy áradásokat öko xotl, A kár nagy.
Sidney-i jelentés szerint DcM,-a-sztrálíában n;lgy hőség pusziig
iadja meg a négymillió kat. holdat. Ha csak nem akarjuk telje.sen tönkre lenni a nemzeti szempontból feltétlenül szükséges középbirtokokat és nem akarunk a nemzeti termelésből kieséseket okozni, semmi* esetre sem mehetünk tul a kormány egészséges tervezetén, amely fok >za tosan kíván a nagybirtokrendszei--néi a kisbirtokrendszenc áttérni.
A valósághoz híven és egész határozottan meg kell állapifan] a statisztika s zámodataibói és a gazdasági élet törvényszerűségéből azt, hogy ez az éwnkénii százezer kai-hold, amelyre a kormány gondol s ami a birt okp-lililtai törvény meghozatala után körülbelül t,200.0t)0 holdas komplexumra cmc;kedhetík, a legs/igor.ibb számítás szerint is kfeléglthe! minden igényt. Mert hiszen természetes az, hogy itt nem
pillanatnyi és radikális földosztásról van szó, hanem olyan földhöiS-jutlatásról, amely egyrészt Segít a kisemlxneken, másrészt pedig biztosítja a nemzeti termelés mai szinvonalat. ,
Magyarország termőföldjéből egy millió kat. holdnak megmozgósilása olyan átalakulását jelenti földbirtok viszonyoknak, amilyeneknél radikáj lisabbakra reálisan gondolni sem, tehet. Utalunk itt Imrédy Béla miniszterelnöknek arra a legutóbbiéi, hangzott klasszikus megállapítása-, ra, hogy a magyar föld szentség s akinek ez a szentség a kezében .van, ájtatosan köteles áld..zabit hozni a haza oltárán. Ez a megállapítás két. séget ki/áróan tükrözi vissza azta^í egyedül helyes és egészséges felfogást, hugy a földbirlokpolüikai műveletek nem karitatív tenykedé^az.
államnak. A földdel együtt súlyos kötelezettségek is járnak. És ha a jutlatottak ennek a kölelc«ettség;-t nek eleget tenni nem tudnak, annak kárát a nemzet egyoteme látja.
Kapcsoljuk ki tehát a nejnzeti fúldbirtokpolitikát a napi polükft köréből. Senki ne igyekezzék jdő előtt felcsigázni az igényeket.és feldúlnia falusi nép nyugabnát lehetetlen ígéretek hangoztatásával. Mert ígérni könnyű, sikertelen reményeket ébreszteni is könnyű, hanem sokkal nehezebb az igazi nemzeti reformokat megvalósítani. Igyekezzék \'mindenki nyugodt levegőt teremteni a kormány munkájáJiak, mért ez a munka fogja kitermelni az igazj, egészséges, uj nemzett föld! birtokpolitika törvényét. Ez a törvény pedig földet és kenyeiiel akar adni inidenkjnek, aki erre érdemes;
__ZALAI KÖZLÖNY
Tervek tüdőbetegek otthonának létesítésére Nagykanizsán
A Szanatórium Egyesület dr. Krátky Istvánnét választotta meg elnökéül
37—38 fokos meleg van, több helyen a cserjés kigyulladt és kisebb-nagyobb erdőtüzekéi okoztottt , •
A magyar kormány ujabb lépése Prágában
Budapest, január 0 A magyar ki"", kormány ma ujabb lépéseket tett Prágában, amelyből a prágai kormány megfogja érteni, hogy az eddigi sérelmeket jóvá kell tenni, a károkat megfizetni e>* a további hatarvSHongásoknák elejét venni,
„A megsemmisülés vár reánk" — ismeri be Mach szlovák miniszter
i Pozosny, január íl
Esztcrházy János gróf ismeretes nyilatkozata általános feltűnést kellett mindenütt. Macii Sándor, a szlovák kormány Ingja foglalkozik szintén Esz-terházy nyilatkozatával és kiragadja belőle ami\' . itétclct, iiogy mindig a •szlovák ba,J<ságot liaiigoztatia, ö is o magyar—szlovák b^rálsag mellett foglal állást, mondotta Mach minissz-tex, "zért nyugodt idegekkel és komp* Jyan kell a legulóbbi incidenseket le. tárgyalni, mert lia nem jgy tárgya. Kunk, a megsemmisülés vár reink, ~ hangsúlyozza. Ha nem szűnnek meg a határYÍUongások, sosem keríil sor épilésre. Majd a magyar impérium alá került szlovákokhoz intézte komoly ÜiUS -szavait.
Milyen címen utasítják ki a magyarokat Kárpátaljáról
Torna, január 9 Sárkány József királyházai és Kovács Dezső gödényházai n-r. lelkészt családjával a kárpátaljai hatóság kiutasította, azzal, hogy születési he. lyuk Magyarországhoz tarluzjk.
Menekült az orosz flgyvivő a GPU elöl
Kairó, január t)
Még a mull héten ideérkezett a dsiilai szovjet ügyvivő és tartózkodási engedélyt kórt, meri nem érzi magát biztonságban a GPU dűl. Mi-vei Egyiptom és a szovjet között meg. íelclö egyezmény nincsen ilyen eset-re^ az ügyvivő nem kapott tartózkodási engedélyi,
Csapody Erzsébet meggyilkolásának ügye a tábla előtt
Budapest,\' január 0 ismeretes az a rablógyilkosság, ami Székesfehérváron történt, amikor megölték és kirabolták Csapody Erzsébetet iA bűnügyi eljárás során mini lettest
a bíróság Arany\'Gyulát életrogyiiglani fegyházra ítélte, mig a felbujlással gyamisitott Csapody Sándor lflptudd-fltót felmentette a vád alól. Fellebbezés folytán ma "került SRz ügy a Innia-pest i Ítélőtábla elé, azonban a Tötár-gyolást nem leheléit megtartani, mert a másodrendű vádlóit, (^sajxhdy Sándor nem jelent inog y tárgyaláson.
4 HaimÜtétek utáni Időszakokban a régóta bevált, tisztán természetes „Ferenc Józsei" keserűvíz kitűnő hashajtó, amely a belek tartalmát biztosan felhígítja és azt csakhamar fájdalommentesen levezeli. Kérdezze meg orvosát.
Hlilgiiti»,h|f<8l|iitor
A Szanatórium Egyesület nagykanizsai tüdöbeleggondozó intézete és \'maga az azt fenntartó egyesület 33 évig állt Kövesdi Boér G\'jsziávné vezetésefllatt. A nwnka nem állt meg, az intézmény nem árvuU ci Boéraó elköltözése ¦¦alán sem. Csend ben, dc annál céltudatosabb és rend Szeresebb munkával dr. Krátky Ist-vánné gondoskodott az átmeneti időre az egyesület életének folytonosságáról. A polgármester meleg szi-vü, szociális téren mindig munkára kész és péidátmu Látóim önzetlen felesége uj vérkeringést vitt a Szanatórium Egyesületlw s igy mi sem, természetesebb, hogy az egyesületi választniány ragaszkodott ahhoz is, hogy Krátkyné vállalja el az elnökséget Miután orré sikerült megnyerni, a Szanatórium Egyesület megtartotta tisztújító közgyűlését és azon szere tel teljes egyhangúsággal dr. Krátky Istvánnét az egyesület elnökévé megválasztotta, egyben jegyzőkönyvi köszönetet szavazott az eltávozott ehiökasszonynak, Boér, Gusztáváénak.
\' Alelnökökké Dreven Lajosnél^ Farkas Vilmát, dr. Hegyi Lajosnéty Kelemen Ferencnét, Morandminá dr. Fodor Erzsébetet és dr, Szabady Lörincnét választották meg. Ügyész dr. Hajdú Gyula, titkár Vegeié Károly, pénztáros Lányi László, ellenőr Varga József, számvizsgálók: Ötvös Emil, Polay József, Barbarits Lajos. , j ; !
Újra alakult a választmány Js a követkczöképpciu: Barabás Kait, máimé, Barbarits Lajosné, Benedek Rezsöué, Bcrti Gizella, dr. Berlin József né, Berlin Gusztávné, Csizmadia Vilma, dr. Czoboiy Gyuláné, dr. Fábián Zsigmondné, dr. Fodor Aladárné, Freislinger Gusztávné, dn Hennig Alfrédné, dr. Halphcn Jenö-né, Kaan Irma, dr. Kábán Imréné, Kádár LajoSné, Krátky Györgynó, Krenner Zoltánné, dr. Lengyel Ká-roiyné, dr. Merkly Behs Józsefné,
Egy megtévedt nagykanizsai tisztviselő ügye foglalkoztatja két nap óta a nagykanizsai bűnügyi hátóságokat. A nagykanizsai városi adóhivatalnál, mini megbízott végre hajtó volt alkalmazásban Vidos István. Vidos már tui van az ülvenen, valamikor jobb napokat látott, önálló kereskedő is volt, s miután tönkrement, helyezkedett el a városnál-
dr. Mohos Józsefné, Nemes Jenöné, dr. PálzS Dénesné, dr. PÜhál Vik-troné, dr. Rapoch Aladámé, Ileisch Béléné, liiskó Gézáné, dr. Rotschild Béléné, Rubint Károlyné, Szabó Gy özöne, dr. Szabó Zsjgbondnéj Vegeié Károlyné, Vécsey Bamáné, dr. Wlnkler Emőné, dr. Welwui\'th Dezsöné. [
Dr. Fodor Aladár, az intézet fö-. orvosa az orvosi jelentési terjesztette elö A rendelő egyreerösehb forgalmát a főorvos és dr. Neumann Henrik kezelőorvos bonyolítják kJ lelkiismeretes ügyszeretettel, amiért a váUsztmány köszönetét és az életnek megmentett emberek százainak háláját érdemellek M.
Lányi László példás rendű pénz-tár-kezeléséért n választmány köszönetet szavazott.
A közgyűlés folyamán Morondi-niné dr. Fodor Erzsébet érdekes és ériékes indítványa hang/ott cl. Létesítendő volna Nagykanizsán egy tüdölíetegeket gondozó, otthon, aliot az indítványozó elgondolása szerlift a városban lévő összes tüdöbeiegvk elhelyezést nyernének, állapotuknak megfelelően lennének foglalkoztatva, avagy gyógykezelve. Elsőrenf; dü közerdeket is szolgálna ez az intézmény azáltal, hogy a fertőző, a betegséget terjesztő egyének elkülönítve élnének és igy a további fertőzés lehetősége ki volna zárva-Éppen közérdekűsége miatt létrehozásában a közületek és a táisadla-lom áldozatkészségére is számítva, reméli az indítványozó, hogy az élctrehivásiiak nem lesz akadálya;\' Az intézmény szükséges volta mellett szól a tbc.-ben elhaltak in-gC. döbbent öen nagy száma. A közgyűlés az Indítványt tüzetesen megtárgyalta, mérlegelte ftz intézmény te Iái Utasának lehetőségét és fenntartásának eszközeit és végül egyhangúlag elfogadta. Az első lépések érne intézmény felállítása érdeké-Len már meg is történtek.
Vidos István nem tudta megbecsülni szerény kis állását, -Csaját bevallása szerint — nemrég a kártya áldozata lett, szenvedélyét nem tudta másképp kielégíteni, közpénzekhez nyúlt. A sikkasztásokat közei egy esztendő óta folytatta. Most az év végén jóvá akarta tenni ja havi sikkasztásokat, de az összeg ezer pengőn felül volt már, pénzL sehonnét nem tudott szerezni, a hu-
1939. január lí)
rok pedig egyre jobban szorult : — önként jelentkezett hát ftdeUcscft-nél.
A megindítóit vizsgálat 1130 pengő hiányt mutatott ki. Vidos beismert mindent. A rendőrségi kihallgatás rátán átkisérték a királyi ügyészségre. A vizsgálóbíró szintéin kihallgatta és utána elrendelte letartóztatását. Vidos ügyében a városházán tovább folyik a vizsgálat s annak befejezése -után rövidesen elkészül a vádirat is a megtévedt városház] végrehajtó ellen.
Dr. Vértesi Frigyes nyitotta meg a üceális előadás-sorozatot
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör az őszi világpolitikai és magyar események sodrában nem tar--tolt Uoeális előadásokat s azok sorozatát most indította meg azzal a. célkitűzéssel, hogy az idei Uceális1 programban bö helyet fog kapni a magyar Igazság és a Felvidék tirgy, kőre. A megnyitó előadás is ebben a gondolatban vált ünnepélyessé s s h;igy valóban ünnep is legyen Nagykanizsának, arról \'ntzzai \'gondoskodott az Irodalmi Kör, liogy dr. Vértesi Frigyes pécsi theologiai tanárt hivla meg az első előadónak-
Dr. Vértesi Frigyes igazában már nem is vendég Nagykanizsán, mert \'minden oklevélnél erösébb k%--poccsai vállalta öl lelki díszpolgára nuk a kanizsaiak szeretete a kivételes ember iránt, a csodálat hatalmas tudása és bátorsági előtt, a mellyel az igazabb, sz-)tiálisabb,ke-resztényehb Magyarországért küzd Írásban, szóban, egész életével, fáradhatatlan munkabírásával, szinte fanatikusan harcos magyar ember-szeretetével. (
Dr, Vértesi vasárnapi előadására olyan tömegben tódult a közönség, hogy félórával a kezdés időpontja elötl alig volt már hely a városháza dísztermében. Hat órakor pedig tömegesen kellett v&szafor dúlniuk azoknak, akik nem fértek )>e a zsúfolt terembe. A katonai, egyházi és polgári társadalom Reprezentánsai is nagy számban voltait jelen az előadáson.
A Uceális előadások sorozatát dr. Krátky István polgármester, a Kör tb. elnöke nyitotta meg, majd a véres és a Kör nevében szeretetteljes ünneplés közlxm köszöntőit te dr-Vértesl Frigyest. A Kör aranyérmes Vegyeskara KctUng Ferenc karnagy vezetésével a Hiszekegyen és a záró Szózaton kívül előadott frnüSorr számával méltóképpen adott ünnepi keretei az ünnepi eseménynek.
Dr. Vértesi Frigyes előadásának a magyar igazság volt a témája, a visszakerült Felvidékkel kapcsolatban. Hatalmas perspektívákat nyitó szempontokba ágyazva gyözie meg hallgatóságát arról, hogy a természetjog és erkölcs örökérvényű tételei alapján is igazságtalanság történt Magyarországgal s a nagyhatalmaknak nem csak baráti gesztusuk, amikor segítettek a részleges reparálásban, hanem kötelességük a teljes magyar igazságot he ly reá Hit ím j. Egészen meglepőek voltak a világháború gazdaságfihátteréről, a trianoni kulisszákról, a magyar nagyhatalmi lehetőségiről és a magyar népszaporodás statisztikájának szfinte vérfagyasztó ta>-Irrú Is ágairól mondott fejezetek. LAz előadás részletes közlésére .vásszor térünk!) \\ / t
A közönség előadása közben é> után hosszan éa lelkesen ünnepelte dr. Vértesi Frigyest- . ,j , |
VáPOSi MoxgÓ Hétfőn, kedden és szerdán
Dániellé\' Darrieux bűbájos vigjátéka:
Kisasszonya mamám
Az BrSkllju párisi sszony magánélete és Unom kalandjai.
Partnerek: PIERRE BRASSEUR és ALERME. QyBnyBpO kiaérö müaor Aktuális Híradó.
Előudások kezdete köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 8 kor. Rendes helyárak.
1130 pengőt sikkasztott a kártya miatt Vidos István városi végrehajtó
lftBfcifaWMâr 10.
Harmadik riport : Kultúra és művészet a franciák illyr birodalmában
iA hatalom Ós a dicsőség tetőpontján állott a császár, amikor Dauehy tábornok 1809 októberébon bevonult Ljubljanába. Ekkor kezdődött az a korszak, amelyet, Napóleon életrajziról általában a .béke esztendeinek, ne véznák. A béke alo^saiból a legtöbbet IHyria élvezte, aho. sohasem dúltak véres háborúk. Amikor a sctiönbriiuni béke okmányát az osztrák császárok barokk palotájában a korzikai fiskális fia lllyrin megszületésének napján aláirta, már elhatározta volt, hogy elválik Joscplibietöl és megkéri Mária Lujza kezét. Három hónappal Hlyria szüle, lése után megtörtént az esküvő\'is és a római király születéséig a Lajosok korának minden fénye Ós pompája szikrázva és ragyogva, tombolt Napóleon1 országaiban.
Hlyria négy esztendeje közöl bárom nyugalomban &s békében telt el.
Ha azonban kezünkbe vesszük a Provinces Hlyriens Télégraphe Offi-zíeUe-t, az illyr tartomány hivatalos
lapját, amelyet monsicur Charles No-dicr szerkesztett és amely négy nyel-ven — franciául, németül, szlovénul és olaszul — jelent meg, valahogyan arra a megállapodásra kell jutnunk, hogy Európát M0 évvel Czetött is csak azok a problémák izgatták, a melyek napjainkban rőtökkel vonják bc az államférfiak homlokát.
140 évvel ezelőtt Is guorllla-harcok dúltak Spanyolországban, Korzika és Savoya pro-blómái csak ideiglenesen nyertek elintézést, a nagy orosz leszámolásra készült a világ;
igaz, hogy akkor Hcrlin és Moszkva nyújtottak egymásnak segítőkezet Pá-ri\'s ellen.. <.
Mindebből azonban Hlyria nem érzett semmit,
Napóleon guvernőjol a püspöki pn. lólábán székeltek és egymást érték az ünnepségek Ljubljana falai között.
A szlovén paraszt még ma is „frank"-ban fizeti az adót
iá szlovén nyeflv, amelyet az osztrákok elnyomtak, reneszánszat élte,
Napóleon rendeletére reorganizálták az iskolákat. Francia rendszer szerint népiskolákat létcsíleltek itlyriában és Ljubljanában először tanultak szlové-* nul a gyerekek a tantermekben, A inig \' az osztrákok alatt a népiskolákat rtíta* Iában
„nemet Iskolákénak
lilvlák, addig s/,crto a birodalomban szlovén ós horvát tankönyvök kerültek a növendékek elő. A középiskolákban is a nép nyelvén folyt az oktatás, cinelíelt természetesen franciául is megtanultak a gyerekek. Uj Iskolatípus alakult: az Eoole des art ot des metiera, afféle Iparművészeti iskola és megkezdte működését az Academia, Ljubljana első egyeteme, amely a mai •szlovén egyetemnek volt az őse. Az egyetemi oktatásnak köszönheti az ősi város páratlanul szép botanikus kort. jenek meg [ere intését. Ennek a bota-uikus körinek a belyén létesült a későbbi állatkert. A franciák ösztöndíjakat alapítottak és Ulyrlából rengeteg tanulni vágyó ifjú ment a Sor-bonnera és Clinlous sur Martiéba.
Rortraud, a második guvernőr francia ós olasz mérnökökkel elkészíttette Ljubljana városrendezési terveit, ezek meg vannak ma is, kivitelükre azonban nem került Sor, mert — az illyr birodalom is rövid !do alatt véget éri, Nem valósult meg belőle más,
csak Ljubljana páratlanul szép főtere, az úgynevezett Kongresat trg, amelyfet Latlerniann allénak nevezlek régebben, Ferenc császár goncrálisa után. Igiiz, hogy a oillag alakit monumentális tér
getztenyefált Lattermann ge-norálls ültette el a város szivében,
de a nagyszerű terv mégis csak Ber. traud grófi agyában fogamzott meg.
lA szlovén paraszt, ha bemegy a városba adót fizetni, OZt mondja ma is: .frankot fizetek.,.. Az adót frank, nak hívta. Ez a kifejezés ugyancsak egyik emléke Napóleon négy esztendejének. A franciák a parasztot felmentették o robottól. Auiig Magyarországon csak 18-ban szűnt meg ti robot és maga a magyar nemesség szüntette ezt meg — addig lllyriában Na. polcon már HO évvel ezelőtt clren. ?elte, hogy a paraszt ucun tartozik a földesúrnak semmiféle szolgáltat. Hiánnyal. C-suk állami és közvetlen adófizetésre voltak kötelezve u polgárok, ezt az adót frankban kellett fizetni ós a kifejezés majd másfélszázaddal Napóleon ideje után is fennmaradt,..
Amikor Waterloo után visszajöttek az osztrákok — kegyetlenül behajtót. Iák a Napóleon által elengedett robotot... Ez volt az első ajándék Q .felszabadítás után.
A schönbrunnt béketoH és egy legendás Napoleon-pénz
Ljubljana egyik legszebb szobra Va-lentin Vodnik-ot ábrázolja, a szlovén nép szabadságának, költőjét. Rajta kivid költök ós irók ogósz sora -- pre. seren, Iván Hribar, dr. Tavcar, űX Krek, — akiknek egy részük szerepet vállal a politikában Is, teszi irodalmi nyelvvé a szlovént. Horvátországban és végig a dalmát tengerparton a nemzeti élet és a nemzeti nyelv újraélednek. A múzeumban dr. Mai József, a szlovén állami múzeum tudós igazgatója elvezet n vitrlnekl.cz, amelyek Napóleon időjének emléked őrzik.
Manifesztumok és rendektők kezdőd, nek e szavakkal: «Napoleon, Kaiser der Franzosen, König von I tu Leu, Beschützer der Rheinischen Bundes...
Wir haben befohlen und befehlen".
Volant, a későbbi goriziaj püspök, az illyr egyelem rektorának komoly arca néz szembe velünk, fis üveg alatt monsicur Nodier, aki legszebbik regényét, amoly-ben Joan Sbogar életét örökítette inog, irUt e városban. Az <Mij,ira zivljena. — Hlyria ébredj I — Vodnik gyönyörű költeményének
első péklánya. Szegény Vodnik sokáig szenvedett ezért a versőrt;,. Az első szlovén nyelvű újság\': a iLJublJal-naki Novice példányai...
Egy másik teremben a toll, amellyel Napóleon a schönbrunni békét aláirta, i
Bársony tokkban egyszerű faragott lúdtoll... Még rajta szárad a tinta, amellyel a császár odaírta nevét a pergamenre. Hogyan került Ide ez a toll? Mondja az, igazgató;
— Hitler Eduárd von Strolil, sia-ralokaí földbirtokos, egykoron törvényszéki tanácselnök szerezi\' meg az ereklyét és végrendeletében ö hagyományozta a múzeumra...
Egy másik emlék romantikával van tele. Primitív rajzok közepén onywel odaragasztva egy francia pénzdarab. Egy ueuÜmoS. A Napóleon pénze, ÉS a pakkendekli felírása elmeséli, hogy Mthal Vornus, akit Bcrnaoou-nak csúfullak, ajándékba k\'apfi a róz-pénzt a császártól. Vcrnus sergeanl volt a francia tflzérreglmenlben ós a wagrami csatában
kivette szájából a pipáját ás
mm
AZ ember e\'lLTE.
Ha rendes az eme
odaadta a osászórnak.
N\'a|Hileou a sergeant pipájából szítt... Ezért .i pipadohányért kapta n krnj. cári, amelyet szive fölötl hordott a halála napjáig, örökösei luigyotnánvn-ként került Ide..
Vitrin alatt fakult színlapok,
Emlékei azoknak a ragyogó napoknak, amikor a Comédic Francois és olasz slaggtonek vondégszerciwltck a ifubljaoai szinbázbau.
Dr. Melitta Flvec-Slflle, az ismert törtéuctenitutlós, iikbiek La Via Eoo-nomicpie de provinro IUyrten oitnü könyve Parisban jelent rneg, mondja nekem: i
— A konlincntális zárlat ideje bele. esik Hlyria négy esztendejóbe. Emiatt
a gazdasági viszonyok nem voltak rózsásak. Kulturális, művészeti ő> iro-dajtni téren azonban irigylésre méltó volt itt a helyzet. Rengeteg könyvet nyomtatlak. Művészek szóles e világból alkottak itt. A francia kuliurát elsó kézből kapta lííyria, fis egyedül o kultúra kedvéért ls sziveden tanult mindenki franciául.\'
Napoleon épített utat Kotorig és !stambul felé
A világtörténelem minden nagy férfin utak építésével is maradandóvá lette a nevét, de talán sehol a világon nem maradt meg annyi nt győzelmes hadvezérek alkotásaiból, mint amennyi megmaradt Napóleon lllvriájából. I)r. Melitta Pivee-Stelc több száz utat sorol fel munkájában ós ezek közül húszon-kileno ma Is épségben van I Azt a remek országutat, amely Fiúmétól VCzct Zágrábig, most is iigy hívják, Lujza útnak, ahogyan Napóleon elkeresztelte. Napóleon építette meg a hatalmas ulat Ljubljanától Dalmácián át Kotorig. fis ő robban, lattá ki Európa legmerészebb uljál a Lovosen meredek sziklái között. A török posti is Napóleon fennhatósága alatt állnlt és lllyiíáu keres/lül roboglak a francia posta kocsijai Isl.imbul felé. , / ,
Ez utak mentén itt Is, ott is, állnak ínég a Napóleon, mérföldkövei,.,
Sok helyen megbámulhatja a vándor a francia sas szárnyalt a kövek megkopott oldalául.
A dóm kél hajójában — Ilid köti össze ezt a páratlanul szép székesegyházat a püspöki rezidenciával — a kupola alatt a kereszténység első emonai püspökei néznek le ránk. A kereszténység első századaiban terjesztették ők a lúlct... Pozzo pádovai mester vésőjét dicsérik c szobrok. Hlyria életének negyedik és utolsó évében, 17Kl-ban készültek az emonai püspökök márványszobrai : az illyr idők emlékeként maradtak meg adómban, amelynek Ősét a középkor gótikus idejében emelték Szent Miklös tiszteletére a régi lubljana bajósui és halász mesterei.
Van aztán még egy emlék, amely a francia uralomra emiékézlet,
A könnyű, gyorsan szaladó é«v jól ruganyozott kocsit ma ís .pürizsar.-nak nevezik mindenfelé. Városban és faluban egyaránt. Onnan van ez, hogy
először a franciák l»ztok erre a vi-dékre könnyebb kocsikat a ró^i otromba és nehéz szekerek helyébe; fis ugyancsak a franciák készítették azokat a könnyebben kezelhető mérlegeket is, amelyeket addig az illyr bii\'od alom hoz, tartozó vidékeken nem ismerlek.
öreg kastélyokban egypár zenélő óra, empire bútorok a imizeumbui, amelyben OgytcS korok kényelmét mutatják nekünk, a gondok között élőknek, velencei csillárok stukos nu\'nye-zeteken, klasszikus szobrok és mindezeken tut tarka virágágyak a parkokban, lágyan csobogó szökőkutak intim bokrok* közölt, elfakult szerelmes le. vélek: ezek ma emlékei annak\' a négy esztendőnek, amelyről semmit se tanítottak az iskolákban.. i
Paál Jáb
Mércékolt délnyugati, nyugati szél, változó felhőzet, sok helyen köd, fi hegyekben napsütés, északkeleten, kólóién még eso, havaseső. nappali olvadás, ójuzaknl fagy éa slkosaág.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai megtltryslÓAtlomása jelenti t
Rőraéroékiot tegnap eato 9 érakor : —,2 6 ma regtrel -5 2, dólbon +02.
CaapadAk 00
— Naptári Jotiuár 10. kedd. Hóm. kat. Vilmos pk. Protest Molánla. Izr. Teboth hó 19.
GyőgyuzertAri öjjell szolgálat e hó 16-lg a „Megváltó" gyógyszertár ós a klakanlKaal gyógyszertár.
mm smm
Olcsó vászonárusitás
,-nél.
zalai icpglonv
A keresztényszocialista vasutasság csak a munka politikáját jelentő krisztusi keresztét hajlandó követni
A nagykanizsai VOGE tisztújító közgyűlése
1300 vasutas, léhát majdnem ugyanennyi vasutas cs*\'ád éi Nagykanizsán, Több, mint az iparos vagy a kereskedő létszám. Mégis nHg-aljg hall róluk, gondjaikról a nyilvánosság. Pedig a mindennapi életükön I-d az 1918-as vörös tébuly leverése körül, meg most a Felvidék visszakéri! lésének lázas hetei-megmutatta a magyar vasutwság, hogy nem csak tisztes kenyeret keres a pályáján, hanem hazafias értelemben vett hőse is a foglalkozásának-
Ennek a vasutas tálornak egy része, a vasutas kisenilerek tömege hallatta most szavát Nagykanizsán, amikor Ct keresztényszoci^ista VJas-¦jtnsok Országos Gazdasági Egyesületének ilte,ni csoportja évi közgyűlését tartotta. A gyűlés népes volt és megjelent azon a központ képvi-aeletében Pillch Nándor, a vasutas Szaklop felelős szerkesztője ét Tóth Gyula központi elnöki tanácstag, Ott volt a közgyűlésen Marólhy Oszkár főintéző is, a csoport disz.\'lnüke. Elnökölt kökalmi Ferenc csoport, elnök.
A Magyar Hiszekegy és Üdvöz\'é-pek rátán AVar Sándor t! főfUkáf terjesztette be a Jelentésekel. Megemlékezett a Felvidék vjsszácsatolá-sáról, a csoport egész é\\i munkájáról, a keresmény gondolat jegyében folytatott bátor, ki!artó harcokról, a nagycsaládos vasutasakért indított egyesületi mozgalomról. A 311 tflgu csoport karácsonykor i s»egény kartársat ünnepi keretben segélyezett. Köszönetei mondott a zalai .Közlönynek az egyesület támogatása\'
ért. Hadat üzent a jelentés
az árdrágításnak.
Mert nem lehet, mondta, hogyegyo-sek büntetlenül gazdagodénak ár-felhajtássul, mig vasutas kbembey reknek 10—50 pengős kerasetböt kell kenyeret adniuk gyermekeiknek- Bízzunk — folytatta -
Imrédy miniszterelnökben,
aki a munkásság családi pótlékát törvényije iktatta. • Maróthy diszelnök elaöklésével a tisztújító szék
megejtette a Választásokat. Eredmény: lelkes ünneplés közben díszeinek újra Marólhy Oszkár, elnök Kőhalmi Ferenc, alelnökök: Szívós Gyula, Aradi ! Antal és Jakubecz Imre, rőtltkár: Avar Sándor, titkár: Németh András és Klela Márton, péuztims: Szentirmai Mihály, ellenőrök: Kulcsár János és Horváth László, jegyzők: Gál István és Mohácsi László, országos kiküldött Arany József, elnöki tanácstag: f.a. borczy Károly. Választmány: Alpár Lajos, Ambrus György, ftta Géza, Ba. rabás Eudro, Babos István, Baj Ferenc, Balogh István, Balogh György, BáAhidt József, Ilánóczy István, Bcke László, Budai Józscí, Dani József, Gáti István, Gerlei József, Gerlei Kálmán, Horváth József, Harmatos János, Hegedűs László, Kelemen Lajos, Kovács István, Ködös Gyula, Los kai Ferenc, Németh Lajos, ötvös Gyula, PÍacskó Miktós, pusofszky Kálmán, RadocSányl József, Rábai Lajos, Hohs (ióza, Sirám László, Sasvári István, Somogyi Lajos, Szabados István, Temesvári Vendel, Tiszai József, Tollár Károly, Varga Károly, póttagok: Jutási József, Gyöngy Sándor, Ladányi Já-nos, Babos Imre.
„A ml kérésziünk Krhztus keresztjét"
4
A Kath. Le«éi>y«ffyl«t
bálja
A nagykanizsai Kathollkus Legény^ egylet nagy estélycire a korábbi években a társaság is fel szo-cíí kott figyebü & díszes \'fl^V együttesben Tel is szokott TF azokra vonulni, hogy ro-
—yí/i.l_ komzenvét nyilvánítsa a
"^íi/i\'j kereszt jegyében tömörült katholikus ifjúság iránt.
Azóta, ugy látszik, fordult.a világ.
Iá társadalom .érdeklődése megcs&p-paut mluden iránt, elsősorban a far. -sang öröiuei iránt. A legényegylet az idén nem otthonában, hanem a nagy bálok tenuóben, az Iparos-szók-házban rendezte első farsangi mulat-sógát s bár a meglúvón olvasható illusztris névsorok után zsúfoltságra leheléit számítani, az általános fásultság é>a sok influenzás betegség miatt o tO tagú díszes védnök-gárdából alig páran jelentek meg a legénjvgyMi bálon, viszont a Legényegylet fiatat-sága szép számban vonult ki, a leányok -koszorúja Ízléses, szines, decens öltözeteikkel valóban Szemet gyönyör, ködtetö látvány volt, különösen a kcz. díítáncban és a francia négyes festői figuráiban (ezeket Gábor tánctanár verette). Sajnos, a megnyitó párok névjegyzékéből is — bizonyara a sok betegség miatt töht.eji. hiányoztak, mind ahányan megjelentek. ezeket ózonba" pótolták a legén végy leli fia. talság jókedvű ifjú párjai. Gyönyörködve nézte vejig a megnyitást a két fővédnök, \\ilóí Székely János tíbor-uok és dr. Krótky István polgármes. ter. \\ védnökök közül ott volt P. Czirnisz Viktória plébános, nemes Bveuer Pál százados, Kovács Nagy Pál rend őr főtanácsos, Tersztonvák László Mltanár, vitéz Tóth Béla Ba. ross-elnök. OH volt Gazdag Ferenc püspöki tanácsos és dr, Mulschen.
bacher P,dviu ny. törvényszéki tanácselnök, a Legényegylet elnökei. Ott volt a megnyit \'i párok- közt grór Batthyány Ilona, dr, Makó Gábor, Borsa Béla, Sülé Ott\'., Horváth Géza és többen a fiatalság képviselői. A rendezés Bárány István és lelkes ren-dezögárdája jóvoltából hXvi-lmas és gondos volt. A tán éteremnek nem-oko. »ott -gondot a pénztár gondja, a han. gulat kellentes és vidám volt, amiben nagy része volt a Hering karmester wtzetéséVel szorgalmasan munkálkodó katona-zene karnak.
Szerették volna, ha a kanizsai ka. tholikus fiatalságnak ezen a bálján az idősebb társasági rétegeket Is na. gyobb számban láthattuk volna,
á Haróczy Sakk Kor kOzgyülése
A nagykanizsai Maróczy Sukk Kör évi rendes tisztújító közgyűlését az Iparoskor helyiségében tartotta meg. Kelemen Fertxnc elnök megnyitó beszéde után Böhm József főtitkár beszámolt a Kör múlt-évi munkájáról, mely elég mozgalmas és élénk volt. (A részletekről annak idején beszámolt !1 Zal<aiKöz, lőny) Hamburg Miklós pénztári jelentése javulást mutat ;t Kör anyagi helyzetében. Az pjj tisztikart a közgyűlés egyhangúlag a következő, képen választolta meg: Tisztekítr-béli elnök : dr. Krétky István, elnök : Kelemen Ferenc, társelnök; Sekrjlja Jakab, al.-lnökök : dr. Makó. Gábor és dr- Póttyondy József, ü. v. elnök : Pintér Sándor, fölltkár ; Böhm József, titkár : Bory Ferenc, pénztáros : Hamburg Miklós, ellenőr : ifj. Gumjlnr Mihály, háznagy : Afgánt János, választmányi tagok : Barbarlts Lajos, dr. Halász Pál, dr. Liehtensleín Sándor, Samu IstvánJ Seidl Jenő, Singer Sándor, ífj. Vó-kásy Károly, számvizsgálók : R«í-nitz Tilwr és Morgenstcrín Fenönc1 lellek.
Kőhalmi elnök megköszönte a bizalmat, ismertette a VOGE célkitűzéseit, a fő célt : a dolgozó kis-cinhcr megsegítését.
— Minket, a nemrégen kigúnyolt keieszténynsfic&übstáktat, mnndlbu; ¦ igazol a nemzeti megújhodás mindinkább feltörő vágya, az egész világ szociális átépítéseitek mind sűrűbb jelei- A magyar vasutasság1 az orsaág második hadserege, ezt a fegyelmezi tl hadsereget minden keresztény és íucaizeli érzésű koíjnány
nak kötelessége megsegíteni a nemzeti reformok idején. A vasuiasság-nak visaont nagy egységben kell s> gitenia az egységes,] auigy Magylur-orsíég felépítését ésezacl saját tusának jobbraforchlósót is.
PÜich Nándor, u vasutas-njság főszerkesztője mondott ezután nagy beszédet. Megemlékezelt ManfcácS cseh ostromáról. A-Qelvidék visszatérése, mondta, nem a csodavárásnak, hanem 20 év munkájának ered-, menye, amit mjndcnki a - posztján
végzet!. Ebben a munkában ott volt minden rendű és ra^u xnugyar vasutas is, aki moet részt kér a megtörtént csoda minden velejárójából, nz ebből eredő jókból is. Ezért dolgozik 67 VOGE-cSoport az országban, 26.000 VOGE-thgtfai. A magyai-vnsrjtasság nem játszhatja a néma gyermek szerepét ebben az országiján. SokCéle politikai, áraüi&t és eszmei torzsalkodás van körülöttünk. De mi, vasutasok ne politiitál-funk, semmiféle politikai akcióba a törvényes keretéken frji ne kapcsolódjunk. A VOGE a krisztusi esz. mék alapján áll. Nekünk csak! Krisztus keresztje kell, (zajos helyeslés), amely uem poijtizál, hanem azt hirdeti, hogy *adjátok nu\'g a mi\'unkisiuik aa ö i>érét!« Akrlsz-tjsj kereszt a munka polifikéját jelenti, meri az a munka kereazdje^ Ez kell nekünk, keresztényszodaUs-ta magyar vasrjtasságnak. VUlamii kor \'utópiának mondták a keresztény szoeiallsla igényeket. Ma kormányzati irány lett abból, amit ml 19 éve hirdetünk. Amikor mi nem vetlüuk fel isidókat tagjaink.közé, nem a gyűlölet vezetett, hanem az a nieggyózőrfés, hogy ez a föld a miénk és nem ícbet azoké, akiknek mindegy, hogy hot élnek. (Helyeslés.) Ezt csak a keresztény m*gyar tudja megérteni- Most már a kormány is, belátja, milyen baj voli, hogy a muukósság vezetését nem tiszta kercsztéijy és nem tiszta magyar kezekbe tóíák. (Helyeslés.)
Továbbiakban a vasutasság gazdasági kérdéseivel foglalkozott, kijelentvén, hogy az ígázi cs;iládvéde-lem : — olyan fizetés, amiből tisztességesen lehessen gyermekekéi! felnevelni. Miaden más csak foltoz-girrtás, amig vissza nem állítják a vasutas-fizetéseket.
Tóth Gyula (Budapest)
a vasúti mtmkámág gaedsaági kérdéseiről
beszélt, felsorolta az uj nyogbértervezet elluui kifogásokat, követelle a családi muiütabér-rendszer kibwj^z-tését a vaaulas inimkásaágra,. (u óra. bérek Őf eiölépósek rundesését és ba. dipéilékot
Aradi Antal alelnök hibáztatta, líogy ;» vasutasság is ¦beleadta magát a politizálásba, saját anyagi ügyeivel szemben i*)dig közönyös ^mamiit. íiblicn h baaában, mondta, ¦mbidonkinek he. hetne jólétet teremtoni, lúi Öwaeutrtva a -vezetőket támogatva, |h>Utika he-l)-elt a saját gazdasági kérdéseikkel foglal kormának. lelkesen fogadták el Aradi "indilvónyát, meiyrtek értőimében a VOGE mozgalmat indít, hogy
a vasutasság arányszámának megfelel& képviseletet kapjon a parlamentben.
Tüskés IsWén a vasutasság -megdöbbenésének, és utálatának] ailott kiíe-jetést a mvmkaesi emeaienyek -felett, indítványára a-kőegysülós
táviratban blztosltóUö Jmródy Béla korasányát roudlU»etotton .ttxausrtrói,
kitartásáról és kérte, hogj\' tegyen meg mindent az ország biztonsága érae-kébeu. v
Rábai Lajos a fMöházi ésyftókmü-hclyi \'munkások panaszait adta füő, Pőcz István hasonló értelemben szólalt fel.
Barburits Lajos főszerkesztő beszédében a vasutas közügyek számára a nyilvánosság érdeklődésének fokozot-tabb feareHéaét.sürgette a ÍVOGF mind a 07 vidéki eSüport-kÖraotében s-oh-Im-\'z a kanizsai osuporbiak a .ZuM\'i Kozáűny legtejjesebb támogatását .Ígérte., (Lelkes i&eJyeateX)
Uake Láseti a wolt-i délivaasMsok mostoha liclj\'zetét, Arany József a fiiCtéscsókkeulósok lueuszúutelúsót,
minőségben
Virég vezet!
rág József
divoUm.iUlotn, Wut 3.
1939. január 10
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉG
kodvm<; hotelje az
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
Budapest, III., Zsigmond-utca 3bV40.
Telefonok: 151-735., 151-738., 157-299.
Szemben a viláehliii Lukácsi ürd övet-, a Rózsadomb alján.
Teljes komfort, folyó melegvíz, köz-\' ponti (íltés.
A Nyugati pályaudvariul 1 kiaszakase
\' A szálloda teljesen újjáalakítva uj ve-ictés alatt áll.
Kl,íranj{u Cofo Reitaiuant,
polgárf. árak.
Oldó szobák penaióval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodásnál „x; külön «Dgad menyek.
Tóik Karoly a vasúthoz elsősorban gyermekek felvételét tetic szóvá. A panaszokra Kőhalmi elnök válaszoll majd a közgyűlés a Himnusszal bele! jciíklöit.
EMLÉKEZTETŐ
WÁ EKy»z«i közlés (két sor) ^m dija 30 fillér.
Január 14.
A MANSz lánclc.ája az Iparos körijén fi órától 2-ig.
Fabruir 1.
lptrftttuiel «Magyar gátja,.
BUDAPEST L
8.45 Túrna. — Utána hangiérr.fi.ek.
- 10 Hin\'k. - 10.20 Felolvasás, -10.15 Kelolvasás. — 12.10 Csorba Gyűli cigányzenekara. — 12.30 Hírek.
1120 Időjelzés, tdöjárásjcleqtés. -13.30 Ilendíírzvnekar. — 11.35 Hírek.
- 14*50 A rádió műsorának ismerte. tfee. — 15 Árfolyamlürck. -- "lC-10 Arányi Mária előadása. ~ 16.45, Idő-jelzés, bire k.
17 Tinkó Margit magyar nótákat zon .Műk. — 17.15 Marké Árpád elö-Mása. — 17.15 Orgonaavató hflng-wrseny a Szent István Ilazil lkában.
- 19.05 Hire.lt, — 19.10 Hírek .szlovák b ruszin nyelven. — 19.20 Hangié-i<wk. ~ 19.55 A jnagyar nyelv .fctaságáérl. — 20 TTosáruap, delhiin.- Falust kép. — 20.45 Dénes J&« m cigányzenekara, Orbán Sándor peltal. — 21.40 Hírek, [dőjárásjetenléa, i" 22 A rádió szalonzenekara: — 23.10 wbó Kálmán jazz-hármasa. — 0.05 (Írek,
JlUDApEST ii.
17.40 Tinkó Margit magyar nótákat íontíon\'uik, _ ih or. lla Bálint előadást,, — 18.30 Mezőgazasági lélóra. I- 19.20 Francia nyelvoktatás. - 20 löngJfitnctek.y^ 21 Hirck.
|«ecs.
12 A Unzi színház zenekara. — 1.10 Kiuii lemezek. — 10 Szórakoztató
/mit\', \\
2fl.io Kivánaig hangverseny, — 22.35
Pintet szerenádok különböző korok-t*l. — 23 Tánczene.
2ALAJ KPflLONV
Hétköznapok
Hétköznapok átkozott sorún Kell bandukolnom szótalan ajakkal, Holott a világol kínt felzavarnom Riasztó, forró különös dalokkal. Életem rövidke olvasóján Kopott fagyöngyök e hétköznapok ti mikor vad ünnepel kéne ülnöm, Halk, kis imát mormolgatok.
$ így minden vágyam önmagába fúl S Neked dalolok, mindég csak Neked; De — hiszen asszonynak születtél — Te mimtczl, soha meg nem értheted.
Hát felhajlom a megalkuvás kelyhét És keserűen hal\'agok tovább; Nem lörtént semmi; csak egy lélek haldoklik És a nézésem telt tétovább.
Tomory Dezső
- (A MANSz népművelő előadása)
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének klskántzsai csoportja vasár-nap kezdte rnej Kiskanizsán népművelési előadássorozatát. Az efső előadást Bittner Gizella tanítónő tartotta u kjskanizsai elemi Iskolában szép-szánni hallgatóság elölt. Az étel apró és egyszerű törlóuolciwl mutatóit rá orra, hogy a magyar asszony mindenütt és mindenből mennyire teljesít-heti anyai, hitvest és magyjar női hl-válását. A kedves és tanulságos előadást a hallgatóság lelkes tapsa fo.
- (Orvosi htr)
Peri János sebész-szakorvos, gyakorié orvos Sugár ul 62. szám alatti rendelője! megnyitotta. Heiul -lűsj iílö köznapokon délután 3 órától 6 óráig. V (:)
= Danteiié Darrieux)
— (Iskola-bővltéséyítözéplskota Fonyódon) r""^
Tutósitónk írja: A Mi Asszonyunkról elnevezett zárda fonyódi iskolanővéreit nagy megtiszteltetés érte az elmúlt napokban. A Szegeién székelő
iinTománytönöknö helyettese látogatta
meg a fonyódi nővéreket, hogy szc. mélyescn is ineggj^ízŐdjék róla, mily nagy szeretetben részesülnek a fonyódi nővérek eredményes és fáradságot nem ismerő munkásságukért az egész környékei! és mennyire közóhaj az, hogy a máris kézzel foglcilőaii rendkívül nagy horderejű, nemes iskoln-üilézmónyük kibővítésé vei még tovább fejlesszék azt a kulturszolgáiatot, aminek alapjait oly rendkívül eredménycsen raklak le eddig. Értesütésünk szerint az iskolanővérek intézményéért rajongó szülök körében is mozgalom indult meg, hogy illetékes helyen ugy a kedvezőbb vonatösszo. köilcié-s, mini a feimáló és máris túlzsúfolt Iskola kibővítése és középiskola létesítése érdekében lépések tétessenek. Az ezirányu mozgalomra és annak szükségességére még lapunkban visszatérünk; A helyettes tartomány, főnöknő azzal az ígérettel lávozolt, hogy a Rend maga is mindent el fog követni 0. fonyódi, igen jól l>e-vi\'ill iskola bővítése érdekében és meleg elismeréséi fejezte ki áldozatos
nővéreiknek eddigi munkásságukért.
Esküvői fényképét
készítesse VA8TABH BÉLA fényképész műtermében
NagrkanlxN, Főút 10. és 4*aengerjr-ut 1. (ae udvarban.) MOveaal munkai Otoaó árak I
— (A Kongregáció missziós estje)
A Nagykanizsai Urleányok Mária Kongregációjának mi-ssziós szakosztálya nagysikerű előadást rendezeti Víz-keresszt napján a leli ér tőrömben, p. Czirfusz Viklorbi metegszavu megnyl-tója után az Egyliázi énekkar Gazdag István kántor vezetésével nagyszerű énekszámol adott elő, majd liartha István gimnáziumi igazgató mondta el ünnepi beszédét. A mngasszárnya. lásu és lélekemelő beszéd a misszió lényegét ismertette igen nagy siker és tetszés melleit. Nagy hálást ért el Kassai László, aki pompásan\' szavalta Harangliy László: Hivatás eimü versét. Lelkes laps közben kedvesen és aranyosan szerepeltok Sági Zsuzsi és Kovács István, akik egy bájos kis imát és énekel adtak elő. A műsor záró-számában, a Kaluka cimü missziós színdarabban Sehluitncr Erzsi, líar. sányi Eta, LindbautT Erzsi, Kassai László és líuzás István jeleskedtek a közönség nagy tapsa közben. A jöl-sikerüll előadásért teljes dicséft-\'t !11.ti a rendezőséget.
Dániellé Darrieux
— FutwkiállUáannkat tekintse meg minden vótelkónyezer nelküL Kopstelu tmtorftvi.liÁw.
- (Színielőadás Kiskanizsán)
Ismét nagy érdeklődés mellett ad-ták elő a kiskanizsai Levente Egyesület műkedvelői a Gárdahadnagy c. operettet, ugy hogy már egy harmadik előadásról is szó van. Ugy tervezik a leventék, hogy a városban (Legényegylet) -sáska-est keretében is. motelnek meg a jól sikerült előadásokat. \\ szereplő együttes most is kitett magáért, sok taps volt a jutalmuk. Előadás után mulatság volt, ambiek hangulata; \'sikere szintén nagy voll.
= Dániellé Darríeux.
— (MANSz-tea)
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének nagykanizsai csoportja Uinete.it rendez január 11-én, 6 órától éjfél után 2-ig, dzsesszel és cigányzenével, az iparos-székházban, belépődíj nincs, tea co fillér. Hazafias célkitűzéseket támogat ós fillérekért érzi nagyon jól magát a tea minden látogatója. A rendezőség élén dr, Krátky Islvánné elnökasszonnyal, serényen dolgozik a tea előrelátható sikerén. (:)
= Danielte Darrteux.
Gőzfürdő nyitva reggel 0 órától este B óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden *cé«s nsn nőknek.)
lOOO-féle cikke/ kap Sai 25 filléres egységárban
Teutsch Gusztáv
(VároaDüma) aruoascídlyónaK /élemele/én.
lliipr-UllniaiiiiEiülii
vaBkereakedéss — Nagykanizsa Kincsem zománcozott
tűzhelyeké, kályhák
Frommer vadáiilegTierek él lösiertk. a legolosúbban.
I
— (Bűnös halál)
Mcgírluk, hogy Gyöngy istvánné 39
éves szent margitfai vai asszonyt életveszélyes állalmiban beszállították a korházba, A betegség körülményei gyanúsak voltak, ezért a bekövetkezett lialál után az asszony holttestét fel. boncolták. Megállapítást nyere, hogy a halált bűnös beavatkozás okozta, a vizsgálat tovább folyik.
wm Dániellé Darrieux.
— (A tudomány megoldatlan problémái)
Amilyen borús és reménytelen a világ politikai égboltja, olyan derűs és sokatigérő a tudományé. Ax utolsó század folyamán szinte szédületes volt a baladás, a/ emberi elme olyan csodákat termelt és olyan mélyen ben*, lolt a természet tokaiba, amilyenre elődeink nem is számíthattak. Sok kitűnő, pépszerű könyv jelent már meg, amelynek célja volt a nagyközönséget tájékoztatni az egyey tudományágak lialadásáról f$ sikereiróT. I)c alig akadt olyan, amelyik azt tüzta volna ka céljául, hogy a minden irányú haladás fcllüntdése mellett rámutasson arra is, amit a tudomány még nem tudott megoldani. Az ilyen iránya pépszerű könyvek köiőtt a legnagyobb sikert A. \\v. Haslettnek, a nemrég felbukkant uj angol tudó* máuynépszerűsítő csillagnak A tudomány megoldatlan problémái című könyve aratta, litég felsorolnunk né-hány fejezetnek címét s máris Útjuk, hogy valóban fcÍölcU\'*«i tudományos kutatás minden területét: Az ember\' származása; a civilizáció kezdetei; gép-e uz emberi; a nemiség rejtélye) az Időjárás boszorkánykonyhája; u világ teremtése; üzcnelck a világűrből stb. Delta kiadás. Ara ízléses, hajié-kuiiy kötésben P 5.00.
= Dániellé Darrieux.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy pénteken, azaz a bő 13-áa Nagykanizsán, a Törvényház előtt dólolffit 9 örakor 1 dib ló bírót árverésen a legtöbből Ígérőnek eladatík.
Dr. Petrlcs József
ügyvéd.
Bátorokban a Kopstela-cég vezet Modern m\'ntatermelben a legjoboat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .lae-Uwl feltétetek mellett
Székrekedésben szenvedőknél reggel felkeléskor egy poh/.; természetes „Ferenc József* keserűvíz a belek eldugulását gyorsan megszünteti, a gyomor működését előmozdítja, az anyagcserét megélénkül, a vért felfrissili, az Idegeket megnyugtatja, s igy kellemes közérzetet es fokozott munkakedvet teremt. Kérdezze meg orvosát.
afaWaTS
Értesítés.
Ezúton közlöm, hogy Betlehem Antal bagolasáncí vegyeskereskedését át szándékozom venni, ezért it felhívom a hitelezőket, hogy ^öve-teleseiket nálam 8 napon belül jelentsék be. Későbbi jelentkezőket nem veszek ligyelembe.
Bagolasánc, 1939. január 8.
Klcux Gyflrgf
M vesycakerfBkedfi
ZALAg KÖZLÖNY
1939 január 10
Róma-Berlin tengely belyett Róma-Berlin-London háromszög ?
Chamberlain ma Parisban tárgyal és Rómában nemmel fog felelni a földközitengeri olasz igényekre
A tl.gyk.nlzl.l klr. Jilrrtarjlróa/iy, nini lnlokkOnyvI haliaáglol.
12914/1938. Ik. íz.
Felhívás!
A tkvi hatóság Gózony Istvánné Keller Izabella morgányp\'iszlal lakos gazdadósnak 12914/tk. 1938. szám alatt beadott kérvényére és a Nagykanizsán 1938. dec. 5. napján kelt ugyanezen szám alatt beadott vételi ajánlatra a 14000/1933. M E. az, r, 18. §. 2. bekezdése és a 10.000/ 1935 M. E. sz. r. 3 . §-a alapján gszda-adósnak tulajdonát képező újudvar] 332. sztlkvben 1802/1 4 a. hrsz. alatt foglalt 8 kat hold 1116 n-öl területű rét a Caibiki dűlőben Ingatlannak 4522 P 80 f. vételáréri Horváth Lajos és neje Kondor Mára ujudvar-bagotapusztal lakosok részére a végrehajtási árverés hatályával bírói uton magánkézből eladásit elrendeli és felhívja az ingatlantulajdonost és a jelzálogos hitelezőket, hogy a felhívás kézbetitésetől számított 15 nap alatt észrevételeiket terjesszék elő.
Egyben a tkvi halóság közhrré teszi, hogy a vételi ajánlat 10 százalékát kilevő hánatpénz birói létéibe helyezése melleit legkésőbb az 1939. évi Január hó 25. napjának d. « 10 órátara kitűzőit tárgya-Iá* elállt nap doli 12 árijáig bárki tehet a megajánlott vételárat legaláhb 10 százalékkal meghaladó vételi ajánlatot.
A felhívás a hfvntalos rtrák alatt a tkvi hatóságnál (Törvényház, fszint 1. ajtósz.) és Gelse, Oelsesziget, Újudvar, Palin községek elöljárósága\' "\' megtekinthető.
A tkvi hatóság -kendell, hogy a tkvi iroda az árveiés joghatályával eladás elrendelését az ujudvari 332. íztjkvben jegyezze fel,
A tkvi hatóság a (elhívás egy példányát kifüggesztés végett Gelse, Qelseszlget, Újudvar és Palin Községek elöljáróságainak megküldi, a felhívás kivonatát pedig a Zalai Közlöny c. helyi lapban egyszeri közzététel végett dr. Bartlia István Ügyvédnek kiadja.
Nagykanizsa, 1938. évi dec. hó 26-án. Dr. llonUik Bk. kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül i Klsa sk. kiadó.
Nagykanizsa m, város polgármesterétől. .
739/1939.
Táigy : Békáitól alomiíi eladiia.
Sáseladási hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladom a Békásló 1. évi cca 5 q-ra becsüli alomsás-lermésél. Becséitéke Összesen 5 pengő.
Fellélelek: azonnali készpénzfizetés, kitermelés és elszállítás 4 hét.
Az árverés ideje és helye: 1939. évi január hó 11-én d. e. 9 órakor a Békaslónál.
Nagykanizsa, 1939. Január 7.
Polgármester.
Málnáinak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
Az ntigoi sajtó részletesen foglalkozik az angol miniszterelnök és külügyminiszter római útjával, amelyre ma indulnak. Chamberlain ós HaliJix, mint Ismeretes, parisban megszakítják útjukat és nz ilt folytatandó largyq-lásokknl kapcsolatban Írják az angol lapok, hogy ChamlM-rlain határozott nemmel fog felelni Rómában, ha Mussolini Anglia hozzájárulását kérné egy Olaszország javára történő földközi-tengeri határkiiguzításhoz. Erről Parisban biztosítja a francia államférfiakat. Egyébként Chamberlain a viszály fjbttézésére egy őszinte, uyilt
olasz-franola-angol kerok-asztalkonferenolát
ajánl némában |S, Parisban is.
A lapok nagy jelentőséget tulajdonítanak az útnak ós ugy tudják, hogy a pápával ós az olasz királlyal is tárgyal Chamberlain ós mindent elkövet, hogy felkeltse Olaszország békés ösztöneit. Egyébként pedig — írják a lapok — Chamberlainnak olyan távoli szándékai vannak, hogy a Berlin Itóma tengely helyt tt egy Róma-London—Berlin háromszöget építsen ki.
a Zalai KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
htrMőindt
aÁtárohmkl
APRÓHIRDETÉSEK
HjxOlilrJetíi dija vuiflrnip «i Dnnepnsp Iii irata
MtUlir, minden lovibbl ni 11 llilir, hílkOi 10 Hótu (0 Miit. minden lovibbl mó 4 [Illet.
ÁJULÁS
ürjyofc!, becsületes bejérdnfi kerestetik. Labor, Csengery-üt 22. •
adás-vétel
Kereazthuros, tövtd isnnora eladó. Cím a kiadóhivatalban. •
Kiiüiiö gyárlmányu rövid, keresztburOB xanfjarM jutányos áton eladó. Cin n kiadóban. *
Egy fél lóerős három fázisú használt eiektro motor megvételre kerestetik. — Klein Cukorkagyár, Msgyar-u. 19. •
lakás-ÜZLETHELYISÉG
Kozlliztvlielő kara* ösizkomforloi kétszobás lakált májusra. Ciraeket a kiadóba. •
BÚTOROZOTT SZOBA
KOlflnbajáratu szoba fllrdŐsioba-hisználattal kiadó. Sugár-ut 16/b., emelet. *
tCfllOnbafáratu butsroxoit asoba
kiadó. Saékács, Batthyány-u. 19. bi
Utcsl kOi0nb*JAratu bútorozott szoba azonnal kiadó. Klrály-u. 43 C8
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladó azabsdkéiből a Sugár-ut 45. sz. ház. Érdeklődni: Bőczy Antal tanítónál. Széchenyi-tér 4. 65
Eladó Fűzvölgyön egy elsőrendű lakó-his melléképületekkel, egy katasztrális hold udvar, gyümölcsössel^ szántó, rét, szőlő. Tárgyalható: Toblk Béla, Kisfaludy Sándor-u. 39. •
KÜLÖNFÉLE
Márkás fáaykApaxAaApak, filmek, lemezek, papírok, vegyszerek, beszerezhető Vaitagh Boténál, Fő-ut 10. b*. — Kedvező részletfizetés. 1 2
Gumf-bélyagK&k, réz- és zománc-táblák, véinöki munkák legolcsóbban készülnek Vékássy Testvéreknél. »
Nyakkendő1 fordítás, javítás, műstop-polás, üveg, potcellán ragasztás Magyar-u.
Mindennapi levelűéiből összegyűjtött bélyaget, régi vagy uj tömegekéi, magyart ét külföldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — BarbariU Lajos, a Zalsl Köilöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. n. vagy fl2*mélyesen mindennap d. u. 6—7 Óra köiött F
zalai közlöny
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Közgázán tg] R. t. Nagykanliia". FelelÖa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
ttyoMdáJáhan Nagykaalxaáa. (Nyomdáért füleli Zalai Karoly.)
Uillomos Mztart űsi készülék
mindenkinek örömet szerez!
Teakannák íróasztali lámpák
Vasalók Hangulatlámpák
Kenyérpirítók Modern falikarok
Gyorafózftk Olvasó lámpák
Kávéfőzők Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A löváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VE., Podmaniczky-utca S.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. a százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
torcsoiya Si
gyermekeknek állilható nickeiezett vagy csiszolt
felszerelések bot és kesztyű
legolcsóbban
Szabó Antal sportüzletében (Fő-ut 5.)
79« Évfolyam 8 szám
Nagykanizsa, 1939. január 11. szerda
Ara 12 MII.
ZALAI KÖZLŐ
POLITIKAI NAPILAP
^UailMl t* tiaiókfraült PU 5l szia. SIc^jdCDÍÍ adudén bäkOnup dtíuUo.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Bietlzclésl 4i> : egy bóra It p«ik6 40 Blb S«rkesít6.*gi ía kiadóhivatal! teíefoai 78. s
Zászlóbontás^
Vitéz Imrédy Bébi miniszterelnök kibontotta az rjj magyar élet lobogóját. Kibontotta ezt a lobogói és mindenkit meghívott a zászló alá, akiben éi a nemzeti egység\'szükségességének felelősséggel teljes Öntudata. Nem poütkai szervezkedésre hivja fel az ország miniszterelnöke a társadalmat, hanem olyan front mégicremtésére, amelynek szí lártí megalkotását a magyar nép tórlénelnii elhivatottsága parancsolja.
Mert valóban, a mi ösi történelmi elhivatottáágrjnk parancsolja azt, hogy uj életet éljünk az ösi rögön, hogy hadat üzenjünk a nyomornak és a szociális Igazságtalanságnak,, hogy maradandó jövftt épiisünk; minden modern ország igazi fundamentumán, a szociális ig.iz^ág keresésen. Mindenkit lobogó alá, munkára, nemzeti köíelességteljesitésiv szóiit. a miniszterelnök, mindenkit, aki tudatában van annak, hogy ennek a nemzetnek arányosan kell tagozódnia a magyar élet különböző szakaszain, aki tudja és érzi azt, hogy különböző jogok különböző kötelességekkel járnak és nemcsak jogokat kivan, hanem kölelcsscget is akar teljesíteni.
Az a mozgalom, amelyet a m\'lnisz tereJnök megindít és amely nem politikai, hanem társadalmi, a nagy népi egység >jj Magyai-országának kiépítését célozza. Azt akarja, hogy itt\'tehetségek el ne kallódhassanak, hogy \'minden tehetséget megtaláljunk, mindenkit nemzeti munkába állítsunk, hogy szabaddá tegyük a magyarnak az életpályákat és hogy az érjjékmérés terén csupán egy té* nyezö legyen\' az irányadó : - u nemzet közösségééri teljesített mun ka. értéke.
A zászlóbontás.megtörtént, a célkitűzés világos és nemes. A miniszterelnök kibontotta az alkotó magyar nemzeti munka lobogója; és nagy magyar megújhodást akar, nacionalista társadalmat, katonai szellemet, tettrekész fegyelmet,ijaji öntudatot, fajvédelmet, lelkj reformot, ke reszt ényszellemü összetartást, a társadalom reformját és a-szociális igazságszolgáltatást.
Ezekután csak az a kérdés, hogy szükség vau-e ilyen társadalmi megmozdulásra. Ha a magyar, életet nyitott szemmel nézzük, nem tagadhatjuk, hogy igenis szükség van erre a ¦megmozdulásra. Szükségvan arra, hogy a miniszterelnök mögött az őt támogató politikai párton ki-rül társadalmi erők és tömegek álljanak. A inal magyar élet nem tűri azt a fényüzJésí, hogy igazi tehetsegek szerényen és némán visszavonuljanak és ezzel tágabb .teret engedjenek a könnyebb fajsúlyú elemeknek. Kötelessége a mai mögyar élet vezető egyéniségeinek felkutatni a szerényen visszahúzódó -tehetségeket és ezeket munkjába állítani. Kötelessége, hogy a szervczeitség1 erejével, fegyelemmel, katomtfszel-lemmel teUtse az egész társadalmat
Semleges sávot felölnek ki
a magyar-cseh határon
Erélyes lengyel tiltakozás toriént a nagyszőllősi lengyebellenes
tüntetések miatt
London, január 10 A Reiter-imda jelentése bővebben foglalkozik az ukrán és cseh támadásokkai és hangsúlyozz;!, hogy ezek miatt • \'.
a magyar kormány kénytelen volt északi határát megerősíteni.
Kiemelik a lapok azt is, hogy a magyar ügyvivő Prágában kormánya utasítására teljes elégtételt és kárpótlást követelt. Budapesti politikai körökben — mondja n jelentés -remélik, hogy Prága belátja, hogy hasonló további támadási kísérlet beláthatatlan következményekkel járna.
A jelentés egyébként azt mondja,
hogy ¦ [\' ; ,
Munkáos környékéről visszavonták már a ősapátokat
és a cseh—magyar határ mentén semleges öv kijelölését javasolja a támadást kivizsgáló bizottság.
UngVár, január 10 HuSztl jelentés szerint Vujkosiri miniszterelnök az országos hivatalt azzal az indokolással, hogy arra szükség nincs, feloszlatta. Ügykörét
az ukrán minisztériumok vették át.
Pozsony, január lö Hacha elnök összehívta a szlo-\' vák törvényhozó testületet. Az uj szlovák parlament elnöke a jelekj
szerint Szlovák képviselő, uHlJink/i-párt főtitkára lesz.
NagyszöHÖs, január 10 Ujabb lengyelellencs tüntetés volt a városban, amelynek során
a lengyel ügyvivő házának ablakait is bevertók
a tüntetők. A csendőrség nem avatkozott bele, hagybi a tüntetőket garázdálkodni és amikor segitséget kértek, azt üzenték vissza, hogy nem érnek rá.
Varsó az ujabb lengyelelkineai tüntetések és incidensek miatt Prágában erélyesen tiltakozott.
Prága, január 10
Chvalkovszky cseh külügyminiszter január 16-én Berlinbe utazik.
js^aaajfMj^a^iyggqyajii^k*^^
Párls neheztel a római angol-olasz tárgyalások miatt
Chamberlain nyílt
francia-barát állásfoglalása nélkül az olasz-francia viszony további rosszabbodása várható
Paris, január 10 A közvélemény érdeklődésének! középpontjában Chamberlain és-Hallfax lord római utja áll. Ifinlifax lord tegnap Londonban nTegegysz.u* hosszasan tárgyal! a londoni francia nagykövettel, aki jelentését azonnal külön futárral küldte Parisba. Párisi körök hangulata szerint
Franciaország egyenesen ellenzi, hogy Chamberlain Rómában az angol-olasz ellentétek Ugyót szóbahozza.
Remélik, hogy ha Rómában egy ujabb négyhatalmi értekezlet Ügyét hozzák szóba, Anglia csak a francia —olasz ellentélek elintézése után hajlandó azon résztvenni. Egyébként minden attól függ, mondják Parisban - - hogy milyen álláspontot foglal el Chamberlain Rómában. Ha nyíltan a francia érdekek mellé áll, akkor megvan a kilátás az
olasz—francia ellentétek békés elintézésére, Ha azonban Chamberlain ingadozik, a római látogatás utána francia— olasz ellentét még jobban kiéleződik. ,
Általában Paris egyenesen neheztel az angol államférfiakra a róm-d ut miatt és nem titkolják polüikai körökben sem, hogy azt nem nézik jó szemmel. Az egyik lap azt Írja, ha Anglia meg akarná nyugtatni Franciaországot igaz barátságáról,
egyenesen el kellene állnia a ró-imai úttól, tekintettel a mostani francia—olasz viszonyra.
Róma, január H)
l Hómában ugy tudják, hogy az ah-
| gol-olasz megbeszéléseken
a franols-olasz viszony Is szóbakerül.
mégpedig valószínűleg a tárgyalások elején. Azt azonban még nem tudják, hogy Anglia mint érdekelt fél, vagy mint közvetítő kíván bekapcsolódni.
Független zsidó államot tervez Mussolini Északafrlkában
paris, január 10 A Malin londoni ériesüléso szerint Mussolini az angol olasz megbeszélések során egy tervet is kőzöl az angol államférfiakkal a zsidók kitelepítésére vonatkozóan, Mussolini terve szerint Abesszin iába n független és semleges zsidó államot létesítenének a nagyhatalmak támogatásával. Olaszország ad-
ná narrar! és környékét, Frandaoí-szág Dzsibulit és környékét, mig Au. glia a brit SzomállfőldbŐl Zcita-val 6s környékével járulna hozzá az uj zsidó állam megalapozásához. A leni-let részben egészségtelen síkság még, de másik fele termékeny és egészséges, lakható hegyvidék. Az uj zsidó állani kereskedelmi gócpontja Dzsibutt K\'iine.
és könnyűvé tegye az egyén lelki reformjának és az egész közfelfogás reformjának megteremtését. Ha mi ebben a/ országban \'e- akarjuk győzni a nyomort, jobbá és nagyobbá akarjuk tenni az ember kenyerét, akkor oda kéli állanunk a magyar élet kibontott lobogója alá és ha nem lesz meg uz az atmosz-
féra, amely a reform-munkálatolf nak elengedhetetlen feltétele, akkor valóban a harctói sem szabad visz-szarindni.
Minden harchoz sereg is kell és a miniszterelnök ezl az öntudatos, kötelességét ismerő, munkába serény nemzeti szellemű hadsereget akarja egybegyűjteni a bibonlo.tllo-
bogó alá. Erőt akar maga mögött, vagy talán inkább az országépitö munka mögött. Ilyen erőt akarunk mi magunk is látni és ezl az erőt önmagunkból, a saját szervezettségünkből és munka készségünkből kell kitermelni. Kitermelni és a nemzet egyeleménck szolgálatába állítani. , • j , j , |
•EAtM KÖZLÖNY
1939, január il.
Szovjet-tankokat zsákmányoltak a spanyol nemzetlek
Salamaiica, január 10 A nemzeti csapatok Monlendia környékén nyolc szovjet tankol /¦•akin:, nyollak,
iA cordovai fronton a vörösök vesztesége :tooo halott.
I.orldánál a nemzeti csapatok 23 kózséjjct foglaltak el.
A nemzeti repülök bombázták Valencia és Barwlónn kikötőit is.
Kedd
öUŰAPEST U
17 Tinkó Margil magyar nótákat zon gorázik. —\',\',7.15 Markó Árpad clő-•dása. — 17.-15 Orgonaavató hangverseny a .Szent István Bazilikában. ~ 18.05 Hírek. - 19-10 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 10.20 Hangié, mezek. — 19.55 A magyar nyelv títttaságTerl. - 20 . Vasárnap délután.. Falusi kép. — 20.15 Dénes József cigányzenekari,, Orbán Sándor énekel, — 21.40 Hirek, Időjárás jelentés.
— 22 A ráüíó szalonzenekara. - 23.10 Szabó Kálmán jnzz-hármasa, o.O.i Hírek.
BUDAPEST II.
17.40 Tinkó Margit magyar nótákat zongorázik. — m j*-. ila Bálint elő-adása. -- 18.30 Mezogazdasáfíi félóra.
— 19.30 Francia nyelvoktatás. - 20 lliMigiemezek. —21 Hírek.
BECS,
20,10 Kívánság liangyerseny. — 22,35 Német szerenádok különböző korokból. — 23 Táuczenc.
Szerda
BUDAPEST h
ti.45 Torna, — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 I-\'elolvasas. - taiü A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 12.30 Hirek,
- Í3.20 Időjelzés, iüójárásjehintés. — 13.30 Hanglemezek. — 14.35 Hirek.
— 14.60 A rádió műsorának ismerte, tése. — 15 Arfolyamidrek. — 10.15 Diakfélóra. — 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Iládió a rádióról. - 17.15 Trom-bini Kazuro mftvosznö zongorázik a magyar-lengyel művészedére keretében.
— 17.45 teszty Maia előadása. — 18.15 A magyar nyelv tisztaságáért.
— 18.20 Kuiiaa Simí\' cigányzenekara.
— 19.05 Hírek. — 19.10 Hírek .szlovák ós ruszin nyelven. - 19.30 Az Opera-ház. előadása. <lplugéoi« AuUsb&n.) l>almü 3 lel vonásban. — Az I. felv. uiaji kb, 20.40 Külügyi negyedóra.
— A 11. felv. után 21.50 Hírek, időjárás jelentés. — Az előadás után kb. 22.40 Hirek német és olasz nyelven.
— 22.50 Hanglemezek. — 23 Hirek angol és francia nyelven. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST H, ^
18.30 Olasz nyelvoktatás. — 19.05 Kurina Sitni cigányzenekara. - 19.30 líisztroy Gyula .előadása, 20 Tánc-lemezek. — 21 Hirek. — 2120 A rádió s talonzenekara.
becs,
12 Déli zene. 14.10 Szórakoztató lemezek.
18.20 Könnyű és táncdarabok. --30.10 Hangverseny. — 21.15 Beethoven: V. .szimfónia. — 22,30 lládiózene-knr. i
Serdülő (luknak és leányoknak adjunk Időközönként reggel felkeléskor egy-egy kis pohárnyi termé-txttet iFerenc Jözsel" keserOvizei, mert gyomor-, bél- és vértisztltó hatásának gyakran Igen fontos eredményéket köszönhetünk. Kérdezze meg orvosit.
Táviratban üdvözölte Imréd? miniszterelnök magyar Élet Mozgalmát a nagykanizsai NEP
1 A Nemzeti Egység Parijának; nagykanizsai szervezete táviratot] küldött vitéz Inirédy Béla minisz* terclnökhck abból az alkalomból^ hogy kibontotta az i>jj Magyar F\'et Mozgalom zászlaját és meghirdelto annak országos, vidékre is kiterjedő megszervezését. A távirat így szól: < , \' f ,\'
»A Nagy méltóságod áltál Vizkc-resztkor a magyar jövőért kibontott zászlót teljes odaadással és párthü-séggel követjük, abban a biztos tudatban, hogy a seregszemlén ott lesz drága hazánk mindén hü fia, A Nemzeti Egység Pártjának nagykanizsai elnöksége/* í
Szigorú választói rendszabályokat fogadott el Zala vármegye közigazgatási bizottsága
Egy perces gyásszal emlékezett meg * bizottság a munkácsi eseményekről
Zalaegerszeg, január 10 Zala vármegye közigazgatási bizottsága most tartotta ülését vifóz Teleki Béla főispán elnökletével. Az uj év a szeretel jegyében indult, mindenkinek gomblyukában ott volt a Zala] Szeretetpengő. A főispán megnyitójában megemlékezeU a (munkácsi eseményekről. Indítványára egyperces néma felállással hódoltak az elesett hősök emlékének- i
Piihái Viktor dl*, az újév alkalmából a bizottság nevében isten áldását kérte a főispánra és családjára.
. A főispán bejelentél te ezután,, hogy n belügyminiszter által elrendelt tejakciót a megyében megkezdték. E célra a miniszter nz első félévre 62.516 pengőt utalt ki. A Zöíd-keresztnkció a megyében négyszeresére emelkedett. Az első félévre ¦10600 kg. cukrot is kapóit a megye.
Tonik a főjegyző esemény jelentébe szerint decemberben 20 tüzeset volt Zalában, ebbÖi 8-at gyújtogatás okozott. A kár 16.826 pengő.
A decemberi választások Során nagy felháborodást kellett a választások körül tapasztalható kortes-
kedés. Akkor az alispán megígérte, hogy tervet dolgoz ki a korteskedés megakadályozására. Most előterjesztene javaslatát. Eszerint: I. A pályázók körleveleikben csak n szoros értelemben veit szolgálati adataikat közölhetik. 2. A Jázotlsági La-1 goktót szóbeli ígéretet nem kérhetnek. 3. A pályázat kihirdetése és a választás közötti időben a pályázók á bizottsági tagoknál a rendes érintkezési keretet meghaladó látogatásokai nem tehetnek. 4. Ezek betartása felői az alispán jelentést tesz a jelölő-bizottságnak.
A javaslatot nagy helyesléssel fogadták.
Az állategészségügy terén nagy a javulás. 3 községben lépett csak fel a száj- és körömfájás, de 84rbcn< megszűnt. A betegség enyhe lefolyású, elhullás alig van. A felhajtás felszabadult, de az állatának alacsonyak a nag- kínálat miatt. Kivitel nincs. f , Az ügyészség jelentése szerint a nagykanizsai fogházban 69 férfi és 17 nő, a zalaegerszegiben 66 férfi és 7 nö letartóztatott volt decemberben. A többi Jelentéseket hozzászólás nélkül elfogadta « bizottság.
„Béke és nyugalom csak ott van, ahol megvan a munkával teremtett jólét"
Az uj keszthelyi főbíró székfoglaló nyilatkozata
Zala vármegye törvényhatósága nemrégiben választolta meg a készt* helyi járás föszoJgabJrójj székébe dr. B-jzas Bélát, aki 0 napokban foglalta el hivatalát. Keszthely és a járás jói járt ezzel a választással.! Nem csak azért, mert az uj főszolgabíró maga is keszthelyi gyökér, tehát igazán szívügye lehet a város és >a) jőrás, — hanem azért is, mert dr. Búzás Béla Inc rjghtman of the right placc. Fiatal, munka-
bíró és nrunkaszerető, nagy közigazgatási gyakorlattal bíró, értékesen és sokoldalúan képzett (oki gaz; da is mellesleg), háborút járt, rokonszenves ember-, aki a modern élettel kapcsolatbún is teljes értékű harcosa lesz Keszthely és a járás érdekeinek, fejlődésük előmozdításának.
A Zalai Közlöny munkatársa hivatalbalépése "alán felkereste dtt Búzás Bébi főszolgabírót és mejgi
Vál*OSÍ MoatgÓ Még kedden és szerdán I
Dániellé Darrieux bűbájos vígjátéka:
Kisasszonyamamám
Az örökifjú párisi sszony magánélete és Unom kalandjai.
Partnerek: PIERRE BRASSEUR és ALERME. GyönyoVO kísérd műsor Aktuális Híradó.
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 kor. Rendes helyarak.
kérdezte, milyen gondolatokkal foglalta cl székéi fl Balaton fővárosában. Dr. Búzás Béla a következőkéi válaszolta: 1 i
— örömmel jöttem Keszthelyre és ez nem sablon, hanem a legmélyebben átérzett öröm, hiszen — haza jöttem. Minden akaraterőm és manka^nergiőm la tb<i vetésével kívánok dolgo&ni Keszthelyért és a járásért. Meg akarom, ismerni a falvak lakosságát is és első kö!et"s-ségemnek tarlom, hogy
az elesettek megsegítését
előmozdítsam. Az inségakció ele-kintetb.\'n csak Ideiglenes megoldás. Munkaalkalmakat kell teremteni és ezért mindent el is fogok követni;, mert béke és nyugalom csak ott yajrti ahoi megvan a munkával teremtett jólét. , i
— Gondom lesz és minden lehetőt elkövetek * (
a hézilparnak
a községekben való meghonosítás i érdekében, hogy ez keresetet biztosítson a falunak a hosszú téli hónapok alatt. A ml népünk nyáron szinte erejét meghaladó módon meg van terhelve munkával, télen pedig jóformán tétlenségre van kárhoztatva. Ezt át lehet hidalni háziJ ipari foglalkoztatással.
— Gondjaim közt egyik első helyen ál|ó a beszerzés és értékesítés kérdése. Ennek rendezés,* nélkül gazdasági fejlődés el sem képzelhető. Ezért i
a szövetkezetek
ügyének fogom munkám jó részel szentelni.
— Elvem az egész vonalon a legteljesebb
közéleti tisztesség
Ezt szigorúan megkövetelem. Ené*, küi se közigazgatás, se gazdasági élet egészségcsen meg nem állhat.
— Kapcsolatot óhajtok teremteni a községek lakossági* és hivatalom, között. Azt akarom, hogy
a jegyzői irodák és az én hivatalom ajtaja Is mindig nyitva tegyen a jogos panaszok meghallgatására
és mindig meglegyen \'az őszinte szándék a segítésre. A járás lakosságának bizalmára építem munkásságomat és rend- és rang-különb-\' ség nélkül fogok dolgozni a járás minden lakosáért.
EMLÉKEZTETŐ
Egyazon közlés (két sor) dija 30 fillér. Január 14.
A MANSz táncleáje az Iparoskörlrtn, r. óráiéi 2-ig.
Január 21.
Baross-Ián elem az Iiiaroi székház
ósszes termeiben;
Február 4.
Kutliotikus hál az Iparéikor lennel-bem.
Február 11.
NTE-piknik « Ki* Royal termeiben. Február 21.
NTF, hn.shugyó-estj* a Kis Royal
termeibea.
— Naptár t Január 11. szerda. Hóm. kai. Higln p. vt. Proti\'St. Ágota. Izrael. Tebeth hó 20.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat o hó I5-lg a „Megváltó" gyógynzertár ós a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este fi éráig- (hótiö, ixerda, péntek délutta kedden egén nap uőkuok.)
t»»i.|«nutr\'ll.
ZALAI KflgU>NY
5 cipód egy, ac&záycM,amefy]ltwnaé^
Negyedik riport :
.Klérkczolt a pillanat ~ mondotta 1813 márciusában Tnlleyrand Parisban az osztrák köx^trick, — amikor Napi. leon császárnak njra Franciaország királyává kelt lenni! - és talán ezzel a mondattal dőlt cl Hlyria sorsa. A dicsőséges hadsereg elveszett a ke. gyetlcn orosz télben, egész Európa összefogott a császár ellen.
Ferenc,\'az_.após titkos megállapodást köt a porosz királlyal és az orosz cárral ás kijelenti ebben, liogy aniedy. nyiben \' Napóleon nem adja vissza az osztrák tartományokat, ö is a koalícióba lép. Titkon szerette volna békéén megoldani a problémákat, ta. Ián sajnálta is vejét ős szeretelt volna lányának és unokájának boldog jövőt biztosítani. Mcltcrnichet elküldi a császárhoz: a drezdai találkozó — kilenc órán kcreszlCd tartott Hlyria utolsó esztendejének júniusában a Marcolhd palotában — a végső kísérlet volt;
Metternich többek közölt követelte Ausztriához való visszaadását mindama területeknek, amelyek Hlyria részeit alkották. Metternich feljegyzi memoárjaiban, liogy
Napóleon Őrjöngött. Kalapját és keztyüjét földhöz vágta.
fis — Metternich nem liajolt le, hogy. felemelje azokat... Percekig tartó ki-nos csönd... fis aztán: a világ ura maga hajol 1c gyűrött kalapjáért és leszi vissza a helyére,.,
Hlyria sorsa ezen a megbeszélésen, 1813 június 20-án dölt cl Drezdában.
Amikor október lG-án a Lipcsei kon eldördült, az el&ö ágya: Ljubljana? ban már nem volt egyetlen francia katona.
^Már nem jelent\'meg a Télógraphe és az utolsó guvemőr, l\'onché is rohant Paris felé.
filctéuck negyedik esztendejében,
tiz nappal s születésnapja előtt Hlyria meghalt.
U
Négy esztendős életéből mindössze egy csatét jegyeztek M az átmalcsek,
Ezt a csatát asszonyok vívták a dsá-szár katonáival és ebben a csatában — az asszonyok győztek...
Mint olyan sokszor a császár éleiében és a világtörténelem nagy ütközeteinek véres csataterein, vagy trónok szeleteseitek és bomlásának napjaiban.
Asszonyok győztek katonák ellen Hlyria egyetlen csatájában
E csata színtere: a bledí tó_
Közepén e csodálatosan szép len-gerszemnek kicsiny sziget áll és 09 lépcső vezet tol a Boldogságos Szűz tiszteletéi* Jámbor hivők kegyes adományaiból épüli kicsinyke kápolnához.
Legendák légiója övezi évszázadok óla a bledi tó álom-szigetének kicsinyke kápolnáját. Históriája is évszázadok messzi ködébe nyúlik vissza. Bíborosok, az akvllcjai pátriárka, a brixeni ós Ljubljanái püspökök harcollak a középkor és az újkor deccniuma\'ban a bledi kápolnáért Ős nem egyszer a pápa Őszentségénok kellett igazságot szolgáltatnia.
Már a .pogányok idejében templom állt itt, a bledi szigeten és annak ellenére, hogy csak 1238-ban — tehát pontosan 700 évvel e: előtt — emlékszik meg az első okmány a kápolnáról, bizonyos, hogy második Henrik, a szent, uki Albuin brixeni püspöknek ajándékozta a bledi tavat va|a. mennyi templomával egyetemben, lépi-tett ott liajlékot az Ur dicsőségére. Majdnem ezer esztendő óta zarándokolnak a hivők, völgyekből és felhőkkel csókolódzó sziklák birodalmából, városok palotáiból és kunyhókból u Százánya oltára elé. Száz száz év óta hordják a kegyes adományokat: aranyat, ez üstöLdrága Köveket. Ezek a kegyes adományok okozták\' a csatát, amelynek 1813 márciusában volt a színhelye a bledi sziget. .V császárnak kellett a pénz 6s az ágyú,., parancs jelent meg a ljubljanai Télégraphban, amely elrendelte, hogy
a bledi kápolna kínoséit be kell szolgáltatni.
Klinar Jakab kereskedő olvasta a hirt Ljubljanában és kétségbeesetten sic-tett azzal haza, Blcdbe. Másnap gyűlésre jöttek összo a környékbeliek és hosszas tanácskozás után elhalározták,
hogy alázatos kérvényben esedeznek a franciákhoz: nc bántsák a kápolna kincseil és.ha a császárnak sürgősen pénzre van szüksége: a hivők inkább megveszik a kincsekéi. A bledi .mairc — akkor ez volt a ne\\p a birónak — maga vitte az instanciát Ljubljanába, de — eredmény nélkül...
Az illvr kormányzóságban ekkor interregnum lehetett: Juuol már utolérte a végzete, Kondié még nem jött meg. Ki helyettesítette a guvernőrt — nem tudja sénkisem. De bizonyos, iiogs- a helyettes elutasította a blcdtck kérelmét é-s |>ár nap múlva, a farsang ideje, aluli a donianeurcceveur — adószedő — jelent meg Bledb-\'ii ügy ljubljanai ékszerésszel, akinek kötelessége lelt volna
megbecsülni a Madonna kínoséit.
A nagyobb nyomulók kcdvéM nyolc francia katona is volt velük...
A tó pUrtjáu szállt csónakba a Tnuir cia adószedő, de a szigeten nem tudott kikötni, mert az asszonyok félre, verték a kápolna harangjait ói ellöklek a part felé közeledő csónakot. Viharként száguldott végig a földi paradicsom partjain a bír: (a franciák isten anyját akarják megrabobií!. és
seprővel, kapával, botokkal siettek mindenfelöl az asszonyok a kápolna klnoseinek megmentésére.
Közben beállt az 6j ős a francia adó-hivatalitok dühösen tért vissza Q bledi partra, ahol megparancsolta a bírónak, hogy másnap jöjjön el vele a szigetre és legyen segítségére a hivatalos aktusnál.
A következő napon a francia adószedő nyolc katonával próbálta meg, hogy elegei tegyen a parancsnak.
A környező templomok valamennyi tornyában félreverték az asszonyok a harangokat. ,
Száz torta
és száz asszony tar-megszállva a szigetet
és csónakok keringtek a majdnem ezer esztendős kápolna körül. Egy bátor asszony — fel kell jegyezni a nevét:
Ui-sula Frjan Zeleceröl ~* megragadta az őrmester lovának kantárát és ráncigálni kezdte a francia katonát. Ez kirántotta pisztolyát és a vitéz asszonyra lőtt: Mária azonban megvódto védőjét és Ursula Frjant nem érte a francia golyó. A lövés zajára mindenhonnan előrohantak az asszonyok és — a franciák osapata a •túlerő, elől visszavonult. Az őrmester ugyan azt irta jelentésében, hogy férfiak támadták meg őt női ruhákban, de ez nem igaz, A bledi és környékbeli lányok és asszonyok mentették meg a Boldogságos Szűz kincseit, amelyek meg van. \'nak ma is, részben a ljubljanai múzeumban, részben a csodálatosan tiszta tó szivében Isten akaratából elnyúló sziget közepén, a Megváltó vérző szive alatt...
Égy márvány-talapzat, amelyre sohasem került szobor
Ljubljana egyik legszebb terén ha. lalmas obeliszk hirdeti Napóleon\' emlékét.
lA felírás rajta: francia és szlovén lés a császár I>ctüjc felett az imperátor koronája.
Illyriában nincsen -több szobra a gloire nemzetének.
I)o: Trogirban, a középkor itt felejteti városában, ahol flrej paíazzok közölt a halántékunkon érezzük! a lovagok liléjének ájtatos lüktetését, olaj-erdők és S/őlölicgyek szomszédságában, nem moss á attól a régi malomitól, amely a Hahsluirgok bukási utín alapot adott a Habsburgoknak arra, hogy jussol formáljanak a dalmát tengerpartra, megbámulhatja a vándor azt a fehér márványbői fniagott szobortnlapzatot, amelyre - sohasem cincitek ércből öntött emlékei annak, aki ezt megérdemelt-\' volna...
A Baedecker nem mesél erről n fél-
bemaradt szoborról és troglrl kalauzomtól, Sztankovics Antaltól tudom csak meg, hogy itt. szomszédságiban az öreg házaknak, amelyekben évszázadokon át lantos diákok dalollak, hegedűsök mondták cl pletykáikat és amelyeknek rácsos ablakai mögött cinóberrel Írták a kódexet: akarták felállítani Marniont marsallnak, Ba. gaza hercegének és Illyría helytartójának bronzba öntött, vagy márványba faragott szobrát. Mikor? E kérdésemre még Szbinkovics barátom sem ítld folejctet ad ni. I
A szobor nem készült cl soha és n márványtalapzat csonkán áll a széles kapu elölt, (Melynek márvány -csarnokában egykoron idegen hajósok várták türelmesen a kapu nyitását. Az utókor hálátlan volt Marmont marsall emlékévet - szemben.
¦Az emléke éppen ugy szertefoszlik, mint Napóleon álma: Hlyria...
Paál Jób
Tóth Tihamér áprilisban bérmál Nagykanizsán és Elskanlzsán
Lemondott a Credo világi elnöke
A nagykanizsai Credo január havi taggyűlését p. Czirfusz Vlklorbi egyházi elnök elnöklése mellett tartotta meg. A plébános a Szent Család ünnepével kapcsolatban a családi élet boldogságáról tartolt meleg lélektől sugárzó előadást.
¦A Credo átiratot kapott a nagykanizsai templomépitö bizottságtól, hogy idei rendezéseinek jövedelmét engej.ije ál az építendő templom céljaira. A Credo ugy határozott, hogy u nagykanizsai katholtkÜS kultúrház elkészülte után a legnagyobb készséggel lesz eledel a kérésnek és mindenben\' rcn-delkezésére fog állni a teinplomépttŐ mozgalomnak.
Sajnálattal hallotta a taggyűlés a bejelentést, hogy világi elnöke, Weber Elok dr. kir. járásbiró hivatali elfog-
laltságára hivatkozva lemondott az elnökségről, ür. Weber Elek olyan lelkes, hilvalló katlíolikus, olyan ügy-bnzgó egyesületi vezető, hogy a Credo öt aligha nélkülözheti. Ex a vélemény nyilvánult meg a taggyűlés állásfogln. lásában is, amely a lemondást nem vélte .tudomásul, hanem nagyobb küldöttség ment el a lemondott elnök lakására és ott dr. Almássy Gyula és Viczcnly Árpáit kifejtették elölte a Credo szeretetteljes ragaszkodását ós kérték elhatározása rncgmásilására, Dr. Weber egy heti meggondolás! időt kért.
A plébános bejelentette a Credo-gyűlésen, hogy Póth Tihamér püspöki coadiutor április 20-én Kiskanizsán, április 30-án pedig Nagykanizsán bér. mái.
Fonyódnál ráomlott a föld egy fityeházi vasúti munkásra
Fonyód, január 10 (Saját tudósítónktól) Súlyos szerencsétlenség tőrtént a fonyódi állomáson, ahol most nagyobb pálya-javttástnvunkálatok folynak. Amurt kólátoknál dolgozott Lovrek Ferenc
21 éves fityeházai lakos, pályafenntartási m-jnkás. Lovrek társaival földmunkát végzett és a mélyen kiásott gödörben dolgozott, anűkpr — eddig még meg nem állapított módon — egy hatalmas földtömbmeg-j
mm mm
Olcsó vászonárusüás
-nél.
ZALAI KÖZLÖNY
1939 január 11.
lazult és az alant dolgozó munkásokra zuhant. A többiek még idejében elugratlak, de Lovrck mér nem tudott menekülni és igy á rázuhanó óriási földtömeg teljesen betemette. Munkástórsaí nyomban segítségére siettek, sikerült is öt kiásni a rászakadt tóid aloi, azonban smlyas belső sérüléseket szenvedett. A legközelebbi vonattal behozták Nagykanizsára, ahol már a mentíSiutó várta és beszállította a kórházba. Állapota súlyos.
A MAV és a csendőrség Szigorú vizsgálatot indított.
A Zalai Közlöny gyűjtése
A Zrínyi Torna, Egylet az ezredzászlóért
A Zalai Közlöny szerkesztősége a „Magyar a magyarért" céljaira történt gyűjtés befejeztével most újult erővel, a polgármester támogatásával erősbödve folytalja a gyűjtést a háziezred zászlajára, amelyet március 15-én fog Nagykanizsa polgári társadalma átadni az ezrednek ünnepi keretek között.
A gyűjtés ...;! tételei közül ki kell emelnünk ?, Zrínyi Torna Egylet adományát. Ki kell emelnünk azéit, mert ez az egyesület az, amely a legmostohább anyagi viszonyok közt, legkevésbbé támogatva, inkább kellene, hogy kapjon és mégis: — a Zrínyi Torna Egylet példásan áldoz minden haz fias gyűjtésre.
Eddigi RyUJtéBUnk Zrínyi Torna Egylet Özv. Garsi Frigyesnó Szabó GyÖzŐ Vékásy- test vérek
246.- P 20.- P 10.- P 2.- P 2 50 P
Összesen: 280 50 P
Kisasszony a mostohám
DanJelfc Darrjeux, ez a kikapott párisi kis színésznő csupa temperamentum, csupa élet. Már első diniével jó néhány kivet szerzett magának Kanizsán is és mostani filnijólK\'-n is százszázalékosan önmagái adja. A film a bohózat lialárál -súrolja. Meséje, erkölcse, hangja: - párisi. Tulajdon, képpen nincs benl semmi és mégis...
DCcoill,\' az öUelps rendező lagadlia. tatlanul frissen ós szellemesen mozgatja a pompás szereplőket, A francia szöveg bizonyára szellemes, sajnos számunkra csak lut hangos kiabálás. iá kisasszony-mama elragadó jelenség, bizonyára siker lesz minden film, amit őreá építenek. Ebben a filuiyS-|>cn szeszélyes kis bolond, aki egy pillanatnyi oUclb.il hozzámegy az első idegenhez, aki történetesen egy olyan öregúr, akinek felnőtt fia van. A fitl mindenképpen ellenzi apja házasságát és persze a vetéli ö veszi el a kis\'-lányt, aki történetesen pár hónapig mostohája volt. Kár, hogy nem egészségesebb mesét agyaitok ki o pompás színésznő ós nagyszerű partnerei: pierre prassour és Alarmé részére. Megérdemelnék.
Akl túlsókat evett vagy Ivott és ezért rosszul érzi magát, annak egy pohár lermászeles Ferenc Józset keserűvíz ifién gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a beleit és felfiissiti egész szervezeté\'. -¦ Kérdezze meg orvosát.
O 0
Felemelték a 33-as bizottság taglétszámát
Budapest, január 10 A képviselőház pénzügyi bizottságának mai ülésén a 33-as bizottság létszámának felemeléséről szóló javas, latot tárgyallak. Bcnkfi (iéza előadó ismertette a javaslatot, amelynek ér-
telmében 36-ra emeljék fel a bizottság létszámát olyképpen, hogy 24 tagot a Ház, 12-öt a felsőház választana. A iavaslatot Csicscry Rónay, Zsilvay, Lakatos képviselők felszólalása után részleteiben ós általánosságban elfogadták.
A tizedik lispel kut is ontja az olajat
A próbafúrásokat megkezdték a magyarszentmiklósi körzetben is
Szentadorján, január 10 (Sajót t-udósjtónktói) Jelentette a Zalai Közlöny, hogy a lispei olaj-mezőn fúrják már a X- és a XI. kutakat is. Azóta a X. kut fúrása már eredményt is hozott. Ebből a kútból is feltört az olaj. A feltörés nagy erővel, nagy mennyiségben történt, az .előrelátható napi meny* nyiség itt 3—1 vagon lesz. A társaság iii?gkezdle a próbafú-
rásokat a m agyara zentmiklósi határban is. Az olajmezőnek ez már az újudvar! rafcodó áücmiáshőz közelebb eső része A próbafúrás lesz hivatva megállapítani, hogy a* olaj-mező csakugyan errefelé terjed, mely esetben valószínű, hogy Nagykanizsa köztelében is olajkutak fogjók ontani nz olajat belátható időn belül.
Nyilas-fellebbezés is érkezett be a városi választások ellen
Szerdón délben jár le a december 29-én megejtett községi választi sok ellen beadható fellebbezések ha tárideje. Aradi Ajníabhak mái" ismerteiért fellebbezése után most ujabb fellebbezés érkezeti a város polgármesteri hivatalához. Dr. Begidsán. EmB\'ügyvéd, a nemzetiszocialisták egyik vezetőségi tagja, aki a választások során, mint Aradi is, ki-
sebbségben inárajat, áltii^nos&\'tgh ban, de főleg a IL kerületre nézve tmegTellebbezte a választást.
Aradi A\'ntal korábbi panasz-beadványához még egy további, általa >pótferebbezés«-nek minősített beadványt nyújtóit be.
Hogy imi lesz a sorsa ezeknek a fellebbezéseknek, előre meg lehet jósolni....
Elfogták az igali főszolgabiróság kasszafuróit
Vízkereszt napján - nitnl megírtuk - - kellemetlen meglepetésben volt részé az igali főszolgabírónak, A páncélszekrényt ugyanii ismcietl n tettesek megfúlták és azyotílévő 2000 pengőt elvit lék|. i Szerencsére n csendőri nyomozás hamarosan kéz-rekerítette a tetteseket. Sikerült
-ugyanis most elfogni Szakáll"s Jenő elbocsátott vármegyei dijnokot és Riba Ferenc többszörösen bunlehett betörőt, akik egy harmadik társuk* kai együtt követték el üz igali kasz-szafurást. Míűlán alaposan gyanú-; sithaló, hogy ők követték el az utóbbi idők kaposvári és Somogyi betöréseit, a nyomozás ügyükben tovább folyik. Addig is mindhármat letartóztatták. I
Árban,
minőségben
Virág vezet!
Virág József
divatáru-üzlete, Fő-ut 3.
Szülék Iskolája
a polgári fiúiskolában
iA nagykanizsai polgári Ruskolában megkezdődött a\' Szülök Iskolája, a kéthetenként megismétlődő előadás, sorozat. ?
A megnyitó előadást Neméül Dezső igazgató tartotta meg (Ugyanaz a meki lélek az iskolában és az otthon, bam cStnnvcb Nagyon értékes tapasztalataivá] rámutatott egyazon lélek sajátos kettős megnyilvánulására. Éppen ezért minél nagyobb az ellentét a két nevelési terület között, annál súlyosabb az összeütközés a gyermek lel. kében.
Ezután Kcrezsy Géza helyettes igazgató «A polgári iskolai öntudat a tár. sadalmak és a szülők életében, cini. inal tartott előadásában értékes, egy. ben szomorú valóságot vetett fel, \'Amikor kifejtette ennek az iskolának értőkét, gyakorlati jelentőségót a nem-zct, épigy a város számottevő rétegének kiépítésében, ugyanakkor őszintén rámutatott a társadalmaknak, dc az egyes szülőknek a polgári iskolával szemben közönyös, ellentétes, hiányos
felfogására. . ,
IMRÉDY miuis^i-ebiök átvette nz egylinngti ónodi mandátumot.
A ZSIDÖ-TÖRVíiNY módosilásaii tegnap délután tárgyalták a NF.P bizottságai,
IA HONVÉDELMI törvényjavaslat át szövegező bizottsága tegnap délután letárgyalta a módosításokat,
TILTAKOZIK a főváros törvény, hatóságának felirata külföldiek ma-gyarországi munkavállalása miatt.
<A KERESZTÉNYPÁRT vacsoráján vitéz Makray Lajos kijelentette, hogy u párt együtt halad Imrédy Magyar Elet Mozgalmával.
DEUTSCH LIPÓT 3, fivére, Déutsdi Jenő 2 ós fél évi fegyházai kapott valiilacseinpászós miatt. Mindegyik sátora íja újhelyi tejkihordó. Rosenberg Izsák sátoraljaújhelyi kereskedő ugyan csak vnlu tae.se uipcszésért 2 óvet ka. polt. Nem jogerö-s Ítéletek.
MESKÓ RUDOLF országgyűlési kép-viselő (gyömről kendet) o\'l éves korában meghűlt.
12 MILLIÓ |>cugövcl emelkedett to:i8-bau Budapest adóbevétele,
STEFÁNIÁI Imre kamara-mür vósz, a zeneművészeti főiskola tanára a nemzeti Spanyolországba kapott meghívást hangVerseny-kőri útra. ;
A MAV forgalma és bevétele javult az elmúlt esztendőben. A filléres vonatok forgalma csökkent.
A SZENT KORONA többszázéves képét találták meg a vasmegyei levéltárba. ;
BOMBA ROBBANT a bukaresti királyi palotában. Ugyanakkor Bukarest külvárosaiban is több bonij ba robbant Sok letartóztatás történt a Vasgárda-vezetők körében;is^
8 HALOTTJA van a savojal Alpokban, Maurftejme közelében tör. tént lavina-omlásnak. •
OLASZ—ROMÁN közeledést moz dit elő Károly román király és Pál Jugoszláv régens -herceg kis;-jer.Öi vadászata.
MUSSOLINI maga vezette bom-bavető-gépen repülő-szemléi tartott Litloiiábaji, az uj repül öiskoiában,
ZALAI KOjLŰJjV
7; 5 arányban legyőzte Nagykanizsa a szombathelyi boxolókat
1939. január 11
Chamberlain elindult Rómába
London, január 10 Mii délelőtt 10 óra 51 nerckór Chamberlain miniszterelnök és Halifax lortl elindullak Rómába, A rendőrség lovas és gyal6gOS osztagai minded elkóveUek, hogy a munkanélküliek U11,telesét e/alkalommal megakadályoz", /a nini azonban csak részben sikerfdt. [.-•rvéokéal Chamberlaint számosan el-líaJnwslák levelekkel és távlratokkm szerencsét kívánva utjálioz,
OélutAn megszakítják útjukat Pflt rislian és estig ott tanácskoznak. Amikor holnap reggel vonatuk az olasz határra ér, az angol államfórliikn uvo kocsit lekapcsolják, különvonattá, alakítják és katonai díszkísérettel látják el,
Merényletek a román király ellen
Bukarest, január 10 Bár semmiféle fel világosítást nem adnak UlcléKes helyen, a rendőri és katonai intézkedésekből megáll aj >ilha. lö, hogy Károly király ellen sorozatos merényletet terveztek ó* részbea el is köveitek. Emiatt titkolják pontos tartózkodási helyeit is. A Bukarest kid-városában történt robbanás is tulaj, dánképpen merénylet volt. Vízkereszt napján egy fiatal katonatisztekből álló nuTénylöcsojKH\'Ujt sikerűit leleplezni, pár órával a merénylet vógrcluijtisa előtt. Hivatalos körök csak annyit is-itteniek el, hogy számos letartóztatás történt és külön rendőri intézkedés u király személyével kapcsolatban.
Az egész országra kiterjedő valuta csempész hálózatot lepleztek le
Budapest, január 10 A vahtaügyészség deleklivjei ma reggel 36 gyanú* tozsdési állítottak elő. A letartóztatott tőzsdések és bankárok lakásán ugyanekkor házkutatást tartottak és az iratokat lefoglalták. Három \'tőzsdés már et« menekült, mire hajnalban lakásárja mentek. A iömeges vaiutavjlijiSz^éJ^ sel kapcsolatban az uióbbi évek L-g nagyobb pengök&ijániási ügyfii) keü sejtenünk, amelynek szálai az* ország egész területére* kiterjednek-A nagyszabású sibolóbanda főcinko-sait a gyűjtőfogházban helyezték el.
Öngyilkosságot kísérelt meg Csapody Sándor
Budapest, január J0 Károlyi István gróf megyeri uradalmának egyik katjáb-m egy össze fagyott férfit találtuk. Kihúzlak és kórházba szállították. Kiderült, hogy Csapody Sándor székesfehérvári fiatalember, aki nővérének gyilkossági Ügyével kapcsolatban tegnap mar nem jelent meg a táblánál. Családi okok miatt akart meg halni, — vallotta.
Csütörtökön 01 Össze a Ház
Budapest, január 10 A képviselőház csütörtökön üt össze. Addig az egyesített bizottsái\' gnk a honvédelmi Javaslatot tárgyalják le, majd míg a Ház ezt tárgyalja, a zsJdojaVnslatol vitatja meg. ! I ( í \'
Meghalt a munkácsi betörés 9. áldozata
Munkács, január 10 A munkácsi kórházban ma délben WCghaU Soltész István lionvéd, a t-se. bek Munkács elleni támadásának ki-Icnccdik áldozata. Vállövése\\volt, de n dum-dum golyó a lüdöt is szétroncsolta, nem lehetett incgmenténT."^
Nagy érdeklődés előzte rpeg a Szombathely—Nagykanizsa város-közl levente Ökölvívó mérkőzési, amely 7 : ö arányú kanizsai győzelmet hozóit. A nagyszámú, lelkes közönség élén mgjek-nt Lakatos István őrnagy, testnevelési vezető, cu\\ Thoiway Zsigmond, a Leventeegye-let elnöke, Szabó Győző ny. járás-bírósági elnök, Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, Breuer Pál öi<-nagy a Zrínyi képviseletében, és számosan mások.
Akik ott voltak\', meggyőzödhctíM tek, hogy a Nagykanizsai Levente Egyesületben komoly és eredményes munka folyik, ez a férfias, sport pedig nagyobb megbecsülést érdemel, mint amennyiben eddig része volt. Sajnos, Nagykanizsán
nlnos megfelelő fedett helyiség,
ahoi ökölvívó és bír körmérkőzéseket k\'betue rendezni. A mostani verseny iránt megnyilvánul! érdeklődés azt mulatja, hogy a -közeljövőre tervezeit 2-3 ökölvívó és birkózóm érkőzé se n a közönség érdeklődése és támogatása lehetővé teszi e sportok nngyobbarányu fejlődését. Remény van, hogy a fiatalságban mutatkozó anyagot Sikerűi az edzések által kitermelni, hogy a régi, nagy dicsőséget szerzett ne*, vekcl pótolni lehessen az uj kani-i zsai nevekkel. Ha lesz megfelelő térem és lesz megfelelő érdeklődés, lesz épp tesibcn épp lélek is és kemény magyar ököl is, amely érvényt lad szerezni a >Ne bántsd a magyart* elvének.
A kanizsai boxolók hetek óta készültek a versenyre, az edzések helyességét ;
az eredmények bizonyítják. A mérkőzésekről az-alábbiakban számolunk be. -T
Horváth l. (Szombathely) — Horváth II. (Nagykanizsa). A mérkőzés elején a kanizsai boxoló állandó támadása uralja a verscnyl. Jobbkezes horogja szépen ül ellenfele állán, aki csak védekezni tud. A\' második menet is a kanizsai ffrj lázadásaival IfczdöctjU, de a szornfi bathelyi Horváth lassan felerősödik és támadni kezd. Már-már ugy Iái-szik, hogy fordul a szerencse, amikor újból erőié kap a kanizsai ós végig támadva szerzi ponlclönyeltj, A harmadik menetben az erősen fáradt szombathelyi , versenyzővel könnyen bir már a kanizsai Horváth, győzelme kétségtelen. 2 :0
Takács Károly (Szombathely —* Parti József (Kanizsa) a következő pár. Az edzők vitája után a kesztyűk kicseréléseié kerül a sor^majdj heves támadásokkal indul az első menet. Végig változatos, szép küzdelem látható. Parti habájp, hogy; nem ésszel, hanem erővel és min* dénáron kiütésre dolgozik, holoít ha (elismerve ellenfele hibáit és ponto-
zásra, dolgozna, többször győzhetne} kiütéssel is, mert ellenfelét kifárasztva, a keltő pülaiijatban leadott gyors, kemény ütés meghozná az eredményt. Másik hibája, aminő még ügyelnie kell, hogy ne engod-; je magát a sarokba szorítani.
A, mérkőzés további meneteiben Is ez okozza heves kitöréseit és amikor ez nem sikerül neki, birkózni kezd. Később egy nagy horgost ad a levegőbe, a lendület a földre teríti és a kötélben agy megvágja tarkóját, hogy a biró már 6-nát számol, mire feltápászkodhat. Ké-? söbb óvatosabb, de a menet mán Takácsnak hoz ,pon;tot. Szerencséire Parti nem fáradt és a 3. menetben gyorsnak és keménynek mutatkozik, ö diktálja a tempót és a sarokba szorítva ellenfeléi, a jobb és balegyeneseket Villámgyorsan váltja a horgokkal, ,-jgy hogy növekvő fölénnyel nyeri ö menetel. , , M
Németh István (Szombathely) — Kanter lslván (Nagykanizsa) a következő pár. Heves támadással kezdődik a mérkőzés. Kanter szép egyeucs.\'i jóf tilnek Németh állán. Végig meg is tartja Kanter főlér* nyét, mi láthatólag meglepi Né-methet, aki n szombathelyiek egyik büszkesége volt. Ezt még jobban kihasználja Kanter és 6 :0-ra JavJO ja az eredményt.
Zombor Gy. (Szombathely) — ln-szam Sándon (Nagykanizsa).
Mindketten kemény versenyzők, (már az elején hevesen összecsapj nnk. A biró egy Szabálytalan össze; fogódzás a tán szélválasztja a versenyzőket, ami alatt a szombathelyi versenyző kétszer megüli szabálytalanul Inszámot. Inszámszimulálás* képp elfekszik és a közönség hely-, telén >Fcküdj, ne keilj lel« kiáltására ki engedi magát számolni. A biró észreveszi a leletést és — hely telei* kiütés ellenére -- jogosan mondja ki győztesnek Zomborl. Az eredmény 6:2. , li
Szabó József (Szh.) -Bakos József (Nk.) |
Szabó rutinos, öreg versenyző, míg a kanizsai Bakos kezdő fiatal; Látszatra is nagy sulykülönbségen sejtene bárki, bár mindkettő 72 kiló. Szabó fölénye kezdettől látszik, szinte lelépi ellenfeléi. Amikor; Bakos egyik ütéstől földrekerül, a biró nem is engedi tovább kiütésig !1 \'mérkőzést, hanem erőfölénnyel mondja ki a szombathelyi versenyzőt győztesnek. 6
Halász József (Szh.)™ Levik Gyula (Nk.) az utolsó pár. Szépen kezdenek, Levik egymásután viszi be ütéseit és két meneten át vezet. Fölénye csak a harmadik menetben törik meg kissé és ekkor a szombat helyi biró, hogy az eredményt szépítse, döntetlent hirdet- Ez utolsó részrehajló döntési kivéve, egyébként Hajós Sándor jól vezette a mérkőzéseket. i
Hős; naptár
!A ni. klr. kolozsvári 21. Honvéd gyalogezred a kárpáti hadjáratban ax
_l__y>szl rák-magyar 3. hadse-
1 1915.1 10. I reí(ben a m, kir. kolozs.
. vári 75. honvéd gyaiog-
tlnndár kötelékében harcolt ós részt vett az osztrák-magyar kárpáti arcvonalnak a téli kárpáti csata kezdetéig. {
li napon dr. Dcrzy Sándor íőhad-nagy i>arancsnoknága aUttt az 5, szí-zad sikeres rajtaütést hajtott végre a Csontos községet megszálló oroszok ellen. A nagyfoka biztosítás ellenére is sikerült az 5. századnak az ellen, sóget meglepni ős olyan zavart elő-idézni, hogy az ellenség fejvesztetten menekült a faluból Számos fogoly és sok hadianyag maradt vissza. A Század a falut elfoglalta és tartotta nagyobb erőink beérkeztéig. Ezen Icgy ver lényről a sajtó hadiszájlás is megemlékezett jelentésében, •
A m. kir. kassai !1. honvéd gyalogezred a kárpáti hadjárat folyamán
._¦ az os?tráí-magyar arcvo-
I 19X5. X, JJ I iiflloii a téli kárpáti csata
-1-11 kezdetéig január l-töt
22-ig végrehajtón hadműveletekben az osztrák-magyar 4. hadseregnél a xn. kir. kassai 39.. hadosztály kötelékében Harcolt.
A U. honvéd gyalogezred kötelékéből egy ónkéul jelentkező tizedes és egy honvéd 10-én délután menekülő galíciai lakósoknak öltözve, polgári ruháién álloiK)Zütl az orosz állások mögé és az egész orosz vonalat Slasz-kowka ós Luzna közölt bejárták, Hz a kél kiváló ós bátor honvéd \'több orosz katonával bcszéJgelclt ós 11-én délelőtt isméi az orosz AUásokou keresztül pontos jelentest bozotl a szv-ut-benáltó ellenségről.
~ Megjelent a zalai szeretet-érem)
lAz eredetileg zalai szerel*! pengőnek tervezett érem, valutáris okok miatt szere le térem lett és most készült el. A gyermekéi csókoló anyát ábrázolö bronz érem Hcmelé* Fülöp Elemér -szobrászművész, a Proliászkaí^wbor alkotójának művészi munkája, aki díjtalanul készítette a modellt. A szeretet-érem 1 é* 2 pengős árban kapható ós az zalai ínségesek megsegilcset szolgálja.
— (Az Oltáregyesűtef tea estje)
Zsúfolásig megtelt " nagykanizsai plébánia fehér terme az Oltáregylet pompásan sikerült tea-esljére, P. Gulyás Gellért rendi kormánytanácsos beköszöntő beszéde után az egyesüleü énekkar rázendített a (Mindent vi&szai hazafias dalra, amellyel már is megfogta a sziveket, Popovios Piriké költeményt adott elő, megérdemelt sikert aratva. .Majd az egyesület lelkes műkedvelői gárdája, amely már annyi-szor tanújelét adta rátermettségének, előadta a Fotográfus cimü boluizatot, melynek zamatos humora állandó ka. cagásban tartotta a hálás hallgatóságot. A szereplők közül ki kell emelnünk Horváth Erzsiket, Popovics Agit, Horváth Margitot, Orbán Jánost, "akik sok tapsot kaplak, Gyergyák Rózsika szavalatával nagy hatást váltott ki. Horváth tiíztis énekszámával érdemelt sok dicse/etet. Majd az egyesület háziasszonyai a IöIük megszokott szerété íreméi lósággal hozzáláttak a tea felszolgálásához. Minden elismerés P. Gulyás Gellért igazgatónak és lelkes mim ka társaínak, akik ismét egy felejt-hetetlen kedves estét szereztek annak a közönségnek, amely. & rehértermet mint otthonát tekinti.
— Batwkumuiwkit tekintse meg minden véielkéayize* aélVW- Köpetéül Dutor&ruhiU.
Esküvői fényképét
készítesse VA8TA8H BÉLA fényképész mülerraében Nagyb.nl>», FcVot 10. é. •wní.ir-ut 1. (az udvarban.) ¦a.«nl manka I Oloaa árak I
ZALAI KÖZLÖNY
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Polgár! Egylet f. évi január 21-én este 6 órakor tartja saját emeleti helyiségében (Fő-ut 5. sz.)
11 rendes tömUi
melyre a tagok tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés határozatképtelenség esetén f. évi február hó 2-án délelőtt 11 órakor lesz megtartva, mely a megjelenő tagok számára való tekintet nélkül érvenyes és határozatképes lesz.
Az Elnökség. Tárgysorozat;
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jslentés.
a 1938. évi zárszámadás és 1939. évi költségelőirányzat előterjesztése.
4. Elnök, alelnök, választmányi tagok és számvizsgáló-bizottsági tagok lemondása és választása.
5. Neláni indítványok, ji
Önálló Indítványok a közgyűlés elölt 4 nappal az elnöknél Írásban bejetentendök.
— (Missziós adomány)
Megható adomány érkezett P. Czlr-fusz Víktorin plébánoshoz. Egy szegény, ágrólszakadt asszony, aki maga is rászorulna u segélyre, i r-ongő :iC fillért adott át a plébánián a kátho-Ükus missziók céljaira. A szegény a>z. szoivy gyermekeivel egy esztendőit át két fillérekből gyűjtötte össze az ösz-szeget,\' igy értéke az ősszeg íuigysagán tul százszorosan nagy. Hdr volna minél több ilyen ncinesszivü adakozó.
— (Kútba esett: megfulladt)
!Andor János zalalövői gazda víz-mórós közben véletlem\'il megcsúszott ós belebukott a kútba. A kut moly volt és nüre segítségére siettek,\'a szerencsétlen gazda már megfulladt. Je-lentették uz esetet az.ügyészségnek, a mely a temetési engedélyt, megadta,
— (Balesetek) «
Kustán János atsóncmesapáü. 15 éves fin szánkázás közben bibál törte.
— Ugyancsak szánkázás közben törte lábát Németh Gizi bucSuS&BnUászlót kisbuiy is. — • Varga István maróéi napszámos Lábára munka közben gurult egy farónk, lába töröli neki is. Mindliármal kórházbuti ápolják.
— (Félholtra verte a feleségét)
Markotdn Ferenc Horthy Miklós ut 18, szám abilti lakos, aki az egyik kanizsai cégnél vau mint napszámos alkalmazva, összezördült 27 éves fe. lcsógével és ennek folyamán felkapott egy seprőt ós a scprönyélU\'l ügy összcverlc a fiatal asszonyt, hogy a mentők szalütotlák be a kórházba. A kórház jelentette az cselei n rend. őrségnek, r
iDé
Jóslst:
Mérsékelt szél, változó felhőzet, sok helyen kőd, nappal olvadás, éjjel mérsékelt fagy, sikossátj-
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai líie-HíigyelfiAlloiuátm jelenti t
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: —.2 6 ma reggel - 5 0, délben +1 7.
CMpadÓk: 00 "í-.
BíŐLÓÖLTíAllY S&ÜKSÉflLETÉT
peronoszpörától és egyéb betegségektől mentes, szakszerűen kezelt, államilag ellenörzötl, garanciaképcs telepről szerezze be. — Áz árak oaBkkenlok 1 M fajta Ali rendelkexésre. — Nagyk\'r-jedehuü árjegyzékemet szaktanácsok-csókkal együtt díjtalanul küldöm.
, TóTHim^tr&yaTs.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
209/1939.
Tárgy: 18 éves magyar állampolgárok bejelenteti kötelezettsége.
Hirdetmény
Közhírré (eszem, hojy minden magyar állampolgár életének 19-ik évébe való belépését annsk az évnek január hö 31-lg, smelyben a 18. életévét betölti, bejelenteni köteles.
A bejelenlés az előirt minta szerinti erre a célra szolgáló bejelentőlapok kitöltése utján törlénlk. •
A be,elentölapok városokban és azokban a községekben, amelyekre a m. klr. rendőrség hatásköre ki-
terjed, a rendőrkapitányságon vagy rendőri kirendeltlégen vehetők át és kitöltés után ugyanoda szolgáltatandók vissza.
A bejelentőlapokon az összes adatokat pontosan és a valóságnak megfelelően kell feltüntetni. A bejelenlett adatok valódiságáért a bejelentésre kötelezett, a bejelentés megtörténtéért a bejelentésre kötelezettel együtt a szállásadó (családfő) is felelős.
1939. évi január hó 1—31. kőzött az 1921. évben született mindkét nembeli egyének (férfiak, nők egyaránt) kötelesek magukat külön\' bejelenteni, tekintet nélkül arra, hogy más bejelentőlapon, vagy szülőiknek, vagy hozzátartozóiknak bejelentőlapján már eddig is be voltak jelentve.
__1939. január 1|
Értesítés.
Ezúton közlöm, hogy Betlehem Anlal bagolasánci vegyeskercskedé-sét át szándékozom venni, ezért is felhívom a hitelezőket, hogy követeléseiket nálam 8 napon belül jelentsék be. Későbbi jelentkezőket nem vesíek figyelembe.
Bagolasánc, 1939. január 8.
Klaux György u vegyeskeretkedő
Kiadó hentesüzlet!
Keszthelyen az Andrássy-fér 4. számú házban
hontes-óa mészárosüzlethelyiség
azonnal kiadó. — Ugyanott eladó
1 amerikai rendszerű nagy Jégszekrény és 6 drb húsfeldolgozó gép.
Usry a |égizekrény, mint a húsfeldolgozó gépek ktlUnö állapotban vannak, ErdelŐdök forduljanak Simon latvón he n leimesterhez, Keszthely, Lehel-u. 35.
»3
APRÓHIRDETÉSEK
His-.iliir.ui*. 41]« vaeimap *> unfiMnap 10 :is ed fillér, minden további „.i i) (Illír, hítkíjns* 10 n/.lj SO (illír, minden lovlbbl tio a fillér.
ÁLLAS
¦•futó azonnal felvétetik. Ráth Ignailo, Ensébet-tér 22., az udvarban, 79
ADÁS-VÉTEL
6 személyes amerikai csukott autó eladó. Kaufmann Mtnó. Telefon 2-22.
Hó, aárolpfijót sza km fi helyben lavlt-lisia. Vulkán gumlüzem, Horthy Miklósul 2. 3202
Többféle siobabutor áladé. Atilla u. 9. Megtekinthető délelőtt. 77
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladó szabadkézből a Sugár-ut 45. sz. ház. Érdeklődni: Bőczy Antal tanítónál, Széchenyi-tér 4. 65
KÜLÖNFÉLE
Mórkáa fdnyképasögépek, filmek, lemezek, papírok, vegyszerek, beszerezhető Vaatagh Botónál, FÖ-ut 10. sz. — Kedvező részletfizetés. 2
Urasaxonyok és leánykámnak var-rátát Ízlésesen vállalom. Lehoczky LajoinÓ Csengery-u. 17. 67
Használt lótakaró találtatott hétfőn délután. Igazolt tulajdonosa 3 napor bellit lelentkezzék a kladóhlvalalban.
— Tskintw m«2 a Kopstein Bútoráruház állandó butorklállltóBát. Izlósee 6e oloaó bútorokat kedvező fizetési lel-Wtfllekkel váMrolhat
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja : „KBigazdastnl R. T. Nanykunbsa". Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott ¦. ¦ „KBxrjairlaságl R. T. Nagy kan lm"
nyomdájában Nagykoalisán. (Nyomdáért felelt Zalai Káraly.)
lOOO-féle cikkei kapQai 25 filléres egységárban
Teutsch Gusztáv
(Város&úna) áruosstiályának féiemeleíén.
Csillárokfali karok,
ÉjjglíszeKreny-lámpnK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI.nél
Sugár-ut 2.
gyermekeknek állitható nlckelezett vagy csiszolt
Korcsolya
Sl felszerelések I bot és kesztyű
Ródli
legolcsóbban
Szabó Antal sportüzletében (Fő-ut 5.)
Aki a bejelentést elmulaszl|a, kihágást követ el és az a 122700/ 1935. B. M. sr. rendelet 10. § a értelmében büntetendő.
Nagykanizsa, 1939. január 4. „ Polgármester.
79a Évfolyam 9 szám
Nagykanizsa. 1939. január 12. csütörtök
Ara 12 «11.
ZALAI KÖZLÖNY
aifT*T""**T *• U^ÜXónUs FU 5. KÉS Kegjáaiií minden heOSoup (ttfitfln.
POLITIKAI NAPILAP
Pelelfo szerkesztő: Barbarits Lajos
Elólkcttil írt: egy hír. « pengi «0 fillér. SzertcaitStegKl klldóhlTiutU telefoni 78. iz.
Kérdések Innlács kérni
A\' munkácsi nagy temetés után a/, egész nemzet közvéleménye; élénk érdeklődéssel tekintett a níagyar kormány álláspontja felé\'. Ez lelje-} seti érthető, mert régen érte oly mély megdöbbenés, mint az az orvtámadás, amelyiknek hét hősi áldozata lett. Munkács főterén ezelőtt két hónappal örömujjongások közepette várta\' az ősi magyar város egész lakossága a bóvonluló iiiap gyar honvédeket s a lelkesedés örönrjjongása a Kárpátok bércéig! felhatolt. Alig telt el néhány ttot e mámoros napok-után, amikor egy alattomos fegyveres vállalkozási gyászba boritolta nemcsak Munkács, városát, de az egész magyar nemzetet. Négy katona, egy tűzoltó, egy nemzetőr és egy lizgyermekes ruszin asszony életét követelte a csehek gaztette, afmcflyfot előre ¦més|( fontolt szándékkal, \' kiszájmilottun, rajtaütésszerű orvtómadáíssal hajtőt) tak végre. S történt ez rendes so1f= katonasággal, a technika és a gépi erő minden felkészültségével. Az első hiradások dermesztő megdöbbenést keltettek a magyar közvéie-t menyben. A hósjessóg legmagasabb fokára van szükség, hogy az ótilévő aréiiytolairji csekély létszámú magyar fegyveres erő vissza tudja, verni ezt a jól megszervezett orvtámadást. Ls a hősiességben nem volt hiány. Az orvtámadó véres fejjel kényszerült visszavonulni. S amikor ej nnylre rendeződtek a dolgok; az egész magyar közvélemény-bőt elementáris erővel tört \'fclx"a megtöriásért és, az elégtételért \'itt*\'\' áltó szó. Mit tejtt há;t a kormány e gulyos kérdésben ? Mindenekéi őtfi tisztáznunk kell azt a kérdést, miért ^olt Munkácson oly csekély létszámú fegyveres erőnk. Mert tagadhatatlan, hogy ez volt a helyztt. A magyar kormány ós a magyar hadsereg vezetősége őszinte és mélyen átérzett békés szellemtől vezérelv^ a Iegmesszebbmenöleg respektálta-4 nfcnuctközii megálUipKMSt>)kal Ái ezek értelmében jár! el, amikor a legkisebb létszámú fegyveres erő!, tarlolta vissza Munkácsai és környékén. A magyar nép lelkében mélyen ólt és él a mai napig is az a vágyakozás, h)gy a hozzánk visszakívánkozó Erdöskárpátok népét, a magyar hazához mindig hü ruszin lakosságot keblünkre ölelhessük. A nemzetközi megállapodásokhoz mégis szjgoruan kötöttük magrjiikat és jaif érzelmi mozzanatukat igyekeztünk legyőzni magunkban. Pedig naponta érkeznek hnok a Ruszinföldröl, amelyek a hozzánk való csatlakozás óhajai fejezik ki ^A magyar kormány és az arra hivatott hatóság-ok, de elsősorban a magyar hadsereg ve/.etőségc szigorúan a nemzetközi meg álla poddsok-hoz tartotta magát. Nem Így azonban a csehek. Alattomban, egy alvó városra rontani, ponton annyit jelent, mintha valaki egy alvó em-i ber felé kö^-lcdik gyi\'okkal. De az alvó vái-os idejekorán fe,lé.biedt s
Poisári nihil!, mm ukrán napolok szállták m az Unsvár-uidéki erdőket
Pozsonyban szétrombolták a magyar újság szerkesztőségét
Ungvár, ^nuár 11 Ma hajnalban Ungvár környékére ukrán csapa tmegerösit esek érkeze tek. A polgári ruhás, de teljesen fel fegyverzett ukránok 30 nagy katonai tehergépkocsin érkezíek a vá-
rost környező helyekre. A\' \'teher-\' autókról leszállva az ukránok a radj váncl erdőben és a Domonya község környékén lévő hegyekben tűntek el gyorsan. A csapulmegerősité-seket Ungvárról is jól meg lehclott figyelni. ;
Szlovák támadók vakmerő merénylete a pozsonyi Ésil Újság szerkesztősége ellen
vák nyelven beszélő férfi nyomult be a (szerkesztőségié. Revolverekkel
Pozsonyban szlovák támadók vak merő merényletet követtek el a Pozsonyban megjelenő vEsti Újság szerkesztősége ellen. A .hatóságok; az aljas támadásról semmiféle fvl-világositást nem adtak, csuk a szerkesztőség tagjainak elmondásából kerültek nyilvánosságra .a következő adatok: I
Tegnap délután, amikor mintegy tizen tartózkodtak a szer készt őségben, egy csomó polgári ruhás, szlo-
a szerkesztőket sarokba kényszeri-telték, majd elvágták a telefondrótokat és hozzákezdtek a romboláshoz, közben kijelentették, hogy nem tűrik, hogy Pozsonyban magyar újság jelenjen meg.
Érdekes, hogy a támadás lefolyásáról az Esti Újság ís be akart számolni, de azt a cenzúra az első szótói az r/tolsóig törölte.
Volosln megtorlást ígért a lengyel ügyvivőnek
Varsó január 11 j foglalkozik a cseh hajárszeli cseh A lengyel sajtó ma is részletesen | menyekkel, amelyek azt mutatják,
hogy a mozaikállam alig két hónappal a müncheni döntés rjtán tovább bomlik és szétesni látszik.
Sajnálatos, hogy egyes szlovákok, különösen a fiatalabb nemzedék, nyilván irányított Izgatás hatása alatt, a békés e^Ütmitük^dést lm heteilenné teszi és szinte Welenül rohan a maga rjtján. * ;
A nagyszöllösi lengyclellencs támadás ügyében egyébként maga Yolüsin jelent meg a lengyel ügyvivő előtt és sajnálkozását fejezje; kl s mentegetődzött a »ruszinok tul kapásai* miatt és megtorlást Ígért-A kárpétorosz vezetők is külön meg jelentek és sajnálkozásukat fejezték ki. Varsóban a cseh Ügyvivő a külügyminisztériumban kért elnézést a nagyszöllösi eset miatt.
Hitler közölte Mussolinival Németország magatartását olasz-francia háborn esetére
Chamberlain megígérte Parisban, hogy nem vállal közvetítést Rómában és hangsúlyozni fogja a francia-angol együttműködést
Paris, január ll Chamberlain és Halifax tegnap délután Parisba érkezve a francia államférfiak teáján vett részt. Közben fontos megbeszélések voltuk a római rjttfú kapcsolatban.
London, január ll A londoni sajtó elsősorban a tegnapi párisi tanácskozásokkal foglal-ko?ik. Rámutatnák a lapok arra, hogy a francia cs olasz feszültség n
kivül a spanyol kérdést is megvi4 talták, továbbá tanácskoztak az angol \'é;s francia katonai felkészüli* Bégről, a vezérkari tanácskozásokról, valamint a középeurópai kérdésekről, különösképp a cseh határok szavatolására vonaikozósin. E tárgyalások eredménye nem isme-
Nómetorszag semleges
London, január ll A Daily Thelegrap értesülése Sze-
retes, — Írják a lapok. Bizonyos azonban, hogy Chamberlain kijelentette, hogy nem vállal kórvetitést Rómában a francia—olasz afférban és hangsúlyozni fogja az angol-francia együttműködést.
Ezt az értesülést a párisi lapok* ís megerösitik.
marad mindaddig ...
rint Hitler a római tanácskozás előtt közölte Massolinivcl, hogy
bár súlyos, de hősi véráldozatokkal meg tudta menteni magyarságát- A magyar kormány nagyon helyesen tette, amikor arra az állásponttá helyezkedett, hogy még egy incfc-dens felidézése beláthatatlan következményekkel járhat. Nem fenyege-: tés ez, hanem a \'lehető legkomolyabban hangzott intelem és figyel-jmc/telés. A magyar közvéleményt megnyugtatja az a tény, hogy a munkácsi incidens ügyében vizsgálat van folyamatban. Bár ugy élezzük, igen messzemenő engedményt tettünk akkor, amikor beleegyezi tünk abba, hogy vegyes l^zo!tpagf vizsgálja meg az események pontos történetét, mert enc kötelezhetők nem volnánk an#á\' az oknál\' fogva,
mivel kétségtelenül bebizonyitha,tóí, hogy a csehek részéről megindítóit katonai orvtámadással állunk Szerm ben, mely orvtámadásban rcg"jláris katonaság, katonai technikai eszközök, ágyuk és gépek vettek részt. Mégis bek-mentünk a vegyes bizottság kiküldésébe, mert véleményünk szerint igy hamarabb érünk célhoz, a gyalázatos támadás körülményeit és lefolyását gyorsabban l^hei ki-vy.sgáhil, reményünk szerint leszámolni s ennek alapján a cseh kormány részéről esedékes erkölcsi és anyagi \'természetű kártérítési kötelezettséget biztosítani, De ezzel még nem elégedhetünk meg. Olyan .biztosítékok birtokába kelt jutnunk a csehszlovák .kormány részről, ame-
lyek tehetetlenné teszik hasonló támadások megismétléséi. Nehi lehet tűzhányó kráterré tenni a békés ruszin nép hazáját s nem lehet a ¦magyar határmenti városok lak *s-ságát ilyen aljas és alávaló orviá-madások gyilkos meglepetéseinek ki tenni. A magyar közvéleményt megnyugtatja az a Air, hogy a kormány a maga részéről is megtesz minden szükséges intézkedést határaink erösebb védelme érdekében. Nélkülözhetetlenül szükséges, hogy a ijse-hek ürítsék ki Munkács környékéi oly módon, hogy semmiféle fegyveres banda vállalkozás akcióba ne kezdhessen. ( ; ; ,
ZAI^AJ KÖZLÖNY
.103a. január lg.
olasz—francia háborús összetűzés esetén Németország jóindulatú., fegyveres semlegességet - lanUffflt mindaddig, míg más áliatn bele nem avatkozik a küzdelembe. Ha áronba Anglia vagy más állam bele avatkozna és ha az a látszat mutatkozik, hogy a demokratikus és a totális lájllamok közti világnézeti harc van kiajakulóbjnln, Olaszország számíthat Németország teljes és egész katonai haderejére. Ugyanez áll arra az esetre is, ha Olaszországot vereség fenyegetné
Egyébként Hjíler Üzenete — mondja a lap — önmérsékletre és békés hangulatra figyelmezteti Mas Solinit. |
Paris kész tárgyalni, de területet nem ad
Paris, január 11 A francia sajtó és közvélemény mereven elutasítja n négyhatalmi értekezlet tervét és tílLukozik minden terűleli engedmény ellen.
A lapok hangsúlyozzák, hogy ha a békés szellemű római látogatás után az olasz—franca vjszonybli\'u enyhülés mutatkozik, vrunciaország hajlandó békés szellemben tárgyalni az olasz követelésekről, de azt előre kijelentheti, hogy egyetlen hüvelyknyi területet gyarmataiból, át1 nem enged- |
Európa sorsa a római tárgyaló asztalon
Róma, január 11
Politikai és diplomáciai körökben nagy jelentőséget tulajdonítanak az angol—olasz tárgyalásoknak. Bizonyos, — irják a lapok - hogy Chom, berlain és Mussolini megállapodásai egész Európa sorsára kihatas-sat lesznek. [j
A tárgyalások során első a föld-közitengerl kérdés. Ennek íjlliilézéso után kerülhet csak sor a többi európai kérdésekre.
Az olasz sajtó biztosra veszi, hogy az olasz követelések tárgyalásakor Anglia sem döntőbírói, sem kőzvetitöí szerepet nem vállal.
Szóbakerül a zsidókérdés is, a melyben Chamberlain jMussolini köz remüködését kért Megvitatják azon kivül az időszerű közép- és kelet-európai kérdéseket is, Így a cseh, szlovák, rutén ügyet is és az ezzel kapcsolatos kérdéseket.
Az angol államférfiak római fogadtatása
, , Róma, január 11
Az angol államférfiak különvonata hajnalban ért olasz területre. A határon különvonattá alakították a vonatot. 10 órakor Genovában volt az első ünnepélyes fogadtatás, ahova kü-lön küldöttség utazott az angol állam. Jérfiak ele Kómából.
Az őrök varosban nagyarány u és külsőségeiben is pompás fogadtatást készítettek elő. A pályaudvaron a fogadtatásnál megjelent Mussolini és egész vezérkara az összes politikai és diplomáciai vezető személyisegekkel,
10.000 zsidó
mm kapott b*nuuuuii eofodiljt Mexikóba
Mexikó, január 11 Tízezer politikai menekült, főképp azonban zsidók beutazási engedélyt kéxt Mexikóban. A hatóságok nem lartjAk kívánatosnak a betelepedést ós a beutazási engedélyt ennek alapján in-ói adták meg.
A Magyar Élet Mozgalom zászlóbontása a klskomáromi kerületben
A kerület népe üdvözölte Imrédy miniszterelnököt mozgalmának útnak indítása alkalmából
Figyelemreméltó gyűlés volt a nagykanizsai ipartestület tanácstermében. Alighogy útnak indult Imrédy Béla miniszterelnöknek az egész magyarságot ösz szeforraszrtó M agyán EJet Mozgalma, hétfőn Zalaegerszegen összeüllek a Nemzeti Egység Pártjának vármegyei vezetői, hogy Imrédy (mozgalmával kapcsolatban állást\' foglaljanak. Kedden /már összeült Nagykanizsán a klskomáromi kerület Nemzeti Egység szervezetének nagy választmánya bogáti dr. Hajdú Gyula kir. kormány főtanácsos elnöklésével, hogy elsőnek bontson zászlót és vitéz Imrédyt ebből az alkalomból is bizalmáról és ragjasz kódosáról bíztosilsa. A kerü\'ct községeinek számos kiküldöttje volt jelen ezen a gyűlésen, ugy hogy valóban a kjskomáromi kerület polgárságának akarata nyilvánulhatott meg.
Megérkezett a gyűlésre dr. vitéz Bíró Ignác megyei főtitkár, nyűg-alezredes is. [
Dr. Hajdú Gyula ker. elnök
beszédében ismertelte a " Magyar Élet Mozgalmat, a nemzet minden fiának összefogását a magyarság? boldogulása érdekében. ,Célja H mozgalomnak — hangoztatta - oly többséget blztositani az Imrédy-kor* monynak, hogy nagyszabású . re-; formtörekvéseit teljesen végrehajthassa. Felsorolta ezután az Imrédy kormány munkásságát, ami inlLn-denkit a legnagyobb bizalommal és a legszebb reményekkel tölthet el-Utalt a \'mozgósításra, amely órák alatt fegyverbe tudta állítani az egész országot. Méltatta a történelmi tényt, hogy vér nélkül sikerült vissz aszereziU a Felvidék , első részét. Jön a többi is, de ahhoz szükséges, hogy a Magyar Élet Mozgalommal a nemzet egységéi megerősítsük. Mindenkinek a Magyar Élei! Mozgalomban, vitéz imrédy melleit a helye. A gyűlés lelkes éljenzése közben inditványozla, hogy a kís-kjornáromi kerület \'nagyváUsztmáfi nya adjon szeretetének és ragaszkodásának kifejezést vitéz Imrédy Béla miniszterelnökkel szemben és
legteljesebb bizalmáról biztosítsa, A gyűlés egyhangú éljenzés közben hozzájárult. " ,
Dr. Hajdú beszélt ezután még a készülő földreformról, amelynek cél ja, hogy azoké legyen a föld, akik azt megművelik. Hu 60 év elölt, — mondta földet adtunk volna n magyaroknak és nem engedtük volna őket kivándorolni, má egészen másként állanánk... ; ,
Vitéz dr. Bíró Ignác vármegyei főtitkár
szólt ezulán lelkes szavakkal a Magyar Élet Mozgalomról. Beszéli az aj zsidó ja vas latról, amelyet azért kelleti raj formába önteni, hogy az előzőnél jobban szolgálhassa a nemzet érdekeit. Ennél többet még a nyilasok sem követeikéinek, ismertette Imrédy föidreforni-teivci,majd rátért a feszült külpolitikai helyzetre. Életkérdések vannak félszjneii, hangsúlyoz ti, bízzunk Imrédyben, fogjunk Össze mellette, érezze, hogy a hátamögöit zárt sorok állanak.
A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után ( ;\' a községek kiküldöttel
szólaltak fel.
Gáspár Antal (GcLse) száz százalékig imrédy mellett tett hitvallást,.
Szabó István (Galambok) kifejtette, hogy megfelelő népszaporo-dá&sal lesz csak igazi MagyprÉlet.
Rácz József (Gelse) óvatosságot ajánl az ujabb földreformnál, mert Nagyatádi földreformját is elgáncsoltuk. Ne azok jussanak földhöz, akiknek a föld csak terhet jelent A magyar nép mindig ott lesz Imrédy mellett.
Varga Péter (Zalaszenlbalázs) a magyar kisgazda látószögén át szólt a földreform kérdéséhez, nagy helyeslés közepette.
Borbély Gyula (Palin) felszólalása nagy figyelmet kellett: Nt> csupán a nincstelennek, hanem annak Is jusson magyar föld, aki azt szive melegével melengeti.
Berkes János jgazgntótanUÓ (Za-laszentbalázs), a magyar faluvezelő Upusa, hosszan beszélt a magypr falu problémáiról nagy tetszés közepette. Ahogy a községi bíráknak megadjuk a módot, hogy dolgozhassanak a falu érdekében, így tegyük lehetővé Imrédy miniszterelnöknek is, hogy az országért dolgozhasson. Imrédy éjjel-nappal dolgozik az országért, olyan urunkat fejt ki, amiért a nemzet hálája és elismerése illeti. Bízzunk Imrédy r gen, aki nem kérdezi meg először Sztranynvszkyl vagy Bethlent, hogy telszik-e nekik valami, hanem magyar lelkiismerete szerint cselekszik magyar fajtája érdekében. Mnjd kérdezi: Hogyan támogassuk mi az-Imrédy-kormányt, amikor saját képviselőnk nem támogatja azt? Mi csak a legközelebbi választásnál tudjuk megmutatni, hogy támogatjuk Imrédyt, (lelkes éljenzés) meri mi a községünkért akarunk dolgozni- Az egész kerület a legteljesebb bizalmával támogatja a Magyar Élet zászlóbontását.
Czifra László (Homokkomárom) elismeréssel szólt ZalaszeulbalázSj vezetőiről. Szeretné, hij az egész magyarság agy dolgozna, mint ez; a mintaközség. Köszönetet mondi Imrédynek mindazért, amit a mai nehéz időkben a magyarságért tett-Most majd a falun a sor, hogy bebizonyítsa a választáson, hogy érett arra, hogy alkotmány.>s jogát gyakorolja, ürömmel üdvözli az Imrédy kormány törekvését, hogy kisbérletekkel segjlse a magyar földművelő osztályt. | ;
v Vargii Péter ^ Muraköz fényest múltjáról beszélt és Imrédy mellett foglalt állást.
Németh Károly (Magyarszerda-hely) (ugyanilyen értelemben beszélt
Dr. Hajdú Gyula kerületi elnök ezután a nagy választmányi ülést lelkes beszéd keretében berekesztette, j
Nagykanizsa városa szívből üdvözölte Munkács városát
IA megpróbáltatás vízkereszt! napjaiban az egész ország magyarsága kettőzött szerettei és féllö aggódással tekinteti Zrínyi Hona varosa, Munkács
Árban,
minőségben
Virág vezet!
1 1 a .............. .....—.................\'"¦—¦—
Virág József
divatáru-üzlete, Pö-ut 3.
felé, ahol egy kis, <lc bátor és elszánt hősi csapat menekülésre késztette a betörő cseh bitangokat, akik páncéi-aatókkal, tankokkal, golyószórókkal és gránátokkal állig felfegyverkezve ki-sereitek meg Munkács .vjsszarablá-sát..
Dr. Krátky István polgármester Zrinyj Miklós városa nevében most meleg hangú levélben köszöntötte a megtámadott testvérvárost ós szívből gratulált a durva orvtámadás sikeres visszavetéséhez azzal, hogy Nagykanizsa város magyarsága szeretettel ós együttérzéssel kíséri a vitéz magyar testvérváros küzdelmét és csodálattal adózik fiai hősiessége elölt áí kéri, hogy tartson ki továbbra is a (magyar vártán és fogadja Nagykanizsa határ-város szerététől ós legteljesebb együtt-érzését.
Székrekedésben szenvedő bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a bélmozgást reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz csakhamar megélénkül, az emészlöcsaloj-nában Összegyűlt salakot kiüríti, a vérkeringést szabaddá teszi s a gondolkodó- és munkaképességet emeli. Kérdezze meg orvosát.
1939. jaguár 12
ZALAI KÖZLÖNY
5 ríf*d oc^á^f ornéis lämamM
Ötödik riport: Árulók, hősök és örültek, az illyr tartomány kormányzói
Hívnának alkotmánya és négy esztendő alatt négy helytartója.._voiL_ Négy herceg. Közülök liárom Napóleon legbizalmasabb barátainak sorába tartozott. Marmont és Junot együtt csavarogtak a fiatal Bonapartévá^ \'paris utcáin ós vele együtt tórtók a fejüket: hol lehet annyit szerezni, amennyiből «s|o kényelmesen megvacsorázhatnak. Junot: vele megy ven-démairc 12-én\' este a Foydeau szín-íiázból a direktórium elé, ahol a korzikai karrierjének széles ive felfelé lendül. Egy időben Paultne kezének kérője Ős a kortársak szerint ugyanabban az időben ajándékozza meg szerelmes órákkal Joscphinet, mint Paulinát és Karolinái,.. Madame Ilona-]>artot ö kíséri Parisból Milánóba... Marmonttal együtt részt vesz az egyiptomi hadjáratban. Hozza és viszi u pletykákat De: hősi Akárcsak Mormont, a raguzai herceg, Napóleon első árulója... Az arcolai hídnál
Ő menti meg Napóleont, amikor az lovával a moosárba zuhan.
N\'oki mondja a gúláknál a tábornok, hogy; .Marmont! Joscpliiiic megcsal, mert a tükröm ma\'reggel eltörölt!. Együtt Jaknak a Rue des FossésiMont-martre szerény hoteljében, a Hotel de la Liberlő udvari szobajábaii... lis
Napóleon c-sak akkor mond le a .trónról, minden jogáról és siet a Belie. roplwn át Szent Ilma felé, amikor hirül veszi, hogy Marmont elárulta 51. Metternich a raguzai herceget csempészi a szeren esetlen rclclutadti herceg mellié, a bfioü llurg barokk szoi>áibau Mormont a régi dicsőségről mesél és
pénzért elárulja a „római királyt"...
Herlrand a leghívebb barát.,- OU van\' Szent Ilonán és hallja a császár -szívének utolsó dobbanását. Már előbb elkísérte urát Elbára ős részese a száz nap minden diadalínak és balsikerének. Szent Ilonáról ö viszi, elsőnek az austerliUi kardot Parisba és a leghívebb barát hozza át az invalidusok kriptájába a halhatatlan hős kihull téteméit. Négy esztendővel ólle Itul a nagy temetést.
lllyría helytartóinak palotájában sor rend szerint így kftvetkeznek egymás után:
Első helytartó: Marmont, a raguzai herceg, a második: Herlrand gróf, Brantcs hercege, a harmadik: Junot, abrantési herceg és &¦/, utolsó: minden korok legnagyobb kártyakeverő)?: l-\'ouché, az otranloi herceg...
Ml maradt meg emlékükből íióháuv dátumon és a Marmontrél ohwéuctf utca táblálu kívüli
Rózsákkal tele szórt országutakon.
Mielőtt Illyria a schönbrunni békekötés értelmében hivatalosan is meg. alakult volna, Dauchy tábornok, mint legfőbb katonai i>arancsnok szállja meg Illyriát. Rövid ideig marad csak Ljubljanában, meri már egy hónappal a schönbrunni békekötés után, 1809 november 16-án bevonul oda a raguzai herceg. Mormont marsall. Másfél évnél tovább uralkodik Napóleon ne-vében. 1811 nyarán, június 29-én innen megy Spanyolországba.\' Titkos vágya: a spanyol trón... De: Ljubljanában ebből nem is csinál titkot.
Marmont másfél esztendeje:
fény és pompa...
Egy régi metszet a múzeum vitrinjében mesél arról a felejthetetlen napról, amikor a hercegnő, Marínont felesége — íBio május 17-éu — meglátogatta az urát. villachlól rózsákkal szórlak tele az országutat és mindenütt virágos kocsik várták a hercegnőt,
hatalmas lánggal transzparensek világítottak a városházán.
Vodnik ódát irt: * Hercegnőnk, Te n miénk vagy, légy népedtől szeretettel köszöntveli Es hatalmas táblák mögött kivilágított betűk czt hirdették: Vojvodno Ljubljanci zelimo póznat, ker voerno, da bode ljubeznlva níatl
j A szlovén hercegnőt, aki a nép anyja lesz, ismerni akarja az ország...
fö: a szlovén hercegnő nem maradt. Marmont haragudott, hogy a hercegnő nagyon is hamar elhagyta Ct, Aibucsu-aiál ott se volt. ne a hercegnőnek Pilis ulán nem kellett a régi barokk város. Csak látogatóba jött az urához.
Marmont sokat alkotott. Alatta alakult meg a városi kis- és nagytanács, amelyek Illyria és székhelyének belső Ügyeit intézték. A hivatalos nyelv a francia volt. Az ö idejében jeleni meg — 1811 április 15-én\'— Napóleon dekrétuma Illyria alkotmányáról.
A guvernőr egy ideg a püspöki palotában lakolt, azután abban a régi épületben, a városháza mellett, amelyet ma is (.
Bvadember-ház"-nak
neveznek. Marmont alatt nyomtauik először szlovén tankönyvekot Lljubl-janában. Horvát és, szlovén iskolamesterek oktattak az illyr Iskolákban.
ö cáfolta meg azt a mondást,(bog)\'; inter orma silent musasl
A csalák zajában nem némullak cl a nuizsák!
Picibe léjicll minden ídök legnagyobb jogalkotása:/\'a Codc Napóleon.
Egy 100 millió frankos vagyon titka
Utána Bertránd gróf következett. A grófot elkísérte felesége is, Fanny hercegnő, a ragyogóan szép kreol asszony, aki ott volt Elbán és Szánt Ilonán is a császár udvarában. Mikor jött ós meddig maradt itt Brantcs hercegei Erről nem Utáltam feljegy-
zésekel. Csak egy érdekes okmányra akadtam. 1812 október 11-én irta alá azt a rendeletet Bertránd, amelyen neve alalt ezt a megjegyzést olvastam:
„balkézzel aláírva..."
Junot csak rövid ideig kormányozta
Illyriát. Itl érte Öt élelo tragédiája:
megörült... 1813. márciusában.
Négy hónappal később, júliusban már meg is halt a franciaországi Montban! ban.
Fouché, az olrautoi herceg, az egykori pap, Napóleon hírhedt rendőr-minisztere, később Win. Lajos bizalmasa — mái* csak a likvidálásra érkezeit... ,
Hosszú ideig számkivetésben ólt már a jakobinusból Napóleon hívévé ved-lelt ínlrikus, amikor a császár — Iniga kérésére — niegboc-sájtott neki és talán Illyria lelt volna az ugródeszka, ha nem jón közbe a népek csalája Lipcse melleit.
Fouché 1813 nyarán, jullu» utolsóelőtti napján jött Ljubljanába ?3 — csomagolni kezdett. Balsikerbe fulladt az orosz hadjárat, amikor jóit ós távozása utlr. Ilz nappal vívták meg minden idők legvéresebb csatáját.
Október 1-én ezt Írja még a hivatalos Telegraph:
.Aljas rágalom ós minden alapot nélkülöz*) rémhírterjesztés, hogy a dicső francia csapatok Ljubljanát cl-liagynl szándékoznak...-
Es: másnap a sci«gCk megmaradt részével elutazott Fouché Is. Pár naj»-jtfil később büszkén írja a császárnak:
„Az ellenség kezén nem maradt egyetlen államkassza I*
Ml lelt a pénzzel? Erről nem szól. nok a híradások,
Fouché után, amikor hét évvel ké-sőbb, karácsony napján Triesztben meghalt, némelyek szerint nyolcvan, mások szerint száz millió frank vagyon maradt..
Mormont, Bertránd, Junot után ö volt lllyría utolsó helytartója.
Az elültetett mag kikelt
Alkotásainak nyomát egyetlen sor írás sem árulja el. De Fouché nem is értett ahhoz, hogy alkosson. Reá. geleg parancsot, rendeletet adott ki ós özeket négy nyelven olvashatjuk
Illyria hivatalos tápjában,
amelynek minden egyes száma meg vau a ljubljanai könyvtárban. Gloner József dr., a könyvtár igazgatója multán büszke is errfj a bibliográfiai unikumra. Az \'Offizieller Telegraph\' utolsó számai már Triesztben készültek. A lap, még a mai fogalmak szerűit is élénk, Európa minden részéből közöl híreket. Bécsi, budapesti, római, madridi, londoni, berlini és néha még tengerentúli alapos tudósítások is sűrűn kövelik egymást.
i.\\ ljubljanai könyvtár gyönyörű palotájában egy teljes polcot töltenek meg az illyr uralom négy esztendeje alatt megjelent hivatalos lap kötetei. Ezekben a kíváncsi olvasó megtalál minden olyan adatot, amely annak a rövid, dc dicső életű ország históriájáról és életéről mesél.
Azt mondja nekem dr. Gloner ur: — Napoleon idejében az illyr. probléma egyáltalában nem volt pólítl-kai kérdés\', csak későbben vált ezzé, lllyría inkább archeológiai fogalom, a középkor végén, a rcnaissance romantikus idejében találkozunk gyakran e kifejezéssel. Napoleon a délszláv tartományokat egyesítette ós ezeknek — akkor még minden külö-
nös jelentőség nélkül — adti az illyria nevet, Ezt az elnevezést aztán átvették az osztrákok is, do az osztrák idea már a délszláv egység megrontáséra irányult.
Illyria mint politikai fogalom
tosak a mull század harmincas évéiben velödlk fel olöször, még pedig egy horvát |nil)t.kuMi.ik. Ludovit Gaj-nak akciója révén. Az akció azonban kétségkívül Napóleon környezetéből, az ö világából hozta magával ezt a ue-vct. Az elültetett mag kikelt. Napóleon lltyrláju politikai mozgalmak zászlajára került és a Napóleon négy esztendejének végeredményben sokat köszöni icl ünk. •
Hogy maga a császár járt-e Ljubljanában az 1797-es látogatása előtt, azt nem lebct megállapítani, írott feljegyzések nincsenek róla, de n fehér városban ugy tudják, hogy a különböző olasz hadjáratok során meg-fordulhatott itt. Az illyr királyság ejLőtt háromszor járlak a franciák a Ljubtjaníca völgyében. A seregekkel együtt talán eljött ide a tábornok is, aki hivatalosan csak egyszer járt itt.
iA császár maga egyetlen egyszer sem volt Illyr királyság székhelyén.
De négy esztendős uralmának emlékeiről legendák kelnek szárnyra és ezek az emlékek bearanyozzák a históriát..
Puál Jób
Hamburgtól Libanonig keresik a magyar kisipar készítményeit
Az elmúlt évben a kétszeresénél is többre emelkedett a magyar kisipari export
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál állandóan a világ minden tájáról érdeklödnek ft magyar gyáripari termékek, kisipari készítmények iránt és sokan a magyar cikkek kereskedelmi képviseletét kérik. Arábiából olcsó női harisnyákra, Hamburgból hulladék gyapjából készült kabát szőve te kreí Bécsből magyaros panrjtbabákriii,
Tei-Avivvból pcjplfn inganyagra) kérnek árajánlatot és mintát. Libanonból, Irakból, Cyprjsból, Bagdad bói épp ugy, mint Londonból, Rio, de Janefróbóí vagy Hollandiából állandóan kérnek az ott élő és az ottani viszonyokat Ismerő kcresko-J dök képviseleteket, mert ugy látják, hogy magyar in^ojkkek. az ottani piacon jól értékesíthetők. Aj
mm smm
Olcsó vászonárusitás
ZALAI K«ZL*NY
1939 január 12,
Kisipari Export inté/ct is azt tapasztalja, hogy a külföld érdeklődése a magyar ipar termékei iránt fokozódik. A londoni karácsonyi vásáron idén már ott voltak a magyar böröndös kisiparosok export alakulatának bőriáskál, rsliküljei. A karácsonyi vásárra sók női cipőt is exportállak a kisiparosok és Johannesburgba is nagyobb szállítmány női cipő meni, mert a próbuszál\'il-mány nagyon rnegfek\'lt: A magyar kosaram valósággal karriert csinál külföldön és annyi rendelést kap a kisipar, hogy alig tudják lebonyolítani. A Kisipari Kiviteli intézet még nem dolgozta fel az idei kisipari statisztikai adatokat, ds máris kétségtelen, hogy 1938-ban a kisipari export löbb, mint kétszerese az előző övinek. ; ¦
Tftbh.mlnt IOOO szegény kanizsai gyermeknek kértejet a polgármester
Az egész ország nagy örömmel vette a magyar kormány ismeretes \'tcjj-akcíój*, amellyel lehetővé k* vauja tenni a szegény magyar gyermekek fokozottabb "gesz>:egvLde> mét és lesti gyarapodását. Zala Vár megye megfelelő anyagi támogatással is elősegíti, hogy ebbe az akcióba a zalai falvak is bekapcsolódhassanak.
Tekintettel arra, hogy Nagykanizsán is nagy a szegénység é*. hogy itt az iskolák, Szanatórium Egyesület, a Stefánia, a Keresztény Nőegylet, slb. évek óta a legnagyobb nehézségekkel küzdenek a legszegényebb néposztály gyvi-mek.\'inek tejjel való ellátása érclekében, dr-Krátky István polgármester m st megkereste a vármegye alispánját, hogy tegye lehetővé a falvak mellett Nagykanizsa város \' nincstelen gyermekeinek bekapcsolódását is az országos \'tej-akcióba, Nagykanizsán 1000-nét több Szegény-gyermek les ti fejlődésén kellene ilymódon valamelyest segíteni.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (két «or) dija 30 fillér JuDDir 14.
A MANSz lancteíja n hiaroskörlKti 0 lírától 2-ij. Január 15.
Tanári liceálls matiné rét 12-kor 0 zeneiskolában.
— N>rti>i .Tannar 12. cslltort. Kóm. kat. Ernó an. Protoni Ernó\\ - - Izraet. Tubetti he 21.
OyénjazortAri éljell izolgaial e ho 16-ig a .Mofcvaltó- feyóKyamrtSr é« a klakanuual KyóRyar-ertir.
GtoltlrrtO nyltva regge! 6\'rtratól Bete S orili (MH4, nera», péntek ilelutu kedden irt*x aan ndknak.1
"É ámámám fa&laT* fiáslariáal JL\\J\\J\\J § CIC cikkeikap fiat
25 filléres egységárban
Teutsch Gusztáv
(Városháza) áruosztályának félemeletén.
A Zalai Közlöny gyűjtése
Nagykanizsa város 100 pengét adott az ezredzászlóra
Nagykanizsa volt az első az országban, amely még a honvédségi zászlórendelet megjelenése élőit még a »Magyar a magyarért* mozgajom gyűjtésével egyült.meg indította a z»dai Közlöny szerkesztősége uijón akcióját, a város háztezrede iránti nagyrabecsülésből és tiszteletből, de puszta (magyar érzésből is, hogy a házj-ezrede számaivá a szükséges zászlót a város közönsége adja. A kanizsid magyarság mély megértess;! fogadta a szerkesztőség állal szárnya ru bocsátott mozgalmat és Sietett filléreivel előmozdítani az elgondolás sikerét. Magáévá lette a mozgalmat dr. Krátky István polgár-
mester is, aki külön felhívással fordult mosl a p:jlgáisághoz és adakozásra hívta fel a zászló beszerzéséhez. Nagykanizsa város 100 pengővel járul hozzá az eziedzáslóh >z (felerészben a m. klr. 17. hortvéd-ezrCd, felerészben a hnlárőiezi«d zászlajához). Most Zrínyi Miklós városának hazafias inagyai-ságún a sor, hogy március. 16-én át is lehessen adni a két ezredzs ászlót.
Minden adományt a Zalai Közlöny nyugtáz.
A polgári lakosság, a hazafias ^nagyarság igazi összeforrásút kv lenti a magyar kmvédséggvl az czredzászló-akdó támogatása.
Eddigi gyűjtésünk 280.50 P
A-város idomrtnya 100 — P
Összesen: 380.C0 P
Letenyei, pölSskefői, pacsai vádlottak az uzsorabiréság előtt
Felmentették az össze árdrágítás/ feljelentések vádlottjait
A nagykanizsai törvényszéken most kerülnek sorra az árdrágítást és üzérkedés! perek. Az elmúlt napok során egyszerre hat kereskedő és hentes került a vádlottak padjá-i rá. Yal\'tmennyi a dr\'ágfQ zsh* miatt.
A\'z uzsorabiróság- ülnöke, Babits Lajos hentes színién ott ül nz elnöki emelvényen Makóry Vilmos tanácselnök balján. A tanács harmadik tagja : Révffy Andor biró.
A vádlottak sorát Háry Péter .pö-löskeföi szatócs nyitja meg, aki, Nagykanizsáról Marton János hentestől 15 kilónkint vitellé ki a zsírt és azt 2-20 pengőért árulta kílón-kint. A zsfrt Kanizsán 1.90-ért vetíe, de az edény beszállítása és a zsir kiszálHtós.i annyira megdrágilotta, hogy mire a /.sir kiért PölŐskefÖie, 2,06 pengőjébe volt 2.20-éri adta,, de hitelbe, igy a M filléres .hasznot is kétesnek mondja védekezésébon.
Hasonlóképp védekeznek,a többi vádlottak is: Boros Imre pacsá^ Csizmadia Mihály fizentmargiitjfalv
Yátr*OOÍ MoaegÓ Mé« csak ma szerdán I
Dániellé Darrieux bűbájos vígjátéka:
Kisasszonya mamám
Az BrOkifju párisi sszqny magánélete és Unom kalandjai.
Partnerek: PIERRE BRASSEUR ís ALERVtE. fiyanySrü kiaérB mOaor Aktuális Hipadó.
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9, vasárnap 3. 5, 7, 9 kor.
Rendes helyarak. ___- " ¦
vai, Király András le lenyel kíske-* reskudök, akik a vádirat szerint lánckereskedelmet folytattuk és igy követték el az árdrrágitást
A szegény kisemberek miatt kellett zsirt tartaniuk, — mondják -csak azok kérésére hozatlak zsirt, mert a faluban vagy nincs hentes, vagy nagyon messze van.
De a vádlottak padjára került néhány hentes és mészáros is, it;y Reiuer Alajos és Kusta tslván I-tenycl és Singer Árpád pacsai hen-> tes és mészáros, ők részben sajáe ölésből származó, amikor pedig ez [aíPogyott, Nagykanizsáról hoziatqrt\' zsirt adták 2-2.20 pengős áron.
A hentesek felpanaszolják a szállítási, oltási, forgalmi, vizsgálati dijat kat, a kereso\'.i, közadót és az OTl járulékokat, amelyek mind ökcl ter helik és amelyeket egy-egy vágásnál be kell kalkulálni.
A törvényszék szakértője HochJ. reiter Dezső ny- jószágkormányzó, aki a legpontosabban fillérekig kivizsgálja a számításokat és igazol-
ja, hogy a vádlottak padjára került keivskedök és hentesek alig mondhatnak maguknak 6—10-16 filléres hasznot kilónkin!. A fczániitásnál te-kinlelbe kell venni, hogy dekánkint; legtöbbször hitelbe merik kl a szeJ gény embereknek a zsírt, a wbzío-j ségük igy még nagyobb. (Voltolyan keiTcskcctő is, aki bebizonyította, hogy olyan vevői vannak, akik 3 dekánkint veszik a zsirt !)
A bíróság minden egyei vádlott ügyében külön tanácskoz t és külön hirdetett Ítéletet, de valittiieny-nyi vádlottat felmentette az árdrágítás, illetve az üzérkedés vádja\' alól.
Az "JgyorabJróSág a szakértői véleménnyel ís alátámasztott védekezéseket elfogadta \'és így á kis haszon naJ dolgozó falusi kereskedőket és hentesekéi nem találta bűnösnek.
Az ítéletek azonban nem jogerősek, mert az ügyész minden cselben fel\'ebbezetl a bűntelenség megállapítása miatt. j
ASSZONYOM,
hogy szobája meleg legyen : szenet és fát KlSS-fől vegyen I
tírzucbut-tdi- 13. Arany Jinai-l. 8.
Tcltton ü-tö. 3113
¦
Uj élet indul I \'
Uj étet indult
Töret ki két karod
És lélegezzed kl magadból
Testvér, ami Erőd. Akaratod ólmozta,
Ami rossz nem volt!
Uj élet Indult Táru\'jon szived
Ét nyíljon szemed látó-bölcten.
Meg ne nyugodjon, lestvér, ételed,
Mlg minden magyarnak: kicsinek, nagynak
fóléte nincsen I
Uj étet tndutl
Munkás, józan ész.
Ha kell, harcos kezek vérpatakja
Kell lelket öntsön minden magyarba
S emelve fényét, nagyságát, Túrét,
Tegye örökké
Szent Itívdn müvét!
Uj étet Indult
Egész emberekkel
Uj Haza épül á romok retett.
Qyeitek mind, testvér, együtt a Sereggel,
Szüzmárjás zászlónkon régi jelekkel
Győznünk kell most minden poklok felelt...
Hisz örök Igazságok e jelek:
Isten! Nemzet I Haza t
És Becsület t...
., SzifKssy Lajos
IDŐ
Jóslat :
Mérsékelt légáramlás, Boklelé köd, a nyugati megyékben egyes helyeken kffiebb eső, ólmoseaö, a hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intézet nagyknnlzaat megHgyelőalIomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: -.24 ma reggel -20, délben +24.
Oap«dék \' 00 %.. ~—
Nép Mozgó. S»erd*n élj osOtgrtgkBn I Frank Lloyd rendezései Milliós filmi
A honfoglalók
Egy nemzet születése és egy él He szí 16 szerelem története
Remek kiserő rotísor I_Magyar Híradó I
Előadások: köznapokon 5,7,9, ünnepnap 3, 6, 7, 9-kor C«ah 2Q, 40, BO, 80 filléres helyarakkal I
_19a9. lanufa 12
Hősi naptár
A in. kín budapesti 30. honvéd uvalogezrcd nz oroszok ellen 1910, év ________ rfsö feléljen viselt állás-
I 19I6.I 12- háború alatt u Dn\\e.ster
I----menti védelmi harcuk
idején (I. 11—10.) ¦* ó". m. 7. hds*
ben, a in. kir. lu. honvéd gyalogliad-osztály kötelékében harcolt,
I-; nni>oii Bondor Antal tart. honv, törzsőrmester sznkasríjjarancsnok néhány cmberrci, Barance melleit a sa. jál és ellenséges állást összekötő futó-árokban rárontott az oldalba lopódzott ellenségre és azt kézigránát rajtaütéssel elűzte. U-én egy túlerőben lévő orosz támadást Idggadl és ügyesen irányított tűzzel feltartóztatott, majd azt meg is semmisítette, 19-én egy ellentámadáskor a legnagyobb elUm> ségea ágyutüzben, nyílt terepen fel-tartózhataliánul nyomult előre, majd az ellenséges árokhoz érve, lialáUmeg-vető bátorsággal rohamot httjtotl végre. Elsőnek ért be az árokba és nz olt lévő ellenségei kézitusában megsemmisítette. Alá rendel tjei l állandóiul ezzel a kiáltással buzd.tolta .Győzni, vagy meghalni a hazáért!.
Hőstetteiért az arany Vitézségi élemmel tüntették ki.

A cs. és kir. pozsonyi II., azelőtt az, 5. tábori tarackosezred 5. ütege az 1915 december 23-tól
| 1816. j 12. | 1916 január 26-ig vívott újévi csatában (az ííilG első feléljen viselt állásháború alatt) az osztrák—magyar 7. hadseregben a m. kir. budapesti 10. honvéd had-osztály kötelékében harcolt.
Az üteg közvetlenül az első vonal mögött állott fel és ír, órán keresztül úgyszólván szakadatlanul lőtte az orosz lámadó oszlopokat, amivel lényegesen hozzájárult, hogy gyalogságunk az összes támadásokat visszaverte,.
— (Uj IparfelDgyelö)
A soproni iparfelügyelői kerület uj vezetője dr, Hodt Jenő főfelügyelő jVlt, akii most bizotl meg a miniszter. Elődjét, Karkas Józsefet Kassája he-lyezte az Iparügyi miniszter iparfel-ugyelönek.
— (A Közművelődési Egyesület,)
ame)y tnint Nagykanizsa sxínház-épitójc és mozi-engedélyé"1* birtokosa is fontos szerepet tóit be a város életében, tegnap tartotta dr. Králky István polgármester elnóHlésévei \'évi közgyűlését. A költségvetést és zár-•számadást a közgyűlés Töke Jenő előadásában elfogadta. A tagdíj 1939-re
is i pengő. Megejtették a tisztujiiást is a kővetkező eredménnyel: elnök dr. Králky István, társelnök dr. Sabján Gyula, alelnök Keteukm Ferenc, titkár dr. Bartha István ügyvéd, pénztáros l\'reislinger Ágoston, ellenőr Osster-reicher Józ-scf, ügyész dr. Balázs Zsigmond, számvizsgálók: Gráf KrnŐ, Krátky György, Ozorai Ferenc Me.éiry? Béla. f
— (Vasárnap a zeneiskola tanári llceálls matinét tart)
Kezdete fél 12 órakor a zeneiskola földszinti termében. Előadó Yaunay János. Közreműködnek Kerekes Irén és Gorál Margit, Bclépődij nem lesz.
— (Bnross-tea: január 21.)
!A íwgykanizsai Baross emlékezetes •sikerű farsangi loncteájál az Idén Ls megrendezi, ezúttal azonban már tágasabb helyen: az iparoskor nagytermében. Nem lesz bál, hanem táncos tea, öltözet tehát tetszés szerint.
(0.
— BBtorUálUtitiuüMt tekintse meg minden vótulkónytjzer nélkül. Köpetein butoráriiháx.
— (Osztatlan hivatalos Idő a városházán)
Dr. Králky István polgármesler intézkedésére a mai nappal osztatlan hivatalos idő lépett áleltw a város-házán. Az eddigi délelőtti ós délutáni munkaidő helyeit tehát a hivatalos óra a városházán reggel 8 Órától délután 2-ig tart. Délután nincs hivata-los Idő, csupán a szokásos hivatali ügyelet.
— (A Csengery utl képkiállítás)
a Nagykanizsai Takarék épületében
— minthogy a karácsonyi kiállítás
betegség miatt bezárult — most újra megnyílt, A kiállítás uj anyaggal js bővült és B legjobb mesterek müvei rendkívül olcsó árban, nagyon kedvező fizetési feltételek mellett is megszerezhetők. A tárlal már csak rövid ideig lesz nyitva.
2ALAJ KÖ2LfiNV
A szombati MANSz-teára
készülődik a nagykanizsai társadalom. A tavalyi MANSz-tcák bomba-sikere miatt az idei leát már nagyobb helyen, az [paroskörbeffl kell megtartani a hatalmas arányú érdeklődés miatti l\'gv látszik: ¦-- cz lesz nz idei farsang eddig legsikerülU-bb eseménye. A rendezőség, étén dr. Krátky IStvánilé elnökasszonnyal, gondoskodóit a lánchoz jazz-ról is, cigányról is. A Ica n-én tl órától éjfél után 2-ig lart. Bclépődij nincs. A tea Süteménnyel (10 fillér. Megjelenés déJuláni ruhában. (:)
— T*kÍBt-e meg a Kopstoln Bútoráruház állandó butorklálUtásáL Izlóaea és olotó bútorokat kedvező fizetési fel tftlclokkol vásárolhat.
— (A Leányklub műsoros teája)
¦A Szociális Misszió fáradhatatlan Ifjú hajtása, a Szent Ilona ],eánykl.ib. melynek rendezései mindenkor i *•, ves eseményt jelentnek, vasárnap este 7 órakor a Missziósház nagytermében műsoros teaestét rendez, a melyen a klub legjobb műkedvelői szerepelnek. Műsor után tea, (:)
Ártin dragóe T.lT.
- (Megalakult a KALOT Nagyrécsén)
^ Karácsony elölt bárom nagyrécsci ˇgazdalfju veit részt a nagykanizsai agráxifjuSági vezető-képző tanfolyamon .a ferencesek Fehértermében. Az eredmény már itt van; - felkérték
Kozma György plébánost, hogy alakítsa meg Nagyrécsén is n KALOT szervezetét. A nyájával jó atyaként törődő, csendben sokat munkálkodó
plébános élére állt a réesei gazdajfjok kívánságának s az oltani KiALOT már meg is alakult. Ott volt a népvS alakuló gyűlésen Nagykanizsáról P. dr. Horváth Atltanáz, az ifjúsági mozgalmak fáradaltan harcosa. Sokan aj szidok is megjelentek az alakuláson. Egyházi elnökké Kozma György plébánost, világi elnökké I\'erk Mihály igazgató-tanítót, ifjúsági elnökké Szatai Györgyül, titkárrá Kühue Józsefei, jegyzővé Stobcr Gábort választották meg. Kozma György, Ferk Mihály ós Solii Zoltán jegyző beszédei fejtették ki az alakulás jelentőségét és céljait, Nagyrécsén már helyisége, kis könyvtára is van a KiALOT-nak. Rövidesen hasonló alakuló ünne]>e lesz Kisré-csének is.
A veszedelmes életkor c. filmet nézhetik meg e heti jegynyerteseink a Városi Mozgóban
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői között. \'
A szerencse ezen a hélen a következőkre mosolygóit:
Halász Ödön, Magyar-utca 6 Polónyt György, Eölvös-tér 3.
Az Örvény sikerére még mindenki emlékszik, A veszedelmes életkor e pompás film testvérfilmje és igy szellemes rendezésévei, témájánál fogva biztos sikerre számit. Csütörtökön és pénleken mutatja be a Városi Mozi csak felnőttek részére.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosullak a nyereményjegyekre, ha előfizetéseikkel hátra\'ékban nincsenek.
Elsorsoltak karácsonyi rejlvényversenyfink dijait
Mint már jelentettük karácsonyi számunkban közölt rejtvénycink iránt ls igen nagy érdeklődés nyilvánult meg, A löbbszáz helyes megfejtés gondos átvizsgálása után a megfejtők közölt sorsolással Ítéltük oda a dijakat.
A nyerteseket az alábbiakban értesítjük: :
1. Egy nagyüveg kölnit nyert: Katona Jenő.
2. Egy doboz levélpapírt: Simán Bélán é.
3. Egy nótáskönyvet: Fábián Magda, 4—5. Egy-egy mozijegyet: Marton
János és Major Ferenc.
6—8. Egy-egy könyvet nyprtck: Hűli
Cili, Ködbaum Gyula és Sajó Eva.
9. Egy doboz névjegyet nyert: ¦Szi-
íassy Zsuzsi és fívi (Balatonfehyves).
10. Egy utalványt nyert Schless Testvérek kölcsönkönyvtárába: Totóin Frigyes,
(A nyertesek a ---jutalmakat a Zalai Közlöny kiadóhivatalában a hivatalos órák alatt átvehetik.
Esküvői fényképét
készítesse VA8TAÖH BÉLA fényképész műtermében Nagykanizsa, Fő-ut 10. és ©sengery-ut 1. (az udvarban.) ¦űnéul inunkul Oloaó ArakI
— (Népművelés a Balatonparton)
Tudósítónk írja; Balatonmáriafürdő ötödik szakaszában levő iskolájában megkezdődlek a népművelési előadások. Az első előadás a FelvidéknoM volt és előadói Öveges Elek tanító, aki a Felvidéket földiajzí szempontból ismertette, továbbá Szilassy Lojo» iró, aki .A Felvidék a mcgszállás alalt ós mosl- címmé] adott elő, to. vábbá egy felvidéki elbeszélését olvasta fel. Több hatásos, hazafias szavalat és közének egészítette ki a mindvégig színvonalas ós hazafias műsort, amin nemcsak Mária, hanem Fenyves lakossága is nagy számban jelent m*g.
Szerda
BUDAPEST I.
17 Rádió a rádióról. — 17.15 Trom-bini Kazuro művésznő zongorázik a magyar-lengyel múvészcserc kcrct_jen.
— 17.45 Eíszty Mosa előadása. — 18.15 A magyar nyelv tisztaságáért.
— 18.20 Kurína Simi cigányzenekara.
— 19.05 Hírek, — 1910 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 19.30 Az Opera, ház előadása. <lphigénia Aulisbun.. DalmÜ 3 felvonásban. — Az 1. felv. után kb. 20.40 Külügyi negyedóra.
— A 11. felv. után 21.50 Hírek, időjárás jelen lés. _ Az előadás után kb. 22.40 Hírek német ésJolasz nyelven.
— 22.50 Hanglemezek? — 23 Hírek angol ós francia nyelven. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST n. -
18.30 Olasz nyelvoktatás. — 19.05 Kurina Simi cigányzenekara. --- 19.30 Bisztray Gyula előadása, _ 20 Táne-iemezek. — 21 Hírek. — 2120 A rádió fiiadon zenekara.
bbcs. |; \\
18.20 KölUiyü és táncdarabok. —
20.10 Hmurverseny. — 21.15 Beethoven: V. szimfónia. — 22.30 Rádiósén*. kar. ,
CsQtŐrtŐk
budapest U l ¦ H
0.45 Torna, — Ulána lianglemczeie.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10,45 Felolvasás. — 1_10 Eugen Stepat halalajka-zenekara. — 12.30 Hirek, —
13.20 időjelzés, időjárás jelentés, —
13.30 A rádió szalonzenekara. — 1435 Hirek. — 14,50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Árfolyam hirek. — 16.15 Közvetítés a Nyugali-iJálySud-varrói, Beszélő Budiaszuy Sándor. — 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Dr. Gábos Dénes eUizdása. — 17.30 Operaházi zenekar. — 18.35 A magyar nyelv tisztaságáért. — 18.40 Puszta Sándor Bódás János verseiből ad elő, — 19.05 Hirek. — 19.10 Hirek szlovák és - ruszin nyelven. — 19.20 Horváth Jancsi cigányzenekara.
— 20 -\'a vendég.* Rádiódráma 3 felvonásban. — 21.40 Hirek, ídöjárásje-lentós. — 22 Hanglemezek. — 23.10 Sárai Elemér cigány zenekara, — 0.05 Hirek,
BUDAPEST IL i \'
17 Ibiiczky László jazz-mnekara. ~- 18 Dr. Lóderer Emma előadása.
— 19 Horváth Jancsi cigányzenekara.
— 19.25 Angol nyelvoktatás. — 20 Eyssejj Irén énekel,
¦ECS.
10 1938 legszebb dalai. — 12 .Rádió-zenekar. — 13.15 Könnyű zon«. —. 14.10 SchrammeJzt\'Jio baritondalokkal.
— 16 Szórakoztató zene. Közben résx-letck opcrákbóL
18 Ercimdorfer dteramüvótz.
Űyomor-, bél-, vese-, tnáj- é» epe hólyag bet egek szívesen tiznak reggelenként egy-egy pohár természetes .Ferenc József" kesertlvizst, mert annak hashajtó hatása gyors és biztos, igen r nyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg orvosát.
___ZALA? KOZLOWV.
á romániai német kisebbség belépett a román egy-pártba
A magyar kisebbségekkel is folynak a tárgyalások
í
Hajnalig tartóit a minisztertanács
Budapest, január 11 A magyar kormány tegnap délrután 5 érakor minisztertánácsot tartott. A minisztertanácson letárgyal-, ták a kishaszon bérletekről és más főidbirtokkérdésekkel foglalkozó javaslat végleges szövegéi. Részletesen foglalkoztak az yj zsidói örvény -nyel és annak végleges szövegét i» letárgyalták. A minisztertanács az időszerű anyag letárgyalasával éjjel fél 8-kor ért véget.
Húzás
Budapest, január 11
Az osztálysorsjáték mai búzásán a főbb nyereményeket a következő .szegj, uiok nyerték: 60.000 pen-01 JB «öt nyert a 70.051 sz., §ÍgLt\\ 2(1.000 \\>cnn>Á ••¦ 87.-t.Hi) BT^M** sz., 10-10.000 pengőt a VTf&IPt Ifi-185 ós a 71.21S sz., 5000 i>cngöt a 13.421 sz., 2-2000 pengőt a G.746, 10.707 és 41.882 sz., t-1000 pengőt |>e<Iig a 38.106 ós a 43.061 sz. sorsjegyek, (l-e. lelőssog nélkül.)
Miért bék^l kl a volt spanyol királyi pár?
Paris, január 11 (Adfonz volt spanyol\'király kibékült feleségével, Knnck ezért tulajdonítanak nagy jelen tőséget, mert I-\'ranco teijes győzclm- esetén visszaAlütják a Urályságol és akkor XIII. Alfonz kisebbik fia, Don Jüan herceg kerülne a spanyol trónra.
Paris, január 1! Franciaország 45 tonna lisztet küld a vörös spanyoloknak.
A csehek ujabb támadást kíséreltek meg a határon
Budapest, január ti Szerdára virradóra Szernye Község-nél, valamiül Daróc község liatarában a cséhDk ismét támadást kisérellek meg, dc a magyar ö>ség visszaverte őket. i
London-Párís nem szavatolja a cteh határokat
Paris, január 11 Az angol-francia megbeszélésen az " felfogás alakult kx, bogy csak Németország látná annak hasznát, lia szavatolnák a cseh határokat.
Kolozsváry-Borcsa Mihály a gyömről kerület jelöltje
Budapest, január 11 Politikai körökben olyan lürck tcr. jcdlek el, bogy Meskó Rudolf elba. IáJozáaával megümo:lelt gyömröi ke. rulelben a Nemzeti Egység Kolozs. vAry-Ilorcsa Mihály sajtófőnököt lépteti feL
Amerika^két óriás csatahajót épít
Newyork, január 11 Az USA tengerészeti minisztériu-fmánnk épitt^szeti osztályában elkészült az 1910-re épiiendő két nagy csatahajó .itervczcte, (m.\'lyi 45.000 tonnás lesz és egyenként 550 millió pengőbe kerül. A két rjj csa-tahíajó a világ leggyoisabb csatahajói lesznek.
Bukarest, január 11 A romániai némelsőg ivezetÖÍ meg-állapodásl kntötlek a román vezető-kórökkel ós ennek értelmében a romániai németség testületileg és egységesen belép a román egypárlba, a Nemzeti Megújhodás Arcvonalába,. A német kisehbiégt községekben külön kisebbségi tagozatot állilaiiak fel az Arcvonalban.
Magyar részről Vásárhelyi János református püs]x)k tárgyalt egy kis küldöttséggel a kisebbségi kormánybiztossal.
Az egyik bukaresti lap értesülése szerint a magyar küldöttség és a kormánybiztos a pártba való belépés tekintetében elvileg megegyeztek, a további tárgyalások folynak.
1939. január 12
GyUmölcsfa eladásához
rendelés-gyü] töket keres Horváth István faiskolájalttyixeged,
Vedres-u. 6. 81
APRÓHIRDETÉSEK
Hprrti.lirtolAs dija vasai,lip is Uiinaunuti 10 sxzMj
MilIKt, mlnd«n további nó (I (ttlir. hétkom«i> 10 uolg «0 tUMr, minden további ni 4 llllii.
AixAs
Hajié-, agyasraramlad Igóako-oaíat keretek I. évi április hó elsején leendő belépétre pogányvárl szőlőgazda-Ságomba, Előnyben részesül, kinek 1—2 felnőtt gyermeke van s már Ilyen minőtégben uradalomban több évet szolgált Bizonyítvány másolatok beküldendők a Zalai Közlöny kiadóhivatalába. 83
Magblarható bejárónő délelőtti órákra kerestetik. Rofgooyl u. 21. Sf. *
ADAS-VÉTEL
Egy liter salát tenném tlsila Ulhulló bor 40 lllldr Uvegcserévcl Beleznalnál. Sugárút 53. *
Klltlnő gyártmányú rövid, kereszlhuros Kongóra Jutányos áron eladó. Cint a kladóW •
Többlete aiobabutor aladó. Attllau. 9. Megtekinthető délelőtt. 77
Táblallvegek karteosrak részére ls>a-olaaAbhan Sternnél. Pő-ul 2. szerezhetők be._ •
Egy lóksrbsn levő \'gyalupad olcsón eladó. Votösmsrty-a 15. 85
¦Fiatal, príma aalraartóa eladó. Király-utca 8 *
BÚTOROZOTT SZOBA
Utcai klllőnbejárata butoroaott aaobr.
azonnal kiadó. Klrály-u. 43. 86
LAKAsOZLETHELYISÉO
Kitszobls ulcal lakát Klnlisl-u. 8. tz. alatt azonnal kiadó. Ugyanolt egy ló-karban levő modern gyermekkocsi aladó.
84
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladó Fűzvölgyön egy elsőrendű lakóház melléképületekkel, egy katasztrális hold udvsr, gyümölcsössel, szántó, rét, tzőlfi. Tárgyalható: Toblk Béla, Kisfaludy Sándor-u. 39. *
KÜLÖNFÉLE
Márkóa f ónykópaiogópak, filmek, lemezek, papírok, vegyszerek, beszerezhető Vsttsgh Fotónál, Fö-ut 10. SS. — Kedvező léazleltlzetée. 2
Qusnl-bótyagaók. réz- éa ..zománc-táblák, vésnöki munkák legolcsóbban készülnek Vékássy Testvéreknél. .
Mindennapi levelezésből összegyűjtött bólyogat, régi vagy uj tömegeket, magyart & küllöldlt, eloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre kerezek. — Barbárul Lnjoi, a Zalai Közlöny I. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. sz. vsgy személyesen mindennap d. u. 5—7 óra között.
„Dolgoztass, hogy dolgozhass l\'1
ZALAI KfrZLŐNV
•OlilTJKAI NSPimr. Kiadja: „Közgazdasági R. T. Nagykasltta", Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „Közgazdasági R. T. Nagykaalzaa"
nyoNidáJáliaii Nagykanizsán. (Nyomdáért falai i Zalai Karoly.)
\\Al 11 zl itio is
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra Is a
DRÁVAVÖLGY..nél
Sugár-ut 2.
Este elkészíti, reggel forrón élvezheti kávéját, teáját,
hu 2\'10 pengőért vesz egy
\'/2 literes
höpalackot
Szabó Antal sportüzletében (Főút 5.)
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésűi
István király Szálloda
„\' (VI., Podmajsiiozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforílal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, lelefon, lift slb.)
berendezett ragyogó, tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
79a Évfolyam 10 szám
Nagykanizsa, 1939. január 13. péntek
Ara 12 "11.
ZALAI KÖZLÖNY
t* kiadót" vitai i Foat 5. szJb minden krtxoziwp ri^TTtitn.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöllzctéai ára: <-yy hóra t pengő 40 flUér. Sierke.<iztft»égi éi kíadóhivatali telefon: 78. íz.
A magyar élet zászlaja alatt
Szivünkről mintha leolvad! volna a dermesztő magyar tél jeges burkolata, mikor Imrédy Béla minisz-terelnök kibontotta a magyar népi egység zászlaját és felvázolta álma-gyar horizontra azokat a vezető nagy magyar gondolatokat, amelyeknek jegyében iuj Magyarországot akarunk teremteni.
Lássuk tehát, mit akar ez a minden magyart egybe kapcsoló nagyarányi tömegmegmozdulás. Magyar megújhodást, nacionalista társadalmat, katonai-\'szellemet, tetlrek&zl fegyebnet, faji önludatot, fajvédelmet. Annyira össze kell fognia ennek a nemzetnek jövője biztosítása érdekében, hogy nem lehet közöltünk senki, aki kívül maradna e nagy törekvésekéin. Nem pártalaki-tás ez, hanem a lehetőség szciinli, legnagyobb égboltozat alá hozása minden magyarnak, társadalmi osztályra, foglalkozási ágra, felekezeti elkülönülésre való tekintet nélkül, nem számítva azl, hogy egyik gazdag, a másik szegény. Az egyik fényes családfát Ind levezetni, -a , másik egyszerűbb származású, az egyik müveit, pallérozott koponya és a másik nem mondhat mást mái gáról, mint, hogy a magyar nép egyszerű gyermeke, mégis helyünk mindannyiunknak az uj magyínrélet zászlaja alatt van. Ez alatt b magyar égbolt alatt nem lehet pártos-kodás, torzsalkodás, gőgös szellem és gyűlölködés, hanem akár a végletekig menve, lámpással is keresni kell azt az egyedet, aki magyá\'N Több, mint tízmillió lélek él a mai Magyarország területén, de több milliónyian élnek a határokon lul is. Minden magyar számára életet, fejlődést és a magyar szellem és előretörés küeljescdését akarjuk! biztosiiani. A szegény ember számára biztos kenyeret kell nyujtar.iL de ez a szándékunk nem ütközhet bele a tőke várába oly módon, hogy azt le kelljen bontanunk, mert a nemzet nem nélkülözheti az anyagi tartalékokat. Nagy lelki reformon kell keresztül esnünk, hogy a magyar élet reális szükségleteinek is kielégítést tudjunk biztosítani. Mik ezek n reformok : keresztúny erkölcsöt kell jncghonosílanunk, keresztény összetartást, evangéliumi harcos szeretelet és áldozatkészséget. A cicomás, fennhéjázó, gőgös hraltat leépítjük és az uj magyar gondolat Űnepnapon fekeie magyar ruhába öltözik, de a hétköznapok) dologidejében a inrunka egyszerű ruháját ölij tmngára. így akarunk fiainkból különb embereket ncv-clni, akiknek lelkében talán kevesebb lesz, már a torzsalkodás, széthúzás és pártoskodás szelleme. De a nemzet nem várhatja meg, amig fel-csercpedik ez az rjj generáció és átveszi atyáitót a legnagyobb jussát, a magyar hon ügyeinek vezetéséi. Társadalmi életünkéi mér. most a szociális igazság országépjtő fundamentumára kell helyeznünk. A
A rúmoi tanácskozás eddigi eredménye:
Olaszország békét akar, de törvényes követeléseinek kielégítését kívánja — Valószínű, hogy közvetlen tárgyalások utján, Anglia segítségével rendezik az olasz-francia viszályt
M-iSsolinit, hogy e tárgyalások meg indulása esetén az angol kormány Igyekezni fog megkönnyíteni a kedvező megoldást. , : •
„Jobbuii szerettük volna..."
Paris, január 12 A francia—olasz ellentét eisnní-tására a béke fenntartása érdekében feltétlenül szükség van, — irja a Jour — de a jelenlegi légkörben Franciaország részéről minden engedékenység a gyengeség jelének tűnne fel és háborúhoz vezetne. Az Epoqe Chamberlain római látogatásával kapcsolatban bizonyos aggodalmakat juttat kirejczésie. Cham-berhün a Qja| d\'Orsayn kijelentet te, hogy a francia—olasz ellentétek kérdésében Rómában nem fog állást foglalni és egyszerűen csak meg fogja hallgatid a D.ice. kijelentéseit. Jobban szerettük volna, — Írja a lap — ha Chamberlain Rómában mint Franciaország szövetségese közbelépetrvolna. t
A képviselőház megkezdte a keresethalmozásokról szóló javaslat vitájának folytatását
A msgyar-cseh határszéli események hátteréről beszélt Petainek képviselő
Róma, január 12 Chamberlain és Muss:>;ini tegnapi tanácskozásairól csak annyit jelentenek a lapok, hogy már az első tanácskozáson felvetették az egész tárgyalási anyagot és Chamberlain önként hozta szóba a frandía;— olasz viszály ügyét. Kiszivárgott hírek szerint részlelokbe nem bocsátkoztak, de Mussolini kijelentette, hogy Olaszország át van hatva béke akarattal,\'de törvényes követeléseinek kielégítéséi óhajtja.
A lapok értesülése szerint a részletekbe osak a mai tárgyaláson mélyednek- ,
\' A mai programm
egyébként a következő volt,: 10V órakor Chamberlain és Halifax lord n Pantheonban megkoszorúzlak a királysírokat, majd a névtelen katona sírjához mentek, amelynek talapzatára szántén koszorút helyez^ tek-
\' 11 órakor Viktor Emánuel olasz király és császárnál tettek magán látogatást, majd ebéden vetiek részt Délután 3 órakor a Forum Mussolinin az angol államférfiak végignézték a fascisla ifjúság felvonulását, majd pedig a Pnlazzo Veneziá-ban
újból megkezdődtek a tanáos-kozások.
Közvetlen olasz-francia megbeszélések következnek
Róma, január 12 Diplomáciai körökbői származó ár tesülés szerint Mussolini és Chamberlain első [megbeszélése elsősorban az olasz-francia viszony kő.
rül forgott. Ugyanezen értesülésük\' szerint a szerdai megbeszélésen a francia olasz közvetlen megbeszélések kérdése tolull előtérbe. Chamberlain e hii-ck szerint bizlositoitu
Budapest, január 12 A képviselőház\' karácsonyi szünete -után ma üü össze először. Darányi Kálmán elnök megnyitójában elparentálta Meskó Rudolfot, a kinek emlékét jegyzőkönyvben örökítik meg. Bemutatta ezután az elnök Imrédy Béla és Csáky István megbízólevelét. Ezután lépett a terembe a miniszterelnök és a külügyminiszter, akiket a Ház felállva, nagy tapssal üdvözölt.
Benkő István beterjesztette a as-as bizotlság létszániának fel-
emeléséről szőlő javaslat bízol tsági jelentéséi, majd az cmök bejelentette, hogy Korlálh Endre főispánná történt kinevezésével lemondott mandátumáról Ezulán megkezdték a ke rese (halmozásról szóló javaslat vitáját.
( R\'uppert Jenő csak proptigíinda értékűnek mondta a javaslatot, Petainek József az uj év elején az Ur segítségét kéfte a Háznak, a Felvidéknek és kérte, hogy szűnjenek meg a felvidéki támadások, amtfi lyek mögött nem tudjuk, ki áll;
mint irányító-
Holola József közbeszól; Min" denki tudja! i
Petainek a továbbiakban firrót beszélt, h;>gy a nagyhaiahnnknak is érdeke egy független és brös Ma-gyaronszág. A javaslatot elégtelennek tartja, de elfogadta"
Payr Hugó a következő szónok. Nem fogadhatja el jóhiszemünek az olyan kormányt, amely a liszlvise-Icí fizetéseket néni rendezi, de a mellékjövedelmeket elveszi. Bírálta és élesen kikelt a Lapengedélyek be
rang- és chnkórságot váltsa fel a legmagasabb magy(ur tdrsadhlmtl rang és a legszebb titulus, amikor magyart is kiegyenesíti és töretlen
Nagy örömök és nagy bánatok nemzeti\' a magy.tr. Iligyjük .és érez zük meg annak felemelő, magasztos voltál, hogy magyarok lehetünk. A társadalmi gőg \'és «z oszlályokal\' elválasztó származási megkülönböz tetések helyébe a minden magyart eltöltő, nemes büszkeség lépjen, a melyik a munkában meggörnyedt magyart is kiegyoeuesiti és töretlen gerinccel tekinlhot körül a népek) konszernjében.
Ehhez a megújhodáshoz gazdasági alapokai kell lerenjtenünk. Biztosítani kell a boldogabb megélhe-
tést minden magyar számára, mert csak igy érhető el az uj Magyarország boldog ideálja. »Magyamak a magyar földet 1« Ezt olvassuk Imrédy Béla kibontott zászlajáról, harcot a szegénység leküzdéséért,a rmunkat mindenki számára,biztosítani, a munka becsülelét, közéleti tisztaságot, a kizsákmányolás Időrését és a visszaélések könyörtelen kiirtásai.
Még messze vagyunk a termész-í rügyfükadásától. Puha hóduunák őrzik mezőinken a jövő esztendő termésének csiráit a pusztító fagytói, még nem pattantak meg a jégpáncélok vizeinken, de az ország fővárosában kibontott zászló máris felrajzolta a magyar égboltozatra
az uj idők tavaszának hajnal hasán dósát. Imrédy Béla e korszakalkotó, nagyjelentőségű beszédében ezekfoci a szavakkal bontotta ki ¦mindnyájunk közös zászlaját:
•Kibontom a Magyar É\'et Mozgalmának lobogóját és felhívok minden,,magyart, meglett férfitépp ugy, iniíit a lelkes ifjúságot, szegényt és gazdagot, la nemzet fiait és leányait egyaránt, hogy nagy céljainkért és szebb magyar jovőnkért vállalt harcban, tömörüljenek ez alj a zászló1 alá.*
A magyar nemzet egységes válasza e felhívásra ez : itt állunk, mint egy ember robidannyian, rruUUó és millió magyarok, a magyar élet zászlaja alatt. , \' . i
ZALAI KÖZLÖNY
1939. január 13.
vonása körüli intézkedések ellen. Zsidó tulajdonban lévő lapokhoz olyan kei-esztónyekcl illtettek be, a kik nem maguk keresték meg jövedelmüket eddig. Szóvátette, bogy a pénzügymjbUszter is felvette nyugdiját a sKejxskedehiij T^réknáí1 és csak később mondott le arról.
Remény i-SchneJIer közbeszól: RoSsz>\'ji vun ínfurinálvn. Híimls adatukat jelentettek kémei I .
illír Hugó szerint nem elég, lia 000 pengőben állapi toriak meg egy fizetési, mert ba a pengő Így romlik /".űricli-ben, » diplomás ember 000 pengőből nem tud megélni.
Kern ényi-Scl in el[er közbeszól: Ne méltóztassék a zürichi siberek kurzusát mérvadónak venni, mert az lényegtelen, bogy Zürichben hogyan jegyzik a pengót.
Meister Károly visszautasítja PJir Hugónak a lapbetiltásokra és a sajtóra vonalköz*\') támadásait,
peyer Károly közbeszól: Kapott-e topengedélyt f \' ^
Meizler: Ha egy ¦ zsidónak Pesten három lapja is lehet, akkor nyolc képviselőnek is lehel egy, A tuváb-biakban .Meizler arról beszél, hogy a javaslatra szükség ,v;m év »zt a no-¦süLui és családot alapítóit akaró fiatalság szeni|Kmtjábo) is nézni kell. Méltánytalannak turtja azonban, hogy a vagy oii jó véneiméi kivontak a javaslat, alól, mert lud olyanokról, akik.
nek vagyonukból ío.uoo pengi) j.ó\\e-uojjnuk van és mégis elfogadjak a havi 150 pengő nyugdijat
Hangoztatta ezután Meizler, hogy a poliiikjü összeköttetések aljún szerzett jövedelmeket keli előbb rendezni, azután Sor kerülhet a lób-bire. Ezután az összelérheLeuV,nségi törvényt sürgeite. A javaslatol elfogadta. ( , "p
OsehszombíiU László a javasliat hibáira untat rá. Pld. akttv tisztviselő igazgatósági tagságot vállalhat? Ezek miatt nem, fogadta el a javaslatot. i i
Apponyi György gróf azt hibáztatja, hogy a javallat nem tekinti a szerzett jogokat. Családvédelem és a l<istiszlviseJök megsejtéséről csak ugy leliet szó, ha a kisiizeté,-sü keresztény tisztviselőkön segítenek elsősorban. . t
Az ülés lapzártakor még tart.
Vasárnap négy városban bontják ki a Magyar Étet Mozgalom lobogóját
lmrédy BéJa miiiiszteix\'lnük, mint bejelentette, vidéken is személycsen akarja kibontani a Magyar Llel Moz gsümának zászlaját. Nasánnap lmrédy Pécsre megy, átveszi a város diszpolgórí oklevelét, majd nagy beszédet mond. Délután Bajára utazik, ahoi este mond nagy beszédet.
Ugyanezen a napon Jaross Andor XeMdéki miniszter/ Dtíbix\'cenbcríj Rátz Jenő pedig Szegeden ismerteti a Magyar Élet Mozgalmai.
Szenvedő beteg asszonyuk gyakran mar egy kis pohár termé-bzetes „Ferenc József" keseiüvizzel is nagyon könnyű, lágy bélkiUrülést érhetnek el, ami igen sok esetben rendkívül Jótékony hatással van a beteg szervekre. — Kérdezze meg orvosát.
53.900 pengőre gyarapodott a nagykanizsai templom-épitö alap
Köztudomású, hogy a Nagykanizsa lelki felemelkedését szivükön viselő illetékes tényezők tervbevei ték egy nagyszabású és korszerű istenháza épjlé.sét. A meglévőkét templom "ugyanis részint kedvezőtlen fekvése, részint szük volta tnfntt a hivek nagy tömegének lelki ellátására elégtelennek bizonyul. Városunk lelkiségét és sponlán igényét egy tágas, kényelmesen elérheiö és nagy tömegeket befogadó istenháza iránt mi sem bizonyltja jobban, mint az -jj templom céljára megindítóit gyűjtésben megnyilatkozó nagylelkű megértése és áldozni kész sége. . j
Amint minden évben, mosl is beszámolunk n mult évi gyűjtés eredményéről. Készpénzben befolyt 15.900 pengő előjegyezve 20.000 pengő, 3 évre "történt havi felajánlások összesen : 18.000 pengő.
Amikor köszönetet mondunk .testvérein knuk hivő \'lelkük áldi>/a|f-készségéért, mely annyira átérzi, hogy a hitéletb.m is az egyik legnagyobb lendítő erő az eszményekért való áldoz áthozatal; egész n meg-vatós-jlásSg azt kérjük, hogy . azf
újonnan épülő templom áldozati oltárára helyeznék szívesen adományaikat, hogy minél előbb felhangozzék a vágyva-vágyott uj isten-házában a híveknek ajkán : »Mily kellemeseit a te hajlékaid, Seregeknek Ura !« (Zsolt. 88, 1.)
*
Ezzel kapcsolatban ugy éríesül-lünk, hogy a templom mielőbbifmeg építése érdekében hatásosabb gyűjtési, iltelöteg havi felajánlási akció ínoVit meg. A templomépilö bizottság részéről kiküldött fiatalemberek járják végig a várost, hogy azokat is havi megajánlás fizetésére kérjék* fel, akiít ezideig bármilyen okból kimaradlak. Nap-i.jap rután olvashiif-jak újságokban, hogy mindenütt építik, vagy már megépLelték templomaikat, akiknek ezelőtt pár évvel ínég eszük ágában sem jutott a templomépítés, mennyivel inkább szükség van erre Nagykanizsán, a hoi most is \'Ugyanannyi templom vau, in*nl mikor Nagykanizsán a k 1000 katolikusa voll. Ez minden okoskodásnál hathatósabban beszél.
A még nem közölt adományok hamarosan hirlapilág is nyugtázva lesznek. [
Zala vármegye kisgyülése megemlékezett a munkácsi eseményekről
Fedezet hiányában nem ad kanizsai kaiollkus
45aUiegcrszcg, január 12
A vármegye kisgyülése vitéz Teleki Béla gróf főispán t\'.lnökleté,vel tartotta idei első ülését. A főispán ií;ege ml ékezett a dicsőséges 1938 év, Szent István éve nagy enedinónyei-röl, majd pedig arról a gaiúd támadásról, amely az isteni igazságszolgáltatással nekünk juttatóit hatért a gyáva, futáshoz szokott cseh katonaság részéről érte. A kisgyűlés mélységesen elítéli a támadást, a maroknyi hős csapat előtt pedig, mely hősi elszántsággal barátit, (meghajtja a ilszlelet és elismerési zászlaját. A fiat hősi fölött és a szct gény ruszin anya emiékének egyperces néma [elállással hódolt a kisgyűlés.
A tizhónapos kir. rut mesteri iskolába Fater Mihály zalaege i-szegi lakost küldik ki 1050 pengó költséggel. . , , I
Gombosszeg község, jó testvérként, 1200 pengő függököicsönt ad LíckóvadumHifSiiak. Jóváliagyták,. ,
Ortaháza nem akarja tataroztatni a jegyzői lakot. Határozatát feloldották és utasítják, hogy vagy ta< tarozzon, vagy építsen.
Jóváhagyták Nagykanizsa varos összes határozatát.
A tapolcai izr- hitközség segélyei zésére a község 2500 pengőt szava-
segélyt a vármegye a nagy-kultúrház- építéshez
I zott meg. A kisgyűlés 1600 pengőt engedélyez. (
Keszthely a fürdögondno\'.nak 600 pengő tiszteletdíjat állapit úneg. Jóváhagyták. ; . I
Fedezet hiányában elulasitottáki Zalaege.-s/vgnek fl katonai b.\'száilá-soiási dijak fedezéseié, valamint a nagykanizsai Szent József egyházközségnek k\'ulturházépilésliez, valói ho/.zájáruhís iránt benyújtott segély kérelmét
Láposi Halfer Jenő dr.-nak •Igazságot Muraköznek*: cimü mü megírása és kiadása költségeihez 200 pengő hozzájjáruhist szavazott meg a kisgyűlés. j
Lenti községnek az építendő óvoda építéséhez való hozzájárulás lár-gyában hozott határozata jóváhagyást nyert. \\ ;
— Naptári Január 13. péntek. Hóra. kat. Veronika. Prot.Ht. Vidor. Izrael, Tebotb hó 22.
UyógyBzertórl éjjeli szolgálat e hó 15-lg a „Megváltó" gyógyszertár ób b ktskanlzsal gyógyszertár.
QőzJUrdő nyitva reggel 6 órától este ü óráig (hótíö, uzorda, péntek délután kedden ngemt nap nőknek.)
— Saját erdekében és Örömén) szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopiteln Hutdfátuliíiy. Őut mBbntor-klái-Utasát raegteklntí. vótelkónyazer nélkül.
Csütörtök
BUDAPEST X.
17 -Dr, (íiíbos Dénes előadása. — 17.30 Operaházi zenekar. — 18.35 A magyar nyelv tisztaságáért. — 18.40 Puszta Sándor BódáS János verseibe ad clö. — 19.05 Hírek. 10.10 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — lü.20 Horváth Jancsi cigányzenekara.
— 20 >A vendég, i Rádiódráma 3 felvonásban. — 21.40 Ilirek, idöjáráaje-lenlós. - 22 Ilangtein«ick. — 23.10 Sárai Elemér cigányzenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
17 llniczky László jazz-xcnekara.
— 18 Dr. Láderer Emma eWadása.
— 111 Horváth Jancsi eigátiyzenekara,
— 19.25 Angol nyelvoklatás. — 20 Byssen Irén éneket.
BfiCS,
is I-\'rctindorfer citeramuvéaz. Péntek
BUDAPEST L
0.48 Torna. — Utána hanglemezek, u jo Hírek. — io.20 Felolvasás. — .10.1.") Felolvasás, — [2-10 Solt i;tei és l\'enniiiger Antal é .ekfl. 12.30 IlirCk. -- 13.20 Időjelzés, idöjárásjq. lentés. 13.30 Károlyi Árpád cigányzenekara. — 11.35 Hírek. — 11.50 u\\ rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyainliirek, — 1G.15 l-\'t\'lolvasás.
— 10.45 Időjelzés, hírek.
17 Jeszenszky Sándor előadása. — 17.30 Az Állástalan Zenészek Szimfonikus .Zenekara. — 17.50 A magyar nyelv tisztaságáén. —,18.15 SpbrtköZ* kemények. — 10.05 Ilitek. — iíi.io Hirek .szlovák és ruszin nyelven, — 19.20 A rádió szalonzenekara. 20,10 Kosztolányi l)ezsó>est — 21 Bartók Itéla zongorázik. - ¦ 21.40 Hírek, időjárásjeloutés. — 22 Ilodrics Böki cigányzenekara, -- 23.10 Hanglemezek. - o.o.\'i Hirek.
BIDAPEST íj. ^,
18.30 Gyorsírótaufolyaüi. 10.20
Dr. Sóiéi IStvaa előadása, — 20.15 Tánc-Lemezek, 21 Hirek.
BOCS.
8,35 Szórakoztató zene. — 12 Déli zene. — \'15.30 SieJek lH\'gedűniÍivés/.nö, Bors István bariton.
18 Spilta, pcíeriag és Bípeibaucr
zeneszerzők müvei. - 19 Közének
Klagenfurtból. iíO.10 ünnepi hang\'
ver.s*-ny a saarvidéki népszavazás emlékére. - 21 A saarvidéki népszavazások, utána Wagner: \'1 annliáuser-. tóhengrin: és Walkür-részletek, - 22 Hangverseny. — 22.30 Upcsc szóra-kozlató zenéje szoprán és zongoraszólóval.
IDŐ
Jóslat:
Mérsékelt légáramlás, sok helyen köd, egyes bolyokon eaö, havaaesö, ótmosesö, a bo alig változik.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai tnestlgyelőálloiaasa jolonti t
Hőmérséklet tegnap <wte> 9 órakor: -06, ma reggel +18, délben +6-8.
mm smm
Olcsó vászonárusitás
nél.
1939. [snuâr 13
A MAGYAR ÉLET Mozgalmához az egész országban nagy lelkesedés sei csatlakoznak a vidéki NEP szervezetek-
SONYI HUGÓ gyalogsági tátor-mik, a honvédség főparancsnoka Munkácson elismerésit fejezle. ki a hős védőknek és meglátogatta a sebesülteket. 3MRÉDY miniszterelnök vasárnap Pécsett bontja kl a MÉM lobogóját. Ekkor veszi át a város díszpolgári oklevelét is. ,
A GYÖMRÖI kerület küldőméiben kéri feí vitéz Kolozsváry Borcsa Mihály sajtófőnököt a képviss-lői jelöltség elvállalására.
25.000 PENGŐS téli ihségsegélyl kapott Pécs városa a kormánytól.
A FRONTHARCOSOK több százada Budapesten Imenei készen áll, hogy rjjabb esetleges felvidéki betörésnél azonnal induljon a veszélyeztetett helyre.
ORSZÁGOS részvét mellett temetlék el Koncz József főhadnagyot, a .munkácsi betörés kecskeméti áldozatát. Kovács Sándor prelátus és Kozma Miklós m-.mdtak búcsúbeszédeket.
MEGFAGYOTT Hornyák Márton 68 éves kcsztülcl gazda, aki kegydiját ment felvenni és útközben eltévedt.
FÉLMILLIÓ pengő értékű valutát, 117.000 pengőt és 40.000 pengő értékű színaranyat slboitak ki az országból a sátoraljaújhelyi Lanclau fivérek, akik közül Landau Izsákot két évi és nyolc hónapi fegyházra, Landa-j Salaimon kegyszer-nagykereskedőt pedig egy évi és hat hónapi börtönre ítéllek nem jog erősen.
•ÍTÉLJENEK HALÁLRA\'!, kiál-tolta (a bíróság előtt Yig János 31 éves szegedi földműves, aki agyonszúrta anyját; T!z évi fegyházra ítéllek.
AGYONLŐTTE magát és 11 éves fiát gyógyíthatatlan betegsége miatt Holzinger János 10 éves tálai téglagyári munkás.
MESKŰ RUDOLFOT, a gyömről kerület elhányt képviselőjét nagy részvét melleit temették cl.
RABLÓTÁMADÁS volt fényes nappal a Teréz körúton : Gutmann Gyula 28 éves kárpltossegéd volt a télies, aki két nőt leütött, de cl. fogták.
A CSEHEK njabb határsértéseit és támadásait is elítéli a világsajtó.
ÉHÍNSÉG pusztít moszkvai jelen lés szerint Ukrajnában, Kaukázusiján és Északszibériában.
WOLDSZtVARVANYT észlellek több órán kérésziül Anglia egyes részein.
ANTAL ISTVÁN államaikár a fascista milícia meghívására nagysikerű előadásban ismertette Rómában Magyarország problémáit.
ARyiZ fenyegeti Londont is az angliai váratlan enyhülés követkéz lében beállott olvadás miatt.
— RutorkláUtUaioikai tekintse mes minden vételkényazer nélkül. Köpetein butoriiunái.
ZAÍ.AJ iWZLONY
NÉPSZAVAZÁS ÉS REVÍZIÓ A KERESZTÉNY ETHIKÁBAN
IRTA: Dr. VÉRTESI FRIGYES
Hivatásos hamunak langyos szívvel 6s forró szájjal annyit kiabálták a békercviziót, hogy felhígult áradása megtöltötte ugyan a magyar füleket, de mindennemű cselekvés meginditáj-sára alkalmatlan volt. Síit majdnem sikerült mcgun&tni nemcsak a revízió gondokdát, hanem még a haza fogalmái is, hisz ez legtöbbször hossza unalmas ós kőtelező szónoklatoknak volt a .főszereplője. Mikor azlán látták a nagybrszédü szájak lulajdo-nosai, hogy szavalásuk ..nem jcrlphój harsona ós tőle pld, csehek nem vágtatnak sürgősen a pokolba, incgjáb szólták a reálpolilikust ós alkudlak — magukkal. Beérték ök . azzal is, ha.a Szomszédos magyarlakt i sávokat visszacsa topják, hisz már ez is iga. zolása lett volna amu\'k, hogy a megtöltött fráztstáda is elsül ós terüld-:-ket tud visszahódilani! i)e kérdem: kinek a nevében ó-i milyen törvény igazsága szerint elegeitek meg azzal, ha a ral>lók"a kincs szegélyét vissza-adják már csak azért is, mci t érezték, hogy fogjuk, állandón" rángatjuk s egyszer csak vissza is rántjuk azt!
Hányszor „költözködhetik" egy nemzetiség népszavazássá/?
Valóban cl kellene fogadnunk a hazug, rosszhiszemű ós még csak be sem tartolt wllsoni agyrémet, — r,«m hiába paraliukus a szerző! — hogy egy állam határait ,leliát kulturális, civilizációs lehetőségeit az szabja meg, hogy filinkó, vagy dudaszó mellett, milyen nyelven, milyen nótát dúdolnak, miiyen ködmcnl hordanak a polgárok\'? Átírt hiszen az ezeresztendős Magyarors\'l&gra alkalmazni csak agiy. nyit jelent azoknak a népeknek önrendelkezési joga, akik századuk óta /elünk élnek, sorstársaink ó; njelvüket ós néhány kfdsöségcl leszámítva -Bíin-denben sukkal inkább hasonlitanak hozzánk, mint határainkon kivid élő ftíjrokonaikhoz! i-;s lia a nyelv és más — náluiik nagyrészt külső — népi sajátságok már megbonthatnak egy ezeréves államcgyséfíct, vájjon a világnézet nincs, annyira értékes lényczŐv hogy az államok határait szerinte rendezzék át7! Tehát: a katholiku-sok elszakadnak Anglíátólj az utheis-lák, kommunisták külön államokat alkotnak Fr a i idaországban. — Nem is szólva Németországról, Romániáról, slb.
S azt a kérdést is fel kell lennünk: meddig érvényes egy — pld. nctnzcl:.-sőgi elv szerinti — olyan rendezés, amelyben egy-egy nép szavazással, sza-hadon döntött állami hovatartozása-rój.?! Mi történik akkor, ha a nép többsége néhány év múlva azt találja, hogy rossz államkeívlbe. <költözkö-dóit,- jobb volt a régi. de mőg !-sz egy uj, harmadik. I-smél megrendezik a népszavazást és utána a l-.ikzít az uj állam ünneplő ege alatti De, ha a nép kegyéből nópvezér uj honában nem kap elég szilárd trónt, vagy alkalmas oltárt nemzelmenléstől fáradt talpai alá, akkor újból kezdődik a másik szuverenitásba-költözködés izgalma nemzetiségben és szállóálla. niábau? Nem tréfa ez, hanem a nemt-zclek önrendelkezést jógának csúfolkodó képtelensége: Mert ki mondja nicg, hogy milyen forrásból ered az a jog és hányszor gyakorolható? Vagy lesz egyszer annyi hősi őszinteség a világot kormányzó nagy népekben, hogy bevalljuk: pompás, régi államok darabjait felhálHjrilóan hamis térképek alapján, — vagy még azok nélkül is - pld. hazaáruló, hízelkedő cseheknek juttató lettük számára a
humanitás tógája csupán a nemzeti önrendelkezési eszme, amelyet száz változatban hangoztattak, de csak most, 20 év után azért ismertek el — a gyakorlatban is — Némuturszág. gal szemben, mert va banque-osan elszánt fegyveres erejétől ngy meg. riadlak, hogy zsidóit templomokban, hisztériás sikoltozások közepette, ri-mánkodtak békéért (igy irlák az uj. ságjaik is) amellett, hogy minden rendet kezesre áitó harci eszközt is készenlétbe helyeztek, Enyhébb formában ugyanezt kell mondanunk Lengyelország követeléséről ís; azaz tőle ís rettegtek. Sajnos, a magyar igényéknek nem volt efajta nyomatéka s ezért volt a .szem énnel Un alku! Te. )»át: a nyugati hatalmak által hangoztatott kábító elvnek — a nemzetek önrendelkezési jogának --¦ megvalósulása nem az igazság, hanem az ököl erejének köszönhető. S ettől akkora ülést várluk, hogy a vári ülésnek eb képzelt szele Is vissza ilnidta fújni hozzánk ap elszakitotl, magyar nyelvű lerületck egy részét. !>;• vájjon ezzel már érvényesült az -igazság*, már t. Í, az, amelyet nem ököllel, hanem erkölccsel mérnek?!
Hit és erkölcs is kötelez a magyar igazság követelésére
Kél igazságot kérünk számon, mert — szilárd meggyőződésem — az Isten Ís számon kéri majd ezeket a maj népek felelős vezetőitől. Az egyik a társadalom-erkölcsi iga/.ság. Ez abban áll, hogy az emberek, magának az emberi természetnek parancsára — tehát Isteni rendelésre) - alkottak és pcilig azért államot, hogy a nemes értelemben vett emberi élei minden javával rendelkezzenek, fdc tart>znak a közbiztonságnak, létfenntartásnak, kultúrának és\'1 civilizációnak mindazon javai, amelyekel az ember csak\'nagy lö mór ülésben, államban élve tud produkálni és használni. Az állam — a keresztény erkölcsből esetet szerint — az egyén közvetlc.i céljának, t. í. a személyiség kiművelésének elengedne. te,t|en, elsődleges eszköze és ezért az Isten tcrmészcl-lörvényéiiek sért hetet -len védelme alalt áll. |Lzé>l az isten
eflen is vél az, aki egy jól megalkotott, az emberi étet szükséges javait kellő módon nyújtó, jót vezetett állam létét, rendjét veszélyezteti és támadja, akár egyének. — eszelős anarchisták — akár pedig államok is azok! Már most: ki meri állítani a háború elítti Magyarországról, hogy állami rcndelteté-sén.\'k, területe változatos gazdagsága, alkotmányának embersége révén nem felült meg nagyszerűen?! Ha pedig ezt a szerepét jól betöltötte, nem csak keserű magyarok minden szitka íltik rá a trianoni szerződésre s uz utána kővetkező de facto helyzetié, tiancm a megvesztenethe-letten, örök erkölcs nevében, a szó szoros értelmében, el lehet mondani, hogy ltaza.uk feldarabolása istentelen gonoszság volt, mert egy Isten szándékának megfelelő intézményt tett löukrcl Ha pedig erkölcstelenség n
Esküvői fényképét
készítesse YiSTABH BÉLA fényképész műtermében NftgykanfxM, Fő-ut 10. és Csmigary-ut 1. (az udvarban.) MQvóbmI munkai Oloaóávafel
bianotii gaztett, már nemcsak célsze. rüségl, söl nemcsak hazafias szempontból szabad é-s kell ellene küzdeni, hanem a hit ós erkölcs is kötelezi a hivő niugyart, hogy ezt az állandósult íslcntelenséget minden erővel negszün-tetni igyekezzék! Azt mondom: kötc-lezi és nemcsak jogot ad, mert vannak jogok, amelyeket megvédeni, amelyekkel éluí szent kótelessógl Uyen az egyéni élet, do ilyen az állami lét joga isi .
A trianoni szerződés minden magyar aláírásával is érvénytelen lenne
Ebből önként folyik nz az állitásunk, hogy a keresztény erkölcstan szabályai szerint a trianoni szerződés még akkor Is érvénytelen lenne, ha minden magyar aláirta volna, hisz erkölcstelen dolgokra nem kötelezheti érvényesen senki magát. Már pedig erkölcstelen dolog életképes, természetjogi alajwjn álló államot széldara-bolnl, vagy felosztásába Uloegyezni, I)e érvénytelen a trianoni szerződés már csak azért ts, mert az illetékesek bel; egyezéséről, t. i, az elszakitotl részek és a mái üdék-Magyarország együt les benső hozzájárulásáról szó som volt! Ellenben komiszabb terrorral, nagyobb túlerővel, több zsákmányt, ájultabb szerződő féltől minden ellenérték nélkül még ki nem csikartak, mint ahogyan az 1ÍM!>—20. riadt ma-gyarjaitól elvetlék az országnak több, mint 71 százalékát! Ha azonban ezek ellenérc a trianoni békeparancs ní^gis érvényes, akkor érvényes szerződés minden rablás 6s Így — az esetleges gyilkos! -¦ rabló már nemcsak tényleg birtokolja az erőszakkal elvett holmit, még ha az a létem biztosiUV sára elengedhetetlen is, hanem oly. annyira jogosan, hogy még ói sem kó-vclclhetcm vissza lőlel Ennyit jelent t. i. a szerződés erkölcsi órvéayo: jogot ad, amelyet mindenki — az előbbi tulajdonos is — respektálni köteles; Vagy talán a rablás erkölcsös és jogos birtoklási titulussá az által válik, ha ugyanaz a komisz rabló, aki esetleg a tulajdonát védő apámat, vagy testvéremet mellölem letöltő, mellemnek -szögezett fegyverről kicsikarta tőlem a .szabad lulujdon-átru. házáS. nyilalkozatál!? Coiulolom, nem szükséges igazolni, hogy a trianoni .szerződés magyar részről ilyen iszA-bad nyilatkozat volt! l\'gy hiszem, hogy az ilyen erkölcs még a jKikolbau sem kell, nem azért, mert nem elég gonosz, hanem, mert tul-btita. Do a szent és igazságos isten országában, a természettörvény érvénye mellett, mflg az ilyen érvényesség feltevése. is sötét báni
\'{Folyl. kóv.)
Mozgalom a balatoni nagyberek betelepítése érdekében
Balatonfenyves, janjár 12 (Saját tudósítónktól) Balatonfeny vcs állandó lakossága, mely legnagyobb részben kis napszámos és nrjnkás emberektől áll, mozgalbiat kezdett olyan irányban, hogy afeny ves mögötti, halalmas nagyberek-böt, a hozzájuk közeleső részből^ kedvező feltételek mellett ügy legelő, mint szánló és véleményezés céljára juttasson részükre az állam. A mozgalmat lapunk munkatársának, Szihissy Lajosnak ama cikkei inspirálták, amelyekben a nagyberek betelepilésérc tett sorozatos javaslatol. Remélhetőleg a Balatoni prob léi na-körében jelentőségteljes.-kérelmet illetékes helyeken megértéssel fogadják, hiszen az érdekelt ínarnnrut birtokok és községek ra-cfonólis kihasználásra egyelőre ügy sem gondolhatnak.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (kél tori dija 30 fillér.
Jinnár 14.
A MAKSz lánclcíja az Inaroskóiaen 6 órától 2-ig. Jannár 15.
Tanári Úco.ilis matiné fél I2-kor a zeneiskolában. JmntAr 21.
Baross-tánctaa «z Iparos székház óaum t«rmcibea, Február 1.
\'Az I partosul lel láncestélyc Ö-kor az iparc-s-székházban. Fvbrn&r 2!.
NTE húshagyó estje a Kis Royal t*rui«íb«i.
A kisbérletek és a kamarák
Az Országos Mezögazdae%i Kamara elnöki tanácsa beható megbeszélésen tárgyalia a »kishaszon bérletek alakításának előmozdításáról* szóló törvény javaslatot, amelyet a földímüvelésügyi miniszter vélcmé-, nyezés céljából megküldött a mezőgazdasági kamuráknak. A kamarák, általában, helyeslik a törvény javtis-Iat elvi rendelkezéseit, különösen annyiban, hogy kishaszonbérletek juHatásával kívánja a földbirtokpo-lltlkal célok megvalósításának gyor* sabb ütemét biztosítani. Az Országos Mezőgazdasági Kamara mai- a telepítési törvény tárgyalásánál rámutatott arrra, hogy a kisbérietek jelentős szaporításával kcU keivsnl a földbirtok helyesebb megoszlására vezető -ulat, mert egyfelől a kísha-szonbérletck juttatása kevesebb anyagi áídozatoi kivan és az érdekeltek Szé\'esebb réiegét juttathatja azonnal földhöz, másfelől pedig a kisbérletek alkalmasak arra, hogy az anyagilag ezidöszerint még nem eléggé erős törpebirtokosok a kjs-bérleti gazdálkodás révén Idővel megerősödve, a haszonbérelt földnek a tulajdonjogai is megszerez? zék. A kamara az értekezleten felmerült észi-evételeket és javastatokat kimerítő előterjesztésben már el is jutlntla a földművelésügyi miniszterhez. (B. C.)
Székszorulásoknál és az ezekkel járó lelfuvódásnál, légzési zavarnál, szlvdobogásnál, szédülésnél és fülzugásnál a belek működéséi eey-két pohár lerméezeles .Ferenc József keserűvíz csakhamar elrende/i, az emésztést elömcz-dlt]a, a vérkeringést fdfrjsslli s tiszta fe|et éi nyugodt alvást teremi. — Kérdezze meg orvosát.
ZALAj
KÖZLÖNY
A Baross sürgeti a közszükségleti cikkek árleszállítását
Megalakul a nagykanizsai Baross női iparpártoló tábora
A Baross Szövetség nagykanizsai l máuy 30 pengőt ajánlóit fel.
_ _____i ___>í..í ^iiuaaA. I A s;7/Wi>iSfkr im\'Ciilakiiia ]
csoportja megkezdle ezévi működi sét s a most tartott választmányi ülésen a január 21-én tariand\'ó top? est rendezésének megszervezésén kívül több fontos kereskedői és iparos érdeket érintő tárgysor szerepelt.
Foglalkozott a választmány a Nemzeti Hiielintézet által nyújtandó kiskereskedői kölcSön-fcltélelek könnyítésének kérdésével, majd dr. Knnusz László kir. törvényszéki bíróvá történt kinevezési\' alkalmával megüresedett ügyészi tisztség betöltésében dönlött. A választás ered. menyeként Baross ügyésszé dr. Hcr-javecz Sándor ügyvédet választották meg egyhangúlag.
A háziezred zászlójára a válasz t-
A Zalai Közlöny gyűjtése
A Szövetség megalnküjn Nagykanizsán ís a Baross Női [parpártoló Tábort, melynek üv. igazgatójává a közszerteiten álló dr. Tholway Zsig mond postaigazgatót szándékozik felkérni.
Foglalkozott\' a választmány még az Arel\'enörzés Országos Kormánybiztosa áUal a kakaópor és csokoládé, valamint csokolódápor árának leszállítása tárgyában kiadott Mtasi-tással. Majd leszögezte a választmány, hogy a közszükségleti cikkek ftnint pl. só, liszt, rizs, kávé, stbü árleszállításai a lehetőség szerint sürgetni fogja.
Több egyéni kérdés letárgyalása után a választmányi ülés lelkes hangulatban ért veget.
1939 január !3.
Mindhét kanizsai ezrednek ad zászlót Nagykanizsa társadalma
—. A nagykanizsai itánsa-dalom azzúl adja leg-Jm\\ méltóbb (amijeiét a /Mj magyar honvédség m?g . \\${\\ beosüléséiuek, hogy »a 7 kanizsai ezredek zászlaját maga a va"ro3~lakossága készíti és adja át hönvérl deiuknek. Két ezred zászlóra gyűjt a Zalai Közlöny. Az egyik a kanizsai 17. ezredé lesz, amely Petőfi
Sándor nevét fogja valószínűleg viselni, a másik a kanizsai határőr-ezredé. A gyűjtés lebonyolítása sürgős, mert március 15-éu a két ezredzászló ünnepélyes átadása megtörténik. , Eddigi gyűjtésünk 380.50 P Makoviozky Gyula 20.- P Néptaknrók tisztviselői 10.- P Bortln AgoBton 2— P Összesen: 412.E0 P
A tavalyinál sokkal enyhébben jelentkezett az idén az influenza Nagykanizsán
Mint .minden évben ilyenkor, az idén is sok a meghűlésből eredd megbetegedés Nagykanizsán. Többszáz gyermek hiányzik mindennap az iskolákból, rigy hogy az Iskolaigazgatók beküldték jelentésükei a polgármesteri hivatalhoz, amely javaslattételre szóUtotln fel a-tisztiorvost. Dr. Dcsseő Mihály m. kir, tiisziiorvos megtette előterjesztését, amit a vái\\>s felküidöit a vármegye alispánjához.
A tanári karban és a növendékek közt is történi megbetegedések nagy száma m\'.att a Notre Dame leány-
gámnázhjm igazgatósága négy napos szünetel adott a növendékek^ nek. Hogyan intézkednek a lobbi Ítt*1 tézetek dolgában, nem tudni, de nem valószínű, hogy bezárják az iskolákat.
A megbetegedések legnagyobb része egészen könnyű lefolyású, a szórványosan előfordult súlyosabb esetek sem követeltek eddig áldozatot. Általában az influenza-front az idén Sokkal enyhébb formában jelentkezik, mint tavaly, Sokkal kevesebb a komolyabb természetű meg betegedés.
Az internált Dene ügyének revízióját kéri
Időközben a hungaristák kizárták szervezetükből a Dene-testvéreket
Megírtuk, hogy Dcne voll városi kertészsegédei a rendőrség beidézte, majd loloncházba internálta,.
Város! MozgÖ C8flt0rt6köii és pénteken
Kétszeri betiltás után csak felnőttek részére g mégis engedélyezve:
A veszedelmes életkor
Témája kényes, cselekménye izgató! GySnydrO kísérő mÜaor Aktuális Híradó.
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9, vasárnap 3. 5, 7, 9 kor.
Denc és ügyvédje meg fellebbez le a rendőrkapitányság határozatát az internálásra vonatkozóiig és ügyé-
vel foglalkozott a budapesti központi toloncház vezetősége is, amely azonban [azonos határozatot holott; Két azonos határozat ilyen esetben jogerösséget jelent. Denc — aki nős, családos ember — hetek óta a nagykanizsai internálótábor örizetében van. Most Denc ügyvédje utján beadványt nyújtott be a rendőrkapitánysághoz, amelyban arra kéri a toloncház vehetőségét, hogy vegyo revízió alá ügyét és helyezze öt Szabadlábra.
időközben a Magyai-ság-tán közlemény jelent meg, amely hírül adja, hogy á kanizsai hungju.ris.tak Denét — kél testvérével együtl -öiök időkre kizárták tagjaik sorából.
Hősi naptár
Ezen a napon adta át a császári csapatoktól szorongatott
1688-1.13. Munkács várát annak
-l_-hősiéi kü védelmezője,
Zrínyi Hona, Caraffa császári tábornoknak és seregének.
iA három éven át tarló ostromban a vár böslelkü asszonya, ki férjéhez, Tököli Imréhez a haláláig hü maradt, az akkor még kisgyermek Ferenc fia (a későbbi II. Itákóczi Ferenc) szeme-láttára mindvégig hősi önfeláldozással
és férfiasan erős lélekkel védelmezte a várat. A hosszu ostrom alatt azonban hadiszere elfogyott ós magára, hagyatva, képtelen volt tovább kitár-tani.
(Horváth: Zrínyi Ilona.)
— (UJ állategészségügyi ófelflgyelö)
A földművelésügyi miniszter dr. Kertész Lajos m. kir. állategószsétí-íigyi főtanácsost saját kérelmére Felmentette a nyugati kerület állategészségügyi főfelügyelői teendőinek ellátásától és annak ideiglenes ellátását dr. Vass István kir. Töá II alorvosra bízta,
— (A Ludovlka Akadémiának)
1018. augusztus 17-én felavatott had. nagyal 1939 január 22-én 20 éves találkozóra jönnek össze a Ludovika Akadémián, A részletekről januárban írásbeli értesítést küld a rendezőség,
— (A tüdőbeteg-gondozás)
kanizsai intézménye, a ¦Szanatórium Egyesület ingyenes rendelője az 193«. éve! ij«3 beteg-kezeléssel zárta. Decemberben 175 volt a kezelésik száma. CbbÖl 19 volt az újonnan jelentkező. iA hó folyamán 33 röntgen-vizsgálatot ejtetlek meg a rendelőben, 8 egyéb
laboratóriumi vizsgálaton kívül. Karácsony előtt 38 szegény tüdőbeteg közölt 589 liter tejet, 91 kg. lisztet és 28 kg. cukrot osztott ki a Szanatórium Egyesület.
NÓp Mozgó. S"»rdén éa oeOtortSkgn I Frank Lloyd rendezései Milliós filmi
A honfoglalók
Egy nemzet születése és egy él. ti e szóló szerelem története Remek klserő műsor I Magyar Híradó 1
Előadások: köznapokon 5,7,9, ünnepnap 3,5, 7,9-kor Csak 20, 40, 60, 80 filléres helyárskkall
1030. január 13
A Himnuszt nem szabad ismételni
Nagyon gyakran előfordult, hogy a Himnusz éneklése körül ;iz ismétlé-sek iiiinli zavarok kvtol-keztck. Most 11 kultusz,, nvintsztcr egységeién akar ja rciulezni a Himnusz éneklését és ciicidrlle mar az iskolai tanitás-a Hjúnpuszl sohasem szabad Nincs a világon egyetlen I limnusz sem, amelyet ismételnének, >gy a Jövőben a magyar Himnuszt sem szabad ismételni. Vas vármegye népművelési bizottsága már mozgalmai is indilott, bogy ez a határozat minél el\'Jjb átmenjen a köztudatba.
ZÁLAJ KÖ2LQNV
— (Halálozás)
Sokan ismerik Nagykanizsán KU-szán Sándort, a Principális völgyi Lo. csapoló Társulat vizincs terét, aki é.ek óla köz megelégedésre munkálkodott Nagykanizsán és sokak becsülését ér. i [emelte ki munkásságával. Klaszáu Sándor fenyvesi kúriájában 63 éves korában meghall. A ba|aionmárJai le. meUibcn belyezték nyugatomra nflgy részvét mellett. ¦ .
— (A zalai tejakcióra)
iA belügyminiszter mosl küldte meg Zala vármegye nlispánjálioz a zalai lejakció részére kiutalt összeg első léléá résztelét, 02,546 pengőt.
— (Zenekari próba)
Az Irodalmi ós Müvészcli Kör zene. kara bélfőn est: 0 órakor próbál tart a zeneiskolában. Az összes tagok szí-ves és pontos megjelenését kóri: a karnagy. (:)
— (A. Leányklub iníisoros teája)
A Szociális Misszió fira dl látatlan ifjú hajtása, a Szent Ilona I^ányklub, melynek ptndezésoi mindenkor k*d-vas csuményt jelentenek, vasárnap cHle 7 órakor a Missziósba/ nagy-lermébfln műsoros teaestét rendez, u melyen a klub legjobb műkedvelői •szerepelnek. Műsor után tea. (:)
— (VizI mentőállomás Keszthelyen)
A Balatom Intéző Bizottság kezdeményezésére a keszthelyi BalatonpUr-loit vizi menl\'JáJJoinásl akarnak fel-állítani. Az állomás felszereléséhcZ, illetve a szükséges inol ircsónak be-szcrzé:éliez a mii 2100 pengővel járul hozzá, nüg a hiányzó 5 -6 ezer pengői a vármegye, illetve Keszthely adná,
— (Jobb lett Zalaegerszeg)
¦Az egerszegi ügyészség jelentése sze. rint az ügyészség ügyforgalma lényegesen csHkkent, ami a viszonyok javulásai jelenti. A feljelenlés is 167*1 Kevesebb volt, mint tavaly, számsze-rint 150!). Nyomozást 1412 esetben lejezlek be, ebből 807 esetben megszüntették az eljárást, 172-ből vádirat lelt, 179 ügyel a járásbíróságnak adtak át.
— (A balatoni jégvágds)
az utóbbi napok|>an teljosen befő. jczödöU. A karácsony utáni nagy hideg 12-15 centiméteres jégpáncéllal vonta be a balatoni és ugyanekkor megindult a jégvágás is. Ma már az összes halálon menti jégvermek a legjobb minőségű, vastagságú és keménységű jéggel színültig telve vannak.
~ (Vasutasok családi pótléka)
PejLhivoin az összes vasutasokat és nyugdíjasokat, hogy feleségük családi pótléka tárgyában minden igényjogosult tartozik nyilatkozatot kiállítani, ellenkező cselben a feleség után járó családi póllék nem folyósitlialó. Kz-ügyben a nyugdíjasok hozzák maguk, kai az utolján kajxdl csckkiiUilváuy szelvényét és hivatalomnál rendclke-zésnkre bocsátolt nyomtatvány űrlapon a nyilatkozatot* sürgősen töltsék ki. Minden nyugdíjas családfő szénié, iyesen tartozik kiálliiani, tcliát helyette mást uem bízhat meg. Az állomásfő-
„flz anyámért tettem .. "
Tele van n terem. Itt a lalu népo, Nem maradt mán otthon, csak gyermekié, véne. Szapora beszédnuk egy bzAJ sincsen liifán, Hisz törvény előtt áll a )ó Balog István.
„Balog István liam, az a vád ellened, Csutosaa megverted szegény leleséged. Hajánál cipelted ki a siélbo, hóbs, Azután otthagytad télig összefagyva."
Balog Pista állja bíró tekintetét, Nőm hajtja meg dacos, bUs/.ko magyar folöt „Értettem a vádat". — Foltolt, halk a szava —, Meg in lelelek rá, mindenki hallhatja.
Ugy volt, hogy az anyám mogfázoit, beteg lett, Oszt az orTos néki drága gyógyszert rendelt. Odudtam a pénzt a Juliska markába, Vegye hát meg néki majd a pat kába\'. De még tlzednap Is, amikor meglőttem, Anyámat sápadtan az ágyábsn leltem...
Elöntött, ol engem nagyon a bosszúság: „Ejnye, hát nem használt a fránya orvosság?" „Mllcle orvosság? — kérdi akadozva, --Szegénynek a torkát köhögés fojtotta: Belendül ám JúUb kiöltözve, cifrán, Vadonatúj rékll teazUl a derekán. „Kond forduljon bójfll, — ripakodott rája — Minden bolondságért ne járjon a szájal\'
Cifra selyemrékllt én e\'.httlve nézem: „Julis, selymet vettél az orvossátc-penzen V" Juli vérvörös lett. megfordult, kifutott. He], engem a harag de nagyon eitogott I Utánaszaladtam. .Egy selyomrougy mián Pusztuljon el nz én egyetlen. Jó anyám? „Hát osztán ? No nézzen rám Ily haragosan, Ilyen vén anyóoak helye már a Blrbon. Ugyancsak, mit számit egy aszott, mumla?" 8 szemembe kaoagott az ádáz turla.
No megállj I mindjárt nem fogsz to nevetni. Mert az én anyámat meg ne bántsa sonkl 1"
Megindul a csend— Majd Ítél a bitói szó, Nyomában felzokog egy öreganyó: „Édes Ham, drága, egyetlen magzatom. Ne vessék tömlöcbe, irgalom, Irgalom t" Szuronyos Őr előtt Balog Pista indul De még az ajtóbél egyszer visszafordul: .Semmit Bem bántam meg, teten látja lelkem, Mert az ón egyetlen, Jó anyámért tettem..."
W/narits Irma
Még egy repülőgépet kapnak a nagykanizsai vitorlázók
A város hangárt épít a klskanlzsal legelőn
a Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület megalakulásával ugyiátszik komolyan ós valóban megindul a repulŐ* * élei Nagykanizsán. a
— lelkes kámzsái vítor-^Sj^^r lázörepülök az uj egye-*t^^^k" Kűlclben most már \'K^* anyaginkra is támaszkodva teljes erővel megindíthatják a .munkát. Ennék első részlete már megindult, a fel világosi tó és propaganda munkával kapcsolatban az egyesület elnöksége is mindent elkövet, hogy tavaszra tényleges repűléi is legyen, Dr. Krátky István polgármester, a
Sportrepülő tégyesúlel elnöke különösen szivén viseli az ügyet 6; mostani tárgyalásai során kijárta azt, hogy a nagykanizsai repülök az Aett) Szövct-
séglöl egy további vitorlázó repüld-gépet éi egy a felvon tálashoz szükséges úgynevezett csörló-autól kapjanak. Ezzel az egyik legnagyobb gumitól szabadult meg nz egyesüli t.* Kél géppel és csörió-aulóval ugyanis már megindulhat a repülés is. A város vállalla a kískanizsai legelőnél kije-lölt irepülőtéren a hangár felépítő* -sél is. A haugár építkezése a meg-
maradt és lebontásból származó építési anyagokból a koratavasszal megkezdődik.
Ezalatt folyik nz ifjúság elméleti kiképzése. A Si>ortrcpüIö Egyesület sorozatos felvilágosító előadásokai rendez teljesen díjtalanul, hogy mindenki — akit n repülős érdekel — beható ismeretekéi szerc/zea a repülés elméletéről. Az eisö Ilyen előadás 20-án, pénteken losz az ipariskolában, amikor l\'ekelc László, az egyesület agilis igazgatója tart előadást a vitorlázórepülés elméleti kérdéseiről fél 8 órai kezdettél.
- (Különös baleset)
Különös balesel érte Ránfi József 38 éves lasztonyai kovács mestert. Hánli a j.>paia faragásához szükséges görbe kést zsebébe telte és Így indult el hazulról. Útközben megcsúszott és oly szerencsétlenül esett, hogy a zsebében lévő patafaragó kés két bor-dája közöli hasába fúródott. Súlyos állapotban szállították kórházba,
lOOO-féle elteltet ltap&at 25 filléres egységúrban
Teutsch Gusztáv
(Vdros&á&a}
úruossciúiyánaH félemeletén.
A szombati MANSz-teára
készülődik, a intjü\'kani/a.a lát-^dnloitit\'v •A tavalyi MANSa-teák\' bombájukért miatt nz idei\'teát már\' nagyobb W- , lyen, üzr Inarwskörbén kell I bttgUfar--" tani a hatalmas arányú érdeklődé*, miatt. Ugy Játszik: — ez Icsz^rz idei farsang erldig legsikerültebb "\' eseménye. A rendezőség, élén dr. Krátky Istvánné elnökasszoiinyal. gondoskodott a tánclioz jazz-ról is, cágányról is. A tea 14-én 6 órától éjfél után\' 2-ig tárt. Belépődíj nincs, A tea süt*, mennyel 60 fillér. Megjelenés délutáni \' ruhában. (:)
— (Kimarad .a francia óra)
Az iskolánkivüli népművelési bizottság állal rendezett ingyenes francia, nyelvű tanfolyam péntek eiti órája a tanárnő megbetegedése miatt elmfl-, nuL ( ;
— (AnyakOnyvl hírek)
Nagykanizsán nz elmúlt héten 11 gyermekek születelt, 3 Un és 8 leány: Pap István asztalos és ÜyŐre Teréziának rk. fia, Balázs Sándor székes ól Sebeslyai Rozáliának rk. [fia, Szélig József napszá-nios és Kovács Margitnak rk. leánya; Vas István cipész segé i és Szonyi Margitnak rk. leánya, Godinfl József földműves és Godina Máriának rk. leánya, Gnilag Jários v. díjnok és Ixvik Máriának rk, leánya, Sneff , György földműves és Krisztián Máriának rk. fia, Bogár József gyári munkás és Hokimul Rozáliának rk. leánya, Horváth Pál urad, cseléd ás Németh Annának rk. leánya vi-"wh;ö-sánc), dr. Szabó György ni. kír. főorvos és Maliim Herminának rk. leánya, Várkuli Károly Miklós postaliszt és Sztredszky Annának rk, kánya. — Halálozás 10 történt: Sárdi Rozália v. szegény rk. 52 érfis, özy. Vámosi Veudelué Há\\-el Erzsébet rk. 60 éves, özv. Tóth Istvánná Fischér Rozál.u rk. 12 éves, Dietliebn József Lőrinc SaltgyúroS rk. 67 éves, Varga György földműves rk. 57 éves, Enimor Ferenc\' V. szegény rk. 78 éves, özv. Horváth Istvánné Runczoni Terézia rk. 68 éves, Szinodios József nyűg, Máv nuuikás rk. 04 é\\-cs, Serleg Jánosáé Göncz Anna rk. 39 éves, özv. Antal Jánosáé Szabó Mária rk. 71 éves. — Házas, fcágol kötött 4 pár: Dr. Kovács László (elv.) ügyvéd rk. és Hofcr Hilda (élv.) rk., Jerausck Béla I.ászió vizvozeték-szerCliö rk. és Horváth Irma rk., Vas. vári Kálmán járásbirósági irnok ág. b. ev, (Leleaye) és Sós Anna rk., Mar-linesevils peienc aszlalos mester rk, és Ránáli Erzsébet rk.
Gyümölcsfa eladásához
rendelés-gytij tőket keres Horváth István faiskolája Jjuegei, Vedres-u. 6. ai
— (Megtámadta a tehén)
Takács Lajosné zaialöWíi asszonyi megtámadta, fclöklclte és rnegUporta tehene. Az asszony súlyos sérüléseket szenvedett.
— A Katolfkni Si«ml«
újévi száma chö helyen Meszlónyi Antal érdekes tanulmányát közli, «
melyben a szerző Magyarország törté-
nelí integritásának alakulásán kérésziül bizonyítja azt a tételi, hogy u tórlé-nebnel az cnbérek írják, de Isten keze alkotja. Sándor István a Felvidék és a magyar irodalom egybeforradA-sáról érlckezik, mig Móra Mihály a Kánonjogi Kódex huszadik évfordulójáról emlékezik meg. Nagy Gyula a jiárbér reformjával foglalkozik, Bcckcr Vendel a kathoUkus tanügyi autonómia és a katholikus tanszemélyzet problémáit fejtegeti. Több más tanidrnány, gazdag kritikai rovat, külföldi tudósítások olvaslmlók még a kit űnő folyóiratbau, amely az ldej érvel Ió|>clt 53. óvfoly^ajiuiba. Elő, h/ei,ára egy évre 10 pengőt . J
ZALAI KÜZLÜNV
1939 január 13
A* olaaz a ajtó Prég* mallébetzélései és halogatása miatt komolynak latja a magyar* -cseh helyvetet
RŐma, január 12 Az olasz sajtó az angol államférfiak római tanácskozása mellett is nagy teret szentel a cselick magySr-cílenos támadásainak ós részletesen közli a magyar kormány tiltakozását ftJ a cseh választ. Ezzel kapcsolatban rámutnbink a la|x>k arra. hogy Krao javaslata nem egyéb*, mint mellébeszélés és időlnizás. Prága ugyanúgy JSr el, mint a müncheni értekezlet után, húzza az időt és az állítólagos •magyar terrorcselekményekre\' és a magyar-lengyel közös határra való hivatkozással mcllébeszól, holott az egyenes válaszadás halogatása komolyan elmérgesiti a helyzetet, hisz azóta is ujabb és ujabb támadások történnek a magyar haláron.
Prága, január 12 ia január 18-ára összehívott szlovák parlament Pozsonyban egyelőre a pozsonyi egyelőmén tartja üléseit, kó-sőbb azonban a kellő átalakítás után a mezőgazdasági múzeum dunaparü palotájában fog székelni.
\' Lltvlnovnak nem szabad elhagynia a szovjet területét
Elöuar tart (Hós! a Népazövet-aég Utvlnov nélkül
Paris, január 12 a Malin értesülése szerint a szovjet-hatóságok nem engedik meg. Iiogy Iitvinov külúgvi népbiztos elhagyja a szovjet terűidét, mert szökésétől tartanak. Bpp ezért a genfi népszövetségi tanácsülésre som engedik már el. a szovjetet Genfben valószínűleg a párisi szovjet nagykövet fogja képviselni Litvinov helyett, nki ezúttal elsső ízben marad ol a Népszövetség üléseiről, ahol valamikor főszerepet vitt.
A lerldal vörös vérfürdő
67 pap li van ax áldozatok kSxBtt
Salaniünca, január Í2 A nemzeti csapatok Összes arcvonalon folytatják előrenyonrjlásu-kat. \' . i \' .
A nemzeti Spanyolország ügyészségei most tették Ujözzé jelentésüket. Eszerint a vörösök rövia* pár hónap alatt 556 gyilkosságot követ-iek el Leridában, az áldozatok közül 6.7 pap, köztük van ö leridai püspök ÍS. i 1
A politika hírei
Budapest, január 12 Tomcsányi Vilmos Pál, Prbbli József és Egri Zoltán a Népből kilépett képviselők már régebben vissza akartak térni a poriba. Most mindhármat visszavetlek kérelmükre és ma már ismét a Nep tagjai sorában foglalnak helyet a Házban.
; \' Budapest, Január 12
A kép\\úselőbáz elő a közeljövőben iiagy jelentőségű reform javas latok kerülnek. Jövő héten kezdik meg ugyan is a honvédelmi törvényjavaslat tárgyalását, majd ezt követi á zsidó-törvény. Ugyancsak rövidesen a Ház dó kerül ö íöldbirtokpoliUkai tör. vényjavaslat is.
Árban,
minőségben
Virág vezet!
rág József
dlvatáru-Uzlete, Krt-ut 3.
Zimte, IM kiét
Sintrax kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: Vi-\'Ar-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre
DRÁVAVÜLGYI.nél
Sugárút 2.
Telefunken
Orion
Philips
Standard
Eka
máaká®
bácLLék
Iregolcsóbb árban
rendkívül kedvező részletfizetésre, régi készülékek becserélése
SZABÓ ANTAL rádió-üzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
1175/1939.
A polgármester felkérése a Táros közönségéhez.
A nagykanizsai honvéd gyalogezred é> a halárvadászzászlőalj városunk háziezredei lesznek, mert állandóan Nagykanizsán fognak állomásozni. Azl a szeretelel és ragaszkodást, tiszteletet és megbecsülést, mellyel dlcsö honvédségünk iránt minden igaz magyar ember viseltelik, a város kitzönsége a legszebben ugy lullalhatná kifejezésre, ha mindkét házitzredét zászlóval ajándékozná meg s a zá»zló felszenteléséi és áí-adáiát ünnepélyes formák közt eszközölné. Ezt az Ünnepséget f. évi március hő 15-re tervezem.
Tiszteletlel felkérem városom közönségét, hogy a két zászló előállítási költségére adományait f. évi február hó 3 lg szlvesked|ék a Zilai Közlöny szerkesztőségéhez eljuttatni. A szerkesztőség minden beérkezett adományt nyilvánosan nyugtáz.
Éljen a dicső magvar honvédség I
Nagykanizsa, 1939. Január 13.
Dr. Krítky István sk. B7 polgírmwter.
—* aziisepuii "—o
mindönki a helyi kereskedőknél 1 és Iparosoknál szerezze bel \\\\
APRÓHIRDETÉSEK
10 u4J(j 60 flIIJr,
tan további 110 4 (lilét,
ÁLLAS
Megbízható, rendes bejárónőt felvetlek. Bsjia-u. 2. • 94
Szép iristal, , gépírásban lartas Ire-dlslanől keresünk azonnali belépésre. Ungex és Tóth cég. 93
fahiihcj varratában teljesen Jártas varrónőket felvetzUnk. Ideál Kölűttárugyár.
92
BajArónőt felveszek. Oengeryut 24.
90
ADÁS-VÉTEL
6 személyes amerikai csukott amié eladó. Kaufmann Manó, Telelőn 2-22,
KÜLÖNFÉLE
MArtkó* fónykópaxöqépeki, filmek, lemezek, papírok, vegyszerek, beszerezhető Vailsgh Fotónál, Fö-ut 10. sz. — Kedvezó résxleliizetej. 2
Hó, aárelpójót szakműhelyben Javíttassa. Vulkán guratUzcm, Horthy MlkJóa-Ut 2. 3202
Mindennapi leveleiéiből összegYÜjtott bélyaaat. régi vagy aj tömegeket, magyart és WHÖÍdit, feloszlatott gyüjtemé-nyeltet bármikor megvételre keresek. — Barbarita Lajos, a Zalai Köslöny f. szerkesztője. ErdeklÓdnI lehet telefon 78. w. vagy szamélyesen mindennap d. u. ft-7 óra köiött.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Eladja: „KSzQudstáfll ll. T. NagykanljM". Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott ¦. a „KOzrj&zdaságl R. T. Nagykanizsa" ttyuhiilAjAbuu Nniiyknnliti.il.
(Nyomdáért tetei t Zaltl Károly.)
79. Lvfo|y«m 11 szitu
NagykanlzM, 193». január 14. szombat
Ara 12 ««.
ZALAI KÖZLÖNY
é* Jdadöbiraiali 5. ni,
Felefős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést iri: egy hóra S Szerkesztőségi és ffiutóhlnb
egy tóra 2 pcaeé 40 fl
fillir.
Világos beszéd
Amit a nvagy.tr külügyminiszter állandó helyetlese a csehszlovák követnek mondóit, ncrn i\\ diplomácia nyelvének köntörfalazó, Így Is érthetem és agy Is magyaráz halomi, stlhsában hangtolt el, Határozót! s nyilt közlés volt ez s ha akarja^ megérti Csehszlovákia\'. Nem lehelj hogy a vérengzés állandósuljon azon a terülelen, amely országrész népe h-jsz esztendő megpróbáltatásait élte át egy rákényszeritetl idegen impérium alatt. Még fegyveres bandák egyéni akcióit sem tür-íié el, mert hóvn futna ft két ország békés viszonya, hu a határokon állandóan ágyú és pusítevtütf zjajfrjrguft élne a T.ép, Az a nép, amelyik szántani, vetni, aratni, a gyárukban dolgozni, az ipari műhelyekben , ipari cikkeket efóállilani, a kereskedése ben forgalmat létrehozni s.az Íróasztaloknál a népesség ügyes-bajos dolgait intézni, irodalomban és művészetekben eíiuélyedni, szóval: alkotni, dolgozni, előrehaladni, foj-lÖdfil akar. Pontosan azt akarja, amit Imrédy Béla miniszterelnök a Magyar Élet Mozgalmának programjában lefektetett: nem elég a magyar nemzet számára csupán az élet egyhangú lapoSóJmaimábun küzdeni a betevő falatért. Ennél Sokkal többet akarunk ; emelkedni, fejlődni és betőllemf azt a missziót, »ml oly nagy nemzetié vár, mint a magyar s amelyre egy évezred multi ja tekint. De lehet-e ilyen munkái, zavartalanul folyíiaffcni . akkor, ha olyan események Kzenvedöalnnyai1-nak kell lennünk,, mint amilyen volt a munkácsi gaztett, amikor Háromkirályok hajnalán agyú- és gépfegy\\*rtüz alá A-clték egy pfr henő város lakosságát ? Nincs menl-t ség errrc az alattomos vérengzésig. De van jóvátélcl ós ha kell, ám legyen megtorlás, A magyar külügyminiszter álladó helyettese eltalálta azt a hangot, ahogyan beszélni kell azzal íiz ellenféllel, amelyik vagy nem tud, vagy nem akar odahaza olyan erélyt rrrulatnl, hogy hadserc* ge ilyen vállalkozásokba ne kezdjen. A budapesti cseh követnek tudomásul keltett veimicThogy ha ezek a tám.ndások megismétlődnek, magyar részről az eddiginél sokkal erélyesebb eszközökhöz fogunk folyamodni. Csapataink ilyen és hasonló betörések alán nem elégszenek meg azzal, hogy kiverik a támadót, hanem addig űzik a cseh sereget, amig azt teljesen harcképtelenné nem teszik, Tudatában va* gyünk annak; hogy egy ilyen eset nemcsak a rég^/árt nyugalom hátrányára lennoT hanem még jobban clniérgcsitené a helyzetet, de mi mossuk kezeinket, nem rajtunk fog múlni a béke Ós a jószomszédi viszony felboi-itása, ha a cseh had-^sereg minden áron magyar vérben akar gázolni.
Még a legnagyobb megdöbbenés sünk és a felzaklatott magyar Kcdó lyek ellenére sem adtuk fel a reményt, hogy a,z a vegyes bizottság,
m
Viharok a Házban Sztranyavszky beszéde körül,
aki a disszidenseket fámadó főispán* eltávolítását követelte á kormánytól
Budapest, január 13
Rendkívül zajos ós fc\'ng. s ülést tariott ma a Ház. Csicsery Rontuí képviselő benyujtolla a honvédelmi javaslatot, majd Sztranyavszky Sán dor napirend előtt szólalt fel.
Elnézést kéri, hogy látszatra egyéni ügyekkel, de valójában \' az egész nemzetet érintő kérdést lesz szóvá, de feltétlenül leiekmérgczés-nek kell nevezni azt a tényt, amikor főispáni székefcboM hangzanak el olyan kijelentések, melyeket magára nézve mélyen sörtői-Ck tart. Ismertette, hogy Ularik Béla szentesi főispán beiktatási beszédében azt mondta, hogy a magyiur - nemn\'t tudja, hogy kik dolgoznak a mja-gyarság igazi jövöjééértés kik azok az egyéni célokért kiizdö konnány-buktalók, akik mögött a liberális világgal ésaneimetközi szah\'adkömü-vességgol szövetkezett zsidóság éli.
E szavaknál óriási saj tört ki a Házban, Sztranyavszky alig tudta beszédét folytatni.
•— A magyar lovagias nemzet és jellemzi, hogy nem rágalmaz senkit, — mondta Sztranyavszky a továbbiakban. — Ha \'tehát imígy árnak érzik magukat, e rágalmat Vissza kell, hogy vonják azok, akik útnak
indított ék. Erre egyébként a miniszterelnök minapi kijelentéséből is kö vetkeztethetünk. /
Eckhardt Tibor : Alávaló, piszkos rágalomhadjárat indult I
Az elnök figyelmeztette Eck-hardtot, hogy a Házhoz nem\' illő kifejezésektől tartózkodjék, anüro Eckhardt megismételte szavait. Az elnök rendreutasította. Óriási zaj tört ki ismét, mindenki kiabált, vitatkozott, de a közbekiáltásokat la nagy zajban nem lehetett érteni
Sztranyavszky végűt hangoztiatlaj hogy mindig a keresztény magyarság -utján járt, akkor is, mikor a jobboldali kereszténység hirdetése nem volt konjunktúra. Gömbös fajvédelmi politikájának alapján áll és éppen azért volt kénytelen társaival kilopni a NEP-böl, mert azok hagyták ci ezt az utat és nekik nem volt irtás \'választásluk, mint \'lelkiismeretük szayát követni. Egymás lekicsinylésőpj nincs szükség. Sér-i tőnek éívd a vádakat ós azokat a maga ós társai nevében vissaaula-sitja. Rámulat arra, hogy NEP-tiikárok bizalmatlansági indítványokat tettek szerte az országban a NEP-kerületek ben és azzal indokol ták meg a kilépésekel, hogy a kép-
viselők egy részének nem tetszik á földreform, másik részenek pedig? az álláshalmozások miatt lesz kellemetlen. Közéleti férfiakat pellengéreztek ki Ilyenképpen, afni mindenképpen elitélendő. Reméli, hogy a kormány nem azonosítja magát ezzel a stílussal és felfogással, épp. ezért felszólítja a kormányt, hogy a kilépetteket támadó főispánt távolittassa el.
SzIrányavszky éles bírálatban kitért a közállapotokra, valamint foglalkozott az Uj Magyarság egyik cikkével a Gellért-szállodában elliangzott beszéddel kapcsolatban és Óvást emelt az ellen. Nem azért ültem három évig az elnöki székben, bangoztaiU, hogy engem ilyen rágalmakkal - illessenek. Kniök cinineíáljn, hogy folytassák a keresclbalmozás vitáját. Csík követ, kezik, de nem tudja beszédét folytatni, oly nii.\'.v volt a zaj és kútbálás, Friedrich JaroSS Andor felé kiált: Tagadja meg ezt a szellemet! Jaross miuiszter csak mosolyog, mire Payr jarossra kiált: A Felvidéken mosolyogjon, no itt! Jaross nyomban megadja a választ a mallciózus megjegyzésre: A prágai parlamentben is mosolyogtam! Bethlen gróf.az asztalt veri és kiabál valamit a nagy zajban, lilbök végül felfüggeszti az ülést.
Ha délután még egy kiegészítő megbeszéléssel befejeződnek a római tanácskozások
Ma délben a Szentatya fogadta az angol államférfiakat — Az angol-olasz egyezmény barátságos szellemében, de konkrét javaslatok tárgyalása nélkül történtek meg
a római tárgyalások
A tanácskozások legnagyobb Jelentősége abban áB, hogy közvetlen érintkezés utján igyekeznek a viszályt e|. simítani.
Mialatt Chanibertain a Dúcéval la. náoskozott UaUfax lord CianovOl folytatott megbeszéléseket. Nalifax ezt megelőzően a római angol nagykövet-
Kóma, január 1,1 A Slcfaiu iroda jelenti a római tanácskozásokról: \'tegnap hossza ós szívélyes eszmecsere volt az angol Ő> az olasz államférfiak között. A tanácskozás ötnegyed óráig tariott ós soqd az európai helyzet minden részlete szóba-került. (
tel, lord Perthol is tárgyalt. Most vált azonkívül ismeretessé, hogy Ciano gróf még az augol államférfiak római látogatása elölt hosszasan tanácskozóit a japán nagykövettel. Ennek politikai körökben nagy jelentőséget lulnjdo-íiílnnak.
amely az ügyben hivatott dönteni, olyan megoldásra jut, amely cgy-részt kiclégili a magyar igényeket, másrészt olyan biztosítékokat nyújt, amelyek egyszersmindenkorra lehetetlenné teszik a csehek hasonló támadásait. A vegyes bizottságnak tudnia kell, hogy a magyar nemzet a történtek után zálogot kér a jó-Szom\'szédság érdekében. Ki kelt Üríteni azokat « zónákat, anielyek-néi fel lehet gyújtani a határmentí lakosság békéjét. Ami eddig történt,
az még nem kielégítő. A\' foglyok kicserélése és az elhurcolt anyagok visszaszolgáltatása, a kártérítési kötelezettség vállalása, mind magától értetődő. A csehszlovák kormánynak olyan helyzetet kell teremteni, hogy abból kitűnjön ereje és jószándéka az ilyen cselek megakadályozására. Felelősségre kell vonnia a bűnösöket s erröi a magyar kormányt értesítenie kell. Magyarország mindaddig nem folytathatja, a bécsi döntőbíráskodás során
szükségessé vált (tárgyalásokat, ai mig a csehszlovák kormánytól meg felelő elégtételt nem kap. Érmek az elég télelad ásnak viszont gyorsan kell bekövetkeznie, mert ha Csehszlovákia tényleg fenn akarja tartani a jó^zoíiiszedi viszonyt Magyar országgal, akkor nem feküdhet\'rwle a két Szomszédos ország közh&ujju-latába az az irritáló anyag, amelyik legalább anjayi — ha nem több -kárára van Csehszlovákiának, mint nekünk. , . ,
2 AL AJ KÖZLÖNV
1939. január 14.
Párls tartózkodó
Párls, január 13 A francui sajtó tartózkodási ír tl római tanácskozásokról. Az a vélemény alakult ki Parisban, hogy a tanácskozás negatív eredményt hozóit. Rómában nem jött létre icaimifélo megállapodás az európai kérdések rendezése le kin tétében. Cluunbcrlain n*nt voltait seminiTéle kötelezettségei és nem tett semmiféle ígéretét.
Ügyes lapok azt Írják, hogy Chamberlain római utja nem okozott nagy .szerencsétlenséget, de az eredmény bebizonyította, hogy teljesen feleste, ges volt.
Ma délután még egy kiegészítő tanácskozás lesz
néma, január 13 A tanácskozásokat befejezlek, A mai délutáni tanácskozás már csak kiegészítő jellegű lesz. Valószínű, hogy a hivatalos jelentést még ma kiadják, némában hangsúlyozzák, hogy a megbeszélések teljesen az angol-olasz egyezmény szelleméből folytak, teljes bizalommal és a legteljesebb békés Hangnemben mindkét fél bőségesen kifejtetté nézeteit.
Az olasz .francia viszály ügyében semmiféle konkrét javaslat nem hangzóit el, igy e szeínpoiitb nem jelent közeledést a római találiozó.
A Vatikánban
Róma, január 13 A Szentatya pontban 12 órakor ío-gadta Cliambcrk\'bi miniszterelnököt, akivel hosszasan elbeszélgetett. A ma. gáiikiliabgatás után pacélÜ bíboros. áJMamtitkárnál lettek látogatást, Ezt kö seUüeg a nápa Halifax lordot és a kíséret tagjait fogadta, majd n vatikáni angol követség adott ebédel az angol államférfiak tiszte 1«lére.
Mecenzéf magyarhü népe éhezik
Torna, január 13 Az éhségtől ós kimerültségtől el-csigázotlan érkezett ide hat mceen-zéii lakos, kezükben szei számokkal, hogy uzon élebuilszereket vásároljanak. Elmondották, hogy teljesen el vannak vágva mindentől és teljesen ki vannak téve az éhhalálnak, azért átszöktek élelemért
A spanyol vörösök felgyújtottak Momblanch varost
Salumanca, január 13 A vörös csapatok , kivonulásuk előtt felgyújtották Montblanch városát, az üzleteket kifosztották, azösz-szes abiakokat és kinakaiokat betörték.
Munkában a japán légi tüzérség
Csonkjáig, január 13 A japán csapatok repülői bombáztak több várost. Legsúlyosabb volt a Oinagot ért repülőtámadás, ahol a robbanásoknak több mint 100 halottja
Zala megye összes NEP szervezetei a Magyar Élet Mozgalomban
Zalaegerszeg, január 13 Egy hete, hogy \\iéz Imrédy Béla miniszterelnök kibontotta a Magyar Élet Mozgalom zászlóját, de n\\ár az egész ország közvéleménye megnyilatkozott mellette, ezer meg ezer távirattal, lelkes üdvözlós.\'kkel. A ¦mozgalom irodája nem győz} felt venni a jelentkező testületeket és magánosokat.
Zaba vármegye NEP szervezeteji már iíéz első napokban bcjclenteL-j ték lelkes csatlakozásukat, Nagykő nizsa atán Zalaegerszeg, a kerülel több községe, majd n pacsai, Idényei, alsólendvai, zalasz-;\'ntgróii ke-
| rületek egymás után küldték a mi-nisztcmelnöknek és az. országos párt központnak a hűségnyilatkozatukul. Api\'ó községek képviselőt\'s.ületej. mozdullak meg a megy-\' minden részében s bizonyságot iett\'k arról, hogy minden ellenzéki összefogás és elgáncsoló kísérlet ellenére Is szívvel-lélekkel támogatják n nagy reformokat, uj országol hozó vitéz Imrédy Bélát.
Legutóbb a balatonfüredi választókerület NEP szervezete Jelentette bo csatlakozását, majd mint jelentettük, a liiikoináromi kerület csatlakozott egyhangúlag a Mngyár fi let Mozgalomhoz.
Vasárnap a 20 as szobornál búcsúzik a Munkácsra induló vadász-zászlóalj
A nagykanizsai vadász-zászlcvdji a honvédség fejlesztésével előáll** átrendezés következtében elhagyja] Nagykanizsát és január 17-én uj álljomáslielyéiv, Mttnkúcsra úndu\'.
A zászlóalj január 15-én, vasár, nap vesz bucsut Nagykanizsa közönségétől és Nagykanizsa polgári társadalma ekkor mond isienhozzá-dot a vadászainak.
A bucsu-ünnep a 20-as hősök szobra előtl délelőtt 10 órakor lesz. A katonaság nevében viléz Székely János tábornok, állomásparancsnok mond bucsut a távozóknak, a pol-
gárság nevében dr. Krátky Isiván polgármester. A távozó zászlóalj megkoszorúzza n 20-as hősök emlék müvét, utána díszmenet lesz a vá_ rosháza előtt. I
1 Úgy érezzük, hogy Nagykanizsa polgári lakosságának nincs szüksége különösebb propagandára ahhoz, Iwgy érezze — ott kell lennie mindenkinek egy búcsúintésre, amikor a várossal joban-rosszban hosszú ideig egybeforrott katonaságának egy részét legfelsőbb parancs a déli végről az északi határra vezényelte.
Csak a katolikusság szaporodik Nagykanizsán
Közel 200.000 volt az áldozások száma az elmúlt évben a nagykanizsai templomokban
Nagykanizsán az anyakönyvi hivatal kimutatása szerint helybeli szülőktől 123 gyermek szüleiéit 1938 ban, ezzel szemben helybeli halott volt 132. A nagykanizsai lukosság lélekszáma tehát nem hogy növekedett volna, hanem 9 lélekkel csökkent !az elmúlt esztendőben. Különösen a zsidóság lélekszáma esett vissza: —¦ 7 zsidó születessél szCfnri ben 17 zsidó halottat tüntet1 fel a városi anyakönyv. De csökkent a protestáns felekezetek lélekszámai ís. egyedül a katolikus születések és halálozások aránya mutat reln-Üve kedvező arányt népszaporodás szempontjából.
Most megkaptuk a nagykanizsai plébánia 1938 évi anyakönyvi adatait (ebben Kiskanizsán kívül Palin is benne foglaltatik). Eszerint a plébánia területen 1938-ban 621 gyermek született, 313 fiu és 308 leány. A 621 katolikus újszülött közül 196 volt nagykanizsai, kiskuni-zsai vagy paliul, 125 vidéki. A katolikus halálozások száma 193 volt, ebböi 396 esett a kanizsai plébánia
területére, 97 volt vidéki. A tényleges katolikus lélekszám-szaporulafj tehát 128, ebből 100 esik n knni-zsal plébániára, 28 vidékrrc.
Házasságkötés 217 volt a p\'ébnni:* területén, katolikus vallásra tért az év folyamán 35, a katolikus vallást elhagyta 6-
A beteglátogatások száma (a városi közkórhúzzal együli) 790 volt, majdnem minden napra eseti 2. •
1937-ben a városi anyakönyv szerint 171 voll a helybeli születés és 395 a helybeli halálozás, tehát 1937-ben 76 főnyi Szaporodás volt az 1938 évi 9 főnyi apadással szemben.
1937-ben is csak a katolikusok" szaporodtak Nagykanizsán : — 117 volt a katolikus születési többlet a vidékkel együtt, a zsidók száma 27-tcl csökkent,, a protestáns felekezeteké ugyancsak kevesbedett. *
1938-ban Nagykanizsán 191.760 áldozás volt. Ez azt jelenti, hogy a
plébánia területén naponta 550 áldoztál ást végeztek, Templomonként igy oszlott meg 1938-ban nz áldozás szentségének kiosztása :
Az alsótemplomban 72.080, tt.fel-söteniplomban 16-000, a klskanízsaí templomban 23.Í50, « kórházi kápolnában 22.-100, a leánygimnázium kápolnájában 16.060, n piarista templomban 13.800, n Missziósház kápolnájában 1020 áldozó volt nz elmúlt esztendőben.
oui®.
A HALI SZIi/.ON i JB nz idén lassan indul Kanizsán, A/ első bálokhoz fűzött remények nem valósultak meg és valószínűleg ez befolyásolja a többi egyesületeket, mert ininl érte-í 1 sütünk, egymá-sálán lépnek vissza a báli rendezésektől. A nagy bálok helyett inkább kisebb teaesteket rendeznek és igy az itten farsangban kimondott bál alig lesz Nagykanizsán.
Ez elsősorban a hölgyeknek okoz ru-hagondöl, mert estélyi ruhái már sokan csináltattak a hölgyek közül, bizonyos lehat, hogy a hölgyek megtalálják a megoldást és az idén a teákon is látunk estélyi ruhákat!
A KERESKEDŐK
2. is panaszkodnak a farsangra, Kevés a báli rendezés és igy a régi jó üzleti szezon is a múlté. A báli ruhák divatja is olyan, hogy egészen olcsó, iK\'ngös anyagokat vesznek, inert hisz egy báli szezonnál többel ugy sem hordják. Nyári ruhának i>e-dig — mini valamikor régen — nem lehet eliiordani. Hja, ilyen a divat, nemcsak a hölgyeknek, de a keres, kelőknek is meg kell érle szenvedni. Hogy a férjek pénztárcájáról ne is beszéljünk.
A HANGVEnSENYEK 3B terén is nagy csendesség iesz az idén. .Mindössze a Zenebarátok Társasága rendez néhány hangversenyt a szezonban, Ezek közül a tervek szerint az egyik isméi Teleki Bélánó grófnőé lesz, aki kitűnően iskolázott, szép hangjával és nagy énektudásával már tavaly meghódította a ka nlzsal és a környékbeli közönségei. A Zenebarátok Társasaga, nak legközelebbi elsíj hangversenyét a tervek szerint Albert Ferenc, a Datál hegedűművész adja, aki a fiatalabb magyar hegedügencráció 1 :gkÜünöbbjo, Már az egész világon ismert a neve és igy bizonyos, hogy nagy siker lesz kanizsai hangversenye is, *
ZENÉRŐL
4. Írva meg kell emiékeznünk a zeneiskola egyik növendékéről is, Kiss Rózsiról, aki most szerezte meg Budapesten az énektanári oklevc. lel. Kiss Rózsi elejétől végig a nagykanizsai zeneiskola nevelése, és igy jólesik ludní, hogy a kunizsnj zene. iskola isméi nemcsak tudást ós iníb
i smm
Olcsó vászonárusitás
1939. január U.
¦ vellséget, de kenyeret Is adott egyik növendékének.
Egyébként érdekes a zeneiskolával Kapcsolatban a vidék nagyszámú beiratkozása. A kanizsai zeneiskolát a vidék most fedőül fel igazán, jelenleg ugyanis több mint 10 vidéki növendéke van az iskolának.

A SZÍNHÁZ \' / . gB is e témához tartozik, eipletyj kéljük hát hamar a kanizsai társulat egyik nőtagjának házasságát: Váry Tusi, a pécsi színház Kanizsán is sokai szerepelt művésznője ment férjhez dr, Declcva Jcnö pécsi városi aljegyzőhöz, Váry Tusi természetesen ezzel búcsút mondott a színpadnak é-s kivált a társulatból. \' •.
JOGOSAN
gB csodálkoznak sokán e hir olvasásakor dsjjól emlékeznek, ha azt mondják; hogyan, hisz Dcclava dr. a gyönyörű hangú pécsi művész-asszony, Hanuucrli Lilynek a férje.
Valóban, de csak — volt. Hammerli Uly, akit egyébként Kanizsán Is is. merack, ószakeurói)ai hangverseny kör-utcáról, ahol n világhírű Gyenes Lily szalonzenekar szólöénekcsnöjc volt, hazatért ós elvált férjétől. Declcva dr. azonban nem sokáig volt hotelen Thá-liához, mert a válás kimondása december végén volt és egy hétre rá már meg is tartotta esküvőjét Váry Tusival.
A HÁZASSÁG.
7B kedvéért lemondott a színpadról a volt pécsi társulat másik lagja is: Dér Verái akit legutóbb vitéz Bán-kyéknál láttunk. Vitéz íiáukyék egyébként vitéz Ja-kttbffyékkal együtt a Fél-vidéken vendégszerepel, nek. A kanizsai társulat-f fV» imk Szál"ilú Jakabffyék I >7 Komáromban aratják es-téröl-estére a sikereket, míg Bánkyék Ipolyságon játszanak. Vitéz Uánky Hóbort egyébként a szinművészeti ka-marai választásokon alelnök lettl
A HA DIÓVAL
8. kapcsolatos pletykákról kell még beszámolnunk, hogy &
szinbáz-liaugvcrseny és bili rovat egész legyen. A kanizsai származású Forinl Erzsébet 10-én újból szerepel %a svájci francia adóállomás mikrofonja előtt, ahol legutóbb, december, ben egy magyar est műsora keretében 16|>ett tel és aratott nagy sikert, amikor többek között Vannay szerzeményeket is énekeit.
• \'.
UGYANCSAK
9. a rádióval kapcsolatos lur: a Zalai Közlöny segédszerkesztője,
Gráf Ernő legközelebbi rádióelőadása 1930. évi január hó 27-én lesz .Séta a hamburgi Elba-alngut-bon» címmel. Gráf Ernőnek ez lesz a Ibik rádióelőadása.
*
V6G0L
10. ""ég kell emlékezni, hogy nemrég a rádióban hallottuk a kitűnő Ijcbreceni Kiss Jóskát ós zehe. kárát, örömmel újságolhatjuk, hogy tsmít hallgathatjuk személyesen is.-visszaszerződött Kanizsára és estenként a Kis Hoyalban játszik. -
ZALAI ItftZLONY
Aki túlsókat evett vagy ivott es ezért rosszul érzi magit, annak egy pobár természetes Ferenc József keserűvíz Igen gyorsan es alaposan kitisztítja a gyomrát és a beleikés felfrissíti egész szervezetét, — Kérdezze meg orvosát.
- BateckUWUswüut tekintse meg minden vételkőnyszer óélkU. Kopstelfl qutoráruluU
NÉPSZAVAZÁS ÉS REVÍZIÓ A KERESZTÉNY ETHIKÁBAN
IRTA: Dr. VÉRTESI FRIOYES
A trianoni szerződés tehát létrejöttekor érvénytelen volt, t!e akk;ir ma is az. Erkölcsileg és természetjogilag tehát még ma is inim\'fn ugy van, mint. volt a nagy háború elölt. Erkölcsileg és természetjogilag ma is magyar szuverenitás alí tartozik az egész történelmi Magyarország, Tehát az erkölcs és jog nevében követeljük ma és mindig, hogy minden idegen szuverenitás szüntesse b.* az intézkedéseit ós vonja ki onnét sürgősen swr. veit! Ha "ezt nem teszik meg, vegyék tudomásul, hogy inig magyar állam lesz a földön, a történelmi Magyar-
ország minden tenyérnyi. földjét — terméSzetjogllág érvényes beleegyezésünk nélkül! — elfoglaló bármely hatalmat rablónak tekintünk ós veié szemben mindet) védelmet és tárna, dást, amit az erkölcsi törvény zsi-vánnyal szemben megenged, igazságosnak tartunk és az első kedvező alkalommal végre is hajtunk! Fegyverkezünk, ahogy tudunk, beleneveljük a vakmerőségei gyerekeinkbe, mert a mai nemzetközt politika \' megdönt, hetetlen alaptörvényének azt kelt látnunk, hogy \'minden igazság csak any-nylt ér, amennyit tulajdonosainak az ágy uja. /
Először ember, azután nemzetiség
(Amikor az erkölcsi igazság névé- i valamelyik félnél nem várható, az emui az C(/ósz tnrfiínoliiii Xfanvíirni-uvif \' 1___-----:xi:. i__..i___i____t«n^ií„.
ben az egész történelmi Magyarország, hoz jogot formál a magyarság, szó-mébe kell nemié a nemzetiségi kérdésnek is, amelyet manapság legfőbb államrendezési normaként szeretoek — még a kényelmes nagyhatalmak Is — kezelni. Azt az esetet kell vizsgálnunk, amikor egy állam területén több nem. zet él együtt ós pc lig két föltevés, ben. Az első az, hogy a kielégítő állampolgári élet mellett, biztosítva van a ncmzcll jelleg érvényesülése is, olyan mértékben, hogy az az állam harmóniáját ne zavarja. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben semmi panaszra sínes oka a nemzetiségeknek és a különválásra csak akkor töreked-kelnének, lut az ollmgyandö államrész éppúgy, mint a kiválni készülő nemzet és területe külön Is meg tudja valósítani &í államcélt, azaz: az embe-ries élei tökéloles elégségét. Ha ez
Érte-e lényeges sérelem Magyarországon a nemzetiségeket?
Ha ellenben az állampolgári lét tökéletes szolgálatit mellett a neinzelbój, elnyomása is megvan, akkor jogos ugyan az elégedetlenség, de csak azzal a mérséklettel, hogy az állam mégadja a lényeget, do megtagadja az egyik igen fontos járulékot. Ezért lehet küz-deni, de persze a lényeg: a nemes, emberies lét veszélyeztetése nélkül, azaz: államon belül! Mondanunk s«m kell, hogy a nemzetiségek elnyomása — lm az léuylegc-s — ugyancsak ter-meszel tőr vény -ellenes, ha nem Is olyan mértékben, mint egy állam télének veszélyeztetése.
ber szociális természete és rendeltetése elleni vélek minden szeparációs törekvés. Magyarban é* tótban egyaránt előbbre való érték az, hogy ember s Így emberiességének a kiművelése is, mint az, hogy mHlyen származású, nyelvű, történelmű, azaz: milyen nemzetiségű. F.ppen ezért az emberiesség szolgálatát kell először biztos;tani és esek azután jöhet á másodrendű értéknek, tehát: a nemzetiségnek az ápolása. Ha tehát az előbbit példásan, az utóbbit kielégítően megadja egy államkeret, viszont ennek szét-darabolása a?, előbbit komoly veszélynek tenné ki csak azért, hogy a r.em-zeti jelleg kielégi lésébe u szinte kéje. [egiü lehessen, — hisz annak szükséges ápolása lehetséges volt - a szándékos államrombolás bfm a természettörvény ellent 1
Már most — anélkül, hogy a nem. zcliségi sérelmek történetét részletez, nők — azt megállapíthatjuk, hogy a magynr állam nemzetisége t nemzeti jellegükben lényeges sérelem nem érte, meri kölniben nem maradhatlak volna meg niéjg a kisebb nyelvszigetek is, .színmagyar vidék közepén, mint pld. Budapest környékén a sváb falvak! (Melyik európai állam uralkodó nem-zele türlc volna ezt fővárosa közvetlen közelében ?) Hogy osloba luszurások érlek a nemzetiségeket lutzánkban?! De hol vannak ezek pld. attól, amit a kisebbségek szenvedlek más államok-hant \\ „
erkölcsileg és természetjogilag ma is Nagymagyarország létezik
Magyarországon tehát állam és nem-zcliség közt soha nem volt komoly konfliktus, egy nemzet nemzeti léte sem forgott komoly veszélyben, ezért még a nemzetiségi elv szerűit is megbocsáthatatlan gazság volt széldarabolni azt az országot, amely ideális Jfrinészcti halárai közt valóban nyújtani tudott mindent, ami az embert élet kiteljesedéséhez szükséges! Vi-szout szétdarabolása uiln az anya. ország -- de az elszakított területek is — kulturális és civilizatorikus tö-
rekvésükben a legsúlyosabb nehézségekkel kuzködnek, azaz: az emberiesség szolgálata nagy mértékben vissza, esett s egyben kegyellenül elnyomott kisebbséggé lelt közel 3 és fél millió magyar, de nem élvez több nemzeti szabadságot egy elkívánkozott, vagy elszakított nemzetiség sem, mint a mennyivel a történelmi Magyarországon rendelkezett. El lehel azt hinni józan ésszel, hogy ilyen örült táÜam-reudezést a természettörvény, — te-hát az Isten!. — szentesit, azaz erkölcsi
líáPOSi Mozgó Csütörtökön és pénteken
Kétszeri betiltás után csak felnőttek részére mégis engedélyezve:
A veszedelmes életkor
Témája kénye?, cselekménye izgatót
Gyönyfirü kiaérŐ muaor Aktuális Híradó.
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9. vasárnap 3, 5, 7, 9 kor.
és jogi érvénnyel ruház felt: Ha p». dig nrm, akkor erkölcsileg és lenné, .vetjogilag ma ís csak a bábom előtti történelmi Magyai.^zág létezik. -A tényleges állapot iIi:. a természet, törvény normájával mérve, ahhoz ha. soiilit, amelyben a rabi**, viszonylagos nyugalomban birtokolják a zsákmányt, de nem azért, mert erkölcsileg erőn a jogiimfik, hanem mert támadásra is gyenge u tulajdonosuk, Így tartott3 ezt már 1.100 esztendővel ezelöll Szent Ágoston ís, amikor azt irta .Mennyire hason búinak rablóbandához az országok igazságosság nélkftt! (De Clvitate Dci, 1. -I., o. 1.) Már most, ha erköb. csllcg, Icrmészetjogildg csak a háború előtti Mng>ar Állam létezik, ebből az kö\\etkc/ik, hogy természet jogilag ér-vényes intézkedést kizárólag ö tehet elszakított területein. Tehát nem a migyhulohuQk, mert természetjogilag az ő szuverenitásuk sem tM>b, mint a legkisebb független államé s ezért ezek belügyeiben semmi joguk sincs intézkedni. így a tennészetjogUag ma is létező Magyarország nemzet ségcínck kérdése sem tartoznék voltaképpen rájuk. I)c pld. a Felvidékkel kapcsolat, ban Csehország scin illetékes, mert az erkölcsi norma szerint az nlurs a szuverenitása alatt! Rpen ezért minién néps/avuzás — bármilyen is az eredmény! — az örök erkölcs jogi normál szerint érvénytelen, amht azt nem a törvényes magyar áUamhat\'lom rendeU el, vagy annak megtartásához Icljcscii szuba\'l m. — vagyl-. nem fe. léje meredt) ágyutorkok közt. ellenséges bombavető repülőgépek szá/uiiiak barátságos asszisztenciája mellett — hozzá nem járul.
Már most, ha a nagy lut lobnak valótlan elég bátruk, \'hogy erejükkel az igazságot segítsék érvényesülni ínég akkor K lia az nem kap .átüti erőt. fegyverek félelmes tömegétől " ugy akarják .rendezni. — ha már minden áron rendezni, kefcl! — \'a Dunavölgye kérdését, hogy azért Isten és a törtéj-iielem elölt örök időkre erkölcsileg ís tisztességet\' valljanak, csak kétféle, kéiwn járhatnak *1. Vagy adják vissza tuaradéklalanul történelmi halárainkat,
amelyekéi a valóságban nem a csehek,
hanem ök vettek el tolunk, — s cz lenne erkölcsi kötelességük, az igazságtalan kártevés jóvátételének normál s/eri;ut — vagy ha mindén nagy na. talmi erejűk, vagy bátorságuk ilyen Úszta tett végrehajtására kevés, legalább azt tegyék meg, hogy N\'agy-magyarország általános, titkos választójoggal megválasztott parlamentje dönthessen az annyira fontos állam-struktúra kérdésében. Ezt már csak azért is meg kellene bnníök, mert másként erkölcsi érvénnyel a történelmi Magyarország területén, uj ál-lomrendezést végrehajtani nem lehel. Nem, soha! Erre ugyanis nem illetékes semmiféle külső butulom, mert szuverén állam felett, belügyek szem-pontjából, nincs földi hatalom, Minthogy a kérdésről az erkölcs szintjén tárgyalunk, nyilvánvaló, hogy a rabló — vagy helyesebben: orgazda — Cselt-ország, mint az uj rendezése illetékes hatalom szób.i sem jöhet\'
Dönthet-e a csonka ország kormánya vagy népe a történelmi Magyarországról ?
De nem illetékes csonka Magyarország kormányzata sem, mert természetjogilag ma is létező történelmi Magyarország, legéletbevágóbb ügyében nem dönthctrlakornak az a 30 százaléknyi kisebbsége, amelyet a trianoni lerror-cselekmóny a régi terület nem egészen 2íl százalékán meghagyott, már csak azért sem, mert igazságtalan lenne, íiav ez a sít százalékig magyar maradék lakosság határozna a nála majdnem kétszer nagyobb számú, lóbb nemzetiségű magyar államjwlgár -s az általuk lakott 71 százaléknyi terület sorsáról! Amit tehát a jelenlegi magyar kormányzat letárgyal és alair, semmi több, mint rákényszerltett ino-dus vlvciidi, de a történelmi Magyar, ország sorsa rendezésére nincs erkölcsileg érvényes - megbízatása, mert
ZALA? KÖZLÖNY
1939. január I4.
ii.iii kapU mt in-\',; az agyetlen ilktékes fórumtól, Xngymagyarország egyenlő jogú allamjmigáruinak abszolút fe\\be<> égétől. tfj>en ezért: erkölcsi és jogi érvénnyel vesz vissza inltii\'eu róni területet, mert az jogilag soha inasé nem volt, ile az erkölcsi ás Jogi érvénnyel ogy tenyérnyi törtó-aebni bei uii\'ii.-.) le nem mondhat, ttwrt a történelmi magyar nép vlehát tuni nemzet!\'.\' neki megbízatást űrre nem adott. Nem, soha!
"{Folyt. Icpv.)
Pintek
BUDAPEST I.
17 Jeszenszky%ándor előadása, — 17.30 Az Állástalan Zenészek Silinfo-nikus Zenekara. — 17,50" A magyar nyelv ti*xta*ágáért. — 18. tr> Sporlkóz-temények. — t!».05 Hírek. — 10.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 10.20 A rádió szalonzenekara, — 20.10 Kosztolányi Dezsö-cst, — 21 Bartók Béla zongorázik. - 21.10 Hírek, iikijár ás jelentés. - 22 Hodries B&i cigaaygetwkara. — 23.10 Hanglemezek. — 0.05 Hírek. BUDAPEST ii.
18.30 Uyorsirótanfolyani. - 19.20 Dr. Sötét István előadása. ¦-- 20.15 Tanclemezek. - 21 Hirek.
BECS,
t8 Spina, Fetorlag *s F.ipeö>auer zenemereftk müvei. -~ 10 Közének KUgeafurtból. --- 20.10 Ünnepi hangverseny a saarvidéki népszavazás mm-kékére, ¦— 21 A saorvidéki nápsza,\\-a-ziso k, utána Wiener : Tan uh áuser Lohengrin- és walkür-részlebek. — 22 Hangverseny. — 22.30 Lipcse szórakoztató zenéjv szoprán és zongora-szóló vai.
Szombat BUDAPEST L
6.45 Torna. - Utána hanglemezek. — 10 Hírek. — 10.20 FeSolvasis. —. 10.45 Mit nézzünk inog? — 12.10 Lnsltó límil éne kegy ültose. — 12,15 Itírck. - 13 Hanglemezek. — 13.20 Időjelzés, idöjárásjelcutés. — W.33 iiirek. - 14.50 A rádió műsorának isinerletóso. — t5 Árfolyamai re k, — 16,15 Reményi Jőz-sonié mesél — 10.45 Időjelzés, lurek.
17 Felvidéki Irodalmi &\\ Budapest Székesfőváros Népmüvemi Bi/.ultságu íxnidczésóbeii. - 18.20 Budai György cigányzenekara. - lil \\ magyar nyelv tisztaságáért. - 19.05 Hirek. — 10.10 Kinek szlovák ós ruszin nyelvOn. — 19.50 Dr. Hévuy József csevegése. — 20.20 Budapesti Hangverseny Zenekar, -— 21.40 Hirek, időjárásjelentés. — 22 Tánclemezek. — 23.10 A rádió szolon zenekara. — 0,05 Ilirok.
BUDAPEST IL
17.30 Mezőg-az<las;uzi félóra, - 18.35 Felvidéki Irodalmi Est. 10.35 Béét. ho ven: 111. szimfónia. — 20.25 Ugro Gyula előadása, — 21 Hirek.
BAC&
8.30 Könnyű zene. — 12 A szimfonikusok déli zenéje. — 14.10 Könnyű zeue. — ifi Kiváltság liang verseny.
18 Csevegés zenével. - 10 Házi zene. - 20.10 Operett, .- 22.30 Köny. nyű és tánozeae, szoprán ós tenorda-lokkal.
EMLÉKEZTETŐ
BgytlHl köilés (kél «ori dija 30 llllir. 14.
A MANSí táucteíja a/. I|>amakórbfii f. í.ralól 2-1«.
l-.Ju II.
ttmarl lloeális mallllé fél rj-kcir
¦ ..¦ i ». i ¦!....!.
Nincs többé adóssága az ipartestületnek, modernizálják a székház nagytermét
A nagykanizsai ipartestület első Idei elöljáróság! ütése
Most tartotta első elöljárósága ülését nz uj esztendőben a nagykanizsai ós járási Ipartestület tagok élénk részvétele mellett.
Sanru Lajos elnök üdvözölt\' m ipartestület uj tisztviselőjét, dr. Gerencsér Jánost, aki előtt kifejtette az ipartestületi tisztviselő mintaképét : uki nemcsak tisztviselő, hanem szívből való iparos is egyben,
Dr. Gerencsér Ígéretei lett, hogy igazi Ipartestületi tlsztvipelő akar lenni.
Az elnöki bejelentések során Samu elnök szóvátette a még mindig tartozásban levő kisipari kölcsetnf igénytök mulasztásait, akik a kamara felszólítására nem egyéni tieitek ki tartozásaikat és ezért keresetet adnak be elknük.
Melegen ünnepelte az elöljáróság dr. Hajdú Gyula kir. kormányfőin áosost. a testület ügyészét, aki most üli testületi ügyészségének 80-ik évfordulóját.
Be jele n tel te az elnök, hogy a nngykaniísai Ipartestület nom szűnik meg a nyugdíj-kérdésben tor vább dolgozni és a kérdést állandóan febzjncn tartani. Utalt nrn\\, hogy az IPOK már 5 esztendeje foglalkozik a nyugdij-kérdéssel, do
hiég mindig ott tart, ahol nz elején. Pedig a kérdés nem olyan, hogy azzal ne lehessen eredményesen foglalkozni.
Bejelentette Samu elnök, hogy a régi székház eladásával a nagykanizsai ipartestület februárban már" abban a h;Iyrétben lesz, hogyegyei-Icll fillér adóssága sem ívsz és ezentúl már a székház nagyterme• nek modernizálására gondolhat
Majd az évi közgyűlés előkészítésére került sor. A "különböző jelentések mcgté:ele \'után a kóvetkaző elöljáróság! tagokat kisorsolták : Varga Ferenc, Szálinger, Babits Lajos, Várossy Sándor, Kovács Józ>ef kőfaragó, Y«i-ga /Nándor, NÖmethr József, Simonkovics Bálint, Bródí lgínác, Kosztolilr. Géza. A janisból : Nátron Jenő Gvlse, SzcrUcs László M-ura keresztúr és Tálos Péter* Kis-kmnárom
Az elöljáróság nyomban kandidáló bizottságot küldölt ki az uJ tagok jelölésére.
A kontnrel\'enőrnck havi 60 pengőt szavaztak meg tiszteletdíj jl, tekintette] clismerésremé\'tó tevékenységére.
Majd több indítvány és segély-kérelem került az elöljáróság elé.
Ma délben felrobbant egy kazán a szeszgyárban
Egy munkás súlyos égési sebeket szenvedett
Nagy riadalom ejtette izgalomba ma déli 12 órakor a hetivásáros forgalmú kanizsai utcákal. A mentők, majd a tűzoltók szirénázva robogtak a Magyar -utca felé. Csakhamar jött a hír :
-— Fcli\\ibbant a szeszgyár !
Szerencsére a hir ebben a formájában nem bizonyult valónak. Mind össze az történt, hogy a Dunántúli Gazdasági \'Szeszgyár Magyar utcát telepén a műhelyben egy Kazán felrobbant. A kis kazánban szirupot főztek és közben valami szje\'cp — eddig meg n\\*m állapitolt okból — nem működött. Emiatt a göz robbanást okozott A kazán vasletcje le-
röpült, ajtó, ablrxok összesrjztíafc és a forró lé Bí.váry Gyula 15 éves, családos nrunkás arcáról és két kezéről a bört csonlig leégete. Sa-lyos, II. fokú égési sebekkel szállítóitok M pillanatok alatt ott termett mentők a korházba. A Tiövet-kező paVtinatban, raíndfen eshetőségre készen, a tűzoltók is ott voltak Yecsera főliszt vezetésével, dé szerencsére nem volt szükség iv.\'á. r*Jk.
A rejidörség azon nyomban megkezdte a vizsgálatot annak nti-gil-lapitásái-a, hxigy a robbanáséri kit terhel a felelősség.
Az éjszaka feltörték és kifosztották a Fisoaer és Bäder cég acélszekrényét
Mintegy 3000 pengőt vittek el az Ismeretlen betörők
Még a nagy furfanggal végrehajtott nagyrécsei kasswarnblás tetteseit sem sikerült kézrekeriteni, ma -ujabb, hasonló vakmerőséggel véghezvitt kasszára Másról kell beszámolnunk.
Nagy meglepetés érié ma ideggel üzletnyitáskor a kanizsai Fischer és Bäder vasnagykereskedö cég főnökét. Az Irodában minden nagy ösz-szeviisszaságban, a nagy ncékzeki-
rény ajtaja lefeszítve, a szekrény kifosztva, mindössze néhány aprópénz és iratok maradtak benne, és pár Felvidék cigaretta, amit a kjassza-rablók otthagytak. Nyomban jelentési tettek a YvndÖi\'ségnek és percek alatt ott volt a helyszínen a bűnügyi osztály teljes apparátusa.
Megállapítási nyert, hogy az is. meretlen tettesek üzletzárás után be hatoltak a 5zénleere?;ztőből a pineé-
Esküvői fényképét
kéezüesse tistash béla fényképész mfitermében N,gyk«nixM. Fő-ut 10. éa tsooKery-ut I. (az udvarban.) (ÍU....Í >.<!. I oloaó érakl
Uw-MliaHEitiTíík
vaskttöhkudídf) — N,fykanit» Kincsem zománcozott
tűzhelyek és kályhák
Frommer vadánnltigyvorok é« lösatiimk a Isgolosobban.
I
be, ott pedig alapos helys.ini ismeretek birtokában, a személyzet mosdóhelyiségén keresztül beju\'o\'tak az üzletbe és nz irodába. Alapos munkát végezlek, mert előbb lecsavarták \'még az \'jtcal csengőt is, nehogy valaki megzavarhassa őket-Hideg utón megfúrták a szekrényt, szétszedték az ajtót és elvittek a safe-ban levő nagyobb bankjegy<v ket, kb. 3000 pengő értékben. Azután ugyanazon az utón, amelyen jöttek, távoztak. Az egyik vasszánkót kiemellek az üzletből és a Korona falához támasztották és azon átugrottak a Korona átjáróházábafc ahonnan eltüntek-
A rendőrség bűnügyi osztálya .1 legszélesebbkórü nyomozást 1 folytatja.
A veszedelmes éleikor
A másodvírágzásban lévő nöőrökf téma lesz a filmíróknak. Ezruttall egy, u korét nicghurudtoló, fiatalos szívű asszony szeret bele felnőtt) fiainalt egyik barátjába. A pajlásko-dásbói szerelem Tesz és az asszony otthagyja családját, gyermekeit egy banális kifogással élve: — husz éven át nem érlelték meg.
A bün meghozza nz erkölcsi rend szerint a büntetést is, a fiu rövidesen elhagyja az asszonyt, aki \'megtörve, megöregedve visszatér az -unokájához. A téma beáQlfbattsága ldesit valószinüUen és sze,rencséjm> csak ott fordulhat elő igy, ahol vagyon és gazdagság kimeríthetetlen forrásokként állnak.
DrevlVo, a it-ndezö mostari kéz. zei nyalt a léniához. Bármilyen kényes is a téma, ahogyan azt a film elmondja, az finom, Ízlést seholucm bántó és játékbán, fotográfiában egyaránt szép és művészi. Nagyszerű szereplőgárda áU rendelkezésére, az asszonytól a férjen és a kamasz gyerekeken át a barátig minden szereplő kitünö Mínl film művészi érfiBkü, Jó és érdekes. Élveztük.
Mérsékelt s. ól, több helyen köd, majd esö, a hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intézet nagykaateanl madtlgyelőállómSaa jelenti 1
Hőmérséklet tegnnu edte 9 órekor: +56. ma reggel +3 8, délben +3-0.
Ceaoadék 0 0 %,
— Batorokbaa a Kopsteln-cég vezet. Modern mintaíörmelboq a leRlob*iat a legolmóbban mutatja be, kedvező .1» t.v.l taltéltilek mailéit
1930. Január 14
Bálban
Mind u könnybefuit, keserű jajokat, Panaszokat, imákat elcserélnem ma Arcotoknak egy-egy boldog mosolyáé/t, Ajkaioknak egy-egy simogató szaváért.
— Asszonyok, lányok, ki akarja ?
Élelem hü barátját, a Fajdallal-is Odaadnám egy éjszakára, egyetlenegy napra üomblyukatokba Iázott, elfonnyadt virágéit, egy fonó sióért, szerelmes pillantásért
— Asszonyok, lányok, kl akarja ?
Tömjénszagú templomok csendjét, Májusi éjszakák szerelmes zenéjét, (A kevés Reményt, mi sztvcmwn van mégj Imát, Vágyat, Almot, mindent\'oda adnék, Ha egyszer egy percig boldog lehetnék Ha egyetlen egyszer szívért szivet vehetnék Aztán mm bánnám. Ha hófehér Kezelekkel könnyedén félre is dobtok, Mint azt a földön heverő Összetiport szál virágot, Melynek szirmain kacogv.i, Táncoló lábakkal Jártok I
Az egész világot odaadnám ma I Asszonyok, lányok, ki akarja ?
_ Dani Ferenc
— (Kanizsai pályázó a vármegyei levéltárnok! álláara)
Dr. Fára József vármegyei levéllá." rostiak Pest vármegye fólevéltirosává történi megválasztása alkalmával megüresedett Állásra a vármegye |>ályá-zftlot hirdetett, amelynek határideje január 5-én lejárt. HátAn nyújtottuk bc pályázatot, közlük budapesti\' is, de van a pályázók közölt nagykanizsai is, Makoviczky Gyula oki. tanár, aki halai volta dacára mint a bécsi ós külföldi levéltárak kutatója, mint ró-gesz ós történész, tanulmányaival és cikkeivel olyan munkásságot fejtett ki, amelyre komoly luílományos körök is felfigyellek. Makoviczky Gyula-mik módjában lelt volna már előnyös pozíciót elfoglalnia, de annyira zalai gyökér, hogy tudományos munkásságát /alának szeretné szentelni, Ez Indítottá öt arra is, hogy a zala. vármegyei rölevéltárosi állásra benyújtsa pályázatit. A vármegye tegnap lerjes/teLti\' fel a beérkc/olt pályázatokat a minisztériumba, nr. Fára József örökében Zala közUisé^e a zalai gyökérből szármAzö fiát szeret .é látni, uki már eddig is bebÍzony,*loltn ludoniányos immkásságával és késségeivel rátermettségé\'.
— (Elmarad a zenei matiné)
A városi zeneiskola vasárnapra hir-dclett tanári matinéja elmarad. Ok: belegség. (j l lőpont: jövő vasárnap.
= Mfnden 20 Ívben adódik alkalom arra, hogy egy olyan filmet láthat, mini a mozi mai műsora, a .Veszedelmes életkor".
— (Tűzharcosok vasúti kedvezménye) ^
A Károly csapulkeresztlcl rendcJk.\'zö líi/liarcosöknak évenként egy alkalom-~^ mai féláru VOSuK kedvez-/Vij ményt engedélyez a kere*-VJW kedelmi miniszter, \' Csak \\J7 azok élhetnek vele, kiknek \' évi jövedelme nem haladja mén az ezer pengőt, illetve, ha bárom Vi,K>* annál löbb gyermekük van, az évi kétezer pengőt A vasúti kedvezmény igénybevételeié való jogosultsá-Kot a közigazgatási hatóságok igazolják, amcljvt a MAY lüvniaio-s pecsétje írsz érvényessé. Az igazolványok bálom cszlendeig maradnuk érvényben. A tüzharcossok félAru utazásra ¦jogosító igazolványait 1939 február 1-én kezdik a hatóságok kiszolgáltatni. Az Átvételkor egy arany pengőt kell az
igazolváffyoken fizetni.
— Kérdezze meg attól, aki látta, Rogy milyen film a .Veszedelmes itetkor?*
ZALAI KÖZLÖNY
A Zalai KflzWny gyűjtése
Mindenki adjon a háziezredeink zászlalra 1
& Nemes é; hnn\\fiis m»z-•JS galom, amelyet a Zalai Mi Közlöny indított útnak; tjfl|fl K amelynek élén most ¦\'Ajü/a már maga a polgár-\\/ mester áll ¦ a vár,^ közönsége háziezredeiirán ti megbecsülésből és őszinte szerc-tcléböl maga kivallja beszerezni és átadni Számukra a zászlót, nmely-lyel majdan szintén >daloIva indul-nak«, mint eleik és apáik ind uliak, akiknek hősi vitézségét a jelenkor
már emlékműben niegörökitelte. A szerkesztőséghez ma a következői felajánlásokat jelentetlek be ¦ Eddigi gyűjtésünk 412.50 P
A rendőrkapitányság tisztikara, tisztviselői, őrszemélyzete 30.- P Dr. TDoIway Zsigmond 3.— P Tomaaios és Kovács 6.— P Összesen: 451.50 P Minden adományt fl ZalnJ Közlöny szerkesztősége nyilvánosan nyugtáz, |
Dme József ellen azért is eljárás indul mert jogtalanul viselte a Hungaristák* egyenruháját
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy Dene József volt városi kertészsegédet, sok és különféle bűnügy szereplőjét a iendöikapitányság a fco-lonchézba internálta. Ugyanek\'í-ir közölttík azt *5, hogy a Hungaristapárt törölte lagjai sorából a Dene-fivéreket.
Most a nagykanizsai Hungiirisia-szervezvt annak megállapítását kéri, hogy Dene József tulajdonképpen .Soha nem is volt tagja a Hungarista mozgalomnak, hanem csak átigazolás alatt állt a Festefics-párlbólj azonban Dene Józsefié nézve az igazolás nem történt meg. A kizárás
tehát nem Dene Józsefre, hanem három fivérére vonatkozóit.
>Kiiga/ltés végett közlöm, — Írja nyilatkozatában vitéz Fere»cz-fatvy keriílctvezétő .— hogy Dene\' József a H\'ungarísta-mozgalomnitftí tagja soha sem volt, mert nem is leheléit, miután a Párt tagjai sorába olyan egyéneket nem vesz fel, akiket a bíróság jogtalan vagyoni Szerzésből eredő bűncselekményért jogerősen elitéit.
Dené József .ellen egyébként jogtalan párt jel vény és ruha viselés-miatt is eljárás vun folynmatbfcin.*
Rendbe kell hozni a Kiskanizsa-homokkomáromi utat
Homokkomárom község elöljárósága beadvánnyal fordult a vármegyéhez, hogy Kiskanlzsátói a községbe vezető homokos vármegyei utat kövezzék kJ. Tavaly ugyan elkezdték ennek az útnak a rendbe? hozatalát egészen " homokkomárCH ml határig, de ez alapozás nélkül történt, a lapályos részeken hamar elmosta a viz. Megtörtént a homok-komáromi ut-mizéria mialt, hogy amikor a kanizsai mentő kel kellett\' kihívni egy falusi szüléshez, a \'mentőautó is beleragadt a sárbio A Szekér tengelyig dagasztja az agyagot az útnak egyes részein, más részeit pedig vízmosások te>-szik veszedelmessé, mert levezető árok hiányában a viz az aluc&mynb bon fekvő utal használja lefolyó medernek.
Egy falu az útjával él vagy pusztul. Homokkomárom pedig élnj akar. S hogy éljen és fejlődjék, ez érdeke nem cSak a dolgos, szorgalmas, becsületes komáreininknak,ha nem Nagykanizsának is, amolyi.elí gyönyörű kiránduló és évszázados buc$u járóhelye Homokkomáiean. Azonkívül Kiskanizsúról, Sormásról, Szepetnekröl is mintegy 1000 szőlősgazdája vOn ifi honiokkorrtáo romi határnak.. akik ugyanúgy nem tudják, mikor .-rekednek meg az rjton boros vagy terményekkel megrakott szekereikkel, mint maguk o komáromiak. Az ut, amiről szó vau, a kanizsai piacin vezet, nem közömbös tehát Nagykanizsa gazdasági életének sem, hogy víz és sár folydogál-e azon az utofl, vagy a gazdasági vérkeringést szolgálj a-e.
Ezért fogadta szívesen minden, kanizsai tényező * homokkomáif\'H (hrlak kérését, \'atyk nevében RJozM •mén Alajos plébános é* *fj. Npth
I József bíró keresték fel dr. Králky István polgánneslert és dr, Lon-tay Alán főszolgabírót,\' hogy kéré. süket a vármegyénél támogassák. Erre városházán is, föszolgabirosá-gon is annál is szívesebb ígéretet kaptak, meri hiszen a kanizsai vezetők is jói látják, hogy a homok-komáromiak utja nagy mérlékben kanizsai ügy és kanizsai panasz Is, Minthogy a gyakorlóiéi- és lőtér fekvése miatt a Kískani.sa-homok-komáromi \'ut a katonaságnak fs rendkívül fontos, a község küldöttei vitéz Székely János tábornokot is felkeresték, aki -ugyancsak csatlakozott a vénnegyéhez intézendő útépítési kéréshez.
A szóbanforgó -ut, amely javításra vár, Kiskuiüzsától kezdve 7 kilométer és még egy kilométer, ajml Homok komaromon vezet át. Addig kell rendbehozni ezt az utat, amig valami baj nem történik. Évente i búcsúra ezer meg ezer kanizsai jár Homokkomárom ba, a l katonaság naponta használja az ut felét, a szőlősgazdák is naponta szekeresnek végig rajta. Eddig is itt borult fel a legtöbb székért, itt süllyedi meg a legtöbb kocsi Ennek az álta-, pótnak egy ilyen fontos és sokfelöl igénybevett utón meg kell szűnni végre._•._i
— (A MANSz kéri,)
hogy akik holnap, szombat délután 6-tól 2-ig tartó MANSz-teára az Iveken lerniészctbeni hozzájárulási voltak szívesek alarm, art szíveskedjenek díj. ulán i órától kezdve folküldeni az i[>nros.székház emeleti nagytermébe.
(0 ;
A mozi mai műsora: a „Veszedelmes életkor",
— (Lelőtték az erdőben
Baranyai Gáspár 30 éves nagyítani, zsai zenész kiballagott egyik barátjával a komáromi erdőbe és ott rőzsét szedett. Nem volt azonban szerencséjük, meri összetalálkoztak az erdő-őrrel, aki felszólította őket, hogy tegyék \'le a tát ós hagyják cl az erdőt. Baranyaiak azonban megijedve futásnak eredtek és az crdöőr felsiólit&-sára sem álllak meg. Az erdőőr utá-mik lőlt. A sörétek Baranyai Gáspár rcjél sértették meg. A klskoniáromi . orvos részesilctlc ciso segélyben, majd a kiilivolt mentők beszállitották a kanizsai kórházba. Állapota súlyos, de nem élet veszélyes.
— dak ma van még műsoron az utóbbi idók legragyogóbb filmje.
— (Agyonverte a gazdáját)
Még októberben történt, hogy Gál József 12 éves gazdasági cseléd n nágoc-si uradalomban vasvillával agyon verte gazdáját, líenc Istvánt, aki hajnalban a/, istállóban megtagadta i\'.ál egy kérését. Gál a kaposvári törvényszék elé kerüli, ahol három évi fegyházra iléllók. Fellebbezel!, de vesztére, meri a pécsi tábla most duplájára emellé Tel büntetését. Szándékos .emberölésben mondták m~ bűnösnek a haláltokozó súlyos t&slisérlés helyen ós hal évi fegyházra Ítélték. Az ítélet most sem jogerős.
— „ Veszedelmes életkor." Serdülő fiuknak és leányoknak
adjunk idóicozöiikéni reggel felkeléskor egy-egy kis pohárn>i tenné-szatvs .Ferenc Józsel" keserUvizel, meri gyomor-, oet- éB vérnsztitó haiásának gyakran igen lonlos eredményekei köszönhetünk. Kérdezze oieg orvosai.
— (Letartóztatták az igall tolvaj bandát)
Az igali fö^zolgabiróságou történt kasszafurás tetteseit, mint jelentettük, a csendőrség elfogta. A vSzér Szakállas lEfl Jenő volt vármegyei
dijnok VOlt, társai pe.iig Hiba Ferenc ós l\'lenk József rovott-Utuitu betörök. Az volt a gj-anu, hogy ök köveitek el a legutóbbi balatonparii ós somogyi betöréseket is, de a betörők csak az igali kasszufurást ismerik el, a többiről tudni sem akar. nak, Letartóztatták yket és ügyükben fo Íj\' latj á k a nyo 1110 zásl,
=¦ .Veszedelmes életkor."
«¦ Jó omómtcí — fél egésulg
E-stc 2~-3 szem Artin-drogos bevétele ulán a rendes, rnindennapi örülés án elő, úgyhogy az ember nem is gondol arra, hogy előző eslo hashajtót veit be.
«a.„Veszedelmes életkor."
Szezonról visszamaradt árut
nagyon olcsóm vásáraihat
divatáru-Üzletében, Pö-ut 3.
«
ZALAI KÖZLÖNY.
1989 i\'nuát 14
— Naptár t. Január 14. szombat. Kom. kot. HUár iik. Proi. »i. Bódog. Izrael. Tebelh hó 23.
Oyógynertári éllell szolgálat e hó 10-lg a „Mogváltó" gyógyszertár ét a klskánltaal gyógyszrirlrir.
(itMllrdíi nyitva reggol a órától eate 8 óráig (héöV. boriin, péntek déluttr kaddAn elén oao nóknek.1
— Tekints* mag a Kopstoln Bútoráruház állandó butorklállltását. ízlései ás olotó bútorokat kedvozó tlzotésl Tel NteJakkel vásárolhat
217/1939.
Hirdetmény.
KOzhlrrá teszem, liojzy a Nagykanizsai Vadásztársaság kártékony és> ragadozó állatoknak Nagykanizsa város határában strichnlnnel és\'fosz-forrsl valő Irtására engedélyi kéri.
Akinek a mérgezési\' engedély kl adása ellen kifogása van, azt híva (alomnál, vagy a m klr. államrend-Orsé? kepitányságánál I. évi január lió 20 lg megteheti.
Nagykanizsa, 1939. Január 4. ss x Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
765/1939.
Hirdetmény.
KOzhlrré teszem, hogy a fOrhénci éá újudvar! szőlőbirtokosok a korpavári körjegyzőségnél dlrekttermO siOIOik átollása végeit Ingyen szőlővesszőt Igényelhetnek. Az Igénylés végső batárideje 1939. Január 31.
Az Igénylést be lehet jelenleni bármelyik hétköznapokon délelőtt, csütörtöki napok kivételével.
Az igénylés alkalmával be kell Jelenteni az atollando szőlőterület telekkönyvi helyrajzi számát, területéi, az afollando szőlő fajtálát és ha a dlrekttermO siölö elszórtan van felépítve oliványszőlők kőzOlt, az átoltandó szőlőtőkék darabszámát.
Nagykanizsa, 1939. január 10. i» Polgármester.
natltiiluirwni (lulitaü Miami
MENETRENDJE
érvényes 1931 I. október 3-tól.
Uuuut?ll<iu-.A»
Vasutáltomásra Erzsébet-térre
430
6 2»
791 1
oso te c
Ito» 0 S
18!« * a
14 00 K 3
15-31 9 *
17 2« 1 1
18-20 ¦ • N
200« L 5
22-n 8 «
23J0 N 8
>
latoiiyal menetrend
1 »U.,,Ml Ind. B\'4S
lla^,-..ií.liil Ind, 14 00 l.Cylr. M. 1 6 111
lOOO-jféle cAMitit kap fiai 25 filléres egységárban
Teutsch Gusztáv
(VúrosOdma) áruosxiályánaU félemeletén.
Villamos háztartási készülék
mindenkinek örömet szerezi
Teakannák
Vasalók
Kenyérpirítóit.
GyorstföxAk
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Meghívó a „Csepel" gyártmányú 1 varrógépeken való var-
rás, hímzés és stoppolás,
valamint a gépkezelés bemutatásának megtekintésére.
Kérjtlk, hogy részvételét már most bejelenleni szíveskedjék. A bemutatást a Welss Manfréd acél- és fémművel Rt. varrógépgyár kiküldöttje végzi és azon az Osizes varró- és himzömunkákat, úgymint:
szirtes- éa monogramhimzést, lapoa- éa wtrághimzest, rsxsur- ás áttörtmunkákat, homokBItébt (grainír) bemutatjuk.
A bemutatás február hó folyamán lesz, cca 8—14 napig tart és bárki részére díjtalan. A kiállított munkák vételkényszer nélkül megtekinthetők. — A .Csepel" varrógép, amely a világhirü Pfafl gyár szabadalma szerint készül, elismert kiváló gyártmány, amely utolérhetetlen minősége és tökéletessége folytán használatban kitűnőnek bizonyult. — Jelentkezés folyó évi január hó 26-lg:
SZABÓ ANTAL Fd üt 5. u. sporlOzletében.
PAratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaitlozky-irtoa\' 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, kOzponll fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapjárt vehető Igénybe, melyet a Zalai KOzlOny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
intessen o Zoli Közlönyben
GyUmölcsfa eladásához
rendeléB-gyüj tőket keres Horváth István faiskolája UJmged,
Vedres u. 5. as
APRÓHIRDETÉSEK
10 uMe «° mlnd-n tovibM too 4 Ml*r.
_ÁLLAS__
Fóznl tudó, ügyes balArdnőt ozonnit (elvének. Kölcsey-utca 15. •
adás-VÉTEL
Egy liter sa|át termésű tlsits Othallé
kor 40 llllér üvegeseiével Beleznalnál, Sugárul 53. *
TáblaUvegek kartonnak részére I.,. olaaébban Sternné!, Fö-ut 2. azerezhe-
Vennék 159 kg. krirllll mangalica aa!!--aartas-s. Rorgonylutca 19. \\ *
Barokk-stlIU nagy szalongarnltura atada, Msnyar-utca 24. •
BÚTOROZOTT SZOBA
¦aiflnbaJAratis butoraaott axoba
kiadó. Síékses, Batthyány u. 19. 1.1
LAKAS-CZLETHELYISÉO
KliadA Klrsly-u. 13. alatt szob«-kony-báa lakás lebtuár Ira... ^> •
Gyaranaktalan Özvegy egy, caet\'eg kétazobís lakást kerea szonnslra vacy február elsejére. Clrn s kiadóhivatalban. 194
_kOlOnpéle
¦ árkéa féavkapaalgipok, lllmek, lemezek, papírok, vegyszerek, beszerezhető Vaatsgh Fotónál, l\'ö-nt 10. ss. — Kedvező
Mult pénteken a Sugár-uton egy arany karóra alvaaaatt. Becsületes megtaláló Jutslomban részesül. Só-utca 7. *
Eadllaáat, magyaros ruha géohlm-\' ± vállalom.
95
zést és angol ruha azegőzéoi Huazllné. KÍnlzsy-u. 70.
Mindennapi levelesésbói osszegyUllolt bAlysHjat. régi vagy u) tömegeket, ms-gjsrt és blllioldlt, feloszlalolt gytl|temé-nyéket bármikor megvételre keresek. — Bn.baritB Lajoa, a Zalát KOstüny 1. szer-kesztóje. Erileklódirl lehet telefon 78. r.. vagy személyesen mlndennsp d. u. 6-7 óra kliiölt.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
ZALAI KÖZLÖNY
«>tlTiK«i rlaniur-. Kiadja: „KOzgizdasinl R. T. Nagykanlrii".
FoloIÓS kiadót Zalai Knruly.
Nyomatott i a „KSlgudsságl R, T. Nsgykanlm"
ny»mii»lát>a» Nsgyksalstal. (Nyomdáén lelali Zalai KsrslyJ
79* Évfolyam 12 szím
Nagykanlzs», 1980,,Január 15. vasárnap
Ara 12 «II.
ZALAI KÖZLÖNY
U fctedöhtalalt FM 5. txfc «fckk» betfcAxiup défatáo.
___\'»tnimi OMIAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előllzetétl irt: egy bort t pengő 40 fluir. SicrkeiiUSnéti éa klailóhivjlnll ttlclon: 78 u.
Csakugyan ráérünk még?
Zajlik a magyar bclpolitik.il élet. Nagy harcuk és összeütközé:ck képe bontakozik ki dőltünk, aminek kontúrjait máris -kirajzolta u politikai élet \'égboltozatára az rjjeszlen-dőben összeült képviselőház. Jól mondotta Imrédy Béia mjíoaszter-elnök a Nemzeli Egység Pártjának lcg-itőbVi értekezletén, hogy a politikai élet egyes szárnyvonalain kuruc gúnyát kezdenek magukra ölteni közéleti férfiatok, mert tudják, hogy Magyarországon minden időben népszerű volt a kuruckodás, a melynek \'ujonnaii elővett szólamai szolgáltatnak politikai hadmozdulatok széniára a modem idők fegyvertárát és frazeológiáját. A kuruc-kodáshoz azonban labancok is Szükségesek. S ha körülnézünk, vajjoli találunk-e Soraink között ilyeneket ? Nincsenek itt. labancok s nincsl szükség kurucokra. Az ország politikája olyan vonalon halad, amely (üggetlenségühkct unjDiden tekintetben biztosítja. Az öncéluségái, felismert önálló és független Ma; gyűrorszég azonban ina már nem elégedhet meg azokkal az életviszonyokkal, amelyeket ma folytat. Reformok szükségesek, -uj építmény emelése a régi fundamentumon, hogy nemzetünk számára ne a pusz tán veit életet bizlosttsuk, hanem lendületbe, hozzuk a fejlődés, az előrehaladás s fi magasbi.emellco.. dés utján. S amikor ezt hirdetjük, egy nevezőre\' futottunk Imrédy Béla politikájával. Azzal a politikával, amelyik reformokat akar ék\'lbe léptetni. Hiába akarják egyesek ráütni erre a reformpolitikára azt a hélyeget.Tlogy idegen minták -itán-zól vagyunk. Nem utánozunk ml senkit és semmiféle külföldi irányzatot, de nem vagyunk hajlandók elfojtani a magyar föld talajából Wnótt -uj Idők hajtásait. Imrédy Béla nyíltan felvetette a Nemzeti Egység Pártjának legulóbtf összejőve-telén a kövclkcző kérdéseket: van e Magyarországon zsidó probléma 1 V<m-e földkérdés ? Van-e szociális kérdés ? A Válasz kategorikusan ez ; van. Ha pedig igy áll a dolog, akkor ezekhez a problémákhoz hozzá kell nyúlnunk. S most ei-S\'Jtoltimk okfejtésünkben ahhoz a ponthoz, amikor magyarázatát tudjuk adni a politikai élet zajlásának, amelyről e sorok elején , cmlitést téliünk. Azt észleljük ugyanis, hogy 0 képvjseloházbsn és o közélet egyes területein feltűnően nagy izgalom van kialakulóban. Ennek okét keresve, még azt sem áTIlthat-juk.hogy arinák rugóit talán mindtől tekintetben élesen elhatároló eszmej elkülönülések mozgatják. Arról van sz<s most, h.igy Imrédy. Béta s a inelletlc felsorakozó nagy nembeli tábor reformokat akar s a másik oldal lazt álljtja • .ráérünk arra niég.« Minél inkább közelebb (utunk « reformpolitika megvalósításához, annál inkább elmérgesedik <iz elfcne
Lemond a szentesi főispán, akinek installációs beszéde körül belpolitikai kavarodás támadt
Budapest, január II Az Imrédy-kormány tagjai ma dél előtt fél 11 órakor minisztertanácsra gyűltek össze. A minisztertanácson időszerű kérdésekké\' foglalkoznak, de szóbakrül Csáky István gróf külügyminiszter küBzöbönálló-berltni látogatása és az uzzal k;ipcs> latos kérdések is.
ónként lemond és ezzel akarja clsi-nütanl az ellenzék és a kormány közt támadt cl\'-isntéljekej.

Budapest, január U Lélay Ernő képviselő váratlan halálával megüresedett bihamagy^ bajiomll kerület Diandélruroára v«h iósiíntileg Vay László minisztere; elnökségi államtilkárt jelölik\'.
A római tanácskozások megtisztították az európai béke-politika légkörét
Mussolini Ígéretet tett Chamberlainnek, hogy utolsó betűjéig betartja az angol-olasz egyezményt
\' . Budapest, január 11 Ricsóy-Uhlarik Béla szentesi fölispán, akinek i btdktatásű beszéde miatt tegnap a Házban nagy botrány tört ki, ma a belügyminiszter hívására megjelent a minisztériumban. Előbb a belügyminiszternek telt jelentést, majd Bonczos államtitkárral tanácskozott,
A Magyar Nemzet meg nem erősített hinc szerint a azenlesí főispán
Róni*, január 14 A római tanácskozásokról pénteken pár perccel éjfél elöli adták ki a hivatalos jelentést
A hivatalos közlemény
a kővetkezőket mondja:
Azokon a megbeszéléseken, amelyeket az elmúlt napokban Rómában Chamberlain és Mussolini, Ciano gróf és Halifax lord jelenlétében follytaltak, a két országot érintő, valamint a pillanatnyi összes európai fontosabb kérdéseket megvitat-
ták. A megbszélések szívélyes hangon folytak és alkalmat adtak széle* kőrü eszmecserére. A meLbeazilúse> ken kifejerésrti jutott, hogy a két ország kapcsolatait a májusi egyez-Imény szellemében fejleszti tovább és kiépítik azokat a kapcsolatokat, amelyeket az olasz— angol baráti egyezmény kilátásba helyezeit. Leszögezték még, hogy mindkét ék lam békepolilikát követ és a béke érdekében fog a jövőben is közreműködni, i
Nyugodt bizakodás Londonban
London,január lí Az angoi fővárosban nyugodt bizakodással Ítélik meg a római tanácskozások eredményét. Az egyik-jelentés t?zerinl Mussolini állítólag Így szólt Chamberlainhez a tárgyalás során : >Szavarnat adum önnek, hogy bűtacíom az angol—olasz ba-
ráti egyezmény minden bclíijöt.*
E kijelentésnek nagy jelentőséget tulajdonítanak Londonban. Az a tény, hogy nem jött létre ujabb\'meg egyzés, természetes, hisz erre nem számított senki, — irják. A hangsúly a szemé\'yes megbeszélésen volt \'és ez ejemiii*inycl Járt.
Ciano rövidesen Londonba utazik?
London január 14 | ellenségeskedésre és a békéért akar
ílz aligol lujiok értesülése szerint Mussolini megnyugtatta Chamberlaint, ¦hogy nem gondol Franciaországgal
dolgozni.
A Daily Mail Ciano nyilatkozatit közli. Az olasz külügy min isz ter meg.
elégedetten nyilatkozott, a római tárgyalásokról és remed, Uopy rövidesen ellátogathat Londonba az angol államférfiak látogatásának viszonzására.
Hóma, január 14 Olasz körök is bizakodással vették a tárgyalásokat. Az őszinte eszrae> csere megtisztította a légkórt. A kél nagybatalom minisztereblöko meg-győzte egymást kölcsönös békevá-gyárŐl. Különösen nagy hatist tett az angolokra — jelentik Kómából — Mussolini őszinte nyíltsága és tisztánlátása a francia kérdésben.
Chamberlain elutazott Rómából
Róma, január 14 Chamberlain ina délelölt gépkocsin megtekintette Rómát, majd az angol kolónia tisztelgő látogatását fogadta. Innét a pályaudvarra hajtatott és délután különvonaton elhagyta Rómát, London, január 14 Chamberlain vasárnap délután 5.20-kor érkezik Londonba. Hétfőn ós ked-ken a minisztereket tájékoztatja, szerdán pedig minisztertanácson számol be a római látogatás eredményéről.
llatt/ax Genfbe utazott ma reggel RómábóL A Népszövetség 48 órás, 104, ülésszakán vesz részt, szerdára már Ő is Londonban icsz.
indítóit harc. Tagadhatatlan, hogy r reformok\'sok egy éri, osztály és faji érdeket érinlenek. De lehetünk-o ezekre az érdsk/nen tétekre- iigynj lemmel ókkor, amikor a magyar nemzet dclszükségle Kinek UH eleget lennünk ? A megindult poli-\' likai znjlásnak másik oka abbmleN hetö fel, hogy napról-n.ipra jobban kialakul széles kontúrja annak a mozgalomnak, amelyik á miniszterelnök zászlóbontásával összefogott minden magyar embert a magyar
élet szebbé, elviselhetőbbé és boln dogabbátételében. Ennek a niozga-i jómnak nincs egyéb célja, mintj hogy azokat a magyar jobboldali elemeket, akik gyökeres reformpo-i lilikát kivannak, tömörítse, megszer vezze és a magyar nemzet életszükJ séglctcj erdekében harcolni tudó táborrá kovácsolja öisze. Ez a megmozdulás rendkívül sikert tud már is felmutatni s az az, nml oly mélyen megdöbbentő hatást gyakoi
rolt azokra, akik a reformpolitika\' órájának ti«nkettedtít ütésekor ráeszméltek arra, hogy kiestek az, idők rostájából. Ezt a harcot vállalja és győzelemre viszi a keresztény gondolkozású magyar kőzéleí. Nem félünk a\'tájnadásokiól s ha mindenáron harcot kivannak, azzal szembenézünk biztos tudatában a magyar iiépmiUiókát .eltöltő re-ftirmvagyakozások teljesjrtéi*vti - és tökéletes kialakításának.
ZALKÁI K0ZLON[y
1039, l»nuár 15,
Ciano és Görlng Jugoszláviába utazik
Belgrád, jaiui.ir 14 Jőlérlesült politikai körökben ugy lltdják, hogy Ciano január 20-án uta-zik Jugoszláviába. Kot iiuiwt tölt Bolyén, magánjellegű vadászaton, majd Belgrádba megy.
Jugoszláv kóiókbcn cáfolják azt a íiii i, mintha Helyé" egy másik kíü. állam képviselője is rőszUeuiio a va-dászuton. Német jelűn lés szeriül azonban Göring móri januárban ellátogat Jugoszláviába.
T.
I i
JAHOSS Andor Felvidéki minisztert ért vádakat a Felvidéki Egyesűit Magyar Párt visszautasította és Kijelentette, hogy tórelb;uül áll a kormány mögött.
!A GYÖMRÖI kerületben á jcfck szerint egyhangúan választják meg Ka-fcozsvúry-llorcsa Mlliály sajtófőnököt, aki vasárnap mond program be szódét,
150 HALOTTJA Van Londonban a nagy nálhalázjárványnak.
MECENZBF Szlovákiában maradt községet óhinsó(í fenyegeti, mert csuk Magyarország felöl lelxi megközelít .-ni«
iSZ AH KOK M AN Y ti 1ZTÓS hat százalókkal leszálulotla a raffia árát.
FÖLDCSUSZAMLÁS következtében Buzau romániai megyében 3 millió köbméter föld ker0.lt mozgásba és ejttenvetésscl fenyeget több falut.
A PÜSPÖKI kar értekezletén a kis. haszenbérietek ós a zsidótörvény ügyével toglulkuztak. Megnyugvással vettók a kormány czlrányu rendeleteit, de n megkereszteltek érdekében kifejezésre juttatják az egyház álláspontját.
KÉSMÁRK képviselőtestületét a szlo-vakok feloszlatták és a H Unka-párt egyik ve»tő tagját; Loaga Mártontiue. vezték ki a város étére kormánybiztosul. \'
A S1BER Herényi Pál, a Községi Takarék volt tisztviselőjének bfiulár.s-nöjét Benyik Máriát jogerősen öllió-nápl fogházra Ítélték.
iA POSTATAKARÉK betétállománya decemberben 24 millió pengővel cmel-kedett!
A MÜNCHENI Magyar Bálon ez-évben is a budapesti magyar opera-f háí balettkara vendégsztörepel.
42 RENDBELI uzsorával vádoltan kerül a törvényszék elé L#w Inger. Samu váci nagykereskedő-
104.1 MILLIÓ pengő volt az eU mjlt évben a magyar külkereskede-\' lem akUvurna, j ;
BEIKTATTAK Péchy Szabolcsot, Szatmár vármegye uj főispánját.
906 MILLIÓ arany dollárt költött a világ 1938-baai fegyverkezésrreV
Székrekedésben szenvedő bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a bélmozgáat reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József keserűvíz csakhamar megélénkül, az emésztöcsator-nában összegyűli salakot kiürill, a vérkeringést szabaddá teszi s a gondolkodó- és munkaképességet emeli. Kérdezze meg orvosit. .
Jolgozto, fioov Miuhnr
Az Influenza miatt bezárták az összes nagykanizsai Iskolákat
Keszthelyen tíznapos szünetre kényszerült a tanítók háza Internátus*
A nagyszámú, bár aránylag enyhe lefolyású nátha-Járvány miatt a nagykanizsai leánygimnáziumot mjár a napokban bezárták. Mától fogva egy hetes jnfl-jenza-szünet v«n a piaristák gimnázhmában Is, ahol már olyan nagy volt a betegség miatt hiányzó diákok száma, h- gy a tanilas emiatt erős fennakadást szenvedett.
Most kapjuk a hírt Keszthelyről, hogy az Jnfluew.a-front ott Is eléggé
A Zalai Közlöny gyűjtése
kiterjedt, bár ott is enyhe lefolyá. su. A,z EötvÖs^alitp tanítók házának internélrjsát a sok betegségre tekintettel 10 napra bezárták.
Lapzártakor kapjuk a lürt, hogy Zala vármegye alispánja a hozzá befutott Jelentések alapján az összes nagykanizsai iskolákban a tanítás szünetelését rendelte el mától január 23-ig. Január 23-án az előadások megkezdődnek. ,""
idakozznnk háziezredeink zászlajára!
Ma nem lehet rna-gyar ember, aki ne érezze, mennyire a m<i-gyarság és a magyar Bont kemény gerince a honvédségünk. Ez a honvédség vér a vérünkből, áldozatra nevelve és felkészülve mindnyájunkért, az otthonainkért, a gyermekeinkért. Ezt igy érzi ma minden magyar. Ennek az érzésnek jegyében a szere tel éaháltr jeléül két zászlót ad át március 16-én Nagykanizsa \'társadalma fi város két háziezredének, a 17-esek-nek és a határőröknek. Erre a kél zászlóm gyűjt a Zalai Közlöny hónapok óta, amióta a magyar kutu. hal felszabadulás knegtörlént. A
gyűjtés lassan megy. Pedig oz eredmény — márc- 16 közeledte miatt sürgős. Kérünk mindenkit, Juttassa el adományait a Szerkeszt őségbe.
Eddigi gyöjtéeünk 451.50 P
A\'Zalamegyoi Qazdaaágl
Takarék ujabb adománya 15.- P
Nagy Béla sütőmester 6.— P
Brauner Lajos Igazgató 2.— P
dr Takács Zoltán 2.- P
dr. Krelner Zsigmond 2.— P
dr Riedtmayor István L- P
N. N. l.~ P
N. N., 2. - P
dr. Vajda Géza L— P
Szólás Zoltán: -.50 P
Czulek László 1.50 P
Ad ló vita Pereno -.60 P
Ozorai Ferenc 1.— P
Caotneki Béla -.50 P
összesen: 487.C0 P
Vf aszón
árusításunk
teljes sikerrel folytatódik!
Most vásároljon vászon árut
Egy százalékot se!
(bt) Vitatkozunk statisztikák felett, amelyek mindig arra hajlíthatok, amerre szükség van rájuk. Vitatkozunk a százatokon és (arányszámokon. Vitatkozunk azon, hogy ki zsidó és kJ nem zsidó. Általában mindenen vitatkozunk; ami nem is volna baj, aánikor laz egész magyar életet át akarjuk és át kéli ól-Uta.nl. Meg kell ilyenkor rágni mlu-dent mindenfelől ós alaposan-
Egyen azonban ncím lehet vitatkozni, t
Az a 86 zsidó ügynök, kereskedő, zugbankár ós tőzsdés, akiket nwst fŰleKek k\', nagyreszt Sátorai jatujhely környékén, bitang hazaáruló valamennyi. Paraziták, a kik ellen ncfoi Százalékos zsidótörvényt kell hozni hanem \'a legkegyetlenebb statáriumot ( Ezekből még egyetlen, egy százalékot. sem tűrhet meg hátán az- a magyaé föid, amely befog&dia őket s ajmto-lyet hálából naponta árultak el gaz" mesterkedéseíkkel. A kémkedés, a gyerekgyilkosság oly&n undorító és olyan veszedelmes bűn, mint a magyar pengő rombolása. Ezek pedig a inkgyar pengő értékét veszélyeztették állandó manipulációik kai. Nem ártatlan tűzkő-csempészek ezek, nem keresni akaró kis toll-spekulánsok, hanem a magyar gazdasági életerő hiénái, akik közül többen azért emelkedtek tekintélyes tőzsdei pozíciókra, mert az üzletért eladnák az istent az égről, a haza földjét a talpuk alól.
Hány és hány tisztességes, jóravaló, régen köztünk élő zsidó esik áldozatául most a zsidótörvénynek, mert a törvény kénytelen egyéni sorsokon tui csakis a x^zet egyetemes sorsának szemszögéből rendelkezni. Ugyanakkor hány és hány van még hasonló a sátoraljaújhelyi 86-hoz, akik ugyanúgy élősködnek a keservesén vajúdó magyar testen, elszívják rejtett csémpész-utakon R vérét, szrjként rágják az mait, amelyeken most készíU felállni a trianoni iga alól. Hányan vannak, akik sibolnak tovább, inert a vérükben van, hozták magukkal oniiét, ahonnét a maguk rongyos életét ls ugy csempészték át magyar földre, amikor itt üzletet szimatoltak. -
Statárium kell ezek ellen és azj ideszürcnikezés kíméletlen meggál-lésa. A legnagyobb igazságtalanság lenne zsidótörvényt csinálni, az itt" született, generációkat Ut felnevelt zsidókat százalékokba osztályozni éa ugyanakkor tűrni, hogy a megállapított százalékokban helyet kapjanak azok is, akiket csak a súlyos idők »pecsenye-szaga«, á rejtekula-kon guruló valuta os^ogása csa\'j lógatott magyar földre. Kivelc ezekkel a kufánokkaT, | Ezek1 -azok, a kikre Krisztus »ostoros ,szeietetje« is kőtelet fogott. Ezek azok, akiket senki magyar nem hajlandó megtűrni egyenlőjogu ombertárénak a magyar nemzet keretein belül. Ezek kel njnes és nem lehet százalékos alku. Ezek pusztuljanak! Plusztuti janak akkor is, ha a sátoraljaújhelyi, budapesti, akárholvaló kávéházak! márványasztalainál ők siránkoznak legkövérebb könnyekkel a zsidósá-" got *ártatlanuU ért méltánytalanságok ellen. Pusztuljanak, mert akiket csakugyan ártatlanul ért, azok emberi tragédiáiért is ők felelősek, ők, akik idegenek voltak\' ott is, a honnét jöttek, idegeitek maradtak itt is, mert a haza számukra nem több, mínt a bacillusnak a táptalaj; Ezek felelősek az össz-zsidóság sorsáért is nagy mértékben és ezek fc-
NÉPSZAVAZÁS ÉS REVÍZIÓ A_KERESZTÉNY ETHIKÁBAN
IRTA: Dr. VÉRTESI FRIOYES
január 15
Mérsékelt szól, sokfele köd, éHel ós vasárnap egyes helyeken, főképp nyugaton kevós ríí©. A hö nem változik lényegesen.
A Meteorológiai Intézet nagyk&ntzMl ttstflgyelőállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 arakor : +1-5, ma reggel +1-0, délben +48
Csapadék : 9 3
— Naptári Január 15. vasárnap. Hóm. kat. Remeto Pal. Protestáns Lóránt. Inr. Tebetli hó 24. — Január 16. hótlfl. Rom. kat. Marcell p. vL Protestáns Gusztáv. Izr. Tobeth hó 25.
QTógyttfli-tárl éjjeu «solgálat e hó [5-ír a „Megváltó- gyógysaertdr éa a kl*-íanlzsal gyögyawrtár.
Gesfürdö nyitva reggel 6 órától este 11 (héttő, aaarda, péntek délutés «Mea egéss nap nékset)
III.
Vegyék lehal tudomásul minden ha. Lalumk, közel és távol, hogy közelmúlt és következő tárgyalásaink és szerződéseink |x>ntosau annyival csök-kentik az örök erkölcs nevében lú-mas/tolt idényeinkéi, amennyit vissza, juttatnak lörlénetmí hazánkból, Kr-kölcstelcn alkuval noai kötünk kény-szcrcgyesséfietl 11a az adós nem fizeti meg mindazt, ami nekünk jár, elfogad -juk törlesztésként, ffnilt ad és fenntart-Juk igényünkéi a Irtje-s tartozásra! Ma
Amikor léhát aggódó, bizakodó sze. retetlcl kísértük Komáromban ós bár. hol masnit lárgyaló megbízó tUiínk minden lépését és nyugodtan ludomó\'-sul vesszük, hogy a jelenlegi helyzetben náluk többet senki, cl nem érhetett, a Felelőtlen szájhősköilést italig mélyen elitóljük és mindéi, cszkjázz^l mc^ikadályozandónak tartjuk, ugyanakkor a természetjog alapján vissza-vonhataUAnul újból ás újból kijelent, jük, hogy a rendezést csak átmenetinek tekintjük. Népek, államok viszonyában ugyanis csak egyfajta tarlós rend lehet: az örök erkölcsé s ez magyar viszony lei Uhui csak akkor jut érvényre, ha visszaál\'ilják a történelmi Magyarországot!
Vagy nem sátáni az, hogy a civilizált népek kiirtották a veszedelmes vadállatokat környez*lükből és most jobban kell egymástól rettegniük, mint egykor a medvéktől, fíirkasoktúl ós mérges kígyóktól?! Nem téboly az, liogy félnünk kell a tudomány Imla-dásától, mert — a legújabb laj>a.szlaliit szerint ~ a gyakorlati tudományok pompás felfedezéseit leginkább emLcr-ölesrc akarják alkalmazni!? (Rcpülö-gópek, Diesel-tuolor, atoniboiilás slb.) Nem eszeveszett fajzat az, amely a napsugárból, szép lakásokból fold alalU odúkba kényszerül költözködni, mert megtanult a levegőben röpködni ós kicsi tőrre ezer lialált összeszorítva ctnbfrek tömegét és évszázadok büszke ajkotásait percek alatt elpusztítani?! l\'atkájiyok és vakondok életmódot fog-
Küzdímk teiiát ós bízunk a mi igaz. ságunk egykori diadalában, tiiég akkor is, ha az a jelen körülmények között realizálhatatlan is. Igazságunk győzelmébe vetett reményünk visszatart bennünket a jelenben minden olyan kalandtól, ami jövő lehetőségeinket csökkend, vagy — pláno — oljátszal
Epen ezért semmiféle szemtelen provokatás nem idézhet fel miiünk lűsztéríás kapkodást, néhány napra időzíteti hősi gesztusokat! Mi ludjuk jól, hogy több, mint 2000 knt.-nyi lulárainkoti nemcsak ellenséges repülök, de bármilyen érzelmű tömött
m erkölcsbölevselcti követkéz te lést, t, i, jogunkat a lörténebnl határain k-hoz támasztja all Magyarország történelmi igazsága ís!
Kezdhetjük a messze-m alttal, ». i. a honfoglalással. Még ha valamelyik nemzetiség azzal i* dicsekedhetnék,
még kantalot sem számitunk, de ha az Isten megsegít s n magyar megnő ós magára talál, akkor igen, de nagyon! S azt, hogy a kis Magyarország megbízottul Xagymugyaror szagról nem dönthetnek, abl>ól területeket nem ajándékozhatnak senkinek, el kell fogadnia Angliának és Franciaországnak is, ha a demokrácia megbecsülése más, kicsi népeknél is őszintébb, mint egyik-másik kózehnnllban olluuigz^tt jxjlilikai szerelmi vallomás és tisztelik annyira-.kis népek igazságai, mint a német ío$y\\erek hutáimat!
Hogy ez utópia s általában a*Vnli. erkölcsbölcselet! levezetés nem számot a valósággal, ami ez; — eheszlttttük » háborút s a győztesek, ezek ősi ¦jogán,i osztozkodtak a legyőzöttek javain, országán és népén s ezért ezzel számolva örülnünk kell, ha egyes ellenséges tényezők gyengülése, országunk egyxgy részét visszajuttatja nekünk?! így beszél az a gyáva é\'.eU szcinlélet, au cly a mindenkor] történést fogadja el szabálynak és kényei-mében lemond arról, hogy az, aktualitások fotóit álló örök normák gyakorlati meg valósítása éri küzdjön. Hát így is néz ki a magára liagyolt, sza-badfolyásn, öntörvényű valóság! Tul van az cnúVrlelenségen: már sátáni]
nak változtatni — cserélnek az emberrel — ós majd békésen laknak ciha. gyott palotákban. Vagy nem Sátáni megszállottságot mutatnak a népek akkor, amikor soha nem Lálotl bőség mellett még nem tapasztalt nyomor jvan a földön azért, mert nem az e.*-kölcs és igazság szerint rendezkedtek bc a hatalmasok, nőnem győzelmük, tudatlanságuk és g noszságuk mámora-ban részeg célszerű llenséggel ugy ösz-szekavartak minden ternictósi, fogyasztási ós piaci rendet, hogy nem egészen indokolatlan a | csszimlzmiLs e télele: — ezt a gyilkos káoszt megjavítani nem, csak elpusztítani leheti . :.
Hát ez az eredménye annak, ha -a valóság magától megy,> ha az ideálolt liilelüket veszítik, ha az igazság megszűnik rendezési elvként működni!\'
libák is könnyen átrepülnek. Tisztában vagyunk azzal is, hogy ma o nemzetek harcában lüábavaló minden hősiesség, lin hiányzik a korszerű gépi felszerelés. Vizipuskákkal ói mérges szitkokkal, de még kemény ököllel sem lehel eredményesen harcolni tan. kok és ágyuk tömegével szemben. Hát várunk még ós szájunktól elront falatok árán is fegyverkezünk, lís csak akkor megyünk belo a — számunkra igazságos — fegyveres harcba, ha minden békés eszköz csődöt mondott és sok kilátástuik lesz a gyözelomrci
hogy már a honfoglalás elölt a tór-léncilmi Magyarország térülőién élt, bizonyos az, hogy csak uomadízáló csapata volt « Dtma—Tisza térségeinek, stabil államot nem alkotott síigy e ten\'iktet erkölcsi értelemben el nem foglaltat így tehát még az ezeréves
8
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉO
kedvenc hotelje as
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
BatUpMt, 111., Zsigmond-utca 38/40.
Teleionok: 151-735.. 151-738., I57-29Ö.
Szemben a vllághlitl LuUcsfUrdóvel, a Rózsadomb alján.
Teljes komfort, folyó melegvíz, központi lülév
A Nyugati pályaudvartól 1 klsszakasz távolsági*.
A szálloda teljesen ujfiilikltva, u] vezetés alatt áll.
ElftSrsoga C*fe BceUarant,
polgári árak.
Olció szobák pcnslóval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodásnál 3M3 külön «Dfednéay*k.
elévülési sem kell segítségül hívnunk egész Magyarországra vonatkozó jogcímünk igazolására, mert a szó természetjogi ói leimében nem másét, ha-nem .senki- területét szálltuk meg, meghagyva a gyórszámu kóbor csapatoknak a bőséges életlehetőségei. Ezért léhát a honfoglalás előUÍ Időből t*r. mészét jogi alapon egy nemzetiség sem támaszthat akár igényfélét is Magyarország bármely részére!
Szavazhatnak-e a beóváfto-dott jövevények?
I)e még kevósbbé jogosullak erre a későbbi jövevényekl. Azért, fűért a török túlerő a SQrűn lakott mogyarte, lepüléseket elpusztította ós a Mátyás korában közel 5 milliót számláló magyar nemzet (teliát legalább aimyit, mint az angol 200 évvel később) a törők hódoltság végére kb. 1,200.000 íöre olvadt le s így lelietővóiváll, hogy oláh, viapb. ős ráo pásztorok, a légüres tér törvénye alapján, olyan elha. gj\'olt magyar telepekre szivárogjanak le magas hegyekről, ahol mái- a ma. gyar hősök hulláiból is csak fehér csontvázak maradtak meg, hát ez a bcszüremkedés még nem jogcím az általuk lakott területek elcsatolásárai Nem az először azért, mert a magyar amiatt nem egyezett meg a törökkel, azért vérzett 150 évén át példátlan hősiességgel, mert az egész Imzát tehát a beszivárgók eredeti és későbbi települési helyeit is meg akarta menteni] Ha izedig ez a hősi\' pusztulás elég jogcím a szomszéd nemzeteknek arra, Hogy a keresztény civiüzácíóórt magát feláldozó, de szaporodásra és fejlődésre Így is képes nép országának nagy részét birtokba vehessék, akkor szabad kifosztani pld. a hadiözvegye, kel ós árvákat, lin nem tudják megvédeni vagyonukat, De a - sdktakásos ház urát is kidobhatják saját tulajdonából a kegyelemből oda befogadóit takők, akik az egykor népes, jelenleg ugyan kicsi, de gyorsan soka. Bódó család lukasaiba költöztek! Ha ez így van, akkor megbocsáthatatlanul! bolond volt a ifi. század magyarja, hogy, amikor a .spanyol conquistado-rok hajószámra hordták haza az ara. nyat az Uj Világból ós soha nem álmodolt gazdagságot harácsoltak ösz-sze anyaországuknak, n <praktikus» angol pedig államilag támogatott kalózkodással, európai vizeken spanyol hajókat rabolt ki s igy gazdagodott, (Dróke) ugyanekkor a magyar nemzet mindezek védelmében is vérzett, pusz-ttilt ahelyett, hogy a törökkel kiegyezve azokat segítette volna pusztítani. Hol van hát a történelmi Jogcím egy ezeréves, pompás állam szétda-rabolósára vagy arra, hogy az egykor meggyérült tulajdonosok közé beóva-kodolt Jövevények arról szavazzanak, hogy a magyarok owzágának nagy résre ItJW Aegyeatl
: I..\' (végé m . . ,
Esküvői fényképét
készítesse VA8TAHH béu fényképééi műtermében N.s,bn)hM, 10. it )N<>iw«ry-iil I. (»« lulvsrlmii.) MQ.é.sl Mtl.klI Ultrná iraki
A rendezés csak átmeneti
A sátáni téboly pesszimizmusa
Az ezeréves elévülés
Fegyverkezni a győzelemig !
lelŐSűk országok nyugtalan, zavaros éveiért, ezek felelősek a földjükhöz, liemrcti életükhöz ragaszkodó ke. resztény tömegek kcfeerü ítéletéért > Keresztény viéleílenül isjncs egy se a 36 kőzött, se azok közölt, akik már eddig hasonlóért a tőrvény kezére kerültek. N«m azért, mintha ugy .válogatták* volna ki a harminchatokat és társaikat, hanem azért, mert a keresztény nem valu-tázik, Sokáig idegen volt a kereszténynek a gazdasági vifágA mégV inkább a pénz-üzlet. De \'\'\'hol az:.-„\', a keresztény mégis lassanként rá. adta a fejet az Üzletre, ott ha eredményt ért el (tessék csak körülnézni a kanizsai keresztény üzleti fronton!) — O^üzköcíésl, eröfeszty tést, szakadósig Való urunkat, puritán életet, sokszor csúfondárosan emlegetett, de vagyont teremtő Szerénységet bőven talált 1 de egy stíiu akart soha n magyar hazája bőré te, titkos és tilos manipulációkkal, valuta -sibolással, magyar ériékék hitelrontásával és rombolásával rneg;( gazdagodni. Ezt a szel temet, ezt a proíjit-fanatizmust, ezt a mohóságot a keresztény nem ismeri. De nem ismerték a lisztes, régi kanizsai zsidó kereskedőházak és a tradícióikat megőrzött utódjaik som, Viszont annál jobban ismerték és ismerik az időkőzben és a legutóbbi időben is a határainkon beszüreinkezö zsidók, azok, akiknek előbb van állami polgársügi bizonyítványuk (ha hamis is sokszor 1) mint akárhány ös-jnagyarnak. Meg kell végre szűnni annak, hogy Magyarország csonka, sokat szenvedő földje ezek számára legyen szabad, vadászterület. Meg kelt szűnni annak, hogy amíg száz meg .száz éve itt élő magyarok gyermekei 80 pengős állásokat áginként kergetnek, addig ¦jött-, ment, magyarul Js alig tudó idegenek a határátlépéstől pár év múlva magyar föld, rnagyQr ház, magyar értékek pöffeszkedő tulajdonosai legyenek azért a >munkájukért«, amivei a magyar pengő ellen Intéztek hazaáruló orvtámadásokot. Ezek számára kevés a toloncház ! Ezek számára nincs százalék 1 Ezek számára jöjjön a statárium 1 Ezt kellett volna régen megcsinálni és akkor ma nem fájna senkinek a feje a zsidókérdés miatt | , \\
.4
közlöny
1939, január 15,
Szombat
BUDAPEST U
17 felvidéki Irodalmi F.st Budapest SzékesÍM\'-íros Ns;>inüvelésl ftiznllaitjll rendezésében. -¦ 1X.20 Iliului Györuy figojiyjfiw\'Kíini. -- 10 A magyar nyelv tisztaságiért. - 10.09 Elirek. — 10.10 Miiek szlovák és ruszin nyelvén. 19,50 Dr. Révay József csevegéie. — 20.20 Budapesti Hangverseny Zenekar,
- 21.40 lllrek, Idíijárisjelentél -
22 Tanclemeiek. ¦- 10 A rádió szalonzenekara. 0.05 lllrek.
BUDAPEST II.
17.30 MezOgozdasafd fílirn. - is.35
Felvidéki Irodalmi Est, 10.35 Beat.
Iiovan: III. Szimfónia. — 20,25 Ugro Gyula elralclajsft. - 21 IliiTk.
B15CS.
1K Csevegés zené/el. — 11) Házi zene. — 20.10 opavcli — 22,:w> KOny. nyű és tánczene, szoprán éi tenorja, lakkal.
Eladó ház.
K«Mttial«an a park AratAná! (Vörösmarty-u. 6.) 5 szoH", magas földszintre énlilt, alápincézett száraz épület kerttel éa betonkeilléssel
eladó.
Érdeklődés: Syéd Jím*I BmUpe.t,
V., Balványu. 2. J8
Vasárnap
BUDAPEST I.
H llinittlcnieíek. — M0 Ili\\-k. — il Unitárius istimliszlrlct. 10, Itelor, mains istentisztelet, — 11 ügyházi ének «; snnlbcufcl. -- 12.20 IdflJeK-zéa, JtLíjárásjekMilés. — 12.;,0 Opera-házi zenekar. -~ 13.20 nr. Málha Klek rt.indAs.i. — 14 Hanglemezek. — 15 nr. Sulyok Tivadar előadása, — 15.45 Tdefoii gyári Dalkör. — 10,30 Horn József előadása. — 17 HaiJnaj/ftavatís. Közvetítés a Ludovlka Akaüémfából. BeszéJ. tiudinszky .Sándor. — 17.30 Nóln-szerzö cigányprímások szerzői I>e-mutntójn. — 10.03 llirek. — 19.10 Hírek szl-ivák és ruszin nyeUen, — 19.25 Dr. Kárpált, Zoltán magyar nótákat zongorázik. — iit.50 Sportered. menyek. — 20 -A haltialfliliui diák., Hnngjáték őt részben. — 21.40 Ilink, időjárás jelentés. — 22 Magyar] Imre «ganyzeirCknra. — 22.10 Budapesti Hangversony Zen.-kiír. — 0.05 Hiek.
BUDAPEST n. ,~
11.40 Kíinuirowiic. 15 Hangié, mezek. — 17.:t0 Nemes Knlr>s Lászli . eVíadása. - 18 Miknlai Gusztáv jazz-zenekara. - 10.25 Kemény (tábor fiondasi,. - 20 Kalmár Oszkár énekel. •— 20.30 A rádió szalonzenekara. —. 21 Hírek. - 22 Idöj ár ás jelentés.
BSCS.
10 Katholikiiu istentisztelet. ¦ U.3Ó Ilach kanláték. — 12.05 Fiivószenc. kar. — 13 Szórakoztál \'. zcn<: hárfával, — 15,10 Leánykar. — 10 Decs; da^js, zenés delti tán. — 19 Nagy kívánság hangverseny.
Afnl kmM ma
efé&z mláf faúty
A*hU nem tudunk ís., amit nem áU tudni Citiípa
A sarkon nagy külpolitikai eszmecsert*. Friss értcsülé ck az olasz, —francia viszályról és Chamberlain rómlai nrfgbcs.^sfjről. MintWi\' csak egyenesen Mussolinitöl, vagy legalábbis Ciano gróftól tudnák a legfrissebb politikai pletykát,
Nem gonoszságból, eSak ugy At\'tct szerűen megkérdeztem, ha márany-nyit beszélnek az olasz gyarmati követelésekről, mii tudnak például Tunisról A válasz meglepő volt. Azt tudták, hogy Afrikában van és
a franciáké, ds hogy hol, literre] fekszik es.nz olaszok milyen jogcímen követelik, már nem tudták!; Pedig politizáltak róla és talán már oda is Ítéllek az olaszoknak.
De ne hagyjuk, hogy csak a »p;>-litkusokt ilyen tájékozatlanok. Iskolázott, komoly és magukat müveit embereit is alig tudnak valamit erről a gyarmatról, amelyről pedig1 manapság annyit beszélünk. Ez ndla az ötletet, hogy megkérdezzek 10 embert, mit tud erről n szóról: — Tunisz ? |
HUt tud TmhímaM tiz smíU f/póUtikus" ?
Az első Így válaszolt;
— Tunisz ? Egy nagyobb víims Afrikában, most járt ott az egyik francia miniszter, mert az olaszv.k akarják.
->.MIt gondol, miért ?
— Miért ? Hm... Bizonyosan kell nekik...
Mát ez nem Sjk. Dc a következő még ennyit Btm tudott:
— Tunisz egy város a Szaharában, vagy a tengerparton, nem 11-dtun bittósan, de ha a sivatagban van, ajkkor bizonyirsan oázisotí vidéken fekszik.
Es a következő : i
— Afrikai gyarmat, de lőbbet
nem tjdok róla, Csak annyi! még. hogy ott .van az idegenlégió. Majd ezt a válasz! kaptáin, :
— Alighanem Egyiptomban van. Most az úrrab felkelésekről hírős.
Egy másik válasz :
— Algír \'t Jó rádióállomása van. Ott Jelentkezik Brno és Brcslau között. Francia adó, valahol Afrikában lesz az egyik\' gyarmaton, Ta\'án Gibraltár körtll
De nem részletezem. A Ui kérdezeti közül négy tudta, hogy afrikai gyarmat, halán tudták, vagy sejtelték, hogy Afrikában van, egy Egyiptomba tetlc, kettő pedig semmit sem tudott róla.
Amit Jamu4ÍoM tudni MUU
Nem vagyok nagyképű b bevallom őszintén, hogy én sem tudtam túlzóban sokat Tuniszról. Tudtam, hogy északafrikai gyarmat, a franciáké, de hogy mióta birtokolják, azt már nem tudtam. Sejtelteim az olasz többséget is és igy az ola:.z követelések jogalapját, de előadást: nem tudtam volna róla tartant Néhány lexikont ál búvárkodva azonban felfrissítettéin iskolai tanulmányaimat. Jó, ha mostanában kicsit közelebbről megismerkedünk vele^ hisz a politika állása szertol még sok szó esik róla. (
Nagyjából ezt illik r&la\\ludnij Északafrikai gyarmat. Valamivel nagyobb, mint Dánia, vagy Eszlor. szág; pontosan 48.(300 ncgyzelkib,-tméter/Lakóí 90 százalékban arabok. 1936-ban 2,608.313 lakóját volt, amiből csak 213.205 az európai, helyesebben a >nembenriszü. lötl«. A 2,395.108 bennszülött közül 2,235.623 arab és Í39-158 zsidó.
Az európaiak közül, nem számítva ide ajnfcst megerősített katonaságot és a flotta legénységé^ 108.068 francia, 94.285 olasz, 7279
Vál*OSÍ"Mozgó Szombaton és vasárnapi Clark\'Üable és\'JHyrna Loy nagy filmje:
Brazíliai kaland
Shanghai vérfürdő, klna rémnapjai. — 0D perc alatt a föld Cirill! — Izgalom! Szenzáció!
{.ySnyttr-ü Iklaérti MiOsop Akt«áll« Híradó.
ElüsdABok kezdete kösnap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 0 kor.
móllal, 323 spanyol, 456 görög, a töb". i egj\'íéb ncniietiségU: Magyar i; akad néhány. | j
A máltai ik az olaszokhoz szárait* ják magukat, i?y az olaszok csak. r.fim túlsúlyban vannak, sőt a fővárosban egyenesen fölényes többségben. A 219 578 fönyl lakosú Tunisz városában (ebbö" 93.356 arab és 27.215 a zsidó) 49-787 olasz, 4896 máltai él és csak 42.678 francia. Az olaszok tehát ez alapon kérnek Tuniszban legalább Js egyenlő jogokat a franciákkal.
Egyébként nz északi részen 1G00 méteres fensikok borítják, az Atlasz nyúlványai, délen sivatagos, styeppés vidék. Fő terményei: kb. I millió (j búza, másfél millió q árpa, közel 2 millió hektó bor, fél millió íj őlivaolaj, 21.000 tonna da--tolya, A foszfátokon, vas, óto.n és (ink!érc?ken és a halon kivül ezek is képezik kivitelél. Van vagy 150.000 tevéje, kétmillió juha és 1.2 millió kecskéje. Egyébként 1574-ig török uralom alatt volt és csak 1881-ben került francia uralom alá, tehát csak 58 óvt-
Tunií városa maga 45 kilométernyire van a Földközi tengertől, üj-letta kikötőjével csatorna ktjtl ösz-sze. Minden nagyobb lexikonban bővebb adatok Í> vannak róla, d1 cny-nyi is elég. Még talán psak annyit, hogy a gyarmat olasz kapffiola;^ erősíti a légifoi-galum is. A járatok ugyanis Sardiniálioz, illetve Róma-NApolyboz kölik. De v.an kb. 2000 kilométernyi v:isulja is.
ttyt is más iütoUk&iát
Ha már az olasz követelésekről bogarászunk, megkérdeztünk (|af embert Kor/lkáról is. Nyolcnál többen nem tudLak róla többet, mint azt, hogy sziget a Földközi tengerein. De hárman még ezt sem tudták biztosan, viszont hat tudta, hogy itt született Napóleon. Hfcgy most kié: csak öt tudta.
Mindezek pótlásául csak űtnnyjt jegyzünk meg, hogy Korzika másfélszer akkora mindössze, mint Zalamegye (8722 négyzetkilométer), de lakóinak száma csak kb. fele : 279 e>er. Enyht; éghajlatú hegyes szigel, déligyüimölcs, bor, mez, kender a fő M/|t2lc, lakói pedig olasz szár-ma/ásu halászok. 1299-től 1763-ig, tartozott Génuához ói e Jogo.i tarl most igényt rá Olaszország. Fővarosában : Ajacciabani születelt Napóleon.
A többit bizzuk a diplomatákra és a földrajztanárokra, ok majd intézkednek, ha netán a közeljövőben földrajzi ismereteinkel Tunls és Korzikával kapcsolatban póíolnt, vagy kiigazítani kellene.
EMLÉKEZTETŐ
iStó Egyszfri UÖ7lís (kél sor) ^Jfm dija 30 lillér
JiutiiAr 14.
A MANSz láiicleija az Iparoskörben fi órától 2-Ig. JonuAr 15
A Missziós Ivsányklab müsotöa !>*«-VtijV 7-kor * MlMzióRh«"zouli. Január 21.
Baross-tánclea az Iparos qzékliáz öss;.es termeiben kat mazenévelé; I)«\'Ij-receni Kiss Jóska cigányzonckar.iv.0.
Joiiuír 22.
Tanári l\'.ceálls matiné fél 12-kor a eeaciskoiában,
FebruJír 1.
-Az Iparlestúlíl láncsítálye 0-kor az
ijiaros-székliázbau. Felijjiár 4.
Kalholikiis Jjál az I|iar«jkúr lennel-bfn,
Fobiutfr 11.
NTE-píknik a Kis Royal lermcilii\'ii. Februir 21.
NTE hiishagyő estje a Kis Royal termeiben.
Nép Ma2.t$Ó. 8»otnb»itoii-wa»Arnap I IdegfeszitS dzsungel-film I
Mr. Moto veszélyben
A zseniális Japán detektív izgalmas Indiai dzsungel filmje.
_Remek klserő mjtiorl _
Előadások: köznapokon 5,7,9, vasárnap 3,5, 7, íJ-kor Q«t.k «0, 40, 60, 80 taiét-tJl hulfárakiial I
január 15
Magyarok cseh börtönben
Munkács, január H Radvánc község alatt a cseltck több lerongyolódott és kiéheztetett magyart tettek at a határon. Ezek elmondották, IlOg)* mindazok, aktk a Magynrország-lioz való csatlakozást kérő iveket alá-illák, börtönbe kerüllek. A szeren, esetlen falusi vezetőket a peresznel börtönben GPU módszerekk t kínoz, yiik és vállalják.
50 év óta i
bírja a Darmol aok millió \' ember bizalmit. Ez legjobban biionyltja, hogy\' milyen Jél bevált.— Székrakadat ellen
haiha|tó: VT\\»V*VlV
MUSSOLINI : , \\ . . j a iómf\'ü tanácskozás során —j mint a brit küldöttség köréből ki. szivfárgbtí hknak alapján London^ ból jelentik - - kijekuietle, hogy a kivándorlás, illetve a zsidók kUcJeJ pitésére vonatkozóan Angliával egyetértésben akar ej járni. AUit.ljg Chamberlainnek a pápánál történt látogatása során is szóbUkcrO\'t ez a kérdés, ,

JAROSS ANDOR
felvidéki miniszter vasárnap Dob-recenbejn a Magyar Elet Mozgalma-} nai zászlóbontó nagygyűlésén be-szedet mond ós azon válaszol o kép viselőházban ért támadásokra is. A Mozgatom szegedi nagygyűlése elmarad, mert szónoka, vitéz Ráfz Jenő megbeftegedelt.
A MUNKÁCSI
orvtámadás ügyében csülökökön összeült magyar—cseh katonai bizottság befejezte tárgyalásait, A megbeszéléseket jegyzőkönyvbe fog Jalták és azokat aláírva felterjeszt telték a két érdekelt kormányhoz. A tárgyalások eredményéi nem haz-tók nyilvánosságra.

VOZAHY
Aladár munkácsi képviselő kóló a miniszterelnököt a munkácsi orvtár ráadásról történt beszámolója alkalmával, hogy fogadja Munkács város küldöttséget. Irorédy miniszterelnök most táviratban értesitette Vozárytj hogy kedden délbon örömmel fogyja Munkács küldöttségét. A munkácslak az ideiglenes Iwtarmcgvonással kap. osohtoa panaszaikat terjesztik elő, r
Magyarország csatlakozott a bolsevista elleni egyezményhez
Budapest, január 11 A budapesti német, olasz és Japán nagykövet tegnap felkereste Csáky gróí \'magyar külügymlnisz. tcrl és felkérték, hogy Magyar.,r. Szág csatlakozzék az rj, n. Antik.,-mintern pakl-imhoz. A WlUgySnflniszter megköszönd
u három nagyhatalom képvisolöjé-nek meghívását és kijelentette, hogy Magyarország hajlandó csatlakozni a német—olasz japán bol-sevistaeltenes egyezményhez. A csatlakozás formai részét a jövő, héten bonyolítják lo Budapesten.
Internálták a mázolásokkal és ablak-beverésekkel gyanúsított Dér József rovott-multu asztalossegédet
Egész Nagykanizsa közönsége megnyugvással fogadia a.t az erélyes ó; következetes munkál, amit Kovács Nagy Pál rendőrfőtanácsos, n kapl-lányság ve.ei >jéjiek utasítására a rendőrség kifejt, hogy felgöngyölít-c a városban « különféle rendzavarások éjs/akai ni ai mázolások, nblakbevcré-«k és rőpeéliilaosztogatások frontjai. Ezek a aiötts/e.ek külmb.\'n sem ul. kaliuasak politika] ideálok takúnlélyé. nek és meggyőző c.vjcn.-k gyiu*ápilá-sára, Sől eUcnkCíüIcgl
Gáspár volt vámtiszt és n Iltmga-risla-pártb >l kizárt Deac internálása után a rendőrkapltinyság vezetője most cg,\' liannadik embert Idézeti b\' » falmázolásokkal és a Király utcai ablakUneré-sekkc! kapcsolatban. Miután alapos volt a gyunu, liogy Dér József Nagykanizsán I0i0-ben születeti asztalos segél, ismeri bűnözőnek keze is benne lehet a dologban, kihall gatták. Dér éí a többiek, akikel ki-
hallgattak, tagadták n terhükre rótt cselekményeket, azonban a rendőrség kezében levő adatok alapján Dér Józsefet őrizetbe vette és Kovács Nagy Pál főtanácsos azonnal internálás ajá helyezte és átkísértette a rendőrségi totónoházba.
Dér Józsefet nem kell külön b-\'inu-lat-ü a nagykanizsoj közönségnek, Sokszor szerepéit már a Zalai Közlöny bűnügyi rovatában. Amikor a kaposvári rendőrségtől raegszőkítt é; a rendőrök teherautók,)n és gyalog üldözlek, majd amikor az egyik kanizsai éjszakai igazoltatás során kisiklott a rendőr keze közül, addig amíg -Dór üt, Dér ott* isméi rendőrkézre került, sokszor foglalkoztatta a nyilvánosságot. iKözéleti mükő<lé*évet> valóban rászolgált már arra, liogy kiegészíti #1 llériáj.ít( akiket a közrend ós köz. biztonság védelme érdekében a rend. őrség kiemelt a polgári társadalom tagjai közül.
Ujabb 30 kilométeres szakaszt foglaltak el a nemzetiek
Az utóbbi napokban 145 elfoglalt község, 104 lelőtt repülőgép, 32.000 fogoly a nemzetlek támadásának eredménye
Tortosa, Január 11 A nemzeti csapatok a déli szakaszon elfoglalták Alineilot. ToriQ,a után e város elfoglalásának is rend kívül nagy jekntősége van. A nemzetek mosl a tengerparton nyomulj nak.eilöiv. Tegnap 30 kilométeres szakaszt vettek birtokba.
Francé tábornok ;\'z újonnan elfoglalt területen szemlét tartott A lakosság mindenütt nagy lelkesedés; Bel fogadta. Az elmenekült katonák
elmondták, h^gy a vörösöknél még mindig rengeteg francia liszt és katona van. Eszerint tehát a köztár. Saságiak oldaláról történt Önkéntes elszállítás nem iga/., — mondja a jelentés. *
Burgosi jelentós Szerint a nem-mitek az utóbbi hetekben megindított nagyarányú támadás során eddig 116 községet foglallak el, 101 ellenséges repülőt lőttek le és 32.000 foglyot ejtetlek.
Volt TiwHoálill, *m»lr*ta logtöbbau \'űtiwMMÖV b* •lkartatonüt la. iBtltM.
»M hadmllO dra«ré<Ai»t. -Kató i -!í »w Artint Ut1t«s r*«el» kwtHUH ttrtüe-t
blstoalt. •
Hősi naptár
A Kelet-Callciában és a besszará-biai határon volt \'?4 napo* caala be-fejezé-\'e. i-\\>gyv«r«ink 130
1918.1 1B, kilométeres frontnak min - dcu pontján tdje*- győzelmei arattak. Valamennyi .állásunkat megtartottuk, nem e,{y helyen;.j«yn nagy túlerővel MwabW is. \'több ezre. dónk 17 napon keresztül állott a (eghevetebb báréban. A legelkeseredettebb kúzdeh\'in Tóporuc vidékén és a Hnraueetöl keletre eső területen folyt. Január 1-én például az orosz
üt négyszer, c^yei póri bókod" haissor
roliamozott, 12—14 soros támadó osz-topÖkkal.\'h&s a mi honvédrink vissza, verték valamennyit. Agyúval, gépfegy. vérrel, puskával, i szunonnyal, fokos, sal, hol hogyan, de mindenütt fényes diadallal. Egyik dandárunk harcvonal, szakaszán Ifibb mint ezer orosz ma. radt holtan. Az orosz támadásnak ezúttal messze nenö politikai colja volt: Erdély, Magyarország elözöu. rése. H célnak megfelelően nagyok voltak nz embertömegek is, amelyekot harcvonalaink ellejj küldött P.s 70,000 embert vos/ít.tt halottakban és sebe-sültekben anélkül, hogy céljához agjet leni lépéssel i, közelebb jutotl volnáy
- (Litánlák a hit .egységééit)
iA nngykaniz-sai fcpenocs plébánia-templomban január 18-tól 25i* na-pohla délután fi órakor UUniák U»z-nek a hit egységééit. \'
— 5«jit ard«kéb«B és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a KopaUln BátorAraháa Saal mSb«t«r-klál-liUait mcsteklntl, vóteikóuyiizer néikrl.
j/AfJiA/^XS UGMODIItMÍM HtSKMUS BIlrOSITÍA
KIVMÓ MIHÓSÉGÉT, SUGÁUÓ FÉHYlT.
.44.000 iiéiíy/elmértöld lángokban
Lond.m, január H Sidnbyből érkező jelentés szerinl a/, i.j\'ztréllai erdőtűz következtében eddig -1*1-000 fliégyzctniérfüld éli lángokban, A,tűzben M-en lellek halál\'jkat, de sok az eltűnt is. Alnj-léktalunok száma meghaladja az ezret. Az anyagi kár igen nagy. Aiüz Melbourne városától <M mérföld, nyire van, a feléje \\ezetö országutak tele vnnak iWrheküUekkél.
2ALAJ KOZLOKV
l9»9. j«nuAr IS
Szloboda József és Fia
Irógépvállalat Nagykanizsa
Kő-ut B. ». Telefon : ©OS,
ROYAL, OLYMPIA, TRIUMPH, MERCEDES Írógépek képviselete és IcralutL • Mgéfk mkturl javiuui. • Irógép-kölcsoruéi •
rUaioált gépek vétele és elidala.
EliorendU másoló-papi rok é* Írógépszalag eladás, sm
— Palss Dénest áthelyezték)
Az IgarságügyinLnlszter dr. PaUs Dénes nagykaaizsal kir. Járásbirósági elnököt a pécsi törvényszékbe! át-hetyexta. Dr. Palss Dénes 1935 Januáriéban, kerüli Nagykanizsára az itteni
Eritbiróság élére és uri modoréval, tüno birói kvalitásaival általános becsülést szerzett. A firos közönségének legjobb kivánatal kisérik uj álló-niAshelyérc,
— (A Missziósház hírei)
A holnap, vasárnapi sxeaunlso dél. elölt 10 órakor lesz a missziós ká. polnában. Utinia délután 0 órakor. Utána a Szent Ilona Leány klub Ica. estje, amelyen a bevezetőbeszédet dr, Krasmay Jenő hiUAnár mondja.
lÉissei GariaiÉoi TaliaiÉk-ruiii ReszvÉuyíársasaü
egy
gyakornoki álláara
pályázatot hirdet.
Csak felső kereskedelmi iskolai éidtségi bizonyítvánnyal rendelkező egyének pályázhatnak.
A pályázók sajátkezüleg irt kérvényükkel együtt érettségi bizonyítványukat és születése bizonyítványukat is legkésőbb
f. évi január hó 21-én déli 12 óráig
mindenkor az üzleti órák alatt az Intézet hivatalos helyiségében nyújtsák be.
— (OyOmOlcsészetl előadások)
Ax iskolán kívüli népmüvelés keretéből Ketting Ferenc polgári iskolai tanár, tanulmányi felügyelő holnap, vasárnap délután 4 órakor kozdi meg gyümölcs termelési és védelmi clőadás-Borozatát a Bozgonyi utcai elemi iskola emeleti termében. Az előadások 12 vasárnapon át délután i-től 5 óráig lesznek és látogaUsuk teljesen díjtalan. Minden érdeklőidét szívesen lámák, \' i
— (Uj szőlészeti kerttlet)
A föld müvelésügyi minisztérium a HiolósxeÜ és borászati kerületi felügyelőségek székhelyeit és működési körzetét újonnan rendezte, A most megállapított kerületi beosztásokba a Felvidék is bekapcsolódik már és ezért a beossztás eltolódásokat mutat, Zala önálló kerület lett Balatonaráos székhellyel. Vezetője: Galamb István ke * rüieti szőlészeti és borászati felügyelő,
— (UJ zalai gazdakör)
Gazdakör alakult Nemesapátiban 159 taggal, tűnőkké egyhangúan Németh János volt törvényhatósági bi. xottsági tagot választották,
— SaUrküllltinakjtt tekintse- meg talmi kii vétatkénynwr nélktL Kopiteln ^tttfénUa,
— (Orvosi hlr)
Dr. Pél JéboK StoéMSlStervos,
gyakorié otto» StifCr ul SJ. Hám aJkftlfi rendelőjét megnyitotta. Kende-•éai idő köinapoko* délután :-; órától 0 óráig. (:)
— (Zenekari próba)
Az Irodalmi és Művészeti Kör zene. kara hétfőn este 9 órakor próbát tart a zeneiskolában. Az összes tagok síi. ves és pontos megjelenését köri; r karnagy. (:)
— (Uj kamarai beosztás)
A minisztérium most rendezte a mezőgazdasági kamarák uj tisztását, A Felsőduuántuli Kamara székhelye Szombatliely ktt, n győri pedig megszűnt, illetve beleolvadt a Komárom -székhcUyel megalakult Kisalföldi Kamarába, Az Alsódunán tu li Kamura, amelyltei NagyUUdxsa is tartozik, továbbra is együUmaradt Kaposvár székhellyel. [
ASSZONYOM,
hogy szobája meleg legyen: szenet és fát EISS-lU vegyen I
(Magyar a magyarért)
A pacsai járási ipartestület előadást rendezett a .Magyar a magyarért, céljaira. A tiszta Jövedelem 17 pengő volt, > . i
— (Cukor az Iskolában)
A keszthelyi elemi iskolában (mint a kanizsaiakban is) rendszeresen mü-köuiK a vézna gyermekek tej-akteiójo. Az ingjen tej ós kenyér tízórai mellé a keszthelyi elemiben most minden rászoruló gyerek havonként egy kilogramm cukrot is kap,
— (UJ levente-otthon) »
A kcsztlielyi leventők a községtől 3 szobát ós egy nagytermet kaptak megfelelően átalakítva egyesületi helyiségül. IwSits Gyula igazgató most gyűjtést indított az otthon berendo-zésére. Több miut 1000 pengő gyűlt össze (szazpengös adományok is volj lak, nem is egyl), A IwJyisógok fűtését a hercegi uradalom vállalta. Az egyik szobát a levente zenekar kapta meg. A világítást a villanyüzem adja a levente-otthon részére,
— (Májustól nem jár a Slegtried Kanizsán fti)
A két esztendeje bevezetett Pécs— Nogykaiújsa—So,pi\\)n —bécsi közvetlen gyorsmotor az aránylag csekély utas. ftéUszám miatt az uj vasúti meucUend életbelépésével, májusban megszűnik. Így a Slegtried májustól kezdve nem robog át többet Nagykanizsán. Ha. sonló okból megszűnik a Bécs—Grác —Balaton közvetlen kocsi is. Az uj menetrend május 18-au lép életbe.
Gyomor-, bél-, vese-, máj- és epehólyagbetegek i* ívesen i<zn*k reggelenként c^y-egy pohár természetes .Ferenc József keséi üvizvt, mert annak hashajtó hdása gyo>s és biztos, igen enyhe a ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg orvosát.
¦— Bátorokban a KopSteÜVCég vetet Modern mintatermeiben a legjobbat a legolosébban mutatja be, kedvező ixa-téat foltételek mellett
..RENAISSANCE"
PENSIO *gxL
Ax ÖN otthona Büdapeatea a
IV., Irányi-ulc 21. — Villamos- él aulóbusiköxlekedit i főváros minden Irányában. Modern, egészen uj berendezés, központi (Ütés, hideg-meleg folyóvíz minden szobában. Fürdőszobás appartamentek. — Kttiinő konyha kívánatra diétái ellátással.
- (Ml történik a Balaton körül ?)
A Balatoni Intéző Bizottság most tette közé eddigi eredményeiről szóló beszámolóját, do ugyanakkor a jövőre programot is adott. Az elmúlt évben megalakult gyógy- ős üdülő?
helyi bizottságokon kívül a bib löbb nyelvet beszélő egyetemi hallgatók részére fürdötit-kári tanfolyamot rendezett ós a végzetteket elhelyezte. Megszervezték az orvosi állásokat «z üdülőhelyeken és a vízvezeték kíépi-tosáre beruhaaásokat végezlek. Ezldő-szeriut öt balatoni liclyen van előkészületben a vízvezeték építése; Bal*, toiiülinádin, Alsőörsön, Badacsonyban,
Badacsonytomajban és Balaton viliigoson. A BIB mindent elkövet a szállodák modernizálása és továbbfejlesztése terén — mondja a jelenlés. Az évi fejlesztés 2—300 szoba lesz. A
közlekedés javításáról Ls gondoskodó
nak. Legutóbb, 5 év alatt 114.000 fa. csemetét üllőitek a Balaton mentén, a fásítást és a vírágositásl továbl) folytatják, A sportélet fejlesztése, fa-ludiszitö előadások, tanfolyamok stb. egészítik ki még a BIB programját.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST m*
VIII., Ciiükotiny-u. 14. Nntnxetl Színháznál
Családi szálloda a város szivében. Újonnan berendezve, kőzponU hí-téi, hideg-meleg folyóvíz.
Egyágyas ixoba P kétágyas P 6-—
Nagykanizsa m. város polgár mesterétől.
30806/1938.
Tárgy: A mételykor ellen! védekezés.
Hirdetmény.
A vAímegye alispánja kOzOlle velem, hogy a mételykor elleni védekezés óidekében az 1939. évben ls segítségére siet a szegeuysorsu kisgazdáinak, il.etve gazdasági aseie-dtki.ek. Étéit a ItgfeiJebD 2 (kettő) szarvasmaihával biro »zegény kls-emoercknck az állatorvos ahal rendelt mételykor enencs gyógyszer (Lií.tn.) atanftk (elét megtérni, azaz a ^azdd a gyógyszertanon C8t»k a felét fizeti, a gyógyszer arának másik feiet a gyógyszerészeknek meg-léxitl.
Nagykanizsa, 1938. des. 24. tót Polgármester.
Szentgyörgyvari hegy 2ií^&3t^
2 részben egy-egy hold bzöIŐ, rít, «jUnuili-.il» 0« sxántólöld
eladó.
Bővebből SoB>osy*KOHtmlltIói,
27it. házszám.
Finom kötött árut
nagyon olcsún vásáraihat
dlvatáru-Uzlatöban, Fö-ut 3.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
209/1939.
Tárgy: 18 éve. magyar állampolgárok bejelentéit kötelezettség,.
Hirdetmény
Közhírré teszem, hoty minden magyar állampolgár éleiének 19-ik évibe való belépését annak az éviek január hó 31-lg, amelyben a 18. életivét betölti, bejelenteni kötelei. ^
A bejelenlés az elöld minta szerinti erre a célra szolgáló bejelentőlapok kitöltése utján történik.
A be.elentSIapok városokban és azokban a községekben, amelyekre a in. klr. rendőrség hatásköre kiierjed, a rendőrkapitányságon vagy rindöii kirendeltségen vehetők át és kitöltés után ugyanoda szolgáltatandók viasza.
A bejelentőlapokon az összes adatokat pontoian és a valóságnak megfelelően kell fettantelnt. A bejelented adatok valódiságáért a bejelentésre kötelezett, a bejelentés megtörténtéért a bejelentésre kötelezettel együtt a szállásadó (családfő) is felelős.
1939. évi január hó 1—31. kö-zölt az 1921. évben született mindkét nembeli egyének (férfiak, nők egyaránt) kötelesek magukat külön bejelenteni, tekintet nélkül aira, hogy más bejelentőlapon, vagy szülőiknek, vagy hozzátartozóiknak bejelentőlapján már eddig ls be voltak jelentve.
Aki a bejelentést elmulaszlja, kihágás! kövei el és az a 122 700/ 1935. B. M. sz. rendelet 10. § a értelmében büntetendő. Nagykanizsa, 1939. január 4.
Polgármester.
-V t I
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit jó lenne eladni, ha volna kinek I — Biztos vevőt házhoz szállít egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
1
Jilpta, Isbi ilittar
1939. január 15
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
#
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy üzlettel az ország különböző városaiban!
HALOK, EBÉDLŐK,
KONYHÁK,
KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRUK
elsőrendű garantált minőségben, megíépő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA. HORTHY MIKLÓS-TJT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
APRÓHIRDETÉSEK
utía 10 (illír, mlnd«n lovibbl vió 4 (HlAr.
taUM
Szép Írással, gépírásban jártas Iro-dlatanfit kercillnk azonnali belépésre. Unger é> Tólb cég. 93
Hajtó-, agyax«.r-amtnd fgáako-oalal keresek f. évi iprllli hó elitjén leendő bélépéire pogányvár! szőlőgezda-ságomba. Előnyben részeiül, kinek 1—2 íelnőll gyermeke van s mér Ilyen mlnő-légben uradalomban több évet szolgált. Bizonyítvány másolatok beküldendők a Zalai Közlöny kiadóhivatalába. 83
Megbízható boltUaolga, kl már Ui-lelben-hoiazabb Ideig alkalmazásban voll, lilvétellk Polgár trxdiailctben.
adAs-vétbl
6 személyes amerikai cuikoít autó eladó. Ksulmann Manó. TcIelon.2-22.
vennék. Címeket
Szabó Antalhoz kérem.
1C8
Antik ebédlő, garderob szekrény, vll-lany-kclélögép, kerekes tea-asztal, csavaró, Schwaneberger Európa bélyegalbum eladó. Érdeklődni lehel Eötvös-tér 27., Lukácsi asztalosnál. 110
Érett 16- és tnaihatrágya aladó. Magyar utca 32. ! 12
Egy altdeutsch könyvsjelaény aladó. Clm a kiadóban. 116
-L.
LAKAa-OZLBTHELYISÉO
By-armaktalan özvegy egy, eset\'eg kotizobás lakást keres azonnalrs vaey lebiúái elsejére. Cim s kiadóhivatalban. 104
,„ Al ¦«••¦»«•> 18—19. tzámu (Szarvai) házban vegytlaztito üzem céljaira használt helyiségek, megosztva Is, 1939. május hó Ite kiadok. 114
M.\\M\\M V—/ tZM%5 cikket Kapöaí
25 filléres egységárban
Teutsch Gusztáv
(VaroaOáma) áruosztályának félemeletén.
Csillárok,
falikarok,
éjieliszekrény-lűmpáK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
S uobái komfortos utcai lakáét keresek május 1-ére, belvárosban. Címet kiadóba kérem. 117
BÚTOROZOTT SZOBA
Elegánsan bútorozott utcai kDlön-b*l*rHlu szoba azonnal kiadó. Bővebbet Kauímann Károly cégnél, 113
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladó egy magánház nagy keiltel, uj {atillával, pajiáva), u] hidassal a récsel országút mentén és több helyen 10 darab föld, Pörhéncen tél hold szóló. Megtekinthető Auci Ferencnél, Attila-utca tó. 98
Etndó szabadkésböl a Sugár-ut 45. sz. ház. Érdeklődni: Bóczy Antal tanítónál, Széchenyi tér 4. 85
KÜLÖNFÉLE
Márkás fénr .épc-ifigépttk, filmek, lemezek, papírok, vegyazerck, beszerezhető Vaslagh Póténál, Pö-ut 10. ss. — Kedvező
Ura»Konyok és leánykaruhák varrását Illéseién vállalom. Uhocxky Lajosné Csengery-u. 87. 67
Hó, •árolpfijét szakműhelyben lavlt-MÍklós-
tasia. Vulkán gumlüzem, Hoiűiy ut 2.
3202
Hölgy olm I Rém. kath. tUihircos haűl-rokkant kereskedelmi vállalkosó, lelkiekben gazdag, molett udnő Ismeretségét keresi valláskülönbség nélkül ,39—40 évesig\' jeligére a kiadóba. 119
Endl latest, magyaros ruha géphlm-zést és angol ruha azegözéat vállalom. Huszllné, Klnlzsy-u. 70. 99
Mindennapi leveleiéiből ckmegyüjtötí bólyspj«l, régi vagy uj tömtgekct, ma- i gyárt és killloldli. lelosxUtott gytJjtemé- J nyéket bármikor megvételre keresek. — Barbuits Lajos, a Zilál Kö.iöay I. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. sx. vagy személyesért mindennap d. u. ö—T óra iiö.or.
ZALAI KÖZLÖNY
1039 január 15.
m kir. Államvasutak
menetrendje
Értényee ¦ 1838.4*1 oizWber 2-161 IB3B. májú* 14-10.
Miijiyliiiiii™ illlnraí. .tn érkeió él la onnan luilulo Tonatokról.
Nagykanizsa—Budapest dili p. u.
VouM A vonat Kinllli- KMilh*lj Boltit Bp.llr. --o.nl A vonat Hpjiiiái Btgllr Knnthtly Kul:iá
ItáM. neme .il Ind. t. M. Irk. «>k»z!k l.lt.lí neme Indul Ind, ,íl Indul .» 6rk.
laor- 0»v. 5\'44 6-50 657 "Í45 1220 Szem. v 22-3!" 2-19 3-15 437
1213 Szem. v 9-4Ö 10-55 11-25 15-46 1240\' Motorv. — 5-10 5-50 7-30
1211 Szem. v 1415 16-40 16 12 2046 1202 Qyv. 7-20 9Í8 1005 11-13
1241 Motor v. 17-40 1948 — - 1212 Szem. v. 610 1103 11-10 1255
1201\' Ojv. 18-41 19-48 19 53 22-40 1214 Szem. v. 1408 18-25 18-55 2012
1219 Saem.v. 23-46 115 1-38 6-09 1208 Oyv. 2015 22-55 2305 0-04
1 Közlekedik Balatonboglar-Balatonszenteyörgy közölt szeidán és pénteken, Balatonszentgyörgy—Nagykanizsa közölt egész éven.
K6xve>tl«n kocsik forgalmat
1201. az. gyorsvonattal: egy 1, 2., 3, Venllmlglia-Budapest déli p. u., egy I., 2., egy Róma—Budapest déli p u, egy étkezökocs! Pragersko—Budapest déli p. u.
1202. sz. gyorsvonattal: egy étkező Pragersko, egy !., 2. 3. Budapest déli p. u.—Ventlmlglla, egy 1., 2., egy 3. Budapest déil p. 11.—Róma.
12C8/1207. sz. gyorsvonatokkal: egy 1., 2. egy 3., egy étkező Budapest déli p. u.— Nagykanizsa, egy 2., 3. Budapest déil p. u.—Fiume, egy háló Budapest déli p. u.—Venezla, egy 1.. 2., egy 3. Budapest déli p. u.—Roma.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
KMliei-HtV.ir.j|Sinmb.- fípronbil réJM.H Irk. |ih*ljT«n>\'l_jrk. I
T\'ííTWTT
um
1442
1402 1424 14I6>
.1428
8 09 9-481 11-24 112-32 13-55 15-24 15-56 17-21 2021 l|2i-40 II
Az 1401. és 1402. sz. gyorotnolorvonatok közlekednek Wien Sb.—Pécs között.
Kösvetlan kocsik forgalmait *
1 1415. sz. személyvonattal: .egy 2.,;3., Sopton déil pu.—Pécs. egy 2., 3.,Wien Sb-Sop-
rort—Nagykanizsa—fiyckénycs—Koprívnlc—Osljek. »1416,\'sz.személyvonattal: egy 2., 3., Pécs—Sopron déli pu., egy 2., 3. 0. kocsi
Osljek—Koprivnlca- Qyékényes—Nagykanizsa—Wien Sb. «1411. sz. személyvonattal: egy 2, 3., Zalaegerszeg Budapest déli p u. •1412. bz. személyvonatlat: egy 2., egy 3., Budapest déli p u - Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
2414 2406 2418
SZ. V.
Sz. V. Qy. wot.
Sz.v. A 2406.
M.gykknl-nlrdl Indul Bircir, írk. PÓCIf. lik.
ISI 6-52 850 2427
13 54 16 11 17*18 2407
18 34 19 52 20 53 2413
20 21 22 05 23 40 2431 1
¦51
Gy. mot. Sz. v. Vegy.
rcir&l I! N.gyk.nl-Ind. J|_ziir»/drk, 4 4Í 0 58 900 I 9 53 H 11-12 1154 I 1345 1544 18-16 I 19 68 22 35
1 2407. sz. gyorsmotorvonatok közlekednek Pécs—Wien Sb. közölt.
KÖEvs-tlart kocsik forgalmat
2413 —2414. Bt. személyvonatokkal: egy 2, 3,, Wien Sb.- Sopron—Nagykanizsa—Koprivnlca—Osijek. egy 2, 3., Sopron—Pécs és vissza. 2431. vegyesvonattal: egy 2., 3., Pécs—Barcs—Budapest keleti pu.
Nagykanizsa—Gyékényes—Kaposvár—Budapest Keleti pu
I Kanizsáról Indul
iui
Bpest kp. érte.
1h5t 2-5^3
Bpest kp. ind j;J
liKanizsára I érk.
"23 00 II 7-2? II" "g\'(
A 2442/2447. sz. vonatok közvetlen vonatrészl visznek Nagykanizsáról Gyékény Kaposváron át Budapest-Keleti pályaudvarra.
Nagykanizsa—Murakeresztur- -Kolorlba
zKiíi««» i ii is íst
0-27 11-25 640
Trieste Roma| Vent lm. Roma M.-Keresztui
Oyora (Jyors Vegyes
Trieste Roma Ventim.Roma M.-Keresztúr
530 1821 II 47
1207. és 1201/1202. sz. gyorsvonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Naevkanlzsa—Budapest viszonylat alattiak.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlön? olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
-># (VI., Podmaniozky-uiOB 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló miilden modern konfortlal (hideg-meleg folyoviz, központi fűtés, telelőn, lift alb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részéra.
Meghívó a „Csepel" gyártmányú ===== varrógépeken való varrás, hímzés és stoppolás,
valamint a gépkezelés bemutatásáriak megtekintésére.
Kérjük, hogy részvételét már most bejelenteni szíveskedjék. A bemutatást a Welos Manfréd acél- és fémmű vei Rt. vairógépgyár kiklll-dtvtjc végzi és azon az összes varió és hlmzömunkákat, úgymint:
¦z.npe- és monogramhimzéil, lapos- és viráahimzésjt, aiiur- ént éttösKmunká-kat, homokBItéet (grssinir) bemutat]uk.
A bemutatás február hó lolyamán lesz, cca 8—14 napig tart és bárki részére díjtalan. A kiállított munkák vételkényszer nélkül megtekinthetők. — A .Csepel" varrógép, amely a világhírű Pfaff gyár szabadalma szerint készül, elismeri kiváló gyártmány, amely utolérheleilen minősége és tökéletessége folylán használatban kllü-nőnek bizonyult. — Jelentkezés folyó évi január hó 25-lg:
SZABÓ ANTAL Fönt 5. sz. sportüzletében.
Önt is elfelejtik, ha nem hirdet!
SZŐLŐOLTrABT SZÜKSÉGLETET
peronoszpórától és egyéb betegségektől mentes, szakszerűen kezelt, államilag ellenőrzött, garanciaképes telepről szerezze be. — Az árak o» Ük kentek I M fajta áll rendelkezésre. — Nagyter-jedelmtl árjegyzékemet szaktanácsok-csókkal együtt díjtalanul küldőm. \'i\'IVi\'11 IMIM.\' «*7 i\'-fiiioia teitiii,
3 lUlil IMHfl Abailr.RÓKmhegyl-ul ít-3.
DantaDluiiMit! Ultim vállalat
menetrendje
érvényes 1938. október 3-tól.
Eramókal-tér— Vaataliillotnás
Vasútállomásra Erzsébet-térre
4S0
6\'2I JC
7»B %
920 M m
11-os 0 5
13 Sí » a
14 00 « 3
16-38 « J
172« - 1
11» ¦o 8
20 OB
22» « |
2320 N e
e
>
Letenyei menetrend
LrtMjkil Ind. fi 4b ini, . kk. 7SS
Siljkwtuiról kW. MOfl UlMjkairk. iljll)
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámiserekönyv
üjból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Ofcsjetidsjjot
számkozhalih
zalai közlöm*
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Közgazdasági R. T. Nagykanltat". Felelős kiadó : Zalai Károly. Nyomatott: « „Mzgaziaaájl H. T. Nagykaalm"
¦\'•attjátaa Nagykailzaai. (Nyomdáért telel r Zalai Iliről,.)
79- Évfolyam 13 szám
f"1 \'
Nagykanizsa, 1930. Január 17. kedd
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
H ttadóUrabli F<W 5. ¦
POLITIKAI NAPILAP
Pélelos szerkesztő: Barbarita Lajos
E16IHet4»l ai»: egy hóra a pengü 40 filler. SuttotUMtf *» kúdóhlvaUh telelőm 78. sr.
Állás- és kereset-halmozás
Irta! dr. aolnír Imre Országgy. képVÍBOlő
A közvetlen érdekellek körén kívül szinte az egesz\'-arszág kö2önsfe> gio érdeklődik, pr)o ós kontra, a keresetek halmozásának és a férjes Pök közszolgálati alkalmazásának! korlátozásáról szóló tör vény javas*at Irént.
A köztudalbun bizonyos fogalomzavar uralkodik az álláshahnozaséíí a közszolgálati nyugdíjasok keres.* halmozása tekintetében. Nem tagad-- ható, hogy a köztudatban szét ncín választolt és : kevéssé pnexJiiizbtr ¦ fogalmakból, Idők folyamán, egy összefogó és eléggé hangos poljt^ kai jelszó keletkezelt és olyan han-, gulat, amelye meg nem határozott te rje de lpm ben ortc^npetsett ngyne-t vezett álláshalmozások nvigszünte1-tését követelte. A tulajdonképpeni, \'álláshalmozások kérdése, bizonyára, felvetődik még a jövőben is, ez azonban nem tartozik n most szóban forgó törvényjavaslat által felölelt körbe és itt ezzel a kérdéssel mám Is, akarnék foglalkozni. A ke-resematmtozős kérdésével !szükebti keretek közölt Gömbös Gyula kormánya is foglalkozott és az 193 évi I. tc-ben a törvényhozás a köztpénzekből eredő ketlös kereseteké re nézve, az állam és az ez/el viszonosságban lévő intézmények; nyugdíjasait már korlátozta.
Scnn az akkori kormányt az üt említett princípium megájU(aj>iYásái-i nál, som a jelenlegi kormányt az, idézett törvénycikk kibővítésénél hcin az említett politikai jelszó hangul a tnyoniása Irányította, hanernf olyan szempontok vedelték, mint egyrészt az egyenlő elbánás elvén sértő kirívó cselek kiküszöbölése, másrészt az államkincstárnak $ nyugdijak révén \'mutatkozó suly >s és általában kifogásolt terheinek csökkentése, végül nem utolsó sírban az állásnélküli diplomások eh helyezési lehetőségének kibövi;és^.j
A törvény javaslatban tervfceveítt korlátozások kjoránlseni annyiig szigorúak, mint az egyas sajíóköz-lemények, különösen egyep, a hü\'-, lapokban kőzzételt levelek fejtün* telni igyekeznek, mert hiszen az előbb említett közszempontok rigorózus ervényesitését erősen korlátozzák a méltányosság kérdés-e,!, és bizonyos \'Szociális szempontok. Egyébiránt azok fa kihangsulyozá-sok, amelyek főként a kisexisz\'en-ciák létfenntartási tehetőségeit féltik ettől a törvenyja vasiul lói, a legenyhébben kifejezv is, Hízol (aknák mondhatók,
A törvény javaslat az érdekeltség körét az állami és az azzal viszonosságban álló intézményekhez tartozó nyugdíjasok és özvegyek mcl-. lett, az állam és az ezzel viszonosságban álló Intézményiok által fenntartott üzemek ellátottjaira is kiterjeszti, továbbá kiterjeszt 1 az ellátások koilá,toz46áaak alapjául
Olasz-francia tárgyalások Rómában, a német gyarmati követelések Londonban
London, január 16 Chamberlain miniszterelnök vasárnap visszaérkezett Londonba. A pályaudvaron ünnepélyesen fogadták, de végig a városon is Ünnepelte a közönség. Az érkezés után
Mussolini és Chamberlain táviratot váltottak.
Chamberlain távirata megköszöni a lelkes fogadtatást és leszögezi azt a reményt, hogy az angol—olasz barátság reális tényező lesz Európa békéjéneok ftainUu-tásóban. Mussolini válasza is a baráti együttműködést és a békés szándékot hangsúlyozza.
Paris, január 16 Bonnet autón utazott Genfbe, ahol a Rómából vonaton érkező Halifax lord külügyminiszterrel t azoni&l hosszas tanácskozást kezdett1.\' \\ Párisi jelentés szerinl Haltfaxlord a római tanácskozások eredményé-
ről tájékoztatta francia kollégájáig Bonnet külügyminiszter azonnal
utasitáRt küldött a római franola nagykövethez, hogy azonnal kezdje meg tárgyalásait az olasz kormánnyal.
Ugyancsak Parisból jcecnlik, hogy Németország Keleteurópa felől most újból nyugatra fordul, hogy a gyarmati követelések tekintetében eredményt érjen el. Ezért támogatja teljes erővel az olasz kövei éleseket, hogy a Földközi-tengeren erösilse befolyását. Ugy tudják Parisban, hogy
Wledemenn kapitány, Hitler bizalmasa félhivatalos minő-ségben rövidesen Londonba utazik,
hogy előkészítse és megpuhítsa .az angoi kormányt a német gyarmati követelésekre.
London, január 16 Az angol-olasz tanácskozásokkal kapcsolatban a lapok azt Írják, hogy a megbeszélés tisztul tabb légkört hozóit és tulajdonképpen csak előjáték a jövőre nézve. A római megbeszéléseknek igen nagy értéke* van az angol-olasz viszony további alakulására nézve.
Hómu, január 10 Az olasz sajtó szerint a megbeszélések őszinte viszonyt teremtettek, Az olasz-francia ügy végleges elintézését
Olaszország osak a spanyol ügy végleges rendezése után tartja lehetségesnek.
A nemzeti Spanyolország elismerésével az, önkéntesek visszahívása jár, Szóbakerüll ezeken kívül a zsidókérdés és a fegyverkezési korlátozás kérdése, is, de ezckbe.ii nem mélyültek e]. Mindenesetre dönti jelentőségű, hogy a béke fenntartását hozta a megbeszélés, mert e szánd okáról mindkét nagy. hatalom meggyőzte egymást.
Döntő győzelmeket arattak tegnap a spanyol nemzetiek
Taragona elestével megkezdődött a spanyol háború utolsó szakasza
Saiamanca, január 10 A nemzetiek vasárnap dönlö győzelmeket aratlak. Az utóbbi napok előre-nyomulásai miatt a vörösök nem tudták tartani Taragona városát, amelyet vasárnap délben foglallak cl a nemzetiek. Komoly liarc tulajdonképpen nem Ís volt a városért, csak kisebb csatározások.
Ugyanezen a szakaszon elfoglalták Turrega városát is ós a csapatok ózonnal tovább nyomultak Servera felé. A város elfoglalása rendkívül "agy jelentőségű, mórt a Lcrlda --Barcelona és az Arteza—Mont Blanche-i utak kereszteződésénél fekszik. Elfoglaltak az északi részen Raus városát és még •10 községet. Ez is jelentós győzelem,
mert Reüsbob voltak a köztársaságiak nagy fegyvergyárai.
Taragona elfoglalásával több kóz-lársasági hajó is a nemzetiek kezére került. A Város jó Hottalámpontot is alkot egy Barcelona elleni tengeri csalalioz. A város Kabaloiüa második legfontosabb városa és 00 kiloinétr-hyire fekszik Barcelonától, elfoglalása
Szolgáló keresetek körét a közpénzekből eredő • jövedelmeken tu\' \'rf személyes tevékenységből, szolgálati vagy munkábérvlszonyból eie-dö bizonyos jövedelmekre is
A javaslat gondoskodni akar arról, hogy a jövedelmeket korlátozó fntézkedéseivel a nehezebb éHetvíH szonyok között élő kisebb tisztviselő exisztenriákat kímélje. Az előkészítő tárgyalások Során felmerültek egyesületek, .magánosak, fc> ként pedig a kormány, illet\\c ti pénzügyminiszter résziéről felvetett, módosító javaslatok, amelyek a minden inéltánylásl érdemlő esetre való kiterjeszkedésl, a kisebb exisz tenciák megvédését, valamint bizonyos foglalkozások közérdekű jelentőségének mérlegelését, illetve az ilyenek káros korlátozásának a kiküszöbölését célozlak.
Amikor a javaslat az 50 százalé-
kos kereseti lehetőség megállapításánál nem a jelenlegi csökkentéit, hanem az 1931. év e\'ötli fizetéseket kivonja alapul venni; efmlkor az alsó értékhatárt Iskolai végzettség gek Szerint 600, 150 és 300. illelve az özvegyeknél 100,300 és 200 pengőre emeli; amikor kiveszi a közalkalmazott fe\'eséget a végéibánás alá vehetők sorából, akkor, ha há. rom, vagy ennél több gyermeke van. még az esetben is, ha a gyermekek már nem családi pótlékra jogosultak; amikor a közalkalhriz dl fe-\'Or ség végelbánnás alá vonásának beálltára nézve a férj kéréseiének határai a főiskolát végzetleknél a VI., a középiskolát végzeiteknél, a VII., az c-nél kisebb kvalifikációval biroknál a VIII. fizetési osztályok Legmagasabb fokozatóig, léhát\' odáig emeli fel, ahová a közalkalmazott rendszerint csak a pályája
vége felé jut el, amikor a legtöbb csetb.tn már a feleség is küölíöilo szolgálati idejének nagy részé!; a tűikor még ezeket az összegszerű határokat is emeli akku-, ha gyermekek vannak, minden gyermek után 10 százalékkal; amikor gondoskodni akar arról, hogy ha az c törvény alapján elbocsátott feleségre nézve az elbocsátás okai megszűnnek vagy az elbocsátás megtörténte után a házasságból harmadik gyertneke^ születik, biztosítja számára az újra alkalmaztatás lehetőségét ; — akkor ezekből ugy vélem, hogy a javaslat mind amél-j tónyosság, mind az exiszlenciák helyzete iránli óvatosság tekintetében elment addig fl hatérig,, ameddig az általa szolgálni kívánt cél lényegének feláldozása nélkül elmeheteit.
gAjUtf KÖZLÖNY
tehát nnilkivul fontos,
Vasárnap egyébként Taragouáu klvul két nagyobb vároat: Tarregat és Reuit, valamint Összesen a két arovonalon 82 községet foglaltak el. Spanyolország SÓ tartománya hózüi, nem stámltvn n nemzetlek kezén léVÖ spanyol Marokkét és a gyarmatokat, 38 tartomány van n nemzetlek kezén. Jellemző, liogy !1 lakossáy mindenütt kitórti lelkcsedéssil fogadta n bevonuló nenizelieki-t.
Piíris, január 10 1A francia sajtó szerint a vasárnapi nagy ncinzeli győzelem döntő befolyású esemény. Tar.iij.nia elestével a Spanyol háború vej/sö szakasza kezdődött meg. A ncmzeUcli győzelme most már relinriiizliainiiati, meri a vörös front r\'rtelen fog összeomlanl. A Jobboldali lapok követelik, liogy mielőbb
vegye fel a franola kormány a diplomáolal érintkezést Bur-gossal.
l\\ baloldali lapok még mindig flfról iniak, hogy Franciaországnak támogatni kellene a megszorult spanyol Vörösöket.
Csáky külügyminiszter Berlinbe érkezett
Berlin, Január i(i Csáky István gróf külügy nüniszter háromnegyed 10 órakor megérkezett Berflnbe, A pályaudvaron Rlbbenirop külügyminiszter fogadta ünnepélyesen. ÍA fogadtatáson ott volt a berlini olasz nagykövei is és számos politikai előkelőség. <
a fogadtatás után ftlbbentrop szállodájába kisérlc Csáky gráfot, aki délután kezdi meg tanácskozásait.
Összeült a Népszövetség tanácsa
Genf, január 16 A Népszövetség 104. tanácsülése ina kezdődött meg. Délelőtt csak zárt ülés volt, amelyen u napirendet állapították meg. Délalán lesz az első nyilvános ülés, amelyen a spanyol kérdés szerepel.
Utolsó angol demars Japánhoz
London, január íti Anglia elkaidle utolsó figyelmeztető
üzenetét Japánnak, amelyben hangsúlyozza, hogy nem hajlandó japán Idnal hódításait elismerni. Figyelmeztet
u Jegyzék arra is, lu.gy Anglia Franciaországgal és Amerikával együtt gaz. dnsági harcot indit Japán ellen.
Székszorulásoknál és az ezekkel Járó felfúvódásnál, légzési zavarnál, szlvdobogásnál, szedd lésnél és fOIzugásnál a belek működését egy-két pohár természetes .Ferenc József keserűvíz csakhamar elrendeli, az emésztést előmozdítja, a vérkeringést felfrissül s (Iszta felet éi nyugodt alvást teremt. Kérdez le meg orvosát.
jtimtisi, inj kiiutoi!
Elbúcsúzott Nagykanizsától a Munkácsra Induló vadász-zászlóalj
Nagykanizsa búcsúzott. Zala és Somogy katona-fiai n déli végvér Kanizsáról elmennek ós az északkeleti testvérváros, Munkács városának védelmezői lesznek. A „kanizsai társadalom búcsúja szép és méltó volt.
Már jóval ío óra előtt fölállt a búcsúzó vadász-zászlóalj az Erzsébet léiben. A 20-as hősi szobor körül hatalmas tömeg. Közvetlen u hősi Szobor alatt az emelvényéi a város vezetői, az egyháziak, bíróságok, az Összes iskolák, hivatalok és egyesületek képviselői teljes számban.
"Tíz óra előtt két perccel jelzik, hogy jön vitéz Székely János tábornok, állomásparancsnok. A vezényszavakra kemény vígyázba merevedik az egész zászlóalj. Vitéz Székely János tábornok a jelentés átvétele után ellép a zászlóalj éle előtt, Minden szem rajta csüng. Kemény járású büszke \'magyar, igazi katona. Pontban ti* órakor mái* nz emelvényen van. Beszéde egész rövid. Pár mondat mindössze. De katonához méltóan (hatnt\\>zí>tl, velős* beszéd.
— Zrínyi Miklós városából (mondotta töbt/jk között Székely) János tábornok — az északi végek testvérvárosába, Zrínyi Ilona városába mentek. Zrínyi Mikfós hős katonai szellemét viszitek magatokkal. Ez a szeltem megvédi Munkács városát az ellenség további gálád támadásaitól, mert Jcerftóny, vagy ha kell fegyveres öklötökkel fognak találkozni mindazok, akik bántani merik. A magyar hősök példája kö-> telez. S ne feledjétek, inkább meghalni, de meg nem hátrálni.
A tábornok nagyhatású buzditó búcsúbeszéde után dr. Králky István polgármester lépclt a szónoki Emelvényre. Hangoztatta, hogy a nagy nemzeti célokat csak azok a nemzetek tudják megvalósítani, ame lyek crös, fegyelmezett hadseregre támaszkodhalnak. Utalt a magyarság harci készségére és vitéz bátorságára, amely ezer éven át fenntartotta ezt az országot. Ha ez megvan .— mondotta a továbbiakban -nem kell félteni a magyar jövöU Most amikor az észükl Végekre mentek, isméi hasson át benneteket.Zrínyi Miklós szelleme, amely ebben a négy szóban foglalható össze: »Ne bántsd a magyart!« S mondjátok meg a munkácsi magyaroknak és a velünk ezer éven át jó barátságban lévő ruszinoknak, hogy nyugodtan hajthatják álomra fejüket, . mért Zrínyi Miklós városának zalai és somogyi vitézei a nagy Zrínyi szellemében büszkén és hősiesen állják a. vártát és megvédik azt minden ga Iád betörés és orvtámadás ellen.
A nagy tapssal fogadott beszéd után Fekete Rezső őrnagy, a búcsúzó zászlóalj parancsnok-helyettese lépett elö. {A zászlóalj parancsnoka, Bende Antal mér Munkácsra uta-
zott) Hataimas, ncmzeUszalagoskoszorú a kezében. Megköszöni a tábornok szavait, majd yfai arra,hogy alig egy éve \'ugyanitt álltak a hősi szobornál, hogy fogadalmat legye, nek hős elődeik emlékére.
—¦ Most újra itt áliunk - mondta —"és amidőn Rákóczi földjeit; indulunk, fogadjuk, hi>gy megvédelmezzük azt a földel az ellenség támadásaival szemben. Fogadjuk itt előttetek, hogy a magyar él-niakflrás szel\'emét visszük magunk." kai. MI, zalai és somogyi katonák, fogadjuk, hogy szent kötelességünket teljesíteni fogjuk. Ebben a s/elleniben megyünk, ebben élünk és hit kell, meghalunk !
Csillog az őrnagy szeme, amikor ezeket mondja és a koszorút ráhelyezi a hősi emlékmű talapzatára^ Aztán felhangzik a Himnusz. Mozdulatlan, mereven áll az egész tér. Valami furcsa érzés hatja át a lelkeket. Ki tudja, mire gondolnak ezek a kemény magyar koponyák, Ül most a Himnusz felemelő akkordjai alatt. Az enyhe téli napsütésben csillogó, feltűzött szuronyok villogásával v\\ersenyrc kell szemüli csillogása, amint a 20-as hősök bronzalakjait nézik. Nem, ezeket a
1339. január 1?.
legényeket nem kell félteni. S nem kell félteni Munkácsot sevn. Kemény öklü, kemény fejű legények ezek.S amire vállalkoztak, megteszik!. Nem csak azért, mert szent esküvel fo. gadták itt hös elődeik emlótaeelőtt, de inert magyar szivük dobbanása ezt követeli tőlük.
— Tábornok ur, kérem a további parancsot | — hangzik a vezénylő őrnagy szava a Himnusz utáni mély, megilletődött csendben,
— Díszmenet jobbra a városháza elfttt! — adja ki a rendelkezést Székely tábornok, S pár perc múlva a fellobogózott FŐ ut kövezete n Munkácsra induló katonák kemény lépteitől-dübörög. Amint itt ellép-hek a tábornok és a polgári előkelőségek előtti ismét csak az j-Jt eszünkbe: — a déli végek vitéz katonái meg fogják védeni az északi határt. Dübörgő Járásuk, kemény, fe gyelmezett lépésük mintha pecsét volna előbbi fogadalmukon.
Nagykanizsa sajnálja, hogy meg kell válni fiaitól, de lemond róluk, mert tudja, hogy ez is szKttt kötelesség. Ha hiv fl haza, menni kell. De büszke örömmel tölt el bennünket az a tudat, hogy n zalai ka,to~ nák ott az északi végeken is megállják helyüket és a testvérváros Munkácsra békés biztonságot • és nyugalmat visznek. Zrínyi Miklós szelleme kiséri őket.
Barta István gimnáziumi igazgató az Irodalmi és Művészeti Kör elnöke
A nagyk\'.mizsal Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Szakáll Gyula elhelyezése után e\'nök nélkül maradt-Az elnöki szék a nyári hoppokban Ürült meg, az őszi hónapok külpolitikai eseménye^ miau pedig az egyesületi é\'ct írtajd-iem teljesen szünetelt) így csak az utolsó választmányi ülés foglalkozott oz elnöki szék betöltésének kérdésével., Akkor a választmány egyhangúlag ugy határozott, hogy Barta Istvánt, a piarista gimnázium igazgatóját kéri fel a Kör elnökéül. Nem csak azért, mert a Kör közel 60 éves történetében tradíció volt, hogy elnökéül mindig a piarista gimnázium Igazgatóját választotta, hanem.azért
is, mert Barta István személyében ,is olyan ériékek összpontosulnak, a melyek hivatottá leszik őt, hogy élén álljon Nagykanizsa eme régi, egyetlen kulturális egyesülelének. A választmány által kiküldött bizottság vasárnap délben dr. Kt\'átk\'y István polgármester, a Kör tb. elnökének vezetésével jelent meg Barta igazgatónál, felkérte őt az elnökség vállalására és Barta Islván elvállalta azt. A Körnek ez a választása osztatlan örömet kelt mindenütt Nagykanizsán, ahoi a Kör működése és a város kulturális közéletébecn \'vitt szerepe iránt érdeklődés és becsülés nyilvánul meg- f
A nagykanizsai rendőrkapitányság egy esztendei munkája a statisztika tükrében
A nagykanizsai rendőr ka pitányi-ság segédhivatalának vezetője, Marmaros Jakab főtiszt most adta ki jelentését a rendőrség mult esztendei működéséről. Érdekes végignézni, mennyit dolgozott a kis létszámú rendőrkapitányság, mennyi műnkét végzett, mi mindent adfmi,-
Finom kötött árut
nagyon olcsón vasáraihat
Virág* József
divatáru-üzletében, Fő-ut 3.
nisztráll és mennyi akta fordult meg kezén egy esztendő alatt.
Hogy fogalmat alkothassunk magunknak a nagykanizsai rendőrkapitányság egy esztendei munkásságáról, mindenekelőtt tudnunk kell, hogy összesen 21.109 ügydarab fordult meg nála.
A rendőrség fizet a vénásnak laki bér cimén összesen évi 1764 pengőt A toloncház fizet n, hercegi uradalomnak havi 1000 pengő bért, mlg a próbarendőrök részére a Klríőly utcában tartott lakás évi 760 pengőbe kerül. ( \\
Nagykanizsa területén a rendőrség 3 autóbuszt, 10 tehergépkocsit. 16 személy taxit, 62 magánautót, 60 motor ke rékpőrí tart nyilván.
Idegen megfordult a városban egy esztendő alatt összesen 1836u állandó külföldi lakóla van Nagyi
lfflil.Jtnufa_n.
ón.\'k 89.
Bűnügyekben «61 feljelentés történt hz elnrult ívben, ezekből 601 Ogyet derítettek ki, 50 míg folyamatban van. A bűnügyek közöli szerepelt lopás 365 cselben, emberélet elksni Wntény 68, rablás 8, sikkasztás 62, orgazdaság 2. csalás II. 41, gyújtogatás 4, egyéb bűncselekmények 118 esetben.
Kiállítottak 919 erkölcsi bizonyít-ványt, 30 oselédkönyvel. 65 fegyver tartási engedélyt, 177 tudakozó lapot, 60 igazoló Jegyei, 23 rikkancs Igazolványt, 16.170 lakcím megállapítást. 38 talált tárgy őrizet alá került, 160 közlekedési, 1021 általános klhágásl feljelentés futott be, 6100 rádió, távirat (körözés, ,s,tb.) érkezett az év folyamán, kiszabott bírságpénzek összege 8165 pengő, ebből befolyt 6537 pengő, töröltetett 1691 pengő. A várfcs szegényalapjának j jtolt a klhágásl pénzekből 2329, a pénzügyi tárcának 2675. a földművelésügyi tárcának (erdei kihágásokból) 132,fclz Országa Mezői gazdasági Biztosító intézetnek 602 pengő egy fél év alatt.
Hogy a rendőrség az önművelésről sem feledkezett meg, fcizonyitjn, hogy most indulnak meg a német, olasz nyelvű rendőr-tanfolyamok. *
Kedd
BUDAPEST L,
11.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hírek. _ 10.20 Felolvasás. _ 10.45 Felolvasás. — 12.10 Hanglemezek. — 12.30 Ilirek. — 13.20 lilüjcH-zés, időjarásjefentós. - 13.30 A rádió siMlhiiaeiK\'kara. — 11.35 llirck.\' — I 1.50 A rádió műsorának Ismertetése.
— 15 Arfolynmhirek. — HI.10 Arányi Maria Ismertetése. — ii>.45 Időjelzés,
lürck.
17 Felolvasás, — 17.30 Zsögön Len., ke óackcl. 18 Lám Frigyes clöollésa.
— 18.35 Lendvai Jóska cigányzvnc-kara. — 19.05 llirck. — 19.10 Hírek s/lovák és raszín nyelven. — 111.30 F.gy nagy angol gycriuckkőllö. — 2015. Budapesti Ilangvereay Zenekar. —
21 Külügyi negyedóra. — 21.10 llirck, Möjfirásjdtanlós. — 22 Dr. F.aibor Nándor zongorázik. — 22.15 Ileinc-mann Ede jazz.zcackara. — 0.05 1 li-rc-k.
BUDAPEST II,
18.33»M«z«gazdaságl félóra. — 10.15 Francia nyelvoktatás. — 20.15 Major Krvta dr. előadása. - 21 llirck. -21.20 Magyar nóták ós csárdások, —
22 Itlőjárásjolontca.
BÜCS.
12 Dell zene. — 14.10 Könnyű zcar.
- 15.30 Denevér. — 16 IJoWfhdt-zcackur.
17.10 Dobrlndl-zcacknr. — 18.20 Ki. vénség haagverseny. — 20.10 Tarka est Salzburgból. — 2235 Brahms: Haydn változatok két zongorán. — 23,03 Hamburg könnyű ós tánezonéje,
H T«kletM mtf n Kopstdin Butor-iruhái állandó butorklillltését ízléses és oloió bútorokat kedvező Mielósi lel t«olekkel vásárolhat. ,
ZAfcAI H021.0NV
NÉPSZAVAZÁS ÉS REVÍZIÓ A KERESZTÉNY ETHIKÁBAN
IRTA : Dr. VÉRTESI FRIGYES
ív.
km jó, szavazzanak, lárgjaljának, mindez csuk a történelmi erők felületének bodrozása marad, ha a inn-gyár két vonatkozásban maradékla. tanul magára talál.
Az első az, hogy szűkös kenyerünket Igazsággal és sjxrclcltel megosztjuk magunk közt. Az nem lehet, hogy szegényeket ós gazdagokat végzo\'.i-s ellen-ségcskedós válasszon el egymástól ebben a kicsi országban azért, mórt az erdei vad, pláne a jászolhoz kötött marha biztosabban jól lakik, .a bebörtönzött rablógyilkos |>eitig minden tekintetben létfenntartás dolgában jobban el van látva, mint sok tisztességes honfitársunk. . Tudjuk, hogy ez;világje!enség s ezért ostihik n csehek, ha az általunk bevallott szociális hibáinkkal lázítanak ellenünk. Fgybcn azonban szeren ccáuV-nck Is* mert a testvéreknek nevezett
tótokat és ruténekéi ök még azokon a területeken ls nagy nyomorúságban tcngí\'tlék, amelyeket azok hozományaként kaptak a begyes nagyhatalmaktól! Amikor tehát mi, magyar szociátpofitit. kusok az iltlióiii súlyos társadalmi cgvcn Fit lenségek cl feltárjuk, két dolog-gal tisztában vadunk. Az egyik az, hogy nálunk sokkal gazdagabb országokban fk. vannak nagy számban éhezők. A másik az, hogy olyan hazug, s/édclga náció, mint u cseh, mcgkl-sérli őszinte, vallomásunkat ellenünk fordiiuni. fis mégis írunk és beszőjünk bajainkról\', mert mindennél fontosaimnak taitjuk nz Igaz emberiességnek diadalát a -szociális igazság megvalósulásában, nem utolsó sorban azért ls, mert nélküle 1,0.11 lehet komoly nemzeti összefogást várni. Börtönbe azokkal, akik az igazságtalan, széthúzást Szülő szdriális-gazdasági rendszert védik!
Száz év múlva 45 millió magyar.
¦Ha aztán mim\'cn magyar számára biztosítva vau az a tisztességes létfenntartás, amit szegény hazánk nyuy-tant tud, akkor remélhető a második nngy követelmény teljesedése; t. I. n tisztességes népszanorodás! Ha n köz. vellen háború előtti 33 -31 ezrelékes év! születés visszM^ ós csfcik a jelen-legi l-l ezrelékes halálozás is marad meg — azaz ha ez nem Is javul — 50 Óv múlva 20 milliós büszke nem-zetU\'-szünk. 100 év hiulva nc:lig köuy-nyen elérjük a 15 milliót! fis 100 év nem sok Idő a történelcmlvn, tehát egy nép életeién, a 15* milliónyi magyar irfüli\'í nem utópia, hanem egyszerű, rideg stnFsztíkn. aminek meg. valósulásához nem csoda, hanem némf tisztesség, egy kis uomzctl öntudat ós keresztény, szociális igazság kell! Azt hogy 100 óv egy nój> életében\' nem olyan hosszú idő, amellyel nc lehelne számolni, amelyen nc vonulhatna keresztül egy nagy, élő, állandóan ható eszmo, mutatja — töbt>ok közt — lengyel lostvéivluk példája, akik or. szaguk első széldarabolásától ke/tho (1772) nem szűntek moj 1.10 éven át
a lcgeinbcí\'leli\'ncbb elnyomatások kö. zciídic sem küzdeni Nagvlr-ngyclor-szág megvalósulásáért, pedig ők f>bb, mint 100 éven keresztül (1705-től) móí egy mienklieí hasonló, kicsi szuverén állammal sem rendel keztekl Tehát, ha ma, viszonylagos gyengeségünk alatt, történelmi haláraink visszakövetelése nem teljesülő igazságos igény is, jövő erőnk tudatában le nem mondánk semmiről. Szaporodunk számban, erő-södünk nemzeti össroibgásbnn, növel-jük kultúránkat, dc fe;:vverkez7.ünk is és — várunk! Várjuk a jelenlegi állapotokat örzö hatalmak ei-ejónck lazulá-sát, sőt pusztítását. Várjuk nz Isten által nekünk szánt részt a világtörténetemben, ahol sokaságunk és fiatalságunk dinamika jávai bevonulunk elfoglalni uj holyttóket a viliighaiahnnk őr-sógvállásánáh íme már most jelentkezőnk ős bejelentjük igényünket a mostani vllághatalmnk állat, ember-hiány miatt kiürített gyarmatokra, amelyeken majd békóven megosztozunk a jól szaporodó lengye], olasz és szerb testvéreinkkel.
Közeleg a világuralom-váltás
Mert 100 óveu beiül halálos biztonsággal bekövetkezik a vjlágnraloni-vál-tás! Köztudomású, hogy Fr.inciaor. szágl>au mái- megkezdődött a tényleges kihalás. Már 1935-ben 0.5 ezrelékkel nagyobb volt a halálozások, mint n szüieté-sck száma. De tudja meg minden magyar, hogy az angoloknál óp oly kevés a születés, mint a franciáknál (10311-ban 15.3 százalék!) és csak azért vau — egyenlőre — kb>. 3 ezrelékes termószct"s szaporodás, mert még — aránylag — ujkolotfl nz cgy-ké/és és az öregek Korosztálya még nem érte cl a*t a viszonylagos telítettséget, mlrtl a franciáknál. (Ezeknél 1930-ban a lakosságnak II százatékn az angoloknál = i\\sak- 11.5 százalék volt G0 éven relül!) ])c eléri, mert siet feléje. Így léhát az európai, sőt világ-imülikát Irányító két nyugati nagy nép Szánta, hatatnia hanyatlóban van és mind nagyobb lesz lakói közt azok száma, akik reszkető kéz/cl, Kényelmes klubszékben, pipilt szorongatnak, mint azoké, akik, akfly nagy nem-
zeti cólóköi\'t is, numkaszerszániot, vUgy fegyvert ragadnak. SjOzt minden káröröm; dc ki"ilrni,ősebb* megindult-ság nélkül is azért vegyük tudomásul, hogy a távolabbi jövőben — talán — jobban bízzunk, mint a közeliben, amelyet még világhatalmi hivatásukat nem hiven betöltő népek irányítanak. Vagy tán lehet az — Ision és világ népeinek igazságos ítélőszéke előtt — világhatalmi szerep erkölcsös betöltése, hogy kicsi nó|>ek nagy igazságait épen akkora erővel nyomják el, mint amekkorával szolgálatára állanak a nekik is veszélyt jelentő nyers erő műiden kívánságának !í Ezfceí szemben a termés/.eltör vény parancsa szerint az lenne a nagyhatalmak kiváltságos fel. adata, hogy a népek viszonyában f>\\. kumentcion az igazságot segítsék dia. dalra. Hát ezt nem telték, hanem elnyomtak védtelen népeket, gazdagodlak, élvezlek és most jólétük megfojtja őket: pusztulnak. Külső ellenség nem birt el velük, magtüanságukkai űk maguk mondták ki saját halálos Íté-
letüket, amit a természet kegyelem nélkül végre is hajt 100 év múlva — azuz a világtörténelmi közel-jövöben!
— volószinüleg mind a két nép elveszíti nagyhatalmi pozícióját Erre lei kell készülnünk, oz- alatt különböző feladatokat cl lehet ős cl kell végez-nüuk, i
Tovább álmodjuk Mátyás király álmát
iA 100 óv lörtóuebni távlatában nem ls nagy, feladat — a tisztességes nép-szajvorodást és igazságos kenyérmeg-oszlást fcltótélezvo! — a történelmi Magvarország visszaszerzése, fis h" majd nagyok leszünk, talán ajándékozunk is itt-ott némi. területet —\' persze csak jóbarátnak!
I)c tovább akarjuk álmodni Mátyás király álmát, süt meg is valósilani azl a magyar nagyilataimiságot, amjro a keleti népi evő ős a nyugati kultúra képesíti majd a nagy nemzetté szaporodóit magyart!
. Imc ezekből adódik a mai és jövő magyar életnek íniudeu alábbi parancsa !
Már a legkisebb gyermeket meg kell tanítani arra, li)gy jogunk vau a történelmi határokra s ezért Itoza-áruló. mindaz, aki szivében lemond-róluk. S ezt az igazságot iskolában és életben addig kell ismételni, hogy nc legyen egy magyar s-.1, aki másként tudna gondolkozni ós érezni., Gpcn ezórt tilos lesz pld, minden olyan térkép lcrjesz.lé:o, amelyen csak a csíin-kaország vau lerajzolva, Magynroiitóág (érképén vékonyka vonallal kctl megjelölni, hogy hol kezdődik lorületcüjk ellenséges megszállásai
. Sürgősen .meg kell teremteni\' azt a ""szociális-gazdasági rendet, - amely lisztess éggel megosztja a magyar nem-iftli jövcdclmK s jgy a mugyar anyák nem koldussorsrn, hanem tűrtető emberi élclro szülnek számos magzatit.
¦fis végül vallás-erkölcsi, jogi és birtokpol\'lik\'ai téren mindent meg kell tenni, hogy a magyar nép visszatérjen1 háború előtti sza|>oraságáho?l Nem kell félni az elszegényedéstől: minden ohibcr csak ogy száj, dc kót kar s igy több értékel tud termelni, — helyes gazdasági és szociál-politika mellett!
— mint amennyit nicfioszik.
lAzlán tái-gváljanak, alkudjanak állam fér fiaink, hálásak leszünk az előlegért, amit hozlak, de a sommás, vógőrvénycs clinlőzésj a magyar nép egésze tartja feni magának arra «z időre, amikor magyar ökljk és" fegy. verek imponáló hatatnia asszisztálbat lárgyató meghizotíjainak.
(Vége.)
IDÖ
Jóslat:,
Mérsékelt délnyugati szól, több helyen, főleg éjjel és holnap esö, az enyhülés ós olvadás tovább tart. _
A Meteorológiai Intézőt nagykanizsai fflsgflgyelőállom&sa Jelenti t
Hőmérséklet tegnap este 9 érakor: +68, ma reggel +7 6, délben +116.
Csapadék: 3 5
r mm
31 ALAI KÖZUONY.
1938. lanutr 17.
KiNIZSAI FARSANG
1. A MANSz teája
A Magyar Asszonyolt Nemzeti Szövetségének tevékeny nagykanizsai exportja JólsikerUlt táncos teát rendezett. Minthogy az idei farsang ugy-látszik véglegesen a kevesebb kockázattal járó éa a közönség szempontjából Is kényelmesebb táncos teák rendszere mellett kötött W, ezt a mődot választotta a MANSz is a farsang megünneplésére. A tavalyi túlzsúfolt legényegyletl MANSz-teák után az Ideit az Iparos székház termeiben rendezték éjfél után 2 órai zárórával. Hogy ezt mennyire helyesen telték, mi sem bizonyltja jobban, mint a várakorá\'on felüli eredmény. Nem voltak többen, nVnt az eddigi farsangi estéken, de á délutáni MANSz-tea mégis egész kis bállá nőtte ki magát, szép közönsége volt és meleg, kellemes hangulata. A szép bülféböl még roncsok sem maradtak meg zárórára. A rendezőség, élén dr. Krátky Istvánná, elnökasszonnyal, a renr\'-~és munkáját hozzáér\'ö körültekln.ÍKsel végezte. A hangulatról a Németh-jazz és debreceni Kiss Jóska cigányzenekara gondoskodott, mindegyik érli a mesterségét. Á MANSz dolgozó hölgy gárdája elismerést érdeméi Ie<kes és eredményes fáradozásáért. A tea sikere után valószínűleg még egy MANSz-tea lesz a lar-\'sangon.
2. A Leínyklub teája
Szépszámú közönség vett részt a Szent Ilona Leányklub vasárnap esti műsoros teaestélyén a Mlssziósház nagytermében. Olt láttuk a város társadalmának minden rélegét élén dr. Hegyi Lajos rk. hitközségi elnökkel és nejével Dr. Krasznai Jenő h (tanár beveze\'őbeszédében a kánai menyegző vigasságát állította a vigadni akaró keresztények elé példaképül, amelyen maga az Ur Is jelen volt. Ma|d megkezdette előadását a művészet mibenlétéről és gazdag eszmcköiben fejtegette a művészet kiindulásinak vallásos voltát. Előadása az Igazi és nemes művészet mellett való állásfoglalás volt a tudományos férfi szemüvegén keresztül, de a nagyközönség számára. Hallgatósága viharos tapssal julalmazta. Majd Latin Teréz monológja következett, aki „Mlss Bür-gozd" élményét adta elő sok derültséget keltve humoros előadásával. Kedves volt Németh Ilus és Bogenrieder Micus magyar tánca, amit meg kellett ismételniük. A Leányklub bájos házikisasszonya! ezután felszolgálták a teát, majd a Németh zenekar játéka mellett a sok fiatal pár táncra perdült.
A közönség valóban meg lehetett elégedve a Szent Ilona Leányklub kitűnő rendezésével.
Él\'lmhzerkereahedBnH
„.r Ke,fVes mesler- \'gyulaiéban nem voltam megelégedve azokkal a tolásokkal, amelyeket tegnap küldött.
.7 Hílé\'t? Vataml hibájuk volt talán ?
— No, nem olyan különüs, csak a nagyságák nem volt arányban az életkorukkal.
Nagykanizsa után Zalaegerszegen is győzött a NEP-lista a városi választáson
Nemrégen.zajlottak le a nagykanizsai városi képviselőtestületi választások. Minden ellenkező magya rázattál szemben tény, hogy a kanizsai városi választáson o Nemzett Egység Pártjának listai arattak fölényes győzelmet (az egyetlen kls-kanizsai kerület kivételével) a város minden kerületében. Két jelölt kivételével, akik a városházi listán íjtotlak, az összes beérkezett mj városatyák a Nemzeti Egységlis-táján kerüllek be a város parlamentjébe. A polgári összefogás, a városháza és a Nemzeti Egységegy-nevezőrc j-jtása uncgmu latra, hogy a NEP olyan jerötényezö Nagykanizsán, amellyel szemben egyéb párt vagy egyéni jelölések — a Schlos-ser-man dátum leszámítva — csak* elégtelen szánrj szavazatokat tudtuk szerezni. A Városházi íi. n. hivatalos jelölés is számolt ezzel, amikor az említett két Jelölt kivételével cgé.
szében közös listában állapodott meg a Nemzeti Egység Pártjával/ ^öt; — a nagykanizsai Nemzeti Egy ség még gyarapodott Is négy fuj városi képviselőtesíüUítl taggal, a kik ezen a választáson, bár korábban más párt tagjai voltuk, a Nem-zxíU Egység listáján indultak és az eredményes választás után beléptek A Nemzeti Egység Pártjába.
Zalaegerszegen Js megvolt a választás szomb-Uon. Leszavazott a vá lasztóknak mintegy 60 százalékai Négy kerületben teljes egészében győzött a NEP és a Baross Szövetség közös íj. n. Imrédy-listája, csak az ötödik kerületben vesztett ez a lista egy rendes és egy póttagot, ezt is azért, mert ebben a kerületben az "jtolsó pillanatban egy megtévesztő listát nyomtak •Tmrédy Magyar Élet Mozgalom* aláírással. t |
Meizlar Károly bejelentette Keszthelyen, hogy az első sorban támogatja Imrédy reform-programját
Keszthely, Január 1G (Saját tudósi lónktól) Dr, Melztor Ká. roly, a keszthelyi választókerület képviselője vasárnap beszámoló gyűlésen mondott nagy beszédet a Bocskai vendéglő nagy termében. Gerencsér Ferenc elnöki megnyitója .után Mcizler beszámolt a magyar belpolitikai ó\'ei dMraányeirol1 ós a Jövő magyar élet kialakulását vázolta. Hitet tett haiáro. zolt kijelentésekkel Imrédy miniszter, elnök Magyar Élet Mozgatnia mellett. Bár - mondta ~ nem csatUkozik a kormánypárt táborához, dc az első sorban liarcol a miniszterelnök programjának megvalósításáért azokkal szemben, akik a reform-tervekel cl akarják gáncsolni.
Bejelentette Meizlcr, hogy o miniszterelnökség engedélyével ívti t\'jság
c, napilapja megjelenik,
Rakovszky Tibor országgyűlési képviselő felszólalásában külpolitikai kérdésekkel foglalkozóit. Többek között ezeket mondta:
— Barátokra szükségünk van. Mí is hü és becsiüeles barátok akarunk lenni, de italáraink szentek, A magyar nép sohasem volt cselé I és szolga és nem is lesz az soha. Barátaink segítsenek erősödni bíjtnÜJlket, hogy ezzel okot ís erősítsük.
Végül Mcizler Károly bejelentette, hogy Budapest székesfőváros 300 gyermek részére 10.000 pengőért üdül\'it óhajt építtetni Keszthelyen, Bejelentette egyben azt is, hogy a Kcsztiwlyf-röl ideiglenesen eh-ezóayolt katonaságot a város rövidesen visszakapja,
A Zalai Közlöny gyűjtése
T
Adakozzunk háziezredeink zászlajára!
Mivel bizonyíthatja erösebben-Nagykanizsa polgári társadalma, hogy megérlelte az idők szavát éi válóban akarja a katonás magyar közszellemct, mini azzal, ha a polgári társadülom adja katonáinak kezébe a lobogót, amely alatt a magyar kötelességek teljesítésére kjei! indulniuk? Ez a két ezred-zászló, amit a kanizsai 17-cs és a határőr ezied kap a város közönségétől, jclenlenl fogja minden idők-
ben a kanizsai polgár áldozatos magyarságául és a katonás Szelemmel szemben való hazafias kötelesség-érzését.
Eddigi gyűjtésünk 487.50 P
Kottái testvórok 3.— P
Szénié Géza korcsmáros 3.- P Gazd. Biztosító Szövetkezetének fökőpviselete 3.— P Dohost Elek 2.- p
Cslza György 1.— p
Összesen: 498 50 P
A W" § CJJICJ citdneíKap^at
25 filléres egységárban
Teutsch Gusztáv
(Város&áxa)
> druosxiúlyőinahi félemeletén.
vaskereikodilB — NigykanlMt Kincsem zománcozott
tűzhelyek <s kályhák
Frommer vatiásüfegyvorek él lümrtk a legolcsóbban.
!
— (Utániak a hit egységéért)
A nagykanizsai ferences plébánia-templomban január 18-tól 25.ig naponta délután G órakor Utániak lesz. nek a lút egységéért
— (Nyugalomba-vonulás) Erdáryi János nagykanizsai városi
nyilvántartó 10 évi közszolgálat után l>cadta kérelmét nyugdíjazása Iránt, l\\ kérvény a legközelebbi városi közgyűlés elé kerül. Erdélyi János szeniorja a városi tisztviselői karnak szolgálati idő te ki n le lében. Mint nnni. kacm, bárhová i* állították, becsület-lel és tisztességéét Jfíta meg helyet feleltesei és a közönség megelégedésére, Erdélyi János derék magyar h;i/:iii, becsületes, u: Ll i u katholikus ember, aki nemzeti mozgalmakon, katliolikus megmozdulásokban mindig részt veti. Családját ts ebben a szel-lemben nevelto, ngy hogy fclonioít\\ fővel tekinthet vissza \'10 éves városi közszolgálatára. Nagykanizsa város közönsége szeretettel búcsúzik Erdélyi Jánostól, aki mintaképe volt a szor-gal^uas, lelkiismeretes városi tisztviselőnek,
— (Dicsérő-ok Iratok átadása)
iá m. kir. 3. honvéd vadász zászlóalj inrancsnoksága dicsérő okiratok, kai lüntclte ki Ipolyi Lajos, l\'arkas János, Törő György és Horvátli Sándor nagykanizsai lakosokat. Az okiratokat dr. Hegyi Uijos Töjegy\'-ö a mai na]>on ünnepélyes keretek közctl n>\'"j\' tottfl ál a kilüntcleiteknek. Dr. Hegyi Lajos :i kitünlc let lekhez intézeti beszédében hivatkozott arra, hogy a külön, leges viszonyok közölt kiváló szorgalmukért kajK>tl elismerés reményi nyújt arra, hogy majdan komolyabb helyzeteken is becsültnél megállják hegüket a magyar hazáért. Ez a kitüntetés — mondta dr. Hegyi — nemcsak nokik kitüntetés, hanem a városnak is, mely őket fiaiknak vallja, A kanizsai katonák a világháborúban dicsőségesen állták meg a helyüket s nz Utódok, a mostani katonák méltók tcssznek hős elődeikhez. Ezután dr. Hegyi Lajos ós az összegyűlt tisztviselők melej^cji gratuláltak a négy derék kanizsai polgárnak.
— (Halálozás)
Kuglcr Sándor ny .körjegyző, aki gyen minőségben 33 évig működött Cehén ós 3 évig Zalasárszegcn, znia vármegye törvényiíalósi bizottságának tagja, vasárnap meghalt. Temetési\' Xagykamzsán kctlden délután fél I órakor lesz.
— Szünet a leánygimnáziumban)
tA nagykanizsai Nolrc Dame lcány-gimnázlum igazgatósága értesiti oz intézet növendékeit, hogy az iskolát előadások január 234g szüueloüK\'k. A tanítás január 25-én kezdődik.
Szenvedő beteg asszonyok gyakran már egy kis pohár természetes .Ferenc József kesertivizzei is nagyon könnyű, lágy bélkJOrUlést érhetnek ei, sml Igen sok rsetboi rendklval jótékony hatással van a beteg szervekre. — Kérdezie meg orvosát.
lm január 17.
Zeneoktatás Az apa abban a pillanatban lép be a szobába, amikor a zongorala-nár megcsókolja a leányát. Mérgesen szól:
— Eiirt fizetem a drága óradíjai ?
— Nem, — mondja a zongoratanár — ezt ingyen csinálom.
— (A zeneiskola nem szünetel)
• lA zeneiskola igazgatósága közli, hogy nz elrendelt influenza-szíuut a városi zeneiskolára nem vonatkozik, otl tehát az órákat rendesen megtartják,
— (A Keresztény Tisztviselőnők)
mint minden évben, ugy ezidőa is megrendezik a Városi Svinliázban műsoros estjiikct, Az i lel Magyar estet mostanra tervezték, de a szereplők jiagy részének megbetegedése miatt február Q-Ára kellelt elhalasztani n nagysikerűnek Ígérkező estet/ (:)
— (Klskanizsnl színpad)
iAz ismert Csepreghy nzinművit, a Piros biigycliárist újították fel a Kis-kanizsai Leányegycsület műkedvelői, nagy közönségsikerrel, vasárnap ftíte a Polgári Olvasókör nagytermében, Németh Lajos rendező igyekezett a nópszimnü íiSakokat orodet.sóggel fel-szinre hozni, ami tóbbé-kevésbhé sikerült is neki, A Török biró alakja volt a legügyesebb, ezt Vajda József alakította. Utána Boa Károly részeges ispánja és Kálovies György a falu jegyzője- ragadtatták többször a közönséget tapsra és nevetésre. Kovács\' fJolánka a Zsófi asszony tűzről pattant ele ven menyecske szerepéért elismerést érdemel. Kiemelkedett Hánhidí Ferenc Kózsa Oyurkája Ós Vajda Károly az\'őrmester szerepe. Jó cigányasszony vott°Matés Rozika, Peták káplár Gödinek József, a julis Timár Erzsike, Manci Farkas Annuska, kapitány Nénietli Lajos, postás Kulcsár György és Boros káplár Farkas Sándor. A többi szerepeket ilerczcg Erzsike, Kovács Margit, Szollár Ferenc; Vajda Ferenc, Kocsis Aai lal, Baj László, Mátés Teruska játszották. Előadás után a Spingár jazz- működött nagy sikerrel a mulatságon,
— (Ipoiyszalka országzászló ját),
mint jelentettük, Letearye nagyközség lakossága adja a felszabadult felvidéki járási székhelynek. A lelcnyei műkedvelők február 4-én az ipolyszalkaj országzászló céljaira előadást rendeznek.
— <Oazdász-bál Keszthelyen)
Tutösitónk írja; Heteken át lázasan készült Cfcósz Keszthely a gazdászok farsangi estélyére. A Hungária össies termei megteltek szombaton este. A műsor elölt Tabajdy I^ászló, az aka-dómiai sportkör elnöke üdvöz&ltc a vendégeket. Nagy hatást keltett Fischer Oli «Ncin adom n földem ¦ c\\ szavalata, A műsor kiemelkedő része volt a Péczcly Andor összeájutasában és elgondolása szerint előadott •nvndent vissza, irredenta táuckóp-sorozat, Az öreg magyar szerepét ebben maga a szerző alakította le.nekbe. (A táncos lányok , névsora: Fisciicr Oli, Hellyel Bözsi, Herczcg Gabriella; Jaross irma, Kürthy Ilus, I^Uldi Ju-dilh, Marton Anikó, Vértrwy Kató, Nagyon szép volt Péczely Flóra dal. keringője. Péczely Andor ős Horváth Magdi argentiniai táncát meg kellett ismételni. Törők Rezső .Édesanyám. C dombjának szereplői sok kacagást és sok tapsot araitok. A záró slepp-valccrt is meg kelleti ismételni. A gazdász-zenokart Kutasy Gusztáv ve-zelta, a zongora Msérelct Horváth Irén adta. Az estély rcndezéséaick fáradsága és érdeme oroszlánnrészben Péczely Andoré. Műsor után reggelig tartó, vidám tlncuiulatság következeit.
— BtitorkUUtUnak*! tekintse mog minden rétalkényszer nélkül Köpetein qutoráxuhái.
2ai.aj közlöny
„Nem szájaskodással, hanem munkává! teremtjük ujja az országot"
— mondotta Imrédy miniszterelnök pécsi beszédében
Vjltéz Imrédy Béla mfcrJsxU\'relr-laök vasárnap Pécsett ismertette a Magyar Élet Mozgalmának célküü-zéseit, miután átvette a vőros díszpolgári oklevelét.
— Az ősi magyar földön aj magyar életet akarjak. Ez n cél, — mondta beszéde során a miniszterelnök. — A történelem megnvjtalln, hogy mit jelent élni és magyarnak lenni. A (magyar véi-vesztcségek árán is töretlenül áll, inert megértelte, hogy alkalmazkodni kell aZ európai áramlatokhoz. ^Kéresziény lett és tudott nyugat Őrszeme lenni keleti lelkével. Tudott és tud történelmi távlatokban gondolkodni. De józ nem elég. Kell a, magyar lélek tudatos ápolása Js. Lovagiasak vagyunk, őszintén, nyílt sisakrostély-lyal kell kiállni és nem puskázni lesből az ellenfelekre. A magyar közélet ma szomorú képet mutált, Hrt valaki a jövőért akar küzdeni, tegye nyílt kiállással.
— A Magyar Elet Mozgalmai azért hívtam életi e, hogy mindazok, akiket párlkei-etek szétválasztanak, eszmei célkitűzéseikben együtt szolgálhassák a jövőt. Meg akarom mutatni, hogy ml vagyunk többen és nem szájnskodással, hanem munkával akarjak újjáteremteni az országot. I
— Ebben az országban elterpesz-kcdetlazsidó szellem. Ezt megkell változtatni. M;* már azokban n 1R. pókban, akik egy-két éwei Cíe\'őit még ravaszul a keresztény é\'et és erkölcs alapjajt fúrták, bőségesen, olvashatunk egyházi híreket is, de cz nem téveszthet meg bennünket A szellemet az erős keresztény társadalomnak kell legyőznie és az ellen nem slhecíerek husángjaival
kell harcolni. Szükség van katonai szellemre, át kell ezzel itatni a nemzetet, hogy célkitűzéseit megtudja valósítani.
— Tudom, hogy a zsidókérdés megoldása és a földbirtukneformát-fnienetileg zavarokkal, jár, egyéni tragédiákat okoz, de át kell es-nük rajt, mert a mai helyzet tarthatatlan. Kell, hogy a magyar legyen az ur a maga portáján, kell, hogy a magyar munkás megkapja méltó béréi. Gazdasági reformot akar, munkát, harcot a szegénység ellen és egy mindent átfogó egységes magyar akaratot, mert igy lesz meg az uj magyar élet.
Bajára
déhtáh utazott a miniszterelnök felesége és Reményi Schneller pénzügyminiszter kíséretében. Itt is \'átvette a város díszpolgári,\'oklevelét, majd szintén Ismertette a MÉM célkitűzéseit, ö Baja első és egyetlen díszpolgára, dédszülei a Ixijai temetőben nyugosznak, a gyűlés ¦után meg Is látogatta sírjukat.
Debrecenben
Járass Andor miniszter beszélt a nagyobb magyar élet vágyáról és a Felvidék nagy fcgyvcrtársáról, Imrédy miniszterelnökről és a Csodaszarvasról Azért választották ezt. mert ez független és magyar. Ezzel is a magyar függetlenséget akarjuk megvédeni, mert nincs magyar, aki hajlandó lenne (hazáját más \'-államok politikai életritmusa (szerint kormányoz!. Szólt a szociális igazságok érvényesítéséről, a nagybirtok megszüntetéséről és az egyéb célkitűzésekről. . i j
— (Baleset a rókalesen)
Máté János monostorapáli gazda vadászni ment és kutyájával akart egy rókát megfogatni. Azonban a rókn is megfogta a kutyát és a két állat kőzött élel-halálharc kezdődött. Máté kutyája segítségére ment és puskája hgyávul a rókára ütótt. Az ütés következtében a puska agya eltörött s Máté a kezében maradt puskacsővel ütötte tovább a rókát. A fegyver azonban töltve volt, az ütés következtében elsült és a lövedék összeroncsolta a vadász combját. Súlyos állapotban vitték a tapolcai kórliázba.
A szomjas vendég
A ház vendége felsóhajt: —- Rémes szomjas vagyok!
— Oh, — mondja a háziasszony
— azonnal hozok Önnek vizelt
— Nagyságos asszony, félreért engem.-Én szomjas vagyok és nem piszkos l
— (Tejet, cukrot, kenyeret kapnak a szegény iskolások)
Lelenyéröl Írja tudósítónk: Tegnap megkezdődött Letenyén is a /.öld Kereszt tej, cukor és kenyér akciója. A kisebb gyermekek részére a csarnok ndja ki a tejet, az Iskolások tízóraira kapják. Összesen 519 gyermek kap naponta negyed—fél liter tejel, ha. vonta l—l kg. cukrot. A kormány szociális gondoskodásának egyik <scl. menye <\'z az akció, nini a falusi la. kosság körében nagy, megelégcdísl váltott ki.
— Naptári Január 17. kedd. Itóm. kat. Antal ap. Protestáns Antal. Izr. Tűbeth hó 26.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó végéig a „Mária" gyógyszertár éa a Uakanlzaal gyógyszertár.
Gó/fürdö nyitva reggel 6 Órától este « ériig (hétfő, szerda, péntek délutir kedden •féli nap néknek.l
— Ax aranyár székrekedés folytán nulyosbodlk, sőt többnyire abból Is keletkezik. A Darmol könnyebbülést szerez, mert onyhe hajtó hatásával a megszokás következménye nélkül elhárítja a székletétől fájdalmasságát.
Szerelem és caitlattászat
— Kisasszony, legyen az én életem napja!
— Szívesen lennék, de sc/nos, néni vagyok olyan távol magától, mint a Nap a Földtől.
Esküiről fényképét
készítesse VASTA8B BÉLA fónyképési műtermében
l\'ö-ut 10. ét «iciiií»iy-ut 1. (u uilnirlmii.) ¦ MBlnitlI Oloaóérakl
Hitler ma este fogadja Csákyt
Berlin, január 18 Gróf Cséky külügyminiszter ma ebédet adott Ribbcntropp tiszteletére. Előreláthatólag ma este fogadja JHtlcr kancellár a magyar külügyminisztert. A tárgyalásokat kedden folytatják, amflkor a két országjot érdeklő kérdések kei-ülnek megtárgyalásra. J \'
a Balaton halálos áldozatai
Tihany, január 16 Vasárnap délután egy baluton-szöllösi hőznspár a tihanyi révnél ét akart kelni. A jíalnton jégpáncélja azonban gyenge volt és alattuk beszakadt. A nö holttestét ki tudták fogni csákányokkal, a férfi holttestét azonban nem sikerült kihúzni.\' A jég alatt eltűnt.
A Ház keddi ülése
Budapest, január Hl Vasárnap folytatták az egységes jobboldali jMirlJzcrvezkedésre irányuló tárgyalásokat, valószínűleg c hét végén vagy csütörtökön várják a tárgyalások befejezését, A Ház holnapi ülésén a kormánypárt és ellenzék teljes felkészültséggel indul az ülésre. Mindkét fejben meg vnn az Igyekezet az üléí sima folytatásáru.
Mandzsuko csatlakozik a kommunistaellenes blokkhoz
Tokió, január 16 A inandzsukoí miniszterelnök kijelentető, hogy Mandzsuko csatlakozik a kommunistaellenes blokkhoz.
UHknlUHttül Mlitaü Vállalat
MENETRENDJE
érvínye. 1838. októbtr 3-tól. tr*»éb«.t-t«r-VaaatállamÉa
480
f\'ü
7M 1»
11-06 13« 14 00 IBM 17 21 18« 200« 2220 2310
EíMÍbet-térr,
Latanyai mana<rand
l.i..,i,HW S4S ¦¦„kuli.b.M.TU >wu.U4U 1400 Utaj»r»lrt. 1(10
ZALAI KÖZLÖNY
1939. fenuár 17.
Fájdalomtól megtörve, de Isten megváltozhatatlan akaratában alázatot megnyugvással tudatjuk, hogy forrón szereteti férj, drága jó édesapa, após, testvér, sógor, illelve rokon
Kngler Sándor
ayag. ksrjegyxff, v. türvényliutóiákl bilOltaifl tag
i. hó 15 én este 1/26 órakor visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi marjdványatt f, hó 17-én d. u. i/2Í órakor fogjuk a róni. kath. hitvallás szertaitása szerint beszenlellelni és a róm. kalh. temetőben örök nyugalomra helyezni,
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéért f. hó 17-én d. e. 9 órakor fog az alsótemplomban a Mindenhatónak bcmutattatnl.
Nagykanizsa, 1939. január hó 16.
A Ta jó lelked min dl a hUxttttUnh ?11 flzv. Káplár Sindornó sz. Tarr Piroska neje. Sándor, Imra fial. Kugler Sin-íioiiiri sz. Kováoa flyflfgyl menye. Oiv. úr Belloiay Jaltáén* sz. Kualer Ilona, Kualer Emília, Kugler Nándor. Kngler Kálmán teslvérei és a gyászoló rokonság.
.ALÁ! KÖZLÖNY
barátot
. ZALAI KÖZLÖNY
vásárolnék I
Molnárok
figyelmébe I
v.
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÜLGYI-nél ,
Sugár-ut 2.
Este elkészít!,, reggel forrón élvezheti kávéját, teáját.
ha 2"10 pengőért vesz egy
!/2 literes
höpalackot
Szabó Antal sportüzletében (Főút 5.)
Hirdessen o Zului Közlönyben
Gutenbers Nyomda és Dílzalal Lapkiadó Vállalata
lagykanlxaa
KOayvajnMkta. koayrWStéunl vMuleso tetöaat, loktí Man/vek éé dobozok gyára m fjZalal Ko*ISayu politikai aaaMaa McarkasstSség* é* kiadóhivatala
¦féweitflnki
mindenféle kereskedelmi, Ipari, ptnxüilézetl, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, anegyzelcdcet, mfiveket, meghívókat, eljegyzési Sí eskttítl értesítéseket gyászjelentékket, névjegyet, fakagano-kat, korleveleket, röplapokat éa mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat
Gyártunk n
ihleti könyveket, ügyvédi naplókat, (egyzo-könyveket, zsebkönyveket bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket éa tömböket, mlnta-zacakókal, isákcédulákat, naptártömböket, fallnaptárakat, dobozokat stb, elsőrangú kivitelben éa a legolcsóbb árakon. .<
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
hogy üzletét és árucikkeit eladásra kínálja. De
eljut és a hirdetései utján naponta ajinlja az ön üzletét 30.000 embernek/
APRÓHIRDETÉSEK
iprúlilr.ialaa dija iwiru* 4« onnapajip 10 nóta H mlvér, mlndan tovíbbl uó s fillér. hmköinu :0 eírllfj tű flllif. mlnd«n további >ió 4 rm*f.
állás
IljoiSuái\'uunk (elvetetnek llkizszel éi |ulalíkkal. Horvalh u|sagboll. 121
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉO
Kflili,il.vljclő karas gaszkomlortoi kilszobis lipkí.i m)|usra. Címeket a (tl-adóba. •
nagy (esetleg hirom) aaobAa Ö3az-komlortoa lakás mAJus 1-évcl kiadó Magyar- ulca 4. •
BÚTOROZOTT SZOBA *
koisnhajaralm szoba íürdösioba-hssznllalla! kiadd Dtak-lér 4, \'
KÜLÖNFÉLE
¦ árkte I aavképaaSaapak, lllmek, \' lapirok, vegyszerek, beazerezheld
lemezek,
Vaa\'tagh Poiönil, F5--u\'t 10. aá. tészlelllzetea.
- Kedvezd 1
Endllaaal, magyaros ruha géphlm-zést éi angol ntha szegösést villalom, Hoszüné. KTnlzay-u. 70. 99
Mindennap! levelezésből összegyűjtőn Mtvagat, régi vagy ti] topigeket, magyart és külloldlt, leloszUtotfgyűjteményeket barmikor megvételre keresek. — Bsrbartts latos, a Zala\';- Koalíny t.\' sztr-kesztdje. Érdeklődni lehet telelőn\' 78. sz. vagy személyesen mindennap d. a. 6—7 óra kOzWt
zalai közlöny
POLITIKAI N«PIL«r. ....Y—.
Kiadja: „Kízaaidaeajl B. T. Najykanlrsa". Folelos kiadd: Zalai Károly. Nyomatott i a „XSzgazdasial 11. T. Nagykanizsa"
ayomdijábaa Nagykaalzsin. (Nyomdáért telsli Zalai KáratyJ
79. Évfolyam 14 szám
NagykinlMa, 1939. január 18. szerda
Ara 12 AH.
ZALAI KÖZLÖNY
H kUdóktrsUj! FW S. vim. aafadcá ktfHtaMp defaliu.
m O t, I T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elófltelésl ára : .-..y hóra 2 pcngó 40 filler. Sierkcizlöießi ?8 kiadóliivalali telefoni 78. az.
Magyarország és a kommunizmus
Magyarország külpolitikája állapokban uj és jelentőségteljes illó-liláshoz; érkezeti, •amikor külügyminiszterünk az olasz, német és lapén kormányok hivatalos meghívására közölte, hogy formálisan ls csatlakozunk az antikomintern\'paktumhoz, s ezzel Magyarország nera csalc ténylegesen, hanem nemzetközi Jogi szerződéssel is belekapcsolódik abbaa küzdcieiiibe, amelyet a felforgató bolsevista törekvések\' ellen, a.világ békéjének biztosítása érdekében kezdeményezett a három nagyhatalom.
Magyar politikai körök részéi* ez az elhatározás nem Je\'ent meglepetést, mert szervesen illeszkedik abba a világnézeti megalapozottságba és abba a \'külpolitikai\' irányzatba, amely az egész nemzeti közvéleményt \'-inalja. Két évtizeddel ez.
«előtt a világháborút kővető össze, omlások után minden államban fellángolt a marxizmus vörös tüze s-legmagasabbra és legpusztitóbbra éppen nálunk csapott fel lángja, a mikor a megcsonkított ország vérző földjét a tehetetlenség ködottltü meg. De viszont ml voltunk Európa első állama, amely a kománuniz-must halárainkon belül fegyvertől verlo le, mihelyt a nemzeti társadalom feléledt cisö aléltságából. A legelső magyar ember által kibontott szegedi zászló alatt heteken belül összegyűlt az előbb számbelileg kicsiny, de erkölcsi erőkben annál nagyobb s aztán egyre növekvöse-reg, ahiely felrázta a nemzetet alélt Ságéból, gátat vetett a vörös áradat pusztításának s rövid időn belül visszaállította a nemzeti érzés, a log, az erkölcs uralmát. Azt pedig, hogy a pár hónapos vörös uralom mit jelentett az országnak, azt nem csak a Kossuth Lajos téren felállított vértanú emlékmű, nemcsak sok egyéni szenvedés fájó és felejthetetlen maradványa mutatja, hanem azok a borzalmas következmények\', amelyek oz^ország társadalmi erőinek szétbontásában, gazdaságieiier-gUiiiiak lezüllésében jelentkezlcki Minden magyar ember lelkében világosan és megingathatatlan határozottsággal ól azóta is az a tudat, hogy a bolsevizmus rémének még kísérteiét is mindőrökre kikeli irtani Magyarország & n m(ivei| világ életéből. j Pedig ez a kísértet még itt lebeg körülöttünk Moszkva vérvörös ár-nyajban , ,agrásra készen áll, hogy "pusztíthasson mindent, ami érték, elet, jövő.
Természetes tehát, hogy az egész magyar közvélemény osztatlan helyesléssel fogadja a kormánynak azt az elhatározását, amellyel a bolsevista ePenes szerződéshez csntlako-™"- Ez a három nagyhatalom meghívása megbecsülést és meg-\'iwieltetost jetent, amelyet nemcsak "hivatalos körök, hanem .szeles nép íé\'^ek is együttérzéssel fogadnakl
Benyujtoitőki Házban o földreíorm lauaslaiot
A belügyminiszter mai nyilatkozatával elsimultak a szentesi Installációs beszéd körűi támadt belpolitikai ellentétek
Megkezdte a Ház a honvédelmi javaslat tárgyalását
Budapest, január 17 A képviseUihjig pénteki viharos ülése után nagy\' érdeklődés várta a Ház mai ülését. A jelektől eltérően aránytag egészen csendes üléí volt, mert a belügyminiszter nyilatkozata elsimitotla az ellentéteket, illolyo megnyugtatta &z ellenzéket.
Az ütést Darányi elnök t\'z óra után nyitotta meg. Azonnal
Keresztes-Fisoher belügyminiszter
emelkedett szólásra és a következöko! mond la:
— A pénteki ülésen megígértem, hogy riirarik" főispán ur székfoglaló bcszódoACl kapcsolalos ügyeket kivizsgálom. Hz meg is történt. A főispán ur megjelent nálam ós b.\'uuitalla a beszéd eredeti szövegét, nmcljot ]«•-iktatása alkalmával rcIotvasoLt. ügyben sajnálkozását foejztc ki amiatt, hogy a beszéd egyes kitétető félreértésre odolt alkalmat, mert o szontólyóben senkit megtámadni nem akart. A fő-
ispán sajnálkozását magúmévá teszem ós itt a Ház elölt sajnálatomat.fejezem ki az elhangzottak miatt. A főispáni beszéd valóban íjén éles polemikus természetű )K)LiÜkai megnyilatkozás volt, ami ncni egyeztethető össze teljesen a főispáni szókkel. Krre figyel-meztettemi is a főispán urat ós ezúton figyelmeztetnn az ország összes főispánjait,-hogy tartózkodjanak husonló politikai ki jelentősektől, Remélem, hogy ezzel a nyilatkozatommal az, ország súlyos kárára elmérgesedett képviselőházi légkórt sikerült a békés, nyugodt s/invonnlra visszavezetnem, ezért kórcni a Házat, hogy bejelentésemet vegye tudomásul és fogadja el.
A belügyminiszter lK-szé;iót a Ház minden oldatán nagy tapssal fogadták. Teleki földművelésügyi miniszter állt fol ezután, aki benyújtotta a töid-roformról szóló javaslatot. A Ház « javaslatra kimondta a sürgősséget.
Ezután megkezdték \' .
a keresethalmozás megszüntetéséről
szóló javaslut vitájának folytatását. Vázsonyi János kifogásait Mírolta cl, majd miután több felszólaló nem volt, áilalánosssághan elfogadták a javas-latot, Közben Keményí-Sehiiellcr pénzügyminiszter válaszolt röviden a felszólalásokra és bejelentette, hogy
az Összeférhetetlenségi javaslatot az igazságügyminiszter rövidese^ beterjeszti.
Kifogásolták, hogy aktiv tisztviselők igazgatósági tagságokat fogadunk cl, erre. azt válaszolhatja, hogy ezek a köztisztviselők ,az állam érdekeit képviselik" és a vállalatok épp ezért tiqz. teletdijukat ftözvctlenüJ az állnmkasZ-szába fizetik be. Válaszára a javasolt módosításokat elvetelték ós áz általános elfogadás után megkezdték n részletes vitát. T\'ayr Hugó szőlaltt fel a 2, szakasznál és módosítást javasolt Az el/^adó módosított javaslatát To-gadták el.
(Folytatás a 6-lk oldalon)
Hitler másfélórás kihallgatáson fogadta gróf Csáky külügyminisztert
Csáky István gróf külügyminiszter berlini látogatása során legnap délután egy, is harcim egyedóra.1; ki hallgatáson volt Hitler vezér éi kancellárnál. Csáky grófot Hitler az aj kancellári paloUíüm fogadta, a inígbeszélések rcndkivül szívélyes
légkörben folytak le.
Este Ríbtenlropp ad*»tt vacsorát tiszteletére, amclyon a japán és olasz nagykövetek is megjelentek^ A pohárköszöntők a kél ország évszázados baráti kapcsolatiéra matattak rá.
Ma délelőtt 11 órakor a hősök emlékművét koszurjzln meg, majd fé-5 1 órakor Göring vezértáborjnokj nái telt látogatási; 2 órakor Ráb;-bentropp külügyminiszter láttaven-dégüi villásit\'ggelin.ííaaleni villájában. /\'
Karhatalom szállta meg London és több angol város közműveit a sorozatos bombamerényletek miatt
London, január 17 A sorozatos londoni bombamerényletek miatt a mejgerösilvit ívnd őrség és csendőrség megszólta nz összes jelentősebb telepeket, av|ilv tanyinüveket, gázgyárakai. n közlekedési csomóitokat. A katonaság is teljes mértékben részt vesz
cl.\'enőrzésbőn. Az intézkedésekéi a romboló merényletek hosszú sara telte szükségessé- Londonban három tiunbarobbanés volt, Liv^rpioolban ugyancsak három bombamerénylet töiiént. De végig egész sor nagyobb angol városban volt cgy-kéi bombamerénylet. A jelek szerint az Ír köz-
társaságiak megszervezett és központilag irányított mozgalmáról vau szó. A merényletek helyén ugyanis mindenüti megtalálták az Írek kiált ványát, amely szabad Írországot követel és ki akarja űzni nz-angolokat Irorszőgból. A helyzetet igen komolynak mondják.
Három oldalról támadnak a nemzetiek Barcelona körül
Bargos, január 17 A spanyol nemzetiek & kátalo. niai fronton megtörték az ellenség cfenállását és azt üldözőbe vetté-ktf
Taragosa környékén tegnap 16 községet foglaltak el.
Párisi jelentés szerint a nomzo-ttek három oldalról kezdlék meg a
Barcelona elleni támadást. A hadműveletek irányítását maga Franco tábornok vette iH. A katalán arcvonal a legutóbbi győzelmek mlait
Magyarország elhatározás ár a baráti országok sajtója messzemenően méltányolta. A német és olasz-sajtó kiemeli, hogy » csallnkozas ténye iiem csuk b^r^U aktus, ha-
nem azt ugy is kell ériékelni, mint alapvető jelentőségű világaéwt! magatartósból folyó világos következtetés levonását. Magyarország külpolitikai s-jlya tehát jelentékenyen
növekszik a paktumhoz való csat-lakozással, s ez az erőgyarapodás bizonyára meg fogja hozni gyŰmöN cselt dz ország jövőjének további alajirilájsábari. : [ [ .;
1939, lanufa i8.
kéthtmufl\'círé\'sszel megrövidült, igy . Franoo me-gháromszoi\'ozlvttjn végiig az egész vonulni haderejét.
Egyes lapok értesülése\' szerint Negnn, a vörös Spnjiy<>Imiszógr»óli titokban Pirítja jtaZntl.
Kitöri a harc Prága és Voloslnék között egy miniszteri kinevezés körül
Prága, január 17 llacliá elnök Prliala tábornokot ne vezio ki kárpitukrán uuriiszterrő. A kinevezést azzal indokolták, hogy az ukrán kormány még nem leli javas-latot a központi kormány ukrán mi-iiiszicrérc n6zvc. Ezzal szemben Volo-sinék azt jelentik, hogy kőt jelölte) is ajánlottak lu^r< de 11 prágai kö*-)H>nl mindkettőt elutasította. A kár-pát ukrán kormány tiltakozik prhalá kinevezése ellcji ós ellútutroztik, hogy minden eszközzel megakadályozzak hivatali működésének megkezdéséti Ungvár, január n A kárpálukrán kormány rcndcU\'U\'l adott ki, amelynek értelmében a la. niU\'iknak rnintlenfitl bfl kell lépni az ukrán pártba és olt tevékenyen közre kell működni A kormány1 ezzel az
tlkránosod: akarja clöimmlíiaiii, n
mely nem megy. olyan mérlékbín, mint ahogyan a Volosin-kormány szeretné. I
Véres •ztrajkmozga-lom Leningrádban
Teljes beutazási tilalmat rendeltek el a szovjet-határon
Moszkva, január 17 A szovjetkormány elhatároztt^ hogy a belső lázongások és forrongásokról semmfféle /hirt nem .©nf> gt\'d át a hátáron, ezért teljes beutazási tilalmat léptelett életbei Még a külföldi kommunista párt tagjait Eem engedik be. A figyelmeztetés mér elment az összes külföldi kommunista pártokhoz, hogy megbízottaik ne utazzanak szovjet területre, mert letartóztatják őket.
A szovjet területen iévö idegeneket nagy számban utasítják ki és tartóztatják le. Kizárólag az állami és diplomáciai utazások vannak megengedve. ,"j j ; j
Varsó, jíui-jűr 17 üKningrádban a munkásság a fizetéscsökkentés miatt megszállta a tengerészeti anyagraktárt és a fegyvergyárat és szírájkbalépctl. A GPU-katonák tankokkal és gázbom\'-bakkal vonult ki ellenük. Hevcsösz-szetüzéa kelet kezett, a karhatolomj végűi is győzött, 50 embert letartóztattak, í í ,\'
Baj van a cseh kölcsön körül
London, január 17 A Reuter-iroda jelenlése szerint a cseh kölcsön bizottság csuk az első részt képező 10 millió bovuforditá-sát tárgyalja. Decemberben ugyanis még 4 milliót hajlandó volt Anglia ajándékkép tekinteni, ha a többire a kamatlábat 1 százalékról 5 százalékra emelik fel. Ezt a csehek nem fogadtők* el, Így ez, a leér-dés Is újból szőnyegre kerül. A kölcsön egy részét a továbbiakban a menekültek megsegítésére kell fordítani.
Romlott ételek okozta mérge zéseknél a gyorsan és biztotan haté természetes „Ferenc József" keserűvíz azonnali használata — egy vagy két pohárral — rendkívül fontos segédeszköz. cXérdezze meg orvosát,
Ezentúl csak politikai foglyok kerülnek a nagykanizsai Internálótáborba
A kassza futó és egyéb bűnözőket Tárcsára szállították
Minap este nagyobb csoport őrizetben lévő embert elszállítottak a nagykanizsai .rendőrségi jntentálóielepról, Tar csárá, az ottani to-íonchózba. Intézkedés történt ugyanis, hogy n régi, »nehéz* bűnözőket, kassza-fúrókat, zsebtolvajokat és hasonlókat
ezentúl ne Nagykanizsán helyezzék el a toloncházban, hanem Tárcsán," hoi szigoi-j őrizet alá kerülnek. így Nagykanizsára ezentúl csupán inter nált poliükal foglyok kerülnek; Az elszállított őrizetesek helyett az ország különböző részeiből 50 zsidót, 20 kommunistát és 20 nyilast szállítottak be erős fedezet alatt a nagykanizsai rendőrségi tuloucházba.
Készül az iparfelügyeleti reform
A javaslat valószínűleg még a tavasszal a törvényhozás elé kerül
Tárgyalások folynak az iparügyi \'minisztériumban az iparfelügyelet reformjáról. Egyelőre meg nem; alakultak kl a végleges körvonaluk1, inkább csalt tájékoztató megbeszélések, adatgyűjtések folynak.
Aktuális az iparfelügyelel reform ja, mégpedig azért, meri gyáriparunk kifejlett, tehát feltétlenül szaporítani kell az iparfelügyelök számát, ezenkívül pedig sok olyan rjj feladat veiődött fel az utóbbi időkben, amelyeknek az elvégzése leghatásosabb akkor lenné, ha az iparfelügyelet munkakörébe tartoznék Így, hogy csak a legfontosabbat em-litsükjiieg : a szociális rendelkezések ellenőrzése olyan tevékenységi terület, amelyet leginkább iparfel" ügyelők végezhetnek ej, mégpedig azért, meri amúgy is végzik az előirt gyárlátogatásokat, amelyek során kiUu-jeszkedheliiek a rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére
ís. A minimális munkabér be tart A-sa, a munkaidő elenörzése, a fizetéses szabadság khölté:e, családi bér rendelkezések és még más szociális intézkedések ellenőrzése kerülhetne tehát az Iparfelügyelők munkakörébe.
Ezzel egyidejűleg szaporítani kellene az ipar felügyelőségek számát is, hogy a gyárlátogatásokat és nz összes iparral kapcsolatos lennivalókat eredményesebben, az ipar és gazdasági élet általános érdekeinek megfelelően végezhessék el.
Még egyelőre — mint fentebb már hangsúlyoztuk ~ az iparfelügyelet reformjának végleges irány elvei nem alakultak ki. Valószínű azonban, hogy az errevonatkozó javallat még a tavasz folyamán elkészül és akkor az érdekeltségekkel való megfelelő tárgyalás után a törvényhozás elé is kerül.
Országosan rendezték az üzletek vasárnapi záróráját
A kereskedelemi- és közlekedés, ügyi miniszter rendeletet adott kí a kereskedelmi és Ipari árusítási vasárnapi és Szent István-napi szűr ne telesének részleges szabályozása tárgyában. ( . \\
Az országban azokat az üzleteket, amelyekben kizárólag vagy túlnyomóan élelmiszereket árusítanak, nov. 1-töl bezárólag ápr. 30-ig i éggel 7 órától reggel 8 óráig szabad ínyitvalartanj. Ezekben az üzletekben az emiitett idö alatt kizárólag élelmiszereket szabad. árusítani! Azokat az üzleteket, amelyekben hem kizárólag vagy túlnyomóan élelmiszereket árusítanak, az egész napon át zárva kell tartani,
A nyitva tartható élelmiszerüzletekből élelmiszereket TCggel 7 órától reggé] 9 óráig házhoz szabad
szállítani.
Az orSzágtlan >a nyilt árusítási üzleteket, tekintet nélkül arra, hogy azokban túlnyomóan vagy kizárólag élelmiszereket, avagy egyéb áru katárusilanak-c, május 1-től bezá-róíng október 31-ig reggel 6-tól reggel 8 óráig szabad nyitva tartani.
A rendelet nem érinti azoknak a rendeleteknek a hatályát, amelyek egyes kereskedelmi és ipari szakmákra — így a mészáros-,-és hen-tcsiparra, a virágkereskedésne, n cukorkákéi eskedésre — nézve eltérően rendelkeznek, továbbá amelyek a vásári, piaci és utcai árusításra vonatkozóan rendelkeznek..
A rendelet Január 2&-én lép életbe.
E rendelettel n nagykanizsai Baross régi kívánsága nyer orvoslást!.
Vál*OSÍ Mozgó Kedden és siter-dénl
ZARAH LEANDER, Suderman vlláglilril regényének liősnfije
A. hazatérés
elmü grandiózus filmben. GyönyfirO kísérő műsor Aktuélift Híradó.
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 kor.
Rovatvezető: Dr. Dévalai, KrdSa BS*V*
Hogyan védekezzünk a hideg ellen?
A telet még nem ette meg n farkas, azért o címben foglalt kérdés még nem veszítette el -időszerüsé. gét.
Akármilyen fájdalmas is, Hölgyeim, mégis azt keli írnom nemes egyszerűséggel, hogy jól öltözködjenek fel. Nem baj, ha egy-kétccn-tivel kövérebbnek látszanak, ha jobb idő lesz, legalább irigykedhetnek a barátnők, hogy csípőben \'ilyen rövid idő alatt két centit adtak le-j (Ez se utolsó\'....)
Kezdjük tatán legelőször az intim ruhadarabon. Járnak asszonyok és leányok 15 fokos hidegben bő selyem ingnád ragokban, h"gy a hidegtői összekoccanik a foguk. Miért nem lehet egy bélelt, azért vékony selyem, csukott nadrágot felvenni ? Higyjék el, nem látszanak kövérebb Étek. Azután nagyon sok n,övei találkoztam az idén, akik mind arról panaszkodtak, hogy a térdük borzasztóan fázik, meri rövid bundát és ruhákatvYhelnek, a csizma pedig, már aki visel, csak térdig.ér. Pedig hát az Izülell gyulladások és egyebek innét indulnak ki- Nagyon ötletes újítást hozott be erre a célra az egyik előkelő belvárosi kézimunka* üzlet, ami a hölgyek kötjőlazáv/ü van kapcsolatban. Térdmelegilöt kötnek maguknak, amelynek sziue egyezik a harisnya színével, rügy hogy egyáltalán nem látszik és nagyszerű meleget ad. Azt hátul egy horogkapoccsal kapcsolják Ösz-sze és esetleg az ember, ha meghíváshoz érkezik, az előszobában le. vetheti. Kicsit komplikált az öltözködés, de hasznos.
A ruhákat pedig szereljék fel, Hölgyeim, prémekkel, A iiyak köré magasan prémet [egyenek, az ujjak szélére és a ruha legyen jó meleg, vastagabb szövet vagy kötött holmid A kötött kesztyű, arai szintén nagyon divatos az idén, remek meleV get ad, nembeszélvc a muffokróif, \'
Hogy muffról vagyon szó, itt mindjárt megemUlejm, hogy vigyázzanak, Hölgyeim. Ha rétikül helyeit mufíot viselnek s a muffot beviszik a lakásba is, ne tartsák benne akc-züket, mert így képződnek a vörös kezek, ujjak. Tegyék le maguk mellé és ha kimennek, vegyék csak újra kézbe. |
A frizuráról is lenne néhány megjegyzésem. Mellőzzék most egy darabig a fület teljesen szabadon hagyó frizurákat, lefagy a fülük. Ezt pedig egy divat sem érdemli meg\\; Menjen rá az a haj egy kicsit n fülre, épp olyan csinosak lesznek igy Is. j
A legfájóbb pontunk a hideg ellen az orrunk. Sajnos orrtyüt még nem találtak fel, vagy ha lehetne is, egészen biztos vagyok Lenne, hogy a hölgyek nem viselnék. Ez már egy kicsit mégis sok lenne. Pedig hej, de jól esne néha egy kis órrrmele-gitö. Elgondolásom szerint ezt is remekül meglehetne kötni, vékony gumival, ümi tartja az egészet. (Azl hiszem, ezt az ideámat mégis szabadalmaztatni fogom.)
Bunda és kabát alait ujjnélküli mellénykéket viselnek legtöbben, a ml szintén nagyszerű meleget i»d
1989, ftuiuir 18
ZALAI K,0auonv
és tandávoi együtt ezt is letehetjük az előszobában,
Végül elmesélem ezek után a lcg szebb szilveszteri Hotlettet: Fekete* nagy fehér pettyes muszlinbársony gloknis szoknya, ezüst brokát csavart felsőrésszel, a szoknyával\' egyező kosztümkabát ezüst brokát kihajtóval, Karon egy fekele nagy fehér pettyes muszlin kendő.
Dlvatposla
Ketemcnn\\ Csináltasson egy bordó jerjey ruhát, szőke bajához biztosan Jól íog állani. Tcilosau cshtállassA meg elől, tcilból jövő két kis zsebM, amin egy-egy sajátjából való gomb legyen, elől véjdg gombolva, hosszú, szűk ujjakkal, bordó öntilop övvel, esetleg egy kis aranyozott csattal. Ez a bordó szia jól fog menni barna kabátjához. Barna cipőt, retikiílt és kesztyűt viseljen hozzá. A kalapja lehel akár bordó, akár barna. Üdvözlet
Farsangi gondok. A beküldött tüll nagyon szép, csináltassa erősen húzott szoknyával, csavart felsőrésszel, fekete satiu, vagy taft kombinéVal, halványkék gyöngyövvel. Halványkék virágot vehet a liajábu. Üdvözlet
Ilonka. N\'e haragudjék, hogy -hosz. szui levelére még csak most válaszolok, de az ünnepek közbejöttek, ezért késtem, örülök, hogy ruhái tetszenek a vendégségben és hogy maga a h-g. szebb. Ezzel azonban nem mond semmi ujat. Jelezze, hogy mikor ke. rcS fel, hogy ráérjek ós tudjam önt kalauzolni. Testvéreivel együtt szívélyesen üdvözlöm.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (két sori dija 30 fillér. Január 21.
Baross-tán clea az Iparos székház összes termeiben katonazenével 4t Debreceni Kiss Jóska cigány zene karával. Január 22.
Tanári liceális rnatiu* fél 12-kor a zeneiskolában.
Február 1.
Az Ipartestület láncatlélyo 9-kor az Iparos -síé kházban. Február 4.
Kathookus bál az Iparéikor termei-bea.
Február 6.
Keresztény Tisztviselőnők vidám magyar estje az czrcdzászlóra a sílu-házban,
Fabrnár 11.
NTE-pilcnik a Kis Royal termőiben. Fabrnár 11.
NTE hushagyó^stje a Kit Royal termeiben,
Faraang
utolsó izombatje: KerStrtény Nőegylet álarcoebálje.
IDŐ
Jóslat:
Változó felhőzet, déli, délkeleti "él, további enyhe idő, az olvadás tovább tart.
A Meteorológiai Intóíet nagykaniaaal megfluyelSiUomáwi Jelenül
Hdménéklet tegnap eete 9 órakor: +11.8 ma reggel +l\\-6, délben +15 0.
Ounadék: 39 f.,
— BetorltUUlUHuluU teklntee meg minden vételkényeter néUOl. Kopsteln utoráruhiz.
Emléklap a munkácsi hősök fejfájára
Maroknyi Őrségünk vigyázta a munkácsi véget. Hősieikú nagy. asszonyunk ősi sasffezkénok fa.
gyos falai büszkén meredeztek a magasba, a hunyorgó csillagok felé, -csak azért Is. ősök kc-. mény elszántság:\'! példázván a didereg, ve vártázó hűség vé I szárnyai alatt pihegő, késő unokáknak.
fis eldördült a puska, berreg, lek a harckocsik, gyilkos géppuskák kelepeltek a téli éjszakában. Tompán dörrenlek uz aknavetők.
BdgŐtt az ugyu. Fázós, álmos haj-nalóráu túlerő orvtámadás ért bennünket. Zihálva védekező, jelentő őrszemeink véres homlokkal zuhantak a magyar ártatlanság fehér mezejére, hogy újra megszen Üljék Ós újra mLukké kereszteljék fttt, ami a mienk volt.
Vér kellett a világnak, -- megadtuk] A jeges utak megsikosod-tak a magvai- szivek \'ráhullott szeretet áldozatától.
A gyilkos \'tulérÖ hamar körülzárta az éber hűséget, de a szivek önfeláldozó Összodobbanásáb\'ól ősmagyar csoda támadt újra életre, Magyar katona akarat, a sors üldözőit, a kockára veteti magyar életet megihlette, elszánta, dacosan zugóvá varázsolta, Munkács fegyvert ragadott, hogy- megmutassa a világnak a lelkében és harcos szellemében nté.í mindig régi magyart. Ezen a hideg hajnalon varázsütésre katonákká vállunk. Polgár ós munkás, öreg és
fialal, mert az Isten akarata azzá tett bennünket, hogy uj győzelemmel njándókozlmssa meg a friss vérrel szentelt Munkácsot. Aldas-sék érte becsület és hősi jellem örök magyar Istene.
Harcolt "a tiszt és közkatona, honvéd ós határőr, a csendőr, a rendőr és polgár vállvetve, a maga jószántából, készségesen alázatos szivvel-lélekkeJ, testvérként a testvérért! A megújhodott Magyarország, az örök magyar újból vizsgát tett a világ elölt. Azok a térképezők pedig, akik önként puskát ragadtak és beálltak n vérző közlegények" soraiba, dicsőséges emléket emeltek a példaadó magyar lestvérszcreletnck ós vitézségnek. Nem vethetett volna szemükre senki kölel.sségniulasz-l&stj ha a harcokba nem avat-koznak bele. De ők nem tétováztuk, nem mérlegelték, hanem pus-kát ragadva a hősi halált vállalták mindnyájunkérti
Gyönyörű emlékük eszményben,
tartalomban elevenebb é-s elragadóbb, mint a hivalkodó, gőgös márványoszlop, mert hűség fa ál-dozntosság sugárzik felénk örökké emlékünkben maradó halálsápadt orcáikról. (
Munkács városa, nz Ősi Munkács vára, uj példát adott I Ne c-ak dicsőiIsük, hanem kövessük is őket liiven. Magyarok vagyunk, lizannyival is megküzdonk, még akkor is, ha a/, alattomosság gúlád fegyverével törnek ránk.
Győzni fogunk, mert élni akarunk ós velünk a megcsalt ártatlanok Istene!
árusításunk
teljes sikerrel folytatódik!
Most vásároljon vászon árut
8UDAPEST 1«
17 Felolvasás, — 17.30 Zsögön Lenke énekel. — 18 Lám Frigyes előadása.
— 18.35 Lendvnl Jóska cigányzene.
kara. - lü.05 Ilirek. - 19.10 \'llirok szlovák ós ruszin nyelven. — 19.30 F.gy nagy angol gyermek költő. — 2015. Budapesti llangvcrteny Zenekar. —
21 Külügyi negyedóra. - 21.40 Hírek, időjárás jiflenlés. — 22 Dr. Ember Nándor zongorázik. — 22.45 Hcine-nianii Kde jazz-zenekara, _ 0.05 111-rok.
BUDAPEST IL
18.35 Mezőgazdasági félóra. — 10.15 Francia nyelvoktatás. — 20.15 Major Ervin dr. előadása. — 21 Hírek — 21.20 Magyar nóták ós csárdások. —
22 Időjárás jelentés,
BftCS.
17.10 Dobrindt-zenekar. — 18.20 Ki. vánság hangverseny. — 20.10 Tarka ost Salzburgból. — 22.35 Brahms: Haydn változatok két zongorán 23.05 Hamburg könnyű ó* tanexenéje,
Szerda
BUDAPEST I.
0.45 Torna. — Utána hangié mevek.
- 10 Hírek. — 10.20 (¦ veri ne k< telelőit - 10.4.". Dr. Nagy Sándor előadása — 12.10 Suki Tóni cigánvzrnckani. — 12,30 Hírek. - 13.20 Időjelzés, Idő-járásjelontés. — 13.30 Hanűlemezek,
— 14.35 Ilirek. — 14 50 A rátlió müso.
rának Ismertetése, — 15 Arfolyamhi.
rek. — 1 ít. 15 Dlákfélóra. — 10.45 Időjelzés, hírek.
17 Felolvasás. - 17.30 R Molnár Anna hárfázik. - 17.50 Véc=ey /ol-tán előadása. - 18.20 Farkas Sándor "cigányzenekara. - t!).0."i Hírek — 19.10 Ilirek szlovák és ruszin nyelven. -- 19.30 Az Operaház előadása. .Háry János. Daljáték négy kalandban, elő-és utójátókkal. — Az I. szünetben kb, 21.10 Hirek, - A II. szünetben ki). 22 Idöjárásjelenlés. — Az előadás után kb. 23.10 A rádió .szalonzenekara. -•- 0.05 Ilirek.
BUDAPEST n,
18 It. Molnár Anna hárfázik. — 18.25 Olasz nyelvoktatás. — 19.30 I)r. Kéz Andor előadása. — 20 Jazz. dalok és láncszámok. — 21 Hirek. — 21.25 Bura Sándor cigányzenekara, — 22 Idöjárásjelenlés.
Becs. .. ¦p\'i\'ü
8.30 Katonazene, — 10 DeútscJí-lan.lsendcr. - 12 Déli zene. — 13.15 Könnyű zene. — 14.10 Kölni dalok és zenemüvek. — 15.30 Könnyű lemezek. — 16 Hécsi dalos, zenés, tréfás kávódélulán.
18.20 A hegyvidéki földművesek élete szóban ós zenében. — 19 Portugál népzene. — 20.to ifjúsági óra,
- 21 Szimfonikusok. — 22.30 Bécsi könnyű zene szoprán, tenor és inán-dolinszélóval.
Vaskereskedésben
Kereskedő; Ez a gyorsforraló óránként csak két fillér értékű szeszt igényel.
1 Feleség (a férjnek súgva): Hallod, te vén korhelyt
Modern idők
r- Hallom eljegyezted magadat Manclval.
—- Igen, Telefonon felhívtam a papáját és megkértem tőle a Manci kezét. a
— És mit válaszolt?
— Azt mondta: .Boldogan, édes ftamt* És a végén hozzátette: .de kihez Is van szerencsém?"
agg/, kozlonv
1939, |»nuir 18,
Hivatalosan közzétették az n] magyar földbirtok-reform részletelt
Budapest, január 17 M<>st hozták nyilvánosságra hivatalosan is a kisbérietek létesítéséről és a földrefonmól szóló javaslat részleteit. Eszerint a magyar kormány évente legalább 100.000 katasztrális holdat fordít kisbérietek! létesítésére. Az igénybevétel a parlagon heverő földeknél kezdődik és a föld nagysága szerint igazodik/. 600-tói 1500 bőidig terjedő fairtől koknál a kormány 20 százalékot vehet igénybe, 1500-1000 holdig "10 százalék alakitható át kishaszon-bérleteké, m|g 1 -1^000 holdig 60 százalék. A 10000 holdon felüli birtokoknál szükség esetén 80 százuJ lék is igenybevehetö. 1
A javaslat kimondja, hogy a kis? embereknek akar földet juttatni, do ugy, hogy az átengedett bérletiföld tulajdonjogát is megszerezhetik az uj tulajdonosok bizonyos feltételek mellett.
Intézkedik a javaslat a birtokbavétel sorrendjéről is. Eszerint elsősorban á -part-igon heverő bfirtoí-kokra kerül a sor, majd pedig a zsidó nagybirtokokra. Ezután ke. Ül sorra a jogi személyek birtoka és végül az egyéb birtokok. A javaslut felsorolja nz igénybevételnél szem-elött tartandó kivételeket is.
A zsidó földbirtokok ügyében egyébként a most tárgyalás alá kerülő u. n. zsidótörvény is intézkedik, — mondja a javaslat.
Tiz évi fegyházat kapott, mert embert ölt egy „szervusz" miatt
A dióskáli legények véres pogányvár! mulatsága a törvény előtt
MuU év decemberében egy éjsza-kn kisebb társaság mulatott a p> gányvári hegyen a Lázár-pIncébeiu Bor és nótaszó mellett mulatlak, a mikor betért oda Deli László fal j-bjűlj legény egyik pajtásával. Először szép szóval fogadták a? újonnan érkezőket, a 19 éves Dell azonban Fata István báróndpusztai 22 éves cseléddel nom fogott kezet, mire az »Szerv.isz !«-t kiáltott Deli felé. Deli azonban ugylátsztk nem akarta el fogadni a legezést, mert azt válaszolta :
— Semmi szervusz, nem ismerlek!
A két fiaiul férfi egy pillanatra összenézett vésztjóslóan, a többlek azonban elsimították az incidenst\' és a látszólag* jelenU\'kteUiu összezördülés után tovább folyt a nótaszó és borozgatás.\'
Éjfét felé felszedelözködötl a kis társaság és ki-ki haza indult a fa. lujőba. Állítólag ekkor Deli és Fata újból összvzördüllek. Hogy mi
történt, pontosan nem leheleltmeg-áilapitunl, annyi tény, hogy Fati előkapta n kését és szlvenszuitu Deli Lászlót. — Jaj megszúrt! -¦ kiáltott fel
/Deli a sötétségben, mire egyik pajtása ei akarta vezetni, denemt mehetett messzire, mert a legény összeesett és elvérzett. Fata István ezrjjtán elmenekült, de később ctt fogták és beszállították a kanizsai ügyészségié. I
Mikor Futát khVülgatták, azzal védekezett, Iwgy .t-uÉujadonképpen nem akarta bántani Delit. Kettejük szóváltása közben Nagy József nevű társuk fenyegette őt, hogy níeí bántsa Delit, mert akkor vele gyü-Hk meg a baja és egy pisztolyt matatott. Ezt a pisztolyt akarth elvenni késsel a kezében Nagytól és — szerinte — eközben történt, hogy Nagy félreugrott és a kés Deli László mellébe szaladt.
A kihallgatott tahuk nem láttak pisztolyt Nagynál és iiem hallották Nagy fenyegetését sem, igy a nyomozás ugy lekonstruálla a bűncselekményt, hogy Fata buszúból, mert Dell netn fogadta cl tőle a teegezésl, összekoccant vele és leszúrta. Azért szándékos emberölés büntelte elmén is fogta öt perbe a kir. ügyészség.
A fötárgyalásra több szemtanút idézett be a bíróság. A tanuk a törvényszék előtt is megcáfolták avád-lotlnak ama védekezését, hogy nem akarta D-\'Iit bántani, hanem Nagy pisztolyát akarta elvenni
Megrázó volt íüz áldozat édesapjának, rX\'H Györgynek vallomása, aki elmondta, hogy fia öreg szüleinek fenntartója, kenyérkere-söje volt. !
— Ki fog nekünk most kjeresni ?
— mondta bánatos hangon a bíróság felé és kérte a temetési költség megítéléséi-
Dr. Ország Lujos klr törvényszéki orvos boncolási jcgyzökönyr vének ismertetése után dr. Vaday Sándor ügyész fenntartja a vádat, mig a védő, dr. Kovács Ervin á szándékos emberölés vádjának tarthatat lánnságát Igyekszik kifejteni és enyhe büntetést kér védence szőni ára. \' I
A tőrvényszék Fata Istvánt, aki két gyermek apja, bűnösnek mondotta ki a Btk. 270. paragrafusába ütköző szándékos emberölés bűntettében és ezért 10 évi fegyházrit és 5 évi jogfosztásra Ítélte Öl\'. Ügyész súlyosbításért, vádlott enyhítésért ícllebbezet, az ítélet tehát nem jogerős.
A Zalai Közlöny gyűjtése
Adakozzunk háziezredeink zászlajára!
fA.két [nagykanizsai honvéd-zászló kézimunka részét, mjulmár jelentettük, a Keresztény Jótékony Nőegylet és a Magyar Asszonyok Nemzeti\' Szövetsége vái lalta. Ez a munka a honvédzászlókra vonatkozóan megjelent (nifinapi mftifiszterí rendeld előírásainak nitegfelelően már folyamatban is van., A Madounás-ezredr zászló, a 17-cseké és a \'kanizsai ha tőrvad ász-zászlóalj zászlaja is méltó lesz iazokhoz a mélyen gyökeiező érzésekhez, amelyekkel Nagyk^nJ. zsa viseltetik a honvédség, elsősorban a kanizsai él\'omásrtelyen szoL
gáló katonaság iránt. Az adományokat "kérjük
sürgősen
a Zalai Közlöny szerkesztőségébe küldeni, mert a polgármester intézkedésére, aki ezred-zászló mozgalmunkat meleg magyar szívvel a város szívügyévé tette, február ¦3-ban állapította meg n gyűjtés lezárásét, hogy,a zászlók márcj.13 15-én átadhatók legyenek. Eddigi gyűjtésünk 499.50 P
OMKK 30.- P
dr. Fábián Zsigmond 5.- P
Qyor«yák Pál 5.- P
Frledlander Henrik ée Alfréd 3.— P Thorday János 2 - P
Összesen: 644 50 P
Finom kötött árut
nagyon olcsón vásárolhat
Virág József
divatáru-üzletében, Fö-ut 3,
Csendes éj
Irta: GynUy Ulvln
C-seudes éj... szent éj... Bárány felhők mŐgŐtt a hold játszott bujócs. kát a csillagokkal. Szántót, rétcl hó takarja a a fehér hó kérget itt-ott bokor-Agak szúrják át. Csend, csak a lávoli faluból Surran át a tájon a liarangszó... Éjféli misére hiv*. Subás ember keresgéli az utat. Botja mélyen SüJyed a hóba. Kutyája t-Min nz utat mutatja, előre fut, megáll, mintha mondaná: erre. Az clsö szent ójro emlékezett, amint rójtat nagy leplekkel a hó tetején. A harangszó megüti a fülét, figyel és maga elé mondja \\
— Mégcsak az cUö...
McgiUI. Megtörli homlokát Hiába, nehéz a töretlen utal járat Kicsit pihen, majd odébb megy. Amolyan pásztor féle ember a szomszédos tanyáról. Szivét viszi a kis Jézusnak, imádásra sjoi. Csend, nyugalom... A szivekben is, a lermész^tben is.
Kisebb rás-bokros rész küvctkezitl. Mintha mozgás zaja szállnék. A kutya messze, eti.ljárt, megáll, szűköt. A su-bás (élOgyel, i
— Ne, tv, ne! Ne bántsd, kis őzike. Ne, tet
I)e bizony beszélheLll. A kutya továbbfutott, ü fH folytatta ulját
Lelke elörej ári w tolt. Talán már Oz öjfóli misén, vagy éppen Betlehemben. Lehet, hogy a szép gyermekkor emlékeit keresgélte. Ezért nem vett észre semmit. Lőttek. Majd uiégegyet. felriad. A kutya panaszosan felsír. (\\ subásnak még a lé\'.ckzelc Is elakad. Mi lehet? A hang irányába törtei. A kutya ott fekszik a hó tcU>-Jén, sir, panaszkodik. Alig piheg, teste elnyúlt. Megsimogatja.
— Szegény!... <
A másik irányból is felbukkan valaki, i.ába alatt csikorog a hó. Éppen most bujt elő megint a hold, meglátja a subást.
— Ne bántsd, az enyém!
— Micsoda?
— Az Őzike! Karácsonyra akartam...
— Az őzt .
— Az! És azután, ne legyen róla cmUlés!
l\\ subás megismerto. A faluból való volt, gyakran járt a tilosban. Most is. A két férfi egymásra bámult. A subás hangja elcsuklott, rámutatott 11 négylábura.
— A kutyám...
— Micsoda, kutya?
— Az, az én kutyám,..
A puskás közelebb megy. Mintha szivébe szánalom költözött volna, megsimogatja az állatot.
— Nem akartam*, őzet vártam.
— Má^ok uz éjféUnusére sietnek.
L\\ subás letérdelt. Állatját szótőn-galta. Kimondotta, hogy már hányszor tették meg ezt az utat, amely mosl végzetes Jelt. Még sohasem tör-tént baj. Ls most... A puskás nézte, csak nézte. Máskor vad indutH dult votna szivében, most kókadt fejjel nézett, bámult. Mínlha a hatalmas Isten közelsége érintette volna. Hangtalanul könnyet morzsolt szót kezével, Azután lehajolt és újra becézgeti a kutyát.
— Nem akartam. Soha többet,..
Hirtelen felpattant. Térdén kettétörte a Fegyvert. A másik lassan felemelte tekintetét
— Nem haragszom,.. Karácsony vau, legyen béke.
— Igen, tegyed békéi
Megint harangszó szállt. A kis falu templomában a <másodikat> h&rau. gozták. A házak ablakaiból erre szu-rödótt a fény, talán már o gyer. tyácskákat gyújtogatták a karácsonyfákon. A két férfi nem tudott mit kezdeni a nyöszörgő alatta], Szána. koztak, A kutya okos szemeit rájuk emelte, nyaldosta sebét. I>assAukóul magához tért. Kevés próbálgatás után
lábraállt, Gazdája nógatta:
— Gyere, Morcost
Kiindultuk. A vadász utánuk nézett. Valami ürességet érezhetett szive mélyén, söhnjlott, szólt:
r- Lu ÍV
Iá subás visszaszólt:
— Gyere, téged is vár a kis Jézus. Együtt mentek tovább. Lettük most
már 0 szeretetben ölelkezett. A kutya megint előttük járt, vissza-vissza nézett, tefllt, várt. Elfelejtett már mindent,.. \\
Lassanként feltűntek a falu háborította házai. Nemsokára azután a templom előtt rázogatták le csizmájukról a fagyos havat. Belülről szent ének szűrődött kl s n kalapok lekerültek a dacos fejekről. Majd ott álltak egymás mellett a templom egyik sarkában s áhítatba merültek. A körülöttük állók egymásra néztek, tekintetük osak ennyit mondott: a gazdag SomháU megtért... Do azt már nem kei-esték, hogy Iiogynn, csak azt látták, hogy a szegény pásztor mellett térdel 6s imádkozik. Kint a templom ajtóban húzódott meg a sebzett kutya. Várta gazdáját, hogy |p ójróü-mlse után hazakísérje. Emberek jöttek, mások mentek. Végignéztek az állaton. Egyik-másik szólt is:
— Szegény, milyen lompos... Beharangoztak. Szállt az ének. A
lelkek Betlehemben jártak, imádták a kis Jézust, A hatalmas Istent, akt békességet hozott az emberek szivébe*. Igen, békességet, nemcsak az első karácsonykor, hanem mosl is. És mindenkor, valahányszor ójréli misére szól a harangszó,
1939. január 18
Hősi naptár
A 111. kir. knssni 0. honvéd gyalig-Czrcd P kárpáti luilj:írat folyamán
_nz osztrák—.magyar nrc-
11915.1 17.1 Vl>?"vton n leli kárpáti
l-!- fflBrta kezdetéig Január
l-löl 22i? végrchnjtdt iiadmüveMok-bcn nz osztrák—magyar 4. hadseregnél a in. kir. kassai 39. hadosztály kötelékében vett részt.
E napon nz ezred kötelékéből a Brzczietol közvetlenül délre lévő cr. díkske Mó küldött kisebb járőr nz erdőben egy ellenséges szakaszt ész. l.-lt. Hősi elhatározással és nagy zaj. J:ü n kis járőr oz ellenséges szakaszt meglepd ésszerű leg nWgtámndta. Az áttekintésben korlátozott éi a honvédek bátor fellépése* által megzavart ellenség rendéllejiíil merjeknlt, liároni orosz azonban a kis járőr kezén ma. null.
f _í •
lA ni. kir. nagyszebeni 23. honvéd gyidogezred az oroszok elten 1916
•_plsö felében vívott rttlás.
11916.1.18. luirc Wej&l « január ti-tol január líí-ig vívott Dnycszler-meiiti védelnu Iiaroukban az osztrák— magyar 7. lindsercguél a in. kir. kolozsvári 38. honvéd Imdoszlály kötelékében hnroolt.
li napon az ellenség az ezred állásait váltakozva őrös gránát, majd srapnell lüz alá vette. A II.\' zászlóalj; egyik előretolt táborlörsc, tekintet UM nz ellenséges támadás lelietöségérc, fokozott éberséggel végezte feladatát, sőt ebben a tűzben előretolt önfeláldozóan és a széniben lévő tol. orosz gyalogezred állásából egy íogtyot ejteti. BniWk adatai igen értékes fel-vjrlágositást tartalmaztak n szemben lévő ellenséges seregtest hadrendi ösz-f>zelételőre, anyagi viszonyaira és a várható támadásra.
— (A Nyukoaz)
rendes és szkv. tagjait január 22-én, vasárnap 11 órára a Polgári Egylet, ben megjelenni kérem (r*núe.clek tudomásulvételére). Elnök, (0
— (Halálozás)
Schmidt Viktor, a keszthelyi Hadirokkantuk Szövetségének elnöke, maga is 75 százalékos hadirokkant, 07 éives korában Keszthelyen meghált Mint buzgó evangélikus, 2« éven ál gondnoka voll a zalaegerszegi evangélikus egyházközségnek. Mint mngánző élt készthelyen, azonban a közjóért üt sem sziinl meg munkálkodni, amivel gyarapította az öt ós családját körülvevő közbecsülést és\' tiszteletet, Tegnap délután temetlek el nagy részvét melleit a keszthelyi temetőben.
— vleányg!mnazísták figyelmébe !,w
A leánygimiiáziiim igazgatósága t g-nap ehelyütt közölt hirdetményéi kö-velke/aíként helyesbíti: - a kanizsai Nőire Darae leánygimnázium Igazgatósága figyelmezteti az intézet növendékeit, hogy a tegnapi Mrtctésbtf 1-\'-irás-hiba csúszott be. Az iskolai előadások ucin 25-Ö:, liánéin 23-án kezdődnek,
— (HONSz-záBzlószentelés)
A Hadirokkantak, Özvegyek éS árvák Országos Szövetségének nagy kanizsai\' csoportja március 15-cre tervezi zászlószentelés! ünnepséget. Az ünnep fővédnökéül Józ-sef főherceget, a tmagyar bakák édesatvját« szándékoznak felkérni.
— Saját Írd«k«b«- é> lkomén! ixol-
gálö megbiváanak tesz eleget, ha a KoptUla BatMArHhia lat wübulor-klál Utáaát megtekinU. vőtelkőnytaer nélkOl,
ZALAt KOZfaONV
féltékeny gyilkos öt évi fegyházat kapott
A díszei! dráma a törvényszék előtt
A Zalai Közlöny is részletesen foglalkozott azzal a gyllkoSsággd, a mely tavaly novemberben történt Diszel község határában, amikor K\'-jndernian Gyula 61 é\\es díszei-bácshelyi lakás agyonlöt.e sógorát, Nagy József gazdát,
Kundermnn most került nz égeri szvgi törvényszék elé és Üt derültek ki a gyilkosság előzményei. K\'jn-demian Gyula 12 évvel ezelőtt vtttc feleségül Nagy Karolinát és Szent-gálon korcsmát nyitott. Később Veszprém megyébe költöztek,majd visszajöttek Zalába és Disz^i-Bűcshr.\'ljen telepedtek lő. Házasságik eleinte zavartalan volt, de később elhidegültek egymástól. K\'jn-tíermun féltékeny Volt feleségére és n viszony annyira elmérgesedett köztük, hogy nz asszony visszaköl-
tözött fivéréhez, Nagy Istvánhoz. A birtok azonban közös maradt és a gyilkosság napján Krindermanné és íjivérc elmentek K\'jndjrman laka-sára, hogy ttikartnányt kárjenek tők: az állatok számára. Kjnderman megtagadta a kérést és feleségi; és sógora előtt bezárta az nj tói, majd pedig revolverrel kétszer kilőttfi Mindkét lövés Nagy Istvánt találto, aki azonnal meghalt.
Kunderman u tárgyaláson tagadta bűnösségét, nzzal védekezett, hogy nagyon elkeserítette felesége viselkedése. Kandennanné szerint nem volt ok a féltékenységre, férje ok nélkül bánt ve!e durván és alap nélkül üldözte.
A bíróság végfalis öt évi fegyházra Ítélte Kanderman Gyulát. Az Ítélet nem jogerős.
Zarah Leander nagy filmjét nézhetik meg e heti jegynyerteseink a Városi Mozgóban
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői között.
A sze ertcse ezen a héten a következőkre mosolygo\'t:
Németh György, Teleki ut 18. Jtiger Isiván, Csengery-ul 20.
Zarah Leander ma Európa leghíresebb Illmeztárja. Filmjei mindig élményt je\'entenek, így nem meglepetés, hogy a Városi Moziban kedden és szerdán bemutatásra kerülő uj filmje, Sudermann Hazatérése is páratlan siker lesz.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosullak a nyereményjegyekre, ha előfizetésükkel hátra\'ékban nincsenek.
Szombat: — Baross-tea
A nagykanizsai Baross Szövetség tavalyi farsangi sikerére mindenki biztosan emlékszik még. Az idei még sikerültebb, még melegebb hangulatú, még emlékezetesebb lesz. Készül rá az egész, keresztény liaross-tábor, de azon lul is az egész keresztény társa, dalom. Az idén a Baross sem rendez báli, hanem január 21-én, szombaton este 0 órai kezdettel tancto.lt az Ipa. roskör emeleti termeibon. Két zenekar lesz: — a honvéd zenekar ó> cigány, zene, Lesz azonkívül pompás és olcsó büffó, ------
Meghívókat a Baross nem küld ki, hanem Nagykanizsa keresztény magyar társadalmát ezúton hivja meg a szón* batcsli lájicteára, (:),
— (Bakancsot kaptak a szegény leventék)
Nagykanizsa varos dr. Krátky István polgármester szociális érzékének és nemes gondolkodásának segítségével 1000 pengőt adott a szegény kanizsai leventéknek cipőkkel való ellátására. Ebből az összegből 3G pár erö,s bakancsot osztottak ki á ltozgonyj, utcai tornateremben, Olt volt a ]>o]gármes. ler kép vi sete lében dr, Pálffy Gyula városi közgyám, Lakatos István Őr-migy, testnevelési vezető, dr, Tholway Zsigmond elnök és számos érdeklődő a lestuevelói ói a közönség köréből. Dr. Pálfiy rövid beszédet intézeti a megajándékozandó leventékhez, majd kiosztott" a bakkalic-sokot. Dr. Thol-
way elnök meleg szavakkal köszönte meg a város magyaros áldozatkészségét.
— (Menetrendi értekezlet)
Csütörtökön Szombathelyen a MAV üzlctvezctőségénél menetrendi értekezlet lesz, amelyre a zalai érdekeltségeket is meghívták. Képviselteti magát a mcnetruidj. értekezleten Nagykanizsa is. Most tárgyalják le a május közepén életbelépő uj nyári menetrendit.
— (A városi Egészségvédő Intézet forgalma)
Dr. Kesztler István, a városi Egész-Sőgvédő Intézet főorvosa most terjesztette fel a miniszlériuniba szokásos évi jelentését, mely szerint az intézetben 193«. évben 369 »j beteg Jelentkezett gyógykezelés céljából; ebből 93 volt veuereás, a többi bőr ós egyéb betegséggel jelentkezett. A kezeló>ek és renuelések száma 1305, lábora. töriuml vizsgálatok száma 2u57, melyből 1290 a wasserniánn-léle ói egyéb vérvizsgálatokra esik. Az intézel gondozásában volt 181 beteg. Házassági tanácsadás volt 2. Gondozónői be. tegiátogatás 155 volt. Dr. Kesztler István, az, intézel főorvosa 3 előadást lartoll a liatalságaak, melyekben részben a veuereás beLcgségeket ismertette azok súlyos következményeivel együtt, részben u házasság elótU orvosi vizsgalat fontosságáról emlékezett meg.
Esküvői fényképét
készítesse YASTA8H BÉLA fényképész műtermében NaavkuhuM, Fó-ut 10. éa a)seogerr-at I. (az udvarban.) híuami rnnnhal ülaoé érmki
Okos mtl?rumíelo
A vénkisasszony meg akarja festetni a jényképit egy festővel. E Útból két fényképet ad át a festőnek.
— De, kisasszony, — mondja a művész, — hogyan fessem te erről a két fényképről, amikor az egyik 1920-ban készült, a másik pedig az Idén.
— A dolog egyszerű — feleli a vénkisasszony. — Az 1920as képről másolja le az arcomat, a mostaniról pedig a ruhát.
— (Hamis pénzt terjesztettek
Pdl János és Salamon Ferenc za[a. égerszög! egerszegi napszámosok liamiü ketpengősöket hoztak forgalomba. Mosl vonluk őket felelősségre Győrött. Piti János beismerése alapján egyheti fogházal kapott, Salamon pétiig három hónapi elzárást. Az Ítélet Jogerős.
— (A szegénység miatt)
Ilajczy István banUonszemesl lakó. lakásán felakasztotta magát, Mire észrevették os levágták, már nem volt benne élet. Búcsúlevelében azt ir]a, hogy szegénysége mialt ment a ha. Iáiba. • .
— Naptárt Január 18. szerda. Kém. kat Piroska vt. Prot.atáns Piroska. Izr. Tebeth hó 27.
Oyógyszortárl ójjoll szolgálat e hő végéig a „Mária" gyógyszertár éa a ktskanlzsa! gyógyszertár.
Qozturdfl nyitva reggel 5 órától este S óráig (hello, az ,-dn, pintek délután kedden streas nap\' ttoknak.)
— Bsterokban a Kopatoln-eóg vezet Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező Jxe-lo»t leltételek melleit. \'
Az asszony kötelessége loiöüni azzal, hogy tjélmfikodésc rendben legyen, amit pedig ugy érhet el, In reggelenként éhgyomorra egy lélpo-hár természetes .Ferenc József" kcserüvizel Iszik, amely enyhén és kellemesen, pontosan és biztosan szabályozza az anyagcsere folyama-Iát. Kérdezze meg otvosál.
Versengés
— Az én apámat lefényképezték I
— Az semmi I Az én apámról ujjlenyomatot is veitek.
Aggodalom
— Tegnap a kávéházban találkoztam egy emberrel, aki a megszólalásig hasonlított hozzád.
— Remélem, nem adtad meg neki tévedésből azt a tlz pengőt, amivel nekem tartozol?
Gyári szAvatmaradikok.
Finom url dlvatszővetek fesüs gyapjúdból
Schüiznil.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
7"
ZALAI KÖZLÖNY
lm január 18
BHeg|kexdte a Ha* m honvédelmi Javaslat lárgyK-ését
l \' Budapest, Január 17
A ke-resethalmozasl javaslatot némi módosítással wtrtán részleteiben ís elfogadták. F.lfojíadta a Ház egyhangúan a Bonk5 f.éz:i által előterjesztett ja. vaslntot is a 33-as bizottság létszámának 36-ra való folemflésőrfíl. Vitéz Somogyváry könyvtári jelentése után az elnök nagy taps közben bejelentette, hogy megkezdik a honvédelmi javaslat tárgyalását.
A javaslatot vitéz OsicS\'ry Rónay képviselő ismertette. Hangsúlyozta, hogy a (magyar nemzet ismét ví^szn-íiyerfe önrendelkezési jogát, visszakapta a Felvidék magyarlakba területeit és szabadon rendelkezik, mfnden icfegen befolyástól mentetsen! a majryar hazával. Történelmi visz-1 Bzapillaaitásában a honfoglaláslól a Bzegedi Horthy felkelésig isnicr\'et\'e b magyar hadsereg" dicső nrjltját, rrVajd a javaslat rendelkezéseit sorolta fel. \' f 1
Elsőnek a javaslathoz vitéz1 Uj-fahssy Gábor\'ei:>lalt fel.
A Ház Ütése lapzártakor még tart. J _¦ \' r " *
„A békülékeny hant? nem gyengeség, továbh meffvQnk a megkezdett utón*
Budapest, január 17 ¦ A Xcmz*Ü Egység Pártja Vnn VÍ61-ben Bárczay Ferenc elnökletével ő\'to-kozlctct tartott. Bárczay elnök bejelentette Probly, Egry és Tomcsányi kőp-\\ viselők visszalépését és Illés József fel-*í»dJt kérelmét. Ezután Imrédy miniszterelnök emelkedett szólásra. A pénteki üléseii történtek miatt őszinte sajnálkozást érczY,rjtnlt pécsi és bajai beszédeire, amelyl)cn leszögezi, hogy a közéleti harcmodornak rendes mederben kelt maradnia. Hangoztatta, hogy a kormány békülékeny hangja nem a gyengeség jele. Kihatároztuk, hogy tovább folytatjuk a munkát és megyünk előre a megkezdclt utón a kitűzött oél felé.
Sztranyavszky Interpellál
A képviselőház holnapi ülésére 40 interpellációt jegyeztek bei Egyik\' legérdekesebb bejegyzés Sztranyavszky Sándor interpellációja a [miniszterelnökhöz a közéleti harcmodorról és a kormánysítjtó támadásairól. \' "r
Milyen engedményehet kaptak a szlovákiai németek ?
Prága, január 17 Kárn.asin államtitkár Tiso miniszterelnökkel tárgyalt a szlovákok és a németek közötti ellentétekről. A szlovákiai németség egyik követelése, hogy egyenruhás önkéntes védelmi szolgálatot vezethessenek be, \'Hso álUtóLajj beleegyezettebbe.
A HÜnka gárda tagjainak ünnepélyes eskütételével megkezdődött a szlovák parlament megyitó-ünnepf Bégo, amelyen megjelent Berán és Sirovy is. í ¦ ¦ ! I
Nagykanizsa megyei város polgár metít erétől.
1381/1939.
Tárgy: Szemere K. hatóságilag en gedélyezett zálogkölcsön intézete kérelme a kl nem váltott zálogtárgyak elárverezése iránt.
Hirdetmény.
Az 1881. évi XIV. t.-c. 16 §-a alapián közhírré teszem, hogy Szemere K. hat. eng. zálogkölcsön Intézetében elzálogosított és 1938. évi deaember hó 31 lg lejárt és az árverés mcgtartSsAlg nem rendezeti záloglárgyak 1939 Január hó 31-én d. e 9 órakor elárvereztetnek hatósági kiküldött jelenlétében az Intézel Fö-ut 8. sz. a. helyiségében.
Ezúton (elhívom ak érdekeltekéi, hogy a lejári tárgyakai az árverés megtartásáig rendezzék.
Az árverés alá kerlllö tárgyak jegyzéke az árverés előtt 15 napon át a városi Irattárban és az Intézel helyiségében betekinthető.
Nagykanizsa, 1939. jan. 16. ,„ Polgármester.
Szentgyőrgyvári kegy ^
2 részbon egy-oRy hold szőlő, rôt, gyümölcsös éa szántótöid
eladó.
BŐVohbet Somogy«onfnilklő»i,
27IJ. házszám.
lOOO-féle cikkei\' Kapöai 25 filléres egységúrbmn
Teutsch Gusztáv
(Vdrosßdxa)
áruosxtályánalc féiemeletén.
Zamatos, lólzO Muet
Sintrox káuéíözőn
készíthetünk.
Kapható: V4-V2-I -l\'/2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre
DRÁVAVÖLGYI-nél
\\ Sugár-ut 2.
Telefunken
Orion
Philips
Standard
Eka
legolcsóbb árban
rendkívül .kedvező részletfizetésire, régi készülékek becserélése
SZABÓ ANTAL rádió-üzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Fájdalomtól megtörve, de Isten megváltozhatatlan akaratában alázatos megnyugvással tudatjuk, hogy a forrón szeretett édesanya, anyós, nagyanya, testvér, Illetve rokon
őzv. Varga József né
¦K. Iliiden Ilona
áldásos eletének 79-lk évében hosz-bzbb szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után visszaadta Jóságos lelkét Tfremtölénck.
Drága halottunk földi maradványait f. hó 18-án, szerdán d. u. 3 órakor fogjuk a temető halottasházából örök nyugvóhetyére kisérnl.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkltldyéért f. hó 18-án d. e. 8 órakor fog a felsölemplom-ban a Mindenhatónak bemutattam!.
Nagykanizsa, 1939. január hó 17. A Te J6 lelked mindig közöttünk éli Varga Nándor, Jóuef gyermekei. Varga NAudomó sz. Major Klotild menye, Harcit férj. Horváth bajomé, Ilike unokái. Horvitb Laton unoka-vójo és a gyáraié rokonság.
APRÓHIRDETÉSEK
iű *it»B «0 MlUr. ii.lnJt.i további Mai 4 Jlllír.
ÁLLAS_
Jobb háztartási alkalmazotta-
kat elhelyexek. Poszovetziié, Kölesey-ntca 9; 126
ADAjV VÉTEL
6 személyes amerikai csukott aatd eladó. Kaulmann Manó. Teleion 2-22.
Kladé, mübutor-ebédlő, Bledermoyer-Klkíir asztallal, antik azekrény, díván, angol fotel, szalongarnltura, garderobszekrény, rézágy, konybabeiendezés és etryéb hái-. tartasi doltíok, Standard rádió éa könyvlnr Sugár-ut 16/d. lóldezlnl |obb njtö. 124
Egy fekete fedélen kocát, egy pár ló éa szerszám aíaeló. Hunyadi-utca 38. 129
LAKAS-OZLETHELYISÉO
Az Enzsábat-táp 18-19. számú (Szarvai) házban vegytlaztitó üzem céljaira használt uelylBégek, megosztva la, 1939. májua hó l-re kiadók. 114
BÚTOROZOTT SZOBA
^Kttlflnb.Járatss utca! szoba tzépen bútorozva, fürdóazoba-hazználattal, kiadó. Ba|za-utca ti. 128
HAZ ÉS INGATLAN
Eladó szabadkézből a Sugár-ut 45. sz. ház. Erdeklódnl: Bóczy Antal tanítónál, Széchenyltír 4. 65
KÜLÖNFÉLE
Márkás fáu,kápaa«aápsk, lllmek, lemezek, papírok, vegyszerek, beezerezhetö Vaatagh Pólónál, Fó-ut 10. sz. — Kedvezi részletfizetés. 2
Hó, sárulpáját szakműhelyben javíttassa. Vulkán gumluzem, Horthy Miklósul 2. 3202
Mindennapi tereleaéaból óstzegytljtótt kdlvapat, régi vagy u) tömegeket, magyart éa kűlltíldtr, ifeloaiUtott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarlta I.»|oa, a Zalai Koslóny I. azer-keaztóje. Erdeklódnl lehet teleion 78. az. vagy azamályeaen mindennap d. u. 0—7 óra kóiótt.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Eladja : „Közgazdasági FI. T. Nanykanlraa". Fololóa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „Kfzgazdaaágl R. T. Nagykanlzaa"
¦yoadájábaa Nagykaalzaáa. (Nyomdtért lelali Zalai XáralyO
79a Évfolyam 15 szám
Nagykanizsa, 1939. Január 19. csütörtök
Ara 12 «».
ZALAI KÖZLÖNY
ts UadúWntali POat 5. axája, mioára hautacup déttitán.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElÓtlxetéal áu: egy hörí 2 pengő 40 fiuer. Szerkesztötégi fa kitdóhlvatali telcíoa: 78. a*.
A berlini látogatás
a Berlinből hozzánk érkezett hírek egybehangzóan arról szolnakK hogy gróf Csáky István külügyminisztert lendkivül barátságos fogad-tatásban részesitelték- Magyar részről ez a látogatás esedékessé vált attól az időtől „kezdve, hogy a bé-cSi döntőbírósági határozat Ó t Iliiében — ami tudvalevően következménye volt a müncheni négyhatalmi konferencia döntésének — a Felvidék magyar-lakta területérnek visszacsatolása az anyaországhoz befejezést nyert.
Ha Európa életének e nagyjc\'en-tőségü stációját szemügyre vesszük, a kővetkező kép fog Mbonmkoziií előttünk: Olaszország és Németország népi irányú politikájának\' kiteljesedése -után egy nagy magyar politikus, az akkor még teljes munkád ejébétn létö Gömbös Gyula bedobta Európa közvéleményébe azt u gondolatot, hogy egy tengely len-ditőeiejének kell léire jönnie ékét íiágy netmzeti alapon berendíezkeH de\'tt állani között. a \'berlin—romjai tengely valóban meg is valósult s ebben Magyarországiiak rendkívüli nagy szerep jutott. Ebben a fonios közepourópai hatalmi erőben kel* ft-lismernünk a rákövetkezett ese. menyeknek sikerét, amely Magyar országot is ahhoz a kedvező helyzethez juttatta, hogy tizenkétezer négyzetkilométernyi földterületen élő egyroilliónyi vei-testvérünk került vissza Trianon bilincseit lerázva, az anyaországhoz. Mikor 0» nz átrendeződés az elérhető igjazságl szellramében megftőrtént, .tcrrnészie,-íesen felmerültek olyan problémáit, amelyek a kipróbált és minden tekintetbe bevált barátság szellemé1-ben további és szoros együttműködést kivannak. Magyarország tudatában van annak, hogy eddig elért nagy, sikereihez csak ugy juthatott, hogy helyes külpolitikai irányt választva, hűségesen kitartott barátai mcl\'ett s tette ezt akkor is, ha a baráti kapcsolatok ápolása számára a megpróbáltatások árnyékait vonultatta fel.
Gróf Csáky István külügyminiszterünk berlini alja azzal a jelentő seggel bir, hogy Magyarország továbbra Is ezen a kipróbált s reánk nézve előnyökkel járó külpoljtik\'aj) úton kivan haladni. a hatalmas és Snegerősódötl Németországgal \' a barátságot, amennyire csak lehet, tovább fogjuk ítejleszleni." Nagy botlást kövelr.e el a magyar nemzet akkor, ha külpolitikai irányvezcié-sét, oly erőien jellemző szilárdságot, hűségét és tántorithatatlanságátí akkor igyekeznék lazitani, amikor oly külpolitikai crőcsoporliwk lett fontos tényezője, iamelyik Európára, de speciálisan a Duna-medencéjó_ ben élő népekre a legnagyobb hatást gyakorolja, a kilenc milliónyi lakossággal biró Magyarország függetlenségének és önállóságának biztos őrhelyem áJrvm teljes erőiével támogatta a Róma—Berlin tengely\' patikáját és törekvése arna .
Római jelentés; „sikerült elsimítani a magyar-német félreértéseket"
Róma, január 18 Az olasz sajtó részletesen foglalkozik Csáky gróf magyar külügy-lujtniszter berlini tanácskozásaival és rámutat, hogy a tengelypoliliká-hoz hü maradt Magyarország és
a magyar-német kapcsolatokon a szlovák politika slattomos orvtámadása sem tudott osor bát ejteni.
Budapest és Berlin között az utóbbi időben lehettek tisztázandó kérdésekédé a mostani látogatás meg-
győzhetett mindenkit arról, hogy a félreértéseket sikerült elsimítani! , Foglalkozik a varsói sajtó is Csáky berlini tanácskozásaival.. Rész lelesen jsnierícti a tanácskozásokat, hangsúlyozza az.?k szívélyes borát] hangját. A lapok szerint
Csáky a berlini mandzsu követtel is tárgyalt.
A kommunista ellenes egyezményhez való csatlakozás formalitása] a jövő héten Pesten intéződnek el.
Csáky gróf egyébként mu délken hazaérkezett Berlinből Budapestit.
Görlnget Londonba várják
London, január 18 Az angoi sajtó a világpolitikai helyzetet mérlegelve „megalapítja!, hogy a jelenlegi helyzetben Cham-
berlain aligha fog megegyszer Németországba, utazni. Inkább ugy értesülnek, "hogy egy néjneJU államférfi látogat el rövidesen Lon-
donba. Eddig Wiedemannt emlegették, de most egyszerre Göring neve került e\'öiérbc. A lapok szerint Göring fontos megbeszéléseket fo\'yt it-na az angol államférfiakkal.
ÜÖrlng Varaóban
Varsó, január 18 A lengyel lapok részletein fogj hilkoznak Göring varsói útjával éa rámutatnak arra, hogy a két ország halad a maga szilárd utján, amelyet Pílsudszky és .Hitler teremtett megi; Mindkét állam kiállta a próbát és teljes megértésben együtt dolgozik a célért. A német—lengyel megnem támadási egyezmény továbbra ts Keleteurópa szilárd biztonságát jelenti, — Szögezik le a lapok.
Már latolgatják Barcelona átadásának feltételeit
Francia államtanács dönt a köztársaságlak megsegítése vagy a semlegesség
kérdésében
Paris, január 18 J A francia közvéleímény élénken foglalkozik Franco győzelmeivé^ AJ lapok közül a jobboldaliak a t.\'ljcs semlegesség, illetve a .Franco kormány elismerése mellett törnek lándzsát, mlg a baloldaliak a köz-társasági Spanyolország megsegítését sürgtiik. A politikusokat is foglalkoztatja e kérdés ós a szenátus tegnapi ülésén heves összetűzés is
volt emiatt. Flán\'din a semlegesség, a szocialista Blum pedig a határok megnyitása és segítségnyújtás mellett foglalt állást. Az élei összecsapás után az államtanács dönt a kormány magatartásáról
Paris, január 18 Barcelonai jelentések szülni ott a helyzet egyre súlyosabb. Valószínűnek tartjuk, hogy a nemzetiek rövidesen zár alá veszik 8 vái\\>st, máris
figyelik a hajók a kikötőt és megakadályozzák a csapatszállüó hajók befutását.
Barcelonából egyébkét . 15;000 asszonyt hiviak be hadiszolgálatra, mert férfilakosság már alig van a városban. Komoly formában tár. gyalnak mér arról Is, h.>gy a kor. -*nány székhelyét Aliranieba teszi át. Ez ételben Barcelonát bizjiry »s feltélelek mellett átadnák a ncm. zet leknek.
Irányúi, hogy a két haialmns baráti állammal eddig létrehozott kapcsolatait ne csak fenntartani törekedjék, hanem a tengely-államok erős támasziéka legj en. Magyai-ország ismeretében vau annak, hogy helyzeténél fogva mily nagy szerep jut neki a középeuróp-tf államok kő* zötl. A imái időkben nyer igazán beigazolőst évek hosszú sora alatt hirdetett elvünk, amelyet számfla-lanszor hangoztattunk a világ közvéleménye előtt olyan formán, hogy Magyarország bekapcsolása nélküT a Duna^inedcnce kérdéseit megold* nl r.em lehet. Sajnos, nehezen lehetett megértellni ezt nz igazságot ínég akkor, amlkoj- Európa kua\'J véleményének irányitásőt Prágában fntézlék, a b^jvesi szcl\'om iutrikus politikusai. Hol vagyunk már ezektói az időktől ? Hova tünt Bcies és mivé váltak az *ö papirosvárál ? (Magyarország az uj elrendeződő^ evolúciós harcában nem kivan semmivel sem többel, mint auuit köve-
telt történelmünk \\Iegvészlcljescbl | napjaiban.
A Róma- berlini tengely dicsőséges és számtalan diadalt felmutató politikai sikere erÖÍ ad nekünk további igényeink hangozta;ásóhoz és reméljük, kiharcolásához, de mindig szem előtt tartjuk a mérséklet és az adotl viszonyok közölt mutatkozó elérhetőség mértékét s vigyázunk arra, hogy llszlánlátásunkat a sikerek fénye é-i csillogása ct no vakítsa. Amikor Magyurország töretlen hűséggel kitartott bölcsen előkészített s széanunkra sikeresiek" mutatkozó külpolitikai helyén, külügyminiszterünk szavaival élünk akkor, amikor azt állítjuk. ht)gy barátaink barátja a nií barátunk is-: Ez azt jelenti, hogy nem fogunk elizolált külpo\'Ulikai helyzetet fel-venni, hanem minél több barátra kívánunk szj-\'rt iénnl, eLsÖSorb}in sorban gondolva a környező állagokkal létrehozandó jószomszédi viszonyra! F, tekintetben nem raj/ tunk fog múlni, hogy a lehelő leg-
jobb viszonyt hozzuk létre, tenné-" szelesen mindig szem előtt tartva azokat a kipróbált kapcsolatokat, a amelyek oly kézzel fogható eredményeket tudnak máris felmutatni-Gróf Csáky István külügyminisz er b-u-lini utja nem csak magyar--né-met viszonylatban nagyjelentőségű, de miként a külföldi híradások mutálják, egész Európa élénk figyelmet tanúsít irányában. Reméljük s rendületlenül hiszünk abban, hogy ez az ut is szervesen ékelődik bele abba a baráti xihálózatba, al melyen haladva már eddig is .Igen sok előnyét élveztük |a tengely, .él\'amokkal fenntartott [. kapcsolatainknak. De ezen luimfiiűon értékes szolgálatára voltunk Európa nyugalmának, békéjének, s aiinnjta szellemnek, amelyik fegyverhez nyu lás nélkül kl t-udja dégi eni a népek Igazságos kívánságait.
Ezen az utón haladunk tovább Is, biztos tudatában annak, hogy célhoz jutunk.
Sjjyjj K02LŰNV
A csehek cllon íünletríek Huszlon, Volosln kihívásnak minősítette a prágai kinevezéseket
Huszt, január 18 Prhata tábornok r.iszjn miniszterré történt kinevezése eílOn Huszlon nagy tüntetés volt. Volosln egyenesen kihívásnak mondta a fc|nevef-zést. A tömeg: »Le a csehekkel, nem akarunk it( cseheket i* kiáltozta.
Pozsony, január 18 A Szlovák parlaiin-nt lierán és Prtrovy jelenlétébon mia fartotlai megnyitó ülését. A várost cseh, szlovák, Hlinka-párli és horogkeieszíes (német-párti zászlókkal lobogózták! tcí,
A szlovák képviselők nagy aggodalommal tárgyalják a Szlovák nép elkescívdósét. A jövedelem és kereseti adót ugyanis a kormány 30 százalékkal felemelte. A cseh állam háztartás fokozódó súlyos anyagi gondjai miatt azonban még további megterhelések várhatók.
Több zsák dinamitot és ujabb bombákat találtak az éjszaka Londonban
Chamberlain hosszas megbeszélést , . v folytatott a Iielngymjnisz-tőrrel a bombamcrénylc-iAjlföT* lek "gyében. Az éjszaka ltaL\\4t\'* további lel nem robbant bombákat és több zsák dinamitot talállak. A mi-ni-szlériainokat, kormány és középületeket továbbra i< erős katonai őrség őrzi. Hét egyént gyunast-tnmik, de még nem sikerült bket e). lógni. A kikötőkben az ntawilciiörzést megkétszerezték.
Ti
ClANü olasz knlágj\'minis/.ler megérkezett Jugoszláviába. Helyin Szlo-jadinovies vendegekéül többnapos vadászaton vesz részt.
VAY LASZ 1.0 bárónak a biliurnagy-bajomi kendet kaklöttsege [elajánlotta
a l»rül*t mandátumát, A nyilasod is
áiUtmmk JolOltet egy biliari \'földbirtokos személyében,
ÍUUHi;N ritül\'l\' német külügyminiszter Beck meghívására január lió 2U.an látogat el Varsóba.
WIEDEMANN kapitány, Hitler bizalmasa cáfolja azokat a lureket, mint? ha a közeljövőben Londonba ulazaa,
HALIFAX lord angol külügyminlsz. tor Genfből, ahol a Népszövetség tanácsülésén vett részt, visszaérkezett Londonba.
GENFBEN a népszövetségi tanácskozás során a jugoszláv inegblpott líonnel francia Ós llal,lax nilgol knl-
ügymjnisz terek kel tárgyalt.
LEZUHANT Nivelles belgiumi vü-
reaban egy katonai repülőgép e* a váron egyik utcájára esett. Több házal megrongált, ;l gep vezetője szörnyet* hull. ;
ELSÜLLYEDT egy angol halász.
Jiajó az angol portók közelében 12 főnyi -személy ze lé vet. ltoinbay közelében 26 emberrel sülvodl ej egy angol hajú. \\ \' ,
1ÍH0DY ANDRÁS a letartóztatott ruszin miniszter még mindig a prágai [mi-Imii lakója, valótlanok a szabadulásáról szálú llll-fk.
Akinek a vérnyomása magas és szívműködése rendetlen, ugy érhet el erőlködés nélkül megfeltlö kOnnyfi székelési, ha reggel éhgyomorra egy kis pohár lermészciea „Ferenc József beserüvizel iiilk. Kérdezze meg orvosát,
Milyen idegen állampolgárok telepedtek le Nagykanizsán?
Az átmeneti idegenforgalomban is a németek vezetnek
A nagykanizsai rendőrkáp$tajtyf< ság kimutatása szvrjnt az elniullj esztendőben összesen -1972 idegen\' járt Nagykanizsa"!) az átmeneti ide-gvn^ngab.iLiban. Ezek között 3500 volt más városbeli magyar. A külföldiek közül a kiérnetek vezcltek az átmenő idegenforgalomban, akiit! 536-an voltak, a csehek 229 fővel voltak képviselve, az olaszok 220, jugoszlávok 130, amerikaiak 112, angolok 71, rómairtok 99, lengyelek\'
70, svájciak 12. svéd 18. bolgár 10, afrikai 9, portugál 2, danzingl 2, orosz 1 és török 1 fö, azotnkivü)( 10 belga, 5 dán, 3 görög és 2 litván állampolgár fordult meg Nagykanizsán az átmeneti idegenforgalom-Nagykanizsán állandóan tartóz-kodik 21 német, 20 jygoSzJáy, 8 olasz, 8 cseh, 8 román, 7 bolgár, 6 török, 3 orosz, 2 angol, 1 francia állampolgár, összesen 87 idejgem nemzetiségű. ; , ,\'
41 kiskanizsai került a rendőri buntetőbiró elé engedélynélküli nyilas-gyűlés miatt
JUiM
November 18-án történt Kiskani-zsán, hogy az Országút 68. Sí. alatti helyiségükben gyü-Jésie jöttek Össze a nemzeti BzodoIJslák" Valaki az esetet jejeg tette a kisk;iniz.s^| ívndörörszobán \'és a következd percben több rendőr indult a párlheiyiség felé. Már kívülről Is látható volt, hogy benn nagyobb csoport van együtt. Mikor a rendőrök beléptek a helyiségbe — a jelentés szerint — éppen egy politikai beszéd hangzott el. A rend-örök oszlásra Szólították fel "a jelenlevőket, mivel gyűlés tartására
engedélyük, nem volt, majd megft indult ellenük a kihégási eljárás- i
•11 terhelt került Így a nagykanizsai kapitányság rendörbirája elé; Ahol) uzzal védekeztek, hogy nem tartoltak gyűlést, csupán párthelyl-öegüktf-tn jöttek össze szokjá^sD^-rüe(n. Ennek \'aaonbHn elfciiejiuonr dotl a rendőrök jelentési\'.
A rendőri büntelőtiró a bizonyítási eljárás alán á vádlottak közül egyet 60 pengő pénzbírságra (nemfizetés esetén 10 napi elzárásra), a többieket fejenként 6 pengőre (vagy nemfizetés esetén 1 napi elzárásra) Ítélte, kettőt pedig felmentett
Az ítéletet megfellebbezték.
A tábla is felmentette a hahóti igazgató-tanítót a Hangya-ügyben a tisztességtelen verkeny vádja alól
A nagykanizsai törvényszék foglalkozón már Bakosa József hahóti ík. igazgatótanitó ügyével, aktf\'nz
egyik hahóti kereskedő feljelentett tisztességtelen verseny miatt, mert a fjatai ígnzgutóto^tö "«sy prpw pngandút lejielt ki a Hangya,, erdekében. Többek között növendékeit egy versre is megtanította, amelynek refrénje volt:
Aki a Hangyába nem megy el, Azt az ördög viszi el...
A nagykanizsai törvényszék számos tanul hallgatott kl ebben az ügyben, majd [elmentette Bakosa Józsefet az ellene emelt vád alóJ; .
Fellebbezés folytan most került az ügy a pécsi tábla elé, ahol a vádlott Igazgatót szintén dr. Hajdú Gyula ügyvéd, kir. kormányfőtaiiá-cSos védU\'. Dr. Róvfy főügyész átvette a pótmagánvádat és a (anitó megbüntetését kérte. Dr. Hajdú ügy véd utalt arra, hogy ha BttkoSst
1 megbüntetnék, akkor a Hangya ősz szcs képviselőit is meg kellene biín-lelni, akik a szövetkezeti eszmének mindenütt lelkes éi Önzetlen propa-; gandát fejtenek ki a jóügy érden kében. A tábla ezekután szintén felmentette BakoSs igazgátótanllót a tisztességtelen verseny vádja alóK
EMLÉKEZTETŐ
ligyszerl közlés (kát- sor) dija 30 liilér. Január 22.
^Tanári lioe.ílis malin* fái 12-kor a zeneiskolában,
Február 6.
Keresztény Tisztviselőnők vidám magyar estje az c/xcúzászlóra u síin-házban.
— Butorklállltáaunkat toklntno meg minden vótelkónyazer nélkül. Kopstela butariruhA*.
VáPOSÍ Mozgó Kedden éu wrdénl
ZARAH LEANDER, Suderman vllághlrQ regényének hősnője
A Hazatérés
clmO grandiózus filmben. Gyönyörű kitérő mOtor Aktuális Híradó.
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5f 7, 0-kor.
A totális háború
A Mttwrj etőkészitésének alapját mindt\'nkor \'az az elképzelés nl-kotta, melyét az elökészürefek vc. zetöl a háborúról megalkottak. A hadtorténdeni szánios példával m--ra tfluil, hogy a háború eredményei már annak előkészületeiben gyökereznek. Mert az előkészületek néi elkövetett súlyos hibákat és tévedéseket a habom alatt alig lehet jóvátenni. A háború elképzelése ily-módim döntfi fontosságot nyer,
SÍ vls pacem pára bellum, hu békáét ak>irsz, kjészüU a háboruni! mondás igaz. Természetes tehát, hogy alig ült el a fegyverek zaja, nyom 1^ ban megindult a 10-^^ÉE-Xt^ nekvés arra, hogy a JlSfcr koz.\'ljövó hábor ¦^WsfSk * ivajf képét, — mlnlnz aj előkészületek alap jót — a képzeletben kialakítsák^ Széleskörű nemzetközi iívdalml tevékenység bidult meg, hogy a nó-zt\'tek tisztáziisa révén hozzújárjljoir a kép kialakitásához.
A klahik-jlt elgondolás szedni a közeljövő háboiTijji totális háborír lesz. Ennek jellcgzetítiSéga, hogy nem hadsereg küzd hadsaj-eg el-^ km, hanem nép nép elleni összes L-rkölcSl és anyagi erejének, végsőkig nicnő latb^velésével.
Ez a habonj tehát nem cSupá^ katonai hóbonj, hanejn egyidejűleg! egyiiiiásisal párhrizi^nosan Vívott| katonai, gazdasági és szelleani (proi pagajida) háború. A hndvj^tóüiekj ez a kiterjesztése gazdasági és sael-j lenti térre, valamint az erőkifejtés-; nek végsőkig való fokozása teszik a habom* teljessé, totálissá n adjákj meg ezáltal az ismertető jelleget a jövő háborújának.
A totális habomban ezért épp rJgy> min* az eddigi háborúknak a katonai háború lesz a hadviselés leghatásosabb módja. A totális háború felsorolt hadviselési módjíU közül u. i. egyedül a katonai hábo-mképes ai*ra, hogy o háborút az el^nség katonai ereje ellen intézett közvetlen lökések Sorozatával .viszonylag\'rövid idő alatt eldöntse*/ A katonai háború lefolytatására hi-vatolt hadsereg marad tehát változatlanul a hadviselés leghatásosabb eszköze. E hadviselési mád oélkjtü-zése az ellenfél fegyveres elieuáUó erejének, hadsenegjének inegsemnii-sitésc. Ez a megsemmisítés bekövetkezik az ellenfél élő harocszköifcl-nek, tehát embereinek halála, meg-sebesitése, cllfogása által és holt eszközeinek szétrojnbolásaj haszna-t vehelellenné tétele, vagy zsákmányul ejtése állal. A hadviselő ezzel a megsemmisitéssei akar magdook jtal nyitni ellenfelének Országába, hogy államterületét elfoglalja sigy ellenfelét a további ellenállás mbr den lehetőségétől megfosztva, politikai akaratának elfogadására kényszerítse, i ; , •
A gazdasági habom és szellemi (propaganda) habom a tulajdonképpeni háborús cselekvésnek csuk támogatói. ( |
Bármilyen erös legyen is a hadviselő feleknek az a törekvése, hogy a háborút a hadsereg erőteljes alkalmazásával rövid idő alatt befejezik, egy csata nem lesz elegendő a végső döntés kierőszakolására. Megsemmisítő csaták sorozatára lesz szükség, hogy a végső összeroppanás bekövetkezzek\'. EJ csaták mfcgvivása, az rjjak elökészi-tése időt igényelnek. Korszera viszonyok között a rövid hibom Is hó napokig tarl/iat. A habomnak ez a
1929. .január 19
hiígh^zabbtidott WrlJa-mn, valamint a korunk háborújával járó óriási, eddig n«tn temert anyagfelhasználás a hadvisOiU tényezőjévé avatják a gazdasági éleiét. Szervezett termelésre van szükség.- a had-viselő államnak ahhoz, hogy működésben lévő hadseregét harceszközökkel, felszerel éssel, élelemmel a mindenkori szükségleteknek megfe-lelL«n tábláin] tadjn. Termelésének a szükséglet bzmvonala alá való süllyedése azzal a veszéllyel jár, hogy a hádseicg fegyverzetfel szere, lése fokozatosan (elenyészik s társulva a hiányos élelmezés miatt lecsökkenő erk»lfj| rüenállók\'éposi-s scg\'gyl, elsorvasztja e hadsereget, mielőtt rnegsemfiiisitö feladatát %Kg oldhatta volna.
A gazdasági1 háború e-szkő\'Ci lesznek a világháborúban is már be. vált bojkott és blokád, a jövőben azonban még hozzájárulnak ehhez" az ellenfél termelési gócpontjai el-len intézett repülő támadások, vala-(iiijnt a termelő bercnclfczésck elpusztítását és a termelés zavarását célzó merényletek és szabótázs-cse lek menyek. í
A szel\'emi (propagxmdn) háború hadviselési módjait a legújabb technikai fejlődés igen nagy teljesitő képességű eszközökkel ajándékból-4 meg a rádió és a repülőgép alakjában,
A háború politikai esc\'ekmény,-Előkészítése igy az államok felelős politikai vetélésének feladati. A kormányoknak az ál\'ami élet mindem megnyilvánulásába belenyúló előkészítő munkája azonban csuk akkor lehet eredményes, ha azt a polgái-ság megértéséből fakadó oda adással cs eddig nem ismert áldozatkészséggel támogatja.
Jóslat :
A nyugati megyékben erSs nyugati azél, több helyen, igy fSleg a nyugati megyékben, a Felvidéken, eső, amely holnap kissé csökken a Dunántúl,
A Meteorologia! Intézet nagykanizsai ra«l(tlgyel5állom4aa jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor : +12 0, ma reggol +11.8, délbeu +13 8.
Ősapádéit : 3 5
*" Nem Igazság
A vidéki atyafinak fái a foga, bemegy a városba o fogorvoshoz. A fogorvos megnézi a rossz fogai és a másik pillanatban már kint Is van.
— Mit fizetek ? — kérdi az atyafi.
— öl pengőt.
— Hallja, ez nem Igazság. Ezt a fogat egy falubellm tegnap egy félóráig húzta és csak egy pengőt kért
/érte.
ZALAJ KÖZLÖNY
SSA*, w. * fo*eks*ék*>
toMQd tultáwzal, edd rtUt&soUnüM w kapott ÜU-mviést a neki küldött M&zdoUzétt
Baiatonfcnyvcs; január 18 Kt, a 15.000 katasztrális holdas Nagyberek szélén, Koppányvezér \'var. kocsos vitézei hajdani utolsó búvó\', helye szcgéíyzetén, nem messzire ide a mi k\'es nnlatonfenyvcsünf&iz csen-dea téli kérődzésben pihen a herceg-ség gulyája a karámban. -\\ karám mellett kicsi, de ujdonalnj házikó, gyérlüstö köménye alatt álmodik cpy ember: egy kérgeskezű, trágyás csizmás magyar te tvér: Kálmán István, a botfaragó < népművész.
A történelmi levegőt leheld Nagy, berek - ma is kihasználatlan, magyar nemtörődömséget harsogó, nagyobb-részben parlag ugari — történelmi embere ez** Kálmán István." Mintha íi szentistvéni múltból maradt -volna ilt, az örök magyar Ige hirdetőjének: Szépség utáni vágyakozás, "Jóság a végtelenségig és igazság keresése mind-halálig\'... LámU. Kidobta a Sors. mint has/iiavcliet\'IL\'íi rongyiábdát: nem tanult meg se irni, sa olvasni! Már pendelyes gyerekkorában mennie kellelt a tkenyér- után. Juhokat őrzőit. Ma if éves. \\ világháború rokkantja, akinek balkozo hasznavelic-tétlen, három gyermek atyja és ma is megy a barmok után.
Most három óv óta már nem juhokat őriz, hanem szarvasmarhákat. Kicsit nem mindegy neki. Mondja is:
— Azért ön mindig csak juhász maradok, mivelhogy abl.an nőttem én fel s minden érzésem a juhokhoz linzi Más állat az, mint a Szarvasmarhái
Egy kézzel almoz, lakarmányoz 102 d|xrab, 2-3 évos .nagyállatot- itt n beivkszéli kiarámban, Egy kézzel és egy okos, puliid tereli, tartja rendben legeltetés idején, fis amikor elvégezte az almozást, etetést, vagy amikor megnyugtató rendben harapja a legelő gulya a füvet, felnéz az figre Kálmán István. Előveszi ráült éjjeli álmát, előveszi hegyes magyar bicskáját és a kikészített jávor, ihar, vagy kőrisfaágat ós — isten nevében! — megörökíti álmát azon. Balkezévé) melléhez szorítja, Jobbal faragja ri botot. .Ügy, hogy semmit sem rajzol fel előre, mindjárt farag, r>s m\'t ifaragl
Nézem immár .11 Óv-e.s botját, ami vele van mindig ós amit nem lehetne megvenni tői.\' semmiért.
— Tizenliáfom éves koromban fa-rágtam I — mondja és elmondja azt is, hogy már ebben az időben dr. Lovassy Sándor, a keszthelyi múzeum neves igazgatójának készített több tárgyat. Vau is számos beföle a keszthelyi múzeumban. Lovassy dr. el is akarta magával vinni taníttatni, de szülei nem engedték. .Kellett a sc-gilség a juhőrzésnéll apjának.
Ez a botja\' és nemrégen elkészült néhány bolja -is, amit láttam, a ma-gyar széplátó lélek valami kifejezhetetlen megszállottság sugalta, egyszerű, de egyszerűségében is magával ragadó művészete. A keresetlen, forrás! fris-seséggel és űdcséggel megnyilatkozó, minden kicsiségben Isten lelkét meg-érző, olyan alkotó képesség megnyilatkozása, amihez avatatlan kézzel hozzányúlni épolyan. bún volna, mint n virágok, madárdal, napsugár termé-
szetességéhez és csakúgy nem lehetne .fejleszteni,. tökéletesíteni.. \' mint azokat. Ez Így szép, ahogyan \'van! Igy jó, mert Igy igaz és hamisítatlanul magyar I,.1.
A bot JuhászkampÓja végén <ká-posztafej.i Nem stilizált, nem mesterkélt, hanem azonnal felismerhető és Ópcn ezért szép és hatásos1! A bot szárán is ^nn belőle olt, ahol ¦ épen <kivánkozolt;> de van ott más js... Tulipán, margaréta, levélfoiiatok, liliom, amik egy kusza diszfolyondáron ülve, ráfeküdve, oly példás összehang-zásban övezik ezt a botszárat, mintha három méricskélő művész hetekig illesztgetett harmónia keresésének eredménye volna. \'Pedig csak fütyörészés közben, egykézzet farigcsált, alig né-hánynap alatt készült .teremtménye\' ez Kálmán Istvánnak.
Immár többször beszélgettem vele. Nem fogyok )LÍ>o kérdőikből soha sem, valahányszor találkozásunk van. Vérem a magyar vér és szomjazom ezt a hamisítatlan Ősök-leikét, amivel ez a testvérem összekapcsol.
—, Nem tervezek semmit,,- Mindig megálmodom előző éjszaka, amit csinálni szándékozom. — mondja. — Hajnalban már nekilátok, mikor elláttam az állatokat és megy ez magától, mintha nem is én csinálnám, lianrm valami .s/eiirnek- a keze, fin csak ez a kéz vetnék I
lírdoktődöm. hogy a családban tcsz.o utánpótlás a gyerekek közül, melyik örökli a rtudományt«: Szomorkásán mosolyog:
- — Még leginkább az asszony. Ha ugy valamit le találok mégis rajzolni, nini eszembo jut, hogv el ne feleitsem, hát az asszony, az lemásolja kézimunkára sokszor, rátétre. í)e a gyerekek bizony, dné)g rátán a nagyobbik, kicsit hajlamos, a kisebbik az cipész tanonc, ahhoz van kedvel ¦
Aranyérmet nyert a Kaposvári Virágos Héten. Egyik pesti nemzetközi kiállitásról is van elismerése, aliol minden tárgyát megvásárolták .az ál-kun számára.
Sok-sok elismerő és köszönő levele, van, közlük Mussolini irodájától is, nh.imian ötven pengőt is kapott, egy magyar elmer főalakja körül gazdagon díszített olyan dobozért; ami uő.ty zárrat nyilik.
Most egy diszhe\'-íedüt akar csinálni, olyat, amilyet még senki sem látott.
A botokba, ládlkákba a felírásokat Ugy készíti cl, hogy leíratja nyomta, totl betűkkel a felírási és leutánozna, De már ebbe IS visz — önkéntelenül! — egyéniséget, mert ki is diszttl a betűket kicsit.
~ Nem környékezték meg magát olyan kalmárembcrck, akik mindenbőt pénzt akarnak csinálni é* nctn akarták a maga minden alkotását kisajátítani? - - kérdezem,
— Nem is egyszer kérem i — mond. jíl. — Dc nem lehet engem azért, ha írni-olvasni nem tudok is, becsapni. Tudom én kérem, hogy amiből s;>k van, nz kevesetérő! Megrendelésre nem is igen dolgozok, csak amikor kedvem tartja akkor!.,. Meg a Madarassy mél-ir — az Isten áldja meg
mindkét k«z4vel! — az kioktatott eu. gem kérem arra, hogy ne csináljak akárkinek faragást 4
Jólesően hallgatom és eszembe jutnak a külföldi l-ipacsvarieték álma-gy arjain virító, ki cirkalmazott »magyar ruhák, a siófoki ós más ócskád-bazárokban tucatjával kínált, pesti zugpincékben .gyártott- népművészeti tárgyaki
— Egy óriás furkósbot kellene, testvérem, —¦ mondom — amivel azokat suhintanám fűltövön, akik lojárat-$ák a magyarság igazi népművésze téti
Rábólint:
— Van hallomásom róla!
Kálmán István ős somogyi, születésű és iflakó, jelenleg a Nagyberek szélén gulyát teleltető magyar testvérünk, akinek egész évi \'megélhetése, az uradalomtól l-t mázsa «kemény-gabona, szoba-konyluís lakás, egy hold rét, egy hold kukoricás föld, kéts/áz ől kert, három * kismarba > lartás, serléstartds és negyedévenként 15 pengő készpénz. Meg van elégedve sorsával és legfőbb gondja egyelőre, hogy Oföméltóságának, Kormányzó Urunknak ős gazdájának: Eszterházy hercegnek ¦ találjon megálmodni mielőbb valami csodálatosan szépet.,\'.
— Leginkább .is ugy szeretetből csinálom, amit csinálok, sohasem gondolok én a pénzre kérem! — mondja,
Do ha nem mondaná is, látom, tudom. Látom rongyos, do foltozott, rongyosan is tiszta ruhájáról, csizmájáról, magyar arcáról, szeméről.
Csak a rifkkantsegélye az, ami miatt már máskor is panaszkodott. Az bántja, hogy !8 éve elmaradt ós nem tudja, -mivel Szolgált rá, hogy róla immár megfeledkeztek. Ez sem azerí hántja talán, meri pénzt jelent, sovány kis jutlal.ist, hanem azért, mert Ugy érzi, hogy *ö is van olyan, mint máSok] érdemesség dolgában. Ha nem kapna senki, öt se bántanál
fis valahogyan ugy \'érzem: jog,->s, nagyon jogos az az ősi büszkeség, ami kivillan tekintetéből, mikor ftzt mondja:
— A Madarassy méltóságos ur könyvén én vagyok a boriiékon ábrárotva. faragás közben! Ez is tanúsíthatja, hogy nem vagyok akármilyen emberi
Valóban. A <Müvészkodő magyar pásztorok cimfl könyv címlapján ö ¦ farag a juhnyáj mellett ballagva, egy kézzel, ballat mellének szorítva a bolot. Meri balkezefejét a piavcnál srapnel! szilánk is, szuronyszurfe is érte akkor, amikor a negyvennyolca, sok ciii\' sokan elvéreztekI...
SZtLASSY LAJOS
A Zrínyi uj atlétikai vezetője
A nagjkan!*sni Zrínyi Torna Egylet vezetősége Mohácsi Kálmánt, az atlétikai osztály fáradhatatlanul lelkes vezetőségi tagját a szakosztály edzőjévé és vezetőjévé kineveztet; Mohácsi Kálmán nagy értéke a Zifnyi TE\'atlrJí^i szakosztályának, amelyben évek óta dicséretes munkásságot fejt ki a legnagyobb önzetlenséggel.
ZALAI KÖZLÖNY
Szerda
BUDAPEST I.
17 Felolvasás. _ 17.30 ii Molnár Anna hárfázik. — 17.50 Vécsey Zoi-tán\'előadása. ¦ 18.20 Farkas Sándor cigányzenekara. — 19.05 Hírek. — 19.10 liirek szlovák és ruszin nyelven,
— 19,30 Az OJKÍraház előadása. .Iliíry János.* Daljáték négy kalandban, elő-és utójátékknl. — Az i. szünetben kb. 21.10 Hirek. - A li. szünetben kb. 22 Időjárás jelen lés. — Az előadás után kb. 23.10 A rádió szalonzenekara,
— 0.05 Hirek.
BUDAPEST ii,
18 II. Molnár Anna hárfázik. -18.25 Olasz nyelvoktatás. _ 19,30 Dr. Kéz Andor előadása. — 20 Jazz-dalok és láncszámok. — 21 Hírek. — 21.25 Bura Sándor cigányzenekara. —. 22 Időjárás jelentés.
RRCS.
18.20 A hegyvidéki földművesek élete szóban é* zenében. — 10 Por. tugál népzene. — 20.10 Ifjúsági óra.
— 21 Szimfonikusok. — 22.30 Bécsi könnyű zene szoprán, tenor és niau-dolinszólóvai.
Csütörtök
BUPÉPEST L
6.45 Torna. —¦ Utána hanglóinezck.
— 8.40 Hírek, — 9 ó-szJavnyolvö görög-kaiholjkus püspöki szentmise az ungvári székesegyházból!. — 10.40 Yjz-kereszLi vizszcnleL.es a/, Üng pariján. Köz\\eütes Ungvárról;. — 12.10 Szinir-nov Szcrgej baljulajka-zenckara. — 12.30 Hirek. - 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. .- 13.30 Beszkárt-wnCn kar. — 14.35 Hirek. —, 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfo-lyanihirek. — 10.15 Magyar Elek elő. adása. — 16.45 Időjelzés, időjárás, jelentés.
17 Dr. Gabos Dénes előadása, — 17.30 Tan elemezek. — 18 Felolvasás.
— 18.30> Hancsin Ferenc hegedűi.
— 19.05 Hirek. — 19.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 19.20 Pertls I\'ali cigányzenekara, AsbÓlh Gyula tá-rogatózik. — 20.10 Közvetítés u Városi Szinliázból. \'A cornovillei ha. rangok,. Orréit 3 felvonásban. — Az I. felv. után kb. 21.20 Hirek, — A II. felv. után kb. 22.35 Idöjárásjc. ledtéS. — Az előadás után kb. 23.25 Kiinni Süni cigáuvzouekara. — 0.05 Hirek,
BUDAPEST II,
17 Londoni filharmonikusok (liaug-lemczről). — 18 Tánclemezek. ~ 18.;10 Angol uyolvoklalás. — 19.05 Pcrlis PaM Cigány zene kara. — 13.40 Faj-kas Zoltán előadása. — 20.10 A rádió szalonzenekara. — 21 Hirek,
BfíCS.
10 Népdalok. — 12 Szórakoztató zene, ~ 14.10 (hol) tenor lemezei.
— l\'G Szórakoztat) zene.
17.15 Könnyű zene. — 18.15 Fuvola és szopránverseny zongorán. — 19 (Irieg: Utcai sors, hár0m jelenet. --21 Pucciul: Bohémélet, opera a milanói Salából. - 22.15 Vidám le-mezek.
Idősebb embereknél, kiknek székletéte rendellenes és fájdalmas, sokszor\\már napi 3—4 evőkanál természetes .Ferenc József kent-rovií is meghozza a megfelelő bé k tirtVín; éi a kielégítő anyagcserét s iny Jelentői megkönnyebbülést Idéz elö. — Kérdezze meg orvosát,
— TcMntio »»g a Kopatcln Bútoráruház állandó bulorklAUltását. ízléses és olc 6 bútorokat kedvező fizetési fol tételekkel vásárolhat.
Eét üteg bncsnzlk a napokban Nagykanizsától
Az országzászlónál és a vasúton lesz a búcsúztatás
A magyar honvédség fejlesztése következtében egy-két napon belül két üleg emagyja Nagykanizsa helyőrséget és uj állomásitelyére menetel. Az ogyik üteg gyalogmenetben indul Gyékényesre, a másik vasúton Rimaszombatba. A helyőrség visszamaradó osa. patai és a város társadalma mindkét lávozó ütegtől ünnepélyesen vesz búcsút. A gyalogmenetben induló üteg bue-suvétele az országzászlónál Icsi, a vasúton indulóké pedig a pályaudvar fcdeltcsürnokaban. A bucsuítotás Időpontját, ha az idejében tudomásunkra Jut, ehelyütt közöljük, ha pedig az ltjságliasáookon már kellő időben nem közölhetnénk, akkor az utcai hirtáblánkon fogjuk közhírré lenni.
(A polgári társadalom nevében dr.
Krátky István polgármestert kérték fel a búcsúztatásra. A fő utvonalokat czalkaloinból, mint a pályaudvart is, fello bogózzák. A háztulajdonosokat ezúton is kérjük, ne feledkezzenek meg erről!
Tegnap délután 5 órakor a pálya, udvaron még egy rögtönzött búcsúztatása vnlt a Munkácsra indult zászlóaljnak. A várost dr. Hegyi Lajos polgár mesteriu-tyettes képviselte. A per. ronon nagy tömeg gyűlt össze, A katonavonatot behuzAlták a csarnok alí. Kürtjelek jelezték vitái Székely János tábornok érkezését, aki nagy tiszti küldöttség élén, a katonazenekar által játszott Himnusz hnngjai melleit, nemes tisztelgéssel vett búcsút a kigördülő vonattól.
A téglaégető kemencében holtan találtak egy hajléktalan öregembert
Tegnap délután egy téglagyári lm inkás szomorú leletre bukkant el\'enörző körútja alkalmával. A Honvéd utca végén levő Siern-féle téglagyár egyik kemencéjében szegényes külsejű, őszes "férfi Összezsugorodott holttestét találta. Nyilvánvaló, hogy az illető a hideg elöl a kemencében keresett éjszakai szál lást. Nyomban telefonon erfesileiték a rendőrséget, ahonnan egy tisztviselő, valamint a városi tisztiorvost (kimentek a helyszínre. MegáHapjL
tőst nyert, hogy a szegény ember Nemsics József 60 éves, volt csősz-szel azonos, aki az "utóbbi napokban — nem lévén hová hajtsa fejét - n kemencében húzódott meg szállásra. Itt érhette szlvhüdés, mely percek alatt végzett vele. A hatósági vizsgálat megállapította, hogy a szegény hajléktalan ember testét tcl-jesenellcpték a férgek. A hullái be szállitották a tömető hidegházábaí\' A temetési engedélyt a kir. ügyészség megadta. . j
A balatonleilei MABI-épükeiésiéS elönt gépek flgye a törvényszék elölt
A balatoniéi lei MARf szanatórium építkezései sorén még 1937-ben nagy értékű szerelőgépek, lünlek el. Csak két menetvágó gép értéke, mely több\' más KZK\'i-szúnVmul együtt eb-tünl, használlt állapotban is meghaladja az ezer pengőt.\' A lopással Hajdú Imre büntetett előéletű szerelőt gyanúsították, aki ott dolgozott az építkezéseknél. Meg is ta-
lálták nála a két menetvágót.
Hajdú most került a törvényszék elé Kaposvárott, ahol tagadta a lopást. Azt állítja, hogy Budapesten egy munkástól vette a lopott holmikat. Erre az ügyész . orgazdasággá n^nősftotde (a vácíat, ebbci* is mondották ki bűnösnek és jog-erőien egyévi ós kéthóuapi börtönbüntetésre ítélték.
Az
Isóerdoben rázuhant a kidöntött fa egy szobafestőre
Súlyos szerencsétlenség lörténtflí nagykanizsai városi alsóerdÖben, A Récse közvetlen közelében levő városi erdőben folynak az erdőkíter-melési munkák, amelyeknél munka nélküli Iparosok, erdőirtó munkások vannak alkalmazva. Tegnap dél után javában folyt a munka, az tgyik döntésre kerülő hatalmas\' törzs körül dolgozott Kolarics János 47 éves nagykanizsai szobafes-
tő, aki a Felső sáncl ut 18. szánj alatt lakik családjávalTA\'mlkor n fa kidőlt, Kolui-icsnak nem volt ideje eljgrani, a zuhanó fatörzs elkapta és hatalmas erővel ráesett a két lábára, ugy hogy eszméletlenül terült el a földön. A fa mindkét combját Szétroncsolta. A récsei állomásról értesítették a nagykanizsai vasúti állomást, amely kihívta a mentőkéi. A sárban a mentőautó
Finom kötött árut
nagyon olcsón vásárolhat
Yirág József
divatáru-üzletében, Fö-ut 3.
193». lanuár 19,
caak a fegnagybob nehézségekkel tudott a szerencsétlenség sztahelyé-rc jutni és az első segélyt uyujtarü].; Knlárics János állapottá súlyos1. A| csdndörség Szjgbrj ínyonnozást tfr, ditott, hogy ncin tőrlént-e valaki részéről gondatlanság.
Hazatérés
A francia filmeknél látatlanba is előlegezni szoktuk a síkul. A francia rendezés Immár fogalommá nött és egyéni izt kapott. Most azonban meg kell állapítanunk, hogy nemcsak a franciák tudnak. Az Ula a Hazatéréssel olyan filmet készített, amely a maga nemében kész remekmű. Színié túlszárnyalja a nemrégen bemulaíott összes francia Hímeket.
Sudermann világhírű- regénye a vásznon csupa drámai feszültség. Állandóan uj fordulatokat, meglepetéseket hoz. Egy pillanatra sem engedi el a né öt, sőt percről-percre jobban magához láncolja. Amellett Carl Fröhllch olyan se|tetően finoman és müvéBZ en rendezett minden jeleiiótet, hogy — bocsánat a banális kifejezésért — bátran francia tilm is lehetne.
A film szfá ja Zarah Leander, ez a hódítóan szép asszony, aki bársonyosan h; jlékony mély ,aitbang-ján, egyéni énekstílusával alapozta meg világsikerét. Most mint színésznő is remekelt. Soha ilyen gyönyörű és játékban Is ilyen mé-lyenérzö asszonyi még nem voll. Operaáriát és Bach Málé passiójának alt szólójából énekel egy részletet egy sanzonon kivül. Megállja a helyét ebben is, de elsősorban, mint színésznő telte számunkra ezl a filmet felejthetetlenné.
Fröhlch remek parlnereket is szerzett melléje. Az ezredes-apa a becsület mintaképe. Remek színészi alakítás. Keller ur alakilója és a többiek is szinte sztárok. Nem csoda, hisz a kisebb szerepekben Is "olyan nevekkel találkozunk, mint Oeorg Alexander, Leo Slezák és Hörbiger Pál. Mindannyian vérbeli színészek.
A színészi já ék mellett a zenei betétek Is élményt jelenlenek. De a film rendezése, kiillilá<a mind mélló a téma Irodalmi nívón álló mondanivalójához. Erre a filmre ráillik a jelző: gyönyörű. Nem panaszkodhatunk a mozi igazgatóságára, hogy gyenge, rossz filmeket hoz, mégis azt kell mondanunk, rég nem láttunk Ilyen szép filmet. Ez minden mo Halogatónak csemege. Meg kell nézni. Élmény le6z. (g. e.)
Már nem való
Nagysága: Mari in nem tülök udvarlót a lakásomban.
— Megértem azt nagysága Ebben a korban nem Is való már.
Szerencsés ember -
— Na, ml van a há-asságt /erveiddel? A mamát veszed el, vagy a lányát?
— Egyiket sem. A mamáról a lány bmilt le, a lányról q mama.
1930, lanuAr 19
Hősi naptár
A? újévi csatában az oroszok ulol|-jára, üu annál lievesybbeu roltAnlik
¦, _~ meg a budapesti 10. hoii-
[Í916\\ 1.18. | véd Jü\'al<,« hadosztálynak
--(szabadkai ti., pécsi 19,,
biutapesli 2fl., 30. honvéd gyalogezred) p a 202. honvél gyalog dandár v306., 307. ezred) itnrance, Bojon, ToporouU községnél lévő állásait.
t\\ 806. honvéd gyalogezred firnios* tere, Szabó Antal Toporoutznál ki. valóan vitéz magatartásával tűnt ki. Szünet nélkül küzdött az állásaim hatolt oroszok ellen, mig élnem estek vagy meg nem sebesüliek, Megkapta nz arany vitézségi érmet.
A szabadkai 6. és a budapesti 30. honvéd gyalogezred kimagasló iiösi magatartását a Höfer jelentés is ki-emelte, A két ezrei az oroszoknak Tnporoutz és Bojan községnél szinte óránként intézett és helvenként állá-salakba liatolt támadásai bátor es sokszor késitUSával végződő cllcuUma-dúsaival verte ki.
|A pécsi 19. honvó I gyalogezred parancsnoka, Szandai Slrétcr islván ezredes ezekben a harcokban énie. niclle ki a Mária Terézia rend lovag, kensz tjét.
A m. kir. 307. honvé i gyaiogczivd [Pozsony— Szeged vidéki) az oroszok eüen 1910. első tétében viselt állásháború nlall az osztrák— magyar 7.
hadseregnél a m. kjr. (budapesti) 40. Ii. gy, ho. kötelékéhen harcolt-
Itaranco és Toporoulz ellen az oro-Szók már kora (rajnaiban kezdték újbóli tömegtámadásaikat. Nappal alább tübhszörös támadó hullámokat liidi-tollak a Iion védek állásai ellen, de minden alkalommal véres veszteségek-kel vissza verettek, Különösen n 307.
honvéd gyalogezred kézigránáttal, szuronnyal ós fokossal verte vissza «z egyes árokrészekbe behatolt oroszokat.
tízen borzalmas liftre késő délutánig tartóit Ós esi; a liadosztályparunesiiok
jelenthette, hogy a honvéd czieuefc lúenhat, mélyen tngozolt tömcgtániu. tlást visszavertek.
•Az előterep halotlakkai é-s sebesül, lekkel sűrűn cl volt lepve, ö00-nai több orosz pedig fogságba esitl.
— (Kinevezések a Felvidékre)
.Megírtuk, bogi\' Vajkóczy György íoellejiőrt, a Magyar Nemzeti B»nk nagykanizsai fiókjának főnök helyet tj.;-*ét Ungvárra rendelték ki a Felvidék visszacsatolásakor. Most megtörténi kinevezése, is, Vajkóczy Györgyöt véglegesén uz ungvári fiók főnökévé nevezték ki. A kassai fiók főnöke Bíró Ferenc főellenőr lelt, aki e.ctöU szintén N\'agyltanizsán teljesített szolgála, kit, mint föiiökhelyclte-s. Ugyancsak X:<gyknnizsarót helyezték át Ungvárra Németh Hezsö peuzbcszedüt is.
— (Jegyzői behelyettesítés)
lA i»esai járás föszdlgabirája az idcigicneseu üresedésben lóvö orosz-tonyj segédjegyzői állásra Verebélyi I-slváii okleveles jegyző, volt nagykanizsai lakost, oki az utóbbi időben a pacssj jegyzői irodába volt beosztva,
iielycltositelte W, oki ezt az állását január 15-évcl el is foglalta,
— (A gimnazisták figyelmébe l)
A gimnázium igazgatósága ezúton közli, hogy az intézetben a tanítás az előző rendelkezéssel ellentétben, ;|z alispáni rendelet értelmében 23-án, hétfőn kozdődik,\\ i/
ZALAJ KÖZL0NV
A Ház folytatta a honvédelmi törvényjavaslat vitáját
Harmadszori olvasásban Is elfogadták az álláshalmozás-ról szóló Javaslatot
Budapest, január- 18
A képviselőház mai ülőiét 10 órakor nyiloita meg az elnök. Harmadszori olvasásban is elfcgadták a tegnap letárgyalt javaslatokat: « keresethnlmozásról szóló javaslaloj és a 33-as bjzotisjág lészáJnAnok 36-ra felemeléséről szóló javaslatot}
Ezután áttértek a honvédelmi javaslat vitájának tárgyalására! Kéthly ,Vnna hangsúlyozta, hogy ez csak kerettörvény, amelynek előnye és hátránya is van, Előnye, hogy 0 kormány később részleteiben kidolgozhatja, hátránya, hogy nem tudja a közönség, milyen rendelkezések következhetnek. Különösen áll ez a nőkre, akik csak annyit tudnak, hogy 17 évtől 60 évig igénybe-vehetök honvédelmi szolgálatraC Kéri, hogy a nőket leheföLcg csak lakhelyükön alkalmazzák és figyeljenek nz erkölcsi szempontokra. A javaslatol elfogadja.
Sulyok Dezső 0 magyar hadkft. reg dicső múltjáról szól, katonai hősi példákat idéz és megállapítja, hogy vérrel és arannyal egyaránt segíteni kell a magyar hadseregei!. A, javaslatot elfogadja.
Miután az idő letelt, az interpellációkra tértek át. Tob\'er János elállt bejegyzett jnlcrr^diátlójának el-ntondásátói, igy M«>jzv.s János szó1 ;db fel a választói névjegyzék összeállításával kapcsolatos kérdésekről: Az interpellációt kiadták a minisz-
terelnöknek.
Béldy Béla a gémesl adótjlfíze-tések ügyében interpellált Reményi Sclineller miniszter rutait arra, hogy a sérelmeket az adófelszólamlási bizottság van hivatva orvosolni, Béldy ezután a törpebirtokosok helyzeteié és a felekezeti tanítók segélyezésének szükségességére mutatott rá, A ¦miniszter megnyugtató választ adoll;
A továbbiak Során Drózdy Győző került volna felszólalásra, de ő be-$2íédcnek elhalasztását dcérte; Pofi ycr Károly az OTI nyugdíjnak 65 évről 60-ra vájó leszállítását kérte/ Payr Hugó a sajtófőnök »különös szórakozásáról* interpellált. Komáromban a külföldi újságírókat, borkóstolóra vezettet Piáyr feLszőlalá-&a olyan felzúdulást keltett a Házban, hogy többen kivonullak a teremből, (\'"., Pnyr interpellációja alatt többen összczördűltek, nagy vihar keletkezett a Házban, amelynek csak nz elnök vetett véget, imré ly miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy nagyon szomorú az, hogy ilyen felszólalás hangzik üt et. A sajtófőnök-szórakozás nem tartozik hozzá, mondotta, dc nem is tartozik ide. Nagy taps fogadin lmrúdy válaszát, amit a Ház tudomásul veit. >
A Ház Ülése még tart.
A MAGYAR ÉLET MOZGALMAHOZ továbbra is csatlakoznak nagy számban a vi.léki NliP szerezetek.
— (Romantikus házasság)
történi Kaposváron. Mclich Valéria, egy kapossvárj tanító leánya eszpe-ranló nyelv, n leveleiét! egy Maiiéira Sziveién lakó portugál fiatal emberrel. Kétévi levelezés után a gtozdag madeirái földbirtokos ifjú megkelte a kaposvári magyar leány kezét, anélkül, hogy látta volna. Az információk meg. érkezése után elment 5000 kilométerre a bol togitó igen ós az esküvő most meg is történt. Az ifjú pár néhány hetet Kaposváron és Magyarországon tölt és február elején indul Madeira szigetére.
Artin dragée
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán nz cimult héten 13 gyermek szúktett, ti fin és 5 leány:
Gödinek Ferenc kőműves segéd és Samu Máriának rk. fia, Horváth Ferenc földműves és Varga i-.r. zsebelnek rk. leánya, Hor válli József Mív műszaki altiszt, é. lladvagner Annának rk. fia, perjés István m. kir. százados ós Hámori Vilmának rk. fia, Németh János napszámos és Selireiner Margitnak rk, fia, Sáfár János napszámos és Kovács Annának rk. leánya, Yjrt Gyula ker. tósz ós Nagy Máriának rk. fia, Vi-]¦¦!¦./!.\'.. SAndör kovács segéd ós Godina Erzséhehiek rk. fia,, Kis Ferenc nap. számos és Ötvös Katalinnak rk. Jcá-«ya, Sajóvölgyi Frigyes kárpitos se.
géd és Fleisclincr Erzsébetnek rk. fia, Kalocsai Imre műszaki rajzoló ós Kelemen RÓZSAnab rk, leánya. Házasságon kivnl született 1 fin. — Halálozás ik tói tént: özv. Horváth í\'álné \'fan-czenberger Hedvig rk. 85 éves, Csiszár Mária napszámos rk. 80 éves, Mércz János (felsösáuci majorj rk. 10 napos, özv. Fischcr Benőné Krausz Mária izr. 81 éves, Farkas Miklós (Szabiid-hegy) rk. 1 liónapos, özv. Varga herendié Vellák Terézia rk, (!7 éves, Hóbor Terézia rk. 1 hónapos, Mit-hofer Gyula magánzó izr. kő éves, Worlmaun Mór kereskedő izr. 08 éves, Somogyi, Feraactté Nómclh Mária rk. 54 éves, özv. Sclimbcr Henrikné Mei-ner Janka izr. 75 éves, Hajdú Eérenfl kőműves segéd rk, 28 éves, Fiuspinner jLujos szobafestő rk, 30 éves, Dávido-Úcs József földműves rk. 82 éves, Baranyai Mária rk. 2 hónapos, Németh József nyűg*, v. kézbesítő rk. 48 éves, Vellák Boldizsár földműves rk. 37 éves, Dukász Manóné Seidncr Itegina izr. 05 éves. — Házasságkötés nem volt.
— (A sikkasztó városi végrehajtó ügye)
Vidos István, u sikkasztással gyanúsított na gy kanizsai városi végrehajtó, miután )>el-nyugodott a vizsgálóbíró le tartóz la lási végzésébe, a főtárgyalás jg fogva maiad. Yiilos ismételt kUuUlga-tása kai)cs.ín nemcSfűc elj/anertc a terhére rótt sikkasztási, nancm meg is nevezte azokat, akiktől pénzt vett át, ós azt saját céljaira fordította, A törvényszék Vidos hünügyéjiek főlárty.ihí-sát február 4-re tűzte ki. ,
Esküvői fényképét
készitesse TAST18B BÉLA fényképész műtermében NagykAxitM, Fö-ut 10. és sjeengary-ut l. (az udvarban.)
SStUéMl tnunku 1 aui U\\a»ó árak !
Szombat: — Barow tea
A nagykanizsai Baross Szövetség tavalyi farbftngi sikerére mindenki biz-tosan emlékszik nulj. Az idej még sí-kerfdlt h\\j, még melegebb hangulatú, még emlékezetesebb lesz. Készül rá hz egész keresztény Baross-labor, de azon hu* is az egész keresztény társa, dalom. Az idén a íííoov. sem rendez bált, Imnein január 21-6n, szomlMtou este 0 órai kezdetlel láhcteát az \\pa. roSkŐr emeleti termeibon. Két zenekar lesz: — a honvó;! zenekar es cigány-zene, I.csz azonkívül pompás éa olcsó biiffé.
Megldvókat a Baross nem küld ki, liancm Nagykanizsa keresztény magyar társadalmát ezúton hívja meg a azóm* batestl lánctcára. (->
— (Meglopla az Ügyvédet)
Kálmán Fcrencnó Vas Mária 25 éves jankalicgyi napszámosnő egy egerszegí Ügyvéd, dr. Hartl Árpád alkabiiaxi-sában állt, akitől ékszereket emelt el. Most jogerősen egyhavi fóglutxr* irtítc a törvényszók,
— (Baleset erdólrtás kOzben)
Mdkovics Jenő 21 éves znlaszent-lőriuci lakos az erdőkitennélésnél dolgozott, amikor eg>- kidöntöll fa rá oscit. A hatasembef súlyos i»clső sé-rűlé-eket szenvedett, a mentők szálU-tottAk az egerszegi kórházba.
— Naptár 1 .lanuár 19. eMltöi I KÓD), kat 11. Margit. Protestáns Sára. Izraelita Tebeth hó 28.
OyógyaxertAri éjjeU szolgálat e hó végéig a „M&rla" gyógyszertár 6a n klakanlzsal, Byégyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eete 5 órátg (hétté, szerda, péntek délntáB kedden tréti nan nőknek.)
ASSZONYOM, ¦
hogy szobája meleg legyen: szenei és íil KISS-iOl vegyenI
Erz«éblt-16r 13, Anuiy Jsmouií. 8.
T.t.fon 0-M. 3J11
Hízelgő vilamíny
Az operaénekes Igy szól a barátidhoz:
— Tízezer dollárra btzlosltoltam a hangomat.
- No és kifizette a biztosító társaság ?
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1324/1939.
tiriy: cchixlovák nugyu] am-nCEZIia-mckállapodii végrchajlám.
Felhívás!
A legutóbb megkötött magyar-cdehsilovák ^amnesztia-megállapodás végrehaltáia céljából kOzhlrré teszem, hogy mindazok, akiknek hozzátartozójuk vagy közeli ismerölUk valamilyen katonai vagy más politikai bűncselekmény folytán Csehszlovákiában még Jelenleg is fogságban, avagy rendóri őrizetben van, illetőleg ezldefg még nem tért vlsz-sza Magyarországba, ezeknek s honfitársainknak nevét és közelebbi adatalt jelen hirdetménytől számított 3 napon belül nálam Jelentsék be.
Nagykanizsa, 1939. lanuár 16. i„ Potf ái iQcaf w,
ZMLM KÖZLÖNY
1939. január 19,
CHWALKOYSZKY cseh kulügyml. rüszter c hét végén Berlinbe. utazik, •
A BÁUMGARTEN.DIJAT ma dé> után osztják ki. 3000 pengő\' dijat kapnak: Plntzkó fidza, párka* Zoltán, HaJász Gyula, Illés Endre, Stabó Zoltán, Jékey István, Jankó vies Ferenc ós Moinái- Kata. 1000 pengőt kapnak: Devecscr.v tíábor é.s Bózödy Györg^,
csaky ISTVÁN gróf magyar ka*-agy miniszter ma délben indult Bcr. UnbŐd bnzafeló. A pályaudvaron meg. jejent RIbbentropp külügyminiszter, aki ünnepélyesen búcsúztatta a magyar álla in férfit. Csáky holnap érkezik meg Budapestre.
AZ ANGOL kormány folytatja elö-készuleteit a nagy felver kezesre. Kdeiig 30 millió élelmiszer jegyet nyomatott ós ftriási élelmiszer készleteket halmoz fel, *
S. 0. S. JELEKET ad és rádlóse-gltséget kér a nyílt tengeren a hajlw Jutott UlmuSíi gfoliajó.
mm
Kamarai átcsoportosításról)
Ír a szombathelyi Vasvármegye és szakértői véleményekre hivatkozva azt ajánlja, hogy Zala vármegyét kapcsolják a Itoisöchmántuli Mezőgazdasági Kamarához az o\'tt lévő Fehér vánnegye helyett, amelyet viszont átadnának Kaposvárnak. A kérést közlekedési és gazdasági előnyökkel indokolják, mert Zala és Vas termelése és értékesítési lehetősége is rokoniéi-meszem, mig Fehér megye viszonyai inkább a so-jmogy—-tolnai viszonyokhoz alkálin azkodnuk.
(—) Nem elegendő a gyümöios-fákat permetezni
a kaliforniai pajzstclti ellen, mert cz a pajzstetó egyéb gazdasági -és erdei fákon, csemetéken is megél és rendkívül elszaporodik, ugy hogy a közelben lévő gyumÖlcsősAket megfertőzheti. A iMagyar líyíhuólcs. legújabb száma Ismerteti azokat a más-
nemö fákat ós cserjéket, amelyeken
a pajzs te tó me-ftél, amelyeket tehát\' permetezni szintén szükséges. Lapunkra való hivatkozással mutatványsszá. mól díjmentesen küld a kiadóhivatal: Budapest, IV., Gerlóczy utca 11. 111.2.
(—) QyümÖlosfák sebeinek gyógyításáról
ir a Növényvédelem és Kertészet most megjelent legújabb száma. Cikkeket közöl még az amerikai, de nálunk is kiválóan bevált almafajták. Cél, a meggylermós fokozásáról, a házilag kószilhetö madárelelöről, a ribizli ós köszméte szaporításáról, az idei borok kezeléséről, a konylu-kerl vetömagszükséglelröl, egy uj cseresz-uyebclcgségröl, a gyümölcsös téli tisztogatásáról, egy uj és igen jól bevált gyümölcs fa formáról, a köves déli lejtők hasoiossitiVsiról, stb. A kiadóid, valal (Budapest, V., Vécsey u. 4.) egy atkalommal díjtalanul küld c lapra való lüvatkozássaf mutatványszámot.
JfllBIKlíSÍ, filili Élîpilffi!"
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
ujbót beszerezhető
lapnnk nyomdájában.
CiMat
— A firjed mindenjeli azt bestül, hogy elválik tőled, mert nem Illetek egymáshoz.
— A fiijem egy hülye is tökile-tesen Illik hozzám.
Ctcsin&sjjot csalta moziban
stómkozhaUh
ÍOOO-féle clUlsel ltapOai 25 filléres egységárban
Teutsch Gusztáv
(VárosQáxa) áruosstiályának félemeletén.
Ullloino! húztortúsl készülék
mindenkinek örömet szerez!
Teakannák
Vasalók
Kenyérpirilók
GyorafózAk
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Morfom falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. un
Meghívó a „Csepel" gyártmányú === varrógépeken való var-rás, hímzés és stoppolás,
valamint a gépkezelés bemutatásának megtekintésére.
Kérjük, hogy részvételéi már most bejelenteni szíveskedjék. A bemutatást a Welss Manfréd acél- és fémmfívvl Rt. varrógépgyár kiküldöttje végzi és azon az összes varró- és himzömunkákat, úgymint:
szines- éa monogramhimzéat, lapos- és virághimzést, azsur- és átUSrtmunká-kat, homokSItést (grainir) bamutat]uk.
A bemutalás február hó folyamán lesz, cca 8—14 napig tart és bárki részére díjtalan. A kiállított munkák vélelkényszer nélkül megtekinthetők. — A .Csepel" varrógép, amely a világhírű Pfaff gyár szabadalma szerint készül, elismert kiváló gyártmány, amely utolérhetetlen minősége és tökéletessége folytán használatban kitűnőnek bizonyult. — Jtlentkeiés folyó évi január hó 25-tg:
SZABÓ ANTAL Fő ni 5. sz. sportflzletében.
Doáky Sáadorné sz. Farkai Eru4-tisit, mint az elhunyt leánya, fáidalomtól megtört szívvel jelenti, hogy forrón szeretett édesanya és rokon
Hl.
Midii- Hahan Ilona
f. évi január hó 17-án életének VÖ-ik évében a haldoklókszéntségelnek ájtatos felvétele után csendesen elhunyt.
A megboldogult hült tehmét f. hő 19-én d. u. ihA órakor kísérjük a somogyszentmlkiósi gyáazháztól a róm. kai. egyház szertartásai szeiint örök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szent-mheáldozat f. hó 10-én d,e. 9 órakor lesz a somogyszentmlkiósi plébániatemplomban az Egek Urának bemutatva.
Soaogyszentmikiós, 1039. fan. 18.
Aldett legyen iebIUiI ~ HmHük bíkiben I
Deiky Sánilnr vöje. SzakinAry Mihály»6 szül. Sohoifor Marcit unokahuga, Berzsenyi larání, Sándor és Emi ke és « gyászoló rokonság,
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhlrdatai dija vasárnap éi flnnapnsp 10 udh ti nilií. mlndan loyabbl uó 0 flltír, halkOinap 10 oMq «0 fUlir. mlndan további u6 4 Miét.
ÁLLAS
UjaAgáruaak felvétetnek llkszizel éi jutalékkal. Horváth njságbolt. 121
Megbizbitó beléróaet keresek, jelentkezés délelőtt iélegylg. Szabó Oyösöné, Sugár-nt 16/a. •
Oajlatasaradt, ügynököt rádiók, varrógépek stb. stb. eladására magas jutalékkal felvessek, Szabó Antal sporlüaleta. 136
Gyümölcs- és dlizfák eladásával a nagykanizsai könetben agvnSkdka* bliok meg. Megbízást elvállalók levélben forduljanak Oltok Jánoshoz Újszeged, Dohányutca S. 134
ADÁS VÉTEL
Fositott, szép Ilbatoll eladó. Sikátor-utca 1/b. •
Kanwhaa»kraRy ablakkokkal, 9 fiókkal, 3 ajtóval olcsón eladó. Teleki ut 4. •
ZáloBoácfalál és aranyat magas áron vessek- Bárány ékszerész, Horthy Mlk-!ós-ut 3. 138
BÚTOROZOTT SZOBA
Kait ¦halárain szoba fürdőszoba-használattal kiadó Deák-tér 4. \'¦
HÁZ és ingatlan
¦érlatat keresek 50-100 holdig. Közvetítőket díjazok. Cim a kiadóban. 135
különféle_
Kivándorlókat gyorsan megtanítom fétli ruhavarrásra. Bazár-udvar I, cm. 4 \'
MArkuta f4nykapaaABépafc,himek,
lemezek, papírok, vegyszerek, beszerezhető Vastagh Fotónál, Fö-ut 10. sx. — Kedvező részletfizetés. 2
Mindennapi leveteaésból összegyajtött Mlyapat, rési vagy uj tömegeket, magyart éa frülioidit, feloszlatott gyűjtetné-nyéket bármikor megvételre keresek. — Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny !. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. u. vagy személyesen mindennap d. a. 6—7 óra között.
ZflLMI iriiXLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja : „Küzgazdasátjl R. T. Nagykaabsa". Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „KSzgszdaságl R, T. Nagykanlzss\'-
¦yoaoajábaa NagykaalzsáR. (Nyotudaért teleli Zalai Károly.)
56
70a Évfolyam 16 szám
Nagykanizsa, 1939. január 20. péntek
Ara 12 «II.
ZALAI KÖZLÖNY
<* Uadóttnlali FM 6. uám
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elötlictéul in: egy hón 1 pentS 40 fillér. S»rkfsi.l6«í|(l il klailólllvnlall telefoni 78. »:«.
nagy löltímozgósitás | A spanyol vörös kormány Parishoz fordult
fegyveres segítségért
A kishaszon bérletek a&kltdMhftU előmozditásáról és más földbirtok-politikai rendelkezésekről elmet viselő törvényjavaslat az országgyűlés előtt fekszik. AZ igéiéből, melyet vitéz Imrédy Béla mlrásZier-ebiök szeptember hónapban Kaposváron telt, "égy hónapon belül való ság ictt, ami — tekintve a probléma nagy körültekintést és munkát igénylő voltát — még akkor is nagy eredmény lenne, ha nem Jöt-tek volna közbe rendkívüli erőmé-nyék, amelyek kormány és politika között, illetékes tényezők és a nagy közönság erőfeszítését hónapokon keresztül másra nem kötik le. A\'javaslat mégis Jl| van, minden fele, lőtlen híresztelés, minden suttogó pltítykaáradat ellenére s jrwst már az országgyűlésen nrjlík, hogy mielőbb tőrvény legyen belök\' és éreztesse áldásos hatását. \' i :
A benyújtott törvényjavaslat progresszív alapon, meghatározott sorrend szerint kívánja igénybe venni a nagy és középbirtok egy részét. Rendkívül érdekes az aií összefoglalás, amely hü képetnyujl az igénybevehető birtokok mennyiségéről. 2-1S9 olyan birtok van, a moly meghaladja a 300 holdat 3 ezeknek a törvényben megállapított fokozatok szerint igénybe vétele közel raásfé/ millió holdut juttat végső eredményben a kisembereknek... Az Igénybevétel és juttatás tempóját a lehetőségek fogják megszabni, de a javaslat megállapítja a minimumot, kimondva, hogy évűnkeni legalább százezfcr holdat kell a kisembereknek juttatni. Többet is lehet, de kevesebbet nem.
Már maguk a számok is mutatják, hogy a magyar föld olyan mértékű megmozdilásárói van szó, ami csaknem példa nélkül áll a magyar agrárpolitika történetében, Itt valóban a dolgok gyökeréig) nyt\'ilö, közkeletű \'szót haszinálvía a radikális birtokreformkészül. Radikális, de mégsem forradalmi, mert törvényes rúton, jót megfontoltan, alapos körűitek ín léssel készült a javaslat, hogy bízlosítsa a zökkenés-mmtességet, biztosítsa azt a célt, a mely nagytérhikosnak és nincstelen proletárnak, sőt a földtől távol álló társadalmi rétegeknek is egyformán létkérdés : a lenne lés folyamatosságát. :
1>ö a radikális megoldást nemcsak a számszerű adatok bizonyítják, hanem az igénybevétel és a jut tatás módja is. Ami az elsőt illeti: 20 százaléktól egész 80 százalékig emelkedik a progresszív kiufcs s \'a Hríokok kétezer holdon felüli részének már. négyötödét fel lehet használni birtokpolillkai célra. A j utlatásnái pedig a kishaszonbérlet jelenti a párat lantul Szerencsés, ra^, dlkális megoldást, lehetővé téve azt, hogy a tökével nem rendelkező szorgalmas, értékes íőldmü\\elö kisJ ember ttilérbesse álrnafnák teljesülését, földhöz iusson s kérőbb tulaj-
Franciaországban cilak a népfront követeli a beavatkozást, a közvélemény és az államtanács a semlegesség mellett döntött
¦¦ ; \' Párjs, január 19
A népfront tegnap éjszaka nagyarányú értekezletet tartolt, amelyen elhatározta, hogy minden eszközzot igyekszik a spanyol köztársaság*! kormányt inegECggleni. A népfront ezután küldöttséget is mencszjett a kormányhozYVmely követeli a spanyol vörösök azonnali megsegítését A baloldali lapok termeszei csen ma is a fegyveres megsegítés mellett imák és követelik a határok azonnali megnyitását. Ezzel szem-
ben n jobbflidal Francq elismerését követeli és azt Írja, hogy haladék, talapul mcgbizoltat kell küldeni Franciaországnak Burgosbn, mert n nemzeti győzelmet mái- semmi sem tartóztathatja fel. , :. i. ¦
A kérdés n francia közvéleményt is élénken foglalkoztatja. A közvé-> lemény azonban nagybon helyesei hogy az államtanácsa semlegességi mcl\'ett foglalt állást és ebien a kérdésben is Londonnal karöltvü járt cl. | (
Barcelona, január 19 Negrin, a vörös Spanyolországi (miniszterelnöke hosszan tárgyald Henry francia nagykövetlel Barcelonában és kérte, hogy azonnal tájékoztassa a francia kormányt Barce-i lona súlyos helyzetéről A vörös Spanyolországot most már csak a határok megnyitása és a fegyveres francia segítség mentheti meg avég összeomlástól, — mondotta NegrlnJ
Göring még januárban Rómába utazik, ahol Mussolinivei tárgyal~r~
mondja egy angol lap szenzációs jelentése — Gano gróf a bélyei vadászaton Gróf Csáky hazaérkezett Berlinből
London, január 19 A News Cronicle értesülése szerint az európai helyzet tisztázására a közeljövőben •ujabb nagy fontosságú diplomáciai utazások leszneUi Görjng porosz niíiászfrielök — a; lap értesülése szerint — még januárban Rómába utazik, hol Mussolini miniszterelnökkel folytat fontos megbeszélésekéi.
Nem cáfolták meg azonkívül eddig még Göring londoni -útjáról elterjedt híreket.som, amelyet ugyancsak egy angol lap közölt.
Belgrád, január Í9 Ciano gróf olasz külügyminiszter tegnapi trieszti látogatása után folytatta útját Jugoszlávia felé és. ma délelőtt megérkezett Bélyére, ahol ünnepélyesen fogadták, Az olasz külügyminiszter, mint Sütojadiii >¦ vios magánvendége két napot tölt a bélyei állami birtokon, Más külföldi államférfi nem vesz részt a vadászaton. Ciano a vadászat után Belgrádba \'utazik és olt folytat politikai megbeszéléseket. . V ,
„A félreértések Budapest és BetUfl között elsimultak"
Budapest, január 19 Csáky István gróf magyar külügyminiszter berlini tanácskozásai-
ról tegnap hivnialos jelentést adlak ki. A jelentés hangsúlyozza, hogy a [megbeszélések barátságos és nyiU
szellemben flylak. Megtárgyalták a magyar-német viszony valamennyi kérdését és n\'szlelesen u magyaior-szgái németek ügyéi. A baráti látogatás a két ország bevált barátságát még jobban ki fogja mélyíteni, — mondja a jelentés.
Csáky István gróf egyébként nyilatkozóit is Irogatásáról és kijeién* telte, hogy sok őrömet és megelégedést szerzett neki a berlini ut.
A látogatással az egész európaj sajtó foglalkozik és leszögezik.hot^y Berlin és Budapest között az esetleges félreértések elsimullak..........
Csáky gróf, akit tegnap Berlinben ünnepélyesen búcsúztattak, ma délben megérkezett Budapestre.
A képviselőház tovább folytatta a honvédelmi Javaslat tárgyalását
Budapest, január 19 A képviselőház mai ülését 10 órakor nyitotta íjicg az elnök\'. Azon--hal megkezdték a honvédelmi jari vaslat tárgyalásának folytatásált j Vitéz Arvátfalvi Nagy István az öröm hangján emlékezett meg a javaslatról és a magyar hadseieg dicső múltjáról. Szólt a Felvidékvisz-szaszerz\'éséröl és a magyar hadse-
reg nagyszerűségéről, a javaslatot örömmel fogadja el.
Vitéz Somogyváry Gyula arról a háború utáni szellemről beszélt, a mely nem akart katonát lábai. Hála Isten, ez a szellemi *jníaugJich« irány megszűnt és ma már erős, fegyelmezett hadsereggel " rendelken zűnk, ólmely épp az elmúlt hónai pókban mulatta meg, hogy méltó
donui is megszerezhesse a haszonbérbe vett birtoktestei.
A nagyvonalú reformalkotások között, melyekkel vitéz tmrédy Béla miniszterelnök és kormánya az uj és boldogabb Magyarország megteremtésén dolgozik, talán ez lesz a legnagyobb jelentőségű. Nem csak azért, meri numerikus szempontból
ez fogja érinteni a leglöbb embert, hanem azért is, mert a nemzeti társadalom legnagyobb erötaríalékáti a parasztságot juttatja uj, erőtelflQ-sebb boldogrulási lehetőséghez. Boldog kis falusi porták\' fogadják e törvényja|v:iisteíot, amelyekből sarjadhat és újra felragyog a magyar nemzet régi fénye. ¦_. \',
elődei nagv híréhez. A javaslatot bjrálni nem is Söhet, hisz boldog lc< hot minden ember, amely olyan országban él, amelynek olyan honvédelme van, mint a magyarnak.
Shvoy Kálmán szerint a javaslat évtizedekre megszabja a honvédségi fejlődésének utjói. Beszélt a tisztek/ politizálásáról, nem tartja helyesnek azt, mert a hadseregnek párton felülállóan függetlennek kell Icnnj* Kéri az ország népét.is, hogy szeresse a honvédséget. A tisztek fizetéséről szólt végül és hangsúlya ta, hogy 8 közepsöifokozatokban lévők, akiknek gyermekei iskolába járnak, aránylag kedvezőtlen hely-wMben vannak. 1
Az ülés. még tart.
\' / .
Jó magyarok voltak !
Nizza, január 1«) iAz oUiniiy! dúsgazdag magyarszár. mözÁyu Brauor GoUtríed végrcndelo-tét most bonloták Tel. A magyar házaspárnak 25,000.000 fra-.iknyi vagyona maradt, amelyet végr ¦ndclclilcg a fron cia kormán,\\.a hagylak. A végrendelet nagy mcgdöbl>cnést kelteti a francia, országi magyarok közölt, hogy a liá-zaspár egyetlen frankot som hagyott nagy vagyonából a magyar népjóléti in I Óz mén veknek és a tízezernyi szc-gény magyar bányászoknak.
Ruszin tankönyvet követel Kárpátalja népe
Huszt, január 19 A Voii-sin-kormány megszavaztat ta a népet, hogy milyen tankönyvéi követel az iskolákban, rjkránt-ej vagy ruszint. A népszavazás eied-khenye még csak két tartományban fsmeretes, Üt százszVizn lókban a rjszin-nyelvű tankönyvek beveactér sc mellett szavaztak. Nem Kétséges, hogy a többi tartományokban is a Voiosin javaslat ellen Szavaznak ós elvetik az ukrán tanítást.
2alaj k6zlönv
Ujabb boiiiiba robbant Belfastban
Belfast, január 19 A városban ujabb bomba rob, bánt. A bomba rombolásától megsérült a belfasti temetőben lévő ir köztársasági emlékmű is. A nyomozás folyik. , , | |
Érvénytelenítették a németországi zsidók diplomáját
Berlin, január 19 A néniét kormány moSl kiadott rendelete értelmében a németorszgt ísidó fogorvosok, állatorvosok és gyógyszerésztek oklevele január öl-ével érvényét vieSzti. ^ .
Potemkln lett a szovjet uj népbiztosa
Moszkva, január 19 lA szovjet külügyi népbiztosság ve-zctésébtui változás íUI be. LUviuovot menesztik ós utódjául Polcmkiht, Lit-vinov eJiligi helyettesét nevezik ki.
ÚWJnoy lenét, hogy Washingtonba
kerfll nagyköveinek, de az is Icíiet, hogy Szovjcloroszországbiüi marad és a kommunista pártnak szenteli munkásságát.
Sztálin állítólag megkegyelmezett
!Itosenborg voli valenciai nagykövet, nek, akii a spanyol ügyből kifolyólag Szibériába számÉ*lek.
f Az agy és gerincvelő megbetegedéseinek kezelésénél a régóla bevált, tisztán tetmeszeies .Ferenc József" keserűvíz — korán reggel egy pohárral bevéve — a tápcsatornái alaposan kitisztítja, a további bélmüködést elősegíti, a gyomoremésztést megjaviija és lokozolt anyagcserét eredményez. Kérdezze meg orvosai.
14,000 órát, 43 tanfolyamot, 375 felruházott gyermeket
mutat fel Zala vármegye IskoIánMvufl népművelési bizottságának statisztikája
Zalaegerszeg, január 19 Zala vármegye népművelési bizottsága most tarlolta közgyűléséi! Brahd dr. alispán elnökletével. Brand Sándor dr. alispán megnyitója után Lillik Béla titkár ismertei le programját
a járási napokról Eszerint minden járás minden évben rendezne egy járási napot, a melyen az iskolák tanulmányi kiállítási rendeznének, a leventék, tüzól-oltők, lövészek, dalosok vei-sehye-ket, valamint \'ugyanez napon rendez nék tmjcg a mezőg^izKiasági, termjéaiy és állat, valamint a háziipari kiállítási és vásárt. A járás népének nagy találkozója és ünnepe volna ez a nap. A tervezetet a közgyűlés egy hangúkig elfogadta.
Előterjesztette Lillik titkár az 1938- 39. évi nnnkapi-ogramot is, a mely n következő:
Népművelési és közműveltségi elő adások : 6562. Műsoros délulánokj esték, hazafias és alkalmi ünnepélyek : 1167. Műkedvelői előadások : 583. Népművelési hangversenyek\': 56. Mesedélutánok; 951. Tanulmányi kirándulások: 135. Rádió előadások : 171. 2 "analfabéta tanfolyam 110 óraszámmal, 36 hallgatóval. 10 alapisineietterjcsztö tanfolyam 680 óraszámmai, 399 hallgatóval 6 mépmüwlfésj taiijolyam f 195 óra-: Számmal, 186 hallgatóval. 6 művészeti és kedélyképzö tanfolyam 128
óraszámmal, 280 hallgatóval, 1 férfi jel\'emképzö tanfolyam 20 óraszámmai, 32 hallgatóval. 9 nőnevelés] és nöi jeüemképzö tanfolyam 206 óraSzénih*Y, 2G3 hallgatóval. Ift főzőtanfolyam 2250 óraszámhihl, 170 hallgatóval. 1 egészségügyi lanfolyam 11 óraszámmal, 10 hallgatóval. 7 gazdasági tanfolyam 180 óraszámmal, 212 hallgatóval; ezek közül i kizárólag gyümölcstermelés! tanfolyam. 2 háziipari tanfolyam! 738 óraszámmal, 37 hallgatóval. 7 idegennyelvi tanfolyam 320 óraJ Szájnmnl, 216 hallgatóval.
A bizottság által engedélyezett összes népművelési tevékenységiek! óraszáma; 11.038.
A bizottság a szombathelyi kerületi háziipari felügyelőséggel karöltve i3 háziipari tanfolyamot szer--vezeti. Ezek köz\'üi szövő 9, szabó-\' varró 15, kézimunka, esipkeverö és •kötö-horgoló 6, .gyékény, csuhA kosárfonó, fafaragó és kaptaukW-szltö tanfolyam 11.
A beszámoló előterjesztése után/ LiHIk Béla tit kár köszönetet mondott a vármegye alispánjának,mint a közjóléti bizottság elnökének, hogy a népművelés] tevékenységek gyakorlati megoldására és ezzel kapcsolatosan a falusi lakosság teli foglalkoztatására 7000 pengőt becsatolt n bizollság rendelkezésére. ¦ Ebbö/ :iz összegből a bizöttságezí ideig 376 szegény gyermek részé te téli meleg ruhát horgoltatoU.
Murakereszturon át indulnak uj otthont keresni a Budapestről Jaffába kivándorló zsidók
Jelentés a murakereszturi hatórforgalomról
M-urakcresztur, január 19 (Saját tudósítónktól) A murakc-rcszfciri halárforgalom kivilel, behozatal és átmenő forgalom tekintetében is gyengének mondható az utolsó hetek alatt.
Mint rendkívül érdekes jelenséget kell közölni, hogy az első zsidó kivándorlók butorözállitó vagonjai Murakereszturon ái\\ elhagylak a magyar határt. Azokról a budapesti zsidókról van szó, akiknek sikerült Jaffába, főleg Tel Avív-be kivándorlási engedélyt és beutazást szerezniük és rrtost buloraikatésegyéb holmijaikat is viszik ki magukkai\' Egyelőre csak néhány ilyen vagon indult.
Megindult a buzakivílel Svájcba is. Átlag naponta 10 vagon magyar buza hagyja cl a halári, hogy rendeltetési állomására, Briggbe folytassa rútját j, i
Utóbb/ időben a nagyon ikerén setl fehér babból mintegy 3 vagon indul kí naponta Olaszország valamely kikötőjébe, ahonnan lengercn-
tulra megy, rendszerint a trieszti kl kötőből. [ l
Sörárpa ezen a héten 5 vagonnal ment ki Svájcba. Tengeri kivitelről egyelőre még nincs szó, ugy látszik az enyhébb idők állandósulását várják. I
Rendkívül keresett a pétffló, a mely hetenként egy-két hoSszrj tet-hcirszerelvónnyel (ami 30—50 vagont jeleni) indul Murakereszturon, Olaszországon át Arábiába. i
Behozatali illetőleg: citrom, narancs és egyéb déligyümölcsökből naponta 6-10 vagon érkezik magyar földiv, a gyapjú behozatal Egyiptomból megcsappant, mert mindössze napi 10 vagon érkezik Budapest rendeltetéssel. Olaszországból érkezik még hántolatli&n rizs, Jugoszláviából fa (metszel* áru) napi 1—2 vagonnál.
— Snjít érdekőbflu éa örömére szolgáló meghívásnak tesz elegot, ha a Kopateln Bntorárabáx fiút mübutor-klil-
IlUsát megtekinti, vételkónyszer néls.01.
1030. tan.uár -gQ
Baksóné Baróthy Bia
Ez n gyász nem csak azoké, nkik" Üt a végtelenségig szerették, mint meleg kis családi fészek fejét. Ez a gyász n Zalai Közlönyé is, amelynek Baróthy Ria éveken át volt linóm tollú szépirója. A »Baróihy RUu írói név fogalom volt Nagykanizsán és sokfelé azon tul is. Csupa lé\'-ek áradt ezekből az írásokból, a minthogy írójuk egész lényéből, fiatalon ezüstkoszorús fejéből is a lélek csillogott, mosolygott míndeiikt-rO; aki a közvetlen érintkezés köztél-ségéböi ismerhette.
Férje, Bnksa János, postatiszt volt Nagykanizsán B annak korai halála után Baróthy Ria kezéből is kiesett a toll, a nyilvánosság előtt nem találkoztunk többé meleg, színes, belülről, egy nemes emberi egyéniség mélyéről fűtött Írásaival. Azóta még inkább és kizárólag családjának élt,.
Igazi Ember volt, Jóságos, józan Ítéletü, mélyen érző; a durva, öklöző, uj élet-stílussal mindig kicsit ijedten szembenálló. Az a fújta ember volt, akiből ma már egyre ke-* voíebb marad. Akiben volt még valami a magyar nagyasszonyok asz-szonyí erényeiből, nemes Ízléséből, fölényes, de szegény okosságából Akt tudott iiielegtelkü asszony maradni akkor is, amikor sorsa nehéz próbákra hívta cl korai özvegységével s Ö azokban is megállta a helyét. Aki mélyen belülről volt vallásos és hűséges honleány s ezt az örökséget át tudta plántábd övéibe is legszentebb hagyatékként. Aki tudta szeretni az embert, az életet, a világot hibáikkal eegyütt, mert mindent átszűrt és megszépített önmaga poéta-leikén.
Gyermekei iránt őszinte, meleg részvét nyilvánul tafig édesanyjuk elhunytával a váixis egész társadalmában. (
A tomelés pénteken délután fél 4-kor lesz a katolikus temetőben/
EILÉ&EZTETŐ
Egyszer] közlés (két sor) dija 30 fillér. Január 21.
Baross-táncl«* az Iparo* izUchis Összes birrneiben katonazenével á> D*b-receni Kiss Jóska cigány zenekarával. Január 22.
Tanári lioeális matiné fái 12-kor a zeneiskolában,
Február 1.
Az ipartestület tánofsttiye 9-kor az iparos •Székházban.
Február 6,
Keresztény Tisztviselőnők vidám magyar estje az ezrcdzászlóra a siia-házbaii.
Február 21.
NTli húshagyó.estje a Kis Hoyal termeibe
mm s/mm
Oicsó vászonárusitás
-nél.
1689, január 20,
Csütörtök
BUDAPEST L
17 Dr. G&bos Dénes előadása. — 17.30 TáneSemezck. — 18 Felolvasás.
— 18.30 Hancsin Ferenc hegedni,
— 10.05 Hirek. — 19.10 Hirck szlovák és rnszin nyelven. — 19,20 Pcrtis pali cigányzenekara, Asbóth Gyula tá-rogatózik. — 20.10 Közvetítés a Városi Színházból. <A conicvilleí ha. rangok,* Operett 3 felvonásban. — Az 1, felv. után kb. 21.20 Hirck. -A II. felv. után kb. 22.35 Idc^áráajé. Icntés. — Az előadás után kb. 23.25 Kiinni Süni cigány zenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
17 Londoni filharmonikusok (hanglemezről). — 18 Tánclemezek, — 18.30 Angol >nyelvoktatás. — ifi.05 Pcrtis Pali cigányzenekara, — 19.40 Farkas Zoltán előadása. — 20.10 A rádió szalonzenekara. — 21 Hirck. BfíCS.
17.15 Könnyű zene. — 18.15 Fuvola és szopránverseny zongorán. — 11) (iricg; Utcai sors, három jelenet. — 21 Puccini: Bohémélet, opera a milanói Soalábót. - 22.45 Vidám le. mezek. ¦ 1
Péntek
BUDAPEST I. 6.45 Torna. — Utána hauglcmczjk.
- 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Felvinci Takács Aüco heged fii. — 12.10 Hirek. -> 12,50 PUinyi Erzsébet éneke!. —. 12.30 Időjelzés, ÍdŐ járás jelentés, -13.30 KóczŐ Antal cigányzenekara. 14.35 Hirck. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Árfolyam hirek.
- 16.15 Diftktétóra. — 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Dr. Héjjas János előadása. — 17.30 Rócz Elek cimbalmozik. — 17.50 Sportközlemények, — 18 Técsöi Móricz Béla előadása. ~ 18.30 A rádió Kzatonzenekara. — 19.05 Hirek. ^ 10.10 Hírek szlovák és ruszin nyelven,
— 19.30 Az Operaház előadásit \'Norma.. Dalmű két felvonásban. — Az I. felv. után kb. 21 Hirek. - Az előadás után kb. 22.30 Időjárás jelentés, — 22,45 Kiss LajOS cigányzenekara, — 0.05 Hirek.
BUDAPEST ii. t.
18 A rádió szalonzenekara. — 18.30 Gyorsíró tanfolyam. — 19.05 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 20.30 Sz. Horváth János elbeszélése. — 21 Hirek. — 21.20 Filmdalok és tánc-számok. — 22 Idöjirásjclcntés.
BECS.
12 Szórakoztató zene. — 14.10 Vegyes lemezek.\'— 15.30 Karanovicz zongoraművésznő. — 15.45 Schmedes .szop rán skancünáv dalokat énekel. — IG Zenés, dalos délután Danzjgbói.
18 Régi és uj fuvószene. —.19 Köz. \\«Utós bécsi varié lókból és kabarékból.
- 21 Régi tánczene. — 22.35 Könnyű ós tánczene. •
ZALAI HÖRLÖNY
Mársékelt szél, tok belyen kod, több helyen, főképp nyugaton ós a felvidéken osö. A hőmérséklet latsán oaökken.
A Meteorológiai Intézet nagykaalwü megügyelőáltomasa\' Jelenti i
Hőmérséklet tegnap, ette 9 órakor: +124, ma reggel +9.8, délben +150
uaptüék d.u ....
Szemtől-szembe
Zarah Leanderrel,
a papkisasszonyból egyszerre világhírűvé lett svéd film-művésznővel
lA mozijárók közül igen soknak vágya ós álma: egyszer közelről, 02 ételben látni « nagy nimeztárokat. Bennem is éli valami ily 11 kíváncsiság. I)o nem titlftjiloiutollam neki nagyobb jelentőséget ó> bizonyosan nyugodtan eltem volna akkor is, ha véletlenül Ucm találkozom Zarah Leanderrel, Még a tavasszal történt Zágrábban, Este operában voltunk, utána pe. ilig Zágráb éjszakai életet mentünk tanulmányozni, igy bizony későn éh-rcdlem. Elmúlt már kilenc éra, mire a néger Uftboy levitt a hallba. Tár. Bajbn már megreggelizlek, magánosan
ültem hát 1« a fényes tükörablakos kávéliáz egyik bársony dívány ára. Már éppen hozta a pincér a rcggi&mct, amikor Cgy elegáns hölgy telepedett a szomszéd asztalhoz. A pincérek udvariasan, hajlongva fogadták, de ez cgy ilyen nagy nemzetközi .szállodában már bent van a Ivuszpcngős szobaárban és a másfólpengős reggeliben. (Tévedések elkerülése végeit: Zágráb város vendégekénl kerültem ebbe az előkelő szállodába!) A hölgy elegáns volt és feltűnően csinos. Ez még Zágrábban Is feltűnt, ahol pedig sok a
tehéz blúzzal. Szóleskarimájii kalap és gyönyörű prém, talán kékróka egészítette ki a minden izében t6jU0jlöÓa egyszerű és talán épp ezért rendkívül elegáns ruházatot.
Komptelt reggelit evett, akár csak jómagam, amiből arra következtettem, hogy éhes lehet ós nem tart soványító kúrát. Ez fciiünt, de egyébként semmi tfÜnisztárit nem vettem észre. Később egy magas szőke férfi ült le asztalához. Németül beszélgetlek ós amikor a hölgy mélyen bugő, bársonyos hangján megszólalt, átvillant agyamon: Ejnye, mintha zarah Lcan-
dent haálanáin. I>c hogy is gondolhattam arra, hogy a híres rilmszL-nésznö Zágrábban van, nió.^ hozzá ugyanott lakik ós étkezik, ahol éir.^\'e-vcLségesuek tartottam a gondolatot. Annyi idegen volt akkor u szálloda, han, hogy könnyen lalálliattam más magyarázatot.
Hogy mégis Zarah Leander volt a reggelinél szomszédnöin, arra akkor Jöttem rá, amikor az utcán, a rikkan. OSok elém tolták a friss lapokat. Az első oldalon négyhasábos címben, ók-lóninyi belükkel Zarah Leander nevét olvastam ós alatta fényképét láttam.
VáPOSi NlOZgÓ C»fl«B»-«8ht6l mim»pig A legszebb magyar népsxinmű I
A GYIMES1 VADVIRÁG
Rendezte: Ráthonyl Ákos. Főszereplő: Tolnay Klári. Gyönytirü klsérö műtop Aktuális Mi.-adA.
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9 kor, vasárnap 3 5, 7 9 kor.
csinos és elegáns uö. Nem csoda le-hát és főképp megbocsájtható, ha szemügyre véltem vöröshaju szom-széMnömct, bár fogalmam sem volt ekkor még, hogy Zarah Leander, a világhírű fiinssztáf ül » szomszéd asztalnál. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ismerős volt, bár tagadhatatlan,
hogy egész lénye, egyszerű eleganciája elárulta, hogy olyan nő, akit érdemes megnézni,
lA hölgyek természetesen most ruhája után érdekkődnek, Sajnos ki-meri tő divat tudósítást nem Indok adid, csak annyit: fekete, vagy sötétkék egész sima kosztüm volt rajt,
Mondanom som kell, hogy rohantam vissza a szállodába.
Sajnos, a jó alkalmat már elszalasztottam. Zarah Leander már bement a városba. Merre, hova ment, sehol nem tudtak felvilágosítást adni. Délben Sem jött vissza a szállodába, délután pedig elutaztunk. így sajnos nem tudom az olvasót Cgy filmsztár! interjúval szórakoztatni. Csak litká-rávul sikerült ljcsz\'étneni. Hogy igaz-*\', amit Zarah Leanderről mondott, nem tudom. Azóta hallottam már más (ür-lónctet is,
ö ezt meSŐltc Zarah Leanderről:
Mire jó, ha egy vidéki primadonna megbetegszik ?
— Édesapja cgy kis svédországi városkában lelkész. Zarah már gyermekkora óla igen muzikális volt s szülei tiltakozása ellenére gyakran el-lögolt n helyi színházba, ahol "z éppen műsoron lévő operett összes slágereit hallás utáu megtanulta,
— Egy este, amikor Zarah elszökött a Szinllázba, a folyosókon izgatott kiabálásra lelt figyelmes. Csakhamar meg tudta, hogy a primadonna váratlanul
megbetegedett A direktor haját tépve ordított ós dühösen ki akarta dobni azt a kislányt, aki eléje állt, hogy oljálsza a szerepet próba nélkül. A színház tele volt ós a direktor nem okarla visszafizetni a jegyek árát. Vég-
síi kétségbeesésében felláptette a jelentkező kislányt. Maga csodálkozott legjobban, amikor tomboló siker közben simán pergett le az első felvonás. Ekkor érdeklődölt csak utána, hogy kicsoda, micsoda. Közben a tiszte, lelcs urnák is hírül vitték, hogy a papkisasszony fcllé]>clt a színházban. A botrányt alig leheléit elkerülni. J)c végül is 11 zord aj>a megenyhült, mikor meglátta leányát a Színpadon és bizony még tapsolt is a pompát énekszám végén.
Zarah rövid, ideig volt csak kis svédországi színésznő, n direktor Bécsbe vitette lanltlatni. Innét került a filmhez. Azonnal, mint sztár.
f\\ magánéletben: — boldog asszony
A magánélet érőt csak ennyit mondott: „
Asszony. (A vele lévő szőke inti férje.) Boldog. Szelíd, csendes ós visszavontul családias magánéletet élnek. *
lAzótn Zarah leander Pesten Is járt h Kék Róka felvételei ulkaliiiúvttl.
Filmje pedig, aminek akkori boniuln-tójára Zágrábba érkezeti, elkerüli Nagykanizsára is. S most újra láttam Zarah Leandert — vásznon. S meg-állapítottam, hogy a filmsztárokat C-sak a reklám, a rendező és a folognn-ráló masina gyúrja át egy felsőbbrendű lénnyé, akit titokzatosság és
hősi nimbusz Vtgz körül. ValőjáJmn ök is emberek. Emberek, akik nem-eiak a Jupiterlámpák izzó hőségében, a rendező utasításaira éreznek, szenvednek, beszelnek ős szeretnek, lia-\' nem élnek úgyis, niüll egyszerű, coi-tK-rck. S talán ínég l>oldogok is.
S;\'l bizonyosan boldogabbak a ma-gáiiél\'tlmi, amikor rangrejtve maguk, nak élnek és nem a közönségnek. Vagy ki tudja? Zarah leander a vásznon Is épp olyan természetes, mint az élrtlicn. Nem c*ak színész, hanoin művész. Nem játszik, Iianem ól f.l a vásznon is, egyszerűen, természetesen, mini egy mélyen érző, igazi asz. szony. S épp ez az egyszerű termévé-(ősség mulatja, hogy milyen nagy művész: - Ind cint>cr lenni. Ember, akinek szive ós lelke van.
*5L
Rovatvezető: Dr. Dé»»UÍ, Miai» Biaki
Megérkezett az uj kalapdivat
Bizony, Hölgytini, ez most már vlsszavonhatatiami itt van! itt az; uj kalapdivat. Hojré-ka! Jelentik a párisi k alfO poSo k, kíál ta>4-kat átveszik az itteniek, m| boldogságunkban hangosan ki-áltrjfcik : már úgysem hiányzott nekünk semmi másí MoSt már teljes a boldogságunk !
Átmenet a tét és tavasz közölt: az úgynevezett »törpe-kalapokJ* Vei-lóban a Htfíchérke és a hét törpéből vették a kalaposok ezt a modellt. Képzeljék el, Högyelni. ha mégneni látiák volna: rendes •törpe tulyU, áll alatt megkötve, magasan szárnyaló csúccsal. Elöl homloknál.a lokník ebien nagyszerűen érvényesülnek. Készülnek a Selyetn-trlkönak egy nagyon szép változatából. De ]áIMm már selyemből, sőt egész pu/ia, fényes szalmából ia, A legelegánsabb kalapok ma strucci tollal készülnek) Maiina, ? kcnfl hercegnő hozta ismét ezt a nagymamának divatját\'és mi átvertük az angoloktól olyannyim, hogy ma már boldog-boldogtalan fején st-jcctoll fityeg.
A kalapok most is, ha lehel még az eddiginél jobban, bent ülnek a homlokban, a fej hátrésze teljesen szabadon van.
Néhány érdekes kalapmodéllt leírok, amit egy ahgbl, londoni kalap divatbenrutaton mutattak be:
1. Teljesen lapos fej, homloknál elöiojgrik, fekete fényes satinbóL hátul a karima felfelé lendál ós ezen hátulról előre hajHk a fog-lei ö felé aranyszínű strucctoll.
2. CikláBiionszinü turbán, magasodó fejjel, jobboldalra felraffol-va, piroS-kjék virág díszítéssel, hár tulról egy hosszú középkék fátyol, amely sálként a nyak köré csavarodik, i
J 3. Fekete ripSz selyem, óriás* rózsaszerü behúzás a szem felettf. amit hátulról egy széles rózsaszínű taft szalag tart a fejen.
1. Középkék (turbán ciklámen! fátyollal.
5. Lila tőrpcsapka kék szalag-dísszel. |
Rengeteg a turbán, a csavart ky\\ lap, még több a fájtvol, mint Valaha
ZALAI KÖZLÖNY
193B.t»nuAr 30.
Ámor egyenlített — 2:2
volt és ezeket a legkülönbözőbb-képen viselik.
A bcnratatót befejezte egy nagyon érdekes .összeállítás, n.mi aj telet hangsúlyozta ugyan, de olyan érdekes és szép, hogy leírom önöknek is, hadd lássák\' meg az angol Ízlést.
Fekete posztó .szoknyához sötétszürke drappirozott rövid kabát, fekete sk-jnksz gallérral, elő! fekete gombokkai és egy hosszú, ketiébe osztott skunksz muffai, amelyet egy nagyi a kabát anyagával azon>3 masni osztóit ketté. Hozzá viselt a manneken egy fekete kalapot, még pedig zsoké formában, amelynek sildjét fekete skunksz borított szürke virággal. (
Volt még egy érdekes és szép ruhájuk, fekete íinaroccin szoknya, egybedolgozva fehér maroccin hosz-szuujju blúzzal. Az cnsembiének a» egész dísze egy baloldalt a ffeV.ér blúzon keresztülhuzbtt és mell alatt megkötött fekete satin masni. Nagyon csínos és egyszerű volt.
Divatposta
Paiuius, Lehetőleg ragaszkodjék a Sötétebb sziliekhez, szőkének jobban áll. Szerintem egy barna jerjey ruhát osinállnsssou sajátjaiul díszítve, lutrim antilop övvel. Semmi esetre sárgával ne diszltsc. Zöld kosztümjéliez is esi. náltatluit egy barna jerjey blúzt, talán valamivel vegyen többet belőle, A bltizt egészen.magas nyakkal csinál, tnssa, {Lehet japán szabással, nyak körül cgy kis raffolással, derékon sa. játjánoj megkötve. Odvözlet.
KútOnö. Nagyon szép a beküldött pamut és mindenesetro elegáns lesz
drapp tavaszi kabátjához. A pamut,
tekúitellel, hogy olyan csomós, legcélszerűbb volna, ha tisztán simán kötné. Kötheti egybe is, de jobb volna ha blúzt és szoknyát külön kötné és azután dolgoztatná egybe, mert igy jobban lehel a fazont kihozni. Kis rövid ujjakkal és rcvcrrel csinálja, belelőhet azután egy piros-kék mussz. ^Ün-salat, piros-lék bőrövvel ós még Cgy garnilurával viselheti: barna sál ÓS barna öv. Odvözlet.
Halála után felmentette a törvényszék a városi zab-ügyben elitéit Flelscher Ferencet
Érdekes pepjjiftíel vétellel fogs lalkozotl a nagykanizsai ¦jörvény szék Makáry-tanácsa Éisy Ferenc Városi, köztvfndészeti \'felügyelő ipfi méretes ügyével kápesplulbi&n a vádlottak padjárj került annakidején Fieischer Ferenc nagykanizsai lakos is, akit mini bűnrészest gyanúsítottak, mert állítólag ö adta volna ki a vádban Szereplő városi zabot, meg a benzint. Mikor Elsyt elitéilék, Fíeischert is 100 pmgö pénzbüntetéssell sújtották. ÉlsyFe-ponc később perújrafelvételt kért, a mit el is rendellek és ezen Étsyt ^igerösen fJellmcntelték büncselekr meny hiányába. Miután Étsy akkor teltesként szereplőit, Fieischer p3u dig mint bünsegédi bűnrészes, F^scher szintén per-jjrttfelvéfiolji; kért azon az alapon, hogy ha nincs bűncselekmény, akkor nincs bünf. segédi blmrészesség sem. Időközben Fteiseher Ferenc elhunyt. Családja ózonban folytatta a pcrujrafelvételi kérelmet, hogy elégtételt szerezzen az elhunyt emlékének. Most tárgyalta ezt az ügyet a nogyktuiiz^ai, törvényszék, mPlryen dn RévTíyí elöadóbiiró ismertette az alapppil anyagát, rnöjW a bíróság h:-lyi adott o perújrafelvétel! kérelemnek és Fieischer Ferencet hü "cselekmény hiányában lolmfintelto a vád alóli A felmentő ilélei.jjogcrös.
I.
A rádió köhögött, Carusó krákogva énekelt, Hoüxlcy könyve unalmas volt s Eya igazat adott Schopenhauernek, hogy a lét értei metlen s a sorsunk emberféléim szenvedés! A stílus kedvéért még az ég "is vigasztalan képel nyújtott, borús, szürke arcával, felpuffadt flelhölvel, amelyekből siralmas* egykedvűséggel ólmos szürke eső hallott lassan alá; Sehol egy csöppnyi rés, se künn, se benn. Éva végre a saroki>a vágta szegény Ilousleyt Ós köny-nyelmü, de annál szigorúbb krí-likával megállapította, hogy az emberiség eddig még csak két rendes könyvvel ajándékozta meg a világot: Karthauzi ós Werthcr A keltő közül sajnos nem a mi Kardin uzinknt, hanem\' n német Werlhert tartotta jobbnak, mert ö az okosabb megoldást választotta, a szenvedések őlherikus kliáoszából: az öngyilkosságot.
Igen, a lét értelmetlen és a sorsunk emberfeletti szenvedést — sóhajtott fíva és szinte jól esett a föld Icgboldogtalanabb teremtésének éreznie magát.
II.
Fenn a duzzadt párnáju felhők mögül Ainor aggódva dugta ki fejét egy csöpp .kis róíen, de a látottaktól még jobban elment a kedve é-s sírva hajolt a célt tévesztett nyitjái felé. fis mivel minden csak relatív, Eros ugyanakkor kárörvendőcn mosolygóit magában.
III.
Pisla csúfondáros mosollyal köszönt kollégájának, ovikor észrevette, hogy milyen földöntúli mosollyal kullog egy kis banzsi lány oldalán.
— Igazán tiein értem? ~ dűiiy-nyögte magábaji — hogy egy Komoly filozófia ,tanár hogyan vesztheti el ennyire a fejét. Ila végigfutott a világegyetem nagyságain, azt látom, hogy minden lángelme agglegény volt Leonardo da Vinci, Nobel, Michelangelo, vagy rosszabb esetben elváltak, mini Madách, Byron... Na megállj, te csirkefogó, majd adok én neked!
Az igazság kedvéért hamar megjegyzem, hogy Pista nem követelt el kegy eleisértést a \'fenti szavakkal, mert velük nem a műit; dicső nagyjait, hanem a jelenkor egy méltatlan gyermekét üdvözölte, E sokat sejtető Ígéretek után meggyorsította lépteit ós befordult <a gimnáziumba. Jöttét kapu- és njlecsapások kísérőzenéje jelezte s néhány pillanat mulva vésztjósló tekintetétől megmerevedett az egész Vll.a.
— líraim, le csirkefogó, mondd, nem ismered az iskola szabályait? Hát vegye tudomásul az egész osztály, hogy ha még egyszer lánnyal látok meg valakit, ott az utcán pofozom fel! Te pedig számithalsz a kettes magaviseleteire, — nyugtatta meg az aggódó fiút s uj jelenésre más osztályba robogott. A Vll.a. meg mint megmerevedett kérdőjel nézett utána.
Hát ezt mi lelte? — vakarta a fejét a hórihorgas Braun -lűsz tegnap még ö érdeklődött Micike felől,
—- Tanári rapli az egész! — sóhajtott fel márürarccal a szeplős Varga és lalinóra alatt meg mélabús levélben kérte Esztikét, hogy ne. várja többet a kis padon, mert beütött a tanári önkényuralom s félév előtt nem jó ujjal húzni.
Egyedül a sjeplös kis Szabó ha. támzta el hősiesen, hogy délután csak azért a korzón fog sétálni Nusíkával, Hadd lássa meg az egész viUuj, hogy nem olyan pi-
pogya nlak Ő, mint gondolják. (A világ alalt Nu-sikát értette.)
IV.
12-től l-ig az V.b.-hcn volt órája Pislának. Itt aztán csúcspontra hágott világmegvetö rájdajnin, mert az osztály csendben volt, a diákok jól feleltek ós nem lehetett senkibe se belekötni. Végre az óra utolsó percében észrevette, hogy Tóth valamit ir. Mint a héja-csa,-poll le az írásra és boldogan lobogtatta meg a jövendő fűzfa, poéta könnyel- S vérrel irt sorait. KÖNYÖRGÉS
Kató, én uj életet kérek! Szived hasztalan ostromlóm? Nélküled élni minek tovább? Miért kell háté sorsol hordanom?
Nem, ezt én nem bírom tovább, Eletem keresztje tul nehéz nekem. Kató, ha nem nyújtod kezed, Erőm elvész s a porba esem.
A Te vérzöszivü Palid.
Na, le vérző szívű Pali, gratulálok, de nem a versedhez, lia-ncm az osztály könyvi bejegyzéshez, hogy még jobban vérezzen a s/ived.
Az iskola után, otthon is vi-gnsztnlnu kép tárult Pisla cló. Az ebéd lűdeg volt, a lakás meleg, a posta, amit várt késelt, vísszont a lakótársa, akit nem várt, tulkorán jött haza. A csengő nem szólt, helyette az ö füléből csengett a vérzöszivü Pali verse, kis névcserével:
fivi, én uj életet kérek! Szived hasztalan ostromlóm?
Évi, ha nem nyújtod kezed Erőm elvész s a porba esem.
Addig-addig ismételgette a kesergő sorokat, amíg fogta ós te. irta az cgósz verset, aztán befüty-tycntclle az egyik diákját.
V.
A copfos kis Micike V.a. Ha tan. félóráig várti Braunt a sarkon s mire belátta, hogy úgyis Idába vár, addig azt bt Iwi\'itia, hogy nem érdemes Ólai s ellintá-rozta, hogy IgyufapWatot iszik, mint a -Kék Hercegnő- című Tüzetes regény hősnője.
A tlémonurcu, Úsztikc, Varga búcsúlevele utájí a könnyeivel küzködve szakított a világ örömeivel s lemondó arccal döntött, hogy kolostorba vonul.
Egyedül a pisszeorru Nusíka sétált boldogan a diákkorzón a kis Szabó oldalán s a büszkeségtől olyan magasra tartotta a főjét, hogy az esőcseppek mind az orrára estek.
Éva csillogó szemmel állt az ablaknál -s a vigasztalan, kiszakadt párnája felhőkre nézve, boldogan -sóhajtott fel:
— Istenem, de szép idő van! —¦ Gyönyörű! — nézett rá önfeledt arccal Pista.
VI,
— Egyenlítettem, 2:2! — szólt Ámor Eros felé s nyugodtan pl. henni tért. ,
FOH1UY ZELMA
Hősi naptár
A m. kir. kassai 30. honvéd had. osztály a kárpáti hadjárat folyamán
__az osztrák—magyar ru*e.
1915 120 I vonalnak a (éli kárpáti
-1- csata kezdetéig január
1-töl 22-ig végrehajtott hadműveletei-ben az osztrák—magyar 4. hadsereg kötelékében vett részt.
Húszadikája virradó Ójjel a barf. osztály csapatai vállalkozásokat haj. lotlak végre az ellenséges tábori őrsük ellen. Heves tűz- és kézigránáthnro közben az ellenséges tábori Őrsöket visszavetették Luzna környékén. a 385-ös keresztnél. Három ellenséges szakasz heves ellenállást fejtett ki. A honvédek ezt az ellenszeget is meg. rohamozták s rövid harc után visszavetették. Ez alkalommal a kiváló, bátor magatartást tanúsító honvédek p orosz foglyot ejtettek. <
— (A polgármester u menetrendi értekezleten)
Székesfehérvárott a MAV menet-rendi értekezletet tartott, amelyen a különböző városok nyári menetrendi kívánságait is letárgyal lák^>..\\"agykani. zsa város közönségének Kéréseit dr, Králky István polgármester tolmácsolta, aki az eddiginél is kedvezőbb összeköttetést kórt a Balatonnal. A polgármester Nagykaiűzsa város közönségének kívánságait memorandumban is be terjesztette. >
— (Összeül az uj képviselőtestület)
l\\ polgármestertől vett értesülésünk szerint az uj" kép vise lő testűié i *Vífár a legközelebbi napokban összeül, ainikur a bizottsági tagok meg válasz tása is megtörténik,.
— (A zeneiskola vasárnapi tanári Hceállsa)
melyet az előző vasárnapról beteg, sóg miatt 22-ére halasztottak, fél 12 órakor kezdődik a zeneiskola földszinti termében. Előadója Vaimay Já-iros, aki a zeneművészet tennonl&V-giájálwil tart ujabb előadást. Közreműködnek még Kerekes irón és Iván-kovils Ferenc. Kísér: F. pásztor Inna. líelópődij nem lesz.
— (A Szanatórium Egyesület)
nagykanizsai választmánya január 20-án, pontokén délután fi órakor Ülést tart a városháza tanácstermében. Az uj választmány első ülése lévén, teljes számú megjelenést kór: dr. Krátky
Istvánná emőa. CO/
— (Orvosi hlr)
Dr. Köiüg József egészségügyi tanácsos Szabadságáról hazaérkezett ós újra rendel, (:)
— (A Vegyeskar tagjaihoz) Kclting Ferenc karnagy megbetegedéssé miatt a csütörtök esti ének-próba elmarad. (:)
— BntorklálliU*ank«t tekintse meg minden vétetkőnyszer nélkül. KopBtein butoráruhfct
Finom kötött árut
nagyon olcsón vásárolhaí
Virág József
divatáru-Ozlotében, Fő-ut 3.
1939 január 20
Szombaton: — Baross-tea
A nagykanizsai keresztény társadalmi farsangi találkozója lesz a Bn\'rosh szombati flamiártf&l.) lc-\'Ua, amrty fsU- 9 órakor kezdődik az Iparosszék\' ház emeleti termeiben. Katonazene és cigányzene, olcsó ós kitűnő büffó segít a liangnlnt megalapozásában. Mint Rt elölő években ís, n kanizsai fnr-sang legvidámabb estje ígérkezik a Baross szombati rendezésében, (:)
— (A felvidéki ifjúságnak)
küldött 17 kötet könyvet a szerkesztőségbe őzv. Mondkjvics Józsefné, ,,\\ könyveket rendeltetési helyére jut. tatjuk.
. (Bevonjak a papír Ötpen-gősOket)
(A Felvidék visszatéré.\'^\\cl a Magyar Nemzeti Ba»kv Ötpéngosökét bocsátott ki. Mintán időközben elegendő aprópénzt vertek, a papir őtpengösöket feb-rnar I-én kivonják a for. galoniból. A Nemzeti Ránk azonban továbbra js beváltja ezeket a bankjegyeket,
(Megrágalmazta a csendőrséget)
Még a múlt övben gyűlést tartott a Kisgazdapárt a somogyi Szentmar. Ionban, A gyülós egyik szónoka, Kovács Jozscl helybeli kisgazda éles hangon a csendőrök ellen beszéli ós olyan rágalmazó kifejezéseket használt velük szemben, iiogy a gyűlés folyta-lását meg kellett akadályozni Kovács most került a törvényszék «ié, ahol bűnösnek mondták ki ós 40 pengő pénzbüntetésre Ítélték, Az ítélet nem jogerős. ,
- (Rálőtt a fiára)
Szándékos emberölés bünlellém\'k kísérletével vádoltan állott az cserszegi törvényszék el,;tt Lábodi Vince 39 éws tekenyei földműves, oki de. cember elején rálőtt 19 éves Zsigmond liára. Családi viszálykodás okozta n tragédiát, a gazda naponta megivott egy pint bort, gyakran megverte gyermekeit és feleségét. A fiu nz anyja kedvence volt, azért haragudott rá. Nem akarta lelőni fiát, csak haragjában, veszekedés közben kapta elő revolverét és célzás nélkül lőtt. A bíróság a (anuklhallgajtáSok után jog-erősen hathónapi bortönre Ítélte Lábodi Vincét.
Kisdedek makacs székszorulá-sánál H nagyobb gyermekek gyomorbélhuruijanal reggel felkeléskor gyakran már. egy negyedpohár természetes .Ferenc Jozaeí" keseriltfizet is kittlnö eredménnyel adhatunk. Kérdene me^ orvosát.
Naptári Január 20. péntek. Róm. kat, Fábián és Seb. Protestáns Fób. és s. Izr. Teboth hó 29.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó végólga „Mária" gyógyszertár ós a klekaoTzsai gyógyszertár. Gőzfürdő nyitva reggel ö órától este [ 6 óráig (hétfő, •aerda, péntek délután | kedden ezen nap uSknnk.)
A bölcső
A férj, éjfétután kissé pltyőkásan érkezik haza és lábujjhegyen lopózik a hálószobába. Már sikerűit baj nélkül levetkőznie, amikor feldönt egy széket és az asszony fölriad. A férj nem jön zavarba, ringatni kezdi a felesége ágya mellett álló bölcsőt. Ls még ő szól mérgesen:
— Afdr félórája sir szegény kicsike, de persze, te nem ébredsz föl és ne~ \\kem keit ringatnom. _J — Micsoda beszéd ez? riad rá a mfele&ége mérgesen. — Hiszen a gye-Hreft itt fekszik mellettem és egyálta-Wan nem sirt
2ALA? közlöny
Holnap reggel 930 órakor a pályaudvaron búcsúztatják a Nagykanizsáról távozó üteget
Tegnapi számunkbaii röviden már közöltük, hogy kéi k;inlzs:ii üteg n legközelebbi napokban elhagyja Kanizsát, hogy rjj állomáshelyére költözzön. Nagykanizsa város hazai] -s közönsége ezt az alkalmat megragadja arra, hogy szeleteiének ós a honvédségg.\'! való eggyéforrásának kellő kirejezést adjon és űnepélye-sen búcsúztatja távozó \'^ü-
Azon Üteg, amely vonaton hagyja el Kanizsát, holnap délelőtt tahit Zrínyi Miklós városából aj rCndel-tetésl helyérc. Reggel 930 órákon ünnepélyesen búcsúztatják a távozó üteget n vasat! állomáson, A bucsu-c sóson öt\' lesz mindenki, nkí csak
teheti, hogy szeretetének , kifejezést adjon távozó fiaink Iránt.
Beszélnek vilöl Székely János tábornok, dr. Krátky István polgármester, valamiül az ütcgi>arancsnok.
A másik üteget, amely gyalog menetel állomáshelyére, szómba(pn dél-fplött 11 órakor búcsúztatják az Országzászló elölt hasonló önncpélycss keretek között.
Felkéri a polgármester lt város ha. zafias "közönségéi, hogy ott, ahol nz üteg elvonul, díszítsék fel holnap reggeliül szombaton délig házaikat a nemzeti zászRkkal, igy a József főherceg, Sugár é.s Gsengeryi utón végig.
pegyflhk ott mindannyian távozó Íjaink bucsnztatásánál!
A Zala! \'ÍÖzlöny gyűjtése
adakozzunk háziezredelok zászlajára!
fGyÜmckf,. gyűlnek a pengők a nagykanizsai honvéd-zászlókra. Nagy kanizsa polgári társac daima ad zászlót a 17: honvéd gyalogezrednek ..; és a jjojtuár 23-án Nagy kanizsán im-galakuió 12. honvéd vadász zászlóaljnak is. A pengők a déli határváros népének szeretet-adója honvédségünk iránt, amely majd. ha
a hazáért ki kell bontani a zászlókat, a kanizsai magyarság1 áiíai a kezébe adott zászló alatt fog menc-teíni a boldogabb Magyarország) felé vezető <uíon. Eddigi gyűjtésünk 544 60 P
Szent Ilona Leányklub 5. P Vwutas Sport Egylet 5.— P
Némoth Mihály polg. lak lg. 4.— P Merölts növérok 1.— P
Összesen: 559.60 P
Á nagykanizsai rendőrség nyomában van a Fischer és Bäder cég kasszafnróinak
Órák kérdése a három vakmerő kasszafuró kézrekeritése
Napok multak el a nagykanizsai Fischer és Baeder cégnél történt vakmerő kasszaí-urás óta, a nagykanizsai rendőrkapitányság Omberfe-ictli munkát végez, hogy bár a legcsekélyebb nyom nélkül, mégis .sikerüld jön kézrckerlteni a íetlcsckfel. A detektívek sok embert hallgatlak ki, akiknek vallomásaiból annyit sikerült megállapítani, hogy a \'kasszái fciró társaság hamm emberből állott. Egyikük bement az üzletbe vásárolni és valószínűleg ezt az idői használta fel orra, hogy »pesíi
szdmmeU körülnézzen az üzletben) és lerögzítse a páncélszekrény elhelyezését ós az iroda fekvését, Ugyancsak sikerült két tún-jt találni, akik Játiák az egyik fiatulembert nz "udvarban, akire a két tanú által bemondott személyleírás ráillik.
A rendőrség ismeri most mér* névszerint is a kasszaf\'urás tetteseit éS a legszélesebb intézkedéseket megtelte kéz ne kerítés ük re. Sorsokat el nem kerülhetik, mert az egész or szág rendőrsége és csendőrség©pontos szeniélyleírást kapott róluk és kütétükről a nagykanizsai rendőrségtől. Régi, hírhedi kasszafbrőkf-rői van sző. ,, i
Egy elvált asszony és egy háromgyermekes családapa közös öngyilkosságot követett el
Kettős öngyilkosság történt Pa-csán. PJosz Sándor ny- járásbjrój özvegyénél szolgált Zsömbjk . János háronigyei-mekcs családiipa, mint kocsis és rjgyojtott, nűnt szobíUány, Rácz Ella elvált asszony. Zsömblkeí lakásán felesége felakasztva találta, de még idejében le tudta vágni a kötélről. Mikor inngáhoztért, cJh
mondta, hogy Rácz Ella is öugyj^-" kos lett. Valóban félrevonulva megtalállak Rácz Ellát is, ö nagymeny-nyiségil iugkövet ivott, segítem niar nem lehetett rajt, kórházb:iszáliitás közbejn meghalt A keltős öngyilkosságnak valószínűleg szerebníhát tere van. .
Esküvői fényképét
készítesse VASTAGB BÉLA fényképész műtermében NitJíylítmíiaH!i, Fő-ut 10, éa 4feengery-ut l. (az udvarban.) MQwAsutl munka 1 Stsi Oloaó árak I
A Ház még a földreform előtt tárgyalja le a zsidó törvényt
Dudapesl, január 19 Beavatott politikusok szerint a minisztertanács holnap tárgyalja le n zsidótörvény azon módosításait, amelyet a kormány is hajlandó véghez-vmni, !•>. azonban nem lépi lul az egj-es jelen lék te Ica módosjitássokat, legjelentősebb változás a félzaidók fogalmának megállapításánál várható, egyébként a javaslaton nem sokat változtatnak. A javaslat előadója Makkéi János lesz. /
A Ház együttes bizotlságail hétfő \'délutánra összehívták, likkor lárgya^a lo az együttes bizottság a zsidótör. vényt. Beavatottak szerint ugyanis a zsidótörvényt még a földreformflavas-tat előtt tárgyalja le a Ház,-
OfcsénÁsjjot
SzcrfkozhaUk
A bnritiák
A boriszdk megvizsgáltatja magái a doktorral,
— Magának nem szabad többi egy csöpp bort sem Innia I — mondja az orvos.
— Doktor ur kirem — könyörög a boriszdk — nem volna Jobb. ha Inkább megoperálnának ?
Tyakszem mini Idí/áí
Csutora ur kávéházban 01 uz ablak mellett. Egyszerre megszólal a szomszédja:
— Filóra múlva rimes eső tesz I
— Honnét tudja ?
— Oh, az én lyukszemem a legpontosabb Időjós.
Ebben a pillanatban odakint elered az eső. Csutora ur Igy szól:
— Hallja, vigye óráshoz a lyukszemé/, meri félórái kislk.
Félreértét
Az autós leáll a kisváros főterén és msgszóllt egy embert:
— Nem vigyázna egy kicsit az autómra ?
— Uram — válaszolja ez méltóságteljesen — én a város polgármestere vagyok I
— Az ntm baj. Azért én megbízom magában.
Molnárok figyelmébe I
Vámf eljegyzési
vagy
Vámcsjerekönyv
újból beszerezhető
lapuik nyomdájában.
ZALA* KÖZLÖNY
Baku (jóati, Kóxdtnó Bakea Márta nagy csapflBtól ösazetörvo tudatjuk, hogy Édesanyánk, a legáldozatosabb anya. a legszeretőbb nagyanya, a legjobb anyós, a legodaadóbb testvér ós rokon
(Baróthy Sya)
hosszú, klaos, do a nagy lelkoknok a halói gondolatán Is győzedelmeskedő emolkodottsfigével, krlBztusl lUrolomniol viselt özjnvedésok és a haldoklók szentségének ájtatos telvótelo után folyó hó 18-án délután 3 órakor visszaadta lelkét Teremtőjének.
Az engesztelő szentmise-áldozatot folyó hó 20-én reggel 0 órakor a Szoaltoroncrond templomában fogjuk az Rgek Urának drága lelkéért felajánlani.
Sok szenvedés után békében olplhont testét folyó hó 20-án délután lfti órakor kisérjük örök nyugalomra a nagykanizsai róm. katolikus temetőben.
Nagykanizsa, 1930. Január 16.
Édesanyánk, imádkoxa elárvult gyormekeidárt, akiket annyira szerettél 1 Hi !¦ Imádkozunk Erted, akit ml úgy aierettflok I
Gyászolják még: Bukta Géaáné Honit Ilona menye, Keid! Jouef vójo, Kázdl Balázaka kis Unokája, azonkívül testvéről, sóforaM, sógorai és aa Biszex rokonság.
Csillárok,
falikarok,
éjjcliszcKf ény~lilmpál
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Meghívó a „Csepkl" gyártmányú ===== varrógépeken való varrás, hímzés és stoppolás,
valamint a gépkezelés bemutatásának megtekintésére.
Kérjük, hogy részvételéi mái most tejelenleni szíveskedjék. A bemutatást a Welss Manfréd acél- és fémművel Kt. vatrógépgyár kiküldöttje végzi és azon az OsszeB varió- és hlmzömunkákat, úgymint:
színes- és monogramhimzést, lapos- és wirághimzést, axsur- és atl5i*tmunká-kat, homokttltést (grainir) bemutatjuk.
A bemutatás február hó folyamán lesz, cca 8—14 napig tart és bárki részére díjtalan. A kiállított munkák vélelkényszer nélkül megtekinthetők. — A „Csepel" vairógép, amely a világhírű Pfafl gyár szabadalma szerint készül, elismeri kiváló gyártmány, amely utolérhetetlen minósége és tökéletessége folytán használatban kitűnőnek bizonyult. — Jelentkezés lolyí évi január hó 25-lg:
SZABÓ ANTAL Fönt 5. sz. sportflzletébeii.
1939. január 20
lOOO-féle elteltei teapQat 25 filléres egységárban
Teutsch Gusztáv
(Vdros&úxa) wi áruosxiályúnaK féiemele/én.
Fájdatomtól megtörve, de Isten megváltozhatatlan akaratában alázatos megnyugvással tudatjuk, hogy forrón szeretett édesanya, anyós, nagyanya, dédanya, illetve rokon
özv. Büki Józsefné
tx. Klnfer Mária ny. kSrJegyS 8 {vegye
áldásos életének 77-ik évében a halotti szentségek ájtatos felvétele után visszaadta jóságos lelkétTeremtőjének.
Drága haloltunk földi maradványait f. hó 20-án d. u. 4 órakor fogjuk a róm. kath. hitvallás Bzcrlása szerint beszentetietnl és a róm. kath. temetőben örök nyugvóhetyére kisérni.
Az engesztelő szcnlmlsc-áldozat a megboldogult lelkitldvéértf. hé 20-án d. e. 8 órakor fog az alsótempiomban a Mindenhatónak bemutattatnl.
Nagykanizsa, 1939. január hó 19. A Te Jó telked mindig kOiBttGnk ál I
Baki Maria Krf, HíreiJónefné, iiélu, Lnjrti. Ferenc uvc-mekíi. Bérel Jór.t»f vije. ROkl Uéláné Bt. Bun Emebtt mtayé. Vince litvánné. Viliik l.ajoaní, Berci Oyíircy, BQkl Éviké ti loztlka ur.Di.il, Vince Mnj-dusku dídunokij.. Veltik La-Joi unokivoja ci a KjaMoló rokonáig.
APRÓHIRDETÉSEK
| Ap<ohJr4*t4f <il|-i vasárnap •* Onnspnmp 10 liúkj M riilír, intmUii további uú 0 llllii. riílköm.p lü uóia CO llliar, miii.ftn további nó t Mléf,
_ÁLUS_
08l«taw«rx6ta ügynököt rádiók, varrógépek slb. stb. eladására magas Jutalékkal felvéstek. Szabó Antal sporlüxlets. 136
Gyümölcs- és dlszlák eladásával a nagykanizsai körzetben UgyitSkdkst birok meg. Megbízást elvállalók levélben forduljanak Otrok Jánoshoz Újszeged, Dohány-
Pk. 5420/1939.
vb. sz. 2516/1939.
Árverési hirdetmény.
Wlndlsch Dénetrté végrehajtató tavára (képv. dr. Mező Ignác tlgvvéd) 1900 P követelése és jár. erejéig 1939. évi Jan. hó 21-én d. n.2 ómkor Nagykanitsán Csen-gery-ut 3. alatt a nagykanizsai klr. Járásbíróság Pk. ÖI20/1939. számit végzésévet étrendéit végrehajtat során leloglalt 6079 P bccséilékU alábbi ingóságok: kUlÖnböxő festmények, képek bíróilag elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1939. évi Jsn. hé 18 án.
Hafin Gyula s. k.
144 klr. bir. végrehajtó.
A letenyel klr. Járásbíróság, mint telekkön) vl hatóság.
6315 19 8. ik. szám.
Néhai Vlrigh Ferenc volt putttamagya-tódi lakos hagyatékát képező alábbi Ingatlanokra az örökötök kérelmére a tkvl hatosig ax árverést az 1894: XVI. f.-c. 95. S-a ís az 1881: IX t.-c. 206. §-a alapján Pusitimagya ód köiBégben lekvÓ 8 a pusitamagyarodi 203. sttjkvben 403. hnz. a alt felvett külső hagy szóló és présházra 2500 P, a puntamagyatód 1 1176. Bztjkvben 136 és 140. hrsx. alatt felvett ilcltelekbru felvett rét és Bzántóra 1700 P, a puixtamagyaródl 114. sztjkvben 151. hrsx. alatt felvett beltelekre (UrtB) 50 P klklaltáit írban elrendelte.
Eicn önkéntes blról árverés nem érinti a pusztamagyaródl 133. íh 140. hrsx. Ingatlanokra Özv. Tóili Gcrgelyné szül. Óytkköt Rozália Javára bekebelexett özvegyi haszonelveiéi! és klkötmcnyl jogot, valamint az e&tleg Icnnálló egyéb terheket.
Az árverést 1939 évi február hó 4. napján d. a. 10 órakor Puattimagyaiód köxiégben a körjegyzői Irodában fogják megtartani.
Az árverésre kerülő Ingatlanokat a kikiáltási árnál alacsonyabb áron eladat nem lehet.
Báni\'pitu a kikiáltási ár 10 fl/o-a, amelyet a magasabb Igéiét ugyanannyi °/o ára kell klegésiltenl.
Letrnyc, 1938. évi okl. hó 13 án. Dr. Korposs s. k. klr. jbiró.
A kiadmány hiteléül; Balassa 8. k. 148 liltkkODvw*i»tt.
utca 5.
13-
BejéktínBt |ó bizonyítvánnyal azon-naha felveszek Horthy Miklós-ut 43/c. 150
ADÁS-VÉTEL
, 6 személyes smerlkal csukott mutA itadó. Kauímann Manó. Telefon 2-22.
ZAIorioésluIAt és aranyat magas áron véstek. Bárány ékszerész, Horthy Miklós-ut 3._ 138
Burgundi répa állandóan kapható Báthory-utca 22. st. alatt, 148
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy vagy két szép fcmloroxotl utca\' szoba fürdőszoba-, etetleg konyha haezná-lattal li kiadó Horlhy Miklos-ut 15. em. 151
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladó szabadkésből Horlhy Mlklóiut 57. iiz, háilngatlsn szép gyümölcsössel (volt Angolpark), érdeklődni lehet a helyszínen tulajdonosnál. 147
KÜLÖNFÉLE
Ittarháe fényképaadgópak, filmet, lemezek, papírok, vegyszerei, beszerezhető Vasfagh Fotónál, Pö*ut 10. s*. — Kedvező részletfizetés. 2
Mindennapi levelesedből összegyűjtői t bélyeget, régi vagy uj tömegeket, magyart és külföldit, leiosztatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarlts Ujos. a Zalai Kötlöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. sx. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra kötött.
* Zalai közlöny
barátai
. zalai közlöny
MrMtlnfí
eátárebutkt
ZMI.NI KÖZLÖNY
POLITIKA! NAPILAP. Kiadja: „KSiaudalágl B. T. Nigykulm". Felelte kiadó: Ziltl Károly. Nyomatott: l „KtTguduágl II. T. NagykaaliM11
nyomdájában NagyktilMái. (Nyomdáért lulvli Zllll Kártily.)
79. Évfolyam 17. «rimi
Nagykanizsa, 1931». január 21. szombat
Ara 12 «11.
ZALAI KÖZLÖNY
és kúJúlliv.Ull F(M &. BÁm. ketkSaup (Mutili.
\'OllIIHÍI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Eloliiettai ám : egy bora * pengő *" S*eikeJit6aeEi í« kiadóhivatalt telelőn: 7S. ...
„Kelj fel ifjn óriás!"
Irta: K-Hmin AI»Jo» plébáuoö (Homokkomárom)
így kezdődik a mi szép indju-lónk: >Kclj fel ifjú óriás U ez a felszólítás haJigzMt Nagykanizsám pár hete és hangzik már messze dombos Zalában. Elvitte Nagykanizsáról az a 10 magyar legény lelkében azt a szent öntudatot, h-így ök az ifja Óriás, hogy a falusi fiatalság nagyrahivatoit. A három és fél napoS krirzus utál" most tele tarisznyával hazamentek és kis falujukban megindult azóta már a szervező munka. Azóta dolgának és tömörülnek. A ttaitfolyam végért megtartott nyilvános beszámolón szivünké -markolt az a látvány,: vidéki, egyszerű, de romlatlan fa. I\'usi legények felléptek és elmondták tűzben égő szemekkel, hogy mit akarnák majd odahaza.
Az Ifjú Óriás felébredt, felkellf, Eddig aludt, hisz nem bánlottasen-ki síri, nyugodt álmát. Vele, ama-gyar törzs eme erős és egészséges hajtásával kevesen törődtek\'. Lltf_i a maga elkülönileLt életét. Egy-két veszekedös mulatság volt eddigösz-szes közéleti szereplése. De mosl ellnek vége. Ezt az ifjúságot nagyobbra, sokkal szebbre teiemtetjo az Isten.
Magyar népünk "-jj életadója, fel-frissitője mindig a Szabad természet ölén, Islen nagy templomában, a pacsirta érteke mellett dolgozó földműves volt és marad is őrökift. Ez a néposztály adja az országasztalára a mindennapi lágy magyar kenyeret, adja fiait katonának a haza oltárára. Ez u néposztály, mint a nehéz idők, kommunizmus Ls mutatták, becsületében .a Iegmeg-bizAatóbb és munkájában a legbecsületesebb. Kell íchát, hogy ennek a néposztályivak a fiai, a fiatalság) mint a szebb magyar jövő randámén frimá, kell,hogy márserdülő korában reánevelődjék eriC ;>z órjási hivatására és szent el hivató tlságáiiu Legyen és lehessen maga és nemzete szebb jövőjének kovácsa, harcosa !
Ezért vonzolt annyi százezer falusi, pusztai legényt zászlaja alá az agrárufjusági legényegylet eszméji méje. Ez az eszme nem bánt senkit, nem ári senkinek. Nem politizál, hanem kiemeli a falusi fiatalságot eddigi letargiájából, szendergő, de reá halált hozó álmából. Ez az eszme megnrutaita már eddig is a faJrj és tanyavilág szétszórt erőit és megmutatja ezután még nagyobb mértékben, hogy éhek és a \'szebb ¦magyar jövőért dolgozni akarnak*\' A közös szent cél összefűzi már az Alföldet, a Dunántúlt és Tisza vidékét és legújabban már a vissza, csatolt Felvidéket, hogy kéz a kézben dolgozzon a vidéki fiatalság a boldogabb magyar élet épitéseru> N\'ebi csak jelszavakkal dobálóznak, hanem egész erejükkel azon vannak, hogy a krisztusibb emberi, műveltebb falai, életerős népet és önérzetes magyart magukban és mó-
Középeurópában uj egyensúlyi helyzet van kialakulóban Ciano gróf tárgyalásai nyomán
A bélyel vadászat során nem kötnek ujabb olasz-jugoszláv egyezményt
Bulgrád, január 20
Ciano gróf 1 külügyminiszter bolyéi vadászatának politikai körök;-bén nagy jelentőséget, tulaj doni taH\' nak. Dékiött két "hajtás volt tegnap, délután egy, utána pedig más-félórás politika] megbeszélés Ciano és Sztojadmovics között. E megbeszéléseken — (mint jelenlik - az uj együttműködés alapjait beszélik meg. Kihatással lesz és a tanácskozások sm-ón szóbakerül a magyar— jugoszláv és a magyar-román viszony is. |
Ciano tisztulást jelentő politikai
folytai és tanácskozásai után Középeurópában uj egyensúlyi helyzet van kialakulóban- Mert nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt hónapban Budapesten, most Belgrádban, a jövő hónapban pedig Varsóban foly tat megbeszéléseket. Mindezek egy célt szolgálnak és nem kétséges, hogy ei ed menyre vezetnek.
Róma, január 20 Az olasz lapok is nagy jelentőséget talajdoTÍltáftak Ciano tárgyalásainak és azt Írják, hogy kihutással lesz az egész Közcpeurópára, Jugoszláviával nem kötnek uj megálla-
podást, csak a tavalyit mélyítik kk Jugoszlávia ha nem is csatlakozik1 most a kommunista ellenes egyezményhez, szovjettel szemben fenntartja elutasító magatartását.
Bélye, január 20 A vadászaton Ciánon kivül még 30 vadász vesz részt. A "tegnapi három hajtásos, jói sikerült vadászat után, amely r.ek során sokszáz apróvad esett el, Ciano esté fogadta a népviscelette öltözött lakosság felvonulását, majd a vendégek elvegyültek az ünneplő tömegben. A vadászatot ma folytatják. ,\' ;
nemzetlek győzelmes előrenyomulása miatt a katalán kormány elhatározta megszűnését
Egységes kormány alakul a vörösöknél — Barcelona körül az asszonyokkal építik ki az uj védelmi vonalat
katalán kormányt a súlyos helyzetre való tekintettel megszüntetik és egységes kormányt alakítanak.
Egyébként Negríit el rendelte, hogy Barcelona körül 15 kilométeres körzetben a BUbaonál alkalmazott, úgynevezett vasövhöz hasonló erős védelmi vonalat építenek ki. A védelmi vonal építéséhez már ki is ren-
Baroeloná, január 20 A spanyol nemzetiek győzelmes előrenyomulása miatt Barcelona súlyos helyzetbe került. Emiatt Neg-rín, a köztérsasági Spanyolország müniszteielnöke hosszas tárgyalásokat folytatott Campanls katalán" mürdsz terel nőkkel. A Jour értesüJ lése szerint agy határoztak, hogy a
ruTnui~Li~Li"q~i"r-i— • —................................*........*********
delték a barcelonai férfiakat és főképp az asszonyokat.
Salaroanca, január 20 A nemzeti csapatok a katalán részen 16 községet foglallak el. Foly-talfák előrenyomulásukat a déli szakaszon is.\' , ; 1
A Ház a honvédelmi Javaslatot tárgyalja, amely után a zsidótörvényre kerül sor
Budapest, január 20 l.\\ képviselőház mai tilosén folytatták a honvédelmi törvényjavaslat általános vitáját. Az elnök tlz órakor nyitotta meg az ülést, amely után elsőnek Reisinger Ferenc képviselő .szólalt fel. Kijelentette, hogy a szociáldemokrata párt most sem adja
fej pacifista álláspontját, A fegyver, kczósix: .szükség van, ezt mutatja a politika is, mert külföldi barátainkra csak akkor szanüthatunk, lia magunk is jól fel vágyunk fegyverkezve. Tiltakozik ós cáfolja azokat a híreket, a melyek a szociáldemokrata párt feloszlatásáról elterjedlek.
Fábián Héla a következő szónok,
aki hadifogoly emlékeket elevenített
fel ós igy mutatott rá a javaslat szükségességére. Hangoztat la, hogy az igazság és erkölcs követeli, hogy akik a hazával szemben teljesítették kötelességeiket, azokkal szemben & haza is leljesitse. kötelességét.
sokban minél előbb megyalősltsákj Meg lehet czl tenni ? igen. Itt volt példa rá Nagykanizsán. A tanfolyamon kora irggeltől késő esiig ott ültek a íudni és művelődni vágyó legényeink. Írtak, jegyezlek füzetjeikbe, de még inkább a szivükbe,. Már rég ezt akarlak, csak nem volt, aki ezt megmondta volna nekik. Nem volt égényegylel. Hála az Istennek, a 12-ik órában jjtt. Nem veszhet ei az a nemzői, ahol ilyen munkakedv, Ilyen törhetetlen lelkesedés van ifjú lelkekben. islen, Ha-za, Kenyér programmal indult el a mozgalom és nyert. Nyeri már a lej kékben. Mi is kell a mai hold >gta-tan embernek ? Ez a három, ezek. kel boldog az ember. Ha egyik
hiányzik életéből, akkor nyomorog és szerencséllen. Ma már 2000-nel több képzelt falusi legény rdrdey ezt a nagy igazságot, Nem iskolázott emberek,- egyszerű, de becsületes falusi legények.
Nálunk is itt voltak és legközelebb még többen jönnek, hogy legyenek hirdetői a szebb magyar jövőnek. Nem Szalmaláng ez, hunom izzó parázs, szövétnek, mely belevilágit a bizonytalan jövendőbe.. Ezt az is.en is igy akarta. Nemesik az önnevelés, müvelödéi a célja ennek a mozg ibmnak, hanem a nagyobb darab migyar kenyér*. Mh\'nk, elsősorban a falusi fiatalságé a drága magyar föld, melyen apáink drága vére folyt, mi élvezzük tehát
elsősorban annak áldott kenyéréi; A földműves osztály \'.crmell a nemzeti vagyon kb. 70 százalékát, illő tehát, hogy a vendéglátó házigazdát megfelelő hely [ílcsse a nemzet asztalánál. Ne feledj;1 el senki,hogy hazánk boldogulását muri a váras egyedül, hanem a várossal karöltve a falu és a tanya dönli el. A fnlu ós a tanya jövője pedig az ifj jság ke-zétv van letéve. Fel ezért, jó falusi legények, drága magyar leventék ! Fel, tömörüljelek az AgrárlfjuSági Logényegyletekbe, meri ágazán sz.;p hivatásos munkátok merett így ösz-szx-fogvn d.dgozh-Ulok valóban hazánk SJfítíb jövőjén é> b-ddag felt-i-: madásán. üfedj fel, szökj fel. Ifjú, óriás ! !« | ¦
ZAUAJ KÖZLÖNY
\\m. január 3lt
Ember Sándor hangoztatta, hogy néni íguz iiz, hogy Magyarországon Iparellcnes itaugulat van, hiszen u tói-, vényjavaslat is o magyar hadiipar fejlesztését célozza.
Huszár Mihály a hadsereg lej lej fc^kéázultségénck fontosságál hangoz, lattá. Katonai szellemben kell a ma. gyár ifjúságot nevelni, •
Budapest, Január 20 PoUUkaj körökben megerősítik azt a liirl, hogy a kormány a zsidótör-vényt gyors iramban tárgyaltatja le a bizottságokkal, ugy hogy mire n Ház a honvédelmi Javaslattal végez, már készen targyalúsra vár a zsidótörvény, amelyet a Ház még n földreform elolt kezd tárgyalui.
Cseh-elIenoK megmos-duí Wok RusxínBZkótmn és SxIovAkiaban
Ungvár, január 20 Ungvárrrói és Munkácsról a-csehek most szállítják el bútoraikat Az átadáskor a gyors menekülésben ittmaradt rengeteg bútorért jövő csehek elmondották, hogy Ruszinsz kóban tarthatatlan a helyzet. A Vo-losin-konnány csak névleg kormányoz, a lakosságnak nincs mit enni* lázadása érthető. Ok (a csehek) sem csomagolják ki bútoraikat uj állomáshelyükön, hanem családjukkal együtt Csehország belsejébe küldik, mert tudják, hogy uj helyükön sem
maradhatnak Sokájg.
Huszt, január 20 Prehala kinevezése miatt az ellem tétek még mindig nem sjUnultakel/j Az \'ukránok alkotmányellenesnek mondják a kjrievezést, Prehala én. nek ellenérv elindult Huszlra,hogy átvegye hivai^dát. kuszinszkóbau a csehellenes tüntetések emiatt egy-mást érj[k. , , , .. i i
Pozsony, január 20 Pozsonyi jelentés szerint a szlovák—cseh ellentétek is kiéleződtek! A szlovákok hangoztatják, Uugy nem elégedhetnek meg azzal, amit a csehek kényszerhelyzetben most adtak és nem tudják elfeledni a 20 éves elnyomatást. At_ csehellenes mozgalom ólén Trika áll, aki mögött a Hlinka gárda és Mach Sándor pmpagandafönök és hivt\'i állnak zárt lumenekben. E mozgalmat tá-Imogatják az egyetemi ifjak is.
Romlott ételek okozta mérge-léseknél a gyorsan és biztosan ható természeten .Ferenc József" keserűvíz azonnali használata —-egy vagy két pohárral — rendkívül fontos segédeszköz. Kérdezie meg orvosát
Január 30-án veszi át Imrédy miniszterelnök Nagykanizsa díszpolgári oklevelét
Tegnap este érkezett b:iza kétnapos hivatalos útjáról dr. Kmtky István polgármester, miután több fontos kanizsai ügy bén eljárt az illetékes minisztériumokban. F.gyebek\' közt a pénzűgyörség és kir. adóhivatal épületének, azonkívül a gazdasági iskola felépítésének ügyébon is tett az egyes minisztériumokban sürgető lépéseket. A jelek Szerint mindenüti « legnagyobb jóindulatul kezelik n nagykanizsai ügyekel.
Értesítette viléz imrédy Béla miniszterelnök dr. Krátky István polgármestert, hogy a nagykanizsaiak küldöttségét január 30-án, hétfőn délelőtt 11 órakor fogadja az országházban, amikor is kunizsai\'tk nagyobb Számú küldöttsége átnyújtja a kormányéi nőknek Nagykanizsa művészi kivitelű albumba kötött díszpolgári oklevelét. A kanizsajak küldöttségét dr. Krátky István polgármester vezeti.
Ezrek szeretete búcsúztatta a kanizsai pályaudvaron a távozó üteget
Az elindult katonák esküje: Isten minket ugy segítsen, ahogy elvégezzük a mi magyar dolgunkat odafennt!
Fellobogózott utvonalokon, a hazafias magyarság mélységes szeretetétől kisérve menetellek reggel derék tüzéreink a pályaudvarra, hogy uj állomáshelyükre induljanak. Mindenütt embercsoportok álltak, végig egész a pályaudvarig, a hol nagyszámú és díszes közönség várta már őket. Olt volt a város tár sadalmának minden rétege, u vezető tényezők, diszes hölgy közönség] élén dr. Krátky islvátmé, a hivatalos várost a Pécsett idözö polgármester helyett dr. Hegyi Lajos pol-gármesterhelyetU\'s-fŐjegyzö képvjj. selte. Olt volt a tisztiküldötüség, u távozók bajtársai és a hazafias közönség beláthatatlan sokasága. Mini dcnütl nemzeti színű zászlók köszöntötték a magyar vitézeket Egyszerre felharsant a kürtjei ós megérkezett vitéz Székely JánoS tábornok, a magyar honvédségnek ez a a nagyszerű képviselője és fogadta az ütegparancsnok jelentését, majd Végjgmeai az éJő ércfal előtt./ Mint élő szobrok, merev vigyázzállásban tisztelegtek tábornokuk előtt a katonák. Megkapó kép. Csak magyar katona tudja azt így csinálni. A,JtÖ-zönség a szeretet és büszkeség érzetével simogatja tekintetével fíaiV Vitéz Székely tábornok gyújtó, tüzes beszédet inté&ett a távozó üteg katonáihoz. Sajnálattal látja, őket távozni, mondotta, de ei keli indulniuk, hogy uj állomáshelyükön állják a vártót és ott is megtegyék kötelességüket, amit a magyar haza kivan. Isten áldását kivonja utukra, uj állomáshelyükön. . .
Dr, Hegyi Lajos polgármesterbe-lyctles a hivatalos város nevében mondott ezután meleg szívből jövő, gyújtó búcsúszavakat;
A magyar vágyak meglesiesi-tése idején, — mondotta Trianon láncának szétfeszilése közepette indulnak a nyugati végvárról uj állomáshelyükre, hogy ott u békét, a nyugainiat, a normális éleiét biztosítsák és a halámntul levőket emlé-
Kutyaélet
— A férjed azt mondja, hogy kutyaétete van otthon.
— Hát igaz is. Egész nap csatangol, hazajön, piszkosan, letelepszik a meleg kályha mellé, mindenért morog és vdrja az ebédet.
Jölpfw, km ünte!
keztessék, hogy ez a föld mindig magyar volt és magyar lesz. És aki erről megfeledkezik, azt a .magyar honvéd kardjával figyelmezteti érre. Nagykanizsa város hazaii s közönségének minden szereletét teJ-inácsoija, ez kisérje őket útjaikon és isten áldása legyen velük, hogy az uj vártán is magyar bécsüleltel teljesíthessék kötelességüket.
Gobóczy Zoltán ütegpurancSnok beszéde következett, amely legszebben visszatükrözteti azt a széliemet, amely a magyar honvédséget telíti^
— Most, amikor, üt áűunk cz-i előtt a befűtött vonat előtt, lobogó magyar zászlók alntt, hogy búcsúzzunk, nem tudunk etíogódoltság és hala nélkül gondolni azokra u bosszú évekre, melyek során a Jj_a-nlzsal kék t\'g alatt, a zölderdös zalai lankák között IratonanOnizedékek, nőttek, ;éi és szívták mélyen lelkük be a dunántúli lélek kisugárzó hon-i szerelmét, magyar gondolkodását.
— A mai megnehezült időkben mindenki ört áll, mindenkin láthatatlan katonaruha feszül és a díszmagyar épp ugy, mint a kék munka ruha, egyforma magyar terhel kell* hogy viseljen, a magyar Élet, a ma-, gyár Jövő terhét és szolgálni csak akkor szolgáljuk jól ezt a magyar, sorsot, ha egyenként is ugy élünk és dolgozunk azon a helyen, ahová hivatásunk és magyar végzetünk állitolt, mintha az egész magyar Jövendő minden felelősségét a szivünkben hordoznánk !
— Azt hiszem, hálánkat és emlékezésünket, mely ideköt berniünket, akkor fejezzük ki a legjobban, legszebben, ha azzal arzént fogadalommal indulunk el ört áluiiU az uj ós az örök magyar végekie, hogy dolgunkat jól lógjuk végezni, ugy fogunk élni és ha kell gondolkodás nélkül odaadni magyar éietünkeiL, mely számunkra csak akkor szent, ha Jövőt épil és Sorsot kovácsol, mintha egyenként \'kellene viselnünk nvátdíinnyiunkitak a magyar
Finom kötött árut
nagyon altsón vásárolhat
divataru-üzletóben, Fő-ut 3.
keresztel, mély nlól el keli, hogy jöjjön a mf\'gyar feltámadás, meri katonaéletünknek lobogó fáklyája): erőt adó hiiünk "z isteni igazság, bnn ! Az isteni igazságban, mely részünkre is kikél egyszer nagypénteki sirbói ! • f
— Azzal a hittel megyünk, hogy a 20 év* zsarátnok alaiti pislogó lángját a "haza és fnjszeietetitek mn-gasun lobogó lángra lobbantsuk olt, hogy égessen fel minden rongyot, melyet gátnak vágy határnak szabott a gyűlölet egy évezredes fajta számára. \'¦ 1 .
— Kérésünk a Gondviseléstől, hogy áldja meg ennek a városnak, ennek a .nemzetnek minden egyes tagjai, a magyar Múlt legyen példa mutatónk, magyar hitünk és lel-" künk termékenyítse meg gondolattal, de ha kell, kai ásztgazdagító vérünkkel is azt a magyar földet, melyre elindulunk átvenni az uj vártát, az örök magyar őrséget
. — isten minket ugy segítsen, vagy ugy verjen, ahogy elvégezzük a mi megvár dolgunkat odafent !
Majd a zenekar rázendített n (magyar nemzeti imádságra Hering Antai karnagy vezénylete alatt és felszállott az Ég felé a zarnl magyarok hő fohászát: Áldjon vagy verjen sors keze !...
Ujabb tisztelgés.
És nem volt ember, akinek szivét nem fogta meg az együvétarto-zás érzete, a magyarszeiclct, arrü-kor a vitéz tábornok, hudszjnteiek höse, végigvonult az arcélen és kéa fogással búcsúzott távozó tiszljársaj-tól. Szent pillanatok ezek.
Kadcezki-induló. Pattog a katona nóta. Csak magyar sziv tudja meg értenj, mi megy végbe itt a vasúti fedett pályaudvaron, a perrononl, Magy a r szivek összedobbanása. Szent esküje : cz a néhány perc, a míg a szeieJvény a zenekar nótái mellett kiindul a pályaudvarról, hogy a vitéz zalai és somogyi fiukat elvigye uj váriájukra. ;
Nagykanizsa hazafias jnjogyarsá,-ga minden szeretelével kíséri őket, isten áldását kívánván rájuk.
A másik üteget holnap, szombaton reggel 9 órakor búcsúztatják az Országzászló előtt. Legyünk ott mindannyian !,(,,. , ., .
Hat hónapi börtönre ítélték a klskanizsal Nagy József Bundát
Nagy Józser (Bunda) kiskanizsai lakos egy óvatlan pillanatban betévedt a Csengery ut h, számú sarokházba és ott kél magánlakás elöl elvitte a vtts láblörlöt. Senki sem látta. A házmesterné másnap a piacon egy őszeresnél lálta viszont az elinni két lábtörlőt. Az ószeres elmondotta, hogy Nagy József (Bunda) hagyta nálíi a két lábtörlőt, el akarta adni neki, de nem vélte meg, ellenben hosszabb kérésérc adott neki -10 fillért, hogy vehessen magának valamit. A károsultak nem hagyták annyiban a dolgot és Nagy József csakluuuar a rendőrségre került. Tekintve, hogy a kiskanizsfli ember nem ismeretien a ko-útáuysá* gon, a rendőrség őrizetbe vette és átadta az ügyészségnek, annál is ín. kább, mert Tenk Józsefnó szegény mosónőnek, mivel az nem akarta neki kiadni tartozása miatt n mosott fehér-neműjét, beJwi>ódzolt a lakásba és elvitte az asszony férjének ingét. Nagy Jó zse f (B luitla) így került a kanizsai törvényszék elé. Mivel már büntetve volt, liat hónapi börtönre Ítélték. Az ítélet nem jogerős, , |
1950. !armar
Péntek
BUDAPEST L
17 Dr. Héjjas János előadása. — 17 30 Bácz Elek fimbalniozik. — 17.50 Simrtközleményck. - 18 Técsői Mó-ricz Béra előadása. — 18.30 A rádió ^[„„miekara. - 19.Ü5 Hirck.
líi 10 Hirek szlovák és ruszin nyelven.
19.30 Az Operaház előadása. nS\'onna.\' Dalmű két felvonásban. — iz I felv. után kb. 2t Hirck. — Az riöacíás után kb. 22.30 Időjárásjelen-(?5, _ 22.45 Kiss Lajos cigányzene, kara. - 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
18 A rádió szalonzenekara. — is.,10 őyorsjrótanfolyam. —• 10.05 A 2. hon. véd gyalogezred zenekara. - 20.30 Sz. Horváth János elbeszélése, - 21 Hirek. — 21.20 1-iliiidalok ós tánc-számok. — 22 Időjárásjelentés.
RgCS.
18 Itégi és uj fuvószene, — 1!) Közvetítés bécsi varietéklwll ós kal>aréktxil.
— 21 Bégi tánczene. 22.35 Könnyű ós tánczene. ¦/
Szombat
BUDAPEST I.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. ~ 10.20„Ifjúsági félóra.
— 10.45 Mit nézzünk "meg? — 12.10 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zene. kara. - 12.30 Időjelzés, időjáraVje-lentés. — 13.30 Hangleniezek. — 14.35 Hirck. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyamhirek. — 10.15 Jánosi György meséje. — 16.45 Időjelzés, Idrek. .
17 Prém Lóránd előadása. — 17.25 Kishouthy József magyar nótákat énekel, kiséri Pcrlis Jenő cigányzenekara.
— 18.20 A m. kir. posta műszaki tanácsadójának közleménye. — 18.35 A rádió szalonzenekara. — 19.05 Hirek. — 19.10 Hirek szlovák Ós ruszux nyelven. — 19.50 <Carmosine.\' Vígjáték 3 felvonásban. — 21.30 Hirek, ídöüárásjelentés, „ 21.50 Budapesti Hangwrseny Zenekar. — 23.10 Thaler Gyu» és Végh Mihály jazz-zenekara.
— 0,05 Hirek.
BUDAPEST IL
18.20 Pertis Jenő cigányzenekara. — 18.35 Mezőgazdasági félóra. — 19.25 Itozsnyay Kálmán előadása. — 19.55 Hauglemczck. — 21 Hirck. BECS.
8.30 Könnyű zene DanzigbóL — 12 Szimfonikusok Hübner cscllősssaf. \'— 14,10 Könnyű zene. — iö Kivánság hangverseny.
18 Vígjáték. - 18.(0 Hangjáték.
— 19 Ifjúsági ének és zenekar. — 20.10 N\'agy táncest Saarbrückfcubcn.
— 22.30 Könnyű ós tánczene tenor, és basszuséiicIJkeí.
Nehéz eset
Az orvos megvizsgálja a jelentkező beteget, utána megkérdi: ~ Szokott Inni ?
— Nem.
— Dohányzik ?
— Nem.
— Sok hust erzlk ?
— Egyáltalán nem. Növényevő vagyok.
Az orvos gondterhesen ráncolja a homlokát;
— Hát akkor, ml az ördögtől tittsanyél magát ?
Magyarétzai
Ha egy nő figyelmesen hallgat, többnyire feltámasztja az állát az tikiivei. Mit gondolsz, miért?
— Egyszerűen azért, mert másképp nem tudná befogni a száját.
A Zalai Közlöny gyDjtése
A nagykanizsai járás is belekapcsa* lódott az ezredzászló-mozgalomba
Hogy a Zalai Közlöny szerkesztőségének a kanizsai ezredzászló megszerzése érdekében megindított mozgalma ¦ y minél nagyobb síkénél járjon, dr. Krátky István polgármester m:gkérle di\'í-Lontay Alán járási főszolgabírói, hogy járása községeiben js erőteljes propagandát Indítson a zászló-moz. galom érdekében. Tekintettel arra, hogy a nagykanizsai 17. honvéd gyalogezred és a leendő 12. határőr Zászlóalj legénységének nagy része a kanizsai\'járás községeinek fiaiból kerül ki, dr. Lontay főszolgabíró a
legnagyobb készséggel magáévá telte a mozgalmat és intézkedett, hogy a járás is erőteljesen belekapcsolódjék. Rövid időn \'belül tehát a járás községeinek hazafias népe is csatlfekozfik adományaival a mozgalomhoz és erőteljesen gyarapodik a zászlóbeszerzési alap. Eddigi gyűjtésünk 559.50 P
Nagykanizsai Ipartestület 20.— P M. klr. Folyammérnöki Hlv. 6.- P dr. Könlg Józnot 5 — P
Kelemen Rezső 3.— P
özv. Kukecz Antalnő 3.— P
Kovács pékmester 2.— p
Sípos Antal ^ . 2.— P
Összesen: 599.50 P
VáPOSi MozgÖ Q«Bt8rt5lrt6a vasárnapig A legszebb magyar népszínmű l
A GYIMESI VADVIRÁG
Rendezte: Rálhonyl Ákos. Főszereplő: Tolnay Klári. GySnySrO kiaérö műsor Aktuális Hiradó.
Előadások kezdete köznap 5, 7, 9<kor, vasárnap 3 5, 7. 9 kor.
Az IPOE az iparos nyugdíjtörvény tárgyalási alapján! a nagykanizsai javaslatot fogadta el
Tegnap ült össze Budapesten az IPOK nyugdíjügyi bizottsága, amelyen a nagykanizsai iparosságot Samu Lüjosipartestűletielnök képviselte, A bizottság elnöke Papp József országos elnök volt. A kanizsai iparosság már korább\'m sürgette a nyugdíjtörvény ügyének napirendre tűzését, amelyet nem lehel tovább elodázni, mert az egész ország iparossága erősen követeli a minél előbb való megoldást. Az IPOK megküldte az évek folyamán hozzá beküldött hyugdi j javas la t-lci-vekel, és Indítványokat az ország ipartestületeinek hozzászólás végett. A tervek nagyrésze az iparosság anyag-beszerzésével kapcsolatban gondolja a kérdést -agy megoldani, hogy a kereskedő az Iparosfél vásárlása után bizonyos .százalékot fizessen be a nyjgdij-alapba, bélyeg formája, ban. Ezzel szemben a nagykanizsai iparosságnak, nevezetesen Samu La jos ipartestületi elnöknek az volt a prepozíciója, hogy a magyar iparosság nyjgdij Ügyét csak kötelező formában lehet megoldani. Mikor azután felvetették a kérdési, hogy mi lesz majd azokkal, akik miként a kamarai járulékot, nem fogják vagy nem tudják megfizetni a nyűg dijjárulékot, Samu elnök azl válaszolta, ahogy a kamarai illeték nem\' fizetése nem rázkódtatja meg a kamara költségvetését, sem egy biztosító intézetei a tagok egy részének a járulékok be nem fizetése, ¦ugyanígy nem lesz katasztrofális az ilyen alapon való iparos nyugdíj-illeték be nem fizetése egyesek részéről, j, -
Samu Lajos előterjesztésében több alternatívái adott elö az anvagj források előteremtésérc. így többek) kőzött az OTl-nai levő öregségi és
rokkantsági löke kiemelése, amelyet az iparosok még mini tanoncolt saját személyükben befize\'.tek (ami nem lehet elveszett töke !), javasolta az OTl-nál egy külön nyugdíj-osztály fölállítását és létesítések Érdekes, hogy az OTT saját bevallása szerint: az ilyen tauencbafizotés 3 millió pengőt tett ki. Az igy összegyűlt tőke ennek a nyugdíjalapnak előteremtésére lenne fordihatJő. í
Egy másik alternativa : ahogy aa Iparosgyógyfürdők kérdését megöli dották a tanoncszerződést k illeté-kejnek felemelésével, ügy ezt a nyugdijalapnál is fel lehetne használni. Továbbá segédleveleknél és !mestervizsgáknál is bizonyos öszj Szeg lenne a nyugdíjalapra fizetendő. Szükséges továbbá, hogy a városnak fizetendő ipardijak ene az alapra fordíttassanak és a tanonc* iskola fönntartásáról a város és aa állam közösen gomias kódjának.
Másik ajrryági forrás: önállósításkor az önállóvá lelt iparos egy évre szóló járulékot fizessen be a nyugdíj-alapba. Erre a 6 allémat^ vára szükség lenne már azért is, hogy a kezdő iparos ezzel mintegy kötelezve lenne a továbbiakban a járulékok pontos befizeiésére. A\' nyugdíj-járulék fizetésére .bizonyos, osztályok állilandók fel. Az általános kereseti adóból évente bizonyos százalék ebbe az alapba fizetendő, Samu elnök terve szerint\'. Utóbbií az adómorált is emelné, mert az: adóalany Iparos szemelőtt tartanál, hogy befizetése ellenében mégis valamit visszakap.
Samu Laje-s indítványai és beszéde a legnagyobb tetszéssé] találkoztak és a bizottság egyhangúan ma* gáévú. tette és ¦kimondotta, hogy a keresetiadóval kapcsolatos alternar!
tivát találja legjobban kivihetőnek; és ezért azt tárgyalási alapul elfogadja. Eszerint a kamarai illeték! beszedésének mintájára a kereseti adóalappal egyidejűleg szednék bo a nyugdíjjárulékot. A ncmfizelő taggal szemben megfelelő represszáliá-kat alkalmaznának. . :
A bizottság megállapította, hogy az OTl-vai kapcsolatban nem old? ható meg a nyugdíj-kérdés, mert az OTI-vak piz Iparosság- nem kíván további házasságot kötni, de a tanoncidejükben befizetett pénzüket \'visszakövetelik az OTMól. A kérdés csak az Ipartestületek kebelében oldható meg, mondotta Samu Lajos, ahoi megfelelő képzettségű és képesítésű és kellő számú tisztviselő áll rendelkezésre. Az IPOK ¦ pedig ne jöjjön mindig egy csomó javaslattal, hanem teljes energiáját fordítsa most már az iparos nyugdíj kérdés megvalósítására.
Samu Lajos nagykanizsai ipartestületi elnök indítványa Volt tehát ismét az, amelyet országos alapul elfogadtak ós amelynek alapján megindul a részletek kidolgozása, majd! a kormány elé való terjesztése. i
Az összes (magyar ipartestületek már a legközelebbi napokban tagjaik közötl pontos adatgyűjtést eszközölnek minden egyes tagjukról, hogy ennek talapján pontosan kidolgozhassa a központ az országos \'javaslatot. i
Az iparos nyugdíj -kérdés \' tehát végre olyan stádiumba került a nagykanizsai iparosság intenzív munkássága folytán, hogy az rövi- ¦ desea a Ház bizotlságai elé kerülhet. Az ország iparossága ezi anagy kanizsai testületnek köszönheti, a mely mindenkor élen halad azegyc-teunes iparosérdekért \'való küzdlev lemben. Ha megvalósul a nyugdíjtörvény, becsületes és munkás iparoséteteknek nem koldusbot és a templomlépcső lesz a végállomása...
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (két sori dija 30 fillér Január 21.
Baross-tánctea az Iparos székház összes termeiben katonazenével és Debreceni Kiss Jóska cigányzenekarávul.
Január 22.
Tanári licoális matiné fél 12-kor a zeneiskolában. Fobtnár 6.
Keresztény Tisztviselőnők vidám magyar estje ai ezrcdzászlúra a Színházban,
ID6
Jóslat:
Gyenge légáramlás, több helyen kod, változó felhőzet, egyes helyeken kodoszlás vagy esd, kissé hidegebb IdS várható.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai megn\'Ryeld\'á.lIomaBa jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: -f5 4, ma reggel +8.0, délben -f 8 b.
Capadék: 0.0 lm. •
— TeklutM m*g a Köpetein Bútoráruház . állandó bútorkiAtiitAnAt. ízléses éa olonó bútorokat kedvező fizetőéi fel-téteiokkfli vásárolhat.
ZALAI KÖZLÖNV
1039. január 21,
Oylmesl vadvirág
ICrdCtyi - lovc-í-öi hoz képekben, zamatos beszédben, zenében és történésben egyaránt ez ;r film, amely, mint »z. Uz Bence test vér filmje, minden bizonnyal színién meghódítja a közönséget. A cselekmény drámai menete néhol ugyan megtörik, megáll, do ilyenkor a népviseletben, a Ujakban és az erdélyi magyarság tt\'ikban énekelt szép magyar nótáiban gyönyör, ködhetünk. Helyenként drámában, fo-tograrálásban oiyat kapunk, ami incsz. szó kimagaslik a magyar filmek megszokott Jel ene leiből, de még mindig nem tanulták mén, bog)\' a székelyek sem járnak mindennap vasalt ingben, fényes csizmában, ünneplőben. A leállított és műtermi .szagú jelenetek csökkentik az egyébként kitűnő film hatását, amely végeredményben Így sem marad el. A szereplőgárda közül Mály Gerőt illeti az elsőség. Legjobb filmszerepét adja. l\'tána (józott ád remckbeillü alakiList a cigányprímás szerepében. Az ábrándosszemii Tolnay KÜári és a kis ólvcdy Zsőka jók, hasonlóképp a férfiak is, \\ okik kőzöl Hosszú "oltán és néhány cpizódistt jár elöi ü lányok nem székely tipu-sok, Ilajdu Imre lilmzcnéj\'j dicséretet érdemel. Hálhoiiyi Akos *még nem fond ki teljesen, de ha megtanulja egységesebb nívón tartani a jeleneteket, jó rendező lesz belőle.
A nemcsak nyelvében, de tartalmában is magyar filmet a közönség nagy szeretettel fogadta, igy a siker nem kétséges. A kísérő filmben egy amerikai gyermek kabarét látunk, igen Jó és élvezetes.
Az öreg kérő
Ml Hallottad már? A gazdag öreg Kovács megkérte a kezemet.
Üli: Es te mit válaszoltál?
itt: Teki/itve, hogy már hetven-éves, gondolkozást Időt kértem.
ült: Ez szamárság volt, hiszen mire a gondolkozást idő letelik, még Öregebb tesz.
Felgyújtotta a házát, hogy birtokot vehessen a biztosításért
Hat hónapi börtönt kapott a gyújtogató
Néhány héttel ezelőtt leégelt Csú-ford községben/Hantás János sertéspásztor hegyi hajlék;\'. Csakhamar kiderült, hogy gyuj-UÍÍV tog<atás történt, sőt \' \' maga a trjíajdonos gyújtotta fel a házatt fj Most Került a gyújtogató a törvényszék elé. Ehnondolta, hagy kisebb birtokot akart venni, de nem volt pénze. A biztosítási díj megszerzésével akart párszáz pengőhöz j-jt-ni. Itlas fejjel követte cl tettét, de másnap már nagyon megbánta, Há-
rom tagyj csalódja van, azokért akart jobb helyzeibe kerülni. Beismerő vallomása és a tamikihalL gátasok ulán hathónapi börtönre ítélték a gyújtogató sertéspásztortt/ Az itélel jogerős.
Gyújtogattak a Gógán hegyen
Gógónhegyen kigyulladt és leégett Welsz Mihály egérszegi lakos hegyi hajléka. A nagy szélben tüzel fogott a közélten lévő présház is, amely Keinz Károly tulajdona voty, A kár jelentős. Gyujtogatást sejtenek, a nyomozás ezirányban folyik.
Elfogták a Novák-majorban „bennégett" Szűcs Pistát
A mull év nyarán tűzvész puszii-tolt Nagykanizsán a Horthy Miklós ntoii levő Xovúk-féle majorban. Ugyan is a jószívű birtokos, özvegy Nóvák Jánosné nem zavarta el azokat a haji. {oktalanokat, akik a major valamelyik szalniaknzláb\'in vagy padlásán szokták töllcnl ú éjszakát. így sokak számára valóságos éjjeli menedékhely lett o Xovák-major hatalmas pajtija, mig egy nyári napon, valamelyik 07, .éjszakai vendégek 1 közül égő cigarettáját beleejtette a száraz szénába, az tüzet Fogott*és tűzvész! idézett elő. A rendőrség megállapította, hogy három hajléktalan aludt a pajtában, köztük Szűcs pisi* sülcményki hordó, volt pékségé:), aki az egyik kézrek,.-rletelt éjszakai vendég vallomása szerint a hatalmas tűzben odaveszett. Egy másikat súlyos sérülésekkel kórházba szállilollak. A tűz .oltása után keresték-knlatlák Szűcs Pistát, de nem tudták sem ^elégelt csontjait,, sem élő voltában megtalálni fis mivel a nyomozás ós kihallgatott tanuk bemondása szerint alapos volt a gyanú, hogy Szűcs Pisla lehetett, aki cigarettázott a pajtában, vagyis a/. Ö gondatlansága okozhatta a tűzvészt, kőzrekcriiésére körö-
zést adtak ki. Multak a hetek, a honlapok ós Szűcs Pista csak nem korült elő. Már igazoltnak látszott az egyik éjjeli ]>ajta-vendéfí bemondása, hogy Szűcs elpusztult a tűzben, amikor teg. nap az egyik kiskanizsai rendörör-szemnek feltűnt egy elhanyagolt külsejű férfi, akire ráillctt a Szűcs Pisla személy leírása. Igazoltatta ?4 akkor kiderült, hogy valóban a Novák-mOijor pSrjlájában <l>ennégctt\' és körözött SzÜ csőt sikerült elfogni, annyi hónap multán,
KVöallitotlák a kapitányságra, ahol Szűcs tagadta, hogy bánni köze lenne o nyári nagy tűz felidézésében ós alibit Igyekezett bizonyítani, de u kapj. tányság a nyomozás adatai utipján átkísértette a kir. úgyészsségre.
l)r. Aíinássy (".yula vizsgálóbíró a mai nap folyamán kihallgatja a ¦ bennégett embert ds utána dönt további sorsáról.
— UutorlífálUtáaunfcat tokintHn moa
minden vétel kényszer nélkül. Kopstftlo bu torán, há*
Munkácsi hősök
Munkácsi hősök... Míg kimondom Nevetek, búsongó áhítat Magyar legendák szent borából Egy kupánylval megitat
És ajzott kobzom húrjain Dal száll szárnyra és érezem: Ott állok hint szivetek felett Munkácsi véres végeken.
Hol görögkarácsony éjjelén, Ködbevesző, szent hajnalon ört állva elmerengtetek Halk karácsonyi dalokon...
Éber szemmel vigyáztátok A magyar gránlo szent rögét, Nem sejtve, hogy ez a hajnal Sző htllt szivetekre szemlédéit.
Csak alltatok, mint egykoron Pompejlné) a római, Kire a hulló tűzeső Holtáig tudott omlani.
A tl fogy vertekből a lövés Dördült, mint vészre riasztó, Fölvert álmodva alvókat... De bennetek mar éltet oltó . Csoh-golyó tépett vérutat. Rablók tankja rátok rohant, S tört testétek vér-rózsákkal Szórta be ajéghantokat
8 elostetek, mint Bztlrke hóe, Rablók kezétől... Boldogan Gondol rátok a mentett hon, S a faló szív bllozkÓD dobban:
j ...Hol Zrínyi Ilona szellemo Áll őrt egy büszke vár felett S hol szent legendák nevelnek Hozzátok méltó hősöket, Ott nem törhet alattomban Igaz jószágra senki bel Hirdet! ezt mindörökké MunkácsUiősÖk hűlt szive...
Brassúnyl Qytíl*
A Htok
Feleség: Drágám, agy-e megn-küdtünk, hogy minden tltkunkat\'el-mondjuk egymásnak?
Férj: Igen, szivem.
Feleség: Nekem most van egy titkom, nagyon szeretnék egy uj téli kalapot.
Jslsüzta, öü fclgukmr
A Lovcen elfoglalása
Irta: Yitex GálfSMy Ejiou*)
1915. év végén a megveri Szerb hadsereg szélszóródotl. Menekülő részeit győztes hadsi\'ívgimk mindenütt kimélcllenü! üldözte.
lAz üldözés közben a cs. ós kir. II. hadsereg Montenegró határodhoz érke. zett el. ott, a fekete hegyek országában még veretlenül állt a montenegrói sereg ós biztosította az Albániában gyülekező szerbeket.
Nagy é-s nehéz elhatározás előtt állolt Itudvczcl\'iségünk. Itt volt az alka. lom, hogy Montenegróval, amelynek csa|>nlai mindjárt a* háború kezdetén betörtek Hercegovinába, ahol vér, kétségbeesés és feldúlt falvak jelezték) állati kegyetlenségükéi, — egyszer, smindenkorra leszámoljunk. A Monté-* negróba való bevonulásnak Dzonbon igen nagy, majd leküzdhetetlen akadályai voltak.
!A majdnem járhatatlan, csak igen gyéren lakolt terep, a vízhiány, a na. gyobb seregek kivonulását óss hadmű, veiéit még nyáron is rendkívül meg-nchcziiik, most - télen —. a harcedzett montenegrói népnek pedig m