Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.38 MB
2019-08-26 13:57:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
62
424
Rövid leírás | Teljes leírás (1.63 MB)

Zalai Közlöny 1939. 075-098. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

?9. ÉTtoíytm 75 síim.
NtgyktnliM, 1939. április 1. szombat
Ari 12 HU.
KÖZLÖNY
\' • I. I > I > » I H « P i
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Berlini Jóslatok
Berlini magyar kőnyomatom hozta a Zalai; Közlöny «zerkesztő«égébe az itt következő érdekes sorokat; .amelyek - szeretnénk híivni - híven tükrözik vissza a németországi/Közvéleményt a magyar—szlovák vitá-vm kapcsolatban,. |
(V. V.) A Szlovák állam függetlensége, az"fa] állam eUsmiaréie áj németek által Igen fontos politikai tény ! Megcáfolja a liberális körök, nek azt az állítanál és jövendölését.
• mintha a-németek egymás ülán fel akarnák falni á délkeleti államokat.
¦ Németország megszűnteibe a cseh államot, mert nem tudott bcl\'ejH,* leszkcdni a békés népek sorába. Mai gához csatolta ezt a 6 milliós liépety .hogy vége legyen ennek a kommunista agitácftónak, tt\'mely évek óta> veszélyezteti Középeurópa clvKUzáii cióját. Mi, magyarok politikailag sok kai Iskolázottabbak vagyunk, semhogy félreismernénk az adott; helyzetet, amelyet Szlovákia függetlenítése szült. Szlovákia vissza fog térni a magyar álkyn kötelékéte. Minden küi^ö kényszer nélkül ! Neküukc-sak egy a feladatunk : türelemmel várni, várni az eieinéiiyeket. A némciek katonai biztosítása cs#k annyit jelelit, hogy a-.szlovák államot megtámadni nem tehet. De kl részé rőt érheti támadás? Sem Lengyel-, sem Magyarország részéről, Így tehát ezen megállapodás éle a szovjet ellen irányúi [ Teremtsünk rendet országunkban, valósítsuk meg az. any-nylra szükséges reformokat, erősítsük nemzetünket, áUam\'jnk\'ati ápoljuk jó viszonyunkat német szomszédunkhoz, adjuk meg a ruszinoknak oz Ígért autonómiát, cáfoljuk meg tetlek falta* a híresztelést, mintha kisebbségeinket el akarnánk nyomni, teremtsük meg azt az Uj Magyarországot, amely kifelé és befelé erős é.-i igazságos és Szlovákia magától vissza fog térni a régi"magyar ál-
\' lahi\' kö\'etékébc és Németország e/t nem fogja ellenezni! Német országnak érdeke egy független, erős magyar állam a Kárpátok medencéjében. l j
Ugyanebből a berlini kőnyomatosból valók az alábbi sorok U :
(V. V.) A francia »Oeuvrc« baloldali Inp, nem lehet tőle megkívánni, hogy a múlt hstek eseményein tapsoljon. Annál érdekesebb egyik-cikke, amely bizonyos tekintetben megértést tanúsít A lap meg álapiljaj hogy Olaszoiszág és Német ország követeléseinek íemmi köze «z állítólagos »\\1laghataJnii« törek-vétekhez. Németország élelmezését és nyersanyagforrásait nem teremtheti meg-útját földjén. Németország nem termelhet parríutot a brandenburgi homokon, .sem pedig" rizsét Keictporoszországban. hiába keres petróleumot a bajor negyekben vagy pedig vörösrezet a Rajna vidékén, Ugyanez szót Olaszországra nézve is. Egy olyan gyenge ország, mint Franciaország, amelyben « 20 és (5 év körüli házaspárok száma a lég-
ii szlovákok ma délbon elfogadták m magyar Javaslatot, — ma délután mag Állapítják az u] magyar-szlovák határt
Budapest,, március, 31 A magyar ós szlovák delegációk csütörtökön délután ól órakor VCfnlo János rendkívüli követ és meghálálnia, zolt miniszter elnöklete alatt ülést tartottak. A szlovák delegáció a ma. gyár kormánynak folyó lió 28-án átadott javaslatára válaszképen magyur területre Jek-aitelt be igényt, amit a
muji.yar delegáció kereken visszautast-totl.
¦\\ szlovák delegáció kormányától uj utasítást kér. \'
Bullapest, március 31
Ma délben fél 2 órakor jelenti a Magyar TAvírati Iroda;
A magyar-szlovák delegáció m«
déli 12 órakor Budapesten a. külügyminisztériumban újra Össiéült A szlovák megbízottak bejelentették, hogy kormányuk tírgyaiáai alapul elfogadja
a magyar javaslatot. A szakértők «u-nok alapján ma dóután 5 órakor ülnek össze az uj:. szlovák—magyar liatárvonal megállapítása végett.
Lázas mnnkábao & lengyel állásfoglalást váré angol és francia diplomácia
Ma délben francia-román gazdasági egyezményt Írlak alá
Paris, március 31\' A Matin értesülése szerint az angol minisztertanács \\ védelmi szövetség tervét leárgyalf^. A végleges állásfoglalás előtt mindenesetre meg várják Var*ó Wftisaálf, fcttöJ eltekintve azonban lázas poli\'ikai tanács kozásoK voltuk egész éjszaka Londonban is, Parisban is.
Londonban egész éjszaka tanácskozott a munkáspárt bizottsága is és Chamberlain és Hali fax is meghagyta, hogy minden táviratot év jelentést még nz éjszakai órákban is azonnal je\'cnbék nekik. Ennek meg-fe\'elöen a külügyi hivatalban egész éjszaka szolgálat volt és több izl/en tanácskoztak is. I
London, március 31 Chamberlain miniszterelnök a három napig tartó szinte szakadatlan mfiniis/tertanács és diplomáciai tanácskozás után ma az alsóházban nyilatkozik és Ismerteti, hogy mit is vállalt tulajdonképpen eddig Anglia.
Parisba is meghívták a lengyel külügyminisztert
, Varsó, március 31
A félhivatalos lengyel lap nagy
cikkben mutat rá arra, hogy Lengyelországnak és Németországnak nem szabad egymás ellen fordulniuk. A lengyei—iiiémeí viszonyban nem állhat te változás, mondja a lap, mert Lengyelország a területén élö 760i001l- németnek hajfandá \'ugyanolyan jogokat adui, mint amilyet Németorszőg-ad az olt élő másfélmillió lengyelnek I \\
Paris, március 81 Pollllkai körökben <ugy értesülnek, hogy Bonnet meghívta Páriába Beck lengyei külügyminisztert, aki holnap indul Londonba. Beck állítólag elfogadta a meghívást, .de. nem: mostani londoni tutja során tesz látogatást Parisban. A látogatás időpontja igy még ismeretlen. ,
Daladler beszéde nem enyhítette a helyzetet
Róma, máciüs 31 A Popolo di Ronn mai számában •Bezárt kapuk* cím alatt azt Írja, hogy Daladler beszédé nem enyhítette a helyzetet, mert ahelyett, hogy nyíltan válaszolt volna Mussolini beszédére, külső alaki vitába kezdett és a lényeget elsikkasztotta. Ez bi-
zonytalané tette a nemzetközi helyzetet és számolni kell \'azzal; hogy zi varos idők követkéznek. Franciaország eddig is túlságosan sokat han-goztatla a soha-sohát. De , mindig megbánta. Mosi f.s kényszeiiteni fogjak, h >gy megbánja !
Aláírták a francia-román gazdasági egyezményt
íjlajdmijltanak az egyezmény alá> írásának, mert az lehetővé teszi, hogy Franciaország az eddiginél nagyobb mértékben szólhasson bele.a román gazdasági élet irányításába.
Párjs, március 31 Bonnet francia külügyminiszter és Tatárescu ma délben Írták alá Parisban az uj román—francia gazdasági egyezményt. i A párisi iupok nagy jelentőséget
A Sajó-mentén megkezdődött az ár apadása
¦ A feisőniMgy^rországi ántjUckről a mai napon a következő jelentések érkeztek :
A miskolci kultúrmérnöki hivatal közlé>.e szerint a Sajó felső és középső folyása már apad, alsó folyásánál azonban még tartja a ma-
gas vízállást. Bánrévnél G0 centiméiért apadt a víz, igy a vasúti forgalom ma reggel megindulhatott.
Ma reggel Ónodnál ujabb gátszakadás történt. Az Eger folyó Bor-Rodivájiáknái Öntött el nagyobb területeket, míg a Tálya patak Mezö-
cí-ekélycbb a világon, amaly a világ háború által népének legjobbjait élesztette, amely rengeteg véráldc*. zatot hozott,\'nem kockáztathat meg egy t.ijabb háborút, hiszen .sehol sem drágább a vér, mint Franciaországa ban.\'ideje lene, írja a baloldali francia lap — hogy vissznndj-uk :i
németeknek Togost és Kamerunt, mert nem lehet ezt a kérdést elodázni Jazzai az indokolással, hogy az ÍUeto gyarmatok bennszülöttei ellenzik a nénu\'tekhez való visszatérést ! ,
F.rdekes nagyon ezen megállapítás a francia baloldal részéről...
mi
kövesdnél bontott gátat. A váms egyen részelt kénytelenek voltak a halóságok kilakoltatni.
Az Ipoly az Ipolysági hídfőnél I méter. A UlalccJtatások itt is meg-történlek. A mélyebben fekvő részeken mintegy 30 házban 80—80 cen-timéteie.i víz van. A lakók tutajokkal és csónakokkal közlekednek. A hatéságok minden óvintézkedést meglettek.
Középtjron az ár bedöfltötte « régi híre* templom falát, itt is meg* tették o szükséges védőintézkedéseket.
Gyulai je\'entés szerint pt\'iiteken a Feketekörös még román területen
1938. áptilli 1,
A ZALAI KÖZLÖNY
„VÁSÁR-VERSENYE"
Alulirolt cég e szelvény lepe-csélelésével igazolom, hogy
..................................................
aki...................................-ulca. . sz.
alatt lakik Üzletemben egy pengő ériékben vásárolt.
KUJenönét áttörte a gátat. A gát-«zakadás következtében a Fehér és Feketekőrös közötti területet c]ÍMi~ tötte a víz és az ár a magyart terfl!\' leletet ls fenyegeti. 1
A felsőházi bizottság többcég* a zsldo-tftr-vény azonnali tárgyalása mellett foglalt állást Budapest, március 31 Ma délelőtt io órára ¦ hívták össze
a lelsöház együttes bizottságát, hogy a zsidó törvény tárgyalását megkezdje, A lelsötuizi tagok »«(D* r&"« mnr
JÓVaJ ŰZ "i.i előtt megjeleni, lúblXTl
mi ¦ülnöki fogadószobába félrevonulva lanárskoztak. Általában Két o,i|.mh.i oszlottak a vélemények. ligy kisebb csoport az illés húsvét utánra v*W elhalasztását kívánta, mig ¦< többség
a tárgyalás inOgkezdósc mellett foglalt állást, u|
Negyed n után Jelent meg Teleki luinivzl^relnök, aki szintén amellett u.\';l.ill állást, hogy az ellia-tiszlás eé|-Uüan, majd tanácskozni vonult vissza. Közben iolmá< ->))[,ik a muüsziereinök-uek a többség kívánságát, hogy bár sajnálják Károlyi Gyut* gróf t&mou-Uasál, az illés ellmlasztása céltalan és
indokolatlan,
A vita másfél óra hosszat tartott, amely után ugy határoztak, jtogy u zsidójavaslul tárgyalását vfim halasit, ják e]. Töreki Géza elnökletével a< ülést azonnal m*\',.; is kezdték, amelyen lapzártáig S*ródy, lilutlfeldcr, Itavasx,-Szüjlő és Wekerk bizottsági tagok szólaltak »1.
Ki akartak ugrani
^-^a repülőgépből
^ ta Aju-lUbel kltiltett cMk mMwkftltak
London, március :ll ¦A craydonl repülőtérre répfllögépen több o«eh menekült érkezett. Az angol ludos&gok felszólították őket, hogy szálljanak vIbw* « gépbe, mért nem kaphatnak Angliában letelepedés] engedélyt. A gép utasai erre kijelentették, liogy ha nem maradhatnak Angiin bah, menet közben ugranak ki a gép}. Ml, A gép vezetője erre nem voft Jiujlaudó eliudilaiii B géi>et.
A gyakran viiizatérő fejfáját, szédülés ás szívdobogás nagyon sok esetben megszűnik, ba egy ideig naponta reggel éhgyomorra és esetleg este lefekvés előtt is egy-egy mpoUrajrl természetes „Ferenc JÓaaetH keserűvliet isiunk. Kérdezte meg orvosa\'.
Negyedmillió pengőbe kerül az n) nagy-kaDtesai adóhivatali és ponzflgytírl palota
Köztudomású, hogy n polgániic-s-tenick irtegvannak a tervel o Király jlca és Erzsébet tér sarkon levő régi posta épületében elhelyezett pén*-íigyör-íég, valumint ni. kir. adóhí\' vatai neszéibe megfelelő épület építésére. Az erre vonatkozó* tárgyalásoknak megvan az eredménye, "jneny-nyiben a pénzügymtnivztértjm illetékes ügyosztálya elvbon már hozzájárult az építkezéshez.
Az gj adóhivatali és pénzügyőrségi székház vagy n Mindi"vtts-féte telek mellett, fronttal swmben asuj rendőrségi palotával, vagy pedig * régi postaépület lebontásával amos-
tanHjelyén kerül felépítésre.
Minthogy a, rjolgá\'mestcr egyinin-den tekintetben modern és minden szükségletnek megfelelő épület^ akar felépíteni, az eredeti tervel ki keilctt bővíteni, i-jgy hogy az építési költségelőirányzat 250.000 pengőre emelkedett. Ebben a kérdésien tárgyalt most a polgármester a pénzügyminisztériumban, amely magáé,-vá lette a polgármester javaslatát. Most a pénzügyi diffeicnclát igyekeznek egyensrjlyba hozni, úgyhogy a jelentős középItkezés valószínűleg rövlde-cn a megvalósulás stádimiiá-ba kerülhet.
Megkezdik az uj vízvezetéki kut fúrását Nagykanizsán
Budapesti bizottság tartott helyszín! szemlét az ördögárok mentén
Az ördögárok rendezésének ügyét j rriadja-e meg a talajvíz. Megállapl
Nagykanizsa vár.xs képviselő tcstiVete már régebben letárgyalta, valamint elhatározta a vízvezeték részére uj kit fúrását is. A közgyűlési határozatot már jóváhagyta a felügyeleti hatóság és nwsl a megvalósulás felé közeledik. Tegnap délelőtt a KÖz-egészségügyi Intézet osztály vehetője, Jendrasek vegyészmérnök, dr. Kontra László vármegyei tiszliföor-vos kiséielében Nagykanizsára érki-zett. Velük volt még egy vegyék a központbői, akivei együtt a helyszínen megvizsgálták, hogy az Ördögárokban lefektetett botont nem\' tá-
tották a kútfúrás helyét és unnak mélységét ls. A dr. Krátky István po Igáimé sterre\' folytatott tárgyalás jtán a bizottság végigjárta a Hu-nyady ulcát, az fódögár.ik középső szakaszót, végig ff Petőfi utca mentén, majd felkeresték a kútfúrás részére kiszemelt? területet. A bizottságot Wnlig-unszky Béla városi mérnök, n városi közmüvek ügyvezetője kalivuzolta.
A kútfúrást o jövő hónapban kezdik meg.
A bizottság szakvéleményét írásban közli a polgáhnesten^l.
Kellemes meglepetés húsvétra
a FibrÓ márkás tiszta selyant nyakkendá.
KaphutA
RITTER cipő- ós divatház.
Elkészült a Balatont a Dunával összekötő hajózható csatorna terve
A Magyar Közgazdaság Jelenti: A földművelésügyi minisztérium cl készltetlc u Sió .szabályozásának rész letes terrelt. A Balatont a Dunával\' összekötő Sló-c-satoiiia hajózhatóvá! tétele már régóta foglalkoztatja a technikusokat és a kóziV\'kietié-sl érdekeltségeket. Az idők nem voltak alkalmasak a terv keresztülvitelére, mert hiszen az jelentős anyagi áldozatot kívánt volna. A c-totoma 120 kiluméler hosszú é-s egymagában megmutatja, hogy hajórftatóvá tétek\' milyen tetemes költséget Jelent.
Mégis igen fontos volna e kérdés megoldása, mert hiszen a balatoni
megyék termelése is könnyebben futna értékesítési pkcaihoz, amelyeket igy Jóvai drágább közlekedés* eszközzel tud csak megszeiuznl-
Külöuben is világszerte törekvések mutatkoznak anvt, hogy <u utolsó évtizedekben elhanyagolt vizlutakat régi szeívpükh/tz J-jthissák. Mindenütt \'jj csatornákat építenek kl, folyókat tesznek Iwjótzhtítójvá, folyóit kat kötnek övszc, vizihálózidokat létesítenek.
A tervek szerint kétméteres merülésű hajók részére válnék lehetővé a Sión a közlekedés, öt hatalmas zsilippel tennék lehetővé a terv
1
jMILTENYI
iái! Íj
cipőszaküzletben
Fti-ut 2. szám. !
Vllághlrll
S. 6« J. FRANKEL
valódi nyúlszőr kalapok
azon a hétan egyes darabok a»owiolánylB*l P IO-«o
megvalósulását, -sőt arról is szó van, hogy vizierőmü telep létesüljön :i csatornával líujposolatban. Ez utóblii azonban még nincs véglegesen a tervbe beállítva. Azért vetették fel ;l gondolatot, mert 12 iniéberes esése van a csatornának, «mi vizáeröanü-telep céljaira már hasznosítható.
Egyes tervek szerint már az 1939 —10. évi költségvetésben ls btztosi-tnnának az errevonátkozó előmunkálatokra fedezetet.
UUUApbST L
17 llirek szlovák és msiin nyelwii,
— 17.10 Felolvasás. — 17 40 Énekel a Ihidapesti ltcformátus l-\'őgiinnAzium énekkara, - ¦ 18.23 Sport közlemények.
— 18.».\') üudai György éJatnyrtrt-
kara. — 10.45 Három «gy fel vonásos, t. (Perpatvar.! VigjétéJc. % .Csinos es«|., Vidám játék. 3. .Mulyváoska.. Hangjáték. — 20.50 Hcineuumn üdo jaw-zciK\'kai*. — 21.40 llirek, időjárás-jelentés. — 23 Dénes József cigányzenekara, Orbáni Sándor é»cM. 23 Az operaházi zenekar. ~ 0.05 llirek. V \'
BUDAPEST ii.
IH.j.\'i (iyors író tanfolyam. — 10.05 1-clolvflsás. — 20 llirek. — 2020 Hanglemezek, UfiUk,
18 WaL\'haui dalok és mondák. — 18.45 Haugképek. - 20.10 Szórokoiiaió zen*. — 21W Drezdai zenekar éuek-kel és bárfávat. — 24 Éjféli lumtj-verseny. *
Szombat BUDAPEST 1. 0.45 Torna. — Utána liaiujioiuezob.
— 10 Hírek. — 10.15 Ifjúsági rádió.
— 10.45 Mit nézzünk meg? — 12.10 A rádió szalomenekarn. — 12.30 llirek, - 13.20 Időjelzés, idöjárásjeten-lés, - 13.30 Hangrermuek. — 14*35 llirek. — 11.50 A rádió műsorának ismertelése. — 15 Árfolyam hírek. — 10.15 Tarka gyermekdélután. — 10.45 Időjelzés, hírek. 1 .
17 Hir«k szlovák és ruszin nyelven,
— 17.30 Ciwpini 24 prelúdium. Zon-yorán előadja Károlyi Gyula, - 18.10 Séta a Stúdióban. — 18.50 Voti&ky Alite magyar nótákat énekel, kísért Sárai Elemér cigány zenoka rá. — 19.45 Köváry (iyula vidám csevegése. — 20 \'Zenélő óra.- Színmű 3 felvonásban, — 22 llirek, időjárás jelentés, — Budapest) Hangverseny Zenekar. — 23.30 Szabó Kálmán Jaiz-hánnasa, Kalmár Pál énekel. — 0.05 Hírek. BUDAPEST IL
17,10 Missziós üienetek. (l-\'arkas lidit.) — 17.10 l--elolvasás. 18.50 MCíösazdasagl félóra. - 19.20 Mangn János előadása. — 20 Hírek. — 20.20 Hanglemezek. BECS.
8.^0 Könnyű zei:«. — 12 Síórakoz-lutó zene. \'- 14.10 OiMrettrészlotck.
— 15.15 i-ilmlemezek. - 15.30 Bach-mann-, Mozart-, Haydn-, Schubert-liangkéjick. - 1G Tarka délután.
18 Vidám ének és zene. — 10 Bach J. K.í Fuvola és vonósnégyes. 20.10 Tarka esi. - 22.10 nádíozene-kar, — 24 Boroszló.
— T*kiaut »«g a Kopstelo Butor-áruháí állandó butorklálUtAsAt IsléM* éa olosó bútorokat kedvaiő flietéV tel* tételekkel vásároltat.
0489
J9M, jSjj J;
gprot Ath* Endrének ?
/íYrfvM im&ür iuttvérílfikl
A Tyrui SzóMet-véfi több tórsaclal-mi, kulturális és közéleti tényező támogatásává*. eUn\'dJtotta az Ady Eudce-özoborullitásl akciót, mely raoit már fl beteljesedés felé közeledik- ) I.
Az akció éléi! a Turul Szövetség országos vezárc, Natkó Gyula dr., a sajtó ügyosztály vezetője áll. Ai ő és a Szövetségünk ereje azonban l-evés ilyen, a nemzfet minden iCndíí e> rangú tagját érintő terv keresztül xlteióhcx ;
TUzfce-etle* és sjKfleíLfJ)eI mcjgkór-j(ik a magyar\' frod*torjJ, k^txiráry, és (ársadaljmi egyos.ü.lejakcl, KörG({ ket,. Ursáságokat, h*gy legrövidebb1 * ídőii belül er^tsenek termünkéi óllésJoglalieuVról. EK-árj^k, Jiogyf Irodalmi, erkölcsi és közéleti salyuk kai mellénk, iUcive az akció nyéllé állnak. Kérjük, hagy >egitsék ezt a lépésünket, mely túlnő egy sablonos szoborrá llitás tényea.
RÖvtóeiOn iii,i!.\',k.viUkUk a szobar-alap előterteintéwériek mozgalma or->rágszerte. Kérjük ezirányban is az iiDdahni, krjHuráJjU és kóztéVti té-nyez-Skiet, fr"S(y mgryfc»c«ü kuz-H mükódesükicel tüntessenek ki bonunkét.
ügyünk nem csupán egy szobornak és Ady Endréitek, da az árflír\'-életű és Öncé\'u hVigyar fajnak, elsö-sarbaii pedig híj ifjú magyarságnak cllsiiwrte,tését szolgálja.
E/eitnel nKgiridjtJruk országszerte! az Ady-emlékünrtcpélyek és <e$\\M ¦ú&X »Szohrot Ady EndréneM joUigéMíl. Ez estekjen neíp. sablonos ötiképzököri irodalmi értekezéseket fognak előadni, hanem kt fogják fejezni, hogy Adyból monnyit lehet a inal és a jövő jitagyar eVet számára; ulniutatásképen elfogadni.
Április 16-én est.- 8 órai kezdetlel a pesti Vigadó nagytermében hatalma- és fényes kerretek kőzött nagy irodalmi és mozgalmi demonstrációt indítunk el. Az essen fellépnek :
Móricz Z^gnvmd, Szabó Lőrinc* Gulyás Pál, a debticceni Ady-Társa-ság elnöke, Simonffy Margit, Nagy Atice, Érnek Mária, Pataky Jenömü ^wek, illetve ^üvészajök. KozrvH működik még a lljrul-^^okórus Qyenes Játnw vezényletével Endre Béla énekkara. Aje <a*cció céljai Nnlkó Gyula országos vezér fogja kifejten!. A\'z estet bezárja Ifj. Fitos Vilmos, a Magyar Elet szerkesztője. T-imi orsz. vezér.
Kérjük az érdeklődökvt, hogy ráér iiKMt jelentsék be az eston való *é-«-vételüket és hrrotalos képvi«Wür-ket A meghívókat é* az -»t résade-tes műsorát Snég ktflftn Ttn^kÜl-fjf*.
Estünket a rádió is közvetíti.
Isméi kéjünk minden nwgyarjl écoő, gondolkodó, fajtájáért aggódó magyart, iátmoga*i>i) bejünket, akciónkat, Ady Endwét, a magyar ffcjt.
A magyarság maroknyi nép, hatalma* Tih-atóssol, xni<«zLftml. A\'rfví ezt a hatalm«s hivatást és Wldfetta* adásivá növesztette.
M->i, j a«ik, Testvérek !
Alljtitok a m«gyar hivaiás és öncél jság költöme*.láia mellé, ki a magyarságért vállalt minden kocka-; lísftft, mert rrem **fcart tenni »a szfir-kék hegedőse*. ;
igaz magyar szeretettel hfonik és várajik mto\'den becsületes magyar ^gitséget. |
Tiszteletűéi és bajtársi üdvözlettel :
Naiké Couití df, a Turttt SxBVflstg th-stágós wztre Budapest, IV. Pető/t Sándor-tt. 9.
BAJAI WKEUMf*
(I)
Válaszom Kováts J. Andrásnak
_ lrta:dr. v>rt»sl Frlgyaa
Igaz, - amint. Kováts J. András önilili ¦- hogy az és mi ország, gyűlések rogtalkoznak ai adózás rr*%. változtatásával va nemesi adóeifntcs-séK Kantár la s« nej \\t \\\\ |)( hogy igj önálló magyar Iiadscre^ felállítása lf-hetfts-é váljék. ftajhftJ a\'zoüíwn lfi04-jo r*ak arínyí m«r«fh, hegy a tradit ina* •2000 lovas és 1000 íc^cípi!\'i gyalog magyarnak egész é-.*n At kiállttá"** kívánja, ~ (JB a rendi állam ífelortáln keresztül ez a javallat h elillant, elfolyt, mindca látltató eredmúnv nélkül.. (III. 351. I.) Pedig milyen seni-mtoégröl i,3000 katona) volt csak szó, ha figyelembe vesszük a török csapatok hatalmas számát. A sikertelenség oka itt is; a nemesség nem akar le-nioudani az adómén lessé gröl (í, u. o.\\ i-Jtiiek pedig az lelt a következménye,
hegy az 1715 íVIU. tc,-ben a i-cndck vénre roi\'máüsau is e\'.ixmcrték a ma. marokból és idegenekből "álló közös luidscieget, melynek előképei ét különböző rormáclól ugyts már kétszáz év óla ftl harcoltak a magyar földön 8 Cifln engedékenysógük rojélicn meg. mentetlék adómentességüket és továbbra is fenntartják a látszatot és lehetőséget, hogy adómeütesféíük fe-Jélrfn ösi szokás sicrinl vérrel adózzanak. Er. a <nemzeti hadseregről lemondás és idegen katonaságnak a nemzeti helyébe ntint*gy behthettc-sltése... bizony a nemzeti és állami önállóság lényeges résztlrfit való lemondást jetentette. (IV. 3t0., 341. U.) Íme, |gy teit a romantika-mentes történelemben a nemzeti hadsereg ügye! Inkább lemomltak a rendek a .nemzeti és állami önállóság lényeges részeiről,\' oaakhofry megárthassák adómentességüket!
Még csak néhány szót arról, hogy a magyar nemesség miként szállt szembe az uralkodók elnómelcsitö törekvéseivel. Nem feladatom védeni a magyar mágnásokat, csak m«ájegy. zeni: Zrínyiek, Nádaady, lUésházy, Thurzó, Es/terházyak, vagj- Széchenyi István rfiem voltak főurak? Es hogy épen a főurak kőzöt sokan németé sedtek el? Hát vájjon a koldus kis. nemei kint éllK-tett külföldön, hálása alá kerikUietelt a német kultúrának?!
Arról pedig nem tud a történelem, hogy é|ien Mária Terézia Igyekezett .
volna néoietesrteul. .Először is maga I segített magyarosítani, udvarában nm-
Márla Terézia < németül ritkán beszéli és irt,.. Családi levelezését franciául, hivatalos irat«il rronciául, latinul es nemeiül irta ..,; a/, udvar,.. mi ml. jebhan eiirenciaaodott.... (IV. 501. I.) Az ö idejében kezdődik meg — épen fordítva! - a német városlakók élni agyarosodá-a, amelyen főként » Jezsuiták dolgozlak. S ezt a törekvést Mária Terézia pénzzel is támogatta, (IV. 382. 1.) IgJíz, hogy o kor mü\\«S-tebb köreiben még a latm nyelv volt az irodalom nyelve. Knnck Bionban az volt a következménye, hogy -a laUnnyelvö, magyar szellemű irodalom hódító könnyedséggel kapcsolta bo a magyaros szemléletbe a bevándorló németség, a már itllakö tótság emelkedő, neveltebb rétegeit. .Aki pedig másként szemléli ed a kort, .gyenno kes elfogultsággal közeledik r szci;emt történethez,- ,(IV. .113. 1.) valamint nz is, aki a-.t hiszi, hogy \'ez a latinos barokk-vítág ne tudott volna magyarul..\', s ki\\eszelt volna a magyaros | stílus iránti érzék .., (u. o. 415. 1) N«m lehet tehát Mária Teréziára némctesltő tendenciát fogni, különösen akkor, ha Tigyclemb? vesszük, hogv * kőt fiának magyar föur volt a ne\\elöje, fikst magyar nyelvre ta. nlttettal flV. 50Z Sőt! .Tníycrmo arra is kitérje 1t, hogv a Szent rfstván-ünnepet magyar nvelvü énokk/.\'! lássa el,- (IV. 574. U) Azrtl pedig, hogy magvarokat hívott meg udvarába, kizárólag a; volt a célja, hőgV a .mau gyár jelleg az éürŐpal úd\'vwbk sorában, legalább a bécsi keretében, hosz-szu idők óta újra mogjelonhcssni. (IV. 573.) XCmdo, eí cgésrf*n más, mint németesítésí! Idolktatom még annak a Bessenyei Györgynek, aki nfkezt dÖdőNnjkor icglialalniasabl) nemzeti azeilé]n>íj>reKztgeU\'>je, (V. Ö. V. 32. kk. lt.1 MárlaVcréziáról alkototl és leirt vélcményél:VMária Terézia clfclejthe-tétlen részünkről, /hogy mióta n ma. Bj-ar nemzet a világnak ezen részét megtiltó, nagyobb nyugalomban, mint alatta nem volt. S Oíért halála után még évlize\'dekkel is sir\\-a emlékezik vissza Bessenyei György Mária Teréziára. (IV, \'575. b Hol vau hát az érdem, hogv a nemesség Mária T«rézia németesitfl tendenciájának el-leuállott, ha e; Inkább németet is
MAfiris
mim
ITT B&\'JO.
t)HKTÁLY
HDEJE
hogy a 42-tk magyar királyi oizlály-sorsjálékra •onj*«T^ ir«wí»lj<m vagy víUtoIJob, mert a hnáa »ájr
íi ÍM liBtey, í in Msi.
kumto iiiitdüís iüta i 700.000 pange Jutalom: 400.000 peng6 I onyoranPny : 300.000 pongS F5nyerepény: IOO.OOO pongí
éfl tltne. n.iLí-. kíi.íp- é« klínyoi.míiiy ?lit.Mii ¦.TM.QOO p«agű.
Hlri\'.n m4><Mllk»r«]agl ¦»••¦ >


as 14
pengő pengő
t
»\'/,
pengő
gyar levegőt is akart, azaz; nem volt alkalom a nevezeit értleinszerzésrc?!
Általánosságokra, vagy szórványos Jelenségekre nem vninszolok. Ej utóbbiakról (varmegyék önkénles Jobbágy-szabarlitása, stb.) hány ellenkező, szomorú példáról tud az objektív történelem!
Az 184g-i törvényhozást nagyon ej-ismertem, bár — perszo a főnemes-ségnek \' volt itt orosziánréste, amint könnyen érthető és közismert!
fis mégis: r«ngeleg érdeme volt a magyar nemességnek. Ezért is mond* tam márc. 15-i beszédemlien, hogv mélj-en fájlalom, hogy n-em szerves fejlődéssel, lianem hirtelen vállozással szüleiéit meg az a reform, amely emberi jogokhoz juttatott több, mínt lizmillió .magyar állampolgárt s Így, vilvarszcrüen, elseperte a nenisség soksok értékél. fis, ha egyszer iga*ság-kutató utamon arra felé járok, szólok én is . a magyar nemesség-hatalmas értékeiről.
Ugj- hiszem tehát, nem áU helyt Kováts .1. András megjegyzéseinek befejezése: -Kzt (t. i. amit ö a nemesség védelmére felhozott) várta a lialt-gatóság nagy többsége is.\' N\'e\'m -ezt,* hanem igazságot várt, még ha Oz fá) is! Ezt aíért mereu telrnl, mert 1930 november l. óla közel száz beszédet elmondtam NagykSflizSán, fis, bár soha nem kutattam előre, hogy mit vár a közönség tőlem, hanem a*t mondtam el, arait sok-sok tanulással, töprengéssel igazságnak ismertem ínég s ilyenként éltem és — sokszor! -szemed lent is -- mégis: sehol fc>bb megértést, nagyobb megbecsülést, melegebb szeretetet nem kaptam, mint épen Nagykanizsa nekem annyira kedves közönségétől. Ezt fl. szónok érzi, tudja! Tehát áll a kövelkcztctéscin: Nagykanizsa mindenkor, minden \'tárgy ról az átélt igazságot várja előadóitól!
Most pedig bocsánatot kérek azért, hogv — ez egyszer — túlsók türelmet igényeltem. Ezzoi egyszersmind R vitát ö magam részéről befejeztem, mert időmet arra szeretném fellias*nálui, hogy sokat tanalliassak, töprenghessek olyan dolgokról, amelyeket még nem indok.
(Végs)
N«pUn Április 1. szombat. Rom. kat. Hugó pk. Protestáns Hugó. — Izr. Ntzan hó 12.
Gyógyszertári éjlfll szolgálat é hó végéig a Megváltó gyógyszertár (Erzsébet tér) é* a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este S Őralg (bérlő, szerda, péntek délután kedden c«éai nap nőknek.1
Túlságosan vérmes embereknél, kiv&ltkép akiknél az Igen nagy nedvdusság mindenféle kellemetlen (Unete, mint gyors elfáradás, elbá-gyadás, a teltság érzete, gyakran jelentkezik, kitflnö hatással szokott Járni, ha néhány hétig naponta reg-k-J, éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József kesesUvlzet isznak. Kérdezze meg orvosát.
BÁLA? MjOMg
—isi\' LEGJOBB frlL<tfK8B KIVITELBEN
uiothtí uiunos^s^
BUDfiPEÍT, IU, KOSSUTH LB0OJ-U.1.
im -tor
— Budapesti levél — Keuthelyl dal
Hajmássy Miklós, az Ismert színész, darabot írt Keszthelyi dal ej. meu, "melynek nemcsak egyik főszerepét Utlxa, d« maga is rendezi. Lehet azonban, hogy a darabból hamarabb lesz film, mielőtt míg színpadra kerül. (Hajmássy Miklós Keszthelyen végezte b gazdasági akadémiát. A szerk.) •
Noman ott omen .
Amerikából hazatéri síirWií ügvnok mesél az ottani magyar* un I, töbl ek közölt Magyar Erzsiről, a ffiár ó.ékkel e,előlt kivándorolt karcsú primadonnáról, aki tudvalevőleg egy Ismert budapesti redőnygyáros leánya,
M*1;! mindig olyan szép és fiatal, mint amikor Pesten játszott.
™ Sjóval ö odakint a Roictia Jung ~ mondja a társaság igyik malidó-lul tagja Loretta Youngra célozva.
Klnak hogy mcnyjAmarlkában ?
Az Amerikába vándorolt mogyarolo-ról egyelőn nem a legjobb birok jönnek, Kabos Gyula olyan súlyos feltételeket szabott, hogy végül nem talált menedzsert és Így salüt maga állilotl össze egy turnét, melynek so-ráu egymás után keresi fel a \'magyart, lakla városokat. Mály G«rö nem tu-dolt még elhelyezkedni. László Miklós, az ismert szlnész-iró, igen súlyos anyagi gondokkal küzd. László Aladár Tamás Islvánnal ogyütl fr darabol. László Lola - László Aladár nevelt leánya — a lemjjeramimlumos pest) sznbrelt egy newyorki bárban éneke), Agay Irén másfél év alall sem tudott szerződéshez Ju1"!, mlg férje, Székely István, a* ismert magyar filmrendező csak most jutott gyeng.\' szex-ződéshe* egy kis amerikai fdmválla. latnál, (iái Ernő, a neves magyar filmproducer, Newyorkban alapított film vállalatot, dc eddig még nem sikerült filmet \'csinálnia. Itálkal Márton egy magyar társulattal egyik ncvv.yorki szinpadon szerepel. Kertész Mihály rendező, Pkinck a legjobban megy a* összes amerikai magyarok közoK most viteti ki fivérét és édesanyját Hollywoodba. \',•
Irány: Fülöp-silpetek 1
A filmszakmából »gy kivándorló cso|>ort néhány nap múlva Mardiin felé (Fülöp-szigetek) vesd utjai. Manil-Iában, amely az Egyesült Államokhoz, tartozik, állítólag nagyon kedvezőek B viszonyok s a< ott működő három filmgyár az elmúlt évben 42 filmet készített, Egy ismert magyar filmrendező, egy operatőr, cutter, díszlettervező és máj] néhány fürasakomber külön csoportként utazik ki, mert el. helyezkedésük egy ottani filmgyárnál máris biztosítva van.
Uj tllmak
I\'odor Sándor, a Dunaparti randevú szerzője, uj filmet irt Fruska címmel, amelyet rövidesen forgatni kezdenek. A 1\'hotopliDn filmvállalat megszerezte a iicsterce ostroma Mikszáth regényt, amelyet-még a nyár folyamán filmre
Hallar István filmas lett
Maller falván volt kultuszminiszter rtlmváUalatot alapit, amely elsősorban magyar filmek gyártásával foglalkozik majd.
Márkás dpökf
elegáns nyakkendő*, tavai*, kalapok ós n«bbn«l sxebb férfi Ingák
Fö-uts. közül választhat húsvétra. Wlrég cipő" és diwiailháfc
Felvételek Uxaoknál
a Tökéletes férfi cimü film külső (elvételei a magyar -lengyel határon készülnek. Odautazik Jávor Pál és Csortos Gyula, a film két főszereplője,
6 óra 40
Az 5 óra 40 linui magyar film külön érdekessége, hogy nói fősxerep. lói mind olyanok, akiket eddig magyar flhiieji nem igen láttunk. Foszcreplö\'t közt siSrepel Tasnády Mária, aki eddig csak «gy magyar filmbeii, Rz fides mostohában játszott, továbbá Mnkai Margit és pogkMssy Mária, akik csak most debütálnak fiin.eu.
A mtxtalen sxarap miatt
Is-meretes, hogy llcddy KU-slort, n volt osztrák szépségkirálynői, aki az F.xlázis iluiü film egy jclenctébv\'u mcz-lelenül szervijeit, n Metró filmgyár Amerikába vitte kl. OH kólesőnadtik egy másik filmgyárnak, ahol első szerepében átüti sikert aratott. Az Extá-zísbeli .erkölcstelen- szereplése miatt nz amerikai női szervezetek boy kot la] fenyegették s erAI a gyár Heddy Lámáira változtatta a nevét. Az amerikai sajtó most úgy ír rőla, mint Jean llarlow utódáról.
— BatwkUlUtáwakat tokubw ..uet minden váteikénysser nélkll. Kopstoln l>u lord n< háu.
Dii ós női divatárukat legolcsóbban
Divatcsarnok, Halmos és Takácsnál MM.
Tekintse meg árainkat!
Az éjszaka az megszöktek a
Mióta o toloncház fennáll, nem történt még olyan izgalma* e»jt, mint ma éjszaka, Az internált\'ik már mind lepihentek, az őrség a megszokod lépésekkél járta körül a (o. lyosókat, benézett u cellákba, de sehol semmi gyanúsat, (.ahol semmi neszt nem vett észre. Mindenki pihent, mint más éjszakán.
Mikor az egyik folyosón az Örsig léptei már eJhajigzottak, tű. egyjkj cella ajtaja zajtalajíüí "\'kinyílt, majd egy másik, egy harmadik és neszre-lenüi surrantak ki rajta párosan, mi rosan egymáshoz simulva, hassru sorban a női internáltak. Nem volt rajtuk cipő, hogy zajt ne üssenek; járásközben- Mig az őrség a másik folyosón végezte körútját, a hosszú női sor észrevétlenül kijutott a lépcső lejáraiáig, ahol két fegyveres őr állt. Mielőtt az Örök észrevehették volna a hangtalanul köz^cdőnöl csoportot, néhányan ráve\'ették m.i-gukat az örökre, betömték a szájukat sáljaikkal, majd harisnyakötők-kei összekötözték őket. Ezalatt ketten bementek az örszobába, ahol a parancsnok aludt Kihúzták párnája alói a kapu kulcsát, kinyitották a nehéz tölgyfa ka pyt és egyik a másik után óvatosan Idosonl az épület-bői és a sötétségbén eltűntek a törvényszéki kis park bokrai közölt.
Mire az őrjárat visszaérkezett -a
összes női Internáltak toloncházböl
folyósóra, már csak hüU helyét találta a női foglyoknak. Ore;ek voltak a nöi cellák. Nyomban it>dót fúvattak, az őrség rohnmlépésben üldözni kezdte a szökevényeket, de hiába volt minden, azok az éj sótél leple alatt eltűntek a váró? házrengetegében.
Szobájának vaságyán idegesen ver-gődölt az őrség parancsnoka. ¦ Már harmadszor kopogtok az ttftiján\'. Kövér izzndtságcseppek csurogtak e homlokáról. A női foglyok szökése miatt már látta magát otthon, polgári ruhában, valahol egy pestvidéki kis község csendes házában.
— Főfelügyelő ur, tessék már fölkelni I Negyedszer kopogok már az ajtaján ! — hallatszott kívülről. \'
A főfelügyelő még talje en az izgalmak hatása alatt vad dühvel oda tekintett az éjjeli szekrényén álló kis naptárra, ahonnan — mint gúnyos kis kobold — kárörvendő arccal feléje mosolyogtak a naptár vastag, fekete betűi: j
"•í/>s/j sjHjdp QL6l
A háztulajdonosok figyelmét
a polgármesteri hivatal ezúton is felhívja, hogy miután Ruszinfőid visz-sz^téréíéncK őrömére elrendelt egyhetes zászlódisz Ideje elmúlt, a kint (felejtett zászlókat vegyék be.
Városi Mozgó c*a«Mswii »«^rn.Pig
Danialla Darrleux legnagyobb szerepe i
Egy pesti éjszaka
(Egy asszony viharos éjszakája) Pária legnagyobb filmeikere. (Kisérö műaar)
ElSidások: kSznupokon 5, 7 és 9-kor, vaatrnap 3. 5, 7, 9- kor.
100 mISSId pengős galmat bonyolított le á Hangya
A Hangya Szövetezef a napokban tartotta Budapesten 10. évi renden közgyűlését. WUnscher Frigyes dr. alelnök-wzérignzgató terjesatette elő az elnvjlt üzletévrői az Igazg.Mó-vág jilcntéfét. Hangsúlyozta, hogy a mezőgazdasági luktossiág vásárlóké pességG fokozódott. A, konnány ;) mezőgazdasági U-rjnékek értékesilé-sének megszenézésével főleg usjö/ kezetek bevált szervezeléiv, tám.isz-kodott és ez a szenezet látta el kitűnően áruval a felszabadult felvidéki területeket. A szővetkereU\'k nagyarányú fejlődést mú^Enak fel s az 1938. évi összesített mérleg szerint 103,818.337 pengő értékű ént adták ei és 328.980 pengő tiszta felesleget értek el. Emellett a tartalékalapok emelésére 51687\'t pengőt, vásárlási visszatérítésre pedig 625.758 pengőt fordítottak. A központ forgalma valamennyi üzletágban nagymértékben emelkedett, Ái Hangya kötelékéten működő erlékí-sltö szövetkezelek által forgalombahozott mezőgazdasági tehnélaek értéke 19,852 175 pengÖ volt, tm) az előző évi 30,592.371 pengős . forgi, lómmal szembeh több, mint 62 százalékos emelkedést jelent. A\' köz-gyülé-s közönsége nagy lelkesedte fogadta az igazgatóság jelentését.
(:)
BiSiP-OllliiWiiIi
vukefsiksdisa — NsgykiHlisa
Kincsem tQzhelyefc,, The Best kerékpárak, Hungéría kerítés fona-tok nagy raktára. —
Egy pesti éjszaka
Vicky llaum fantasztikus niesét agyait kl egy vidéki kis állomásfőnők feleségéről^ aki temetésre ?3 hz örök. b-ág átvételére felmegy Pestre. Lekésik a vonalról és egy éjszakát Pesten (tölt. Közben annyi minden történik, valc, hogy az már a valószínűtlenség birodalmába tartozik, mint ahogy az egész történél messze esik a valószínűség mesgyéjétől. Azonkivüra pteli éjszaka feliebic akár egy párisi, sőt\'hORkai* iidáhb az, de )ia ug>- tetszik berlüu. vagy hueuos-aü«.si is. A címet csak a néhány Itőldogfaiván készült felvétet indokolja (Cnnek viszont semmi köri\' « meséhez), n pesti panorámás felvételeknek azonban hire-hömvo sincs a filmben, amit őszintén nélkülözünk Az nagyobb reklám volna Pestnek, mint\' a üim i-setekménye.
A cselekményt ós a lelki problémákat azonban ügyesen oldja meg a íilm minden kilengése cliei^re. I-íbní-szerűségeién lagudhaiailanul. franci" filmi De felfogásában ós rcndezésé-u-n is. n-v.iin szép rílinképekrt ad, a sikert ehhez Dánlel DariciiK atlja, aki azonban nem ezzel a filmmel lett a közönség kedvence. Kitűnő szináízno < «z mostani alakításából is kicseudul. Partnerei is válogatóit francia színészek. A kis Uamellérl meg fogja nézni a köKönség cd n . filmet, a l>ójos kísérő színes trükkfilmmel együtt.
Jolguliu, kHf nüM
IS3S. aprili» 1
Vasárnap falun
Ma pantallót kefél a bérét s vakító ingbe Őttözlk, A lányok kacagása édes \'is untot Játszik mlnátntk.
Füttyszóval telik meg a Jászol. A Jószág,bámut a da\'on, Lioldogság-pásxma leng a háton, a Hetedik, szent napon I
A bogárhátú házikókra hlvö harangszó harmatoz. Tárul a ház, tipeg lakóla s olvasót, könyvet véle hoz.
Egymás mellé áll ur $ a szolga
öreg templom kövén,
Mintha egy Atya fia volna,
itt nincs most rang és nincs szegény t
Hat nap robot-gond lelkeólmát otthagyta mind a padmalyon. Arcán ünnep fénye, áhítat s mohón csűrig a pap-szózaton.
Mise után bevárja egymást, ugy ifjúság, mint Öregek s ezek a matt hetet vitatják, amazok a JövÓ hetet l
Sgliassy Lajos
— (A munkácsi útra)
a polgirmesleri felszólításra cgyro löbben jelentkeznek a uW-hfuA,) az adóhivatalnál vagy dr. Tholway Zsigmond ny, poslaliiVaiali Igazolónál (telefon 339). Az iskolákban ls folynak a jelentkezések. Ak[ réixt akar vonul a pünkösdi kiránduláson, jelentkezzek uiiuél előbb. A polgau-meiter a kedvezi-méuyes utazás érdekében már meg-\' kereste a MAV .(Sízgetősagat.
- (Haláioiáa)
Pécseit, Ö3 é\\«s korában raegluül Mayr József nyug. postalgáj^Któ, a pécsi postaigazgatóság volt helyettes vcieiajé, Az elhunyt kiváló lotisrtvif-eelfl <-, rokonsrenves, sokak által "kedveli és beesőit ember volt. VéjtiszU\'si-•¦(•;¦\'¦ ma, pénteken délelőtt 10 órakor volU A temetésen a pécsi postaigazgatóság: tisztikara testületileg vett részt.
HALLÓ 1 FIGYELEM 1 HALLÓ 3
Húsár lesxAHitss 2
1 kg lertéthus, főzni való......l*zS P
1 kg nyaka, Upocks, comb...... l\'W P
1 kg sertéskaraj_______... 14« P
1 kg ziirtzalonna ............Ml P
1 kg háj éa zair............... l\'W P
l kg füstölt szalonna ... 1*0-I-M P HUtolt hutok „ ... 1 M-l-SS—2-tS P
füstölt sonka a.......... 100—2-20 P
Arvt culi jót Uf tok I TtuUttlUI
KilDAH IcfiiÁn li:ultjuitikí t Platód fi Klí-
oltOOIl IMIM utiiüB, v«*«idt iitt. i. utm.
~ (A Balatoni Társaság)
megtartotta Budapesten a Patria Magyar írók, Htrjapirók és Művészek klubjának disz termében, nagyszámú közönség előtt, tavaszi •ArAfosl Bdatonldéflitánját, * T:?l melynek hin«res,-n ki-
^VWV* vül az Is a célja, hogy n balatoni kultúra raü-vfezl termésének nyilvánosságot adjon. A magas színvonalú műsort Gy. Criklc Valéria, a hir\\*rő osztály taőt osi. táljának elnöke nyitotta meg. Utána beri Izsák Gyula, a Baiatoní Társa-ha8 ügyvezető ehtöko a magyar katona hősiességét méltatta n Ruszbr-,ft\'d megszállásával kapcsolatban. I\'lána a Báliéin 6zépsérto;t és gyógyító Cr°jót ismertetle előadAsában. Zilahi Parnos Eszter irő és közismert zenc-sieriö, Jámbor Ila hangversenyéne-jjesnö, reketené Horényi Livia, dr. .\'larczay Girella irono, Bardócz Dénes uótaénckes, b. Novy Anna irono sze-repültek sikerrel a műsoron balatoni vonatkozású számaikkal,
r- (Halálozás)
Girrtz Fentnc, n sánci hercegi um-lalo i] volt bérlője, városi képviselő, törvényhatósági bizottsági tag, több péns\'mté.et igazgatósági tágja, ma délben nagykanizsai lakásán elhunyt. Grosz Ferenc bérlő a helyt éi mu-gyei gazdasági életben jelentékeny szerepet vitt. Kiterjedt rokonság gyászolja.
— Lálkatatlaa •IWéfslak
a bakióriumok. lízért Bontói a bélcsatorna rendszerei tiszlitása, este 1« tek\\-és előtt 2—3 szem Artin-dragécvel.
- A .Kemény János (Rlll-Kabyl) Asztaltársaság rendet havi üuzejő-valelét a MARKO-vendóglőben április 1-sŐ napján délután 7 órakor tartja.
- (A Városi Szeszfőzde)
-.ellenőrző bhottsága tegnap délután aVvárosházán megalakult. Krátky polgármester bejelentette, hogy Ötvös l-\'mil ny. állampénzlárl főigazgató, aki hosszú időn át elnöke volt a bízott-sagnak, lemondott tiszlérői é* nek a bizottság leghálásabb köszönetéi tol macsolta ügybuzgó működéséért. In
Pálcsics
Polliiét ! Pő-ut 7 sz. Telefon i 5-83.
lilíilileá: *wvtfa ».
Telato*: 3 «.
Fosti tisztit
„Két szereti sziv megy Isten trónusa elé..
Egy ketiós öngyilkosság életben maradott]* a törvényen
Még Junaár 23-án történt, — mint a Zabái Közlöny annakidején jelentette — hogy Zica Romogymegyei községben a falu első legénye, a 19 éves Sch\'jizbach József agyonlőtte szerelmesét, a 17 éves Retdl Júliát, majd öu-MOT gyilkosságot . kisóreJt V a meg. A leány meghalt, írV de a fiút megmentették és most karült a kaposvári törvény-szék elé.
Drámaj jelenetekben bó\\<lkedö főtárgyaláson derült kl, hogy azért ha-
tározták el \'az öngyilkosságot, mert szüleik eltiltották őket egymástól, pedig nagyojn szerették egymást Búcsúlevelüket is Így fejezték be: »Két szerető szív megy Isten trónusa elé...«
Kétségtelenül bebizonyosodott, hogy közős elhatároz ösíoí akartok meghalni, Így a megolt klvénságána elkövetett szándékos emberölés bűntettében mondották ki bűnösnek a 19 éves legényt és 10 hónapi börtönre Ítélték. Az Ítélet jogerős.
ürt és női divatárukat legolcsóbban
Divatcsarnok, Halmos és Takácsnál iltinM
TaklnUo meg árainkat! M
Az „Egy pesti éjszaka" cimil filmet nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden hélen ké) Ingyen mozllegyel soraol kl előfizetői kOiöll.
A szerencae ezen a hélen a kfivelkezOkre mosolygóit: Hromtsek Vlnct, Pdőfl\' ut Otrenair Szabó Oyula, Tekkl-ut 53. Dániellé Danleux, a kis párisi kedvenc Budapesten készült u| Hímjében gyönyörködhetnek e heti nyerteseink. Csütörtöktől—vasárnapig mulatja be a Vároii Mozi, az utalványok vasárnapra nem érvényesek.
Az Ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 őra közölt átvehetők.
Az előfizetők csak akkor Jogosullak a nyereményjegyekre, ha előfizetésükkel hátra\'ékban nincsenek.
Divatos és tartób
CI|3Ö JQ
csak ugy lesz,
márkával veazl ,
Efiyeddrusltó : Rit ter DMÉZ
Bérmálásra i|iii!i!iiilti m rtlaiiIÉli
é« «zolld árban
Bárinj Istita ilsiertoBil
kaphatok, Hsrtsy H.-tit 8
ditványára a bizottság eiaőkűi Ba bochay Györgyöt, alelnökül Dedováti Bélát választolta meg.
Sírom mer Viktória apát lelkigyakorlatai megkezdődtek
A társadalom minden rétogébö* rekrutéJódott tegnap este a feren-clek plé bóaila te mplomábon kezdői dölt lelkigyakorlat férfi-közöntiége, hogy di. ;>iiWiimvi.
Viktorba tihanyi bencésapát első kon* fenencia beszédét. Ay beszéd veútér-fonata : mi n vallás ? Air ember vL szonya Istenhez. BesxáU az ember; tennésnctfeletti céljáról: a boldogságról. De a vallás kötelez is, Ne esi-\' nálj-unk magunkmüt a^ját arculatunk; rn formált -privát katolicizjuu^t*, mert ez nesm Krisztas kereszlényseV\' ge, nem-az átütő erővel rendelkező kereszté nység. A keresrténység cs-Uc agy é-s akkor lesz átütő erejű, ha aszerint alakltj\'jk át eletünket. &a vMUátsoji intem iehez rválíoztatEd,\' K risztjs o»ik egy vallást adott, azt, amelyet hirdetett, oz eredeHt, az igazit az egyetlen üdvözitő*. Majd beszélt a természelfelettj világról; melynek miszlikuinába az ember bo< nem hatolhat, csak Isten, aki ennek a világnak törvényeit szabüt Az Igaa ságot és Törvényt, amit Isten kinyid Iatkoztatott, ragy kéli fegfadni, ahogy Isten adta és nem kéoye^nünk sze-í rhit átformábü. Azért legyen bátor-, ságunk is magunkba nézni és mai Vink felelt Ítéletet mondani és a szükséges korrektivumokat elvégezni. I
Dr, Strommer Viktorin apát ma este 7 órakor folytalja jférfi-konfe-rencláit a rdóbánáatcmplomban, nők részeié délután 4 órakor a fehérteremben.
Bámulatos olcsón vehet
basznál! rádiókat
jótállással {ti^UNfcW Etomérnéi
D*ák-tér 3.
Nézze mei a kirakatot I m
— (Nem épit a MABI Bogláron)
Helekkíl ezelőtt Qi a liir járt, hogy a Mabi Balatoubogláron nagyszabású épilkezésbe keid a postás-üdülő nwJ-Jeit elterülő 10.0ÍX) öles talieSQ. A tárgyalások folytak is Ozlranybaji, de a Mabi, mint most kiderült, eivetctto az épitkCrévfearvét és inkább száHoda-bérletekrői tárgyal. Egyes hirek szerint egy bal a Ion világosi penzióval ls íoly-tat a Mabi ilyen bérelt üdülőre ronat-ko zö tárgya] áso kat 1 : , \'
— (Épül a füredi klkOtö)
A balatonmredi uj állami kikötő folytatólagos építését a napokban megr kezdik. Az a terv, hogy az. őszre, ha tejjasen nem is tudják be&ojezm as építkezést, a legfényegcsebb unaninlkkt elvégzik, hogy a s^pteraberi vers». nyéken mar hastaálbatő áílapolbau legyen. (_ !1
— (Mentőállomás Keszthelyen)
jelentettük már, hogy a BIB kezda-ményezásére vízből mentő állomást ten«zt«k a ftatöságok a %es2the7yj Öbölben, Za>a vírmígye törvény uaj>.
..rv
olcsó i«:s jó
borotvák, ollók, konyhakések, zsebkéaek, hajvágó Répák, alpacca éa chróm-acél evoe«*k«rök
oa\'ak
Iájon Testvérek líl
••h«tSb.
iMff-tttér 1. \' «W
,«áL* Pí«g 1»\' oMv**Ott errs 0 célni
3200 pengőt es.ugy. habbnoiolt, hogy a vixboluiento áUomas Kesztltelyi-n Jegyen, A.további 2500 pengőt Keszl helynek, mint mrdó^lajrloiioaiutk és »\' hercegi uradalomnak, mint a - HeiL. kcnVBti^d\'berlíljéneii keti előteremte. ftJÜT, Keszthelyen-remélik, hogy <"*yik i ed-tfefatlt&ég sem fog káalokednl étmég Mi:MeaulWUUttatják »• awntő állo-másU _ i
WcteféHk a gépjártnü-vezetők fganotvátiyát
A belügyniUiUzhír- rendeletet adott kJ, melynek értelme-ben sároa határidőn belül az orsxág egész területén kicserélik a .gépjárművezetői) igazolványokat. A rendelet az ország területét visszacsatolt felvidéki területekkel együtt 21 kerületre osztja.
Gépjármüvet (szwuóly- .és ftíMif ajtó, moU>rkerel:pár) (ssak1\' oonnk szabad vezetni, aki o rende\'et állapján kiadott gépjárművezetői tgazol-vánnya* (aj igazolvánnyal) rendelkezik. A," ü| igazolvány kiadását az Illetékes nendörhatóságnát áprdUb 1-töt ranhis 80-ig lehet kérni.
Az ajtósoknak - úrvezetőknek; sor/őiöknek - egyaránt igazolni keli, hogy erkölcsi, kőzrendészetl ós nemzet hűség szempontjából időközben nem merült fel ellenük kifogás, a legutolsó orvosi vizsgálat pedig jrjtóvezetésre alkalmasnak találta őket. Ha eme körülménynek bárki nem felelne meg, a rendőrhatóság a jelenleg birtokában levő igazolványt bevonja, A jelentkezési lapol a rendőrhatóságnál kell kend es azt W« példányban kitölteni.
flFTlKlll \'•anwoW.vélaMték-ntlirVUL ban, I.Qolo.óbb.r.
Bőrönd- és bőrdlszmüáru
HAMBURG
bör«nd5»nél
Rettt* Mikit. »t 1. m
A Zalai Uiloay l^rt-Uiivtrteaye TIPP-SZELVtNY (
Beküldte;................

SwrlrttMi a vasárnapi meikoztaek i kövolkető eredminyfiktt holtak i DPAC-HVSK.......... (...i...)
PHETC-KRAC . V .- I ... (... : ...1
PAC • S8TX . . . .. í_ (...:...)
PBACl-ZsSB\'., . . -:...(...,...)
KTíE-PBTC . . ...... ¦(.,:.,.)
XtVcal DV-Albt R. . (...:...) (...:...)
Sválc-Magytr . . (...: ..) ..:... (.... I
972/1939, szám.
Árverési hirdetmény.
Somogytienlmlklót község képviselőtestületének megbízásából köz-hfrré t< antik, hogy a község határában 1669 kat. holdon gyakorolható
> sradáauratl Jogot
1939-. évi augusztus hó 1-141 1949. évi július hó 31-lg terjedő 10 évre nyilvános átverésen a legtöbbet ígérőnek bérbeadjuk.
. áprllli 1.
Az áreeréa 19j9. évi íprllla hó 23-án rjéJeMH Vilö órakör So-mogysjentmiklóson a községházán lesz megtartva.
Kikiáltási ár: 400 P, bánatpénz 80 P.
Egye* feltételek a somogyszent-mlklósl körjegyzői Irodában a\'hivatalos órák a\'all megtekinthetők.
SomogyszentmlkMi, 1939. március hó 25 én.
Szaké Ujos
körjegyző.
Doa|ái btiáa
.....v
HIHEK I aZEMZACIÓ I VASTAflH \\ÍlM& tiktíUm
flllMk i*maiiii*« á...l t I Mw • H>. HSKOPÁN iIIm »X>. 4VHJ I tekeros S telv. garantált Ilim 6X0. 1X0»
10 dili Mim tok. dobosát 1 uj ttlmn beoMril.is Kedvező fényképMogAp kaionBnxéml
... X Bt) fillér ...... 80 nllár
TBÜTSOH GUSZTÁV
fűszer- át otemegaoiztályán
likörök, pálinkák
poharankinti kimérés©
1 liter krém likőr (kimérve) 1 liter ii. r. likőr (kimérve)
. P 3*60 . P 2-50
Csillárok,
falikarok,
éjjellszehrény-iűmpúh
egyszeri! ós díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLB1
nei
Sugár-ut 2.
Melyik ?
„Clhlon" Resent"
a legjobb
férfi ís női kerékpár.
OloatSn réautiaffsa-atéara la kapható i ^
$~m*** Mnlail aa«riaxlaté<>M —— SCsflsfV MflICsfl Haayhanhsaa, FS-ul S.
Mársékolt siál, több halyen mig délután záporeső, a hőmár-séklat nam váltoxlk lényegosan.
A ktetoorologtal Intését nsgykantusi MB«tt(ryeIÖA!löm4sa leleotti
HéntOrséklettsfrosp ealo &-«rakor: +41. mt r«a»«J-r-l*\'a\'|l>»° +H4
OutisdAkOO V.
APRÓHIRDETÉSEK
II,. ,\'..\',lí..MJi «|« WMl.MM.1 K >.:..|j
H liHJi, ......J.ii L.ÍIU US t IHUr, l)4lkain.n
M miit « Bllif, ml«á«n lovíbbl .ió * lnu,.
KoUió e»»»-moliI«á>l«« Mvfiick.
Stciiuiiiíii.ii -l/li. Ugyuiott. egy mely gyermekkoítl eladd, \'889
adAs-vétbl
r«|tluU haftarm Nyálak eladók. I :im • klxMbln.
TtuU akJHMH.a ksphstó Bsl&tnal reszef-esemegckeiukcdonél, Sugár at 53. *
70 n. bosiso, M *C vattu keadti
WH! ok\'rfil tilde Víllluaynll, K-st 9.
Horthy \' 911
UUSAS-OZLETOBLyiSÉO
Egy iMraálysuilal beiendexéuet vagy wikttf íiofjul kUdé. PtWfl-ut 04. •
Biiyflcobas elünobii odvsil lakát mt-lu.m alaaé Cstogeiysl 46. •
ÖWMkomíoilOi Iskái
í-ra tUdo. Csugery-ut 7. 918
\' bútorozott szoba
gteaAaaaa btitorolott srobs íüiilrt-s,.„i,.i híjíiiilliilliM ttodé. Csásyl Usili-Hlrs 8., emtlet.
O.lnaaa \'bútorozott kulonbclitatii szobi s város belterOletén klsdo. Brtsé-ta Ul 1. Btekná. •
hAz és inoatlan
Ai.i.tJ nk,i l). .... siaa uabadk^bil tl.i.li! \' \'926
riptataia I Ktviodoildk, áUmlyuetlili liigalíajial eUdásának kdivsUtásávtl meg bliott Horváth. Sugár-ut 43. . •
különféle
¦kar féaskáaasalT rányMotaá-sípek kblcaSiuíae 5 hitre 1 tek.\'lllmmel. 3 P-tol Vutagb f4nykiii<u ía Inld «.s-tUktlben, Po-llt 10., deugely-iil I., II-gyclcstt ai udvarban.
Eladiafiau Oaaar áa vtsosdolilás Kol-larllaall, ^ut 8 <
mim.SSUata, villanyát kfolraob-b.B *s«Kr.»iBeutKb Liaaló vlllamoaalgl <i!ll,ibt, Ma.it,. 922
^hnaoaaH . SaftMit tatoktól i\'0-nloii 41 s Ftttnou |)l«.Jiilíl.n.ploiulK níl tel\' W «6/ aiany uitllin, Ktitm a btaalelei nitgltllléi. ad;. It lulalom allenebtu rí-ul 9,(t,(|, 028
zttLUikAzcőiiy
v.ii iviKni Napilap. tudja: .,««<„.,,!.„í,,i«,i, n,,yk..|ju".
< follilW ki, v,|.,| ii4,
Nyomatott i á „MtlUtMátl », T. kttfttaiita"
¦yaatajitaa Naiyfcaalztta. (Nyoiuil»4rt tsltli lalal Uralyj
79a ÉTÍofytm 76 Siam. «HU,.- IL ¦»«—
N»gyk»nl«M, 1989, április 2. vasárnap
Ara 12 üli.
ALAI KOZLON
... feg *
HdíMnMt FM i.
Felelői sterkesitő: Barbarita Lajos
BHbttUl ira : ejry b*t« 8 ptogö 40 saé*. S««k«dA»4|) utkÜMilMífni T«. u.
& nagy Magyar probléma
Ritka je set alkotmányos életet élő nemzet törlftrcctáben, hogy az állam fő leszáll tcldritélyének fizikai ma-gaslatáróJ és ennek a tekintélynek teljes erkölcsi súlyát magával hozva, gazdaséágl és szooiáUs problémák megvitatása során nyilatkozatot tesz. Hogy ez n^tői^ihefsék, két téfi iiyezőnek keh okként szerepelnie, Egyrészt a problémának n&ganak kell a nemzet jelene iéa jövője szemszögéből mérve egyaránt igen súlyosnak lennie, másrészt az államfőnek tőkéJete-en és ugy kell együtt éreznie a nemzettel, ahogyan csak az a férfira érezhet, aki « nemzet ö-si földjén született, akinek bölcsője ezen a földön ringott, 6 maga ennek rögén tanult járni ós ennek a földnek\'isten áldotta ajándéka volt a mindennapi kenyere. Amikor a nagy magyar probléma, talán a legíia-gyobbak egyike, az AjrfőJd prob,!»jr inája-a vizgazdéJkodássai ós az öntözéssel kapcsolatban tegeiö&zttr került a forradalmak után napirendre, az úttörők közt láttuk az élen megjelenni az ország Kormányzóját. A. mikor 1987-ben Szolnokon első nagy gyámét tartotta az Alföldi Bizottság, ezen\'a gyűlésen megjelent vitéz nagybányai Horthy Miklós ésut-iniitatássai szolgált e további teendőkre. Akkor elhangzott szavaira még most Í3 enilékozünk.
Most íjjbói szőnyegre került ez a nagy probléma, ami fontosabb, sürgősebb és bonyolultabb lett az észak keleti bércek visszacsatolásával, fon-tosabb, bonyolultabb,.de mégis köny nyebben megoldható. A\'vlzek ugyanis, amelyek a niagyaí Ajtfoldet táplálják, egész terjedelmükben az anyaország impériuma alá kerültek, nem fenyeget többé az a veszedelem, hogy az erdőkben folytatolt rablógazdálkodás és a \\HzszabáIyori zés kezdeti stádiumban való elhanyagolása töntaetesz minden magyar rminkát, ami pénzzel és verejtékkel folyik az Alföldön. amikor ez a probléma most szóbakerült, Ís-« inét megjelent az ülés színhelyén nz nrszáff Kormányzója és intő szóval fordult mindannyiunkhoz, rámutat-va az Alföld problémájának nagy, nemzeti fontosságára.
Ezer. az ülésen európai hirii tudós állt a pódiumon, mfat előadó, Teleki pái gróf miniszterelnök, akinek ¦egyúttal — amint ozt beJfölri és külföld egyaránt elismeri — orosz lánrésze van az Alföldet vizzei táp-\'álóhegyl folyók visszacsatoláséban. A föidrajztiudös miniszterelnök fejtette ki az Alföld problémáját és helyezte Czt olyan megállításba, a milyenben eddig még kéve.en látták. Maga a jelszó, amiből a minfiz-terclnök kiindult hogy akié a föld, azé uz ország, régi jelszáva a gazdásági és szociális e\'etnek. Akép azonban, amelyet az alföldi .problémáéi elénk vefitett, színekben és színárnyalatokban iij. Mint speciális tájai vázolta Teleki Pál gróf a nagy magyar Alföldet, olyat, amelyet saját viszonyaink szerint kéli kezelni,
Forrponton o világpolitika
A Lengyelországnak nyújtott angol-francia biztosítékokkal aj fejezet kezdődik az európai vajadásban
angol kezdeményezés történt nemzetközi békeérlekezlet összehívására
I London, április 1 Az angoi alsóházban pénteken dél-után Chamberlain miniszterelnök a következő nagyfontosságú nyllilkoxatot olvasta fei: ;
— Amint a Ház bizonyára tudja, bizonyos tanácskozások folynak más kormányokkai. Addig IVamigézek a tanácskozások véget nem óniek, ezeunet beje-\'eiitem, hogy ez\'en időszak alatt olyan cselekmény esetén, amely világosan fenyegetné a lengyel Wggetienséget és amellyé], szemben a lengyel kormány létérdekének tekintené a nemzeti haderővel való ellenállást, az angol kormány kötelezettnek érezné magát, hogy haladéktalanul megadjon a lengyel kormánynak minden hatalmában áhó segélyt. Az angoi kormány ilyen [ránya biztosítékot nyújtott a lengyel kormánynak. Hozzátenefeyn, hogy a francia kormány feihatahimzott annak világos kijelentésére, hofoy Franciaország álláspontja ebben az ügyben ugyanaz, mint az cuigol kormányé. . , , t
A német álláspont a londoni nyilatkozat után
A beszéd — különösen Németországban — nagy visszhangot keltett, A Berliner Bőrzenzeitung igy ir •
— Chamberlain maga is kijelentette, hogy nincsen ok Telni attóf, hogy Németország fegyveresen meg támadná Lengyelországot, mert a lengyelellenes támadási tervekről nem kapott kormánya incgerősl\'ést, mégis a biztonsági Ígérettel el akarja hitetni, hogy ilyen veszély fennáll. Az angol kormány már sokszor próbálkozott ilyen zavartkeltő kiérleltei, amelyekkei a maga céljait akarta kivívni. A beszéd logikátlnn-Bága miatt csak nevetségesnek\' mond ható az az angol kísérlet, amivel a
német—ongoi barátságot \' megl akarja torpedózni.
Más lapok arra mutatnak rá, hogy német—lengyei ellentét nincs, vagy legalább Is nincs olyan, amit béké* tárgyalások utján ne lehelne elintézni. De egyébként sem történt Londonban semmi, csak egy\'ujabb Ígéret az eddigi igéret-légióhoz, amjl komoly államférfi már számításba, sem vész; A demokrácia csak beszéljen és Ígérgessen továbbra is. Addig Németország cselekszik és tovább építi ki békebiztoslíó kapcsolatait életterében.
A Völkischer Beobachter leszögezi, hogy Lengyelország területi függetlenségét és állományát nem fenyegeti veszély. Különben is az 1034 ben kötött német—lengyei baráti szerződés mindkét részről fennáll és azt a Jövőre nézve Is irányadónak tekintik. Chamberlain beszéde csak kutmérgezés I | .¦ I.\'.
RÓma, április 1
Az olasz lapok is részletcsen foglalkoznak1 a beszéddel s bár még nem foglaltak állást, nem kétséges, hogy a német felfogáshoz fognnW csatlakozni. ; i | \\
Pari«: -Katonai szerződés következik Varsóval"
( Pirin, ápri\'ii i A francia lapok történelmi fontosságot tulajdonítanak Chamberlain be szédének. Hangsúlyozzák a lapok, hogy a béke megszilárdítása érdeké ben teft erőfeszítések sikerét jelenti a beszéd és azt, hogy a támadás elleni nyugati védőfront végre létrejött. [,
A párisi lapok szerint rövidesen megkötésre kerül az angol—lengyel szerződés, amely ugyanolyan katonai és védelmi jellegű lesz, mint az an goT—francia szerződés. Rámutatnak a lapok arra Is, hogy a nyugati nagy hatalmak most itiár nemcsak Hollandia, Belgium és Svájc halápit ga-
rantálták, hanem IxugyeJország\'ét fs. A védelmi frontból Moszkvát ki. hagyják, illetve Varsóra bízzák, hogy állapodjék meg a szovjettel.
\' | Paris, április 1 Párisi politikai körökben: ugy tud" ják, hogy Chambemlain tegnapi be széde precedensül szolgálhat. Való színűnek tartják azt is párisi politikai körökben, hogy Chamberlain hétfőn ujabb nyilatkozatot tesz, a melyben szélesebb körvonalazást ad az európai államokra vonatkozó biztosítékokról. Parisban ugy tudjak, hogy a Hollandia és Svájcra vonatkozó kezesség titkos Jellegű "lesz.
London ;
„A nyilatkozat nem jelenti a jelen állapotok fenntartása"
; London, április t Az angoi lapok egytől egyik\' korszakalkotó Jelentőségűnek1 mondják Chamberlain tegnapi nyilatkozatát. Rámutatnak azonban a lapok\' arra; is, hogy a beszéd nem jelenti a Jelenlegi állapot fenntartását, mert
Anglia Is tisztában van azzal, hogy vannak p.\'oblémák, amelyeknek elintézése feltétlenül szükséges. A\' beszéd csak a Németország által követett rjj politikát itéli el, lUet*S visz* sza akarja hozni a régi politikai álláspontot.
termelési rendjét sajátosan berendezni, a gazdasági és művelési mód-Ját sajátosan megválasztani. Rámutatott a miniszterelnök arra a tényre, hogy az Alföld problémájának megvitatásánál és az alföldi gazdálkodás reformja felé való tőre/kfvéH leknél eddig még keveset foginlkoz-tunk az Alfölddel, mint a lájgazdál-kodás egyik legtipikusabb területévei. Rámutatott arra, hogy n ml Alföldünk Európának adhat olyat, ahil nincs meg a kontinens többi Iájának. Termelnél.olyat, amit a többi neu» termelhet, vagy uetn ugy termelhet,
vagy nem éppen olyat. Legsúlyosabb és legkézenfekvőbb megállapítása mégfci az volt a minisxlerel-nöknek, hogy olyan kis országnak, mint Magyarország, amely mennyiségi termeléssel sohasem fog boldogulni, kizárólag minőségi termelésben kell megtalálnia a maga boldogulását.
Minőségi termelés. Ezen van a hangsúly. Kimutatta a miniszterelnök, hogy u nagy magyar Alföldet bele kell kapcsolni a minőségi termelésbe és akkor, amikor ezt cselekedjük, szükséges, hogy megfelelői
reklámmal is dolgoztunk, mért ha ezt mcgcselekedjük, (akfebr máj* mértékkei fogja mérni a világ a magyar erőnek ezt.a rónasági nagy rezer\'voárját, Alkjaimazkodnunk\' kell a világgazdaság fejlődéséhez, tehát ruganyosaknak kell lennünk a mező gazdasági müvelés terén is. És ha éghajlati helyzcKinkhöz b vW szabályozásával és a vlz gazdálkodásával alkalmazkodni tudunk1, lakkor a nagy magyar Alföld továbbra is kimeríthetetlen energiaforrása marad a magyar nemzeti erőnek. ¦ ,
A ZALAI KÖZLÖNY
„VÁSÁR-VERSENYE"
Alulírott cég e szel.ény lepe-csételésével igazolom, hogy
...................................................Z»i
aki...................................-utca az.
alatt takik tlzlelemben egy pengő értékben vásárolt.
Psciét helye.
Ncwyork: .A válság még nem mult el"
(íewyork, ápriUs 1 Chamberlain beszéde után a new* yorkl tőzsdén — érdekes! — az *>¦ folyamok ismét nagyot ruhantak, Amerika az úgynevezett »béke-beszéd«-böi arra következtet, hogy az ejröpal válság még korántsem mjlt ei. Amerikában nagy órdeklő-lödésser várják Hitler mai beszédét.
Newyork, április t Ronseuelt ebiök a aemretkőxl helyzet miatt állandó telefoiiössjirköltctés-b«n van Washingtonnal, párissaf és Londonnajj Beavatott anterlkai politikai körök ugy tudják, hogy az Egyesült Államok elnöke megbeszélései során biztosította Angliát, hogy ha nem is fegyőrrel, de erkölcsileg minden esetre támogatja.
lflSft ápt\'üis 2.
Róma:
„Lengyelország továbbra Is saját erejére kíván támaszkodni"
Róma, április J Az olasz lapok tartóz kodnak Chamberlain beszédének részletes bírálata-töt, mindössze megjegyzik, hogy tudomásuk szCrcut Lengyelország - továbbra is saját erejére kivan támasz-
kodni. Hangsúlyozzák a római lapok, hogy Anglia választás ©ICtt áll, tehát ilyen problémákat akkor is ki kellene találni, tw azok nem volnának. A lengyel kezesség mindenesetre nagy meglepetést keltett Rómában.
HÍC; ? ma este válaszol Chamberlain beszédére
Berlin, ápi\'iüs j I |or kancellár mond nagy beszédet a
Ha bocsátják vízre a <Z> német | német hajóhad küldetéséről. S\'alőszl-
rsataliajót. Rövid időn belül ez már nünck tartják azonban, hogy a Fühier
a harmadik 35.000 tonnás páncélos* kitör CliainbcrluUt Ijeszédóre is és
hajó, amelyet Németország vlzrebo- | Óiért az Haész világon nagy űrdckiö-
csát. A vkrebocsáUsi ünnepségen Hit- | désiel várják a maT beszédet,
Magyarországot is meghívják a tervezett nemzetközi béke-értekezletre
Paris, április 1 A Malin római tudósítója szonzá-ciótkeltő jelentésben számol be arról, hogy Rómában tegnap kit izLen is kezdeményező lépés tőrtént egy nemzetközi békeértekczlet Összelüvására vonatkozóan-
A római angol nagykövet két Ízben járt Ciano grófnál és mindkét alkalommal hosszasan tanácskozott vele, Ciano az első megbeszélóss után telefonon felhívta a Kalábriábau tartózkodó Mussolinit és tájékoztatta a hely. rétről, Ezután a római lengyel nagyréttel tárgyalt Ciano gróf olasz kül-ügynüuisztcr, majd ismét a "Ducet tájékoztatta távbeszélőn.
¦k lap "értesülése szerűit a ncmzcV. közi bőkeérlekezleten Anglia, Francia, ország, Németország, Lengyelország, Belgium, Svájc és Holiaudián hivői
satiaajÉti^^
Magyarország ós Románia Is részt \\Cnne.
Mussolini ma este érkezik haza ká-ldbriat körútjáról \'és igy Rótna a tor-\\*t illetőleg csak a .hazaérkezés uTUű ad választ.
Hitler 19 30 órakor beszél
Wilhelmhafen, április 1 Lapzérlakor Wllhehnhafeiiböl érkező jelentés szerint ma délelőtt vizrebocsátotlák az "jj német páncélos csatahajót, az ünnepi beszedet azonban nem Hitler kancellár mondta. Hitler kancellár ma este 1930 órakor mondja sl nagyjelentőségű beszédét, amit Budapest II. közvetít. Utánna Budapest I. magyarul adja te.
Magyar kalács lesz húsvétra Ruszlnföldön!
Ungvár, április 1 Ruszin fői rí élelmiszerellátása tervszerűen és zavartalanul folyik. Eddig 60 vagon burgonyát és 50 vagon szemes tengerit küldőit a kormánya visszacsatolt Kárpátaljára. Most ujabb intézkedés folytán a héten 20 vagon finom 0-ás lisztet is szállítanak Kárpátaljára, hogy a ruszinok-közölt kiosztva ismét lehetővé tegyék, hogy a húsvéti kaiács magyar lisztből süljön, mint husz évvel ezelőtt. V A,?, éleinüszeiscgélyeken klvíU 100
7
ezer csomag szere te tudományt osztottuk ki a ruszin lakosság között, a kik ma már minden vonatkozásban érzik a testvér magyar nép gondoskodását. ;
ÜlőfoglaJkozásu egyének, akik Idilli székrekedésben és arany-eres bántalmakban szenvednek, vegyék a természetes Ferenc József keserűvizel egy pohárnyl napi adagokban, estlleg kissé felmelegítve, dc mindig reggel éhgyomorra. Kérdezze meg orvosát.
I fizsgáióbirő kihallgatta Erős Bezsö Yolt városi erdőmestert
Befejeződött a vizsgálat az Er6s-0gyben
Erős Rezső volt nagykanizsai városi erdőmester ismeretes ügye Jelentős lépéssel előrehaladt. Dr. Al-máWy Gyula, a törvényszék vizs-gálóbiráju március 31-re beidézte magát Erős erdőmestert, hogy ügyé ben kihallgassa. A vizsgálóbírónál több mint két órán keresztül tartott Erő« Rezső kihallgatása, ami kiterjedt az ügy összes pontjaira. A vallomásról Jegyzőkönyvet vetlek fel. A vizsgálóbíró most már mint-
egy 160 embert hullgatott. kl a volt város] erdőmester ügyében, köztük a polgármestert, a Bzájmvevőségi főtanácsost, a volt városi kertészt, kis.-kanizsai városi képviselőkét, stb. Ezzel befejeződött a vizsgá\'al. A periratok és az összes ]egyzököiiyvcki — amelyek tekintélyes súlyt képviselnek — visszakerülnek a vádia-iiácsboz, amely a tanúvallomásuk alapján meghozza határozatát.
A Felvidéken Is megindul
a Balaton propagandája
Még az idén bereadezlk Keszthelyen a B&laton emlék-muzeumát
A B-ilatonÍ Tárnaság megtartót?.1 évi rendes közgyűlését. Izeri Izsák Gyula öv, elnök terjesztette elő a Társaság mult évi jelentését, ki. emelte azokat a tudományos előadásokat, amelyeket kiváló orvostanárok tartottak a balatoni fürdőzés mikéntjéről és annak egész-ségfcjlesztő halasáról.
Az előadások másik köre a balatoni építkezés és partvédelem módozatairól saáf/jftt Urtalt a Társa,sáf-: könyvtárának sorozatában Cholnoky Jenőnek Veszprémrőt luegjo\'ent müvére, a Társaságnak az idegen* forgalom fejlesztése érdekében kifejlett munkásságára, hangoztatva a belső wndégforgnlom megteremtését és ennek előfeltételeként nagyon kedvezményes vasúti tarifa megáJU lapitésát. Bejelentette, hogy zqmsj havában a Nemzeti Szalonban kép-
kiállflást rendez a Társaság ; a Felvidék egy részének visszacsatolásával kapcsolatban Kassán, Munkácson, Losoncon, azonkívül Debrecenben, Nyíregyházén és még több helyen a Balaton ismertetése és nép* szernsjtéíc érdekében előadásokat fog tartani. I
Az egyes szakosztályok elnökeinél* jelentése IcaposáS* G. Czlkle Valéria rém itatott az elmúlt évben kifejtett nagy hlrverés-szolgálatra, Mosdóssy Imre a népművészeti előadásokról és ezzoi kapcsolatos teendőkről lett Jelentést.
Dr. Sebestyén Gyula h. elnök javaslatát, hogy a Balatoni Társasága Balatoni Múzeum és a Damay-mjzeuni keretében még eV* A az évben létesítsen Balatoni Eis*íkni 1* zeumot, elfogadta.
Nemcsak fgg^
sfláS ÍS igen olcsó
Bariénál
(Baxár-udvar)
Kertészet lesz a zamárdi határ 300 holdas nádasából
Régi vágya volt a balatonzamár-diaknak, hogy a községhez tartozó és a Szántód—zamárdi vasútvonal mellett elterülő kb. 4 kilométer hosszú nádas berket IecAapoljékT és abbói termőterületet létesítsenek. A régi végy most valósággá vélik. A terület ugyanis eddig idegien kézen volt, most azonban a község ós an-
nak néhány polgára megvette. Köz. ben a Balatoni Intéző Bizottság elkészíttette a pécsi kultúrmérnöki; hivatallal a lecsapolási terveket és most már semmi akadálya nlnc-sí annak, hogy ez a kb. 800 holdas berek lecsapol ás alá kerüljön.
A balatonzamárdiatóuik az a tervük, hogy a lecsápolés után e ki-
HÚSVÉTRA ajánljuk a kővetkező reklámárainkat:
Gyermek lat pántoscipö Nöi antilop divatcipő
23—28-tg P «•_, 2T-3Ü lg P S\'tO kOIOnlíl. mad»ll.kt>.» P If «0 31—35-n P »•»<» lo»u» P !4 «0, ta-ud-lól
»!ta üfiiiblíluU(íU- U MBU Fl« sport falolal 30-33 Ig P 10-SO, 34-36 P !«¦_, 37-39 P IS-IO
Nöi divatcipők
p io-u. iiao,
Idxus P lt<M, 14-SO éi feljebb
Férfi félcipők P 13\'80-túi.
IMIL.TÉNYI SÁNDOR é« Fia oipSaucakOalata Nagykanlsaa, PS-ut 2.
I hMioálnl, -.milyet* tttObbon utánoznak, b* ftUurt«t»oa! ÜL BUlw,
•MíTllS, fiJcUltuiuimí*)
ARTIN
IflnÖ.termöllír.üJctien bolgár kvi-t^ szélet vezetnek be és nemeik Za-inárdl, hanem sok más balatoni fürdő nyári és téli piaci ellátását fedezni fogják, i
Az ötlet életrevaló és ahhoz min. den lehetőség megvan. Remélhető, hogy a tervek kivitele elé nem gördül semmiféle akadály.
Páratlan siker® van a Mazőffazdaaácl Kiállításnak
Tegnap, a niczőgazd-i-ági kiállítás harmadik napján a látogatottság igen nagy arányokat Öltött. Az eddig kedvezőtlen időjárás ellenéi* már :iz első két nap is jóval többen keresték fet a kiállitásl, mint az igen kedveit) forgalmú (mult esztendőben, pénteken azonban egymagában több látogatója volt a kiállításnak; mint az elö*Ő két napon együttvéve.
A kiállítás vártái* forgalma továbbra is jlgen kedvezően alakult. A szarvasmarha csoportokban már ed-dig Is jóval több állatot adtak el, mint a nvult évi kiállítás ugyané napjáig. Azokban a csoportokban, a melyekben az anyag nagy része már elkelt, a vásári forgalom a további napokon csendesedni fog, hogy helyet biztosítson az okulni és szórakozni kívánó- Látogatóknak. Máris jelentős ősszeg került a kiállítás révén gazdasági életünk vérkeringésébe, mert nemcsak nz állattenyésztő gazdák, hanem a kiáUltés egyéb kiállítói i* mind kedvező forgalmat csináltak. | {:)
Zalai díjazások a Mezőgazdasági Kiállításon
Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás bíráló bizottsága vitéz Te\'ekí Béla gróf zalai főispán, a rendező bizottság elnökének vezetésével meg tekintette a kiállított anyagot és eszközölte a díjazást. A: díjazás eredményei zalai vonatkozásban a kö. vetkezők: | i
Angol felvennének csoportjában nagydíjat és az l/a dijat a pannonhalmi főapátság zalavári ménjei, w l/o dijat gróf Teleki Tiborné. 121. katalógusszámu angol félvérinénjeS nyerték. | • I
A telivér szimjiicntáii bikák teljes \'wf-j csoportjában az l/c dijat és « B. csoportjában az I/c dijat, valamint a magyar pírostarka bikák D. csoportjában az l/g dijat gróf ieleki i\'iborné bikáJ nyerték. ( ;
A mangalica -sertések A*, korcsoportjában l/a dijat Fe4cics György herceg mangalicái, a yorkshirei kanok B. korcsoportjában l/a dijat nyertek a premontrei gazdaság tűrje! rjrn&imának kánját, h yórk^hliel kocák csoportjában l/a dijat a pes-tetios htírceg uradalmának kocái.
A díjazott állatokat április 2-án Í-í elővezetik fajták szerinti csoportedf-b*n.
MILYEN JÓ HINNI
(Élmények Manrázából)
A Túlvilág pitvariban
Három napot töltöttem a Maorézá* i-i\'u, líz a lelkigyakorlatos ház a Zugligetben, a iiudnkeszi ut rnclletl tek. síik, Közigazgatásilag ó> térboii elhelyezéséi Illetőleg tehá|t a [övárosho* tartozik, de hivatásánál, missziójánál fogva .Cs territoriális terület. A Túlvilág íóidi pitvara, i
Az a Jámbor létek, aki lelkiismeretének sugallatára átlépi önnek a* épület iick küszöbét, n túlvilág előcsarnokába lép.
Rádió, telefon, ujságj *¦ morajló napi élei kivüi marad a kapun, mint ahogy kívül marad a < hélium onr-niuin vontra omne-s. egész harcbaja !8,
iA meggyötört test helyett itt a lélek uralkodik.
A múló pillanatok nz Örökkévalóság telé száguldanak,
Az Ember lalálkorik az Istennel, a iMili éld porából a Túlvilág pUr
varába lép.
Ml a Manreza?
Lelkigyakorlatos ház, Nevét nitól a bájos fekvésű spanyol varostól kapta, amelynek egyik sziklabarlang] óban a világtól elvonulva Irta mintegy négyszáz évvel e/.clött I-oyolai Szent íghác a maga lelkigyakorlatos könyvét.
A pesti Manreza a háború cl itt épült.
Modern, kétemeletes épiVet, gyö-nyőrü park közepén, öt\\«.i vendégszobával, ítép télikerttel, előadóteremmel, kápolnával és külön jezaújta űjonchágzal,
Eddig 682 ielklgyakorlaton 27.925 résztvevő látogatta meg a pesti rn*n-réza-háiat.
A lelkigyakorlatok egész é.en át tartanak. Jelentkezni n Manreza Igaz. gatóságánál lehet.
Az ellátás kitűnő, l-\'rí konyha, figyelme*; előzékeny kiszolgálás. A háromnapos ellátás busz pengő.
A Lélek gondozása melleit a test
is megtelelő ligvelcmbc.i részesül. A
• világi Manreza batárotollán jó panzió.
A ielkigyakorlalokon 30-R0.es, Obh nyíre homogén csoportok veiznele reszt. Katonatisztek, országgyűlés képviselők, rőrendek, tanárok, főiskola-Kik, orwnok, jegyzők, bányamunka* sok, röldművetek csoportjai váltakoznak, Különösen nagy az érdeklődéi a I\'eslkörnyék varosaiból, ami nagy. részt pénzügyi okokkal függ össz«. A
Manreza látogatásai távolabbi varosokból főleg az útiköltség nehezíti meg.
Vasúti kedvezmény nagyon iciieudi-
ttné a Mnnic/.a látogatását.
Élet a Manrazában
Tévédé ; volna azl hinni, hogy a ManrCzáhuo kolostori asik»zls van. Az elhelyezés, ellátás egésren világi, bár értheti okokból szállodai luxusról sem Leszel betűnk. Tisita, parkettos szoba, szerény vaságy, egy asztal és egy szék várja a lelkígyakorlat tarán-ilokát. Napi háromszori bőségéi étkezés gondoskodik a lest kielégítéséről. Gyönyörű emeleti lerrasz nyújt kitűnő seialehetöségokcl ,n pihenés perceiben. Meri a világi élőire csak percek álla-uaK icndeikc :ésre, A nap legnagyobb rést« a lélek (ondoiásó, a lelkiismeret-vizsgálaté, a* előadásoké, az Imáé és
a magábaszállásé. f
íme egy nap programja!
li.30-kor relKciés. 7-kor lelkíols-ns-mány a kápolnában, 7.30-kor szent, mise, 8.10-kor reggeli. 8.45 -0.15-tg i. elmélkedés az előadóteremben. (Makor SzCnlségJátngalás. 10.30-11.M.lg II. elmélkedés. 12-kor közős szentoi-vasó a kápolnában. 12.45-kor lelki-tsmerelvlzsgálás. t órakor ebéd, Utána Szentség-látogatás. Pihenés. 4—5_ig megfontolás (consjderatio) az előadó teremben. 5 órakor Szentség-látogatás. 0-kor ujabb elmélkedés. 7.40-kor litánia szentségi ál lássai a kápolnában, 8 órakor vacsora, Szentség-látogatás, üdülés csendben, fl.kor tonFereneie,
NEM VÉLETLEN
bogu ez a tető még a legnagyobb veszélyben is ellenáll, mert a törsz védj.
ősrnit
fezbesztcement pala tüzgátló
SETERNIT MÜVEK
Budapest, V, Berlini tér 5.
kérdések és kételyek megoldása nz eiftadó le rémben. í).30-kor esti ima a kápolnában, lelkiismeret vizsgálás, lefekvés,
- Az egyes programokltox villamos esengő szólítja a laránMokokat, egyéb-ként szinte kariam! némaság uralkodik a falak között. A beszédtői mindenki tartózkodik. Az étkezéseknél evangé< liurn olvasása és szentek étiének ismertetése akadályozza a társalgást. A pihenés ideje alatt is önmagába merülve, szótlanul jár-ket az ember. Ismerkedni csak a szobák ajtajára ki-fíiKgesztell .cédulákból- lehel, Etekből tudjuk meg, hogy Wk a lélksjyaf> korlátos társaink,,. Hmberek.., gyarló emberek, de hivft lelkek, akik a küszöbön hagyták a Töldl éfet saruit a a néma falak között magukra öltötték a vezeklés tógáját.
Az örök élet távlataiban
Megindító és felejth etet Len élmény
Most még
400 darab
szebbnél-szebb kabát közül választhat.
ízlésének, igényének meg* felelő kabátot
oi.csó ÁRom
vásárolhat
ttilM rtöZL\'ONTrl
1939, április 2
~IÉ6^ba6(it»eiciyiTELW(
UjlTinU!UMOSM»Jr
* Rii/íműifTfázet
w„ „„ . _______J KÉ/ZIT
BUDRPEiT.IU.,KOJJUTH LftJOJ-U.1.
mindenki Hamar* a Mam«« három napja. Az ember kiszakad a napi élet *zük köréből s a< örök é\'*t távlatiba emelkedik. A gondolatok, amik Uí előadói asztal meüői reléjük száUnak, a közös ima, köeöa ének akkordjai, az elmélkedés, a lelkiismeretvüsgábu transcandentális régiókba emelnek len minket. A lélek kiszakad a gravitáció alatt roskadó test hüvelyébe ¦ száll... száh a uavak, <u érzések szárnyául, a hit ciejével egyre feljebb é* fel. jebb az Isten, az OrökktMlóság felé,,,
Ita milyen iílemelő érzé* fent lenyi a magosban I (
Milyen kristálytiszta a Monlblanc hófedte csúcsa (n int a Montbiaiuf az i-ii kék kárpitjához képesti!
fi. !
Az életrendezés
Gyarló baiando, ki n mindennapi l-iet .pancm el ciiwnso-s. bajszájá-itan töltöd rohanó perceidet, aki kevélyen, gőgösen, baszkén, vagy csak önérzetesen állasz nap-nap uthi a sors átlai kijelölt munkahelyeden s kedélyesen, vagy bosszankodva vivőd meg naponként megszokott kárlyapar-tíjaidat, vagy szórakozásaid mas apró játékát, gondoltaié már arra, hogy
egyszer, egyetlcnejtjyssar megállj egy pillanatra saját Életed etótt, hogy annál káoszai egy kissé elrendezzed f
11« nem, akkor szánd el magad I lépj be a Manrezn fé tinca tett küszöbén. SzáMj magadba s megdöbbenve
logoit észrevenni, mit mulasztottál eddig életedben...
M«rt SzőrnyQ lavar és rendeli.-nség valamennyiünk élete.
Rendben tartjuk a garderobunknt, az Irőaaxtálunkat, a könyvtárunkat, » műhelyünket, a pultunkat, de nem gon dúlunk az életünkre, Pedig ,tt a teg-nagyobb zavar,
iA sors, a véletlen, a környezet, a pillanat izésiéí}*, érzékebik, Ideáink, érzéksicrveink, Intelligenciánk, kultúránk össze-vissza kuszálja életünket,
Őseink bűnei, szenvedélyei lobognak beírnánk » keverednek önmagunkra oktrojált erényekkel", f
lYóbállnn\'k-v már tudatosan, szisztematikuson rendel teremtem- ebben a zűrzavarban í *
Beletekintettünk-e va\'araikor ebbe oi örvénylő ériésvllágbn melyből szent zsolozsma és sátáni káromkoilás hnng-zavarti tör fel váitakotvatt
Bizonyára nem, mert az élet idekint elzárja az\' utat elölünk «z fjeihez oda. bon. \'
\'K Mamezába kell vonulnunk, hogy megismerjük önmagunkat, hogy legalább egyidóre rendéi tfemtsünk az 1-let rtnkben.
I \'¦
A hit mámora
Mlly«n Jó hinni! Hinni Istenben, "fl bit örök értékeiben!
Idekint tóbbá>kevésbé pogányok vagyunk. Részt veszünk vallási siertar. lasokon, szentmiséken, Imádkozunk .tehát gyakoroljuk hitünket, de mindezt többnyire mecliantkusan, Hiányzik be-U>lünk a hit mélysége. Túlságosan erős bennünk a mindennapi éM ritmusa. , , i_ ¦
Igazán hinni csak a lelki magány ihletett pillanataiban lehet. Ert adja meg nekünk teljesen, maradék nélkül a ManpBta bárom napos lelkigvakor-lata.
Megismerjük benne a bil mámorát.
Ezért, ezért magáért is érdemes el-vonulni a rugUgeu modern remete-lakba minden katolikus hívőnek legalább egyszer életében. Biztos, hogy minden • tarandok< feleJtlieteUan «I-raénnyel foj onnan visszatérni,.. -
Tegnap estefelé nagy tflz pusztított Szepelnoken
, , Tegnap délután 6 ór.i úií* -jtáii nagy Ml kelcl-Rj* tea!" SaepelneWn. ifetfl Mliiinrils Józsjf «c-\' 1 M |H>(r..\'ki Ba/da !>;,)ti\'ii.i kigyulladt és hamarosan lúzet fogót o szomszéd Krezniir Jó/sef lakóháza, pajtája ís ftiellék-épfttelci. Valamennyi téliesen le ii egett, bár a Nzepetnekl önkéntes 1»*-
oltótcrtüM valóban derekas\' m in-t kávai dolgozott a lilz tovaterjedésének megakadályozásán. M\'jnkájuk eredménye volt, iKigy a következő szomszéd házát, ninelyitrk tetejébe már szintén be\'ekaptak a tángok, meg tudták menteni. A kár Jelentékeny. A nyomozás meglncl ilt a tíiz okának kldciltéírc.
Biztosítson tűzkár ellen, kára megtérüli
Iw Futaiét: ro-ut i iz.
Ili t ¦ Telefon i 5-33. mm «. ili
alcsics * FesMisztit
A Rákóczl-utcal hajnali rendőr-csata „hőse" a bíróság előtt
Legfőbb ideje, hogy erélyes eszközökkel Is rendet teremtsenek a tűrhetetlen helyzetben, amikor minden izgága és részeg ember, vagy azt csak színlelő beleköthet h kövességét teljesítő rendőrbe, számítván a rendőr fegyelmezettségére és nevelésére, aminek alapján az csak vég-só esetben nyjl fegyveréhez. Alig van nap, hogy ne történni; valami Kanizsán, ami ezt a követelési támasztja alá.
Marcija 6-én történt, jóval éjfél után. A Honvéd utcában teljesített hajimli őrszolgálatot Kőhalmi Ernő rendőri amikor a Rákóczi utca fo-Iisi hangos kiabálást és éneklést hallott. Odament és látta, hogy a Rákóczi ijlca egyik háza előtt a Járdán egy fiatalember ül, Be/aman Rudolf 20 évei szabósegéd, mellette pedig Nagy Mária, a menyasszonya álldogál. Bajman randalírozott, mire a fiatat nő elmondta, hogy vőlegénye ki akartja kérni mesterétől, Czotter Bélától ¦ keie^etét, de az nem udta oda, mert attól tartott, hogy ittas állapotban Pí pénzt elveszíti. A féri* is, a leány is Igazolták magjkat a rendőr előtt. Nagy Mária besegítette vőlegényét a házbu, ahonnan ké-sőbbegyütt jött ki Czotter^ Barjman, aki továbbra is pénzét kövelelte. AJ mester újból kijelentette, hogy reggel, ha kijózanodik, megkapja a járandóságai. Bariinan erre hangosan szidni kezdte Czotlert. A rendőr rászólt, hogy ne zavarja az éjszakai nyugalmat. Baumannak *e kellett több :
— Magu ivem parimesol nekem,
maga senki ! — kiáltott rá a rendőrre.
— Kövessen « rendőrségre! ~ válaszolta a rendőr.
— Olyan nincs I - kiáltotta a íii-talembcr. y
A rcndfiS^ most már megfogta Bajiiian/^karjót é-s indulni készült velo a iőzpontl ügyeletic. De Baj-man ijfckifeszítetne magát, szidta, gyalázta a rendőrt, ->ki erre elövetie a vzijblUncset, Barjman azonban min den cejél összeszedve kiszabadít >lta magét és a bilincset széttépte, olyan durván szidalmazva közben A rendőrt, hogy nem k\'/ánkozlk nyomtatott betűbe. |
A rendőr az Időközben odaért LichtfjHí Nándor fuvarost niegi kérte, hogy telefonáljon a kapitányságra segítségért. Ez meg is történt. Mikor odaért kerékpáron Hegedű* László rendőr és beemelték Licht-f jss kocsijába Bauraant, oki tovább folytatta szitkozó^áHát, majd egy pillanat alatt kivetette magát a konflisból. Dulakodás támadt közte és a rendőr között, Barjman le akarta tépni a rendőr kardját, meg is ütötte, végül ls Baumant kezén-lábát\\ meg kellett kötözni, agy beemelni a kocsiba és bevinni a kapitányságra, i
Most vonták felelősségre a rendőr támadóját. A tnmvallomások szerint valószínű, hogy a részegséget csak szlnijléltn.
A bizonyítási eljárás befejezése Mtán a törvényszék a hajnal ihöséU hatósági közeg ellojii erőszak, ber csületséités é-s vagyonrongálásmiatt mondta ki bünö>nek és ezért egy hó napi fogházra, 20 pengő pénzbüntetésre és a bűnügyi költségek megfi-tésé-e Ítélte. i
VáPOSi Mozgó C«at5rt5ktai y»*rn»pig Danltille Darrieux lagnagyobb azarepei
Egy pesti éiszaka
(Egy asszony viharos éjszakája) Pária legnagyobb filmsikerei. (KieerS műsor)
Eloadáaok: klinapokon 5, 7 éa 9-kor, vasárnap 3, 5, 7, U kor.
lilliin húsvétja lesz, Ha Jdeál"-cipőt mi\\
rö-ut ts.
Szombat
¦ít\'imi\'K.Hí i.
17 Hirok szlovák ós ruszin nyal ven. - 17.30 Chopin: 24 prelúdium. Zongorán előadja Károlyi Gyula — IR.10 sétu a Stúdióban. — 18.50 Voueky Alice magyar nótákat ónokéi, kl«*ri Sárai Elemér cigányzenekara. — 10.45 Rőváry Gyula vidám csevegése. ~ 20 i Zenélő őra. SziiunU 3 ftjfvonas-ban. — 22 Iiii«k, időjárás jelen lés. — Budapesti Hangverseny Zenekar, -23.30 Szabó .Kálmán jazz-bánnasa, Kalmár Pál énfkel. - 0.0.rt Hírek. BUDAPEST IL
17.10 Missziós ü.enelek. (l-\'arkas 1 Edit.) - 17.10 Felolvasás. — 18.ÍU .Ste^Őgaidnsági félóra. — 10.20 Manga János előadása. — 20 Hírek. — 20.20 Hanglenx/ek. BECS,
18 Vidám ének és zene. — 10 Bach J. K.: Fuvola és vonósnégyes. — 20.10 Tarka esi. — 22.10 Hádlózenekar. — 24 Boroszló.
Legkedvesebb figyelem pár szál virág
HJ. Petermann Józset
melón mi. virágüzletéből.
Vasárnap BUDAPEST L
8 Szófat. — t.\'táiia liaugieme.ek. — 8.45 Hü-ek. — 0 Görög-katolikus i\'ton-tísztclct. — 10 Református istcntisK-lelet, -- II Egylláxi ének ói siL-nlb.\'-széd, — 12.20 Időjébe*, idöjiíráK^clent-tés. — 12.30 Operaliázi zenekar. — 13.05 üílkey Ferenc előadása. — 13.50 hiiS/\'i!..uj{> 1 kalendárium. — 14 Hang-icme.ek. — 15 üazdaszeminei az Országos .Mezőgazdasági Kiállításon, — 15.45 lerlis pali cigánviCimkara. — in.30 Czakó Elemér előadása. — 17 Hii*k szlovák és ruszin nyelven. — 17.10 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 18.30 Borsodi István előadása, — 10 A kelenföldi Luther Szóveiség egyházzene] luüigverueiiye. — lii.25 Vitéz dr. Somogyváry Gyula verseiből ad elő. — 10.50 Sporlered-menyek, — 20 Két egyfelvonásos. 1, . PAler Benedek,. Drámai miniatűr. 2. -Napoi délelőtt. Vígjáték. — 21 Magyar! Imre cigány zene kara. — 21.40 Hírek, időjárás^elentés, - 22 Sthym-mcl Mikió.-. tánczenekara, -— -23 A rádió szalon te nekara. — 0.05 Hiiek. BUDAPEST n#
11.15 I.cndvai J(Sska cigáuyze.10. kara. — 15.05 Hanglemezek. — 18.30 A kelenföldi Luther Szövetség egyháx-zenei hangversenye, — to i)r. Röhrln-ger Sándor előadása, - 10.30 Sándor Mária énekel. — 20 Hírek. — 20.20 Hangíe.neiek. — 21.35 Stbymmcl Sitane zene kara. BfiCS,
8.30 Könnyű lemezek. — 10 Dalos, zenés vasárnap, — II Schubert: VI. szimfónia. — 12.30 Könnyű és tánczene. — 14.10 Operajiiiwzek. — W Zenés-dalos délután. — 18 Népdalok és népzene. — 18,30 Vígjáték. —,10.10 Casella: Szerenád fúvósokra és vonósokra. — 20.10 Tarka dalos-zenés egybeállítás. - 22.30 Tánczene.
» htwUáUltásaakat tekintse átég mlndan Tételkénytser nélktL Kopstela butorarutnU.
1039 aprili! 2.
A Magy.
Király!
OMtálysorsJáiék
föárusltól kérik,
hoay mindazok, akik a postiti kd\'dtttt sori-Jegyek arat még nem egyen IH eU éit kl, szíveskedjenek a wa^fatele Síme-get lUrgiaen mejrf i**l»i, mert a nyí remTiffigé-ny csak ugy blzloaTiiialoTja
sorajegyük .ára \'^ffi\' \'.".jrjtffijj^\'ott 3Ő~7iller kOlÍBCgAtalannyaT együtt a_bV Ut *l«t hl»gy»BHtUlett,
Aki azonban bármely oknál fogva a sorsjegyeket nem tküja megtailanl, oiT veakcajik «««turni yUaa-aktiitUgi az ille-
tékes helyre, mart az idajihoa kl 1
fiuUtt »*««J«gy«k semmi jogot nem blilosHanak, a foarusltoknak azonban \\ kilt °ko**«k, ha azokat nem kapják
! A liuiAuuk tsrllls 4-én keidídesk I
toratTOdU: Bt. Denis* ÉnVh IM.
Tavasz! szövetruhák
Alt kérdezte tegnap tOlem valaki, ho.y mondjam meg ml az u] tavaszi dlvatszln ía milyen izlnü szövetruhát csináltasson magának, Os isten megmondom, nem tudtam rá vai szólni. Mert a helyzet az az idén, hogy nincs divatszln. Minden «In divatot I Legtöbb, az Igaz, a sötétkék és a kéknek általában minden árnyalata, de ezek mellett teméntelen sok más szint is láttunk.
Most azt fogom tenni, hogy minden kommentár nélkül leírok egy pár nagyon szép szövetruhát, tessék abból választani.
Páráll nul elegáns volt egy vajszínű jerjei ruha, a szoknyán szembe-hólok, a deréknál teilrész, a tztl, az Ov, az ujjak és nyak cerise silnncl paszpollrozva. Ilyen gombok is. A nyaknál kihajtók.
Egy BOtélkék ooleros ruhán magas megkötött nyakat láttunk, piros-kék nagy monogramm elOl a ruhán, ugyanilyen kétszínű Mr-Ov ét a rOvid bolero piroB selyemmel betelve.
Halványkék jer]eiruha. A szoknya elől berakott, egybedolgozva rá egy lumper, amelyet lálhatlan öv tart
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉO
kedvenc hotelje az
ESPLANADE
NAGYSZALLODA
BaeUjwtüí. 111., Zsigmond-utca 38/40. Teleionok: 151-733., 131-738., 157-290.
Szemben 11 vílaghbu Lukácsiürdíve!, a Rózsadomb ttljan. Teljes komfort, folyó melegvíz, központi fű tót.
A Nyugati pályaudvartól i kisazakasí. tavolai1 gi a.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj ve-- \'-\' > alatt áll.
Klaaraajrn Cala aUsUtn-atit,
pslgArl arak. Olcsó szobák penzióval vagy anélkül. ¦Hosszabb tartózkodásin. 1
3tW Mllf.il aMgaáMŐnyak.
elö! össze egy bordó csattal, a bluz Jobboldalán zseb, bordó musz-lln zsebkendövei, bordó mintái gombok.
Rém ráboi volt egy fáradt rózsaszínű" szövelrulia, berakott szoknyával, elöl a blúzon zeimcllizett mel-lényrés*, bubi gal ér, sötétkék bőröv, baloldalon kis kék Anna-igen.
Egészen eredeti volt egy sötétkék \'Ryapjugeorgeile gloknls ujjatlan, mellényazeru egybeszabott ruha. Széles aötétkék viHrésszel, alatta halványfózsaszln piké bluz bubigallérra. Mielőtt a rózsaszín bluz beleszalad a sötétkék ruhába, egy széles hatványkék pikéréaz látszik.
Komolyabb ruhák közé tartozott egy halványszürke angoras szövetruha négy angol zsebbel, zöld selyem sállal és széles hatna bőrövvel.
Sok a pepita la. így pl. egészen fiatalos volt egy barna-drapp pepita szövetruha, gloknis szoknyával, bubi-gallérral, piros széles öw-l és gombokkal.
Nagy sikere volt azután egy sötétkék berakott szoknyának, rá egy sötétkék-fehér mintás szövet] u m per, oroszos álló nyakkal, hoaszu újlakkal.
Sötétkék szövelruha elöl berakott szoknya a két combig. Háromnegyed s ujjakkal, elöl fehér zelmell zett mellényke, « sroknyán hosszában két oldalt, a két combnál kétujjnyi széles fehér rávarrott esik.
Nagyon szép volt és elegáns egy acé kék gyapjucaipke ruha, élére vasalt berakott szoknyával, rövid újlakkal, a felsörésre ugyanilyen kék gyapjugeorgette, gömbölyűén heleapplikált Kvapjuc^lpke mellény-szerllen rádolgozva.
Ebből ennyi tgyelöre elegendő.
Levonva a végeredményt : minden szin divatos, majdnem minden ruha szoknyája berakod, vagy hWos, vagy plisszirozoit, sok a bolero $s mellényes ruha.
HOSV6ÍT& neratekclpfiket hihetetlen olcsón vehet az „IDEÁL" oipözletbert
Pő-uí 12.
Dlvatposta
Magyar »ss:oimj, Ha magyaros ruhát aknr csináltatni, DAgyon szép lenne egy sötétkék szövctrulia, elöl, vagy köröskörül berakott szoknyával, lioizá •gy sötétkék bolcro, amelyen oltü ós hátul sárközi liiniíésos (fehór) bordűr szaladna végig. Piros ö\\«t velict szoknyára. Viselheti mindenhova, fis elegáns is. üdvözlet.
Szólta kislány, A legjobban ajánla néK egy sötétkék szövetruhát lerakott szoknyával, piros keskeny övvel, elől s;.eg«öü f«liér incllónyrésszel és bubi-gallérral, rövid ujjukkftJ. írja, hogy
vau egy háromnegyedes fehér scövflL-kabátja. Ezt sürgősen vágassa 10, rendes kosztüm kíibát nagyságra, I: tartott luUtal és Széfts hernífajonnal.
Ezt viscij« ehhez a sötétkék ruhához, Kár lenne TtiTT(",i\\ kabátra\'is pKnzt kiállni. Fehér kaMpot sötétkék szaJhggal
és reli ér-sötétkék eipöt viseljen hézt/ Üdvözlet,
Szorgalmas oliMsó, Imprimó ruháját hagyja az idén is ugy, mint tavaly viselte, csak az ujjait egys«<.inlslls© le, mar nem hordanak puffos ujjakat. Az ejegans nyári kompiéval még Jó
leTUte várni egy kicsit, Ivogy mi Í4>g
kialakulni. Üdvözlet
— rabijuk olvasóink szlvos llgyel mót lapuak mai száméban megjelent Eternit hirdetésre.
\\
F\\ magára eszméli: szabólegény:
Szép, cifra ruhát csináltam magamnak. Rajta dísznek nagy, szivárványszínű. Jéggé fagyott könnykövek ragyognak.
Fekete bánatselyemből szőttem
S bele kevés örömből, sok vágyból
Szép, élethű rózsákat hímeztem.
Merész ragyogású álomcérnávol varrtam,
(Rajta a gombok apró errrték-cslllogok)
És remény-vasalómmal önmagam vasaltam.
Ahitatos csendes, vasárnap délelőtt volt. Fáradtan, mosolyogva templomba siettem. Csodásan szép volt minden ... A ruhám ragyogott.
A templomból hittel vértezve kibotorkáltamj S érzem, hogy körülöttem minden megváltozott! A lelkem... a világ... minden, minden. És ott álltam Az utcán erjy megfakult, kopott szQrke ruhában.
DmI Fertnc
Megnyílt a dalmát tengerpart legtökéletesebb strandszállója
gyönyörű villa 11 egyedébea, közvetlenül a tenger pariján x
PARKHOTEL MATKOVICS
az elképzelhető legtökéletesebb komfortot, legkitűnőbb ellátást, a mondáin I élet minden Bzórakozását, bársonyos strandot nyújt vendégeinek. Valamennyi azobájáhan meleg ós hideg vlz, teletoxv fényjel***, kétszeres veatlllAoló, amoly melug és hideg levegőt sajtol a szobákba, lift, páratlamul szép kilátás a tengerre, fürdőszobás appartomeatok-
Hatalmas terrasz az Adriára, elsőrangú: Jazz, délatán ós este táno, páratlanul
szép délszaki park pálmákkal nyílott étterem, kávéház, bár.
(íyöiiyflrii tártashelylségek. — Brldgatzalon. — Nyitott garázs ; dljmeoteaen
áll r vendégek rendelkezésére.
Közvetlen közelében ezernyi látnivaló : Spllt, a kétezeróvee római város, Dlokleílanas palotájAval, Troglr, az épségben maradt középkor, Salonae, a római Impérium romfaival, Braos, Korosula, Hrar ée az Adrla\'többl eeodá-latos szigete, álomszert! kirándulások a tengerre.
Közvetlen vasúti ÖRszokölbités a zagrAtii; Hpfíti vonalon, valamennyi hajó kikötője. Thuiapi tartózkodás után lngyea utazik m magyar határig. Arai leltlloőett mérsékoltek. Kgyn^yan szobn teljee ettátáatal napi 05 dinártól kétigya* 190 diaártól, fürdőszobás appartementök etsÖroadU télies «4litAml
napi 210 dinárért
Tokl.itóllal a nagy 4r4>kUáfor«, ajáaUtM a n«bát atfr* limitall 6tfl
Virág vasárnapon
« tavasz hírnökei tflldülvt) törtek clö diadalmasan fákou-bokrokon, erdón-mezőn, tavaszi illat kálniiata feküdt a zsendülő tonnesxeten, madárdaltól lett tiangos a berek ós ünnnop volt minden, mintha az egész nagy mindenség ogyellen nagy templom lett volna az ég azúrja alatt, ahonnan a derű és boldogság tomjónfrtsljo szállt föl hó-dolatosan az Ur trónja felé...
Az utakon és hegyi ösvényeken örvendező emberek gomolya kígyózott, megilletődött ós ájtatos volt beszédük. Messiást váró hallelujázók pálmát szo-rongáltak kezükben, édesanyák és gyarniskeik virágot hintettek az utakra, szőnyeggel teritették be a főidet, hogy Így fogadják Azt, Aki megindult vala, hogy teljesítse, ami Róla írva van fc megváltsa vérével testvéreit.
Es amikor a Megváltó mígjelent, ftrönmjjongas zúgott végig, édesanyák leborultak csecsemőikkel, a férfiak térdet liajtottak és pálmalovelckkci Ós a barkák zsengéivel üdvözölték őt, moiulváni .Hozsájv1 Néked, Dávid Fiának, aki az Ur ]>\'¦>.-an jŐI>
És a Megváltó -i/ájuk mosolygott, felemelte jobbját és megáldotta őket
És lavasz volt, illatos, kacagó, virág-fakasztó tavasz, halWáuta a iógbon, ünnCp a földön ós végigrezgett az egész természeten a hódolat és maga. „adás: i
— Hozsána Kéked, Dávid Fiának*.
És megkezdődött a Nagyhét fenséges vilrigdrámája...
i _ CB. RJ
Hősi naptár
1015 április lén. Nagycsütörtök nap jáft kezdődőit a Kárpátokban vívott
_ ¦ «¦ n. -húsvéti csatánk,.
| 1815. IT. 1.1 mely április 8-ig tartott \'és amelyben nz orosz 8. hadsereg a vele szemben védekező 2. liadsOregünkct: az Uzsokí-szorostól északra fekvő halárgerinc PaUkófalu, Harcos, NagypoJány, Tclepóc^ Világ vonalába, az orosz 3, hadsereg pedig a vele szemben volt 3. hadseregünk keleti felét: Világ, Okröskc, Nogybc-rezsnye, Kerékrét, L)rtutó vonalába szoritotta vissza. Ez a március 31-én fennállolt védelmi vonalunkkal szemben az orosz javára a 2. liadseregünkf kel szemben 15 km, irifüysögü, 3. hadseregünkkel szemben pedig 8 km. mélységű leriUetsáv elfoglalását jelentette. Az erök végső megfeszitésóvel azonban a fentebb említett vonalbeli végleg megállítottuk az oroszokat és igy megakadályoztuk, hogy északi végeink területén beljebb jussanak .Ha. zánk földjére. A csata végé.et Nagymagyarország íóldjé>»őí kereken 1000 négyzetkilométernyi terület volt az oroszon kOzéu, a mi Hazánk összterületének 1+2 százalékát jelentette. Nem volt sok, de mégis fájdalmas veszteség volt.
A csata alatt a német birodalmi ¦ Beszkid hadtest\' három német hadosztályával MezŐlaborctól délre helyreállította az e,en a területen válságosra fordult helyzet egyensúlyai. A támadást azonban április 5-én este felsőbb parancsra félbeszakították,
1915 április 2-án a szombathetyl 83, gyalogezred az UzsokUszorostói\'északra fekvő Bukó ve Cerdo 101Í). IV. 2 I gerincen hősi noroo-
-— kat vívott, «" amejyoki
alalt Ungár Károly hadnagy, mint az ezred ulászosztagának parancsnoka, azáltal tünteite ki magát, hogy 60 főnyi utászosrtnga élén, saját k«zderaé-nyezéséböl merész és sikeres ellentámadást hajtott végre az ezred egyik áliásrészébe már betört oroszok ellen, mely harcászati kjhatásaibon döntő jelentőségű, kiváló vitézséggel vógro-hajlott »gy\\«rtényéert a Már* Terézia R«nd lovagkeresztjével tüntették ki.
Mezőgazdasági kiállítás
március SB április 3.
Budapestre utazás mároiue 23-án 0 óra ésáprilla 3-ácidoli 12 óra között, vlsazautazas március ÍMi d. u. * óra éa április 10-én 24 óra között.
50V. vasúti kedvezmény. Igazolvány ára P 1-30.
Kapható Schless Testvéreknél
Horthy Miklós tat 8
1600 négyzetkilométerrel, 64.000 lakossal növekszik ismét Magyarország
iS\'.uí>ip(v-t, április 1 A magyar—szlovák határmegállapító bizottság péntek délutáni üló-sén álkdánwSiágbai. megáUapodott fi kárpátaljai uJ határt illetőkig. A rész-* letcs hatirt hétfőn ujabb ülésen állapítják meg.
Bécs, április 1 A Völkischer Beobachter bécsi kiadásának értesülése szerint a magyar —szlovák hatámiegáilnpitó bizottsági döntése alapján a magyarok megtarthatják azokat a területeket, amelyeket az utóbbi napokban az U"g-völgyl vasútvonal biztosilása érdeké-
ben mcgszjilJtak. tjegijeljebb Palócot keh vlfflzaadnluk a magyaroknak,cn nek fejében azonban feljebb 10 kisebb községet kapnának cserébe. Végeredményben — igy értesül « lep — Magyarország 1600 négyzetkilométerrel és 64.000 lakóval gyarapodik isméi e hatáj-kJJgazltással.
i Varsó, április 1 A varsói lapok melegen és megelégedéssel írnak Magyarország ¦ujabb területi növekedé\'éröi és hang s-uh/oz-zók n két ország kapcsolatai szempontjából az Ung-völgyében végighúzódó vasút nagy fontosságai.
A tavasz szenzációja!
Tiszta nyúlszőr férfikalap
di vas t-ffaa ónokban
RITTER eipö» ós divatház.
Elmúlt a további árvlz-veszély Felsőmagyarországon
Budapest, április 1 A földművelésügyi miniszterem vlrrajzi osztályának jelentése aze rint az árviz-V\' azély Feítiőmagyar-országon elmullnak tekinthető! A Sajó \\ é* a Hernád végig apad, úgyszintén a mellékfolyók 7« csók-kentebb vízállásául köszöntötték a hajnalt.
Uyulal leienlés szerint egyedal a KöröBvldéken érte el a romániai áradás a trianoni határt. A 1 kócsag az Itt Iev8 — Fekete éa Fehér Kórós kózt elhúzódó — gátakon dolgozik. A viz szine egyelőre 30 cm. rel alacaonyabb a gát magasságánál.
A nemzetek pavillonjában Japán és Brazília is kiállít a budapesti Nemzetközi Vásáron
A tavaszodó Városligetben mér fel mérték az április 28-án kezdődő Budapesti Nemzetközt Vásár óriási pavilonjainak helyeit s már folyik a cölöpözés munkája ís és lassacskán kialakul a hatalmas vásárváros képe. A sok óriás paviUon között ez-ldén te a legnagyobb jut a magyar textittparnak, hogy cftod^lattB ujfl donságáit méltó keretben állíthassa
ország-világ szeme elé és ugyancsak hatalmas arányú épületet emel nek a vásár egész Ideje alatt ¦ szakadatlanul működő div4trevü-.szinhár2 céljai részére.
Keresve a legnagyobb pavilonokat szembeötlik a vásárváros központjában máris épülő »i»emzetek pavihonja*, amelyben az európai országok egész során kívül még Jnpén
Nép MOatgÓs wr Szombaton és vasárnap Két sláger egy mOtorban I
\' Bulldog Drutmnd Afrikában
A zseniális m»«*«rdomUil« nagy bOsiOgyl filmje.
¦¦• A bánya fii-döge ggggg^
Előadások: szombatoa 5, 7, 9, vasárnap 3,6f 7, y-kor Osak 80, 40, 60, 80 filléres helyArakkall
_1939. április 2.
és Brazillá fa rtatvesZ s maga különleges kiállításaival. Napkelet osc-lejznyevírágos országa képekbb>; díapozltl veken, diorámákban hozza el föld/ének minden szépségét. Brazília, amely ugyan « tavalyi vásámn, is résztvett, raj anyaggal ált a nézőközönség elé, de persze ezúttal ts gondoskodik majd arról, hogy a rengeteg kiváló kávéfajtáibot állandóan kaphassanak majd a kávéked-velők filléres kóstolókat.
A vásár rendezősógótői nyert értesülés szerint főként a felszabadult, területek közönsége mutat óriási érdeklődéit az idei Nemzetközi Vásár Iránt. De az te szerfelett megnyugtató a vásár sikere szempontjából^ hogy valamennyi környező országból, de távol külföldről is, egyre érkeznek az ujabb meg ujabb fegy-Igénylósek. j (:)
Világhírű 5- és J. FRANKEL
valódi nyúlszőr kaSapok
ezen a héten egyes darabok SsomolAnylnál P iQ*M
Rend van már Madridban
Madrid, április i Madridban már teljesen visszatért o i>ölgári Ólét rendje. A spanyol főváros néj>o fegyelmezetten teljesiti a parancsokat ős $zi\\esen segit a katona, ságnak a romok és torla^-ok cltakari-tásán, hogy mielőtt a város- külső képében is eltűnjenek a többéves vörös rémuralom nyomai. Az élelmezésben is helyreállt a rend. Vidékenként a nemzeti csapatok egymásután foglalják cl a lielekkei\'ezelőtt még bevehetetlennek mondóit vörös fészkeket, ahol a lakosság leírhatatlan örömf-ujongássat fogadja a szabadító katonákat.
TlntitM! feilte«!
farainál
Kiváló munkai Oloaio araik I
Horthy H.-ut ». Huayndy-u. II).
Oöbbela a gOrOg királynál
| Athén, éprlüs 1 Göbbels néniét blrodalaiil mlnisrJ ter ma délben látogatást tett György királynál. A kihallgatás után Göb-bels Mclaxos görög minjlszrenelnök-nél teH advoriaisági látogatást,Gob-bels még ma folytatja útját Rhodos szigetén;, ahol szabadságának egy részét pihenéssel toUl. |
Bérmálásra
aloolt.tli.ial lüi rilmtiliai
éa szolid árban
, Bárány István egerésznél
kaphatók. HsribyM.-atS
Beck londoni utja
London, április I A londoni Beck—Chamberl In megbeszéléseken — mint jelentik — nemcsak a biztonsági kérdés szerepel, hanem m gvitatásra keiül a gyarmati kérdés és a zsidókérdés la. Ez utóbbiban Beck, a Qafenculól kapott felhaialnuzás alapján — a román álláspontot is képviseli. (Lengyelország és .Románia az angol gyarmatokon akarja el helyezni a zsidókat.)
1939, apillls 2.
SÚ ÍV Ha |
bírta a Díiüiu! tok mMlíd \' tmW blulmÍL Ei logjobban blionyüji. hoer mllvan j0| b«AK,— Siekfil(><Ut itlia
— (Áthelyezés a rendőrségen)
Több iníut egy *\\o, hogy. a belügy-miniszter Karcagról\' Nagy kun liiáiu helyezte D«bre«eni Hezsö Allamrenrtör-sóyi kapitányt, aki ilt a kapitányság leze&helyetteai é* a banüjgyj osítáiy v«ietfljfl lett. Dobrecieni kapilany csuk hamar uj állomáshelyén Is bebizonyította, hogy az aJlamrend-Vsóg egyik kiváló \'lüztjö, a gyakorlati e>i alapos ismerője, minden cljárásAban én döu-tó^ében a \\ elsőkig lelkiismeretes, Q\\flJ-fontolt, nnicltelt minden Izében magyar úr, Tisztelte és szerelte mindenki, mert csupa igaxsagériet, jóindulat, mély Szociális érzés, példás modor, a legmesszebbmenő s,oigAlatkész-sc>j tctle ériékes típusává a magyar, köztisztviselőnek. — A DelügymJnlsíter Itadnal Márton állainrciidőréégi kapj. lányt Kiskunfélegyházáról a imgv-koni-zsai kapitányságra helyezte át. ö lesz a kupHAnyság \\ezetftjéiiek hclyeilese é-s a bűnügyi osztály lehetője.
BÉRMÁLÁSRA
poalo* ott, liUm ik Dili válkllttk
iillI.ltlSlulil.il
tnérsíiult irón kiphalú
ZSOLDOS GYULA
- (A plébánia hírei)
Közös szentáldozás férfiak ó* nők rós/ére a lelkigyakorlatok befejezéséül holnap, vasárnap reggel 8 órakor,
- fiarkoszeiitelés délelőtt 10 órakor.
¦ Ohsfpl istentisztelet 10 órakor, oe-atalt a/, evangálium utiln keMödik a Málé Passió, melyet az Egyhári Ve-gvcskar ad eló> a szereplők közölt nz evangélistát Carzó Pál, a .Megváltói Völker Károly, Pilálust Gazdag István, Judásl Baltaváry Antal, Pilátusnőt Ituza Mlci énekli.
- (Vozéry Aladár levele)
jelentette a Zalai Közlöny, hogy Nagykanizsa város kép viselőt*, tülc te legutóbbi közgyűléséből távlralban öd-vözöite a visszatért ruszin néjtei. A táviratra most válaszolt II, Voíáry Aladár képviselő dr. Krátky István polgármesterhez bitéiett levelében, -Köszönöm -— mondja a levét — lestvéri üdvözletedet, melyet b Ve-leckeí-hágó elérése afloaímábói-küld lét k mellyel testvéri szívvel fordultatok a magyar ltfizálioz hűséges TuszInsAg lejé. Alkalmat keresek arra, Iiogy öd. vözlésteket a rustinsag első nagygyülá. són tol in ácsoljam most virágvasárnap Szolyván. Srereleltel köszöntjük vi-szout ml is Nagykanizsa nemzethö közönségéi s isié,, áldását kérjük várostokra.. ,
Oyllmaiosfált «
esakasaiHUn, •lAIrá* rlnl panstatvuHli. tlulHJnfc
IIj. Psturmann Józaaf
kar. kcrtttielo ESIooi tér 18. T*l*ion :>-,/.
Gyümölcsfák még kaphatók, drbja 1-20
- (Vitézek ügyeimébe I)
Holnap, április 2-án délelőtt 11 érakor a nagykanizsai és járási vitézek és várományosok részére, vitéz Szűta r>czsö őrnagy felolvasást tart vetített kopekkel .n 17-es honvédek tíobcrdói harcai a 2. isonzói csatában. dmm«l. Az előadás díjtalan ós a leánygimnár zium fizikai termében lesz.
— Sajét fcAskéhsis és örömére asoi-láló meghívásnak teáz eleget, ha a Fsiallaa lortesArmkis ftni ¦ObMtor-ktil-Utasát megtekinti, vételkényezer nélkll.
ZAXAI KÖZLÖNY.
Dr. Vértesi Ftrgyes kanizsai férfi-lelkigyakorlatai
április 2-An, vasárnap kezdödr.ak a telsötemplomban. Vasárnap, héifön kedden, szerdán este n őrekor leírnék a lelkigyakorlatos beszédek, csütörtökön re^ai réi (t-kor a befejező los.ád és közös síOntáldozás,
- (Szentséglmádás a Misszióban)
•A megyéspüspölt engedélyével a nagykanizsai MIssdóshAzlíUi Pro-tiAszka OltokAr hulálAnnk évfordulója alkalmsat szonlséglutálal és st*nt&ég-IraAdAü l«sz vasAniap. Emlalt a mise fél io óra helyett vasárnap 9 órakor lesz, amikor annak keretében szentbeszéd js ksi ProhAazka Ottokárról, i
- (Falusi missziók)
A kegyelem napjai zajloltak I.- So-mogys zent in Iklóson, »lwl u plébános buzgósAga lolyláu itr. KraszDjSy J*uö nagykanizsai hlttanar többnapos mlsc-sziót tartott a hheknek. Somogysnent-initűós kalolikussága zsúfolásig töltötte meg ezekben a napokon a templomot og löhbszAíHn a si€ntséí,ekh«z járultak. Most ke«líklik Liszó, majd P.e?sehcly községckj>eii a többnapos misszió, amit ugyancsak dr. Krasznay \\e/et.
- (Csaló gyümölcskereskedők) A raltft .ersie^I törvény\'Zék pénteken
tárgyalta Iiedök Józseff barlahidai gyümőlcskereskedö és Bcdö József barlahidai napszámos bűnperét. Ealök és társa több ralubeli gazdától almát vásároltak a múlt nyáron és a\'mé\'ie-LOlésnót becsapták a gazdAkl&t, A Járás-blrósAg ezérl Itedökót kétheti, Bed Öl pedig titnapi fogházra Ítélte. A törvényszék ni Ítéletet hetyb.-jiliagytA. A vádlottak i,«inmiségi panasszal * ól lek.
iBorgwardFI
(Hama-Lloyd) 1939. év szenzációja:
2 lilára*, 6 hengeres, 4 ajtós P 5275 - ¦
Gyönyörű vonalvezetésű kényelmes kiskocsi:
1.1 !««.•«»„ 4 hangeres, 4 Üléses P 41111).
TeherautomobHak:
750 kg. toi) íííilélríiS. 2 henger., Miattll
1200 1500 3000 3000 5000
IlmlailH
Nyltoti Csukot!
} P •
— 3.650 3.850
5 500 6 950 7.400
7.000 8 200 9.000
10.000 12.950 —
12.000 15.100
25.000 27.500 —
V.iérképvh.
„iGREEBENT" IPABI ÉS KERESKEDELMI R.
Budapest VI., nndrassyut 47. Telefon 114-579 4. 115-719.
LEOUUil
ROMÁBAN
n» délelőtt váratlanul m»#>alt 82 i\\cs koniban Tonato Sbarcalli bllx>-
Húsvétra
elegána akar lenni ?
akkor vásárolni VirágQOZ kall manni, mart ami elegáns, szép és Jó,
az csak Virág cipő- és divatházban
Fl-«l S. mii
/
kapható.
- A »A«.at aatélpar fcjl5Aés«
Alig pár iiónapja )ietye/ték üzembe Németország egyik lemagyobb auto-mobilgyárát BrémAlAU. Az «ddlg is vilAgJUrü -Hansa Lk>yd név alatt Tor. galomba hozott autók a jövőben tulajt. donosAnak ntvt és ptlig • Borg>ard> név alalt kerülőéit forgalomba.
Leendő anyák, akiknek kQIönös gonddal kell arra dgyelniök, hogy bé működésük rendben legyen, ezen Célt ugy érhetik el, ha Időközönként reggel éhgyomorra e^y kis pohár természetes .Ferenc József keserdvlzet Isznak. Kérdezi e meg orvosát.
Ujabb bombamerénylet Londonban
London, április 1 Londonban az é|szaka ujabb három bomba robbant. Az egyik a News Cronicle újságpalota előtt, a másik keltő pedfg egy-egy áruházban. Mindhárom csas anyagi károkat okozott. A rendőrség, miképp az előző merényleteknél Ii, most is az Írekre gyanakszik.
pCTIlfíll IsgiTagyobb vilasztsk-nCIIrtUL ban, íagolotóbbsn
Bőrönd- ós bördlszmüáru
HAMBURG
bSrffndSanél
Hortky l.Ukíú. „i I. s^i
MaptAri Április 2. vasárnap. Rom. kat. Virágvasárnap. Protestáns Áron. Ixr. Ni/m, hó 13. — Április 3. hóim. Rom. kat. RlkArd pk. Protestáns Ke-resztély. Izr. Nlzan hó 14.
Gyógyszertári éjjeli asolgálat « hé végéig a Mária gyógyszertár (Király-utca 40.) és a kiakaatzeal gyógyaxcrtAr.
OözfOrdő nyitva reggel 0 órától ette S óráig- (hétfő, Bswrda, pestek dálutáa knddea aa*én nap n*ku»k.)
LEGÚJABB
A MINISZTÉRIUM
földrajzi ositályAnak ma kiadott \\«. lésjelaptése szerinl Magyarországon az őszi bura Ah rozs igen jól telelt.
RAB GUSZTÁV
DIANA TÁRSADALMA
Ki a könyv egy emberről szól, akit a véletlen arra késztet, hogy fellázadjon saját élete ellen. Mohón hajszolja mindazt, amit álmai igérlok, do büuliódnle kell a vakrasró kísérletért.
Ára 5 pengő 40 llllér
Kapható minden könyvkereskedésben Slnger és Wolfner kiadása
Mindennapi levcluésbél Osiugvajtött aiAtyayai, régi vagy uj tOmsgcket, ml-gjsrt és kUllÖIdlt, feloszlatott gyűjteményeket birmlko* megvételre keresek. — Bsibarits UJoi, a Zalai Kosion, I. uet-ktsslájs. Érdeklődni lehet telefon 79. sa. vagy személyesen mladennap d. a. 6—7 óra kősötf.
Eirtsa aisalU ktartseiB, iGesul.m Inniiúi ii ülntsli ts/tlln lirainitu tztotrn fHl|i
1f 8LATINJI RADEHCi ^^SSŰ^^
Eredméttrytl gyógyítja a sziv, vtsék, Idegek, gyomor megbetegedéseit,
s azeksauAlla zavarokat és kiváló ndulesis asoculokaak. 17 gyógyloiris. — FSrdŐ- és lvókúrAb. — Modera tökélates kontóit. KurmuJlk. — TAnc. — 300 szoba lolyóviszal.
OJLCSÓ PAÜSÁLÁRAKl
MA|usbsr>, Jnnlusbsn, szeplembtroen és októbetben 20 nap minden költséggel sgyBtt 15S0 dlair. Ebben az Összegben benne foglaltatik: UkJi, teljea clllUs, orvos, gyáiy-rardök és kúitakaa. — InfonnAclóvil azolgtl és prospektost küld agyogylördő vezetősége
SLATIaU RAOENCI.
ZALAI KÖZLÖNV
1WB. április 2.
Nagykanizsa megyei várói polgármestereid!.
7168/1039.
Tárgy: A hadkOlelareltsíggel kapcsolatos kedvezmények.
Hirdetmény.
Közhírré lenem, hogy a badko-telezettséggel kaposolalosan a csa-lád/enntartókat, bróktött mezei gazdaságok birtokosait, papokat és pap-jelölteket, további a tbbb katonát adó családokat megillető kedvezmény-ben való részesítés Iránti kérvények, nemkülönben a tartalékos linzit kiképzésre jelentkezés elfogadása Iránti kérelmek az érdekellek részéről az Illetékes sorozó járás polgármesteré-nél nyújtandók be. Aj érdikeltek telist tartózkodjanak Ily kérelmeknek közvetlenül a honvédelmi miniszterhez leí.?dö benyújtásától. A honvédelmi miniszterhez közvetlenül benyújtott kérvények ugyanis érdemleges tárgyalás nélkül vissza fognsk küldetni — Illetékei elsőfokú, elbírálás cellából — az elsőfokú köz-lgasgalásl halóságokhoz, ami állal a kérelem elintézése csak felesleges késedelmet szenved.
Nagykanizsa, 1939. márc. 22. mi Polgármester.
7119/1939.
Tárgy i Utcaseprők részére bskancs beszerzése.
A v. utcaseprők részére zárt, Írásbeli ajánlatok utján 14 pár tehén-bor, csukotlnyetvü, erós talppal ellátott, tnéiMk ulán készllendö ba-kansaot szerzek be.
„Utcaseprő bakancsok beszerzésére ajánlat* clmtl fellraltal ellátott, zárt éa mintával ellátolt ajánlatok f. évi április hó 12. napjának déli 12 órájáig adhatók be a városi Iklató-hlvalalbs.
Bóvebb lelvilágosilást a v. gazdasági hivatal acT
Nagykanizsa 1939. márc. 28. hí Polgármester.
Nagykanizsa megyét város adóhivatalától.
1892/1939.
Tárgy t Legelőre kijárd haszonállatok bele-tentéléra vonatkozó hirdetmény.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a haszon-illatoknak a közlegelöre leendő kl-hallását április hó 11-töl 24-ig kell a városi adóhivatalban bejelenteni.
Aki lehit szarvasmarhát, borjut, lovat, csikót, vagy leriást akar a legelőre kihajtani, az köteles a fonti l határidő alatt a városi adóhivatal-\' ban személyesen bejelenteni, ahol a bejelentett állatról Igazolványt kap.
Ezen igazolványt az állattulajdonos köteles az első klhajtás alkalmával a pásztornak átadni. Igazolvány nélkül állatot a városi közlcgelöre nem lehet kihallani.
Aki kéiöbb, vagy évközben akar szarvasmarhát, borjút, lovat, csikói, vagy seiiátt kihajtani, az a kihajlás elölt legalább 2 nappal azlntín köteles a városi adóhivatalban bejelenteni és a kapott Igazolványt az első kihajláskor a pásztornak átadni.
Nagykanizsa, 1939. márc. 81. m Városi Adóhivatal.
Jtoraiitn;, kttr talsaibassr\'
MÉG EGY
hét és véget ér a Zalai Közlöny Vásár-versenye. Most vásároljon hirdetőinknél, mert
250 pengő
értékű jutalmat osztunk ki a Vásár verseny résztvevői között s igy vásárlása visszatéríti het.
Orosz Ferencné szül. Popper Katalin ugy a maga, mint leánya Magda férjezett Helsler Pálné, veje Helsler Pál és unokája Andriska nevében fajdalomtól mélyen lesújtva jelenti, hogy szeretett férje, illetve apa, a|)ós és nagyapa
Grósz Ferenc
életének 64 évében váratlanul elhunyt.
Utolsó útjára április hó 2-án délután 4 órakor kísérjük.
Nagykanizsa, 1939. április 1. , Drága emléke flrtSkké élne fog bennünk!
Gyászolják ntóg:
Anyósa: Sav. Popp.r Ernioá
Novero: Sav ár. Viola IgaSaui szül. Greta Laura
éa aa égési rokoaaig.
TBÜTSOH GUSZTÁV
f il a :.:¦.) i-¦• és osemage osztályén
likörök, pálinkák
poharankintl kimérése
1 liter krém likőr (kimérve) . 1 liter II, r. likőr (kimérve) .
. P 3-60 . P 2-80
Melyik ?
IHIon"
vaay
Resenf
a legjobb
férfi-ts női kerékpár.
ZS JJJ-sM.\'iiJJJ^
Olostón pésiatletflzMtiéan fa kapkaté ¦
Szabó Antal
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7378/1939.
Tárgy; A caerlől szólók bliluktiali. ralnsk megjelölése; a város területének részletei felmérése.
Hirdetmény.
A részletes felmérés monkálatal a viioi lentidének legészakibb pont-Ián, tehát Csaton megkezdődtek. Nyomatékosan felhívom az Oiizes cserfói szőlőtulajdonosokat, hogy szölöblttokaiknak mind a négy sarkit, valamint minden egyes töréspontját e hirdetmény keltetői számított 8 nap alatt saját, jól felfogott érdekükben az egy évi békés birtoklásnak megfelelően ctlveketjék hl. Minden egyes cövekre faragni kell egy kis sima részt a aira rá kell Irat ceruzával, Jól olvashatóan a tulajdonos nevét és lakcímét (község, utca, házszám). Az asszonyok nemcsak férjezett nevüket, hanem lánykori nevüket li kötelesek a cövekekre ráírni. E cövekeket ugy kell levetni, hogy a név mindig a birtokuk fele mulasson. Akiknek e cövekek leverését illetőleg bármi kételyük lenne, forduljanak a hegyőrökhöz. Aki e cövekelesnek nem tesi eleget, az ellen haladéktalanul megindítom a megtorló eljárást.
Ezultal Is figyelmeztetem a város egész lakosságát, hogy aki a rpérést eszközlö mérnökök munkáját meg-akadá yozza, a mérnökök által elhelyezett köveket, cövekeket éa egyéb mérnöki feleket megrongálja, megsemmisíti, e!távolll|a, vagy áthelyezi, az 1691.: 41 tc-be Otkozfl vétséget követ el« súlyos fogházbüntetéssel büntettetik; amelynek legnagyobb mérve 3 évig terjedhet.
Nagykanliaa, 1939. március 24.
Polgármester,
6668/1939.
Sorozási hirdetmény.
Felhívatnak az 1918. évben uüle-tett állltásköteleick, továbbá azok az 1917. és 1916. évben sztttetttt álll-táekötelesek, valamint az álliláikote les korból már kilépett, azok az 1905—1915. évben született hadkb-telesek, akiknek katonai szolgálatra való alkalmassága végleg míg nem blrállutott el, hogy a f. évi tavaszi föioroxáa folyamán katonai alkalmassaguk elbírálása végett, az állandó lakhelyük szériát Illetékes so-roxóblzottság előtt jelenjenek meg.
Hadkölelesek az állandóan az ország terűidén lakó azok a férllak Is, akiknek állampolgársága nem állapitható meg.
A sorozásra való megjelenés kötelezettségének elmulasztása törvényes büntetést von maga után.
A sorozás helye a Rozgonyi-ulcal elemi iskola. Időpontja f. i. május 4-lke és Bike, naponta reggel * órától.
Azok az 1905-1917. ivfotyam-bellek, akik még sorozáson nem voltak, a fentüktől függetlenül f. évi május hó l-ig jelentkezzenek a Nagy-lumlmt m. városi ét járási katonai parancsnokságnál Is. (Városház, Horthy Miklós-ült bejáró, II. on., 4. ajtó.) Nagykanizsa, 1939. márc. 21.
Polgármealer.
sündankt a helyt é* tparoaokaAl
__
HOTEL OORVin
BUDAPEST "»
VIII., CKkl»iy-». 14. Nnicll Sil.Hmál CMlidl Ittlloda a varoj eílvéberí Ulonnaa bírenáazve, központi falét, hideg-meleg folyóvíz.
Egyiíyaa Hoba V , kétágyas p
M. kir. minisztérium 990/1939. M.E. számú rendeletében előirt
jelentőlap
kapható
lapu ÉüiwÉiaiJ.
UEKASY testvérek
órái, ékaztíész, látszcrítu n« „i n Arany- és ezüst-vésnök * (HU a*
óra, ékazaf, azanHvsg legolcsóbb árban
lavltást, vasalt szakszerűen készítünk
mm
msm\\
Nagy választék! illésé á.irmfe 1
Közgazdasági \'Részvénytársaság
NEOBIZMATO
ÍP®írí!V©S
NAPI 4FILLÉR,
•ívű
Mainárak ííiyyielrnébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
AGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonilozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalái Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítésekéi, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású -nyomtatványokat.
WBW:
Gyártunk a
üzleti könyvekot, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekot, raj/füzeteket és tömböket, uiintnzacskókat, zsák-
oédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolosóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
06?8
86
10
ZALA? KÖZLÖNY
1939, aprili» 2.

Nui nadrág.. . 1.20tu
Nöi kombiné. .2 30 ,
Noi harisnya. . 1.40
RetikUlök . .. 3.10,,
BoxretikUI... . 5.50,.
Bőrkesztyű.. 3.90 „
l niel i i ; I nx 01HOB
¦t";-. ÍM\\~ m gf*t*
i«kdÍV*tdkWk bltüaS mlnStéfboa
I .i O i r. !i 6 !i Imi m
Brónyal Divatház
Hartkj Ilklós-ut 1. nám
Ofcs?n?sjjot mfamcxihan
A Zala! Kitalöny Sport-üppverafinye
TIPP-SZELVÉNY 4
Beküldte:...........................................
Lakik:.............................................
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozták:
DPAC-PVSK . .
PHETC-KRAC .
PAC-SBTC
PEAC-ZbSE . .
KTSE-PBTC
l\'écil DV—Alba R.
:.:... (...
.1... (...
Svájc—Magyar
ÉRTESÍTÉS! ÜSSSS** »«!?SaSttSS
kóöekot bemutatja mcgrendelén cellából. __-
Kérem a nagxőrdemll közönség szíves párttogáíát A kiállíttat randaaam i Nagykanizsa. ^"hSgjKfe TUTjH Ül HjgjiJL
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Sérslhető akár 1 hónapra Is a
ORÁVAVÜLGYI.nél
Sugár-ut 2. u„
Páratlan kedvezmény a Zalát Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmantazeky-utoa 8.)
Igazgatóságéval sikerült olyan megállapodást kötnünk hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, \'.melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
Telefunken
Orion
Philips
Standard
Eka
e tí •(*¦/
igáim
legolcsóbb árban
rendkívül kedvező részletfizetésre, régi készülékek becserélése
SZABÓ ANTAL rádió üzletében.
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Hirdessen ti Zolái Közlönyben
Mérsékelt szál. váHozó telhö-néhány halyen még eső, a hőmérséklet Inkább emelkedik.
A Meteorológiai Intézet nagykaniMal mogflgyelőáUomeaa lelentíi
Hőmérséklet tegnap eete 9 érakor: 4-80, ma reggel+3-0, délben +ii-fi.
CsanadékOOt-. **
•»^•<sA^tBA«^\'^.>>«A^>.Atf•>^^^>>>V^<A,>^s¦a>s\'^B>V>^as>^w
APRÓHIRDETÉSEK
npiúhlrJet,, dl), vssíinep .1 Qlincpnsp 10 uól.
ao i|l!,r, mli.d.n icibbl 116 S ÍVÜt, MtkOinip 10 MÜe «0 filrtr. <nlndm lovifcW «4 4 lllltr.
Keresztény fáaaeraa aaaáÉ azon. nal felvételik. Cii.i > kiadóhivatalban, tol
adAs-vítel
3 drb csukott •Mstaélyaiató 41 egy
silró nyomó kot olcaőn efodő. Kaulmann Msnő, teleién 222 . 617
Tarz»kla,»all hlka eladő Nagy. kaotzaán, Attlla-a. 41. reám. Qébor. 873
Satana, nagyobb mennyiségben eladó. Sugár-ut 2. emelet. Hl
Karsthartáfc még növendék ccdiua Sok-rok. udvarban, temetőben nagyon arépek. Télen la zölden marad. Sugár-ut 42. 952
Jókarban levő oldalkocsta Triumph MVterketrékpAi* eladő. Melczer Sveg-kereskedéa. \' ¦ 955
LAKAS-OZLETHELYISÉO
aizari* egyszobls udvari lskis lunlua l-re. Magyar-utca 71. 945
NSacre-cbáH öjezkomíortoa laké, méjua t-re kladő. Csangery-ut 7. 918
««¦»«<,Mai takla kiadó Attila u 59. 944
JUTOROZOTT SZOBA
ElatgAneuata bútorosait szoba lurdó-•zoba-6iaznil«tLl kiadó. Calnyl Lásaló-utca I., emelet.
HAZ ÉS INGATLAN
a<ésa*aatM magán- éa barnásakat, aiőlöt, tőidet, rétet olcsón, esetleg rész-Isire Is kőaveUt. Papp, Teleki.ut 9
alatelo háar. Nagyksnlzaén Sngár-ul 54. as. alatti ház 4 azobai, komtorloi, eladó. Bővebb érteslléat ad: Kaszab Lajos, Nagv-kaalsaa, Sugár-ut 72. (letto csengői 738
aiala,Sa,»t4a>i^M)rb*aa emeletea, 6 aio-bis, komfortos, villa WtOnö karban Inti-nyotan, kedvező tlzelőal fellételekkel eladó. Érdeklődni lehet: Hitelbank Marcali. 9S7
KÜLÖNFÉLE
Sautalé éa kasailó részes mttveléiie kiadó. Sugár ut 2 emelet 946
Vaatagh fotó, fénykép UáMMsaí rendez kedvező érak mellett. Vegyen ön [a rcazt a kléllltaioo. Ntgykanlaea, Fő-ut 10, Cm gery-ut 1. Horthy M. u. 3.
ZMJU KÖZLÖMY
FOUVIKAt NAPILAP. Eladja : „KizgaaSatial li. T. Nagykaalua". Felelős kiadó: Zalai Kartly. Nyomatott : ** a „Klzgazáuéil 11. T. Nagykanlzta"
ayaméájábaa Nagykanliiaa. tNyouidáárt tatai. Zalai aarer/0
79* Évfolyam 77. síim.
N«gyk«nlw, 1989. április 4. kedd
Ar* 12 (Hl-
POLITIKAI NAPILAP
Felelöl szerkesztő: Barbarita Ua]oa
Eloltok* áim: *f. Un 1 pcrwS «8 tUH Surkeotieétl ta Irtadohhatall lefeto». Ti. ¦
Az utolsó órában
Jói mondotta a miniszterelnök, hogy az Utolsó Órában vagyunk a zsidókérdés megoldása teklntelében. Közgazdaságilag nehéz nap >k következhetnek et, dc ha a történelmi sors ugy hozta magával, hogy a gaz* d.isági, szocjiáUs és iienwjtjj probh lémák megoldása egy időre esik, vállalnia kell a nemzetitek Qz ezzel járó estleges nchez.segeki.-t. SzombR keh néznünk ezekkel, akár akarjuk, akár nem. "Mert egyetlen nemzet sem alkudhat meg sorsa tekintetében azzal, hogy a jelen kényelme érdekében lemondjon « nemzet jövőjéről. A jó poUl|krj> é> az elöiv. látó nemzeti akarat nemi a saját generációjának köteles csupán puh\'i párnás, kényelmes ágyat vetni, amelyen nyugodtan szendereghet, hanem vállalnia kell a legnagyobb erő feszítéseket Is, ha a nemzeti lót jobb sorsa ezt köreteli. A miniszterelnök a felsőház bizottságában elm mdolt nagy beszédében helyesen fejezte kl a nemzet közfeJfogását a zsidókérdésre vonatkozóan. Akik ezt a hVvényjava-latót ugy tekintik, miit amely diffamálóU\'u^nciát h»"d;>z-a in igában a zsidósággal ebemben, nagyon tévednek. Magyar probléma ez cJsóSórbnn s korántsem azért fog l.\'dkozik azzal a magyar tőrvényh >-zás Immár hosszú hónapok óta, mert !1 közvélemény reformokat sörgetö szava c léién ütni akar a zsidóságon. Nem, korántsem vezeti a magyar politikai é\'etet ilyen alsórendű érzés. Nem gyűlölet, nem gyülölkö-désl vágy, nem szadizmus vezell törvényhozásiunkat, hanem csupán az a cél, hogy a magyar nemzet számára biztosítsuk aj. ő kar.iklerébíít fti-k;idó .sajáté lelkiség alaptan jövőbeni boldogulását. Az ellenoldalról számtalanszor felvetiatték a kérdést: hát annyira befolyásolja a magyar faj boldogulásét a közötte élő zsidóság? Bármennyire törekedtek is ezt ellenoldalról tagadásba venm) tényekkel állunk szemben, amelyek letagadhatatlanok. A zsldósá-j a maga zárkózottságában aránytalanul nagy tömegénél fogva nem tudott négyezer esztendős tradícióitól ugy elszabadulni, hogy felolvadjon 0 magyar lelkiség gondolatvilágában, Sajnos a legutóbbi évtizedek nagy megpróbáltatásaiban a magyarnyü: gatlas gondolkozású liberalizmus vabad eresztékei között annyira meghonosodott a zsidó lelkiség gondolkodása egyes viszonylatokban, kii Hiuö-cn közgazdasági éle tünk területein, hogy már nemcsak az bizonyult kilátástalannak, hogy amagyarságka raktere tud-e hatást gyakorolni a ia"dóság gondolkodására, hanem ellenkezően a keresztény társadalom itatódott ót egyre jobban a zsidóság gondidatyflágával. Blzqnyns teniler-tekon, különösen a színházi és hir, Isplrodalóm terén egyene.\'cn \'szembeszökő volt ennek tünete. Valóban \'igy van ; egy keleti származása z-sl-dósággai állunk szemben áíml a nyugati államokhoz hawinló mócV szerekké. Késelt Ok a Kérdést, olyhu
Európai fontosságú tanácskoiások Londonban és Rómában
Hitler és Daladier beszéde után enyhült a légkor — Rómában titokban folynak a békeértekezlet tanácskozásai — Romániára és Törökországra is ki akarják terjeszteni az európai biztonsági rendszert
Az elmúlt héten mind a \' négy nagyhatalom felclő-s államférfla beszélt. Chamberlain beszéde, után Mussolini Kaiabriában szólalt meg, majd szombaton Hitler kancellár, a nihe vasárnap niár válaszolt is Daladier. A beszédek után általában enyhült az európai feszültség, a helyzet megoldása azonban a jelek szerint a Dúcé kezében van, mert
tőle függ a tervezeit béketárgyal sok sorsa. i ( 1 1
A helyzetre nézve lendklvül "agy-jelentőségű a mai nap, mert tttfl vitatja meg az angol parlaimcnt, helyesen cselekedett-e; Chamberlain, a mikor letért a megbékélés pálinkájának útjáról, azonkívül ma érkezik Beck Icngyei külügyminiszter Londonba.
A Hitler-beszéd és visszhangja
Hitler kancellár szombat esti beszédében ismét határozottan és félre érthetetlenül szögezte le á német nép éa a Német Birodalom állá;-p nitját az általános és az öt közvetlenül érintő kertié ckkel kapc; .latban. Férlias. és lismény .volt a teszed, de nz ellen fJek is kény\'e\'en-k voltak elismerni, h gy mélyséVjOaén ét volt halva az igazi bék.\'nJcnSittóI és a becsületes Igazság megVa lós Hasának komoly szándékától. A beszéd vezérlő tantalma az, hagy a német nép megszerezte életfeltételeit és azokat minden körülmények közölt meg is fogja tartani, de sem> Lengyelország, sem más állani függetlenségét nem veszélyez le tl.
A beszéd egész Európában általában megnyugvást keltett.
Angliában
bár az angolokkal szemben elég éles volt a beszéd, ugy Ítélik ineg a helyzetet, hogy lehet tárgyalni Hitleriéi bár annak nem sok sikert jósolnak\'. Mindenesetre leszögezik, hogy a beszéd őszinte béke-hangja nem Si« lyosbitotla a helyzetet.
Parisban
már,idegesebben Ítélik meg a l.eszé-det, amelyet egyszerre békésnek és
liberálisan, ahogyan azt megtelnünk nem Icliet olyan nagyszámú zsidósággal szemben, Ptnelyilk köp zöttünk éi és elszaporodott. Magyar probléma ez elsősorban, bármenynyire is viseli magán a (örvényhozás a zsidó megjelölést. A közvélemény őszinte örömmel és megelégedéssel vette tudomásul gróf Teleki Pálnak a felsőház bizottságóban elmondott beszédéi, amellyel pontot tett az általános vitára. De nemcsak a miniszterelnöki beszéd keltet t megnyugvást, hanem a biziltság szavazatának eredménye is. kitűnt, hogy csupán hö vágyakozások voltok azok g hangok, amelyek a kőzve lt.*nül érdekelt sajtó hasábjain nap nihil nap, azt a reménykedést tartották ébren, hogy\'majd jön a felsőház cs hiábu-
támadónak in neveztek. »A béke hangsúlyozása mögött kicsillan A kard hegye*; - Írják a lapok.
Rómában
ugy vélik, h>gy a beszéd tiszta képet tfiiemtetL Figyelmeztet a képnv itató angoi módszerekre, amely szerint Anglia minden ügybe b-h akar szórni, az angot érdekekben asm-ban mindenkinek hallgatni kell. A
beszéd után nem kétséges többé, — Írják az olasz lapok — hogy ki a iá-madó és bekerítő fél,
Berlinben
azt hangsúlyozzék kl a lapok, hogy a bekcrltésl akció elhibázta lélektani célját. Németország semllyen Irányban sem akar támadó szándékkal fellépni, ezt megerősíti, hogy anyári pártnapot előre »Béke-pártnap<-nak nevezte ei Hitler.
Budapesti
politikai körökben a háborús hírek elülését remélik p beszédtől, amely a tengely szilárdságát is igazolta és ezzel a baráti kapcsolatok helyességét is. Mi\'gyariirszátj a háború ötén szintén Ilyen bofttitesi akció szenvedő alanya volt, most az erös és önérzetes Németiiszág á béke legjobb záloga. , v i
Daladier: Franciaország a békét aktsarja
I Póris, április 3 Daiadíc francia miruSztereli\'ök vasárnap Montalhnísban — Loufcet volt köztársasági elnök emlékművének leleplezéén - - nagy beszédben válaszolt Hitler kancellárnak. Hang-suiyozla beszédében az angol király napokban elmondott nyilatkozatinak nagy Je\'entöségét, amely leszögez], hogy Anglia és Smnciaoi-szág, a hajdani két ellenség, ma barát é» szövetséges. Jelleni ós vérmérséklet
dolgában lehetnek különbségek közöttük, de nagy és magasrangu d >I-gokban tudják mi a kötelességük és együtteseji cselekszenek. Fruncíu ország a békét akarja. A békét szabadságban és Ijecsületben. Franciaország elhatározta, hogy tanúbizonyságot ad arról a barátságról, amelytől a nyugtalanság és a bűnök ífel-idézői megtorpannak. Nincs más gondolatom, — folytatta Da\'adlér ¦-mint a béke és ha ml összefogunk, akkor nem lesz háború !
Angol-fraiida-lengyel-roraán-török védelmi szövetség alakú!
I London, áprjüs 3 Beck lengyel külügyminiszter ma délután érkezik Londonba. Halifax: külügyminiszter személyesen fogad-
ja, majd utána a következő kérdéseket vitatja meg vele :
A lengyel--angol biztosíték ügye. A Chamberlain által bejelentett
valónak f.>g bizonyulni a kormány és a képviselőház töekvés*, mert a javaslat ott megszavazásra nem «zá-/nilha.t. Mictoda nagy oVbm ^el^ ték a/.t az egyébként .sajnákiUs. elhatározást, hogy Károlyi Gyula a zsidókérdés körül támadt nézetclté-, ré-c miatt visszavonult a politikU é\'ettöJ. Es imc, az első: próba tételnél a zsidó törvény ja vasLat általános bizottsági vilájánál kitűnt, hogy korántsem számíthat a zsidóság és aző szekerét toló, közvéleményt formáló apparátus a felsőház. eÜtélc/" kritikájára. Ezt nem Is. tehette meg, mert törvényhozásunkniik e fontos faktora nem helyezkcdlu\'letl szembe a ki\'iz-vé!emény réfonnok után kiáltó szavával, de nem vállalhatU a jelenlegi külső tS btfNöxirr\'HtfkaJ helyzetben
y
azt a felelősséget sem, h igy morft* ben szembehelyezkedjen a .\'ielcJci-korniány bölcs nié^k\'etet tanúsító reformjával, amely minden harag és gyűlölet nélkül egyszer ¦ minden korra ki nkarja tlszU\'aní a magyar közéletet azoktól a fejlődést gátló akadályozóitói, amelyek mindüdaií, nmlg megoldatlanul feküszhek előttünk s lépten-nyomon beléjük1 \'bot-link, akadályozói és megbénító! a nemzet fejlödé-sének. Igy kell tekinteni a zsidókérdést Is, amelyről általános a magyar felfogás: tűnjön már ei közéletünk színteréről. Ennek más mód] ( nincs, imnth^gy az országgyűlés mihamarabb megszavazza s minden vonatkozásban lép-Icvse életbe. i |
A ZAl.AI KÖZLÖNY
„VÁSÁR-VERSENYE"
Alulírott cég c szelvény Icpe-csétcléaével igazulom, hogy
~...........................V7\'.\'^
aki..................................-utca ..sí.
alatt lakik üzletemben egy pengő értékben vásárolt.
ideiglenes biztosítékot véglegessé és KöicivöiiÖssé akarják tej.m, igy az tW jesen azonos lesz az angol—-francia védelmi szövetséggel.
Az európai biztonsági rendszer kibővítése n második pont. Eszeiint Romániát és Törökországot akarják még bevonni a biztonsági rendszerbe. Ezügyben azonban még Románia és Törökország tisztázni akarja ; ál-engedi-e Romániát ért támadás esetén Törökország a Dardanellákon a segitséget. Gufentu kúszolieBiáUó utján ezt vitatják meg Ankarában.
Bukarest, április 3
A varsói román követet hazahívták, Beck hazaérkezése után különös küldetéssel újból visszamegy Varsóba és Beckkel fog tárgyalni.
Mussolini a német-lengyel, Chamberlain az olasz trancla viszályban közvetít
ulasr. (»iiiiik.il körök véleménye szerint u külpolitikai légkór cnyhnié-i«ét látják, igaz, iiogy hivatalosan cáfolta" az angol—öles* tárgyalások hírét, de a beavatottak ugy tudják, hogy «/¦ angl kövei nemcsak a Chamberlain beszéd átadása miatt jelent meg a külügyi lüvulalban Uanonúl. Az. angol lapok értesülése is megerősíti azt u leltevést, iwgy a tauácsko-xAso" a nemzetközi békcérlekezlet ösz-K2«hivására vonatkozóan Utókban loly-mk inindaddig, mig va]ami konkrét oiedniéuyt nem hoznak, nem is hozzák •zt nyilvánosságra.
Angol lapok véleménye szerint, lm sikerül megegyezni, akkor Mussolini a német—lengyel «dlontél békés elsi. inilásu érdekében jár körbe, London pedig a Irancía—olasz viszály ügyében Közvetít. E» ügyben eseüeg Lengyel, ország is segíthet, miután Varsó is jö viszonyban van mindkét érdekeli, íéllel. , ( , . i .
Rövid táviratok
ÖNGYILKOSSÁGOT
követeit ej Slavek ezredes, Pilsudst> Ity marsall legbizalmasabb barátja var-
mií lakásán. Az öngyilkosság nagy Feltűnést keltett. Slavek ma hajnalban
luvlt ni\' i; a kóiiu\'ubon, A MAtiVAK-SZLOVÁK
lialárt a vegyesbizottság megállapi-tolla, az egyes községei, birtokviszo-
nyalnak renüezéaére azonban még ma, hétfőn délutáni újból összeül. (A m-szinióldi pontos határ a Zalai Közlöny
Jövtli hirláblája melleit az OMKE kirakatában lévő térképen megtalálható.) AZ ALEXÁNDRETT1
szandzsák kikiáltották Törökországhoz, való csatlakozásukat. Alepo-bon török-barát bizottságok alalcit-tak. i| |
MEGGYILKOLTAK
tegnap déljtán Nakhmimi selkel. A terrorcselekménye*; folytatását kirobbantja a nagy elégedetlenség.
A nagykanizsai honvédezred első hőst baloltja vitéz Szabad}/ Béla záazlőa 7
Még nem tartolta meg zászlószen-telését a nagykanizsai háziezred -és máris gyá\\zfátyol lobog első dtaat-neka hon véd zászlói i. Még nem jöttek össze a m. kir. 38-lk honvéd gya togezred vitézei, hogy megilljék 02-nedn&pyjkat, hogy ünnepeljék a •sárga piiykés« egykori bajtársat, Petőfi Sándort, hogy köszöntsék a szülői házal ; Nagyfai vtzfcát, Ziinyj Miklós ősi városát, amelynek minden porszemét hősi apák és dicső elődök vére festett pirosra\'. Még nem kerültek haza a vártáról, "hová a Magyar Hazb szoUtotta a nagykanizsai honvedeiffit^ahová a magyar Impérium képviseletében mentek, hogy birtukva vegyék ismét a magyar Szent Korona ékkövét, Kárpátalját, ami rablók és latrok kezére került éi" visszaszerezzék Isten esem ber előtt is Jogos tulajdonosának és máris megritkult a bátrak, a vitézek, a hősök első sora. Néhány nap elótt még kedves, meleg liui kéz so-raj érkeztek haza Nagykanizsára, <i kis alhadnagyi lakásba, ahol szerető szülök áJdölag terjesztették ki jobbjukat a Kárpátalján menetelő fiuk arcképe íölé és ma néhányszavas sürgöny mélységes gyászba borította és nesztelen léptekre kény szeritette a kis katona-családot. Fátyolos fthős bajtársak szeme, kezük a puska ravaszán, fagyban-hóban gránitként ví« gyáznak az édes magyar földre, de tekintetük ott rrwréd a hö-i bajtára kihűlt tetemén. Sajgó fájdalommal áhják körül a nagykanizsai honvédek n iiagybeieznai kórház ágyát, 0 hol letakarni fekszik fiatal zászlósuk, akit a legutóbbi napok harcaiban cseh fegyver golyója némított el..., ,
A nagykanizsai honvédek az elsők közül valók voltak, akik tüzba kerültek és csodálatos bátorsággal, a/, idö viszontagságaival is küzdve, tanúságot tettek ragyogó hősiességük-
ről, így vitéz Szabady Béla zászlós, aki mint az Angol -Magyar Bank budapesti \'intézetének tisztviselője vonult be a m. kir. 38-lk gyalogez. redhoz, olyan vitéz magatartási tanúsított, mely példaképül szolgált bajtársainak. Egy ellenséges golyó azonban harcképtelenné telte éa be kellett öl szállítani a nagybercziiui kórházba. Az orvosok mindent elkövettek a fiatal magyar élet megmentéseié, de a golyó belső nemes részeket roncsolt össze és n fiatal hős belehalt sérüléseibe.
Hős volt. Magyar katona: voltl Nagykanizsai honvéd volt. A nagykanizsai háziezred első századénak fiatal tisztje. Méltó fia édesapjának, a frontot járt éa szépen dekorált vitéz. Szabady Béla alhadnagynak* Eletét adta é.s áldozta fel a Magyar Háza oltárán.
A háláidéiról Varga kanizsai főszámvevő vasárnap táviratban érte-sitette édesapját, vitéz Szabady Béla alhadnagyot, aki még aznap elutazott, hogy fia holttestének hazahozatala érdekében intézkedjék.
Horváth Géza nagykanizsai temetkezési vállalkozó vasárnap este halottszállító ajtójával elindult Budapest Ungváron át rJagybereznáru, hogy a hös nagykanizsai datál zászlóst hazahozza. A nagykanizsai hősi temetőben adják ál pihenésié. Ebben a pillanatban még nem tudni, szerdán vagy csütörtökön tesz-e a temetése. | \' >
Vitéz Szabady Béla » nagykanizsai m. kir. aö-lk honvéd gyalogez-¦ed első hősi halottja. Temetésén ott lesznek bajtársai és az egész város lakossága. Sírja a magyar hazaszerelet lángoló oltára, ahová az ifji magyarság elzarándokol p*ro$ beiús ünnepnapokon magyar áldoza losságot merjleni és ttsz,ta, nemes magyar hazaszeretet tanulni.
(B. R.)
ide .ion tönkremegy a lába,
ha nem hord mértékolpőtl
Még ma rendelje meg: PAPP OSZKÁR
oipéizuasternél, Eriiíbet-tór I. az,
Az üzletben fizetés családtag is bejelentési
Még mindig meglehetős bizonytalanság uralkodik a zsidótörvénnyel kapcsolatos értelmiségi bejelentések korul. A gyakorlat is uj és uj kérdéseket \\el tel. Ezekj egyikére a .következőkben világit ni ji Magjar ClpőkjDrOsjkcdők Orszáp)s>Kgv<\'síileléj5ek Nagykanúsáro is ,^-,iegKüldött körlevele, amely Így l^Szól:
<Az értelmiségi kormányhulos ujabban orra nx álláspontra helyexkedlk, hogy áz egyéni cég tulajdonosa is köteles nz üíletében íizetós nélkül s<*. gédkczö"*há«»sliírsiH bejeién leni, még az esetben is, ha á segédkexés nem tart egész napon át, A kormányhulos már korábban arra "z álláspoulrfi
nélkül segédkező kötelezettség alá esik
helyezkedett, hogy a családföl ellátás. ben részesülő s/.uiöket, gyermekéket, egyéb rokonokat vvö, sógor) is \\yc kell jelenteni. Ezen ujab)>i gyakorlatot i. Tagtárs ur tudomására hozzuk és íelliivjuk, méUÓztassék ajánlott [évéiben a kormánybiztos úrral közölni a kimaradt adatokat és ogysrersmlnd a késői liejeient ésre mentességei kérni orra való tekintettel, hogy az erre vonalközt) koriuánybiítossági határozat csak most közöltetett. Kortársi tisi. teletlel: az elnökség..
A cipőkereskedők egyesCUelének ez a közlése minden egyéb szakmára nézve is tájékozásul szolgál.
yfl| 4priHs 4.
VtlághlrU
5. és J. FRANKEL
valódi nyulsztír kalapok
ezen a béten egyes darabok
SzomolAnyinAI P IO-so
Lelkigyakorlatos hírek
Befejeződtek a tihanyi apát lelkigyakorlatai
Három este fürdette n katolikus
fér fi lelkeket Stronimer Viklorin tihanyi bem-és «pál Istenhez emelő smvak ti\'sztiló kristályvizélrt\'n. Három este hallgatta öl a ferencesek plébánia-templomában összegyülekezett férfi-tábor, délutánonként pedig a két kon-grégáció és a MANSz hölgy-gárdája, i\'ilmny ősz apáiura B» eleUapasztaia. tokon át leszurödölt katekéUi bölcs útmutatásaival, közvetlen, meleg eiö. adásának varázsával térítette hallga, tóinál lelkét a Keres niráltoi vezető
útra. Az eredmény rnegmutalkoxott a vasárnap reggeli közős Aidozásbail, amikor férfiak, nök együtt járullak az oltár elé olyan tömegben, ami leg. szebb jutalma volt m latén kertjében pásztorkodó fŐ|>nj>nak és a slkerúlt lelkigyakorlatot rendező egylváikózség-
nek. " !
Megkezdődtek VértesT Frigyes konferencia- beszédei
runcpé fokozií<lik mindig az érdeklődéi Igy nagyhét táján, amikor Kegy-kanizsn férn/vllága várja dr. Vértesi
Frigyes lelkiKyakorlatalL Tizedik éve már, hogy AérWal JcIkigynkorlutoKat lart Nagvkoiiizsán. Sok minden lóriéul, elmúlt, változott atátai, l)e Jöhetett bánni, gazdasági, poUUkaL, világf. válságok sodra, eszmék tűntek eí, elo-
viharzoltak ujak, — hfltároK HtÚAlek újra, emberek és elvek alakultak át,
egy változatlan maradt: — a* Igazság, az örök Ksmiény. S müitho;vv Vértesi ennek és esak ennek a hinkUje, azért nem koptatja el ej Id&M érdeklődési iránta, söt ellenkezőleg, idetarlozanilósággá, szeielctté mélyítette ui idö a pécsi Uieologia tudósának ós a kanizsai katolikus világnak kapcsolatait, A szelíd, jámbor prédikáció nem Vértesi munkaköre. A bátor, leltekkel íelérö, biráló kiállás az Ö váUfaU és nekikészöléssel verteiéit feladata. Nem ringalja el a lelkeket, hanem [elkavarja. Nem a hangulatokra, hajtem a/, észre appellál. Nem simogat, I\'11-neni ostoroz. Nem kényelmes révn-K\'iekel jelentenek Vértesi beszédei, ha-nem komoly munkát a lelkeknek, elmélyülést és széditö magasba lendu-Jést. F.s mégis vele * szárnyal, vele lendül évről-évre Nagykanizsa siá/. és szál férlia, asszonya. HuUUmas ós ]iü-séges lelki családja van ebben a városban Vértesinek és ebben u családban évröi.óvrc több u katollkusabb és eniberebb magyar.
Az idei férfi-leikigyakorlalok tegnap kezdődlek a püspöki biztosság rendezésében a felsölcmploniban. Tartanak még szerdán este is, minden este 7-kor és csütörtökön reggel fél 8-kor záróbeszéd ulán közös szentáldozás.
<Az idei konferencia téma-kőre: —
Krisztus, a férfi.
— Nnptárt Április 4. kedd. Kom. kut. Izidor pk, Protestáns Izidor. — Izj. Nizan hó 15. —
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától oste
óráig (hétfő, exerda, tűntek délután kwtilftn aréu nap nőknek >
T
avaszi divatuidonságok
férfi szövetek, női szövetek,
dlvat.elymek nagy választékban QOLENSZKY DIVATÜZLET Tslafom 027. FS-ut 14.
i9& «PriH« 4
a
¦L^P napig vásárolhat még a Zalai KOz-IQny Vásár-szelvényével, —
amelynek beküldői között 250 pengő értékű jutalmat osztunk kl 1
ím tol¦ti De ül
Blualmas vallomások
Spanyolokról
Egész Spanyolország már n nőmre tieké, de a moziban a filmhíradók még a spanyol n*mtetl előrenyomulás vad harcairól vetítenek elém mcg-reuditö képeket, Szállott hazak füs-lölgő romjai kózt síró asszonyukat, honlalaniut vált árvákat látni a képe. ken, a sebesül tokot szállító kocsisor melleit. A háttérben bombák robbannak és géppuska tűzben rohamrtrjn-dul egy BN csapat. Kl tudja hányan élnek még közülükt A nép liarcéban elvesznek ai egyéni tragédiák. A spanyol népen ayŐxedeJmeskcdett a nemzeti gondolat, mindenki örül és vigad, |)Cdlg hány gyermek tett árva, hány feleség lett özvegy, hány szülő nuurodt egyedül s hány daliás férfiból tett csonka, béna. I>« ezek a Maik még csonka karral \\*gy lábbal is hősök, mint ahogyan a csatatereken elhullót-lak feje fölé is hősies glóriát fon a nagy nemzeti gondolat. Az eszme Így győzi le az embereket.
Mindez a moziban jutotl Cüzcmbe, ahol a vászonról megtépetten és sza. kíUlasan egy spanyol ismerősöm tekintett rám. lekötött karral, kicsit bicegve ballagott Az egyik városba be\\onuló nemzeti csapatok mellett.. Jellegzetes arcát csapzott liaja és sza. kajla ellenére is megismertem.
Közel három oszteudeje találkoztam vc]o és családjával. A spanyol háború kitörésének idejében történt. A kéklő Adria partján élveztem akkoriban a kora őszi meleg napsugarakat és na. ponta találkoztam velük a laurunai szállodában. Akkoriban különben is tele voltak az abbázial és laurflnaj szállodák spanyol menekültekkel. Az Exc*lsk>rban, ahol én is laktam, huszonhat spanyol volt. Hangosak voltak, a fiatalok vidámak, folyton nevetlek, de két csoportra különüllek és nem nagyon barátkoztak senkivel. Az egyik nyolctagú család étkezésnél a szomszéd asztalnál ült, igy ismerkedtünk) össze. Nevüket is tudtam, de akkor megkért, liogy ne írjak róluk s a cédulát, amire felirtatn nevüket, ma már nem találom. De nem is fontos, ügy volt a sok család közül, amilyen tözonyára ezerszámra akadt még az Adria partján és másutt.
Spanyolom régi spanyol nemesi csa. Iádból származott. Odahaza nagy kastélyuk és birtokuk volt, menekülésükkor csak tetemes készpénzt és a csaj. ládi ékszereket hozták magukkal. Elegánsak voltak mindig, sima modorúak, igazi urak. A család három generációt képviselt. A harmadik nemzedék ugyan még pólyában gügyögött, de ő vott a család .szemefénye. A stülők és nagyszülőkön kivrti még két fiatal lány volt a családban és egyiknek udvarlója, vagy vőlegénye. A menyasszony maga volt a megtestesültsxép-ség, de nemcsak a hölgyek, hanem a férfiak is a szó szoros értelmében tökéletesek voltak, Csak egy hibájuk volt: műidig későn Jöttek enni, Egyszer aztán ennek okát ls megtudtam. Egy folyosón laktunk és egyszer a nyitvaíclejíett ajtón láttáin, hogy rádiót szereltek az egyik éjjeliszekrénybe és olt lesik a spanyolországi lüreket.
Egy szép napon aztán ennek Is vége tett Egyik ebéd után feltűnő lehangoltan jöttek le az élterembe. Még "
feketémet szürcsölgettem, mikor megjelentek a terrasszon és azonnal meg-tudtam, hogy Franco haza hívta a külföldre menekült spanyolokat.
S másnap az apa, ftvflafa] férj á> a vőlegény elutaztak. A bucsu megható volt, véletlenül láttam a hallból. Az asszonyok könnyét és sírását a férfiak öntudatos hazaszeretete nem tudta el-apaszUuil. S akkor az upa ezzel búcsúzott:
— Ne sírjatok, (egyetek büszkék, hogy Francé seregében harcolhatunk! Hazánkért! Spanyolországért! P.Ijen o nemzeti Spanyolországi
Az asszonyok ós leányok is éljenez-len és ez mintha megnyugtat la volna ökcl. Többet nem láttam őket sirnl. S a többi spanyollal, - akik között ottmaradtak a férfiak is — mOm érint, keztek többet. A pincér mondta, hogy nzok a köztársaság-pártiak.
Mindez közel három esztendővel e,előtt történt. Ha spanyolokról ha), lottam, sokszor eszembe jutott eddig is ez a család, de most, hogy a tllux-hlrodóban minden kétséget kizárólag viszontláttam a három év előtti spa.
nvol ismerősömet, szinte belém markolt a kérdés: mi történhetett velük? Az ember a filmhíradó tanúsága szerint megsebesült, de vájjon él-c még « Térj Ós a kl*.spanyol szépség vö!c-. gényc? Vájjon látíák-C egymást azóta? Van-e már a családnak otthona, vagy szerteszórva élnek még míndigí
Mindcok olyan kérdések, amelyekre nem lehel válaszolni.
Sorsú" talán örökre Ismeretlen tesz előttem, mégis megmutattak egy kicsit a spanyol belháború, egyéni áldozatából. Mert tagad ha tattan, hogy ebben a nagy nemzeti újjászületésben meghozta a maga áldozatát az apa, nz anya, a hitves és a menyasszony épp ugy, mint az otthonmaradó és apjukért, testvérükéit imádkozó gyermekek, mint a frontokén küzdő férfiak. S ugy érzem, a győzelmi örömön tul ez a nagy áldozatliozaiai > forrasztja össze a nemzeti gondolat eszméjévé), együtt ezt a népet a jövő békés alkotómunkájában. Abban a békében, amelyet hároméves kemény harccal kelteit kiverekednie.
Gráf Ernő
A Keresztény Jótékony Nőegylet és a Zalai Közlöny gyűjtése
Elvámolás a katonáink részére téli holmi gyűjtésére!
Azon u niipon, mint a Föméltósó-> g\'d Asszonyi felhívását a rádió széfr vitte az országban, Nagykanizsán Is megindult a gyftjtés, hogy u kései téH zimankóban meleg holmit futtasson a térsadoAnn a Ruszlnföld sziklái kőzött küzdő honvédemk\'-nek. A gyűjtést eauttat a Keresztény Jótékony Nőegylet és a Zalai Közlöny szerkesztősége közös&n vállalta és végezte. Az eifedmény a következő voll:
A Nőegylet és a szerkesztőség gyűjtésében
készpénzben befolyt összesen 104146 pengő. Ezen kívül természetbeni ndomá-< nyok is érkeztek, ezekről valamint a pénz-adományokról (egy pengőtől kezdve) napfvnta részletes khhLta\'-, lést közölt a Zalai Közlöny. A befolyt készpénzből a Nőegylet höH Igyei mind szükséges holmikat vásárollak, agy hogy a termeszeibe-ni adományokkal együtt
Összesen 1169 darab
téli ruhaneműt küldtek el a Fő-i méltóságú Asszony akciójának elmére Budapestre. A vásárlások az
összes kanizsai kereskedőknél történtek megfelelő arányban. Az elküldött csomagok ÖSsz-sulya
közel 2 métermázsa
voll. A csomagok minden este indultak útnak az aznapi gyűjtés eredményével. A Nőegylet hölgyeil nem csak az (utcánkénti gyűjtéssel végez* tek nagy, eredményes és fáradságos munkát, hanem a vásárlás, csomagolás, varrés, expedÜÓiás is sok nr.pl nehéz munkát es törődést jelenteti. A Nőegylet vezetői, a munkában és gyűjtésben résztvevő tagjai igaz honleányi áldozatkészségről teltek, ujbói tanúbizonyságot.
Elküldtek összesen 117 darab kö-(Öttkabátot, 186 darab meleg alsóruhát, 13 darab meleg inget, 176 pár! meleg harisnyát, 150 darab sált, 13 darab sapkát, 11 pár kesztyűt, 220 pár éi-melcgítö, 182 párknpearuhát, 6 pár lébszárvédÖt, 22 darab has-mclegitöt, 2 pár férdmelegitőt 8 darab szőrme mellényt, 1 darab.meleg mellényt, 1 pár fül védői. 1 pár meleg talpbetétet.
Még nem nyugtázott adoma-1 nyok : Berti Gizella 2 P, Berlin Em-
ma 2 P, Tanító Arpádnó 5* pár ér-mclcgitó és 2 sál, Kiss István László 2 pár zokni, 1 pár\'érmele-gitö, Hulló János 2 darab sál.
BUDAPEST I,
0.43 Torna. — I\'lána hanglemezek. 1 ¦¦¦ 10 Ilimk. - tO.^O Feílolvasás. ~ 10,48 Felolvasás, 1210 A rádió szalonzenekara. — 12.30 Hírek. — 13.20 Időjelzés, idő járásjelentés. — 14.35 Híréit. — .11.50 A rádió műsorának ismertetése, — 15 árfolyanuSlrék,
— 16.10 Arányi Mária előadása. — 10.15 Időjelzés, birok.
17 Hírek szlovák és ruszin nyelven,
— 17.10 Az 1. hkmvéd gyalogezred zenekara. — 17.50 Halász Gyula előadása. — 18.50 Chorin Ferenc, előadása. — 19 rHozaonné — Feszítsd nieg. ¦ Szemelvények a nagyhét! szor-tarlások énekeiből, — 10.45 >Az ör-játék.. Dráma 4 fölvonásban. - 20.30 Budapesti Hangverseny Zenekar, — 21.40 Hirek, Időjárásjcloiités. — 22 Hanglemezek. — 23 Kurina Sinit cigányzenekara. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST n.
18,15 P. BCrmkCy Inna előadása.
— 11) Mezőgazdasági félóra. — 19.30 Bojanka Vaszleva gordonkánk, — 20
^Ilirek. — 20.20 Hanglemezek.\'
8,30 \\ Schrammojzeue. — 12 Déli zOiic. — 15.30 lloswacngc tenorlems-zei. — 10 Szórakoztató zene.
18.20 Részletek operettekből. — 19
beethoveni Tavaszi szonáta. _ 20.10 Dalos-zenés est, -• 21 Bécsi szimfonikusok, — 22.35 Könnyű, és tánczene Botor szopránnal.
Az epekövek, az IdŐSÜIt epe-hólyaggyulladás és a hurutoi sárgaság kezelésében reggelenként, éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Ferenc József keserűvíz, kevés forróvlzzel keverve éa korlyonként bevéve, gyakran rendkívül hatásos. Kérdezze meg orvosát,
-né/.
SSMJAÍ KÖKÖW
?81, Wrfl- t* IjenMkcIjtltet hihetetlen októa vehet u „IDEftL" crfa**!att»n
l\'íl ...I 12.
— Bitdipatll kvél -
Oobbeli meglepődött. ¦•
(ióbbejs német pro jmga miamii lisz te r pesti ta-rtóafcodasa alatt meglá lógatta a Hunnia filmgyárat, ahol épen Tas. nády Maria szerepelt, tnUit ;u íi óra 40 cimü fiira főszereplője. A miniszter még B«r|Ulb51 ismerte Tasnády Máriát és szóbakerrtll, hogy hány magyar színész és színésznő szerepel német filmen; A miniszter deríts mcgleietcs-se) értesült, hogy több uómet filmsztár, akiket, németeknek tartott — mint például lírika v. Telluiajin és HUde v. Slolz — magyarok.
• r
Injekplo
A Páramon ul fümityár :" utóbbi időben sikerek tekiutelál.«a •rőtön hál ¦ térbe fcxorull a többi hullyvvoodi gyárral «eptbeii. Ennek tulajdoni iható, hogy a gyár kát megbízottja most beutazik Ifcicteurépát «s bemutatja a jöv* évi anyag ínir készen Jevő, kiaiuelktKiö filmjeit.
Almápan la hazudik
I)r. Bajtm Péter, az ismert filmproducer, » jövő hónapban készíti el Tamás István .Almában Is hazudik-cimü regényének filmváltozatit.
Filmen lehet Herwnll
A pesÚ napiUrok filmrovat va-alöt néha kínos n-iéiben vannak, mert jÖU a Japzárla és nincs cié$ anyag. Ifly törtéül az «hmilt napikban UJ-h*lyl Józseffel, a kormánylapok tehetséges tpltu filmrovatait tőjével is. Szorult helyzetében Orbók Attilához, a kjtüuö iró-njságiróhoz fordult, vaj. ion nincs.e valami használható film-liíra r
—• Nincs, — felelte Orbók, — dc találjunk ki valamit. Újhelyi topott az ajánlaton: - )íc mit? — kérdezte mohón
— Például azt, hogy Babay Jóska bárom sifuséjét megvette az t\'fa.
— Mennyiért? \' \\
-¦ Írjál 60.000 márkát.
— Pazar! kiáltotta Újhelyi és a bir még aznap még is jelent.
Este Orbók lehangoltan ül a kávé-házi törzsasztalnál, mikor b- toppan Babay.
— Miért vagy ilyen bánatos, édes AUUántf - kérdi, t
— Ugyan kérlek, — legyint Orbók
— agyon dolgozom magam és soha nincs elég pénzem.
— Mert élhetetlen vagy! — kiáltja
büszkén Babay. így kcli\'czt csinálni!
— $s dlcsékvően húzta ki zsebéin)! a lap aznapi számát, Látod, bárom rövid szüzsééit fiO.OOÖ márkát kanok.
— Ez már [genj Gratulálok édes Jóskám - rázta meje^tn Orbók.BnV.av kezét s a kedves fiatal író máig satq tudja, bogy a Iliit Orbók agyallu 1«,
Koy film: 13 km.
Uendkivul érdekes külföldi fümel vásárolt meg agy budape-Ü nlmcég. A letnnt cowboy-Hlinck feltánvadásál jelouti ez a produkció, amelynek eayejöre még nincs magyar elme. A tilm to^ntokesságe, hogy 13.000 méter ;;-ii s íniutáu a.sendes játékfilmek hossza 2400 méter, a mozik négy folytatásban \\diHk czl a filmet, Amely egyébként küllőidén hatalmas sikert amiolt.
U) kamarai tauok
Három befejezett lényt szente-iUU
legutóbb i.ii.r.\'.iiiüiiyi ulé>éa a Film-kainara. Két most készüli ühn forga-tóliőnyv íróját - dr. Uszl Nándort és Szatmári ;*úől — valamint az egyik film nCm kamarai tag főszereplőjét, Tavnády Máriát, fcJ.eUc a kamara lakjai sorába.
Siker I
Magvar--német verzióban kéwiilt el a Hunniában a Variáló csillaga cimü látványos artislafitm. A német verziót a napokban mutatta bo Borlinben dr. Iíingerth János, n Hunnia igazgatója német film&zakkörók elölt. A németi-kel annyira elragadta a sikerült film, Tiogy — mint a film részbeni fimm-szirozói -- átvállalták azt ű főbbet-kólhéget, amely a felvételek soráu keletkezeti. Biugerlli egyébként a napokban hazatér s ho»záJJ0/.d a \'Magyar Gálya cimü cavalittri.sierú történelmi film munkálatainak •lökészité^éhez, a
mely « fejhaialinasabb monstretUht les/\'a magyar filmgyártás keüdtote óta.
Jobb a üsülódkönyv |
Az egyik kedves kis fihusiinésznö, aki ^hetiégtelciiségérüJ és befolyásos pártfogójáról ismeretes, egyik leg-utóbbi filmnél ismét jelentkezett, hogy megszokott s*obaláuy-s-orcj>ét átvegye. A kis szülésznők fizetésüket \'napidiji-hati kapják s Őzért mindig izgalma* kérdés számukra, hogy hány napos a szerep? Szóbanforgó szinószuönk oz-alkalommal nagyon kövoscUc a napok szárnál, mire a gyártási vezető epésen megjegyeztet ,
— Nézd, kedves, lcgokosübb,i ha kivóftod a cselédköu.vtet u szokásos kél heti (elmondással szerződsz. Akkor többé nem lesz vita a napok (eleit.
¦A szinészoöcske ugyanis még sohasem kapolí mást szobalány szerepnél.
TRÜTSCH GUSZTÁV
fűszer- és osemege osztályán
likőrök, pálinkák
poharankínti kimérése
1 liter krém likőr (kimérve) . 1 liter II. r. likőr (kimérve) .
P 3-60 P 2-SO
Jósolgatások a balatoni idényről
Valóban jgy vagyunk a Balatonnal most, mint a tátóü ember volt a gyetekvárávial. Egyik azt mondta neki, biztosan fiu lesz, mert sarkánál lógva vette fel a menyec-ke a keszke-^CtjLTT nőt. A rajfrik arra e.-
\'^r^T7 küdözött, h >gy lény lesz, mett névenapján kocsonyát evett az asszony. Végül is ikrek lellek, hozzá még\'az egyik fii, a másik leány. Ekkor mindkét jós verta a maliét, hogy lém. mégis neki lett igaza. ( t
Hogy a Balaton fiOTSávűl meiinyicn törődnek (bár ezt a-n.igy tőreidéit mind, mind hasznos ós értékes ni inkává lehetne váltani l) ez mosl de-riii tii leginkább, amikor lázas ncki-iranilássai tárgyalnak hivatalos, félhivatalos és érdekeltségi szervek légiói arról, hogy mit U kellene hit tenni... hogyan is lehetna a balatoni idényt nílnéi jobbá, ml/iét forg-.ilmU-sabbá tenni! Szerves és srervotten balatonkultusz Iramlik (mindenfelöl, ami kétségkívül nagyon l> örvendetes jelenség lenne, hi... Ha több vol-
na az^rős, mindent átfogó egysL-akará-s és az adott és várhaló hely* /etünk belátása folytán feltét\'enül szükséges áldozatkészség", mint a jóslások és feltcvéaek kódéban borongó mélabú, ami a leg\'öbb ilyen üggyel\' ftörödést át\'eng!
Az egyik jösolgatás igy hangzik r Majd meglátjátok, hogy a pénzes zsidóság elmaradása \'mennyit fr>g( ártani az Idénynek !... Erre rátold egy másik, hogy bizony igy lesz, mert hát Eetvidek ide, Felvidék od i, ha létszámban jönn^ Is onnan több nyaraló, mint az eiinÁradó zidóság, e/.ck mind soványerszényüek esnem fogják pótolni lezt a nagyigényű 6a jólfugyasztő tömegei !..¦
A harmadik niég tágabb/" terepet igyekezvén jóf4át4írj közbeni táj)kfj> tatiij, egyene-eti ka las záróiéi is he\'y-zetet jósol, rámuUtván a legnagyobb forgalmat jelentett osztrák fs német vondágek tílzott elmaradására és más, külföldi önellátás! torok, véiböi adódó vendégcsökkenési okokra. !
És csak alig egy-k-ttö, aki nem a,
IEGJOB8 Éf ItCVZEBBte
UJŐTTITZ ÜILÍIWS^
BUOftPCÍT IU.KOXTUTH LfldOf-U.1.
kétkedés és uggpdalom osáklyájá-vai boncolná a Balaton nagyon. Is természetes problémáit, hunenv h magyar jövőtakarás eUöké\'lségével, fanatikjs hltlei és lelkes mánkéval hidalna neki a balatonkultusz^tlf,\'
A Balaton oddigléniánkonJártlefli többszöí" és bitjalt, betegségeit pontosan és betéve tudja itt majdnem már o csecsszopó is, mert szinte szsfe-mográf szerűen mindig ugyanaz volt, ami egész nemzetünkéi A nagy konj-ankturás ál-jólét idejön, ugy a reijdl, mint a liberális Irányítás korszakaiban, külföldre hordta aranyi* az n derék társadaiom, amelyik egyeduralkodója volt azoknak a konjunktúráknak, éspedig.- azfért hordta oda, mert neki a Balaton nem volt kellőképpen kulturált hely !
A lobegŐiiigáiJ, ugyn«vTe/íctt »bí-zonytaiané korok, majd gJjda.sagi do konjjnkturák viszont lélektmiolwk\'-bőt nem voltak ulkdbnJoak a baJa-toniojltuszru !
Így a Balatont a Hszteletremélbj, nagy Igyekezetü, de kispénzű Mva* tnios kultusz inunár rendsferes bevezetésen kívül, a gazó^aságilag-kjlturálui tudó, ugywew.nett vagyonos osztályok ugyancsak tiszteletreméltó és si;.ighü kis csoportjai melleit elsősorban mindig a klfjambí\'J rek : tanítók, thzhtfvclök1. iparosok, mankúsok és családtagjai látogatták nagyobbs/.éiiilian és kltarlóan. Árok, akik nemcsak mondják, hanem hitték és akarták is, hogy Ml nagy világon o kivül, niaioaejn számodé holy !« és ha nincs, bát ehhez¦ maradok hü.
A jövő minden coljának léhát elsősorban (ni»en kell küní^iüila, amikor az önellátás óriási szándékolnak hidegborogatása oslllapitgarjn a nagy krízisben a vén Ejarópa testét..-Innen, a jkj-emberekből [... N*jm egykét nagyobb fürdőhely luxussá íej-lesztésévei és külföldi tob*r*6*hUi/í •¦oiiúi-. fújásával lehet a BaUitpno" segíteni ma, niert-egyszerű tágra, józanságra, ön megtartóz Ly*ásru rcu-dezkedjk be az egész világ és ata-viznia-s voíifa ilyenkor »költpkezöés péuztszóró* vendágekre építeni, » mikor az emberiség ivajtyobb része nyoniorjságban van ; gze^kvo a minél nagyobb töniegfbeií a Bü^aíon/a hozható, kisember-töiiiegaki-e pedAg lehet saerves vendégJtuitússzal haliunk ! |
Elsősorban is általános és minden vendégforgalmi szolgálatra, terját ipail éi, kercskedelrrj.1, tcriuétvy18^110 és szolgáltatásokra U UÍírkdÖ U-mitációra van sziikség, aatM a lag-kb*bj> fardőhelyekAii te, a Jegna-gyobb mértékben ellenőriztetve az árdrágítók és kontárok drákói büntetésévei kell tökó\'etessé tennt. Ha a kbember tadja pontosan, hogy a vasuioíi. menpiylt keh flz«Uü;3 ked-vez*öónnyoJ, mibe kerülhet pontosan étkezés, lakás ós más minden- egy balatoni nyaraláson s hogy ezjek fc< lett a méltányosan megállapitandó) árak felelt az állam őrködik szigo-raan, nkkor tud költHég>-eléBt cwlnál-\' nl magának, el mer pjtaznl eeetn\'1 .megkoplalt pénzével akár családjával a Balatonra ! Ha ezt U&téeiót maguk a vendéglátó ipAaisok e» furdőig^utósagoli, községek nemcsak ellenőrzik, hanew eura is fel-használják, h>tgy prakttkii »ttépuyá-rnUatási íikclókaU szerveznek, p.m-
1939 április,*
Ion & méltányoson külkhilált, egy, kél, ha™111 betes nyaralások köUíég-j^yzckévet és ezt propagálják, Nem csjpán irodák Utján, hanem Bajtó-5,1,1, közületek (utján, ea hatá>.>zutfcji) felkcin«népny*naLás kedvét! Aminél méltányosabb áruk kin lakú !h:i tálába*1 magénak nz államnak is példát keli statuálnia azzal, hogy nemi csiik a vasúti személy fuvar költségek? már jói bevált mérséklése, hanem a nyári vendéglátást szolgáló minden
teheráru és gyorsára szállítmány alapot fuvarmérséklésével, minél nagyobb adókedvednél lyekkoi «egilse hozzá a vendéglátó Iparosságot és fiirdöhelyeket a teslvéri árszámitás-hoZ ! Hozzanak áldozatot a megyék és községek is teherbirátrjkhoz mórién » baiatonlcjltusz, érdekében ugy, hogy közköltségen küldjenek rászoruló, érdemes magyar családokat üdülésre... Ezek jubb pixip.igólói lesznek a Balatonnak azután bá>-mily propagandánál ! Igy aztán, ha mestersége se n fokozzuk a bcllorgnl-mát és összefogva akarunk Magyar Éleiét... nem jóslások, hanem pezsgés lesz ilt és lesz jó Idény mindig !
Sxila&sy L\'ijos
— (Előadás a 2. gÖrzl csatáról)
A nagykanizsai járási vitetek rendé-zésében rendkívül érdekes előadást i.n inii vasárnap délelőtt a lU«uin tizika.iermében Szűcs Dezső Ornagj*. Ajt előadáson vitéz BOntzik Lajos járási hadnagy \\ezoLesovcl a vitézek ?8 a várományosok jelenlek meg a hely-őrségi tisztikar nétiány tagján kivül. A köi.cl niasíélór.\'is vatfteltjoé-pes elő-ad&a mindvégig lebilincíeiőcu érdekess ís szemléltetően tanulságos volt. Szűcs i)C/ső saját harctéri feljegyzései és n liivatalos ezre Inaptó alapján u liaJAg;*-ti\'iság elé varázsolta a 17. gyalogezred véres ID15 júliusát. Nagy segilvóuérc volt ebben az a pompás fényképgyűjtemény ^eredeti harctéri fölvételek!), amelyekkel élvezetes ói Irodalmi szépségekben is gazdag előadását csak még szendéi letöbbé tette. A kopár Doberdón a tíznapos nu\'isodik górci csatában hős bátorsággal ós dicsősé-Résen harcolt a 17. gyalogezred, a mily nagy veszteségek kel bár, de visz-szavert minden ellenséges támadást, ti véres, de dicsőséges napokról szóló eföadóst a vitézek nagy élvezettel halj. galták és njeleg tapssal köszönték meg Szűcs őrnagynak.
— (Prohászka emlékezete a Misszióban)
A nagy kanizsai Szociális Misszió méltó módon emlékezett inog vasárnap délelőtt istentisztelet kelétében Székes. tehérvar lángielkü, világhírű püspóké-röl, Prohászka Ottokárról. Torsztenyák László* hlltanár ünnepi szentmisét ce. lehrail, majd költői lendületű beszédében méltatta a magyar katolicizmus büszkeségének, dr. prohászka Ottokárnak ék\'Iét és működését.
»— (Baross Szövetség)
felkéri tagjait, hogy Sáfrán i\'c.enc tagtársunk édCs anyja temetésén niinéJ számosabban jelenjünk meg, találkozás a temető kapunál 4-én, kedden délután háromnegyed 5 órakor. (:)
— (Koszorú megváltás)
(irosz Ferenc elhunyta alkalmából \'lr. Tamás János n Foividéken^\'l-esell liozzátartozók részére kúszom-
megváltás elmén 10 péngöt adományozott.,, t
— Bntorokbaa a Kopaietu-cég vezet, ktodera nüntatermelben a legjobhat a legolcaóbbaa mutatja be, kedvesé Jse* téat teltételt* mellett.
EALAI KOZL0NV
KOMIÉIN
BUTOPvim
Nagy választék! Olcsó árak !
Zábráczky-Reinecz Béla képkiállítás*
még mn és holnap vanmyitvu n Utk:\\. rék Csengery utl épületében. A kanizsai születésű fiatat festő magasrendű szlnlisiín művészet erőteljes, határozóit irányú képviselője, nkjl sok ér-téke.s fővárosi tárlat-siker után most előszór látliat fciülövárosa ónálló kiállítassál. A képek minden/iko komoly hivaiottságrói tanúskodik. Rendkívül olcsók a vásznak közvetlenül a művész kezéből. A tárlat látogatása díjtalan,
(0
Kellemes húsvétja \\m, Bajdeár-cipűt vesz!
Fó-ut 12.
— (A reí. egyházközség évi közgyűlése)
Vasárnap deleiéit lorlotta évi közgyűléséi a nagykanizsai református
egyházbécséi] Kádár Ijijos lelkész elnöklete alatt, aki beható visszapillant láslxui beszámolt a mull eszlend > munkásságáról és eredményeiről, Yé csey Barna városi műszaki tanácsos, egyházközségi gondnok a zárszámadásokat terjesztette fi közgyűlés elé, A prezsbitérlumba két uj tag került: Kovács Nagy Pál államrciidőrség) fő- i
tanácsos, a kapitányság vonetűje) és Zoltán Gáspár telekkőnyvezető. /Pénztárnok lett Zoltán Gáspár. Or./Thol-way Zsigmond prCzsbiter Kádár Lajos lelkészi tevékenységét méltatta meleg szavakban, úgyszintén Farkas se-gédlelkósz működéséi. Majd lelkes magyarsággal rámutatott Horthy Miklós kormányzó nemre Igy ara pitó munkásságára ós a magyar honvédség luxsjcs harcaira. Isten áldását fcérle .Magyarország kormányzójára ós a ma-gyar honvédségre. A kél uj pMzsblter nevében Zoltán Gáspár mondott köszönetet a bizalomért, \\
— (Értesítés)
fcrlesitjük az igen Usrlclt orvos urakat és az igen tisztelt közönséget, hogy gyógyszertáraink naponta váltakozó Sorrendben tartanak éjjeli ügyeletes szolgálatot. Minden gyógyszertár bejáratánál elhelyezeti ügyeletes tábláról tudható meg, liogy mely gyógyszertár soros az éjjeli ügyelet tartásában. Ezenkívül a telefonközpont ér-deklődésre a nap vagy éjszaka bármely órájában közli az ügyeletes gyógyszertár nevét A kiskaniisai gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart. Nagykanizsai gyógyszerészek,
— (A Szanatórium Egyesfllet)
nagykanizsai tüdőbeteg gondozó intézetében március hónapban a rendelő napok alatt 12fi beteget kezeltek. Január t-löl összesen 385 beteg volt
Húsvétra
elegáns akar lenni ? .
akkor vásárolni Virághoz kall menni,
mert ami elegáns, síép és Jó,
«c..k Virág cipő- és divatházban
Ff-att s. aa. a* a kapható.
kezelés alatt. Uj beteg 20 volt a bö folyamán. A gondozónő 75 beteglátogatást végzett, fiöntgöo vizsga 30 eset ben volt. Márciusban 25 beteget segélyeseit az egyesület, inig kiosztottak 775 liter tejel n hónap folyamán.
ZALAI KIS HlRfcK
Az Aetio Catholika nagysikerű ka. lotikus sajtónapot rendezett Kcsrtlw-lyen, , . ( .
A Baross Szö\\ctség készt Ivelyi Mer. \\e/ctc most tortotl közgyűlésén dlia-tározta, hogy önsegélyző inláiményt alakit.
A keszthelyi hetikou strandon, ahol eddig hiányzott at ivóvíz, t»T»»asa»j artézi kutat rumak. f
Ot kócsag tanyá/oil minap a laasxt1-hclyi halászcsárda előtti sekély vM....i. A hideg miatt menekültek oda.
Bérmálásra
aláiiéktárgyak un mWm
¦ óo szolid árban
Bárány István étoréaiié!
kaphatók. Horthy H.-at 3.
— (Hazaérkeztek Olaszországból a kanizsai kirándulók)
A nagykanizsai gimnáziumnak Barla István igazgató vezetésével Olaszországba utazott\' növendékei és azok hozzátartozói most érkeztek., visz-sza két hetes uíjukról a triesiti gyore-vonattal. A \\-ctuk utazott tatai, gimnazisták- tovább folytatták uljukat ha**, felé. |
— (Gépjárművezetól Igazolványok kicserélése)
ügyében korábban hirdetmény j«-lent meg, mely szerint a kteseré/ós 1039 április i-vel megkezdek. A rendőrkapitányság felhívja az érdekellek figyelmét, liogy a kicserélésh.\'z szükséges nyomtatványokaiak a központból való kiutalása még nem toriéul meg, miért is a\'kicserélés a nyom látványok megérkezéséig lialaszlá-st szCnved. Ha már a nyomlatványok rendelkezésre fognak állani, a rondör-kapitányság külön hírtupi turdetinény és falragaszok utján felhívja az ér. dckcltck.t a nyomtatványod fllvéto-lére. A hirdetményt megjelenésig tehát senki ne forduljon a rendőrkapitánysághoz, meri kérelme nem nyerhet elintézési. M. kir. rendőrkapitányság. ,
A BELGA VÁLASZTÁSOK
a kalolikusok győzőimével végződött. A katolikus párt 10 mandátummal töbl>ct: 73-at, a szoiiaJi.sták 6-ark»\\*. sebbet: Ol-ct, a lUierálisok 10-el löh-bcl: a3-at, a Itexisták 10-aj levesebb mandátumot szereitek, mint előző ciklusban ós ugy csak 4 maradt nekik.
A kritikus életkorban reggelenkent éhgyomorra egy-egy pohár természetes v Ferenc Józaei" keserűvíz réges-régóta oevált kllünö baláw házlszer, amely állandó használatra is Igen alkalmas. — Kérdezze meg oivotát.
Eredmények
Svájc—Magyarország 3:1 (1 ;0jv Itocskai-SSK 1 :0 (1 :0). Ferencváros—Ungvári AC 3j2 (1 :3) Pécsi DV—Álba Ilfigia 1 :0 (1 :0). KTSE-SBTC 4:0 (4:0). \\ PVSK-DPAC 5:2 (4:1). ) » ¦ ZsSIi-PüAC 2|0 (í :0). KJIAG-PHIjTC 5,3 (3:3). j
7549?16914
BA1IA1 WtOLOm
1939. áprlll. 4
Az Angol Magyar Bank Rt. igazgatósága, felflgyelőblzott-sága és tisztikara mély megilletődéssel tudatja, hogy az intézet tisztviselője
vitéz Szabady Béla
a m. klr. nagykanizsai 17. honvédgyalogezred e. e. zászlósa
a Szlovákia ellen vivott harcokban súlyosan megsebesült és folyó hó 2-án, élete 25. évében, Nagybereznán, a hazáért hősi halált halt.
Temetése [Nagykanizsán lesz, annak időpontjára nézve még nem történt intézkedés.
Hősi halottunk emlékét kegyelettel őrizzük meg!
Elszomorodó!! szivvel jelentjük ugy a magunk, mint az alulírottak nevében, hogy torrón szeretett drága \\6 édesanya, anyái, nagyanya, illetve rokon
Int
.....t. N*H«tb BorbiU
áldásos életének 80 ik évében a halotti szentségek felvétele után visszaadta Jóeigoa lelkét Teremtőjének.
Drága halódunk földi maiadványait folyó hó Vén délután 5 órakor togjuk a temető halottasházából a rém. kath. hitvallás szertartása szerint beaten teltetni éa a családi sírboltban örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat folyó hó 3-án délelőtt B órakor tog a szenlterencrendlek plébánia-templomában a Mindenhatónakbemutathatni, Nagykanizsa, 1939. április hó 2. A Ta Jd lelh.d mindig h Ásottunk ál!
Sáfria üljön, Ferenc
gyermekei. 6sv. Sifráu JóxüoÍuó bi. Vnidtr-llth Irma, Sáfria Lajoan* sz. Farksa BUrU, Sáfráa Ferenc.** SZ. Goleusxky Kaiglt
menyei.
¦illa, Kraiabel, Irata. Uraló. F« laae, ItVui unokái és a gyáuolá lokoasáf.
(Minden kUlBn ertaaltee helyeit.)
OLCSÓ ÉS JÓ borotvák, ollók, konyhakések, zsebkések, hajvágó gépek, alpacca és chróm-acél evőeszközök
mk
Májon Testvérek- Hl
APRÓHIRDETÉSEK
tű tillér. mlntUn tovibbl nó fl rtllíf, MtkOi
10 nilfl 60 BUáa .rilncUn lovibbl iió 4 llllér.
r— .impun «—í
I BilndenkJ a helyi kereakedÖImál I | éa IptuoeokBál e*emi« bal I
állás
Fás ni luriá mindenest 15 Ikére fehó izek. Deutacíi Ignácné, Klráíy-u. 36. •
ADAS-VlVl*fi!.
Tiszta •káomáac kapható Beleanal tUezer-csernegeketeskedónél, Sugár-ut S3, •
Tenyésztésre alkalmas egy- ét kétéves tehéí íeghorn ff rakok eladók. Só-u. 12. •
LAKAS-OZLETHELYISÉa
Nágywjbáa östtkoatlortoa lakás május i-t-.. klidó. Csangery-ut 7. 916
Király-utca 37. alatt Mtaobla udrail lakás májusra kiadő. . *
K*ttá»a*bán őeszkoraíoitoi lakáa axonnalra vagy majua l-ie kiadó. Bővebbet KtBÍaludy-u. 20. *
Bladák ailHaránkÖk 4-5 méter hoiaiusigban. Arpád-u 12.
Bathory-u. 22. alatt kítiiobéi ndvaii lakáa kiadó. Ugyanott folyton virágzó bokorrózía sok fajban kapható. 954
Kiadó hár*Mu»fcá» előszobás utcai, egyszobás udvari lakás májusra. Baboehay-
uTca 3. 969
KettÓizobái aaraaMlakáa (tltdöwobí-éi autógarázi-naiiriálaMal kerestetik. Megkereséseket .Kettőnek* Jelegére a kiadóba kérünk. *
bútorozott szoba
KUlőnbejáratu elegánaan bulorozott utcai aioba kiadó. Planlná bérbeadó. Labor. Csengíry-ut 22. *
ház és ingatlan
¦la la tan bárányban emeletei, 6 sio-oit, komlortos, villa Wtüaö karban Juli-nyoian, kedveiö fizetési leHételtkkel eladó. Érdeklődni lehet: Hitelbank Marcali. 957
Hnavátra illatszert, locsolót, játékot legolcsóbban Vágónál. Nagy labda-vásár t * \'
Rikócat-u. 29, u. bál elköltözés miatt alaáá. Bővebbet Ssemere-uv9. •
af kam somi nta-
ÉRTESITÍS A nagyérdomll közönaéj- wlvea tudomására a-ia a a-oi i LUI hozom, hogy a fényképak Arait métymm
laaxailllollam és ennek keretén bolül klrakat-bUMHáaaa" "
latos afcolái r«nd«*«k. — üzletszerzőm látogatásaival képeket bemutatja megrondelés céljából.
Kérem a nagyérdemű közönség Bstves pártfogását A kiállítási rendezem:
Nagykanizsa, Fö-ut 10., Ceentraryut l., Horthy Mlklóe-ut 3, szám.
wiiii iíli mim.
ITIU
vaakeraakadaia — Hagykanliee
Kincsem tűzhelyek, The Best kerékpárak, Hungária kerítés toriatok nagy raktára. —
Csengery-ut 40. tz. hit aladó. IMvtb bet Ö.-.V. Rllcce Sandoménat Oyókényea
C62
KÜLÖNFÉLE
Vaalign loló, léaykép klallllaal rendéi kedyeiő átak mellet). Vegyen Ön ia reut a klillllaion. Nagykanlzaa, Pfi-ut 10. Cten-gety-ut 1. Horthy M. a. 3.
Ellflrargu DaHai- éa yUondoíaiáa Kol-Urtlanál, F6-ul 8 •
— ••U.kUUllinmk.l toklnUM mea ntaden Tétalkényazar Beikül. Kopatotp butorárubai.
Mindennapi leveleaéabol öeetegrlljtöri balgánál, régi vagy u] tömegeket, magyart éa uilldl.llt, (elotzlatott gytl|lemó. nyéket barmikor megvételre kereeefc. — Btrfeutta U|oa, a Zalai KoiISny I. eier-kejit5|c. Érdeklődni lehet telefon 78. ai. yflgy aaemétyeaen mindennap d. n. 6— 1 óra luw.il
ZALMI KÖZLOMr
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Kltgaiaaeail N. T. Kagykmliia". Feleloa kiadó: Zalai Kar.ly. Nyomatott i a „Kligaidaai|l n. T. Hagykaaliaa"
ayaadi|áha. NagykaaliaAa. (Niomdttlt lalali Zalai Kir.lyJ
79, gytofrm 78. utol. Hagytauilut, 1858. április 5. szerda ám 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykulut, 1959. április 5. szerda
Felelő* szerkeszti: Barbarita Lajos
-5Ím - (J
MEGSZALUUK míg húsvét eWt ii tegnap ívélugesen megállapltoltha-térrai Magyarországhoz bsátolt kárpátaljai területet.
BOLGÁR-MAGYAR társaság ala-kult Miskolcon, amelyen n pesti bolgár VóYet \'és katonai atasí ls részt-vett ; ;
GOMBOS GYULA szobrát még az Idén leleplezi a 20 tóvcs fennállásai Olimpia MOVE. ! ¦
A MAGYAR FÖLD nem lehet rész vénytársaségl ém. A latifundiumok Ideje lejárt, — hangoztatta Teleki. Mihály miniszter és Bonczos Miklós főispán a MÉP szentesi és csongrádi Ölesén. l
TELEKI Mihály gróf tűldmüvc-lésOgyl miniszter kétnapos körutat tesz Biharban a helyi viszonyok tanulmányozására. ;
JAROSS Andor a Trjrul Szövetség kassal disztáborozásán ismét Igy foglalta össze minden magyar kötelességét : Hinni, enrredelmeskednl ós dolgozni az uj Magyarországért 1
A \'KISPESTI válaszlapokon valamennyi mandátumot a jobboldal Jelöltjei vllték cl, a szociáldemokraták teljes vereségével.
HORTHY MIKLOSNÉ ava,ta fel a szjnyogszigetl MFTR gyennckott-hont. |
AZ ARVIZSUJTOTTA vidékeket megnientette n Tisza : rendklvOl ala csony vízállása hamar felvette a vizel, igy az árvízveszély teljesen el-nnltésa vasúti forgaloim ls hélyre-IIBt,
NEM POLITIZÁLNI, hanem engedelmeskedni és bizni a vezetőkén I — ezt a vitézi regjlát állapították meg a pécsi Vitézi Székház felavatásán. I
MEGKEZDŐDÖTT Budapesten 1600 diák részvélclévrl a bjda. pesti Ifjúsági kongresszus.
A HORVÁT- JUGOSZLÁV tárgya lások Macsek és *C>etkovics közölt kedvezően indultak Zágrábban. |
HORE BELISHA angol hadilgy-mlniszler ipriUs 10-ém többnapos szemUsutra Gibraltárra utazik.
FÖLDRENGÉS Mit Boszniában Bánja Ijjka környékén, a földlökéseket egészen gyengén Somogyban ls érezték néhány, községben.
MADRIDBA?! — mmt most megállapították^ 6OJ00O embert gyilkoltak le a fbrös rémuralom alatt;
A BELGA választások tegnapi eredményevei ismét a Katolikjs PárJ l«l Belgium legerősebb pártja.
XII. PIUS pápa magánkihallgatáson fogadta Xlf.I. AjljtQhz volt sjpiaf
1—1 hónapra és 6—6000 pengőre ítélték a Globns Igazgatóit e zsidótörvény kijátszása miatt
Budapest, április i Az értelmiségi koiTná^biztossúg fcl-jctonléserc a (ilobus nyomdai müin-tézet igazgatói és wzető tisztviseKii vádlóItakként szerepeltek a pesti törvényszéken, mert megállapitoUiik,
liogy zsidó tisztviselőket kisebb, keresztény tiszt viselőket pedig na^jjvobb illctmóiinyel tüntettük fel a kinnttál&s,. bon és olyan zsidó alkalmasunkat, akik magas fizetéseket húznak nem jelentettek be. Bűnösségüket nwgáua-
pitolták és Radványi Miklós igazgatót 1 hónapi fogházra és 0000 poiigö pénzbüntetésre, Ligeti Jenőt i líóiuipi fogházra és 6000 pengő pénzbünle. tésre, mig másik két főtisztviselöt\' 2000 pengő pénzbüntetésre iléltck.
A Balkán is beleszólt a nagy európai rendezkedésbe
A London-Varsó-Bukarest háromszög előfeltétele : — vissza kell adni Bulgáriának Dobrudzsát
menyek miatt, j 1
London, ápdUs 1 Lord Perth római angol nagykő-
uVndon, április i Chamberlain hétfői alsóházi beszéde nem tartalmazóit semmiféle ujabb bejelentést es Így
a világpolitikai hslyzut nem változott.
A\'/, a hlr, hogy Anglia Romániára is kiterjeszti a bizl.«itékot, nem bizo-nyvjlt valómik. A közvélemény azonban még tovóbbm is élénk figyelemmel kiséd Beck lengyei külügyminiszter londoni tárgyalásait.
A News CronicJc jgy értesül, hogy London Moszkvával ls folytatja meg beteléseit. A heiyzet hamm napon belül eldői, — jegyzi meg nz an-got lap. [
London, áprjüs ¦! Azon az alsóházi ülésen, amelyen Chamberlain válaszolt a felszólalásokra, az egyik képviselő megkérdezte, hogy tesz-e Anglia kezdenie1-nyezŐ lépést arranézvo, hogy tárgyalót küld ki a Magyarország át Románia között elintézésre váró kérdé-aek bákéa megvitatására. B-jthler külügyi óllamtilkár válaszolt n felszólalásra és kijelcntolte„ hogy ilyen esetben mindig azegyiky vagy mindkél érdekelt félnek keli kezdeményező lépést tennie.
Visszatérnek a Berlinből hazahívott követek
London, április i Heuderson volt berlini angol követ mint beavatottak tudják - még1 e hó végén visszatér Berlinbe. Ugyancsak ezidőben küldik \\issza a francia nagykövetet is, akit szintén vis/-szahivtok a februári és márciusi cse-
vet ma tárgyal Ciauo olasz külügyminiszterrel. A ma déU kihallgatás háttere Ismeretlen. i
Dobrudzsa visszaadása a kulcsa a délkelet-európai terveknek
I-oiidon, április 4 lt«ek lengyel külügyminiszter és Halifax lord között ma reggel kezdődlek meg a tulajdonképpeni lanárs-icozások. i
(A londoni lapok a .tanácskozásokról írva hangsnlyuzzák, hogy Anglia igyekszik rávenni Ivongyelországot, hogy nocsak az angol -lengyel védelmi egyezményt kössék meg, hanem vonjanak iK\'lc abba néhány délkeJi-Uttrő-
ji.ii .\'ill.iiiiut is.
A Times ezzel ka]K;so[ulhan ugy \'érlesfd, hogy
a román válasz még nem érkezett meg. lizl [ermészelosnek is veszik, uiorl tudják, hogy Romániának előbb « balkáni államokkal keli elintéznie ezt a kérdést.
London, április I iA Daily Tholcgraph Islai uhuiból
részlcles jclcnt4st közöl, amelyben a tudösító elmondja, hogy a Dardanellák kérdésében a tórök kormány liajj-landó engedni a román kormány kérésének, vagyis nyílra hagyja u Romániául baráti rillam\'ok hajói részére & DardanclIákat, de ugyanezt teszi Uulgária részére is, nzzal a kiköi-léssc], hogy Hulgária ós Románia a köztük I6vŐ ellentéteket intézzék el előbb. Tórök politikai körofcbcn
a balkáni béka éa agyenauly előfeltételének tekintik, hogy Románia visszaadja Bulgáriának Dobrudzsát.
.A lörök kormány (lofenai küszöhoju-állö utja alkalmával mindout ei ht kö\\et, liogj- rá^gye (iofencut erte, mert éneikül a b;dkánt államok ogy-sóge soluiscm lesz meg.
Parisban Is a Dardanellákról tárgyalnak
Paris, április I UonnCt francia külügyminiszter tegnap a szovjot, majd az angol nagykövekkel, később pedig a párisi török kö\\cltcl tárgj-alt. A biztonsilgi kérdés, lllct\\* a dardai«aial -fiapu kórdésü került megvitatásra a wegDesz^tesekoii. A párisi Jour luuigoztatja, hogy
Chamberlain tulajdon kép ptn kétoldalú cgj-eztnényt és védelmi szövetsó-KCt akar létrchosni, de nfiúiitat arrti is, hog>- ez még nehézségekbe ütközik. Általában a párisi johhoIdaU lai>ok ma is tiltakoznak «z ismét felmerült terv: Moszkva bevonása ellen.
Törökország nem vont össze csapatokat
[megszállása esetén feUzóUteék a török kormányt, hogy csapataival nyomrjljon eJóne egész AleppÖig\'. -
, Allkara, április 1 Tőrök politikai körökben cáfolják azokat a sajtóban elterjedt híreket, mintha a töírök kormány a határon 60.000 főnyi csapatot vont volna ösz-sze Hatay területének megszállására. Ugyancsak cáfolják azt is, hogy Aleppóban tóiökbarót egyesületek1 nlak-iltak azzal a céUbl, hogy Hatay
nytil királyt.
NÉMETORSZÁGBAN tilos az ellenséges államok ródióinük híreit hallgatni és azokat továbbadni.
VILMA Ixilland királyné májas
23- 26-íi között látogatást (esz Belgiumban. J
ROMÁN lengyei kereskedelmi jiii-ufiszter, Beck bJ/almliSB, Rómjábani
tárgyal, | \'(.\'!:,
Aláírták a magyar—szlovák határ-egyezményt
Bjdapef.t, áprjlis >f A magyar és szlovák határmegél-* pitó vegyes bizottság ma délben aláirta a magyar-szlovák határ megállapításáról szóló jegyzökönyvet.
Bjkmest, április t Di\'c-íány.szky szlovák miniszter az ,egyik b-ikarpstí lap tudósitóiáaiak
babai nomxm
19», áprtUs 5
A ZALAI KÖZLÖNY
„VASAK-VRBSENYE"
Alullrolt cég e szelvény lepe-csételésével igazolom, hogy
aki..................................-utca.....sz.
alatt lakik üzletemben egy pengő értékűm vásárolt.
Pecsét helye.
Megindul a faszAIIIIáa Kárpátaljáról
Budapest, április <t
Kárpátalja visszatérésééi nemcsak közigazgatási ós fcözelfTibisI, "Se sók szociális és gazdasági vonatkozású, intézkedésről is kellett gondoskodni a kormánynak^Kzck közül elsősorban a fa szállitásVa legsürgősebb.
Húzás
Budapest április I Az osztálysors játék mai hazá-sán a íöbb nyciimiényeket a következő számok nyerték: 30.000 pengőit nyert a 1069 sz. sorsjegy. 10-10000 pengőt nyertek a 20.201, 50.121 és n 78.132 sz. sorsjegy. 1000 pengőt a 41.938 sz. sorsjegy nyert-
nyilatkozatot adott és lebben kijelentette, hógya magyar—sz\'ovák ha-f árrendezéssel befejezödipk a határ-incidensek is, mert Magyarországnak semmiféle területi igénye nincs már Szlovákiával sz#mhen és Így a baráti együttműködés feltételei megvannak. Ez elsősorban a kisebbségek részére jelent r^.. előnyt, — mondja a nyilatkozat. ,.; j >\' ,
Amerika pedfíf 5000 repülő-gépet épít
\\o\\\\york, április t Roosc«elt elnök aláirta « védelmi tfn-vény javaslati, amely 350 millió dollárt irányzott elő a légiliatiorö fejlesztésére. Elsősorban 5000 uj repülőgép épitóse szerepel ebben, azonkívül a Panama-csatorna körüli támaszpon-tok megerősítése, illetve nagyarányú löszerrendeles.
A mag minisztertanáoa
Budapest, április i ¦A magyar kormány tagjai ma délelölt 0 órakor ínniiszlerlanácsra gyűltek össze.
Beavatottak értesülést; szerint a kor>.
mány fontos politikai ós gazdasági kérdéseket tárgyalt \'e. Erek nagy réwe Kárpátalja visszatérésébe\' van kapcsolatban. Valoszmünek tartják azt is, hogy a l)clügymiiiiszter javaslata alap. jón a választókerületi beosztást Is letárgyalja már a mai iiuiüszierlanács.
Egy esztendei próbaidő a kitérni szándékozó izraelitáknak
\' i .\'¦ \\ Pozsony, április 1
Az utóbbi belekben a bel- és külpolitikai exraények hatása alatt 300 pozsonyi zsidócsalád tért át a\' református vallásra. Megállapították azonban, hogy azóta sem látogatták az istentiszteleteket, igy most a po-zsoivyi keresztény felekfezetek elh.i-tórozták, hogy csakis egyesztendel tanulási és próbaidő után keresztelik meg a kitérni szándékizó zsidókat. |
k nagykanizsai járás falvai 853 pengőt gyűjtőitek össze a Kormányzóné akciójára
A\' Kárpátokban harcoló honvédek tétlruha-ellátására
" a magyarért, miost pedig a FŐméltó
A nagykanizsai városi gyűjtést « Keresztény Nőegylet és a Zalai Közlöny szerkesztősége már lezárta. M«st érkezett be a nagykanizsai já-ráü gyűjtésének eredménye: — 8B3.B9 pengő készpénzben.
A Járási gyfijtést dr. Lontay Alán főszolgabíró szervezte meg és jegyzői karának >egÜségéwl bmyo\'i\'otta le. Benne van ebben az Összegben a járás minden kis faljja népének adakozása. Sokszor cs;tk fillérek, do ezek a fiUéretk a bibliai szegényasz-szouy garasának jelentőségével esnek a gyűjtés mérlegébe. Egyenesen megható az a hazafias áldozatkészség, iimlrti a kanizsai járás falvai kapcsolódtak be Lontiy főbíró kezdeményezésére legutóbb a Magyar
„ Asszony gyűjtésébe. Az összeget közvetlenül a Kor-mányzónénak küldték el a 19-es csekkszámlán. Az adományok részletes nyugtázására még visszatérünk Most még csak azt állapítjuk meg, hogy u járás tisztikara minden elismerésre érdemes, buzgó, hazafias mainkat végzett ezúttal is.
HtumQtétek uUnl Időszakok ban a régóta bevált, Hstiárt természetes NFerenc József*1 keserüvii kittinö hashajtó, amely a belek tar* talmit biztosan felhígítja és azt csakhamar, fájdalommentesen leve-zeH, Kérdezze meg orvosát
I nagykanizsai tüzérezred halottja:
Csordás György twades
Csak tegnap tdlunk hiit Nagykanizsa kárpátaljai liösl halottjáról, ma ujabb szomorú értesítés érkezett. A Kárpátalja visszafoglalása során derekasan résztvett a hősi harcokból a nagykanizsai Oábor Áron tüzérezred is, amelynek első hOsi haloltja volt a harcok során Csordás György tizedes, esztereg-nyei l.kos, 25 éves földműves. Ellenséges golyó végzett vele. Kato-nil pompával temetlék el március 28-án a nagybereznai róm. kath. temetőben, bajtársai és hozzátarto-
zói részvéte mellett. Családja a h"s tizedet holttestét hazatrozatia és a falu|ában temettél! el. Vitéz Hámory József temetke\'ési vállalkozó ma délelőtt indult el autón, hogy a hős tüzér-tizedes holttestét exhumáltassa és hazahozza. Valószínűleg holnap, érkezik meg Eszleregnyére. ahol őrök pihenőhelyére helyezik Csordás Oyörgyöt, a hős zalai tlzídest. Nagykanizsáról is résztveaznek víg. tisztességén ba|társai, ugy, ahogy ez a magyar hősök végtisztesiégén -illik.
Még egy hősi halott
Sokán emlékeznek még Szabó Lászlóra, a nagykanizsai kit. ügyészség hivatalsegédjére, akit dr: Szabó Lajos táblai elnök magával- vitt Pécsre. Szabó László somogyszení-miklósl születésit fiatalember voll, később megnősüli és kél gyermeke voll. Dr; Szabó Lajos táblai elnök nagyon szerette altisztjét, aki mint keszthelyi huszár őrvezető, nagyon derék magyar kalona Is volt. Most
bevonult és-a kárpátaljai harcokban a borok halálával esett el. Dr. Szabó pécsi táblai elnök intézkedésére holttestét hazahozatták, és ma Pécsett temették el katonai pompával. A honvédség szónoka ét a polgármester búcsúztatta a hősitemetőben. Sokan szeretettel gondolnak Nagykanizsáról is a somogyszent-mlklóii hős huszárra, aki most a pécsi temetőben alussza örök álmát
csütörtökön délután 1 órakor lesz. A holttestet szállító a-jtó szerdán érkezik Nagykanizsára, utána felrava. talozzák a vitézi szókházban, maid csütörtökön I órakor lesz a bjcsuz-tatás az országzászlónál. A temetés-
Vltéz Szabidy Bél* temetése
re Nagykanizsára éltezlk az Angol
Magyar Bank budapesti igazjfató-ságénak ki\'ildfillsége (L A holttestet szállító autót szerdán délután 8 és 5 óra kftzött várják, a József főherceg utca felöl a Sugár uton ál halad
Nemcsak kabát,
máS ÍS Igen olcsó
sOSSS teaiSCSi (s^*ér-i»«i»»jr)
Még ezen a héten lehet jelentkezni a munkácsi országzászló átadási ünnepségre
Kedvezményes viteldijat engedélyezett a MÁV igazgatósága
Szombaton déijtán dr. Krátkylsti ván polgármester elnöklete alatt ösz szeült a rendező bizottság, amely a nvjnkácsi utazást és zászlóátadás ha-i zaflaj ünnepségeit rendezi, hogy be-
lentkezzenek a nrjivkácsí útra. Az iskolákban és intézetekben a lani-lói, illetve tanári kar végzi a szuk$Ó\' ges propagandát az ifjxság kőzött. A leventék soraiban Lakatos István őr-
számoljon eddigi nvjnkésságáról. Dr. ] nagy, testnevelési vezető1, inig
Krátky polgármester eljárt a MAV igazgatóságánál és sikerült is meg-; felelő kedvezményű viteldíjat kieszközölni, ez azonban bizonyos szá-nri utas jelentkezeséhez van kötve. Fontos azért, hogy minél többen jc-
társadaloin körében dr. Tholway, Zsigmond végzi a (szervezés munkáját. Hogy a szervezés egysége-\'eii történjék, minden jelentkező szíveskedjék közvetlen dr. Thoiway Zsigmond postatávirda igazgatóhoz for-
Húsvétra leghasznosabb ajándék Niltényi cipő és harisnya
Gyermek lő pátrtoscipö Nöi antilop divatcipö
23 -26-lg p S\'-, 27-30 lg P 6-so kOM.flI. modellaMi.a P 11-10 Sr-Jtj-lg P (-50 Iuhus P 14-a*, IB-at*Vtól
ílilü siíru Mimiéi I? TI f S öl) Fia sport fslolpC 30-33 lg P 10-80, p 9.M, 10-W. IIM,
-36 P II--, 37-39 PII\'»» loxm P ll.to, t4-BU ft lelfetb
Nöi divatcipfik
Férfi félcipők P lfr8H-tól.
MNILTttUVI 9AMD0R és FI* cipö-Sat«>fca»let« Nogyfcsni.s«r P45*nt 2.
1939. <P\'H1» S
K
. mf napig vásárolhat WLmW még a Zalai KOz-lOny Vásár-szelvényével, — amelynek beküldői kOzOtt
250 pengő értékű jutalmat osztunk ki!
ijjjjjgjgp j isi
dúlni, Sugár ut 14., vagy pedig telefonon 339. szám alá. Minden jo-lentkezéJ kötelez a részvételié. ln» di\'ás Nagyltniiiaióról pünkösd szombatján reggel, h»gy még aznap dél-útón fél 6-re Munkácsra-lehesse.) érkezni. Püizkö-stfvasárnap a zászlók átadása, haz»fios ünnepély, a váras megtekintése, délután pedig az ut folytatása Kassára. Kedden reggel a (árvaság ismét itthon van.
Miután az elhelyezést ós ellátást előre kell biztosítani, dr. Krótky István polgármester felkéri a város közönségét, hogy aki ezen szivet-leikct gyönyörködtető, sitép utazáson, a hazafias tinr-epségeksen. valamint a felvidéki vó>o.sok jneglekin-lé%én részt akar venni, jelentkezzék minél előbb dr, Tholway Zsigmond igazgatónál, hogy a résztvevők pontos szániát-Munkács város vezetöséri gévei és az elszállásoló* rendezőivel vei közölni lehessen.
A munkácsi ünnepségekie u MANSz hölgyküldöttsége dr. Krátky
¦ Istvánná elnökasszony vezetésével ¦magyar rruhábjan indul, a leventék egy díszszázada Lakatos István őr^ nagy,, testnevelési vezetővel. azonkívül n kegyesnendi gimnázium, a Notre Dame leáuiygimnáziun., a felsőkereskedelmi jUkoia, a polgári iskolák növeiídékci, akik gondos vezetés és feiüjgyeiet alatt állanak. Élsz áTlásolás-jkrióJ "ugyancsak a nagykanizsai rendezőség •- dr. Krátky István polgármester vezetésével ¦—¦
¦ gondoskodik. 1 , i "¦
A i rendezés nvunkájának zavartalanságát bíztoshandó,. minden részvevő süngőNon Jelentkezzék oM ¦\'inolway ZTtigmondtiái, az iskolák és intézetek ifjúsága pedig igazgatóiknál, mig a leventék részvételét Lakatos őrnagy intézi.
Örökké\' felejthetetlen hazafias ünnepséget és páraÜanrjl pompás ki-»ándrjlóst jelent a. pünkösdi ut Munkácsra és Kasaára,
ZALAI KIS HÍREK
A keszthelyi MA VAUT íiitóbusz-giirázs építésének földmunkáit mór
hélen megkezdik.
A rendkívüli ft-gyverigyakprJutr^ bevonult Síával József keszthelyi segédjegyző helyettesítésére kKÜgJene. sen Csiszár János dr. jogy*őt rendeljek kJ.
Guzdakör \'ftlakíult Kannacson, a melynek eínoke- Horváth- András lett.
Főcsoporttá nlrtkult -a. 1 tapolcait, fronlharoos csoport. A főcsoport elnöke vitéz Vajda terjos-lett.
Ke:csztiu ment a kocsi Papp György siőhedienosi kfomüve*n. Al keszthelylirornízba került. .
— Saját fcWto é« drőmére asol-|*lé meghlTáSAAk teáz eleget, na a to»Mtó.\'»«1«áetóí« g*ü ¦>ikHa»<lrUl-:l«tít megtekinti, vátelkíuywsr bWHI.
A városi múzeumba került ujabb ajándékok
A március 16-1 megnyitás nagy sikeréhez hozzájárult még az után a kövclkezö napok gyüjtée, melyei a nagykanizsai múzeum vezetősége fáradságot nem kiméivé a legnagyobb sikenel folytatott le.
Az ajándékozások során első he-iyen emliljük meg dr. Krátky Kíván polgármester, Winányfötuiá-csos ériékes meghívó, okmány, prospektus, slb. ajándékát, \'melyet dr. Szűcs László gyüjíött össze a városi múzeumnak. Ugyancsak a polgármester utján a város régi fényképeinek negalivjai és az irredenta emlékinü-pályázal egyik szépgipsz-mintájn is a múzeum tulajdonába meni át.
Dr. Szűcs László t. b- aljegyző adott egy régi tajtbol faragott szivar szipkát, egy szerb (Kanigyorgy.\'vl-esok ciinoéveL pecsét nyom ót, vala nihil régi tujipipát.
Szebcni Dezső tuiitó sokai érő gyüjleinéuyét ajándékozta a váiosj múzeumnak, melyek között kövee-delt lengeri csigák vannak, amit sa> ját maga fejtelt kl baltával :t köv?k közül u Buc ecs (F-.>gai\'asi és Brassói havasok;, tetején 2600 méter magasból, ezenkívül kőkori tárgy (lelőhely : Tárta-völgy, Szépe; mi)t cseppkövek a dimbovicsor;d (Románia) csepp kő barlangból, arauykőzet (Körmöcbánya;, niegkö\\v>edett ba-Inlou-környéki csigák es kecskekör-mók, megkövesedett régi kfgyótojás, Kassa város régi rézmatazotü képe, egy s/.ép perzsa ezüst piaszter, valamint több régi pénzt. - i
Vitéz BenMk Lajos kél értékes okmányt, ibetve kéziratot adományo-zmt.cgyik Lisxnyay Kálmán Kufstein ben (1850) kelt verses levele, másik Pelöfl Zoltán verse, mindkettő cie-deti.
Jelűnek Márk polg. Lk. tanár egy rilka szép gyöngyház nyelű és réz-diszltésü, osztrák Muri diszkardot (XIX-lk század közepe) ajándékozóit a múzeumnak. /
Pintér Ferenc gimn. tanár egy osztrák szuronyt és ¦ opálkő-nyilha-gyet (lelőhely: Tata) ajándékozottá múzeumnak.
Tlbolt Boldizsár ny. tiinitó egy nemek-faragá^u csutorát, cslkóbőr-kuluc-sot, egy szép faragású gyufadobozt es több régi pénzt ajándékozott. , i
Városi Mozgó. Kedd, szerda, csütörtök;!
! /llÉW 3 Müú
3 ni? sziietn!
w
mm
UALCERE
szerepben Yvonne Prlntemps, Plerre Fresnay
Előadások kezdete naponta 6, 7 és 9 Órakor.
Gerócs György német sörös-korsó, Barokk-kori k ipudiszelc, emlékérmek, régi fulölödlsz, stb. ajándékozásával Jéwjll a mu»eam n;obb gyűjtéséhez.
Vitéz Tóth Béla egy orosz (vllág-hábofrjsj puskái, K. Nagy László egy szép c^kóbö^kulacsjjt, Virág Lajos yizinester egy megkövesedetl csigát, Máiy Géza fűzfői tanító gyűjteményét, melyben szép kőkiri balta, véső, római korból pénzek, magyar ezüst (3-1 drb.1 dénárok és poltu-rák, valamint bronz és i-ézpénzek vaunak, ajándékozta a imuzeunmak.
Kuhér Ottó egy régi tűzköve* plsz tolyt, Kovacstcs József régi péim--ket, Pac-sirszky Jór«f elötűitős régi pisztolyt, Miklós Dezső régi pénz é« bankjegyeket, Vai únyl Apdof latmértéket és régi pénzekéi, SQsoldoa György ezüsl pénzeket, Szabó László lakatot és régi pénzeket, Szaller Béla puskaszuronyt, Vörös Elemérregi puskaszuronyl (osztrákl ujándéko-zott a nvjzeumnak. I>
Külön említést é>d.onel Oslkei József diák ajándéka, egy fabot, fam-góssril, amely Biró József iharosbe-rényi pásztor munkája.
Régi pénzeket ajándékoztok : Sárkány István gimn. V. o. t,, Hegedűs Ferenc gimn. II. o. t., HoffmannSán
d»r gimn. IV. o. t. (Ve.p-Wílanus;, Scunán Fei*nc gimn. VI. o. t., Ker. kápolyi László gimn. V. o t. (egy szép német ezüst Uxüéf) több régi pénzt. \',
Szertlcs László gimn. ML o. t.régl (1811) tnjtpipa (leniek faragás) njáu déke érdemei még említést. A látogatás napján beígért ajándékoknak csak egy részé került kiállításra a múzeumban, ugy hogy kígközeiebi* még sok értékes tárgyról írhatunk beszámolót, ami a városi múzeumban látható.
lelilíes húsvétja ta, fii „Ideál\'-cipőt rml
Fö-ut 12.
Székrekedésben iienvedSknél
reggel felkeléikor egy pohár lermé-izele» .Ferenc Mam!" kewrtlvlt • belek eldugulásai gyorsan meg-lullnleli, a gyomor makOdesél clö-moidlila, az anyagcserét megélén-klü, a vért le\'Maslll, az idegeket meg-nyugtalia, s Igy kellemes közérteiét és lokozolt munkakedvet teremi. — Kérdezte meg orvosát.
BAIMI XOZL\'OHf T\\
1838. áptllls S,
A tavasz szenzációja!
Tiszta nyúlszőr férfikalap ifin
BITTER cipő- és divatház.
A zalai zongoraltilaj-donosok figyelmébe!
Zongorahangoláat és Javíttat ,m
angol 6a beoti uieehaiilkájii zongo-iAii ét plnulnóu egyaránt garan-Olával vállal
K ram barge r Vilmos
képesített EongorakéazIU) és hnngoló-mettar, a budápottl Országot Zeneakadémia állandó zongora készítő] a Rafykaalzu, Fflut IS.^tÖldsxlnt 3.
UUDaFUST U
17 Hirek szlovák és rusíiii nyelven,
— 17.10 Az I. honvéd gyalogezred {tfpekara. - 17.30 Halasi Gyuia előadása. - 18.50 Chorln Ferenc eló-adása. — 1!) t Hozsanna — pesillsd meg.- Szemelvények a nagy heti aiar-tarlások énekeiből. - t9.4r> -Az flr-játék.. Drámü 4 [elvonásban, — 20.30
Budapest] Hangverseny Zenekar, -21.40 Hírek, Időjárás jelentós. - 22 Haiigjc iiu\'/i\'k. - 23 Kurinn Simi cigányzenekara. ¦ 0.0.1 Hirek. BUDAPEST II. (8.18 P. Berlnkey irma előadása.
— 10 Mezőgazdasági felár*. \'— 10.30 Bojanka VaasJeva gonionkáiik. — 20 Hirek. - 20.20 Hanglemezek.\'
BECS.
18.20 ítészletek operettekből, — 19 Beethoven: Tavaszi szonáta. — 20.10 Dalos-zenes est. - 21 Bécsi Siíinfoni-kusok. ~ 22.35 Könnyű, és tánczene B«:er szopránnal.
BÉRMÁLÁSRA
pontot ¦.\'(., Iiltm üuitt i 1\'gaiir.ilinddbb ijíndík.
t).l i váUiSittkbiii, mtraiktlt iron k*plul4
ZSOLDOS GYULA
dfitmMttf, íkiiíiín tt liltiiiíiiniíiUf cíjníl rö-ut S. (Koron*-iiHtodIvtl ucmbtn.)
Szerda
BUDAPEST L ,
(1,45 Torna. - Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Hunyady liéiáné előadása, ... 10.45 Felolvasás. — 12.10 Iteiulorzcnekar. — 12.30 Hírek. — 13-20 Időjelzés, jdöjárásjelentés. 1330 Hanglemezek. ¦- 14.35 Hüvia,
— 14.50 A rádió imisoranak dsinerto. tese. — 15 Arfoiyamhirek. — tl(Lt3 DiákféJóra. - 16.45 Időjelzés, rdjek.
17 Hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 17,10 A rádió BzalomC-itekara. -17.45 Dr. Mészáros Józsor olöadása.
— 18.15 Bura Sándor cigányzenekara,
— 10 Tamási Aron elbeszélése. — 10.25 Az Operabál előadása. .Krisz-lns»« I.iszt Ferenc oratóriuma három részben. - Az 1, rész ulán kb. 20.20 Külügyi negyedóra. - K II. rész u. kb. 21.15 Hirek. - Az előadás után kb. 22.25 Időjárásjclenlés. - Majd Bach: Toscata és fuga (d-moll). — 23 Hanglemezek. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
17.45 A rádiii szalonzenekara. — .18.15 Or. Haraszti Emil előadása. ¦ 18.45. Dr. viléz I^jinó Kovács Edit Chopin-müveket zongorázik. — 19.30 Dr. Geréb László előadása. - 20 Hirek. — 20.20 Honglemezek. ~ 21 Sárai Elemér cigányzenekara. — 22 Időjárás jelentés,
Bjtca,
8.30 Szórakoztató zene. — 12 Déli sfls*. — 14.10 Wolf Winfried zongora-lemezei, — 15.30 Részletek a Bajaz-zókból, - 16 Szórakoztatjó x*na.
18.20 ürünvMdd citeramüvész. — 19 Ilyest. _ 20.10 Hamburg tarka estje. - 22,30 Kis r&diázenekar.
Rovatvezető: Dr. Dévat*4, ÍUiUa M-k«
Parisból jelentik...
Mig nálunk csak elvétve lehet látni tavaszi holmikat az időjárás szeszélye miatt, addig Parisban már csak este járnak bundában, de leginkább még este is vastag átmeneti kabátokat viselnek. Nappalra előjöttek az >angyali< kis M kosztümök, rövidek,
11 sikkesek, habos, szt-flí^fcy )ies blúzokkal, szjnes /SnVX Cipőkkel és fantasztl-Js§$í*L jkrjs (avaszi kalapok-kai. I
A párisi nő franci.i elenganciáv-al szereli fel magát a tavaszi esőzésekre is.
Páratlan az A gondosság, körfilta-kintés, ahogy nz eső-toilettekét Összeállítják. Külön szalon van erre a célra. A legdivatosabb most az »csŐ cmx\'inbié*. Pl. piros, kék, fehér és /öld sottfs niglánszerü csőköpeny, ugyanilyen rniyő\\*el, amelynek olyan nyele van és az eniyön fent oiyan-
szinü szegély, amilyen a cipé- és a kalap, na meg a retlkrtl. Fő áz összhang, mondják.
Megjelentek már n kétszínű kosztümök is. Legtöbb á sölétkókkicl van kombitíációbun. Ugy látszik végleg ez lesz az uralkodó szín. Sötétkék szoknya, hozzá sötétkék bordó angóra csikós férfi kabát, persze rövid, sötétkék maroccin blrjz, bordó nyak. kendővel, sötétkék girardi kalap, bordó fátyollal. j
Kalapok ? Te jó Isten ! — kiált fei az ember minden egyes kalap-költemény láttán. Hát jöhet még valami furcsább ? — kérdezzük. Mi az, hogy jöhet! íme, ott a másik oldaton a felelet. Jön ! Félelmesek azok a színes fátyoldis\\zek, színes fátyol elöl, hátjl, köml, arcra, mindenütt.
Parisban nagyon viselik a kiskarj-más, ginirdszerü kalapot, amelyet áh alatt színes fátyoltömeg tart. Szó val nem arcon, hanem áil alatt, az arcot szabadon hagyva, ós esetleg elői vagy hátul széles fátyolmasniban megkötve. Dédanyáink kalapkölteményei, amit a hölgyeit1, nem akarván senkit sem megsérteni, a család fényképalbumából jó\' ismernek, — kismiskák voltak.
Letong kirakata tele van már.len-t nlszríuhákkal, de persze ezkik. a , rul hák nem afféle kisvarrónös vászon,\' vagy miltudonién indosoda olcsósá-t, gok. Egy Lebnjg tennfezn-jha az igen ! Főíavorjtjn egy fehér nyersselyem térd feletti gloknis szoknyás ruha, egybcdolgozva a mellényszerü \'felsőrésszel, amfciek -ugyan széle-s\'-J tett váltai vannak, de rjjjak\' nélkül, azért, mert rosszabb Wö esetén alája
felwhet o viselője egy blúzt. Mindjárt a blruzt is meginutatja : fehér alapon rózsaszín és égszínkék pety-tyes muszlin, puffos ujjnkkal és húzott nyakkal, kis rüssel.
Érdekes bemutatót rendeztek a nagy szalonok a párisi Ritz egyik teadéhtánján. Bemutatták, hr>gy milyen színek állnak jól a szőkéknek] éí milyenek n barnáknak és feketék nek, de természetesen nem felejtkez-lek el n bronzhaj színről sem.
A szőkéknek ezekszerínt a sötétkéket, tfeketét és halványkéket ajánl-i fa. Bániaknak i» fehéret, pirosat &i acélkéket, (bketéknek a rózsaszínt^ zöldet é* a sárgát, végül a bronzok-mik a püízteUWéket, íi vlzzöldct ér> a szürkét.
Nagyon érdekes volt az egész rendezés, mert bekonferált;! a spcüker, hogy ez és ez a szin a szőkének ajánlható, ugyanezt bemutatta a bronzon, vagy a feketén éa rábízta n közönségre, hogy dönts&ii, igaza
volt-e a divfltszaJonosnak, amikor ezt a szint a szőkének ajánlotta. Rendszerint igaza is volt, egyhangúlag megszavazták , i .
Dlvatposla
F, K.-né. RCméJ>n\\ a szürke koszi tümjo jól sikerült. Ha óhajtóa, szistí-sín küldök bluzmínIákat, amit BZtán bozzáilicsztlict a kosztümhöz. Kishú-nak a meglévő és leirt cserkész toillo-tcjélicz sierbitcm semmi más nézd szükséges, mint egy más sapka. És I>ctszo a rfttyülöt nem szabad elveszteni, Odvözkt,
RúzsXka, MalUd. 1. FdoeLo siövclru-luája, ahogy leírja nagyon tetszik, később mikor már lc|«jt kabát nélkül tárni, már lehet rá az egyik zs<?bl>öl kilátszó fehér, feketupenyes muszlin-zsebkendőt. 2. Beígért látogatását örömmel várom. Üdvözlet,
*/»... A bridgeléshez általában nem szoktak külön toiletiet csináltatni, jí\'ir-hal abba, amit délutáni ruhának szánt. Az említett szürke megfelel. Más néni is szükséges hozzá, legfeljebb csali annyi t, liogy jól meg ke 11 tanú Mi i. Üdvözlet, t
F\'mtal ass;o/in. örülök, hogy jó hasi nát vette tanácsaimnak és áron alul is odaadja dolgoztatni a ruhákat, Örülnék, lia kilátásba heí>-czctt Sto. gátasát beváltaná, do akkor hozza magával azokat a holmikat, amik át-alakításra szorulnak, hogy megnézhessem, üdvözlet.
Egy és más a cigányról
Cigányok: régi ojjOrett, operafjgu. rák, filmen cifra, hatásos jeaenotekj érzelgős ^slágerek s füzetes regénycla a grófnő meg a cigánylegény szerei-mérői, ez :i; egyik Kép róluk. A másik, kevésbé kcd\\-ezö az álronumtikát kedvelökaiek: piszkos, rongj-os, tolva}, Kóbor, ravasz népségi
Hogy valójában honnan jöttek, Kicsodák, kevés embert érdekel s ők o közömbösség IdölKiraitolta fátyla alatt nyugodtan élik, nomjá\'d: b a k^Ím-zációtől évezredekre hátramaradt életükéi. ,
Talán az Ősét, a logolsőt valami átok érte, hogy nc legyen nyugta, hona, sehol a világon s kezében mindig vándorbot jegyen, arain a megnyugvás, megbocsátás kis rügye ncra liajt ki soha. Csak azt nem lehet tudni, hogy «z az ős \'honnan a mikor került elő? .,
A legelső irott feljegyzés sícrüit K, u. az V. században porzsin kl- / rálya, egy indián uralkodólói 12.000 cigányt kapott ajándékba, de hogy honnan, kitől, arról hallóit ajkrónika. Mégis, ez a feljegyzés mutatja az utat, hogy a bölcsőjükéi valahol Imli-a relé kell kercanfink.
Európában az első cigánykaraván a XV. szá/ad elején jelent meg, de hogy honnan jöttök, nehéz lett volnu ntcgállapitani, mert a meséjüket, ha kérdezték, mindig a körül menyekbe i. szabták, hol minek az \'előadása vált kedvezőbbé siámukra, Mégis, legtöbbször a ráj-itók lCüdnnnzottjájiak, vall-ták magukat és őshazájuknak legsii-vesebben Egyptomot szerették emle-gcbii. í :
Eleinte szíves fogadtatásban résic sültck mindenfelé. Lengyclországbiui pl. a f Cigány királyok • rendszprínt a lengyel nemesek Komiból kjerultek ki, Oroszországban meg állami birtokon telepitették le Ől«t. Mária Terézia uralkodása alalt lLazilnkJ^m is több kiváltságban részesültek. De Fortuna szekerén allglia ültek okosan\', mert a vüág közvéleménye csaklmmar cl-lenük fordult. Igaz, ennek részmt Ők maguk voltak az okai, mert féktelen szabadságvágyukban soha, selvol nKa alkalmazkodtak az ország törvényeihez, társadalmi formáihoz s a tulojr donjog tisztelet* egyenesen ismeretlen fogalom maradt Számukra, Szerencsétlenségükre még az a hír is lábi»-kapott, hogy kétnek, erre aztán válóban szórnom napok virradtak rájuk, I. Frigyes Vilmos német császár minden is évesnél idősebb cigányt felakasztatott. A francia parlamentben is elrendelték a kiirtásukat, Angliában szintén. A nvegmaradottakat pedig összefogdosták és Afrikába deportálták. Nálunk is százszámra gyilkolták őket a XVIII. század vége felé, mert valószínűleg valami alaptalan rágalom alapján errdjerevésse! vádolták szegényeket. Kiirtani még sem síkéról t selvol sem Őket, sőt a cigány-putrik egyre több gyerekkel teltek
avaszi divatujdonságok
férfi Hívetek, női sz6v«tek,
dlvat..lymek n««y választékban QOLENSZ&Y DITATUZLET T.l.fon: 827. PS-H* 14.
Uri és női dlvatárnkat legolcsóbban
Divatcsarnok, Halmos és Takácsnál
Tekintse meg, árainkat 1
ibban | liiríai. I
1939 toHjteá
hihetetlen olcsón vehet az
„IDEÁL" olp6x1atb«n
Fő-at 12.
íüHi n Wv*Uí végén,
Azóta hosszu századok loüok el es ismét békességben élhetnek. Itt Lln*k köztünk, de\'nem- velünk, mert élet-formájuk azóta sem változott. i;i>uiziU-iónnk, műveltségnek még n legelemibb\' szabályai Is leperegnek rö-ípK s az őshazájukból hozott hagyó. Hiányokhoz csökönyösen ragnszkod-uiik még ma is. A kereszténységet ugyan tehették, részint érdekből, részint kényszerből, de azért az ősi vallásukat s»m hagyták el. Keresztények leltek pogány babonákkal, erkölcsökkel, Hégi vallásuk az. ősök tiszteielén alapúi é- at animizmuson vagyis mlndenbe.i lelket tutaJdonllA-unk, legyen az állat, növény ^ D», vagy akár egy darab kő. A falusi ]>apotaink ínég nia is á legnagyobb gondot okozza egy-egy cigányruj kó megkeresi te. lése, mert sohasem tehet tudni, hogy jiol s mikor keresztelték először. Ügy kis keresztajándékért akár négy-ötször is keresztvíz alá tartatják a gyermcv küket. A nőknek általában varázsba. Inlmnt tulajdonítanak s ezért meglehetős níitiszlekik. Gyógyító, Jövőbelátó, tenyérjóslás, kártyuvelés,, Széfen-csétlenvég elliáritó, vagy szerző erőket tulajdonítanak nekik s kuruzslá,. salkban vakon hisznek.
Nyelvükön meglátszik a nagy vándorlások nyoma, innen is, onnan is felszedtek valamit, perzsa, görög, törők, örmény, sőt magyar s angol Szavakat is lehet találni a nycLvükbat.
foglalkozásukon ép úgy ndn hajlandók változtatni, mint más hagyományaikon. .Ma is ép ugy vályog-vetéssel, kemcJicetapasztássai, kolouv-nárkodással, szegkovácso Lássál foglal-koznak, mint századokkal azelőtt, pa. nalikus konzervatív emberek, minden tijilás.tól^r láznak.
Vezérük az ezüslpltykós vajda, ö adja össze a tuuasulandó fiatat párokat is, akik büszkén vallják, hogy törvényes házasságban élnek, lia a vajda előtt kenyérre é-s sora örök hűséget esküdlek egymásnak.
Európában a legtöbb cigány Orosz-országban ős Romániában 61. Vala. hogy, az évszázadok folyamán az egyes országokban kialakullak a "különböző típusok, igy például a spanyol cigány táncáról és bűvészkedéséről liíres, az énekes cigányok Oroszországban játszanak nagy szeiepct. Hazánkban, a zenéjük s a bandájukról híresek, bar ezeket a cigányokat st\'mmikóp vem lehet a t">bbl közé sorolni, mert a zenésicigányaink már nagyjában polgári életet élnek, Általában a cigány rendkívül fejlett zenei érzék kcj bir.
.Nálunk a cigány problémával először Mária Terézia foglalkozott. Megpróbálta letelepíteni őket, [>«rszc hiába, a kelepek csakhamar kiürültek. Pia, |l. József máskép próbálta megoldani ezt a kérdést. Elvette a gyermekeiket megtiltotta az egymásközti házasságot. Ez u drákói szigor kélséff-klvöl nagyon kegyetlen volt, hisz tudott dolog, hogy a cigány majomszereiénél csüng a gyermekén. A későbbi idők folyamán többszőr próbál. laK cigány-Iskolát létesíteni, de ez sem vezetett eredményre, mert a diákok sorra megszöktek, egy sem akadt közlük, akí kívánatosnak találta volna aj, irások-asás elsajátítását.
Hazánkban legutóbb id. Józsel kir. herceg próbálta gyökeresen megoldani
Bérmálásra
aiMitímsat un Hun
ée szolid árban \\
tíAvány lstrán éteésiníl
kaphatók. Hsrlky M.-at 3.
ZALftl KÖZL\'ONVI
a cigányproblémát, da még az ő türelmes fáradozását sem koronázta siker. Birtokain egész cigány karavánokat szerződtetett s mezei munkára fogta őket. Mindenük meg volt, emberséges bánásmódban részesüllek, rcn des fedést kaplak, mégis egyre ürflll í> terep s az utolsóval a cigány vajda is megszökött. Rendes életre srofctabii őket, ugylátszik, Eem síép szóval,, sem törvénnyel nem lehet. Tűrnek mindent, hideget, meleget, éhezést, baromi sorsot, csak ne érezzenek a fejük telelt semmi Italaimat. Hazájuk az országút, lakásukat otí verik fel, ahol az este adjon Isteni köszönt rájuk. Hullájuk cifra, tarka rongy, « kis cigány purdék rendesén még ennél is kevesebbel, pár tarka gyönggyel is beérik. Táplálékuk a talu döglött disz> nai, baroinfiai s mégis ünek, sznpo. rodnáí, egyáltalán nem fenyegeti a kubai ás veszélye őket. Nyúlánk, vékony alakjukkal^ csillogó szemük, fogakkal, göndör hajukkal ha feltűnnok valahol, még azt sem lehet mondani, hogy n«m szimpatikusak, pedig a tulaj., donjog s a tisztaság Iránt még mu sincs érzékük. Kultúrára s az egész-sógügy legelemibb szabályaira fittyet-
Húsvétra
elegáns akar lenni ?
akkor vásárolni Virághoz kell menni, mert ami elegáns, szép és Jó,
az csak Virág cipő- és divatházban
m« kapható.
F«-Ml S. mm.
hányva vándorolnak évHzAífldok óta s a teljes szabadságérzáso kárpótolja őket éhezéS, rázás, megvetésért. Mi legfeljebb csodálkozva k kiváncsian figyeljük órök menetelő csapataikat és szeretnénk, ha egysíer elemeitek oda, hogy legalább a vágy, az ösztön lelébreijen bennük az iránt, hogy e\'mber voltukra, emberi sorsot Ls él-jeixk, mert addig vándor, sátoros fajuk egy nyitott seb marad Európa kultúrájúba u.
F.
Drl és női divatárukat legolcsóbban
Divatcsarnok, Halmos és Takácsnál ÉÚÉM.
Tekintse meg árainkat I »»
A biztosítóintézetek pénzügyi politikája az ingatlanok felé tolódik
Béldi Déta országgyűlési képviselő interpellációt terjeszteti elő n Kasban n biztosító intenciók élcldijlarlalékiiiak aggályos kihelyezési módjai tárgyában.
A magunk részéről ezt az egész kérdést csak egyetlen/szempontból: a kő-zönsóg, tcitát a biztosítottak érdekei szemszögéből nézhetjük ós bírálhatjuk ej. fís mindjárt elöljáróban meg keli niouitanunk, hogy semmiféle Olyan akciói, nyilatkozatot pCm tartunk cél-sierönekj amely bJzamtaUanság kelté-séie alkalmas. Az utóbbi é\\ek amugy is sokai ártottak az nitátClekkel szembeni kózbiialom tckintctélK\'n, amire pedig nélkülőzhetetlenüt szükség van. Es állapítsuk még, hogy a mngyflr biztosító inté elek egész vonatait becsű leltei rá is szolgáltak a bizalomra,
Béldi Béla azt kifogásolja, hogy a biztosító inlé-eiek hatalntas uigatLy nokba fektetik a biztosítottak pénzét, vagyis az élet-dijtartnlékot. Azt mond. ta, hogy ezáltal súlyos tízmilliók Iw-Dagyiiak és élvonalnak a g.izdasági élei körforgásából. t
A biztosítottaknak egyá ronlos, amikor sor kerül a biztosítási összegek kifi-í-cié-sóie, ímeg legyen a pénzük. Ezéit
kőtik a biztosításokat! Ha Béldi Béta tudna olyan halálosan bizonyos más befektetést mutatni, igazat adnánk abban, hogy ugy ós ott k©li elhelyezni a biztosítottak millióit, ahol semmiféle veszedelem nem ériieii.
Igaz, hogy semmiféle módszer nem halálosan bizonyos. |je oit Játluk, hogy a világháború forrongásait még legjobban minden kőzött — az Ingatlanok állották ki és iarto|Wk meg ói léküket.
Az ingatlanba, különösön liérlul-zakba icklctelt éJet-dijtartalékok mil-iíói meghozzák a maguk kamatait, nőt még egy kis haszontöbbíct in jelen t-kezik, amire szükség is van, mert más oldalon elhelyezett tőkéket nem lehet olyan hasznottiajtóau gyümöl-rsöztetnl.
Ne féltse Béldi Béta a biztosiló Intézetek I\'elúgyek-ti Hatóságát sem ablxan a tekintetben, hogy nem vi-\'gyáz a< Intésetekre, igenis hivatalosan állapítják mag műidig a mcrledek leirilbirálásáiiál, hogy milyen mérőkben történi a házak értékelése ós élő Jogszabály intézkedik arról, hogy az ilyen ingatlan •nem számlikaié maga.
Divatos és tartós
Cl |50 J©
csak ugy lesz,
márkával veszi
Efiycdilrusltó i DíftEI DlVOthíZ
sabb érlékljCn, rnint amelyet a tiszta jövedelemnek ez étalbutosltási dijlar-talék kiszámításabóJ atajml vett ka-mttlláb mellett való tokósítés eredményez, ha azonban a forgolmi érták az Igy kiszámított értékűéi alacsonyabb, azt kell irányadónak venni.
A biztosító inté e ek miniJeu étben kimutatást terjesztenek be a háralk ériekéről ós ezt a felügyeleti Hatóság utűlaM felülbírálja. ínég pelíg komoly szakértők utján. Rs töliblct értéket • inérlegljen szerepeltetni nem enged.
A biztosító intéjelek helyesen Jár-nak el, lui háznkJia fektetik ai «\\i -i -rt íj tartalékol, bár a ltátairu edölt meg. engedték volna, hogy nagyobb mér-lékl>cn vásároljanak -¦ vagy é^-.iic. nek házakat, akkor a blztositottak !^ nagyobb arAnyu valorizációhoz jntot laK volna, nem 5 százalékhoz. Ezzel szemben a németek 20—25 s»ázalékos valorizálást luijlliaitak végre, mert ott nem állott fenn tilalom a biztosítók számára.
Bizonyosak vagyunk benne, hogy a közönség részéről nagy érn^klődésiel várt pénzügyminiszteri válasz, — mely az iulcrjiellációra cl fog Itangzflni — csak mc^erősili a közönség bdíalmát *». biztosító Intézetek gazdálkodásával szemben.
Világhírű
S. és J. FRANKEL
valódi nyúlszőr kalapok
ezen a báten egyes darabok Szomolényinál P 8d-*o
Barbarlts Lafos előadása a GyónI Társaságban
A Gyónt Géza Irodalmi rártaság írJfgraVvin icndes tagját, BarbM^tS Laj.ist, a Zalai Közlöny felelős szerkesztőjét egy előadás miegtartására a l\'ársaság ópiílis havi {elolvasó ü5é>éii. Az irodalmi délután tegnap volt Budapesten, a Patria Magyar HóU és MímVizek Kljbjának diszierinében, nagyrészt írókból és művészekből álló, díszes közönség előtt. Balogh István elnöki megnyitója a magyar földön történt történelmi igazságoszlás első szakaszairól emlékezett meg emelkedett gon-rjolatokkai. Majd méltatta Barhorits Lsijos irodalmi és előadói mjnkáü-ságát a hallgatóság meleg ünneplése közben. Barbarits Lajos — eddigi harcol előadásai után — most.a derűt képviselte a felolvasó Ülés mt> borán. A vÜdéld -jjságirö-életböt, adott elö egy Írj mórral tüzdeltótet-képet, amit a közönség sok kacagással és tapvsai j:italmazolt. A rmisor többi számai novellák, versek ős dalok voltak, tanúságát adván annak a komoly érték-gyüjtó szerepnek,amit- ¦ a Gyóitl Társaság hivatásáyl tűzött ki. Bcnke Tibor, Gyanuath B. János és IS. Novy Anna versei, Benkö And~ rás, Somogyi János elbeszélései, K\'t Németh Gabriella szavalata, ch> Kárpát Zoltán rutén dalai, vitéz Kó-kay István magyar dalai, E. Rády Elza ós Népessy L/Jcta énekszámai); ^ Ságody Otmár zongorajétékn rniaaÉÍ sikert hoztak szerzőknek és elflndókr nak egyaránt. \\ ¦1 ; * i Ú
gMtti turném
Piaol vásárlAenál figyeljen a oégjelKÓere 1
ifj. Petermann J.
kertészet asztalánál vásároljon.
Csak
Légi erók ős a moto-
mechanizált seregtestek szerepe a háború bevezetésében
A világháború elhúzódásának, tehetetlen állásharcainak tanulságai arra a meggondolásra késztették a hatalmakat, hogy háborús konfliktus cselén egymást minél nagyobb meglepetés céljából a fegyveres összeütközést a másikat megelőzve kezdjék meg. A háborús előkészületeket a hiradótechnlka és a kémszolgálat mai fejlettsége mellett eltitkolni nem lehet, de ez napjainkban különben is olyan általános jelenség, hogy nem ebben rejlik a meglepetés ereje és lehetősébe, hanem az ellenségeskedés kezdetének időpontjában. Ez pedig adva van, meri ebben a tekintetben a repülő erők és motorizált csapatok mai gyorsasága mellett 1—2 nap időbeli különbség elegendő ahhoz, hogy az ellenséget a megelőzéssel meglepjék és a kezdeményezés megragadásával az ellenség szándékait és terveit halomra döntsék. A kezdeményezés megragadása azért is fontos, mert minden ;1 lám igyekszik az iltenség területére átvinni a háborút, hogy aaját országát megkímélje legalább a földi erők mindent feldúló harcától, ha már a légierők rombolásaitól egyik fél országa sem maradhat mentes.
Ennek az újszerű háborubevezetésnek eszközei a gyorsseregteslek, ezek közölt is elsősorban a motorizált és mechanizált csapatok és a légi erők. Azonban ezt a módszert sem lehet biztos receptnek tekinteni, mint semmit a háborúban, mert ez ellen az u. n. megrohanás „lerohanás" ellen viszont minden állam igyekszik védekezni a határ megerősítésével és pedig több mélységbe telepített erödvonal rendszerrel a földi erőkkel szemben, a légi erők ellen pedig aktív éa passzív légvédelemmel. Aktív a légelháritás vadász repülőkkel és légvédelmi lüzeszközökkel, passzív a fontos tárgyak rejtésévei és bombabiztos óvóhelyekbe való helyezésével.
Természetesen nem szabad azt képzelni, hogy egy ilyen lerohanás meg sikerülte esetén is eldönti a háború sorsát. Ez a lerohanás nagy erővisionyok közölt csak azt a célt szolgálja, ho^y a tömegerők részére kedvező feltételeket és mozgási szabadságot teremtsen é3 ezáltal a háború időtartamát megrövidítse.
IDŐ
Jóslat:
Élánk dílnyugiti izél, délután iiomolyfoliiők, a homéraeklet etta iám «iily.nl a 10 tok alá.
A Meteorológiai inlozot natykanlzial ¦aegllij-yeioallomiea Jelenti i
HSmanéUet tagnap ette 9 arakor: +102, ma raggal +10-2, Mlbaa +188.
OaaptáekOei.
Hősi naptár
1849 április 4-én délelőtt Klapka GyÖTgy ezredes honvéd hadteste, a
_Dipold Antal őrnagy és
| I8i9. IT. 4.1 Bobics JAnos uKzredes \'— parancsnoksága alatt álló dandárokkal, Tapióbicskénél megtámadta a pest felé hátráló osztrák hadtest utóvédjei, Ekózbeu aionbau a Tápió patak hkljánál keletkezett súlyos harcban, m osztrákok hon védőinket a töltések menti mocsarakba szorították ós már-már válságosra fordult n helyzet, amikor Nttgykát* félőt Damjanich Jáiios tábornok hadt-\'ste avatkozott a harcba és nrl a javunkJpt eldöntötte. Harc közben a híres szegedi 3. és kassni í>. tVöröSSjpkáSi honvédzászlóaljak elszánt szurony roham, inul elfoglalták űz égö hidat, amikózj. ben SebÓ Alajos alezredes huszárjai is a horvát lovasságot fergetegesen megró]lamozIák. A tatásnak eredt császáriakat honvédeúik a felgyújtott fa-\\ Jun ál nyomon követték, A vóros viadalban hősiden végrehajtott szurony -mlianiaikka] kitűntek még gróf Ia\'íiiIii-gCn Karoly és Kiss Pál alezredesek,
valamint Csiillch Ede őrnagy ós a lengyel légió vitel katonái is.
1915 április 4-én a voll székesfehérvári 10. huszárezred Zalescsikltői keletre a Dnyeszter folyó
1910.1?.4. j déli partja mentén ln\'z-- losilott, ami közben Van-
ga János tizedes Dorosouc községnél Kélyi Pál, Teleki Vendel, Daniján István és üricber József huszárokkal együtt, saját kezdeményezéséből átkelt a folyó túlsó partjára, hol egy cserkesz tábori őrsön rajta ütöttek, annak három emberét leküzdötték, a többieket pedig részben megsebesültén, három turnusban áthozlak a folyó déli partjára. Egyben pcJig a zsákmányul ejtett nyolc loval is áthozták, E pom-pás vállakózásukkal u hagyományos huszárvirtusnak szép példáját adták.
McglOftek a fecskék t
Délután fci hal.
A nap utolsó sugarai j frissen e^ctt első tavaszi rápor nyomait csókoljak. A fény még beverődik az ablakon és lámpagyujlás nélkül dolgozhatom.
Íróasztalomnál ülök. A Tavaszról írok éppen, amikor az írógép kattogásán át madár csfrlpclést hallok. Azt hittem haljcinóJok, de n cdid-i pelés egyre erösebb. Abbahagyom a gépelést és fülelek. \' |
A hang a folyosó felől jön. Gsakj nem fecskék ? Rohanok ki. De Igen ! Megjöttek a fecfckék. Két fekete^ frakkos fecske ül a régi fészek széJ lén, vidám ciripelésük nrutatja, hogy mennyire örülnek. Nagy útról jöhettek, de aljg pihennek valamit{ máris csipogva körül röpdösik a régi sárlakást, vizsgálgatják, hol szorul javításra, tatarozásra.
Aztán mintha megbeszélés következne.
S néhány másodperc nrjlva máris kiszukken ¦ fiscskepapa a folyosóajtón. Fecskemama még kettőt sem fordul a fészek takarítása közbcn<] mikor anáris megjclentk párja friss pehely tollal a csőriében.
Honnan szedte ilyen hamar, isten tudja. Akánhot .szerezte, boldog ott-h< nának egy darabja lett épp rjgjy, mint a többi, amelyet egymás ;után hord nagy Igyekezettel.
Elnézem őket még egy darabig, aztán könnyes lesz a szemem. Szemtanúja voltam egy honfoglalásnak ! S megéreztem a fec*kepár boldog nagy őrömét. Megéreztem, mert magom U csak négy hónapja ralítairí fészkel é.> tudom, hogy egy csendes, nyugodt kis fészek, egy meleg kis otthon, több, mint boldogság.
(ff. e.)
||^ FÖÜzlet: FÓ-ut 7. sz.
álcsics ^tsír,s Fest, tisztit
— (Piarista lelkigyakorlatok)
Héttőn délután kezdődtek meg n lelkigyakorlatok a nagy-kanizsai piarista rendházban. A lelkigyakorlatot dr. Végh Árpád theologi.it tanár vezeti es csütörtökön fejezi be.
— (Zalaegerszeg; hősi halottja)
Zalaegerszegnek is van hősi haloltja: Zsiday Árpád zalaegerszegi, biztosítási tisztviselő, aki mbit hadapród-
őrmester vonult be F.gerszegrfir. Ti is a szlovákok repütŐtámadása során se-besült niejf, beszállították az ungvári kórházba, ahol most belehalt sérülő, seibe. Felesége és rokonsága gyitszoija.
ííem hozzák haza, Ungvurott temetik cl ]ll(i gyászripmpSvnC \' :
— TeUntae m*y% a Köpetein Botor-áruháa állandó butorklálUtását isléaec éa oloaó bútorokat kedvező flzetéal teltételekkel vásárolhat.
- (Betörések)
Minap éjjel betörök jártak Rékll János és tfólcxer Jenő janknbegyi hajlékában. Réklilöl füstölthust és élet-mistereket, Ilolczertői pedig vadász, fegyvert és ágyneműket vittek el. A nyomozás megindult a tettesek kézre-kcrltésére. t ; |
l»39. Mii. !
A betörés-kár elleni biztosítás nélkülözhetetlen!
fcRTFSITFSl A nagyérdemű közönség szíves tudomására . V hozom, hogy a MaitkéMk ánN aaélyae
UaxállUottaM éa ennek keretén belül klrekat-kUlllUaval kupcso-atos akoMt r«ne«wii. — Üzletszerzőm látogatásaival a mintaképeket bemutatja nieurendeléa céljából
Kérem a nas yordomii ktiztineág ni vet pártfogásét.
A WAllitá.t rendezem:
aüiDAK navcuncBEi
JegyestctMfi elő ¦¦¦»»hnri 9Wm vaW bumetn/ái WolláÉMál.
Ugyanatt Ella éth*M i iHUffwvz, i.
kapható. - Horthy ftUfcta^j.tST/s.
- (Oáxol&s)
Egy ismcietlen motorkerékpáros Zalaegerszegen elgázolta Horváth Jenő li íves kasxaruízaU jskoiaagrermeket és otthagyta »z uton, A nyomozás megindult annak kiderítésére, hogy ki a lelketlen gázoló.
- (Efy hónapig érvényesek « B. N. V. utazási kedvezményd)
Külföldiek a Budapesti Nemzetközi Vasár utazási igazol ványai alapján a magyar vasutakon és*dunai hajókon engedélyezett 50 százalékos utazási kedvezményt a beutazásnál 1Ö30 április 18-tól május 8-ig, a visszautazásnál április 28-tól május 18-ig vehetik igénybe. Ugyanezek az -időpontok ér-vénycíek a viiumkedmhiéoyre is, ugy liogy egy teljes hónapig tehet a vásár utazási kedvezményeit igénybevenni és az utólagos vízummal Ma. gyarországon tartózkodni. Belföldiek] a vasúti kedvezmény igénybevétel éövl április \'íimoí május 8-ig utalhatnak Budapestre és április 2fi-tói május 14-íg vissza. Az 50 százalékos magyar utazási kedvezményen felül a\'B.\'Ts*. V. utazási igazolványai 21 küirőldf áU&m-han 20—60 százalékos utazási kedvez-menyre jogosítanak. (¦)
- (rintalkoru betörők) Keszthelyen három 11—13 éves gyer
ni*" belopódzott az egj-Ik füszerüz-letbe és a pénztárból 7 pe»0öt ellopott. A tulajdonosnő azonban őszTe-veiio a kis tolvajokat és utánuk futott, a gyerekek ijedtükben eldobálták a pénzt, de igy is esendörkézre derültek és nekik kellelt összeszedniük az elszórt pénzt is. Fiatalkorúak bírája eta Kerülnek, - , f t |
Kaptán Apíilta ö. szerda. Kom.
kat Fer. Vince. Proteatáaa Vinee. -Iar. Nlxan hó 16. -
OtWflrtlÖ nyitva reggo! 6 órától este * 8 óráig (bétíö, wwxdu, yéutok délután keddee «t«M\' nuv oáknsk > \' m >Satertiláimáwiaart tekiatw meg Bainded\'véteHtóByw.w nálklL Kopatata butorúruhaa.
Irak s7 éves királyát halálos autószBreticsélIertííg érte
i Bagdad, április f Az iraki király, a.27 eves Gltail az ejí^aka ívjtobakset köo-ctkezt^-ben meghalt. Maga vezette ajtójával a kirilyi palota előtt e)f«íl fcl<S
teljes sebe«dgiei \'njelaWaladt egy, Vitlairyfiszlopnak. A\'-király\'kopwya-alapi lőrést szen,\\«dett és kevéssel éjfél után meghalt.\' Utóda, a 1ron-lörökös a 3 éves Fey" Sol eralr.
Havelka tesz a cwti\'morva protektorátus clriOite, licly«lt«t>e Gafda
\' i l Pnjga, áplíH» *
A c^eh-mpjrva protektorálris kormánya ma vagy hobrflp tUak-jl mCR. Elnöke Havelka lesz, Haoha birJ>\'-ntasa, jnlg nelyptter*\' Oajdii tábornok. {
Ezzel kapchülatban |eUuitlk, lr"iü a német csapatokoj^yníazét vlss^-vonjík a birodalom régt területére; Egyébként Nerjráthibíro is holnap
lep. tj) ttivatabibí, , i , !
ZALAI KÖgjOrtV
A „ vétó* Krása" slkara Montrealban
Emlékeznek a. kahi*?ai\\vizi-xport-kedvelök a >vörös Krásá*-ra. (Nem csak diáktársai, hanem .a sportkö-zónseg is igy becézte.) K\'á-w ~ mint unnak idején megírtsk — künn van Montrealban a - Maédo/iald-Collegében, ahol a kanizsai giniiaíziuin után közgazdasági tanulmányokat végez, de ott is in*jgini«nidt lelkes sportembernek. Mfnt a The Mao News angol ujáig egyik legutóbbi száma Írja, a >vőroa Krása* olt is derekasan megállta helyét. Egy felhőkarcoló 20-lk emeletén, hatalmas tornateremben zajlott le egy kardvivó ver.\'eny, melyben Montreal legjobb kardvivói szerepeltek, Mikor meg-t adták, tíogy egy magyar vivó is vart a csapatban, mindegyik inár a verseny előtt tnegkérte, hogy vivjon meg vele, aminek elegei is tett. Minden partnerével szemben derekasan megállta ft helyét, csak egy szép, fiatar WnivoVleáiiy győzte le a végén, akiről kiderült. hogy a kerület hölgy törvlvó bajnoknője.
A versenyben Krása a Macdonald csapat tagja volt, niig ellenfelei a Svn Lif csapatáé. Macdonald csapat — Írja az angoi.-lap - támadásban igen jó tonnát ina tátott, de a jobban trenírozott Sun Llfcvfvók II :33 arányban legyőzték.
A vivómérkőzÓR egyéni csillaga azonban kétségkívül a »Red Krás-U volt, irja a The Mac News. aki tőr-vivÓ menetei közül csak egyet ve-szitett és.art is a Sjh Ufc-csapatelh sö mestere ellőné* aki kardban dicstelen visszavon jlá^ra kényszeri-tetic valamennyi ellenfelét. A »vö-rö*« néhány akciója folytatja a lap — el len re lei ne/ olywn benyomást gyakorolt, amely még jó néJtány hétjgemlétoonete* auamd ós a benrj-tató összejöveteleknél még néhányszor szakszert! megtwszéiés tárgyát fogja képezni.
Péosbeszedól állásra pályázati hirdetmény.
A Nagykanizsai Emberbarát Te-mttkezési Egyesület pá\'yázatot btr* det Nagykanizsa területére pénz-beszedőt Álléjia. Javadalmazás a beszedett Összeg 10%-a. írásbeli pályázatot az Egyesület elmére postán kell beadni folyó lift 10-lg. A megválasztott pénzbeszedőnek az Egyesület válaiztmánya által meg: állapítandó összegű óvadékot kell lelenni.
•ii ElaOkaég.
Nagy választék! Olcsó árak!
Lebrun marad a francia köztársaság elnöke
! i , Párjs, április 1
A francia fővárosban a köztársasági elnökválasztás hangulata uralkodik. Lebrun elnök elfogadta u je-löltetést. A párok rjgyan még nem egyezlek meg, de politikai körök már biztosra vetfzjfc, hogy Lab-rm marad az elnök. Ez azért is jelentős"
volna, mert ez esetben nem kellene a kormánynak a hagyományokhoz képest lemondania és megtarthatná a november 30-ig megszavazott kivételes hatályú intézkedési jogot, a mi a mostani nemzetközi helyzetben icndkiviii fontos.
Keliemes meglepetés húsvétra
a FibrÓ márkás tlazta selyem nyakkendői.
Kapható
BITTÉR cip6- és divatház.
TEUTSCH GUSZTÁV
fűszer- is csamageosztályán
likőrök, pálinkák
poharanklnti kiméress
1 liter krém likőr (kimérve) . 1 liter II. r. likőr (kimérve) .
P 3-60 P 2-50
Hirdessen o Zolái Közlönyben
Női nadrág... 1.20-tai
Nfil kombiné.. 2 30.,
Női harisnya.. 140 „
Retiklllök
3.10,.
BoxretikUI... .5.50 ¦¦ Bőrkesztyű.., 3.90 „
I
B«-, iV..Il- .•. gy«r- I
...li.llvnl.IMu:!! kltOnS mlo5.iab.-i I 1 „ ;< " i \', n b !• \'. I
Brónyal Divatház
Horthy Hlklój-ut I. szám
Disikuliuiuai liliinz lállalat
MENETRENDJE
érvényes 1938. október 3-tól.
ErxaébaMór—Vasútállomás
V.I:.lll.illlH|..\'lM.!
4\'30 5\'26 78Í S\'20 11-M 13 8«
1400
16-S5
17 2»
II*
200» 23M
Latanyai itianalpand
WujMIU. l\'U Ki .,:.,<,.!..if.-k.7sl
«..,,¦¦\'¦\'\'.\'.?11 J. 1400 l.,l: ,,!,..\',!. II\'IO
4.
ZALAI KÖZLÖNY
ibm aprili» 5.
Ne törfe a fefét! a legolcsóbb
és legkedvesebb húsvéti ajándéka
Dunántúli"
rum, tlkór, gyűmSIcapálliika, brandy.
Mindenütt kérje!
•9
KbWiinapk: K:íJLiT8^r::RrSrfti.,.,35:

Dunántúli Qazdaaágj 8«»a«of*ro»ok SzaazllnomltA Ri. Nagykanizsa, Erzsébet klrálj né-tér 12.
íimntos, Mbfl Hit
Sinírox kfl»éfózön
készíthetünk.
Kapható: V4—V2—1—1\'/2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre
DRÁVAVÖLGY.-néí
Sugár-Ut 2. nn
Páratlan kedvezmény a Zalai K5zl6ny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(vi., Podmaniozky-utoa b.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfojtlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
Melyik ?
„Ciklon*1 Reíent"
a legjobb
férfi- i nifi kerékpár.
Olcsón rétmlatfizettapi, |a kapható ¦ .
Szabó Antal Nagykanlsaa, F8-u« 5,
M. kir. minisztérium 990/1939. M. B. számú rendeletében előirt
Ilit
kapható
laput kíÉÉilali).
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
ezt íajlassa;
» ******** « « ¦ «.....•.................-----ri-.....-i-n -1 -1-1 -i-i-i-nrrvrii-irvi ronnn wnimm
APRÓHIRDETÉSEK
RpröhlrdaUt ttlja «aaarnap »4 HHB*yri*l> 10 siílf 66 llllér, mlnd*rt további iro fl (lllAi, Mlkft.nvp H uosa SO nitáf. mtniJan toíábbl uó i llliér.
Ajj.Aís
R.ggell órákra takarlMaC keieitellk. Jalanlkoié. dtlalSIt 12 áráig Sugár-.l lí/c. ¦ 917
adAs- vétel
2 drb csukott aaemélvaiHl* 4. egy
axlró-nyomo kilt olcsón eűdó. Kaulmanrt Mano, telelőn 222. «17
T<rssk»nr««ll km* eladó Nngy-kanliaán, Alula-n. 41. azím. Qlbcr. 87.1
Kisebb is nagyobb péMa«8«fcf*4Hr eludo, Érdeklődik .Kifogástalan." lellgén Miilób.ni adják le clmllkcl VI\'.
lakAs-Ozlethfxyiséo .
¦éanssatbAe* öiaakomfortos 1. emeleti lakát, CsengerT-ut 14, kiadó. 3
ház és ingatlan
~ ateEtrMakaratqrau tmelelei, S sió-bit, komfortos, villa kltllnó ksrban Juta-nyoun, liedveiö llietstl lellilelekkel eladó. Érdeklődni lehet: Hitelbank Marcali. »7
Miaut., magán- 4a Mrhiiakal, azólol, isidet, retet olcsón, esetleg réai-lelre Is kamllt. Papp, Telekiül I
Athelyezás miatt alkalmi áron m\\aéi belleiQlelen négyszobás lürdosiobás tia-lldlbáz kerttel, kálazobáa lurdóaiobi\'al pedig bárbeadó. — BJvebbet Horvátbnsl. Sugárul 42 915
kOlOnfélb__
Mindennapi leveleséiből ösiMgyöllölt Mtreaat, régi vagy nj tömegekéi, magyart éa ktillOldlt, leloailaloll gyU|terná-nyéket bármikor megvételre keretek. — Bíibarlta UJoa, > Zalai KOiIOny f. aaer-keulók. Érdeklődni leket tílelon 7a tt. vagy személyesen mindennap d. n. 6—7 óra ktüott.
ZaUII KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja : „Ktigu4iai)l H. T. Nagyk.aliti". Felelőt kiadó: Zalai Káraly. Nyomatott i - „Khiazáaaiil li. T, Naaykanliaa"
¦y«B4á]4kaa ttaiykaalrtaa. (NyomdUrt lalati Zalai KiraW
7400
. 78a ftrlolyun 79 szirti
Nígykiolm, 1989. április 6. csütörtök
Ara 12 mi.
\' ¦ LIT I K A 1 NAPILAP
As kkmáŐMantiit Vita Hl mie».
Felelte szerkesztő: Barbarlts Lajos
EloOutéai ám: «gy bóra t peoffö 40 BOAT. Sr*jVeJií6*éfii éa ktadähiraUll Ueldom 78. uu
A férfi Srlszfns
(¦ÓZ; Bocsássa meg a^llágtörtéitc-Icin, amely igazságot tévő vajúdások csodálatos, keserves óráiban dübörög körülöttünk, — bocsássa meg hogy ebben a pillanatban nem benne találja az újságíró a nap legnagyobb eseményét. Bocsássa meg a Downing Street, hogy néhány órára elszakadtak áz idegszálatnk az angol—lengyel tárgyalások sorsdöntői folyamatának feszült figyeléséi öl. Bocsássa meg a washingtoni Fehér Ház, hogy nem tudunk eléggé meglendülni R.io ewelt elnök tegnapi aláírásán, amellyel újra féJniUUird dollárnak vérszomjas fegyverekké kovecsolódását szenteltette, Bocsás. sa meg a sustorgó, kavargó belpolitika\', a<éna, hogy most netu köti 1c figyelmünket se választások jóslala, se a törvényhozás labdajátéka javaslatokkal. Bocsásson nug mindenki, aki nem volt ott tegnap este a felső templom bán és Így elképzelni sem tudja, mekkora esemény volt é.*t maradt a férfi-lélek számára nz az ötnegyedóra, ami alatt dr. Vérted ÍMgyes Krisztus magasztos térít* ságának kemény arcvonásalt szinte beleégette hallgatóságénak élő, dobogó, meleg szivébe. Egy -aj, o ma emberéhez közetebb álló Krisztus alakja világosodott meg a lelkekben. Ez a Krisztus — szinte érezni kellett — lehajolt az igéket befogadók gondredős homloka fölé és testve-\' rétiek fogadott valamennyiünket. Az ö>ök Krisztus ez, az örök embertestvér, - az igazi Krisztus. Akit eddig a férfi-világ elérhetetlen magasságokban érezhetett a sorsa, iiz élete felett, a végtelen szédítő távlataiban, azt most megláthatta mint a férfi-élet Krisztusát, a velünk, bennünk lévőt, az önmagában végtelent, de csak általunk élőt. Ez a Krisztus külépelt a képkeietek sablonéiból., leszállt a hideg kötalapzttlok\'ól,szétfeszítette az imaknnyv-lapok merev kapcsait és odaállt az élet mesgyéit tipió férfi-sorok közé, velünk menetelni, velünk küzdeni, velünk lenni a földi <ög emberének, isteni rendeltetés hordozójának, velünk lenni — férfinek, embernek, kereszténynek: Megtanultuk, hogy Krtsztus nem valami elvont, álomszerű áhttat-kőz* pontja a féifi-léíeknck, hanem a férfi-élet tartalma, örökérvényű törvénykönyve, amelynek betűi nem kőtáblákra, hanem hjsba-vérl.e, agy. tekercsekbe Írott valóságok, kötelező erővel n férfi Krisztus számára éppen ugy, mint, a vliág végezetéig minden Isterrhasonunáíra, aki erre a legnagyobb csodálta és legmagasztosabb dinre méltó akar maradni. Kinyitotta Vértesi a férfi-tábor szómét, hogy lássák az Isten-embert ne csak dicsfénnyel övezett kisdednek, ne csak szánalomra méltó sapnrejl dönek, ne csak szelídnek és alázatosnak, hanem lássák a férfi-sors minden vonatkozáséban eleven, erős, kemény, felelős férfinek. Mennyi ffrrfjp-típjs volt mór dlyati-ideál aj töiténclMr során ! Tegnap este\'meg kellett lalálhia Vértesi ininddii hall-
Ellentámadást keid a tengely, ha sikerUlniek Löndow bakerfitésií tervei
Londonban folytatják a lengyel-angol tárgyalásokat
| London, április 5 A londoni tárgyalások tovább tartanak. A kétoldalú szerződés irányában tájékozódó tanácskozások folynak. A lapok hangsúlyozzák, hogy megértik Lengyelország idegességét, amikor nem akar a szovjettel együtt működni és vonakodik*-egyik szomszédjával szövetséget kötni a másik szomszéd ellen. ;
Arra is rámutatnak az angol lu-pok, hogy a kétoldalú segélynyújtási egyezmény csak akkor ér valamit, ha az önműködőlég és minden esetben életbe lép. Alapos meggondolást kíván tehát, mert utólagos pótmagyarázatokkal és halogató (értelmezés esetén Lengyelország nem ér semmit az angol garanciával, tehát nem lehet lossz néven venni Varsótól, ha alaposan meggondolja a dolgot. Azonkívül kfíjl:égtelen azt is, hogy Lengyelország fenn akarja tartani a jó viszonyt minden szomszédjával. ¦
Berlin kész visszaütni
Róma, április 5 Az egyes fővárosokból érkező j2-Ientéfek szerint az angol és francia diplomáciai mesterkedés egy uj szentszövetséget akar összehozni. Az uj blokk célja : a tengely gyengi-té.e és a természetes jogok és követeié- ékkel való szembehelyezkedés.
A romai lapok ezzel az értesüléssel kapcsolatban rámutatnak arna, hogy ha az angol kormánynak bekerítést terve sikerül, akkor a tengely feltétlen ellentámadásba megy át. Németország ez esetben haladéktalanul megkezdi dlplomádii, gazdasági és propaganda-tevékenységét, elsősorban azokon a gyarmatokon és protektorátusokon, ahol Angliát keserű meglepetések térhetik,Felmond-ja természetesén a hajózási egyezményt is, de -ugyanakkor meggyorsítja fegyverkezését is, hogy még jobban kihangsúlyozza már eddig is túlsúlyban levő fölényét.
London ideges
l ojiilüii. április ö Londonban igen nagy rellünésli kelteti lord Slanhojie éjszakai beszéde, amelyei egy uj repülőanyahajón tar. tolt banketten mondott. A lord az üres széksorokra mutatva közölte, liogy ezek ac urak azért nem lehetnek jelen az Ünnepségei)* meri parancsot kaplak, hogy azonnal foglalják el he
lyeikcl a légelhárító ütegek melleit, A kormány a nagy visszhangot kei-telt beszéd nyüvájws^ágrahozatalát meg akarta akadályozni, de azt niaga lord Slanhope közölte rádión a nyilvánossággal. ! ;
Az olasz-albán „viszály"
Róma, április 5 A Buri-i rádióállomás közölte, hogy
az olasz—albán viszályról terjesztett
külföldi hírek nem felelnek meg a valóságnak.
ttlaszorsiág közismerten jóviszom t tart fenn Albániával ós í«in területi épségét, sem függetlenségét nem veszélyezteti, A megbeszélések egy védelmi szövetség létrelioiásáről folyhatnak, minden más külföldi hircszto-lós rosszakaratú rágalom.
Az erdélyi magyar követelések zátonyán megfeneklett a román-angol védelmi szövetség
London, április 5 A londoni sajtó megállapítja, hogy a tárgyalások kielégítő eredményt hozlak, bár még az összes akadályokat nem sikerült elhárítani. A jelek szerint sikerül Lengyelországgal két oldatj kapcsolatot létrehozni, de minden további és szélesebb körű biztonsági iendszer elé komoly- és szinte leküzdhetetlen akadályok tornyosultak. Egyik akadály az, hogy VazaÖ semmi körülmények között nem akar a szovjettel együttműködni, a másik pedig az, hogy Varsó állandóan hangoztatja, hogy Magyar országgal a testvéri és az évezredes baráti jóVBJszbnyt fenn akarja tartani. ( |
A párisi sajtó is ugy értesül, hogy Beck többször hangsúlyozta Londonban, hogy Magyarország miatt nem helyesli Románia bevonását.
A Daily Mail Így Ír; Délkeícteuró-pában a helyzet megoldása a legnagyobb politikai bölcsességet kívánja. Az évszázadok óta felgyülemlett ellentéteket a trianoni béke csak te* tézte. Ha Anglia léhát Romániá<a is kiterjeszti a biztonsági rendszertj ezzel csak Magyarország ellenséget? kedését váltják ki. A magyarság ¦ugyanis minden icndelkezésére álló eszközt megragad, hogy a trianoni igazságtalanságot, amely Erdélyi 2 millió magyarral elszakította, jóvátegye.
Más lapok is hangsúlyozlak, hogy a román—angol kölcsönös segílyn.vújítás Magyarország erdélyi köveleloscvi-nek zátonyán megfenek kit.
Egyes la|>ok ugyan ugy értelmezik, hogy csak erőszakos külső beavatkozás esetén nyújtanának Romániának segítséget, te-hát a magyarok méltányos és jogszerű követelésnek kielégítését nem zárná ki az angol terv.
London háborús hírekkel akar nyomást gyakorolni Romániára
llóma, április Olasz politikai körökben élénk fel-tünést kclic:tc az a bukaresti1 jelentés,
amely Szerint Bukarestben tegnap este nagy rémületet keltett nz a lúr, hogy
iá hirie Románia is azonnal behívta a tartalékosokat, sőt lelielségesiiek tart Iák, hogy Gafencu küszöbönálló külföldi útját ts elhalasztja, . A hírrel kapcsolatban incgállnpitot... hogy a háborús rémhír Lon-
Itnlgária a dobrmlzsai hatarrésscn { donbÓl terjedt\' el, mert London így nagy csapatokat vont össze, , akar nyomást gyakorolni Romániára.
--o-~-^^^^^^^^
Ezer pozsonyi magyartól elvették a nyugdiját .
Neurath dr. ma foglalja el Prágában hivatalát
Prága, úprili\' 5 Nejrath dr. birodalmi protektor ma. érkezik Prágába, hogy elfoglalja a Oeh-morva protektorátus legfőbb vezetői székét. Prága ünnepi díszt
gatójénak az egyetlen, ö\'Ök férfi-ideáit a Megváltó fenséges férfbsá-gában. Hálá-nak kell lennünk Vértesinek ezért a tegnapi beszédért, azért, hogy egész lelkigyakorlatának tengelyébe é férfi Krisztust állüotti, lehámozta arról a kultusz feminin rjfVa tévedt és az evangéliummal ellenkező, vagy icjjalább is egyoldali
^filillilotlságát. Gyakorlati, éiö KriiZ-Ijjst adott a keresztény férfi-társadalomnak. A ma férfijének jótevője mindenki,-aki a törtéívlmi földrengések évtizedeiben, a problémák, sorsok zajlásában, egyének és népek nagy próbotevesének idején férfi-iznioknl acélozni, fMi-Iélktága biz1. h»s iiány vonalúba állilam,\\> ichur-
óltött, az üzletek zárva vannak, a villamosközlekedés szünetei. A Iako-, ságot felhívások szólítják ftal, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg az utcán-
gadi férfj-fejekét felemelni tud. Ha-zójának, népének Is jótevője, aki az .Vök rendeltetés távlatába tudja állítani a ma kálváriáját és ezt ugy tudja tenni, hogy Krisztust tudja együttmenetelő testvérül <adni a ma emberi rheUé, Ezt telte Vérted Frigyes ! Ezért hálás neki Nagykanizsa férfl-társadalnia,
tAK.U gQ2U<Hf»___
Az első kanizsai Ítéletek elmulasztott vagy hibás alkalmazotti bejelentések miatt

A ZALAI KÖZLÖNY
„VASÁH-TERSENYE"
Alulírott cég e szelvény lepe-csételésével Igazolom, hogy
..................................................."ünYJ
aki..!.............................-utca sz.
alatt lakik üzlelemben egy pengő értékben vásárolt.
Pecsét helye.
Pozsony, áprjlis 5 A pozsonyi kormány rendelete értelmében csak a szlovákiai területen született es ott illetékes nyugdíjasok kaphatják meg további nyugdijukat. Ez a sérelmes rendelkezés elsösjr-ban a magyarságot érinti. A rendelkezés értelmében ezer pozsonyi nyjg dijas veszti cl nyugdiját |
Halálra Kélte a pestvidéki törvényszék a fórjgyilkoat ?8 a szeretőjét
BudupeM, áprjlis 5 A pestvidéki törvényszék ma hirdetett ítéletet a M-uha.ik-féle bűnügyben. Muhari Jánosué ugyanis felbujtotta barátját, Muharik Józsefet, hogy gyilkolja meg férjét. A gyilkosság után mindketten a vád-, toltak padjára kerüllek és ma a törvényszék a felbujtó asszonyt is és a gyilkost is kótéláttalj halálra ítélte.
Fia született üeraldlae királynénak
i Tirana, április 5 M« hajnalban 3 órakor Gcraidtnu kjrályné fiúgyermeknek adott élefi tet. A Ms Mralyfi (születését, lOlt ágyúlövés adta tudtul a népnek, ii mely az utcákra özönlött és ugy éltette a fiatal királynéi é.s az ujszíH lőttet. , |
Baghy Andrásné, Apponvi Virginia grófnő, az albán király sógornője a budapesti albán követ felesége — klrálynö-hugával egy napon — ma Budapesttn egészséges leánygyermeknek adott eletet 1
Bomba...bomba... bomba..,
I London, április .-,
Az éjszaka ujabb három városban robbanlak bombák, Birminghamben bárom bomba is robbant, Egy a nyugati pályaudvaron, fél órára rá egy n
városháza köblében, egy pedig a város köze|)én.
Bomba robbant ezenkívül l.iverpol-ba;i és (iovciitrybcu is. A bombák u közelben lévő altlakokat bOtuZták, a/,
épületekéi megróngaliák, de embereiéiben nem t-sell kár.
Serdülő fiuknak és leányoknak adtunk időközönként teggel felkeléskor egy-egy kis pohárnyt természetes „Ferenc JózsefH kescrüvliel, mett gyomor-, bél- és vértiaztlló hatásának gyakran Igen fontos eredményeket köszönhetünk. Kérdezze meg orvosát.
- BvtwkláUltaunkat tekintse- me| minden vétolkéaytr*r aélktll, Koosteln bútor áruba*
Tegnap érkezett Nagykanizsáivá dr. Répássy László bírósági titkár, az értelmiségi kormánybiztosság kép viselője, hogy jelenlétében tárgyalja le a rendőrkapitányság bűntetöbirá-ja mindazokat « kihágási tárgyalásokat, amelyeket a kormánybiztosság feljelentésére egyes kanizsai munka adók ellen megindítottuk, mert -lem tettek megfelelően elegei n kir-mánybiztosság felhívásának alkalmazottaik bejelentéséne.
Az első napon mintegy húsz ilyen eset került dr, vitéz Zsedényl Kálmán fogalmazó, rendőrbiró t\'lé. Jobbam vállalkozók és ügyvédek voltak soron, Az egyik kereskedőt, mert nem jelenlétié be üzle^vzetökénl működő fiát, 20 pengőt-, egy má-Kik üzletembert, aki « kiszolgálási
Élénk emlékezetben van még az az Interpelláció sorozat, ami B nagykanizsai városháza közgyűlési ,\'er.i niében elhangzott és amelynek folyományaként megindult a vizsgálat, majd a peiek lavinája, \'több esetben a gyanúba vett vá\'oshá/i ulktumazottakívtel is ítélték, <éci\\ fellebbviteli Wrósóg felmentei--* őket, Ezek között szei epeit Étsy Ferencvárosi közrendészeti felügyelő, volt detektív K aki ellen Szabó Gyula interpellációjából kifolyólag indult vizsgálat.
Szabó Gyula az 1937 ápriüs 15-íki városi közgyűlésen kérdést intézett a polgármesterhez, tud-e arról, hogy a rendőrlovak a napi 6 kg. zab-adag helyett hosszú Idő óta csak 1 küo-gramol kapnak, de az elszámolás az 5 kg. adag alapján történik. A zabelszámolási Ét>y Ferenc Mézelte^ így a gyanú őveKcme Irányult. Első, fokon Etsyt elíjélték, de n tábla jog1-erősen feliiienflette,
Étsy a felnim tés után feljelentette az interpelláló Szabó Gyula városi képviselőt. Most volt ebben az ügyben a büntető tárgyalás dr. Lukacs Béla kir. járásbiró előtt.
Dr. Lukács békíteni próbálta a fek-ket.
Nem lehet! - mondta Élsy Fetinc határozottan.
- ¦ Teljesen kí van zárva | felei-le Szabó Gyula. Én nem sértett leni meg Etsyt,
Én egy becsületes szegény ember vagyok, - folytatta Ét>y a további i>ékitési kísérletre - akit Szabó a nyilvánosság elölt megszégyeníteti. Megindult elleniem i\\ nyomozás, u vizsgálat, az eljárás... de végül is jogerősön felmentetlek\',
I Is -végző péuztáius ktasáonyát tifjfa tasztotla el bejelenteni, 15 pengőre, egy női munkaadót, aki segédálkal-mazottjátnem jelentette be, io pengőre ítélték és így tovább.
Általában a rendőri büntetöbirór az ciső napi látgyalások alkalmával
— nagyon helye-cn ! nyomatékosan figyelembe vélte a jóhiszeműséget és a lendelkezések körüli avat tt
lunságot és innen az emberes ilél-kezé;ek.
Az ügyvédek ellen általánosságban a 160/1989. ME. rendelet értelmében az eljárást mcgszüjitették, közülük csak keltől ítéltek ci, az egyikei 10, a másikat 15 pengő
Ma folytatják nz eljárást. Mintegy 26 kihágási eset van még hátra.
Mennyit szenvedtem én...
Hiába níinden, scju a fömagán-vádló, sem a vádlott nem közelednek egymáshoz és igy a tárgyalást le kell folytatni.
Dr. Lukács Béla járásbiró ismertette a vádat, mely szerint Szabó Gyula 1937 év tavaszán 0 városi köz. gyűlés előtt olyant állított, hogy Étsy Ferenc 13 mázsa zabot tulajdonított volna ei.
Szabó Gyula nem érzi magát bűnösnek. Nem azt mondta, hygy *13 (j zabot lopott el«, hanem meginterpellálta a polgármestert, - városi képviselőtestületi tisztének gyakorlása közben - - hogy indítson vizsgálatot, hová lelt a rendőr lovuk zab-adagénak különbözete. Ez a különbözet jelentékeny mennyiség egy esztendő alatt. Itt pedig több eszlcn-dőrői volt sző. Nem azt\' mondta, hogy a zab Élsy kezén tünl el, ő csak azt kérte, hogy vizsgalatot Indítsanak a tényállás kiderítésére. Vele ugyanis Tury József rendőr-felügyelő-helyettes közölte, hogy évek óta nem kapott többet napi fejadagként a rendőrlovak részéibe, mint 1 kg-ot. Évi 25 q kart szenvo deit ilyenformán a város. Ezt tette szóvá, mint városi képviselő. Állításának bizonyítására kérte a járásbíróságot, szénezze be hivatalból a várostól az anyag-elszámolást a rendőrlovak zab-ellátásáról 1930 év óta 1936 végéig. Kérte Tury rendőriéi ügyelő-helyettes kihallgatását, Ké\'le a nyomozást végző Füif.\'.sfí Pái de\'ekliv hunként való megidé-zését, valamint az Élsy-ügy periratainak beszerzését.
Aradi Aulait hallgalhi ki ezután a a járásbíróság. Aradi perben áli
_JBÉ í
Szabó Gyulával, IVeszéxTcs viszonyban nincsen vele. Elmondja, hogy Szabó két Ízben is interpellált ezekben az ügyekben. Első Ízben nem említett neveket, csak egy éVvrJ későbben, amikor Étsy Ferencnek egy lakbértörlési kérvénye került a városi közgyűlés elé.. Akk.br Szabó Gyula ellenezte Étsy kérelmének teljesítését, kijelentvén, hogy »nein érdemli meg kérésének teljesítését, mert a zab-ügyben 13 q különbség terheli*. Vagyis ugy nyilatkozott, mintha Étsy ke/én tűnt volna el a zab. I
Káliovits (Kazanyi) Sándor lényeg leien vallomása után Étsy Ferenc főmagánvádló elmondta. inég, hogy 1936 augusztus 1-lff volt a városnál alkalmazva, Havi fizetéssel, felelősséggel járó állásban. A valódiság bizonyításának elrendelését kérte. Azonkívül K\'áiky polgármester, dr. Szűcs László fogalmazó, a két Dcue kihallgatását, a vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyv beszerzését.
Szabó Oyjla is a polgármester megidézése! kérte.
A járásbíróság elrendelte a kért Iratok beszerzését, a tanuk khVUga-sát ét azért a tárgyalás elnapolta,
A valódibbig btvBonyitásának kérdésében csak ezután fog határozni a járásbíróság.
Nagykanizsa hősi halottjának temetése
,a rendezőség közlései:
A felravataiozás a j i unyadi utcai vitézi székházban történik. Hl a közönség csütörtök délután 3 óráig ró-baija le kegyeletét.
l\\ koszorúkat a ravatalra kórjuk küldeni. A koüzorut küldő testületek, egyletek liáromnegycd 4 órára ko-szoruvivöt is állítsanak a székházhoz.
A temetés kezdete csütörtök délután 4 óra. A bcszcntelési szertartás az országzászló előtt lesz. A gyászmeiiit » székházból a Hozgonyi utcán és Sugár utón át halad az orsziígzúszlú elé. Ebben a menetben csakis a gyászoló család, a koszorú vivők, a disz-szakasz, a hon véd tisztikar, a yijros, a Vitézi HCnd és az Angol Magyar Bank küldöttségei vesznek részt. A többi hatóságok, hivatalok, testületek, egyletek küldöttségei é> ft közönség az rszágzászló elölt gyülekezik. Egyletek, testületek küldöttségei itt ftltor-dont vagy a Sugár ul, vagy a Csen-geri ul felöl léphetik át. MagaiiosoH a kordoni nCm léphetik át. A közönség a kordonon kivül a járdákon foglal helyet.
Innen » gyászmenet a beszentelés után a következő sorrendben liaUkl « ICmctőbfi: Kereszt vivők, kiscserkészek, kereskedelmi iskola disz szakasza, cserkészek, leventék, papság, zene, diszszakasz, koporsó a koszorú vívok!-kel, gyászoló család.. A honvéd liszli-kar és az ezred tugjaii valamjní 11 polgári küldöttség hasábosán (jobb oldalon u katonaság), disiszakasz, közönség. » f
Iparosmesterek Ügyelőiébe
Felkérem az iparosmester urakat, hogy cserkészeiket holnap (csfttörló-kön) délután vitéz Szabady Bél", a hösl halált halt zászlós temetésére elengedni szíveskedjenek. Gyülekezés délután 3-kor a Hozgonyi utcai iskola udvarán. Öltözet: éserkészdisz.-
77. Szt. i.ászló parancsnokság.
Cserkészek figyelmébe
Az össze ser készek e-sütőrlökota dél-ulán 3 órám a Hozgonyi iskola udvarán gyülekeznek, ahonnan vilá su1 bady Béla zászlós temetósére vonulunk. Öltözet;. cserkészdisz. >^
i Csexké>zpai^csnoköufo
Húsvétra
•lagAns akar lenni ?
akkor vásárolni Virághoz kall mamii, mert ami elegáns, azép és Jó,
az csak Virág cipő-és divatházban
F«-ui i. m. »< kapható.
Dj per lett a kanizsai rendőr-lovak városházi zab-ügyéből
Az elitélt, majd felmentett Étsy Ferenc perli Szabó Gyulát a vád miatt
IflíMts húsvétja lm, ftjdeáf\'-clpőt nul
Szerda
BUDAPEST L
[7 HirokV szlovák ás nimm nyelvim, . 17.10- A rádió sxalomejiokara. --17.43 \'Di*. Mészáros Józser előadása.
18.15 Bura Sándor cigányzenekara. ... 19 Tamási Áron elbeszélése. _ 10.25 Al Qperahat ejóatfása, <Krisz-luí.* Liszt F"i*iw oratóriuma három részben. - Ai I. rísz után kb. 20.20 Külügyi negyedóra. — A II. rés/ u, kb. 21.15 Hírek, — Az előadás után kb. 22.25 Időjárás jelintés. - Majd lUrh: Toscata és fuga (d-moll). --Hanglemezek. — 0.05 Hírek.
IUDAPEST n.
17,45 A rádió szalonzenekara. -18.15 l)r. Haraszti Emi] eltfadása.
\'18.45 IJr. vitéz Papné Kovács Edit Chopin-müveket zongorázik. — 1930 Dí. (i«réb László előadása. - 20 Hírek, — 20.20 Hanglemezek. — 21 Sarai E!«inér cigányzenekara. — 22 Időjárás jelentés,
8 COS.
lfl.\'W Grünwaid dteramüvész. ~ 10 l.oinvMt. — 20.10 Hamburg tarka estje, - 22.30 Kis rádiózwtíokar.
VllAül.U-11
S, é» 4. frAnkel valédi nyúlszőr kalapok
«en a taton egyes darabok SaWwMilÉiif inal P IO*80
.. • CsUtörtök
BtlTÍAPIWT I.
6,45 Torna. ¦ - Utána hanfllente^ek. 10 Hírek/ — 10.20 Felolvasás, — lu.45 Felolvasás. - 12.10 Szomolánvi Júnos énekel. - 12.40 Hírek. — Í3 Hcizkárl-íOnckar, - 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. - 14.35\' Hirck. — 11.50 A rádió műsorának ismertetés*.
15 Arfolyarahirck, — 10.15 Római kepék. - 10.45 Időjelzés, Mrek.
17 Hirek szlovák és ruszin nyeiveh. ~ 17.10 Nagy Olivér moslerliannóniu-mon játszik, Varga Tibor hegedül. -18.05 P. Ángyán Fülöp előadása. -18.30 Budinovits Mária énekel. - 19 Biltty liálinl előadása. -¦ 19.15 Hanglemezek. — 20,20 possiojAták, — 21 Budapesti Hangverseny Zenekar, — 21.40 Hírek, idíijárásjelentös. — 23 A rádió szalonceneUara. — 0,05 Hírek.
BUOAPEST BÚ
1» Liszt-orgona müvek. - 19.30 l\'el-olyasas. - 20 Hú*k. — 20,20 Hanrf-Wmettk, * i
12 Szól o.i. zene. — 14.10 Tar-"¦"a leoiesíek. -- 15.30 Gyermekdalok. — 18 Klasszikus szórakoztató zene opera áriákkal,
18 Wagner; parsiíal, opera, — 23.10 Stuttgart.
Atd túlsókat evett vagy Ivott és ezért iúbíüuI érd magát, an-
nak ttiy pohár természetes .Ferenc Jómf" keserűvíz Igen gyorsan és alaposat* kitisztítja a gyomrát és a bclejf és felfrissül egé?z szervezetét. Kérdezze meg orvosát.
OAZDjU nOYEi.M?BLl
JegyestesM» olÖ CM**kei Ella wit
burgonya? Wo il áknél.
Ugyanett Bita itkwfai toirf*«ya &
kiphttó. ~ Horthy Mlkfi^-nt 37/«.
balai Koajwni
Végre rendet teremtettek a rádióhullámok világában
(V. V.) Ki gondolta vnlna még két évtizeddel ezelötl, hogy a levegőben egykor rendet keli majd teremteni, míg pedig nemzetközi alapon ? Ha az ember annak idején légi térrendezésről beszélt volna, biztosan kinevelték volna. Pedig ez a kérdés most, a rádió hatalmas fejlődése után bizony aktuálissá váll.
MárchiK elseje óta Mmitreux-ben egy nemzetköz] bizottság arról tárgyalt, hogy milyen hjlHmhossza-kat osszon kt az egyes államuk rá-| dió leadó állomásai között. Rendel I kellett teremteni a hullámfürdőben, 1 meri a IüSosz mindnagyobb lett és cgyiv\' leadó fllomás zavm-ia hullámaival a másikat.
A\' h\'jll ám hosszai kért való küzdelem már évekkel ezelőtt kezdődült. Nem csak a rádióleadó állomások igyekeztek megfelelő hullámhosszakat biztosítani magáknak, haeem más hivatalos helyek is. A legújabb statisztika szedni
az agéiz világon ma kb. 40 ezer a leidó Állomások száma
ebből a nagy mennyiségből csaH 2000, vagyis csak 6 száralék esik az ¦jgynevezett rádiós {stúdió lead* állomásokra, míg a többit a tengerészeti hivatalolt, kikötök, állami posták, a telefon és távimtszolgálat, a repülő állomások, a rendőrség, n tengerhajózás, az idöjóslás és a különböző hadseregek és haditengerészetek tiltják üzemben.
Már 1906-baii Berlmbcn tartották meg nz első ilynemű konferenciát és ennek eredménye egy \'nemzetközi szerződés volt, \'amelyet minden résztvevő clfbgndWtS, 1912-ben egy ujabb konferencián kiepitették a tengerhajózási ládióssnlgálattal ösZ szekötötl feladatkört. De u kövelel-menyek a rádió technikai fejlődése miau mind nagyobbak lelek, míg az utolsó lökést a hatalmas fejlődésnek maga a világháború adta meg, valamint a rádióamatőrök rövidhullám kísérletet, amelyek nagyszerű eredményeiddel jártak.
A hullámhoi«z-k1utalásiiak kettős a feladata. A
legkisebb hullámhossz a deoi-méterhoiaz, a legnagyobb a 28 kilométerét,
Íme a keltő közli hullámszalagot
kellett méltányosan felosztani a világ valamennyi „állama között. A h>jllámhossz-kíutálasokat "világkotv1 ferenciákon végzik és a nrjlt évben tartották meg a legutolsó nemzetközi konfe<enciát Kairóban. Ez al-kalonwnai a mulattató rádió hul-lamszalagjait rendezték, még pedig három részre osztották fe.I : rővfdj közepes és hosszú hullámodra. A mostani Montreux-i konfei-cncia feladata «z európai leadó Űlomésokjat ebbe a háiim h\'jjlámíwssz-sávift/ berendezni. A rendelkezésre • állói huÜám-sávon 110 leadó állomásU> adását be lehet osztani ugy, hogy egymást\'egyáltalán ne zavarják. Egész Európában azonban 280 leftdó állomás lélezik, íjjgy hogy több leadó állomás egy és ugyanazon hullámhosszon kénytelen dolgozni. Szerencsére az adott hullámhosszak nem minden területen alkalmazhat ók1, azaz nem .minden területen érvényesül liek a gyakorlatban, jgy hogy egy részüket fel lehet használni a tengerentúli államokkal való összeköttetésié. Vonatkozik ez különösen a kö-lönösen a közepes és hoss»y hullám sávokra.
A Montieix-i konferencián egy csomó olyan állam is képviseltette magát, ameiy csak az utóbbi évelt\'" ben építette ki rádiós szolgálatát és amelyek az 1933 évi Luzcrnben megtartott konferencián meg nem vettek részt. Ezek az állomásuk elsősorban Görögország és Bulgária. MíndkJát állomás 100 kilowQttos leadóvaldol-igozik. Sv^dai szagban is építettek két 100 kilowatlos Icadót és most Spanyolország is bejelentette építési te^-clt és igényeit a hullámhossz-kiutalást illetőleg.
A konferencia munkája felelte nehéz, mert
már lehetetlen a hullámsávo-kat még kiterjeszteni,
igy az uj leadókat 8 meglévő\' uévo-kon keh elhelyezni. Nagy ós nehéz felada| ez, hiszen a rendezés célja a zavartalan leadás ós vétel. Egyedül Sz<»vjetoroszorazág nem hajlandó a többi államinál kooperálni és nem akarja elisjnerni az európai rendezési tervet, hiszen ismeretes, hogy a Szovjet c tekintetben Is sajátos rjtakat jár, mert^bobtivísji for-mdalmositó törekvési.\'iiieV\'-jiieg\'Pcle-
Artin dragée
Olasé.
löen sziikségesnek tartja, hogy szabadon lendelkezzék a hlullámlu^zrí szakkai már azért is, hogy az e,jró-< pai államok lefadásait zavarjto, \'h»(\' neki kellemetlen.
A konfeirneia eddigi tárgyalásaiból azonban már kitűnik\', hogy ^ < az európai leadó állomások hullámhosszaiban lényeges változás nem fog beállani, jgy a ládlóhiiUgatókAt ez a tény alig fogja zavarni a vételben. A mennyiben valtozáiok állanának be, ugy ezek 1910 évi epriig hó 1-iéu lépnek érvénybe és ebben az ©setben az Illető hallgatók é« k&züléktulaj-donosok a Aevősicálát nug kell, hogy változtassál: az qj rendezésnek1 meg\' felelően. Az európai uj rendezés egy általán nem érinti a tengerentúli államokat, ezeknek vétele lováohni is zavartalan lesz. A rövid hullámhossz sávján változásokat nem Csaközöl-iiek. A rádiós készülék ipar/már Is számol uz uj rendezéssel éX isnnek megfelelően épjti majd az uj készülékeit.
Bérmálásra
és szolid árban
kaphatók.
MoilliyM.-iit 3,
Vásár-versenyünk
iránt olyan érdektődós nyilvánul meg, amilyenre számítani sem mpr-i u\'tnk. A lej*cséicll szelvények máris olyan uagy tómcgben érkeztük behoznánk, hogy azok átvizsgálása előreláthatólag najwkat fog igénybe \\eani. Többek kérésére kóröljük, liogy a szelvények bckíddósi határidő j él mcHliosszabbilolluk pedig április 12-én estig, hogy a húsvét utáni fizetéseknél is lehessen pecsétel telni. IsmételU\'Ji közöljük azt is, liogy az I i |
Unger-Ulmann 6s Tóth cég is részt vesz a versenyben, « réni reisoroláslMJl vetetlenül maradt kl a cég nove. , ; ;
BéUkaUkk (jjyeamek kabátok leányka kaaaéúk
Ragyhetl Islentlszlelelek sorrendje .
1. A plébánia templomban
Nagycsütörtökön reggel 9 órakor, szentmise. Déhtán I Árakor Jeremiás síi.iLmai.
Nagypénteken reggel 8 órakor ke-resztrjt, 9 órakor c^nkanJwc, passió, utolsó böjti szentbeszéd, l-kor Jeremiás siralmai. Este 7 órakor szentségeltélel.
Nagyszombaton reggel 7 órakor tiizszentjelés, húsvéti gyc\'tyn megfí áldása, szentmise. Délután 6 órakor feltámadási kórmenet.
Húsvétvasárnap reggel a 6 órai mise után az ételek mei "
2. A .eJsőtempíomban
Nagycsütörtökön fél 8 órakor a férfiak közös szentáldozása, 9 órakor ünnepélye^ szentmise, utána ol-tárfosztás. ;
Nagypénteken délelőtt 9 órakor csonkamise, alatta passió, szsjntsir nyitás, szentbeszéd, délután 5 órakor zsoltárok éneklése és szentség? el tétel.
Nagyszombaton 7 ó>akor tüzszen-lelés, szentség kitétel, h usvéU gyertya mcgáldás és 8 órakor szentmise áldozással, déluíán 6 órakor íelrí támadási kő* ineiiefj-*\' : \'
Husvétnapján háromnegyed 7 órakor szentmise, húsvéti ételek megáldása, 8,8. háromnegyed 10 órakor cíendcsmlsék, fél 11 órakor szentbeszéd, 11 ómkor ünnepélyes szentmise és háromnegyed 12 órakor csendesmise, délután S-kor Üténtn
Husvétmásnapján a szokásos vasárnapi szentmisék sorrendje szerint 7, 8, 9,. háromnegyed 10 c-endesmi-sék, fél 11 órakor szentbeszéd, 11 órakor nagy mise és háromnegyed 12 órakor cseiidesniise. i t .
Húsvétra aeniAiípáiS
hihetetlen olcsón vehet u „IDEÁL" oipöztetben
Fő"ut 12.
Három keringő^
1867-ben kezdődik a mese.\'A* opera balerinájának és III. Napóleon gárda, lisztjének sierelmével. K gyermekek 1900-ban találkoznak, mint világhírű operetttzinesmő é> márki. Az unoka már filmszinésznö 193ílben uz egyik részről, biztosítási ügynök a másik \'oldalon. Ainor mind a három esclbcn kilövi ¦ nyilát. Kit hogyan sebez meg, azi már nem mondjuk el, mert a film olyan frissen, szellemesen és érdekesen mondja el, hogy kár lenne elorc elmondani.
Ötletes ós iga a filmmesét elevenít meg Bcrgcr, a rendező, de olyan fölényes könnyedséggé! és közvetlen rendezésben, hogy síink; magával ragad és nem is érezzük, hogy filmet nézünk. Különösen a 3 keringő műtermi felvételei olyan természetes kö/.-_ \\cllejick, hogy CZ maga párját ritkítja, Vvonne Printepá mindliároin szerepben remek. Pjkánsarcu párisi nő, önmagái adja m ind annyiszor. PartnCrej akár az 1867-bcliekel, akár a maiakat nézzük, egytől ¦egyig kitűnőek. Szellemes rendezés, Szellemei játék és Osc&r Slrauss kitiuiJ filmzenéje jellemzik ezt a látványos és élvezetes ifimet, amely típusa a tilmsicrü meséknek 6i amely minden bizonnyal megérdemelten nagy sikert Is arai.
ürl és női divatárukat legolcsóbban
Divatcsarnok. Halmos és Takácsnál iíiIíüM
Tekintse meg árainkatI .»
Balesetek napja volt a tegnapi kanizsai vásár-nap
A tegnapi nagykanizsai országos vásáron nagy pánikot okozott egy ko esi, amelynek loval megbokrosodtak és a Magyar utcából vad iramban az Erzsébet térre száguldottak. Az emberek vad futásban menekültek a lovuk elől, melyek elgdzoléssa] fenyegettek mindenkit, aki -útjukba akadt. Mikor az Erzsébet téri Slngcc üzlet elé értek, egy leányt elütöttek, aki olyan sérülést szenvedett, hogy kórházba kjeUctt szálltján,. Szerencsére a közelben keresztbe állt az ulon egy kocsi meg egy autó, arrifly megállásra késztette a száguldó lovakat. Az egyik ló a szekérnél meg-totpant, elesett a másik pedig a saját kocsija alá kei ült. Ekkor töb. ben odafutották és nu-gPékezték íi két lovat.
Megállapítást nyert, hogy a kocsi Holtzer fakerc-kedö tulajdona, akinek a lovai a nagy vásári zajban valamitől megijedve elragadták a kocsit.
A kóiházba szállított leány neve Varga Rozália, 28 éves háztartási alkalmazott, aki Báthoiy utefl 16. sz.
alatt lakik. Sérüléseit most a röntgenen állapítják meg.
Több más baleset is történt a vásár napján. Egy vidéki szekér elütötte Varga Imre Hrjsztl tér 6. sz. alatt lakó 6 éves fiacskát, a kénekek átmentek a fiúcska lábán, ugy hogy kóiházba kellett szállilaní.
Varga István nagykanizsai vásározó kocsis a vásár felé hajtott, amikor szembe jött vele egy vidéki szekér, amely eddig még meg nem ál-lapitotl módon nekiment és felbo\'-ritotta Varga szekerét, ugy hogy az saját kocsija alá került, Olyan sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani.
Hegedűs Pál Teleki utca 60. szám alatt lakó, 50 éves napszámos a Franck-féle kávégyárban dolgozott, gépieszelelési munkát végzett mintegy 6 méter magasságban, közben megcs-jszott az állványon és a magasból lezuhant. Őt is kórházba vitték. , *
A baletteteket jelentették a icnd-Örséguek, amely minden (esetben megindítja a nyomozást.
idő aidtt tftnkremegy a lába,
hl nem hord mértékoipfltl Még mi rendelje meg: PAPP OSZKÁR
otpéaznMteriitl, Erziébtt-tár I. iz.
Az asszonyok gondjára bízzák az iparpártolást a Badapesti Nemzetközi Vásáron
Kedden hallottuk a rádióban n Magyar gyáriparosok Országos Szövetsége elnökének, Chorhi Ferencnek előadásában, hogy. a magyar gazdasági éle. tel a Felvidék és az iírdöskárpálok visszaszerzése nemcsak, hogy gazdaggá leltw, hanem egészen uj lielyzel elé is ájlitolla. Az április 28-án megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásár jórészt már ennek az uj helyzetnek kénét adja. Köze] ötszázezer ipari munkás és tisztviselő1 kenyerét és munkáját jelenti az ipar, amelynek józan át-gondolt fejlesztése és támogatása nélkülözhetetlen alaptényezője a nemzeti függetlenségnek.
Az ipar ki fogja hozni a vásárra mindazt, amit a inAgyarság húszéves trianoni küzkődús ideje alatt csak termelt. Melléje fogja állítani azokat az uj kincseket, amelyekkel a Felvidék 6s az Krdöskárpáiok visszacsatolása gazdagították a* országot és -
ami a legérdekesebb ..... képel fog adni
azokról az uj lehetőségekről, amelyeket a visszaszerzett területek nyers-anyagának a magyar ipari felkészültséggel megindított felhasználása és feldolgozása az ország számára jelent.
Még eddig nem látott méretű sereg, szemle lesz az uj áruminta vásár. Meg is indult már nemcsak a vidéken, hanem a legtávolabbi külföldr-il is a kereskedelem érdeklődése. Tujfiii, látni akarják, mit Jelent az elkövetkező ó\\«k világgazdaságában a magyar Ipar termelése. Uj szin a vásárt látogatók tömegében a vidék asszony-lársada Imának megmozdulása. Mint értesülünk a Hangja Szövetkezel arra készül, hogy .asszony-kongresszus .1 rendez 0 vásár Ideje alatt. Tízezrével kívánják Budapestre hívni a vidék háziasszonyait, mert hiszen elsősorban ük azok, akik a házi és a gazdaság korüli vásárlásokat intézik, velük kelt tehát elsősorban megismertetni mindazt, amit ajs ipar terme] s aminek fogyasztó piaca leggyorsabban liftkor szervezhető be, lui az asszonyok állnak az iparpártolás élére. (:)
— iiutürokitm.1 a Kopsteln-oég vezet. Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .[setéül feltétetek mellett
VArOSI MOZgÓ —*q ««erd.», pgflldrtgk I 1938. nagy slágerei Verhetetlen filmi
Vágyak valcere
3 keringő, 3 korszak, 3 nagy szerelem Aktuális híradó.
Főszerepbea : Yvonoe Printemps, Pierre Fresnay EIOadisok: köznapokon 5, 7 és 9-kor, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor.
1939, aprili» 8.
napig vásárolhat még a Zalai Közlöny Vásár-szelvényével, — amelynek beküldői kozott 250 peng6 értékű jutalmat osztunk ki I
IflP iii fi liip Oh iü
Katasztrofális eredmények az e heti tippversenyben
¦A vasárnapi csonka fordulón aligha érvényesült egy mérkőzésnél is a pa-plrforma. Kzt mutatja, hogy a tipp. versenyben, bár a szokott tömegű szelvények érkeztek to, a találatok a minimálisak voltak. Mióta a tippverseny tart, ilyen rossz eredmény máj nem volt! Még sohasem fordult elő ugyanis, hogy egyetlen egy kétpontos eredmény lelt volna rsak, Ezt egyedül Völgyi András érte el, míg a többiek (Balog Adám, Horváth Józsefné, Torok HCzsö, Cziráky István, Totóla Frigy*5, Berda Mária, Novak Fercnt*, N\'agy DCzs\'S, Horváth József, Bíró Elek, Zslgárdi Mihálv, K. Nagy László, Halász László, Dániel Béla fis László Henrik) csak l-l \'\'félidejű találatot tudtak elérni.
A.rossz eredmények miatt as.chcü uppuyOrc menyeket nem is adjuk ki, annál is inkább, mert mérkőzések húsvétkor úgysem lesznek.
A tippversenyt húsvét után folytatjuk. A legjobb tippelő dinért folyó pontverseny állását a húsvéti számban közöljük.
OLCSÓ ÉS JÖ borotvák, ollók, konyhakések, zsebkések, hajvégé gépek, alpacca és chróm acél evőeszközök
OMk
Májon Testvérek Hl
A fulbjll-bajnokság Állatin
A vasárnapi csonka forduló mialt tóbb csapat pihent 6s igy a tabella általában némi változás állt be. A változások atonban nem jelentősek, meri ha az elmaradt mérkőzések lejátszásra keretinek, ismét .egyenesbe\' Igazodik a tabella, amely a 4. forduló ulán a következő állású:
t. o.ztály.
1. PVSK 14 9 2 3 40 : 18 20
2. KTSE 15 9 2 4 43 : 3.1 20
3. PBTC 14 8 2 4 41 : 22 18
4. NZTE 12 8 - 4 3«; 10 16
5. ZaSE 14 6 3 5 23 : 21 15
6. NTE 13 5 4 4 24 : 25 14
7. KRAC 15 6 2 7 28 i 37 14
8. SBTC 14 6 1 7 18 : 80. 13 0. PBAC 15 4 3 I 11:11 U
Itt PAC 12 < 2 ö 24 : 29 10
11. DPAC 14 3 I S 19:26 9
12, PHBTC 14 2 2 10 16 : 52 6
N.pUri AprllU 0. osSUrt. Horn. bút. Najyoslltort. Proteatána OMemtln. Izr. Nlzan hó 17. —
(lozlünlí nyllvu reggel 6 óratél Hta « óralf (nóttó, aurda, péntek .Miután k*ddaa agéu nap uéKoak.1
Hősi naptár
I. import iACzltCgyí Zoltán, a volt békéscsabai ÍOI. hadnagya, tnlnt
_...__zasilóaljiogédtlszt kcziic.
I 1Q1R IV. 5 menyein magához ra-
LJS--\'\'fiadto « vezetési és pél.
rjís elszántsággal végrehajtott beavat, hozással helyreállította a válságosra fordult helyzet egyensúlyát. Orosz túlerők ugyanis áttörték a Világtól ísiakra fekvő íiusnia tetőn volt arc. vonalat, mire I^aczhegyj hadnagy saját k«zdeményc/éséből n tartalékban volt 1, zászlóalj századaival nyomban az oroszok elrS vetette magát él Uj Védet mi vonalat teremtve, megállította aZo. kat. Utána a 111. zászlóalj ;10. és u. századát ellentámadásra utasította, inig a 12. századot, a zászlóaljipa,\'-rancsnok llitakozása ellenére Immár maga személyesen vezette rohajnra a betört oroszok oldala és háta elten, K rendelkezéseivel, valamint saját s,e. mélyes példájával pedig az egész arcvonalat előre, rántotta és végeredményben visszafoglalta a \\e,zendŐbe ment Ciuslna letöt. Kkőzben az oroszok 200 halottat, kb. 100 scbciüllet és 600 foglyot veszítettek. Utána Lacihegyi hadnagy flz elfoglalt magaslaton az oroszok ismétolt ellen támadásait védte ki, azaz megtartotta fegyverténye eredményét, melyet o glória \'Jft-\'rézin rend lovagkeresztjével jutalmaztak. Mint jp.-kir. ivonvéd alezredes 1038-ltan huhvt e|,
K na|jon\' (husvéf\' hétfőjén) az oroszok hajnali •! órakor n/Sxtrop\'io környéki Szálnoknái nagy\'erőkkel,\'meglepetésszerűen betörlek a volt dobíe-i*\'ni 39. gyalogezred állásába, hol ötórás közelimre és tu összes tartalékok sikertelen elkvKkeml után, braehioíortei Spiess Silvio ezredes, e*-redparancsnok az utolsó tartalékszakaszt személyesen \'vezette rohamra. Ki is verte az oroszokat, áindé\' maga eközben 3 golyótól találva, /Súlyosan megsebesült és hősi halált/ halt. A 39-csek hős ezredparancsnokát kiválóan vitéz magatartásáért a Mária Terézia rend lovagkeresztjével tüntették ki, _ , ,
— (Bárczay Ferenc kerületében)
Bárczay Ferenc somogy szenbniklósi földbirtokos, a csurgói kírütet orszúg-gyűiéíl képviselője most járta be kerQ. létének több községét és beszámoló beszédeket mondott. Vasárnap ¦ óta Csurgón, Alsók községben, Berzcucén, Somogy udvarhelyen, Szentén, örtilo-son, Zákányban és Zákány telepen mon
11 beszámoló beszédet, mindenütt meleg ünneplés közben.
— (Nagypénteken egyperces munkaszünetett)
Budapesten egy év előtt országos mozgalom indult, hogy nagypénteken délután pontban 3 urakor a szirénák •zavara álljon meg egy percre, *¦ forgalom, a munka Krisztus Urunk ke-K*zttudálának emlőkére, aki inegvál-kitla a bűnös világot. A szép roorga. ¦ lomhoz wok vidéki város és falu csatlakozott mar tavaly. A fővárosban több vidéki varosban az idén is meglesz, Nem tudjuk tSrtént-c Nagykanizsán ezirányban mtézkedés, de illő volna, )ui Nagykanizsán is .BiCntelné-li\'\'*\' a munku rohanó tempójában <v-alkalommal egy percet az élet és halál Urának) t
— (A Nyilaskeresztes Párt)
értesíti összes tagjait ós híveit, ihogy l>i>rthciyiségét I-ő ut 20. szám alá helyezte át, A r^rliroda reggel 0-12-tg és délután 2—8 óráig szolgálatban van. Vitéz l\'erencíalvy ny. á. őrnagy, kerületi vezető. (i)
Uri és Dől divatárnkat legolcsóbban
Divatcsarnok, Halmos és Takácsnál ifctaM
Tekintse meg árainkat I
- (Halálozás)
Láng Miksa textilkereskedő, aki 1892-tŐl 191li-lg volt tulajdonosa a nagykanizsai Rotschild Albert cégnek (ma Kírsehner Mór cég), 84 éves koraion meghalt Sümegen, ahol élet.\' utolsó éveit töltötte. Nagykanizsán lesz a temetése pénteken délután. t,:)
- (Meglopta barátját)
párkai János szulimám lakos együtt iddogált Tóth Islvánnal annak hegyi pincéjében. A szíves vendéglátást nzial Itálálta meg, hogy amikor hazafelé Indultak, ellopta Tóth pénztárcáját a benne lévő 100 pengővel együtt. Far.
kas most került a törvónyszó\'í elé, jogerőién egyhónapi fogházra tieitek.
ló és olcsó
e Durmol. Baváitjo, amlllait. Klneavalsbajlóalz.tufftzo\', rom U.- JólzQ hithijto i
m i4iaMrt k netwwWOM.V*^*
~ (Autógázolás)
tőrtént tegnap Kaposvár közelében, Priedinann Imre kaposvári marhalai resíedő autójával hazafelé tartott, amikor az uttestén átszaladt egy fin. AZ- autó már nem tudott kerül hl idejében, elütötte a fiút, de közben nekiszaladt a- útszéli vaskorlátnak, azt áttörte és súlyosan megrongálódott. Az elgázolt Heíési Gáspár 7 é.es flut autóbusz szállitotta Kaposvárra. A nyo mozás folyik. , ,
Még lehet Jelentkezni a munkácsi" társasutazásra
•A kedvezményes utazás Ilire élénk érdeklődési váltott ki a Munkácsra utazni szándékozó kanizsai közönség kórében, Tegnap Is sokan Jelenlkeztok dr. Tholwuy Zsigmondnál, nkik részt vesznek a pünkösdi munkácsi és kast sai kiránduláson, illetve u zászlók átadásának hazafias ünnepségén. Az bkolák és intézetek kórében is biztató a kilátás. Minthogy a levelezések ó* tárgyalások folyamatban vannak a felvidéki várótokkal, a kirándulás kunl-zsal íewtetősége felkéri a város társadalmát, hogy akik részt vesznek, sürgősen JetenUiczzci.ek dr. Tholvvay Zsigmondnál, aki mindenről íelvilágosif. lést ós tájékoztatást ad (Sugár ut 44., telefon 339). Még csak ezen n héten (ehet jelentkezni, okkor lezárják a jelent kezese kvt.
— (Még a detektivíelOgyelöt Is becsapta)
j Sorozatos szélhámosságok miatt csa listai vádol tan került az e^erszegí törvényszék elé Szcllcr Sándor napszámos. SiCjter nemrég azzal állított be Holschild lános orvoslwz, hogy kocsis, lovaival véglgváglatott nz utcán és gyorshajtásért megbüntették. A pénzbüntetést le kell áronnal fizetni, adjon noki kölcsön öt pengőt. Az orvos odaadta n pénzt, dc S;cller másutt is megismételte trükkjét, majd mint lakeieskcdŐ 10 pengős előlegért ncm-
Egyetlen autótulajdonos sem nélkülözheti autójára vonatkozóan a szavatossági biztosítást!
így indulnak útnak a modern cápavadászok
(V. V.) Hambuigbnn egy értei ez előtt niapjjotják meg a 4rropSk\'4 Cápa és Nagyhalászait Társaságot^ Ez, most szerelte fei »Stclla« nevű hajóját, amely a napokban ind-jlt a nyugatin diai tengerekbe, cápákra és másnemű nagy tengeri halakra vadászni. A hajót egy zsírolvasztóval láttákéi, ugy hogy a fogott és elejteti halakat és zsákmányt mindjárta fedélzeten feldolgozhatják. A&mkfrt vfii egy h-jsfustö*őkanirát és hütő-helyiséget létesítettek. A Stella 9 tengeri mértföJd órasebességgel halad, 210 négyzetméter vitorlafelülettel ls bk, amelyet alkalomadtán és kedvező szelek kihasználására fordíthat. A cápa zsírjából olajai főznek, inig a bőrét a bőrfeldolgozó ipar igen előnyösen felhasználhatja. A klnakik számára pedig külön füstölik az éJtaljk annyira kedvelt csemegét, a •cápviszonytc] amely állítólag kiváló izü.
létező fájából .snilliiolt,. amit persze sohse nem kapott meg senki, Ilyen-, formán még Csiszár Lajos ny, eletek, ttvfclügyelöt is becsapta. Most to hónapi börtönre és 3 évi Jogvesztésre Ítélték nem jogerősen.
- (TQz Söjtörön)
Horváth Babi Józscr söjtöri gazdánál senki nem volt odahaza, "mikor , « a pajta és istálló kl-(jjíí** gyulladt. Szerencsére a |f| novai autóbusz éppen akkor haladt aria, az m autó vezetője észrevette a tüzet, megállt és az utasokkal együtt mentek oltani. Az autóbusz vezetőnek és az utasoknak sikerült kimenteni az áltatoknt Is s miié a tűzoltók megérkezlek mán csak a lüz lokalizálásáról kellett gondos-kodni. Az épület leágett, n kór i^ry is jelentős, mert biztosítva nem volt.
- A NYUGAT
áprilisi számának élén Cs. Siabő László- méltatja Babits Mihály most megjelent önéletrajz-kötelét, Illés Lnd. re Farkas Gyulának tAz asszimiláció kora a magyar irodatorbban • c. könyvét biijáija. Halász Gábor Csengori
AJÁNDÉKOZZ
ON HÚSVÉTBA
AGFA fényképező GÉPETI
2. lek. ISOCHRÖM filmmel (6X9) 10 pm»an 1 lek. REXOPAN Ilim (6X9) 60 fillér
TEÜTSCH GUSZTÁV
lolókerwkedéteben, modern amatőr líboralőrlmn.
1
AnlaWl, lloffrnait-i lidith l^tarbázy Miklós h«rca«rai irt tanulmányt, Martos Vilmos pályadijnyertes tanulmánya pedig az éle létektanáról uól. Laezkó Géza .Pest és ¦ nő- c n«gr elbeszélését, Illyés Gyula, Veöros Sándor, Mátyás peroné és Sxomolnokl László verselt, a gx*d*g Flgyolő ás őrjárat rovatokat k*]l még megemlítenünk.
*iÖSf ItGJOBB ÉJ tf-G/Zl B8 WVITQMN
IUTO UIuTWS^k\'E^
BUDBPE5T, IU. KOXJUTH LBJOt-U.1.
A várakozások*! felQlmuló nagy sikere volt .a Mezőgazdasági Kiállításnak
A bezárult budapesti, országos mezőgazdasági kiállítás es tCjiyészAilat-vásár a rendkívüli események fa a kiállítás első felében nagyon kcdvvzJt,. len időjárás ellenére a legjobb várakozásokat meghaladó látogatót tságot ért el és a vásári forgalom Is Igen kedvezően alakult. Bár a vegicgva számszerű adatok még nem állanak rendelkezésre, az ideiglenes adatok alapján máris meg lőhet áHapítiiu, hogy az idei kiállításnak számottevően több látogatója volt, mint az igen kedvező eredménnyel zárult roult évi kiállításnak. A fokozott érdoklődéíbeti jelentős éí örömteljes része volt *u-jiak, hogy hz ország uietgiiagyobUidott és a visszatért tcrüle.ek lakosai, elsV sorban a gazdák a kiállilát kedveli alkalmát ragadták meg a magj^r fő-Sáros invglátogatására. Különösen « vasárnapi lálogatotlság olyan nagymérvű volt, amilyenre az utolsó év-lizedbau nem volt példa. A külföldi látogatók száma is a várakozásnál kedvezőbben alakult. Bossoni olasz földmüvelésügyi miniszteren éi kisé-rclén kívül Németországból, Lengyelországból, Jugo^zláviábóJ <\'¦•¦¦ ¦ K\'iüiimiit-ból egyaránt jöttek kormány kiküldöttek és néf.ei gazda csoportok a kiálU-
l.\'.ifa. . (
A kiállilás tvnyós/állalvásán forgalma alig valamivel maradt el a mull év kimagasló eredményei mögött. A tcnyészallalkiallJtók pén/bevé-teio megközelítette ft inaaíél mlUíó pengőt, meghaladva a két év előtti és megkétszerezve a három év eJŐtti eredményt.
Különösen a szarvasmarhákból volt nagy az eladás, a fcUiozolt. bikáknak S).r> százaléka gazdát cserélt, A tenyész-állatvásárok tórténcte w>rán raé-í egyszer io.n adtak el 850 starvazrinarliát. A tenyészsertések csoportjában is eset darabot meghaladta a forgalom. Ezzel szemben a lovak és a Juhok csoportjában mérsékeltebb volt a for#üom, bizonyára a kedvezőtlen gyapjuárak és a JuhértékCsités nehézségei miatt, Az átlagárak általában csak mintegy 10-15 szájaJókkat \'maradtak el ámult évi kivételesen magas arak mögött. A vásárlások túlnyomó ÍLjf**MQ a Mi-tenyésztés számára töiténtek,. amit nagyban előniozditott a fóldmúv\'oies-ügyl minisztérium körültetoÍDtŐ szervező munkája és messzemenő támogatása. Jelentős számban vásároltak a visszacsatolt felvidéki területek kö/-tcrtyésztés>o számára. A külföld számára történő vásárlások érthető okokból «z évben snik keretek közt mozogtak.
A icuyészaJlatvésárbisok.kadvYtaÖ ala kulása moüelt a kiállítás egyéb csoportjaiban Is igen jelentős vásári forgalom alakult i-r. A kiáUitó cégek általában nagyon mog voltak elégodvo a forgatenimal, különösen nagyszAni-ban adtak e] metyigasofeBági gépeket,
salai mmxx*
különfél* Haiilasági es/koröket, vetőmagvakot, áll«iWgé*x-ségí.gyi és növény, védelmi szerekét, gazdasági üzcnianya. pokat, st!». \\t igon nagy látogatottság kÖ%*lk«zt61>en nagy forgalmat csináltak a bor-, az éjotmísicr- 6s házi-l|»ri Maliitok ís.
Mindent összevéve-, órunmul lehet megállapítani, hogy az idei mezőgazdasági kiállítás é-s tenyészállat vásár inéi-tőképpen bizonyította ismét Magyar. orszAg mezőgazdaságának 6s az azrol kapcsolatos tennél és i ágaknak nagv életerejét és kiváló teniidőkóposhégót, de ezenkívül orsiag-világ elölt azt is beszédesen igaiolta, hogy a rendkívüli események ellenére az országban céltudatosan folyik a termelő munka, iii békés nyugalom, rend és fegyelem van. (:)
Két filléres a kaposvári lóvásárra és lovasmérközésre
M uásalikM vatttli k«dvoimíny ai *gi*i ornif Ürül étéiről
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Ka. mára által május hó G—7-én ronda-zendő luicus-, igás- és csikóvásár, valamint a \\«!e loijrcsolnios tovasmér-Sőzések körvonalul mind nagyobb "rá-uvokban l>ontakoznak ki Az érdekl.V dós a külföld isászéről állandóan fokozódik a vásár iránt. Aj eladásra Bzánt lovak bejelentési lialáridejél a Kamara — a tömeges jelent kezfrekre Való tekintettel — április hó 10-ig nicgliosszabbitotla. A lovo&napak alkalmából az egész ország területéről 50 százalékos kcd.ozmóunyel lehet Kaj»svárra utazni. A vásárra feladod, valamint az onnan olszállftolt, vagy visszaküldött lovak, tekintet nélkül arna, hogy azok c|adnttake, vagy sem, 50 százalékos fuvart!ijmérsékléssel .szállíthatók. Ugyancsak 50 százalékos kedvezménnyel szállíthatók a fogatbemutatóra benevezett fogatok is, akar teheráni, akár kocsi rakom ánv-ként.
A minél nagyobb látogatottság biztosítására a JuUltSn kéréseié engedélyezte Kundcr Antai kereskndelcm-él Közlekedésügyi miniszter, aki egyébként B lovasnapok fővédnöke, Huda. pestről Ka|K>svárrn és vissza, továbbá Villányról Pécsen «\\ Szigetváron át Kaposvárra és vissza egy-egy filléres gyorsvonat indítását
ügy 0J,- lóvásárral, mint a lovasul ér közösekkel k.Ljn io latosan mindennemű felvilágosítást készséggel ad ai Alsöduuánluli Mozögazdas;ígi Kamara.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
856671939.
Tárgy. Szemére K. hatóságilag engedélyeiéit zálogkölcsön Intézete a VI nem váltott zálogtárgyuk elánre-reifee Iránt.
Hirdetmény.
Az 1881 évi XIV. I. c 16. §-a alapján közhitre teszem, hogy Szemere K. bal. eng. zálogkölcsön intezetében elzálogosított és 1939 évi március hó 17-ig ki nem vallott, vagy az árverés megtartásáig nem rendezelt zálogtárgyak 1939 április hó 20-án d. e. 9 órai kezdettel az intézet h\'fl-ut 8 szám alatti helyiségében hatósági kiküldött jelenlétében elárverezletnek.
Ezúton felhívom az érdekelteket, hogy a le|árt tárgyakat az árverés megtsiiásálg rendezzék.
Az árverés alá kerülő tárgyak jegyzéke az árverés elölt 15 napon át • várod irattárban éa az Intézet helyiségében betekintheti!.
Nagykanizsa, 1939. ápr. 5.
«s Polgármester.
Jilgtitn, kn; Mintasi
f-nl-cei-réci A nagyérdemű ktUonséj arslvoa tudomására ÉRTESÍTÉSI fosom hogy » M"»"«P«k *\'•"¦"*"" ......Hifii.- és .unokiSi m ki\',kKXái:íl". X"-
lato. akoli! r.n«...«- - üí1,!\'f;?rlím l»toI«\'»»"lT,ű * mm"
kopeket bemutatta mojrrendolés oéllAbOl. „„„....
Kírem a najyérSomtl közönség szíves pártfogását.
A kiállítást rsjndswem:
NWk»ui«a, aj^g^; IBIIII Kii ftWB|te._
Belgrád jelenti: — a
Zágráb, április 6 A tegnap félbeszakadt horvát— 1 jgoszláv tárgyalásokról Mocsek nyl latkozntot adott Szeiinte a megbeszélések komolyak és bohatóak, jól kezdődtek és a remény megvan a jó befejezésre, bár eredmény meg nincs. A horvátság, bármi ts történjék, szabadságáról és az egyenlösé-
lényegében megvan a horvátokkal
géröi nem mond íc.
A zágrábi lapok uzt irják, hogy már többször volt ilyen kedvező a tá\'gyalás indulása, de most már elég volt a hangulatból, a iToivátság már tetteket akar látni. Belgrád szerint a megegyezés lényegében lét.ejőtt. A tárgyalásokat bjsvét után folytatják.
Korban J«Su«f és neje ÓpíU Matild, Jósaik* és Matyik.., Sav. Pl»«r Gyuli** sógornője, fájdalomtól megtörve, de az Isten megváltozhatatlan akaratában megnyugodva tudatják, hogy a felejthetetlen nagyanya, nagynénink
aü. Pillér latiU
o. fífe\'3|yilé és hlv. vaitti özvegye
éle/lnek 73. évében, béketűréssel viselt hosszas szenvedés után vlsiia-adu jóságos lelkit Teremlójének.
Drága halottunk földi maradványalt folyó évi április hó 6-án délután 1/26 órakor lógjuk a róm. kath. lemeló lialollasházából örök nyugvóhelyérc kisérni.
Nagykanizsa, 1939. április 5-én.
Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak az Ismerősöknek és j óborát oknak, kik felejthetetlen jó Édesanyánk
flj«w. NsvAk JAnaaMé
temetésén résztvettek és láldal-munkiit liánul módon enyhíteni Igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet. Nagykanizsa, 1939. április 5.
A gyAasolA asaféd.
Konzerv- én Téwxtaá rügy Jár Részvénytársaság
felszámolás alatt
V«f yo»kl»nUU» 1938. december 8t-én. Vmnou; ingatlanok és berendezések P K0.659 1937. éa 1938. éri veszteség P 49.805\'94. összesen P 100.444-94. Takar 1 Részvénytőke P 50000--. Hitelezők P 60.444 94, Összesen P 1f0.444-94.
Nagykanizsa, 1938. december 31.
*** A falaxámolök.
Megvizsgálta és rendben találta w» a r*)Sfnr*lSkls«tUif.
Nöi nadráq.. . 1.20 «1
Nüi kombiné. .230 ,
Nöi harisnya. . 1.40.,
ftotiklilük . .. 3.10,,
Boxretiklil... - 5.50,.
Bőrkesztyű.. 3.90 „
il
Ei.nkl.nl jlv. 8u». •U-, H.II- és f,».ir snkdl.stclUt.k MIM, ••l»«rfgbe« l.goleaébba.
Brónyai Divatház
Horthy Siklósat 1. síin
1839. április 6
Ne torfe a fejéi! A legolcsóbb
9f
és legkedvesebb húsvéti ajándéka
Dunántúli"
rum, likőr, gyümölcspálinka, brandy.
Mindenütt kérjél
é
Dunántúli Qaaidaaágí Baesxgyároaok Sxoaxflnomlló Rt. Nagykanizsa, Erzsébet királyné-tér 12.
APRÓHIRDETÉSEK
..ihh.i-üs \'Ule v!sil! _ tlll*(, minian I
W n9| « niur,
nJsíi lovtbbl n.\\ 4
aljuk
OgiaSS*. bUtostleUuI alludo nlkH. mizisr. ára-eladásra keresek. Résilete. •lantolok: Mttléstet, Barjipeit, Armv Jlno.-iitc. 1. 01,
Btefkli.nl tudó ktf«té«Mt azonnal tel-veszek. Ciengery-ut 2!« itkezde. !i;i/
ADAS-VÉTEL
Blldok B»lrf.ra»kllk 4-5 rallo hoiszunágban. Arpádu 12.
Ribiske-, egreebokrok, gluHolui-bagynu, noványnylró-ollé, padláilápcsO. táboriig gyermekvilág, alad*, Jöi*i! Iflhereeg. ml lnllli. •
Ugy
idorklstelndy-
lit«.
u. 39
Tavaszt nfilksbát, egy sodronyos Ossze-ciukhaló vaságy alad*. Királya 8. •
Orssshal Jutányos árban kapható Kelemen Reset cégnél. tffi
Mály oj.rm.SifcoDBl 10 állipolbia eladd. Oábor, Kllfelndy-u. 17/c. Sí!
fiyaileiawsl, satupad ás egy tallck, •UdO. Őifiáz-u. a •
Ebádld kredenc, aranyozott állvánvo. Ilikor «ludo. Hacker, Erssibet-tir II. m
UU^OZLETHELYISéO
Blén.wKOh*. összkomfortos I. crreUll tokás, Csengery-ut 14, Mailo. 3
UlCfll suyetaeibá» lakás kiadó rnljji l-re. Csengery-ut 80 Bflvebbet hárme»-teraél. 983
Kattaststobaer utcát lakás máju. 1-ie klsdd. Csengery-ut 70: \'
Klsuáó kitszobás lakáa mellákhelytoi-gekkel együtt májusra. Bdvebbet Telekiül 65 -f *
Szoba-konyhás luk*, kiadd má|ua l-re. Caengéry-ul 26. _ *
bútorozott szoba
Kaiflnb.|ár«tss butorozolt "obi, t«rdS«zoba-b«sználstUl, klsdd. Bírebbel Vágó illatszertár.__i__\\
¦Uiaak.]*raataa szoba, lUrddszobz-bsiználstUI, asormsl klsdd. Sugár-u! Ib7b; emelet.__
Egy bútorozott szoba -azonnsl klaelá. Msgyar-b. 11. sz. -
ház és 1NOATLAN
B»l.t.n..r4ayb«K emeletei. 6 tro-bás, kosilortos, vlUs kltUní karban talányosan, kediezd flzettsl lellítelekkel eUií. Érdeklődni lehet: Hltelbsnk Marcali. 951
Rákócil-u. 29. ss. hAs elköltözés mlall elaclo. Bdvebbet Ssemcre-u- 9.
kOlOnfElb
akar liiirkáMnlI Fényképezi-gápek kelrMniíse 5 héüe I tek. Illmrad 3 P-tdl Viltsgh fényképén éa told szak-ttatetében, Fö-nt 10„ C#engcry-ut l„ gyeién I ss udvarban.
Mindennapi kcveJesésbdl dsssegyfljtétl ¦alrafat. régi vagy uj tömegeket, magyart és WlISldlt, TeloszUlolt gytl/lemé-ayeket bármikor niegvélelre keresek. -Barbarlts Lajo., a Zalai Kdsldny f. sser-kesztdje. Érdeklődni lehet teleion 78. az. vagy sietnélysawn mindennap d. u. Ars kosörl.
ZaLAi RŐXLÖMV
•OUTIKAI unnia,-. ntlad]a: „K9i|azS..á,l n. T. üsgykaalna". Felelős kiadd: Zalai Ksr.ly. Nyomatort i s „KSziszduáll R. T. Kajyksslraf"
.y.aSálábss KatykisIzsSs. (Nyomdáért tslali Islsl KárslyJ
79a Árfolyam 80 síim.
Nagybanim, 1839, április 7. péntek
Ara 12 mi-
FeieWa srjtkeszta: Barbarita Lajos
ElótUtléd fa»: egy Un ¦ peni» 40 Hit SwbrlWtl *• kíulótiiríUdl ttldom m ¦
Kereszt-nézés
Illa: Barta. IatvAn gimn. igazgató
Elmerülök Krisztus kei«.<>z tjének szemle Ifiében. Halk hullámokon régi ének szavai szállnak fcJém :
Oh, szent kereszt áldott fája, Drága a te gyümölcsöd, Hajiad a kin és halul örök üdvünkre Bipjgái,
Ez a kereszt, a megváltás szimbóluma, ál\' a nagypénteki liturgia középpontjában. Fekete-Vasárnap sö tét lepellel vonta be az egyház, hogy ma hármas etapban leleplezze és háromszor egyre emeltebb hangtín, kiáltsa bele a világba : Imc a kereszt fája, amelyen a világ üdvössége függött! Az oltár előtt párnára helyezett feszület felé hármas térd--hajtással közeledem s feléje sóhaj.\'-tom imádságomat: Imádunk Téged Kiiszlus és áldunk Téged, mert szent kereszted állal megváltottad a világot; aztán rá lehelem csókomat, nem Júdás áruló, hazug csókját, hanem Krisztus bocsánatát esdő, alázatos gyermeki csókomat.
S most leplezetlenül itt áll előt-i tem a kcieszt. Fulget crucls myste-; rrjin. Így éH a fórnál Szt. Péter tér közepén "ragyogó fényben az a hatalmas obeliszk, amelynek tetején « kereszt, talapzatán pedig V. Sixtus felirata hirdeti a világnak az Üdvözítő keresztjének diadalát : Krisztus győz, Krjszlus uralkodik, Krisztus parancsol, Krisztus minden bajtól megvédi népét!
De felragyog előttem a magam kcesztje is. Egész életem a\' kereszt árnyékéban játszik. A szent kcreszL ségbeji uljegyzett az Isten országával, a bérmálásban ez ország harcos katonájává avatott, gyermekkoromban, ha aludni [tértem, édesanyám kérésziét rajzolt homlokomra. A kereszt jegyében indultam útnak én és te is kedves embertesi vérem, n mikor elhagytuk a meleg családi fészket és rjtrakettünk -megkeie.sni keresztünkéi, amit :U>len nekünki rendelt. S meg is találtuk, ki örömben, ki bánatban, ki szomorúságban, ki hazátlanságban, ki árvaságban, ki özvegyi sorsban- i-
S inost iti térdepelek Krisztus keresztje előtt vállamon láthatatlan ke-leszlenunei, amely elkísér majd a temető fejfájáig. |
Meg kell állnom egy pillanatra. Önmagamba nézek é> szemügyre ve szem ke<esztemet, amit Isten rakott vállamra. Mennyi clógülellcii ég, zúgolódás, kényszeitfirós jelzi egyéni keiesztutam állomásail. Talán mindig csak azt éleztem, hogy számomra a kereszt valóban a szenvedés szent emlékjele, szimbóluma, amely a földre nyom, kwjjt, de mikor emel fci V Éníztem-e valaha is felém áradiil belőle a sixtusi igazságot: Krisztus minden bajtól megóvja népét ! ? j
S ahogy elmerülök kérésziem szemléletében, egyszer csak őrőm-hiímirusz ámd felém, Kifextus ko-resztjének diadalmas ének a
Románia a jelenlegi határait szeretné garantáltatni Angliával csatlakozás ára gyanánt
a
London, ápijils 6 Chamberlain, és Halifax Bcck külügyminiszterrel a tegnapi ünnepi vacsora után éjfélig fontivs megbe-széleseket folytattak. A megbeszéléseken a három államférfi azl a nyilatkozatot szövegezte meg, amelyet a szokásos hivatalos közlemény helyett, ma olvas fel az angol alsóházban Chamberlain miniszterelnök. Ez a nyilatkozat az angol—lengyei lár-gyalások eddigi eredményeit foglalja össze, ,
Ideges a román sajtó
\' Bukarest, április 6 A romániai sajtó rendkívül Idegesen ité\'i meg az eseményeket. A >¦>-mán lapok a magyar sajtót lámadjak. é,a azt írják, hogy a magyar sajtó intrikája az oka annak, hogy Romániát nem sikerült bekapcsolni a védelmi szövetségbe. Magyamr-Bzág Románia-ellenes sajtótámadá-saí befolyásollak Lengyelországot és Londont, — Írják a lapok és azt állítják, h=>gy a magyar sajtó Ideges, Egyben figyelmeztetési Is küldenek London felé, hogy Románia csak az esetben hajlandó a kölcsönös védelmi szövetséghez csatlakozni, ha az a jelenlegi területi épséget és függetlenséget garantálja, tehát nem \'\'bizonyos revízió után. Aki mást hisz, — mondja a román sajtó - az téved, mert Románia inkább végigjátszani katonai játszmái.
Gafencu európai körútja
Bukarest, április 6
Miután a török külügyminiszter Teheránba utazott, Gafencu román külügyminiszter elhalasztotta ankarai útját
Gafencu egyébként rövidesen nagy
európai körútra indul, amelynek során Berlinbe, Milanóba, Brüsszelbe, Parisba és Londonba lálogat el. «
Német-olasz vezérkari megbeszélések a bekerítéssel kap csolatban
| Róma, április S
Az olasz sajtó rendkívül nagy jelentőséget u-jlajdtatt Kejtei német
birodalmi vezérezredes és ParzanÜ tábornok, olasz hadügyi államtitkár tanácskozásainak. A jelenlegi nemzetközi helyzet a szokottnál sokkal nagyobb jelentőséget ad a\'két. vezérkari férfi megbeszéléseinek, mert az angol—francia bekerítést politika
val szemben Német- és Olaszország együttesen akar eljárni. i
Az olasz lapok ezzel kapcsolatban Ismét hangsúlyozzák, hogy hu a bekerítés létrejön. Német- és Olaszor-szég nemcsak védekezni fog, haiten* ellentámadásba Jnicgy ét minden ponton.
fáról, amelyből üdvösség árad! a világra :
Cruc-\'m Inam adoramus Doniinc, Kt Minrtani rcsurrertioncin Inam laudannis el gtoriflcahuis; cere enini, propter llgjtum
v«nit gaudium
in universo mando.
Angyalok éneke száll felém sok hizlalással és reménységgel : Kérész ledet imádjuk Uram és dicsérjük s
Az Egyesült Államok Ipara már mozgósítva van
Washington, április 6 Johnson hadügyi államtitkár ivyi-latkozatában kljelcnlette, hogy az amerikai hadsereg tulajdonképpen már n mozgósítás állapotában alj.-. Olyan mennyiségű hadianyag és lőszer áll készen, hogy háború esetén hat hónapra utánpótlás nélkül elégséges volna egy 100.000 főnyi had-
seifegnelt
A hétezer féle háborús iparcikk közül 55 kivételével már valomeny-riyl előállimató Amerikában, az 55-nek gyártása ,Js megkezdődik hit
hóinpon belül. .....
i Newyork.jdprüis r>
Ifiöji érdekes Simpsonnak, a semlegesség megvizsgálására kiküldőit bi-
zottság elnökének nyilatkozata, aki leszögezte ebben, hogy
Amerika nem szlfjetelödhet el agy európai ösezatüzáz esetén.
fipp ezért szükségesnek tarluná, ha az elnök lialáskörét ezzel kapcsolaibaj] kibővítenék.
Ncwyork, április (> Amerikában megjelent a felhívás, hogy a 30 ével még be ncnV töltött férfiak jelcutkiuEUíK-k a 7.1.000 Kknyiro tervezett tartalékos oszlophoz. A jelentkezők évi 2i dollárt kapnak és még külön kiképzésben icm koll ré-sztvcuniük, mindössze az elnök liivó szavára bármikor áronnal jelentkezniük kell. / , i
Berlin álláspontja Lengyelország helyzetével szemben
Berlin, április 0 Illetékes német helyen Beck lengyel külügyminiszter londoni látogatásával kapcsolatban megjegyzik, hogy most már Lengyelországnak a fenyegetett állam szerepe jutott Az czlrányu uröa propagan da-niunkában ichetségc.-:, hogy lengyel erők segédkeztek, Az a kérdés, bogy Lengyelország fenyegetettsége Nyugatról vagy Keletről származik-*, Fontos, hogy Lengyelország minden támadója ellen lép-e Tel, vagy csak Németország elten. Az az állítás, hogy Németország Lengyelország megtámadására gondol, komoly vitaalapul szol. gál és idCfjca államférfiaknak éjH\'n olyan meglepő, mint azok a német előkészületek, melyeknek riasztó hireit már annyiszor megcáfolták.
Ha Németország rosszat tervei Len gyeWszág ellen, akkor nem járult
volna hozzá a kárpátaljai kérdét kedvező rendezéséhez, hiszen Kúrv pataija még röviddel azelőtt is mint l Len gyei ország elleni felvonulási terület szerepelt. | r :
Ugyancsak más lelt volna Németország magatartása Szlovákiát Illetőleg, ha Lengyelország ellen támadást tervelt volna.
Berlinben még nem tudják, hogy Lengyelország Anglia nyomására hová fordul.
Zsidóellenes tüntetések Zólyomban
Zólyom, április 6 A szlovák lakosság Zólyomban zsidóellenes tüntetésben robbant ki, A rabbi lakását szétrombolták, a szociáldemokrata étkezőt szétvetették!.\'
dicsőitjük szent feltámadásodat ; mert íme fa által jött öröm azegész
Cr\'ux Hdelis, inlei- onmes arbor una nobilis, nulla silva talcm profért froade, More, germlne.
Oh, szent keieszt, minden fa közt te legnemesebb, hozzád hasonlót lébe nem hoz erdő lombja, fém virágos hajtása. i
Most már két. keresztre njézek. Az enyém rrménylelen vágyakozás, fájdalmas szabadj In takarás, a bün keresztje ; Krisztusé a szabadítás, az, öröm és üdvösség forrása, amelynek tövénél megtő\'t a bün árja, rajta szétfoszlott a bün, évezredes homálya s most itt ragyog előttem a nagypéntek adatában : fylget crucls niysteiium ! ¦\'áwímmel viselem érte kérésziemet. " , , . \' \\\\
iJgAjJgaSB___ 1939. iprllli 7
Megtörtént a nagykanizsai IÍP szervezet vezetőinek kinevezése
_»_ \\
A ZALAI KÖZLÖNY
„VÁSÁR-TEBSENTE"
Alulírott cég e szelvény lepe-csételésével igazolom, hogy
.....wd4
aki....................................-utca.....bz.
alatt lakik üzletemben egy pengő értékben vásárolt.
ívesét helye.
A magyar hon védelmet az uj honvédelmi törvénnyel, vaiumbit a hadsereg most történt átszervezésével korszerű alapokra fektették. ! A nemzetközi fo^ttsegek nyoH mása alatt nemcsak Magyarország, hanem az egész világ lázas sietséggel alakítja át honvédelmi berende-zé:-eit, hogy háborús bonyodalmak esetén kellő erővel tudjon fellépni.
A tendencia mindenült az, hogy egyrészt az ország összes erőforrásait a hadsereg szolgálatába állítsák, másrészt, hogy a működő hadsereget ütökész és ütőképes korszerű állapotba hozzák.
Különös jelentősege van az Ily elökészültségnek a kis államoknál. Nekik is lehet oly helyzetük, amelyek folytán belesodródhalnak egy háborúba, de minden törekvésük az, hogy a háborút megrövidítsék.
A totalitás, a minél rövidebb háborúra törekvés eszköze. Kis államoknál tehát parancsoló szükséglet. SzUkségk;f nemcsak azért, hogy minél nagyobb energiával állhassanak a küzdelembe, hanem azért is, hogy ezzel az erö\'eEzités-\'öbblettel a nagyobb ellenféllel szemben meglevő aránytalanságuk csökkenjen. Nem egy történelmi példa muta\'ja, hogy jobb háborús előkészülettel számbeli fölényt is kilehet egyensúlyozni. Egy ország háborús energia kihasználásának hatalmas skálája van, Legkézenfekvőbb, ha a viághábo-rura utalunk. Európa nagyhatalmai 1914-r en lakosságuk 6— Tvo-át használták fel a hadsereg céljaira. A kis Szerbia 12% át. Szerbia tehát kihasználta emberanyagál. Hadseregének nagyságát illetően aránylag kéfsz-.r akvora országot képviselt, mint amilyenyaójábau voltl Csak ezért fudotl oly szívós ellenállást kifejteni és volt kicsinysége ellenére is értékes síöveisége az antant hatalmaknak.
Kis államok honvédelmi előkészületeínéi tehát vezető szemponttá kell lenni, a maximális kezdeti erőkifejtést. Ez a maximum vonatkozik az ország szellemi, erkölcsi és gazdasági lehetőségére, de vonatkozik elsősorban magára a működő hadseregre.
Az általános előkészítés vagyis
Katonaifel-exerelések egyenruházati cikkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BEUEZNAINÁL
- Sugái-ut 53. jz. Teleion 625.
Csáky még Teleki római utja előtt mondja el nagy beszédét
Budapest, április 0 Politikai körökben nagy érdeklődéssel fogadják a két Ház külügyi bizottságainak összehívásai. Gróf Csáky külügyminiszter beszéde irrSg-elözi Teleki mintszteielnök és gróf Csáky olaszországi látogatását.
Hóman látogatása a pannonhalmi főapátnál
- Budapest, április fi Hóman Bálint közoktatásügyi miniszter Kelemen Ki\'jzosztoni pannonhalmi főapát látogatására utazik, ahol valószínűleg több napot fog tölteni; Onnan a zirci apát beiktatására utazik.
az .ország mozgósít ás" problémája, közigazgatási, pénzügyi és nemzetnevelési feladat. A közigazgatás révén megszervezzük az országot, pnzügyiteg anyagot halmozunk és bocBájtunk a háború rendelkezésére, inig a nemzet tervszerű nevelésével a lakosság lelkét fanatizáljuk és a nemzetet katonásitjuk.
A hadsereg a maximálj erőkifejf-lését, ütőképességét és ütökészségót korszerű szervezetével biztosíthatjuk. Kis állam nincs abban a gazdasági helyzetben, hogy hadifelszerelését a tcrlunka fejlődésével állandóan cserélgesse, tilőreláló beszerzéssel oly korszerű eszközöket kelt tollát a hadseregbe beállítania, amelyek bárha pillanatnyilag talán költségesebbek, dc egyhamar nem avulnak cl. Másrészt azonban olyanokat, amelyek pótlására, illetve üzem ben tartású ia háború esetéi! is megvan a lehetőség.
f:z az oka annak, hogy Magyarország a hadsereg alapvető szükségle-leinek 1« szerzésén él korszeri! hadifelszerelést vásárol, lUetyc ilyenek hazaj gyártására tőiekszlk. Teszi ezt azért, mert a korszerűségben oly erő van, amellyé) számokat egyenlíthet ki.
Már Ausztrália is?
London, április (i Beavatottak ugy értesülnek, hogy Ausztrália be akarja kebelezni Uj Guinea szigetét A sziget eddig a Népszövetség fciuihntósága alail állt.
Földrengés
Mclboiirg.-áprÜis fi A környéken ;io másodperéig ütrtó heves földlökést éreztek* Jelentősebb károkat a földrengés .az eddigi jelentések szerint nem okozott.
Székrekedésben szenvedőknél reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József keserűvíz a belek eldugulását gyorsan megszünteti, a gyomor működését előmozdítja, az anyagcserét megélénkíti, a véri felfrissíti, az idegeket megnyugtatja, s így kellemi* közérzetet és tokozott munkakedvet teremt. — Kérdezze meg orvosát.
A Magyar Élet Pártja országos szervezkedése a keresztényebb és magyarabb Magyarországért, a magyarság széles rélegeinek szociális Jobbléiéért, az igazságunk kivívásához szükséges erők össze fogásáéi\'t történik. Folyik ez a munka Nagykanizsán is és még nagyobb Iendü-letct vesz most, amikor (minden magyarnak éreznie keli, hogy a történelem dübörög az ajtónk előtt s hogy helyünket hazáni" javára tudjak megállni, ahhoz a becsületed magyar tórekvéM-k Összefogása szűk séges, fegyelmezett csatarendéi Szükségesek a belpolitika, a belsői étetünk arcvonalain K A MÉP nagykanizsai szerzetének tisztségviselőit a következőkben nevezték ki:
Kerület vezető : Kovács Sebeslény Tibor földbirtokos. \' .Társ kerülctvezetök : dr1. Hnjdr Gyula ügyvéd, viléz Beutzik Lajos bankigazgató.
Városi pártvezető : dr. Tholway Zsigmond ny. postahivatali Igazgató.
fiszak-városi kerüJt\'fvezető : vitéz Tóth Bém kereskedő.
Észak-városi társ kerület vezető : Sanrj Lajos ipartestületi elnök.
Észak-városi kerületi titkár: Csálék Józtef magántisztviselő.
Dél-városi kerületvezetö : Miklós\' János postahivatali igazgató.
Dél-városi fárskerülctvezető : Zsigmond Józ-ef Igazgató.
Déi-vá<osi kerületi ti!kár : dr. SzÜvay József postafőtiszt.
> iKfcknnízsaJ területvezető ¦ pian\'J
Különös szerelvény futott be éjfél-után a nagykanizsai vasúti állomásra, amit előre jeleztek Budapestről Prágából érkezeit egy különvonat teive Palesztinába kivándorló zsidókkal,- férfiakkal, nőkkel, gyermekekkel egyaránt. A zsidók még a cseh uralom alatt kértek kiutazás! engedélyi, valamint beutazást Palesztinába. Sok Időbe került, inig sikerült mindezt kieszközölniük és ingóságaikat pénzzé tenniük. \'tUököz-
der József üy. MAV alkalmazott.
ru>kaiilzsai társ , kerületvezictö : Piandér László kisgazda.
klskanizsai kerületi titkár: Szép. udvary László tanító,
I. Körzet. Körzetvezetö : Rió Fe-renc igazgató, körzeti iitk-ir : Sípos József magántisztviselő.
1L Körzet. Körzetvczetö ; Papp Oszkár cipést.mester, körzeti titkár: Horváth Gyula városi tisztviselő.
Hí. Körzet. Körzetvezelő : Kalmár Zo\'tán építészmérnök, körzeti titkár : Gozdán Ernő hitközségi iroda-tiszt.
IV. Körzet. KÖrzetvezetö: Molnár Ferenc ny. MAY alkalmazott, körzeti titkár : vitéz Szabady titkár, ny. áll. alhadnagy.
V. Körzet. Körzetvezető : Tóth György korcsmáros, körzeti titkár: Klein Márton ny. MAV főkalour.
VIw Körzet. Körzetyeactő: Barabás Kálmán ny. postaföfelűgyclö, körzeti titkár: Horváth József tanító.
VII. Körzet. Körzetvezelő :dr- Vtt Feiene ügyvéd, körzeti titkár*: dr. Boda Károly ügyvédjelölt.
VIII.\' Körzet. KÖrzetvezetö : Balogh József MAV intéző, körzeti Ut-kár: Laborczy Károly MAV főtiszt.
(IX. Körzet. Körzetviez)ető: Varga Anek József kisgazda, körzeti titkár : S/.modics József városi tisztviselő.
X. Körzet. Körzetvezető : Mátés József kisgazda\' körzeti ti\'kár : vitéz Sóvári István gazdálkodó.
ben azonban váratlanul jött az ura? lomváltozás, A németek megszállták egész Csehországot, a\'nil \'jjabb halasztást jelentett a kivándorlók számára. Miután a német hatóságik nem gördítettek akadályt útjukba, most elindulhattak. Külön szcelvény vitte őket ós nehogy leszállhassanak valamely közbeeső állomáson, lezárták a fülkék kübö ajtajúit, amire egyébként német kísérők vigyáztak\'. Így érlek Nagykanizsára, hogy Jjgo-
Kis államok hadseregszervezésének szempontjai
Nemcsak fafát.
UláS ÍS Igen olcsó Bartánál (Bazár-udvar)
Prágából Palesztinába kivándorló 500 cseh zsidó a nagykanizsai vasuii állomáson
A jugoszlávok nem engedték kérésziül utazni a prágai szerelvínyt
1J39. április 7.
szlívián keresztül folytassák aljukat az egyik olasz kikötő felé, ahonnan hajóit folytatják \'útjukat végső céljuk, uj hazájuk felé. Idáig nem volt >ehoi semunl akadály, de amikor a gyékényes! állomásra érkeztek, a j-jgoszlávok nem engedték meg, flf\'gy jrigioszláv területen keresztü,\' fjtíizzanak. Állítólag bizalmas érlesi-lést kaplak az "útlevelek és irományok pontos felülvizsgálására, időközben tévimtváltások történtek és ezalatt a prágai szerelvény ott vesz-legelt a pályán. A prágai különvonat j kivándorló cseh zsidókkal csak hosSTJ tárgyalások után futott.ki a /gyékényes! állomásról.
Világhírű
S. és J. FRANKEL
valódi nyúlszőr kalapok
«en a héten egyes darabok
SzomolAnyinAI P IO-B°
A plébániai feltámadási körmenet sorrendje
1. Feszület két lobogó között.
2. Elemi iskola.
3. Polgári leányiskola.
¦I. iparosJeányok Jézus Szive Szövetsége tagjai. 6. Dolgozó Leányok Egyesülete.
6. Kalh. Munkáslfjuság Egyesülele. I
7. Katolikus eLgényegylct.
8. Baross Szövetség. Kereskedők!-
9. Ipartestület. i *r
10. Credo.
11. Posta személyzete és tisztviselői knrn. l 1
12. MAY forgalmi személyzete, fűtőház! és pályafenntartó személyzete, tisztviselői kara, nyugdíjasok.
13. Pénzügyőrség, Vámhivatal, Állampénztár, Sóhlvntal, Folyámmér-íiűkség személyzete és tisztviselői kara. ,
II. Városháza, Államrendőrség, Bíróság és Ügyészség, Ügyvédi kar, iVáros! képviselőtestüled, i
16t Ker. T|sztvbdo)nJök Egyesü-i leie. \\ | j
16. Szoc. Misszió NŐvéiei és a Szent Hona Lcányklrjb.
17. Urleáuyok és Úrasszonyok Márta Kongregációja. i
18. Oltáregyesület.
19. Szent Ferenc III. Rendje.
20. Cserkészcsapatok.
21. Tűzoltók. i;-- i
22. Vitézek. \'
23. Leventék. I i
21. Frontharcosok. !
26. Zenekar. , ,(
26. Katonai díszszázad.
27. Fehérruhás leányok csoportja, énekkar, Szent Vincéről nevezeti irgalmas Nővérek. |
28. Papság u legméltóságouabb Ol-lárjszentséggel, a baldachin melleit dbzőrség, az egyházközség világi elnöke és a kegyúr képviselője.
29. A biddaphin mögött a polgármesteri hivatni által közölt Korrendben a hatóságok és hivatalok vezetői, az egyházközség képviselőtestülete.
30. Egyéb katonaság.
31. A megnevezett csoportba nem laftozó összes férfink és nők.
A körmenet (este 6 órakor kezdő-dili. A testületek és egyesületek már fél C órakor gyülekeznek a Szent Imre itcában és n cintöríumban. .
- S«]at •rá*k**«i és őrömére szol-Káló meghívásnak tesz eleget, ha á
ktautUl Bul wllbtttor-Ual-
Utiat megtekinti, vételkényater nélktft.
BAUAl RÖ2Lf>N«
Az értelmiségi bejelentések miatt indult "nagykanizsai kihágások tárgyalása befejeződött
A rendőrség büntetőbirája a második napon végzett a kihágésí tárgyalásokkal azok ügyeiben, akik nem tettek eíegvt az értelmiségi k >r mányblztosság felhívása értelmében a köteles mfinkaadól bejelentések-nek. Az értclintségi kormánybiztos-súg kiküldő te, de. Répássy László bb\'Óságl titkár a nagykanizsai tárgyalásokon mint a kormánybiztosság ügyésze szciepelt, indítványozás jogkörrel, amivel minden egyes esetben élt is. Mlg mis városokban az ilyen kihágás! tárgyalások alkalmával a leiidörl buntetöbiró 100 és 300 pengős pénzbpságokat is kU-ótti Nagykanizsán a bírság maxim jma 30 pengő volt és ez is csak egyetlenegy e.étben. A leudörl büntelö. biió ugyanis nagy figyelemmel volt a határszéli Nagykanizsa város, polgárságának súlyos anyagi helyzetére
A tárgy alá ok második napján tr.i. tikosok, kereskedők, iparosok és ügyvédek szerepeltek terheltekként.
Volt egy szegény őzWgyJsszoanyj akit bűnösnek kellett k^mnndanlj ezt a icndőrblró 2 pengőre ítélte. Volt egy t..ifjkosné, aki clmulaszlot-ta bejelentési kötelezettségét, de hadiözvegy lévén, 30 50 pengő helyett csak 10 pengő bbságot kapott;
Egy Ipnros-vállalkozó, aki nagyon szegény ember, birságát felfüggesztették.
Kellemetlenséget okozott n zalaegerszegi kamara téves felhívása tagjaihoz. Ugyanis a rendelet január 6-én jeleni meg és január 22. volt beiinc a bejelentési határidő. A zalaegerszegi ügyvédi kamara, u mint n beidézett kanizsai ügyvédek igazolták, tagjainak megküldött felhívásában a bejelentési kötelezettség hatőrimpjóji január 31-ét jelölte meg. innen volt azután, hogy sok ügyvéd ehhez tartotta magát és késedelmein tett eleget a bejelentésnek. Ezekéi is teteUsségic vonták. Mijtéu jóhiszeműségük kétségbevon hatatlan volt, a konnánybizto sági ügyész nz eljárás megszüntetését in-dltványoztn, ami a legtöbb eaeben meg Is történt. IX\' volt olyan esst is, hogy kiszabták a 10 p3iigö büntetést. Nyomban le is fizette.
A két nap s tárgyalás tanulsága; az érteimi éji kormánybiztos rendeleteinek és felhívásának a legnagyobb pontn búggal kell eleget tenni, a veltozá >kat is bejelenteni. A legközelebbi kJliágáM tárgyalások\' őszkor lesznek Nagykanizsán.
Drl és löl divatárnkat legolcsóbban
Divatcsarnok. Halmos és Takácsnál títMt.
Tekintse meg Arainkat! m
Önálló rádióállomás épül a Budapesti Nemzetközi Vásár területén
Budapestről jelenti tudósítónk : A/, április 28-án kezdődő BudnpefitX Nemzetközi Vásár iránt máris óriási az érdeklődés. Emlékezetes, hogy a Budapesti Nemzetközi Vásár már éviekkel ezelőtt meghonosította n látogatók közvetlen rádióüzenetét. Páratlan \'népszerűségre telt .szert az évek során cz n rádióközveiItési módszer, amelyet azóta már Q világ minden hasonló nemzetközi in-
tézménye átvett, Ebben uz évben még ezen a ítéien is meglepő üjitást hoz a Budapesti Nemzetközi Y\'ásár. A posta (és a rádió igazgatóságainak, valamint a kereskedelmi minisztériumnak hozzájárulásával a vásár területén huuilmas, 36 méter magas rédióJeadó-anúínna toronyi épül, a vásárterület kellős közepém A torony alján üvegfah stúdiót emelnek, amelyből rajost tehát már
minden álvilelezés nélkül, közvetlenül a vásár területéről, állandóan közvetítik majd a látogatók üzeneteit. Persze most is bárki odaállhat majd a mikrofon elé és elküldheti, helyesebben bemondhatja a mikrofonba tetszés szerinti üzenetét üzlet felének, hozzátartozójának. A lakihegyi antennatorony kiosi-
nyitetl mása épfU fel a vásáron. A>. üzenetek, amik a stúdióban elhangzanak, Budapesten és az ország minden Városában felállítandó hangszórókon minden nyilvános helyen hallhatók lesznek majd, de természetesen bármelyik rádióvevő állomás Is foghatja. A hullámhosszat a jövő héten állapltja meg é.s leszi közzé a rádió igazgatósága. (•)
Csütörtök
BUDAPEST 1.
17 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.10 Nagy Olivér inesterrumnónlu-mon játszik, Varga Tibor hegadftl: — 18.05 P. Ángyán Fülöp előadása. — 18.30 Budánovits Mária énekei. — 1» Baldy Bálint előadása. - 19.15 Hanglemezek. - 20,20 paasiojáték. - 21 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 21.40 Hírek, itlőjárásjelentés. - 23 A rádió szalonzenekara, — 0.05 Hírek.
BUDAPEST IU
19 Liszt*rgonamüv*k. — 19.30 Fel-olvasás. - 20 Hírek. — 20.20 Hanglemezek.
BÉCS.
18 Wagner; Parslfal, opera. - 23.10 Stuttgart.
Péntek
BUDAPEST L
9 Református istentisztelet. — 10 Hírek, -r 10.15 ivgyházl étvak és szentbeszéd. — n.15 Evangélikus isten-
BéUkaUJbk
¦né/.
fiAtAl ItöZL-ONIt
tisztelet, 12.20 Időjébe*,, időjárás-jelentés. - l2.;jn Budapesti Hangverseny Zenekar. — 11 Hanglemezek.
— 16.45 ÍÜrek. - 17 lUiek szlovák és ruszin nyelven. 17.10 Nagypénteki lamentano közvetítése a kőbányai plébánia- lemplombéi. - 18.30 Dr. Heigl László előadón, - m Operaházi zenekar. — 20,20 Dr. Ravasz László püspök nagypénteki elmélkedése. — 20.50 A rádió szalonzenekara. — 31.40 lliiek, Időjárás jelen lés. — 22 Részleteid Wagner .Parsifal, cimil zenedMnuíjabot. — 22.10 Hir«k német, olasz, angol és francia nyelven, }\' ""Nagypéntekre vnló tekintettel a rádió további műsort nem adl
¦UDAPEST il.
19.30 Dr. Hoffmnnn Edit előadása.
— 20 Hírek, t
BSCS.
Ji Evangélikus reggeli unnep, — 8.30 Orgona- és hegedűverseny. — D,1S Nagypénteki zene leinciCken. — 12 Szórakoztató zene. — 14.10 Zenekari átvitték lemezeken, 15.30 Mo-zart: Varázsfuvola, részietek, RBseh: Egyházi iene négy csellóra, Verdi: Maehelh, ária. tlrieg: l\'tolsö tavasz. - 10 Dalos.zenés ilélután.
18-án Nagj-jMíniek éjszakája n világháborúban, 18.15 ílégi zeneszerzők karmUvSi és apró zenedarabjai. — 22.30 Lipcse hangversenye.
IDŐ
Jóslat:
Élénk szél, több helyen, f$ég Nyugaton és s Felvidéken o-,ö, • hőmériéklet alig osÖkken.
A Meteorológiai Intézet nacykanlual ijiögiigytíiöánomájia Jelenttt
Hőmérséklet tegnap eate 9 Órakor : +136, ma reggel +13-?, délben +198
OaapadékOO-í..
Haumülőtek titani Időszakukban a régóta bevált, lisztén termé* szetes „Ferenc József* keterflvii kitűnő hashajló, amely a belek tartalmát biztosan felhígítja és azt csakhamar fáidalommentesen levezeti. Kérdezze meg orvosát
A vadölő
Hiti: MurgAci KíIiiiAm
Vendegem volt, Egyik kiváló katona-irónk látogatott meg b természetesen irodalmi téma képezte a beszőtt tárgyát. Megvitattuk pro és kontra a (eltörő tehetségeket és n beérkezett nagyokat, luitbavcicltük a céhbeliek felfújt dicsőségét és szidtuk az irodalmi harangotokat, kik érdemetlenek magasztalására csendítik meg a rendel* kezesükre álló hűim rangokat. A nagy vitában észre se vettük, hogy megszólal a esengd, csak egy második hosszabb és erélyesebb csengetés eleresztett annak a tudatára, hogy vendég áll a házhoz. Kinyitottam az elő. s/oba ajtaját s cjq- hatalmas termetű,
napsütött areu, különös öltözetű, is-inerellen férfit láttam magam elölt, aki az első pillanatban » legbizalmasabb barátságával tCmlclelt ki, mert Így mutatkozott be:
- Szervusz, Hiádor vagyok a vad-ölű. Remélem nem leszek terhedre., hu néhány pillanatra igénybe veszem u vendéglátásodat. Fontos, anyagilag Is jelentős dologról van sző.
- Parancsolj befáradni. Egy kedves vendégein is van. Vitái Sályi Dénes honvédőrnagy, a kiváló katona-költő. Ait bisiem ismered a nevét,
Uámuézeti, Tekintetében volt valami jckiesiuyKi léle, valami, ami ttzl fe-
Kellemes meglepetés húsvétra
a FibrÓ márkás tiszta selyem nyakkendő.
Kapható
BITTÉR cipő- és divatház.
Amig egy félszemére vak ló eljut odáig.. ,
Törvényszéki pillanatfelvétel egy 120-as tempójú ló eladásáról
A lókeieskedolem szőve vényeibe enged némi betekbité-it az a büntető per, amely mo,st zajlott le a nagykanizsai pörvjénysték Makáry-taná/j ősit előtt. \'
Ebeiifipanget* Jakab és Heisler Ignác nagykaiuz,sa|i lóbevijeskeldök — mint alkaunj tágulás. — még tavaly februárban egy fél staernére vak, sárga mént vásároltak egy lótyer-dnhelyl gazdától. A mént tövfcfcJfen eladták PogánysaentpéjUsire, BadVr Jánosnak, aki a lovat át is veik* azzal a feltétellel, h;gy az teljéim hibátlan. Meg is alkudjak és Badcr 100 pengőt adqtt foglalóul. Badcr azonban nemsokára észrevette nz állat hibáját és nem akarta a vételár hátralévő részét kyizetni, sőt pert Indított a kereskedők ellen a nekik átadott 100 pejigő foglnló erejéig.
Ebenspanger és Heisler i« kéréseiét adtak be Badcr ellen,a vételár hátralékos összege erejéig. A nagykanizsai kir. járásbíróság ebben « perben megítélte Bade\'mek M 100 pfio-i göt, ellenben elutasít attn a két ke-\'eskedő követelését.
Rövideden a két .tá\'s megszüntette egymással az eddigi társas vlsz.myt és a kávéházban elszámollak egymással, aminek során Ebenspanger Jakab kapta meg a vitás - sárga mént Heisler ki akart lépni a per-bőJ, de biztosítékot (kívánt. Ezért mcgké\'lék Lackcnbacfcr Rezső ló-ke\'cskedöt, hogy biztosítékul i-eé nullázhassák a sárga mén tulajdon-Jogát. Ez meg is történt, de nemi volt jogszerű átruházás.
Ezalatt tö\'tént, hogy Bbenspanger ellen két hitelezője végrehajtást ve-
Vápotti Mozgó fijj °**k wjSSStSSMl
IB30. nagy slágere I Verhetetlen film I
Vágyak valcere
8 keringő, 3 korszak. 3 nagy szerelem. Aktuális hiradó.
Főszerepben: Yvonne Printemps, Pierre Fresnay^ Előadások: köznapokon 5, 7 és 9-kor, vasárnap 3, 5, 7, 0-kor.
lm április 1,
jezte k|, hogy: óh te jámbor muzsikás, íiál te azt hiszed, hogy én Hiádor, a vadölő, ráérek arra, hogy holmi \\«rW-faragó emberek dolgai iránt érdeklődöm. Mondani azonban esak ennyit mondott:
- - Nem, nincs szerencsém Ismerni, Bent n szobában bemutattam őket egymásnak. Hiádor hanyagul bevetette magát egy folöjbc, két hosszú lábat keresztbe fektette egymáson s belo-kezdett jövetele céljának Ismertetésébe.
Tudjátok - kezdte — a miüt bélen érkeztein meg Abessziniából, hot hároqi évig krokodilusokra vadásztim, meg mintlcnre, ammek vadászata ve-szélycs. Bebarangoltam az egész biro-dahnat, megismertem az országot, nn. nak földjét, tájait, lakóit, terményeit állatait; hoztam v-agy háromszáz fel-vételt magammal s most egy előadás keretében szeretném bemutatni tanulmányútnak beillő kinttartózkodásom ismeretszerzésének eredményeit. Azt hiszem, hogy a közönség legnagyobb része nagyon keveset, vagy éppen sem* mit sem tud erröl a csodálatos országról és valószínűleg érdokehn fogja egy olyan előadás, mely vetített képekkel mutatja be azokat n helyekel, melyeken megfordultam s azokat a* eseményeket, melyeknek élctveszcdel-incs központjában éltem három éven keresztül napról-napra. Remélem, hogy ti is szívesen ka peso tód tak be Oz előadás előkészítésébe s természetes,
hogy a bevételen egyformán osztozkodunk mbidnyájan.
— I>e kérlek alássan — kérdeztem, — mennyiben tudnánk mi bele kapcsolódni ebbe a dologba, hisz egyikünk se járt Kthiopia füves tercül s nem tudunk többet a deréf négerekről, mint amennyit második gimnazista kórunkban " földrajz könyvből tanultunk.
- Itt vagyok én az Ismeretekkel, tíe az n baj, hogy én nemi tudok két egészséges mondatot leírni. Arról lenn:: tehát szó, hogy én adom uz anyagát, ti azután rendszeresen feldolgoznátok, megírnátok a felolvasajidókat, a többi, már, mini a lapokban való barangolás, tetem kibérclése, vetítőgép bester zéso, szóval az adminisztrációs teendők ellátása, teljesen az én feladatom. Hát kérdezem, hogy illő osztozkodás ellenében vállaljátoke a fetadatoti
Mi törés, tagadás, a pénz akkor ís elkelt nálunk, sőt nagyon is kellett, hát nem húzódoztunk a dologtól, lut-\'ncm belecsaptunk Hiádor hatalmai tenyerébe s megálla)x>dtunkt hogy másnap délután megkezdjük az előadás anyagának összeállítását. Vádölő barátunk boldogan vette tudomásul » megkötött egyezséget, elbúcsúzott tőlünk és kemény, katonás léptekkel kisétált a szobából,
¦-- Teliét holnap, délután háromkori — szólt vissza a lépcsőházból,
— Legyen srerencséml — kiáltottam
zetcíl be és ennek során Elek László kir. jérásblróségi végrehajtó lefoglalta a sárga mént is. Ebenspanger ennek ellenére jeladta a lovat egy, körmendi lókeresOtedőne-k. LnckpnH bacher ugyanis felment n járlatlevéb ke/t*lŐségre és ott átíratta a mént Horváth Mihály lókercskedojiek, Ebetispanger hársának nevére, Horváth pedig I körmendi Sókereske-döére. Mikor azrjtán a végrehajtó-zárgondnok megjelent Ebenspnngcr, ríéi, a fél szemé\'C vnk sárga ménnek már hűlt helye volt.
Zártörésről lóvén szó, a bírósági végrehajtó megtette jelentését és megindult a bűnvádi eljárás, amely nek folyamán a szereplők a nagytea-nlzsal törvényszék elé kerültek sikkasztás, illetve k<">/ )kt\'-:ilh;imisittts gyanújával. A tárgyalásra o.- -tór-vényszék több tarrjt Idézett bo, V mert nevü állat-exportőröket.
A véd\'ott iókereskedök bűntelen-ségüket hangoztatták és jóhiszeműségükkel Védekeztek. A tiuuklhill-gatés és bizonyítási etjá\'ás befejezé-¦e alán n tö>vényszék bűnösnek món dotta kl Ebenspanger Jakabot egy-rcndbcll sikkasztás, Heisler Ignácot, Lackenbncher Rezsőt és Horváth Mihályt pedig egy-egy rendbeli köz oki rat hamisítás vétségében és ezért őket fejenként egyszáz pengő pénz-büntetésié és a bűnügyi költségek megfizetéséíK Ítélte. A többi vádpontok alól a biióság felmentette a vádlottakat. Az ítélet jogerős.
Bérmálásra
i\\ummt iw «imi
és sxolid árban
Bárány István taeitaôi
kaphatok. Horthy W.-»t3
— (Elítélt Iharos! betörő)
ihárcflberénybén Csonka I-\'crcnc la-kásál«i l>eiiajolt ifj. Kőnig József bá-romfai kőműves segéd és onnan rubin nem ucket vitt el. Az iluirosi jól-sikmill betörés után Kőnig Csurgóra ment és itt is betöréseket követett el. Most került a törvényszék elé: jogerősen négyhómipi fogházra iléllék.
utána.
Másnap délután pontosan luiroin órára megérkezett. I\'gyanat a niha volt rajta ma is ős ugyanaz volt arcának kifejezése, lestének minden ihoj> dulala. Kirakta elénk az összes anyagot, mely nem állott cgyébbííl, mint 50 -00 fényképből, mely legnagyobbrészt vadásziról készült 9 lelőtt krokodilok, sakálok, hiénák mellett néhány négert és egy-két európaií ábrázolt. Magát Vadölöl azonban egyiken sem lehetett megtalálni, físzrevetle, hogy csodálkozunk Cí«n n körűimé nyCn, eíért mvgniugyarázta:
-- Kérlek a fölvételeket mind magam készítettéin .1 így termeszeteken nem lehetek 0 képen.
Megnyugodtunk lienn*1. Lelke rajta, ha nem mondott Igazul. Nagyobb dolog volt az előadás össBCállitása. Mert — őszintén megvallva -- Vadölő nagyon keveset tudott mondani Abe«-Ezinláról. Kénytelenek voltunk az ösx-szes földrajzi müveket igénybe vvitni s elmondhatjuk, hogy lm valaki irt valami érdekesel erről uz ors/ágnM, ok n t\'eiolvasásJíól ki nem maradt. György Aladártól Chqluoky Jenőig minden lényegest papírra vételiünk. Mintán pedig a kajKitt felvételek is kevésnek bizonyultak, kivágtuk a* atlaszok térképeit, ki. Urélini-félo «álla« tok világa, mindet) Afrikában é*ö vadiiilataínak kéi>ét, kiírtuk ozokuak pontos leírását s a végéu két beti
1939 április 7
Hősi naptár
1915 április 7-én délelőtt ax oroszok meglániadták a 41. honvéd, hadosztály .. Telepéétől északra meg-I jgigiy, 7, Szállt védelmi vonalát, L——n*ely támadásuk azonban a veszprémi .11. és dési 32. lionvéd j^nlopc/rcdck, valamint az aradi .33. ^¦alopezreil vitéz ellenálllísán, súlyos veszteségek mellett öss»eomlotl.
irgyaneiíii n napon Madarász Ven. dcl voll soproni 18. lionv&l gyalog-o/redlrfli liwdcs, előnyomulás közben észrevette, hogy erövbh orosz osztag ii sra/ad oldalában és hátAUin gyülo. kőzik. En< a közelében volt honvé tikét magához véve, Kaját bcídtinái-mezeséből, ésj re vétlenül mejfközrlj. lelte, nmjd1 meglepően annyira élénk tüz ali \\«tl« őket, hogy géppuska jukkái e^yült szinte eUcQnlUi nélkfű rjjcgodldk magukat. A foglyí)k hátra, kisérése közben azonban Modnrász tl. zcdes cgv orosz rajvonalba ütközött, mely lüz alá vette csapatát, dmdú Madarász ti-edes ncui jött zttvorba, lianCm viszonozta a tüzelést. Amikor pedig az ő és a fogságában volt foglyok együttes felszólítására nz oroszok bo-zünlctték a tűzet, a szembenálló orosz tlsit azt kérdezte, hogy liAnyaj] vannak nála, mire hídegvérücn rávágta, hogy egy század. Fz podig annyira hatott, hogy immár cek az uroszok is, nevetésen j»dig egy tiszt, 2 zászlós és közel 30 fő szintén mejf adta magát. Madarász tizedest ezért a ir.e.ész öntevékeny elliatarozásból fa. kadó és sikerlcljes fegyvertényéért, melljel a századját a mcglcjictés veszélyéiül megóvta,\' a* arany vitézségi tWiimcl tüntették ki.
á zalai zongoralnlaj-donosok figyelmeire i
Zongora ha ugatást és javítást „,
angol és bécsi meohanlkáju zongorán ób planlnón egyaránt garau-riávat vállal
Kramberger Vilmos
képesített zongoj&kéaxitő és hangolö-mester, a budapesti Országos Zeneakadémia állandó songorakészítője N-iyk»Iua, Fő-ut 15.t-.töldBzlnt 3.
8ALAJ rtöZCÖtf*
T
avaszi divatuidonságo
férfi szövetek, női szövőtök, divatselymek\' nagy választékban Telefon: 827.
GOLENSm DIVATÜZLET
Ffiut 14.
(Pénteken nlno njtágj
Nagypénteken — a minisztcn-lnöb.
ség rendelkezése folytán — a Lapok
nem jelenhetnek meg. így a Zalai
Közlöny legközelebbi száma zonibat.m
délután jelenik meg. Fz lesz a/gazdag
tartalmú és terjcdelnu\'s ünnepi szám.
— \'A Kormányzó kSszttnete
Horthy Miklós, Magyarország kor-mányzója Teleki Béla gróf főispán utján hálás köszönetéi küldte Nagykanizsa város képviselőtestületének azért " meleg üdvözléséri, amelyben öt Naifykanizsa város polgárság ncvé. ben a képviselőlestület a Husxinfóld visszacsatolása alkalmából résresitette,
— (A fólspAn Itthon)
Teleki Béla gróf főispán, aki hosz-szabb időre el volt foglalva Budapestén a mezőgazdasági kiállítással, lu\'mt annak rendé zöbbottsági elnöke, vissza, érkeielt a megj\'fSiékJu\'lyre.
— (Ülések a vármegyén)
Mivel a hónap második hétfője ímnepre esik, a közigazgatási bizottság eliavl ülését szerdán, 12-én tartja 10 órakor. Az ülést megelőzően fél 10-kor a kisgyűlés ülésezik. K Msgyőlesen tárgyalásra kerülő nyugdíjügyeket kedden ciéielölt tárgyalja a nyugdlj\'-bizoll-ság.
— Húsvét[hétfőn tánc a Legény-egytttben. (0
ráradságoss munka után olyan Ukóle. tcs alkotással leptük meg Vadölő meg-bizónkat, hogy akár a londoni Földrajzi Tarsaságban is feloMsfaalta volna. ,
Hanem meg kell adni, derék munkát végzett ő Is, Az összes lapok) hozták a nagyszabású előadás előzetes méltatását, Csaknem mindegyik) hozta Hiádor fényképét ti a városban alig beszéltek egyébről, nitnt erréíí az előadásról.
Végre elérkezetl a várva-várt na]), A közönség tódult be a Vigadóba s elfogyott az utolsó j«íyig műid, nem maradt üres hely egy sem. Hiádor, mint valódi krokodil vadász hoz Illik, < oinbígérű gumicsizmában, vadásiru-liában és az egyenlítő táján használó, los burkalapban jeU-nl meg. Így még fokozta a Iiatást, ha ugyan lehetett fokozni azt a minden el képzel btttfi •wgyságu sikert, amit aratott. Mi mákunk is, akik legjobban tudtuk, hogy »i egész csak koinéiía, szelíd szélhámosság s kilencven százalékban a mi funtáziáníV szüleménje, — mondom még minket is magával ragildotl a közönség lelkes tctsiés-kltöréSi.\' s tapsoltunk szívből, ugy, mintha utolsó betűig igaz lett volna az a csodiüatos sok történet, aielyet hátborzongással hallgatott a nagyérdemű publikum.
Hanem Hiádor barátunkat azóui se láttuk, Ugy elillant elölünk, mint ¦ kámfor, ligy-egy vldéká nagy városban hu-iolt eladásáról beszámoltak a U»-I«k, de üt magot «em tudtuk meg-
találni sehol. Pe<lig az elszámolás kedvéért sicrcttiuik volna vele egy-két szót váltani.
Kél esztendővel ezelőtt egy igazi al>essziniat lakos, barátom jött lüua látogatóba. Égy alkalommal olt.cszél-leni neki a Inádorral történt esc tünket.
— Hiádor! Hiádor! HiiSzonötlíVji, tehát jóval az általad jelzett itteni előadása után jött kl Addls-Abebába, Először volt kint, amint nekjoin maga
mondotta. Tehát jól megszéditcll ben-nelekcl, Viszont meg kr.\'ll adni, hogv bátor gyerek volt. Kcskvny kajakjával ugy Járt a krokodiluMiktől lieinzregő folyón, hogy minden jiercben altot rettegtünk, felborul a csónalaja. sioda vész. Xo mé$# a krokodilok véf,«:tek \\elo, hanem az a láz, amit megkap minden odaszárimizoll európai. Nem akarl kiiiiut szedni s egy forró februári délután én temettem el «z addiO-abebal keivsztény temetőbe, fíjsraka, lioni szokás sicrínt — clőjötlek n sakálok, kikaparták a sirböl ós felfalták. Az üres sírt pedig másnap behan-tolták a jólelkű benscülöttok a méltó állitotlák a fejfát, mely hazug fáéval hirdeti, hogy ott nyugosznak Hiádor. nuk porráviilaniló tetemei.
Szegény vadölő I Nagy árai fizetett. Ugy beleélte magát Abesszíniaba, liogy a \\-égóii caokugyan kiment s olt is maradt in SOcula setulorum.
Aludjon ljéJcébenl
(Nagypénteken egy perces munkaszünet
Az egy perces nagypénteki munkaszünet, megemlékezésül, a golgotai drámára, a Zalai Közlöny tegnapi sorai nyomán Nagykanizsán is meglesz. Délután 3 órakor megszólal a városban a légoltalmi sziréna, oz jelenti az egyperces munka- és forgalom-szünet kezdetét az egész városra.
— (ilusvéthStlÖn tánc a Legényegyletben)
A legényegj-leli gárda husvé"thélRii este fél 1) órai kezdetiéi tartja az őszi táncsrSíon beFejozése után első táncv estélyőt, melyre, szere teltei várja az egyesület tagjait ós azok barátait. l)e-lépődij G0 íillér. .Pasqua\'.etü jazz.. (:)
— Hásisuioayok, nem kurtít pénzbei A dr. Oetker-cég Ingyen küldi Önöknek fiilnen receptkönyvének uj kiadását.
¦ {AnyakOnyvI hirek)
Nagykanizsán az elmúlt hétaa 17 gyermek született, 8 fiu ós p leány:
Török Mátyás MAV óra-béres é) Vöcsei AiXnitnák
rk. ria, iióth peitjae ven-dégl.s és Kéla Margilnük rk. leánya, líolm Jözaer Uirl>ély segéd és Auspitz Honának rk. fia, Sin tár Károly nsztaUis segéd és Nlarics Annáiuik rk. leánya, Födő Ferenc nar>szarnos és Yargek Máriának rk. leánya, Lakner Gyula pincér és l\'es/t Magdolnának rk. fia, Dávídovics I.ászló napszámos és liaál Annának rk. leánya. Csordás János cipész mester & Kertész Fnsébeluek rk. leányu, Sz/döskei józ\'*f napszámos én lirdélyi Szidóniának rk. fia, Kovács Józs«r napszámos é.s Horváth Gizellának rk. leánya, Kék (iyörgy földműves ós Török Annának rk, leánya, Lenkovits
Húsvétra
elegáns akar lenni ?
akkor vásárolni kell menni,
mert ami elegáns, szép és Jó,
az csak Virág cipő- és divatházban
Fe-ut 8. a*. a-s . kapható.
- (A légoltalmi ^ilréna)
holnap, pénteken délután 3 urakor
megszólal Nagykanizsán. A sziréna.
hang nincs kapcsolatban semmiféle, légoltalmi intézkedéssel, tehát nem keli senkinek beosztási helyére mennie sem. A sziréna ugyanis csak D nagy-péntoki agypercei kegyeletes munkaszünet keidetét jelzi.
Naotari Április 7. péntek. Rom. kat. Nagypéntek Protestáns Nagypón-tek. Izr. Nizan hó 1H. — Április 8. ltom. kat Nngyazombat. Protestáua Lídia. — Izr. Nlzan hó 19.
Gózfurdö nyUva reggel 0 órától < í óráig (héUÖ, aaeída, péntek rlélutAr k*dden wré*w nao néknwt.i
József kömüve< segéd és KinUy MaJ-iá-nak rk. fia, Tiszai József napszámos és Codfnek Máriának rk, fin, Tóth Gyula Máv segédtiszt ós Joó MárLuiak rk. fia, Flumbort JózsCf Máv munkás és Molnár Juliannának rk, fia. MázOs-sagön kívül született 2 leány. — Halálozás 8 történt: Kovák József földműves {Szabadhegy) rk. 05 éves, öiv. ítmiii-s Ádámba Marics Amin rk. 86 éves, Ctumpf Mlhályaé Hóbor Mária v. szegény rk. 68 ó\\es, Farantaj iié-lánó Németh TcrézLi rk. 02 éves, LehT Oszkár fak«reskedö izr. 61 éves, Csondor György földműves rk. 77\' év<Bi, Horváth Béla rk. 2 \'hónapos,
EulHIí: BITTEB ci|i- ÉS
lAlstt fcXWMOT-
A)^^B napig vásárolhat ^^¦^ még a Zalai Koz-lQny Vásár-szelvényével, —
amelynek beküldői kOzott 250 pengő értékű jutalmat osztunk ki I
Ktlllíllíl fflfflilj I is!
Gross Ferenc főldbérlő izr. 03 éves.
— Házasságot kötőit 3 pár: Horváth János napszámos rk. és Hegedűs F.r-zsébet bejárónő rk., Ferkfti Lóránt Fülöp István polg, isk. tanár sk. és Kellessy Jolán Gizella polg. isk, rajztanár, Nagy Károly Máv kalauz rk. O\'árkánynána) és Csákányi Mária nói fodrász segéd rk.
— Húsvét tiétjőn tánc a Legény\' egyletben. {:)
— (Háry János — mint csaló)
A somogyi falvakban a gazdáknál egy jólöltözött egyén n Künne gépgyár ügynökének adta ki magát és megrendeléseket vett fel, előlegeket ís kért, de a gepekef nem szállította. FeljR. Jentésre a csendőrség kinyoinoztu, iiogy az illető Háry János budapesti ügynök. Okiralliamisitás és csalás jiúalt került a kaposvári törvényszék eió, aliol jogerősen héthónapi fog-názbüntetésro Ítélték.
— Párbrtl
irt liatalmos, gyöjvyörüon illusztrált tanulmányt hoz vezető helyen Cs, iznbó László tollából u TÖkőr most megjelent áprilisi száma. Ugyan ex a szám tele van érdekesnél érdekesebb cikkekkel és elbeszélésekkel Az örók tavasz szigetérői, Hadairól Geréb L. közöl érdekes beszámolót. Yéivey Zoltán a felvidéki kúriák nagy magyarjait mutatja be, Bierlj&uer Virgil óntól értekezik, hogy rnlk*éppeu építenek modern bériiázat s hogyan luknak Londonban. Máthé Klek az Ötvenéves Hitfe] toronyról közül érdekes adatokat. Az irodalmi részből ki kell emea-nünk a kiadatlan Vörösmarty-v©rset, amelyet a Tükör fakszimilében is kőzöl. A bőséges rovatok leszámolnak a «mi szellemi élet, a színház, film*, irodalom eseményeiről.
— Húsvét hétfőn tánc a Legényegyletben. (;)
— A K.tollkai Sumla
most megjelent áprilisi számában nagy érdeklődést kelthet Balonyi Györgynek, » kitűnő tőrténeltudösnak tanulmánya Csehország sorsáról. Mcs.
kó Lajos a nagyközönség számára is éJ\\Oietesfn értekezik a mngynnnye.lv
tisztaságáért legújabban megindult mozgalomról. Mihelics Vid A magyar Gironde, ciinü cikkében azt a kérdést fejtegeti, liogy a keresztény pártoknak joblxddalon vagy középen van e a helyük, Több más tanulmány, változatos Szemlék, gazdag kritikai rovat olvasható még a Szent István Társulat magas színvonalú folyóiratában. Előfizetési fira egy évre 10 P,
lÉjte, Főüilet! Fő-ut 7. sz.
Hl . - B Telefon: 5-33. mm ¦
I alcsics "MEffa Fest, iisztit
ötödmagával lezuhant és szörnyet, halt a leghíresebb spanyol repülő
Madrid, április fi Ibarra őrnagyot, az egyik leghíresebb spanyol nemzeti repülőt repülőszerencsétlenség ért. Négytagú kíséretével I.eoiibó\'i Madridba akart repülni és közvetlen Madrid közelében, edfög
még meg nem állapított okból, gépével lezuhant. Mind az öten szörnyethalták. A tragikus szerencsétlenség egész Spanyolországban nagy megdöbbenést keltett és nagy részvétet váltott ki. , ii
üri és női divatárukat legolcsóbban
Divatcsarnok, Halmos és Takácsnál rtioiítt.
Tekintse meg árainkat I
A francia baloldal vereségét jelenti Lebrun elnök újból történt megválasztása
Paris, április 7 Lebrun elnököl, mint Ismeretes, nagy szótöbbséggel tegnap isinél hét esztendőre a francia köztársaság elnö. kévé választották.
A lapok a választássíd kapcsolatos baloldali tüntetésekkel foglalkozva rámutatnak úrra, hogy a baloldal abbtofn
reménykedett, hogy nz elnökválasztással a már-már halódó népfrontot fel tudja támasztarii. Az eredmény azonban megmutatta, hogy a baloldal megkapta végleges vereségét és igy a választás aiértvis jelentős, mert DaladjCr po Üti kajának megerősödését és győzelmét is jelenti.
Ne iörfe a feféi! a legolcsóbb
és legkedvesebb húsvéti ajándék a
Dunántúli"
rum, likőr, cyQmölc.pálinka, brandy.
Mindenütt kérjél
ft
Sunt Oemo.hdi gy.aorkei.rQ llktr. Dunúnlull Oragbaraok Hallaba.
Dunántúli Gazdasági Sseazgyároaok
Szeazflnomltó Rt. Nagykanizsa, Erzsébet királyné-tér 12.
Telefunken
Orion
Philips
Standard
Eka
mmkás
tádiók
legolcsóbb árban
rendkívül kedvező részletfizetésre, régi készülékek becserélése
SZABÓ ANTAL rádió üzletében
Nagykanizsa/\' rő-ut 5.
1939. április 1
Alkalmi vételek
Balatont enyvesen I
Eladásra épült, sempernovival vakolt palatetős, uj, yllln vasútállomás köze-adómentes IMW lében, parkra néző saroktelken, kúttal, 1BOO pengő k«ez-pénzáron kapható. — 840 öles primt, szőlős telek, megálló és Balaton közelében négyszögölenként (gyümölcsfákkal beültetve) 4 pengő. — Mis, jobbnál-jobb vHUUlkakUl Is választék. Felvflágoíitdst ad Szllusy UJou építő-\' mester Irodája Bslatonfenyvesen.
Ofcsjénesjjof szmtkvzftalik
Hunniámat! Mita uumi
MENETRENDJE
érvényes 1938. okldber 3-l.ll. ErjruAliB,-tar~Vaaatállomáa
Vaiutílloméira
4M
»•»
y lis
!|\'2ll It\'OS
13» 14 00 16-3» 17« tí «o 2001 22\'íl 2JM
Eniíbíl-léirt
!
¦ 3
J S
i ! 1 *
a
S >
Latanyai menetrend
lclc.^í:5! I!.!. 040 KigkMtitlritti.\'M
ll«S,ll.1lll,ill.J. 14-00 Ll,<:l)!«í,>. 10-10
Zalai li
Zalai I\'
Zalai K"
Zalai Közlöny
ny
Zalai Közlöny
70558224
1838. Aprili» 7,
«ALAI KOZLOrfV
ninöJíGKnt.izL<sB<N
át 1
BOTORvnn
AJÁNDÉKOZZON HÚSVÉTRA
AGFA fénykópexfi GÉPET 1
2. lek. 1SOCHROM Ilimmel (6X9) IO penna 1 lek. REXOPAN lllm (6, 9) 60 fillér
TEUTSCH GUSZTÁV
fotókercskedéuében, modem amatór laboralór uni.
M. KIR. ÁLLAMVASUTAK MENETRENDJE
\'8*8. évi ohtóbar 9-181 ISSS. május 14-lg. Bawkulua álloDiira órkMo ét u onnan lodalo TOMtokrol.
VOMl ¦ liw. A vonul neme Kulrol-rill-d. K6.llh.lj ,. Muj «oiHlr dri. Bootlr* orfcoilk Vondt A vonal neme Rp.»\'rdl U.I Bojllr ind. Kwlh.l, r*l Ind.l Ktjilni re trk.
1M7 Or». 5-44 6-50 6-57 3 45 I2M Szem. v. 22-32 2-49 315 4-37
1113 Szem. v. 9-ÍO 10-55 11-25 15-46 12401 Motor v. _ 510 5-50 7-30
1111 Sxetn.v. 14-15 15-40 1612 20-46 1202 Oyv. 7-20 9-S8 10 05 1113
1241 Motor v. 17-40 1948 — — 1212 Szem. v. 6-10 1103 11-10 1255
1101 Oj». 18-41 19-18 19 53 12 40 1214 Szem. v. 14-08 18-25 18-55 20-12
1119 Stein, v. 23-46 115 1-38 6-09 1208 Oyv. 2015 22-55 2305 0-04
1 Köilcltedík Balííoiiboglár-BalatonBicntiryflrgy közölt szerdán és pénteken BalatormcntgyÖrgy—Nagykanfiss közölt egész éven.
Közvetlen kooalk fornai mai
1201. sz, gyorsvonattal: egy U 2., 3, Ventlmlglla-Budapest déli p. u., egy 1., 2., egy, RŐma—Budapest déli p. u., egy étkezökocsl Pragerako—Budapest déli p. u.
1202. sz. gyorsvonattal : egy étkező Pragersko, egy 1., 2, 3. Budapest déli p u.~venHmiglia, egy \\., 2., egy 3. Budapest déli p. u.—Róma.
1208/1207. 5z. gyorsvonatokkal : egy I., 2. egy 3,, egy étkező Budapest déli p. u.— Nagykanizsa, egy 2., 3. Budapest déli p. \'íi.—Piume, egy háló Budapest déli p. u.—Venezia, egy 1., 2., egy 3. Budapest déli p. u,~Roma.
Nagykanizsa-\'Szombathely—Ágfalva
Kutül. Etortz, Siorob.t- Sopronba soono- SwbUI Fami. KmM
róllid. orv. hsljreírk M. tíl W. h.lj\'dl Ind. focfvl rmMr.
Í4ÍJÍ Sz. v. ^4~S7" ti-45 -7-ir 901 1447 , , ... _ 5-50 7-25
1442 Motor 809 948 10-29 — 1427 Sz.v. 530 7-22 7-56 9 32
1402 Gy. mot 11-24 12-32 12 58 1356 14151 Si.v. 10 08 11-37 11-52 13-45
1424 Sz. v. 13-55 15-24 16-22 — 1413 Sz.v. 13-57 15-25 1609 17 34
1416\' Sz V. 15-56 17-21 18-10 2U00 1401 Gy.mol. 15-44 1659 17-23 18-32
142« Sz.v. 20 21 21-48 22 23 14113 Sz.v. 19-19 2110 21-47 23-26
Az 1401. és 1402. sz. gyorsmotorvonatok közlekednek Wien Sb.—Pécs között KÖivetlan koostlk forgalmat
11415. sz. személyvonattal: egy 2., &, Sopron déli pu.—Pécs, egy 2., 3., Wien Sb -Sopron—Nagykanizsa—Gyékényes—Koprtvnlc—-Osl|ek.
> 1416. sz. személyvonatfal: egy 2., 3., Pécs—Sopron déli pú., egy 2., 3. o. kocsi Osljek—Koprivnica—Gyékényes—Nagykanizsa—Wien Sb.
»1411, sz. személyvonattal: egy 2, 3., Zalaegerszeg-Budapest déli p. u.
11412. sz, személyvonattal; egy 2., egy 3, Budapest déli p u —Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Barcs—-Pécs
Pocirdl B.retrdl
uv Ind. nirt drh.
4-45 6 58 "
9-00 9 53 11-12
11-54 13 45 1544
1816 19 58 22 35
A 2406. és 2407. sz. gyorsmotorvonstok közlekednek Péci—Wien Sb. kOzOII.
KOavatlen kocsik forgalma.. . -
2413-2414. sz. személyvonatokkal: egy 2, a, Wien Sb..—Sopron—Nagykantzss-Kop.
rlvnlca—OstJek, egy 2., 3., Sopron—Pécs és vissza. 2431. vcgycsvonattal t egy 2., 3., Pécs—Barcs—Budapest keleti pu.
Nagykanizsa—Qyikinyes—Kaposvár—Budapest Keleti pu.
JfKanlzsá: írk.
|W?I| ?45
Bpest kp. Ind !
* 2442/2447. »z. vonalok közvetlen vonálrészt viBznek Nagykanizsáról Oyékínyes--Kapoaviron át Budapest-Keleti pályaudvarra.
Nagykanizsa—Murakeresztur—Katariba
[Trleste Roma Venllm.Romal
M-Keresiinr 113079 Vegyes _ VI207. ás 1201/1202. sz. gyorsvonstoknál a kozvstlen kocsik ugyanazok, mini a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak.
Nagy választék! Olcsó árak !
A nagyérdemű közönnóg szíves tudomására 1.111 í-Ol l Wl hozom, hogy a fényképek Arait mélyem
inttixallllotism és ennek keretén hollll k(rakat-kf*iIiUaa*l kapcso-latoe akolóf randasak. — Üzletszerzöm látogatásaival a mlnta-képokot bemutatja mogrondoléa céljából.
Kérem a nagyőrdemll közönség szíves pártfogását. A kiállítást rendezem: Nagykanizsa, Pö-ut 10., Cuengory-ut 1,, Horthy MÍklÖ8-ut3.»zára.
««Simili mi a isüiíipí/.
4J&0.WI topAuA a ZALAI liÖZLÖW
\' Melyik ?g
„Clliíon"
minr
Resenr
a legjobb
férfi-és női
Olo»6n f*»»l»HlMti.r,]|.||t,pi,>tA,:gj
Szabó Antal
•purlüiloS\'ébeinY W«(i»k«nlars», Fft-ul S.
ZALAI KÖZLÖNY
1839 ápriBl 7.
|M. kir. minisztérium 990/1939. IM. B. számú reudoletébeu előirt
D- és ár
HP
kapható

Nblnadráq.. . 1.20 tü
Ntii kombiné, . 2 30
Noi harisnya. . 1.40.,
Retikülök . .. 3.10,,
BoxretikUI... . 5.50 ,
Bőrkesztyű.. 3.90,.
Ex.nklviU *a Imm vM: Natt- t, ».killvaLlkk.k kilt»! uli.a.íalen
!«g,l eli bb.B
Brónyai Divatház
*vtliy Ml Idilli-ut 1. isára
Mainárok figyelmeibe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
ttjból beszerelhető
lapunk nyomdájában,
Alulirollak fájdalomtól megtört szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva jelentjük, hogy forrón szeretett fiunk és testvérünk, sógorunk és nagybátyánk
vitéz Szabadj Béla
enlikUpa. li.ilú. «1 Angvl-Mafrar Bank UaitvUalaj.
as Ung-menll harcokban 4 ellenséges golyólól találva, a hazáért, folyó hó 2-án reggel 4 órakor 25 éves korában a szentségek felvétele után, hősi halált lialt.
Drága halottunk földi maradványalt folyó hó 6-án délután 4 órakor helyezik örök nyugalomra a róm. kath. temetőben.
Lelkludvéért az engesztelő szentmise folyó hó 11-én, kedden délelőtt 9 órakor az alsó plébániatemplomban lesz bemutatva.
A Ta h««t emléked bánnánk örökké él i
Vllér Ud Károly, v. Sr.lj.dl Kirolyna «01. Pápai Jnllarm. IlUlel. Uazló, kWM férj. Cyl«átk. Jáuaaá, Hirla ea |,,11,1,1, lealvérel.
Kántor Eruáfc.1 aógornöje. Gvlmátky lánoa IflztlKSler BÓgora Gylaátky EnUk., S».Wl H»,l.k„ kis I.iiK«i éa u .ftti rokonai*.
UíIIorios háztartási készülék
mindenkinek eremet szerez!
YirfMlkMMiniálb Vasalók Kanyárpiritók Gyoraffizók
íróasztali lámpák Hantjulatlámaák Modern falikarok nhraso lámpák il\'aHWiBís iáungsáb
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-r
Sugár-ut 2.
Páratlan kedvezmény a Zalai KflzIBny olvasatnak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Padrnanloztky-utor S.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphal|ák a szálló minden modem\' konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
slöny Zului Közlöny Zalai Középn;
Znl.il Kö/.lönv Zului KözIJhy i«Kö.z(4iij-jZ^u^iiz/my áötföny íöflöny
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
fiev. LAitff Mlfctaamá SS. Rolh-miihild tém (i uiagtt ín efíÖHz lilád ja nevében t&J italomtól megtört szívvel ludatja, uogy hőn Bzere-tett térje, a lmjjobb apa és nagyapa
Láng Miksa
folyó hó 5-én életének 83. évébon hossxaa betegség után Sümegen elhunyt
A drága halott bUlt totómét folyó hó 7-ón délután Uzi órakv. temetik a nagykanlzaal Izr, ilr-kertben.
Dr. Hava* MUttá «z Láng Katalin
leánya. Láag Janka nővére, Dr. Havas Bél* veje. öxv. dr. Láag lg itáeaá és Sav. ár. Kc.tW.UY Jfakabaá ¦ógornöl. Havai Aodrái, Klára ?8 Zaasw unokái.
APRÓHIRDETÉSEK
r*f>l<Jtolr4*t+t dili .¦.i.-.iSi.i.ij. 4* Ilm.B 10 llfil.
Só Htitt, mlr.il*« tavibb) «tó tJ futár-, httkoinif W-Moig » ftlMf. enlndin további *ti 4 Iliiét
_ALLAH \\
Megbízható, renden Mfná«H*»1«*r,.( Ipr. tli-iü ktiMi\'li. Clm • klidóbin. 902
_APAS-VETÉL_
2 drb csukott uimíImmU éi egy íldvó nyomó knt olceón oladó. Kaiilmaiin Muó, telt Ion 222. 617
Mily q»«,r«ia,kkoo»l ló állapotban «lidi. Gábor, Klllalody-u. 17/C. 332
Príma 5 aliata •nuaettyautó elad*. Nigyk.nlu», Horthy M.-ut 15. 991
Ttaxtl ¦béaewéx kapható Betonai taazer éfl caemege kereskedőnél SugiSr-ii. 53. Telalo» 625. 997
LAKAS-OZLBTHEl.YISfiO
Cainoa kélizobáa, elöazobáa lakéat vlr-veictékkc1mái«al-rekladó.Sugár.ut53.808
ház és ingatlan
BeMlciDNtrAi-aNi-baa emeletei, 6 ízo-!,..!, korarortoa, vliiu Utanó karban lolá-nyoMn, kedvező lli^teel lellételekkel elr:\'ó. ErdeMMnt lehet: ttlttlbank Marcali. 9S7
_különféle
Muar lejnikiaaial T Pényképezó-Képek kölcaonzeee 5 hitre 1 tik. filmmel. 3 P-UI Vutaih lenykepeai ea told azak-UileHben, Fo-ut 10., Caengeryut 1., II-g,cle.i I az udvarban.
— ktorkilzrrUM.kat teklntna mef mladra T*telk«Djta©r nélkel. Kopatetn butrtfirl.nix
Mttfdennapl leveleiéit;; 0aazegvn|tott Bt*ty«aal, regi vagy uj tömegeket, ma-
Eea k\'illOldlt, íeloazlatotl gyűrtem*-l 1,-ínnlkoi megvitelre kereaek. — rita Utos, a Zalai lío.Wny I. aiei-kMztíki. fiideklídnl lehet teleion 78. «J vagy személyesen mindennap d. n. 6—1 óra koaott. \\
ZALltl KÖZLÖNV
POlfTINAI NAPILAP. Kladln: „KSigiiaaiijI Ft. T. Nagyaaalraa". Felelóa kiadó: Zalai Király. Nyomatott i a „Kluuiteaail II. T. Naoykaiiliia"
¦yeiaSilika. Naflykaalma. (Nyomdáért teW, Utal Hir.lyJ
35
79. Évfolyam 81. szám
Nagykínliw, 1989. Április 9. vasárnap
A™ 20 «n.
ZALAI KÖZLÖNY
ét MwWMufili Htot S. axan.
I* 01 I T I K A I H A P I L A I
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElOllieliai ira : egr Mit ¦ muri *0 túlér. Sierkeiitöaégi ta ktadóhiratall telefon: 78. az.
és a UH Miouá^a
Irta : dr. Véritsl Frigyes
Igazságon leginkább a valósággal megegyezd megismerést szoktunk érteni. Ahány faja vau a valóságnak, annyiféle igazságról szoktunk beszélni, Így inathemaíikoi, fizikai, történelmi, vallási, stb. igazságokról.
Az igazság keresése fáradságos munka; befejezése az enijberí tevékenység legértékesebb eredménye, az emberiséi valóságos kincse : a biztos igazság. Értéke nem űsak elméleti, hanem gyakorlati Is, hiszen pld. a mathenvaUkai, fizikai, chémial atb. igazságokon alapul flz épületek >zilárdság-a, a közlekedési eszközök
— gőzgépek, autók, repülőgépek -biztonsága, az orvostudomány, a művészet, stb. minden érdemes alkotása, tevékenysége. És mégis: rengeteg ellensége van ! Vájjon miért ?
Minden igazság bizonyos szempontból kényelmetlen, mert a játékos képzeletet, az érzelmek csapon-gását, a gondolatok szabad áramlását korlátok közé kényszarlli. Mérték, amelyhez (hinden lelki\'folyam\'at-na«í igazodnia-\' k«H és — íteta egy-szer — kedvenc líd ércfényeket olt kj. Tőrvény, amelyet a szellemvilág személytelen uralkodója ad és kötelező ereje megTellebbezhetétlen. Különös sajátsága, hogy, ha világossága töké\'etes (az u. n. evidens jguzsáJ gokban), az észt ellenállhatatlan érövei magával ragadja és még akkor is hallatja szavát benső világunkban, ha összes többi képességeink elnyomására szövetkeztek. Egy módon kísérleteztek szellemi kényelmet niindímek felett szenetö, vagy fé-i lénk, beteg ielkek az Igazság kényei mellen szorításéból szabadulni, t. i. bc?cmeneknltek a minden biztos megismerést kétségbevonó, vagy tagadó szkepszisbe — sokszorosan el-ieiitmondva öimingunknak 1
Ha már az igazság — akár n leg-elvontnbb formában is — kényelmetlen, a gyakorlati é\'etre vonatkozó része telve van felelősséggel. Aki a helyes cselekvés Igazságát isme-i, helytelen cselekvését nem tudjam".\'" tesitenl az elégedetlenség vádoló hangjától. Hiába van a szenvedély Csalfa logikája, nem használ az őröm narkózisa sem, az igazság benső szava keresetül tör a hlÜás Önszeretet korlátain is és nem tűri a hazugság békés uralmát. Ezért van az, h"gy az élet gyakorlati igazságait még kevésbbé tűri a kényeimet és felelőtlenséget ked\\elő embeuck tömege és még akkor is igyekszik eltűntetni a szellemi horizontból, ha egyébként — felelősségmenleiAín!
— büszke lenne rájuk ! Gondolom, itt v.ui a lélektani magyarázata annak, hogy Krisztus Ununk dicsőséges feltámadása tjnlért próbálták hitetlennek nevezhető ko-fok támadni, tagadni — és pedig \'Jgy, hogy a tagadás érvelése soha sem jutott tuJ az üdvóztfő föltáma-
dása miatt megriadt, megszégyenült papi fejedelmek szánalmas hasításán, -amelyet a halálrarémüll őröknek adtak : »Mondjátok, hogy inig ti aljdtalok, a tanítványok ellopták.* - .
Krisztus feltámadása kényelmetlen igazság a fantasztáknak, mert ez az egyedülálló csoda pontot lett minden Messiős-várásra, Jogtalanná bélyegzett minden nacionalista, hiu képzeiödést az eljövendő Megváltóról. A Feltámadtat kellett elfogadni minden valóság-vonásával, át kellett alakítani minden igényt a történelmi Krisztus arculata szerint. Le kellett mondani ar^ól a beteges lelkiségről, «melynek\\ kedvesebb a legképtelenebb várakozás izgalma is^ mint akár a legc^etálatosabb beteljesülés ! El kellett némulnia a 1* art pour 1\' art találgató locsogásnak. És sokan voltak és vannak ma is, a kik szivesebben képzelődnek, mint alkalmazkodnak a tényeklicz, aklk-ifffftöbtet jelent a tévelygéNsznbad-ságn, mint akár a legfenségesebb igazság kötötlségc. I
Minthogy K\'Isztjs feltámadása a szellem győzelme a test felelt, -hisz a szellem éltet, az akadályozd, ta meg az isteni erő segítségével a test bomlási folyamaiát — azért a feltámadás ténye egyben végérvéj nyes Igazolása az ember szel\'emi lét-felének, tehát szellemiségének is. Innét a nagy feíelőss^g önmagunk-kni szemben : hü emberi c fekvések dtiigáló ehje a látható világból kiemelkedő inagasabb-iendüség. Ezért a feltámadás igazsága mcgappeHál-hatatlanul megköwleli, hogy a test minden képességével szolgáljon, minden töickvése csak annyiban érvényesüljön, hogy a szellemi létek szabad szárnyalását — h:i tudja -elősegítse, de legalább is ne gátolja ! A feltámadás Igazságáról meggyőződött lélek nyugtalan, állandóan visszaüt, ha az ember szabad gyeplöt enged az alacsonyabb szenvedélyeknek. Ezt látjuk a testileg folyton élvező ember örök nyjg tulanságából s abból, hogy az őröm narkózisai közli »vllágos< órákban a
benső ke-scrür.ég, elégedetlenség kifelé is megnyilvánul inasok marásában, mert a Jelkl furdalások harapásra nevelnek*. (Nietzsche : >Also sprach Zarathustra<-ban.)
A mait század második fele, a mely felvilágosodóftnak hirdette magát, Krisztus feltámadásának tagadását azzal egészítette ki, — s ez a tévedésben még logikusnak Is mondható I — hogy ugyanakkor, amikor letagadta a feltámadással igazolt krisztusi ember fel etliséget, ugyanakkor megtagadta az ember emberi mivoltát, azaz : gondoskodott az ember ember-aiattiságának propagálásáról 1 Nem véletlen az, hogy a Krísztus-tagadö félszázad az állatvilágban kecste és vélte megtalálni az ember ősét, kiegészítve e fantasztikus tant azzal, hogy minden élőt viszont lesüllytsztett az élettelen, anyag szintjére, hogy igy ne kelljen nem csak az Isten erkölcsi törvényeivel számolnia, hanem még az Élet külön törvényszerűségét Is elhanyagolhassa és mindent: a kiválasztott szellemek szárnyalását, a mártírok hősiességét, anyák ádoza-tos szeictelét a kö szabadeséséből, a chémial elemek afíti,ttá«ából, az, e\'ekttímok mozgásából m-igyarézhas son rAz emberi szellemiség felelősségétől való félelem megalkotta a monisla onyagelvüség .szörnyű vízfó-ját, elsikálta a földről a lélek minden szépségét, megszüntette az erkölcsi vllágiend szabadságát, vas-kényszernek v.illott;i az erényt és bűnt, d\'esszurát helyettesi lett be a nevelés helyére, de ezt is a legdurvább formában : az ember-m a tér iának pálcával és cukorral való esz-tergéiyozását. így lört ránk a világháború, amely bombával, gázzal folytatta ezt »a nevelést*, amelynek ~ szerintük — az volt a lényeges hatása, hogy az automatikusan mozgó, élőnek nevezett e m be\'ek tömegei hal mazállapoíot kezdtek változtatni : széfesö hullákká váltak. Íme, a Krisztus Igazságának feltámadását nem vállaló korszak lefelé Iiciláló tanmenetének végső konklúziója ! . Krlszlus feltámadásának az igazsága még más módon is nagy felelősséget Jelent az ember számára, mert az az Ur Jézus isteni küldetésének végső igazolása. Ennek a küldetésnek a faitalma igen gazdag: magában foglalja a kegycTem vissza szerzését, o hitlétclek csodálatos rendjét, de egyben a kemény erköl-
csi törvények befejezett alakját Is. A két előbbit még c-sak elfogadnák a tagadó szellemek, söt még némi esztétikai gyönyörködés-félét is turf nának érezni hülatukr , ,.\'e a vad ösztönöket koriétok ktf\'á kényszerítő paran&sok mór kényelmetlenek. S azt ismét helyesen érzik a gyáva szellemek, hogy az Isten-küldőtlnek elfogadott Krisztus elválaszthatatlanul jelenti mindhármat: kegyelmei,, tant,parancsot. Sínért utóbbi terhét nem hajlandók vállalni, clfliozofái-ják a két előbbit is, de velük egyült ezek szükségszerű hordozóját, a\'feltámadt, történelmi Krisztust. Lefaragják természetfelettiségét, elsikkasztják hatalmát, tmegtesrik\' Palesztina elhagyott pusztaságal jámbor áimadozójává, akiből későbbi híveinek ugyanolyan élmadozó hite alkotta meg az emberiség egyedülvaló Messiás-óriását.. Elfrle&k, hogy el mult alakját stilizáló képzelet hathat kis faiuk jámbor Öregjeire, de vűágtörténe\'et atem formálhat és nem tudja térdre kényszerileni évezredek százmillióit! De InkábbéH-n«k értelmetlenül a világtörténetek előtt, csak ne kelljen elfogadni Krlszlus feltámadását, mert n feltámadt Ur Jézus kétségbevonhatatlan joggal ad parancsokat, még nagyon nehezeket is, amelyek kötelező «re-Je alól senki kf nem vonhatja magát !
Így lesz a kénye le m-sz>ei etet és fe\'elösség-fé\'elem mélyén meghúzódó gyávaság épp ugy gyilkosa — a lelkekben — feltámadt Krisztusunknak, mint a faíjzeusok irigységgel, göggei bevont gyávasága megölője lett a földön járó Ur Jézusnak. Pedig ha elég bátorsága lenne az embereknek a feltámadással igazolt kötelességek vállalására, megkapnák saját életükben is az Ur egykori szavainak az igazolását: »Yedtas Hbe-rabít vos< — az igazság szabadit megbctineleket. Mert valóban,.Krlsz--tus feltámadásának Igazsága megszabadít minket a halálnak fé\'elmé-tői, szenvedélycink lealázó uralmától, a tévlanok chaosától és lennénk, aminek az Ur szánt műiket: az Isten másodszülötlci, Jézus, az Elsőszülött után ! > \'
Bátorság kell tehát az Ur Jézus feltámadásának elfogadáséhoz % ezért igazán nem csoda, hogy Krisztusnak feltámadása után szinte első (szava yoit: ^ib fiéljí^ek! Én. vagyok!« II\'. \' i [
„Lesyen együtt mwm. az eito Zaiameiye népe"
Vltós gróf Teleki Béla főispán Üzenete
A Magyar Élet Pártjának megalakítása azt a célt szolgátja, ho(gyt mindazok, akik a szegedi gondolatból fakadó keiesztény, nemzeti, szociális és népi politika alapján a magyar fajvédelemért ak\'irnak küzdeni, akik egy céléit dolgoznak, akik) szembe mernek nézni a kényes kérdésekkel és Őszintén, megalkuvó\'* nélkül meg -akarják .oldani n\'agy
problémáinkat, ugy. ahogy azt a! nemzet egyetemes érdeke megkíván ja és áUJLmak hatva a faMősséff-\' érzettői W kölelességteljcsitéstől, a mely az egyént a közzel szembe* terheli, — tekintet nélkül arra, hogy eddig milyen párthoz tartoztak, egyesüljenek egy hatalmas keietben, amely a lelki egységet akarja elsősorban meg I ere inteni, amely biztos?
bázist akar nyújtani a hivatott vezetők részére, hogy törlénchni napjainkban hatalmas eröt érezve maguk mögött, a legeledményeíebben szol-gálhaisák magyar nemzeti törekvéseinket, a szentistvánj gondolat jegyében éi minél előbb megoldhassák súlyos és halaszthatatlan belső kérdéseinket. Ez a p/ogi-am 20 év óta mutat,
ZALA3 KÖZLÖNY
a__
irányt, volt idö, amikor eJhomályo-sjlt, de Gömbös, Darányi, Tmrédy alatt mindinkább bővült és megvalósítása mindig erőteljesebb ütéróh ben folyik és most a legégetőbb és legnehezebb problémák megoldásához jutott ci. <
Az a zászló, amelyre a keresztény, nemzeti, azooiállt, néui fajvédő jobboldali politika van felírva, többe le nem hanyatlik,
me\'t töj-lénjék bármi ti a mindenkori zászlótartó vezérrel, h:i félre keli állnia, nyomban ott az utód-i aki ugyanazon az utón halod és magasan tartva a zászlót, megalkuvás nélkül folytatja ugyanazt a munkát.
Magyar art jelenti, ahogy Teleki Pár gróf mondta, magyar beidé,, minden érzésűnkben jelenti a multat, jelenti a jövőt; tyfelé jelenti azt) hogy saját lábunkon akarunk állni; magyar hagyományokat, magyar gondolatikat, magyar életformát szolgálunk és hozzáfűzöm : tiszta magyar érzésből fakiadó szélien miséget tegyünk uralkodóvá e hazában.
Élet annyit jeleni, hogy nem formákban, hanem e váló éleinek útját járjuk, Ez az élet a fejlődést, a mozgást, alkotást, cselekedetet jelenti*.
Magyar Élet együtt a magyar formák kőzött való életet jelenti, a nUh gyúr faj védelmét, \' ;
a magyar faj életének és jövőjének biztosítását ét szupre-mioláját ebben az ezeréves hazában az ezeréves határok között.
A keresztény magyar szellemiség1 éneiével megalapozott életet jelenti;
A Magyar Élet Pártja mellett van jogosultsága a magyar élet mozgalmának is, mted társadalmunk tul kevéssé öntudatos aktivitásában és ezért megszervezésre, a helyes közvélemény kialakítására, nagy céljaink eléaé>e érdekében szükség van,
Ez a társadalmi mozgalom képezheti azt a kenetet, azt a talajt, a, melyből a politikai párt erejét me-íjti. Előbbi az utóbbival sohasem, kerülhet összeütközésbe, mert a mozgalomnak nincsenek és nem is lehetnek politikai eélkitüzé.ei, nincsenek jelöltjei.
A párt pnigramjára azt hiszem,,
Baj van Köpecen I,
Irta: Ssliauy Lajos
A községtanács már hatodszor ült össze annak eldöntésére, hogy Bz alsó-vén! kökereszttöl induljon-e minden héten egyszer ide is bcbotló, pcsil gyorsszekér, \\-agy a rclsövógi korcsma oicr. Ma is már látáskor elindultak az érdemes tanácsiatok az c lőrése jthe-lően vakulásig cltarló sorsdöntésre.
Béles Nagy Gáspár, az alsóvég sep-riibajuszu ész-főnöke nagyokat .suhintva ártatlan csizmája szárára, ott kótl maflát híveivel az Iskola kflpul>an,
— Ha csak egy szóval is odaítélitek a púlüikásbolt elé u stációt, hát elköltözőin ebbüi a falábul 1 — mondja ki dörgedelmes fcnyogclését.
.Mire őSlök emelkednek, fogadkozások szikráznak, bog)\' >d* maid megmutatjuk !. fis mint komor félistenek felhőző arcú, csüngÖfejü c&oportja u fiirní kezdett Olimposzra, ugy dübörgött az alsóvégi tizenkettő a kőzséfí-htíza felé.
A tclsövégen a korcsma volt a\'hadi tanács szinhciye. A szakállas Klein legjobb karcosat nekieresztve, ugyancsak udvarol a mahomet Fekete- Sándornak, !1 [elsővég tudásközpontjának CS *o lom po sáliak.
¦- Ha maga erélyesen felszólal és megmagyarázza, liogy nem mehet végig 0 falun az a gyorsseekér ugy, hogy
felesleges bővebben kitérnem, ejj ismeretes mindenki előtt, ez jó, mert felölel minden problémát és a megoldást ugy készíti élő, hogy a 1te-lesztülvifclnél a magyar faj védel-
Allitom, hogy a baloldali és n legszélső jobboldali irányok kivételével, amelyek meggyőződésem szerint \\ i nem szolgálják a nemzet és a magyar faj egyetemes érdekelt,
ma más programot felállítani nem is lehet, mint amely a Magyar Élet Pártjának programja.
Ugy érzem, hogy ennek a programnak az eredetét, a gyökerét megtaláljuk a ml népünk lelkében, mert határozott célkitűzési vannak. Al (programot hirdet^ pártnak k/orn mányférfinl pedig garanciát nyújtanak arra, hogy azt végre is akarják hajtani. Ma nem lehet habozni, az Idő sokkal komolyabb, semhogy itt külön pártokra oszolva hirdessük ugyanazt. Hogy
ha őszintén ugyanazt Akarjuk, akkor egy táborban a helyűnk,
ez ad erőt a munkához. Rajtunk is áll, magyar testvérek, hngy ez a nagy összefogás mielőbb l>ekövetker zék és a program mielőbb teljes-egészében gyakorlati értékűvé váljélí SzóllNuk derek magyarjainkat közős érdekünkben a párt. zászlója alá és legyünk mind, akik itt vagyunk\' és mindazok, akik tisztséget vállalnak, hazafias kölelcsségíinkbót kifolyólag aktiv munkásai a magyar életnek. Építsük tovább a lelki egységet.
A lelki egység kialakításának ut-
Minden küt,föld» invgfigyelö azt{ mondja rólunk, hogy maguk egyei nenként iemck dolgokat produkálnak, sehol annyi lehetséges ember-rei a legkülönbözőbb pályákon nem találkozik az ember. De hogy mégsem tudnak a kor és élet követelményeivel haladni és ugy boldogulni abogy kellene, annak az az oka, hogy nem lótni a csapatmunkát,;
a felsövégiek loholjanak utána az al. sóvégro 1 Csak itt állhat meg elsőbb, hogy innen elüiduha, felszedje az utón is az esellegcs lemaradókat I — akkor ilt nem lehet többet vita!
Fekete is, a hozráhuzó tizenegy kö#-ségatya is rábólint 6s semmívcf sem kisebb felhőzessél arcukon, ugyancsak nckigyürckczvc vonult nz ¦irodám\'.
— Ma határoznunk kell I — kezdte a jegyző —¦ mí\\elhogy holnap Ideér a gyorskocsi ós jön vele az &r. igazga~ tósági ur, aki a szerződést átveszi.
Es clkezdődölt elölről az immár éppen beles hadakozás. Az elöhangadók hiába mondták e| pártjuk minden ér-N-ét, hol az egyik, hol tr másik tábor,-ból állt fel valaki, aki előszedve még a csizmazsiros házalók és rongysrO-dök magánügyeit is, hogy azok így a korcsmáros leányával, azok ugy a korcsmáros fiával.,, meg hogy azok érdekében beszélnek a felsövógiok, csakúgy alulmaradt, mint az ellenre, felszólalója, aki nemes magasságokba igyekezve felszállani, még azt is előhozta, hogy alssóvégick között úgyis alig akad^ aki ki merjen a falu-bal mozdulni máskor, mint vásárra, akkor is gyalog megyén, hát mire ez a makacskodás !?
.lcay\'zö is, bíró is meg akarván őrizni sehovábuzó, igazságosztó tárgyila-Kosságát, alig szóitól! bele egy szól is a vitatkozásba, amiért, mini a több-
mc, a kjfegzlsztenciók biztosabb megélhetése, az egész vonalon a szociális problémák megoldása, a nemzet ereje és cl len állóképessége biztosíttassák.
jában, meggyőzödé\'em szerint, legfőképpen egy akadályéi! és pedig a liberális, szabadkőmű-ves, zsidó szemlélet és inon-talKás,
amely állandóan hinti a bizalmatlanság, a párfoskodás, az egyv-neft-lénség, a rágalma/ós csiráit i&s ez az, ami a vjlágnábo\'Una uszitja a nemzeteket, hogy mmak bekövetkezése/ esetén a népek áldozatos véie nullásából is erkölcstelen üzletet c-sfH náljon.
Ezt a lelkiséget és erkölcsöt ki kell Irtani; a keresztény magyar szellemiséget, keresztény erkölcsöt kell a magyar társadalomban komoly néVélŐ munkával uralkodóvá tenni.
Ez «z ut a magyar élet ulja, amelyen sok megoldatlan probléma tor--nyd&i< elénk. De ezeket meg kell markolni és meg kell oldani.
Ataktlkézés és halogatés osak Időveszteség, a megoldást nehezíti
és az uj problémák megoldását késlelteti. Harcban ólhnk az élet 6s a kor problémáival, de ezt a harcot meg kell vívnunk, nehogy a inagyai* jövő elbukjék. Ehhez bátorság ÍSkéll A kiáltó igazságtalanságokat nekünM keli megszüntetni, különben végzetes jövő vár a nemzetre. Joga van az emberséges élethez itt mindenkinek, akt tudja kötelességét éa hü Istenéhez és hazájához. Hol kezdjük tehát ?
ahogy az angol sportember mondja, Szükség vau az önfegyelem te, a mely a fvgyeunezett társadalmat épi tl ki, az öntudatos, tervszerű mlah\' gyar vezetésre, amely a tmagyar fiatalságot minden pályám előkészülj és a itercsztény neímieti szellemié^ teszi uralkodóvá és minden idegen sMlleiniséget kftftt • Fontos ^K>gy elérhető cétokai tüz-
dudiis csctéblcn, mindig ketté szakajt tábor bizony már ölre is ment volna, ha u bírónak mcntőötlete nem támad,
— Mit,szóllanának ahón, tisztelt elöljáró társaim, ha teszem cgylkteknck se lenne igaza, osztá hát Itt a raiu leg-közfipin, a községháza előtt jelölnék kl a stációt !?
A tanácstagok ugy néztek össze-, mint hírtelen villámláskor a vlasko-dásba megakadt kakasok. Égy ideig olyan csönd volt, hogy subát lehetett volna belőle készíteni. Innen is, onnan is nagy lélckzclvétel fívjódott ebbe a csendbe.-Majd egyik is, másik is elereszteti egy egészen halk .hát moiíd valamit !t-ct. leggyorsabban Béles Nagy (\'¦úspár talált magára. Kihúzta melle-dombjait és sodorintotbcgyet szájszél seprűin.
— Ebben maradunk! — mondta vílancintürön.
Ebben is maradtak\'!...
1A baj azonban ezután kezdődött! Másnap lovasküldönc éAkOzett a faluházára. Pöeséies irást hozott PestriU. Abban az állott, hogy .mivel pedig a járataink tapasztalattya azt muí^ya, hogy a köpCci lakosssiígnak nem volt eddig vonzalma az országjá"szekereinken utazáshoz és mindössze egy-két házalózsidó szállott Tel ott néha véletlenül járatunkra a lomh">>menetek idején is, igazgatóságunk ugy határozott, h«fi.V 11 gvorssze kérj áratokul nem állítja meg ott, de sül, esetleg más irány-
;_I9S9. áprilU 9
zünk kl magunk elé és ne kergessünk álomképeket,
ne dijunk fel azoknak, kik többnyire önérdekből és felelősségérzet hljjén oly váijyn-kat ébresztenek és oly ígéretekkel csábítanak, amelyek megvalósítása teljeaséggel lehetetlen
s a nemwtf létét, ..prosperitását. ;l magyar éleiét, jövőt veszélyeztetik-, A .képviselőház által elfogadott: zsidó törvényjavaslat «z érdeklődés elötcráben ált a falun is. Ott a li|)C. ráMs mentalitásban élők ugy Igycj kéznek ezt beállítani, mintha az a falu hátrányát és csak a város és üjj intelligencia előnyét szolgálná. ösz-szefüggésbe hozzák
a ztldókérdés megoldésival az állatórtékesltós nehézségeit és az árak esését.
Rá kell világítanom erre a téves beállításra. Mert az állatárak esése a kiviteli nehézségek miatt következett be és pedig azért, mert a zsidó nem vásárol, A kiviteli nehézségek pedág a kormány hatalmán kívül álló körülmények ptwgszÜnésétőV függenek és pedSg a svájci és olaszországi száj. és körömfájások és a hihetetlen takamiányínség megszűnésétől, i ; 1 .
A kormánynak a német kivitel fokozását sikerült biztosítania? intervenciós vásárlásokkal segit most a gazdák helyzetén é-s iranden alkalmat megragad, hogy ezen n helyze. ten változtasson, ne /gondolja senki azt, hogy a kormány meg van elégedve ezzci a helyzettel, épp így látja a bajokat, de tahidig kettőn ÓH a vásőr. Remény van arra, hogy az olasz tokarmányhlány a tavaszi idő beálltával csökken és megindul a kivitel.
itt na kell nrjtatnom\' az óllatérté^ kesitésscl kapcsolatban, hogy f
nem lehet feladatunk ax, hogy
krltizálásban és elégedetlenség szitásában merüljön kl a gazdák és gazdaérdekeltségek tevékenysége,
hanem feladatunk sokkal inkább az kell legyen, hogy kiválassza, kioktassa és feikamlja \'azokat a magyarokat, akik érteneK\'az állatkereskedelemhez és ezeket a szövetkezetek
ba vonultatja,,
A jegyző is, bíró is elkeseredetten bogarászta végig ismét és újra a /"T nagybetűs irományt. Hát ez bizony Ky\' megalázó valami.
A Honderű megírta, hogy .tejlődést visz. alvó falvaink életébe azon élelmes intézkedése az országjárásra szervezett szekérjáralok igazgatóságának, hogy az eddigi, valtottlovas járatokon kivid, belenként egyszer gyorssrckéxjámtokat is indít,\' Még azt is odaírta Petőfi szerkesztő ur, hogy : -Boldogok Icsz-nok azok a táluk, amelyeken átlinlad-vau ezek a gyorsszekerek, közclebb-jutnak szép országunk vérkeringéséhez ós magam leszek egyik első, aki ezen gyorsszokércn, ha csak lehet, egész hazánkat bejárandoin 1»
Hát ez bizony szegjen ós gyalázat lesz, ha éppen Köpec, mely liat napon át tárgyalta eme gyorsszekér ügyét, kimarad ebből a vérkeringésből és nem láthatja majd esetleg Petőfi urat, aki oly szép verseket és oly szép cikkeket ír!... \'
Még aznap összehívták ismét a tanácsot és egyhangú liatározatot hozlak, hogy nagy leül dötLség megy el pestre, mely is a tegaJulzAtosabbaii meg kö\\eli a magas igazpitósagot, bogi\' Kőpecel is ki ne lútgyná, és felelősség melleit biztosítja, hogy gyorsszekérjá-ralaín mindenkor lesz utas elóg. \' A küldöttséget meg is nlakdtotlák. de min menjen el ez a küldöttig,
\\
.Ma nem lehet habozni, az Idők sokkal komolyabbak!"
„Ne kergessünk álomképeket!
2ALA3 KÖZLÖNY
tudatában van unnak, hogy a mint a belügymlniszlei mondta,
az aktagyártis Ideje lejárt.
Példát adva, elöijnr itt alispánunk,
Nincs okjnk a csüggedésto, bár nehéz és komoly időket élünk, áldozatok meghozatalára vau szükség magyar fajunk <\'s nemjetünk jövőjéért, — mert a magyar lélek ereje, amely az idei márcijs fagyos hóviharain keresztül is életet éa tüzet gyújtott » nemzetben és dicső hon-védeiuk, hadseregünk akaraterejét megacélozta, \'ütőképességét olyan teljesítményekre fokozva, amelyek! egyenértékűéit történelmünk Legdicsőségesebb hadászati teljesítményei
fel.
Elindultunk «z ujabb honfoglaló* felé ! Kérdem, nem parancsoló szükségesség-e ilyen időkben fVgyelme,-
zettcu, egy Laborba, szállni és a.hivatott vezetők résrére h biztos kormányzati in(unka tehetőségét nyuji-t tani, hogy kifelé minél nagyobb erőt, befelé pedig a munkát, a program végrehajtását biztosítsuk. Ne féljen Itt senki h.így egyéni ambícióinak kielégítésem: nem nyillk alkalom ;
adja mindenki legjavát ott, ahol munkatere van,
a kormányprogram biztosítani fogja ezt minden magyar számára, mert minden jó magyarra szükség van az rJJ mngyar élet, a magyar jövő kiépítése és biztosítása szempontjából.
Hűséges, fegyelmezett, bizalom tel. jes, bízni tudó, serényebben dolgozó é* a közérdekekért áldozni tudói igaz magyarok tábora legyen a Magyar iyct Pártjai Ezt kívánja )ö-vöiik !
Korszellem és gazdasági rend
Irla: Kelemen\'Féreno
Az emlcr dualista természetének megfelelően a világhistóda mozgató tényezői között évezredek óta egyforma szerep jut uz anyagnak és a széliemnek. Mégis aszerint, amint egy bizonyos korban ezek az életformáié erők közül az egyik vagy a má>ik kásuigáaásíi nagyobb,, megH különböztetünk materiális és ideális korokat, naturalista vagy romantr" kus jrényzatokat. I
Babylon és Nínive ókori hatalma a rnaterializmrjs, a heUen kultúra az idealizmus fénykora volt.
Róma világi örömöknek hódolt, a középkor mfeztiküs aszlóezisbc merült.
Amerika felfedezése az anyagi jólét kaprait tárta fel a világ előtt s az emberiség évtizedeken át térdérc borulva imádta az aranyat.
A renessance nemcsak az emberi szellem megújhodása, hanem egy uj gazdasági kultúra feltámadása volt.
A XVIII. század vége és a XfX század eleje az erősödő természettudományé és a filozófiai gondolaté, amellyel azonban már lépést tart a kor kezdődő technikai civilizációja s egy raj gazdasági világrend hajnal-hasadása.
A műit század második fele egé-
szen a vUághábonj kitöréséig a szárnyaló Individrjalizmus erején megnőtt liberális gazdasági kultúra és korlátlan vagyonosodás pertOduKa volt, inig n háboi-j utáni időket a piyjperizmus sodrába került emberiség sociális megújhodásának jé& kollektív világszemléletnek törekvése jellemzi.
Anyag és szellem, test és lélek Így viaskodnak egymással a világ birtokáért, amiéin az ember fellépett a •történelem színpadára*. S a História tanítása szerint szinte matematikai törvény szerűséggel váltogatják egymást, épugy, mintahogy az egyes ember életében is hol a materialista, hoi az idealista felfogás, hol a natúrul Izmus, hol a ti^iseendenla,-lizmus lesz úrrá.
A német szlsztcmatlzmus, mely ugy u gondolat, mínt az anyag világába a mód\'Zees eljárás elvét vezette be s a rendszert az egocentrikus német lélek központjába helyezte, a nyelv kifejező erejét fts megtöltötte ezzel a szellemmel s n inodeni terminológiát olyan uj értékekkel gazdagította, amelyek nagy technikai felfedezések csodálatévá^ hatnak a világra. I
Egy ilyen kifejezés a >ZeitgcÍt« isj
Kérjnti egy pohárka
MECSEKIT
a Kemxetköii Yasaroa 1
7. számú [invilitili.
Igyon
LITTKB pezagőt
a Hemetköil Tatáréi i
7. számú rinvinoli. vii
melyet a magyar nyelv a •korszellem" szóval iktatott be szótárjukba.
Korszellem a történelem, lelkének egy bizonyos korban kisugárzó ereje. Hlstörial raó^sa^viznyas, mely .ij láthatatlan, de Ónnál érezhetőbb energiákkal tölti meg a teret és a telinél s így determinálja az Éjét folyását.
Honnan jön ez a korszellem ?
Ki határozza meg azt, hogy ko-mnkínt milyen köntösben, milyen társadalmi, gazdasági, vagy kulturális kísérője lenségek között jelentkezik a korszellem ? |
Erre ép ugy nem tudunk feleletet találni, mint orra a kérdésre, hogy ki, vagy mi inspirálta a nagy Fáraókat az egyiptomi gúlák, az évezrdek óin a világ szemébe tekintő rejtélyei szfinksz inegteieintésérc. A határtalan emberi dicsőségvágy, vagy a nvaló emberi életnek az idők távlatéba kívánkozó önző lelke ?
KI tudná megmondani ? |
A korszellem hatö erő, az örök változásra, tehát fejlődésre támaszkodó legmagasabb életelv megjelenési formája, mely egy bizonyos idő ben megjelöli a haladó élet útjait.
Aunét a szoros kapcsolatnál fogva, mely «z emberi természet dualizmusának megfelelően az anyag és a szellem, u test és lélek között fennáll, a korszellem ereje természetszerűleg kihat az élet minden területéire s Jgy Jrányitóiag avatkozik bele a gazdasági élet rendjébe, a termelés és értékesítés egész mechajiizm i-sábu is. ; ;
Korszellem és gazdasági rend kölcsönható tényezők.
A korszellem irányítja, befolyásolja az Idők gazdasági rendjét, de az utóbbi nem egyszer termet ki magából korszellemet is.
A mai kor szelleme, a \' szoeiáUs-
áprílts fi
vedelnie alá helyezve, később öhv\' álló működésre sarkalta. A Hangya >/.ervczete kiépítendő lenne.
Elfelejtik a zsidókérdés helytelen beállitói, hogy a zsidó kereskedők, szállítók ételnicsségónek, és meg nem engedett kcieseténck, meggazdagodásának eredménye abban nyilvánult meg, hogy a tőkegyűjtés következtében fiaikat és hisorsosalkat a jobb pályákra ültették és a taivai-ni) haladni vágyó magyar gazdaifjak más pólyákon való érvényesülésének itját állták. A mi programunk ¦
meg kívánja nyitni az utat népünk tehetséget fia! számára Itl
Ezt se tévesszük szem elől, meri legyünk tisztában azzal is, hogy a szaporodó lakosságot csupán Őstermeléssel eltartani nem lehet. i
A\'Futura és szövetkezeti hálózat kiépítése a kJsembenek érdekét, u, prafit letöréséi szolgálja.
(Felsorolta itt a föjspán az idö-i szeril problémákat, a főid, pénz és kisipari kérdéseket, majd a következőkben folytatta beszédét.)
217 község útja készül el 8 millió pengő költséggel
A beruházási program végrehajtása kapcsán vált lehetségessé e bekötőin program megvalósítása. Öt év alatt 217 község ulja készül el 8 millió pengő költséggel (. ebből kétharmadreszt |az állam visel. 120.000 pengő Jutt czidén tejakcióra, 13.000 szegény részesül benne. 75.000 pengő támogatással 12 egészségház építése in*jlhat>mcg ; 16 kőrorvosl állás Bzervoztetett a községek megterhelése nélkül; középitkezések blz;-tosittatnak, -— (amelyek egyúttal mind zalai kérdések is. Meg kívánom tamlitenl a szociális közigazgatás első eredményes gyakorlati értéket jelentő uj munkásságát, nmely a közjóléti bizottságok életrehivásá-vai és munkájával a kivegye lakosainak dicséretes áldozatkészségéből lét rehozott, de a belügyminiszter erkölcsi és hathatós anyagi támogatásával fenntartott közjóléti alap biztosit. ;
örömmel állapítom1 meg, hogy az autonómia, a vármegyei közigazgatás átérzi és megértően támogatja a kormány szociális programját és
amikor JiUn egész iuip hiába lestéU-várlák a mára jelzett gyorsickerei és nem érkezett még, de a JovaskíVdöne szerbit nem is varhat eredményesen, mivelhogy már más irányba kapott valószínűen irányítást. Hát elmennek saját fogaton. Vaa elég sok jó " és gyorslábú ló a ratulnui. .
Van óin ! 1)0 von ba] is I A birö loval betegek, hát nem kivánliatja is. tenes ember, hogy befogasson erre a inénkfl hosszú útra. Nagy Gáspár ívt állítja, hogy egyik lova u) lévén, nincsenek összeszokva, hát a deres m«g is döglcne a másik in kanca tlaiisága melleit, minden lószcrető magyar — és ki nem az 7 — be kell lássa, hogy az övéi som indulluitnak, Fcketééknél gyenge már a patkolás az allatokon ekkora útra. Délcegeknél sok a szántás-hátralék és sürget nz időjárás. Tültőék lovait lefoglallak esküvőre, aztán meg/ kis kehit is kaptak Hz éazén, Egyik háznál is, másiknál is volt valami hiba ami miatt n«m lehetett a jovaka iigenybe venni. Gyalog ekkora útra ki indulna el •? Ujholdig &e érnének visssza.
Maradt volna nz o megoldás, hogy valamelyik szomszédos községből Tokádnak fuvarost, jópénzcn. Ebbe meg •sért ttom lehetett belenyugodni, mi-vethogy igen nagy szégyen volna, hofjy ilycanyire lötartó &ÜU » kevwbblovji Wheats ftUuktéi fogadna fuv«rt.
Megint csak tanácstalan maradt a tanács napokig. Mikorra pedig két-három lovas gazdában felfükerekedéit a bcesülctérzós a község érdeke iránt és közösen hat lovat fogtak be, lu)g>-hiba ne essék az egyenlőségben, hát nem fért fel nz egész kflldőtlség a hültóra, az jeti a baj. (
Ki maradjon itthon ? önként nem jelentkezett senki, mivelhogy mindenik tanácstag ugy érc-zie*, hogy ráfér egy kis kilcvcííözés és mondjuk sárkánynélküli élcljárás, de meg az ügy fon-tossúgát is saját személye fontosságához mérte, Csak ugy lemarasztaini senkit ^e Iclietctt, mivelhogy egyenrangú telekről volt s/ó. A jegyző és a bíró lemaradt volna ugyan önként, de a többiek nem engedték, mivelhogy lii-vatalos fej kell ide, kettő, annál\'Jobb.
Valamelyiknek eszébe, jutott a sorshúzás. A jcgyiö rövidebb és hosszabb fapálclkákat-fogót! a kezébe ós tartotta a küldöttség felé.
~ Húzzon valaki. Aki a rövidebbet Intzza, az\' itthon marad !
Egymást biztatták és mindegyik azt mondta:
~- Mér éppen én húzzak elsőbb ?
Bementek a községházára 6* ott a jegyző mindenki nevét felírta kis cédulára és össszehajtogatta, beletette kalapjába. A bíró nyúlt bele ós kdvett egy nevet.
— Déiczag János, to itthon maradsz.
— mondta, ¦ \' i
Délczcg elkerítette a Szentek család-)áV . i
Hol \\-o\\l az kimondva, hogy akit kihúzol, nz marad 1 Söt! Az megy, akii kihúztál ! - inondin ós már fel is ült a kocsira, műit akit ökörrel se luuluibiiik le onnan.
— Hát legyen igy!—mondta, n birö és kivett még egy cédulát. .Mákos Pál.
Ez is felült n szekérre. Utána még vagy hatan. Véletlenül egy sc volt köz-lük a vCzctöcszü cmbereklHíl, hanem mind \'a szótlanabb bólogatok kőiül valók voltak.
Erre megint kitört a gyalázat, mert a többség kimondta a lehetetlent Ős a többség szava Sidit lévén, Ugy határoztak, hogy nem indulnak inkább sehová.
Másnap hajnalban, még akkor, amikor valahol a hormzontpererrt alatt dőrgőlgette ébredező sxemeit a N\'ap a kakasok közül is alig cgy-kelto tollázkodott neki a reggeli köszőntóV n«k, szinte lopakodva gurult ki Béles Nagy Gábor kocsija a korlek alél, egyenest az országútra. Feketóák kert-alalti léckapuját is lám kitámasztotta valaki ós ugyancsak ügetnek ki azon a sullangos pejkók, nogyljugyros ktSnnyfl kocsival faruk mögött, egyenest a,pesti országútra. Mintha Délcegek, , Mákosok, könnyűek ,>ortájit is hasonló j
S
könnyű kocsik i>ora takarná e] a szem elől. Az országúton már ugy mentek sorba, egymásután a kocsik, mint lia nagy vásár forgalmába igyekezne huszonnégy, bakonbusuló, a többire szótlanul nózgélö magyar. Etettek is, itattak is útközben, egy asztal mellé is leültek, de egyik se kérdezte, egyik se mondta, hogy liova igyekszik. **"pesten se szóllak egymáshoz jó darabig, inig a fenekígyó hosszú utejí-kon ide-oda cikázva a legeiül,.-ügető Béles fogata után, Béles meg nem állott hirtelen lovaival.
\'A többiek majdnem egymásbafuród lak, ugy torpantak meg mögötte. Béles Nagy GáSpárelőbb sercintett egyet pipáját kivéve, majd csak ugy foghegyről halra szállott :
— Annak ar. igazgatóságnak a cimét menile* tudja ?
Egymásra néztek forgódva. Mindé-nix csak vállalránditott, majd a legutolsó kibökte;
— Ibit azt bizony csak a jegyző ur tudhatja. Appcdig nincs itt t
Délereg morgott valamit fogai között, majd a lovak közé vágott. Megfordult, így a többi is. Qs egy herj kocsikázás után ugy ügettek hazafelé mint akik dolgukat jói végezték. A gyorsszokér pedig elkerülte messzire Köpocct I Lehet, hogy ezóta maradt fenn az a mondás, hogy ; >Baj v&u köpecan U I i i i , _i
4
ZALAI KOZLONV
1930. iprlll» 9.
Ezrek és ezrek kisérték utolsó Dijára Nagykanizsa hősi halottját
gondolni és kollektivista szemlelet logikai fczúteégsni\'UségtBvvl, « háborúval lezárt indlvidualis-liberálLsgar daségi rendből nőtt ki.
Er. a gazdasági világrend, melynek vetülete kiáradt az: elmúlt idők társadalmi és kulturális síkjaira *s, a határtalan egyéni boldogulás, a gazdasági jólét, a szemkápráztató luxus életfénycl mellett a szociáH* nyomor, a gond, a helkülőz^", a társadalmi kitaszítottság árnyékait borította az emberi társadalomra s a vagyonbiztonság szilárd érzése mellé a \'társadalomfelforgató erök fenyegető, öklét állította, a világhábo-rj eruptty \'söké&énck hatása alplj kirobbantotta magából azt az uj korszellemet, melynek feladata helyrét állítani ezen a földön a Kiutal szellemében a szociális igazságot, a társadalmi békét, mint az emberfl fejlődés erkölcsi vonatának nélkülözhetetlen tényezölt.
A kor megváltó gondolata, a szociális igazság szelleme, ez az uj korszellem tehát a megelőző kor gazdasági rendjéből szökött fel az emberi eszmények égboltjára s sugározza ki onnan áldó erejét a gyöt* rő gondokba sodródott világ felé.
Sóvár hlttei tekint fel az ember az Ég felé, ahonnan ennek az uj| szellemnek éltető ereje feléje árad s önmagába roskadt vallásos lélekkel köszönti bem>e a Megváltó szellemét, í | I
Kétezer évvel ezelőtt indult el diadal mai utjána ez a szellem s most a Feltámadás szent ünnepén kerosz-i tényi alázattal hódolhatunk az Eszme, n Szociális Igazság győzelmének, i
A kor szelleme : Krisztus szelleme.
Tehát győznie kellett, mert ez a szellem az Igazság, s az Igazságnak végül mindig győzedelmeskedrde kell. ;
Gondolkodtam az életen
iiem Is tudom, hogy miért születtem? Egyszer csak Jöttem, /ettem és éltem. Az Ide múlt, férfivé váltam S az Élet sok titkát megláttam. (Jtta/an utakon is jártam S mindent kétszer csináltam. Megindultam, majd megálltam, Vártam és nem vártam. Szánakoztam, Álmodoztam,
Bánatomban virrasztottam, Jó hosszukat szomorkodtam. ValamléH Jöttem, Valakiért Jettem És valamit1 vártam, Valakit kerestem.
Valakiért nagyokat akartam
S valamiért mindig abbahagytam.
Sokszor lelkembe markolt valami: ,fmber neked is szabad akarni!" Ilyenkor szelíd lázadással Ügy akartam leríni, tenni, Ugy akartam lenni, lenni.
Ha végre valamit tettem cs győzedelmes örömömben Qyümöfcspi\'szedni lehajoltam, Mindig .csak bojtorjánt markoltam. De arert fellobbant daccal Mentem tovább, előre, tiof szívdobogva, hol fütyörészve.-Mint csoda-szörnyet bámultak Irigy
fszemek,
Fájt nekik, hogy én is vagyok és leszek. Tovább sétáltam gőgösen magamban S mlg titokban rajtuk mulattam, elgondolkoztam az életen: .Tehát ezért kellett születnem?\'
Másnap aztán mindent elfeledtem. Hol sírdogálva, hol fütyörészve Vittem tovább az élct*keresxtcm.
Dani Ferenc
Hősi halottat temetett Nagykanizsa. I
Nehéz sziwcl, megindult lélekkel* akadozó Írással tud csak beszámolni az újságíró is e szomorú délutánról. A nap szü\'ke, egyszerű krónikásának is össze szóiul a szive, mert Nagy kanizsa hős halottja számára nemcsak nagykanizsai polgár volt, hanem gyerekkori jóbarát és osztálytárs. Ne csodálkozzék hát esnkfc ha a vé>«s események lázas iramában megedződött rlporler-szlv is megindul, amikor annak utolsó útjáról kell beszámolnia, akivel esztendőkön át együtt nyiilte az iskolapadok\'t.
öimosszüíke, esötigérő sürü felhők takarják el a vidám tavaszi napot, amikor a Vitézi székház fekete lepellel bevont-fali nagyterméből) a vbág és koszoraerdö kö zólt álló ravatalról leemelik a vitézi jelvényes, selyem nemzetiszínű lepellel leborított, karddal és acélsisakkai díszített, nehéz tölgyfakopor. sót. Víléz Szabadi Béla házaérkezése óta itt pihent, itt álltak őrt mellette óiánklnt .felváltva a járás vitézi várományosai magyar ruhában, itt búcsúzott tőle a család és Kanizsa közönsége és innét Indult el utolsó útjára. | í t \' A levontezenekar komor gyászln-djlójánaií hangjai mellett magyar honvédek veszik vállra n hős kanizsai zászlóst. Előtte n cserkészek közei harminc koszorút, valóságos ví« rógszőnyeget visznek. A ¦ gyászoló család és a rokonság után Balázs-fulvy Kiss László hadtestparancsnok vezetésével a Üszljiklar, a Ruszíuszl, kőim vezényelt vitéz Székely Jánosi tábornok, a 9. önálló gynlogdandán parancsnokának képviseletében Grundé Géza alezredes, a nagykanizsai 17. gy. e. vrak. parancsnoka, jelenlegi állomásparancsnok, dr. Krátky István kormányfő tanácsos, polgármester vezetésével a város és vitéz1 Bentzlk Lajos kormányfőtanácsos, Jő rád hadnagy vezetésével a vitézek küldöttsége halad.
Féi öt felé jár az idő, mtrvi nz országzászló előtt felállított ravatalra kerül a koporsó. A cserkészek, Leventék, frontharcosok, vitézek és a honvédség sorai mögött hatalmas tömeg a tér minden oldalán. Az erősödő széi nagyokat lenget a tér feletti magyar lobogókon. Épp ugy, mint az uzsoki bérceken, amelynek) közelében négy halálos golyót kapott az u bátor \'magyar fiatnlemljcr, aki most ott fekszik a ravatalont hogy utolsó utja előtt még egyszer megpihenjen a kaniziai Fő uton é» fogadhassa Nagykanizsa váms^ kegyeletét. S valóban ugy hangzik a város néma csendjében P. Cirfusz
Viktorln plébános és a ferences atyák Ci\'tum dederunt-ja, mintha a testileg is jelenlevő sokezer emberen íul Kanizsa minden polgára lé\'ekban ilt volna e percekben és együtt visszhangozná a szertartás magasztos szavalt. , [
A beszenlelési szertartás és a kántorok gyászéneke után Kaltrovlts.Au tat őrnagy lép a szónoki emelvény-ie. Kemény, férfias, katonához illő, de szeretettől áthatolt szavakkal szól a búcsúzó bajtárshoz, aki — mint mondja — a Vlhorlát lejtőjén tanúsított bátor magatartásával bebizonyította, hogy méltó arra a névre, a melyet viselt.
— Vitézül harcoltál, mint Báthoryak és Zrínyiek unokájához és a hős 48-as ás 20-as fokhoz Uük. HJáf nyoznl fogsz, de őrök példa leszel ezicdünk fiainak, amelynek első hősi halottja vagy. Élt benned a magyar céli és az ellenség tüzében is vitted elö\'e a. zászlót, át az Un-gon, fer*az uzaold szorosig. És ez a szellem képes köröskörül kitűzni az Ősi határokra a zászlót ! S ha-Csaba Ttzér utján találkozol a hűs 20-as és
¦\\8-asokkai, akik közé most lepL hensz, mondd meg nekik, hogy fiaik felvették azt a fegyvert, amelyet a haléi kicsavart az ő kezeik közül és nem állnak meg addig, mig a régi dicsőséget vissza nem szerzik !
A város polgársága nevében dr. Krátky István polgármester búcsúzott, A magyar éleiét anegváltó, büszke magyar nemzeti öntudattal, bátor és hősies elszántsággal és kö-telességtadéssiil telitett magyar if-Jakröl beszélt, akiknek egyik hőse, vitéz Szabadi Béla életével peckelte meg azt a hitet, hogy Jönni fog b feltámadás. Példaképül állította minden magyar elé vitéz Szabadi Bélét. A vitéz 20-as Szabadi fia meg. nrjtntla, hogyan kell cselekedni és ha ilyen fial vannak az országnak, eljön o feltámadás |
A nemerén szárnyaló beszéd után vitéz Bentzlk Lajos a járási vitézek nevében búcsúzott. Csak néhány kiragadott mondat beszédéből:
— Rövid é\'etcd nem tűnik el nyomtalanul. Emléked, vitézhez méltó, életed és dicső halálod ö.ök eszménykép lesz fiatalságunk számá>a. S tudjuk, hogy lélekben velünk vagy, mert emlékedet megőrizzük és ápoljuk.
Aztán a sokezcmyl közönség sorfala között megindul a menet. \'A| cserkész csapatok, kereskedelmi Iskola, leventék, vitézek, frontharcosok, honvédek, a múlt, jelen és jövő harcos fial kemény, pattogó lépés, sei róják a kegyelet útját. Itt ls, ott is könnyes szemek. A jgyásziiidjló megindító dallama alelkekig hatol. Az Angol—Magyar Bank, a többi
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉG
kedvenc hotelje as
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
RacUpwt, lit, Zsigmond-utca 38/40. Telefonok: 131-735-, 151-738., 137-299.
Szemben a világhiiö LukácattlnfloVel, a Rózsadomb alján. Teljéi komfort, folyó melegvíz, központi (illés.
A Nyugati pályaudvartól I kisezakau távolságra.
A ¦tálloda teljesen újjáalakítva, uj vezetés alatt áll.
BbSraagv Caf ¦ nwUaiaat,
••Ifárl árak.
Olcsó szobák penslóval vsgy anélkül,
Hosszabb Urtózkodátnál
ms külön üiigodtaónyok.
bankok és egyesületek küldöttségei ls ott van a hosszú gyászmenetben a honvédség és a város népes kül-díftsége mtflfcpt (Af A,hgoI—Mí>r gyar Bank budapesti központjánál*; küldöttségében Kukányi Ernő Igazgató, Zsovár István cégvezető ós Szabadi utolsó főnöke, Rupp György budapesti fiók-főnök érkie{-zett meg a temetésié.) i
A simái, a szertartás után, elsőnek az Atigoi—Magyar Bank igazgatósága, tisztviselőkara és személyzete nevében Dorncr Aurél, u nagykanizsai fiók h. főnöke búcsúzott a hős bajtárstól, aki nemcsak u harc mezején, hanem a munkaasztal mellett ls példaadó tisztviselő volt. A megható bucsu után dr. Boda Károly a felsőkereskedelmit végzettek sxővet-Isége nevében mondott gondolatok, ban gazdag búcsúzót.
— Itt a földön - mondotta többek között Boda Károly — annál nagyobb dicsőség jér valakit, minél hatalmasabb úrhoz küldik követségi*. Ml téged küldünk kövességbe n Mindenek Urához, a Magyarok Istenéhez, hogy közbenjárj azért a r.agy célért, amelyért millió magyar imád kozlk. Ml pedig Ígérjük, hogy ha kell, tettekkel is követünk téged, a kinek nove Örökre nr&nylSí lükkel ragyog az iskolu történetében.
A beszédek ütőn felhangzott a Himnusz és a közönség könnyes zokogása mellett Nagykanizsa hősi halottja, a vitéz 17-es zászlós nyugovóm tért.
Nagykanizsa eltemette hösí halotti ját. ;
Hőshöz illő méltó gyászpoinji.áV val és kegyeletes emlékkel. j «
Ma még friss virágok pompáznak siiodon, vitéz Szabadi Béla. A "koszorúk halmaza mutatja a város megrendült kegyeletét. S ha ezpki a virágok és koszorúk el is hervatr* nak, a Te emléked örökre élni fog. Élni fog, mert a hősi haláloddal meg váltott ezeréves föld ujm magyar >&* az marad most már Örökre. Ezt Ígérik neked szent fogadalommal az élők, Az élők, akikkei most már a krónikás sem kesereg halálod felett, hanem büszkén tekint fel rád. Rád, aki a legszebb megdicsőülést ben, a hősi halálban részesültél és oki beblzonyitottad, hogy a mai magyar Ifjúság méltó dicső őseihez,
Megmutattad, hogy ha kéli, tud 1939-ben uj hunfoglalást csinálni I ,
Köszönjük ezt néked, Béla!
Ezzei n Itf szonettel buzsuzik tőled,. a Hőstől, az ltthonmaradottjalt (nevében : | i , ,. ( ( _j . OtafBmO. ,
Nemcsak f^a^,
1H8S ÍS igen olcsó
1939. ápilU» 9
ZALA? KOZLÖNV
Pár érdekes levél egy ezeréves kanizsai családfáról
Régi Babodiay-ak Szent Istvántól Mária Terézia ezredeséig, a babócsai várurakig és a Nagykanizsának házat adományozó összeesküvőig
Egy pesli újságíró meglátogatta nem i régiben Vojkffy Hubert grófot a Váci | utcában, mert/ az a bír járta, lujgy a németajkú arisztokrata egyenes leszármazottja Szent István első magyar királynak. A történet tudósok |>crsze nagyot néznek, mert ök ugy tudják,
hogy Szent István családja #30l-ben kilialt. Viszont a mai családfukuLUási lázban sok minden lehetséges. így gondolta a pesti újságíró is ós meg. inicrjuvolla Vojkffy gróf urat a származása felöl. Eközben derült ki, hogy a gróf, ha nem is egyenes leszármft-zoltkéiit, de atyafiságos utón igenis tartja a rokonságot Szent Istvánnal. Egy 1700-ból való pergamen valóban llOŐ-ig \\eteti vissza a Woikovich elő. nevű Vojkfryak családfáját. De ugyanez a pergamen orrol is tanúskodik, hogy a Szent Istvánig vissszanyuló családfán Holienlolie, herceg Würliem. bergi, Csáky-Pallavieiui, MulaUustkry
és Baboclny nevek is szerepelnek. ¦Gyanús, az is, hogy Szent István pó-gáuykorában a Vajk nevet viselte. Egy 1228-ból származó írás szerint a Vvoi-kovlchok Dráva--Sfáva.kó/i birtokát maga Szent István adta u VTJeuus Wojki-nak.
A pesti rrt.wrt szerint a \'néincr grill, aki anyai ágon is nemei (Kug§er-Ba-liCnliauscn), kijelentette az újságírónak hogy bár nem alaptalan családjának a szentislváni származásra vonatkozó hite, <ic nem azért mondta mindezt, mintha trónkövetelőként akarna fellépni.*
Mtuatfe efelöl így íncgnyugodtunR a pesti ri|)Ort olvasásakor, figyelmünket a riportnak Kanizsát illető egyetlen szavára összpontosítottuk,
Lám, — hiszen akkor Nagykanizsán is 01 Szent István rokonság I A Ba-iKjchay-csnlád.
A Babochay-ak a Kézai-krónikában
Amikor megkérdezzük Babochay Györgyöt, hallani sem akar arról, hogy Ilyen vonatkozásban újságba kerüljön ¦ u nOve, A pesti riportnak sem akarja elhinni, hogy ilt valóságos rokonságról lenne szó. Azt mflndja :
A Baborhay-család régi... vissza-nyúlik talán ezer évre is... De rokonságit
Ma, amikor mindenki kapva kap egy-egy kimutatható ősön, meglop ez a szerénység, amivel ezeréves magyar iie\\et visel valaki. Megkap a ma is nemeiül beszélő Woikovich-Fuggcr-Babén hámén— Vojkífyak melleit.)
Kapcsoljuk leiiát ki a közvetlen szentislváni rokonság kérdéséi I Est bízzuk rá Vojkffy Hubert gróf urna ! rís állapítsuk meg : — akár létezik ez a rokonság, akár nem : — a nOgykanir csal líaboebay-csaiád eredete csakugyan vissszauyitiik Szent István korába, sül azon tul is. Nem kisebb tanti vau cne, mint Kőzai Simon mester, IV, László udvari papja, akinek hiio-. Magyar Króniká\'-jában Írva áll,hogy a Baboehayak a Géza fejedelem .dalt Németországból Magyarországia jött
Tanbergl Ttbold gróf leszár-mazottal.
Ugyanezt bizonyítja Horváth István történetírónak (*t 781—18161 Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről szóló munkája. Egy ma ifs a család liilaj-donában lévő 1622 éri oklovéll.cu a Babochav\'ák nemessége ^újólag meg-erösiitetik-.^.Kszc.rint tehát c« u ne. mcssség meg jó párszáz évvel előbbi keletű. Kzt a nemességet a Babochay. ősök vérük hullásával szerették meg Még Pára fölcvélláros ásott ki Zala.
egerstegen egy öreg írást, amely arrVi! szól, hogy valamikor a XV.-ik szazad, bail egy Babochay 1000 aranyért
zálogba kapott agy nagyobb birtokot
a veszprémi káptalantél. Mikor piuláii a káptalan vissza ukirlt váltani a iá-k>got, Babochay nem adta. Hiába meni a káptalan panaszra Bécsbe, az udvar arra az álláspontra helyezkedett, hogy Babochayt, aki veszprémi vár-kapitány volt, nem szabad zavarni, m«rt jó hadvezér, akire Szükség v9il.*
Babochay-ak a magyar hadtörténelemben
ezred felvette a
Kassán 1720-ben megjeleni, -azAka. dómjai Bötükkfil. i\'cthö Gergely KÖ-vid Magyar Krónikája .sok rendbeli fő iiistóríás könyvekből nagy azorgal-Aiaiossággal egybe szedetve. 1731-ben S(iangar András jesuviia állal. Az 1701 évről szöfó históriai -bOszA-mólóban már
ott találjuk Rákóozi Fereno vezérelnek sorában Babochayt
és Eszlerháiy Antiit, akik Tatánál vívlak kemény harcokat Holsler tábornokkal, 1717 kisassszony havának 22. napján -a Tatár Khán Fial bó ütvén Beztcrezónél, a Törők pogányság meg \\eretésón és az Erdélyi vitézség, i.il is elrémülvén, annak Vidékin a mezősében, Kővár, Szaltmár, ói Ugocsa Vármegyékben rabol s éget. Legottan mintdcgy 15 éter Földnép a Tatárnak uityábau Mánnníasban u Borsai havason reájok üt Babócsai "Kommandója alatt, egynéhány ezer rabokat, lovakat •^le. lölök elnyervén. 1727-ről csak 10 sort Jegyei fel a krónikás, benne a kővetkezőt : -Nagy Győréit Szent f\'iyörgy havában mag-hal Generális Ba. bocsa! Pál és nagy pompával a tísz; lelendő 1>1>. I-\'ranciscamuoltmíi \'ei \'te-inciictik kél virágzó rrria, Ignatius ős AU\'xius maradván a nagy hire melleit.. Annái* többet mond a lladiltf-hii-szároknak ÜKt2-ben megjelent története, amely megemlékezik arróX, hogy Itabochay századost 17Q4-bcii, amikor az ezred Rákóczi szolgálatába lépett, őrnaggyá nevezték ki, sül 1712 ben az
„Baboohay-huszárok"
nevel, ezredtulajdonosa Babochay pái alezredes fett hü és vitéz szolgálatainak elísincréséür.. Ebből az ezredből leltek később a híres Hadik-huszárok. Külországban is nagv híre lehetett
a Baborhay-uévnek, meri a Xitthci-hingen des ft. u. k. Kiigsareltiv . ísft.i. évi Róléiében Híenast föjúiluagy t&aul. Hiányában is lalálko/unk |ia!,.)chay»ul, a baranyai huszárok ezredesével,
akinek a porosz király ezredet Ígért, levelekkel ostromolta, ígéretekkel csá-bíiotia Berlinbe.
Vitéz Ijerkó István, a Hadtörténelmi I.cvéllár esojHirt igazgatójának <N*agy
Frigyes porosz király magyar katonái*
c. tanulmánya elmondja, hogy még út alláboi-nagyi rang ígérete sem szédítette meg Babochay Lászlót. Elment ugyan "Berlinbe, de Hadikkal", aki vitéz huszáraival tudvalevőleg Berlinig hotolt és megsarcolta a porosz fővárost; íja. bochayt o szerint a forrás szerint Itt Is halt meg, Berlin alatt, ellenséges golyó találta szíven.
(Ezt a Babochayt v. "flerkó ifttiulmfr nya Lászlónak nevezi, viszont egy 1828 évi kalendárium Kijogyzéséatojt.
Telefon 16-SHo.
LEGJOBB ti tEG/ÍEBB KIVITELBEN
uiotiTTz uiimossw*
BUDRPE5T, IU, KOXíUTH LPJOÍ-U.1.
ramiliáknuk, melyekből több hadvezérek voltak* eim alatt három Babo-*iay r;cvü hadvezért említ. Mind a három báró volt, Adám 1702-beii lett .General Major. 1707-ben halt meg. pát "1730-ben lelt .tábori maisait Tielytar. "t».< Farkas 1754-ben lett .Cenerai *Mu. jor. és 1757-ben a Berlini hadban halálosan megiebesedett*. A később idézett lanulmány ugyanezt a Babochayt Ferencnek említi és nem\' Ind nrról. hogy belehall Volna berlini sebesülésébe.)
Amikor Babochay „Feő Ezeredes" tréfából kirándult ezredével egy ebédre a burkus királyhoz
Van a Babochay-család birtokában egy elsárgult foliáns-Cípokm körmölt régi krónika, valamelyik. Babochay Ős keze alól került kl, egv bo tanulmány arról, hogy a magvarok keresztény hitre térésében milyen szerepe voíl Saroltának, Szent István édesanyjának. Nem könnyű kibetűzni, de érdemes. So* adat van benne n Tiabocíiay-c«a. Iádról is. A 17. lapon Írva áll az előbb említeti berlini kirándulás, Szósccrfnt a következőképpen :
Hadakozott a Magyar az e.i kedves Királynéiáért, nOm szánta se vérét, se tehetségét,1 meg is győzte az igazságtalanul ellene fel lámadott ellenségeit Mária ThCresiánnk. Az volt leg szebb, a midőn Fricdrich Burkus Király leg joblmn ütközetre kftszülne. Hadik és Babochay Magyar. Seregnél (ŐvÖ rcő ezredesek, a- az Generálisok, a magok neveket viselő étereddel titkos uton, hogy meg tréfálják Friedríchet, alato-mossan e| indultak Berlmbén, 1m> is moniek a városim, nem tudták a •Berliniek, mi találta elkel Kebelekbe, a váratlan vé\'ndéfcek érkezésevei. Hadik és Babochay ugyan csak jő barátok lévén, éjien csel ekedelek kei nem mást jelenteni kívántak, mini sem azt, hogy könnyű másnak javát elfoglalni, mikor az nlatoinos lámadórul nem is gondolkodik, így Fridrich csak Maria ThOresia lartományait e] foglalni kez-deltc, anélkül, hogy a Magyarok királynője ludla volna, miért 1 Azonban nem olly szándékjok volt, valameM^ kegyetiensejget áriniian perilnteken ei követni, esak Friedriehet meg Iréráliíl, inig eő Gloznál tanácskozik, miképpen Maria Thercsia scgOdeJméro jött Magyarokat meg verhesse, addig Ber-
liniektől mint magokat a többi Tiszt társokká! s mint az egesi katonaságot Friedrlch költségére meg vcndégültet, ni. Azonban n tréfából alig hogy nagy vér ontás nem lett ős ha a Babochay Feő Ezredes olly tökéletes emberséggel "íCin hirt volna, ugy Is- történt volna. Mikor cmlilctt két Vitézek, a katonáikf. kai a piarcz köze|>éii meg állottak volna ós a Város Kiöl járó inak tudtok-ra kivánhik volna ndnlj-eők nem jöttek eölnl \\agy prédáin^ csak ¦egy jó ebéddel vendégeltessónefc meg, cöfc ismét békcsségcsseii tovább uljokat folytatni fogják, éppen akkor egy berlini gonosz Polgár nblakjábul ugy lüte ki puskAjábul a glóbicsot, a \'^net-lycl bal szemét Babochay Generálnak kl lüite. Az ezrede látván ezen .\'kedves vezéreken meg történt esetet, annyira a több vélek jövő katona pajiásoíekaf bosszút venni lel lobbantak, sebjének bé kötöztetése után Hadik jó Barát Társát is alig tudta a bosszú állásiul meg tartani, fenn szóval így szöllott hozzájuk: -Jő Barátim; legyetek meg-nyugodt elmével, ne oncsuntc ártatlan véri, azt, aki rajtam o^en illetlenséget el követte, kézre ugy sem nyerhetjük, és mit használna az nekem, ha kézre is jönne, öljük meg cölct, az én sze-mem még sem adatik többé nekem vissza ; büntetődgyön a város bizonyos summa pénzzel, ez altul tanulja meg jobb iwlgárokal kebelébe tartani, így tehát okosan el mellőzte az heába való vér ontást ós szerencsésen vissza értek táborjokba. Ennek hire a királynak, Fríedriehnok fülílie jött, nem győzőit csodálkozni azon merősógen, a mellyel a két magyar vitéz rajta el kövclctt.<
A babócsai „téres tartomány" helyett gyémántos gyűrűje
Mária Terézia
Leírja a továbbiakban az öté.* családi kézirat, hogy a >Feő Éteredcsek<
Bécsen ál térlek\'haza a berlini ebédről, és a királynénak . nem mulatták el lisztclelckct megtömi*, egyben örömükéi kilejczni, hogy Mária Terézia vissza nyer le tartományait, .yinden Teö vezérjeinek érette leit fáradságokat édes és kegyes szavaivá) a Szép asz-szony ugy tu \'a meg köszönni, mintha legkevesebb veszed illembe se foroglak volna, ámbár sokan meg is jutalmaztattak, de csak az eíi szép
tfárOSi Mozgó T Szombai, vssArnap, hétfő A magyar filmgyártás igazi büszkeséget
írta: Blbó Lajos. Bolváry Géza első magyar filmje,
A laoJobb magyar mttvéavek sxerapléaévaL EzenklvBI: * ¦lkit«»átá, Fox-hlradó, Wégap-warialA.
Elögdásök: szombaton 7» és tVfcor, Onnepeken 3, 5, 7, 9-kor.
szavai szolgáltak balzsam gyanánt Tii. rado/olt híveiknek. Szép és gyönyörű volt látni, mclly vig indulattal fogta ollóját drága kezeibe és Nádasdiuaki a nyakán hordoztatott sinyörl le vágta. Szép és gyönyörű volt látni azl is, mikor előllo álló Babochay vitéz \'.le-nciálisboz. azzal a szép lianggal meg szőllítá: kedves llalxichay, szemet nem adhatok, nincsen hatalmúmba., hanem lett vitézségéért ujjára húzolt drága gyémántos gyűrűt lehúzott ős nekíe által adia, sokat érőt, mondván, ewel csak vigasztalni kivAnoni, de helyre azért még sem állithatoní szemét, a mellyel az én kedvemért cl részlett, Mennyire pedig szerette Babochay (icjicrátisát, annyibul tudni,
minek ulánna lakását Győrbe áihaia-lossau \\clle, gyukorább a laegyes királynéhoz hivalafossan Bétsbe fot bijí
váltatott, valamint Nádasdi is, és ezekf \'
ke] a hív embereivel a ronlossabb-\'cuV adatott* dolgokat kj\'t/leni méltóztatott.\'" Jószágokkal ugyan, mint a többi sic. rclett Tisztjeit, nem ajándékozta meg, mint bogy gyermekei nem voltak. Jó lelt volna a testvér atyaíiairul gondolkodni, künmeu meg nyerhelte vot-ua azok [észére azon szép B»bócsáhuí
_ ZAJUtV KÖZLÖNY_;
6_
ifftgyfakadásra készülő erdőkkel boritotl tlomlx>k aljén, terem\'-nlvágyó mezők felett, lavaszlváró csendben ébred a falu. Egy kósza szel türelmetlenül megcibálja n szürke felhőkárpilpt és már-már Jeragyng nZ ég kékje a földre, n hol erdő, mező csak egy intéMe
vár, hogy felzendítse sokhangu énekét és megszője síincs virág-köntösét a tavasznak, amikor szomorú árnyék suhan et u falu fo. leli és sóhaj-szárnyon jár a hir szájról-szájra : -Meghall a kis Mar Ion Laci. Azután újra beborul, a
csendben csak a létaMiaraiig kong. Ma még nem lesz lávasz,
Nádlcdclcs, fehérre meszeli ház apró ablakaival ijedtei néz le az útra és bem földei szobában, nem ravatalon ,nem gyertyák kőzött, nem virágokkal boriivá, csak hé. fehér \\elc;i ágyban, néhány rozmaring ágacskával körül rakva, megkezdte örök álmát Marion Lacika. A halottaságy körűi tisztaság szegénység és a síró édesanya fc. jéa áz ünnepi fekete k\'ndő, - ez a gyász minden pompája. Virrasi. lásslól, fájdalomtól összetöri as«-szony imára kulcsolt kézzel, hitbe fogózó lélekkel, feljajdul va vé,i-zi a legszomorúbb számadási : Nyolc éve sínes, hogy a világ ra hoztam. Most eltemetem.\' Két anyai fájdalom között egy rövid kis élet. Még nincs « évW és |tk fekszik, komoly kis arcán a,halál0 böles nyugalmával, tnl az életen, ini a halál nagy misztériumán...
Vasárnap reggel temetésre gyülekeznek a szomszédok, SzQrka é;í alatt, szitáló csőben, könnyes búcsúztató, Azután festetlen\' .Szent .Mihály lován, kis ezüstszínű pulia-rakoporsóban, kél mlriuszkoszorus leány, két vöfélycsokr.is legény vállán a mégsem ért Ifjúságtól is búcsúzva, elindul az örök nyugalom leié Marton Lacika.
A menet élén 0—8 éves iskolás-pajtások sorakoznak. Összeszedték a domboldalak félénken előbújó <iső Ibolyáit, csokrot szorongattak
kezükben, s a virágos kis csapat telelt meg-inegvillannak egy nem. zetlszlhfl i>apirzászlórska eleven
színei.
Ennek a /ászlónak hiteles tör-lénele van : Azok közül való, amelyekéi március lő-érc raguszlottak az iskolában ¦- ki-ki magának — :i fillér ára papírból, Drága kincs
ez. a zászló valamcnnyinok, nemesük azért; mert nagy üggycl-baj-jal inenl n ragasztás és mert nagy öröm nemzeliszinü zászlót lobogtatva űnnObelui, hanem azért is, mert :\\ fillér volt az ára. Három!
fillér pedig nagy pénz, különösen a szegények közöli ís-a legszegényebb Pistának, akinek édesapja állásnélküli körhintái.. Mégis Pisla az, aki a sz\'tlló esőben nyűgöd tan, színié elszántan viszi a drága kincset, nem félti, nem takargatja és a suttogó kérdésekre: Mér" hozlad cl ?r — nem felel.
Itt ott egy önkéntelen mosoly éri a temetési menetnek ezt a kedves, de szokatlan diaiét, ha. nem, amikor a. kis oziislszhiü koporsó leszáll a s^Jjíi s a gvorjiui-kek keiéből uláuahulló virágok közölt leröppen rá a nemzetiazr-nO zásrlöcska ís, mosoly helyeit könnyek peregnek utána.
Pisla mcgkönnjebülten sóhajt, mint aki nagy tervet hajtott vég-ic. 0 tudta jól, hogy Marton IjaeU kauak nincs zászlója, hisz beteg ¦ volt már, mikor a zászlói ragasztották, elhozta hát utolsV> útjára n magáét ós siriglartö- barát!>:í|g-ból neki ajándékozta ezt a gyö-, nyörü nemzetiszinü zászlót, talán ,i*egvellcii díszét annak a nyomorúságnak, amiben wveikedi\'; és a melyből mégis jónak, llszláiiak, erősnek Induló gyermeklelke kihal
loll.
Most már Marton Lacinak is . van drága, szép, piros fehór-wilil ragasztott ;i filléres paplrzászlöla, amiről táthatják odafeni, hogy kis magvar vitézt soroztak a mennyei regín entbc.
Plattkó Utlr\'#
1939; április 9.
hitt - Fili - IMtüi
— Budapesti levél —
Perrel kezdődik
Az uj MacDonaJd film, a Szerelme-sek, perrel kezdi magyarországi pálya, futását. A Meiro ugyanis a hétről \'la. pókban már lehirdcttc, hogv u fj|m csütörtökön jelenik meg a pesti Ba-dins moziban, amely azonban tovább játszn a Siélhámosnö voltam ciiriíi-filinei. Emiatt a film tulajdonosa ixi perelte a Metrót, meri hirdetésével kárt okozott a továbbfutó filmnek,
Olasz filmek
Hövidcsen olasz filmekéi is látunk majd a mozikban. Az első filméi, helynek Bábjáték a einic, most veti-tették le szak-emberek elölt, kiknek nagyon tetszeti.
MegsebesŰlt,Bors István" Irója
A filmszakmának ís van sebesültje HodriguCz Endre,\' at ismert író és gyártási vezető személyében, aki a rutbánföldi luireokban sebesült meg. HodriguCz Írta a Bors István című
film forgatókönyvét
Vlsjtzavonulás
Gcrö István, az ismert budapesti niozilröszt-vezér, hir szerint visszavonul a filmszakmától és színpadi kiadóvállalatot nyit.
Lilién Harvoyt,
aki tudvalevően Magvaioiszágon gyönyörű birlokot vásárolt, már csak egv filmre köti szerződése az utóhoz. Mhllán utóbbi filmjei nem hozták meg a várt üzleti eredményi, egyelőre nem kap lőbh német filmen szerepel. A magyar Székely Vilmos szerzödletl\'j Utost parisba egy francia rilm főszerepére. Harvey, aki egyébként angol állampolgár, kitűnően beszél franciául.
A Szervusz Péter
eimü uj magyar filmet most inti- , látták Ize a fUmSzakrn* reprczculánsui i előtt, A mulatságos filmnek úgyszólván/ egyetlen hibája a hangfelvétel. A szöveg sok helyütt nehezen érthető, még, a |)Csti premier-mozi kiváló Icudógé-pével is. Ml lesz vidéken?
„Faj van a vején"
A ínoziszaknia egyik ismeri tagja, akinek tekintélyes ingatlanvagyona van, a második zsidótörvény hatása alatt ingatlanait árja vejére irattá át. Azóta mondják róla szakmában, hogv faj van a vején-.
Mr. Moto^Löwertstein
A népszerű mr. Moto, az amerikai Fos-gyár zagyva dctektivfilnijeinek főszereplője, peter l^ore, Magyarországról indult külföldi karrierjének állomásni felé. Ezt egyébként eddig Is tudta mindenki. A Fox legújabb kommünikéjéből azonban olyat tudtunk meg .amilyenre eddig nem volt példa. A Fox szerint ugyanis Peter Lorrenek a valódi neve Lóránt Péter. így de-rűll ki, hogy a filmszínész Amerikában magyarosi tol la meg a nevét, mert [mikor , Magyarországról eltávozott, akkoit még Mwensteln Péternek hívták.
Munkában az olló
A Melro nem hagyja magát. I\'jból megkísérli a Mária Anloinette cenzúráz tatását; amelyből az első cenzúráz-tatás után 2110 méleri kivágtak és a hatóságok ipégseiri engedélyezték a film vetítését Magyarországon. Mosl ujabb nyirbálás következik. Ugy látszik, hogy Oz a Melrot nem erdőkig
tartozandó jószágokai, a melyeket igazságtalanul a királyi "ügyes- á torokig-veretése után et Togfalf,\'
A tinta réges-régen megbarnult a so. rokon, az érdes, goroml>a papir Síinél is kikezdte a* idő. Messze évszádokm kalandozik vissza ez flz irás. Elmondja, hogy még II. Lajos király, aki siral. mára az Hazánknak, Mohács mCzcihen vólciicnüi cl veszett*, ugy találta, hogy szükségei volna a Dráva mentén, Babécsán egy erősséget építeni az egyre beljebb terjeszkedő tőrök fel tartóz la lására, Hahórhay Tamás, kié volt a messze Kornyék, fel is építette saját költségén a várat, de liaszán boglcrhég elfoglalta Itabórsát és Babochay Tamás családja, felesége, fia és két leánya Horvátországba menekült, ö maga ott veszett az ostromban. Az özvegy a török uralom alatt nem tért vissza Babócsára s mire majd száz óv múlva a tőrök kitakarodott, az ősi HaIwcliay-birtokra rálelte kezét a kincstár. Babochay Ferenci, Mária Terézia kedves Feő Ezredeséi pedig, a berlini hős, — mhit a krónika írja — egy szóval >e n kérte vissza a kényes királynéiéi az ősi családi birtokot lecalább a lestvérei részére. Pedig az öregebbik testvére Horvátországban élt, u másik. Antal, a Tisza fölé vette útját ós ottan telepedett meg, harmadik testvére, György, Sziget Várába vette lakását. .Még -oda haza Horvát országba ludtlk ertk, tiogv Magyar országba Bahécse körül téres tartomány a Baborhav Nemzetséget illeti. de hogy kezeikbe nyerhessék, mivel azok b Kamaráiul már cl foglalva vnltik, se érlchnek, sr erők. annál inkább írások kezeiknél nem voltak, — az Időre bizták.\'
Az alma és a fája
Hogy a későbbi Babochayak sem vollak rabjai a földi javaknak, bizonyítja l későbbi generációk példája., Dr. Babochay József orvos részt veti az 1785-ben kivégzett Martinovics Ignác Szászvári apát összeesküvésében
sok nagyszerű magyar hazafival, köz-lük Festetics Györggyel és az akkori zalai alispánnal együtt. Hosszú bujdosás után Nagykanizsán tejepedett le. Mikor már telietős polgára volt ennek a városnak, a régi Bab.)ehay-házat (amelyben ma a Stefánia van)] teljesen
ingyen odaadta a vártnegyének katonai Ispolály céljaira, mondván :
- Egy embernek elég egy házlwu lakni, fin kaptam még egy házat n reicségemnu\'i...
Ez a ház azóta is a kp* céljait «wi-gálja. (Furcsa is, hogy a városnak, u
ház. jelenlegi tulajdonosának vagy va. lakinck nem jutott még OSzébo ezt az adományozási egy emléktáblán a ház Tálában megörökíteni | Nagykanizsa lArténelében talán Babochay doktor az egyetlen, aki életében ingyen oda. huta a házát a köz szolgalatára,)
A luV adományozó Babociiaynak a fia, János, ügyvéd volt, később táblabíró, ennek fia, Babochay György volt Nagykanizsa első jógász-polgur-niCsleiv, akinek fia viszont u ma is Nagykanizsái) élő Babochay György, súlyos szavú tényezője a város ós a vármegye éleiének,
m .
líí.er esztendőt kalandozoll b: az újságíró tolla. S nniig C/l a* ezer évet végig tallózta egy családfa kusza ág-bogai kö/öti, nem történelmei irt, csak riportot, nem vérsejteke) számlált az ősök táblázatán, hanem a hazáért hulloll véli, a hazáén teljesített ál-\'dozatot. Példái adó magyárságoi taiáit
végig a históriás távlatokba vCszŐ riport nt m, bizonyságául annak, hogy igv is lehel, így ís szép. így is érdo;-nies, [gy is magvai- tanulságokat ígérő a családra kutatás.
Háromfilléres papirzászló Marton Laci koporsója felett
- - _ ZALAI KQ2L0SV_\'
Töredék a kanizsai krónikás 1950—2000. évUeljegyzéseiböí
. \\m. április 9.
,ieki csak az a fontos, hogy a fíjin Rtoir* kerüljön, liiszen a vidéki mozik ügyis látatlanban kötötték le a fjjrn«l, amely külföldön liatfllmas sikert aratott, de persze, teljesen\'ép állapotban. Kérdés, hogy a vidéki publikum) be\\«szie majd a szigorú cenzúra által össie-vissza kaszabolt Mária Autói i)ettcl.
Magyar huszártiszt alkaré
A Pygmalion clmü Schaw-dnrabból készült amerikai film óriási világaiké, re nagymértékben felkel telte az. érdek-lödést a íilmproduetor, Gábriel pa$cfi| irjínt. Pascalról sokáig mindenki azt hitte, bog)\' francia, mert kitűnően be. széli a nyehel samig Berllubcn működőit, sokáig franciának vallotta is magát. A berlini magyar kolónia azon-kan tudta, hogy pascal magyar, ligye. sek szerint erdélyi és Paskol Gábornak hívják, aki a világháborúban hint magyar huszártiszt szolgait, inas oldalról, így Smolka János • Mesegép a valóságban! cimü könyvében a/.i ol. \\-assuk,. hogy Lehel Gábor a heve. A német rendszer kialakulása uhíu, dacara annak ,bogy cége volt nz egyet;, len árja cég a filmszakmában,,adósságai liátrahagyásával ő is emigrált és pénz nélkül került ki Londonba, ahol köztudomású volt, lujgy Bemard Schaw mennyire Idegenkedik a filmtől ós mily határozottan vonakodik attól, hogy müveit filmgyártási célokra átengedje. Pascalt ez nem zavarta, fel. kereste Schawt és előadta neki terveit, azonban nem sok eredménnyel. Végül is Schaw megkérdezte tőle, liogy tuuij Ilonképpen mennyi pénze van tervei megvalósításához v
-~ Egy pennym sincs, — mondta Pascal — ma méjí nem Is reggeliztem.
— -Maga az én emberem í — mondta Schaw — Maga fogja produkálni filmjeimet, t
Ezt a hihetetlenül hangzó történetet maga Pascal meséllo d barátainak, utólag azonban kiderült, hogy ez nemcsak Schaw különoségével mogya. rázható, hanem azzal a köztudomású ténnyel is, hogy Schaw kitűnő üzletember. Sohow ugyanis eddig oly nagy részesedést kórt darabjainak filmjogaiért, hogy azt egy komoly filmgjyár sem akarta vállalni, pascal vállalta, és Schaw rögtön látta, hogy <7. a,, az ember, aki a filmet össze \'is tudja hozni. Es igaza lett Rögtön első filmjének, a íygmagUonnak, világsikere van.
& EARSz kézlraanka-taufolyamalnak sikere
A Magyar Ajsszonyok Nemzeti Szö--vetségének nagykanlzjjai csoportja, elsősorban pedig annak agtU-t ^zetösége, Krátky Istvánná elnök-asszonnyai az éken, mindig kitalál valami hasznosat, valami nemeset. Ezutta* a MANSz kézimmtká-óréiról kell megemlékeznünk, amelyek min (Ion héten szerdán d élj tán vannak a MANSz Kossuth téri szövődéjének egyik helyiségében. I
A hetenkint szép szárnjnal összegyűlő leányok \'és asszonyok itt együtt küzirrKinkázgntrmk Cseke Erzsébet polgári iskolai tanárnő szakszerű irányítása mellért, aki mindén féle kézimunka készítésére megtanítja a kézirnsinkaórák látogatóit; Különösen azért Js kedveltek ezek az órák, mert nincs kötött tanfolyami jellege, a tanulás mentett szórako^ zást is nyújtanak, mert a gondos ren ttezőség felkérésére egy-egy kedves asszony-felolvasó vagy előadó elbeszélésekkel vagy tanrjLságos tőrténe-\' lekkel szórakoztatja a hasznos munkát végző asszonyokat és leányokat. A MANSz nemes cáli^nizesetnek megfelelően mindenkit sávosén Iát ezeken a kézimunkaórákon, ahol tanulni ís szőrakozva lehet. E nemes munka önmagában dicséri a MANSz kanizsai vesetöit is.
Akik o maiak közül a krónikás feljegyzéseit fogják olvasni Nagykanizsa 1950 2000. évi időszakáról, már n bölcsek idejét fogják élni, Batthyány.
n/akülbis, tisiteleltt-iiiéltö. fehér luiju urak lesznek és már csak halványan fognak visszaemlékezni arra, hogy vult Idű, amikor a varos) parlament hi4-delfl oszlopot állíttatott a Central bejá-rnui eh\' fis volt egykor egy városi képviselő, névszerinl Aradi Antal,, aki vllágtaláhnányok sorozatával gazdagította hemietét és varosát és fokosával és zsinóros magyaros ndiAjávul akkortájt típus volt.
Neki köszönhető, hogy hajózhatóvá vált a principális folyó. Akkor volt ez — írja a krónikás, — síidkor tO.ti). egxEeadő végén a< okkorl pol gármeatert, tir> Krátky Istvánt másodszor választották meg polgármesterré, Nem Is volt ez választás, - mondja "a régi feljegyzés — hanem a volt főjegyző, dr. Hegyi [.ajos - az Gszak-zalai Itonk vezérigazgatójának indít-ványárn közfelkiáltással e.ncllék újból Halvas városbíró egykori székébe. Meg is láls/olt akkor ai egész városon hogy nem mindennapi férfin ül u város kormányrudja mellett. A nini! bódéi teljesen eltűntek az iíméliet iér-röl, ahol most gyönyörű Zrínyi-pnik icrül el, a nagy kültö-had vezér hatalmas lovas szobrával. Az alacsony házaknak már nyoma sincs sebaj. Nyolc emeletes bérpaloták, gyönyörű rnagán-házok, óriási kereskedelmi paloták gyönyörködtetik az idegent. Az egykori lazsnak-le le jxm óriási tlSstvlsclŐ-tclep nőtt ki a röldből, földalatti villamos-vasuttal, villany-fürdőkkel,, áliat.kcri-lel, angol-parkkal és külön elölégpénz. tár-épülettel, utóbbi a városnak egy nagyszabású szociális intézménye/ A tisztviselő-telepről magas vasul srálUHa naponta többször a tokokat n városba, A Varga-féle városrendezési tervezet segítségével nj arcot nyert u régi, poros város, amit n dr, Prack rendszerű [iclrólcuiiifűtéses Jajlokknl öntöztök a gyilkos por ellen. Nagy öröme az újjáteremtett város háziasszonyainak az uj vásárcsarnok, ami d i-cÁra a pátriárka korú Dobi-ovit* Milán ellenzésének, tii százalék pótndó-omeléssel sikerült végre megvalósítani az egykori villany-telepen. A vásárcsarnok bejáratúnál meg alatt látható a csarnok kivitelezőjének, Vócsey Barna egykori városi tanácsnoknak élethű arcképe. Ifjú Magyar János mulató tulajdonos ós moziigazgató a vásárcsarnok stúdiójából a háziasszonyok szórakoztatására a zsúr és bridzs eseményeket, napi híreket é* sárga-répa-árfolyamokat véül, hogy nc unatkozzanak a hölgyek, mig bevásárlásaikat végzik. Külön hatalmas teremben naponta divatbemutatót rendez a SchüU-cég mostani tulajdo-
nosa, ifjú dr. Hoffinann János, aki arra is megtanítja a hölgyeket, .hogyan leliel fájdalommentesen prezentálni a számlát a férjurnknak, vértódulás, idCHizgalmak és ogyéb bántalmak nélkül. A város esztétikái fejlettségét mulatja a/, uj, monumentális város-háza a Mars-mezon, amelyet ifjú Horváth LipI tervei szerint ifjú Kalmár Zoltán épitcit fel. Tornyában haialmas obszervatórium, nlalta garugc a városi repülögép-taxik számára. Ugyanis a város és intézménye\', nem használnak többé gépkocsit, lutnöni a sokkal gazdaságosabb házi repiil\'lgépeket. a mentők is, mióta a hatni Vecsera Antal lelt a túroltók főparancsnoka, ebeket a gépeket használju mentét és tűzoltás céljaira. A tűzoltóság teljesen uj fel. szeiclést kapott. Fizetésüket duplájára emelték, kötelezővé telték a tűzoltók számáru a gázálarc viselését és a nősülést. Nagyban mcgkönnyif a város közleieJését a\'-Teutsch-féte villamos klsyusut, Valóságos jótétemény a Principális folyó mentén létesített strandfürdő, amit elílszercteltcl használnak a Sáska-város tej termelői. Az előkelő Baboehay György-városban laknak a közélet előkelőségei. A modern uj-város az uj Kanizsa-vármegye clsö főispánjáról, Baboehay Györgyről kapta nevét. A zalai pantheonban ott látjuk a város nagy fiainak Ma-gyarszOrdnhehen talált platinából készüli mellszobrait, a városi múzeum külön épületei kii|)ott az egykori hor-c«gi internáló telep átalakításával. Gyűjteményeiből kitűnnek azoknak a fiataloknak bebalzsamozott múmiái, akik valamikor 20 pengőért Lnség-munkát végeztek a városban. Ott megtekinthető az a lábla\' is, amit a ku. lolikus egyházközség az tt)39-es -nagy áttérések, idején a plébánia kapujára sifigezett: iMlhden hely betelt[. A magasfoku kultúráról tanúskodik a naponta három kiadásban megjelenő Zalai Közlöny, amit rsőpostán továbbitanuk az előfizet \'iknek és rikkancsok helyeit robot-em! ¦it\'k árulnak auto-mala-szerűcn a/ utcasarkokon. I>e a gazdasági élet is óriási módon fellendült. Különösen, amióta több vágány épült Muraközi* • ós szerelvények szól-Jílják Zágrábba a nagykanizsai Ipar cikkeket, A TditscSi-Uág külön fiókokat alapított perlakon és Csáktornyán. A Baross-kerület kiterjesztette működését egészen Fiúméig, öreg dr. Boda Károly kereskedelmi tanácsosnak nagy érdemei vannak a kereskedelmi hálózat kiszélesítése körül. Valami csodás lendület szállta meg a várost. Alig lehet ráismerni. Mióta vasszakap-tuk az összes régi vármegyéket, mióta Nagykanizsa ós Kolozsvár között is-mét működik a Hirsch-posta, Bobs*m hallott jólét virradt a városra. Az egykori zálogház már régen csödbe-
¦
ment, mert évek óta egyetlen emb.\'r tem szorult s#gitségér«. A Ste^ényhá-zat is lerombolták, az utolsó nulni/ aki benne lukolt, aranymosással foglalkozik a Principális folyón, melynek egyik mellékágában a város lialtenyé-szetet létesített. 1039. ét líHO.ikanizsai polgárai nem ismernének már reá Nagykanizsára, Kanizsa vármegye székhelyére, amelynek nevoretesséw a nagy törók.kori vár-galéra, amit dr. Kiálky polgármester emeltetett \\a város visszavételének 250 éves évfordulójára, amelynek ünnepén megjelent uz uj Olas,ország királya és Anglia császára ís. i ¦
Pestül képel mutat a .Virágtalani. lotl Nagykanizsa.. Az uj városi kűr-lésjet egy különleges rendszert \\ezc-tett Le, hogy az Idegenek valami ujat lássanak Nagykanizsán. Az összes városi parkok, tciek virágait átültette a városi erdőkbe. Helyükbe sziklák, lebontott épületek köveinek maradványai, pipitér és hasznos gyógynövények kerültek. Az uj módszer mellett a város átmeneti idegenforgalma — öreg dr. Szűcs László városi tanácsnok statisztikai kimutatása sierinl — kéKVersicwérv emelkedett. \\
A krónikás még sok egyéb, egészen újszerű dolgokról tett feljegyzéseket, ebeket atonbau már csak az uj választások után lehet majd közölni.\'Akkor, amikor e sorok Írójának legújabb \'müvéről is bcszámolliatunk, meit u régi minél, a címtárát^ a N\'euueU Múzeum kűlűii\'eaes irattárában találtuk dlsznóbörlíC bekötve.
(B. /ÍJ
fit vagyoff?
Ml vogyok ? Virág, mely pár napig vlrll, Mán Uhutlik gyQmOtcsultntU. Vagy érett, trotot duzzadó gyümölcs, Ctak ktvOt sztp, dt beim magtalan... A telkem ezért, ezért nyugtalan.
Vagyok tatán egy /Ürge kis palák Mily szelíden fut partjai közt, Mlg ílvatart nem ád az Isten egyszer; S akkor előlem, ember, sírva menekszel.
De tehetek a dal, a szét zenéje. Hogy áhítattal fordulnak feléje, Akiknek az Ur szivet Is adott... — Igen, néha érzem; egy dal vagyok.
Egy dal, amely imás ajakról zendül A csodás, kéklő messzeség felé Dal, melyet ha egy fájdalmas szív hall, Hát... hát... megszakad belé.
Vegyok Öröm és vagyok a bánat S e két szélső pólus közt árad Szerte a világban szerelmes vágyam... S mégis; e földön se asztalom, se ágyam.
Vagyok a nyugtalan, forró álom, Mit oly sokan álmodnak a világon S mely mégis, soha be nem teyesBl; S maradok magamnak, egyedül.
Vagyok a cselló tengő húrja, S az eke, mely durván túrja Az ugart, hogy termést hozzon; S nevetnek rajtam, mint botondoni
S meri mindent, mindent tisztán látok; Ezért hagynak el a barátok. Semmi nem segít már rajtam ...De Istenem, nem Igy akartam!
Ni-iii akartam rossz uton menni. Csak több akartam tenni, mint a Semmi És senklbb vagyok, mint valaha voltam; Hiába sírtam és hiába daloltam.
Tudom; Igaz és szép is. amit mondok S mégis, mégis ezek a bolondok Durván röhögnek vérző szivemen; ...Oh ez a világ nékem Idegen!
És otthonom csak Itt belül találom. Itt, ahol minden csak trzis, meg álom; S közben csak húzom szörnyő Igámat... Istenem tedd némává a számat!
Uram: adj békétwad szivemnek És megtért szolgádat ne vesd meg, Mert valaha költő akart tenni;...
S mégis ml letj, 2 Hát semmi, semmit
Tomory üezső
— TokfniM mg a Köpetein Butor-árobás állandó batorkiáiUtásáL Islésea «a uloió bátorokat kedvesé fizetési fel-tstsiettrt rátarthat
\\
2ALAI KÖZLÓNV
im. április §,
Katonai elő- és utóképzés nálunk
és a környező államokban
A világháború lanulságnln okulva, Európa minden állmon: n gyMes, a legyőzöl!, sőt n semleges államok is kt.16.iAs gondot fordítanak az ifjúság szellemi és testi kiképzésére. Ez az egyes államokkal Icljeson katonai kiképzés jellegét ölti.
Az ifjúság sicllcmi és testi önképzése különöfeii fontos nálunk, meri « világháború és nz 0x1 követő terhes idők ifjúságunk szcjlomét me^onl A-Iák. írt csalid! fegye\'em nieglazulása, az utca, ai olcsó és káros könyvek, a mozi, stb. mind nz ifjúság lóikét lá-mattta meg, már pedig az ifjúság szellemi és erkölcsi adottsága döntő befolyást gyakorol az ifjú egész életére, mint állampolgárra i«, ezért a» ál lam szempontjából nem lehet közöm)-bős, hogy az Ifjit-\'jsiülyCii gondolatvilágban serdül fol és lép az állp.mi>oV Károk .soraiba. Igen fontos tehát, lu*ry az ifjúságot minden káros behatás, niilimilitarista propaganda ellen felvértezzük, testben, léleklK\'n igazi áldozatos magyarrá neveljük, "ki tud és akar küzdeni a boldog nagy Magyarországért. Az ifjúság a legfogékonyabb a nemzeti nagy ideálok iránt, »z a munka lehát eredményes is lesz. Az írj honvédelmi törvény végrehajtása váj testben és létekben jót előkészített olyan ifjúságot tudunk nevelni, iriely alkalmas lesz a nagy magyar ideálok megvalósítására.
Mielőtt azonban nz ifjúságunk kito-nal előképzését tárgyalnánk, vizsgáljuk meg, hogy a szomszéd államok hogyan szervezték meg !rju.sng.ik katonai előképzését.
Olaszország ^
¦A fascista Olaszország jelképezi \'n nemzeti erők legideálisabb összefogásét a nemzet érkedétren. Ónálló, tevékeny, edzett Ifjúságot akar. A faselz-mus, mint eszme — ellentétben a kom munlztnussa] — ii«iu akar tovább te.r. jeszkedni, kizárólag rsak nemzeti célokat szolgál, azért kisebb suly fekszik a propagandán, és a szellemi nevelésen, mert az erősen nemzeti érzéstől Átfűtött fascista Jégkör, az Om úgyis könnyen hevülő olasz ifjúságot ugy is magával ragadja, ezért nem is kötelem a belépés az úgynevezett Országos Ifjúsági Szövetségbe, mégis az egész u»uw ifjúság orommvt tagja. Ezen szer ve;elekbcn az ifjúság szigorúan vett kalonai kiképzésben részesül, , 8—14 éves korig líallllák. Ez a név 1746-béJ (iéiniábói maradt fenn. Géhua akkor osjdrók . uralom alatt .nyögött, melyet a szétdarabold élő olasz nép, szeneiCliség hlányál>an, megtörni m-m tudott. Adóz gyűlölettel állottak egy. mással szemben. Csak egy Szikra kellett ahhoz, hogy a harc tüze fellángoljon. Ekkor történt az, Iwgy egy Ital illa nevft 15 éves olasz fin követ röpített "z osztrák csapatok parancs-nokának fejéhez, s e kődobás kirobbantotta a harcot, mely néhány nap mulya (iénua felszabadulásához veze-telt. Az ífju Halilla nemzeti hőssé vált, mindéö] olasz ifjú ideáljává és at Ö ne\\e aíitu . MusssoUninek az eszmét, hogy-mimlon olasz ifjúból egy. Balillát, ^íSf tevékeny, merész, értelmei, teltre-kész harám neveljen,
A líalillák már 8 éves korukban puskát kapnak. Sokat S)>ortoJnak. Büsz ke a bojtos fezre és a fekete ingre. Alig varjúk, hogy 14 éves korukban Avantgardisták .ellessenek.
14—18 évesek Avantgardisták (előőrsök). Teljesen katonai kiképzésben részesülnek.
Heti 3-1 délután folyik a kiképzés Otthonok épüllek a szellemi kiképzésre. Táborwásókat és kirándulásokat reiulCínek a testi kiképiés fokozására. Előszeretettel keresik fel a harctereket és a hősi sírokat, itt szívják maijukba a hazaszeretetet és a\'kötelességérzet nemes fogalmát. ,
A 18 éves ifjút a vrnlllzía veszi gondjaiba, gyakorlatban tartja és íejleszti tovább a katonai tudást. A miliemitak pjinden Tasmlu la^a GO évűi korig.
Láljuk tehát, bogy az olasr nép militarizálását a fascista rendszer a tö-kélelcssédg fejlesztette. Egy uj, erős, tetlrekész ifju olasz nemzedék áli készen arra, liogy Mussolini nagy koncepciójú\'eszméli magával vigye ki a* élcti>c, ápolja ,megve3je a sokat minden külső és belső ellenség ellen és örökségképen hagyja utódaira.
Oroszország
Pördüljünk most a teljesen ellentétes világnézetű S/ovjcIomszország felé. Ellentétben " nemzett, valláserkölcsi alapon álló fascí sinussal, a kommunista rendszer szigorúan nemzetközi, osztályuralmi alapon AU. Elsősorban nem építeni, hanem rombolni akar. Ki akar ölni a lelkekböl mindent, nini évezredek óta szent,.fcnsé^e-S éStérlnt-lietetlen volt. A vallás, az erkölcs, a nemzet, a hn>a fogalma azonban sokkal méh ebben gyökerezik a>. t\'mlK\'riség l>en, semhogy egy egyszerű kinyilatkoztatással ki lehetne a-t irtani.
Létérdeke a világ forrad a ImoSitásO,, «zt pedig csak propagandával érheti c|, ennek érdekébon mindent megtesz. Programja röviden • tenor a |>elföi-dön mimlatliög, inig. egy kommunista eszméktől átiinloll uj generáció\' bővelkedik lel, c célból intenzív nz ifjúság állami nevelése. Állandó propaganda külföldön, fő!cg ismét az ifju-ság Körében, hogy a kommunista eszmékkel ellensúlyozva a ncmieti nevelést, előkészítsék 0 világ-forradal. mai.
Ennek a programnak mogfelcJőcn a szov jel kormány amellett, hogy széleskörű kalonai kiképzést folytai, nagy súlyt helyez nz ifjúság szellemi és po-lilikai iskolázására.
Az ifjúsági Sí.ervezet — hasonlóan a fascista rendsierhei — kétinagy cio-porlra os/lik. 12—1(1 6ve:ek a píoni-rok, 17—20 é\\«>ek az úgynevezett kom-szornoH>a tömörülnek.
A pionirak katona szcrveíOlok, fípü-leieukinl, ideánként rajba, szakaszba beosztva naponta végeznek katonai gya korlatokat. Nyáron táboroznak.
A komszomólban főleg pártpolitikai éret folyik, fő a partregyelem. Katonai kiképzés heti 10 órán át folyik. Kötelező mindcnk|re, Kikérésüket előké-szilö kiképzésnek, novezik.
Az clííkészitö kiképzést követi n 18-21 évesek .behiváselötti kikópzésf.^ Ez évenle egy liavi reiules katonai Bzolgálatbol áll.
A kalonai továbbké|)zés a kölclezö kalonai szoigiilat elvégzése után is
állandóan folyik.
Az eddig elmondóttakbéil is láthatjuk, hojiy Itália és Oroszország Euró-Jia e két legszélsőgéssebb álhuna mily óriási súlyt helyeznek egy uj, edzett, szellemileg és testileg kntouas nemze-
dék felnevelésére.
Vizsgáljuk meg most csak a lénye fcet érintve, a minket közelebbről\' is érdeklő\' államok katonai előképzését.
Lengyelország
Katonai előképzés csak az Iskolák* Iwipi és szakiskolákbaji folyik átlag Ifi éses korté), itvente két h?li gyakorlatra vonulnak b-J katonai táborokba, ezért a lényleges kalonai időből 3 Íióna|Htt ckngcdneJi. A kiképzés sulya a lőkiképzéseii és a közelharcon van, NyanoiM külön tanuló zászlóaljak alakulunk s ciek együtt gjakor.ihiak a rsa|wiltestekkel. Szervezetük az egész országot l»chálóza. Terülelük egylK\'-eslK az e/redek kiígészitő terülr-lével, Kiképzést az ezred pk. Irányítja, ezért az e,iel pk. mellett egy törzstiszt és 4 főtiszt van rendsjcresitvv. A U-st. nevelés legfőbb irányilőja a hadt \'Si paranisnoka,
Románia
ís íHjekezelt a katonai el\'íkéstités terén valamit lenül. Minden Iskolában - főiskoláig bezárólag - l.c»e/ett.* az iíjusátf katonai előképzését. De ezen löiekvés egyáltalán nem népszerű és Inkább hanyatlik, mint fejlődik.
Csehország
Szokol egyesületekbe síCrveztc l;o ifjusáKát. célja : testi, erkölcsi nevelés, nemieil eszme, nemzeti öntudat ái»-lása. A szokólegyesület az államsz<T-\\e-et lAmasm. a pánszlávizmus zásöiló-vivöje ,s n világhálxiru utibi Oehszko-vákia inéniéremtője.
Jugoszlávia
Morvái, szerb, szlovén egyetemi liai-gntók vitték ál Prágából szűkebb Jul-zájuklKi a Szokolokat és megalapították \\eie a mai Jugoszláviát,
Bulgária
mindenkire kiterjedő .nunkakény-sz.ert állitoll I* és ezen ,>eliil történik a tesliievelés.
Németország
A német ifjúság nevelésének célja elsö\'orban az egészséges test, csak azután kövelkezik a szellemi kiképzés, különös suly nz akaraterő, elhatározó-
BlHr-DlllHlEllküTíit
wikeraikldin — HagyHaHlna Kincsem tDzhelyek, The Best kerékpárak, Hungária kerítés íona tok nagy raktára. —
I
képesség és felelősségérzet kífejlpszté-sen. A sport ennek megfelelően igeij fojlclt és az állam hilietetlen támoga. tását éh«zi.
A német ifjak iskolán kívüli nevelése az ugy nevezett .HÜlen-Jugond. szer. \\o,etben folyik, sport, katonai és nem-zclí szocialista poülíkai ismeretekre ta. gozódlk.
Az Iskolából IcUépő iíjusjig (18 éve. sek) egy évig tartó munkasrotgálatra megy, hogy mogisincrje a nejre* rnjin. kát, mely az állam alapját képed. Kz után következik a katonai kiképzés, Szolgálati idő 2—4 év. A kiszolgált katonák különböző öraiakula tokiján lesznek katonai fegyelem alatt gyakorlatban tartva.
Eme honvédelmi nevelés alapján épült tel nz uj hatalmas Németország, melynek ereje tehát a liadseregen, a népi egységen, a faj kiválóságon, szer-ve/.cltségen és a ve/etökltc vetélt ren-dilhetellen bilen nyugszik.
Az entente államok
A győző államokban ugy a*, évente tartott néhány heti táborozás alkalmával, mint az évközi rendes foglalkozásnál mindenütt a hadsereg lisztjei vezetik nz oktalást. Ifjúsági kötelékek részUe.sznck ,a hadsereg gyakorlatain. A Szorgalmas és eredményt felmutató ifjak 2—3 havi enged mén yben részesülnek nz általános v&ik"He:ezettsé.-íük lerovásánál. A műszaki é* különleges ágak részére az eulente áHamaiban már nz iskolákban képezik ki a sarjadékot, igy a műegyetemet végzett ifjai a müsjakí csapatok részére a tan-talékos tiszti anyaid csaknem késreji nyújtják a 1iadsereg,ick\'.\' Ehhez természetesen az szükséges, hogy a tanári kar a honvédelmi ügy életbevágó fontosságát oly mértékben érezze ál, mint ahogy azt minden ha(aritól megkövetelik. Az államok anyagi és erkölcsi támogatása oly irányú, mely a komo(y és céltudatos munkát oly mértékben segíti elő, hogy azzal a (várt eredmény elérhető legyen.
Magyarország fiatalságának katonai előképzése
Elérkeztem végül megesonkitolt hazánkhoz.
Nemzetvédelmünk három fővonalon mozog,
"í. Katonai éTőJtépzés, 2. tényleges Kalonai szolgálat. 3. Katonai utóképzés.
tA katonai c|ők»pzés iskolán belül és iskolán kívül folyik.
Megnyílt a dalmát tengerpart legtökéletesebb strand szál lója
gyOnyörD. villanegyedében, kGzvetlenul a tenger partján a
PARKHOTEL MATKOVICS
os elképzelhető legtökéletesebb komfortot, legkitűnőbb ellátást, a mondáin
élet minden szórakozását, bársonyos strandot nyújt vendégelnek.
Valamennyi szobájában meleg ós hideg viz, telefon, fényjelzés, kétszeres
ventilláció, amely meleg ós hideg levegőt sajtol ;a szobákba, lift, páratlanul
szép kilátás a tengerre, fürdőszobás appartementok.
Hatalmas terraas az Adriára, elsőrangú Jas?., délután és este tánc, páratlanul
szép délszaki park pálmakkal, nyitott étterem, kávéház, bár.
Gyönyörű társBBholylségek. — Bridgeizalon. — Nyitott garázs díjmentesen
áll a vendégek rendelkezésére.
Közvetlen közelében ezernyi látnivaló: 8pllt, a kótezeréves római város, Dloklotiauus palotájával, Trc-gir, az épségben maradt középkor, Salonae, a római impérium romjaival, Brscs, Korosula, Hvar Ós az Adrísitöbbi csodálatos szigete, álomszerű kirándulások a tengerre.
Közvetlen vasúti összeköttetés a zAgráb—splltt vonalon, valamennyi hajó kikötője. Tiznapl tartózkodás után iagyen utazik a magyar határig. Árai feltűnően mérsékeltek. Egyágyas szab* teljes ellátással napi 95 dinártól. kóttgyM 190 dinártól, fürdőszobás appartementok elsőrendű teljes ellátással napi 210 dinárért
TsMaUttsl ¦ nsfr érdsklMbre, ajinUtM r nohát sléra ruerválnl. IM
A testnevelési törvény minden kivé-iósásín mellett sem tudta adiozzéfüzött reményeket valóra váltani. A legnagyobb hátrány abból állott elő, hogy a testnevelési szervek rendelkezésére jicni állott megfelelő hatalom és kényszerítő erő, továbití a hettí 3 órai, kiképzési Idő igen kevésnek bizonyult fegyelmi nevelés szempontjából, továbbá sok közönnyel és ellenszenvvel kellett a vezetőknek megküzdeni.
Az uj honvédőim ítörvény ezen segíteni akar. A nevelés fokozottabbá tételére a szakosztályi működést ren. deli cl, a szorosan vett katonai előképzésre pedig hétköznapon heti 4 órát szab meg 12—23 éves korig nz. iskolák tanulóival együtt, tehát demokratikus alapon.
Akik a kiképzési helytől 4 kilométer né) távolabb laknak, vngy vándormun-Kások, vagy a foglalkozási Idő egyharmadánál többet mulasztók, évenle 2 Itetl táborozáson köteles részt venni.
Tervbe van véve, hogy a katonai szolgálatra való bevonulás ejőtt mindenki 3 belf.s tábori szolgálatra lesz líCvonvu. (
A mulasztó levente, szülője, vagy munkaadója lcgyehni uton lesz felelősi sógre vonva.
Az egész kiképzési anyagot nz úgynevezett ^Kézikönyv, a legalaposabban szabályozta.
Helyi vonatkozásban legfontosabb szerv a járási katonai parancsnokság. 0 v©z*U a kiképzést ós taevelést. A leventék kiképzését a kör*ett parancs-
1939, április &.
nolcsiflok vógzllc; Tervbe van vére, hofiV erre 8—10 éVl csapa Iszolgá lattal rt-nilelkezö üsitck lesznek átképző tan. folvani civégíés* után bevonva, kik a lovenlcoktatókkat együtt ionjuk a kl képié** végCiüL,
,\\ Ml/Jatosan előadottakból láthatjuk liouy mindenütt nagy erűvel folyik a lakosság előképzése, beállítása lionvé (iolmi szolgalatba. Ad Is érezzük, bog) e rutgy vilagforrongns, fegyverkezés fej i.ej elle eme előkészület szükséi^-t;, de szükséges a/ért is, mert történelmi hivatásunkat csak Ilyén össiéfogotl erő. vei tudjuk betölteni és telje.1 etésU vinni. N°Oi a szám a fontos, hanem
0 szellem és a fegyeknv a döntő külöí-iiAsín az Ifjúságnál, mert nem mindegy az, hogy az az iíju vagy polgár j.cinietl szempontból nem megbízható, mert akkor nem magimkiuik, hanem külső vagy belső ellenségünknek kó
1 ezn\'ik ki.
El hossian tartó kemény munka, épp *zért larasan kell dolgozni, Hz nemiettj ügy, Bl liazénk egyetlen ment. várunk. A közönyt minden eszközzel le kell lörnünk, ebben kérem az önök legyenek " honvédelem apostolaj, amíg hajtársias és hazafias közreműködését, nem késő, katonás szellemet kell le-remlenünk. Az ifjúság a nemzet Jövőjének rsirája, Itely egészséges gyümölcsöt hoz, lm a lélekben nemes mag. vat ültetünk és jaj nemzetünknek, ha olt konkoly kél ki.
A lest és lőlek összhangban való né. telest a ffajcfnntartásnak egyik legbiztosabb cszköie. Kr o gondos, szerelő ápoltó\'otyaa tényező, mely a némtet jövő sorsának kialakulására döntő berolyássallesz, mert tény az, hogy a nCmzelek csak saját hibájukból pusztulnak el. Sorsunk nem a háborúban; hanem jóval etöbb « béka ni unkájában dől el. Kicsiny, do erőteljes nemzet nem vész el.
Sohasem volt nagyobb szükségünk a testileg és lelkileg egyaránt rejlett, •rés, egészséges nemzedékre, mint a mai tétét éi vészterhes Időkben, mert aij élni akarunk i
Egy a sok közül,,.
A tavaszi napsugár átlopta magát a fcihőroszlAnyokon.\'1 Nem jött parancsban, az újságban sem volt felhívás, mégis sorba dugdosták ki fe. Jükel a háztetők felett a nemzetiszínű lobogók, hogy pirosi-fehér-zöld szinúk kel bearanyozzák aj levegőt.
Az egész városban néma cseni*. A hfldscieg tisztjel fekete karszalagot hordanak. Férfiak, nők, gyerekek, öregek, gyülekeznek. Magyar katonát temetnek ...
A tábornok előtt elszorult szívvel, do felemelt fejjet viszi vattán hit magyar honvéd .a zászlós urat.... Félve lépkednek, sima legyen az útja annak a Szívnek, amely a szent sző miatt szűnt meg dobogni. •!!.[-¦\'.¦ S közben Imát rebeg a koporsót vivők ajka: «Magyarok istene, egy, a sok közül bevonul ¦ mi ezredünkből az örök állomáshelyére./..
összeolvad a gyászban kiesi és nagy, aki csak magyar van Nagykanizsán, Simogatja, könnyeivel törli a hős katona koporsóját, pereg a dob, hullik a virág, ezer magyar szív glé-dában áll. A Mennyországban, ae Úristen elöíl, vitéz Szabadi keményen tisztelegve jelentkezik,,. (,
Mi pedig magyar anyák fogadalmat küldünk örök útjára kísérőül: — fiainkat így neveljük mindahányan!
.../\'ié\\
He kliajakléáayUlBkflt feaiiöldre!
í mt\\ mm\\ m\\ mit a \\,-ti
BAÁR-MADAS
Alapos nyelvi kiképzés. — Nyolc osz* ISlyu gimnázium. — Internátus. — Továbbképző. (Oyors-, gépíró-, fÖzö- és varró-tanfolyam). Duda legszebb és legegészségesebb helyén: II., Léráatfy ZiezMflBaiBt 3. iflW
Td}Mta modtra UmoltiU. -MinflMH áftk. Ki-V*Mlr> UlikotlitÍMil uol|tl u l(M<*W*áa.
A\\ háborús vakok városában 15 éve nem volt házasságtörés, se válóper
A jugoszláv király külön várost alapított a háborúban szemük világát vesztett katonáknak*)
Frciuont (USA) március
A trieszti gyorson igen érdekes útitársam akadt egy pamonodovics nevü szerb ur Személyében, aki igazgatója a termini vakok iskolájának, liamonodo-vieh direktor azok kőit fejit ki áldásos tevékenységét, akiket az elmúlt világháború leti világtalanokká. Z.e-mun közelében van ugyanis a Ve temili nevű kis városka, amelynek az a szomorú nevezetessége, hogy minden la-kója vak. Ujabban ugyan egyre többen telepednek le látó lakok is a városkáiban, azonban n* mégis csak n vakok városa, !
Hnmonodovieh direktortól az aláb-b\'akat sikerült megludnoin ezzel a különös városkával kapcsolatban.
A vakok városának megalapllásr
Mintegy 15 év« merült fel az a nemes terv Jugoszláviában, hogy a meg-döbtenlöen luigyszámu háborús vak részeié városkát kellene létesíteni. A lojv elindítói Ugy gondolkoztak, hogy ebbea a váioskábau telepítenék le azokat a szerencsétlenekéi, akiket meg-foszlott szemük világától a háború. Itt megtanítanák Őket hasznot foglalko-zásokra, földművelésre, állattenyésztésre, Iparra, stb., ugv hogy rem lennének az állam terhére, hanem) a kezük munkájából ís cl tudnák tartani ma. gukat A tragikus végű
Sándor király személyesen tilt a mozgalom élére
és róvidc-en akadt is egy áldozatkész ur, Cholek gróf személyében^ aki a /emun itiellelti birtokiból nagyobb tc-rűlclet ingyen felajánlott u vakok részére.
Amikor megvolt n terület, kózhirré tellek Jugoszláviában, hogy Jclentkez-hetnok a háborús vakok, mert földet, hasat és házi állatokat kapnak, amely-árát 30 év alatt kelf vissza fizet niök az államnak. Százával jöttek a szeren-tséllcn jelentkezők, okik boldogok vol-, lak, hogy ilyen köumen hozrájuljiat-nak az anyagi boldogulás clöfoltételeibe/. Az állam mindegyik jelentkezőnek
10 hold földet, háziállatot és egy uj kis házsoskát adott.
Tizenöt esztendővel ezelőtt tehát megkezdődött az élet a vakok vámsában, amelyet Veternlknek nevezlek cl, Vé-leniik a neve ugyanis a Itltolj hegylánc egyik hegyének, ahol az 1915. évi véres harcokban rengeteg szerb katona elvesztette a szeme világát. A vakok városa jelenlegi lakóinak is a negyedrésze Itt vakult in»^. Ennek emlékére nevezték el a vakok varosát Veternlknek.
Az uj városka Szerencsétlen lakói naponta liejártak a szomszédos Zemun ha, ahol az ottani vakok intézetében kezdték tanulni a különféle hasznos dolgokat, így földművelést^ állattenyésztést, lejkerclést, kézimunkát, stb.
Harmonikus munkaközösség a vakok városában
Az első évben nehezen ment a dolog, de a másodikban már megmutat-kozoll az eredmény. A vakok kiiarlő-m tanultak .hiszen a ii egéltelesükről Volt szó. A máVodlk Övben már megindult az exportálás Vctemikb-\'U. A vakok városa Iá Un el a környékbeli városok élelmezését és a legszükségesebb háziipari szükségleteit is. Ma, 15 év után
már gyárak Is füstölögnek Veternlkben, ahol a gyárlgaz-gatótól kezdve az utolsó munkásig mindenki vak.
Hogy a termelés egyöntetűségéi és eredményességéi biztosítsák, ar egész város kon zordon ál is alapon dolgozik. Akárcsak a Siou környéki zsidó tele-
péken, ugy Veternlkben is harmonikus
munkaközösségben élnek a városka lakói. Mindenki mindent dolgozik és
a hasznot arányosan elosztják maguk között.
Emellett természetesen mindenki külön dolgozhat még magának is, ha már. elvégezte azt a munkál, arait a közösség reá rótt
Sándor király azonban nemcsak arról gondoskodott, hogy ki biztosítsa c.ckiiek a szeren esetlen emberckuk n megélhetéséi .lumeni gondja volt arra is, hbgyJ I
a vakok városában minden háznak meglegyen a maga háziasszonya,
akinek szeretete, slmogatása elfcledles se kissé a bűz urával fl szenvedése krt. Az első két évben ugyanis igen sok) nőtlen lakója vo.t Vctcrnikmek, Ezek annakidején még fiami gyennékemir.\'-rck voltak, amikor feláldozták a s,c-uiük világát a haza oltárán. A király szive megesett eteken a magányos, szomont embereken és ezért akciót in-ditott ,hogy felességet kapjanak a nőtlen vagy özvegyemberek.
Két hónap alatt feleséget kapott a vakok városának minden nőtlen lakója
út-
Ltemtfc
AZBESZTCEMENT NAGYLEMEZ. Könnyen tisztén tartható.
eternit művek
Budapest, V,Berlini tér 5.
Sándor király elsősorban olyan asz-s/onvokra gondolt, akik nemcsak mint tele Ói ,de mint munkatárs jsiinvg»l<-ják helyüket. Ebből « szempontból 1. r mészete\'ei! elsősorban a földniüve.sek leányai jöttek számításba.
A király tehát felhívást intézett a földműveslányokhoz, hogy látogassanak el Vetem ikbe és Sértenek olt férjet maguknak.
Megkapó volt, amint vesarnaponkint kisebb-nagyobb esoporloklmn érkeztek Vcteniikbe a ^tiáztumézöi leányok, Itogy kiszemeljék a teendő férjüket. A
i gzt a ri|>ortot a Zalai Közlöny volt segédszerkesztője, Dávid Magyar József Irta, aki nemrégiben fiszak-Amerikábaii telepedett le, mert ottani leányt vett feleségül. A kanizsaiak Szeretettel emlékeznek reá ós örömmel Olvassák Amerikából küldött érdekes riportját, (A szerk.)
királyi akciónak meglepő volt az ered-menve. Alig két hónap múlva egyetlen nőtlen lakója sem volt Vctcrnikmek.
A legelső látogatók nagyrésze\' mind talált magának való férjei, Ebben a gyors férj találásban nCm kellett nagyon igénybe venni a Imzafias érzést,
mert a nősülendő férfink mind szemre való emberek vol lak, akiknek emellett még csinos kis birtokuk is volt. .Ezek a kellékek azután gyorsan megdobogtatlak a leányok szivét, akik közül na-gyon sok már az első látogatás után mínl boldog menyasszony utazott vlsz-sza n szüleihez.
A király gondoskodása azonban még kiterjedt egy igen fontos meHékkörül menyre ís. Esíébejutótt ugyanis, hogy vak embereknél bizony könnyen előfordulhat, hogy hűtlen lesz a feleség.\'. Hogy az ilyen tragédiáknak elejét végje, a király külön törvényt h\'ozotl Veternik lakói részére. Át uj törvény szerint
minden hűtlen asszonyt 5 évi börtönre kell ítélni.
Hogy a szigorú büntetéstől való fé\'e-lem, vagy pedig a bcesületérzós ű áz oka, nem lehet tudni, de viszont tény. hogy a? chuult 15 óv alatt egyetlen házasságtörés sem fordult elő a vakok városában. Sem házasságtörés ,sem válóper.
— A vakok városának lakói — mondotta Ramonodonovicli igazgató — nem érnek rá az ilyen dolgokra. Keményen kell dolgozniuk a megélhető-sükért éi a boldogulás tiké: t.
- Az cic.lmény ?
— Az, hogy 1 i 30 éves kölosönt Veternik mlndon lakója 15 év alatt kifizette, sőt némelyiknek már
tO-20 hold földje Is van. Valóságos kis aranybánya a városk-i. Most ősszel már bankot is fel kellett állítani, meri egyre szaporodnak a bonyolult pénzügyietek.
— Kapnak-e valami külön segélyt is a vakok az államtól 1
— Mindegyik kap havonta 28 dinár rokkantsegélyt, ezenkívül pedig külön családiitfitlékot az asszony é* a gyerekek ulán.
— Van-e sok gyermek Veternlkben ?
— Az egész városban
osak öt olyan o;alád van, ahol nincs gyerek.
A többínéi annál b&ségésebbi a gyer-mok áldás.
A vakok ideális ételét egyébként igen fokán irigylik. Jugoszlávia minden fezéből százéval várják az emberek az engedélyt, hogy letelepedhessenek Veternlkben. Fz a letelepedés azonban ij,en nehezen megy, mert a hatóságok
EBttti rM toffttU. JBSMilítia itgtrhtU íi Sáíiaia igjUlm Untizitn tamilt mu
|p slutüiii üMOEteei ^tsstB?*
Eredménnyel gyógyltlí a bzív, vcaék, Idegek, gyomor megbetegedéseit,
a fzeksauiTIs zavarokat «a kiváló UdUléarc axonilúkniik. 17 gyógyforrás. — Fürdő- íi Ivókúrák. — Modern tökéletes komtort, Kunnualk. — Tinc. — 3Ö0 szoba folyóvízzel.
OLCSÓ PAÜSÁLÁRAKl
Májusban, Jnolaaban, szeptemberben és októpefbea 20 asp minden költségtől ,(,,m 15M diait-. Ebben az Öuzegben benne foeh-ltatlk : lakit, teljca cllílás, oivoa, gyótry-ttlrdök és kártaksa. — Információval szolgál és prospektaat küld agyógyftlrdö vezetősége
s. ^ \'^nnm\\ \\mmmr,h
_10
gALAJ. KÖZLÖNY
1939. április 9,
alaposan megvizsgálják, hogy kit engednek be a városba.
Mintha csak féltenék a vakokat a látó emberektől.
Talán van Is valami igazság ebben a félelemben. Vclcmikben rao-^ mind boldog, mosolygó, njCr;"légedett ember lakik. Egyiknek sincs az arcán a vakok jellegzetes szomorúsága, élctunt-sago. tUetvidámnk, boldogan tervezgető lakói vannak a vakok .-városának.
Kár lenne látó embereket közéjük engedni, mert azok Iwltblztos, hogy nem fokoznák ezt n boldogságot és megelégedettséget.
Legyen ez a város a vakoké, akik megteremtették a béke és boldogság kis oázisát az irigy, kapzsi, acsarkodó.\'^ egymás életére és szabadsagára törő," uyuglunatlon népek rengetegében.
Dávid Magyar József
Hősi naptár
Eperjes városát az utánpótlás lehetőségétől megfosztott és lőszeréből ki-
__ fogyott osztják védőrség
í 1849 IV 9 I kiürítette. A várost erre 1—~-—11 Dembinszky taliornok honvéd csapatai szállták meg.
E napon jensik Sándor, alkaposvári 44, gyalogezredbeU tartalékos zászlós
_ az ungvőlgyl Fenyves-
1916.IV.9 völgytől észai.r.. fekvő
- Ocremha magaslaton
végrehajtott ellcntamadiisnál annyira ügyesen és köriutckdntöcn vezette századát, hogy a veszendőbe ment állásrészt az oroszok legélénkebb tüze dacára csaknem veszteség nélkül foglalta vissza. Az oroszok későbbi szakadatlan \' támadásaival szvmben pedig szilárdan megtartotta a* állásrészt, majd a következő napokban négy orosz rohamot védett ki, amiközben 52 foglyot ejtett. Századjának kiváló vezetéséért, valamint kiválóan bátor személyes vitézléséért az arany vitézség] éremmel tüntették ki.
Mint különös hadtörténeti érdekességet emiitjük, hogy 1015 április i0-én
_a 41. honvéd hadosztály
II91BJVJ0. Telepéé környéki védelmi 1 vonaléban összesen 11
magyar, :) cseh és 1 aJsóajjszlriai ezred kisebb-nagyobb részei harcollak, amelyek harci ereje azonban együttesen csak 5600 puskát ós 30 géppuskát leit ki, A legkisebb, létszáma a szatmári 12. honvéd gyaJogCztcdnck volt, amely mindössze már csak 50 puska és 2 géppuska felelt rendclko-z«lt. Hogy pedig o számos apró és a liarcok kifejlődése folytán egymásba keveredett kötelékekkel megszállt vonal harcvezetése és at orosz támadásokkal szemben való eredményes megtartása mennyire nehéz volt, kiviláglik még abból is, hogy az embV lett csapatok 6 különböző ncinzcliség-hes tartoztak, Illetve 6 nemzetiség anyanyelvén kellett őket vezetni és kitartásra buzdítani,
E napon a volt kaposvári 44; gyalogezred II, zászlóalja a Felsőalmád.
__tói északra fekvő Pari-
11915. IV. 11.1 íow magaslat mögötti
-\'völgyben tartalékban volt,
Amikor azonban aE oroszok virradatkor fokozott tüzérségi előkészítés után áttörtek a szomszédos lejtőkön védekező székesfehérvári 69. gyalogezred vonalát, a zászlóalj parancsnoka a 44/ÍI. zászlóalj helyén csak a 6. századot liagytta vissza, mig a fennmaradó három századdal, valamint ö feléje széledt, de közben összegyűjtött fixesekkel, a betörési hely Irányában ellentámadást hajtott végre, mellyel az oroszokat vissza\\Cite és azok számos emberét foglyul ejtve két gép-* puskát is zsákmányolt. A zászlóalj e harcai közben Kovács Jáos őrmester szakaszának kiválóan körültekintő ügyes és elszánt vezetésével \'lüntetlo ki magát, úgyhogy a siker jórósze Kovács őrmester példás derekasságának tudható be. Ezt elöljárói teljes mértékben el ls ismerték, miért la jutalotní-képan Kovács őrmestert az arany vl. tézeégi éremmel tüntették U.
Petőfi Sándor fiának vers-kézirata a nagykanizsai múzeumban
Már kopott szerszám az irótolt di-qpŐSégéoek méltatására, nagyságának; halhatatlanságának eJismerésóre. Kiről is leiiclne szó, mint Petőfiről,, család-járói és egyetlen fiáról, Zoltánról.
Soha el nem nmló szelleme, egyénisége örök problémája még korunknak ls. Petőfit nemcsak az Irodalom, hanem a mindennapi élet is visszahozza a hűséges megemlékezésre; hiszen nevét kőrülragyogja a nemzeti büszkeségj az ünnepi fényben, a történelmi örömökben és fájdalomban.
Mógegyszer az 1848-as időkről. Tudjuk, hogy szép vers ünnepel lo az 1848 december 15. napját, amikor a márciusi lázban fogant Petőfi Zoltán világra jött a debnveni Szent Anna utcai paksy-házban: s
iUgy-0, ugy-e kisfiam, lia majdan Én a sorbul kiöregedem, Iparkodni fogsz túltenni rajtam. Vagy betöltőd legalább helyem?
Vajha egykor cképp szólanának Nem búsulva sirom szélmól: Meghalt, de nincs kára a liazánnk,-. Nincs, _ mert lelke a fiában él!.
Akkor még Petőfi nemi is gondolta, hogy hiába várja fiától örökségének megtartását, meri a nagy rendező előbb leküldi az élet színpadáról, mielőtt szerepének egyetlen mondatát is ehnondliatná.
Nem állunk oda Zoltán ifjúkori helytelen nevelésének filozofáló! közé. 1X> hogy a dédelgetett és > kedvenc ifjú temperamentuma nem fért injsg aypjspi gimnáziumok síigoni rendtartásai közölt, ezért Ő még nem volt .elveszett ember,. Bizoiry, a 21 év nem sokra Jogosil. Petőfi Zoltán versei ( a Petőn. Ereklye Múzeum tulajdona mind, kivéve azt az egyet, melyet vitéz Bentzik Injos adományozott a napoki ban a Nagykanizsai Városi Múzeumnak) szárnypróbálgatások, de nem értéktelen, semmitmondó ürességek., amivel szégyent hozna a Petőfi ¦névre. Ml különösen örülünk az alábbi szatírájának, melyben az elnyomatás korában a fiatalság örömei ellen kesereg, melyben bebizonyítja, hogy nemcsak Jéliaságokkal töltötte idejét, hanem gondolkozásában méltó volt apjához. , ¦
íme a legjobb Petőfi Zoltán vers, ami eddig kéziratban volt és csak most lát először napvilágot:
Adjátok s lányoknak!
Táncoljatok lányok, táncoljatok. Hisz ugy is már rég nem táncoltatok, Magyarország vigalom színhelye? Éppen most van a táncnak ideje?
Tekintsetek Arad és Pest felé. Olt is járják, ^szinte fúlnak belé! Járják a németek kötél táncát, Csörgetik a szolgaság rabláncát.
Percnyitek nincs, nincs ilatthyány-lok^ Nagy Sándor sorsa szinte nem titok] Elvérzett Aulich, Demjanlcs és Csány, Táncoljatok, magyarhon leányi.
Kivégezték a lelkes Uosyayt
Ki várja még a népek attyait?
S a rengetegben kik bujdokolnak?
Vadak helyén, vérző honfiak!
Kossuth, az Isten második fia, Külföldről nézi, hogy nyög Hunnia. ])e eljön ő még mint Messiástok, Addig, korts leányok, tsak táncoljatok]
S a táncnak vége, hossza ne legyen. Hisz hazánk dolga jói mCgycni Akasztófákká válnak tölgyeid, Oh, hon, ezérl táncolnak hölgyeid?
Tehát korts leányok tsak táncoljatok, Hisz úgyis\' már rég nem táncoltatok] Magyarország a vigalom .színhelye! Éppen mosl von a táncnak idejét peíö/1. Zoltán
így írt ö és így gondolkodott, ö a nagy költő fia. D« a Mindenható bölcsessége szerint, annak a parányi kis csillagnak le kellett hullani. Ot nem veszik észre az emberek, mert az üs.tökós, amely végigvonult az égboltozaton, hatalmasabb emléket idaz fel és tovább szólnak róla a krónikások.
lAz Ö emlékét nem lehet eltoináiyo. sltanlj 0 utána hiába burkolóznak furcsa" ködök közé, uxok, akik még akarnak... Az ő napjai örökké visz-szatérnek és bizonyosan szeretni fog. ják mindig a kalászok zengő rónáit, a jegenyék kék magasságát, a vár-dormadárak őszbe elhúzó szárnyalását, mm mint a költő is mondja;
• Hol a teste? Nuicscnl Hol a lelke? Itt vanl\' llt van, óh magyar nép, Legszebb dalaidban.
Hol a sírja? Sehol! Hol a dicsősége? Az egész világon I S nem l*sz soha végei
K. NAGY LÁSZLÖ
_
Magyarország a magyaroké is!
A magyar Idegenforgalom uj irányai
megjavultak lehetőségeink, hiszen
A hazatért Felvidék ás kárpátaljai területek folytán uj problémák merültek fel idegenforgalmi tekinletr ben. A trianoni békeszerződés turisztikai tekintetben gazdag vidékeket rabolt el tőlünk s a megcsonkított ország elszegényedett társadalma1 sem volt képes eddig nagyobb őszszegeket áldozni idegenforgalmunk fejlesztésére. A Felvidék és Kárpátalja visszacsatolásává.! Örvendetesen
nemcsak történelmileg jelentős helyek és városok kerültek vissza, de a RuténfOld visszafoglalása következtében svájci szépségű tá/akkal lelt gazdagabb hazánk.
Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal teljes elismerést érdemei, amiért az uj helyzet Jelentőségét kellően méttányolva, olyan
Húsvétra
elegáns akar lenni?
akkor vásárolni Virághoz kell menni, mert ami elegáns, szép ás Jó,
az csak Virág olpö és divatházban
Ft-at I. mm. xt kapható.
BÉRMÁLÁSRA
ihjuIoi 6tt, lilíiíi íVtití ¦ ttítiunufamübt) (jlntUk.
Dili váluiUkbtn, mtnáktlt áron ktphjt6
ZSOLDOS GYULA
programot dolgozott iá, önrelynek) révén fokozott mértékben akarja beszervezni társadalmunkat a kiépülő beisö Idegenforgalomba. A tervek si-fceie nemcfcak R^oc^álW, egészJ*cgti ügyi éí nemzet pedagógiai szempontból, jjeteutős, die ga/daságf szem,-, pontból is, líiszien ha a belső vái* dorfargalmat nagy ünértékben kiépít jük, akkor megjavul a magyar vendéglátó ipar helyzete is\' s ézésetben sor kerülhet egy nyugateurópai színvonalú magyar vidéki szállodás és veiidéglőslpar megterem1)esére ís. i Az Országos Magyar idegenforgalmi Hivatal pontos és részletesen kidolgozóit programjában a két-három napra tervezett és tanulmányi célzattal egybekapcsolt belföldi lírák megszervezése mellett a. hivatal vezetősége gondos mérlegelés tárgyává tette a nálunk eddig elhanyagolt elő-és utószezon >endszerc!ebb kiépítését, hogy eként az anyagilag kevésbbé tehetős rétegek is élvezhessék a pihenés örömeit. De a belső idegenforgalom fejlesztését szolgálják azok az elgondolások is, a melyek
utazási kedvezményekkel, hoté&-tatarozásl kOlcsönOkkél, Ifjúsági nyaraltatásl akciók megszervezésével és a magántőkének a belföldi idegenforgalomba való fokozottabb bekapcsolásával Igyekeznek e kérdési megoldáshoz juttatni.
E sokrétű és szerteágazó [terv megvalósítása csak az állam ás a\' társadalom együttes összefogásávfei élhető el, Am minden munka hiábavaló, ha a magyar vidék idegenforgalmi tényezői nem tárják fel uyil-tan és őszintén ötleteiket, észrevételeiket. Nincs olyan hatalmas szervezet, amely képes lenne a magyaj; főid minden tájában rejlő szépséget és értéket számontártani. Épen ezért
számos kezdeményezésnek a vidékrőt kall kiindulni, hogy a különböző helyekrőt elindított akciók az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal keretében egye-süihessenek és rendszeresen MtdolJ goztassanak. Minden vidéknek megvan a maga termelési, népmt\'ivészeti turisztikai, gyógyászai!, sportolási lehetősége, amelyekot közkinccsé kell termi. Ezek az értékek eddig legtöbbször veszendőbe mentek, dei most, hogy az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal melegen felkarolta ezt a problémát, itt az Ideje, hogy \' í
a vidéki közigazgatásnak^ a vidéki sajtónak is a vidék szellemi és művészeti életének vezetői felfigyeljenek a komoly ketz deminyezésre és segítségére siessenek az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatalnak. Hisz éve elszakított iéa most hozzánk csatolt véreink mindenbizony-nya/tömegesen keresik fel majd az anyaország nagy városait és szebb vidékeit, dc ugyanígy az eddigi cs»nkaoiBzág lakoséinak minél nagyobb számban kell felkeresniük a visszacsatolt területeket, hiszen rendkívül olcsó áron elvezhetik majd nzt a sok gyönyörűséget, amely a Felvidék félmagosLati hegységeiben és*, aa ErdŐ^Ktoátok h^vbpai között eléjük tárul. !1
1939 iprlHt 9
ZAjLAjt KÖZLONV
GYÁRTJA A 80 ÉVES
HAIDEKKEQ GYAR ------KAPOJVKft
vtovatvezetŐ: Dr. Dévataé, Erét* Makt
A kis pettyes, meg a dolgozó nő
Egyszer egy kts pettyes mit gondolt magában, azt hogy biz ö jój lesz dolgozó ruhának.
Itt a hiba, Hölgyeim ! Meri a pety-lyes köriii nagy vész forog fenn. Ugyanis harc foiylk, ho$fy elegáns ruha legyen-e, vagy pedig lealacs.>. nyitnák kis szaladó vagy otthoni rjháiiuk.
Ezt sehogysem bírják eldönteni,) mert vannak pettyes anyagok, amik olyan hallatlanul szép francia sely-melr\'és olyan gyönyörű színei és árnyalatai \\\'ánnak, hogy igazan nem; lehel választani az imprímé és » pettyes között És ami a legfontosabb,-olyan fiatalos, hogy meg nagymamát is bébivé varázsolja.
Egyszóval én most eldöntőin » vitát. Pettyc.\'i annyira divatos és szop hogy akár ünneplőnek, ha az olyan anyagból van — akár pedig otthoni ruhára nagyon jó. Szerintem azon-baii legjobb a dolgozó nőwk.
Á sötétk^tó-Tehér pettyes, piros*-fehér, vagy torna-drapp pettyei! anyag olyan, ami nem piszkolódik gyorsan, üde nyári viselet.
Egész pettyes kultusz van ma Pesten. A legtóblyje persze \'beryikol\'t szoknyával készül tampér" vagy pc-\'d!\'X teljíüfíe;n angjoLurs fkWésrszéi,1 kis bubigallérral, elütő sjzinü muszlin zsebkendővel.
Ezekhez a berakott szoknyás pety-lyes ruhákhoz legjobb és legpraktikusabb a rövid kosztümkabát, perszo elütő, dc vele harmonizáló színben.
így például bájos egy sötétkék-fehérpettyes berakott szoknyás ruha fehér vagy sötétkék, vagy piros szö-vetkabáttai, széles vállal ós neverrel.
Ha.a dolgozónő féi, hogy esetleg a berakott szoknya « sok i\'ilésiőtL összegyűrődik* akkor elhagyhatja a berakást, helyette élére vasalt berakásokkal díszítheti körül; vagy csak elöl a szoknyát- 1 \'
Nem rjíolsó azonban a gloknis szoknyás megoldás sem, amit kai*" cvj, magas nőknek különösen figyelmébe ajánlok. Hallatlanul mutat Tegnap pl. (bár ez nem tartozik szo-fosán, a pettyes\' kérdéséhez) láji: tnrn egy magas, nagyon csinos nőt sötétkék gloknis szoknyás rövid kabátos kosztümben, hozzá berge színű nyúlszőr kalapot viselt és ezüst-rókát, olyan szép volt, hogy az embernek a félekzete elállt.
A pettyes íesz az az anyag az idén "mi talán még az imprimé helyét U elfoglalja. Azonkívül, hogy a fenti
frjháV legtöbbjp eJzböl Jd&zül, u strandnuhák, sőt füi-dönihák nagyrésze is pettyes.
Előlegben még elmesélem a pesti fürdöklrakat egyik legszenzációsabb darabját : halványkék piros pettyes piké, testhez álló fürdőtrikó rnell-varássai, külön rákapcsolható gloknis szoknyarész, amit vizbelépé-selött csak egyszerűen le keli kapcsolni: Nagyon sikkes.
Most, hogy iiycn szénen eldöntöttük és megbeszéltük a upettyes-problémáU, k. Olvasőünnak kellemes húsvéti ünnepeket kivámk.
Divatposta
Tavaszi problémák. Az impriiné természetesen nagyon divatos lesz az
idén, méstp^dlg az «lmosödott mintáinak leginkább. Csináltassa a kővetkező faronra: harang&zabásu szoknya, alatta ||la taft al&ószoknya, ami lépéss-nél egy centire kilátszhalik. A felsőrésze irövidiíjfas, elöl magas, hátul ék-kivágásu, amelyből húzott öv jön le u derékra elöl és ott kis csokorban kötődik. Az ujjak és a nyak o1y«n lilaszlnü taftlal szegélyezve, amilyen az alsósioknyn. Odvözlet.
T^nnl.stoondok, I.egcélszciübb egy fehér jólmoshaló pikót, vagy nyers-selymet venni erre a célra, azt .csináltassa fclKOmbolható shorttal és dórákra külön rácsatolt harang szoknya-résszel, ezt levehet! ha pályára őr, különben rövid harang szoknyában az utcán is járhat nyugodtan. Néha a blúzt is cserélheti, esetleg pettyes, vagy csikós anyaggal, akkor nem válik unalmassá, üdvözlet.
BIZALMAS VALLOMÁSOK
TAVASZRÓL
Kein tagadom, szerelem a kemény, hideg, fehér telet is, amikor a frissen osett szűz lióba bele lehet gázolni vagy amidor a domboldalakon le le-het Száguldani a si-talpakknl a fehér hósapkát rakott fenyők között, de lel-kém mélyén és igaiában a tAvasívd* rók szektájához tartozom. S ugyórzom, sokinlllióan vágjunk, akik abban B pillanatban, "mint Télapó kihullnia fogait, egyszerre ide. szeretnénk varázsolni a Tavaszt. A Tavaszt, nmoly néha soká késik, kelleti magát és legtöbbször csak bosszú hónapok múlva érkezik meg. A Tavaszt, atnelyctolyan jó várni 6s amelyet még nagyobb boldogság megérezni.
*
Tavasz...
Micsoda varázsa vau e szónak !
Ez n szó jelenti napsütést, a napfényt, a fiatalságot, az erőt, nz élnu akarást, az életei, a jövőt 1 Jelenti a boldogságot, az örömei és mindazt, ami szép és jő. Valami vidám, friss zengése van ontiek a szónak. Megfog, liatatlau varázsa, akár csak magánöjk a Tavasznak.
Mert ha februárban/kisüt u nap, márciusiján a melegtől/megduzzadnak a rügyek, Iciuclegszik rólunk u télikabát, az még nem tavasz. A napsütés, jóidŐ egymagában még nem tavasz.
A Tavasz valami isteni nagy csoda. Valami varázs, ami minden évben va. lósággá válik, lígy szent ígéret beteljesedése. Olyan, mi ni ha a jó Isten
minden esztendőben beoltaná a vilá-
A csodálatos oltóanyag az. első meleg napsugarakkal áramlik a levegőbe. S átalakít fül, fát virágot, állatot, embert egyaránt. A Tavasz érkezése nincs naptári naphoz kötve. Érkezése bizonytalan, de meg lehet érezni, gn mindig megérzem. Nem a naptárból tudom, hogy itt a tavasz, hnQCni magamról. S ha érzem kimegyek a városon kívülre, bejárom a mezőt, a réteL a viz|>arlot, bog)\' még jobban magaitibA-Szivjam a Tavaszt.
S a természet ölében megváltozott kép fogad,
Azt hiszed, hogy C*eod van, pedig a levegő muzsikál. Vibrál, rezeg, tavaszi dalát zsongja. Csak figyelni kell
és nemcsak fültel, hanem szívvel is hallgatni.
S ugyanigy a fű zöldjét másnak látod, a levegő is kékebb és rájössz, hogy a Nap mosolyogni is tud. A vízparton a csobogás, nádzizcgés és a madarak ciripelése olyan muzsikét ad, amit nóm lehet többé clfeiejtoni.
S mire visszajössz e városba, érzed, hogy átalakultál, más ember lett belőlünk, akik az élet mindennapos szürkeségében is meglátjuk a tavaszt.
Sétatér. *
A földnek szaga van. Friss, eső utáni mámorositó illata. Pedig nem esett, csak nagyokat lélckzik a főid,
A kopott padon két férfi, öregek, kopottak. A pad .deszkájába bevésett vályútokon kavicsot tologatnak. Malmoznak. Lábuk keresztben a padon, mintha meglovagolnák. Szájukban csibuk. Nem szólnak egy szót sem, mindkettő deres már és mégis megérzem rajtuk, Iiogy Tavasz van... \'
Tegnap Iwllottam egy leányt kacagni. Néni szeretem ezt a szót: kacagni, de most máj\' tudom, hogy néha csak cz a találó kifejezés. A leány Ucista lehetett. Fiatal szépsége már maga a Tavasz. Néhány jelentéktelen szót mondott csak n fiúnak, aki vele, volt, de azt olyan lekotubmala^an dallam\', mai, kacagó kedvvel, hogy\' megéreztem benne a Tavasz üzenetét.
Húsvétra fényképet kaptam ajándékba. Hhnzettszególyü pólyából egy kis gömbölyű arc mosolyog rám. Két nagy csillogó szem, egy neve tő kis száj egy göndör tutjtincs ós — nincs festő, aki bármilyen színpompás tavaszi tájjal jobban tudná érzékeltem! a Tavaszt, mint öthónapos kishúgom fényképe,
Nem tudom érzi-e más is ilyen tudatosan a Tavaszt, vagy csak én hiszem, hogy Ilyenkor több, a mosolygó arcú, vidám embert t Lehet hogy bennem \'van a hiba. De én tavasszal optimista vagyok és se háborús rémhír, se anyagi gond, se más nem tud megrendíteni. Ilyenkor tavasszal az újjászülető életet érzem a temetőben is. A lovak szőrén is megláttam egyszer a
Nép MoZ{gŐ« Wr Szombaton és vasárnap
Repülő ember
Főszerepben: Bay MHIaiid és Frad. Mao. Murray. Hétfőn, oaak egy nap I
A tökéletes gentleman
Előadás: szombaton 7,9, az Ünnepeken 3,5, 7,.9-kor
Tavaszt. A frissan szántott domhoidai földszagú gőzében az ake előtt bandukoló ló szőre is tudott széniembe tavaszi ragyogást Qóni.
Mert aki a Tavaszt érzi, az többet érez és többet lát, mint más földi halandó.
Aki a Tavaszt érzi, az boldog!
C*rvxJ***A
& zalai zongoratiila]-donosok figyelmébe 1
Zongora hMnni?»ái&f ós ]entitást [M.
angol és bécsi mechanikáin zongorán és plantnön egyaránt garanciával vállal
Kramberffer Vilmos
képesített EongorakészttŐ és hangoló-mester, a budapesti Országos Zeneakadémia állandó xongorakészitóje
Niiykuüxu, Fő-ut 15.,Möldazlut S.
Oktatót keres a Nagykanizsai Sportrepülő Egyesüle!,
akit teljesen díjtalanul kiképez let — Jelentkezzenek repüléshez kedvet érző ujuk!
A Zalai Közlöny, jelentette mór, hogy a _ Nagykanizsai Sport ANíNfc/-* repülő Egyesület a tényleges repülőmun-ka megindítása érdekében a városhoz fordrjlt repülőtér és hangár ügyében. Az első vitorlázó gép "ugyanis megvan, a kedvező tárgyalások eredményeképp alkalmas )ne-pütőtéréshangár is lesz, nagyon fon tos azonban egy kiképző pilóta alkalmaztatása, mert most már csak ez az egyetlen akadálya, hogy <t re-pülöélet ténylegesen is meginduljon Nagykanizsán. i \'
A Sportrepülő Egyesület ezt a problémát a Nemzeti Repülöalap támogatásával u Magyar Aero Szövetség által rendezett ingyenes kiképző tanfolyamaival kapcsolatban akarja megoldani. A Szövetség ¦ugyanis Budapesten, Plécseítt, Szegeden, DebM recciiben és Kassán díjtalan kiképzésben lészcsitl a vidéki repülöegye-süietck óltai ajánlott Ifjakat, akik a repüléshez kedvet éreznek és arra alkalmasak.
A Sportrepülő Egyesület egy, a későbbi oktatásra alkalmas egyén kikü\'dését anyagilag Is támogatná; Így teljesen tljljtularr.il törtéiihetne, egy kanizsai ffiatalember kiképzésű. Az Egyesület fel is hívja a repüléshez kedvet érző 18 évet betöltötte de 21 évet még me/r nem haladt, középiskolai végbizonyítvánnyal rendelkező, Vagy most érettségiző ifjakat, hogy kedden, április lt-én délelőtt a városi mérnöki hivatalban jelentkezzenek Vóocy Barnabás műszaki tanácsosnál, az Egyesülettárs-einőkénél, aki a további felvilágosítást megadja. Miután a kiképzés dij-tnlan\'és utána alkalmaztatásról is szó van, a jelentkezőknek biztos elhelyezkedési lehetőség is adva van.
Reméljük, hogy Kanizsán akadnak vállalkozó ifjak, akik R magyar és a kanizsai lepülösport fejlesztése terén vállalják a nemzeti szempontból is fontos feladatok megoldását.
. Bat-kiállít*—wt tekintse meg minden Vételkényaxer nélkül. Kopsteh} butoiátuhán,
ZALAjt KÖZLÖNY
1939. április 9
Barangolás Zalaországbin
Amíg Cythárból és Ingyenfaluból a mai Letenye lett
Mindössze 4544 lakója van fttdunan-tull kisvárosi jellegű járási székhelyi, - több kisebb-nagyobb! terspalétöftl létesített - szép, murnmcntl nagyközségnek, mely évszázadokkal ezelőtt egyik életforrása: a Mara — mint Magyarország egyik véd ostyája miatt c^ak lassan-lassun fejlődhetett, mert a muramente örökös kinpadha. tatlan harcok szinltelye volt.
Cyth&r éa Ingyenfalu
1100-ból cmlill^neg legelőszór egy kronológiai munka Cythár, i3GG-bau már Csitár (allghanOm Csatár) néven ; a I,e\'.enyc nagyközségbe kobele-ett Iler gyó faluból lelt Ingyenfalu, (^amelyik arpádházl királyunk adományozhatta e földeket vitézcinek) iltmya, Egyeduta, valamint »z 1373-as településű "liécz falvakkal együtt a *Maine-gyel, illetőleg a körmendi levéltárban levő iratokban szerepel, melyekből kitűnik az .is, liogy BécznCk 1501-ben két káplánja is lévén, melyek közül uz egyik vak volt.
A határ
7504 kat. holdból áll a község habira, melyből 454 holdat a trianoni törvényhozók Jugoszláviának iléUck,
A megmaradt 7050 kat. holdbél 3078 hold a Budapesten élű gróf Andrássy Sándor latifundiuma, 3078 kat. hold pedig a község törpebirtokosainak tulajdona ; a nagybirtok és az úrbéri terület levonásával egy-egy gazdára 2-2.5 hold, egy-egy lélekre 0.7 hold föld esik, ami nem évi, hanem havi l ét lenn tartását is aüg bJMtositja a szór-galinas főldmüveaiépnek. A nagybirtokon cca 450 leiekből álló száz chc-lédcsalád él.
360 cigánya van I.ctcnyéuck. valóságos cigány metropolis zálamegyében, akik kőiül 200 muisikusnak vallja magát, azonban javarésze mezei lopások-hó!, koldulásból él, mlg a 120 teknő-vájó két keze munkájával keresi meg a kenyerét. Alig 25-30 derék roma él csak nótaszöMl nyáron a | alnt nmCnli fürdőkön, télen a bálokon, lakodat mákon, luilaiságokon összeszedett bak. sjson.
A falu lakói lenszcgéiiV\'.\'bb, mintegy 5-üOO fűből álló rétegének családfője alig ,hogy tavaszodni ke<d, ulra kei a szélrózsa minden irányéi*! munkál, mogéibelést keresne s csak a tói beálltával tér vissza otthonába, hogy megkeieshesse otthonhagyott családtagjai számára a mindennapi kenyeret, cipőre, gunyáravalót. Az otthonmaradt asszonynép aprójószagot, a kissé usó-dosabbak sertést, szarvasmarhát tenyésztenek .termékeiket a helyi, vagy a nagykanizsai piacokon, vásárokon értékesitik.
A fejlődő Lttenye
Maga a nagyközség - dacára ¦muak iiugy határának egy részét Jugoszlávia hoz csatolták -- életképes és fejlődőben van ; egész sereg szociális intézménye igazolja virulilását. Nyolc; tan-erös felekezeti, három tanerös állami iskolái gazdasági továbbképző iskolákkal bővüllek, ipp\\ós tanonc tanfolyama, kél nyári njsaálékháza, illetőleg ovo-dája na-(jysz«ni urikasrinőja, Iparos-olvaftKore, Slcfánia Fiókszövetség.-,v]l(-juságl Legény egyesülete, Frontharcos l\'őesoportja, Szent Vince SegélyzŐcgye?
sülelo, Polgári Lövészegylete,, Vármegyei Szerctctháta, önkéntes Tűzoltó egyesülete mind a fejlödőbon, virágzásban lévő magyar nagyközség! szitiV-boluroai.
Agilis, meglepően nagy koncepciójii; nagyműveltségű főjegyzőjének, Kovács Sándornak munkássága ott izzik a tiszta, siépen rendezett község minden kövéa, minden fáján.
A község társadalmi életének hü tükre,, kifejezője a mohácsi, vész előtt épült várszerű emeletes kastélyban H>vii -étterem- kávéház- csendes, nyu-,godt mégis lüktető atmoszférák. A Szapiry grófok vadászkastélya volt
már félezer évvel ezelőtt, amikor a mai nagyközség helyét még erdök borították, vaddisznó csaltok töricllek a mai virágzó nagyközség területén ; autótülkölés, szírénabugás helyeit szorvusbögés .rékaugatás, farka sorldi. lás volt a módi, az verte fel a csott-oWen sultoiíó erdők méla csendjói.
Hogy mennyire reformálta, ku Illíréi la ót évszázad ezt a vidékei, bizonyítja a azJiUó cégé e is : kezes Arany bárány- Jelt a duvadaktől dus eaJjö-terület magaslatán épült vadászlus-lélyból, uri-kaszinóvá,, vendéglővé, ét-leremmé, szállóvá szelídült egykori lovag várból.
A tarokk-asztalnál
A bolthajtásos .mintegy méternyi széles fulaiatu terem közepén zöldjiosz tós billiárdusztal áll, nem messze tőle három kártyaasztal, három kb.ebb és egy nagyobb családi asztal kó|;ezi a helyiség eltenni részét. A csendesen tarokkozó, alsóiö, vagy kalábctczö társaság minden tagja jovális, mosóIygoV arcu, megelégedett magyar, ki ugylatszik mbiden goiidját-baját levetélte ot-hon, mielőtt ídcindult volna. Mint ahogy az óltercm és a1 kávéház között is hiába keresem u válaszfalat, a társadalmi vátaszlnl Is hiányzik innen. Pénzflgyl tanácsos, ügyvéd, patikus, ulbizlos, orvos együtt kártyázik,, hilU-árdozik, polemiiál a község intelligens iparosaival, vagy a batármenti szakaszra vezényelt pénzügyőrökkel s mégis szordinót tesz a nagyierem tónusára a csendben kártyázgató, lwrozgatö,, vagy sörözhető vendégek halk szavajárása, csak uélia, csendesen tör elő egyikmásik csendesen Játszó játékos kebeléből egy-egy régi, már alig ismert magyar nóta. foszlánya.
Mily egyszerűek és mégis kedvesek a tréfáik K Vasárnap déli 12 óra, a társaság persze nem hagyja abba a játékot, hanem tovább folytatja a ta-rokkozást, Ilyenkor otthon is félegy, agyéra tájban készeik cl számukra uz ebédet.
— Már készen várja otthon az ebédje ! - kiált oda a társaság egyik lagja a szék mögött ágazkodó, hosszunyaku
gibicnek.
• Menjen linza, mert kihűl a levese! — fordul felé a mSsik.
— Az én "gibicemet ne Rántsátok, kikéiem magamnak, hogy eltanácsol, jálok | — szól kosbe némi pátliosszal a hurmadlk.
A gibic csavarínl egyet a nyakán, veszi kalapját, kabátját és csendcsen, halkan hazamegy, hogy ínég melegen találja asztalán a lorest, a többiek pc-dig nagy komolyan tovább folytatják a játékot. |
Tóth Béla ny. igazgató-tanító uram a második áldozata ejry tréfának, Vagy a hetvenedik esztendejét tiporja, persze boltal, mégpedig díszes cseresznye vagy lölgyfabotlal jár s miután egész élőiében pedáns volt, csai természetes, hogy nevét is bcieglavirozta UOhsV, vastag botjának a nyakál>a. Az üifju-enza járvány Letenyét sem kerüllo el, beleesett hál Béla bácsi Is az influenzába és köhécselve, prüszkölve érkezett meg a vasárnapi tarok kjHirtiiK
Knyjo uéla bácsi, csak nefti lelt tüdővészcs? — fordul hozzá a társaság egyik lagja.
— Eh, liagyjatok, csekélység az egész 1 — válaszol a tanitőbácsi, ám közbeu elcsenlek a Imyát s a T. B. monogram mellé még egy C betűt gravíroztak.
Nézze csak meg kedves Béla bácsi, a boliát, titokban elárulom a csalafintaságot, de nehogy visszamondja a gravírozó uraknak, hogy éu voltam az árulkodó.
KUNGL LAJOS
Van kit irigyelni.
A némát is tehtl irigyeint. Róla biztosan nem hiszi senki, hogy amikor azt mondja: Jestvér\', mögötte orv szomszédot keit keresni. Bizonyt — a némát lehet irigyelni.
A süketet U lehet Irigyelni. Vele nem tadjdk elhitetni, hogy aki hangosabban ordít, az megválta tesz valamennyi. Bizonyt — a süketet tehet Irigyelni.
A sántát U lehet Irigyelni, mert annak nem sietős semmi, nem szédül beié a rohanásba és van ideje lélegzetet venni. Bizony I — a sántát lehet Irigyelni.
A bolondot is tettet irigyelni. Neki a legtöbb t Se testi, se lelki kényszerzubbonyát soha nem érzi. Ha akarta: ¦— király; ha megunja:—senki. Bizonyt — a bolondot lehet irigyelni.
Csak az épeszűi nem kell irigyelni, aki lát, hall, jár, mintha élne, pedig torkán akadt a ma tüskéje s hogy holnap mi lesz, nem is sejti. Bizony t — az épetzüt nem kelt irigyelni.
Barbarli* Lajou
A visszakapott Felvidék kincsei a pesti Nemzetkőzi vásáron
Buda-
Budapestről jelenti tudósítónk: A u.egnagyobbodott ország, hclycseblH\'n a visszacsatolt területek, érthető módon inesfeleiö helyet követelnek maguknak az április 28-án megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásáron. Itt van végre a Felvidék I Mit kaptunk visz-sza, mit nyertünk azzal az aránylag keskeny siwal, amit visszatért Felvidék néven IsmerúkK.és unt hozott az a icriltet, amelytt KírpáWja nivci
öleltünk vissza szivünkre 1 Ezekre a kérdésekre pontos feleletet nyújt és a visszatért területnek parádés helyei ad a Budapesti Nemzetközi Vásár,
Rövid volt az Idő, de a minisztériumok és az érdek képviieletek támogatásával mégis sikerűit a visszatért Felvidék minden értékének felvonulását biztosítani a Nemzetközi Vásáron, Ez a felvonulás, ot a bcmutal(j kozás két részből áll. Reprezentatív
Alkalmi vétetek
Balatosifenyveafiin I
Eladásra épült, sempernovával vsfcolt, palatelös, uj, yf||Q vasútállomás kőze-¦dómentes »•»* lében, parkra néző saroktelken, kúttal, SSOO pengő kétz-pénzáron kapható. — 840 öles príma szótös telek, megálló és Balaton közelében négyszögölenként (eylimőlci-fákkal belliiéivé, 4 pengő.. - Más Jobbnál-jobb vllUuikskboi Is választék, felviláfto llást ad Szlluay LsJús építőmester Irodája BalAtonfenyvssen.
kiállítás az egyik rész. Szemben u rö, bejárattal gyönyörű, a felvidéki stílusban épült frontokkal ékeskedő épület adja keidet. A diszcsaniokban Horthy Miklós kormányzó szobra körül « ka. tonal visszaveyés fény képgalériája mulatja azt a lolkesedést, amellyel a Felvidék houvédeínket fogadta. Az egyik terem a gyáripar, a másik a kézműipar egy egy mintadarabját mutatja majd, dekumen tál ásóra annak, bogyóit is megtartották a termelés világszintjét. A liarmadik teremben pedig olt ragyog a népművészet minden *kln-cso. A kiállítás mellett U\'rmészeiosen vásár is lesz. Azon is.reszt vesz a Fel. vidék, mely minden értéket felkínálja majd a Nemzetközi Vásár közönsé-
gének.
(0
A Zale^i Közlöny tipp-v«r»onyének jelenlegi állása *
Az utóbbi Íretek csak csonka fordulói hoztak ós így a tipp versenyben som voltak olyan eredmények, ahte-lyek a legjobb kanizsai tippelő címért folyó verseny pontállását túlságosan befolyásolták volna. A lista els.i llz nevében mégis voltak kisebb-nagyobb eltolódások. Jelenleg, a tavaszi football-szozon 4. fordulója után a tipp-bajuokság pontaránya o következő :
Még mindig az első bolyén vezet Pmn Ferenc, de már csak 7 ponttal előzi meg a másodiknak felnyomult Nóvák Ferencet, .púmnak ugyanis 02, Kováknak 55 pontja van. László Henrik és Ervin következnek ezután 53 illetve 18 ponttal, ezután egymásután sorakoznak fel a többlek : Horváth József 40, Gziráky István 45, Várfalvi Gyula 44, orenbeck Károly 43. tízek az egypontos különbségek azt mutatják, hogy n verseny végóig ínég sokat fog változni a sorrend, hisz egyetlen fordulón egy-két telitalálattal 5-6 vet ugorhatnak át. A lista azután Így folytatódik : Totola Frigyes ós Nemei Zoltán 39 pont, Szondrö István, Ke-szOy Ferenc Ós Horváth lózsernó 34-34 pont. (
A többiek ne;n érték el a 30 pontot sem.
férfi azSvatak, nSI axövatek,
dlvataelymek nagy választékban fJQLENSZRY DIVATÜZLET
T«l»fOB : 627. FS-ul 14. \'
1938. áprittl 9.
II és tagra* kapott Ingyra lelet és onkrot?
A kormánynak nz az akciója, amellyel a zóldkereszles mozgalom" Vedében a cukorban ós tejlen rejlő nélkülözhetetlen kaloáaf orrásokhoz kivan juttatni nuuíden falusi és városi szegényt, örvendetes haladást, fejlődést mutat A cukoieUárás 1936-ban kezdődött és mindössze 10 vagon cukor állott a belügyminisztérium illetékes ügyosztályának rendelkezésébe, ugy hogy kazdetben csupán a kétéven aluli szegény gyer mekeket Juttathatta havonként megfelelő cukoradaghoz. 1937-ben már 80 vagon, 1938-ban 10 vagon, 1939. évben pedig H8 vagon erűkor áU Ily célból rendelkezésre és az ellSta.t először két évről őt évre, majd öt évről tizenkét évre emelték fel és belevonták a terhes, nemkülóiibcn\'a gyeimekágybau fekvő és szopiatónő ket Is. A\' tcjellótés Í939 évben verto kezdetét é-; erre a célra két éi téU millió pengő áU rt*ncfelWezésre. Ellátásban részesülnek; a ráutalt anyák és a tizenkét éven a&uU gyenneikety akik tejeHótásban helyi erőforrások Igénybevételével nem részesíthetők.
Szükséges és kívánatos, hogy minden hatóság és minden polgár tisztában legyen azzal, hogy milyen feltételek fennforgása e&e\'én igényelhet az államtól akár magja, akár gyermeke részeié cukrot, vagy tejet. Tudni kell, hogy a segélyezés feltétele az anyagi és egészségügyi, ni-szoit-jltság. Az egászség^gyi rjáfy utaltság tényének megállapítása ha;-tósági orvosi vizsgálattal történik. Azoknak, akik akár jaját maguk ^asszonyok), akór gyermekeik rév szere tejet, vagy cukrot igényelnek, legcélszerűbb a helybeli zöldkeiesz-tes akció vezetőségéhez, vagy a Slefénla-akcíó vezetőségéhez fordulni, ahol azután a bővebb fulvii lágositást megkapják. Elkerülhetetlen feltébe akár a lejsegélyben, akár a trjkorsegelyben< részesülőknél a havoukinti előzetes orvosi vizsgálat.\'Ezt az orvosi vizsgálatot a községi, vagy körorvos végzi, viszont azt a tényt, hogy valaki részastthetö-e szegénység jogcímén ilyen természet bel! cukor és tejsegélyben, a hatóságok állapítják meg. (Községi elöljáróság.)
Alapelv, hogy ingyen tejben, vagy cukorban csak azok a terhes ós szoptatós nők, valamint azok a tizenkét éven aluli gyermekek részesíthetők, akiknéJfa család összkeie-sele, Illetve Jövedelme a 100 pengőt meg nem haladja és akik ehhez a támogatáshoz helyi forrásokból nem juthatnak hozzá.
Az igénylést, .illetve a ké<elinet a zöldkeiesztes akció vezetőségénél a legcélszerűbb bejelenteni, de a kormány gondoskodott arról is, hogy az igények iiKgáltapitása hivatalból történjék, hiszen példáal a gyermek agyas nőket a zöldkeresztes nővérek meglátogatják, kö>übnéuyeikröi tájékozódást szereznek és hivatalból, gondoskodnak arról, hogy At, ahol ez szükséges, az orvosi vizsgálat meg történjék ás az illető család, illetve" gyermek cukrot, vagy tej^t kapjon. A tejakció egyébként óvodákban és iskolákban hivatalból is folyik. A,z ott gondozott, vagy anuló \'áutalt gyermekek automntice megkapják azt a fejadagot, amelyet a határozatok megszabnak. i
A ráutalt terhes\'nők a terhesség negyedik hónapjától kezdődőleg a •szülésig, de legfeljebb 180 napon át, a ráutalt szoptató nők a szülés-, tűi számítva .ugyancsak 180 napon
l\'AJLAjí KÖZLÖNY
át, a csecsemők a hetedik étethónap kezdetétői első életévük betöltéséig, tehát szintén 180 napon keresztül, az egy-két éves kLsdedek 860 napon ét hároméviéi korukig bezárólag részesíthetők napi féUiter szintejbeu, a 3-6 éves koiuak 360 napon át, a 6—11 évének 12 éves koruk betöltéséig, 1939 Január Wöi számítva 120 napon át részesíthetők mpi egynegyed liter szin tejben.
A havonklnli orvosi vizsgálat végtelenül fontos azért, mert ugy a gyermeket, mint a terhes anyát minden hónapban megvizsgátva pieven-tív intózkedéeket tud eliendelni az orvos és megelőzhet olyan veszedelmes betegségeket, amelyek az Ifiu Italai legélesebb fegyvCicí, SÖtgoíi-doskodhatik a rendellenes szülések veszedelmének pieventlv elhárításáról is, esetleg a terhes nőnek kórházba való utalásával.
A tej. és cukorukcló mindezek szerint egyik leghatalmasabb fegyver a gyermekbetegségek és a gyermekhalandóság ellen. Kívánatos, hogy az arra illetékesek megértsék ennek nagy jelentőségét és tisztában legyenek azzui is, hogy hol kell ezt a természetbeni segélyezést kéielniez-niök.
— ralhijsh olvasóink szíves flgyel> mei lapank mai számában megjelent Eternit hirdetésre.
1*
„borgwardí
(Haiisa-Lloyd) 1939. év szenzációja: I
2 Utero», 6 hengeres, 4 ajtós P 5275.
Gyönyörű vonalvezetésű kényelmes kiskocsi:
1.1 llteras, 4 hengeres, 4 üléses P 4100"
Teherautamabtlak : Nyltntt Csukott
750 kg. tatul lottklttil 2 henger., attintiti | - r f \' 3.650 3.850
!200 . . 4 . . 5.600 6 950 7400
1500 , . 7.000 8 200 9.000
3000 . . 6 10.200 12.950 _
3000 . . 6 . íluiMn 13.000 15.100 —
¦ 5000 . . . "6. ... 25.000 27.500 —
Vezérképviselet :
.46BEEEERT" IPARI ÉS KEBESKEDEL1I B. T.
Budapest VI., flndrössi\'-ut 47. Talefon 114-579 4t 115-719.
Egy-két érdekesség a taracvölgyi ruszinokról
Különös érdekessség legelőször infu-ga a Tarac völgye. Minden- lépés a Kárpátok gerinc© Icló Aljpbb ós ujabb szépségeket tár elénk. Hatalmas, erdők n Ii«gyoldalakon ,melyeken kígyózva fut az országút. fMásiető patakocskák, itt-ott zultatagg-á alakulva. Vadvirágos aljak e/.ernyi rovar tündérjátékával. Néhol dacos, kopár sziklatömbök, mint fcjfáK emelkednek ki: emlékeztet;! az elmúlásra.
Legfestőibh a Tarao meder-völgye. 11« SzéoJMSgeit csak annak tárja fel, akit ő maga visz akár csónakon, akár tutajon. A csodás utazásért verejtéktikot, sokszor halálfélelmet, önuralmat követel. Csalfa módon gyönyörűségeivel megigéz, csak azért, hogy pajzán kacajjal felborítson, sziklafalhoz sodorjon, széttörje vagy megoldja azt át eszközt,. amivel uralni akarjuk. Mert bizony itt a hegyek között n folyók még ním akarják elismerni az emberi igát. Törnek .rombolnak, pusztítanak minden olyant, ami megfékezni akarná őket. Majd lecsendesednek, tajtékzó babjaik eltűnnek, ráncaik kisimulnak, do csak azért, hogy erőt gyűjtve, ínég nagyobb akarással mutassák meg hatalmukat.
Ez a Tarac is. 0 a licgyek szeszélyes leánya, akinek haragjában, vad-ságában gyönyörködik ""ff4 il természet is.
Harc van itt. A termoszét harca t\\i omberí akarássai. fis ebben a kűzde. lemben áU bátran a különben jámbor nagyon is istenfélő nép, a ruszin.
Templomok vas nélkül
A templom n ruszin nép kultúrájának, életének, cselekedeteinek kutror-rása. A belső [falu ós a hozzátartozó messze elszórt házikök népé ünnep, kor megindul uz isten házába. Jön, hogy hálát adjon li.tg. mkéiH ezerszer megismétlődő áldásaiért, de elmegy azért, is, hogy embert lásson, kivált ha a hegyek mélyeién él. Trirsát, szom szódját keresi, hogy lemploinozás után elbeszélgessen velük. Templom nót-kül nincsen község. Annak lenni kell. Ok maguk vágják ki a fát, faragjak a gerendákat Ős rakják össze. Ide nem keli vasszeg, vaskapocs. Minden Szeg fából van, minden ékel fából farajriak. Még a zsindelyt is apró fasiegckkei ütik fel. Ezek a különös \'szépség,lengyel tipusu templomok vihart állnak ki és olyan egyszerűek, tic Iiilct, mélységet kifejezők, mint maga aj. alkotó ruszin nép. l
A lakodalmi kalács titka
Hite mellett még nagyon családias is ez a nép. Itt örörní a nagy család, A gyermektelen házasság bizony nagyon sokszor tragédiákat Idéz elő. Nem is gondoljuk, hogy a családala. pilásnál, milyen jelentősége van a lakodalmi kalácsnak. Annak a kalácsnak, amely sokszor barnább, rnlnt a mi kenyerünk, A nagyméretű kalács közepén egy lyuk van. Aron keresztül egy nblakmeg darabot tesniek. Amikor nz esküvő napján a templomból már kifelé tartanak, Rz ifjú pár az ajtóban egyszerre néz át a kalács üve-
A tavasz szenzéoléja!
Tiszta nyúlszőr férfikalap
divat-fazonokban
HITTEK cipő- és divatház.
gén, 11a homályos ..- s ez gyakran előfordul, ha a templom és a kinti levegő között nagy a különbség nagy a szomorúság mindaddig, mig meg nem jelenik az első gyermek. A*t tartják ugyanis, hogy a homályos üveg a gyermektelen házasságot jcionti.
Hiszik, nagyon hiszik, de mégis várnak ós remélnek. Nem is hiába.
Szánkóhasználat nyáron
Csak a felületes szemlélőnek furcsa az, hogy több Cscl!>cu nyáron Is szánkói használnak. Szánkóval viszik ki péi dául a halottakat a temetőbe. A uia-gyarázatot mindjárt megadják amugis hegyek. Kerekes jármű oda nem mehet lel, méginkább nem Jöhet le. A szánkó meg ilyenkor egyenesen áldás. Teri nesze tes fék. Nem kell fóüd, hogy megindul. A hegyekről tehát Így hozzák le a halottakat. Deigy kerül a faluba a széna is, Elcmto magam is csodálkoztam azon, hogy a szénás szekerek tetején talppal az Óg Télé, szánkó van. Kíváncsiságom követett egy ilyen széna.tjeliordásl. Csak a hegy aljáig viszik a szekeret. Onnan a szánkét linzzák az állatok. Azt megrakják s mikor visszaérnek, egy földpadkáról a melléje állított szekérre rádöntik u szénát a szánkóval együtt. Leleményesség..
Befejezésül még <-sak egyet. Keres-sük fel a ruszin nópet a hegyóriások) csúcsain. Itt fent « végleien fenaégben, megejtjük, miért tud sokáig néma •íhi-lallal hallgatni és nézni a kéklő ntes* szcségl>e, Itt a mindenek urával, az Istennel találkozunk,
Kováts /. András
SerdOIŐ fiuknak és leányoknak
adjunk Időközönként reggel felkeléskor egv-egy kis jpohárnyl természetes .Ferenc Jówel" keserfivhet, mert gyomor-, bél- és vérílsztlló hatásának gyakran Igen fontot eredményeket köszönhetünk. Kérdezze meg orvosát.
-, Világhírű
S. ém J. FRAINIKEL
valódi nyúlszőr kalapok
ezen a héten egyes darabok
Sxomolányinál P IOaSO
14
ZALA| KÖZLÖNY
1039, április 9
A repOlö orfik jelentőségei feladatuk és alkalmazásuk
A magyar katonai repülés átesett a tiizkeicsitség-en. Az a fölényes diadal, amelyet .épülőink az ellenfélen amttak, az egész világ figyelmét a magyar repülés felé fordította. Nem L/üektelen ebből az ai kálómból, ha páVszó-1 val ismertetjük a repülőerők álla\'áno;; katonai jelentőségél és atkalmazátrik módját. • A repülőket a világháború avatta harceszközzé. A "háborús tanulságok és az a felismerés, h.>gy a levegő uf támadási irányt jelent, a repülőgép pedig meglepetésszerűen gyars feU lépést enged meg, csakhamar a repülőerők szédületes fejlesztéséhez ve>etetl műiden államban. Magyarországot trianoni bilincsel tartották ugyan fogva, de a polgári repülés a Légügyi Hivatal vezetésével nálunk is kezdetét vette. ¦
A béklyók tágulásával, majd a katonai egyenjogúság elismeréséi el miit évben kilépett a magyar iépülés is a félhomályból. Magyarország nak ma önálló légihadeicje van. Ls h:»gy ez a haderő mit ér, azt bizonyították a közelmúlt eseményei. j
A légierők a korszerű háborúban döntően fontos szerepet jétszannak. Sokoldalú alkalmazhatóságuk folytán a korszerű harc elengedhetetlen eszközeivé váltak.
A repülőket harcra, felderítésre^ szállításra, összekötetésre, figyelé-ie, valamint légi időjelző szolgálatra használjuk.
A harcot légi és földi célok elteli vhrjo a repülő, géppuskával vagy bombával, A géppuskás harcigépskot vadászgépeknek, a bombázásra 1*. tendezetteket bombázógépeknek nevezzük.
A felderítést felderítő gépek végzik. A gépek egymstól szerkeifttbcn, fegyverzetben és felszerplésben különböznek.
A repülő kiváló összekötő eszköz nagy távolságokra lévő parancsnokságok kőzött. Rádiója révén kiváló eszköze a tüzérségi tflz megfigyelésének és Irányításának, a légi fényképészetnek, valamint az Időjárási viszonyok megállapításának.a repülés különböző magasságaiban.
A felderítő és egyéb különleges feladatra alkalmazott repülök lényegileg a vezetés céljait szolgálják, A harci repülők az ellenség megsemmisítésében vesznek részt, földi csapatokkal együttműködve, vagy önállóan. ,1 ;
A harci repülőerők feladatai az ellenség földi vagy légi csapatai-\'a való támadás, az ellenség közlekedési vonalainak, laklárainik. teícpci* ne vagy egyéb belendezé.éjnek szétrombolása, az ellenség lakosságának megfélemlítése, stb.
De alkalmazzuk a \'épülőkét szállításokra ís. Sebesült szállításra, anyagszállításra, vagy csapatszállításra. E célra vannak különleges berendezésű repülőgépek is. A légierők jövő fejlődésének szempontjából a légi ulon történő csapatszállj-tásoknak különös jelentősége van, mert ez rjton nemcsak a gyors csapatösszevonások lehetőségére van kilátás, hanem arra is, hogy "az ellenséges állam hatáierődítései elvesztik abszolút éitékfiket. Az ellenség területén végrehajtott légi CsapatszálU-
tások Jelenlegi kezdeti megoldásának tekinthetők azok a kísérletek, a melyek ejtőernyős csapatokkal folynak. , i
Hétvége 1939. tavaszán
A week-eud életfeltétele a barométertől függ. Ha a nap kisüt, akkorakár tél van, akár nyár, ctő lehet.venni a s?.ef,esbak kancsó I, (urlsíabotóf, • vádonai v\' hátizsákot, konzerveket, vagy ha kényesebb a fantáziánk, hát volán mellé ülhetünk és a mesoautöbaii 120> as tempóban repülhetünk a vágyak szigetére.
így irják, forgatják képzelik az emberek a wcefcendct, ami kezdődik szombat délutánnal és végzö\'tlk legtöbbször szívderítő hcpienddel, Hogy a valóságban mindez milyen máskép fest, arról most én próbálok kél kis Xilmkocküt készíteni s bepréselem a sok körömrágással kieszelt dajkamcsés vikeud históriák közé.
őnagysága szombat délután
1 • komoly hangon figyelmezteti férjét, hogy ne feledkezzen meg az cstí fürdésről, é;>p ezért Ide? jébcu otthon legyen, mart korán vacsoráznak stb. stb.
A férj természetesei] megigéri, hogy pontos lesz, s mí\\cl szerencsétlenségére ahhoz a kivesző embertípushoz tar. lozik, aki komolyan is veszi az adott szavát, hát valóban\', ha lihegve is, de haza ér Idejében, Sietett, fáradj mégis jókedvű mosoly bujkál az arcán, amit a konyha felől kiáradó Ínycsiklandozó\' szagok; u friss vacsora illata ínég szélesebbre rajzol arcán. A rflrUfi-szoba felől meg álmosítóan ütemes
Izcsobbgas ballatszik s az ajtórésen langyos vízpára furakodik kifelé,
Mint mindebből látható, e«y békés családi otthonban vagyunk\' szombat este. Csak őnagysága hiányzik, de a férjet ez sem lepi meg, hisz, már 10 és egynéhány é\\cs házasok, Nyugodtan leül s vár,\'még jól is esik "egy kis pihenés. Mikor ebhc beleunj, újság után nyúl, de rövid félórai olvasás után ezt is leteszi, talán kicsit gyorsabb s hevesebb mozdulattal, mint ahogy ez jól nevelt férjnek illik, szóval mondhatnánk azt is, hogy lecsapja szegény újságol. Most már mind gyakrabban s morddahb arccal piheg az óra felé. Végül becsöngeti a leányt, dö Mariska megnyugtatja, hogy őnagysága azt mondta", mindjárt jön. Sajnos a férj nemcsak szavatartó, de tapasztalt Cmber is, így hát tudja; hogy ez csak kegyeletes ámítás, hiszékeny férjek számára.
(A konyha felöl már semmilyen szag sem álad s bus. várakozásában a férj lelkiszeme előtt látja a nwgrnerewlclt s élvezhetetlen vacsorál, A rürdöszoba felöl sem hatlatszik már a suslorgó víz ütemes csobogása, Ellenben a gyermckszobáböl annál éktelenebb s minden ritmust nélkülöz fi1 lárma hallalszik ál. Beláthatjuk minden elfogultság nélkül, hogy mindez nem át; lakmas egy megvárakoztatott cmlzer kedélyének a lecsillapítására. /Végre háromnegyed il-dor belibbeni önagy-sága.
- Hát \'ic hol voltál ?
Tévedések elkerülése végett síelek közölni, hogy a [enli kérdést Őnagysága lelte fel hangosan, vádlóan^ az órák óla otthon vámkuzó s újságot olvasó élelu párjának.
A férj nagyol nés s a csodálkozást tói szolid sem tud. Szinte megilletődött arccal néz hitvesére, akiről biz eddig nem is sejtette, hogy mily okos,. Iáin még azt ís tudja, hogy támadni a legokosabb Védekezés. Azért nem kell félleni őt sem. Amiért férfi, t ha lassan is, .no megjön a hangja s mostmár
esflk róvid órnk kérdée n IcIJes ki-ntagyarazkodés, <
-- Ile hat monti) incg végiv, Imi voltai?!
¦ liat.nem mind mondani, - si., rankozik nnirlinirccal tt* assziiny, hogy érled monlem \'ne a liivnlalba, de udii voltai otl. Azlan a Sarkon ósszeialalko/tam égy isineross;-! s az iiU\'géllitotl, hogy mond oiy jó Hitler
vicret,
Csak nCm azl akarod mondani, hogy mosiaiuiig rnondtatV — duhfuig a férj.
De bjoil, t. 1. az UU-t\'i dadog.
esenti, óty tiz s még jó par percig, azti\'iu mogszóla! a férj, a mcgadotl, legyózólt emberck lrangjan:
— Mondi! e] legalébW nzt a viecct!
Idöprognózisj Kévés, borúval jobbára derült Idd várható.
A wcck.eud, azaz hétvégi kűlö-2. nősen igy tavasz felé, máshol sem fest olyan békésen, mint ahogy azt a naiv filmrendezők; vagy álmodozó regényírók elképzelik. Kukkantsunk be pl. e^y kalapsznlonba. Természetes tele van, hisz holnap vasárnap s ha a föld megindul, menybolt megszakad, úi uj \'kalap mégis kell a vasárnapi délikorzóri. Tolhatják a határokat jobbra-balra, tehetnek fogadásokat, hogy mi lesz Szlovákja sorsa s beszélhet Hitler,, amit akar — hát nem mondom, e; is fontos, — de mi eí ahhoz képest, hogy ir.eg lesz-e a kalap, v-agy sem? Ez u kérdés, így szezon elején s hét végén szinte hamleti problémává nitttc. ki magát a hölgyközönség körében, no azért Isten ments, hogy csak egy nappal is hamarabb gondolnának kalapvásárra, hogyne, hagy közben ki-menjen a divatból!\' (
Ahogy benyitunk\' a szalonba, az e|sö pillanatban megilletődve Szegedre gondolunki Igen? ilyen lehetett az is ama bizonyos árvíz után. Később, mikor szemünk már hozzászokik az. eléje táruló látványhoz, meg tudjuk különböztetni a tárgyakat s látjuk, hogy dobozokban IÜu fátylakban s virágokban turkál könyökig mindenki. Aztán láthatunk mindcufélo szlnö lapos és mély tányérokat, rosszul sikerült mértani ábrákat, kínai fccskefószkcl, virágbokrétákat a kupára illesztve s ez lekötve egy égnek álló, jobb sorsra érdemes fátyolcslkkal, Színes hurkák félrebillentve u fejen, lajuóstáhyérók a szemre vágva, stb. stb....
Különös félelemmel nézzük. 0 ka-lapcsodákal s ha ráérnénk, filozofálni szelelnénk, mert azl olvastuk\',, hogy az idén a divat visszatér a nőiességhez. Urain teremtőm, hát a nőisség s a komikum már egy vonalra sü-lye.lt? Uo nem érünk rá elmélkedni, inkább figyelünk s tovább szemlélődünk. E percben Őp a városligeti arénából a Zöli-bohóc fejéről lek), pptt kálapmodell körül foly a vllS:
¦ Nézze csak Nagyságosasszonyoin, ez a legújabb formánk s\'ai ön sopp-jálioz nagyszerűen illik és milyen mesésen áll I I
Ezt ugyan egyikük sem hiszi, dc nem baj, a kalapnak csúfolt valami valóban olyan fantasztikus, hogy ennél megrökónyödtctöbbel Úgysem talál, tehát a hölgy megnyugszik, megveszi, fizet (?) s boldogan távozik,
AJÁNDÉKOZZON HÚSVÉTRA
. AGFA fényképező GÉPET I
2. lek. ISOCHROM filmmel (6X9) 10 pungtt 1 lek. REXOPAN Ilim (6X8) 80 fillér
TEUTSCH GUSZTÁV
fotókereskedésében, modern amatőr laboratórium.
GAZDÁK FIGYELMÉBE!
ZÖLDHITELT
bekebelezés nélkül is, előnyös feltételek mellett folyósít az 1890/1939. M. E. számú rendelet alapján a
lakaipU
rojén az uj kalupkölle mennyel Julii-rista kőlteményie gondolunk). Arca csupa derű és mosoly, de, bah, mi ez) A IkSjos arc hirtelen megrándul, szinte eltorzul, pedig n termeszét rendje s módja szerint inkább növelnie kellene, I)c nem leliet, lo van főzve. Meg", pillantja barátnőjét s lején a Kari óval hcrccglöl ellopott kóisögöl, ami még sokkid, de sokkal komíkusabb, mint az ftvé,
IdÖpiognőzís; Kevés napsülés, utána hirtelen vihar, villámlás, helyi csapa, dék sincs kizárva.
Ki mondja meg ezek után, egy aggódó wcek-eiidzönek, hogy milyen [dö várható holnapra?
FOHHAY ZEEMA
T6I vagy szlovák?*)
A MMagyarosan" e kérdéssel mér II. évfolyamában (1—2. sz. 21. I.) foglalkozó1!, de azt hiszem, nem árt e kérdést u]ra felvetni, mivel az akkori felszólalásnak semmi foganatja sem lett, a a kérdés most éppen idösze ü.
A „szlovák" elnevezést ugyani* a „tót" helyett akkor kapták fel, mikor 1918-ban a tótok állítólag a esettekhez csatlakoztak, s eme „csatlakozó* tót körök követelét érc a „tót" elnevezést msllözték.
Az ugyanekkor kigondolt és mes-tersé esc megvalósított, franciául .Tchéco-Slovaquie" néven szereplő országnak magyur elnevezéséül a trianoni szerződés magyar fordítása a „Cseh-Szlovákor8zág"-ot fogadta el és ezálial a „Szlovákország" és „Szlovák" elnevezések Országos Törvénytárunkba is belejutottak.
Ma mindenki cs.k „szlovákokról" beszél, ahelyett, hogy tótokat emlegetne.
a trianoni szer/ödést most már — hála Istennek — félredobhatjuk. Az állata elszakitott részek visszakerülés: megindult, ideje volna tehát, hogy a külső követelésre divattá tett Idegen „sz/ovák" szó helyett is visszatérjünk a magyar „tót" szóhoz.
A .szlovák" szó használata mellett komoly oldalról hangoztatták, hogy a tótoknak ezt a kívánságát teljesíteni kell. -
Ámde miért? a nyelv szuverén. Hogy valamely nyelv milyen czava-
\'¦) A Magyar Tud. Akadfmfa adja ki a Magyarosan c. nyelvművelő folyóiratot, (egy egész Évre egy pengőért bárki megrendelheti), annak egyik utóbbi (izámábol közöljük a fenti érdekes és időszerű fejtegetést.
_ ZALAI KoZLOHV
Tűz van ..
1939. apxills §.
"QH H koli hmsnalnl, tuzwlyet » alaSmBiff iwtöbben utinc*d»k. ha
•tarli», ÍÁI(lnJomiu&iiU-:t
ARTIN
-W S*»*»*M \'l..-.;í\'\'t\'wt.\' k*t« fcLfl ii,¦¦!¦¦11 jU(int WéTO, nf»dn IuOmum uxttléh letett.
kat használjon, azt megha\'ározni ama nyelvet beszélőknek független szellemi Joguk, s azt nekik más nyelven beszélők nem szabhatják meg. Nem még akkor sem, ha arról van szó, hogy azt a másik nyelvet milyennek nevezzék.
Ez nemcsak elméleti telel, hanem általánosan kövelett gyakorlat Is. A német a francia nyelvben „allemand", az angolban „germán", az olasz ban „tedesco", a tótban „nyemec", s kinek jutna eszébe, hogy mi magyarok ne németekről beszéljünk, hanem „dá;cs"-okról (vagy talán náeUjcs"-okról), És kinek tetszenék, hogy a francia helyett ezentúl azt mondjuk: „franszé", az angol helyett „inglis", az ula;./. helyett „ita liano", vagy akárcsak .talján", a lengyel helyett „polszki" vagy „polyák"? A tótnak „szlovák" elnevezése tökéletesen o yan, mint volná nak ezek a megjelölések.
Miért kellett tehát a „tót" szavat a magyar nyelvből 20 év óta kiküszöbölni? A mellőzésére irányuló kívánság egyedüli okául csak azt bal/haltuk, hogy a „tót" elnevezés sértő, hogy lehézéa van benne. S e tekintetben hivatkoztak ama Ismert mondásra: „a tót nem ember".
Ez a megoldás kicsinyes, komoly emberekhez nem méltói A sérelmezett mondás ártatlan tréfálkozás, talán egyszerű szójáték (mivel a „tot" németit: annyi, mint halott, aki már nem élö ember,, a „lót" nem ember). Alkalmazható rá egy másik, német mondás: „Was siert llebi, das neckt sich".
Hogy pedig ezenkivül van benne valami gúnyos, lenéző, az ráfogás. Ellenkezőleg, ha van valamely elnevezésben csúfondárosság, „szlovákéban van éppugv, mint a „polyákéban, „talján "-ban, vagy a ,dájcs"-ban (p. o. „nhW dájcs"). Éppen a saját nyelvükön hasznait, vagy abból torzított megnevezése az idegen népeknek a csúfondáros, mert hiszen idegen szó állandó használata valamely nyelvben mindig csúfság. Ezért p. o. mi magyarok nem is igen szeretjük, ha a németek minket „Madjaren"-nek és nem „Ungaren"-nek neveznek.
A lisztességes elnevezés bizony a „tőt" és nem a „szlovák".
Elterjedi szóká* volt azelőtt a tótokat, mint atyafiakat megszólítani. Milyen kedvesek Mikszáth Kálmán elbeszélés:!: „A (ót atyafiak". Egyetlen más nemzetiségről sem mondtuk azt, hogy atyafi. Az atyafi pedig testvér, tehát a magyar testvérnek nevezte a tótot már akkor Is. Szlováknak csak akkor kezdte hívni, mikor ellenséggé vált, Ha tehát ismét atyafiságos indulattal fordulunk feléjük, akkor csak térjünk vissza a „tót" megnevezéshez. A „szlovák" legfeljebb a csehtótokra illik, fljok azonban nem atyafiaki
Pölner Ödön
lA hajnali nap bevonta sárga arámival a Tabánt, s az Orom
utca ablakain vörösen állt még
a fenve. Kora reggel volt.
A SzCmelea míg öntögettó a kapukban áiuiott kosarak tartalmát kocsija púpozott tetejére s afelé*-.
csapódé hamut megezüstözte a napsugár, Kifutó leányok dőlték lehúzódó vállal a nap elvi bél: a tejet, a fürge pékinasok, kerékpároztak !1/ utón, hajmeresztő bességgel fordulva he az utcasarkokon.
Szorgos kép volt ez, a sietős reggeli munka friss arca, olyan, mint a mosott fehérnemű: üde és ragyogó, fis béke volt mindenfelé.
Csönd,., csak a Duna fe-lő.1 hallatszott valami távoli, egyre er/i-sődö bugás, liajó.kűxt talán vagy autó-sziréna t Még alig volt és*, lelhető, de kőzetedet! s mire fölügyeltek rá az emberek, már nagy búgva gurult is fölfelé a széles indulón Ogy tűzöl tó-szerelvény. Olyan volt a hangja, mint valami béliemét dongóé, és sikoltások s/a kadtak ki B •zfténalából.
A közelemben váratlanul megállt.
Az emberek aggódva nézlek ösz-
sz«: ...csak nem itl valahol \'ütötte
f»»i taraját a vörös-kakas ? --- Ks nézték a ic.ckWíl kiragyogó óriás létrát, ahogy szunnyadt, hason nyújtózva a pirosra festett automobilon.
A kocsi Taráról egy ember ugrott lo, eiöre szaladt és feszes vi-gyázbán megállt a parancsnok elölt. Az mondott valamit noki s a szerelvény halkan hiigva meguy-dull újra, otthagyva az uttestén lis/Mgo katonáját.
Fiatal gjorck.képü tűzoltó volt.
Alakján megfeszült a szilva-kék egyenrulia, oldalán ragyogóra tisztított ezüst balta lógott % fcke|c acél sisakja alól két tüzes szem nézett körül fltz ismeretlen helyen.
Bs csak állt ott mereven ,megfa-ledkeive még arról is, hogy most már fölösleges a ívigyáxx*.
Mint valami spártai harcos, a fegyelem festeni való arcával, a kötelesség, telj esi lés nyugul niávaV hogy oki megnézte, ujrn vissza-nézett rá és mint szép kéjek mfg-nvugtaló, kiegyensúlyozó hatása Utál), ndntlui derúseblien mentek volna tovább az emberek,
A szerelvény, a következő, melyre valószínűleg várt, talán parancsot továbbítani, vagy jelenteni valamit, késett, a ftalat tűzoltó
Csordás György 25 éves lizedes, a nagykanizsai Oábor Áron lílzér-ezred hő.í haluitjámik holttestét Nagycsütörtökön hozták Nagyberez-náról kis szül Falujába, Esztereg-nyére. Cseh fegyvertől fejlövést kapott és hét napig pihent már a bereznai kalol kus temetőben, ahol katonai pompával adták át a vérrel visszaszerzett magyar anyaföldnek. Ezrede, a közsíg, a tisztikar is ko szoiui helyezett a hős zalai kalona sirjára.
izemé meg elkalandozott és meg. állt az egyik kötell házon.
Egy leány törülte ott az ablakot Jobbjával megkapaszkodott, balja meg láthatatlan; köröket rajzolt a csillogó megérj. Nem is nagyon látta talán, hogy az már úgyis fényes, akárcsak annak u fiatal tűzoltónak a rézgombjai —. ttki ott áll az uton.
Bogár szeme volt á leányunk is és egy elhagyott szép magyar falu látszott a tekíntetélien.
Ahogy összetalálkozott a nézésük, megtapadt egymáson az a négy Szem ós mosolygósra vált az arcuk, mLiit azoknak, akik valami örömöt találtak. Ha nem is épi>cn kincsei, de olyasvalamit, ami i.ekik még talán annál is kü-lömb. fís percekig maradt összekapcsolódva a szemük. A leány keze lassított ni üvegen, tétovázó lelt a mozgása és meglátszolt a karján, hogy gazdája moSt nem \\c]o foglalkozik.
Azután uj Szirénahugás haltat-Kzort, s a legény felfigyelt tA, vörös parancsnoki autó ugrott féléje s háromsziu üzászló csapkodott az oldalán a sebes levegőben, mint valiuni odakényszCrjleit tarka madár.
Egy bmsu-pillantást küldött a lány felé é* már feszesen állt újra, amjkor az autó lassított. A hátsó üléihez sietett és jelentett valamit. De aniig beszélt s a* arca u jiaruncSnokaLnézteaszjeine kétszer is elkalandozott arr-i az ablakra. A tiszt, nOm tudni Őszre-\\ette-e, de indulást mondott, ti is felnézett oda, csak egy pitln. natra és clmo.-olyodotl. Azután el-rolwglak valameiuiyion.
Nem jó nézni a buesuzásokal. Minden bucsu egy-egy erőszakos lénye az éleinek és szomorú. KoKsa n hatásft, mert ahogy mondják — minden ébredés egy kis születés ót minden elválás egy kis halál I S tfllái) én is etszomcf rodlam volna, ha jicni veszem észre, liogy a ó.i tűzoltóm, mielőtt lováob üiduit, gondosan «1-olvasta az utiH nevét is, meg a kapu szamát. Szinte láttam, liogy falta a szemeivel: Hegyalja nt... harminchárom,..! Akiaor pedig bizonyos, hogy vasárnap délután, ugy négy körül orro jár majd újra, csak ugy véletlenül. Vagy nem is véletlenül, hiszen a tűzoltónak mindenütt olt keh lenni, ahol tüx<s vau, ilt pedig ég egy kicsi láng, amit neki kell most már eloltani...
ifj. mutscfientímchűr edvln
¦ Csordás György édesapja 1916-ban mint az egyik kanizsai ezred tisztese esett el a Kárpátokban, nem messze onnan, ahol most, 23 év mullán a hős apa fia is, ellenséges golyótól találva a magyar fö d védelmében esett el. A hös zalai magyar katonának hös volt a fia js.
Családja hazahozatta a fiatal tizedes holttestét, hogy zalai földben, a kis falusi templom keresztjének\' árnyéka alatt pihenjen és várja be
Nagymagyaroiszág feltámadását.
Holttestét otthon ravatalozták fel, és koporpója mellé tették nagyberez-nai bajtársai koszorúit Is. Az egész falu, sőt a szomszéd községek népe is elzarándokolt a hös tOzértlzedes ravatalához, hogy leróják kegyeletük adóját.
Az eszteregnyei temetés ma délelőtt li órakor törlént, éppen amikor Nagyszombat déelöttjén a harangok Ismét megszólaltak a kis templom tornyában, hogy hirdessék a Nagypéntek után elkövetkező Magyar Husvétol. A koporsót a templomtéren állították fel a hatalmas katafalkra, amely kÖiM óriási tömeg szorongott. A község népe virággal és koszorúkkal borította be a koporsót. Nagykanizsáról és Berez-i ái ól is volt ott katonai köldöttiég, a frontharcosok, leventék, Bokán Nagykanizsáról is. A plébános egyházi búcsúztatója és a beszentelés után a katonai parancsnok meleg szavakban búcsúztatta a hős tüzért, majd a község nevében Bánfaly József főjegyző mondott lélekbemarkoló bestédet a község hősi fiiról. Szem nem maradt szárazon. Katonás tisztelgés — és a hőst a könnyező sokaság kisérte örök pihenőhelyére, az eszteregnyei kii temetőbe.
iflIÉ! Mi iillÉi M@ál-cipőt WÉI
Ffcat 11 «.
Vihar a havasokon
A kaabsal lmnték fcnivéti aUaJlia
Nagykanizsa szorgalmas, derék leventéi minden évben sok szegény, mezítlábas társukat ruházzák fel ka. rácsonyra. Erro pénz kell, sok pénz. Ezt is ők maguk teremtik elő. Most pl. húsvétvasárnap ••le 8 órakor előadják a legényegylet színpadán « Vihar a havasokban e. .1 felvonásos, gyönyörű irredenta dalmát, amely a magyarság legégetőbb problémájával,
a román kérdéssel
foglalkozik ós erdélyi véreink felett elkövetett kegyetlenkedéseket is színpadra viszi. A kitűnő műkedvelő gárda lelkes felkészültséggel várja és meg is érdemli a közönség támogatását és ér. deklődését. (0
_ lOtVértM;
/i&ItX b,\'{a * oetmoi tok milita ] |
f \\ «mMrbinlmÍLEíleo)abtiM
9 ^BtiAW 1 btiom/hl». Kom\' mllyw Jót
RSjt, tjjf btvilL — SztknkaSM «í(!m
«IJ# ÜSS!
txdlvényelnek beküldési határideje: saerdc esta
Már az eddig beérkezett rengeteg pályázatból megállapítható, hogy egy versenyünknek sem volt még olyan nagy és szélos rétegeket bekapcsoló sikere, mint a Zalai Közlöny vftsánersenyének, A versenyt a beérkezett tönicges kérésnek megfelelően nem. Zárjuk lo á/hu*vttÍ4«lttt* inal, hanem « bekütdés lötárldcjét húsvét utáni szerdán, 12-én estére állapítottuk meg. így még a Ünisvót utér nl vásárlásoknál is leliet szelvényeket lepecséieltemi. Ennek megfelelően húsvéti, ünnepi szaniunkban is találnak még olvasóink Vásár-szelvényt.
A szelvényeket zárt borítékban .Vásár-verseny, fclirássftl kell beküldeni,
Uri és női divatárukat legolcsóbban
Divatcsarnok, Halmos ás Takácsnál liiíil
Tekintse mag árainkat! m
Ma délelőtt temették el katonai pompával Eszteregnyén a hős kanizsai tüzér tizedest
Csordás György kanizsai IQzérnek at édeaap|a Is a Kárpátokban halt Iiöhí halált
10
ZALAI KÜZLÖNV .
Vasárnap
R110APB3T I.
8 Szózat. - l\'lánn hongk\'merek. - 8.45 Hirck, — 9 Befonná lus Isten-tisztctcl. 10 Cörőgkalolíkns istcn-lisrtelet. - 11 Kgyházi ének ói szentbeszéd. - 1120 Időjelzés, ItlőjárAsJoi-lentcs. — 12.30 Koncert Cuvősz •ncknr.
13,10 Hirck. - U Manyim lmi« i igáiiyzcnckara. 15 Srolnoki Imre előadása. - 15.45 Pécsi ScK\'slyén or-gonál.y— 10.30 nr. Hánkis János elő. adása." - 17 Ilhek szlovák és ruszin ny*h«n. — 17.10 József kir. hcnvg lálwrnagy üdvözli n hazatért Krtrprtl-nljál. - 17,20 Tánekmezek - 18 iciolvusds. - 18.30 RáCZ E\'ek címbeli-
mozik, - 18.50 GöWcty íren elba. szélé-e. — 10.20 Si»rtc fdmenyck. -10.30 A pacsirta.- ftteket jálék három \'elvonásban. - 21.\'.0 Hirck, Időjárás, jelentés, • - 22 A magyar—jugoszláv válogatott ökölvívó mérkőzés kör.ve-titése, HeszélŐ Plubár István. - 22 10 Hírek nemet, olasz, angol ói francia nyelven. - 23 Kóczé Antal cigányzenekara. - 23.30 .SrObö Kálmán Jazz-hármasa, Kalmár Pál énekel, — 0.05 llirek. ( BUDAPEST II,
11.15 A rádió szaloincnekara, 15 HangieuiCíck. - 18.55 Hác* Elek ciinbalmozík. - 10.30 Császár Klek előadása. 20 Miiek. - 20 2» Tánc-lemezek. - 21.35 IdÖjárásjelcntös. — 21.40 Kóczé Antal cigányzenekara.
BÉCS,
0 Zene Hninburglwl. 8.20 Lcmti-i*k. - ».30 Húsvéti dalok. - - 12 Szórakoztató zene. 14,10 Tavaszi dalok és zenemüvek lemCiCk.cn. - 15.10 l\'iluiK\'mezi\'k. - Ifi Dalos, zenés bécsi délután. - 18 Az Alpok énekben ós zenében.. 18.50 Vouósötös. —.20 Szimfonikus zenekar.
Xafonniftflsxereléaek »gyenrur.eza.ti óifcKék
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZ NAI NÁL
Sugár-td 53. m. TtUlon 625.
Hétfő
BUDAPEST L
m Szózat. — Utána hanglemezek. - 8.45 Hirek. — 10 Egyházi ének é> szentbeszéd. - 11.15 Evangélikus is-tentisitek\'t. - 12.20 Időjelzés, id >-járásjelentés. - 12.30 Operaházi zene. kar. — 13.10 Iííírö Perénvi Zsigmond koronaőr üdvözli a hazaiért Káiipát-alját. - 13.20 Hirek. - II llnnglo. mezek. — 15 Hárman mesélnek. — 15.30 Gyermekeknek muzsikál a rádió szalonzenekara, — 10.3O Trócsányi Zol tán előadása. - 17 llirek szlovák és ruszin nyelven. ~ 17.10 Az 1. honvéd-gyalogezred zenekara. - 17,10 Mlaccó János dr- előadása. - 18.10 NylrÖ József városképe. - 10 Karácsonyi Margit és CsCléuyi Józscr magyar ni-lókat énekel, kiséri Sárai Elemér cigány zV»ekaru. 20.50 Heincuiann Ede Jjaz*-zenekara. — 21.40 llirek, id "Járásjelentés. 22 Krnumo Dja-
,:..iiiljeir énekel. 22.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. 0.05 llirek. BUDAPEST IL
11.15 Lakatos J-Tóris eigány/eneknm. 10.35 A rádió szalon zenekara. 17.45 Az 1, honvéd gyabgCzrcd zene-Uara. 18.05 Hanglemezek. — 19 |)r. Szadctzky-Kordos Tibor ©leadása. 10.30 ThCwiCwkJ\'allaphy AU-lft előadása. 20 llirek. 20 20 K«h>r límft és Csilléry Béla dr. zongift*-hc^eilü szonátákat játszik. BftCS.
0 Hajózene Hamburgiul. 8.30 Zenekének. - 9.30 Turka népzene dalokkal. - U Ilandel; B-dur con-eerto grosso, - 12.30 1WJI zene. — 14.10 Kónnvu klasszikus ^c.c - 16 lléesi ie,». „ io. 10 Kí*mvü fuvósze-lie. 2".».;«l Kííiinvu és táiú-r*n ¦
Májusban dönt a belügyminiszter Szepetnek felfüggesztett autonómiája ügyében
Mindjobban bonyolódik a szepetnek) per-halmaiat
A felizgatott szépeinek! kedélyek csak nem (udnak nyugvópontra jutni Eddig mi .(egy négy esetben volt kénytelen Dr. Horváth, a község főjegyzője, fölöttes hbtóságától felhatalmazási kérni a bűnvádi eljárás megindítására azok ellen, akik vele szemben mindent elkövetnek, hogy község-vezető munkájában megakadályozzák. Dr. Horváth főjegyző a már közölt eseteken klvtll legújabban felhatalmazál kért dr. Lontay Alán főszolgabírótól, hogy feljelentést lehessen Szabollcs József gazda elén, aki feljelentelte a főjegyzői, hogy engedély nélkül végeitette a községben az ufea kövezéséi. Megindult az agy kivizsgálása, amely
teljesen igazolta a főjegyzőt. Szabolcs állítása nem felelt meg a lé nyéknek Or. Lontay megadta a fel-lüiiü\'nüi/ást és a legújabb szepet-nekl etet már a nagykanizsai kir ügyészség élött fekszik.
Szepetnek köZB*g autonómiájának felfüggesztését illetőleg még nem történt döntés. Budapest! értesülésünk szerint a belügyminiszter a Jövő hónapban hozta meg dön léséi.
A Járás vezetősége minden emberileg lehetőt elkövet, hogy Szepetnek közéig felzaklatott lakosságának meguzereize az annyira szükséges békét és fielyreáhilsit a nyugalmát.
ids oiatt tönkremegy a lába,
ha nem hord mériékolpőt I Még ma rendelje meg: PAPP OSZKÁR
elpészmsstsriiél, Erzsébet-tér I
(A Zala] KBziCny)
következő száma a húsvét kettős üun*pe után kedden délután a reaf^es időben jelenik meg. Műiden olvasónk-nak, hirdetőnknek és nyonatai Üzlet-leiünknek kellemes ünnepeket, mindannyiunknak mielőbbi magyar feltámadást kívánunk.
— (Iwslts Gyula, nyugalomban)
A vallás- és közoktatásügyi miniszter [wsits C.yula keszthelyi ískola-K\'lügyclÖ, elemi iskolai igazgatót saját kérelmére április i-töl nyugalomba helyezte. Ideiglenes utóda líercy Miklós tanító, lwsits (iyula ne-imsak a zalai tanügynek és a tanítói közr életnek volt faradba la liánul é- eredményesen tevékeny tagja, hanem Keszthely kulturális és közéletének Is, ame)y nyugalomhavojiulása után Is számit a város életében való közre-niflködésére. / s-
— (A keszthelyi Baross)
öiusegélyzö sző\\elkezete május lén megkezdi működéséi. Az üzletrész-jegyzés halárideje április 10.
— (Vitéz Bentzlk La]di)
kormányfőtanácsost, a Nóptaknrék-pénzlár igazgatóját, akit csak a uapokL bon választottak meg a pénzintézeti Központ választmányi tagjává, a Takarékpénztárak és Ilankok Egyesülete minapi közgyűlésén egyluuigu lelkesedéssel a TfiBE válasitoiányába megválasztotta. A rövid idö alatt másodízben túriéul kitüntető országos tisztségrc-omelés elismerését jelenti vlléz Bentzlk I^ajos egyéni rátermettségének és a Néptakarék tekintélyének.
— (A Polgári Egylet)
hésvéthérfőn *sle 9 órator avatja fel új logjaiuak népes\'táborát. Ezeu a családias jeltegfl összejövetelen a régi tagok és ésaládtagfjalk is riszt vesznek. \' r /
— (Ügyvédi hír)
Dr. Kieisler József ós dr. SchJeiffcr Imrc ügyvédek Irodájukat Erzsébet tér 17. sz. alá (Arinuth ház) \'helyezték át.
— (Eljegyzés)
PuFofszky Erzsébet ós Ozorai Ferenc jegyesek. (Minden külön érlesitéi he. íyeit) i ,
— (Htnvéthétffitr tánc n tegtny-egyletbea)
A kgényegykfU ^Ai-da hmi>óthét/ón este fél 9 órai kezdettel tartja •* őszi táncszezon befejezés* után első táno-estélyét, nwlyre szeretettel virja az egyesület tagjait\'és azok barátait. B«-lépődlj «0 fillér. .Pasqualartl jazz., (;)
1^39, áptüis Ú.
Ne törje a fejéi!
A legolcsóbb 1
és legkedvesebb húsvéti ajándék a
Dunántúli"
rum, llk&r, gyumttlcspállnka, brandy.
Mindenütt kérje!
DanántuO U^eg sí-"rTo k^TállMha!
ff
Dunántúli Basdamégi Szaaxgf "r»*"k Sjtasaflmintlté R«. Nagykanizsa, Gitaibd Mrilyné téf-12.
WÉKAaV TESTVÉREK
órás, ékszerest, tittzerész pa „i n Arany- és exüstvésnök Hl-lli /,.
ára, ékuér, szanüvsa legolcsóbb árban
Isvltást, vésést szakszerűen kéczlttbik
- (Képet rendel a város Zábráczky RemecztOl)
A iiagylüuílzsai síülelésa tehetséges fiatal festőművész, Zabrácxky-rteinecz Béla kanizsai képkiállL tása, rajnos, csak crkölt-sl sikerrel Járt. A város vezetősége atoBhwn felkarolta a fiatalon is már jó nevet szerurtt lumlzjal művészt éi képet vásárolt tőle. Hossm évek óla ez az első alkaloni, hogy a város újból képet vásárol, de ert mindenképpen csak helyeselni tudjuk mert Zabráezky-llemecz Béla olyan tehetség, oki megérdemli, hogy szülővárosa fel karolja Zábtáczky-Hc.ineeK rövidesen többéves külföldi útra indul, ¦ ezúttal az északi államok Dánia,.plaa-és Svédország tájait járja be cs minden bizonnyal ott is csak dicsőséget Szeiez a magyar névnek" éi a magyar ecsetnek.
— Hasvét hétftin tánc a Legényegyletben. (\'.)
- (Meghívó)
A Néhai Hlld István Emlékeié Alapított Temetkezési Egylet 1930. április hó 10-án délután 3 órakor tartja xi\'UL évi rendes közgyűlését a Rotgonyl utcai iskola tornatermében, melyre tagjait lisztclettel meghívja az Elnökség. , (:)
- (A Szent Honn Ulnyklnb)
a húsvéti öröm hangulatában, tavaszi vidám műsorral tánccal egybekötött teaestét rundez a Missifósbáz. bon április 10-án, fehérvtjsámap este pontosan 7 órai kezdéssel. Teajegyek ám 60 fillér, mélyet hazafias jótékonyságra fordít a I-eányklub. Ette való tekintettel minél nagyobb számú\'érdeklődési két\' é. mindenkit rnagyaros vendégszeretet lel vár: á Rendetóség, (:)
— Húsvét hétfőn tánc a Legényegyletben. (:}
- (Elgázolta a uját szekere)
Hársing Adám 53 év«s varászlói gazda szekere hazafelé tartott az uton. Egy zökkenőnél Hársing kieseit az ülésből, olyan srerencsétbműl^ hogy saját szekere keresztül ment rajtík A mentők szállították be a kanizsai körházba.
- Ki fás l«g|ol>twn aUiyarerasiirea 7
Nézetünk szerint az, aki a most m<gjelent •N\'agyraagyorország Szakácskönyve -t használja, ezt a gazdagon illusztrált, több mint ezer eredeti receptet magában foglaló pompás kis szakácskönyvet. LucuHus rendéi te sajtó alá ezt a minden háziasszonyt kielégítő, sőt gyönyörköd Vető receptgyüjh teményt. Nagymagyarország szakácskönyvét minden háziasszony rnegrea-delhetl 3 pengő 60 filléres bolti ár helyett 2 pengő 25 finérért, mely ösZ-szeget Mankó csekkrnpon (41,957) vagy utalványon k«U beküldeni a kiadóhivatalba, Budapest, V„ Akudémbi u. I.
— Hasvét hétfőn tánc a Legény\' egyletben, (:)
-llui p««441kóra?
A fűrdőliCiyekrc utazó közönség gyakran panaszkodik, liogj- előre nem tudnak kalkulálni a költségekkel. Ezen segít a világhírű radeinl gyógyfürdő igazgatósága most, amikor lehetővé tesxi, hogy Statbia Radencin — Jugoszlávia legerősebb és Európa második legerősebb természetes szénsavat fürdőjében ... a gyógyulást kereső közönség *gy pausál ősszegért mindent megkapjon. Havi 1500 dinárért -május és Június hónapokban — SW-tlna itadenrin lakást, teljes ellátást, szükség szerint diétát is, az orvosi kezelést, a gyógyfürdőket is megkapj* a vendég és ebben benne ivaonak oulr a kuruua és idegenadók költségei is.
ZALAI KÖZLÖNY
Albánia olasz megszállása a nemzetközi élet húsvéti nagy eseménye
Az olasz hadsereg védelme alatt Ideiglenes albán kormányt alakítottak — A királyi pár é« a kormány elhagyta Albániát — Munkában az európai diplomácia
Könnyen eladható
u jtttt nsig
terjesztésére agilis utat kereteit.
Qrünhut Elemér
villamossági vállalata Dtfh.Ur fi. oxám.
j«r
_ Crtkodteáa Javában tart ¦ ii«zou
A felelte enyhe idölArás lehetővé lelifl, l>ogy ö FéJső Adria legnépszerűbb fürdőhelyén, Crikveulcan a la. nml siCzon erősen kifejlődjék, gz a gyönyörű fürdőhely, nme\'// a magyarok icgke Ives.\'bb teitger|iatti üdülőhelye, a tavasz teljes pompájában kelleli magit. A hajó és autóbusz kj. rándulások a Tapied kényei rties kocsijain minden irányba megindultak, Crlkvéiitoa fétyik leguétíszerubb é< kg. tökéletesebb komforttal felszerelt háia a Fíom Dr. Seidl. közvetlenül a ton^r lóriján, hatalmas park ölén szO:e-ictiel várja kedv.s magyar vendegeit, A Seidl gyógyházban magyarul i,e. szelhet gazdával, személyzettel egyaránt.
— A Magyar Kaltur*
húsvéti száma a katolikus iniclli-geneia társadalmi é-i tudományos seregszemléje az Időszerű kérdések, ro-lianó e*ménjek sodrában. Ho-ndki-vúl érdekes tir. Hadó POÜkórp tanulmánya a Biblia szociális ekeiről, l-\'oly tatödtk az uj számban a fModem fajelmélet és keresztény világnér-d r, tanulmány. Dr. Mlkos szombathelyi törvényszéki biró «Az állam és a gazdasági élet. elmen irt értékes tanulmányt. Szemlék és kritikai rovatok és a harcos tollhegy-rovat gazdagon egészítik ki az ünnepi szám tartalmát. Klófizetés negyedévre 3 pengö. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapest, VinH Mária u. 23.
— A reaul •uto<Mttkál*«Bt
még •* piaJ viszonyok közölt is csodálatosan állja meg a helyét. Sok kellemetlen bcteyégtöl Szabadul meg, lia minden este 2—3 szem Artln-dragéct t«iz be a bélcsatorna tisztítására.
— A tavasat VartlaxtTtii
régí ftatolitó ¦ módszer. A Dannol jó közérzést és fiatalos korcsu t«si. formál ad.
Naptári Április 9. vasárnap. Rom. kat. Húsvét vasárnap. Proteetans Hut-¦ vét vasárnap. - Izr. Nizaa hé 20. — Április 10. hétfő. Rom kat Húsvét hétfő. Protestáns Húsvét hétlö. — Izr. NIsau hó 21. — Április 11. kedd. Rom. kat I. Leo. Protestáns Leo Izr. Nlzan hé 22.
tiő;mi:,díi nyitva reggel 6 órától este 8 ötéig (héttő, Baerda. péntek délotaa kedden tféH ttan iirttcn«k.\'.
AU luliokat evett vagy Ivott és ezért rosszul érzi magát, annak egy pohár természetes „Ferenc Jöaael" kcaesllvix igen gyonan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a beleit és fe»frissIII egé« siervexelét Kérdezze meg orvosát.
OLCSÓ ÉS JÓ borotvák, ollók, konyhakések, zsebkések, hajvágó Képek, alpacca és nhrám-acél evőeszközök
láloD Testvérek-ill
vathnlSk.
ErM*>M-tAr I. «*
Országok voltok — nincsenek. Naponta változik Európa (érképe. Ahogyan nialejlU\'k országok, észszerű-ség és történelem elleneié, ugy eltűnnek. Vér nélkül, báborrj nélkül Az -aj Bu\'ópa egyensúly-tör vényét megbontotlák a világháború utáni békék s most az egyensúly telyiy-áJlilásának forrongó korszaka köszöntött az öreg kontinensre. S addig nem szűnnek nisíg a fesztlltsó-gek, mig az Igazságon alapuló nj el\'cndczödés müve a Djna-medencében is, Magya< ;Mf,zág számára is meg nem hozza a trianoni jjsUzj mord jóvátételéi.
A legújabban tó\'tént változás at európai térkép Balkán-sarkának nyu gatl szélén, az Adiia partján történt Albánia nagypénteki olasz megszálláséval. Az 1,0000000 lakosa kis jÓték-prszágbt, szemben az olasz) lenge ipar tokkai, 31.000 lakosra fővárosával, 10 kilométeres •vasúthálózatával* és ami a lényeg:— tengerparti kikötö-elödéivel tegnap óta olasz katonaság tartja megszállva.
Mór az elmúlt héten suttogott a nemzet közi hir-benak olasz—albán összetűzésről, egyebekről, de ezeket a hűeket nyomon követte a cáfolat. Nagypénteken napfelkeltekor pedig
az albán part kikötőiben mindenütt olasz ősapátok szálltak partra.
Ellenállás nem volt másutt, csak Dumzzobnn, de ezt az olaszok hu-tnnrostn ártalmatlanná tették. Valo-ua lakossága olasz lobogókkal várta amegszallókal. Az
Albánia olasz megszállása megélénkítette a nagyhét-végi diplomój clal tevékeny :-óget. Londonban és Pédsban mozgalmas tanácskozások! sorozata követte az alábinal eseményeket. \' |
Halifax angol külügyminiszter elhatározta, hogy hétvégi pihenője -megszakításával az ünnepeket Londonban tölti.
Tegnap délután a londoni olasz ügyvivőt fogadták a külügyi htval.il-ban. Tpea londoni román követ egész délután a külügyi hivatalban tartózkodóit. Délután 1 órakor meg. beszélések folytak a török nagykövedet és a bulgár, valamint a jugoszláv követekkel. i
Párjsban Borniet külügyminiszter fogadta az angol nagykováiét.
Angol jegyzék Rómában Rómában Ciano gróf külügyminiszter fogadta az angol nagykövetet, aki kormánya nevében Írásbeli megjegyzéseit nyújtotta át. ciano megadta a nagykövetnek a szükséges felvilágosításukat és biztosiláso-kat. , ;
Államtanács Belgrádban
Jagos/Javia élénken, de nyugalom* mai fjgyeli az cteniénycket. Ajz oiusz kormány előre értesítette a belg\'ádl kormányt a tervezett lépésekről és azóta is állandó összeköttetésben állt a j-jgoszláv kormány-nyal. i I
Belgrádban mér tegnap délelőtt\' Összeült az államtanács 0 kül- és belpolitikai helyzet inpgtárgyalusá-; ra. Az államtariAcsrót hivatalos je-
albán kormány Eibaohanba menakült.
Tiranában pánik-hangulat uralkodik. Geraldlnc királyné, aki a napokban adott éleiét az albán trónörökösök, a görög határon levő Florina vá. rosba utazott, 200 kilométerre Tiranától, j
Zog király megnylttolta a börtönöket — mondja egy olasz jelentés — és azok lakóiból Összeállt bandák próbáltak meg ellen talmi az olaszoknak.
Drjiazzoban a helyrét zavaros. Az illeni volt lendői\'biztos a liari rádióból felszólította a lakosságot, hogy ne szegüljenek ellent a megszállóknak. ( [
Baijbót érkezett jek^ntés szetfint a Zára hajón i I
500 olasz menekült indult el Albániából Rómába, kőztük több sebesült. Albániában ugyanis má\'\' egy hél óta erős btasz-cllehes hangulat kapott láb\'n. Ezt a hang-jl it.Jt Zog király és környezete szította. ApriUs -1-én, a trónörökös születésének örömére rendezett ünnepi felvonulások és katonai parádék már ere**
olasz-ellenes tüntetésekké fajultak. Közben a németek ellen Is tüntettek.
Ugyanezen a napon "Zog király a rádióban Is heves támadást intézett az olaszok ellen. Az albán nép többsége, olasz Jelentés szerint, királyának ezt ti inagilu-láát nem helyeselte. „ I
leülést nem adlak ki.
Hollandia készenlétben
Hollandiában teljes nyugalommal fogadták az élményeket. A kormány néhány part- és határvédelmi intézkedést foganatosított A tartalékosokat, akikből a part- ós haláa\\ védeein kiegészül, flgyelinezlellék, hogy legyenek készeniétben. A holland miniszleielnök és küiügyminisz le<\' belgiumi üdUIésükot jnegszaki-tották és visszatértek Hágába
Mindenki utazik
Beck lengyel k ül ügy miniszter útban van hazafelé, Varsóba.
Gafenou román külügyminiszterei utazót\' Istambulltó.
A dón miniszle<eliiök Páaisbi érkezett. H-ingí-ulyozzák, hogy mint niagáneiuber pihenő^aton van. Meglátogatja Parisban León Bkim-ol is.
V. Gayda cikke a megszállás hátteréről
Vi\'ginlo Gayda olasz publicista >Természetes tény« chnü cikkében foglalkozik az albániai események-
kel. Az olasz lépés, írja, a béke és rend helyreállítását jelenti Albániában és nem szabad, hogy megzavarja a jóvlszohyt a szomszédok között. Jsme\'leti a cikk Olaszország gazdasági segitö kezét Albánia felé, nmikor p(. 10 milUó franknyl olasz pénzzel alapítóitok, meg az albán nenízeli bemkot és öÖ~100 millió frankót adott kölcsön Olaszország albániai közmunkákra. Z<jg király mindezt olaszelLenes intrikákkal viszonozta és éppen a legutóbbi időben egy meggondolatlan katonai ícvvci veszélyeztelte az olasz érdetekei és a szomsiédok békéjét. 01 asa ország -- irja G.tyda - nem szándékozik ctnyomni az albán népet, tLsz> leletben tartja annak érdekeit é» nemzeli szíikásait és megindítja az albánokat a nemzeti elöaehaladásrjt-Já.i. • i , 1
Hidat robbantottak, egész éjszaka lövOldOztek az albánok Tiranában
1 Róma, április 9
Éjjel háromnegyed l-ifcor a következő hivatalos jelentést adták kl az nlbánial e:cményekről: "t «
Tiranában a helyzet telje; en zavaros. A rend felborult és az olasz követség körül egész éjszaka vad lövöldözés folyt. Timim lakossága csak délben értesült az olasz csapatok partraszállásáról és az albán király meneküléséről. Zog király cWak időt nkárt nyerni azzal, hogy Gera minis7.1ert és Kckrí ezredest aznlasz csapalok parancsnokához kü\'cltetái-gyalni. t j \'
Amik-n- a köldóítseg másodszor ment Daruzzoba, az albánok a Íí|ra-na—du\'azzoi hidat levegőbe röpitelték. Ez azonban — mondja ahlvat.i-. los Jelenlés — nem akadályozza meg nz olasz csapatok előrenyomulását.
Ideiglenes kormány alakult
Tiranai jelentés szerint felelős tényezők a király el minek ülése után ideiglenes kormányt alakítottak. Az
uj kormány a fascizmus és az olasz csapatok védelme alatt ?11.
Zogkirály csapatai (mindenütt fosztogatnak. Az olasz követ és az albániai olaszok a követség épületében eltorlaszolták magukat, ott várják, meg.a felszabadító csapatokat.
Mussolini állja a szavát 1
. Bari, április 8 Durazzo volt prerektusa rádióbeszédében felhívást jntizett az albán néphez, amelyben a\'ánvjtat arra, hogy Zog király olaszellenes magatartásának következménye oz ol;isz megszállás. Mussolini bcblzonyilolta, — mondja a felhívás - hogy cfizinle barátja az albán népnek és szavát most is állja : Albániát erős ésfüg-getlen állammá akarja fejleszteni és csak az albán nép érdekeit nézi.
Az események hatása a nemzetközi életben
üíadalkapnval fogadja Nagykanizsa d] főpasztorát a város határában
Bérmálásra
aláalÉkfárajak huj Milli.
ée szolid árban
Bárány István ékszerésznél
kaphatók H«i»yH.-st3.
Pcgindnl a Credo nagy szervezési munkája
A nagykanizsai egyesületek között számbelileg is első helyen áll a katolikus férfiak hatalmas, erős szervezete, a Credo,, melynek tagjai a lánsaf-dalom minden rétegéből rekrutálődimk. A legszebb és legnemesebb demokratizmus uralkodik a Credóban, Az élen járó vezető férfiú, az egyszerű gyáramunk ás, a törvényszék bírája^ a kftni-zsai kisgazda együtt vau soraiban. Célja katolikusabb és magyarabb magyart nevelni, a katolikus éidckekórt minden vonalon sikra szállni. Vagyis a katolikus tábor élcsapata, harciigár-dája a Credo, amely a mai kóndmó-nyok. között országosan nagy és fontos missziót teljesít. Távol áll minden napi politikától és mégis az egész magyar társadalomba belekapcsolódik, hogy érvényt szerezz; a Keresztnek. Hogy diadalra jutt^\'r. a krisztusi eszméket, hogy ott legyen nündcnüU és őrt álljon a katolikum védelmében. Hogy harcos katonája legyen a szent-istváni állameszmének, liogy a templomból kivigye a kereszténységet és annak etikáját az egész magyar nyilvános és közéletbe. Hogy mindenütt a kereszt igazsága legyen uralkodó a családban csak ugy, mint a gazdasági és inagánéletbcn. Hogy. a kereszt mindent átaJJáró ereje uralkodjék nem \\zeten és népen és mindenkinek megadassák a krisztusi igazság: uündCnki élhesse, a maga békés, boldog magyar életét a kereszt oltalma alatt.
A nagykanizsai Credo csendes, de annál hatékonyabb munkát vé(ez. .\\em dolgozik reklámmal, felvonulásokkal, de erejének ós szervezettségének tudatában ott van mindenütt tagjai érdekében és azoknak védelmében is. Percek ulatt tudja mozgósítani a maga erőteljes szervezetét. És v«lc a szervezet férfiak százezres országos tömegét, ha ezt a helyzet és n katolikusság érdeke ugy kívánja,
Ez a katolikus szervezet most folytatja hálózatának további kiépitését, további zászlólxmtásál helyben és vidéken. Komoly időket élűnk. A kereszt és katolikum érdekében mindenütt megépíti a me^u őrtornyait, felgyújtja a maga őrtüzeit, elhelyezi a maga előretolt őrseit és részt vesz minden közéleti munkában a tántoríthatatlan magyar szeretet minden ál-dozatosságával és keresztény testvér-szeretetével.
Kibontja magasan lengő zászlaját, amely nem más, mint a *npgyíu\' nemzeti trikolór, rajta Oz igazion megntái-sithalaUau kereszt és táboráig hívja a katolikus férfiakat, a gerinceseket, a magasabb eszményiségért hevülő magyar testvéreket akik velo együtt küzdeni akarnak a szenílstváni Nagy-inagyarországérl.
iA nagykanizsai Credo szeretettel hivja zászlaja alá a hü és meggyőzöl ós ¦m katolikus férfiakat!
Aki megérti a Credo-toborzás óriási jelentőségét, azt Szeretettel várják. Je. lentkezzék a rk. egyiiazkózségi irodában a főtitkárnál.
1.1 (B. R.)
Két hét uralva érkezik első izbena veszprémi egyházmegye uj főpász-tora egyházmegyéj6tek legnagyobb városába, Nagykanizsára, A tóm-ka th. egyházközség és a hivatalos vá ros máris készül arra, hogy áz aj inegyéspüspökőt a hagyományos ünnepélyességgel és meleg szeretettel fogadja.
Dr. Tóth Tihamér megyéspüspök udvari papjai kíséretében április 22-én érkezik ajtón Nagykanizsája. A
Annak őrömére, hogy a \' magyar honvédség ereje és a magyar feltámadásba veteti hit felszabadította Kárpátalját és n-jszin testvéreínketj * nz Országzászló Nagybizottság el-rendeltei hogy a húsvéti feltámadáskor az árboc c^acsára kell felhúzni ;iz összes oKszágzászlókat.
A: jendcletnek megfelelően nagy-t szombaton detutén Nagykanizsán is felhúzzák &í. ünnepi selyemzészlót az árbócrad csúcsára, hogy a Meg-i váltó feltámadásának ünnepén hir-
A Magyar Dalos Egyesülciek Országos Szövetségének választmánya és művészi bizottsága együttes ülésén elbírálta és díjazásban reszesüel-te az lí>36 és 1938 évi dalosverse, nyék időközében kiváló teljesítményeikkel kitűnt dalos egyesületeknek általános működését, lehet n dai-kjltura terén való olthonl fejlör dés nunkájéí és annak kifelé való megnyilatkozásait. Ennek az Ítéletnek alapján o választmány és u művészi bizottság egyhangú határozattal a nagykanizsai Zrínyi Irodalinj és Művészeti Kór Vegyeskarát a székesfehérvári dalosverseny kultúra?* lis csoportjának csoportdíjával tüntette ki. Ezzei a díjazással is kifejezést adott a Szövetség a nagykani-zsul Vegyeskar elsörendüségének.nr szagos élenjáró voltának, elismerve egyben, hogy a kanizsai Vegyeskar a dalkultusz mindennapi munkájában is példaadó a magyar vidék da-loíegycsületel számára. Ez a kulturális díj egy művészi kivitelű, hatalmas dufos-pajzs, ezüst alapon, m\'/my
Petőfi atea sarkán a város ünnepélyeién fogadja Zrínyi Miklós városának földjére lépő föpásztort\'ésolt hivatalosam köszönti. Diadalkaprj alatt küldöttségek várják a püspököt, aki itt átszáll a ncgyesfbgatba és ezen teszt meg az utat a városba, a plébániatemplomba, «henr.ét iő-vid odorácló rután szállására hajtat.
A kétnapos bérmálás részletes programiját legközelebb közöljük.
rjéssB a visszatért magyarok és a megnagyobbodott ország boldog örü inét, mintegy kifejezve a .hiiet ¦ •Revjrrcxit Hungária Aéterna* - Fel témád az ó\'ök Magyarország !
Az országzászló húsvétvasárnap\', déMg maiad a csúcson, akkor ismét felárbocra engedik, mert milliók várják még a felszabadulást. Ezekért vállvetett munkával, összefogva, magyar öntudattal és bensőséges hittel dolgozzunk tovább !
babérkoszorúval körülvéve, az ezüst lanton a színesen zománcozott kOro* nás magyar cbnerrel. A kitüntetés nem csak Kettfng karnagyé, nemcsak dalosaié, hanem egész Nagykanizsa kulturális színvonaláé.
Élénk széf, felhősehb idő, több helyen esö és xívatsr lesz, a hőmérséklet lassún osökken.
A. Meteorológiai Intézet nagykanizsai mflgflgyelőAUomáBa jelenti i
Hőméraéklet tegnap este 9 órakor: -f-160, ms reggel +12-0. délbea +24 2
(Kanadák 00%..
1939. iptilla 6,
Sakk-hir
<A nagykaniisal iMaröray. Sakk Kör rendeaésében az iparoskör, helyiségében lelwnvolifást nyert a .Vókásv. kupa\' 1039. évi birtoklásáért folyó II. o. verseny, melyen az eddigi versenyeken még dijat nem nyert versenyzők vehettek részt. A verseny érdekes é* szép küzdelmet hozott, a benevezettek majdnem teljesen egyenlő játékerőt képviseltek. Végleges eted-meny a következő volt: 1. Bnán r,, 2.—3. Vékásy ós Morgenslcrn 3 és ifj ponttal.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
8569/1939.
Tárgy: Vágóhídon osuesytm trágya értcKetltése.
Árverési hirdetmény.
A várót i közvágóhídon folyó évi áptilis hó 1-tÖI október hó l-ig ösazegyüleralö trágyát folyó hó 13-an déli 12 Órakor a helyszínen eladom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági biva\'al ad.
Nagykanizsa, 1939. április 4.
io» Polgármester.
Nagykanizsa megyét v.Ui s polgármesteréi ól.
5923/1939.
Tárgy; A volt pécsi 8. honvéohuizár-exred ttalékmuvének feiállltáis.
Hirdetmény.
A volt m. klr. 8. honvédtraszár-ezred emlékművének felavatása f. («1 iníjiiH hó 21-ín, a „Hőeőknap-Jáii" lOrlínlk meg Pécsett. Azok, akik e kegyeiden ünnepségen réwt-vennl szándékolnak, [elentaék be volt ezredtársuknak, dr. Fraknól Zoltán ügyvédnek (Pécs, Ferenc Jó-zief-ut 13.)
Nagykanizsa, 1939. április 1. looi Polgármeater.
8539/1939.
Tárgyi ANagykanlaiaa epülö Renil-oraegl Sxékbia villanyazarető munkálnak, továbbá daraaiéntllzeléaíl kályhák bcmclBCítncli vállalatba adása.
Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény.
Alulírott a lenli munkák közül a daraszénlltzelésü kályhák beszerzésére nyilvános Írásbeli versenytárgyalási, a villanyszerelő munkákra pedig Zslavármegye területére korlátozott nyilvános Iráibell versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat Nagyíunfzsa m. város iktatójába kell benyújtani vagy postán beküldeni 1. évi má|us hó 9-ének déli 12 órájáig. Ai ajánlatok felbontásának ideje ugyanaznap 12 óra, helye a városházi polgármesteri hivatal. A részletes versenytárgyaráit hirdetményt a helybeli városi mérnöki hivatalnál (Városháza, II., 26.) lehet megtekinteni és a kiírási müveletet beszerezni. A vidékre való postai elküldés esetében felül-bélyegzi II válaszboríték mellékelendő.
A lervek ugyancsak a városi mérnöki hivatalban megtekinthetők, további felvilágosítások ugyanitt kaphatók.
Nagykanizsa, 1939. április 6.
Dr. Krátky látván s. k. loo, polgármester.
ffiTFSITPS A nagyérdemű közönség szíves tudomására MlItUMLOl hozom, hogy » Mawktawk aVast tuManm ¦••ausllitottam és ennok keretén belül kirakat kUilllAu»al kapcsolatos akciót rercdnxafa. — Ozletezorzöm látogatásaival a mintaképeket bemutatja megrendelés céljából.
Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását A kiállít**, rmdtum:
w^^mhMa& luitu éj mm
I
Pollale! : Fö-ul 7 az. Telefon : 5-33.
^álcsics514^\'" Fest, tiszti
Húsvétkor árbóc-csucson leng a nagykanizsai országzászló
Iüri és női divatárukat legolcsóbban Divatcsarnok, Halmos és Takácsnál iÉÉriaí. Tekintse meg árainkat I
Kulturális csoport-dijat kapott az Irodalmi Kör Vegyeskara az Országos Dalos Szövetségtől
1939. április i).
A ZALAI KÖZLÖNY
„VÁSAR-VEHSENYE"
Alulírott cég e szcliény lepe-csétclccévcl igazolom, hogy
üiíá
aki -"Ica sí.
alán lakik üzletemben egy pengő ériekben vásárolt.
-v Pecsét Iiclye.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6658/1939.
Sorozási hirdetmény.
Felhívatnak az !918. ívben szüleiéit állltískötf leiek, lovábbá azok az 1917. is 1916. évben születeti álli-táskólelesek, valamint ai állitaikOte-les korból már kilépett azok az 1905-1915. ívben született hadkö telesek, akiknek katonai szolgálatra való alkalmassága végleg még ntm blráltalott el, hogy a f. évi tavaszi lé-sorozás folyamán katonai alkalmasságuk elbírálása végett, ai állandó lakhelyük szerint Illetékes so-roziblwttság elüt jelenjenek meg
Hadkötelesek az állandóan az ország ItrOIeién lakó azok a lerílak i», akiknek állampolgársága nem állapítható meg.
A sorozásra való megjelenés !i» telezettségének elmulasztása törvényes büntetést von maga után.
A sorozás helye a Rozgonyt-utcal elemi Iskola, Időpontja f. i. május 4-lke és 5 Ike, naponta reggel 8 órától.
Azok az 1905—1917. évjotyam-bellek, akik még sorozáson nem voltak, a ftnllektől függetlenül f. évi május nő l-ig jelentkezzenek a Nagy kanlzsa m. várost is járási katonai parancsnokságnál is. (Városház, Horthy Mlklós-uli bejáró, 11. em, 4. a/tó.)
Nagykanizsa, 1939. mire. 21. ui Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
EmtiiiiuTiiti! Mima lamini
MENETRENDJE
érvényű 1938. október 3-tól.
Erxséttnt-Mr—Va*ntAH«MsA«
Vaiutállomitra t!rzsét>et-térrc
4M
li-zii TN SM
h-m
13»
14-00
II«
im Uto
20M 22 2« 2JM
Latanyai manatrtind
uiMiirfii.i. a4a n^„i„hiL m. ím
Lecjuíaba?
A tiranai börtönök lakói kifosztották a királyi palotái is
fcgyw.ezlc. A bevonulás után az olaszok azonnal kezükbe veitek a posta ós a rádiószolgálatot.
Tirana, áprllh 8 Clano gróf olasz külügyminiszter magavezette "epüiőgépén Rómából ma déJelött Tirana fö\'é repült. Az üibán főváros felett egész alacsonyan szállva meggyőződött arról, hogy a vámsbau rend van. Mhtán látta, hogy az olasz követség épületén is olasz zászló leng, nincsenek tehát veszélyben már a tiranai olaszok, nem is szájlt le, hanem visszalépőit Rómába.
Az olasz csapatok ina délelőtt 9 óra 30 perckor elérték az albán fővárost.
Ugyanez a Jelentés közli, hogy Stninatl ezicdes vezetésével egy csendőr csapat a várost meg Qzolasz csapatok bevonulása előU megtisztította. Erre igen nagy szükség volt, mert a börtönökből kiszabadult cső-celék vad fosztogatásba kezdett. Ez á banda nem .íz olaszok ellen fordult, hanem elsősorban a tiranai üzleteknek e^et^, de kifosztották a tiranai királyi palotát is, valamint a hercegnők palotáit is.
A csendö<század a bandákat le-
Anglia az angol-olasz egyezménnyel ellentétben állónak minősítette Albánia megszállását
Róma, aprili* 8 A rómal annoi nagykó\\«t Ciaoonal
tett laiogatiteakor kózflKc a,. Bngol fel.
fogfist, amcly szerint Albania meg.
szallasa ollcTitélbeji ali a* olasz-angol
banili cgycrménnyel.
Ciano grót vaiaszaban bizlositotte
az anpol kormányt, hogy Olaszországot őszinte békeszándék halja ál, do-kénytelen volt megvédeni az olaSí és az albán nép érdekolt az albán kormány rövidlátó politikájával szemben, amely nem a nép érdekeit nézve romlásba vitto volna az országot.
Zogu király a hegyekben ellenállást szervez
London, április R A londoni albán követ táviratot kapott Zogu királytól. amelyben a király közli, hogy a* ellenállás ostare
szervcüCttebben folytatódik. Ô maga a liegyckbe vonidt, itt gyűjti össze csapatait és gerilla harcokba l&\'zd,
Betegszállító autón tette meg Géraldine a 260 kilométeres utat
Fiorina, április 8 Geraldin albán királyné kétnapos kisfiával ós a hercegnőkkel megerko-zelt a görögországi Florinába. A gyen-mekágyas fiatal királyné betegszállító
Butón telte meg a 250 kilométeres hegyi utat. Rendkívül legyengülve és megtörve érkezett meg, hordágyon vittek szállodai szobájába, s állandóan orvosok tartózkodnak íncllvtlc.
Berlin véleménye az olasz lépésről
Berlin, április 6 A német sajtó részletesen foglalkozik nz albánfai eseményekkel és rámutat arra, hagy Olaszország teljesen helyesen és Jogosan járt el. A Völkischer Beobachter, igy ir: Ainá-ni-a önálló nemzet) létét Olaszország nak köszönheti. Zug király is Rómának kőszönheii, h->gy egyeduralkodó lett, — ezt azonban az albán király, ugylálszik, elro\'ejtelte. A király és környezete most meg akarta fosztani »z olaszokat legelemibb jogaiktól,
ami azért is veszedebnet jelentett) mert a nyugati demokrata államok minden kis hasadékot meg akartak szállni, amely a tengely körül mutatkozol. Ezt tették Németországgal szemben Csehországi! ál, Romániában, Lengyeloi-szággal és Litvániában és -ugyanezt éiezte mosl Olaszország Is Albániában.
ürömmel látjuk, hogy a tengely déli társa ugyanolyan kemény elszántsággal" küzd Jogaiért, mini Németország.
Két hétre behívták az olasz tartalékosokat
I Róma, április 8 A kormány rendeletet adott ki, a melynek értelmében M napi fegyver gyakorlatra behívja a tartalékosok
egy részét. Behívás alá esnek azok az évfolyamok, amelyek >i legutóbbi időkben nem voltak még fegyver-gyakorlaton, i

Aláírták Spanyolország csatlakozását az antlbolse-y vlsta egyezményhez
Uilbat. április R A spanyol és az olast kormány megbízottal ma BDbaoban megegyezést írtak alá, amelynek értelmében a nemzeti Spanyolország csatlakozik a bolsevistaellenes egyezményhet, Az
eredeti iierlin-Kóma.Tokio háromszöghöz, mint ismeretes, legutóbb Magyar-ország csatlakosott, most pedig nyugaton Spanyolország.
A spanyol háború mértege
Madrid, április 8 MegállapítóUák, hogy u nemzeti Spa. nyolors/iÍH a közel három éves bel-háboruban egymQUö embert veszített és 120 millió fontot áldozott a b ., i
¦ill:u.\'ni. f I I
40 gazdasági népiskolát állit fel a knllnszmlolszter
Budapest, április 8 Homan Bálint kultusz miniszter húsvéti nyilatkozatában kitelentelte, hogy a kormánv 40 gazdasági népiskolát állit fel. Az a szándéka, hogy ezt az iskolatípust fokozatosan kiépítse és a földmlveslfjuság részére az elemi iskola után ezt állítsa az ismétlő iskola helyére.
Programba vette a polgári Iskolák fokozottabb kiépítését Is, valamint tárgyalások folynak a nemzeti Sportcsarnok felállítása érdekében, A felvidéki Iskolatípusokat egyelőre meghagylak, a ruszinfö\'di helyzetről egyelőre korai volna nyilatkozni, — mondotla a kultuszminiszter.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST mt
VIII., Cukouy-u. 14. iJ.nm.li Színháznál
Ciliid! szálloda a viroi azlvében. Újonnan berendezve, központi fűiéi, hideg-meleg folyóvíz. Bgyigyu uoba P , kétágyas P •—
GÖring útban hazafelé
Firenze, április 8 Göring porosz miniszlcrelnók felesége kíséretében Firenzébe érkezett, (lő ringek többhetes olaszországi pihe. nösz&badság után most induhiak h&ta.
Angliában októberre várják az általános választásokat
London, április 8 Chamberlain miniszterinek megbízta Palrik (..owOrtct, akit nemrég a sajtó és propaganda szervek óléro álliUdt, hogy kezdjen egy hathónapos er;>s
propagandabad járatot a m\'m/.eli kormány népszerűsítésére és \'inegcrÖsitó. sere. Ebből poütikai kóröklKai arra következtetnek, Itogy Cliainberlaui mi-niszterclnök októberre általános választásokat akfir kiírni.
: a ZALAI WÖZLÖtiy
KT ÍRASSA/
ZALA? KÖZLÖNY
Ktezönetnyllvánítái.
Mlndacon jóbarátaink és Ismerőseink, kik felejthetetlen drága : Jó Édesanyánk, anyósunk, nagy-I anyánk, ltletvo rokonunk temétá-ttéa mogjelenósükke! vagy barmi más módon mólysé-ge* gyéazunk-ban ontoznl szívesek voltak, fogadják ezúton la bálás köszönetünk küolezeset
Sátron Ymr»no.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik drága hatoltunk Láng Miksa
Iemhíkérrtk áldozvii, Jóleső részvétükkel leikerestek, ezulon mondunk háláa köszönetei.
8>v. Unt mkUaé, Dr. Havas Bála ia cmládja
ilutltlaiijitt! faltra I
Vargánál
Kiváló munkai Olonó Arak I
Hirlky M.-nt 1!. Iliii.yu.ly-u. IS.
Női nadrág... 1.20
tői
Ntíi kombiné.. 2 30
Nöi harisnya.. 1.40
Kutikiiiök
3.10,,
Boxretikül.. .5.00..
Bőrkesztyű. 3.90,.
II
EztoUI.SI «Suini «öl-, ferii- a. ,yor-
a.kdlv.tclkkck
líll.i.io mlnoiegbeb l.golcaóbba.
Brónyal Divatház
Itrtkj Slklói-st 1. Ilim
Molnárok figyelmébe 1
Vámfeljegyzési
vagy
Várwserekönp
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Jiiftóiu, km MsüW
Pk. öOtt/1939. m.
Árverési hirdetmény.
Dr. OHrtDcr Antal nagykanizsai ügyvéd által képviselt tUv. Oroszvár* Qyuláné *i. Ráci Aranka nagykanizsai lakos livira 380 peagó 71 f illír töke ás tObb kii ve téléi járulekai erejéig » "sgyksaizsal klr. Járásbíróság 1938. évi 3335. saimu végzésével elrendelt kielégítési vegrehajtía folytán végrebaltáit mnvedökftl 1939. évi március hó li-én lefoglalt, 1140 P re becsült ingatagokra a nsgykanlitsl kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az érvéréi el rendelte Ivén. annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. (j-ti nlaplána feni megnevezett s i foglalat! legyzókoiyvböl kl nemttlnő mis foglaltatok Javára is it árverés megtsitását elrendelem, de csak ina az esetre, ha kielégítési joguk na Is fennáll és ha ellenük haliiBíló batilyu igéaykereset folya-autbaa nincs, végrh. szenv. lakásán, Nagykanizsa, Magyar-u. 05., majd folytatva Sormás községben leendő megtartására határidőin 1939. ávl április hó 17. napjának CdelelÖtt 9-11 órája tüzelik kl, amikor n bíróilag lefoglalt bútorok, szikvíz-gyári berendezés, islf, kerékpár, lorak atb. Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek késipéiizllzetés mellett, esetleg becs-áron alul Is el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül rsn, az 5610/931. ML \\\'.. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy tizedrészét bánatpénzül leteszik. Nagyksnizsa, 1939. évi márc. hó 29 én. Elek László
1021 klr. blf. vígnhijU, utl.it blriíiid klkBldalL
APRÓHIRDETÉSEK
kpiúhlrméa alts rulnua t* bammaa 10 "6l* •0 llltar, mlndan lovjlbbl uA ü lil.ir, halkoinip tO «ólg «0 flimr, mlndan további ko 4 fill ar.
Allas
Onyassai biztosítékkal állandó alkat-
maxisra áru-eladáara krreeek. Rólaletea ajánlatok: Méhessel, Budipest, Arany János-utca I. 984
Qy.rm.kLAny lelvctellk Szemete-ulca -l/l), alatt. Ugyanott egy gyerrnak-kocil eladó.__1017
ADAS V*TBL
2 drb csukott aui.MAIy.nl* és egy
saivó nyomó kot olcsón eladó. Kaufmann Manó, teletoa 222. nr»
TliiH aUinsa kapható Belezne! faszer és csemege kereskedőnél Sugár-u. S3. Teleion 625. 997
Jókarban levő auz«m4l>»MftA eladó. Nagykanizsa, Horthy H.-ul 19. 10M
RdMafakardk tílgjtiból da.abon: ként 20 fillérért kaphatók Dukász Ferenc fatelepén. 1016
Ha.aáalaa kllofjstalzn állapotban eladó, (lrüiiliut, Deák-léi 2. 1014
Alig használt .PJ*th-3.llll»- autó .1-ad*. Flezcb, Csengery-nt 7. 1013
Városi Szeszfőzde
valódi öreg 1935. évi termelésű Kajszin barack K8rte> Meggy Szilvapálinka
Kapható minden aiauXDzte.ibea és u fAnle det.ll üzletében palackozva Nagykanizsa, Báthory utca 4.
Gyártmányai *iiég: Magaafokss Jkainaláai Borpárlat
továbbá
TSrkSIy- és SeprOpálinka
Nagykanizsa Megyei Város Gylimölcsértékesitö és Központi Szeszfőzde Vállalata
Bor- és GyQmöloBszeazfózdéJe.
Telefunken
Orion
Philips
Standard
Eka
mackók
legolcsóbb árban
rendkívül kedvező részletfizetésre, régi készülékek becserélése
SZABÓ ANTAL rádió üzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Hirdessen o Zolái Közlönyben
1 ""-"\'-"\'""^--ri-i-ri\'ri\'i\'i\'i » i vrrrririvrnnrirmi vjíjvijijuu
1939. áptllla 9.
rmismmmvs
Jókarban levó lckele>I.U) eladó Teleki, ut 50. 1005
í.akAű OzurrHCLrisÉo
aáöywHsíÉiá6i öanzkorutoitoa I. enielell ikás, Csenjeiy-ul 14, kiadó. 3
Utcai »gy.at.b4. lakás kiadó máltts l-re. Caengery-nt 80 Bóvebbet bizmes-leméi. 083
Csinos kétszobás, elóaiobás IsrikA. vta. vezetékkel raijus l-re kiadó. Sogár-nt 93.998
Kélsiobás laké. májúi Csinyl Uszló-titca 16.
kiadó 1018
Kétszobás utcai éfl egyasobza udvari lakás má|ua l-re klmté, Szekeres Józesl-utu 38. 1011
K»et6aM«aMt» «meleti fakae máta* l-ri kiadó Ensébel-ter 2. fedeklodnl a ház. inoaturnél.l | 1009
BÚTOROZOTT SZOBA
a.«.r.».lt szoba aá|aa l-re kiadó. Batthyáay.utca 10. »\'
HÁZ ÉS INOATLAN
B.lat.eik.r*aB>a>aK. emeletes. 6 uo. bás, komtortos. ville klllinó karban Islá. nyosan, kedvezi llzetésl fellételekkel elido. Erdeklódrd leaet: Hltelbsnk MarcaU._9!\'
Méau.t.. magáo- él bérházakat, azólót, földet, rétet olcsón, esetleg rész-liiirc Is köaveUt. Papp. Teleklnt I
öaszkomlorloa modem hau« koayha-kerttel és gytlmolcaóiul vennék elólcjgcl és lakbér latorlcsatéuel. KOr]egyiö Szenl-adorlán. WW
........ jmUMI---- ...........
tételekkel tladó, balatoni villával ekeard-hetó. JózmI lóhMcefut 53._i™
riai\'l.nal Ml, kivándorlók eladjuk lartaiuuialakat. Van Maliik klubb-nagyobb adómenlea nudiazobia, caaládl- és bérház, üzlolházak, enelstes, földszintes. Bérbe, adó tOrdöszobia rruaéntiaz. — Kizárólag megblaollunk rloiváth közveUló, Susár-ut 42 l02*
Egy aaép modem, részben adómentei ká», egy hold gyümölcsössel, • vaws legszebb részében eladó. .23000" |eHj|é" kladóhlvaUlba. 1057
KÜLÖNFÉLE
MlndoinajnO vlzvazeUkl csövek, tMK tiizäugy^k és csapok gyári áron Jerau-Beknél Brasilial-tér ft. 1009
Muta- Mayk.BSU.I t Féoyképezó-gípek ke:ue.zise 5 hétre 1 lek. ftlm.tl. 3 P-töl Vastagh fényképész éa lotó azak-Uilelába., Pó-ut 10, Csengery-at I., n" gyeleaa 1 az advarbaa.
K«ll*>a<tal4.kaHr villanyit legolcióo-ban átazereÍDentsch Usalo vlHamOisáíl Vállalat, lleák-tér.
Mindennapi levelsaéaUSI ösaaegjüttörl báltasal, régi vagy u} Umegekel, gjait és kttltöTdlt, TeloazuitoM gyűltem*-nyékei barátikor megvételre keresek. — Uaibailla U)oa, s Zatfl Köalöny I aza-kesitóte. erdekWdnl teliét telelőn 1* KJ vagy személyesem mindennap d. n. 8— I óm ktwXI.
193} tojjjj 9
ZALAI KÖZLÖNY
MaféfcSÉiiiái
Un
Alapíttatott 1845-ben
Telefon: 31. és 2-61.
(Városház-palota)
Telefon: 4-52.
Melyik ?
„CilllOlf
vaav
Reíent"
a legjobb
férfi- ás n0t kerékpár.
OIoBón ¦"éwsBwfifÜEatéar\'ti} la kapható i
Szabó Antal
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
[Pératian kedvezmény a Zalai KÖ2sl5ny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi lekvésll
István király Szálloda
(VI..,, PadmaanioKky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerüli olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 azázalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortta! (hideg-meleg folyóvíz, központi füles, telefon, Ilit stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A szándékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, jaelyetaZalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Nagykanizsa megyei város polgarmesierélői.
7158/1939.
Tárgy: A hadkötelezettséggel kapcsolatot kedvezmények.
Hirdetmény.
Közhírré ieszem, hogy a hadkö-telezetlséggel kapcsolatosan a családfenntartókat, öröklött mezét gazdaságok birtokosalt .papokat és pap-jelölteket, továbbá a több katonát adó családokat megillető kedvezményben való részesítés Iránti kérvények, nemkülönben a tartalékos tiszti kl-
JllkÉÍ
illó Vállalat
Nagykanizsa
Telefon: 2-61.
nnBii
képzésre Jelentkezés elfogadása iránti kérelmük az érdekellek részéről az Illetékes sorozó járás polgármesterénél nyújtandók be. Az érdekeltek tehát tartózkodjanak ily kérelmeknek közvetlenül a honvédelmi miniszterhez leendő benyújtásától, A honvédelmi miniszterhez közvetlenül benyújtóit kérvények ugyanis érdem-tegei tárgyalás nélkül vissza fognak küldetni — illetékes elsőfokú elbírálás céljából — az elsőfokú közigazgatást hatóságokhoz, ami által a kérelem elintézése ceak felesleges késedelmet szenved.
Nagykanizsa, 1939. mára 22. mi Polgármester.
Divatos m m éis íí\'stí %*> í P Q csak ugy
hu 1 Efiyedűruslfá R^HHBf / márkával WSbtSSbWJ veszi : Bittér Divatház
49
198500?9
»9
zalai közlöny1
1938, áprilli 9
I m nti © st y © i akarókpénztár
N
ALAPÍTÁS! ÉV 18S6.
n
TELEFON 25. SZÁM
Betéteket előnyösen kamatoztat, kölcsönöket nyújt ingatlanokra, árukra stb. kedvező feltételek mellett.
Általában foglalkozik minden takarékpénztári és banküzlettel.
lafRAVAVOLGYI BEMUTATÓ
HELYISÉGE SUGÁR-UT 2.
vlllamosvllágltásl és erőátviteli
kérdésekben díjtalan szaktanáccsal rendelkezésére áll
Hibajelentések, áramszámla fizetések, költözködés! bejelentések
Ipari, mezőgazdasági és háztartási villamoskészülékek, motorok, szivattyúk Világitótestek, csillárok
havi részletfizetési kedvezmény I
Iniol-Ianar lik 11.
NAGYKANIZSAI FIÓK Fő-ut 4. sz. Telefon; 154.
Központ: Budapest V., Vilmos császár-ut
32.
Alaptőke és tartalékok;
40 millió pengő
Vidéki fiókok: Békéscsaba, Berettyóújfalu, Debrecen, Győr, Kiskunfélegyháza, Makó, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Sopron, Szeged.
^MAj KOcLüNY
Nagy választék! Olcsó árak!
Néptakarékpénztár rt. Nagykanizsán
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányintézete Nagykanizsán Csengery-ut 4. Telefon: 126. és 20. Táviratcím: Néptakarék
Betéteket a legjobban gyümölcsöztet Kölcsönöket a legjutányosabban ad A banküzlet minden ágával foglalkozik
FUTURA R.-T.
zalamegyei főbízományosa. Telefon 196. Minden fajta árut és terményt tárol
Érdekeltsége a Mezőgazdasági Közraktárak rt. nagykanizsai telepe Csengery-ut 111. (Sörgyár) Iroda: Csengery-ut 4. Telefon: 197.
Tikiríki.
Alakult: 1870.
Telefon: 43. és 49.
i
i
Saját tőke: 1.600,000 P. Betétek: 2.000,000 P. Kölcsönkihelyezések állománya: 6.000,000 P.
Elfogad betéteket kamatozás céljából takarékkönyvekre, folyó- és csekkszámlákra.
Leszámítol váltókat és közraktári jegyeket.
Foglalkozik a bankszakmába vágó mindennemű üzletek lebonyolításával.
Nagykanizsai Közraktárak R.-T,
nHBVfunnizsH
Üzemban: 1899. óta
Egészséges, száraz, szellős raktárak
Mindennemű mezőgazdasági termények
Előnyös tárolása és előlegezése
Gabona- és iengeri-száritó, mehanikai M árpa-tisztitó, tökmag-polirozó és egyéb g gépekkel legjobban felszerelve
Reexpeditió, olcsó díjtételek
Csillárok,
falikarok,
éJleliszekrény-lámpák
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. un
Ofc&pnhjct ^ aafamczíkan KÓtakoxTialik
ZMJU KÖZLÖNY
fOUTIKAI WftplLfiP. : „Ml|uiui|l«. T. HigykilIlM". Falait, küulo: IllaJ Klr.ly. Nyomatott i ¦ ,.mi,ii<uí|I a. t. iinuiw
¦ y«aáijík4a Ka,,kaaliaaa
(Nronaditrt Ma, lalaj «,„„,,
86
79. Évfolyam 82. szám
Nagykanizsa, 1939 április 12. szerda
Ara 12 HU.
POLITIKAI NAPILAP
fcoltuKW} é» ttuMUnbl: FU 5. tóm.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
UJ ORSZÁGÉPITÉS
Irta: dr. vitáz Bodroghközy Zoltán
Előfizetési ára: egy hóra S pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kíadóhivMatl lelcfon: 78. sz.
Két fontos tényező vizsgázott a magyar történelem számára az utóbbi hetekben : a magyar diplomácia és a magyar hadsereg. A világ legfontosabb pontjiiiii ; BöJ^ni-i beii. Rómában, Varsóban, Parisban, Londonban Washingtonban a lehető legmintaszerübben funkcionált kül-politík: J szervünk : diplomáciánk. De mintaszerű volt a magyar külpolitika őrhelyeinek mi-unkája Belgrádi-bari, Bukarestben és Pozsonyban is. Egyébként nem történhetett volna meg az a villámgyors csc\'ekedet, a melynek keresztülvitele h:>nvédsé-günkre várt. A magyar közvélemény az elmúlt hetekben kevc;.et tu dott arról a fürge, rendkívül tehetséges, a legfinomabb műszernél is érzékenyebb apparátus működéséről, amelyik az előbb \'említett városok külpolitika posztjain folyt le. Csáky István külügyminiszter .külügyi bizottsági beszédében őszintén feltárti ennek a diplomáciai ittunká-nak lefolyását. Most, hogy ezek az erőfeszítések világosan állanak a magyar közvélemény előtt, nyilvánvaló lett, hogy a magyar diplomácia a szó szoros értelmében véve, egy keskeny ösvényen vezette át a magyar nemzetet ahhoz a ponthoz, ahol a magyar katona szeme előtt feltá-ajlt Szent István birodalmának történelmi határa s azon örökre meg is vetette lábát. ~ A magyar nemzet büszkélkedhet ezzel a diplomáciai karral, amelyik hosszra két nehéz évtizeden át szőtte a magyar igazság gondolatának hálózatát, véghetetlen türelemmel, szívóssággal és olyarj tehetséggel, amelyre büszke lehetne bánnely> nagyhatalom anyagi erőkben nem szűkölködő diplomáciája. Külképviseleteinknek ez az eicdményd-js munkája bizalommal és tökéletes megnyugvással tölti el lelkünket, mert behízonyosodblft hogy a rég], monarchia-korabeli, ben nünket mindig elsikkasztó diplomácia helyébe kitűnő diplomatagárda került, izlg-vérig magyar diploma-Iák, akik nemcsak feladataikkal van nak tökéletlen tisztában, de i azokat a legpompásabban meg fel oldották.
Emellett, a nagy szei\'emi ¦ erőtényező mellett, szembcötic*Ln erőssé és értékessé fejlődött hadseregünk. Amikor a magyar ^hadtörténelem olyan e.c(et tud folmutaní, hogy a magyar honvédség a riadókürt szavának elhangzása rátán alig néhány óra elteitévei, irtózatos hófúvásban, járhatatlan utakon, valóban e ak ;< lelkesedés tüzétől hevítve, felhághatott Uzsokra, Vereckére és Ökörmezőre, fei teell jegyeznünk, hogy itt csodálatos fegyvertéiinyel álljuk szemben s ennek értéke annál na-gyobbb, nvert katonáink alig hathetes kiképzés utón indultak meg a nagy feladat végrehajtására. Ezt másként elképzelni is lehetetlenség volna, ha nem tudnánk, .hogy e inogott a hatheti kiképzés mögött olt találjuk a legeldugottabb magyar
községek szabadtéri síkságán gyaH korlátozó serdülő leventéket, akik a világháborúban résztvett, ma cívll-"uhás őrmcstei-ek, tiszthe (jelesek, hadnagyok fegyelmező és oktató munkája által a legjobb katonai előkészítést nyeiték a cselekvések órájára.
És most nem kell-e rámutatnunk arra a bomlasztó kritikára, amelyik —¦ jói emlékezünk még egy időben oly megújuló bliájgatásban részesítette a leventeintézményt. ÜO nem Kell-e hálatelt szívvel gondolnunk azgÉra a kiváló, nagy férfiakra, akik egy éwei ezelőtt a milliárdos befekletesi program gondolata* vaj állottak elő i annak fókuszában magyar hadsereg modernizálását éa kellő súlyra való emelését Állították ? Egy esztendő sem mull el ivót* ós a magyar hadsereg az egész vüég csodálatát vívta ki fegyvertényeivel, í [
És amikor a magyar diplomácia, és 11 magyar hadsereg c jói megérdemelt dicséretét zengjük, térjünk rá a magyar belső politikára és társadalmi életünkre.
Gróf Te\'cki Pál niiiiiszlerclnök az Egyesült Keresztény Ncnueli Liga közgyűlésén a keresztény és nemzet] iiáiiy-fogalmának éa lényegének ma gyarázati közben kiemelte, hogy az ö\'szeonilás óta politikai éetünk éa társadalmi munkánk ebben az eszmekörten zajlott le. A szemünk elölt lépegeti húsz esztendő sok magyar gondolatot őrölt megédos kenyérré, de sok gondolatunk vált szecskává Is. Legelőször az integri-
tás gondolata ömlött el minden magyar lelkén. Majd a revízió programja öMött konkrét formát és ehhez a gondolathoz már külföldi nagy erő-lényezök is csatlakoztak. Emlékezzünk csak azokra az időkre, amikor az eisö tavaszi napsugár éltető melegével hatott a magyar szivekre M\'usscüinl kijelentése : "Hogy semmiféle szerződés nem lehet sJrkfl egy nemzet számára. De mily felemelő volt a lesújtott \'magyaiság számára egy angol uj ságfejedele mnek egyetlen cikke is, amikor a Daily Mail két milliónál több példányában megmutatta a világnak Magyarországba lyét a nap alatt. Ezek voltak a mra.-gyar revíziós gondolat e.lsó fecskéi De hol voltunk még ez aspiiá-\' elóink legcsekélyebb perfektuál ás á-tói! Nem lehetett mást tennünk, minthogy külpolitikai programunkba a kisebbségek védelmét hslyez-tük. Talán száma sincs .annak a sok beadványnak, amit idegen rjraiom alatt élö magyar véreink juttattak ei és amit mi fennen támogatóink Genfben az előtt a nemzetközi fórum előtt, amelyiknek munkája eláporodott a panaszok és követelései meg nem hnllgatásfiboji. Majd u nagy német nemzet vezére, Hitler Adolf hozta tudomására a világnak, hogy a német birodalomnak szüksége van az erős c% független Magyar országra. Ekkor azonban még szo. ros volt a kisantant bilincse körülöttünk. Kémei itt nyüzsögtek közöttünk és a legkisebb inegmozdulásun kat is, mondvacsinált f egy ve\'szárításokat, stb., casus belli fenyegetés követte. Az egymást követö,m-igyar kormányok minden igyekeznie arra irányult, hogy a belpolitikai életben egységet alkotva, lehetőség szerint összefogják a nemzet erőit. Sikerült
is Magyarországnak olyan jó hírnevet tenemtenl, hogy szállóige lett a külföldön : Magyarország a béke és a nyugalom szigete. Ezt a megértést bizonyította az a vái«tJairjl, hirtelen fellendült idegenforgalom, a melynek következménye lettsa helyszínen szerzett tapasztalatok alapján IdaiakmH \'külföldi jóvélemény ráfiunk. Az Isten által adott néhány esztendei jó termés, bölcs külkereskedelmi szerződéseink révén és a kirívó szociális nehézségek leküzdésévei gazdaságilag .megerősödtünk. Az adók példaszerűen folytak be az állam pénztárába és elérkezett az Ideje annak, hogy Magyarország az egész világ csodálatára egymilliárd pengőt szavazott meg hadseregte*}-íesztésl, gazdasági és szociális igények kielégítése céljára. Itt tartott a nemzet abban a pillanatban, amikor ütött a \'cselekvés órája.
Az elmúlt esztendő szeptember hu vátdt kezdve a legutóbbi mozgalmas hétig, film pergésénél gyorsabb ütemben Zajlottak le az események. S ma ott tartunk, hogy a Vercckei-szorosb-m a magyar Himnusz hangjai szólaltak m?g nemcsak magyar, hanchi ruszin ajkakról is. A\'z integritás, u revízió és a kisebbségeket védő magyar gondolat után, \'elérkezett a magyar beipolilikai és társa-daJmi élet immár legfontosabb, feladatához. Átléptünk egy uj stádiumba : az újra felépítés korszakába.
Uj orszá gépi lésről van szó s amikor ma tele vagyunk örömmel és jobb a kedvünk, mint tegnap yol(, ne lendítsen ki egyensúlyunkból még>em a túláradó érzület, hanem forró munkakedvvel, de hideg, reális fejjel lássunk neki hazánk ufjá való felépítésének derekas munkát követelő nagy feladataihoz.
Lázas órák az európai fővárosokban és a Földközi tengeren
Róma, április 11
A bu-véti ünnepek alatt teljesen bo fejeződött Albánia megszállása. Zog király csapatai megadták magukat. Cianó gróf vasárnap délelőtt Tiranába érkezett ós fogadta az albán nép hódolatát. I i
Durazzoban eltemették a 8 olasz hősi halottat, akik a partraszállás
során meghaltak
Zog király vasárnap utolérte a igö\'Ögorszagi Plorinában Gern\'Idin \'ki ráíynét és tovább utazott vele SzáJo-niklbe, mnjd La\'ászába, ahol az éjszakét töltötték. A királyi pár és ki* sérete Egyiptomban \'fog letelepedni Geraldin királyné állapota nem ad aggodalomra okot.
Lázas munka Londonban és Parisban
London, április 11 A húsvéti ünnepek alatt élénk diplomáciai tevékenység folyt Londonban és a többi európai, sőt az amerikai fővárosban is. Chamberlain még húsvétvasárnap visszaérkezett skóciai hétvégi pihenőjéről Londonba, ahol délután összeült a birodalmi véderótanács is.
Közben az olasz követ tájékoztatta az angoi kormányt és leszögezte, hogy az olasz lépés Albániára korlátozódik, tiszteletben tolják Alhánli
függetlenségét, valamint a földközi-tengeri angol—olasz egyezményt.
Hétfőn rendkívüli minisztertanácsot is tartott az angol kormány, amelyen .i I
Görögország megsegítéséről
is tárgyaltuk. (Görögország rugyani* 150 mérföld hosz/jságban határos Albániával és az albán hegyekről Korfu szigetét is ágyúzni lehet. Ez-zci kapcsolatban Bcríjnben és Rómában oiyan hírek terjedtek .cl, hogy,
Korfut angoi tengerészcsapatok száll ták meg, ezt a hbt azonban London cáfolja.)
Az angoi alsóházat csütörtökre összehívták. ! i
Páds, április ti
Parisban ugy tudják, hogy Angiit és Franciaország >kötelezve van< arra, hogy Görögországnak biztosítékot nyújtson. Ezért hasonló egyezményt kötnek ^víq, mint Lengyelországgal, Parisban ma minisztertanács lesz, holnap államtanács.
Parisban a legfelsőbb haditanács, ülést tartott és messzemenő katonai intézkedéseket határozott el.
Belgrád nyugodt, Románia ís Hollandia határmegerősltéseket rendelt el
Belgrád, április ti A jugoszláv fővárosban továbbra nyugodtan Ítélik meg a megváltozóit balkáni helyzetet, de nagy ér>
ZALAI KOZLÖNV
193$ át»l)l>.j2
deklödéssel várják n nagyhatalmak és Görögország köbölt kötendő egyez menyi.
Bukarest, április II Károly román király Dobrudzsái,.. ¦Mliizotl, hogy !1 határ megerősítésére kivezényelt csapatokat megszemlélje l Hága, április jl A ilémetalföldi kormány mozgósl-•otta íi határvédelmi cstfpatokafj Hangsúlyozzák, hjgy ez az Intézkedés nem a legutóbbi eseményekkel, hanem az általános európai helyzet-lei áll közvetlen összefüggésben.
Amszterdam, április 11 Coiijnholland inhuVürtea\'lnök kedd délben rádiónyilatkozattal! okolta
meg a m^zgóMtást. Hollandia mondotta - egyik oldalról sincs ve. -zélyeztetvc, s ha enifc\'k ellenére moz góMtoilu hntí\'i\' védelmi isapataii,/ csak azt akarja még jobban kihhng-sjlyoziii, hogy meg akarja védeni semlegességéi és függetlenségét.
Amerika nyugtalan
Washington, áprlU; 11 Hull külügyi államtitkár ujabb nyilatkozatában közölte, hogy Amerika gazdasági köreit- az európai helyzet rendkívül nyugtalanítja. Az európai tőkemenekülés n vásári ól; épessógt-t erőben c-sök ken lelte, ami az egész világon érzékenyen fogja érinteni az
árakat.
Anglia készenlétet rendelt el a Földközi-tengeren
London, ápriüs 11 Az angol kormány ma Ujabb minisztertanácsot itart. A Japok rámu-tatnak arra, hogy az angol kormánynak |_ ,
48 órán belül a következő kérdésekben kell döntenie : ,
1) Az angol-olasz Földközi tenj gen Cgyemény érvényességéről, Ez ügyben ¦— mint beavatottak értesülnek — i.. ;
Mussolini személyes üzenetet is -küldött Chamberlain miniszterelnöknek.
. 2) Görögországgal és .TörÖjíország gai kötendő két, esetleg háromoldalú védelmi szövetség. 3) A spanyol helyzet.
1; A romániai helyzet.
5) Védelmi \'intézkedések a Földközi-tengeren. ; i | >
-\\ lapok ez utolsó ponttal kapcsolat, ben jelenük, hogy eitk as Intézkedések a legnagyobb titokban és a.lehelé k-g-
gS-orsebban máris megtörténlek, Tudják például, liogy ai egész főldktfei tengeri angol haderőt átcsoportositot-lák. .Málta szigetén a partvédő legénységei fegyverbe SDólitotlák, « cirkáló raj pedig utnikésícn áU, Máltába rendelték a tuniszi hajóhadat is. Ugyan-csak szikratAvirón parancsot kapott a gibraltári angol flott" is, liogy négy órán liclúi Jegyen indulásra készen. A tengerészek kősóit acélslsakökat és gázálarcokat osztottak ki. i
Más hírek is megerősítik, hogy a fold közi tengeri angol és francia hajók parancsot kaptak, hogy hagyják el az olasz kikötőket ós egyelőre még titok-baj] tartolt helyen ialálkozzannk.
Románia már hajlandó visszaadni Dobrudzsát?
jLondon, április u Mint egy Ideérkezett magánjelen-lés mondja, ma Bukarestben olyan hirek terjedtek eí, hogy Románia a megváltozott balkáni helyzetre való
tekintettel ma már hajlandó visszaadni Dobrudzsát a bolgároknak. «
E lapzártakor érkező magánjelen-tést hivatalosan még nem erősítették
meí- . , l "., \' i
Törökország nem vesz részt block-polltikában
Ankbra, április 11
iA lörök parlamentben formás re rjü nyilatkozatot olvaslak fel, amely s*e. i ml mindaddig, mig az ország függetlenségét nem \\*szeUyczleti valamilyen akció, Törökország távoltartja magát minden blocktél. Egyébként minden intézkedés megtörtént Törökország függetlenségének megóvására, — mondja a nyilatkozat. <
^ Róma, április u
Olasz politikai körökben nem hiszik, liogy az albán lépés miatt sor kerülne az olasz—angol föUlközilen-geri egyezmény falbontásara, olasz-ország fascisla hidegvérrel várja az eseményekét.
A sajtó < Háborús rémhírek — Papiros-háborúk- ús linsonlóknak nOvczV az angol és amerikai sajtó és rádió rémhíreit. Leszögezik az\'olasz lapoK,\'
i*ogy \'.ii
Olaszország nem gondol gö-
rög területek megszállására.
Hangsúlyozza azt is az olasz sajtó, hogy Jugoszlávia liidjci, mit jelent az olasz barátság, épp ezéVl nyugodtan nézi a balkáni eseményekiel.
Ezalatt Távolkeleten...
( Tokjo, áprÜis-ll Honkongi jelentés szerint ujabb jja-pán csapatok .szálltak pavlra az angol területből mintegy 1 mérföldre. A hir Angliában nyugtalanságot keltett.
Gyomor-, bél, vese-, máj- Ls epehólyagbetegck szívesen lixnak reggelenként egy-egy pohár természetes „Ferenc József" kejerüvizet, mert annak hashajtó hatása gyors és biztos, Igen enyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg orvosát.
„A szerelem ügyvédje" cimü filmet nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol kl előfizetői között.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygóit: Kanitur Ernő, Hajcsár-utca 4. Nuzsy Stefi, Sugár-ut 26. E heti nyerteseink ismét a közönség kedvencének, Dániellé Dar-rieux-nek, ennek a tehetséges fiatal párisi színésznőnek legújabb filmjében gyönyörködhetnek. A film elme: „A szerelem ügyvédje", bemutatja keddtől csütörtökig a Városi Mozi.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra közfljtt átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosultak *a nyereménylegyekre, ha előfizetésükkel hátralékban nincsenek.
Feltámadás estéjén
a Kárpátokból hozott fenyőkoszorút tettek le az országzászló tövébe a hazaérkezett tüzéreink
Nagyszombaton este jött ii hl., hogy a Ruszinföldön díciö-zi karcolt nagykanizsai tüzérek egyik ütege negyed 10-kor megérkezik. A telefondrótokon és szivek rádióján szétszaladt a hir a városban, sokan otthagyták vacsorájukat és siettek az mszégzászló elé, merj ugy jött a hir, hogy Nagykanizsa város vezetősége olt akarja fogadni hazatérő hőseinket. Negyed tízkor már tiszti családok és a polgár] é\'el sok képviselője csoportosult az oiTOágzász-lÓj körül, Gazdag Ferenc püspöki tanácsos a Legényegylet ifjúságával dísz-menetben hozta az ünnepi ország* zás/Jól, felhúzták azt az á\'bóc-c-sucsra, hogy \'Feltámadás ünnepéi) óit hirdesse: megkezdődött a in.igyur feltámadás is. A nehéz selyemzászlót a téren egybegyűllek Himnusza és könnyeinek csillogása kisérte n zászlórúd égremulaló csúcsáig. |
Aztán hosszú várakozás követkor zeit. Az (lleg megérkezett az áll.>-más\'r.i, de sok időt veti igénybe a kirakodás, felcsomagolás. Tizenegyre járt, mire Célharsant a Csengery ut vége felöl " bevonuló üteg Irnm-bit.iszava és lovalnak ütemes lépései, i
Az árboc-cxieson lengő zászlólia, langyos tavaszi szél kapott bee. A sziveken végigfutott az ü-öm remegése, í .
Negyed tizenkettőkor az országzászló előtt megállt !1 hazatért üteg, Székeiy hadnagy ütege. Nem hiányzóit belőle senki. A, katonai jelentés után felharsant a legényegyleti ifjak kóirjsn : [
— Éljen a magyar hadsereg ! A közönség lelkesen ünnepelte hazatért höaelnkct, akik nevében két tüzér máaféiinétercs. balalmas fe-nyokoszo\'fJt tett le az országzászló tövébe. A koszorút a Kárpátokból hozták tüzéreink, kárpáli fenyőből fonták. S amíg most letették, a téren összegyűlt tömeg meghatottan énekelte a Magyar Hiszekegyet, az üleg pedig »imahoz« tiszlelgett. Akinek szivc-lelke van, nem f"gja eze. kel a pillanatokat elfelejteni...
A város közönsége nevében dr. Hegyi Lajos polgár inesierhelycile.i köszöntötte a hazatért ütegét.
¦ Pár hete, mondta, hogy a város közönsége büszke örojrranei Irjcsu-zott tőletek, amikor a legfőbb Hed-jiiink parancséra elindultatok a magasztos küidetés\'c, amit a Gondviselés Juttatott nektek. Elindultatok, hogy a Kárpátok bércére ti tűzzétek
fei u magyar lobogót, amit őseink-ezer éve tűztek oda s amely m«S| már nem fog eltűnni óraiét ;öhi többé. Büszkén és bizakodással bocsátottunk akkor ulm benneteket történelmi utalókra és tudtuk, hogymind nyájatok szivében olthatatlanul ég a hazaszeretet lángja, mindnyájatok szeme előtt a hős Zrínyiek szelleme lebeg utmutalónak. Mikoi* elmentelek, aljg pór óra múlva már lélegzetvisszafojtva Testük !1 híreket,hall. g.ittuk a rádiói, ¦ & hirek mind ar-.01 szóllak, hogy ti magyar férfiakhoz méltóan tei}csiiett<-rjek a rátok bízott hősi feladatot. Büszkén jés hálával gondoltunk rátok minden pillanatban, amikor ti odafenn a természet vtszorttagságaí közepette hu-lált megvető elszántsággal küzdőt-letek az ezeréves magyar határért éf eredményénekkel a nemzetnek hlrl és dicsőséget, kifelé is elismerést és tiszteletet vívtatok ki. Hálás szeretet-lei fogadunk bcnnetekBt most is, « mikor Krisztus feltámadásának estéjén a magyar feltámadás első hírnökeiként helyeztelek el a Kárpátok bérceiről hozott koszorúi az integer Magyarország nagykanizsai szimbóluma előtt. Mindnyájunk iclke csordultig tele a II megb^rifiléstekkiel] köszönettel és szeielettcl. Ezekkel az érzésekkel mindenekelőtt a megdicsőült bajtársak emléke köré fonunk koszorút és n tiélekre, akik mind hösők, mind a magyar kötelességteljesítés vilézel vagytok,
Székeiy hadnagy válaszolt flz üdvözlésre : i ;
— Köszönöm a poigánmestchelyet tes rjmak a város közöllsége íwvé-ben hozzánk intézett szavait és remélem, hogy a magyar hadsereg a Jövőben is teljesítheti kötelességét.
Zengett-zugott a ténen a magyír hadseicg és a kanizsai legények él-teté c, miközben a kárpált fenyöga-lyakkal díszített löu\'gek, kocsüt tisztelegve elvonultak uz országzászló előtt. i
Az egyik szekéren ülő tüzér büszkén mutatott fel egy zsákmányolt cseh golyószórót. Az elvonulás utárf sietett mindenki egy galyacskát törni emlékül a Kárpátokból hozott fe-nyőkoszoi\'jbói, Aztán a legényegyf leli ifjak dlizőrségc mellett rajra lekerült az országzászló ábóoárót n díszes selyem lobogó és a Himnusz hangjai mellett felkúszott a rúdon V» mindennapi trikolor, hogy Isten és hős katonáink segítségévei egyszer, nem sokára végleg ott maradjon majd fenn az árboc lcgcsucsán és hirdesse, hogy rajra magyar lett az ezer éves magyar főid minden röge.
Húsvét két ünnepén is jöttök
Nemcsak ||9UmI
IH3S IS igen olcsó Bertánál (Bazár-udvar)
1939. <pHII» 12.
Viltghlrü
S. és J. FRANKEL
valódi nyúlszőr kalapok
ezen a héten egyes darabok
SftomolAnyinál P ÍO-ao
egyenként hazatérő ütegeit Nagykanizsára és már varjak reménykedve !1 hősi harcok kemény tüzkereszbé-gét vitézül megállt gyologiviedünk tri7.ahidalását Is.
Hazaérkeztek az egerszegi honvédek
A zalaegerszegi 17. honvéd gyalog e/\'cd 3. zászlóalja vitéz Oltay Jenő aleziedes parancsnoksága alatt uhis véti ünepekhen hazaérkezett Kárpát aljáról Zalaegerszegivé. A város fcl-lobogózva, ünnepélye en fogadta n i-jténföldl hon szerzésben vitézül közreműködő honvédeket.
Szerda
BUDAPEST l,
G.ió Tonia. — Utána haiiKlcniezc.k. 10 Hirck. - 10.15 Gycrmckdélclött. ¦ 10.45 I\'elolvasis. - 1210 Állástalan Zenészek Szimfonikus zenekara. — 12.30 Hirck. - 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. - 14.35 Hirek. - 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 1.\') Arrolyamhirok. - 18.15 Diákrélóm.
- 16.45 Időjelzés, idöjárásjclcntés. 17 Hírek szlovák és ruszin nyelven,
- 17.10 Hajak Károly hegedül. — 17.40 Dr. t;«nthon István előadása. 18.10 Asuiemarle Ueyne zongorázik. 18.50 fijjel a rövidhullámú amatőröknél. Beszél Budmszky Sándor. — 1U.30 I)alos-zeu6s virágoskert. ,-~ 20.50 Hirck. — 21.10 Az Onizágos Postás Zene-, és Kultür Egyesület liangvcrse-nye. - 22.25 IdőjárnsjcKsntós. — 20.30 Thaier Gyula és Vógh Mihály jazz. zenekara. — 23.40 i)r. Soó Rezső előadása. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST IU
18.10 Olasz nyelvoktatás. - 1840 Hanglemezek. — 19.30 nr. KisLéghi-Nagy Dénes előadása. — 20 Hirek.
— 20,20 A rádió szalonzenekara. — 21.35 Idöjárásjclcntés.
BP.CS.
8.30 Fúvós zene, — 10 Orgonapró-bák. — 12 Könnyít zene. ~ 14.10 Opera, és operetUcinezek. — 10 Dob-rindt zenekar.
18.20 Schubert: . ivét barilondat. Sehumaim: D-moll scherzo zongorán. Schumann: Két dal. Liszt: Consota. tion. Wolf: ö az. — 20.10 ItádiörfJne és énekkar. — 22.30 Könnyű és tánczene Gcorgi szoprán és Zieglcr tenorral.
gALAj KÖZLÖNY
Kárpáti fenyfiágaoska egy tábori csomagban*)
jóslat:
ésKfikkoletf szél, keleten még élénk, nyugaton gyenge szél, kávés felhb, a nappali hó alig változik, az éjszakai hideg fokozódik.
A Meteorológiai Intézel nsgykanlzial meaílgyoloAlloniása Jelenti ¦
Höméreéklet tagnap ««te 0 órakor: +92» ma reggel +«, délbea +138
Oaaoadék ou s-.
Kedves Bajtársi
Bocsáss meg, hogy ujcn ft stü. katlan helyen köszönöm meg kedves figyelmedet, de ugy érzem,\' hogy ez a dolog a nyílva nossétí elé vágyódik.
Nagy öröm ért engem húsvét ünnepen, pontosabban nagypéntek délutánján. Egy kis tábori csomagot hozott a postás, Riadó: Pa-termann József, tartalma; virág. Biztos feleségének küldi az én .löska barátom és Rrra kér, hogy adjam ál neki. Nem is bontottam fel azionat a csomagot. Pár1 perccel később jött a levélhordó egy tábori lappal,\'Az én Jóska barátom Írja: enyim u csomaglés egy fciiyöTagaly van benne.
Nagy-nagy, melegség futotta át egész beJisfímct. Csak néztem azt a kis tcnyöfngalyt és miért.tagadnám, könny szökött szemembe.,.
Az elnniU évben a cserkész fogadalom tétel ünnepén engem kértek fel, mint városunk legidősebb cserkészéi, hogy méltassam 1 a nap jelentőségét. Szent György napja volt. A tavasz épen akkor bontakozott ki teljes pompájával. Miről beszélhet az ember a c<cr-ké»z«k előtt tavasz ébredésekor, ha bem a szabad természet szépségéről. Reám különben is nagyon hat a szabad természet. Ha egy erdő vágáson megyek keresztül és látom a lejem felett összeboruló Tákat, az fz érzésem, hogy egy\' templom bolthajtása alatt vagyok, Egy gyértyánerdö slmakérgü fáival, melyek a csupasz irmokra, emlékeztetnek, az erő mcglestesi-tííjo. és akkor az emlékezés visz-szayitt a Kárpálok rengetegeibe. .Amiül olt álltak előttem a fogadalmat tevő fserkószek, önkénytelenül is összehasonlítottam magam velők, övék a jövö.-az enyém a uiult, a visszaemlékezés, ide menekültem én ís. Él mesél ten/no-kik, hogy milyen Bzodaszép a
•) Vegclc Károly, a nagykanizsai piarista gimnázium tanára és cserkész-parancsnoka Irta "ezt a lctfclpt ,s mert sok kai-sokkal többnek érezzük egy chnzcltnek szóló magánlevéliiél, közreadjuk egészében, hadd (Jbbbúnja-uak tőle n magyar szivek. (A .szerk.)
Kárpálok erdöborította hegykoszo-ruja. Olt jártam u háboni alatt a Tisza forrásánál, Utam vUéböl. Hallgattam az égbenyúló fenyőfák szelíd susogását és hu arra volt szükség, géppuskáim tűiével mond lam ki a tiltó szól: no tovább, ez az én hazám! Az egyik auguui. lusí délután órák hosszatt eengett az erdő. Mondhatnám negyedóránként jölt rohamra állásaink ellen a muszka. Puskalüze letördelte fejünk felelt a gulyákat. Újra zöld leit a letiport kis tér. Csak az esti urakban látia tre a muszka, hogy itt nincs \\il|Magyarország felé. Géppuskám elolt egy hatalmas fenyő állott. Elgyönyörködtünk benne. Ez is áldozata lett a roliamoknak. A rajla átmenő golyók lefűrészellek. Másnap icggcl hatalmas zajjal dúlt le.
A lehulló gályákból egyel ka-tonasapkám mellé szúrtam ós később, mikor kél heti szabadságra haza jöttem, magammal hozlatnl Drága ereklyeképpen őriztem ezt a kís ágacskát. Később elszáradt, leveleit lchultatiay csak a csonka ág maradt meg, mint egy kís kopott kereszt. Még>Így is Őriztem évek hoMsU során át. I)e akkor uj lakásba költözködtem és az ágacska elveszett.
Szerettem volna ujjal kicserélni. De már nem leheléit. Do hittem, bíztam benne, hogy a jó isten még egyszer megadja, hogy test még fenyögalyam a szabad Kárpálokról, fis arra kértem a kis cserkésznél, hogy készüljenek fel arra, hogy majd egyszer egy Ágacskát hozzapak nekem a Kárpálok gerincéről.
Hej de messzinek látszott akkor még ez az idő. fis imv most rscrkésztíszt társam húsvét mim:-péro vísszai-mlékCiésül a beszédemre egy fcnyőgallyal lepelt meg. Az idén kétszeresen érzem a feltámadás boldog érzését.
fis most gondolatban újra bejárom a Türkül, IlovCrla és Kuktól égbenieredö ormait, leülök a iebesen nyargaló Tisza partjára és megmerítem lelkem az emlékezés örömmámorában.
Neked pedig Kedves Bajtárs hálalelt szívvel köszönöm ezt a
- BatttkUUltáwnkat tekJotse meg íntndea vétalkónyaxer nólkíl. Kopstel* butorirahtt.
ám Telefoni 18-S2-4o.
fVataggnaga
"US8"\' IE&JOB8 ÉUEGfZEBBKIVITEtBEN
iuottitz uiunos^sr1"
f3UDflPEST, IU.,KOJ-JUTH LfWOJ-U.1.
nagy-nagy örömöt. A jó isten ol-talmazzon, vigyázzon rád és hozzon vissza kedves családod körébe jó egészségben, dicsőségben!
Szeretettel öleli
Nagykanizsa, 1930. április l)-én.
Károly bátyád.
Nemzetgazdasági glosszák
Szociális tízparancsolat
Sokszor esik szó arról, hogy rendkívül nagy hiba az, hogy a nemzet népének jelentős része gyámoltalanul mindent felülről vár, az állami közigazgatástól, ahelyett, liogy süját kő-|,ességeire igyekezne építeni, A íueg-állapílás helyes, álljunk meg azonban eme gyámoitnlanság okain&k- kutatásánál. \'
Aki figyelmesen végigolvassa a zsidótörvény indokolásait, majd figyelemmel kiséri a készülő földbirtok reform érveléseit, az már rendkívül solJ adatot kap eme mindent felülről váró gyámollalanság gócairól. Vannak azonban egyél) olyan okok, amiknek lelki-ismeretes feltárása™! és klküszöbolésé-val igyekeznünk kell megteremteni a nemzeti összhang levegőjét, ami nélkül soha nem lehet itt fnljes és töJoé-letes iiépboldogulás, csak részleges!
Ennek u nemzeti összhangnak egyik legfőbb feltétele a szociális érzésnek gyakorlatilag megnyilatkozó, általános megkövetelése, elsősorban ae állami alkalmazónak, köralkalmazottak é> nyugdíjas, biztos állásnak részéröli
Mussolini egy mondását idézem: (Emlékezzelek foketeingesok a Morcia stt Roma előtti időkre, amikor nem nyújtott nektek Élő példát a jóra, igazra az állam sorsát bitézök és közel tartollak nagyobbrészt és veszni indult Itália!... A mi győzelmünk abban van, hogy összhangba hozzuk az olasz lelkiséget az ál lam vezetéssel, n szavakat a téliekkel és halálosan megkövo-leljük azoktól, akik a közt irányítják ós akiket u köz tort el, hogy élő példái legyenek Itália lelk» nagyságának, igazságának ós erejének, mert csak igy követelhetjük meg a munkát azoktól, akik adóznak és o birodalom nagyobb részét alkotják!.
Kétségtelenül megallapíIható, liogy ma már nincs olyan analfabéta tagja ennek a nemzetnek, aki bizonyos.i több-kevesebb fokig nem n bírálat önkéntelen szűrőjén nézné a dolgok folyását, mert a sok szenvedés, a sajló, népművelés stb\'. erősen felnyitotta a szemekel és leállították a népi lélekbe a közérdek iránti figyelmet,
Magától értetődő léhát, liogy ameddig több a szui>ad pályán tevők közölt a bizonytalan kenyerű, gydmoli-tásra szoruló és nem adódott m|ód az egészségié le ti versengés szülte sanyarú állapotok mcgszünteté-sóre, addig a már elindított szenes,\' szociális segilós mellett, rendkívül nagy súlyt kellene helyeznünk n Szociál.s érzés
gyakorlati "igazság éneiének terjesztő-sere,- olymódon, hogy n biztos állá-suüklól éa biztos jó ved el miiektől minden téren követeltessék meg, hogy nyújtatnak élő példát a nemzeti összhang megteremtéséhez szükséges, igaz. ságos, becsületes életből!,,.
fis ezl drákói szigorúsággal, minél nagyobb ellenőrzéssel kell keresztülvinni minél előbb, mert nagy dolgok készülnek a Duna völgyében és életbevágóan fontos, hogy nemzetemül, sági és lelki összhangban, katonásan meneteljen a mi nemzetünk is az igazságosság, emberiesség ós hősiesség legnagyobb élő példáját nyújtó Vezér, az Uj Honalapító, nagybányai vitéz Horthy Miklós Kormányzó Urunk uiö-
ZALAg K03L0NY
lWftj aprili» 12
gótt! III Őfőméltósága [ráuvniidatása Is, amit az Alföldi biiottsig ülésén luoudolt: Nekünk - ismétlem —i legfőbb tolelesaégQnk mindent rnejf-lennl, hogy Ott at országot gazda, gabbá Mgyflkl lloziá k-.\'ll látnunk minden olyan munkához is, amelyet wddig lenéztünk, Ha gazdagok leszünk, a magyar faj lehotségoval csodákat tudunk művelni, Khh.z két dolog, szükséges: minél több poiiUv munkát kell és — ezt alulírnom! m\'tuél kövesebb ncgaliv munkál szalw.t vége/, n ünk! i
Elöl tehát a Jápéldávat «í cgés« vonalon\'.. Miben Ml álljon ez a jó-példa ¦?
t. Hivatalos kötegek becsüljék niO)| a nép akármilyen foglalkozású, vagy munka nélküli fiának is idejét, gyorsan és jól intéznék ügyet, mart a bi\\mttf. lok előtti ácsorgás tétlenségre, lusta. ságVa nevel és a kózbi léi menyek iránt ellenszenvei kelthet, ami a nem.eii
Összhangra és előbbrejutásra karjvs[ \'Z. Ne az aktaaxcrfisog, hivatalos Tor-
niasáfiok lobcjjenek soha az ügyeket
intéző lisil viselők clíijtt, tuuiom az, hogy minél kövesebb akta gyártásával, minél gyorsabban, mii:él praktikusa)), bau szolgaija a némtet egj^omes ér. dekeit és minél jobban ki basznál ja, munkaidejét a koz javárai
3. Mindig az lebegjen n tisztviselő és közalkalmaíolt szeme előtt, hogy nem a rang elérés.: a cél, mert a nemzet nem B magban latjiai • tekintélyt, hanem az elvétett,, közre hasz,-nos munka és igazságos lelkisé,! mér-téke adja m:-g a rangot és tekintélyt a nemzet elfttt s lia valakinek? minél magasabb a címe, annál több köteles-seggel és felelősséggel tartozik neime-téuekt i
4. Csak akkor tud a nemzet minden fiu adózni és a nonmire hasznos munkát végfczni, ha munkáját értéke.\' lik és cUwiszolgátlalás nélküli, basatot nem hajtó munkát senki senkitől nem kivAn sem a koz, sem magánéletében^ mert aki a munkát lebecsül), nem értékeli, vagy kihasználja,, magát a nemzetet gyeogiti és fosztja mo% uriö-íiUCtöitöJ. " |
5. A magyar becsület ntja ezeréves és örökre pontosan van megszabva, a becsület feleli telrit vitatkozni, alkudétól nem tehet, do annál nagyobb kötelesség a lieistetonségok üldözése, mórt aki nem üldözi, m a nemzet ölteni bűnösök pártfogója a nemzet szemében! t
o. A becstelenség fc\'eti sem lehel vitatkozni, mert at állam és vallat ok törvényei pontouu mogtialáruzzák annak fogalmát, ha tehát más moréét állltauál fel magadnak, már a nemzet ellen dolgozol 1 Nines k ö lón közéleti és magánéleti becstelenség, mert a nemzet egy családi I
7. Bbben a oemsetban egvanlöjogu magyar testvérek élnek és sem a nyelv, sem a rangok és címek különbözősége, sem a vágjon mértéke nem jelenthet hátrányt, vagy előnyt a némtet elölt. (\'„Mi|>áii u ncmtctre hasznos tettek és gyakorlati igazságosság megnyilatkozása mérve a mértékadó, valamint a becsület I
H. Nem a szaviibt, hanem! a tetteid képezik olsöcorban egyéniséged értékét mindenki olötl széles o világon! Hiába mondasz lehat stépeket, nagyokat, ha nem vagy ncmzetrru^ Ispán-liivö, áldotatkésx, emberséys. szorgalmas és jözuuul bocsulotes, nem vöftj\' értékes magyar a nemiét elölt 1
9. Ez at ország a nemzeté, tehát minden liáé nwiv, rang és vagyon-különbség néJk\'nl. Kitért sem kísérte-tczési terepnek, sem fejőstehén nolJ nem lekintheli senki, mert aki a nemzet terhére akár politikában, akáS Kazdasági icivken lclk«liciml és felkészületlen ni kisérletc/nl, vagy jövedelmet és állást miisok karám halmozva, becstelen ulon gyarapodni akar, az ellensége a nennetiK\'k és káros idegen ebben az órásadban, léhát Hgyeinl é* üldözni rLundeaUpsek köta-
tesséfle, magán ós kőzeteiében egyaránt!
10. A magyar AU*ta útjait Ssaiil
(stváu király rakta k) ós önfeláldozás
élniakarás, taat%t uesosUj évezrede.
WBBE
T
avaszi divatujdonságok
férfi szövetek, női szövetek, . —- "
dlvatselymek nagy választékban QOLENSZRY DIVATÜZLET
Teletfon : 627. Fö-iit 14-
Eiutek az országnak életútja egyertps és töretlen, ennek népé megrogyva is törhetelién, meri sorsa Isten és a nemzet kezében van s jogát a Szoiil Korona fénye világítja be, Kz a ncml-tct egyetlen absiolut urat ismer: az Isient ós - annak szolgál csupán, továbbá önmagának és az egész nemzői akaratának mcgszoinélyesilojc: Kormányzó Urunk Őfőméltósága!...
Ha \'¦/! a tízparancsolatot minden magyar, elsősorban a magyar lisztvi-
kisujj*-inúnkát
scia lelkébe itatja ó> önnél
rozza magán-, valamint köz______
sáfiábah a nemzet minden egyedére és eszerint irányítja minden cseleke, delét, máris nagy léptekkel Indultunk el az egységes niegirtiuisod.ís Tété!... Mert szociális élet izmosodást Jelent lelkiekben és anyagiakban és a ma. gj-ar megizmosodás uri nnwltot, gazdagságul fog jelenteni a Dmiamcdou-cébenl
OSTOHOS
ÜJ hősi Halottja van a nagykanizsai tflzérezrednek
Egy 29 éves becsehelyi földműves belehalt a kárpáti harcokban kapott sebébe
I Bec;ehely, április 11
(Tudó-diónk jeVnti) Megint hősi hüioitja van Zalának. Erjttal Eec e-hely lemet egy fiatal magyaií, aki a kárpáti harcokban áldozta fel é\'e-tét a hazáéit. Gerencsér Ka oly 29 éves becscheiyi földműves az ösz..\' szei vonjlt be. Nagykanizsára és igy került az Ung völgyéten eiőrenyo-in-jió csapattesthez. A fiatal tüzér a szlovák lepülötámadásk >r bumba-
szÜánktór1 megsebesült, az rjngátt kó\'házba kerüli, majd onnét Bt első sebesültszállító vonattál Budapestre szállították. Ott hilt msg és onnét szállították haza Becsehefyre,. Ma, kedden dé\'után temetik méltó kai >• n"I gyászpompával, Felesége és szülein kivül az ^.\'gész falj népj gyászolja. Teim\'tésén Nagykanizsáiul katonai küldöttség vesz részt.
Tábori Üdvözlet a Zaíai Közlöny utján a Beszkidok oldaláról
Nagyszombaton kelt tábori lapot hozott ma a po-,la a Zalai Közlöny szerkesztőségébe. A lap sokaknak hozott üdvöz\'eiet a következőkben :
.Tekintetes Szerkesztőség ! A z¦ 11< fiak igen tisztelt lapjuk utján kivüi-iwk kelleme - ünnepekel az összes is-merőiclknek és hozzátartozóiknak Takcsánybói, a leghap megszállt aj magyai fabból. Kérjük, hogy^Besz-kidek oldalán, a Ciróka-patak völgyében husvétoió honvérZciiik kéiésö nek eleget tenni szíveskedjenek és a tekintetes Szerkísztőségnek .kellemes ünnepeket kívánva maradunk
magyaros üdvözlettel: nemes Bicjer Púi ön gy zászlóalja.*
Magyar-lengyel üdvözlet
Közös magyar-lengyel üdvözletet is kapott a ZűWi Közlöny sze-kesz-tösége egy táboi\'Uapon. R^jla ván a Icjigyel határőrség tagjainak aláírása egy lengyel üdvözlő mond ltjai. Sajnos, a ceruzával irt fcngyel szavakat kibetűzni nem tudjuk. A Siunkibun állomásozó lengyel halá-ö\'ök üdvözletét Dobos Sándor só-csiszigeli jegyző, kirpaszományos őrmester küiŰte egy lengyel—magyar
Városi Mozgó. Kedd, szerda, csDtörtök. A legvidámabb 2 órai
Pompás párisi pikantéria 1
mm 9 fia
ÜflyVGOJG
BünQgy, szerelem, jókedv.
Danielle Darrieux
Ismét ragyog és tündököl.
El&adáaok kexdete 5, 7 és 9 órakor.
barátságos találkozás alkalmából Uzsukrói, i\'z ottani Sport-szállóból.
Üdvözletet küld
összes ismerőseinek, {óburátjainak a Zalai Közlöny -utján vitéz Nödasy Józef százados, az Első Magyar Általános Biztosító nagykaniísi\'i fcriök-hciyeítese, fugyszinlén Bötíer Sándor kaip. tüzmeder. Utóbbi közli ve. lünk, hogy uj zalai katona-nóta J$ született odafenn a kővetkezőkben ;
Tüzér, lü\'ór. kanizaai tüzér.
Mért jársz fenn a magas hegyeként
Tüzér, tüzér, kanizsai tüzér.
Méri van dac a hamis szemedeni
Messze 11163 n ré,!(i halár,
fides rózsám, addig tiaza ne várj!
Akkor íiem lesz dac, esak csupa mosoly
?3 kacagás a luimis szememen.\'.
Ezt az újonnan lett nótát énekljk n kanizsai fhik a Kárpátok futóár-kuiban, amelyeket vakunikor, a ví-lágháboVj idején, az édesapáik , ásták. A fehérnadrágos szlo-\'\' vá.k katonákat Is elkeiesztelle mára magyar katonii-hunior ¦ — »nyiría-gatyásokc a nevük. ,
BÉRMÁLÁSRA
ponto» 6i», lilím ík i)tn<iík.
dui valuiUklun, i.ifiifvíí
iifnuiidtndabb kipluld
ZSOLDOS GYULA
Húsvéti eredmények
FerencvárQs-nAuszIria 6:1 (S:.l) H\'Jiigíflu—Wackor 2:0 (2 : 01 Ausztria Hungária 1:1 (l\':l) Feii\'iicv«ivis-Wick*r 1:2 (í-:l( Féltczakadt! i
Újpest—SK PUk-ii 3:0 (1:0
Tatabánya—Pécsi DV 6 :\'l (2 :1.» PVSK-Slmoiilornya 2:1 (0:1)
Szilágyi nyerte az UTE mezei futóverienyét
Az UTIi Kéméndy vándorvervf,-nyének Mszánia, a iiagy ^\'"tlcklödés mellett lezajlóit juewl futóverseny volt, ani8lyet Szilágyi nye\'1 meg nagy íöiéiiliyel. MögölUi Kelen é.i Fszlcrgoiniahelyezatlek, jniga vllág-iekorder Szabónk a ^erHenyt föladta. _|
Sáska Levente—Tói szerdahelyi FC 3:0 (l :0)
Barátságos. A szerdahelyieknek nagy pártfogásra volt szükségük1. Így ^clu bírtak a Kanbsa ifjrjságl bojnuk csapatával. Qóllnvők : Szcnyc (S\'| Gödinek.
Bérmálásra
iiiíiffliáiyjiili nagy választékban
és szolid árban
Bávány István ékszerésznél
kaphatát. Harlhy M.-ul 3.
2ALA1 KöZLONV
._. (A hercegprímás Zalában)
S«ré:Ü Jusztfnián hercegprímás leg-uap Zircről Zalavárra órk\'ízclt, ahol Urailcr Miksa salavári ¦pátnál lett 1 :i loKaUK I ¦ A zala vii ri apa to t ós u ueiecgprimást régi baráti szálak fűzik egymáshoz. Sereal hercegprímás még * mai és holnapi napot is Zolában tölti.
- tYiíéz gróf Teleki Béla)
főispánt, a ZflU*egers«yi református «uyházkóiseg fögonujiokát méltó tiu-iiCpi keiéiben húsvét liét főn iktatta liszlségébe Uedgyastay Vbioe, a dunántúli református egy liáz kerület puspők*. Az evangélikus templomban
volt az ünnepélyes beiktatás, után* *z egyházközség disxközgyülósl tartott az evangélikus gyülekezeti házban, majd közSbéd volt a vasúti vendézlö-b*n.
- (Eljegyzés)
Trangoni .Mancika urleány (Nagy. bajom) es Fehér Lajos füszerkeres-
kvdö jegyesek. (.Minden kúlón órUísi. Ifts helyeit.) |
- (Ügyvédi hlr)
ÜT, Kraialar JÓAseí és dr. SuhiciHer iuira ügy védők Irodájukat Erzsébet tér 17. kz. alá (Armuth hái) •helvaaték át.
— (Holnap lesz angol óra)
Az iskolán ki vüli népművelési bízott-wg rendezésében folyó (angol nyelv-Um folyam infli angol órája elmarad, helyett* holnap a rendes iciőbau tartják meg ai órát.
— (Idők Jele...)
Krdődy Sándor gróf vépl fólfeirjUv kos, u tulajdonát képező 1750 kat. lioldas alsósági birtokából 400 Iwtüat ujál eLbatarozásából kisgazdák közólt tetszés sprint l kisebb-nagyobb parcellákban ámba bocsátja.
— (Kereskedők nyugdija)
Országos mozgalom indult el a kc-i«skedÖk körében a Magyar Kereskedő* Orszájjos i\\"yuc-iljUité*«téiiek megalakítása érdekében. Az uj egyesület alapszabályait jóváhagyás elolt megküldik « kereskedelmi ós iparkamaráknak, Megérkezett u soproni kamara), hoz fs, ( I
— (A munkácsi útra)
sürgősen jelentkeztek, aki még részt akar vCuni Nagykanizsa felvidéki kirándulásán, jelentkezési inó.i elfogad dr. Tliolway Zsigmond (telefonon isi) A Kassa - munkácsi kirándulás, mint löbbizben közöltük, pünkösd kél napjára indul Kanizsáról, nagy vasúti kedvezménnyel.
- (iliokzatos lövés)
áldozata lett a kis zalai Szenlcrzsé-belhcgy községben Mónok Sándor 55 é\\*s gazda. Nagystumbalon éjféltájban a gazda zajt hallott az udvarról, Kiment, körülnézett, nem tallit semmi gyauusat, lefeküdt újra. Hajnalban nvegdöngették az ajtaját. Újra kiment «* ildviirrfl s ebben r pillanatban a kul mögül lövés dördült, egy árnyék elsuhant, Mónok gazda pedig véresen tcnUt cl a földön. Bevitték a zalaegersrt-gi kórházba. Állapota nem életveszélyes. A titokzatos lövöldözőt keresik. , - , r
Székrekedésben szenvedő, bágyadt, levert, dolgozni képtelen •gycneknil a beTmozgást reggel «Jgyoraomi egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz csakhamar megélénkíti, az emésztöcsa-lornában összegyűli salakot kiüríti, « vérkeringést szabiddá leszi s a gondolkodó- él munkaképességet WWi. Kérdezte meg orvosát.
BUTCRyim
Nagy választék! Olcsó árak !
Leégett tiz hold csemetés a galambokí határban
Vonat-szikra okozta a pusztító tüzet
Galambok, április 11 (Sajál tudósítónktól) Nagypéntek napján nagy tűz pusztít itt a galambok] hátaiban. A budapesti vasútvonal mentén elterülő hárshegyi dűlőben, a vayjtl töltés közelében, az arra robogó vonat mozdonyának szlk\'újáíói meggyulladt a száraz leveles és a lángok csakhamar az egész erdőt elborították. Fiatal csemete-ültetvény van itt a va^uli vo*
| nai közelében, amely körülbelül Uiz j hold területen telje:en leégett. Aga-lainboki tűzoltók teljes létszámban kivonultak a nagy területen pusztító tűzhöz, amelynek erejét n szél csuk fokozta. A tüzoliók fáradságos munkájának köszönhetői hogy u tüz nem leijtídt még nagyobb területre. A kár Így js igen jelentékeny, bár számszerű kárbecslés még nem történt.
Biztosítson tűzkár ellen, kára megtérüli
Olaszország, Albánia ós Lengyelország nagyszabású kiáliitásai a Nemzetközi Vásáron
Budapestről jelenti tudósítónk: Az április 28-án kezdődő Budapesti Nem-zetközi Vasáron kilenc külföldi ország vonul fel látványos kiállítások keretébe*). Az itt kiállító országok között különösen nagy érdeklődésre számit Olaszország, Lengyelország és Albánia.
A Városligetben már éjiül az egész vásárváros és már tető ali került a
nemzetek óriási pavillonja, Olaszország monumentális kiállítási csarnoka és \'Albánia jellegzetes külön épülete is. Az olaszok köze! dupla akkora csarnokot emellek, mint amekkorával a tavalyi vásáron szerepeltek. Amit c>. n hatalmas ország és gyarmatai exportcélokra csak termelnek ós gyártanak, az mind Ht lesz. A káprázatosan gaz-
Pálcsics
Polliiét i Pő-ul 7. >z. Teleion i 5-33.
üi!ilili|i: tan*-*) lí.
Telelőn: 3-44.
Fest, tisztit
ii.i.i; természeti kincsek, és ipari termékek sokaságát pedig re Idegonfor-galmi érlókck keretében állítják majd a közönség szeme elé. Lengyelország a \'baráti nagyhatalom is újra eljön. Ezldén főként idegenforgalmi értékeit mutatja be hogy még jobban ői még közelebbről megismerjük a ténnyel földet, 3 (" .
Szerda ebiig lehet beküldeni a Vásár-szelvényeket
Nagysikerű versenyünkkel kapcsolatban tjbliek érdeklődéséi* ismét közöljük, hogy a Vásár-yorwny srelvó-ny«it névszerint Asstegyüjive. é\' *VA-sár-\\-erseny felírású zárt boritóklwui szerda estig lehet beküldeni a szerkesztőségbe. Nem kelt postán feladni, sem személyesen behozni: FŐ üli hir-láblánt alatt lévő rejtvény gyűjtő lá-dikábO kérjük bedobni:
- (Mulatság Klskanlzaán)
¦A Kiskanlzsai Polgári Olvasókór műkedvelő gárdája húsvét másnapján jól sikerült mulatságot rendezett. Zsúfolt terem nézte végig a kélfelvonásos Szilágyi: Mindnyájunknak cl kell menni... C. hazafias tárgyú síimia. rnbot, (Inkább talán regénynek irta volna Szilágyi ezt a darab )t, mert nem elég alakok nagyszerű megrajzolása, egy szinmüb.-n cselekmény is koll.) A rendező (Németh Lajos) ét a szereplők mindent megtettek a da. rab sikerének érdekében. Baj László és Kulcsár Gyuszi cigányai, BiOgovkf. Juliska javasasszonya, Németh Lajos Rózsa Sándor alakításait emeljük ki. SpŰTgár Mancika és Polai László ügyO. sek voltak, ugyancsak jól játszott a betyár-kom pán la: Slrukla Ferenc, I)o. monkos József, Hcrczeg JÓZMt, Sa.s-vári József, Kovács AntoL Atvégi György, Gödinek Ferenc, Sasvári Ferenc, a betyár-menyecskék ói leányok: Krisztián Juliska, SlttÖr .Maueiku. Haj Annuska, Varga itozika, Postovecz Erzsike, Baj Annuska, Kis Tóth Ma. riska, Kovács Mancika, A többi sze. rcpekel Nováth István, Péntek józset, Ifcsics .Mancika és Horváth Laci játszóitok. Az előadás uláni táncmulnt ságniik vidám sikere volt, hozzá Né-melhék muzsikállak, \\ liüsvéÚ llkcr után az előadást és » mulatságot jövő vasárnap megismétlik
m Bátorokban t\\ Kopsteln-cég vezet, Uodem mtotatermeiben a legjobbat a tegolosóbban mutatja be, kedvező .lz»-téat feltételek msllett.
Nsptirt Április 5i, szerda. Rom. kat. Gyula p. Protestáns Gyula, — Isr. Nizan hó 23.
Oőztürdő nyitva reggel 6 órától este 1 óráig (hétfő, szerda, péntek délután ksddan acéai oao nSknek.l
Teleki miniszterelnök tanácskozásai a zsidótörvénnyel kapcsolatban
Budapest, április n
Teleki Pál miniszterelnök ma delelőt t fontos incgbcszeUósttket folytatott Tasnády Nagy Andrással, majd \\vo-kcrlo Sándorral ós perónyi Zsigmond bdróvaL Bea\\au>tl ixilitikei körök véleménye szerűit a zsidótörvénnyel foposolatosak a tanácskozások.
MiitajBiMelpztar
860486
ZALA; KÖZLÖNY
1939. iprills lg
Leou/absl?
Szlovákiában sorra tartóztatják le a magyar rezeteket
Pozsony, április 11 Szlovákiában a halóságok egymás \'jtán tartóztatják le a magyar vezetőket. .Nyilrán a városi párt összes vezetőit Smida Károly prépost, pl<í-bános$aij Sefcsik Károly elnökkel ét Gerlay Gyula titkárral az élen minden indokolás nélkül foganatost tol-
ták a letartóztatásokat
Nagymiháiyban Széciényi Károly dr. orvost, a magyar pert vezetőjét tartoztatták le több magyarral. |
Tlso d>\'. miniszterelnök a nyitral püspök közbenjárására Smida Károlyt sMb«donbocsátotta,- de a többiek fogva maradtak.
ílvt?d?Mll ?ti
EREDHEHYT
———~ ----
Női nadrág.. . 1.20-iai
Női kombiné. 230 ,
Női harisnya. . 1.40..
RetikUiök . .. 3.10 „
BoxretikUI... 5.50,.
Bőrkesztyű.. . 3.90 „
II
ExenkivU U Suiu iM-, férfi- é.i gyermek divatcikkek kltttnS mlntUigfita
I u g O I i: ii .\'. !> \'.> 1 11
írtnyal Divatház
Horihj Ilklóf-at 1. síim
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában
Julilffi, tiii iolptal
Befőttek, konzervek.
fűssar-. én csemeteáruk,
¦ ajtók, felvágottak
legolcsóbban beszerezhetők
TEUTSCH GUSZTÁV
fűszer- és csemegekereskedéaében.
nagyérdemű közönség azivee tudomására hozom, hogy^ a féi»f ^épakAralt mély«N
ÉRTESÍTÉS! hozom, hogy\' a f*nyk*n i«ssAiilioitam éa ennek köretén belül klrakat-fclAilItaaaai latos akolét ranslMuh. — Üzletszerzőm látogatásaival képeket bemutatja megrendelés eé!]éból.
Kérem & nagyérdsmH közönség s-zirea pártfogásai A kiállítást rendezőm: Nagykanizsa, Fö-ut 10., Csengery-ut 1.
Horthy Mlklós-ut 3. azán
kapcfo-niliit.i-
mm iíu mm.
Villamos
A mm I I ír mm A. "
tűzhely es suto
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is s
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. \' i,„
Melyik ?
„Ciltlon"
vagy
Jegent"
a legjobb
férfi-és női kerékpár.
O\'Oaon r?Bxletf\'zat*ara la kaphatói
Szabó Antal
apopiOzlaUban i ¦agykanlna, FS-ul 5.
APRÓHIRDETÉSEK
10 ri.i!o 60 tllltf, minden tovtbbt ma i ím;,,
adas- vétel
\'2 difa csukod asMSMAlvantA éa t,/
turivó nyomó kat olcsón eutdó. Knulmmt Mnüó, telefon 222. Q|7
Háaaniofcai-ék tölgyHból dsrlboa. kínt 20 Iliiéiért kaptatok\' DnUii l\'ccn-fatelepen. , 1016
lakAs-Ozlethelyiséo
Két axabahat Ilid, irosMnnk, svaelalSaak ti alkalmas, parketlíi li kda a Fő utoii milni l-re kiadó. Clm i kiadóban.
HAZ ÉS INGATLAN
U»lptonb»rA»ibafi erueletei, 6 M0-1)4», komfortot. •Illa klttluó kaiban lati. nynsiiii, kedvező fizetést (ötletetekkel etidó. Érdeklődni lehet: Hiteltank Marcali. 957
AstasaasttaHi magán, éa bíihazakat, szőlőt, tőidet, retet olcsón, esetleg rési* lette I, közvetít. Papp. Telektől I.
Szép, ctóa osaláallhAa kedvező lel-fotelekkel eladó, balatoni villával elcsattl. lidí. József löhcrceg-ut 93. 1021
76 ni. hold ssj Su.810 gyltniOICSOliel
Somogyban, UJlörhénc hegyen 1000 ? 01 «1015 pince iiílklll és 1800 : i-ísl sitit pincérei, kulőn-ktUOn Is, kedvezd ftllíle-iek mellett eladó. Cim • kiadóban, vagy telefon 99. 1031
különféle
akar féai.kén.pil T Fényképező. Képek ktilCíOiizetse 5 hitre 1 tek. HlmtueL 3 P.től Vastsgh fényképén éa fotó szak-Intelében, Píirt 10„ Caengary.ut 1, figyelem 1 aa udvarban.
Mindennapi leveleséből baszegytt]tóH Mlrapat, régi vagy uj tótnegekel, ras-gyarí és külföldit, leloaxiatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. -Barbatlta Lajos, a Zalai Kóalóny f. ><er-keszlóle. Érdeklődni lehet telefon 7a «• vagy személyesen mindennap d. n. 6-7 órs köiötl.
joioufw, ím wmtewr
7ÜOM RŐZLŰNV
POLITIKAI N*MLA>. lílnrlln I „Knzgazdaeaul R. T. flai|-/UMl:a. l\'iilolőíi kludó: Zslal Kéről,.
Nyomatott : a „K,igazdasé|l n. T. Nagykuliss"
¦ysetsájlbae MaBykaalzsas. (Nyomdiérl fel*!, talál Király.)
79. Évfolyam 83. szám
Nagykanizsa, 1989. április 13 csütörtök
Ara 12 Öli.
ZALAI KÖZLÖNY
és kiwlótünialt F6at ÍV szim, miodVa hflk&zmp délulin.
POLITIKAI NAPILI
Felelős szerkesztő: Barbarli» Lajos
XII. Pius pápa béke-szózata
— Az Űr JéjyjR Krisztus kezdte beszédét XII. Pius pápa — feltámadása utáni estén, amikor megjelent taniIványai előtt, a következő szavakkal fordult az apostolokhoz; »Pax vobls — béke veletek !< AMí\'g váltó, mint a béke elö\'e hh-delett fejedelme jött a világra, a földön, mint a bélié hinöke tevékenykedett, önön vérének feláldozáséval pedig kibékítette az eget és földet, ö, miként az apostol mondotta, a ml békénk.
— Mindezek vigasztaló emlékezések akkor, amikor szerte a világon mindenütt béke után áhítoznak az emberek, azután a béke titán, amely Szent Ágoston szaval szerint mind-\'n kívánatos között a legkívánatosabb Jó. Sajnos és milyen elszomorító napjainkban azonban, hogy niá js Igazaknak bizonyulnak Jeiemiáspró féta szaval : »BéJíéért kiáltoztak, ds béke ivem lön«. így van ez a világban I*; a kedélyeket nyugtalanság és elégedetlenség gyöM, vnlnthh: csak a legrosszabb napok elöestéiyén állnánk. i
— Valóban nem is lehet sző arról, — folytatta beszédét a pápa -hogy nyugalom és iend, tehát béke legyen, amikor igen gyakran ugyanannak* főidnek fiait párt- és érdek ellentétek választják el; amikor millió és millió embernek nincsen munkája és megfelelő megélhetés.:, ami, sajnos, a felfoigató tanok és szervezetek könnyű zsákmányával tették őket. (
— De nem lehef béke akkor sem, ha a nemielek kőzött hiányzik a kölcsönös megértés, amely egyedül segítheti a népekel a polgári haladás .ragyogó utján ; ha az ünnepélyeién aláirt egyezmények és adott szó elvesztették azt a\'biztonságukat ésértéküket, anielyeknkölcsönös bizalomnak nélkülözhetetlen aUpjal. Éneikül lehetetlenné válik az anyaal és lelki leszerelés. i
A .Szent Atya ezután feltette a kér. dóst, hogy a mai zavaros világban ml ennek a tengernyi sok bajnak az orvossága. Majd igy folytatta :
— Krisztus I Csak ű tudja megadni azt a békét, amelyet a világon senki más nem tud nyújtani. Csakis ö tudja beleönteni a lelkekbe a békét. Nem ok .nélkül van az, hogy Jézus húsvéti békeüdVözlctéveJ\' együtt adja a bűnbánat szentségének felbecsülhetetlen adományát, a melynek- célja feléleszteni n lelkekben a kegyeimet, amely forrása az étetnek, a viga.szta.ia.snak és annak a belső egyensúlynak, amelynek utján — mint Szent Ágoston mondja - isten parancsol a léleknek, a Jelek pedig pm-arjc-soi a testnek.
— A katekizmus alapja az Isten megismerése, tisztelése és neki yajó engedelmesség, alapja az igazi lié-k".mak Is. 0 a legfőbb öie az igazságosságnak és legfőbb adományozója.a békének; Bz Igazságosság és ii béke ixmne-iiilúlkozndk ét ázjgaz-
Előfizetési ára: eKy hóra ff. penRÓ 40 fillér. Szerkesztőségi is kiadóhivatal! telcíoíí: 78. sz.
Lengyelország megegyezik a Danzig-kérdésben Németországgal
A berlini lengyel nagykövet és angol írjságirók tömege érkezeit Varsóba
London, április 12 Az angol lapok berlini jelentések alapján arról számolnak be, hogy a kővetkező napokban tendktvtti nagyfontosságú lépések történek a neműt —lengyel viszonyban, A berlini lengyei nagykövet ugyanis hazautazott Varsóba. A lengyel nagykövet magával vitte a német javaslatokat ii. Egyes lapok értesülése szerint ez a javaslat a kővetkezőkéi tartalmazza : 1. Területi kiigazítás Danzignál-2. A korridoron át német autóút építése. Más londoni lapok ezen tut
menően arról Js Írnak már, h >gy mi történhetik, ha Lengyelország cluta-silja a német javaslatot. Ezek azonban csak találgatások és u jek-k szerint Lengyelország hajlandó elfogadni a német java.slut.tkat.
Írnak az afng >1 lapok egy német -lengyel egyezmény-öl is, dc űzi nem tartják valószínűnek, miután ez ellentétben éjlana az angol -len-gyet egyezménnyel..
Varsó, áprjlis 12
A berlini lengyei nagykövei megérkezett Varsóba. A megérkezésnek
a lengyel sajtó Is feltűnő Jelenlösé-get tulajdonit. A nagykövet tegnap este már tájékoztatta Beck lengyel külügyminisztert azokról a tanács-kozásokról, am;lyeket elutazása előtt Berlinben Ribbentrop német külügy miniszterrel folytatott A német jegyzékről é- egyéb kérdésekről i>ö-vebbflt a lengyel sajió sem tud még.
Az a téivy, hogy a lengyel fővárost el\'cplék az angol újságírók, szin tén azt mutatja, hogy pár napon belül igen nagyfontosságú változás következik* be a lengyel -német viszonyban*
Párisi hirek szerint a nagyhatalmak nem vállaljak Románia határainak biztosítását
A földközitengeri helyzet terén a kibontakozás lehetősége adva van Mussolini Üzenetében
Paris, április 12 <Á pórisi sajté ina is\'élénken foglalkozik a keletéurópai diplomáciai tevékenységgel és megállapítja, hogy
a keleti védelmi vonal megszervezése egyre nagyobb nehézségekbe ütközik.
Esetleg arról ínég szó lehet, hogy Török, és Córögország területi épségét garantálják a nagylmlaliunk, de a^ug változott körülmények között Romániára nézve ezt már senki nem vállalja. Románia katonai megsegítése különben is rendkívül nagy nehéz-sédekbe ütközne.
Beszámolnak a lapok a lögnapl ói a mai francia minisztertanácsról is, amely nagyfontosságú
katonai intézkedések
Ügyében döntött. A döntést azonban a legnagyobb titokban tartjuk, a mi-nisztertanácsokról csak általános jellegű közlési adtak ki, amely szerűit
diplomáciai téren a védelmi együtt működés megszervezését tartják fontosnak. Ez u katonai egyfiKmukÖdéa főleg tengeri vonatkozásúak és a jövőben az angol ős Trancia földközi-
tengeri Dotta már szorosabban fog együttműködni. A fő cél az, hogy a jelenlegi földközltengeri a helyréiben M^miui váratlan meglepetés no érhesse a nagyhatalmakat.
Mussolini két határozott Ígérete enyhítette a feszültséget
I közölte vele, liogy a (íönüéjorKzi\'us állítólagos olasz megszállásáról .terjeszteti
l>oudon, április 12 IA londoni sajtó szerint a földközi-ICngcri helyzet kibontakozásának alapja az olasz csapatoknak Spanyolországból való kivonása, valamint Mussolini Chamberlainhez intézett üzenete, amely két határozott igétclet tartalmaz. Az egyik, hogy az albániai lépés kizárólag ,Albániára korlátozódik, a másik pedig az, hogy a jelenlegi földközilcngeri helyzetei Olaszország fenn akarja tartani,
Athén, április 12 l\'ornalo olasz Ügyvivő tegnap megjelent MetAXAS görög miniszterelnök íiél és nz olasz kormány nevében
hirek teljesen valótlanok és iubsz-akanatuak,
az olaaz kormány a jövőben is tiszteletben akarja lartanl Görögország függetlenségét.
A két ország baráti kapcsolatait is lenn akarja taruuii, sőt azon igyekszik, liogy azt kiniélyitso. Erről1 hajlandó Olaszország biztosítékot is adni.
Gibraltárban
cáfolják a balárok megerősítéséről szó\'0 angol \' hl < eket. Csak bizonyos
ságosság gyümölcse a béke : »Opus ¦fjsHeie p ix - az igazság munkál ko-dásaVabéke«.
— Mint ahogy nem lehet bék.\' rend nélkül, 111 indotta beszédeto-váblii .so*íi,i a pápu — épj)en rjgy nem lehet rend Igazságosság nélkül sem. Az igazságosság a törvényes hatóságoknak való engedelmességet követelj meg ; mjBgköve\'ell, hogy .1 törvényeket a közjó érdekében és .szellemében hozzák meg é> tartsák meg ; megköveteli nz emberi szabadság és méltóság tjsz!eletItóntartásai, de megkívánja, h;>gy a föld ja-ynjl méltányosan osszák szét.
Az igazság.isság ineglűvctell még azt is, hogy ne akadályozzák meg annak az egyháznnk üdvös (e-vékenységét, amely tanjiónsWte\'ö
az igazságnak, fonrása a szellemi éleinek és jótevője nz oímVrtségnek.
Végül az igazságosságnak karöltve kell haladnia a felebaráti szeretettéi, In a magákban rideg igazságokhoz nem já-ult testvéri összhangban a szeneiét, a szem gyakran vakká válik a mások jogainak meglátására és .. fül süketté válik annak meghallásáaa, hogy az Igazságosság bölcs és önkénles alkalmazása még a legizzóbb pillanatokban U észszerű és lényegbeli megoldásokat adhat. Az a felebaráti szerelet, amelyet Krisztus szóval és tetei tallitoti, gyakorlati alkalmazása vigaszt fog nyújtani u lelkeknek, a vetélkb-dés helyébe « szivélyes együttmükö-dést, az Idegenkedés helyéi*\' i*\'dig a kölcsönös megértést fogja helyez-
ni, így tér vissza majd a világ a kölcsönös baráti megegyezések rútjára, amelyen mindenkinek Jogos érdekeit egyenlőképen méltányolják és nem léinek ki az áldozatok eiőtsem az emberi család legfőbb javainak érdekében, 0 világon pedig.a jóakarat és az adott szóhoz való hmég fog uralkodni. ;
A Szent Aíya beszéde végén felhívást Intézett az egyénekhez, a népekhez, a kormájiyzottakhozféaa, viliig km Hiányzóihoz az Igazságosságban és a felebaráti szeretetben való héke megvalósítására, majd pedig azzal a hő imád\'ággal fordult az Úristenhez, hogy fiujnak lelkét a húsvéti szentséggel együtt öltse mfigsii-jút szeietetéuek ázcliéhTJávci és jóságával, tegye őket egyetértőkké. 1 1
»
ZALAI KOZLONV
1939. áprllii 13
38-as hősi baiotiat temettek Becsebelyen
óvintézkedéseket fog* ma (ásítottak, J mondja u jelentés. I
Máltai
jelentés szerint a feszültség elmúlt, a helyzet ott normális lett. Igaz .igyaiii hogy a földkö/utengeu angol flotta főparancsnoka és r>arancsnok|a vezérhajóikkai Máltába érkeztek, da n parti és légvédelmi készültséget mar megszüntették |
Ma dönt Albánia sorairól az alkotmány-gyflléa
A görög határon levő utolsó ilbán falut Is elérték az oliez megszállók
Tirana, április 12 Az albán aIkotmány-gyűlés ma ül össze, liogy döntsön Albánia JÖ/WS sorsáról. Az iiiés határozató szabja Uieg Albániának Olaszországhoz való viszonyát is, •
An olasz főparancsnok Skutariban mondott beszéde egyébként leszögezi, hogy az albánok a Jövőben is nyugodtan folytathatják eddigi munkájukat, süt sokkal biztonságosabb keretek közt, mert Olaszország míg többet áldoz Albániáén, mint eddig telte.
.Albánia legtöbb bolyén már eddig is visszatért a rendes élet. A* olasz csapatok ma a görög határon lévd utolsó helységet is megszállták.
Feloszlatták a bolgár nemzetiszocialista partot
Szófin, április 12 A bolgár nemzetiszocialista pártot a kormány rendeletére feloszlatták.
LECWABZff
A ZSIDOTOltVENY
nui került a felsöluut egyesilett bizottságának albizottsága elé. A megelőző napok tárgyalásai után, ina már \'kialakult a végleges álláspont. Lényeg, bevágd módosítás nem lesz, mind-össze néhány formai ós kifejcieftbe.il meghatározást akarnak tisztázni. A bizottság végleges határozatait ma szőve-g*zik meg. Holnap ül össze az együttes bizottság, ahol azonban már vita sem lesz, szélesebb körben, mert magáévá leszi a bizottság az albizottság javaslatát.
nOOSEWELT
amerikai elnök ujabb nyilalkozala az elnököt eddig támogató lapokban is éles kritikái váltolt ki. Az amerikai, közvélemény egj\'re jobban kezd kételkedni abban a végzetszerű ségben, bogy Amerikának mindig bek kell kapcsolódnia az európai hábonikba,
BUDAPESTEN ( «
;iz egyik nyomdában ma délelőtt megjelent egy. Idősebb ur, aki 1000 frankos svájci bankjegyeket akart nyomatni. A tulajdonos értesítette a rendőrséget, a detektívek Őrlzctbö vették a lendelöt, aki Hedvig György 60 éves szabó. A főkapitányságon azzai védekezett, hogy egy svájci banktisztviselőtől kapta n meg bízást a rendelésre, megbízójának nevét azonban nem folttá el.
HasmOtétek utáni időszakokban a régóta bevált, tisztán természetes .Ferenc József keserűvi* kltünö hashajtó, amely a belek (ártalmát biztosan felhígítja és azt csakhamar fáidalommentesen levezeti, Kérdezze meg orvosát
Bceschcly, április 12 jelentette már a Zalai Közlöny Gerencsér Károly 29 éves lx\\s"helyi földműves hősi Halálát. Röviden a temetés előkészületeiről is inegemlókeztünk. Tudósítónk most a következőket jelenti n tegnap délutáni temetésről.
Becsehely község temploma elölt ravatalozták fej Gerencsér Károlyi, 0 nagykanizsai 38. honvéd gyalogezred hösl halottját. A koporsót nemzeti szinü lepel és koszorúk, virágok tömege borilotta. A tcinpíom-téren két árbocon magyar lobogókat lengetett a tavaszi szellő.
N«g>\'kanizsáról autóbuszon érkezett meg a gyász-szertartáson résztvevő honvéd-osztag, ;i katonai disz kísérőt. A tiszti kaidöttség élén Gunde. Gé*» alezredes, nagykanizsai állomásparancsnok jelent meg, 11 38. gyalogezred képviseletében Pozsonyi Attila százados, aki az emelkedetten Szép gyász-pompát rendezte i<s. A ravatal körül olt volt Becsehely ós u szomszédoss falvak apraja-nagyja, ült volt a környék in toll igencili fa is, Kovács SebesTéuy Miklós földbirtokossal és családjával az élen. < .
<A plébános a beszeatéiés szertartása után szívbe markoló, hazafias Imádsággal bocsátotta örök útjára a falu hós fiát. Utána Pozsonyi százados
A békés polgád álmot mostanában sokszor félig ébren szrjnnyndó kanizsaiak szorongó aggódással hallgatták nemrégen az északra induló katonáink lépteit, « hajnali,, csendben hosszú kocsi-sorok távolodó zörgését. Az éjszakák ma sem sokkai nyj-godtubbnk. Valami nagy tavaazi vá-r.dcozás feszíti a lelkeken a búrokat ; valami készül u törtéjieletinméhében és mámoros hit csirázik a magyar szivekben : — közeledik a magyar kikelet, felkelőben van a mi igazságunk napja is, -aminek első srjgarai már néhány boldog órái-a felhajtották az országzészlókat az árbocok csúcsaira. Ebben a szívdobogtató várakozásban ma éjszaka újra katona-léptek dobogtak végig " kanizsai utcákon. De ezek mes-sze északról közek\'dő léptek voltak, hazatérő ti.link büszkén dobbanó lén péiei. j
Megérkezett a karpálaljai honfoglalásból dicsőséges tűzkeresztség; ¦ után a nagykanizsai t7. hmvédgya-logezrcd 2. zászlóalja és hozta a
hirt : — jön utána a többi is.
Hajnali i óra tájban érkezett meg [ vasúton a zászlóalj vitéz Rártfy őrnagy vezetésévet. A vasúton Pozsonyi Attila százados fogadta és üdvözölte !1 zászlóaljat. A kirakodás után reggel 8 órakor sorakozott fel a zászlóalj és a helyőrség ujonc-száza-da a 18-as hősi emlékmű körül. Rögtönzött fogadtatás volt, mégis
I mondott magyar katona-IélekbÖl fakadt, magyar lelkekhoz szóló búcsúz-tatő l>eszéttet. Rámutatott arra a fájdalmas érzésre, amellyel éppen u Wt támadás ünnepén kellett a szülőket gyermekük hősi lialáláról értesítenie. Méltatta a hös becsehelyi katona ke-
ményi megalkuvást nem ismerő, nzb-gyar kötelességteljesltését és n bősi virtus példáiéként álüioita a f»hi méné
elé. Beszédét Így fejezte be:
Nevedet, Gerencsér Károlyi arany beinkkel beírtuk n 38. gyalogezred lörléuelébe.
i.\\ temetőben a sírnál n község főjegyzője mondott meghaló bUOSUSla-tót. A sirra elsőnek Gunde Géza alezredes telte le a 38. gyalogezred koszorúját
Gerencsér Károly 38-as gyalogos lovász volt az ezred-vonatnál. Az t\'ng-menti harcok közben egy völgyben menetellek éppen és kilé|>ett a vonatr osztag egy erdőből, amikor a szlovák repülök egész alacsonyról bombatá-
inadásl intéztek ellenük. Gerencsér bomba-szilánkot kapott Ugyanattól a bombától a három ló, amelyet vcielctt is megsebesült Gerencsér súlyos sebével az első sebesüli vonattal Budapestre került, olt ludt mog a kórliázi-ban. A szlovákok sem USiták meg szárazon a támadást, mCrl a repülőket 0 mieink azonnal géppuskti-lüz alá vélték és az egyik .támadó repülőgép el js pusztult.
nagy tömeg üdvözölte mosolygó, simogató, meleg tekintetekkel hazatérd hős honvédeink sorait, öröm volt végignézni a sorokon. Az időjárás és havasi nap által barnára edzett katona -arcokon a feladat derekas teljísilésének férfias öntudata. A szemekben m utazás álmatlan éjszaka)\', után U a nagy magyar élmény ö\'öinlell csillogása. A, sapkákon kárpáti fenyő biztató zöldje meliettmár itthoni kiskertek tavaszi virágai. Az első aratást elvégzett tábori gyalogágy.] és géppuska csövében sárga kankalin és ibolya csokor. Ember és ló jókedvűen és jó húsban.
Nyolc ónikor érkezett meg lóháton Gunde Géza alezredes, állomásparancsnok és vitéz Párdy ŐriLagy, a hazatért zászlóalj parancsnoka jelentette : | I
t- A 17. gyalogezred 2- zászlóalja a béke-hclyörséglie visszatért. .
Dr. Krátky István polgármesler mondott ezután üdvözlő beszédet a ¦UHas szobor tövéböJ a ^xszatérl, zászlóaljhoz. Lelkes szavakkal méltatta az uj magyar honfoglalás gyönyörű fegyvertényét, az uj magyar honvédség dlptfailmas tüzkjencsztséh gót, amely a külföld előtt is megbecsültté lette a magyar fegyverek ere* jét és a magyar katona hősi bátor-sá-4 gát, a magyar nemzetet pedig meggyőzte arról, hogy bátor önérzettéi bízhatja sorsát honvédéire. Pillanatnyi csenddel adózott azután a pol-
gármester az északi hm*cokbHu elesett hősök emlékének. Majd igy folytatta: I 1
- Az ő és ti példaadástokból le-vonjuk a következtetést: — bármi következzék Kttzépeurópábiin, ml helyt fogunk állni, egyik kezünkben karddal, másikban « munka szerszámával, hogy visszaszerezzük, ami a miénk volt. |
A nagyhatású beszéd után •Imához* harsantak 0 kürtök és Párdy őrnagy elhelyezte a 18-as hősökére szobrának talapzatán a 17/2. zászló-, aljnak a Kárpátodból hozott fenyő-koszorúját. Utána a zászlóalj ^ vonult a Laktanyába.
A további zászlóaljak is útban van nak hazafelé. Értesülésünk szerint az egé^z ezted megérktízese után .1/, összes hazatértek közös fogadtatása külön ünnepség kereteben fog megtörténni. ( I (W)
BUDAPEST L
17 Hirek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.10 llaják Károly hegedül. — 17.40 Dr. G«nthon István előadása.
— 18*10 Annemaric Meyne zongoráxik.
— 18.50 Éjjel a rövidtmliámu amatőröknél. Beszól Budinszky Sándor, — 19,30 Dalos-zenés virágoskert. -~ 20.50 Hirek. — 21.10 Az Országos Postás Zene. és Kxtltur Egyesület hangversenye. — 22.25 IdőjáráBJclentés. — 20.30 Thaier Gyula és Vógh Mihály Jazz-zenelrara. — 23.40 Dr. Soó Rezső előadása. — 0.05 Hirek. BUDAPEST It
18.10 Olasz nyclvoklatás. — 18.40 Hanglemezek. — 19.30 I>r. Kifdégrű-Nagy Dénes előadása, — 20 Hírek.
— 20.20 A rádió szalonzenekara. —: 21.35 idő járásjelentés.
BfiOS.
18.20 Schubert: Két baritondal. Schumann: D-moll scherzo zongorán, Schumann: Két dal. Liszt: Consola-Uon. Wolf: ö az. — 20.10 nádióz*no és énekkar. — 22.30 Könnyű és tánczene Géorgi szoprán és Zleglar tenor-rol. 1
Csntörtök BUDAPEST L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. ~ 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Sándor János hegedül, Tóth Gabriella éneket
— 12.30 Hírek. - 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. — 13.30 Hanglemezek.
— 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió müsod rának ismertetése, — 15 Arfolyamhi-rek, — 16.15 Inárcsi Farkas László előadása. - 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Hirek szlovák ós mszin nyelven,
— 17.10 Ditrói Csiby József Chopinmüveket zongorázik. — 17.45 Kessler Hubert előadása. - 18.15 Dénes József cigányzenekara. — 10 Dr..llrbanyi .lenö előadása. — 19.15 Táncicmezck.
— 19.60 l)r. Tost László kassai p°\'-gármester előadása. — 20 A Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesület királyavató díszhangversenye. - 20.45 Hirek. - 22 Időjárásjelentés. — 2205 A rádió szalonzenekara. — 23.15 Per-Us pali cigányzenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST n. .
18.30 Angol nyelvoktatás. — 10 Dénes József cigányzenekara. - 19.30 Szávai Nándor előadása. — 20 Hirek.
— 20.20 Országos postaszenokar. — 21.10 Időjárásjelentés.
BtCS. Í
10 Népdalok. — 12 DoU zene. — 13.10 Zenekének MünchcnbőL - 14.10 Dalos, zfinós óra. — 18 Különböző népek táncai.
17.10 Szórakoztató zene. - 18.35 Népzene és dalok. — 20.10 A gráei városi zenekar és operai énekkar. — 22.50 Könnyű ós (Anczouo, . , J
VáPOSR MoxgÓ Még szerda-csDtOrtOk
A legvidámabb 2 órai
Pompás párisi pikantéria I
A szerelem ügyvédié
Bűnügy, sxsrelem, Jókai!*.
Dániellé Darríeux l"\\t^
.....a 17. gyalogezred 2. zászlóalja
béke-helyőrségébe visszatért!"
1939. áprm» 13.
jAtAj K02LÓNV
re és a társadalom szociális elfajj-lása Indított <jl útjára, előbb-utóbb minden kis ál Imii eltűnik a színpadról s nem marad más, mint néhány »dljblikozo champion* a porondOrt.
Izgalmas, sót tragikus lesz a torna, mely eldönti a >nagyágyjk* mérkőzését egymással,
A cselekvő történelem szjeszélyé-tftl függ n világ további sorsa. |
KI maiad az uj bajnokok közül győztesként a porondon, ki tudná megmondani ?
A világ a nyers erö kjltuszának jegyébe kerfllt.
Az egész földgömbön éjjel-nappal lázas ütemben dolgoznak a hadianyag gyárak. A fegyverkezés tempója már-már az őrülettel határ is. Az emberi társadalom szemlátomást mllitáiizálódlk. Hétéves kortői hatvanig szükség eictén mindenki ka* tona lesz n maga módján.
Mindez félreérthetetlen Előkészület a nagy mérkőzéshez, amelyben mindenki kivétet nélkül színész és nézőközönség lesz egyidejűleg.
A történelem dübó.ög a lábaink alatt. Mint a föld tektonikus rezgőiéit, meg-megérezzük a készülő nagy változást.
Eddig bíztunk a történelmi férfiúk nagy felelősségérzésében, az Igazság
győzelmében s az erkölcsi törvény e noj ében. A münche ni történelmil találkozó megerősített hitünkben. Do azóta Anglia is srapnelleket termel vaj helyeit, s Chamberlain lesertiyö-jét kicserélte paskaszuronyra. Apa-clfizmus hazája egyre határozottabb militarista állammá jalakntl át.
A közeli nagy »mérkőzós« izgalma füti n lelkeket, i j
Egész Európa egy nagy aréna s a bajnokok lázasan készülődnek fl végső küzdelemre. | \' |
Eiszonul az ember szive ennyi ke-sziüődés láttám a önmagába í-oskMd-va keresi a másik "utat, mely vér és könny, izgalom és kétségbeesés nélkül oldaná meg u nagy problémákat. . i
Uj München korvonalai rajzolódnak fel a reménykedő* létek sötét látóhatárára, talán egy ujabb konferencia, a vjUág hatalmasainak! ujabb személyes találkozása megmenthetné még a helyzetet.
XII. Plus pápa húsvéti nagy békebeszéde is ezt a megoldást keresi. "Krisztus király szelleme kopog a felelős államférfiak szivének ajtaján, miközben egye vészesében dübörög... dübörög a történelem végzele a gyarló és tehetetlen Ember lábal alatt... \'
A húsvéti sonkától gyomor-mérgezést kapott egy Magyar-utoai asszony
A vizsgálóbíró kiszállt a kórházba az asszony kihallgatására
k dübörgő történelem
[rta: K*l*SMa K\'*rane
Ma iné\'" valóban egészen banálisan hangzik, ha azt halljuk emlegetni, hogy ^történelmi IdŐkeU élűik.
Égy negyed század óta dübörög n történelem lábaink alatt. Tektonikus i^zgé*k tartják Izgalomban tt tölá Vé\'f(& s a *ó\'ek erejét. Évszázados ni\'szághatárolc tolódtak el S büszke dinasztiák szűntek meg máról holnapra. A1 cár hajdani hatalmai birodalmából nagy darabok váltak le s alakultak uj oitszágokká. A félez-icdéves Monarchia is széthullott és helyén rjj államok keletkeztek. A\' UoheiizoÜem dinasztia és a Habsburg ház, melyek évszázadikon át uralkodtak, elmerültek a történelemi izjnpí\'danak süllyesztőiében.
fvlindezncm >ujr|téjieími idők* eseménye, hanean maga a világfoimáló História. ^ : i
KéUégteJcn, hogy cselekvő történelmi szellemmel állunk szemben. Szlule megszemélyesült történelmi erfik mozgatják az Élet változásait.
A töiténelnü akljvítás korában élünk. |
S amikor a történelem, mint valami megelevenedett Hetos, maga in tézl a népek sorsát, akkor a világ képe folyton változik. Mert változás a történelem eleinte s minden uj változás szükségszerűen a dolgok uj átrendezését, tehát ujabb változásai hozza magával. i
A napóleoni kalandot rendező bécsi kongresszus, mint valami Térképészeti Hivatal, rajjá rajzolta Európa képét s ezzei elindította útjára azt a Világrendet, mely a vltógháboru kitörésévei kereste uj egyensúlyi helyzetét.
Ma már üiiegállaplthatjuk, hogy u vjlághábonu nem érbe el tulajdon-képeni célját: nőin tcrcmliítte meg az európai népek megdönthetetlen egyensúlyi helyzetét, sőt a békeszerződések rendszerevei valóságos chanszt hívott életre, s ahelyett, hogy meggyógyította volna, inkább elmélyítette azt a szociális ellentétet, mely a hlperkapitalizniius fénykorénak rjtólsó idejében elemi erő-vei rázta meg az európai társadalmat.
Az egyoldalú érdekeket szolgáiul •Securlté* s a jiemzetközl ínegértés helyett, a bizonytalanság és iiyiugti-iiinség magvát vetette él a fehércl-vilizáció földjén s mór nemcsak nemzeti, hanem vllágszemlélctt tá-bamkra is osztotta fel Európát s ezzel ujabb gyujtóanyaggai töltötte meg a hóboi\'u aor&n különben is felzaklatott és egyensúlyi helyzetéből kimozdult emberi lelket.
\'A világ meghasonlott önmagával, de nz eleven történelmi szcllcan a letargia, ia kétségbeesés helyeit uj erőkkel telitelte, meg a Jfdkekiet s nf Héroszokra bízta a világ incgvájltá-sát. Északon és Délen, Keleten és Nyugaton uj hö&Ök jekmtkeztekj ^"gy Uj gondolatokkal, Uj eszmékkel és rendszerekkel ruj alapokra fok le^ék a világ rendjét.
Ennek az uj vllágképiick darabkái azok a napról-napra jelentkező változások, melyek szinte szeműink elölt rajzolják a dolgok rjj elrendezésének vonalait. >
A történe\'mi fejlődés a sok kis áUam helyett a kevés nagy ál-«m uralma felé mutat.
Ennek e szellemnek áldozata eddig: Ausztria, Csehszlovákia ésnapr iánkban Aibánfai s ettől tettéig SváJcon, Hollandián, Dánián ks-resztflí minden kis álban:.
Abban a küzdelemben, melyet az ^hibázott békeszerződések rendszé-
Érdekes esettel foglalkoznak a* nagykanizsai kórház orvosai. Mnb
gyar .-utca 21. szám alatt lakó Gór Györgyné 52 éves asszony otthon húsvéti sonkát evett. Utána rosszullét és görcsök lepték meg, állapota mind rosszabbra fordult, be kellett szállítani a közkóiiiázba. Hasmérge-zést állapítottak míg. Mikor Górná állapota még rosszabbra fordult.ér-tcsjtették a rendőrségíít, niajdf lei kir. ügyészséget, ugy> nogy a súlyosan beteg asszonyhoz kiszállott a
vizsgálóbíró, hogy eskü alatt hallgassa belegágyán. Gómé elmoiw dotta, hogy fia, aki vidéken dolgo. zik, sonkát hozott haza húsvétra és abbói evett. Nem lehetetlen, hogy n sonka régebbi lehetett és nz asszony a csont mellől Vágott magának, a hol a hus talán már romlott is volt. Miután a jelek szerint esetleg gondatlanság foroghat fenn, igy ;(zf ügyben a rendőrség megindította a nyomozást. "¦[
ÖRÖK j
AZ ember eute. , ^~H^J\\ \'
Ha rendes az emésztése / V
Homokkomárom Ősi kegyhelye tavaszi pompában várja a kirándulókat
Nagykanizsa legszebb vidéke, a ho-inokkoniáromi hegyvidék most tavasszal ünnepi yirágos díszben várja a városi kirándulókat és késííbb majd a buesusok ezreit. Régi, híres kegytemploma idcintej{el a városba:
-- Jöjjetek, ha imádkozni, felüdülni akartok, azt itt megtaláljatok, i\' \'\'
A szép természet madárdalos esendje valóban itt a Teremtő Istenhez Cmoli az ember leikéi. Ezt liirdcli a templom előtti fán látható kis tábla is:
- Ide imádkozni és lelkileg felüdülni szándékozok jöjjenek!
¦A Mária-szobor körül u szép, uj rózsnlugas mellűit már nö a futóifózsa, hagy májusban virágfüzérbe fonja a Titkos r-Uelmü Itózsát .Mennyek Ki-rályné Asszonyának szobrát, lífötte térdelő van. A templom Kanizsa felöl eső oldala ás az itt felvezető korlátos inisOiit friss orgonaültel vén nyel van körülvéve. Mily szép lesz ez májusbani Itt is, ott is lát az ember virágágyakat, melyeket maguktól ajánlkozó hívek gondoznak, ápolnak majd, E szent helynek szépnek, gyönyörűnek kell ICnniel Aki ídoér csak\'imádkozni tudjon. A kertek fái már zöldülnek, egyik-másik már munnyassronyi fehér-ruhába öltözött. Itt a tavasz. A nagy gesztenyefa pár nap múlva már vl-ráglcngerbc boml. í
Bont a templomban látjuk a régi idűk szép körmeneti lámpáit fclujiUTi és újból liasználatban. Nagj-hélen esténkónt itt is felcsendüllek Jeremiás Próféta .Sirabnai. A szent sir is megszépült, ti színes Kömbméescst kupott, a szentsir bejárata felelt nagy táblán [Feltámadunk* kiiiás. A főoltár ís mintha szebb lennel Hat igen régi kézimunka gyertyatartó van az ujak mellett, Csupa virág ez a nagy oltár.
Milyen szép lehetett a fcltámadási körmenet? A hegytetején háromszor megkerüli a nagy tömeg szép rendben a kegytemplomot. Az emeletes plébánia minden ablaka kivilágítva a feltámadt Krisztus tiszteleiére, Két szép zászlóval a templom\' és plébánia feldiszilve^ lilökerfilnek az ősrégi céhzászlók és magiadul a menet. \\ templom oldala mellett, a természet ölén gyertyák égnek levert kanikon. Minden szív örül és hálát zeng Istenének. Vasárnap és hétfőn tele ainagy templom. Alijf férnek be. Halljuk, amint a plébános örömmel hirdeti a sok népnek, hogy a templom belsejének rendbehozatalára ;t bét alall már 100 lángol -.jánlotlak fel a jó hivek.
Most készül el a kegyhcly története és a kegykép szentképe s ezt sokakhuz eljuttatva ajánlják mi>ijd fel fillérei-Ket azok, kik szeretik a ho-i-nkkonni;. romi (buesukoináromij begy helvét, öszro befejezik a templom raidbehü-zalalát. Városunkban is szívesen adakoznak majd a kanizsaiaktól annyira kedvelt kegytomploinra.
Húsvét délután és húsvéthétfőn • homokkomáromi Kalol Legényegylet és Máriaicanyok (Leányegylet) szép műsoros délutánt rendezett az iskola termében anyagi ós erkölcsi sikerrel. Most készül egy szép nemzett zászló a fiuknak és szép fehér a leányoknak. A loventók még kürtöt is kapnak. Műsoron volt szavalat, énokkftr. A plébános köszöntötte a megjelenteket és már előre jelezle, hogy májusban a leányok a buesusolonak délutánonként szabadszínpadon a .Lourdesi Pásztórleánykát- játszák el. Ez a,szép és mcgliató a felvonásos szmdarab a Szüianya megjelenéséi eleveníti meg a nézőközönség előtt. Műsor megváltása itt is kötelező lesz, i ,\'.
ZALAI KÖ*.ÖNV
eipfit
Kalapot,
Nyakkandít, Ingat
szomolányinAl
i leventék szlnfelőadáss
A Nagykanizsai I. és II. körzeti. Levente Egyesület húsvét vasárnapján nagysikerű színmüelőadásl Tendcictt a Katholíkus Legényegyletben. A közönség soraiban ott láttuk Brcmser Gusztáv ezredest, lakatos Ferenc őrnagyot, testnevelési vezetőt, dr. \'fholway Zsigmond egyesületi elnököt, dr. p. Horváth Athanáz hittanárt és másokat. A derék leventék Alföldi (iézn három-felvonáaos irredenta drámáját adhík elő nagy felkészültséggel és lelkes ügyszeretettel. A Vihar !1 havasokon a romániai magyarság helyzetével foglalkozik és így idösrernségénél fogva is nagy érdeklődésre tarthat számot. Sajnos, a közönség nem volt Jelen olyan számban, mint amilyet a darab és az előadás megérdemelt volna. A szereplők közül kitűnt Blagojcvícs Erzsike doktorkisasszonya. Kedves, megnyerő alakítást adott, megérdemelten aratott nagy sikert. Külön megemlítést érdemel a hö\'gygárdából Benrs Juliska és nervalics \'Mancika, valamint \' \'ranyos kis Bójlös Klári. A férfi-»""eplŐk.között a pálmíl Bertók Gyula vitte el Kaposi Isivan román tisztjével. De jók voltok a többi szereplők is, uévszerint Bársony E.rssj, DervftllOT Erzsébet, Kovács János, Németh József, Novak Gyula, Boda l\'Tono. Gyarmati Kálmán, Pinterics Gyula, Bécsi László, Éder László, Bedének József, Nagy János, Donálh István. Horváth Imre, Domán Kálmán és Kocsis Péter. Valamennyien megérdemelték a közönség tapsait.. A rendezésért Böjtös István vetélésével Bertók Gyulát és Kovács Jánost illeti a dicséret. Reméljük, mire az előadást megismétlik, soltkai többen fognak q nézőtéren tapsolni.
SZŐRME dolgait
lutányosan vállalja nyári megóvásra LÖBL BÉLA
szűcsmester, hadirokkant tűzharcos.
Sfilnek, vidékek és népek
(V. V.) A magasórtékü festékek\' termelése és szállítása terén az egész világon Németország és Svájc vezet, A megmaradó 20 százalékban a többi állam osztozkodik. A festékanyagok/; felliasználását illetőleg t-sak akkor a|/ | kothatiuik magunknak fogabnat, ha egyes népek igényeit és szokásait tanulmányozzuk. Legtöbb inagasértékü festéket a textilszö vetek festésére. hasz-luUnak. Az Egyesült államokban, ,\'juíUáhan, Németországban 6s japánban nemcsak a kész kelméket, hanem magát u fonalai is festik, de használják a kőszénkáIrányl>ól erodö restó-kekel a bőriparion, a szíínneipartniiv valamint a papír feldolgozásánál is. Érdekes lenne egyszer a festéJtbaszná,-latnak fejenkénti statisztikáját m«g-állapitanl, «z" persze nem egyszerű feladat, hiszen minden népnek más-más a szokása, a szuiérzékio és ftz egyes szine k Irán t í clösieretctc. B z pCdlg váltakozik az illető ország vagy vidék éghajlati és földrajzi viszonyai szerint. MÍndonc;.uire általános támpontokat nyerhetünk, ha a néjjek szokásait ftsszehnsonUtJuk. Egyes népek a komoly, sötét színeket szeretik^ má~ sok megint az .élénk és rikítókat\'kedvük, minél délebbre megyünk, unnál élénkebb színeket keresnek, ennek mCgfcJMlocu a szövőtök, kelmék szinci Is muipompásak, rikítók, hiszen olyan országokban, ameiyeWxm a nap forróban -.ni, a színek sokkal szebben megnyilvánulnak, mint ott. nltol esik vagy aliol u köd úgyszólván minden-naiws, A világ lejjsftrübbau lakolt vi-
dékein, igy Kinában és Indiában a népesség óriási mennyiségű Festékeket használ, -persze n«m közvetlenül, hanem a színpompás ruházat alkalmazása folytán, özek képezik u festékgyártón legjobb vevőkörét, hiszen az illető országok textilipara kell, hogy
számoljon,1 a népek illésével. Ezekben az országokban fejenkénl kb; Ötven gramnvi feslékanvagoí használnak az évi átlagban, de" az ipari vidékeken ez a festék használat még nagyobit. sokszor a tízszeresét is eléri az előbbinek! f ¦\' I
ÉRTESÍTÉSI
A nagyérdemu közönség szlvea tudomására hozom, hogy a fanykApak árait mAlyan -...Allliotlam és eanek keretén belül klrakat-hUtmáa»«i kapcsolatos akolat ranrfamak. — Üzletszerzőm látogatásaival a mintaképeket bemutatja megrendelés céljából.
Kérem a uagyérdsmu közönség azlvea pártfogását.
A kiállítást rendttxem:
Nagykanizsa, Fő-nt 10., Csengeryut 1., Horthy Hlklos-ut 3. Bzám.
isiin éíi mm.
Három autó-baleset: -- orvossal, közjegyzővel, tanítóval, bérautóssal fordult árokba 3 gépkocsi
Könnyen végzelsssé válható autóbaleset tödéiii a kaposméröí országúton. P\'é el István nagybajom! autó-fuvarozó édesanyát akarta beszállítani Kaposvárra, amikor a kaposuj-laki kanyarnál az autó teljes sebességgel áz utmenti ámkba szaladt. A kocsi teljesen összetörött. Présel István és édesanyja súlyos sérüléseket szenvedlek. A Nagykanizsa—kaposr vád autóbusz vetlc fel Őket, mindketten kóibázba kerüllek, ál\'apótjk súlyos.
Ugyancsak autóbaleset volt Mofv,
dós község határában is. itt Kafcma János dr. nagyberki körorvos ésSik* Sándor nagyberki tauitó fordultak a körorvos ajtójával az árokba. Szerencsére, mindketten csak jcVnlékte--len sérüléseket szenetek.
Berzsenyi László dr. keszthelyi kir. közjegyzőt isautöbalcset\'éi-te azl aisópáhoki utón. Au*ója ismeietleji oakbói megfordult a levegőben ésaz árokba fordult. Berzscnyin ktvfl I még ketten ü\'lek az autóban, szerencsérc azonban mindhárman csak khebb sérüléseket szenvtkítok.
Egyetlen autótulajdonos sem nélkülözheti autófára vonatkozóan a szavatossági a biztosítást!
Még mindig Gyékényesen vesztegel a Csehországból kivándorló zsidók különvonata
Megírtuk, hogy 500 Prágából kivándorló cseh zsidó Magyarországon való átutazása utolsó állomásánál, Gyékényesnél bonyodalmak támadtak. A Palesztinába készülő cseh zsidók külön Rzeielvényét a jugoszláv hatóságok nem engedték be az ország területére, az akkori hinak BZeintaz okmányaik közül gyaiütoll rendellenességek miatt. Azt is jelcn-tetlük, hogy hosszabb tárgyalások ¦után a szeneívény mégis elhagyta ü gyékényes! pály.iudvart s megindult Jugoszlávián keresztül Palesztina felé. Mint most más forrásból értesülünk, csak el akarták indítani n zsidók különvonatát, azonban "nz hiiolsó percben leállították nz indulást s a szerelvény az 500 cseh kivándorló zsidóval még a mai napig is a gyé-
kényesi páiy-rudívurori vesztegel. Nem szabad az utasoknak a kocsikat elhagyniuk sem. Hí«ök szerint a jugosz-iávok nzért nem engedik ál a szeidvényl az Ország területén, ine t állítólag töb!:eii csak Jugoszláviába akarlak utazni Palesztina helyett.
Székrekedésben szenvedőknél
reggel felkeléskor egy pohár lei meszelés „Ferenc József keserűvíz a belek eldugulását gyorsan megszünteti, a gyomor működéséi előmozdítja, az anyagcserét megélénkíti, a véli felfrissíti, iv/. Idegeket megnyugtatja, s így kellemes közérzetet és fokozott munkakedvet teremt. — Kérdezze meg orvosát.
Nép MOatf|Ó» HE SzcrdAn és cafltOrtOkOn I IREHE DUHHE Beghirotebb azerepB 1
m el lékucca
Egy milliomos barátnőjének regénye. Partnars ¦ John BoIbb. KiserS mCiop.
Előadás: köznap 5,7,9, vasárnapokon 3,5,7,9-kor.
1939. tpiilliLlfl
A Manderley-Mí asszonya
— DapluM dn MastHsr njimj* —
Manderley Ősi blrlok. legendás kov lély, nyugati szárnya a tengern. nfi,
Az első asszony tündöklő szép volt karcsú, magas, elegáns, eszes, niin; denkit meghódított, az asszonyok |rf multák, a férfiak megbolondultak ér(n Mindent tudott, mindenhez, értett niindenült ott volt. Golfozott, lovagol) icnniszcictt, vadászolt ós sr.iivedelve-een szeretett vitorlázni. Egy éjszaki elment vitorlázni kis hajójával, anw. lyct ugy hívtak; -Je revlens., vissza, jövök. I)C a név nem illett a hajóra, mert nem jött tóbbé vissza, önökre olt maradt valahol n_ tenger fenekén.
A második asszony egészen m^ mint az clsfi volt. Valósággal gyermek még, kicsi, jelentéktelen, a haja egyei nOSStálu, nem jár fodrászhoz; nem használ púdert, rosszul szabott ruhákat visel.
Manderley ura: Maxim de Winder, hallgatag, komoly, szomorú férü, olyan, amilyenről riatal leányok álmodoznak, miamí titok lebeg körülölte.
Manderleyljcn a második asszony minduntalan az első asszony Utoksokii árnyékával találkozik.
Az első asszony emléke lebeg a könyv tár ban, a sárga szobában^ a galérián, n hall fölött. Az ő csőköpenye lóg a kerti szoh-.U>an\'és az eső-köpeny zsebében át o.zalea-illatú tís zsebkendőn méi( ott a rÖsSasztnnifotti az ő ajka nyoma.
Az ólőkkel fel lehet venni a luftot, a halottakkal nem,
fts n máíodik asszony, az egyszerű, az igényfcolen, a szürke,, a szerény, a félszeg, mégis megbirkózik az elsé asszony káprázatos emlékével. Hogy hogyan, azt DaphnO du Maurier bravúros\' művészettel, SEentkáprázuiló jröi leleménnyel mondja cl, ebben aj ídeg-feiizllöou iígiduias, mégis mélyen ciu-beri és eszményien fmom regényben. A váratlan fordulatok egymást érik.
Kár, hogy nem lehet nj jelzőket kítnláhii, méltókat egy ilyen rendkívül élményhez, amilyet Daphne du Hait-rier regényének elolvasása jelent. Angliában tlz év óta nem TO» ekkora könyvsiker. Az első béleu m-gyieneav példány kelt el belőle.
A szeretem Ügyvédje
Danteiié Durrieus, a nioziközönség legújabb kedvence, ezúttal ismét rig-jálókban mutatkozik hc. Egy fiatol ügyvédnőt játszik, aki másíél évi gyakorlat után végre kap egy ¦ügyet.-Mbit már vígjátékban szokás, belészeret védencébe ós ebből származnak a szerencsére jól végződő bonyodalmak.
Nem nagyigényű, de vidám ós szellemes film. Dániellé Darríeux ezull<d is sok hívet szerez magának kedves játékával és ezúttal\' finoman cscttgÖ énekhangjával is. Jóképű partneréról nehéz, elhinni, hogy autötolvaj. A pap" és a többi szereplők is kitűnőek. A film másfélórás könnyű szórakozást ad, A kísérő műsor a jazz és r«vú-kedvclölonek ad pár élvezetes kép*t.
Naptári Április 19. eetltört Ront kat. Hermeneg. Protestáns ída. — hu*-Nlzan hó 24.
GőzIdrdŐ nylt«s reggel ,6 órától «<• í éréig (lióilő, anrda, péntek délntáa k«dd»n aféas nap aőknok.l
1939, aprjIlB 13
Hősi naptár
Hásla (íyörgy császári tábornok s«. tem tekintettől arra, hogy BocskíU
___István erdélyi Fejedelem
iÍ605. IV. 12. kmioniíi élelmet Ml: .lövi-illló vollfttllil elfogta és
egyébként is erősen szorongatták ai Eperjes környéki megerősített állasok, bál megkezdte a visszavonulást Pozsony Mé.
I-; napon Sándor Ferenc, a munkácsi 05, gyalogezred lávbeszélo osztagbclí
__őrmesternek, a Dnyeszter
!1910 I? 12 folyö melletti llnrasinuv
-1 községnél, az éjjeli sülit
hóg leple alalt -I főnyi Járőrrel vonalai kellclt építenie, amikozben azonban a két arcvonal köze tévedve egeSíCn váratlanul egy kb. 20 főnyi orosz osztagra talált. Ekkor Sándo ^őrmester n«m törődve a túlerővel 4 emberével egyQlt nz oroszokra vetélte magéi és azok 15 emberét rövid közelimre után megadásra kényszeri let le, inig 5 orosz liollan maradt a csatározás helyén. Sándor őrmester eme kiváló fegyvert-lényét, mellyel beigazolta, hogy mit érhet cl nz, akinek esue ós .szive helyén van, az első osztályú ezüst vitézségi éremmel jutalmaztak.

1918 április 12-én Királyunk őfelsége, elrendelte, hogy a volt szókely-
_udvnritelyi 82. gyaiogoz-
11918.1?. 12. rod\' me^ tn^yomólag
1-\'.fajtiszta székelyekből állt,
ezentúl b 82. siámu .székely, gyalogezred nevet viselje.
Az ezred, ezt a magyar ezredek töri. ténetében egyedülálló legfelsőbb kitüntetést annak köszönhette, hogy parancs nélkül, soha, mój a legvázság**-sabb lívly/nickhcn sem ment vissza.
— (A közoktatásügyi tanács Illése)
Ma tartja ülését Szoiiujalhclyen a nünlszter által kinoseuett kozoktntás-ügyi tannes. Nagykanizsáról tlr. Hegyi Ijajjos főjegyző, u tanács tagja vesz részt a kerület közoktatásügyi ülésén.
— (Lciubcrkovlcsné emlék-hangverseny)
l*sz szjonibolon este 9 órakor a zeneiskolában, a tanárok közreműködéséül l^épődij nem lesz. (:)
— (Kanizsai zenetanár szervezi a kassal zenei életet)
Megtisztelő megbizfltást kapott Selül-ler János, a nagykanizsai Városi Zeneiskola volt tanara. Kassa szab. kir. város kulturtanácsnoko a város vezetőségének megbízásából felkérte SchlUar Jánost, hogy fektesse le a varos zenei ékeiének nrcgszerwtésfjro és a városi *enelskolfl megszervezésére vonatkozó előterjesztését és javaslatait memiof-randumban terjessze be a városhoz, íkhillcr János eleget lett a megbízatnak. ; \' , |
— (A törvényszék Keszthelyen)
A nagykanizsai törvényszék. Készt Iwlyre száll ki április 20-án három lulpos biuitetö tárgyalásokra.
— (A nagykanizsai tűzoltók nulmaága)\'
A nagykanizsai liixoltók hagyomá-" »yos majálisukat ftz idén május 7-én dölu tán tartják meg a megszo kott pompás keretben a városi sétakertben, Este a Kis Royalbán táncmulatság. Kedvezőtlen idő esetén május 14-én tartják meg.- fj)
— Bmí+rkUUltinuakut tekintse- inog niüidcn vételkenyszer uélkttl. Kopatein butertnihéa.
ZALA? KöZLtNY.
Budapesti Nemzetközi Vásár
április 28-tól május 8-ig.
1500 kiállító, 9 kUlföldi állam részvételével. - Saját rádióleadó állomás - Divatszínház - Számos Ipari, közüzemi klllön csoport
kW* 50% utazási kedvezmény
Budapestre április 22»«űi május B-ig. Visszautazásra ápr. 28-tól május 14-lg
Vasai-igazolvány kapható a vásárirodánál, Budapest, V. Alkotmany-utoa 8. szám.
Nagykanizsán i a nagykanizsai Taksa-rékaónztár Rt. Ment>t]agyirodá]Aban.
Magyarország kilépeti a Népszövetségből
Teleki miniszterelnök és Csáky külügyminiszter a jövő héten Rómába utazik
* Budapest, Óprüis 12
Magyarország; bejelentette tegnap a Népszövetségből való kilépését és további részvételét a nemzetközi munkaügyi szervezetnek a munkások helyzetének javítására irányuló működésében, l \'
, Roma, április 12 Az olasz sajtó a legnagyobb iel-i kezdéssel veszi tudomásul Teleki Pái muüszterelnők és Csáky István g\'óf jövő héten BorrakorülÖ olasza országi látogatásnak hírét. \\ lapok ezzei kapcsolatban nagy cűmek alatt számolnak be arról, h->gy Magyarország is otthagyta a Népszövetséget, Ezi a lépést természetes tényként emiitlkV hisz, mint Írják, a bolsevista elleneit egyezmény aláírásénak elkerülhetetlen lénye ez. >
Magyarország kilépése érzékeny anyagi veszteséget Is jelent a Népszövei ségnek
London, április 12 A Daily Expjessgejifíjelentése szerint Magyarország és Perrj kilépése és Albánia megszűnése évi 12.600 ao got font TOszteséget Jelent a Népszövetségnek, ami az aznrjgy is nehéz pénzügyi hslyzelet meg katasztrófa* llsabbá teszj. , |
Franco tábornok követi Magyarország példáját
A lap értesülése szerint Berlin- és Róma most F\'anco télwrnokot akarja rávenni arra, hogy kilépjen a Népszövetségből. Ez, tekintettel, hogy Spanyolország is aláirta uxan-tiboisevista egyezményt, nem Is kés? hetik soká. • i
A baráti hatalmak sajtója megelégedéssel fogadja Magyarország kilépését
Róma, április 12 Az olasz ós u hémet sajtó megelégedéssel ir Magyarország lépéséről. Hangsúlyozzák a lapok, hogy ugyan akkor, amikor Magyarország k>ilk hagyta a Népszövetséget; a tengely-államokkal való együtünüködését ba ráti látogatásokkal erösiU.
^ Parisban...
| Paris, ápi-JÜi-f 12 A francia lapok szerint a Népszövetségből való kilépés nem keltelt
különösebb feltűnést Parisban. Kö-VÓs megjegyzést füznekhozzá, dsíc-hetségesnek tartják, hogy ez a tény befolyásolja egyes kelelerjrópai álla-mokal, amelyek az utóbbi időben amúgy ís ingadozást mutattak.
Idő olött
tfínkremegy a lába,
ha nem hord mértékolpőt 1
Még ma rendelje meg: PAPP OSZKÁR
olpésimesternél, Erzsébet-tér I. sz.
— (A nagykanizsai leventekönyvtár)
alakulóban van, a gyújtós biztató eredménnyel folyik. Ujabban a kö-vetkezö adományok érkeztek: Gflbsovics Kor-nél ny. ezredes 63 drb, Maróty Oszkár és Miiek Józscr 32 drb, dr. Hoda Károly 30 drb, Brassóy István 23 drb, Ofcnbeck kőnyvkercs-kedés 17 drb, dr. Tholway Zsigmon/Jj 16 drb, Horváth Józ-scf 15 drb, Fischcl könyvkereskedés 5 drb, Hirschl Ali 3 drb. Az adományokért ezúton mond hálás köszönetet a Levente Egyesület és kérj a közönséget további nemes adakozásra. A könyveket Szabó Ferenc oktatónak lehet átadni Pnpp Ozkár cipész mester Erisébet Wr 1. sz. alatti üzletében.
— Tekint™ meg a Kopstein Bútoráruház állandó butorklálUtáiiá\'t. Izléaes ée o.losó bútorokat kedvező llzetési fel-<Atnlekk«l vátórolhat.
(FlaUlkoruak MAltl-ílsífil-tetéie) r
A MagunatkolAiiazottak Hi/U.vii.\'. Intézete öregség, rokkantság stb. esetére biztosított iiáíalkoru Ugjai fósjé:e egészségvédő eljárása köretében ez év június, juliuk és augtűsz^u-s honapjaiban lő na|>os gyógyüdültotóst rendez. Az üdültetés tartama alatt teljesen díjmentesen napi ötszöri étkezési, teljes ellátást nyújt és viseli az utazás költségét is. A gyógy üdültetésre Igényt tarthatnak: uz öregség, rokkantság stb. esetire a Magánalkalmazottak Biztosító Intézeténél biztosított budapesti és vidéki munkaadóknál foglalkoztatott fiatalkorú tanoncok, üzloii és irodai gyakornokok, akik; a) a jelentkezési haláridő utolsó napián 10 heti várakozási idősei rendelkeznek és ugyanekkor még nem léplek tul 18. életévüket, b) tanoncszerződé\'ii\'ikcl az Intézetnél (vidékiek az OTi kerütói pénztáránál) bemutatják. A/ utóbbiak 10 hétnél kevesebb várakozási Idő birtokában is jogosultak. A beutalás iránti kérési az Intézel állal díjmentesen kibocsátott űrlapon legkésőbb 1930 április i5-ig kell bejelenteni. A vidéken lévő munkaadóknál foglalkoztatott munkavállalók a jelentkezési űrlapokat az Országos Társadalonibiz-tositó Inlózet illetékes kerületi pénztá-iánál Sí.e,nélyesen vagy postán igénjei-hclik. A kitöltött űrlapokat az előirt határidőig ugyanott kell benyújtani. Akiknek lanoncszerződésük van, azoknak ugyanakkor tanoncszerződésükivt is be kell mutatatok.
tí| *3ó és olcsó
#-^v?->. a Dámot Bavállla. amli luéf. EflíjH); 5)aNlnc,v«lob»)líift»,la»ISi4>,
idő,
Jóslat:
Mérsékelt déli szél, kevés felhőzet, a hőmérséklet kissé emelkedik, hajnalban egyes helyeken még lehet gyenge talajmenti fagy,
A Meteorológia! Intézet uagykanlzaat mttgügyelőállomása jelenti.
Hőmérséklet tegnap eete 9 órakor: •|-\'J 4, ma reggel -!¦\'"\'. délbea -|-ih-«.
Oaaoadék 0 0 %.
— Megjelent a repülök lapja, ¦ Magyar Ssirayak
A lengyel—inagyar határ mcgval*. Sulásának öröméi*, a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap támogatásával t? tűm \'"^í11*-\'"0 Magyar Szár-öv-ialW nyak aviatikai folyóirat kúlón lengyel számot adott ki, amelynek vetető cikkét dr. Ember .Sándor országgyűlési képviselő irta. A lengyel sportrepulcsről vitéz Ia-borczffy Hczső repülőezredei számol be, aki hivatalos tanulmányúton Volt LenKyrlorsragban. A lap katonai re-pülfc rovatában közli a szerkesztőség, hogy a kővetkező, májusi számban részletesen, hiteles adatok alapján,
Befőttek, konzervek,
fflazer- é* csemageíruk,
sajtok, felvágottak
legolcsóbban \\u--yx: /Iidnk
TEUTSCH GUSZTÁV
fűszer- én cfcmegekereskedeaétxii.
S
ZALAI KÖZLÖNY
1939. aprili, 13
OLCSÓ ÉS JÓ
borotvák, ollók, konyhakések, zsabkések, hajvágó gépek, alpacca és chróm-acél evőeszközök
QÉHfc
Májon Testvérekiill
vahatfth.
ErM*í>4>i Ul t. 6h
gazdag fényképanyaggal számol b*-\' majd « inAgy, kir. I,égi Krő ejakula. taiuok ungvári győzelmes harcairól ós
az iglói bombázásról. Az líju rOpülö és a rejtvény rovat gazdagítják még az uj számot. Kapható mindenütt. Am 50 fillér. Mutatványszámot a kiadóhivatal (Itndapcst, VI., Eötvös utca 8. sz.) ingyen küld.
A nagykanizsai klr. törvényszék.
Hirdetmény.
Eaiteregnye köxaég általános tagosítás! ügjébei! kiküldött bírd «: előmunkálatok megkezdésére, vigyl* az érdekelt felek képviseletének az cljdréa további folyami alatt rendelésére, i blrtokrcndczo-mérnökkel a izerzödéí megkötésére és s kOlltégelfilrinyiat elOkéuItéséie 193«. évi április hé 34. uaujéiiak 4. «. 9 óráját tflztem kl Eaiteregnye község hi rához, arra ne összes érdekelteket eszel a hlrdetmény-nyel megidézem él figyelmei telem éket, hogy a tárgyalást e! maradi tok esetén Is megtartom.
Nagykanizsa, 1039. évi ápr. hó II én. Dr. Czoboly Oynla sk. klr. tszéltl tau. elnók. A kiadmány hiteléül: Bfiky Béla sb. tltztv.
Nagykanizsa megyei vAtos polgármesterétől. 8796/1939.
Tiray: Személy gépjárművek Igénybevételének térítési illja.
Hirdetmény.
Felhívom mindazon aulólnlajdo-nosokat, akik folyó évi március hó 13-tól 20-ig a József laktanyában levő gyalogezred és gyalogzászlóalj parancsnokságok részére közvetlen igénybevétel folytán fuvarozlak és a fuvardíjért még ezideig nem jelenlek meg, számláik kifizetése cellából felülbélyegzett nyugtával a a 17/11. zlj. vmlí. parancsnokságánál mielőbb (legkésőbb 1939. ápr. M-ig) Jelentkezzenek a József laktanyában. A magán autótuiajdono sok — akiknek bérautófuvarozási engedélyük nincsen — csak az üzemköltségeket számithatják fel.
Nagykanizsa, 1939. április II. >045 Polgármester.
Nagykanizsa megyei város adóhivatalától.
2028/1939.
Tirgv: Nagykanizsa m vátoi 1939 évi 1. ix. váltoxáil Jegyzéke.
Hirdetmény.
Köihlrré teuullk, hogy Nagy-kaniiM rn. város 1939. évi 1. 11. vallottal legyzékc 1939. április 12-tol Spiiils 36-lg 15 napon ál közszemlére van kitéve azzal, hogy a sérelmesnek vélt osztályba sorozás ellen a közszemlére kilétei legutolsó nap|át koveto 15 nap alatt a nagyméltóságú ni klr. pénzügyminisztériumhoz dnuendó, de alulirt hivatalnál beadandó telazólalásokkal lehet élni.
Nagykanizsa, 1939. április 11. ion Vároil Adóhivatal.
A nagykanizsai klr. Jkráablrósag. mint telekkönyvi hatóaágtól.
3454./I939. te. II. _
arvorésl p6tíslfdatmt>ny.
A tkvt hslóság közhírré tesil, hogy Horválh Elekné Koiiil Ilon. és tártai végrehajtóknak kk. Vorói Lajos vhajláal aaenvedó ellen 129 P 17 I. tóke és fim. likai erejéig Indított végrehaltáal llgyílM-n ai 1039 évimárclns hí O-án 2l88Vtk. 939. ai. a. kibocsátott átvereti hirdetménnyel orosztonyl 743 aztjkvben 107/a. hrsz. a. loglall ház 77. az. a. udvar él kerttel Ingatlanra 700 P, 438/a. hrsz. a. loglall rél a Kiskati berekben 1.14 P, 5)2. hrai. a. loglall rét a: Ornyéki berekben 249 P, 60o7a. hrsz. a lotrlaft szántó ai Avai berekben 279 P, 815/a hraa. a. rét a Puaita-temttól berekben 207 P, ororztonyl 1171. rtzljkvben 783/0. hrsz. a loglall rét aa Aranyhegyen Ingatlannak I/, restére 148 P, oroiztonyi 1245. azl|kvben 614/b. hraa. a. foglalt szántó az Avas dUldben Ingatlannak i/s részére 98 P, oroiztonyi 50. aztjkvben A+8—10. sortz. a. foglalta 735. sttJW. A. lapján belegyzett kCzót legeló wkm részének a 736. aallkv. A. lap|án bejegyzett közös erdó v*>hua részének és 737. sztikv. A. laplin belegyzett közös legelő iSO/luo részének s/is ré-uére 400 P alkláltásl árban Orotitony kOziégházintl 1939. évi Április hó 28. napjaitok d. u 3 órájára klUaOII árverési az laSItLX. t-c. 167. §-a értelmében kk. Ibeipacker Dezsó végrehajtató 5200 P lóké és Járulékaiból álló kivételeiének be-hallása érdekében Is meg lógják tartani.
Nagykanizsa, 1939. évi április hó 2-án. Dr. Bcntzlk s. k. klr. lárisblró. A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
Nili nadrág... 1.20 tu
Női kombiné.. 2 30
Női harisnya.. 1.40
Retikiilök
3.10,.
Br.xret.klil____5.50,
Bőrkesztyű.. 3.90
I
BaeakWBl ax Sums iiííf-, fotti- in gytjr-Mék divatcikkek It 11 ii ufi i D l níi « é!í bú i-i lo % li I >: il 6 i) b h il
Brónyai Divatház
Horthy BI b ló s-at 1. isim
Jiiloeitni, \\m Militasi"
Kl UM
lintrax kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: . \'A-Var-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. un
Telefunken
Orion
Philips
Standard
Eka
mdióíc
legolcsóbb árban
rendkívül kedvező részletfizetésre, régi készülékek becserélése
SZABÓ ANTAL rádió üzletében
nagykanizsa, fő-ut 5.
APRÓHIRDETÉSEK
AitúhiKiasiás Jljii viiiif.iiijj ás annopiuB in „„u fO UNii, mlndsn további n& 0 llllí, híik,i,„.a Ki uóig «9 fllUr, mlndin további U6 4 riti#f
Aulas
MfutéfaAny éa Unuléflu vagy itanv felvétetik. Vaslagh loto. " wi
Tanulót vagy klfutét felveizck. Vidi f Usici Üzlet.
Fiatal leányt vagy asszonyt UkuItaVt noons! felvennék. Hortby M. ut i:>. •
Bi*JiJn-dwÖt telveuck Magyar u n/t OiDnbaum ML».,. t
aiias-v*tel
M«Mfa|wr4k lOluyfábol darabon-ként 20 Ulliilit kiiiiluiók Onká» paw latelepén. lOJfi
Gyalupad, aalupad és egy Ulfcska eladó. Oifi.ií i!, a. •
Kereaek két hasinill ablakátcc« 125x90
nagyaégban. Benedek János Klikomlrotn.
Zoagaraf léliovld. bécsi gyártmtottj eltdé vagy bérbeidó Sugir ut il. i
Strapa karéhaár olctén eladó. Uöl.öi tér 23. Prucker. •
Haitnilt Iröaestul», alitali vtsuh Érdeklődni: QyógyizerUr Pó ut 12 ¦
Kél fmhér én mst\'sccal, két barna saekrény és egy elOsioba logaa olnén eladó. Kúibáz u. 9, u 11
¦ail«at^cl44« minit liausnitli bútorok. CRtllár, olcaén eladék. Sít Imre h. u. 9. *
ukAs-ozlethelyiséo
Két k01lab»)Arataa. íolyévizes (Itti /\'iii.i a I\'d ilion mijna i-re kiadó. Cím
IKIatfA kffazobáa lakás mel.ékhctytté. gekkel egyett májusri. Bóvebbct Teleki-ut 65. •
Et e H6 omo bin utcai lakes, plachox kö lel.augusilusti kladé.Ctmakladâban. 1044\'
líiisíbtt-lét 18 aaámu házban fSurvaa) vcsyt\'sitltó üttm céljaira hasúéit helyiséit, egészben vagy megosztva majusl-ie klasl«*
OlsEobáa konlortos kertes attaajaabas eacikg réstben la város belterflktán jutányosán mijns 1-tél kiadó. Bővebbet Qo-lenstky dlvatOiIet. 1042
KAtöMobós utcai lakás mljns Irt kiadó. Ctengery-ut 79 *
1 szoba konyhás lakás május l-re klasl*. Bitlhyányl-u. 15. \' •
H/U ÉS INOATLAN
Balatenbai^nykasi emektea. 6 »io-komtortos, villa kltllqé karban lutá-nyoun, kedvexó llictésl Icliétclekkel eladó EtdeklódnI lehet: Kllelbsnk Marcalt. 9S7
Szemete ucca 9 sxáran hám azabad-kézból eladó. Bóvebbct Ölé Sándoroil. Vágó IllatsxerUrban. 1038
_kolonfélb__
Akar féavkéaasal T fityuptii-gépek kÖlcaönzÍM 5 bébe I tek. lUmmsI. 3 F-tŐI VaiUgh (ényképéu éa fotó sz»«-midében, Fó-ut lOv, (Sengery-ut !., fi-gyekM I sx udvaxban.
Mindennemű vízvezetéki csövek, Star-nltQaflvak és csapok gyári áron Jeisu-sekoél Erisébet-tér lö. 1009
ZALAI KtiZLONY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja t „KSigsidatáfll R. T. Ni0yk«p.li«". Felelóa kiadó.; ZatlaU aXtraiy. Nyomatott t a „Kli|axdui|l H, T. NaaykailiM"
¦ytwdájábaa (tagykaalzsáa. (Nyomdáért telali Zalai Karoly.)
o by
Évfolyam 84. síim
Nagykanizsa, 1939\' Április 14 péntek
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
üiakctílbsétr é* kUdohlvaUili l\'öut 5. uim. Megjelenik ntUdrn bíiköxxup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
i\'.lí\'ili/.,¦[,\'-.¦.i ára : egy hóra a pengö 40 ífI[= ¦. SierkeszlOBégi is k(adóhivatali telefon: .78. se.
A magyarság
kitárt ablakai
Gróf Te\'cki Pál nmuVzlerelnök fcasvéll cikkében a többek között tut mondotta, hogy a >ml gondolkodásunkban mindig volt vakarni, ami európaibb volt sok más európai né-\' pénéi éi ez n szcntistvánl gondolni.* Most, hogy kieniény kPctic évszázad multával Ismét azokhoz nz eröforrá sokhoz térünk vissza, nmelyek a népvándorlát utolsó hullámaként j?-lentWczetl, magyar honfoglalásnak maradandóságot tudtok biztosítani A szentlstvánl gondolat azt jelenig hogy a magyar állam tcrü\'ütéu egyforma polgára volt mindenki a hazának. Szent István fiához Intézett Intelmeiben azt anondotta, hogy *!>.»!-dog az az ország, amelyben sok az ldcgcn«. Ennek az \'uralk>dól oktatásnak értelmét és magyarázatát a tö\'ténelem bölcsen tanltja s ha ma el is engednénk ezt a >boldogságbt«, számolnunk kell az uj Magya«or-szág felépítésekor azzal a ténnyel, hogy a világtörténelem folyásból az elmúlt husz esztendőt kitörölni nem\' tudjuk Az uj or^ágéplUs nagy gondolatának uiegUidltásako\' munkánkat ocni kezdlietjilk *wtt, a hol 1911-ben, a világháború kllöjé,-sekor, avagy 1918-ban, az Össze mv-lós napjaiban abbahagytuk. A mai kor gyorslramiu fejlődésében, ami. kor nemcsak az anyagi, de a s/eUe-Itti világban is az előrehaladásnak iiagyje\'enlöségü tényeivel állunk szemben, nem rínguihatja a magyar nemzet magát olyan álomvilágba! hogy "mit kimunkálni kíván « a miért sóvárog minden magyar s;i-ve, az pontos folytatása lesz annak, ami áz összeomlás elött volt. Mégis fennen hirdetjük Szent István áliam alkotó s nzt msgtaitö és magas CJiöpai ulvól-u emelt .luM.ií-ül. a mikor abban az e.vciuekörbim fogunk n iefonmmkól«;okta, hogy az ujjóépílendő Magyarország mindenki szánjára, aki itt é!, a hazát jelentse, azt az otlhont, amelyben egyenlő jogokkai é) kötelességekkel u-ndel-kezve, az elérhető legnagyobb emberi lujldogsághoz juthat. Ez a ml programunk a Jövőre nézve, amelyben tjlajdonképpen \'(nóvumok nincsenek, mert még a leggyülóltebb, ellenünk Indított io.«zlndul.itu tendencia ls vLsszuvonult már azokkal a vádjaival, amelyek a hábouu előtti Magyarországot olyan államnak tün tetle fel, amelyben tulajdonképpen kétfé\'e bmber élt: a leigázó és n leigázott. Ezeknek a vádaknak dáfo-Iidá\'a ma már nem kell időt fecsérelnünk, de annál mkább fel kéli használnunk minden pereönket az uj, boldogabb s a szociális fg&zsá-gosság szellemétől eltelt Magyaior-»z«g telepiIjéséne. Ezek a gondolatok csendülnek ki g\'óf Teleki Pál húsvéti cikkéből i;. Amik>r azt mondja " magyar inmlsztenelnök, hagy most isiiiöt nagy európai feladat előtt áL lünk, a magyar nemzetnek Is éreznie kell, hogy az egé-.z világ, de első/torban Európa népfui, kellős köi
Albánia personál-unióba lépett Olaszországgal
Viktor Emánuel lesz az albánok királya Is — Megalakult az u) albán kormány
Tirana. aprJUfs 19 Tegnap ült össze Tiranában azal-.
bán nemzetgyűlés, amely határoza-lling kimondta az eddigi alkotmány megszűnését és uj. teljhitalmu oki* mány kinevezését. Kimondta, hogy personalis unióba lép Olaszországgal és az albán királyi koronát felajánlja Viktor Emánuei olasz ktré\'y és császárnak.
Az rjj albán minlszleicInökShefket Veriaci lett, a kormány Kivül* Öl
tagból áU. , • | \'
\'••*. j Róma, április 13 Az olasz -albán persona! unióval kapcsolatban élénk politikai élet indult meg Rómában. Ma délután a fuscLsta nagytanács ülést tart, amelyen az ulbán nemzetgyűlés határo-i(atidt tárgyalják le és felhatalmaz-* zák a királyt az albán korona elfogadására, i
Holnap délelőtt rjjatf.) tifáM , ii* össze n fascista nagytanács, amelyen a végleges .szövegezést állapítják meg, majd szombaton a kamarával
és a szenátussal is clfogadtalja azt.
| ( Róma, ápiHI* 13
Ciano g.ói ma délelőtt Tiranából visszautazott repülőgépen Rómába* Elutazása előtt az albánok lelkesen tüntettek mellette. í ,
; Róma, ápiiUs 13
Mussolini fogadta Sambara tábornokot, a spanyolországi Olasz önkéntesek főparancsnokát, aki laz olasza országi önkéntesek hizaszál Utasáról tett a Duccnak jelentést.
Paris Romániánakt London Töröké át Görögországnak nyuif biitosltákotl
Ma Jelenti be Chamberlain az angol alsóházban az ujabb francia-angol kezességeket
London, ápriUs 13 Az. angol közvélemény .élénk érdeklődéssel várja Cbambérlabi és Halifax holnapi alsó, illetve fe\'ső-hází nyilatkozatait. A nyilatkozat, a
A világlapok szerint általában ogyhült a helyzet
Enyhülésről Ír az angol ás franoia s»Jió
j, ; London, áfN*#* 18 A londoni lapok a ma déMán bejelentésre kerülő garanciákkal kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy ezek
lapok érlesülése szerint, állítólag leszögezi, hogy Angli-i nem tür semmiféle további változtatást u fWd-közi tengői vidékén.
Ma délután jelentik
1 LondonA április 13
Chamberlain és Halifajt ma dél-¦utáni beszámolójáról egyelőre még tjiak találgatásuk folynak,: de a IbH P«k, Így többek között a Daily Exi* piess Is rjgy értesül, hogy az angol1 politikusok kijelentik, hogymjndien ország, amelyet fenyegetés ér, vagy amelynek politikai függetlensége ve, széiybcn van, számithat Anglia fin Franciaország támogatására, .
A mai nyilatkozat tökéletes angol — francia kezesség lesz, - irják la! lapok — amely szavatolni fogja a kisállamok védelmét.
be a garanciákat
( Páds, április 13 A francia közvélemény l.s érdeklődéssel várja az eseményeket. A párisi sajtó rügy értesül, hogy az angol és francia kormányok közt megegyezés történi bizonyos elkü.lönulést-e nézve a ke\'ei é» délke\'efcjVöpai kisállamok szavjatolása tekintetében. Ezek a lapok ugy értesülnek, hogy Pá<is és London »niankn\'íleIoszlésáU nak* eiedniénye az, hogy Chamberlain Londonban a görög- és törökországi garanciát, Dakidfcr miniszteri dnök pedig a Romániának nyújtandó garanciát jelenti be.
nem zárják ki a nemzetközi tárgyalásokra való törekvés eredményességét. A helyzet éppen íz angol kormány íellépéu; miatt lett nyugodtabb és o légkör kezd tisztulni., \' I Enyhülésről ir a frunc,ia sajtó (*, mint Páiisbói jelentik. Itt rjgy éi\'te^ sülnek, h,.gy Chamberlain és Róma megegyezlek egymáss-\'I, bizonyos engcdinényeket tesz mindkét fél ói ennek niegfclelően a Földközi te-rt-i geien <iz olasz éleitér nygatrói kis-í sé kek\'lcbbre húzódik át. , \\
zepében vannak egy nagy átalakulási koiszaknak, amely, ha más meg nyilvánjláM>kban is, mint például volt a népvándorlás, mégis lendület, be, mozgásba s minden leményünk szerint, fejlődésbe hozza a népeket. A magyar nemzetnek e gyorsabban perdülő életformák között nem L-het leniaiadnia. Az ország kapui) nBun zárhatjuk k; feltörhelet^n lakattal, hogy távol taityjk szelleme és eszmei életünk kin d faluitót az uj idők szellemi hullámverését. A magyar nemzet rendkívül éleslátással és bölcs mérsékeltei fogadia a hVténeUnl idők minden kbrsMkJuf ban a feltörekvő uj cszmeáruni latokat, amelyeket a saját re tor táján átszűrve, ízig-vérig magyar g.nidoltitokká finomítói; s hi a külső körül-piények elébe gálát nem vetettek, a nép fi a nemzet boldogltósára használta fel a/okat, S tette ezt oly módon, hogy az ősi magyar élet gyó-kc<eil soha el nem vágta a magyal*
talajon, 101100011111 múltjának s tra-
dicíóliiak ózondus rengetegében er-
döi\'tóst nem végzeit, de nz rjj idők ifigycit szívesen oltotta bö a régi törzs ágaiba. Ezek a gondolatok ebiednek bennünk most, uanikbr a mi-nlszteicinök cikkét olvasva, a sseiit-[stváiil gondolat mély értelmét boa-colgaljuk. Magyarország szánjára ezekben a nagy napokbtm legfőbb feladatot azt támasztja, hogy tökék\'-tc-en tisztában legyünk az ad^tt ieő-Üs helyzettel. Détibálws csalókáké-pek, megvalósíthatatlan nagy ábrándok nem vezethetnek bennünket. Ha a so-s klfürkészhsletlen akarata és veiké/menyeiként a magyar nemzcl-a tö\'téuelmí erők leküzdh^íotlen kö nek az n soiis,aifÍátptt meg hogy ezer ellendő multával sein cgysé-gesnyclvü népközösség otthonii a Kárpátok áUbií koszorúzott földlerü-lel, hanem nyelvüM, népkulturáju-kat s népi szokásaikat őrző egyéb népek is élnek melleltüok s. széitta-
gollsógjuk hiég a Iegtő\'\'zsökÖMíbb magyarság között is fennáll vallási megosztottság tekintetében, ezeket szem elött t.irtva, a magyar nemzet jövő nagy országépitésl gondolatait azon a reális bázLson v^lóslihatja meg csupán, amely az ad itt hely-zelböl önként fakad. Ehhez a gondolatnak keiesztülvlteléhez nem szükséges idegenbői Importálnunk gondolatokat. Kilencszáz esztendő órái szellemi kincsünk Szent István e-z-méje, amely minden itt élö népitjk hazát, otlhont és boldogulást bizio.
sü. Bizonyára ezek a gondolatok ve-
zelték gróf Teleki Pál n^^^rel-uököt is akkor, amikor az uj tavaszban egymás után VX\\&> aló magyar ablakokról lett cmlitést Eiinek\' ,a szellemi légáremlásnak át kell járnia minden magyar lelkét a Így bátran foghatunk hozzá az uj Magyarország fel építéséhez, ; im
ZALAI KÖZLÖNY
i&ag ápflíli 14
/Ve/77 bontják fel az angol-olasz földközitengeri egyezményt
Paris, április 13 1 l\'jabb értesülés szerint & párisi déli lapok n helyzet «iymil*scröl Számolnak be és azt Írják, hogy kcttil sor az áugol-olasi földközitengeri egyezmény felbontására.
¦\\ IwUkáni államoknak «ciando gn-rancia tekintetében mcgjCfiyzlk a- párisi lapok n!t is, hogy Bulgária mór-j-ékelt magatartási tonusit és hogy Törökország is várakozó álláspontra kivan helyezkedni.
Róma szerint a nagyhatalmak avatkoznak a kisállamok függetlenségébe
« barátságon túlmenően függeiicnsé-(iiiklk- való 1)wiválkozást Jek\'nti,
\' i Páfts, április 13 A külügyi bizoiEságbaii részletesen megvitatok az általános európai helyzetet és azokat az intézkedésekéi, amelyek a ke le (európai biztonsági szerződés megkötését célozzák. A bizottságban elhangzott kijelentések szerint olyan vállalkozásról vari szó, amely már nem diplomácia, hanem valóságos hadászati állások elfoglalását célozaa. ;¦¦ t
Aztal a hírrel kapcsolatban, hogy a nagyhatalmak garantálni kívánják a halkam államok függeüeiiségét és sértetlenségét, a ]\\>polo di Itotna világos cikkében azt Írja, hogy ar athéni és belgrádi kalügyi hivatalok nyilatkozata világosan l^ítáíia az olasz szándékot ás megnyugtató megerősítést adott az olasz kijelentésekre, amely tx«rklt Olaszország Albániám koriá-lozta lépését és nCm fenyegeti a többi állam függetlenségét.
Ha ennek ellenére megnemtámadási ajánlattal ostromolják *i Államokat a nagybalülinak — írja o lap — Oz már
A román király Jugoszláviába utazik
.Bukarest, ápriUs 13
Kámiy román király rövidesen lé. togatást tesz Pál Jugoszláv régens-hercegnéi, hogy «z albániai mejj-szállással kapcsolatban előállott helyzetet vitassa meg vele.
Gafenou román külügyminiszter ejiópai útját két nappal elhalasztotta. Berlini látogatá&a előtt előbb Szóflába l-< ellátogat.
Szófia, ápriUi 13
A bolgár kormány élénk diplomáciai tevékenységet fejt ki. A bolgár külügyminiszter az elnyúlt napokban t|z aljkaloitunui fogadta i&i olasz követet, vaLamlnt több Ízben a
török, görög és román követeket. A
tárgyalások tárgyáról és eredményé röi nincsenek értesülések. i
Mi van a római angol nagykövettel ?
London, április is Lord Perth római angol nagyköri vet elhagyja állomáshelyét és elalszik Rómából. Beavatott körök ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy mér nz Ősszel szó volt arról, hogy lord Perth távozik\'a római angol nagykövetség éléről. , <
Henderson berlini nagykövet állomáshelyére-való visszatérése előtt néhány heti szabadságra megy.
(Folytatás az 5-ik oldalon)
Zrínyi Miklós farosa meleg szeretettel fogadta ma bazatért bős fialt
Piros betűs .ünnep nekünk mindennap, valahány szói- hajijaérkezjik orszaggyarapitó útjáról egy-egy katona] osztagunk, zászlóaljunk, ünnepi órák voltak az éjjel, amikor délceg, büszke fiaink fenyődísszel sapkájukon visszaérkeztek. Lábuk alatt dübörgött a föld. Ünnepi órák voltuk ma reggel, amikor Simon Ernő hadnagy ^e^Ktéséve^ hazaérkezett Gábor Áron .tüzérezredünk egyik ütege. Mosolygó arcok, hálatelt szivek köszöntötték a magyarvitézség és katonai erények, a rettenthetetlen bátorság és legendás hősiesség fé-rfioit. Pillanatok alatt százak és eznek borították el az utcákat, kendők io\'bogtak az ablakokból és erkélyekről és sok helyen virágokat szórtak rájuk. Melegség járta át a kanizsaiak szívéi, amikor ismét falai kőzött üdvözölhette kedvenceit, akikkel szivwl-lélekkel Összeforrott, akiket könnyes szemekkel és imádságos ajkakkai kísért hon-visszaszer-zö útjukon, És derék katonáink érez. ték azt a sok-«ok szenetetet, mely Zrínyi városának népjébői feléjük áradt, tekintetük végigsimogatta az utcákat, a házakwt, az országzászlót, amely elöl elvonultak és mindenkit. Hisz itthon voltak ismét.
A dandár gépesített alosztályai nagy. szerű formában érkeztek meg. Mindegyik katona orcán ott ragyogott a nemzeti öntudat. Potsonyl Attila százados gyújtó szavakkal üdvözölte őket, példának állítván őket mindenkoron. A külső szállás körletben nyertek elhelyezést. ,
Délben érkeztek meg a 38-as honvédezred 1. zászlóaljának hős katonái Vitéz Tóth Imre őrnagy parancsnok-
sága altttt. üz a zászlóalj vell részt elsőnek u kárpátaljai harcokban és vitézségével bcleü\'ta nevét a* ezred dicsőséges történetébe. Több mint ¦100 foglyot ejteti, 0 géppuskát4 8 golyószórót ós egyéb hadisiert zsák. uiauyolt. Különösen kitűnt Wampe-tich László százados százada, amely löblwzáz foglyot, több géppuskát^ golyószóról zsákmányolt. Igen kitüntette magát Szende László luuluugy kikülönített osztagával. Dicsőséges szereplésükre még részletesen visszatér-riuik=
Déli 1 órakor érkeztek u v20-as honvéd emlékműhöz, oliol dr. Krátky István [Kilgárnicster ragyogó szavakban kószőnlötie Zala és Somogy hősi fiait, megemlékezvén magyar vitézségükről, uz apák hősiességétől és hazaszeretetétől átitatott Izzó magyar lelkületükről, amely ismét dokumentálta a magyar katona elsörendüscget. Zrínyi városának közönsége nevében a szeretet, hála és elismerés liangján üdvözölte u basaérkezett hősöket és Isten áldását kívánta rájuk. Vitéz Tóth Imre Őrnagy lendületes szép szavukban -köszönte meg « város meleg fogadtatását, liangsulyózván, hogy a magyar honvéd apái nyomdokain mindenkor becsülettel áll őrt a magyar vártán.
A közönség óriási lelkesedéssel fogadta fiait. Mindenütt, a merre elvonultak, a magyarság szeretete sugárzott (eléjük.
szenvedő beteg asszonyok
gyakran már egy kis pohár természetes „Ferenc József" keseíOviz-zel íb nagyon könnyű, lágy bélki-urülétt érhetnek el, ami Igen sok estiben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. — Kérdezze meg orvosit
A kisgyűlés elutasította a kanizsai képviselőtestületi választások elleni fellebbezéseket
Zala vármegye kisgyűlés* most tartott rendes havi ülésén gróf Teleki Béla főJUpán emelkedett ben szédben emlékeseit meg Kárpátalja visszaléiéséről.
— Dicső hmivédelnk mondotta — megvalósították a régi álmot, a közös lengyel—magyar határt Honvédségünk győnyö\'11 teljesítménye, inltiiszlc\'elnökünk és külügyminiszterünk kifelé és befelé elhangzott komoly, erélyes nyilatkozatai megnövelték önérzetünket é-s önbíznlJ munkát a magyar Jövő megvalósulása tekintetében. 1
Javasolta a főispán, hogy Kárpát-
alja visszaszerzésével kapcsolatban küldjön a kiagyjUlés üdvözlő táviratot a nünlszteneinök, a külügyi ée honvédelmi nünlszleieknek. Fejezze kl háláját és elismerését és kérje Isten áldását további munkájuk táj
A kisgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt.
A tárgysoron mintegy 100 községi ügy szcívpeit, köztük nagyon sok nagykanizsai határozat. A kanizsai városi képviselőiestületi választás elleni fellebbezéseket elutasították. A nagykanizsai Vitézi Székház építéséhez 3000 pengőt vesznek fel a vármegye költségvetésébe két évre. .
Kovászé község leventéi kapják a nagykanizsai járás leventéinek zászlaját
45—50 pengőbe kerfll a háromnapos munkácsi utazás
A munkécs—kassai utazásra, illetve az országzsászló és levente zászr lók átadásának hazafias ünnepségére még mindig jelentkeznek résztvevők. A három napos ut utazási költségei -- a megfelelő fczáimu résztvevők mellett — kb. 16 -60 P-Ha nem jelentkezik megfelelő számú utas, akkor is kedvezményes viteldíj mellett mintegy 60 pengö. Ezzel a költséggel minden résztvevőnek számolnia kell. Az utazás május 27-én, pünkösd ünnep előtti szombaton reggel történik Nagykanizsáról, Budapesten, Miskolcon, Sátoraljaújhelyen át Zrinyi Ilona valósába, Munkácsra, ahová még az. nap megérkeznek. Másnap a zászlók átadási íVnnepélyc, a város megtekintése, majd tovább utazás Kassára. R/ikoczi Ferenc fejedelem varosamat beható megtekintése után v\'.sszaulazés Kanizsába. A munkácsi hazafias ünnepségen dr. Krátky Istvánná vezetése alatt a MANSz kanizsai hölgyküldöttsége magyar ru-
hában, a leventék diszszakasZa Lakatos István m. klr. honvéd őrnagy, testnevelési vezető és dr. Tboiway Zsigmond levente egyesületi elnök vezetésével az egyes intézetek növendékei, valamint a város társadalmából való résztvevők Jelennekineg A hazafias ünnepség lefolyásának és uz elhangzott beszédek közvetítéséről a rádió hírszolgálata gondoskodik. A felejthetetlen szépségű Felvidéken való utazás, a gyönyörű hazafias ünnepség igazi é ményt Jelent minden résztvevő számára. Aki a munkácsi utazáson részt akar venni és még nem jelentkezeti, haladékta-: Imvul tegye meg a lendezés zökkenő, nélküli, sikeres lebonyolítása érdeké.\' ben. |
A nagykanizsai levente vezetőség értesítést kapott, hogy n nagykanizsai Jáiái leventéi által adományozóit levente zászlót az illelékes tényezők Kovászé község tevénkéinek juttatták, akiknek képviselői Munkácson veszik át a járási leventék zászlaját.
FőUzleti fö-ut 7. az. Telefon ! 5-33.
álCSÍG8wAü"f
Fest, tisztit
Nagykanizsán már eddig is olcsóbb áron árusították a húst, mint milyenre most Zalaegerszegen leszállították a mészárosok
Ismeretes, hogy az Országos Mezőgazdasági Kani na a minap felterjesztést intézett a földművelésügyi kormányhoz, kérve a húsáraknak az árkorménybiztosság utján történő megállapítását. Indokolásában kimondotta a Kamara, hogy ha a has
olcsóbban kerülne kicsiny)»en forgalomba, a belföldi húsfogyasztás jelentős mértékben emelkednék és ezzel levezetnék a mindinkább növekvő felesleg egy részét.
Zalaegerszegen a husíparosok küldöttségileg felkeresték u polgár-mevi
kabát,
más is igen olcsó
Bertánál
(bazár-udvur)
1939. Hprillii 14,
ZALAI KÖZLÖNY
, j Oyógy betétes ,..
gyermekcipők
Iffléifliél »it 2.
tért és bejelentették, hogy — ífcklnH tettei uz állatárak c.ökkénés&« — önkéntes elhatározással leszállították a húsárakat. Az uj húsárak Zalaegerszegen a leszállítás után a következőit; r
Marhahús eíeje 1.20, marhahús hfi-Hlja 1.46, sertéshús oldnfes, tarja 1.40, comb, lapocka 1-60, karaj lV80j borjúhús pörköltnek 1.30, karnj 1.60. comb 1-80 pengői.
Kérdést Intéztünk Babios Lajoshoz, a nagykanizsai huspa\'i szakosztály érdemes elnökéhez, aki kijelentette, hogy a nojjyWainlzsni husipnifosókl már eddig Is olcsóbb áron árusítják-a hustj mint amilyenre a zalnegar-szegtek leszálíltotlák azt és pedig Nagykanizsán n maihahus eleje 1, marhahús hátuifa 1-20, sertéshús oldalas, tarja 1.20, comb, lapocka 1.40, knraj 1.80, borjúhús pörköltnek 1-20, karaj 1.10. comb 1.80 pengő kg-kent.
A hamm twolaélata és m felekezeti béke áp»í*mu ¦ ¦
Qróf Teleki Béla rsf. főgondnoki programja
Röviden már Jdentettuk, hogy Tetekl Béla gróf főispánt a zaU-egersaegi református gyülekezet most iktatta főgondnoki tisztébe. A beiktatást MedgyaszJay Vince dunántúli lef. püspök végezte- Ugyanő mondta a főgwndnoki iktató beszédet, amelyben hang:vulyozta. hogy a választás nem a varmegye Mispán-ját, nem is a Teleki nein>ctscgegyik tagját, hanem, a hitével é* hűségével arra alkalmas embert állította [az egyház élére. A gyülekezet Uétoto által íflaztiJt ember disztaletére jött ei. A pneublterek lelktutása után díszközgyűlés veit, amelyen Teleki Béla gróf főispán mondott programot. Beszéde a anaga hitét szerető, más hitét jnegbecsü\'ö, a nemzetet egyházán át is szolgáló ember imeg^ nyilatkozása volt. A gyülekezet, az egyház, a haza szolgálata:, a magyarok é* keresztyének leözötti békémig ápolása, mindezek áltat isten dicsőségének növelése : cz az u] fögontfnok programja. Beszéde atán a küIdÖit«égék üdvözölték, j ,
A közebédou is voltak üdvözlések. Medgyaszay püspök után dr, Brand Sándor üdvözlésében haiig&ulyozta, hogy mlg Teleki Béliva nefortnétu-sok világi vezetője, nem lenyegetl veszély azt az egyházi békét, amire olyan, nagyon szükség van.
Jóslat:
Mérsékelt nyugati szél, változó felhőzet, ax ország északi részén egyes helyeken zápor vagy zivatar, éjszakai lehűlés gyengül.
A SáeteorotóglrJ Intései nagykanizsai iaaKflgyolŐállozoAaa Jelenti,
Hőmérséklet tegnap e#t« 9 érakor: +120, ma reggel •{••>a, dalban +236.
Mindenekelőtt krumpli kell és szeretet
Néhány napos újság lapozgatás* közben, Uil u világ szenzációkon s a konUneiiscket lázba Iiozó eseményeken, ai utolsó oldalon, egy nyomdaszagu fényképet pillantottam Ineg. N«in valami közismert nagyság pózolt rajta, .csak. egy egyszerű munkáscsalád nézett ránk Szomorúan a képről, karoniUŐ szoknyába kapaszkodó apróságokkal. A~ muHhetl árvíz veszély miatt lakoliatták kl üket s tnívfll nem tudták hovatartozásukat igazolni, hát Jobb hljján Gyula város főterén, Isten szabad ege alatt töltötték a hideg tavaszi éjszakákat. A város közönsége, - mint Írják a lapok — felháborodva szemlélte, hogy a városházáról a rendőrségre, onnan vissza küldözgetik őket nap-nap után, de sehol sem tudtak sági-tcaii rajtuk, mert az ületőségük nem volt rendben s így ^raiitak továbbra is az utcán.
Ml ¦ "ti.wük i.yuia közönségének a íelháborodását, legfeljebb azon csodálkozunk, liogy a nagy felháborodás közben miért nem jutott őszükbe, illetőség ide vagy oda, egy flres tornatermet, néhány szalmazsákot a szerencsétlen család rendelkezésére bocsátani? Vagy miért nem jutott eszébe egy-egy felháborodott hölgynek, hogy Jópéldával Járjon elől s ké~ zen fogjon egy apróságot?
Vagy enuylre nem valtak felháborodva ?
ILrrői a képről egy másik, söit harmadik, napmhek,, kis hirck közé szorult e-set Is eszembe Jutott még, Mindkettő nz elsővel együtt a felebaráti szeretet elrettentő példája. j
H* iól emlékszem «z Is Gyula váiosához fűződik. N*h*u>\' hónap
pal ezelőtt történt.
Egy szegény anya 00, vágj.1 még lóbb kilóméiért gyalogolt, hogy felvételre Jelentkezzék a kórház, ban. Sajnos az ö iratai sem vei-lak ívűd!,,-,, s ezért elutasították. A szerencsétlen nő, mit lehetőit egyebet, megfordult s megindult azon az úton, amelyen jött.- De útközben rosszul lett s talán <v»lK-bol az árokszéten, nrszágdfllőn, a fagyos rögök közöít életet adolt gyermekének.
Nem tudom, megmaradlak e-t I)c tegyük Tel, hogy mindkettő \'él, vájjon niaradhat-c ezek után felebaráti szeretet annak az anyának a szivében", akli olyan állapotban, télvíz idején vacak papírok hiánya miatt kiraktak az utcára ? Hál fontosabb egy Irat, mint1 egy, esetleg két életnek a megmentése? S ha majd az a gyermek évek, évtizedek múlva megismeri szillé, lési körülményét, hál csodálkoz-hatunk <-, ha\'majd a keze ökölbe szorul és elsőnek ő is azt üti le, akit tud? Bevallom, lift Ilyen hi-loket olvasok, szégyc-lcni, bogy ember vagyok.
•A harmadik eset még nbics egy hetes, Rövid kLs lúr, pedig vezércikknek Is ló ló.na lenne.
X. Y.-t és családját súlyos mér-ííezésscl kórházba szállították. Rothadt krumpliból levest főztek s ez okozta a mérgezést. A legidősebb fiún már nem lehetett SOgitcnl, belehalt, a Lobbi állapota életveszélyes. — liddig a rövid tudósítás, do gondolkozni lehet rajta sokkal tovább.
Hál lehetséges Magyarországon olyan csatád, akinek a legolcsóbb eledelből, amivel még a disznók is Jóllakhatnak, csak a rothadtj<\\ jusson? Mert hiába mondják,
Költözködés előtt
gondoljon uj lakása kellemes, otthonos berendezésére. -
Szőnyegek, függönyök, csipke-szövetek, bútorszövetek
olcsó árakon
¦ né/.
-lü\'í" IEGJOB8 ÉUEGÍZEBBKIVITEIBEN
UJOtTTTZ UILJuOS«1to
BUDAPEST, IUI, KOXTUTH LRJOT-U.1.
hogy szegény ország vagyunk, én nem hiszem. Színházak, mojíla,-. kávéházak, cukrászdák jól mennek, A varosok épülnek, fejlődnek, szépülnek, [tt telik szobor-leleplezésre, olt kultúrházat avat-nak s amott m*g rothadt krumplitól meghal egy ember, holott azt hiszem, egy kis jóakarattal műiden embernek kellene teljen, hogy legalább egészséges krumpliból mindennap jóllakhassak.
Ki felelős ennek a rhirink á liuf láláérl?
Nem tudom, mit szól ehhez a hírhez, ha olvasta Oz a kákán is csomót kereső ismerősöm, aki nz idei márciusi ümicpély ulán a szónok Szavalt kritizálva a jőla-koltság főlényes öntudatával, (da rcinélcm, csak a maga nevében) visszautasította a szónok ama sza. vail, hogy előbb adjanak krumplit a népnek... Szerinte ez egy szörnyé kijelentés, mondhatnám szentségtörés volt. Aztán Tá alig pár hétre meghal egy magyar fin, mert krumpliból is csak rothadt jutott neki, hogy követelő gyomrát csillapítsa.
Talán mégis van valami igazság abban, hogy *>lőbb krumplit, dr eleget, épet, azután jöjjön minden más. S ha n krumpli mellé egy kis szeretetet is adunk, akkor nem fognak dolgos magyar csa. ládo* az utcára kerülni és nem fognak magyar gyerekek nz útszélen szidcUil.
FÓRRAY ZELMA
Séta az épülő Budapesti Nemzetközi Vámár területén
Budapostről jelenti tudósítónk: Két hét múlva, április 28-án nyílik meg az, idei Budapesti NeniiCtközí Vásár, b\'gész Budapest tudja már, hogy a nehéz gazdasági viszonyok ellené-e [s közel kélszcreséro nőtt tavaly óta ez az intézmény, területében Is,.de meg) jelentőségében is. A Városligetben, a mely évtizedek óta ad helyet a Nomí-zetközi Vásárnak, lázasan folyik már a^ építkezés munkája. Már felhúzták a hatalmas kiállítási csarnokok falait, tetö alá került már rengeteg pavlllou, A megnyílás napjára a maga helyén lesz minden a legutolsó szögig és a legkisebb tárgyig. Igaz, hogy csaknem éjjel-nappal folyik a munkn ős a fen-dezőség kérésére a hatóságok még a vasárnapi munkát is nicgcngedték. ,
A vásárloriilct közepén már .épül a karcsú antennatorony, amelynek har-"nünchftt méter magas tűje iinessziie kiemelkedik a vásár minden .ópüleíín, a Városliget minden fáján, de az Ipar-csarnok tóriási kupoláján is. Már rak-jiik a színekét az Impozáns pavillo. uok falaira, már húzzák fel az elkoszolt épületekre a lobogókat, a nemzetek pavillonján pedig már egész zászlóerdö leng, hirdetve, liogy milyen sok külföldi ország hozza maid cl (de a maga ériekéit.
A főkapu is ott tornyosul már az ég felé. Ez magában véve Is külön szenzációs látványosság, hiszen afu-iHuúumbél készül az egész, Még ,igy a félig kész vásárvárosból is a sW-záclók egész tömege köszönt az értlak-lödöt. Persze, Budapest különüa szo-rek-ttel rigyeli Azt a munkát, szánft iálja & napokat a megnyitásig és készül a vendégek fogadására, ssere-tettel várm mindenkit. 0)
— Saját iídMin és őrömére szolgáló meablváaaak tea/, eleget aa a áu^Wöhi sW)««Sraaás JMl .aluVütw-klAI-\'Ütisit megtekinti, vételkónytóer nélkül,
Clfsil.
Kalapot,
NyakMndM,
szomolányinAl
vflsárolfu nk t
Express English i — jjaggyarsabbsn angolul
Az angol nyelv IrAnt megnyilatkozott érdeklődés hivta életre ezt a meglepő srclletnességgel szerkesztett u)«Med-kesorozatot, amely folytatásokban a közelmúltban a Pesti Napló hasáb-jaiii jelent meg. A elme már célkitűzését is elárulja. Olyanok használatára készült, akik tiem érnek rá (árasztó, lwsszadalmas nyelvtanfolyamuk látogatására, nem tudják \'megfizetni n drága nyelvtanárt és mégis akarnak tanulni angolul, mert szükségük vau erre a világnyel vre.
A kónyv hasznaibalóságát mindenki számára biztosítja az, hogy a szerző: dr. Hu,\', Lajos pál, az ismert szótári-Ezerkcsitő és egy budapesti kózép-iskota angol nyelvtanára, a lehetőségig kerülte a nyelvtani szabályokol é> meghatározásokat1 ú< alwj utalás t\'lu^iik nyelvtanra, az sohasem ha-laöja meg a négy elemi fogalomkörét.
Bizonyosnak Misiik,, hogy ez aj a könyv, amelybSl mindenki azUísen és könnyen fogja megtanulni az nngol-nyelvi ismereteket és a helyea i kiejtést. Ara puha kartouban 2.50 pengő. Delta kiadás. , .
Bérmálásra
ilWtttirwi iiiffliiita
éa axolid árban
Bárány István tartól
kapbaték. H.rtky M.-wtS.
Csütörtök
BUDAPEST L
17 Hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.10 Ditról Csiby József Chopin-müveket zongorázik. — 17.45 Kesslcr Hubert előadása. - 18:i5 Dénes József cigányzenekara. — 19 Dr.\'UrbAnyl Jenő előadása, - 10.15 Tándcmezek.
— 10.50 Dr. Tost László kassai polgármester előadása. — 20 A Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesület jl% rályavató diszhanp-Crsenye. — 20.45 Hirelr. — 22 IdÖjárásjelentes. — 22.05 A rádió szalonzenekara. — 23.15 Per-tls Pali cigány zenekara, — 0.05 Hírek.
¦UDAPEST ii.
ÍS.30 Angol nyelvoktatás. — 10 Dénes József cigányzenekara, — 10.30 Szávai Nándor előadása. — 20 Hírek.
— 20.20 Országos Postásteuekar. — 21.40 IdöjáráBjeicntés.
8BCS.
17.10 Szórakoztató zrne. — 18.35 Népzene és dalok. — 20.10 A gráci városi zenekar és operai énekkar. — 22.50 Könnyű Ős tánczene.
Péntek
BUDAPEST I,
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek, — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás, - 12.10 Farkas Sándor cigányzenekara. — 12.30 Hírek.
— 13.20 időjelzés, időjárásjelen lés. -13.30 Beszkiírt-zenekar. — 14.35 Hírek.
- 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyamidrek. — 16.15 Diákfélóra. -- 16.45 Időjelzés, hírek.
17 Hírek szlovák és ruszin nyelven,
- 17,10 Tánclcinczek. — 17.30 Wpes Andor előadása. 18 Sport közlemények.
— 18.10 A rádió szalonzenekara. — 18.55 Márkus László előadása. — li»,30 Az Operaház előadása. .Bohémélel, "Palaky Kálmán felléptével Dal-
ZALAj KQ3L0N V.
mü négy képben. — Az I. felv, után kb. 20.15 Külügyi negyedóra. — A II. felv. után kb. 20.50 Hírek. - A Ilii f«lv. után kb. 21.40 Hírek, idöjá,-rásjclcntés. -j Az előadás után kb. 22.25 Miteiiu Céza jazz-hánnasa. — 23.15 Bura Sándor cigányzenekara. — 0,05 Hírek. , , J
BUDAPEST iu "* : 1r
18.30 fíyorelrótanjblyaiu. — lu A
rádió szalouzCnekaia. - 10.30 Felöl-vasas. - 20 Hírek, — 20.20 Hong-lemezeck. - 21.40 Időjárás jelentós.
BBCS.
8.30 Könnyű\' z«ne. -\' 12 Déli mie. - 14.10 Könnyű lemezek. — .10 Szórakoztató zene.
20.10 Dalos, zenés hangképek ito-mániáról. - 22.30 Marxi Cselló és | zongora szvit. ^- 23 Lipcse.
A kanizsai gazdasági felügyelő a vetések állásáról és a járás mezőgazdasági helyzetéről
Jó termésre van kilátás, de kiadós esőre van szükség — Az állattenyésztés a nagykanizsai járásban országos viszonylatban ts eltö helyen áll — GyOmÖlcstárház és iiiUti épfll Nagykanizsán
Érdekes nyilatkozatot tett & Zalai Közlöny munkatársa előtl SzlcberS Gusztáv jéiásl gazdasági felfigyelő o. járás mezőgazdaságának helyzetéről illetve « veté*k áMásáról. .
A vetések jöi teleltek. —1 mondta Szlebeil felügyelő — igen kifejlődte^ főleg a homokos talajon, azonban sürgős szükség len\'*-* esőre, különben megakadunk. A mezőgazda^ sági munkálatok haladnak.
A marhaklvitet akadályt szenved, on.ennyiben a hízott állatok n&m találnak vevőié. Ugyanez áu S ser-tésklvitetne Is. I
Ami a gyümölcsöt illeti, sajnos a barack «z idén nem fog nagyobb termést biztwllani. A szeles idő erőssh lefagyasztotta. I .
A mezőgazdasági munkások\' e legtöbb helye mér leszerződtek., yra-daimakba, gazdaságokba. Munkiabér dolgában azonban nem állott bo változás. Kivételt képez aiéhányurti-/ dalom, amely emelte munkásainak illetményét. A Jdonségjek szerint
jó termésre számiihatunk,
erre van kilátás, de ehhez melegj idő és kiadós eső szükséges.
Az állaltenyésztés igen szépen fejlődik. A nagykanizsai járás e tekintetben első helyen áU nemcsak Zala megyében, de országos vlszonylitri ban is. Nagy érdeme van. ezen a téren dr. Lontay Alán főszolgabirÓT n«k, aki rendkívül nagy ö*jlyt helyez az egész járásban a mintaszerű állattenyésztésié. És itt különösen M
kell emelnünk Esztencgnye, Nagyréve. Klskanlzsa és Komáeváros gaz-daközőiisegél, mint akiknek áldozatkészség*! hozzáértése, valamint különös gondossága luigyban hozzájá-ir-jlt az állattenyésztés fejlesztéséhez.
Nagy Jenő kamarai intéző, aki a járás gazdasági felügyelőjével a legszorosabban egynttnrüködik a ni* gynr gazdaközönség érdekéten. kijelentette, hogy rövidé; Cn megvalósul Nagykanizsán a gyümölcs-tárház és hútö, amely nagyban hozzá fog Jái\'uinl \'a gyümölcs-exportnak helyes irányba terelésére, szakszerű foga* natositésá\'a és oz export kiépítésére. A zalai gazdVa íokkjajta töbtwt és jobban pénzelhet ezután. A kamara szerve minden tekintetben kezére Jár és előmozdítja a gyümölcstermesztést és kivitelét, piac te\'eanté-sét. Ebben n kérdésben április \'l-l-én délelőtt 10 órakor a városházán dr. K\'átky István polgármester elnöklete alatt értekez-\'et lesz. h^gy a nagy fontosságú terv m\'clóbbi kivitelo/.é-sét megtárgyalják.
Nagy és fontos missziót végzett a Kamara gazdasági tanfolyamaival u melyek u gazdasági szaktané re tekiet Jelentékenyen fcjlcsztclték, Ufi\'gaz-dóink gyakorlati tjdá^át előmozdították, Most azonban legfőbb ideje lenne a kaniz.-ai gazdasági iskola fel-állltására, hamlndjártléTitanfolyanr alakjában is egyelőre. Igazi álitói lenne e% a gazdalfjaknnk és kisgazdáknak egyaránt. ,
Elitélték az erdőőrt, akinek esés közben elsüli fegyvere megölt egy fatolvajt a kis-komáromi erdőben
A klskomáiomí gróf Somsslch Ur>* dalom erdööre, Vincze István hosszabb időn át figyelte, liogy ismeretlen ikezek dézsmálják sn erdő fáját. Egy alkalommal tetten ért két testvért, Baranyai Gáspár ós János kis komáromi népzenéiteket, amint az etdöben fát szedtek. Vincre rájuk szólt, bog)\' te-gyek le a fát és távozzauak az erdőből* Azok indullak is kifele, de az őr gyanúperrel élvén, készenlétben tar-
tott puskával követte őket. A két megzavart Baranyai korban ugybíf-szik fciiycgetőlcg vifolkodhetett, mert Víuczo felhúzott ravasszal fogta a puskát. Tény, hogy az egyik Bara-nyal odakiáltott az erdőőrre:
- No, most gyere ide, lehúzzuk a bőrödet!
Vincze tovább kísérte őket, eközben ay, erdei utón hirtelen megcsúszott, elvágódott a földön és az *sés követ;.
Még csak csütörtökön 1
Városi Mozgó i
A legvidámabb 2 órai
Porti páti párisi pikantériái I
A szerelem ügyvédié
BOnügyi ¦xeralem, jókadv.
Dániellé Darrieux EZSST
1989. április U
Katonslfelsx«relé»fik egyenruhéauiti olkkok
egyadül legolcsébban beszerezhetők BELEZN Al NÁL
Suair-ut 53, ts. Teleton 625.
kéziében eldördült a fcgy*er. A seré-lek hátulról találták Baranyai Gáspárt,
akinek 32 S<rét a fejébe, vállába ós hátába furödott. A sebesüli állapota olyan súlyos volt, liogy 1>> kolletl szállítani a kanizsai körhá/ba, ahol Baranyai Gáspár meghalt.
A vizsgálat során Vbiwe elmondta, hogy a halálos szerencsétlen^ véletlen folytán történt. Nem aknrt rálőni a falolvajokra, Ezt igazolta a két Baranyai vallomása is. Miulán azonban gondatlanság látszott fennforogni, meri a vizsgálat szerbit nem volt szükség arra, hogy VinczC felhúzott ravasszal kü\\ci:se a két Baranyait,
az erdfiSr a twenyscok elé került: Baranyai. János is igazolta, hogy Viu-ezo nem lőtt a fivérére, haucin esés közben sült el a fegyver, A bíróság bűnösnek mondta ki a grófi erdőőrt gondatlanságból okozott emberölés vétségében es rigyeleimnel u renn-forgó" körülménj-ekív száz peng>\'> pénz-büntetésre ílóHc. Nem Jogerős.
A közigazgatást bizottság ülése
A vármegye közigazgatási bizottságának ülésén vitéz gróf Teleki Béla főispán elnökölt,
I)r. Tónika János virrnegycl főjegyző az eseményjclentést terjeszteito olő. A közbiztonsági állajKtlok a vár. megye területén március folvamán ki-elégitőek voltak. 17 tűz esét fordult §l:> s W tűz által okozott kác meghaladja a 22 ezer pengőt, BiirlbŐl bizto-silás réSén 14.585 pCngö térti meg. \\ zalaegi-rscegi államrendőrség 28, « nagj-kanizsai 77 cselben tcljoiitott bűnügyi nyomozó szolgálatot és kiderített 27, illetve Cl esetet.
A jelentés kapcsán dr. Farkas Tibor a közelgő választásokra tekintettel szólóit arról, hogy a politikai küzde. lemben hizlosilsák a tisztviselőket minden illetéktelen befolyástól Fölemlíti, hogy egy tényleges szolgálatban éllii főszolgabírónak képviselővé választása érdekében községi ulkalinazotiak ivet iratnak alá.
A fölszólalásra a föisinln válasíolt, ügy az ő, mint ai<alispán eddigi mü-kűitése azt bironyilják, hogy minden iuiézkedésük szigorúan a törvényes ke. retek közölt mozog. A jövőben is mindig a törvényes rendelkezőik sm-rint járnak cl. A rőszolgabiró olwiöja felől tudomása nincs, de az alispánnal egy ült megvizsgálja a dolgot ós ha a panasznak alapja van, Ugy járnak el, amint azt a törvény Clőirjn. Hasonló választ adott az alispán 1b.
Az állategészségügyi helyzet elég jó, de a kivilel nagyon gyenge, Németországba 14 lovat, 39 marhát, 3!)t sertést, Olaszországba 48 lovat vittek ki az elmúlt hónapban Zalából, Dr Troniké Ferenc föállatorvos beszámolt a tavaszi áUatÓsszeirás eredményéről. Zalában van 160.115 marha (10.000-rcí több, mint tavaly), 27.063 ló (125t-cl több), 172.138 sertés (13.108-al több), 54.811 juh.
A többi jelentéseket hozzászólás Dél kul fogadta cl a bizottság.
Székszorulásoknál és az ezekkel járó felfúvódásnál, légzési Kavarnál, uzlvdobogásnál, szédülésnél és ttlziigásnál a belek működeiét egy-kéf poMr termésxeles Ferenc József" keserűvíz csakhamar elrendezi az emésztést elömoz-dll|a( a vérkeringést felfrlsFlU s tiszta fe]el és nyugedt alvási teremt. -Kérdezte meg orvosat.
1939, iffüií 14
ZALAJ KOJLÖNV
Hősi naptár
I9IS április li-áii az Uzsoki hágó-
tói keletre harcoló erdélyi 38. honveJ.
— liüdosztály keleti szár-
11816. IV. 12 |"y^\' n poroszok négy
gardaszázada lu órakor megújította a 12-én clflkndt cllenláinn-itast, mellyel az oroszokat oldalba kapta* és visszasiették. Km- az elöljáró I vad test parancsnok, gróí Bolhmer ba. Jor gyalogsági tábornok u siker kiaknázása rajából, a porosz 1. gyaloghadosztály egyik ezredét vonta a helyszínre ós egyúttal az egységes vezetés érdekében a buda|>esti 304. honvéd-ozrcdiinkel a német 3. fiánlaliadoszlúlv kötelékébe utalta. Eképcii honvédcink l>orosz gárdncsapatokkfll egyazon se-icgtest kötelékében folytatták n imrcot,

Ezen n napon űz oroszok nz tlzsoki szorostól keletre fekvő zubovteci er-döbcu vivőit súlyos Ivnrcauik közben körülfogták a kolozsvári 21. Iionvéd gyalogezred balszániyál és már a Ivat-rább K\'vü dandári»arancsnokság felé nyomullnk elő, amikor egy nz arcvonalból gyorsan kivont egyes emberekből, továbbá tisztiszolgákból és küldöncökből alnkilolt szakaszt rendellek ki nz ezred hátának biztosilásüro. Hz 0 szakasz azután ugy, ahogy biztost-lotla n már szinte teljesen bekerikMl szárnyat és lehetővé lelte, liogy az a sötétség leszállta után nagyobb bajok nélkül a hálsóbb vonalba visszamehessen. Másnap azután az ezred II. zászló alja sikerült eJ len támadással visszavetette nz oroszokat, ugy hogy a s-e-szvndöbe ment vonalat újból megszánhattuk. _ , i ;
— (Holnap egész nap szenttég-Iraádás a plébánia-templomban)
A ferenclek plébánia leniplomábnn liolnap egész nap szentségi mádás, reggel 11 órától este ti óráig. Heggel 1) órakor ünnepélyes szentmise, Kslc 0 órakor szentségbelétel és cgyházszó-
no Idát,
— (Az Iparostanonclskola felQgyetöblzottságe)
nicrdán délután a városházán dr, Krátky István polgármosler eljiöklele alatt ülést tarlóit, Onteiycn négy pá. lyázó közül választottak egy óraadó oktatót, Küronya igazgató előterjesztésére 0 bizottság egyliangulog Németh Iléla eddigi oktatót választották meg, uki munkásságával és ifjuság-SzCrete-tévcl rászolgált a \'legteljesebb elismq-résie. -cl!
— (A balatonfüredi orvoshét előadói)
Május 15-től 21-ig n-balatonfüredi orvoshét előadásait — eddigi értesítések szerint — a következők fogják megtartani! ángyán János (Pöcs), Uakay Lajos, Bókúy Zoltán (Debrecen), Burger Károly, Huinlss Elemes, Miskolczy Dezső (.Szeged), Verebély
Tibor egyetemi ny. r. tanárok, schmldt Ferenc egyet, ny. rk. tauár (Balatonfüred), liarla Szabó József, Borsos László, Ilaynat Imie^ Udvanty László ^Debrecen) egyet. m. tanárok, Szuko-válhy Imre e. ü. főtanácsos, Sümegi József e. ü. tanácsos (Balaton híred), Perény tiábor egyet, tanársegéd és
Stejgér Kazal I>CzsÖ kórliázl főorvos. Orvo^hallgatók jelentkezhetnek a ba. laloníüredl fürdöígazgatóságnál,
— (Samu Lajos Iparos nyugdíj tervezete)
mint tudósítónk jelenti, a Fonyód és környéke iparosságának húsvéti értekezletén egyik legnagyobb érdeklődéssel kisért tárgysorozati pont volt. Jelen volt az értekezletei: az i]>artes-tület elnöksége is Szikissy Lajos;elnök-lésével. Nagy eUsmeréssel szólt az értekezlet a luzgykAnlzsai nyugdijt-ter-
Nagy választék! Olcsó áruk !
vCzclrüI, Egylwngu kívánság merült fel, hogy az Iparosokat tájékoztató értekezletekel rendszeresítsék,
i— (A tanári hangverseny műsora)
a zeneiskola szombati tanári koncertjének műsoréban Haydn trió, Franc* szonáta és énekduetlek kerülne* előadásra. Belépődíj nem i«sz.
— (A Kathollkus Dolgozó Leányok Egyesülete)
folyó hó 15-én este. fél 8 ónai kez-deitel műsoros leaestélyt rendez u fe. hérieremben. Műsor után tánc és ériékes loinbo la tárgyak kisorsolásáia kerül sor. Ezenkívül gazdag büffé áll a nagyközönség rendelkezéseié, a icn-dc/öség szerétéitől várja utolsó teájukra az egyesület barátalt, (l)
- (Négy iábu csirke)
Tudósítónk Irtai Iianitz Vendel ba. laloafenyvesi fuvarozónak a napokban kell kl egy kotlós-aljo. csirkéje. Az egyik csirkének két lába a rendesnél előbbre nőit és egyiken csak három ujj vau; van ellenben két hálvi Iái a. A hétSö pár Ub a farka aluli uölt, hosszabbak az elsőknél és mindez) ujjuk megvan, A négylábú csirke életképesnek látszik, esak járni nem tud a különös láb-berendezése miatt.
— (Klssurla szemét a tehén)
Bilkán előforduló szerencsétlenség érte Farkas János 70 éves dabronei földművest. Megvadult tehene az öreg gazdáru rohant, fülök lel te és súlyos sé;üléekel ejtett rajta. Kórházba átállítása után megállapították, hogy par-kasnak eltörött az orrcsontja ós a telién kiszúrta balszemét is. p.letben-rfaittdásához nincs remény.
— (összemarta a kan)
Pusztai Lásílóné kisbárapáli lakos disznóit etette, miközben kél kan ösz-SiC verekedett. Pusxlainé BZ o&ikol be akarta hajtant, mire a haiahnffi kan öl megtámadta. Az asszony elesett s a kan a balcombját több helyen megharapta. A szerencsétlen asszonyt kórházba szállították. \\
— BtttwkUultAaaakat tekintse tne| mluden vételkónyazer nélkül. Konstelo bútorán, has.
Naptárt Aprltls M. péntek, ltom. kat. Jusztlu vt. Proteatána Tibor. Izr. Nlzan hó 25.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (hétfő, axerda, péntek déh tán kedden egész; nap nőknek).
Nép Mozgó, aar Még ma csDtcnonon i
IREHE DUMME leghíresebb aso-cpn I
Mellékucca
Egy milliomos barátnőjének regénye. Partnerei John Bolea. KiaerA mfisor.
Előadás: köznap 5,7,9, vasárnapokon 3, 5,7,9-kor.
(Folytatás a ílk oldalról)
Csapatösszevonások Palesztinában
Jeruzsálem, április 13 Palesztinában nagyaránya csapat-összevonásokat rendeltek cl. A palesztinul helyőrség egy részét, mintegy 10,000 embert a líbiai határra vezényeltek,
Qöring hivatalos küldetésben Romába utazott
Róma, áp.*U-. 19 Göriug blrod-dini miniszterelnök, tábornagy TripoHszbol jövet Nápoly ba érkezett. Most magánjellegű szabadságát befejezve, többnapos hivatalos küldetésben utazik Rómába.
A hét végére megalakul a belga kormány
Brüsszel, április 18 Plcrlot belga miniszterelnök kor-mányalakitásj kísérletei még mindig nem fejeződtek te. A király most fogadta a pártok vezetőit és olyan irányú akciót kezdett, hogy heroin pártra támaszkodjon az ril] kormány. E táigyuiésok alapján Pierlot már jinegjs kapta a végleges kor. máivyalakítási megbizotást. A; kormány megalakulását a hét végem várjók. • ,
Újra Indul a futballszezon
A hosszú pihenő után a futbaUraér-közésekre vasárnap ismét sor kerül a Zrínyi pályán. Az NTE játszik a kaposvári Bákóczi csapatával délután fél 5 órakor, inig eloniérkőzé* fél \'3 órakor lesz ugyancsak a n, oszt. bajt nokságért, az NTE II. ói a DVSE II. csapatai között. A szurkolók nagy tömege lesz kíváncsi az NTE uJ erőpróbájára. a kaposvári csapatok mindig erős ellenfelei s-oltak n csapatnak, ugy liogy a vasárnapi mérkőzésre nem tudunk biztos győztest jósolni. Annyi bizonyos, liogy szép időben szép mérkőzés várliató. (ijf
Magyar bélyagakat
uMrdpal ujalaaaáVajahltal vloasrélem vagy magvaaaaw. Első küldemény a következő olrare Intézendő: kUala Pál tisztviselő Budapest, VII. Deaaewlfy-uloa 18-20.1. 4. Azonnali elintézés. iow
Nagykanizsa megyei város polgármesteriül.
8622/1939.
Tárgy: A 111. kerületi ukik Öntözésének vállalatba adiw.
Árlejtés! hirdetmény.
A 11!. kerületi utcák Üntörési munkálatait f. évi április hó 19 Ün d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános szóbeli árlejtésen vállalatba adom.
Bővebb felvilágosítást a városi gszdaságl hivatal ad,
Nagykanizsa, 1939. Április 13. ion Polgármester.
toiiítlsHtor
ZALAI KÖZLÖNY
1939. április 14
Köszönetnyilvánítás.
Mladiion jóbarátalnknak, a hon-Védiég Usilí és altiszti karának, a város polgármesterének, az Angol-Magyar Ba:ik Igazgatóságának, Isrttft-rőaefnkrtek, a koixorut köldö egye* stíleteknek és siem élveknek, valamint mindazoknak, akik hflsl halált halt drága jé fiunk, testvérünk «[téx Siaftadl bétm temetésén megjelenésükkel, vagy bármi más módon mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek vollak, ezúton Js soha el nem múló hálás köszönetet mondunk.
A gyáeatstlA oawIAaT.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
8346/1939
Tárgy ; Tengerlmoly ellent vedekeiés.
Hirdetmény.
A rendkívül veszedelmes és kártékony tengerlmoly irtáea céljából minden gazda vagy bárki más a birtokában levő és az előző évek ierméséból származó tengeri kórót (kukorica Bzátt) tengeri csutkát, tengeri tuskót kuteles minden év április hó végéig megsemmisíteni, avagy ugy (elhasználni, hogy azokban rejtőzködő tengerlmoly pelél mcRseramls Üljenek.
Kötelesek a tengeri termíssel foglalkozók annak szárát minden év április havának végéig a szántóföldjéről elizilHtani, a luskójátugyan-csak ezldelg a földből kiszedni és megsemmisíteni, illetve a takarmányozásra alkalmas reszel ezldelg felhasználni. A megsemmisítés legegyszerűbben ugy történhet, ha a tuskókat és gazdasági célra alkalmatlan egyéb részeket siántóföldön egy rakásba hordjuk és ott elégetjük.
Aki ezen rendelkezéseket megszegi, kihágást követ el és az 1894. évi 95. §. értelmében büntettetik.
Nagykanizsa, 1939. április 5. iosi Polgármester.
8999/1939.
Tárgy: Meiógatdák klieglteac az fgénybevcttlovak ét Jármüvek liludasa révén.
Hirdetmény.
KOzhiiré teszem, hogy a katonai alakulatok által igénybeveit lovakat és Járműveket a mezőgazdasági munkálatok elősegítése és a polgári lakosság támogatása céljából, kizárólag mezőgazdasági munkálatokra, az igény\'ö gazdáknak, akik a csapattól 30 km-nél távolabb nem laknak, ideiglenesen ki fogják adni.
Az igénybevett lovakat, Jármüveket díjmentesen.használhatja, azonban a lovakat saját költségen élelmezni tartozik. A lovakkal. Járművekkel honvéd lőápoló (kocsis) az Igénybevevőhöz kihelyezésre kerül. Ennek élelmezéséről az igénybevevő tartozik gondoskodni a mindenkor érvényes étkezést pénz ellenében, melyet a honv. kincstár neki kifizet.
Elsősorban a tulajdonosok kaphatják kl lovaikat és Járműveiket, amennyiben ők azokat igénylik. De igényelhetnek lovakat és jármüveket a nem tulajdonosok Is.
A lovakat és jármüveket igénylők személyesen forduljanak kérelmükkel s honvéd állomáspsrancsnok-sághoz.
Azok, akik saját lovalkat Igénylik, közvetlenül Is fordulhatnak azon alakulathoz, ahol lovaik szolgálatba vétettek.
Nsgykanlzsa, 1939. április 10. i»i Polgármester,
Gróf Csáky nagy beszéde a kfilflgyl bizottságban
menyeit, különöse" Magyarország szem szögéből. Majd foglalkozott azokkal az okokkal, amelyek Magyarországot arra késztették, hogy kilépjen a NŐp>-szövetségből.
Budapest, április 13 Gróf Csáky külügyminiszter ma délelőtt a külügyi bizottság ülésén nagy beszédet mondott, amelyben részié-lesen ismertette a legutóbbi napok ese-
A kormány Is hozzálárult a zsidótörvény felsőházi módosításéhoz
Budapest, április 13 A zsidótörvénynek felsőházi m\'o> dosltásához a kormány is hozzájárj fiit. A módosításokat ínég ina el* fogadják a bizottságok. A módosítások még szombaton nyilvános iUéa elé kerülnek. i
LószerDgyi minisztériumot állit fel Párls
Paris, április 13 lA francia külügyi bizottság a.lősier-ügyl minisztérium felállításáról tárgyalt.. A terv szerint at uj inliíjsztq-rium az egész ipari termetes felett tcljhutahnuau rendelkezne és u kato-nal lőszer ós liadianyngéllátást irányítaná.
Ujabb 11 bomba robbant Londonban
London, április vs Ma éjszaka London különböző negyedeiben ujabb 11 bomba robinnt. Valamennyi bomba <* nyilvános illemhelyeket vetette szét, n robbanások következtében több súlyos sebesülés la történt. . .
Elítélték az angol konzul gyilkosait
Az iraki király autóbalesete után meggyilkolták az angol konzult. A tetteseket (öten voltak) -most 2—IS évi fegyházra Ítélték.
Rómában nagy légvédelmi gyakorlatok folynak
Ma reggel nagyszabású léglgywJ korlatok vették kezdetüket, melyek1 több napig fognak tartani.
Háború szitással vádolják Rooaeweltet
Washirigt-.n, április 18 Clark és Nle szenátor, a szjghrv/ semlegesség harcosai azzal vádolják! RoosowtsH elnököt, hogy háborúra hívja fel az USA-t, még mielőtt ej kontinensen kitört volna a náborrj; |
Robbanás a Frledrlchshafenl légi megfigyelőállomáson
Az itteni légi megfigyelő állomáson csütörtök délelőtt robhanAstörH tént. Nem tudni, hogy emtetóleft esett-e áldozatiul. Egy tfelszál^s)\' előtt tevő léggömb robbant fel. \'
Befőttek, konzervek,
fO.zer- és csemegeáruk,,
a m j i m k v f m I w á tg »11 m Ik
legolcsóbban betzcrczhelOk
TEUTSCH GUSZTÁV
fűszer- és cscmegekereskedéaében.
p ^ A nagyérdemű közönség ezlvea tudomáaAra fc.fl 1 UOl I LOI hozom, hogy a fáayltén«k AraII métyma ¦••átállítottam és ennek köretén bolül klrakat-feiAlllUaaal kapcsolatos akolAt randaaek, — Üzletszerzőm látogatásaival a mintaképeket bemutatja megrendelőn céljából.
Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását.
A kiállítást rendezem:
Nagykanltsa; Fő-ut 10., Csongory-ut 1., Horthy MlkIóa-ut3.Bzám.
Hlllíl 8EU lírrisei
Melyik ?
Cllilon"
vas*
Regent"
a legjobb
férfi- is női kerékpár.
Olcsón résiletfbntésra is kapható ¦
Szabó Antal
•por-tuxl etében -~
Nssgykamia-ass, F6-U* 8.
Női nadráp... 1.20m
Ntíi kombiné.. 2 30
Nöi harisnya.. 1.40
RetikUlbk
3.10,,
Boxretiklll.....5.50,
Bőrkesztyű .. 3.90 „
II
E(«aktvBiuSuaM iiűi-. tilth 4* nytír-mo!. divatcikkek kitflaS mlaSt^ibM I ¦ ü o I e ii <1 b l> ii u
Brónyal Divatház
Hurtby Siklói üt 1. tláa
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLA*
Koo»l» felvtUtik Magyar-ulca 125 aiím. alatt.
TaiMulAt vagy kffutófful felvesztk — Bcletnii, Sugár.ul 93 1062
ada* VfrTHL
2 drb esukoíl uemélyaHtd és egy síivé nyomé kut olcsón eladó. Ksufmana Manó, telefon 233. 617
űfBmBloafa. BzőlőoUvány íevaail póllátál Temeaváry-telepín Berciinél la-látja, Ktrily-tilca 2.
lakAs-Ozlethelyiséo
Két knldnbajiratu, folyóvlzes U«i szoba a fó utón raljtu l-re kiadó, Cini a kUdóbati.
lítüsíbct-ií< 18 nárau házban (Szarvai) vegyt:sxtltó Ütem céljaira használt helyileg, egééiben vagy megontva májú* I-re fctatde.
Tlizta HbduiaéK kapható Belezne! fűszer ísetemege kereskedőnél Sugár-tL 53, Telefon 625. 907
HÁZ ÉS 1NQATLAN
Balatanbarényban emeletei, 6 mo-báa, kumíorloa, villa ktttinÖ karban Juli-jyossa, ked«zö llzelísl feltételekkel eladó. Érdeklődni lehet: Hitelbank Marcali. «57
HOlOnfélb
á*!íf5«, W"»k*Maal t Fíaybépeiő-RéMk kolciöatéac 5 hétre I tek. íllinmel 3 P-től Vaitigh fényképeit éa fotó uok-utlelében, Pó-ut 10., Caenaery-ut |„ li-Bttlew I az udvarban.
Mindennemű, vízvezetéki caövek, Etar.
¦Wre1**! ** CMPok Ü*\'1 *ron Jerau-sckaél Brisébet-tír 1». jqqq
Mindennapi leveleiéiből OuzegyujtCrt ké1y«u«t, régt vagy u| tOmegekcT, ma-gyett í* kinmiült, letosilatotl gyU|lemá-nyeket barmikor megvételre kereatk. — Barbarlts Ujoa, a ZaUl KOilony f. *xei-keaztóje. &dekwdal hbet Ulcton 78. at. vagy siaaiélycaen nüaóannap d, u. 6—1 óra kötött. ______
ZALAI KÖZLÖNY
COLIVIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KZA.ei.t6.a1 *.T. Manykiftlitt". Falelőa kiadó: Zslal k>aly. Nyomatott i a „Kfrgtiáaaifl R. T. Haaykulisa^
nyaBdáJihat Haiykuliaáa. (Nyomdáéit talál i Zalai KáralyJ
79« Évfolyam 85. szám
Nagykanizsa, 1839. ápálls 15 «zombat
Ara 12 HII,
ALAI KÖZLÖNY
é* U^ôbi»aUl: Fpttl S. nam. \' kttkOzntp délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajc
Előfizetést ára : egy hóra fl pengő 40 fillér. Szerkesztőségi in kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
To
A ZSIDOJAVASLAT eicilell, változatlan formája inclettfoglalt állásit o magyar konmáaiy. A felsöbá/l együttes bizottsága letárgyalta azsi-dólörvényt.
AZ ORVOS Rácz Jenő Danteiéi ét, aki tiltott műtétet végvett egy asszonyon es ezért két és fél évi börtönre ítélték, a tábla két évi börtönre ménikelto.
ALLATHIZLA.LASRA a inngya>-gttZdlk eozinélt búzát kapnak 16 pengős áron a Puliira utján.
FÉRFI HOLTTESTET velett kí a D\'Jiiu C^őlöstö mellett. Zsebéhen Schwortz Dezső droguista nővére szóló !-atok.it találtak. \\
A KUNOK bejövetelének 700 éves jubileuma alkalmából nagy ünnepségeket rendeznek a Kiskunságban.
LOSONC megyei várossá való minősítését kéfi « belügyminisztertől.
KUTYAKIALLITAST rendez április 80-án Budapesten az Ebtenyész. lök Egyesülete.
ADY-em lék ünnepélyt icndez a Tj-rji Szövetség Budapesten szombat este a Vigadó nagy termeten. Célja : Ady-szobor felállítása.
A GRAFOLÖGUS-AU I\'OMA l A m rendőrség véleménye szerint neji* komoly találmány. \\ ; / •
A\'SZINÉSZKAjMARA többszáz\'fcl-véteU kérvény sorsáról dönt hétfőn.
A MILANO! tavaszi vásárán nagy sikert aratott Magyarország kiállítása, i *
A LENGYEL hölgyvivókat. akik repülőgépen érkeztek Budapestre, üimcpélyo-ieii fogadták.
A ZÜLDSÉÉGPAjCON ftdapsMn nagy áresések voltak.
A BÚZAPIAC forgalma a jobb ex-polehetőségek hírére megélénkült.
A FELSŐHÁZ holnap ülést tart.
A SPANYOL nemzett hadsereg ünnepélyes mad\'ldl bevonulása után leszerel.
GERALDINE királyné állapota veszélytelen.
A R0KITNÔI mocsarakat a lengyel kormány kiszáríttatja,
PETAWN francia tábornagy bjr. gosi küldetése kudarcot vallóit
VIKTOR EMÁNUEL olasz királyt meg az összeu Albánia királyévá ko-fonazzfk.
BÉCS forgalma a csatlakozás óta rendkivfu fellendült. .
SVÁJC második erődövei építtet.
A DAN had?eicg főparancsnoka, With tábornok ré»zt vesz Hitlerszü-lelésiiapjának üurw\'p&égfeíii Berlinben. |
HORTHY JSTVAN Londonba érkezett. A sajtó nagyon melegen fog-
fallíozik\'szeniéiyívcl. \'
Nem enyhítette a helyzetet a Romániának és Görögországnak adott angol-francia garancia
¦feni a kisállamok, hanem a bekerítés! politika érdekében történt Chamberlain és Daladlar nyilatkozata — A világsajtó visszhangja
Nagy napja volt tegnap a világpolitikának. Az angol alsóházban ugyanis tegnap mondta ot Chamberlain nagy érdeklődéssel várt beszédét, amelyben hangoztatta, hogy a bizaiom meglendült az albán események Imiatt és ujabb nyugtalanság és feszültség érezhető egész, Európában, különbben pedig a Bálkánon. Az angol—olasz egyezményt nincs szándékában felbontani, de bejelentette, hogy
Anniin garantálja Románia és Görögország függetlenségét.
Kije\'enlette még, hogy O\'oszország-gai\'ls tárgyal és a had»eiegét nem csak védelmi célokra fejitszllk.
Parisban Daladler miniszterelnök hozta nyilvánosságra az államtanács döntését. Daladler beJelentetlevhogy az angol kormányai egyetértően Románlát és GőÖgors/ágot míndm hatalmukban álló eszközzel támogatják, n franci0—lengyel szövetséget pedig megerősítik. , \'
Olasz pollilkai kó\'ökbeu a két nyilatkozattal kapcso\'atban hangsúlyozzák, hogy a béke szempontjából semmiféle értéket nem jelent. Furcsának találják olasz politikai körökben, hegy Chamberlain ujabb biztosítékokra vonatkozó bejelentést tett, holott ezekre temml sz,ükség nem volt. Épp ezért ugy vélik, hogy Románia garantálása nem is annyira Románia érdekeit szolgálja, mint inkább a bekeritésl politikái.
London:
Chamberlain beszéde Londonban, megnyugvást keltett. A lapok szerint a beszéd kielégltelte azokat, a kik azt tartják, h >gy a Földközi tengeren mindenképpen fenn kell tartani a jelenlegi helyzetet, v. -
Pártot
Parisban u beszéddel kapcsolatban leszögezi a francia sajtó, hogy a két beszéd I [ ¦ [
nem jelenti s tárgyalások befejezését. A két nyilatkozat után még tovább folyhatnak a megbczélésck. , ,
Varad*:
A lengyel sajtó hangsúlyozza, hogy. n nemzetközi helyzet váltakozó jel-
lege miatt a kifejezésekre nogysulyt kell helyezni. Leszögezi épp ezért* hogy sem az angol— lengyel segélynyújtási egyezmény, sem a francia -angol szövetség nem foglalja magában azt, hogy Lengyelo\'szeg is Románia vagy Görögország segítségére siet, Lengyelország tehát sem-mlféle ilyen kőtelettséget nem vál lalt magára. \\
Berlin:
Felveti a német sajtó azt a kérdést\' is, vájjon Oroszország ellen is épp\' ugy megvédik-e Román lét, iníot Németország ellen akarják ? Ax ujabb demokratikus lépés tipikus példája unnak, hogyan akarják u tengely közelében lévő klsá\'l-mi >kat magúk-hoz csalogatni. í
Betgrád:
A német sajtó különösnek tekinti Chamberlain ircszédét, mert az olasz éledéiben rendben történt az olasz lépés és nem olyan erőszakos esz. közökké\', mint Palesztinában az angol lépés. Görög és Románia függetlenségének garantálása csak ürügy, valójában
Pérls és London lépése a bs
kerltésl politika folytatását oélozza.
Beck még áprilisban Parisba utazik: háború esetére Is kibővítik a francia-lengyel szerződést
A két nyilatkozatban nincs ttrnijy.ca olyan uj s.einpont, amely eltántoríthatná Jugoszláviát eddigi "független és a tengely melletti eredményes politikájától. Azok a hírek, amelyek s»e. rint Jugoszláviát veszély fenyegeti é* amiért a nagyhatalmak most vár-Hla. mit isméi gondoskodni ókornak Jugoszláviáról nagyon Li áUátsíáak ~ han. gozlatják Jugoszláv körökben.
Jugoszlávia különben la aléa erős ahhoz, hogy érdekelt megvédje,
amelyekéi különben Jelenleg semílyen oldalról tem lát fenyegetve,\'
Paris, április 14 Bee* lengyel Wllügymlniszlér még április vége előtt ellátogat Parisba. A\'"lapok értesülése szerint Parisnak
űz a célja, hogy a francia lengyel szerződést háború esetére is kibővítsék. Ez elsősorban egy francia—olasz háború esetére vonatkozna.
Coring Mussolini személyes üzenetét vlsxl Hitlerhez
néma, április l-t liörhig tábornagy két napol tóit hivatalos minőségben Kómában. Több izben tanácskozik Mussolinivei és Ciano gróffal, (A lapok értesülése, szerint elsősorban a tengely szilárdsága.
ról és a további együttműködésről ,túr-gy álnak.1)
<A londoni Daily Mail értesülése.szeriül Coring Mussolini különleges üze. nelét is magával viszi Hitlerhez. Az Üzenetnek nagy fontosságot lulajdoul-tanak«
Cáfolják a szovlethajók utjál és a román király Belgrádi látogatását
Moszkva, április 11 Szovjet körökből hivatalosan cáfol, ják azokul a híreket, amelyek szerint orosz cirkálók év páncélos hajók kclU-k volna át a Boszporuszon « Földközi tengerre. A cáfolat szerint két hót ótu nem hagyta el a Fekete tengeri szov-jelorosz hadihajó.
Bukarest, április 11 Komán politikai körök erélyesen tárolják azokat a híreket, mintha Károly- román király Jugoszláviába
utazna Pál régensherceghet tanácskozásra.
Torlaszokat építenek Gibraltáron
London, április 11 Máltában az otí horgonyzó angol hajóhad legénységéi éjfélkor vissza.
A SPliTZBERGAKRA svéd-norvég—angol tudományos expedició.hi
YANKEE Oipper nevű óriási vízi repülőgép, amelyen 20 személy rjía-
zlk, átrepülte az Óceáni és Lisszabonba repült. \\ i i
SZÉKELYFÖLDÖN js .lepecsételik a rádiókészülékeket »R miulus ütődni*. , l
hívlak a bajókta. Az utakon GibaaiUr-nál az angol legénység torlaszokat épít a Lalinea közelében folyó rsa]>atóssie. vonások mialt.
Parist ellátják homokzsákokkal
I Pari*, április 11 A francia hadügy mini >ztérium elrendelte, hogy u párisi és páriskőr-nyéki ház-.kat Lmét el kell látni htmiokzsákokkai, hogy hábo>u esetén a gyújtóbombák nagyabb mun-bolása megakadályozható legyen.
Vád alá akarják helyezni Rooseweltethiborus politikáiéért
Newyo.k, április u BoVan szenátor rádióbeszédben in-Iczclt intelmet Ajn-inka népéhez, hogy ne engedje magát európai hói borúira sodorni. A demokratikus ái« lantok nem béke. hanem zsákmány-szeződést kötőitek — inondjn aaze-nátor -- - és husz év nlaU sem töret kedtek arj-a, hogy az igazságot leg-
ZALAI KÖZLÖNY1
[ggg, âprllig 15
alább részben helyreállítsák, mertna alapvető jogokat sem vélték figyelembe. Ha baj van, akkor nzonbin tnündfig Apibpiikfthoz fordulnak sefj
Sitségérl. .
flewynrk, április 11 Tlz békebárnt egyesület nagygyülé-sén tiltakoztak Roosewell elnök há-bonis pontiként ellen és az égése országban mozgalmai üulitanak a sem-legesség érdekében. Hooseweit elnököt hazaárulás eiméu vád alá kell helyezni -- mondóita Wtlde Malone az Ismert amerikai jogász Los Angelesben mondott l>eszétiében, — niert nábonina uszító politikát folytai.
A N«wyork limes első oldalán azt a felittnéstkcllö jeleritést közli, amely
a belek gyakori teltsége és ptilladlsága, valamint ¦> rekesz erósebb (eltolúdssa a rendkívül enyhén és kellemesen ható termé-szetes „Ferenc József* kesetilvlz használata által — reggelenként éhgyomorra egy pohárral-- megsitln-lelhelök és Így az agy, a tfldö vagy szív felé irányuló vértódulások sokszor elkcriillmt.ik. — Ké dezze meg orvosát.
szerint -a pénzügyminiszter már jóváhagyta azt a tervet, amely többmillió dollár amerikai segélyben részesítené az angol és francia ludlpémtárakat.
Viktor Emánuel: Olaszország és Albánia királya
Róma, április 14 A római minisztertanács ma délelőtt elfogadta a fuscista nagytanács által javasolt törvényjavaslatot, "mely szerint Viktor Emánuel és utódai nr.
olasz és albán király és ellop császár címet veszik fel. Olaszország és Albánia királyát és Kttopia császárát egy altábornagy fogja képviselni Tiranában. ( , |
Hétfő este indul Teleki és Csáky Rómába
Budapest, április M ,Teieki Pál Ultizz te-elnök ésí Csáky István külugymjb^szter hélJJ fön este indulnak háromnapos hivatalos római látogatásukra. Az olasz sajtó már meleg cikkekben foglalkozik a látogatással. ,
Ma délelőtt Teleki miniszterelnök Ke ne sz tes -Fische r bel flgynUnjtszter1-iei. Darányi Kálmánnal, Vay László vai és Zsindely Ferenccel tanácskozott a választások ügyében. Délután 5-kor minisztertanács lesz.
Isiül repülőgép, zsákmányolt puskák és golyószórók trofeamalval megrakodva érkeztek baza ma reggel tüzéreink
Vltéx Széchy Imre ezredes ezredtörzsével délelőtt vonul\', be állomáshelyére
A város még álmát aludta, amikor hajnalban befutott a .vonatszerelvény a Gábor Aron kanizsai tüzérezred törzsével és 9/1 osztólyávoiPozsoaiy-vári alezredes parancsnoksága alatt. Napbarnított arou, csupa egészség és lelkesedés minden egyes katona, dacára a kiállni! fáradalmaknak és nehézségeknek. Sokan n kanizsaiak közöt már hajnalban olt voltak az állomáson jés kitartottak, iinig a vénát befutott hős fiainkkal. 7 órakor értek az országzászló elé, ahol dacára a korai időnek, mái* szépszámú közönség fogadta a hazaérkező,\'\' pompás formában levő tüzéreinket. Ah>u az oszlop elhaladt, mindenütt szeretetteljes tekintetek, meleg szavak, \'köszöntések kisérték. Pozsony-váry alezredes mosolyogva szal itáj a szeietetmegnyUvánrulásokrn. Büszkén Címek zöld gályákkal feldíszített szekereiken a tüzérek. Több szeké> ren kárpátaljai fenyőből és virágokból kirakva a magyar elmer. Az egyik kocsin a lelőtt ellenséges ne. piiiőgép \'oncsai, propelk\'rje, egy másikon zsálunátntyplt golyószóró, szlovák pruskők, stb. Mindmegannyi trofeuma a Gábor Aron fiai vitézségének. A törzs után jön a 9/1 osztály. Thztelcgnak az oiszágzásadó eiött. Mind több ablak nyiUk kj. Sokan hozzátartozójukat keresik meleg tekintetükkel. A .törza bevonulta, laktanyába, az osztály kiskanlzsai szállására. Mikor a 20-as emlékmű előtt néhány pillanatra megállnak, a kanizsaiak szeretettel veszik körül a hálsó szakaszt. Percekre, inert már is folytatják útjukat, ismét itthon vannak. Hazaérkeztek. i
Délelőtt futott be a szerelvény a 17-esekkeu. A nagykanizsai itt. kk 17. honvéd gyalogezred türzse.élén vitéz Széchy inne ezredes, parancsnokkai, majd a 17/1. zászlóalja és az ezred közvetlen tartozékai. A törzzsel érkezett haza o hojivédtze-\' nekar is. I {
Mig a katonáig kirakodott a kocsikból, hosszabb idö telt eL a kö-(zöniség azonban nendüactl|e(iüt kitartott az \'utcákon, a járdákon és flz országzászló előtt. Fél 12 órakor érkezeit az országzászló elé a tönas, előtte vitéz Széchy ezredes. Majd utána u többiek. Kilünó testtartással, mintha nem is tűzvonalból érkeztek volna. Ablakok, balkonok telve lelkes közönséggel, az utcákon hullámzik nz embersokaság; hazaérkeztek bős\'fiaink. Az országzászlótól bekanyarodnak a 20-as honvéd emlékművéhez, ahol már a kanizsai ti|szti-kfUdÖttség várja a bajlársnknt. l[b leszáll lováról vitéz Széchy ezred-parancsnok és a tisztikar élén végignézi katonáinak pompás elvonulásét. Mintha a 20-as emlékmű népfdker lőjenek is felragyogott volna a tekintete. Bámulatos u magyar katona fegyelme, katonás magatartású. Fel-\' csendülnek a honvéd zene kar1 indulói. Az egész város egy ünneplő családdá forr össze. Szép vagy Magyarország... hangzik utolsó akkordként a\' zenekar játéka. Valami telrhatattaíi ünnepi hangulat üli meg a lelkeket, mialatt a honvédek bevomulnak szállásukra. [ \' \' \\
Holnap délelőttre Breuer őrnagy zászlóaljának érkezését jelezték, i
25.000 pengő fölösleggel zárult Nagykanizsa mult évi zárszámadása
Készfii már a város 1940. évi költségvetése
Nagykanizsa megyei város szájmn vevősége eikésizült a mult esztendő^ városgazdálkodás zárszámadásával, amelynek számadatai mjagdönthetet-lenül mutatják, hogy a íáros veze-lőségének \'gazdálkodása wálls volt az elmúlt költségvetési •esztendőben. Nngykanizsa város közönsége esztendők iorán már megszokta, hogy a yános vezetőségének nemcsak sikerült egyensúlyban tartania a város háztartását, haiiem rendszerint mindig valami felesleggel is zánjlt az esztendő. Az idén is sikerült az 1938. esztendei költségelőirányzattal szemben, a megnövekedett terhek és több letkindósok ellenére mintegy 25.0000
pengő felesleget eléVfti, Olyan teljesítmény ez, amely a város közönségének elismerését kell, hogy kiváltsa. [
A sajtó alaft levő zárszámadás e hó végén kerül ,ki a nyomdából fri akkor1 kézbesitik a zárszámadási bizottság tagjahiak, akik, rövidesen Összeülnek, felülvizsgálják azt és megteszik jelentésüket a képviselőtestületnek. Ezalatt a városi számvevőség máris ujabb, nagy munkát végez. Megkezdte a város 1940. évi költségvetésének Összeállítását, a melynek keretej a szükséghez képest Jiémiieg bövübiek az idei költség-\\elés kereteihez képest. , \' J
A katonaság által igénybevett lovakat és jármüveket mezőgazdasági célokra kiadják
A m, kjr. szombathelyi III. honvéd hadtestparancsnokság az alflkyilátök) állal Igénybevell lovakat és já\'ómii* veket a mezőgazdasági munkálatok elő-egilóse és a polgári lakosság támogatása céljából, kizáróan nsezöh gazdasági munkálatokra, m igénylő gazdáknak, akik a csapattól 30 kin-néi távolabb nem laknak, Ideiglenesen kiadja. \'
Az igénybevevő a lovakat, járómüveket díjmentesen használhatja, azonban a lovakat saját költségén élelmezni tartozik. A lovakkal, járó-müvekel honvéd lóápoló (kocsis) az igénybevevőhöz kihelyezésre kerül. Ennek étel mezeséről az igénybevevő tartozik gondoskodni a inJtndetikor\' érvényes étkezési pénz ellenében, a
melyet n honvédelmi kincstár iwkl fizet.
Elsősorban a tulajdonolok kaphatják ki lovaikat és járómüveiket, a mennyiben ök azokat jgénylflí. De igényelhetnek lovakat és Járómüveket a nem tulajdonosok Is.
A lovak és járómüvek a következő helyőrségekből kerülnek kiadásra : Sopron Kőszeg, Szombathely, Körmend, Zalaegerszeg. Nagykanizsa^ Keszthely, Veszprém.
A loynkat és Járómüveket Igény--íők személyesen forduljanak kérel-, műkkel az említett helyőrségfckhon-véd állomásparancsnokaihoz.
Azok, nklk saját lovaikat igénylik, közvetlenül is fordulhatnak azokhoz az alakulatokhoz, ohoi tovafkjst szolgálatba vették, i j
Izgalmas küzdelem a Balatonban a merénylő és a megtámadott leány között
A caendőreég elfotttu 4a vairaverve axátltíotta be Nagykanttaára Bakter Vendet keaxtkalyt takatoaaegédet — A vizsgálóbíró letartóztatta a betatneriaben levő támadót
Keszthely, április ki (Saját tudósilónktól) Az izgalom, tói félig elalélt leány állított be a keszthelyi csejidórségxe, toé,vszerjn|l Papp Emma zalaapáti lakos, aki elmondotta az őrsön, hogy állási ment keesni Keszthelyié és ott egyik leáiiylsmc\'öse után érdeklődön, ami kor megszólította egy férfi, aki kijelentette előtte, hagy van neki egy méltóságos bátyja, akinél / anegün\'-sedett egy állás, 30 pengőt fizet havonta és hetenként egyszer kimenőt kap. A leány megőrült az ajánlatnak mire a férfi kijelentette, hogy, el is viszi mindjárt csomagjával együtt a méltóságos bátyjában. Autóba ültette és elmentek Fcnék-puszia felé. ahol megálltak és isme-
retlen Jóakarója különös módon viselkedett vele szemben, ímajd am(-kor tiltakozott, rátámadt, ugy hogy valósággal közelhaírc fejlődött ke közte és témadója között. A, leány végűi is szorult helyzetében^ neldN futott a Balatonnak, mind mélyebbre menekült a vízbe, támadója pedig utána, izgalmas küzdelem kezdődött n lóban a támadó és a véU-leicn tenemléu közöt, inig sikerült kezei közül kj^szabudúlni, aki eri-el mint a kámfor eltűnt. A leány azonnal a csendőrsegre sietett, ahol elmondotta azl Is, hogy II pengőjét U elvitte támadója. i
A keszthelyi csendőrség a kapott személyleírás alapján csakhOmBr elfogta a durva .támadót Bakter Ven-
Befőttek, konzervek,
fOsáar- in cssmogaáruk,
sajtok, felvágottak
leg&lcsóbbxn beBzcrezhelök
TEUTSCH GUSZTÁV
füazer- 4» ctemegekercBkedésébcn.
1939, a>\'H« 18.
Bilsr-iiiiEliieiii
valherMkedi» — Nanykmlm
Kincsem tűzhelyek, The Best kerékpárak, Hungária kerítés fona-tok nagy raktára. —
de\' 29 éves keszthelyi lakatossegéd személyében. Vasraverték és \'beszél-liiotlák a nagykanizsai ügyészségre, Dr, Ahnássy Gyula vizsgálóbíró li-hallgatta, M elolt beismerte fcnCf de hogy a leány 11 pengőjét ellopti volna dülalsoriás közben, fczt . gadla.
Dr. Alraássy Gyula letartóztatásba helyezte.
SS*
ZALAI KÖZLÖNY
Látogatás a gyékényesi állomáson tíz nap óta „kényszer-nyaraló" kivándorló cseh zsidók között
Rózsasiinbc és M-örhc öllözöti dombok közölt kanyarog a vonat a nyániak is l>oiUo meJcg áprilisi kora-déhiláu. A k„p6ban verejték fakasztó Hőség. S hiár itt az ulori egyre azokra gondolunk, akikbe/ látogatóba megyünk, fiunk célja ugyanis a Gyékényesen rostokoló cseh kivándorló-rsoport, amelyről a legkülönbözőbb hirek keringenek Nagykanizsán. |-; hitek valcdisá^trűl akarunk mcjah"> ződnl, m
A gyékényes) 11 percből lettl
nap
BUDAPEST L
17 Hirek szlovák ós ruszin nyelven.
- 17.10 Tán elem ezek. — 17.30¦¦Lépes Andor előadása. 18 Sport közlemények.
— 18,10 A rádió szalonzenekara, „ 18.55 Márkus László előadása. 111.30 Az Operaház, előadása. .Bohémélet.- pataky Kálmán felléptével Dal. mü négy képben. — Az I. felír; után kb, 20.15 Külügyi negyedóra. — A
II. íciv. után kb. 20.50 Hirek. A
III. fclv. után kb, 21.10 Hirek, Idoli, rásjelenlés. — Az előadás után kb. 22.25 Mileiin (,éza jazz-bái\'ma&a. — 23.15 Bura Sándor cigányzenekara. — U.05 Hírek.
A gyékényCsi halárálloniásnii semmi feltűnőt nem látni. I)e ai állomáson kivül az egyik raklárviígánynn egy kilenc személy kor sil>ól álló cseh sze. icjvény áll. Az állomásról alig látni és az utasok legtöbbjének fogalma sincs arról, hogy több mint egy hete 383 cseh és morvaországi kivándorló • uvarat? itt a jugoszláv* halóságok jóvoltából.
[légi ismerősünktől, Örményi Zoltán rendőrkapitány, a gyékényest határállomás kirendeltségének vezetőjétől kapunk engedélyt, hogy a kivándorlókkal elbeszélgethessünk. Előbb azonban az állomás főnökségen érdekig, düii*.
A kivándorló kai Uozó különvonat 5 én hajnali három órakor érkezett Gyékényesre - mondja az állomás, főnök. Eredetileg csak 11 percet állt volna itt, de a jugoszlávok a szerelvényt nem vették át, így az itt-maradt, A szerelvény Prágából jött Komárom, Székesfehérvár, Nagykanizsán át, eddig nem is volt semmi Iwjj
île a jugoszlávok a megindult tárgya, lások ellenére sem i hajlandók u vonatot átengedni, annak ellenére,, hogy irataik műiben vannak.
Napkura — rendőri felügyelettel
A 11 percből hosszú órák, sok napok leltek, hisz ma már lO.\'napjay bogi- a kivándorlók olt vesztegelnek a gyékényei határállomás egyik félreeső raktár-vágányán. A kivándorlók azonban ugytátszik ndn veszik túlságosan tragikusan ezt. A legkülső vágányon álló kocsisor mellett a talp-farakáso^, közölti *Öldl>en henteregve üteineseíi énekelnek, de az- is lehet, hogy valami cseh vagy héber csata-kiáltást tanulnak, épp ugy hangzik. A férfiakon csak kis úszónadrág, a nőkön short, vagy fürdörulia: — °z minden öltözetük. I>e nem is csoda. A közelben álló gesztenyefák még c.*-ak most bontogatják leveleiket, a vagonok szinte egész nap a tűző napon állnak, a hőség c-ak estére szűnik kissé. Mozgási [ehetőségük sem nagy, hisz rend-örök vigyáznak rájuk, hogy a kocsi-fórtól messzebb ne menjenek.
Az vgyik örtállö rendőrtől érdeklődünk, hogy tudnak c németül is.
Legtöbbje még magyarul !3 beszél! - mondja a rcndőr és bizonyítására néhány közelben álló kivándorló ís megszólal. A látogatásnak azonban nom nagyon örülnek. UUal-malLiuok, szófukurok, minden szót ugy kell belőlük kihúzni. Egy magas gömlörhaju, szemüveges fiatalember a legböbeszédübb, vek" igyekszünk közelebbi ismeretséget köbii.
.Csehország minden részéből — egy kolóniára való"
BUDAPEST IL
18.30 (.yorsirótanfolyam. - 111 A rádió szalonzenekara. - 10,30 Felolvasás. - 20 Hirek. - 20.20 ll.m..f lomezek. — 21.10 Idöjárásjelentés.
BECS.
20.10 Dalos, zünés Imngkópek Bo-uiániáról. 22.30 Marx: Cselló és zongora szvit. — 23 Lipcse.
Szombat
BUDAPEST I.
G.4a Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hirek. — 10.15 Ifjusági rádió.
- 10.49 Mit nézzünk mogt — 12.10 üugen Stepat balaiajkazenckara. — 12.30 Ilinek. - 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. - 13.30 Hanglemezek,
- 1-1.35 Hiick. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. - 15 Arfolyamhi-r«k. — 16.15 Bárány Ferenc mesébe.
- 16.45 Időjelzés, birok.
17 Hirek szlovák és niszin nyelven.
- 17.10 Lamadbi Erna zongorázik.
- 17.45 Hogyan készül a mindennapi kenyerünk? Beszél Budinszky Sándor.
- 18,15 Kiss I^ajos cigányzenekara.
- 19.30 Dr. Habán. JCnö uUeir.ísa.
- 20 A Turul Szövetség Ady-cmlók-cstjének közvetiiése. — 21.15 Kurina Siml cigányzCjiekara. — 21.10 Hirek, időjárás jelentés. - 22.40 Uirck német, olasz, angol és francia nyelven. — 23 Operaházi zenekar. - 0.05 Hírek.
BUDAPEST n.
18.30 Dr. Kampis Antal előadása. ¦ 10 Mezőgazdasági félóra, - lf/,30 Beethoven: V. szimfónia, c-moll, — 20 Hirek. — 20.20 A rádió szalonzenekara. — 21.40 IdöjárásjcleniAs.
B6CS.
8,30 Könnyű zene. — 12 Szimfonikusok. - 14,10 Könnyű zene. — 18.30. A köbii lányok éneke & zenéje.
18.50 Sebranunclnegyes, férfi ének. négyes, szopránénak. -- 20.10 Dalos, zenés, Iréíás est. ~ 22.20 Skót tánczene iidiubingból. ~ 22.45 München.
¦¦ Betwrktillltinnakat tekintse- meg táladén vétel kényszer uólkfll. KopstaJn butMándUs.
.Mugam prágai vagyok, mint társaim közül igen soknu, dc vannak BrünnbŐI, Ostrauböl, Pozsonyból és
Csehorsázg minden részéből — mondja. -- .Mikor indultak?
Harmadikán gyülekeztünk Prágában. Másnap iiidulluiik Ozco a különvonaton, ötödikén azonban itt ineg-rekedlnuk.
— Miért nem engedik be magukat a jugoszlávok?
- Fogalmunk sincs, irataink rCnd-beu vannak és az átutalási engedély, vizűm is megvan. Az utolsó pillanatban lagadlák meg az átutazást.
— Utazásuk célja?
- Palesztina, Közelebbit még ma. guuk sem tudunk.
LassanJassan megtudom így, hogy
egy kivándorlási iroda utján szervezték meg a csoportot. Jobbára fiaialemlw-rek, több fiatul házas is akad köztük, valamin! magános hölgyek. A kivándorlók legidősebbje sincs negyven é\\Cs, 18 évesnél fiatalabb sincs köztük. Foglalkozásra nézve igen különbözők. Vau köztük bárom örves, néhány ügyvéd, de akad iparos, kercskcfrljő. sőt foglalkozás nélküli is.
- Van ilt kérem minden, unit egy kis kolónia megalakításához szükséges! — mondja az egyik kivándorló a kocsi ablakán kihajolva.
Persze pénzük az nincs. Ti/, márkát hozhatták csak magukkal, áfS azt sem ludják beváltani. Hisz másnap már hajóra akarlak szállni és nCm is gon-
tlollak arra, hogy még llz nap múlva is Magyarországon fognak rostokohil.
A jugoszlávok Inkább élelmezik a csoportot, de át nem engedik
— Az élelmezést hogy oldották meg? — érdeklődünk.
— A jugoszlávok minden nap küldenek át egy étkozftkocsit. Inkább élelmeznek bennünket, mlntsenihogy átengednék a csoportot.
Reggelire, tejet ott szétesnek a fa-luban Gyékényesén, mig vezetőjüknek magukkal hozott péntéböl futja. A, vezetők egyébként egész nap tárgyalnak, telefonálnak és telefont várnak. Mint halljuk, már diplomáciai ügy lelt belőlük, mert már a követségek tárgyalnak érdekükben.
Napi 100 font a bérelt hajóér, amely hiába vári
\' ~. Az a gyanúnk, hogy a némCteld r,ciu sokat törődnek velünk — mondja az egyik fürdÖtríkós liólgy. Mi még a cseh uralom alatt kértük a kivándorlási engedélyt, cseheknek szánuV tunk.
inkább u. nemzetközi bJelyzet-kez az okn mondja n másik. N\'emi akarnak bennünket az Adriáru engedni
Megtudom még, hogy Susakon kel-
lelt volna hajóra szállniuk, hajójuk* két hét óta már ott is van indulásra készen, ami elég nagy kar az Izraelita Kivándorlási Alapnak, amely az Ö kivándorlásukat is finunszin>zza, mi-ulán a bérelt hajóért napi tOO fontot Kell rizelulük.
A lársuság nagy részéi nem érdekű a beszélgetés. Egyesek jxikrócokat to. rltenck a vagonok tetejére ós olt napkuráz.uak. Néhány máris olyan Vörösre van sülve, mint n pecsenyo. Ezek vállalják az éjszakai sétálásL Lefeküdni ugyanis csak felváltva le-bei a koraikSban, mert csak ülőhely jut mindegyiküknek a kemény (apa. dókon. így bizony éjjel megtelnek) a csomaglartök, a .leégettek, pedig átadják helyüket az álmosaknak.
A kocsik tetejéről leláüii a kanyargó Drávára, ez azonban tabu, mert fúródniuk menni nem szabad. A jószívű rendőrök azonban megengedik, hogy a közeli bakterház ku\'janal vödörrel locsolgassák egymást. Egyébként napközben olvasgatnak, nyelvieket tompnak s aránylag jó hangulatban énekclgci\'H\'k is. jói étnek,, mert. a zágrábi és környékbeli zsidóság bőven ellátja őket eleiemmel,
Ml volna mégis, ha vissza kellene menni? kockáztatom meg a kérdést.
Ettél hallani sem akarunk.
— Mi önként vállalkoztunk arra, hogy kivándorlunk, hagyjanak ben. nünkcl menni. Xem is értjük, mit akaraloskodnak még most is velünk.
Jönnek már a magyar rokonok
Közben már látogató is érkezik. Ggylk magyarországi rokon megtudta, hogy itt vesztegelnek, eljött liál meglátogatni az. egyik fiataU-uibcrl. Még kis hazai <rsomugot Is Iwzett, ami ugyancsak igen jólesik majd ezeknek Q -kényszcr-nyaralőknak,- Meglátó-galta őket egyébként dr. Winklor lírno. nagy kanizsai főrabbi is inhiap, aki
VÁROSI MOZGÓ
Péntek, szombat, vasárnap
Milliós filmi :: Európa szenzációja!
ENGADINI KALAND •
(Versenyfutás az O rient-nxprosaul) Sz*ll«m*i - Vidám - Mazlapő - izsalmaa
Fax Vilaghiradá.
Előadások kezdete:
pénteken is szombaton 5, 7 és 9-kor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
zalai jcozuwy
1939, április 15
I«l»forv. tt-M-fra
"ttST lESJOB8É/lLa2EB8KIVlTEie!H
ujijrnnüiLmosm&,Í2ET
BUDflPE5T,IU.,KOJÍUTH UWOí-lAl
hosszasan clbrszélfleLetl ittlök.
Vonalunk lassan begördül Pécs felöl, sietünk hát vissza az Állomásra, s a 383 cseh kivándorló otlmarad tovább a félretolt vágányon várva B jugoszlávok engedélyét. Nap-nap uttn reménykednek, de még mindig nOm bizonyos, nem kell-c mégis visszafordulniuk. Kérdés azonban, hogy inost már visszafogadj dk-* őket a neme-tekt Lám nem is olyan egyszerű dolog a kivándorlás, S trSm irigylésre méltó a zsidósors sem.
Légoltalmi hirek
Annak a körültekintő és gondos munkának, amely a nagykanizoailég oltalmat irájiyitja, megvan a magja\' eredménye. Eddig a nagylqanlríai légoltalmi szervezetet sikerült 400 főre klépiteni. Ebben a szántban benne vannak a különféle LÉGÖ-csoportok: tűzoltók, gázosok, rnfuV szakáak- aeg^nendorAkv JmentökiV stb. Feltűnést kellett a húsvéti köN jnenoten is a légoltaJjni szervek külön diszszakasza, raj egye^ruháj-uk}-kai, fegyelmezeftségükkel.
Január 30-töi niáiy Veoscra Ant-íai türoltótlszt mintegy 10 szakelőadást tartott ré^nt\'egyesületeknek, részint az esti órákban a körzeti vezetőknek, csopoitoknak, hú/.paiuiir.s-n okoknak és ezek helyet réseinek, férfiaknak, nőknek egyaránt.
A Légoltalmi Liga szervezése állandóan folyik. Jól teszi mindenki, aki belép ebbe a rendkívül fontos önvédelmi intézménybe. A Légoltalmi Liga nem egyéb, niint a várói közönségének, életének, vagyonának biztosítását végző szerv. A kárpátaljai falvak házalnak gyújtóbombákkal történt fe .gyújtásából láthatjuk, mily komoly célja van a Légoltalmi Lfgánnk. A maguruk rrázőt, életét és vagyonát segitjük védeni, ha UsJ/Cl pünk n LL taglal közé. Jelentkezni lehet íu tüzoltóJaktaivyéban. i
Milyen kalap legyen a magyaros ruhához?
Egész Nagykanizsa közönsége ¦örömmel fogadta a városi tisztviso-lök elhatározását, hogy a jövőben fin nepé\'yes alkalmakkor magyaros ruhát öltenek és ezzel is hangsúlyozzák magyarságukat. A magyaros i\'uha kérdésénéi van azonban egy megoldásra váró kérdés is: — a magyaros puhához nem illik a puha kalap, í«m pedig a félci\'iiider (ke-ménykaiap.. Valami ugyancsak mia-gyaros föveg kellene a magyarosfj--ha kiegészítője itt. Minthogy mástes-: lületeknél és más városoknál semj sikerült még közmegelégedésre jutni ebiwn u kérdésben, fel kell vetni a kérdést: — mit használjon a mA-gyáros ruhába öltözött felnőtt férfi, különösen ünnepi Alkalmakkor, Csak két alternatíva lehel; kucsma vagy Q
sapka, ami megfeleljen a magyaros** ruházathoz. Nem lenne háládatlan feladat, ha a nagykanizsai rjháziU-Ipar elöljárna e kérdés megoldásában és megfeleiö modellek benyrjj-tásávaí Begitene tisztázni n kérdési
A Irjltuszniiniszrer által legutóbb felállított tankerületi közokt-itá-si tanács most tartotta alakuló Ülét,éí! Szombathelyen. A gyülé?en megjelentek a klncvezptt tag.ik Zala véV-megye területéről is. Nagykanizsáról dr. Hegyi Lajos polgármesterhe-lyettcs, főjegyző vett részt az ülA-t sen, aki az egyes kérdé-vekhc/. hozí-j zászó\'ott. Grősz József püspök ismertette a tanács feladatát, melynek \'egfőbb célja, hogy mluéi több estin ber figyelje segitö Jóakarattal és éber szemmei a tankerület nevelés-
Az raj mezőgazdasági kamarai beosztással kapcsolatban gyakran esett szó arról, hogy Zala vármegyét a Szombathely székhellyel megállapított feisötfranántuU kainarához csíet-tolják. Ennek fejében Fejér megye került volna e-erébe a kaposvári kamarához. A hírre — mint most értesülünk — 6-1 zalai község mezőgazdasági bizottságé távi/atban itta-kozott jz átcsatolás terve\'ellen. A földmű ve lésügyi minisztérrjm a 81 távirati tiltakozásra válaszolva leiratot intézett az: Atsóxrjnántull Mezőgazdasági Kamarához, amelyben közli, hogy az rjjonnan megállapított
Egy bestiális
A somogyi Vése község birája a község mellett elterülő ordő kútjaiban egy leány-csecsemő holttestet ttlált. Azonnai jelentést tett a csend őrségen, ahoi csakhamar kinyomozták, hogy Lázár Istváné, született Simon Julianna különváltan élö asz> szonyé a csecsemő. Az asszony bel is vallotta, hogy újszülöttjét a dunyha közé dugta, majd amikor megfulladt, az erdei kútba dobta. j
<~< Hálásak lennénk, ha megfelelő minta benyújtásával egységes típust sikerülne be\\*ezetni. Szjveen várjuk a hozzászólásokat;
K.J.
és oktatás-Ügyét. « l
Az e\'nöki nu\'gnyijó rjtán dr. Liber Béla tankerületi kir. föígazg itó mag jelölt.több fontos okiatásiésnevelési kérdést. Elhatározták egy szakiari Indítását, az ifjúsági irdalom el.\'en-őrzését, a ponyvairodalom kiszorítását, a nyilvános stmndfürdözés kérdésének rendezését olyan tonnában, h<>gy a tanulóifjúság csak szülői engedéllyel mehessen nyilvános közös strandfürdőkbe, Több hozzászólás után G\'ősz JAzsef püspök bezárta a lelkes h-oigj\'aiu alakuló ülést.
kamaiai beosztásról szóló rendelkezések nem átmeneti ijellegüok, hanem véglegesen szabályozzák az egyes kamarák inüköctési terHÜetá^ Ezért — mondja a miniszteri leirat — sem az Alsóduiiántulf Mezőgazdasági Kamara, sem pedig más kamara működési területének módosítása, vagy rujabb megállapítása szándékomban nem áll. •
A leirat Intézkedik arról is. hogy a zalai községek a h^áro^a.tj\'őj mfr. előbb tudomást vegyenek.\' így tehát most már szó sem elehet arról, hogy Zala megye elszakadjon az AisódunántuH Kamarától.
anya rémtette
| IxlwlózMlák és bekísérték i» kir. ügyészség fogházóba.
Agy éa ezlvérelmeejceaedésben szenvedőknek reggel felkeléskor egy (élpoliir természetes .Ferenc ióiwf" keserűvíz — legkisebb erőlködés nélkül — Igen kOnnytl sxék-Oralést biztosit, azonkívül a gyomor és a belek működésit előmozdítja és kielégíts anyagcserét hot létre. Kérdezze meg oivosát.
ClpSi.
" rTyakkandSt. Inget
szomolányinál
uáeövellunk 1
A vármegye mezógezdasági ,. állapota
L\\ vármegye mezőgazdasági állapotára vonatkozó március havi gazdasági felügyelöségi jelentés az alábbiakat mond ja:
Az időjárás március első tuiniiadá. ban enyhe, részben derült, részben boni 11 volt keve*S esővel, a második harmadában hirtelen változó hideg, szeles havazással ós Ivófuvássa], végül derült, erős éjjeli fagyokkal, mely a hónap végén kissé iircgeiiyhült.
A télies Időjárás jobbára csak a hónap elején ós végén tette lehetővé az előző hónapban már elkezdett tavaszi \\elések folytatását, boronálá.-o-kat s a legel ól iszíogalásl munkálata-kát.
Az ősti \\clésck telelése — eltekintve egyes lazább, nedvesebb talajokon észlelhető kisebb fokú elfagyástót — általában kielégítőnek mondható, azonban melegebb időt kívánnak, A takar. mányfélék lassan rejlődnek tt hideg idő miatt A biborherékben kisebb menü kipállás észlelhető helyenként, lakariiiányneinüekből a készlet szűkösen elegendő lesz.
,\\z állatállomány kondíciója kioló-gitö. A száj- ós körömfájás lassan szűnik. Az alacsony állatárakban március folyamán javulás nOm volt észlelhető, a forgalom csekély,
(—) Vármegyei mezőgazdasági munkások gytlláse Nagykanizsán
Április 18-án délelőtt 10 órakor Rajczy titkár közben jötté vei a nagykanizsai városháza tánácstermébeii négy vármegye mezőgazdasági munkásainak kiküldöltei gyűlést tartanak, amelyen mezőgazdasági munkásproblémák kerülnek lelárgyalásra.
(—) A járási mezőgazdasági bizottság Qláse
Április 19-én délelőtt 10 órakor gróf Somsslch Antal elnöklete alatt a járási mezőgazdasági bizoltság ülést tart a városházán, amelyen részt vesz a kaposvári Kamara küldötte is.
Bérmálásra)
alialíMiipli m tila&ltttai
éa szolid árban
Bárány István ékszerésznél
kaphatok. H.rtty B.-iit 3,
(-r) A városi mezAgfizdaaigl blzottsig tavaszi kttzgyaiéae
ApriUs lió 2I-én JdMiHt 11 órakor a városházán rendes ta\\«szi közgyü-lését tiirlja a városi mOzöiíaidasági bizoltság dr. Plüiál Viktor felsőházi ilag, kir. kormányfdUmácsos, birtokos,, elnöklete alatt, amelyen a kotnnra! Intéző Izesíámol a mezőgazdaság helyzetéről.
Magyar bélyagahat
•¦eéiMil ajslan»éfl«\'kltal
alo3Krá!s3s vagy eaagwoessrM.
Elaí küldemény a kővetkezd cimra Intézendő: Kldu Ml tisztvlnelő Uuda-pent, VII. De«ewny-utoa 18-20,1. 4. Azonnali elintézés. iom
p|a|p Mozgói P^ntelcen"tI0mbat0n"va8*rnaP
Randkl-Oli alSacUal Randkl.Dli alégar-KiDaor«
Bulu a fehér tigris
Főszereplő: Asraain, egy bcnozlllöl! csodaszép malijl leány. Ezeiiklvlll lom Taylor, a vasOklD cowboy parádés filmje;
AZ OJ SCHERIFF UítU.^
3. a senki fia. 4. a csodamadár. a lasszó hfise. Előadás: kOznap 5,7,9, vasárnapokon 3,5,7,9 kor.
Fontos oktatási éa nevelési kérdések a tankerületi közoktatásügyi tanács alakuló ülésén
Zala vármegye megmarad az Alsódunán-tuli Mezőgazdasági Kamarában
svCTCCITaCC! A nagyérdemű közönség míves tudomására tn I tol I COl hozom, hogy a MstyfcéMk Arat! méiyan Uank^ltltottasai éa ennek keretén belül klrakat-blAtiMaual kapcsolatom akol*i rasisIaB*"- — Usletszerzőm látogatáaalval a talnta-képeket bemutatja megrendelés oéljáboL
Kérem a nagyérdem!! közönség retves pártfogását A kiállítást rsndutm t HagykanUsa, gjMO^tl, fjHjg ggj ^
193Ô, április îf)
Séta az épülő Budapesti Nemzetközi Vásár területén
Ullúapestrűi Jdcoti tudósítónk: Két hét múlva, Apri\'is 2ft-án nyílik meg aí [dci IludnpesU Nemzetközi Vásár. 1/gész Budapest tutija már, Iwgy a nehéz gazdasági viszonyok ellenéé ir-küzd kélszoresér* nőtl tavaly óta e ai intézmény, tcrülelében is, de meg jelentőségében Is, A VáiosllgctV«ii, a mcly évtizedek óta a.l helyet a Xernf-iílköii Vásárnak, JázaiAii folyik « mér oi épllkeiés munkája. Már felhúzták a batalmn kiállítási csarnokok falait, Irtó alá kurűlt már rengeteg pavillon! A megnyitás napjára a maga helyén lesz minden a legutolsó szögig ós a legkisebb tárgyig. Igaz, hogy csaknem éjjel-nappal folyik a munkp és a ren-ile/.Sség kérésérc a liatóságok még a vasárnapi munkát is megengedtek.
A vásárterűlet közepén már épül a karcsú antennatorony, amelynek Imr. rnincliat méter magas tűje messzire kiemelkedik « vásár minden épületéi a Városliget minden fáján, de «z ipar csarnok óriási kupoláján is. Már rak ják a színeket-ai impozáns pOvillo. uok falaira, már huzzák fel or. elkészült épületekre a lobogókat, a nem-zftek pavillonjAn pedig már egész zásdóerdfi leng, hirdetve, hogy milyen sok külföldi ország hozza majd el tdfl n inaga értékeit,
A főkapu Is olt tornyosul már az ég felé. Ez magában véve Is külön szcmációs látványosság, hiszen alu-miníinnból készül Oz egész. Még Így a félig kész vásárvárosból is a \'Sien. lAcléh egész tömege köszönt az érdek-iöilöt. Persze. Budapest különös a e. relét lel figyeli ezt a murikat, számlálja a napokat a megnyitásig és koszul a vendégek fogadására, szereidtől várva mindenkit. (:)
Bérmálásra •Ia6 áldozásra
rHltílfl-Clpit
vewxilnk. (Fö-ut «\\)
Kettős bajnoki mérkőzés lesz vasárnap Nagykanizsán
Hosszú kénysiOi- pihenő után vasárnap ismét a bajnoki pontokért megy a harc Nagykanizsán. Az NTE mindkél csapata bajnoki mérkőzést játszik. Az NTE I.-nok a kaposvári Rákóczi lest az ellenfele. Az ősszel a kaposvári csapat gyengén kezdett és az utolsók kőzött fejezte be az őszi évadot. Tavasszal azonban igen összeszedte magát, amit igazolnak eddigi eredményei. Négy bajnoki mérkőzéséből 1 pontot ndotl le, három mérkőzést, DPAC, Hnmnicrti és Zsolnát megnyerte, a Turullal pedig döntetlenül játszott. Esek után tehát láthatjuk, hogy az NTE-nek igen nehéz dolga lesz és csak akkor győzhet, ha minden tudását a küzdelembe viszi. Kezdete fél 5 órakor. * Elölte fél 3 ómkor a Dombóvári VOGE II, csapatával játszik az NTE II. a II. oszt. bajnokságért.
Katonaifel exereléeek eojf enruhézatl oikkek
egyedül legolcsóbban bdszerezheták BSLEZNAI NÁL
Sugir-ut 53. sí. Telefon 625.
Hősi naptár
101Ő április 14-én az Urwkl hágó-lói keletre harcoló erdélyi 38. honvéi-
..-, hadosztály csapatai közül
il9l6.IT.il » 304. honvódezred po-rosz. csapatokkal egyo-le.nbm megindítóit lendületes előre-töréssel visszavétellé n Sztrij folyótól keléire még 10-én elöielórl oroszokat és visszafoglnlia a Zubovice tetót, Err* a folyó nyugati partján álló orosz erők Is az OblaBzcsc ten kört-nyékére húzódtak vissza, hol annyira össze tömörül tik, hogy a német és honvéd tüzérség oda összpontosított lü;.c, miként utólag kiderült szörnyű veszteségeket okozott. Az oroszok azon han ennek dacára a tetőn maradták, E harcok alatt a kolozsvári 21. honi védozrod erősen megrogyott állomány-nyttl lent a Sztrij folvó völgyében biztosított.
1915 április 14-én hajnalban ós délelölt ismét az oroszok támadlak n
_felső Ung völgyétől
Il9l5. IV. 14,1 északra [Cltvő Kiesvölgy -1 környékén. Támadásuk
azonban a budapesti 299, ós :io. honvéd ezredek, továbbá a 102. népfelkelő ezred, valambit n nagyváradi 37.,, B/ol-noki 08. és szombathelyi 83. gyalog-O/rcdek róSíCivel megszállt arcvonalunk elölt, súlyos veszteségek mellett összeomlott. Csapataink a tudatosan kózelcngedctt oroszokat géppuskák, legélénkebb oldalazó tüzével és kézigránátokkal jóformán mcgscmniísltetr lék. Harc utan 286 orosz teteme maf rodt a megtámadott áll ás részek akadályai előtt. A Halárszőgtől északra fekvő hatórgerincen is súlyos liarcok folytak, liol a komáromi 12. gyalogezred és a brassói 24. honvédc/rcd olt bevetett részel Igen heves orosz támadásokat vertek vissza.
— (Dróidy \'OyŐzö kerOIetében)
Ilrózdy Győző, a kískomáromi ko. rülct képviselője a húsvéti ünnCr>ck alatt kerületében tartózkodott Ós több községben tett látogatást. A [|ót végét ismét kerületében tölti és 15-én, szombaton és 10-án, vasárnap celsén és Zalakaioson mond beszámoló bes\'é-deket. Útjára elkíséri Jenéi András országgyűlési képviselő, aki színien fel. szólal. , :
— (TanDgyl hlreh)
A kultuszminiszter n balalonhcnyeí rcf. elemi iskolának 5000 pengő építési államsegélyt adotl. — A vártnegye területéről 65 tanító vonult bu rcgy-vcrgyakorlatia. 20 esetben felmentési javaslatot terjesztettek be. a megye lauitósága és diáksága a Felvidéknek löbbszáz zászlót, a Magyar a magyart ért mozgalomra 2004 pengőt, a,Horthy repölőalapra pedig 1150 pengőt gyoj-íött.
— (Vasárnap: a Leányklub műsoros teája)
A kanizsai fiatalság vasárnap *ste a Missziós Leányklub vidám műsoros teaestjén ad találkozói egymásnak, lohol a pompás műsor után a tegkitíV nőbb jazz szórakoztatja a lánckedvelő ifjúságot. a teaest fél 8 órakor kezdődik, az olcsó jegyek már kaphatók a leánykltib tagjainál. ^i)
— (Birczay Ferenc beszámolója)
Bárczay Ferenc somogysrentmiklósi földbirtokos, a csurgói keiúlct országgyűlési képviselője április 15-én Zá-kány telepen, másnap vasárnap délelőtt Porrogon, délután pedig Zákányban tart beszámoló beszédet.
— BnUrekban a Kopaleln-eég vezet. Kodéra minta te rmot ben & legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedveső .Ize-tóti leltételek mellett
Kroller Miksa zalavári apát kilencven éves
Kroller Miksa János za la vári apát, a magyarországi Sient Bencdak-ie.ul nesztora, Zala vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, kilencven esztendős.
Ez az évforduló nemcsak az egész magyarországi bencésrend, de a ma. gyár katolikus közélet ünnepe. Sered! Jusztin Ián bíboros hercegprímás Ci a lka\'ómból kedden Zalaváron már személyesen köszöntötte atyai jóbarát-jál. A jubiláns 1873 augusztus 10-én lette le az ünnepélyes szerzetesi fogadalmat. Ahtozópuppá 1871 július 30-án szentelték, így tehát az ezüst,-, arany-ós gyémántmlsc már átéli jubileumai után eb)>en nz évben vasmiséjét, fogja ünnepein], Mint n latin és görög nyelv alapos ismerője, előbb Esztergomban, majd Kőszegen ós Győrölt volt gitnnár ziumi igazgató és házfőnök, 18i>4-fa/>l 1003-ig a pannonhalmi főmonostor perjele volt ós a rend szú mos tagja állolt közvetlen felügyelete alatt, köztük Serédl Jusztinján biboros-herceg-prímás is. I90S április 25-én a rend-tagok bizalma u talavári apátság élőre állította ; nz apáti iufulát ugyanennek az évnek június 20-én kapta meg. Az azóta elmúlt ujabb emberöltő alatt a környék falvai egymásután választották díszpolgárukká. Szent Benedek-rendje az évforduló alkalmából díszes albumot készíttetett, valamennyi rend-Iám képével és névaláÍrásával s ezt az éitékes ajándékot Kelemen Krizoszlom litkos tanácsos, pannonhalmi főapát személyesen tagja átnyújtani a rend nesztorának.
SZŐRME dolgait
Jutányosán vállalja nyári megóvásra LÖBL BÉLA
szilen m ea ter, hadhokkant tlizharcoe.
— A szombati koncert)
pontosan est-\' 0 órakor kezdődik a zeneiskola hangverseny termében. Be. lépődlj nem lesz. Közreműködnek a zeneiskola tanárai Haydn, Cesar, Hu-binstein, Franck és Mendelssohn müvekben, íi).
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsája nz clmuU héten 10 gyermek született, c fiú és 4 leány: Gjergyák János szabó segéd Ós JakOb Máriának rk. fia, Németh György Máv vonatkísérő és Kátovits Erzsébetnek rk. fia, Balogh János Máv tiszt és Mcller Jolánnak rk. fia, Savanyó József napszámos és Nagy Annának rk. leánya, Csekc István napszámos ós Tukora Annának rk. Ha, Bánki Józser Máv üzemi s, lisit és Glück Katalinnak rk. leánya, Aradi Antal Máv szemafor felvigyázó és Németh Honának rk. leánya, Beke Ferenc á Ham rondó/t. ségl detektív és Szekulja Emíliának rk. fia, Bécséi István marhakereskedö és Wcinberger Margitnak izr. leánya, Házasságon klvfll született 1 flu. — Hnlá\'ozás 1! volt: llcnkő Hozália (Sza. badbegy) rk. 5 hónapos, ózv. Sáfrán Józscrné Németh Borbála rk. 78 éves, Tislér Káioly nyug. Máv munkás rk. 58 évos, Igri László rk. 7 hónapos^ özv. Bányai Albertné Pintér Matild rk. 73 éves, Horváth István házmester rk. 02 éves, özv. Handler Hermanné pojglstock Sarolta izr. 78 éves, Varga Károly nyug. városi tűzoltó rk. 57 éves, Gödér István napszámos rk. 73 ó\\es( Horváth József pénzügyőri szemlész rk. 37 éves, Heíncr Károly magántisztviselő rk. 40 éves. — Házasságot kötött, a pár; FornJ Béla sütő segéd rk. és Varga Mária rk., Csapó István lakásta kari lási vállalkozó rk. és Entz Mária borbély segéd rk., Deutsch József távirda munkás rk. (Szépeinek) és Horgosi Mária rk., Végvári János m. kir. rendőr rk. (Székesfehérvár) és Káros! Erzsébel rk,, Mészáros István cipöíelsőr&zkészlijöe segéd rk. ós Bölcske! Margit rk., Wöt-ler János bognár segéd rk. és Salamon Katalin rk.
OLCSÓ ÉS JÓ
borotvák, ollók, konyhakések, zsebkések, hajvágó gépek, alpacca és chróm-acél evőeszközök
OMk
Májon Testvérek sll
Emettait* r 1.
— (Kiesett a vonatból)
A zalaszenliváni állomáson hivatalos dolga volt Horváth Ferenc 26 éves vasvári pénzügyőri felvigyázónak. Horváth vonattal jött és amikor az állomáshoz köteledéit az ajtóhoz lépett, véletlenül megnyomta a\' kilincset, az ajtó kinyitott és Horváth kiesett. Szerencsére a vonat már lRsltott éi Így Horváth nem szenvedett életveszélyes sérülé eket. Beszállították az egerszogi kórházba. t . ;
— (Két hónap: - egy ebédéit)
Zarcczky Ernő foglalkoiisnélküU ember — mint megírtuk — beállított Tomor Ferencné kéthelyi asszonyhoz és cbó.let kért lőle. Az asszony egy darab kenyerei adott nekü, amivel a zo ii ba n a csavargó nem elégede It meg, hanem revolvert rántva, rendes ebédel követeli magának. A erőszakos csavargó most került a bíróság elé, ahol nCm jogerősen kctliónapi fogházra ítélték.
— Forgalmi akadály
az utcán, vagy a bélcsatornábau egyaránt káros kövelkezniényekkel jár. Ennek következménye fejfájás,- rosse szájíz, étvágytalanság. Este lefekvés előtt 2-3 szem Art\'m-dragéet be véve, e kellemetlensége ke t könnyed elkerül-Keljük, mert az Artin elősegíti uz eméSxtheteUen anyagok sima, kőimyü és Szabályos kiürülését.
Naptári Április 15. szombat Rom. kat. Anasztázia. Protestáns Atala. Isr. Nlzan hó 26.
üő\'/Jtirdő nyitva reggel 6 érától este 6 örálg (héUó, ssarda, péntek déli tán kedden egész nap nőknek).
CSAKY GHÖF
külügyminiszter tegnapi cxjjoEéjabon megindokolta, hogy mié t léptünk ki a NépSzőveUégbőJ, leszögezte, hogy a magunk utján akarunk járni és nem Ígérjük meg senkinek sem, hogy mit teszünk és mit nem teszünk, de sze. letuök, ha Románia mielőbb megkötőé a kisebbségi szerződést,
IA világsajtó élénken foglalkozik a beszéddel. Olasz ó> Németország a legmelegebb hangon ir erről ós utal a magyar--román viszonyra,
London és Paris szintén foglalkozik a beszéddel, paris azt emeli ki, hogy Csáky nem tart Igényi Erdélyre (?) és a Magyarságot,, amely erről ment irni, három hónapra betiltották;
• „ 4
LONDONBAN i
a sajtó leleplezései után meglepetéssel vetlek, hagy Romániát egy-? oldal-jan garantálja Anglia. Alapok; hangsúlyozzák ennek vesaedjelmcssé-gét, mert Romániát nemcsak az olasz és német törekvések ellen keit megvédeni, hanem azt n bolgár és .magyar követelés is beárnyékolja, hisz Erdélyben kétmillió magyar él I
GERALDINE j
királyné állapota Javult,-Ö és kisfia is jól érzik magukat, azjatodalomro, most már nincs ok, I - -,. ,
ZAL-Aft K02L0NV
A KÁRPÁTALJAI [
harcokban, mint illetékei, helyről Jelentik, magyar régről 72 halott; 161 .sebesült, 3 eltűnt, 2 fogoly veszteség volt összesen,
PÁRISI • [
lapértesülések szerint tárgyalások indJ\'nak Törökországgal a Darda-nellák megnyitását illetőleg a Roma níára vonatkozó negélynyjjtá-í ügyében. I
A NÉMET HAJÓHAD
a spanyol vizeken tartja ungygya-korlátait. A hír Londonban nem k\'l-tett kfilönö ebb meg\'epcti\'st, bárné* mi nyugtalanságot elcidézelt.
A ZSIDÓTÖRVÉNY
felsőházi bboltsági módosítás;! kor-mánypárti körökben nem tetszik. A módosításokat a Ház csak akkor fogadja «1, ha a felsőház az eddigieken túlmenően nem tesz változtatásokat,
jO HALOTTJA
és 100 sebesültje van annak a vo-natossieülkö*ésnek. amely a mexikói San Jüan del Hio közelében történt,
Nagykanizsa m. város polgár-mesíerétöl.
8999/1939.
Tárgy: Meiögaidák kfaegltéae az Igénybevett lovak ci jármüvek kiadása révén.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a katonai alakulatok állal igénybeveit lovakat és járművekéi a mezőgazdasági munkálatok clöscgilésc és a polgári lakosság támogatása céljáool, kizárólag mezőgazdasági munkálatokra, az igénylő gazdáknak, akik a csapattól 30 km-nél távolabb nem laknak, ideiglenesen ki fogják adni.
Az igénybevett lovakat, jármüveket díjmentesen használhatja, azonban a lovakat saját költségen élelmezni tartozik. A lovakkal, Járművekkel bonvéd lóápoló (kocsit)) az ige ny be vevőhöz kihelyezésre kerül. Ennek élelmezésiről az igénybevevő\' tartozik gondoskodni a mindenkor érvényei étkezési pénz ellenében, melyet v. honv. kincstár neki kifizet.
Elsősorban a tulajdonosok kaphatják kl lovalkat és járműveiket, amennyiben ők azokat Igénylik. De igényelhetnek lovakat és Járműveket a nem tulajdonosok Is.
A lovakat és Járműveket Igénylők személyesen forduljanak kérelmükkel a honvéd állomásparancsnok-
sf-ghoz. . •
A Zalai Közlöny Sport-tlppveraeaye
TIPP-SZELVÉNY 5
Beküldte: ................
Lakik:...............................................
Szerintem a vasárnapi mérkőzések ¦ a kővetkező eredményeket hozzák:
NTÉ-KRAC . . . .,(._:_>
KTSE-PHETC . . (...:._)
HVSK-PBTC . . (...:...)
DPAC-PBAC . . . (....-)
SBTC—ZiSE . . _ i ... (... : ...)
NVTE-BIOK . . . ...:.\'„ (...:...)
NTE ll;-DVSE l . . (...:...)
Pécsi DV-UTE . . (...: ..)
Ktspeal—Ferencv.. .
Azok, akik saját lovalkat Igénylik, kOzvetlenOI li fordulhalnakazon alaku\'alhoz, ahol lovaik szolgálatba vételiek.
Nagykanlzia, 1939. április 10. ,0» Polgármester.
8804/1939.
Hirdetmény.
Zalavármegye központi választmánya a m. kir. belügyminiszter ur 288.200/1938. * B. M. sz. rendeltte 17. §-ának 1. btkrzdése éite\'mébeti közhírré teszi az alLbb!akat:
Az 1938. évi XIX. t.-e. 38. § ának 3. pontjában, illetve a fent hivatkozott B. M. rendelet 17. g-ának 2. bekezdésében foglalt nendelkezések szerint a névjtgyzék-lervezel egyik példányát április 15 «61 áprilli 80-lg a kflziégházán, illetőleg a városházán naponként reggeli 8 órától déli 12 óráig közszemlére teli kitenni. Ez alatt az IdO alatt a név-legyzékUrvezetet a kOzségl elöljáróság tapsinak, polgármester állal kilelő t tisztviselőnek leienléiében — vasárnap 1, — mindenki megtekintheti és köznapokon d. e. 2 ólától 6 óráig lemásolhatja.
Nivjagyzék- tervezeteiéi az illetékes kir. járásbíróságnál Is meg lehet tekinteni s lehel a megállspllotl díjazás mellett mlsolatot kérni.
1939. éprllls 15.
1. A T. 39. g-ábaii foglalt rsn delkezések sieilnt a névjegyzék-tervezet ellen a kózszemlereiétcl ideje alalt felszólalással lehet élni a központi választmányhoz. A név-jegyze\'k-teivezelbe történt |ogo«ulal-lan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt szólalhat fel.
2. A felszólalási éIOazósal vagy írásban a kOzségl elöljáróságnál, illetőleg a polgármesternél lehet előterjeszteni. Az élözzóval\' előterjesztett felszólalásokról jegyzókOnyve kell készíteni.
3. Az elOzó bekezdés értelmében előterjesztett felszólaláil meg keli indokolni. A felszólaló egyúttal mellékelni, Illetőleg bemutatni kottles a felszólalásban elóadotlak igazolására alkalmas okirati blionylléksit.
4. Annsk, aki felszólalási akar elOlerJeszlenl, minden hatóság, közhivatal, közhivatalnok, lelkész, nyll-vánosjellegd Intézmény, egyesdlet és alapítvány köteles haladéktalanul rendelkezésre bocsátani m|ndazokLl az adatokat, amelyek a felszólalás ban felhozottak bizonyításához szükségesek.
5. A feluólalónak — ha kívánja — a felszólalás álvételéról elismervényt kell adni.
6. A felszólalásokat benyújtásuktól kezdve május hó lOIg a 16. §-a 2. bekezdésében megjelöli he-
!1»
Uflfamos ház
mindenkinek ertet szerezi
Teafcasnnák
Vasalók
Kenyérpirítók
Qyorsfözdk
K*véfőzök
íróasztali lámpák Hanrjulatlámpák Motlarn falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
RÁVAVÜLGYi.nél
Sugár-ut 2. „„
ETERNA SYPHON
15 tucat szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében díjtalanul kapható
SZABÓ ANTAL
sportflzletében.
lyen és Időben közszemlére kell kitenni. A felszólalások az emlüeit bekezdésben megállapított módon mealeklnthelök és1 lemásolhatók.
7. A felszólalásokra! mindazok, akik az 1. bekezdés szerint érdekellek, Iratban észrevételt nyújthat, nak be. Az észrevételek elóterjesz. léiére a 2. éa 3. bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.
8. A felszólalásokat és aiokra lelt észrevételeket érkezésük sorrendjében külön erre a célra nyitott Iktató könyvbe kell tevezetni.
9. Ha a (Örvényes hatáildó alall felszólalási nem nyu|totlak be, ezl a kOzpon\'I választmányhoz be kell jelenteni.
Zalaegerszeg, 1939. ávi ápr. hó 4, Dr. Brand Sándor s. k
rrfts alispán, I Vőzp. választmány elnöke.
ÁilM
Tanulót vagy kifutóllut felveszek — Beleznal, Sugár.ut 53 1062
GaaafaaaaKsnjrtp középkorút, aki lói föl, keresek májul 1 re, Elek Ernöné, Palin. •
Ügyes, becsületes bajéréatt kcieile-tlk Labor, Cieugery-ut 22. •
_ADÁS -VÉTBi,_
GyOmflloafas azőlőoltvány tavasil pótlíbái TemeavAry-telep*n Berciinél lantija, Klrály-ntca 2____
Használt IrőoHatatí, asztalt veszek. Érdeklődni: Gyógyszertár Pő ut 12 *
Tiizta akAoméx kapható Beleznai Üln/.cr in cumege kereskedőnél Sugar-u. 53. Telefon 628.__&97
Kétéves saszla bk*I 6 oltvány ok eladók. VMa kaUptizlet, *
Zonejtirai. félrövid, bécsi gyártmányú, eladó vagy bérbeadó. Sagir-r.t 47. *
Kanári madarak olcsó áron eladók Deák-tér 12. az. alatt.__•
középnagyságú, tokárban levő Jétj-axafcranyi keresek megvételre. Fehér,
Efllvöi-tér 2-_ _•
Keveset higinilt aalotkarondaaéa,
két ágy éa egy elflsioba-fal olcsón eladó. Kfthr-nó, Cstflgery-nt 2«. 1033
LAKáiS-OZLETHELYlSÉO
Erzeébet-tér 18 saámu hátban ÍSxarvss) vegyt\'Bztltó ütem céljaira használt helyiség, egészben vagy megosztva májai l-re klasle.
Kél fcBIONh •Járata, folyóvízért Üres szoba a Fonton májai t-re kiadó. Cím
a kiadóban,__
Négyasolsáa Ötsskomfoitos utcai lakás május 1-rc kiadó. iMagyar-a. 7. 1070
KatHRbajAratabutorosott utcsl szoba ttlrdŐsíobii-tiasmiAlaUal, klHtló. Deák tér 4. *
HÁZ ÉS IN Q AT LAN
BMTatanberénybaa emeletes, 6 szobás, komforloa. vilin klltinő karban lulá-
gyosan, kedvező fizetési feli étetekkel eladó, rdcklódnl lehet. Hiteibank Marcali. 957
különféle
Akar fényképa;
ginek kölcrtnzéae 5 li 3 P-től Vattsgh fényképééi és fotó uak-
lU Fényképező-hátra 1 tek. filmmel.
Iliidében, Fő-nt 10^, Ciengery-ut L, greletti I ss udvarban, _
,,K«r«iaai" bérautó, kis- és ni kocsik megrendelhetők: Korooi-siálIcH
Hargitának Jó a híre, mert finom a süteménye Telelőn: 5C8, " *
ZALAI KÖZLÖNY
POUTIKAI IJAt\'ií.Al\'. Klsdja: tlKligusa»i|l u. T, Nagykaaliu1\', Felelős kiadó: Zalai Káraly.
Nyomatott i
a „KSxsaidaságl R. T. Naifyltaaliaa*\' L aytwSáJábai NafykaiiltsAi. (Nyu.ndAótt ttítUt ZslaJ Király^
19« Évfolyam 86. szám
Nagykanizsa, «939. április 16 vasárnap
ZALAI KÖZL
Áru 12 HU.
POLITIKAI NAPILAP
és Wm1<v.iív..!;i!. i\'0Ii| 5. |.«A,». 7 *— béftfeMp délutáa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
lilOIIzctésI ári: egy hóra ¦ perrgó 40 lillér. Sierkesitíaégl éa kiadóhivatal! telefon!7«. %t.
& Kép8Zf}vel86gen kíval
Magyarországnak a Népszövetségből és a riáboifjutéiii politikai rendszerből vnl6 távozása befejezett ténnyé vált s ennek a lépésnek nz indokolása valóban íinnylia súlyos, hogy a tárgyi igazság alapján álfe-halehetne hazánk magatartását bírálni Eredendő hibája volt a Népszövetség rick kezdettől fógVa, hogy egy győztes haítalini csoport érdekelt iparkodott dogmatikus merev-béggel szolgáiul « Így eleve kizárta a dolgok egészséges fejlödé\'ét. Sorsdöntő protfémákjbníi egy leseti sem jutott közelebb nz általános és igazságos béke eszméjéhez, ^végeredményben jmindiobb-jn, eltávolodván az élet tényleges szükségletűitől és tö^nyszterilségeitöl, csak nz ellentéteket frkozta. Egy pillantása mai Európára s nz egész világpolIU-í kŐra, -t- a helyzet táitryllagos suern-lélete magában hordja a lesújtó történelmi Ítéletet.
Ugyanakkor pedig, amikor Magyarország ezt a ránézve haszontalanná vált politikai kötöttséget fel-ntondtn, egyben azt is bejelentette1;, hogy a Nemzetközi Mgnkaügyl Hivatallal továbbra Is ¦fenntartja to» együttműködést. Kétségtelen tehát, \' hogy azon a téren, ahol némi hasznot lehet remélni a nem-élek egyet, értéiétö], vagy együttműködési hajlandóságától, Magyarország réüzt nltar vénnl a munkában. S hzzel a szociális téren idinyilváiiitoji együttj működési ukatattat egyídőhm bizonyára szóvá fogják tenni ¦ népszö-j vetségi z&szrae egyre Id^bbsiáiniu külföldi hivtei a .genfi Rga gaztfaV sági és pénzügyi szerepét ts, nmely nem ls volt Jelentéktelen Magyaróra szag eMetafbcn akkor, ainlkor rajtunk kívülálló okokból reánkszidtadtvál-, ságok idején pénzügyi szuverenitás tásunk nem volt teljes a külföldi segitségie voltunk utalva.
Sem az credhnéiiyiekct, sem\' pedig " segítséget neun akarjuk és **em\' fogjjk klciinyiteni. Kétségtelen azonban, liogy a m-igyar válság ép-P^n rjgy, mint számos már ország gazdasági válsága legmélyebb okai! tekintve, abban a háború utáni nemzetközi potyái leaiftszjarbien |g^]iy kendik, ameTyjiek lé-\'eklcLen eV. formai védőjévé süllyedt a genfi Mga. Hiszeii az úgynevezett békekö!ó.ek\' aíka)niával a vesztes országod t-nl\'ij-itoiikéojnni gazdasági cselekvőképes ségüket is elveszítették. Nemcsak1 azárt, mert erejüket meghaladó arióiüágle.hcket hárítottjk rájuk, hanem azért Is, mert termelésük fel-épité-e s a vUágkeieskedelemb^Jí vaJ*S részvételük Is mesterségesen teicmtett falakba ütközött. Voltak országok s ilyen volt Magyarország is* amelyek esají később, esztendők nullán gondolhattak arra, hogy nsm zelgazdnsági érdekeiknek íiiegfele-lően köthi»vsstírkek például kecske-. deliní szerződéseket jés a maguk létérdekei szerint építsék fel vámrendszerüket. | i
Aiiitkor azután az inflációs összeomlás valóban niejgwmmísű léssel fc.
Nagy erőfeszítések történnek, hogy a szovjetet is bevonják a nyng$ti hatalmak bekerítő szövetségébe
Közös bulgár-jugoszláv nyilatkozat készül a két ország szorqsabb együttműködéséről
| Paris, április 15
A páiisi lapok értesülése szerl.it London én Moszkva között a legnagyobb eiőfeszitések történnek arra nézve, hogy a szovjetet is belevonn ják a védelmi szövetségbe. Ennek legnagyobb akadálya, rr>gy Románia és Lengyelország nem hajlandó ;köz-vétlenül együttműködni a szovjjetft lei, sem pedig a szovjetcsapatokat nem hajlandók átengedni. Lltvinov-vai máris folynak a tárgyalások — hják a lapok. A megegyezésre kllá-* tás van. AirÓJ is irnak a lapok. h~gy Chamberlain kedden ujabb bejelentést tesz és Törökországra 1» kiterjeszti az angol jótállást.
í London, április 15
Az angol lapok már körvonalazzák is a szovjettel folyó táigyalősokatés értesülésük bzcrlnt egy tágkörü, minden kockázatra, kiterjedő védelmi szövetség létesül Anglia és a szovjet között Ez clsőpoihaii légii-erőre vonatkozik, támadás esetén az angol, francia és a szovjet légiflotta egyfltműködne. ,- ! \'
Ez a megoldás Önként kínálkozott és az angol lapok szerint a legsze,-lencsésebb is, mert a szovjet igy siethet leggyorsabban nyugati barátai inegiegllésére, azonkívül kl van kühzöböivea.lengyel és román kfllV gás, amely sem az átvonulást, sem a közvetlen kapcsolatot nem hajlandó megadni. , |
A londoni lapok értesülése .szarint tárgyaiások folynak Anglia ésGőrÖg ország, valamint Törökország kőzött a Dardanellák kérdésérc vonatkozóén is, l » i ; -
egy kulíssza-tltok
• í London, április 16
A\' Daily Maii azt a nagy feltűnést
i)végette az egész világgazdasági organizmust, bekövetliezett n Népszövetség pénzügyi segítségének első korszaka. A nyomában valóban rendeződni is kezdett Európa és a legyőzött államok gazdasági \'élete, azonban a kiíizeletleii hábotus adósságok, nz ezzel egyűttjáró kölcsön csönós i epresszál iák, majd pedig a világválság Idcjéie esö hi\'elmegVo-nások c-s.ikhamai ismét súlyos és minden eddiginél nagyöbű mé.ietfl válságot hoztak. Erre « koi-szakra esik a Népszövetség második pénzügyi szerepe.
Ezeknek ;1 segítségeknek !1 közvvtr len hfl9CT,ít nz é<te fizetett elégnrn-
keltő hitt közli, hogy Károly román király öccse még csütörtökön a legnagyobb titokban Londonba éhezett Útjáról még a londoni román követség sem tudott. Utja szoros ösz-Bzefűggésbcn volt Chamberlain beszédével és a pádsi nyoma-1 on kívül ennek a látogatásnak \' köszönhető, hogy ChiiinberJain váratlanji lejelentette Románia garantálását is.
a garancia nem xlrji ki
a revíziót
: Szófia, ápiiUs tB Bolgár körökben élénk feltűnést keltett Románia angol garantálásai Poiitik-.i körökben a garanciát UftT érieimezlk, hogy nz csak Raniánlaí függetlenségére vonatkozik- tehát} nem zárja ki a területi módo.-ilástj\' IVjigária nem mond le követeléfci-
iöi) bjsz Dobrudzsát míuden ok nélkül szakították el tö!c és egyébként (ls v.uinak követeléséül lVmánláVa?í szemben. , , . i i ¦
olasz lap a magyar-jugoszláv-román viszonyról
Róinfl, április 1.1 A Tribinia részletesen fogtalkorik Csáky István köliigjmluisít«r és gróf Teleki Pál miniszterelnök róinái útjával. A lup értesülése szerint a római találkozón megvitatásra kerül Magyarország külpolitikai hely*#ÍB és n filonf-sziid államokkal \\*tó vlSEOOj-a. U. H^géUapitJa « Trílruna^ bogy a viszony Jugoszláviával jó tV, igy remény van arra, hogy véglogc« m«gallapo-dásra kerül ior. Nem lehet uzoi|ban ezt elmondani a romín viszonyra, — irja a lap ~ hisz" RoinániábBu kél millió magj\'ar szenved.
Bulgária nem ugrik be a hatalmak csalogatásának
Szófia,, április ifi Bolgár politikai körök értesülés szeT ríni Bulgária és Jugoszlávia könölt fontos megbeszélések folynuk. Néhány nappal ezelőtt Jugoszláviától olyan ajánlatot kapóit a bolgár kormány, hogy legyenek a nemzetközi helyzettel szemben elfoglalt álláspontjukról kő. zós nyilatkozatot Est akkor Bulgária cin tusi tolta. Most a tanácskozások is. mót megindultak 6* a jelek szerint szorosabb együttműködést fognak ered ménjezni.
lígyéhként bulgáriai körökben hangsúlyozzák, hogy Bulgária seniuú~ltö-
rülinények közölt nem hajlandó Iw-ugranl a uagylíölalmak csaJogaMsán-ik.
Róma, április 15 (iajda a Popok) dl Itália vezércikké-ben t\'.liainbei\'laiji és ixüadicr Karon\'-oiáivat foglalkozva hangsúlyozza, hogj\' a blzlonságot^ncm leltet kénysieriteni senkire, az csak nkkor értelme* dolog, ha kérik, Kgjóbként, mint jolui őseiben ls, csak teher a kisállamokra^ DO egyben ezek a bizlosilók-vállalások világoson mutatják azt is, hogy nCm a megsegítés, hanem a bekerítés a cél. Anglia saját érdekeit nézi és nem azokét ai államokét, UineJyi\'kuek garantálását vállalta.
Görlag és Mussolini ma délután tanácskoznak
Róma,, április 15 | a város, a gyakorlat kitűnően sikerült. Goráig az éjszaka résztvett a nagy. I Cörmg ina délelőtt megkoszorúzta a hősök emlékművét, az ismeretlen katona sírját és a királysírokat^ majd
>zabásu római légvédelmi gyakorlatokon, 10 periig teljes sötétségbe borult
gns ár ellenére .sem L-bet tagudni. A világgazdasági regenerál/Mása a*>n-ban éppen olyan kevéssé indult ki a Népszövetségtől, mint a világ politikai átalakulása és a Jogos nemzt-li ^spí.ácííCd ÉitA\'nycsjüléís*-\'. Ez for1-majíag talán nem ls a Népszővebég hibája volt, de hibája annak a szellemnek, annak az cedondő biUnu\'k. amelyken a genfi aeiopágús a győztes egyofd-dj érdekek védelmére megfogant. Lelketlen voit ez a hatalmas Kzervezet s miután hiányzott beiölc az egészséges dinamika, gazdaság] téren sem volt képes megteremteni nnemzetek együltléh.;ni\'ké-i fegyültélé»ének nlapjik|t. Sz«<efíC ...
tekintetben is a foltozgatás, a javítgatás, a részleteiben néha hasznon, de egészében még félmunkának w alig nevezhető irííyitás volt. Pedig annak ideje", amikor a népszövetségi eszme a maga elvi tisztaságában megszületett, jóhiszemű állam-féif,lak nemcsak öi-fök bókéról, ha-mnil egy uJ gazda.s^gi virágzás fénykoráról is ábrándoztak.
Mindez p.-i.sM.\'. (K-m iuiwtkv/.-.-ü) be. Dc ez a negativunt is (.anulságj amelynek következtetéseit oz évszázadok ítélete bizonyára le fogja vonni. .; I
ZALAI KÖZLÖNY
1939. ápdUa 16
Nagykanizsán április 23-án, Kiskanizsán 24-én lesz a bérmálás
Dr. Tóth Tihamér megyéspüspök egyházszónoklatot mond Nagykanizsán
Bérmálásra
ékszert, órái legolcsóbban Véfcáiy Tttttvéreknéi
vitároljon.
klliall gátason jelent meg a király és császárnál, Viktor Emánuel és Klena királyné délben villásreggeli n vendégül látták Gönnget és feleségét. A politikai megbeszélések Hering és Mussolini körött délután kezdődnek,
l\\ kainara és szenátus déli ülése utáji délután 4 érakor Cktlio gróf rádióbeszédet mond.
ílóma, áprils 15 Az az albán küldöttség, amely íz olasz királynak felajánlja at albán királyi koronát, ma megérkezett Hó-inába. A király és császár délelőtt már fogadta is a küldöttséget, Bmely délben részlveit u szenátus ülésén,
Varsó nem sieti
Az angol—lengyel egyezmény végleges megkötése előtt -- mint u varsói lapok Írják — még sok kérdést kell tbztázid. A részletkérdések megvitatásom még meg sem Indultak a tárgyalások.
Amerika csatornát épít
Newyork, április 15 Amcijka 200 millió dollár köteggel csatornát épít a floridai fó\'szigeten át. A pénzügyi bizottság csuk nagy vita után szavazta meg Roi»o-welt cz ujabb javaslatát, omelyszíu-téu háboi\'us ccíokut szolgál
A mindenféle rémképek által megzavart álmok, amelyeket sok eietben csak az elégtelen téltlrülésv és a ron emisiiee Idéz elő, a természetei .Ferenc József" kraerfl-vlz hHzná\'ala által — reggelenként éhgyomorra egy pohárral bevéve — gyakran rövid ido" alatt elmúlik. — Kérdezze meg orvosai.
LBCJUJABn?
A heroegprimás és m min.»fter«InÖk nagy
boaixédoai ulaólSrvény f«ls6hézl vitájában
Budapest, április 15 A felsőház ma délelőtt megkezdte a zsidótörvény általános vitáját. Göigcy László előadó hangsúlyozta, hogy a zsidókérdés rendezése most már nem halogatható, ez történelmi folyamat. A javaslat ismertetés© után elsőnek Bezeiédy István szólalt fel. Nem fogadja el a javaslatot,* mert szerinte az nélkülözi a jogi alapot, az igazságot és a méltányosságot.
Sei\'édy Jjszttnián volt n következő felszólaló. A hercegprímás han. goztatla, hogy súlyosabb ok kelt ahhoz, hogy valakit ínegfo-szanak Jogaitól, hvfmt hogy ne adják meg neki a jogokat. A zsidóságnak a megfelelő arányra való visszaszorítása az ötvvédelem jogán szükség ges, ebben mindenki egyetért, aki látta, hogy a keicszlény tömegek tiltakozása ellenéi* a liberális korszakban a zsidóság a sajtóban, fes, tészetben. irodalomban, zenében és szobrász otban és mindenfitt kótet-gr-be vonta azt, ami a keresztényeknek szent. A magán és közgazdaságban, n kereskedelmi életben és Iparban
(folytatás a 7-lk oldalon)
A nagykanizsai katolikus egyházköz ség, a plébánia, mint a város már megkezdte nz előkészületeket, hogy a földjére első ízben lépő u) megyés-püspökét, d\'. Tóth Tihamért méltóképen fogadjál Nagykanizsa, vánott egész lakossága hódolattal fogadja ..t veszprémi egyházmegye jj főpiísz-torát, akinek országos nevei tudó-mányos, I*ói és szónoki munkássá, ga, eddigi egész é\'ete Uzonyiték m-i*i hogy méltó ember került az ősi veszprémi egyházmegye püspöki székébe. Nagykanizsa az egyházmegye legnagyobb és legtöbb kitdi-kus hívót számláló vámsa — is ki akar tenni magáért amikor clsőr/c-ben falai közé lépő íőpásztoiát fogadja. A Petőfi \'utca végén, a Város határában diadaikapuval fogadjaáp-mti 22-én délután 6 órakor és otl üdvözfti Nagykanizsa hivatalos vár losü. A főpásztor itt ajtójából át-
Az előző érek sikeie után a vármegye tanfelügyelője, dr. Medve István elhatáiozta, hogy ezldén is meg-retidezl a zalai tanítóság részére a pedagógiai szcmiiiáii\'jmokat. Mintát eiröi kiadott jelentéiből kitűnik, ezúttal a VII. osztály bevezetésének lehetőségé lói tanácskoznak" \' elsősorban e szemináriumi napokbn, természetesen azonban szetepeinek gyakorlati bemutatók és a tanítóságot érdeklő egyéb problémák is. A szemináriumi napokon n tanfelügyelő az elő"e írásban beküldött tanács\'j kérésekre, problémákra is fel/.í. Természetesen ezúttal is lesz mindenütt a szemmáiiuimi napokon rajz és kézim-jiikaklállitás is. ApriHÍ 17-éli Zalaegerszegen kezdődnek e napok, 18-án Nován, 19-én pedig Lcrv-
A Tapolcától északin hizódó nyl-rádi völgyben két bauxitbánya nuV ködik. Mindkét bánya más érdekeltséghez tartozik, de megrendelésük akkora, hogy a munkát aljg győzik. \'Most Tapolcától keletié ujabb ért, tékes, nagy bauxltrélegeket találtuk, amelyeknek feltárása rövidesen meg indul. , |
A bajxlt-éie feltárásán kivül a
száll a négyesfogatia és a Józ-effö-benpogi Sugár, Fő utón, Horthy Mlk-jtni át a cintóiiumhoz hajtat. Az ut vonalakon mindenütt az iskolás ifjúság áll sorfalat, A templom bejáratánál a város plébánosa, P. Gr-fusz Vlktoiln fogadja a püspököt. A! tempJojiiban a szokásos adoráoiát ytán dr. Tóth Tihamér 6 órakor egyház szó noklatot tart, <utána pedig a Szent Józ cf egyházközség tiszteleg a Főpásztor előtt. t
23-án, vasárnap délelőtt a püspök Nagykanizsán bérmál. Utána n vallásos egyesületek és szervezetek tisztelegnek előtte. 21-én, hétfőn a püspök Kiskanizsán bérmál. Nagykanizsai tartózkodása alatt dr. Tóth Tihamér szállása a szeutferencen. dlek házában lesz.
Akik a bérmálás szentségéhez akarnak járulni, jelentkezzenek minél előbb a plébániahtvatolban. ,
tiben folytaiódnak, majd áp\'llts 26-óii Zalaszentgróton, 27-én Sümegen. 28-án pedig Pacsán tartják őket. Nagykanizsán május 8-án lesz a Vér csey fjloai elemi iskolában. Ezen Szőke István mura keresztúri tanító a torna tanítás módszeréről, Kovács Dezső m\'jrakcresztuTi igazgbtóWjiltö pedig szociális tárgyú értekezletekről tart előadást, míg Horváth László bocskai és Szépudvury László gyakorlati tanítást mutat be. Szép-udvaiy kis sáskáival természetesen .toina-beniutatót .tar*. M&nafe Orf\' tutay Gyula körzeti iskolafelügyel-5 igazgatáséban Leienyén, majd 22-én Balatonfüreden, 23-án Tapolcán, 24-éu pedig Keszthelyen lesz pedagóJ giui szemiiiártuin. i | |
nyersanyagnak belföldi feldolgozása a legnagyobb probléma. A ii«sgyar Bauxitbánya rt., amely a klncsiári( záilkututményokat bérli, kötelezte nugát ugyanis arrfl, hogy timföld-gyárát, majd pedig aluniiniumkohót épit. A magyar tőkecsoportot össze is hozták. EtWM függetlenül azonban egy svéd és angol pénze mba ifikből álló csoport is alakult, amely már a
érmálásra
\' alaft áldosAara
Mlltényl-clpfit
vNxitnk. CFlVut 8.)
szerződéseket Is elkészítette.
Az iuj magyar ipari vállalkozás három részre oszlik, külön villamos centrálét állítanak fel, külön timföld gyárat és megépítik az afcjnijbilum-kohót is. Mindhéiom ipari telep itt lesz a Dunántúlon, pontos helyét még nem állapították meg, azonban az építések és a gyártás a magyar iparfejlesztés szempontjából igen jelentős, mert még a speciális gépeket la Magyarországon rendelik meg.
A vállalkozás jelentőségét fokozza az Is, hogy Nyiladon és PUsztadörö-gőu az elmúlt héten ujabb jelentős bauxit-érc telepet találták.
¦egkOnnyltlk a kisipari kölcsönök folyésliását
Az ország Iparossága körében korábban az a kívánság merült fel, hogy az iparosok Országos Központi Szövetkezete, amely tudvalevően a vidéki iparosság hitelellátását Intézi, decentralizáció utján tegye lehetővé a kölcsönfolyósítás gyorsítását.
Az Ipaiusok Országos Központi Szövetkezetének .(elnöksége miuden kérdésben arra tÖ:ekszík, hogy q közvetlen kapcsolatot minőt Inkább klépitse az Iparosság felé, behatóan foglalkozott ezzel a kiégéssel és árra az elhatározásra Jutott, hogy az ország mintegy hárcanszáz ipaKr testületében megbízza aZ iparrtiestü.-" letl jegyzőt a klsípaiusok kölcson-ügyeinek előkészítésével és a rel-kérendő »IOKSz iitógbizpttak« utján az eddiginél egy gyorsabb lés simább lebonyolítási eljárást biztosit, i i
Az »10KSz megbízottak* tökélete-s tájékoztatást nyernek a kólesönfolyó sítások szabályairól, megfoleló és-riesz&etes ritbaftjazttást nynjfianak n| kölcsöntigénylo iparosoknak, eljái-nak és előkészítik a szükséges kérvényeket és azok mellékleten és igy gondoskodnak arról, hogy az IOKSz-hoz mér olyan kérvények kerüljenek be, amelyek gyors elintézése ele« is biztosítva van. í !
Az lOKSz-nak ez az újítása, amit nz ipariestületek Országos Központjával és az ipartestüleli Tisztvíselök Országos Szfl^tségévei előzetesen\' letárgyalt, az iparosság köréi)en a legnagyobb helyeslésre talált, mert nagy mértékben segíti elő a kölcsön folyósítás menetének gyorsítását. Az uj rend mellett a vidéki Iparosok mentesülnek minden utazgatástól,cl kerülhetők lesznek nz okmányok és adatok pótlásával járó ftuesídges levelezget esek, de sok feleslegesköltség és Időveszteség is elkeailheitó.
Az ipartestüleli jegyzők készséggel vállalják ezt a fontos megbízatást,és a2 ezzel já\'ó teendők elvegH zédét, mert így eredményesebbé tehetik az lOKSz munkáját és segitsé-gé\'e lehetnek a gondjaikra bizoti Iparosságnak a terinelö anunkátbiz-tositó kisip:ni kölcsönök gyorsabb folyósításában.
— Tsklatse aug a Kopateln Bútoráruház állandó butorklAUitisáL ízlései és oIoíó bútorokat kedvező fizetési tel-tételekkel vásárolhat.
Pőüzlet: Fő-ut 7. sz. Telefon i 5-33-
aicsic8^1«tt lest, tisztit
Az idén is megrendezik a zalai pedagógiai szemináriumokat
Legdivatosabb
lmprlmék és nydrl anyások
Igen olcsó áron kaphatok
Mariánál (Bazár-udvar).
Ujabb hatalmas banxlt-telepet találtak Tapolca vidékén
Feldolgozó gyár és alumínium kohó épUI a telep köríti
\\m. aörtlís lé.
Igy törték össze és olvasztották be a csehek a kassai honvédszobrot.
Csak a honvéd sapkarózsája maradt meg a vandál szobor-gyilkosságból
Kassa, Április l-l a rs*h: hódítók legelső, a magyar-ságol l<-gfájdalim»?abbnn érintő .hőstette- a kassai honvédszobor ledöntess volt. 1919 március 15 én mar a csehek voltak az urak Kassán, A nu-gyarok ha ncni is tehették nyíltan, Ivekben nnniU inclegölilicn emlékez, lek meg a magyar szabadságharc ün-iicpérő). Ezer számra zaníndokoltak n sznbadsagkcrlben illó Honvédszoborhoz és virággal, szórták azt |e]i, a CíChek tehetetlenek voltak az elszán! emlKiárral szemben, de azért megmutatlak, hogy kezükben van a ha. lalom, Március lft-ára v\'irmdt ójjol a 71. gyalogezred egy szakasza egy altiszt vetésével, a szükséges szer. számokkal felszerelve kivonult a szoborhoz, ledöntötte talapzatáról, meggyalázta, összetörte s elszállította. Másnap reggel a korai órákban már ezrek és Czrek állták körül az üres (alapzatot. , ,
A cseh vaudalizmus híre pillanatok alatt elterjedt a városban és egymásután jöttek a szobor talapzatához a váfOS könnycsszemü magyarjai és a inagyarérzebnü . tótokkal együtt gyászolták Kassa szobrát, a magyar szabadság szimbólumát. Ti* óra tájban a tömeg teljesen ellepte a Fő utcát, alkalmi szónokok bestéitek n néphez és egyszer,csak felhangzott a Himnusz. Háromszor énekelték el egymásután, majd felzúgott a Szózat és a Kossuth nóta,
Ka—a véres március 16 áfa
Egymásután érkeztek rendörcsapa-lok, de tehetetlenek voltak. Végül kivonult egy zászlóalj katonaság. A parancsnok osztásra szólította a tömegett ¦ \\ iifí sem mozdult. Szuronnyal intéztek rohamot n tömeg ellen. Hiába. A tiszt ©rrc tüzet vezényelt, A csehek belelőttek n védtelen magyar és szlovák tömegbe, ördög Ilonka kiscscléd és Hcrvaslcs Aranka 13 éves rikkoneB. i \'"¦> holtan zuhantak lo a szoborüv lapzat előtt. Sokon megsebesültek.
A tömeg erre szétoszlott,, a csehek gépfagy véreket állítottak az utcákra és háztetőkre. Délben már ismét czjek sétáltak néma tüntetéssel a szobortalapzat előtt. A gomblyukakban fehér hóvirág „old levéllel és piros szalaggal átkötve, A katonaság tflbb ízben közbelépett, ősszelüzés azonban már nem történt.
.Sokáig nem tudta a magyarság* hol a szobor,
A azobur „zavarta a viiégttáat"
Evek múlva előkerült k a fejnŐl-küli torzot a muzCum előcsarnokába helyezték el, Tóbb Ishen Ígérték a csehek, hogy niegengeclik a felállítását, de erre nem került sor,
t935-ben a múzeumból is eltűnt a honvédszobor. A cseh igazgató azt állította^ hogy zavarja a vUágMt.^, azért helyezték el onnan. Most kiderült, hogy beolvasztották a fclsőipar-iskolában. , i
Az olvasztást két, akkor magát szlováknak valló szakmunkás végezte 1935 nyarán,, mikor a diákok szabadságon voltak. Egy délután behivatta őket Szapók mfthclyfőnők, eln-ondta nekikj liogy miről van szó. kijelentette, hogy azután tpofá, b*.> A megrémült emberek nem is mertek tiltakozni, fijszűka katonai teherautón be-s/állitották a honvédsxobrot és elkezdődött az olvasztás. A kapuknál rend-
őrök őrködtök a a műhelyben bárom detektív vigyázott. Kettő az ajtóknál állt,, a harmadik az olvasztó kemencénél öli és felügyelt az olvasztásra, így ment ez egy hétig. Ezalatt a rendőrség megszállva tartotta a műhelyt. Beolvasztották a IttenhMmázsás nagy. szerű szobrot,
A Btobor feje
A szobor fejéről különböző hirek törjed tek el. Az egyik verzió szerint u csehek loMrészellók és a Honiádba dobták. Mások szerint a magyarok tűn tölték cl ós elrejtették. a Hernádba nem dobták, de hogy hol volt évekig,, azt már nehéz lenne mcgállapt-lanlj annyi azonban tény, hogy az ipariskolában a szoborotv-asztás után pár hónappal azt is beolvasztották. Szintén erős rendőri készültség szállt ki «z alkalommal ós egy markos le-gény zsákbarojtve hozta a fejét. Xem
mondták, hogy honnan szereitek és a velük jött liszt Idegesen követelte* hogy azonnal olvasszák be. Ez egy nz«rdán délután történt, amikor üzemszünet van a műhelyben, Káláfusí\' nz egyik munkás, amikor az összetört darabokat dobálta n kemencébe,, a szobor sapkarózsáját leejtette a iába mellé és betaposta a homokba. Ennyi maradt meg Kassa híres lionvódszob-rából. A sapkarózsát Kalafusz mostanáig rejtegette és most a múzeum részére ajánlóiul fel.
Mi letCa brontból?
Sok szóbeszéd lerjedt cl a bronz felhasználásáról is. Voltak, akik azt állították, hogy Storanlk-., mások, hogy a Vencel-szobor készült belőle;-A munkások annyit tudnak, liogy a beolvasztott rudakat n töketerctesl cukorgyár teherautóján szállították el, A fej anyaga még Kassán van. Mintegy 20 kllónyi rud. Jó lesz emléktáblának — jegyezte meg az egyik munkás.
A tbeidiatrnázsás szoborból csal: busz kiló maraat Kassán, de a hon-védszobor és a magyar honvéd emléke örökké élni fog. A honvéd sapkarózsája ép maradt. a sapkarózsán kivehető a magyar elmer képe. A magyar elmer, mely az ezeréves Ma. gyarorszégot jelképezi.
Gróf, földbirtokosok, gyógyszerészek a rendőri büntető biróság előtt,
akiket az értelmiségi kormánybiztos Jelentett lel az alkalmazotti bejelentelek miatt
Bérmálásra i* cipSket
legolcsóbban az ..IDRA.-"
ttlp6flxl*tt»#n vehet, Fö-ut 12. szám.
Közöltük már, hogy az értelmiségi kormánybiztosság feljelentéséreinint egy 50 nagykanlzfiat terhelt került a rendőrkapitányság büutetőblrájaelé, mert nem teltek vagy nem megfelelően lettek eleget a kormánybirtos-v ság felhívásának az értelmiségi alJ kalmazottak bejelentésével kapcsolatban. , ;
Tegnap a kormánybiztosság feljelentésére a nagykanizsai fószolga-birőságoii dr. Zarjbay Lóránd tb. főszolgabíró, rendőri bunteUb*$i
tárgyalta azokat az esetejket, nmen iyek a járás területén történtek. Szfl repelt mint terhelt egy gróf, több földbirtokos, gyógyszerészek, stb., a kik elmulasztották alkabnazottalkbejelentését. Mtyel első ecetről volt szó, dr. ZaiTjbay szolgabíró itt is a méltányossági szempontokat vette figyelembe és csupán 10—20 pengős bírságokat szabott ki. Voltak azon.-* bon olyan e e\'ck is, amelyek megszüntetés sel vr-gy felmentéssel végződtek. \\ { |
TOKOSCSÖVEKj
ETERNIT MÜVEK
Budapest, V, Berlini tér 5.
m - Fili - Urán*
— Budapesti levél — Kárpátaljai híradót I
A közönség erősen zúgolódik, hogy a magyar filmhíradó a kárpátaljai bevonulásról nagyon szűkre méri a látnivalókat, mert külön film keretében külön üzletként kezeli ezt a mindenkit oly nagy mértékben érdeklő nemzet! eseményt. Bár a Mredö magánvállalkozás és Így különös altruizmust nem követelhetünk tőle sem, mégis a vállalat által élvezett rendkívüli kiváltságok, indokolttá tennék, hogy faladatát ne pusztán üzleti szempontok által vezetve lássa el,
* ¦¦ i
Klasszikusok — magyar pánién
Ararrlkába távozott Gál Emő filmproducerről legújabban nagy cikkek jelentek meg, liogy megfilmesíti New-Yorkban Hamletet. Néhány héttel ezelőtt ugyanezekben a lapokban fti a hír látott napvilágot, hogy Páriában a notredamel toronyőrt gyártja, ugy látszik, a nyugati államok kJassilkit-saik megfilmesítésével vártak addig, amíg Gál Ernő emigrál.
A magyar pálya
cimü filmmel kapcsolatos jegyakcióról az illetékesek lemondtak, miután a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nobilisán felajánlotta, hogy a nemzeti célra való tokbitcttcl a filmet kamatmentesen finanszírozza, Dr. Bingert János, a Hunnia Igazgatója, már javában folytatja a film előkészületeit. A filmet Június első napjaiban kez-dik forgatni.
,MTI híradó filmsilnháa"
Ismeretes, hogy a Magyar Filmiroda az Erzsébet körúton gyönyörű uj mozipalotát épít, amelynek elnevezésére, mint a Magyar Filmben most olvassuk, — ugylátszlk a nyilvánosság kizárása\'..! - pályásatot hirdetet A pályázatot, lUetve a pályadijat a ME1 híradó filmszlnháx nevű .remek, ötletlel nyerték meg.
Vasárnap délben
sörözés
a Polgári Egyletben.
Házigazda
Metzger István
#ALA* KOzLONV
BÉRMÁLÁSRA
posztos Ars. ttWtti **.itr i kpoáMdíndMib •lindék,
DtJi viUwtttbin. Mitttttll Ixon kipbtU
ZSOLDOS GYULA
ÓfilT íktutíii lt lilüitfímntiUr
t*fo41 f*4-iu 8. tKotoBi-iitHodiviU»wb«n.)
Hymon hírek
P,engetcg uj házasság Siklott a niniulároK viiogílbaii nz elmúlt n*pok-Jiíiu. Annabella elvált Jeau Muraitól, a népszóra francia fllrasxin észtől és férjhoz ment Tyroti^ Povverl C. nz amerikai filmsztárhoz, ¦ - Korda Sándor most esküszik Mcrle Obcronnal, ugyancsak húsvétkor ment férjhez Barbara Stanwyck ai an-.erikii nők bálványához, ltolert Taylorlto-. Ida
i.upiiiot, akit n magyar közönség.csak az F.sós délutánból ismer, mett filmjei eddig nem igen kérőitek hozzánk, Hkhard Grceneh.cz megy feleségül. Iieddy Laniart, a volt hlrlenbergi legj-vergyáros, Frítz Maiidét fclcégét elveszi Geae Marfcey. Sactia Gullry, miután elvált, ki tudja hányadik feleségétől, feleségül veszi n lü éves Cenevié.c de Saint Jeant, végOl John-ny wcissinüller, a Tarzan fUmek bt, ttfi alakilója, elválik Lupe Ye\'eriSI és egy stÖftyegkeréiitíBítő leányai veszt el. \'(
Magyar film — osak felnőtteknek
fi-jfezték Kiss Ferenc filmjének, a>.
óra ÍO-nek felvetéseit. A gyártó cég már egy uj film előkészítésén dolgozik. Valószínűleg n Két lány az utcán rimü ismert magyar dáráb fílm-változatH készítik e|. Ez lesz egyéb-ként az első magyar film* amely csak 10 é\\Cn felülieknek kéíZŰl. Fdu\'íg a filmgyártó cégek mindig óvakodtak áltól, bőgj- hasonló filmét gyártsanak, sőt ha nagy ritkán akaratlanul valami olyan csuszbll a filmbe, amiért a teuzura ifi éven aluliaknak a filmet engedélyezhette volna, inkább ki-vágták a filmből és újra conzurár-intták. Ez lesz tehát az első os*t> amikor e régi szokással szakimnak. *
Uj Fejik Mim
Ftdák Sári .luszii címmsi flhrtszü-zsét irt, amelyet valószínűleg még a nyáron fibnre visznek. Fedák egy ravasz öreg dajka szerepét jálsza a filmen, amelynek főszerepét önmagának irta. |
I zalai löigoraiaiBi" ionosok tigfeuaebe!
2ongor«Wn<|oU»? e» |»*lt*«f „«
asgol éabÔQai mecbaniká]u zoogo-liln éa ptanlnón egyaránt Kiiruii-i\'lllval vallói
rCr-amberger Vilmos
képealtott zongorakószlté és hangolö-ni\'ester, 8 budapesti Országos Zcno-SkMémla állandó zongornkéezltrile
\'JNunrMw. W 0,1 15..-.!6idszint J.
Jóslat:
Kissé é|énttebb nyugati szél nyUfMtti; reihösitdés, helyenklnt, fö\'Sépp "észalíoti záp°r> zivatar, a nxrtg csekken.
A Meteorológiai Intésit nacykanb*al MiigilBiulSâlloiiiâM talenti i
9 árakor:
+16», ma reggel +13 2, délben +22-8
Pl.
Egy szenvedélyes bécsújhelyi vitorlás-repülő kényszerleszállást végzett magyar területen
A vasmegyei Sokltót falj f-leit esté 6 ó-ó tájban-egy német jelzésű vitorlázó repülő \\ gép je\'ent meg. Percekig a falj felelt kéiingett, azlén hirle\'cn lebukott. A falubeliek odarohantak, de a gép simán főldetért. A német pilóta elmondotta, ,hogy a bécsújhelyi icpfilötéren 1700 mater-
ié vontatta magát egy motorosgép\'-pei, majd cltndrjlt és közben Kőszrg —Szombathely felé sodorta a szél. Ei is tévedt és fgy kénytc\'en volt leszállni. A Szombathelyi katonai parancsnokságnál is jelentkezeti, ahol le\'efonon ellenőrizték bemondását. Egyébként egy bec^ijhclyl mérnök és szenvedélyes repülő.
Sfl®8_ ll* ítyönyörll villanegyedében, közve\'lenUI a toúgerparton a
fARKHOTCL. MATKOVICS
a legtökéletesebb komfortot, elképzelhető\' leg).>bb ellátást, s inoniliilii étet minden .szórakozását, bársonyos strandot nyojt vendégaftiek. — Köz.etlen vasúti osszoköttelés. - - Gyönyörű kirándulások. — Oloso árak: télies ellátás sár95 dlnártpl. — Kérjen, prospektust., , ....
Eét temetési vállalkozó, egy bolttest és — egy rendőrblrél ítélet
Nem\'égilen tragikus »• menetem a:itöszciencsét .,. _ lenség történ! nem n.e.z x LtT" sze Nagy kai itzjsáiól, azi e?^^tEtX ország-jton. Az a\'doialul e:ett fiaim gróf hjlt;es-tét beszaUlotték a \'cg-közelcbbl község temetőjének hullaházába. Valami félio-értés folytán két n.igyk<mizsal temet kezesi vállaiozó Is megjelent a Iiely-szmen, hogy a hullaszállltást Icbőf-nyolitsa. Hory-áth Géza már elkészített mindent a feiravatalozásra, a családtól vé\'t még n felöltöztelésre vonatkozó volamínö intézkedést, o mikor megjelent vitéz Hámory Jó^ záeíís azzal, hogy ő van mt-gbizva fl lemetésseJ. BörytaM félnritatta a
család megbízó távba tát, Hámory pedig az clhuiiyt magas pozicióbAn lévő rokonának megbízására hivatkozott. Hosszj huza-voiia és vjla rután Hámory emberei a holttestet felöltöztetés előU kopoisób;. telték\' és beszállították Nagykanizsára. Homváth feljelentéit tett Hámory cl len, hogy tisztiorvosi vizsgálat 64 engedély nélkül száUitották el a holttestet. A nagykanizsai főszolga-bi\'öság kivizsgálta az ügyet, amely mint közegészségiigyl kihágás ke-Ü\'t a lendőrl biintetőllrö elé. A rendőri büntetőbiró vlléz Hámory József temetkezési vállalkozót Jogerősen BO pengő pénzbüntetésre Ítélte n holt-tet-szállllás szabá\'ytalansága miitt.
ÉftTFQlTÍCI A ii n tí y érd o m il ko/Unnôg wlvca titdoméeára n I LOI I CO l hozom, hogy a fényképak érall mélfn
latos szólói raniiexek. — Üzlotsferzém látogfttásalvrtl képeket bemutatja megreadeléfl coljából.
Kérem a nagyérdemtl közönség tftives pártfogását A kiállítást r«nd*x«m i
Nagykanizsa, FŐ-ut 10., Csengei-yut I., Horthy Miklós-ut 3. száxa.
meiire
kapcáo-. minia-
«W lift Itylipíu
A magyar főváros közüzemei is bemutatkoznak a Budapesti Nemzetközi Vásáron
Budapestről jelenti tudósítónk • Pa áp\'ills 28-én megnyiló IVidapustí Nemzetközi Vásár ezidén teriilrt.í-1 ben annyira megnövekedőit, hogy a Városliget jelentős részét kellett á vásár céljaira Igénybe venni így azután a vásárhoz csatolták a mult század egyik nemek épületét. Ez * csarnok arról nyújt majd tiszta képel, h;>gy mivé lesz a legközelebbi években a magyar főváros? A világ minden részéről állandó az érdeklődés a budapesti közüzemek iránt éi alig van már a vliáí-iak olyan országa, airtely ne tanjlmé-nyozta volna ezeket az iniézmönye-
I ket. Ezt a tanulmányozást Is lényegeién megkönnyíti a vásárral kap-
1 csolatos kiállítás, hiszen Itt még a jövő terveit is megismerheti az érdeklődő, i
A magyar főváros beruházási költségvetése és tervel lehetővé teszik, — a többi fcözörl _ hogy a Duna parton Csepeltől Újpestig gyors vasit lőpitse el majd percek alatt a közönséget. Uj hid épül Újpest és Öb"uda között, ugy azonban, hogy aj; uj hid közepéről lejáró vezet majd a Margitszigetre. EHiinteUk rövidesén a halálsorompókat és lehetővé teszik, hogy a kocsljtak ne keiesz-
Befőttek, konzervek,
f<h>s«r- <¦ caamageáruk, .
sajtok, felvágottak
legolcsóbban beszerezhetők
TEUTSCH GUSZTÁV
fűszer- és csemegekereskedésében.
1989. ápiills 16
Kérjen egy pobárks
MECSEKIT
¦ leuetkDzl Vásáron I
7. szftmu pavllron.
,8I0D LITTKE pez^,
a tfeiBMttill Táttroil
7. száinu pavillon. m
lezeék majd n vanutti. sintífcet. Még tOkéleteiebten kiépillk Bidnpestmo 1» hlnes olvllégSt : n t9bt> szíz kiln-métews frjldalmt! kanáltshátózatot. Hogy érik el Mindezt? MadéUeW ben, tervrajzokban. dirőméOtbaii er-rot ad majd pontos képet e N\'oinzol-kozl Vé-ér. . ,
A félínj utazésrii jogosító \\*iér-igazolványt már országszerte árusítják és ilyet bárki szerezhet ntaes-nnlt. | (:)
UUtiAPEíT U 17 lllr«k szlovák is luSsitt nyelven.
— 17.10 Lanurdtn Erna zon#}rá.ik.
— 17.45 Hogyan kesról-a mtndcnHapi kenyeiMnk? Heszál Budtns.ky Sándor. •- 18,11 Kiss iAjos oíganyz«nelí«ra.
— td.átí Dr. Hatón Jonó nll.\'inKi.
— 20 A Turul Szövelsíí Aiiy-oniMk-esljénck köz\\«lilese. — \'21.15 Karina Shnl cMainyzenckam. — 21.40 lllrck, iilOJárásjtlentái. - 22.t0 Hírek né.ncl, olnsz, angol és franrta nycivcii. — 23 Op*raliázi zenekar. — 0.Ö5 Uirek.
ÍIIDAPEST ||.
18,30 í)r. Kainpis Antal előadass.
— 1(1 Hezitalidasitgl rátéra. — Ifl.SO ílvolhoven: V. szimfónia, c-lmill. — 20 lllrck. - 20.20 A rildiíi szolon-.zfnekora. - \'21.+0 rdüjárá»Jelrnl*i.
MM.
18.50 St-hwmvnemégy.\'s, l férti énrk-Tfégj-es, srapránérrek. — 20.!0 !)alos, zenés, Irélns «1. _ 22.20 Skxit tóno. r»no Kdlrvbargbi".!. - 22.45 MOndien.
Bémtálá
ilUtitltlR
ég fr/oitd árban
kaphatók.
Horlhy M.-ut 3.
Vasárnap
fltnDAtyB8T u
8 Szózat. — Utána hanglomezek,
— 8.15 Hírek, — ö Unitárius, isten-tisztelet, — 10 Egyházi ének én szentbeszéd a veszprémi székcsegyházlxil. A szentbeszédet dr. Tóth Ti\'luunér megyéspaspök mondja, — u A ina-gj-ar—lengyel frontharcosok ünnopó-lyes találkozója, Közvetítés a teiagyel-magyar közös határvonalról, az uzsoki szorosból. IK\'siélŐ Duilüiszky Sándor.
— 12 Hanglemezek. — 13.15 Mátbó Elek dr. előadása. — l-l Hanglenvezek.
15 Szirmai János előadása. — 15.45 Itudai Szent Cecília Kórus. — 16.30 Pataki Márton előadása, — n Hírek Szlovák és ruszin nyelven. — 17.10 Sáliak Pál énekel. — 17.40 A Fereno vinos---Kikpeal bajnoki -labdarugó mór-kíizés kC\'zvelilésü az újonnan felavatott kis]je.sli pályáról. Beszél Múhár István.
— 1S.35 Murai Eltek vifj,ányz<>n«kura.
— 10.30 Márai Sanflor eibos2é*é*p.
— l&is ¦ ^rMeé^»yek. — $MÉXL \'TáacKsrueuelí. 20.30 Lónczy Marcit előadóestje. - 21.10 Marik Irén Liszt-*műv«ket zön^fttjífk. —\'Í1Í40 Hírek. »— 22 A *Wldió BZBle^u^ekaW, *-\\
2ALAT KÖZLÖNY
BUDAPEST. lU.KOJVUTH LRJOS-U.1.
23J0 S/ab\'> Kálmán jaiZthánnasa, Kaluvái- Pál énekel. - 0.03 Hlick. BUDAPEST IL •11*15 Görögkntolikus Mentii.ztelet.
- 15*05 Készletek régi bécsi operct-lobbal. — 17 Vatikáni bankverseny.
- lfi.30 IH". Kozocsa Sándor előadása.
- 10.15 ne»ddr«nekttr. — \'?0 Hírek,
- 20.40 TáueiOmciek,
BfiCS*
8.20 I.Cfne.ek. — 9.30 Schutt és ltaeh egyházi müvei, _ ta Vegyes dili iene. — 14.10 Mesejáték. — MM Or.eraóncbek. — 10 Dalos, zenés délután. — 18 HangVérek. — 10 Brahma: C-moll vonósnégyes, — 20,10 Operett.
- 22.30\' Prorrkrurt.
Hölgyeim is Uraim!
Cipőket legolcsóbban az „IDEÁL" qlp6uxl«tb«n
vehetnek. Fö-ut 12. szám.
A Kapósvári RAC és a Dombóvári VOOE ÍL játszik vasárnap Nagykanizsán
A hosszú kényBiw \'pihenő, utón m* ismét lmngos lesz u Zrinyl pálya, A tavaszi sjezonban eddig még itrtt-icn KHAC lesz az NTE vendége. A kaposvári csapat az őszi gyengébb szereplése után tavasszal négyszer játszóit üi háromszor győzött, a Turullal pedig döntetlent ért el. Az NI E-t J«oa iiehéz felAdnt elé állítja a nagymart, formában lévő kaposvári csapot. Kezdete Jfél 5 érakor. Előtte * -©óinbó* vári VOGE II.—NTE II. II. oSzt^ bajnoki mérkőzés lesz, (:)
BÉBIA&JÁÜDÉKOK
nagy vAUtztékban BERÉNY ékszerésznél
iti ív.idí;,! u;.-,v.\'.„iM
Változtatás nélkül hosszat)-j bitják meg a gaxdavédelmí i rendelkezéseket
AprllJí 30-áji lejár a gazrjtevédel, j mi icndelkezének határideje. AT>énz-íigymlUiíiszté.tS-jntban folynak ebben •íz "ügyben a megbeszélések. A szándék — mint ¦foidapejítt WmdSs közli r- azjTjdgy-egyelőre nem tör\'ténik semmi változás \'és a most érvényben levő lendelkezé-sckethos-sTiíbbit-Ják meg. Egyes hhek szerint\'három hónapot Időtartammm \'lioss2»líb|l1íiti; Jiák\' meg a gar.d&véáekrú rendelke-; zések Tpitályót. SráRköfök azonban j valószínűnek tartják, h»gy a meghosszabbítás hatWwapwileaz, áekjn-tettel arra, hogy a nyár nem-^liial-maj e ténen ujabb inft*iV*<fé»elrmegtételére. 1
A ZSIDÖTORVÉNV, amelyet ma részleteiben Is letárgyal\' a felsőház, c-ífttói tökön újból n képvirelcház elé kerül.
SEüÉDl hercegprímás v.sirnap a visszacsatolt Deóki közsígbo -jUuik, ahol részt vesz nz országzaszjtóavatá-
son,
80,000 pengő értékű valutát cem pészwtt kl Szenes t^szló pesll tŐ7.s-demzoményos, most került a tör. vény.zéke.\'é, ité\'cthétKn.
HORTHY Miklós kormányzó mer Iegh:\'ng4 táviratban üdvözölte a 90 éves Kol!cr Miksa zalavári apátot.
PROHASZKA Mjjiály érekujvórj. kömüx-eiímesteit a komáromi utón halálra gázolta egy Ismeretlen ajtó. . A SELYEMGU8Ó beváltási érát ismét tVeanelték 40 fillérrel, ami azt je\'ontl. h.»gy a termelő 0 két év e\'ötti ár készereséi kapja.
VAY László bá\'ó, « MÉP országos elnöke a pesti pártvacsorán mondott programjában hangsúlyozta, hogy minden koiesztény erőnek össze kell fognia a Magyar élet lobogója alfltt.
A GÖMBöS-vllla nngytóléiijii betörőjét, ifj. Budavári Ferencet kétévi fegyházra, társát, SlelnerLászlót pedig 16 hónapi fogházra Ítélték. A* oigazdák 2—1 hónapi foghá-et kaptuk. :» - ,
SZERKLMI DRAMAT akadályozott meg a lendörség. Fehér látván pesti kcieskedÖfCgéd vidéken laké menyasszonyát meg akarta ölni, majd annga Is öngyilkosságot akart elkÁvetnd mert szüleik ellejtették a házasságot. A revolvert elkobozták-
A CSEH kormány a napokton át-alaJcil. Irányváltozás nem Lesz-
1,880.000 főre becsülik n spanyol habom ziaioítainak számát. Ebből 4W.0OÜ katona, 900460 pedig »ol-gá>i személy. ÁJ katonai \\-esztesegek bői a nemzetiekre 1B0.000 jut.
A NBMET fio-rtagyákorlatok má-1*11 18-án, kezdődnek a spanyol vi. zekén. 1 | |
A CSEH szoeiáldemjkmU p&rtycjl Mezese, Dérer Ivíán pozjony^ ügjy-véd Moszkvába költözött.
PALESZTINA független: égéért ál Utólag szavatosságot vállalnak az arab államok.
BUKAREST és Berlin közölt niá-jjHtói kezdve rendszerei, légiforgalom Indái. 1
GUSZTÁV svéd kl/ály Nizzából jövel Parisba érkezett. \' ;
AZRA, nluszorsxági szénbányál«in robbanás történt, hét bányász megholt, töbtfln megsebesüllek.
VARSÓ és London között hétfőtől kezdve mígindit a kó*vet\'cn Jégi-fo\'g:üom. > |
A LITVÁN távirati Iroda cáfolja ezokat a hinsket, mintha a litván kormány el\'en összeesküvést követtek volna el.
„tainrati,
kis és nagy kocsik
megrendelhetők
Korona Szállodai Teliét™ mt
Engadlni kaland
Lrsis Tienker uj fihnja a hinasok vlhjgáb-i viszi ela nézőt. Mag-i egy jóképű sl-tanárt játszik, aki goromba a nőkhöz é- akü« mégis minden höígy, az nmei-lkai mil&ntfosklsasz* szonytói kczd\\-e a német fruskákig, szenetmes lesz. Ebien ugyan része vari\' a hotellgazg«tónnk is, nkl prospektusok helyett a népszerű -Tóni nevében Tényképes szje\'clmes-leveleket irogat utmdén hölgynek, a kik trjoatjávoi lepik jel a biie.s alpesi sporlhelyot: Éngadbit. Ebből szár-
14
•qtKo, fiV)Ualwuui«atoa
halfa j.riU^-t
- ARTIi|
mazik a mee, amelynek aoián remeknél nexpekebt) éjszakai és nap-p:di have>i tájaikat, fci^alás»lcat,4\' ugrásokat és hcgymászásj->kat lá-í t\'jnk. Van n filmben a sza\'kadékba-icihanástóTa mvlnn-betemeWöl|fmfa-den, ami egy ilyen tóU sporthelyen történhet. Természetesen a siáp felvételeket átszövi a szeiolmi kaland Is. 4 , 1.1
L/ils Trenker maga írta ás m-^ga rendezte filmjét, antely néhány kedves öl-etet sem nélkülöz, filvezcta*, szép ülm, » sl-kedvclőkiXtk pedla egyéneién szjvf;icsu>ltóftn élvezWtcü.
I— «e -
Hősi naptár
1915 április 15-én Hadházy AntlráS szárnüos, mint a 300. honvéd gyaUg.-
,_ezred ogy Ik száza tl ána k
IDIB.IV.\'H. parancsnoka a MVikór--"\'nyéki védelmi ljf(Ve<.k nlalt ina^v is a rnjvon\'lbui .Ü^vll és az oroszok e^ylk robámn\' ^eiwH puskát ragadva a leginkább .vészé-lyezletetl helyen lőtto az orusiokat. Példájának meg is volt a nagy liabl-ía. mi\\«l í\'inbeinji látván parancsnokuk személyes vltéíl&sét ós a legjobban veszélyei teteit pontokon való nvo-mélyes jelenteiét a biztos sikertől üt-luilolt liiitol védték ki az orosi ¦támadási. P.a mi\\Cl Hadházy százados századának rendülellen kitartása JeaiyedO. icn lioziájárult almoz, hogy a zászlóalj helyén maradhatott és támadás vissza; érése közben ,ügyes liarcvozöté-sé\\el még 100 oroszt foglyul is ejtett példás személyes befolyását és vítei magatartását a katonai érdemrenddel julabnazták.

1015 április 15én a 41. honvéd hadoszlályuak Telepóctál kolelra .vért-rejiajlott támadása kózlx-n tórtóntj hogy o seszpréml 31. honvéd gyalogezred egyik Jfélszáxada, a sőUMsóg !*»• szállta után in^unditott cJőeetörésc közben abban a tudntUm titinidott; • hogy-elíiUe már saját osapftUink iwi-uak, illetve liogy a szornsrédok .a .félszázad támadási iránya elé korjlttök. így tőrtént, hogy szakaszai mitsem sejtve teljesen varallanul rábukkantak at oroszokra. 1-lkkor Azonban a fél-szájad flzakaszpsrancwiokoi: Jovano-vlca Szilárd tartalékos jásztós-jJs.\'Wn-n«k íléza tartalékos .ÍAUpiiód, .\'nyomban felismcn-e a •hclyeetet, .«zonnia rohamra \\«zelték szakeszaikat^ majtt elszántan vívott kézitusa után^ft ,vclüU szemben volt oroszokat nemcsak, hogy visszavetették, baaeui aíok.300,e»ib»-rét>foglyul.is-.ejtették.
SZŐBME^olMlt
Jntányoasn vállalja nyárt raöRoviiaca
I I VÁROSI MOZGÓ
| Pénteh, ¦sombat, wastárnap
Mi\'üláx filmi :: Európa szenzáolójaI
ENGADINI
KALAND •
(VaraenffulAa az Oriant-expreaaal) || BssiMaispi - Ulttám - Maalanö. - lisjgulma*
Fax Világhiradá.
JBlőadísok kazdete:
pénteken és szombaton 5, 7 és 9-kor,j I vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. !
30 év óta
biHa a usfíiioi »ok i.iiiua\' 1 imwr bltifmít Sí NJ»»tjj blionyHU. hefly mllvin Ml , bs-,ill Síékiskúíii otfeí)
— (Az IPOK értekezlete)
Aj; ipartestületek\' Országos Központ-ja május 9-én országos ipartestületi elnöki értekezletet tart, amelyen munkaalkalmak teremtésének kérdésével foglalkozik, de főleg a nyugdíj, illetve örogségbíztosilás kénlése kerül napirendre. Nagy kan izsáról részt vesz és felszólal Samu Lajos elnök.
— (Szombat este: Lemberko-vlcsné emlékhangverseny)
Kezdete 0 ómkor a zeneiskolában. Közreműködnek fti iskola tanárai és V. MUnkó Mária. Belépődíj nem lesz.
.\' ! . , . \' \' (0
— (A rendőrségről)
MesterhAzy István állam rendőrségi detektivgyakornokot Budapestté rendelték detektivtanrolyamra,
— (Eljegyzés)
Schossberger Manci (Nagykanizsa) és Grosnnann József (Újpest) \'jegye-sek, (Minden külön értesítés helyett,)
— (A STOSz kOzgyülése)
A Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetségének nagykanizsai főcsoportja, mely nz események miatt mull hónapra kitűzött évi közgyűlését, vata. mint Erdélyt János városi nyilvántartó búcsúztatását elhalasztotta, közgyűlését és Erdélyi búcsúztatását május 21-én fogja megtartani,
— (Az n] felsőlemplom)
építésére a következő adományok érkeztek) Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szöv, nagykanizsai csoportja 103,35 P, Nagykanizsai Bankegyc-sütet és Délzalai Takarékpénztár H. T. 300 P, iíild Temetkezési Egylet 100 P, Szabó Antal 50 P, Kulturális I.eány egylet 3 P. A TemplomépitŐ Bizottság fenti Adományokért köszönetet mond os azokat hálás szívvel nyugtázza. Egyben kéri a nemes adományozókat, hogy ebbeli szándékukat bármikor Gazdag Ferenc püspöki tanácsosnál bejelenthetik.
Cipőt,
Kalapot,
Nyakkendőt, Inget
SZOMOLÁNYINÁL
vdttíWulJunli I
— (Ma: a Leány klub ieáju)
A Srent Ilona Leányklub vasárnap esti műsoros teaestéjén találkozik Kanizsa tánckedvelő fiatalság". \'A kelte, incs és vidám szórakozásról pompás kis műsor és a legkitűnőbb jazz-zene-K*r gondoskodik. A teajegy csak r>0 fillér. Kezdete fél 7 órakor (és nem fél 8-kor!) a Missziósba/, iingytcrmé-b«n. , (i)
— (Az OTBA rendelései)
A nagykanizsai OTBA április elsejével kezdte meg szakorvosi renddé-Keit. A szokors-osok neveit,, valamint « rendelés Idejét minden gyógyszertárban lehet megtudni.
— (Műkedvelők Szentmarglt-lalván)
Szentmargit falván « Katolikus Leány kör Vinczc Valéria tanítónő vezetésével — mint tudósítónk jelenti,— nagysikerű műkedvelő előadást tartott. Az előadáson kisebb egyfelvonásosokaink, •zavautoknak, énekeknek és magyaros láncoknak tapsoltak a megjelentek. A Leánykör egyébként helyiséget is kapott az iskola épület melletti,csend-Orplhenón, ahol erténkint és vasár-panonkint összejöhetnek.
ZALAI. R02LÓNV
— (Térzene)
líaza érkezett a nagykanizsai hon-véd-zCnekar. Csak most, hogy hoSsiu Időre északi országrészeinkbe szólitotla őket a katona-feladat, most érezte igazán a város, mennyire hoizánöttek ezek a szorgahnas, lelkes, mesterségükbon a művészei felé törekvő ka-tona-zenészek. Most megérkeztek és azonnal, újra kiállnak a kanizsai közönség elé, hogy a nagy ut fáradalmai után is azonnal köszöntsék « várost, amely mindenkor megbecsülte-OkOl, .Ma, szombaton délután 0 órakor és holnap, vasárnap délelőtt fél 12-kor lesz térzene nz országzászló előtti téren.; i j
— (Légígyakorlatok a Balatonon)
A m, kir. honvéd légierők a Bála. Ionnak Balatonedeiics, Balatongyörök, Balatonmária, Balaton fenyves, Szigliget által határolt szakaszán folyó évi április hó 19-töl június hó 10-ig bezá-róiag, Iietenként minden kedden, szerdán és csütörtökön (ünnepnapok kivételével) délelőtt 10 órától délután 2 óráig éleslövészetet tartanak. A m. kjr. 3. honvéd bombázó repülőezred parancsnoksága figyelmezteti mind a \\n\\. lóságokat, vállalatiakat, mind a magánosokat, hogy a jelzett időpontokban a megnevezett vízterületen, illetve pait-rószeken a tartózkodás életveszélyes és tilos, | ,
Tűzvész Pallnban
Ma délután fél 2 órakor Rubint Károly palini uradalmának majorja-)>an kigyulladt a cselédség egyik szénaboglyája. A nagy bzáraisagbau a tűz iUterjedt a többiekre is és mintegy 5 boglya ógelt cl, 111% a gyorsan értositett nagykanizsai tüioltóság helyszínié érkezeit és a tűz tovaterjedéséi megakadályozta. Félórai munka után u tűzoltóság ismét hazaiért. Állítólag eldobolt égő cigarettától \'keletkezőt! a tűz. A csendőrség kiszállt Kanizsáról n nyomozás megindítására.
— (A balatonendrédl csipke)
is résztvett a berlini kézimunka, világkiállításon, aliol — mint most Kruchina Károly báró,, a <klflU|las magyar miniszteri bittosa kózőlta — Iá-, tüntető okiratot kapóit, amelyet mosí adtak át a falu Szelőinek,
— (A SxanatőrlumI Egyesület)
lolyó hó 18-án, kedden délután 0 órakor a városháza tanácstenmében választmányi ülést tart, amelyre t. tagjait ezúton is meglúvja az elnök-
— i\'ülhijnU olvaBÓink Bzlvea Ügyeimét lapunk mai azámában megjelent Eternit hirdetésre.
Eiííh uisadli kftM, Jm&ltrii lntristUi it WtrWi tgjitlu Iltliltttll utut.ii ftrüf.
^ SLATlNA RADENCf f^^^f
eredménnyel gyógyítja a szív, vejek, Idegek, gyomor megbetegedései t,
u sickbíiiiiiía zavarukul éi kiváló üdüleiie izoruloknik. 17 gyógyíöirii. - Fürdő- és ivékilrák. — Modern tökéletes.komfoit. Kunnuilk. — Tánc — 300 szoba folyóvízzel.
OLCSÓ PAÜSÁLÁRAKl
Májúiban, Jtudatban, szeptemberben és októbeibtn 30 nap minden kőlUéggtl együtt 1s0o dluir.,libben az Qmcgben benne fogla.tatik: l^íi, teljes ellátás, oivoö, gyógyfürdők él kártakta. — InIoim«lóval tzolgil ea proepekti.it küld a gyógyfürdő vezetőcége
»0 slat1na.RADEMCI.
— (Szlováklába utazók vízuma)
A pozsonyi Országos Hivatal a kö-\\etkczö körrendeletet bocsátotta, ki: .Tekintetlel úrra, hogy Budapesten nincs még " szlovák államnak kíil képviselete, gondoskodni kell a Szlovákiába utazók vízumáról. Minden Szlovákiába utazó n haUrou & Jegud-vnriasab)>an kezelendő, amennyiben Szlovákia valamely fürdő teledre utazik és különösen akkor, ha az illető Utas bemutatja a Tátrai Fürdők Irodájának, Budapest, V., Vigadó u. 4. igazolásul, hogy Szlovákia valamely íürdölelepérc nlazlk, Ezen utasoknak minden nehézség nélkül keli a Iwtár-közcgcknek ai utólagos vízumra való utasítást megadni és az utólagos vízumot vagy a határon, vagy a kom!-pstens járási hivataloknál a rendőr-igazgalóságoknál lehet megkapni! Az útlevélen és a Tátrai Fürdők irodájának igazolásán kívül fel kell mutatni az utasnak a nyugtái, amely Igazolja; hogy fedezetet lelt le. valamely szlovákiai fürdőben való lakásra ós gyógykezelésre. Ezen határozat visszavonásig érvényes,*
— Batokl állitfannWt tekintse meg minden vótelkényizer nélkül. Kopsteln bútoré nzbá*.
— (Le akarta szúrni az édesanyját)
A Zalaegerszeg mcUetii Jflnknhegyen sok gondot okozott Lacii Jánosoknak 21 é\\es doiogkcrülő fUuk, aki még
/napszámba is lusta volt elmenni. Tegnap is munkára noszogatta anyja 11 21 óves legényt, do-.az feleselni kezdett az asz-szonnyaL Sió-szót kö\\*-tetl/ mire Laczi István felkapta a konyhakést éi anyjára támadt. Szerencsére az anyja, elugrott és a kés a kcnyérfizakajtóbá szaladt, benn Is tőröU a pengéje azonnak Eilesanyja szomorú szi\\-\\el tett feljelentést fia ell cn, aki azon ban, mikor n csen d-Őrók mcgérkezlck, kiugrott az ablakon és azt kiáltotta! — Ellenségeimmel nem tárgyalok. A szökésben levő do-logkerülöt a csendőrség körözi.
— (Erdőtűz a jánoshegyen)
Tudósítónk irja: A vőrcsőkl uradalomhoz tartozó jánoshegyi erdőn Dencs Imre Crdőör észrcvelle,; hogy ég az erdő. Azonnal fellánnázla 11 falul. Szerencsérc sokan dolgoztak a mezőn, akik kapákkal, fejszékkel igye.-«eztek a tűz oltására. Hat ómi megfeszített munkával sikerült. árkol luiznl a fiatal és sürüállásu fák közt
Üép MoZgAa Péntcken-szombaton-vaBArnap Randklvail alBadéal Randklvüll aléa«r-mü»«*\' I
Bulu a fehér tigris
Fisiereplfi: Almira, egy benstUlGtt csodaszép maláji leány. EienklvDI Tom Taylor, a valOklu cowboy parádéi tllmje:
AZ UJ SCHERIFF UL%Z.V*
3, A senki Ha, 4. A csudamadár. A lasszö hflse. Előadás: kOznap 5,7>9. vatarnapokon 3,5,7,9-kor.
1^39, április \\é
Katonai f«l«x«r élések egyasiruhéxati olklcek
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAI NÁL
Sugár-ul 53. ii. Telefon 625.
ős így a nagyobb katasztrófái meg, akadályozták. A kár így is közel 200 [.engő. ;
- Ai UkoUiu
\\60 közeledik és kezdődik a gon. dos szülő nagy gondja^ hogy melyik tanintézetbe, melyik inlemátusba adja gyermekét, milyen életpályát válasszon fiának, leányának? Most jelent meg az .Inlernátusok—Tanlntózelek részletes tájékoztató címtára. Oi 1939—40. tan. éjyrOj mely részleteden ismerteit a lm. zal oktatóin tépetek ós nevelóVotlhono-Ual, Ezt a minden szülőnek uélku. lözheletien és rendkívül ügyesen, át-loklnthctöeu összeállított tájékoitairil, mely ól esztendő óta évenként meg. jelenik, 20 fillér portóbélyeg beküldése ellenében ingyen küldi meg- az Erdős hirdetőiroda, Budapest, VI., Teréz kór-ut 35. szám. ,
— Bátorokban a Kopstelo-oég vezet. Uodera mlntatermelben a legjob\'mt a legoioaőbban mutatja be, kedveaő .lao-téal feltételek mellett
A kflvér, Idomtalan ember alakja Ismét nyúlánk Is kartsu tehet, ha hosszabb időn át reggel éhgyomorra és este lefekvés előtt is egy-egy pohár természetes Ferenc Józsel keserüvízet Iszik, — Kérdezze meg orvosát.
naptárt Április 16. vasárnap. Rom. kai. Fehérvasárnap. Protestáns Lambert. tir. Nlzan hó 27. - Április 17. Iióíffl. Rom. kat. Anlcét, Protestáns Anlcét Izr. Nlzan hó 28.
aőzfürdó nyitva reggel 6 órától ásta fi óráig (hétfő, aserda, péntek déli tán kedden egész nap nőknek).
liiitiaiiii Faltsnl
Vargánál
Klwáló munkai Olosó arabi
horthy H.-ut S. hnnyady-n. II.
Nagykanizsa megyei vároj polgármesterétől.
7158/1939.
Társyi A hadkötelezettséggel k,p-cfloíatoa kedveunények.
Hirdetmény. *
líözlilirÉ lenem, hogy a hadkötelezettséggel kapcsolatosan a aa-láiftnnltttlőkat, öröklítt mezét gazdaságok birtokosait, papakai is pap-jeleiteket, lomba a ISbb katonát adó családokat megillető kedvezminy-ben való részestlés Iránit kirvinyek, nemkülönben a tailnlékos tlszll kiképzésre jelentkezés elfogadása Iránit kérelmek az érdekellek reazérSI az Illetékes sorozó járás polgármestert-nil nyújtandók be. Az erdekeltek tehát laitoikodjanak Ily kérelmeknek kOzvetlenOl a honvédelmi mlnUz-letbez leendő henyii|lásllól. A honvédelmi miniszterhez közvetlenül benyújtott kérvények ugyanis érdemleges tárgyalás nélkül vissza fognak küldetni — illetékes elsőfokú elbírálás céljából — az elsőfokú közigazgatási halóságokhoz, ami állal a kérelem elintézése csak felesleges késedelmet szenved.
Nagykanizsa, 1939. márc. 22. ni Pol(árm»tter
1039. <prlll» 16
(Folytatás a 2-lk oldalról) igyekeztek lerombolni a keresztény,
erkölcsöt. 1 » I
Kent a zsldójavaslaiot védi, amikor elismeri érdemeikéi, do mtarréirikeppeii eüléll n túlkapásokat. A püspöki k:n-¦i kereszlónnyő letl zsidók raveben felemeli szaval — moudotlu,\' majd a kereszténység stfinlsógéuek részidős ;smertetésébo kezdett. A Javaslatot cl-fejSulla. |
pspp Józoer ii javaslatot alkotmányellenesnek mondja, illetvo aggó-dík az alkotmányjogi nehézségek miatt ezírl nem fogadja cl a Javaslatot,
péehy Manó a javaslat metlctt szú-lalt fel, majd Teleki Pal inmiszíe-r-elnók emelkedett szúrásra. Római otja inialt nem varhalja meg » viln vígét; azérí >zOt most. Nem örtl, hogy miért nem értékelik az adott szót, miért kell újból ős újból liaugsulyoznla/ hogy nem örökséget vagy választási i i\'ls/eruségct teljesít, lianem moggyéV ződése, hogy a nemzet érdeke kívánja a zsidókérdés rendezését. Ott volt a folsőházl bizottsági vitákon, hallotto a módosító indítványokat,, mégis azt kéri, hogy eredeti szövegezésben fogadja el a felsőház a javaslatot.
Haiig^ilyozta ezután, hogy a zsidótörvény nem oaiitüHsIfgl töri-, vény és nem a vér és faj elméletért hozza be. Miképp a hercegprímás rJr is mondta, — szórt a Jiiinísztcvlnök ,i továbbiakban — különbséget kell tenni toenesztény zsidó é.s tzkqeáttp közt. A javaslatban ^,líeilesztény el-, lenléto nem a z-uló. hanem az izi\'aó Hta. Van tehát keresztény zsidó és Izraelita zsidó, mert a zsidóság faj. az izraelita vallási meghatározás, r A1 mlniszteiemök lapzártakor rrregj felszólalását mondja:: [ t
HOTEL OORVIN
BUDAPEST »"
VIII., Cuktaay-a. 14. Nsnietl Színháznál Családi szálloda a várói szivében. UJonnin berendezve, központ! \'1-tea, hideg-meleg folyóvíz.
Hgyagyaa szoba P ••—, kéligyas P
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6658/1939.,/ ^
Surozási hirdetmény.
Felhívatnak az 1918. évben szuleteti áltltáskoteleiek, további azok az 1917. is 1916. ivbtn született álil-láskölelesek, valamint az állltásköte-les kotból már kitépeti azok az 1905—1915. ívben született hadkötelesek, akiknek katonai szolgálatra való alkalmassága végleg még nem blráttatoll el, hogy a i. évi tavaszi lösorozáa folyamán katonai alkalmasságuk elbírálása végett, az állandó lakhelyük szerint illetékes so-rozóblzattság elírt leienjenek meg.
Hadkötelesek az állandóan az ország területen lakó azok a férliak Is, (kiknek Allampolgátjága nem állapítható meg.
a sorozásra való megjelenés kötelezettségének elmulasztása törvényes büntetést von maga után.
A sorozás helye a Rozgonyl-ulcal elemi Iskola, Időpontja f. i. május 4-lke és 5 Ike, naponta reggel S órától.
Azok az 1905—1917. évjolyam-Mkk, akik még sorozáson nem voltok, a fentiektől Jüggetlenül f. évi május hó 1-lg Jelentkezzenek a Nagykanizsa m. városi is Járási katonai parancsnokságnál Is. (Városház, Horthy Mlklos-atl bejára, II. em, 1. ajtó.)
Nagykanizsa, 1939. mára 21. tu Polgármester.
gALAl Koa.ONV
I itt Ilii
GUTOPvizn
inti
Nagy választék! Olcsó árak I
Csillárok,
falikarok,
éjjeUszeKrény-iampák
s———.....¦ iiiiiiiiiniiiiimna.....i.......i......nin inwmfninmiii
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI.nél
Sugár-ut 2. m
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A (Óváros egyik elsOrangu szállodájával, a csendes és kózponU fekvésit
István király Szálloda
(SÍI., Podntaniozkyutoa 8.)
igazgatóságival sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern kontortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Gépészkovács
állast keres gazdaságban. Nyári cséplésre is elmenne. — jéksrban levfi cséplőgépet bérbe vesz.
Clm : TiUu FsrtMW gépész, ion Nagybakónak, Zala megye.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7060/1939. rrT
Ttrgyi \\ bcittnycl fötdtk bérbeadása.
Árverési hirdetmény.
A bessenyel dűlőben fekvO városi szántó 6 dili parcelláját egy évre bérbeadóm. Az árverés f. hó 18-án d. e. 10 órakor a helyszínen lesz. A parcellák kb. 1 hold nagyságúak.
Nagykanizsa, 1939. április 12. ion Polgármester.
6868/1939.
Tirgy; A vadalmáil dolöbtn fekvő 637 i i-öinyt szántó bérbeadása.
Árverési hirdetmény.
A vadalmásl dűlőben a felsóerdö déli sarka és a cserföi ut kOzt fekvó szántót, a folyó gazdasági évre bérbeadom. Az árverés f. hó 17-én d. e. II órakor a helyszínen lesz. Találkozás a felsS erdő déli sarkánál, a csertől ufón.
Nagykanizsa, 1939. április 12. ioht Polgármester.
837671939.
Tárgy: Kuziló birbeadáia.
Árverési hirdetmény.
A Zrínyi sportpálya egész területét, valamint az északi, illetve keleti oldalán a ke\'itésen kívül húzódó 865, lllelve 735 négyszögölnyi sávot a folyó évre ksszálásra bérbeadóm. Az árverés f. hó 18-án d. e. 10 órakor a helyszínen lesz. Találkozás a PelOfl-ut végén.
Nagykanizsa, 1939. április 11.
idu Polgármester.
7062/1939.
Tárgy: A kórházlöld bérbeadáii.
Árverési hirdetmény.
A felsőerdő déli sarkánál (vad-slmásl illlllt) fekvO kórházfoldekből még el nem cserélt 1548 négyszögölnyi parcellát a folyó gazdasági évre bérbeadorp. Az árverés f. hó 17-én d. c, 11 órakor a helyszínen lesz. Találkozás a felaOerdö déli sarkánál, a csertői titini.
Nsgykanlzia, 1939. április 12. iow Polgármester.
9017/1939.
Tárgy: Erdőörök részére ruha-beszerzés.
Hirdetmény.
6 rend zubbonyból, mellényből és cslzmanadrágbóí álló téli erdöóri öltönyre Jó minőségű anyagból, árajánlatot kérek.
A zári jrásbell ajánlatok a város Iklalóhivatalába folyó évi április hó 24 ének déli 12 órájáig adhatók be.
A zárt borítékon kívül, .Ajánlat erdőörl ruhák szállítására* Írandó tel.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1939. április I. i<ao Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
1980. április 16.
Nagykanizsa ra. váios polgás-mesteritől.
8804/1939.
HlrtJeimány.
iUlaváraegye központi választmánya a m. Trir. belügyminiszter ur 28a200/1938. B. M. Iz. rendelete 17. g-ának 1. bekezdése értelmiben közhírré leszi az alábbiakat:
Az 1938.éviXIX. t.-*. 38. §-ának 3. pontiéban, Illetve a fent hivatkozott II. M. rendelet 17. §-ának2. bekezdésében foglalt nendelkezéaek szerint a névjegyzék-tervezet egyik példányát. éprilU 15-től április 30-lg a községházán, Illetőleg a városházán naponként reggeli 8 órától déli 12 óra lg közszemlére kell kitenni. Ez alatt az Idő alatt a névjegyzék tervezetet a községi előljáró-aás; tagjainak, polgármester által kitelő!) ItoiIvlMlőnek leienlétében — vasárnap 1» — mindenki megtekintheti és köznapokon d. ... 2 órától 6 óiéig lemásolhatja,
Névjegyzék- tervejetetet az Illetékes Ur. JMsbkósaanál Is meg lettel tekinteni a fehef a megállapított díjazás mellett másolatot kéml.
1. A T. 39, §-ában foglalt rendelkezések szerint a névjegyzék-tervezet elles a közMemléielétel Ideje aluli felszólalással lehet élni a központi válísztmányhoz, A név-Jegyzék-teivezetbe történt Jogosulatlan felvétel miatt bármelyik válaszló, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt azólalhat fel.
2. A felszólalást élőszóval vagy írásban a községi elöljáróságnál, Illetőleg a polgármesternél tehet előterjeszteni. A-. élőszóval elölerjesz-tell telazdlalásokről Jegyzőkönyvei kell készllenl.
3. Az előző bekezdés értelmében előterjesztett felszólalást meg kell Indokolni. A felszólaló egyúttal mellékelni, illetőleg bemulalnl köteles a felszólalásban elöadotiak Igazolására alkalmas okirati bizonyítékait.
4. Annak, aki felszólalást akar előterjeszteni, minden hatóság, közhivatal, közhivatalnok, lelkész, nyll-vánosjehegu intézmény, egyestlletés alapítvány köteles haladéktalanul rendelkezésre bocsátani -mindazokat as adatokat, amelyek a felszólalásban felhozollak bizonyításához szükségesek.
5. A felszólalónak — ha/klvánja — a felszólalás átvételéről elismervényt kell adni.
6. A feiKÓIalásokat benyújtásuktól kezdve május hó 10-lg a 16. •§-a 2. bekezdésében megjelölt hevén és Időben közszemlére kell kitenni. A felszólalások az emlllelt bekezdésben megáttapitotl módon megtekinthetők és lemásolhatók,
7. A felszólalásokra mindazok, ekik az 1. bekezdés szerint érdekeltek, írásban ésircvételt nyújthatnak be. Az észrevételek előterjesztésére a 2. és 3. bekezdésben fog-Islt rendelkezések az Irányadók.
8. A felszólalásokat ésazofca lelt észrevételeket érkezéstik sorrendjében \'külön erre a célra nyitott -iklatő trönyvbe keli bevezetni.
9. Ha a törvényes határidő alatt felszólalást nem nyújtottak be, ezt a központi választmányhoz be kell Jelenteni.
Zslsegerneg, 1939. évi ápr. hó 4. Pr. Hraiid Sándor a, k.
1CW sllspin, II kBsp, választmány linóké,
ETERNA 8YPH0N
15 tucat szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében díjtalanul kapható
SZABÓ ANTAL
sport üzletében.
M«tjtit«4. A Herkules Téglagyár R.T. t. a. Nagykan\'zsán rendes évi közgyűlését 1939. április hó 24 én délulin 4 órakor a vállalat Irodahelyiségében, Erzsébet-tér 14 az. a. tartja meg, melyre a részvényeseket tisztelettel meghívják a FelSíimölólí. Tárgysorozat: 1. A leltzé-mólók és a lelllgyettbizoltság jelentése az 1038. üzletévröl. 2. Az 1938, évi zárszámadások elöl erjesztése, a mérleg megállapítása és a felmentvény megadása. 3. Esetleges Indítványok. Aki a közgyűlésen rés\'tvenni óhajt, részvényeit az alapszabályok 7. fj-a érielmében 1939. április 21-fg bezárólag ¦ Nagykanizsai Bank-egyesület éfl Délzalal Takarékpénztár R T.-nil, vagy a vállalat pénztáránál, Erzsébet-tér 14. iz. a. letenni tartozik. A mérleg és felizámolól jelentés a villalat pénztáránál betekinthető. Mérleg-számla 1938 december 31.—Vagyon: Pénztárszámla P 2115-97. Gyártelep azátnla P 14,488-68, Adósok számla P 20,709-3!, Áru számla P 9,543-50, Veszteség álhozat 1937.-ról P 102,624-11.1938. évi veszteség P11,478 17 összesen P 159,05974. — Teher: Részvénytöke azámla P 110,000—, Eifogad-vány számla P 89,300-—, Hitelezők számla P 9,759-74 összesen P.159,059 74. A fenti zárszámadásokat megvizsgáltuk és azokat a bemutatóit ló- és mellékkönyvekkel megegyezőnek találtuk. A fclUgyelöblzottsAg.
Cfc&énÁsjjőf aafiamoz&m szémkozhalik
— UIISB.ii
mindenki • helyi kereakedflknél éa iparosoknál szerezze
lóknál |
bel I
1 Zalai Közlöny Sport-tippversenye
TIPP-SZELVlNY 5
Beküldtl:.............................................
Lakik:...............................................
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a kővetkező eredményekel hozzak:
NTE—KRAC......i:_(...:...)
KTSE-PHETC .....i._ (... I...)
PVSK-PBTC
DPAC-PEAC . . SBTC-ZsSE
NVTE-B10K . .
NTE ll.-DVSE .
Pécsi DV-UTE .
Klfl|iest~-l\'ercncv..
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉO
kedvenc hotelje az
ESPLANADE
nagyszálloda
Budait, III., Zslgmond-ulca 38/40.
Telefonok: 151-735., 151-738., 157-299.
Szemben a vifághl.ü Lukáca\'tlrdóvel, a Rózsadomb alján.
Teljes komfort, folyó melegvíz, központi MIK
A Nyugati pályaudvartól 1 klaszakssz távolságra.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj vezetés alatt áll. ElsSranga C.fo RMtaarant,
polgári árak.
Olcsó szobák peuslóval, vagy anélkül. Hosszabb tartózkodásnál
ZMS külön .Bg.áM.Bf.k.
A let.nyil sir. Járásbíróság, tnlnt telekkönyvi batósig.
2335/1939. tk. iz.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Ganz is Társa VlllamostSgl Uép-, Wag-gon- és Hajógyár Rt. végrehaltnloiiHk Dobos J1 ziel és neje Kanizsai Mária vésre-hsjtast szenvedők elten Indított végrebaj-lásl Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási átveiéit K5 P tőkekövetelés éa jinrlékal behajtása vegeit a Tótszerdahely késségben fekvő a a fótsxerdattelyl 921. sit|kvben felvett 993/b. hisz. ház l/.-i. sz. alatt éa saántó a MallpoljQ dilföeen Ingatlanra 2300 P klklálllil árban ellen-deite.
Atkvl hatóság az árverésnek Tótsxcidahely községhSzánáfmegtsiUsáis 1999. évi «-á-ltu hó 16. napjának d. u. ö áriját tOtl ki is sz árverési lelléleleket az 1881: IX f-t. 150. $ a slapjin megállapítja.
As árverés alá kerülő ingatlanokat, ha as árveréa megtartását a végrehajtatok kosul a végrehejlaló kéri 1150 P, ha ¦ Nagykanizsai Takarékpénztár Rt. csatlakozott végrehsjlató kért 10.400 P, ha Dobos Jósáét (ács) csatlakozott végrehajtató kéri 12.600 P, 1» Ország és Wldder csatlakozott íégrebajlató kéri 12635 P 60 f, ha riichl dyOrgy csatlakozott végrehajtató kéri 15312 V 24 l„ ha Profzeiivak Rémíts csit-lskozoll végrehajtató kéri 15 595 P 24 I, ha dr. Lakó tana tastUfjozott végrrfiaj-tató kért16.404 f «7 f. vékáiénál slaeai-nyabb áron eladni nem lehet. I.56KVI93I, M. t aa. r. 21. §)
Bána\'péru a kikiáltási ár 10 e.\'o-a. amelyet s magassbb .ígéret ugysnannyt «/e-ára kell kiegészíteni.
Letenye, 1939. évi ápr. hó 3-án, Dr. Csík László a, k. klr. lblró.
A kiadmány 1,11,-Kiil:
Balassa s. k.
l«l«kkOHrvv«**IS.
APRÓHIRDETÉSEK
AlXAi
jé házból való Iliit UxhI*... fel. vessek. Polgár tcxflliutgykefeskeéés. 1034
Mlgblrnstó k.Járaall azonnal ftl. veszek. JelenUMnl lehat Vlda Ülsze:-özében._ 1080
M.mI vtftaé bejárónőt azonnal leli veszek, Sugár-ut 19, tszlnl t, 1079
Keveset hsssnált enl.ttw. «<•.,,,
két ágy és egy elflssdba-fal olcsón eladó. Kaeumé, Cssngery-nt t*. 1035
iMíAB-OtutmshYtséa
í iii ll i \'.¦—i—.......•............
: ria»ebe4-tit 18 asáinu hasban (Szsnas) wetli\'l\'nElttA itKmcéW«ll««m«lt liclylsíj, agé«jb«Avagy mfigosatvataálust-ia tttateté.
" Kát kttia«».)ár»lB, tolyóvlza tbes szoba a PB nton taájus i-re kiadó. Clm a klséátiM. ._
í)t9zobas komfortos kertes sstsujéssSiá.
esefksg réeshen la város belieililetín jutá-nyossn milns t-líl kiadó. Bávebbat Oo. lenssky dlvnlUzlel. _10«
asaavsutakMka összkomfoitoa utwt lakás nstjua 1-n Wadé. Magyar u. 7. lu/o
Byssaslfjaa tlsztviieló két- vsgy három-i -ibás összkomtortos lakást keres aoa.
elsejéié. Clm a kiadóban. 1069
NémrasaMsAa ¦¦SMrlsa.issfaH-ISHi la-
ImW Kaolesl-olta 2. as. házban alacsony bérért II1S. alias l-éo-a klassl*. -
Érdeklődni tehet a Néptaksrékpinsláml!
Háromszobás lattá• kiadó. Krz.ébsl-tér I. Karfmana Karoly. 3071
HÁZ ÉS 1nűatlan
aiáBHsiis magán- és béiház.kal, szólöt. Midet, rétet olcsón, esetleg testiéire Is kósvetll. Papp. Telckl-at 8
8sép, erős osailédlhéa kedvesé leltételekkel alsdó, bslalonl villával elcieitl hetó. Jóasel «l!i;ie,,« „t 69. 102]
75 m. hold ssj auttflA gyUmolcsOistl Somogyban, Uttörtiénc hegyen 1000 ? 01 szóló pince nélkül éa 1800 IJ 01 stó:6 pincével, klllöii-külön is, kedveié fettételek melleit eladó. Clm a altatóban, va«y telelőn «9. 1631
Egy asáp modern, résében adómentes ÓHfc*. egy hold gyUtrtffesoseel, a város lessaebl) részében elsdó. .23000- Jsltaére kUdóhlvaUlba. 1027
tteMtaml - BáraasM ej, kényelmes, átarrnroatlas legolcsóbbsn Kaufnianu Manónál readelbitó Tahstu ttt, 395
»»»v taVstytsaésasnsI t rényképezó-aepek kölosanzasa 6 hétre I lek. hímmel. 3 P-MSI Vastsgh léjykéiiéM és totó szak Osletében, Pffnt íö., Cseogerynt 1, II-gyek m t as udvarban.
MlncUnnemll vízvezetéki csövek, Itee-attoa6vals és csapok gyárt áron Jetsu-seknél Erzsébet-tér 18. 1009
lalá™I^|nlslorot>sTr•á^í*,!^ Sdéban. 1081
ZIILM\' kSzUíhv pohtiksi nariM*,
.Eladja.: „KírgertssájiS. r. Kagyksaiiu".
ii l\'eWóa kiadó; zalai álSr.ly. Nyomatott > a „Kbsuiasáei n. t. t4sf»k««ii»"
sysnááJásBB Nasykaalisás. (Kyemáiért falat, Zalai Sszslyj
1376
\'79a Évfolyam 87. síim
Nagykanizsa, 1939. április 18. kedd
Ara 12 OH.
ZALAI KÖZLŐ
POLITIKAI NAPILAP
SUqfasjUJö^ és H. I\'öuJ
. mlodcfl brttöiűjip délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajott
Elölizetéfll Aia: tuy hóra I pengő 40 fillér. Szerkesztésig! és kiadóhivatal) telefon: 78. sz.
A római ut
Nemcsak a magyar közvé\'oméuy, de a külföld is nagy érdeklődés se! vette Magyarország ínüuszleieinöke, gróf Teleki Pál és gróf Csóky István külügy in inlszler rom; í utazásá-nnk hírét. Még a jelenlegi, úgyszólván minden nap szenzációkban bővelkedő légkörben is, amikor nz európai politika korszakot alkotó eseményei szinte óráról-órám követik egymást, felfigyeltek nz egyes országok arra a hirne, hogy a magyar nemzet vezető államférflai az Immár hagyományo.-sá vált magyar —olasz barátság bizonyságaképen lá togatásl tesznek néhány nap múlva a fasclsta Olaszország fővárosában.
Ez a látoagiatás kétségtelenül fél-ie érthetetlen bizonyítéka annak,, hogy Magyarország az európai politika mai forrongásai közepette is híven kitart régi barátai. Olaszország és Németország mellett és ha lehet-séges, még Jobban mélyíteni és erősíteni kivonja azokat a kapcsolatokat, amelyek ezekhoz az ugyneveztt tengelyhatalmakhoz fűzik. A magyar nemzet soha nem fogja elfelejteni, hogy Mussolini Itáliája volt nz első áliain, amc\'y baráti jobbját nyújtotta a teljefen elszigetelt, lefegyverzett, földretlport és megalázott Csonka-Magyarországnak, mintegy 12 esztendővel ezelőtt, olyan Időben tehát, amikor egyetlen külföldi ország részéről sem mutatko/ zott még megértés a kisemmizett magyarság igazságos és jogos törekvései iránt. Soha nem fogjuk elfe* lejteni nz olasz nemzet nagyszerű vezérének, a Dúcénak számunkra oly nevezetes szavait, amikor kijelentette, hogy a békeszerződés nem lehet ogy olyan sir, amelybe egy nemzetei eltemetnek ! Valóben : Olaszország barátsága lazította meg előszöraza-kat a rettenetes vasbiUncíCket, amelyeket a trjanoni béke Ós a kisantant kíméletlen bekerítő politikája rakott a magyarságra. , i
Az időközben lefolyt világpolitikai események bőségesen igazolták a hivatalos magyar külpolitikának :izl a törekvését, amely Olaszország és valamivel később Njénictoiszág barátságában keresett miegfelelö támaszt és hátvédet Magyaroszágszámára. Ennek a külpolitikai elgondolásnak Igen fontos eredménye volt a római egyezmény, amely tudvalevőleg GombtCft Gyula nií-iöszMel-nösége aialt Jött lébe és amely szoros kiipcsolalókat létesített Olaszország, Magyarország ós az egykori Ausztria között. Amikor pedig a világnézeti alap kőz&«Cge, a külpolitikai érdekek azonossága és az európai helyzet alakulása megteiemtette a Róma- berlini tengelyt, azaz a nemzetiszocialista Németország és a fascista Olaszország szoros és megbonthatatlan barátságét, egészen nyilvánvaló volt, hogy Magyarország e két baráti nagyhatalommal egyetértésben és szoros együttműködésben folytatja a maga külpolitikáját és híven kit.nl régi barátai nyelteit, Hiszen az évek folyamán mind-
Ma vagy holnap kihirdetik 4.5 millió hómét önkormányzatát
I , Zágráb, április 17
Czvetkovicsniliüsztc\'eJnöknia folytatta tágyalásnlt Macsek horvát ve-* zenre!, a tárgyalások — mint a zágrábi iapok tudni vélik — kedvező mederben folynak és már l*rejezés eiőt állnak. Értesüléseik szerint a timácskozásokról még ma vagy holnap hivatalos közlést adnak ki, a jelek szerint a megállapodás értel-
mében egyesítik a horvátok által lakott szávai bánságot a tengerparti horvát bánsággal és a két bánság, a mely így magábanfoglalja n horvátok nngy részét, teljes autonómiát kap. A két bánság területén a jelentések szerint négy és félmillió hor-i vét érné önálló életét a jelenlegi alkotmány keretein belül. l A horvátok belügyi, igazságügyi,
gazdasági és kulturális ké.r-désekbeif — amennyiben az nem veszélyezteti az állam érdekeit — külön, önállóan és függetlenül inté^kedhetiiek, a többi kérdés közCs maradna. \' 1 Az uj helyzetet, amely hasonló volna nz 1868 évi alkotmányhoz, horvát körökben n-\'gy érdeklődéssel várják, i . I ; .
Merényletet kitettek el a tuniszi olasz színházban
Befejeződött Mussolini és Görlog tanácskozása
j Róma, április 17 a Stefanl iroda jelentése szerint Tuniszban az olasz színházion merényletet követtek el ;iz olaszok ellen. a nézőtéren öt revolverlövés dördült el, a golyók kétolaszt megsebesítettek. a merénylet n;igy fel-
háborodást keltett tuniszi olasz körökben, j i
I Róma, ápiÜis 17 Gödiig marsall vasárnap este Qano gróf külügyminiszter jelenlétében ujabb másfélórás fontos megbeszélést folytütott Mussotyiü minisz-
terelnökkel. A megbcjszélésekröl nem szivárgott ki semmi. \\
Ezzel a megbeszéléssel Gödng római látogatásának hivatalos része bo is fejeződött, Gü\'tng ós felcségemég hótfö estig Rómában maiad, domár csak mint magánember. í \'j 1
London sem látja gyakorlati értelmét Roosewelt táviraténak
A román leszerelés, Károly király és a jugoszláv kormányzóherceg találkozója, Gafencu európai körútja a bukaresti koronatanács előtt
, London, április 17 ( Roosewelt elnök még szómba tort táviratot intézett Hitíerhez é> Mjosf-; solinihez, amelyben felszólitja ókét: hogy garantálják a kisállamok függetlenségét és vegyenek részt egy világgazdasági és leszcocbísi békfe-| értekezleten. A felhívás már amerikai körökben is iMzaJma|Ianság»t keltett, a német és olasz sajtóban pedig egyénein éles visszahitá/Jit váltott kl. A német sajtó ellefrikjfrj désckkcl válaszol, Rómában pedig azt hangsúlyozzák, liogy az ajánlat komolytalan) s osak a tengelyhatalmat elleni ujabb manővernek számíthat. Furcsának találják azt is,, hogy Roosewelt védelmébe veszi a szovjetet, a világ legnagyobb közel-
lenségét.
Londonban sem keltett nagy rokon szenvet a felhívás. Az első pillanatban örültek Roosewclt Üzenetének, dc ma már hangoztatja a sajtó, hogy semmi gyakorlati eredményt nem lehet várni tőle. Több lap az üzenet hangját Is kifogásolja. |
Leszögezik ezzel kapcsolatban a londoni lapok azt is, hagy Roosewelt nem ragaszkodik a wrsajflUsísl nU rendeződés fen"tartásához és nem) gátolná meg egy észszerű és jogos elicndeződés kialakulását.
Nagy politikai vendégjárás nx angol királynál
London, áprjMs 17 A windsori kasiélyban vasárnap
inkább világossá lelt. h.igy a békeszerződésekben fogant igazságtalan, ságok jóvátételéi hiába várja a béke után áhítozó Európa a genfi Népszövetségtől, dc kitűnt az is, hogy a müveit emberiséget és az európai civilizációt a jelenlegi idők legnagyobb veszedelmétől: a bolsevizmus tói csak az e\'ős Németország . és (Olaszország, illetve e két hfita|onr szoios együltinüködéic védelmezhcli meg. Ezeknek a kétségtelen tényeknek a felismerése vezette a kél tengelyhatalmat arra. hogy a Népszóét ségbőt kilépjen és n bol.sevlstacller.es egyezményt megteicmtse. S Magyar ország Is a saját létérdekeit tartotta szciiio\'őlt akkor, amikor a tcjjgc-ly-
halalmak példáját követve csatlakozott a bl*l;>evJstaeHejies áUainoK egyezményhez és néhány nappal ezelőtt szinten elhagyta a Népszövetséget, amelynél két évtized folya^ mán még az> sem érhette el, hogy az idegen uralom alá került magyar1 kbcblxségek legelemibb jog. ii Mzto-sitsu.
Ma már a magyar közvélejni\'é.ny előtt igazán nem kell bővebben bizonyítani, mit je\'cnt szamunkra aten gielyhatalinakhoz való e atlakozás, illetve Olasz- és Németüiszág barát-ságí\' ? Egy más hányj külpolitika egészen bizonyos.m nem hozta volna vissza a magyarlakta Felvidéket és Kárpátalját és nem nyitotta .volna
meglepően nngy politikai vendégjárás volt. Megjelent a királynál Chamberlain minisztereInök, Atlee őrnagy, a munkáspárt vezére, a közgazdasági lüjhm/.tv,-. az ¦.i.iiu\'i-iL.ii követ, Roosewelt legidősebb fin, akt repülőgépen ment át Brüsszelből Londonba és még mások.
Az angol khály vendégeivet megtekintette a királyi kastély közelében lévő léglhaderö egy részét. valamint a repülő támadások cllenhasz-náihaló léggömbző\'t, amely, mint ismeietes, ballonokra akasztott dróthálóból á"l és így védi a királyi khSJ télyt. ; , /
A bukaresti koronatanács
A romániai korona tan ácsról kiszivárgott hlrCk szerint a Károly király
meg a magyar igazság-clótt az érvényesülés útját. A magyar kormányok külpolitikája tehát helyes i-ány ban\'haladt, éppen ezért a\\magyar közvélemény nagy örömmel és \'el-kex\'déssei üdvözli a , mbiiszteic-nök és a külügyminiszter római útját, annylvai Is inkább, mivel-ennek az utuzésnak\'visszhangja Olaszország és mái oiszágok sajtójában is igen kedvező » mivel ma egészen két-séglelen, hogy a két tengelyhatal-mi együttműködése az egész világpolitika legfontosabb és k^gszitárdabb tényezője lett, ami témieVHeítoson Magyarország szempontjából ígctf kedvező é* Örvendetes eredménynek tekinthető. i
elnokktéW megtartói! megbeszélése- I ken elsősorban Gafencu külügy iniiaSw ler^íliBÍ *»\' további európai utj* kerüli Hróiba, majd Csáky hnliujtrasV iiisxt# &*$zéd*. amely Mfhetövé »ít» a roim& tartalékosok \'egy** korosz-tályalná% leszereléséi; megbeszélése* folytak .továbbá Pá* kormány zóliereeg, és Károiv kiiály közeli - találkozójáról is.
A mpemyoi igényttk ax tturópai h*htX4tt uj gyújtópontjában
Paris,\' április 17 ^pSÜHsfsajtéban még tartja magát * lilr, hogy Franco tábornok igényt tart üibt^tórr*. miután Berlin és Ró roa az uj nenueli Spanyolországot\' egészen meg akarják nyerni terveik, oek. A lapok szerint spanyol igények vannak francia Marokkóban is.
ügyes lapok arról is érlesíilnek, hogy Amerika Roosevelt ¦¦zenetévéi kapcsolatban hajlandó Portoiico volt spanyol gyarmatot visszaadni Fwn conak.-
lA spanyol határon ugyaaekkor a franciák csa pa tó iszcvoni sokat hajK>t. tak végre és a francia fkotU egy részét Marokkó felé irányítónak.
Azzal a himi kapcsolaUjan. hogy Gibraltár felé francia hadihajókat küld tek a párói lapok felvetik « kérdést, hogy mi \\an h háttérben. Kgyvs lapok lauigsutyoziák, hogy a fölközil*ngcri aluulékoskodások .mógótt Moszkva áll, amelynek legfőbb vágya, hogy olyan ússzeiördúlést idézzen elő, amely vé-gulis a nyugati hatalmak háborús Vxmlllktusám vezet.
Amerikát hajói u óceánokon
\\«wyork, áprüis 17 Roosewelt parancsára «z amerikai flotta 147 egysége továbbra is a Csen-des óceánon marad, inig az Atlanti Óceánon csak 56 egység horgonyoz,\' Enn*k oka, mint amerikai körökben ludni vélik, az ón- és guiaiszáilitás biztosítása, valamint üz esetleges ja-pán támadás visszautasítása.
A moszkvai „támogatás"
; \\ Paris, április 17
lAz lixelsjor arról ir^ hogy Moszkva már rájött arra, hogy csak közvetett íui-iiiAJj.tu támogatltUtj*i u nyugati iiagyhaWlniakat. Azt js belátja már a szovjet, hogy csak pénzügyi cUen-bzolgál tata sokban lehet résie, egyéb együttműködésre nem számithat.
A szovjet-scgiUégben egyébként Románia egyetért Parissal és London-ual, Lengyelország azonban még mindig itcin adott választ.
LEGÚJABB
Hitlnr rtdlóbwsMédben válásitól Rooaewaltitek
Aprllia 128 Irt összehívták • birodalmi gyűlést
, Berlin, április 17 i HjlvataWn jelentik, hogy Hitler kancellár Roosewelt elnök felhívásának eleget kíván tenni. Válasza nagy jelentőségű lesz és személyesen kívánja azt megadni a birodalom ne-vében a birodalmi ülés előtt. Ezért a, birodalmi gyűlést április 28-ára ösZ-szehivta és ott fog személyes rádióbeszédben véliiszoln\'l Roosewelt üzenetére. | [
Sankt PÖlteai, április 17 Hitler kancellár Sankt Pollenbe érkezet, ahot Braulits \\^őrezmles ( hadsenegföporancsriok fogadta a küldöttség élén. A Vezér megtekintette a iO. iovasitott lövészezred1 nagy gyakorlatait.
VlSsZAirtVTAK 1
jelentéstételre Moszkvába a londoni ¦lovjet nagykövetet. Majszky már cl » hagyta Londont, hogy a Szovjetkor-minyt értesítse Londonban folytatott megbeszéléseiről,
la reggel érkezett Mm vitéz Székely láoos tábornok tisztikarával
Hő* h mvédeink visszatéréseik órönie rányomta bélyvgét oé egész einuH" hét/e. Szombaton reggel érkezett meg a nagykanizsai tüzének !tjabb ütege Simon Ernő hadiagy! vezrté*évei. majd a déli órákban a 38-a-< ezredtörzs Kátzonyi alezredes vezetésével. Ember. ágyú. szekér, géppuska — Ké.>italjazóldjévelLel-diszitve. Vasárnap -jjabb tüzérüteg érkezett vitéz Tanító Árpad százados pararKsnokiágaalatt. Mindenütt, ahot elhaladtak, testvéri magyar szivek dobbanása fogadta őket. Vasárnap a kanizsai -jtcák megélénkültek, tele voltak barnára edzett, mosolygós arcj katonákkal, faljról beérkezeti húzzál . ;. izókkal.
Vasárnap éjjei érkezett haza nemei Bvjer Pál őrnagy zászlóalja, .::..¦> Kárpétalja legészakibb községében állta a vá\'tát magyar katona-becvöictlel. A közöiiség egész cs-Ui az jtcékon ieste a híreket, mikor éri kéznek az országzászló eló,. Azionj ban csak éjjet vorrjllak be virágosai), lelkesedéssel paranc&nok"jkéJén.
Hétfőn reggel érkezett meg vitéz Székely János tábornok, n nagykanizsai gyaJogdandár vitéz paranenoka tisztikara éién. Akik tudtak érkezésük időpontjáról, a korai órák elleneié kimentek a pályaudvarra, a hoi megjelent dr. Krátky Istvánpol-gáimester is, hogy Zrínyi Miklós városa nevében üdvözölje a kanlzsaj!, bős magyar katonák pflrariosnokét.
A iMiivédzenckar a nemzeti jbitód-saggai köszöntötte a íwzatérőkiet, majd dr .Krátky István iellpos beszédben a város közönsége nevében üdvözölte őket, méltatva a magyar katonák, viié/A\'géi, katonai eré.iyvit. Először kerültek o tűzbe a zalai és somogyi katonák — mondta — éjf otóljáftak jjeJdás hősieüsÁ-gükkel. Az apák nyomdokain jártak most a fiuk, amikor országot gyarapító ul-fjkoji megmütarUák, hogy lOéltó utódai a vitéz 20^aíoknak és ¦ffir-asok"-n»k és dicsőséget, világra szóló büszkeséget szereztek a magyar katona nevének mindenütt. \\ % Vitéz Székely János tábornok megköszönte a város közelségének meleg fogadtatását. Rámutatott arra, hogy a nehéz terep és az idő viszontagságainak ellenére a zalai és somogyi katona becsülettel megtette kötelességét a magyar vártén. t
Majd a honvédzeJKkar rázendített Hering Antax* karnagy vezénylete aJatt a magyar indulókra, mialatt a katonák kiiakodtak és azután hosszú vonatban a tisztikar élén bevonultak n városba, ajtói sorra kbiyiltak az ablakok és kendőlobogtatássai és ?1-jenzéssci, a szeretet őszinte megnyil-váitrjlásuivnl köszoJitötték a hős tábornokot, tisztikarát és a bevoJTiló honvédséget. |
Nagykanizsa közönsége sacietettcl öleli kebleié hazaérkezelt hö*«it.
Kormány-segítséggel gyümölcs-kiviteli telep létesül Nagykanizsán
A Zalai Közlöny esztendők hosszj során át sokszor rámutatott annak a szükségességeié, hogy a Nagykanizsa-vidék gyümuloskivitelét meg kei lene szervezni, a ternwlóktő1 összegyűjteni, behozni Nagykanizsára és innét megfelelő csomagolással el. szállítani. Néhány kanizsai kemske-dő foglalkozott^már eicdményesen a gyúmöJcs-kIvllellcl, de az ügy fontosságát megérdemlő komolyabb lépés a gyümölcs-kivitel cgységesmeg szerezésére nem történt.
Dr. Krátky István polgármester is figyelemmel kísérte a Kanizsáidé-ki gyümölcsexport lehetőségeit é* érintkezésbe lépeti a földművelésügyi minlszté\'ium illetékes ügyosztályával egy gyümöicsfclri »lgozó,cso magoló és hűtő telepnek Nagykanizsán való felállltásu érdekében, ami nagyban megkönnyítené a termelő1
gazdáknak és kereskedőknek hclyw^ tét egyaránt. A földművelésügyi mi-nis-íté\'hnibó* minap Kanizsára ér-Vjzett ebben az ügyben Beké főr felügyelő, aki a Mezőgazdasági Ka-tiiam képviselőjével, Nagy Jenő ka-niarál intézővet együtt a polgármes-terixjt eblwu a kérdésben tárgyalást folytatott. A város felépíti a szükséges épületet, a miiilsztétiuJlt felállítja a cwinagbiót és száÜilót és anyagilag támogatja. A telep vagya Zárda -utcai mostani kőzlJsztasági telepen, vagy a Magyar utca elején kerfti felállításra. Az Ügy annyira előrehaladott, hogy a legközelebbi napokban a városi képviselőtestületi építkezési bizottsága elé kerül. Az uj kanizsai intézmény erőteljesen, előmozdítja majd a gyümölcs-kivitelt és sok munkáskezet lesz hivatva foglalkoztatni. 1
Várakozáson felüli, óriási sikere volt a Zalai Közlöny Vásár-versenyének
Napokat vesz Igénybe a közel 20.000 szelvény átvizsgálása
Felbontott és még fel nem bontott borítékok százai és a beküldött szelvények ez\'ei vesznek körűi bennünket, aratkoi egyre jönnek az érdeklődök : mikor lesz ei-edni(ényhlröje-tés ? Mindez azt mulatja, hogy ínég soha egyetlen versenyCutknck nem volt olyan nagy és átütő cneJÜ, síken re, mint mostani Vásár-™rsenyünk\'-nek. A beérkezett pályázatok olyan nagytömegű szelvényt ruditottoli ránk, amelyeknek átvizsgálása, csíj-portositása és Összeírása a legjobb akarat mellett is napokat vesz igény-
be. A sorsolásra pedig csak azritán kerül sor, mert — mint ismeretes — a készpénzjutalmakat a ieglöbb hülyén vásárlók és legtöbb aueí-vényt beküldők között osztjuk ki Annyit márjs elárulhatunk, hogy o
*amawat<>"
OYA\'RTJA asoéves HAIOCKKEO GYAR rvAPOJVtR
pályázók száma ezten felüt van és van nem egy olyan pályázó, aki kétszáznál több szelvényt küldött be.
A pályázóktól tehát egy kis türelmet kérünk, rtinjéljük nzanbatú hogy az eicdményt ínég e hét folyamán közölni tudjuk!
BUDAPEST L
0.13 Torna. — L\'lána hanglemezek.
— 10 Hiiek, — 10.20 Felolvasás. — 10.45 felolvasás. — 12.10 Hangleme. zek. - 12.30 Hírek. - 13.20 Időjelzés, idojárásjctenlés. - 13.30 Toll Jancsi cigányzenekara. — 11.30 Hiiek.
— 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Árfolyam birek. — 16.10 Arányi Mária clVidása. — 16.45 Ida-jelzés, hírek. 1
17 Hírek szlovák és ruszin nyelven,
— 17.10 leolvasás. - 17.40 A rádió szaloiuenekara. — 18 Szép Magyarság. — 18.45 I.índenmayer Antónia előadása. — 19 Iíj. Nyári Rudi cigányzenekara, Nyári József tárogati-szátnaival. — 19.55 Selymcssy Attila előadása. - 20.10 A kassai dóm le-gendája. Hangképsorozst. — 21.40 Hírek, időjárásjelcntés. — 22 Ircne Du-biska hegedül. — 23 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 0.05 Hiiek. (
BUDAPEST n.
19 Francia nyelvoktatás, — 19.30 M*zog«sd«sag{ félóra, — 20 Ilirek. — 20.20 Francia szerzők zenekari müvet,
— 21.30 Időjárás jelenté*. BfeCS.
8.30 Katonazene. — 10 Különb3zÖ né).ek népdalai és táncai. — 12 Osztrák szórakoztató zene. — 14.10 Lemw. zek ojwra- és operett részletekkel. — 15.30 Müvészlcmezck. - 16 Noack zeneszerző szórakoztató ntfltlk-
17.10 UJ ném*l szórakoztató zene. a
— 19 Szudéta zeneszerzők ének ói zenekari müvei, — 20.10 Szórakoztató zene, — 22.3.1 Könnyű és tánczene.
— 24 Stuttgart műsora.
Székszorulisoknál és az ezekkel járd felfúvódásnál légzési lavsrnál, szlvdobogásnál, uzédll lésnél és fülzagAsnaU ¦ belek mö-ködésél egy-két pabár terraéazetcs Ferenc József keserűvíz csali hamm elrendezi, a gyomoremesztcst elómoz-dilja, a verkerlogést fdfflsiIU s tiszta fejet és nyugodt aJvAst teremt. — Kérdene meg orvosát
— latsrkUlUUsmakat teklahw meg minden vételkényazer nélkül. Kopstelu buteíáruhiff.
I^dlcsics
PMileti FS-ul 7. k.
* Fest, tisztit
NYÍLT-
egy chicagói magyar újság
Igen lisztéit Főszerkesztő Ummj Ml, berlini magyarok igen nagy figyelemmel és érdeklődéssel követjük iniudazt. ant\'i a világban szétszórt magyar kolóniákban történik. Kígyó, lemmel kisérjük a külföldi magyarok lapjait és így, igen természetes, az amerikai magyarság sajtóját is. Minden külföldi magyar kolónia többeké, vésbbé annak a kőpvyozelnck* befolyása alalt áll, amelyben él, Így mi, németországi magyarok meg tudjak érteni, hogy az. amerikai magyarság" uz amerikai közvélemény behatása nlalt áll.
Ezt előre bocsájtornl fippen ezért
nem csodálkozunk, ha az amerikai magyar lapok a icgTaiiUisztikusabb hí-ickct ős cikkeket közl\'k a német viszonyokról, hiszOn n híradás tekiu. \' tétében az oltani távirali irodák, agen-lurák munkájától függnek. Mi, Né-nietországbou élő magyarok, kivétel nélkül megállapítjuk, hogy az amerikai híradások a német viszonyok felöl lé\\csck, alaptalanok, valótlanok, Amig az amerikai sajtó legnagyobb részt Különös örötoet - talál abltfn, hogy a való tényeket elferdítse ós nz amerikaiak véleményét egy téves és hely-leien irányban vezesse, addig nekünk, németországi magyaroknak semmi kifogásunk, íriszen a német sajtó feladata ezeket a tóvhtreszeléseket és legnagyobb részt ilyilt rágalmakat meg cáfolni. Abban a pillanatban, amidőn az amerikai keresztény magyar sújtó ugyanebbe a hibába l>olo esik. Jogunk, sőt kötelességünk, hogy amerikai magyar kollégáinkat figyelni eztcs. sükt hogy ne essenek be-lo ugyanebbe a hibába, hiszen nekünk, mint németországi külföldieknek csak van jo-Kunk, hogy a német viszonyok megállapításánál egy szót hozzá szóljunk!
Igen tisztelt Főszerkesztő Url En-pedjo meg, liogy nyiltan kijelentsük, hogy becses lapjában a múlt hetekben megjelent németországi köilomőnyoi cgytöl-egylk alaptalanok, céltudatosan hairiisilotlak, Aalótlanok! Ila nz nme. rikai közvélemény bevosz ilyen rágalmakat és hazugságokat, rendjén van, do amidőn az ottani magyarság sajtója átveszi ezeket a hazugságoké^ bünt követ el saját amerikai magyarv ságh ellen és az óhazával szemben\', nem szólunk arról, hogy árt a németországi magyar kolóniának I
Mindjárt bebizonyítom állításaim igazát! Becses lapja, a kiválóan szerkesztett .Oltliou- egy felhívási hité-zett az ottani mfcjryflrsfighoz. Ennek cbnjSt -Várjunk-e uj hüségligáraf. Ennek a felhívásnak van egy mondata, amely bennünket németországi magyarokat mélyen megdöbbentett. Ez a mondat igy szól: <Mától kezdve minden eszközt és minden pillanatot arra kell használnunk, hogy nz amerikai közvélemény\' felvilágosításával a ma. ftyarországi események legnagyobb részéért a felelősséget Berlinre hárítsuk |. Sőt az előző mondat még nyíltabban kifejezi az önök gondolatmenetét: ¦ Nemcsak a saját érdekünkről és a saját bőrünkről kell Idejében gondos, kednunk, hanem arról is, hogy Ma. gyarorczág és a magyar nemzet helyzetét félre ne értsék I,
Más szóval! önök féllik a bőrüket azért, mert ez ai annyira átkozott nácizmus támadó /háborút akar indítani, a .békés\' Egyesült Államok ellen, mert egy világháborúnak kitörését jövendőlik, amelyben Magyarország kénytelen a hatalmas Németország árnyékában német oldalon kflzdénH
Az ilyen beállítás először is sérti •Magyarországot! El a Magyarország
*) Berliuben engedéllyel megjelenő magyar kőnyomatos iaptudósitó-ujság, a Világvi3szhang közli ezt a nyílt jsvetaf, Ha űz, igy Rerlinbeii, hivatalos engedéllyel megjelenhetett, akkor érdemes felllgyeüil rá itthon is, ahol
• hasonlóan Amerikához — sok a "iitinfjgezés és m\'ég több tu ijedt rdulátás, (A szerk.)
LEVÉL
német-elleneB híradásaira*)
egy teljesen független, szabad állam, amelynek kormányzója és annak kormányai tudják, Iwgy mit csinálnak és külpolitikánkat ugy irányítják, ahogy ezt a tiszta magyar órdekok megkövetelik. Magyarország szabad, fögg«tlen én önálló nemzet ós állam marad! Soha sem lesz Németország vazallusa, hanem egy független, sra-badságát az utolsó csepp vérig megvédelmező, nemzeti állam! Ha a ma. gyar kormányzat ugy látja, hogj/ németbarát politikát követ, ugy leszi azt azért, mert a magyar nemzet érdeke igy kívánja.
"De lássuk csak „mit adtak ezek a nyugati demokráciák a mi magyar i.cmzetünknck? Wilson, nz Önök WU-;onja becsapta szegény nemzetünkéi a híres tl pontjával. Anglll. Francia-ország könyörtelenül megcs.mlutoitn ezeréves államunkat és ugyanez a • demokrata Wilson nyugodtan törte, sől ha nem csalatkozunk, saját nevével hitelesítette azt » gyalázatos okmányt, amelyet olt. magoknál <triu-nőni békeszerződésnek csúfoltak!
Magyarország valamennyi tl\'tnkozá-sát< icíjziós törekvéseit a genfi .demokrata blokk , visszautasította^ nom is tárgyalta, n leszakított területek! magyar kisebbségeinek sorsán ez a blokk .ünnepélyes Ígéretek, dacára semmit, do abszolút semmit netnj változtatott, nem javiloll! (Ajánlom! gróf Apponyi Albert emlékiratait olvasni, ugy látszik ezt ott a chicagói légkörben elfelejtették!)
Evvel szemben keletkezett egy fasiszta iillmn, önnek zseniális vczéic. Mussolini "z első kormány férfi volt,
Budapest, áp\'jlis 17 Gróf Teleki Pál miniszterelnök és gróf Oáky István külügyminiszter m« hivatalos látogatásba Rómába utaztak. A két állainfé\'fl reggel 7.20 órakor indult a Déli pályaudvarról u niwictrendszerfi gyors vonattal. Búcsúztatásukra a német és JagoszJSv követek is megjelentek a a magyar minisztériumi fotr.ztvi.se-lőköti kivül.
Teleki és Csáky minisztereket elkíséri Rómába Vinci gróf budapesti olasz kövei is. I
A trieszti gyors hutperees kéV^ew-seu érkezett a nagykanizsai pályaudvarra, ahoi a rendőrség részéről
aki a magyarokat őrt igazságtalan;, ságok ellen felszólalt és Magyarországot minden egyes esőiben mejgvédcl-.mezte ős támogatta (leniben,, ugyan-azon \'demokrata blokk, ellen,, a molyért Onók otl Amerikában annyit
lelkesednek l Németország a
nemzeti szocialista kormányzat alatt hatalmas állam; Tett,, amelynek szava súlyosan nyom a nemzetközi politika serpenyőjében I Azáltal, hogy a németek tervszerűen, konzekvensen egymásután levetették a vcrsailli .békeszerződős- béklyóit,, jogi alapot adtak a magyar .revíziónak, mert ha a németeknek szabad volt a békediktátumokat Összezúzni, akkor természetes következménye., hogy a magjai- nemzetet guisbakőtő ítrianoni szerződés minden jogi alapja meg-szűnt!
Husz éve hajtogatjuk a .Nemi Nem! Soha!, harci kiáltásunkat 1 Államunkat ugyanez a dicsőített .demokrata blokk, és annak középeurópai képviselője, Benes m\\ a .kisantant\' nevű szervezetével éveken keresztül fojtogatta! Demokrata barátai nem tiltakoztak ez ellen, magyar nemzetünk tui gyenge volt, hogy ezen fojtogatás alól kiszabadítsa magátI A németek megszüntetlek Ausztriát, felszabadították a Szudétavidéket, a térképről eltöröllek n híres párisi áUamtákoll, mányt, Csehszlovákiát. Már evvel a ténnyel magyar államunk lélegzethez jutott! Olasz erkölcsi támogatással^ de a németek nagy kezdeményezése, folytan Magyarország éppen ezen németbarát politikájának kihatása képen visszakapta a Felvidék;11 ős a mult hetekben j>edig a Ruszin földet*, német támogatással. ,
Kérdezzük önöket! Kinek köszönhetjük a magyar revízió ilyen gyors és hatalmas eredményeit? Az Önök
megjelent Kovács Nagy Fái fötaná-cws, a kapitányság vezetője, valamin! vitéz CzégényJ Károly föfel-ügyetö, ö\'személyzeti parancsnok. A vonat beérkezése után gróf llelckji, kilépett koc-ljából és néhánypercig sétálgatott az állomáson. Fejérváry (István főintéző, állomásfőnök és a iendöf|ő>fchácBos jeferitkezett a koimánycinökiiél, aki pár pillanatig elbeszélgetett velük, A miniszterelnökön szili kc utlmha volt. A külügyminiszter, sem a kíséret tagjai nem mutatkoztak a kanizsai állomáson tartózkodás alatt. A gyorsvonat U/25" ó\'akor flujytatta útját a haj-tár felé. j I . I
\'demokratáinak,, vagy pedig a gyü-"lölt .fasisztáknak ós náciknak !•
Lehet, hogy Önök az ottani légkörben, a tengerentúl könnyebben felejtenek! ne nem felojt. solia sem felejt a magyar népi A magyar nép |iedigj lovagias ős csalást nem ismer! Soha sem fogja megcsalni azokat a nemee-leket, amelyek nagy nemzeti válságának közepette támogatták);
Az, hogy önök. amerikai magyarok, Saját bőrüket féltve, a németellenes Sajtóhadjárat cszközévaVa,k<írnak lenni, a maguk dolga, no meg, ízlés dolga. De az a tény, hogy Önök\', .bőrűket féltve, csak önökre gondolnak ás semmi tekintettel nincsenek a Németországban élő magyarságra, Oz csak" azt igazolja, hogy az Önök, liberális-és demokrata önzése milyen végtelen fokát érhette el a magyartalanságnak! önö k védekeznek ami . bőrünkön 1 • Van joguk magyar szolidaritásról ha-sálakat imlí Nincsi így- nem imák külföldi,, jó magyarok! A külföldi magyar mindig és mindenből támogatja testvéréi, semmi esetre pedig nem dobja oda őket prédának,, akkor, amidőn saját -bőrét féltenie kell!
Ml, Németországban élő magyarok megállapítjuk a kővetkezőt:
1. Németországban teljes a rend, fegyelem és a békét
2. Senkit nem kínoznak\', senkit nem Üldöznek az illclök u német törvényeket tiszteletben tartják! (Tudtunkkal ezt minden állam megköveteli néptársaitól, az Egyesült Államok is!)
3. NémetoTCzágban nincsen munkanélküli, folyik a termelés óriási ütemben,, emelkedik az őletstandorü", u jólét! Evvel szemben az Öuók demokrata államában 13 millió a munkanélküliek hadserege, amelyhez 2—3 családtagot hozzászámítva kb. 30—30 millió a • kenyértelenl> Az önök demokratái fecsegnek! Itt dolgoznak, cselekednek,\' építenek, javítanak e.gy magas kultúrájú nemzet életének valamennyi terén! Ez jobban meggyőz, bennünket, mint a demokraták méztől cseppegö, üres lia/i ai ŐS valamennyi doktrinjai! *
¦1. Mi, németországi magyarok\' kijelentjük, hogy Németországban ttcijes szabadságot- élvezünk .dolgozunk *ás igazi bajtársi elbánásban részesülünk! A magyar munkanélkülit, vagy Ínséges! önzetlenül épp ugy segítik és támogatják az Onók által .gyűlölt\' németek, mint saját állampolgáraikat 1
\'5. önök, amerikai kollégáink, nemcsak egy félrevezetett .közvéleménynek terrorja alatt állanak, hanem »z egyes pohliktd pártok és gazdasági érdekcsoportok .diktatúrája ¦ alatt. Önök szólásszabadságról irnak, do mer nőnk fogadui, hogy nem lesz bátor-ságuk ezen nyílt levelet közölni, a demokrata, sajtószabadság országában!
](,en tisztelt Főszerkesztő Ur! Kár leneo szép, magyar feladatát félreismerni. Maradjanak önök dci*>kraták-és tiszteljék az amerikai törvényeket, do n lovagias, iga,-; magyar nem áll égy baráti nép elU\'ni \'íjsza Ős vud uszítás szolgálatába, ehhez Önöknek nincs joguk, do nincs is erkölcsi alapjuk; Ha a magyar, tisztán a magyar érdeknek kivannak szolgálni, beszüntetik a németellenes uszítást! Az emigrált német zsidósággal szolidaritást vállalni, sem magyar ügy, sem pedig niagyar érdekl ¦ . r ¦: ¦
Ezt üzeni önöknek u tengerentúlra* igaz \'magyar bajlársiassággal
Káldor-Kowatovszky Bruno a berlini „Világ Visszhang" felelős szerkesztője
— Saját árdekélMB ós Őrömére szolgáló meghívásnak teáz eleget, ha a Kopittin Batwárakáa fest mttstM-Uál-Utását megtekinti, vótelkényszer nélkül,
VÁROSI MOZGÓ ffprtfflflál
Hétfőn, kedden és uerdán 4ír6llAUVIU •
5 világhírű sztár utolérhetetlen filmje)
Kísértés órája
Főszerepben: Joan Crawtord, Margaret Sulllvan, Róbert Vung, Melw,n Douglas és Tay Balnter. II
Ezenkívül: « Vlll-lk világcsoda I
Audioscop
a tökéletes plasztikus film I
.« Előadások kezdete:
ül minden hétköznapon 5, 7 és 9 órakor.
& miniszterelnök és a külügyminiszter átutazott Nagykanizsán
50 pengő esik mMm leiekre Nagykanizsa háztartasi
kozlonv
Városgazdálkodás, költségvetés és pótadó szempontjából aránylag a legjobbak közStt van Nagykanizsa
A Magyar K4zigazgata> c. hetilap a nemrég megjelent Magyar Városok statisztikai ÉvkonyréoOi ösrae-
basonlito «trtrtok«t kfjzfll. Af év.
könyv kfiiönbözö taMazatíkban az ssi- egyes városok kiadásait
Ha és bevéfcielt hasanlltja KI össze és ebből adja a Vtiagafay magyar vámsok ctviU-zzSciojáliak képéi. Minél több ewik ugyanis a városi kiadósokból egy-e-gy lakóra, an. nár többet ityijjth.it az iüctö várt* közegSészségflgyi, IrjlturállA szociális szolgáltatások roimájábau lakóinak. Te.lnészctesen ebben Budapest vezet 151. lö pengővel, míg a vtdéM városok közül a törvenyhatósáariak. nái átlagban 00, megyei várouok, női pedSg átlagban osak sl pengő tat egy lakóra.,
A^ rarjg^aorban Nagykanizsa az átlagon telöiv szeiepei 18 pengővel, Így — viszonyítva a hasonló ztagyaág*-i városokStoz — előkeld helyet foglal el. , . , ; , | | , | i |
Magyar Tarosok rangsora a ftadlsok 80-;í))!(ljéín<ii
....... • AfcWfc**AI
.... uaowaasK 151.« P
Budapent Debrecen
»3. S7 TftM 77.40 7&S3 »7.19 MM 69.07 58.71! 1)3.92 49.» 49.77 «1.6.1 4Í-87 Í7M .18.78 43.92 4X35 41.M 41.90 4107 19.19 87.92 34.96 84.« 31.611
Öjír Káaaec
Eaztetsow ITnnskemát Szombathely Biskolc Korusjoai NagTkatrizaa f»««ed
toíkaatebai.ár
SátoralJarjituHy ^alaeaeraaeg Utasat
f^yoagylis
Bala
toSLaárd Kaposvár Natrrkafaa Vaasprésn
llódmozóvdsáiliely 3428
Kalocsa »3.39
Mobáeo Í2-79
thOhHk 3.V80
Üiuddtott 32 80
NylfOHvbáiu 3126
HajduaBoboaxló *XBl
Szentendre 30.26
26 éa 80 pengő közölt szerepelnek ; Szentes, M\'-kó, PesUieiiterz>«-. bet, S-tlgótínjí\'m, Gyula, BaJji>sagyar
m»t, MjiJÍVM\'^ViU-. líi^LiiiJeU\'gyh/u
za. Békéscsaba, Cegléd és Kl-i-jjwál-\'-á* vámosok, mlg a többiek 80—26 pungőt fordítanak e^ak egy-egy lakóra. 10 pengőn aVji c4ak két város van, Ka»cap 19.30 pengővel és Pest-szenüörinc 16.99 pengővel-
Természetesen ez a ranglista csak nz e-.etbeu belycs, ha fclt-^lezzük, hogy minden város egyforma gondos és kömhekiiitö tf.oxtólkodást folytat. «, |
A -rfdékl vétótok hátrányosabb helyzetét egyébkén! az éraékcWell, hogy
hiny aiáxalikot fordítana* adó-kexattars, közrűatff^Asra, itb.
Budapest például csak 1.7 szazaié, kot fordít adóke/.clésre. míg u törve nyhatósegl Jogra városok átlagban 6.3, a megyei váró:-ok pedig 8 százalékot ! Ugyanígy a közigazgatásnál is. mlg Pesten 20 Rxátalék elég, addig a megyei váiooknál 2i százalék
sem elég. Ugyanígy a taziiwífeaet,
városépítés is többet emészt fel viszonylag Kanizsán, hánt Budapest, len- Ezzel szemben például köz. egészségaigyic, vagyounjazgaiásrít, hiteJügync, közéleimezésre, népjólétié, szegényügyre, stb. a fővár->s for-dit többet, muu a vidéki váto-.ok.
Ho szűkebb kofi.cn néhány d-ináu-tulf város költségvetési, pótadó, stb. arányát nézzük, meg kell áll-rpitaiti, hogy Nngyknnlziía itt is Jó helyet foglal el. Viszonylag ugyanis
Naoyknnizfiári a iegkovouoljb a pótudó
és a költségvetés is a legaranyosabb a vátos lakóihoz viszony ti va.
Az 1938 évi költiégvetes példái!: Békéscsabán ÍAWM pengő. Kaposvárolt 1,288.874, Nagykanizsán l,687.«Öl. Szombathelyen 2,362016, Veszprémben Z-üaegerszc-
gen 681.644 pengő-
A költségvetési hiány : Békéscsabán 871.646 pengö, Kapoj.várott 280.268, N(rgykBiiiz«án 209-610, Szóm batbelyeii 416.185, Veszpr^ben 91.787, Zalaegerszegien 189-7»2 P.
Az állami ndöaUp : Báké«sabán\' 634.880 pengÓ, Kaposvárott 428329, Nagykanizsán 420.000, Szombathelyen 621.600, Veszprémben 169-724, Zalaegerszegen 184.800 pengő-
A pótadószázalék: Békéscsabán. 60, Kaposvánott 63, Nagykanizsán 60, Szombathelyen 67, Veszpreanben 60, Zaiaegjerszjegen 76. |
Érdekes a városok
adóflzetéal láimárflje
fs. Itt Nagykanii\'sa az a>any középúton jár. A városoknak ugyanis a végiennjtási díjakbcJ csaknem egymillió pengö bevételük van. Ebből 450.000 B-adapestíXi esik, a többi a vidéki városokra. Aszerint, hogy egy Jakóra hány fillér esik az illető város végrehajtási bevételéből, oz adö-fizetési készséget állapítják meg. Ez KisVanfélegyházán a legkedvezőbb; ahol csak 6 fillér esik egy lakosra a végrehajtást dijakból. Rajta kívül 3 város van 10 filléren af-jl: Kispest 8, Magyaróvár és Komálom 9 (fillérrel. 11 városban a lázmérő 10 és 20 fillér között mozog. Nagykaniz a a kővetkező c-soporiba esik, mert a város végrehajtási bevételeiből IcU, 26 fillér esik egy lélekre. !> 18 vá-i rosban még rosszabb a heiyset. Man kón pld. 42, HajoVináná&on 62 & legrosszabb Egereszeg, ahol 66 fillér (!) a végrehajtási adó — fejadag
Idő olött
tönkremogy a lábaiy
ba norn hord mértákolpőt I Még ma rendalj* mag: PAPP OSZKÁR
olp4*i-«Mt»nAI, ErziMtMér I.
h
Az NTE legyőzte a Kaposvári RAC-ot
NTE-KRAC 2:1 (1:0)
llosszu kényszerszünet után vasárnap ismét játszott aí NTE a bajnokr-ságért. A kaposvári csapat UIQuO tavaszi sterc]üás« után (1 márk^zéslx\'il 7 pontot szeneit) nagj1 érdeklődés volt várható, azonban a \'iiagysiCri, időben is igen gyér számú köiőiiség volt Kiváncsi a két csapat találkozására. Az iSTE-ie nézve szcicnc* ellenül indul a mérkőzés, Már az 5. percben Kovács egy összelő jelessel főjére esik a földre, ugy hogy kénytelen cllit^rf.\'iii a pályái. Sérüléie Igen komolynak látszik, a iiagysierft erőben lévő Játékos
azonban a 40. percben vissratér és tovább játszik. A mérkőzést megér-dcmrlten nyerte az NTEH ba ligye-lembi\' vesuflli^ hogy a tavaszi bzezini-ban még sorctlen cüenfált késztetett megadásra. A KHAC ellen pedig ogy ember előnyt egy félidőié som adhat az NTE. \' i
A két csapat a kővetkező -íelállitás-li.iu jáUzott.
NTE: Csoudor — I-"arkasr Varga — Szollár, Kovács, lstene6 — dr. Valda, Szabó, lUiter, S«endröi, kocsis.
KRAC: Kovács - Lodcrniajcr II,,
Budapesti Nemzetközi Vásár
április 28-tól május 8-io-
1600 kiállító, 9 külföldi állam részvétel ével. • Saját rádióleadó állomás -Divatszínház-Számos Ipari, közüzemi külön osopuri
Pf" BO°/o utazási kedvezmény
Budapastrs április 22-íől május 8-lg. Visszautazásra ápr. 28-tól május 14-lg. Vásáríajsastolvaiiiy kapható a vásárirodánál, Budapest, V. Alkotmány-utoa 8. szám. Nagykanizsán ¦ a ¦agykanixsai Takarékpénztár\' Rt. Menetjesjyirodéjábairs.
lfláB. áprüU 1<
Talafor. 18-M-t,,
IE6JOB8 Él KIVITELBEN
ujoTTrrz üiunos"1®^
BUDRPE5T,IU.,KOÍIUTH UWOJ-U.1.
Krumpach H. - Ball, NAkói, Horváth - Porir, Harag, Győifi-II., Ledcr-niayer I.( Gyftrfi I.
Váltakozó játékkal indul a mérkőzés. Már «z 5. porcben mcgpecsétettiiok; látszik ai NTE sorsa ccntcrhalfjánolt Kovácsnak sértl!ésé\\Cl, az NTE minden Játékosának hatalmas Igyekezete azonban meghozza az eredményt. Tiz emberrel is méltó ellenfele tud lenni a kaposvári csapatnak, sőt többet (* van támadásban. A 16. percben Kocsis leszalad mintegy 20 méterről;, lövés helyett bead,"^r. Vajda bomba-ként 10 a hálóba.;\' a jótékxczctö azonban Kocsis icsáltása miatt nem adja meg a góll, Választámadásnál Györfl I. nagy helyzetben a kapufát bombázza. Szendrőt egyenlít, kb. 30 méterről irtó erővel lff kapufának. A 34. bércben dr. Vajda sarokrúgásából Szollár döngeti a kapufát. Ugylátszik, hogy e- a vasárnap a kapufák ritmj*. A 40. percben Kovács nagy taps közben visszatér. Az NTE beszórtja el. lenfelét. Szabó 20 méteres é!es szögből küldött szabadrúgása a kapufáról véd-beteflenflt a hálóba vágódik. Bemek dugó \\x>\\t.
Szünet után dr. Vajda jó labdát kap Bittértől, aki két védőn is át-verckszi magát és éles szögből védhetetlen dugöt 1Ö. Szép csatártelJeslfc, mény. A vendégcsapatot felrázza a hirtelen bekapott dugó, erősen támad, A Hl percheu nagy veszélyl«n a/-. NTE kapu. Harag bombája már r. hálóban látszik, amikor Farkas fojjcl ktomorrc ment. A earokrugás ismét veszélyes, most Györfl n. lő kapura. Farkas Ismét fejjel hárítja a hiztos gólnatt látszó lövést. Romok védő tel. jesltmény. GyOrfl II, lovagia&au gratulál Farkasnak. Dr. Vajda sarokrugisa okoz \\esiélyt, melyből Szabó lő laposan kapura, az erős lövés a kapus íwsa afait azonban kicsúszik, de a léc melleit kapu mellé Jut. A 25. pero
Bérmáláisr® íjiiilülifi D17 iilíaiitSSii
éaasolld árban
Bárány István ékszerárnál
kaphatók. Horthy M.-ut a.
ben NAkói—lUttcr páriiarcából Nákól megsérül és rövid idöro ellugyja a pályát, Az utolsó percekben «z NTE visszaesik, a vendégcsapat erősen támad és Györfi II. szépit az Oredmé-nyen.
Az NTE védelméből Farkas volt a legjobb. Korát meghazudtoló módon legjobb formájára emlékez teteit játékával. Csoudor ló fonnában van, de a gólt védeni kellett volna. A fedezőt, sorból Szollár emelkedett ki. Kovács sérídé.o dacát* is elfogadhatót nyújtott. A csatársor, valamint a mezőny legjobbja Szcndrőí volt. Minden sikc-n\'ilt neki ezen a mérkőzésen, kár. hogy nem lőtt többel kapura. HÜter a középfedczei helyén és a Ctontárben is Jó volt, csak az utolsó negyedóra^ ban esett vissza. Szabó góljáért érdc-ir.el dicséretet. A két uj szélső közül dr. Vajda volt a jobbik. A neki szokatlan ]>oszton is első mérkőzéséi, várakozáson felülit nyújtott. Mindkét lábbal egyformán jó ad be, nagysze. rüen lő, gólja pedig nagyon szép volt. A kis Kocsis is Ígéret.
A kaposvári csapatból a közvetlen vedelem, Nákól és Poór érdemel dicséi eUrt.
Kasl jálé4ívOzelÖ igen ktengc.Uc a mérkőzési a keséből. Sok hibát vétett
kj5o. inulte .i.a
Bér malisra
ék szert, órát tcgolcsóbbBti vékásy teameteknél
vásároljon. . :.. ..
Az NTEII. biztosan győzött
rTI R-Dwabaváti VOGBU. 4.0 (2>0)
Az NTE-II. megérdemelt biztos gyö lílmct aratott,.» .dojubövári csapat ellen. Á gólokat Wga, Nögy (U-es-bóM) és Csáki (2) löiiék. Jáléks*/.Mö Silrtos volt.
BIOK—NVTE: félbeszakadt mérkőzés
A Nagykanizsai Vnsutas Testedző EgyKt futball csapata a Barcsi Ip\'iro. íok Olvasókörének labdarugó szak-oíilúiyát lálta vendégül vasárnap a nagykanizsai va-nitas-pályán. A* első (éUdO gyenge Iríráskodás melleit elfajult játékkal éi a barcsiak javára 3 :ü félidő eredménnyel végződött. Két kP állilás után a bU\'ó n .mérkőzést a mái. sodik télidő befejezése előtt fóll>cs,a. kilotln. A Vasutas a mérkőzést megóvja.. »
Nemzett Liga eredmények
XemzeU-PbŐbus 2:1 (1:0).. Hungária—Taxisok 6:0 (4:0). Ijpcst-Elektromos 3 :2 (2 :0). I"erenc\\^ros—Kispest 3:2(2:0), Iiiidnfok—Bocskai 4:1 (3:0). Szolnok-Zugló 4::1 (2 újszeged- SSE 4 :0 (1 :0).
KerDletl eredmények
DPAC-PEAC 5:1 (4:1). KTSE—PHETC 4 il (3:0). ZsSK-SBTC 2:0 (0:0).
iiismjiiiiiiiSüii
va.keciltadóíe — Hagykanlz..
Kincsem tűzhelyek, The Best kerékpárok, Hungária kerítés fona tok nagy raktára. —
!
A Zrínyi mezei futóversenye
Jól sikerfiit vasárnap délelőtt a Zri-nyl Torna Egylet atlétikai szakosa tályának rendezésében megtartott mezei futóverseny, ahol 2 kilométeren első lelt Hegedős (ideje: 0.49),. második Ország (mindkeltő kereskedelmi isk.), mig harmadik Vajda (Kisk. Lo. vont«). ,,
Csapatversenybeji I. Kereskedelmi Iskola. 2, Kisk. levente. 3. Nagykj. Levente.
3 és fél kilométeren Vas Gyuri is futott minden erőlködés nélkül (12.31.2), de versenyen kivül indult és igy Kőrös Zrinyi (ideje: 12.31.4), Gorza /.rinvi és Herczeg Kisk, I^venlc a sor-lend.
Csapatversenyben 1. Zrínyi. 2. Kis-kanizsai Levente. 3. Nagykanizsai Levente.
Dicséretet érdemelnek atlétáink, akik szorgalmasan készültek erre a versenyre, de különösen a Sáska Leventék, akiknek nincs- módjukban edzéseket tartani és teljesen edzés nélkül is szép eredményt értek eh
Verscny után Mohácsi Kábnán,, a Zrinyi atlétikai szakosztályának vezetője osztotta ki a dijakait a győrtesekt. nek és fnondott beszédet a szakosztály támogatását kéne.
Ktttontii f«Iszeralésak egyenruhézati Qlkkek
egyedül legolcsóbban bsszerezfietuk
BELEZNAI NÁL
Sagir-ut 53. w. Telefon 620,
2 ala1 Kft&fl%L_
nihö>4Lqb€n-pi ízl**sb<in i i__j i - is
BUTQPwzn
Nagy választék! Olcsó árak!
Dr. Gzoboly Gyulát Pécsre helyezték
A hivatalos lap va&á/jiApl száma pályázati hirdetményt közöl egy bírói állásra a nagykanizsai törvényszékhez. Kevesen tudják csak, hogy dr. Xzoboly Gyula törvényszéki tnJ nác\'-elnok, a törvényszék elnökhtílyet teté, a polgári tanács elnöke éthcH lyezteté>éi kéie Pécsre. Vasárnap érkezett meg a miniszter dekrétuma, amely dr. Czoboly Gyulát saját kérelmére a pécsi törvényszékhez helyezi át.. , ,\' 1
Dr. Czoboly Gyula 1086-ben Kapuvárról — ahol a járásbíróság elnöke volt — került Nagykanizsára a Jd>. törvényszékhez. Közel négy esztendei kanizsai tartózkodása alatt nem-csak a bjrőí kar, hanem az egész város társadalmának rokonszenvét és becsülését érdemelte ki. Dr- Czon boly Gyula tanácselnök nemcsak imgytudású jogász, tekintély a polgári jog terén, elsőrendű itélőbinö. mint a fíatalkoituajt tanácsának elnöke melegszívű ember, hanem tnltol-dfllu társadalmi tevékenységével és nemzeti munkásságával a kanlzsaiuk szivéhez férkőzött. Közvetlensége, ad egyénisége, fenkőtt gondolkodása, törhetetlen magyarsága; közoe-csüJtté tették. Távozása nagy vesz. tesége a kanizsai társadalomnak.
t
(Elmarad az Idei szépség-király no" választás)
Amerikában, mint azt ma hírül vesszük, Ezzel szemben mi leszögekj. zü-k ait a tényt, hogy a magyar asz-szonyok és lányok már választottak\', mégpedig óriási* szótöbbséggel a Villámport tartják az ideális magyar tiszti lőszernek, mert a jók között ez ma a legolcsóbbI
CIpM,
Kalapot,
Nyakkendőt, Inget
SZOMO LÁNYI NÁL
Idö-Jóalat 1
Mérsékelt nyugati szél, helyen-klnr, főképp északon esö, zivatar, a hőmérséklet északon csök-ken, délen alig változik.
— (A Szanatórium) Egyesület)
folyó hó 18-án, kedden délután 0 ómkor a városháza tanácstermében választmányi ülést tart, amelyre t Ugjait ozuton is meghívja az elnökség;, (1)
— Naptári Aprilki 18. kedd. Rom. kat. Apollonlua. Pro te*tán¦ Ilma. — Izr. Nisán hő 20.
GősfOrdO nyitva reggel 6 őritől este 1 óráig (hétfő, aserda, péntek dólitán kedden égess nap nőknek).
Szenvedő beteg asszonyok
gyakran már egy kis pohár természetes .Ferenc József" keserüvlz-xel ii nagyon könnyO, lágy bílkt-ürülést érhetnek el, ami igen sok esetben rendkívül lólékony hatással van a beleg szervekre. — Kérdezze meg orvosat.
BÉSIllJálDlEOI
nagy valaaztékbe1*-, r ,
BERÉNV ékszerészéi \'
liindenM vajon! !
A kenyérért hatcol minden itetmtf, ember. Add uram, hagy legyen mltuttnnagl kenyér I Ha hóvihar Up nitg, ha didereg tettünk. Nyúljon I* majd értünk egy jóizlvtl ttnyéft
Kenyérré ki) Ut*n. mert mtnkttssttf*t*tt, i Mindig vetünk legyen, közöltünk Mradloii, Magút adja nékünk, houy telkünk táplálja. Aggódva Int minket, hogy mindenki adjon :
Egy karéj kenyeret, nincstelen senkinek, Akikkel mostohán bánt a fösvény élet; Kendeizünk agapét, tiertiet-lakomát, Mint katakombákban eu ót kerttxtéayek I
Egy-tgy karéj kenyér sok könnyet letöröl. Krisztus vendége lesz, akt szegényt tieret. .Én vagyok az Igei Én vagyok az Éteti\' Helyette ad nékünk maid liten-kenytrei.
Budinernéi tlyiratdy Ilona
Ti
- smLa^ •.
felség
TELEKI PA1. miniszterelnök és Csáki István külügyminiszter ma délelőtt Nagykanizsán át Rómába utaztak.
LILLAFÜRED közelében kx árokba fordult egy pesti kiránduló autói Zieo-ler Kotó, Szigeti Mária, Láng ft* h Csányi László gyógyszerész élet veszélyes, Zicgler Tibor tisztviselő súlyos sérüléseket szenvedett. Valamennyiep 19-21 évesek.
TORNAALJÁN vasárnap alakult m«g Jaross miniszter Jelenlétében az Egyesült Magyar Párt.
HALÁLRA gázoltatla mAgát a ,n >< donuyol Gerliardt Pál 22 éve» vasúti pályaumnkás Mogyernól.
PÉNZIMMISITO bandái lepleztek le Pesten. Jakab Róbert 20 éves és Pan-dur István 31 éie> j>éksegódéket le-tartóztatták, mert 40 hamis kétpengőst találtak náluk.
MEGSZOKOTT a kistarcsai IntOf-nálóláborból Rolir«n l"ianz és Lesz Károly, a feujszlatotl Hungarista, párt kél hírhedt vezetője.
REVOLVERES családi drúuia Jál-szódott le SiöUü-sy János fcslömil^ész zugtói villájában: a festő mosloliaftaj Tornán János építészmérnök revolverrel rátolt Szöllösyre, aki viszont késsel támadt Tománra.
AZ UZSOKI bagónál lévő ltősök temetőjében pompásan sikerült magyar-lengyel frontharcos találkozó volt vasárnap.
NYILAS propaganda miatt a belügyminiszter elrendelte u fegyelmit nneg-ejőző eljárást báró Kemény Gábor móri szolgabíró ellen,
XII. PIUS páj>a a spanyolokhoz intézett rádiószózatában igazságot, jóakaratot és elnézést kér.
FRANCO tábornok — párisi hitek szerint — igényt tart Gibraltárra és Francia..M«rokkó egy részérc.,
ROOSEWELT Hitlerhez és • Du<«-
Befőttek, konzervek.
ffl*x«r- és caamegeáruk,
«ajiokp ffelvaflottak
Ieg(>lc8dbban (beszerezhetők
TEUTSCH GUSZTÁV
faszer- és cumegekereskedéseben.
ZALAI KoZLONV
OLCSÓ ÉS JÓ
borotvák, ollók, konyhakések, zsobkések, hajvásó (épek, alpacca és chrém-•Cél avőeszkAzök ¦nt
lajon testvérek líl
vtliiMk.
hej! intézett bé^jánlaui nem kapott k.-ili. visszhangot. Itóma és Berlin éles eUenkérdésckkcl válaszol,
CSAKY küliigymiirtsjter bosiédé.el ¦i egész világ sajtója foglalkozik és leszögezik, hogy KŐzépeurópában u magyar—román viszony rendezése u béke alapjr,
KABOLY román király - londoni hliek szerint — mé-fis találkodk egy dunai hajón Pál jugovl.iv konnány-zól*erreggél.
FRANCiAOllSZAfiBAN kiterj,-szKl-lék az általános Itad kő leiére Ibégel a külföldiekre is.
JUGOSZLÁVIA - mint most kiderüli — már januárban belegyezett Albánia megszállásaim.
lirri.KB 50 éves szülőléiiiapját ha-laltnas ünirepségirkkel ílll meg a Birodalom. A győzelem istennőjének 50 mélcr magas szobrát Is ekkor leplezik 1«. A magyar küldöttség jóklvánatait csütörtökön fogadja a Fiihrcr
BETILTOTTAK a román Unlv*rSul eimü lapot, mert magyarellenes cikket közólt a ruszmszjböi megszállással kapcsolatban.
ALBÁNIA kinUyi koronáját Viktor Emánuel ünnepélyes kenetik között fopidta el vasárnap a trón le rémben,
A JAPÁN csapatok gópcsitctl osztagai Hőtan vidékén erélyesen folytatják a kínai csapatok üldözését.
Ravaat Ldntó:
s,ft zsidóság tnás, mint a magyarság"
Budapest, apiilts 17
A! felsőház ma délelőtt 10 órakor tartott ülésén folytotta a zsldójarar-lut tárgyalását. Széchciryl Bcrlakah\' megnyitója után elsőnek Láng L«« jos szólalt fel, akt hangsúlyozta hogy a zsidóság elégléteit kapottakkor, amikor a felsőház a ahódosilá-sokat eszközölte ós csak kompromisszumos alapon szavazza meg a zsidójavnslatot. Szerinte a felsőház; felekezeti és nem faji állaspontraha lyezkedelt. Egyébként a javaslatot a m iga részéről nem fogadja el.
Ravasz László református püspök volt a következő felszólaló, LeszoV, jjczUi. hogy el kell Ismerni, hogy a -zsidóság más mint a magyarság!.. Más vallási, faji, történelmi helyzetiéi fogva és emialt természetesen más a szellemisége is. A javaslatot elfogadta. j
Plaha Aladár szólalt fel ezután és határozati javaslatot terjesztett elő, ümely szerint a zsidóságat ne fiajtU nak, hanem felekezetnek mondják W. Láng Lajos rjjabb felszólalása! után a javaslatot nem fogadták el.
Lapzártakor Meskó Zoltán emenP kedett szólásra, az ülés még tartl1
beavatott politikai körök vólcuiénye szerint a isidotőrvény egy esetleg kétnapos vitának lösz kitóvo a Hárban, d« a felsőházi módosításokkal korul elfogadásra. a kormánypárt azonban kizárólag mért fogadja cü n miklosité,-
sokat, hogy a zsidótörvény vagi» Ir>-kerulhesscu a napirendről. Erra elöiei. látliatólufl pénteken kerül sor.
Ma a képviselőház egyesített buott-sáua u kisliasxoubérletekröl szóló javaslat általános vitáját folytatta.
MEGGYILKOLTAK
ismeretlen telteik Relrh Mihály 71 é\\es asrtalos mestert, aki ávek óta a Vasvary Pál utoa 9. szám alatti plncehclvrséíjel báxlta Budapesten. Ma leggvl segédei találtak rá motfkő-tóz\\e hollón. 500 pengő hiányzott a lakásból. a rendőrség azt a\'két fiatal, embert keresi, aki vasárnap az öreg Iparosnál tett látogatást I
Nagykanizsa m. város polgármesterétől
8804/1939.
Hirdetmény.
Zalavármegye központi választmánya a ni. Mr. bettlgymlnlszler ur 28a2tX)/l938. B. M. n. rendelete 17. §-ának 1. bekezdése élteimében közhírré leszi az alábbiakat:
Az 1938.éviXIX. t.-4t 38. §ának 3. pontiában, Illetve a fent hivatkozott B. M. rendelet 17. §-ának 2. bekezdésében foglalt nendelkezésak srerlnt a névlagyzék-lervezet egyik példányát április 15-161 áptllii 80-lg a községházán, Illetőleg a városházán naponként reggeli 8 Arától déli 12 óráig közszemlére kell kitenni. Ez alatt az Idö alatt a név-Jegyzék-tervezetet a községi elöljáróság taglalnak, polgármester állal kiielölt tisztviselőnek |elenlélébsn — vasárnap Is — mindenki megtekintheti és köznapokon d. e. 2 órától 6 örálg lemásolhat|a.
Névlsgyzék-tervezetetet az Illetékes ktr. Járásbíróságnál Is meg lehet tekinteni s lehet a megállap!tolt díjazás mellett másolatot kétnl.
1. A T. 39. §-ában foglalt rendelkezések szerint a névjegyzék-tervezet ellen a közszemléretétel Ideje alatt felszólalással lehet élni a köiponti válssztmányhoi. A névjegyzék-tervezetbe történt Jogosulatlan felvétel miatt bármelyik választó,
a kihagyás miatt azonban csak magi az érdeseit szólalhat lel.
2. A felszólalást élöszöva! vagy írásban a községi elöljáróságnál, Illetőleg a polgármesternél lehet előterjeszteni. Ai élőszóval elölerlesz-leli felszólalásokról Jegyzökönyvei kell készíteni.
3. Az elözö bekezdés értelmében előterjesztett frlszólaláit meg kell Indokolni. A felszólaló egyúttal mellékelni, Illetőleg bemulatni köteles a felszólalásban elöadotlak Igazolására alkalmai okirati bizonyítékait.
4. Annak, aki felszólalási akar előterjeszteni, minden hatóság, közhivatal, közhivatalnok, lelkész, nyll-vánosjellegtl intézmény, egyesölel és alapítvány köteles haladéktalanul rendelkezésre bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek a felszólalásban (elhosotlak bizonyításához szükségesek,
5. A felszólalónak — ha kívánja — a felszólalás átvételéről elismervényt kell adni.
6. A felszólalásokat benyujlásuk-lól kezdve május hó 10-lg a 16. §-a 2. bekezdésében megjelöli helyen és Időben közszemlére kell kitenni. A felszólalások az emiitett bekezdésben megállapított módon megtekinthetők és lemásolhatók,
7. A felszólalásokra mindazok, akik az 1. bekezdés szerint érdekellek, Írásban ésirevételt nytijtbal-nak be. Az észrevételek előterjesz-lésére a 2. és 3. bekezdésben foglalt rendelkezések az Irányadók.
8. A felszólalásokat és azokra lelt észrevételeket étkezésük sorrendjében külön erre a célra nyitott Iktató könyvbe kell bevezetni.
\'.). Ha a törvényes határidő alatt felszólalást nem nyújtottak be, ezt a központi választmányhoz be kell Jelenteni.
Zalaegerszeg, 1939. évi ápr. hó 4. Dr. Brp.td Sándor s. k. 10M alispán, t köip. válaaztmáuy elnöke.
Jolpiiu, km Untar
ím ápiiiii is
ÉRTESÍTÉS!
A nagyérdemű közönség azlvea tudomására
hozom, hogy a fént/kép»k árai4 rttély«iw
luuwállltotiam és ennek keretén bellii kirakutkUllItásatat kapcsolaton akolét rands)at«k. — Üzletszerzőin látogatásaival a mintaképeket bemutatja megrendelés céljából.
Kérem a nagyéraemU közönség szíves pártfogását.
A kiállítást rendexam:
Nagykantua, Ffl-ut 10., Caengery-ut 1., Horthy Miklóe-ut&tzám.
WIUI BELA HQfyfcL
ETERNA SYPHON
15 tucat szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében díjtalanul kapható
SZABÓ ANTAL
sporlQzletébeo.
APRÓHIRDETÉSEK
Hp<<Milii«iis 41). nrinu, 4. aafm 10 „ „ ?1 (Illír, MlnS*. UnibM uó 3 nUf, Ü4UW»t 10 ra4i, SÓ SIHr, mlna.n tovtbbl „6 TftjS.
_ADÁS VeTM.
Középnagyságú, |ékarban levő 14-, ¦»h.4nrl keresek megvételre. FthJ,
Bölvöirlér 2. i
KIsUISII liurs ölesén kiplialó S|. non litván hentesnél s piacon. . >
Hirom évfolyam BalMbaUI ílat títii. cím a kurdéban. ,
IbSIIS, lírdökíd s\'.b eladó, «tei, inat]*, előuobá) lakáé májas 1 re ,1. adé. CaSnyl UszkVtt. 8/a. le,;
Egy asxtslleanlra 4a egy lomblQrlii •laaták. Sugsr-ul 25/b.
Szcmare-utca 4/b. alatt syatrmalita4n
(elvétetik, gyermekkocsi eladó. ír-
lAKAS-OZXJrrMELYlSEO
ErisébeMét 18 aaému házban ISurvu) vegyt\'sitltó üzem celláira haaznált fielylséi, egészben vagy megoaztva májaa l-re adata.
K«t íaS18tak>]*rata, lolyévlzea Diti szoba a Pő uton málna t-re kiadó. Clm a kiadóban.
Kiadást a kétszobás utcai, egyiuobái udvart lakások májaa 1-te. Siekeres Jé-sset-utca 38. 10M
KlauSó két-, esetleg háromizoblnl lUidőtzobáa lakás májual belíillözfne. Sagár-ut 41
UnajakaMás miatt hasuált bútorok, csillár, öleién elsdék. Sii. Imre h. u. 0. \'
Hána4»awakAa> luidéskobls utcai lakás május értelétől rclado, Eotvöa-t«r 3 löldaalnt.
BÚTOROZOTT SZOBA
KaH»*k«]ée-eetea butorosolt utcai szobi ISrdöszoba-használattal, kladé. Deák-lír 4. \'
KOatrié buioiozott szoba luidöszobiril ssonnalra Sugár-nt I4n amalaten. 1000
HAZ ÉS 1NOATLAN
Király-utca 5 számú oliekásos kedesbir •ladé. Bővebbet ugyanott.
KÜLÖNFÉLE
*»«.- MaaskájaauraalT Fényképezi, gépek kölcsfauise 5 liíirc 1 lek. filmmel. 3 P-101 Vastagh fényképén él loté aiit-Silelében, l\'é ut 10., úengary-ut I, II-gyelem I aa udvarbatt.
Mlndennema vízvezetéki caevek, Etar-aaltoaetvak és csapok gyári áron Jeiau-sekaél Ereaébet.tér 18. 1001
OfamSIosiSa, szölöoltvány taviul pótlását Temeaváty-teleptn Bérceinél I* lálla, Kiiály-atca 2._
,,«aro««<\' bérauté, kla- és nagy kocsik megrendelhetők: Korona-azállodi. Teleion: 30. 1051
Hargitának |é a kire, mert finom \' attteménye Telelőn : ŐCS.
Hvakkaaaa lordltáa, lavlláa, mia lep-
Eolás, Bves, Ipenxllánragasztis Magyar-u. II. Elaő ajté, udvarban.
Etaailaráat, gfpbtmzeat, rolnlxaat vállal Husttlné, Klnlltl-alca 70.
Talállak a vssutparton egy pár f\'*\' olail. Igaaolt talafdonosa átveheti lapunk kiadóhivatalában.
zsuu kAzlöhy
FOLlTiKAt ttariLaa. Cad|a:„Klztu4asa|IR.T. Nagyaaal\'ss". Felelős kiadó: Itisi UtValy. Nyomatott 1 a „Klxgazáasasl il. T. Natykanlzaa-4
¦yeMSáJásaa ktaaykaalisAa. INyotadáárt telali Zalai KaralyJ
1S» Évfolyam 88. axám
Nagykanizsa, 1939. április 19. szerda
Ara 12 «"•
ZALAI KOZLON
POLITIKAI NAPILAP
í» í&Btótiiwtali Főni 5. nim.
Felelős szerkesztő: Barbaiits Lajos
Elötliclíal áta: egy hóra ft pengő 40 fillér. Sietkeszlöaígl éa kiadóhivatal] lelcfoni 78. az.
lótua és Mhümuí
Teleki Pál gróf niiuiaterelnökés Csáky István gróf külügyminiszter római iuija szorosan bekapcsolódik azoknak a látogatásoknak összefüggő láncolatába., amelyeket a magyar kormányfők és ktiiügymiiiaszterek 1927 óta programszerűen tesznek Rómában és amely látogat ásókat az olasz államférfiak ugyancsak a? plasz—magyar baráti képcsőI.a.tokj megteremtése óta Budapesten viszonoznak. A most Rómába utazott \'letek] Pál gróf hangsúlyozta az qlasz SlefanJ Iroda budapesti leve\'e-zöje előtt, hogy utazásának cfálja\' mindenekelőtt a niiiüszíeieliiöki minőségben leendő bemutatkozás. Der hangsúlyozta azt is, hogy nem puszta udvariassági látogatásról van itt szó, hanem annak a bensőséges és őszinte barátságnak kifejezésre juttatásáról, amely Olaszország ésMa-gyurország között immár oly hagyó, mányos és biztatóim szilárd formában áll fenn. j i \'
Linnék a bensőséges és őszinte barátságnak dokumentálása mindenkor egyike volt részünkről a legkome? lyabb jelentőségű külpolitikai aktu-alit ásóknak. Római és budapesti olasz f~ magyar \'tanácskozásokról kkldotl) hivatalos jelentések, majd pedig «\' fehér asztalnál szokás szerint éji-hangzott pohárköszöntők, hoss?>j történő mostani római iátogatás mutatták nemcsak a magyar külpo-ilUki-J. megnyilvánulásoknak, hárem — ezt bátran mondhatjuk - hatás, sül voltak egész Európára is. Ez természetes is, különösen azóta, amióta Magyarország a tengelyhatalmak politikájának egyik, bár szerény, tfe.\' baráti hűségben annál megbízhatóbb tényezője b ett. De természetes azért is, mert az olasz—magyar kapcsolat nem pillanatnyi éj\'dekközösségnek kérészé\'etü szülötte. Sokkai mélyebb gyökeid vannak ennek a kapcsolatnak. Amint Teleki Pál gróf miniszterelnök moit a római utja előtt Is niotidotta, ezen az érdekközjösségjeii messze tui a középkorig visszanyúló kulturkapc^olatok tették a két nemzet közötti viszonyt egyie bensősé, gesebbé. Megvolt az alap, ámislyieez a baráti viszony felépülhet és amelyen esztendőröl-ei>ztendöiv csak t> vább mélyülhet és szilárdulhat.
A Róma és Budapest közötti kapcsolatnak és az ezzel szorosan egybe függő tengely politikának jegyében történő mostani római IáWg-atás azonban különös és eddig nem is ismeri súlyt és jelentőséget nyert az időközben, rövid egy éven l>elül lezajlott történelmi fontosságú események következtében. Ismeietesek ezek az események, amelyeknek sorozata méginkább kiemelte a ten-geiypolüika világpolitikai silyét és amely tárgyalásoknak során mi magiak is ismételten éheztük a baráti hatalmak, Olaszoiszág és Néanetorf fczág támogatósának jótékony ha társát. Ezek az eredmények OJasatorf. szagot is, Magyarországot lS gazda-gabbá, erősebbé tették területben, nepességbe.n! te neszeli kj,iicsckbcji{l
magyar miniszterelnök és külügyminiszter az olasz király és császárnál
Délután kezdődnek a tanácskozásod Mussolinival
I ; [ Róma, április la Teleki Pá! miniszterelnök és Csáky lülvén gróf kfilügymirdszter (mn, léggel 8 óra 20 perckor a Duoe küJ lönvonatán megérkeztek Rómába.
A Tennini pályaudvaron megjelent fogadásukra Mussolini, Ciano gróf, «z olasz kormány csaknem valamennyi tagja, á fnscista párt veze-tői, a római és a szentszéki követi ség tagja, Lutto\'r Fercno szentszékf tanácsos vezetésével a magyar papság és a római magyar kolónia nagy számban. A vonat megérkezésekor ü carabiivlerj díszszázad zenekara a Himnuszt játszotta. A Duce, majd Qano gróf meleg baráti kézfogással üdvözölték Telekit, Csákyt és kíséretük tagjait, majd elléptek a kivezényelt carablnkiii díszszázad elötU. Az udvari várótermen át ezután a pályaudvar elől ti térne mentek, ahol a Mzönség lelkesen éltette a magyar államférfiakat és a Ducet. lttí elbúcsúztak a magyar vendégek a, D-uce\'.ói és autókon a mintegy 20.000 főnyi közönség szlbői jövő Ewlra-
kiáltásai m\'eüett a Villa Madamaban lévő szállásukra hajtattak. ; |\'
t | Róma, április 18 A!z oiatz sajtó ma is első oldalon,\', vastag betűs elmek alatt foglalkozik
a magyar miniszterelnök és külügyJ miniszter látogatásával. A lapok fény képes életrajzokat közölnek és rá* mutatnak arra, hogy kedvesebbvendégeket nem 1» fogadhat Róma, nltnt a magyar államférfiakat.
Kihallgatás és villásreggeli a királynál
Hómau április 18 10 óra előtt a gépkocsisor újból elindult a Pantliconba, A miniszterelnök és a,külügyminiszter megkoszorúzták a királysírokat, majd a névtc\'en katona sírját. A Fasiszta Párt székháza előtt ezrekic rugó tómog lelkes tüntetését fogadták a magyar állam férfiak. Délben Viktor Emánuel, Olaszország;
és Albánia királya és Etiópia császára fogadta kihallgatáson a magyar- államférfiakat. Eközben Elán* királynő Teleki Pál grófnét fogadta kihallgatáson. A kiliallgatások után vlHástegga-lit adott a király és császári pár n magyar államférfiak tiszteletére.
A tanácskozások Mussolini mlnlsc-lurelnökkel és Ciano gróffal délután üt órakor kezdődnek meg.
Bukarest: „A magyar kormány további akció esetén Is ¦ jóindulatot talál a román kormány részéről í"
Bukarest, április 18
A román sajtó még ma is foglalkozik gróf Csáky külügyminiszter ki Jelentéseivel és az annak hatásaként bekövetkezett romániai leszereléssel. A román lapok hangsúlyozzák, hogy a magyar külügyminiszter beszéde-
dére loyálls válasz volt rnmán részről a leszerelés elrendelése. Csáky gróf — írják - megértőbb álláspontot képvisel, mint elődei és )i\\ a magyar kormány további akciót i\'i Indít, mindenkor jóindulatot talál a román kormánynál. ( 1
Angol és francia harcászati mozdulatok a Földközi-tengeren
Háború esetén angol vezetés alá kerül az egyptoml hadsereg — Gibraltárt aláaknázták — Nyugaton a francia, keleten az angol flotta áll harcrakészen a Földközi-tengeren
i .London, április 18
Gibraltár környékén .élénk harcászati mozdulatok folynak}. Tegnap, mint ismeretes. 13 hadihajó érkezett Gibraltár kikötőjéig. Gibraltárban egyébként csak egy angol torpedóromboló van, ami arra mulat, hogy a Földközi-tenger nyjigati részének Védelmét a francia hadiflotta vállalta magéra. i !
Maga Teleki Pál gróf minit -zterelu nök is joggal utalt a rámái ut foií-losságáaak fokozódására, azzal a lénnyel kipcsolntbun, h »gy a két ország időközben leaiie]tUeg megnőj, gyobbodott és megerősödött.
Kétségte\'en, hogy Rómáb-n ma két megizmosodott és egymással régi barátságban éM nemzet felelős áU«mférfiai találkoznak & mélyítik ki az olasz—magyar barátságot, ha ez egyáltalában még tovább mélyit-hető.
Örömmel olvastuk az olasz sajtó> nak őszintén barátságos hangon Írt tudósítása}! a magyar kormányférfiak mostani római látogatásáról. Jóleső Asazhangban vannak ezek Oj közlemények Ciano gróf clasz külj. ügy m lisztéinek múlt szombaton a
A londoni sajtó ezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy át angel honvédő flotta teljes egészében megmaradhat a La Manche csatornán és a britt szigetek körüli tengereken, mlg a Földközi-tengeri flotta a keleti részen biztosíthatja az angol érdekeket. Fnnck megfelelően az angol flotta Málta, Ciprus, Alexandria, Port Said kikötőiben horgonyoz.
fascisla Kamarában mondott t>eszó-dévet, nmelyben niii^egen ernljé-loo\'-zett meg Magyarországról s amelynek elhangzása után a fascista Kamara tagjai lelkesen tüntettek az olasz-magyar barátság és Magyarország mellett. , i
Telek] Pál gróf most. amikor Rómába utazott, elvitte ífiagávfll az egész magyar nemzet őszinte baráti érzését az olasz nemzettel és igaz köszönetét óí háiáját a nagy baráti nép Ducejával szemben, aki először mutatott rá a velünk Trianonban elkövetett igazságtalanságra s aki azóta is mindenki mellettünk állott (jogainkért folytatott nehéz kűzdelí-1 nieinkben. i l i
Magyann-szég nagy nyugati barátaihoz füzödö őszinte kapcsolataink
Jelentik a londoni lapok azt is, hogy Gibraltárt aláaknázták, a környék \'éjszakánként sötétbebonul és hajó éjszaka nem mehet a kikötőbe1, A francia hadfóŰotta GtjbraTtán környékén állandó gőz alatt van, In-drilásra bármikor készen. [
Angol-francia tanácskozás
Bonnet francia külügym.inlfiztei\'
keretéin belül is éppen ugy, mint Baját politikai életének szűkebb körében, mindenkor az igazságon nyűg vő tartós békéért küzdött és mindenkor egyedül a történelmi igaz_ ság fegyvereivei. M-i Is ezt a béktv politikát kö\\etjük. Ennek kifejez,*B-ten bizonyságát adta az ország mj-jnisztcrnolnökc, aniikor római tutjía\' előtt kijelentette, hogy az olasz—ma gyár barátság a mai feszült légl-kö\'ben Is csak a béke, még pedig) ¦az igazságon alapuló béke megprösi-tését célozza és annak fl Duna-m^.\'. dence fejlődése, haladása és jutalma szempontjából is nagy jelentősége van. | (
Ebben a tudatban nézünk reménykedéssel á mostani római megbeszélések el& ; i\'iii
zalai közlöny
BÉRMÁLÁSRA
pontoi Sí*. 1>I ejindík. Dúl vtUat\'t
fttiti « l«jpnl[«.iUiiiÍibt! „„. _____ inifiiktlt iion Kt; .iló
ZSOLDOS GYULA
AtáimM*- ikiirtíií () Ulj/tiíiíiin-.Uf clgnll fÓ-«\'i 8. <Kot<rn»-iiállod*v«U«t«mbtn.V
tegnap az angoi nagykövettel tár-gyult. Állítólag Marokkóval kapcsolatos kérdések kerültek szóba.
\\ Kidró, áprlüi 18 Megállapodás történt, hogy háború esetén »2 egyiptomi hadsereg angoi vezetőség alá kerül. A behá-í vott tartalékosokat mosl nem Is szerelik le, azok egyelőre továbbra Is fegyverben maradnak. , , , :
Amerika Államai helyeslik RúOiewelt „béke" - üzenetét
Washington, április 18 Az összes amerikai államok — Hondáin* kivételével — táviratot intéztek Roofjcwelt elnökhöz, amelyben köztik, hogy a Hitlerhez és Mus-scJinJhez intézett üzenetet helycslés-^ei vették. , I
Berlin: „Nem lehet *"*tnolyaa venni 1"
perJhi. április 18 A VűJklscher Beobachier Roose-weit üzenetével foglalkozva három pontban foglalja össze azokat aZoko kat, amelyek miatt az , üzenetet nem Icfíet komolyan venni. Leszögezi a lap, hogy l. Az angol é« amerikai sajtó három órával előbb kapta meg az amerikai elnök gunyiratát, mint Hitler vagy Mussolini és még. mielőtt Rómában vagy Berlinben bárki is olvashatta volna, mér megkezdték a párisi és londoni propagandát. ,
2. Az amerikai elnök felhívására Kaiinln, a Sztálin köré gyűlt egyik báb, válaszolt elsőnek, ami azt m\'J-tatja, hogy nemcsak Paris és London, hanem Moszkva is be volt avatva a tervbe, Amely a tengelyel,-lenes hangulatot akarja csak szítani..
3. Roosewelt, Chamberlain és Da-ladier hiába mondták beszédeikben, hogy az igényeket tárgyalás utján is ki lehet elérteni, a sajtó beyaUofr ta, hogy ez csak frázis, a cél az olasz é* német nép gúzsbakötése. ; t .
Varső: „Btipolltikai okok..."
1 I i I Varsói április 18
A lengyel lapok az amerikai elnök üzenetével kapcsolatbaji semmiféle eredményt nem várnak, süt annak a gyanújuknak adnak kifejezést, hogy az kirárólag belpolitikai indítóokok mialt született meg.
Titkolódzás a szerb-horvát megegyezd* körOl
Cvetkovics jugoszláv niiniszterel* nök éjfél ytán elutazott Zágrábig Cvelkovlcs és Mucsck tegnapi végleges tanácskozásainak eredményét horvát és szerb körök a legnagyobb titoktartással kezelik. Val#s4nüTiek tartják, hogy Cvetkovic-s még a mai nap folyamán jekmtést tesz Pálkor-inányzóhercegnek a horvát javaslatokról. A javaslatokat csak a -megállapodás után hozzák nyilvános-ságra. | j
Nem sikerűit végleg megegyezni Cvetkovicsnek Macsekkel
A legújabb zágrábi jelenté* szerint « tanácskozások ínég-nem. fejeződtek be végérvényesen, végleges megi állapodés nincs, igy Cvetkovics még e héten folytatja megbeszéléseit Jenesekkel. l $
Dr. Krátky István
a
r Szombaton este mintegy 60—70 főnyi g.izefaközÖnség gyíllt Össze a, Kiskanlzsal Polgárt Olvasókörben, élükön a Kiskanizsát képviselő városatyákkal. A \'megbeszélés egyfzig-Vértg kiskaiiizsai érdekeket képviselő •parlament* volt, ahol megjeleni dr. K\'álky István polgármester, Jfti", ko\'rmáiiyfőtanécsos és a felszólalásokra teljes mérjtékben, kielégítő vár liiszokatpdott, A gazetnközönség kép-vhe\'c\'te a legnagyobb örömmel vette tudomásul a város első emberéivek megjelenését és megnyugtató válaszait," amelyek alapon a gazdáknak legtöbb kéré.-e vagy mái* elintézett, vagy elintézés alatt van.
Vitára került az utcai villanyvilágítás- ügye, az utcák rendezése,utak öntözése, az alsó-mezei ügy. az ár-kolások, u gördövényl hid, cserfői ut rendezése, végül n katonasághoz kelült lovak Ügye. , {\'
A jelenlévő P. Hajnal Zénó köszöntötte a polgármestert, Ismer\'JBlte
elnökölt
parlamentben"
Khkanizsa közelgő eseményeit, < béimálást es a nagyharang^sze/itelest. A bérmálás hétfőn lesz Kls\'k:(-nizsán. A gazdák Jovasbandértumot és disz-kerékpái-szí.kaszt ajánlottak fel az ünnepélyes felvonuláshoz.
A nagy ha rang hazahozatala májú 7-én, felszentelése pedig tábori mise keretében 1-lién fesz.
Sok kisebb közéidekü ügyet táj gyaltak még ezután, melyek közül ki kell emelnünk Gozdén Józssf városi közrendészeti altiszt kezdenvéri nyezésére megindult szegényház-építés ügyét, A megbeszélések szerint minden gazda havonkint bizonyos összeget áldoz erre a célra é-s abból minden évben egy-egy szet gény családnak hajlékot adnának, esetleg eihurilott aljatok Itelyébe másikat vennének. A mély szooiá^s tartalmú határozatért őszinte el isme rés jár az ügyet irányító Gozdán Jó zsefnek, valamint a derék kk\'knnj zsni gazdáknak.
Elmezavartnak nyilvánították az orvosok a gyújtogatás vádjával letartóztatott 70 éves gazdát
Nemrégen történt, hogy n csokinál hegyen kigyulladt Gáspár Ferenc és társának tulajdonát képező borospince. A c*mdŐrl nyomozás « Jelekből m tett elkövetésével \'Bedi Pál 70 éves gazdát gyamisitotta, akit anyo-mozásbói kifolyólag behozlak Nagykanizsára és átadták a kir. ügyészségnek. Dr. Almássy Gyula tőrvényszéki vizsgálóbíró elrendelte Bedi Pái elmeállapotának megvizsgál ás itt.
Az orvosok hosszabb időn át megfigyelték a 70 éves embert a fogháí-bán és most nyújtották be szakéi\'Mi véleményüket. Eszerint az öreg gaz. da kezdődő wggkort elineza\\^rbajii szenved és a cselekmény elkövetésinél fcsem volt szabad elhatározásának birtokában, vagyis büntetőjogilag felelősségre nem vonható. , t
A kir. tőrvényszék erután hozza meg döntését Bedi Pál ügyében.
Bérmálásra ajándékot csak keresztény kereskedőnél és iparosnál vásorolj.
Baross Szövetség.
Az ötös tanács felmentette Horváth (Hirschl) Istvánt a nemzetgyalázás vádja alól
Állásvesztés, 5 hónapi Internálás után: felmentési
Még az Izgalmas őszi napokban történt Klskanjzsán, hogy Czetocr József hollós felesége, amikor férje este hazatért a laktanyából, ahol nk-korszolgálatot teljesített, két napszámosasszony előtt elmondotta, hogy aznap délelőtt üzletében járt egy zsidó utazó és üzletkötés közben U produkáihatatlan kijelentéseket telt. Nehöny nappai később az egyik «\'sz* szony, aki a katonák után bort és sü-knényt hordott, a Czeinerné által mondóttukat tovább adta,. Meghal lotta ezt egy sza