Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.74 MB
2019-08-26 14:02:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
50
453
Rövid leírás | Teljes leírás (1.5 MB)

Zalai Közlöny 1939. 173-198. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

79» 8»loly«B 173. IV\'iin
N«2yk«nlM«, ISS9. augusztus 1. kedd
A« 12 HM.
ZALAI KÖZLÖNY
e» IdsdótüraUIt Föat S, szán. kétkOuup délután.
» O L | T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Etölliclést ára: egy hóra I pengő 40 fillér. Sicikes/lŐiCRi és kiadnliivjlall telefont 78. az.
HORTHY kormányzó ünnepi szózatával legnap\'; megnyílt a gödöllői Pöx Ttag. A magyar Államfő előtt 20 nemi-zel leányai tartottak disz felvonulást,
FÉLMILLIÓS Állami építkezés indul inog Kassán, Zöldkoresztes HAz és védőuőképző épül. Itt Ioíz a Felvidék egészségügyi központja.
60 ZUGUJSACIRO elten indított el-janist a toloncház! csavargőbiróság. Internáljak a zsaroló Alhirtapirókat.
BEHIDZS ERKIL volt budapesti török követ,\' akit parist nagykövetté uetOzlok ki, clliagyta a magyar fővárost. Búcsúztatására megjelent a Keleti pályaudvaron gróf Csáky István külügyminiszter ís. \'¦¦
A\' KENTI HERCEGI PAR Budapestre Is ellátogat európai kör- Ós bucsuIAtogatása során*. A percegi pár míg az ősz folyamán Ausztráliába költözik, ahol Átveszi a kormányzói széket.
40 EZER PENGŐT loptak el Tas\'. uAdi-Kuucve Árpád budapesti filmpro-dnkertöi, A périat » Hunnia filmgyár bízta rá, egy készülő magyar film céf-jaira, Vendéglőben, este vacsora közben lant cl a pénz. I i KONYHAKÉSSEL ELVÁGTA u te\'c-séyo nyakát DoI>os Imre szanki gazda, iAí asszony (elvérzett és meghalt, a gyilkos valószínű síatáriáUs bíróság elé Vevftl.¦ v-
SEGESVÁRON, KtokuMfé\'egyházán és egész Erdélyben bensőséges ünnr-]>éljck keletében ciulékozlok meg Petőfi Sándor babUAuak IK) éves év-fordutója alkalmával,
LETARTÓ ZT ATT A K « hamis öt-pengősök gyártóját, Jancsek János alagi péket, aki az utóbbi időben sok hamis pénzt hozott forgalomba a fővárosban. A pék lakásán megtalálták a pénzhamisító gépeket is.
A PÁX TING ünnepélyes megnyitásán részt vett Teleki Pál gróf mi-11 lsr terein ők és felesége, Bariba Károly liouvéticliui miniszter és családja, Auna klr. herccgaSszony ós Syblüa svéd hercegnő cserkéss., formaruhában k\'\'etitok meg.
CSÁKY [STVAN gróf külügy min isitor soproni beszeaóben kijelöntette, hogy békés nép vagytmk, békében akármik élni. de legkisebb jogainkról sem mondunk lo.
A FÖLDKÖZI leúficri oiá» légigya-
kortatok véget értek. A gépek több mínt m) c er kilométert tellek meg "nélkül, hogy a legcsekélyebb bal.-.set Is történt volna,
SÚLYOS repülögép8-c:cnes;tU\'i]Sig lörtóni Moszkvában. Vezérkarával együtt Icíuhau\' vj# orosz hadosztályparancsnok, Valumenuyien meghaltuk.
OLASZ—FRANCIA AssacluzAt volt Tuniszban. 200 balilla érkezett a tuniszi kikótíüie, ugyanakkor vetett horgonyt Oiiy francia ható is, a hajú\' IcgCuyséfcO &) a balülAk között vtiJte-kenYs kezdődött, a rendőrség közbelépése vetett véget az incidensnek,
Q románok előbb 20.000 lejt fizettettek a magyar tufa jósokkal, aztán érákon át lőtték őket a Tiszán
TeVő, ju\'iui 31 A Magyar Távirati iroda jelenti: Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a Técső melletti Tisza-szak^, szou rorrltn határőrök üllőiek a TH szAn bcTkésen lefelé haladó tuV\'JKi sokra. A román golyókeinl.erm\'g»5-ságnylra a parton á\'ió magyar vámházat érték. i
A técsöl Puchs Ulnit-féle koroVmá,-nak íalalt szintén elütötték a román golyók. Mintegy hatvan lövés éríe a jiiagyar partot. Az álmából fet riadt lakosság a magyar hntárői\'ökhözfor-dult véde\'emérl, akik riisztó iövév> ket adtuk le. A nyugalom éjfél uíún
fél ketlö órakor Al\'ott helyre. A vizsgálat megindult. Emberéletben nem e:ctt kár és sebesülés som történt- \'
Técső, j\'-iHus 31 A técsől román haifirsértésííei k;ip^ C&o\'atban ujabban a kö\\*tkezíl(vt jei lentik:
A magyar-román határ egyik nagy szakaszán a Tisza felsőfolyása, képezi a határt MUlán a Tisza igy határfolyóvá lett, " románok eddig nem engedték megafJtaJozá t Nagy nehézségek közben a mjlt hét végén végre sikeiült mv^gyczD] a
nmián hatóságokkal a magyar fukl" termelőknek. A magyarok 20.000
lelt fizetlek le azért, hogy a kárpátJ aljai foAiTjt tulajokon szállíthassák le e határszakaszon. ;
Az első t-jtajokat fával megrakva szombaton délben indllolták el.Szom\' hat délután nem is történt semmi incidens, de \'éjszaka a románok váratlanul megkezdték « tíjtajoiókru a lövöldözést. A lövföldözés éjfél után fél egy órakor kezdődött é>klsobb\' megszakításokká hajnalig\' tartott-Minit fennt már je\'ejitettük, umi«r. életl«n nem esett kAr nmgyarrész-í-ői, a magyar határőrség azonban vl* szonozta a tüzelést- • . |"
Elmaradtak a mára kitűzött
angol-japán tárgyalások
Váratlan nehézségek a japán deviza-követelések körül — Hatalmas angol-ellenes tömegtüntetések Tokióban
. ; /Tokió, j:ilius 31 Vasárnap 2 angol és 3 japán kj-küldöt\'.el \'az angol-japán bizoitág külön tárgyalása Üli Össze, hagy a kjuai dollárnak az angol engedményes területen történő betiltása és a kinai bank ezüstk\'ész-\'eiénok kiszol-gáltatása Ügyében dönleenük. Az ezzel kapcsolatos kérdések megvitatásu vasárnapi ü\'ósen.nem hozott megfelelő eredményt s igy - miután va a két kérdés-« megegyezés leg\'jényc-t sebb pontja - a ianácskozáfok folytatását mára, hétfő reggelre tllz, ték ki. , t
Japán körökben ézzOJ Icipcsiilat-l-auhmg\'alyozzák, hogy a kinaidoU lár betiltása szükséges a béke & a rjgnd fenntartása ércíok\'ében. ;-
l , Tokió, július 31 A hélfö reggelre kí|üzött tárgyalás váratlanul és nigy meglepetésre -elmaradt- i
Politikai körökben nz| hiszik, hogy Anglia a japán amerikai gazdásági egyezmény Washington rúszóröl tör tént felinbndása miatt lelt tirtózko--dó, másrészt a yahi| a kérdések miatt váratlanul komoly nehézségek mulatoztak a tiencini gazdasági clet-l>t*h. í
A japán külügyi hivatni egyik ma-gnsnmgu tisztviselője a váratlanul felmerült nehézségekkel kapcsolai-ban a JapbdósllcVknak kijelentette;] hogy a rendkívüli értekezletei azért halasztották el, mert a valuűta-Ügy. ben további elökészitö lépések vffl-lak szükségessé és a kérdés gyökeres tanulmányozásához idő kell. Az értekezletei egyébként Anglia fa., vaslatára halasztották el- A ma dél. rjtaj fő-iérlekezlelen igy csak pol/[_ likai kérdjek kerülnek szóba.
Japán nem tesz megtorló lépést Amerika ellen
\' ; , Tokió, július 31 ¦\\ tokiói külügyi hivatalban uz anic. lkai—Japán
kereskedelmi egye:
25 EZER KÉMKEDÉS történt l-r..n-ciaorsEágban az év eleje óta. Francia, országban legtöbb esetben halállal bün totik — még békében is — a nemzet-védelmi eszközök róngálórt.
MEGAKARTAK LINCSELNI az iro-ket Glösgowban. A rendőrség a »k az utolsó pilUmaibön tudta nioginen-teni d város ir lak^iit a reldühödóU angol lakosságtól.
HÚSZ SZAÜAt\'BKOS jö^tt.:e*omftilót vetetlek ki fiiinriHorsziígl^n az aggle-
fel mondásával kapcsolatban kijelentették, hogy a szerződés fölbontása titán japán nom kezd ujabb tárgj-a;
| lásokal és nem is SíibidéVozik megtorló inlézkedéMíkct elhatározni Amerikával SíCinben, uict az egyezmény felmondásával Amerika iigyis. sokkal löbl.el veséit, mint Japán. Amerikából ugj\'anis\' sokkal több Atul vo\'t Jupáu, mint visiont és Így Amerikúru lényo-ge:en nagyobb o kár.
\' , ToklÓ, j-jlius 31
Héttőn 50.000 főnyi tömeg tüntetett Tokió utcáin at angolok ellon. A viharos antfoleUcnci tüntetés s«rAa Angliát szidalmazlak és a hozott halá-rotatban az angol nagykövet IAVozA-sAt és az angol keíclázsiai (wlitika nicgváUozlalAsál követelték. A tűntető menet a követség elé ís fölvonni\', ai ó!cn az angol nagykövetet jelképező .Azsta ö>el^irégéno,{ reiöllöztctett toru bábut vittek. A iüntetök közül többet letartó^laliak,
iA icndörségcn a kit órán át torta töiucgtüntctés>.ol kapcsolatban kijelentetlek, hogy az Ilyen rajta önkéntes invgiuozdu Iá sokat a hatóságok nem tudják megakadályozni.
géinckie és a gj\'ernicklctcn házaspárokra. ¦
MAC.SEK nyüatkozoU a szerb-bJor-vAt uío»gj*ie8röl. Szerints már régen létrejött "volna a megállapodás, ha csak tőle és Ovclkővics miniszlcreL. nöktől ffigítue a me^ogye/és,
10.500 TENGERÉSZT hivnak he Angliában a szeptemberben tartandó hadgyakorlatokra. Ez lesz a/, clsö o>et, hogy a tartalék hajók teljes li-isíám-| mai ncudclko/uL\'k.
, ANGLIÁBAN kótílc*Ö miu<\'en g>\'ár-ban légvédelmi lei-cudkéseket épiteni szigorú előírások alapján és olyan Magyot, hogj\' a gyár össwjs niunkásait bofogadja.
GÓBBELS dr. a uajwkban Rómába utazik, l»g>\' vissza adja. AUieri olasz propaganda hüntertor németországi lá-, togátásátt
HITLER niigusztus 25-én Oanzigbrt látogat.
2ALA.I KÖZLÖNY
Kanizsa társadalma melegen bncsuztatta a távozó dr. Matscbenbacber Edvln törvényszéki tanácselnököt
Lewíabb/?
A valutavlsszaélés megtorlásának szigorítása már napok múlva a Ház elé kerül
Budapest, július 31 A IliU ma délelőtt rövid tartamú ülést larloit, amelyen a bizottság Lé. terjesztette jelentésit M állampolgársági torvény módo-siiiVsiiról. Ivády Béln kérte 10 tagu búoitság kiküldését a j<?!cn!cg érvényben levő* házszabályok Altímulmányoxásárh.
A Ilái holnapi ülésén választják meg a .jOes blroltság tagjait. Való-síbolcg ezen a héten véRCmck az állani [wlgArság niodosllAsáról szobi javaslattal, ugy hogy a valutnvLs stílélés szigorításának ügye a jövő hiten koriU n Ha* elé.
Dobrudzsában Igen komoly a helyzet
Róma, jnlliis 31 A Corriera Dcln So.a jelentik 8ze> riitt DobrtiiUsálKin a helyzet igen fiu-Jyos, Dacára, hogy Dobrudzsa és Bulgária kömtl liatArzAr van, mégis itap-ívap mc!\'- \' O/rcn ós ezren monckülin-k át, oki1., ft román brutalitás folytán kénytelenek átim-m-kiUnl Wgar területre.
.Csak n bolgár fegyverek bcavatko-zAsa hoibfttjfi inog a nyugstfm.il Unnak a férfiúnak a segítségével, aki bddjg is rendel teremtett. — írja többek között a sajtó.
BUDAPEST I. 6,45 Torna. — Utána hanglemezek.
— io Hitek. — io.20 Felolvasás, —
10.45 Felolvasás, — 12.10 Pcrtls Jenő cigAnyrt-nekarn, — 12.10 Hhck. --13.20 időjelzés, időjárás jelentés. — 13.30 Országol Postászcnvkiir. — 14.30 Hírek. — 11.15 A rádió műsorának is. mertetése. — 15 Árfolyam liirck. — 10,15 Kiss Gézs előadása. — 10.45 Időjelzés, hirvk,
17 Ilinek szlovák ós magyanonSsx nyelven. — 17.10 Szudy Nándorné zongorázik, — 17.40 Harmatit Gél* és LcikMuí Ferenc párbeszéde, — 18.10 A rádió szalonzenekart!. — 10,15 Ilinek. — 19.25 Pávai Mátyás előadása.
— 20,15 Komjáthy verseiből ad elő.
— 20.35 Hanglemezek, — 21.10 Hirck, idíijárásjolenlós, hiick .szlovák és magyar-orosz nyelvin. — 22 Hanglemezek. 23 Farkas Ilélu cigányzene-kara, — &.05 Hirck.
BUDAPEST II.
18.45 Mezőgazdasági félóra, — 19.15 Magyar-orosz luillgntóinkiiiik. — 19.40 Dr, .Maknrfl György ciöadAsa. — 20 Hirek magyar, szlovák és magyar-orosz nyelven. -- 20,20 Málly Győíö énekel.
20.45 Felolvasás. — 21.15 Fátyol Jancsi cigányzenekara, ~ 22 időjárás, jelentés,
BÉCS
1 8,30 Schrammolzcne. — 12 Déli* hnngverseny, — 14,10 Kis \'hangverseny.
— 10 \\ép- és szórakoztató bangver* seny.
!18.45 HangképfHf, — 20.15 Vidám ezred töri énetek zenével, — 21.15 Opera és operettrósxlelok, —22.15 Vízipóló BunSpabflJnokság Németország—Magyar ország között. -~ 22,30 Tánczene
— Az emésztőszervek megbetegedéseinek kezelésénél reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József kesertlvíz abszolút megbízható hashajtó, amelynek hatása igen kellemts. Kérdezze meg prvosát I
Szombat este nagyszámú közönség jött össze a Kis Royalban, hogy búcsúzzék attól a nemes férfiútól, "ki egész ember volt hivatása gyakor-Jóki közben, a közeiéiben, otthon a családi körben, aki mindenütt becsli, lettel AUta u vártát és teijesitpttó magyar feladatát. Dr, Muischeu-bacher- Edvia .ny. törvényszéki t;i-nácseinök,a Kath. Legényegylet világi elnöke, a rk- egyházközség kép-; viseJőtestütelének tanácstagja a kanizsai műkedvelő színészek művészi lelkületű szervezője, vezetője, okta,*] tója. Minden nemes és hazafias nk-ció lelkes támogatója. Hogy ki volt dr- Mutschenbacher Edvln, « d.supa-; sziv ember, a becsületes magyar, a bátor hit valló katolfcis férfiú: egész város tudja, Nyitóit könyv ai öfiaemes élete. Munkásságával kiér* demelte azt a meleg szeretetet," a mely feléje dobbant, amikor Buda-pestre vaió elköltözése elölt meleg ünneplésben részcsiteHe és háláját és ragaszkodását tolmácsolta a nagy, kanizsai társadalom. ,
A ínagy számban összejöttek soraiban oíi láttuk p. Gulyás Gellértplé-, bánost, Gazdag Fenenc püspöki la-nácsost, dr. Aíméssy Gyula és dr. Révffy Andor törvényszéki birákai, a fiutai jogAszge ne rációt a bíróságoktól, dr- Hajdú Gyula kfr, kormány főtanácsost, nz Ipartestületet Papp Oszkár képviselte, oR volt a Keresztény Tisztviselőnők* Egyesületének számos tagja, a Baross-kerüí. let vezetőségének tagjai, a tanítóság, főleg lazonban a Katolikus Legényegylet nagy családjának számos tagJa- . X \\ ; I
Elsőnek Gazdag Ferenc püspöki ta nácsos, a Katolikus Legényegylet egy házi elnöke búcsúztatta a Nagyítani-, zsárói távozó világi elnököl, akinek elévülhetetlen érieméit méltatta és a tkl \'Kolping szellemében Igyekezete, az ifjúságot nevelni. Meleg .szavak. kíU \' köszönte meg neki mindazt, a
Vasárilap reggel, a hajnali órákban sajnálatos szerencsétlenség történt Klskanlzsán, a Cigány Utca 19-számú házban. Horváth Vincék Ferenc 6Í éves gazdálkodó kiment az
jnit az Ifjúságén tett, majd átnyújt tolla neki a Katolikus Legényegylet szeretet-ajándékát, egy finom ezüst-müvü szivardobozt, megfelelő felirattá!.
P. Gulyás Gellért plébános a róni. kath. egyházközség nevelten méh itta azl a katolikus munkát, amit dr. dr- Mutschenbacher EdvJn KmtzsAn kifejteti a kath, egyhtlz érdekében és azért Isten áldását kérte a távozóra. {
Varga Lüi a Kath. Legényegylet mQkedVBlÓf iicvél*n kedves szavakkal köszöntötte dr- Mutschenhachert és egy pompás rózsacsokrot nyújtott át neki a műkedvelők részéről :
Bárány István a hála ós szeretet szavait inlézte a távozó világi elnökhöz-
Dr. AímAssy Gyula törvényszéki biró a kárlársak nevében mondott istenhozzádot.
Dr. Hajdú Gyula kir. korniányfő. tanácsos beszédében rámutatott arra, hogy milyen nagy része volt dr-Mutschenbachernck a társadalom megerősödésében. Az a munka, a mit ő végzett, I>ecsülctes magyar munka volt, hangoz;atta. A társadalmi egyesületek és a város tánjadaL ma nevében búcsúztatta.
Ozorai Károly a Kath Legi-nyegy-let férfi műkedvelői nevénen bucu-zott ei oktatójuktól.
Dr- Mutschenbacher Edvln köny-, nyékig meghatva köszönte meg ezután a meleg é-s igaz szívből Jövő ün ncpléí és a Legánycgylei művészi ajándékát és igérelet tett, ha, távozik is Budapestre, de a szoros kapcsolatot Kanjzsa, a Kath. Legényegylet kőzött nem adja fel. 1
Az egylJegyiüH lejkes közönség! diég soáig együtt maradt kedvnsj családi együttesben és meleg szeretettéi ünnepelte dr. Mutschenbacher Edvln törvényszéki tanácselnököt, a kit Nagykanizsa közönségének meleg szeretete kísér uj lakhelyére-...
istállóba, hogy Szénát rakjon az aliatoli elé. Közben az egyik ,ló eddig ismeretlen okból megbokrosodom, majd hirtelen kirúgott. A rúgás az öreg gazdálkodó fejét érié, aki otta
lS3a. augusztus 1
IiiliörlIlliüiiüíÉÉiíi
vaskereikedeAS — Naoykanliaa
Kincsem tDzhetyek, The Best kerékpárak, Hungária kerítés fona-tok nagy raktára. —
helyszínen nyomban szörnyethalt. Az öreg Horváth l>e;eges, nyomorék ember volt, aki nem tudott már el. menekülni a hirtelen megbokrosodott Állat melói- Bár az öreg haláláért senkit nem terhel felelősség, .1 vizsgálat meginduuU.
A Turu! kanizsai Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesületének gyOfése
A nagykanizsai luru\'isláknuk látogatói! gyűlésük volt szombut este 1 Baross-kerület helyiségében dr. Su-rAnyl Lajos vezér\'etc alatt. Budapest rőJ lejött az országos vederkor prOi pag.mdu vezetője, Siinon^ László, a kit az állomáson fogadok, majd a gyü\'és színhelyeié kisértek.
Simon László országos vezér h Turut-eszmci régi kipróbált harcisa, aki egy órás előadásaién Ismcrtetie a Turul Bajtársi Szövetség célkjtü. zé-seit, a gyűlés nagy figyelme közepette. Rámutatott 0 Turui 20 észtjén--dősíiiultJAra, ntlőréséiv, amikor »vÖ-l-ti\'H volt a magyar égboltozat és de áldozatok sikolya reszkettette meg a levegőt. A frontról jövet, leszerelés után a fiatal tisztek és katonák lát-i tálí, mii lörtént Budapesten és aniJiT gyarság védelmeién tömörültek éi megalkották a Turul Bajtársi Szö-vetségel. Először az egyelem fa\'a^ között, majd kivitték az eszmét a városba, n vidékre. És amikor ezek a fiatalok kikerültek az életbe, okkor a legszélesebb körben kezdtek «z időszerű problémákkal foglalkoznnl. Most már nem fakultatív alapon* Látták a magyar Ifjúság leszorítását mindenünnen és egyre „szapo-i rodtak a Turul-c-ipalok, az őrhelyek. És ha ma uj magyar világa í-endrfii l»eszélünk, akkor cbbenn\'gyi érdemei vannak a Turulnak- MlvoH t\'jnk a közvélemény formálói, — hangsúlyozta. Mikor most hangoztat-\' ják a demokratizmust, ml már régen éltük. Azok, akik becsületes és hüíéges magyarok, egy tálxirha kell, hogy tömörüljenek. Ml csak egyet akarunk : ezt az elesett magyar ha-ziát szolgá\'ni. Majd rámutatott arraj hogy az Egészség Hete, a Magyar Fö\'d Hete, a Céhmüves Bajtársi Egyesület, frth. mind a Turu\' szárnyai aló\' kerültek ki. De ez még mind nem e!ég. A hálózatot kl kell építeni, mindenben magyaroknak, kell lennünk, átfoj-má\'nunk-
Majd rövid eszmecsere indult meg.
Elhatározták, hogy a lxijtársí egyesület sziue; arany-lila—égszínkék
lesz, Októberben tartják az. elsönagy ünnepi táborozásukéit, amelyre nbu. dflpeatl xezérkar több tagja érkezik1 le Zrínyi Mikló-s városába-
A íiataJ bajtársi egyesület nagy, lendületlel folytatja szép munkAJát
Naptir i [Augusztus 1. kedd. Rom. kat. Vasas Péter*-Protestáns V. Péter. Izrael. Ab hó 16.
Gőzfürdő nyitva reggel 8 órától «tt« fi óralg (hűt/5, BKorda, péntek déUtan kedden egéu nap néknek}.
VáPOSi Mozgó. Hétfőn és kedden I
Jaques Deval szellemes, aranyos vígjátéka:
A francia szobalány
Főszereplök: Olympe Bradrla, Ray Mllland.:: Hiradók.
Előadások: hOznap 5, 7, 0, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. KOznap 5 órakor filléres, vasárnap 3 kor „Ketten egy jeggyel*.
A RT A
azár-udvar
Agyonrugott a ló egy kiskanizsai öreg gazdát
1939. augusztus 1.
ZALA? KOZLONYi
FIQYCLEMI
MliHUumoinll (•atéfttanyagob, lakkok, ¦•máiioafc, •naet-6s kmt+érmk, valamint N*m-tarUal alkkak loRoIcsóbb beszerzési forrása
m újonnan megnyílt
festékOzlaf
Erzftébst-tér I. ei. (A vtiember mellett.)
Szíves pAritocátt kór ™, NÉMETH JÓZSEF.
BALATONI MOZAIK
Állandó zenét kér a közönség a strandra
x - TŐbb izben foglalkozott M már, a Zalai Közlöny a ?9 strand zenéjének kér* dósé vek Megírtuk leg-
^roSty ,jt°bb, hogy .szombat-¦ vasárnapra t^emU tatásra >¦¦¦- egy rjjtiptusu gomba-hangszörót és hozzávaló megfelelő erősi tőbe rendezést szereltek fel. A\' hangosanbeszélő kitűnően megfelelt \' minden tekintetben, mert tisztán és érthetően az egész" sLmnd területén jól é-s egyenletesen lehet hallani mint a zenét, mint a bemond ásókat-Nagy őrömet ketett a sltrandközönség körében a kétórás hanglemez-müsor, valamint a sporiközvelitétek. A hangosanl>eszciő ugyanis a rádió által közvetített magyar-olasz vizi-pólóm\'érkőzést és a Fradi - Ujpes( KK-dÖntöt is továbbitota igen nagy siker mellett. \\
A vasárnapi próbaadás azt mutati ta, hogy a strandon a zenéi rendsze-resiteni kell, mint az más városokban is már régen megvan. Hisszük, hogy a város vezetősége nem: zárkózik el a közönség e kívánsága elöl, hisz\' ia városnak nemcsak a strandszezonban, de máskor \'is nagy szüksége van egy ilyen jó erösitój es hangszóróberendelésre. Gondoljunk csak yissza.az eddigi nagyobbszabá-su tlhnepélyeken milyen torz leadásban lehetett közvetíteni a szónokok l>eszédét, ha egyáltalában lehetett éi épp ezért a legnagyobb szabású Ünnep is szépséghibát kapott azzal, hogy a közönség nem értve a szónokok beszédét, tereferélt.
Egy ilyen erős|tő berendezés megvételével egycsapásra meg lehetnél oldani a városnak ezt n minden ul-kalommal visszatérő problémáját-
Délnyugati, nyugati szél, kissé felhős Idő, nyugaton ás északon kissé zivataros idő, e hő még tart
A Meteorológiai Intézet najykannujtJ megflgrelflállomftss jelenti t
Hőmérséklet tegnap «ite 9 órakor: +194, ma reggel 18-8.H- délben +300
Oumadék 00 %ü
— Ha nincs étvágya, ugy igyék néhány napon át reggel éhgyomorra télpohár természetes „Ferenc Józse!" keserüvizet, mert ezáltal bélmükö-dése sxabályozódlk eB így egé&z emétttése rendbe Jöhet. Kérdezze meg orvosai!
„ifliiiiiffijiiiiiiiirti^r
i V i
Ha az idei szezont kellene körvonalaznunk, mindent elmondanánk az alábbi kis jelenetből, mely nek majdnem naponta főszereplője az egyik keszthelyi szálloda derék iondinere, a kisebb, mérges szeiepoket az é rkező vendéglők! játszék.
Hajdanában : a portás örüli, ha egy-egy vendéget .szálliihatott.. , Ma ellenben: megérkezik a vonat, iT portás szokásához hlvca kiabál: ...szálló, ...szálló. Itt vagyok, én is oda készülök, r- je\'entkeznek innen is, onnan is a vendégek. Mire a portás: csak azért kiabálok, ké. rém, mert nálunk minden szoba foglalt, nehogy hiába te sók feljönni.
Múlt övékben mindig kifogásoltuk a vendegeket szélszedő ésegy-mást püfölő Ipttdinereket és ugy1 jellemeztük, hogy : Balaton kór-tünete.
Boldogok vagyunk, hogy mo>t már ilyen kórtünciről irhaiunk-
A hölgyeket nem lehet lebeszélni arról a divatról, hogy sötét szemüveget hordjatok; a hölgyek arcán a ->ötét szemüveg ott sötétedik - még sötétben Is ; egy fjlán-kos nyelvű agglegény a szigetfür-dö férfi napozóján erről a divatról a következő aforizmát mondotta ; a hölgyek azt hiszik, hogy ha elJ leplezik a szemüket, jobban elbir-ják - lep\'ezctieaségüket... ,
Zamárdlban igen fontos értekezletre jött össze mintegy hetven \'.\'tagú társaság, magasrangu ininlsz-terális urak, kaionatisztek, a megye, a járás, a község vezetői, sll>. Természetesen teljes ruház:alban«i Ing, gallér, nyakkendővel, hiszen ez még mintegy előírás.
A Balaton egyik legkiválóbb szaktekintélye ís megjelent és bi-
zony nem respektálva a szokást, elegánsan felöltözve, a ná\'a soha nem hiányzó fehér nyakkendővel jelent meg, csupán - a 40 fokos melegre való tekintettel - ing néni volt rajta. ( ; j\'- <
Persze óriási volt a siker és mindenki igazat adott rCaálf Nagy Dezső bátyánknak, aki nem hu ragszik meg, hagy a nevét kiirjuk, hiszen a fehér nyakkendőről úgyis mindenki kitalálná, h«gy ő volt a legújabb divatdiktátor. |
-1.
Azért ez mégis sok a jaffift* egy kicsit. Babiion-^^3jv» berénynél robog a \' gyors, [ablakánál két ** * jó\'őUözött ur szemléli a tájat. A parti legelön a íar, I Íj tehénc-sordája, mellette né- i hány fiatal csikó ficánkol-
Látod, de szép ménes, — mon*; dotta egyik. - Ezt csak itt látni 1 az Alföldön, o Balaton melleit. *
Vájjon mit latna ö például azAl i földön, ahol n legelőn egyedül állna... i
Egyik leilei családhoz pistilány érkezik vendégségbe. Somogyi pa-; raszthiny a háznál a cseléd söszin-l te csodálattal nézi, amint a pesti hölgy készü\' a strandra »itt-amotU feJöilözve, satukor elölt szedi magára a drogéria minden áldását.
- No miért nézel olyan csodálkozva, - kérdi a vendéghölgy*. Tifelélek ugy-e nem láttál ilyent?
- Dehogynem kisasszony, — feleli nyílt Őszinteséggel a lány má\' mifelénk is vannak ilyen rossz nők.
6.
Tele van az egész Balaton-Nem sokat túlozunk, ha azt mondjuk, hogy nincs egy talpalatnyi hely, a mit már ki nem adtak volna. Nincs üres fürdőszoba. NJincs portásfülke.-Egyik leilei nenzlós például felmondott a vendégének, mert .rosszul viselte magáU- (Hál\' Isten a vendég ma már nem !rosz-szalkodliatik, a vendég viselje ma-
3 napifi;
tart még
hMYARCZSOT
ligmagatabb áron m vásárol
HIRTENFELD MIHÁLY
Qyeayn0váiiy-nagyk«r»sk«a4»
Bad.p.it, VII. Ktrály-ucca 11.
gát jói é-> örüljön, ha jut neki egy kis Balaton). ("
Azért valahogy érezni, hogy a pengők nem nagyim csörögnek-Mintha kissé spórolnának? o vendégek. Egyik hévizl penziós például arról panaszkodott, hogy 201) kosz-tos vendége közül 170 lemondta a vacsorát és csodálatos, mindnek «z orvos tiltotta el az esti étkezést-
Ezzel szemlén nagyon kapós a parizer, a barack és a puha kenyér. De azért,örüljünk, hogy legalább ez fogy, örüljünk, hogy legalább ebédelni járnak, örüljünk a sok vendégnek és általában örüljünk, mert a. Balatonon igen-igen jó szezon van. \\ \\
SZONETT
Egy magyar tájkép előtt
Faragott ráma, benne üde kép, Zoldelő fákkal, ködbevesző heggyel, Zúgó patakkal, vadvirágos réttel. Ügy el-elnéiem... Boldogan... Mort szép I
A patakmenti bázavetéssel Együtt haladva, szép piros szoknyában. Piroakendőoen, kecsesen, vidáman, Arató lány megy nagy gereblyóvel.
Éh néha mégis átkönnyesülnek
Büb szemotm, ha a múltba taklntnok,
E tájkép nyomán s lelkem szárnyain.
Mert több Ily ország nincs a világon,
Mégis ráborult a sötét Trianon
S mégis szaggatja ma Is száz Kain!
Kovács Dtzsi
Sorozatos tüzesetek Zalában
Evek óla nőm fordult elő annyi tíbe-cl Zala várincgyél»en, mini az idén. A tílrok nagy részét, legtöbb helyen gyonnokek játéka kié/i elíí. A rtilacgi-rswgi, sejtörj $ zatacséhl nflgy tűrök uláu most ujabb tüzesetekről kaptunk tudósítást.
Ncim\'ssándorházán Egyed Joz\'OÍ gS-- . i>onája gyulladt meg, LJí* tenen tovább terjedi e (\\ ti" és teljesen loégctt Farkas Jóxsel háza és •M a szomszédos pajta is, * Csonkaliegjliátíin Gerencsér Gyula kvresztbc rakott búzája hamvadt\' el.
Pusztaszcnllászlóii Korcsmáros Kálmán és Szabii Kálmán házai églok lo s mivel nom voltak otthon, mimlo-níik odavessett
Kiistánsicg<*n Egyed János knny. hója és Kiisb\'m Jánosáé síéuája égett el.
N\'agylcnuyd liatiráliOn Halász István pajtája hamvadt ol a?, értékes gazdasági fols/A-relésckkvl cjíyütt.
A tüaesetek legnagyobb részét itt is
gyermekek Játéka és gondatlanság
okozta.
--Sl—,—
BIZTOSÍTSON TŰZKÁR ELLEN, KARA MEGTÉRÜL! .•. ¦ ,.
— Bnluokbui e Kopaleln-oég vezet, hfoders mlntatermelben a legjobbat a legoloBObban mutatja be, kedveifi Jm-IW teltetelek mellett.
61936?
ZALAI KÖZLÖNY,
1989, gbáuMJui 1
„Ki ide belépsz, hagyj fel mindéit ..,«,. reménnyet\'
Körséta a zugmérők nohabor-frontján
— Jöjjön be lelkem, nálunk mindent olcsón kap, lígy liter bor csak negyven fillér, Ki deci kUtÖstööKU pálinka tizenhat, gyujlőkö négy fillér, Ajándékba, kap naniuk mindent, "mii csak szeint-szíija kivan, Jöjjön csak, \'Jöjjön — szól boz/.áni {az est szürkülő íwmályában egy nagy kendős, gör-nycdtháiu matróna s ahogy iim\'gtorpa. nok, amint eténi lép a külvárosi Swny nyes kapualjból, úgy értem magamat, miutlui a mesék sejtelmes világában lennék s a \\«sórru bába repült volna ido elém MOprőnyéJen.
— Az olcsó boron, pálinkán, gytijtö-kövön kívül még mi jót lehet kapni maguknál néne? — kérdezem meglepetten, mert most már ugy áll előttem u keskt\'uy1 ^gyalogjáró közepén, hogy szinte elzárja előlem az utat.
Éjszaka egy lebujban
\' -i Mit, mit? Hát mi keh magának szép BptbWT — kacsint fölém a boszorka, a hideg végigszalad u háp\'mon, amint megragadja karomJ.it s ugy hu* a kapu alá,
— Hallja csak, hallj", mily szépen énekelnek odabenn a uök? --- mutat az udvar vége Mé, ahonnan egy be-pámázott ablak mogul artikubíltan hangfoszlányok törnek elő, Részeg férfiak, nők összefüggés tv Jen, rikoltozó, szctiziblltü, szentimei^áli^ danája ez, mely ugy hallatszik aTpárnázott, sötét sötét ablak felöl, nüntbfe maga Lucifer dirigálná o zenekart, mely a poklok mélyéről tör elő,
lassan Upog a boszorkány a gtrescs-görcsös sötét udvaron, szóilauul megyek inelletlo, osupacsout ujjait, mint a zsákmányra akadt héja, belevájja a karomba. Ahogy ac ajtóhoz érünk, elereszti a karomat, kinyitja az ajtót, belök a borpárás, földes szobába s én bután megállok az ajtó mögött. Azt !.oin tudom1, hogy mii legyek, A szemeimet kezdem dörzsölgetni minit két öklömmel, mert égett a cigaretta, pipafüst S o-ak lassan tudom kihá-ltUPzni a súlyos füslfelhöböl az asztalt, u szekrényt, a nyoszolyát s a társaságot, mélynek körébe a boszorka cipelt.
— Szervusz apáiul — kiált felém egy illummáU nő, vagy husi esztendő-vei korosabb, mint én vagyok — adj egy cigarettái, adok helyébe egy puszit I
íVcm adtam neki cigarettát.
— Smucigl — barnított* Telem uz ittas nö, én pedig leültem az egyetlen szabad helyre, az asztal mellett húzódó padnak a sarkára. MolUttein ittas napszámos borult az asztalra, agy hóikon, mintha órabért Eizotnéu\'k a uitilt-kájáéi\'l, Elővettem cigarettatárcámat s rágyújtottam egy cigarettám.
-— Spicli 1 — hallottam valahonnan a szoba .sarkúból.
— -MU akar inni? -¦¦ szói hozzám most a-ház részegen dülöngő asszonya.
— Tokajit, vagy badacsonyit? — szólal meg egy borizö linng « szoba sarkából.
— Kötelet neki, kötelet! — suttog egy sejtelme-, bariton, majd lassú azopfáncsuklásba falladt,
Két deci/bort kértem, azonban két-uecis bögre ucm akadt a házban, osak féJliler^jaéjHÍaínftk ugy rozsdás, ütoll-kopott ibriket, benne a tokaji nedű. Ossi^Táikódom, ahogy megkús-toiom, mujd iw ludeg ki nem lelt. Egyenként is ugy érzem magamat, mintha Dante Inferuójának a kellős közepébe érkezten) volna s ahogy n kábult, részeg állati társaságot nézem, a sürü pára s füstgomolyban az ö betűi kezdenek vibrálni; megborzongok, amint kialakul előttem a mondat: -Ki Ide belépsz, hagyj fel minden reménnyell> ,..
Ftíhigrodtam s ugy vágódtam ki a* ajtón, mintha puskából iöltek volna
| ki, a kapualjban leskelődő boszorkányt - majdnem eltiportam, .
— Há, hé, hál — rikoltozott utá>
ham s < li rolumn\' ke\'dU\'ui a vuk>0lét
éjs/ukábau. Menekültéül.
Ugyanaz — nappal
Másnap — torineszete-.cn nuppal — sorm látogaltaiu a gomb-\'mődra el-SzanoTodotl ziigmérökel s mcgáNapt-tollam, hogy mintegy kilencvenkilenc, százalékuk megrögzött alkoholista, Nem árért zugmérök ők, hogy családjukat tarthassák fenn, gyermekeket neveljenek a javaoUdoniljóTj melyre a kincstár liazafiaitan megkárosításával
tesznek szeri, baheoi egyszerűen és csakis azért, hogy níínél többet \'és minél olcsóbban ihassanak, hogy együtt dorbézol Itassanak, orgiázhassa. nak tendégetkkol a lársudulom leg-kétcsebb elemeivel, akik — érthetően
— sehogyan sem találják fel, sehogy
sem értik jól magukat azokban a keretekben, melyeket az állami hatóságok jelöln k ki s íncglelclöen ellen, őriznek is.
Minda/ok, akik nem bírják el a CorpuS Juris tisztult légkörét: i\\ könV zött sikkasztok, tolvajok, gyilkosok, vagy rahlógyUkosok kétségtelenül nem a hatóságok állal nyilvántartott ven-
tasiberek, vagy Oz élfuercsempészek, vagy mint a papirbakancsgyártők.
A korcsma, vagy vandéglős-fjwros. nak elárveiczik a házát, birtokát, hogyha nem tudja fizetni az adóját Hogy is íizchié, miből ¦fizetné, amikor a zugmérök nemcsak a falat kényeiét veszik ki szájából, Kancái uz ndófUfét-ieket 18 elorozzák tőte; pedig ha a múltba (okintünk vissza, inKs Sorsot, több védelmet érdemelne ez a becsületes, honszü-etö iparoslánwdaJom, melynek tagjai a li\'gjwntosalib adőfízelíV polgárok voltak mindaddig, amíg volt niiboi fuetnlök. Mindezzel szemben a zugmérök általában vagyontalan al. kohollsták, kiktől a csekély pénzbüntetési sem tudja behajtani az áll\'m-liatalom, amit tettenérés cselén rájuk ró; özek a szégyent nem ismerő ele-mek eldugják, elmulatják összelwi\'áf-osolt petümket s: egyszerűen leülik a pár hetet, vagy hónapot, amit .be-Iiajtliatatkiuság. esetére ró rájuk u
térvény.
A hövögön ülök tábora
Ismerek zugméröliázaspárt, kik nagyobb forgalmat bonyolítónak le aug-iébuj tikban, mint akár három adófizető vendéglős; egyszer a bírj, egyszer a feleség rukkol be a törvéuy házába pár heti, vagy havi büntetésének kitöltéseié, az otthonmaradt pedig szorgalmasan méri ezalatt űz idő alatt is az agyat szervezetei bomlasztó noha-lörét, nehogy fennakadás álljon be az mem meneteljen. Ha ilyenkor, nyáron megkérdezik a zugméröt, hogy hol van a felesége őnagysága, a förj azt
Fényképezőgéoek,
filmek, lamexak
legnagyobb választókban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I lek. 6x9 márkás film (fri») »— pengA,
déglölR-n, vagy íttermekl en hiijnak n.cg, hanem a titkos zugniécéíokbcn, ahol csakugyan minden r.ndclkczé;-tükn áh, amit szemük-szájuk kivan s deU\'klivektöl, itaidöröktöl, csendőrüktől nem kelt félniök. Ott áll kinn n kapualjban a boszorkány s megadja még időben n j<\'lct a menekülésre. Minden szabad a zugmérésekben, ami a liatóságilag engedélyezett italmérc-tekben tilos s oly raffináltak, hájjaL
kentek c.ck u zugmérök, hogy nem
csak a rendőrök, csend őrök éber figyelmét játszák ki, hanem maguk a péniügyi hatóságok is tehetetlenek \\c. luk szemben, mert oly leves a létszáma egy-egy vidéki pénzügyőri szakasznak vagy kirendeltségnek, hogy
fizikai lehetetlenség tőlük tóbb imitt-
kateljesilmény\' elvárni, mint amennyit
elvégeznek, f
Radikális Intézkedést
Helyesen cselekedne a pénzügyi kormány, hogyha megerősítene; megduplázná a gigászi munkál végző pénz. ügyörök létszámai; \'államháztartás szempontjából is fontos lenne a radikális intézkedés, mert ezek a paraziták milliókkal károsítják meg uz államot, melynek solia sem volt nagyobb szüksége az adóÜUérekie, mint a mai vészterhes IdOkhno; Sürgős eset lékedéire von itt szükség ma, amikor az adócsalás egyenlő a hazaárulással, hiszen ezek a zugmérök ugyanúgy megkárosítják az államol, mint a valu-
válaszolja, hogy a Balaton partján üdül, vagy Abbáziában hűsöl. Hogyha télen érdeklődnék valaki Zugmérö ur holléte íráuyiiban, azt a választ kapná, hogy Davosban ródüzik, vagy St. Mo-ritzban siet. Van valami igazsúg a logikus válásiban, mert tényleg hűvösön ül a kérdorett fél.
Vannak aztán zugmérök, külón\'Wji falvakban, akik vagyont gyűjtöttek össíO. Nem lennének ráutalva a stá-Uyenffllerekie b még sem tudják abbahagyni bűnös manipulációikat [amo. iek faluhelyen egy szlávos névre lialf-gató zugméröliázaispárt. Idült alkoholista ugy a rérj.imöu a [eleség, Föld-jük, házuk, szőlőjük van. söt a férj az államtól is Dzelétt huz s mégis becsapja, megi\'ővidiU Oz államot.
lieti piacok alkalmával vagy az asz-szony, vágj* az ember áll ki a Kapuba (a másik odabenn tevékenykedik) s ugy csalogatja Le anyanyelvükön házuk előtt elhaladó horvát sóderszáUU tőkat, piacra Igyekvő gazdákat, Sokszor öt.hal kocsi is áll előttük, majdnem megakasztja a kocsiút forgalmát R gazdátlanul álló kocsik sora. A mulatni vágyó utasok persze szívesen állítják uLOg Lovaikal, mert odabenn együtt diainak, mulathatnak a ház sokszor kora reggel részeg asszonyává], gazdájával.
Minden korcsma falán olt a felhat: .Tizeuffyolc éven aluliaknak sze. sícs Halt kiszolgálni tilost*
A lelkiismeretes, lörvényltartó korcs-
szezonvégi cipőárusítás i Szenzációs olcsó árakkal !
az „Ideál1
Már osak o«Ht8i*tök estig
cipűüzletben, Fő-ut 12.
ára 1-40 P
Hit«lö8ÜV0 kapható a Zaiiail Kttslalay nyorfidajabein Nagykanlna, Fő-ut 5.
maros, vagy vendéglős nem is ad serdülőben lévő gyermekeknek szeszos f.tait, inig n zugmérők készséggel szolgálják ki a tiz, tizenkét esztendős gyermekeket, csak pénzük legyen. Hogy mit Iáinak, mit hallanak ezeken a bűntől fertőzött bűutanyákon. a jobb sorsra érdemes Sioieucsétlen gyermekek, azt nem lelwt ujságpapi-rosra vetni.
Oly nyíltan, szervezetlen, bátran s arcátlanul mtikodik űt a züllött, eia-bori mi voltából kivetkőzött tirsasiig; a maga sxmétdombján, mint az *tvSp-rikai gangsztcick CMkágóban, kölcsönö sen kisegítik egymást Űgyes-liajos dolgaikban; ha keli, falaznak egyrmísnak, lui egyiknek-másiknak hamis, felmentő tanukra lenne szűkségo, elmegy a szomszédba egyik-másik .szaktárshoz* s már meg is találta azt, amit kere.ett. Annyira egybökovácsolta őket közős bfmcsolekinéuy balmazukuak a tudata, annyira egyformák, annyira irtózjjak niiiid^ntöi, ni u-i az etika fogalmának körébe tartozik, annyi a közős vonás benuül^ hogy stinta elvabiszlliatatian barátságiján, cimboraságban vannak. A közös bűn tudata, hegesztette, formálta, eresztette tömörró ezt a betyárbarátságot.
Szinte csodálkozni lehet rajta, hogy c* a szabadon garázdálkodó nemzedék-txmliő maffia vaktacrőségébeu még nam alapiiolUL meg e. Z. O. Sz.-t, a ZugméfÖk Országos Szövetségét!
KUNGL IJAJOS
A fla szemelálfára a Baüh tonbt falladt egy mm-batheiyi százados
Rövid telefonj centéi érkezeit a nagykanizsai klr- ügyészségié a pteszthelyl esendő rörstöit hogjy W Balaton tegnap dé^jtáu ismét egy hiiláljis áldozatot követelt. i
MjzsiuiÍ László 11 éves szombathelyi gazdászatl százados fiával, a melegen kiment n Balkon parijára. Később mindketten a hőség- elfll a vízbe menekültek. M^zsnaj százados - aki jgylátszik szívgyenge om-1*1- lehetett - a vizhen hirteVnnisz-sziui l(etl és csakhsuuar.elmerült.Fia, aki vele fürdött, azt hitte, hogytódes-apja csak fürdts közben bukott alá a tóin, de hogy nem kcrü\'t tőbbá feisziiu-e, keresni kezdte. Ekkorra azonban már a BeJatonba fuÜndt. a százados, akit saivgftrcsök leptek eí hirtelenül.
A ntlndöasze ft éfc* szdzadostszjv hüdés ölte iiieg, [ \\
Bizottság szaMIA. l^i a hely^iuK-M-izsnai fízázadoi huUte&íét va^ós/i-uülcg Szonu^Uhclyi-c szá.Uüjá.k. ,
1639, augu.iliia 1

pjlnÖkCKrieiiZLÍSKNKOMIÉIN EUTORnm
lü Nagy választék!
Olcsó árak!
Zrinyi-NTE komb.—Törekvés-KSE vegyes 5:2 (0:0)
— (Az Urauzonyok Kongregációjának uj prézese)
I1. CrJrfiisz Viktorín átliely özével n ii:inykfliiiisfli l\'rasszoiiyok Mária Kongregációjának uj préiese P. Piohlor lauii volt liiltutlományi Tőiskolai professzor Ittl, aki U/év clütt -már voU Xflgykimiísáii és aki akkori kanizsai tevékenységéül Sxámtalan tisztelői és j.\'JMirátol srerz&U magának, p. pjehier Kinii most pasiloi\'ációs munkát végez majd Nagykunlrsán.
— (A vasárnap megnyíló hadtörténelmi kiállítás)
Iránt óriási érdeklődés nyilvánult meg. Keserű s«izados munkatársaival mindent elköt et, Iwgy a kiállítás müv-ilcn tekJutélben sikerüljön. Hseményt fog jcltiiteni minden kanosainak, de főleg minden frontot járt egykori bajtársnak, bármely fegymnemben és bármely ezredben is szolgált. Sohofli Hczsö ezredes (elkéri a régi bajtársa. k»t# lw>gy a kiállításra szánt tárgyaikat küldjék b« a Zalai Közlöny kiadóhivatalába, Szabó Antal fcgyverkeieskedő üzletébe, vagy dr, Pottyondy József városi aljegyzőhöz (városháza, gazdasági hivatal), akik a legnagyobb készséggel veszik át a kiabálásra kerülő tárgyakat,
— (Kanizsai franciskánus lelkigyakorlatul Dombóváron)
i\\ dombóvári ftngol kisasszonyok zárdájának felkérésére P, pielztor Emil kanizsai torejioeslélkész több riapos lelkigyakorlatot tart a dombóvári zárdában. \' j
— (Halálozás)
Tóth Péter Gí) éves kisk\'aniisai ismert asztalosmester szAvbenulaa következtében lui-tclen elhalálozott. Kiterjedt rokonság gyászolja. Hétfőn délután temették el nagy részvét .mellett a kw. kanizsai rk. .sírkertben.
— (Szerencsétlenség csáplés közben)
Tráj István somogybcnencei lakos, 37 é\\es rséplögépji-tető a cséplőgépnél dolgozott és oközbsíi aó\\fcze a folyón-dérbe volt tekerve, úgy hogy amikor végezte cietö munkáját, a dob elkente ás jobb kezének ujjait lemetszette, borzasztó lelkierővel húzta ki kezét a dobból a Si«.cnesetlen ember,\'akli « vér teljesen elöntött. Telo fon lii vasra n kaaiizsai mentők beszálliloUák a kik kór házba. Vizsgáját indult az úgyljen. Tráj István állapota elég snlyos,
— (A leánylIJusAg ügyeimébe)
Az Országos Misszlóirjiiság balatou-uoglári ^er.-tökópzü tanfolyamra, a mely augusztus 17— lft-én lesz, augusz. tus 10-lg lehet jelentkezni a nagykanl-\'s«i Missziósluizbim. A részvételi díj lakás ÓS teljes 31napos ellátással 12,50 |rf-ngü. Fétárn utazási kedvezményről K*>ndoskotbiak. A tanfolyam előadásain kívül fürtlés, csónakázás, kirándulás tölti ki a napot, (:)
- BHtwkUUlUaukAt tekintse meg minden vételkénytxer nölkll. Köpetein
buiorámbia,
Sokan azt mondják, -eeeSS-^ kár volt a mérkőzés* JBSr-L?i ert, a kiad-nj pénzért, rvv X stb. Mi ezek ellenére igenis azt mondjuk, nagyon helyes volt csapatot hozatni és ez bár többször Is megismétlőd-hetne | Az eiafl 10 perc budapesti irama levegőjét oly hmiar átverték Játékosaink, hogy cs-\'k agy bámul, tiiik az egészségesebbnél-egészséfítv sebb akciókon. Hát még h!i a pálya jó lenne ! Micsoda kitűnő futball-cr-apatot lehetni\' nevelni Kaidzsárb Annyi bizonyos, hogy ebben a kinizsii együttesben van fantázia és hozzá nagy fantázia, pedig még sok jó játékos hiányzol! a tegnapi mérkö* zésröi.
A győztes csap n : Gozdán (C«on*i dor^ - Csáki, Kárpát — PöcZe, Babos, Kiss (Farkas II.)-- Kocsis, Vei-Iák, Dönget, Istenes, Boda felál\'ilás-ban (átszólt. A budapestiek: Irsik -Lovas, Reinbach \'fjen, Boócz 1-, WiMg Szemcsics, Kis, Földi,.
Boócz II. é-s Déri felállításban sza. hídnak ki a pályára. Zásziócseie ¦után a kanizsai csapat kezd, de n pestiek vannak nagy mankál^n, hogy az elsfl 10 perct/Cu elsöpörjék a »vidéki« ellenfelet. Kárpát é-s különösen Csáki óriási harcot folytat az Ügyes csatársorral, majd a felszabadulás után Csöngei ugrik kl szépen, de kapus kezébe helye. IB-ik percben Boócz-Dóri, majd Boócji II. a labda rútja, sakk-mail, de az utóbbi szeieskedve mellé lő- Boda. van igazán elemében balszélen. Csöngései szép támadásokat vezetnek, de a kanizsaiaknak sóm sikerül a gó\', sót 21-lk percben Csöngei emel Velíák elé, amit Reinbach felnyúlva kézzel hárít az 6-ös vonulón. Sajnos o 1 l-est Boda a kapus kezébe, rúgja. Váltakozva szaladnak a támadások, vannak helyzetek is, de gól bi.em születik, Még, Csöngei és Menés »csoda-produkcÍója« (aa egész védelmet falhoz állították) érdemel említési az első félidőben-
A második félidő B-lk" percében Csönget szökteti Istenest, ez melUi gjrít. Czvctkó határozatlan, sokat bizonytalankodik. A 16-lk percben esik az Clsö gól. Babos Boda—Csöji-gei a labda jtja, az ulóbbi a lukra szaladó Vették felé emel, ez ki is használja, 1:0 és dörög a taps. Egjr perc mrjlva ugyanaz a helyzet. Csöngei ismét Velláknak engedi át "labdát, az n felső sarokba lő, 2:0- Támad a pesti csapat is, de nincs .szo, reneseje,mert a 21-lk pejreben Vcfc Iák már 3:0-ra növeli a gólarányt A 26-ik percl>en Csáki faultol a Ifi-oson és Földi a sorfal mellett gólt ló, 6:1. De a Jó kanizsai )>első hármas ótjá[sz\'a a védelmet éa Csöngei még a kapust is, majd az üres kapuba gurlt, 1:1- Szögiét rúgásból 1:2, majd Kocsis szerez gólt az utolsó percben és 5:2 a végeredmény. > i !
A vendégekig egyénileg nem igen emelhetünk ki senkit, talán a védelem egy árnyalattal jobb volt, de a csatársornak halá\'"ozoitan nem volt szeicncséje, amiben igaz, hogy benne volt a kitűnő Kárpál-Csáki duó-őket minden dicséret megillet. A fedezetsorban Pőcze nyújtott kiválót, mig a támadósorban Boda fogott ki egészen jó napot. A belsőhármas is nagyszerű volt! Kocsisnak szokatlan jobbszélen. Cz\\Ctkó ellenben nem fogott kt v«lami jó napol.
\', i _k-n--l-
nyári vájár
Jallus \'?4151 aagoiilai 3-l( SZOMOLÁNYINAL
NTE II. Ifi komb.—Sáske Levente vegyes 3:2 (1:2)
Az NTE a második l&íiOtxn felfrissített, mig !12 edzés nélküli Siska üsszecsukiott. Az NTE-Ml Vilcsck, JaMsz, a Sáskaixil Ország eniciiicíö ki. lA gólokat Pereudi, Lírjrcncsii^ Majzer, illetve Nagy ín Horvíth löh <*• . I 1
Az Újpest nyerte a KK-át
Az rjjpesti piiyán 2 :2 ddaniollen aranyban Újpest a nwítkori győzelmééi végleg őrzője lett aí Idei Kői zépourópal Kupiiuiik. ; (
tSSHflgfé 2X4« !
kölcsönt keres tókeresetU 40 éves IllggeUen férfi bavl 50 peagás visszafizetési kötele-zetteéggui.
MaflHS dljnAst l> fizetek I HF«d«xot i-t van" jeligére a kladéba.
Horihy-Kupa eredmények
Magyarország - Hollandia -1:1
(2:0) .1 I
Franciaország-Belgium 2:2 (2:0) Olaszország — Németország l: íj
(3:2) i I
Magyarország - Olaszország 1:3
(1:1) , . I , . |
Belgium-Hollandia 6:3 (2:1) | Németország - Franciaország B : %
(1:D 1 i ! ! i r
— ToklaiM mig a Kopstela Bútoráruház állandó butorkl&lUtaeát ízlései c.j olcsó bátorokat kedvezd tlzeteel föltételekkel ráeáwlkat.
FÉNYKÉPEZZEN! • °^VV^X\' VASTAGH fotószaküzletben váaároi Fó-ut 10.
Fényképezőgépek B P-tfil, márkás filmek 88 fillértől. Hr SsekuarO kidolgozási "
zalai közlöny.
Krómacél és alpacca evőeszköz
nagy választékban
iájon Testvéreknél.
Olcsó áraki
Anglia és Amerika gigászi hadgyakorlatra készül
London, július 31 Ma kezdte meg a 12.000 angol tartalékos tengerész bevonulását. Ahonj védelmi nagygya korlatokon a hajóraj 136 egységbői AU ós Így ez lesz a békeidők legiiigyobb hadgyák\'or. tata, A hajók felvonulását a király Is megszemléli. j i
! Newyork, j-jUu* 31 ¦fa iamerikal légiflotta a Csendes Óceán partvidékének tncgvédéf^c LigaJl1|ikus méietÜ nagy#ry|;ikorlatom kat kezd. A gyakorlaton 2000 harcigép \\esz részt- ! [¦
— (póru.Járt)
Vlzs/\'Oyörgyné \'.wit^ asszonynak\' kit cigányasszony sok bókusz.pókusz után ga/dagsrtgot, hosszú életet és váratlan nagy síörencsét jósolt. Az asszony örült a sok jó lilmCk s még nit js elhitte, hogy mind.c/, csak ükkor teljesedik, ha nyoki napra két ka^ika,-gyíirírt, abroszokat, rultanemfiket ml a cigányasszonyoknak, Persze később hiába várta vissza a jósnőket, tóbbet azok nem jelentkeztek, lirrc rcljclcn\'-|tettc a csaló dgányassTonyokat a zola. ef$ersaegl oseadőrségui. -V nyomozás megindulta
Pk. ,6888/1939.
Árverési, hirdetmény.
Kelemen Rezső végrehajtató javíra (képv. dr. Elek Mór ügyvéd) 32 ptngö tőke és l&i. erejéig 1939. »ug. 4 én d. u. 4 érakor Gmbonc községben sz üzletben a nagykanizsai klr. iárásbiréiég Pk. 6881/1039 Bz. végzésével elrendelt végrehajtás sárin lefoglalt 1195 P 70 f. becsérték!! alábbi fngésigok: üzleti berendezés, ihiik, flizők atb. bíróilag elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1939. Juliul 1.
Hain Gyula tok kit, járásbíróság! végrehajtó.
M. kir. minisztérium 990/1939. M. e. számú rendeletében előirt
kapható
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGYI.né
Sugár-ut 2. ,
Zuhú Közlöny Zalai KAlony
közlöny
Melyik ?
„Ciklon"
vaay
a legjobb
férfi-és nűl kerékpár.
1999, angnazluB 1.
Olcsón réaxletf Jzetéspe Is* kapható s
Szabó Untai
aportflzlatében .
Nagykanizsa, f8»ut 5.
Gfcsvnésjót aafiameziban
szwakoxhalik
APRÓHIRDETÉSEK
nprúhlrdettt dija vatirnip t.% Qniiopmu 10 nóli •Ó Mlllf, minden tovAbbl nó Ű (lllir, iiílk\'.inm, 10 »1*1 b (0 flllér,\' mlntUn tavibb) Md 4 (Illír.
AllAs
Ysrríulóíeányctkut szerződéssel felvessek Wltidlachné ttai kalapUzlet, Fö-ut 6.
2062
ülső - éa maeodévlolyarau kereskedelmi isrnkSnyvek eladó\'t Mnlzay-u. 45. 2C68
Kczdó •l/trualtáno\', aki lót számol és tr, alfcslmazást nyelhet, varrásban |ár-taa előnyben .részesül. AifuHrtokat .Műszaki lislef Jeligére a kladí-ba kírllnk. •
Kevesek azonnali belépésre Hgyea r«. Mnannéstnt. írásbeli alaolatoklt „Szorgalmas* Jeligére a kiadóhivatal továbbit.
2061
TamaloJatawsyaka* felvesz Schultr dlvalszalon, líölvöa-lfr 3. •
asalérnnlezeanal felvételik Batthyány, utca 25. 20U3
0SVM knlkas-ofarnnraiortnal felvitetik
Horthy Miklós nt 17. .
adAs vétel
. aTártanál falnanrarléuk é, egytn-
ruházall cikkek legolcsóbban BekínálniI,
Sugár-ut 118. .
Lrelt knjnnlnnarnok kapbsló Csen-gery-nt 79. sx. *
Futait afnnnkawlfék, faházhoz alkal-masak, olcsón eladók Zárda-u. 6. *
Klsfoiryasztásu, 40 pengó évi adólu Ü09 e. Fiat-autó eladó. Petőll-ul tll.
2067
lakás üzlethelyiség
Kataaobaa, alkovoa utcai lakás nrel-lékhelylaégekkel itilí KMzsy-li. 31. 20M
Kattdeaabás utcai, egyazobáa udvari lakai nov. 1 re kiadó Csengery.ut 79. 4
Forgalmas útvonalon, bcazllld vendósló barkaada. Clnr a kiadóhivatalban. 2067
raWtaztsfcaa utcai előszobás laka, nov. l-re kUdó Széchenyl-léi 3. — Bórebbet Szalay kalapUzlet 2060
MéayaaabAa vízvezetékeit lakás novemberre kiadó. Csengcry-ut 67. 2065
ház és ingatlan
Nenyforkéncian vagy Klaförhérj-.
oan kisebb szőlőblrtcrkof vennék felles leszereléssel, terméssel együtt. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek.
külOnfélb
Fényképeseik f Irsyeleat I MírHj gépek, tllmek, lemezek; papírok legolcsóbban, kidolgozás legszebben Vastsgb fotó-BzskOzletéslirbórstórlumban.Fóut 10.1813
Csányi Józstl ny. detektív anngén-nynmonAst. - megllgycltsl, Informálár t vállat- Cstrtyl-n. 26 *
.«rtt.fi» közlöny
politikai NAPHJtr*.
Kiadja: „Korgarríaléal R. T. NarjysanUaa". Folelós klndó: Zalai Károly. Nyomatott: a „KflzaazrlasAgl R. T. Hanykanlrsa"
nyomoajábaa Kapykarrfüaaa. (Nyoradáórt telel r Zalai Király.)
5431?6
79a Rvlolyam 174. fiám.
Nagykaolm, 1984. lugusztui 2. szerda
An 12 il".
ZALAI KÖZLÖNY
u UadWnlal: FM 5. Bis. bjíiüíöi btík&uup fUIuliu.
POLITIKAI a>MLIF
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
HMItetii! 4n : esy hóra a penso *0 Hlltf. Swrkwitőiégl ti kíaűúhivaUII teldoDi 78. »1.
i lagyar Élet Pártja
szoros érintkezésien van u néppel és igyekszik a hozzáfordulóknak ügyes bajos dolgaikban segítségükig lenni, - mondotta Zala vármegye főispánja a Zalai Közlöny munkatársának...
Nem jelent ez mást, minthogy a kormány pártja valóban az Élei pártja. A magyar éleié. Aé< élet hívta létre: A magyar étet szükségsze. rUségéböl született. A magyar élőt tulajából fakadt a magyar nép szolgálatára. Nevében benne foglaltatik minden : célkitűzés, program\', munkarend, útjelző és az élet. parancsa.
A Magyar Élet PártJának politikája : reálpolitika, A választások akitt sem Ígért, nem licitálta tul ellenfelei igérct-halmazát és nem ver senytett ia politikailag gyengébben iskolázottak elszed itésében, mások javainak szétosztásában, az indulatok és szenvedélyek (elcsigázásáb;m,ffl\'d osztásban, melynek mérve kimerj e-nó három birodalom terüle.ét.
A Magyar É?et Pánja. mindezt nem* tetlc. Hanem felelősségének ba-datáb-an feltárta az ország valódi helyzetét és nem tett kortesrgérette. ket. A Magyar Élet Pártja megfo. gadrá, hogy amit oz ország helyzete, a gazdasági viszonyok, egyéb körülmények megejagednek, azt meg] fogja tenni. I
HecsüteU* politikus csakis így nyi\'atkozh\'itik ísaniüi körülmények kö/ötl, nmíkor állandóm válíozik a világpolitika, melynek függvé.iyo vagyunk, nem Is lehet becsülcles-szándékkai mást Ígérni-
Ezt tartja ma i« szem elölt a Magyar É\'et Párt Ja. Vezetősége olt tartja az ország politikai és gazda, sági é\'etének\' pubusán a kezét, ébren vigyáz őrhelyen u magyarság értékeire, alkotmányára, szabadságára, függetbejibégérc, jólétére tudatában van annak az óriási felelősségnek, amely minden Intézkedését Visérl. Ez a felelősségérzet diktálja a tempói, amit a túloldal kifogásol, nem gondolva arra, h<igy a Teleki-kormánynak szenvedélyektől1 és hí politikai pálya kezdett lendületének túlbuzgóságától; montesen kell megtennie mindazt, amit a nemzet érdeke, a köle\'es élömlálás, megfontoltság ós súlyos felelősségérzet dlklái a munka iraméi é> ég-i-ehajtását illetőleg. |
Ez a bölcs, (meggondolt, mindenre elterjedő figyelmiü politika felkeresi kjcsl otthonában a magyar falu népét, megtudakolj i tőle, mi fáj, hot fáj ö\\i igyekszik a rendel kezéí-é-¦ re álló eszközökkel egyenesen, l>c-csületesciL sejteni.
Ez á politika közetférközlk a magyar néphez, feltárja az ország igazi helyzetéi, megmondja öszinién, min tud és min hogyan lehet segíteni. Mén akar segíteni. Minden készsége, minden érzése, --minden szociális gondolkodása megvn ahhoz, hogy segítsen. Az alkotások nosBsa sora bizonyltja már eddig is a nemzeti kormány eredményes sc-giteniaknrásáát.
Nagyon helyein Uiondbtla vil\'őz
Teleki Mihály gróf;
„Megvalósítjuk a földreformot I4\'
A földmüvelésügy} miniszter nyilatkozata a földkérdésről, a munkabérekről és az ál/atértékesltésrőf
Kapává]-, ingusztiís l Teleki Mihály gróf fÖldmüvOlóV ügyi miniszter Kapuváron ngy beszédet mondott, amelyben a földreformról Is nyilatkozol Utalt úrra, hogy több helyen hangozi Ujak, hogy a kormány nem oldja nr-sg n földkérdést. Pedig igenis megvalósitj t! Még az Ősz folyamán teterji\'szllk a Ház e\'é a törvényjavaslatot- A. cél az, hogy mlnéi több magyar emter-uek jusson föld és megélhetés. Természetesen mindenkinek r.cm jalfat hatnak földet, meri ha 3-6 \\tmÁ holdat akuriiának szé\'osztaui, akkor minden 20 holdig terjedő szájitóföl-det szél kellene oszlani, ami viszont a \'mezőgazdasági munkásság meg-
élhetését venné el. EisŐsorUüi. a törpebirtokot kivánja kiegé.sziíoni.Gon-\' doskochiak a mezőgazdasági nvun-kávsáérói is, e\'sSsirbau a munkás-bérigények kielégítésről vSs arról, hogy nccaak a férfi, de az özvegy li megkaphassa nyugdíjjáruléka*. A földbirtok reform soi\'án e1.só\'orbnn a z idó birtokokai veszik igénybe.
Hangsúlyozta a müUszler, hogy a kormány nz idén is fenntartotta a 20 pengős búzaárat, bár Uyen hatalmas termés már régen volt. Gondja van a kormánynak az állutértékesl-tésre is. A kivitelben a ¦ közvetítő kereskedők 76 százaléka volt eddig zsidó. Ezt az arányszámot mosklc-szóritolták 20 százalékra.
A francia-angol katonai küldöttség a hét végén utazik Moszkvába
Chamberlain, mint ismercies, nz nngoi alsóházban iiyPutloz^ol lett és bejelentette, %>gy az angol éi francia vezérkar kÜ\'döt\'sége elindul Moszkvába, bár még nem sikerült megegyezniük n sznat.wsjig kérdésében, i ,
A német saj;ó szerint az anjgol lapok álttl beliaj-augozo;! szenzáeió elmaradt. Chami«rlain csak azg hangoztatta, hngy meg lehet oldani békében az összes kérdéseket, ü)j hogy ezt meg Is akij-ja valósítani és hogyan, arról nem beszélt.
Az olasz sajtó is foglajkozik a
Chamberlain bejeddel és megállapítja, h"gy :|z lényegeién, ienimlér-deiesct nem tartalmazott ói a Ul>e-rá\'is belpolitikai vál\'szlások céljait szolgálta. Rómában különben Is furcsának találják, h\'gy a fi-ancía angol khtou.\'i küblötiség ¦utmkliiduj, holott még a politika! kérdésekben Mun sikerült megegye/ni.
Mint Londonitól je\'en;ik, nz angol katonai kü\'dötlség ma vagy holnap már Párisim utazik, ahol a francia megbízottakkal tárgyal. A francia és angol küldöttség a hét végén együtt utazik Moszkvába, i
Újból kiéleződött a távolkeleti helyzet
Tokió, augusztus 1 A távolkcíeli helyzel ismét kiéleződött. A Kínában lévő Wang-Mon közelél-cn Makaó portugál gyarmat melletl 10(10 főnyi japán csapat szállt parira é-Sshe>es támadást "Intézeti a kínaiak ellen. A partvidéket a japán hadihajókról Ixmibázzák- A kínaiak eddig a szárazföldi támodá-sokati visszaverlek.
Londonn, augu-ztus\' 1 Szimlkingból a lakosság nigy tő.
megckijcii menekül. A meneküllek; azért h\'gyjak ci lakhelyeiket, mert attól tartanak, h )gy a szovjel-Japán viszony rohamos rossz ibhojúsa miatt a szovjetneptilök rövidesen bombázni fogják Szímlkinget, Muk-dent é;> a többi városokat.
ly Toldó, augusztus 1
Az nngol jiipán gazdasági albizotl ság ma déíelött újból t-\'Uácskozott Két órás ülés után déluláiW tűzték ki a mcgl*sZélések folytatásán, .
gróf\'Teleki Béla főispán: >A Ma. gyar Élet Pártja szoros édníkezés-¦Itoi van a magyar néppel-* Tudja ezt Zalaország népe. Mutatja ezt, hogy-.dacára :| "agy nyá\'i időnek, mezei nrnikának, szünidőnek \' (éf? nvaralásnak: a Magyar Élet Pártja imogyeszCrtc állandó készK\'nlélbftn,
van, állandóan dUgozik. A magyar éMet őrszemei járják a községeket, felkeresik a magyarságit, meghallgatják a polgárság kivánsilgaü, panaszait, ügyes-1 rijos dolgaikat és magyar szívvel igyekeznek tigyetkrt elintézni, rajluk .\'Cgitcni. Ez\' a szoixtó és kőzv-ettón érintko,
Tokió, augusztus 1 A japán-kormány m< délelőtt minisztertanácsot tartott. Arila külügyminiszter beszámolt a helyzetről, majd a mlniszteielnök elutaz itt Haymmba, hogy jelentést U*gyeh a mikádónnk.
A KASSAI DÓMBÓL ellopotlkln-c-eket legutóbbi feltevés szerint Németországba vitték. A német lapok köztik a berlini rendőrség felhívását erie vonatkozóan- \\
AMERIKAI MAGYAROK ujabb csoportja érke?.e;i Budapestre, bi-nen Kassára mennek, ahol megko-szojvjzzák II. Rákóezi Ferenc sírját.
A SZENTSZÉK Oárszky Józ>ef volt kasai apostoli kormányzó részé re Eperjesen állít fe] adminlsztná. elót, ahonnan a Szlovákiában maradt sárosl é-s zemp\'éni résueke; fogja kin-mirnyoznl, amik még a kassai egyházmegyéhez tartoznak.
PERÉNYI LASZLO báré) konnány zói liiztos kárpá\'aljai körjtja során Rahóra érkezeti, ahol a magyar-oroszok tün\'etö lelkesedéssel fogadják. ,
A HAZSZABALVREVIZÍÓT 10 tá-gu bizottság tárgyalja. A tagokat pi l\'íépvbelőház ma, vagy holnapf Uléu ién választják, ugy, hogy a hlzo-tt^ig meg a héten megkezdi a munkát-
A BATA cég ujabb letelepedén\'J iplten erélyes feLszóJfiilás^k hangzoj; tak el az IPOK válaszúnányl gyíllé-\' séu. A gyűlés után testületileg tiszteleglek Vargha József dr. Iparügyi miniszternél. t
MAGYAR MENTÖQRYOSOK tartottak előadást a zürichi Nenizctközi \'MentőfiongiesszrjsoM. Az előadók\' nagy sikert amjtak .az elő\'kotő -hall/ gatókőzönség körél>en.
HÁROMSZOR ANNYI barackot ad tunk et az Idén külföldiek, mint eddig bármikor, c^ak a belföldi ér-tékesiléssei volt baj egyes helyekén, 10, 16, máshol viszont még 80 fülért is fizettek a fogyasztók a barack1 kilójáért-
HATALMAS TŰZVÉSZ puszH.ott a kőszegi posztógyárban- Több mint százezer pengő érték hamvad! el u raktárhelyiségekben.
KANYSZJSn LESZ ÁLLAST Iiojlott végre egy- e-las* spOrtrepfllÖgép Kör-
zés a néppel teremtette mg azt a meleg és benső kapcsolatot, amely a magyarság és a Magyar1 Élét Pártja kőzötl fennáll és amely a vá\'asztá. son Ls diadalra \\lt:e a Magyar Élet zászlaját. j
| (B. R.)
_. . 2ALAJ KOZLONV ¦,,........... ¦ .. ., ,
Három súlyos autó-szerencsétlenség a balatoni műúton
Egy hafollla és négy sebcsflllje van a baleseteknek
»
tlytfri iiőjúr
[ollui 24-lfll augailtat 3-lg SZOMO LÁNYIÉI Al
meod határában. A pilótának semmi lmja nem történt, d* n gépe eréstn megrongálódott,
A MOSZKVÁBA, Induló angol katonai küldöttség holnap érkezik Parisba, ahol előzőleg még a francia küldőt bég tagjaival fognak tanács-kőzni. i
BECK LENGYEL külügyminiszter tegnap délután fogadta a varsói angol nagykövetet. A. Lengyelországnak nyújtandó angol kölcsönről volt
i .¦\' f, . í t AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK pénzügyminisztere európai körútra indult. Ellátogat Svéd-, Finnországba és Dániába,
CHAMBERLAIN külpolitikai bestá-niolója során kijcieuletlc, hogy Lengyelország a parlament nyári szünete előtt uem kaphat kölcsönt.
II Alt MAS UJ VILÁGREKORDOT ái-litotl íol egy német bombavető repülőgép, mert 2000 km.-t rjpü» 2000 kg. tehenei rekord idő alatt. Az uJ világ, rekord eiisnwréséio már megtelték n lépéseket.
KŐT HALÁLOS repülöszeiencaéUtO-ség toriéul a frankfurti repülőnapon. Egy fiiiucia pilóta és egy német néző halt meg.
A SPANYOL—FRANCIA liatárt lo-zárták, A luitárzár leljes, még az újságokat sem engedik ál francia («rü-Jitre a spanyolok.
ANGLIA ÉS FRANCIAORSZÁG erőd láncot épii » Földközi-tengeren tüimil-|tártól a Dardanellákig.
BQLGARELLENES tüntetést rendeztek a románok Dobrudzsában és hangoztatlak, hogy Hománíának őskori joga van Dobrudzsához.
AZ ANGOL KIRÁLYI BAR október ¦lén indul Belgiumba. A Litogalás 3 napos programját már elkészítették\'.
XII. PIUS pápánál zenés kihallgatás lesz tUislcIgmidolfőWu. A misoroi indiai trónörökös és a 30 tagból álló kiséiX\'te jelenik meg énekes Os zenés kihallgatásra a pápánál.
Megkezdődtek az olasz hadgyakorlatok
Milánó, augusztus 1 A Pó völgyében ma \' kezdődtek meg a szárazföldi hadgyakorlatok. Az olasz hadgyakorlatokon a német, spanyol és magyar katonai küldött.-\' ségek ts résztvesznek.
Serdülő Iluknak és leányoknak
adjunk időközönként reggel felkeléskor eRyegy kis pohárnyl természetes „Ferenc Jóisel" kescrüvlzet, mert gyomor-, bél- éi vérilsztiló hatásának gyakran Igen fontos ered-menyeket köszönhetünk. Kérdezze meg orvosát 1
mm Saját ardakaban és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a KépSUlM B«lozinütax Sasi wüantaz-klál-MUUá^megteklatl, vétalkéayucr aslksi.
. v\\ A balatoni mürjj tv^v5/ir$r minden éviben ^jfig^ír^a több és |Öbb uuló ^^yy^ szerftno létíensóg
színhelye lesz. Naponta érkeznek hirek kiebb-nn gyobb és nem egyszer halállal végződő karambolokról.
Gárdo.ny mellet!, a balatoni mii. rjton, az clnmll i*ggí\'I halálos kimenetelű autó-elgázolá* történt.
Budapest félő\' gyors (Cmpoban egy személykocsi haladt a Balaton felé- Gárdonynál észrevette, b>jgy egy intó jön vele szömt*\\n, b\'S-Sl-taul már nem tudóit s hogy az Ösz-szeűtközést elkerülje, gyorsan a betonul baloldalára hajtott b ílt féli futod a gyalogjáróra és elütött*; Hippi György né 70 éves öiegasz-szonyt és annak rjnokáját. Az Öreg^ asszony azonnal meghalt, a kislány csak kisebb zuzódásokit szenvcde\'.t A budapesti kocsivezeföl a csendőrség még a helyszínen kihaljg.itin.
Az a tengeri kigyyóvá váH ügy, amely a városi közgyűlés interpclíá. cióibói indáit ki és évek óta kiséri, rövldsen végleg lekerül a napiieud-rö\'. Ugyanis az ismeretes Interpellációk rjtolso tárgya, az »Erőss-ügy*. rövideden szintén befejezést nyer. m. Abuássy Gyula vizsgálóbíró befejezte a tanúkihallgatásokat é,s a vizsgálat anyagát átfőtte a klr. törvényszék hez, amely a per akiált áttaivuhnú-nyozta és legközelebb összeül, hogy meghozza határozatát: fenntartja-e
A KANSz országos elnöki tanácsi most tartotta ülését Arató h. államtitkár elnökiele alatt, amelyen Nagyi knnizsárói részt vert dr. iixdway; Zsigmond helyi elnök is. A tonács-ülés két főponija: a közalicalmazol-; tak fizetésének vlssaállltása és Nagy-* kanizsa város kérelme a magasabb lakiHÍrosztályba valő sorozáaia Iránt-
Dl*. .Juvomiczky országos vezértitkár rámutatott az ország gazdasági helyzetének fokozalos javulására,aa állami házt írlás kedvező egyensúlyi bntartásara( amely lehetővé toszl a közalkalmazottak ismételt kérését: állítsa vissza u magyar kormányzat az 1931. évi fizéte-sesökkejiés előtti fokozatokat és pedig nemcsak\' a lény.
A k a ni zsa~keszthelyi rjion- Mer-mod Albert genfi akos felleségóvel és 7 éves kislányával, Nullával ült V kocsijában. Az út egyik kanyaróban ki akartak kerülni egy u( kapáról,de az autó egy fának szaladt s az ula-i sok valamennyien súlyos sérülést szenvedtek. A svájci férfinek a Iába tőrt el, felesége meg a fejójí sérült meg súlyosan, kislányuk pedig uz arcán szenvedett ziuzódésokal. A sebesülteket a keszthelyi kórházbi szól Utotlák. \'i 1
Fonyód -mellett szerencsés kimenetelű arjtóösszeütközés történt- Ba-Intonlioglár fejői érkező YA 657 rend számú kocsit szabályosan kikerülte egy fonyódi laxi- A gépkocsi vezetőjét .mégis meglepte a taxi s ábjp-i iyetl, hogy balra kitért volna, jobbra kormányzott s igy a k)él kocsi űsszbí szaladt. Szei«ncsére csak a konsik rongálódtak .meg, eml>créJeibcn nem esett kár. f
a várja* Erőss elten, vagy pepiig megszűntei!. Amennyiben megszüntetnék a vádat, rjgy Erőss Rezső erdŐ-
fotesler Igényt tarthat nyugdijUtet-i menyére, mert nyag^^geuyénck1 fenntarlásóvat mondott te annak Idején állasáról. (
Ugy tudjuk, hogy a törvényszék a jövő héten határoz a vád dolgában.
Nagykanizsa közönsége érthetőkh váncslsóggai és nagy érdeklődéssel tekint a jörvényszék közeli határoza* taelé. [ |
legevon szolgálóit, hónain a nyugdíjasok és özvegyek ellátmányára vonatkozólag Is.
Számos hozzászokás törfént ezután. Az elnöki tanácsülés végül is klmom dotln, hogy a kérelmet küldöttségileg megsürgeti. | ,
Dr. Thoiway szóvá tette a kanizsaiak régi kérelmét, a magasabb Jakiiérosztályba sorozá* iránt, amit legutóbb lnn-édy rry. miniszterelnök Ja teljesen magáévá lett ó» a metynek megvalósulása érdekében eljárt az illetékes tényezőknél.
A kanizsaiak kérelméhez többen szóltak hozzá, külöJiösen dr. Jn^ vornlezky orsz. vezértilkár, aki rámutatott a nagykanizsai közalkálrua-
augusztus 2
zoilnk kéréséivek jogos és méltányos voltára. Mint ;|zl a kanizsaiak kérelme hosszabban meg is indokolja, b* a kívánság, hogy a jelenlegi IV. ]ak-béiMsztályból sorozzák Kanizsát » il-ik lakbéi-osztályba.
Az elnöki tanács elhalározla, hogy a kanizsaiak kérését szemiéiyescn megsürgeti nz illetékes tényezőknél.
Ahogy mgbizható forrásból értesülünk, n kanizsalak magasabb iMc-liérosztályba való sorozásának ügye kedvezően halad clöi*e. Illetékes hea lyen komolyan foglalkoznak a kéie-lemmel és minden, remény megvan ana, hogy ugy a tisztviselői fizetés visszaállítása, mini " magasabb .\'ak-bérOsztályba való sorozás ügye most már rövidesen megvalósul. f
napos fekyésí türdőezobáa lakás, (gyönyörű udvap o hé közepére, vagy szeptember elsejére 5. 70iö Teleki-ut 6.
& vasárnap uieguvüá íiadlörténeliBl klaliltás
a város kiemelkedő escinényo lesz. A kiállítás sikerét előmozdítja a városi imi-cnm, amely szintén bekapcsolódik a niudCíési mim kába ós a icndczőség rendelkezésére bocsátja a városi múzeum gazdag fegyvergyűjteményéi, a 20as és íö^s emlékeket, valamint a kanizsai katonai, vonatkozású emlék tárgj-akat és ériékeket nemcsak a vt-tágháboius, hanem n régi történelmi blóklioi is. A kiállításra szánt harctéri emléktárgyakat, vagy hajtilrsi adományokat augusztus 34g :cbel leadni a Zalai Közlöny kiadóidvatalál>an, Szabó Antal fegj\'vcrkereske<ivsében vágy dr. Potlyoudy József városi «1. jegj\'zönél a vá\'\'osIuizán,
A rrsndőraóg szisoruan
megtiltotta az au.tó-
vezetőknak a dycftalást
Tilos a gyalogJVA közönséfi-nek n;.: uttoúton hajádnlf
Van egj\' rendelet, amely szigoniuu mcglillja a gépkocsi vehetőknek a dudálást, az ügynevezett kürtjelzést és csak a legvégső esetben ciigedt flzt meg. Xag>\'kanUsán az utóbbi időlten mindjobban lábrakaiKitt ujbót n dudálás, dacára anuak, Iwgy a rendőrőrszem minden egyes esetben a kocsi-vehetőt felírja és megindul ellene a kihágást eljárás. Rendesen azzal védA-kc;nek, hirjgy u közönség az uttestén sétái éS kénytelenek dudálással flayeL mezlclni, \'neliogy az nlleslcn járőTel. gázolják. A ge4>koesivvrx"tÖkuék véde-kezásében van valami igazság, mert ismét nagyon lábrakajwfl a, kanizsní közönségnek az uttestén való sétáiása, ami sokszor veszélyezteti a kocsíror-gahnat és megnehezíti a rendőrség munkáját.
Kovács Nagy Pál rendörfötnnársos, a kapitányság vc.elője ezúton felkéri ezért a város közönségét, hogy Itasz-nálja a gjalogjárót u kerülje az uttestén való sélálást. Szigorú utasítást kaptak a* cgjei reudörór&zeniek, hogy neösak a dudáló soffőrl, de mhideii, "z uttestén járókelő embert hja Tel és Indítsák meg ellenük a kihágási eljá-rástr
Nemcsak a forgalom zavartalan menetének bizlosüásárói van sió, luuiem súlyos balesetek és szerencsétlenségek eJkei-üJéséröl is. Ez pedig csak ugy le.lietségCi, ha a közönség pÖOtoBNi tfCbirlju a kapitányság legelőjének ien-delkc/ésél.
Tehát szigorúan tilos a mai naplót Oz uttestén való járkáiás vagy sétálás, úgyszintén a soKöröknek « dudálás. Akt «z ellen vét: kihágást követ el és iivegbüntelik, (
DARTA VBaVr azár-udvar hh HyúriuúJdr!
¦ÉB

Egyetlen autótulajdonos sem nélkülözheti autójára vonatkozóan a szavatossági biztosítást l
Eröss erdőmester figyében a jövő héten határoz a törvényszék
A nagykanizsai lakbér és a
tisztviselői fizetés visszaállításának ügye a KANSz országos elnöki tanácsa előtt
ZALAJ KÖZLÖNY
sziijNfiz — niM -
~ Budapesti levél — Amerikai mozi, amely iotinWriiőyar filmet jitszlk
A magyar filmgyártás szempontjából flgyeaísTn^mí^óJavaló^lroz-hat üt *\'kOri»mény,.hogy egy láihe-r;i,,ii fjljnvállulkozo ujánUitut lett a következő évben* gyártandó összes magyar filmek, átvételére. Az -utóbbi időkben ugyanis legtöbb magyfiri fUmet nem sikerült Aínerlkábiin é>-tékesiteni s ez nem kis inertekben járult hozzá a mtigywr filmek gyártási váj-ságiiuitk elmélyüléséhez, üt említjük, meg azl az érdekes lényt, hogy a világ egyetlen mo/yószinhé\'a ~ beleszámítva az összes magyar mozgókat ls - amely kizárólag magyar filmeket tatszik, Nowyorkb:tu taláHufló. Ez a Modern Playheys-ene vü mozi az anterikai mozikxmszcr. nekkei kötőit l«5rleti megállapodás nlapján nem ls játszhat mást, csak magyar filmeket- E mozinak mű-sor-ellátá>a a magyar fJliugyárlás fennakadása tniatl most vcsxélyl>en van s ezzel ningyarázhíitó az amerikai vételi ajánlat.
A ujnhizl frontról
Teljesen bizonytalan a budapesti színházak helyzete - leszámítva uz állami- színháza tót. A Vigszlnházná1 változatlanul arról beszélnek, hogy! Roboz Imre feladta nozicióíát és Pá--riabn költözik. Villáját, autóját már üd jls adt«. Ez a Wr azért éndekcs^\' mert az é,pület tu\'ajdonnosu, Bon Blumenthal, amerikai állampolgár, a ki többször is határozottul kijelentelte, hogy senki másnak nem) adja bérbe uz épületet, ewik Roboz Imrének, így aztán bjönujnen incglörtéu-bet, hogy Budapest szegényebb lesz t*gy nagymultu, nagy kultúrájú szin-házzlai. A* már bizonyos, | hogy a Terézköiuti Sziuház Roboz Aladár talaJaVma — a mull szezonban annyira tönkrement, hogy nem is nyit ebben nz évben- E kis színháznak annyi nz adóssága, hogy ez a
¦ legsúlyosabb gátja a ny1i|ásnaík\',
¦ mert ha akadna is vállalkozó jogi utód, ráHzukadnának ez adósságok-Ezzei szemben a Royal Színház a kánikula dacára is jól megy és Kertes* Dezső igazgató augusztusban roprlzt ad az Igíól diákokból- Szó volt arról, hogy ;iz Eskü ull Casjno mozgóliö\' eredeti rendebetésénok mcgfelctöen az uj szezonbsm szla-ház lesz, amelyet Rózsahegyi KáW mán nyitna meg s "amely a nagyi művész nevét ls vliJelné- Ez a terv vizJjcebetl, mert a Ca^lim mozi m-i-rad. Á tavaly bezárt Nagymező utcai Művész Színház megnyitása ezzel szenilrt-n biztosítva Utszik Szik-Uiy Jenő Igazgatása alatt.

250.000 dollárja?
Stella Adorján, a népszerű hírlapíró luizaérkézett Amerikából. Két érdekes; hirt közöl az Amerikába szakadt pesiíekrói. Az *«ylk hir szerint Gál Ernőnek sikerült létrehozni a Hamlet megfilmesítéséi s Gilgoud, Anglia IcghiJ-esebb Shakespeare-szlnésze váHajta a címszerepei. AJ másik hir szerint Incze Sándor, a SzinhAzj fdet volt főszerkesztője és t-ilaidonoso, 260.000 dollárt fizetett a Stage elmü színházi magazinért, a mely szeptember elején a mogszünl
¦ Színházi filét zíiánei^bm hetünppá alakul át. I i
Kémfljmek előnyben
Magyar film külső felvételeinek forgatásához kezdenek a jövő hónapban Varsóban. A film elme : AH a bá|- A téma Izgalmas kémtör. téuet és Daróczy József alezredes, az ismert magyar filmgyártó produkálja a filmet. Még egy kémjönéiiet fHmesitésérÖl is hallunk. Néhány év» vei ezelőtt nemzetközi pályázaton dijat nyert Pasvulh László Eurázi t cimü regénye, amelyet egy érdekeltség filmre szeretne vinni. A szerző egyébként egyik budapesti nigy bank Igazgatója.
*
A veraenytutáa vége
Többször irtunk már a You Ont take it wilh Yoj (Nem viheted magaddal) cimü amerikai világsikerről, amelyért az ővszes budapesti film-köKjsönzők versenyt íjtoltak Parisban. A fUmet véglegesen a Standarf fUmvállaalt szerezíe meg.

1, Hófehérke, 2. Pygmallon
Az amerikai lapok megállapításai szerint az elmúlt szez >n legnagyobb filmekére a Hófehérke volt- Miíso-dlk legnagyobb sikerként a magyar Pascal Gábor által produkált Shaw fűin, n Pygmalton szerepel.
Az Ufa uj filmje
Az Ufa raj filmjét ismét magyar szerző irju. Baliobás Pál Péjvz^ pénz, pénz cimü s annakidején a Nemzeti Színházion előadott darabját viszik filmre-
tart még
Aki túlsókat evett vagy Ivott és ezért rosszul érzi magit, annak egy pohár természetes „Ferenc József keiterDviz igen gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a beleit és felfrissíti az egész szervezetet. Kérdezze meg orvosát I
„Szlovákiában ez igy szokás!" — mondotta a pozsonyi péksegéd a bíróság előtt, amikor ke-rékpárlopásért felelősségre vonták Kanizsán
Dániel Józ:-ef fiatal péksegéd Pozsonyból munkát jött keresni az anyaországba. Ennejk során elvető;! dött Zalába ls. p.icsáu Papp József mesterhez kerülf, ahol kerékpárjai ismeretlen tettes ellopta. Mikor kesébb megvált mesiereíő\', szeretett volna kerékpáron továbbmenni munkát keresni. Kerékpárja nem volt. Gondolt egy nagyol és felÜÜ gazdája kerékpárjára és azzal vígan t>vake-rékpározotl. A mester észrevette a kerékpár hiányát, szóit fl csendőrségnek é> igy törlént, mikor Dániel József Balatonkenesére érkezett, a csendőrök felismerték a kerékpárt
és Dánielt a kerék pá n\\il együllszé-pen visszakísérlek Pacsár.i és onnan Nagykanizsára. A járásbíróság elé került. Nem is tagadta, de nem Is vetle tragikusan azegész dolgot. Elmondotta, hogy »náluk Szlovákiában* nem cslnábtik olyan nagy »do] g;»t Uyen esetből*- Soknak ellopják a kerékpárját, ilyenkor az illető >kcies magának egy másik kerékpárt, arra felül és akkor - slussz !< — mondotta a iiirónak. A járásbíróság Dánielt mindössze hal napi el. zárásra itélte, tekintettel, hogy a ke-ííékpár megkerült. . . I
A csersregtomajl dráma ügyében elrendelték a vizsgálatot
Havai István csernszegtomaji hentes és mészáros mester, akit dr- AL mássy Gyj\'a törvényszéki vizsgálóbíró szándékos emberölés bűntettének gyanúja alatt le la rtóz látásba helyzeti, belenyugodott a vizsgálóbírói végzésbe és megnevezte védőjéül dr- Pillér Artúr keszthelyi ügyvédet, aki bejött Kanizsára és engedélyt
kért a vizsgálóbírótól, hogy védencé-vei\'a fogházban beszélgethessen.
Havai István bűnügyében clmi-deiték a vizsgálatot és a tanuk kihallgatását, amit a keszthelyi járásbíróság vizsgálóbinájtl, dr. Hámory Zoltán fog foganatosítani- Havai ügyé nek tárgyalására valószínűleg még ebben a hónapban sor kerül.
tfáröSi Mozgó. Még ma kedden!
Jaques Deval szellemes, aranyos vígjátéka:
Á francia szobalány
FŐ9zereplők: Olympe Bradna, Ray Mllland.:: Híradók.
Előadások: kóznap 5, 7, 9, vasárnap 3, S, 7, 9 órakor, Köinap 5 órakor üllérts, vasárnap 3-kor .Ketten egy jeggyel".
Hazajöttek a 77-es cserkészek
Víg éneks//)val érkeztek meg balatoni tálKiroíásukliól a 77-es Szent László \'csapat cserkészei. Boldog szíl-Iók, kedves hoizátartozók várták már őket az állomáson. Igyekezeiu én is kóréjiik férkőzni, hogy meghallhassak
egy-két elménybeszámolást.
— Tálmrimk iwmpás lielj-Cn volt — mondja egyik nap-égetett csorké-s/.. — Ba-latonmária és lícrény közti határsávon, fák-
"~ * övezte enlös^élcn tálw-i\'oitunk. [-JőtlCmk pár lépésro a csalo-(pitó Halálon kék tükre, mögöttünk a sokat megináswitt hoinokfalak.
Közi)ttúnk feltűnik Gabi báj rendes nevén Kocsck Gábor főszakács. — Meglátszik ám, hogy ö volt uz izlelíí mesteri — mondóin önkénytelenül,
— Tévedést --- szól közl>e melletlent egy cserkész. Nemcsak fí, liancni mind nyájan nagyszera ellátásban részesül-tfink. Minálunk nem volt Kozmavár. Ilyet nem ismeriank. (labi bá érdeme, hogy
a konyhát Zamatvárnak neveztük el.
Kzt az állítást nem is lehet kctsígbo vonni. Valóban, mint a parancsnok, Néniclh Jenő buiitó mondja, \'A— 1 kg. snlytöbblettel jöttek ha*a a fink
Mig a cserkészek ügj\'es (íj\'orKas:igí;al siettelözköiinok, a parancsnokkal beszélgetek. — Mennyien vóllak? Mi volt « napi munka? Mik voltak a kiílönös gynk-rlntok, élinénj-ck? Kik voltak a lábujatök? Iveket a kénto.sekct teszem
fel.
— 34—39 volt a napi láhuápi, Mind iiwros bmonc és segéd. Igazjin kiéhezték a nyaralást. Kózóliajra 1tét nappal
meg is hosszabbítottam a táborozást,
bár ők még négy hetet kérlek. ¦ ~ Foglalkoz/isaink ulntl igyekeztünk a téli elméleti anyagot gynkortat( szempontból értékesíteni. Kedves szűrne kozással, de sohasem n kblnoly munka rovásáru, Cit ói ls értük. A legtöbb időt úszással és csónakázással töltöttük el.
Örsi akadályversenyt
larloltnuk lmdijátékkal ka|)CSolatban, A fink önfegjelmezctlségv, találékonysága, ismeretük gazdagsága, versenyr aaerü liangulatuk felejthetetlen ró-szcmro, Pedig a feladat nem volt
ZAJJA3 KÖZLÖNY
Olcsó Idény végi kiárusításunk
UHU Irt «!#11 [tltojá 1. liifilniu.
Egyes párok bámulatos olcsó áron I
Í4ILTÉNYI cipőház.
könnyű. Menetelés, átkelés vizOn ós gdzositott területen, repfilötáinadáskor rejtőzés, a kiesett repfilő *\'lsíi segítség nyújtása, a lioniokhcgyről gyalogösvényen sebesül tmentés, ellenséges rajtaütés, sth. volt u feladatok közölt. A legszebb munkát a legrialalubb-ik örsc, az I, örs végezte ídai József órsvcctö leleményes irányításával. Jutalmuk a másnapi
hajókirándulás
díjtalan részvétele volt. A táborozók részeié kirándulást rendeztünk a csodálatos Badacsony megtekintésére.
Sok mindenről beszélgettünk. Megemlíti végül a hivatalos táboréilvnöiy zök legteljesebb megelégedését u latollak fc"c[t. t\'gys/jjitén a .szülők, \\Cnr (légek szeretetteljes látogatását. Sőt dr. Krátky István polgármester is megte-kintelic táborukat családjával együtt, ílki a város üdvözletét \'tolmácsolta
- Mi volt
a legkedvesebb ólmény
\'cm.
I*«*rc már in ogyik Irsorkósz ad reléiétől,
— Minden élmény volt. De Qzt különösen nem lehet elfelejteni, hogyan játszottuk ki a kesztlielyi iparo\'-cser-kés/ek támadását. Sejtettük, hogy jönnek. Vártuk is őket. Egyik éjjel, ugy 1 óm folé íu őrség jelenti, hogy a vonal zaját kihasználva szökellő\' alakokat látott. Let* izgalom. Csöndben riadó. Gs ők jöttek. Azl hitték, alszunk. FcrsiO, volt inc^cr.elés, amikor késien-létbcu lolállak bennünket, így kénytelenek vollak megadni magukat. Po-dig már előre megírták n gúnyverset.
l.\'gy kell nekik, miért bicakodtalt el, Most mi akarjuk a gúnyverset megküldeni. Megérdemlik.
iA csapat menclkés/cii AH. Előttük Németh .lenö parancsnok, aki sziwcl-létekkci, ismert cserkész-szereK\'tlel üdi-teitc Tel u behoz munkája \'Kuk kis. csapatát. — Huj! Huj! llrijrá! Ez a cserkész köszönet neki szól, Mégcgyszfr HujI Huj| 1 lajrá! Eí meg állami., helyettesének, m önzetlen segítőtárs, uak, Huiubort József segédérevezetőnek jár. És már hangzik is az ének. Hazajöttek.
Kts.
Igy virágzik ki egy horvátajku magyar gyerek szive a Muraparton...
Francia szobalány
Az elmúlt színházi szezonban Jaques Qeval vígjátéka, a Frnnda szobalány Bratto a legnagyobb sikert, Az amerikaiak nem sokat változtattak a darabon, természetesen azonban a filmnek megfelelően átalakítottak fis kibővítették ül mSzerű jelenetekkel. Így, miután mind a helyzetkomikumot, mint a s/inie már bohózat! jellegű humort [oknmi lehetett — még vidámabb szórakoztatást ad a film, miint » .színház.
Mindenki kitűnően mutat e (lini kőiben é-s ez tökéletesen elég a mos* Imii nyári melegben. A szereplők egytől egyik kittatÍBk. A francia szolW-lány és Térje különösen helyes pár. Olympe Bratma nem hiába párisi származású, meglátszik játékán. Uay MiUami komoly sikerre szamtthat a hölgyek körében. A rendezés könnyed és vidám, mint amilyen a/, egész film tarialmáliíiii és kiviteléitejn egyaránt.
A kísérő műsor is élvezetes, szórakoztató, igazi jó nyári műsor. —f/c—
Csak a jó isten tudná megmondani, miért van az, do lény, hogy az cnibo-rok leginkább csak a nagyok felé kacsintgatnak, csak u nagyokról, a társadalmi állásuknál, vagy a vagyoni viszonyaiknál fogva kiemelkedő egyének dolgairól beszélnek leginkább, az egyszerűbb viszonyok között élő embertársakat pedig a legtöbbször — még az ugyanazon szellemi és anyagi nívón állók is! — egy k&lc^v intéssel intézik cl. pedig vannak ám az egy-s>.erü polgárok közölt is olyan értékes, munkás, értelmes és hazafias emberek, okikból egyet nem adnék a térdnadrágos és mici sapkás, magukat .előkelőek -uck tartó léhűtők egész légió, jáért.
Az alábbiakban Ogy ilyen fiutalem-bort mutatok be.
*
A neve: Petovári József. Születési és lakóhelye: Murakeresztur. Fogtal-korása: földműves, iskolai végzettsége: a szülőfaluja iskolájában elvégzett (i elemi és 3 továbbképző (ismétlő) osztály.
Az iskolában horvát anyanyelve ellenére is kitűnő tanulmányi eredményt ért cl és különösen .kitűnt formás, ügyes dolgozataival. A csendes, szófogadó, lehetséges és mégis szorgalmas fiút tanítója is kedvelte és gyakran évődött vele — különösen ha úgy néha-napján a nevéről került elő a szól — mondván:
— Ha a novedbtíl a .Pet> elmaradna, a/. .Óvári- akkor is megmaradna s Oí magában is szép és magyaros név.
A névmagyarosításra eddig ugyan nem került sor — sajnos, ezt nálunk egyetlen egy hatóság se szorgalmazza eléggél —, de a fin szive és lelko anélkül is becsületes magyarrá nevelődött, amit Józsi barátunk a vselcko. detcUei \'már több ttben be is bizonyított.
A többi között a muli nyáron Németországban is. ott ugyanis az történi, hogy SiCnt István ilapján maga köré gyűjtötte a fahijabeU, ugyanott munkát vállalt horvát fiukbjt s a W6mf rctl ünnepet annak rendje és módja szerint, a nemzeti Színek*alatt Összegyűlve, hbzafias magyar énekeket fis dalokat énckclgcivc ünnepelték meg, Már ozzoi Is példát adott sok .tős^yő-keres, és nem tősgyökeres honfitársának,
lA iní Petovári Józsink azonban nem csak ünue|>olni tud, de tud ő dolgozni isi S ezt nem csupán hallomása bót tudja c sorok Írója, do amikor a tavasszal a nuirakcreszturi .hösöY-fáit- ülletlük, személyesen még Is gyö-ződtem róla. Akkor ugyanis éppen az Ü munkája nyomán, örömmel láttatni beigazolva egyik tanítóm mondását (akinek emlékét haló poraiban is áldom I), mely szerint: aki egyre ügyes, az mindenre ügyes. Bizony ott én ís azt ta|>asztaltam, hogy aki okosabb és értelmesebb volt, mint diák, az mint munkás is könnyebben boldogult,
A falubeli Ifjúságnak azonban még
más téren is példát ad. A népművelési előadások és tanfolyamok látogatásán tul, ugyanis éppen ő at, aki u kölcsönkönyvtár majdnem valamennyi kötetét kiolvasta mór. Aki tu értelmes Jogénnyel beszélget, az hamarosan kellemesen tapasztatja is ezt.
{Azért hangsúlyozom; hogy keltemé\'.
sCn, mert az illolö szerény fiu, nem ffölvágó - hogy ed a ma annyira elterjedt szót használjam! — és nem tudálékos, mint hasonló körülmények kőzött sok más lenne!)
Ez a szerény, csendes legényke a ráérő Idejében verseket is ir. Bizonyára tesznek lobion, akik ezt olvasva arra gondolnak, hogy persze, addig bújta a könyveket, ratg most már kapa.kaszaiszonybaii szenvedvén, maga is költő kivan lenni. Pedig ez vaskos tévedés! Barátunk ugyanis igen jól tudja azt, hogy a versírás ma még a beérkcrctt költők számára se jelent kenyeret és megélhetést. Nem dolog-kerülésből, nem .iniinkMszony- miatt ir ö, csupán a korvsm ázásnál inindcn,-e etre nemesebb és Számára ugy látszik kellemesebb időtöltésből, amikor tdoje ezt megengedi. Ez pedig nem lemosolygást, hanem\' dicséretet ér-demlő viselkedés!
Do c»ek után lássunk néhány sort a \\erseibőll
RIgóféazek
Magas fenyő azért nézlek, Van-e rajtad rigófészek? A tegfclső kis ágacskán, Öreg rigó ül nagy árván. Árvaságra jutott szegény, Pedig vidám volt még nem rég. Vidámsága szerte foszlott, A szélvilmr mindent rombolt, Törve-zuzva minden galyat. Gs az orkán tovább haladt, Összetépve minden kérget, Tönkretevő mindén fészket.
Csonka fenyőn a rigópár, IIj kis fészket rakott immár. Az uj fészek vihBrtáUö, Madár dala; istent áldó.
Muraparti búsuló lüzek
Mura parton búsuló füzek, Nagy bánatok tlfelétok űrnek. Ide űzött szivem dobogása, Magyar telkem fájó sikoltása.
Ima száll fohászban az Egek Urának: Uram! Adj jobb jövőt drága, szép
hazámnak! Add, hogy a véremből uj kalász.
fakadjon, S a szép Mura i>artján magyar nép
daloljon I
Távolból a .Szózat szépen idchaUik, Szomorú füzeknek az ága lehajlik. Lclúijló ágacskán egy kis madárfészek, Elrabolt magyar Told — űiár nem soká uéztek,
Magvnr beteg német kórházban
Magyar telkem leláncolták, Ls a testem is lieteg.
lílil ÉPlíWI
hSBH
kittül
250 kcm. MOTORKERÉKPÁR ára p loxn
beépített sebességmérővel, Bosch dudával al a K ¦.-t-
H\'osbzu fizetési kedvezményi A gyár adatai alapján oldalkocsi-hasznátatra Is kitűnően alkalmas. Alacsony fordulatszám mellett 9 Ió;r8s ILO motorral, egybeépített sebességváltóval, két kipuffogó csövei szerelve.
KSrzetk<pvIselet: Sohlesinger Gyula vaskereakedfinél ms N«gyk«nlzsa, Erzsébet-tér 18.
198». augusztus 2
Csillárok,
vMlamos-vaaalók, rezsók 6-12-18 havi
résziéire
vütattíty Ktkiiltttbtn
D#4k-t«r 3.
(iotidolatom hazaszáll és Sz fi lő földemen lebeg. Kéj)zeletbou otthon vagyok, Hol szép rózsa nyilik már. Odahaza édesanyám Kisírt szemmel vár reám.
Kórházágyban beleg szivem Halkan, árván**felzokog: Szegény anyám, idegenben Nem telietck én boldog. Német szóra magyar szivem Felsajogva újra fáj. Magyar hazámat elhagyni Nem is fogom Sbhjft már!
Messze jöttem idegenbe
S rosszra fordult a >\'sorom,
És a sokkok szenvedéshez
Fiatal még a korom.
iA kórházban agyon gyötör
língemíet a forró láz,
Gs a szhem oly szomorúi
Mert benne Imnvágy tanyáz.
íme, ezek a Jóska írásai, Kedwsek és nuiiden magyarul érző ember számára értékesek. Nem u \'forma, liaucm tartalmi ériéke miatt. Gs minden esetre megérdemli e "derék, hazafias érzésű, horvAt anyanyelvű, de izig-vérig magyal- Ku, hogy költeményeit itt lássa. Példái\'adva liözánk sokkok idegenbe kacsintgató gyermekének!.,.
Perek ember vagy Jóska *s ilyen inarudj a jövőben Isi
Ne feledd, — mint ahogy cdttig sem feledted el — hogy kenyeret ugyan osak a munka ad ,de telki feUUlüi&t, örömöt és boldogságot a titokban for-gatott toll is adbatl ""éteted\' folyását a\'jővöben is szeretettet figyeli régi tanitód:
KOVÁCS DEZSŐ
FI Q VELEM 1
OIcsAn. Izlíset. szép modern mlnUkkal
baffestéit
tak Hegyeshalml-Hocbman
tiatOmoalorrol ralnnltiwaon.
ID (3
Jóslat:
A liíi míg délután emalkedlk, majd aate 22 (okri laszáll.
A Meteorológiai IntéMt oaf jkanliMl nwttlS7«10tUIomasa ioleotli
H«ménéklet ta»n«p aite Bórakor: +22-8, ma r»ra«l 22 4.H- dalbon +25-2.
(luwociíJillO\'l..
N.|itiri Augusztus 2. szerda- Rom. kat. lig. Alfonz. Protestáns Lehel. — Izrael. Ab hó 17.
(lőztordd nytlvu raggal 6 drttól aata 1 dralf (liolio. asarda, pantak délután kedden egéu aap udkaek).
— ¦•twküullUnu.kat taklntae maf mlndni v6ieik0ny»i;er nélkll. Eopitatn butoráxutuU.
1939. augmiius 2
zalai Közlöny
Hóman Bálint átvette hivatalát
B\'Jf]apC:.t( l\'UgtlSZ\'u.\'. 1 1
llóinan\' Bálint ÍKiItusznijinlszlcr h;iz\'érkezve \'nyári szabadságaródimi átveti* hivatala vezetépiót. útját hazatérőben Bnlaionföld váron megsza-i ktitilla és meglátogatni a gyengélkedő Darányi Kálmán házelnököt.
17 Hiiek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 17.10 Sznily Nílndonió zongorázik. — 17.40. Ilarmuth Géze és Ijendvai Ferenc párl>eszéde, — 18.10 A rádió .szalonzenekara. — 10.15 Hírek. — 19.2« Pávai Mátyás előadása.
— 20.15 Komjátluy \\*r«eíbő! ad elő.
— 20.35 HoDgíemeiek. — 21.40 Hiiek, időjárnsjeknlós, hiiek szlovák és ma, gyar-otoú nyelven. — 22 HangJeme-inek. — 23 Farkas Béla eigány/*nc kara. — 0.0« Hírek.
BUDAPEST II.
18.45 Mezőgazdasági féléra. — 19.15 ?.lágyar-orost liallgnlömkp«k. — U1.4Q l)r. Makam C.yörgy előadása. — 20 Hiiek magyar, szlovák és magyar orosz nyelven, — 20.20 Mátly Ovőzö énekel.,
— 20.4« Felolvasás. - 21.1.*) Fátyol Janesí cigi\'nyzCn*kora. — 22 Időjárás, jelentés.
BfiCS
18.45 Hangképek. - 20.15 Vidám e/redtőrlénetek zenével. — 21.15 Opera és operetirésztelek. —22.15 Vízipóló F.urópabajnokság Németország—Magyaj ország kŐZÓtt. — 22.30 Táuezcne.
Snida
DUDAPEST I.
0.1« Torna. — Utána liangteine.c\'f. — 10 Hack, — 10.20 Felolvasás, -10.45 Szitnyay Jenő előadása. — 12.10 A rádió smlonzenckai". - 12.10 Hírek.
13.20 Időjelrés, idöjárásjetcntés. -13.30 Kurjna Sínü cigilny;cnckara. — 14.30 Hinok, — 14.4« A rádió tnüwv. rának ismertetése, — 15 Arfolyamht-rek, — 10.1« Diák félóra.\'- HL45 Időjelzés, liirek.
17 Hitek szlovák és magyar-orosz nyelven, — 17.10 Várkonyi Fidél előadása. — 17.35 Bendőrwenekar. -18.45 Bendász Mihály magyar-orosz nyelvii előadása. ~ 19.15 Hírek. — 19.25 Kiss Lajos cigányzenekara. — 20.20 Két egyfelvonásos, 1. .Egy kis félreértés,. Vígjáték. 2. .Szomszédok., Hangjáték, — 21.10 «OM Qaatres. lengyel énekegyüttes. — 21.40 Hírek, idöjárásjelenlés, lürek szlovák és ma-g>-arJorosz nyelven. — 22 Einmer Jaap hegedni. - 2X2« Tánclcinezek - 0.05 Ilinek.
BUDAPEST 11.
I0.:i0 Felolvasás. — 20 Hírek — 20.20 - Hanglemezek, _ 21.10 Nyiresy Tichy Kálmán előadása. — 21.40 l.a. katos Floris cigAnyititokura. - 22 Idöjárásjelentéa. BROS
«.;i0 Szórakoztató liangvcrseny. — Hl Délutánt liaugverseav
1K-20 Lcmsuek; _ ló\'Bécsi vidám dalok. — 20.15 Salzburg 0$ ünnepi Játékok városa, — 22.40 Vidám iene.
ji\'ni.i).j-a, augusztus i
A képviselőház ma délelőtt 10 óra-kor S/inyel-MOf.se Jenő alelnök elnök-"étével ülést lurtotl. A Ház egyhangu*-tag, hozzászólás nélkül elfogadta Ivády Béla javaslatai a házszabály re vizió indokolásáról és a -iO tagn bizottság kiküldéséről.
Ezután az állam]>olgársági törvény tárgyalásain tértek át, amelyet OCrv gelyffy András előadó ismcitclclt.
Gruber Lajos kifogásota a javaslat •gyes szakaszait, amelyek Szerinte a nemzetiszocialisták ellen irányulnak, Nem fogadta el a javaslatéi;
Mölasios Géza a szocialisták szem-
pontjáln\'il kifogásolta a javaslatot, amire Keek Antal köíLcszőlI:
¦ Magák már nem veszélyesek!
A baloldalról valaki c;rQ a nyilasok relé:
— Maguk se lesznek azok!
.Malnsics felhívta a kormány figyelmét a Franciaországban dolgozó magyar munkások ügyéfO. Benkő (lézn szükségesnek tartja a törvény revízióját, azt hosszabban meg is indokolja. Mosonyi Kálmán kifogásolja, hogy a törvény ilyen hatalmai ad H kormányműink.
Az ülés folyik.
— tPorcIunkula b.uc*u)
A nagykanizsai ferencak plélián\'a-teipnlomában ma déli.on kezdődön a Porcitmkuia-biicsu, amely holnap éj. félig tart. A már ismert felfelelek melleit nvcrliclö biicsn mindannyiszor, ahányszor valaki a forenciek templomát látogatja.
— (Szabadságról)
I)r. I/higyei Károly, a nagykanbsal kir. ügyészség elnöke nyári szabadságáról bevonult és átvette hiratala ve-telesét. — I)r. Voday Sándor kir. Ügyész homap kezdi meg nyári szabadságát, amit s.i.\'n tölt.
— (Czoboly tanácselnök távozása)
I)r. Czoboly Gyula törvényszéki el-nöklíetyctles, |k>lgári bírósági tanácselnök, okít a pécsj törvényszékre be. lyeztek át, családjával végleg elkól-tŐzőtt Nagykanizsáról uj állomáshelyeié.
— (Herceg Ferenc Badacsonyban)
Herceg Ferenc, a világhírű magyar iró badacsonyi villájában nyaral és Itt dolgozik oz uj nagy történelmi szinmüvén, ami már ai Őszi évadban bemutatásig kerül Budapnttan.
— (Ülések a vármegyén)
Zola megye törvényhatósági kjsgyü-lé&o augusztus hűi, a közigazgatási bizottsága |>edig augusztus 14-én tartja rendes havi ülését Zalaegerszegen.
— (Orvosi hlr)
Dr, Welwárth Dezső gyenhekorvos szabadságáról megérkezett és rendelését megkezdte. (i)
— (Halálozás)
A ttniK napokban temették1 el Bécsben nagy részvét Tnellctt kolenlöldl Lőtl Izidor volt nagyiparosi, a régi Ausztria gazdasági és ipari életének egyik markáns képviselőjét, aki zeneművészeti té\'en is nagy tevékenységei fejteit ki. Zeneszerzcniényeit év-tlicdekcii keresztül szívesen hallgatta a német ós francia közönség, A megt Imldogult éloto nagyrészét a jótékonya ságnak szentelte. Ügyvezető alelnöke volt az osztrák országos Fchérkeroszl-egyesületnek. Több külföldi rendjel mellett Magyarország konnányzója ls kitüntette az első ow.\'áJyu vöröskcicszl érdemlejjddcl. ,l.\'juépi Elek Gétáné földbirtokosa ö ej. elhunytban édesaty-ját gyászolja,
— (Baross-hlr)
A kormánynak nz értelmiségi alknl. inazotlak bejeién lésére vonatkozó kőtelező bejelentése egyelőre nem esedékes. A Baross ezzel kai>csolatbati Ozulon figyelmez leli hígjait, Iwgy az augusztus l-töl 15-1« Terjedő liatáridő alatt ab kaliuazotiáik bejelentését "mellőzzék, (i)
— (Holnap már újból lesz
tt\'rzene)
Egyhónapi megérdemelt nyári szünet alán a derék katona,enekar újból megkezdi a holnapi nappal közkedvelt térzenéit a Deák téri orsóiban,. A l»i-
nap, szerda*- délután fi ú.ai térzCtzfl műsora a kővetkező: 1. Margitraivy J.: Emlék*, induló. 2. Fuc**ik: Alom ideál, keringő. 3. TiUr Manions-Palasl, nyitány, i. Boraayi Erdély bércein ina. gyar, ábránd, 5. libet: Carmen, egy. vetag. ö. Schónvelderi József főherceg, induló.
\' - / ;
Biztosítson tűzkár ellen, kára megtérül!
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I tek. 0x8 márkáa film (frisa) I\'— pengő,
íJnÖ^GBCÍÍ. IZLC\'.BCN
mm
BtTCR
Nagy választék! Olcsó árak !
Ofcsjénesjjof
ttáffamczifrM SzánakozliaUk
áz állampolgársági törvényt tárgyalja a képviselőház
ZALAI KOZLONV
Oiúh tüzérség vonult fel a Tisza balpartján
Az oláhok egész éjjel puskából és gépfegyverbői tüzeltek a magyar partra és a magyar örségre
— (Felborult a szekér — autó elé estek)
Horváth Imre és felesége síénAsszo-kéreD mentek basa Cserstegtom*jr«, Útközben « szekér feldőlt s n liázus. pár ez útra zuhr.it, pontosan egy j*rrfl batadó autó etó. Az niitóvozctíí tólek-joíeuléléuek küszönlietö, hogy hirtelen fékezett és nem inéul kereszt"! rajtuk. Horváth és CelcségC Így is súlyos sebesüléseket szenvedett és mludkettöjükel kórházba szállították.
— (Kerékpár-baleset)
KrániU László ncmesráUói Ijikos biciklin igyekezett hazafelé. t\'tközU\'u Kentemidollárnál eltörött a kerékpár első kereke s KráulU leesett. Hsós közben az arcát oly súlyosain össze-zúzta, hogy a zalaegerszegi kórházb" szállHotlák.
— Salvlcdjo mef e 16 UnacMt. mely többet ér más száznál: Diana sósbor-szesz laíiullg legyen a háznál.
Nagykanizsa megyei város polgármesteréiül.
18.649/1939.
Tárgy: A Jozssl fókerceg-ut és a városi felsóerdó közt elterülő földek határainak megjelölése; i város területének részletes felmerése.
Hirdetmény.
A részletes felmérés munkálatai a telsöerdötöl délre elterülő földekhez étkeztek. Felhívom tehát mindazon gazdikat, akiknek Ingatlanai a város belsőségének északi határvonala (Qaral-u. és József főhercegül) a Pallnba vezető országul, a feísöerdő déli oldala és a récsei országút állal bezárt részen fektlsz-nek, hogy birtokaiknak mind a négy sarkát, valamint minden egyes töréspontját e hirdetmény keltétől számítolt 8 nap alatt saját |ől (elfogott érdekükben az 1 évi békés birtoklásnak megfelelően cdvekcljék ki. Minden egyes cövekre faragni kelt egy kis sima részt s arra rá kell Írni ceruzával, jdl olvashatóan a tulajdonos nevét és lakcímet (község, utca, házszám). Az assionyok nemcsak férjezett nevüket, hanem leánykori nevüket Is kötelesek a cövekekre ráírni. E cövekeket ugy kell leverni, hogy a név mindig a birtokuk felé mutasson. Aki a cöveké-lésnek nem tesz eleget, az- ellen haladéktalanul megindítom a megtorló eljárást.
Ezúttal Is figyelmeztetem a vároB egész lakosságát, hogy aki a mérést eszközlö mérnökök munkálat megakadályozza, a mérnökök által elhelyezett köveket, cövekeket és egyéb mérnöki jeleket megrongálja, megsemmisíti, eltávolítja, vagy áthelyezi, az 1891:41. l.-c-be Ulköiö vétséget követ el és súlyos fogházbüntetéssel büntettetik, amelynek legnagyobb mérve 3 évig terjedhet.
Nagykanizsa, 1939. július 24. ló? Polgármester.
a Zalai KÖZLÖNY
bwdtai
• ZALAI KÖZLÖNY
UrJtMMl

\\ Téc-ső, agiusztu-s 1
Az oláhok esik nem fr.idn * megnyugodni, i
Anélkül, )i«gy magyar részről érte okot szolgáltattak volna, éjjel liánét puskából és gépfegyierből lövéseket adtak ie a magyar oldalra és a magyar határőrség állomáshelyére. Tüz alá vetlé|k a magyar hid-i
öi\'égct. Magyar részről- viszonozlak a tüzel. A lövöldözés egész reggel^ tartott Egy magyar hatái\'vadásí! megsebesült a luztprctMUl-
Ma reggel oláh tüzérség vonjltfsl é-s a Tisza balpartján ütegállásba ment. A löveg** Téc-so felé vannak Irányítva. Eddig azonban tüzérségi tüzet még nem adtak le. i
l»39. augusztus 2
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18568/1939.
Tárgy: A volt hivatásos boavéd-tlaatek is honvéd tlaztvlaelók átvegyél és árvái részére peni-adóalanyok juttaláia pályázat atjto. •
Hirdetmény
Wolfner Oyula és Társa budapesti cég alapítványának kamalall pótló pénzadományból az 1939. évi augusztus havában néhány volt hivatásos (tényleges és nyugállományú) honvédlisztnek és hosvidllszlvlselö-nek szűkös anyfigi helyzetben lévő özvegye éa árvája fog segélyben ré-szeslttetnl.
A segélyezésnél csak azok az özvegyek ée árvák fognak figyelembe vitetni, akiknek férje. Illetőleg atyja a világháborúban eset! el, vagy hadi-fáradalmak következtében halt el.
A pályázati felléleieket a Budapesti Közlöny f. évi június hó 23-lki 140. számiban közzétett 28632/eln. 18-1939. H. M. siámu pilyázall hirdetmény tartalmazza. (Megtekinthető á hivatalos órák alatt dr. Bojl István közig, gyakornoknál, Városháza I. emelet 9. az. ajtó, anyakönyvi hivatal.)
Pályázati határidő: f. évi augusztus 10 én jár le.
Nagykanizsa, 1939. július 26. 2oi! Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
Rp\'óh)id«t.. áll. .ulm.p í. Onn.pn.p 10 iiíIm IO \'illír, minden további iiO 0 lllUl, h.tkoin.p 10 Máig (0 fillér, mlad.n tov.bbl >i0 4 lill.r.
ADÁS VÉTEL
Agrjrtoll.l, használtat la, állandóan váaárolok. Rllaciier Mályáa, Klrály-alca 35
1953
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Háromszobás uj nsaaáalaéx november eUejére kiadó: Láizló herceg-utca 8. Bővebbet Klrály-u. 33.
Fö-all sarokház emelelén nagvasobAfn lakéi kiadó. Hercegi Eidohlvatal.
¦MluakéB lakáa fürdSizobivol kiadó. Bóvebbet Vékáay Testvéreknél, Foot 2.
2096
HÁZ ÉS INOATLAN
Naav\'ArMaaan varr/ *lal«rhan-oan kisebb azólóblrtokof vtnnák teljes leiaterelesael, termésael együtt. Ajánlatokat • kiadóhivatalba kerek.
JltlamaNtaa magán- éa bérházakat, iíóiöi, lóidét, rétet olceón, eaelleg részletre la közvetít. Papp látván, Telekl-nt 5.
KÜLÖNFÉLE
FaaakaaaaCk tiaaalaiaa I Márkái gépek, filmek, lemezek, papírok legolca^b-ban, kidolgozás legszebben Vastagh toló-azakllzleteslaboralódnmban.I\'ó-ut 10.1815
Hévlxa* kényolmea caakort antó kirándulásra megrendelhető : Kautinan Manó. Teleion : 222. 1552
Illatul.»1 felveszek tel|ea ellátásra Sogár-nt 53. az. 2025
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilap-.
Kiadja : „KaijiidMául ii. T. Nanyl.nliaa". Folelóa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „tUiiuaasáal ll. T. Narr/kanKaa"
nyomdájában Naoykanliaan. (Nyomdáért telel; Zalil Károly.)
pLMVI7ltoP77riiTI á» OLCSÓN jut fényképező-
t an i aaraflaati i • géPhcz és mmhez, na VASTAGH fotószakUzletben vásárol Fő-ut 10.
Fényképezőgépek B P-től, márkás filmek 88 fillértől. MT Snkanrll kidolgozás I ~^p$ *
Zamatos. iólzQ kM
mm káuéfQzün
készíthetünk.
Kapható : Vd-\'/Y-l-l\'/z literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGY.-ni
Sugár-ut 2.
személykocsik árai:
k4.ip.Wir kitalál
Adler Junior Roadster . P 3640 P 3680 Adler Junior Coach .\'\'..„ 3860 „ 3930
Adler 2 lit. Sedan.....5410 „ 5480
Adler 27. lit. Sedan . . „ 7180 ,, 7280
18 hóig terjedő részletfizetési kedvezmény.
Díjtalan bemutatás a körzetképviseletnél:
SZABÓ ANTAL sportüzlete
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
79a Evfo<yaM 175. uám.
^ytanlMt, ím. .ugu8i(u« 3 csütörtök
Ara 12 n».
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI MA!
(m UadimrtáMiz Foat 6. uim.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési Ara: egy hóra 1 pengő tall telel<
„. 40 filler.
Szerkeizlöiíjji es kfadóbiraUU leleiom 7a, az.
Elmélyedt munkában
(B- É.) Gróf Te\'ekl Pál miniszterelnök" a Magyar Étet Pártjának egyik legutóbbi e>;eköztelén, amikor ls-irierte^cazországgyüíés legközelebbi feJ\'tidiitoll. elsősorban a házszabály-revíziót, egy kózbevex\'lt mondatában ezt mondott": »Az utolsó .három1 hétben ugy éieztem, hogy munkámban Jobban ei tudtam mélyedni*. Mikor a mlnisztei elnök »z ország nagy feladataiban történt elmélyedésről a párt előtt Így nyilatkozott, a küZ\\-o"\'emény még nem fcid-ta, hogy melyjk az a rnrinkauerOlci, amely gróf\\ Teleki Pált o!y„n Intenziven lekr)lölte. Ma már, többivi-pos kárpátaljai rjtja után, nyilvánosságra Jutott, hogy a miniszterelnök mily grandiózus feladatok megoldásáru vállalkozott.
KÁRPÁTALJAI ÚTJA,
\'Ugyanis umeiletl, hegy felölelte a közigazgatási, pénzügyi, kui/urálts és adminisztratív természetű problé-mákat, főként közgazdasági1 irányj volt. Alkalmasabb szakférfiúi nem,\' ls találnánk e problémák mcgddá-i sara, mint gróf Teleki PaU, «ki már akkor, műikor a békedelegáció eiökészitö Irodájának vezetője vo!|, memorandumokat és több szakleírást nyújtóit át a velünk szemben-álló hatalmuknak\', s ezekre az argumentumokra támaszkodva, Igyekeztek diplomatáink mindenfelé bébi: zonyitanl, hogy Kárpátaljára milyen nagy szükségünk vun- Nem most találtuk ki tehát, hogy Kárpátalj:, vizel űniért fontosak nekünk, például az Alföld szem pontjából, mert mint cíi gróf Teleki Pál a békedelegáció Irataiban már húsz esztendövci ezelőtt kifejtette és mint később kitűnt, argumenltjm.al hatást értek el-
Mindenekelőtt az uknasz\'allnai sóbányák visszakerülésével kipcs -lat-bon mérjük le a nélkü\'ózheU\'ilejifill fonto.; élelmezés! cikk fO;haszná\'ásá-nak; körülményeit. A lUm^ni húsz esztendő alatt tudvalevően mémet só var főztünk.
AZ AKNASZLATINAI SÓ
azonban sajnálatos körülmények folytán, drágább a magyar kinc-sl árnak u német sónál. A uémei só vizi -jton. jön az országba, a D\'uiii folyá-i imk Irányában, a kárpátaljai sót valamivel drágábban is termeljük a bányák mélyén és szállításra nincs megfelelő utunk. Az aknaszlatluii sót inteni lehat kőzvellenül a •bányái helytől eUzáill\'ujii, még vasúton fem. Ennek oka az, h >gy a vasúti vonal T.iracközlg- román terüte. en; h\'Jid és Így n szlatinal sói Tarac-közig aromán terület elkerülésével, tehergépkocsin kell fuvarozni- Ez kétszeri átrakást jelent, ami az ak-naszlatinal sót érthetően drágítja-Ha ellenben a Tarac völgyében völgy--záró gátakat emelünk és a Tiszát Tiszaijukig - vagy talán Hoszllg — hajózhatóvá tehetjük, az aknas/Jati-ital sónak az ország bármely részébe váló elszállítása, vlziut igénybevéle-lévcl, lényeges olcsóbb )(|ás( jeleni.
TOMI hlélezfidött in helyzet Donzis Mroi
A szabad város vámuniót és valutaegyenlőséget követei a Birodalommal — A lengyel vámfelügyelők működése kétségessé vált Varsó erélyes ellenlépésre készül
London, augusztus 2 A távolkeleil és a moszkvai tárgyalások során a danzlgi ke>dé> fclssó nyugvópontra jutóit ós már-már arról Írták a lapok, hogy pár éven belül nem ls kerül a d nzigi probléma megoldásra. M(«t váraljánál Ismét előtérbe kerüli a kérdés és az angol sajtó egybehangzó véleménye szerint
i helyzet rendkívül kiélezfidott
a szabadváros körül.
Az-ujabb! reszült helyzetre az elmúlt napok eseményei adtak okol. Az angoi lapok tudósítóinak jelenteje szerint a helyzetet az tetle ismét komollyá, hogy a nemzet iszocl-i lista szabad város nem Ismeri el a lengyel vám fel ügyelőket és \' címek
megfelelten munkájukat is megakadályozza. A lapok szerint ezt u lépést rövidesen követi
a vámhatárok megnyitásinak - bejelentése.
Ha-pedig Danzlg é-s Keletp.»r iszor. szág között eltörlik a vómhdárokat, már c-ak egy lépes kell D-mzlg teljes bekebe\'ezéséhcz, amhet ez esetben a Harmadik blroda\'om nem is fog >oká várni.
Danzigbm a hatóságik már nem ls titkolják, hogy vámuniót kivannak Németországgal és ebbeli követeié, süket nyíltan hmgozíatják- E követelések megnyilvánulása - »z hagy nem engedik működni a lengyel vámfelügyclőségcket és .
valutaegyenlöséget kívánnak
u Birodalommal-
Miután a danzjgl nemzejiszoclalils.-\' ták kö\\elcléeinck lcljeslté;e erö-sín kétségessé teszi a szabad város Danzig tévábbl függeilenségét, az angol lapok szerint u lengyel konnány vu-lószinüíeg eiélyesebb lépésekre határozza ei magái ós ezzel akarja
megakadályozni Danzlg teljes bekebelezését.
Egyébként Danzig város n igyban1 készül Hitler vezér ós kancellár fogadtatására, Mint ismeretes, aogúúj tus 28-áii látogat el
Hitler Danzigba. v Utjának, épp az Utóbbi napúk o^e-ményei miatl, nagy jelentőséget tulajdonítanak. , ,
De olcsóbbá tehelő a sóazál;ilás már azáltal is, ha megépítjük a \'Toruc-Aknaszlatina vas-jlvonolut, melynek építkezési munkálatai már meg (s indultak. \\ ,
Az einvuU három hét belpolitikai szélcsendje alatt tehát nem szuny-nyadt a mankn. A Indal Várhegy ml nlszierclnöki palolájánftk ab\'akai a ké ö éjszakai órákban Is világítottak, bizonyságául annak, hogy olt elmélyedt, komoly munka "folyt, íme, Hl van a munka eredménye! Pozitív és kivihető tervek születtek Kárpátalja kitic^inck felhasználás^ ra és ami a fő: a tenek megddá. sát ls megkezdtük már. Nemzetgazdasági szempontból felmérha;el!en értékű lesz a
VÖLGYZÁRÓ GÁTAK
lii/egéplté-se, az AJföid Öntözései
de a Tisza hajózhatósága é.s az energia te niié-v sok-sok problémája szempontjából ls. Ezá\'tai nemcsnk a Kárpátalja k(izgüZdaságl életén lendítünk, de az egész és/, tkkvlelj, országrészen és egész nemzctgiizd t-ságuitkon Az első vizeizáró gát Taracon épü\', ahol az idén c|végzik! az eiőnrjnká\'atokal, s hegyoldalak} letakayitásál, s\'tb,, tavasszal podigj megkezdik a gát részére való kőfeji tési és a gát megéplté-ft- Első kár-l pataijai problémánk tehát, a völgy-i záró gát, már munkában wn-
A \'másik nagyjelentőségű probléma Kárpátalja erdőnengecgeino.k okos felhasználása. Ezt a problémát elsősorban magyar közgazdasági szempontból tekintjük- Foglalkoznunk kell tehát a KÁRPÁTALJAI FA
különféle termékeinek a magyar közgazdasági étetne való fejvéielével. Puhafa-gazdálkodá^nkban a Kár* pataija vlsszaiíréite nem okozott irányváUozá-t és igy a puhafa egy
részét ezenkji ts Import utján kell ^szereznünk. De uzlrányu importunknak 30—10 szárilékál mégis pótolhatjuk. Sokkal .nagyol* jeleni&, sége van a Kárpátalja keményfa (bükk, tölgy) termelésének. E téren nemcsak behozatali szükségletűnK szűnik jmteg, hanem kiviteli feleslegeink |s lesznek, még pedig igen jelentós feleslegek, mert bükkfából egymilliószázezer köbméter nyersanyag termelhető kJ, lö\'gyből száfr ötvenezer, egyéb farjcmekböi 70 80 ezer köbméter. Hc\\Cnyé.zo;l szán i-tűs szerűit 10-12.000 vagon bükk fűrészáru Jelentkezik kiviteli ft\'lo^, légként. Egyik Icgfonto-altb gazda, ságpolitikai feludaíunk lesz\' lehéí ennek a mennyi\' égnek hasznos külföldi elhelyezne. Roméljük, hagy Itt a piacszerzés nem fesz frul nagy gondunk, mert Angliában, Hollandiában, Svájcban, Belgiumban és Spanyolországban keresett cikk n kárpáial-j\'ai bükkfa. De jelentkezni fog közgazdasági életünkben a , KARPATALJAI TOZIFA
is. A trianoni Magyarország jelentős lüzifabehozilnlra szorult. A\' jövőben az ország tűzifa tekinieté-IiCn teljesen Önálló \'esz. De Kárpátalja erdőgazdálkodását az ottani lakosság gazdasági szempontjai alapján ls mé\'egelnünk kell. Kárpátalja közgazdaságának \'ugyanis a fegfori-tof-abb té-nyezöjc a területének körül belül fe;ét kilevő erdőség, amely a lakosság 10 százalékát tartja el- A magyar inrpérjumnak arra kell tő-lekednie, higy e hozzánk mindig hűséges nép a lehető legjobb\'nbnb dogjlhassön. Az átmeneti zökkenők után be kell következni-.- a iiiegélhe-tést biztosító boldogabb életkorul,-\' menynek, ami a legszilárdabb bázisát nyújtja, a tradíciók és történeU níl nvu\'t mel^i, az elválaszthatatlan. Összekapcsolódásnak-
A völgyelzáró gátak megépl.é c é> az erdő-kKennelé* melleit fontos közgazdasági jelentősége lesz annak is, hogy a konnány arra alkalmas helyen
CELLULOZE-GYARAT
fog építeni. De (gen jelentős köz. gazdaság! té.elként számollritunk a Kárpátalján ezidöszer]nt is jnüködő három nagy falepároló gyárral, a melynek faszén termelése az ország szükségétének 60 százalékát fedezi. Erre a célra a gyár körülbelül 15 ezer vagon tűzifát dolgoz fülévecíe és a faszénen WvÜl foglalkozik metilalkohol, famész, faszcsz, aceton, stb. gyártásával is. Ezekből ez anyagokból immár yemmiféte behozatil-i a nem szoru\'unk a jövőben-
Meg kell még említenünk, h\'gy a mlnisztei-elnök kárpálaljai nija alkál mával megnézte a kőrösmezői
OL AJKUTFUR ASl
nvunká\'atokat, amelyeket még a Csehek indítottak Ineg s amelyeket; eiH\'dményükhöz jogos reményeket füz\\e,f olytatynk. Ebbe a programba kapcsolódik a kárpátaljai szánalmasan e\'hFUiyagolt legelők feljavítása ls. A miniszterelnök már első kárpátaljai diján sajnálatosan .észleltéé vidék Jegelő-gazdálkodásán, k súlyos elmaradottságát. Az otíani jószágál-lomány jértókescbbé télele lés ált*J lános népjóléti szempontokéi i^j múlhatatlanul szükséges c fontos\'le-gelö terű lelek vi"őteljc:ebb gondozása és a lehető- tegjobbkarbe he, lyezése.
Röviden összefoglalva ebben szá-fnolbunkí* gi-óf \'IVileki Pái néhány napos kárpátaijni ulja kapcsán nyíl-vánosságra jutoil n-\'gy imuikáiról, n melyek minden szónál szebben beszélnek, mert ezek va\'ób\'n nagyjelentőségű ftiemzelgazdasági csi\'lö\'kc-detek. • .1 ,
fcALAJ KÖZLÖNY
Iflyári uújúr
Juliiul 24 tol íui«««?.I«« 3-ig SZOhrlOtÁNYItMÁL
A tlenclni ügyben az angol-japán albizottságok megegyezéssel fejezték be tanácskozásalkat
| \' Tokió, <rjgut>ztus 2
A NW-iilsi című lap értesülése szer rint á tokiéi angol nagykövet Cato követlei tárgyalt és az árigolcllunot tüntetésekre utalva kérte, hogy a Japán kormány kiérje figyelemmel a Japáubiin és Kínában megnyilvánult angolejlenes mozgalmakat é> gondoskodjon e mozgalmak h\'törc-séröi, , ; ¦ ,
Cato válaszban kifejtette, hogy az angoléi lenes tüntetések a tömeg spontán érzelem-megiiyilváii\'ulásai és ezeket nincs módjában megszünlei-ni, mert a hatóságok csak ukkojr avatkoznak l>ele u Japáni lünletéek-be, ha azok a rendet veszélyeztetik és zavargássá fajulnak. A kínai tüntetésekhez és mozgalmukhoz pedig különben sincs semmi köze Japán. . ik, - mondotta Calo- i
Az angol nagyJko»et kérte, hjagyj kérését loimácsoiják Aritdtiak, de mint később jelenük, a japán külügyi hivatídhoz .seniiniféle Olyan kérés, amelyről a Nisi-nM ír, nem érkezett. . ,
usa lépése nem befolyásolja a tokiói tárgyalásokat
Tokjo, augusztus 2 A külügyi ldvatal egyik vc/.eiüjé-nek nyilatkozata szerint az 10! 1-ben kötött amerikai-japán kereskedelmi szerződés felmondájia semmifélekép sem befolyásolja a lokioj angol—japán tárgyalások kimenetelét,
A külügyi lúvatnl vezetője azl is kijelentette, hogy az albizottságok, a melyek a Ucneúii kérdés remlöri és gazdasági problémáját viiaták meg, lefejezték mimkájukat és minden kér-désben megegyezésié jutottuk.
Panasz..., panasz..., panasz...
London, augusztus 2 Két angol Idttéritönőt, akik az észak kínai Sziámból Pekingbe akartak utazni, a japán ellcuór/ö hatóságok \'teljesen levetkőz lelték,
IÁ Pekingben angoloknál Szolgáló kínai cselédleányokal munkaadóik meg fenyegették. A fenyegetések miatt a hatóságok az angol nagykövetségen tiltakozásukat jelentették be.
, \'Tokió, augusztus 2 Az USA ügyvivője felkereste a külügyi hivatal amerikai osztályának ve. wtőjét és kijelentette, hogy a kínai angoléi lenes mozgalohi febéremberck elleni inozgaiomniá növi ki magát és igy érinti a Kínában élő amerikaiakat is. Kérte, hogy a Japán kormány íé-kozze meg az ilyen Idegen elleni izgatásokat.
Alkoholisták, akik gyomorhu-rutban szenvednek, elvesztett ét vágyukat napi kb. 150 gramm természetes „Ferenc József keserűvíz használata következtében gy ikrán meglepő rövid IdÖ alatt visszanyerik. Kérdezze meg orvosát I
Vitéz gróf Teleld Béláné és dr. Krátky
Mwáitié a nagykanizsai csapatzászlók
kir. (8-as nek, a m-
Rövid néhány nap választ el ben-nttnkéi áttói a külsejében is pompás és jiicgi-endezctlségéiien is szemet, gyönyörködtető, szép hazifías ünnepélytől, amely augusztus 13-án, vasárnap déíelőtl lesz a Deák téron.A volt m- kir. 20-as honvéd és a qs.
gyalogezred utódezívdv\'j. kir. 17. honvédgyal.)gez-
ti-ed é> a ni. kir. 12. határvadász zlj. zászlói ünnepélyes keretek között ekkor szentelik fel és adják át csapatainknak. Az egéuz város hazafias magyarságának ru gyogó ünnepe lesz ez, méltó Zrínyi Miklós ősi városának bigyományai-, hoz, honszeretet éhez és hazafhii erényeihez, i
A rendezőség mindent elkövet, hogy a zászlószentclésl ünnepély arányaiban és fényében egyaránt kimagasló eseménye tegyen Nagykanizsa városának és a keresztény ma-
I gyiar^ág, a nemzeti gondolat éshon-szei-etel erőforrásává váljék.
Az ünnepély sorrendje a követ-; kező :
Reggel 6 órakor zenés ébresztő.
9 órakor istentisztelet az összes templomokban.
10 Órakor a zászlószentelés a-Deák téren. ; [
Kedvezőtlen idő e:e;jén a zászlószentelés ugyancsak 10 órakor a tüzérosztály fedett lovardájában történne meg. i
Zászióaiiyákcil sikerült [megnyerni vitéz gróf Teleki Bélánét és dr. Krátky lstvónnél, akiknek tiszteleteié augusztus 12-éji (szombaton) esíe 20 órakor szerenádot adnak a vá\'<e-háza előtt. |
Mindkét csapatzászló augusztus 6-tói 12-Íg a városháza dísztermében ~ a hadtörténelmi kiállilás kenetében — kerül bemutatásra a nagykőn ZŐ11SÓ4,\' részéaa. \\ ; . 1
Nem lesz semmiféle ünnepélyes fogadtatása a kanizsai állomáson a Tirolból hazatérő Grősz József püspöknek
Mint ismeretes, holnap, csütörtökön érkezik haza dél tiroli nyaralásán hói arz rujonmn kinevezeti szombathelyi (megyéspüspök, dr- ,Grösz József, eddigi egyházmegyei kormányzó. A szombathelyi egyházmegye, a vasvármegyei hátságok, valamiül, nz egyházmegyéjének zalai része ezt az alkalmat akarla felhasználni, hogy megfelelő külsőségek között fogadják és köszöntsék a főpásziorl.
A főpásztor elé \'ugyan lejönnek dr. Wallner József prelátus, nagy-pnépost, Moldoványi Gyula, a rk. egyházközség elnöke, vezérigazgató, Vértess Vilmos l-stván miniszteri tanácsos, vitéz Szűcs Iván dr-föispán> Horváth Káhmín dr. alispán, Tulok
Józ>«f dr. vasvármegyei főjegyző valamint a zalai alispán, akik azonban kizárólag mint magánszemélyek jönnek le. Gnösz István püspök ki. fejezetl kívánságára ugyanis senmiii fée hivatalos ünnepség és fogndtatá^ nem lesz sem Nagykanizsán, sem Szombathelyen. [ j
A tervezett hivatalos ünnepségeket ennek megfelelően nem rendezik meg és igy 0 kajiizsal plébánia és egyházközség sem képviseltz\'li magát a pályaudvaron. Néhányan Kanizsáról mint magánszemélyek a megyéspüspökkei vacsoráznak, akia szomljnthelyi vonat induláséig kél órát löH Nagykanizsán. , _ ,
A nyugati államok háború esetén a legsúlyosabb csapást Olaszországra akarjak mérni
[Torino, arjgusztuB2 A Dei Popolo kiemeií, hogy a nyugati államoknak a tengely elleni tervei azon alapulnak, hogy háború esetén a legsúlyosabb1 csapást
Olaszországra mérik. ,
Ez az elgondolás v-ezetl a mostani nagy olasz hadgyakorlatok irányelveit...
UxfadUa tokosát fotöUsikái dle*t!
Hyúrl vttsúr!
azár-udvar
A bucsnszenllásziői zarándoklat
Még uuttustihiS kwlejézi vagy mik, 0/ónban 1\'. Gulyás (\'•eltéri plébános már most kezdi megszervezni a szokásos évi bucsusBcntláazlói nagyzaf. rándoktatot, amely rég időktől fogva ke< I ve s tarán dok la la volt a kani zs a i kallVoükusságnak a Magyarok Nagy. asszonya Ösl kogylfervére. Ilyenkor, akitvek csak módjába van és körül, menyei megengedik, elzarándokol n meghitt kegyhelyre, hogy a Doniina Ittrngnronnn áldását és közbenjárásai kérje a maga és családja számára. Az jdéu a buesuszcntlászlői nagyzftrán-doklai különösen inpozáusnak igérkc. zik, már most is rcndkivüi nagy nz érdeklődés 0 társadalom miniden rété. géböi. A rendezőség a zarándoklattal kapcsolatiján Katholikus-na|>o\' is s*. lelne rendezni és Cíért érint kezesi yc léjjcti az ll[elétic:ekkcl, liogy a za. rándoklat Kathollkus nappá- bővülő-;-sék ki. A Inicsuszcntlászlói bl«i nagyra ráadok latot szeptember «lsö napjaiban rendezik.
Szerda
BUDAPEST\'I.
17 Iliiak szlovák és magyar-orosz qyelvep. — 17-lO^Várkonyi Fldél előadása, — 17.35 Hcndőrzenekar. — 18.45 Bendász Mihály magyar-orosz nyelvű előadása. — 19.15 Hirek. — 19.95 Kiss Lajos cigáuytfnekara. — 20.Z& Két egy)elvonásos. 1. <Egy kis félreértés^ Vígjáték. 2, .Síomszédok.. Hangjáték. — 21.10 -Ces Qúatiw> lengyel énakegyütbes. — 21.40 Hírek, ídöjárásjelcntés, Idrek szlovák és ma-gyar-orosz nyelven. — 22 Kmmer Jaap hegedül. — 22.25 Tánclemcrfk. - - 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
19.30 Felolvasás. — 20 Hirek. — 20.20 Hanglemezek. — 21.10 Nyiresy Tiehy Kálmán előadása. — 21.40 Lakatos FJóris eigiinyzenekara. — 22 IdÖJárá Kjeién tés.
BECS
18.20 Lenietek. — 19 Bécsi vidám dalok, — 20.15 Salzburg az ünnepi játékok városa. ~ 22.40 Vidám nen«.
Csütörtök
BUDAPEST I.
8.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek, — 10.20 I-Wvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Casparek Tibor hegedül. - 12.40,Hirek. - 12,r)0 Oláhué Vajda Juha énekel, _ 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. ¦- 13.30 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 14.30 Hirek, — M.45 A rádió műsorának Ismertetése, — 15 Arrolyamhirek.
— 16.15 Szliy Leonttfl előadása. — 111.15 Időjelzés, liirok.
\' 17 Hirek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 17.10 Bilkey Fenano előadása. — 17.35 Népossy Lucia niagySr nótákat énekel, kísérj Veiess Károly cigányzenekara. — 18.45 Schőpflin Aladár előadása. — 10.15 Hirek, — 10.25 Hangképek. — 19.55 Fischer; Az Alpoktól délre, szvit. ™ 20.10 Dr. Tóth László elbeszéléiO. —\'20.40 Ojse-raházi zenekar. - 21.40 Hirek, időjárásjelen tés, hirek szlovák és magj\'ar-orosz nyelven. — 22 Pertls Pali cigányzenekara. — 23 A rádió szalon-Kenckaru. — 0.05 Hirek.
BUDAPFST II.
19.30 irányi Kamitlné előadása. -20 Hirek. — 20.20 ltácz F.lek cimbal-mo/Jk. — 21.10 Pertls Pali cigányzenekara. - 21.45 Időjárás jelen tés,
¦ 6,30 Iteggeli hangverseny.
10 A salzburgi imuepl játékok köie-tébcni weber; A bűvös vadász című oi»rájánuk*,kÖzv-e|Jte>e. _, ._,
re». «u»u»zlu« 3.
ZALA? KOZLONYi
ANYAROZSOT
lagmagBaabb «ron »• vAtirol
HIRTENFRD MIHÁLY
Vféut mn vény* nagykar ukMM •
IhidApMt, VII, KlráJy-ucoa II.
Mil» - Fili
— Budapesti levél —
Meghiúsult patti tervek
Megemlékeztünk arról, hogy egy svájci [ilmvállalat Pesten akarl filmet forgatni, de II etékes köreink nem Járultak hozzá, hogy itt olyan né-melnyelvü film készüljön, amelyben emigráns német színészek is szerepelnek. A főszerepet Nora Gregor, Starhemberg herceg felesége alakította vol a s másik nagy szerep jutott volna Horlense Rackynair, aki ugyancsak nem szerepelhet Berlinben. A pesti tervek meghiúsulása miatt Bázelben forgatják a filmet, amelyet Qa4l Béla rendez. Oaál már ki is utazott Svájcba.
QerÖ Páriában
Qerö István, aki nemrégiben adta cl néhány moziját a Magyar Film lr. dának, Parisban tartózkodik hajdani mozijainak uj vezetőjével Her-rcr Cézárral és együtt kötnek uj filmeket az egykori Oerö-mo/ik számára. Egyébként hír szerint fi nyl-ja meg az eddig rezértCasino irozgó-szinházat.
«
Kávét a franki
1,400.000 frank áll a Ntmzell Banknál francia Ülmvásárlásra rendelkezésre. — Az eddigi Igénylések máris 1 7(0.000 frankra rúgnak. Az amerikai fllmvállalatok pesti expo-zilurái egyébként hosszú idfi ul\'n most kaptak először álula\'ási engedélyt, viszont értesülésünk szerint legtöbbjük olyan gyenge üzlc\'ercd ménnyel dolgozott, hogy az engedélyezett átutalási quotát sem tudták igénybevenni
*
Erzsébet királyné — filmen
A Haimonia Filmvállalat elhatározta, hogy Hímre viszi Zsigray Julianna nagysikerű regényét, az Erzsé bet királynét. A címszerepet ugyanúgy Lázár Mária személyesiti meg, mint ahogy az elmúlt szezonban a Magyar Színházban is ö alakította a magyarok legkedvesebb királynőjéről készült operettnek a címszerepét. •
Magyar Ripszódla
címmel nemcsak francia film, de magyar operett is késiül. Szilágyi László írja á szöveget, Fényes Szabolcsé lesz a muzsika és a Művész Szfntiáz uj igazgatója, Sziklai Jenő ezzel a darabbal nyit.
*
UJ Qufctav Fröhlloh-Hlm
A napokban bemulaltak egy német filmet, amelynek főszerepét az utóbbi időben keveset szerepelt Gus\'av Fröhllch játsza. Ezzel megdőltek azok a pletykák, mintha Fröhllch nem játszhatna többé német filmen. A filmet egyébként Baky József magyar filmember rendezte, aki jelenleg a legkeresettebb német rendezők közé tartozik. Az uj Fröhllch* film egyébkén! nem aratott Pesten nagy sikert.
Nyaralási gondok és örömök
A gondok],,. már a nyaralás elí ti, az örömök többnyire csak a nyariy iás után jelentkeznek.
A gondok soromul két kardinális kérdés kőről forog; miliői és Iu)i fogunk nyaralni?
Az clsö tisztán pekuniárU\' tenuá-sictii s igy mint az élet minden anyagi vonatkozása mélyen deprimáló és szociális nyugtalanságra ingerlő, meit alvöl a pénz mint probléma jelentkezik, oU ludat alatt rögtön fölbukkan n -javak m«gosis-lásáuak aránytalansága, .igaztalan-sága..
¦A másik kérdésben már több « fantázia. Színié romantikus lermó-siotü. Kaleidoszkóp-szerűen jelentkező álomképek izgatják v képzeletei. A lén-\' \' ger, az Alpok; a Bu. laton, a Máira, mint megannyi nyaralási lehetőség vibrál az cmLer előtt.
Mindez u koratavasz színjátéka s annak a nagy. lelki felszabadulásnak logikus következménye, mely a mérsékelt égöv lakóját a zord tél elmultával megrohanja,
A hóolvadással jolentkc/uck a nyaralás fata morg\'iua ké|»i, a sok színes álom, antelyekböl u forró, nyaralásra kényszerítő nyári nap-tnelegre nem mamd más, niM\'t egy. két Tioies tartózkodás valahol egy közeli fürdő, vagy Odalő falai kö-zött
2.
Van egy öröm, mely a nyaralás elölt jelentkezik, Ez a .szabadság, niámoritó érzése. A magyar nyelvhasználat csodálatos kifejo/ö ereje a szabadság, eszményéhez köti a vakáció fogalmát. Valóban találó ez a mcgliatározás. A szabadság felszabadulást Jelent abból a/kötött helyzetből, ajnejyben a modern kor euí-lioio, mint a kenyérkereset, mint a iwlgári kötelességteljesítés alanya uj rabszolgaként honija a téglát RZ Élet piramisaiból. A pillanat, "mikor bár rövid időre is kisbikád az Ember napi robotjának színteréről fölemelő s a nyaralásnak szinte íszraényl régióba szökő transcendenláiia öröme.
3. \' \'
I)o ez elvont érzés inkább a lé.ck, mint « test érzékelése. A valóság már sokkal ridegebb. Mikor eljön
a pillanat, hogy bucSut kell ven-nőnk megszokott miliőnktől, amikor a szekrények tetejéről előkerülnek az utazási bőröndök, hogy mindcii-napi eleiünk apró megszokott hol-míait, ruhákat, cipőket, könyvekel, a lestá|K>iás apró kis tárgyait telegyömöszöljük egy szük koffer mélységébe, Szivünket fájdalmas nostalgia gyötrí az otthon melege, rendje, megszokóllsága után, |>edig még ol so hagytuk családi eletünk puha fészkét, csak készülődünk a sokat igérfi nyaralás útjaira,
Elszakadni az é!ct megszokott mindennapi ritmusától, u nmiika mámorító gyönyörétől, az cgyuapha sűríted élet gondok ?s Örömök egyensúlyának tengelyeire feléptfelt harmonía békéjétől számomra valóságos fizikai fájdalmat jelent.
Vannak, akik epedve várják a megváltó vakáció óraütését, én szinte rélek tőle. Nincs érzékein u nyaralás iránt. Határozottan anlttalcntum vagyok a nyaralás kérdésébon.
Számomra egy igazi nyaralás van: a napi munkára következő okos pihenés órái.
Aki helyes érzékkel egyensúlyban tutija tartani a munka és á pihenés ritmusát, az naponként megy szabadságra s minden nap pihenésének ünnepi óráiban megtalálja azokat iu ürömöket, melyeket a vakáció komprimálva Ígér mindenkinek s amelyekből a nyaralás végén több-nvire csak fájdalmas csalódás születik. \' ../\'i 4. i i Sajnos a vakáclózásuak ezt az egyént ¦Formáját a mai kor embere nem élheti ki.
A wcckcndoíés, u dopolavoro, a kraltdurchfreudo inoígalmaíNitiejéu nyaralni kell. Ez ma szinte társadalmi kényszerűség. Embertársaink valósággal terrorizáló kérdései elől mcnekül-nflnk kell a nyaralás ölébe. Meg kell keres\'-tóid leken azt a szerény zu-iol békéken hagynak KnuünJ-ket az ostromló kérdések; Hol nyaraltok, meddig nyaraltok, merre utiulokí
A nyaralás igy részbon menekülés egy kényszerű oktroj elöl,
íiünk i
•áaaaass^s^raisaasjsii^
napig
tart még
-Áruház.
»iMvw/ww>ww*t<YY»vviivwifrifivryvi^^ ¦ r
Ha fáradt, kimeriilt
vmry eiryéb ok nktaluSjoxui kb\'unyo Járásában, nrprthA-n\'.-.i\'i íi u .![,.1- ?1 eoybltoner » évtizedük óta nz egésa füldko-rokeéfroa valóeatíoa hAzl*l diliként ismort, valódi
Diana sósíjonuesz
mely nknr borogaiúnok tonnájában, nkúr n véfitOgxA gyü-aiüazkolÍKo (runMzlromiflíó At-Jaa a vór- t# nyirokkori ng*>t Rtirkenll, a kezoll bCrfololotou helyi vérl)í:Bí(t«t Idéz elö éa ióXtiő, kelleme* érzíat, inc-g-könnyebblllíst liptói a fajdal -nmk lielyóbc.
A t bcdörzsoloat lilffltalltin, ¦ÓBborszcsszol lobot végoznl, n borogatórahát vlaxont célszerű vízzel felérő hlgltolt aoitbor-azeazhe tmirtitnl.
1\'róbn palack
Kis patai Kii/ni palack Nagy pnliirk
. Sl fillér
1.10 jiengfl 3.10 pengfl 5.M penníí
Mlmlciiim kíipli\'ilA!
Nehéz pillanat a megérkezés aktusa is.
t\'j udtlö, uj szoba, uj bútorok, uj emberek, mint megannyi eUm-s/enves kép, mely beletör étetüuk meghitt szentélyébe.
A rendezkedés nz uj átmeneti otthonban, melynek még nincs meg a fészek melegsége, ¦ puhasága s a melyből idegen vibígok, Íd0L0ti em-beiek, idegen tárgyak lehelete árad felénk.
Az otthonát szerető ember szinte
fizikai fájdalmat ói\'oz egy ilyen uj miliőben.
Igaz, oz az öTZés nem lart Sokáig, mert csodálatos alkalmazkodó ké-jK\'sség van bennünk s pár óra múlva beleéljük magunkat az uj
környezetbe, mehjei megtoltunk cgj\'ó
níségüukkel, lelkünkkel, szerété-tünkkel, szülte birtokba vesszük ujj hódítónként iu egész uj, a sors szöszéivé vei nekünk rendelt «kis otthont.- /
KELEMEN FERENC
Hőai naptár
A debrecenJ csata napja, amely csatában Nagysándor József lábornok
_körulbeJöl 10.000 főből
1849.VHf.2l <^ « agyúból álló Kon-
-\' véd liadteslo az osztrákokat segítő oroszok 10.000 főlVil és körülbelül 130 ágyúból álló fősoregó-vol csapott öSs»0. A ítsata a nel^-etioa és Balimzujváros közti országút mentőé, a Látókép-csárda körül zajlott le és háromórás harc után azzal végződött, hogy az oroszok túlereje téliesen [előrölte a honvéd csapatokai, ugy liogy a/oknak legsúlyosabb veszteségek inolleit hátráJnlok \'kellett. Ámde az oroszoknál is críis veszteségek voltak. Kuprianov tábornokot, aki a II. líud-tost parancsnoka volt, egy magyar üteg ágyúgolyója, terítette le lo váróh A csata legnagyobb hőse Csányl Márton bonvéd tüzérszázados volt, uki mint a legendás vörössapkás üteg j>arancs-lioky, még akkor *.is, amikor orosz ágyúgolyó mind kél:-) Jiiinít oUőttO, vérében úszva és szörnyű fájdalmai olleuóie, telkesen .buzdította tüzéreit és vezérelte ütegét, ndgteo elvérzés folytán hó*! lelkét kilehelte.
61936?
zalai közlöny!
V!!!! aBgtmttu 8
Isméi nem hozott döntést a Szlnészkamara a vidék! színtársulatok Ögyében
Rendkívül nagy érdeklődés elözle meg a SziüjőszkiMnara tegnap esll ülését, amelynek dönteni kelteiével-;na a badápeti és a vidóM színházak) Ügyéljen. A budapesti színházak ügyében n Kahwra meghízta dönié-j sejt és javasiaiait felterjesztette h. polgármesterhez, aki végleg - vAö~ .szinüteg a Kamara Javaslata alltpf, ján - rendezi a pesti színháznyitó sokat, dea vidéki koncessziók ki«dái silrói ismét nem döntőitek.
A sok város, Így a Ki njzsa által is ellenzett staggiune icndszert ugyanis át kellett dolgozni és az -aj "terv fc-ietl még nem foglalt állást a kjltuSíi ministűr. Mkipln ez a szenezlcd&el Vet nagyon késlelteti, u Kamara táviratban és küldöttségben kéri a minisztérhnuit, hogy mielőbb döntsön a terv felelt. A Kamara egyébként egy hél injna, angusztufc 8-án Mjból ü\'ést iari, remélik, hogy ezen az ülé.\'«ii inár végleg dönthetnek a vidéki színházak ügyél.en Is.
Mint érdekességet üt említjük meg, h:igy Pécs szinügyi bizottsága a st.iggt.me midszer mellett foglalt állást. | »
Rendet a temetőben
KiRptuk a kövctkOíü Icvo\'ct;
Örömmel olvassuk, hogy a Zulai Közlöny leljCson inasáévá tölte azt a sok anomáliát, aniil ogyegy tomctés-alkalmával volt almiunkban megállapítani, főleg, amikor >nagyobb i lemc-tósokröl voll szó. Gs most DCtn akarok rámutatni arra 11 loheletlen helyzetre, hogy egy-egy nagyobb temetésnél n közönség logye] mezeden része keresz-lillgáíol sírokon, végig Könyököli magát u gyászolok soiogen keresztül egest a funkcioiiiíló Itílkészijf, esak-bogy kíváncsiságát kiolégilse, híven a régi trailiciohoi: i>aiiom el dnent.es, Mert itt is nem a gyász, hanem .a néíiúvaló érdekli. A tcnictésh vállalkozóktól nem lehet köveiemi, hogy rendet teremtsenek, cnv nincs emberük, de müg nekik \'itt n temetőben is ftílctemlwreknok kell lenni. A városra, a tomelö fatartóra bánd a feHUlut itt gyökcroscii icmlel lemntcni. Et azonban csuk ugy és csak akkor lesz lelietséges, ha végre megépíti a város u temeti (gondnoki irodát és lakást komi a temetőben, hogy a gonduok a temetőben lakhasson. Uh jwdig megépítik a tcmelöiír lakását, akkor megszánnék a viráglopúsok is és sok minden, amit most a város közöusiígc kénytelen felpanaszolni.
Atn én most nem erről akarok bestém*, hanem arról, ami teguttbb történt. Egy kicsi bfclottal tömettek, A temetői Iroda * ragályosnak jc\'edo u kis halottal is tatért mint ilyen leit volna ke.olomlö. Mellékes, hogy ragályos betegségben hunyt e el m illető, o/t döntsék ol az orvosok, bennflnket csak az érdekel, hogy ragályos unk vo\'t minösHvo és mégis mi törlOni? A*, négy számtalan iskolás gyermek
\'lepte el a s/crtarlástcrmel, ctflrorftkoA.
AMk a felnőttek felé Lg ott álltak, mig
a srerlartás véget nem írt, fis nem volt ott Senki, aki a gyermekeiéi el-távolította volna. Nem volt senki, aki a ufllöket rigyolmezlctte volna, Ita tényleg fertőzés kö\\olkci.eit volna Iw, ha valamelyik gyermek megl. elekedéit volna, -\' hisíén az urvosok szerint ilyen esetben 13 méternyi körteiben fennáll " íertöiés voszílyo — vájjon kJ viselte volna a felelősséget lelkl-
ismereti\'eg és jogilag?
Est a kérdést veglog és gyökeréén kell tehát reudc ni.
Rendet a lemelöLOü |
MegieleJo és n luttóságot ke\'lt.cu képviselni tudó őrt kér a város kö-
zönsége a t«metőLe, aki a srobátyok nak érvényt Is tud Szerezni. Azután silrgtfs a tometőgondmbkí iroda és lakás, valamint a lomelőpoi\'tási mVfc megépítésü. Olyan dolog c*, hogy pót ailóemctés nélkül is meg leltet cl\'Jan és lia egy .s^ázalék j>ótadócmelésröl lesi szó, Nagykanizsa niég akkor js kell, hogy megoldja a temetői rend végleges ügyét.
Tudjuk, hogy agilis |>olKarmesterünk sürgősen intézkedni fog.
Soraim kő/lésééit fogadja F0&*er-
kesítö tir oiöio is hálás köszönetemet,
loljcs tisitelellot
(Dr.)
Holnap kezdődik a tizenhétnapos meleg idő,
de délutánon tv lui zápor várható — jósolja Hanfró Márton augusztusra
l fan kő Márton tanár augusztus első felére a kóvelkeio idóprognózist állú tolla fel;
Magyarországon ez augusztus 4-én ketdódó 17 napi időszakban a júliusi nagy foi\'róságuái ugyan enyhébb, de még mindig nagy meleg várliató. A nappali hőmérséklet országrészek . .... szerint áltagosan a 27 yvuMftH -31 C fok KözŐtt fog \\ÉKR Digadőznl, do u 33- 111 Tokot is ismételten el-^v\\KBy 6rl> 801 valós/Jnüleg tul c^BÍHv» is haladja. Néha már a délelőtti őrákbbn ált a nagyobb mérvű moleg, de nem marad egész uatxni át, vagy több u«-líiau is keresztúí annyim folytonos és ¦gyenteles, mint aminő a júliusi hőség
volt. Az éjjoli lehűlés ritkán széli le a fl—12 abí.
Aránylag legkevésbé mc\'eg auguSzr tus 7.. 8., 9, ós 10. napja lösz, a bőr-mérséklet csúcsértékei pedig 11—20, közé ewok és iegtöblmyiie az ország keleti és délke\'oti részein Jetantke*. nek, Eí utóbbi napokban főleg a dél-olötli órákban, letudszerint csaknem teljesen derűit égbolt, szélcsend és igen ii.e\'ug déli délnyugati légáraiiv lá-sok fognak uralkodni. Gyakori fel-hősödések és kisebb helyi záporok várbtatók, főleg az északi és nyugati résioken és főieg déluhlu vagy Öj folyamán, de olyan tartós ós kiadós esőzés, mely a szárazságot teljejen megszűntetné, nem várható.
VARGA JÖZSEF iparügyi íninKa tor tájékoztató l)i\'szedében kitért a lispel olajkutatásra, ami \'márinnjá-t nem teljes egeszében fedezi a h\'^i zükség\'etct.
DARÁNYI KALMÁN, n lépvie\'ö-ház elnöke 3 hét előtt tronil>ózishUn. íiilegiK\'teg.\'idetl. K«nivoIy átlapot4rf> való lekintelteraz orvosid most cU tiltották a heteg látogdásiU-
HOMAN BAUNT kjltJusanlnliZker sziihadságárói visszatérve, minőit át\\C|tt\' n hivatalát, felkenMe Teleki Pái miniszterelnököt cs \\e!e hosszon tanácskozóit.
AZ ELÍTÉLT AL1IIRLAPIR0KAT Kistaresám szAllliották és szabadláb-rahelyezésük -jtán is ívndöi\'i ol\'Ojiör-zés alatt fognak tUlajl B a Főváros te-* rlÜetél nem hagyhatják el.
AZ ANGOL HADOGYMINÍSZ\'fE-
RiUM mcg\\-etle a iuagyar A.sbólh Oszkár feltaláló repülőgép (ulálaiiA-nyát és vele két éves szerződést köS toll. Ez idő ahitt minden találnia, nyát megveri. | . !1
AZ ORSZÁG ÖSSZES légvéde\'ml szirénái .megszólalnak szepteml.cr i\'tQi kezd\\-c minden szombat dél. Len, karácsony és húsvét hetének R kivételével.
A NÉMETORSZÁGI ZSIR és szalonna kivitelünk hosszú szünet uláu Mjra megindult. Egyelőre 110 vagon zsir és 60 vagon szalonna kivitelre kerül sor. ;
A KASSAI DÓM elrabolt binW-i-öi készült fényképeket Európa ösZ-szes rendőrségének megküldték, "jgy hogy tíehoi sem lehet éjtékesiteni azokat. A nyomozás, mínl nemzetközi bünc:eickinény Buropuszertc megindult.
50 TAGU amerikai magyar csoport érkezett tegnap fotóét Buda.
Városi Moaigó. Swdán én csOtdrtókönl
Kél sláger egy műsorban 1 I. Mária Cebotari szerepe:
Lányok fehérben
" u\'^ Kisértet a városon keresztül
RendklvQI Izgalmas és fantasztikus Mm. Hiradó.
A mfisor hosszúságára való tekintettel rlAadáiok 5 és 9 órakor. Az 5 órai elóadáaok lllléresek.
Krómacél és alpacca
BVŐBSZkÖZ
nagy vilasitikbaii
Iájon Testvéraliéi,
Oíctó árak!
pestre. Ez már a harmadik osopoit, amelyik az idén hazánkba látogat ,
GRACIANI tábornok tegnap este vendégül látla »z olasz hadgyakorlatra érkezett külföldi előkelőiket, köztük Werlh Henrik gyajógsá-gl tábornokot és kíséretét ls.
NAGYBRITANNIA; nem lejjetegy-szerre tjr uz Észiikl, Földközi tengerén és Távolkeleten Is, - irjék az olasz Urppk — mert Olaszországegy-maga oiyaajselyzetben van, hogy az attgoi tengeri haderő felé\', fel tudja tartózlutni. \\ , t t
A GlORNALE D\'ITALIA, a leg. elterjedtebb olasz mipfap példányait írsmeia földön, Marweilicsben tAUr bozták. ( \'
PALESZTINÁBA^ fuHuabfin 10 arabot, 7 zsidót és 1 angolt1 megöltek. 76 arab, 18 zsidó, 7 angol meg-* ^lyOüült, 9 arabot \'kivégeztek, 3fit életfogytiglan és iB-öt halálra ítél Oek.
AZ ANílOL LAPOK egy része éles njtöUmádúM intéiett Cliamberlaln ellen s aton a véiemínyen vannak, Iwgy a mfnisttwetnök loszátnolt az ollentékkei. Edon Is feladta ellenzéki
áUást>ontját és fenntartáa nélkül he.
lyt-\'MilíO í\'.lianiljísi Uitn jiolíUUáját.
A ROMÁN HATÓSÁGOK nent eugo-dlk inog a kár|játaljaL magyar állam-[wlgároknak a román területen lévő földjük mcginfnelését és megszüntetek a féldmü\\es igazolványok kiadását.
TOKIÓBAN l»\\Os felhőszakadás pusztított, A várost 30 villámcsapás érle. Ügy nagy gyár és több lakóház, porig leégett.
SÁTÓRVAROS épül Ntirabergbeii a birodalmi pártnapra. 350.000 résztvevíí-nok 3000 sátrat mernek. A sátorbaa lakók számára -150 vagon szalmát has/, nálnak fel és tunlus éta 1200 mnnka-SnolgálatoJi doígozík a sátorváros építésén.
iA VlLAi; VfiGfiT vártak Mexikóban a Mars közeledtére. A lendürség töbl) mint 1000 vará>slót tarUízlaiott lo, akik Jó pénzért varázsszfireket árul-tak, liogy a babonás emberek túléljék
világ végét *
EGY ESZTENDEJE ALSZIK Revaf észt városban egy 18 é*«s íeaiiy, akli az. orvosok sommlfélo kísérlettel nem tudnak felébresitení.
ELLOPTAK egj- 80 e.ef }>ougŐ értékű Stradivarit Parisban. A hegedű egy rongyos utcai muzsikusé volt fis a családban apáról fiúra SzáUL
jÓSlHf l
Nyugati, éuiknyugall »*U, helyenként, fölag a délutáni órákban zápor ét zivatar, a hü váltoxattan.
A Mot&orologl&l Intését najyknauwil tnestlgynléátlomáu Jelenti i
Réméneklet tegnap ette 9 érakor: -{-22-8, ma i^ol 2l-fl.|-J- délben +270
Oaaoadék 00 V.
— BaUrklaüttánuikai í«klnUe mef mlndon vételkén/axar nétkli. Kopsteln bu torámhái.
JJ39. auguniuB 5
— (Stentóra)
Holnap, csütörtök csle. n órától 7 óráig n fcrenoes plébániatemplomban sróitdra k-sz Oliárlszenlség kitételei. A s/ciitóra elölt is után gyónlniás k?sz cls/í pintekre.
— (A bíróságról)
r)r. Ucunig Alfréd, a nagykanizsai törvényszék elnöke, dr. Knausz László és dr. Cséry <Jéza törvényszéki l>irók a mai nappal nyári szalKulságukrÖ) viwiroérkezvén, elfoglalták hivatalukat,
— Makáry Vilmos törvényszéki elnökhelyettes, dr. Aimássy Gyula és dr. llévffy Andor törvényszéki birok meg. kezdték nyári szabadságukat. — Dr. Wéber Klek és dr. Lukács BéJn járás-birök nyári szabadságukról bovonuU lak, inig dr. BenUik\'Fc-ienc járásbiróV sági elnök és Horváth István járás-)>iró a máj napi>al megkezdték szabadságukat, línnck tartama alatt n járás, bírósági elnök helycllcic dr. Wéln-r Klek. t ,
— (Szabadságon)
Dr. Lonlay Alán, <i nagykanizsai járás fősiolgabirája nyári szabadságon vas a mai naptól és csak augusztus végén vesd át ujbol ldralala v*zelését.
— (A Cr«do uj egyházi elnöke)
p. Cílrínsz Viktorin áthelyezésével inegüiCscdctt Nagykanizsa legnagyobb kathoUkus férfi-srervezelének, a Crcdo-nak egyházi elnöki Kzcke. P. Czlrfusz Viktorin utóda itt is P, Gulyás Gelléit plébános lett, akinek lelkes njiUlásáiói és bátor katolieilásától a knlbolikus íérfitálmr nagyon sokat vár. A jövő hónapban ismét megindul 11} lenilnlel-[til a Credo-inunka. Alikor kerül be. töltésre a lemondás folytán megüie e. deli világi elnöki tiszlség is.
— Orvotl hír)
Dr, KreJner Zsigmond köikórliází főorvos, belgyógyász szakorvos szabadságra utazott. (.:)
— (A keszthelyi országzászló)
előmunkálatai megakadlak, mert nem leivel olyan nagyniéietü ruskloaí iiiárvanylapot kapni, mint amilyen a lervc/ö szerint az országzászló hoz szfik ségcs lenne.
— (A sottOrvlssgák Iránt érdeklődőket)
a nagykanizsai "utókörlet ozuton éitositi, hogy szeptember végéig nem lnr| gépjánnílvehetői vizsgát.
— (A leáoylljniág figyelmébe)
fci Országos Missziói rjuság balatm-b.tglárt v-ew-töképzö tanfolyamra, a mely augimtua 17—10-én lesz, augusz. tus ioJ(f leliet jeiontkcml a nagykönl-at Missziósházban. A részvételi dlj lakás és teljes .1 napos ellátással 12.SÖ l*nj|ö. Féláni utazási kedvezményről gondoskodnak. A tanfolyam előadásain klvui fürdés, csónakázás, kirándulás tölti kJ a napot. (:)
— (A vendéglősök Ügyeimébe I)
A vendéglősök szakosztálya holnap, esúlörlökön délután B órakor az Ipartestületben ülést tnrl. A icndkivül fontos ügyre való .ekljiteitcl felkérjük a knrlársak teljes számban való meijjelo. Bét, Ebjökség. (0
2ALAI Közlöny
A magyarellenes szlovák propaganda és Karmasin Államtitkár szerepe
Horváth-Közl József Interpellációja a külügyminiszterhez
Budapest, augusztus 2 A képviselőház szerdai ülésén megválasztották azt B 10 Ingű bizollságol, amelyik lvády Bája in Ütványára a házszabályokat fogja fel ^vizsgálni. Ez-után áttörlek az állampolgársági javaslat részletes lárgyalásám. Az cl-hang/olt felszólalásukra Kci«8zlcS.
Pischer liclngymlnisztcr válaszolt, i-;l fogadták az elnöki inilitványt, hogy a Ház legközelebbi üléséi holnap dél-olölt tartja, amikor az állampolgársági törvén y ja vas la i harmadszón olvasására kerül sor.
A Ház ezután áttéri az interpellációkra.
Közl-llovváth Józser a Szlovákia ré. szerül fokozódó nagyarollenc-» propn. ganda tárgyában Íjitcr|iCllált. tilmou-dotla, hogy hivatalos helyről is lijan-
goznak ol nuigyurellcnci kijelentések, amelyek Henei s.ciicmét tükröztetik
viss/a. Beszélt a szlovák sajtó magyar, ollenos tónusáról és hangulat keltésé, röl. Majd nyomatékosan szóvá telte Karmasin államtitkár működéséi, a nwjly éket akar vent! a szlovákok és a magyarok közé.
Mit kjvén leníii a magyar külügyminiszter ennek cUensaiyozására ?
Gróf Csáky válaszolt az Interpol-lálónnk. ^ \\
Keck Aulai a vaVj^sJUboláS meg. akadályozása tárgyában interpellált. Keck beszédének meghosszabbításai k^rle, de a Ház nem- jór-jlt hozzá-Nagy zaj lámudl a nyilasok soral-bnil, akik csakhamar Ú\\t)^rjltak<
¦ ¦¦¦¦¦¦ .|-|-|~|^|-n n ^-LiVLiyij-iri/iArvviAIIAn^
A moszkvai tárgyalásokról
Ixmdon, augusztus 2 iA Daily Thclcgraph értesülése s>e. rint a moszkvai francia—angol-orosz katonai tárgyalásokon a kö\\o\'.kczö kér-dé\' ok kcrübick megvitatásra :
Miufl szárazföldi, tengeri és légibnii-
eröt tud kólcsöna<lni liábóru esetén a szovjet. A szovjet haderő hadilóU siáma, A szovjet vasúthálózat hasz. nálhatosága. A szovjet légihaderejének munkája és harcászati érlöke, valamint a Dall" és Fokele tengeri kérdések.
Kik nyertek a héten ingyen mozijegyet előfizetőink közül?
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol kí előfizetői közölt.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygóit: Szegő Qyuláné, EÖlvÖs-tér 8. Wehofschltz Nándor, Öydr-u. 20.
E heti nyerteseink az ulóbbi idők egyik legnagyobb filmjét, a „Damaszkusz nincs többé" elmü grandiózus filmet nézhetik meg, amely hatalmas tömegjeleneteivel Ázsia lelkületét mutálja be. A rendkívül érdekes filmet péntektől vasárnapig játszj a városi Mozi. Az utalványok csak péntek-siombatra érvényesek.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségeién d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők
Az előfizetők csak akkor Jogosultak a nyeremény]egyekre, ha előfizetésükkel hátra\'ékban nincsenek.
Éveken át sxékszoru Iáiban szenvedő egyének gyakran meglepő rövid idő alatt le.idbejönuek, ha reggelenként felkeléskor és esetleg este lefekvés elött is egy-egy fél-pohár te.méeietcs „Ferenc jozseT keserüviiet isznak. Kérdezze meg orvos_tI
— (A Sianatórlum Egyesület)
nagykanizsai tudőbeteggondozó in-léieie július hónapban 343 beledet ke-zell a hét rendelési napon, Hét uj hé. teg is jclciiikjo.jqU s ezzel az év eleje, óta ke,ell l.c\'cgek száma 701-^0 emel-keiletl. Júliusban 0 röntgen vizsgálat is volt, inig a gondozónő .11 boteg-látogalásl végzeit. Segélyben 25 bc.cg i-észcsúlt, akik közótl 775 liter tejel osztottak ki,
— (35 kilós harcsa a Zalában)
A zalai halászoknak a minap egy 30—35 kilós óriási Imresa került a hálrtjuklm, de addigidjg ficánkolt a hatalmas baf, mig sikerült széttépn-\'e a Miét lls elinencküím. Azóta még liáromszor fogták mog, de mludeii nt-Mommal széttépte a bálét és elmenekült. Most szigonnyal próbálják meg fogni. •; :
- (A munka jutalma)
Schrantz József gazdasági cseléd éVO teljesít szolgálatot MlskodpuszVm, A büségcs munkást díszoklevéllel és SO pengő pénzjutalommal tüntették ki.
- (Autóbaleset érte)
dr. Stentina rioni Hadó István szonV-batliclyi tb. Szol-t ,>R zauaiaj halárban. A szolgabíró Zala mo. megyén kcrcsttíU ment Szombathelyre é-s itt érto a baleset, A gépkocsija árokba fordult s a szolgabíró -súlyos fejséruléseket szenvedett.
- (Zalai tűz)
Boofóldjén a niezön kigyulladt Rámán Zsigtnbnd sjalnuikrVfln s a i;Vngok bamarosan álosuj>tak a szornSzédoS kazalra is. A tüzot itt is gyoiekek okoz.\'-ták, akik égő gyufát dobtak « kaz.a|ia.
BIZTOSÍTSON TÜZKAR ELLEN, KARA MEGTÉRÜL!
— Bátorokban a Kopstela-cég vezet Modern müitatermelbea a leg|obbat a legdoBÓbban mutatja be, koilv»/.ő .testfal feltételek mellett
Cséplési mázsakönyv
HSMS^SHBHBIBHBHBHBSBBIBSSHBl
ára 1*40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KözISny nyomdájában
Nagykanizsa, Fő-ut S.
Németország-Magyarország 2:1 (0:l)
A Hollandiai Dcetlnchenbsn a Horthy K-ipáén folyó vülpólóküz-delnick során, tegnap, -^rr^\\ este a magyar válogatott •*e&\'3FrÍi é>es veret\'cnség é* "í^^*- kít olimpiai bajnokság\' itán elszen\\edte pisói vereségét az örök rivális németektől. A magyar csapat jgy is fölény-ben volt, de a szerencse a némelek-, nck kedvezett, akik ezzel egy pont előnyt szerezlek a vizfpóló-tornáu-
Kanizsai tenlazezőkakerQlett bajnokságokon
A Pécset| most befejezett déii kerületi tenisz-bajnokságokon, imielyen őt város legjobb .tenii szezői vettek részt, a kanizsaj versenyzők a második h-\'-lyen végeztek. I
Déi bajnoka a férfi egyesben a ka-1 posvári Csongáf lett. Hoffinanu amá s<»dik helyen végzett Ugrósdy elölt. A nöi bajnok Makóné előtt Ley Magd- Jeti, mig a női páros]>an Mftl kórjé-Ley lett á bajnok* A kanizsai versenyök tehál isméi szépen szerepeltek. _ t
A nagykanizsai MOVE dunántúli puskaverseaye
Csnk nemrégen aratlak nagy sl. kert a nagykanizsai MOVE lövészei Kanizsán és Zalaegerszegen, amikor nevükhöz méltó eredményt é\'tck el és amelyre méititii büsnkék lel^í-i nek, a MOVE érdemes vezetősége malis megkezdte előkészülteit egy nagy dunántúli hadi- é-s kfcjpuska>er-seny megi-endezésére, amelyen D\'ii nántji városai márk;Vs lövészeikkel vesznek réffzt, A kanizsai MOVE lövészek mint rendezők és mint vc^ senyzök minden bizonnyal itl is de-rékasan kitesznek magákért, & mint már annyiszor, győzelemre viszik Zrínyi Miklós városának színeit/ |
A rendezőség most terjesztette fel * jóváhagyás végett Kanizsán rendes zCndö dunáutuU verseny kidolgoz zotl lenezetét az OMLSz-hez, egy, ben szétküldte nrészvételi fe]hiváso-i k\'at n löv^zegy^melekhez.. , , {
ZALAI KÖZLÖNY
1939, aogüBz\'us 3_
Kaptái ¦ Augusztus 3. CBÜtörtök Rom. kat. István or. Protestáns Hermina. — Izrael. Ab hó 18.
GŐzIürdÖ nyitva reggel 6 órától eate 8 óráit (flótH, szerda, péntek déli tan kedden egóez nap nókrrek).
iíiSiinliiHliítí lilitau Hllilil
MENETRENDJE
írvénye, 1939. májúi 15-161.
Epusóbaí-léí*—Vajutállomáa
Vasútállomást.
/i-aií fi-26 708 7BJ ll\'M!
m-M
13 88
14-10 162»
18 bo 2010 2228 23-20
I
c _ 0 c >
¦ a
l etenyei menetrend
UtMyíril Ind, 8« /NigjVMlMlr. M.7H ü....,;.:l„!,;i! i. HliQ .,;„(,!. iii-hj
M. kir. minisztérium 990/1939. M. E. számú rendeletében előirt
kapható
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I tek. 6x9 márkás film (friss) I\'— pengft,
FÉNYKÉPEZZEN!
olcsón Jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószak Üzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek 5 P-től, márkás filmek 88 fillértől. mmr Szakszerű kldolgoxás i
Villamos háztartási készaiÉk
mlndenKIneK ürömét szerez!
Teakannák
Vasalók
Kenyérpirítók
GyorsfSzAk
KavefözSk
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák tanusé lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
iRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. un
Hl6«tijvkt«• ^5/í")IImvíL*iifa M a legjobb
Ziixidapp 1933
motorkerékpárok
Ara!:
zgudipp db 200 zondapp db 250 ziindapp ds 350 ziindapp k 500
1\' 38119-. V 2SSU-
Kedvező fizetési feltételek I
Körzetképviselet >¦
SZABÓ ANTAL sportszakUzlete
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
APRÓHIRDETÉSEK
flt»4hlt<i*t*i dljs *»l*rníp ét Dnnapiup 10 í.f.ln OOíUltí. mlndwi lovlbbl hó a (illír híikftiii.! 10 tiólfl 60 fi 11«r. mlndin további iió 4 f|||tr
_ÁLLAS
Kezdő •lárufiIldnS, aki Jól uámol én it, alkalmasait nyerhet, varrásban |ár-fai előnyben léaxeiül. Ajánlatokat „Műszaki ütlel" Jeligére a kiadóba kétünk. *
TanulAlaAnyokat felvesz Schull/ divatszalon, Eötvöt-tér 3. •
Megbízható traktoráé, kinek nasy gyakorlata van, Jelentkezzen reggeli órákban Horthy-ut 37, az. alatt.
Egy Ügyes asszony felvitetik elöflzelés falharclae«ra Horthy M.-ut 4. ss. 2103
ADÁSVÉTEL
¦••¦Illett d-német ebédlő, aranykeretes nagy tükör ?6 kerekiuzUf eladó. Érdeklődni lehet Deák-tér 10., Déri gyógy-szertiiban. •
Egy Iresestal eladó Csengery-ut 67., ajtó í. • *
Katonai felearereléaek ét egyen-
ruhátali cikkek legolcsóbban Belesnalnál, Sugár ut 53. •
LAKÁS ÜZLETHELYISÉO
KAteaebAa utcai előszobás lakát noV. í-ie kiadó Széchenyi-tér 3. — Bővebbel Swlay kfllapüültt 2069
Hátvniazobia u| maaAuhAs november elteiére kiadó: IJezló herceg-utca 8. Bővebbet Király-u. 33. 2110
HAramsatubAs emeleti éa kéluobás fürdőszobás likai kiadó. Lénirt bórkerea-kedéf.
Szép nagy egytzobát konyhát lakás Caengery- ufón azonnal kiadó. Bővebbet Fischer péktlxlet Klráty-u. 19. 2105
¦AtexebAe udvari lakis november l-re kiadó Zrínyi M.-u. 16. az. " *
Kottfia&obAa lakások nzonnalrnés novemberre kiadók. Horlhy-ut 53. 2106
bútorozott szoba
Ka IfSnbeJ Aratta utcai butorwotl sióba Idadó Hunyady-utca 21. sa. *
ház és ingatlan
Haaiförhénoan vagy KlafoVhén-oan kisebb szólóblrtokot vennék tel|ea felszerelésiéi, terméstel együtt. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek.
Magyar-u. 151. sz. ha* lubadkétból elaAA. BÓvebbet ugyanott. 2099
Vennék kisebb ataBliblrtakatMllna-rlcs Irma, Arany János-n. 2.
Ingatlanokat a város minden részén elad a sra-vételre köxvciltek. Horváth, Síi-gár-ut 42. *
különféle
FA ny kép ástok flayalam I Márkát gépek, Himek, lemezek, papírok legolcsóbban, ktdotgotáa legszebben Vsstagh fotó-szakililetislaboratórlumbait.Fő-utlo, 1815
Fontos Iratokat altfoaxtattá na elsején a piac kornyékén. Kórom a becsületes megtalálót, küldje el Nagy András, Királyutca 53. Keszthely elmrr 2104
Az Erzsébet-téren, a piacon, egy barna bűrerszény kb. 30 pengő tartalommal el-weatxatt. Kérem a bccsOJetea megtalálót, Ülő Jutalom ellenében adja le e lap kl-adóhívatalába. . *
zalai ifözlömv
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KSzflízditanl R. T. Naqykanlita". Felelős kiadó : Zntal Károly.
Nyomatott: a „KBroardaRjgl R. T. Hagykríniiia"
iij-üi.iil-ilüii.ui Nagykanizsait. (Nyomddírl teleli Zalai Károly)
06?8
14188179
79. EfloiyM 176. uám.
Nigjk.nl«M, 1BS0. «ugusxtua 4. péntek
Ara 12 BU.
ZALAI KÖZLÖNY
es kiadóhivaUU Föut i. tziM. n&ndoi Utk&uup delirila.
politikai h a 1** i l a •*
Pélelos szerkesztő: Barbarita Lajoi
Etófticlesi in: egy hóra B pengő *0 tlllAr. S«erke»t6segi és kiadók katall telefont 78. *t~
Az nj Iparügyi miniszter
sajtótájékoztatóját nemcsak a sajtó-tajékoztatáíon megjelent újságírók vették nagy rokonszenvvel ludomá* vjl, hanem »z országos közvélemény is. Nemcsak azért, meri nagy fon. tosságu kérdésekről szóló;! az Ipar\' ügyi miniszter, hanem azért is, mert olyan szociális szellem csendül ki a szavaiból, amely reményt ad arra, hogy a magyar ipur nehéz problémáinak ez az oldala Is megfelelő megoldást fog nyerni az uj [pár ügyi mfniszier hjva.tiloskodáso alatt.
Még nemrégen is voltak hangok, amelyek szót emellek a magyar Ipar szerintük túlzott és erőUefcfl fejlesztése eiV\'ii nzzai a megokalás-sai, hogy iparunk nyprsanyagbefcozp.-tálra szorul s Jgy nem rendelkezünk\' azzal az egészséges fejlődési lohető-i seggel, amely csak olyan országok részére vaó biztosítva; ahol az ipar az országban található nyersanyagéba it dolgozza fel. Ez az okoskodás mai már több okból idejét mfaltá. EIsó-sorbanazért, mert az oiBZág lerületl változásai következtéiben ina maisokkal jobban állunk a nyersanyagellátás dolgában, mint akárcsak egy esztendővei ezelőtt is, másodsorban pedig azért, mert uz anyaország területén Végzett kutatások érl^kes nyersanyagforrásokat tártak fel-Ezekre maga az iparügyi miniszter is üftalt s különösen kieineile iz ás-váiiyolajkutaiás nagy jelentőségét, u mely olyan rohamos léptekké\' halad előre, hogy egy iéy inulvi minden valószínűség szerint ásványolajjal minden behozatal nélkül e\'láihatjuk az egész országot-
Ma, amikor a politikai helyzet világszerte meglehetősen feszült c-s számolni kell azzal, hogy országok bizonyos cikkekre kiviteli tóimat rendelnek el, nagyon fontos, hugy minden állam, amennyire csuk módjában van, mezőgazdasági és ipart önellátásra törekedjék- Országunk talajviszonyai szlnle tökéletes mezőgazdasági önellátást (esznek teh.\'tö-\\é, inig ipanank a legjobb uton van, hogy az adott körülmények között az ipari önellátás olyan mesékéi valósítsa meg, amely az ország számára nagy könnyebb; ég. Gondol, junk csak egy háború lehetőségé e, amikor sotsdóutSen fontos az, hogy az állam a hadsereget az ország \'e-rületén található nyersanyagok segítségévei és az ipar toljesltőképesaégé" nek igénylievételével tudja minden szükségessel ellátni.
A magyar ipar kérdése tehát sorsdöntőén f->n\'os kérdés- Az iparügyi miniszter minden szavából nemcsak luitalmas szaktudás csendüli kl, d? Őszinte szereiét é« irkglkxsü\'és Is, a melyet a magyar ipar iráni 1 lé-fé* Már régen, nom hallottunk a kisiparos kérdés!>ei kapcsolatban olyan meleg és mégis megfontoltan komoly szavukat, mint amilyenekké* az Iparügyi miniszter emlékezt-IA meg a.magyar kisiparosság swrsprob .\'émáiró\'. Nemcsak arról beszélt, h"gy a kisipart erösiieni kell, de lé-
második zalai olajmedence sürübb és értékesebi olajat mi miit i lispá
Sajnos kis mennyiségben, gézfeltörés nélkfll jelentkezik Magyarszentmiklósnál az olaj. Igy szivattyúkkal kell felszínre hozni — Ujabb fúrási és kutatási munkák, kezdődtek Zalában — A hahótl III. medence valószínűleg a Balatonig vagy az alá nyúlik
Szentadorján, augusztus 3 (A Zalai Közlöny tudósítójának íe-< lefonjetenté:ej A Zalai Közlöny, -- amely mindenkor elsőnek számol he a lispckörnyéki olajkutatások Ujabb eaedjnléiiyeíröt - 5«**itcije! nemrég^ hogy a napi 10 11 vagon olajat adó XVII. & XVMI. kajak fúrásainak ljerejezóse rjtán m. gkezd-ték a XIX- és XX. számi olajkutak fúrását. Azóla már
megkezdték a XXL számú kitt fúrást munkálatait
is, sőt a XIX. kiinái. amelyet mád régebben kezdtek fúrni, rtividvview várható is az olaj megjelenése, miután a fúró már elérte az olajszinlet
A két zalai olajszint
E lispckörnyéki területen, mini ls-méretes, 12011 és 1B0O mó.er között jelentkezik az olaj. Van azonban Zn> iában ezen kivül
még egy olajszint, illetve olajmedence
2500 méter körű\'. Erre a inagyjr-szentmiklósi fúrás közben jöltek rá a Magyar Amerikai Olajipari Rt mérnökei és geológusai. A Mugynr-szentmlklós melleit hónapokkal cz-előtl megfkezdfttt furátok soráAu ugyani-; most már elér.ók a kél és fét kilométeres mélységet és ebben a nagy mély égben ujabb olajr.i liukkanta*k. I
Ez az olaj más minőségű, mint a Uspei.
Sokkai sürübb, több kenö»nyjgit tarliilmUz és épp ezért érll\'.kcscbbj mert részben pótolni [adja az asz-
faltos romániai olajat, amelyet elsői sorban a MAY hasznát nagy mOny-i nybégben mozdonyaihoz- Sajnos azonban itt az olaj gáz nélkül jelenti kezik és lényegesen kpebb mennyt-j íiégberi, mint a lispckörnyéki kulak-i nál, \'agy, h\'>gy itl nincs olajrellöréi* hanem az olajat úgynevezett »kana-j hízó rendszerrel* kell a fvlszim© hozni. Ezt azt jelenti, hogy e nagy mélységbőt sztvattyuk segítségével kell az olajat a föld fölé hozni, ami költséges és igy megdrágítja a kitermelést. \' í \',
A Magyar Amerikai Olajipari Rt-szakértői még lovább folytatják Itt Is a kutatómunkát és még nem dóm tö\'.tek, kitermellk-e eZl az olajat, vagy sem. Amennyiben ugyanis nem fizetődnék ki e nagy mély-égből az olajnak szivattyúkkal való felhuzaU-la, ugy Itt további furátokat nem mélyítenek ie> bnnbm 00 ha^zná^-ják fel a furóberendezést, ub»l a fúrás jobban kifizetődik, igy clsósorJ, ban a Hsj;ekórnyéki olujmetfpncéuél, ahol, mint már cmlieitük, anupok-ban megkezdiék a XXI. olajkút fúrását.
Már 24 olajkút van Zalában
Egyébként e fura októl teljesen függetlenül a Hahót környéki dimv bókon Is kijelöllek az uj (Urasokat,
sőt ¦ ;
egy helyen már meg is kezdték a fúrást
Sem ez, sem a magyarszentri\'lklósi ninc-> bent a lispckörnyéki 21 kaiban, lehal Zalában inosl már tulajdonképpen 23 u\'ajkut van, amelyek közül azonban I még fúrás alatt áll.
A napokban kezdik meg a 21- k\'u-t tal KiHmán közelében, ahol már kijelölték a fúrás helyét. Ez is a-bu-hótf medencékéin tarlozlk. . A MAO RT egyébként
f#e*sz Zalában folytatja a kuta\' tási munkákat és a kísérleti fuás.kat. Mini tudósítóink jc\'eniik, Galambok, Zalikaros é-i a szomszédos községekben napról napra megjelennek a vállalat kü-
lönleges mdszérkocsljai, amclyek; Nagykanizsán is jói ismerlek, mii után az autóra szerelt fúrótorony hi-nniillt a lüzollóautóhoz.
Az a feltevda ugyanis h\'gyt az\' jgynevezeti hahóli medence, aihely-lien a kísérleti f«jrásokat befcjezvn most kezdik csak 0 lény leges fura. sokat, egész a Balafonig nyúlik, sőt nincs kizárva, hogy
az olaj főtelepe a Balaton alatt van.
Za\'akaroson négy-öt helyen ls végeztek próbafúrásokat és lobbanlá-sokat. Csapi község közelélren uz egyik próbafúrás alkalmával
gazdag széntelepre bukkantak, amit természetesen a vállalat nem termeibe! klf amely azonban Ismét Csak azt bizonyltja,- hogy w zalai fö\'d mérlictetlcn kinc eket tartalmaz, t
nyéket említett, amelyek az állani általi mCgrcndcY\' ek formájában \\ifl« Iób;ui erősitik is a kisipari. Végiele-nüi fontoí a kisipar szjünóra az, hogyf nyeri anyagszükségletéi a mainál olcsóbb áron szerezhesse le, hfs/en óriási hátrányt je\'ent a klsiparosKZÚ-mára, hogy csak azért, mert nem tud nagy télelekl>en vásárolni, drn_ gábbiui fizesse meg a n>crtjiiiyug;jt, amelyet feldolgoz. fn.ézkedé ekei igért az iparügyi nitniszLer ebben e kérdé\'tben s jnegigérte a kisipari exporthiici ellátás fokozatos to.ábbr fejlesztését és a kisipari exportpré-íuiumok levezetését-
A szorosan veti szociális kérdések terUlotén az Iparosok öregségi biztosításának rendezéséi ígérte meg, a mely természetesen óriási fonixwsé-gu. Lehetővé teszi a dolgozó kisiparos számára a nyugodtabb munkát, inégszabaditju ailó\' a ri\'llegéstöl, h >gy mi le^z vele, b;i niegöívgszjk
é-s nem tud dolgozni többé-
A szorosan veti szociálpolitika terű leiéről még más kérdések is bek\', tartoztak az iparügyi miniszter expozéjába. Szó\'ott a legki ebb m\'jjttkű bérek megállapításáról, 0 munkaidő szabályozásáról ós a fizetéses szabadság biztosiiásáról- Kijelentette, h"gy az állami inunkaközveiitést annál i-s inkább meg kell valósjtuui, mert a mai rendszer visszaélésékie vezet é-s tovább nem tartható fi\'nn Ez az Intézkedés egyéukgnl csak
ré-ze lesz annak a nagy áltMános érdekképviseleti teformnak, amelye \'nek napii^cndre tüze C annyira időszerű- ,
Befejezésül az ipar Foglalkoztat^, siimik a problémájáról szólott Varga. Józ;ef iparügyi miniszter. A1iiagyuf iparnak >zámolni Icell azzal, hogy bt zoiiyos idő inulva, amikor a hud.se. ieg fejlesztése már elérte azt n fokot, hogy az aíjpok mCgveiése uláu
csak i^\'normá\'ts évi ¦ Ubriházákok szállításává] számolhat az Ipar, n gyárak foglalkoztatása nem lesz olyan mérvű, mint most- Az iparügyi miniszter azonban megi^iiVto, h\'»gy nicgfe/elő intézkedéf ekét ,\'esz é" fokozni fogja a belső piac iparcikk felvevő képe segél, továbbá elő fogja uegttenj azt hogy a fo^asz/ók minél többen ré^zcsedheswt\'nek X magyar ipar teimelvényeíböl Ihez
sikerül, lakkor a magyar ipar foglalkoztatása arra a későbbi Jdő»e Is biz tositva von, imiikor a hadiszállfiások ¦enné-zoiszerüteg csökkenni f.>gnik és ezzel elkerüljük azt a válságot, a mely ezek njélkül a niegfe\'elő Intézkedések né\'kü\' eset;..g fenyegethe\'te volna a magyar Ipart. Befejezésül egy-két szol szólott az iparügyi ml* nlsztPr a karteliörvény novelláit!* mó dositásárót és hangsúlyozta az Ipad decentralizáció meg valósításának fontossága*-
2ÁLAJ rtOZLQkV
Forma ruhák, sapkák, intéxatti ffslszsrslések
nagy választékban SZOMOLÁNYINÁL
Csütörtök
BUDAPEST I.
17 llirek szlovák ás magyurorosz nyelven. — 17.10 BUkey Wmac előadása. — 17.35 Néjzessy Lucia magyar nótákal énekel, kíséri Ve.ess Károly cigányzenekara. — i8.1.r) Sehópflin Aladár előadása. — 10.15 Miiek. — líi.25 Uangképok. — 19.55 I\'lschcr; Az Alpoktói délre, szvit. — 20,10 Dr. Tóth László olbcszéléso, — 20.-10 Ope. raliázi zenekar. — 21.40 llirek, Idö-járásjelcntés, lürck szlovák és magyar-orosz nyelven, — 22 Pcrtls pali cigányzenéiül ni. ~ 23 A rádió szalonzenekara. — 0.05 Miiek.
BUDAPEST II.
If>,30 Irányi Kamilláé előadása. — 20 Ilinek. — 20.20 Rác* Klek cimbal-mozik, — 21.10 Portis rali cigányzenekara. — 21.15 Idöjárásjekentés.
BftCS
11) A salzburgi ünnepi játékok keretéhen: \\V*ber: A bűvös vadász című operájának közvetítése.
Péntek
BUDAPEST I. (1.15 Torna, — t\'tána hanglemezek.
- 10 llirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.15 I)r. Pályi Márton előadása. — 12.10 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. ¦- 12.10 Hírek. — 13.20 időjelzés, idő járás jelentés. — 13.30 Stlivnuncl Miklós jazz-zenekara. — 11.30 llirek. — 11.15 A rádió műsorának Ismertetése, — 15 ArfolyamM-rek. -- 10.20 Diák fétoro, - I&45 Időjelzés, birek.
17 Miiek szlovák és magyar-orosz nyelven, — 17.10 Han\'glemejak. —
17.30 Dr. Hulla Méla előadása. - 18
Sport közlemények. — 18.15 A rádió szalonzenekara. -- 18.40 Kodolányí János előadása, — 10.15 llirek. — 10.25 Csorba (iyula cigányzenekara,
— 20.2(1 A Szegedi Gnnepf Játékok keretében az .Aida közvetítése, nat. mii négy felvonásban. — Az I. rész után kb. 21.50 Ilinek, idöjárásjelcntés, biivk szlovák és magyar-orosz nyelven. - Utána csevegés a szabadiért játékok műhely titkairól. Beszélő Kitolás Lili, — Az előadás után kb. 2235
Hírek német, olasz, angol és francia* nyelven, — 0.05 Miiek. BUDAPtiST II.
íí>.30 Urai Dezső előadása. — 20 llirek magyar, szlovák és magyart, orosz nyalván, — 20.30 Csorba Gyula cigányzenekara. — 20.40 Tandemé. »ok. — 21.10 Idő járásjelentés. — 21.15 Hanglemezek,
BECS
Ili Szórakoztató zene. — 20.15 Ope-retl-esl, — 22.30 Schubert-hangverseny, — 23.15 Szórakoztató hangverseny, majd táncest,
Gyengélkedés Idején, különösen ha a rosszullétet meg szorulás, detektál ás és kereszttáji fájdalmak is fokozzák, az enyhe és igen kellemes hatisu, tisztán természetes „Ferenc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra egy kis pohárral véve — mindig puha, könnyű székár ülést ét kielégítő anyagcserét biztosit. — Kérdezze meg orvosat!
Jttwitm, hu iiiiiitoí
Nagy tflzvész pusztított Ismét ma reggel KManlzsán
A jelenségek szerint gyújtogatás történt
tulajdonosai Szorongva figyellek a tűz menetét, Sajnos az islállót és pajtát nem leliclclt megmenteni, mindkettő lelje, en leégett és odaveszett műiden, gazdasági felszerelés, széna, kocsi, slb., ami n pajtában volt.
A jelenségek arra engednek •követ küitetni, hogy n tüz ismét gyújtogatás;-ln\'il keletkezhetett, A mull hónapban ugyanis Plnniterná nővérénél pusztfc. toti a vörös kakas, Nincs kizárva, hogy bosszú keze működik a tüzek előidézésénél.
A rendőrség szigorú nyomózá>t indított a tűzvész keletkezésének kide. ritésére. . ,.
Mu reggel fél 7 órakor a kis kani-isfll Szoreez-üzletből te\'efonon a tfiz-oltókai hívták Kiskanizsára. A Várasd! ut 20. szám alatt levő és özvegy plan. der perencné tulajdonát kefratŐ ház udvarán iu istálló és a vele egybe, épiietl pajta gyulladt ki. Mikor a iiV-
oitőság Veeaera Aulai tucoltóperanas-nok vezetésével kivonult, már nagy lángokban égeti mindkét épület. Sajnos nem volt elegendő viz ós fgy derék tűzoltóságunknak csak nehezen sikerült a tüzet lokalizálni. A tűz tóvaletf. jedését azért is meg kellett sürgősen akadályozni, inert félő volt, hogy a nbgy lángtenger zsarátnoka átviszi a tüíct a közeli épületekre, amelyeknek
öt ház égett le Náprádfa közelében
A Náprád fához tartozó Himföld majorban, míg a lakosok a uiozön dolgoztak, kigyulladt Czigány Sándor földműves háza. A tüz a nagy szélben rohamosan terjedt s hamurosun lángokim borult Oigány szérűskertje, pajtája, óljai, istállója s kazlai is. De a tüz még innen is 1 tovább terjedt s még négy földműves lakóháza, melléképületei, télire felraklározoit fái, gaz-
daságl szerszámai és épületei églek le, A tűz oltásával a náprádfa! és a környéki tűzoltóság reggelig birkózol!, do nagyon keveset tudtak megmen-jtenf, n károsultaknak úgyszólván mindenük odaveszett.
Mint n nyomozás megállapította, a tüzet ilt is egy kislány játéka, vagy gondatlansága okozta.
Biztosítson tűzkár ellen, kára megtérül!
Újból gázolt az autóvezetéstől eltiltott zalai nyilas képviselő autója
Még a mult !iónnpl>ttn, július 25-én súlyos gázolás történi a znlamcgyci liuilafu községben, amiről a nagy titko lőzás következtében csak most szerzett tudomást a csendőrség.
Eltner Akos nyilas képviselő autója elütötte Horváth Sanyikat s a kisfiúnak eltörött a jobb kulcsoson t ja, meg az arcán is súlyos sérülésekéi Sienve. dett, A képviselő ózonnal a kocsijába tette 0 gyermeket é.s etvilte a zainlövöi zsidó orvoshoz, aki bekötözte a iriegsórftlt gyenneket és tetanusz ellen ts beoltotta.
A szülök érthetetlen okokból sem kórháziul nem vitték a gyermeket, se feljelentést nem teltek. Talán azért, mer! a szülők szerint u képviselő megígérte, luigy k\'.k/.i az össi«> orvosi költséget. A sok szemtanú közül sem inert senki feljelentést tenni és
Igy nz ügy csak mást jutott a hivatalon fórum tudomására.
A nagy titkolózás háterében valószínű Elmer Ákosnak egy régebbi ügye áll. Talán ínég mindenki emlékszik, hogy a nyilasok közismert vezéic alig pár évvel ezelőtt a vendégekkel megrakott autóját 0 gődörluimi kanyarnál árokba vetette. A szerencsétlenség kö-vetkeztélícn a társaság egyik tagja, GéczJ Kálmánná, egy cipész telesébe éleiéi v«szté4te, A bíróság ekkor liliner Ákost gondatlanságból okozóit ember, ölésért ]>énzbüntelesre itéUe és az ouló vezetéstől 3 évre elllUolla. A bárom év még nem leli el.
Tehát valószínű ezért a nagy litkoló-zás. Most már tennósxelesen a csendőrség dolga megül lapítani, hogy 0 gázoló autót ki vozeltc, n bilajdonos, Etfner Akos, vagy a vendége, akit Eitner a szemtanuk szedni doktor urnák szólított.
Bitdotiisa autóját taUsi kcUoU dUtt, kóla me0%M!
Fényképezőgépek,
filmek, lemexek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I tok. 8x9 márkás film (friss) I\'— psnQÖ,
augusittii_4
Nébáoy apróság
a zsúfolásig megtelt nemzetközi fürdővé leit Hévízről
Az ember eMudul Kanizsáról Hé-viziH), azaz elindulna, ha a nepidbs 9 óiiai vonatról le nem késne. Sebaj^ - gondolja megadással^ majd elindulok a 11-35-ö^seI, Ugy is varx. Jegyet váU, felszáll és leül. TAnt-Aná-j nyozza a menetnendet, - nini, ml ez-a v|zszlntes vonal ? - Leheieilen, hogy ennek a vo-áutnak J*e lenne öa szekötWése Keszthellyel! Kérdi a ^alayzt; felelet : »egy kic&j/t keii várni*- \' ; i
Leszáll Szefntgyörjyön, sehol senki, se a\'tas, sc vonat. Megnézi amp-j netrendet, bizony 2 órái keU i*t vesztegelni, mig az összekötő vonat megérkezik. Mjí csinál ilyenkor az eznr lyer? Jár, kel, eszik, kipróbólj^ h k*íftat; megveszi az összes gyümölcsöt, megnézeted azrjj-ságok cdmbetülí, megvesz egy fjjságot, kiolvassa, íiiegismeírkedik a takarltóásszoimyal, a hordárral, beszél füvel-fávial, kupáinkra \' nyirt bokrokkal s niindnek azt ponoszot-szolja, - ó, én szamór, miért nem nézteim mog jobban a mst)í>iV0i\\ác\\\'t ülhetnék miost olthon hüs, kelie,mes szobámban. De hiába mindnn, az óra lassan percig, már kérvényt Ír gondolatiján, hogy: 1 Teidnteies Vasal igazgatóság! Kéremi tessék a ll&Hös vonthoz is kiküldeni egy kis kocsit, vngy autóbjuszt Szenlgyőrgyre, amely bevinne Kesz\'thelyrc, - amikor a hordár ott lercm, felnyatálwlja a rnU romi bőröndöt e> »tessék beszállni Nagysága* örvendező mbndatot hallva, megbocsát vasúinak, sajáf magának iés beül » Keszrroly felé induló vonatba.
Keszthely - a déjrjlánl órókhiírv ürtes, a \'nap Izzjk nz aszfalton. Az Mtcán sehol egy lélek. Itt-ott az üzletek ajtajában lélní egy-egy emi-l*rt. Avulónk szabályszerűen sikljk |ás egykettőre l>cnn vagyunk Hévízen. ( ! ; V- X í
Mlnderr zsúfolva
Azaz a viziten még nem vagyunk, de örömmel és mindig iin(2gujiuló éri deklödéssel nézzük az ftritóból a vélten, látható fcjekist- Ilyenkor p;zeniH l«e fjt a *cvodapók« mevü jósnő, akt: nek szintén esnk a feje volt iáthotó a Ijódéb^m, « aki olyan jókat JAvtta dőlt nekemf, de ami,i>Ől sajnos eddig meg í«mmi sem teljesedett be. ¦
A posta előtt a szokott kép: hordárok, lakásklnálók. Egy hét múlva az.mb.in annyira megtelt Hévíz, hogy íenVmi áron nem iehcMt szolját kapni. A vili a tulajdonosok a padláson h-ozóo!tak meg, n padlés előtere bebetonozva kiadva, de ki* adták az összes fürdőszobákat) porw tásfülkéket, söt egyik szombati na. poh egy szép szálloda iudvaránate-herarjtón aludt hamm ur. Ezekulán íse-mi hiszek el (semmi panaszt, neirnj hiszek a gazdasági véJságban- Ha már ínindetnfele helyiségért eulyoi san snegfízetnek iés íiUndciinci meg vannak eiégedve az embenek, hát csak Jól megy nekünk ? I
És ne is panaszkodjunk, anert ha az ember meghallja más njojiijzet-beHek panaszait, akkor Hegyük őssze. a két kezünket én adjunk hálát az Istennek, hogy magyaroknak tenem; leit bennüket. Van búzánk, borunkj éti ékességünk, ha ehhez a bekeaj séghez tnl Is megelégedó-svl hozzá. jáPukink. ¦ 1 \' í
Hévízről el lehet mondani, hogy r^mÖíetXózJ hely. Nyakal ojt péznet,
\\939. flugtmtui 4.
franci", hollíftid, sőt svájci is. Ma. gam ls Utlnm *gy scájcl házaspárlt Zürichből Jötíek, pUválhézban lakisik és igen clökelöckhek lászdtak-A íérfl Jói öltözött rir volt, u höff/y pedig e^pkévei dfcziteU fekete ae. fyem ruhájában finom b^iyon*Vst icil. Hiába, a..szép, komoly ruhádat mindig több tiszteletet vált ki, min, a mindenféle vegyes holmikban szaladgáló hölgyek. . ;/ , . | ,
Pletykapadok a vízben
A vízben élénk élet folyik. AJ -p\'ctykap.id<»kon« sok (mindeaí meg-t-jd az ember- Hogy melyik pcnzió-bau Jobb »z ellátás, hol adnak többJ szőr tiszta törülközőt, hot kedves a háziasszony é-s hogy néhol a gondnok agy beszél az emberrel, mintha Ö volna az indiai imjaharudzsa. i
A vizbeu hallottam ezt Is, egy idősebb hö\'gy mesélte:
- Nálrjnk a Felvidéken bokszolván árviz, tojlkor ott lakiam, többször is kiöntött a Dráva.
- A Dráva? — szóltam önkénytelenül közbe, - hkz az icnnl folyik Horvátországban. - I \' !
- Ja, — Mondta a hölgy — hát nem1 tudom már, hogy hívják azl a folyót.
Alj volna a tl-sz.eletteljes kérésein illetékes Helyhez, hogy a mozikban jó volna egy kis földrajzi Cmlékezte-té-st bcllleszíenl a híradó néhaunntt dolgai közé. Mindnyájan tanulhatnánk újra egy kis földrajzot, meri az Igazat megvallva,én sem tudom, hogy a Felvidéken abban a város, hun, ahol a hölgy lakotl, melyik folyó folydogál. De hogy a Dráva nőm, az biztos. Szenilélteló módún egészen kedves volna látni a vissza kei rűtt tájakat, folyókat, hegyeket a h\'zzáfilzodö történelemmel.
A fürdésnek kellemetlensége, hogy az öltözöfülke sosem elég, várni kell, s emiatt hangos ö-ssaczörrenések is akadtak a méltóságos asszonyok között.
Ilt nagy sikere van a cigánynak
A parkban is vidám élet folyik- Aj cigány szivettépőcn húzza az édesbús magyar nótákat, majd friss csárdásba csiip át. Egy magasrung\'j katonatiszt, egy pap bácsival együtt c^Hogó szemmel nézik n prímást- A\' katona bácsi ütemesen topog, Jó mulató ember lehetett valaha- Ismerős kanizsai rjrak a zenepsvlll.m korlátjához támaszkodva halkan énekelnek, ujukkal csettentenjk. Jó kedve van Itt mindenkinek- A nóta végén nagy tupsokat kapnak n cigányok.
Ha itt megszavaztatnák n közönséget a klasszíuks vagy a cigányzene kérdésről, biztos vagyok benne, hogy a cigányzene hivel volnának többségben. Mclletíem egy német család Pintén a cigáivyzenére nudabg, s)ar: ról beszél, hogy milyen Mustig* volt a »Ha-láccsarduban« Keszthelyen é-s miiyen kár, hogy nem lehet rügy ide-oda ataznl, mint valamikor- Ha ugy általában megszavuHatnák az emberiséget, hogy mit akarnak, azl hiszem mindenki a békére és a síaiwidságra szavazna-
Megtudom a parkban azt K hogy egy 60 \'év körüU vlg özvegy három) hatalmas vasládával és egy óriási kalapdóWzal érkezett- A vasládák aUg fértek l>e a szobába. Többek között külön mosdókésEietet Is hozott m!agávalés!2 kalapot- Kétségbe volt esv0, hogy Itt nem Igen hordanak mást, csak fürdőkalapot.
Nem is maradt sokáig, másnap csomagolt s felutazott kalappá\'együtí
más vidékre. . t i
ZALAí KÖZLÖNY.
Egyik délelőtt 3 ember-ie lenem figyelmes-Ma--gyárai beszélgetlek, de kettőn meglátszott, hogy nem magyarok. - Hogyan van nálatok, ~ kérdezte a hosarahnrjsnyás idegen a magyart hogy i|| mihden szép ós nem drága ? Jól van, — g indolt tain és tovább mentem, - »hu szép és nem drága*, akkor lt! nincs somi mi baj. Öt-hat nap muKa újra latiam a lérdharisnyás .fiatalembert, tömőit hátizsákkal, k\'ét c-.endör ki* sereiében beszállni egy Keszthely felé induló autóba. Nagyon hivatalos színezete volt az egésznek. Vala-mi történhetett- No, gondoltam, kedves idegen, ttjtfi legalább mogludjá, hogyan van mlnáluk.
Az éjszakai élet
Erről ivem sokat Írhatok, ínat
este sehová nem jártani- De hallani eleget hullottam a szomszéd vendéglő zenéjét, zaját mlutatozását- Aa emberek tingyrésze él Hévizén éjszái kai ié\'etct, láncolnak, szórakoznak, költik a pénzüket. S ez jól is van! A doktor bácsik is ezt javasolják • szórakozni, mozogni, táncolni- Jóü iii\'attam egy kis mérges középkorú úron, aki nagy kopogással, dübörgéssel jötl be ;iz oi-voefl rendelőbe, leült, körülnézet köztünk, aztán beszédbe ereszkedett velünk s a többek közt ezt mondta:
- Én azt billeni, Héviz egy vacak, poros falj, tele mojikós, béna beteg emberekkel, « látom, hogy itt csupa egészséges ejnjber jár, mulat, szórakozik, öltözik, alig látni bele-gtet i
Mert hál valóban Így is van Hévizén. ;
IIÓLL CILI
A cethalásza! és a modern technika
Zászlót és rádiós jelzőkészüléket lőnek a cethalászok az elélett állatok hátába
(V, V.) A Déli Sarkról most érko*.
tek vissza a nemet ceti vadászok. Va. laki kérdezhetné, hogy miért novoztk eteket . vadászoknak és nem - hala-szoknak-? Hát "agyon egyszerűen,
mert totiekot nem lehel hálóval fogni, hanem szigonnyal meglőni, a cetU
vadászatot Németország már évlizo. dckkcl ezelőtt nagyban folytatta, do később ,kl>. őO évvel 0*1611 Fokozatosan beszüntette, mert\' a Ul.orális gaz. dóság óriási versenye folytán az állán és növényi zsírok miiiil olcsóbbak lettek és N\'éinetországnuk hatalmas Ipari és külkereskedelmi fejlődése annyira nioggazdagítolta az országot, hogy barmikor és bárhol annyi\'zsírt vásárolhatott, amennyi neki icLs.eit. A világháború otám" Időkben Németország szegény állam leli és a zsírokkal való ellátás igen nehéz problémává váll. A luitalomnak átvétele után a német kormányzat újból elhatározta a i-etlvadászat fölvételét és tekintve,
bogy oz ls nemzetközi megállapodásokon nyugszik1, megegyezett a oell. vadászató! folytató országokkal ás csakhamar, olyan ccllvudász hajórajt épített, amely ritkítja párjai az egész világon, rrtort b©rende*osflk olyan, liogv- a cotiekel mindjárt az elejtesflk
után iparilag feldolgozzák a helyszínen, aminek ]>crszo óriási előnye, bogy a hajók csak Itala anyagokéi szállítanak, kész cottolajat, lnist, ln\'l-líszlcl, eny\\«l ós mindazon lonnéko ket és mclléktei-u léke kel, amelyeket az élelmezésben, a takartndnyonlsbí\'n, valamint 0i iparban fel (ebet hasz-nálni. N\'éim-tors/ágnak nem vollak cettvatlászaf, ezért igen jó fcliélclfk mellett híres norvég eettvadászntokal vett Tel és ojek lassan bevezették u németekéi 0]>bc a mcslerségbe. 1-g.v űcttvedástliajó berendezése egy modern gyáréból hasonlít. A hajók mindig nagyobb rajokban indulnak, a vadászluijók aprók, sebesek, kiváló srwkcw:ICtek, olyanok, bogy még a log-
nagyobb vmarnak is képesek ciicnb-
álln\'t, ók kergetik « cetteket, ök ejtik «1 és a nagy feldolgozó hajó felszedi az elejtett állatokat, hogy aamnal feldolgozza.
Igen te-nnésielcs, liogj- a sok fürt,* eetlvadászhajó egy nap tóbb állatot ojt el, niint amjennyit aa uszó gyár foldolgorni ké|ies. Az első évek tn-paszwatabi okulva, a ceUvadászokat ellátták egy teljesen njsxcrQ apró rá-du\'ikészúlékkel és eMnck \'egilségévol a hajóraj minden pillanatban tudja, lwgy hol, hány o\'-Ojiotl ecitlral ns/ik a vlflokcn, Hiszen ha Sikerült egy eetlet clojleni, a vadasa nem áll meg, hanem mmdjárl folytatja újabb rcttck fddözését. Az gszakj, de különösen a Déli Jeges- tengeren nagyon Sflro n ködképződés, következménye az volt, bogy nehezen sikeiöu a/, elejletl cetic-ket összeszedni és nem egyszer több ves-eti cl. Már pedig " celtvadászal
llOm olcsó mulatság, másrészt Ogy-eg>- jól kifojlelt cetlnek reális értéke több Uaezer raárkára mg. Hcnihik Olsen, a németeknél alkalmazott n:>r. vég cetlvadász azt a javaslatot lette, bogy minden egyes elejtett cetbe egy-egy apró és önműködő ráilíójelzö készülékei helyezzenek cl, mely, tekintettel arra, hogy minden cettvadási és uszó gyár a legmodernebb rádió-készfdékkel fol van szerelve, állaiidi\'an jele/zc az e\'ejteti állatok pontos helyéi. Tanulmányozták o^l a javaslatot és egvlk gyár (gOfl érdekes kis jelzőkészüléket Szerkesztett, amely egy több méteres lándzsára fel van sze-
rolvo. A lándzsa Telsö részén a német zászlót helvezlk, ir.eri ez je\'zl, nogy nz elejlell ie|t néincl vadászok zsákmánya, a rud alsó részére egy önműködő rádiós készüléket szereltek fel. A készülék 18 kg. setlyu és .10 órán \'keresztül mflkódlk szakadatlanul, •* szükséges áramot egy száraz plcm szállilja, amelyet egy burokba helyezlek el, amelyen a tenger vize át m>m halolliat. A ecltva<U\'<z hajó, az o\'ejleli ceti (estébe fúrja a kampós lándzsát és egyben ü/cmbo helyezi a rádiós ké-s/nléket, inosl már nyugodtan ott-hagyluitja a zsákmányt, inert at elejlell ceti saját maga jeleulkcik a íes-tére ráerösiletl rádiós készülékkel. Ez minden hitonyos idöközlx\'n önmükö-dŐteg Morso.jc!oket közvetít é.s u oett. vadászhajó, valaniiut maga a feldol-
Vál*OSÍ MoagÓ- Még csak csOtőrtdkdnl
Két sláger egy műsorban! I. Mária CebotarI szerepe:
Lányok fehérben IáuyliitéHot drámája
a KüBarpjEL Kisértet a városon keresztül
\' nagysikerű filmje
RendklvOI Izgalmas és fantasztikus film.
Híradó.
"a műsor hosszúságára vuló ttklnteltel előadások 5 és 9 Arakor.
KitUnő pénteki vacsora
és
Kapható minden jobb főszer-
gozó luijó még a legsűrűbb kődben is eléri az egyes clojtelt cetteket, A cetlvadász társaságok, amelyek rerszet több államhoz tartoznak, egy-egy jelet állapítottak meg, ugy hogy a norvég, a dán, angol vagy amerikai és u német társaság hivó jolo más és más. A társaságok h fair vadász szokás-\'ít szokták betartani, ső( támogatják is egymást, ainennyiljCii értcsilik más társaságok bajóit, ha valahol nagyobb cctttajókkal találkoztak. A zászlót minden egve-, társaság respektálja és hozzá nem nyu\' « más nemzet vudá-síUí által elejlclt cettbez,
így párosul a modern technika a cettvadászal iegejernibb fogaim W vol, Ki gondolt volna orio a leliclóségre még 30 évvel OxelOUt
Hősi naptár
A trencséni csau napja. Ebben a csatában II. Rákóczi l\'eieno fejedel-
_ mfmk kuruc serege ösz-
|l708.Tgl.3.l "°"tkfjló» lleiszer U\\-
-bornok császári hadával,
A csatát az döntötte ol, hogy a császáriak lovassága Pálffy János gn^f vo/etéte alatt Igen ügyeserj és meré-s/en kihasználva I kunié *Oreg szár-nyán bíinaill holy/elet, lendületes rohammal megtámadta a/t a szárnyat é-s megingatta azt. Amikor pétiig a szárny háirálni kezdett, az egész kunio sereg osatarendje és éllenáliáaa meg. bomlott. Rákóczi rejedelmünk egy lio-gyjpatak árkának átugrása közben lo-vastól felbukott, megsérült é.s csakis teslörségének gyors és hősi beavatkn-zásá telte lehelövé, bogy a fogságba, jutástól megmeneküli.
Az európai nagyhatalmak a Bosznia* ban és Hercego vínában mindjobban
_elhataliiiaskodó lavSrgá-
ll878.VWI.3.| *,k mÍ!iU felhatalmazták
-; az osztrák-magyar monur.
ohiát, hogy előrelátható nagyobb bal. káuháborii megelőzéseként szállja meg őzöket az országokat és fegyveresen verje -te n lázougóknt \\ Pbulppovils József tálx>rszemag>; parancsnoksága alaftt áUö bjderő juuus végén lépte át a lúdárt, Az első összecsapás ezen o na|Kin Mágiái község mellett történt, nliol a fölkelők kelepcébe csalták a volt közös kaposvári ,7. huszárezrod :>, századát Is annak súlyos veszteségeket Okoztak,
w Saját ínlokdbvu én örömére szolgáló meghiváanak tesz eleget, ha a KopStoIa Batorárafaáx ffisl mübntor-klát-
ntíeát megtekinti, vételkényvzer aélkdl.
3»\'
40
4
ZALAI K0ZL0NY1
I8W, ingimlm 4,
Szieház - Ilii - Szóiiils
— Budapesti levél —
A msgysr filmgyártás frontjáról
a következőket jelenthetjük: Illetékes körök elhatározták, hogy a gyártás hathatósabb támogatása céljából minden filmnek öt cenzúra-jegyet juttatnak. A külföldi cégek elegendő cenzurajegy hiányában két-" ezer pengővel vallhatják meg a cen-zurajegyet, ami annyit jeleni, hogy a magyar gyárak ezután egy-egy filmjük révén 8—10.000 pengő támogatáshoz jutnak, ami már egész csinos summa. A Hunnia forgófö-kéj\'nek előteremtésére a Horthy Miklós repü\'ő-alapbó! 180.000 pengőt hasítanak ki s a folyó évi költségvetés terhére ezenkívül még 120.000 pengőt kap az államtól a Hunnia. Ezek a támogatások hir szerint csak a kezdetét jelentik a magyar filmgyártás alátámasztásának, viszont az illetékes miniszteriális tényezők nyári szabadsága nvatt a kérdés végleges megoldása ős a fenti összegek folyósítása még jó néhány hetet igénybe vesz, addig pedig folyamatos filmgyártás alig indulhat meg. Az egyik e\'lenzéVÍ lap támadást intézelt a kormány ellen, hogy filmcéiokrafordil a repülő-alapból bizonyos Összegeket, holott ezeknek a pénzeknek sokkal funto-sabh eredeti rendelteiése van Elfelejtette azonban a cikkíró, hogy a repülöalap moziflllérekböl adeaik, tehát elsősorban\' magyar filmek ál-fal vonzott közönség hozzájárulásaiból, tehát nagyon Is indokolt, hogy\'ebbSI az alapból részesedjék a végveszélyben levő magyar filmgyártás Is.
Kováos oontra Kozma
Egyébként a vilák és hírlapi polémiák tovább folynak a filmgyártás körül. Kozma Miklós röpiratára a napokban jelent meg egy válasz-röpirat Kovács Gusztáv tollából, aki a Hunnfához kapcsolt magánlaboratórium tulajdonosa. Kovács élesen álláslfogial a filmszakmában rendkívül visszatetszést kelteit Kozmaféle támadás ellen, amelynek éle elsősorban a Hunnia műterem, továbbá a. Kovács- és Faludi-féle laboratórium ellen Irányul. Kozmát báníja, hogy ugyanakkor, amikor a Hunniában leállt a filmgyártás, velük szemben — már iudnüllik a Magyar Filmirodával szemben — érvényben tartanak egy olyan korábbi megállapodást, amely szerint a filmiroda mindössze hét filmet gyárthat egy esztendő a\'aft, azonban a beavatoll filmszakemberek szerint ebben a megállapodásban a felelősség éppen a filmirodát terheli, amely ezt a rossz egyezményt nem ellenszolgáltatás nélkül irta alá.
Eltalálta a baját
Egy előkelő orvoshoz beatül egy fiatal ember, hogy ő beteg.
— S mije fáj? — kérdi az orvos.
— Semmim és mindenem. Nincs étvágyam: mindig Izgatott vagyok. Dolgozni nincs kedvem. Ha otthon ülök, hajt a vágy sétálni. Ha pedig sétálok, fáradtnak érzem magamat. Éjjel nem tuiok aludni...
— Tudja mit ? — vágott közbe az orvos, — vegye el azt a kislányt I
A képviselőház elfogadta az állampolgársági törvényjavaslatot
Készül a házszabály és a valutatörvény
Budapest, "ugüszlus 3 A képvhelöház ma rövid Ütéit tartott A 10 órai megnyitás a tán harmadszori olvasásban is elfogad" ták iiz óllampo.gái\'ságí tönényjavas-latol, ímajd az elnök napirendi indítványára elhatározlak, hogy a Ház legközelebbi Ütését augusztus 8-án, kedden délben túrija.
Ezután felolvaslak nz iparügyiim-niszter négy válaszát a tegnap elhangzott interpellációkra-
A Ház szünetében keddig dökészl-i, tjk « valuláris bűncselekmények! szigorú büntetéséről szóló javaslaíot, amelyet holnap tárgyal le a minj-z-terlanács. A javas\'aí, amely drákói intézkedéseket tartalmaz a sibalók-kai szemben, kedden már a Ház elé
| kerül benyújtásra. A jövő héten egyébként előbb a házszabály re víziót lüzlk napirendre, majd a slbo-lásról szó\'ó javaslata*.
A házszabályi*vizló elözek-s megvitatására kiküldölt 10 tagi bizrtfc-ság ma tartotta első ülését lvády Bé\'a elnöklésével. A módosító indítványt kinyomatták. Ezek közül legérdekesebb, hogy az olyan interpellációt, amoiy sértené a nemzet érdekelt, törölni lehel, ha azonban a képvbelő i-agaszkodjk a kérde* hez, a Ház vita nélkül dönthet, el, mondható*. A HáZ hatv&n képv^l selö kívánságára hívható össze. , A 10 tagú bizottság défelőtt-Uéi, után gyors ütemben tanácskozik Ós a Ház Jövő heti ülé érc már kidől-gozott javaslatot terjeszt elő- |
Meggyilkolta és kirabolta kártyapajtását egy szentbékállai legény
Tizenkét pengő kártyaveszteség okozta az ujabb zalai emberhalált ,
Minap nagyobb társaság -kártyázott Bx egyik szx\'ntbékálni korcsmában. Am a kártya Zarku Lajos legény zsebébe vitte a pénzt. Zárka 12 pengőt nyert cl Varga Lajostól, egy másik sicut-békálai legénytől,
Éjfél után 1 óráig verték az asztalt. Utána a társaság szétoszlott. Zárka és Varga együtt tartottak hazafelé. Ut-ko/l>cn \'leüllek az útszéli árok mentén. Varga markát égette a veszteti pénz 4 ingorfilt szóváltásba kezdeti Zárkával, Hamis játékkal vádolta és viss/nkövetélte tőle a 12 pengőt. Zárka tillako-K>tl a sértegetések ollcn, mire Varga felkOpoU egy nagyobb követ és addig fitollc-vertc Zárkát, amíg Ttr. esztn\'élclét veszlcllo. A föld porában beverő kár-lyupajlás zsebéből nemcsak az elvesz-
tett 12 pengőt, hanem öss/esen 100 lengőt emelt el. Aztán, mint aki jól végette dolgát, hazamiont.
Zárkát másnap regk01 találták meg a verekedés sdii helyén, beizá Ili tolták a tapolcai kórházba, de már nem tudtak najtfl segíteni: bclebalt sérülésébe.
A tapolcai járásin"róság elnökének" intézkedésére Tel boncol Iák a holttestet és megállapították, hogy a súlyos sérülések miatt hall meg Zárka Lajos. ¦A csendőrség azonnal letartóztatta Varga Lajost és lekísérte a ialaegei(-szegi kir. törvényszék fogházába, A klr, ügyészség rablással párosult szándékos emberölés elmén vizsgálati indítványt terjesztett a vizsgálóbíró Olé, aki ma délelőtt ki is hallgatta Vargát
& kerületi bajnoki teniszversenyek részletes eredményei
Hotlmann és dr. Makóné kétszeres bajnokok, dr. Sitten egy bajnokságot nyert
A kerület bajnoki len Isi versenyeit, mint jelentettük, ci. évLen a PiAC # rendezte. A nagy mc-
/33@ löny kitűnő küzdelmeket
s a kanizsai versenyzők. ^ nek alkalmat adott asrB,
hogy gyarapítsák ez éví kitűnő eredményeikéi. Néhányról tegnap már megemlékeztünk, most közöljük a teljes, részletes eredményeket.
I. Férfi egvCs In(uiOki:
1, Csongár csalja KTSE. 2. Hoíf-inann NZTB. 3—4. Ugrosdy KTSE és DulánSzky PiAC. Csongár fi !3, (1:2,
2:0, 0:4 uiYniybati nyert. A« L\'ng-vdrról KapQSvArra kerult fiatai jutékos megérdc mei len gyozolt. Hoffinann nagysreriien kuzdótt, de ezuttaJ n«m gyózhelctt, A kózonség cgybnngn mog-allanitasa szerint Pécscn ilycn szép férfl egyea \'dontot tnég nem lattea,
2. Ndi egyes bajnokli
t. Scy-Magda KTSE. 2. Loykóué PVSK. S dontii oredménye fi : 4, 0:4. Dr, Mokótié, a mult évi bajnok oblien u szémblui noni induU.
:i. l\'érfi péiros bnjnoki:
t. Hoffmatm-dr; Bitlera NZTE, 2. Csongiu-—Ugrostly KTSE. A kani-
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCSÓM jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószaklizletben vásárol F&ut 10.
Fényképezőgépek 5 P-től, márkás filmek 88 fillértől, OTT Szakszerű kidoigoztts I "^HJj
zsaiak nagy meglepetésre lehengerel, ték a favorit kaposváriakat. Eredpiény G:4, 0:2, 6:2. Ert az eredményt toliál a Ncmioli Sport tévesen\' közélte, Ifoffmann különösen hálójátó-kával kimagaslott a mezőnyből és dr. Bittora megtalálva régi önbizalmát szintén kltünöea dolgozott,
4. NÖI páros bajnoki!
1. Dr. Mftkóné\' NZTE-Sey KTSE. 2. I^oykóné—Lonkay PVSK,
5. Vegyes párost
1. Hoffmanu—dr. Makón6 NZTE. 2. l\'grosdy-Sey KTSE. A Zrfnyísták immár negyedszer ismét nagyobb megőrölte tés nélkül győztek 0:2, 7:5 arányban.
0. Férfi egyes ifjúsági bajnokit 1 Ezt a számot Fodor I. KTSE uyerto
klubtársai előtt.
• 7. Férfi páros ifjúsági:
Győzött a Fodor I.—Fodor If. kaposvári pár. 2. Nagy Győző—Keserű II. NZTE.
8. Férfi egyes kizárásos!
1. Rozványi PiAC. 2. Tamás PEAO. Eredmény 0:2, 0:2. Rozványi győ-zehne ebben az arányban is teljesen megérdemelt volt.
Ifjúsági játékosaink (Nagy Gy. és Keserű íl.) a mezőnyben néhány sikert könyvelliclnek el. Tőlük ezidö-szerlut nem is vártunk többet. Sport, szerű versenyzésükkel és viselkedésük-kel a közönség osztatlan elismerését Ós rokonszenvét váltották ki.
Lányok fehérben
M á rta Cebota ri fUmjé t «1 sösorba n énekhangjáért érdemes megliallgalui és Georg Alexander aranyos főhercegéért érdemes megné/oi, Iván Petrovicson már meglátszik az idő, do"még mindig fess gárdatiszt. A vékonyszálú mesét a rendező kedvesen tolmácsol lat ja, a muzsika is kellemes,
A Harry Piel film jónéháuy észten, dös, képei kopottak, sötétek és he-lyenként még igy is érdekessé tudja magát lenni — tartalmánál fogva.
A TP.CSÖI incldenB kivizsgálására niagyur—román vegyes bizottság száll ki, Addig tutajom! a Tiszán a magyar kormány IntózkodésOrc tilos,
CSAKY ISTVÁN gróf külügyminisr.-(er a képviselölLáz tegnapi ülésén oré-Ijxjsen liilakozoU a szlovák\' túlkapásokról és u sorozatos magyarellenes izgatásokról.
RENDEZTÜK a marosmegyei elvágott vasúti vonalak ágyét s őzzel az aknász latinai, kőrösmezői, nogybocs. kori vonalrésiok a Máv törzshálózo. tába kerültek román kézből.
NYOLC mcnyasszonyii, házasságsió-dolgő tUbárót köröz a \'budapesti rendőrség,- Az elegáns kalandor legtöbbször báró Szent|>élOri Lajos néven kért • kölcsönt menyosszonyailói s aztán többel nem jelentkezett.
LORD HALII-AX tegnap a lengjél nagyköveitől a danzigi lielyzetről tanácskozott.
AZ OLASZ KIHALY és Mussolini meglokin tették a Pó völgyében folyó olasz hadgyakorlatokat,
FRANCIAORSZÁG nem bizik. Spanyolország magatArlasábao s ezért egj^io nagyobb tempóban folytatja »e erősítési munkálatokial a francia—spanyol határon.
UJ NÉMET lüidlkikötő épül a legmodernebb uiínbíra Bécslién, mellette liütatmas laktanya.lesz.
augunluB 4
ZALAI KÖZLöNV
— (A rendőrségről)
Dr. Csetényi László rendőrkapitány, !1 kapitányság lieryettcs vezetője három beti szabadságra iwzolU. Távollétében
n bűnügyi osztályt dr. Árva József rendorfogalrnexé vezeti,
-¦ (A Magyar Nemzeti Bankból)
A Magyar Xemneti DOnk budapadi hí lel vezetősége u kanizsai fióktól már régebben l-elvidékic lielyczeii tisztviselők helyett Paulai Tii>ort helyezte Nagykanizsára. Az uj tisztvlselíí firsek. újvárról jött és már meg is kezdte munkáját Nagykanizsán. — Itt em-Ütjük meg, liogy a Magyar Nemzeti Banknál nemrég megAiexdett bár-mesteri állást több mint tSO pályázó kózfd Molnár József tílzlwrcossal töltötték be, oki eddig a városi vizmü-\\cl; alkalmazásában állt,
- A Xemémy J.no. (Rlff-K.byl) Ast-ultiTMtif rendea bavl összejövetelét a Wollak-voodóglÖ kerthelyisógóben 1399. aug. 6-én d. u. i/t7-kor tartja. (:)
¦» Tánc-est a Legényegyletben vasárnap este 8-kor. Németh-jazz.
— (AnyakOnyvl hírek)
Az elmúlt héten Nagykanizsán 11 gyermek született, 8 mi ós 3 leányi
Dávidovjps Józ-sef fóldmüveí é.s Haj Rozáliának rk. leánya, (ióntér pál napszámos és Horváth Máriának, rk. fia, Magyar .Tözscf laka. tos segéd és Horváth Rozáliának rk. fin, Szcrdaliclyi, József lakatos é.s ítolidor Erzsébetnek rk, fia, Kovács István téglagyári munkás és Kása Annának rk, leánya, Rta Fő. renc földműves és Horváth Katalinnak rk. fia, Péi. Pál törvényszéki tlszlvE-selíi és üumUár Lujzának rk. fia, Kocsis Imre Máv fékcső és Németh Margitnak rk, íja, Puskás József napszámos és Sosavnlcsár Máriának rk, fia, Nagy György Máv munkás ÓS Ja-kopánecx Juliannának rk. leánya, Ró-rsnTt József napszámos és Szmodlcs Juliannának rk. fia. — Halálozás 10 volt, feltűnő sok azonban a gyermeki, halálozás; Vellák György Lajos rk. I hónapos, SplUcr Márta izr. 10 lió-napos, Hobrovits MHáu István tanuló gör, keleti 0 éves, Dobos Margit rk. I é\\es, Hardy Gyula nyűg, városi közgyám rk, 73 évés, Klein Vilmos vasmunkás rk. 05 éves, Nikiess Andrásné liusztán Julianna rk. 38 éves, Kis Ve. renc rk. 8 napos, Mágirs Jánnsné I\'ischl Anna rk. 53 éve*. [>Cutsch Hermán kereskedő izr. 78 éves. — Hár >usságot kötött t pari Török Lajos özv.) magántisztviselő rk. és Bellák Erzsébet ág. h. ev., Méflksz János *e-gédjegyzö rk. (ZaJnsrabár) és Dukál Mária TU., Jordanlcs Antal lakatos segéd rk .és Botos Katalin rk., Vargha Itéia I^ajos tanító rk. (Zákány) és
KerkápólyJ Emilla Stefánia rk-
«— Táncest a Legényegyletben vasárnap este 8-kor. Németh-jazz.
— (A kOnny és vér serlege Nagykanizsán)
A vasárnap megnyíló nagykanizsai had történelmi kiállítás iránt a\'- egész vármegyében nagy érdeklődés nyilvánul meg. A zalaegerszegi 18-asok a 10 kostoruszalagou kívül « .Könny és vér serlegét, küldték\' a kauúsai kiállításra. — 20-as ós 48-jos bábonis cm-léktárgyakat még mindig szívesen lógod a kiáJUjtás rendezősége bárkitől.
Naptár ¦ Augusztus 4. péntek. Rom. kat. Domonkos. Protestáns Domonkos. Izrael. Ab hó 19.
Uóxfttrdd nyitva reggel 6 órától eatt 8 óráig (béttt, ssertU, péntek délután kedden egéss nap nőknek).
Tánc-est a Legényegyletben vasárnap este 8-kor. Németh-fazz,
Nagy választék! Olcsó árak!
— (Eltűnt egy süketnéma leány)
Az irgalmas rendű apácák vezetése nloll álló nagykanizsai szegényházban gondozás és ellátás alatt volt egy 35 éves leány, süketnéma városi s/.cgény. 1A leány mintegy 5 héttel c*clőU a Láióhcgyen dolgozott, ahonnan tiiok-eatos módon eltűnt. Mai napig nem jelcntke.elt. Valószínű, hogy miután nem tudja magát megérlelni, a Zola. Somogy síó\'cu a közfléfiGkbn kóborol. Aki látta, vagy tartózkodási helyét tudja, jelentse a nagykanizsai szegényház fönöknöjénok.
— (Cséplés! balesetek)
1A me.ei munkások között évek óla nem fordult elő ennyi baleset, ndht az idén. Valószín Q a .nagy melegre vo. xethető vissza a sorozatos baleset. (Az elfáradt ós a tlkkuszló hőségtől elkábult munkások figyelme nem terjedhet ki mindenre. — Igiics Jenő klsSzentgTótl lakos cséplés közben le. osoti a kazalról, jobb válla eltörött,
— Szakony György zaiabosnyöi munkás szintén egy kazalról zuhant le s a lábát fórto. — Donnán Ferenc boldogasszony! cséplömuukás lezuhant egy létráról és agyrázkódást, meg
--
gerinctörést Szenvedeti. — Martinka Jánosné 00 éves talfltArszegi vásári árus leesett a kocsiról és mind a két lába eltörölt,
Székrekedésben szenvedO bágyadt, levert, dolgozni képleten egyéneknél a bélmozgást reggel éhgyomuna egy pohár lerméízctes „Ferenc József" kesetüviz csakhamar megélénkíti, az emiszlőcaalor-nában összegyűlt sa\'akot kiüríti, a vérkeringést szabaddl teszi s a gondolkodó- és munkak<\'pességel emeli. Kérdezze meg orvosát I
Születésnapi ajándék
— MII adtál a kisfiádnak szüle tésnapl ajándékul?
— Egy órái. , ) #
— Milyen ófái?
— Tudod, eddig a kisfiam mindig este nyolckor feküdt le aludni, ezentúl kilenckor fektetjük le. Ezt az órát kapta.
VfOY llfMíílllí
és lüjaelili
250 kcm. MOTORKERÉKPÁR Ara p íOAQ
beépített sebességmérővel, Bosch dudával ******
Hosszú fizetési kedvezményi A gyár adatai alapján oldalkocsi-használatra is kllünőcn alkalmas. Alacsony fordulatszám melleit 9 lóarős ILO motorral, egybeépített sebességváltóval, két kipuffogó csövei szerelve. V Kflrzetképvlselet:
80 h te a ingei" Gyula vaskereskedónól iw Nagykanizsa, Eríaébet-tér 18. .
Pártzendülés az angol kormáaypártbaii
London, augusztus i Az angol alsóház tegnapi ülésén elnapolta magát- Az elnapolás! indítványnál negyvenen tíuióaftodttik a szavazástól, amire Chamberlain bi-t zniml indítványt vetett fel. Aíz fclna\'l polást megszavazták, de az izgalma* Ülésen elhangzott felszólalások,majct utóim 11 megjegyzések pártzcndü\'é; jeleit matatják. A konzervatív párti képviselőket a párt a kormány ellen,\' való szavazásért felesóssegre is von-J ja. A tegnapi eset után biztosra ven szik, hogy Churchill most már nBnti lehet a kormány \'.agja-
Moszkvában szünetelnek a tárgyalások
London, ag-«isztus 6 A Daily Thelegaph moszkvai ér. lesülése szerbit a moszkvai tárgyasokat mindaddig szüneteltetik, inig az angol-francia katonai küldői tsé-, gek meg nem érkeznek Moszkváig-
200.000 japán katonát vontak Össze a Jaogcae völgyében
London, ag\'jusztus ff A Daiyi Express távolkeleti vudósli tá«a szerint a Jangcsc völgyében 2011 ezer főnyi japán haderőt wnlíík: össze. A japán haderő felvonulása, nak célja ismeretlen, még nem tudják, támadást akarnak-e indítani Közép ki nátwnp vagy csupán védelmi állásba helyezkednek " szovjetláimn dásokkal szejnben. I
Árvízkatasztrófa Kínában
v /
Sanghai, üfjgusztus 3, , A Sárga folyó) " kjUialuk »bónat-, folyója* ismét hatalmas árvízzel fe-. nyeget, A hadmü\\elelck során meg-rongált gálszaíkadásokat nemi fiudk iák beicanini és ;iz ár máris áttörte a gátakat és többszáz falat elöntött* A lakosság rémülten menekül Sang-, hal felé, mert az utóbbi évtlzejduk legnagyobb árvizkatüsaarófójárp tehet számítani.
Kiadják a szlovákiai magyar foglyokat
Pozsony, augusztus 3 A magyar és szlovák kormányok közt megegyezés jött léire n foglyok kicserélésére vonatkozóan, Ennek meg. felelően a bét végén 1H0 magyar robot küldenek át Szlovákiából,
A BOMBÁZÁSI liadjáratot még más-fél é.víg akarják folytatni az írek ós kijelentették, hogy az Írországban élő
•io.üoo Angollal ugyanúgy fognak bánni, mint velük Angliában; Ezt főleg b kitoloncolásra érteitek,
5Ö EZER PENGŐT adott egy eredeti Dickens kéziratért egy amerikai műgyűjtő Londonban.
Skót
A skót lelkendezve rohan a barát-Iához:
— Na végre életjelt kaptam htisz iv előtt elllint bátyámról. Ausztráliából Itt levelet. ^
— És mit Irt?
— Fogalmam sincs róla. Nemx vettem át a levelel, mert kevés bélyeget telt rá.
— taU.kUliluUuk«l teklulM mej mlndfin vátetkőűíBMr atíkU. Kop«Ma butoránbte \\
ZALAI KOZLONV
1*39. angmilm 4,
\\0Ő
Jóslat:
Mérsékelt nil, néhény helyen zivatar, a he emelkedik.
A Meteorológiai Intézet nsnykaninai üieftJgyelö\'Allomáua {elenUi
Hőmérséklet teBnsp eete fl orftkor: +50 0, ma re«gel27-4;+ délben +274
CwDldék 0 0 I .
A szentadorjánl körlegyzől Iroda és lakás építésére a versenytérgya-lésl hirdetmény k| lett írva, Bánatpénz 600 P. Az ajánlatokat 1939. augusztus 26 álg kell benyúltam. Alánlali minta és feltételek a szent-adorjénl körjegyzői íródéban megszerezhetők.
Szentadorján, 1939. aug. hó 1-én. noi Körjegyzőség.
ára 1-40 P
Hitelssitve kapható a Zalai KSzISny nyomdájában
Nagykanizsa, F8-ut 6.
Öfcsén&ijjSt mfa másikán
szémkezfialik
llatiítaiilua.lMI iliiliuiz HUHU MENETRENDJE
6rvínyes I9S9. mi|u> 15-tél.
Crmwébat-téi—Va»utállomó»
VasuüllomísrA
4\'S5 6-2» 70S 7»
11-05
13» 1410 IBM 1800 20to S2SS 2320
Eraéb\'et-téire
Letenyei menetrend
L.lMjlríl U. B\'48 K»|yVinliiif»i(V. 7-S5 N»g>Vlnliiifil M, 1400 Ll< f H-1Q
tr
lecwab&
Dr. Somogyi Béla elégtételt köretei Hnbay Kálmántól és a nyilas képviselőktől
Budapest, augusztus 3 I « Hongj-os-gárdAról tott kijelenté; Vitéz dr. Somogyi Béla klr. köz- j miatt elégtételt kér Ihibay Kálmán jegyző, a Iclenyci kerület volt országgyűlési képviselője, a Hongyos-gárda vOiCtöjc kijelentette, hogy a Házban
tői ós a jelenvolt nyitás képviselők*-töl. .1 *
lankában a bázszabálymódosltó bizottság
Biidaijost, miguSztiis 3 A házSiWbáiyinódositó bizottság ma Ivády Béla elnöklete alait össicfilt, hogy letárgyalják a javaslatot. A javaslat ismortetóse után Qz egyes pár-
tok szónokai lellek meg cloUirje-szté-Büket, A tárgyaIi{sok.d ma délután és holnap Is folytatják, ugy hogy a javaslat a JövÖ héten már u plénum elé kerül.
Csendőrkézre kerüli, majd Ismét megszökött a komáromi fogház foglya
Nagyszoml>at, augusz:ujs 3 Prokopec-z József bűnözőt, aki « komámml fogház Őre mellől rnieg-szökött 6i amikor a fegyőr jlána lőtt, sebesülve lovaszököft rádiókö-rözjís alapján mlndenütl üldözték. Az egyik csendőrnek gyanúsnak
tűnt fel a felkötött knru ember, igazolásra szó\'Itolla fei és akkor kiderült, hogy a komáromi fogház szökevénye. Bekísérték. a fogházba, nb-mnan azonban prokopecz isnnét megszökött. [\' l
Csillárok,
falikarok,
éjjeiíszehrény-lómprík
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI.nél
Sugár-ut 2. un
régi megunt lemezeit drbankint 1 p becserélem.
Ahány lemezt vesz, annyi régi lemezt veszek cserére át.
Csak rövid ideig!
Szabó Antal sportüzlete, Nagykanizsa, Fő-nt 6,
Kun Bélát kivégezték a moszkvai börtönben ?
A\'arso, oQgusztuí 3 Az It.eul .-ajtó uzt a hirt közli, hogy uz egyik mo.szvui börtön ben Kan Béla, a magyni\' prvtetávdiktn. túra hírhedt vérebe meghalt. Alfitó-Jiig a börtönben kivégezlek. A hir ínég. mlegerőtdtésre szoiyl.
\'\'IWBiIZHATé
;-¦¦ ¦. ;<r
-(\\ev .tuzuii^\'Yrv.yr,
APRÓHIRDETÉSEK
H|>-(\'>lilf(tutL> ifIJB vaiamip ai dnnepnip 10 izólg
tó iiiifr, m Indán további ni 0 fulír, nífkOimp
10 L0, till*., minden további Md * llllér.
állás
r Egy haJirenA felvitetik Szeaure-ulcalO. 2110
ADÁS vétel
Sugár titon,
a«- ia faanyagok alaííafc.
lakás-üzlethelyiség
vebbet Klrály-u. 33.
volt gyártelepen bonllil \' \' \'-¦ 2114
HárormuoMa aj maaiahis november íjéra kiadó! I.ínzló fie\'ceg-utca 8.. Bö-
HAromaaabAa emeleti és kétszübia furdoszobáa lakás kiadd. Lenért Mikeres-kedéa, »
EayaiKahAai konyhlia lakta atonnel li kiadó KoMuth-tét 3 2113
HÁZ ÉS INOATLAN
EdaosfarliáHOatt vagy KlafdVJién-
oan sfiebb tzfitöblrtokot vennék teljen felszerelésül, terméssel együtt Ajánlatokat a kiadóhivatalba kerek.
KOtÖNFÉJUi
gépeit, fllmclt, lemezek, pap\'rok legolcsóbban, kldólgoitís tcgaiebbeii Va\'slagb foió-ízakUztctéalatmiátörTúmbflfi.Pö-utlO. 1815
HAtrlare kényelmei caukott aotá ki-fán<[niásra meerendelhetó : Kaufman Manó. Teleion: 222. 1551
ZALHI KÜZtÖSIY
POLITIKAI !Jfli-it-Al:.
Klac*ja: „Kdiouditefii R. T. Nagykanlisi". Felelős kiadó: Zelal Károly. Nyomatott i • „Halgazdaság R. T. Hagykanizaa"
nyondólaban NagyítanizkAn. (Nyomdáért telel; Ztlal Király.)
yff" tohW*J&- «•«• Nagykanim, 1889. augusztus 5. szombat
Am 12fffl,
ZALAI KÖZLÖNY
i wáodc» Wíköwwp défulAn
POLITIKAI N * I" I L .
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EJÖHzctí.1 inti cky hóra 2 pengd 40 lillír Szerkenttoígt is kíadótuMUlí telefoni 78. ix.
Lgf> Uánapig, maiad Jfla&dwMan
A pcUHUai mtabe&rfUtekct e&yefócc tte*n fofyUdiák — Had-
JPáris, tt\'JgUSZlUK adj
>Muszkvában a helyzet vá\'iozal-, IitUM - ezt jelentik a francia lapok — Molptov- és az angol és francia megbízottak szerdal tanácskozásul után. A moszkvai paklmntárgyalá-sok már szünetelnek. A Paris Midi azt a feltűnést keltő moszkvai hírt közli, hogy a saovjctkormány, legalább Js egyelőre,
nem kíván párhuzamosan tárgyalni a katonai ét politikai kérdésekről.
A moszkvai kormány kívánsága az, hogy imiclőtl folytatnák a politikai tárgyalásokat, előbb kezdjék magáz >ang» >í~i rMpcáa—o rósz \\ tezéXkfi 1| megbeszéléseket ós ál\'apl.sák meg,
milyen lehetőségei vannak a három vezérkar közötti hathatós együttműködésnek.
Ezekre u vezérkari tárgyalásokra pedig a jövő hét közepe elölt aligha kerülhet sor. Csak pénteken érkezik Londonba o Moszkvába küldondó francia katonai bizottság, amely az angol bizottsággal együtt szombaton Tiiburybcn hajóra száll és
szerdán érkezik Leningrádba.
London, uagusztus I
A francia \\ezérkoi\'[ küldött:ég ma érkezik meg Londonba- A brit küldött; ég 30 tagból áll és Londonban, majd u csaknem egyhetes ul alattut-közien Is állandó tanácskozásokat folytul a fraiicUi kU>dölt éggel. Az
.angol é-s francia szakértők főképp a kaleteurópal harcászati kérdéseket vitatják meg.
A két küldöttség több hétig marad Moszkvában, korlátlan szabadsággal itejidel kéznek, mindössze kinuá-nyidknak számoljuk 1« időnkint a tanácskozóiok állásáról-
Paris, augusztus I A francia fővárosban ugy tudják, Ivgy a katonai kü\'dótbcgek egy hónapig maradnak a szovjet főváros* hnn. Közben meglátoguijékaMoszkva környéki k\'utonai Iskolákat és néhány
katonai hadgyakorlatokon is
rósztvouznok.
Holtpontra jutottak a tokiói angol-japán tárgyalások
Anglia Amerikával és Franciaországgal közös ellenakcióba akar kezdeni Japán ellen — A japán sajtó a tárgyalások megszakítását követeli — Folytatódnak az angol-ellenes tüntetések Japánban
Tokió, augusztus 1 Félhivatalos forrásból származó ér-losülés .szerint a lokioi értekezlet keretéhen a kél fél áthidallialuU«n néiOt. bcli eltérései következtében inegszfm-tetlék a gazdasági megbeszéli!\'eket njipdaddig, nmlg Anglia újból nem Javasolja azok folytassál, Tokiói politikai körök 11 megbeszélés idci^-ei.c * elhalásdá-sát a/. Egyesült .UUmiokuak az amerikai— Japán keioskcilelmi szerződés felmondásánál legutóbb tauusi-tolt tüntető eljárásával hozzák összefüggésbe, ami a japán követelések irányéiban Anglia álláspontját is mog-moievitetlo. Politikai kórok sorad Angliának nyilván az a szándéka, hogy a tokiói megI>eszéié>ekot csupán [H>lili-kul kérdések .megbirgyalására korlátozza.
Tokió, augusztus 1 Japánban bizonyosra veszik, hogy Anglia árért helyezkedett merev álás-pontra, meri Amerikával és Francai-országgal közös ellenakciót akar kezdeni Japán ellen.
Az egyik nacionalista japán lap ezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy a japán kormány már régoblön loszö-geae politikai irányvonalat Azsla újjászületése szempontjából. A lap \'utal arm, liogy Japánnak is szakítani kell bizonyos:hagyományos kapcsolat jkkol.
A lap felszólítja a kormányt, hogy « tokiói tárgyalásokttl, iiminl lehetséges, s/akitsák félbe és helyezkedjék nj álláspontra az Egyesüli Államokkal szentben Is.
Tokjo, augus/tus i A félldvatulos közlése szerint a mára kiifuöU rendkívüli minisztertanácsot, amelyet a bolsöklnnl kormány bivotl öss,.o — ollialaszloiták. A Ic\'sÓ-kinai kormány minisztertanácsán az Európával szemben tanúsítandó polllt. kái\'ól kollett vona dönteni. IA jaj)áu sajtó egyébként nem tit-
kolja, hogy a tokiói Rntfol -japán tanácskozások holtpontra jutottak.
Tokjo, augusftus I A japán fővárosban, — bár ma baj-uaibaa tájfun steril viliar dühöngött — mágia ismét löbboiercn gyűllek össio ós I.e Angliával felirásu láb-Jákul hordozva tüntetni kezdtek a tokiói utcákon. A liinlelö tömeg Qgyio növokedetl ós végfll a/, angol kövolség épülete elé vonult, olt eláiwkfllc a japán himnuszt. A tömeg ezután an-goiellcnes határosatokat fogadót\' el és ott átnyújtotta uz illetékeseknek.
A japán légiflotta nagy pusztítást végzett ma bajnall bombatámadásán
Sanghay, a^jgusztus I Pénteken hajnalban a japán légiflotta Ismét bombatámadást i[itézei,t Oang-klng ellen- Hajnali 3 órakor 9 repülőgép jelent meg a város felett és a konzulátusi négyedet bombázta. Az egyik bomba a francia konzulátus közelében a francia or% vos házának kerljél>en robbant- A házat teljesen elpusztította és a francia kö\\cbég kél kih irdóját megölte. A "kertfal tiz kimút temetett
maga alá. Ezek a hoinbazits elöl m.s nekültek a kertfal inellé. Megrongálódott a francia, nagykövet: ég épülete is. Egyetlen ajtó, ablak njucVép ért a mennyezetek is megrepedez ok.
Később 18 >>mtflvető gép jelent aiieg, amcfyek a C^jng-king-cseni taul országulal és a Jancse partján lévő gyógyfürdőt bmibázták- A fürdőhelyen ^<^k mencktittei hetyeziek ei és Így itt sok halálos áldozata van a iep ü\'ö tárna dúsnak-
A KORMÁNYZÓ fogadta fiát a budaörsi repülőtéren aki három ó; fél nap alatt egyedül, könnyű kh sportgépen.tette meg az "afat Bont. Iriiybói Budapestre. Vi(éz Honhylst-ván \'ujabb lepü\'öbravui\'ja példa nélküli leijesitmény a repülés történetében.
VARGA JÓZSEF iparügyi miniszter az interpellációkra adott > irás-heJl válaszában kijelentette, hogy a legkisebb munkabér megállapításának az egész világon elismert éslvj-vá\'t rendszerét vezelte i»e-
A FELSÖ-TISZAN való tu;ajozás megindítására SInajában tovább foly nak n tanácskozások.
900 ESZTENDŐS arab kódexet la\'áltak a péc-i egyetemen, ami valószínű a török hódoltság idejéből maradt vissza. A kódex ér(ékc fel-Wcsülhctetlcn.
ISMERETLEN RiiMBRANDT ké-pet fcdez\'.ek fel Budapcsicn egy kép ügynöknél- A .kép a mester egyik legszebb alkotása és az egész iníL xészettörtóneJem gazdagodott vele.
A GÖDÖLLŐILEANYCSERKÉSZ laborról az angol lapok egybehangzóan a legnagyobb elismerésiéi Írnak. A lapok kiemelik, hogy Sybill és Anna főhercegnő a tábor fakóiéi még a főzé-djen is segítenek.
A SZLOVÁKIÁBÓL átadojt 120 fe gyenc között vannak az emberevő nngyidaj cigányok is, akiknek a hia*o aimakldejjén az egéz világsajtót bejárta. I
A BUDApES\'l\'l FINN követség tea dé\'után rendezell u Gödödön tartózkodó 180 finn c-erkész liszlele-tére.
V
DANZlOBAjN é\'esnngolepenes beszédet mondott Förster körzet vezető a Frigyes \'Vilmos nagygyűlésen, sok ezernyi tönieg előtt.
LIPÓT l*3lga király nagy beszédet (tarlóit és (r-óigozta.ttíi, hogy BelK glum mindenképp sem\'ege;. mijarad és nem avatkozik más államok viszályáét, de a határait mindenkitől megvédi 1 "\'.
KÍNÁBAN egyre erősödik aZnn. goieilenes hadjárat és egyre több öngólt szó\'itanak fel, hogy hagyja el Kínát.
RpMABAN jnegállapit.\'.tlák a la-pok^hogy Ang\'ia engedékenység Moszkváva\'i szemben japán eflenlnV nyut s Így Japán bizalmotlansága mindjobban kiélesedik Angliával szemben.
MEGHALT NEUMANN TERÉZ, ü konei-sro-jti csoda hősnője] "ki s(ig-itmlkal kápmt és a" szentföldi látomásait tiszta araiul uyeUen nnudta
\' Dr. Tomka főjegyző Zalavármegye nevében a kanizsai állomáson üdvözölte Orosz szombathelyi megyéspflspököt
Nem volt hivatalos fogadia tűs, se ünneplés. Csapon a .szivük diktálta mindazoknak, akik eljöl.ek a pályaudvarra, hogy jelen legyenek, ami-kor oz uj szombathelyi megyés-pü*pök, dr. Grösz Józ>ef Déltirolból Kanizsára érkezik, h.>gy eléje utazzanak és a zalai határon ÜdvözÖlJ jék, amikor eisöizben, mint a római Szentszék állal kinevezett püspök Z;Ua földjeié lép. Hangsúlyozzuk : semmi sem volt »hjv^|alQS€, di talán épp azért melegebb, bensőségesebb, és semmivel sem voltak sok. kai kevesebben, mintha hivatalos fogadtatás lett volna. Csak »a sziv <.\\m-bérének* jár ki az a közvetlen éi kedves fogadtatás, amiben a gtoni-iiiitheiyi lesivéregyházinegye föpász-toránok része vod. A megjeleni eiő-kelöégcket részint a szombathelyi, ré-szjut motoros vonal hozta Kanizsára. Otl láttuk főpapi díszben dr Wallner József nagyprépostot, p. Vin-kovics Viktor ferences tartományi főnököt, viLéz dr- Szűcs Iván vasf főispánt, dr. Horváth Kálmán alispánt, otl volt Vértes Vilmos István MAV üzletvezető, Galambos Miklós püspöki titkár és többen Szombathelyről, dr. Tomka J. Zala vármegye főjegyzője, dr. Sípos törvényszék! tanácselnök, zalaegerszegi egyházközségi elnök, P- Gulyás Gellért nagykanizsai plébános, dr. Hegyi La jos, a nagykanizsai hitközség einöko, dr. ZfcUTJbay Lóránd főszolgabíró, Major Gyula pákai esperes, dr- Po-zsogár Rezső volt orszgy. képviselő, dr. Ciemptíiz Dénes kír. közjegyző, Nagy Viktor áUamiendőrségi főfelügyelő, a vasj és zalai egyházme-gyék számos papja, dr. Tersztenyák László líceumi hittanár, Fchérvárjy; Józ-.ef MAV felügyelő, állomósfö-. nő, stb. Otl voltak a sajtó képviselői- A »Vus vármegyét* Albert István képviselte. I
6.30 órakor ftitojt be a római gyors vonat, amely a Brenneren ál hozta a szombathelyi püspököt és kíséretét Fiatalon, fürgén ugrott ki a vasúti kocsiból, a kanizsai pályaudvarra, a közönség lelkesen megéljenezte dr-Grösz Józsefet, akii elsőnek dr. Wallner József nagyprépost a káptalan lés egyházmegye, majd vitéz) dr- Szűcs főispán Vas vármegye ne-, vében üdvözölt. Grösz püspök mele-
gen megköszönte a fogadtatást. Utána dr- Tomka vármegyei főjegyző a zalaiak küldöttsége élén köszöntötte a püspököt, hangsúlyozván, hngy akkor, amikor mint püspök eisÖ ízben tép Zala megye földjére, a szeretet és hála szavaival köszönti őt. A zalaiak ismerik a föi pásztor jószivéí, azért szeretettel fogadják őt. A főispán, az alispán ós Za\'« vármegye közönsége nevében köszönti öt. Isién áldását kívánja főpásztor! munkájára. , ,
Dr. Grösz püspök köszönetét fejezte ki a zalaiaknak a mek\'g.égéri. - Mi már ismerjük egymást, mondotta kedvesen a püspök, — szeressük továbbra is fjgy egymást, ahogy az én zalai híveimet szivembe záróm- !
Lelkes éljenzés fogadta a főpászo tor szavait, aki a zalai urakkal\' kezet fogott- i
Köszöntödé a püspököt a Zalai Közlöny, a Vasvármegye képviselőn je is, majd dr. Hegyi Lajos, e nagykanizsai rk- egyházközség világi elnöke üdvözölte ezután a föpásztort
Percekig lelkeden éltették oz cgy-begyültek a szombathelyi püspököt, aki ezután kíséretével és a megjelent előkelőségekkel a pályaudvar b&j osztályú várótermébe visszavonult, a hoi már vacaoráro terítettek számukra. A vacsorát a szombathelyi MAV üz!et\\-ezetö\'ég rendelte meg a püspök és megjelent előkelőségek? részére. í ¦ ; . I
8.30 óra után fu[ott kl a szombathelyi vonat. Szerelvénye virágokkal volt feldiszilvc. Derék kanizsai vast utasaink ki.eitck magukért. A mozdony virágdíszben. Közepén fehér-fszjnü villany-kereszt, ami a söljél/-ségben pompásan világított- így indult tizékhelyéi* Nagykanizsáról aj szombathelyi megyéspüspök. ; j
Este fél 11 órakor a szerelvény. Szombathelyre ért, ahol sok ezen; ember lamplonokkul, zászlókkal, vi-< rágesöv-ei fogadta a közszeretetnek, örvendő föpásztort, akit ezután hosz-; szu autósor kísért a hálulmus tömeg sorfala közötl a püspökvárba. Itt is üdvözölték és lelkesen Ünnepellek.
Nem »hlvatalosan«. (
»Csak« szivböl. . i
De a szhek beszéltek...
1 CB. R.)
Elhalasztották a munkácsi országzászló és a leventezászlók felszentelési ünnepségeit
Formaruhák, sapkák, inteseti felsxarelések
nagy választókban SZOMOLÁNYINÁL
ei. 1927 \'óta semmiféle táplálék*)! nem veti magához. 11 éves volt.
MYSORE maharadz-a európai kör -útja során Németországba érkezett Indiából G0O kofferrel felszerelve utazza l>e a világot. l
60 LETARTÓZTATÁS iör.énl Mad ridbnb 0 madridi rendőrfőnök meggyilkolása miatt.
600 MILLIÓ DOLLÁRRA emelkedett az Egyesült Államok adóssága július hónapban, bár minden takarékossági intézkedést megtettek, hogy-ezt elkerüljék.
ELBOCSÁTJÁK a jelenleg 20-000 emberből álló cseh csendőrség és rendőrség nagy részét. A prágai belügyminisztérium már megkezdte a túlméretezett létszám csökkentésen
Legújabb/?
A horvátok teljes Önkormányzatot kapnak
Belgrád, augusttus -l itt iiicgerösilik azokat a hirekcl, hogy Cvctkovícfc-\' és Macsek közötl megtörténi a megegyezés, amely a horvátoknak teljes önkormányzatot biztosit, sót a horvát batárokat is megnöveli.
Most még csak a felsőbb jóvába. gyásra van szükség.
A bukaresti rádió és az erdélyi magyarság
Kolozsvár, augusztus 1 A Keleti l.\'Jság Q bukarcsli rádió magyar adásaival foglalkozva hang-sulyozza, hogy a román rádió éles vitába bocsátkozik a budapesti rádióval, holott u nemkívánatos v.lák bolyéit az erdélyi magyarság a követ, későket kívánná a bukaresti rádió magyar adásaitól]
lA magyar bemondó tökéletesen Le. szóljon magyarul. Léptessen lel ma. gyár művészeket |ós tartson a szociális és gazdasági pi\'oblénuikról előadásukat, hogy a két nép iwülikai közeledését is elősegítse.
Ha ezekéi nem fogadja meg u bukaresti rádió, — irjja a lup —, a magyar tömegek elölt elveszti hiteléi és pusztába kiáltó szó marad,
Ciano az angol nagykövettel tárgyalt
Róma, augusztufí 1 Ciano gróf olasz külügyminiszter tegnap fél órán ól tárgyalt a római angol nagykövetlel. Av kiszivárgott hirc.k szeriut az általános nemzeti közUhelyzetről volt szó- . ^
Nagvtoku kedvctlemég és a munkától való iszonyodás esetén Igyekezzünk mindenekelölt bélüiü-letünket tt gyomoremésztésünltel reggel felkeléskor egy pohár termesznél .Ferenc Józset* keserűvíz elrendezi. Kérdezze meg orvosát I
Hirt adtunk arról, hogy a nagykanizsai társadalom állal Zrinyi Ilona városának Munkácsnak adoil ország zásziót, v^lojnint a kanizsai és a járási leventék által adott két levente zászlót mpgjfte-lelö nagyszabású ünnepi keretek közölt aiug-20-án, első nagy szent királyunk emlékünnepén szentelik fei Munkácson, amikor Jtüldöttségés egy levente díszszázad indul Nagy-i kanizssirói, hogy átadják Zrínyi Miklós városa ajándékalt.
Az előkészületek teljes éröve\' folyamatban voltok, amikor most
Munkács város polgármestere mró-1 értesitelie dr. Thoiwny Zsigmondot, az I. és II. kerületi Levente Egycsü: let elnökéi, hogy az a-jguszlufi20-ra tervezeti hazafias üivnepélyt technl*, kai okokból kénytelenek voitbk elhalasztani- i
Miután az országzászló áradásának és felszentelésének munkácsi ünnepségei ebn aradnak, a két le-ventezásziö felszentelésének ünnepe U halasztási szenved- | I ,
Értesülésünk szerint Munkács városa a két ünnepélyt a tavasszal kívánja megtartani, hogy annál szebb, nagysznbásrubb és lélekemfc. löbb kei-etek kőzött folyhasson le.
. ,. 1839. augusztus íj
Kik lesznek a Jövő hadvezérei ?
Az, hogy az egész világ fegyver, kezlk és készül 11 háborúra, már1 közhely. Mindenki isknteri a vUágpoi Ütika katonai kérdófill, tudjuk azt, hogy hol és miért fejlcszük a hnd-t seregeket, ismerjük az rjj harciesz-j közöket is, - mindezidáig azonban keveset hallottunk azokról, akik a jövő hadvezérei lesznek, hu fegyveres mérkőzésre keiül a sor. Kik azok, akik az európai had^regeU élén állanak ?
Németországban Kellel YUinos tüzérségi tábornok áll a hadsereg éltfn. G6 é\\*8,tt világháború alatt tábort tüzérüteg parancsnoka volt, későbba ^* vezérkarhoz került. A \'» vezérkarnál mint a
¦a. német tiszfikur leg-
—éJescbb elméjét cmie-
JKftf^P"* gettók. A francia huderó főparauc-\'snok:! Marjriee Qojniefin. Az arisztoknita származási franclátlszi korábban a vezérkor fc^nökénck he-r. lyetiese volt. A világhírű Saintcyrt katonai |a kadémiát végezte — kitüntetéssel. 1914-ben anjlnt századoshar-coit é-s még a háború kiiőréajH megelőzően az egyik szaklapban heves vitája volb\'Joffre tábornokkal. Ga-| me-iu azt irta: a nemei támadás Belgiumon keresztül fog indulni- A, 66 éves francia tálxjrnagy a legulób-] bi időkben - ezt kevesen tudják róla- erélyesen közbenjárt DaJadtcr-í néi abban az Irányban, hogy Francia ország segítse Csehszlovákiát. - Az angol szárazföldi hadsereg főpuft naucsnoku Visount Gord. Gord t-á--bornak 63 éves, l9Mbben a.fegendás hirü Haig tábornagy paianrusörtlszt-jeként utazott a francia frontra. A; világháborús angol főparancsnokmel lett igen nagy népszerűségre lett szert; mikor a hadsereg élónc került, elődje, Sir John Hamál-í ton azt mondotta: hála uz Éginek, a hadsereg igazi katona parancsnoksága alá jutott !,| i ¦
Kik lesznek a tengeri haderők pa-; rancsnokni ? Az angol flotta /ólén Sir Roger Roland Charles Backhouseáll, Backho-j^e admirális most 60 jávesés mint Nelson óta, u legkitűnőbb tengerésztisztet emlegetik. — Aj francia tengeri haderő paföncsnoka az 58 éves jean Durlan. Dartan a vUághá-boiTj lalutl Verdimnél ha\'i\'ooU, teai gei^sztüzér-külöiüUnény tóHétV- Később a rajnai folyamerők parancsnoka vtjlt- Utána a távolkeleti francia hajóhad ólén állt. Mint kitűnő szervezőt ismerik. - A, német nagy-j tengernagy, Ertch Rader, pályáját II- Vilmos udvari ynchtján kezdle, mint tengerésztiszt. Később egy, cirkálóra került, 191 i-ben az angol partokai bombázta, ott volt a jüfi landi lengerl csatában- - Aiz olasz flotta parancsnoka a legidősebb a jelenleg lényegesen szolgáló hadve-; zéiek közül, Paolo Tharon di Revei 80 éves, szárnysegédje, Dojncnnieo Cavagnari, 61- évét lóHötte be.
A légierők élén valamivel fiatalabb tábornokok állanak. A, német légierők parancsnoka a 17 éves Erhmd Müch tábornok. Milch a világhábo. r«uban mint tábort pilóbi, a vaske-; jeszt I. osztályai érdemelte ki. a Kái ború után bucsut mondóit a hadire-pülé-snek és a német Lufthansa társaság léíére került. Hal .évvel ez-, előtt Qöring .felhívására, mint államj titkár lépett a német légügyi mi-nisztérhim szolgálatába.
A\'fe angol légiflotta élén SlrCyrtU Ncwall áll; 53 éves. Indiában szüle-; tett és dso gyöz-ebueil lndJAJUai]|
9
iMft imtmntus. S.
zauaj közlöny
VÁROSI MOZGÓ. Milliós világfilm! Lángban a Kelet! Péntek, szombat, vasárnap!
Lázadás Damaszkusban
Élet-halálharc a beduin bandák halálklilönitményeivel. — Az év legizgalmasabb forradalmi filmje.
Aktuális Fox hiradó. — Előadások hétköznapokon 6, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A hétkBxnapi első előadások filléresek! Vasárnap 3 órakor „Ketten egy jeggyel"!
aratta. Ne-wall tábornagy, aki mástól é>e ?11 az augol repülőflotta élén, o vilaghábomban részese volt több légipárbajnak, a nagy habarj után pedig mint kllünö -szervező tűnt kl.
- A francia lepiUők parancsnoka Yrjlllemiu József tábornok, a repülést ínég Bleriotnál tanulta. A háuo-rjban többszörösen kitüntette magát mint tábori repülő és különösen értékes munkai fajlctt ki a háWu
után u gyarniutok Jégiere-(ének kiépítése körül. Em l||jt» tegctik róla, hogy igen yrnPff jó \\ Iszonyban van Milch \\m liliomokkal, a ^émct ré-^ pü\'öfőparancsnok személyes jóbarátja, sokszor találkoznak.
- 62.éves Gijsrppe Valle tábornok, aki az olasz tégihaderök parancsnoka. Valle tábornok a világháborúban léghajós volt es csupán 1928-ban ke rUtt a iCpUlökhöz, ekkor Balba ül. bornngy szárnysegédje lett.
Hősi naptár
A bátor, bajtársi életmentés szép példáját adla a török ellen. Boszni-¦ ában, Banialuka városa |l737.TlII.4.| mellett vívott ütközet
folyamán Károlyi Ferenc^ gróf ezredes, aki az akkor Sopron, Póisony környéki „Károlyi\'\' (utol járá gyöngyösi 6.) hu\'zárezred parancsnoka volt és harc közben észrevette, . bogy ezredének egyik vitéz tisztje, Baböcsay Ferenc hadnagy a megáradt Vrbasz folyóba zuhint, örvénybe került és már-már a vízbe fullad. Károlyi ezredes ugy, amint volt, lóháton Baböcsay hadnagy után ugratott a folyóba, szerencsésen megragadta tisztjét és a parira vonszolta öt. Eképpen hálálta meg Baböcsay hadnagynak, hogy az előző nap harcaiban 6t mentette meg a ,\'törökök kardcsapásaitói, amikor az utóbbiakat. Károlyi eiredest védve, a saját testével fogta fel.

a Duna alsó folyószakasza környékén lefolyt harcaink alatt dunai
,_)tiajóhadunk Száva nevű
íltl7.YItl.4.| monitorja, Braila\' llkö-töjóben\'horgonyt vetélt
és közvetett lövéssd tüz alá vette a román állásokat és a vasúti töltést Tűzharcába azután az 1. monitorosztályunk harcegységei Is bekapcsolódlak.
Jóslat:
Mérsékelt szél, növekvő felhőzet, főleg nyujgatOQ zápor, zivatar, nyugaton ton centeken, keleten- tovább tart a hő.
A Heteofotoatat Inttaot niWTkuüml raegttgyelöAUomásn Jelenti i
Hőménáklet tegnap elte !> őraker: •l\'/iil, ma rectel ÍIKÍ+ dálken +31-0.
OMpadekttO ¦(..
Megjelent a tűzharcos Sörvény végrehajtási utasítása
Minden vonalon előnyben kell részesíteni a tűzharcosokat
Az ijjarügyi miniszter rendo.clot adott ki a tüzhoroosoknak az Iparban, koieskedelomben ós a kö/lfkeilési vállalatoknál való alkalmazása tárgyában, A rendelet s/crint az alkalmazást ko-nest\'i tűzharcosoknak Budapesten az állami munkaközvetítő hivatalnál, vidéken a lakóhely s,orint illetéke; hatósági nnmkaköiívclttöiiól, a rrrérnflh köknek pedig a Budapesti Mérnöki Kamaránál kell jelentkezniük nyilván-tartás és elhelyezés véyBll.
A vállalatok kŐ7.vctlcni"rl is alkalmazhatnak lüzh arcosokat, de o/.i szinten be kell jelenteniük a munkaközi-vetitö hivatalnál. Az »j alkalmazási liclvck betöltésénél k\'ülün-kül\'m ko\'l számítani a tisztviselőkkel, az nlliszt. tokkel, a siakniunkúsnkkal és oz egyéb alkalma\'otlnkknl ]>cIöUendö olkabna-zási bolyekei ds iiiiiidcn alkalmazási esotwrt koiotón belül u férfi alkulina.
rotlak létszámában megüresedett ho. lyokro 50—50 százalékban keU tűzharcosokat felvenni.
I la valamely alkalmazási csoport-bati nincsen ennek az arányunk meg. Telelő lüzhurros jo\'cntkezö, akkor a külcnbör-ö alkubnozottl csoportok összlétszáma 10 százaléknak\' megre\'clö számban kell a csoportok bármelyikeké tűzharcos alkalmazottal felvenni.
iA rendelet megjelöli n/okal a hatóságokat, amelyek vitás esetben döntenek, bogy a tűzharcos alkalmas c a kívánt munkakör bctólléséie. Kzeknek a lialóságokniik Ifi órán bolül kell a döntésüket mcgltotni.
I\'gyano\'. a renaetet ugy intézkedik, hogy azokban a/. Iparokban; amelyek-ben az. iparengedélyek tizámn korlátozva van, »z iparengedélyek ki"dásá-nál a tushaToos kérelmei előnyben koll résiOsitCiii.
Kanizsai károsultja is van az országosan körözött „kegyelmes asszony" szélhámoskodásának
Mátyássyné az „autös-trük"-kel 50 pengőt csalt ki Lontay főbírótól
A budapesti ós a ba\'atoukörnyékí lendön-égot ós c*endöt\'séget i^hány nap óta a Mályássy-ügy f>glulkoz-tiljn. Mint a b-jdapeti lap:»k visz-letes hiradásuiliól ismc^U\'\'*, kedden orsziígos ródiókörözóst leltek közzé a ^kegyelmes asszttny* Mátyássy Zoltánné szUfe\'.olt Rotnáuthk:i Klára ellen, akit 31 rendl*-li különfóle szélhámosságért keresnek- A jóncvft a"«zony a fe^iMffináifcdtb anódon csapta j.e c^mús\\i[HU az ókszeié-sz«ket( szűcsöket, ;ikiklöi nagyórté* kü áricikkeket vfisárolt rószletic, a mit aztán nem törlesztett soha. Több alkalommal ajtódefekt címén kért kölcsönt néhány község elöljá-rösagt liszlvi-elöiiöl- Dt\'fckt hTiné-szetcsen nem volt, tU- a kölcsön visz szafizetésc defektéi kap:.tt. Más alkalomkor nemlétezö perizióha óvadékot ialkulniazotlakiil vett fel, nwg-í károsítva löhb szegény emberi. A széJhámos k^ryelnies asszony ellen időköziién 31 feljelenté, érkeze;! a budapesti rendőrkapitánysági\'a, a
mely inef(Índito|(a 9 kényes iigyl>eu a nyomozást. Mályiíssy Zohánnó ítzoiihan nem várta be a vizsgálatot\', híincin ellünl B-jdupcsiröl s így vált sziikséfíCssé rádiókörözése.
A szélhámos »kegyelmos asszonynak* nagykanizsai károsultja Is van ; dr. Lontny Alán, n nugykaniz ai járás föszolgiibirúja. Lontiy Alúnnisir meg is jelent a nagykanizsai knpi_ tányság.m dr- Árva József fogdma-zó elöti és elpiuiiiszolta, hogy ju\'i\'is\' lfi-én tölc ls 60 pi\'ngöt cs:iU kJ Mátyássy Zollánm\'\'. őhozzá Is az »aulós trük«-kci állilolt be t&> azt panaszoT-ta el, hogy miójának tengelye e|lö-rött. Hivalkozott töhb ismert kanizsai vezetöeniU*ru- ífia igy J.oniayfő-hiró megbizvu a ny- vezérhadbiztos feievégél>en, 50 pengős »kö\'csönt* adotl neki
Lout;iy fösz«>lgabiró uzótu haz;UT-kezetl balatoni szabadságáról, de az 50 pengő kölcsön még mindig nem érkezeti meg oinvéro, Most, hogy az ¦jjságokl>ói olvasta Máiyássynó szél-
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I tek. 6x9 mirhám film (friss) I\'— pengÖ.
hámoskodávSalt, ráisíinerj >páclensé-i<« és megtelte feljelentését- I^ontay Alán panaszát felierjeszlik a Ijrada-pe.^ti főkapilányságra, ahol azóla talán már Ismét szaporodlak a Mátyássyné elleni feljetoniésck.
Tizenhat ember életét mentette meg egy zalai soffőr hidegvére
A ralaHalápl vásárnM /TalnogCrszeg felé tartott Mllialec/ Dozsö Iclioiaalójn, amelyen Ifi vásári ánis Ölt a folhol. moroll árak tetején. Az nj egj-lk lej. Ilijénél az autó bátsii esapág>a birto-ten meggj\'ulladt s a fék fftlmondiu a síolgábit it. A kóvolke/.o pillanatban os.O\\cszctl iramban kezdett száguldani az autó. Az ultisok megrémüllek s kettő kozQlÚk kiugrotl « ndwgó autóból. Mmdketlö súlyos sérülési sicn\\«-dott, ugy hogy kórhádxi kellett szállítani őket. Akik nyugodtan a kocsilmn maradtak, a/oknak semmi bajuk sem lett, morl a \\-c;Otö nem vcszIcUe el n lélekjCenlétót és lm nehezen is, do sikerült nicgállitania at autót, Kgyedül a sofffir bidegi\'érének kösrönbető, hogy nem \\Csitelték olt valamennyien a/, életüket.
MÉz - film - lútúúit
— Budapesti levél — A bankok és a film
A bankok még mindig tartózkodnak a filmszakmával való együttműködéstől, világosabban szólván: a finanszírozástól, A helyzetet c&ak ronlolla az a sok riasztó újságcikk és pletyka, ami mostanában a filmkérdés körül sistereg. A Herzog M. L és Társa céjr, amely a mullban igen sok filmet finanszírozott, teljesen visszavonul, mert hír szerint a zsidótörvény miatt egyáltalán nem köt uj üzletet és csendesen liquldál. A pesti mozisok a napokban ülést tartoíiak és elhatározlak, hogy a bankok magatartása miatt összehoznak a sjoját körükben egy tekintélyesebb összeget, amelyet a Hunnia flImkölcRönzÖ vállalatának eyáríási céljaira bocsájtanak. Az IBUSZ film-kölcsönzönek sikerült rábírnia az egyik budapesti pénzintézetei, hogy bár nagyon súlyos garanciális feltételek melleit, de finanszírozza a Miniszter\'barátja cimü filmet, amely ilyenformán mégis forgatásra kerül.
„Hölgyek alanyban"
A Magyar Filmirodában most folynak az utolsó film felvételei, melynek elkészítése a vállalalnak még jogában áll, A film végleges cime: Hölgyek előnyben. A rendező Mar-tonffy Emil. Főszereplök: Szilassy László, Pethes Sándor, Nagy Alicc és Adorján Eva.
Mii láttunk, a Hunniában ?
Szokásunk szerint e heti beszámolónkat is a magyar filmgyártás helyzetével kellene kezdenünk, mint
)
ZALAI KÖZLÖNV
188». aoguiiliiB g
ahogy néhány hónap óta — mióta a filmgyártás válságban van — ez a kérdés érdekli legjobban az or-szágj mozlkedvelö közönségét. Ehelyett elmondjuk látogatásunkat a Hunnia filmgyárban, ahova kimentünk, hogy a való helyzelnek megfelelően informáljuk közönségünket Látogatásunk során először a Hollywood kávéházat kerestük fel, a Hunnia filmgyárban dolgozók törzskávéházát, mert bizony az utóbbi hónapokban a kávéházban nagyobb volt az élet, mint a szemben levő filmgyárban. Délutánonként itt találkoznak az összes filmproducerek, rendezők, irők, színészek és izgalmas kártyacsatákban töltik el a munkátlanság hónapjait. Ezalkalommal a legnagyobb meglepetésünkre üres volt a kávéház, Ejnye, gondoltuk magunkban, Üt valami történt, ha a főpincér közlése szerint mindenkf odaát van.
gyárban nem is kellelt soká keresnünk a filmembereket. Valamennyi gyártásvezető kipirult arccal snurozoft a Hunnia udvarán. A laikusoknak cl kell árulnunk, hogy a „snura-nak semmi köze a filmgyártáshoz, mert ez egy gyermekkorunkból ismert játék, amikor a a résztvevők kétfilléresekel dobálnak a fal tövéhez és az nyeri el a többiek pénzét, akinek a krajcárja a legjobban megközelili a falat.
Gyorsan fotográfus után néz\'ünk, hogy megörökítsük a mulatságos Jelenetet és szerencsénk volt, mert véletlenül künn tartózkodóit a gyár területén az egyik fényképész.
— Hozza gyorsan a gépét I — kiáltottuk — és csináljon néhány képet erről a jelenetről.
— Hát ha lehet zálogcédulával fényképezni, — felelte fanyarul a filmgyári fényképész — ugy készséggel rendelkezésre állok, csak lessék megmondani, melyik gépem zálogcédulája kell: a Leicáé, vagy a nagy gépé ?
E kis látogatás Iréfás his\'óriája jellemzi a legjobban a mai filmgyártási helyzetet, mint egy valódi film törté ne Imi dokumenlum.
Részegségével védekezik a szent-békállai gyilkos legény,
de belenyugodott letartóztatásába
jelentettük mar tegnap, hogy Varga Lajos szenthékálhri legény az ördög bibliáján veszteit 12 pangönüutt egy kődarabba) olyan súlyosan ugy-b;i-föbe verte Zárka Lajost, hogy aa Hérüléselbe belehalt. "
Vargát nn hallgatta ki -\'z egerszegi törvényszék vizsgálóbírója. A.hevesvérű legény a* vallomás során beismerte, h;>gy teülőlte Zárkát, dc ré-
szcgséggel ós erő* felindulással vé. de kezet I. Ugyanakkor a pénz elmúlását lögadta. Nem élt fe|folyamodás sni a vizsgálati fogságot elrendelő bírói végzés ellen, tehát vizsgálati fogságban marad. ( \'¦" i A magáról megfeledkezett szcnl-Itékállai legény ellen rablással párosult szándékos emberölés cimén folyik az eljárás.
Megérkezett Franciaország birkózóbajnokának hivatalos versenynevezése az Európabajnokságra
A legutóbb Nagykanizsán rende-zetl szabadfogása professzionista bir kbzómérkŐzés valóban esemény volt. Károlyi olyat produkált, anilaipp\'t-köZrÖnséget lázba h)/.;a. Az a hírünk, hogy Nagykanizsán játszók le a szeH badfogásj professzionista európai birkózó bajnoki versenyt is, egyenesen szenzációként halott Most nió-1 dinklmn van közölni azttts hogy u nemzetközi professzionista birkózó, szö^eLség Emilé Poyvreóuxt, mini la ranglistán Károlyi után következőt jelölte kl hivatalosan az Eirópnbajnokság eldöntésérc. f
Po-jvrBoux nagy képe ségü versenyző, ffjlya 92 kg. ós a kisnehéz-1 s-ilyUan ö Franciaország bajnoka: Kemény szívósságával és gyámságával te;te nevét ismertté. Károlyival már több Ízben mérkőzött, dc még az Európa bajnokságot nem tudta elhódítani. Károlyit már Ismerjük,
kemény öt éven át örizie a bajnok büszke elmét. Károlyi jeleireg Mar-lelHesbsn van, inig P«uvrcoux M:<d-ridbó\' küldte meg nevezését.
Kemény lesz a küzdelem, a (ét igen nagy. Egy versenyzőnek az európai bajnoki cim igen sokat fe. enlt.
Augusztus 5-éne érkeznek 1« ai ö\\szes nevezések. Várható n »fekc:o tigrise, jack Walier benevezése is és még vagy 5-8 más külföldi nevezés.
Tekintettel a páratlan érdeklődésre, ami a versenyt megelőzi, a bajnoki mérkőcé\'d a Zrínyi sportpályán fogják lejátszani augusztus hó 13-, 11. és If/én este 8 órai kezdc;lcl-Jegyekit az óriási érdeklődésre, tanácsos jóelőrc biztosi\'ani és elővétel ben megvenni- A jegyek számozva vannakés iory ánindenkl számára biz tosltják a megvett helyet.
m». Hiambaten
a laorkö-vendéglőben
Tinaalíil wAlM iiziál
SiIkí Billiósául kér a vaaUflh.
Jegyek elővételben kaphatok Szabó Antai, Ritter András, HambWg Zoltán, Bárány István és Slelncr Andor kereskedőknél.
Hetyárak elővételben:
Ringpáholy 1.50, I. oszt. trihiln-ülés 1.20, II. oszt trlMnjllés \\ 80 fillér, III. oszt. tribünülés 60 fMérte állóhely 40 fillér. . .. i
Károlyi kívánságára a rendezőség oly helyárnkot állapított meg, hogy ezt a páratlan szépségű mérkőző-ínég a szegény néposztály is rnog>\' n\'ézhett. Sok világváros rjtán Nagykanizsának lesz része olyan sport-látványban, amilyent egyhamar nem lesz ismét alkajnra lálnj és benne gyönyörködni.
Károlyi szülővárosának, Nagykanizsának\' (meg akarja hrjtajnj, mily nehéz egy magyarnak a külföldön megállani helyét és megőrizni azt, njnit oly nehezen és oly kevésnek lehet megszerezni. !
A jegyek fenti ára elövé>eH ár. Pénztári ám magasabb \'esz- Mind\' n-ki elői< szerezze 1* azért Jegyé\', y
Az \'utóbbi\'eszlendök egyik legnagyobb sporteseménye Játszódik le a-jgusztuS 18., 14. és 16-én Nflgyka nizsán. Jót teszi, ha jegyét azonnal előr* biztosítja. | (:)
Az alhul szervek megbetegedéseinek kezelésében a termeire let „Ferenc (őzsei" kenetIIvíz mini gyors, biztos ét rendkívül enyhe hatású hashajtó mar emberöltők\' óta kiváló sillerrel alkalmazlatlk. Kérdene meg orvosét I
Ottilia néni
Irta; Forniy ZoIum
\' Ggysier volt; bol nem volt,., így kezdődnek s az Óperenciás tengeren tüll, máig tartó boldogsággal vég. lödnek, gyermekkorunk ideális meséi, mórt a boldogság csak mosó s a Szépség álom.. Ami zord ós fakó, vagy szomorú, az valóság, lla néliu rh\'égts
szépséggel, boldogsággal találkozunk az életbon, Oi sajnos csak találkozás\', emlék marad, de ba a Szomorúsággal hoz össze a sora, oz híi kísérőül szegődik hozzánk és elkísér egészen a sírig, 0 az egyetlen, aki mindig, minden Utöben bű marad hozzánk)
Az én törléno\'.em iga/, nvrt szomorú, vagy talán a/ért szomorú, mert igaz?... A kezdete visszanyúlik még a boldog és sokat emlegetett Wke. Időbo, amit talán nem simánk olyan gyakran vissza, ba jobban a • "múlt kulisszái mögé pillantanánk néha,
A-\'Balaton pariján utaztam. Szokó-^ö^disuJsívoii s a pénztárcámhoz mér-lóu « J!I. osztály \'jc-sku fapadján ültem, jWaii mondva, hering módjára
szoronglaW mert i.oly ép oly kevés volt, mint\' levegő. A nap viszont unnál liőkeiübt e» szórta ránk sugarait. Hn behunytam a SzCmem, gözfürdö-l.en kép.cllenx magam s közien mo. rés* optimizmussal az utazás oroméiról ábrándoztam, mikor váralluuut megszólalt mellettem valaki:
— Tetszeti látni a/l n fifíl, aVI most Icsrált?
~- Nem én, miért 1 kérdeztem iukább udvariasságból, mint kíván-
csiságból.
— Kár, ez a nő egy előkelő ügyvéd leánya és a térje közönséges muzsikus-cigány itt valamelyik l>alatonl tfyo-ralón.
Még bo^wm fcjczie szomszédom a montlókáját, gyorsan ablakhoz ugrottam, hogy lássam azt a. nőt, mert sttiitirii kétség, Maya volt, a nagynéném t Sajnos elkéstem, a vonat már prüszkölve megindult ós szürke, Visz. srafutó íösttátyolaba takarta az ogész. kis állomást, megérkezett utasaival cgyQtt
— Istenem, csak egy pillanatra láttam volna! — keseregiem akkor és kesergek még ma is, Az utasokra sem emlékscm, lilába próbálom ln{i-gain elé Idézni íiket, helyettök gj-er-mokkori kedvenc,tantlm, Ottjtla néni olescnedik meg lelki szeméin előtt, büszke Uirlásával, karcsú, magas alakjával és hófehér hajával,
Ottilia néni férje ügyvéd volt, de sokkal gögösebb, semhogy ezt a vagyonszerzés szempontjából akkor még előnyös foglalkozást kamatoztatni tudta volna. A szülei örökségét meg a hö, a kártya és a bor nyolto el, mert neki Olvel voltak s n legényeiéihez hárasoml.oi- korában \'s ragnszVotiott, Ottilia nénit mégsem hallotta senki panaszkodni. Szánalmat, részvétel visz. s/aubi-sitva, gőgös, zárt ajakkal viselte férje kilengéseit Mentőt több oka lelt volna panaszra, annál merevebben egyoncsiictio kt derekát. Egyetlen kis. leánya, Maya feledtette vele a lélf férj könnyelműségeit s pótolta számára a házasélet keserveit.
A romantikus kor leveudul«ilLai;\\.
bob felserdült leánykát egy. fiatal cigány fcmilotta hegedülni, fie minek réscletezziem 1 ¦.. Maya egy szép nn. non megszökött velői Hogy ez hogyan történhetett, ez még ma sem derüli ki. Akkor még nem volt vekketid, a hvldgo-patti IsmCrellen volt s nz öt-óráj teát Kűm találták még fel, Maya tobát soha semmiféle üröggj-el nem léphette át a háa küszöbét, ne nem Is akarta. Csendes, stelld, ottbonillő leány volt, a begedüónlkon sem maradtak kettesben soha és mégis meg-törlént ez az operettbe illő tragédia, l>e a cJgányputriból nem vezetett visz-Síftfeló i-s ut a szülői házba s Maya örökio meglúitl a Szülök számára, móg a nevét sem ejtették ki löblct. \'idegen stént egész családi tragédiából rsnk annyit vett ószro, liogy "Mnyn képo lekerült n szolon fatán\'ft\' s a kárpiton ettől k0íd\\c csak egy ovális folt ©ni-lékezletetl rá. Ennyi maradt számukra Mayából, más semmi s az élet folyt tovább a maga medrében.
Mi rokonok legjobban Ottilia nénit csodáltuk, Őt még oz a csapás sem tudla megtömi. Janisa továbbra is délceg maradt s az ajka zárt, csak a baja, n haja kezdett rohamos >n őszülni.
Maya után nemsokára n férje is olhagyla Ottilia nénit, valami kis táncosnő kedvéért. Megjegyzem, cz a finálé csak méltó Irercjczése volt az égyült löHött évtizedeknek s a sok csapás ulán színié törvényszerűen lo. heteit iá számítani. Szegény Ottilia néni öreg napjaira a rokonok kegyeire szorult. - i
Vájjon gondolt-e elhagyatott öreg topjaiban Mayára? Nem tudtuk, legfeljebb csak sejtettük1, hogy most mar szegyei érdeklődni utána, ha jómódjában oly ridegen visszautasította és kivetette a szivéből.
Halála után kis amulcllhOn a Szive felett fényképet találtunk. Mosolygó arcú, gondörfnrtü kisfiút ábrázolt Semmi kétség, a cigánvunoka képe volt Amit az élő eltitkolt, felFcdle fl halott Hogy hogyan jutott hozzá, azt csak a jó Isten tudja, de nem is fontos. Maga a tény, hogy a szive v felett őrizte a kis képet, sejttette azt \\z anyai vágyat, amt a szivét mar. liuigolhatla élte alkonyán, utolsó nup-jaiban, gj\'ormcke, unokája után,..
Most itl a félhomályos s;obiiban, kis akvarell t né ege lek. Hokokóruhás, rizs-[wroshaju dáma mosolyog rám a képről, a szépség és gazdagság biztos fölényével. A kép hátán csak ennyi:
— Otlika 17 éves korában.
Iin oz a történet mese lenne, akkor az Irigyelt rokokóbalw fé^ryos esküvőjével véget ért volna, de az élet megy tovább s ez egykori kényes és büszke rokokóbaba kihűlt, szenvedéstől agyongyötört szive felett ott lapul a kis cigányunoka képe, egyébben, féltve őr-íötl gyermeke meg mint cigánymu-zsikusnó rázatta magát a döcögő vonat harihadikosztályu ócska fapadján ...
Mert az idő liomokórája kérlelhe-IcUcnül i-c.e^ tovább és tovább, álmokat, vágyakat, illúziókat rombolva s kérésié, könyörgésre, imára. érdem\'iO soha sem liadgftt rá.
0372
. augusztus &
ZALAI KÖZLONV
íiTW
vasker»8ftedé>a — Nagykanlrt.
Kincsem tűzhelyek, The Best kerékpárak, Hungária kerítés fona-io* nagy raktára. —
!
Pintek
BUDAPEST !.
17 Hírek szlovák 6a magyar-orosz nyelven. ~ 17.10 Hanglemezek. — 17.30 l>r. Hulla Béla előadása. — 18 S|wrtközLi5inónyck. „ 1815 A radló s iá Ion zenoka ra. — 18.40 Kodolánvl .hínos előadása, — 10.15 Hírek. — 10,25 Csorba Gyula cigányíCnckura.
— 20.20 A Szegedi Ctinepi Jálékok keretében az .Aida közvetítése. Dal. am négy fölvonasban. —- Az 1. rész után kb. 21.50 Hirek, idöjárásjolentós, hírek szlovák és magyar-orosz nyel-\\en. — T\'tána csengés a szabadtéri játékok múbclylltkairól. Békélő 1-iló-lás Lili. — Az előadás után kb. 22.35 llirek német, olasz, angol és francia nyelven, — 0.05 Hirek, DUDAPEST II.
10,30 Urai Dczsö előadása. — 20 Hírek magyar, szlovák és magyar, orosz nyelven. — 20.30 Csorba Gyula cigányzenekara. — 20.10 TánclemO-zck. - 21.40 Idfljárásjolcntés. -21.45 HanglemCvfik.
ÜGCS
10 Szórakoztató zeno. — 20.15 Öpe-lettest. — 22.30 Schultfrt.hangver-seuy. — 23.15 Szórakoztató hangverseny, majd táncest.
Szombat
BUDAPEST I. 0.15 Torjia. — t\'tána liflng\'eino-ek.
— 10 Hírek. ~ 10.20 I)r, Nagy Sándor előadása. — 10.45 Mit nézzünk megí
12,10 Sáliak Pál énekel. — 12.40 llirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjef. lentés. — 13.30 Hangleme.ck. — 14.30 Hirek. ~ 14.45 A rádió műsorának is-nierteiése. — 15 Arrolyambirck. — 10.15 Bátorl Irén meséi. 10.45 Idő-jelzés, hirek. ,
17 Ilitek szlovák ós magyar-orosz nyelven. — 17.10 Az I. számú regős-csoport.\' — 17.40 A rádió postája. — 18.10 Ibiiczky László jazz-zenekara.
— 18.45 Hóvay József cse^egéJ^e. — 10.15 Hirek. 10.25 Leme ek. — 20 Hogyan, élelmezik milliós fővárosunkat. Beszél Tari Agoslon. «- 20.30 A -Cigánybáró, közvetítése u margitszigeti Szabadién \'Színpadról. — I. felv. után kb, 21.40 Hírek, időjárás-jelentés, liirek szlovák és magyar-orosz nyelven. — A II. felv. után kb., 22.30 Hirek német, olasz, angol és fiancio nyelven. — 0.05 "llirek.
BUDAPEST II.
10.30 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hirek, — 20.20 TáncJemeek. — 20.50 Dr. Huszti Délies előadása. — 21.20 A ráiUó szalonzenekara. — 21.50 klójára sjok-utós.
BGCS
ÍG Szórakoztató liangverseny. — 18 Zongora hangveracny. — 21.30 Leme-ek. — 22.30 Szórakoztató és népzene Muiielwiibol.
A boriazák
Doktor: Hagyjon fOl az ivással, ez meg fogja hosszabbítani a napáit.
Beteg; Ebben Igaza lehet, doktor ur. Egyszer huszonnégy óráig nem Utam és tessék elhinni, még soha olyan hosszúnak nem tűnt fel a nap, mint akkor.
- (A plébános szabadságon)
P. Gulyás Gellért plébános szabadágra utazott. Augusztus tóén érke/ik
— <Iiovszky képviselői Kanizsán)
Dr. Ccőrze Bertalan klr. kormány-fŐUmácsos, cgyelemi magántanár és Mester Kálmán, llovszkv János, Nagy. kanizsn országgyűlési \' képviselőjének lilkára hivatalos ügyben Nagykanizsán érkeztek. Dr. Tholw-ay Zsigmond ke. ríilcUe.etöltelycltes fogndla ökcl.
— {Stemélyl hlr)
Dr. Hit/cll^rger Sándor, a ]K>ny-liádi kir, birásbmVság elnöke iöbb napi tartózkodásra Nagykanizsára ér-ke.ett.
— (Szolgablrák találkozója Keszthelyen)
Keszthelyen szombatot* líés vasárnap öss,ejönnek a dunántúli szolgabirók, Jiogy kari üKyckl>en tanácskozzanak. Nagykanizsáról dr. Z.orul>ny Lóránt főszolgabíró és dr. Fodor László szol. gabiró ves/nck részt a szolgai )i ni k dimfintUli találkozóján.
— (Ellenforrada\'ml Qnnep)
Csabrendck nagyközség augusztus 0-án ünnepélyes keretek között emló. ke/lk meg a \'¦sabrendeki cllcnforra-dabní megmozdulásról ós az a/.t kö vető e cményekröl, a kommunizmus letöréséuek buszadík évfordulóján,
— (Októberig nem lesz soffűrvlzsga)
A nagykanizsai gépjármükerület \\c-zetösé^e közli, hogy augusztus és szep-tcmtíor hónapokban nem lessz .soffőrt-vlzsga. A legközc\'«bbi gépjármüve ctöi vizsga október elSŐ szerdáján !es/. és azon túl minden hónap e\'sö szerdáján lesz ylzsgáztatás. Jelentkezni a i\'izs. gák napján rcggeJ ;) óíáíg lehet.
•*= Tánc est a Legényegyletben vasárnap este 8-kor. Némelh-jazz.
— (Térzene)
A lmrtvéiDenekar szombaton csto tl órakor lér/cnél ad a rjoák téren és indulókkal, keringőkko. és nuigjar e;jy-vű\'egekkel szóra koztatjfi a közónséKeL
— (Felvidéki gyermekek a Balatonon)
Ujabb 70 felvidéki gyermek nyaral a Balaton ,-mellett. A gyermekek nagy% résic munkttcsli s a Balaton körül nyaralók vállalták ingyen egy-két kis gyermek 3—4 hetes nyara Itatását. A felvidéki gyermekek két tunitó kíséretében érkczlck Zamárdlbu, ahol űn-nej>élyes kidsóségek közölt aduik át a nyári szülőknek. Az átadás előtt Vo-záry Aladár felvidéki képviselő tol-mácsolta a Felvidék habiját és köszönetét, amiért a gyennokcik is élvOxhc-tik a Mugyar Tender minden szépsé--gét és gyönyörűségét.
«= Tánc-est a Legényegyletben vasárnap este 8-kor. Németh-jazz.
— (Megkezdik az alkalmazottak munkafeltételeinek ellenőrzését)
Értesülésünk szerint országs7eric megk\'Cídik a cégeknél a helyszíni v./s gálatol az \'alkalmazottak munkafolléle. leinek ellenőrzésé re. Kiszállnak uz egyes ke:cskc;lökhöz és vizsgálják ti munkarend kifüggesztését, a uu^in.áiis munkaidő és minimális munkabér Ijc-tartásál és az erre vonatkozóan előirt nyilvántartásokat. Az oz;;el kapcsolatom teendőkről résde:es tájékozást nyujl a kereskedők számára irt -A kereskedelmi alkalmazottak fizetése, munka, idője, szabadságai cimfl kez.ikon.yv, melynek második kiadása tt március óta életbelépett módosításokkal i>ö-vftlve, most jelent meg. A könyvet P 1.20 bélyeg ellenében küldi Földes György, a Pécsi Kereskedők Testülele lilkára Pécs, PcrczOl n. 8.
— (Film a Balatonról)
Oktató film készül a Balaton vidék, ról. Ez lesz az első film, amely a Balaton környékét feldolgozza s bemutatja mindazt, ami széppé, érdekessé, timilság.issá és főleg uUuásra ösztönzővé teszi a Dala. toíil. A füm nem a nagyközönség, lio. netn az iskolák számára készül. Célja, hogy a modern pedagógia ne csuk szavakkal tanítsa a földrajzot, hanem filmen is bemutassa at anyagot.
= Tánc-est a Legényegyletben vasárnap este 8-kor. Németh-fazz.
— BatorkUUltájnuűut tekintse meg minden vétalkénytter nélklL Kopateln batQrtrhbi*.
— (Balesetek)
Cséplés közben belecsúszott a dobba Kovács Géva 21 éves lasztornyai lé. gény. A szerencsétlenül járt munkás ballábát teljesen ősszeronesolta a gép,
— GcHénMzán u szénával telt szekérről leesett Jámlwr János földmü\\o> s a kerekek átgázoltak a testén és életveszélyesen mOgsebe.sitették. Mindkettőjükéi az. egerszegi kórházba szál-litollák.
— A NYUGAT
augusztusi számában Babits Mibály ir nagy érdeklődésre számot tartó ta. nulmáiiyt a .Ing.-magyarság kérdéséről. Schöpflin Aladár -Hogyan látja magát Móricz Zsigmond- elmen rajzolja meg az iró portróját. Jócsik l^i-jos viss?aemléke/.ésekel ad a kisebi»-ségi évek irodalmi életéről. Sznbó T. Attila pálffy János emlékiratainak fel. fcdc/ö munkájáról számol be, Habis/, Gálxjr össjofogljüó cikket ir fiatal re-gényiróinkról és költőinkről, A szépirodalmi részből kiemeljük Dcveceri Gábor, imecs Bála, Karmthy Gálwr, Lovavs (iyula, Slarconnay Tibor és üll.x\\ írén írásait. (azdog Figyelő és Őrjárat rovatok egészítik ki a Szám tartalmát. .
— Toktat** meg a Kopateln Bútoráruház állandó butorklállltását ízlései ée olcsó bútorokat kedvozó flzotésl feltételekkel vásárolhat
Ntptir 1 Augusztus 5. szombat. Rom. kat Havas B. A. Protestáns Oszvald. Izrael. Ab hó 20.
OőstttrdŐ nyitva reggel 6 urától esti
8 óráig (hótfi, tízárda, péntek délután
kedden egész nap nőknek).
émkmÜMi iaUásáí kMumkm elten!
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCSÓM jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószaidlzletben vá^roi Fö-ut 10.
Fényképezőgépek S P-tőI, márkás filmek 88\' füléitől. 0CT takuirl kidolgozási
Háza oltaaa kSiben ötsseégett egy zala-¦zentbalAzai gazda
pj^zlüolt.
Az egyik h:\'iz v<lcli|í meg nem á\'-. Inpltoil okból ktgytiibdt A tllz it.
terjedt a KZomsx^d házra és dacára ntüz-oltő ág szívós mmká-kv* jánnk, mindkét ház " "I n leégeti. Az egyiknek a tulajdonosa, Sós Pál 52 é\\és gazda maga is a tűzoltásnál hathatósan segi-dkezelt és eközl*efl súlyosait összeég.\'tl. TcU\'fonállak a kanizsai mentőknek, okik Sóst elsó ^gélybcn reszesitcilék, majd b.sz.11-litollák a kanizsai kórházba.
biztosítson tűzkár ellen, kara megtérül i
Krómacél és alpacca evőeszköz
nagy választékban
májon Testvéreknél.
Olcsó iraki
\\mmm
Olcsó „Gazdavas"!
Az Alsódunántuti Mezőgazdasági Kamara a gazdák részére olcsóbb vasanyag juttatása céljából tárgyalásokat folytatott az egyik vasgyáiral, amelynek eredménye az lett, hogy selejt és hulladékanyago\'iat, gömb-vasat, laposvasat, abroncsvasat „gaz-davas" néven a kamara által a négy alsódunánluli vármegyében megjelölt kereskedők telephelyén forgalmiadó váltsággal együtt métermázsánkint 30—31 P-s áron kaphatnak a gazdák, tehát 28—30 °/0-kal olcsóbban, mint a kere&kedeimi ár.
Elosztó telep van Nagykanizsán Is. A vasigényléseket az Alsódunán-tuli Mezőgazdasági Kamarához kell beküldeni és annak gazdákból alakult Intéző Bizottsága eszközli a kiutalásokat. Az akcióban csak gazdák vehetnek részt, kizárólag a saját gazdaságukban történő felhasználásra.
Nagy\'rgnlzsa megyei város adóhivatalától.
3992/1939.
Tárgy: ViKTonviltságfóidból futta-tollak évi aiolg!Italasok bchajliit.
Felhívás.
Felhívjuk mindazon vagyonvalt-tág és megváltóit földből lullalolta-kat, akik a birtokukban levő földek után az évi előírást, Illetve kivételt szolgáltatási még nem tizeitek be, vagy egyáltalán nem fizetlek, hogy azok fizetési kötelezettségeiknek 8 napon belül tegyenek eleget, iitwt nemfizetés esetén a birtokukban levő lOld a 190.000/1934. P. M. sí. rendelet érielmében Wlllk el fog vétetni ét a hátralék a legszigorúbban be fog töltik baltalnl.
Nagykanizsa, 1939. aug. 1. 31». Városi Adóhivatal,
ZAUU KOZLÖNV
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
18801/1939.
Tárgyi Qyl\'mölcs-csomagoló helységeinek bérbeadása.
hirdetmény.
A most elkészült gytlmölcs-csoma-goló helyiségeit folyó hó 10-ig a városi Iktatóba beadható ajánlatok utján bérbeadom.
Htlvebb felvilágosítást a várót i gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1939. évi aug. 3-án. 21» Polgármester.
19145/1939.
i
Folyó évi július !iő 9-én meghirdetett sokgyermekes családi ikerházzal azonos kivitelt), továbbá II. tz. ikerház építésével kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a teltételekben megadott címzéssel f. évi augusztus 18-án déli 12 i... lg a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyujlinl, vagy poslán beküldeni.
A kiírási ni fi variét hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. méi-nöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1939. évi aug. 2-án. uh Polgármester,
18963/1939.
Hirdetmény.
A képviselői választól névjegyzékek ellen beadott felszólalások felett a közponli választmány július hó 17-én és 18-án larloll Ölesében határozott. E határozata alapjáu az egyéni illetőleg lajslromos névjegyzékbe felvett válaiztólogosullakról kéazU\'.t jegyzék egy példánya aug. 5-től aug. 20 lg a városházán (II. em. 29. ajtó) közsznmlére tétetik kl, ahol azt reggel 8 órától déli 12 óráig, vasárnap is, mindenki megtekintheti és köznaponként délulán 2 órától 6 óráig lemásolhatja.
A jegyzék egy példányát a klr. járásbíróságnál Is augusztus hó 5-től augusztus hó 20-ig a hivatalos órák alatt bárki megtekintheti és a megállapított dijak előzetes lefizetése mellett teljes vagy részleges másolatot kérhet. „ >
Jegyzékek ellen a közszemlére tétel Ideje alatt panasszal lehet élni a közig, bírósághoz. A jegyzékbe történt jogosulatlan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt szólalhat fel. A panaszt a központi választmány elnökénél Iratban kell benyújtani. A panaszban uj okirati bizonyítékok Is felhasználhatók, Időközben történt változásokra azonban, panasz nem alapítható. Minden panasz csak egy személyre vonatkozik.
Nagykanizsa, 1939. évi aug. i-én. tiii Polgármester.
Ufcsandsjjât csaítamczibm fzcmkox&aMk
18568/1939.
Tiisy: A volt hivatátoi i.....ví;!-
Iliitek ta honvéd lltilvlKlsk özvegyet ?8 Irval réiiére néni-idoltlányok juitalaia pályázat uljin.
hirdetmény
Wolfner Gyula és Társa budapesti cég alapítványának kamalalt pótló pénzadományból az 1939. évi augusztus havában néhány volt hivatásos (lényleges és nyugállományú) honvédllsztnek és honvédllszlvlselő-nek szűkös anyagi helyzetben lévő özvegye és árvája fog segélyben ré-szeslttetni.
A segélyezésnél csak azok az özvegyek éa árvák fognak figyelembe vétetni, akiknek férje, illetőleg atyja a világháborúban eteti el, vagy hadl-láradalmak következtében balt el.
A pályázati fellételeket a Budapesti Közlöny f. évi június hó 23-ikI 140. számában közzétett 28632/eln. 18—1939. ti. M. számú pályázati hirdetmény tartalmazza. (Megtekinthető a hivatalos órák alalt dr. Bojt István közig, gyakornoknál, Városháza I. emelet 9. ez. ajtó, anyakönyvi hivatal.)
Pályázati határidő: f. évi augusztus lóén jár le.
Nagykanizsa, 1939. Július 26. 2oi2 Polgármester.
1839. augusztus 5
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai Közlöny nyomdájában
Nagykanizsa, Fő ut 6.
BRBDMEtiYT
^^^f ill zi i*n ci Sé
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGY.-nél
Sugár-ut ,2. „„
Melyik ?
„Ciklon" Resenf
a legjobb
férfi- és női kerékpár.
Ólomon részletfizetésre Í» kaphatói
•portsQxIatében
Szabó Antal
¦aiaykanlaraa, Fö-ul s.
APRÓHIRDETÉSEK
fto oMi>let4U dlta vtuirviap 6a lliiiiottiioii 10 j.í u •0 .liér, minden további iiő 6 JlPÍr, fi 41 köméit 10 nölo 60 Iliiéi, minden lováblil ,ió a flllií.
AllAs
Megbialiató traktora*, kittek nacy
Sakorlata van, Jelentkezzen reggeli órák-ti Horthy uí 37. « s Intl. *
Egy bejárónő felvételik Szemere-calO. 2122
Ügyes bajárénSt keretek Sugarút 18. 2124
y ujára ti fia keretek, Jelentkezés 5 tt-iy Ctengery-ut 46. *
Klfutélainy éa mumtiémáékjtívé-tétnek Frank Manó, Cseogery ut 8. 2U6
,1«»« MáK
adas vétel
ojtó
Egjr Iróaaxtal eledé Csengery-ut 67.,
EaSsaal ffalaxaraleaak éa cgyen-mbaifil cikkek legolczobban Beleinaínál, Sugar-ut 58.
Sugárúton, a volt gyártelepen bontitl at és faanyagok aladék. 2114
lakAs- üzlethelyiség
Karom asobéa emeleti ér kétszobás fürdóaiobia lakit ktadé. Lénáit Miketen-kedéa.
Háromszobás n] waaánfiSuc november elteiére kiadó: László Heiceg-utca 8. Bővebbet Kirá.y-u. 33. 2100
Szép fcétsxobAa udvari lakás novemberre, vagy asonnalra kiadó Zrínyi Mikiét-utea 18. ¦
&ét«Htobass elószobás udvari november l-re kiadó Só-utca 4,
¦étaxobaa lakis novemberre, vagv azonnalra kiadó l\'ölvot-tér 10. 2123
Kétasabáa udvari lakia kiadó Oisrig-ut 23., Barballtt. , •
KAtsutabaVa utcai lakás november l-re kiadó Széchenyi-1er 4. *
Kéí komfortot aar2aa»iakáa nov.
l-re kiadó Horváth, éa Vas. Ctengery-ut 17.
_ 2126
Egy utcai két es obié tahit Bsszet mellékhelyiségekkel november l-re kiadó Ftákóayu. 93..SpIegéI. 2lU*
¦ il I—II.I..II.I-...IMI.—y.—
ház és ingatlan
Klsbagoía elsÖ hegyháton awBlofalrtofa
terméuel eladó. Bővebbet Zrínyi M-uJCj*
kOU>ntéijb
Fényháaaxfk flayalaw I iMirkái
gépek, filmek, Jernezak, papírok legolcsób-ban, kldolsotéfl legszebben Vastagn fo!ó-izakUrlctéslaboratoiiumban.rö-utlo. 1815
mi mim
barátai
ZALAI KÖ2LÖAY
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKA) NAPILAP.
Kiadjn: „KÖzgazdaaifll R. T. NagykanliM"-Felelős kiadó: Zala) Károly. Nyomatott i a „Közgazdasági KV.T. Naayfcarilz""
nycjmilAj ftiíxiii Naoykaalzsáa. (Nyomdáért felel: Zalai Káraly.)
78a> Et-lotyua 178 lián.
NagykanteM, 1939. augusztus 6. vasárnap
Ara 12 B1I.
ZALAI KÖZLÖNY
jfcgtieSE inkides Uttfizzup culatta.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Eiöllzctéal ára: i:[;y lióra « peugA 40 Slk Szerkesztőségi í» kiadóhivatalt kkJom 78, t
TELEKÉ.PAL gróí miníszteielnök! a MÉP tegnap estf vacsoráján nagy beszédet nnondott. Élesen szembefl fordult a szélsőjobb sajló durva hangjóval. Majd hangoztatta, hogy a tó kint óiy romboló pártszervezőkkel ezután erélye;cbbcn fognak eljárni-
A RONQYOSGARDAl meg.-értéséJ ért 31 nyilaskeresztes képviselőtől kémek lovagias elégtételt. Hubay Kálmán alapjában bejelentette, hogy a Házban nftjn nevezte hordáuak a rongyosgárdát. ( 1
ERDÉLY romon felsége mellett szállt síkra két neves német pmfesz szor. \'tudományos értekezésekben -számolnak be arról, hogy erdélyi kér dés nincs, mert az ő-slség jogán a roinánotö (?) ) \'
OLASZNYELYÜ kőzépisko\'át átlit fel a pannonhalmi! főapátság. Az olftvZ lapok meleg lumgcn köszöntik1 előre4si«z"rjj é« első ilyen iskolát.
ESTERHÁZY JÁNOS gróf a Slo-vak ama hlréie, hogy Aranyos-marói ton 88 magyart államellenes tovfe> kényig miatt letartóztattak, egyszc-i rüen kijolejitoitc, hogy hazagi-ág. I
AZ AMERIKAI magyarok rujftgrl ható üjutópséget rendezlek Szegei den. Hangoztatták, hogy legközelebb már ErdéJy városait is meg akarják) látogatni magyarországi útjuk során, mert minden tjjvilágf magyarnak leghőbb kívánsága ez.
HALÁLRA ÉGETT Yida Mihály és felesége Papkányodon. Bcnziur.eldol goztak s az a viharlámpától felrolz-bant. r -
SZENT ISTVÁN ünnepére már hónapok óta dolgozunk. Soha ilyen káprázatos pompát nem készítettek? a főváros, mint az idén, a megua-* gyobbodotl ország fogadására-
«far
JULIANNA\' holland trónörökösjiek az éljnult éjjel tiniét leánygy^rnuiJ ke született. r ; .
DOLFUSS egyik gyilkosáról nevezték ci a poitendorfi herceg; Estpr-1 házy várkastély parkját. . \' ,
A MEGSZAKADT ang.d-japángiz dasági tárgyalásokat arra vezetik vissza, hogy japán csatlakozik az olasz-német katonai blokkhoz-
CUNNINGHAM angol tengernagy tegnap ismét Ankaráim ropü\'t, h>gy Ismét Inomü álbnrrelnökel (anács-t kozzon.
PAL jugoszláv herceg londoni togatása patán vegyes érzelmeket hai gyott hátra. A herceg kijelentette, hogy földrajzi helyzeténél fogva háború esetén Jugoszlávia nem lehet Anglia és Franciaország tegits étiére.
BORZALMAS robbanás töriént Londonban. Levegőbe repült egy hatalmas ü,zlelház. A szomszédos há-zafóls lángaborultnk- A.jUienlés még
A lengyel kormány hallandó a vámjogok rendeléséről tárgyalni
Párls szerint aggasztóra fordult a helyzet — Tovább tartja magát a hír a danzlgl-német vámhatárok megnyitásáról
ÍVarsó, augusztuf- 5 A lengyel főbiztos tegnap átnyújtotta a danzjgi szenátusnak a tongyet kormány válaszát a július 30-3 dan-2i# jegyzékre. f
A válasiíjegyzék\' hivatkozik az 1920- évi íengyeUdanzigi megaUapo dásra, amelynek értelmében a vám-
ügyek kizárólag Lengyelország) hatáskörébe tartoznak. Kijelenti a lengyel kormány, hogy a danzlgi szenátus magatartásától teszi függővé, visszahelyezi-^ a lengyel vám fel Ugye lőséget régi helyére. Egyébtíént\' ia jegyzék\' a kcletporosz határ incg-nyilásának kérdését nem érinti.
Varsó erélyes lépéssel válaszolna a vámhatárok megnyitása esetén
ké-sz erről tanácskozni a dáiizjgl szenátussal, hogy a vámlgazgn\'áxreii des menetéi szabadon gyakorolhasd sák. ¦ 1
Párls, augusztut? 5 A francia sajtó továbbra is olyan híreket közöl, togy Danziglám ko--moly katonai előkészületek folynak és hogy a danZigl szenátusnak nz a szándéka, hogy mégis megnyitja a Níbnhatárokat Keteiporoszojnszágt
Varsó, augusztus 6 A lengyel >ujtó leszögezi, hogy Danzlg lengyel vámterü\'ctcn fekszik és oz 1920-íjs egyezmény érteimében jueglllcti a vámUgyeklK\'n a teljes eH lenőrzés. Megállapítják azonban n lapok, hogy a lengyel vámfel ügye* lök munkáját mint hivatalos, mint «¦ közömég részérői akadályozzák- A lengyel kormány egyedül a vámjog gok tiszteletben tartását követeli é<
felé- | \\ \\ .
Hangsúlyozzák\' a lapok\' azotzla\'n, hogy erre a lépésié Varsó erélyesen \\iUaszoIna Er te vonatkozóan kiváúi-csian várják Rydz Stnlgly tábornagy vasárnapi beszédét. f
London, ouguazto/í 5
A1 danzigi kérdés az angol\' alsóház tegnapi ülésén Is szóbakérült-Az egyik képvtfs-cJö knegkérdi\'zfi*? Chamberlaint, igaz-e, hogy Danztgot már leijein átengedlek\' a németek-\' nek és már csak a nohézégyuk bovi-tele van halra- Chamberlain távollétéhen But\'er államtitkár igy válaszolt : Ezt #6m állíthatom.
Egyébként Londonban, de különö-fen Parisban aggasztónak tartják a nemzetközi helyzetet. Megállapítják azt ís, hogy a newyorki tőzsdén a pánik tünetei mutatkoznak. A közös vámhatár-lépéi nagy»n közel van, bárxYarsó erélyes viszontlépésne ké4 szülN--, | I i
Megszigorították a tiencini ostromzárt
Komolyra fordult a helyzet TIencinben is — Egymásután törik Össze az angol Ihletek berendezéseit a tüntetők — Sok halottja van a klnal főváros bombázásínak
Sanghuy, augusztus 5 Pénteken a volt belga engedményes területen súlyos összetűzés történt. Mintegy 200 főnyi ango(ellenes tüntető a legnagyobb angol cégnek, a Nemzetközi Kiviteli Társaság üzlethelyiségei elé vonult, majd behatolt a helyiségekbe és az egész berendezést
Összetörte, A lUsztvisdíík a szomszédos cég üzletébe meneküllek és mire a japán rendőrség megjelent, már nem" volt ép bútor az ungot üzletben. \\ 1 Tokio, augusztus 5
A japán repülök ismét bombázták Csungiogot, Kína Ideiglenes fővárosai. A légi haderő támadása ma sokkal eröscbb volt, mint a tegnapi és a bombázást a város északnyugati részére összpontosították. A bombázás következtében iU egész városnegyedek tűntek el. A légitámadásnak rendkívül sok halottja ós sebesültje van.
A tegnapi bombázás során egyébként a német konzulátusság épülete teljesen rombadöít. A francia konzulátus személyzetéből nyolcan sérültek meg.
Ticncln, augusztus 3 Ticneinben a helyzet ismét komolyra fordul t. A japánok az ostromzárt megszigorították. Az angolclU\'nes lOnloléV sek is nap-nap után mind nagyobb erővet ismétlődnek meg. A tüntetés során ujabb két nagy angol cég 1k>. rendezését rombolták szét.
Tokio, augusztus 5 A iokiói tárgyalásuk seimul ered-J ményt nem hoztak eddig- A helyzet
egyre súlyosbodik. Japánnak feltelt szándéka, hogy az angol magatar-j titsni válaszolva csatlakozik a Berlin-Róma tóngclybaz. A hejyze&t megítélő japán lapok hóig \'ujyozzák, hogy Japán nem fél Angliától, -sőt Chajnberlaln maga Is kljelentc;ío hbgy Anglia tehe^^Qn Japán»af szemben és eívjét a /cgközelebbihől napok nehezebb prob\'é>náira kell tarlogalnt. . [ i .
150 sebesültje van a londoni robbanásnak
Á levélbombarobbanások miatt átvizsgálják az Összes postai küldeményeket
«\' London, augusztu|s 5
A londoni Cityben történt robban násank 1,60 sebesültje van. A\' robbiH nás helyén 10 méteres lángok csap^ mk fel, ami a pánikot is nagyban növelte. A törmelékek az fut forgat mátpj; teljesen elzárták^ 200 ház megrongálódott. A Szent Pál székes-j egyház festett üvegablakai is ő>sze^
törtek. Közülük több fclbeptülhctetv len értékű mozaik volt.
; London, ahjgUsztur> 6
Miután négy angoi vidéki városiján levélbombák robbantak, a londoni postán átvizsgáljak az "össi«!í küldeményeket. Tegnap 60.000 teve-1 let és 8000 csomagot vizsgáltak át. :
tart. i
10 HALOTTJA és 6 súlyos sebei sültje van a wulfrathi bányabeonvi Jásnak Németországban-FELLÁNGOLT a kommunista ugíJ táció Franciaországbajt- A jobboldali .sajtó egyre nagyobb nyuglalansi\'ój-giU figyelj a terjedő kommunista,
mozgalmat. t
HALÁLRA ÍTÉLTÉK az arab nai cionall-sták kél vezérét Jt\'ruzsálanH ben, mert két ár-jió anab testvériig ket lelőtték- f ¦
17 HÁZ ÉGETT LE a burgenlandi Borisfalva községben. Az óriási tü.. zet eldobott cigaretta okozta- ],
HjINDENBURG halálának ötödik évfordulója alknlmábóÖl diszőrsé^ vonuIt fel a sírja előtt. Hitler hataij-i talmas koszorút küldött- \\)
CHAMBERLAIN lapja ő-szintéa be-> vallja, hogy Anglia képtelen Jnpáu-nai háborúba szállni
V ZALAI KÖZLÖNY _
KÍSKANIZSAÍ
Csépelnek sáskaországban
»
Fermarti hA Ir, eapfaáb, intesati felazareléeek
nagy választékban
szomolAnyinAl
ibcjjjabrü
Rendkívül szigorú szankciók a vafutavlsszaélések ellen
Budapest, augusztus 5 A vuluui üzérkedések\' 6a slboláíblt megszüntetését célzó uj térvény javaslat rendkívül szigorúan bünteti a fbe\'ésl eszközökkel, kiajánlásokkal, válnia üzérkedésekkel vnló.niinilcnncmu vtsz-szaéléscket, amennyiben az. eddigi 1—2 évi fogház helyett 15 esztendei fcpy-liázíg sújtja, valamint n szigorított dologliázat, melynek legkisebb tartama bárom év, élet fogy llglauig Is lOrjesítj ki. Vagyonelkobzás is szorcjel a szánk ciókban.
Korai egy Japán- német katonai egyezményről beszélni
! Tokió, afjgu\'sztup 5
A kormányhoz közelálló körök tjlkoralnak mondják azokat a hbe-ket, hogy Japán csatlakozna a nómeií katonai egyezményhez. A inai kor-méjnyfianécson még csak szóba serii került. , \\
HOTEL CORVIN
BUDAPEST Mlfl
VIII., Ciokoaay-u. 14. Namzetl Színháznál Családi szálloda a várói szivében. Újonnan berendezve, központi fii\' te*, hideg-meleg folyóvíz.
Egyágyas uoba P »•—, kétágyas P 8*—
Az olasz tajtó Gibraltárt Spanyolországnak követeli
Milánó, augusztus 3 Az illeni sajtó ina foglalkozván Gibraltár kérdésével, Gibraltárt Spanyolország számára VB vetéli vissza, \' A fasetsta Oroszország is\' éten nz állásponton van, hangsúlyozza.
Darányi Kálmán állapota
Budapest, augutsziu;s5í Darányi Kálmán ny. miniszterei-\' nők, zalai országgyűlési képvbelö, mint ismeretes, a budapesti Vöröse kereszt kó\'házl>an fekszik. Az orvoJ rsok hntegiUlapitása szeijtrrt Darányi állapota javulóban van. A kormányzó rjr öföni él tósága ismételten ér-j dektödötl Diu-ányi Kálmán állapota iránt,A c&lád nejben Hóntón miniszter köszönte meg a Kormányzó-! lítik meleg érdeklődését altfleg áli ¦Jftporairánt. i
BélíéiegDzÖkurák megindítása* nál egy-két rohtr természetes „Ferenc József" k s\'.rüvir, mint gyorsan, biztosan és igen aiaposan ható huhíjló, régi idők óta egész kitűnően bevall I — Kírdcrze meg orvosát I
Jilpiiffi, taf luliuiis!"
A cséplőgépek monoton egyhangú z-ongása, a fiatalság \\(diün dala hoz egy kis változást a Kl&anlzsa nehéz, nyári munkahetébe. Hogy a forgalom nagy é* mindenki a. cséplőgépek iránt érdeklődik, azt monda nunk iCni kell. Van Is »ké;etjc« annak azegy-két cséplőgépnek, amely jelenleg a kiskanjzsal gazdák lenné* sét gyűjti zsákokba.
Amint belépünk az egyik udvarló, kellemetlen benzinszag fogad bennünket. A kipufogó mini valami mérges kutya »kaffog« ránk, majd a cséplő fe\'ől ereszkedik le egy kisebb1 porfelleg és végre megpillantjuk a gazdát, aki a zsákok körül szorgoskodik. Előkerül egy madzag, a zsák száját ügyesen l>ekö!ik, majd mázsára kerül és a gépész jegyzi ls a tfjlyt, 1
- Még aratáskor sem száml\'oltam ennyire, ~ jegyzi meg a gazda- — Mert Kiskanizsán már régen volt ilyen Jó termés. Csak ára legyen neki. ív*; ( |
Legutóbbi cikkünkkei annyit már elértünk, hogy a hidak déÜ oldalain a gyalogjáró közömégnek egy.fcgy átjárót építettek. Sajnos, a nvunkfi ütemo nem gyorsall meg*. Erre vonat kozóan egyébként jeieh\'.kezick\' » vállalkozók és annak inegá\'rtipiUtsiAt kiérik, hogy c*ak a hid szétbontása után lünl ki, hogy a vastartók rejtett helyeken megrozsdásodtak és Így azok kic-erélése ls szükséges.^ vált. A gyár az anyagbeszerzés ne.
Már napok óta munkások lepik el a Varasdi utcái, hogy a Jehetct\'en utat minél előbb használhatóvá tegyék. Kavicsozós, sőt a hengerezé.s és meg. kezdődött. Roméljük, hogy cick) ¦utón tUskanizsa nem kap valami
A Klskanizsal Kath- ifjúsági Egyesület uj egyházi elnököl kapott P-Bánás A. Gyula személyében. Az egyesület tisztikara é.s választmánya nagy szeretettel fogadta az uj egyházi elnököt Két kts leányka (Egyed Juci és Endrei Annus) virággal és leiköszöntő verssel, Nádal világi elnök meleg szavaktól köszöntőbe. Az uj lelkész megköszönte a ragaszkodást és lgéie;et tett, hogy a Kath. Ifj. Egyesületei igyekszik a hagyományokhoz hhen, de lehetőleg uj szellemien tovább vezetni, hogy a
Már A második kazd kerül sorra és a fiatat menyecskék dalolva szórJ ják a kévéket a cséplő asztalára-Odébb a polyva-hazó gyerekekbe akadunk meg, majd a szalma-hordó társaság következik, jórészt erős, fiatot legényekből és leányokból-Érdekes, itl mindenki kiválasztja a párját már\' jcVelőre. Egy láiíy, egy fiu a pcti-encehordó rud»knái. a szalmát átvetett kötél\'el megrögzit-vo hordják fél a kazalra. A1 szulmaka-Zalon 8 I ember dolgozik egy ka. zabr.estcr irányítása melleit, aki alulról dirigálja munkát. Néha előkerül a pinten. A port a tor Öbllntl le legjobban. Termé-szetcs, ahol bor van, ott hangutal ls van- Sőt, ha ¦ a gép már elvégzett, a gazda »ádo-inásroc hlvjia a vendégeit. Ilyenkor aztán nem sokat törődnek a fáradsággal- »Mafd alszunk té.en* -fmondják a csépiővendégek és Ú késő éjjeli órákig nvjlatnak a vxsnJ dégszei-etö gazda házánál.
hézsége miatt csak 12 heti határidőre vállalta a urunkét, igy tehát tnég hónapokig eltart a híd klbővlléie & épité>e. Vatószinü - így Írják a vállalkozók - ha cak rövid idö\'C is, de a forgalmat is át kell helyezni a vágóhidi kerülő titra.
Amint ezt közöljük, a közönségtől • egy kis megértő türelmet, a vállalkozóktól pedig u lehető leggyorsabb munkát kérjük.
»kÖrjnyü« munkát újra Hogyíafcí.: vlcsozás és a hengerelés annyira jó, pontos és megbízható lesz, mint amennyire Kiskanizsának fontosat\' ja a Várasd\' ut. , I
még hiányzó és szükséges dolgok pótolhatók legyenek. Uj nevelési rendszer, ami lényegesen elősegíti a fiatalság közéleti szereplésénekadolt ságalt, az egyesületnek löbbfékl (sport, szociális ügyek, vallási, stb) ágának x^éritó-ve, ix^sö admipi^l t rációja, esetleges házvétcl, vagy épités, a taglétszám feíemelé-\'C, mind fontos és elintézésre váró ügy,amely be.\' a kiváló lelké-sz uktiv belektapn csolódását is bejelentette. Klskanii zsa fiatalsága örömmel veszi tudomásul az egyesület uj vezetőjének
_1939. augusztus 6
Éle |t
ezen elhatározását és kész belekapcsolódni egy olyan nVunkábu, amely ennek a városrésznek vallási, szocáái lis és kulturális, valamint fontos tár-. ¦sadaiml életét fellendíti.
Sáska népdalok
Tiszta buzit válogat a vadgalamb, Básan szél a kanizsai nagyharang, Azt veri kl mind a négy oldalára, Szerettelek barna kis lány, hiába.
Barna legény, azt hiszed, hogy derék vagy. Pedig csak le a legények „álla" vagy, Kiskanizsán végig megyek minden nap, Pótból Is rugók olyan legényt, mint te vagy.
Megismerni a darut a tolláról, Sáska kislányt a büszke járJsáról. Olyan büszke, le se lépne a földre,
(Ha lehetne) Rá sem tekint a moslanl legényre.
Megismerni a zalai menyecskét.
Mert Igy köszön .Aggyék Isten jó estét!*
Én meg csak ugy betyárosan fogadom,
(Hej, fogadom) „Aggyék Isteni" kökényszemtl galambom.
(XlX-ik század utolsó ivtlztde)
Egy ellenvélemény
Hogy klskanlzSöl rovatunk élénk visszhangra talált, bizonyítják a rovat egyes cikkeivel kapcsolatban hozzánk érkező levelek is. ElkérdIhetellen W-tnésietesen, hogy a hozzászólások között ellenvélemények ls ne akadjanak. Készséggel adunk özeknek ls helyet, nemcsak azért, mCrt így méltányos, Ivánom azért ls, mort a,többféle nézőpont f>ss;evetéséből mindig könnyebben kerekedik ki a körös érdekek Igazsága.
Plander László kéri hozzánk intézett levelében annak megállapítását, hogy az előző klskanlzsai híreinkben említett <szalnutkazalosokr.nak igenis nagy érdemeik vannak a Polgári Olvasókör fennmaradása körül, mert nagyrészt ők voltak, akik a Kör válsága idején váltót irtnk alá, hogy u Kör fennmaradhasson. Ha nem lettek volna \'karalosok,- akkor az Olvasókör nem is épült volna fel a század ele. jén. A <kazatosok> sokat áldoztak annak idején is, többezer téglát hordtak ingyen, adományokat tettek, icnekart létositoUek, ingyen fuvarokat adtuk. Ezeknek az embereknek az érdemelt nem lehet letagadni és nem\' szabad változott körülmények között t>em ttá-felcjteni. ¦ | . | , - \\ |
Nincs homokbányája Kiskanizsának
Sok iwnaszt hallunk, hogy az építkezésekhez, amely az utóbbi időben Kiskanizsán ls sok van, szükséges homokot a gazdaközönsóg csak nehezen tudja előteremteni. Ez egy kissé furcsán lúingzlk, hiszen Kískantzsa ta. Iája, geologiailag homokos talajokhoz tartozik. Mégis igy van. Nem ad a város szabad teriiíelet. Van ugyan ogy homokbánya, a gőrdóvényi, de ezt megközelíteni kocsival — még üies kocsival is _ állatkínzás. Ajánljuk bzt a kérdést a kiskanizsai városatyák figyelmébe,
A vőrötkakaios Klskaolzsa
Az utóbbi időben, a tűzoltók végigrohannak a főúton, akkor már mindenki tudja, Iwgy csak Kiskanizsán lehet a (fiz. Most már nyugodtan havi statisztikát lehelne készileni 0 kískn. nizsaí tüzesetekről. Szerencsére nem lüába írunk annyit e kérdésről, a rendőrség — mint másutt megírtuk — elfogott már egy gyanúsítottat. Sajnos, a város sem nagyon akarja, liogy Kiskanizsán tűzoltóság legyen, sőt a gazdaközónség sem vigyáz eléggé, mert a gyújtogatás mellett leglöbb esetben a, gondatlanság a tűz okozója. Ugy látsyk kiosinck tartják az utóbbi tüz-oíeteket, majd ha leég fél Kiskanizsa, talán akkor történik valami,
—M-n-f—
250 kcm. MOTORKERÉKPÁR Ara p iáin
beépített sebességmérővel, Bosch dudával *** a r
Hoaszu flzetéal kedvezményi
A gyár adatai alapján oldalkocsi-tiasználatra Is kitűnően alkalmas. Alacsony fordulatszám mellett 9 lőtros ILO motorral, egybeépített sebességváltóval, két klpulíogó csővel szerelve.
KSrzetképvIselet: Schleainger Qyula vaakereakedAnél ,1«\' Nagykanizsa, Erisébet-lér 18.
Uj egyházi elnököt kapott az Ifjúsági Egyesület
Mégegyszer a Principális két hídjáról
Készül a Varatsdl-ut
1939. augusztus 6.
fiSAL\'AJ KÖZLÖNY.
Séta a ma megnyíló kanizsai hadtörténelmi kiállítás érdekességei között
Ferenc József kézikönyve, Erzsébet királyné saját himzésü zászlószalagja, Jókai és Görgey kéziratok, Petőfi relikviák, évszázados és világháborús emlékek, kárpátaljai zsákmányok a kiállításon
\'legnap óla múzeummá váWott a városháza díszterme. A belépőt a pokoli széksorok helyett háborús emlékekkel megrakott\' asztalok fo. gadják. S amiut beljebb lépünk, más fél évszázad történelme elevenedik iSg, A falukról jobbról parókás regi ¦urak, gróíok, hercegek ók nagyszakállú tábornokok tekinlenek 1» ránk. A hő* 49-as ezred egykori t-jiajdoiwsal az 1700-r.s idöklsl kezdve, i
Alattuk
az ezred története
régi, megsárgult, kézzel írott könyökben. Ezek a gót-beiüs Írások is ci-_ mondják az ezred ró> lfE^"> gi c atníuak (öridne-tét, de az egyes bárdok leírása külön js megtalálható. A híres NovI-l csaía kézzel írott krónikái vastag kötetet tesznek kJ. Az 1859-es solfcrlnól üt-kőzetről olajfestmény, hllcles k>. Írás (éjs a harciban rjészvett b
az ellenség fején széttört kard
tanúskodik, \'iWajdonosa még ma is ól Olaszországban. \' ;
A kiállításon Keserű százados, a kiállítás rendezője kapuzol bennünket végig. Rövid idő alatt hihetetlen, hogy anennyi érdekességet tudott összeszedni. Régi, megsárgult lapo. kon 1799-es havi kimutatásokat, törzstáblákal és áttekintő kivonatokat nézegetünk. , • {
- Ezekig meg lehet állapi anl jftt ezred akkori parancsnokain és tisztjein kívül az egész legénységi névsort, — mondja Keserű százados. — Sajnos, ennek összeállításához idöéa M>k türelem kellene. Ugyanígy ösz-sze kelleiH; állítani a régi kézírásos csfltalelrasokból ez ezred történetéi részletesen magyarul. Ehhez is azonban hossza hónapok, vagy talán évek kellenének.
Közben megcsodáljuk I Ferenc Józ-ef díszes emlékkönyvét, majd a -18-asok centonnáriumára készített fényképdobozt. A szép Dőrkaz-etlá-bói cs"jpa nagybajuszul délceg hós képe kerül e\'ö: az ezred akkorj lisztjeinek arcképei. Md^ttÜk hősi
kitüntetések. Ott van
XIII. Leó pápa kitüntetése ÍV az asperni csata-é>.mc, Rad^czky gróf emlékérem és míg njéhány érdekesség. Különösen gazdag Ernő herceg kitünleléssorozata-
Egyik érdekessége a kiállításnak Ferenc Józ-ef névkönyve, amelyet a császár személyesen használt. Érdekes volna megtudni, hogy került a császári asztalról ez a vaskos kéli-\' könyv Kanizsára. |
Nem hiába az utódezred zászlószentelés*;: alkalmából rendezték ez érdekes hadtörténelmi klálllást, van is zászJós/abg elég. A legértéke;-icbb éí legérdekesebb talán Erzsétei királyné 1853-ban adományozót ¦., gazdag aranyozású, nehéz selyemic himzett sza\'agja, amelynek n\'gy részét
Erzsébet királyné maga hímezte. De ott van a kanizsai Mnyok által 19 M-ben készitejt szalag Is. Gyönyörű Eszterházi hercegné zászlószalaga ja jps a többi sok 18-as csatát mé0. járt zászlószalag. Ma érkeznek meg Budapestről , „•"• i •
az ezredzászlók is, amelyek szintén csak emelni fog-jók a kiállítást, . ; <
Szerte az asztalokon rengeteg a háborús em\'ék. Zsákmányolt lörök pisztolyok, orosz biblia, megsárgult relikviák, az cgérszeglek
( MVér és könny kelyhe.\' (Czobor polgármester adományozta az egerszígl -18-asoknak) és rcngL-teü. fénykép, okirat, háborús térkép & emlék, yf
Természetesen ott van a 18.asok ezüst koszom ja az alapítási levéllel, valamint a hősi szobor miniatűr mása,
(A terem másik oldalán a 20-asok oni1ékc;t látjuk. A
világháborús fényképgyüjtemény
között a hós húszasok négy esztendejének minden Érdekesebb jelenete megörökiue. Még nekünk is jhtlekcs végigiiénii a \'keiket, liát mennyi emléket faka sí iliatnak ezek a fényképek aioklMin, akik végigjárták n frontokat, vagy éppen húszasok voltak.
Ült van a 20-flsok zászlajának miniatűr mása i-s. Bugscb éledés képe mellen olt va;i az flz összeszaladt
Milyen patáliát
csapna az uram,
ha agyondolgoznám magom a mosóteknő mellett és amikor délben hazatér fáradtan, kimerülten fogadnám. De eszem ágában sincs! Segít /ujtam a Persil! Pontos utasítás szerint végzem a mosást és így gyorsan elkészülök vele. Több idő jut arra, hogy magammal és családommal törődjem.
tölgy fa gaiy is amelyei 1014-ben Nagykanizsáról oUnduU a vUágháboruba, Mellette at ezüst e:retlkürt, Rendkívül érdekes a 20-ns bösi emlékműié vonatkozó
okmányg\\ üjtemény,
amely bekötve >u enilók\'mfl bizottság alakuló! illésétől ke/.íK-e minden lenele-?ést, cikket, fóiykőpet inflgAbafoglol, A krasmojarszkJ
fogolytábor
képekkel, kézzel feslett szinlapokkal, meghívókkal és síin ház jegyek kel van képvische.
A városi niuzcuni a kanizsai vár domborművű másával és gazdag
fegyvergyűjteménnyel
vesz.részt a kMlliláson, de olt van n 18-as harcokban résít\\-ctl megfakult és megtépett zászló Is,
Külön sarkot képe; a PclÓfi Sándorra vonatkozó rész. Ott van
„Alexander Petrovich" keresztlevele
-HÜ
a róla szóló megsárgult állomány pa. roncsok ós egyéb okiratok. l)e tojf. érdekesebb talán ricre EmUlo Dosi nápo\'jd fóhaOnugy-kóltíí Petőfihez irt verse, amelyet 18974*0 megküldótl Csanddy ezredesnek francia ís olasz nyol\\«n. A francia verset Csarutdy kérésére Jókai Mór forditolta le. Olt van Jókai eredeti levele és fordítása,
<0b édes szilaj magyarom, Ki mindig sieincrn olé jössz.
— igy kcidődík
az olasz költő Petőfit dicsőítő verse,
amely a >magyarpk hősiességét kicmoi-w uk obíszok tespedését ostorozza. A könji busz \\ersszakos költemény egyik érdekes versszaka igy hangzik:
• iídes magyarom\', legalább a te nemei honod jól megküzdött. Nem mhit a mienk keblére a gyáva tespedést bezárya,i li. liost szorelmeso rctöfluek és könyvében Dumas szerelemről és szabadságról s«\\ló \\-ORet is egyszerű PetŐd fordításnak mondjál
iA kézzel irt érdekességek közjd még Görgey Arllmniak ugyancsak Gsanátty ezredeshez intézett levelét emiitjót;, valamint lo\\flg H\'ibendmist Antal ezre-desnek sajAtkezüleg irt kézikönyvét, amelyben paragrafusokba S/cdve azt mondja cl, liogy keli egy ezredesnek a csatában: viselkedni,
A terein középső részét a házi-ezred( ,
17-esek kiállítási anyaga képezi. Az első hősi halott képe nyitja meg a sort, majd a Eokszáz/ kárpátaljai kép között ( , I
a csehektől zsáknrfnyolt egyenruhákat, fegyvereket, zászlókat m-jtalja be. Mintegy jelképezve; hogy ez a fialni alódezred sem akar lelmnradni a nagymultu, régi 2(Kis\'ós( •18-asok mögött, fi\'. , ; I : Órákat lehet a kanizsai ^iálUüíson
_jk_._ZALAI K62L0M__ )93», mgmzlus
VÁROSI MOZGÓ. Milliós világfilm! Lángban a Kelet! Még szombat, vasárnap!
Lázadás Damaszkusban
Élethalálharc a beduin bandák halálkUlönitményeivel. — Az év legizgalmasabb forradalmi filmje.
Aktuális Fox híradó. — Előadások hétköznapokon 5, 7 ?8 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A hétköznapi elstt előadások filléresek 1 Vasárnap 3 árakor „Kettőn egy jeggyel"!
Nagyszabású almavásárlást eszközli a Baross Szövetség a nagykanizsai kerületben
100 százalékkal magasabb árakat fizetnek a gazdáknak
eltölteni és hasábokat lehetne írni a sok érdekességről. De mutatóba eny nyi is elég. Aki a vasárnap délelőtt 11 órakor megnyíló kiállításra felmegy, az agy is érzi, hogy ncincsu. pán egy csomó érdekse\'ég van 111 kiállítva, hanem sokkal több annál-Egy darai) Kanizsa petéből, törié-nebnéböl. Mert minden tárgy Kanizsához fűződik és minden tárgyal a kanizsaiak, vagy a zálulak szive, vére, könny0, szenvedés.\', vagy öröme tesz cl n;m feledhető emlékké.
(ff. e.)
Hősi naptár
SzoiimóC r.znltin mintegy 100.000 rőnyi töröKbada e..cn a napon kczdle
..............•„, mog 1300 ágyújával az
11666.Vm.5.|Abnás paliktól - köríti.
—"-veti S/igetvár.váninak ost
romát, amelyet 2500 főnyi magyar-horvát harcos ólén a logendás hbá Zrínyi Miklós várkapitány védelme, zett, A török had remélvén, hogy a vár még nem készült fel a védelemre, mindjárt e.en az első napon megró-hanta a legkevésbé védhelőne\'í vélt Újvárost, ami azonban a várbeliek éberségén és hősi védelmén csiráját nn meghiúsult..
."\'
Amikor az angolok é:í franciák hajó-ögyséfcei üldözőbe vették a Földközi tenderen kelet\' relé merte. ÍÖUlVlU.N1" "német iGoel)én> és -.\'Brésláiti nevfi cirkálókat, volt haditengerészetünk ihás lehetőségek lűányában, Csellel ;c.ílte,ttc meg a cirkálókat. Amennyiben rádión nyíltan ana bivta fel lapokat hogy az Adriai tenger felé folytassák útjukat, hogy a inqniesitósnkre kifutó hajóhadunkhoz csatJLakozhf&ssanak. Hajóhadunk Polából valóban kl is futott, amire a megtévesztett anUntlrajók törtie az Adria déli kijáratának vett irányt, Iwgy a nőmet cirkáljk ntját olt elállja. Arndo & ..{iocben ós-ÍBres. Ián*1 kelet\' Télé folytatván- a >monckü-lést, egérutat nyertek ós sierencsésm elérték az eredeti céljukat képező KonstánUnápolyt. Kifutóit hajóhadunk [ledig megtévesztő útja után zavartalanul visszatért Polába,
ÍA VlDÉItl ÜRIKÖZÖNSÉO
kedvenc ^hotelja oz
NAGYSZÁLLÓD A
Budapest, III., Zslgmond-ntca :3H/-!0. Telefonok: 151-735-, 151-738., 157-299.
Szemben a vílághiiíl LukdcsíÜrdflvel, a Rózsadomb alján.
Teljes komfort, folyó melegvíz, központi fűtés.
A Nyugati pályauilvartói 1 kisszakasz távolságra.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj vetítés alatt Ali.
KMrwau Cafo Rertammit.
polgári árak,
Olcsó szobfik pehstóval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodábiiái ¦wtó külön «HaadtbóByék.
Uovszky János országgyűlési kép-vlíjelő, a Baross Szövetség elnöke utasította a Baross Szövetség export szakosztályát, hogy a kanizsai kerületben az exportképes nyári almát vásárolják fel. Ennek alapján magjelent a kerületben-\'Virág Károly, w Baross Export elnöke, aki egye-* lőre 20 vagon nyári alma ö\'-szcsze-* dé.-ét és berakását kezdte meg. Nem közömbös .tájékoztatni n köí> zönségct, hogy eddig a kereskedők kilónként 6-7 fillérjével ve^ék át a •lermeiőlöl az a\\m&l A Baross Szö ^efcég azonban azl az árat fizeti
A világháború után hostzu Ideig stagnált a budapesti botellpar. holott egyre fejlődő idegenforgalmunk szinte panmesolólag követelte olyan uj szál-loilök építését, amelyek mara.|éki;(-lanul kielégítik n legkényesebb nyu-gatebrópai ízlést és lgénvelcct is, viszont
mérsékelt polgári áraikkal a szerényebb pénztárcájú vidéki url közönség Számára is hozzáférhetők.
Ilyen SiOrencSés vál\'alkozásoknnk nc-vezlK\'lJák eiekhileiben azokat a pompás alkotásukul, amelyek Démán Iván nagyvonalú áldozatkészségéből terem. \'Uí<<W\' qqoislíar L8o»[qVAS 0 Wpfil ayFogns-mcgáJlénál. lilöször a négy-ome\'et FtfajesUc luxu*-pendó készólt tol s W a láníléri kilátási nyújtó szálló egys.cne népszerű lett nemcsak bel. röldi, hanem külföldi viszonylatban Is, 100 méter magasságban épüli ex a sárii fcnyvescrdötől körítheti ház, a melyet
tündér palotának neveztek el~a~" legelső vendégek
ü oz a csillogó jelző telje; joggal nic.í ls illeti a Majestioct, amelynek még a bitdapcstre elvetődő globclroil.Tck fs csodájára járnak. Az év minden szakában sflrö vendégsöieg keres és talál üdülési, szórakozást a Mniestic. lieu * e példátlan népszerű ségytl ma-
meg, mely a becsületes keneskodel-mi haszon mellett a termelőnek is Jobb árakat bJz\'.osit. Az almát már is 100 száza\'ékknl magasabb árban \\eszi át a Baross Export, mini azed-digi kereskedők, mert az eddig fi-zeteit 6-7 fillér helyett 12-16 filléres árakat fizet a gazdáknak. Érte. sü\'ésünk szerint nagyszabású Őszi ahna felvásárlását is elhatározta a Baross Export és máris megindullak a .tájékozódások azlrúnylwn, h<»gy 100 vagon té\'i almát ki lehes. >en szállítani a kanizsai kerü\'etből
gyarázható, hogy Démán Iván marj tavaly megépítette második luxus-pen. riöját, a MirabeiUM, amely
a legmodernebb hotelépitéstétnek ezldőszerlnt a legtökéletesebb alkotása Magyarországon.
Hyperkom foitos, álomsiCrüen szép luxusház a Mirabelle, amely nemcsak\' rafináltan tökéletes bercndCíésével és kényelmével, lianem mérsékelt polgári áraival is kiváltán a^kdnias arra, hogy a müveit vidéki középosztály\' kedvelt üdülőhelye legyen. Ám Démán Iván\' nem állt ih«y e kél alkotásnál, hanem már czév olcjéie felépítette és fízeriiboj lieljOzte e^y másfél holdas park köze. péii.a kis MagestSoot ls s már\' tavasz!-, szal hozzá kezdetett a I.omnlc nevű ötemeletes luxus-palota építéséhez, a melynek munkálatai most fejeződtek be s a 1iáz a napokban nyílik meg rí közönség számára, Hideg-meleg zuhanyozókkal ellátott 850 íiégyzchnéterej tetőterrasza van a Lomnicn^k s a tclőterrasz melleit efdőterrasz is áll ö Tiözőnség rendelkezésére. A ház a legnagyobb komfortú hideg-meleg fö. lyóvizes, fürdőszobás, erkélyes luxus-lakosztályokra tagozódik s
az épület minden pontjáról fe-\' tejthetetlen kilátás nyílik Budapestre és a Duna-vonalára.
Ez a nagysszorfl hotel csoport, amely szinte boszorkányos gyorsasággiií nőtt
íti a földből, a lövő hónapban egy uj házzal gyarapodik, n 10 lakosztály, ból álló Bljoux luxust^OBziővaii a melynek a létező legszebb kilátása von az egész országban. Krkélyciről nem-*»k a főváros teljes panorámája lá. lui a néző elé, de el lehet litui Jobbról egészen ft mátrai licgyekig, balról a budaörsi repülőtérig.
Külön lapra tartozik a M»jestio-szállócsoport konyhája.
A szép és jó asztal kedvetői itt Igazán dúskálhatnak a finom, válogatott falatokban.
Budapest gourmaridjai szemében valóságos fogalom imái\' a Majesttc koszija, l>edig cz nngy szó, nmen köztudomású, liogy n világ efocllen lwetr»poli-sáhnn sem főznek olyan Jól, m\'nt a magyar föváiosbün. Talán fo\'ealeges külön niegemlitenl hogy a le^kompJU knimbb orvosi elöinisos diétákat is megtalálhatják azok, akiknekY szükségük \\an rá.
Bár a havasi üdülőhelyek békéje, csendje, nyugalma árad a Majwtíe hotelkonccrn minden házrmól, — csak az erdei mnú&rak trillázása .s/..ikitj. meg néha c,t a paradicsomi nyugimat, — mégis percek alatt elérhető
autóval \'Budapest centrumából, okik |»edig fogaskerekű-vasúttal közelítik meg, nzok u Fogas.megáll ótól fél perc alati érhetik el sétálva c eket a tündéri Inxus.liotc\'.ekcl, (:)
VÉKASY TESTVÉREK
Órás,ékszerész, látszerísz nn «j fi Arany- és ezüstvésnök UL á» Ón, ék«er, szemBviB legolcsóbb árban Javítóét, vésett szakszemen készítünk
Telepítési engedélyt kell kérni az uj i gyümölcsösökre
Az ország gyümölcs termelésének egységessé tétele érdeléében a legi alább 800 öl (fél kat- hold) rjj gyü-mölesös (őszibaracknál t00 öl, diónál 1600 ölj telcpité-e cselén minden év augusztup 16-ig a földmüve. lésügyl minisztertől külön telepítési engedélyt kell kérni-
Qyümöiesnemekkel hevert üiteiés-néi a terűiéi nagysi\'iga a ttít)bségbjen levő gylimőlcsnem szerint állapítandó meg,, Uj gyümölcsösnek száióit az is, ha az a régi gyümölcsös mellett, vagy ft .-régi gyümölcsös helyén lé> tesüívj
Régi gyümölcsösnek szokásos pótlása azonban nincs engedélyhez köt-i ve, iirégii Sélszorü azon a vidéken nagyban termeszthető gyümólosrloí. mekkel é-s fajtákká pótolni. |
A telepítési engedélyi* vonalkozó kérelem szövegmintája és ehhez szükséges tájékoztató díjmentesen l>eszerezhető a Gyümölc.sl,c>rmellök\' Országos Egyesütetéjiél (Budapest, V- Vitmos csázár u. 7fl. sz.) _ ; \' (
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I tek. 6x8 márkáa fítm (friss) I\'— pengfi,
Budapest legfőbb Idegenforgalmi látványossága lett a Majestic svábhegyi hotelcsoportja
Szombat
ni\'DAPEST I,
17 Ilinek szlovák Cs mngyor oras?. nyelvcn> — 17.10 a* i. száiau regös, empori — 17.40 A rádió pottája. —
18.10 Uniraky László jozz. zenekara. _ 18.45 Hévay Jóisef csengése. --liU\'í .Ilinek. — 10.2.") I.c.neck. 20* Hogyan élelmevik milliós fővúro-sunkat. Besiél Tavi Ágoston, — 20.30 A -Cigánybárót közvetítése a inargit. silgetl Szabadtéri Ssmpadról, — ?1 1. folv. útin kb, 21.40 Hírek, időjárás-jelentés, birok szlovák és inpgyar-oxoez nyelven. — A II. felír, útin kb. 22.30 Ilinek német, olasz, angol i-s francia nyelven. — 0.05 Hinek. BUDAPEST II.
10.30 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hírek. — 20.20 Tánolcme ek. — 20.50 l)r. Hűsíti Dénes előadása. — 21.20 A rádió s/aJou zenekara, — 21.50 Időjárás jelentós.
BfíCS
Ifi Szórakoztató hangverseny. — 18 Zongora hangverseny. — 21,30 I.Cine jck, — 22.30 Szórakoztató és n\'-pzenc Münchenből.
Vasárnap
BUDAPEST I. 8 Szózat. — Utána hanglemezek,
— 8.45 Hírek. — 0 Górögkaiholikns isten liszté let. -- 10 Református is\'en-tisztelet. — 10.55 A szeleli e\'Un forra-iialmárok nagygyűlése a Kormányzó l\'r Of őméltóságának és hitvesinek magas Jelenlétében a szogc.li Széchenyi téren, neszel BudinSíky Sántor. — 12 lilrtjebés, időjárás jelent í.s. — 12.10 A volt szegedi ellen forradalmárok disz-menete Magyarország Főméi tósága Kormányzója előtl a szege li Klauzál téren. Beszél Hudlnszky Sándor. ~ 12,15 Operaházi izCnckar, — 1.1.30 1 "cl-olvasás. — M Hanglemezek. — 15 Di*. Sulyok Tivadar előadása. — 15.45
-A- Budai Momlolin Zenekar, — 10.30 DT. Halasy.NBgy József előadása. _ 17 llirck szlovák és magyor-orosz nyel. ven. — 17.10 A rádió szalonzenekaia
— 17.40 Dr. Kecskés THwr előadása 18.10 Kóréh lindro magyar nótákat ínekol, kíséri Farkas Jenő cigány-terielnra. — 10.15 Hiiek. — 10.25 A 2, honvéd gyalogezred zencknia, — 20 Sjmrtciedniényck. _ 20.45 A világ c-serkészleányainuk huosu táborimé — 21.30 Hangteniiasck, — 21.40 Ili\'ek, időjárás jelentés, sporlerc hnénjek, hiiek szlovák és magyar-orosz nyelven,
22.05 Magyar vonósnégyes. — 23 Toki Horráth (ívula cigányrencknra.
- 0.05 Hinek.
DUDAPEST II.
II UgyluUi ének és szentbesiéd, — 15.05 Pannónia Dalkör. — 17.ló A rádió Hzalonzcnckaia. — 10.30 Dr. Halász Gábor előadása. — 20 Hirok.
- 20.20 Felolvasás. - 20.S0 Lovászi l\'eieno eJgáiiyzenekara. ~~ 21.35 Idő. járásjelentés.
ur-cs
8.30 Lemezek. — 10.15 Hangver. seny, — 11 Sótahangverseny, — 12 Déli hangverseny. — 110 Kinn népdalok, — \' lff.20 "KoringŐk lemoen. — 20,15 Rádiórenckar. — 22,30 Tánc-wue.
Töltött paprikába Töltött káposztába
te.fjyen rizs helyett
„BUIHST"
szab. ülj. készült buzaoyöiioy
\'mm. Melos aliatalo.
_ Kérje\'fimor«««MI «»" . „Buii.t!"
2ALAI KÖZLÖNV
Elfogták a kiskanizsat gyujtogatót?
A klskanlzsal tüzesetekkel kapcsolatban előállítottak egy asszonyt
Mlnt kóztudomém, Kiskiinlzsun so-ha cin voli oly gyakori? „ liizose, inlnt az -jlóbbl Időbe,,. U j.4ek sze! rlnt a tilzKI caknran mjcli^ ny;ijt<> gatís okozla. TüzoUósoií í* rendőrség együtt igyekezclt a dolog nyit. h\'uajonai. A kapitnnysrtghIcfjjiöl.bl tüzesoilei kaposolnllmn ts széíoskörU nyomozást és kihallgatási folytatom
le, amelynek eredményéül egy gyfij-j logalnsxal gynjrasllott asszonyt elö.\' állítottak- Az asszony - aki rokona az egyik ttízlíárosullnak - tagadta a terhére r6|t cselekményt.
A rendőrség most igyekszik szerepet ll-zUznl, épp c/crl a nyomo-l zís tovább (olyik. I
Biztosiíson tűzkár ellen, kára megtérül!
Reggelig rábíztak 1100 pengőt -szökött és felét elmulatta
Elfogták a MAORT sikkasztó soflörjét
meg-
Mint íijffőr vo\'-t alkalmazásban a maort telepén Varga József fiatal
ember- Minap este a vállalat egyik alkalmazottja 1100 jjengőt adott át Vargának azzal, hogy ez ft pénz a ínrjnkámik kifizetéséit\', szólj gát, azért örizsje azt meg másnapig*
Varga át h ve.le a pénzt, másnap, azonban hüH helyé; találták, Varga ftoffórrei a pénz is eltűnt- Nem yolt. mit tenni, megtették Varga i\'ÜCn a feljelentéit. . 1
Varga Józ>*f ezalatt vigan é"t.Ru-< hát vásárolt magának, elegánsan fe-( sziléit az uj szerzeményében é* t©H
meszelésen szórakozásaiig .nem; hiányzott a bor és a vig úzvegyson^ A felére hágdl már .1 pónznok, amikor tegnap este felismerték és lej fü\'elték. Behoz;ák n kapitányságra, ahol nyomban kihallgatták. Mindent i,eismert. Mikor megkérdezlek tőjte, miért kövese ei tetteti, miért dobta, oda biztos kCnyci-étT a fiatalembet* nem tadotl választ adni- (
Most. azokat hallgatják ki, akikkel, egyiltt mutatott. A megmaradt 600 pengő vi\'-szakerült gazdájához, Vhm ga Józ ef, a megtévedt fla[ai sofföi* Ivedig átkerül a ktr. ügyészséghez.
Kilszanetnyilvánité5.
Dobrovlts MHAn IstvAnka drága kis egyetlen fiunk temetésén megjelent város közönségének szívből köszönjük mélységes nagy bánatunkban, őszinte, igaz részvétüket, Mindazoknak, akik névtelenül elhalmozták Angyalkánkat virágokkal, legbensőbb érzéssel, hálásan köszönjük.
Nagykanizsa, 1939. évi augusztus hó 5-én.
Dobrovlts Milán és n«Je.
Látogatás „Madame Sybill"-nél Kinizsi-utca 5. szám alatt
Keleti faklroktól tanult cs fogászatot és titkos tudományokat
Már napok óta sokat hallottam -lermészelescn főleg hölgyektől\' -Madame SybiH nevét. Végre is a jö\' vöjére kíváncsi hágom ráueszeiéinek engedvG, magam is fe\'kv\'ivsiein a jósnőt-
A húgom a páeieti\';. Leírja nevét, szüíelésl Idejét egy darab papírra s jobbkezét Jefcklcli az asztalra. Madame SyhiH nézi szinte csak egy pillanatig. Meglepő, h->gy pár szóval is mennyit mond. Jellemzése tökeVelesén találó, a jelenről is agy IjCszér, mintha minden részletéi ismerné az előtte ülő életének- A jövő... az majd elválik.
I Miután munkáját befejezte, bc-1 szélgetni kezdek vele. S feitánjl előttem egy színnel és változatossággal teli élet; Mór gyermekkarában érdeklődött a titkos tudoráéi nyok iráni. Apja füerdé;;z volt, aki az erdő csendjében, távol az em^ berektől, szívesen foglalkozott chl-romajitiával. A kisleány lelkét Ls megkapta nz érdeklődé; n miszti-kum iránt. Ugy érzi, higy valami húzza, vonzza lelkét a titkok felé-Az erős vágynak nem tud ellenállni s elindul a mkztikumok, a csodák hazája.vjíelet felé. Törökország az első átipmas, majd Gyp- I
FÉNYKÉPEZZEN!
olcsóm jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószaküzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek S P-tfll, márkás filmek 88 fillértől. OUT SzakuarO kidolgozá* I \'
Ne kísérletezzen!
Hna*i!t\\lj:. r«ndai«n«a4n * hlr«a
KOVÁCS KBÉES-et
anagyenyedl Kováca-Bsrax
szappannol. Blltlntell az archör szépséghibáit, csodálni fogja ön ls bámulatos hatását Az arc tneg-
ai» szépül, feltűnően tiszta, llde lesz.
ÉJlcll huinilatr* kék \\
rjs, Mezopotámia, Perzsia, Sziriu, Kinn, lígyiptom. Amig a keleti nyelveket megtanulja, — jelenleg] fra\'ucláui, angolul, arab, .tör.ök lén perzsa nyelveket lueszéi a mugya. ro(n kivüi - tanítónő egy francia leánylskoIában, Bagdadban- Mutaí-ia a működési bizonyítványt- Ok. mánylíélyeggel, hivatalos;.pecsétlelcl látva francia é.s arab nyelven;"* \\ |
Előkerült a fényképalbum. Rungo-teg felvétel. Kelet — mozaikokbt«n. Bestéi élményeiről. Bombnyban egy hhes csillagásznak, Dámhir fáklrnak volt három évig tanítványa. TÖ\'e tanuHu a hoitiszkóp, grafológia, chN romaulla iej;éiyes tudoniányóát. Most ihazajötl egy kis magyar- lengőt szívni. Hazahozta n honvágy. De ¦már előtte lebeg az -jj állomás: Al>esszinla.
Mintha fHm peregne le előttünk, vagy méginkább, mintha egy nagy képeskönyvben lapoznánk. A könyv elme: Madame SyblH élete, színes mozaikok, átszőve a rejtélyes, titokzatos Kelet fantasztikus levegőiével,\' elbűvölő varázsával. (:)
Felhívás!
A Zrínyi Torna Egylet folyó hó II én dentili G órai kezdettel a Kall). I.egén>c^ylel nagjUerinébeu közgyűlést tart, inclyie ar. óaszes tagokat ezúton meghívja az Elnókujég, (:)
— saját óirdouáuw ói örthnóro szol-gála megttlv&anok tesz oleget, ha a
kwpfctoln butoraruki.* ^ilwíöv-msl-
«u«it mcwt«kliill.vate)kfthyi*abimifttkttl.
Még ma kóstolja meg
a
Balatoni Halpuddingot
és
Balatoni Halpástétomot
K.pható
mliidaii jobb fűszeres osemege-Uzletbsn.
salai K02LŐNW
1839. éagüazl us 6
MA HUSZ ÉVE
Jwgy megbukott a vörös örülot a Knnbéláék, a Idein-korvínok és a többi íenln fióka gyászos, csúfos uralma. Hogy megszűnt a terror-vonal száguldása a magyni" rónákon és kiesett « rohamkés, a\'kézigránát és a kinzőesz-köxök garmadája n szovjelházb"n a vörös bitangok kezeiből. Hogy nem festi pirosra többé a magynr Duna liabjait a felkoncolt mngyar miza/iak piros vére. Hogy megszűnt \'minden u micnki-nek íennl és nem céloz többé nyitott ablakainkra u vörös nihil egyen ruhás vigyorgó proletárja, akinek jelszava volt: proletárok egyesaljjetek! Ilusz éve, hogy nem őrzi lépteinket, megmozdulásainkat :l kommün vörös véíCbe, Iwgy nem kell leltcgni a becsületes, tiszta ós szent hazafiságu nuigyarnak a vörös vádbiztostól, a vörös kopóíói, a vörös uralom minden pokoli kreatúrájától és nadráglü. Ionjaitól. Hogy ismét nyugodt érzéssel fcküdltetünk le éjjeli pihenőnkre és ha nehezen is, küzdelmesen, trianoni diódra, do a köz és jogbiztonságnak a világon páratlanul álló pillérein nyugodva. Hogy ismét mehetünk templomainkba, szabadon áldozhatunk u magyarok Jóságos Istenének, nem keh attól lartanunk, hogy ui oltár lépcsője mellől elhurcol klcinkorvin titkárnőjének vérszomjas kéme. Hogy ismét magyarok lehetünk. Becsületei, hűséges hazafiak. Krisztust bátran megvnlló, Öntudatos keresztények, Hogy ismét élhetjük a szabad jzolgárok szabad, biztonságos életét és hálával emellictjük fel tekintetünket a firma-mentuni felé...
Husz éve, hogy u pokol gonosztevői gyilkos kezeitől kcllelt mc3l.eb.1ia a Dobsa Lászlóknak, n Návayknak, n Hollánoknak, a Lcmbcrkovicsoknak, a Ferry Oszkároknak, a Nikolényi l>e. ^sökjiek, a Stenezel Jánosoknak, a Várkonyi Háláitoknak, Vermes Gyula káplánoknak ós n többi nagy, nemzeti vértanúinknak: mert nagy bűnük vult, rncgbocsátliatatlan vétkük: őszintén és igazán mertek nemes, tiszta, becsületes és hűséges magyarok lenni. Magyarok n megkinoztatásjg. Magyarok a nirig. Akkor volt ez, amikor Jlovszky János Nagykanizsa képviselője is n többi ))ccsüietes és igaz hazafiakkal nllta n. vártát, akik akkor is tudtak és mer-lok magyarok Icuui.
Ha husz év multán, hálatelt szívvel emelt Del tekintetét az Ég felé a ina. gyarság, hogy megköszönje, hogy n jóságos Isten átvezeltc őt u vérőzönön, a vörös pokol minden gyötrelmein, hogy ismét becsületes, igaz magyarok Jenwtftnk, hogy ft vtirectcel sioroson ma Ismét nemzeti szinü zászló Jcug, hogy tovább haladunk a régi lörénel-ml Magyarország ItaliVrai felé ^*zclő uton. | ¦
iA Dobsak, a Menkinák, a HoUánok, a Lemberkovicsok és a föbbi magvar vértanuk és hős magyar katonák termékeny íffcre fakaszt >[ta ki a legsziüb, a legllbitosabb magyar piros rózsákat,
Uf ! ij _ (B, R.)
— (A hadtörténelmi kiállítás)
\' holnap, vasárnap délelőtt 11 ómkor nyílik meg hivatalosan, amikor d tlsz-^íAk^jsíliiegtekUdí a kiállítást, EgyéW-ként Ja kiáUjtás egész héten napotola |r«ggil *8-tól 12-ig és délután 2-tŐl 7-ig iiyit\\ii)van a yárosliAza dísztermében.
Ha folytonos bélpaiigásaltól és tulsok gyomorsav ától okvetlen meg akar szabadulni, ugy ne mulassza el reggelenként felkeléskor egynegyed, esetleg félpohár természetes „Ferenc József" keseríWixet inni, Kérdezie meg orvosit!
— (Esküvő)
Pollák Klári és Welller í.lván folyó lió ll-an délelőtt (él 12 órakor tartják esküvőjüket Bi izr, hitközség tanácstermében. (Minden külön értedtés helyejl.j (:)
— (Bérauíőspanasz) *
A zategerszégl béraulósok terjedelmes beadvánnyal fordullak a kercske-delemügyi minlsrtcrliez. A zalaegerszegi képviselőtestület tnvaty 15-ben állapította meg a bérkocsik számát, do mire n végzés megérkeietl, már kiadtak husz engedélyt, A béraulósok panasza érdekes. Arra hivatkoznak, hogy aí egyik társuk cséplőgép és há/tulajdonos, u másiknak Bí apja gazdag zsidó, a harmadik legényember {közben meg is nősült). Pflnasz-iratuklNui kérik, hogy mivel már Nagykanizsán is rendezték ezt n kérdést, hát\' rendezzék az övékei is.
= Tánc-est a Legényegyletben vasárnap este 8-kor. Németh-jazz.
— (Zala) tűz)
Nagylengyel liatárábaji leégett vitéz Farkas Jenő körjegyző 80 kereszt gn. bénája, aminek az értéke coo pengő, \'Az a gyonu, Iwgy a mezőn játszadozó gyermekek gyújtották ínég itt (s a gHboiiaknzlakat,
BIZTOSÍTSON TOZKAR ELLEN, KARA MEGTÉRÜL!
(Aratás után — tömegverekedés)
Kávás határában az egyik majorban aratómulatságot rendezlek az aratók, I-jfél felé egy leány elkésérc miatt Összetűzés támadt a munkások közölt s B mulatság szinltetyo i»ercek alatt valóságos csatatérré változott. Székek, üvegek, poharak s kö\\ek repültek a levegőben. Kks Józsefeié, cfcy idősebb (asszony békitőJeg lépeti a ve;ekcJök közé, mire az egyik legény borosüvcg-gcl ugy .íejbcsnjtotla, hogy az asszony véres fejjel eszméletlenül rogyott ösz-sze. Az asszonyt kocsin a zalnszCnt-gyflrgyi körorvoshoz szállították, a támadók ellen pedig eljárás indult.
— (Ha a félkegyelmű a bénát bántja)
Tóth György béna hadirokkant kis tolókocsiján haladt Lentiben az utcán, l\'tközbcü melléje szegődött Bogdán Józscí félkegyelmű cigányleány és fellökte a hadirokkant kocsiját, majd elmenekült. Tóth súlyos sérülésekéi
zen védett,
— Tánc-est a Legényegyletben vasárnap este 8-kor. Németh-jazz.
— (Hamis pénz)
Hamis kétj>ci)gösl találtak újra a ligetvári • poslaldvatalbmi. A jól sikerüli hamisítványt továbbították az állami pénzverdéhez. Ott megállapították, liogy hasonló típusú hamlsit. uuiyból eddig 01-et foglaltak lc at ország területén.
- A KatoUku Sxonte
most megjctejit nugusitusi száma hatalmas tanulmányt közöl Wrú Brandy stoin Béla tollából, a nemueli szocialista és a demokratikus eszmék küzdelméről. Yiski Illés József a kereszténység és államiság alapvetését tárja fel Szent István törvényeiben. Tóth Lá-sriló a világháború nagy tévedéséről értekezik. Sok más cikken és rovaton kívül részioteson ismcr;eti e szám nz olasz <lskolanlkolmányt,» a melyről a magyar sajtóban még nem leheléit olvasni. A Katolikus Stender nok, amelyet a SiBnt István Társulat megbízásából Míhelic-s Víd szerkeszt, 10 pengő az évi előfizetési ára.
e=> Tánc-est a Legényegyletben vasárnap este 8-kor. Németh-jazz.
Csillárok,
villamos-vasalók, rezsók 8—12-18 havi
résziéire
tv VillHlHllI lIuKltttt! ül D.ákl4rl.
— CinnyA hü ii in ni tSbbé I
A lcgcJlinnyngoliabb arcbőrt is rövid Jdö alatt megszépíti n világhírű nugy-enyedi Kovács krém. fijjcli lias/.ná-latra kék, najipali használatra sárga csomagolásban kapható minden szaküzletben. A védjegyre ügyeljen.
» .Baria"
tlszavidéki búzából készült uj nép. élelmezési tápsíír. Gyártja; a Debreceni István Gőzmalom. Kapliutö minden élelmiszerüzletben.
Buzáz pengő »•«
kölcsönt keres lókerosetU 40 éves lUggetlen íérfl havi 50 pengős visszafizetési kö tol e-zotlséggol. Ajánlatokat Írásban. Mnuft* mjaiast Is fizetek I „Padnál la van" jollgére a kintiéba.
idő
Jóslat:
Mértékeit szél, falhóátvonulá-tok, zápor, zivatar lobb helyen ! • hS nyugaton otökkén, keleten változatlanul tovább tart.
A Meteorológiai Intézet nagykonlaiü mBgtlgyeléálloináaa Jelenti i
Homéraéklet tegnap eate 9 órakor: ,+23 4, ma refgel2l-8,+ délben +330
OMDadékOfi í..
Hegyen-völgyön át a legjobb
Zündapp 1939
¦ motorkerékpárok
Araii
ZOndapp DB 200 . . . . P 888-—
ZUndapp DB 250 . . . . P I2S8-
ZOndapp DS 350 . . . . P I780--
ZOndapp K 500 .... 1> 22B0-
Kedvezd fizetési feltételek!
Körzetképviselet:
SZABÓ ANTAL sportszakuzlete
Nagykanlzaa, f\'o ni 5.
Wm
Damascus nincs többé!
1017-ben o szíriai harcok színhelyére viszi el ez a német film u nézőt. [A nézőtér is csaknem ugy izzad, mini ti sivatag \'bontokjában küzdő németek, akiknek fel kell adni erödclkel és Daniascust. A sivatagi kéjxck, R keleti luuigidat és a sxerepiők cvsakugy, mint n rendező munkája kitűnő. A liajtár-siasság, a katonai fegyelem s W**-s/ereielc és a szerelem ügyesen van vegyítve a kölelességtudással, hősies bátorsággal ós az életért való küzde temine), \'
|A Deninseus nincs többé az utóbbi idők egyik legjobb sivatagi filmje, tartalmas és -szép, sikere bizonyosra vehető.
Napttri Augueztus 6. vasárnap. Rom. kat. Ur szlnvált. Protestáns Berta, I:m-. Ab hó 21. — Augusztus 7. Hétfő. Rom. kat. Kajetán bv. Protestáns Ibolya. Izr. Ab hó 22.
Oőzfurdó nyitva reggei ö órától esta a ériig (fióíf\'J, szerda, péntek déletán kedden egész nap nökaek).
BitMkUUtuUnnkat tekintse me* nlnden vétslkényoser nélkül. Kopstetn biteiántháa.
Fifi VELEM I
O
Icaön, Ízléses, szép moaern mintákkal
szobafestést
cuk Hegyeshalml-Hocbmlin
feetémeaterrel oalaéltasaon,
KäWwI-u. 54.
A azenttdorjánl kDrJegyzol Iroda éa lakás építésére a versenytárgyalási hlrdelmény ki lelt Írva. Bánatpénz 600 P. Az ajánlatokat 1830. augusztus 28 Aig kell benyújtani. A|ánlali minta és lellélelek a azent-adorjánl körjegyzői Íródéban megszerezhetők.
Sienladorjén, 1939. aug. hó 1-én. női KOrjegyzOaég.
Nagykanizsa ro. város polgármesterétol.
19345/1939.
Tanjy: A rendőrségi palota mellein utcában létesítendő 80 m/m. (II IU vízvezetéki nyomócfló munkálatainak vállalati uton való biztosítása.
MmiUíM itt.
A rendőrségi palota mellelll utcában 80 m/m. (|)-|U csavarksr-manlyui vlaveielékl uycmocio >*«k-lelésl munkálataira nyilvános Írásbeli versenylárgyalásl hlrdelek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott clmiéssel folyó évi >ug. 19-en délelölt 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójllba kell benyúl-lanl, vagy ooslán beküldeni.
A részletes versenytárgyalási hirdetést és a kiírási műveidet hétköznapokon d. e. 10-12 óra között a v. vlzmd Üzemvezetőségénél (Városház, II. cm., 38.) megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1939. évi aug. 2-án. nn Polgármester,
1939. ingnillii» \'»¦
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.849/1939.
Tárgy: A Józssl fűhercef-ut és a városi tcMfolH M>l clkinio loldek halárainak megjelölése; a város te-illielérjek réesleies felnierese.
Hirdetmény.
A részletes felmérés munkálatai a felsőerdötöl délre ellerULŐ földekhez érkeztek. Felhívom tehát mindazon gazdákat, akiknek Ingatlanai a város belsőségének északi határvonala (Garal-u. és József főhercegül) a Pallnba vezelS országul, a feísőerdP déli oldala és a récsei országút áltál bezárt részen feküsz-nek, hogy birtokaiknak mind a négy sarkát, valamint minden egyes töréspontját e hirdetmény keltétől számított 8 nap alatt saját |ól felfogott érdekükben az 1 évi békés birtoklásnak megfelelően cövektljék ki. Minden egyes cövekre faragni kell egy kii sima részi s arra rá keli írni ceruzával, !01 olvashatóan a tulajdonos nevel és lakcímét (község, utca, házszám). Az assionyok nemcsak férjrzeft nevüket, hanem leánykori nevüket Is kölelesek a cövekekre ráírni. E cövekeket ugy kell leverni, hogy a név mindig a birtokuk felé mutasson. Aki a cöveké-lésnek nem tesz eleget, az ellen haladéktalanul megindítom a megtorló eljárást.
Ezúttal li figyelmeztetem a város egész lakosságát, hogy aki a mérést eszközlö mérnökök munkáját megakadályozza, a mérnökök által elhelyezett köveket, cövekekéi és egyéb mérnöki Jelekel megrongálja, megsemmisíti, eltávolítja, Vagy áthelyezi, az 1891:41. l.-c-be ütköző vétséget követ el és súlyos fogházbüntetéssel büntettetik, amelynek legnagyobb mérve 3 évig ter|edhet.
Nagykanizsa, 1939. július 24. wii Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19477/1939.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok a városi alsóerdö közlegelöjén 57 dib Un termő cca 268 kg. alrna, dió, szilva és körte gyümölcstermést, Alsöerdön 8 drb fán termő cca 10 kg. dlólermést és a Felső-erdőn levő 12 drb fa mintegy 100 kg-t kitevő dió, alma, körte és őszibarack termését összesen 2930 P becséitékben választékonként.
Feltételek: azonnali készpénzfizetés, elszállítás szükség szerint.
Az árverés ideje és helye: 1939. évi július hó 7-én, hétfőn reggel 9 órakor a város! Alsóerdő köz-legelőjén, u. n. Szedresben, majd a közvetlen mellette levő erdörészben, továbbá ugyanaznap 11 órakor a Felső erdei erdőiül laknál, 12 órakor pedig a vajdamajori erdőőri laknál.
Az árverezendő gyümölcstermés részletes jegyzéke a hivatalos órák alatt betekinthető: a városi kiadóhivatalban, a klakanlzsai városházi ügyeletnél, továbbá a gyümölcsfa az illetékes crdőöröknél.
Nagykanizsa, 1939. augusztus 4. 2143 Polgármester.
BAUAI KOZLON1
VEZII
BlITCLQ
Nagy választék! Olcsó árak!
Cséplés, mázsakönyv
ára 1*40 P
Hitelesítve kapható
n XmImí líitMíiitíMW nyomdáját: ain Nagykanizsa, ra-ut S.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17152/1939.
Árlejtés! hirdetmény.
A városi adóhivatal behajtási osztálya réazére 4 drb. kompiéit kerékpárt szerzek be. Zárt Írásbeli ajánlatok folyó évi augusztus hó 16. napjának déli 12 érájáig adhatók be a v. Iklatóhivatalba.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1939, július 26. 21 is\' Polgármester.
—> Mispieii «—
mindenki a helyt kereskedőknél ós Iparosoknál szerésze bel
Nagykanizsa megyei város polgármeslcrétöl.
18963/1939.
Hirdetmény.
A képviselői válaszlói névjegyzékek ellen beadott felszólalások felett a közponli válaszlmány Július hó 17-én és 18-án fartőit ülésében határozott. E határozata alapján az egyéni illetőleg lajslromos névjegyzékbe felveit válaniólogosultakról késiü:t Jegyzék egy példánya aug. 5-töl aug. 20 lg it városházáii (II. etn. 29. ajtó) kozsznmlére tctellk ki, ahol azt reggel 8 órálól deli 12 óráig, vasárnap is, mindenki megtekintheti én köznaponként délután 2 órától 6 óráig iemáiolhatja.
A jegyzék egy példányát a klr. járásbíróságnál is augusztus hó 5-töl augusitus hó 20-ig a hivatalos órák atalt bárki meglekínlhetl és a megállapított dijak előzetes lefizetése mellett teljes vagy részleges másolatot kérhet.
Jegyzékek ellen a közszemlére tétel Ideje alait panasszal lehet élni a közig, bírósághoz. A jegyzékbe történt jogosulallari felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt szólalhat fel. A panaszt a központi választmány elnökénél írásban kell benyújtani. A panaszban uj okirati bizonyítékok Is felhasználhatók, Időközben történt változásokra azonban panasz nem alapítható. Minden panasz csak egy Személyre vonatkozik.
Nagykanizsa, 1939. évi aug. 1-én. o,io Polgármester.
Jglguün, kin Muto!"
K 4176/1939. sz.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1927. 600, P. M. sz. H. 0. 63-71. §-ai értelmében eszközlendfl nyilvános elát vereteséről.
Nagykanizsa, Magyar-u. 95. sz. hátralékos lakos.
Az ellő árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. sz. és az állalvásártéren.
Az első árverés Ideje (nap és óra): t939. évi aug. hó 16-án délelőtt 10 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. sz. ét az állatvásártéren.
A második árverés ideje (nap és óra): 1939. évi aug. hó 30-án d.e, 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenkent t Kocsmai berendezés, mely áll: sontéspult, failiükör, kerek-óra, kocsmai asztalok, kocsmai székek, kocsmai padok, borosüvegek, boros-poharak, kerti székek, 1 drb könnyű kocsi, hordók borral együtt, lovak stb. 2445 10 P. A pincében hordók borokkai együtt — fehér és piros borok — 1611\'— P. Lapos kocsi, szállító kocsi, söraparátus, szikviz-gyártógép, szódáaUvegek és lovak 1710.— P, összesen 5766-10 P becsértékben.
A.vorf.i roiwt.i.k:
1. Az első árverésen az egyes Ingóságok csak akkor fognak eladatni/ ha a oecs-ertékaek legalább háromnegyed résre megígértetik.
2. A második árverésen azonban az Ingóságok a becsédák háromnegyedén alul Is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal Illetendő, vevÖ által fizetendő a forgalmi adó éa az esetleges fényűzési adó Is.
Kelt Nagykanizsa, 1939. július hó 2. napján.
Bernáth Jent!
2135] megb. V. végrehajtó
úfcívri&jjéf aáftamczŰ>M szérjakozhalik
mijkiiiunutti militai Hiitiit
MENETRENDJE
árvényes 1939. május 15-tól.
kTraatébatt-lár— Vamatálla—Éa
Vasútállomásra
4/11 S 2» 708 7 5B 9 20 1108 |JU
14-to 16-2» 18°° 201° 2221 23-20
!
3
>
Latenyal man attrasse
LtlMiyMl Ind. B-4Ü Hwkwli.if. trt. 7-U Kí^kanli.lríl W, 1400 Ultjir* ifk. it\'.-UI
2156?4
VMM közlöny
1969, augusztus 6.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17708/1939.\' _
Xuluv.\'.,iHi központi vála,zlmáflys.
30C,apv. 1939:.
Tárty: A zsidók válaeztó jogoiult-
lágának\'lgazoláaa.
Hirdetmény.
Az 1940.: évre szóló orazégeyU-lésl képvlselóválasztó névjegyzékbe felvett és a T. érlelmében zsidónak tekintendő személyek választó jogosultságához az 1939. évi IV. l.-c.
4. §-ában megszabott kellék Igazolását legkésőbb 1940. Január hó 31. napjáig lehel kérelmezni.
1. A 4800/1939 M. E. rendelet
5. §-a alapján annak, akit a T. 4. §. érielmében zsidónak kell tekinteni csak akkor van választójoga, ha ő maga és szülői — amennyiben szülői 1867. dec. 31. előli születtek, — ezekuek szülői is — Magyarországon születtek és hliell érdemlően igazolja azt is, hogy szőlői, vagy — amennyiben szülői a« 1867. dec. 31. napja után születtek — ezek felmenői az 1867. évi december 31. napja\' óla állandóan; !ru.jyarország területén laklak.
2. VaiaBzIóJogosuttságábsn a vármegyei központi válaszlmány határoz, a polgármester csak véleményt nyilvánít.
3. Kérelmet írásban, vagy szóval a polgármesternél kell előterjeszteni. A s:óval előterjeszteti kérelemről jegz2ökonyvct kell készíteni a kérelemhez mellékelni kell a fent hivatkozol! rendelet 7. §-ában (elsorolt blzonzitékokat etedéiben és egyszerű másolati példánybsn, melyekről a polgármester tájékoztatást adni köteles.
Zalaegerszeg, 1939. július 11.
Dr. Brand s. k., alispán, 2IH a küzp. választmány elnöke.
* Zalai KÖZLÖNY
barátai
¦ ZALAI
hirdetőinél
rétdretnak 1
Zamatos, lóim kúuét
Sintrox kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: V4—V2—1—1V2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nel
Sugár-ut 2. ujj
Hirdessen a Zalai Közlönyben
linjTLfijvinAAjWi/VXr\\^^
Páratlan kedvezmény a Zalát Közlöny olvasóinak
A löváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közponli fekvést!
István király Szálloda
(Ml., rodmanicxby-utcsi 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó liszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
|ő*rcw»i lapofedb a ZALAI UÖZLÖM>
fiiifenlerí nyomda h Dilzfllnl Lapkiadó Vállalata
M;wg«S/fc«)tefití«»tet
KOtiyvnyOBMla, kogyvWíiait. Wliaé llllllll, Ukttl könyvek és dobozok gyára ¦ .Zalai KOxISay" poUUkal aaaBaa szartautoséa* kiadóhivatala
JTELEFOl!
Készitilnki
mindentéle kereskedelmi, Ipari, péaztoiézetl, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, rotSveket, meghívókat, eljegyzési H esketésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses ktállltásu nyomtatványokat.
78.
Gyártunki
üzleti feörryveket, ügyvédi naplókat,- Jegyiö-könyveket, zsebkönyveket, bevásárlási köny-veket, rajzfüzeteket és tömböket, mlnti-ucskókat, zaakcédulákat, nap tártöm bökel, hiínaptárakat, dobozokat stb, elsőrangukl-ritelben is a legolcsóbb árakon, aí
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
APRÓHIRDETÉSEK
ftp útiIrdcUt dlji vaiiintp ti Qnnajprtap jo til\\a CO iiiií,, mindem további ud Q llllír, hélköi„,S 10 sídig «0 liltír, rnlndm lovibkf uA 4 lit!.\'..
ÁLLÁS
Bagnir«aa*tl«tf..l«aaa.ak, Pelőlf-at 05. _ 214G
Bejáró takarítónő felvétetik. Sugár-ut 41/a, Haba. K2133
Tanúiét* Any t azonnalra felvau Brónyal dtvatárubilx, Horthy Mikiéi ul
ADÁS VÉTEL
Agytollal, használtat In, állandóan
vásárolok. RitBCber Mátyás, Kfrály-utca 35.
1953
L1*441 átutalok, azékek. állványok; (Iratillvány Is) cotllir, hutái éa vUincalct korU lámpák, Csengery-u. 17, ]. e. jobbra.
Fstaxar éa caemega üzlet Fö-uton eladó, tcljta felszerelési eL Berendezés egy tételben külön is eladó. Clm a kiadóban.
2147
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Két komfortoi aarssn-lakáa nov. l-re kiadó Horváth éa Váa. Ciengery-nt 17.
2128
Háromseobáa emeled ér. kétuobás ftlrdöszobás lokál Idndá. Lénírl bőrkeres* kodéi. ?
Kéfaxobaa utcai lakás november I-rc kiadó Sxécbeajt\'tér 4. *
Egyaxoboia konyhán lakás november lit; kiadó, Koaaiitli-tí,- 3. 2132
Cfieugwy ut 6. szám alatt udvari labda november elsejére kiadó. 2138
OaaMgary»Mfi Ül/a* izámu házban 3 sxobáa öuzkomfortos lakáj a földszinten iizonnelra kiadó. Ebédlfibutor eladó. Hit-mester. 2139
tCeroamAnak Eötvös tér 4. számú hiz kUdá, PŐ-ut 10, háztulajdonosnál 2140
HÁZ ÉS INGATLAN *
Eladd jékarban levő ház, Attila-utca 17, nagyon jatínyoi áron. Bővebbet ugyanotl, tulajdonolnál. 2137
Horthy MUlóa-ul 53 srámu hál okádó
nagy kerttel, ugyanott egy 2 szobái lakás november l-re kiadó. Érdeklődni ciak Teleky-ut 26. IS. alatt lebet. 2134
Elaaó bellerflleten áthelyezés mTall kertta családlhiz, Ösizkomforto*, parkettás izobákkal. Ara olcsó, flzeiaa kedveié. Horváth, Sugárul 42. 2138
Elaala inigánbáz, 4 szobás komfortos lakással, átalakítható épületekkel, tok anyiggal, Uxleiháznak la nagyon alkalmai. Azonkívül egy tebermentei. 6 lakáioi bfr-háa 5000 pengővel átvehető. Bővebbet Kfnlzsl-u. 6. atam alatt, a tulajdonosnál.
2t44
H*xut, lOldet, sxőlőt olcsón kflivetit Papp litván,! Teleky-n. 8. ». Ugyanolt il»«lhelj.\'aeg azonnal kiadó, ^
_kOlönf^^
FAa»ké>axak fflgyalaml Márkái gépek, filmek, lemezek papírok legolcsóbban; kidolgozás legszebben Vaatagh foló-izakflzlctcaUboniloHHmban.Fö-uttO, 1815
Hivlxra kényelmes csukott autó kirándulásra megrendelhető: Kaufman Manó. Telefon: 223. 1552
„OolflBztass, hBgf dtttaiftats r
ZAftitt! KÖZLÖMY
POUTIKAt NAPILAr*.
Kiadja: „KOigtidBUflifl. T.1 Naqylianlilft". FelolÖa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott; ¦ ,,K\'Vii,i/\' ¦\'.niji i(. i. Nagykanlzii"
nyaMdajiban NagykaaInán. (Nyomdáért teleli Zalai Károly.)
Kvloijratu 179. nám.
NigykiinlM«, |9Sfl. augusztus 8. kedd
Art 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
is ktedétÜraUll I\'M 5. ttto \' Wttrtrtiip débááa.
POLITI KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElölizCtési ira : cj-v lini .1 S pcn^ö 40 fillér. SxcrkftsztögdKi és ktadóhiv.tlaLl Icldom 78. sz.
CSAKY ISTVÁN gróf kulügyininisz-tor kétheti szabadságra utazott, Odö-Jésc alatt a külügyminiszteri lecndö-ket Teleki Píil grór miuiszleiclnök látja ol.
ROMÁNIÁBAN olkoboüzák »z idegen i.11a 111 l>olgárok földbirtokait. A román kormány tu/.o! nz erdélyi magyar lóid-birtokosokat akarja -sújtani, akikiu-k már a megszállás előtt is ott volt a birtokuk.
40.000 SZLOVÁK lázító röpiratot esem posztok Magyarországra. A röpiratok terjesztésébe n nagysurányi töt gimnázium növendékei is bele vannak köven 0.
MATYASSY ZOLTANNG .kcgyoliucs-asszonyt,. aki ellen rádiókörözés van, legutóbb Mohácson látták, valósija ü, hogy még mindig Mohács környékén hiijkál. Az általa kicsalt áruk érléko 50.000 pengő.
A RENDOKI RAZZIA már mcgkc,.d-jto a munkáját, hogy a Szent István íj>é_lno-meglisititbj\\k az alvilági lebujok gyanús elemeitől a fővárost,
A BATA CGG leiclcpodőso ellen folyton mennek n Ultakozások az ille-tékes fórumokhoz, ugyanakkor Uugvár lakossága akciót kczuclt Hat" érdeké-l>en és 12 pontból álló memorandumf-l>an kérik a kormányt, hogy Ungvárrá kerfdjón az uj gyár,
.nagymagyahouszag közepe.
emlékművet készíttet a froutharcos szövetség Szarvason, abol sok vita utón megállapították Nagymagyaror-siiig közepét.
A MAGYAR—HOMAN kcrcskeloluil tárgyalások, amit a téesöi luitiírimi-dens miatt féíbeszakitottak, ujból megindult és normális modorhűii folynak.
MAGYAROHSZAGI leugjol légíonis-ták is részt vetlek ljCngyOlország fiig-gclleoségének 25 éves jubitetimáii. A magyar iégiontsb\'ik mellett melegen tínitelctl a lengyel nép.
1000 PENGŐ gyorssegélyt utalt ki a kultuszminiszter dobreceni szintársu-laluak, A színház igazgatója, mint ismoictes, Horváth Árpád végső kétség-beesősegeu öngyilkosságot bisénoll meg.
MEGHÍVJAK Moszkvába a lougvel és a ronián vezérkar kúidötlsígét is, mert a tárgyalások annyira előrehaladlak, hogy szükségessé vált az Ö be.e. knpcsolödásuk is.
1 HALALHA ITELT a madridi rögtönitélő bíróság 57 szomclyl, az Ítéletet azonnal végro is liajtolták, Vahimenyh nyieu a madridi rendőrfőnök meggyilkolásának az értelmi szerzői voltak;
LEUUtTÓZTATTAK két olasz konzulátusi alkalmazottal Franciaországban, mert s/embcszálltak a haiárrend-örökkel, akik biciklizés közben meg akarták állitani őket. \' kínai GYöZELMEKHÖL érkeznek lünek a Távoikeletröl. A kínaiak elfog-lalták Mongkang városát. A japánok, akik Macaó közelében nemrég pattra, szálllak, visszavonullak és egy hadi-haj.\'.n tartózkodunk.
A szegedi emlékünnep a magyar nemzet diadalmas feltámadásának történelmi ünnepe volt
„A magyarságnak nincs szüksége uj elgondolásokra"
A virág és loixigódiszbcn állóSze-ged tegnapi nagy ünuspén
lélekben az egész nemzet ott volt
Horthy kormányzóval, az ettenforra-dalom hŐ:eI\\-eI és a tízezernyi tömeggel. A Kormányzó megérkezése és az Ürmepélyoíí fogadtatás Után az ősi Mátyás templomban mondott szentmise nyitotta meg az Üiniepié-gek sorozatát. Utána
Horthy Miklós ezredénél,
a szegedi 9-es honvédgya\'ogéziednél teli látogatást, A? ezred több tisztjét és altisztiét tünleqtc ki ezalká-loininnl a Konnányzó, miig a Kor-mányzóné diszes szalag ú\' kötött az ezredzászlóra. í
A széni\'ét kövo\'.ö dlszcbédco Bartha Károly honvédelmi iniul-Z[Cr nagyszabású beszéd kíséretében a Szent Koronává, ékeseit
Magyar Érdemrend nagy keresztjót adta át a kormányzónak.
Horthy Mjk\'ó\\ az ellenforradalom
)|^Ajipy>^IÍlt\\»»^
Ultimátum! lerll lengyel jegyiek Daniighoz
Még mindig nem tisztázódott a lengyel vámfelDgyelők hatásköri harca — A lengyel tisztviselők családtagjai elköltöznek Danztgból — Súlyos eseményeket vár augusztusra a francia sajtó
hö«e meghatod szavakkal mondott köszönetet n hadsereg kittintotéséért 6-s a (magyar katonaság dicső erényeiről szólva hjngsjiy.izti, hogy
a hadsereggel áll, vagy bukik a nemzet
Az ellenforradalmi ünnep 11 órakor kezdődött a Himn r-szai, majd ZadravCcz István tábor] püspök h-i-tahnas einlékl>c$zédé\\cl. BcszMéb.n
a szegedi gondolat jelentőségéről
ixsszélt és leszögezte, h \'gy a magy ír ságnak nincs szüksége rjj elgondolásokra, mert a szegedi gondolat ezer óaCs. A tömeg percekig üiinepelle Horthy Miklós kormányzót, majd megkezdődön
a történelmi szemle
a Fővezér előtt. A régi szegedi kormány élő tagjai, :iz ellenforradalmi hő>el mind elléptek a Kormányzó előtt. Teleki Pá] minjszX\'iv\'nök tett jelentéit a Fővezérnek, lv>gy
a husz év előtti paranoaot elvégezték.
( Horthy Miklós könnyekig JÍiVg, hatvn 111 mdotl kö-zönetet e felejt-tieletlcn emU\'-kérl, majd végignézte a szinpt>mpils fel\\«in dást.
A tömeg ezután ugy iit, mint a díszebéden, amilyen Teleki miniiz-terelaiök és Rominelli ezrí\'des is fcl-.szó\'allak, h«sz;is:m és ietidklvül| melegen Ünnepelte vitéz nagybányai Horthy Miklósi, nz eilenforradilom fö\\ezérét és Magy.ir.nszág konnány\' zóját.
Délután a MOVE közgyűlésén Teleki Pál miniszterelnök mondott
nagy emlékbeszédet az e/.eré\\es szc-k-edi gondolatról és az országjépüö munkáról. Az ünnep közönsége állva áldozott
Qömböt Gyula emlékének és lelkesen ünnepelte a Kormányzót és a minisztere\'jiököl. \\Az ellenforradáloní 20 6\\«s évfordulóját cgyébkénl Budapes|eji ós az ország más városaiban is megun, nercnek.
yarsó, augusztus 7 Danzigí jnegbizható értesülés szerint a lengyel köztársaság dnnzlgfl képvi>elője előbb távbeszélőn, majd írásban lépést tett arra a hin-c vo-natkozóbg, amely szerint a dmizlgl vámhlavtalok \\-ezctoinck iíz7 a szándéka, hogy ajgusztiéi 6-[ó\' szembehelyezkedik a lengyel vámtisztviselők működével. 1 I Danzig, augusztuN 7 Danzigi illetékes köröket meglepte, h-tgy a lengyel kormány diplomáciai képviselője \'ultimátumszerű1 jegyzékben fordjH a danzigi szenátushoz, miután a fCidemlitett és a jegyzékben foglalt következtetési c^ak ellc.nörizhetcllon hírekből vonhatlak le.
Danzigban megdőbbcné.-sei fogad1 Uík azt l\\ h>gy a danzigi lengyel
tisztviselőket felszólították, hogy a veszélyre való lekltitcilel családtagjaikat danzjgi (crülelcn kívül helyezzék ci; Ez az intézkedés - danzJ-giak szerint ~ üeim más lúdalos ije^z lésnél.
Rydz Smlgly:
Berlin, augusztus 7 Német illeiékes körök ugy tudják, hogy Danzig íi legjiatározoitabban visszaahsflja u \'engyel kojunány jegy zékéWn foglaltakat.
„Az erőszakos fellépést fegyveres erÓvel kell visszaverni"
Varsó, augusztus 7 A danzigi eeméuyekkei foglalkozva a varsói lapok u lengyel áHás-< pontot védik és elítélik a danzigj szenátus m\'ngatarlását.
A .-longyotországi leg^a>;yobb esemény egyél)ktnt Rydz SmigV tábornagynak a fengyel légiók harcba szállásának 25. évf->rdulój.-ín mon-dott^nagy beszéd", Wű\'yben kijelentette, hogy /az^-éröszakos fellé-
pést fegyveres eröv«,-i kell visszaverni. Ujból hangsúlyozta azt is, hogy Ganzig összeforrt LengyeIoi>zággal és ebbeli álláspontjukat nem«váitoz-talják meg. 1
Paris, augusztus 7 A francia sajtó a nemzeikóziho\'y-zetlcl, főképp a danzigi kérdé-sci foglalkozva, milyos eseményeketvár augusztuiira. | t
közismert amehkai péurembcn-el Var-CHAMBERLAIN vakációra küldte
az ango alsóház tagjait, Ez némi
Optimista baiignlatot kelleti a neimeU
közi diplomáciai körökben. u\\z AMERIKÁI ptisiaúgví miniszter,
aki ilooscwell bú-almi Ciubeic, egy
sóba érkezett, ahol lárgv-alásokat foly-tat.
KÁHOLY román király folytatjto a/okal u jíAlitikai mcglK\'szélt^seket, amit Gal\'cncii román krili\'ig.vnvinis?ler Ankarában t\'s Aih.\'nben tncgkc/dell. Célja, hogj- Görögország l>ö2vc\'Ul0sél
kérje a balkáni kérdésben,
GORING nagy be^íédot mondott a Junkers iepálŐ0épgyér 8000 nmnká-sá-nak. Hangoztatta, boy Nómctcír.síág nem akar háborút, de ha elsöSQTlwn. Anglia rájuk kúivs/eriti, akkor^ ozt meg is nyerik,
2ALA1 KÖZLÖNY
Kanizsán is felállítják a légvédelmi őrségeket a házakban és házcsoportokban
Mindenkinek kötelessége belépni a Légvédelmi Ligába
Formaruhák, sapkák, intézeti felszerelések
-nagy választékban SZOMÓLÁNYINÁL
Elfogyott a hm ós a bal Tienclnben
Sanghay, ajgu-zliiTV A tiencini engedményes terülplek körül i^m^t súlyosra fordüli a liely-zet. Az angoi négyed őtelnlisZiorBllá-tása napról-napra nehézségekbe ül-küzik. Hust és halai rnár egyáltalán nent lehet kapni. A nagy élelmiszerhiány miatt a kiieub kávéházak, ellennek kénytelenek voltak bezárni-
A távolkeleti hadszíntérről
(Tokió, auguszlui; 7 Japán körökl>ői közlik, h >gy o kínai japiin had\\ezctö\'ég ina reggel a Kanton tartományban lévő\'Gyöngy-folyó elleni lámadásokal megszün-leltc. | - j . ,
Egyébkent a Kínában folyó hud-mü\\eletekről ellenőrizhe;ellen és ellentétes híradások érkeznek- Tény az, hogy a mongoi-mandzsu határon tovább folynak az ellenségeskedések s valószínűleg Kina belseje. l*en sem szünetelnek a hadmüvele.. tefe. i — . i : !
Paris, nugusztijs 7 Ideérkező távolkclctl híradások szerint n mongol-mandzsu határon nagy harcok folyunk.
Sztálin Moszkvába marad, Strong hazautazott
Paris, augusztus 7 Az Ouvre értesülése szerint Színűn orvosainak tunricsa ellenére ciha. tározta, lwgy az egész nyaral Moszkvában tólll a francia- angol-szovjet tárgyalások miatt- I
London, augusztus 7 Strong angol niegjbizoit vasárnap bucsulátogalásl tett Molotov külügyi népbiztosnál, majd visszautazott Londonba.
A keleti megyékben zápor, zivatar.
A Meteorológiai Intézet nagykaDliaal mefUgyeloállomáfla Jelenti i
Homéraéklet tegnap eate 9 órakor: +234, ma reggel 10-2, + délben +26-0.
OunadélcOO-i..
Féloldali hűdéiben szenvedő betegeknek gyakran Igen negy megkönnyebbülést szerez egy kis pohár természetei .Ferenc József" keserűvíz azért, meri anélkül, hogy a betegnek a legcsekélyebb ménekben is erőlködnie kellene, a beleket alaposan klllizlltja és az egész snysg-cserél elömozdllja. — Kérdezze meg oivoiátl
Jlisiliii,Siiflil|iitel"
Mindenkinek kötelessége ; belépni a Légvédelmi Ligába! Január 30-án alakult meg Nagy kani Kan " Légi-f védelmi Liga és azóta valóban fáradhatatlan muukásságol fcjtltl. Szer \\czi a polgárságot, klépili védelmi hálózata! és ma fél évi munkássága után már olyan eredményekről tud leszámolni, ami komoly figyelmet érdemel. Székházában lévő raktára mintaraklára a védelmi eszközöknek. Állandó irodát tarl fenn. Helyiségeiben rendszeres oktatást é< kiképzést folytat. Szervezését állandóan folytalja, ,
A házparancsnokok és házcsoportparancsnokok kiképzését befejezlek. Most folyamatban vau a ház és házcsoportok öfségeinck felállítása- Egy ilyen örséghez 8 fö tartozik: a parancsnok, helyetlese, 2 tűzoltó, 1 há-zllüzoitó, 2 mentő |6> 1 küldönc-Ezeknek hivatása a ház és a \' házcsoportok légvédelmét szolgálni és pedig tekintet nélkül arra, hogy férfi-e az illető, vagy nő- ;
Január 30-tói kezdődően 16 Ízben tarlovak szakelőadásokat, ebből -II esetben Vecs^ra Antal lüzollótiszt 2-öt dr. De.vseö Mihály iisztiurvos Ezek az előadások a körzeti pa-nancsjiokoknak szólottak, akik ala-j pos kiképzést nyerlek a Jégvédelem elméleti és gyakorlali részeiből- i
Keszthely, augusztus 7 Szombaton az ország minden részéből nagyszámban gyűltek összo szoígabirák, vánnegyM aljegyzők & közigazgatási gyakornokok Keszlhu-Iyen. Nagykaiüzsiról, mint megírtuk, Zarubay Lóránd tb. főszolgabíró és Fodor László tb. szolgabíró vett részt a nagygyűlésen. Értekezletüknek az voli a célja, hogy amÜ-ködésl pótlékról és a VII. fizetési osztályba való elő\'érjéü kérdéséről tanácskozzanak. I
Az (értekezleten Brand Sánd6i\\ Zala vármegye alispánja elnökölt. Megnyitóbeszédében Utalt arra, hogy. a vármegyei tisztviselők mélységes ragaszkodással viseltetnek Kereszles-Fischcr Ferenc belügyminiszter kánt. Indítványozta) hogy biztositva Őt a vármegyei tisztikar arról, hogy ebben a tiszlikarban lehelnek vagy lehetlek a nemzeti érzésnek fanatikus rajongói, de nemzeti érzés árulói o vármegyei éJetben és a vármegye légkörben nem születlck és nem él-, tek. Természetszerű, - folylatta az
Augusztufs végével, szcpicmlKír elején megkezdődik a házcsoportőr-ségek oktalása is. A nagykanizsai lóg védelem belekapcsolódik a hadgyakorlatokba is és körzetenként 1-2 őr ségnek megfelelően már működni kell. Ezeknek az öivégoknck a tevékenyegét külön fogják ellenőrizni.
Hogy a kanizsai légvédelem minél jobban szolgálhassa a polgárság biztonságai és védelmét, szükség van hálózatának minél szélesebb k\'épí^-sére. Szükség \\an orra, hogy minél többen Jepjeink be a Légvédelmi Ligába. Ne legyen >cnkl Nagykanizsa", aki ne lenne a polgárság életét védő ligának tagja. Évi tagdij mindössze 2 pengő- Ebből fedezik a szegény lakosság gáz/darc ellátását és gyógyszercsomagocskáít.
A Légvédelmi Liga emberivel most végigveszi a házakat és tagokat toboroz. Ne legyen Nagykanizsán egyet\'en polgár, aki kivonná magát a tagságból Óriásivá kell hagy ki-nöjjön a Légvédelmi Liga hálózita, hogy minden tekintetben meg tudjon felelni rendclteíéséitck.
Még ma lépjünk IiO kanizsai Légvédelmi Ligába- i
A Légvédelmi Liga rendelkczé.\'Cit és intézkedéseit a Zalai Közlöny közli. * f \' . i ;
alispán - hagy a közrend és közbiztonság Hiindenekfeletl álló őrei és munkásai, a vármegyei tisztvlse-. lök erre irányuló munkájukban a l.elügymini-zU\'rnek azt a meghalár,,-zását veszik irányadóul, hogy csaku fegyelmezett erő épit, a fegyelme zetlemég rombol. És ha eme gondolatoknak és érdekeknek jni a tör-, vény szerint Is sorkatonái vagyunk, az állami érdekek védelmére és az alkotmányos kormány icndeielérce céloknak rohamosztagos harcosai is hidunk ienni.
Az alispán megnyitóbeszéde után az értekezlet tagjai lelkcíen ünnepelték Kcresztes-Flschcr Fcrtón-1 lieitigyminlsztcrl. Az értekezlet tnc legen ünnepelte a jelenlévő Fekós* házy Zoltán bCregmegyei alispánt is»
Az értekezlet elhatározta, hogy a belügyminiszterhez fel terjesztess^ fordul, amelyben működési pótlékot és a VII. fizetési osztályba való elöi lépés lehetőségének jnegnyl[ásál kéri.
tovatvezetö: Dr. Dévnlaó, EiASa BS.k,
Augusztusi divatapróságok
Ebben nz őrült kánikulában valóban csak divatapróságok ró\' lehet beszélni, mert divat egyáltalán nln-c-sien. A hölgyek nyaralnak, a divat-szalóhpsok szintén, Paris még mé. lyea hidlgat egyelőre, tehát csukegé szén apró kis megfigyeléseket teheV tünk a divat terén. Minden kis újdonság most nagy sj&nzácló számira megy.
Ezek nz -újdonságok az idén nagyon szivderitö dolgok.
Például valaki kitalálta, hog> tekinlcltei az raj cipődivatra, miszerint-csupán a nagyujj Játszik ki a cipő orrálió!, elegendő csupán a nagyujj köröm jé t\'vérvörös Jakkal befesteni, úgyis csak ez Játszik . ki. Miért ne spóroljunk ? Ez Igaz ís, hiszen a strandclpő-divat is ilyen,csupán a nagyujj léthaló.
A másik szívderítő divat: a \'nyári kalapok. No, de azért túlzásba még .\'«111 kell esnünk, ugyanis1 kalapról szó sem lehet, inkább néhány szál zeniljából összeállítóit neccszerü }<s lejiség, ami, hogy tartson, néhány] drótra van ráfüzve. Ugy néz ki, mint egy nagy lyukú szita. Nos, szóval egy ilyen sapkában. Jelent meg a minap a Gellért hullámfürdőben egy hölgy. Éppen szemtanuja voltam az alanti jelenetnek. Bejön, elkezd vetkőzni, leköti haját egy neccel, röjta már a fürdötrikó, fürdőcipö, kezdi magára húzogatni a fürdő^pkáját, de az igen nehezen megy. Végre niegmérge5edik, odarohan a tükörhöz és akkor Játja, hogy a hajnCccet a fentl sapkára húzta rá-Lálta,hogy mosolygok a jeleneten és odaszól no kem : sólyán könnyű ez a kis >va. cak«, h>gy mindig elfeledkezem, hogy a fejemen van- Még jó, ho^y nem jött rám a sapka, különben ezzel (mentem volna vízbe Is«.
Hát ilyen az luj sapkadivat. Demár nem sokáig. Ugyanis a nyaraló hölgyek egyre-másra jérjnak már p, kaiaposnöhöz. Már megunták sze-t génykék a sok fehér és színes kalai pot, (mér valami őszi holmit kivannak legalább a fejükön.,.
Újra dlvatbajőtt a napernyő I
De milyenek ! Olyan édesek, olyan csinosak, hogy egyenesen bősz^ szántó lesz, ha ebuuUk a nyár l&i azokat nem Jefcet állandóan viselni. A legszebb imprimSékbŐl készülnek, diszes, színes nyéllel, rendszerint olyannak, amihez a lcgtöhb njha szine jllik és ezeket az aranyos tá-koijnányokat olyan kecsesen tartják a hölgyek, olyan szcndéji ós elegám sjin, hogy az emJiernek gusztusa Jöif feltétlenül beszeívzül "egyet- ; \',
Megjegyzem, ezeknek a napén nyöknök nem egyedüli feltétele, hogy n nap süssön, mert nagyon s"1 kat láttam nz árnyékban Is viselni-Mikor az?után megkéfdeztem\', hogy: Asszonyom, miiért tartja az ernyőt 3 azt a feleletet kaptáim, hogy »ezzel hessegetem a legyekét és á szúnyogokat...* ; ;
DIvatpoala
Delikvens. Vásároljon egy szép kö-lépkék gyapjiigeorgettet, ezt csináltassa meg iK\'rnkott síoknyával, jnniper bluz-ral, kabátszoi-öcn,\' könyökig érö ujjakkal, piros niuatlin bogyört sállal, \\«gy jiedig egy piros .snCgfavel n kilinjtö-bau. tlgyabilycu piros dlsdtésü, vagy Usita piros övet i-elilet rá. Ez( azutá^
Lilian Horway és Willy Fritsch uj filmjét nézhetik meg eheti nyerteseink.
A Zalai Közlöny minden héten kél Ingven mozijegyet sorsol ki előfizetői között.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygóit: Cseíe József, Sugár-ut 41/c. Vágó Endre, Főút 14.
Ehell nyerteseink a kél közkedvelt bécsi filmsztár részben Budapesten készüli kilUnö filmjei: a Könnyű a férfiaknak c. budapesti történetet nézhetik meg. Lilian Horway és Willy Frilsch uj vidám filmjei keddtől—csütörtökig mulatja be a Városi Mozgó.
Az Ingyenes mozijegy-ulalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosullak a nyereményjegyekre, ha elötlzetéstlkkel hátralékban nincsenek.
A vármegyei tisztviselők keszthelyi nagygyűlése
1939. «ugmitua 8.
ZALA3 KÖZLÖNY
Vasárnap délelőtt megnyílt a nagykanizsai hadtörténeti kiállítás
Egész héten nyitva lesz a rendkívül érdekes kiállítás
ígísz télen Is tudja vtselnf, üdvözlői.
Hüsiges olvasó. Nagyon szép lenne egy halvány szürke flanell nadrág piros vagy kék pettyes blúzzal. Ezt Tel-tállenül Jót ki tudta használni a haján, olyan fejkendővel viselje, amilyen a bún. Ha többel ls költene rn, akkor egy ugyanodon szürke flanelt kosziam kabátot is csináltatliaijm a nadrághoz, amit azután ruhákhoz is tud viselni, mert tetei, egy hüvős idő, amikor a nadrág fölé/bizony elkel a kabát. És. télyi ruhára feltétlenül szüksége lesz, legalább kettőt vigyen magával, egy fmprjmét és a már meglévő ludvány-Wk orgaodit. Üdvözlet.
ISfiMllMlElüiÉtl
vuakereBköitfiau — Mcgytanlii*
Kincsem tűzhelyek, The Best kerekpárak, Hungária kerítés fonatoli nagy raktára. —
Felhívás!
KöloBÖnöMÜnk a honvédség dlsifelvonulásánoz nemzetiszínű zászlókat
a nagykanizsai ezredek zásziószcn telééi ünnepsége alkalmával a nagykanizsai helyőrség nagy dlszfclvon j-list rendez- Ezzel kapcsolatban « polgármesteri hivatal felkéri a mellékutcák háztulajdonosait, hogy n ftittti felvonulás fényének emelésé, hez nemzetiszínű zászlólkat rövid használatra, teljes felel Össégvá II ^4Ss és elismervény ellenében kölcsönözzék\' oda-
Akik hajlandók kölcsönadni zászlólkat, jelentsék 1« ezt a városházán az iktatóban vagy a szerkesztőségijén holnap, kedd délig. a zászlókért kíkuldenek és tulajdonosaik a felvonulás után hétfőn reggel (elj\'.-sépi ségiyen Jiiar vissza is kapják.
Napttr i Augusztus 8. kedd. ttom. kát. Clrjék vr. Protestáns László. -Ixr. Ab hó 23.
(lő&fardö nyitva reggel 6 érától est» 8 óráig íliélffl, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
„F\\ láncravert költő"
(fl segesvári legenda) Petőfi Sándor halálának 90-lk évfordulója alkalmából Irta: BRflSSrtNYI aYULft 1
Mint a dolgokat nyílott siemmel nézőnek nom igen szokta a figyelme, met semmi olyan érdekes dolog (különösen lia txi irodalmi vonatkozású) elkerülni, amely a tekintetben vetődik fel, hogy bizonyos elfogadott dolgokat más megvilágításba holyc/, megdönt. Ha azonban ez mégis megtörténne vetem, ugy a barátaim szoktuk hozzá* segíteni, mint ez az alább hivatkozott bécsi újságíró cikkét is illeti, almoz, hogy közvetve is tudomást szerezzek róla. >
Nemrég hozzájutottam a bécst Neues Tagblatt Wooheu Ausgal>e-já_ nak 1930. juníus 20-iki Számához amelybeni «D«r Dichter Ín Ketten\' dm alatt Bönisch F. Hermán tollából egy cikk jelent meg E cikk adatait csaknem mindenben igazolni Játszanak a később, ez év április 20-án az Az Estben t, b. aláírással és ugyaucsak «z év június 28-án Kcnessey Péter aláírással ellátott és egy ázsiai magyar kutató: Barálosi Lénárth i.ajossai lefolytatott beszélgetésről megjelent két riport ls.
Mindenek előtt meg kell állapítani Bönisch cikének .igazán uulaus objektivitásai és mindenben jóakaratú tea-
Vasárnapi számunkban már részletesen ismertcltük az ütodezrcdek által rendezett nagykanizsai hadtörténeti ki. állítás pompás anyagúi. A kiállítást csak az tudja voltak\'épeo Igazán érté-kolni, aki végigküzdötle q világháborút, Ezek maguk előtt látják a hadszinlo. rcket, ahol részt votlok bajtársaikkal az elkeseredett harcokban. Ezek ví-, szontlálják a jói sikerült fényképeken a régi lövészárkot, a Code Xiet, a f0. gblytábort, melynek! emlékei vissza-idézik lelkükben mindazt, amin keresztül mentek, Milyen szép lehet ez 25 esztendő távlatából.
A kiállítás rcndkivül tanulságos % gondosan, szakszerűen a frontluirbos tapasztalatával, a. katona szemével van minden összeállítva, ugy hogy a laikus előtt is teljes és tökéletes képet nyújt arról, mit jo]cnlctt a világháború.
Keserű százados nagyon szép munkát végzett a kiállítás gondos mCgrciidd-zesévol. A kiállítás sikerét bizonyítja, hogy már az olsö napén délelőtt és délután tömegeden keresték fel a kiállítást.
Az ünnepélyes megnyitás vasárnap délelőtt volt. Pontban 11 órakor díszes és előkelő közönség jelenté télien vitéz nemes Széehy Imre ezredes nyitotla meg a kanizsai had történelmi kiállítást. A tisztikarral együtt Széchy ezre-rwios maga is élvezettel nézte végig a kiállítást, amelynek főhelyén virágdísz között a legfőbb hadúr, nagybányai vitéz Horthy Mik;óa fővezér képe to-kfcnt a belépő felé.
A kiállítás stílszerűen van osopor-tositva, KÜlön csoport a 20-asoké, külön a 18-asoké. A Pető fi. relikviák ugyancsak kólón csoportot képeznek. Külön rész a krasziiojarszkl fogolytábor emlékei és az utödczrCdek zsákmányai a felvidéki kárpátaljai hadszíntérről. A régi ezredzászlók, a magyar,hősi harcok mind élő tanul. Lehetetlen rneghatédás nélkül végignézni mindezt, ami elénk tárja bős fiaink küzdelmét, szenvedését, harcikészségé< és itagyogó dicsőségét.
dencláját. Szereltem volna az egész cikket szószerint idézni, lm erre ennek a cikkemnek kereie lehetőséget \'nyújthatna, így csak egyes részeit fogtam nmeskakörmök közéi
• ...\'18-1(1. július 31-én zajlotl 1« Er. délyl)cn a segesvári csata, amely á lengyel származású Bem Jéz&ef táI>or-uok i>arancsnoksága alatt küzdő magyar Btabadság harcosait illetően szerencsétlenül végződött 8 amely a I\'o-renc József császár által seglLségül hívott Lüders Nikolajovics Alexander tábornok vezetése alatt állott oroszoknak, — bár drágán megfizetett — do teljes győzelmet hozott. A magyar szabadságmozgalom liadsorogét Szétverték, szétugrasztották, egy részét elfogták. Bern tábornok a hegyekbe menekülve, szerencsésen elélte a halárt. Számtalon elesett magyur honvéd holtteste takarta a csatateret, kikel, mint ismorcilen, névtelen harcosokat, lábadó forradalmárokként kezelve,\' tömegsírokba ástak. Nem vetlek maguknak fáradtságot,-hogy az elesettek Igazoló papírjait megnézték és elolvasták volna — nem is szóivá arról, hogy eiCket összegy ejthetlek volna, ~- csak tovább... gyorsan... A szeielctt haza véri tátott földje sok lialott eltemetésére vár még. Serényen szorgoskodtak a sírásók, liuHá(-h*utlára dohlak a vermeklje s végül l,ebolto/lák öke; alacsony <ioinbokkal,..-
Ebben az ütközetben veszett nyoma, itt tüut el a forradalom győztese;
Pompás a két kanizsai csapatzászló, a Szüzinárjás-képpel és a magyar ¦\'címerrel. A 17eekót a budapesti Öhcr-baucr cég kés/llette művészi kivitelien, mig a 12. liatárvadászzászlóaljét Somogyi Marila ipannüvésmő vezetésével a nagykanizsai dojgoző kátbolíkús leányok egyes ületének lelkes tagjai, akik egész magyar lelküket vitték be!o szép munkájukba.
Külön figyelmet, érdemel a krasziio-jarszkl fogolytábor csojjortja, melynek legtöbb emléktárgyai Németh\' Jenő állami tanító adta a kiállítás anyagához. Krasznojarszkt Ki no emlékezne a vér és könny időszakára, amikor e nevet hallja? Krasznojarszk a magyar Golgota borzalmas stációja, ahol a poroszlök és kínzók szerepét a legundokabb nemzet kivclclt árulói töltötték be.
A kiállításon loljcs képét kapjuk Krasznojarszkuak és réinségoinek. Ott van a görögkeleti templom kéi>c, ahol a vörösök több ndut 840 katonát lötlek agyon. Laliit a barakkokról, Gyón\' (réza és fivérének sírjáról készült eredeti fényképeké!. A fogolytábor belső életét is megmutatja a kiállítás. A színtársulatnak Németh\' Jenő is tagja volt. Nevét a Tatárjárás szín. lapján láthatjuk. Az egyik színlap, amely a Taihmt hirdoli, művészi kézi festésű és egyik értékes darabját képezi a kiállításnak. Az egyik tablón ott van a 270 magyar hadifogoly tusz sajátkezű névaláírása,
Do ott van a 20-as honvédek harci emlékei mellett a -i8 ások gazdag kiállítása.
Ahová csak nézünk .mmdennüncn a mult emlékei elevenedtek meg előttünk. \' i
A kiállítás egész héten reggel a-tól 12-ig és délután 2-től 7-ig nyitva van a városháza, dísztermében, hogy minél többen nézhessék meg és lelkük mog-fürödhessék a magyar mult dicsőségében, a magyar katonák hősi vitézségében.
Petőfi Sándor — írja a továbbiakban Bönisch. — A fiatal házas Polőfi Bem tábornok segéd tisztjeként vett részt ebben a csatában. .Vitézül, ret-tentholcllcn bátorsággal küzdölt s büsz kén dacolt a/, orosz gyalogság golyózáporával is é-s ettől kezdve nem látták többé öt...- Szendrei Julia hiába bolyongta végig a osatalórcr, hiába kutatta végig a környék kórházait, férjét, vagy amink holttestét nom tudta tőbbft* fel találni A Törökországba menekült Bem tábornok sem tudott egyebet vigasztaló szavaknál.
Elesette, meghalt.e Petőfi* Nyitott kérdés maradt...
Ekkor tonlek fel az ál Petőfik, Akik valamelyest hasonlítottak a szabadságharc lánglelkü költőjéhez, visszaéltek ezzel és az időközijén könyvalakban megjelent Szabadságharc egyes epizódjait citálva, ezzel a hiszékenyebb lel-kéktől tekintélyt, megbecsülés-! és leg-rőképpén pénzt igyekeztek szerezni, Ezeknek a szédelgőknek kezükre játszolt az a körülmény is, hogy az orosz csapatok ahelyett, hogy a* osztrákok-nak ailták volna át foglyaikat, magukkal «hurcoltak Oroszországba. Ezer és ezer szerencsétlen magyar katona, civil, nők és gyermekek, szinte egész falvak lakossága hónapokon keresztül, éhesen és kimerülten gyalog meneteltek HCssznrábiáu keiosztid a távoli Oroszország belseje felé. Akik kidőllek az uton, azokkal nem sokat törődjek
A MAORT tolvaj soffőijét a rendőrség átadtaaz ügyészségnek
Jelentettük\', hogy a ^rendőn-éguck1 sikerült elfogni a Maort fiatal, tolvaj sofförjót, Varga József kanizsai lakost, ukl 1100 pengő reábízott pénzzel eltűnt. Házk-jlatás során még 600 pengőt találtak nála a pénzből-
Varga Józsefet, aki mindent beismert, vasárnap délclőit átkísérték a rendőr-égről a kir. ügyészségre Még a mai nap folyamán a tőrvényszék vizsgálóbírója elé kerül.
0.45 Torna. — Utána lianglemezck.
— 10 Hírek. — 10.20 Iratolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Szántó Jenő
hegedül. - 12.10 Hírek. — 12.55 mi-halíkné Nagy Irma énekel. — 13.20 Időjelzés, idő járás jelentés. — 13.30 HanglemCzok. — 1-1.30 Hirek. — 11.45 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyamlurek. — 10.20 Halász Gyula előadása. — 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Ilirok szlovák és magyar-orosz; nyelven. — 17.10 Felolvasás. — 17.35 Zenekari hangverseny. — 18.50 Felolvasás. — 19.15 Hirek. — 10.25 Chopin: H. (f-moll) zongora verseny. — 19.55 Vermeket mond Shnonffy Margit. — 20.30 A rádió sza Ion zene kara, — 21.-10 Hírek, idfíjárásjelentés, hírek szlovák és magyar-orosz nyelven, — 22 PerUs Jenő cigányzenekara.\'— 23 Az 1, honvéd gyalogezred zenekara. — 0.05 lllrek.
BUDAPEST II. ¦
18.30 I)r. Konessoy Kálmán előadása. — 10.25 Mezőgazdasági félóra.
— 20 Hirek, — 20.20 Hanglemezek.
— 21.30 Időjárás jelentés.
pecs
12 Déli lúmgverscny, — 14.10 Schrammobcno. — 10 Délutáni zene.
18.20 Lemezek. — 10.05 Hangverseny, — 20.15 Tánczene. _ ?2.1(5 Szórakoztató zene.
az oroszok. <NÍcsevö.\\,i Semmi baj! Marad még elegendő, kikkel a* óriási birodalom szénbányáit, — melyek éppen munkaerő lüáuyában voltak — bcnépcsitltctték. Fgyík vagy másiknak sikerült utközl>en megszöknie. Ezek hazakerültek. ItCuds,crini ezekre hivatkoztak az ál Polöfik, hogy sikerült az. oroszok fogságából megszökniük, .Ezek a zsiványok — irja Bönisch — mind azzal n mcsóvol állottak elő, hogy ők az orosz fogságból szöktök meg s ezt nekik készséggel el is hitték, inert a magyar nem tudta valónak elfogadni, nom akarta felfogni, hogy a magyar szabadságharc lánglelkü lantosa, a forradalom költője elesett:, nom akarta, nem tudta elhinni, hogy a nemzetet a szolgaságból és a zsarnokság alól kieinotö lángelme nincs már többé az élők között..
(Hetven évvel később- fejezel címmel később arról ir, Iiogy sohasem nyílt világosság arra u kénlésre, hogy tényleg (ueglialt e Felöri? Eltűnését mindinkább befonta a homály s az utókornak nem sikerült soha semini bizonyosat megtudni, hogy a ..fialni költővel mi lörtént a, \'segesvári csata "Vján. Évtizedek teltek el, a hajdani bajtársak, a s«ibud,ságmozt<aloin életben maradt^.luircosai lassan kidőltek s az akkori idők kortársainak utöd-\'t Petőn Sándor nyomtalan eltűnésének kiderítésére irányuló minden reményüket feladlak.
(Foly.t kóv.)
A segédhivatali fiwtviselök kérelmet
Csak érettségivel lehessen bárki segédhivatali tisztviselő
i _.
Hősi naptár
A volt fi. honvéd hadosztály I.nljlhi környéki előnyomulása alatt finif lieníi
._ volt veszprémi 31. hon-
|l818.VIfl.8.vó,i gyalogwJedbell, -ör-
1-vcretÖ az ejjyik mcnelosz-
Jop étin észrevette, hogy az oroszok egyik visszahagyott járöie felgyujtotU azt a fahidat, amelyen az egész mC-iictosj;lopnak kellett\' átlialadnlfl. linó (iröf öno<ctő felismervén a bajt, -saját kezdeményezéséből, mielőtt míg parancsnoka bármiként is rcmlclkczno. telt volna, tüstént .és Ogyma^ft elöro-rolwnt és ar épCrt égni kezdo hid-részt az orosz járőr tüzelése köztien gyorsan eloltotta. Vitázni elszánt és példás öntevékenységgel véghezvitt let. tévcl a nienctos/iop.-fuh\'nmatos előre jutását lehclövé tofte, Gróf örvezctÖt, ukt még csak három hónapja volt « harctéren, a kisCzüst vitézségi érennneJ jutalmaztak.
\' Öntevékeny, gyors és merész elszánt harcbaavatkozásával ifinlctte ki magát . Oi.Cn » napon T)ukai Ta-
19í6.VIU.8|líik\'s Gj-ula volt pápai
--7. bonvéd huszározrc;lbcli
főhadnagy, aki u visszavonulás men-tcsilésc és bütosili\'isa erdckel.cn szá-zada élén és az oroszok tulercjével mitsem törőihe, vitézül és elszántam bcgláníadla és lendületes kézitusában s/éjjcl verte. Ugyanakkor ivedig a hely-ségbü törvén, a meghátrált orosz Jo-vasság nldövésc közlrCn 120 emlorön-kct\'kis/abadilotia azok fogságából. Ta. kacs föl tad nagyot -sikeresen végiehaj. tott fegyverténye cüsmérésékeién a katonai éi\'dcnikercszlctlcl tűntették ki.
— Butofükhfm a Kopatelu-cég vezet\' Modern mintatormetbea a legjob\'iat a leROlosóbnan matatja 1». kedvező .te*-WlétMnk mellett
JötellH, hODV fllHKftiSsr
érdekes indokolása van a
A Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetsége érdekes mozgalmat indított- Terjedelmes rapnwran*\' dámmal fordult a kormányhoz, a melyiken azt kéri, ejnfcljc fel a fegéd hivatali tisztviselők képesítési f\'kát és a segédhivatali állás elnyerni kössék az éretlségi bizonyiiványhoz.
Az é\'ct fejlődésével együtt . Jár, h így In-«an minden állás betöméséhez nagyobb képzettségre ven szükség. Ma már nem ritka az éiwlt ségrzett, sőt egyetemet végzett kisgazda, kereskedő és iparon, sőt négy p.>\'gári nélkül szinte nem érdemes inasnak sem menni. A nyúlt évben jeVmt meg a reutL\'le; a telekkönyv* \\czetők é. fogház fel ügyelők képesi-
Megirtjk, iiogy a kanizsai kapitányság a legutóbbi kiskantzsai tüzesetek ulán szigorú nyomozási folytatott anank klderité ére, ki lehet a gonosz kezű gyujlogaló, miután minden jel azt mutatta, h \'gy cnkli gyujlogaiás történhetett.
Szombaton azután egy ki->k tnizs:ti asszonyt elö is állilottak, mert a tüz kitörésié előtt színhelyen láttak- Az asszony tugadla, hogy neki bármi ré>ze lenne a tüz okozásábáan- EL mondotta, hogy tejért ment gyemie-
benyujtott memorandumnak
téséxiek felemeléséről s a rendcJet e!i-.m\'erl, h »gy ezeknek a tisztviselőknek a nr.m\'k.ikörc srámas uj és b;myoljlt jogszabály gyakorlati »1-l.a\'nnzá^i\\.d bővült, szolgálatik kifogástalan ellátása tehiát sgéfeJuhb-körü ismeretei í& t-jdást kövutel-Márpedig ugyanez v<xnatkozík talán még hatványoZQttabb -mértékben a segédhivatali kar összességére is, ezért az egyenlő elbánás el\\« és a szolgálat érdeke egytormán megkívánják, hogy a kormány a megkezdeti lulon ha\'advn, kimomljn az Iskolát képesítésnek az éretíséglro \\<iió f«*einelé«ét a scgédflÍva|aHHii«t vi elüknél, kehieknél. (Ujnokok-nái 1«.
k*e szilmár;i a házba, uhoJ rönldVtten tüz ülőit ki. Miután a károsult
egyébként nikona is, nem1 lehel M-lé:eleznl, hogy ö lelt vo?ua a gyújtogató. A kapitányság az asszonyt vasárnap délelőtt elkísértette a klr. iigyészségj\'e.
Dr- Knausz László vlzsgálóbiróhe-Iyet!es törvényszéki biró még a mai nap folyamául kihallgatja és dönt szalfad\'ábraheiyezéae vagy f.igvattr-tása Ügyében.
_MP* anguntug 8
A nagykanizsai Károlyinak, hogy1 megtudja tartani az Európa-bajnok 1 cimet, ^en kea>éuyeji kelt dolgozni. Károlyi e kétea érkezjk meg Mur-
\'CilLe.shől, Jlhol »iost k>jt\'7.\'«\' be egy
nagy nemKelköri ver-cnyét- Pompás formtíbwn v». Viszont Pauvoroux Is MitdTicfbói jön, ttfool komolyan ké-szttlt a kemény összecsapásra- Károlyinak viszont vaa egy nagy etönjie : a közönség csak uékl szarkot Öt biz tatja, hisz ó Nagykanizsa szüTfilfce. A birkóZi\'iN tartauvi a ké\' fél megegye-zé\'étöi íügg. Valószínű, hagy 3x30 perces időt kötnek ki, vagy pedig végkimerülésig.
A jelek szerint 5-6 pár, Ifi—12 v*r *nyző nevez az Europa-bs^nckii edmért folyó kilzdelejiiben.
A\' közön ég résaéröi éi-dcklőd|i. pánaffán és azért mindenki saját érdekében jegyekről már Jól cIőjo gondoskodjék. Jegyek dttvéttflfcu kaphatók: Szabó Antal, Ri[terAndrás, Stelncr Andor, BáMtny István ón Hamburg Zoltán ktircskfid&elbcu,
A mérkőzések augusztus 13-, II, é-s lB-én folynak le a Zrínyi sport, pályán pontosan est! 8 órai kezdettel.
Elővételi jegyárak: Ring páholyülés 1.60 P,
I. osztályú tftWy 1.20 P.
II. o.\'ztáiyu ülőhely 80 fül.,
III. osztályú ülőhe\'y 60 IBI., állóhely 40 fillér.
Az *!stl pénztárnál magisabbuk » jegyek árai-
Lapzártakor kapjuk n hirt, hogy AHbert Amand francia birkózó ne-ve^é e is jnegőrkez;-tt és jgy tnáredl dig 4 föi« szaparodotj a nevezések száma. ; (:)
N. T. E. ifj.-Cserkeazek
Itarátságos. Vezette Ködbanm. Szép és helvtsnkcnt erősinrmn mérkőzés volt, tiinetjTiek ur e3nö ífliHcjéb«n «z NTE. a ittasodik lélitlcji\'-hru n Cserkész volt némi fölényben. Cóllövö: Juhász (fl), illetve Wohlner (2 öt, egyel il-esbSt). Jök: Illés, Juhász és Tóth. Met\\e Vilcsck (« iwciötiy logjobb)a) és Wold-
mt. i\' m
Mag yaroraiég—Franciaország 1:0 (4:0)
¦A magj-ar vidpéló válogatott kőny-nyen győzött a franciák elrcn, Sajnos ez késő vigasz a dotichenf kudarc után. Az uszöszAinokban u 4x200-ns gyorsváltóban, 100 m.-«o (Körösi 1 |>. 01.3), 400-as (Ciróf 5.0J.2) és 200*8 mellen (Angyal 2.48.5) győztek a ui»-gyarok a párisi uszóviadaloo.
FelhTváa!
A Zrínyi Toma Egylet folyó hrt Mén délután ii Arai kezdettel a Katit, Legényegylet n«gj-l«rniében közgyűlést tart, ineJyí* az összes tagokat esnrtoo m«ghivja az F.lnÖkBég. (:)
Cséplést mázsakönyv
.........iimiiimi —in—ff
ára 1-40 P
HiíelestfvH kapható a Zalai KCcUdiy
¦yanidAiébiui Nagykanizsa, Fő-ut 6.
Biztosítson tűzkár ellen, kára megtérül!
Megérkezett Kanizsára a bulgár bajnok nevezése az európai szabadfogású birkózó-bajnokságra \\y
A mai napnak is megvan «z eseménye. Megérkezett Péter Glavanov bulgár bajnok nCvczéie az Európa szabadfogású blrkozóv-ersunyre.
Péter . Giavanov egyike a legjobb blrkozőknak, biír durvaságaival sok baj lesz majd a mérkőzésen. Még emlékezetes a L-gutóbbi Czájával fniytaloit versenye, amikor diszkvalifikálni kelleti a zsűrinek. M\'ksI ismét lesz módja megmutatni tudását
Európa legjobbjaival szemben- A verseijTy teljesen nyiH, itt Jicm lehel jóslásokba bocsátkozni, hogy ki fOg-ja legyőzni az egyiket vagy n mtH-kat. Az esélyek *eljosen cgyfoitnik és igy igen heves ós izgalmas küzdelem fog kialakulni.
Ezen a vcr:enyeu iniuden szem a francia Burópabajn.->k-te!olt felé foldj!, hisz tiMtalosan csak őt Jelölte az európai birkózó saövetség.
VéWr&bWnVlll * OLCSÓM jut fényképezö-f fca I hLTbLLhmi W géphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószahUzlítben vásárol Ffrnt IQ.
Fényképezőgépek 5 P-töl, márkás filmek fíUértőL &er MmMtmmmrü kldolgozáe I
Átkísérték a kir. üiyészségre a gyajtoga-tással vádolt fciskanizsai asszonyt "
A vizsgálóbíró még a mai nap folyarmftfl iTalígatfa H
Löíeny© és Zalabakaa csapatai nyerték a letenyei járási tüzoltóversenyt
A ietonyci járé 1 tüzollóvcrsenyt vasárnap tartották afig nagy siker mellett Lck-nyén A \\cr.cnyen nyolc község versenyzett nagyszámú érdeklődő ¦jelenlétében- Ott volt dri. Vida Ferenc járái főszolgabíró,Kovául Sándor vezetöjegyző, valamint, a felügyelői karbó]: Mihulovich Géza, Ür. Fülöp László, ÜJhn Gyula, Fodor István tűzrendészet! felügyelők, Pál Gergely tüz<)l:óparonc nok, akik a versenybírói tisztet töltötték a*. \\ I I
A terményt Vecseta Antal nagykanizsai ¦tűzoltóparancsnok, mint illetékes járási tűzrendészei! felügyelő \\ezetle le-
A verseny eredményei a következők : A 9-es szerelésijén első lett Le-tenye B csapata 8 hibaponttal, 2-Pola község 9 ponttal, 3- Leienye A csapita II és ¦!¦ Paws;amagyaród köz ség csapata 20 hibaponttal.
Az ötös szereié-st a zylabaksidak nyerték i hibaponttal. Második lett Letcnyc csapata 8, harmadik Pusz-tam\'agyaród 15, negyedik Pctrhentfl 18\'hibaponttal.
, A nyerte: ck nagy és kisezüst, va-lanünt i«niizé:eiu jutalmakat kaptak, amelyet Mihaiovich Géza tüz. rendészeti felügyelő, elnök oszlott ki lelkes besgséd keretében.
_ (iij vöröskeresztes segélyhelyen)
Isméleliéh beszámoltunk arról a s/ép és lelkes munkáról, amit a kani-ísoI Vöröskereszt Rgyletés-a Járási Ms.olgabirósúg folytat az owíáguí. menti vöröskereszt segélyltelypk és állomások fclADiutsara. i-.ddig ir» ilyen állomást állilotiak fel, Hövidcsen ujabb nyolc ilyen ulniejiU vöröskereszt .se. géJyúllomás kerül feláJlUásm, ami minden dicséretnél szebben be>zél.
— (V Dolgozó Leányok fagylaltestje)
Jól sikerült tagylaltoslét remle.telí a Dolgozó Leányok a plébánia\' feltér-tcrmébcn. A.táiicoj és fagylaltot icnd-kivül ötlelcs möilon összeállított kis uiüsor elözlo meg. Lengyel Ili, a .nap<-lójából\' olvasott fel,.-ami főleg ar. egyesület éleiéről szólt, ötletes, humo-ros formában kaptunk egy kis béjyet a I), L. életéből, söl a sorok közé rejtve még jótan ácsok kai is bővelkedett a napló. Szokolay Anna ¦ föisk. ballgató egy változatos keringőt luui. Lotl be, amit a Kék Duna hangjai mellett a ,ien6J»z Ülő, egyforma sárga kosztümben táncollak a leányok, név-s-erJnt aköv^ltóezök: Némethy Irénke, Kisfaludy Marja, Kampits Mária, Lengyel Lizsébet, Voukán Sarolta, Gulyás Márta, A látványos táncot természete sen meg kellett újrázni, a lelkes publikum előtt. Végül a műsor utolsó stá-ma ismeretlen népdalokból állt, amit az egyesület tagjai énekellek. Népmü. veszeti szemjxmlból különös etisineré-sünk fejezhetjük ki, a népdal ilyenformán való terjesztéséért s különösen a/ért, hogy a népdal gazdag kincstárából jsnioieilen nőlaszövegeket kaplunk. Szinte rossz voltHilana a jazz, hangját luillani, viszont táncolni atmál jobban lehetett rá, söt még a fagylaltnyalás is miutlia vigabban ment volna « jazz ütemes ritmusa mellett,
— Ne vlgy ékszert a strandra)
László Gyula komaromi gőzmalom-lulajdonos feleségével Balatonfüreden nyaralt. A strandra magukkal vitték az ékszerüket és a készpénzüket is, A kabinban a*, összes értékeikel a ci-pöjükbo rcjiellék, de mire a fürdéssel végeztek, mindenük eltűnt, A káruk 1200 pengö, Ugyanakkor Oitüul a ba. lalonfüredi strandon TóUösy Aladár ny. ezredes pénztárcája 320 pengővel. Mindkét lopással egy állítólagos budapesti vasutast gyanúsítanak,
— Bátorkiállltáaaakat -taklntae mej mladan Tátelkényuer néiktL Köpetein butotánikáx
JslBHllsUüf MwMtí
MegiOgiOtt székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél a gyomorbélcsator-níl reggel felkeléskor fgy pohár természetes .Ferenc Jówel" keserűvíz alaposan kitisztlija, az emésztést és az anyagcserét előmozdítja, a vérkeringést megélénkíti s kellemes közérzetet és fokozott életkedvet teremt. Krderze meg orvosit I
ZALM KÖZLÖNY
iiní)ittB<ne«izKSBCJ
Nagy választék! Olcsó árak!
fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I lek. 6x9 márkáé film (friss) I\'— pengő,
személykocsik é
hll.Ur
Adlep Junior Roadster . P 3640 P 3680
Adler Junior Coach..... 3880 „ 3930
Adler 2 lit. Sedan.....5410 „ 5480
Adlep 27, lit Sedan . . „ 7180 „ 7280
18 hóig terjedő részletfizetési kedvezmény.
Díjtalan bemutatás a körzetképviseletnél:
SZABÓ ANTAL sportüzlete
Nagykanizsa, FŐ-ul 5,
- (Halálozás)
A nagykanizsai hercegi uradalomnak gyásza vau. Hegyi lat van,-az uradalom régi, hűséges alkalmazottja, "kinek apta és nagyapja ís a* uradalom sjol-gálalábaii állottak, nm delel 5M •> közkórháziján meghalt. 71 éves volt. lAx egész vár<is Ismerte .Hegyi bácsit,i
példakápe volt a becsülete*, bőséges
alkalmazottnak.
— (Kellemetlen vasml kaland)
Kellemetlen kalandban voll • réize a szigetvárt vicinális 100 nUmának. Sientlászlónál lekapcsollak a vonat mozdonyát és elvitték itatni. Egyszer k:sak a mozdony, kalauz, vo/.elö nélkül maradt vonat elindult vtsSzáfWó s az utisok k\'étségl>ecsvcf hangos jajgatás közben vették észre, Hogy a vonat a lejtf.n egyre fokozódó «et>essággel ro-lian. A kisiklás már elkerülhetetlennek látsszoll, mikor egy fialalcmbcr a fékhez ugrott és sikerült megállítani a vonatot. A vizsgálat megállapította, hogy a másik vágányon kigyulladt |egy vagon; s a vonat személyzete beállt a tűzoltáshoz scgitenl s észic sem vették, hogy a vonat kőiben elfcidult.
- (A Murába esett kocslstól-lovastól)
Jakonanecz György innrakcrcszturi gazdát súlyos veszteség érte uz elmúlt nap. A Mura melletti utofl haladt\'egylovas koes]^;i^iai s a lova egy nzembc-Jövő kocsitól ugy megijedi, liogy « Murába rántotta a kocsit gazdáitól együtt, Jukopanccmck az utolsó pillanatban sikuVült » Mocsi alól s a vbfooA kimtiKítüIiUo, de a Jovat nem sikerült élve kimenteni. A kocsit pedig üveg sem találták, ugy\'el vitte n folyó sodra, A szegény ember kára teftdább 500 pengő.
— (Árokba lordul! a kocsi — bánatában felkötötte magát)
I>6gi Antal 27 íves lovasl tojesko-csis lianilelé ItaitoU a PAlfy félő gazdaságba, ahol alkalmazva volt. Útközben a fáradságtól elaludt a kocsin ¦ a lovak egy mély árokba fordították. Dégi először segítségért sielclt, de fi kocsit sehogy .sem tudták kiemelni, , ami annyira olkeseritflHe a tejwt, y bogy levetlo az egyik ló kólőtekjét és o közelben léve" gazdasági épületben felakasztotta magát. Mlne rátalál-tak, mcgliall. Két kis árva maradt a szerencsétlen ember után.
Krómacél és aioacea evőeszköz
nagy válísetéMjon
IájoD Testvéreinél.
Olrso" A.oki
Hirdessen a Zalai Közlönyben r
V.
Síabó Sándor is Fial cég alkalmazottal is munkásai mély fájdslornmat
Jelentik, •hoiy szeretelt munka-•tarsuk 1
hosszú betegség után falyő Ik\'i 5-én Budapesten elhunyt.
Temetése folyó hó 8-án délJ után 6 órakor lesz a rom. kath. temető haloUasházáhól.
Emlékét szerelettel és - kegyelettel fogjuk megőrizni.
Nagykanizsa, 1939. aug. 7. Áldás és Mke soraira l |
1
zalai kozlonvi
Enyhfllí a danzlgl feszültség
London, ajgi^ztufs 7 A Didly Telegraph szerint a daru zlgi helyzet isiiét J-ckaitékenyeiicny htlH. Ilinek «seiiht Beck lengyel külügyminiszter meggyőzödbe is, hogy nincs különös <>k nggtáalotinra.
Az n meggyőzöde\\ hogy H (l;.n-zlgl feszültség ffim Berlin nyoniá.: sdra \\«zcthetö vissza, hanoin inkfSMV .1 helyi. MMiize^KzoelalLsIiik, fsetlcgf Förster túlbuzgóságának tudh-itó b*-\'.
Varsó, nagiisztu* 7 A varos közönsége teljesen Rydz Smugly vASArnapl beszédének hatása alatt Alp Mindenki LciigycWszághh vatatos Álláspontját látja benne.
Török-bulgár határíncldens
London .augusztus 7 Rövid távirati Jelentós érkezett egy török-bjtgAr híitárlncidenniöl. Egy tórök katonái megöltek, egyet megsebesítettek. i
Zog király útban Brüsszel felé
Aiitv>«l-r>cn, ajgusztup 7 Zog klnUy és kísérete Tiétfőn gépkocsin Ant\\\\«rpenbc érvkezjett. 3jnp iwn tovább folytatja útját Brüffiftl felé. i \' ;
Felrobbant lőszerraktár
Isztambul, augusztus 7 Isztambultól 20 kilométernyin) tt iiíotorsi tüzérségi löszercaktárbím nagy robbanás történt- Szei-encsé<e emberáldozatok nbicsenek, de óriási k kár i tüzérségi anyagban-
Megmozdult az esztergomi hegy
Esztergom, augusztus 7 A. esztergomi hegyen, mint Ismo. rétes. Szép Szcut István emlékei emel. lek, öhbva lépcsők veretuok fel. t; részen azonban most váratlanul Uicg-mozdult a föld és a lépcsők egy rá-szévol n hegyoldal elcsúszott. A hogy-L-sustíiinlás további megakadályozására meglőtték az intézkedéseket.
Nagykanizsa m, város polgármesterétől.
2663/1939.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok a reálgimnázium bútorberendezéséből többféle használt tárgyal, u. m.: vas- és fafogasokat, dobogókai, padokat, táblákat álvánnyal, Díszesen 27 P becséitékben.
Fellélelek: azonnali készpénzfizetés, elszállítás egy hét alatt.
Az átverés Ideje és helye: 1939. augusztus hó 8-án d. e. 10 órakor a reálgimnázium tornaterme melleit levő színben.
Az árverezendő lárgyak részletes legyiéke a hivatalos órák alatl betekinthető a városi kiadóhivatalban, a klskanlzsai városházi ügyeletnél és a gimnáziumi házmesternél.
Nagykanizsa, 1939. Július 27-én. )i« Polgármester.
JuU.1 Mb 0» kisleánya Eroici» mély tájdalommat Jolontlk azerotett felesek\', Illetve édeaaoya
Jutási Béláné l Weisz Erna
életének 33, évében, rövid szenvedés után tragikus körülmények kft*
ZÖU DaSm halottunkat hólMn oete j/s7 órakor teinotjUk az lzr. sírkert halottasházából.
Gyászolják: nftUi, urtea, laatvArsl, aojiaral. aágoröffi és «s egíta \' kltwjii*
Rttiv^lltlogataiok ruellöxíict kerja*.
ScfaftU Sándor 6a Fia cég Katikéi 6» «lk« Ima tolta! mogrendait DZÍ7-vel Jelentik, hogy kiváló munkatársuk
Jutási Béláné l Weisz Erna
életo nyarán, í. hó 5*én váratlanul elhunyt.
Odaadóan hűséges alkalmazott, ezeretelromóltóan kedven kartárs éa Igaz lóbarát volt, a kötelességteljesítés öa lankadatlan szorgalom mintaképét veszítettük el Benne. TragikuB hlrteionBégRol bekövetkezett elhunytát mély fájdalommal gyászoljuk, nemes emlékét szeretottet i őrizzük meg.
Nagykanizsa, 1939. augusztus hó 7-én.
Szabó Sándor és Fial cipőkereskedő
cég fájdalommal jelenti, hogy vállaiatuknak 15 éven át volt hűséges alkalmazottja
Bölcsföldy Manci
hosszabb betegség után folyó hó 5-én, Budapesten elhunyt.
Temetése folyó hó 8-án .délután 6 órakor lesz a róm. kalh. egyház szertartása szerint a nagykanizsai temető ravatalozójából.
Példás, hűséges alkalmazottunk emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.
Nagykanizsa, 1939. augusztus hó 7-én. Nyugodjék bőkében I
Olllotnoi háztartási Készülék
mindenkinek BrBmet szerezi
Teáskannák Vaaalók Kenyérpirítók QyorafózAk
Iróaazlali Iámnak Hangulasllámpák Modern falikarok OlvaaA lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGY.-nél
Sugár-ut 2. ,,„
1M8. augusztus
APRÓHIRDETÉSEK
Mt dl]« vaMin.p I. Qnn.pn.p 10 im mlnd.n lovdbbl u4 0 tlllir h.tkflin.. 60 fllllr. mlndan Lovibbl izd . mi.;
Hp\'dhl.d.Ui dll. ¦Olljldr. \' 10 radio
állás
Egy kajái-eal leivétetik Szemeie-ca 10. 2122
Kaoalatp caakla Józant, rendeset, felveszek. Kerékpározni tudók előnyben. Hacker (akereikedö, Sugár-nt 20. 2150
¦agblahaie 14 év kOlUII leányt kit-leányom mellé felveszek. — Fillpovili
LAKÁS-ÖZLETHELVISÉO
Bey ulcal kaleucafcáa laké* c-iszei yiclíékbelyl8éackkel november I-re kiadó Rákóczy-u. 93. SplegeL 2IH>
kataxaltaa udvul lakás kladé Orazág-nt 23., BaibUluj. >
Kél komfortot eavaaiMakaa nov.
l-re Hadó Horváth és Vas. Ciengery-ul 17.
: 2126
kcroaminak Eötvös tár 4, azámu bizklado, W>-utl0,li«zliil»|doiiojiiAI. 2140
háramavakáa emeled éi káttzohás fürdéazobás lalcáj lindo. Lénáit béikeru-kedéf.
¦Iádé kétasobás utcsl lakás Csengeiy-nl 80. Bővebbel Hacklr, Sugár-ut 20. •
Kiadó ¦ kettönobii utcai lakás azonnal, kettoszobás utcai, cgyizobái udvari novemberre. Babochay-u. 3. 2148
Igen olcsó Balathaljiaég; kiadó Eöt-vcu-tér 10. as. alatt. 2140
ház és ingatlan
Ktilugola elsé hegyháton aatClabli-tok terméssel eladd. Bővebbet Zrínyi M.u. 16. *
sabllklrtak, H/i kataaatrálta hold, öícglörliéncen eladé. Bővebbet Klakanlam, Plváriu. IS. 2151
különpélh
réaykéaaaSk IIgfalaa. I Máikii gépek, filmek, lemezek, papírok legolcaób-ixiii, kidolgozás legszebben Vastagh íolo-¦zsküzlcl és laboratértnmban, l\'í-ut 10.1815
niDiHiiuiiati utiim filimi
MENETRENDJE
érvényei 1939. május 15-tél,
EpHaabat-tér—VaaasAlfasMáa
5:»/
7Í» 7ít
920
n-os
13-18
14-10
15-25 18 M S010 22!» 2S20
Erzaébet-terre

o ti
s «
Ltjtanyasl mansstrand
I.I,..,:,M1..I, »4| SHIk„talr. (rt. 7-5Í
Naa^ykaánitil aá. 14-0fl i-i. 16-10
ZrlLMI KÖZLÖM.\'
POLITIKAI NAPILAP1. Kiadja: „MljaiiaaáilB.T. Nagyksnliai". Feloléa kladé: Zalai Károly. Nyomatott i a „Közgazdasági R. T. NagykanliaB"
nyomdálában Natykanlta... (Nyomdáért tolol: lalal Kárily.)
79a ft\'lolya» 180. Siam.
NasyUul.M, 1938. augutUus 9. szerda
Ara 12 «II.
ZALAI KÖZLÖNY
H Untólil.alal: l\'Agi 1 aim
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElMjietM Ar« : eg; hóra C^t>en^(a 4(MM4r.
SmWípfgi » kíldólilvaiali leído»: 78. u.
A SZEGELI ellenforradalmi cm-lékünnepről a külföldi sajjtó 4á i^z\'etcsen beszámol is kiemeli, hogy azon részíveit a japán, olasz és a német követ is. I
TELEKI PAL gróf miniszterelnök egy órás beszédet mondott a felvidékei középiskolai tanárok továbbképző tanfolyamán, az oktatás é> a ¦ nevelés időszerű kérdéseiről- t
BETILTOTTAK egy hétre a Magyar Ujíságot K-jnder Antalról Írott cikke miatt. A Magyarság Útja ci-mü időszaki lapot 4 hétre tiltották be Elég volt cimü, az ország belső nyugalmat vCszélyzelelő cikkemlatt-
GÁRDONYI GÉZA szobrát nagy ünnepségek között leleplezlek Agárdon, a nagy magyar Író .ízülöfalujta-hnn. : | i
MEGKERÜLT a bujkáló Mátyás-syné, autójía. A kegyelmes asszony gazdátlanul- az utcán hagyta, hoft^i könnyebben ei tudjon rejtőzni akö-rözés elől. |
CZVETKOV1CS 6ninisztercinök kijelentette, hogy a njagyar—jugbszláv jóviszony széliemében tesz elegei a magyarság (kéréseinek. A miniszterelnök teljjsíítlcllo a szabadkai magyarok kérését és felállította a magyar olvasókört.
A PAX TING ünnepélycsen befejeződött. A bucsu tábortűznél be. szedet mondott Anna klr. herceg asszony, SybWa klr. hercegnő és Gusztáv svéd királyi herceg. ,
A BERLINI magyar követség uJ otlhonba költözik, mert ahol eddig volt a követség, azt a városrészt lebontják és újjáépítik.
«!M
A TOKIÓI angol nagykövet hivatalos tiltakozást Jelentett be a tokiói kormánynál a japán repülőgépek által Inmibázoil két angol hadihajó miatt.
AZ OLASZ hadgyakorlatok hivatalosan befejeződlek. Az ünnepélyes befejezést holnap rendezik Torinóban.
A MADRIDI rendőrség megállapította, hogy Gavaldont baloldali ete-mek külföldi utasításra gyilkolták meg.
NEMET politikai körök tolakodás nak minősítették Hubay és Rácznyi-tlas képviselők legutfóbbu sWfctó-sét, amikor a lengyelországi magyar Jéglókról szóltak-
NAGY VIHAJROK pusztiuanak| Lengyelországban. Kalisz városban a villámcsapás következtében 7 ember elvesztette az életét. Posen tartományban 3 embert KiftoU agyon a villám, 4 pedig egy kigyúlt lányán éget! halálra-
20 SZOVJET repülőgépet lőnek !c a japánok iiapojita Mandzsuriában a hatánneniéit folyó harcok során-
Danzig lázgörbéje ismét enyhülést mutat
Kedvező hatást váltott ki a danzlgl válaszjegyzék -felügyelők tovább működhetnek
iVarsó, auguszlu* 8 Mint Ismeretes a lengyel kormány ultimátumszerű jegyzékei intézett a danzlgl szenátushoz a vámfelügyelők további zavartalan müködé.-e érdekeljen. A jegyzékre Danzlg tegnap kielégítően válaszolt.
A danzlgl válasz
A danzlgl válaszról hivatalosan a következőket Jelentik :
Chodackl danzlgl lengyel főbiztos ajgusztulí hó 5-én a lengyel vámfeb ügyelök Ügyében benyújtott Írásbeli lépésére a danzlgl szenátus elnöke azonnal pozitív válasz! adolt, amelyben az Írásbeli választ két napra ígérte, Ez a válasz 7-én megérkezett a lengyel kormányhoz. A válasz megerősíti a danzlgl szenátus magn
tartásai, amely szerint a lengyel vám fel ügyelöket >iemmifé;c tefe]p: zett tények e\'é nem állítják- Adan-zlgi lengyel vámfelügyelők ellenőr-zé-- e továbbra Is érvényben marad-
Hétfőn a lengyel vámellcnörök a lengyel ultimátumszerű jegyzék lejelentésének megfelelően egyenruhásán és fegyvere>en teljesítettek szolgáintol, de bizonyos jelek amaikát szobiak, hogy keddtől kezdve Isinél polgári ruhában fognak megfeJeimi;
Párls; linyimit, de...
| Párls, uugitsztut- 8
A inu\'t hél végén annyira elmér, gesedetl a helyzei Danzlgban, hoj^y1 Parisban a viszály kirobbanástól tartottak. Szerencsére- a helyzet uz-
A lengyel vám-
¦ V
óta lényegesen cnyhUU, amiről o danzlgl válaszjiegyzék is bizonyságait tesz. ;
Parisban csak kedd reggel vált ismeretessé a danzjgi válasz, amely éfeutasítjfa ugyan a lengyel vádak\'al, de nem zárkózik el a tárgyalásuk elől- \' í
Parisban általában azt turtjrilü, hogy a helyzet enyhült, de nem1 hárult el végleg a veszély.\'A danzlg kérdés olyan, mint egy idült betegség. Lázgörbébe hol magasan, hol alacsonyan száguld. Jelenleg alacsonyai, van ismét és kedvező a hon. gu\'at, de nem tudni, mikor csap ismét magasba. Ilyenkor mindig köny I nycn veszélye válságba vezcthel.
Ha dönt a japán minisztertanács, csatlakozik-e az olasz-német katonai szövetséghez
Holtponton vannak még a tokiói tárgyalások, a tlenclni helyzet egyre súlyosbodik
Itagaki japán hadügyminiszter és\' Jonai tengerészeti miniszter hétfőn nagy ion losságu tanácskozást folytatott ai uj európai helyzetről. Rgészeu nyilt és őszinte- eszmecseréi tartottak arról a kardosról, milyen közös álláspontra helyezkedjek a kél fegyvernem r dö\'nlÖ fontosságú ügyben, t\'tána [ta^aki tábornok éiU-ke/.lelre hívta Össze a bad-iigyniinisitérlum nagyrau;nr liszlvit-e. lííit, köitok a helyettes hadOgymtolsjí. tort,- a vezérkari főnök hclyclUHét és a katonai iroda fonókéi s okot tájékoztatta a Jouai Icngcmttggyal lblylatotl beszélgetéséről.
Tokió, augusztus 8 A japán miniszterelnök » hadügy-miniszter javaslatára m« össtchlvla rendkívüli minisztertanácsra az. ugy. neveícll belső kormányt; A miniszter, tanácson a liadsoreg magatartását és kívánságait ismertetik a/ európai ngyeh kel kapcsolatban. Japán politikai körökben nagy ér-
deklődéssel várják az ót miniszterből álló, úgynevezett belső kabinet keddre Joliéit üléséi, aniclycii — azt várják —I a japán kormány dönt a hadscieg-bek arról a követeléséről, hogy Japán esatlako/zék haladéktalanul az olisz-nótnel katonai szövetséghez, .Jólérlc sült mogrigyoiők sjorinl katonai kórok nemcsak a fcorvet ellenző Hagnki hadügyminiszter m«gbuktatására gondul, nak, líánóni a; egész kormány lemondásával is számolnak, mondván, hogy az amerikai-japán kereskedelmi egyezmény felmondása és u japán angol tárgyatások során Anglia magatartásának megmerevedése a kormány hely. relét amugyis nehézzé lette,
¦\\ tokiói angol nagykövet még nem kapta meg kormányától a( ujabb utasításokat, pedig addig nem vehetik lel a tárgyalásokat.
Az egyik japán félhivatalos lap jc-leülése szerint ha az utasítás lovább
késik, figyelmeztetni kell Angliái, hogy minden további halogatás nagyon kedvezőtlen mederbe terelné a tárgyalásokat.
Paris, augusztus 8 A francia sajti értesülésé soriul is a/ angol-japán lárgyulások még Iliin, ilig holtponton vannak. Ha az angol nagykövet megkapja ujabb utasítás:!it, elsősorban pénzügyi kérdések kerülnek megvitatásra — írja u Jouf.
A lapok egyébként ráinutatnak n ticnciiil ItClyfcCt súlyosságára, az egyre ismétlődő angoleÜertes tüntetésekre és az éV\'lmiszerelláUisbau mutatkozó uo. Iiézségekro.
Sanghay, atiguszttiS 8 A nem-etközf negyedben a francia és angol engedményes területek halárán drótakadályokat ós homokzsákos torlaszokat építenek, inert attól tartanuk, hogy a japán-kínai háború második évfordulóján ellenségeskedés tor ki.
Varsót is meghivták a moszkvai angoI-franoia«szovJet katonai tárgyalásokra
London, augusztus 8 Néhány nap óta már felbukkant a világsajtóban az a hlr, hogy Romái niát és Lejigyciji-szágol ls meghívják Moszkvába. M >st a moszkVai lengyet júgykö^et kÖzö\'te k irmányá vfti, hf>gy: Molotov felkei-es[e és fel-
Ik\'érte, h így Lengyelország1 küldjPa küldöttséget Moszkvába az angol-francia-szovjet katonai lárgytalái sokra-
Muiotov hangsúlyozta, hogy a moszkvai tanácskozásoknak nem volna >emmi gyakorlati értelme, ha
azokon Lengyelország nem venne részt. i í
Arról, hogy hasonló kéréssel fordultak válna u román kormányhoz ls, eddig még nem érkezett hir.
Lengyel körökben ^\'Cáfolják,^hogy lengjél katonai bizottság indult volna Moszkváid.
BULGARIA nyitt csatlakozási követei a Berlin Róma tengelyhez. Az angoi lapok szerint rombudőll teljesen az a remény, hogy Burgána l»elép a Balkán Szövetségbe-
EGY HALÁLRAÍTÉLT t> B-jka*»
restben elfögolt 20 é\\ös bolgár nö férjhez ment egy román éleifogytigr. ian etiléit nahh >z, meri jgy rniiátii, állampolgár lett, meg-zabadull az akasztófától. AZ OROSZ-JAPÁN tárgyaltok
a szakhuUni kőolaj vállalatok ügyében a legj.ibb mederben folynak és a szerződés megkötésévé már semmi akadály sincs a tárgyaló felek között.
•ZALAI KÖZLÖNY.
Formaruháit, sapkák, intézett ffelsxereléaak
nagy választékban SZOMOLÁNYINÁL
/ Rendezik a déltlroll németek Ügyét
Róma, augusztus 8 A fascista kömara uj 1 örvény javaslata rendezi n déllíroli németek kérdését, A nemei anyanyelvűek, lia aémfil állampolgárok akarnak lenni kivándorolhatnak, de családtagjaikkal együtt elveszítik olasz állampolgárságukat,
A déJtlroli lapok rámutatnak arra, hogy szó sincs kényszerintézkedésről mindenki tetszése szerint választhat Olaszországiján aknr-0 maradni vagy sem, de biztos, hogy a kormány véget kivan vetni az oluszellcnes izgatásoknak. A küllőid is megértheti végre — alja q lap —, liogy ez n©m \'súrlódási felület Német- és Olaszország között.
Egy budapesti újságíró Izgalmas előállítása c főkapitányságra
¦ Budapest, auguh^u\'s 8
(A,Magyar Távirati iroda jelenti; Aj budapesti főkapitányság.»\\ ma előzetes le líu-t ózta táska helyezték Fodor László 31 év«s újságírót, aki a jobboldali lapok nevében végigzsarolta a bankokai és intézményeket. | . . \'i\\ . !
Fodor László gépkocsit vásárollj magának- Egy detektív éppen akkor akarta előállítani, amikor Fodor ít( kocsijába beszállt, rágyújtott, hogy| elhajtson. De a detektív beugrott a gépkocsiba és Fodor mellé ült- |
Fodor őrült tempóban száguldott végig a városon, majd meggondolta magát, inintlia vissza akarna térni és a főkapitányságon jelentkezni, visz-szafele fordította a gépéi, de csak rövid időre, mert utána ismét meue. kölni próbált, likkor a detektivnek sikerült a volánt megkaparintani és a kezébe venni. Fodor rátámadt a de. teklivro. Ebben a pillanatban ért oda egy nendftrőrsBem/ melynek segítségével sikerült Fodort lefogni és besiáÜL tani a főkapitányságra.
Fodor Lászlót n főkapitányságon letartóztatták.
Az Idillt Izületi csuz és az Ischlás, a neuralgikus és az aríh-rltlkus fájdalmak kezelésében egy pohár természetes „Ferenc József keserűvlr, reggelenként felkeléskor bevéve, Igen könnyű, lágy székletétel, fokozott anyagcseréi, jó emésztést és kellemes közérzetet biztosit. Kérdezze meg orvosai I
á folt ezredparancsnokok is Kanizsára a csapatzászlók felszentelésére
Zrínyi Miklós városának nagy ünnepe vasárnap délelőtt a Deák-téren
Még csak néhány nap és ismét lélekemelő szép, hazafias ünnepély zajlik le Nagykanizsán, Zrínyi Miklós ősi vámsában. Vasárnap délelőtt pont 10 urakor a Deák téren, a felsötemplom döll, a különböző templomokéin történt Istentisztelet után, megkezdődik a 20-ías honVér dek lés a 18-ös közös gyalogezred íjtódezi-edélnek, a kanizsai háziezred, a an. kir. t7- hojivédgyalogezred és a ni. kir. 12. határvadász zlj uj ezredzásióinak ünnepélyes fcíszCnte-Jée. A nagy ünnepély rendezőségének élén maga vitéz nemes Széchy Imre ezredes áll és a rendezőség gárdája garancia arra, hogy ragyogó lefolyású, szép hazafias ünnep lesz. I"
A zásziószenlelésre Kanizsára érkezik vitéz gróf Teleki Béla főispán
és dr. Krátky István kir. kbitmany-fötanácsos, polgármester, akik a zászióanyókat kisérik az Ünnepre. Lejönnek Nagykanizsára n volt ezredparancsnokok is, hogy részt vegyenek a nagykanizsai honvédekcsaládi ünnepén, mely még jobban Ösz-sze kovácsolj a a testvéri kapcsot a honvédség és a polgárság1 között-Üjmcpi beszédeket a honvédség és város közönségének képviselői mondanak, i
Szombaton esje 8 órakor zenés takarodó kerctéi>en szcicnádot ad a honviédzenekar a zászlóanyák, vitéz gróf Teleki Béláné és dr. Krátky Istvánné tiszteletére a városháza előtt.
Nagykanizsa nagyban készülődik a vasárnapi hazafias ünnepre.
Szigorúan büntetik a jogosulatlan ipar-Űzőket
A városi rendőrblróságon állandóan folynak a klhágásl tárgyalások
iA Zalai Közlöny a helyi ipar védelmében állandóan felszínen tartja a jogosulatlan iparűzés kénlését 6s minden alkalommal felemeli szavát a súlyos közterheket viselő legális iparosság védelme érdekében. !¦>. indít bennünket arra is, hogy a kontár ís jogosulatlan iparűzések üldözése kapcsán történő fel jelen lésekkel és kihágás! tárgyal ásókkal foglalkozunk, okulásul és figyelmeztetésül. Okulásul a Jogosulatlan iparüiőknek, hogy ipar-jogosítvány nélkül nem lehet és nem szabad ipari munkát végezni, figyelmeztetésül a közönségnek, hogy nehéz élcthareában pártolja azokat, akik hozzájárulnak ad ózó köt élességeik lelj*, sitéxével a haza és a város szükségleteinek fedezéséhez és Igy joggal megkövetelheti a pártolást és foglalkoztatást.
Nagyon komoly és fontos ügy tcbál a jogosulatlan irtarüKŐk, ilz ugynevo-zetl ipari kontárok kérdése, amelynek megoldásához magának a nagyközönségnek koll elsősorban hozzájárulnia azzal, hogy csakis kizárólag legális, az iparlajstroinbn fehetl és Jgy jogosan ipanizö mcsioioklioz, iparosokhoz btb. fordul.
Kenyérről, megélhetésről, családok egzisztenciájáról van itl szó, amit támogatni minden igaz polgárnak )>c. csülctbeli kötelessége,
Nagykanizsán az ipari érdekképviseletek és a hatóság ezen a téren elismerésre méltóan dolgozik, Tóth ípari ellenőr olyan munkát végez, amilyen e,cn a téren még Kanizsán nem történt és valóban példának állithaló. A városi rendőri bünielöbiró munkájának nagyobbik részét ís rendesen az ipari kihágások ügyeinek tárgyalása-képed,
A múlt héten mintegy 30 ilyen kihágás! tárgyalást tartott ismét dr. Németh László remlőrbiró.
Érdekes eset volt, amikor ar. egyik nyűg, römozdonyvezet5, Rausz Ferenc Hajcsár u. 7. szám ulotli lakoSj egyik társának, Kollár rozső mozdonyvé-jetőnek bérelt cséplőgépét javította, A tárgyaláson Tóth ellenőr hangsúlyozta, hogy amikor iparosainknak aljg van munkájuk, nem szabad jogosulatlan iparüzökkcl dolgoztatni. Ezért szigorú büntetési kért. Dr. Németh bíró 100 jiciigöte büntette az ipari munkát végző Rausz Ferenc nyűg, fő-mozdonyvezetői.
Okulással szolgáljon az alábbi eset ís: Nagykanizsán °z utóbbi időben tömege en jelentek meg a kifőzdék. Ki főzéshez, is kell iparjogositvány. Jámbor Józsefné Báthory utcai lakos is egy csomó ember részérc főzött, de nem volt ijwirjogosítványa, Fcljo. Icnteilék immár másodszor, első alkalommal 20 pengőre, most — másodízben — 10 peegöra büntették, Legközelebb már elzárásra ítélik,
A hatályos iparvédc»ni követeli ezt, Az ipari ellenőr állandóan járja a város utcáit és minden egyes kihágást feljelent.
„Keletnek Össze kell fogni"
\\ JKoJró, augusztus 8
Machas pasa, volt egyiptomi mii niszlercijiök éles beszédben kelt ki Anglia elien és leszögezte, hogy Anglia elveszítette az egyiptomi nép barátságát, mert Kelet kizsákmnnyo lására rendezkedett be és a vállalt kötelezettségeket nem teljesiti s igy inrtjidátumaikat v&e« elnyomatással tudják csak megtartani-
A pasa végű\' Kelet összefogására szólította fel hallgatóit, hogy a nyugati halaljnak elnyomatása aló\' fc<-szabaíu Ihassanak.
6. augusztus ó
BUDAPEST I.
17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 17.10 Felolvasás. — 17.35 Zenekari hangverseny. — 18.50 Felolvasás. — 19,15 Hjrek. — 19.25 Chopin: II. (f-moll) zongoraverseny. — 19.65 Verseket mond Simonffy Margit. — 20.30 A rádió szalonzenekara, -- 21.10 Hírek, tdöjárásjoientés, hírek szlovák és magyar-*)rósz nyelven, — 22 Pcrtís Jenő cigány zenekara. — 23 Az 1, bonvéd gyalogezred zenekara. — 0.05 Ilirek.
BUDAPEST II.
18.30 Dr. Konessey Kálmán előadása. — 10.25 Mezőgazdasági félóra.
— 20 Hírek. —1 20.20 Ilnnglcmc.ek.
— 21.30 Időjárás jelentés,
BÉCS
18.20 Lemezek. — 1(1,05 Hangver. seny. — 20.15 Tánc4Cno. — 22.35 Szórakoztató zene.
Szerda
BUDAPEST I.
— 0.45 Torna. •— Utána hanglemezek.
— 10 Hírek.-— 10,20 Felolvasás. — 10.15 Heltay Magdolna előadása. — 12.10 F.ugen StCpnt orosz baialajka. zenckara. — 12.40 Hűek. — 1X20 ldujcl, és, időjárásjelentés. - 13.30 Országos Poslászenckar. — 14.30 Hhek. ~ 14.15 Á rádió műsorának ismertetés©. — 15 Arrolyamldrek. — 10.15 Diákfélóra. — 16.45 Időjelzés, hírek.
17 lliriek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 17.10 A rádtó szalonzenekara. — 18.20 Felolvasás — 18*50 Barabás Lídia hegedül. - 19.15 Hírek.
— 10.25 Bura Sándor cigányzcwtu kara. — 20.10 .Mlóka., Hangjáték négy résibcn. — 21.40 Hirek, időjárás-jelentés, lürck\' szlovák és magyar-orosz nyelven. — 22 Operaházi zenekar. — 23.30 Kurina Süni cigányzenekara, — 0.05 Hirok.
BUDAPEST II.
10.30 Maggá János előadása. —
20 IliJ*ok. — 20.20 Bramhs: ll-dur vonósliatos. — 20.55 Dr. Gajzágó Do-zsö előadása. — 21.25 Tánclcmczck.
— 22.05 Idöjárásjelentós.
BI^CS
12 Rádiózcnek.u . — 11.10 Lemerek. 20,15 Wagner: A bolygó hollandi, llayreuthból. — 2Z30 Bécsi zene.
Délnyugati szál, felhőátvonulások, egyea helyekon zivataros eaő, a hfi nyugaton alig változik, az ország többi részén fokozódik.
A Meteorológiai Intézet natykaal***! mejrögyelőálIomAs* lelentii
Hőmérséklet te*n*p este 9 órakor : +192, ma reagál 20-3, + délben +28-2.
OaaDadekOO <u.
városi mozgó. VirJam pesti törtéaet a M vezéripazgaféjáról Kedd, szerda, csütörtök!
Könnyű a férfiaknak
Ezt megelőzi: Ember védekexz
aktuális Magyar hiradó. — Előadások hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, faiárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A hétköznapi elaő •IGaá\'ásak filléraaakl Vaaápnap 3 órakor „Ketten egy lággyal" I
1935: aUgUMlus 9,
ZALAI KÖZLÖNY!
Síremlékeket,
ilmlil, miuíiiiumi, hll tnlíkilhl
kziiküxoi-íleu és logoloaóbban
KOVÁCS JÓZSEF
kőIaraRéraeaternól, Király-utoa 33 Kqy .Iremlik-ínkldr. Telolon 615.
Erdélyiekhez!
Burtapcsteo 1931). évi április hé 26.fa a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyes ütelének húszéves, az Erdélyi lörfiak EgyOSÜ-ioténck Uzévcs és a Szé-• koly Hadosztály huSZevfiS jubileuma alkalmából jX Sjfc mcBrendezték n második \' m országos nagygyűlést. Eq-nek kereteién megalakult az Erdélyiek Szövetség©, melynek célja és toladntu tt még egyesületi kötelékben nem álló erdélyiek besiervezó&e,
A szilmbavételt szükségessé teszik tv rohanó események s az, -hogy uz erdélyi célok szoígálatiba állítsunk ndiulou erdélyi embert, nehogy a valószínűleg elkövet kenendő történelmi idö készületlenül találjon minket.
De nemcsak ez a gondolat .\'ckcnl minket, erdélyieket, az egyesülésre, hanem az, hogy társadalmilag is egy. ségbe tömörüljünk, tudjunk egymás, ról, ismerjük egymást s időnként, ha összejövünk, ápoljuk az erdélyi szellő, inot és hagyományokat, A Szövetség megállapította, hogy Nagykanizsán és környékén az erdélyiek tömegesebben és még mindig srorvozetlenül élnek mely okból a Szövetség megbízásából dr. ThoUvay Zsigmond ny. postalgac. gató és Laurentzy Oszkár titkár \\cszik kezQkbe a szervezés munkáját • E ktí erdélyi" testvér felkéri tehát nz erdélyieket, hogy haladé ktal un ni adjanak életjelt magukról. Jelentkezés akár Írásban, akár személyesen, avagy pedig telefonon Js történhetik és pedig dr. Tholwoy Zsigmondnál Kölcsey utca 2. szám (tclcron 3«8.) alatt, Laurentzy Oszkárnál Csengery ut 2. Szára (telefon 21.) Első Magyar Alt. Dlztosjtó rüfigynőkségc ciinén. Hang-súlyozni is felesleges, hogy ez a .szám. bavétel nem ismer különbséget erdélyi és erdélyi ember közöli, minden-kit sorainkba hívunk, férfié avagy (jő s minthogy teljesen politikamentes uz akció, niiudcn korlátozás nélkül hozzánk szegődhetnek a honvédség tisili és altiszti kara, a rendőrség tagjai, valamint a közalkalmazottak is.
lla mindenkit Összeírtunk, összejövünk a megalakulásra, melynek idejét ós helyét annak Idejéu a Zalai Köz. löuyhcu közöljük.
— Tattata* meg a Kopstein Bútoráruház állandó batorklállitásét ízléses 6a olosó bátorokat kedvező tizetéal fel tételekkel viaárolhat
Nyaralási gondok és örömök.
IUJ éieti-end kezdődik. A anhmka, napjainak megszokott ritmusát uj rendszer, -d napi ó\'et szertai1ásal.j nak uj iciidje váltja fel Más idolon kelünk, máskép öltözködünk, étkezünk. A szürke hé;közriap«tk tóbb\'é.kcvé.>bé mechanikus idöbJ-osztásába némi »kőüői« rtendol-.\'cníog elegyedik. TcttelnkSt,-cselekedeteinket, c\'haláruzá^ink atnom aiendszer sántája, hunéin a pillanat »lntalciÓJja« határozza meg. Nincí eiőre meghatározóit progija-inank. A körülmények szabják meg, hogy a nap ittfelylk órája, ban mit és hogyan tegyünk vab& Ebben a rendszeriéiüliséglcn van a nyaralás, a vakáció tegnágyobb értéke, n pihenés lényegS-
és mégis... raj é\'etünk bjurinjadik\' negyedik napján las-san-lassanmár kezd kialakulni cgy »uj éhtiend*, melybe^ az első napok poétikai rendetlen! ége, szabadsága valami n\\ i^ndszbrbj, a mozgásnak é-s a pDiepésnA, a programunk és !1 programtdanságuak juj harmóniájába olvad bele. Nem mechanikus, de ritmikus ez az u} é\'etiend, a melyben vissaitükrüzik a vi\'úg-egyetem kozmikus rendjének mf-¦ lex« s mely egyben az Élet m*ag-inussithaltítian lényeg^...: 1 j
7.
Közelebb jutunk a természethez. [
Kétszáz évvel ezelőtt R<rjsap<tlU már figyelmeztette a modern civilizációba sodródó világot az Ember és Termeszit clváUiszhalaltlan kötelékeire. » Vissza a ternileszMl-\' hez« kiáltjaafra,nciagéniusnak ez a forradalmi igékbe transzponált képviselője s a (fiijai kor gyermoko ellenállhatatlan l>elsŐ ösztönök sugallatára engedelm.ju.sen kövCll a nagy Tanítást. , ;
Mennél szarosabban köti l^éieí-cnergiánkat a modern é\'el egész bürokratikus rendszere az uj civilizáció robotos munkahelyein, m@n nél inkább rabszolgái vagyunk a betonfalak közé sürí\'.elt uj civilizációnak, anuái elementárisabb erö-\\ei tör fel, mint valami kbzmik?js nosztalgia telkünkből a nagy természetiéi való egyesülés dina\'nii-kas vágya. . |
A nyaralás módot ad arra, hogy kedvünk szerint kiéljük ennek a nosztalgiának feszilö -sóvárgúsát-8.
Megismerjük az Időjárás ii\'á* nyitó szerepét ételünkben ós han-
gulatainkban. A meieorológi;ti* helyzet oohaseni közömbös szánunkra, de az Idö riehpJ sem éa-z leli az emberrel annyira zsarnoki hatalmát, mint a nyaralás óráiban. I !
Öltözködésünk, táplá\'k\'aű.v.mk, szórakozásunk az Időjáráshoz igazodnak. Más a prograni\'jiVk a nap-vjgaras dé\'előtl, a borus délután, \\ugy a zivataros estén, Kedélyünk valósággal a vszcjek szárnyán* ringatózik. Az enyhe szellői nlágy zefir végig siklik lelkünk tavaink felszínén, a szél fodros huHáinolnt é\'e-.zt, mlg a vjhar felkorbácsolja a hullámokat... |
9 i t
A nyaralásban tuj életre kel a modern ember iiépvándorlá-i ösztöne. Valami iielsö nyugtalanság fűti Idegrendszerünkéi s hVíjszol l^nuünket uj, Ismeretlejn vidékek, uj emberek felé- <
Gyermekes kíváncsisággal fcsjátékos érdeklődísset fordulunk minden felé, ami rjj j .
Egy kis szikla, egy csörgedező hegyipalak, egy erdei tisztás, az angol kertészet botanikai különlegességet mind-mind az élmény erejével kötik le figyelmünk! s hossz¦j( merengő szemlélődésünk kedves tárgyai és az emberek I
Egy fürdőhely szük terére szorított emberek ezrei! Minő látvány ? !
A sok emberarc, a mozgásnak, az öltözködésnek, a megjelenésnek, a viselkedésnek, a kedélynek ez a gazdag skálája, amelynek millió leflcxébsn^inégis egyetlen C,Ie\\cn figura tükröződik, az öi\'ök és vi-gmásithatat\'an Ember...
10.
Ebien a gomolygó embertömeg ben melynek egyedeit a népván-dir\'ási ösztön a világ minden tájékáról, az ország minden részéből hordja Ö«ze, sürün akadunk olyan ismerősökre, akikít a hanó Idö évek, sőt évtizedek óta diizötl tőlünk- W
Ah;\'gy az imbolygó emberárban feltűnnek előttünk, ugy né/fink rájuk, mint egy eltűnt világ em lékködéböl klkjvánkoző, rég elfe lejtett képek elmosódó kontúrjaira
11.
>D.jii,o far niente< Mégis csak ez az ftédCs semmittvés* a nyaralás legfőbb értéke. Nem absziljl tétlenségei, hanem teljes szabadsá"
UékÁH% két mdm iwzdodik m UUda
got jelent. A tétlenség Is tevékenyég, dkaratunk semmittevésre irá* nyaló c-elekedete. De ez az elvont c\'Ciekcdet a IcgkcUcmcebb fizikai tétlen-ég 1
.12.
S hátra van még a legjobb vati-társ» : a könyv.
Az oivasás lehet szórako* zás, tehet passzió, munka vagy robot, de a nyaralás felszabadulú-üának pUlanataibaii a jó könyv mindennéi több: élmény!
A l>etük, a gondolatoknak, az érzéseknek, szenved é\'yvknek, a cselekményeknek etek a kis katonái szinte Önnálló éleiét é\'nek s \'ugyí vibrálnak szemeink előtt, mint egy álomvilág fürjf\' heroldjai-
A szemünk kéjjel sikUk végig zárt soraikon, amelyekből egy szebb, \'így magasabb, c^y fel. sőbbrendübb világ futa morganaja ragyog felénk.
Alomképek, amelyek uh\'in ö-zi.o csavarodó fürtökkei is ugy izola. dunk, nünt a naiv gyermek a szivárvány gtán... - ;
1 - k-i—m—n ¦
F1QYELEM1
Olcsón, iztéses, szép modern mintákkal
szobafestést
tuk Hegye8ha!m!-Hockman
testőmesterrel csináltasson.
Kákóosl-tt. 34.
Nyolc hónapi börtönre ítélték a munkások pénzével megszökött olajtelepi soffőrí
A gyors igazságszolgáltatás tipikus példája, ami a Magyar Amerikai Olajipari Rt. sikkasztó s„ffőrjésel történt. Varga József, .mint megir-t tik, megszökött a munH kasok kifizetésére szol«j gáló pénzzel. Ezt oz 1100 pengőt egyik tér* sa adta át neki, hogy Őrizz* meg éjjelié. Varga*József, n kanizsai Illetőségű fiatal sufför, ml-rjtán megszökött, a pénzből arán. juezl napokat rendezett magának. A hatóság éber őre azonban szombaton lecsapot! reá, bevitte a kapjlány^ ságra, ahonnan már vasárnap délelőtt átkísérték a ki1", ügyészségre. Uangyoi Károly klr. ügyészsójí ci-nök hétfőn reggel a TE alapján azonÉS) szöljell indítvánnyal a bíróság elé állította-
Varga Józtief dr. Gsiéry Géza törvényszéki cgyesbiró előtt is beval. lotla cselekményét. Elmondotla, hogyan szökött meg, hol volt, melyik korcsmában mulatott, kíné\' vásárolt ruhát és kikkel mulatott Mikor a biró m\'egkérdezte tőíc, miért kö-vétle el c-elckményél, Varga József lllasságávaj védekezett.
Dr. Lengyei Károly elnök vádbe-széde után a törvényszék bűnösnek mondotta kl Vai*g;i Józsefet sjk-ka&ZtáS bűntettében és ezért őt 8 hónapi börtönie és 3 évi jogfosztásra itélie.
A vádlott és a vádhatóság képviselője megnyugodott az jté!etbOo,kjy az nyomban jogerőre emelkedett.
Napttr 1 Augusztus 0. szerda. Rom. kat. V. ciános, Protestáns Ernőd. Izr. Ab hó W9
Oőztflrdö nyitva reggel 6 órától esta S óráig (líótf5, szerda, péntek délután kedden égéez aap nóknok).
KAJJAJ KÖZtONV
Hősi naptér
Mivel Szigetvár vitéz várőrsége « negerőditclt újvárosnak augusztus 0.
..óin eltartott liösl vétlcl.
1566.VIII, 9.1 m0í*M> közben létszámá-
-\'¦--~ nak kétharmadát már et-
vosztelte ŐS az UjvároS oröditéí*i már aniugy is romokban heverlek, a vár-őrség megmaradt egyharmada zrínyi Miklós várnagy parancsára « megerődített óvároslm vonult vissza. Amikor l>cdig a törökök behatollak a [ellia-gyott Újvárosba, Srtosödi Máté, a gyalogosok vezetője közéjük rontott és a törők gyalogság soraiban igen
nagy pusztítást vitt véghez,
Magyar szabadságharcunk utolsó nagy csatájának napja, amelyen Oz
___osítrák fősereg nieglá-
|1949,VjlII.9.|ina<lta Dembinszky aiiá-
-boniagy Temesvárnál fel-
vonult honvédseregét, mely a nála
jóval ciíisübb osztrák sereg erőteljes
és fölényes tüzérségi tüzében vitézül védekezve, teljesen felmortsolódotl. E soradöntő csalánk\'elves*tésének következménye volt, hogy Kossuth Lajos és a magyar kormány lemondottak és néhány nap múlva a vitéz honvédsereg is, mely annyim dlcsCén védte hazánk földjét és szent ügyét, Világosnál lerakta a fegyvert.
— BmtoktlllitiMakat teklolse me| minden vételkéoyaxer nölkll. Kopsteln butonirvháa.
Európa bajnoki birkózómérkőzés Nagykanizsán
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai Ktixltfny nyomdájában
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Érdeke? és izgalmas sportesemény
játszódik lé vasárna|> városunkban. Itt tartják meg az amerikai szabad-slilusu birkózás euró pa baj iuki mérkőzését. Az
Európabajnok büszke elmit városunk szülöttje, Károlyi László védi már 1935. óta. Minden évben óriási ostrom Indult meg Károlyi ellen, hogy Eurápabajr nokságátöl megfosszák, de a keménykötésű Károlyi oxidéig sikercsen vissza, voite a támadásokat és Mik esetben órákig tarló küzdelmekben védte meg Európába jnokságát.
Eridéig csak parisban rendezték meg e.e\\cl a mérkőzés*iket, mert a NemiCtközi prof. Birkózó Szövetség ott székel. Ez az első cet, hogy ilyen fontos mérkőzés megrendezését külföldnek engedélyezte a szövetség. Ezt ál engedélyt csak nagy utánjárással sikerült megszerezni, A mérkőzést semleges megfigyelő fogja ellenőrizni.
Károlyi László kihívója a francia Emillé Pouwreoux,
aki a legjobb európai versenyzőket győzte le és ezzel kvalifikálta magát
arra, hogy az Európabajuukot elme megvédésére fe-lszőlithasssa,
Pouwreoux u francia birkózósport legnagyobb reménysége. Fiatal, erős és oz amerikai szabii stílusú birkózás nagymestere. Erő tekintetében csuknom felülmúlja Károlyit. Csodálatos izomzatáért már számtalan esetben a francia egyetemeken vizsgálták meg és
mint „anatómiai csodát" mutatták be
a növendékeknek.
Pouwreoux tényleg megérdemli, hogy igy foglalkozzanak vele, mert izomzata mint kötélhálózat fonja be testét.
Mint értesülünk Pouwiojux ogés en szen különleges tréninggel készül Károlyi elleni euróbajuoki mérkőzésére és az előjelekből iteUv-c páratlanul izgalmas küzdelemre van kilátás a vasáruai)! szabadsttUisu blrkózóverso. nyen, amelyet o Zrínyi sportpályán tartanak meg. A kísérő párokat most jielólik ki és c.ek is nagy érdokcsségü mérkőzéseket igémek annál is inkább, hiert u már jelentett francia és bolgár bajnokokon kívül megérkezett Vilo BuT felvidéki bajnok és Váry Sándor magyar nehézsúlyú bajnok nevezése is, C)
lS8f. angutitus 1
A nagykanizsai hét nagy sport-egyesület egyesüléséről »
Régóta húzódó ügy ez már, k do sajnos még mindig nem oldották meg. Mindkét egyesület elvben az egybeolvadás melíctl van, csak egyes, kisebb kérdésekben, — mint a szin, legtalálóbb név - vau még vita- i
Ez a haza-vona azonban a helyi beU sport mérhetetlen kárául van, mert mlndt\'n megállt, senki tscnvfeitj ja, külön-külön dolgozik* a jövő-
ben a két egyesület, vagy egyesül.
A labdarugó szakosztályok mind., két helyen felemésztik a 1«vételek háromnegyed részét és e melleit a többi szakosztály csak tengődik. i
Szerény véleményem szerint az egyesülésnek & következő előnyel lennének.: 1
1- Egyesítené az összes anyagi és erkölcsi javakat és kiküszöbölné
az átkos széthrjzást. Aki pedig sport életünket figyeli, láthatja, hogy ^ központosítás felé halad-
2. Az .utánpótlás .(Iskolákból, Üzentei nlézmény bői) egy közös terv & cél szerint történne és a tömegsport elérésére is alkalmas volna-
3- Az \'újjáéledő keresztény ima. gyar társadalom összefogását is jelentené az egyesülés, incly csak a sport tiszta céljait szoVjálná.
t- A magyar ifjak erűsjtéséhcz, edzé éhez és sportbéli louibbkőpifé-séhez a nép széles rétegében hozzájárulhatna, amié1 is Inkább, míval helybeli leventeköldes ifjúságunk Ijesztően satnya- - íme eg^y röpke mondat a hatósági orvos véeményé-ból: >A vizsgálatok alkalmával azt tapasztaltam, hogy az egyes körosztályok a fejlődésben \\isszamáríad:ak, satnyák, izomrendszerük gyenge, nagyon sok közöttük a vérszegény, csökkent m\'unkabirásu egyén\'- Mondanom sem kell, mit Jelent ez honvédelmi szempontból- - Elsősorban természetesen a rossz élelmezési és lakásviszonyok az okok.
Mindezekből látható, h;>gy a helybeli sport gyökeres Alszervczésio szorul.
Az eredményes sportmunka is osflk akJcor volna lehetséges, ha volnának Jó pályák és tornatermek1, lite lyek nélkül a legújabb törvényeket sem lehet végrehajtani- Nagykanizsa nak nincs modern sportpályája- A mostanl csak lábf icamit ásni Jó- - A kiskanlzsai»k is megérdemelnének egy sportpályái és tornatermet ¦ i
Remélhetőleg Nagykanizsa, hozzáértő sportközönsége felül tud emelkedni a szin és név másodrendű kérdésén, mert mindennél fontosjabb a sport és a magyar ifjúság erősítése. A sport ma már nemcsak kedvtelés hanem már belépeti a nemzet nevelés szolgálatába-
Mindezek rután kívánom, hogy a két egyesület cgyhéohiaidása - a helybeli sport felvirágzására ~"JValó-sodjék meg, de minél előbb!
Holló János
„R láncravert költő"
tn segesvári legenda) Pctófl Sándor halaiénak 90-lk évfordulója alkalmából Irta: BRflSSAlHYI QYULfl 2 A\' 1017. évi orosz bolsevista forradalom időjén, amikor Oz ottani fo-
gotytáborok kapui elöl elsöpörte az őrszemeket s a tábor lakóinak szabadságát újra visszaadta, a deszka és tüskósdrótkerités mögött évek óla sínylődő és sóvárgó hadifoglyok közül sokan nem tudlak a külvilág csalogatásainak clleiitáltni. Cökiuókoslól felkerekedve hagyták el a tábort és a talán bátortalanabb, de mindene ctrc óvatosabb bajtársaik ligychneriok^ei dacára, nekivágtak at ismeretlen ország szabad mezőinek.
Sokan hazaindultak, mlg mások n lakosságnál igyekeztek elhelyezkedni, inunkat találni, kenyeret keresni, míg másokat a kalandvág)\' csábította a
/^messzi Szibéria irdatlan erdümigclc.
f gei, sivalagjailw. Napokon, heteken és hónapokon keresztül meneteltük többnyire lakatlan vidékeken fi olyan pusztaságokon keresztül, ahova hosszú évek óta ember nem lelte a lábát.
.\\ kelet s/ibériai Tschita hclységl.cli togolytáboriiól — irja a eikkirö -- két magyar hadifogoly tiszt utrakelve, szin téu nekiindult északi irányba. Március végo felé keltek ulra és hosszú és koseiws menetelés után érték el a llujkál tí északi végénél levő Jakutsk kormányzóságot, itt az országúttól félreeső ralvukbón és városokban semmit sem tudlak még a forradalomról, M hitték, még mindig a cár uralkodik s a kél magyar luidifogoly tisztet,
mint szökevényeket le akarták tartóztatni és>kut*ba küldeni. OUélö politikai száműzöttek azonban mégis pártfogásukba vették őket, ellátlak polgári ruhával és jótanácsokkal, sőt még fcgy\\ert és töltényeket is szereztek nekik és f. hadnagyot és Sz. zászlóst egyik éjjel Kilkowc falunál egy ottani politikai fogoly, aki korábban Permben ügyvéd volt, az obben az évszakban már zajtásnak\' induló Léna folyó törékeny jogén keresztül n folyó * balpartjára átsegítette. ¦
-Földiek,., magyarok, a elme a cikk következő feje/jelének. Ebben el. mondja Hönbob, hogy a két magyar hadifogoly tovább vándorolt a folyótól, mig a g;í. szélességi Tokon elérkeztek a Ljutselia-Ongokton hegység, hoz. ítl a SHigir partján talállak egy benszülött telepet, egy jakul falucskát. Szinte ijedten vették észre, hogy a nyomorúságos kunyhókból fehér emberek meresdgetik reájuk szemeiket ós már a néma lek in letekből is ösztönszerűleg megérezték, hogy ina. gyúrókkal állnak szemben, ami azok megszólalásával bc is igazolódott. Első meglepetésükben azt hitték, hogy elszökött és itt megtelepedett magyar hadifoglyok közé kerültek\', do a valósiig megrémítette őket. Borzadva hall. gatlák a falucska lakóinak tragikus történőiét- A lassan bizalmasokká váló bensrülöttek elmondták a..jövevényeknek, hogy az ö elődeik magyarok voltak, akiket Erdélyben és Közép-magyarország síkságairól az 1848/40. években oz orosz intervenciós csapatok hurcollak el. I-\'elkold hmlifoglyok verődtek hozzájuk, majd ebből a különböző koi\'u férfiak és asszonyokból
gyermekekből képződd végtelen oss. loj>\' megindult Oroszország bolsojo felé. Mennyi időig vándoroltak szülo\'k és nagyszüleik, ki tudtál Talán az öreg • Imre bácsi, emlékszik még reá, aki cuinuk Idején mngu Is közöttük volt és szüleivel együtt szemedte végig u nehéz megpróbáltatásokat. Egyik kuny. hólMUi, prémekből készült rekheljTeu, feküdt egy járni már alig tudó aggastyán. Ráncos arcán kölinyqieppefl gurultak végig, midőn a liozájábót, a csaknem inár teljesen elfelejtett .lazájából odu vetődött idegeneket meg. plllantolhi. Két hosszít esztendeig vándorollak ők, — mondta az öreg ember — luiu a tomski kőszénbányát elérték. Itt akkor őket, köztük öt is, a 9 .évCs gyermekei, kaucsukéval teiélték le a bánya aknáiba a durva munkafelügyelők. Szár. számra lialtak és véreztek el kínzóik bántalmazásai ulatt, vagy megfulladtak a bányák mérges lc\\cgö-jében szegény nyomorultak. De amikor keltésekbe csapott ál az öieg: Véget óit-e a srabodságlmre Magyarországon 1 (lyőztck-e Oörgoi, EUapkía, Bem? Mi van velük? — « két tlszi\'alig tudta, bogi\' mit feleljen. — Ugy-C, Kossuth paranesoH lükorgoilc az oroszokat? Azért taHottak itt bennünket rogsági)an?
• Mesél az öreg ember,..> cimü fo-jezetben az újságíró a következőket irja: .Rövid vártatva olbcszéllo uz öreg, hogy már fölnőtt korában cjiy széj> napoá több társával egriemben — miután őreiket ártalmatlanná lelték — kitörtek a fogságból. Egy csapat, leheltek vögy nyolcvanan, köz. tük néhány asszony és leány is uz erdőkbe mcnckaltok és végre a vadonban belekig tartó ide oda bolyongás
után érkeztek erre a helyre. Ez az eldugott sarok meglels.etl nekik, itt kunyhókat építettek maguknak s vadászatán tartották fenn magukat. Soha oz évek hosszii során át egyetlen fehér embert nem láttak itt, csak néha vetődött el hozzájuk egy portyázó jakntvadász. A fiatalabbak\' közül néhányan — mivel kevés nő volt* közöttük - jakut lányokat vásároltak maguknak és ezekkel házasodtak Ósz-sr«. Később azután egész Jakutcsatádok többnyire az ido férjhez ment jakut-lányok családtagjai költözködtök lioz-«ájuk s itt végleg ínOgte\'OiiOtltek. Fegyvereiket az állítólag 280 vcrsztnyiro lojebb fekvő orosztelcpon prémek el-lcnél>eii cserélték be, KunUmlvójuY a legprimiti\\ebb volt. A két hadifogoly tiszt még néhány napig üt maradt a telepen, azután elbúcsúzlak a Tóldiektöl és tovább mentek1. Én -írja a cikkíró — 1011). márciusában ismerkedtem meg \\«lük, mint á trans-biijkáti kozákok tschital alamanjának, Szomjouoff atamán hadifogoly tisztükből állott lestörsegéuek tagjaival, Egy utazásunk alkalmával, midőn az atamán szaloíikoesjji\'iban Mandzsúrián ke. resztül utaztunk s amely utazásunk minket egymással több napra közvetlen érintkezésben tartott, elbeszélték uekoni oz físzakszibériúbau volük megesett élményüket. Kétkedve fogadtam az elbeszélésük valóságát s magam részéről a fantázia szüleményének, vagy legjobb esetben alap nélküli kitalálásnak tartottam az egészet, Minden ellenkező biztosítékuk daoára, szavaikat a mesék birodalmában tartozónak kolletl hinnem, Pár napra aztán el is felejtettem az egészei.\' (Folyt. köv.
KÖZLÖtíV
Szítt - Fila - litrtuái
— Budapesti levél — A. Filmiroda tovjjfab dolgozik
Kozma Miklós cikksorozatának és röpiratánaK t*m maradt eJ a hatása, illetékesek kívánságára a Hunnia beleegyezett, hogy ü korábban kö-töii jiiegáiiapodésátói eltérően")/ a Magyar Filmiroda telepén ezévben meg további négy játékfilmet gyárthasson. ,Ér les ülésünk szerint a négy kép forgatására hajiiarosan sor kerül. / . . : : l Jávor Pál Zilahy uj filmjében
A Wien Film, amely most gyárija azt a dubai filmjét, amelynek egyik főszereplőié Jávor Pál s amelynek külső felvételeit részben nálunk for-gatják, megállapodott Zilahy Lajossal, hogy a kitűnő iró Halálos tavasz cimü regényét az Ősz folyamán film ie viszik Jávor Pál főszereplésével.
Öt magyar film Indul e hónapban
Az új szezon néhány hét nmU-aelkezdődik. Szent István hetében in-dumák az uj filmek- Néhány magyar film is készen áll. Bematatóravár az 5 óra 40, a Tökéletes férfi, az Utolsó Vereczky.a Hö\'gyek ciöny ,ben és a Karosszék. Valószínűleg hamarosan piacra kerül a Miniszter barátja cimü film is. A filmek az 6 óra 10-en kívül csapa "könnyű faj* »\'jlyu vígjátékok, amelyeknek etikaitag ivem sok közük van a nemzeti filmgyártás célkitűzéseihez. *
Szlnváltozáiok a fllmezakméban
A filmvilágban négernek hívják azt az Írót, aki más neve alatt i^ Évek hossza során át négerkedeli-Budnpe.sten Kolozsvári Andor Li Görög László is, akik rengeteg darabot és fűmet írtak anélkül, hogya közönség valaha is tudomást szer, zett vonla a nevükről. Görög például Vadnál László négere volt és ni ilac>ek-Sajó párbeszédek nagyré-í szét is ő Jrla egyik lapban, kUiönö. sen azután, hogy Vadnál Amerikába ¦utazott. Vadnál annyira megszokta QörÖgőt, hogy most kivitette maga után Amerikába .^Miután a zsidótörvény következtébtn a négerek száma nagyon elszaporodott Budapesten, Kolozsvári azzal -dicsekszik, hogy ő az egyeben hamisítatlan ős-néger, mert Ő már iákkor Is néger volt, amikor a most négerré vedlett Írók még fehéreknek számítoltak.
Országos gyumölcskiállltáa és értékesítési ankét
A Gyümölcstermelők\' Országos Egyesülete Gyömörey Gjiórgyr onszá-. gos elnök vezetése mellett a legutóbb megtartott Igazgbtó-választná nyl ülésen véglegesen elhatározta, hogy a tavaszra tervezett, külÖnl>Ö-ző okok miatt elhalasztott és a nyalt év telén sorozatos vidéki értckezle. tekkeu előkészített ankétot óktól>cr Iió első hetében fogják megtartani, az Országos GyümÖlcskiátlItással kapcsolatiján, melyet ugyancsak ez-évben szeptember 30 és október 9-*e között rendeznek meg. Mivel ez időién már a magyar gyümölcstermesztés jvagy rész* - az alma kivételével - értékesiltórc került, igy l>őséges tapasztalat áll majd a kongresszus rendelkezésére és bizonyára jelentős eredményeket í°g hozni,
pinÖJÍGBíhE. ÍZLÍSKN
SMts «1
KOMON
BUTClQvízii
Nagy választék! Olcsó árak S
A vizsgálóbíró azonnal szabadlábra helyezte a gyújtogatás gyanúja miatt letartóztatott klskanlzsal asszonyt
Az Ügyészség az hatokat áttette a klr. járásbírósághoz más Irányú eljárás végett
Több ízben foglalkoztunk a kis-kanizsai tüzesetekkel, amelyek nem-, csak a tűzoltóság, de k* a rendőrség elölt is fel-.-i* tünést kelteitek, mert ft«ln jelenségei kétségkívül ¦ J • gyujtogatásra mutattak. A rendőrség szigorú nyomozást folytatott és az volt a feltevése, hogy vagy bosszú okozta gyújtogatás történt, vagy píromániakus garázdálkodik Kiskanizsán. A nyomozás eredményeként egy asszonyt hoztak be a kapitányságra, aki rokona az egyik tüzkarosultnak. A rendőrség a gyanu-okok alapján átkísértette a kir. ügyészségre.
A gyanúsított asszony ártatlansá gát hangoztatta és kimagyarázta,
miért volt a tüz kilörése előtt abban a házban, amely alig, hogy elment, kigyulladt.
Dr. Knausz László törvényszéki bíró, vizsgálóbiróhelyettes maga elé vezettette, majd kihallgatta az asz-szonyt és mivel semmi bizonyíték nem volt ellene, azonnal szabadlábra helyezte.
A kír. ügyészség megszünislte ellene az eljárást, de egyben áttette az Iratokat a kír. járásbírósághoz a nyomozás továbbfolytatására. — Ujabban ugyanis az a gyanú, hogy a károsult hagyta benn a hamut a tűzhelyben, melyből szikra pattanhatott ki.
A gyanúsított asszony még a délelőtt folyamárt elhagyta a fogházat.
Biztosítson tűzkár ellen, kára megtérül!
FÉNYKÉPEZZEK!
OLCSÓM jut fényképezőgéphez és íilmhez, ha
VASTAGH fotószakilzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek 5 P-töl, márkás filmek CB fillértől. PÓT SiakuirO kKdolejoxáti!
— (Kováca-Sebealény Tibor Budapestre költözködött)
Kovács Sebes tény Tibor ífllai földbirtokos, a Magyar PJet Parija ke. ra let vehetője Nagykanizsáról végleg Budapestre köllóntödött. Kovács-Se. besteny Tibor európai műveltségű, tudományosan képzett férfin, aki közéleti tevékenységével általános tbulcletet . szerzett. Mint keni let vezető nagy érdemeket sjorzett a Magyar filét Pártja szolgálatában. Tisztelömek szeretettd-jes jókívánsága kiséri budapesti útjára.
— (Jóny Imre — az Akadémia tanára)
Jóny Imro főhadnagyot, aki Nagy. kflulisán nyolc éven át állomásozott, Budapestre helyezték a Ludovikn Akadémia tanárának. Jóny főliadjiagy a kanizsai társadalom egy rokonszenv*\'] és köztiszteletben álló tagja volt. A legjobb kívánságok kísérik uj állomás.
helyére,
— (Fejest ugrott a kis vízbe — nyakcsigolyáját törte)
Somogyi Károly kispesti mérnök Balatonbcrénybcn nyaralt s ott a s*. kély viíbon fejest ugrott a Balatonba. Eltörölt u nyakcsigolyája s a keszthelyi kórházba, szállitották.
— (Ujabb zalai tűz)
A ralaf tűzeseteit száma újból szaporodott. Ar József ny. rendőrörmes. ter gógánhcgyj tmjléka Oz Összes gazdasági felszereléssel együtt leégett. A tfliet valószínűleg gyújtogatás okozta, A kár löblxízor pengő.
— (Sorozatos lopások)
Kovács Béla zalaszentnilhdlyl földművesnek ismeretlen tettesek learatlak a falu határában levő gabonáját és elhordták. — Somogyi l-aJo» bucsu-szentlászlói gyógyszerésznek 31 darab baromfiját loptak el, — Markolány József lendvadedesi gazdálkodó házából a pénzé tűnt cl s ugyanakkor a faluból 10 darab baromfit loptak cl. ~ l-g)\' Kyajuisitolt földművest lctarlőz-Jftttak és a csendőrség a *alueg€rsi«g-ügyészségre szállította,
— (Lenyelt egy szegei -— ijedtében Öngyilkos lett)
Torma Erzsébet hévizfúrdői alkalmazott ládaszogezósuél segédkezeit. Munka közlőn a szegeket a szájában tartotta s egy 10 cm. nagyságú szeget véletlenül lenyelt. Az orvos kórházba küldte a megrémült leányt, d* Ő annyira félt, hogy Inkább öngyilkos, ságra Szántó ol magát, - Előbb fel akarta ak«sitani magát, majd meggondolta B a Hóvizho ugrott. Sikerült kimenteni, do őrizetbe vették, mert nem mondott le az öngyilkossági szán. dékról.
— CMttgő bai-aekról,
" Kecskemét hfíS gyümölcsé/öl ir Váry István a Tükör augusztusi ozá-mában, Nagy I^aiko kincses Erdély fürdőéletét clcvínili meg, Paulovics István Szombathely jkercszlény emlékeit mulalja be. Kemény Zsigmond babibnas egyéniségéi állítja az olvasó olé Keresztúri Dezső, régi magyarok nyelv tisztító törekvósciről ir Rexa I>e-r.sÖ. Kiesőiébe vezet Gogoták Iajos, a svéd üvegről irt sok puz*r képp*l díszített cikket Pándy Kálmán. No. vellák, versek és a változatos ssomie-rovuiok önvcndCíioUk meg ezenkívül a Tükör egyre növekvő közönségét.
Többgyermekes családanyák, akik évek óta renyhl bélműködésben szenvednek, ha reggel felkeléskor egy kis pohár természetei „Ferenc Józse!" keserüvizet fúnak, altkor Igen könnyít bélflrfllést, jó gyomoremésztést és kielégítő anyagcserét érhetnek el, — Kérdene meg orvosát I
293814
zalai röz1.0nv
A Hgykwliwi kft. Jájásbiróiulír, mint teleliMinyvI ImtósAglól.
6629/1939. !k. az.
JtííÉlliliietiÉiHliioMt.
Dr. Rothschild 1161« végrehajtatónak Marton Oyöígy és nele Kálmán LIna végre-hajtást szenvedők ellen Indított végrebsj-tá.l ügyében a tkvl hatóság végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX. t-t 1\'íi! g-n atsplán elrendeli .z u|abb árverést 503 P 28 f. Uke, ennek 1933. Január Itöl tárd 5»/o kamste, 83 P 80 I. eddig él 20 P eznllal megállapított költség, dr Krels-fcr József és Tára 33 P 80 f, továbbá a csatlakozódnak kimondott dr. Elek Mór S17 f 70 f., dr. Rol.clilld Béla 902 P, a Nagykanlzisl Takarékpénslir Rt. 185 P, Marton avőrgy nevén álló Illetőségekre OTI 238 P 84 I., Be\'ger Ferenc 136 P 50 1.. Tóth Péter 200 P, Ftled Bernát és Pia 137 P 75 I.. Ksr.movlcs János 230 P, a 411, 1723, 2015, 1558. és 970. sztllcvben Marton Oyörgy nevén álló H!etÖ6égekre Horváth Ferenc és neje 1500 P é« a 411. flztjkvben foglalt Ingatlan u a. nevén álló \'A részére dr. Elek Mór 25 P 20 f. tőkekövetelése és jár. behajtása végett a ga-lambokt 203. hrsz. a. 411. Sltjkvben foglalt ház a 111. sz. alatt u.ivnr kelltel felerészben végrehajtást szenvedők, telerészben Németh Jóiset nevén álló Ingatlanra 1400 P. u o 766. íztlkvben 1360/b. hrsz .] foglslt szántó a Nyergei dűlőben Ingatlanok fele részére 3ÍJ0 P, n. o. 97a sztj: ... i 2103. hrsz. a. foglalt rét a 1. főéitől dtllöben Ingatlannak felerészére 120 P, u. o. 1558. izllkvben !360/.. hrsz. a. foglalt, azántó a Nvergea dlUőbeo Ingatlanra 360 P, 2457/a. hrsz. a. loglalt szántó a kispiritéi dűlőben Injatlanra 240 P, 14»/». 1. hrsz. a. foglalt rét a belleír\',-ben Ingatlanra 200 P, 148\'«. 2. líra-, rét u. a Jngatlsurs 200 P, galambok! 2015 iujkvben 2If»a. hrsz a. foglalt rét a II. fülestől dOlóben Ingatl. e/s ad részére 3207, 2457/1). hrsz. a. foglalt azántó a ki.pincei dűlőben ingatlannak >>/.-;-»d részére 140 P, galamboki 1723. szllkvben 981. hisz. alatt loglalt azántó a II. Kenderfdld dtllöben Ingatlannak s/is-od résiéte 70 P kikiáltási árban elrendelte.
A telekkönyvi hatóság a Németh Boldizsár jsvára bekebelezett klkötményl jogot és özv. Tólh Sándorné Varga Erzse lávára bekebelezett huzonálvezetl szolgalmi jogot figyelmen kívül hagyta, meit a kézbesítő jelentés szedni nevezettek meghallak.
A (elekkönyvi hstöság ss árverésnek aslarabokköziégházánálmegtartáBáfa 1939. évi aug. hó 25. napiának d. e, 10 óráját lllrl kl és aa árverési lelléleleket az lí«l : l.X. I.-C.I50. 5-a alapján megállapítja.
As árverést fellélelek a tkvl hatóságnál és Oatambok községházánál tekinthetők meg. (1881 : LX. l.-c. 146, §, g. pont.)
I.Aa árvetés alá eső Ingatlant, a hazat a klklkliltásl ár felénél, a lobbit kíllur-madánál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (19081 XU t.c. 26. § )
As árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés megtartását a végreh ajlalók közül dr. Rotschlld Báls kéri 902 P l-Bvelelésérc 7600 P, ha 071 kéli 8500 P. ha Bergor Ferenc kéri 8810 P, ha Nagykanizsai Ta-karékpénzlár Rl. kéri 90C0 P, ha dr. Krelsler József kéri 9200 P, hs Tólh Péter kéri 9260 P, ha Frltd Bernát és Fial káil 9750 P, ha Karamovlca János kért 0900 P, ha dr, Elek Mér 317 P 70 t. a|ár. követeléseié kéri 10200 P vélelárnál alacsonyabb áion eladni nem lehet. (5.610/ 931. M. E. sz. r. 21. §.1
Nsgykinlzss, 1939 évi július hó 10-én. tár. Bentzlk «. k. klr. járásbíróság! elnök.
A kiadmány hiteléül l Kiss s. k.
kl.do.
APRÓHIRDETÉSEK
H|.irthiri)olí!j tiljit VMirnap Li ünnepnap 10 MÚlB ¦ú (Ulti, irilndon lovábbl siti fl (Illír, fiitfkönmr 10 WÓjtjO tllUf. mlndin lovlbbl no 4 Mltr.
. ÁLLÁS
Kooalat, esaklt józant, rendeset, felveszek. Kerékpározni tudók előnyben. Hacker lakereikedö, Sugár-ut 20. 2150
ház ÉS 1NOATLAN
AdómanUa magán- éi MrhiMlat, ¦xölöt, löldet, rétet olcsón, etellcg rísx-bdte 1» koivetlt. papp UMn, Telekl-ut 8.
N«g»ISrh«no«n vagy KlalBrhan-omn kisebb ttólöbütokot vennék telki tc\'siciclésiel, \'terméssel eiiyütt. Aiáníato-kat a kiadóhivatalba kitek. n^nm°-
Lecjuía&bJ?
Benyújtották a valntavlaszaélés bflntetéséiiek megszigorításáról szóló törvónylavaslatol
Budapest, augusz\';tils8 Ma dé-\'elötl 12 óra -i[án nyitották meg a Ház Ülését. Mindenekelőtt leJulmsták a minisz.ei-eluök átiratát a Szent [stván napi nemzeti Ün. népre vonatkozólag, amelyben arra kérte a honatyákat, h"gy azon minél nagyobb szántban tegyenek részt. I Klnők lejelentette, hogy Teleki mi-Uisiterelnok a .\'cgköíc\'ebbi ülésen válaszol Itácz Kálmán legutóbbi ismCic-tes felszólalására, Bartha Károly hon-védelnii miniszter válaszol Wirth Ká-
roly beszédeié.
Később Teleki miniszterelnök Ttas-nády Nagy András igazságügy miniszter növeljen Lenyújtotta u \\alulavisszaélés bfln cselek iné nyék bűnlelésének megszigorításáról szóló törvényjavaslatot. Majd a bázsiUibíiljTcviziiVs indítványt torjcszlelték he. .Mindkettőre kimondották a sürgősséget,
A Máz legközelebbi ülése holnap délelőtt 10 ónakor ÉMu,
Majd az intorpre^cióss könyvel olvasták tel, amelyben 29 lnlcri>clláció vau feljegyezve,
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
S telt. 6x0 márkás film (frie») I\'— pengő,
Híidcsscn d Ziiloi Közlönyben
Cwat S | l l tSaai l"0 kl
aiiKaroK.
éjjeüszekréng-lámpáh
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. rMI
ADÁS VÉTEL
agyiéi lat, használtat Is, állandóin vásárolok. RiUcber Mátyás, Király-utca 3S.
1933
Bloroaherddk 1—13 hl. tlrtartalotn-mal, kádak, puttoayok, piés, datáló jókar-bari, iutAMyeeen tsladófa, izélögazda-táf megiztlnle miatt. Somogyi Oyala gat-dasásátMa Palin, Nagykaausa melleit.
2103
Jó állapotban levő 350-ei Sarolca mo-tarkei-akfiAr olcsóért eladó Schlealn-ger Clyuín vaakere*k<dón(l, Nagykanizsa.
. .2156
Elkaiifijiés miatt ktménytábél háló. konyhabútor, képek ég cgyih háztartási cikkek azonnal eladók VórÖBmaity-u. 34.
2164
LAKÁS OZLETHELYISÉG
Két komfortot g«rs<Mrr*l>héa nov. l-re Idsdó Horváth és Vas, Cieagery-at 17.
HAromeuofaAe emeleti éi kítszobás fUrdöizobás lakát kiadó, Lenárt bótkeres-kedéa._
Igen olcsó flalattialylaág kiadó ií«t-vöi-lér 10. ti. alatt. 2149
Szép udvari helyiség twOhalfatele,
raktárnak azonnal kiadó. - Király-a. 32.
Ortzág ut 75. számú kaiajtahAa háx
nagy kerttol kiadó november bre növeli bet Papp vendéglőben. 2166
KettSamobAe Összkomfortos magánná* novemberl-re kiadó. Bövtbbet Király-I utca 33. 5
109. augmzhiB 9.
200 éves temetőt találtak Pécsett
A Klimó utcában 6O0 főnyi tömeg bofogadására alkalmas övólietyet akarnak épitcnl, A röldpumkák során 200 éves sírokra bukkantak. Az egyik sir gödörben e-or embert csontvázat Udál. lak, Valószinimek tartják, hogy az 1712. évi pestisjárvány áldozatainak tömegsírját tárták lel.
fájnak a lábai 7 *>
Nem kell kétaégbeeanl !
Wohlráb Testvéreknél
ole.só jn pónz\'rt 10
^tehet venni
Kitily-u. 32. tlilt
rónykapaxdk fflgyutam I Márkát gépek, filmek, lemezek, papírok legolcsóbban, klilolgo.\'ás legszebben Vastagh foló-ezaldizleléíj i. boiatóduinbaii.Pő-iit 10. 1815
tíöwlüi\'a kényelmes caukott auló kirándulásra megrendelhető: Kaafman Manó. Telefon: 222, 1552
Diákokat felveszek teljes ellátásra Sugár-öt 53, sz, . 2025
BiionyHék
B ró: És mivel tudja bizonyítani asszonyság, hogy az ura a kérdéses éjszakán részeg volt, amikor hazajött?
Tanú: Mert vette a kannát és megöntözte a szőnyegen a vtrág-mintákat.
Nem olyan nagy dolog
A festő: Lássa, asszonyom, a művészet a legnagyobb dolog a világon t Itt van ez a nevető gyermekarc. Egyetlen ecsetvonást csinálok csak rajta és ugy néz kl, mintha bőgne.
A látogatója: Nagy vicc t Ugyanezt én Is megcsinálom élő gyereken egy nádpálcával.
Kostcia Juliska férj Tuksa Bálán*, í\'oígíiu, SUrU férj. Cilnmorman ibi vííuuó, láxtwf és Ignác gyermekei ugy a saját,.mlnt menyei, vejei, unokái ét az ecisz rokonság nevében is fáldalomtórmegtörve, do Isten megváltozhatatlan akaratában való alázatos megnyugvással tudatják, tiogv forrón szeretett édesanya, anyós, nagyanya Illetve rokon
MŰI. Zflwanek Mária
életének 77-ik évében a halotti szentségek felvétele után visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó Ö-én d. u. 5 Órakor fogjak ¦ temető halottasházából a róm kai. hitvallás szertartása szerint beszen-teltetnl és örök nyugvónelyére kísérni.
Az engesztelő szentmise á\'dozalol folyó hó 10-én d. e. 9 órakor a szenl-ferencrondiek plébánia-templomában mutatjuk be a Mindenhatónak. Nagykanizsa, 1939. augusztus hó 8.
lelkid öíkldta
J**áfM,
vrtSsk matadl
zflt.ai wözlöny
1 FOLiTtKA.1 NAPILAP. Kiadja: „KBnazdaaifll R. T. NaBykanliW". FelolÖa kiadó: ifnlal Károly. ^ Nyomatott: a ..Kazaazdasigl R. T. Nagykanlzaa"
nyondájába* Nagy kan Itsán. (Nyomdáért Teleli Zalai Károly.)
06775466
79a E»loIy«« 181. Hám.
Nngykuilití, 1839. augusztus 10. CíOtörtflk
Ám 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
; «lodai hi&üuup déjaxan.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elollztiteal át. : egy hóra 8 pengő 40 lülér. Sxerkeazloscgi éa kladólilvataU telelőn: 7& ax.
Tifluaau-^W - VWalvüa >
FARLEY, az Egyesült Államok postaügyi mini-szlere Varsóból és Krakkóból jö\\«t Budapestit! érkezik.
TELEKI PAL gróf miniszterelnök dejVjieurt adott a Budapesten \'tar. tózkodó Gaszláv Adolf svéd királyi herceg és feleség.., Sybllle hercegnő tiszteletére-
VITÉZ HORTHY ISTVÁN tlsz.clc-tére az indiai sikeres lávnepülésal. kamiából a Magyar Acro Szövetség díszvacsorát rendez.
VESZTEGZÁR alá helyezték Delr reccnben azokat a házakat, ahol gyermekbénulások fordultak elő Eddig 16 gyermeket szállottak külön kórházba gyerniekparalizIsSol-
FODOR ZOLTÁN nyi\'as álhlrlap-ifóról - akit letartóztattak, mert egy detektívet autón Gödöllőre hurcolt ésott összeverte - kiderült, hogy bünteiclt előéletű- Lakásán igen sok iratot lefoglaltak.
A SZEGEDI ünnepi játékok megtekintésére a Magyar-Svéd Táivsa-ság rendezéseién 250 svéd órkzlk Szegedre. Eddig 7000 svéd látogatott el hozzánk a nyár folyamán.
HALALRASUJTOTTA a villám Kis János pálmonostori aratóman-kást szénahordás közben-
FORSTER danzigi körzet vezető Berchtesgadénhc repült, hogy HiUcr-rel a danzigi fcjlqménykrői tárgyaljon. [
A NÉMET SAJTÓ élesOn támadja a lengyel sajtót &s Ügyelmezlctte Lengyelországot, hogy ne bízzon maradéktalanul az angoj igeieteken-
ERKKO finn külügyminiszter ki-jelentatlc, ha a moszkvai tárgyaló-sok megkötése közvetlenül érintené Finnországot, akkor teljes határozottsággal ineg(«szik az ellenintézkedéseket, mei-t nem kérdők a demo krációk támogat \'.sábóh
JAPÁN visszautasította az angol tiltakozást amelyet az angol hatóságok a két angoi gőzös bombáziáíia; miatt tettek. Japán hangoztatja, hogy ilyen bombázás nem is törlént, Anglia vi-saont crősiti, hogy a japán támadás szándékos volt.
LEZUHANT egy angol, egy ausztráliai, egy francia és egy török repülőgép. A súlyos szerencsétienség-iwk 6 misszionárius, 5 katona, 2 műszaki ember és t utas halálos áldozata van.
MOPX3ENTHAU amerikai pé^ügy miniszter európai körútja s.min főleg az északi államokat látogatja meg. Helsinkibe, Oslóba ó* Stoofc. hoijnba -utazik-
A miniszterelnök és a honvédelmi miniszter válaszolt a nyilasok vádjaira
„A legigazságosabban járok el a nyilasokkal szemben, de nem tudom, meg-köszönlk-e" — mondotta a miniszterelnök a Ház mai. viharos Ülésén
Holnap kezdik tárgyalni a siboiásról szóló törvényt
Budapest, augusztus 9 A képvi-előház ma délelőtt viharos ülést tartott. Fél 11 órakor nyitotta ijieg az ülést Szinnyey Mei^e alelnök, majd Huszovszky Lajos is-merte|te a sibulásról szóló torony -javasiat bizottsági }elenté-sét, amely kéri a Házat a sürgősség kimondására. Az elnök napirendi indítványának megfelelően a javaslatot a Ház legközelebbi, holnap déU\'lötl 10 órakor kezdődő ülésén tárgyalják-Girjber Lajos 0 bányák felülvizs-
gálatáról előterjesztett javaslatára Varga Józ-cf Iparügyi miniszter válaszolt. A bányamunkások helyzeté-rcl személyesen akar meggyőződni, ezért a parlament szüneteién több képvl elövel látogatási lesz a bányákban, kéri a Javaslatot addig füg-gol;Cn tartani- \' t
Az elnök bejiaJentotte, hogy Ujfa. kr-sy Gábor a kö\\etkező javaslatok tárgyalására 8 órás ülésekéi javaso]. A javaslat feleit holnap határoznak-
„Magyarország lelki harckészségét nem lehet lerontani!"
Ezután Teleki Pá\' .miniszterelnök válaszolt Rálz Kálmánnak az ellenséges propagandáról mondott interpellációjára. Kijejeínteite a miniszterelnök, hogy az egész világon propaganda folyik a szomszéd ál\'n, mok ellen, igy a mi szzomiszédáHa--mainkban Is hivatalos és nem hiva-f taíos helyeken, a rádióban, sajíló-ban, nyíltan és suttogva. Tudja jól, hogypi-opaganda szempontjából szer \\ezettségünk .nem olyan, mint amilyennek kellene lenni. Azon lesz, hogy ezt kiépítse. , I
A propaganda ellenünk elsosorhan a lelki harckészség lerontására iránya\'. Ez azonban nem olyan kÖny-nyü, mint gondolják- A magyárnom könnyen hallgat, szeret beszélni és ezért ez a propaganda visszafelé sül t
cl. (L\'gy van!)
Sok szó esik, hogy Magyarország elk\'ni harci alakulatok vannak ért ilyeneket szerveznek. Tudja jól, h így vannak olyan volt áNiunpolgá-rok, akik hajlandók még saját hazá-jak ellen Is fegyvert fogni- Pontos értesülései crievonalkozójn azonban ninc enek, szeretné, ha ázok, akik ilyenekről tadnak, érlesitenék- A magyar ellenes propaganda meg:ika-dáiyozás\'ira egyébként 1927-bi\'n bd-nyujtoll egy javaslatot, akkor azonban nem tárgyalták, a jelenlegi miniszterelnök azonban tárgy.ilni fogja ! - mondotta Teleki Pál nagy hü-tyedés közben. - Ennek céljaegyéb ként az, h >gy a magyar Igazságot inj nél szélcse])b körten megismerten, hessük.
Nagy vihar Lajos Iván könyve körül
A minisztejTtnÖk ezafáii részletesen foglalkozott Lajos Iván könyvének Ügyével. Kij/;lenleiie, h>gy a könyv megje\'eiié^ekor azonnal kérn" te a német követet, h >gy legyen segítségeié annak megállapításában, tarlalni.iz-e a könyv hamis idézete ket, valamint hiva!kozik-o olyan könyvekre, amelyeM nem Néiute:-országban adtak ki- A némC, köpettől választ még nem k-apoít, de tj. domása szerint a vizsgálóbíró már elrendelte a könyv elkobzásai.
A miniszterelnök l»e-szédének c szakasza alatt éles szóváltás ind uH Sneg a nyilasok és a kormány\'pári között, küióriöfeii, amikor a kon,1 mánypárt oldaláról azt állitotlák, hogy másfajta röpiratokat is küldözgetnek-
A miní^ztei^inök beszéde további
során kijelentene, hagy a \'egerélye-sei)ben szembeszáll a hatásvadászókkal.
Rátz Kálmán a miníszterOluök nagy helyesléssel és tapssal fogadott Leszéde után kijelenteílv viszoiltvá-Jasz.ában, h>gy a mhiiszleicjnök válaszát tudomásul veszj. Nem vonjia kétségbe Teleld Pá) jóakaratát és tudósát, de kéri, Járjon CJ igaziágo-san a nyilast)kkat szeml>en.
Teleki Pál mini-zterelnök: A legigazságosabb leszek, de nem tudom, mCgköszönik-e ! (Nagy helyeslés a j.ibboldaJlonO ;
A honvédelmi miniszter válasza
Ezután Bariba Károly honvédelmi niinisiter válasíolt WJrtfv Károly in-tor pollációjára, amelyben a gáüíbird-lMiléiek liamisitii.sár\'ól s/óU. McgálLi-pitolla, hogy aí piaera kcrfllö nói>-
gázálarcökat ás badigázálareokat sem-lejiOs bboltság vi/..sgálla meg és meg-áuapitotta, bog>\' a/ok jobbak, mint ainilvcl ai előírás mt»nd, betétjük anya ga is kifogástalan, sehol nőni találtak hamis aktív .s/én-lKM^tei. KíiIöiiIh-\'ii is gondos átvbsgálás után körűinek it piacra a gáíj\'Uarcok, Igy mindenkit
im-giiyiiKlalluit, lu>gy a hadi ás a nép(. gá/álarcok korszernek és kifoHásta-tanok,
Ujabb vihar
A honvédelmi minls/ier beszéde alatt is íMes ssóharc folyt u nyitások ás a korniánypárt kÖxAtt. -U intor-liellál.\'i kípviselíinek a-t kiáltotta a
kormánypárt:
— Mondjon te mandátumáról 1
A nagy /njl>an .Szin.vci-Mer.se elnök alig tudott sióhoz jutni. M\'al inon-tti>tUi megérti u kájpvbjelO nrak [el-há\'ltoroilását, de kérte, hogy liaUgaasák meg a SAinokokat.
Végro a nagy jaj \'caiUnmiltávUl át-térítőitől, a/ inlcrj-xílláfiókni,
Mcjzler Károly a minísztei blnök\'H köz intézőit iuterpe"\'\'ációt a mtíso: dik zsidótörvény végrehajtása ós a végrehajtási \'ulasllös késlekcÜcMi mint!. Tasnády Nagy András igizság ügyminiszlcr válaszolt, aki Meizldr lé\\es jogi felfogására \'utal, tnj^t a Zsidótörvény már végi* is van haftJ va. E\\ek során kell átültetni az intézkedésekéi. A végrehajtást rjtisitás c*-ak megkönnyiti a lörvény végre-hajtását-
A Ház nagy többsége tudomásul \\etlo a miniszter válaszát-, Csór a MAV munkások órabéio dolgában interpellált. Sióllössy Jenő uz állagsíérutnoknak vényt nélkül való kiszolgáltatását kérie a min ismeri Öl, ki válaszában hangsúlyozta, hofiv szükség van a mostani rcinisierre. Rámutatott az állatorvosi hiányra. János Áron a lilnigyártásüHyét lelte bióVÚ, t\\ kormány segilséjíél ki\'-rle. Teleki azonnal
válasíoll a/. JnterpoUálónak, Teleki lapunk zártakor még l>eszel. \'
Repülő-szerencsétlenség
Hnli-i Art. augusztus 10 Szfopan Szlanojevlcs reptllöezre-des, eki a repülés egyik úttörője volt, repülő szerenc-étlenség következtében lezuhan\', és szörnyethalt.
ROMÁN ÉS FRANCIA katonai küldöttségek érkeztek Ankarába, hogy megtekintek Törökország katonailag fontosabb pontjait-
HEIÍNHEN lefoglalták több röplapot, amelyben durva lámadá-t in-
tézlek XII- Pias pápa és a tekintély: államok vezérei elten.
A JUGOSZLÁV pénzügyminisztert felhatalmazták, hogy tartsa készen-létl»en a íneg\'felclö cSZközőkpl nagyobb menjayisíígü élelmiszer, takar-
mány és állat Ijeszerzésére^
ANGLIA csak a szövet^gcsef és a dominiumok -megkérdezévé-^«uUn válaszol a japán javaslatra, meri n japán kÖ\\etelé ek h -sszabb meggondolást igényelnek- ; /TT I
2AL.AI KöZLONV
lB3fl. auguidin.lQ
Egy kanizsai pilóta tragikus balála
Öt fiatal áldozatot követelt egy lezuhant repülőgép , a Bakonyban
Formaruhák, sapkák, intézeti felaxarelásak
nagy választékban SZOMOLÁNYINÁL
Daazig körül
Danzig, augusztus 9 Hivatalos körökben ugy tudják, hogy Forster danzigi köreelvezctö, aki hétfőn Berchtesgadenbe repült, hogy Hitlerrel tanácskozzon, szerdán már vissza is tér Danzigba. A lapok véleménye szerint Forster utasításért utazott Hitlerhez.
Leszállították az utolsó fogolytranszportot Szlovákiából
Budapest, augufíz.ufs 9 Magyarország és Szlovákia, mint ismeretes, megállnpodo|i abbart; hogy n magyar illetőségű foglyokat hazaszálllturtfa illaváról és LipótU várról. Eddig 120 foglyot már át is adtak a magyar hatóságuknak, akiket Vácra vittek- Ma az utolsó foJ golytranszporiot adták át a magyar hatóságoknak. J , i .
A berlini öttusa-verseny eredményei
Berlin, augusztus 9 a négy nemzet öttuftaveraenyének legutolsó számában Bolgár hadnagy szerepelt a legjobban, 11 l.-ik helyre került, Balázs hadnagy VIII. helyre, vitéz Bartlta a X-ik helyre/ Huszágh hadnagy a xvm.-ia, petheházy százados a XlXi-ro.
A lovaglás, pisztolylövés, úszás és futás eredményének összesítése után első lett lA\'inp (német) 19 ponttal,
A krónikus székrekedések, az ullmsl vérpangások és az arany-eres bántalmak kezelésében az
igen enyhe hatású természetes „Ferenc József" keserűvíz sok esetben mindennap reggel felkeléskor és este lefekvev elűtt is fél-fél po-hárnyl mennyiségben alkalmaz! atlk, Kérdezte meg orvosát!
„fl láncravert költő"
(fi segesvári legenda) ^. Petölí Sándor halálának 90-lk évfordulója alkalmából Irta: BRftSSfthYI ÖYULrt 3
Néhány hónappal később, 1910. augusztus havában, vagy talán szeptemberében, mikor én Chaxbinbaii éppen lioss/ubb ideig tartózkodtam, egyik nap egy SkrjdeskiJ Iwanpwits Lcw nevű alezredes (rjodpollvovwiik) a Horváth tábornok irányítása alati állóit
mandzsúriai vasútbiztosító csapatok íö-parancsnokságának törzséhez leit szolga lat telel re beosztva, tíz az alcziedc-s, aki tökéletesen és folyékonyan beszélt, németül s aki a n/úgatcurópai iro-dalom terén is teljes tájékozottsággal bírt, szívesen eltejzéJgetelt velem.
• Egyik beszélgctésünk közben tudódott ki, hogy skrídeskij alezredes jakuUban hosszabb időn keresztül állomásozott s mint ilyen a vidékei és az embereket ebben az északi kor-máivyzuságban kitűnően ismerte, Ez alkatommal eszembe jutott a kél magyar hadifogoly ttszluek elbeszélés s megkérdeztem az alezredest, mit szol hozzá. Megle|>elésemre azl U-le\'.te, hogy az 6 vélemény* és megállapítása siL. rjjit özüknek az uraknak elmondott adatai a valóságnak tolje.sen megtelelnek, mert hogy ríszakszíbériábau, uévszcrmt az Arga Baia és l\'ryeyan forrásvidékein, vatanuait a f.lenok letső folyásánál, Uivábbó a SUlgir parlja.n viszojjyokhyz képest iekíntélye>
Sokan isnieiik Nagykanizsán Sinkó Lajost.-Édesapja a világháborúban szerzetl belcgiégébcn élete nyarán a hÖ^ök halálával halt meg-Fiát, LajoM, mint árvát nevelték fel, aki később a jutási kiképző iskolába 9 \'terült, majd onnan
tí^^^t csakhamar kilúnö hasz-tt^Az* nálhntósóga folytán a i-epülökhöz, ahol püótá-—. ^-.A—vá képezte kl magát". Sinkó Latos 1937-beu megnösíilt.egy debreceni fiatal leányt veit cl, aki. vet a legboldogabb házasságban élt-
Hahót községien húsvéthétfőn ls. I kolánkivülinépmüvelésj előadás volt. Az előadó szerepet Nyemecz plébános tollölte be, aki előadása :olya- j mán megemlékezett a >Hangya« *zö-vetkezeti bolt eredményes működé- ! séröl és felemii tette, hogy náluk is az a kedvező helyzet, hogy vásárlási visszatérítést adhat vevőinek. Az előadáson jelen volt Kocsis György hahót! keivske|dő, aki Eisingcr kc-le^kedöúizletét bérli és aki a plébános i lejegyzésére és Hangyp-ajániására közbeszólt:
- Plébános ur, ez nem tartozik egy népmiivelé.i előadás keretébe t
- De igenis, ez idetartozik, meri ez közügy, az ön ügye pedig c-íak magánügy, - volt a válasz az előadó részéről- ; l
Szenvedélye^ szóváltás kövc;ke-zetl. A hatóság képviselője, Rozinán János községi főjegyző is Jndihitba jött é-s leintette Kocsist. \\ , Gereacsér János bahóli polgájn sejii hagyta annyiba a dolgot, mert
számban élnek magyarok, a hatóságok I elölt már régen ismert dolog, Ila Cick az emberek már nem is beszélik a magyar nyolvet s többnyire már n«m is tis/ta vérüek, a kétségkívül magyar hangzású családi nevek elárulják, hogy ezeknek a nagy&tulelk idcszár-ma/oti magyarok voltuk. Ai alezredes lámulaloll a mi főpOiancsnokimknak, Horváth tábornoknak n nővére ls, aki Szibériában született S ugyanígy az 1818—19. években elhurcolt magyarok közvetlen leszármazottja. Azonban — eleidéiben sok más honfitársával — az orosz nemzeti körökhöz utat találva, beleolvadt ide és össze, vegyült azokkal.-
«!•>. az^értcsülés bizonyos maflákig meglepett engem. A • magyaros haug. zásu Horváth néy mindjárt feltűnt nekem (a tábornok egyébként Cher-vvalii nak ne\\e/lo magát, így is irta a nevét azon oknál fogva, hogy uz orosz nyolvnek II betűje nincsen, ennek helyén Ch, vagy legtöbbször G lesz/használva), még sem meriem Volna a főparancsnok személyét "z 1818—- lü-iki magyar szabaságbare áldozataival kapcsolatba hozni,-
.Skrideskij alezredes még egyebet is elinondotl nekem - Írja eikkében az újságíró, — ami a figyelmemet még Jobbon lekötötte. 0, aki Irodalmi téren sokoldalú érdeklődési laimsilott, elmondta, hogy egy alkalommal véletlenül a jakutski kormányzóság által 18r>!)-bcn irattárba ItclyoMitl régi iratok közölt böngészve egy, a jukulski kor-
Tegnap rövid értcsi\'és érkezeit, hogy Sinkó Lajos hivatásónak gyakorlása közben tragikus módon, szeren c-ét\'ejiség áldoznia lelt- A lezuhant repülőgépen még négyen tlUek kivü-e, köztük a zalaegerszegi Magr jerek László 32 éves, ugyancsak fiatal házas pilólu. ,, j
Ma temetik őkel Veszprémben.
Sok meleg baráti sziv gyászolja a 28 éves kanizsai pilótát és a többi fiatat hőst. f
Nevük a kötelességteljesítés áldozatainak aranykönyvéi* k^rüt,
I azt kiáltotta:
- Adj a tótnak szállást, kiver s házl>oi! ; I
| Uicl Péter is közbeszólt: | - Ki az a Kocsis György? Az Eísin\'ger cselédje! Célozva an-a lK>gy Eisinger kereskedő üzlete van Kocsis György kezén.
Kocsis György magára nézve tériteknek tartotta a felszólalásokat, a melyeket az ö közbeszólása idézett elő éi lícperelle az összes közbeszo-lóltat. j
Ma tárgyalta ezt a »ptírt« dr. L"J-kács BÍSla kir. bü*elő járMbjjTÓf Megjelent a panaszos keixyjkedö, oW voltak a feíjfejejníelt >vádlottak*, valamint a beidézett tanuk ki-
Héieire persze nem került sor. A járásbíróság nem- látott bűncselekményt fennforogni és az\' üa-ir.a vádlotlakat felmenteftte- I
JülsítoJssHölpitai;
I mányzóságban bebörtőnzöt\' foglyok nyilvántartására szolgáló névjegyzékre bukkant, melyben kíváncsiságból lapozgatva, egyik bevezetésnél a név a hasonlóság fbtytán felhint neki, Ai állt ugyanis ebben a bejegyzésijén, hogy l\'etrovits Slepmiovils Alexander fogoly tKetlensUaeflingj, akinek kéuy-szerUirtózkodási helyéül ikutovvo község volt kijelölve, Itt 1857 májufl 18-án elhalt..
• Nos — száinügalta most már Skrideskij alezredes — q inagj\'ar szabadságharc uattynevü költője; Petőfi Sándor a segesvári ütközetlK\'n lünl el. Petőfit azonban enedcli nevén IWro-vilsmik hívták. Petőfi éxlesapjának ke. reszlueve islván volt, ami oroszul Stopnn, Tobál\'orosz használat szcrinl a költő Pclrovjls Siej«movÍLs Alcxan-dor (Petroylts Sándor István fia) né-ven neicítetelt cl..
Kimondja, illetve írja továbbá clk. kélKui az ujságirö, Iiogy az OlhurooH magyar hadifoglyok amT\'k idején mint fegyencek kCiieltcttek "s unni más cl-Uélteket, a bányákban munkára ulkui. mázták, IJinéJfogva nem i(,«u szond további bizonyításra annak a lehető, ségo, Iiogy I^tiiri-lVlrovils a .segesvári útközeiben akár sérülten, akár anélkül fogságba került s mint Ilyen több társával együtl Szibériáb-.i burcol-taloll. Postai közlckeílés abl>an az időben onnan nem lévén s mint láncra vert Vogolynak, a linzaiérés lebetö-ségo\' a legminimálisabb volt s jgj-kénytelen volt nyomorult élőiét olt
Hősi naptár
1532 augusztus 10-én kezdte mca II, Szolimán török szultán 190.000
._ főnyi so\'.egű a Jurisicb
IÍ32- VIIMII. hÜkUis vórkupllóny altul
"-inindöss/o c ak 700 em-
Ijerrcl, de annál nagyobb elszántsággal és hősiességgel védett KŐSWg\' várának ostromai. A törökök utolsó rolin-mait a vár vitéz védői augusztus 2tí-án verték vissza és noha ekkor már a vár falai romokban beverlek, a török szuUnn mégis egyezkedni kez-tlell anzííl a feltételiéi, hogy abban az őseiben, ha Jiiríslch ¦ kitűzi a -vár fö-báslyájára a törökök lobogóját, a szultín sei-cgc elvonul. G?t.az ajánlatot Jurisicb már csak wz\'ért is elfogadta, mert IőszCjc elfogyott, véd-örsége a szivós harcok alatt beállt veszteségek folylán erősen megfogyoU s igy ujabb roliamot már nem tudott volna kivédeni. A smUán ajánlnia tehát nagyon is kapóra jött. Megállapodás után a török sereg augusztus 31-én elvonult. Eszel pedig áthárult a nagy veszedelem, mely Bécset fr-nycgetlo, miután -a, szultán lulajdon-képen °i-t az osztrák\'"\' fővárost akarta elfoglalni, ámde a kis Kőszeg vára és annak elszánt ellenállása eltérítették eme szándékától. Jurisjch Miklós nevel nemcsak a magyar népünk ajkán élő hagyomány őrzi, hanem a in. kir. 3. honvéd lüzéroszlályuiik is, amely orrát a környékről is kapja legénységét, ahol Jurisicb vitéz kntomli ezelőtt, ¦100 esztendővel hősi elszántsággal, sokszoros túlerővel szemben védték a várat és példát adtak, hogy még a legnagyobb veszélyben sem szabad elcsüggednünk, mert elszántság és szívós kitartás a túlerőknél is nagyobb érték.
Mérsékelt északnyugati szél, ma még sok helyen eső a keleti megyékben zivatar, a hő alig emelkedik.
A Meteorológiai Intézet nngykanlxsel oaegtigyelŐAllomasa jelenti ¦
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor : -f-220, ma regga! 190,-f- délben +25-4.
Csanádok 0 0
befejezni. Skrideskij alezredes nézetű sjcrmt az iti fölsorolt adatok alapján Jogoson tételezhető i Tel annak a lehetősége, hegy « tudományos világ nagy nyilvánosságú elötl a segesvári csatáién elesettként szerelő költő a ja. kutski kutonai i>uruncsnorfoág clliulálo-zásl névjegyzékébe bc/s^yzctl iKifion jiovü fogollyal azonos* lebclett.
Az újságíró cikke végén még megjegyzi, hogy véleménye szerint a mai viszonyok melleit minderre-jelre lehetséges volna iCzekcn a nyomokon utána kutalni és nz 1818— 19-iki szabadságmozgalom Síjjbériába hurcolt szerencsétlen áldozaluinak történetét felfedni. A nagy nyilvánosság azoknak a hivatalos ténye«»knok, melyek ezen feladat megvalósiUisdt lehetővé tennéd, bizonyára örökké hálásak lehelnének.
Igy ir Bolliseli F. Hermann a Wiener Tagblait Woohen-Ansgabejánalc 1030«, január 30-iki, 25-ik szárnébau, lelliit három évvel ezelőtt.
Folyó 1939, év áprilisában uz Az Esi ben tb. aláírással egy, Baratosi Lé. nái\'th Lajos magyar Azsiakutalóval lefolytatott beszélgetés és interjúban o Bolliseli I\'. Ilorniíum cjkkénAh Tog-lalbikni teljesen igazoló nyüatkozal jelent meg. Ebben a riportban Baratosi Lénárlb Lajos ehnuiidju, hogy először Anton Oltó von oeck svájci [jrofessíorral indult ázsiai uljái-u. Kutató utjának részletes leírásai 23 kÖ-télben most készül kiudm,
(Folyt, köv.) ?4
Egy hahót, népművelési előadás epilógusa a nagykanizsai kir. járásbíróság előtt
1939. mtjuwtui 10
Uili - Ml -
— Budapesti levél —
Inoídans a Fllmkamira kflrOl
L\\ rilmbamaxa frontján kínos esc. inénv játszódottdo az elhull napokban. Zalabén Horváth János, aki relvétcl-vcelökínt szebbel Hí Kamara tagjal-nak névsorában, ncmrégHien kérte, hogy minősítsék át gyártásvezetővé. A gyárlásvcatöi szakcsoport — tekn-tctlcl munkanélküli tagjaira — hala-rozotlau cllciiüz\'e a kívánságot, anio. Ivet a Kainani meg ís\'t»gndqtt; Horváth erre kihallgatásra .jelentkezett a kultusz ni in isz törnél, aki törvcnyudlu jógiinál fogva egymás után kel filmre adott Hoi\'váUmak működési ejigédéiyt, a Kamara errO nan«sszül fordult a kartiismihiíszlérimn illetékes rerercn-séhez, aki kijelentette, hogy n minisztérium felfogása szerint a Kamarának nem az « feladnia, hogy a filmek létrcjjótTCt uiega6|id|jIyozJca, *na»cm ii/, hogy a filmgyártást elösegibe. a miniszter határozott gesztusának kő-szőohctö, hogy Zalal/ói\'i Horváth el. készíttette a Tökéletes férfi és az l\'Lolsó Vcreczkcy cimü fitmjeil. a további fejleményt ke-.ocn találhatnák ki. a ^Kamara fegyelmi eljárást Indított Horváth ellen, mert állítólag su-lyosansérlö kijelen lékkel tett a Ka. mai\'ára.
V ***- | ! ." •
Ml történik a pásti színházak körül?
Nagy feltűnést keltett, liogy Bródy Pál szbjlu\'izuyitási engedélyét — pedig uródy kamarai tag és keresőnek nem volt törvényes akadálya — nOin euge-délyezte a Srinmürészcti Kamara. Ily-képen egyelői o szó sem lehet arról, hogy a Magyar Színház megnyissa ka. púit. a Kamara egyébként olyan ha. tározalot hozott, amely rendkívül Hány szánni törzslársulat szerzöVHe lésére kó-U\'tc/i a j/esli magánszínházakat s a szín iga *líatók most kétségrioeseíi;érve. léssel igyekeznek enyhítéseket: kérni e téren,. mert íágtöbbjük felfogasa szerint a bevételi előirányzat scmmjképcn sem fedezlueti a kiadásokni. Nagy za. varban van emiatt a Vígszínház is, amely kezelésében tartja á Festi Szín-liáiut is. Jellemző u, bizonylalunságra, liogy « Vígszínház bérletjegy akciója kajzcsáu előleget nem ifi fogad ol, inert könnyen ielicl, hogy a Vigszin-biz J3SJ111 uyít az idén. Miután 6zt a bbouytalauságot épen a Kumarn szi-nésrtagjfll sinyllk legjobbau, hiszen a szerződtetések még tahidig szünelel-nck, údvös K\'rme, ha. a/- amúgy is súlyos szinlulzi válságot a Kamara nem mélyítené saját ténykedéseivel^
Érdekei íllmbemutató
Hosszú é\\ek munkájának az eredménye az « magyar film, amelyet is-Ica tenyerén cinmiel dr. Huzll Imre irt, rendOzelt, vágóit, szóval teljesen önmugu készítette el. A filmünk augusz tusban lesz a díszbemutatója Duda. iíesleu.

Nászéj után eljagyzéa
Köztudomású, hogy a filmet nem olyan sorrendben gyártják, mint ahogyan a jolenebokál a végén összeállítják, A felvétel sorrendjét tv, a szempont szabja meg, hogy az azouos díszletben felveendő jeleneteket egymás után forgatják, mindaddig, amig a díszlet áll. Fontos szempout ozcukmd a főszereplők munkabeosztása uszcrinl, hogy ki mikor ós niOddig ér rá sziu-házi, vagy egyób filmclfoglallsága miatt. Ez a helyzet magyarázza meg az egyik operatörünk remek bemondását, aki egy legutóbbi magyar film esti befejezésénél felsóhajtott:
— Hála Istennek, a nászéjszakáu már tul \\wgyunki Holnap reggel pont K órakor kezdhetjük az eljegyzést lakomát.
— B*tarkUIltta*ukat tekintse mei minden vétő! kény a ter DÓlkHl. KopBteln butoraraháa,
ZALA? KÖZLÖNV
Látogatás Albert Ferencnél,
a genfi nemzetközi zeneverseny győztesénél, aki genfi élményeiről, sikeréről és terveiről beszél
Budapest,\'\' augusztus 9 Az év elején Nagykanizsán Is oly nagy sikerrel vendégszeiepelt Albert Ferenc, mint Ismerbles, megnyerie Genfben a nemzetközi /.encverseny első diját. Lzalkahmböl k.\'ros\'.ükfel a nemrég hazaérkezet; híres hegedű művészt oilhonában, Csengery utcai lakásán. Mikor Genfből megérkezett, az öt ünneplő tömegtől nem tudtunk hozzájutni.
Mostnzonbjú sikei-ü\'l -\'akásán .megtalálni a fiatul, alig 21 éves művészt, aki a komoly-j -•^ág és fiatalság leiv meszelés ikedU-ssegö. .\\et fogadott s kérésünkre genfi nagy munkájáról kezdet\', ^beszélgetni.
200 közül - altiö!
¦ Óriási sikert érteni el: buszom hat áUam kiváló hegedűsét szárnyaltam lat\'tudásommal. 20()-an Indultunk. A középdöntőbe 15, a döutöbo pedig 5 versenyző került 1«, közöh tük én, egyetlen magyar. Blzímy örülök én ennek a győzelemnek, -mondja, mikor gratulálunk neki -örü\'ök, hogy magyar hazámnak dicsőséget szereznél lem-
- Miiyen érzés volt tudni, hogy a v«eríeny győztese lett? - kérdezzük.
- Nagyon lwldog voltami s megL iiatottan apámra gondoltain, aki első tanítómesterem volt, azután Her-mann László győri zCnCjsMal igazgatóra és Ztlhureczky Ede, zífii\', akadémiai mesteremre, akinek odaadó, szoret^telj^s tanításának tulajdonítom elsősorban e sikeremet is. A legmelegebb hála hangján k-ll, azonban inegcnilékezr.cm Tóthnii s-terrőí Is, merf jó részbejn neki köszönhetem genfi sikeremel. A számomra készíteti nagyszerű hegedűvel győztem \'e vercnyzölársalmai, akik pedig kiválóbbnál kiválóbb hangszereken, a többi közöltStradi-varluson, Guarneri, stb- régi olasz hegedükön játszotlak. Ezek szerint Ismételten megbukott az az állítás; hogy csak régi hegedükön ichet komoly eredményt elénni, mert hiszen most is \'uj hegedűvel győztem-
- Milyen hajig\\erseínyci voltak még Genfben? - érdeklődünk.
- A verseny oitán Volics László, a genfi magyar követ nagyszabású fo-gadóestélyl adott tLsztcletbmiv. Ez-alkalommai Önálló koucerlcj adlam, Igen nagy sjkörrel. Játszoltani1 Ma. lan zeneakadémiai tanárnő eMjjén, azonkjvtll a genfi rádióban adtam hangversenyt. 1
Huberman. Brontezlávnál
- Milyen nagy élményben volt része ?
Meghívást kaptam Hubfrinann-tó\', u Mláglitrü nagy hegedÜmíüvész-tőL Meleg szeieteltcl fogadott ju\'ius 6-án Veveyben. Több, mint kél órát töltöttem nála. Meghallgatta játékomat, ö Is Játszott nekem ¦ és igazán büszkén nttjJidhiatonv — a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozol! ró\'am. Ez a találkozás életem igen nagy eseménye közé tartózik
Emlékkönyvét nyújt áíahires művész. Lapozgatok benne, Huberm.mn Írásai keresem. így szól a n;gy mester bejegyzése :
»Nágy örönünei hallgattam Albert Ferit és csak azt kívánom\', hogy a sors adja meg neki a természet áL tai kapott kiváló tehetségénekméltó sikerét.*
Gratuláló le\\eiek, kották keiülnclí elö, egész halmaza a íufegemlékezés-ne|(. Van köztük nagyon sok külföldi híres zeneszerző és művész, a kik \'egteljo-ebb elismerésükét fejezik ki fiatal művészünknek- \' \'
- persze, rengeteg szerződést ka-potl külföldre ? - kíváncsiskodunk.
- Igen, de sehova nem szerződlem, nem igérkez.em, - mondjt&ko-molyan a fiatal művész - meri fugy érzem, hogy clsö kötelességem hazámban bemutatni azt, amit tudok
Tervek tfa kSíehsaégek a jövőre
^Tervei? — kérdezzük.
- Nem is annyira tervek, Mint inkább kötelességek, mondja — de szívesen teszek ezeknek eleget- J^u-lfrjs hó 30-án a magyar rádióban BzepepfiSkSu Faragó Györggyel, a luxemburgi zongora\\eVtie)iy köztesével. E hóban északi turnéi szeret-
ietnék lebonyolítani: Helsinki, Tál-lin, Riga, Varsó. Nagyszerű lesz.Leg-aióbbi májust hangverscnyköruía* mon nagyon lueg-z.\'retlcm fián,észt és lengyel testvéreinkéi\'
- Genfben rádlókoncertct, önálló estet, majd több svájci filharmóniai társasággal zenekari, a párisi, Ion. doni rádiókban hegedücstekét ícrr vezek. Parisban Móttuval, a kiváló zeneszerzővel szv^pclek- Itt * saeK lelném bemutatni Dohnányl hiref; hegedű ver íeny ét. Daícroze világhírű scájci zeneszerző hangversenyét pedig Ansernictlel és BenOdctllvel, a zongoraverseny győzlesévei közösen fogom beniutiitni- Elsősorban azonban Budapesten szerelnék önállóestei adni GuglielmeUivet. Sipos Jenövei, az énekvefíeny második djjá-nak nyertesével lerlcvcltük egy közös hangverseny lehetőségét is.
A most már világhírűvé lett Albert Ferenc egyébként a művészet mellet! jogt tanulmányai is folytatja a Pázmány Péter Tudománycgyeic-men- I
De búcsúzunk Albert Ferenctől. Benne felismertük azt a hatalmas tehetségei, amely a magyar szint a
Városi Mozgó. Szorda-csOtartők I
Vidám pustl tUrtinet a Bank vezérigazgatójáról
Könnyű a férfiaknak
Ezt megelőzi: Ember védekezz Aktuilis Magyar Híradó — ElOadások 5, 7 és 9 órakor Az 5 órai elóadások filléresek.
legnagyobb diadalra viszi, s igazán sajnáljak, hogy az ilyen kiváló művész nem adhatja át a fialalbb gej^ rációnak tudását, mert a Zenemüvééi szeti Főiskola tanáróvá még eddig nem hívták meg. Pedig megérdemelné- ,
Simon Ödön
Krómacél és alpacca evőeszköz
nagy választékban
Májon Testvéreknél.
Olcsó árakl
Tftzet kiáltott litánia alatt
Elítélték a Irétacfllnaló bocsiul legényt
Sokat be-zélnek a kis Bocska községiben arról a >hösi« fegényVlrfusJ ről, ami Kozma Zoltán bocskial legényben robbant ki-
Még április 5-én történt a vasári-nap dé\'utául Ulánia alatt, amikor az összes falubeliek az iskola teremben voltak, hogy hlrelen vészhírt kiáltott be egy st;n\'.ori hang az ájtatoskodók soraiba:
- Tüz v:tn !
A vészhine a gyanútlan ájtalosko-\'dók között nagy izgalom és pánik keletkezett, Pillanat >M alatt üres volt az iskoluteivm, mindenki futva menekült a szabadba. Tüzei azonban ienki ném látott, elleidvn egy nevető siheder csoportot igen. Kitűnt, hogy a vészhir hamis és azt csak túrnál guudiumára kiáltotta el Kozma Zoltáfn ;
Persze, a virtuskodó legényt eno különböző jelzőkkel látták eí, at c endörvég pedig feljelentette hamiq vészjel leadása címén.
Kozma Zoltán igy került dr. Likács Béla járásbiró elé.
Most az egyszer 20 pengővel úszta meg a legény virtust Kozma Zoltán.
Gazos az ut a József főherceg-ut végén
Kaptuk a következő levelei: Igen tiszteli Szerkesztő Url
Nagyon kérem, szíveskedjék becses lapjában néhány solos kérésemnek helyi adni. a József föherreg ut végén egész erdőség nőtt a gazból a járdára. Ha esik az. cső nem teliét jáiiii ott, olyan nagy a sár és a viz. Ilyen szárazságban viszont könnyen megfíyuHadlnit a gyalogjáró elszáradt füves réstO s akkor a közelben lévő pajta, istálló, szalma mind odavész.^-
A. városnak a cimere s a házszám ínég
líű van PestvilL ugj\' hogy az sem látható, i , J
[ízt az erdős járdarészt két gazdának kellene kecelni, de senki sem tö. rődik volp s e/éri szeretnénk a Zalai Közlöny utján fölhívni az UlCtékock figyelmét a rend és a tisztaság érdekű- 1 ben a mi há\'iuik tájára is.
Kérésünk közléséért előre ís .bálás köszönetet mondunk a kedves Főszerkesztő Urnák:
A József főherceg-ttl végi lakók
zalai közlöny
1P8», aogoiiius 10,
Megérkezett Károlyi László, a vasárnapi Európa bajnoki birkózó mérkőzés védője
BUDAPEST I,
17,-1 Úrék Szlovák ás magyar-orOSí uyóíven. — 17.10 a rádió szalonzenekara. — 18.20 1\'elolvasás. — 18.:>0 Barabás LUUa hegedül. — 10.15 Hírek.
— 19.25 Bura Sándor cigáiiyoetjcu kara. — 20.10 «XÜóka.> Hangjáték négy rcsrben. — 21.40 Ilirok, idöjárás-jelentés, hirok szlovák és magyar-orosz nyelven. — 22 0|*raházi zene-kar, — 2;i.30 Kurina Sírni cigányzono-kana. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST II.
19.30 Mnnga János olőadása. — 20 Hirok. — 20.20 Bramhs: Bdur vonóshatos, — 20.55 Dr, Gajzágó Dezső előadása, — 21.25 Táne.einczek,
— 22,05 Idiíjárásjelcntés.
BÉCS
20,15 Wagner: A bolygó hollandi, Baymdhból. — 22.30 Becsi tCne.
Csütörtök
BUDAPEST I. 0.45 Torna.\'— utána ¦hanglcmc.ck.
— 10 Ilirok. - ÍÖ;20 Felolvasás. -10.45 .A világ legérdekesebb utcája.• Irta tlrar Ernő, a zalai Kö*\'ón>\' szerkesztője. (Felolvasás.) — 1210 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 12.10 Ilirek. — 13.20 Időjelzés, időjárás-jelentés. — 13.30 Chappy táueienekiír,
— H.30 Hirok. — 14.15 A rádió műsorának ismertetése. — 15 árfolyam, hirok. — 16,13 Hójjas Pálné előadása.
— 10.45 Idöjeliés, hirc-k.
17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. _ 17,10 fiécsy Dömötör magyar nótákat énekel, kíséri Lendvá) Jóska cigányzenekara, is. 15 Fel. olvasás. — 18.45 Hanglemez. — 19.15
Hírek. — 19.25 a* én rádióműsorom\'.
— 20.25 Külügyi negyedóra. — 20. Í0 Ilaiigképck. — 21.10 Hitek, időjárás-jelentés, Iiinck Szlovák és magyarorosz nyelven. — 22 Kőszegi Teréz énekel. _ 23 Hanglemezek. — 0.05 Ilinek.
BUDAPEST II.
19.30 Felolvasás. — 20 Ilirek magyar, szlovák és ma^yaroi-os/. nyelven. — 20.20 A rádió szalonzenekara. <- 21,35 ldőjárásjolcutcs. J BÉCS
12 Déli iiangvorscny. — 11.20 Köny-nyü zeno. — 15.30 Cigányzene lemezen. — Ifi Délutáni zene.
18,10 línekhangver-íeny. — 19 llégi népzene. — 21,15 Lamezek, — 22.30 Szórakoztató zen*.
1 Jofjoitiii Imi! Mióta r
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai Közlöny Q nyomdájában
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
1 ! *
Hirt adljnk orról, hogy vasárnap este 8 órai kezdettel megindulnak a Zrinyi sportpályán az 1939 évi amerikai szabadstikusu porf. \\ .
Európa bajnoki birkózó mtr-kőzisek.
Ennek a minden eddigit fclülimtló mérkőzésnek Károlyi László, az euró pabajnoki clm védője már megérkezett és itthon, szülővárosában piheni ki a párisi \'ut fáradalmait,hogy teljesen fiit kondícióban álljon ki a nagyfontosságú mérkőzésie.
Munkatársunknak alkalma volt Károlyival beszfynl. akt a mérkőzésről az alábbiakat mondotta: -- Rendkívül nagy megtiszteltetés (árt engem, amikor a Nífnzetkö^i Prof. Birkózó Szövetség elfogadta ér \\«lésejriet, hogy az ourópabajnoki elmért folyó birkozómérkőzés színhelyéül szülő vár osombanl megrendezést engedélyezte. Ez az első csat, hogy az Európabajnoksógért folyó küzdelmet nem Parisban, HaiiCtnT külfödlön rendezik meg-
- Ellenfelem a francia birkózó-sport legkiválóbb képviselője, ítkiaz amerikai szabadstl\'nsu birkózásnak la tanára lehelne- Rendkívül gyt>iu és erős \\-erseoyzo ellen kejl megvé-deneni a már 5 év óta veiéit Európa bajnokságomat és ugy érzem, hogjy most forog kockán verC|>eat5égcnn
— Poruwreaux francia bajnokkal az idén még nem találkoztam1, mert Porjwreaux az európabajnoki címre aspiráló \\ersenyzOkke1 mérkőzött ez Ideig és pt\'dlg oly slk&rnol, hogy 18 körmérkőzésből veretlenül felült kl és igy egyedüli hivatalos aspiránsa az
európabajnoki címnek. Mint értesültem, Po-uwreaux speciális (rénhiggcl készül a mérkőzésne, de én sem vagyok tél\'en\'
- Egy, ami bizonyos. Nagy és Íz. ga\'mas harc lesz ezen a mérkőző, sen és szerintem a pillanatnyi kon-dlció fogja eldönteni a imírkőajóa sorsát. í f
Az európabajnoki mérkőzést még négy pár szabadstjl\'usu sersenyzö birkózáa egészíti kl.
Tekintcile\' az óriási érdeklődésre, ami a parafáival izga\'inas in\'érkőzó-f«k Iránt mcgnyilvénult, ajitnlatis, hogy niindeukl sürgősen e\'Övétellcn biztosi\'sa jegyét. , !(0
Kettős barátságos mérkőzés
Ya-\'árnap, 18-án kettős barátságos labdarugó mérkőzés lesz a va<utis sportpályán. Elömérkőzési játszik 1 órai kezdet\'et az NTE és az éIZTE IL és ifjúsági kombinált a Vasút IHel. Fél 6 órakor pedig az NTE és az NZTE kombinált a Vasalás l. csapatával. Eeiépődij n«m "lesz, önkéntes adományokat Köszönettel 10-gad az egyesület- i
Felhívást
a Zrínyi Torna Egylot folyó hó II én délntiu G órai küzdőitől a Kfttb. LrgényCjíylct nagy terinébcn közgyűlést tort, molyiO az össucs tagokat ezúton meghívja az Elnökség. (:)
GANDHIRÓL r
kosesett hallottunk az utóbbi Idől.ea. Jelenleg egyik felvidéki fürdőn tar. tózkodlk Nohairi Madain hindu nagykereskedő, aki Gandhihoz igen közel áll és aklvol levelezőnknek alkalma volt beszélgetni a hindu nép vezézéröl és mozgalmáról. Most, ami kor a véres háború ámyai telepednek ránk, érdekes hallgatni a Tá-volkclet véleményét. Köztudomású, hogy Gandhi küzdelme vértben és bár 380 millió páriának lcgszentehb jogát, a sípbadságot akarja kihar. comi, óvakodik attól, hogy tömőbe, ket véres csatákba hajszoljon. Erről beszélt Gandhi egyik hl\\» munka-társunknak:
— Nem lehet és nem szabad meg. engedni, — mondja Noham Madám C— bogy akár csak egy csepp hindu vér folyjon. Mi nem fogunk európai módna vérfürdőket rendezni, ezért nem tudjuk magukat megérteni. Nem értjük háborúikat, bár nCm zárkózunk el az indító okok felismerése elől. Az európai háborúk arra vezethetők vissza, hogy nem Ismerik a felebaráti szeretetnek azt a szeut fogalmát, mely műiden indusban gyökeredzik.
Megszívlelésre méltók a Távulkelol emberének a keresztény felfogással összhangban áUó „szavai a mai időkben, amikor Európában olyan sok • szó esik háborúról.
-a. 11.
síremlékeket,
sirWttt malmit, bili mMmnl
.szakszerűen 6a legoloaóbban KOVÁCS JÓZSEF
kőíaxegómesternól, Klrály-utea 33.
Nagy jdromtók-irnkUr. Tüleloil 615.
Könnyű a férfiaknak
Barabás Pál vígjátéka házassággal kezdődik. LMan Hanvey és WiUy Frltsch már a film elején férj ís feleség lesznek, de azért átveszekszik, átthreáskodják az egész filmet s közben - nagyszerűen szórakoztat jak a közönséget. .
Martin, a rendező ügyesen tálalja a vékony kis mesét és igy filmjével könnyű nyári szórakozást ad- Nagy segítségére vannak ebben a kllünő színészek. W|Uy Frltsch »a házlasz-szony. szerepében aranyos most !*¦ LHian Harv.ey annyira sovány, hogc\'i szinte már csúnya. Slezák Leó é^ Georg Alexander sikeresen; képviselik a humort, kár, hogy rövid szerepük van. A zenéből több 1« elkell-ne a filmben, de a közönség Igy Is jói szórakozik- ..
- A" kisérömüsor csak részleteiben ád érdekes és szép felvételű kfpc-ket. I
Ift.tfe i Augutztua 10. eaütörtok. Rom. kát Lérlno vt l\'roteatdiui LérlOc. Izr. Ab hó V>.
OézHrdS nyílra röggel 6 órától e.io t óráig (lláttí, anerita, péntek dálbtán
kedden egéai nap uókuok).
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphattok
TEUTSCH drogériában.
I tak. 8x8 márkás film (friss) I\'— pengő.
Hegyen-vülgytín át a legjobb
Ziiii-dapp 1939
motorkerékpárok
Arai:
Zündapp DB 200 P 880-—
- Zündapp DB 250 . . . . P I2B0\'—
Zündapp DS 350 . . . . P 1780»
Zündapp K 500 .... I\' 22B0-
Kedvező fizetési feltételek!
Körzetképviselet": ¦
SZABÓ ANTAL sportszaküzlete
/ Nagykanizsa, F4-nt 5.
!686. áugmtlus lO
— (Szabadságról)
j)r. Nova\' Imre- városi tanácsnok nyári szabadságáról huza érkezeti és átvetta hivatala ve.elísél.
— (Kinevezés)
M OTI igazgatósáén Balogh Jmts csurgói OTI megbízottal » nagykanizsai kerületi pénztárhoz dijunknak ne. vc.fe kl.
— (ÍJraf Ernő 15. előadása a rádióban)
Holnap, csütörtökön délelőtt 10 óra 45 jrorckor liangzik el a budapesti rádióban a Zalai Közlöny segédszer, kesztöjéíick, (iraf Ernőnek tizonölödik előadása. Az előadásról — amelynek
— A világ legérdekesebb utcája, n cl-imfc s mucly a brcmcni Ilötleliersiras. set muftÜJa be — egyébként a Hádió-Őlct clicti száma fényképes, egész oh dulas cikket közöl.
— (A viduld sajtó köréből) Pécsi laptársunk, a -Pécsi Napló-
uj vetető! kapott (lőbel Károly htrltip. Író személyében, oki wencr István Itelyetl n napilap ro.clös szerkesztője lelt. (iöbel Károly a magyar újság. Írói rend régi, kipróbált tagja.
— (Meghalt egy régi kanl/sul színésznő)
Sokan még visszaemlékeznek Asz. stonyJ László színtársulatánál működő Gulyái Menyhértre és fc\'eségérc, 9ró-kely Itenére. Mindketten a társulat erősségei voltak. Gulyás később direktor lelt. Most értesülünk, Itogy (íu-lyásnő Székely René szw művésznő, az egykori ne\\«s primadonna, liosszOs .betegség után meglialt. Kartársai kisérték ki utolsó utjárn és búcsúztatlak n sírjánál,
— (Balatoni himnusz)
A Balaton-rajongók bizonyára nagy örömmel vesekő bírt, hogy incgje\'.ont a Balatoni Himnusz, amelyei Abrud. bányay\' Ödön szövegérc Kutor Ferenc az ismert jmScsí zeneszerző szerzett. A dallamos, gyönyörű MmnnOt mé\'tó a linlatonlioz s mint Kutor I\'crcnc minden müue, ez js minden valószínűség sicrint hamarosan közkedvelt lesz. A szép kiállítású mü a szerionéi (je-Jnileg Balaton fenyves, Deinbinsiky „. :.7., Forkó-lak) kaphflló.
— (Törököknek ve/znek /.alul lövet)
Tőrök lóvásárlók érkeztek a napok, bon Zala megyébe, A törökök szerdán Nagykanizsám érkeztek, Innen Zala. lövőre utaznak, aliol szintén lovakat fognak vAsáromi.
— Leégett Zalában 3600 négyszögöl- erdő)
Ai idei sorozatos zalnmcgyci tűzeseteket most egy n«gy erdőtűz szaporította. Pálfis/eg batárábap kigyulladt Milcjl Kálmán 1(100 négyszögöl fenyveserdeje, A tűz gyorsan terjedt s luwnarosori lángbnboruH Stilomon János és Károly ezer-ezer négyszögöl erdeje is. Mire a tűzoltók liozzálátutk «z erdőtűz oltásához, már porig le. égett az. egész 3600 négyszögöles te-rület.
- Saját fcriekáh** ea örömére tzol gáló meghlváanok teez eleget, ba a
lío^laJu HuüwAíuliAz aul milbutor-kMI-HUsál uiei/tnklntt, vőttlkónysaer nélkül,
Középkorú egyének, akik erő sen elhíztak, a tüután természetes -Ferenc József kcserUvIz rend-szetes használata által testsúlyuk\' lényeges csökkenését érhetik el. — Kérdezze meg orvosát I
2ALAJ KÖZLöNV.
A magas húsárak miatt hatósági tsusűzemeket állítanak fel Égerszögen
A zalaegerszegi; logyaszlóközOn-ségnek állandó panasza a húsárak toronymagassága. Az Illette hatóságok,sem. ludiák nyugvópontra helyeint ezt a kérdést és még mindig állandó az .elégedetlenség.. A polgármester most kijelentette, ha,nem sikerül olyan húsárakat megállapítani, amiben a mai helyzetnek meg-
felel, akkor a város hatósági tizemet állit fel. Ugyanakkor lépések Indultak meg Zalaegerszegen a külkereskedelmi hivatallal a Németországba irányuló húskivitel érdekében. A tárgyalások már .annyira előrehaladtak, hogy a húskivitel valószínűleg még e hónapban megindul Németországba.
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCBÓM jut fényképezó-géphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószaküzletben vásárol FÖ\'llt 10.
Fényképezőgépek 5 P-tői, márkás filmek«ft.<fillérti!. fcW Szakszerű kldolgozáe I
Számok a világháborúból
Hány szanltéckutyájuk volt a németeknek?
"Sokat emlegetlek a világháborúban szerepelt német szanlíéekutya oszla. gokat. 1014-ben 570 egészségügyi szolgálatra idomított kutya állóit a német csapatok szolgálatára. 1015 végén már 2500 volt a derek négylábú bajtársak száma. Ok segítettek az egészségügyi csapatoknak, ecok kutatták fel a sebe.
sülteket és ctpcHék\'a derekukra erositeli csomagokban a sebesülteknek kötszert és vizet. 1018 végén már német becslés szerint 7000 szauíléckutya .küz dötl. különböző frontokon; főleg far-kaskutyák voltak, do •sorozlak, dober-majmokat és aicrdalo terriereket is közéjük.
5554 hajót ernyesztettek el a német buvárhajók
1011—11/18-1*01 a néniét tcngeralatt járók 5554 lifljót süllyesztenek e*. Ezek lomiatartalnva mintegy 12 millió ion. nát leti ki. A legtöbb haló 1017-ben IceraK lorpedólövés kővel ke-lében a tengerfenékre: 2560 hajó. A legvredmé-
nyoseblícn a német Anmuhl de la Ferriere sorhajókapitány lengeralalt. Járó iKUanesnok harcolt, egymaga mintegy 100 c.-er torma liajó űrtartalmú egységeket süllyesztett el.
Milyen a hőst halottak aránya az egyes nemzeteknél?
világháború veszteségére igen érdekesen mulat rá a következő statisztika, amely megállapítja, hogy egyet-Jen halott a következő számú lakosra esik: A szerbeknél li, a franciáknál 28, a németeknél 35, fl volt monarchiánál ;ifl, az olaszoknál 55, az angoloknál 06, az oroszoknál 107 és a bel-
gáknál 183 lakosra esett 1—1 bffd halop. Égésien kicsiny az arányszám az fiszákomerifcai Egyesült Államoknak Az USA 2000 ix>lgárára esik egyetlen hősi halott. Különös, hogy mégis Amerikában a leghangosabbak a , \\« loi\'ánok..
Fényképezőgépek
3-6-12 Havi
BOX
fényképező gépek
3 tekercs filmmel
10 penge.
Szabó Antal fotószaküzlet-laboratórium
Nagykanizsa, Fő-ul 5.
Megtanítom fényképezni, ha nálam vesz fényképezőgépet.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A föváms egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és-központi fekvésű
István király Siálloda
(VI.| Podmenlozky-utoa. 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
.: berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jelentkező olvasok részére.
- (A Drávába fullad)
Srabö Julianna. 15 éw*-barcsi leány a nrávára iiíut fürdeni. *A fiatal leány bár nem tiidotl úszni mégis aiiMdui kíséret nélkül a mély vízbe meni, ahol u Dráva erős hullámai filkaptá\'-i s a szeivnesetlen leány vizbe-fulladt.
— (Felrobbant a cséplőgépe)
Gáspár Gergely ne*r*kji gazda osép-tögépje oumÚiközljen felrobbant és égin kezdeti, Mohiár József gépész a két kezén olyan súlyos égési sebeket szenvedett, hogy a zalaegerszegi kór házba kelleti szállítani.
Fodor Zoltán budapesti újságírót őrizetbe vették
Tegnapi számunkban a MTI jelentése alapján mcgiriuk, liogy a főkapitányság Őrirclbo vello Fodor Zollflii budapesti újságírót.
Elírás folytán Tódor Zoltán lielyctt Fodor Lászlót irtunk.
Fodor László szerkesztő kollégánk régi ismert vidéki újságíró, aki közbecsült Lagja a magyar njságirórend-nek, \' |
¦Az Őrizetbe veti ember Fodor Zoltán.
üzennél a legnagyobb készséggel helyreigazítjuk.
Dr. Bvck - Dezeőné és | Kerekes JÓxaef mély fájdalommá! tudatják,, hogy jóságos édesanyjuk
IV.
86 éves korában elhunyt.
TemetéBe folyó hó 10 én, csulürlökon délután 6 órakor lesz a helybeli izr. temető ha-lottashíiíbil,.--—......
Nagykanizsa, 1939, aUg, 9,
Oyászolják iiiík : K.rokas Jjit«fa< monyé. Dr. liuck HmiI VÓJe. H&tk Jrti-,ú;i unokája.
ReilvHIáloHUask u«ll4«ísit kérjUk.
Nagykanizsa m. város polgár mesterétől.
19.708/1939.
Tflrgy: Siemere K. hitó«tR^lag en-Keddyciclt lálogkllkídii Intczct kérelme 1 kl nem váltott zálogtárgyak elátvereaeae Iránt.
Hirdetmény.
Az 1881 évi XIV. t. c. 16. §¦« alapján közhírré teszem, hogy Szemere K. hal, eng. zálogkölcsön Intézetében elzálogosított é« 1939. évi július hó 22 lg lejárt és az árveréj megtartásáig nem rendezett zálogtárgyak 1939. augusztus hó 24-én d. e. 9 órai kezdettel a zálogtlzlet l\'fl-ul 6. szám alatti helyiségében hatósági kiküldött jelenlétében elárvereztetnek.
Ezúton felhívom az érdekelteket, hogy a lejált tárgyakat az árverés megtartása előtt rendezlek.
Az áiveréi alá keruIG tárgyak jegyzéke s hivatalos órák alalt, az árverés előtt 15 napon ál a várost Iratlirban és az Intézet helyisigében betekinthető.
Nagykanizsa, 1939. aug. 8. im Pt>%irmetttr,
jiiipiffi, áiiiK MmW
51111
EALAI k0z1.0hy1
APRÓHIRDETÉSEK
Rfl.(\\hlrdat«. difi vajirn.ji it Onntpnao 10 UÓU M .Illír, minden !,.-.JbJ,l no 0 flltir. h.U.)tii.p 10 uélfl #0 MMr, mlnd*n lovt\'-\'H ttó 4 nilér.
alus
Bejáró Uuiunrl keresek kl.lány mcl!e\\ nemeWI beizélo előnyben. Deák-7., I. cn. í
VlKagáset, ütpíaikováca. ki a traktor keztleiél la éill. azonnali belepéaie keres telik ö«. Elek Emóné pillnl gixduigábi. \'
ADÁS VÉTEL
Ml aaraapárt Rt állapotban kerté Línirt börkeíukedía. 2174
Taljaa ebfdlóbutor vlllanyllmpávil elida Migyir-n. 19. ¦ •
LAKÁS OZLETHELYISÉO
• mának Eolvös tér «. izámu háe klid\\ Pö-ut 10, házhilildonosnál. 2140
«¦« Muuobll ulcal Ilkái Ciengery-nl 80. Bővebbet Hacker, Sugár-nt 20. \'
Orrzlg nt 75. szimn kataaabéa há<
nagy kelttel klidó november t-re Báveb-bet Papp vendéglőben 2166
UnainUi emeleti ét kétszobás lardóizobll lakás kiadó. Ltniil boikeres-kedéa.
KattelaxabAa Ssizkomfortoi magánház november l-re kiadó. Bővebbel Királyidéi 33. 5
Halasában utei! Ilkái november 1 re klidó Klnlny-u II. 2173
tSSSS utal Ilkái kiadd Küduy-ntcl 91. *
atylaéaaab ilkllmu nagy szobi kiidd Migyar-u. 19. *
BÚTOROZOTT SZOBA
KUlönbeJáratu ulcal buleraxoll tzoba
klidó Hunyady-u. 21. 11. *
KátajMbAa konyhás butorofott likas kladá Királyi IMI ... 2. •
HAZ ÉS INGATLAN
Migyir-u. 191. n. bá> mbidkéibdl •l>ad. Bővebbet ugymolt. 2099
_KOLONFÉLE_
FáanhápaiSk flevalam ! Márkái
gépek, Iliinek, lemezek, papírok legolcicb-bin, kidolgozás legszebben Vastagh foló-azakUzlelesliljoritótlumbaii.FÓ-ut 10. 18IS
Törökország 16 korosztályt bivott be
az elmúlt másfél hónap alatt — Legyőzhetetlen a teogeiy hadereje — Olaszország a Balkán első nagyhatalma lett
Ankara, augusztus 9 .Mint beavatott körökből jelentik, az utóbbi hónapok nemzetközi feszültsége alatt a török konnány sem maradt téUenOk Június óta nem ko\\o-sebb, mint Ifi korosztályt hívtak jj<\\ A bejűvotl csajjatok nagy része Trádá-ban állomásozik,
Róma, augusztus ü A Stefani Iroda jelentése s..erinl Olaszországnak jelenleg 75 hadosztálya van, ami Albánia haderejével együtt 100 hadosztályt (esz ki. Az albániai hadosztályokat tekintve Olaszország a Balkánon első nagyhatalom lett. Olasz-
ország balkáni .íiideroje nem irányul senki eUen.ide érdekeit megvédi.
Németország 50 hadosztályt szervezeti, de ezt liáboni ecetén lm kell meg tudja kétszerezni, söl bárom szorozni. A esoh-morva p rőtek torát ussal külön ben is nagy fegyver ós Idsuer álló niányboz é.s gyárukhoz jutott Német ors/ág.
Mindezt össz»ufogaiiva beszöj,c/.i a Slcfani, bogy a Len(jelyhalalinak had-ereje icgyözlDetutlou, niiadkcltő lekin. lelyes légi és tengeri liaderövol Ls rcn-delkczik. A l>ékét akarják, de ha kell késiek " háborúra is.
•*Ws^WYMNs"»*s*«»*i*«^^
tsoowovl fcapom: a2alai uözlön>
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelheti) akar 1 hónapra is a
DRÁVAVÜLGYI-néí
Sugár-ut 2.
un
K|Uaaucrfawé«l &i*x«énytAr«atvég
Qutenberfi nyomda ts UlzuJol Lapkiadó Ottllolata
¦agykanlssa
¦ mZmlmi KBzIBajr" |MilHih«l
hifiit, meU Mnyrek éa dobenok gyí™ awtjrkaturtomo* és kiadóhivatala
készítünk i
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ígyvédi, gazdasági, egyházi át Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, mttveket, meghívókat, el|egjriéií 5 eskeléal értesltéM-ket, gyászjelentéseket, oévtegyet, takagwzo-kat, körteveleket, rőptapcíaFé. raccatto illesa Uállltásn nyomtatványokat.
aaa»«ai™i»aaaaaaaaa»al
gyártunki
fcleál könrwket, ftgyvédl naplókat, Jegyzó-Utr/vckal, zaebkonyTcket, bevásárlási könyveket, rajzfazetekel és tömböket, minta-zarskokat, itákcédulákat, naptártöroboket, (attoptárakat, dobozokat atb. elsörangukl-«itelben és a legolcsóbb arakon. a;
nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal fő-ut 5. szám alatt.
1839. «tlgunlui 10.
Nagykanliaa megyei várc* rwlgárrneaterétol.
19.683/1939.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város felsőkereskedelmi Iskolájában nyugdija-záa folytán megtlresédett a nem állami tanszemélyzet országos nyug-dl|lnléutének kötelékébe tartozó és kinevezésem utján betőllendö 1 iskolaszolgai állásra és ennek betöltése folylán esetleg megüresedő állásokra pályázatot hirdetek.
Az állás javadalma: a 7000/1938. M. E. sz. rendelelhez csatolt i j. sz. kimutatásban az állami rendsierti II. o. altlizlek részére megállapított havibér és természetbeni lakás. Az állás betöltésénél az 1931. évi III L-c. rendelkezéseihez képest az iga-zclvány-nyal ellátóit egyének, továbbá az 1938. évi IV. t.-c rendelkezéseihez képest a hadirokkantak, a Vitézi Rendhez tartozók, valamint a tűzharcosok, feliéve, hogy 45-ik életévüket még be nem töltötték, elsőbbséggel bírnak. A kinevezés egyelőre Ideiglenes. A szabályszemen kiállítandó és a pályázó állal sajátkeztlleg írandó pályázati kérelemhez eredetben vegy ultelesilelt másolatban a következő okmányok csatolandók:
1. a pályázó születési anyakönyvi kivonata és családi állapotát Igaio\'ó anyakönyvi „Családi Éitesllő";
2. hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a családi állapotot és a politikai megbízhatóságot Is Igazolja;
3. magyar honosságot Igazoló hatósági bizonyítvány, esetleg a magyar állampolgárságra való szabályaiéra Igény bejelenlését (opllo) Igazoló okmány;
4. Iskolai végzettségei és esetleg szakképzeltiéget Igazoló bizonyítványok ;
5. a városi szolgálathoz általában, Illetve kdlönOsen a megpályázott álláshoz megkívánt szellemi és testi épséget Igazoló bizonyítvány;
6. eddigi szolgálatot, foglalkozást, Illetve általiban elóelelet Igazoló okmányok ;
7. Igazolandó, amennyiben a pályázóra vonatkozik, bogy a lényleges katonai szolgálati kölelezeltsegé-nek miként tett eleget.
A pályázati kérvényeket a polgármesteri hivatalhoz címezve a polgármesteri iktatóhlvaialba legkésőbb 1939. évi augusztus hó 29-én déli 12 óráig kell benyújtani és pedig a közszolgálatban nem állóknak köz-vellrnal személyesen, vagy posta ulján, a közszolgálatban állóknak pedig hivatali feltőbbségtlk utján.
Közszolgálatban állók, amennyiben pályázati kérelmükhöz hivatalos szolgálati és minősítési táblázatuk csa-toltalnékésaz 1—7. alatt megkívánt összes adatokai tartalmazza, okmányokat külön csatolni nem kötelesek.
Nagykanizsa megyei városnál szolgálatban álló altiszteknek, szolgáknak és kézbesítőknek pályázati kérvényükhöz okmányokat csatolni nem szükséges.
Hiányosan felszereli, valamint elkésve beadott kérelmek figyelembe vétetni nem fognak.
Nagykanizsa, 1939. augusztus 8. tiu Polgármealer.
ZALAI KÖZLÖM*
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KSzgizd.lcJI R. T. NaQykanlrjl". Fotolós kiadó: z.lal Károly. Nyomatott i a ..KBíDaroasagl R. T. f1... *
nyomdájában Nanyknnlia.n. (Nyomdáid iolel: Zilil Károly.)
79a Uvtolya» 182, tuám.
Nagykunl»»», IBSU. augusztus 11. péntek
Ami 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
és kboöhi/aUIi PM 5. bzAm. mfcwlra b/tkflzznp déJtrfán.
COLITI KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési ára: egy hóm « pengő 40 filler. Szerkesztő Bigi ea kiadóhivatal! telefoni 78. sx.
I HUSZONKULENC interpellációval foglalkozott a képviselőház tegnapi ülésén.
KERESZTES-FISCHER Le\'ügymi-nlszier kijjelenloltc a kópvlselöház-ban, hogy a felelőtlen izgatókat ezután n legszigorúbban fogjók bün-lelni és ^gondoskodnak, hogy az \\z. gatók űrhatóság kezel közó kerüljenek minden e\'ctben.
KORNISS GYULA dr-, a képvl-ijelőház volt elnöke római cugedóiy-lyel ki\'épetl a piarista rendből és cZ -uUn a székesfehérvári egyházim^. gyei klérusban fog teljes politikamentes munkát folytatni.
A SAJTÓKAMARA ma gyászün-neptéget rendez a Kerepesi üti temetőben. Most egy éve annak, hogy 6 magyar újságíró hivatása teljcsittwd közben Hajdúszoboszlón rcpüIöszU-leneiétlenség áldozata lelt
SZALA.SI FERENCET végső fokon a Kúria egyhónapi fogházra itélte felekezeli izgatásért egy, évek kei ezelőtt megjelent cikke miatt.
MÉCS LÁSZLÓ nyerte a főváros Arany János emlékérméi Guláesy Irént pedig a szépirodaimi Ka-J zinczy éremmel tüntette kl a fővé-ros. i ¦ \' !
HENDERSON angol képvl elő még e .hétejt hosszabb magyarországi látogatásra Budapestre érkezik-
ÖNGYILKOS lelt egy 15 .éves delrf recení kis cselédlány, hogy a meny-országban találkozzon az édesanyjával. Maróbgot ivott, de sikerültmefe menteni- |
l-l NAPI FOG HAZAT kapotl Hencz Jáiios kecskeméti kőművessé-géd, mert Szdlasi-főlc bélyegeket ragasztott a kávéházban.
LEFEJEZtíTT és elásott holttestet talállak a munkások n duiiflharsztl kukoricásban. Az-ismeretien férfiholt test bordái, kezei iis össze vannak törve. Feje nincs meg, hogy a személyazonosságot ne lehessen megállapítani.
HITLER tegnap megieklniotte 0 salzburgi ünnepi játékok Don Ju.ui előadását, amit főleg olasz művészek mutattak be. a vczórt melegen ünnepeltek.
GöRING Velencében nagy beszédet mondott a szabadfoglalkozasjuk rendkívüli gyűlésén- Hangoztatta, hogy a politikai érdekek változhatnak a népek között, de u kjllimills kapcsolat mindennél szorosabbiin füzí egymáshoz a nemieteket-
AZ UJ SPANYOLORSZÁG.miniszterelnöke Franco telt. Az ő miniszter-
..Ganzig nagyon hamar visszatér a Birodalomba!"
mondotta Förster Hitlerrel folytatott tanácskozása után — A világ szeme ma ismét Danzigon van — A jövő hélen ujabb megbeszélés lesz Hitler és Förster között -
Danzlg, augusztus 10 A világ szeme ismét Danzlg felé tekint. Försíer, n danzlgl nefríizcti-szocíalista körzet vezető ugyanis Berchtesgadenkn Hltle"" kancellárral tanácskozott és a tanácskozást, mint Ismeretes, döntő kihala>unak mondják az egész danzlgi Ügy megoldására. Förster ma, csütörtökön in-mdih el nagy beszédét Danzlgban, amely talán mér több világosságot derít
arraJ^; \\
mit tárgyalt Förster Hitlerrel?
Erre enged következtetni Förster alábbi nyilatkozata is.
A párisi Exelsior munkatársa nyilatkozatot kért Förstertől, abban a pillanatban, amint Berchie.<gnde?ibŐl megérkezett. Förster a repülőtéren mondott nyilatkozatában többek között a kö\\etkezőket mondta-
Forster rendkívül érdekes nyilatkozata
- Hitlerrel folytnlott megbeszéléseim eixídniénvé/ői sfenriuit ae-hfl mondhatok, de megígérem, hogy a Danzlgban csütörtökön elmondandó
beszédem nagy meglepetés lesz.
Csatlakozásunkul u birodalomhoz most még Inkább végre kell hiijfcan,i, mint eddig, még pedig olyan rrnnnr, amilyen hamar csak lehetséges- Mi nem akarunk hálwnjt és érthetetlen számunkra, hogy Anglia és Franciaország hogyan bátoríthatja Lengyelországot, akiiek egyenesen jutalmai tűztek ki a háborúéit. Általában n demokrat\'kus hatalmak ujabban igen háborús kedvet inutnlnak, pedig
Danzig nem; akar mást, otak visszatérni a birodalomba.
Az újságírónak arra a kérdéseié, hogy mikor lesz cz, Förster így válaszolt :
- Hamar, nagyon hamar [
A danzigi körzetvczető ezután Így fejezte l*\'- nyilatkozatát:
- Ei akarták hitetni a világgal, hogy Danzlg nem élhet Leugyelor. szag nélkül. Ml azonban nem vagyunk annyira gyerekek, hotfy ezt elhlgyjük. Reálisnak kel\' tenni és az igazság tudatával kell a jövó elé, nézni. A lengyel fenyegető ekei neon tartjuk komolyaknak, fhi azonban követeljük jogaink le\'jesllésél és lia kell, cselekszünk is. A magam szo. mélyében egyébként még mindig
nem hiszek a háborúban.
és ulzam á békében- ¦,
Paris, augusztufs 10 Párlsban nagy figyelmet szemeli. nek Förster uljának és mai beszédé, nek. A lapok a háború és béke esélyeit mérlegelik. Áltatában az a vélemény, hogy Förster mai b&zóac nem hoz döntést a danzlgi kérdés, ben- Parisban ugy tudják, hogy
a danzlgi szenátus közeledett mutat Lengyelország felé
és ezt jó néven veszik Varsóban. Egyébként Förster és Hitler között a jövő héten ujabb megbeszélések várhatók.
Londoii, auguszlujs 10 A mai londoni sajtó nagy érdeklődést, tanúsít a ma esti danzlgi nagygyűlés Iránt, amelyen, mint ismeretes, FönsleV nund beszédei- A lapok különböző feltevéekel közölnek Danzlg. rendezéséről-
Az enyhOlés jele?
Varsó, augusztus io Lipinszky lengyel vámfelügyelő, 0 kit tegnap Danzlgban közrend leni erőszak elmén 18 hónapi bör^ törne Ítélek, szabadlábra került és visszatérhetett Lengyelországba-
A két tij szakasszal bővült valutatörvényt tárgyalja a képviselőház
Az állampolgárságiul is megfosztják a slbolókat — A vállalatok vezetőit is ugyanúgy büntetik, mint a bűncselekmény elkövetőit
IJudupcst, augus\'lus 10 IA képviselőház ma délelőtt 10 órakor ölést tartott, Az elnök megnyitója után a Ház elfogadta fl nyolcórás ölésre vonatkozó indítványt is igy a sibolásról szóló javaslatot ma ,már nyolcórás ülésben tárgyalják, / A valutavisszaóléíck megtorlásáról szóló javaslatol Iluszovszky L«Jos előadó Ismertette. A bizottsági tárgyalás során két uj kérdés merült fel — mondotta. Egyik at áU«mpolgarsAg megfosztásának alkalmazása, a másik a vállalatok felelős tényezőinek fclc-JösségrcvonáfSáról szól. Ez utóbbinál lui a vállalatoknál aa ellenőrzés hiánya kimutatható, a felelős ve*etÓk is ugyanolyan elbánásban rés;QMÍlnek, mint a bűncselekmények elkövetői. Minőkét módosiblsról uj szakaszokat terjesztett be.\'
1A javaslathoz olsöuek vitéz Zerim-váry Szilárd szólt liozzá. UlO.U a si. bolásl bűncselekményeknek a nemzet-gazdaságra történő káros kihatására. Eddig a mI„iI .1; azt .mondták: utánam a vizőzöh, a kormány megfóríltja e-zt ps a sibolók elé toszi a vlzózönt.
Mosonyi Kálmán nyllasképvbclö js órőmntel fogadjál a javaslatot, miután ígéretet kaptak, hogy az igazságszol. galtalás modorú átszervezésével szigorú bőn telesben lesz részük a sl-bolóknak. EgyÖs bűncselekményekre még szigorúbb büntetést és az állampolgárság megfosztását kén.
Mérei Andor ugyancsak elfogadja «. javaslatot, ő is kéri az állampolgár-ság megfosztását.
Vásári István elfogadta a lórvéuy-javaslatol, bár a kölötl gazdasági rencl-siornek nem lilvo. Javasolja, hogy a
védői tisztet csakis közvédő lássa cl. Csór elvileg bolyc-sli a javasától.\'-T;i5. nády Nagj- András iguzságügymjnlsz-tor válaszolt ezután a fclszúlalókni\'k. A miniszter beszédét nagy tapssal fogadták,
Koródy Nagy Tibor\'nyílás is.oiro-gadta a Jayaslatol abban u reményben, hoc °\'f a javaslatot űgy szigorúbb fogja követni.
iA részletes lárgialás során csak a ¦1. 8-iiál volt változás, ahol uj szakaszt iktattak bo. Az ellenőrzést elmulasztó vállalat tulajdonosát, vagy a fclfllcies ellenőrzőt 3 évig terjedhető fogházzal sújtják.
Antal István felszólalás ulán.\'akl a nyilasoknak válaszolt, a Ház rész-_
elnöksége a nelmzeíi irány folyfpH, nosságát jelenti.
B ONNÉT tegnap kihal íratáson fogadta a berlini \'francia követet, aki rövidesen ismét elfoglalja áMontásU hejyét.
BELEESETT u kéménybe a tei-
raszon való sétálás közben és halálra zúzta magát Sirka Sári, Finnország leghíresebb filmszinésznője.
150 HAZAT elsöpört a vihar Co-Ijmbi^ban. A hatnlmnflejvjjü vihar (még a tomplciniol is ni.-gskvm\'-, misitette; ; , ,
RIADÓ készültségbe helyezték! Sanghaj külföldi csapatait az elhard {pócfzotl angoielÍci«(s \' tüntetések, miatt¦ A japán kínai ellenséjjepkei dés második évfordulóján ismét nn. goléllenes tUntclésre Bzáunttonak » ezért erősítették meg a csopí(tok;ii.
2ALAI KöZLÓNV
(93a, augusztus 11
á vasárnapi ezredzászló-szentelésl ünnepség tudnivalói
Formaruhák, sapkák, intézeti telszerelések
nagy választékban SZOMOLÁNYINÁL
Jeteiben is elfogadta a jm-asUUot.
A Hiíz holnap délelőtt 10 órakot folytatja\'ülését, mikor a törvény harmadszori relolvasi\'isara keiül sor.
Elnök Mzölte, lngy Kölcsey 1st,1 van indítványozta a házszabályrevi-zlós bizottság jelentésének 8 órás ülé-, yen való tárgyalásai.
A felsőház holnap ülést tori. • .
Kevés a pilóta Angliában
London, augusztus 10 Angliában nagy feltűnést keltelt a polgári repülőlorgalom korlátozásáról megjelent rendelet. A Daily Telegraph ezzel kapcsolalban hangsúlyozza, hogy az angol légihaderő nem rendelkezik elég pilótával. — 100.000 tartalékos pilótát akarnak kiképezni 1940 ig, de ennek még 70 százaléka hiányzik.
Moszkvában újból engedni kelt Angliának
Pária, augusztus 10 Az Ouvre értesülése szerint a a Moszkvából hazatért Strong közölte Hallfaxxal, hogy a moszkvai tanácskozások sikere és a megegyezés érdekében Angliának ujabb engedményeket kell tenni.
Szenet fegy.v érért I
Párls, augusztus 10 A lapok értesülése szerint Lengyelország nagymennyiségű fegyveres iőszerrendelést tett Moszkvában. Szovjetoroszország a fegyverekért szenet vesz Lengyelországban.
Ajánlat Angliának a zsidóktól
London, augusztus 10 A zsidó nemzeti tanács ajánlatot telt Angliának, hogy hajfandó Palesztinában és Egylpl ómban 80.000 főnyi légiói szervezni Anglia részére, ha nem gördítenek akadályt a zsidóbevándorlás elé.
Ezek gyilkosok I
Barcelona, augusztus 10 A barcelonai rendőrség letartóztatott két vörös terrori stát. Az egyik 60, a másik 18 nemzeti érzelmű spanyol! gyilkolt le a testvérháború alalt.
Serdülő Kuknak és leányoknak
adjunk időközönként reggel felkelétkor egy-egy kis pohárnyl természetéi .Ferenc Józtef" keserűvlzet, mert gyomor-, bél- és vérllsztlló hatásának gyakran igen fontos eredményeket köszönhetünk. Kérdezze meg orvosát I
Jiljitiiss, hoar ftjjjjg
A faagy érdeklődésre való tekintettet a m. kir. 17. bonvéd gyalogozreVJ í\'j a in. kir. 12. határvadász zászlóalj állal f- hó 13-án larlandózászlö-
avatás ünnepélyének tervezetét az alábbiakban közöljük :
Aug. 12-én : 20 órakor zenés to karodé, ineiynek keretén beiül kb. 20.311 órakor
szerenád lesz a városhá \'a előtt
n zászlóanyák: gróf Teleki Béláné é-s dr. Krátky Istvánná tiszt elet érte Augusztus 13-án : 6
tórakor zenés ébresztő* majd 10 órakor kezdődik a truIajdonképAnl ava tásl ünnepély, kedvező időjárás cselén a Deák téren.
Az ünnepély méltóságának biztosítására felkérjük a közönséget, hogy > !
9h 40 perolg helyét mindenki feltétlenül foglalja el.
A közönség elhelyezését Okoltesányl Artner Adolf alezredes \\ezét<6se alatt ál|ó fogadóbizottság eszközli n következőképen : tartalékos tisztek ; Nemzeti Bank és dr- KÖnig ©lölll járda, meghívottak : a Deák tér 5— 6. számra házak előtti járda, nagyközönség : a Deák tér főutcái részén a járdákon és úttesten-
Zalaegerszeg, augusztus 10 A vármegye ki gyűlésének ülésében vitéz gróf Teleki Béla főispán napirend cTőtl a Szegeden szerzett felejthetetlen benyomások hatása alatl, emelkedőit hanga megemlékezést tartott az ellenforradalom 20 éves fordulójáról. Husz évvel étE, előtt - mondotta — vörös posványba süllyedt az ország. Zala megyja sem volt mentes, egyes községekben vértanú áldozatot kellett hozni. Em\'éi kezzünk vissza ez^ki-eazesűmények-i«. Nehéz idők elöli állunk, fontos, hogy ébren tartsuk a szentistvánt országépitő gondolatot. Adjunk hfilát a Gondviselésnek, hogy busz évvel ezelőtt vezért adott szegény orezá. gunknak, aki megteremtette ázt a maroknyi csapatol, amelyből kinőtt büszke hadseregünk és aki a boldogulás és jobb jövő útjára\'vezette országunk sorsát- Javaslom, hogy <U várniegye kisgytilése hódoló táv. iratban üdvözölje Magyarország fö-méltóságu Kormányzója!.
A kisgyűlés lelkes élj\'onzéssel fo. g\'adta et a javaslatot-A tárgysorozaton közel 160 ügyet
Az ünnepély színhelyének megközelítése
jármüvekkel csak a Zrínyi utca-Széehenyi tér felől, gyalogjárók részét* pedig a Fő rjton a NconzeM Bnnk és n Széchenyi tér felől leheli.
Jármihek részérc parkheJy Q Széchenyi téren (fe\'sölemplom imiö-götl).
A Kormányzó magas személyét a f- hó 12-án este Nagykanizsára ér. kezö vitéz Balásfalvi Kiss László altábornagy, a in- kir. szombuthelyj iii. honvéd hadlest parancsnoka és vezénylő tábornok képviseli, aki 10 órakor fog az ünnepély színhelyére megérkezni, utána
a tér teljesen le lesz zárva.
A hazafias ünnepélyt tekintve,kér* jük a közönséget, hogy lehetőleg magyar Fanéban jelenjen meg.
Kedvezőtlen időjárás esetén az avatás ünnepélye ugyancsak 10 órai kezdetiéi a tüzérlaktanya fedett lovardájában kerül megtartásra. Ezt a körülményi a csapattestek 8-30 órától a Deák téren felszerelt hangszórókon át fogják a közönséggel hidalni, dc felvilágosítással szolgálnak\' az összes rendőrőrszefmek, valamint a OCnlrál és Pannónia kávéház ablakában kitett hirdetmény utján kerül majd nyilvánosságra. 4
tárgyallak. Zalaegerszeg 150Ü pengő költséggel renoválja a megürülő pénz ügyi palotái. Nagykanizsa egész sor határozató! terjesztett elő, dc sok kanizsai járási községi ügy is szerepelt. Mind valamennyit elfogadlak az előadói javaslat szerint.
Papp Aladár alsódörgicsei körjegyző és Rózsa Ferenc sümegi jegyző teljes szolgálali idővé\' nyuga-iozba vonulnak. A kj.sgyu.es érde-injé.s, hosszra szolgálatukért teljes elismerését fejezi ki-
A kehldui gazdasági szakiskola alapítványi helyeit Szommer István és Jobbágyi József, az Örkényi vitézi gazdaképző iskola alapítványihelyét vitéz Balassa Gyula borsfai lakos nyerte el. , j { ; i
Zalalövő kijavítja a Zala-hidal 1300 pBngő költséggel. Jóváhagyták.
A sümegi kórházban orvoshiány miatl laikus asszisztensnőt akarnak alkalmazni. Dr. Thassy Gábor ellene van a tervnek, orvos alkalmazásai kéri. A kisgyűlés Így határozóit.
A póttárgy sorban ugyancsak vezetett Kanizsa nagyszámú határozatával. Jóváhagyták mind, hozzászólás
nélkül. Nagyon helyeselték, hogy a város gyümöics-csoniagolót épll éi azt azonnal üzembe helyezi-
Badacsonytomaj elhatározta a hegy község villamosításai. Jóváhagyási nyert.
Nagy Kálmán köveskáli körjegyző bosszú; érdemes szolgálat ulán nyugalomba megy.
Le ténye óvodát lélcsit, a vizhiái-nyos Szöc község vizvezetéképWs. liez 1000 pengő kölcsönt kér, kérelmét pártolja a kisgyűlés.
Zabegerszeg város határozatát az ágylétszám \'megállapítása é* uj ál. lások szervezése tárgyában nem hagyták jóvá.
KatonaifeUzereléaek egyenruházati cikkek
egyedül legolcsóbban .beszerezhetők BELEZNAI NÁL
Sug*r-ut 53. w. Telefon 625,
BUDAPEST I.
17 Hirck szlovák és magyar-orosz nyelven. -- 17.10 Gécty Dömötör magyar nótákéi énekel, kisíri Lendvüi Jóska cigányzenekara. — 18.15 Felolvasás. ~ in.45 Hanglemez. ¦- 10,1.1 Hírek, — 10.25 A: én rádióműsorom.
— 20.21 Külügyi negy*dóm. — 2010 Ilflngképck. — 21.40 Hirek, időjárás-jelentés, lúrck szlovák és magyar, orosz nyelven, — 22 Kőszegi T>ríz énekel. — 23 IlanglemeíCk. — 0.0.1 Hírek.
BUDAPEST II.
10.30 Felolvasás. — 20 Hírek magyar, szlovák és magyar-orosz nyel-ven, — 20.20 A rádió szalonzenokn ra.
— 21.35 Időjárás jelentés. BfiCS
ÍR.10 l-nokhangvcrseny. — 10 Tíéfíi népzene, — 21.15 Lemezek. — 22,30 Szórakoztató zen*.
Péntek
BUDAPEST I.
(1.1.1 Torna, — Utána hanglemezek,
— 10 Hírek. - 10.20 Felolvasás. -10,45 Felolvasás. — 12.10 HOrsiényl Bálint zongorázik, Lit\'asy György énekel. - 12.10 Illrck. - 13.20 Időjelzés, időjárás jelen lés. — 13.30 A rádió szalonzenekara. — 14.30 Hírek. — 11.1.1 A rádió műsorának ismertetése.
— 15 Arfolyamliirok. — 10.15 Diákfélóra. — 10.45 Időjelzés, hirck.
17 Hirek szlovák és magyar-orosz nyelven. - 17.10 \'Vánciéme.ek. — 18 Spoi\'tköricmények. — 18.15 Wood-houso humoros elbeszélése, — 18.10 Farkas Béla cigányzenekara. — 10.15 Hirck. — 10.2.1 Operaházi zenekar. ---20.10 Audién mester.. Vígjáték két részben, — 21.40 Hírek, időjárásje-Ivntés, hirek Stlovák és magyar-orosz nyelven. — 22 Dorita líonevvn, a berlini állami opena tagja énekel. ~ 22.2.1 Flscheri Az Alpoktól délre. Szvit négy tételben, — 23 Csorba Gyula és cigány zenekara, — 0.0.1 Hirek,
BUIXAPEST II.
10.15 Farkas Béla cigányzenekara.
— 10,30 Felolvasás. — 20 Hi»ek. — 20.20 Opemhnxl zenekar. — 20.50 Jan-kovJclI Ferenc és Jékoly Zoltán verseikből adnak elő. — 21.15 Jaudalok és tíncs/iunok Iianglem«zről. — \'21.5.1 I döj ár ás jelen tós,
BGCS
12 Déli hmigVorseny. ¦- Í4.10 Lemezek. — 10 délutánt liaugverseny.
18.45 Hangverseny. — 20.15 Becsi %imfoiUknsok nagy liaugvorsenye, — 22,30 Szórakoztató zene
tfái»OSÍ Mozgó. Még ma csütörtöfrdn 1
Vidám pesti történet a Bank vezérigazgatójáról
Könnyű a férfiaknak
Ezt megelőzi: Ember védekozz Aktuális Magyar Híradó — Előadások b, 7 és 9 órakor Az 5 órai előadások filléresek.
Zalamegye kisgyülése hódoló táviratban üdvözölte Horthy Miklós kormányzót
A kisgyűlés az összes kanizsai határozatokat elfogadta
1939. »UfUBilu» 11,
zalai közlöny
Sziobjz - Fi - Szórakozás
— Budapesti levél —
Kevés » migyar film —
dlktájn>k ¦ külföldi gyárak
A Wmpiaron igen nagy versengés folyik az II. K, O. amerikai gyár idei filmjéért. Jcllcinzfí a helyzetre, hogy a fűin vállalat az elmúlt évek-Izcn alig tudta produkcióit Magyarországon tilliclyeznl, jctanlcg pedig a magyar filmek hiánya miatt oldal hitt helyzet folytán valóságul diktálja a feltételeket. Több magyar tllmyáUalat
folytatóit már tárgyalásokai, s6t tiir szerint a Hunira filmgyár filmelhe-lyczó* irodája ideiglenes megállapodást is kötött már volúk, de végleges döntés csak a najwkban történik, RnMkof az amerikai gyár egyik magyar származású igaztjatójii océlböl Budapestre éckéxlk\',
• ".
Az UFA é» ¦ vidéki
magyar mozlaok
A vidéki mozgósziu házak köréhon nagy ellenérzést váltott ki re Ufa igazgatóságának határozata, mely szc. rrat.á magyar filmgyártást scm\'inlré/o irányban\' sem támogatják és nem hoz-mik Torgalomha mngyflr filmet. Az Ufa, amoly Igen jelentékeny összege, ket keres Magyarországon, cdilig kö-tülességénok Uirtottn, hogy legalább egy-két fongyar fi\'m gyártására meg. hizást adjon, hiszou n magyar film egyébként is nagyon inCgkÖnnyilcUc a német filmek vidéki elhelyezését. Az Uíáék most arra szánill&nak, hogy mivel kevés magyar film készült c nyáron, a vidéki mozisok nem nélkülözhetik majd az egyébként nem mindig kitunÖ német filmanyagot s igy felesleges a magyar filmgyártás céljaira akár egy rézgarast is áldozniok. A, filmszakma szakértői szerint most jórészt a vidéki magyar mozisoktól függ, hogy az Ufa véleményét fizlot-
kütéscikkoi mennyiben támasztják alá,
Ha az l\'fa a vidéki mozgószinháiCk állásfoglalásából lálni fogja .liogy határozata nem jó vért szül ,ugy bizonyára rovldiálja majd magatartását. Miután pedtg a magyar filmgyártás ma nagyon rászorul ogy olyan töke. őrös és n magyar piucröl oly sokat kereső megrendelőre, mint amilyen a* Ufa, nagyon helyes lenne, ha " vidéki mozgószínházak önérzetes ma-fiatarlásukkal közvetve bünogatnálf a magyar filmgyártást, amoly egyúttal az ö érdekeiket Is szolgálja.
Orbók Attila uj filmje
Augusztus hóban készítik ol a Hunnia filmgyárban Kapu olött címmel Orbók Atilla vallásos tárgyú egyfelvonásos rövid filmjét. A beavatottak szerint a kitünö író romek szüzséjé,-bői nagyon liatásos, lélekhemarkoló film készül.
Hány tengeralattjárója van a nagyhatalmaknak
A legutóbbi buvárnaszádkataszfró-fák előtérbe hozták a tengeralattjárók kérdését és sokat beszéltek arról, hogy mekkora tengeralattjárója van az egyes hatalmaknak.
A Nemes Erdeős László-féle Katonai Évkönyv szerint a nagyhatalmak hajóhada a következő buvár-naszád-ÍIottával rendelkezik. Az évkönyv szerint a legtöbb buvárhajója Oroszországnak van: 160. Utána sorban Olaszország következik 88 hu várna száddal. Az Északamerikai Uniónak 84 buvárnaszádja van. Franciaország tengeralattjáróinak a 6záma 78, Angliáé 55, a németeké 36. Az évkönyv szerint Németországban 10 búvárhajó épül, Anglia pedig 7 buvárhajóval akarja emelni flottáját.
LECH MEZEJÉN
A;í augsburgl csata évfordulója alkalmából
LCch-tivezőn jfra Inig a szjól,— írja egy magyar költő. A széllljgást1 azonban otthonról Sopronból hallotta, inert ma a Lech-ortezön néma szét Ing, hanem a MessersChmied iu Hűtőgépgyárak sokezer pror.>eUcrJf.t.
Nem tudom, hogy .véle^n-v, vagy a .sors rendelte, de ugyiátszik nékem be kell járnom mindazokat a helyeket, ahol hajdanában a ma. gyarság sorsa jóra, vagy rosszra eldűlt. Minden földei, amelyen a magyarság ezrei áldoztak életet, vért értünk, ma élő ulódalkért.
Ycroczke, Mohi, Kenyérmező, Nán doiTe"hérvá(r, Gy-jlafe-héiVár, Mo«-ItáeSj Szigetvár, Zaiatna, Segesvár, Piskl hid, Pákozd, Bicske, Arad, Világos, Trianon- a magyarság mindmegannyi határköve. És Ln Vlli,t. mennyit bejáriam éÁ áhiíat >s, hálás sziwei borultam ie azok cm\'éko előtt, akik c helyeken elvérezlek-
Sokáig azt hiUeni, bejúriam imá,r minden helyet és soha nem talált kozom már magyar vénei áztatott földdel. Tévedtem.
Nemrégen egyik reggel sárga borítékba dugott táviratot nyújt át a postás. A szö\\cg csak ennyi: "Holnap Alugaburgba várjuk !< És ebben a pillanatban nem üzleti tárgya1áJ sóimra gondoltam, htuiOm azonnal felvillant bennem a történelem-Aug-shurg.. Lech mező... Fugcrek..
S másnap Augsburgban voltam.
A város főutcája ma is oIyan,mint a Fugerek ldefél>en- A házak, utcasorok kU\'söleg is évszázadokig megőrizték i Fugerek tradícióját. Faji és nemzett áldozatkészségükről szebbnél szebb emlékmüvek lesznek bizonyságot. Még az a kandalló is ált, hoj az egyik Fuger fahéj tüze mellett elégelt,- a császár összes adósleveleit.
Vendéglátó barátom messze a városon kívül lakik- Éppen alkonyodik, mii-e bas« érünk. Soha nem járt vidékei látok és mégis ismerősnek tűnik. Hogyan és miért ? Lech mezején járunk- A Hass helyet ma egy viisijti t öl lés szeli ketté Távolból egy templom tornya hiteget Ide az alkonyi ég pereiméről- Nyu-gutrói lankás domUsorozat. Igazi csatahely a régi hadmű vcVekhezt
Éjjel van. Az álom messze elkerüli szememet- És én ébren álmodom. Újra átélem azokat a perceket, amelyeket az Üycn magyar vérrel meg.-zentelt földeken n nraltban Is éreztem.
Látom Lehel vezéri és vitézeit ké-
szülődni a másnapi csatám- Lovaik patáiról leszedlek a patkókat, hogy nesztclenttl voiralhasaanak fel. A mohos, tőzeges síkságon az ellenség valóban nem Is fcidja, hol gyülekeznek, honnan indulnak támadásra. Minden lovas magyar vitéznek íjj, fokos és bjzr:gány a fegyvere-. Lassan hajnalodik. A mtigynr vitézek Haj-Hu)-Hajrával támadják meg a németekéi. 60 80 lépésről megtorpan a magyarok rohama és nyUzá-
por Vidul az cl!eníégre. De érdekes, egyetlen lovas sem fordul le a lóról, pedig máskor ilyenkor ugyancsak megritkultak az ellen sorai. Hajrá tovább... Elő a fokost, buzogányt! Pattognak a kemény ütések,\' de ujabb meglepetés: — n máskor haláltokozó buzogány és fokosütések most hálás né\'kül paltmnnk vissza Vas vértezeten van a német lovasság.
Most a németek veszik át a támadást... S mire a nap íenyfigszlk, sok-sok ezer magyar vitéz véré festi pirosra Lech mezejét. A magyarok hősiességét és bátorságai a németek csak ésszel tudlak k\'győznl- A nyiH, n buzogányt és a fokost a vaspátr céllal.
S a LCch-mezel csatával Magyarország határa megszűnt az Imi folyónál, a német birodalom tovább feflödlk, a magyarnak rtteg a töV rök-latár teszcdotemliöl jut kl bő. ven, - nincs idő elégtételt venni Lech-mezőért.
Reggel lesz. Az álom megszűnik. A távoli dombok mögül, ahol 9!)5 augusztus 10- napjának hajnalán a magyar \\Czér.-k gyülekeztek támadásra, most kel fel a nap. Piros sugarai megvilágítják a Messiefr-schmied rcpü\'cgépgyáruk hatalmas kéményeit, gyárépüh\'le,il- Itt újra vas-vértesetek készülnek, s hn netán valamelyik szomszédnak eszéhc jfut. na a németséget leigázni, ugy annak szörnyen csúfos vége lenét
A ragyogó napfényben a távolról Idecslltogó templom tornya nejn hngy nyugodni- Levett kulappal,áhítatos lélekkel, mintha körmenetet\\c-zetnék, nekiindulok Lech mezejének Toronyiránt a csata emlékére épüli templomnak- Úttalan utakon áront el a templomot- Közben mrg-m.\'g-botlom egy-egy tőzeges hancsákbun és ilyenkor egy-egy magvar vitéz sóhaját vé-\'ein hallani...
A templom mindenre emlékeztei, csak a lechmezei chatára nem- AUfr; tó<ag Krisztus ulán 850-hen ezen a
dOETKER
SltTErlMRECEPTEK
helyen égették el a pogányok Szent A\'stn hajadont. E szentnek emlékét őrzi e templom, pejdlg barálnlml szerint a magyaniág felelt vlvotfl győzelmes csnta emlékért^ épüli o templom. Sajnos, ^\'-nuek sehol soiu-mi nyoma. A sokezer magyar vitéz emlékét semmi sem őrzi itt- Mindössze hántm évszám van a tomplom nyugati homlokzalán: UfraJ lépült 1760-l*n, fel szelelték 1821?. ben, harmadszor is felszentelték
18 IB-oen.
Ha tudnám, hogy nem volna >bün< (mert egyszer már »bün* volt külföldön magyarnak lenni), ugy saját költségemé,, állíttatnék emléket e templom falába annak n sokezer magyar hös vitéznek, akik iít ontoti ták vérükéi, !11 áldozták fel életüket.
Irredenta.
Síremlékeket,
slrMtit, BiimlnMt. M mYtHM szakazertlcn és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kötaragómesternél, Király-utca 33, Ndjiy ¦lr*MUk-rakUr, Telefon 615.
JÓ TUDNI,
hogy kár a kicsavart citrom héját eldobni. A gondos háziasszony a cilromhéját röglön megreszelheti és porcukorban jól bezárt üvegekben hónapokra is elteheti Az igy konzervált citromhöj elveszti ugyan szép színét, dc ize és zamata megmarad és könnyen használható;

hogy a kések hagymaszagát a legjobban ugy lehet cltávolilani, hogy sárgarépát vagdalunk a késsel, amelyek az átható hagyma-szagot magukba veszik.
— Bntorokbin a KopBteln-cég vezet. Modern, mintal^rmolben a legjobbat a legolcsóbban mutatja he. kedvező .lw-teal feltételek mállott.
U&zdMiU az iskola
zalai KttÚONM
Más agy hétig nyitva
marad a kanizsai hadtörténeti kiállítás
t\\ nagykanizsai hadtűrlénotl kiállib\'is o legszélesebb körökben oly tetszést undoll, hogy számosau ismételten is megnézik. Nemcsak at~egykor] front-harcosok, a roll balUbeak, « volt zalai ezredek lúgjai, hanem » város
ót. vidékének kozouségC is olyan nagy számiján koresik fol, amire míg a rcmlCíösög >öm számított. Lz a nagy érdeklődés arra Indította a \\e,tctüsé-gpt, hogy a kiállítás idölariamát egy héttel meghosszabbította. A kiállítás, tehát iiiéti a jövő hclcu is mcidokiut!-hető.
Hősi naptár
Példás elszántsággal és dicséretes életrevalósággal zökkentette helyre a
, _ válságosra fordult hely-
WM1II.1I. \\>*\\ «-TO»íyál Brdas -\'Vilmos viilt 307. honvéd
gjalogeziedlKÜ népfőíl.elő főhadnagy, aki az ezred bukovinai védelmi harcai közben a százada hátába jutott erős orosz osztagokat olyképen özto cl, liogy a legnagyobb hidegvérrel egv-fiierfK\'n hátrafelé fordította géppuskáit és azok gyorsan és ügyeden össa-ponlositolt igen hatásos tüzével, pilla-jrfiflok alatt szétverte az cllonséget, { Közben ugyan súlyosan megsebesült, *de a zászlóalj aránylag igen csekély veszteségek árán mcglarthatüi állásalt. Erdős főlKidnagyot méltóan kiérdo-melt elismerésképpen a Vaskoroua-renddel tüntetlek ki.
Kiválóan eredményes1 vetéléssel, lélekjelenléttel és vitézséggel tűnt ki e..en a nu|>ou u bukovinai Klrlibaba körül vívott bareokban Tímár Kálmán volt smbadkai 0, honvéd gyaiogeziOií-boli tartalékos hadnagy, ak*> Özén a napon u/t a feladatot kapta, iu>gy
a Kirlibabától északra fekvő T«lárka magaslat olökupját vegye birtokba, \'hogy onnan az ellenséget oldalozhassa, Az arctámadás tul nagy áldozatokkal járt volna, miért Titnár hadnagv rendkívüli ügyességgel, az ellenség oldatába vezette félszázadat és onnan tűzzel oly veszteségeket okozol! uoki, hogy kénytelen volt a< elökupon levő állást kiüríteni. A visszavonuló oroszoknak Is súlyos veszteségekéi okozott, mialatt a félszázad zöme megszállotta az oroszok állal cUiagyoU állási, ahol nagymennyiségű hadianyagot zsákmányolt. Timár haduagyol ívért a 3. osztályú katonai érdemkereszttel tüntették kl. |
— Batotklillltájiakat tekintse meg minden vátelkényazer nélkül. Köpetein butnrárviblx.
Szombaton délután érkezik Nagykanizsára a főispáni pár
A zászlószentelés! ünnepség főpróbája pénteken délután lesx \'
IjC Kanizsára az ünnepségekre.
Az ünnepség főpróbáját pén[Cketn déijlún hal órakor tartják a Deák téten.
Az Iskolaigazgatók felhívása
Az iskolaigazgatók felkérik a szülőkéi, - különösen az I. és II. kör-zetböi - h.igy magyar Hibával rendelkező leányaikat, az ünnepség külső fényének emeléséhez küldjek ei vasárnap regjel féj 9 órára aRoz-gonyi utcai elenil Iskolába.
Ezek a magyar ruhás lányok -lermé-zclescn magyar ruha nélkül - ré-ztvesznek a péntek dé>Jláni főpróbán lsf ezért pén;ek este fél 6-kor gyülekezzenek a Ro/gonyi utca! elemi udvarán- , ^
A hazafias ünnepélye való tekintettel fontos volna, hogy minél több magyar ruhás leány jelenjen meg a vasárnapi zászJószentolcseíf
Lapjuk más heiyéji részleteden ismertetjük a vasárnapi ezicdzászlók feKzentelési ünnepségéinek ÍKiflWin ját, amely külsőségeiben is olyan nagyszabásjnak Ígérkezik, amilyen Nagykanizsán már esztendők ótu nem volt
A két zászlóanyai tisztet, mint megiitjk, vl éz gróf Teleki Bélám) és dr. Krátky Istvánná löUlk be. leieki főispán nejével, Mailáfhi grófnővel szoml>atou déljtán gépko-c>in é rkezik Nagykanizsára pölöske-fői birtokáról. Ugyanerre az időié1 hazaérkezik BaIatonl>eréuyböl d«-Krátky István kir. kormányfői a ná. osoS, polgármester is feleségetek A két zászlóanya a városháza erkélyérői hal\'gitja nieg a Ibzieljtükreicn-. dezett szerénádot a katonazenekar zenés takarodójánuk keretében.
A főispáni pár a takarodó ulán vjvszauUizlk PölÖskefőré és c>Mk> másnap, vasárnap reggel jön isméi
Óda a lakásunkról
(Tompa Mihály után szabadon)
Ujabban á toloncház kórnyékén lakom. Ennek a CSÖppét sem szimpatikus épületnek különös jelentősébe vau errefelé. Itt nem a mumussal és a kéményseprőkkel ijesztgetik a gyermekeket, mint a régi jó, hogy ugy mondjam békevilágban, hanem a t doncházzal. Hiába a korral haladni ke\'U
A nyitott ablak melleit I.cnul a szobámban, sok ucm uckem szánt beszélgetésnek lehelek ta-nuja. Innen tudom, hogy a politika már bevonult ~ nó, nem a gyermek szobái mi, — hanem az utcán játszadozó gyermekek fantáziájába is.
AMg egy félórája ismét egy kedves elme futtatásnak lehettem tanúja. Kis csöppség állt meg a*, ablakom alatt s az ujját szopva virágaimat nézegette. Hosszú töprengés után az anyjához fordulva megszólalt:
— Hfl én lopok obböl a virág ból bevisznek a toloncházbaf
Az igenlő válasz ugyUtszlk, uém
elégítette kl, mert hamarosan folytatta a kérdezősködést:
— Attoj én Isz inlasz leszek? Mikor erre is ugyanazt a választ
kapta, gyorsan, egy komoly férfihez illő szilárdsággal jelenlelte ki, hogy akkor lemond a virágaimról, Ebből láttam, hogy komoly, . kormánypárti politikus.
Általában sok lapasztalatot gyűjt tatok így az ablakon keresőiül. I.cgkC[|vc_ebbek azok a beszélgetések, amiket önmagamrólhallok. Még most is gyakran Jtőfordtil, hogy két ember megjött az ablakom alatt s az egyik\'megkérdi:
— Kik is költöztek ide?
Nem tudom más hogy vau vele, de én ilyenkor feszülten figyelek, pedig kár... Nem is akarom idegen emberek beszélgetését publikálni, különben sem snerctok rosz-szat mondani senkiről — lcgkc-vésbbé magamról. Ilyen a termé-, szetem. Azt hiszem az ilyen Ősxm-to utcai véleménynyilvánítók sohasem tanultak fizikát. Fogalmuk
Jjggjguiitm 11
sincs a hang sebességéről
Az ilyen beszélgetéseken\' Vivül legfeljebb mégosak a j>or j^. ^ a szobámba. De tagyjuk e*ti Egyszer már ismertellcm a u\\, kasom s hogy újra, teszem, ej csak azt bizonyltja, hogy tul ak»-rom számya\'ut Tompa Mihályt, Ű csak egyszer tudta megénekelni a lakását. Hej, lakott volna csak itl! A közelben például korcsma vun, hol az urak nem hajlandók csendesen vigadozni. A legények kurjongaluak s nap nap után
babájukat emlegetik, akik sárga csizmát viselnek.
Zongora is van a kötelmikben. Még az a szerencse, hogy csak ünnepnap siói, amikor egyébként ciend van és igy jobban hallatszik- Van egy régi mondás, amit kétes bóknak szoktak basznáhii ifjú hölgyek számára: — Nem szép, de nagyon kedves és szépen zongorázik, — Azt íriszem oj! én ismeretlen zongoristám nagyon szép lehet!
A régi kastélyoknak kísértetei, a városi Likasoknak feledékeny lakói vannak, akik o.di sétáikra olfelojtenek kapukulcsot vinni magukkal. Szemben velem is lakik egy ilyen szimiwükus úriember. Dicséretére legyen mondva, pun-tosobb minden kisérte tj árasnál. Első álmomból i\'iawt fel mindig s velem együtt az utca összes lakóit, vógostclen-végig. S az c^ész-ben. az a legérdekesebb, hogy miu-denki felébred és kiül az ablakba, csak az nom, akinek kaput kel-lene nyílni. Ez az ur ullghanem egyenes leszármazottja annak ó Lehel nevű másik uricmbernt\'k, aki a Bizáncban döngetett valami kaput elöltem ismeretlen okokból. (Biztos neki sem voil kapukulcsa.)
Aztán csend lesz újra. I)e már késő, mert sem én, ;cm ai a nagy sárga kutya, amelyiket én. komoly Vazul névre kereszteltem cl, már nem tud ahjflni. Vazul ugyOn nem hallgat a uovó:e, de ettől függetlcnüt a kapudöngclésre mindig megjelenik. S ha már csend les/, Vazul szólal meg. A lioldat kezdi bámulni s ugatni, kedvei elnyújtott hangján. A hold bámulásban egy darabig segítek neki, az ugatásban nem. Inkább előveszem Shakespeare Lear királyát s felülöm ott, ahol átkozódik és — pUigízálni kezdem.
I)o akkor már hajnalodik.
FORIUY ZELMA
iyok, nem kerül pénzbe 1 A dr. Ootker-cég ingyen küldi Önöknek Hzinoö receptkönyvének uj kiadását
Mfl láncravert költő"
lr\\ segesvári legenda)
Petőfi Sándor halálának 90-lk évfordulója alkalmából Irta; BRrtSSAriYI OYÜLft 4 Ehnonilla továbbá a kövelkezöket:
¦Negyedik napja, hogy c&ltában ásattunk, mikoV egy mmikás azzal áll elém, hogy/a Dajkál t\'> északi részén, a Szclejvgir-Szilgír folyó mentén von Cfflt-ÍBTu, amit 1850-bCn clbocsájtott ^íioiivM hadifoglyok éiiitcllek. Parancs-nokuk valami Petrovits nevü ömagj\' \\vo\\\\, akim falul Koezs-Körösnck ne-vezlft ol. Egy pillanatra mintha megállt volna a síivvejésem. j-Vzoimal -UtmkcItCni és fcinkg ^flIJkHrftáf "Ke-rezs községben v.íltam. Vaszllij \\\'a. szilijovii-.s Dragoinanovv, a l község vehetője igen szívesen rogadotKs miután tolmácsom utján megtudta, hogy nc.n Uastétok magyarul, legnagyobb meg.
telelésemre magyarra fordította a szül. Kérdéseimre elmondta, liogv dédapja: Dragomán Sándor 18IS -40-beu t Petőfi mellé volt beosztva, mint tolmács, sti\'áz! omesteri iárzslval, majd később bi/abniis futár lett, .amikor Betötl miül parlamenter járt az oroszoknál. l-Uöadtfl, hogy dédapja román-lengjél keverék volt és Igy csaknem
az összos szláv nj\'etv\'ekst beszélte..
(1849-ben PéhénegyhájdMi o.íy kora hajnali ütközetben több honvédtiszt fogságba került. Az oroszok mindent olkövctlek, hogy magyar liszteket zsákmányoljanak, mert az osztrákok minden tisztért 100 rubelt fizetlek, ne megtették azt is, hogy kétannyi összegért nekünk ts visszaadták a tiszteket. Történeteden az elfogott tisztek visszaváltására Damjanics tábornok Petőfit szemelte ki parlamenterként, melléje adva dédapámat, Dragonján Sándort, mint tolmácsot Ós bizalmas futárt azon megbízással, liogy mindenről ér-tosltsc öt óráról-órára, valamint mellé adott egy Zsiga uCvü cigány koi\'nétást (kftrtösl). Már harmadnapja folytak a tárgyalások, mikor szükségessé vált az^ egész küldöttség visszatérése fontos megbeszélésre. Ez idő alatt az orosz hadvezetőség leváltotta a régi ezredeket és kozákokat leit helyükbe, akik az egész tárgyalásból mit sem tudlak. Igy.történt meg az a szomorú eset, hogy a kukoricásból kilépve fo. töfí és társai, amint mentek volna viss.-a a tárgyalásuk folytatására, egy kozák járőrrel találkoztak, akik mii sem törődve a parlamentek Uszleiet. I jogával, közroknplák őket és meg-akuriák kötözni. Petőfi a kurdjához
kapott, mb\'e ogj- kozák, hogy társát megvédje, hátulról pikájával átdöfte. Az őrnagy összerogyott, Zsiga, a kürtös cigáuy moglógott, mig dédapám könnyebb fej sebesüléssel fogságba ke-rült Petőfivel. Ez a cigány volt az, aki Pctöri halálának rémhírét elterjesztene.\'
Elmondja ebben a cikkben továbbiakban Barátosi Lénárth I.ajos, hogy Dragomimowval kün járt a kcrCisl temetőben, atiol megnézte és leíény. képezte Petőfi sírját, amelyen a következő felírású öntött vastábla jolzl a nagy költő sírját:
ALEXANDER STEPflNOVICS PETROV1CS HOMVEQ ERIHAQI HALVA ITT: 1»1. MAJU3 1B, ó CSINÁLTA FALUT: KÖRÖZ5ÖT
,Barátosi Lénárth I.njos szeriül Dragoinanovv nagybátyja: Teodor pcodo. rovics Dragonumow ezredes birtoka-ban sok Potöfi-kédrat van, Sőt pciöfi véres átszúrt , őrnagyi zubbonya és kardja ís. Elment ezután az t\'rgábau lakó ezredeshez, ahol a látottakat mind lefényképezte és hazaiérve azo-kai a honvédelmi minisztériumba be. adta, a naplója másolatával és ói fény képpel. Később érdeklődön a Pclöri-ngy iránt, dc választ nem kapott; Elmondta még végezetül, hogj liécs-
ben találkozott két orosz fogságból hazajött katonatiszttel, akik elmondották, hogy Szibériában megtalálták P« töíi sírját. Egy Kcrezs nevő falu temetőjében, amely faluban ők 20 hónapot töltöttek.
Valószinü, hogy erre a két tisztre, V, hadnagy és s*. zászlósra, hivatkozik cikkében Bönisch F. Iiermann, aktk-kel Bécsben Lénárth találkozott.
Kenössoy Péte4" áltat 103» június tavában njra meginterjúvolt Barátosi Lénárth Lajos megisméUÍ az április havában megjelent riportban foglall"-kat és hozzáteszi, hogy amikor mcj{-¦látla a Petőfi sirját és elolvasta annak feliratát, ráboru\'t a sírta és zokogva imádkozott jóidéig annál.
Ha c/.okiiok a cikkeknek tartaUitáii elgondolkozunk, önkénteenül is eszünk be jut a (XI éve fájó szívvel ^édet-getelt segesvári legenda,
Essünkbe jut Jókai hitetlenkcdése, akt esküdni is kósz lett volna, hogy TeUifi él s liogy a pctöfl-mitosz nem Cgyéb, mint a ueiincl kultusza najíy-köllöjével szemben. Mert hÓt a segos-vári ütkóiotben elesni nem látta senki, boltlestét sohase találták meg, eddig semmi nyoma sem volt sam| halála, sem életben maradásának.
(Vége köv.)
6. áuguizlui U.
— (Károly király Ünnep Tihanyban)
a IV. KdroJv király Tihanyi Orszá-hós Emlékbizottság az idén is augusZ* lus 15-én megr*mleú a szokásos li-hányi enUékftnnepet IV. Károly, az utolsó magyar király emlékére, a
tábori misét dr. Simon György prelá-tuskanonok matatja hc ,ai emlékbe, szedet gróf Slgray Antal mondja
— (Halálozás)
özv. Ivancsits Jánosné szül. Bognár Toréi Gabriolkv-\'a nagykanizsai ginVu náziurn egykori volt tornatanárának özvegye tegnap, éta téliek 50. évében Iwsszn szenvedés után elhunyt. Te. métése ma, csütörtök délután fél 0 órakor lesz a rk. temető ravatalozójából, míg az engesztelő szentmise, áldozat i>éuloJtfin neggel 0 órakor lesz a plébám\'a-templonibau,
— (Katolikus nap Berzencén)
Nagy napja lesz «uguszfűs 2C.án és 2-7-én n somogymegyeí Bcrzence nagy-községnek, ahol az egész somogyi is zalai szél bevonásával nagy Kí.tbűlikus napot és íorcnces-nagygy ülést rendes, nok, Rj;cl szentségimádás és hódolat lesz Krisztus király előtt.1 A berzen-cel Katholikns.napon a nagykanizsaj katholikusság is képviselteti magái,
— (Hubay Kálmán balesete Somogyban)
Hubay Kálmán országgyűlési képyii sóiul Somogy megyében könnyebb haleset érte. Hubay leugrott kocsijáról és iKjkacsont repedést, meg tokszalag szakadást szcnvedelt, A képviselő lábát Kaposváron rakták siul>e, több hétig fokOdnie kell,
— (Balatoni kiállítás)
Ábrahámhegy az Idén Is megrendezi a grafikai és rostménykiállitúsi, áme.
lyen bárki résztvehel, de csak ábrahám! vonatkozású balatoni képekkei. Az idei kiállításnak kálón fényt ad, hogy azon részt vesz Zalai Kiss József festőművész, aki 1037-ben első díjul uyert n római képkiá\'litáson. Zalaj Kiss kfilónösen a viz restesében kiváló tehetség s az idén AbralíámSiC-Agyen nyni\'al, hot lobi) balatoni képel készjt.
— (UJ kétpengfliök)
Az átiami pénzverde a közeli napok-ban uj kéti>engös ennék verésébe kezd, amelyeket a Felvidék és Kárpátalja felszabadulásának emlékeié adnak ki, Az eddigi tervek szerint egymillió ilyen uj érmét ltoinak forgalomba. Az emlékérem tervezéséül Beráu Lajost, a kiváló iparművészt bízták meg, akinek immár lintodik éremlCrvczete kerül kivitelezésre n magyar pénzverdében, A felszabadulási, emlékérem hátsó lap. ja a magyar elmert ábrázolja, az elülső lap figurális megoldására nézvo még nem töríéut végleges döntés,. Vagy tárogatói kuruc képe, vagy j)edig a kormányzó komaromi be vonulásának jelenete lesz litMtó az uj kétpengöa érem első oldalán.
Aki túlsókat eveit vagy ivott és ezért rosszul érzi magái, annak egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz igen gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a belelt és felfrissili az egész szervezetét, Kérdette meg orvosát 1
ZALAI KÖZLÖNY
Nagy választék! Olcsó árak!
Kik vesznek részt a vasárnapi Európa bajnoki birkózó mérkőzésen
Még egy kanizsai szereplője lesz a versenynek: Hirschl Lajos, Paris bajnoka
Hosszas tanácskozások lián sikerült összeállítani a vasárnapi szabad-sül jsu európabajnoki birkózómérkőzés kísérő műsorát, amely porn> pásan sikerült és igy n imgy érdek-lődé-ssel várt sportélmény minden tsklnkiben kielégítő k-sz.
Mint ismeretes, az Európabujnok-ságért Emillé Porjwreoux francia bajnok és Károlyi László magyar Burópn bajnok csapnak össze. A kisérő párok a következők :
Vilo Brjr felvidéki bajnok, az 1938- évi nehézsúlyú bjrkozóvcrseny II. helyezettje.
Váry Sándor mngyar bajnok- Az 1938- évi Sao-Paoiol árnhyöv v*r-«ny győztese.
Hirschi Lajos, paris lmjnoka. Hn-schi szintén nagykanizsai születésű vfir&enyzó A könnyűsúlyú bir-
kózás legtechnikásabb mUvdőj):. Hossza idejg Franciaországban és Dél-Amerikában versenyzett, ahil sok-sok sikert szerzett hazánk színeinek. , ;
Qlavanov Péter bolgár bajnok.
Kamarás József sokszoros v. amatőr bajnok. ,
Plroch Kan l>urgenIandi bajnok-
Németh Sándor, az ördöngös technikájú magyar versenyző.
Sólyom Antal Budapest.
A Nemzetközi Prof. Birkózó SzÖ-\\etség semleges megfigyelői deleit a mérkőzésre. j

Mint értesültünk, Emillé pouwneMx ma megérkezett és már könnyű tréninget is veit a vasárnapi mérkőzésre. (:)
FÉNTfiÉPEZZEN! •
OLCSÓM jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószaklizletben vá^roi Fö-ut 10.
Fényképezőgépek B P-töl, márkás filmek 88 fillértől, MT Sukmrl kidolgozás I ~W
péjM\'téfe íj
atoni hal
és
Kapható minden jobb ftsier-
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 0 gyermek született, S fiu és -1 leány: Dezső János cipész segéd
és Méhes (Etetnek rk fiu, Mészáros Imre kereskedő segéd és Oürankó Margit uak rk.ifiii, Tcmesj József napszámos és Berks Rozáliának rk. leánya, KI* Sándor földműves és Horváth Anna-mik rk. leánya, Tompok Alajos pln-cér és Gömbös Ágnesnek rk, leánya, Kovács Károly Sütő segéd és Vinczck Ilonának rk. fia, Loéa János evangélikus lelkész és Dánfalvi Máriának úg. li. cv. fia, Dómján József napszámos és Kiss Rozáliának rk. leánya. Házasságon kivül szüleiéit 1 fin, — Halálozás 8 volt; Horváth Fetfínc földműves rk. 03 éves, Tóth Péter asztalos rk, 03 éves, Savanyu Márton városi SiCgény rk. 80 év**, Tem«si Erzsébet rk. 3 napc-s, Vörös Mária rk. 10 hónapos, özv. Gaál Gyórgynú Kjaausz Rozália rk. 73 éves, Bedének! Ferenc gyári munkás rk, 50 éves, Hodlcs Ferenc nyúg Máv váltóőr rk. 87 éves. — Házasságot kötött 5 pár; Itazási FerCnc Máv géplakatos rk. (Székesfehérvár) ós Ordovica Erzsébet rk., Szekrény Géza raktárnok rk. és Tóber Hona rk., Mulasics János molnár segéd rk, (Szépeinek) és Boncmck Katalin rk., Weiller István Sándor álbitkcrcskedö izr. és Polliik Klára magán tisztviselőnő ÍZT;, Speimck Lajos (elv*) autófuvarozó izr. (Buda. pest) és Fflhn Margit varrónő W,
Naptizi Augusztus 11. péntek. Rom. kat. Zsuzsanna. Protestáns Tibor. Izr. Ab hó 26.
Gőzfürdő nyitva reggel 0 érától eat« i óráig (hétM, swrda, péntek délután kedden egész nap nőknek). \'
Északi, északnyugati szél, változó felhőzet, egyes helyeken eső és zlvater, a hőmérséklet kissé emelkedik.
A Meteorológiai Intését nagy kan hu*l megtigy előilIomáan jelenti t
Hömaraéklet tegnap eate 9 érakor: +19«, ma reggel 14-4, + délben +23-4,
02
900606
Megszakítják a toklol tanácskozásokat,
ha két napon belül nem válaszol Anglia a japán követelésekre
Tokió, augusztus 10 Az Egyesült Államok és Franciaország tokiói követei ine^plenteft » külügyi hivatalban és bejeleji.ettóJv, hogy országaik a tienchii engedmo-i nyes területen felhalmozott kinat ezüstkészlet tekintetében azonos á>
, | Tokió, augu*tttu(l 10
Cnto, á tokiói tárgyalósok egyik japán megbízottja, óleshajigj i\'vifol-* kozjitban tiltakozott nz angol kpr, meny halogató ;.JitÍkája ellen. Hangoztatta a főinPgbizwtt, hogy nlien-clni kérdé-\'eket niiuden más állami kiZasárával Ang]ianak és Japánnak kell megoldani és ha a tárgyalásokat, két napon belül nem folytatják, Tái klóban megszakítják a tanácskozásod kat é> a tiencbil helyi halóságok ven zetöi \\^zalé>nek Tokióból Tfettl cinbe. . I
láspontot foglalnak e\', mint AftgUa.
A japán kormány ezt a beje\'en-) tést a leghatározottabban visszautal sitotla, s hangoztatta, hogy ez akér* dés kizárólag ieá és Angliáid ta^ tozik- j i
{cAiamm. ^OLpofcoJbaZALAI KÖZLÖNY"
Zamatos, iálzo kdvet
Slntrox káuéffizdn
készíthetünk.
Kapható: lU-xh-í-Vh literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. un
1839. auguazlus 11,
Fényképezőgépek.
filmek, lemezek
legnagyobb választókban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I teh. 6x9 márka* film (friea) I\'— pengő,
GRAH0F0t1L€H6Z
^ csereakció!!!
Régi megunt lemezeit drbonkint 1 P becserélem.
Ahány lemezt vesz, annyi régi lemezt veszek cserére át.
Csak rövid ideig!
Szabó Antal sportüzlete, Nagykanizsa, Fö-uí 6,
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelasllve kapható
in/omdéjiban
Naoykanl»aa, Fí-ut 6.
KlTgawdaaáal Béo»»éa«itáraaaá|
Mmim Nyomda is mm Lapkiadó Vitllalata
Nagykanizsáé
KBayvttyoiwU, fclliij i talmi, wjailia) hllul, ttat* Maiiét é* dobozok xyira ¦ „Zalai KSkISh*" politikai aapMap aaarfcaaaMaéga a* kladóhlhratcta
KéezitOnki
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, Opyvédl, gazdaaárfl, egyházi fa Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, .müvek**, meghívókat, eljegyzési es etketétl értesKése-ket, gyászjelentéseket, neviegyet, talrígaszo-kat, útleveleket, ropUpoíat éa ralndenJéte Ízléses Hállltásu nyomtatványokat.
Gyártunka
ítaktl könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekéi, ralzfüzeteket és lombokét, rnlnta-zacskokat, zsákcédiüákat, naptáríomboket, faUaaptárakat, dobozokat stb, elsórangu>kt-vüelben éa a legolcsóbb árakon. $
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
APRÓHIRDETÉSEK
10 *tólg 60 flllit. mlndan további iiö * Fillér.
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
HAromnxobeis emelett és kétszobás fürdőszobás Inkát kiadó. Lenéit bórkeres-kedíi.
Egy teljesen uj, modern, komplelt konybabereac.«.*4e költözködés mhtt eladó Magyar-u. 18. 2179
ADÁS-VÉTEL
Borsehorelék 1—13 hl. űrtartalommal, Jókarban, Jateayeaaa eladók
szőlőgazdaság raenztlnte miatt. Somogyi Gyula gazdasagában Palin, NagykanliHs mellett. 2163
HÁZ és inoatlan
KettfleaebAe öatikomforlos magán-hiz november I-re kiadó. Bővebbet Királyutca 33. 5
különféle
FáapképexAk figyelem I Márkás gépek, filmek, lemezek, papírok legolcsóbban, kidolgozás legszebben Vaatagh loló-tzakUzlet és laboratóriumban, Fö-ut 10.1815
HéulKfe kényelmen csukott euló kirándulásra megrendelhető: Kairiman Manó. Teleion: 22a. 1552
ajBBBBaVae*
mfnde éa I
mindenki a helyi kereakeduknól Iparosoknál ixerezzé bal
ZALAfl KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KBzgudaaági R. T. Nagykanizsa". Felelős kiadó: Zalai Kárely. Nyomatott i i „Közgazdasági a. T. Natjykanixga"
nyomdájába* Hagykanlziáa. . (Nyomdáért teleli Zalai Károly.)
79a BrforjraM 183. uaffl.
Nagykaaliar, 1918. augusztus 12. szombat
Ara 12 Hl!.
ZALAI KÖZLÖNY
é» tiadókrntalt potai & uáaa. whdti bttkoxxup d/ttrtia.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
elöluetóil .ii .-i : egy hóra K penkó 40 flltór. Swrkeutöíégi 6s kiadóhivatal! teléfoai 78. be.
4 sajtó szerepéről
a Ház szerdal ülését méltón nevezhetjük a kormány diadalának. a l#tcrjeszlelt Interpellációkra olyan fölényesen felelt meg Teleki Pálgr-(ni&nflKZtercliiök, továbbá BarlhoiKúb roly honvédelmi miniszter, hogy az interpelláló nyilas képviselők minden vonalon vereséget szenvedtek-Volt azonban egy interpelláció, a mely a MÉP részéről IntérOit kérdést a iiúniszéi-elnökhöz: a sajtószabadságról és a sajtófelclosségrö?. a miniszterelnök azonnal Válaszol! erre az interpellációra s olyan okos és korszerű megvilágításba helyezlo a sajtó szerepéi, olyan é\'es fényi vetített az orvoslandó hibákra, hogy ezzel a miniszterelnöki beszéddel, foglalkoznunk kell.
a miniszterelnök azzal kezdte felszólalását, hogy
a sajtó MEGREFORMÁLÁSÁT
rendkívül fontos ügynek tartja, hiszen oiva rengeteg ember olvas újságot, tehát végtelenül fontos az, hogy mit írnak ezek az Újságok, elsősorban pedig, hogy milyen szellemben írnak? Ha valaki « szó fizikai értelmében olvasni tud, vagyis fcllsmeai a nyomtatot betűt és az egyes szavakat Bi cudja olvasni, az még nem bizonyos, hogy értelemmel Is olvas. »Nem azt kellefne tudni, h igy háJ nyan tudnak iml é.s olvasni, hnnem hányan tudják azt, hogy mit írnak és hányan értik azt, amit olvasnak* - mondotla a miiipzerclnök". Ennek a [megállapításnak lgen méiy érid-jne van, mert tömören és találóan Utal az újságíró, de meg az újságolvasó lelkiismereti felelősségeié is. Elsősorban termeszeiében ez a lelkiismereti felelősség az újságírót terheli, akinek minden szó leírásakor tudatában kell ]eiuü annak, h >gy Írásával eml>ereket befolyásol s e közleményt bizonyos irányba le. r*lI. Ezen a vonalon - sajnos — sok tekintetben bajbk vannak- Sok lap nincs kellő tudalábauc itnek a lelkiismereti felelősségnek s ezőit van az, hogy a sajtó mind jobban éi jobban elfajul- Elfajul elsősorban végleteiben, ahol a kíméletlen politikai vagy társadalmi harc hevében köny-nyen elcsúszik a toll, vagy ami még veszélyesebb, az Igazság és nemzetnevelés nagy ügyének szolgálata hí lyetl a pártpolitika legköznapibb ferdítéseinek rútjára téved-
az újságírás nívója
kétség:elenül sülyed. Ahol nem állnak rendelkezésre érvek, ott nem csak az előbb cmHtelt ferdítések állnak csatasorba, de a szenzációs, Öles betűkkel rikojlozó cinvakj is, a melyek természetesen a legtöjmö-lebbe-n igyekeznek kifejezni a clktk tendenciáját, legyen az bármilyen ártó a közérdekre vagy se^Iroes az egyetemes nemzeti érdekek SzfetitT pontjából-
Teleki Pál miniszterelnök* az újságírásnak ilyen értelmezése és gyakorlása ellen kemény harcit jiten. telt be. Hangsúlyozta, hogy neki
Miről tárgyal Ciano és Ribbentropp Salzburgban?
Ma délután kezdődnek a tanácskozások — Valamennyi Időszerű kérdés szóbaketül a salzburgi megbeszéléseken
\' Salzburg, augusztus lt
Az olasz-német külügyminiszteri találkozóra mór minden előkészülj megtörtént Salzburgban- Az olasz külügyminiszter vonata a déli órák* ban érkezeti Salzburgba. Ciano grófot a pályaudvaron Rlbbentrop német külügyminiszter fogadta ölnucr-pélyes külsőségek között.
Róma, augusztus 11
OiQSZ politikai körökben hangoztatják, hogy a k ül ügymin iszleri találkozó egész normaVis tény- A német-olasz szerződés értelmébten a szerződő fe\'ek tanácskozásra ütnek össze, ha a két állam érdekel! küi. BŐ mcgiámadós veszélye fenyegeli.
Rómában hangoztatják, hogy a mos. tani találkozásra a bekerítő politika veszélye adott okot- Ciano és R(l>-bentrop találkozása során szóba kerül valamennyi időszerű kérdés. A távolkeleti kérdéseket is megbeszélik és különös srjlyt helyeznek Japánnak a tengelyhatalmakhoz ynló csatlakozásóra. Ettől függetlenül az ohisz lapok különösen azt hangoztatják, hogy a találkozást a bekerítő politika leszi szükségessé-
Róma, augusztus 11 Az olasz közvélemény érdeklődésének középpontjában Ciano és Rlbbentrop salzburgi találkozójáé\'!.
A Popo\'o dl Roma hangoztatja, hogy az a sajtó, amely állandóan
támadja a tengelyt, most Is már kezd nagy zajt csapul a találkozó miatt. Tény, hogy az idegek báborrj-ja tovább folyik, de a tengelyhatalmakat ez teljesen nyugodtan hagyja. Rómában egyébként Is hidegen Ítélik meg a politikai helyzetet. Ha ad is okot némi aggodalomra a ,iu«l helyzet, annak nem szabad túlzott jelentőségei tulajdonítani. Távol keleten, Danzlgban és másult Is vannak bizonyos ideggócok, de ha azokat nem kergelik végzetes útra, norma" Ifs módon rendezni lehet mindegyiket.
A lap ezjlán elismeri Danzlg kizárólagos német voltát és Távul keleten a .\'apán negcmóulájut.
>WM»WWW<»WWWWWWWvM» WWW »MWIWWWMM^A%W^YYftl^ iXaW.%****** **
A képviselőház elfogadta a wsiber"-javaslatot és megkezdte a házszabályrevizió tárgyalását
Nyolcórás ülésben tárgyalja a Ház a kibővített uj javaslatot
Budapest, augusztus 11 a képviselőház ma 10 órakor kezdte meg ü\'ésél. a megnyitó után kimondták, hogy a házszabályrevíziót is 8 órás Ülésekben tárgyalóik-Ezulán harmadszori olvasásban ti* elfogadták a valjl a visszaélések megtorlásáról szóló Javaslatot, majd áttértek a házszabály re vízió tárgyalására.
a házszabályi*víziót Mezei Lajos ismertette. Felolvasta a klküldöt|bl-zotlság jelentését az uj Javaslatokra vonatkozóan Eszerint a javaslatot előbb a Ház plénuma fogadja el általánosságban, majd a bizottságok vitatják meg részletei l>cn és igy kerül tómét a Ház ü\'é>* elé. Érdekes módosítás a vezérszónoki Intéz-
mény, amely szerint a Javaslatról az egyes pártok véleményéi a párt áb tül kijelölt szónok ismerteti- Hat\\ niadszorl olvasásban csak akkor lehet módosítást kérni, ha azt az elnök is helyesli és akku- is c->pk q részletes vita napján- Uj dolog n rendkívüli sürgősség bevezetése Is. Eszerint háimu, vagy háborús veszély esetén kérhető n rendkívüli sOr
,gösség kimondás;!. Ilyen esetben 8 órás ülésen azonnal letárgyalható a javaslat-
Mokcsai Dezső nem látja szüksé. gcsnek az ellenzék szólásszabadságának korlátozását. Bencs Zoltán n parlament ön fegyelmezésének szükségességét hangoztatta. Rácz Kálmán visszautasította a szélsőjobbol-
dalt ért vádakat. Szeder JánosNfiL szó\'alása következett ezután.
A felsőház Ölése
Budapest, augusztus 11 Ülést larlott.ma a felsóháí Is. Napirend előtt Pálffy grór szolalt Tel a képviselőházban néhány nappal ezelőtt elhangzott és a sajtóban megjelent kitételekről. \\i egyik újság szerint a Ital szélső oldalon az egyik közbeszóló a kövctko/.őiiucgjcfíyzésl tette Sínetek a felsőbá/i tagok> Miután a Mlőház CSBk azokat a kijolenléseket fogadhatja l-l elhangzottaknak, amelyeket a hitetés jegyzőkönyvei incgörőkitenok, Juva-sulta, a hogy a felsőház lérjcn napi-rendre a támadás teteti, meri az álli-
kötelessége a nemzet nagy érdekeit minden vona\'on megvédeni » igy lehetetlenné keli tennie azokat nz ártó hatásokat is, amelyek az efajfta újságírós szelleméből fakadnak. Nem szabad clfe\'edünnk azt sem, hogy gyermekek kezébe Is kerü\' az újság, akiknek fejlődő lelkét halálosan megmérgezheti az újságcikkek mérges lehellé te s az egyctem.es, egészséges egész emberből szetvtl délyektöl elvakított, torz párteml^rt faraghat.
Te:ckl Pál gróf miniszterelnök nyíl tan megmondotta, hogy felveszi a Karcot az olyan újságírással szemben, amely ferdítésekkel és durvaságokká\' csak a gondolat, eszme és érv hiányát takargatja. Amikor egy
NAGY TÁRSADALMI ÚJJÁÉPÍTÉS
közepén vagyunk s a külpolitika területen is az ország minden erejére szükségünk van, hogy Európa
jnai izgu\'mas napjaiban élctbí\'vá^ góan fontos érdekeink csorbát nd szenvedjenek, nem tűrhető cl,h>gy a magyar népet a politikai agitáció dühödlen szembenálló pártokra :«za. kilsa szét, mert vannak olyan kérdés s»k, amelyekben pártkülönbség uéi-
küt .minden magyarnak csak egy vé\'eméuye Jeliét- Azok, akik ezl az egészséges, hazafias álláspontot tietm tudják, vagy nem akarják elfogadni, hanem az egyetemes nemzeti érdekeknél előbbre helyezik s;jját pártjuk, vagy ami még rosszabb, szOmé-> lyi érvényesülésük érdekelt, azoknak ne legyen meg a módja arra, hogy kártékony munkásságukat lapj\'ujk hasábjain kifejthessék.
A miniszterelnök annak a reményének adott kifejezést, hogy a nem-, rég alakult
SAJTÓKAMARA meg fogja oldani a még megöl,-;
dásria váró kérdéseiket s a kormány csak abban a végső esetten tesz lo-> vábbmenő törvényhozási Intézkedéseket, ha ez a remény nem valósulna meg. Beszéde végén közölte a miniszterelnök azt a szándékát, hogy a sajtótörvényben bünesclcikt. menynek minősítsék a közvélemény nek hamis tényállításra! való megtévesztését, személyekre vonatkozó vaiól\'an közléseket, még akkor is. ha ezek egyébként a rágalmazás Imiéi-vejt ncm .mentik is ki,
Akik a sajtó működését magasabb szempontból fogjak fel s elsősorban nemzetne velő ¦» n nemzet érdekeit védő /foglalkozásnak tekintik a hlr-lapiiást, örömmel fogudják a mfnlsz teiclnok bejelentéseit abban a nj-ménylíeii, hogy a nagy Uszogolás hamarosan bekövetkezik, javára így a köznek, mint az egyéneknek.
JtKLU tCOZLONV
A vasárnapi ezredzászló-szentelési ünnepség tndnivalól
A nagy érdeklődéire val$ tekintet-tel a in. kjr. 17. honvéd gyalogezred és a ni. kfr. 12. határvadász zászlóalj által f. hó 13-án tartandó zászlói-avatás ünnepélyének tervezetét az aiá!)biakban közöljük: (
Aug. 12-én; 20 órakor zenés te karodó, nieiynek keretén l»elül kb-20.30 órakor
szerenád lasz a városhára előtt
a zászlóanyák: gróf Teleki Bélába és dr. Krátky Istvánué tisztole térte1.
Augusztus 13-án : 6 órakor zené* ébresztő, majd 10 órakor kezdődik a tulajd»nképenlava tusi ünnepély, kedvező időjárás esetén o Deák téren, i Az ünnepély méltóságának biztosítására felkérjük a közönséget, hogy i • p> -1 !
9h 40 perolg helyét mindenki feltétlenül foglalja el.
A közönség elhelyezését Okojicsányl Artner Adolf alezredes \\czc:ése alatt ál|ó fogadóbizottság eszközli a következőképen : tartalékos tisztek : Nemzeti Bank és dr. König előtti járda, meghívottak : a Deák tér fi— 6. szánra házak előtti járda, nagyközönség ; a Deák tér főutcái részén a járdákon és uttestén.
Az ünnepély színhelyének megközelítés*
jármüvekkel csak a Zdnyl utea-Széchenyl tér felöl, gyalogjárók részéi* pedig d Fő utón a Neonácid Bnnk és a Széchenyi tér felől lehet Járművek részére parkhely n Széchenyi téren (fe\'söle inptom muö-götl).
A Kormányzó magas személyét a f. hó 12-ón este Nagykanizsára ér. kezö vitéz Bahlsfalvl Kiss László al-tábornagy, a m. klr. szombathelyi III. honvéd hadtest parancsnoka és ^ezény\'ö tábornok képviseli, nkl 10 órakor fog az ünnepély színhelyéibe megérkezni, utána
a tér teljesen le lesz zárva.
A hazafias ürmepéiyt leklnt\\e, kérjük a közönséget, hogy lehetőleg magyar ruhában \'jelenjen meg.
Kedvezőtlen Időjárás esetén
az avatás ünnepélye ugyancsak 10 órai kezdetié\' a tüzérlaktanya fedeti lovardájában kerül megtartásra. Ezt a körülményt « csapattestek 830 órától a Deák téren felszerelt hangszórókón át fogják a közönséggé t hidalni, de fel világosit ássál szolgálnak az összes rcndőröi\'sze^m.\'k, valamint a Oentrál és Pannónia kávéház ablakában kitett hirdetmény utján kerül majd nyilvánosságra.
A zászlódzentelésl ünnepség sorrendje
i
Formaruhák, sapkák, intéxeti felaxoraléaak
nagy választékban SZOMOLÁNYINÁL
tólagos kijelentésnek nyomát a jegyzökönyvekben nem találták. A sajtó állításaival nem száll vitába, de hang. súlyozza, hogy az ilyen közlemények. Hck a közvéleményig mérgező hatása van. !
Pálfíy arra kérte Teleki miniszter elnököt, iiitézketíj\'8ii, hogy hasonló esetek ne lord-uthassanak elő.
Teleki kijélentelte, hogy maga sem tudja, megállapítani, hogy a közbeszólás megtörtént-e, ha megj. történt, akkor az Illető a felsőházal összetévesztette a korcsmával.
A vezérkari főnök hazaérkezett
Budapest, augusztus 11 Werth Henrik vezérkari főnök ma visszaérkezett Olaszországból.
Amerikából Európába a sztatoszférán át
Washington, augusztus 11 Bobaro Hughes, az ismert amerikai repülő szabadságot kért és az a terve, hogy uj négymotoros repülőgépével a sztratoszférában repül Newyorkból Parisba.
6 milliárd rubel a moszkvai szövetség ára
Paris, augusztus 11 A Jour értesülése szerint Franciaország Angliával karöltve hatmilliárd rubel kölcsönt ad a szovjetnek fegyverkezési célokra.
Az angol-francia katona! küldőit* ség egyébként már megérkezett Moszkvába és valószínűleg holnap már megkezdik a tanácskozásokat A kiküldötteket a pályaudvaron a népbiztosok tanácsa fogadta.
Anglia nem hajlandó
London, augusztus Jl Cáfolják Londonban azt a hirt, hogy Anglia hajlandó lenne kiszolgáltatni a tiencini angol engedményes területen Őrzött ezüstkészletet és a négy odamenekült kinait.
Határlncldens ?
Délkelet-Szllézlában Chorsov mellett a határon három ember lengyel területre fépett, az egyiknek a fegyvere elsült és önmagát sebesítette meg» uÉ!y» hoRy társai magukkal vitték német területre.
Aranyérnél és bél dugulásnál,
valamint W ezekkel járó derékfájás, mellszorulás, szívdobogás éa siédU-léii tohsmok esetén reggelenként egy-egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz csakhamar igen Jótevő megkönnyebbülést eredményez. Kérdezze meg orvosát 1
Jílísitm, un ttiutaur
A fentiekben már- közöltük a ra. sárnapi nagy ünnepség külsőségeinek tudnivalóit, mig most tm)agának a zászíósz.entelesnek sorrendjei adjuk. A zászlószentelés alábbi sorrendje tennésze[csen a díszmenet ki vételével rossz Idő esetére Is érvényes. , ;
1- Az államfő képvi:előjénck foga. dása. Tiszteletadás és Himnusz.
2- Dr. Krátky István polgármester zászlóátadó beszéde.
3- A zászlókat átveszi a honvédség. ( , | - [ |
¦1. Zászióunyák zászlószalagjukat felkötik a zászlókra.
5- Róm. tófttfr. lelkész zászlóavató beszéde és a zászlók megszentetése.
6. Prot. lelkész zászjóavató beszédei
Hivatalos megállapítás szerint Is Nagykanizsa mindig az első helyen állolt a megyében adózás szempontjából. Nagykanizsa polgársága mindenkor bebizonyította legteljesebb ndózó készségét Áz előző évekhez viszonyítva az Idén is kedvezőknek mondhatók az. adózási viszonyok, 0 vármegye többi részei\\«i, városaiul szemben. Bizonyltja ezt a kimutatás, mely szerint az idén a múlt napokig Nagykanizsán mintegy 580.000 pengő folyt 1k< állami adóban. Ebben nem foglaltatik Ikmiii a községi póladó, vármegyei adó, mezőgazdasági és kereskedelmi kamarai illeték, stb. At
és a ziisziók megáldása.
7- Zene a -Hiszekegy*-et Já^za. »Ima« alatt tisztek és altisztek kardot rántanak annak jeléül, hogy a zászló oltalmára, készek-
8. Zászlósze,gek ijeveríwc. Nagykanizsa város .szegeit dr. Krátky István polgármester veri !«•
9. A zászlókat csapa[tettük clÁ viszik, n csapatok tiszteletadással fogadják, zene a Himnuszt Ját,sza.
10. Zászlók megköszönése az adományozóknak és beszéd a csapatokhoz.
11. Eskütétel. , !
12- Tiszteletud ás a Himnusszal.
13- Díszmenet a Cáengery utoa felöl íiz oi-szágzászlónál a legmagasabb elöljáró előtt.
előző esztendő hasonló időszakában 510.121 pengő volt a bevétel, vagyis az Idén eddig kb. 46.000 pengővel több adót fizottek a kanizsai polgárok, mint tavaly ilyenkor, Ha tekintetbe vesszük a többi adózási nemeket is, bátran mondhatjuk, hogy a« idén étidig is 00— !15.000 pengővel több aj adózás, mint a muU óv hasonló idejében. Ez kétségkívül kedvező jo\'.cnsóg és üz általános gazdasági liclyzct folyton fokozódó javulását jelenti.
Nagykanizsán az adóívek kikézbesítésé most van folyamatban, vidéken már mindenütt kikézbcsiieUék.
18&. augusifui 12
Katonaifalaztaralések egyenruházati oikkak
ugyedfll legolcsóbban beszerezhetők
beleznainAl
1 Sugár-itt 93. li. Telefon 620.
BUDAPEST I.
17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 17.10 Tánctóme ek. — 18 Sport közlemények. — ia.15 Wood-
houso humoros clbesíélóse, — 18.-10 Farkas Béla cigányzenekara. — 19.15 Hírek. — 10.25 Operaházi zenekar. -20,10 iAndrea mester.- Vígjáték két részl>en. - 21.40 Hir»k, idöjárasjo. leütés, lürek silovák és magyarorosz nyelven. — 22 Doritá Bonewa, a hef-lijií állami opera tagja énekel. ~ 22.25 Fischev: M Alpoktól déli*. Szvit négy téléiben. — 23 Csorba Gyula és cigiinyienekara. — 0.05 Hl-rck.
BUDAPEST II.
10.15 Farkas Béla cigányzenekara.
— 10.30 Felolvasás. — 20 Hírek. — 20.20 Oporalidzt zenekar. — 20.50 Jan-kovich Ferenc és Jékoly Zoltán verseikből adnak elő. — 21.15 JazZdáldk és tmcszámok hanglemezről. — 21.55 Időjárás jelentés,
BGCS
18.45 Hangverseny. — 20.15 Bécsi szimfonikusok nagy liangversenye. — 22.30 Szórakoztató zene.
Szombat
BUDAPEST I.
0,45 Torna, — Utána hanglemezek.
— 10 Ilirek. — 10.20 Kenéz Sándor előadása. — 10.45 Mit nézzünk meg?
— 12.10 Murai Elek cigányzenekara.
— 12.10 Hírek. - 1320 Időjelzés, idő járásjelentés. — 13.30 Hanglemezek.
— 14.30 Hirek. ¦— 14.45 A rádió műsorának ismertelóse, — 15 Arfolyam-hlrek. — 16,20 Felolvasás. — 10.45 Időjelzés, lúiok.
17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 17.10 A m. kir. posta uni-Sra\'kJ, előadása. — 17.40 Bcrg Lili, zongorázik. — 18.10 Bacsó Nándor előadása, — 18.30 A rádió szalonzenekara, — 19.15 Hirek. — 19.40 Hang-képek az atlétikai bajnokságokról. Köz. vetítés a Bcsrkárt pályáról. Beszélő Pluhár István. — 20.10 .NótacslUagá-Szat, Közreműködik Nagy Izabella, Varga Imre (ének), Egyetemi ének-nyolcas. Kísér Oláh Kálmán cigányzenekara. — 21.40 Hirek, ídöjárásjc-leülés, hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — *22 Tán elemesek, ~ 23 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 0.05 Hirek.. ,
BUDAPEST II.
17.10 Bécsi muzsika. — 18.45 Mezőgazdasági félóra. — 10.15 Hanglemezek, — 20.20 Felolvasás. — 20.50 Bendőr.enekar. — 22.05 Időjárás jc lentés, BlíCS
12 Déli hangverseny. — 14.10 Lemezek. — 15.30 Csembalóim 11 g verseny.
— 10\'Hangverseny,
20.15 Operett — 22.30 Hádióz«o«-kar, :
— TsklatM awg a Kopsteln Bútoráruház állandó butorklálUtását. ízléses és oloté bútorokat kedvesé fizetési leltételekkel vásárolhat
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCSÓN jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószakllzletben vá^oi Fó-ut 10.
Fényképezőgépek 5 P-tfll, márkás filmek 8S fillértől. DMT SxakaxarB kidolgazáal ~4MI
Az idén is kedvezőek a nagykanizsai adózási viszonyok
I93&. auKuazhirí 12.
ZALAI KÖZLÖNY
FÜmre veszik az ezred-zászfó-szentelést
Lapzártakor értesülünk, hogy a nagykanizsaj ezrcdzsázlók szentelésl ünnepségeií-e a -Magyar Fihn iroda is ieküldí iiwflkatársái és operatőreit, akik az ünnepség lefolyásáról filmfelvételeket készitenek a magyar filmhíradó részem. így-a ,kn„ nizsai czredzászló-fizesitelé-s ünnep© az ország és vbag nagy film-nyllvá-nosságu száiiióra/ls megörökítést nyer. ;\' /" ,;
Az aj német erődítményekbe kerek hat millió tonna cementet dolgozlak fel, vagyis; a német cemcntlemicléa egyharmadát. Felhasznállak ezenkívül 700.0 0 m» (át Is, valamint a \' drólsövényekhez hárommillió dróttekercset. Az erödjlmenyek 22.COO helommlbol állanak.
Egy Turnor Tamás nevű amorlkal kertész ujját munka közben mérges klnyó-harapta mog, amelynek mérge feltétlenül halálos. A kertész űrre szájába kapta az ujját ¦ tőből leharapta, mielőtt a morog még a testébe hatolhatott volna. Emberfeletti hőstettével megmentette a saját életét
Ausztráliában az uj statisztikai adatok szerint 800 ezer autó szaladgál. Miután Ausztráliának csak hétmillió" lakosa van, Ilyenformán körülbelül minden kilencedik emberre esik egy autó.
4.
A bajorországi FeidklrCheuben egy macska mentette mag egy kéteszton-dőa gyermek életét. Amikor ugyanis a család feje, egy Melnhöfer nevű földműves a mezőről hazatért, házi macskájuk panaszos nyávogással fogadta s ugrándozva vezette a tragyalégödörhöz. A töldmUvea borzadva látta, hogy otthonhagyott kis gyermeküknek már caak a szőke baja mozgott a lé tetején. A következő pillanatban — még éppen lókor — kfmonlotte a már télig megfulladt gyermeket.
5.
A világ egyetlen esernyő-múzeuma az olasz Űfgne-se-múzeum az,olasz Navara-tartományban. Megtaliljuk jtT* a néger törzsfők szokásos esernyőjétől kezdve a legmodernebb ernyőkig mindail, amit n ernyőipar és fantázia kiagyalhatott. Külön termekben mutatják bc az esernyő történelét, aitán a-híres esernyőket— Igy Lo-redano velencei dogé esernyőjét, amely olyan nagy, mint valami kofasátor. Egy másik egészen kicsiny ernyő Margót királynéé volt. Egész gyűjteményeket láthatunk ernyő fogantyúkból 1800-tól napjainkig. Tulajdonképen Itt ke\'lenc lennie Chamberlain híres esernyőjének is, de az esernyőnek szánt helyen csak egy levél van, válasz a,. Igazgatóságnak arra a Chamberlalntíoz Intézett kérésére, hogy történelmi nevezetességű esernyőjét engedje át a muzenmiuk. Az aagol miniszterelnök sajnálkozását fejeit ki, hogy a szíves felszóljtásnak nincs módjában eleget lenni.
Ugylátszlk míg szüksége van az esernyőre.
Budapest élete - számokban
Apróságok a székesfőváros most megjelent statisztikai
zsebkönyvéből
A dr. Ulyefany I. La\'jps szerkesztésében most megjelent Statisztikai Z ebkönyv 19311- évi kötete keresztmetszetei adja Budapest életének. Kiderül a zsebkönyvből, ivgy a főváros népességének száma, amely 1720-ban 12.200 volt, 1890-ben 506.3881, 19211-ban !128.9116, tOSO-ban 1,006.181, az idén. 193!H>eii 1 millió 101815. Egy éviized ó a tehát
osaknem százezer fővel szaporodott Budapest népessége.
Legtöbben az Iparban dolgoznak, azután a kereskedelmi és hiíelé\'elben. A közalkalmazottak és szabadfoglalkozásnak csoportjb következik ezután, majd meglehetős nagy száin-mai a háztartási alkalmazottaké.Sok a nyugdíjas és vagyonából élű budapesti is. Szárnak megközelíti az ötvenezrei- Buda lakosainak száma 26631)5, a pesti oldalé 836.Í80.
Buda lakosainak száma 266.366, a pesti oldala 835.480.
13 éves menyasszony, 85 éves vőlegény
A ni\'jit évben 12-779 házasságkötés történt, minden ezer lakos közül 11.7 kötött házasságot. A házasságkötések aránya ugyanennyi volt 1937-ben is, de a megelőző észten dökben kevesebb házasságit kötőt, lek. A legtöbb házasságkötés tavaly májusban törlént A vőlegények életkora főleg 25 és 30 év közölt volt, de meglehetősen sok 30 10 éves vőlegény is házasodott. A menyasszonyok legtöbbje szintén 26-80" éves volt. Tavaly Budapestéin a legfiatalabb vőlegény 16 éves, a legfiatalabb menyasszony .13 éves volt, a legidősebb vö\'egény 85 éves, a leg-tdö>ei)b| menyasszony pedig 78 éves volt. A keresztény -izraelfta házasságok száma a nvult évben 678 volj nz előző évi 772-vel szemben. A meg-, Házasodott vőlegények 11005 eset-\' lien hajadont ve-ttek el feteségül,6 19 BsetUJn özvegy asszonyit, 1225 eseL-ben elvált asszonyt. Egyébként
a válások száma ősökként.
1950-ről 1801-re. A szülések száma a mfjlt évien 16.719, több mint az előző esztendőben- Előfordult
183 ikerszülós ás egy hármas szülét
Az élveszülötlekből 2155 Volt a tör-\' vény leien, az összes élveszü le leltnek? 1.8 százaléka, Mig a múltban főleg1 otlhon szü\'iek az anyák, most csaknem kizárólag kórházakban, kiint* kákon, szanatóri\'jnjflkban. Tavaly 16532 gyerek szü\'el«T\' közintízetl.cn és csak 5886 magánlakásban. A legtöbb gyerek májusban szü-\'eielt.
A nvult évben 15 931 budapesti la-" kos halt meg, közülük 8173 a férfi és 7761 a nö- Általában mindig több férő hal meg a fővárosban, mint
nö. Az elhunytuk közül 1332 halt meg a lakásán, a többi kórházban, szanatóriumban.
öngyilkosságot 556-én köveiteket, közülük 309 volt a férfi és 246 a nő-EröíCn
szaporodott a balosotok száma,
22.fi6l-röi \'26.058-rn, a halálosvégü baleset 207 volt az elözö évi 168-cal szemben. A legtöbb báleset gyárakban; m\'unka- közben történt-
A „bÜnös" Budapest
Erősen szaporodott a HuUiIkoi\'uak kihágásainak száma- TI,911-ről 13 076-ra. A fiatalkorúak biróságja elé 5567 fi j és 1792 leány kelült, legtöbbjük közveszélyes munkák©"-, rü\'é-ért és lopásért. A cselédügyi pn baszok száma lényegesen csökkeni
A büncelukmények közül nagyon
sok volt az állami ós társadalmi rend ellen elkövetett
szám szerint 729, az előző\' évi 207-lcl széniben. Viszonta magánosok c^eni erőszak büncsk\'lelk\'mény számlái 259-röi 89-re csökkent. Lényegesen kevesebb volt a magánlaksértés, a hivatalos hatalommal való vissza, élés, a hamis vád és hamis eskÜ-NÖ. vekt\'dett apénzhumis[iási bűncselekmények száma. Az bjuJierölésl ese. telt száma több volt, viszont a testisértés esetek száma lényegesen csökkent. Kevesebb lopás történt 1938-ban, mint a megelőző évben, ezzel szemben több sikkasztás-
Tavaly 532 darab ékszert veszteitek el Budapesten és 183-al találtak meg. Elveszett 82.017 pengő és 33 ezer 811 pengőnek akadt becsületes megtalálója. ;
Budapest gyomráról
A főváros lakosságának gyomráról is beszámol a statisztikai zsebkönyv. A húsfogyasztás! fejadag emelkc. dctl, minden budapesti lakos a muU évben átlag 38-11 kiló brm fogyasztott az előző évi 37.52 kiló b\'jssal szemben. A Községi Lóhusü/om 1 millió 101.190 kiló hast adott el,
Budapest lakossága 9064 lovat evett meg. A marha közvágóhídon 163-030 marhát váglak, a sert és közvágóhíd ón 658 109 NBrtésí, süldői és malacot.
Naponta átlag 338.044 liter tej fogyott el.
Az élelmiszer nngyvásártL»Iepre tavaly 1807 inázsa leölt állal, 12 mázsa élő malac, 30 mázsa füstöli hrjs, 22.161 mázsa vág itt baromfi, 11 mázsa hai, 31-811 mázsa tojás, 228.158 mázsa zöldség, 97.773 mázsa vöröshagyma, 79.837 mázsa fejc&ká-poszt\'i, 601.892mázsa burgonya, 3267 mázsa paradicsom, 83 mázsa szalonna, 1736 mázsa élő baromfi, 261 567
mázsa gyümölcs, 618 mázsa száraz hüvelyes, 21ff mázsa goml/ak ii.má-z a fűszer, 67 mázsa méz és viasz, 8859 mázsa gesztenye érkezeit
Általában a nagyvásártelep fór. gnlma az előző évhez viszonyjtva emelkedőt!. A községi kenyérgyár 8,593.111 kiló kenyeret sütött az. elözö évi 7,690017 kg-mal szemben.
A statisztikai Zsebkönyv ezeken kivü\' Is ihtndenben teljes képét adja a főváros elmúlt esztendejének-
lírUlliiElÉÉslIi
vaakersikedéae — Nagykanizsa
Kincsem tűzhelyek, The Best kerékpárak, Hungária kerítés innátok nagy raktára. —-
A kanizsai polgári Iskolai tanár esete a kiskanlzsal rézgállccal
Nemrég a* egyik polgári iskolai tanárnak laboratóriumi colokra rézgá-llcra volt sífiksógo. Megkérte egyik növendékét, hogy hozzon másnapra 2 kg, rézgáticot. A tanuló kiskun izsni volt és Így s«sree/. Pál kiskanizsai üzletében vásárolta meg a rczgáUoot .V. üzletijén a tulajdonos távollétében a segéd Síolffálta ki a fiatal vevőt. A segéd ftzonban nem tudta a rézgáüc pontos árát ós igy kg.-ként l pengőt kért és fl/otlclett a diákkal.
A lanár sokálótta a rézgálíc árát é-s följelentene Szercc/. Pált árdrágításért.
Ezt az ügyel tárgyalta most dr. Lukács Béla klr. büntető járásbiró.
Megjelent Szerecz Pál vádlott koros-keűö, aki előadta, hogy öt nem lor-belhetl vád, inert a kérdéses alkalommal nem is tartózkodott üzletében, inikoc pedig később megjötl c*s segédje elmondotta neki a dolgot, i> azonnal utasította, hogy vágy rtzésse vissza a vevőnek kg,-ként 20 fillért, vagy, vegyevissza a/, árut
A fiatal segéd teljesen hasonló ér. telemben nyilatkozóit. Nem tudta pontosan az árai, nom találta az ártáblámtól és igy kért ( pengőt a gálic kilogrammjáért. Teljes jóhiszoinüseggel Járt el, semmi haszna nem volt.
A bíróság vógüUs a szakértő meghallgatása alán büueselckiiR\'nv hiányában megszüntette u további eljárást Szcreez Pál éljen.
IDŐ
Jóslat :
Mérsékelt szél, nyugaton már derültebb IdÖ, helyenként zápor, zivatar, a hő kissé emelkedik.
A Meteorológiai Intéze! nagykanlz-uü me«tfgycIőáltomafla Jelenti 1
Hőmérséklet tegnap eute ü órakor: +17 2, ma reggel 182, + délbon -1-2.VA.
(kapadék ÍU) \'k.-
VÁROSI MOZGÓ.
Magyar filmbemutatói
Péntek, szombat, vasárnapi
Leányvári boszorkány
Lövik Károly nagysikerli és irodalmi becsű regénye
Aktuális Fox hiradé. — Előadások hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A hétköznapi első előadások filléresek I Vasárnap 3 órakor „Ketten egy jeggyel"!
balai közlöny
Hősi naptár
Napóleon francia császárnak az oroszok ellen viselt nagy háborúja ttiatl
_harcolt az akkori déUlu-
I 1IIZ. 1)11. IZ "á»tu1i Hes-scn-Hotn-
-l>urg> (ulolj\'m lugosl 1.)
huszárezredünk 5». l; napon Hesscn-Hoinhiii\'g Gusztáv licrccg ezredes, az MpBd akkori parancsnok\' éppen akkor, amikor az ezicl már a/ ötödik rohamát intézte Tornászó v tábornok kozákjai ellen, lovával (elbukott. Az egyik kozák rá is vetette magát é-s a vállán és nyakán Súlyosan megsebesítette és már ngy látszott, hogy egészen- fol-kaszabolja, amikor László Marion huszár kivágta czrodescl u kozákok közül és hogy lóra is kaphasson, saját lovát engedte át neki. lírrc Hessen-Honiimrg herceg etredes hatodszor vetette roliamra magyar huszárjait ós »t oroszokat végleg vissza is vc;e\'lc, László huszár vitézsége jutahnakép|>en «z arany vitézségi érmet kapta,
.Az t. lovashadosztály Kelelgaltcia déli részéből, Kumencc Podo\'szk irá-_ nyában történt előrelő-
11914 Y111- IZ. |rése tóll)Cl1 íl v°:t lll«l,si -4. huszárezred I. százada, mint feldcritöoszlog a Husztttiji környékén fekvő Iiednaruvkauál ki-sérollc meg a liahírt képező Zbrucs folyón való átkelést. Amikor az oroszok útját állták a Mdcritöoszlagnak, a*, lóról szállt ós aljgtáinadással nyitott utal. lámaC;\';.s közben a század egyik szakasza lóháton az oroszok oldalába Térközött, majd onnan pompás iramban lóháton rohamozta meg azok vonalát, ami annyira megrémítette az oroszoknl, hogy szélugroltak éj, meghátráltak. Ez volt a század legelső és egyben teljes sikerrel járt harca. ,
Krómacél és alpacca evőeszköz
nagy választékban
Májon Testvéreknél.
Olcsó árak I
Ha le akar fogyni, igyélt reggel, délben és esle egy-egy barmadpo-hár természetes .Ferenc József" keserüvlzet, lehetőleg mindig kél órával az étkezés után. — Kérdezze meg orvosátl
A kanizsai ifjúság is résztvesz a katolikus munkásifjuság római seregszemléjén
Szeptember első napjaiban a vpág minden ré-zébő\' több mini 20 OÍH) katolikus ifjú mujnkás - leányok és fiatalemberek - Jön össze, Rómában, hogy ott egyrészt hódolatát mutassa 1>C a Szeníalyának, Krisztus földi helytartójának, másrészt hogy a muiiká\'ifju.ságl problémákat meg vitassák.
Az iij i munkások mind a katolikus munkásifju-ság szervezetnek tagjai.
Nagyszerű g.mdolat: abban a pillanatban, amikor n világon mindenütt a Icgfeszüll.-bb helyzet uralkodik, húszezer katolikus ifjú, felkerekedik és az örök Városba megy, hogy a i>éke szózatát hall/a, hogy irányelvekét kapjon a béke helyreállítására és meglarlásái\'a és hogy a
békéért imádkozzon. Őszentsége egye ncscu ezért tér vissza caslclgandol-foi nyaralójából Rómába, h\'gy n nnnkásifjakat é.s leányokat a Icg-üniiepéiyesehben fogadja a Szent Péter bazilikában, ahol együttesen járulnak a szentségekhez.
A római útra Nagykanizsáról s Katolikus Iparaslfjuság, a Katolikus Dolgozó Leányok, a Kath- Legényegylet, slb. néhány tagja jelentkezett Nagykanizsa katolikus munkáslfjju-sága sem marad ei tehál a rónnol ta\'álkozjóról és o magyar katolikus ifjúság öntudatával vesz részt a zarándoklaton.
Akt még nem jelentkezett és részt kíván venni, legkésőbb augusztus 15-lg jelentkezzék a plébánián-
Hogy készül Pouwreoux francia bajnok a vasárnapi birkózó mérkőzésre?
Beszélgetés a bizakodó francia bajnokkal
Még csak ogy napja, hogy megérkezett Emillé l\'ouwiomx francia bajnok Nagykanizsára, do máris erős tréningbe állt, hogy a vasárnapi curőpA-bojnokl mérkőzésre jól felkészülhessen. Hogy milyen a tréningjOj azt Hl közöljük.
Reggel korán Ogy órás mezei futás, utána bőséges reggeli, majd ogy félórás pihenő. Ezt követi egy egy órás tornagyakorlat, amely minden izmot Igénybe vesz. ismét pihenő kö\\ctke. zik. Délután
2 óra hosszat tartó favágás van műsoron és ezt befejezi egy
könnyű ebéd, majd pihenés, séta és este bő vacsora.
Pouwro;»ux-al beszé\'tilnk a vasárnapi mérkőzés esélyeiről. A beszélgetést híven közöljük:
— Milyen esélyekké\' indul a vasárnapi mérkőzésen í
— Esélyem teljesen egyenlő
Károlyiéval.
Károlyi annyiban esélyesebb, mert itthon vau és földijei bizonyára öl fogják a mérkőzés során biztatni. Ettől függetlenül remélem azonban, hogy sikerűi megtömöm Károlyi íí éve tartó Curópabajnokl he^emoniá-
198», augusztus 12
ját. Erre a mérkőzésre nagyon felkészültein és érzem, hogy óriási küzdelem lesz,
— Károlyival mérkőzött már?
— Eztdelg
még nem mérkőztem Károlyival,
de ismerem Öt különböző mérkőzéseiről.
— Milyen ellenfélnek tartja ött
— Soha sem láttam még ugy küzdeni birkózót, mint Károlyit a Bull Comar elleni mérkőzésen. Hl azután kicsillant Károlyi tudása. Károlyi a vad amerikait ezen a mérközéten ~ amoly 00 percig tartott — valósággal összetörte. A mérkőzésen sok külföldi szakértő volt részt és valósággal el. halmozták Károlyit szcrzödletési ajánlatokkal. Ekkor érlelődött meg bennem az a gondolat, hogy az Európa-bajnokságért sikra szállok. Ezideig sikerült is eljukjom, de liogy végződik, azt nem tudom. Károlyi bár kemény, de fair versenyző. Remélem, hogy mérkőzésünk izgalmas lesz,
Hi legyőzöm Károlyit, ugy én leszek a világ legboldogabb embere.
Eddig tartott Pouwreoux-al folytatott beszélgetésünk.
A Károlyi - Pouwreoux
mérkőzése előtt — amelyre vasárnap esto kerül sor — még 4 pár fog birkózni. A. " (!)
ára 1-40 P
Hit&iesltvs kapható
a Zalai KSsISny nyomdájában
Naaykanlisa, Fö-ut 5.
„F\\ láncravert költő"
(fl segesvári legenda)
Petőfi SAndor holilinnk 90-lk évfordulója alkalmiból
Irta: BRRSSAriyi GYULA 5
Még IX77-bcn kap Arany János leül. földről, angol fordítója! [hitleriül francia nyelvű lc\\e\'ct, amelyben közli vele, hogy a/, a hir járja, hogy Petőfi él és rabságban van Szibériában.
Pákh Albert a Vasárnapi Újságban felhívást telt közzé erre nézve és IHfiO augusztus 25-én Lengyel János székelykercszturi orvosnak erre adott válasza, melyből m tűnik ki, — Lengyel állítása szerint — hogy Petőfi egy leégett ház s a lő kemencéjén ülve figyelte a túlerőben volt oroszok rohamát a magyarok ellen. Néha Tel is állott ültéből és közelebb meni, do csak újra visszaült a kémemére, gyönyörködni látszott, miként » szedik össze a székely fuvarosok a ucm niessie lecsapott golyókai. Délután 1 óra felé a csati mind öldöklőbb lelt, a sebesültek szaporodtak. iHstöfi később a roliéregyházán alól elfolyó patak hídjának karújához .lölt. Hl Allotl mintegy Félóráig elmerengve Tőle kb. 200 lépésre egy fi fontos dolgozott s lőtte az. országul melleit felállított orosz lovasságot. .Hihető,
hogy sok káli-telt bennük, mert nemsokára igen^erősen kezdtek tüzelni s egv golyó Petőfitől alig ;io lépésnyire ülöll a földbe. A felvert föld és por öt is ellepte a hihetőleg szcmétie is jutott, mert a zubbonya szárnyával hosszasan törölgette. Kkkor helyét megváltoztatta, felénk közeledett s (látat a falhoz támasztva nézte a csatát és elmerült gondolatatba, még |>c;lig annyira, hogy a csakhamar hallott iszonyú zaj, ordítás, ogy tömeg tele tüze sem volt kőiies a figyelmét azon helyre vonni, hol az történt, fin mcl. letté futottam egy Iwlyrc, hogy annak okát\' megtudjam s inig kertiem lölc: ¦Ml baj ŐrnagyV ő nem felelt semmit. Elöltem csakhamar, kitárult ü vész egész nagysága. Tőlünk alig c/.er lépésre azon pereljen bánta meg kél dzsidás ezred a tömeggé alakult zászló aljat. Itákiálték rolöürc és odamub\'lák az. eseményre, ö ott maradt és csak annyit mondott: • potomság! Csákba, mar az egész arcvon11 ¦ megfutott és rámutatok a (balszárnyra, hot « tábor-uuk is (Bem) futóit, petőfi szeméi
odaveté, szó nélkül mCgfoidu.lt s futni kezdeti, dé gyalog volt s igy benn maradt ai oroszok gyűrűjében. Akik pedig bennmaradtak, azok no —70 se. Iresült kivételével, mind elestek. Egy dombra érve, visszanézem s Petőfit hittem [elismerni, aiuiul ledctien fő-
vel, szétcreszleti lngnyakkul, lengő zub bonyával futni láltam. Ennyi, mit saját szememmel láttam. Petőfi sírja felől is megbizonyosodtam. Ez a fehér-egyházi batár fölső Telén, északról lefutó patak partjára ásott közős sír-Izan van, hová 131 más pajtásav» együtt közös sírba (emeltetett.
Ennek az orvosnak fenti állítását edtlig hitel [érdemlően senki meg nem cáfoita s igy el kellett eddig lünmínk, hogy ez az orvos látta Petőfit élve utoljára.
Igy hittük ezt eddig. Ezután azon -ben arra kell törekedjünk, hogy meg-dönthctlen bizonyosság szcrozlessék arra nézve, ki az, akinek a BajkAi tó északi részén, a szibériai Sze!engir<-Szilgir folyó mentén fekvő és állítólag általa alakított Kerezs-Kórös falu temetőjében ásott sirja felett öntött vasból készült emléktáblára a/.t írták, hogy < Alexander Slejwmovics pclro-vies bonvog crnagl Halva,itt: 1857 május 1«. 0 csinálta falut: Körőzsöt..
A segesvári mítoszra dcrilell fény talán arra is volitnc egy sugarat, mi történt aszal a sok kézir\'ttal, amelyei 1840-01 t857Jg rctöfi Szibériában, o földi szenvedések o szörnyű poklában irt. Mert nem lelict feltételezni ;czl támogatni is Igyekszik Vaszilij Vaszi. Ujovics nragomanow, a szibériai Ko-rezs község vezetőjének azon állilása, hogy az l\'i\'gábaa szolgálatot teljesítő
nagybátyja, l\'eodor FCodorovics Dra. gomanow ezredes birtokában és tulajdonában sok Petőfi kézirat van) azt, hogy rctörí ezek alatt a gyászos és kín teljes évek alatt egyáltalín nem irt volna semmit.
Mentől több\'szenvedés, mentőt több szomoniság ejti rabul a költő szivei, annál szebben nyílnak, zengenek lantján a bánat, a szenvedés virágai... Legnagyobb költőink legtöbbje sorsa legkegyetlenebb esztendői alatt alkotta legértékesebb poémáit.
A szenvedés Istenasszonya a legkc gyctlenebh, de a legtermékenyebb Múzsa...
A Petőfi társaság, mint orra leghivatottabb, mozgalmat kelt indítson ftrra nézvo, megfelelnek-e a valóságnak o.ek a \'közlemények, melyek az utóbbi ővekl során Petőfi szibériai sírjáról Ijcszé^nok. Ha igaz Barátosl Lénártb Ijajos inUirjuja, ha igaz, hogy fényképfelvételeket adott át a hadügyminisztériumnak állításai . dokumentálására, akkor semmi esetre sem szabad oaeket a dolgokat irat-tjrlja tenni, hanOm - foglalkozni ke\'l velük és ki kéli nyomozni, a 20-ík század minden kulturális és technikai eszközével meg kell állapítani milosze még a segesvári mítosz, vagy nem?
Kzzel tartoziuik nemzetünk mindmáig legnagyobb költője fülökének!
(Vége) . „
augusztus ű
2ALAJ KÖZLÖNY.
— (a plébános Itthon)
p. íjulyás Gellért plébanos szabadságáról hazaérkezett és ét vet le a plé-bánla ügyelnék ve?etését. V_^-
— (Várkonyl Rézsű búcsúja)
Megírtuk, liogy dr. Várkony nczsö zalai pénz ügy iga zgató( miniszteri la. nácsost Zalaegerszegről áthelyezték a l>C!>tvidéki pénzügyigazgatása ghoz annak vejetíjéul. Dr. Várkony távozása alkalmával most meleghangú, kedves levélben búcsúzott a nagykanizsai m. kir. adóhivatal illetve állampénztár tisztviselő karától.
— (Orvosi hlr)
Dr. Halszer János szeptember l-ig szabadságra utazott .(:)
— (Balatoni hulla)
Simon Tibor budapesti lakos va. sárnap lerándult BalalonbcrényLc hétvégi kirándulásra. Fürdés kőiben elmerült és nem is tudták a holttestét a mély viiben megtalálni. A szerencsétlen véget ért kiránduló férfi holt-¦ testét tegnap BalatonberéáyiirU klvc. tette a vie, Simon Tibor holttestét a hozzátartozói már el Is StálütóUák Budapestre,
— (Elfogott eaaló cigányok)
Az emberi butaság vámszedői a cigányok egy kis kuruzsiással ínég mindig jó üzleteket tudnak kötni fahihc. iyen. Két fiatalkori! kanizsai cigány-Jány beállított a napokban Iiégct ist. vánné i8 évei Lenti határában lakó asszonyhoz s vállalkoztak rá, hogy meggyógyítják. Hosszú hókusz-pókus* után egy libát, abroszt, nagy zacskó Jisztet s egy egész kenyeret kértek cse. réljo, amit meg is kaplak. Hégelné persze nem gyógyult meg, mire fel. jelentést tett a csendörségen, akik hamarosan ol is fogták és bekísérték a csaló cigánylanyókat
— (Halálos szerencsétlenség)
történt tegnap délután Márokföld, zalai község határában. Balogh Tamás 40 éves gazdálkodó kissé ittasan ült fel a kocsijára. Igy esett, hogy alig liagyta el a faluját, a vágtató lovak közé zuhant A megvadult állatok jó hosszú uton magukkal hurcolták a szerencsétlen gazdálkodót. Mire a szán lóíoldón dolgozóknak sikerült rnogfi-Uviu a lovakat, Balogh Tamást már esak holtan tudtak kihúzni a szekér alól. ;
— A katolikus sajtó
vezetöhelyen álló társadalmi és tudományos szemléje, a .Magyar Kultúra, most megjelent keitös nyári számában búcsúzik a veszprémi ine-gyóspfispökké klnovczett Ctapik Gyulától, a lap régi szerkesztőjétől, Nyisz-tor Zoltán kitűnő cikke mellett dr. Varga László irt tanulmányt " totális államról. A népi sajtó problémájáról, a ruszin kérdésről, a katolikus fellendülés belső fí>tlásairól és még egy sereg érdekességről. olvashatunk a gazdag tartalmú és kitűnően szerkesztett Magyar Kultúrában » szokott tárcák s/emlék és kritikákon tílvfll.
Nsjpiiri Augusztus Hi. szombat Rom. kat. Klára. s*. Protestáns Klára. Itr. Ab hó 27.
OŐxrardÖ nyitva reggel 6 órától est* 8 érálf (hétH, swrda, péntek délután kedden egéas nap nőknek).
HORTHY MIKLÓS kormányzó éi hitvese tegnap reggel autón felvidéki korúba Indult. Első állomásuk Losonc volt, flbol a közönség telis, merte a kormányzói O\'Jlót és mindenfelé lelkes ünneplés rendeztek a tlszlelctükre.
CSAKY ISTVÁN gróf külügyminiszter szabadsága alatt magánlátogatásra Salzburgé u;azott és ott felkereste Rlbbenlrop német külügyminisztert.
HABSBURG OTTÓ a napokban Londonba érkezik. Az angol külügy miniszteri hivatal megadta a beutu-zási engedélyt a királyfinak-
A FELVIDÉKI Egyesült Párt tegnap déVelőtt ülést tartott s azon megjelent Teleki Pál miniszterelnök és Jaross Andor tárnecélkÜU ml-nlszter.
MAGYAR EGYETEMI tanár, Bosch Károly tljkos tanácsos nyerte az idei Goethe dijat. A díj ünnepélyes átadása a-ug. 28-án, Goeiheszq;-letésnapjáu lesz. ¦
TÉCSŰRE érkezett Láner Kornél, a MAV elnökigazgatója, hogy megtekintse azokat a vonalakat, <ihol a magyar-román átmpnöforgaimutbonyolítják le.
HL1NKA gárdisták páztak kercsz tű\' Kassán. Szlovákiából Pozsonyba utaztak és a kassal pályaudvaron magyarokat gyalázó röplapokat szórtak le. A kocsik oldalára meg Kas. sát visszakövetelő felírásokat Írtak.
A MANDZSU államtanács elhatározta, hogy Budapesten mandzsu költséget állit fel. A rendeletet jóváhagyás végett már elö is terjesztet-1 ték u császárnak. i
IÍAL1FAX angol külügyminiszter, tegnap fogadia a londoni \'efngyel nagykövetet és ve\'e az általános európai helyzetről tanácskozóit.
A MEGALAKULT uj spanyol kormány tagfal holnap teszik le a hivatalos esküi Madridban.
A TOKIÓI angol nagykövet jelen-teite Catónak, hogy kormányától már megkapta az rjj utasításokat, a melyeknek alapjfán meg lehet újra indítani a tárgyalásokat a tiencinii üggywn. t
FOGOLYCSERÉT hajto(tak végre Lengyciország és a danzigl szenátus között. Lipjnsk lengyel vámfelügye-lő szabadonbocsátása -után a lengyelek is kiadtak a danzigl hatóságoknak két foglyot.
AZ IR TERRORISTÁKAT az ejj törvény alapján egymás alán Ítélik el, Yabomennylen srujyos büntetést kapnak- Tegnap a. irt Kéltek 10-10 évi börtönre.
CINCAR MAHKOV1CS jugoszláv külügyminiszter kijelentette, hogy az ország külpolitikája ezután Is az marad, hogy Jugoszlávia minden viszálytól távol maradjon és megőrizze függetlenségét.
A LENGYEL KORMÁNY hivatalosan közölte Moszkvával, hogy elfogadták Molotov meghívását és egy katonai megbízottat küldenek Moszkvába, hogy összekötő szolgálatol teljesítsen. . \\ ,
A VELENCEI f Hm kiállításon Ma-gyarország két filmmel, Bors István és 5 óra <i0-nei szerepel. Hollywood bojkottálta a versenyt. A kiállításon 18 nemzet vesz részt.
Zsoltárokat énekelve panaszolta be
menyét a járásbíróságon egy „sanyargatott" galamboki anyós
72 éves asszony már Csiro Jánosné gjalambokí asszony, vallásos a drága lelkem, legjobb ^barátja u *sol tárkony v, azt szorongatja, simogatja és veszi elő u .sanyargatás, éráiban.
Mert -sanyargatva. ,van a ml kedves idős magyar nénikénk. A saját kijelentése és bemondása sierint. Azért a minap mag"* kora dacára fülke, rekedett és bejött a városba a .törvényházba,, ahol Igazságot szolgáL tálnak mindenkinek, gdtdagn \'k szegénynek egyaránt
Csíné Jánosáénak nagy leheteti a koserve, mert beállított a járásbíróság ponasxfelvovő bírájához és-elő-
adta mondókáját a maga 72 észten, dojének nehézkességével. Bepanaszolta menyét, mert mindig -sanyargatja öt.. Nem Is tudta mindazt elmondani nz öt nyugodtan, csupa szívvel megítéli-galé) bírónak, onü az ő anyósi szivén fekszik, azórt előkapta csatos, fakó, a sok forgatásion megkopott zsoltár-könyvét és elkezdte haugosan elénsk kelni a Hi-ik zsoltárt (?), amelyben henncfoglallnttk, hogy ellenségek sa. nyargalják és könyörüljön meg a/ Ur rnjta.
Körülbelül ooz volt a zsollárlmn, amit nagyanyó elénekelt, hogy kotty-nyitsen lelkén és eléuekeljc azt a já-
üép MOYfJÖ. Péntek, szombat, vasárnap! Kél viláfjftláaer egy műsorban 1
r. Hyppolit a lakai ... Strogoff Mihály
Előadások kezdete: hétköznap csak két előadás: .5, 9, vasárnap caak három előadás: jL 6, 9 órakor.
rásbirónak, uuűt a* ö egyszerű, megbántott anyós! és nagyanyól szivén fekszik, hogy lássák az urak a törvényben «z ő nagy megsanyargatta.
íását.
fis előjöttek az éneklés hallattára a szomszéd irodákból,. szobákból és mcgyi hatódva hallgatták és nézték az egyszerű galamboki asszonyt, •"\'mint szive, fájdalmának s*al>adfolyást enged a zsoltáron keresztül.
Defregccr palettájára való jelenet volt és minden kedves komikuma mellet l nem leheléit meg nem hatódni az idős asszony zsoltár-énekes pa. nasztevésc láttán.
Csiro Jánosné pedig nem zavartatta magát. Elénekelte az első, a második strófát, tiÜg a klr. járásblró meRtudta u zsoltárból mindazt, amit az ö egyszerű ajka nem volt kepes elmondani. Felvette a tényállás*, a nevet és megindult a szokásos eljárás.
Meg is jelent az Idézésre a bepana. szolt .meny,- do aki nem jelent meg, pz a 72 éves anyóka volt. Igy nem is loltetcti a tárgyalást megtartani.
Valószínűé hogy megbocsájtott időközben menyének, aki őt tsanyarga. tolta,, A zsoltár szavalt követte Itt is.
Még sokáig fog visszhangozni a járásbíróság kis irodája a kedves, Öreg galambok! asszonyka zsoltárénekétől.4 (B. R.)
Síremlékeket,,
siliillal, aifitlnait. Hii anUsitaarat
szaktzortleo és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kőfaraffémeeternél, Király-utca 33. Hagy ¦Lr«Hl4k-»ktir. Telefon 615-
JÓ TUDNI,
hogy a .legfinomabb gyümölcsízt a most már kjssan> nagymennyiségben kapható érett vörösszilvából lehet készíteni. A szilvái leforrázzuk, hogy könnyen hámozható legyen s azután s szokott módot) ,a haj nélkül készítjük el az Ízt;
«
hogy a fényezett bútorokra esett vizcseppet azonnal le kell torolni, különben megmarad a nyom*. Egyébként l"1 a bútoron ilyen nedvességtől származott foltok mutatkoznának, azokat cl lehel távoliinni kevés petróleummal átitatott rongy-gyei való áldöi\'zsólésscl. •
hogy a lisztes és péi>es ételek koz-másodását megelőzhetjük azzal, ha a főzőedénybe, amelyben lisztes levesfélét, főzelékfélét, vagy puddlngit készítünk, előzőleg fétccuümétcr magasságig hidegvizet öntünk.
— Bn torit Ml ti tárcákat tekintse meg tntnden vétotkényszer nettral. Kopsteü) bu tetani ha*.
Baj van a zsidókkal
Szmirna, augusztus 11 A szmímai kikötőbon horgonyzó egyik bajén 800 csehországi meneküit zsidó tartózkodik. Kzek, miután megtudták, liogy a hatóságok nem engedik ökot partruszallul és a hajó horgonyt akar vetni, megtámadták a hajó ka. pkányát és legénységét és súlyos kánokat okoztak a gépteremben ,s,
A htrtóságok rendőröket küldtek n lmjór» és ha a j(Ujó nem s>etli fel horgonyát, aknavetővel fogják kiki. sértetni más vizeknr.
_ealai kozlon*__
Htwszky János országgyűlési képviselő holnap délután Nagykanizsára érkezik
___
i
Hmm hozott fordulatot
a danzlgl ügyben Förstor tegnapi nagy beszéde
¦ : - - ÍVWlíig, BUgUsrtu* II
¦ Förstor köriclvmcto szái«.«rröu.vi tömeg olött rátHóbessédben közölte tegnap a világgal a tfanrfgi nép állás-pontját. Ai össtegyült tömeg lelkeden ünnepelte Hitler ve/.ert és swvalóko. rnssá alakulva kiáltották: egy oép, egy. vétér, egy birodalomI Förster haiigoitalta, hogy egyedül nekik vín joguk liatároíni Daruig jövője felől. Dandg vesetö ferflaitőf körülvéve ismertette Daniig\'követelésének 4 pont-|át EtoK. a következők:
1. Daniig semmiféle- háborús te-ayegct&től nem ijed meg.
2. Dandg népo egy emberként áll a birodalom mellé.
3. Daniig már mindent megtett, hogy bárnvttyen támadás Ölten hatályosan védekeraen.
4. Leagyelorsiág vegye tudomásul, hogy Danrig.nem áll egyedül, meUctte van a nagy Németbirodalom is.
Bestédé további során hangoztatta Főrster, hogy a vCrsaillcsí őrültség által megteremtett állapotok már nem mehetnek tovább így s a dolgok tor. méSietea rendjenek találja, hogy DAn-ilg térjen vissza n Német Birodaiom-boí, hisz Danzig 800 évo német város, falai kötött mindig német állampolgárok éltek és a nép inegkéideicse \'nélkül sikították Io annak idején a Birodalomtól. Förstor bestédét viharos őljfntésck közlőn tartotta meg s n lelkes ünncplésok\' után táviratban köszöntötték Ilidért, mint a danzlgl nép srabaditóját .
Varsó, augusrtus 11 Bcck lengjél külügyniinlsiternél élénk i>oliUkai ínogbesíélé^k folynak. A politikusok ós diplomaták egymás-bak adják a kilincsel.
200 angol bombavető Danzig felett
Kopenhaga, augusitus 11 Kétszáz angol bombavető repülőgép napolt át Dandg felett.
Lapzártakor kapjuk a hhi, nogy Uovsxky János klr. kormányfötaaicsos, q Baross S^vefsdg országos cinökc, Nagykani/.--a országgyűlési képviselője n budapesti gyorsvonattal holnap délután <U0 órakor Nagykanizsára érkezik, hogy személyesen \'észt veg>en Zrínyi Miklós város nagy hazafias ünnepén, a csapat.zászlók felszentelésén.
Uovsxky országgyűlési képviselő fogadására a/, állomáson megjelennek |
a Magyar filct Pártja \\«ictÖséfi« dr. Tholway Zsigmond korielvozclii h. ve-ctésévcl, a nagykanizsai Baross-kerület vezetőségé, valamint a Magyar Élet Pártja számos hivő.
Felkéretnek a MÉP tagjai, valamint a Bai-oss-mgok, hogy llovszky János fogadtatására nünéJ nagyobb számban a vasúti állomáson megjelenni szíveskedjenek-
_IWfl. aagtuitu-s 12.
APRÓHIRDETÉSEK
«)¦ rt!iiiileti» dija vaiiniíp *i Onniuniip 10 tióla 90 Wtr. mlndett további »d 0 tllH-r. hélhoinip 10 iiotg <0 rtlWr, mlndan lovibbl mo 4 Miiér,
állas
Gyarmafclaányt azonnalra (elveszek. Jelentkeaés Király- o 30., ügyvédi lm,:..
2181
adás vétel
EliS kereskedelmist! kBiiirsak clidók Örbáxu. 3 iil.ill. •
Fehér éi mlntáwll tia»lra«al»4Uk
nagy viltutékban kaphatok Végé lllal-ezerléiban. *
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
HársirnaBobAa emeleti éa kélazobia fOrdószobás lakes klado. Lentit bórkeres-kedés.
lliaelell étazeakaa összkomfortos lakás november 1 re kiadó Eolvös-tér 30. \'
haz és ingatlan
KatttJaaatakAa összkomfortos raagán-háx november l-re kiadó. Bóvebbet Király-utca 33. 5
Ország ut 79. szama kétaztakAa káv
nagy kelttel kiadó november l-re Bóveb-befPapp vendéglóben. 2166
A város belterületen kisebb aasasjáa-héac esetleg egy lakóval megvételre kerestetik Clmeketa kiadóba kérem leadni. ¦
Két-, esetleg egyszobás aaalAtfiháxat
keresek bérbe, aaonaalra. Címeket a kiadóba. 2180
gésasrabáa eJctaooái utcai lakás nov. l-re lladó Széchenjl-tér 8. — Bóvebbet Szalay kalaplulet 2182
KÜLÖNFÉLE
r*mkép>aaBk tlgve-lom I Márkéi gépek, hírnek, lemezek, papírok legolcsóbban, kidolgozás legszebben Vastsgh toló-szaküzlet és Isboratórlumbsn, Pó-ut 10.1815
Jiiliiüzlitss, liiiiiy ilBlütmiiiissi"
lilSÍIBIUStiftl! Iitttm Hllilii
MENETRENDJE
érvényes 1989. május 15-tól.
Ir«a*ket-14r—Vaa«Ult.».á.
Vasútállomásra Erzsébet-térre

I\'M M
rut 1
III M c
I\'M 1 5
11-08 * 3
ISM ¦ a
14" A ÍÍ
IB 29 I i
lino v 8
20" e 3
8J!I s «
2320 I
>
Latanyai snesnetrand
L-t- .j*r«i i .\'. 141 H>gjktnll.(,« tá. T\'M
HSfjksabséntl W. 14-00 I10-10
ZALHI KÖZLÖHV
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KBigiídMial a.T. NarjykialiM"> Folotöe kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „KStgaidaságl H. T. Nagykanizsa"
nyoiudijában NaaykanUs&ti. (Nyomdáért letel 1 Zalai Király.)
Fényképezőgépek.
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I tek. 6x9 márkás film (friss) I\'— pangó.
Melyik ?
ijCISiIöh „Reüent"
a legjobb
férfi- és női
Oloaón részletfízettéara Is kapható i
aporttllzlatében >
Szabó Antal
MaByfcnnlxM| Ffi-utt B*
Villamos hűztartűsl készülék
mindenkinek ürömét szerezi
Teakannák íróasztali lámpák
WasMllélk Hangulatlámpák
Kenférpiritók Modern falikarok
Gyorsfóxók Olvasó lámpák
Káváfósók Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYE.nél
Sugár-ut 2. „„
Hirdessen o Zolái Közlönyben
79a Evfolynai 184. nato.
NsgykanUw, 1ÍJ9. augusztus 13. vasárnap
Ara 12 HM.
POLITIKAI NAPILAP
tyimáea bftktWiup délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Ezredzásslé-szenlelés
(bl) \'Osodáliitíis CfiZiendcjjébcíi az Eicharísztíáoak, Szent Istvánkirá\'y és Szent Imre herceg évinek bilincs--törő Őszén megindultak a magyar . seregek, hogy kitűzzék a magyar lobogókat Érsekújvártól Kassáig. A mámoros \'magyar öröm óráiban, mialatt piros-fehér-zíöld lobogók szár zait csomagolok a Zalai Közlöny, szerkesztőségében a Felvidék felszabadult városai számára, a redukciói öicg, ütött-kopott bolthajtása! alatt megszü\'etett a gondolat : - milyen szép tenne, ha most még annyi\' ö*z-, sze tudnánk gyűjteni, hagy. jusson\' két csapatzászló az uj kanizsai házi: ezrednek irjjsa határvadász zászlóalj nak. A magyar hajuálhasadás idö-íendjében ugyanis éppen azokban a napokban nyújtózkodott akkorát a trianoni bilincselt tördelő magyar rabrország, hogy lerázva a két év* tizedes lilalniíikat, katonai önrendelkezésének feltámadt erejével \'ajra szervezte nemzeti hadteregéb Ennek során kapta Nagykanizsa mai honvédezredét és határvadász zászló alját. Ennek során ébredt rá az egész ország, hogy minden magyar katonája a nemzel,óiiek s hogy az Idők fordultával nem lehet nagyobb, parancsolóbb, sürgetőbb cél, rnJml « hadsereg fejlesztése. Ennek pedig egyik legfontosabb lélektani tényezője : — a katona-magyarok és n polgári magyarok minél teljesebb összéforrása a cél azonosságában, a/, áldozatos, tetterős, mirujeuirél szembenéző, tántoríthatatlan magyarságban. Mi fejezhette volna ki szebben a katonai és polgári társadalomnak fi katonai szellemben való egymásra találását, mint a gondolat: - a polgári társadalom adjon zászlót a város katonáinak.
A régi »vár« két évszázados:-boltívei alól a gondolat kiröppent e hasábokon, a szerkesztőség a Felvidék visszatérésének gyönyörű őszén megkezdte a gyüjljést A parányi ujság-iró-toil sercegése hatalmas, hpzsan, nás visszhangot vari a polgári étet szé\'es köreiben. Gyűltek... gyűllek a pengők- Le\'kcs honleány-táhorok álltak [mellénk, a Keresztény Jótékony Nőegylet, a MANSz, a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete- Vállaltak .urunkat, áldozatot, gondot n két zászlóért- De közbejött\'a >Ma-gyar a magyarért* hatMiuos sikerű gyűjtése, amely alatt minden más gyűjtést .szüneteltetni kellett- A Zalai Közlöny ezt a gyüjíést is vállal-ta, majd amikor lefejezte, a polgármester és a főszolgabíró mclléállá-sávai januárban még nagyobb len-dü\'etlel indult újra az ozredzászló-i gyűjtés az egész nagykanizsai járásban. Pár hónap lelkes, lázas mm-kaja -utón a szerkesztőség külön taV karékkönyvében együtt volt a pénz-Hónapok hangyaszorgainvu fáradsága rután, a hölgy-gárda odaadó segítségévei csakhamar készen állt a két zászló is. És ma Nagykanizsa és a járás társadalma átadja ti két zászlót a kanizsai hou\\<^-capatola.
ElotUcteal ára: egy hóra fi pengő 40 üli*/. Szerkesztőségi í«,hintiúluv.itali telefoni 78. U.
Hitler ma tárgyalt Cianoval
Egész Európa jövőjét befolyásolja a»*salzt)urgl tanácskozás — irják az olasz lapok — Danzlg mellett Magyarország Is fontos szerepet látszott a megbeszéléseken
t Salzburg, augusztus 12
A világérdeklődés középpontjában még (ma is a salzi.jrgi látagatás áll. Különösen Ciano & Hitler malnxg-mégbc-szélésí-it tartják rendkívül futásnak.
A salzburgi lót itatásról érkező hírek szerint Ciano grófot leírhatatlan lelkesedéssé] fogadia a néniét nép és a tanácskozások után tegnap esteli hosszasan Ünnepelte. A lanácsk\'izá-sokró\' senilmi safti szivárgott ki, igy a lapok csuk tá-á/gutáwkra \'.innak utalva. i
Róma, augusztus J2
Az olasz sajtó a salzburgi érte-, kéziéiről Írva az olasz véleményt közlf. Eszerint a jelenlegi hclyzcí döntő lefolyású Európa lövőjének a\'akulására. A lapok hatalmas cikkekben Imák Ciano gróf külügvml-t miniszternek Hitlernél lett mai lati-gátasának jelentőségéről. A ^cikkekben termesze;csen mindenütt egy kérdés fill előtérben : Diutzlg ! i l Berlin \'és Roma épltőmunkával van elfoglalva, nem akar háborút
Hangsúlyozzák a lapok, hegy Danii zig ügye csak ugy érinti Olasz ns/á-got, mini Német mszágot, mert • a két ország százszázalékosan egy ifori
Jár, azonkívül pedig a d&nzlgi kérdés megoldása a békeszerződések revíziójának általános kérdéséig tartozik. A nyjgati demokráciáknak -írják :\\ lapok - tudomásul kel\' venni végnev n<|gy Mukso^IhI Olaszbö-szaga hü marad elveihez-
A Popolo di Róma Igazságos békét Európának clmü cikkeden salz; burgt munkatársának értesülésealap ján azt Írja, hogy Ciano Jelenlegi (rábeszélései összefüggésben állat < nak a német olasz szövetséggel- A tanácskozásokon megvizsgálják\'mind azokat a kérdéseket, amelyek a topj helyzetei feszültté teszik. Róma és Ber\'in nem hagyja uifigát ijesztget-ni, Cianoiuk Hitlernél\' tett látogatása a tengely legszorosabb együttműködését és a kél állam épitö politikáját jelenti. . ..... - !
Már tji sokszor hangoztatták,hogy a köze\'i napok döntő fordulatot híznak, - Írja a lap. — Most már valóban nem tarthatnak soká ezek az állapotok. A világnak meg kell tudnia, h»gy m(n akar háborút ke Olaszország, >c Németország, niei\'l e" van foglalva épitö munkával; de ha a hábnvj mégis kitörne, a két\'oi-szág egymás misHcti ált törhetetlen lelkesedéssel és győzni-akurásifd.
Magyarország szerepe a találkozón
London, augUSttüS 12
A Daily TTiolcgráph szerint a salzburgi találkozón a donzjgj kérdés mcl. lett elsilsorlwni a délkeleteiirópai problémák foglalkoztatják a tengelyhatHL
inak külügyminisztereit. FéJhivalalus
értesülés sierint Rlbbenlrop és ciano
Magyarországnak é.s Jugoszláviának a
tengolyppUtikávol acrnbon tanúsított
magatartásával is foglalkozol t.
Ugyanerről Ir a Times is, leszögezve hogy a találkozón nagy Szerepet játszik -Magyarország is. iut u kérdést a lap szerint \'llibbenlróp ós V.sáky
István magyar külügyminiszter már előzőleg letárgyalták.
A londoni lapok > véle menye egyéb* kénl igen eltérő, és, ez-is mutatja, hogy megbízható értesüléseik nincsenek. .
.Idejében kell megbeszélni a védelmi rendszabályokat"
BerJIn^augusitus 12 Az essem National Zeitung, \'Goring
lapja a srokásoss találgatásokkal kap. csilláiban a külföldi sajtó felé azt a figychr.O/tclésí küldj, hogy no keressen
szenzációt aikét külügy miniszter találkozójában, mert ínagálólérlctödö t^-ny, luifiy egy szoros és bensőséges kap-csőlátót tarló tengelynél elkerülhetetlen az egymás kölcsönös tájékoztatása. Más német lapok arról írnak, hogy a védelmi rendszabályokat kelt Idejében megbeszélni, hogy a nyugati demokrácia nyíltan\' készül a tengely ellen.
Pária bízik Róma fékező . befolyásában
Paris, augusztus 12 Parisban azt hiszik, hogy Európa .ismét nehéz napok előtt áll, de továbbra is remélik, hogy Olaszország a béke megmentése\' érdekében latba, veti fékező befolyását. Olaszország ., diinzigi kérdésben a mérséklet szollc-méboü akarja befolyásolni Németország magatartását.-
A két külügyminiszter megbeszéléséi Parisban összefüggésbe hozzák Magyarországnak a tengely törekvésével szeinben tanúsított magatartásával is és valószínűnek tartják, hogy a salzburgi megbeszélésen a magyar-néhict viszony kérdését alapos vizsgálat tárgyává teszik.
Még\'nem lehet elöre látni, hogy Hitler kancellár milyen eszközök alkat maziísa inollctt akarja németszellemü megoldásra jultulnl a danzigt kérdést. Lokctségcs, hogy a salzburgi találkozás után már Usztáblwu lehet megítélni a helyzetet — Írja az egyik lap,
London sürgősen meg akarja kötni a szerződéseket
London, augusztus 12 Minden jel* arra\'vall,\'hogy «z angol kormány.jelenleg a kelet- és délkelet-európai államoknak nyújtott szavatos-ságot minél \'rövidebb idő\' alatt írásbeli szerződésekben szeretné lefektetni. Jólérlcsült körökben ugy tudják, liogy a Oownuig-strcet dlittcr. tanncnbcrgl beszédének aapját jelölte meg határidőül, amely napig a szerződéseket meg kell szövegezni
nak. ,
Zrínyi Miklós városának régen volt olyan magasztos magyar-ünnepe, mint az ezredzászlók szentelése. Folytatása ez az ün\'ucp az őszt ésta-\' veszi orszíig-nagyobbodás : öröirt-tüzeinck. Folytatása a szívdobogtató napoknak, amikor könnyes boldogság remegetí végig minden imja^rar szivén és minden m\'iágyar rögön, a merne viVágesőbcn, sokszor vérhaí;1-maiban magyar honvédek ércfala szállta meg busz év rabsága ulán a Garam partját, a nagyságos Fejedelem székhelyét, a Kárpálok drága, zord bérceit. \' ,
Hntsz évi határ-sors megedzejeen, nek a városnak és környékének a lelkét A békésen gyarapodó Nagykanizsa világháború előtti pur^ePV lelkületének helyét R küzdő magyar
ság acélos, dacos lejkisége foglaltáéi. Ez az íjj kanizsai lélek nem szeret és nem is tud igazán ünnepelni. Ez a lólek - sokszor látjuk — befelé éli a magyarságát is, az Örömét is, a könnyeit is. Ez a lé\'ek őrtálló magyarok kemény lelke, amely körül akármilyen érzelmek viharozhatnak - keze a mindennapi gond fegyver-tusán, szeme a magyar élet vigyázóablakán. A kanizsai lélek ritkán *j-zódik külsőségekben i^ megnyilatkozó lelkesedésre, hanem néz, figyel, dolgozik, ha kell, elindul, küzd, vérzik és meghal, ünnep nélkül, maga tóiérletödően, mint aki mélyen átérzett kötelességet teljcslU
Ebbő\' a kanizsai lélekbőTtermett ez a két honvéd-zászló- S mért be. lö\'e, mert ilyen lélekből termett, azért legyen drága, kincse mindazoknak a fiainknak, akik alája áUvaieá
esküsznek fel valameddig lesz magyar kar, amely ezeket n zászlókat tartani tudja. Nagykanizsa1 cs a\'járás a szivéből vérnek, a Jejkéből biteknek tudja mindazokat, akjke.t e zászlók alá küld, méltó tehát, hogy a zászlókat, mini a imogyar sors menetlevéléi, a város és a járás magyar népe adta a kanizsai katonaság kezébe. És ne legyen szalmaláng-ünnep a mai nap setint. Hanem legyen a kanizsai lelkiségnek méltö ságteljes, minden kötelességgel számoló, a lobogó becsülete mellett mindhalálig kitartó egyesülése azzal a dicsőséges magyar katona-sZsllem-mei, amelyet q történelem czcr«isz-lendeje szentesitett a amelyre vár ma a magyar törléneiefm uj lapjának,szebbnek, boldogabbnak, ignzáb ban magyarnak az átfördilása.
zalai közlöny
19», augu.rtu» 13
Formaruhák, sapkák, intézeti felszerelések
nagy választékban SZOMOLÁNYINÁL
„Béke lehet
ha megszívlelik Hitler beszédet"
Nürnberg, augusztus 12 Lev birodalmi.szervezési vezető, aki a nürnbergi \'pártnapok rendezése cél. jából tartózkodik itt, az újságíróknak kijelentette, iiogy- ha a xilSg megszív-leli Hitler \\eér nürnbergi l.o.zédél, mcgszilárduUiat a világ békéje.
Kisiklott a Slmplon-express:
S halott, sok ¦•betait
Paris, augusztus 12 Sul.vos vasúti _ s/erencsétlens.\'g lóriéul a Simplon vasútvonalon. S*áz kilométeres sebességgel kisiklott a Simplon expressz Fél kilim\'lcriO DO-modossolótni. Valamennyi kocsi ősz-\' szetört. Eddig 8 hwwKal húztak ki a romok aföl, de valószínű még több is \\an az összetört kocsik alatt. A se;>c-süllek pontos számát még nem tudjak.
Katonaifalszerelések egyenruházati cikkek
egyedül logolcsébban beszerezhetők BELEZ NA I iMÁL
Sugái-ut 53, is. Telefon 625.
Héttőn megindul a tiszai tutajozás
Sínajá, augusztus 12 A técsöi incidens kivizsgálására ide küldőt! magyar rojmán tár-gynló megbízottak megegyeztek n feisőtiszai íalajujzás tekintetében. Megállapodásalkat ;ig/ a magyar, mint :t román kormány jóváhagyta és Igy a l\'jlaj.izás ideifi\'enescii aug< ll-én a \'rendelet értelmében életbe is lép.
40 millió dollár fegyveréri
Washington, augusztus 12 láz Egyesült Államok júliusban 10 millió dollár értékű fegyvervásárlást bonyolítottak le Európába\',\' Ebbri 35 millió értékül Franciaország, 5 m\'lt\'ó dollár értékül pedig Anglia vásárolt mag.
— Az emészttiszervek megbetegedéseinek kezelésénél reggel éhgyomorra egy p„hár természetes „Ferenc József" keserűvíz abszolút megblztutó hashajtó, amelynek hatása igen kelleme*. Kérdezze meg orvosit 1
KISKANIZSAI ÉLET
A régi Hiskanizsáról, amikor még igazán Hiskanizsa voit
Comtlal Zala. Dorr KIcln\\KanÍzsa. Stahlbezirk Kanizsa.- Vagyis Z»la Megye, Klskanlzsa falu. Kanizsai járás — hirdeti a tábla a régi Kiskanl-z«i külön közigazgatását a Városi Múzeum előcsarnokában. M\'nt tudjuk cv a különállás a Bach -korszakb m volt és Igv Klskanlzsa a Zala megyéién lekcllczetl nagyközség kfllön a\'a;i szabályokkal, illetve törvény altul előirt külön Önkormányzattal blrL Kis-kanizsa már tsüS-ban különvált, de csak az 1871. évi XVíII. t. e. alapján
s.-erzi meg az Önkormányzatát, me\'y aterihf KÜbanbáa külön tanácsot és jegyzőt .tart, söt közÍKazgaíásilay is külfn képviseltette magát. A letelepedésükre külön rendelkezés volt, mlsze. rint az 1872-ben ujből felépiletl kis kanizsai templom\' javán a lélekszám «Mn az előírt módon kötelező volt minden évben lórleizien\', JSlehcl ."> forint teleieredési dijat is meg kellelt
fi;etni az Illetőnek. Számon tartották a községben lévő kat\'jnaküte\'c-ekct, .hogy a hadseregnek, honvédségnek és a haditengeréi;cinek szolgálat) alól ki ne vonja magát
Minthogy a törvény lürrcnocsietl óviiité\'kcdéscket is cíőirt a községi elöljáróságnak kellett gondoskodni megfelelő létszámú tűzoltóról, kézi és koesifcisk-ndöröl, Iájukról, csákják-ró), stb. Ezzel kapcsolatban fz épltko. zések már ekkor is csak a közigaz a*, tási hatóság engedélyével történhet lek, valamint ügyeltek a \'szalmás gabona, takarmány, stb. gynlékiny anya. gok oks/orü elhelyezésére, tekintettel a gyakori tüzesetekre. Külön paragrafus áll a gondatlan Szülőkre, hogy
gyermekeiket a nagy munkaidőkben nem hagvhatják felügyelői nélkül Aki a fent) e cickl.cn nem (ártotta l.c a rendelkezéseket, a helybeli szegény alap javára a körül menyekhez mérten 5 fonáltól 10 forintig terjedő pénzbírságot [izélett.
Az utak, hidak, a közügvek elvégzésére az országos közmunka mcl!ell még külfn kellett gyalogos vgtiy szekeres közmunkát leszolgálni, ami kö. rülbdül az országos közmunkának le. lét telte ki. Tcrmés;ctcs n hanyag vagy elmaradó közmunka kötelezettel szintén pénzbírság alá vonták. A hidak, árkok, vizmentő helyek és csatornázások a község költségén készültok.
Ebben az időszakban nem nagyon fgyékevtek az elemi Iskolába küldi ni a falusi ga-dák gyermekeiket Tenné, szelesen ezzel is sók baj volt Kiska-nizsán. Külön hatalmas -paragrafusokat fektéinek le az iskolaügyeknek, hogy derék iskolázott állampolgárokat ne. vélhessenek a* országnak. Először is a legnagyobb baj az volt, hogy a ícl-sordőlt, de még iskoláköte\'es gyermekeket kiküldték pásztorkodni az állatok mellé. A >mestertanitványokkaL is gyakran volt baj, akik \'mindenhova szeretlek járni, csak iskolába nem. sőt a gazdák tartottak fialni iskolaköteles háziszolgát is. Ezért az 180.-). évi 38-ik t. c. a legszigorúbban letartotta az elöljáróság, az. előirt pénzbüntetést szi-goruan behajtotta, vagy ha oz sem használt, a tanköteles mellé külön gyámot rendelt.
i>\\ régi kiskanizsai szabályrendeletek Ismertetését folytatjuk legközelebb.
Gyanúsan viselkedik *o kiskanizsai olajos-kui
Már irtunk arról, hogy Baa Károly kiskanizsai hadirokkant Haigató Sándor ubai kutjábói olajos viz tör fel. l-\'lös/ör mindenki kacsának¦ minisi, tet\'c cd KIskanizsán, vagy legalábbis arról beszéllek, hogy a gyermekek ola. jos üveget szórlak a kulba. Többszöri utánjárásra a tulajdonosunk sikerült annyit elérni, hogy a Magyar—.Angol
Olajipar lt. T. mintát vett a kútból és igy várják a vizsgálat eredményét. Annyi bizonyos, ha csupán csak csekély olajrétcgröl Is van szó, valami van Kanizsa alali, mert a kutat háromszor merték ki és kaparták ki az iszapot is és ugyanaz a helyzet: a viz. olajos.
Zászlót akar a Kath. Ifjúsági Egyesület
IAlíg pár hete foglalta el a lelkészi állási Kiskiinizsáii P. Bánás A. Gyula, máris belekapcsolódott a közéleti ügyekbe. A kiskanizsai Kath Ifjúsági Egyesület, mint ismertettük, megválasztotta a derék- pátert elnökének, aki eblicu « jnsztébén a régóla vajúdó egyesületet akarja naggyá lenni.
(A legutóbbi közgyűlésen már cl is határozták, hogy az évtizedek óta lenn álló egyesületnek először ,is zászlóra van szüksége. Ebben az irányban már meg is indult a serény munka és még ebbjeq a* évben számithatnak Kiskauizsán egy uj zászlószentelés! üu-napolyi e. »
Sportélet KIskanizsán
Valami lidércnyomás ül városunk sportján. A sportszakemberek pana, s.ait napról-napra halljuk. Ilo valóban érthetetlen ez a közömbösség, amivel a kö/önség a sportesemények iránt viseltetik. Kiskaaizía ebből a szem-
pontból ugyan nem jöhet számításba (uzal a mértékkel, mint » város, de itt is nagyobb jóakaratot kellene tanúsítani a sportesemények Iránt, A sáska virtusnak messze földön híre van, ami gyakran spuriban is megnyil-
vánul. Nem tudjuk megérteni azoknak a derék és intelligens embereket, akiknek első helyen ke\'lenc pártolni \'Kis-kanizsa sportját! Nem tudjuk meg. érteni már csak azért sem, mert tusién itt alig kerül anyagiakba, ha a derék sáska sportolók iránt jóindulatot tanúsítanak.
állítjuk, hogy a közönség a nibás, elsősorban azért, hogy sportunk a|n. csenyabb szinten van, mint más váró-sokban. Mert bizony ha a sportolóm nem kíváncsi fSCnki, elveszíti a kedvét Pedig a mnlt évtizedben a Zrínyi pályán és még KIskanizsán is a sport-közönség ezreiről lehetett beszélni. Szomorúan kell megállapítanunk1, hogy az arra hivatott fórumok is ajtót csuknak az anyagi támogatás elolt. A nagy egyesületek egyesülésének küszöbén aggódva várjuk, hogy mi lesz az onnan kiesett sáska < több fiatal (ehet. ség is van köztük) játékosokkal? Lcszic mód, felszerelés, megfelelő nevetést íends.er, ann nem tünleli el őket az ismeretlenség homályába? Ezek mind csupa kérdőjelek és csupa követelés sorozatok, amiért ml eddig ugy látszik szélhalomharcot folytat, lünk. Ilo hisszük, hogy egyszer mégis jobb napokat lát majd Klskanlzsa sportja.
—At—n~/—í 4
Tízezer idegeid várnak a szegedi ünnepi játékok záróelőadásaira
Szegedről jelentik : Évek óta nemi tapasztaltak Szegeden olyan hatalmas érdeklődést, amtetyet most az Aida és a Turandot európai visszhangé bemutatói, valamint Az ember tragédiája, a Bizánc és a Magyar Passió sorozatos előadásai váltóitok ki- Szombatra és vasárnapra őt ünepi vonat érkezik Szegedre, több mini négyezer utassal, akik közül a legtöbben két előadást is végig néznek, majd ugyancsak a vonat ik egész sorát Indítják a hétfői és a keddi ünnepi záróelőadásokra. A| csütörtökön bemutatott Turandot keddeta adják elő anásodszfor, az Aid át "Vasárnap, Az ember tragédiáját szombaton, hétfőn pedig a Magyar Passió kerül szpffie a Dómelőtl épített, látványosság számba menő színpadon- Maga a színpad, a színpadi építmények és a grandfóz-J* klasszikus dekoráció külön eseményt jelentenek, amelyet nem győz nek csodálni a Szegedre érkező Idegenek. A játékok tartamára engedélyezett vasúti kedvezményekkel a<Jg-15-Ig, az -utolsó előadási napig lehel Szegedne "utazni, aféiáui kedvezmény a visszautazásra augusztus 17-ig, illetve a külföldieknek a-ugusztjs 22-ig érvényes. (:)
— Baterakbaa a Kopstetn-cég vezet. Modem min ta termeiben a legjobbat a legolcsóbban matatja be, kedveső -luteal fpltótfllrtk mellett.
VÁROSI MOZGÓ.
Magyar filmbemutató I
Még szombat, vasárnapi
leányvár, boszorkány
Lövik Károly nagysikerű és irodalmi becsű regénye
Aktuális Fox hiradd. — Előadások hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A hétköznapi első előadások filléresek! { Vasárnap 3 órakor „Ketten egy jeggyel"!
2ALAJKÖZL0NV
A vasárnapi ezredzászló-szentelési ünnepség tudnivalói:
Aug. 12-én; 20 órakor zenés tá karc-dó, nieiynek keretén belül kb-20-3Ü órakor
szerenád lesz a városháca elölt
a zászlóanyák : gróf Teleki Béluné és dr. Krátky lstvánné tlszteleténe". Augusztus 13-án : 6 órakor zenés ébresztő, majd 10 órakor kezdődik a tralajdonkéneniava tásí \'ünnepély, kedvező időjárás esetén a Deák téren, i Az ünnepély méltóságának biztosítására felkérjük a közönséget, hogy [ » I
9h 40 porcig helyét mindenki feltétlenül foglalja el, a
következőképen: tartalékos tisztek: Nemzeti Bank és dr- Köriig elöld járda, meghívottak: a Deák tér 6— 6. szánva házak előtti járda, nagyközönség : a Deák tér főutcái részén a járdákon és uttestén-
Az ünnepély színhelyének megközelítése
A zászlószentelés!
1. Az államfő képviselőjének fogadása. Tiszteletadás és Himnusz.
2- Dr. Krátky István polgármester zászlóátadó beszedő. ,
3. A zászlókat átveszi a honvédség. \'| <^T, j , . !
4. Zásziónnyák zászlószalagjukat felkötik a zászlókra.
5. Róm. kath. lelkész zászlóavató ljeszéde és a zászlók megszentelése.
6- Prot. lelkész zászlóavató beszéde és a zászlók inegáldása-
7- Zene a >HLszekégy«-et játsza. >lnva< a\'att tisztek és altisztek kardot rántanak unnak jeléül, hogy a
Filmre veszik az
Jelentettük már tegnap, hogy a zászlószentelési ünnepségről fihí készül. Mint most értesülünk, není egy-két perces hirádófelvételről van szó, hanem egy 16-20 perces külön filmről, amely Magyar János moziigazgató áldozni készségéből születik meg és amely az Ünnepség minden inozanatát megörökíti.
A Magyar FÜm Iroda hiradó-autója ugyanis a kormányzói párt kiséli
jármüvekkel csak a Zrínyi ytqa-SzéchenyJ tér felöl, gyalogjárók részéi* pedig n Fö uton a NeonzcU Bank és n Széchenyi tér felől lehet.
Jármüvek részére parkhely a Széchenyi téreh (felsőlemplom iniö-götl).
A Kormányzó magas személyéi a f. hó 12-én este Nagykanizsára ér. kezö vitéz BaiásfaWi Kiss László altábornagy, a m. kir. szombathelyi III. honvéd hadtest parancsnoka és vezénylő tábornok képviseli, aki 10 órakor fog az ünnepély színhelyére megérkezni, utána
a tér teljesen le lesz zárva.
A hazafias ünnepélyt tekintve,kérjük a közönséget, hogy lehetőleg magyar ruhában jelenjen meg.
Kedvezőtlen időjárás esetén
az avatás ünnepélye ugyancsak 10 órai kezdette\' a tüzérlaktanya fedett lovardájában kerül megtartásra. Ezt a körülményt a csapattestek 830 órától a Deák [éren felszerelt hangszórókon át fogják a közönség-| get tudatni
ünnepség sorrendje:
zász\'ó oltalmára készek-
8- Zászlószegek be ve rése. Nagykanizsa város szegeit dr. Krátky István polgármester veri !«• | ;
9. A zászlókat csapatleitük cW viszik, a csapatok tiszteletadással fogadják, zene a Himnuszt játsza.
10- Zászlók nvegköszönésc az adományozóknak és beszéd a csapatokhoz,
11. Eskütéiei. I .||
12- Tiszteletadás a Himnusszal.
13- Díszmenet a t\'sengery utca felöl az országzászlón á\' a legmagasabb elöljáró előtt.
egész Ünnepséget
kárpátaljai ulján, igy egy másik filmgyárral sikerült megállapodni. A fűm egyes része természetesen n magyar híradókban is helyet kap, Nagykanizsán azonban már a legközelebbi hetekben a teljes film bemutatásra kerül. {
Ugyancsak filmre veszik a vasárnapi Európa-bajnoki birkózómérkő. zés egyes jeleneteit Is,
okos tanácsa:
„Vigyázzon az egészségére), Asszonyom!" Á tanács helyes. Minőit nagymosásnát kefével és rumpli-val vesződni? Könnyebb a munka, gyorsabb és egészségesebb, ha mosás előtt a ruhát egyszerűen Henko-ba áztatjuk! Henko nagy munkamegtakarítást jelent, mert éjjelen át posan kiáztatja a piszkot • ogészségünket és ruhánkat I egyaránt kimélL Reggelre a ruha már félig tiszta .
Féláron utazhat ezidén a közönség a budapesti Öszi Vásárra
(Budapestről jelentik): A minisztérium megejujedte, hogy ezéviK-nne csak külföldről, de belföldről Is 50 ft/o menctdijkcdwziiiénnyei ulazhas-son a közönség Budapestre, az Oszi Vásárra. Emiatt is, de meg mert n kedvezmények ezidén hosszabb idő-iC szóhutk, máris országszerte nagy az érdeklődés az öszi Vásár iránt, a mely augusztus 31-én kezdődik és szeptember 11-én zárji, az utazási kedvezmény azonban augusztus 25-
híUÁny. két mutm U&zd&dik cvz Ukota
tői szeplelnber 17-ig tart. A félánj utazási igazolványokai pár nap múlva már országszerte áiusitják ame-> ríétjböyirodák és a Vásár tb- képviseletei-
Természetesen ezidén is a kisipar Újdonságainak bemutatása lesz o vásár magva, melyhez nagyon vonzó külön csoportok csat lakoznak. A hatalmas rádiókiálllláson mutatják he először a várvavárt népvcVőt^\'\' To. vábLÍ csoportok : a modern konyha újszerű eszközei, a gyűjtemények gyűjteménye, a díjazott inngyar ta. iálmányok kiállítása "és gyakorlati bemutatása, asztalteritépi-, főző- és befőző versenyek, recept verseny.
(0 ,
Augusztus 20-Ig lehet megtekinteni a hadtörténelmi kiállítást
¦s A kanizsai hadtöiléncfeni kiállítást nap-nap mehett számosan te. kinlik meg- Nemcsak helyl>elick, ha-nelur á messzi vidékrő1, volt bajtársak és polgárok, ifjak és öregek, férifak ós nők egyaránt. Magyar missziót leljesit a hadtörténelmi ki-< áltitás. Hogy a rendezőség módot nyújtson minél szélesebb rétegek- ->\' nek 6 rendkívül érdekes ós értékes kiállítás megtekintéséi v, a kiállítás tarlómat augusztus 20-ig meghoszs-szabltották. | j , j | i J
ÍALAI KÓZLőNV
Mi. ángriattus lí)
lliir-ülliaiiiilMéiíólíi
vaikareikadém — Nagykanizsa
KlncseŐt tűzhelyei., Tilt: Best kerékpárak, Hungária kerítés fonato* nagy raktára. —
Szombat
BUDAPEST I.
17 llirck szlovák és magyar-orosz nvolvcn. — 17,10 A 111. kjrv posta\'mö-sraki előadása. — 17.10 licrg Lili zongorázik. — 18.10 Bacsó Nándor előadása. — 18.30 A rádió szalon cne-knra. — 10.15 llirck. — 10.40 Hang-képek a* atlétikai 1>üj no k Ságokról. Küz-velilés a* Bcszkárt pályáról. Hcszólű PJuhár István. — 20.KI »Nótacslllaga-s/at. Közromüköiltk Nagy lza;íoliaj Varga Imro (ének),- Kgyctcnii éhek-uyolcas, Kísér Oláb Káinián eigány-ionekaia. — 21.10 Hirck, időjarásje-lentés, hirck szlovák és. magyar orosz, nyehen. — 22 Tám-IcnC/Ck; 23 A« 1. lionvéd gyalogcz.ic.1 zcnc\'iart.. — 0.05 Hírek..
BUDAPEST II.
17.10 Bécsi muzsika. — 18.1") Mczfi-Sardasági félóra. 1(1.1.1 HangleinC zek, — 20.20 I\'ololvasás. ~ 20.50 Heudönenekar. — 22.05 időjárásié-leütés. BfiCS
20.15 Operett. — 22.30 Rádiósén* ¦ kar,
Vasárnap
BUDAPEST 1.
8 -Szózat — Utána hanglemc/.ck.
— 8.45 Hírek. ~ 10 Egyházi ének és sjentireszé«l, — 11.15 Evangélikus is-tonliszlecl. - 1220 Időjelzés, idöjá-rásjelcnlcs. 12:10 Operaházi /cne. kar, ~ 13.05 Felolvasás. — 11 Hang. Icmc ek. 15 Dr. Marlnovlcli László előadása. - 15.15 László. Imre magyar nótákat éneket, kíséri Toki Horváth Gyula cigányzenekara. - 10.30 Felolvasás. — l7Hirck szlovák és magyar-orosz nyelven. — 17.10 A 13. honvéd gyalogezred rcnokara. — 18.10 Gyfllpky Jcnó előadása. — 18.10 lioszórmenyi Nagy Béla zongorázik. — 10.15 Hírek.
— 10.25 -Szopnád Füreden, Hang-játék. — 20.11) Hangverseny a salzburgi ünnepi játékok műsorából.
21.10 \' llirck, idöjárásjclcnlés, sporteredmények, hirck szlovák és magyar-orosz nyehen. — 22Q5 . Ilangké; ek a magyar atlétikai Itajnokságokról. — 23 Farkas Jenő cigányzenekara, — 0.05 Hirck. ¦ BUDAPEST II.
11.15 A rádió szalonzenekara. — 15.05 Filmdalok és táncszámok. — 10.35 \' László Imre magyar nótákat énekel, kíséri Toki Horvátit fiyula cigányzenekara. — 1810 Kentz Ijidrc előadása, — 1035 Mcsterházy Jenő előadása. — 20.20 \'Schumann: d-moll zongora hármas. — 20.55 R, Szörédí Hona előadása, — 21 15 Hanglemez.
— 21.45 Idő járásjelentés.
BECS
8.30 Vidám IcmC/ek. — 10.15 Parasztzene./— 11 Stranss János hnng-wrseiiy^SalzbiirgiróI. — 13.15 Szóra-lu^lahOeuiVf^l.". Hészletek operák-ból. - 111 Szórakoztató zdiC. - 18.25 Házi zen« néiAlaiukkül. — 2230 Tánc zenO, — 24 .S*oynkozlató zene
VÉKASY TESTVÉREK
órás, ékszerész, látszerísz na ..1 n Arany- és ezüst-vésnök FO-Ul ú.
óra, ékmr, szemilvífl legolcsóbb árban
hwl.laat, vétett azakizetllcn késziltlnk
A jövő héten megkezdődnek a további kútfúrások a város vízszolgáltatásának fokozására
50 kiloméíeres vízvezetéki hálózatra lenne szükség egész Nagy- és Kiakanlzsa teljes vízellátására, az eddigi 22 kilométer helyett -
A városi közmüvek Igazgatósága szüntelen azon fáradozik, hogy n viz \\Czeték és csatornahálózatul kiépítse és töké\'e:esitso, valamint a viz-\\ézelékhálóza;.>i .1 még hiányzó városrészeibe és (íiskíinizsá\'U is. fokozatosan kiterjessz?.\'Ezt szolgálja a további kjlak ffi\'rása\'és felállítása! Eddig négy mélyk jt működik n víz-szolgáltatási-^ de a folytonos kiépl-* lés folylán szükség van tjubb kutak
beállítására. Most az 5-il< és utána köz-etichül a 6-lk kut felállítására kerül sor. A közgyűlés hozzá is já-rjlt az ujabb kutak fúráséhoz és a Ire.\'ügymiríjszlériamból m ist érkezeti meg :i h izzájáij\'ás é- jóváhagyd ahjíoz, lwgy a város uz ebhoz szükséges, előirányzott 50-000 pen. rföt a vízmű jartolék tőkéjéből ene :\\ célra felhasználhassa.
A jövő hé\'.cn már meg lí kezdik az 5-ik kjt Fúrását, amit az egyik pesti kjtfurómester végez. A mér-nökök 110 150 méter mély.ségw számítanak, l\'yen mélységüek az eddigi kjlak is. Az G-ik kul után kö; v«tkezlk á G-ik kul fúrása, illetve a szükséges próbafúrások elvégzés,;.
Nagykanizsán még sok utcán nin-c-se\'n vízvezetéki a közmüvek igyekeznek azonban lassanként a vtVros közönségének ezt az igényét [> ki-e\'églfeni és a lehetőséghez képest az ej-re szükséges költségeket a vizmfl tartalékalapjából előteremteni.
Eddig kb. 22 kilométernyi hosszúságú Nagykanizsa vízmüvének csőhálózata. Hogy a város minden ré. szét ei lehessen látni a vízmüvek vizével, még további 12 kiloméle\'r csőhálózatra lenne szükség. Eddig h városnak ugyanis mindössze mintegy kétharmada van csak vízvezetékkel el\'áiva, egytwrmada pedig kutakból \\eszi vizét. Ebben azonban nem Fpglnltáilk bcmi KiskánJzsa vízellátása, klskunizsnn egymagában
))i,!inlegy 20 kilomé!\'0riiyi c-söháló-zalra !enne sziik-ég, Sáskaországii ik teljes vizcllálásiíra, ugy lugy azl Cfjész Nagy- és KIskanizsának tökéletes és leljes vízellátására kb. 60 lii\'oniélernyi hosszúságú csőhálózatra lenne szükség, a megfelelő viz-szoigáital\'ásj méjykütflk relállitásá-ral« . " 1
Nagykanizsának magának eddigi hálózata mel\'ett -mintegy évi 150-oot) köbmé.er vtznj van szüksége- Kis-kohizsának is ugyanennyi a vlzft szükségété, agy\'higy az egész vi; i-osnak töké\'eljs vízellátására legalább 1,200.000 köbméter viz:a van szükség e^y eszl\'iidölK\'n.
Az eddigi napi viztüi-molés állaga 1200 köbméter, a mii kélszenes üri-iéi!.ei a 700 köbmé\'eres víztorony szolgáltat. Ha egész Nagy- és Kis-kanizsát ei kell mijd vízzel látni 1 n városi vízmüveknek, akkor nipi3300 köbméler vlzlcmníelésre lesz szült, ségi ami a mai szükségletnek, übt;-\\G termelésének Q háromszorosát jelenti.
Hogy az egész várost Kiskanizsa területével együtt tejjosen eilátliassu vízzel a városi vizmil, legalább 12 kútra iem\'-.c szükség, amii az Igazgatóságnak lassan ken beállítani és kiépíteni. Egy-egy Uyen kul óránkénti vjzknpaci ása mintegy 40 50 köbméter. I
A város közönsége nem is tudja, milyen nagy kürü/itekinlé.s, alapos szaktudás, a há\'ózal és az egész vá-nis területének teljes ismerete és nagy fc\'clöss ,-gérzet kell ahhoz,hogy ezt a hala\'/m\'.s apparátust u nagyközönség teljes megelégedéséirigaz-galni, admjnlszirálnl tehessen-
WnÜgurszky Bé\'a városi méniök, a közmüvek ügyvezetője mindezeket a leg\'clji\'.sebb niérlékben blrju-
I (B. li.)
Hadamé Sibille
a világhirll grafológusitő ezúttal búcsúzik a kedveS\'iés szimpatikus nagykanizsai közönségtől.
17-én aste 8 órAig fogad! Kinizay-utoa B., It. udvar.
lka
VÉGY Ü1Í1H
6s le jiel
A WiCff
250 kcm. MOTORKERÉKPÁR ára p ioxq
bcípltett sebességmérővel, Bosch dudával " 1
Hosazu fizetési kedvezményi
A gyár adatat alapján oldalkocsi-használatra is kitűnően alkalmas. Alacsony fordulatszám mellett 9 ló:rős ILO motorral, egybeépített sebességváltóval, két kiputíogó csövei szerelve.
KSrzetképvlselet: Sehlesinget- Gyula vaskereskedftnéi 1131 Nagykanizsa, Hrzsébet-tér 18.
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉO
kedvenc hotelje az
SPLANADE
NAGYSZÁLLODA
Badapeat, III., Zs\'gniond-utca 3^40,
Telefonok: 151-733., 151-738., 157-299.
Szemben a világlii il Lakács Ürdövcl, .i Kózsadoinb aljmi.
Teljéi komfort, folyó melegvíz, kflz-ponli (ülés.
A Nyugati pályaudvartól 1 kisszakasz távolságra. ; \\
A stallödfl teljesen újjáalakítva, uj vezetés Blatt áll.
Elidrangu Cafe Restaurant,
- - pol«irl árak.
Olcsó szobák pensióval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodásnál :>.,; külOn angedminyek.
Óriási katolikus
mozdnlás lesz a berzencei Katolikus Nap
10.000 embert várnak Zalából és Somogyból Krisztus király hódolatára
Az ut ibbl idők egyik legnagj\'obb vidéki katholikns megmozdulása les/
a \'IVIIer Vince kanon »k és a fervmvsi. ülyák állal augusztus 20. él 27-íii\' » hbmogyme^yál Ber.encén tendczcndA Kaioiikns N\'agygvOléS. Ai \'unhépségre keche/nu\'nyci vasnti jey^el lehel utami Terciárinsok hagygyQlése, ka. lolikns ifjúsági Fe/e^siCmle, éjszakai wcylségiinádás íj Téli kónni\'neitel, majd a ».alal és soiriógyj délvidék hódolat;,, Krisztus király e!óU\' -- szere, pol ti liinsoron. Angusilas 27-én dél-ciiiti katolikus nagygyűlés a templom clőtll téten,
A Katolikus napon szerepelnek Ka. ni/sáról P. Simlcza Sebestyén feren-ei\'s-há/.fónók, P. dr. Horváth Atlumiz llliendi igazgató, Vído János IH-rvndi tanácsos, dr. TcrsztCnyák László hit. tanár, Mnrakeies/iurról Csólhi Géza pápai prelátus, azonkívül a K«lot or. szágos klküldöltei, P. Hajnal Zí-aj háíföuók-plébános, Pndányi Sándor inkei piébiinos, Viola Jójt.sef uyí-ke-nyt-si plébános, Kósii Suilválor feren.
cos gvárdláni Wótnojr László beleznsl plébános, stb, stercpclnek, P. Vinkó-vils Viktor, a fercncick tartomány-fűnöko pápai áldást. oSít. A nagy-gyűlésen Kanizsáról ne Jenek Rezső s/L\'iu.s/io is mond beszédet,
A délvidéki katolikus megmozdulásra lóbb mint 10.000 ember érkei-
tcl várják Somogy és Zala megyéből Aki részt akar venni Nagy-ka ni/sáról, jelentkezzék a plébánián vagy dr. p. Horváth Alhanáz lereiárius Igazgató\' nál.
Napttr. AuRURztiin 13. vasárnap. Honikat. Ipoly ós K. Protestáns Ipoly. Ab hó 28. — Augusztus 14, héttő. Kom. kat. Özséb vt Protcstáos Özséb. Izr-Ab hé 29.
. Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától e*t« 8 órálB íhétíő, szerda, péntek déb tán kedden cgéaz nap nőknek).
FIQVELEM I
Olcsón, Ízléses, szép modern mintákkal
siobafestösl
ciak Hegycshalml-Hockman
lostőmostorrel calnáltasson.
Rák6t«l-u. 51.
2ALAI KÖ2LÖNV
Budapest várja a Szent István heti vendégeket. Mi ii felkészültünk, hogy látogatóink minden kívánságának eleget tehessünk s mint megelégedett Vevők hagyják el a Corvint.
Világvárosi kirakatainkban az öltözködés, a divat, háztartás minden ójdomágát a közönség elé tárjuk. I. t. vidéki Vevőinknek egy emléktárggyal kedveskedünk, melyet a- Szent István heti kedvezményes vasúti jegy felmutatása és e hirdetés beszolgáltatása ellenében adunk ki áruhúzunk III. emeletén. SzeretetlelósörömmelvárjukSzent István heti látogatóinkat
Corvin Áruház
¦Budapest, Blaha Lujza-tér 1 A Nemzeti Színház mellett
Vasárnap lesz a Károlyi-Pouwreoux Európa bajnoki birkózó mérkőzés
A mérkőzés egy részét a Híradók részére Hímen is megörökítik
Szent István hotétom
, isi keresse fel e¦\'
MUSICA
bemutatótermeit
Budapesti VII, Erzsébet körlit 43. (HOYAL) az ország egyetlen zd\'goiagya\'ra.
[ ..i ... Hangutfck i
JU:;>ilaiiiné 105 cm. magán. Plccolozongora 135 cm. hossza. Kényelmes flzetéil feltételek,
Kérjen dljtiiunles iijánlnlot.
A KORMÁNYZÓI PAR felvidéki körútja s.>rán az éjszakul Tornán tői tölték és megkószor izlák Andrássy Géza gróf.sírját, nagy fehér rózsjkJ, csokorral. t". \'
WERTH HENRIK gymogsági tá-homok és klsé\'Ote hazaérkezett az olasz hadgyakorlatokról, fogadására megjelent a pályaudvarin Vinci gróf olasz kö\\et is;
IMRÉDY BÉLA volt nUaÍ32;erel-nök gépkocsin a FeMtíékre\'érkezett, hogy átvegye Udvard dlszpolgáriok-leve\'ét. A vop miniszterelnök részt veti egy felvidéki ara tó ünnepségen Is, ahol a lakosság lelkesen ünnepelte. . p.
VARGA JÓZSEF iparügyi miniszter mcglgérle az iPOSz küldöttségének, h Jgy részt vesz a kassai országos Iporoskongressznison-
A MÉP tagjai hajókirándulással egybekötött pártvacsórét tartottuk a Szent Gellért gőzösön, élükön Tc-< leki Pál gróf mln.szt./cpiökkel.
EGY NAPI FOGSÁG után szabadon )>ocsálolták a szcg.-dl cserké. széket a horvátországi Senj fürdő-hő\'. A magyar cserkészeket gyanú-
Még ma kóstolja meg
a
Balatoni Halpuddingot
és
Balatoni Halpástétomot
Kapható minden jobb fűszeres csemege-Üzletben.
KM
Sitolták középületek falaira firkált ízléstelen feliratokért.
AZ EGYIPTOMI kirá\'y „ővó.e, a ki nem rég Budapesten ján, több magyaros kézimunkát, főleg ráíéteft munkát rendelt. A kézimunkák a legelső tervezőnő irányítása melkíti Dunántúlon készültek: 1 lány do\'go-."zotj-rajta 8 hónapig és most küldik ei Egyiptomba- i \' •
A FERTŐ •\'tó partján hatalmas fürdőhelyet úplienok a németck> Fürdöszállók, sport\'.eletpek épülnek és a tóban halienyészetet rendeznek l>e-
ANGLIA elhatározta, hogy kiadja Japánnak azt a 4 kinail, akik miatt az egész tiencini vita megindult. A hatóságok most végre megállapították, hogy a kínaiak valóban bűnösök, kettö gyilkolt, Mtő meg titkos szervezetek tagjai voltak-*\'\'*.
¦^MOSZKVÁBAN tartózkodó angol és francia katonai küldöttség tagjai [eghap meglátogatták Vórosi-lovot és Moloíovot. A küldöttség tag juit szokatlan és tüntető kedvesség, gei fogadták Moszkvában- ¦ -|
PARISBAN nagy szeptemberi meg mozdu\'ásra .készülnek a koíuniu. nislák. Céljuk a Daludier-kormány niegbuktalásS-\' - í
\'CVETKOVlCS jugoszláv miniszter elnök, aki Olaszországban tartózkodik, sorra látogatta az olasz katonai temetőket és koszorút helyezett cla sírokon. \' !
LETARTÓZTATTAK Madridbán az Angol Nemzeti Kamara elnökéi, aki anáé 15 é\\* él Madridban. A )e|-tarlóztatás okát nem isiuioríjctik.
A JAPÁN főhadiszálláson azzal vádolják Angliát, hogy a lárgyalúsuS kat addig akarj" buznl, mig megkötik Moszkvában a katonai szerződést.
BUKAREST környékén felrobbant egy köo\'ajtelep. A lüz még mindig tarl, minden olfási nuunkálat sikertelennek bizonyul- Eddig 100 vagon olaj ége,tl el. ¦ . j
FÖRSTER beszédéből az angol és a francia sajtó azt következteti, hogy Hitler nem akar háborúi.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK p:>sta ügyi minisztere néhány napi varsói tartózkodás után Bécsbe és Rómába utazik. A varsói látogatás célja,hogy az.Amerikában élő i millió lengyel szavazatát biztosítsák Roos weít számára. , ;
— BntorkUilIUraqkftt tekintse me| minden vótelkányazer nélkltl. Kopateln butoránihAn.
— Ha nincs étvágya, ugy Igyék néhány napon át reggel éhgyomorra félpohártermészetes n Ferenc Józsel" keserüvizet, mert ezáltal bélmükö-. dfise szabályoződlk és így egész emésztése rendbe jöhet. Kérdezze meg orvosát!
óriási érdeklődé! nyilvánult m«g n vasárnap megrendezésre kerülő
azabadstilusu Európa bajnoki birkózó mérkőzés
iránt, amelyet Károlyi I.ásító magyar
Európabajnok és Kmile Pouwrcottx vívnak meg. . \'¦
E/t a mérkőzést a Nemzetközi Itir-kózó Szövetség OlIenŐriése mellett bonyolítják lo.
Ma kaptunk hivatalos ériosUést Parisból, amelyben közlik a francia baj. nok eredményeit lla tekintetbe vcsz-Szúk, hogy PouwreoUx nem kisebb nagyságokat, mint Dcglane francia, Casals spanyol, Zcinus orosz, Leit-kajakis lett, Gnslavson svéd, WftwTa cselt, .Mai\'tinsoii dán* és még számos európai hírű versenylót győzött te, ugy megállapíthatjuk, hogy hatalmas feladatol kell Károlyinak megöl jani, lm sikerül a bivalyerős francia olien Kui\'ó|Md)ajnokságát megvédeni.
l\'gy Károlyi, mint Pouvvreoux már Nagykanizsán \'tartózkodnak és nagy erővel készülnek a vasárnapi össze-csapásra. Gigászi küzdelemre vau kilátás ós győztes a pillanatnyi jobb
kondíciójú versenyző leltei.
Ezt az izgalmas és érdekes sorsdöntő mérkOzést Jgen jól sikerült párosítása mérkőzések egészilik kj. Az olőmérkőíésekcn részt vesz Hirsch Lajos, Paris bajnoka is. Hirsch Lajos
szintén nagykanizsai tlu Megjárta Rszak és Débimcrlkál is és mindenhol dicsőségei szerzett Magyarországnak. Hl tesz Váry Sándor, BZ 1038. saopaoloi aranyöv verseny győztese. Németh Sándor legutóbb Londonban mérkőzött, do tekintett*! arra, hogy Magyarországon tartózkodik felkérték, hogy ördöngös technikáját mii-
Ajánljuk \'"• a hölgyeknek,
hogy saját érdekükben használják rend-,, szeresen a híren nagyanyád!
KOVÁCS KBÉI-et
a nagyenycdl KovAc* boraxszappannal.
A legelhanyagoltabb arcbőrt Is rövid idó alatt tökéletesen rendbe hozza 11! felleli huiailatra kík \\ r,~-,~,ii,i,in Nappali totsaalatra aarg« / "on"zoli\'^ ^
ZALAI KÖZLÖM
1B3S. angmzlua iá.
A kifolyó cefre snlyosan összeégetett egy munkást a szeszgyárban
tassa bo a nagykanizsai közönségnek, Gfcvanov bolgár,- Vilo Bur felvidéki bajnok, pirscb burgenlandi StCnöp-lóse is nagy érdeklődésre tarthat szá-mot
A nagyszabású sporteseményt flend-
kivül olcsó, népszerű helyárak mcllell tartják mog vasárnap eslo 8 órai /kezdettel a Zrínyi Sportpályán. —y
rírdokességo lösz ft versenynek, hogy a Károlyi—l\'onwroou\\ Gurépabajnokj mérkőzés döutíii-meneteit rilmrc veszik és azt a filmhíradókban Európa minden városában bemutatják. (:)
Nagykanizsa sportjának érdeke a Zrínyi és NTE egyesülése
Döntő ponthoz érkezett a Két nagykanizsai sportegyes Illet, e Nagykanizsai Torna Egyfet és a Zri-j nyi Torna Egylet egyesülése. A közvélemény (nem csak a sportba rátok\' táborét értjük ez alatt, hanrijií a kan nizsai ügyekké\' törődő egész váras] társadalmat) élénk figyelemmel kiséri a tárgyalásokat, amelyek anost már a legrövidebb idő alatt gyakorlati befejezéshez j,,nak- Augusztusi li-én tartja az egyesülés kim:»ndá, sára közgyűlését a ZTE és njgusz-tis 15-én :iz NTE. Ez a két közgyűlés igen nagy jelentőségű fordjió--pont Nagykanizsa sportéletében. AjmJ eddig et\'kö\'csi és anyagi támogatás-\' \'finn a két cgye&ülelnek jutott, az egyiknek sem volt elegendő b aimícl-. lett egyik sem érhetett volna cl a jövőben Nagykanizsa spurija számára jelentős eredményeket, legfeljebb a. helyi riva lilás nemes versenye fe|i lödheMt volna ki a továbbiakban.-Megér-e ez azonban annyit, mm| amennyi áldozatot kétfeíé is követei két sportegyesületnek a fenntartása ? Uj aranykorát jósoljuk a koníi zsaí sportnak, ha a két egyesületé^ tékes erőit és az eddig megosztott támogatást mind egy cé.ra egyesiho lehet küzdőtérre dobni. Nem kételkedünk abban, hogy a két egyesület közgyűlése egyéni és kbbérde. kéken felülemelkedve, csakis a sport és Nagykanizsa érdekeit tartjaszera előtt. Ezek a szempontok pedig az egyesülést követelik. Az egyesüléscl-gáncsolása Nagykanizsa sportjának teljes letörését jelentené igen rövid idő alatt. Az cgyesülé-sre vonatkozó elvi megállapodás elfogadása annál könnyebb lesz a két egyesület közgyűlésének, mert az elfogadott tervezet megőrzi Révben, színekben, ci-merbfin, spór töU\'özet ben is indnd!-két egyesület jellemző külsőségeit Az egyesü\'és után Zrínyi Miklós Nagykanizsai Torna Egylet lesz az JJi níl(íy sportegyesület neve (rövl-ditve : ZMNTE), Mzinek is együttesen szerepelnek.
Vasárnap csak egy barátságos labdarúgó-mérkőzés lesz
Barátságos mérkőzést játszik vasárnap délután fél G órakor a vasutas sporlpályánazNZTE és az NTE kombinált a Vas-jla-s l.-el á követ, kezö csapatta): Gozdán - ¦ Csáki, Kárpát - SzoHár, Babos I., Pőcze — Vcllák, Farkas, OÖngci, Istenes, BÖ-da. A tervezett Hj^ságl dömérközés elmarad, anie\'yel kedden déljtán fét l ófakor játszanak le a Zrínyi sportpályán. ; . | (:)
JslfniliiUni iilmbüi;
Súlyos .szerencsétlenség történt lóg-napolŐU délután a Dimánbyli Sieszgyár .Magyar utcai telepén. Az cayik helyi-segben, abol pálinkát fözlok, több munkás dolgozott a tartály körül. Köz. tűk Mibálics József 37 éves munkás, aki több év óta ebben n .szakban dolgozik. \'Egyszerié hirtelen a tartály egyik nyilasából kiáradt a forrő ccfie és az alatta dolgozó Mibálicsol Icfor-rázta. Mihálics mellén, karján, libáin rendkívül súlyos égési sebeket sienve-
— (Aranymise)
Schnjidt István ncnicskoilai esperes-plébános ötven éves papi jubileuma alkalmából az elmúlt napokban inon-dotla fényes külsőségek között arany-miséjét N\'entcskoltán.
— (Plébániai hír)
A i\'k. plébánia ezúton is közli, hogy holnap, vasárnap a ti/órai szentbeszéd a honvédség zászlóavatás! ünnepségeié való tekintenél elmarad.
— (Házasság)
Hacklcr Rezsi Nagykanizsa ís Holta Jenő Zoltán szfőv. számv. lis/.l folyó hó 12én lindapesien házasságot kötőitek. (Minden külön értesítés helyeit.)
HOTEL corvlft
\\ BUDAPEST 2010
VIII., Cíokonny-u. 14. Nemzet! Színháznál Családi szálloda a város azlvében. Újonnan berendezve, központi fű-lé;, Jfldeg-nieleg folyóvíz,
Egyágyas szoba PS\'—, kélágyssP 6*—
— (A kanizsai szabóipar munkabérei)
A s/abómunkások bérmcgállapitásá. röl s/óló rcndolkozésben van egy szakasz, ami félreértésekre adhat alkat, inat. Azért a kanizsai munkaadók és munkavállalók kölcsönösen megálla. podlak abban, hogy addig, amíg « szúbaafijrgó és félremagyarázásokra al. kaimat adó szakasz tisztázódik, a régi munkabérek maradnak érvényben. Amennyiben a miniszter a béreket felemelné, akkor a bídönbö>ctet a nuin kandók megfizetik a muukavállalúk-nak. (
deli. A mentők első segélynyújtás után beszállították <« szcienrséllcn cin-iiert a kórházba.
Mihálics harínndroku égési sebeket szemedéit.
Dm Árva Júzscr lendörfogalmazó kí-s/álll a kórházba és részletesen kihall, ghlla Mibálicsol a szeiencsétlcnség körülményeire vonatkozólag.
A rendőrség megindította « nyomozási. v
| - (Felhívás a háztulajdonosokhoz)
Felhívom a város összes háztulajdonosait, hogy a 17. honvéd gyalog, ezred és a 12. határvadász zászlóalj zászlószentelés] ünnepélye alkalmával folyó hó 13-án, vasárnap házaikat follobogóíiii szíveskedjenek. Polgár, mester.
— (A zalaegerszegi uj p\'nzügyl palota)
építkezéséi a befejezéshez közeled-nok, Mobt érkeztek meg az uj palota szobor és domborművei. A bejárat Olött kél hatalmas szobrot állítanak fol s a homlokzatot a földműves-lg, kézműipar, bányászatot. és az á\'iat. lenyés/lé-si ábrázoló dombormű fogja díszíteni.
Síremlékeket,
siibuflol, liiaiiiflimiül, ItSil m\\\\íh\\m\\ szakazorüon és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF kőfaragómcsternól, Király-utca 33 N«ny .IrewUk-raktár. Telefon 615.
— Letartóztattak e,;y hütlea alkalmazottat)
Farkas Dániel tflzsnakí korcsmáros szolgálatában állott Zsalck Mária 20 éves háztartási alkalmazott. Nagy meglepetése volt.azonban Farkasnak, amikor rájött arra, hogy Zsalek meglopja. Feljelentette íl rendőrségen. A kapitányság ZsalCk Máriát ma délelőtt átadta a kir. ügyészségnek,
- (Hőguta)
Knnkó Pál--30 éves köveskáli legény a réten dolgozott a nagy bőségben. Munka közben rosszul lett s mire orvost hívlak hozzá, már meg is hall. A vizsgálat megállapította, hogy az 50 fokos bőségben högula érlO,
Keresünk
biztosítékkal rendelkező őskeresztény urakat, ki hivatalosan támogatott vállalatunk beszervezését helyben irányítaná, majd felállítandó fiókunk vezetését elvállalná, Ajánlatokat Írásban eddigi müiö-dés és referenciák megjelölésével sürgősen a következő cimre kélünk; GyOmoioífakarbantartási ás Eladási Váltalat. Budapest, Damjanich-u. 30.
I .........
— (A Balaton áldozata)
Slipp Róbert 18 évOs szCnlgáü érettségizett diák társaival együtt kerék?
páron BaiaTonszabadi. ba ment, ahol mindjárt csónakot béreltek. Mikor már jó mélyen voltak, valamennyien víz. bo ugrottak, de Supp elmerült és csak másnap fogták ki a holttestét Siófokon.
— (Felrobbant egy patron)
Kársai Antal 7 .éves tapolcai kisfiú egy vasúti durranó patront talált, amivel veszély esetén a vonaloknak megállásra adnak jelt. A gyermek feszegetni kezdle a patront, mire az felrobbant. A (kisfiú a kezén és a halántékán sérüli meg súlyosan és élctve. szélycs áUapotban szállitotlák kóiy házba. ; r >
— (Elgázolta az autő)
Szombathelyi István ^11 éves tapolcai kjsfiu az országút b*ífct szélén menve igj\'ckCiCtl hazafelé. Az édesanyja !1/. ut lulső felén ment, amikor egy kocsi közeledelt a hátuk mögött. A kisfiu megijedt a kocsizörgéstöl és ál akart futni az étlcsanyjához. A kocsit ki is kerülte, dc ugyanakkor ért oda egy "utó s a gyermek nekiszaladt. Súlyos váll és fejtörést szenvedeti. Az autó azonnal megfordult és a sebesült fiúcskát a tapolcai kórházba vitték.
— A Sz«Bt btván Ilotábou
Budapestre utazó olvasóinknak figyelmébe ajánljuk a Corvin Ariiház művészi rajzú hirdetését, mely lapunk inai számában jeíent meg, A hirdetés. I>cn a Corvin Aruhá*, amely nemcsak Magyarországnak, hanem egé-sz Európának eg>ik leghatalmasabb, legmodernebb, legdúsabb raktárit üzletháza, meginvitálja a vidéki publikumot é-t 0 hirdetés lvcszo Igái tatása ellenében minden\'"vidél; 1 vásárlónak egy-egy stílusos emléktárggyal kedveskedik
Leányvari boszorkány;_
Síökibej) vagyunk a magyar filmnek, így minden filmét, amelyről magyar szó hangzik felénk, örömmel \\c-szünk, még akkor is, Ita az nemi ís a leglö kenetesebb.
¦ Ilyen « LovJUV Károly romantikus regényéből készülts fura is, amclynck olsősorban Ittmgfelvételo gj-«nge, SÖt IwlyCnként érlhetor.cn. Eltfll függetlenül sok jóakarattal és kedves jetó-neliel örökíti még a régi selmeci diákélet örömeit, amelyek önmagukban is derűt fakasztanak a nézők ajkára. Szörényi Éva nagyon helyes. Há. mory Imre elsősorban operaénekes, Vpsznry pjrí epizód jeionetoilwn is remekel. A filmből elsősorban a diák-jeK\'nctek jók, de Oerller rendezése másiitl is elárul egy-két öltgjet. 1 L\\ Idsérő színes film, amely Linké <János liogárkáját\' elemiili meg aranyos, igazán érdemes megnézni.
nép IBoaegÓ. Még szombat, vasárnapi Két vüAgaláger egy műsorban I
, Hyppolit a lakai ¦.. Strogoff Mihály
Előadások kezdete: hétköznap csak két előadás: 5,9, vasárnap csak három előadás: 3, 6, 9 órakor.
f*í<KIV(rt^Dt>99mi A OLCSÓN jut fényképezö-thnlaAtaobha! 9 géphez és nimliez. Ha
VASTAGH fotószaküzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek 5 P-től, márkás filmek 88 fillértől.. Szakwrerfl kidolgozási
1939. lUgUltlUI 13,
BAUAI KOZLÖNYI
10
Jóslat:
Élénkülő nyugati, északnyugati szél, egyes helyeken, fölog a nyugati és északi megyékbon zivatar, a h6 kissé osökken.
A Meteorológiai Intézet rmgykatilzial msgllRyell*llomisn ielootl i
Hömorfiéklet tetfnep eate 9 órakot: +202, tus rétéül 17 0,+ délben +2811.
OMMdek 00
Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai községi szakirányú Iparosfanonclskola felügyelcblzolt-sága pályázatot hirdet, a beiratkozó tanulók számától függően, lic\'i 15 vagy 19 közismereti óra ellátására. Díjazás törvény szerint. Pályázhatnak okleveles (atillák, kereskedelmi és polgári Iskolai tanárok. Pályázati hitáridö r939. szeptember 1, Kérvények az Iparostanonciskola igazgatóságához küldendők.
sít; FelOgyelöbizollsSg.
Árverési hirdetmény.
Közzéteszem, hogy a korcima-blrlokosság tulajdonai képező
koroamaápfllet
lakással, mészárszékkel éE a hozzátartozó mellékhelyiségekkel, valamint 600 négyszögöl kerttel egyllll
1939. augusztus 27-én délelőtt 10 órakor Falon, a községi tanácsteremben tartandó nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe lesz adva.
A bérleli Idő tartama 3 év, mely
1940. január 1-én kezdődik. Kikiáltási ár 300 P, bánatpénz
100 P. Az árverésen csak az vehet részt, akinek mészáros és hentes Ipartlzéste jogosítványa van, vagy azt saját személyére megszerezni tudja.
Egvéb fellételek Paton a községi bírónál megtudhatók. Pat, 1939. augusztus 10.
Bata
2183 liötsíj;! blré.
lliiitiilanUttl aslíhn vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1939. má|ú> 15-től. Erisébat-Mr—VanaMllom*,
VMutillotnísta
4*
5-29 70»
f* gzo H-M I3!5 14-10 15-2» 18 00 20\'io 22zí 23-20
»a
i 1
1
LetanyeE menetrend
LtlMjlríl Ind. f-HÍ. Kii)ktiiiiirtfrk.7-SD NiIjkulutWl lód. 1400 Ulaiylr* írk, Ifi-Ki
BlITOR vEZÉi
Nagy választék! Olcsó árak !
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
1 tok. 6x9 márkám film (friss) I\'— pengő,
Csillárok,
falikarok,
mmmmkWkwmmmmmmmmkwmmmkwmmmm
élieilszehrény-lümpák
egyszerű és díszes kivitelben kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
APRÓHIRDETÉSEK
Rpiohlrd«l4« illjtt *«»átn»i Mflnntpnap 10 iidia tó niiír, mlndon loviUbl na fl flllír, hllkOtnn 10 -.,-.My (0 fiilít, mlnd»n további uá -1 lllltr.
_ÁLLÁS
Ügyes, gvakoilaltal bitó warrenSket felveaillnk ideál Kolögyár, 218a
Gyors- éi gint ró tisztviselőket kerti. Adria Blitoiitó. L102
HaRiaioIga ís kilnlóliu felvétetik Kelemen Rcuó cégnél. 2106
TeknrltónSt azonnal Deutach, Deák tér 10,
ADÁS-VÉTEL
Anyaállat, fi; u,/ii tíilül Is, állandóan vásárolok. Ríticher Mátyás, Király-utca 36.
1063
Baroafiordók 1—13 hl. ürtartalom-mal, Jókaiban, Jataayoaan eladok
szőlőgazdaság tnegiztlnte miatt, Somogyi Gyula gazdaságában Palin, Nagykanizsa mellett. 2163
Kimondottan jőmunkás hfllayterfrAsjrt.
vagy fodrásznöt (elveszek állandó atkái* mazásn, ki elsőrendű vltondaláló ás hs|> feitő. Zsomboly István, Zalaegerszeg. 2178
RUkkfat P 350-ért. nyádát 2-M<J-érl házhoz szállítunk. — Hungária kefegvár. Horthy Miktós-ut 23. 2193
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉO
HáramaxobiB emeleti ei kitsiobáa fürdőszobás lakai kiadó. Lénáit bófkeres-kedéi.
KAtoxobAa előszobás utcai Iflkís nov, l-re kiadó Széchenyi tét 3. — Bővebbet Scalay kalapUzlet 2182
Kiadó forgalmas útvonalon 12 évea 10-¦ser-lalat. Bővebbet Sárkány Mór. 2172
Kiadó káttiKobau lakás 1-ére Szekerei józsef-u. 38.
november 2184
Caangary-ul 21 lm. számú házban 3 szobán ovaikomfarlaa lakát a íöld-srlnlcn azonnal kiadó. EbídlÖbutor eladó. Házmester. 2190
KéluobAe alliovos lakai kiadó KI-nfisl-ulcaSI. 2194
HÁZ ÉS INOATLAN
HAxat, főidet, sióifit olcsón közvetít Papp litván, Teleky-u. 8. íz. Ugyanott llilc(helyiség azonnal kiadó.
Katlösxobia összkomfortos magánház november l-re kiadó. Bóvebbet Királyutca 33. 5
Sxfiiablrtok, n/4 kataiitrálls hold, Öieglörliéncen eladó. Bóvebbet Klikanliia, to Pivári-u. 16. 2151 *
Kiiknnlxsán templomhoz közel kétszobás eaatádlháx nagy kerttel november l-re kiadó. Érdeklődni Papp korcsma-rosaát. 2166
Eladd kótszobái, kettes culádlhiz, egy háromszobás adómentes, Horválhnál, Sugár- ul 42. 2192
KÜLÖNFÉLJS
Fdnyhépexök flgialital Márkás
gépek, filmek, lemezek, papírok legolcsóbban, kidolgozás legszebben Vastagít foló-szaküzlet él laboratóriumban, Fö-ut 10.1815
Havlare kényelmes csukott autó kirándulásra megrendelhető : Kaufman Manó. Telefon: 222, 1552
OfcsénhjjSt csafiamczŰ>M szémküzhatik
79241991?4
BAU/J KÖXLÖNV
1939. außUBzlus 13
Nagykanizsa megyei város polgár mcaleréiÖI.
17708/1939.
ZaUvármegye höipontl válaiitmánya.
300/kpv. 1939.
Tárgy : A zsidók választó jogosult-liginak Igazoléaa.
Hirdetmény.
Ax 1940. évre sióló onzággyü-lésí képvlselöválasztó névjegyekbe felvett él a T. értelmében zsidónak \'* tekintendő személyek választó jogosultságához az 1939. évi IV. t.-c.
4. § ában megszabott kellék igazolását legkésőbb 1940. Január hó 31. napjáig tehet kérelmeznf.
1. A 4800/1939 M. E. rendelet
5. ;.;>-.! alapján annak, akit a T. 4. §. értetméLon ziidónak kell tekinteni csak akkor van választójoga, ha ö maga és szülői — amennyiben szülői 1867. dec. 31. előtt születtek, — ezesuek szülői is — Magyarországon szüléitek és biielt érdemlően igazolja azt is, hogy szülői, vagy — amennyiben szülői az 1867. dtc. 31. napja után szüléitek — ezek felmenői az 1867. évi december 31. napja ó!a állandóan Magyarország területén laklak.
2. Váiaszlójogosultságában a vármegyei központi választmány tataroz, a polgármester csak véleményt nyilvánít
3. Kérelmet írásban, vagy szóval a polgármesternél kell előlcíjcszleni. A szóval előterjesztett kérelemről jegzzökőnyvít kell készíteni a kérelemhez mellékelni kell a fent hivatkozóit rendelet 7. §-ában felsorolt bizonyítékokat eredetben és egyszerű másolati példányban, melyekről a polgármester tájékoz-tatást adni köteles.
Zalaegerszeg, 1939. július 11.
Dr. Brand s. k, alispán, 2IH a küzp. választmány elnöke.
a LALÁI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
ktrirtőinél
személykocsik árai:
Mupimiir hlt.Ur
Udler iunior Roadster . P 3640 P 3680 Adler« Iunior Coach . . . „ 3880 „ 3930
Adler 2 üt. Sedan.....5410 „ 5480
Adler 27, lit Sedan . . „7180 „ 7280
18 hóig terjedd részletfizetési kedvezmény.
Díjtalan bemutatás a körzetképviseletnél:
SZABÓ ANTAL sportüzlete
Nagykanlzaa, Fout 5.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasatot
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanioxky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern kunfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17152/1939.
Árlejtés! hirdetmény.
A városi adóhivatal behajtási osztálya részére 4 drb. komplelt kerékpárt szerzek be. Zárt Írásbeli ajánlatok folyó évi augusztus hó 16. napjának déli 12 örá|álg adhatók be a v. iktalóhh/atalba.
Bővebb felvilágositásl a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1939. Július 26. „u Polgármester.
Cséplés, mázsakönyv
ára 1-40 P
Hltelesltva kapható a Zalai KSxISny nyomdáiéban
Nagykanizsa, Ffl-ut 6.
K5xgaauáaaáf|1 Részvénytársaság
Gutenbers Nyomda és Dülzalal Lapkiadó maláta
¦agykaalaaa
Könyvnyomda, MtayvMUurt. valaata lattaat, fedett Maryrek 6» dobozok gyára
Készítünk ¦
lal MxISay" politikai aaplUa
sxei*kasstAséga és kiadóhivatala
mindenféle kereskedelmi, Ipari, párudotízell, ügyvédi, gazdasági, egyuizl és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses IdáHUastt nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfflzeteket és tömböket, mlnta-zacskokat, zsákcédulákat, naptártömböket, Eallnaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon. ,
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18963/1939.
Hirdetmény.
A képvUelBI választól névjegyzékek ellen beadott felszólalások felett a. központi választmány Július hó 17-én és 18-án tartott Ölesében határozott. E határozata alapján az egyéni Illetőleg lajslromos névjegyzékbe felvett vá\'asztólogoaullakról késztl\'t Jeffvzék egy példánya aug. 5-töI sup. 20 lg a városházán (II. em. 29. a(tó) közsznmlére tétetik kl, ahol art reggel 8 órától déli 12 óráig, vasárnap is, mindenki megtekintheti és köznaponként délután 2 órától 6 óráfg lemásolhatja. . A Jegyzék egy példányát a klr. Járásbíróságnál is augusztus hó 5-tól augusitus hó 20-ig a hivatalos órák
Slatt bárki megtekintheti és a meg-llapltolt dijak előzetes lefizetése mellett teljes vagy részleges másolatot kérhet.
Jegyrékek ellen a közszemlére tétel Ideje alatt panasszal lehet élni a közig, bírósághoz. A Jegyzékbe történt Jogosulatlan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga as érdekelt szólalhat fel. A panaszt a kOzpontl választmány elnökénél írásban kell benyújtani. A panaszban uj okirati bizonyítékok Is lehasználhatok,\' Időközben történt változásokra azonban panasz nem alapithaló. Minden panasz csak egy személyre vonatkozik.
Nagykanizsa, 1939. évi aug. 1-én. ,n» \' Polgármester.
ZULUI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KBlgudaiágl R. T, Nigyktnlrtl". FelolSa kiadó: Zalai Kii oly. Nyomatott i B „Közgardaenfll R. T. Nagykanli.a"
nyar,idá)áuati NagykanlisAn. (Nyomdáért telel i Zalai Károly.)
78a B»lo»TM 186. Uám. NagyfanliM, 19*9. auguutut IS. kedd
Ara 12 mt.
ZALAI KÖZLÖNY
UadóUnUlt I\'M 5. hím.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarli* Lajos
Elöllzctéal ára : egy hóra i pengő 40 fluir. SxcrkesztAségl é« ttíadótiivatall telefont 78. tz.
A honvédség és a polgárság egybeforradásájnak nagy ünnepe volt a vasárnapi ezredzászió-szentelési ünnepség
Káprázatos katonai pompa, lélekemelő Ünnepség keretében történt meg a közönség által adományozott ezredzászlók átadása — Részletes beszámoló a felejthetetlenül szép ünnepségekről
A zászlószentelés ünnepségei szombaton este kezdődtek. A\' lobogódisz-ben Ünneplő Fő utca egész este tele volt (emberekkel. A sokaság elismerést érdemiö fegyelmezettséggel a Járdákon hömpölygött és nézett fel a fényben aszó városházára- Olt gyülekeztek az ünnep hivatalosai, katonák, hölgyei*, polgári előkelőségek, a legnagyobb társadalmi \'eseményeknek kijáró együttesben. Meg érkezett a két zászlóanya, vitéz gróf Teleki Béláné férjével, Zala vármegye főispánjával és dr- Knitky Ist-. vámiré ygyancsíak a férjével, Nagykanizsa város polgármesterével. Ajrni-kor vitéz Boíésfaivl Kiss László al-tábornagy, hadtestparancsnok megérkezett, megkezdődött az utcán a
felejthelctlcnül szép fáklyás fclvonu-lás, amely a katonazenét festői sorokban kísérte a városháza erkélye alá. A menetet két sor zászlós katona zárta le mindét oldalon- A zász\'ó-anyák, a had test parancsnok és kíséretük a városháza erkélyéről hallgatta végig a két nagyasszony tiszteletére rendezett szerenódot. A hou-védzeneknr gyönyöol munkát vég-z?etl és ismét bebizonyította, hogy vezetése, .fegyelme, ..összcuunltságsf művészi törekvései és szorgalmánál-külözhétcllenül értékes tényezővé telte Nagykanizsa kulturértékelnek leltárában, A szerenád után a városháza a megje-enícket fekettSel megvendégelte.. .\' ;
A zászlóavatás ragyogó ünnepségei
Ezen a vasárnapon zeneszóval éb-ledt fl város. S mintha a kutemákf-néz kürtjet is vidámabban \'tenfeglák volna \'az indulót, jelezve, hogy .nagy) napra ébredt Kanizsa. Mert nagy" és szép voit ez a vasárnap. N^gy voH) lélekben, mert a megújhodott hadsereg olvadt össze azzal a polgársággal, amely nemes áldozatkészséggel szivét adta a két fehér selyem ezred zászlóval, s szép volt külsőségeiben i\\ Imert hozza hasonlót al|g látott még Zrínyi Miklós városa.
Nincs könnyű dolga a krónikásnak, araikor e feleithclct lenül szép ünnepségről kell beszámolnia. Nincs könnyű dolga, nemcsak azért, mert a szürke szó kevés az ünnepség pompájának, megható és nagyszerű Je-
leneiéinek megörökítéséhez, hauoti) azért is, inert ez aZ ünnep ft szer-1 kesztőségböi elindult goAdo\'at nagy-szerÜmegííUÓ-vulásótls jjek-nll- Ha a zászlóra eseti a krónikás tekintete, eszébe jutott az az őszi\'este, amikor a Felvidékre szánt zászlók csomagolása közben Főszerkesztője lelkéből kipattant a gidolut és a mégha-dotlság könnyein ót ujboi látta,hogy gyűlt a Credo első huszpengős adományától kezdve a kanizsai éVzalnl magyarság pengőin és fillérein át a két ezredzászíó ára. S látta, hogy} valósult meg a hölgyek lelktA-edése és áldozatkészsége révjfn selyembe4 hímeznie Kanizsa lelkének üzenete. Alomnak is szép...
A zászlóanyák és a Kormányzó képviselőjének érkezése
Pedig nem álom volt, hanem való- I viselve voltak reg nem látott nagy ság. A fellobogózott Deák téren már j számban. Az ünnepi fekete a reggeli órákban gyülekéaetl o nép. lvtlre a csapattestek inegérkez.-tek és feszes rendben felálltak a 48-ias emlékmű körül, már az előkelőségek széksorai sem álltak üresein. S nem1 tellett bele egy negyed óra, mindenki ott volt, aki Nagykanizsa és a vidék társadalmi életében sze? repet játszik. De ott volt Szartftoi\'yj ny- tábornok, volt határloerületl parancsnok, valamint Liszkay Viktor ny- ezredes, a 17-esck volt ezredparancsnoka is a környékbeli előkelői ségek és Zalaegerszeg város, vala-j mint a\' ijiuegye előkelőségei közölt Nagykanizsáról az összes egyházak1, a különböző papi rendek, a város, a bircságok, Ügyeazség, n testületek, egyesületek, hivatalok, iskolaik kép-
Az ünnepi fekete ruhák közötl jóleső üde színfolt volt néhány nagykanizsai hölgy jyönyÖrü disznv:igyarja. i
i\'iz óra dött pár perccel érkezeit meg gróf Teleki Béláné, MaUálh Mária grófnő Teleki főispánnal, valamint dr. Králky Istvánué alpolgármesterrel. MIndkél zászlóanya gyönyörű diszi na gyárban- Alig foglalták ei a felső templom évszázados gesztenyefái alatt lévő emelvényen helyeiket és vették át virágcsokraikat, kürnt harsan, vezényszó hallik és pontban 10 órakor megjelenik a Kormányzó képviseletében vitéz Ba\'ásfatvi Kiss László altábornagy, a sz<>nibathciyi III. homédhadicst
parancsnoka vitéz Székely János tábornok kíséretében- A Kormányzó képviselője a Himnusz hangjui mellett lép el a vigyázzbamerovedettcsa patok elölt, majd a két zászlóanya közötl a díszemelvényén foglal helyist, ahol Medlios Éviké kedves! kis köszöntövei üdvözli, virágosuk1; rot nyújtva át néki. , ,¦
A polgármester beszéde elején utalt a Kormányzó kijelentésére, amo\'-y szerint u hadsor«ggcl áll vagy bukik a nőimet, lí kijn\'eutés igazságát az egész, magyar nemzet most őrzi ál igazán, — mondotta a polgármester — amikor fiz első próba tevés idején.oly fényeden megállta helyét a magyar honvédség. I — Úgy értem, — folylatta a jxdgár-mester — hogy ebben az ünnepi percben uz államfenntartó, dolgozó magyar ipolgár rajtam keresztül rójja le őszinte hódolatát a nemzet hős katonája, a fogy\\crcs liadcrő előtt és ez a mai ünnepi alkalom egy szívből jövő nagy és iga/ tiszteletadás, amely a polgárságot és a honvédséget még az eddigi-nél is (jlválas/thalallaiiabb lelki egy. ségbo forrasztja össze.
—- a honvédség és !1 polgárság lelki Cgységo, testvéri összliangju vógered. menyben a ncm/cti hadsereg Önfeláldozó harci készségének egyik nélkülözhetetlen clőreltétclc és a megpróbáltatások, küzdelmek idején kiapad, hatatlan tápláló forrása, moi\'L a?, adja a hadseregnek a legnagyobb erőt: a lelket, a nenu&i öntudatot, a testvéri érzést, amely megsokszorozza az erőt és meglialványozza az elszántságot, a bátorságot.
— a testvéri összoforrásuák, a büszke ncuucti érzésnek és :i feladata magas, latán álló honvédség iránti ttszfelot nck cr. a lelkülete tódította cl városunkban a/t a mozgalmai, amely 0 polgári munka napszámosaihoz fordult, hogy helyi csapatainknak ezred-zászlót, csapatzászlót adományozzunk.
Meleg szavakkal emlékezett meg ezután a Zalai Közlöny szerkesztőségéről, a termékeny mag cihintőjéről, a megye és a város áldozatkész1 polgárságáról és kütöu-küiöu a nőegycsü-lelekröl, majd igy folytatta:
— a\' dolgos magyar kéz és a ni"-\' gyűr honvéd kemény erős kec, a szerszámot és munkaeszközt forgató biagyar kéz meg a fegywrfo.rgató hon-
Hozzáír a zászlót 1
Felejthetetlenül gyönyörű percek! következtek ezután. A két ezred-zászJót iiKigasralartva egy húszas és egy negyven nyolc ás frontharcos hozza. Olyan büszkén, kemény katonásan lépkednek, mintha még most Is katonaruha feszülne rajtuk\' Közöttük dr. Králky István kormAnyföta-nácsos, polgármester fekele magyar ruhában- Minden szem vájtuk pfl hen. Pereg a filmfelvevő gép Is.\'hbgyj megörökítse, ezt a szép jelenetet.
De Krátky István okkor már a szónoki emelvényen áU. Szava a hangszórón át messze hallik, betölti a terel s *%ég3g a Fő utat A közönség, amely végig tömött sörökben á\'lt a Deák téren és a Fő \'uto\'n, mindenütt kitűnően hallja a szónokokat,
A polgármester beszéde
védniarok testvéri kézfogásban egye. sül, hogy átadja és átvegye a\' Szűz Máriás, magyar cimpres, Sient koronával d^is/jtclt csapaizásztókat, ame. (lyok e perctől kezdve szent jelvényeivé válnak a 17. honvéd gyalogezrednek és a 12. Iwlánadász zászlóaljnak és magasan, büszkén, fehéren fognak lo. bogii\', hogy utat, irányt mutassanak és hirdessék azokat a szent eszméket és gondolatokat, amelyek láthatatlanul s mégis minden jó magyar ember szá-
mára érthetően rá vannak írva.
— a honvédség iránti hódolat, a lelkes magyar hazaszeretet hozta létre mind a keltől. l)o tudjuk, hogy a magyar honvéd nemcsak u zászlót mély jelentőséggel és Uirtalommaí biró díszes hímzéseit látju, hiinoni megérti és szivébe zárja azt is, amit u zászló lelke mond;
— En vágyok a csapat becsülnie, hűségének, bátorságának, kötelesség, tudásának srent jelvénye, velem győz vagy velem bukik a csapat, megtéphetnek vihurok, testemet ellenséges golyók szétlyukgathalják, de én Tito. ket soha cserben nem hagylak és tudom, hogy sxdg ogy honvéd él a csapatból, a* engom szi\\c Tóié csívai és ugy hal meg, do ellenséges kéz engem inog nem szentségié lenit he l soha, mindig tisztán és győzelme--ni akarok lengeni, mint őseim, a hős 20-as honvédek és IS-as közösök ezred-zászlai és bízom Hennelek, hogy áldozatkészségben, bátorságban, a Ti kiváló parancsnokaitok iránti cngcdel. mességhen, regyc!cnil>en és hűségben s a halált is megkelő kötelességtvi-.dásban nem maradtok cl őseitektől.
— És hu színűm megértitek, lesz még magyar ünnep a világon, amikor a magyar ezredzászlók ott lengenek újból büszkén, tisztán, győzelmesen az. o~cré\\cs magyar lwlárok mentén. és magyar honvédok állnak őrt a hármas halom ormán is a négy folyó partjain mindenütt,
Mialatt felhangzik a polgármester beszéde után a taps, mór előlép" a két zászlósliszt és a két zászlóvivő-Keményen imjcgállnak szemközt a zászlókkal. . ,
- A_ zászlót átadom ! — .mondják az előrelépő frontharcosok-
- A zászlót átveszem! — hallat-
A zászlók átadása
szik a zászlóst\'szlck kemény hangja. És ettői a pillanattól, .kezdve Nagykanizsa és Zala .polgárságának zászlaja a honvédség kezében van-Odii került, ahová szánták- S tudjak, hogy jó kezekben van- Mert a trianoni bilincseket tördelő <uj magyar hadsereg zalai katonái-tudjék,
2ALA3 K02L0NV

Formaruhák, sarikák,
intézeti felWerelések
nagy választókban SZOMOLÁNYINÁL
ln>gy mik a kötelességeik.
A két zásziónnya elé hajtják most a zászlókat. \'leioki Bélóné fehér, Krátky Istváné pedig zöld, díszesen
Mialatt a Himnusz hangjai micl-let a megáldott uj zászlókat a csapatok liszte\'gé-se közben a csapatélekre vitték, Kal.rovics Antal öv-\\ nagy lépeti a szónoki emelvényre, hogy megköszönje az adományozóknak a zászlókat á csapatokhoz in-< tézzen felni vast. Nagyszerűen fcl-épitelt, igazi katonás tömörségű, tartalmas beszéde során többek közt a következőket mondta : |
— A két csapattest megbízásából kOstönjQk u .szerkesztőség kezdenie, uyezö lépését, köszönjük a város és járár vezetőinek wervezö tevékeny, ségét, de a legtöbb köszönjük Nagykanizsa város és járás magyarjainak áldozatkészségét, mellyel a zászlóink beszerzéséhez hozzájárultak, fis kó-i>zóncl«l uioadunk Önöknek magyar, leányok és asszonyok ó MANSz és Keresztény Nőegylet kötelékében
azért a lelkes munkáért, mellyel a zászlókat megvalósították.
— L\'z a két zászló nemcsak a tniéok, kik ina ilt katona eskünket megismételjük, liatiem niiudcn ku-nixsaj, zalai magyaré, kí a tisztes polgári raliéban áll itt és távul. Hisz hozzánk tartoztok ti is, kik a kikeli unitban e»p csapattestekkcl együtt harcoltatok Kárpátalja* vlsz-szészerzéséért, vagy az országhatár védelmére álltatok őrt. Sorainkba tartoztok ti 20-esok és -is-asok, kik. nck hősi emlékét Őrizzük és ápol-juk és vejiek égyült liozzánk tartóinak [iáitok, kikre még e /ás/.lók alatt a jövő nagy feladatai várnak.
— Ila eddig liasaszeretet és bajtársiasság kötött minkéi egybe, eten-tul oiKa zászló szent eszméje fonja sroiossibbra egynvéUiilozásunkal. Va-lahánys/or meglobogtatjuk előttiek fehér selymüket, a honvédségen ál u hazához fiizö kötolókel lássátok, melynek zálogjaként fogadjuk el a
L z«s/.lók;.l.
hímzett zászlószalagot köt n zászlókra. Zászlószalagot adományozta kuniéi; a két zászlóra « város, a vilézek, a frontharcosok és a leventék, amelyek közül a klskaiiizsal leventékéi n 17tís, a nagykanizsaiaké a 12.es zászlóra kerül. 12 díszes szalagokat azonban nem kötőitek fel az Ünnepélyen, ott feküdtek szép sorjában a tenyőgalyakkai diszilett zászló-emei vény nemzctisziii zászlóval leterített asztalán-
— Bajtársaki Unsz év kömény munkája után nemzeti vágyaink tel. |edcdésének küszöbén nagyeimeros, Szüzhiáriás nj zászlót kapnák csk. patlestcXbk, amilycmicl dédapáink a Zrínyiek alatt védték ozf a földet. 17lcsck\\és 12-es vadászok, Zrínyi katonáinak unokái, húszasok és negyrtnnyoloasok iiai, üj zászlóitokat őseitekhez inéllóau l>ecsütjétek meg.
— Hősicsejí tartsatok ki zászlóitok mellett, védjétek, mert vele véditek a drága kenyeret, otthont és a világ szemében hccsülclct adó édes hazái. Védjelek zászlóitokat, ha kelj éltelek árán, hogy mindig dicsősé-gosén loboghasson boldog magyarék felett.
— Hűséggel álljatok zászlótok alatt. Soha semmi min alatt el uo hagyjátok, mert zászlóink és csapataink dicsősége egymástól elválaszthatatlan.
— ü két zászló a haza bizalmának záloga, a megye és város lakosságán ál a mi vitézségünkbe veiéit hit.
— Zalai ember erre a biz"Louira méltó volt és lesz, utolsó csepp véréig, Szive utolsó dobbanásáig.
\' Ugy legyem
Esküszünk... I Esküszünk... /
A zúgó taps ulán talán a nap legszebb jelenete következett: az eskütélet. Száz ós száz torok zengte az eskü felemelő szent szavait és érezni kelleti, hogy ez Ünnepi percben szív-
bői, lérekboi fakadnak ezek a szavak :
- Esküszünk, hogy e \'szent hazáén minden belső és külső ellenség ellen, bárki legyen is az, mindenkor, mindenütt és minden körülmények között és minden alkalommal, ha kell, életünk feláldozásával Is hősiesen harcolunk !
— Esküszünk, hogy csapatzászlónkat soha ci nem hagyjak és érte,ha kcM, meghalunk...!
S iVjdjuk, hogy ez az eskü nem hangzott el hiába. Mert a zalai rjníl-gyflr honvéd megtartja esküjét. Ezek a keménykötésű zalai magyar legények csjüogó szemeikkel, büszke, egyenes tartásukkal, bátor kiállásukkal, szivük, leikük óhaját kifejező tekintetükkel, markolatot f«gó acélos Öklükkel, döngő lépteikkel elég biztosítékot adnak ez eskühöz. Ezt nrjtatta a szép ünnepséget iqzáró díszmenet is. Lehel, hogy ezúttal büszkébben mentek a csapa|ZászJób rjtán honvédeink, de bizonyos, iiogy a magyar feltámadásba \\<»telt hitíink igéretét Jelentették. \' |
A díszebéd
Délután 2 órakor kezdődött a díszebéd fl Jáz.scr laktanya tiszti rlkcz.de-jében. Ité-szt ^c[l azon a hadtest pa. raiiesiiokkal az élen " helyőrség egész tisztikara feleségeikkel, vitéz grór Teleki Béta főispán ?8 nOjO, dr. Krátky István koiinányrőianácsos, polgármea-lor és neje, dr. Plihál Viktor konnáuy-fötanácso-s, felsőházi tag, dr. örlcy üyörgy kormány főtanácsos, kir. köz-jegyző, a I\'rontlureos főcsoport el. uóke, Kovács Nagy Pál rendörröta-nácsps, » kapitányság vezetője, p. \'folyás Gellért plébános, Kádár Lajos refi lelkész, Horváth Oüvér cv. lelkész, I-nrkas Vilma, a Keresztény Jótékony Nőegylet Qy. alelnöke, Hcrti Gizella, a keresztény Tisztviselőnők Kgyeuilc. ténék elnöke, dr. Loulay Alán főszolgabíró, dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, t.\'ngcr-Ultmann Klek kercikc. dolrai tanácsos, a Nyukosz röcaöpoft
Nemrégen közöltük, liogy a nagykanizsai iíaross-kcrúlet eddigi, q Kis Itoyalbuu lovö helyiségéből útköltóz-ködötl végleg a Kölcsey utcai liayer-íélo ház clsg emeleti helyiségeibe, a mellek rendkívül alkalmasak a klubélet céljaira. Az elnökség ugy btitor.iz-lallu és rendezte be uz nj helyiséget, hogy mindenki otthonosnak éf/i ma. gát benne. A rendes klubéleten kivfil azonban nagy és rendkívül fontos niiss/iója van a liaí\'osy-kerülelnek ilt Nagykanizsán, Centruma és kiinduló pontja inindeu nagyobb vidéki gazda.
Budapestről jelentik: Az migu^z- | tjs Sl-én kezdődő őszi Lakbei-mide \' zési és Háztartási Vásár i^ndezösé-yéhaz naprói-n,apra ujabb és ujabb jieiien\'tkezésCk érkeznek a Vásár keretében nendezehdÖ asztalterjj^}
atigutziug 15
#lnökc,,dr. Tlwtway Zságmond nyűg.
postAb. igazgaió, « I.evenlc Egj-esuTei elnöke és Harbarils Lajos, a zalaj Közlöny felelős szerkesztője.
íAi ebéíten egy leik őszön tő bangíoll cl: vitéz\', balásíalvi .Kiss Lúszl\') altábornagy a Kormányzót köszöntötte fel, amire rcUuirsaut « hároiixs/oi"os éljen és u Himnusz. Lzutáu a z\'ászló-tiszlck kiséi*lél>cn bevomtlt a.két .fel. szentelt zászló és közöttük Barbarits Lajos elmondta a zászlószen telesre irt ünnepi költeményét. Az ebéd végén vitéz Szécsy ezredes a röispáui párt köszöntötte. Ebéd alatt a houvédzene-kar hang versenyeié 11.
A táncestély
A hatalmas arányú ^nd^ze> méjló befejezne volt» tánqesíély, a iisztiét-kezdében, amely fénybe, virágba, ^díszbe Öiíözöi^erre az estére és meleg, kellemes, hangulatával tette még emlékezetesebbé az ezredzászlók szente^séíiek örömünnepét. Ezen a; e-stéiyen is részi vettek az üi.ucpség katonai és polgári előkelőségei és a helyőrség tLsziJkarán és családjaikon kivüi Kzáiuosan a lojessLe vidékről érkezeti tisztek, nkjk. eljütlek, hogy volt cwipaitestük Örömünnepében részt \\egyenek. ; \\
9
Meg kell emlékezni az cgé*z rendezés páratlan é« nngyszerü göi\'dü-lékenységéről, gondosságarrjl, a tisztikor5 odaadó, lelkes és körültekintő jnnnkáj\'árói, ahielynek kwzöiibelő, hogy a több mint 21 órás program-: nák miden része katonás pontossággal, ptmipás eg^b»hjangoÍtsáijJ)aii ziij-lett le és nem \'csak Ünneplő külső-, ségeiben \\-oIt gyönyörködte tő, hajieni a anagyar lélekre is fe^iiyekieji hatott minden unozzanatában. Valóban szolgálta éz a nendezjéVi o magyar honvéd-eszmét, azt a honvéd-ewanét, amelyben min minden magyarnak, kicsinek, nagynak, férfinek, nőnek, katonának és minden polgári íoglal-kozás-anak egyesülnie kell.
sági, kereskedelmi és Iwialias megmozdulásoknak, emellett ^.edig hajf6-kot nyújt több lui/iifias i\'^nyn egye. sü^éspek. A magyarságnak ezt » nftgy-szói\'ő őrhelyét az eluökség niegfelclü ünnepi \' keretben kívánja \' felszentelni és végleges ívndcl telesén ok átadni\'. Ai ünnepi kerelbea történő avatásra lejön az országos Baross vezérkar tóbö tagja. Az agilis koi\'ületi vezetőség most dolgozza lei a széktioly MszCnlelésé-nek programját, amelyen részt vc-szuek majd a zalaegerszegi, a kesztlvtlyi és a többi lestvéregyesüie\'tek is. ,
versenyre E csoport már a lavalyl vásáron is óriási feltűnési keltett, mert gyöpyörüeji é,s cói-síei\'iíe]i U-rjtelt asztaisfirpi megnutatták, Iw\'gy egyes alkalmakkor miként fecihneR-íe^e^öen tprilcpj, de arról is taiubi\' zoiiyságot letlek, hogy Ma^yarorszáií rjjrj családjai oly pazar étkészle,Hek-kc\'i rendelkeznek, melyeknek ;>z cj^ész vifág csodájára járhat^AVra a rengeteg érdeklődéfiie, hogy azjdei aszlulit\'ritési versenyen résztvehet^o a vifjék is, a rendező,ség ezí4(tal közli, h\'-gy minden je}ctitkf;zö, pÖP asszonyak, vagy iutézui^nyínekkész,
„Megáldom e zászlókat, és jövendő
Közben ajabb kürt liarsan és mialatt a zászlókat a zÓszJó-emelvény elé viszik, kilépnek a csapatókból a tisztek. A szónoki emelvényen Akos Imre, a Ili- hadtest róni. kátn. tábori esperese á\'l, aki \'emelkedett szellemű beszédet intéz á csapatokhoz- Hangsúlyozza, hogy csak nagy Igazságokért és jogokéri lehet dicsőségesen harcolni és ha a megcsonkított haza egy része véráldozatok nélkül vissza is került, sz/jkség van még kemény, acélos IVre, mert érezzük á magyar feltámadás diadalmas leheletet. A zászló jelentőségéről beszél ezután s kivonja, hogy e selyem ezredzászlókra .mielőbb felköthessék Nagymagyarország illatos koszorúját! ; í >
A,beszéd után áldásra emeli kezét s mess zen angzóan cseng Isten szolgájának szava: . , \'/ |
»...jnegáidom és .megszentelem c zászlókat, adományozóit, jelenlegi és jövendő követőit...€ , I
A anagyarersa\\gi refoitmátu-s egyházak nevében vitéz Horkay Béla, a III. hadtesl ref. alespercse áldotta meg a zászlókat nagyszerű beszéd kíséretében. Utalt a régi, golyótépte
„E két zászló a város lakosságán át a mi vitézségünkbe \'¦\' veteti hit"
adományozóit, Jelenlegi követőit. . ."
hősi ezredzászlókra, amely a dicsőséges magyar inalta! jelenti és ezuj zászlókra, amely a végtelen magyar jövőt jelképezi- E zászlók alatt nő fel Kanizsa és Zala ifjúsága és ez kapcsolja Össze a polgárság lelkét a hadseregévei. A hős 20-as és -(ff-as \'unokáinak oltalmába a)Atilolla a két aj zászlót, amelyekéi"-- mint mon-dutla, - ott akarunk látni a magvar hulárokon. (
A zászlószegek In:verése
Az áldás után a tisztek a Hiszek, e/\'y hangjai mellett kardot rántottak annak jeJéül, hogy a zászló oltalmára mindig készek. A napfény csillogott a kardokon és a zászló vége ken, mintha be akarta volna aranyozni. , A zászlós/egek jelképes bevfirése ti zászló-sátor dőlt folyt le- Elsőnek az egyházak, majd a Koi-mányzó képviselője, utána a zász\'óanyák, Székely tábornok, Széchy ezredes, a főispán, a polgármester, a vitézek, frontharcosok, leventék és egyéb alakulatok, \\égüi pedig a két csapat test minden aiakalatámik egy-egy képviselője ütött szeget a zásziórud-ba a lisztektől a gyalogosokig.
Szeptember elején szentelik fel az uj Baross-helyiséget
az országop Barosu vezérkar képviitlöinck jelenlétében
Országos ér^Pilés m teí y*s6r aszSaltpjPltési verfejBye JríRt
1930. augusitUB 15.
gALAj közlöny
Katonai felszereléseit
egyenruhásai! oikkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINÁL
Sugar-ut 53. ». Telefon 629.
ségescn ad helyet, ha \'\'részvételi szándékát legkésőbb augusztus20-lg levélben közli az Országos Iparegyc-sületlel, Budapest, Zichy Jcnö utca •1. sz. i, !
A félára utazásra Jogosító igazolványokat már a legközelebbi napokban országszerte árusítják a menet jegyirodák és a Vásár t képviselői.
f (:)
DUDAPEST I.
8 Szózat — Utána hanglemezek. — 8.45 ílirck. — 10 Egyházi ének és siontbeszéd. — 11,30 Görög katolikus istentisztelet. — 12.20 Időjelzés, ldÖ-járásjclentós. — 12.30 Térzene Szegedről. — 13.10 Felolvasás. — l-l Opcrctt-részíctek. — 14.15 Dr. Urbányi Jenő előadása. — 15.30 A II. regőscsoiiort.
— - 10 Dr. Kenyeres Imre előadása. — í(U0 Balázs Kálmán cigányzenekara.
— 17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelveri. — 17-10 Dr. Kunsági Antal előadása. — ,18.10 A rádió szalonzene, kara. — 10.15 Hírek. — 19.25 Felolvasás. — 10.55 Tessitori Nóra erdélyi verseket \'nd elö. — 20.25 A Szegedi fnnopi Játékok keretében a «Turandoti közvetítése. — Az f. felv. után kb. 21 Hírek magyar, szlovák és mn. gyar-orosz nyelven. — A II. felv, után kb. 22.15 Idő járás jelentés, birek német, olasz, angol és francia nyelven.
— Az olőudás utón kb. 23.20 Pcrtls Pali elgányzenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II. ti.15 Lakatos\'Floris cigányzenekara.
— 11.45 TáuclemOzck. — 10.30 Stmlr-nov SzcrgOj balalajka zenekara magyar-orosz népdalokat Játszik. — 20 Hírek. - 20.20 Dr. Vécsey Zoltán előadása. — 20.45 Tánclcmcck. --21.30 A szlovákiai magyar ház«k mozgalmának kcrlí fmnOj}éivo a székesfővárosi Állat- ós Növénykertből
BÉCS
8 Lemezek. — 8.30 Schrammol-zOne harmonikával. - 12 Déli ronoA _ 11.10 Mese.euo lemezeken, — 1G Bo-resilő dalos-zenés délutánja. — 18.15 HázizenO. — 10.10 Schirp basszus lemezei. — 20,15 A bécsi nyári fürdőkről. — 21.30 .Schubert: A^dur zongora szonáta. — 22.40 Köln. — 24 Boroszló.
FiaYELEMI
Olcsón, Ízléses, szép modern mintákkal
szobafestést
lük HegyeBhaltnl-Hockir.atT
testömeaterrel oalnálUuMon.
Bákédi-a. 54.
NTE-Zrinyl komb.—Vasutas 7:4 (4:>)
Barátságos. Vezette: Üczsö. Szép futballidő és szépszámú közönség volt (hja, ingyen volt!) a Zrínyi pályán vasárnap, hpgy az uj, fúzióra készülődő csapat jálékába gyönyörködjék. De a csapat csak az első félidőben mutatott olyan játékot, amit vártunk tőle. A gólok sorrendje ; 2, percben Kiss átadásából Vellák, a 11-ikben Pum egyenlít, majd BodJ bei, Kiss előnyt szerez, 2 :L 25. percben Csöngci majd a 31. nercben ismét Csöngci szerez gó\'t {i :1) Boda beadásából Szünet után jó a Vas-? utas csapat, de a 11. percben Kiss kavarodásból góH szerez, 5:1, majd 28- percben Fusch a Va-sut javára,, két perc múlva pedig Vellák \'ő remek dugót és nuiris 6 :2- Punj_ és.
Horváth 6: d-re emeli a gólarányt, inig Csáki Ürese beállítja a végeredményt. Jók: Istenes, Babos és Vellák, illetve Horváth, Erdélyi és Poór. , • .
Bremser Gusztáv ezredes halálos vadászata Balatonfenyvesen
Kedden délután nagy katonai pompával temetik a kanizsai sírkertben
Döbbenetes hír érkoielt futótűzként szombaton cslo Nagykanizsára a közeli Balaton Fenyvesről\', Bremser Gusztáv ezredes, akit csak hónapokkal olőbb helyeztek at Nagykanizsáról Pécsre, egy vadászszerenesét\'enség ál. komta lett.
Bremser Gusztáv családjával szabadságából nemrég egy-két napot Kanizsán, a Király Pál utcai házában töltölt, ohobmosl veje, Parraghy Sándor honvéd főhadnagy lakik. Később feleségével kiment Balatonfenyvesre régi villájukba, ahol már évek óta nyári szabadságukat szokták tölteni;
Bremser szombaton fogta puskáját ós elindult vadászni. Eközben történt, liogy oddg még meg uciu állaplitotl imidon a fegyver elsült és a lövedék Bremsert oly súlyosan találta, • hogy vérében összeesett. Nem lehelcil már rajta segíteni. Rövidesen meghalt.
\'Az eset óriási döbbenetet kelteit n kis fürdőhelyen, amelyet felerészben kanizsaiak lakják, nklk a BremsOrf-családot mind ismerik. Csakham«r távirat is érkezett Kanizsára amely megerősítette a szomorú tragédia hírét,
Bremser Gusztáv ezredes holttestét családja vasárnap délután Fenyvesről
hazaszállít latin Nagykanizsára, Kedden délután fél G órakor temetik a kanizsai rk. leinclö szcrtariástcrméböl. Temetése nagy katonai pompával történik.
L\'gy tudjuk, hogy lionvédbizottság száll ki Fenyvesre a Iialálos szerencsétlenség körulményoinck megállapítására.
Bremser Gu&ttáv a világháború hős tisztje volt, aki .számos kitüntetést kapott, a 18-as bajtársak rajongtak Bremser Gusztávért, mert nemcsak igazi katona, hős troutszolgálatos, hanem kedves, mo\'eg szívé, bajtárs, alantasainak pedig mindenkor igazságos és megértő parancsnoka volt. Nagykanizsán bosszn éveken át működött. Mint a testnevelés vezetője, hervad, hatatlan érdemekéi szerzett. Az Ő nevéhez fűződik a nagykanizsai minta, testnevelés megalapozása. legmagasabb helyről ís számos elismerést ka-j>oti kiváló munkásságáért. Néhány hónappal azelőtt Pécsro helyezték, de gyakran átjött Kanizsára, Mert szerette itt mindenki Bremsert, a katonát, az embert, a kedves bajtársai. Sokat fáradozott u volt es. kir. 18-as
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I tek. Bxfl márki* film (friss) V— pengő.
ezred bajtársi mozgalmainak, n Iiősi emlékmű felóllltása, stb. körül. Sal!-nos, nem adatott meg szómára, amit annyira szereteti volna:-Nagykanizsán nyugdíjban lenni, ahol .annyi kedves, meleg sziv dobbant feléje.
A dicső 48-as ozjod vihnr ós harc-tépto régi zászlaja fogja Őt bajtársai élén utolsó útjára kisérniJ
Bremser ezredes kívánsága teljesült: az Ő kedves Kanizsa városába jött megpihenni.
V (B. R.) ¦
Hősi naptár
A Galíciában gyülekező hadseregeink felvonulása közben megindított ugyne-
_vcjtftt Itndászntf távoliéi.
I 1911 Vili- IS I derítés keretébon u volt —^ kassai 5. és a marosvá-
sárhelyi 9. honvéti huszárezredből alakított 21. honvéd lovasdaiidárunk Ko.
letgalicia és/aki határán át Luck irányában nyomult elő, amiközben Szto-
jpnuvnál miudenl elsöprő fergelcges
lovasro ha mokkái megtámadta ós visz. ¦zave tette az orosz 7. lovashadosztály egyik gyalogsággal megerősített dán. darát. Huszáraink már az orosz gyalogságon és tüzérségen is tul voltak, amidőn valaki: máig som tudni, hogy
kicsoda, hogyan és mikében gyülo. kezőt IWatoli, aiubx) csapataink fél-besmkitván az üldözést, meg fordullak és gyfllcko/és céljából hatni vágtattak. Viszont ezt használták ki az oroszok, akik látván huszáraink hátraözönlését, u közeli erdőijén tartalékban volt osztályukkal hirloU\'ni\'il előretörtek és liu-szándnkat hátbatámadták. Amdo az utóbbiak tüstént feleszméllek, megfordultak és. újból felvetlek a harcot, majd véros kézitu-sábau végleg vissza, űzték az orosz lovasságok E képen mint győztesek maradlak\' a burcok színhelyén, ahol harcaink "lati :j gép-puskát és k ül ónoson sok gazdátlanná vált lovat zsákmányollak, egyébként
])odig 180 foglyot ejtettek
\\ — BrUt kiállt Utónkat teklntte meg \'minden vótelkényazor nólkll. Eopsteln butorimháa.
VÁROSI MOZGÓ.
Két sláperl
Hétfőn és keddénl
Tarzan győz - iraagNil
Gyönyörű kísérő műsorI — Előadások hétfőn 5, 7 és 9 órakor, kedden 3, 5, 7 és 9 órakor. A hétfői a órai előadás filléres I — A keddi 3 órai elóadás „Ketten egy Jeggyel."
kala1 KöHíöNV
IfymásliB rohant Filter Menyei ügyvéd éi Ifcgyar ntbislos autója a sormás, országion
Hét súlyos sebesültje vsn az autókatasztrófának
nngnnrfim. 15
Vasárnap déután súlyos autóössze ütközés történt Sormás és a lKnger-smnlom közötl, az országúton. A katasztrófáról röviden a következőr:-bien számolhatunk be :
Vasárnap dél-utón i óra volt, amikor dr. Pillér Artfvjr fiatal lelenyei ügyvéd feleségével, 3 éves gyermc-kéve\', dr. Bitlena Béla letenyel szolgabi róva* és egyik 60 lesztendőa, női alkaiinözotlukkui, Fazekas Honé-vai gépkocsin Nagykanizsáról haza. indultak LelCnyére. Útközben, ami-f kor Sormás .alatt voltak, szembejött velük egy másik gépkocsi, melyben Magyar László 32 éves törvényh-dó-sági i-uTblzlos, valamint Boros József 261 lévcíf reigykanizsai lakos üHek.
SzerencséÜenségw épp akkor robogott e" mellettük egy harmadik autó, amely oly hatalmas porfelhőt vert, hogy nem -lehetett semmit látni1. Dr. Pillér sem vet\'.c é^zro a Kanizsa felé haladó autót, Magyar >\'em íátla Pilléreket és tgy történt, b.gy a két gépkocsi e\'gymásb\'aszatadK
Az összeütközést nagy recsegés követle. Az Míon ttfta haladók, vaht-mint a közeli imalomból és a községből odafutottak az emberek, hogy segítsenek. Az.egyik ember a mentőkéi hívta telefonon, mlg a többiek kiemelték az autóból a .sérültekéi.
PHIer ügyvéd felesége sérült meg
legsúlyosabban. Agyrázkódást, koponyatörés!, belső sérülést szenvedett Pillér dr- koponyatörést, nagyobb ruzódásokat kupolt, mig a kis 3 é\\es fiúcska volt az egyedüli, aki könnyebb zúzódás >kk:ii megúszta a balesetei. Bitlera Béla agyrázkódást ós belső sérüléseket szenveded. Az idős asszony koponyatörés! és ipa. m«s csonttörést szenvedett, sérülési; könnyen végzetessé válhat. Koponya alapi törést szenvedett Magyar László is, jujg Boros József kar- és váll. törési. <
A kihivotl mentők első segélyben részesilelték a serülteket. Krémisz Ferenc tüzollóőrnvestcr, mentő még a Jelenlevő szemtanuk neveit is felírta. Ezek közölt szerepelnek Tüskés András és Timár András poml lakosok, akik éppen akkor tartottak ha. zaifelé és látlak 11 szcienenét\'enaéget.
A mentők mind a héí scbwühct beszállító; ták a líanizmi közkórház-b:i, ahol azonnal értesítették dr. ih-kács Zoltán igazgató főorvost, ukj magi vct\'e kezdésbe az nutószeren-l esetlenség sebesüllj^\'it.
A csendőrség szigorú vizsgálatot indítóit A nagykanizsai törvényszék1 vizsgálóbli-áj i hétfÖn dé\'elölt ía kórházban kihallgatta a szercuc-\'ét. lenség sebesültjei!.
Egyetlen autótulajdonos sem nélkülözheti autójára vonatkozóan a szavatossági biztosítást!
Károlyi megvédte Európa-bajnokságát
DSnMhntít vé&zódm a Károlyi
Hatalmas érdeklődés előzte meg a vasárnapi európabajnokí bli\'kozóinér költést. Kanizsa büszke k\'hel s/ülötlt Jéflé, Károlyira, először mert a magyar színeknek szerzett dicsőséget, másodszor mert ilyen ritka élmény-n^ci jitahnazla meg szülővárosát- A nagyeivjü franci\' bajnoknak neinsl-kerüU Károlyitól elvenni az Eji\'ópa-bajnokságot, mert a hatalmas, léleg-zetvishzafojtóan izgalmas küzdelem döntetlenül végződött- A .mérkőzés \'után Károlyi igy nyilatkozott: Hyen nehéz mérkőzésem nem vo\'t 1935 óla, amikor először nyertem ei az Éurópabajnokságut, az ncsak francia Lagraudtól- Pouv-ix az uj iskola legfeTelmcte-cbb , aki különösen a \'különböző és Iábcsav;ir,iknak iheslere. Csodálkozással vetlcm tudomásul azt a nagy lendületet, amelyet a francia bajnok kifejteit ezen a mérkőzésen. Hu a mérkőzés iiuég tovább tart, nem hinném, hogy ennek a nagy ostromnak ellene tudtam volna állni. Még csak annyit; nagyon örülök, h»gy inégvédhcliein a bajnoki
elmet,
llirschi nagy technikai fölénnyel győzött Pir.ich ellen, Néjnet pedig Sólymot győzte le
\'PmtwcToax mérkőzés
A Nemzetközi Birkózó Szövetség megbízottja a vasárnapi eredményt azonnal közölte Parissal és engedélyt kéri, hogy n visszahívó mérkőzést Pouvreoux kívánságára engedélyezzék.
Az NBSz hozzájárult a kéréshez és kedden. Károlyi, bár nem volna köteles kiállni, újból mérkőzik a francia bajnokkal. Hétfőn este Né, (metli Kfírolyi, Poavreoux— GalvaM nov, Hirschi Sólyom, és Plrach— Bannee mérkőzések Jesznok a Zrínyi pályán 8 órakor.
Kedden: NTK—V*«uta» ÍVJ - mérkőzés
Kedden, 15-én fél 1 órakor NTE— Vasút ifimérkőzés lesz t>oi«p/idij nélkül, Önkéntes adományokat elfogad a vezetőség és egyúttal kéri a fiatalok pontos megjelenését.
Naptít i Augusztus 15. kedd, Rom. kat. Nagy ft. A. ProtentAiiK Mária. hír. Ab hó »0.
Oötíürdó nyitva reggel fi órától főórái* (b»tM, Kierdn, nóntek déli tán kedden egész nap nőknek).
Cíano váratlannl visszautazott Rómák
A legteljesebb titoktartás veszi kikül a Hiti«r>-CSa*to lanécfikozás eredményeit és tárgyét — flAusaoHol--Hitler találkozó következik
Ciano gróf olasz külügyminiszter szombat déhlán 3 ifi félóra hosszat tarló magánkihallgatáson tárgyalt Hitler vezérrel- A tárgyalásuk eied-mónyéta legnagyobb ^titoktartás ve*zf körűi b igy a Salzburgba -scneglett1 német óí olasz újságírók csupán S találkozás külső körülményeinek leírására szorjtkoznak- A tárgyalásról csak szűkszavú érteslló-cket M taJ lálgalásokul küldtek lapjaiknak. Cíanohoz köze\'ál\'ó újságírók kjjc\'cn-telték, hogy rt szokatlan jl hosszura nyúlt tárgyalást rendkívül komoly okok kényszeritik a legteljesebb titoktartásra.
A berlini lapok egyöntetűen azt irj;ik, h >gy a salzburgi lárgyUlásolö figyeimeztelést j;\'lenlelt\\\'k a ¦ vilá^ sz;ímái-a( amiből az egész demokrácia lálhutfu, hogy a két ország zárt egységben menetei egymás incl!e,t.
Vasárnap dé!clőtl Hit.er \'ujabbma-gánkihaMgjté*)n fogadta Ck»not. Ezen a megbeszélésen RibUmh-op is jelen volt. Ulána bácsu^lUásreggclj wlt a tiszteletére s Ciano innen
egyenesen a repülőtérre hajlaton s még a délután folyajndn váratlanul Rómába érkezett.
Rómában nagy mcg\'epctcs, kellett Cinno várat\'au hazaérkezése, mert hivatalos körökbeu is az! hlfték, hogy n tárgyatások egész vesérnap fognak taríani- Mindamellett hang-.vjiyozzák Rómában, h^íY a niegvúl-tpzott pngramnak nem szabad nagyobb fontosságot ti\'ajtiojiitani.
Egyéfcként olyan hírek is vannak, hogy Cíano tárgyalásainak fulylahl. sára Mussolini utazik Hitlerhez.
Gyengélkedés idején, külöüíisen ha a ror>B7ullétet még szorulás, dc-lékfájás és kereszfíáji fájdalmak is fokozzák, az enyhe és igín k«l!eireí hatístt, tlszlán természe\'es „Ferenc József" keserűvíz — rcgcel éhgyomorra egy kis pohárral véve — miulhí pulin, könnyű síékürülést és kieiégilő anyagcserét biztosit. -Kérdezze meg orvos\' tl
FÉNYKÉPEZZEN!
OLCSÓN (ul fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószaküzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek B P-től, márkás filmek 88 fillértől, MT SzakuapO kldola«aa I
Ötvenhat halóttja van
a vasárnapi vasúti- és repülőgépszerencsétlenségeknek
Vasárnap sorozatos vaOuli d-i rfk-pülöszerencsétlenség történt minden felé. i
A {nagyszebeni- bukaresti von$Jojiv hibás váltóállítás miatt kisiklott az éjfé\'i gyors Peto-Aya áliojiióson. Eddig 20 hatottat és i\'enftoteg suIvosno-besilltet húztak ki a kocp)k alól.
A Csendes Óceán ameiikal purtvi. dékén közlekedő lrjjeuSvonat Üorlin-nái kisiklott 6> 20 méter magasról a mélybe zuhanva pozdorjává tör[. Eddigi jelentés szerint 22 halottról és 60 Wlyos sebcsüló>(ről érkezett
jelentés- [
Egy ajneVikai viziiepüJőgép MiaJ miből jövet leszállás közben \\ tcn. gerbe zuhant. Itt 11 utas életéi vesztette. {
Két amerikai oceánrcpüiö, ^ régi egyfedelű gópen akarlak álre- • pü\'ni Eui-ópába, az Atlanti Óceánba vesztek.
— Sajit i5v,-lok<sbün és őrömére szol-i<A!ó megblvéanak teez eleget, ha « Koptloln Bateráruház Ont raSiuloí-kUI-IHébAI iueKtöklntl. vótelkónyiwur oólkol.*
özv. Bremser Qnsztávné sz. Tassaly Margit neje, ugy a maga, mint az alulírottak nevében fájdalomtól megtörve, de Isten megváltozhatatlan akaratában való alázatos megnyugvással jelenti, hogy forrón szereiéit drága jó férje, a legjobb édesapa, ílu, após és rokon
Bremser Gusztáv
m. klr. eiredee • matfy*r érd*mr«Bd Iovagk«r*ulJo, III. eutalya katonai <rd«mkeraaxt liail.idktUüi jh.í-1, kaidokkal, ulat lr.tnnnl írJnmaiam IraraVikkail. irirr" katonai árdameroai a kjzdokkal, Magyar broiix irdomeiaBt, Károly OMjMtkoroHt, aoUaftlUk érr 10 a kát aávval Mb, atb. tabüdontia
életének 52-ik, házasságának 18 ík évében Balatonfenyvesen váratlanul elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait Nagykanizsára szállítjuk és folyó hó 15-én, kedden d. u. Vj6 órakor a református egyház szertarlása szerint a temető halottasházából helyezzük Ideiglenes nyugvóhelyére.
Nagykanizsa, 1939. augusztus hó 14. ,
Áldott jó iölk«d felejthatsttlenűl kéxMMmk él 1 Soha el nem muló szeretetünk veted marad I
Bi-omier il«fi* férj. Paraghy Sándorná leányi, Paraihy Sándor főliad-nagy veje. Oxv. Bronuor Attdrásnó édesanyja. Oxv. Taaialy Tárnámé anyéaa és a gyáBzoló rokonság.
2ALA3 közlöny
<V4ít*M-<Mgifeft rádióvllája)
.Ma^hötfösi* délután. B,om iio i*rces kezdettel diviVe^lasi .prjgy**, a pée.a\' hittudományi főiskola kitűnő tanára és Kisteleki Pál a szabadságról is a szabadság államáról rendez vitát, a budapesti rádió\' mikrofonja előtt. A rádió müveit közönsége előtt i^eti nép. szerűék e;.ek/az. érdekes témájú szel-lemi tornák; Bizonyos, hogy a hétfői rádió vt la még íokozoltabb érdeklődést rvált ki a komoly é-s aktuális kérdések alapos megvitatása iránt Kanizsán is.
— (Felhívás a 48-aaokhoi 1)
Bremser Gusztáv ezrede*, 18-as bajtársim k temetésén uwtuieti\'ez veszünk részt. Gyfdekezés kedden délután 5 órakor a tcmetrtlüdnál. Kérem a baj. társakat, hogy *nlnél nagyobb számban jelenjenek meg. Sehőffl nyűg. ereden. (:)
yaskerMk«lsae — Nagykinlzía
The Best fcerékpárak,
Hunjf^rja Jke.Ht4s fótiatok nagy raktára. —
- (Kanizsaiak a rádión)
Alk JmugtoU ela.mu^t héten. Gráf Krníí előadása a rádJóV\'n, már ineg-érkceíl az ujabb értesítés, amely szerint legközelebbi rádióelöadását szép. tember 12-ére tűzték ki. Ez egy 25 perces hosszabb elÖad;is lesz a német 1 Kilsevistaellenes kiállításról. — Ki-vülo o héten két másik ktuib*«.i .tzC-replöje is vnn a rádiónak. A zeiwiskola egyik tehetséges növendékének, Tol-: Öpi-Entter Lászlónak egyik magyar nótáját játszu.-szaldón délben 12.10 órakor -a cigány. A nótát az ugyancsak kíiiüzsai nonj Fo(Cne versére szerezte lintler. Dani közügyeivel a ünl;U Közöny Iw^bjairól ismerős.
S Jrcüi 16 ke kmit
ikMíi, numaitBiBflL ily jaJjMltí Bzakszerüen és legolcsóbban KOVApS JÓZ.8EF
kőtaragómea törnél, Király-utca 33, Naay j^^ljk-i>d»4y- Tale|^|a L^
— (Halálos szerencsétlenség)
történt Rigócs melleit az országúton.
Schlimer Istvánná 09 áves asszony tohcnes szekéren igyekezett haza. Az uton játszadozó gyermekektől ugy megijedtek a teliének, hogv n szekeret árukba rántották. Mire- segítség írke#it, üeldimcrné belehalt » sérüléseibe, j
— (Meghalt az Összeégett borbély)
Jabracki Jóxsor 41 6vCa karm°cs] lKirbély nélu\'my héttel celölt magára rántotla q petróleumlámpái és súlyos égési .sebeket szenvedett. Kö/e\' három heti szenvedés után az összeégett liorl>ély mosj lieJetiult Sérüléseibe a
kesz,tlte|yi kórházban.
^iíékififefidíghen szenvedő bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a bélmozgáat reggel éhgyomorra egy pohár természetes. ..Ferenc Józut!" keseiüvJz maklm^ mar megélénkíti, >u emtszlöcsaloH nában Összegyűlt salakot klihiii, a vérkeringést szabaddá teszi a a gon-< dolkoiló.- és munkaWpességet emeli, Kérdezze meg orvosát I
ninö)ícB<n«íizt«S
fiifP Kii
mm
BÚTOR von
Nagy választéki Olcsó árak!
BOX
fényképező gépek
3 tekercs filmmel Pougu.
Szabó Antal fotószaküzlet-laboratórium
Megtanítom fényké-lR-/.ni,liii)iá!siii nz fényképezőgépet.
Nagykanizsa, FG-ut 5.
iMrattan kedvezmény a Zalai Kdzlőw olyaséinak
——————— _____ i.h_..~..u tai,,.A,,n
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közporíli fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozkr-Htoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift sib.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A szásalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező oivasók részére.
- (Sósavval leöntötte felesége) 1
l\'éveez Károly keszthelyi fuvarost a korcsmában sósav-oldattal leöntötte a kül ón vállán élő félesége, mert nem akart visszatérni hozzá. Az élsö se. gélynyiíjlás után Pé*eez elhagyta " kórházul, de közben az állapota uny-uyira súlyosbodott, hogy viasza kellelt szállítani.
—\' (A hordok várrtttiíftteiwete)
A hivatalos lap mtnapl szánva közli a kormány rendeletét, on*6!y a ke. ményfáböl késvült bonlók és szürolelö-kádnk, sörös, szeszes és olajos bordók, valamint a 300 lilémét kisebb
űrtartalmú borosUonlók és ¦.......-!•¦]. i
kádak kivételével akár uj, akár használt állapotban kerülnek behozatalra, ez év december 31-ig Ijezárólag vám-menl«\'Cn Ke. <fl lesznek.
\'ávimmvá és alpacca
ttagy váltfflttéSbatn \'
Májon TőstvértiftiréL
Olcsó árakl
— (A vidéki elltközönség legkedvesebb HdOtörtelye)
lett a BvábliOgyi Majestle luxus-penzló, mely u szonvszédoss Mirabclle luxuspen\'iőval bátran i nevezhető a leg-modernebb\'holeléfáteV ké\'. i*in*kénck. E két tökéletes ház terrtulcaírél és I függő kertjeiről tündéri kilátás nyilik Dndapestro és a budai liagyvidékro. A legelőkelőbb\'külföldi és liBtai közönség élvozi a nyaWt a MajcstlólKín, amelynek nagyszerű, komfortos, hfileg-mé\'.cgvl/es szobáíbtil a SVnbWegy ideális csendje ós tísz.la szulralpin le\\C-göjo árad. A konyha tókéleicsl Diéta isi Nyilvános Cafo-Ke^lanrunl. A ipen* űók a fogaskorokű áHoniá» mellett vannak. rcnzi<i niár nflpi 0 j»enöíitől.
— A 4*báayió nfik
is felligyeltck már a spbrlúlékoa kívül az illatos, könnyű Sport-szivar-Iki\'mi, ínolyet u IXtlianyjö\\etlók a Szent István ilélcii -szép csoinugolásban, vá-Ingatott ininösógbon, de változatlan árban hoz forgalomba. A szi\\aro.soi.roi is gondoskodik a Dohányjövedék: nz ünnepi szivar neve: rte.< szivar.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSxiSny nyomdájában
NigykinlXM, F6-ui 6.
OfcsénÁijjot mtamasiban szémiwzhaük)
35554
0914
balai kozuoot
1M9. aagimtus 15.
A balatoni oraxéguton Baaxeaxaladt kél auló
Dr. Pallos Karoly egyletemI tanár Keszthelyről Budapest tele haladt az tt-jtójíím\'. Gyenesdlás mellett fizíenybí\'jpt vele egy másik autó t> mhei egyikük sem tért ki, a két k<i-csí összeszaladt. Az autó utasai v/c« rencsére nem sérültek /meg, mert az ytolsó pillanatban sikerült fékezni mindkét vezetőnek. Ellenben az egye teml tanár autója elütötte Lakits István gyenesdiási kádárt, nlcil a inon. tök súlyos állapotban szállítottak a keszthelyi kórházba-
őrizetbe vettek egy mírka-spekulins gabonaflgynOkOt
Losono, augusztus H A klr. valutallgyésiség őrizetbe vette SzalókI Sándor gabonaügyno-köt, aki német márkával visszaélési.
üzöll
Nagykanizsa megyei város polgármestereid.
16361 ">39.
A városi sxlnhái fűtéséhez 2 dth gőzkazán kicserélésére, Illetve szalmására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az a|ánlalokat a fellélelekben megadott címzéssel f. évi szeptember hó 4-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra közölt a v. mérnöki hivatalban megtekinlhelö és beszerezhelö.
Postaköltség beküldése ellenében (bélyegben) a kiírási művelet elküldhető.
Felvilágosítások a v. mérnöki hivatalban nyerhetők.
Nagykanizsa, 1939. augusztus 11. un Polgármester.
-t-t « *¦* (J
A KORMÁNYZÓI PAP. felvidéki utja után vasárnap délelőtt visszaérkeztek Gödöllőre.
ELFOGTAK Mátyássy Zolhinnét, a kalnntior kegyel incsasszonyt Szekszárd köiclélíCu cgí\' nagyobb kiránduló társaság vacsorázása közijén.
ANGLIA kétszáz uJÜpusu bómba-vctöl s/állitott I.cngyolorszáfinnk.
GENFBŐL II kocsiból álló f.00 láda műkincset szállítottak vissza Spanyolországba, amit még a köztársasági kormány mentett ki.
ROOSEWELT valószínű szövetségei ajánl fel a szovjotnek, hogy Jnpnn ellen közösen járjanak cl.
CHAMBERLAIN bizalmasa váratlanul Herehiesgadenbo alázott, hol európai konferenciát ajánl fol a vitás kérdések békés rendezéseié.
51fi SZÉKELYT fosztottak meg birtokától Erdélyl/cn, mort a kormány repülőtérét akar építeni székelyföldön.
lA ROMÁN KORMÁNY ai augusztus 12ro behívott 5 korosztályon kívííl tcgna|) ujabb sürgős beliivást eszközölt ugyancsak augusztus lg-ro.
MOSZKVÁBAN az nngol—francia-orosz, katonai incgl»c.szélé>ck lázasan folynak. Vasárnap délelőtt és délután ls hosszan Uüiáeskozlak a fo\'.ok.
TELEKI PAl. minisaeiolnök vasárnap nagy l>eszédct mondott Losoncon a keresztény ifjúsági ogycsülct nemzett konferenciáján, \\
IIlíNDERSON angol képviselő budapesti tartózkodása során több vezető égvénIséggel folytatott hosszabb ineg-ikts/élést, Innen ISukarcsti.o utazik.
TELJESEN ÖSSZEOMLOTT a buda-pesti Hungária pnplrgyár egyik kétemeletes vasbeton épülete, A környéki bérház lakóit kilakoltatták, hogy a gyár további boomlás esetén sioren-osétlenség no történjen.
TÖRÖK KÉMEK árasztották el Bulgáriát. Két elfogott kémet hantira, hármat súlyos börtönre ítéltek. Valamennyi Törökország javára kémkedett. 1 BULGAffiJAp Jugoszlávia \'és Svá#ö\' a semlegesség inel!ett döntött ejró-pai konfliktus esetére. \\
PEKJTNGBEN nagyszabású rmgol-ellcjies tüntetés zajlott k; vasárnap.\' 50000 fónyi tömeg nyomult az angol konzrjlátus elé, japánok és kl-i naiak. 1 i
A SANGHAJI angol engedményes terü\'clen a háború tegnapi évfordu-i lóján egy bomba robbant; négy kínai meghalt, egy megsebesült - v
4 mm 1 1 <r nm 4
tűzhely es suto
használata megkönnyíti a háztartási munkát-
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. „,
\'\'trflr\'-^r-*!1 kaaa»énylái*»aaag
MmMi nyomda fc DElzalti LspMaíí Vállalata
¦afjykasslstsa
Kttrjnjumi*, miiij i MMnm. twlt«i Mimi, táttett Mayvck ét dobozok gyára a „Zalai KBxIBny" poUtiaai aaswW" axes-kaiurSőtjéfla és kiadóhivatala
Kéazitdnki
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézett, ügyvédi, gazdasági, eerfeád és Iskolai nyomtatványokat, áriegyxekeket, müveket, meghívókat: eljegyzési 5 esketésl erteattése-kei, gyászjelentéseket, névlegvet, (alragasza-Imt, körleveleket, rOpUpofctT és mmdeniéfc tzlésía WálUtitn nyomtatványokat.
Gyártunk i
ihleti könyveket, Ügyvédi naplókat, Jegyzö-bOnyveket, zsebkönyveket, bevásárlási-könyveket, rajzfuzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédtilálMt, naptártömböket, falinaptárukul, dobozokat stb. elsőrangú \\l-vitelben és n legolcsóbb árakon. s,
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Mérsékelt siál, változó felhőzet, több helyen zápor át zivatar, a hőmérséklet emelkedik.
A Meteorológiai Intézet nagjrkanluil uegOgyeloállomasa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: +212, ma reggel 17-6. + délben +215
Csapadék 0« «L.
APRÓHIRDETÉSEK
SO tillíf, minden lovibbl «4 í. miör, hélkAinaa 10 ii«lg 50 MHÍt. mlrtdcn. tovibbl 116 4 Mliií.
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
HaSroracxofciB emeleti és kttszobis (Urdöszobáo lekét kiadó. Lénáit bélkeres-Iteéée.
bútorozott szoba
Caiiiosaii bnt«rm»H ktllöabtjáinlu szoba egy- vagy két mmély részére azonnal kiadó. Umhott férflrubik és cipók eladok. Uru « Wsdóbnu. 2203
ház és ingatlan
Hámit, MMet, szÖWt olcsón koivttlt Papp István, Teleky-u. 8. sz. Ugyanott UnlcihűlyJEéfc azonriul kiadó.
KatlAaUi«bá» beukomfortos magán-hiz november l-re klsdö. Bővebbet KlrJly utca 33. 5
ADÁS-VÉTEL
Asnrteltaf, buznilUt iü, áUandóan vAairolok. RlUcher Mályís, Király-utca 33
1953
különféle
IFÓnyké pasiéi k fflgysilaMi 1 Márkái
gépek, filmek, lemezek, papírok legolcsóbban, kldolgosás legtuebben Vnatap,li (oló-szaküxlet és laboiatörlnmbao, Fö-ut 10.1815
Hévlxra kényelmes csukott antó kirándulásra megrendelhető: Kaafman Manó. Teleion: 222, 1552
mim
KEfiiitMAT@
NAPI A fiuitt,
XALHI KÖZLÖNY
POUTIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KBigaifJasAQl R. T. Naqyhanlna". FelelÓB kifutó: zalai Kár.ly. Nyomatott i \' a „KBígaZdasátit^R. T. NaDykanlrja"
nyomdáJábsR Nagykanizsán. {Nyomdáért lolel i Zattí Király.) \'
79* üvrotjra« 186. uám.
MaC/katÜm, 1989. auguutu» 17. csütörtök
Ar« 12 Uli.
ZALAI KÖZLÖNY
«iímnna>
fa Uadókintiii PM b. uáia.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elöiiif tésl Ím : w « p™E6 «0 lilür. Szerkesztőségi ti kiadóhivatal! leidoni 78. tz.
Sorakozó
Irta: Berblró Fuíuhc Kassa bz. klr. város főispánja
Szép szokása a magyar kereskedő világnak, hogy éveuklut összegyűl, megbeszélni helyzetét és teendőit, vaiahiely vidéki városban, hogy unnak múltjából, levegőjéből, ujabb eredményeiből tatfiiságokat merítsen küzdelmeihez;.
Természetes, hogy az idén a felszabadult területek fe\'é irányul figyelme de hogy választása Kassára eseti, aligha csak azért történt\', inéit Kassa már u mvjltban Is kamarai székhely volt. A kereskedelmi teslü-Jetek országos értekezlete most első sorban azért jön Kassára, hogy ö Is beálljon a zarándokok hosszú sorába s a szabadság, a hit, az áldozat nagy hőse\', II. Rákóczi Ferenc hamvainál leborulva, a nemzet egyetemes feladatainak szolgálatéhoz meri teen erőt és ihletet!
Ha a kassal találkozó csupán ir hódolat és az egymásba-ölcl kezes ünnepe lesz, akkor is kimagaslunék az eddigi értekezletek sorából. De erős a hitem, hogy ez az értekezlet más értékeket is felszínre fog hozni s « város egész társadalmát maradandó tanulságokkal fogja gazdagítani.
Tisztában kell azzal mindenkinek lenni, hogy a visszatérés vértelen volt \'jgyan, de nem zökkenő és verejtékes nehézségek nélküli. 20 lév e-\'ég jelentős Idő ahhoz, hogy a gazdasági élet ne csak szétváljon, de el is távolodjék egymástól- Ma mái-nem lehet egyszerű visszaállításról szó. A hosszú megszállás alatt i^nz anyaországban is- oi élet tovább haladt Ós ez a továbbhaladás éppen nem volt párvonalas. A gazdasági élűt JWk eaért nem lehetséges az egysze. rü visszaállítása, hanem szükségei a nagyon gondos átállítása. Ez az átállítás - bár sokaknak gazdaságilag Is előnyöket hozott -- mégis felette nehéz, uncrt Kassával nem tértek vissza mindazok a területek, aane-lyek részben eddig is hozzá tartoztak s amelyekhez az összeköttetések ezernyi, imost hirtelen megszakadtt szá\'aival fűződött. Ahhoz, hogy a közgazdaság az rjj élettérben uj gyökereket \\erhesfjCn, - gyökei eket, a melyek (megállóvá és íjbó1 gyümölcsözővé tehetik - ahhoz idő kell. Aa átmenet természetes nehézségeit és több helyült kinzó bizonytalanságai csak az tudja kiállni, akiben van a jövőbe vetélt szilárd hit s akinek ez az le rős hite állandó erőforrás az akadályok leküzdésére.
Jöjjenek minél többen, minél nagyon számban az anyaországbsli kereskedők annak bizonyságaivaf, hogy Trianon után a háborúnak a gazdasági térre való áthelyezése az elmúlt 20 év atalt a Csonkahazáb-m mennyivel nehezebb helyzeteket teremtett, (mily sok munkát, mennyi energiát és drága áldozatot is követelt. De kiáilották a megpróbáltaifat és meggyőzték a nehézségeket. \'És ¦ ha a harcnak oz is lett a következménye, hogy anyagi javakban szűkebbre szorultak, életük színvonalát
Donzísbnn megkezdődnek a bÉketfirsnolások
A békés megoldás terve lépett előtérbe — A népszövetségi hármasblzottság Is összeül —- Nincs szó ÍM hatalmi külügyminiszteri értekezletről
Mint Ismeretes, Danzlg ügye U-mét a világérdeklődés középpontjába került az clnijll napokban. Cinné és ,Ribb3ntrop lanácskozósánakegyik legfontosabb tárgya Is ez volt. Azóta a szabad város ügyének megoldása mindinkább előtérbe került-
Mint Danzigbói jelentik, Försler danzlgl körzetvezetö, aki ismét hosz bon tanácskozóit Berchtesgudenf, ben Hitlerrel, visszarepült Danzigba-Tanácskozásaikról Bambul sem szí.
várgotl ki.
A danzlgl kérdés BZonban természetszerűleg élénken foglalkoztatjna nyjgatl demokráciái is. Halifax lord angol külügyminiszter tegnap hosz-szasan tanulmányozta Burghardt tl-\'n zigl népszövetségi biztosnak tervezetét a danzlgl kérdés megoldásáról. Halifax a tervezet áttanulmányozása után Chamberlainnek Is \'jelentési tesz- i
Paris és London a danzlgl béketervet tanulmányozza
Párisi jelentés szerint a francia fővárosban i-jgy tudják, hogy az cimull napok fontos eseményeiből a danzlgl ügyben beálló döntő fordulatra lehet következtetni. Paris\'szerint dlp. lomáclal rúton oldják meg Danzlg ügyét, miután a békés .niegoldá^csé. lyei növekedtek.
Burghardt jelenljést tett Parisnak is, a megoldási tervezetét behatóan tanulmányozzák, de a legnagyobb tilók tartással veszik körül
A lapok megállapítják, hogy Hitler nem kérte fel a népszövetségi! biztost e téketerv kidolgozására és az angoi kormánytól sem kapott utasilást, bogy Hitlerrel tárgyaljon-
A danzlgl kértlés békés megoldására kidolgozót! tervet Anglia Franciaország és Svédország megbízottjával, mint a Népszövetség danzlgt bi-zkitlságónuk tagállamaival fárgyaJj\'á meg behatóaan. . \' I ,
London, augusztus 10
A lapok a danzlgl béketervröl írna leszögezik, hogy a tervvel való beható foglalkozás nem jelenti nzt, hogy Anglia az első békés ajánlatba beleakarja \'Ugratni Varsói- Franciaországnak és Angliának kötelességé
foglalkozni minden olyan tervvel, amely a békét megszilárdít).alja, -- irják a lapok — s Lengyelországnak önmagának ke\'l eldönteni,hogy mikor fenyegeti veszély.
Paris, ujguszíujs io Az Exe\'slor is arról Ír, hogy Anglia és Franciaország nem zárkózik el j. danzlgl kérdés békés tárgyalása
elöl, hisz mindenki kívánja a békét, kell biztosítékot nyújtani ermnézxe, elsősorban azonban Németországnalé hogy tiszteletben tartja a szomszédok jogait.
Londoni augusztus 16 A Daily Express ugy értesül, hogy a danzlgi szenátus elnöke és a dan-zlgi népszövetségi megbízott és a lengyel főbiztos közölt tárgyalások kezdődnek. Ezen Clano gróf megbi-bízottja is résztvesz. ;
A Daily Mafl ezzel kapcsolatban jgy tudja, hogy a béketárgyalásokat »nár imia megkezdik •
Ugyancsak Londonból irják, hogy jó\'értesüll körök nem tudnak arról, hogy AlnffHa, Früaiai <ország, Olaszország, Németország és Lengyelország külügyminiszterei ölhutuhii értekezlet te gyűlnének össze.
Halálos Összetűzés a határon
Danzig, ajguszlus 16 Ma reggel halálos összetűzés történi a határon- A kohíni sorompó, előtt inegjek-nt egy lengyel katona,
aki puskáját rászegezte a vám liszt-viselőkre. A vájnfaiv&talnokok fegyverüket használták és a lengyel ka; lona halálos sérülésekéi szenvedett-
Máris nehézségek mutatkoznak a moszkvai katonai tanácskozásokon
A tanácskozásokat tovább folytatják
; : j Riga, augusztus 16 A\'lg kezdődtek el Moszkvában a francia-angol—szovjet katonai megbeszélések, máris nehézségek imutajl-koznak-
Moszkvai jelentés szerint a szovjet
közvetlen kérdést intézett az angol és francia megbízottakhoz, hogy lini \'enne Anglia és Franciaország magatartása egy szovjet japán háborj esetén.
A francia ÓS angol kiküldöttek c
leszállítani kényszerüllek, - lelkiekben gazdagodtak és küzdő értékek, ben különbekké váltak.
Most ne arrói essék majd szó, hogy maradtak sebek, lámadtak .ij nehézségek. Az eredményeket hirdessék, amelyeket ezek el.enére fei tudnak mutatni s amelyeket n közösség javára, a haza oltárára áldoztak. Világos adataikkal, meggyőző lényeikkel hirdessék a költő igazát : Nincs veszve semmi sors a\'att, ki e\' nem csüggedett!
A magyar kereskedők bizonnyal lelkesen veszik tudomásul a kormány nagy elhatározás át : h»gy Kassát - Pécs, Szeged, Debrecen mellé - a negyedik egyelem! várossá, K\'ebclsberg megjelölése szerint: tartományi várossá fejleszti. Több főiskolájának betetőzéséül ide műegyetemet kivah helyezni- Prognrjnr
(áruik bevezetéséül szeptemberben Kassán megnyitja az első kercske-de\'ml főiskolát A kassaiaknak észre
.kelt venniök az útmutatást, oz egész országnak az jj irányjelzést: a kormány a gyakorlati irányú főiskolák fejlesztését, szaporítását tártja i\'z idők jegyében állónak. A mikor ezek között elsőül A keie-k-\'-,dcinil főiskolát ál\'ilja homloktérbe, mi volna ez más, mint elismerése tr kereskedelmi pálya fontosságánoty egyenrangúságának? Útmutatás ezu kassaiaknak, mely Irányban lássák feladataik jó szolgálatai, szerepük belöMését-
Szeptemberben; a kereskedelmi szakoktatásnak uj csarnoka nyit jtl ajtót. A keres keddi)) 1" föoktalásnak >aima innaterje* hívja a magyar ií. juságot!
Méltó, hogy a magyar kereskedő* világ megelégedéssel, söt lelkesen ve-i gyen erröi tud \'mást és járuljon hozzá, hogy az itt kigyúló fáklya minél eresebb) minél nagyobb láng-giH hirdesse az .ij időknek uj magyar da\'At. Azl, amelyet a rotter-t
dami öreg városházi szép?> felirati olyan régén hirdet: Nav|g.ire ne. cesse est, viveie non ! Neki ke\'l vágnunk a szabad élet széles h>rizontu tengerének. Az é-\'ct tengerén bátran szembe kall szállnunk minden veszéllyel, ezer viharral. Kockára kell tennünk mindenünkéi, az életet Is; a fő, hogy a nemzet hajója* bizton haladjon előre-
Kassa kuruc lakossága jól tudja, h >gy minden népnek, minden *áí ro-snak a je-Vne annyit ér, amennyit tud áldozni a jövőjéért.
Kassára a magyar kereskedőket nem a Rákóczi kesergőjé hivja- EnJ nek a városnak a falai Rákóczi lelkét sugározzák,\'a Rákóczi riadóját visszhangozzák- Ha a Rákóczi-iu-du\'ót majd a .magyar lelkek is visszhangozzák, akkor az nemesak-uf küzdelmeknek lesz « hirdetője;, ha^ nem uj diadaloknak Is a záloga-
3
2ALAI KÖ2LÓNV
Ijgg, aUgUlllüS 1?,
Ezredzászló-szentelésre
Irta és a disz ebéden elmondta: Barburlts Lajos
liemes nagyasszonyok, urak, daiiékl. ősi rend szerint ez ünnepi pompa fogadja a /anios köszöntő rigmusai I *
Ha ma minden szjv piros öröm-serleg volna, ha ma minden szó harsonák, nyelvén szólna, ha ma minden rím az éqig csilingelne s a hegedős ócska szerszámának minden húrja színaranyból lenne, — ez mind csak azt tudná mondani: csoda tö/iént ma... gyönyörű, nagy csoda, (igy lett valamikor semmibői a valami) tarka selyemdarabból szentségtartó lett, a magyar becsület büszke záloga.
Ez a zászló Istennek adott parola, szent kötelezvény éietre-haiálra. Selyme magyar anyák áldott mosolya, amellyel hordozzák a holnap nemzedékét. Ez a zászló a sors kezében mérték, kemény parancsa ezeréves kötés az Éggel (felel érte n.inden magyar apának minden fia): „amit magyar szerzett karddal, vérrel, annak magyarnak kell maradnia I"
S ha majd a nagy tettek órája eljön,
a szűzmáriás lobogók kibontva mind
sorakozol hirdetnek szerte az Ősi földön,
zászlóanyáink, magyar nagyasszonyok,
ti adjátok kezünkbe akkor is a zászlót I
A ti áldó szemetek kisérje utján,
hogy tépetten, vér-csatakban is folttalan maradjon,
hogy vigyen bár utja északra, keletre, délre,
mindig diadalmasan lobogjon.
A ti kezetek fonja rá a harci babért,
amikor eljön majd az igazi magyar béke.
Mig köröskörül magyar Kárpátokon kel fel a nap, mig Bánátban, Bácskában magyar magyarnak arat, mig testvér lesz e honnak minden gyermeke, addig ezek a zászlók meg ne álljanak I Kísérje őket hűség, becsület és vezérelje azisten szent neve.,,
1939. augusztus 13.
A kir. ügyész és a vizsgálóbíró kiszállóit a sormási uti autószerencsétlenség színhelyére
A nyomozás adatai szerint gondatlanság látszik fennforogni\' y
Formaruhák, sapkák, intézeti felszerelések
nagy választékban SZOMOLÁNYINÁL
nyilt kérdésre csuk habozva, bizony talonul válaszoltak lésein megJ, oldás első nehézségét jelenti-
A tanácskozásokat egyébként n legnagyobb titokban tovább folytatják- , ; i *
Bern, augusztus tfl A svájci szövetségi tanács jóváhagyta a leljes .semlegességről szóló javaslatot. A Moszkvával vaió diplomáciai viszony helyreállításáról szó\'ó indítványt nem fogadták el.
Darányi lemond a Ház elnöki tisztiről
Budapest, augusztus io Darányi Kálmán ,— értesülésünk szerűit — egészségi állapotára való lokintctlcl lemond a Ház elnöki Üsz-$ téről. fj
A Ház ülésszakát szeptember közepén berekesztik ,és az uj ülésszakon választják meglaz uj elnököt.
24 halottja van már a renoS expressoek
Amerika Leggyorsabb luxus vonata, mint ismeretes, merénylet áldozata lett ét> 20 méter magasából lezuhant Az áldozatok szánra 2i*re eimelko. tíett. Hat embert a ntpnénylct\' gya« rrjja miatt Letartóztattak. , [¦
Ég egy litván varos
, , , , , Mentei, augusztus 18 A MenieJ-vidéken egy litván VŐ-ros, Garatén kigyulladt és lángokban áll. A 8000 lakosú kis városka niin-< den haza fából épült, igy — bár németországi tűzoltók is segítenek az óriási tűznél - alig hiszik, hogy meg tudják menteid a kis városkút. l
Románia légihaderejét Is behívta
.\' | i ; B>jkarest, augusztus 16 A vezérkar augusztus 17-éi\'e a gyalogosok mellé a légihaderö torta-* kosalt is behívta. , , , | i
Kolozsvári (értesülés szerint a ro-* mán állam rövidesen megvásárolja a máriunarosi hatói-vidéken lévő idegen állampolgárok földbirtokait és romon lakókat telepit oda.
Újból „dolgoznak" az Írek
London, augusztus 10 A PJcadellyn nz éjszaka negyven telefonfülkét romboltak szét. Ír merényletre gyanakszanak".
Kigyulladt az éjjol egy űobozgyár is. A nagy tüzet csak nehezen ichc-tety lokalizálni, a gyár nagy része d. ^usztuy9
Nagytokú kedvetlenség és a munkától való iszonyodás esetén igyekezzünk mindenekelőtt bélűrü-lesttnket és gyomoremésztésünket reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc Józset" keserűvíz elrendezi. Kérdezze meg orvosai I
Egész Kanizsa és Letcnye-vldéku még teljesen a sonmási rjti autóösz-szeütközés hatása alatt áll- A csend-: Őrség jelentésére Nagykanizsáról ajtón kiszálllak a szerencsétlenség színhelyére dr. Lengyel Károly kír_ ügyészségi ebök, dr. Knofusz László kir törvényszéki biró, vizsgálóblrö-helyetíes, dr. Arató Antal vizsgálóbi-rósegéd, Arató Károly MÁV gépészmérnök, a nagykanizsai fűtőház főnöke, törvényszéki hites szakértő, stb., hogy a helyszínen folytassák le a vizsgálatot a tragikus végű autó-összeütközés ügyében. Mjndenfcty-előtt a két Összeroncsolt gépkocsit olyan helyzetbe hozlak, mint ahogy nz Összeütközés után -megtalálták őket az országúton. Ezután fényképfelvételeket is készítettek a helyszín-rö1- Mialatt a csendőrség folytatta; u nyomozást és kihallgatta a hengen
malom munkásait, vnlajmJnt a sze. rencséllenség idején az utón és mezőn tartózkodó embereket, ? vizsgálÓbSzotlság megállapította-, hogy kétségtelenül gondatlanság lét-szik fennforogni- Mert ha igaz.isaZ, hogy egy harmadik jármű hatalmas porfelhője lehetetlenné tette a látást és ez akadályozta meg a két ajtó vezetőjét, hogy meglássák cgyimjást, — « hatóság emberei szerint — okkor ónná\' i-s inkább le kellett volna tedjesen lassítani, vagy pedig egyenesen megállni- Egyéb jelenségek, ig|y a gyors tempó ís azl valószínűsítik, hogy gondatlanság történhetett A|. két gépkocsi eleje valósággal egymásba fúródott, bizonyságául annak, hogy az egyik autó igen gyors tempóban haladhatott. Mindezeketazon-ban a további nyomozás fogja tisztázni. Mihelyt a -törvényszéki szak-
értő, vtfUamint a nyomozó csendőr-járőr jelentése beérkezik, a kir-ügyészség elnöke megteszi Indítványát
Egyébként dr. Knausz László vizsgálóbíró kiszállt a kórházba, hogy n sebesütések két legsúlyosabb áldozatát. Fazekas Ilonát iés dr- Pilléit sAjtrjTnél kihallgassa. Dr> \'retemé-azonban még nincs abban a helyzet: ben, hogy kihailgathaió legyen--Közei két napig eszméieicn kivül volt Dr. Takács Zoltán igazgató-főorvos fejmütélet végzett rajta, ami kitűnően sikerűit A fiatalasszony most már jobban van és a jelek szeri-.it teljes felépülése várható- Fazekas Hona nem emlékezett semmire. Egy hatalmas lökést érzett — unondottfi - és azután elvesziíeíte eszméletét. A többi sebesüllek is - súlyos állapotok dacára — jobban vonnak. A kórház sebészeti osztályának orvosai a legnagyobb gondossággal ápolják őket j , I (
Kaitoiiaiiffalsxereiéaok egyenruházati cikkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetők
BELEZNA1 HÁL
Sugár-ut 53. ti. Telefon 625.
Hősi naptár
,__A Csernovíctói kelek*
I9IS. (Ili. 1?. levfl Do^ok körűt vívott ---11 harcok során
Biozó János, volt nagykar)tetűI 20. honvéd gyalogezredbe!! tartalékos hadapród,
aki a 2. csend őrzászlóalj hoz volt beosztva ezen a napon járőre élén megközelítette az oroszok állásait Amikor ]>edjg azok ^közelébe ért, járőrét biztos helyen táníaszkepen visszahagyta, mig őtnoga két honvédje kíséretében még előbbre kúszott, ami közben ózonban egy orosz járőr észrevette és tilz alá fogta. Erre Bicxó hadapród hamarosan megsebesült és noha dum.dum golyók két helyen is szörnyű sebeket szakítottak a testén, leküzdvén a?, óriási fájdalmakat bccsiilcitel megírta a siá-zadparancsno kának szánt jolcniósét, majd a rája támadó oroszokat jár-Őrével addig tarlóztatUi 101, amíg erősítések éxkctie-k, amelyekkel azután bámulatos lelkierővel leküzdvét! sajgó fájdalmait, emberei élén lómadva, az oroszokat messze visszavetette. Ezután járőrével bevonult Annak egyeden embere ifim sérült meg, mig édenben Bíczó hadapród maga súlyos sebesüléseinek áldozatul usett. Kiváló magatartása és különösképen üz a tény, hogy « súlyos sebei okozta óriási fájdalmak dacára is vitézül a helyén maradt, kimutatták, hogy Bicaó hadapród a keménykötésű vitézek kozó tartozóit és mint ilyen hall hősi halált. Ezzel örökre megörökítette nevét, de megörökitették elöljárói is, akik hősi omlókét a nagyezüst vitézségi érem1 odaítélésével az ezred legvitézebb harcosai közé iktatták.
Északnyugati, keleti részeken rrjég délkeleti és keleti szél, aaö és zivatar, a hö \'nyugat felfii móg kissé emelkedik.
A Meteorológiai Intézet rzazjkaiűiaal mefBayelÖAllomisa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 érakor : +170, ma reggel +13-0. dalban +168,
0aaa«4ék9 7-W.
Városi Mozgó. Szerda—csütörtök A nagy francia lllmsztdr Edwlge Feulllere nagy Hímje.
A malakkai nö
Sellra herceg regénye az ezredorvos világszép feleségével Aktuális híradó
Előadások 5, 7 és 9 órakor Az 5 árai elfiadisok filléresek
V
1 1939, atiguntun 18.
, zalai közlöny
Bremser Gusztáv ezredei alolsó ntja
Hatalmas érckoporsó, rajta a hős magyar IdatouaUszt rohamsisak ja, kard. jn, amolyoklwz annyi .győzelem teljes Imre és dic-söségos háborús emlék fűződik. Gyertya és viráhcrdö. Lobogó Kandeláberek, és mélységet, dermesztő csend « ravatolóban. Csupán 11 gyászolók és a tisztibaj Iá rsak kerüllek » s;erturlásleremba A sok ez«tv ember, akik eljöttek, hogy megadják\' a vég-UstleaségjBt az elhunytnak, künn a temetőben hchc/kedtek el. Meri pét. d:ís remi volt. Megérkc.elt a pécsi dandár Uattl küldöttsége, a kanizsai helyőrség U>zlÍkara viléz nemes Széchy Iuíre ezredes vezetése alatt, n volt ¦iH.asok, az egykori bajtársak és a világhál>oru osztályosai, otl voltak az ö kedves lOiCjitéi, ö levente föoktatók és oktatók Szépudvary I.ászló voze. lésével, slb. Mindegyik elhozta a maga szép virágos búcsúját, nagy virág és rózsa koszorúját: BremM-\'r Gusztávnak, a jHirancsnoknak, az ezredéének, a bajtársnak. Ott voliak « cserkészek . Németh ¦JOnö cserkész pára ue.su ok \\c. zclé*o mellett. A leventék koszorúját dr. Tholvvay Zsigmond egycsü\'eti elnök vetélésével küldöttség lelte le. fis ott volt Gundo Géza nlczrcdos vezénylete alatt a kivezényelt díszzászlóalj és a géppuskások, Bremser ezredes kedves liai, a mi kedvos hoiivódcjik. Mindenki diszben, tt tisztek zöld zubbonyukban, mellükön dekorációkkal. A temetO egy,óriási embcíboly: ezren és e/rfn szorongnak végig uz utakon, " s/orlartástercin elölt, ahol u honvédség is kemény, katonásan foiáüutt szép renilcklicn. fis mégis mindenütt páratlan rend é-s fegye\'jom, Katon\'if ijeu-dezés. .Minden stilszerú és méltó a Óagjr tudotthoz és végUszlosségcIiO/:.
Pompás volt a kivonult katonaság. Egy élö érctel, a megleslesilett fegyelem. Büszkén néztük a nagyszerű [ormában lévő rohamsisakos. honvédeket
Aj katafalk előtt « mcgl/oldogulj. kitüntetettel, érdemjelei egy vánk.iSőn s/ép számmal. A koporsó jobboldalán helyezkedtek el az elhunyt asalájdja
és közeli hozzá tartozói, hátrább a
tisztikar és a hivatalos gyászolók, köztük olt Jáitnk Nagykapizsa város lii. valakM képviselőjét, dr. Hegyi Lajos |Mj!gármcslcr helyettes, főjegyzői.
lígésx Nagykanizsa gyászolt, érezte mindenki, hogy mit vészi lettünk mi Bremser Gusztávban. A katonában, " bajtársban, a vtc3tpevelflten, ui emberien, a férfiben.
Kádár bajos jpeformátuS lelkész végezte a Hyászszcrtiu\'lást, majd utána a honvédok és leventék vélték vállukra u díszes érekoporsét. Felhangzott n vezénylés: — Zászlóalj puskával tisztelegj! A harcterek néma hőse, viléz katonája előtt vigyázzba merevedett a zászlóalj. Tompán, szivctmcgkapóau pergeti a katonadoh. Bajtársai kísérték utolsó útjára kedves hakninkul,
Útközben [cMiungzolt a zenekar ünnepélyes, halk bucsuinduléja: • leli hatlc cinen Kamerádén, Kinen bcssem find\'st Du n\'cht...-A sírbolt clötl mégegysser körül-álllák az éreko[>orsól, katonai vezényszavak, majd Ú lelkész rövid Imája következeti. Dr. Poltyondy Józ;er városi wljegyzö a volt 48-04 bajtársak nevében megrázó erejű, költőien szárnyaló szép beszédben búcsúztatta a megboldogultat, kér\\«, ezredes u\'r Jelentse alássan a legfőbb hadiszáiláton, hogy u volt 48-asOk várjuk a parancsot, Iwgy ismét össz.eálIhassanak és el indul Itassa uak....
Sicm nem maradt szárazon, Háromszor tisztelgoU ezután puska, vaj n hős Jiulett elölt a zászlóalj, majd felhangzott a Himnusz.
fis Bremser\'Gusztáv ezrede* egyedül maradt u hollak nagy néma városában . ,4
(B. fij
A temetési Horváth Géza Icinetkozési vállalkozó végezte. Minlus/crü és példás volt a rend, méltóságteljes a stílusos gyászpompa, amelyek Horváth vállalatát JelU>nizUt. (0
Füredi emlékek
Idei vakációm egyrészt Füreden töltöttéin, A véletlen, az. élet szín-padénak ez a nagy rendezője. vezetett ido. líredcli\'ej tavalyi nyaralóhelyem ro ki váukozlam, de a szoba, amelyhez értbe letten komcrVatiYizmusból ragaszlkod tain nem állt rendelkcéscmrc . s ekkor magától felötlött a füredi terv. Ugy jött, mint a lelkünk mélyéből oly sokszor fellörö gondolái, vagy ér/és, villanásszerűen, minden logikai kapcsolat nélkül. Füred, a szívbetegek .Mekkája. Az én szivem .rendben van s Így nem " gyógyulás ösztöne, hanem inkább a kíváncsiság tudataintij ér zéso viti a füredi partok felé.
2.
Kíváncsi . voltam Füredre-, ahol1 már a rómaiak időjében is élénk fürdőélet volt s ahol évszázadokon keresztül a magyar éleinek oly sok reprezentánsa keresett gyógyulást, üdülést, szórakozást a maga és hozzátartozói szájnára\',
Füred nemcsak országos hlrfl, de valóban messze földön is jól ismeri fürdőhelyünk. Erre valóban rá is szolgált.
3.
Fekvése a Balaton mellett,, a füredi dombok alján tündéri.
Gyógyvize sok.betegség szántára á lilás.
Szénsavas fürdői sok clvcszclfuck hiti életnek adták vissza, a szív meg. javított motorját.
Rabbidra uath T*gore, a nagy hindu költi is ili találta meg ujbyl egészségét. Egy emlékfa és egy tábla hirdeti a Halálon partján ezt a gyógyulást A nagy költő reménytelen hcly.etbcn érkezeit ide s miután távozása óta tizenhárom esztendő lelt cl, a füredi sténsavas fürdők gyógynablsa valóban nem lehet kétes, líahindranath Tagdré ma is őt s éleiét a Füreden meg-repe\'rált szívmotor táplálja.
•1.
Valami ódonsteröség, az elmúlt Idők barokk lehelele csap fitt a nyaraló tekintetébe. Mintha « mull század nagyapái s nem ennek a kornak gyermekei sétálnának a ló pariján.
Sem a modern építészet, sem az Uj idők nyaralási szclteme nem tudta megtörni e»t az ódónsájrftseget.
Még a. nagy gonddal ápolt gyönyörű park sz.iuoz.cte sem tudott felszakadni a természettel összeforrott angol kertészei stílusától. A sok cserje, bokor, páfrány, kúszó növény mint az erdő sűrűje zárja ol a szabad gyepsikok felé törő uj szemet.
¦Ebből a hangulatból szinte groteszk módon válnak kí a modern kertészkedés futurista bravúrjai: örökzöld bokrokból formált pávák, verekedő kakasok ós — horribílo diclu — szalon résztetek, fotöjökkel, asztalokkal.
Külön értéke Fürednek a csodálatos Deák Ferenc sétány a Baia, ton partján.
Szerencsés és okos gondolat voli 1000-lwn a füredi szanatórium építésénél kikerüli földtömeggel leitől\' leni a Balaton partját e*en !1 részen s ciulielni a négy sor fckelcnyáríat, melynek lombjai alatt ura a Balaton
legszebb sétánya kinál pihenést és szórakozást a nyaraló vendégnek.
a déli és esti órákban hármas, korsó uton hullámzik itt a fürdőzök tönic;,«, vagy a padokon ülve moreiig a magyar tenyér elbűvölő szép. ségein.
De lOgSiöbb ez a rész a kova reggeli órákban.
Viszont ilyenkor alig egy-két odatévedt nyaraló bolyong ö hűs lombok alalt.
(1.
Reggel héltol este bélig sok látogatója van a fürcdi Ferenc József „ forrásnak, ahol két fillérért kapható egy pohár Igazán keltemos ízű és komoly gyógyhatású víz, attiefyet az átvonuló nyaralók ós a közeit falvak Fitredre.vetődő népe is szive-, sen fogyaszt. A kifüggesztett vegyi képlet szerint a víz igen gazdag gyógyhatású báthud elemekben a a" tapasztalat azt mutatja, hagy azt inkább kuriózumból, mint komoly kúrából használja Füred nyaraló, népe. . 1
A Tibor fürdő előtt kéc remek szomorú szilfa lombsátora invitálja hűs pihenésre a vándort. Ezeknek u fáknak ágaí sátorfáiként borulnak a földre s szabályos kör területén zárják el a kánikulai uUi>ot az ódnál ti tolt piltenőpadok elül. fides pihenés és romantikus álmodozás helyei ezek a szilfák, amelyeknek ágait valami átok, vágy kozmikus szomorúság leszoílotla u nedves földre. ,
8.
Füred falai közötl eleven erővel él még a BLoha Lu>a és Jókai Mór szelleme. A -nemzet csalogányának, és a .nagy mesemondónak emlékét nemcsak volt víUáikf hanem külön cinlékkövek is hirdetik. Blahu Lujza ottlionában előkelő fürdővendégek nyaralnak, míg « Nagy Jókai villa |ís a Kis Jókai villa a közepes penziók bádog cégtábláival hirdetik a napi telje.s ellátást Füred vendégei s/á inára.
0.
A balatonfüredi fürdőélet liagyon-esendes.
A fürdővendégek között feltűnően sok az idősebb hölgy.
Az ifjúság a füredi Strandon, a melynek szulmatetős ódonmagy^r-sagu épületen a piromániás hajlimu vendégek előtt cl kell rejteni és a szintén időjét múlt stilusu balatoni uszodában keres szórakozást, az esti órákban pedig a különböző éttermek asztalainál tölti cl nyárspolgári fogyasztással az éjféli záróráig lerjedö Idejét.
Éjjeli élet Füreden nincs, de lehel, tiogy egj<íek még Füreden is csak az első kakasszóra térnek meg éjjeli i bolyongásaikból, i 10,
A régi füredi színház helyén szép lenniszpálya épült s ott, ahol vala. mikor a nemzet csalogánya ajkáról bűvös magyar dal Szállt a merengő magyar lelkek felé, most az uj sport szellem ritmusa rezdül a röpködő gumilabdák felett.
A színházból vuoin maradt más, mint két hatalmas kőoszlop. Ezek. otl hevernek a kertész virágágyai mellett ás várják — egy uj színház feltámadását. ,i
k—i—ni—n.
FÉNYKÉPEZZEM!
OLCSÓM jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fütószat* üzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek S P-től, márkás filmek 88 fillértől. PS~ Sxakwurll kidolgozási
A tlslnal Szflz anya szobor története
Slatlna Radonéi, augusztus 16 Másodéves medikus koromban Gráb kornyékén turisláskodtam stájer kollégákkal. Egyik nap nagy, fárasztó túráról Jöttünk hazafelé, mikor a lányok egy kis kitérőt javasollak a lankovicsi kápolnához. Kénytelenek voltunk engedni, mert a monda azt larlja errefe\'é, ha egy leány őszinte szívvel könyörög a kápolnában lévő tisinai Mátla szobra elölt, a legmakacsabb szülők szive is megenyhül és beleegyeznek az addig ellenzett házasságba,
A nyáron Ismét Slalina Raden-clbe, Szlovénia eme gyógyfürdőjébe utaztam veseköveim miatt. Valamikor ml orvosok, mire öregedni kezdtünk, drágaköveket gyűjtöttünk... Ma csak veseköveket... Ittlétem első napjaiban meglátogatóit Kranz József, a szomszédos Tislna (Csend-lak) község aranyszájú esperese, kinek magyarnyelvű gyönyörű szentbeszédére ma is szeretetlel gondolnak vissza a tavaly Radenciben járt magyar orvosok és újságírók. Szoba került a Grác melletti tlalnai Mária szobor.
— Gyere k! hozzám egyik nap, majd elmesélem a törlésiét. *
Ahogy a Murát Petáncnál, a híres savanyuvizkutaknál, átlépi az ember, magyar szó üti meg a fülét. Hí a Muraközben (Prekmurje) még a szlovén mellett használják a magyar helységneveket Is és így hamarosan megtalálom Csendlakot, a mai Tisi-nát. Hatalmas Őspark övezi a 14. század elején kórat gót stilusban épült gyönyörű templomot, Mögötte a kuriaszerü paplak, ahol a véget érni alig akaró, sokfogáso3 ebéd ulán végre megtudtam a lisinai Mária történelét.
Tisina már az Árpádok korában is Batthyányiaké volt. 1400 körül Olaszországból egy Manzinl nevű szobrászt hozatlak, hogy szobrokkal ékesítse a ma is még szép kastélyt, a parkot és a templomot. Serdülő fia is vele jött, ki édesapjával együtt dolgozott. A fiu és a kis Batthyány leány közt előbb pajtásság, majd évek mu\'va szerelem fejlődölt. Egy gyünyöiüséges Mária szobrot faragolt a templom főoltárára, bedöntve egész lelkét. Arcától a szépség, jó-pág és szeretel sugárzott, fellsmer-hetok voliak a kis Júlia arcvonásai.
Mikor a szülők a fiatalok szerelméről tudomást szereztek, felmondták a szedett-vedett mflvösz-népség-nek a szerződést. Júlia minden nap eljárt a templomba könyörögni, hogy segítse meg a Szűz Anya és bírja engedékenységre a szü\'eit. Az elutazás előlli napon futár érkezett Itáliábú!, hogy a művész nagybátyja, conle Manzlni bolognai püspök meghalt és ők a nigy vagyon és a cenfei rang örökösei. A fiatalok egymásé lettek.
A csoda\'évő tisinai Mária szobrához zarándokoltak azután a szerelmes fiatalok és, a 15. és 16. században híres búcsújáró hely voit.
1532-ben Ibrahim nagyvezér Bécs ellen induló hatalmas hadseregét megállította jurisics- Miklós Kőszeg váránál maroknyi őrségével. Míg az ostrom tartott, a császári hadak segítséget kaptak és a*örök csúfos vereséget szenvedett. A visszaözönlö hadak végigpusztították Stájerorszá-got és marlalócaik Tisinára is eljutottak. Franciscus plébános, hogy a csodatévő Mária szobrot megmentse, elásta a Mura parti rétjén. A. plé-
__BALAJ KÖZLÖNY ««gUtt.u» 17
Országszerte megkezdték az Öszi Vásár féláru utazást biztositó igazolványainak árusítását
é 1_:_
bánóit a törökök megölték és lassan feledéibe ment a szobor emléke.
Vagy kétszáz év múlva egyszer a Mura áradása után a p\'ébános tehene a ré\'en legelve egy gödörbe esett. Mikor kiemelték, megtalálták a szobro\'. A hagyomány szerint oly nehéz volt, hoey nem tudták kézi erővel elvinni. Erre négyökrös szekeret hoztak. Ahogy a szobrot a szekérré tették, az ökrök megvadullak és világgá futottak.
Hónapok múlva akadtak rá a Gráz mellett! Lau faluban. A népek szerint egy este négyökrös szekér állt meg a falu kápolnáfa elö\'t, a szekéren egy gyönyörűséges Mária szobor. A Kápolnában buzgón imádkozott egy leány, kinek a házasságát a fiu szülei szegénysége miatt ellenezték. Mikor kitépett a kápolnából és meglátta a szobrot, mint egy pehelyt kapta fel és elhelyezte az oltáron. Hazaérve a faluba, vőlegénye azzal fogadia, hogy szülei csodalatosképen egyszerre beleegyeztek a házasságukba.
A szobor a kápolnában maradt, fisinal Máriának hívják ma is és messze vidékről zarándokolnak hozzá a fiatal szerelmesek.
Dr. Balázs QyŐzŐ
Síremlékeket,
ilrbtiitt, nifiielNiif, hősi ralétaffra!
szakszertloa és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kőlanigé<nesteraél, Király-utca 33. Nagy tlrtalek-tsktár. Telefon ti IS.
BUDAPEST I.
0.15 Torna. — Utána liang\'.eine.ck.
— 10 Hírek. — 10.20 Felolvasás, 10.15 Nemes Árpád előadása. — 12.10 Ai 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 12.40 Hírek. — 13.20 Időjelzés. ldör járásjelentés. — 13.30 Uniczky László s/a I ou zenekara. — 11.30 Híreit, — 11.15 A rádió műsorának ismertetése.
— 15 Ariblvanihirck. — 1(1.15 VUváry Mariska előadása. — 10.15 Időjelzés, lilrek.
17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 1710 Tamási Áron elbeszélése. — 1735 Katomíné Varga írén magyar nótákat énekel, Asbólh Gyula tárogaUVik, kiséri Kiss Lajos cigány.
zenekara. — 18,45 Na magyar válogatott vívók készülődése a világbajnokságra. — 10.15 Hírek. - 19.25 a rádió szalonzenekara. — 20.35 l)r. Faluhelye Ferenc előadása, — 21.40 llirek, "időjái\'ásjvlciHés, hiick szlovák és magyar orosz nyol\\en. — 22 Cliapny ja/./.-zenekar. — 23 HcndŐrzeuokar, — 0.05 Hírek. 1
BUDAPEST II.
19 Bárány S\'Jszi hegedül, — íft.30 (iaál Endre előadása, ~ 20 Hírek magyar, szlovák és magyar-orosz nyel. ven. — 20.20 Hangleme.ck.
BÉCS
8 LeinO.ek, — 8.30 Könnyű zene.
— 12 Dél) eciiO. — m.io Kfinnyft zene. — in Constalt tíirilő zenekara,
18.30 Tarka est. — 20.15 llicdinger: Dalos, /viiés Cgyvc\'jeg, — a 1.45 Katona, indulók ós dalok. «-• 22.30 Könnyű és tánozerjo. — 21 Köln.
Az alhasl szervek megbetegedéseinek kezelésében a természetes „Ferenc József" keseiüvíz mini gyors, bizlos és rendkívül enyhe hatású hashajtó már emberöltök óta kiváló sikerrel alkalmaitalik, Kérdezze meg orvosát l>
Az augusztus 31-én kezdődő budn-
pestl f)szi Lakberendezési és Háztartási Vásár vidéki látogatói ezévbeo tudvalévően féláru utazási kedvezményt élve/nck, amelyet az véltet igénybe, kinek féláru utazást igazolványa van. Ilyen féláru Igazolványt máris országszerte ántsi Iának minden incnetjcgyirodában, a Kereskedelmi és Iparkamaráknál, ipartestületeknél, pén/.inlézelekut\'l, a nagyobb községek jegyzői irodáiban és a Vásár tl>. képviseleteinél. Igazolvány! bárki válthat, ára személyenként Nagyk\'iií-
A szombathelyi barátságos mérkőzés nem sikerűit az raj Zrínyi Miklós Nagykanizsai Torna Egylet csapi-Iának. A helyi játékvezetőről mái nem is szólunk, de Gozdán kiállítása .már súlyosabb csapás volt; az
zsától 2.50 ]>cugö. A Vásár látogatói Huilapeslcn a jegypén\'i Iá raknál utazási igazolványuk felnin tatásával egész sor kedvezményt biztosító szelvény, [fltetel Igényelhetnek színházak, mozik, könyvtárak és más intézmények kedvezményes áru látogatására, ille.lv o Igénybevételén.
Az utazási kedvezmény már augusztus 25-én o órakor érvénybe lép és SíCptember 17-ig.tart. A Vásár augusztus :imöi szeptember n-ig lesz nyitva.
(0
együttesnek. Farkas állt a kapuba és a 10 ember végigharcolta a \'inéi\'kő-zést, de a játékvezető ellen hiába harcolt. Általában a csapat jól ját-szotl. Egyénileg kiemelkedett: Mi hniecz, Szohár, Kárpát és Csáki
Invntvezaté: Dr. Díviduí, Erdői B»»k»
Hazatérés
Szent István fc\'é már HHk hazatérni a nyaralásból, de ilye.ikov « hölgyek még nem engedik láttatni magukat néhány napig, meri ahopy ők .mondják : teljesen lerongyolód-. \\a térlek haza-
Le rongyolód ás alatt kel\' értenünk azt, hogy a hosszú nyaralás alatt minden ruha bepiszkolódott, sürgős tisztogatás vá\'lk szükséges^, Összo-gyürődötl, ki kelt vasalni, a nagy nyári ruhák már a végüket járják, arra valami kis őszi disz kell -már, s nem is beszélve arról, hogy a nyári fodrász szörnyen elrontotta a hajiunkat, no meg a vlz, meg a nap sem telt valami Jót, ezért bizony néhány nap beletelik, amíg hciyrepo-foztaiják magukat-
Legc\'sősorban is átnézik a ruhatárat, mire tehetne iiiiár egy kis frissítést alkalmazni, mégis két hónap majnem, hogy a nyári garderobot összeállították, hosszú idő az kérem, egy-egy ruha viselésénél- \\\'j
Egyszóval kitudódott, nen\'i tudni hogyan, hogy ősszel legfavorizáltabb szin a bordó lesz. Nosza usgyl, szaladni kell a szabónőhöz, hogy :irra a fekete-fehér imprimé ruhára sürgősen tegyen valami bordó virágot, meg övet és arra a fekete tlsztusc-lyem imiaroccinrc pedig valami bordó muszlin betétkét és bordóval díszített Övet, még som lehet Igy visz-szam\'aradnl. . (
Második sürgős eljnléznivaló természetesen a kalaposaö- Fehéret már Igazán, a legjobb akarattal sem lehet viselni, viszont a feketéhez még korainak találja Illető egyéniség az időt, tehát mitévő legyen ? Azért rohan ilyen villámgyorsan n kalapos-nőhöz, hogy sürgős tanácsot adjon, mert mündent kibir, de ha most nya nalás "után a régi kalapban je\'etiik meg és a barátnők kibeszélik, hogy neki a nyaralást be kell hozni azuj kalapján, - nem, azt Igazán nem tudná túlélni.
Mit, hogy bordó kalapol csináltasson? De az neki nem fog jól állni. Azt hiszi drágám, hogy \'mégJ Is:? No nem bánom, mutasson egyet. Hm, nem is olyan rossz- És az| mondja, hogy nagy divat lesz ? Persze, persze, hisz ez nagyszerűen megy a zöld, fekete, drapp és kék komplélmjioz, nem is beszélve a nyersszlnü komplómró\'- No jó, csomagolja be, majd ha a téli kalapomat, megveszem, kifizetem ezt-Tudja Angyalom, rém sok pénz fogyott el a nyaralásban és mégsem kérhetek most az uramtól...
Szóval körülbelül Így rendel kalapot Őnagysága.
Előszedjük lassanként valóban a sötélebbb tónusú tnllettjelnkot és megnézzük, hogy átmenetileg mit tudunk viselni. Ugyan még éppen eleget fogjuk hordani a hosszú tél alatt, de az örök nyugtalan asszonyi sziv -sokat kibír, de hogy egy Kínában vagy kosztümben huzamosabb ideig \'ássák, azt nem-
Egyszóval Hölgyeim, figyelem : a bordó előnyben. Fehér ruháinkra tc- f gyünk bordóji rendezkedjünk be erre a színre. Látszólag erősén fog/a larlani magát m\'ég^a té\'en is. {¦ lökete mindenesetre jó befekte.
Károlyi tovább is Európa-bajnok
Meghoszabbliásban, izgalmas küzdelemben lefektette Károlyt Pauwerotix-ot
Hatalmas érdeklődés nyilvánult meg a keddi e-jrópabajnxtki -döntő iránt, ahol a profivilág két híressége csapott össze a bajnoki címért-Az Iparoskör nagyterme már 8 óra előtt zsúfolásig megtelt, a karzat szinte »nyögölt« a sok izgatott szurkolótól-
A bemutatók közül Sólyom, ama gyár ifjúsági bajnuk megerőltetés nélkül intézi el a francia ellenfelét az első menetben- Sokkal több derül hoz Galvanov (bulgár bajnok) és Plrach (burgenlandi) mérkőzése. Há. ront .meneten keresztül »gy jrjiik* egymást, nem egyszer szabálytalanul ís, amiben a bulgár vezetett És hiába is hirdetik ki a harmadik menel végén győztesnek, a közönség a »ni-möVsógort* tapsolja meg-
Sokkai szebb mérkőzés követke. zik Hii-schi (Paris bajnoka) és Németh (az amszterdami olimpia Il-ik helyezettje) között. Ezek kissé •sportszerűbb* eszközökkei harcol\'*) nak, vagyis bokatörési kisérlel, kais kíforgatás, slb. nemes művészeiét mutogatják a közönségnek nagy c\'ö szeretettel. Németh nagy erejét Hirschi szédületes tábtechnikával ellensúlyozza. A harmadik menet végén Németh igyekszik, de a gonjjj bc\'eszól a játékba és döniet.en az eredmény-
Aztán az earópabajnuki döntő-
A francia jön ki elsőnek, míg Károlyi várat magára. Végül megjelenik méggypjr s köpenyben magya\' címerrel a imcl\'én- A budapesti bíró kihirdeti a közönségnek a mérkőzést és azt is hozzáteszi, ha a három menet dönlet\'enül végződik, ineg-hosszabbítják 1 perces szüneiekkel. A franciánik sikerül az első Jó fogás. Károlyit fiutiassza, dc az remek csellel kisiklik. Majd ütéssorozat következik a francia részéről, akjjnlm dénáron az első menetben szeretné kivégezni ellenfelét. Károlyi bjz-dilju a közönség a párharcban, mi-
kor vége az első menetnek. A második miértéiben a francia alig tud lélegzethez julni, Károlyi folyton \'pakolja*, először a lábait, majd akarjál, de a bivalyerős francia bajnoknak ugylátszil; csekélység a Károlyinak ez a >klsdcd« játéka, A harmadik menetbe belecsúszik kél-hárum szabálytalanság Is, majd Károlyi! számolja a biró, de a közönség hang orkánja eszméletre téri ti. Ninc^ eredmény. A meghosszabbítás első félórája tapogat ód zóssal kezdődik, hosszú negyedóráig nincs érdemié, ges eredmény. A 27. perc végén j á-runlí, mikor a közönség aggodalma egyre nő, Károlyit súlyos ülések érik, szédeleg és látszólag nem bírja a\' harcot, de mint később kiderült, csupán taktikáról volt szó- Mikor a közönség már feladta n reményt, Károlyi ügyes Leitcsetlel ugrik a »lazán« álló ellenfelének, ez elterül (Károlyi feje a gyomorfalát érte), mire Károlyi, mint a hijzcsap le rá és máds számol a biró, meit kétvSUon az ellenfél és nem is bír a vas szorításból kimenekülni A közönség hangja elementáris erővel fontból, miikor kihirdetik a győztest.
Nagyszerű élmény volt Károlyinak gratulálunk- Nem tudjuk, hogy a jövőben hogyan szerepei, sikerűit* tovább is megtartani a bajnoki címet, annyit azonban elért, hogy "teljesen Kanizsa szivébe férkőzött. Még elismeréssel keli adóznunk a kitűnő rendezőségnek és ezek áldozatkészségének, különösen Sípos Istvánnak, akinek nagy érdemei vannak ezen a téren.
Hétfőn Károlyi győzőit Németh ellen, Porjvreoux Galvanov ellen. Hlrschl pedig Sólyom ellen-
„k—n-l~
— BDtwkEállltAsuBkKt (Aklnlse moi minden vAifü kényszer néifctl Kopstrlr-bútor ix kbái.
SzFC—ZMNTE 1:0 (0:0)
Gotddnt az eltő félidf 6ih percében kiállították
1Ö&9. augusztus lf
zalai Közlöny
tés, ez sem csúnya bordó színnel kombinálva* | I
Dlvatposta
K.\'x v\'dékl. Hozza fel magával a nil» anyagát, Akkor majd megmondom, bog)\' milyen ruha lelik belőle. Ha ári akarja, liogy n most csinál tatán dá ruhát egész ősszel ü ludja viselni, akkor leginkább ajy lwrna tíhentung kosxtötnöt ajánlok, háromnegyedes ujjakkal, betartott bátui^
keskeny revciokkel, lerakott szoknya-val, Fehér nagy csokor virággal a kí-hajtón és fehér-barim cipővel Ezt anitán ősszel elválthatja egy bordó Összeállítás, de,viszont átmeneti drapp kabát alá késő ősiig tudja viselni és Jövőre is lcsr egy elegáns toUeltje, Üdvözlet,
pontot kérdés. Ha nem féltt a sj». mét, akkor egy fekete kosztümruhát ajánlok kötni, még pedig a szoknyát csinálja plíssó kötéssel, a kabátot dig simán. AntUit irja, liogy van egy lejivászou kabátja és egy piros szövet, akkor éneket a kötött szoknyához össiél ós most ís hűvösebb időben nagyszerűen el tudja hasznábii. Telep pedig marad a szoknya ós hozzáköt egy galléméJküli kabátkát, fimi elöl teljesen összeér és bluz benyomását kelti, bordó tippzárml és egy bordó virággal. Cdvüzlet
Csütörtökön olasz egyetemisták érkeznek
Ünnepélyét fogadtatás lux a pálya-
Holnap; csütörtökön este a Ti óra 20 perces trieszti gyors vonal tat a milánói olasz királyi egyetem hallgatóinak agy nagyobb tanulmányi csoportj* érkezik Magyarországra Dassoní Gero-latno dr. egyetemi tanár vezetésével. ¦A pályaudvaron dr. Krátky István IKjlgármcster olasz nyelven üdvözlő lvosxédet mond s részlvesz a fogadtatá. son a lionvédzenckar is. A rendezőség kéri a város közönségét, liogy minél nagyobb számUiu vegyenek ré-szt a
fogadtatáson. \\
ZMNTE IfJ.— Vasutas iíj. 2:1 (2:0)
Zrínyi pálya. Barátságos, Vezette Tóth. A Zrínyi Miklós Nagykanizsai Torna Egylet ifi játékosai még a lehetetlen talajon is elég szép Játékot mutattak. Góltövök ; Tóth, Illés, illetve KaposJ. Jók : Juhász, Horváth (a mezőny legjobbja), Lampé* ter és Wohlner, illetve Vltesek-
Nagy japán támadás Honkong ellen
Tokió, augusztus Ifi •N\'egyvenuyolc órával a Hongkongba küldött figyelmeztető jelentés után a japán csapatok megkezdték a szárazföldön, vizén ós a levegőben a bjadi-mozdulatokat,
ManicsatináJ ismét Wbbezer japán katouát számtóltalft partra, Szungosu városát bombázták,
iá jelek szerint teljesen zár alá veszik Hon kongót.
Ofcs/Sndsjjot aájíamczikan ftófiakczhalik
IKOIWÍIEIIN
BUTCRmn
Nagy választék! Olcsó árak!
A megértés és szeretet legyében egyesült Nagykanizsa két nagy sportegyesülete
Nagykanizsa két nagy sportegyesülete, a Zrínyi jfiji az NTE kimondta egyesülését. Ez az egyesülés méltó volt ahhoz a hagyományos sporiszol. lemhez, amely mij,dké( régi cgyesü-letbcn az egyéni érdekeket elnémítja a nagy egyetemes nCtmzeU és sportcélok mellett-
Felemelőcn ünnepélyes, komoly, szinte impozáns volt a két nagy rl„ vális összeölel kezese. Mindkét közgyűlésen oly nagy lelkesedéssel és megértő szeretettel mondták ki az egyesülést, hogy ez egymaga, bizio. silók arra, hagy ill esak Nagykanizsa Sportja és a magyar haza lesz n nyertes. Mer| ez az erőket összefő, gó egyesülés egy mindenképpen erős, életrevaló, nagy nulltal é> fiatalos szellemmel rendelkező \'jj egyesületet alkot, amely testben és lélekben egyaránt erős keiészlény ifjúságot tud adni a hazának-
Az egyes ü.\'est kimondó közgyűléseket háívmihónapos tárgyalás előzlc meg, amelyen a legteljesebb egyetértésben megállapodtak a vitás kérdésekben. A megoldás rendkívül szerencsés, mert bár a Ziinyl jogilag megszűnt és twleolvadl az NTE-bc, az uj, átiiaku\'i egyesületben sziliéiben, nevében, szellemében tovább éi mindkét labor harmonikus összefogásában. » í i 1
Az egyesülést kimondó közgyűlésekről - anyagtorlódás miatt - lopunk holnapi számában számolunk be reszleteacn.
Niptiri Augusztus 17. csütörtök. Rom. kat. Jácint hv. Protestáns Anasztáz. Izr. Rlul hcV-B^
GozfflrdÖ nyitva reggel 6 órától e«M S éráig (liéif\'i: szerda, pántok délitán kedden egész nap nőknek).
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEÜTSCH drogériában.
1 tek. 6x9 márkám film (friss) f— pengő,
— (A polgármester Itthon)
Dr. Krátky István . polgármester bu-tatonberényi nyaralásából visszaérkezett és átvette hivatala vezetését.
— (A főjegyző szabadságon)
l)r. Hegyi Lajos főjegyző a mai nappal megkezdte nyári szabadságát.
— (Elkészült a homokkomáromi templom)
A hoinokknmároml búcsújáró kegytemplom juvitási munkálatai be teje.
tőd tok. A régi, 200 é\\*s templom javítása már április óta tart. A renoválás akkor hatósági rendeletre indult meg, mert az egész templom állapota veszély l>ci] volt. A fa\'ak végig megrepedlek" s a vakolat is állandóan hullt, ugy lliOgy veszélyes volt a templomban való tartózkodás. A templom lejárata-lioz szép uj lourdcsi barlangot épi-lellek és ide helyérték* el azokat a m«n kokat is, amelyek bontás köztien fcl-Bsjnie koraitok s amik a csodás gyógyulások tanulelci. A Szent Szűz régi és liires temploma most már teljesen újjá alakítva várja a lüvekei B fenyves erdőtől koszorúzott hegy tetején.
— (Házasságok)
Lenk András (Budapest) augusztus Mén vetette oltárhoz Engcllciter Irén urlcányt. (.Minden külön értesítés Ive. lyetL)
Nagy Ilonka oki. tanítónő (Kapós-vár) és Tánczos József álL tanító (Bclema) folyó lió 17-én délelőtt tartják esküvőjüket a kaposvári r. k. plél)ánUi.tompIomban. (Minden külön
értosités helyett.)
Krómacél és alpacca evőeszköz
nagy választékban
Bájon Testvéreknél.
Olcsó árak!
- (Esküvő)
Itrassányi Irén okleveles tanítónő és borosienOf Joney Gyula urkutl bányamérnök augusztus lilén délután íi órakor a plébánia templomban tartják esküvőjüket (Minden külön értesítés helyett.)
- (Hitler kaposvári hegedűje)
Farkas Héla kaposvári licgcdükészitő mester résrt vett a mull évi l>criini kézműipari kiállításon. Egy sajátkészil-ményfl hegedűjét állította ki, amelynek hátlapját Hitler Adolf relifje diuitett. farkas Béla a kiállítás végén fel íján-iotia a hctfsdüt a kancellár 50. születésnapjára. A licgedilkészilö mcstejíi most nagy kitüntetés érto. Hitler sutját kézzel írt levéllel köszönte meg a hegedűt. A levél olyan nehéz merített papir, mintha fémből lenne. A papirost kíterjesztet\' szárnyú sas díszíti s felette díszes gót belük; — I)er FilTircr und IteiHiskmizter. «
- (A Balaton ujabb áldozata)
tollas Károly ltalatonzamárdi-i lakos csónakázás közben Ifi-
Jeugroti a Balatonba ós ü csónak körül uss. kélt. ügy látszik közijén görcsöt kapott, inert elmerült es a vb még ino-M no,n \\etette f»l u holttestét.
— TalüatM meg .a Koputoin Bntor-éruliaz állandó butorklAllltésAt. Izlém éé oloté bútorokat kedvesé fizetési fel-tetelekkal TáOrolhat.
zalai közlön*
1139. aagmzlUB 17.
— (Ingyenes tQdÖgyÖgylntézet)
A Magyar Iskolaszanatórium Egye. sülct sientgoi titánt! intézete Iskola, sruiiaiúriuini Jellegének fen tartása mollon tüdőgyógyintézetté szemete út. Az egyesület kizárólag iskolásgye rmekek részérő szeptember 15-töi kozdődőleg 30 teljesen ingyenes ós 20 kedvezményes helyet lélcsjiolt. A tüdőgyógyiuté-(étben elhelyezett közép és polgári Is. kobii növendékek gyógy ke. élésük mellett az év végén átlamérvéines bizonyítványt nyerhetnek, A Magyar Is. kolaszanatórium Egyesület központi irodája (Budépest, VIII., Sándor u. 5.6.) a fölvételhez szükséges nyomtat ványokot az írdeklödöknok megküldi.
— (Rendelet a keményítőről)
A Idvatalos lap közli a minisztériumnak o keméuyitő és a keményitö-termékek előáUltásának korlátotása tárgyában kludott < rendeletét, lí tuorint keményítőt és-keuiényitőlerniókckcl elő állitapi és forgulomba hozni "z év augusztus .11. naj>jálól csak az jogosult, akinek orro az iparügyi miniszter a földművelésügyi miniszteriéi egyetértve engedélyt ad.
— axlr.ti M*u«UAf ot
rendező Ifjúsági egyesületeknek Csitt Károly iró Rákospalota, Zápolya u. 38. niegtokinlósrc is megküldi a .Bíró Marcsa eljegyzése. cJraQ vidám, kariig-taló, érdekes szüreti bohózatot. Ara 1 i.engő 20 fillér. Egyesületek részére kiválasztásra is küld 8—10 darabot hatásos, vidám nópszituuüveiből, vig-jálókuiból és luunbas színjátékaiból, lui legabAbb 2 pengd értékűt megtartanak.
Cséplési mázsakönyv
ára «u40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KöxISny nyomdát jAbaan
Nagykanizsa, Fí-ut 6.
Hegyen-völgyön át a legjobb
Ziixidapp 1339
motorkerékpárok
Árai:
ZBndapp DB 200 . . . . P 990-
ZOndapp DB 250 . . . . P I2BO-—
Zdndapp DS 350 .... P I780--
ZOndapp K 500 .... P 22B0-
Kedvező fizetési feltételek I
Kürzetképviselet:
SZABÓ ANTAL sportszaküzlete
Nagykanizsa, I\'ő ut 5.
llflBii i Zaini liiliifin
Zamatos, lúizü Műét
.nlrig liélízin
készíthetünk.
Kapható: V4—V2—1—1V2 üteres nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. ki?
KSxgajutasaaji Rásswénjrtar-saeag
titoli § Nyomda Is iiill Lipiii llllifi
KflayvayfMwta. kfJesyvHatefjest, vanitemi Meant, stateti kSayvek és dobozok grani • „Zalai KQslSatyU poliUkai aapJáap asarkeutoséga aa kiadóhivatala
Kéaatitllnki
mindenféle kereskedelmi, ipari, penzittiezetl, ügyvédi, gazdaiigi, egyházi ét Iskolai nyomtatványokat, Menzékeket, müveket, meghívókat, elkgyzés/ ét eaketétl érteailete-k«i, gyaszksknleKkcl, »t«kgyei, hlragaazo-kat, körleveleket, röplapokat ét mindenféle Uétet kttlIUatu nyomtatványokat
Pf*a«a*paBBMl
Gyáirtunki
itotoli könyveket, ügyvédi naplókat, legyzö-konyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekét, rajzKtMteket ée lombokét, minta-sacskokat, zsákcédulákat, naptártomboket, falinaptárakat, dobozokat ttb. elsőrangú M -vitelben is a legoksóbb árakon. a
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
APRÓHIRDETÉSEK
AuiAhuJ.iti dl|. ..Urn.p ű. 0nn.pn.p 10 ... i.. tO\'lll.r, i.iln.lcii tí.vilibl wti 0 tUt.í, {i.lk.ini. J0 íjJIg « llll.r. mlndm wakhM«6 4 1111.,.
ÁLLÁS
MeablzbatóttiMsalaieaatazonrialravagv elteiére keretek. Lutztig Ittvinné, MaaW-utca 123. 2209
¦aJAriaat keretek azonnalra i reggeli órákra Ballhyiny-ü. 26. *
Clyaknilaltal bírt kla.tolijaltile.inv felvéletlk Kaufman Kirolymll. •
Könyvelésben láilaa Ir-oi\'ataaal azonnali beWpétre felvaeztlnk. Kéezletta alín-Ittokai il lila Job» ke,|llk. 2206
ADÁS VÉTEL
WÜSMrféa P 3-50-íil. rtjirltt Ml> M bizhoz aaillltunk. — rtitugarlt keletvir. Horthy MIklót-ut 23. 2193
t-tv HP Malawi, hitznillat, |6 Illa-pótban, megvélelre keretünk. Ideál WHÖ-gyár. 2208
Hadi pllwérozó *¦ hWoiógep, 125 cm. izélea\' villanymelegítő*, 2 "L,-»1 fodrot, uarxSt, állat alb. percek alatt keult betanltlatal Oline, Vacui 8., lelelon 2».
2211
Hatoalhaa glmnatlila könyvek eladók Se-utea 7. *
Mauls a\'ada Noll Jóaaelnél Jóuel lófierceg-ut 58.
a«njltéaaaaV|ó a blu-, mart Unom a eutemenye. AkarUr hoay, lót eayen? kenyerei la ott vegyen. Telefon808. •
III. pallili llnlakolal kSayvek alcMIék l\'icller Ignfc FetSII-ut 44. *
34-1 Sland.rcl ré*U illuamlkui liang-azóróval eladó. Bónbbel FektlHaa «n-deglöben. 2202
LAKÁS-OZLBTHELYISÉO
RaMflaaabAa \'utcai lakia november elteiére kiadó Széchenyi lir 4. •
BÚTOROZOTT SZOBA
Kiadd egy terraazoa bútorozott azoba egy hölgy líaiíic magánoe úrnőnél Ball-hyány-u. 26.\' •
HÁZ ÉS INGATLAN
¦•HlaMabáa oa.zkomlo\'iloi magin-ház november l-re kiadó. Bővebbet Király utca 33. 5
flxSiahlrtak tenuóaael, plucóvel, Id lea lelizerelétael olcsón eladó. Ilóvcbiicl SxOct Qíza ttólSpíiztorníl öreg forhtii-cen. • Z20\'
kOlonfélb
raaik«pa>ok llgf alatta I Mirkli gépek, Hímek, lemezek, paptrbk legotcaób-baa, kldolgotáa legafttbben Vastath foló-tztkllzlel es luboialóiUiNiban, l\'ó-iil 10.1815
EMdH«*««, gíplilmzéal, rolnlzsal villái HntaUné, Klnlzai-ulca 70. _•
Csinyl józtel ny. detektív manin-anaa»»aal( megUgyeiett, InlotmSli» villái. Ctanyl-u. 26. *
ZMM KÖZLÖMV
POLITIKAI NAPILAP.
KiadjaI „küieudaeial li. T. Nagykanliat". Felelóa kiadó: Zala! Király. Nyomatott! a „KSiQaidaeigl B. T. Nagykaalna<k
nyomda|iban Nagykanlzaán. (Nyomilftórt teleli Zalal Király.)
79a Brioiyaa 187. tJt*!?.,
Nagyk-ulm, 1M9. «uguutui 18. péntek
a™ 12 mi,
ZALAI KÖZLÖNY
és U*dófti»aUl: FM 5. tilt arifldca WttAnwp délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarits Lajos
KIAIKctet! ám: ei:y liörj Z pcnjí 40 Öllé/. Si*rke«lő»ígl is kiadóhivatal! telefoni 78. tx.
HORTHY MIKLÓS kihallgatásai} fogadta 0wen Rulter őrnagy, neves angol Lrót, akinek most Jelent meg a Kormányzóról irt angol könyves a rádióbari is tartott előadást a Kor-. mányzórót. j*
HÖMAN BÁLINT knütuszminjsz-ter, akit két héttel ezelőtt kisebb fU-runku\'ussal megoperáltak, már meg* gyógyult és iegnap már át la vette a ¦ hivatalát- . I ¦ \'¦
ECKHARDT TIBOR, a független kisgazdapárt\' vezére Makón uj lapol indított Délvidéki Független Hírlap -cimimei. ! I
A SOPRONI nyári egyetemi tegnapi előadásán a lengyel kereske. \' dehni osztály tanácsosa (ártott nagy beszédet Lengyelország lengéit problémáiról, hangoztatta, hogyDan-zlg elvesztése egész Lengyelország függetlenségét veszélyeztetné.
TELEKI PAL gróf miniszterein ölt tegnap nagy beszedet mondott ., a jász-lem kongresszuson, a hűhóié hazánkba te-"epetiésének 700- évfordulóján. A kongresszus elhatározta, hogy szobrot állit: Attila királynak.
A BELÜGYMINISZTER a pénzes a honvédelmi miniszterrel egyetértésben elrendelte, hogy minden inozAtulajidonos szept. 1-töi köteles a lepü\'és támogatására a imozijB-gyek i \'ízáállékét áíadni-
KÖTÉL ALTALI halálra ítélek Szegeden Pálfy István 32 éves gazdasági cselédet, aki 200 pengőért megölte édesapját, mostohaanyját Ós 18 éves kis unokaöccsét
EGY ANGOL GÖZOS Liszabon melléti neki tment egy portugál \\on-tatógözösnek. A vontatógözös 3 főnyi legénységével együtt elsüHjvpdl
FAREY amerikai pastaügyl mii* niszter, Roosevelt személyes barátj a, európai körútja során Caslelgandol-i foba utazik, ahol nagyfonlosságu kér déselcrői fog a pápával tárgyalni.
HALIFAX angol kühlgyminisztci megszakította a szabadságát, hogy a török nagykövettel az angol—török védelmi egyezményről tárgyaljon.
BALDWIN volt angol miniszterei nök Amerikában nyilatkozott: — A béke vagy a háború sorsa Németország kezeljen van,
¦A ROMAN-\'KORMÁNY államfcmácsol tartolt és beszámolt Kái-ob\' királynak azokról az intézkedésekről, omejvclt nmiden eshetőségre késien állanak Romániában,
CHURCHILL három napi tartóz-kodásra Franciaországba érkezett, hogy n Magiuot vonalat tanulmányozza.
HT\'SSEL, az Jr forradalmárok Amo rlkábán élő vezére nagy beszedet mon dott az. amerikai H*k 30 eier tagja előtt (Js liangoztalta, liogy az angol iwlgárbáiioru jövője, egyedül Angliától függ. Az bók miudenre hajlandók "a béko\' érdekében. \' -
Csáky külügyminiszter Salzburgban tárgyal, majd Romába utazik
összeomlott a Magyarországai kapcsolatos rágalomhadjárat, melyet Paris és London ajtója röpített világgá
Salzburg, augufszttá14 17 Osáky István gróf külügyminiszter ismét Salzburgba \'utazott, ahol hosz-* szabb me^cszéJésen folytatta Rib-bentrop birodalmi külügyminiszter-rei már a imult hé.en megkezdett tanácskozásait. \\ .
A magyar KölügyiniiEniszter, aki már tegnap is tárgyalt Ribtentrí>p külügyminiszterrel, péntekig marad Németországban. Közben tegnap este megte kimet le a salzburgi ünnepi játékok egyik előadásai- \', i
London, augusztus 17 A Reuter iroda Jelentése alapján valamennyi reggeli lap beszámol Csáky István Salzburgi látogattasóról. Hozzáfűzik a tudósi [ásókhoz, hogy német politika) körök véleménye szerint a kél külügyminiszter találkozója magánjellegű.
Berlin, augusztus 17 A német és olasz sajtó egyhangúan megállapítja, hogy a nyugati dettVdO-krata. sajtó rágoloiuhadjájriita ösi-h szfiom\'ott. Szó sincs arró\', amit Pái
rís és London sajtója Magyarország gai kapcsolatban rebesgetett, mert a] tengelyhatalmak szolidárisak Magyar országgal szemben. Csáky István útja is bizonysága annak, hogy Magyarország a tengely oldalán áll és barátsága szilárd- \' i
Paris, augusztus 17
Az egyik lap arról értesül, hogy Csáky István külügyminiszter roviJ dcscir Rómába utazik, áhoí "Cjano gróffai tárgyal. ; • \\ ,
A hirt még nem erősítették meg-
Paris és London szerint újból kiéleződött az európai helyzet
Ujabb német követelésekről és nyugtalanító határlncldensekről Ír az angol
sajtó — Kelefszflériában lezárták a határt
Paris,
augusztus 17 Bonnet külügyminiszter tegnap hosz-szú telefon beszéde lést folytatóit llnli-|ajt lorddal A Burgbardt-félo danzigi jelentést vitatlak meg. Franciaország és Anglia a danzigi kérdésben\' közös álláspontot képvisel - - szögezi le ezte\\ kapcsolatban a francia sajtó.
Bonnet Poincet római nagykő.eltel is tárgyalt u legutóbbi napok diplomáciai eseményeiről.
¦A francia sajtó egyébként m* is behatóan foglalkozik a danzigi béke. tervekkel és az deliket kapcsolatos ugync\\0,clt kózvelitó erő részi lések kel A Iiirek nagyrésze természetesen must Is csak bdálgatás.
London, augusztus 17 Az angol sajtó a párisival karöltve a/ európai helyzet ujiibb kiéleződéséről ir, (\\ngol birok szerint Németország most már lengyel Felsö-szilézíára is igényt tart. Az angol lapok szorinl a német sajtó határozott formában ir
a korridor kérdéséről, ami a:t jelenti, hbgy a némclafk Ozt a követelésük cl is most akarják érvényesíteni.
Ugyancsak az angol sajt-j írja var. sói értesülés alapján, hogy I-\'elsösziló. ziában sok német állampolgárt iclar-tóztatluk. Az egyik lap 100 letartóz látottról tud, Különösen nagy íellü. nést kelleti Wiesner szenátor lolartóz-tatása, aki a szUézlat németek együvé, etője volt.
Nagy nyugtalansággal ir az angol .•¦ajtó a báudem lengyel—német határ-villongásokról is, amelynek során ~ az angol sajtó szerint — számos sö bosülós is történt. A lengyelek egyéb, ként Kc\'.ci,Sziléziában Haudcn ós Katto wioo között a balárforgalmat lelje cu lezárták. A lengyelek szerint ez csa.V válasz a rcbnlki határszakasz Nemei-ország részéről történő lozárására.
Róma közvetlen tárgyalást ajánl Varaónak
Róma, augusztus 17 Az olasz sajtó az Öthatalmi érte. kezet felvetett tervével kapcsolatban megállapítja, hogy ezl Parisban és Londonban találták ki. Olaszország világosan leszögezte, hogy a békcér-tekczVen csak akkor vesz részt, ha Franciaország követelései! tet;esii|.A >békeérlekcz-ct« híreit csak a bekerítő politika szolgálatában álló safó vette át-
Rómában a békés megoldás egyetlen lehetőségét abban látják, hogy Lengyelország közvetlen tárgyalásokat kezd Némelországgi\'. Az olasz lapok fel is szó\\ítják Varsói a tárgyalások megkezdésére, de figjJ.\'V, rtttzte\'.ik is, hogy minden tárgyalás ciedménytc\'cn marad, ha Lengyelország nem ismeri el százszázalékig Németország danzigi követeléseit-
Japán Sanghay és Honkong kOrfllzárásával akar nyomást gyakorolni Angliára
Sanghay, augusztus 17 Két kínai a honkóngj fökonzuUtoz intézett \'eveiében beismerte, h gy. ők gyilkolták meg a ttencml tengeri vémíelügyielöt: Cscng-sJ,1 kongói. ,
A vallomás á" (alános lel tünést keltelt, mert az egész tionoini vitat az vetetté De\', hogy az angololt nemi
akarták kiadni a gyilk >sságga.l f-íy;i-nusitoit négy kínait- Japán körök-j ben kétkedéssel fogadják a hírt és azt hiszik, hogy e bejelentéssel csak a négy kinai életét akiirjákniégtjncn-te ni.
London, augusztus 17 Az angol fővárosban nagy feltü.
nést ke\'lett, hogy a japán csapatok körül akarják zárni Honkongot és máris ezer főnyi csapatot szállított ik purtra. Kinai hírek ézormt Sanghay Is bármikor körülzárható, de valói szinü, hogy Japán külön akarjaszí-geldni Honkongot R^és Sáhghayt Is, hogy ezzel politikai nyomási gyakoroljon Angliára- . v . ,1
GLASGOWBAN nagy mennyiségű robbanóanyagot találtak »/. ideán. A rendőrség csak a gyors közbelépésével tudta megakadályozni llz irtózatos erejű robbantókészletnek u fc-robbán tásál.
MACSEK és CivclkovJ.es újból tárgyalnak, sürgősen be akarják fejezni u szerb-horvát tanácskozásokat,
GIBRALTÁRNÁL »* ;\'«Kol kormányzó batár/árt rendeli cl Spanyolország felé. | , 1 ;;
POZSONYBAN tovább turlanak a zsidóellenes tflnle\'tések : valamenj^ nyi zsidó üz\'ct ablakai beverték, i.
LEZUHANT egy amerikai téngereVj szeli repü\'őgép, PanamSuá1: 2 hjílo\'ti
Formaruhák, sapkáit, intézeti felsxarelések
nbgy választékban SZOMOLÁNYINÁL
Bonczos államtitkár vidéki .körúton
Székesfehérvár, augusztus 17 Boncíos államtitkár kisérctével ide. éi-kczeit és mcgvizsgálla a közigazg.i. tási apparátust. Innen Ycszpréml>e nlaiotl tovább.
Varsó meg fogja gondolni...
Róma, augusztus 17 A Poiwlo dl Roma cikkében azon óhajának ad kifejezést, hogy a demokráciák vajha váltorlatnák a mostani politikájukon. Varsó meg fogja gondolni, hogy kihívja a németeket — Írja.
A szovjet nagy légi-gyakorlatot tart
Riga, augusztus 17 ¦ A szovjet birodalom keleti részen és a in tengerpart mentén nilgy légi gyakorlatok folynak,
Uj utasításokat kér Paris és Londontól a moszkvai küldöttség
Moszkva, augusztus 17 A francia-angol-szovjet katonai tárgyalások során állítólag az általános alapelveken létrejött volna a megegyezés, A részletekben azonban meg nagy nézeteltérés van, 10-leg a szovjet távolkeleti kapcsolatai miatt. Az angol-francia katonai kiküldöttek épp ezért most uj utasításokat kérlek Londontól és Parisból,
Rendelet az ánombolók ellen
Az iparügyi miniszter megállapította, hogy egyes vidéki kiszállításoknál a vállalkozók a konkurrencla ellenében oly alacsony árakat srá-mitanak, amelyek a vállalatba befektetett nyersanyag árán, munkabéreken, az úgynevezett rezsi költségen felül a tiszta polgári hasznot nem hozhatja meg a vállalkozónak. Az alacsony áron való vállalkozás magával hozza a munkabérek csökkentését, aminek megint természetes következménye a belső fogyasztás elmaradása, meri a csekélyebb munkabérrel fizetett munkás természetesen szerényebben vásárol és fogyaszt, mintha magasabb munkabérhez jut
A miniszter most kiadóit rendeletében kötelezi a hatóságokat, hogy a kOzszállitási ajánlatokat szakközegekkel vizsgáltassák felül az ajánlati ár valószínűsége tekintetében s ha megállapítást nyer az, hogy a beadott árak megfelelőek, tehát reálisak, azután döntsenek az odaítélés tekintetében. A nem reáÜB ajánlatokat nem veszik figyelembe.
Ezt a rendeletei az alispán utján megkapta a város" is.
A belek petyhDdtségén alapuló székszorulások, kezelésében a régbevált, tisztán természetes „Ferenc József keserűvíz — esetleg kisebb adagokba elosztva, naponta többször bevéve — gyakran igen nagy segítségei nyújt, Kéidezzc meg orvosát I
ZALA? KOZLONV
A hadtörténelmi kiállítás, ahogy a nők látják
A hétköznapok szürke gondnhá-ját \'félretette a város és ünneplőbe, öltözőit Zászlóerdö, égfelé wtws fáklyafény hirdetlc a mi ünnepünk-Szinte lattanra sürü ÍUstfelhő go-moiyokat, amint n zene hangjaival együtt szállnak fej, a Hadak útjára, a Hadak urához, jelentési tenni, meg hivni őket, az égi lakókai a mi külön ünnepünkre, a zászlószentclé-sünkre. Hadd lássák, hallják űk is, aszerenádot, zenésébroszlőt, fáklyás-, menetet, lelkes, kitárt magyar szi-rvünk s a hadműveleti kiállítást- Bevallom, engem ez utóbbi alig érdekelt, meri nem szenetek semmit, ami háborúra, hadműveletekre emlékeztei. A\'ig, aiig tudom megérteni, hogyan lehet az emberi életet s a nemzeti vagyon javarészéi öldöklés, rombolás szolgálatába állítani-Istenem, hát nenu szebb lenne az élet, ha az embereket csak a kultúra fejlesztésére kellene toborozni ?
Ilyen gondolatokkal léptem\' a\'kiállítás térimébe, ahol minden uj és ismeretlen volt\'előttem. Tanulni, kíváncsiskodni mentem én, mások könnyes szemmel, áhítatos lélekkel emlékezni. [
A sok érdekes, ritka és értékes tárgy közölt mégis egy egész kicsi, mondhatnám jelentéktelen dolgon akadt meg a széniem először: Ha-iólcéduia-tok. Már a neve is oly félelmetes, hát ntiiég a hivatása I Néztem a kis piéhlemezít s víziószerű képek elevenedtek jníg előttem-Véráztatta harcmezőket láttatni ösz-szeroncsolt, feUsmerheletien holttestekkel s a bajtársakat, aldk a halott ruháját bántják s a ha^cédula-tokokat keresik a halott mellén-Ugyanakkor, otthon még férjük, apjuk, gyermekük életéért imádkoznak - az özvegyek, árvák. , ,
Vér a csatatereken, könny otthon, melyik fájdalmasabb, ki tudná megmondani? /
Gyorsan tovább mentem, hogy valami barátságosabb képel kenessek. Először egy hosszú, művészi faragása botol pillantottam .meg- Szibériai fogoly faragta, valahol messze, ?1 behavazott orosz tájakon. Talán évekig véste, faragta, álmait, vágyait, haza gondolva, a magyar rónákról álmodva, miközben északi, szibériai szelek fújtak a feje felett Vájjon hazaért-e ? ,1
Kiinlzsa egykori váránál is sokóig álldogáltam. Bomba, repülőgép akkor még nem volt s ugy éreztem, hogy elődeink sokkal nagyobb biztonságban éiheltek itt a vastag erőd falai között, mint mi- S a faiakon kívül elterülő mocsaras láp nneg teljesen meg közel ithe tétlenné tettjb őket- Csupán egy hidon lehetett a várba bejutni s igy nőin csoda, ha Canissa egykor elég gondot okozott a törököknek. ( |
A hosszú iándzsák, rozsdamarta vértek sem valami barátságos dol-
gok, tíe a buzogány telszett. Elképzeltem egy marcona magyar lovas kezében, amint meglendili a fejjel feietl s lec-snp vele egy török koL ponyára- - Hát tudom Istenein, az is már c^ik a túlvilágon emlegeti hetle Allahot, ~ ^gondoltam némii káröröm mei s észre sem vettem, hogy mihelyt egy ellenséges inr koponyáról volt szó, márts hai\'eiasabb-ra fordalt kedvein- Hát még mikor a köze\'mult eseményeit, a kárpátaljai emlékeket nézeget tömi-\' Letört repülőgépszárny, cseh egyenruha. Ennek ismét hosszabb időt szenteltem. Csodálkozva nézegettem a finom anyagból készült és selyemmel betelt altiszti egyenruhát Sokkbl finomabb, nnint a mi kniouáinkké, de mégsem tetszett, már a színe sem egy komoly, hivatásának megfelelő egyenruha benyomását (eszi-
Az egykori osztrák cznedtiulajfio-j nosok parókás képét még néziüseimi szerettem, oly ellenszenv van bennem (minden iránt, ami osztrák, mióta Nyirö József lélekbemiárkoló Mádé falvi veszedelmét oj vasiam- An nái nagyobb szeretettel nézegettem az ócska, megfakult rongyos zászlókat, zászlószalagokat s már szégyellem az előbbi etlágyjlásom- Ezekcl is magyar nők hímezték, de olyanok, akik előbb tudlak, mint ón, hogy á haza .mindenek előtt I 1 1
Sajnos, az ember gyarló s a. ke-dé<ye hullámzó- A modern gázálarcok láttára ismét lelohadt a lelkesedésem s lekinletem a régi török ágyúgolyókra esett. Ezeket megtüzesítve iőiték ki s ahová ért, tüzet; idézet elő vagy a nywnárjon, felct>apó szi\'ánkok sebesítették meg a katona, kat. Tehát a rombolása gyerekjútéik volt a maihoz képest Ha ilyennel harcolnának még ma is, mennyivel kevesebb véráldozattal járna egy-egy háború, töprengtem za.ve(rfofcan- S talán ezzel a gondolattal is jöttem volna el, ha uz egyik falon meg nem pillantok néhány erdélyi felvételt Ezeknél a képeknél sokkal szebb, lelkesitöbb, ineghatóbb doU gokkai volt tele a kiállítás s reám mégis ez telte a legmélyebb benyomást. Az erdélyi havasok párás le vegőjét éreztem magam körül é) haza vágytam. Hál legyen harc és legyen háború, ha kell, de egy magyarnak se legyen nyugodt álrnü. inig a Kárpátoktói le az Adriáig nem lesz újra a miénk ez az ő4 föld I
• Búcsúzóul a két uj, ragyogó zászlóhoz mentem s a SzUzanyától kérdeztem ; Anad, Kolozsvár, Várad) Brassó, 0 szőke Szamos, kéklő Hargita, ugye, ugye, visszajutunk barna-rostán oda ? l
S én latiam, jól láttatni nem volt káprázat, fidércfónynek tűnik talán, de én éreztem\', hogy huzánk,lpatró-rrjsn igent intett nekem-
fohray zeuia
1939. auguiitm. lf)
Városi Mozgó. Még ma csüt&rt&köri A nagy francia filmsztár Ed w Iga Famíliára nagy filmje
A maiakkai nö
Sellm herceg regénye az ezredorvos világszép feleségével
Aktuális híradó Előadások 5, 7 és 9 órakor Az 5 órai előadások filléresek
\\
BUDAPEST I.
17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 17.10 Tamási Áron elb*. szélese. — 17.35 Kfltonáné Varga írén magyar nótákat énekel, Asbótb Gyula tárogfttózik, kiséri Kiss Lüjos cigány, zenekara, — 18.45 A magyar válogatott vivók készülődése a világbajnokságra. — 19.15 Hírek. — 10.25 A rádió szalonzenekara, — 20.35 Dr, l\'aUiljclyi Ferenc előadása. — 21.40 Hirek, idöjárásjeientés, rdnek szlovák és magyar-orosz nyebeo. — 22 Chapny jaiz-zetiokar. — 23 Rendörzenekar. — 0.05 Hírek. BUDAPEST II.
10 Bárány Sziszi bégedül. — ifl.30 Gaál Ivndre előadása. — 20 Hírek magyar, szlovák és magyar-orosz nyel. ven. — 20.20 Hanglemezek.
BECS
18.30 Tarka est. — 20.15 Riedjnger: fjfllos, zenés egyveleg. — 21.45 Katona, indulók és dalok. — 22,30 Könnyű é-s tánc/eno. — 24 Köln.
Péntek
BUDAPEST I.
Ö.45 Torna. — Utána hanglemezek*
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás, — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Pctry Kató énekel, _ 12.40 Hírek, — 13.20 Időjelzés, ldőjarásjelentés. — 1330 A rádió szalonzenekara. — 1430 Hirek.
— 14,45 A rádió műsorának ismerte, tése. — 15 Árfolyam Iitrek. — 10.15 Díákfélóra. — 10.45 Időjelzés, hírek.
17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 17.10 Nagy Adorján Horatius versekből ad cló. — 17.30 A 2, bonvéd gyalogezred zenekara. — 18 Vitéz le\\Oiclí Kozma Miklós előadása. — 18.45 Magyar-orosz hallga, toknak. — 10.25 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 20.20 IlangjátoK,
— 21.40 Hirek, Idöjárasjelentés, hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 22 Murai Klek cigányzenekara. — 2325 Strauss Richárd; < És imígyen szóla Zarathuslra.. Szimfonikus költemény.
— 0.05 Hírek. BUDAPEST II.
10.30 Suuimov Szcrgej orosz bála-lajka zenekara. — 20 Hirek magyar, szlovák és magyar-orosz nyelven. — 20.20 Felolvasás. — 2ftL0 Magyar szerzők tánelcmezoi. — 21,35 Idő-járásjelentés. BECS
8 I.cmc.ek. — 8.30 Könnyű zen*.
— 12 Könnyű zeno. — 13.15 Kónnyú és tánczene — 14,10 Könnyű lemo-zek. — lö Könnyű z«ne.
18 Buseh V. müveiből. — 21 Salzburgi Mozart zenekar hangversenye.
— 22.50 Könnyű és tánczene.
JÓ TUDNI,
hogy a csontnyelü evőeszközök martolala a használat és mosogatás következtében gyakran megsárgul, vagy megszürkül. A csontból készült nyelek szép tiszta színét visszaadhatjuk azáltal, ba az evőeszközöket időközönként sós-vízben megmossuk, azután pedig a napon szárítjuk; ö •
hogy a tollpihével tOltOtt párnák és dunnák felfrissítésénél nagyon ügyeljünk, nehogy csirketollat lúdvagy kacsatoltal keverjük össze. A különféle baromfitól eredő tollak ugyanis Összeragadnak és csomósakká válnak;
m | •
hogy a paradicsomsalátához a paradicsomot jól meg kell hámozni A hámozás legegyszerűbb módja, hogy a paradicsomot villára tűzve, nyílt láng felett párszor megforgatjuk, amíg a héja felpattogzlk.
1939. augUMtu» lg.
tMM közlöny
Hősi naptár
A líclctgaiioiti-keleti hatúr.íti »1 orosz (óltiro lepett az t, lovas hadosztály
___/és clíoglalta Poiioszki vá-
i 1411 1111 11 il-fösát é* innen északko, 1 L-V 7 íett irányban folytatta "* clönyomülást. Közben azonban az 5. honvéd lovas (hadosztály a (lorodoknál vívott Iuutá átáp visszatért a hátér-folvót kéjiczö Ibrncsoii s igy az f. lovas hadosztály elszigetelt helyzetid került. Ez arra készletté a felsőbb vc-etést; hogy Őket hátrálásra ntasllia. Ez okból Sédeni Alnbrózy GyÖpgy huszárfőhadnagy két huszárt maga molíé vett s anélkül, hogy bárkinek szólt volna, toroiiyirány elindult az 1. hadositály megkereséseié, anicUyel seninif összeköttetésük nem volt. i;t. közben orosz lovasjáröröktc bukkantak. Ambróz-yutik sikerült köztük át siklani, de a két huszár odaveszett, IHtöi kezdve az orosz Járőrök üldözték a főliafJnagyol, "ki csuk ugy tudta az életét megmenteni, hogy lo-vával együtt egy mocsárba rejiözölt és ott töltötte az éjszakát. Másnap innen folytatta intjál, do a legnagyobb megdöbbenésére az országúton egy orosz gyalogos csapatra bukkant. .Am-bróiy érezte, hogy a visszafordulás, kitófés gyanút.kellene s ezért merészen folytatta útját és ollovagolt mellettük. A mocsárban való ójjclOzóstöl olyan piszkos lett a világoskék atillája\' és piros nadrágja, liogy az oroszok nem ismerték fel ós nem is gondolták, hogy velük szentben egy vakmerő magyar huszár lovagol el.
•Ambrózy 100 km. út uláu találta meg a hadosztályt. Az ut fáradalmai után már a végkimerülés jo\'ei mutatkoztak rí(J||»l s a pttrJpájA a megér-kezóa iitán mindjárt ki is mull. A pa-rancs átadása nagy veszélytől méntéllé injog a hadosztály* s ezért a főhadnagyot a Mária Terézia Hcnd lovag keresztjével tüntették kL
RIZS TERMELÉSÉVEL
kísérleteiéit a Hottobágy-pusztán az állami öntözési hivatal. Huszonnyolc holdas táblán vetetlek rizst, az a ütlclvényen kalászképzőtlés már megindult és holdanként harminc mázsa termésre S2d-mitanak. Kittiitö demonstráció ezl Még a legvlzszegényebb földben Is eredményi hoz a rizsvetés, amely pedig elárasztó öntözést kl-•\' ván, ha az ember szorgalmas is céltudatos munkája pótolja a természet hiányait.
— Bátorokban a KopstelD-oég vezet
Motltn-n mintatermelben a logjotrtat a lagotoaobbao matatja be, kedvező .Ize-tesl teltételek mellett.
Iparos-panasznap a Kamara 1
Nagykanizsán jelenlétében
A kormány Iparosprogramját Ismertette a Kamara elnöke
Figyelemreméltó jpur.snap volt ml nap Nagykanizsán, amelyre lejött a soproni kereskedelmi ós iparka>muiU elnöke, Székely Gé/a, valamint dr. Simon László kamarai titkár is. Az* értekezlelet, amelyen résztvctjek nz iparosok és a szakosztályok elnökei, Samu Lajos Ipartestületi elnök nyí-tolta meg- Az c\'sö értekvz\'ut a ké*Ó éjszakai órákig tartott és zártkörű volt. Ezen a helyi Iparosíág prob\'é-mát kerültek tárgysorra. Számos felszólalás hang/ott el az Iparoameste-rek részéről, panaszok és sérelmek, í*mikét a Kwmara kiküldölte feljfc, gyeztek és azoknak részint\' eUntéz\'éi sét ígérték, részint a leiszólalásaki**) |a.twrnai megadtiík a felvilágosításit Régi kívánság ieíjevedelt be az ipa-t rosság panaszainak meghallgatása, al. A nagykanizsai iparostábor sokat vár a Kamara közbenjárásától.
Nagy érdeklődés előzte meg a következő ülést is, amelyen az ösz-szes" Ipari kérdések szőnyegre kerültek. Az egyelcmos inagyfcr Ipof rosságot már hosszú eszlcndőkön ál foglalkoztatják ezek a kérdések és mindaddig foglalkozta In í fogják, a míg csak probléma maiad szái-
injukra- j
Szőnyegre került ismál a munkn-bérrcdezés kérdése, a 8 órai munka-Idő, az ezekkel kapcsolatos homályos és még mindig \'magyarázatra szoruló egyes intézkedés, a kisipari hitei fontos ügye, amely nagyobb ke rétben való kiterjesztésre szorít, a közszállttásokkal kapcsolatos kérdések, a tanoncprob\'éma, mnjd a nagy kanizsai tanonciskola most már el. halaszthatatlan ügye-
Az Iparos panasz-nap kétségkívül nagyban szolgálta az ípurosérdekc*-ket, közelebb hízta a KamarátNogy-kmizsához, megteremtődött n mjfe-Jsgebb hang a "kamarai érdekképvi-se\'ct és a kanizsai hatahu-\'is iparos, tábor közölt és ezzei egyidejűleg megindult a közös, nagy, vállvetett munka az egyetemes Iparosérdekek kivívásáért. i
Székely elnök ós dr- Simon titkár az ü\'ések -után Samu elnök és Bazsó főjegyző kalauzolása mellett megto-kintelték a várost, annak é\'ctét, nevezetességei!, majd a legjobb benyomásokkal visszatérlek soproni székhelyükre, í
Két hónapi fogházra és pénzbüntetésre itélte a Kúria a Kanizsán felmentett hentest
A nugykanizsaai törvényszék\'jzso-rabbósága még a tavasszal felelősségre vonta Csizmadia Mihály zala-szentbaiázsí hentes és mészároln.cs-terl, mert tavaly ősszel, a vá;ságbs külpolitikai bonyodalmuk Idején\' a zsír kilóját 2 pengő 20 fillérért á""j-sitolln, holott akkor csak 2 pengő volt a zsír megengedett legmagasabb ára- j
A kanizsai törvényszék előtt, mint ismeretes, Csizmadia azzal védekc. zett, hogy a zsírt Nagykanizsáról vitette kf, ö Is drágán vette, így mindössze 7 százalékos nyeresége volt Ennek stlapján a nagykanizsai tör-
vényszék felmentette Csizmadiát, i A Kúria most foglalkozóit az ügygyei ős a kurlal tárgyaláson a korona ügy észhelyet les be blzo nyitotta, hogy Csizmadia 30-10 fillért keresett n zsír kilóján. A Kuda kimondotta, hogy ez már árdrágításl nyerészkedés és ezért Csizmadia Mii hályt 2 hónapi fogházra és 50pengő pénzbüntetésre Ítélte.
Naptár > Augusztus 18. péntek. Rom. kai Ilona cs. Protestáns Ilona. Izr. Elul hé 3.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától Mts S éráig íbóti\'í, szerda, péntek délután kodden égess nap nőknek).
HéUÚHV Ut muttta
Katenalfalasaraléeok egyenruházati oikkak
egyedül legolcsóbban beszerezhetők
BELEZNAINÁL
SuRár-nt 53. n. Teleion 625.
- Flll -
— Budapesti levél — Követésre méltó példa
A magyar filmgyártás válságának megszüntetése érdekében eddig egy elhatározó lépés történt és oz u Szegedi belvárosi MozgószJnház tulajdonosának, Lippay Imrének\' liatározolt gesztusa volt, amely egyelőre egy filrn1-vállalatnak 100.000 pengét botüálott filmgyártási célokra readcllcCzésére és a Hunnia filmgyárral ís tárgyal 200 CíCr pengő folyósításáról. Ha a többi érdekelt is ennyire szivén viselné u magyar film sorsát, akkor már régcu nem foglalkoznánk a magyar filnv gyártás válságának problémájával.
így, sajnos, még mindig csak arról számolhatunk be, hogy a Hunnia műtermei üreen állanak és csak remélik, hogy a következő héten két fUm: u Két leány az utcán és a Miniszter; barátja clmü filmek felvételei meg. kezdődnek. Az előbbit Tóth Endre, az utóbbit liánky Viktor rendezi. Ugy volt, ho\'gy a Két leány az utcán cimü fűmben debütál Karády Katalin, viszont ujabban ugy döntöltek, hogy a szerepet Tasuády Fekete Máriával játsíátják.
- •
A Halálos tavasz — filmen
Megemlékeztünk arról, liogy u Wien-l-\'ilm o Dunán ogy Dunai hajósok cimü filmet forgat, amelynek külső felvételeit részben Budapesten akarták "elkésziteni. A produkció azonban köves kevés pengőt kapott, hogy csak a legszükségesebb felvételekéi készít, beitek cl és négy nap helyett csak egy\' napig maradhattak Budapesten, Nemsokára visszajönnek, hogy magyar szerzők müveinek megszerzéséről tárgyaljanak. Hír szerint Zllahy Lajossal már meg Is aliupodtak abban, hogy következő filmjük a Halálos tavasz lesz.

UJ mesejáték születik
Itakay Józsof és Kodály Zoltán közös mesejátékot írnak, amelynek még nincs végleges elme. A darab egy harang történetéről szól és amennyiben a Magyar Szinltúz mogk-ipja a szezon nyitási engedély!, ezzel a darabbal kezdi szezonját
<3\' * A Hat hét boldogság cimü film
felvételei Kiss Ferenc szegcdi elfoglaltsága miatt néhány heti halasztást s/einodtck.
„Ali a bál"
A napokban indul Varsóba Dflróezy alezredes;, az ismert filmproducer, hogy a film főszereplőivel! Pataky Jenővel és Sbnor Erzsivel .•Ikészltso áz íhVa bál clmü kémfilm kú\'sö fölvételeit), Ez nz első alkalom, hogy Lengyelországban készülnek magyar MmTclvétotek\'.
i
Amlra azűkaég van
Az egyik kubarésziuházunk igazgatójának az elmúlt szezonban nagyon rosszul ment ós most különböző tárgyalásokat folytat, hogy mlképen nyit-hatná »»eg az ősszel n színházát. AH egyík napilapban mOgjclent^1, hogy esetleg három felvonásos kauiarnjáté-kokra tér át. Ezzel niagyarazlj-\'itö, bőgj\' megjelent nála egy fiatal író:
— Egész estét betöltő darabot hoztam — mondja.
— Sajnos — - \'L a színigazgató — ilyesmivel el lennék látva. Égés*
ZALAI KÖZLÖNY
198». aogttnrog 18\'
nézőteret bclöllö darabot hozzon ít«-kem, azt használhatnám.
Magla film Iwa Emmlbfll ?
fivw óta kisért n tragikusan elhunyt Átalány! Károly nagysikerű regényének, a Sok hohó Fmmiért ntcgfihno-sítóso. Eddig mindig azon hiúsult meg, hogy nem találtak főszereplőt a címszerep eljátszására. A könyvei már meg is \\ette a Standard fiímViUU\'l it, tlu eláUt annak elkészítésétől. Jelenleg " Harmónia filmválliibU foglalkozik « gondolattal, hogy Turay Idával a fő. szerepben riimre viszi a legcrot
Ml Icaz a Metróval ?
A Metró filmvállalid magyarországi
fiókjának a sorsa még mindig bizonytalan. A vállalat ezidcig nem szerzöd-totclt kamarai tag ögyveiieiflt és Így a fennálló rendelkezések érteimében tulajdonkénen fel kellene számolnia. Változatlanul tartja magát a blr, hogy a vállalat a,t a mogullást vállszíja, hogy felszámolja magyarországi fiókját és képvisolelévcl a Magyar Filmirodát bízza meg, Tekintettől a Magyar Filmiroda nagy és kialakul.iban levő mozijmrkjára: ez a megoldás mindkét fél részére szerencsés megoldásnak mutatkozik,
A oeniurajegy —¦ 2000 P
!A magyar tUraek jövedelmezőségét nagyban emelte az uj rendelet, "mely filmenként hat cénsura-Jegyei juttat minden film után. Miután a cenzúra-Jegy árfolyama kö?ol 2000 pengőre emelkedett, cz az állami juttatás nem jelentéktelen.
*
UJ hatalmai Kertén-film
A Warner filmvállalat, ámOly különösen sokat vár az új szezontól, már szorződteiclt uj vezetőt dr. llo-dászy uéla személyében, A Warner gyárban az idén lo" film készül, omo-lyek között első helyen áll Kertész Mihály óriási sikerű "fümjo, a Dodge City. Kertész, tudvalevően évenként csak egy fűmet rendez, ez a film azonban méreteiben jóval túlhaladja az átlag ütmeket. Kertészről közismert, hogy mesterien mozgat tömegeket ÓS így csak nagy látványos filmekéi készít A Dodge (\'.ily, amelynek egyelőre még magyar címe nincs, az összes külföldi flluilapokban mint az év"d tühbiuilliő dollár költséggel készült legnagyobb filmje szerepel. A gyár másik két nagy filmjo ugyancsak történelmi miliőben mozog. Az egyik a Juarez, amelynek Eugénia királynő a hőse, a másik SuCrctcm és á vérpad, amely Erzsébet angol királynő és Essex gróf tragikus szerelméről szól.
Kulturfllm ¦ ZöldkereiztrŐI
Harsányi Rezső, az ismert szin-" művész, aki tavaly az örök titok című katolikus filmet gyártolta, ai idén Bőlcsodal eimtnc-1 egy régebbi sikeres darab ötletének átvételével a zóld-kereszt mozgalom propagálása készít filmet.
mim
(—) Mlkipp.n átláthatjuk meg
OyOmolosUnkol,
vagy ISzhetünk Ickvirl beleié, erről, valamint a vidékenként ülte* tendö gyUmólcsnemekról, a faülte-téB legújabb rnödjalról, a Sytvetti-féle gytlmolcsfanevelésröl és metszést eljárásról, a téli alma tárolásról, a méh- és baromfitenyésztés aktuális kérdéseiről slb., slb. ir „A . Magyar Gyümölcs" legújabb száma, melyből lapunkra való hivatkozással egy alkalommal ingyen mutatványszámot ku d a kiadóhivatal: Budapest, V., Vilmos császárul 7C>.
Zrínyi Miklós Nagykanizsai Torna Egylet néven működik tovább a kél nagy kanizsai sportegyesület
Jelentettük már tegnapi számunkban, hogy a Zrínyi é.i az NTE iniua-pí közgyűlésein kimondotta egyesülését. Nagykanizsa sportja ezzel r-jj korszakba -\'épett. Az egyesülési kimondó közgyűlésekről az alábbiakban számolhatunk be:
a Nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet közgyűlésén - amelyen vitéz Szécby Imre ezredes vezetésével nagy számban je\'cnt meg a tisztikar Is - Hegyi Lajos elnök Ismertette magas szárnyalású beszéd keretében az egyesülés szükségességét. Hatig lyozta, hogy a Zrínyi nem szűnik meg, hanem az újjászülető ZMNTE-ben régi szellemóten, sőt színeiben és nevében is tovább él-
az e\'nöki megnyitó után nemes Bieuc Pál olvasta fel nagyszerűen Összeállítóit titkári jelentését- a Zri-nyi alakulásakor a széthullott keresztény ifjúságai akarta Összefogni. Ez a célkitűzése sikerüli is.merl a 17 év alatt elért eredmények és a Zrínyiben tömörült nagy tábor igazolja ezt. Közben az idők szelleme a keresztény nemzeti eszmét uralomra juttatta mindenütt, igy időszerűvé véti az összefogás, ami már kezdettől fogva élt a lelkekben-
Ma - mondotta titkári jelenteiében nemes Breuer Pál — nem ls szu bad szétforgácsolni az erőkel és csak Összefogással lehet egy IéVekben és testben egyaránt erős Ifjúságot nevelni a hoziínak- Az egyesüléssel n Zrínyi nem halt meg, merj szelleme befeoltódik a napmuHu NTE. be és igy tovább él /zenemében, sőt színe, neve is töretlen marad- azrti nyit az önzetlen munka és az áldo. 2atkész>ég teremtette niBg és bír-1 tolta fenn. Most ha ehhez az össze, tarlás Is járul, bizonyos, hogy Nagy* kahlzsa sportja fjei fog támadni és igy e\'érhctő lesz a végső cél: Nagymagyarország feltámadása.
Vitéz Szűcs Dezső őrnagy és Vá-rady István lerjesztelték elő ezutlán indítványukat, amelynek alapján jn közgyűlés egyhangúan klmondtn, Hogy a Zrínyi beszünteti működését, feloszlik és vagyonával cgyüít fesUUct-Heg az Nl\'E-bc lép a megszabott Teltételek mellett
K határozottal a két egyesület közöli valóságos szerelmi házasság jött létre. !•>. a házasság külsőségeiben is méltó és szép volt a két egyes óléihoz, amelyeknek \\C.etóségél és tágjait valóban a megértés, a kölcsönös megbecsülés éjt a síerciot hatotta át ebben ni ügybon is. Mielőtt az NTE; közgyűléséről l>e. ámolnánk, ki kell emelni a Zrínyi vezetőségének -példaadóan önzetlen munkásságát és lelkes áldozatkészségét, (iozdag Ferencnek, vitéz Szűcs Dezső-nok, nemes Breuer Pálnak, dr. Makó Gábornak, Horváth Bélának, Horváth Gézának, Baán Jenőnek, Windíseb Dénesnek és Mohácsi Kálmánnak a közgyűlés is jegyzőkönyvi köszönetet sza. vozott meg,
A Zrínyi határozatával másnap az NTE impozáns közgyűlése foglalkozott, ugyancsak a szeretettől és a megértéstől áthatott szellemben, A nagyszámú közönség lelkesen ünnepelte a Zrinyi megjeleni vezetőit is, majd figyelmesen meghallgatta dr. Krátky Islván polgármester emelkedett szellemű elnöki megnyitóját, utalt arra fl polgármester is, hogy Nagy. kftnlzsn sportjának fejlődése érdekében egyesitik az erőket, Hiszi, hogy « fana.
tíkus ktubszorOtel és az egyéni szem-pontok nem fogják mCguohOú\'letti a nagy célok meg valósításai. ,\\z egyesülésnek -számos előnye vari, hátránya pedig nincs, így léhát joggal várható a kaiihsai sport reneszánsza. Kérte, bogv komoly\'\'sportemberhez nem méltó megjegyzésekkel és hungu\'at keltésokkol ne zavarják inog a közös munkát. A Zrínyi nem szűnt meg, csak fiatalos Szellemével átjött az NTE-hez és elősegítette annak újjászületését. Az NTE-bÖJ sem .\'lett Zrínyi, meri inullja, ne\\C, színe csakúgy megmarad, mint a Zrínyié.
Dr. Potlyondy József aljegyző ismertette azután az egyesülés jogi részleteit Ós az alápszaMlymótfasifásokufc Hangoztatta, hogy a három hónapos tárgyalások, alatt a tisztelet, szeretet és megértés szelleme uralkodott. Az alapszabály módosítások szerül az újjászületett egyesület neve Zrínyi Miklós Nagykanizsa] Torna Egylet lesz. Színei a régi egyesület színeiből adódik; pl. ros-fehér ^Ozüst)-kék-sárga. Természetes az uj egyesületnek csakis keresztény magyarok főhetnek tagjai. Veg-tőrtént a tisztségekre vonatkozó megállapodás is. A mindenkori állomásparancsnok . és polgármester lesznek az egyesület diszclnökcl, míg az egyéb tisztségekben is megfelelő hely van fenntartva a tiszti és altisztikar részérő.
A tisztségek letöltésére természete, sen csak az. alanszabálymódosltás és az. egyesülés miniszteri jóváhagyása után kerül sor.
Mindkét közgyűlésen jelen volt a Délnyugati Labdarugó Alszövclség ki-küldötljo ls, aki a legmelegebb hangon nyilatkozott az egyesülés kimondásáról. Méltóbb, szebb, Iwrmoniku-Ashh és felemelőbb\'egyesülés még nem történt sportegyesületek közölt — mondotta, Maga oz a tény mutatja, hogy öss;cfogással, megértéssel és szói etettél kivan működni a ZMNTK és most már uj szellemmel, \'friss lendülettel gazdagodva bizonnyal Nagykanizsa sportjának fellendüléséi eredményezi munkássága.
Kaposváron lesz az uj délnyugati edzőtábor
Megírtuk, hogy Kaposvár város felajánlotta.n Délnyugati Labdarugó Ke rtl\'ct miniszteri biztosának, Várnagy Elemér baranyai főispáni titkárnak, hogy amennyiben Kaposváron állítják fel a délnyugati edzőtábort, akkor a város támogatni fogja az akciót. Először ugy látszott, hogy az edzőtábor Pécsen kerül megírjendelj zésre, azonban Várnagy Etemér Mii* niszteri biztos most arról értesiteítb Györffy Antalt, a Turul v intézőjét, hogy a délnyugati edzőtábort Ka. posváron állítják fel augusztujs 21-étöi augusztus 29-ig-
Az edzőtáborra Kaposvárra mennek Pécs, Nagykanizsa, Mohács, Baja, Szekszárd, Dombóvár KjuMÍgl labdarugói, hogy. itl a Budapestről leküldött edző irányítása mellett dolgozzanak. A miniszteri biztos az edzőtáboron résztvevők edzésére Szjchovszky Bertalant, a kaposvári főgimnázium kiváló testnevelési tanárát kérte fet. I
Nagykanizsán még nem jelölték ki, hogy kiket küldenek be az edzőtáborba, de értesülésünk szerint ez a napokban megtörténik-
— BatorkUlUtázankkt tektnlse nief minden vét«lkenysz+r uólkSI. Knpntalr butoráruhAs.
sLS*t&
Ml lesz a kanizsai
gyum Öles-csomagoló val /
Igsn tisztelt Főszerkesztő Urain/!
Bizonyára ön ís^ö/ömimei fogudU a Kamara közbejöttével történt kanizsai gyümölcscsonip.go!ó Telepi tej: sét, ennyi hosszú esztendőkön at való kísérletezés és szócsata után-Bizonyára ön is örü\'t annak, h gy évek ..kisér\'etezése és tapogatózása után eljött a komoly megvalósulás ideje és azí.g.mdolla, hogy a gyümölcscsomagoló építésével párhuzamosan \'megindul a vásár megszervezése, a gazdáknak egy szállítási hálózatba tömörülése, a piac megteremtése és biztosítása. •\'. ; . .
Nagy volt örömünk, amikor a Kamara bekapcsolódott a kanlzMildki régi kívánságába. Sikerült a földmű* ve\'ésügyí miniszter anyagi támogatását is megszerezni az akcióhoz, sőt a város is meghozta a ftnjaga áldozatát- Nem kis dologról volt tehát szó- ! i
Gazda, termelő, kereskedő és:iuin-denkl az egész vonalon várta a nagy eseményt, a nagykanizsai gyümölcs-csomagoló nagy vinunkájét- Szakemberek bevonásával értckczlclck is voltak ezen a téren, ahol nagy igéietek hangzoltak cl. i
Elkészül a gyÜmölcscSumagoló. Egy-két nap tivifva ál Is adják mi de\'te\'.ésének.
De...
a közönség, amely figyelemmel kisérte az évek folyamán az egé^z gyümölcstermesztés és export ügyét, valahogyan csalódva látja (ó, bárhi\'i ez is csalódás lenne !), hogy késik ugyan a csomagoló, de lesz-e unit csonvagolnl ? Lesz-e piac a céoma golt áru elszáll 11 ására, lesz-e felvovó a finom, prima za\'fli gyümölcs számára ? I , " l Mert ezt, ugylátszik, figyeltnert k|-üi hagyták, illetve még nem sikerült azl a hálózatot megteremteni, » mire egy ilyen intézménynek szüksége volna. Nem a tapogatódzástórt-jük, sem a szokásos gyermekcipőket, mely nélkül el som képzolboió egy kezdő éi úttörő intézmény, hanem a gazdák szakszerű beszervezésével a termelő hálózat -megteremtésének és a piac megszervezésének hiányát. Meg van a gomb a kabát* hoz, de még nem látjuk a kabátot-Mertjeién esetben a csomagoló még csak a gombot képezi, a piac - a kabát. Ezt pedig - ugy értesülünk ¦—
Sircmlé keket,
siittilit, Bitulanael, hiti mUkaint
szukszorUon és legolcsóbban - KOVáCS JdZSEF
kölaragómostenié), Király-utca 33.
N«Sy alrewIék-raklAr. Tolefim 615.
1039. augusztus jjj
2ALAI közlöny

nincs meg. Már pedig ezt kellett volna előbb biztost tant, niegterejn leni, azt kellően lekölnl, nhogy ezt n többi ilyen állomások tették és amelyek szépem működnek és évről évre fejlődnek Is. ! , * •• . ;
Szeretnők.-ha d Kamara most komolyan a hóna alá nyarna a >cso-magoiónak*. A kanizsavidéki gazda és gyümölcstermelő közönség piacol szeretne látni, mely felveszi termeivényeit, jó árakat ad, ami egy d;u rabka nugyobb kenyeret fotont-
Csak így tehet érteni és csakis így lehet megszervezni a gyílmötcsklvh tei és gyümöleseiadás kérdését.
Nem lehet a Baross-ke rulettől sem kívánni, hogy ő teremtse meg egyedül a piacot. A Baross-kerülel nai gyon szépen melléje áltoti a csatna* gn lónak, eddig is sokban támogatta, de a piac megteremtése, a hálózat kiépítése é» annak a lendületes iramba terelése már a kezdeményező Kamara dolga. Dr. Somogyi István szolgabíró kanizsai tartóAoxtás^l elat megmutatta, hogyan kell ez\' is megcsinálni, de sajnos eközben áthelyezték a központba és «em fejeü-lietle be nagyszabású munkáját i
Nagykanizsa-vjdéke kíváncsian vén-ja, (mi tesz a kanizsai gyümölcscso-magolóvnt. Orea épü\'et iniarad továbbra is, néhány boxáVoi, vagy pedig megvalósul végre az, amit termelő, kereskedő és közönség annyi ra epedve várt hosszra eszlcndökön át,"hogy a vidék egyik áldásos\' \'Intézményévé váljék.
Egy *édesanyát« szeretnők uz »ór-va« kanizsai gyümŐlcscsommgolónnk, aki felnevelje, gondozza és az életnek átadjh... ;
kanizsai János
Gyomor-, bél-, vese-, máj- és epehólyagbetegck^szlveaeti isznak reggelenként egy-egy pohár természetes „Ferenc József keserű-vizet, mert annak hashajtó hatása gyors és biztos, igen enyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg orvosát I
Kitűnő [fatfetiteiy
Hl
ÓL.
Kapható minden jobb (Ószeres esemege-fliletbeu.
a >i s il ti
BlITORvtm
Nagy választék! Olcsó árak !
— (Irodalmi és művészeti est)
A Dim&qtull Közművelődési Egyesület folyó hó 23-án este nagyszabású irodalmi és művészeti előadást rendez lialatonfüreden a türjci kisdodovó be. rendezésének a javára. Az egyesület
tiszteletbeli elnökei: dr. Serédi JusztU nián bilwros hercegprímás, Széchenyi Viktor gróf m. kir. titkos tanácsos és dr. Ugrón Gábor v. b. t. t Ji magas nivóju Jótékonycélii* előadást vitéz gróf Teleld \'Béta főispán és dr. Brand Sándor alispán fővédnöksége mellett rendezik a balatonfúrc<ti Gyógy te rémben, A műsor keretében neves művészek lépnek fel, igy Dulicn Klára, Dankó Aladár zeneszerző, Haydn Inne operaházi tag, v. Végk Pální opera, énekesnő, stb. A prózai irodalmi részben dr. Sdklay János iró, dr. l\'gron Gábor, lklódi Szabó János, u lial.Moui Egyesületek elnöke ós Barbarlls Lajos szerepelnek.
- (Esküvő)
Lukács Klári (Komárváros) és Hamburg Miklós (NagykonizS\') folyó hó 20-ilu délután 4 órakor az tzr. templomban tartják esküvőjüket. (Minden külön értesítés helyeit.)
— (Bajtársi találkozó)
A volt ni. kir. % honvéd lovaslmtí-osztály altisztjei és legénysége az 1014. augusztus 17-iki gorodokt tüzkercszt-ség 25 éves évfordulója alkalmából Szent István király ünnepén Budapesten a Tétényi ut 12. sz. alatt \'a Sósíüidö parkjában bajtársi hadosztály találkozói tartanak.
— (Augusztus 20 án zárul a hadtörténelmi kiállítás)
A nagykanizsai hadtörténelmi kiállítás még mindig ai érdeklődés kóZ|Kjnl-jában iUI. Nap-nap mellett kcicsik fel a messzi vidékről is az emberek, Iskolások, lauitók, volt katonák, hogy melegedjenek a magyar hősök erényeinek tüzénél, hogy tanuljanak áldoza. tosságot, igaz magyar honszerctetet, hogy méltókká legyenek a hős magyar apákhoz. A rendezőség módot akart adni mindenkinek, még a messzi vidék közönségének is, hogy megnézze ott a szép kiállítási, amely kaleidosz-köpsicrüen Iclvoiiultalja a magyar ka. tona, a zalai fiuk nagyszerű harctéri cselekményeit, liősi vitézségét ós páratlan katonai erényeit és ezért egyhetes meghosszabbítás • után csuk augusztus 20-án, Szent István napján este 7 órakor zárja be. Aki még nem hilla volna, haladéktalamii nézze meg. A magyar hősiesség ragyogó glóriáját fogja látni.
FÉNYKÉPEZZEN!
OLOSÓM jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotószakUzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek 8 P-től, márkás filmek 88 fillértől. kW 8*«k«zt«rü. kidolgozás I
Már hajnalban átutaztak Kanizsán az olasz egyetemisták, ma este tehát nem lesz ünnepélyes fogadtatás
A Zalai Közlöny tegnapi számában jelezte, hogy ma, csütörtök este ünnepélyes fogadtatást rendez a város a pályaudvaron, a trieszti gyorssal Magyarországra érkező és Itt átutazó olasz egyetemi hallgatók tiszteidére.
Mint értesülünk, a milánói egyetem 40 lagból álló tanulmányi csor portja, váratlanul ma hajnalban már átutazott Nagykanizsán és Igy, természetes, elmarad az estére\' hirdetett ünnepélyes fogadtatás.
— (Anyakönyvi hírek)
Az elmúlt héten Nagykanizsán 9 gyermek született, G flu Ős 3 leány: Halász Károly bádogos és vízvezeték-szerelő és Nagy Ilonának rk. fia, Kósa Pál kertész segéd és Domlnkó Ilonának rk. fia, Szőke János napszámos és Jordán Annának rk. fia, Nemesi Déla Máv kocsivizsgáló és Opar-nicza Gizellának rk. leánya, Szende László Béla m. kir. hadnagy és Bit tera Mária Magdolnának rk. fia, Varga Kálmán Máv órabéres és Horváth Mária Magdolnának rk. fia, Horváth István napszámos és Komanovics Ro-üáüának rk. fia, Dagonyái István földműves és Tíslér Máriának rk. leánya, Kálovlcs Ferenc fatelepi munkás és Tóth Erzsébetnek rk. leánya. — Halálozás 10 tőrtént: Jutást öéláné Wciss Erna itr. 33 éves, Péter Józfemé Péntek Julianna rk. 50 évOs, őzv. Kostcin Ferencné Zemanek Mária magánzó rk, 70 éves, Luctu István gazd. alkalmazott rk. 71 éves, Őzv. Iváncsjts Jánosáé Bognár Taréi Gabriella rk. 55 éves, őzv. I-eiter Mályásna" Köpp Zsuzsanna ág. h. evV- 80 éves, özy. Bősze Pámó Tóth RoiáUa rk, 02 éves, őzv. Kohn Fűlöpné (ioldschmidt Fanny magánzó izr. 80 éves, Vitd Károly cipész rk, 03 éves, Sípos Istvánná Jakab Julianna rk. 74 éves. — Házasságot kötött 3 pár: Tiszai János napszámos rk, és Godina Anna rk., Nagy György Máv ipari munkás rk. és Boross Mária (özv.) bábsütö rk., Molvarecz Zsig. mond igalságügyminisztériunii tisztviselő rk. (Budapest) és Marton Mária,
— (Belefulladt a Zalába)
Paliocsa Katalin 15 éves bödei lány Boncod told ineUott a Zalában fürdött, úszás közben valőszinü górcsőt kapott, mert elmerült és már csak holtan tudták kihúzni.
— ^Leégett három ház)
Simon István liashágyi lakos háza kigyulladt A nagy szélbon a tüz gyorsan terjedt és csak-\'l-ÍV hamar lángokban áUt ttr*A testvéreinek, Simon hwi Vendel és Károlynak 881 aj a liáza is. A tűzoltók és a falu lakosságának minden munkája Inába valónak- blzo-nyult, opak a tilt terjedését tudta megakadályozni. A három «ftidán% nemcsak a lakóháza, de. uz összes melléképidelel is teljesen elpusztultak;
40
900606
892442
ÜAIJU KÖZLÖNY
A maiakkal nő .
A film nem nagyon követi a regény fejezeteit. De ez nem Íb fontos, hiiz filmről van szó, márpedig a francia rendező itt Is megmutatta, hogy a franciák tudnak jó filmet kéeziteni. A mese érdekes, kár, hogy giccses hsppyanddcl végződik. Pedig a film egyébként a művészi jelenelekben sem szűkölködik.
A szereplők — bár az alakok egy kissé túlzottak — nagyszerűek. Ed-wlge FeuNlere, az orvos felesége gyönyörű. Selfm herceget a hölgyek figyelmébe ajánljuk.
Akik szerelik az érdekes témájú filmeket, nézzék meg. ~nö~—
FogfáJó»-trükk
Pontosan ugy írjuk meg, ahogy hallottuk:
< Illető fiatalembernek nagyon fájt a foga. Rettenetesen félt a foghúzástól, annál is Inkább, mert pénze csak annyi volt, amennyiből nem futotta csak egyszerű foghúzásra. Injekció nélkül. Azonban azért vagyunk ataberek, hogy gondolkozzunk, liletö fiatalember is ezt tette s amikor már önmagában jól meg-hányivciell mindent, elment egy fogorvoshoz. Beült a székbe.
— Injekcióval vagy anélkül? — szólt a szokásos kérdés.
— Injekcióval! —¦ volt a felelel. Megkapta az injekciót azzal az
utasítással egyetemben, hogy „szíveskedjék kint várakozni". Az ifjú kiment a várószobába és várla, amíg hat az injekció. De nem várhatott nagyon sokáig, mert amikor a fogorvos mintegy tiz perc mutva be akarta hívni: a fiatalember nem volt sehol.
Nem nehéz kitalálni,. hogy mi törfént. Az ifjú a kapott injekcióval elment egy másik fogorvoshoz. Ott is beült a székbe és igy szólt:
— Injekció nélkül I
És egyszíírü foghúzásért fizetett.
Mérsékelt északnyugati, északi tzéi, sok helyen kisebb eső, a hö nem változik lényegesen.
A Meteorológiai Intézet nagykanlxsaJ
njegfifryelőállómftsa Jelenti t
Hőmérséklet tegnap este 9.érakor: +13 8, ma reggel +13 8. délben +20-0
(TaanmléMíO
Kis o
NA(*y
eredményt
GRAN0F0HL6HEZ
2 csereakció!!!
Régi megunt lemezeit drbonkint 1 P becserélem.
Ahány lemezt vesz, annyi régi lemezt veszek cserére át.
Csak rövid ideig I
Szabó Antal sportüzlete, Nagykanizsa, Fő-nt B,
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I tek. 6x9 márkás film (friss) I\'— peng\'1.
Qillomos ftíztnrfősi készülék
mindenkinek Örömet szerez!
Teakannák
Vasalók
Kenyérpirítók
Gyorsfdzök
KávófózSk
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. 1,7
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konlortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi füles, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehetfi Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók fészere.
Hirdessen a Zala! Közlönyben
¦
*jSrWPS*S*pVNpVM*F><>S*a1ar^^
1*30; anguszlüs 18.
APRÓHIRDETÉSEK
ADÁS VÉTEL
Ela*6 plltséiozó és hóhloiógép, 125 cm. siiles vMiaytnalegUói, 2%,-től (odrot, zaabót. aljat atb. percek alatt kiült betanlUlsa) Oilné, Vir-ut 8,, telefon 235
2211
Ireatmtal, Biflnyegek, képek, )obb íróktól sorozatos regények, egyéb ló köny-vek, ¦zabéaaztal. disznóól, több hutartaii Ingóságok eladók VörMmajty-u, 34. 2215
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
Szép udvari helyiség műhalyaeb, raktárnak azonnal .klado. — Kirity-u. 32,
bútorozott szoba
Knifinba>jAr«tu csinosan bútorozd! szobit (lehetőleg fürdönoba-hasznilatlal) keretek. Címeket kiadóim kérek, 1224
HÁZ ÉS INGATLAN
KettSnmabAM osukomtoitos magánház november l-re kiadó Bővebbet Király utca 33, \'5
KÜLÖNFÉLE
Féisjltepexak fltgyslam I Márkin
gípek, Iliinek, lemezek, papírok legolcsóbban, kidolgozás legszebben Vastagh fotó-szaküzlet ófllaboratodambaji.FÓ-at 10. 1815
Haviarai kényelmes csukott autó kirándulásra megrendelhető : Kaulman Manó. Telefon: 222. 1552
Csépiési mázsakönyv
ára 1-40 P
1 lltolüsilve kapható a Zalai KSxIHny nyomdájában
Nsgykanlzu, l-\'íí-ut 6.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
20 209/1939.
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség egyik csapata f. évi augusztus 18-án reggel 6 órától d. u. 6, óráig s .Tölgyes\' erdőben levő harcszerű tóttal lőgyakorlatot tart. Ez Idő aluli ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1989. augusztus 17. ím Polgármester.
j!lpta,hsi ipitar
ZALAI sTŐZLÖNV
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Ktfigaidnaigl R. T. Naoyhantm". Felelős kiadó: Zalai Hír oly. Nyomatott\' a ,,KSigaidasáQl R. T, Hagykanlnn"
nyomdájában Nagykanlnan. (Nyomdáért feleli Zalai Király.)
JfauÉthtjtm, 188. uim.
NigykMliaa, IB89. auguutui 19. szombat
Ara 12 Hü.
ZALAI KÖZLÖNY
tblmtai Wttltoup dalmati
POLITIKAI » A"l- ILA P»
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Síllictési ara : cty hóra « pcotó 40 tUl*r. Sxerkeiltöaígi éa kiaclólnvalaü telefoni 78. ax.
»|,kl?an lólflík a síéöüstváal gondolat
ífí.i: UíJVbaky Jíiioa
NsRykBOlz^-flrtJtétífiyOtetjl kónviseiUJo, a Baross Szövetség elnöke
A neínijetek ó\'etc hasonló a tenger é-etéhez. Ar és apály, szélcsend és vihar Váltogatják egymást Eb-bői tevődik össze a történelem-
De a tengerek sem¦ egyFcíitmák- Ynn nak csendes tenger\'öblök, ahová a nagy viharok -nem jutunk el és a melynek partjain u megtelepedett lakos*ág több időt fordíthat békés alkotó munkára. És Vannak haragon tengerek, amelyeknek ég felé töró hullámai .megdobálják a hajókat, megjinritatjak az ember parány Isá,-) gát, imára készletlk és Istpnféfe-om-re tanítják az utasokat. Ezeknek a tengereknek párjain több a küzdés, a sors kereke gyakrabban változik, s q békés, áJkotó munkára nlkarmas csendes Idők Is ritkábbak, amelyekkel tehát jobban kefl gazdálkodni-
A ntógyarságnak is nagyon viharos tenger jutott osztóiyrészül.
Maga a hona\'api tűs is óriási viharok m/éhébLn születelt, a szefcit^t-váni áiWn^akhilásnak emiberíeléhti ¦nehézségek között véghezvitt csodálatos ténye pedig egyéneién Istqni segítségre vall. Meri a nagy népvándorlásban \'.résztvevő szilaj néptör. zsek rjtóhödainák támadásait kivédeni, ez itt talált ellenséges szomszéj. dok-imegnmeg\'jjuió támadásait vissza verni, iá féktélen szabadsághoz szo. koít honfoglaló törzseket egybeforrasztani és nelyhez kölni, s ezzel legy hatalmas gazdasági átalakulást feltűnés nélkül végrehajtani, a hosszan tartó háborúk hiányuit pótolni, a> központi államhalaimat megalakítani és annak tekintélyét fenntarliu-ni, aa évezredes pogány szokásokat megszűntem! és a pogány kusgy-írókat a keresztény vallás alázatosság;t-hoz szoktatni, a harci erényekhez szokott ősmlagyarságot püspökségek és városok békés vallási és gazdasági munkájának azekere elé fogni: — mindez egyszerre véghezvive, az emberi képességeket inucghaladó csoda volt- , l ¦
De ez a osoda megtörtént ós c/.et éven keresztül folytatódott-
Magyarország különleges szerepéi\' és jelentőségél nem azok a nagyszerű geológiai határok adták meg, a melyek időközönként kitágultak, uagy ¦megszűkültek, hanem) a szerit-Istváni gondolatnak ezer éven tít tarló folytonossága, amely a határokon belül élő összes népeket ennek ez országnak gazdasági és kulturális egységében forrasztotta össze-
A századok során átélt ez az or. fczág olyan időket, amidőn Üszkös romok bontottak mindent lés azélel csak az erdők és hegyek rejtekeibe visszavorrult meneküllek létezésében pislogott. De az élet ezekből a ctf-rákból újra fakadt, a magyarok Ós ídegennyelvü honfitársaik n vesjaft deimekben ímegtaliUák egymás segítő keaél, magyarok, székelyek, tó-t«>k "és hórválok egymást felülmúló; |
t inán eii igtánit mi ip Itatárjárírt
A magyar tfcíáYőrök lelőttek két román csendőrt, e«yet fogságba ejtettek
Budapest, nuguszlujs 18 MTI je\'enti • Nagyszalonta és Me-zőgyán közötl egy öt tagból álló romén csendőr járőr magyar terükltc. Jötl, itt találkozofjlegyjnagyar halár.,
őrjárattal. A román csendörök megtámadlak a háromtagú magyar Járőrt, akik színién tüzelni kezdtek Tüzelés közben kettőt agyonlőttek] egyet fogságba ejtettek. A másik
kettő visszantenekült román terüw létre. -4* i
A vizsgálat megindult, vaiószinü\'cg közös bizottság fogja tisztázni a ha-> láios határlncld?ns körülményeit.
WiWlWt>WI^VW^
London: „a
forog kockán4"
Teljes határzárt léptettek életbe Nemét- és Lengyelország kdzőtí — Megkezdték Tassén Vidékének kiürítését — Letartóztatják a lengyelországi németeket
Románia beszüntette az olajszállítást Német-és Olaszországnak
A li\'égpolitlka középpontjában most már végérvényesen Danzlg á\'l és i\'jgyiátszlk mindaddig, mig a kérdést meg nem (ildjók, - békésen, vagy erőszakkal, nem tudni ínég -nem is Kerül le a napbcridről.
A ina beérkezett távirati jelentések nem a íegkecscgletőbbcn ítélik meg a pillanatnyi h\'elyzelet. Berlini jelentés szerint péntek reggel
a rfflmet-íenoyal határt teljesen lezárták.
Az Intézkedés mindkét részről kölcsönösen történt, a határzár hermetikus, i »
Ugyancsak berlini jelentés mondja, hogy a lengyel hatóságok a Csehország feloszlatásakor megszállt sziléziai határvidéken megkezdték a közhivatalok kiürítését. Teljes a ha-
\' tárzár az Oisa vidéken is. \'fessen és Ke!c(Sziléziában a hatóságok katonai fedezet melleit szállítják az ofkzág belsejébe a közhivatalok nyomtatvány és Irattárát. 1 Ugyune vidékeken I tömeges letartóztatások vannak, - Jc\'enük Berlinből. A németek nagyszámú letartóztatása miatt Kelc [Sziléziában teljesen meg-
leltek a börtönök. Sziléziában a német bányamunkások d sem engedték már Őt ma reggel, annyira szigorú a határzár. A lengyelországi német kultúrházakat lezárták és lepecsétellek, i
Berlin, augusztus 18 A német lápok pozsonyi Jelentéé\' n\'apján arról irnak, hogy lengyel katonai repülőgépek repültek el ismét Szlovákia területe felett.
„V. B." írja: „Danzlg Ügye annyira megérett, hogy minden perc a háborús veszélyt növeli"
Berlin, augusztus 18 A VÖlklscher Beobachter mai dik-kében többek közölt a következőket frja : Danzlg é> a korridor ügye annyira megérett a megoldásig hogy
minden perc késedelem, minden elpazarolt nap csak növe\'l a háborús veszélyt. |
A \'német lapok-mindegyike ma Is hangsúlyozza, hogy Németország
elszántsággal szervezkedtek n közös ¦haza visszaszerzésére é1. hos^abb, vagy rövidebb küzdelem után, sokszor véres küzdelmek árén, ez mindig sikerült is.
Sok vihart látott \'történelmünk során a mwgyar é\'et sajkáját sokszor fenyegetlc az ehnorü-ws vészedé lu.e-Legutóbb 1910-ben sötétedett teánk az a szomorú korszak, amikor a viharos tenger isméi elnyeléssel lényegétéit minden .magyar reménységet
De a tengeri viharnak megvan az a nagy jótéteménye, hogy nemcsak a sarat és az iszapot kavarja fcI,ha-> nem felhozza a tenger mélyéről nz ott elrejtve szunnyad! értékesebb elemeket Is : az elszántságot, a bizalmat, az akaratot és a kllnrtásl u békés éJet helyteájlitására. így volt ez 1910-ben és így történt napjainkban, az 1939- évben Is.
Mert valóban n szcnílstvánl g»n. dolat folyton é.Ő csodálatos erejénél;, kell betudnunk azt, hogy a Trianon-\'1 Wi történt országcsonklttás után. éppen Szent István évében következett be a fö\'énk épített Sírbolt falainak szélpaKanása és mi ujbé-I a szentfstvání birodalom \\ futárainak birtokbavéleiéhez közeledünk.,
És a szentlstváni állameszme ereje, él ós működik abban 1*( hogy a hózi
zánk visszatért magyar területek IdegcnuyeKü lakossági a magyar ha zához való ragaszkodásban és hűségben szinte versenyre két idegenfce szakadt magyar lestvéreink elszánt
akaratával. |
Az a nagy vihar, amelyen átmentünk és amely latán iniost a béke .szivárványa kezd feletlüuk felragyogni, megnitutattt azis, hogy melyek oz"k a fe\'esleges terhek, amelyekéi a nemzeti étéi sok vihart kláilott hajójából véglegesen ki kell dobnunk.
Az egyik: á folytonos szaladgálás Idegen eszmék után és külföldi példák m\'ajmolása. A tör! érte lem bői megtanulhattuk, hogy ebből -mindig nagy katasztrófák támadtak- A magyarság senkitől sem várhat utmuffn tást, egyedül kell az utat mcgkfcres-^rrje, viszont a szenUsíváni gondolatban olyan talizmánja van, amelyre bizalommal\'bízhatja rá magát-
A másik: egyimás megbecsülésé: nek és az összetartás gondolatának az ápolása. Régi magyar átok a^zéí-huzűs. Amikor valaki közülünk felfelé tör, száz kéz kapaszkodik bélé, hogy lehúzzák a mindennapi élet kicsinyes szürkeségébe- Ellentétben a viiág minden részében elszórtan é\'ö zsidóság szokásaival, - mi n felfelé törekvő útjába százféle akadályt
gördítünk lekicsinylésből, bizahnat-lanságbó\' vagy btínös rossznkarat-
bói.
A harmadik kidobni való temünk a megvalósíthatatlan ábránd >k blm. daimábnn v/tló ájntodozás. Le kell szállnunk az e| nem*érhotö Célok fc* !6 Száguldó paripákról áa ba\'e kell Illeszkednünk a nehéz és fáradságos mindennapi \'munka realitásába. Ezt a célt szolgálja minden lélegzetvételével, minden imunkájával a Baross Szövetség egyre növekvő gazdaság tábora. És ha keresztényi alázattal, türéssei kej. verejtékeznünk, - hát verejtékezünk, lü\'rtink, mert seimmt sem hal\' könnyen az Öjünkbe, min1 den eredményért nehezen kell meg-liüzdcnünk, sokszor r.ek\'ünk\' egés\'íen •j] és Idegen területeken-
A ballasztokat kell kidobni a hajó-bói és a rossz tulajdonságokat kell kiküszöbölni a magyar-ág éleiéből-
A szentlstváni államcszinic törté-í ne\'ml, gazdasági és erkölcsi alapjain
kell felállítani ós berendezni o magunk életét és nem kell hozzá jóstehetség, hogy megállapítjuku történelem ómrrvutaiója azt mutatja,
hogy a szehlWvani gondolat hatalmas é\'ö ereje a .magyarságot újból felfelé lendíti, s -újból előreviszi a beteljesülés nyjitigyvncs utján!!
Formaruhák, sapkák, intése"! felaanrelósek
nagy választékban SZOMO LÁNYINÁL
jiem akar semmiféle értekczleicri részt ve u ni.
Miért nem szállít olajat Románia Németországnak ?
Londoji, augusztus t8 A Tlmas értesülése szerint Románia beszüntette oz olajszállítást Németországnak és Olaszországnak), Az angol sajtó |
politikai tüntetést lát a romániai olajszállítások beszüntetésében.
Ezzel vwmben a román kormány gazdasági szempontokkai indokolja az Olajszállítás beszüntetését és azt hozza fel okul, hogy Olaszország nem fizott* meg az eddig leszállítóit olaj árát.
A londoni sajtó egyébkén! első helyen foglalkozik a danzlgt kérdéssel és hangoztatja, hogy most már
a béke Ugye forog kookán.
A Daily ThekWnph vezércikkének címe is ez : A béke forog kockán ! ,
.Nagy események küszöbén áll Európai"
Párls, augusztus 18 A francia sajtó egybehangzóm. ítr_ rói ír, hogy nagy esemén^k küszöbjén ált Európa. A suftó Danzig tekintetében engesz lehetetten ós 11-gyeimeztel, hogy nem vágyjunk már 1938 szeptemberében, A Petit Jojj-nai szerbit
a diplomáoiai helyzet továbbra is teljesen zavaros.
BerUn és Varsó között a helyzet n határincidensek és a halárzár miatt nem javult, de szerencsére nCfn is mérgesedett el, - irják a lapok. ( A fi-anciaf apok ar^n^iutkozónj, hogy valami nagy esemény- készül, utalnak arrp, hogy Nénietorpzágnak kétmillió katonája áll fegyverben, Olaszország 1,100.000 embert állított fegyverbe, mig Magyarország; ls teljesen fel van fegyverkezve, j ,
Hétfőn kezdődnek a tanácskozások Danzlgban
Danzig, augusztus 18 Danzlgt területen, Zoppoiban hét-(Folytataa az 5. oldalon)
A rendetlen és fájdalmas bét-QrQlések és az ezekkel járóvér-tódulások és fejfájások a tisztán természetes „Ferenc József kese-lüvlz használata által — reggelenként éhgyomorra egy-egy poháiral bevéve — rendszerint rövidesen elmúlnak. Kérdezte meg orvosát I
gAtjAj RÔILÔUV
KI S KANIZSAI ÉLET
A régi Kiskanizsáról, amikor még igazán Kiskanizsa voit
(2).
A magyar faluk logomlás bakter (ójjcli őr) abikja Kiskanrz&ii] sem hiányzott » múltban. A közjeudésrel egyéni és \\*agyoal éjszakai órái melleit a bakter ls n*gy szerepet Játszott, akim-k ellenőrlése a kijelölt Jnnáosos kötelessége volt. Az ör minden gyanús ecetei köteles volt tanácsosának Jelenteni, ez jieJig n további int^zkett^s miatt a községi Ijalőságlioz fordult.
Sajnos, akárcsak most, fl múltban is volt szegény ügy. iw Kiskanizsa eltartotta a maga siegényeii s így az idegen koldusokat kiutasították. Ei természetesen «z elöljáróság feladata volt. Kálón SíCgény adó is volt, t százalék az adóátalány után. A cseléd-úgy paragrafusai alatt már okkor szo. rojiCi a cselédkönyv, ami a gazda kötelessége volt beszerezni és kőt hónapon belül bejelenteni a* elöljáróságon, ahol állandóan nyilvántartást vezetlek a cselédekről. Az árvák ügye okkor még országszerte rendezetlen volt, de az elöljáróság itt is gondoskodott a biztonságról. Ugyanígy a JegyiŐség nyilvántartóiul a szabadságos honvédeket és katonákat, akik no UL\'m jelentkeztek, 5 forint büntetést űzettek, vágy valamelyik hozzá* tariozójuk íizoleit a szegény alap javam.
A községi elöljáróság állt a biró,
egy helyettes bíró (kí egyszersmind első tanácsos is), ezenkívül két tanácsos, jegyző, közgyáiu, községi lialott és hus viz-sgalóból. A .szóga- személyiét: először a szálásmcslcr, aki egyúttal a község Őrmestere is, kél községi hajdú és négy éjjoli őr,
A biró évi 300 forint fiiotésl ka-potl, mig a tanácsosok 100—100 (o-rintol. A jegyző évi 100 forintot ka-potl [ktésspénsheo, lakást vagy lakbér fejében 150 forintot, ezenkívül ti öl rendes bükkfa, lakáshoz szAUitra s inert Kis- és Nagykanizsa kőzi közvetítő ügyeket intéz évi 200 forint pótlék is járt noki. A s-álásmCslcr évi 220 forint,:2 öl fa, egy köpönyeg, egy ntllui, kél mellény, két nadrág, egy sapka, 2 pár csizma Illetményben részesült. A községi hajdú 150 forint.
egy atilla, 2 mellény, 2 nadrág, két pár csizma, l pár fejelés, egy köpö-uyeg [ami két év alatt járt neki), a* éjjeli örök 40 forint és ¦! csizuiameg-vállási árban részesüllek.
A halottkém és a husvi/sgáló közvetlen az itlelékeseklői kért minden leiéiért 20 krajcárt. A közgyám nz árvák vagyonának fi százalékából ré-Stesedett, Három elemi iskolai tanító Volt Az I-sö lajiílö 100, a leányoszlály
tanító 100, a segédtanító .\'too forintot kn|k>U évente. A fa helyeit 150 forintot kaptak, még a tanítok, mig » kántor (ez a városból járt ki) évi 100 forint fizetési, 90 forint lakbér és 0 öl Tát kapott. *
Nem ls voltak ezek olyan rossz fizetések.
Viszont ezzel szembon a kötelezett, ségok is szigorúak voltak, A minden 3 évre megválasztott bíró felelőssége és munkaköre egész paragrafus! íalmaz. Nem kevésbé a városi tanácsosoké, akik mint esküdlek is srerojjcllek rengeteg ügyben \'és a bíróval együtt liaj-tolták végro az állami és törvényltíUó-ságí rendeleteket. A bíráskodási jog is az Óvók volt. A Jegyzőt élclhbssiig. lan választották, ő az állami ós közigazgatási ügyekben a bíróval Cgyütl működött és mini ilyen u közgyűlésen szavazati Joggal bírt, n biró aláírásait ellenjegyezte ós az összes községi adminisztratív ügyek kezelője, A köz-gyámot 3 évre választották, Iwzzá tartózlak a hagyatéki, árva ügyek és az iskolaügyök. A halottvlzsgáló a vizsgálat után jo^entést telt a járási orvosnak, valamint jegyzőkönyvet terjeszted let a IrusvlzsgáUilok eredmény érői is.
A képviselőtestület közgyűlései és IdOsterÚ tanácskozásai alatt lloner Fe. ronc jegyző aláírása, Kovács Aladár föbiró liitelesílóse és a ZuLa.k«iiiu>uÍ járás föszolgabirájiínuk pecsétje, va. lamiut Ivislümltsu pecsétje iálhulók. Sok érdekes névvel tulálkozunk az olöljáróságok közölt is; \'i\'áiiczos István halott és husvüsgáló, Wagner Ferenc szállásmester, Varga István közgyám, Hegedűs László kózségblró, Martinecz György, plúuder László (még áll), Gokdan Aula\' tanácsosok, Varga InI-ván, llorvá\'íi Fomie, llujdu László. Uímczom Ferenc, l\'lundcr Károly, Huba Józser, Törő Ferenc, Iiolf József, líolí György, Steszlin Ferenc, liagonyai György, Dolmányos Vendel, Varga Józsel, Mátés Adám, öreg Anck György, Jusikovits József, öi«g Félti Józsel! Plajider László, Plander István, Koháry István képviselők.
Hegyen-völgyön cig&nylakod&iom
A héten sokan beszéltek Kjskaid-, zsán arról q nagyszabású cigányai kodaiomról, ami Orsós Györgyéinél volt a, .faluvégén*. A Cigányország szépségét, Hermina •clgánykisAsz-szonyU váltotta meg Orsós József jó pénzen (100 pengőt kell a mjonyasz-szonyért fizetni!), mjkj a Hcrmiixu
bátyja Orsós József húgáért, Máriáért fizeLett 100 pengőt- így a két család szigonyán betartotta a szabályt, ámbár a 100 pengőből senki nem látott egy pengőt se-iu, de hát fi cigány néni azért cigány, hogy egsy, kis farfiaxigért a szomszédba menjen. Az öreg Bogdán Ferenc, a kör-
nyék cigányvajdája látta el a násznagy] tisztséget és -1 szál cigány húzta világos virradatig.
Az egyik hentes elárulta, hogy hova lett az egyik 100 pengős- A lakodalomra ugyanis 100 pengő ára disznóhús pörköltet készítettek rjj»ítval. (Nem ls olyan rossz n clgényék-t I) Ehhez 1 akó bort veitek egy kl> po-harazgatásra, A nagy moilaiozást fél Kiskanizsa meghallotta. Hiába, nngy nap volt Orsosékná\', Ilyenkor lehel egy kissé hangoskodni Is. Hát még a fiatal cigányszépségek milyen féltékenyek letiek, mikor egy-két kisv kanizsai leány közelme része de tl a lakodalomhoz (ez egyébként nemi szép szokás Kiskantzsáji) éi a cl-gánylegéjiyek felkérték ökel is táncolni. Pedjg nem volt okuk a fé.tó-kenységre, inert a klskan[zsal leányok rjgysean tudják az eredeti cl-gánytáncok\'al. A inatatozás temiiió-szetesen addig tartott, mig volt enni, Inni valő- Az rjj menyecskéknek is rövid lehetett a nászrutjuk, tnertfmás nap a szokáws clgány-szemtclenséj get már házaltak KLskanlzsa -utcáin.
A termelő Kiskanizsáról
A földműves kiskanlzsai nép anjn-dejiiiapi leVete gozd:isági kérdéseke bamntcrüi ki. .^zaz csak merülne, h i egyáltalán foglalkoznának sok \'okszerű, helye-spbbcn mondva célravezető gazdasági kérdésekkei. A^z állat tenyésztéssel kapcsolatban a totór-anányokróJ szeretnénk szóhii, anii-\\ei bizony «cm nagyon dlrjsekedhct Kiskanizsa. Újra csak hnng.JuIyoz-iv.nil; kell, hogy a gazdák .bedugják a fülüket annak hallatára, hogy szakkönyveket kellene olvnsní-jk, gazdasági .szakelőadásokat kellentj hallgatniuk és valamit ki l&Ueneprá bámjuk, ami több hasznot hozna a konyhára. Akárhány szakembert kéh dezünk, mindegyiknek az n véleménye, hogy egyetlen gazda sesmiud takarmányt termelni, illetve kezelni-Pedig az értékesebb Jenné az Allatok részére é* a piacon ls megütné* a fjó jninösité-st. Most notn beszélünk a ijcerna, lóhere helyes kezeléséről, mert ahhoz hasábok kellenének, csupán egy dologra akarunk rámutatni-Miért nem termelnek Kiskanlzsánt« l^karmánycukorrépát, mikor a teitmelt vörösrépa lyurgonya csak fél százalék táprészt (a többi viz), az eoken-dorfi 3 és fél százalék táprészt, az obendorfi (gömbölyű sárga) 4 százalék táprószt, viszont a takarmánya erjkorriépa 16 százalék tápreazt- tar. taimaz. Rengeteg ilyen kérdés van, amelyeknek megvilágítása már a szakemberek dolga. Ml csupán fel akarjuk rázni Kiskonizsát abból a furcsa közönyből, amely szerint: >ami Öi-egapámnak Jó volt, jó nz nekem is!« i
Kis Sáska hirek
A Kisknnlzsai Polgári ülvttsókör és a Uutliolikus I fjnságí iígyesület ez
bsi MOZGÓ. Csak felnőtteknek! Péntek, szombat, vasárnapi
Aranyat asszonyért
A „Vörös csillag" mulatóhely titkai. Csupa izgalom
Fax Híradó — Előadások hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A hétköznapi 3 órai előadás filléres I — A vasárnapi 3 órai előadás „Kattan egy Jeggyel."
1939. augusztus 19.
évben köíösín rendez szüreti mutat-
A Kiskanizsai Kattiolikus Ifjúsági t;gyesülct P- Bánás a. elnök Indítva-nyara Szent tmio szobrot készítteti a kiskiintrttfll templomnak. November 5 iiu, Sitíiit Imre napján érre az alkalomra ünnepélyes felszentelés lesz lá. bori misévol.
Még n bélen olkésuil u VatezsxU idea utvonala, Kiskanúsa »agy ürü-móré. A bazultkövoL. heugerezctl ul Q s/akértök szerint, tarlós lesz.
Szülésznőt választ a városi közgyűlés Kiskanizsáro. Töjíb pályázó van, kóz-táli özv. Lakner Józseféé, a ktskaiii-/s;iiak közkedvelt szülésznője, aki Cd-dig a - legmigyobb megtévedéssel véget* a unmkájál. Kíváncsiak IcSzÜQk a körgyalá* határozatát*.
a Kiskanizsai Levente Kgyesülct futballszakosztálya nj atapokte akarju fektetni az egyesület működését e/árt a közel jövőben közgyűlést tart.
Kisftanizsa dalai
N&n/s az én rózsám szeme
JJpámti az én rózsám szeme, Jobbra-balra kaalnt vele, Ne kacilngnss rózsám másra, • Itt a babád szeme párja.
Olyan huncut a két szeme. Hogyha reám kacsint vele, Benne látom a csillagom, Csókolj meg már szép galambom. (A „Két gyöngye volt a falunak" c. népszínműből).
Mit kérditek... Mit kérdiiek miért iszom olyan napon, Kökinyszemll barna lány volt a galambom, Most esküszik, ráadják az ég áldását, Annak iszom a keserű áldomását.
Észak felől beborult az ég fölöttem, Mással ment az esküvőre kii tzereitem. Cigány húzza, zeng a nóta a felvégen. Érzem, hogy a szivem szakad meg ifinékem, (Az .Aranygyűrű" c népszinmflbö\').
H. Nagy Uszlé
Két alvó embert kifosztott agy cigány-legény a kanizsai pályaudvaron
A rendőrség cltogta a tolvajt és a fiatalkorúak bírája elé állította
Kellemetlen 1 kalandja
volt a nagykanizsai állomás III. osztályú váró ^termében egy munkás-embernek. A |m<Juká-i több társával vidékül Jött haza és elfáradván az. utazás, bau, Itt, egy harmadosztály j várótermi padon lefeküdt. A fiatal munkásember kevés pénzét nadrágja hátsó zsehébfcfl egy pénztárcában tar tolla. Egy agyafúrt cigánykiheder, u ki a munkáscsoporttal jött, észre-vetlc, hogy a fiatal munkás\' elaludt, odament hozzá, Óvatosan kiemelte a pénztárcát és kivett belö\'e 12 pengőt, majd, jnintha misem történt volna, visszacsempészte a munkái zsebébe. Dolgu végeztével tovább szimatolt hasonló zsákmány Ritán. Talált is egy távolabbi padon egy szegény, alvó vasúti hordárt, akit hasonló művelettel lopott meg.
Mikor t két károsult később felkelt és észrevette, hogy egy ügryps-kezü tolvaj kifosztotta, zajt csapott, majd jelenlétit tett a vasúti örségnek. A rendörök csakhamar elfogták a vakjmtero" tettest a 17 éves cl-gány&iheder szentélyében. Meg is találták náta a lopott pénzeket.
A tolvaj cigánylegényt a rendörök behozták a központi ügyeletié, n honnan átkfcórlk « fiatalkoriak bl-rajához. .(
Mégis msgópiti a MAORT a 200 kilométeres olajtávvezetéket UJnéptől a finomítóig
A MÁV drága szállítási tarifája miatt Nagykanizsa kikerülésévé,! kerOt a zalai olaj a gazdasági életbe — Másfél év alatt kifizetődik a tóbb millió pengős építkezés
MagyarszenImik-ós, augusztus 18 (A Zauu Közlöny tudósítójának telefon jelentése) Több ízben felbukkant már az a hír, hogy a lispei olajat lávvezetéken szállítják B idapestre, illetve a finomítóba. Mindannyiszor szó Is volt róla, tárgyaltak i> a kérdésrö\', a megvalósítás ózonban egyre késett. Az Eurogasco, Illetve annak később megalakult magyar vál lalata, a MAORT vezetői nem mondtak te azóta sem a gondoláiról, hogy a zalai föld folyékony kincsét közvetlen vezetéken szállítsák a.fluomi-tóba. A Zalában, illetve Kanizsán felállítandó finomító muegValósitása ugyanis tul nagy anyagi áldozatot kö vetélt volna a vállalattól, Így c helyett inkább a távvezeték megépítésének kérdése került előtérbe. Is :
kb. t(z millió pangíbe kerül ugyan, de a bafektatés Itt rövid idö alatt megtérül.
Az újabb olajkutak fúrása és a feMörő olaj mind nagyobb mennyisége most imeglnt felszínié hozta a távvezeték" megépítést. A Llspéről, Illetve Kcrcltyéről az ujnépl állomásra vezetett 23 kilóiriléfcrcs" olaj-távvezélék tudniillik nagyszerűen bevált és óriási köHségmcgtakaritúst eiedmiényejzett- , , . |
A MAV ugyanis rendkívül drága tarifával szállítja a zalai olujftt és elsősorban ez az oka, hogy a távvezeték építését a vállalat vezetői elhatározták. [
Egy-egy vagon zalai olajnak Llspóröi az almasfüzltöl finomítóba való szállítása közel 300 pengőbe kerül,
elképzelhető léhát, hogy napi 15 vagon termelés esetén milyen hatalmas Összegeket kell fizetnie a vállalatnak szállítási költségek elmén. 8 -10-000 pengő körű\' mozog az az összeg, amit a MAV naponta a zalál olajon keres- !
Az elmúlt hónapok során a vállalat mérnökei befejezték a felméréseket és elkészi\'.cttck ozalmásfüzilől, illetve a csepeli olajfinomítóig a távvezeték tervelt. A távvezeték meg építése 10 millió pengős .munkái jelent, de a számítások szerint kb-
másíéi, két év alatt kifizetődik az építés, s azon lui\'feljesen Ingyenben van a szállitás-
Értcsülévünk szerint a távvezeték megépítése imár a legrövidebb Időn beiül megkezdődik. A földalatllolaj-távvezelék útirányát már kijelölték és a munka ^megindulása most csak attól függ, inilyen gyorson hjip szól Jitani a gyár a csöveket.
Almásfüzitő, mint ismeretes, Szöny községhez tarl<>zó pusztt és Komá-rom miegyében a Duna közelében fekszik. I
a távvezaték további kiépítését Ujnóptöl folytatják, de (gy Is 200 kilométert jelent.
Almásfüzitőből a Dunán kerül Pesl^ re a finomítóit árj. A távvezeték egyik részű\' vezet azonban csak Almásfüzitőre. A Balaton felső végénéi ugyanis a távvezeték dágozik éj egy vezeték innét Csepel re vezet, mii után va zalai teljes olajhozamot jelenleg ls ez a két finomító dolgoz-í za fel- így tehát a zalai olaj Nagykanizsa megkerülésével jut a közgazdasági életbe- f, I Nagykanizsán kívül a főveszics azonban a MAV, amelyik ilyenformán elesik a milliós szállítási ösz-szegelttöl. í ,. » . " i
Szeptember első napjaiban fii Össze a lagyar Élet Pártja nagykantoni kerületi értekezlete
Megindul a Magyar Élet Pártja lendületes (Sm\\ munkája az egész kerületben
Csütörtök délután 1 órakor ült ösz.-szc a Magyar fílet Pártja nagykanizsai kerülőiének ve.clysége Tbolway Zsigmond úr. elnöklete tuall a párt Kölcsey utcai helyiségében, hogy a meginduló ös/i iMjlittkna munkaprogramot megljo. síeljék. Az érlekoz\'oícn részt vcll vitéz dr. Biró Ignác vármegyei főtitkár és dr. Csempész Dénes kir. közjegyző, lelcnyoi vo/Lló, őr. Vit rerenc, Yuk|cs István kerületi Szervező titkár és a helyi és vidéki yeifetok szép számban.
Yitö/ dr. Biró Ignác behatóan foglalkozott a kerületi helyzettel, a meginduló Őszi munkaprogrammal és megtelte erre vonatkozó előterjesztéseit.
iA/. értekezlet kimondotta, hogy n Magyar F.let Pártja kerület déli részére I.etcnyéu hivatalos órákat tart fenn dr. Csempész Dénes kir. közjegyző irodájában minden szerdán és vnsárijap délelőtt <Uöl 1 f óráig, ahová mindenki bizalommal fordulhat min* (len ügyes-bajos dolgában. Nagykanizsán » hivatalos párliroda mindennap a közönség rendelkezésére ós szolgálatára áll, délelőttönként 10 órától 12Jg. A Idényei iroda hatásköre ki-gerjed a lebenyei, becsehelyl, tótszerda-licfyi, tötszcntmártoni, bánokszent;, gyöxgyt, borsfaj, pusitantagj-aródt és muraszcmcnyei körjegyzőségekre. A válaszlőkerület többi "községei a nagy. kénben! írodálioz tartoznak. Az alsó. lendvaj választókerülethez lartozó fenti körjegj-zösé^eket közelségük miatt vet-
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választókban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
i lek. 6x9 márkás film (friss) I\'— pengő,
ték I.ctenyého/.
lilliatároxta ezenkívül az -értekezlet, hogy az öszí julrtmunkát megindító nagy kerületi vezetői értekezletet szeptember első napjaim hívja össie a Magyar felet Pártja. Az időpontot szeptember 3-álKin, szombaton délután ¦I órában állapította meg, ez az idö azonban még Jóváluigyásra szorul.
Az értekezleten részt vesz vitéZ gróf Teleki liéla főispán, llovs/ky János, a kerülőt országgyűlési kt\';pvííclöje, vitéz dr. Biró Ignác megyéi főtitkár, akik mind felszólalnak.
KatonoifeUxerelések egyenruházati oikkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINÁL
Sngár-ut 53. u. Ttkfon 625.
JÓ TUDNÍ.
hogy csepegő\' ónuWikunnákat házilag Ismét használhatóvá lohel lenni, ha a lyukas részt lángos felmelegít-júk, azutáu pöcsét viasszal addig dör-isöljük, uug a lyukas helyen sima réteg kOpzódik. Ajánlatos utána a viaszkos részt átfesteni. Az (gy megjavított öntözőkannát még nagy « sokáig lehet liasználnl,-
hogy a fcirejtetl kötött holnübó/ nyert fonál ismét sima és lias/nál-Iiátö les/, ha ezt ogj\' kis fadarabra felcsavarjuk s aztán meleg vízbe áztatjuk, majd levOgős helyen las. san mcgszáritjnk;
liogi\' a bársonyra osctl zsirfoltot is el lehet távolítani. A Tolt helyére cseppentsünk egy kis terpenlinsieszt és utána lágy flanellel óvatosan dörzsöljük a bársonyt. Az eljárás többszöri megismétlése után a zsír-folt loljcseu elünik.
— S*J4t érdofeíbeo és örömen szol-táló meghívásnak tesz eleget, ha ¦ Kepttela BatorArnháx «nt mflbator-kiál-
Utását megtekinti, vételkénysser nálkth
KALA1 KÖZLÖNY
Péntek
BUDAPEST i.
17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelén, — 17.10 Nagy Adorján Horatius versekből ad elő. — 17,30 A 2. honvéd gyalogezred zenekara.\' — 18 Vité/ lovotdi Kozma MÜdós elő-adása. — 18.45 Magyar-orosz baliga, toknak. — 19.25 Budapesti Hangár-scny Zenokar. — 20.20 Hangjáték\'.
— 21.40 Hírek, Időjárás jelentés, hírek sdovák és magyar-orosz nyolyCn. — 22 Murai Eíejí- cigányzenekara. — 23-25 Strauss Richárd: t lís imigyen úöln Zöratbustra.. Szimfonikus költemény.
— 0.05 Ilirck. BUDAPEST II.
10.30 Szmirnov Szergej orosz halála lka icnekara. — 20 Hírek magyar, szlovák és magyarorosz nyelven. — 20.20 Felolvasás, .— 20.50 Magyar Síorzők tánelcmczei. — 21.35 Időjárás jelentés. BfiCS
18 Busch V. müveiből. — 21 Salzburgi Mozart zenokar hangversenye.
— 22.50 Könnyű és tánczene.
Szombat
BUDAPEST I.
6.45. -Toma. — Utána hangiemC/ek.
— 10 Hirek. — 10.20 felolvasás. — 10.15 Mit nézzünk megi — 12.10 Or. szagos Postászen«kar. -- 12,-10 Hirek.
— Í3.20 Időjelzés, idő járásjelentés. — 13.30 Hanglemezek. — 11.30 Hirek\'. JI IJ.15 A rátlió műsorának ismerte, lése. — 15 Árfolyamlapok, — 10.15 Felolvasás. — 10.45 Időjelzés, hírek.
17 Hirek szlovák és magyar-orosz nyelven.- — 17.10 Dohnányl: Szimfonikus percek, —. 17.25 Gárdonyi Jó. zsel előadása. — 17.50 A rádió sza. ionienekara. - 18.45 Dr, Erdei Ferenc eszpcrttiiln nyelvű előadása. — 19.15 Hirek. — 19.25 Külügyi negyedóra. — 19.40 Magyar nólaest. — 20.15 tUtolsó [Higanyok.- Történelmi hangjáték három részlten. — 21.40 Iliiok, időjárás jelentés, hirek szlovák és ina-gyar-orosz nyelven. — 22 Operaházi Zenekar. — 23.30 Farkas Béla cigányzenekara. ~ 0.03 Hirek. BUDAPEST II.
18.35 Magyar nótaest. — HU0 M«zfi-guzdnsági félóra. — 20 Hirek. - 20.20 Várhelyi Antal orgonál. — 21 Pertis Jenő cigányzenekara. — 21.35 Időjá-rásjclcntés.
Becs
8 Lemezek. — 8.30 Könnyű zene.
— 12 Szimfonikus hangverseny. — 11.10 Könnyű iene. — lö Deutsohland-íender.
18.15 Mandolin, zongora, viola és csenibaló-szóLÓ. — 10 Vidám hétvége.
— 20.15 Onnepi hangverseny. - 22.30 Kis rádiózenekar.\' — 21 Bécsi zenés éjszaka.
Síremlékeket.
sirbilttl. uiauioliGiTiJt, hősi nlttnltrc. szakszerűen ós legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kőtaragómeoternél, Király-utca 33. Nagy ilrsmUk-rsktár. Telefon 615.
Mérsékelt keleti szél, változó fGlhözotJiolyonklnt kisebb fulóosö, zivatar, a liö lassan emelkedik.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai meshRyelfiállomsaa jelenti i
Hőmérséklet tegnap wito 9 órakor; +17 0, ma reggel +1G0, délben -f2fr0.
Csapadék G 2-u. Q
Bizalmas vallomások
A ,.kecseszkeoskenlí-ről
A szabadstílust, birkózás, azaz érthetően és magyarul kocseszkceskpn egyike a Jcgköiinycbl.en clsnjátlthetc-BportoknaV. Mind majd kiderül ncni is kell hozzá semmi k&lonöiebb iel-kés/űllsúg, csak ogy: a feleknek nem s-ahad bizalomkeltő látványt nyujt"ni, tekintetük legyei hátborzongató s járásuk, mint komor bikáé, » többi Illái magától jön.
A dolog atzal k?>.dődik, liogy ez-rckie incnő tömeg vergődik ftss/e -s órák hoss/at, a legnagyobb telktgyfi-gyoráséggol nézi, hogy két enioer, egy ringnek elnevezett ki\'trccbrn, lio-gvan rugja, linapja, dóff csípi, föki egymást Mentői nagyobbat nyekken valamelyik, annál jobban es|. log n sremük. Még mondja valaki, hogy kihalt a löz, a lelkesedés, B inai i\'Jpidiult embcrlségbőf. A nézőtér mámorosan alél ol a gyönyönistyt.il, a felek ugyanc/t teszik, de ők aligha a gyönyörűségtől.
A birkózókat messziről ls 100 kg. felülieknek vélem. !¦>. kissé lehangolt Bár nem vagyok táltos, méiíis énem, hogy súlyom aligha lóg v*T\'l.a Dny-nyira gyarajxidni, hogy kecsesz kecs ken bajnok legyen belőlem. A« c.-ryik, mint mondják, városunk szülötte S illik rá líüsdie lenni. Nem mondom, próba* lok, pn\'.bálok lelkesedni, büszkélkedni, de sehogy sem megy. Hiába, én már csak ilyen nehézkes maradok. A másik urieml«r francia s egyenesen azért jött ide, hogy itt elverjék, sőt még 50.000 frankot is Fi/clcIt érte Furcsák e*.ck a franciák, még a jó Isten -Js CSÓválh&tjo fejét odalenn » magas égben, ilyén furcsa és költséges past-szió láttára. Nem mondom, városunk szülötte (akhe illik büszke lenül) l>e-CáÜlettCl eleget lelt o gall kérésénOk s ugy elverte, hogy abból már egy. maga fs megért 50.000 frankot, a többit valószínű jószivböl, ráadásirl adta az egyik s Itapla ti másik, A végén persze,kisült, hogy nem egészen igy gondolta a francia, de hát magva* rázta volna meg idejében a jólélek, hogy mit rikar.
A verseny lefolyásáról magáréi saj-
nos csak hézagos beszámolói nyujt-hainék, mert bármennyire is figyel, lem, sehogy sem tudtam megállapítani, hogy melyik ké\', láb. kor kihoz lar-to\'ik-í Bzérl a réKzlolek helyeit inkább ogj\' kis szakelőadást lartok, ámenek az alapján bárki klképezlvetl magát kecíészlácsken bajnoknak.
Kedvelt fogások i nyak k k-sa várás, fojt\'igalás, fogak be verése, ke/ck kitörése, niin\'\'c< nagyon tetszik a közönségnek. Ebből\'ls látlialó, hpgy milyen k\'Hírök a .vélemények, meri a s/cnvedö u.\'any i>1. egy Cseppet Sincs elragadtatva Ilyenkor. Kedves Jelenetek még a ífll és az orrcsavarás is-, aki. kapja, i annak állítólag fájdalmas, de kicsire i nem koli nézni A lutrapás és a gye.
morbarugás elsajátllása már natTj\' gya-[ korlatot igényel s c,ekr.ek áz alkalma-! sása már a barátságosan sportolók : tudásának nagyobb technika járói la. miskodik. Ezzel ellen tétben, lia az (Lvllénfél B sdiikllolásra és n száj szét-rej)Cs7lésTc törekszik, csak a saját iskolalullanságál árulja cl és » Jóizlésü publikumból fcltétle.mi ellenszenvet vált kJ,
Végcredménylien le kc\'l szegezni, hogy a kecses/kci^kcnnek -két szabálya vau: 1. szabálytalan minden olyan mozdulat, aini szabályosnak látszik, fő, hogy a laikus, hozzá nem értő a/t hjgyje, hogy rendőrre és kényseerzubbonyra van szükség, 2. és o/. a legfontosabb, hogy az ellenféllé a küzdelem végén sikerüljön még lelket verni, mert ha nem, ugy ui ellenfélre \\\'Cr •\'bilincset a maradi és a sport-lioz, a testet, lelket felüdítő, nemesítő, szórakozásokhoz nem értő rendőr.
HM e két szabályt liclaríják a felek, akkor a közönségnek rendkívül kedves látnivalóban leliol rís/e s ha jól megy még álmában is nagyokat nyögve kO-esvszkccskcnről fog álniotlni, uinitől a jó Islen minden jólét lelket őrizzen lllCgl
FOHHAY ZELMA
Elfogták a két évvel ezelőtt megszökött fegyházra ítélt kanizsai hamis tanút
Dömötör Imre nagykanizsai lakosi hamis eskü (miatt még 1937-ben két évi-fegyházra itéi[e a yíújgykajiizsat törvényszék. Dömötör azonban a büntetés kitöltése elöl megszökött. A Vádolt személyleírás \\ alapján most végre, 2 év -mlu*-nagyatádi csendörök az orszá-
gos vásáron felismerték, elfoglak é> bekísérték a kaposvári kir. törvényszék fogházába. A két év óta b-u|-káló hamis tanai Kaposvárról már át is kísérlek Nagykanizsára. Mivel az Ítéletét annak Idején a tábla, majd a Kúria is helyben hagyta, Dömötör két évi fegyházbüntetése jogerős és Így azonnal megkezdheti bün telese kitöltését. »
Ujabb snlyos gázolás a balatoni országúton Siófok és Zamárdi között
Szombati\' Sándor zamárdi bénrjtós Siófok felé tartott utasával, a zamór-di körorvossal, aá elmúlt éjjel. Az ulon "két ember sétált előttük, akik annyira megijedtek a reflektor fényétől, hogy ijedtükben az autó elé ugrottak.
A sebesen ha\'adó ajtó az egyenruhás férfin keresztül ment, a nőt
pedig az árokba taszította. Szombati azonnal megállt s a nőben felismer--te a zamárdi postamesternőt. A férfi egy zászlós volt. Az autóban ülő orvos mindjárt első segélyben részesítő I te a két eszmé\'ct\'en pmberti\'mhjfd mentőautón a székesfehérvári kó?> házba szállították őket.
Felépülésükhöz azonban kevés remény van, mert mindkeltőjük sérülése életveszélyes. i
Egyetlen autótulajdonos sem nélkülözheti autójára vonatkozóan a szavafossági biztosítást/
1B31 ungmttm 13
ÉVTIZEDES
riport-téma koiűl clörcUUllatóan » s/erkesztöi asztalok lomtiírnba. Hálás, kiadós riportanyag voll tnindeu. kor a kubikusok kfudoliucs élete, rosszul fizetőit, -nehéz munkája. Most voíjro megállapították u kubikus nuiukások legkisebb munkabérti, méltányos, tisztességes munkabéreket s-ablak meg, becsülete lesz ez-után ennek a netté/, munkának is. ligy rtjHirt téma ,elvcs/.cll, de a tmin. káSL-saládok ü/czrci megtalálják a megélhetés tisztességes emberi let. tételeit.
Kincsem tűzhelyek, The Best kerékpárak, Hungária Kerítés fótiatok nagy raktára. —
Kitűnően szerepelnek a kanizsai lenníazezők az orsziígOH bajnokságokon
Kedden kezdődlek Pécseit az idei vidéki tenniszbajnokl küz-jL delinek, amelyen a kaní-
dSsf zfia* versenyzők : Makóné
aB? és Hoffmann Déi váloga-• (olt színeiben szerepelnek.
Eddijr \'Tiszinlul férflcsapala ki-kapoll DéllSI. A nöl rangadó döntetlenül végzfidOlt.
A kanizsai versenyzők fellépését eddig még mindig győze\'em kísérte. Hoffmann legyőzte Tiszántúl és Nyugat versenyzőjét is. Makóné pedig Felvidék versenyzője felett aratott győzelmet.
A versenyek még (ártanak a mi-ulán az állandó esőzések miatt csak mcgs/akilásokkal tudják folylatni, végeredmény csak szombatra várható.
Tulsok alkohol vagy nikotin fogyasztása után föltétlenül kell gondoskodnunk arról, hogy gyomrunk és beleink a természetes .Ferenc Jóisel" keserűvíz használata által alaposan kltlszllitasfanak I Kérdezze meg orvosát!
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KBzISny nyomdaJépan*
Nagykanizsa, sFŐ-ut 6.
473?
iftfo augusztus ljj
ZALAI KÖZLÖNY
CSAKV ISTVÁN gróf, aki néhány nap óta Frick birodalmi bolügyimi-nlszter vendége, Sztojay DttmcbOr-linl magyar követ társasagában részi veti azon uz ünnepi estebéden, nmí.l a német belügyminiszter adott n salzburgi ünnepi Játékok alkalmából tegnap este.
BECK LENGYEL külügyminiszter a varsói angoi és francia követekkel való tárgyalása során érintette Magyarországot Is. Kijelentette, ha Magyarországot veszély fenyegeti, a,kf-kor Lengyelország is veszélyben fo. rog. i !
A ROMÁNOK lehetetlenné teszik a határ mentén \'akó [magyar gazdák megélhetését. A magyar gazdák ezer* folyamodvánnyal fordultak a kormányhoz, hogy >magasnbb érdek l)ü> vezetó. Intézkedések ne tegyék tönkre a határszélen lakók életét*
RADIÖN KÖRÖZIK Szabó Margit zainszentmlhályl szülclésü háztartási alkalmazottat, aki egy férflcsineró-sévei gazdájától, Gergeiy Simon budapesti kcreskcdőtöJ 30.000 pengőt lopott el. » i
SERÉDI JUSZTINIAN bíboros hei cegprlmást Deáki község díszpolgárává választotta.
¦ KÖZIGAZGATÁSI eljárás Indult két közismert nyilas hírlapíró ellen. Borbély Andor és Uy Károlyi el\'cu a Sajtókamara elrendeltd a felügyeleti vizsgálatot, mert az a1-gyanú, hogy az internált Fodor Zoltán üzelmei. vei ók is kapetolatban vannak.
SZAZ\'MAGYAJR DrAK utazott két heti nyaralásra Olaszországba. A középiskolai tanulók az olasz kormány vendégei lesznek. r \' I
CLAN\'O tegnap fogadta a római angol nagykövetet és ve\'« hosszabb tanácskozást folytatott a nemzetközi holyietröl. Apgol részről kije en lelték, hogy a megbeszélés tájékoztató jellegű volt.
A BERLINI francia nagykövet a német külügyi államtitkárról folytatott hosszabb beszélgetést. A német—lengyel viszonyt érintő kértlésekről tárgyaltak.
CRAIGI tokiói angol nagykővel felkereste QatŰ japán konzuli ós kérie, hogy a kerek úsztat konfeienclát halasszák a lövő hétre, inert akkora ¦várja kormánya uj utasításait.
Nagykanizsa megyei váro3 polgármesteiétől.
20451/1939.
Tárgy: Cfntorlumban beton gyalogjáró létesítésével kapcsolatos szállítások és munkálatok vállalati uton való biztosi láss.
lemtyluiiÉi Iiíéíéi.
A dntorhiraban betongyalogjáró létesítésére nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel!. éviaug. 30-án déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán bekflldeni.
A kiírási müveiéi hétköznapokon d. e, 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1939. aug. 17. aaiv • Polgármester.
(Folytatás a 2. oldalról)
gyalt a dunzígi lengyel főbiztosul, a ki Missza repült Varsóba jelentéstételre, t s
fönmégkezdik a fontos tanácskozásokat. . j A szenátus elnöke tegnap már tár-
Francia terv Rómában?
vet) vett ál, amelyet Rómában akai
Párís, augusztus 18 Francois Poncét róniai ¦ frarjtoila nagykövet visszautazott állomáshelyére. Hir szerint a nagykövet rövidesen fontos tanácskozásokat folytat
Ciano gróffal. Parisból való elutazása e\'őtl az angol és a lengyel nagykövetekkel Ls tárgyal! Poncét és elutazása előtt Daludier és Bőimétől ter-
ei Ő terjeszteni.
A terv előterjesztésének Ilidét még nem erősítették meg.
London, augusztus 18 A Times értesülése szerint XII. Plus megbízottja tegnap beható tanácskozásokat folytatott a német és lengyel követekkel.
Mussolini tábornagyával tárgyal
Róma, augusztus 18 Mussolini tegnap hosszasan tanácskozott Badog\'lo tábomagiiyal, az olasz hadsereg vezérével az európai helyzettel kapcsolatos ügyekről.
Paris, augusztus 18 A francia kormány elhatározta, hogy háború esetén kiüríti a francia fővárost. Elsősorban n nők és gyermekek elszállításáról gondoskodnak.
lEHJU/ABs/f Hitler és a dansigi kérdés
London, augusztus 18 | A Daily Express egy Hitler és Burg-hardt között lerotyt beszélgetést közöl Eszerint Bürghárdt rámutatott a Füluer előtt arra, hogy a béke most ftz ö kezében van.
i — ö nem — válastolta Hitler. — Kétségkívül a békét akarom, do vannak, okik a bókét nein óh-ujíják, Danzigot Németországlioz keli csatolni, de ügy, hogy a lengyelek szabod kikötőt kapjanak.
— Egyébként, jelentette ki Hitler, nem lősz az értekezlet sikerében.
~ Lehetségese még o, megegyezés? — folytatta kérdéseit Burghardt.
— A lengyelek már nagyon mélyen -líclemásztak a dologba- volt a Führer válásra.
lturgliardbiak Oz a benyomásu, hogy Hitler elnkarja kerülni « háborút, d« nem tür olyan dolgokat, mínt amilyen a lengyel uUlmáium volt.
lövő hét csütörtökién szentelik veszprémi püspökké Czapik Gyulái
A fényes szertartáson részt vesz a nagykanizsai egyházközség képviselete ls
Dr, Czapik Gyu\'n prelátusnak a veszprémi egyházmegyei főpásztoni-vá történt kinevezéséről a p\'ápai bulla niegérkezett a budapesti nup-ciaturám és a püspöki felszentelésre most mór a jövő hélcn sor keriií. A négy újonnan kinevezett magyar püspök augusztus 19-én, szombaton jelenik meg az apostoli nunciaturán eskütételre é« ugyanakkor veszik ál a kinevező bullákat. Ezt követően Magyarország kormányzója eJöU is
megjelennek éi ott Is leteszik a szokásos hűségesküt.
Serjédl Jusztinián bíboros herceg-primás augusztus 27-én, csülörtök débelötl szenteli fel dr, Czapik Gyula prelátus! püspökké uz egyetemi templomban az előirt szertartás szerint. ; ,
A püspökszentelesen részi vesz a nagykanizsai rk. egyházközség képviselete ls.
Kedvező fizetési feltételi
SZABÓ ANTAL sportüzlete Fő-ut 5
— (Szent István napi hivatalos Istentisztelet)
Vasárnap, Szent István ünnepén a nag.vkanb.sai plébánia templomban délelőtt 10 órakor kezdődik a híva. latos ünnepi islenlLszto\'ct, amelyen a honvédség, a hivatalos város, Hz ösz-szes közhivatalok, testületek és egyesületek vesíiick részt. Az ünnepi ls. tentiszteletet P. Gulyás Gellért, Nagykanizsa város plébánosa végzi.
— (Házasság)
Farkas Irma tanárjelölt és Gyönyör Béla budapesti gimnáziumi tanár szombaton osto fél 7 Órakor esküsznek őrök hűséget a rcrenciek plébánia templomában. (:)
— (Jegyző-gyűlés)
Zola vármegye községi és közjegyzői egyesülete Keszthelyen 1030 augusztus 10-én délelölt 10 órakor a Bocskai vendéglőben tartja óyí reudes közgyűlését.
Krómacel és alpacca evőeszköz
nagy választékban
Májon Testvéreknél.
Olcsó árak!
— (Kormos Ferenc színészi jubileuma)
Sokan emlékeznek még Kormos Ferenc színészre, aki Asszonyi László, majd Fodor Oszkár szbj igazgatása alatt sok kedves estet szerzett a kanizsai közönségnek. Kormos Ferenc, a kitűnő komikus most idle meg színészi pályájának 30 esztendős évfordulóját, mely alkalomból az ország minden részéből elhalmozták szeicncsckiváxia-tokkal. Kormos pályáját Szabadkán kezdte és azóta a legkülönbözőbb városokban aratta a babérokat, clisme. réseket és lapsokat. Pécs, Nagykanizsa, Sopron, Debrecen, Salgótarján voltak munkás életének legszebb állomásai, Most Szalay Károly társulatánál Kis. pesten folytalja nemes művészi munkáját. Ült ülte meg megfelelő keretben színészi jubUeuinát is. Nagykauizsa vá-nos közönsége is sok szeretettel gou-dol Kormos Francira színészi pályájának 30 éves jubileuma alkalmából.
— (.Sokgyermekes anyák jutalmazása)
Somogy vármegye törvényliatósága minden évben nagyobb összeget juttat a vármegye sokgyermekes anyáinak a felsegélyczésére. A pénzjutalmai most Ítélte oda Barcsay Akos főispán JJJíT gyermek II anyjának. A pénzé*\'írí"\'<í jutalmakat Szent istváu üpnepén os/t. jók szét. Az anyák 25—30j j>ciigŐ pénzjutalmat és emlékérmet kajiuukr
— (Kanizsai bélyeggyűjtők sikere)
Több nagykanizsai bélyeggyűjtő is részt veti a Szegeden mosl saruit országos íiialelisla kiáJUUlásou. A nagyka.
oltsál bélyeggyűjtők aatiaUa^saságának
kél lagja, Kaltrovits Antal és BarbariU Lajos a zsűri ítélete alapján két értékes dijat kaplak kiállított anyagukért Kaltrovits egy magyar törlénelnu\' gyűjtemény-részletei állított ki, Burbarits pedig egy liiba.gyüjteinéuy részletel.
Nsutüv i Augusztus 19. szombat. Rom. kat Lajos pk. Protestáns Huba. Iw. F-lui hó 4.
Oöztfirdö nyitva reggel 6 órától eata 8 óráig (hóltt, Kserda, péntek dáhiláa kedden egéwt nap nőknek}.
balai közlök*
— Egységes formaruhái kapnak
¦ Hízóitok)
A inagy;irnrszági tűzoltóság tagjai igen sok fio ruhát hordanak, eddig ugyíinls legtóbbszor egyéni Ízlés szorult készítették az egyenruhákat. Most " Magyar Orsiágos Tűzoltó Szövetség megállapította, hogy a m»gyar tűzoltóság hiliáHttn ezentúl egysoros bzüt-kesiinü lesz. Az altisztek és legénység rublionyu derékban varróit, lohaj1otl, dupla gallérrnl. A rangjuhés a vállon sarokkal történik. A tisztek részére ki-hajtott, polgári szabású, derékbon var. rc-tt mbbonyt- .íVndszeresitenck.
— (öt évi "fegyházai kapott a sarlósgyllkos)
A Zalai Ködöny annak idején meg-irta, liogy Dömötör István 3!) éves résresaratöt !íarka Jóetcf iö é\\es marokszedő Audrásfán lürielen hanigjá-ban a sorlóját Dömötör mellóbe vágta. A szerencsétlen munkás négy nap múlva belcludt a sérülésciLe. A tőrvényszék most vonla felelősségre Zark* Jóisefet, a sarlós gyilkost és 5 évi fegyházra Kélte. Az Agyész súlyos, bltásírt, a védő a bűnösség megállapítása miatt follcbbeiett.
— (Kiigazította adóivét: elítélték)
Két heti fogházat kaj>oit Iiekk Ist-ván 20 éves pákai lakos, mert kiigazította az adóívet. 35 pongöt kelleti volna a községházán berizelní, dc ai Ivet kiigazította 30 pengőre s 5 pengőt elmulatott. A zalaegerszegi ügyészség most vonta felelősségre Bekkel és közokiratlmmisitásért jogerősen két heti fogházra és egy évi jogvesztési o ítélte. ; t | I
— (Halai a körhintán)
• Csutl István 16 éves keiucndollári (ni a buosun felült a körhintára, rergás köztien azonban rosszul lelt s nviro a hinta megállt, már alig volt annyi crojo, hogy íuua vánszorogjon. Otthon még mielőtt segíthettek vobia rajta, Összeesett ós szhKatilásbau meghalt
——\'—-~~ ~. bt>taikiiihtáiiuhk-t tekintse mea minden vétel kény *aer nélkfll. Kontóin tMSwinUs.
Elloptak egy diplomádat csomagot a szófiai román követségen
SzóNa, augusztus 18 Vakmerő diplomáciai tolvajlás tartja izgalonibun Szófiát és Homániát. A román követségen tegnap este megjelent egy férfi, aki a követség titkárához hasonlított ós a diplomáciai csomagot kérlo. Atudlák neki,, alig hogy elrobogott autójával, jelenlkeíctt « diplomáciai csomagért « valódi titkár. Ekkor derült ki a kínos ügy.
Paulícil vezérkari százados, a kft. vvtség vOzelőjo a kinos ügy miatt öngyilkosságot kiséxell meg. Antojaban mCllbelöttc magát.
A nttgykanlmi mr. járásbíróság, mltU telekkönyvi hatóságtól.
4794/1939. tk. az.
In^lbUsaitH.
Központi\'Bank *s PónavállÖ Üttet Kálmán bitó végreha] Utónak Szabó Pál és oe|e Péter Rozs végrehajtáit szenvedők ellen Udltott végrehajtái! Ügyiben a tkvl bstóaág • v*aieha)lalö kérelme követkéz¦ téten az: 1881:LX. t-c 144,146., 147. öS.al élteimében a végrehajtAil árveríat 700 P tölte követeiéi! és ennek 1939. |a-niUi Mól Járd 7i/3% kamata, 70 P eddig megállapított per- cs végrehajtási ás az átvttésl kérvényért eiaítal megéllapított 2SP költiíg, valamint a II. pontban Itt in-dallama csatlakozót Inak kimondott kit. Kincstár 200 P illctéktöke s jár. beha)tiia végett a
T. nagyiecicl 1161. izl|kvben 368-271/1. c. 1. 13. hm. a. loglalt rét a Stttvái- és Berek dűlőben Ingatlanra, - 2B8—2HJ1. c l. 14, hrai, a. loglalt rét u. o. Iniat-lama, 268-271/1 cl 15. hru. s. loglalt tét u. o. Ingatlanta együttesén 81 P 50 f., 11. nagyréoel 1290.tzt)kvben 149 -151/b. hisz. a. loglalt ház 50. az. a. udvar, keit
íb iiántöfőld litgatlanta 1100 P hlkMI-táal árban.
A tkvl balélig ai átverésnek Nagyrétté köuégházánál megtartására 1839. évi szept. hó II. napjának d. e. 10 óráját in\'i kl és aj árverési feltételeket az 1Í8I : IX. t.c.150. §-a alapján megál lapltja
At árverési feltételek a tkvl hatóságnál faiint 1. éi Nagyrétté községházánál az elöljáróságnál tekinthetők meg.
A tkvl halöiág elrendeli, hogy a Ikvl Iroda az árverés elrendelését a naeyréciel 1290 ii 1161. Ktjkvben Jegyezze fel.
A Ikvl hatóság e hirdetmény egy példányit klfUggeizlés, egy példányát az árve-
Itttfl. attgtuzlus 19,
léif feltételek mttteHfltlMtéM végeit Nsgy-récíe elöljáróságának és egy-egy példányét könéléfel végeit Oaiambok, Csap), Zala-ujlal^köuégek elöljáróságának megküldi fi az árverést hlrd. kivonatot a Zalai Közlöny dmü helyi lapban egynerl közzététel végeit a végrehajtató képulselűjének kiadja,
1. Az árverés élé nö fngatlant. a háial a MklRláltésI ár felértél, a lobbit kéthar-madánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (lOOStXLI. t.-c 26. §)
Nagykanizsa, 1989. évi májúi hó 12-én. Dr. Bentzlk s, k. kir. Járáiblróaigl elnök.
A Idadmény hllcléUl: Kiss a. k.
BHlwt.
öiv. Siakáloi Táaoané szül. Koneaek Eta) feleségű ugy n maga, mint \\ az alulirottik novében fájdalomtól megtörten jelenti, hogy drága jó férj, édesapa, npós, itlotvo rokon
szakAlos JáMOS
nyiifí. fojdi\'wö\'rdio.\'iíúr
(olyó hó 17 éu hosszú szonvedéa után elhunyt.
Tomotéso folyó hó I9ón délután 6 órakor lesz a liolyholl róra kai!: temetőbon.
Nagykanizsa, 1939. augusztus hó 18. SxakáJoa Borlaka, Unió. Tibor gyermekei. Sukéloa Tiborné szül. Kad\'ch Cliclla, Sukélga LénJéné szül. Haboz Aon. menyei. Klárika, Tibike unokái és az egész rokonság.
Nép IflOKgÓ. Pénlek, szombat, vatárnap! Három sláger egy műsorban 1
t- Motoros őriárat vM»«t°m,u ». Titokzatos ékszer
Richárd Talmadge Izgalmas bUntgyl és deteKtlv-HItdje
.a. Pánik a cirkuszban
(Halálclrhusz), Bravurlllm 6 Izgalmas fejezetben Előadás: köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5}7é8l>-kor.
FÉNTKÉPEá^ZEN! •
OLCSÓM jut fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH íotószaküzletben vásárol Fö-ut 10.
Fényképezőgépek 5 P-töl, márkás filmek 88 fillértől, kWT SankexcrO kldolgoarAs I
Csillárok,
falikarok,
éjjeiiszehréng-InmpQk
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-hél
Sugár-ut 2. „„
Hirdessen d ZoIqí Közlönyben
Borbély Andorjai,VtTradsi* volt szerkeszTOjét tendöri felQgyelet alá helyezik
i Budapest, augusztus ig Fodor Zoltán -budapesti álldrlip. iró ügyével kapesólalbaii Iíorbély Andort, a .Virradat, volt szerkesztőjét rendőri felügyelet alá helyezik, ujj Károly ellen i-aSószínnreg Intomálftsi eljárás indul.
APRÓHIRDETÉSEK
*b(éhlfdet*í\'dlj» «>Utnap él OnMpnap 10 itiMa . tó llllér, minden tovibb! ud Q ílliíz, h.IkflmiS , 10 *ldt(T\'S0 nifér; Hllhdcn ttfíibbl lió 4 1(11«|.
AlUs
Könyvelvflben lAitas li-adîbt*nfit hkoii-nall be]4p?sfc fclves/tlnlí. Risitctci-kMn-laiok.l u MíiMba liéiJUlr. awuű
ÜgfiB, nlí^blaiiatiS í...\'\'kúiiy, ífaí,itübb inmlímtmiimal bim<>v I autiKá-ból Ulrtu Svtbó AoUI apoítóakte. 2218
TOlial tud* mÜNtaült KttHIr «M-nalfftj Ttgy l^éte Csöbgeiy-út 7., emekt. ¦\'
MwléréMtt kvatV mpl nir ?ra! i.luilkíia. Killaloily u. 14. »
B.jiiránSS keresek mlelObbl belf-piaie. FíJideíJ, MflRyaf-ii üá. *
adás VÉTEL
Süois* pimétízí tt bóhlOiígíp, 125 cm. azélt* vlllanymclcgllfll, :i\'%,-íűl rod-tot, aaabdt, állat atb. percek aluli teul-balanlliaaai Pilné, Varul 8., telefon 255t
3 + 1 SlioJirdwWIé diaamlkiib hang-axótoval cl.4A. Bővebbet Fekettna vendéglőben. Í202
HailMlU h Klmiuutila\' könyvek el\' adok So-utca t.
160 drb "/a MMa aaratMa «|. •<M l\'í-ul 12. *
l!l«S kereakedelmlata
Telckl-ul 88.
LAKÁSÜZLETHELYISÉG
i RélesttMa biaiaa lakta novemberié «lado Baluu. a\'a. •
fafamkeW eKlteMa udvari lakit
november 1 re kladô Sô-etc« 4. ¦
BÚTOROZOTT SZOBA
bnmeft»a**M<< bulorMoll aroba lllidoaioba-haaanaiatUI Hadi. — tluiilrui lli/b. emelel. \'
\'HÁZ ÉSÍNOATLAN
iaUlanUa MMomfortoa \'itngln-nii november l-re kiadó. Bővebbel Király-utca 33. 5
Kinti A kisebb adómentei kertes csalidl-Ui kedveió Hzetéal lelteleiekkel rlor/ílli, Sngár-ut 42. *
8ji«a,faifai-g,váron elsó hegyen kis riiôloblrluk teimtsiel eladó. Érdeklődni Klslal.ndy:u 35. _WJJ
_KÜLÖNFÉLE_
rikslfcaVsltU tMstnl Mirkli
gépek, tllWek, lwnaíek, «rUtjr** legolerJb-oan, kldolgoaia legaiebben Vastagti fotó-aiaküilet es laboratóriumban, PÓ-utlO. 1815
Knailaráal, glphtmltsl, roMsátt vállal Husatlní, KlnUal-ulca 70. •
Mlndenttle KMatranaiailiéi lagokaób-ban vállal Nóvák kádár, Bötvóe-ter 21. *
ZALMI KiíIZLOKV
politikai najaiúvl*. Kiadja: „HoefaidaailBl r. t. Magykanlna". -Félerős kiadó : Zalai Karoly, Nyomatott; a „KOirraidesaal Ft. T. NasykHhlm"
nyskldájábbii NagykanlrtBáa. (NjomdSérl lule!: Zalai Ktrely.)
79i Evlolyiue 189. tiám.
Nagykanlita, 1889. augusztus 20. vasárnap
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
e» UadóUratal: Fönt &
POLITIKAI KtPlUP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Llfiflzeté>l ir»: ígí hóra I (KOíS «0 BU*e. Sxerkesxtóaegt 6ji kíadóliiYatall telefoni 78. ax.
István, az Apostol
Irta: P. tiulyda Gáliéit, plébános A történelem tanúbizonysága minden Időben döntő szereppel bir. időket, korokat, embereket, csaméket bírái és ítél meg. Neat a mánakj mérlegén teszi ezt, honeim( a törteVj ne\'mi értékeket, válságokat megvá-< lógató, megroslálő szellem erejével. Korban, emberben, világnézetben c. közre kiható és időtálló, tartamút, erőt veti latba és azt nézi: mint at, kot tartósat, maradandó*, üz emberiség kbebb vagy nagyobb részének hasznosat, áldásosat. Valóságban csak a törléné\'em1 blr az Ítélkezés Jogával. A mának vagy a holnapnak törlénéselt boncolgatok csak a rofrta munkásai, Az eaonifények egymásutánjában, egymásnuellé, álUtásában keresgélik a garmadába gyűjtött env-beri eszmék átalakulásai!, változásait, gyöngy vagy apadt buraszemeit.
Uyeténvaló történelmi megállapítással illik első felkent és apostoli királyiunk személyét, alakításait is vizsgálnunk": idötállók-e, áldásosak-c az elmúlt emberöltők után a századok távtatában.
XI. Pius pápa mondotta pár év. vei ezelőtt egy küldöttségnek : \'»a magyarok talán nem is trjdják, micsoda nagy kincsük van késő száza, dok után is Szent István királyban.* Mily jóleső feiek\'tnek hangzik törté-néíizeínkm\'k - a mull búvárainak — politikusainknak — aj jelen szenátorainak - njkárói az elismerés a multak lstmereiében szent királyunk bö\'csességc, messzibeUtésla, történelmet formáló, elhomályosulni ncmlu-d> alakja, nagysága iránt. Az utókor hódoiata a nagynak, az éleslátó szellemnek, a bölcsnek. Mindezeknek megerősítése külügyminiszterünknek nemrég nyilvánított és azóta is nieg^miéleit álláspontja a szentistváni áliatnesamo, n»Szcntlst-vánl Birodalom* ímellett. Politikai hi;l vallás, lett: >Hoi vagy magyarok tündöklő csillaga,..*
A beavatottak mondják: a történelem megismétli önmagát. Az e/or esztendő e\'őttl embcrfjcnnU\'lte elgm-doiások, politikai áHáspon\'.C|k, esz. mék a .mai nemzedéket szanáló folyamat.,, rjjpa (estesülése. Miben van a nemzetsztvvező, a uomzciéltctő lángelme bölcsesége, tudása? Mire néztek az ő sasszemei a jövő távlataiban, hogy most — ezer év multán is - kor-zerü, nemzetuvntő, a mai időkben is eieven erő ! ? Apostol volt,
A megfellebbezhetetlen történelem igazolja, hogy a bölcseség ereje, *eleje az Ur félelme* és igazságnj-nak, alázatos keresése, átélése. Az -oníber gondolkodik, eszméket ícr-mei. Vajúdnak benne Isten, öntma. ga, embertársai iránti és más ezerféle elgondolások. Keresi a viszonylatokat, melyekben velük szemben meg kell találni;! a helyét. Hemzsegnek benne a tervek, miként boldogítsa önmagát, miként nyiss:* meg egy szebb, egy jobb kor paradicsomának kapuját embertársai, sonsa közös osztályosai számára? Minden
Mussolini és Csáki megbeszélései a világérdeklődés középpontjában
Továbbra Is rendkívül feszült a lengyel-német viszony
nlszter tanácskozásairól. A lapok a különböző európai fővárosokból érkező jelentések alapján kiemelik, hogy milyen [
nagy érdeklődést keltett a magyar külügyminiszter utazása. Az oiasz sajtó szerint magyar politikai körökben nem kellett feltűnést Csáky római látogatása, mert már az olasz hadgyakorlatok Idején elhatározta hogy ellátogat O^zor-i szagba. A látogatás Rómában semi kellelt nagy feltűnést, mert érthető; volt, hogy a némcl külügyminiszterrel folytatott megbeszélés után keresni fogja a másik baráti állam- vezetőjével való találkozást ls, | , i
A vt\'ágérdeklŐtfea középpontjóba a danzlgl kérdés mellett Csáky István gróf magyar külügyminiszter utazása került. Csáky gróf, mint Ismeretes, Salzburgban hosszan tárgyalt RIbbbentroppal, majd Rómába utazott. Utjáviii és állítólagos Hitler "kancellárral folytatott megbeszélésével kapcsolatban az angol és francia sajtóban különböző hirck Jelenlek meg. E hirck azonban java részt merő kitalálások.
Róma, augusztus 19 Csáky István gróf magyar külügy
ííTiniszter tegnap délután repülőgé. pen Rómába érkezett. Római tartóz kodása alatt
hosszasan tárgyalt Mussolini miniszterelnökkel ás Cianó gróffal.
A tanácskozásokról semmi sem szivárgott ki.
Az olasz sújtó hangozjatja, hogy a jelenlegi középeurópal helyzetben Mussolini és Csáky megbeszéléseinek nagy jelentősége van. (
Cáfolják a Hitlernél tett látogatást és a katonai szövetségié s vámunióra vonatkozó ajánlatokat
Berlin, augusztus 19 Az angol és francia sajtóban az erélyes német cáfolatok ellenére ls még imlndig tarlja magát az a hlfl, hogy
Csáky István osütörtökön látogatást tatt Hitlernél.
A német sajió újból ezek ellen ahl-rek ellen ir és az angol sajtó állításaivá\' ellentétben leszögezi, h>gy szó sem voH arról, minlha Hitler 22
pontból álló uUlmátumszcrü jegyzéket, katonai szövetségre, valamint közös vámhatárokra vonatkozó ajána latol tett volna Csáky külügyminiszternek, i
Érdekes, hogy a német cáfolatok ellenére még a mai angol lapok is >jeientik* a Csáky-Hltler tanácskozás részleteit. ,
Róma, augusztus 19
Az olasz lapok nagy cikkekbrn, vezetőhelyen irnnk Csáky külügyjml-
Csáky elhagyta Rómát
Róma, augusztus 19 Csáky István külügyminisztersz<»m baton dé\'elöU 10 órakor elhagyta Ró mát. A repülőtéren Villant Frigyes magyar követ és az olasz külügyi hivatal vezetői búcsúztatták. A magyar külügyminiszter a Savoya 76 jel zésü három\'inotoros gépen indult ,
Észskolaszország faló. Utjának célja Lsmcrei\'en. de ugy
emberöltőben újra és újra nicgszü-\' létnek a jobbak lelkében, a résztvevő szivüekben a paradicsomi álmok. Szü\'elnek álmodozók, kiknek szemében láng tüzel, beszédükben igézet, szavukban Ígéret. Ígéret egy szebb, egy boldogabb, egy, az álmodozó elgondolásig bekövetkezendő aurea aetas — aranykorba vejeit hit.
Htu emberi ábránd. »Átkozott, ki az c mberben bizik* mondja az Írás. Ebben a megállapításban egy Salamon és Zaratnusira. Az ember vágyai, várakozásai nem e földbe gyökereznek. »Ad majv.m natus sum« - méltóbbakra, nagyobbakra születem, hirdeti a latin klasszikus. A köz száméra tehát az a küldött, az az elhivatott, aki reális, tisztánlátó és ítélkező szellemi többlettel, hatalommal jár kortársai között, S a niagí\'jyá, a nagyobbá levés tudományai éli és tanltja.
Kiemelendő történelmi valóság, hogy az ilyenek nem csak koruknak élnek, hanem útmutató Jelenségek a történelem horizontján. Küldetésük nem egy emberöltőnek szól. Kinőnek az időbői és szellemi nagyságuk belevilágít a jövőbe, még a késő századokba ls. A tudat, hogy külde-tésük, elhivatottságuk van, egyéniség giiket szinte egyedülálló jellemekké, alkotásaikat későbbi utókorokban is idötállókká, korszerűekké teszi. Szellemi kiemelkedésük épp abban történelmi, hogy - ha el is halványulnának időközönként eredeti, sőt növekedő uagysagukb.ui újra és
ujru kibontakoznak, vlssza-visszalé* nek mint rjj korok, uj esanték ie. leleményesei és m.egh-.>rdozói.
Felkent első szent királyunk nem a múlté. Csak emberi életre volt. a muMé. Szelleme, k-lke, tanítása ajc-lené és a jövőé. Ebben van nagysága, történelmi elhivatottsága. Evan. géliumi ember, ki házát, hazája al. kotmáiiyál, alkotásait nem a homokra, nem a |mu\'andó labilis tőzeg talajára, hanem kömény sziklára építette, Fújtak a sze\'ek, szálltak a viharok, reánehezült az idők járású,alkotásait szabdalták, tépték testvér és ellenség, a turáni átok, tatár, majd török s legújabbak Trianon Az idők csapásai pogány kegyetlenséggel rá-rá sújtottak, fúrták, aknn> ták, nyUt és alattomos támadással darabolták, de szétszedni, a történelemből kitörölni nem tudták. Ha megfogyva, hu p negál ázva, hu véresre verve, ha scbbtel-ltinn.il gyötörve is, de *ól e nemzet a hazán*.
Ei, mért megteremtője Apostol volt. Az apostolok lángteikü, a hitért tűzben égő és elégni kfísz későbbi, de méltó Utóda. L!, mert nem n mulandó, nem n mának élő, nem az evilági álmodozók úJnuiit kergette Igazságokat, örökérvényű lanokat,az Evangélium idöfeletli tanítását vallotta, élte, hirdette éi ülfctgetiicmai gyarjai szivébe. Mily egyedülálló, felemelő kép: kezében kereszttel, vállán palásttal, lankás hegyek olda-láa a Krisztust kenetes ajakkal tanító, megismertető király; az Apostol. A körülölte áj\'ók asuroa tekin-
tete, arcuk borús kétkedése, a dacuk keménysége csak fc\'buzdltó, lelket megszentelő alkalom számára, hogy szelídségével, Jóságává), inegiiuáitha-tatJaa és szilárd elhatározásával kezes bárányaivá váljanak egy boldogabb kort hozó jövőnek. Az utak járhatatiansága, folyók akadálya, mocsaras vidékek, tekervényes erdők veszélye Öröm, édes fáradtság neki. Érzi, amint fübe serken a pázsit Iába alatt, szárba szökken a búza szeme előtt, ugy alakul népében a jövő, az idők terhét vállalni, hor-doznl tudó Jelek, szellem, erő, a király; az Apostol munkája nyomán.
Történelem állt.clőtte: hunok, ge-bidák, avarok történelme. Nem léptek be a kereszlény ku\'turközösség-be, csért szélestek. A történck-m már akkor is csak nevüket emlegette. Mity rettenetes \'ott volna neki a gondviselésszerű elhivatottságot átélő felelőség tudatában az az összeroppantó előrelátás, hi a magyarnak is a hun testvér sorsát mérte volna végzete. Apostol lett, hogy a helyünkön é!t nemzetek végzetét felfogj-j és bevezesse népét abba az eszmevilágba, amelyet Jézus Krisztus a Kezdet és a Vég - adott a népek összeségé,-; <;k.
Ebben a századokat hordozómul!-1* kában nagy, utolérhetetlen, történelmi a mi Szent István királyunk, a mi Örök Apostolunk. Mily igaz, mily való az ének : »Ah, hol vagy magyarok lündök\'ö csillaga - kl voltál va\'aha országunk islápja*.
ZALAI KOZLONV
1939. augusztus 20
Formaruhák, sapkák, intézeti felszerelések
nagy választékban SZOMOLÁNYINÁL
tjdjak, hogy hétfőig Eszakolnszwv szagban marad.
„A katonai intézkedések nem nevezhetők normálisnak}"
London, augusztus 1!)
Az angoi sajtó szerint a danzigl * feszültség pénteken sem enyhült. A lapok szerint mini a német, mint a lengyel álláspontok megmerevedtek\'.
A Times azt hangoztatja, hogy a német-lengyel határvidéken és az azzal összefüggő területeken fogana-tosilott katonai intézkedések nem nevezhetők normálisnak, — frja a lap. . : | - 1 i
5000 németet tartóztattak te Szilétiában
London, augusztus 19 Az angoJ sr.jtó berlini jeleniés alapján arról Ír, hogy a német sajtó Jengyclellcncs hangulata csak . fokozódik. A német lapok szerint pénteken éjfélig Kclet-Fclsöszi^zlában a német uépcsoporl több mint 5000 tagját tartóztatták le. I
Nincs szó német-szlovák katonai szövetségről
Pozsony, augusztus 19 A külföldi sajtóban elterjedt hírekkel szemben megállapítják, hogy Némctoi-szág ős Szlovákia közölt nem jött létre katonai szövet-ég,
Mindössze arrÓJ van szó, - mondja a hivatalos jelenlés - hngy a német ésaszlovák vezérkar kijelölte a német sz\'ovák határvédelmi övezetet és errcvonatkozóan egyezményt kötött. ; {
Katonai felszerelések egyenruházati cikkek
egyedfii legolcsóbban beszerezhetők
beleznainAl
Sugár-ut 53. u. Telefon 623,
Hosszantartó béldugulásoknál egy két pohár természetes ..Ferenc József" keserűvíz az emésztucsatoinában felgyülemlett erjedő és rothadó anyagokat gyorsan és biztosan levezeti és igy megakadályozhatja a vakbé^yulledás esetleges képződését. Kérdezze meg on/OBÍt!
Szent István Királyhoz!
Kilencszáz éve, hogy letetted a kardot, Melyet egykor áldott, dicső jobbod tartott; Kilencszáz éve, hogy itthagytad e népet, Amely ma is csodál, ma is szeret téged.
Kilencszáz év alatt de sok történt vélünk/ De sok víg napot és szomorút átéltünk I Ámde a te példád ma ls előttünk áll. Ma is így Miattunk: Jiot vagy, István királyi*
Hogy elmentél, néped\' sok dicsőség érte, De folyt is miatta patakban a vére. És amikor a nép vérét pocsékoltuk, Me/fet-verve mondtuk: íme, megmutattuk...
Megmutattuk azt, hogy mire képes népünk, Ha Isten velünk van, és ha van vezérünk. Birodalmunk szélét három tenger mosta És rettegett tőlünk egész Európa.
... De, hogy te elmentét, búsultunk is sokai. Szenvedtünk s kiálltunk iszonyú kínokat. És hogy árva néped mennyi könnyet sírt el, Nem tudja azt más, csak a fölséges Isten.
Harcoltunk némettel, göröggel, tatárral, Kunnal és törökkel s Isten tudja hánnyal. És akadt itthon is Koppány, Ajtony, Gyula És trónra áhitó Dózsa, meg Szapo/ya\'.
Akik szóként rágták édes hazánk fáját,
Még akkor is, mikor széfvész tépte ágát.
Lsoda-c, ha ilyképp többször is e/estünk
S minden koldus népnél koldusabbak lettünk Pl
Most hazánk széttépve, népünk széttördelve... Mi meg porbahulttan nézünk a keresztre, De eltikkadt szájjal, összezúzott mellel Is azt zúgja népünk: fel a feszülettel!
Mert a kereszt nékünk örök vigasztalás. Azért becsüljük meg jobban, mint bárki más. A néma feszület minket arra oktat, Hogy a klnhalálból is élet fakadhat...
„Hol vagy, István királyI" — Hallod-e a hangunk? Tudd meg, hogy mi most is magunkénak tartunk I S mini magyar követet küldünk az Istenhez, Hogy legyen már hozzánk irgalmas, kegyelmes.
Forrassza egységbe e megkínzott népet, Hadd szerezze vissza hónát, — az egészet I Hogy egész hazánkban magyar nóta zengjen I Hogy egész orszáqban magyar zászló lengjen l
S míkor mind együtt lesz e hazának népe, S egy lélekkel megyünk ünnepi misére, Korhadatlan fából dobj le egy keresztet, Hadd védje örökre drága nemzetedet l
Kovács Dezső
Szombat
BUDAPEST I.
17 Hirok szlovák ós magyar-or^z nyelven. — 17.10 Dolmányt; Színűn, alkus percek. — 17.25 Gárdonyi já. iscr olöadása. — 17.50 A /ádló sza. loiuonekara. — 18.45 Dr. Erdei | c. rene eszperantó nyelvű előadása. — 19.15 Hirok. — 19.25 Külügyi nogyed. óra. — 19.40 Magyar nótaest. — 20.15 (Utolsó pogányok,. Történelmi hangjáték három rész]>cn. — 21.-10 Ilbok, időjárás jelentós, lürvk szlovák és ma-gyar-orosz nyoúen. — 22 Operalaki Zonokor. — 23.30 Farkas uéla cigányzenekara. — 0.05 Hirck. BUDAPEST II.
18.35 Magyar uótaest. — 10.30 MCző-ganlasági félém.-— 20 Hírek. — 20.20 Várliclyi Antal orgonál — 21 I-Orlis Jeníí cigányzenekara. — 21.35 Időjá-rásjclentés. BECS
18.15 Mandolin, zongora, viola és cscmbaló-szóLó. — 19 Vidám hétvége. — 20.15 Cnuepi hangverseny. — 22.30 Kis rádiórenekar. — 21 liécsi zenés éjszaka.
Vasárnap
BUDAPEST tlS
8 Szózat — Utána lürok. — 8.30 a Szent Isiván napi könncoct közvo. ílUSso. — Utána egyházi ének és szenU bteszéd. — 11.15 Evangélikus istentisztelet. - 12.20 Időjelzés, időjárás/s, lentés. — 12.35 ZCnés Őrségváltás és térzene a királyi palota udvaraién. Beszél Hudinszky Sándor. - 13.25 Bura Sándor cigányzenekara. — 11 Vitéz Soinogyváry (íyula előadása, — 14.30 Az operaházi zCnckar. 15 Dr. Váczl István előadása. — 15.15 Kivánság-Icnietck. _ 1030 Nagy Károly előadása. — 17 Hírek Szlovák és magyar-orosz nyelven. — 17.10 I)r. Székelyhiily I\'crcue énekel. — 17.30 Dr. Deér József előadása. — 18 pataki József előadása. — 18.45 Sportesoiiié-nyok. —.\'19.18 Hirck. — 111.25 a rádió szalonzenekara. tn.40 • Ludas
Matyi.. Zenés vidám játék három felvonásban. ~ 21.10 Hirck, idöjárásjo. Icntés, sjHjrtcrcdményck, hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 22 Dobná-nyi Ernő zongorázik. — 23 Kunná Simi cigányzenekara. — 0.05 Hirck.
BUDAPEST II.
11 Egyházi ének és szentbeszéd a kassal Szent Erzsébet-székesegyházból. ~- 10.33 a sokgyermekes magyar anyák ünneplése. Boszéiö Hudinszky Sándor. — 17.35 HnugfelvétOL — 19.15 SiKirloiedinényck. — 20 Hírek. — 20.20 Egyetemi finekkarok. — 20.55 a rádió szalon zene kara. ~ 22 Idojá-rásjclentés. — 22.05 Hanglemezek. BÉCS
11 Téneno. — 12 Déli zeno. — 14.30 Lehár: Lu\\Omburg grófja, részlelek. — 18.15 Miivószlcm«zek. — 18.40 Osztrák népzene dalokkal. — 19.20 Oi«ra. részletek. — 20.15 Könnyű és tánczene. — 21 Térzene. — 22,40 KÖnigs-berg.
VÁROSI MOZGÓ.
Csak felnőtteknek I
Még szombat, vasárnapi
Aranyat asszonyért
A „Vörös csillag" mulatóhely titkai. Csupa izgalom
Fox Hiradó — Előadások hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, S, 7 és 9 órakor. 5 hétk&xnapi 3 órai előadás fülére* I — A vasárnapi 3 órai előadás „Ketten egy jeggyel."
lQ39, augusztus 20.
BAL\'AI R02LÓNVI
Amiről az újságok irnak
A megkerült Watteau kép
A párisi I.oiivrcbíil néhány hónappal ezelőtt Ismét egy világszenzációt röpített s»őt a kábel. Ellopták Wal-teau egyik lu\'rcs kéipót, n Közönyt Mona Lisa kalandos utazása után most liogy ugy mondjahi, ez a negédes ifjú kelt ulra. A tolvajnak, ha vesszük nem is volt lul iietiei dolga, mert a kép alig nagyobb ogy jókora fűiéinél s így könnyen el lcl»eicll rejteni.
A kép értékél meg ném lelict oc. vetni, hisz teljesen pó tollúdat tan s nx egész világ inflvósztörlénclinc, nCtiv-
zellség kérdése\'néJkíll vesz lesnek érez-hette volna magát, ha igaz lelt volna annak a névtelen levélnek tartalma, amelyet a párisi rendőrség kaj>ott közvetlen a kép eltűnése után. Esze. rint a képet valöki bosszúból a Szajnába dobta, inert kiutasították Frán-ciaorsiágból. Kétségtelen kedves emléket hagyott votna maga után.
Swrencsóre a «ok nieso közül egyik sem bizonyult igaznak. A 7 rutüió frank értékű .I\'IndiJforent. néhány nappal ©zfilőtt egy kis padiásszobából visszakerült eredeti helyére, n Louv-rel>a. Csupán annyit változott körülötte a világ, hogy uj kcrciet 6s kctlö-zött Őrséget kapott.
Scrge Bogouslavszky, egy Parisban élö fiatal orosz festő másfél évig tarló ¦lelklkűtdelem. után vitte magával o képet egy óvatlan pillanat. )Min. Előzőleg hónapokig járt a múzeumba ós mindennap lazított v-ala. mit a képel tartó biztonsági vflsfona. Ion. A fanatikus orosz foslö most önként jelentkezett s vallomása sor.ín előadta, hogy a képei aztfrt vitte magával, mert ISfiO-ben a remekművet rosszul retusálták. 0 azt kiigazította s a bántó kcrciet elégelte, mert szo-rinto az nem felelt meg a nagy festő elgondolásának.
A kép megkerülése óta világhírű festőművészek és műkereskedők vizsgálják felül o rajongó restaurálási munkáját, de egyelőre minden felvilágosítástól clzárkőznak, csupán any-nyit jegyezlek meg a műértők, lwgy
az eredeti ráma valóban nem volt a képhez illő.
Watlcau flaitiand származású párisi festő, a rokokó világ legvérbelibb festője volt. XV. Lajos korában élt és nemcsak q festészetben teremteti egy uj világot, hanem a rokokó baj. viselettől kezdve a divatig az ö Ízlését \\etlo irányitónak Franciaország és innen terjedve egész Európa.
Míg ?"11 súlyos betegség kínozta, ami alig 37 éves korában pontot tett művészetben oly gazdag életérc.
Képein kivétel nélkül egy szebb; boldogabb álomvilág elevenedik meg. Légies idilck, elképzelt pásztorjátékok, bókoló társaság, negédes alakok a mindez valószín üt lenül finom parkok kertek közepén.
Az ellopott Közöny törékeny bájú rokokó ifjút ábrázol. Csípőre lett kézzel, hanyag mozdulattal áh egy zöi-delő parkban, szinte légies környc. \'tétben, A susogó árnyas sötétzöld fák között szinte érezni lehet a színes levegő rezgését, ami a kecses ruhájú s mozdulatú ifjút körülveszi.
Az életöröm festőjének nevezték Wöttcaut, kinek az, életéi kinzó fajdal-tnak s betegségek gyötörték s kinek az jéilctbcn más Öröme nem leheteti, minthogy kéi>okrc álmodta azt, amire vágyott s amilyen tehetett volna az óleto, ha egészséges.
Watteau legmegrázóbb képe a Bo-lvóo, őzzel o saját tragikus éleiét ábrázolja. Kimázolt arcával szinész-|jedik s B közönség ünnepli. Ö mégis elliagyatott, akit gyötrő fájdalmak ki-noicnak a lárvaszerű arc mögött, • Wfttlcau a .legfestőil>b. festő keljeivel teljesen uj irányt teremteti a életével pedig szinte iskolát állitotl a szenvedő emberek elé. Megmutatta, hogy a legnagyobb szenvedések között is lehet örömet álmodni s varázsolni magunk, a környezetünk, esetleg az egész világ elé, csak lelkierő kell liozzá, azaz ép lélek, n beteg testben.
F- Z.
. . V--t/l-l v......a«w»waw
Gyűjtemények gyűjteménye a budapesti Őszi Vásáron
Budapestről Jelentik: A közönség mindig nagy érdeklődéssel olvassa azokat a híreket, amelyek egyes emberek gyüjtöszemedólyéröl szolnak. Van, aki kanalakat, gyufaskalulyákát, gyüszüket gyűjt, akinek poharak, ón-korsók, siámolócédulák, aggancsok a kedvencei, de szenvedéllyel gyűjtenek régi .cipőket, legyezőket, hamutartókat és egyéb fantasztikus tárgyakat. A vérbeli gyűjtő annyira megy buzgóságában, hogy lassan az egész lakása, egész háztartása hozzáidomul
azokhoz a tárgyakhoz, amiket épen gyűjt. Milyenek ezek a gyűjtemények: erről ad képel ni augusztus 31-én kezdődő budapesti öszi Vásár .Gyüj-tcményck gyűjteménye, cimü kiállítása. A legnevesebb gyűjtök engedték át erre a célra féltve őrzött kincseiket, hogy azokban — ha csak a Vásár rövid ideje alatt ís — sokezor látogató gyönyörködhessen. A minden menet-jegyirodában kapható utazási Igazolvány már augusztus 25-tÖl feláron való utazásra Jogosít, (:)
Hogyisne!
Az egészségért!] , többet ér!
Talán ott álljak órák \' hosszat a mosóíekno mellett, amig belefájdul a fejem és szaggat a derekam?... Semmi szükség rá! Fele annyi idő alatt kimosom a ruhát és mégis\' friss, egészséges maradok... Mi ennek a titka? — Persil!
Újból megindal a bazaklvifel Olaszország felé
Szó van arról, hogy Murakereszturon át Is szállítunk Németországba — Napi 20 vagon rizs érkezik Olasz-honból Magyarországba
Murakércsztui", nugJutzíuP 19 (Saját tudósítónktól) A1 murake>* resztjrl hatáiforgjalomban, mint jelentettük, júliusban é;énk volt a bur| zakivitele. Napontnniintegy70-80va gont szál Ütöttünk ki Olaszország városaiba és kikötőibe. Július végével azonban megcsappant a forgalom lés; stagnálás állott be. Ugyanis a hó elején oly erős volt a kínálat, hogy.
ItmMdik a* iskola
b üuegbizottnk hatalmas tételekben vásároltak és saiHilották ki és ez atán állott be a rövid átmeneti szünet. Rövidesen ujabb nagyobb léte-leket dobnak a placaHa |6s Így n Jek-kf szerint már o Jövő hét folyamán Lsmét nagyobb lendülettel folytutó-dik u kivitel.
Érdekes, hogy Svájc feléi is felélénkült o búza kivüelo. Már ameny nyíre ezt »felélénkülésnek* lehet mondani: napi 1-6 vagonnal szállítunk. Svájc részéne nem1 a FOluTj* és megbízottai, hanem a kereskedők vásárolnak. Sokbuza vlziuton hagyja ei az országot, mert n hajón valói szállítás sokkal olcsóbb.
Legújabban szó van arról is, hogyt Németország feló az export Murake-* resztúron keresztül - via Trieszt —I fog lebonyolódni. De ez csak kisebb tételekre vonatkozna, mert a nagy mennyiség vlzhiton kerül Nénwtori szagba, dunai uszályokon. í j
Ma 30 vagon maláta tnuent át Mura kereszturon olaszországi rendeltetéssel. Azonkívül 1-2 vagon bi bőrbe re, ugyancsak Olaszországba. A többi kivitet alig számottevő, j \', v A behozjatai is csendesebbnek] mondható «z előző hónapokhoz képest. A jugoszláv fa v<ftzel a behozm tai terén jelenleg. Ebből napi 6-8—\' 16 vagon szerepei ^üiónbbző fptfafa
f ALAI rtteL6jjjj_
bun, Johfeára építési anyagként. Miután migufczluf lö.-éa*\' a belnzatall engedélyek k\'jártak, áUiwueüleg ilt .is erö« visszaesés jirutalkozik. Indiából napi 15-20 vugm gyapot érkezik rendszeresen, budapesti rcndfl-teléssel és legutóbb kb. napi 20 vagon rizs. A többi behozatal jelentek-tele^ {
vékAsy testvérek
órás, ékszerész, látszerész nii i n Arany- és ezüst vésnök TU-Ul U. Örs, ékaier, szemBvaj legolcsóbb árban Javltiat, véaéat szakszeitlen készítünk
Olasz akadémikusok utaznak át pénteken Nagykanizsán
Mint je\'culettük, a napokban olasz égyotemUlák utaztak át Nagykanizsám Sajnos, fét nappal a je\'.zot; idö előtt érkeztek, Így a tervezett Onn&i pélyes fogadtatás elmaradt.
A jövő héten -ujabb olasz c oport érkezik és igy losz alalom pótolni a mulasztottakat. Ezutlul két ojasz tiszt vezetéseve\' olasz akadémikusok én kéznek Magyarországra. A kanizsai pálya-udvaron, tlsztlküldöttség fogadja az olasz akadémikusokat. Az ünnepélyes fogadtatásra az előkőszüV-teket már megtették ; kérik, h >gy a polgári közönség |s jelenjen meg mi néi nigyobb számban.
Az olasz a kádéin ik-j sok augusztus 25-én, pénteken 18 éra 20 perckor-a trieszti gyorssal érkeznek Nagykanizsára.
HOTEL COftVBft,
BUDAPEST *IB
Vili., Clokonay-b. 14. Nemzeti Silabizál!
Cm idd Iszálloda a város szivében. Újonnan berendezve, központi fűiéi, hideg-meleg folyóvíz.
Egyiiryae uoba P *•—, kéflgyss P ••—
Hősi naptár
A volt nagysicbent 10. közös had-
osrtály és a volt pozsonyi 37. honvéd ....... hadosztály o napon len-
\'-—-\'latta a* oroszoktól in«ka.
esni védeti BresztLltovszk környéki Takart községet.
A halálig bö kötelességteljesítés ru gyogö példáját s/olgáltatta e napon Knuuerüug Jázse[ voli SOS 7b1 315. honvéd gynlogczic.l-I ia|^u tertnlíko8 ^SZlóS,
aki már elltző alkalmakkor is kitűnt rettenthetetlen bátorságával.
Az augusztus 20áni virradó éjjel Eni merli ng zászlóst szakaszával egy oipsi állás felderilésére küldték ki, i\\ s/akasz a legnehezebb viszonyok közepeik\' közeli!c;U\' meg az ellenséges ailást, amidőn orosz, golyók okozta sebesülésektől a szakasznál nyugtalanság keletkezeit, Enunerllng zászlós férni, erélye azonban »J lelkei öntött lejtéaffégl.e ís szakaszát magával ^rágadto, rohanna indult, Eközben érte öt égy halálos golyó, de még utolsó szavaival is kitartásra buzdította cm-I/ere». )
Ilösl emlékét arany vitézségi érm« fltil,
Síremlékeket,
JlriilHi, iQiulltiutsal. Mii m\\lhki\\
«zskszerflfln óh tegolbsébbsn : KOVÁCS JÓZSEF
.kOlWegomeaternel, KlrtiV-ntoa 33, n^^^A-falrttr. TeleTon 615.1
fesy—Szabó Gyula perében a bíróság újból elrendelte a bizonyítás kiegészítését
Csak a legközelebb! tárgyaláson kerOl sor Ítélethozatalra
lomeretes, hogy É!sy Ferenc volt városi közrendészeti felügyelői\'ől Szabó Gyula városi képviselő egy interpelláció\'során azt állította,hogy a rendőrségi lovak zabjával hűtlenül sáfárkodik. Az esetbö\' kifolyólag megindult! t nz eljárás filsy Ferenc cl len, okit a bíróság el is gélt. líé. söbb, perújrafelvétel során E.sy a felvonultatott tanukkai ártatlansága! bizonyítóita és Így a bíróság jogerői sen felmente: te az ellene omolt vád és következményéi alól.
Etsy Ferenc - a jogerős felmentő üé\'el után ¦ rágalmazás trrflatt be. perelte az inlcrpcÜáló Szabó Gyula városi képviselőt. Meg is tartották ebben az ügyben nemrég az első tárgyalást. Szabó Gyula arra hivat, kozotl, hogy ö nem rágatniözotl, hanem imjnt városatyának Joga voll bizonyos kérdéseket feltenni; Ezekcl
a köz érdekében meg is telte, anélkül, hogy rágalmazás! szándékai lettek volna. Öt csak a köz \'érdeke^ vezére felszólalásában Egyébként kérte tanulnak k Un Ugatását. Itélcttn-i zata\'ra nem kerüli sor, mert o bíróság elrendelte lovábbl tanuk kihall-gutásál és azért a tárgyalást elnapolta.
Etsy-Szabó perében rttttsl tartót-lák meg a folytatólagos tárgyalást. A tárgyaláson további tmukit hallgatott ki dr. Lukács BéJn Wr. Járás-blró, dc ilé\'elre még most tant ke. rült sor. a járásbíróság helyi adotl a fetek kérelmének, további lafrikij hallgatást és bizonyítás kiegészítéséi rendelte el és igy a lárgynlflst újból elnapolta.
A legközelebbi\' tárgyaláson azonban most már Ítélethozatalra is sor kerüt. j
Szeptemberben és októberben Is élvezheti még a tengert fürdőketl
gyönyörű villanegyedében, közvetlenül a tenger partján ti
PARKHOTEL MATKOVICS
az elképzelhető logtőkéletesobb komfortot, legkitűnőbb ellátást, a mondáin élet minden szórakozásét, bársonyos strandot nyújt vendégelnek. Valamennyi szobájában meTog ós hideg vlz, telefon, fényjelzés, kétszeres ventilláció, amely meleg és hideg levegőt sajtol a szobákba, lltt, páratlanul szép kilátás a tengerre, fürdőszobás appartementok.
Hatalmas terrasz az Adrláía, etsőrangB Jazz, délután és este táne, páratlanul szép délszaki park pálmákkal, nyitott áttérőm, kávéház, bár. Gyönyörű társa sholylsegok. — Brldgeszaton. — Nyitott garázs díjmentesen áll a vendégek rendelkezésére
Közvetlen közeiébon ozernyl látnivaló: Spllt, a kétezerévé* római város, Diokletlaiius palotájával, Troglr, az épségben mamdt középkor, Salonae, a római impérium romjaival, Bracs, Korcsula, Hvy>/ és az Adrla\'tÖbbl csodálatos szigete, álomszerű kirándulások a tongerro
Közvetlen vasúti összeköttetés a zágráb-sr-mi vonalon, valamennyi hajó kikötője. Tiznapl tartózkodás után Ingyen utazik a magyar határig. Arai fellUoöen mérsékeltek. Egyágyas szoba teljen ellátásnál napi 95 dinártól, kétágyas 100 dinártól, fürdőszobás appartomontok elsőrendű tolles ellátással napi 210 dinárért §
TakUUtr.1 a ugy érdaUMéan, ajáalatM a axobat előra rwwrválal. sio
Szinház - Fili - Szórakozás
- Budapesti levél —
A NAPOKBAN BUDAPESTRE GR-KI-ZKTT Havas Mihály, a R. K, O. amerikai fllinvállolat magyar származási) nicgbizotljo, hogy n gyár ma. g,varors/ágJ megbizotlaival, u Hunnia Hlntell.elycz«J irudájá\\-al a legújabb filmekről tárgyaljon. A R. K. O. — mint istneielflj — egyike a fegnagyobb amerikai film vállalatoknak és bh el. múlt csitvudőbcn aratta fennállásának legnagyobb sikerét a Hófehérke cimü, egész estét betöltő rajzfilmmel, l\'gyan-csak a u vállaiot volt az, amely esztendőkkel e előtt a King Kong cimü filmmel irányitolta magára a világ mozirajongóinak figyelmét. Most, ez esztendőben egész sor kiváló filmmel lepi meg a filmpiacot, amelyek között — mint Havas igazgató elmondotta — clsö helyen Kipling regényé-boi készületi nagy indiai filmjük: n Guhga Din áll. A film milliós költségeiről nemcsak a gyár gyönyörűen ellíés/itelt prospektusai regélnek, ba-uem a film vadregényes tömegfelvételei v/.t mindenki elölt igazolják is.
A lilm zsánoréhon a Hindu lánd-zsásra emlékeztét és főszereplői Cni\'y (iránt és Douglas Falrbanks.
* DISÍÍISY UJ RAJZFILMET KRSZIT a R. K. O. szániára, amellj-el még « Hófehérke sikerét is meg akarja dönteni. Egy esztendeje dolgoznak már ti rilinen és csak hét-nyolc hónap múlva lesz készen. A Hófehérke óriási üzleti hasznát Disney ehl.c a filmbe fekteti — annyira bízik abban, hogy ez minden eddigi filmjét túlszárnyalja. A lilmnok a cimC; Pinoafhio, — tartalmáról azonban egyelőre semmit nem úridnak el, mert meglepetésnek ké-síül.
PARIS SZENZÁCIÓJA a már egy félév óta ott futó Szerelmi kaland, amelynek az Amerikából épen most Itaiatért Charles Uoyer és Iicnc Dunna a főszereplőt

FRED ASTA1RE RS GINGER 110-GERS minden évben elkészítik ennél
I FÉNYKÉPEZZEN!
I VASTAGH
OLCSÓM ]ul fényképezőgéphez és filmhez, ha
VASTAGH fotöszakUzletben vásárol Fő-ut 10.
Fényképezőgépek 1l P-tőlf márkás filmek S8 fillértől. SzakslNWI kidolgozás I
lflá8, Auurnzilua 2Q
a vállntalnát rendes évi zenés-táncos filmjüket, \'Ebben a* ávlien azonban drámai filmet gyártottak velük. Állítólag a bábom előtti é\\«kben volt egy híres amerikai táncospár és eekn»k a báborus . történetéről szól a nini, amely az eddigiektől eltérően nem vígjáték, linnem dráma.
¦ »
CATHRINE HEPBURN képe;t is. régen nélkülözi most már a magyar közönség. Ezévbon kottö is készült. Át egyik StagO door (színházi bajára, kiskapu) címmel, amelyben Gnigei Rogers és Cathrine Hepburn agyait lépnek fel, ~r a tnásik a Bébi, amely. Imjii Cary Grant a prlheoie Hepbutn-ivek, akivel köző&en neveli a Bébit. A Bébi — egyébként .— egy tigris,
¦ ¦
EZEKEN KIV0L elkészült a fio dl. csöséges év, amely Vlctorín királynő uralkodásának eavoicatlcstertV.tórté\'rie. to. Az egész film végig szirtes, minVlsn fclvéWl\' «z eredeti Iwlyszlnen készült és a főszereplők a ré^en nélkülözőn Adolf Wolübrüek és Anna Neagele.
l\\ jövő esztendőben tehát aligha lesz hiány külföldi nagy filmekben.
Munkaidőrend
az Iparügyi Miniszter Ur rendelete értelmében, alkalmazottak munkaidejének nyilvántartására
kspfiatA
a Zalai Közlöny
kiadóhivatalában.
Aranyat asszonyért
Az arjszlráUai aranyásók közé vezet ci ez a néjnel film. Az étek óla asszony nélkül é\'ö kis telep elhatározza, hogy asszonyokat »rendcl< Sldneyhöi. Az asszonyokat Sldncyr ben hozzáadják a »ne\\ekhez< és igy érkeznek meg a homok tenger közepén iévö telepre. A dráma ott kezdődik, amikor u két barát a \\é. letten folytán férjhez még ncmadon egyetlen nőbe szerel bt!le. A szerel-mi viharhoz forgószél, hegyom\'ás éi az elcmak vad harca Júr, afmi hiányt idéz elö. Megrázó drámai jei lenetek kö\\olkczmek ezután, inig az elűzött bajtárs végre megmenti a telepet. [ L
A bajtársiasság, az életért való küzdelem, a hősiesség és áldozathozalai dlcsöitése ez a íRm. A vízért való küzde\'cm drámai Jelenetei közül latén a legmegrázóbb, miikor a telep lakói saját testükkel Írják le a homokba fekve üzenetüket a repülőnek. (
Az alakokat remek német síiné-szek elevenítik meg. A rendezésgon dos és alapos, kár, hogy a film e!cjö .ki*»sé vontatott. A téma érdekessége, a színészi munka és a rendezésdni-maisága \'megéri a másfél órát.
fcsrtirt Augueztae 20. vasárnap. Rp»\' kat. Sz. István. ProtestánB István»W Izr. Elul hó 5. - Augusztus 31. M» Rém. kat. 8. Franciska. ProtOBtáni Sámuel Izr. Elul hé 0.
GíatardÖ nyitva reggel 6 órától estt j óráig (U6U5, szerda, péntek déu tsn kedden egész nap nőknek).
¦O-ffff noqiop\' \'»91+ r*»w wn \'o ?1+
i mioiof vffmoirwiftíín»»™ rvnnn^jCm}M&pn l*|Bo|OJro»í8H V
••ioHbic-W Pf"w \'**Pft»ÖHIW B«l>l uv|n|*p \'jais ftizsa oDuoAo
¦jioAnpiwnoKno iio!|)í) SKE IVUB?po>|zçiiJBi qqwsiOH
\'IHir?u* rt3t,A 1*AOn?o»d rççqozB peaio
¦>l « í y l\'if*!»*
\'II? »e:b
•sa fn \'i.\'Ain|i.\'p:v![n U3SD||3) bdohbzb y ¦|\'iííys|o,\\y)
ibb)(8ib8|)| i ip)JBipnBX|Çd !nt8nAN y ¦Byinj !lood
-20)1 *2fAf3|3lU 9<í]0J \'|IOJWO>| Mf(»J,
\'uyf|b quiopcBZpiJ s \'t»*opJnl«W»l ni|i|3pi!A * uaqiuazs \'GK-?SI "8L?-I6l "SEi-ISl :>|0U0j3iu •<nV8L B3}n-puom8)82 \'\'III \'^«pog
vaomyzsAOVN
lOtfNtfldSa
XV a[[9)oq 3noApai(
\'|9\'.f»uinj uofpitl "91 si oíanjj^\'ssnjita us*!um(.Qhí\\ \'irfdnnxlounu srjpfl sojid jjuuyjyApo.i ntUllaÚH Jtf-tfla 8ysjw.(8«ui y -opip moia? Kovj hQJ] \'mu rxuA dattiiij-
"SPHVfaf ios?"? liBUVp<nmi1 \'rO\'«h Si;sjnASnm » papi \'piiuopujuí jipoq s!> Muox uas-vtíjopozoXB ÖfttpsV1 s!> Jjoíojp; luapiiiiv IWpVIÎOJ OAçurreo
PPO^-"1 1iiiopu<>^ssojb(i b ÄflOtJ
\'îI"flPI lin "injinut a» OZ t»u «?1 -pot TIIV |M««0|IO. nnuopuTUi s? iouoii -p) ju.Íbdui u inSojjtoiu \'jja\\ i^jajj ¦o,(8 il»U3pujj\\; \'jpuiapj so poring
-hOUl \'iJBflp JpTOJpapU ,<l9Ultî \')pc3
-np omiji ztAThnu situnuiBU •iitpiípi •pt )o8uyj )Ue>8 u nvi.ISmi tuo» 1VI2S9A tnuzs-o s-sojca v u)0*y oj-^oi
-,tuw*i?9iu uiaijazv sj .tu un fltfiiuau spja Xîf» \'joîjKot q«imiit\'iisji ,<So es») -tipzoaiSani yfaj» snuqvuui sjrzojnjq -jyA s-.\' uJapi!«risDio>( \'jud! paruioti
8? A*QJ)2SOJWf Y ll0A shulztjopuois
H»l|dir[oj ujsviunmirns XuJSviu s.) Xu?iíS»Jí»( » uioutjq \'cop[ lOJjSliiod
mau ;U|0ptIO8-SSOJ0tI y !lá8S*ÍW0ZS
•ssojutî u \'jpisuyisgôw uioia!iaH.s»ií»:[ JuXSiiut « jjyyiidupiSAUi, )iia>|usyui -ojrj Oija îiuuysyiuu^iJJio qouiQi u A*8oq \'JioJOnn tyM)*q » \'jföUOf -ajAíjo ü \'î(opa7jstMM( o >|oiiyfo\'sso trrjqsbipAOjswrî\'s jc-Oíbui n XJtoq
9A9 zsnq bei
pjAQj b! pgqoiB qqu||oaüAuBi||38o[ y ¦pnitreddFTszejoq ipaÄuD^cu b
|9-B?SH Sa?A03
!P»<u»<Hau oBJt\'l b u3E3j3ie -piiaj ^BfiçuzflBii iraqifn>)3pi3 iv(bs X8oi|
«iiauigaÄfiisH e 1nf|M«rif
jf\' \'jo\'q\'-\'g\'s? L \'9 \'E <1bpj?8ba \'6 \'L \'9 «iBn^rj^ ^trBgfl iiM|pz3f3j 8nni|tigi| g m|||JtiAiM(| ¦(zsni|JPIVI,\'I!)
ueqzsni|jp e H|U9d 111
.)flll|||-/l||>i.\'>!3p sj suuIdSii aap»llI|b.|. (MI1I|j|ii
I utiqjoBrjiu <Sa ^ofiyis woay||
H|ujt(io>i TBUtya JO\'/(iítioi!ioiyA 03pupi.
\'!uj?/fu ifioza^ioijp ueqifoA\'uozsiA qq3U3[igz3Ap3)| ipiiiuja
JÇUi S IJOUSpiXu^ Utifl/tlHMC *i1l![t
.\'.-/s njoujozs \'çieSzeS] ze p pq/nApq U13U n;íj! 3{08 un\' i m)/0>| >|3l3J^j| usKjf \'JiBU-mnuBDuaiug tuiitíl,ij(o;) e zs3| ir/cij jyN (HBUifos
-VP\'iíoniVI 01->9^3u1 ,8 i ; 11 \' 11 ) 11.111 a
-g[[3ZQ}| e /îioij \'vu uba Satu Xudui -si uspujui 3p \'iun!S9iio}( e za uba UBqzçqjoq 3J0|o/\\8a \'soufBC \'zaquap -ujiu |3zoi| (\'6 -n ¦IbXuo\'i) \'uaX|3U çqr/z3Ap3)t83| y \'"Bqçuin|39II0>l b*1b igpij >|BU|çi«t Bjooirtto izb8j \'rejjoiu -ni83|[o>[ gimfO|9 zb ]ö)3zi| )iç|pni
IU3U )|ji[b \'jjnij B )|OZV \'HBUBUiniS -9TI01J „pU3JpBUIiBH" b Jjr)fl3I|Z3A3U
|B88of joiuni83iio}|-iA\'uo>iJpJ\\ y
¦Ijlilj e }|3U|r)S3ZS
-?j U3qXu3UJZ3Ap3)| qqoX3BU-qqasi)| 1IBZU3UI iunuj)J3q|Bpv VIIV UOdB|B
|J3A)S3) [i!imuii!9jno>[ 6 3p \'B:033 -ba S3 p3q3 U333U|u UBqUini83|[0)1 B UHAon UH IH?PIA B IBljdB^ isçt -Vila saltai líorjáusd ge_0c;-Qr -s, íiAlimp; )/sr>] ]8eAUB sojiio} íjJtAmn;
loqB[|uoduj3ZB ugrozs b uiailBI) \'ba^ib 1?PÍJ 9Í°HPí 9i?APl 19JIBP,° !"ICM« >|BS3U]au sa *za aja)j|3 >(3U3sa[3A
-Oli UJ3pOUJ v!\\)V. |3p!J Sa)zsdaa9)3) 3UB{d \'B8SZ aq)n 83u|s 8oiu \'jnilBI
:.oi\\nu p| Aíioii \'3az]jqu3||3 taiijN -KVpo)||i;|sii| y i if a uoA8b zb ííumo ftflauazii z|i A8ba sçzi;A|jv>| 8||a[j3 soins 8oui \'(Upn^PI ||ai rj\'opot -BifB) uiau \'iiipHl^J i[í>>| aj83|a8u3S3 UI3N -ufífpivqnzs n^PUSJsq uas
3UJI3AU3){ \'urBIil|!l>p.U(l \'liniiMZH^ií) zb UBA 83SZS383 S3 EJjUnUJ \'pU3^ \'IUZ3A3U 3U3H ))BUyf-pB|bb3 >jni.| U13U
-cil \'JtBu-iunufioiiaujg uin|8a||02) sí ui3(v] *)(3,ua}|838 iuirckYi Sipad upntti
s3|U)(Ja s;f Uia||3Z8 B \'^3U3p3A"83
]{3ii3|]83|3Ui in.\'í^ol: (| iSeXuB sp iíjpi
IfBXuJBZS b )J3Zg \'))B|B [bXuíBZS BA"|B
!-\'p : I ne ani" t?|L) B)S]Ui3)3X83 p|9p
-JA qClQI 1buzçz3 JBU1 buj U3^X|3uib \'lOUJn|a?.IOJ| B )Z3 33U1 3l)3)iu3j3) inniSII 8b)B^UIB| iSeXuB U3piIUU UBA
*l9Z3A"8fi -iiiaituajaj B)pn} gp pqtiu
-U43B b JJ31U \')|bu \'ip ,3p)J lXU0>JJCA
irqjosposBUi\'iun]8a||o>| QpB|aq uopi -dyZQij Amuii XH3 ipBHn*) igqguiuiss B |J3Ui \'fiau83 zb UBqjosgaiá *)|Bhí(
"X|B |?P!J 113J3J3ZS ÎJ0J1ÇIP B \')|BU
¦\'¦"l1 I9PIJ !ÍU0)ÍJ?A ^IP3^ uBqjospos -bui — uBqjosgsia \'>pu83 zb b|br(
-}?zX|3q b " hb dOJjSBIU j,ui 1!w
¦>(ííj]oa >|;)iií\'|0| A;p>| íigui -io>|>!v \'{U33J3}|ia} pis!oiii -n|83||0)I U8aj«)|J3 BZB[ 93 l)UI3||3ZS p83[0 gf3|3)33UJ U3S3)3|9}(Q) }{bujb y33|0 zb \'qqRA*U083E|B X8eA (B)J03ÇiJB| -UB8BUÍ a".l\'?a JjlJ||oa }]3U3I3|XU3H A8|
¦|gqíll3|nzs ih jrtUBqjBíiln uiau |g8 -üsd 001—08 isii X|b)Z80d3ZQîi juftn njoqçq B XSoqXBn *j|B|IOA H?^?jP
UBSoSeSpl) \'i|3|opj33U[ íí| tlHtpPl H13pXU3>{ II ÍÍ3U! \'UOpUUU >p/| Ollllí \'l[0UiII!Ü!|[O)| JjBUUBA S? >|CHOA 3.13"/H3.1 3PJT1IJ. npgulpí V \'U3^UB»ttSBS ptlIUl \'l!(;(|)|l!l9(TA\'lli; pUfUI \'j|,r/3 >()?1|0A
Jigzgquo on iBnoiuni»?noJi gzgq •ugiOJî B Jj3|)ai!d3 UB)n3BiuX83 jgj«
-3A SÉsnfíI ZB Übaici )|BXUB!q HCrSÇH
-Bjtn\'SBiu V \'J|WBizIQ wsí\'pgpJapJö 9|BA nîijiiiillanó)) b <iqe>|ui (3>!y] -pzs b p?XuBjp)q (jams) ap \'faXurjia
b3bUI B JJBUllPA\'ii.-ÍH.I JJ31lA|3I[|yA]l(l
V •ueqiBSy\'HqBSD \'uBq]B8BinucA|íXu -83UI g)pazsAu3)t luayilV\'^IP -<(»PP--ucX8n \'pzuoA *(n (3|? (sotçAgi e ÍÍ3iit i|F)pçzru| ueq}|0^}rBTUP8Btu mr>| -os \'UBqj[0Uini83i|0)| \'s| usisadpptig X7! \'uBq^osoJBA |iu3jaX8a zy *3U3i||a /íj3ysj|\'iií.\'i zb azssgputoi
I3A[333|iaJ3 zb 1.I3LII \'j{B8SBq|BlA[0J
is leXuBiuinuB) XSoq \'BqsojBA pud) -aX83 zb ipipiii |BS8Bíb8oiub) Ap)|3so X8ba baX8bi| b.ib8biu U383f|ai Bi}öú 8Binfj| )|3zi833)i--\'J3 zy" \'isSasgi
-3qai »lOlVIZS B î|3|U3î|1|QS3
-3|3ZX[3I| 8B6I1[|; 11U3I3X93 ZB |)0Z0|
¦ jbaSbuj U3qgj3ui 8|pad jsoyy \'|B||p
-ub( b S3 13J3XU3>| b lB38B|VnJ|8U|
H\'.ínin )vfes 3)S3jo)| )ja|Bzçzs (iqospi \'3Z83J9I )|Bis;ui3)aX3a zb )|a >|Riisy/. -oíbjczs e iijA]i| uo3B|nuB[ V -aja îjowip^aqaiiaq b gmia uazsaaa 3RI?1?fP 3|aA? |üB|n njoqçq v
eJnoseA)iejgi 8HB|oozs>iB|p ujepouj b 4»no|U|)(ai «puft|o>j
**"***"""*¦*""¦\'¦¦*-*" "*-----------inmqvuvuxfL\'UUUi
\'3pllV^1 l-ifs loi uaqXjoiuB \'iu8i;|i\\di:u ^rizoq igiouroi joití -ordino) Xuojzsajaîfso Afla .iiuii uoqAp ijniirio zy \'M"A I0lD.i9l !utiígt nfnjrç -jnjf pzHujiA unqpBzçzs\' \\\\ \'r/>!.iytu í>íj3A"u.igj( aBAÍyg \'paijom os\'oz.ip
raarja ounsznn nasura^ i! >|uihbiX|oj
|0)|0sP1BSB s] uojIíaSbs \'u3Zsj)j Risimi 4Q8,-tlu XSOXUOS uoqop!A"íi,> i3zzv[ \' "HBu
¦nB^^rq \' aj^93(?|nto uujou.,>i.ipi \'m -apaaa HQjQÍ s^noi-i? ua8! 9$ax fflou,
\'d)rjqaí|3j 1.13UI \'Jiy[lciÄ)(>j uofl,ai -opiojaf npijOipizs sa uusoiL\'AO ayui jsom p3î|osB;csç*zv \'Qt\\ i?i[í>j b \'cflas
•S3)3S30|t3f ííaZOUlOUIO}, >10.I0| « )|\')A
Ho upíiniiaui s-l ?ioipn>|3J ucqXuv.ll llí»p»1 piiuu ncyi;.\\}u<is3 y \'saufzs -\\aj iir!i3íj zVAjaoso ouojp] laaßii zoq -symiX83 -^i:!uu>|>irJq BJ?[OJ|s pupwo) -jo) "oqzpii sysy \'Sarai Bjjmw Au^ui -Ds.T utijuuBA isótu lu^nly^ur.pj \'j9.\\ -oiidgpv )n lîiaqjr.i-.iyAi^izs d )ü>| *nfçi(nr.iui fiam JjÇipzoij uo.n;.\\jo8rzs to-iopTivfyozs csűrni {A*8ouios V
>|QSO)B|ÇS|OZ8B>|Unui
iXSotiios t? >|«ii?l^i ;b>jojis mqjqjl
11BI0M0 aun DtW9«;\'if^wauiB >jaXuaujp3ia g^a«\'«otitau sj ibi
-iv B)B|B»S*Btf WiaJMlOdBU ZfA))iaB3H
..(tjnzof zmr-hl" flflPZBai!i.n) ri838
-iXuUaiU «IH Z838.1 J«U! UBJ))BX3 içuhoj
-WAfz 1S3IWS3IUS s? ia,UHM?paiiaJ
¦)os3Pj9M vpr4BA .iy]aa*uq>I ^
omwznui isoiBa b uJSas KoqsBpfoSaui s? Z3i]>|aiiuaj b igzsprzoq 3Ík)s-upzp.>t saiy.v o eli \'}|p,\'zssaA u»*\\ps \'R^*>p
-jOZQn M>p.T3n ))3lOA!3J b UV\\t\\Yi
¦
(sV-nypj)
. I iwaiinzs» soípl \')oui3)9u -pzsp« sBjyq s! aigia jn 94ZsaijA3zs--gj d[pu8pj vi30s3fzgji nrpMoS
\'JtBU.IV\'|
¦,\\Xugjj-uin.}zr,ui « usqu\'iosodn^ i«s ¦*APlVp|B III,:IÍ° zc RVIB.1 laXpq ou •joqoi s; UBqp[oits|o"3Z |sojba gpuaaj i: uc|b| Aftc\\ -iitjAXugif S3 unmhmu isrjy.\\ » icqjr.f zou><azatA*ia*|p?i sop -uoj Hpu *)|»u«/j9a qqvuui \'cJiao c
BOta !\',<,l|\'\'.\'i! pipil b uiipIpfA\'^ .in\']
-îjc >|oti|M -juiBMtuzs jyfioa uinazr.Au
D v\'ßQl ni.-\', ji >>pp; UpStlJ B S9 hp-1-!
.iq«osjiQ>| jaursj sp,i>|KiCiy zy \'W«?P .!.iîl« .;ii.i jauj^nuCííij )jou3iain|saigT3« -]Ad,;î| SOJBA rt iuoaiu]OJ oq *>l3UA*8p ç[ b jinja) iiapA io)b]yíí[ozs \'osgpj^ ^oUs^saTaXpiqia apjAXngst sa uinaariu tî njszigpi uaiapjApj XUoq \')s«H »vigzssjr uiau jQwqîjmvzv v \'»(yh-iB) i[d"iK>Ilaj.iq3i s| >t*i>*quja BfJftai u Saur i»irinÍB|\'!l? ^irfryO íoiaXu^ sfj iiinazrut )»p3\'>i n oq \'sj ina -B|AA"(ig)( sa jouinazr.w ]bojy.\\ b ju3) •id,i;o)iB BUjOtjaj uuqqBS«iiilö>HB\' uy[ u) jpîW* \'s? |gjra).?A2Bq syui -zsaf gzs 8affti|z»ol9A \'ius.ua)| |o)L|0tl3 qqgi ¦^O.ÍIhu Ais cuja\\ qqu!,oílyv.i:pZBÍf (B>|^os- ji wo iijpad jitjfl ouiaqai laH -*o-:HÖH Xíiiíit îpiso \'u^íjaiajöaun íibu ¦¦fío u 7w Xrliq \'lurjpiBiCiy AUr, j.ioiv *3l9ui;)i>(ir!«iit jzn bq \'utas .irv^jju Ham \'"ilViç) lyazoXi^ja "ofpr) uaqílaíi ¦j>>|X|3q SBiii|i;i|ii: Hcuiun az nur, g.\\af "VUPfiPlÍPJ Xíi.i mou >(rs3 \'amapunu
D13.i?n\'si>[ « uaqqa \'iryfuipjStMd Pl cftzrj] jas-rtzsaîfaj s? l?i3)ld.?|Ji sal ¦|ÍH A"n;mz9)u[ j.?>| o aípja^aA sajainp -u~i |úá]soui í|airXiaitio \'jyj\\Xug>| sy mnamttuí jsojyA b X8oq \'(uiazd^nja i. uiou uiy *}ja)Z3-ua) )za .nopm ti \'(30 d 1[oa iwyp?uzsti|!3j scöyscp -zuS íja-lasiífaq uaXu c iD-M>I^9S)a>i
¦ii[ppuj! 9P>|b83sU| zp )syz3A"| ¦oqja jaXu )i» i-tatu \'z<-quinazr.iiu. b |l!.i.)í[ \\U36 iBlCA]t| Q\\V9[oH&q |rJ,)jti3f -of o jbW uniGzr.iii [sójba tr )aXi3\'.| du>! *n?A rp8oj r! sa Cflozs |83sXu?H -ai b \'nqozsag puodzopi it )9oui roq o \'uoqioind? iiulzsproj b )u).iazs3
\'|upan|a)o>| >iiir.>((> souju ui!qy8BslP9|u.\\ s\\ipBJjq v
\'iimazftuc jsojoa |ngsy)ppt|b -IV IUI»« )yqa) zsaj apSoj iHasjgpua-i V uba uqoZsj.pjppuoJ b 8aui \'cp8oi 0asjppuo.i t: )soui jcqc \'ja íijzoAj ¦ 3q epo 8ipod. B$yí -s) uinazrui (sojBa b jp.taí| rqy)0[Pd jPasuppua-i iSa.1 c nyír.- as,ipo>|zgi]pí|!>f pBsXuw ¦ldB>| n xfloq \'rp.ii\'- Hopo i-ipl u»?* -;i.mi3u Xup|zoji p?|KZ n \'rídBf.\'qN
Ufi P)zs,»[.iazspj ||KZs» ua»i : |9fda
¦oí [qqajB Zs jjr.)düí[ p}Af|Sod jb^
?ujnazniu |90Jir;A içqppSoj i^siQpuaa
05 sn|i»n8nç -j^j
DOnlött a miniszter: \\
Bevezetik a stagglone rendszert
Nagykanizsa a B szinikerüietbe tartozik
A KÖZÖNSÉGÉRT!
A Zalai Közlöny tegnapi számát 20—25 perces késéssel- kézbesítették a kihordok. Ha a figyelmes olvasó a lap első oldalára teklnleit láthatta, hogy miért. A Magyar Távirati Iroda délután 2 óra 40 perckor telefonálta meg a román határincidenst. A lap már csaknem készen volt, mégis ajratőrdeltük a lap első oldalát és a legfrissebb külpolitikai érdekességek mellett a hütárlncidensről is beszámolhattunk. Az este ideérkező fővárost lapokban erről még egy sor sem volt. Ezzel Is bebizonyítottuk, hogy a Zalai Közlöny nemcsak megjelenésben, de híradásaiban is megelőzi a délutáni budapesti lapokat. Még ha áldozatokba Is kerül, a közönségért tesszük és hisszük, hogy megbocsátják a párperces késést.
— (Ccaplk c címere és jelmondat)
Dr. czapík Gyulát, az uj veszprémi mcgyéspüspököt, mint ismeretes, jövő vasárnap, 27-én szentelik püspökké, Az uj\' püspök címerében Jézus Szive Játható, alatta ai cvangéiiumos könyvvel, amelynek egyik oldalán Irötoli, fi másikon olajág látszik, Az uj püspökünk jelmondatául: — (Mindnyájunk szivét — Jézus szivénekh választolta.
— (Bonczos államtitkár Zalában)
Bonczos Miklós belügyi államtitkár a héten Dunántúl mcgyeszékhclycji telt látogatást. Az államtitkár tegnap Zalaegerszegre érkezett. Utjának célja megbesxéléseket folytatni a halóság vezetőivel és megszemlélni a kórházakat, OTI intézményeket, megyei hivatalokat. Bonczos Miklós Zalaegerszegen dr. Brand Sándor alispán vendége. ; |
— (Szabadságról)
itornsztos Ferenc posta fel ügyelő, 1. sz. posta és távirdohivatal főnöke nyári szabadságáról hazaérkezett és átvette hivatalét.
— (Térzene)
¦ Ma, szombaton délután 0 órakor a nagykanizsai hon véd zenekar tjr_ ?enét ad n fasorban. MflSor: í. Pécsi J.: .Jön a ítne, induló. 2. Strauss: Mesék a bécsi erdőről, keringő. 3. Adam: lia én király volnék, nyitány. "4. Stolczj Opera, egyveleg. 5, Pécsi: Magyar dal, egyveleg, fi. Kral; Királyhidai tábor, induló.
Cséplési mázsakönyv
ára I-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSzISny nyomdájában
Nagykinlzii, Ffl-ut S.
Budapest, augu«uy;(19 A vidéki színészet , felkarolására kldolgozoll tervezetek ügye VOgis megkapta a felső jóváhagyási. Hói »nan Bálint kultuszminiszternél értekezlet volt a vidéki s/.inészet meg* segítéséről és a slnggione rendszerbe vezetéséről. A miniszter a stagglone rendszer be\\t)zetese mellett foglalt állást és bejelentene, hjgyt megfelelő nagyobb összeget bocsát a
&2*ÍV
A MAGVAR—ROMÁN határon történi súlyos incidens kivizsgálására még ma összeül a közös bizottság, hogy az ügy közelebbi körülményeit kivizs.
gólja. -t
$ FELSŐHÁZ tegnapi ülésén háláját\'nyilvánította a kormánynak a va-lutabüncselekményekről Szóló törvényjavaslatért s a házszabálymódos itó javasaitokat egyhangúan elfogadta.
¦AZ IPARÜGYI mhdszterhcz fordullak o budapesti és kórnyéki sztrájkoló építőipari munkások. HáromCiCrölszáz munkás lépeti Sztrájkba a minimális munkabér, megállapítása végett.
MEGSZOKOTT a kassal javítóintézetből liz növendék! A szökevények kézrekerítése végett a rendőrség rádió-körözést adott ki.
SAJÁT ÉDESAPJA gyilkolta meg Nagy Lídia 18 éves leányt, akinek fl
— (A rendőrségről) I
Vitéz Czégényi Károly rendőrfőre!, j ügyelő, az őrszemélyzet! osztály pa- \' rancsnoka nyári szabadságáról haza. érkezett és átvette hivatala vezetéséi.
— (Egyházközségi hír)
A nagykanizsai r. k. egyházközség számvizsgáló bizottsága (KerCcsényi József, . Merényi Béla, Vörös Gábor) most vizsgálta felül az egyházközség számadásait, vagyonkezelését. Az el. Pékséghez juttatott jelentésében a icg. teljesebb, -megelégedését fejezte ki a példás-ügyvitel, valamint a vagyonkezelés teteit.
— (Uj gyógyszerész Klskanlzsán)
A kiskaniisai gyógyszertárt folyó hó 15-étől Wennex Sánaor oki. gyógyszerész vette ál. A gyógyszertár uj gazdája nemcsak jónevü gyógyszerész, do régi, jóhjrii újságíró, uk( 1910-től 1933-ig a magyar katholikusság log-nagyobb vidéki napilapjának, « Szo. gedi Fxíss Újságnak, majd a Szegcdi Újságnak felelős szerkesztője volt és mmt ilyen tagja volt a politikai hlr, lapirók parlamenti szindikátusának és választmányi tagja az Ujságurók Egyo-sületének. Tudományos lércn is ténykedett. A háború elölt a budapesti tudományegyetem növénytani tanszéke mellett demonstrátor, volt, a háborút mint főhadnagy küzdöllc végig, öt év óta gyakorló gyógyszerész és közcgész-ségügyí szakiró. Újságírói ténykedése időjén számos könyve, szindajabja jc-leni meg, melyek közül \'több pesti sziuj>adokon i« szerepelt. JjCgnagyobb irói munkája a mftjfyír színészet válságáról irt szakmunkája, moly annak időjén nemcsak ideliaza, de u külföl. dön is nagy feltűnést kelteti, wennei gyógyszerész a kiskanízsai gyógyszertárt fii átvétel után teljesen uj gyógy, szerekkel látta el és szerelte jel, ami bizonyára nagy elismerést vált ki Kis-kanizsa közönségében is. (;)
vidéki színtársulatok\' részére a rendi szer bcvezx\'tésénc. [ . í
Az országot két csoportba osztot-l ták. Nagykanizsa n kerü\'et eddigi városaival a B csoportba kerül. Á{ rendszernek mcgtelolöen ézehtul nem egy, tnnem négy társulat váltja fei egymást az egyes városokban és azok mindegyike 20 darabot tmu-> tat be az eddigi 60 helyett.
lefejezett holttestét egy héttel ezelőtt találták meg a dunaharaszti kukoricásban, A 7 gyermekes nyomorgó munkás azért gyilkolta meg a lányát, mert anyai örömök előtt állt.
KASSA kél czCr pengőt szavazott meg a szlovákiai magyar házakra azzal
« feltétellel, ha az eperjesi ház egyik szobáját II. Rákóczi Ferencről nevezik el.
VI. GYÖRGY angol király két unokaöccse ellen, akik az ctoni kollégium 15 és 10 éves növendékei, eljárás indult. Egy lapban kínos feltűnést kettő katonai cikket Írlak.
SIR RÓBERT CIUIG1GRT, a tokiói angol nagykövetet ismételten figyel, meztcltc a japán külügyminisztérium, hogy a tárgyalások folytonos halasztása bclálliaiatUm következményekéi vonhat maga után.
— (Szolgálati jubileum)
Marinaros Jakab rendőrségi iroda, i főtiszt, u nagykanizsai kapitányság segédhivatalának vezetője most töltötte bo közszolgálatának 25-ik évfordulóját. Marinaros Jakab felet leseinek legna. gyobb megelégedésére működött min-dig. Kiváló kvalitású, a főiekkel elő-zékeny bánásmódu, folyton szolgálatkész köztisztviselő, aki a nagyközönség becsülését érdemelte ki. Jubileuma ol. kaiméval a vidéki főkapitányság vezetője, valamint a nagykanizsai kapitányság vezetője és tisztikara legjobb Szerencsákivánalait tolmácsolta »z ér-demes főtisztnek,
— (Szeptember 10-én lesz a 4S-asok ezrednapja)
de a rendezőség Budapesten és Nagykanizsán már lázas munkában von, hogy az országos bajtársi összejövetel ndnét Jmpozánsabl) módon sikerüljön. Filléres gyorsvonalot nem sikerült kieszközölni, azonban a falvak jegyzőt azon fáradoznak, hogy kocsi-karavánokon hozzák be a fajvakbél a bajtársakat. Kedvezményes utazásban részesülhetnek a bajtársi összejövetelre utazók. Akik bárminemű felvilágosítási kivannak, forduljanak bizalommá) Schöffl Rezső nyug. ezredeshez, aki Nagykanizsa részéről elnöke a rende? zíibizotlságnak.
— (A Kiskanízsai Polgár) O.vasokOr)
folyó hó 27-én tartja- rendes köz-gyűlését. Határozatképtelenség cselén n közgyűlés uj határnapja szeptember 8., amely a megjelent tagok Számára való tekintet nélkül lialározalképes lesz. Vezetőség. (:)
— Tekint** m«g a Kopstoln Bútoráruház állandó butorklállitását. ízléses és olcsó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
jjgft. augusztus 20,
FIGYELEM I
Olcsón, ízléses, szép modern mintákkal
siobafestéit
csak Hegyeshalml-Hockman
feetőmostérrel csináltasson.
Rák&cxi-u. 54.
— (A berzencel Katolikus-nap)
Az augusztus 26. és 27-én tartandó bcr..cncei Kathollkus-nap iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg. A falvak népe papjai élén jelenik meg egész Zala és Somogy megyéből. Nagykőül, zsáról is szép számmal vesznek részt. Aki a már közölt programú berzen, cci KatlioÜkus-iiapon részt akar venni Nagykanizsáról ós vidékéről, jelentkezzék a plébánián vagy dr. P. Horváth Athanáznál. Egy jegy ára oda és vissza 2.60 pengő. Jelentkezni minél előbb kell.
— (Ma: reménytQzek a Balaton partján)
A Balaton partján, mint minden évben, az idén is kigyúlnak Szent István clöeslélyén a reménytüick. A ina esti lüz minden eddiginél Tényesebb külsőségek mcUcit fog fellobogai. <í*!sl« ft órakor a trianoni gyász jeléül minden fény kialszik a "Balaton körűi. Félkilenckor pcdjg,a tihanyi apátság fényei megadják aö jelt. Erre körös, körül a Balaton partján felgyúlnak a. máglyák és a lampionok- ezrei, " feltámadásba vetélt\' reménységnek és o. Felvidék visszatérése feletti őröm. nek lobogó tüzei.
— (A zalaegerszegi piac)
közismerten drága. A polgármester most a piaci közszükségleti cikkek áru körüli\' rendcsinálásra vetette ina-gát. A húsárak sikeres leszorítása után a polgármester most megtalálta a módját a drága burgonya árának lo. szállítására a fogyasztók nagy örömére. .1
— (A Majestic luxuspenzlö,)
amely szinte megkoronázza a Svábhegyet, a vidéki uriközönség iegked-vesebb üdülőhelye lett. A. külföldiek is csodájára járnak ennek a rafüiáll tökéletességgel mcgépileit csojlahotelnek, amely kényelmével, teljes kom-forjával, tündéri kilátásával, pazar konyhájával (diéta is!) valóban méltó az elismerésre. A hozzátartozó Mha. béllé luxusj>c,nzió, az ötemeletes Lom-nic, továbbá a luxnslakosztályokból álló BiJoux-penzJó a legmodernebb hoíclépilés mintaszerű alkotásai. A legfinomabb publikum lakja O/Cket « gyönyörű házakat, amelyek « Fogas-megállótól féipercnyi sétával clérhc-tök. penzió (már napi 9 i>engütői kapható, (i)
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a mélyen tisztelt háztulajdonosokat és megbízottakat, hogy anyám halála után a
s pöcegftdor-
és csatorns-ltszlltást
tovább Is folytatom. Legoloiébbsn és uyoraan n legnagyobb nie-geléfja-díire végoileten.
Tisztelettel Sohmledlfeohcier Jullsi pöcegödifr-tisztltó rne Hagykinlzta, Tolukl-ut 77, oz,
Ti
**3 "4 « (J
1939. augUBzlUB 20.
— (Megtiporta a bika)
Kucsera Károly teheaest Pödöri, jnisdán egy megvadult bika mcgta. posta. Kuoscra oly súlyos bclsö és külső &&6té&ket szenvedőit, hogy esz-nidlctl«ű AUupoÜMiu síiillitutlúk kiír-házba. \' / i
— (Ne kísérletezzen 1)
Használja rendszeresen a hircs nagycuyodl Kovács krémet a nagy.\' enyedi Kovács boraxszappannal. El-tiirdell az arcbőr szépséghibáit, cso-dálnl fogja ön is bámulatos hatását. lAz arc megszépíti, feltimíien .tiszta, (ido losr. Éjjeli használatra kék, nap. pali használatra sárga csomagolásban,
Három barátságos mérkőzés lesz vasárnap a Zrínyi sportpályán
Tekintettel a közeledő bajnoki szo zonra, az egyesületek komolyan ké-szitikeiöacsapaiokat. Így Szent István napjára .sikerült 3 bai\'/it-ságis mérkőzést összehozni. Hárogmiegyed 2-kor a ZMNTE II. Játszik egy; amatőr kombinált csapattal. Negyed 4-kor a NVTE Ifjúsági csapatát látja %fendég\'ü.aZMNTE líüságl csapa tfc 5 órakor Játszik rcvánsnnírkőzésl a ZMNTE a NVTE I. csapatával. Bc--típödlj niucs.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
20579/1939.
Tárgy: A József töherceg-tit él n Felsflerdö Wit ellcrülö földek határainak megjelöltie; a város terű -Jetének résitetci felmérése.
Hirdetmény.
18649/1939. bz. hirdetményemben felhívtam mindazon gazdákat, akik nek ingatlanai a Felsöerdő, a paüni ut, arécsei utéaa Józselföherceg-u\', meg a Oaral-utca által bezárt területen feküsznek, hogy blitokaiknak mind a négy sarkát és valamennyi töréspontját az egy évi békés birtoklásnak megfelelten cövekeljék kl olykép, hogy minden egyes cövekre faragjanak egy kis alma részt s erre lr|ák rá |ól olvashatóan a tu\'ajdo-nos nevét, lakcímét, az asszonyok férjezett és leánykori nevűket Is és a cövekeket ugy verjék le, hogy a név mindig a birtok felé mutasson. A klcövekeléire adott határidő letelt, de felhívásomnak a gazdák elenyésző kis része tett csak eleget. Ez a nemtörődömség a munkálatok előrehaladását teljesen megakidá-lyozza és Így súlyos károsodást okoz a városnak, mert a mérnökök nem dolgozhatnak és flzelni mégis kell őket.
Nyomatékosan felhívom tehát az emiitett gazdákat, hogy a klcöveke-lést a fentebb Itt területen három napon belül pótlólag végezzék el, mert azoknak a költségére, akik a klcövekelést nem végzik el, folyó hó 24-éfSI kezdődőiig blrtokbemon-dúl fogok díjazással\' felfogadni, ezenkívül a mulasztók ellen a törvényben előirt büntetési eljáráat Is megindítom.-
Nagykanizsa, 1939. aug. 19. mj Polgármester,
BAUAI KÖZLŐN*
BUTOR vim
Nagy választék! Olcsó árak!
Nagykanizsa megyei váró: polgármesterétől.
20390/1939.
Tárgy: Zabszükscglct biztosítása.
A város részére f. évi auguszlcs 30. napjának déli 12 órájáig a városi Iktatóhlvatalba beadandó rárt, írásbeli ajánlat utján kb. 350 q zabot szerzek be.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1939. aug. 17. ¦mi Polgármester.
rwrcUt*Aítl U
NAM
Gondos és jó háziasszony
SHELL-GÁZZAL
mm
FOZ! )
Nagyvárosi kényelem! OLCSÓ!
Felvilágosítással szolgál:
SZABÓ ANTAL sportüzlete
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
111 111 "ti™—!!.....".....Jirriii
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, uidk szeretett Jó lórjem, néhai Bremser Gusztáv m. klr. uzrcdee elhunyta alkalmává), akár egyénileg, akár testületileg a vógtinztcHsÓK megadásánál Jelenlétükkel, vagy utolsó pihenő helyérő letolt koszorúval, a megboldogult Iránti szeretetüket kimutatva, mélységoB fájdalmamat enyhíteni Igyekeztük — ezúton 1b — hálás köszönetet mondok.
Őst. Bremser Gaaatávné.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó barátainknak. Ismerőseinknek, a helyőrség tiszti- és altiszti karinak, a Frontharcos Szövetségnek és mindenkinek, kik telejt-hctellen jó (éljent, illetve édcsatyánk elhunyta és temetése alkalmával mély fájdalmunkat |ólesÖ részvétükkel enyhíteni igyekeztek és a temetésen megjelenni kegyesek voltak, ezúton ia hálás köszönetet mondunk.
ösv. Dárfalvl Istvánná és oyarmikal.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17708/1939.
Zalavirmeoye központi válaaitatánya.
300/kpv. 1939.
Tárgy: A zsidók válMztó Jogotult-iágának Igazolása.
Hirdetmény.
Az 1940. évre szőlő országgyűlési képvjselőválaszló. névjegyzékbe (elvett és a-T. értelmében zsidónak tekintendő személyek választó jogosultságához az 1939. évi IV. t.-c.
4. §ában megszabott kellék Igazolását legkésőbb 1940. Január hő 31. napjáig lehet kérelmezni.
1. A 4800/1939. M. E. rendelet
5. §a alapján annak, akit a T. 4. §. értelmében zsidónak kell tekinteni csak akkor van választójoga, ha ö maga és szülői — amennyiben szülői 1867. dec. 31. elölt születtek, — ezekuek szülői la — Magyarországon születtek és hitelt érdemlően Igazolja azt Is, hogy szülői, vagy — amennyiben szülői az 1867. dec. 31. napja ulán szüléitek — ezek felmenői az 1867. évi december 31. nspja óta állandóan Magyarország területén laktak.
2. Válaszlójogosultságában ,a vármegyei központi választmány hata> roz, a polgármester csak véleményt nyilvánít.
3. Kérelmet írásban, vagy szóval a polgármesternél kell előlerjeszteni. A szóval előterjesztett kérelemről legziőkönyvel kell készíteni a kérelemhez mellékelni kell a fent hl- , valkozoft rendelet 7. §-ában felsorolt bizonyítékokat eredetben és egyszerű másolati példányban, melyekről a polgármester tájékoztatást adni köteles.
Zalaegerszeg, 1939. Július 11. .
Dr. Brand s. k., alispán, s a közp. választmány elnöke.
Őfcsjéfídsjjat csat\'amoziban szctakozHalik
BALAI 1WZL.ÖNYI
9. augusztus 20,
niDlísliiiiMttl litOiii Nlltlil MENETRENDJE
érvenyes 1939. május 15-től.
Erxaébat-tér—Vaeptéllomâa
Vuiutíllomásra
4M
t-a 708 7« m 20 11-oe
14« 18» IS 00 S010 2!!5 23»)
Erziébct-tcrtc
{

Letenyei menetrend
Uiwjífíl u. 6-4Ö Nigjliiniiiiri M, 7WJ
IU(yti íhWII 1. UDO li.--.,:....\'.:. IMO
Legjobb minőaégll
nyers- és
vásárolhatja
Teutsch Gusztáv
Mmmi-
és oaemege-osxtályAban
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bértzlhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÜLGYI-nél.
Sugár-ut 2. «n
Páratlan kedvezmény a Zalai K5zl5ny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Potimanicxfey-utoft 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel ¦ kaphatják a szálló minden modern kunforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta Bzobált. a százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
Uxf|az4asé«l Ré*xvé«ytArM»áfl
Mmim Nyomda ís Dílzalul Lapkladá Uűllalata
WöitaWtkwwíl «mai
Könyvnyomda, kSayvMMmt. Witti Mint, ixfeti kénynek tu dobozok gyám m „XaUiI KRslüwy" iralHil»! nmpltmp, WI*M«tn«éu« é> hiadéhB»a8Ma«
KésxitQnki
mindenféle kereaiíttteiml, IpvL p4iulzltézett, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékekéi, müveket, meghívókat, eljegyzési is eskatésl értestlése-ket, gyászjelentéseket, névjegyvt, fairagasio-kai, korleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk a
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfflzeíeket ét tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket. faHnaptárakat, dobozokat stb. etsörangu^ld-Titelben é« a legolcsóbb trskoa. $
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Az erdélyi magyarság kívánságai a bukaresti kormány előtt
Kolorsvd/, aUgUMluS tí! A magyarság vo*ctöi érlutkezí-st ke. a-slck ii körmiírnynl. Gróf BAnlTy » magyarság kívánságait lerjositctle ölő, ÍÖlOg ar. nÜampolgársagi rendelő, lolíkol kapcwUtbWi 6s hogy a tegkfl. 7olo]>bÍ vi\'ilasztilson a magyarság szám\', aranyainak megfelelően vehesseo riszt
APRÓHIRDETÉSEK
lovtbbl itô 4 llllfr.
AllAs
Ügyei, megbliható, tevékeny, Ilalalabb karaekadíaanésfat bármely ezikmá-ból (elvesz Szabó Antal ipbrtüzlete. 2218
Taatll ríazktugynök nagy Jövedelemmel felvétetik Dunántúli Kelenayeís Ruházati Vallili!, Erziébet-lér 13. 2231
Bejíró mindenei aaakáoaaőt keretek sreptember ! re Poliák Egonné, Cicn-gery-ul 3. 2235
adas vétel
Elast* pllisérozó él hóhloiógép, 125 cm. széles vlllanymelegltői, 2 "jU-főf fodrot, uabót, ¦fiat stb. percek slatt kéul-bclanlláisal Pálné, Vánut 8., tslefon 2551 2211
Könyvelésben Jáilaa Iraatiatanflt azon-
nsll belépésre felveizünk. Réirleiei a{tn-latokat a.luzdóbi kéritlk. 2206
TasVsyja eladó Msgysr-u. 32. 2232
Karoaak megvételre (gr drb 6 f&erös, eladok 1 J/2 lóerős víllsnymotort. Hpplnnir
_2231
lakAs- üzlethelyiség
Rattcfaxafséa ösazkomfoiíoa magánház november l-re klsdó. Bővebbel Király-utca 33. 5
Kiadó torgilm88 útvonalon 12 éves ftt-aaarOalat. Bővebbet Sárkány Mér. 2172
Kiad* háromszobás és fcettóirobái laka-sok előizobákkal november elselére Józief-főherceg és Pelöfl-ut sarok. 2228
Kaiaaafcáa előszobás utcai lakta no-veruber I re klsdó. SzéchenyMir 3 Bővebbet Ssaliy kslspozletben. 3239
BÚTOROZOTT SZOBA
Szépen bútorozott klllonbelaratu utcai szoba klasM Ernébet-tér II. 2222
Butaroxatl szoba lurdőiioba-liasíiil-lnll.il azonnal kiadó Batthyány-u. 24/a. 2280
111 -F
HÁZ ÉS INOATLAN
Hlisl, tőidet, mólót olcsón koivetll Papp litván, Teleky-u. 8. sz. Ugyanotl Uiletbelylség azonos! ktadó.
saataatayÇrarwAran elsa hegyen kh BzólóbiiloK terméssel eladó. Eideklődr.1 Klslalndyii 39. 2221
B«ttlry!ny-u. 23. sz. háa eladó. 22311 KÜLÖNFÉLH
Favvsataaatk llgvalam ¦ Militi gépek, Illoiek, lemezek, papírok Itgolcaób-bsn, kidolgozás legszebben Vaatagh toló. izsküzlel és laboratóriumban, Pó-ut 10.1815
Hévlara kényelmei ciukott iuta kl-ránduláara megrendelhető : Kanfman Manó. Teleion: 222. 155!
Dlatkakat teliéi eltáltara elfogadok. Clin: óiv. Máry llrallk, Brsstbet-lér I. Krssnar. 2210
Zaf-MI KÖZLÜNV
fOUVtKat MAr>ILJSP.
Kiadja: „KlegazsaiSil RT. NaayUnlili". Kelelós ktadó: Zstal Károly. Nyomatott, a ..Ktiigazdaságl R. T. Hagyknnl\'sa"
nyoadátábas Nagyksilainn. (,\'¦!>.innl-i.\'-rt lelet: Zalai Károly.)
79m I*lolywB ISO. nam.
N*SJ*AOlut, IBIS, lugututui 22. kedd
An 12 \'ill.
ZALAI KÖZLÖNY
c> fdzsMlarntalr l\'ótrt 5. ¦
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elollzetésl irm: egy hóra » penge -au fillér. Szerkesztőségi és kladólilvatall telefoni 78. sz.
HITLER vezér és kancellár a magyar nemzet Ünnepe alkalmával táviratban fejezte ki szercncickivánutait Horthy Miklós kormány zónák. ¦
A SZENT ISTVAN-Nj\\Pr kömte-ne\'t alatt 161 ember ájult cl. Többet közülük kórházba kellett szál\'Itani.
A KRAKKÓBA rándult .nagyöi) vasutat, csoport megkoszoruztu Ptl-sudezky marsait és Báthory István! sírját, f > ¦ t .
A NYILAS RÖPCÉDULA Ügyben ujabb 7 előállítás történt. Újpesten egész üzemet rendeztek be, Szálas! plaketteket gyártottak, amit a Ma-: gyarság előflzetögyüjtó\' ügynökei terjesztettek titokban.
MEGGYILKOLTA intézőjét, Kim Gyulát egyarató munkása Veszpijám ntegyében, miért az intéző megdorgálta hanyagság0 mia,tt a fiatal, 18 éves legényt, i
A LUDOV1KA Akadémia uj hadnagyait Szent István ünnepén avatták fei\' hagyományos, ünnepelve* külsőségek között. A felavatottak nevében lfj. Gömbös Gyula búcsúzott az Abna Matertől. >
¦100 HITLERIFJU érkezik a Du-nán 80 csónakon Budapestre. A tengerész hitlerifjak több napot tötte; nck a fővárosban.,
GRÓF BANFFY MÍKLÖS, a híres erdélyi Író, emlékiratban nyújtotta át az erdélyi magyarság követelései! Bukarestben. Az emlékirat főleg" az állampolgársági panaszokat tartalmazza. ¦ {
A PATKÁNYOK szétrágtak egy holttestet, amit egy alföldi faluban a nagy hőség miatt az udvarra tettek ki éjszakára a csalódtagok.
A NÉMET BIRODALOM és a szovjet megkötötte a régóta hazudó kei-eskecielrui <ís hitelegycmiényt. Mindkét részről kljclcnlették, hogy az egyikük nyersanyagban, a másik Ipari k&zietekben gazdug ét l«y. egymást kiegészítik.- 1
CIIANO grof visszaérkezett Albániából és kijelentette, hogy mindenütt tüntető lelkesedéssel fogadták és a nagyarányú kulturális, szo, cláiis és egészségügyi , befektessek máris örvendetesen éfezietik a .\'ha-, tásukat. I
A FÉLBEMARADT moszkvai tanácskozásokat csak csütörtökön folytathatják, mert akkorra várja az angol és francia küldöttség kormánya "I utasításait a tárgyalás folytatására. \\ i i I
A2 ÖNGYILKOS Pauliue román vezérkari tisztet nngy katonai p°m~ pávai temették el Szófiában. Baka., restben hanguzlntiák, hogy a futás.
Döntő eseménye