Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
12.13 MB
2009-06-30 14:28:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
772
10011
Rövid leírás | Teljes leírás (1.42 MB)

Zalai Közlöny 1940 099-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

80. Évfolyam. 99. nini.
Nagykanizsa, 1940. május 1 sierda
áfa 12 «11.
ZALAI KÖZLÖNY
és UadóWntalt PM 5. uim.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarita Lajos
Elílliclé»! íri: egr Un * «otó «O IW*r. Szerkwztöiegl é* kiadóinv.il;ill telefoni 78. «.
A magyar bizalom Jele
A magyar tehetségnek, találékonyságnak és munkakész<émek évről-évro visszatérő nagy Umiüpe a Budapesti Ncmietközf Vásár. Az Idén Kormányzó Urunk nyitotta mLg iparunk és kereskedelmünk harminc ötödik nagy találkozóját, amcly méreteiben, kivitelében, sőt Bob tekintetben jelentőség szempontjából több éi nagyobb az eddigi árumlnta-vásárokné1. Az idei seregszemlét külön\'cgcsen nehéz körűiméinek között rendezte meg iparunk. Európa-szerte háború dúl, a világkereskedelem utjain spanyol lovasok és aknák akadályozzák az egészséges \'vérkeringést s csaknem imincen lerme-lési ágazat komoly ({ondokkai küzd, mert a legfontosabb nyersanyagok beszerzése elképzelhet«ilenül nngy feladatokat ró a vállalatok veze-tölre,
Az 1910-eviBudape.it! Noimeikőzi
Vásár mégis komoly eseménynek
számit tmmt Magyarország, mint KözépCurópa gazdasági életében. A kü\'áHamok egész sora önálló kiállítási csoporttól vonult Tel és a barátságos külföld vezető politikusi közüi la, n szokotlnái többet üdvözölhetünk fővárosunkban. Méltón sorakozik ez a nagy siker a tenyész-áUatvásáron legutóbb elért eredményekhez, amelyek azt mutatták nr.ej, hogy. Magyarország az cjrópal ngvár termelés egyik legfontosabb tényezője lett. Most jogos büszkeséggel és a jövőbe vetett bizalom érzésével mondhatjuk, hogy ez az igazság az Ipari termelés (erén is feimáH.
Teleki Pál gróf miniszterelnök a vásár megtekintése után íiirye\'emre-méltó nyilatkozatban mutatott rá arra az óriási hatadásra, amely a Nemzetközi Vásár fejlődésében meg nyilatkozik. »ünbiznimnt keltő jelenségnek* nevezte « niiniszterei-nök az idei vásárvárost, amely a;ra enged következtetni, hogy iparunk « háború "utáni időkben is még fog* ja áüni a helyét. Magyarország fejlődésének útja. kélség kívül a/, iparosodás felé vezet. Szaporodó népünknek az elmúlt husz esztendő folyamán egyeben termelési á\'(J>znt sem tudott annyi uj imlu\'nkaalkaimat, Szóval : kenyeret adni, mint a két évtized alatt felépített és a világpiacon eredményesen konkurrá\'ó magyar nagyipar. Nem iparpolitik.ii kísérletezésekről és üvegházi Icrme-lésröi von tehát többé szó, hanem mélyreható gazdasági és társadalmi átalakulásról, amely Mogynrorszagol és a magyar társadalmat a gtizdu. gabb és fejlettebb nemietek sorába emeli. ,
iparunk az eimu\'t husz esztendő alatt megmfutatte, hogy kedvezőtlen körülmények között is aU\'lióknak fud megélhetést teríimf\'enl, mp pedig arról tesz tanúbizonyságot, hogy a háborús \\\'iszonyok közepette nem csak megtartani tudja elért pozícióját, hanem ozl tovább is fejleszti. Kétségtelen, hogy mindez nem csupán a vállalkozási kedv vagy a ha-szsoutcsés müve volt. Sohíi mejM ér-
Róma a norvégiai harcok rövides befejezését jósolja
Anglia átmeneti Intézkedéseket tett az angol-olasz feszültség fokozódása miatt
Hitler kancellár tegnapi napi;. parancsa véglegesen megerősítette, hogy a Trondheim. fe\'ő* délre nyomuló német csnpatok egyesülve az Oslóbói előretörő németekkel,1 bekerítették a délkeleti részen partraszállt angolokat. A szövetséf Bi«k teraét, hogy a norvégiai német csapatokat elvágják egymástól, ezzel a németek valósították tafeg.
A helyzet súlyosságára jellemző, hogy angol katonai körök Is aggód-, nak a délkelét! szövetséges csapatok sorsáért. Olasz körök is ügy látják, hogy ff helyzet az angolokra nézve súlyos. A Messagero szerint a németek három hét alatt helyiett előnyeiket ugy kiaknázlak, hogy a partraszállt szövetségesek nem tudták feltartóztatni a középső fronton az cl\'enséget. Délen minden fontos pont német kézen van már, északon, Níirvlk körül pedig a téli hóviharok miatt komoly akció még nOnr indulhatott meg.
Londonból je\'enti a"\'.Reuter-iroda, hogy nz olasz sajtó hangja és az olasz államférfiak legutóbbi nyilat közatsi arra késztették az angoíkor-máuyt, hogy a FÖ\'dközi tengeri an-
gol hajózás biztonsága érdekében bizonyos rendszabályokat léptessen életbe. A Reuter-irodának nem sikerült megtudni, lmjeiyek ezek a rendszabályok, de valószínűnek tartják, hogy az angol hajók utasítást kaptak, hogy kerüljék el a Szuezi csatornát ifjs Fokváros érintésével menjenek Távolkeletre. Ugy tudják, hogy az intézkedés csak átmeneti.
Római körök, mint az MTI jelenti, még nem foglaltak állást nz ango\' bejelentései kapcsolatban. A lapok első oldalon foglalkoznak a rémetek ujabb norvégiai sikereivel. Legtöbb .lap tárgyilagos hangon megállapítja, hogy a szovct.sej.ps2k helyzete súlyos, a norvégiai harcok esct\'eg rövidesen befejeződhetnek.
London „Járőr sikereket" jelent
London, máfuS 1 A Rculer-Iroda ujabb norvégiai h*-dljeíentése szerint Dombas körül még folynak a harcok. A ludósiló ugy értesül, hogy Slelnkjer körű\' is (ártják magukat az angolok és a járórharcokban sikereket is értek cl.
ötvan házat romba döntött egy lelőtt bombavető
London, május 1 Az angol partok ellen intézett német repülőt ámadás során egy nagy német bomba velőgépet lelőttek, A gép Essex-grófságbnn BO házát rom-bndöntött. A sebesültek száma közei száz, közülük negyvenet kórházba kellett szállítani. A gép ötfőnyi utasa közül négy és egy polgári egyén életit vesztette, Lehetséges ek tartják azonban, hogy a romok alatt még további halottak Is vannak.
Berlin, május 1 A védcrőföpnrancsnokíág je\'enti, hogy Natnaos előtt a repülök e-?y angol cirkálót clsüHyesztet ek,egyel súlyosan megrongáltak, Sfavamfer felelt az angol boinbntémpdás során 8 angoi gépet .\'elő\'tek a német légei-hárítok.
Élénk r nyugati front
Paris, május 1 A nyugati fronton tegnap megélén ktlltck a harcok. A B\'íes mentén tü-
tük volna ci a megerősödésnek ezt a magas fokát, ha a mfigyar mérnök, a vál\'alkozó és mindenekelőtt a magyar munkás nem ál-\'ajia az átlagnál niflgasabb színvonalon. E;íy uj harcos és tchelséges, dolgozó nemzedék körvbiwiaJ hóntnkórnák\'kl Ma-
zérségl tüz, a Vogézekben pedig erős jérőrharcok voltak.
Ki kit akar megtámadni: — a háborús anfíók szerint
Róma, május 1 A Stefnnl-iroda diplomáciai szerkesztője Írja, hogy a nyugati államok sajtója ujabb offenzívát indítóit a semleges államok e\'len, hojjy nzokat a háborúba belcugrnssa. A balkáni és dunai zavarkeltés céljából legutóbb például megírták a lon-
doni lapok, hogy Németország megtámadja Romániái, még pedig Szlovákián át, Magyarország ebben az akcióban semleges és passzív maradna, ~ irték a lapok.
Azt is jelentették a lapok, hogy Olaszország az albániai csapataival Jugoszlávlát támadja meg. Ezek a hirek azonban nem egyebek alaptalan kitalálásnál és háborús uszllás-ná\'. \' i
Belgrád, május 1
Az angol sajtó háborús uszilásá-vai a jugoszláv lapok is foglalkoznak. Az egvik ,lap budapesti tudósítója közli magyar felelői körök uyllatkozntát, ÁnCly szerint Magyar ország nem tervez Uiriudást Jugoszlávia ellen, nemcsak miért a békét nem akarja iraiegbontnjü, hanem azért sem, miért a két ország közt a barátság ápolása a cél és a két ország közti viszony kilflnő.
Anglia válságon órái
Róma, má/us 1 A Stcfanl-iroda jetenléte szer.nl amerikai diplomách\'l körök véleménye szerint Anglia a norvégiai események miatt törtéi elmének legválságosabb óráit kezdi élni.
Római, londoni visszhang Ctáky henzédtre
Róma, május l CSáky István tegnapi felsőházi válasza Olaszországban é- Angliában nagy visszhanffnt kcl\'ett.
A római és müám^i lapok rész\'cles beszánwlót közolnok a. beszédből ¦éíi hangsúlyozzák, hogy az erélyes niagyai intolomnok szánUt Szlovákia felé.
Ax angol lapok szerint u beszéd möginutut|n. liopy Budapest kezdi d-veszteni tílrelmét a szlovák terrorcse-leJíuiényekkot azomben és köveleti, hogy a tfiO.OOO szlovákiai magyar ül-dözletése inogsziuijöii.
A képviselőház ma folytatta az adóiavaslat vitáját
Budapest, május 1 A képviselőház ma ülést tartott. \\Z elnök bejeién!ct|«, hogy a ment\'Imi bizottság Tóth Andrást inuU le\'i kijelentéseiért megkövelósre ttélto. miután azonban Tóth iképvisdö már tegnap Megkövette a Házat, kétto, hogy azt fogadják el. **"
Ezután az adójavasi it vitájára\'tértede át. Pápai Islván hcjyosolic a jovníiUi-tot és cirogadta azt viszont Pándy Antt.1 az agglegényadó bcvo«ctcsé.l) licHyielcnitoijte ás a javaslat ellen szólalt fel. Korponay Ede elsft tKiszéilét
mondta a Házban. EUsmciéssoi adózott a javaslat iránt. biz-.iloninial van a ikonnánnyal szemben, a javaslatot
Zsidó Sándor zalai képviselő őrömmel látta, hogy az adómorál javulí, helyesnek tartaná, ha a sok külíabőző adót egyesítenék és egy összegben vetnék kl. A javaslatot elfogadja. Az Utolsó szónok Bodor Márton vtíU, inajd napirendi indítvány szerint pénteken loly-. tatják a javaslat tárgyalását
Lapzártáig jelentősebb interpelláció nem hangzott eL
gyaiországou és az évrő\' évre gazdagodó Nemzetközi Vásáron. 0\'y.m munkát végez ez n nemzedék, a melyre későbbi korok csak hálával tekinthetnek vissza. Nem a hangos szó, az öndicséret és a hivalkodás vására ez, hanem a becsülete* telje-
sítményé. S ezért] olvass mindenki jóleső érzéssé.\'a mini-szlerelnök nyilatkozását, akt Jelekben az egész magyar társadalmon nevében megadta az elismerést a mfigyar mérnöknek, « gyárvezetőnek ós a (egyel, mczctt -uj m^ikósnomiedókraek.
fcALAI KÖZLÖNY
1640. má|u» I
GFBanlyem.iarisnyák
legújabb dlvutaxlnahbert
párja P L95 2.50 2.90 3.30 3.50 Szomotánytnál.
Belvedere
— R«b Gintiv regínyo —
A fcgnclicrebb i i M fel-/^T7\'^>> adatok köze tartozik •
alakok sorsa iráni fel-íljicsztoni nz olvasó erdőit! ödMct,
Ismerjük ezt a típust 6s változatait. A iiujgyvn>os ős a pénz termeti. Az ti * pónx, aiiDclyct az coylk nemzetek ki. méíellcn erkölcsönUrÓUséggél megszc-irez s u másik ernyedt, közömbös er. kúlcsönkivülisígHet eipazurol.
Hab Gusztáv regényének elsÖ liar-inada egy fölösleges é±cl rajza. Az el-hullatott étetet aztán a szó szoros értelmében fölszedik. Fölszedik, de lé-nyegfibeo meg nem viUtozlatíiatjilk. Valter lirik uj vílágb-i kerül: egyszerű, kötelcss6gteljcsilö középosztálybeli cm. berek közé. OsszetalaJkőzik a szerelemmel, amely "nagy bűnösöket meg tud váltani. — de öl nem váUliatja meg, ezt a sejó-sorossz einberrajtál uicgvál-
tllUi H\'TIl J\'lli-I
Az erkölcsi n^sárbói fölérkeztünk arra a síkságra, ahol egyszerű emberek a maguk becsületes munkájával hangyák módjára veszik |ki részükéi a társadalom, ti nemzet ujjáépi léséből. Nincs kiemelkedő nagyság kózöt\'ök, de sokan vanna-k ós a nemzetnek sok Ilyen emberre van szüksége. A fanyar pesszimista hangon induló regény nem csali azért végződik jól meri a rokonszenves leány és liu egymásé lesz. Iiapeiii mert a szerző szemincUátlialóaD maga is visszanyeri megingott bilit: fme, vannak iiiasfiaj,Ui emberek is ebben az országban, ezok tudnak dol-gozaii magukért és a közösségért, ezek nem fognak lennéketlenül leszáradni a nemzet Tájáról.
Kiesett egy munkás a robogó vonatból
Suiyos sz*Twu(^tIeiiséjj érlcGoLi állomás közelében Bahau Mihály 41 éves, nős, zajkJ nwzÖguzdaságlmuQ-kást, ukl tegnap este több rouiikás-társávai vonaton egy teherkocsiban munkahelye leié igyekezett. Ugylát-szlk, Babatl Uu közel állhatott a kocsi nyitott ajtajához, mert eddig meg nem áhapjtolt módon kiesett a kocsibó- és a sínek mellett véresen elterült Azonnai megállították a vonatot, felszedték a súlyoson sebesült embert és bevitték a gyékényesi állomásra. Éjfél felé teteionáltak u uagykajiizsal mentőknek, akik első segélynyújtás után beszállították a kanizsai kórház sebészeti osztályára, Babati a bai boke felelt nyiit csonttörést szenvedett Állapota any-Dyira rosszabbodott, hogy lábát amr pilláiul kcJJplt,
A nagykanizsai rendőrség a nyomozást megkezdte.
— Bntorokbnu a Kopetetn-oég vezet Kodéra minta termeiben a legjobbat a lecoloiöbbu mutatja be. kedvest fix* tm feltetelak mellett
Minden Nagykanizsára érkező külföldinek 24 órán belOl személyesen kell jelentkeznie a rendőrségen
A jelentkezésért a szállástadó Is felelős
A belügyminiszternek az idegenek fokozottabb ellenőrzéséről kiadott rcndele\'e érteimében » nagykanizsai kapitányság1 vezetője is megtette Intézkedéseit és utasította a külföldieket ePenőrzö osztályt u miniszteri rendelet szigorú végrehajtására.
A rendelet alapján minden külföldi, akí útlevéllé\' Nagykanizsa területére lép, 21 órán belül szemó\'ye-sen jelentkezni kötelei a kapitányság külföldieket eilenöz/í osztályán, ahol egyidejűleg tartózkodási engedélyt kciI kérnie.
A háztulajdonosokat, lakást és szállástadókat figyelmezte lik, hogy külföldiek elszállásolása e^etélt ezeket nyomatékosan flgyel|mi\'3zte<sék a kapitányságon való személyes jelentkezésre, mert ellenkező e-,etb:n ők is és a külföldiek is kihágáti eljárás alá kerü\'nek. Aki pedig tud arról, hogy külföldiek szálltak me^ egy lakásban és azok nincsenek be-jeletve, illetve nem jelentkeztek, köteles ezt bejelenteni kíhágá3 terhe alatt.
Május 5-én Járnak le az ideiglenes enkorjegyeb
Az uj jegyek kiosztása betűrendben történik
A\'ig hogy kézhez kaptuk a három hétre szó\'ó, Jdeigienes cukorjegyeket, néhány nap múlva knér ezeknek az érvényük lejár. Május 6-én mái a rendes, uj cukoi-jegyek kerülnek forgalomba,
A i-crides jegyek különbözők \'esznek, Igy 3 gyermekek, betegek, aggok, szoptató anyák külön Színű jegyeket fognak kapni. Dr. Poltyondy József városi aljegyző, °ki az elosztások ügyéi intézi, máris intézkedett, hogy az utasítások és uj fCgyek megérkezése után a szétosztása legsimábban történjék. A szétosztás
meggyorsítása érdekében a városi élelmezési hivatal betüszeruit hívja be :tz igénylöket más-üvás órára. Péidáü\' az >At betűs lakók 3-tól ¦í-ig, a >B« betűsök 4-W 5-ig kapják majd az <uj cukorjegyeket. A városnak nem ái> módjában, hogy más városok módjára «z uj cukorjegyeket a házakhoz kíkézbesilS\'.\'k. Min-denkinek migának leli érta mennie o kiosztó körzőiébe.
Az uj Jegyekre azok kiosztására vonatkozó tudnivalókat a város J Zalai Közlöny utján közölni fogja a város közönségével.
„KOnnyfl neki: — háza van!"
Egypár adat ahhoz, hogy milyen „könnyű"
- Könnyű incld: háza von! — szokták mondogatni a háztulajdonosokra, akik mindenkor élénken tiltakoztak az írigykedés ellen. Különösen az utóbbi időben, ha a háztulajdonosokkal beszélünk, csak ugy dől a panasz belőlük.
- Szívesen cserélnék valami nyugdíjas tisztviselővel, - mondják a
házuk
háztulajdonosok, akik csak jöveteiméből éinek.
Ha az igazságot kutatjuk, valóban meg keli állapítani, ho^y a háztulajdonosok terhel az utóbbi időkben megnövekedtek és |m|a már háztulajdonosnak tenni sem oiyjan fejedelmi élvezet, mint évtizedekkei ezelőtt.
szebbnél-szebb

AOTA női ós leányka
MI* I M-nál. . .
bubátok
nagyon olcsón!
az ár-udvar
Látogatóba megy?
Vacsorára hivatalos?
""udvar!-: Virágot kaid
m Kifli ilittl
VÁROSI MOZGÓ.
A házak bruttó bevétele után Budapesten- ugyanis 17, vidéken, igy Nagykanizsán is lg százalék a hái-beradó, H\'etve a házndó. 1931-től 1937 év végéin ehhez jnég 6 százalékos rendkívüli pótlék járult « ház bruttó jövedelme után, valamint az az adó 20 százalékos pótléka, ami 3.2 Százalékot lett ki. Végeredményben tehát a ház bruttó jövedelmének 21.2 százalékát fizették a háztulajdonosok házadó és rendkívülI pótlékai elmén.
Je\'en\'eg a helyzet valamit eny. hu^, de ha «7, 50 százalékos város] pótadót és a ylz, csatornaíerheket is számítjuk, kiderül, hogy Na^kani-z&án a háztulajdonosok jövedelmük 65-70 százalékát kénytelenek leadni adóban,
A vidéki háztulajdonosok már rég Óta sérelmesnek tartják, hogy o házndó vidéken csak 1 Százatéklal kevesebb, mint Budapesten, ahol pedjgf a..háztulajdonosok Jövedelme és fizetífli kóizsége nagyobb. Azon. klvüi a fővárosi háztu\'"jdoncsok a tatarozás! adókedvezményeket és kölcsönöket is dönyö ebben tudják Igénybe venni.
192!)-ig évtizedeken át 2 3, sőt t százalékos küfönbség h \\o\'t o vjdékf és a pesti hízadó közö t. Most, hogy ;t kormány a cukorfejadag bevezetésévei 3:5:10 arányt éHitJtt fel • íővéro.s és vidék közt, a háztulaj. donoSok ismét mozgiódnak, A képviselőház minapi ülésén Czeitmano Antal móri képviselő ttíÁr fel is szólalt és kérte, hogy a kormány te^ye elviselhetőbbé o 10.000 lakóval nem rendelkező városok házfadóját. A soproni háztulajdonosok még ezen Is tulmcnnek és egy köriratban «4 kérik, hogy a konnAny a vidéki városokban a házadó kulcsát 15 százalékra, a falvakbon pedig 13 százalékra szállítsa le, az "eddigi 16, ÜteUe l-l százalékról.
A soproniak mozgalnii\'jkat országos akcióvá szerebiék fejleszteni éi bizonyos, hogy a kanizsai háztulaj, donosok is szívesen csatlakoznak ohhoz. I ,
lóminöségU férfikalap
P 2\'90
DI«a<OMPnohból, Fö-ul 6.
Vér-, bőr- éa Idegbejosoknil reggelenként felkeléskor egy ponar természetes .Ferenc József" keserűvíz alaposan kiliszlilja és méreg-telenitl a gyomorbélcsatorait s az emésztést is igen (ölékonyan befolyásolja. Kérdezze meg ötvösét I
MifllH il iBQDlgyOÜb ¦agyar filmje! CsUtBrtgktöl-vasárnapig.
GUL BABA
Huszka Jenő örökszép muzsikája. A magyar történelem romantikus epizódja
TOrökvlIág Magyarországon. AH basa ét a magyar Gábor diák két Kérelme. Tündéri szépségű harembolgyek. Előadások kezdete: csütörtök és vasárnap 3. 5, 7 és 9, pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor.
194a május 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Könnyebb lesz a nyaralás!
A napsugaras idö. n zöldelö lombok, sofk emberben ébre.sztet|f;k vágyakozást a szabad termoszéi Iránt ós ezzel egyült megjelent a Jcépzclctbon a nyári nyaralás lképo. A politikai helyzet aligha 4eszl lehetővé a külföldi uia. zásoJknt. tehát még többen lógnak nyaralni o hazai üdüli) helyeken. A fizeld vendéglátás minden bizonnyal az eddiginél is nagyobb forgalmai ér el. Azonban vannak, akik aggodalommal leklnlcnok a. falusi nyaralás felé, meri szeretnék ha nem kcllme kényei-inOkröl lomondani.
Erezte ezt az Országos Magyar Ven-dégrorgalmi Szövetség ls, amelynek feladata, hogy előmozdítsa a szép magyar vidékeken való nyaralást Már eddig ts elérte. ¦ hogy az elmúlt esz-lendöben 2ü."( közséöbcn 05.00(1 nyaralót számolhatott össze, akik a gazdáknak il és fél millió pengő Jőve. dchucl biztosítottak.
Mosl egy lépéssel tovább ment. még pedig a kényelem és a higiénia ut-vonalán.
Az OMVESz elnöke. gróf Széchenyi Károly és ügyvezető igazgatóin. Kaflka Károly már régen tervet dolgoztuk ki, hogy a falusi lakások felszerelésének lie^zcrzésél megkönnyítsék. Scgil/itár-sal talállak « idén gróf Zichy Nándor országgyűlési képviselőben, aki fáradhatatlan buzgalommal biztosi-lotta a tOrV |)énzügyi alapjelt. Négy nagy hazai pénzintézet Yállului az akció megindításához szükséges ösz-
SZCgCt.
Kéuyelmcst.-n berendezel! szobn. liszta ágyak. matracok, iwplinok és nyári takarók fogadjak az idén a vendéget a szalmazsák ós a dunna he lycll. A heverő kényelmes helyei biz tosll délutáni pihenőre is.
Az OMVESz \' vezetősége ugyanis megállapodott a Hangya központtd, hogy áruhílcl formájában teszik lohe-tövé a gazdáknak a szükséges\' berendezési tárgy k megvételét és a vételárat .1 évi részletben kell megfizetni kanKilmcnlcscii.
A Hangya köziH>ntban külön .szobában áHilotiák ki az összes szükséges l>eicn<lczósi tárgyakat, amelyeket meglepően olcsó árban Iwcsátanafc a vendéget váró gazdák icndelkezésére. Van ott minden a széklól a szekrényeken keresztül egész a fűggágylg. Műiden, ami csak szükséges. A jövő hét folyamán képes árjegyzékben küldi szét a Hangya és az OíMVESz az ismertetőt és remélik, hogy az akció folyamán 100-120 községben kífogástnla-nul berendezett kényelmes és nyugalmas szobákban plhcnhetniik az üdülést kívánó vendégek. i
A gondoskodás másra is kiierjed. Ahol n vidék megfelelő, a lakások is megütik u mértékot;, do nincs meg-felelő élkezde vagy pedig a meglevő élközőhcly rossz, otf a Hangya az . OMVESz kijelölése alapján étkezdéket állit fel és teljes felszínest bocsát a vállalkozó rendelkezéséro.
Az adules másik.nagy kérdése a zöW főzelékkel és a gyümölccsel való ellátás, Az OMVKSz-szcl való megállapodás értelmében gondoskodik a Hangya arról, hogy központi helyűkről a leftogyszerúbb formában tőrlénö ren dőlésre megküldje postán, filléres csomagokban a gyümölcsöket, oseUcg a zöld főzelékeket. Az újságok és az OMVESZ vezetősége- esetleg a rádió segítségével hetenként vagy három naponként fogja közzétenni a gyümölcsárakat amelyek alapján a rendeléseket folaclintják Megszűnik ezáltal a falusi nyaralás ellen eddig felhozott minden panasz, mert rcmeHiotölog 1000 és 1000 gyümölcsös ládikó (kel ulra azok-ra a helyekre, amelyeket szép Vidéke miatt szivtwen keresnek fel a nyaralók, do nagyon érezték eddig is a gyümölcs hiányát. ,
A hatóságok ós a vármegyei nép-művelési szervek minden bizonnyal átérzik a kezdeményozés fonlosságál és azt a gazdák is megértéssel fogadják, i .1 . i i -
A Magyar Élet Pártja megszervezi az ifjúsági tagozatot és női csoportot Nagykanizsán
A MÉP tegnap esti pártvezetóségt értekezlete
A Magyar Élet Pártja nagykanizsai választmánya tegnap este párl-vezetőségl értekezletet tartott dr. Thoiway Zsigmond váro\'ii pártvc. zet,ö clnök\'ete alatt, aki bejelentete. hogy I\'ovszky János, a íiagykenfzsaj kerület országgyűlési képviselőbe május hó 9-én, csütörtökön az esti gyorsvonatlai\' érkezik Nagykanizsáira és másnap, 10-én, pinteken a választó polgárságnak rendelkezéseié ált a Kölcsey utcai párlhelyhégben.
Czuiek József kerü\'eti szervező titkár beszámolt az április 28-án Zalaegerszegen vitéz gróf Teleki Béla főispán elnöklete alaít megtartott titkári érlekezlelrői és annak határozatairól Majd Miklós János
társkerllf elvezető tette meg elönr-jesztédl a szervezeti ágyékról
A pártvC/etőség elhatározta, hogy a szen-ezetl utasítás alapján megkezdi az Ifjúsági tagozat bcszerve^é-sét, valamint a női-csoport mcgn\'a-kltását. Utóbbit fótog n szociális, egészségvédelmi és háziipari szolgálatok ellátására.
A nugykanlzaai pártszcrvezel a?; őss/Ci megkezdi rendszeres kulturális munkáját is, Így többek között Időszerű eífiadások megtorlását, részint hely tel I, részint neves fővárosi előadók részvételével
Hosszabban foglalkozott végül < pártvezetőség belső szervezet I ügyekkel
Már csak öt napig tart a Budapesti Nemzetközi Vásár
A Budapesti Nemzetközi Vásár fél idejében olyan hatalmas forgalommal dicsekedhetik. tunLnót még eddig egy vásár >cm ért cl hasonló időszakában. A la pasztáin tok szerint oz a forgalom az uj hónap első napjain még csak fokozódni Tog, ami egyébként érthető ls. hiszen a Vidéki látogatók nngyrészc az elsején esedékes fizetés felvétele Után szokott n vásárra utazni. Szeren-cséré még kiles öl napjuk van azoknak, akik a Yásir megtekintésére Duda-l>eslio jönnek, mert a vásár május május G-án este zárul. A vidéki közönség nagyon szívesen fogadta azt a kedvezménye hogy eziillid vásáriga-zolványával nudnpcströl is lehet ked-
vezményes ulazást bármely vidéki állomásra és onnan vissza Budapestié, A vásárigazo\'lvány kedvezményei május 13-án éjfélig érvényesek és ]gy természetesen a külön vidéki utazást a vásár bezárása után ls meg lehel lenni. Valamennyi kedvezmény igény-bevételére n vásárigazolvány jogosít, ilyen vásárigazolványt bárki válthat magának minden utazási és menet jegyirodában ós a vásár minden tb képviseleténél. \'
Hatalmas sikere \'van « sétarepülés, nek. Koggellői estig ott keringenek repülőgépek n vásSr és Budnnost fölölt. Az utasok rádión l»eszéigeUietnck a vásár területén tartózkodó hozzátar-
Költözködés előtt
gondoljon uj lakása kellemes, otthonos berendezésére. ——
olcsó árakon
Katonaif*l«xar«léMk egyeinruhAx«ti olkkvk
egyedül legolcsóbban beszerezhetők
beleznainál.
Sugir-ut 53. u. Ttltloa 625.
lozólkkat vagy rádióü zeneieket kül-denok .i vásár terüfelóröl. Bekapcsolódott n repülőgép a vidék szolgálatába is: csaknem minden nagyobb varos fölölt megjelenOejk a ^vásár gépmadarai és százezer-számra szórtáfkilo n vásárra szóló meghívóikul. Imponáló és óriási, valóban ameri|kai méretű az a propaganda, amelyet az idol vásár kifejj do jogos ls, mert Joggal hírdethetjL, — amint azt egyébként a konnányzA a miniszterelnök, de meg minden egyet látogató is niegállapitjot!**, — hogy ez a vásár méreteiben ós szépségeiben messzire felülmúlja mind oz oddl-- - i í L0
Tudnivalók a munkácsi útra
A uagykanizsal MANSz mim--esi útjára most már sürgős a jcJeu^exés. Jelentkezni Borsa Béla felsőkereskedelmi Iskolai tanárnál lehet az iskolában a déküŐlU Uzi>orcokben vagy a Menet jegy irodában. Iláiomfóte útiterv szerint lehet utazni, kí-kl tetszése *ze-rint.
1. Nagykan izsáról egyenesen Mun-káesra. Knnek vtmalkölLsége odtt-visszn összesen 23 iwsngő gyorsvon\'abm. 15 pengő személyvonaton.
2. Nagykanizsáról Miskolcon egy napi mcgsziikilássnl Munkácsra. Ez gyorsvonaton oda-vissza 34. személy-vonaton 22 peagőbo ikerül. Miskolcon egész napi szállás, ellátás 5—0 pengő. Kirándulás Ijllafüredre autóbuBzon oda-vissza 2.50 jffugö.
3. Nagykanizsáról Miskolcon át. egy napi megszakítással Kassán. Munkácsra. Vonatköltség, mini 2. tervnél- Kas* sáról kirándulás Jrtuzó—Krasznaborka —Aggtelekre nutóbuszon, oda-vissza 8
pengő-Munkácson elszállásolás és ellátás ingyenes, családoknál, minden jeUait-kező Munkács város venttége, Munkácsról kirándulás N\'ereckéiw 0 pengő-
Szőnyegek, függönyök, csipke-szövetük, bútorszövetek
nei
Szerda
Alkudó .iHraiuk MU.up.ta BatUpMt t. MlMráa
6.45 Torna. Hírek. K.vlemény^k. H*n^l«m«Bek. ~ Utána étrend. — 10 Hírek. - 11.10 Nenu.Uími viíjelz«-szulgálat. ~ 12 Hftrangssó. HinnuaL Id«J4rásJelentés. - 12.40 Hírek. — V.V20 WJeUei, id.il/LnlsjoK-iild». — M.ii.\'í Hirak. — 11.45 Mttsorkmer-iclfe. - 15 Arfolyemhliek, pinri ánk, elelmlsreráiok. — 16.45 Ijl\'ijiltói. kU-Ji-iiísjelenlfo, hlrtk. — I?.. Ilink "*> Tik es magjar-orosí nyettib. — 10.U Hírek. - 21.40 Hírek, IdSJ^rtUJcIentei, hírek sitoTák éfl megy«r^)r6u njetren. — 23 Hliek német, olasi, en0ol lm MBd* nyelven. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 Rajkó neneluir muzsikál « Kouraetkfiil Vásár stucllAJálH-i - 17.40 Madian Tibor előadása. — 18.15 Dr. Gkrerfch Tibor előadása. — 18.411 Dora (lussici! zongorázik. — 19.25 A Rádió Szalonzenokaro. — 10.50 Kül-ugiyi negj«ílóra. — 20.30 Hangkep. sorozat. — 22.10 Waldbauer Imre—
ORfl, ÉKSZER, SZEMÜVEG "SSS\'SlriS ZSOLDOS QTULA kta«l». toltili il líüiirtiiíiilmll
¦ |«.H*mál»tT 1
ZALAI KÖZLÖNY
1940, május 1,
Kerpttty JejnÖ vonásnégycs. — 23.20
Táneteme***,
BUDAPEST n.
13,30 Hanglemezek.
18.48 Olasz nyelyrtklatás. -r- 10.30 Dr. JessDnraky Sándor ettlifiUsa. — ÜO.IUwk. — 20.25 Hachmaninov: TI. ujnifóiüa. - 21.13 Sárközi Ma ci-ganyuenokiini, Orbán Sdn\'lor énekei.
— 22 Iilöjrirásjciontos.
Csütörtök
¦UDAPEST I.
H ftbreszlő. Szózat, llaiií^ciirOjEiOk.
— tí.-!5 Hirok. -/J) Ozouelck; a Nemzetközi Vasárból. - 10 Egyházi ének és szentbeszéd. — 11.15 EvuugéTJais istentisztelet. — 12.20 Időjelzés, időjárás jelen tés. — 12.30 Ózonotok n S-m-zetközl Vásárbél. - 13.30 Beszlfárt-zenökar. - 13.15 Hlrck. - II Honfl-htufiuk. --- 15 Pzcnelek a Nemzetközi Vásárból. 15.25 ¦CigAnyaaw. — tlUO XíOTtelok a Nemzetközi VásirbéJ — 10.40 Polgár Tibor és Mccoky Hu-(íolf kétzongorás jazz-mösoni. — 17.15 A rádió szalonzenekara. — 18 A Ma. gj\'nrorsziig-IIorvátország válogatott l.ibdnnigö mérkőzés II. félidejének közvetítése. Uoszél Phihár («(van. — 18.43 A földművelésügyi minisztériiim fialiéetőüdlssorozata. - lí).Lí Hanglo-mez. — 20 Szép magynr novellák. — 20.30 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 22.10 Tancteniczek. — 2323 Gáspár Lajos cigányzenekara. BUDAPEST II.
11 nutióla Kilo Pátjti t\'-m-zenokatn.
— 12.35. Ue«k,iirt-zenekar. — 1K Itnlcz-ky l.ilszli jazízeuekara. — 18.15 Tánc lemezek. — 19.30 I)r Geréb László előadása. - 20 Hirok. — 2025 vMi műiden történi 50 év cj.\'itt? — 20.55 HongtemOzek.. — 22 rdőjaráijekwlós.
A pompás formában lévő Mecctekdzftbolcs jön a ZMNTE-hez
Vasárnap Ismét fulbobc\'enKge ígérkezik a sportrajongóknak. Az MSE csapata vendégszerepei bajnoki mérkőzésen. A ZMNTE csnpa-tának törleszteni valója van a súlyos őszi vereségen. Valószínű nagyon »beleszáilnak« a ftuk, hogy a kölcsönt visszaadják. Ez azonban nem Ígérkezik könnyűnek. A mec:eksza-bolcsi csapat simán vorle 5: \\-n a KTSE-t, vasárnap n kilünö bőrgyár! csapattól raboíi pontot. Hogy ezek a csaptitok mit tudnak, aprót mát meggyőződtünk. Most nem jósolunk győzőimet, (mert igen •fé\'vállról* veszi mindenki n mérkőzést és Ilyen kor történnek a meg\'epetések. A cMpátban senki sem sérült fcnteg, úgyhogy a vasárnapi e»ipnt szerepel az MSE el\'on.
NVTE-BIOK és Budapesti Törekvés: csütörtök délután 5 órakor Zrínyi pályán
Csütörtök délután 5 órakor n luelyl Vasutas első csapat" rangadó bajnoki mérkőzést játszik a Barcsi Iparosok Olvasó Köre futballcsapatával. Elölte 3 ójakor az NVTlí ifJAisAgi csapata pedig országos vasutas ifjúsági bajnoki mérkőzési játszik a budapesti Törekvés (országos irjusági bajnok) Ifjúsági csapatával a Zrínyi pályán. (:)
— Naptár: Má|us I. szerda. Rom. kat Fül. Jakab. Protestáns Fülöp. Ixr Nizan hó 23. - Május 2. csütörtök. Rom. kat. Áldozó csütörtök. Prowstáns Áldozó calHiirlök. Izr. Nizan hó 24.
Hájns 15-én kezdődik két társalat kéthónapos színházi idénye Nagykanizsán
Addig tologatták Ide-oda a vidéki színészet uj rendszerének társulati, területi, időbeli beosztását, inig végre — hosszú bizonytalanság után — Nagykanizsa is eljutott odái& h<>g?: most már \'biztosat tud a színházi idénye idei Sorsáról.
Inke Rezső vegyes (operett és prózai) csere társulnia, amelyet eddigi állomásairól jó hírek előzitek meg, május 15-én kezdi m-\'g egyhó-
napos idényét a nagykanizsai színházban. Közvetlenül utána következik vitéz Jakabífyék egyhónapos idénye.
Az Inke-társuiat titkára, Nádas! József már «»eg is érkezeit Kanizsára és kéri, hogy a színházi törzsközönség bérleti és hjelykljeiölési igétiv\'.\'k ügyében szíveskedjek a Pannónia szál\'ó 818 sz. telefonján felhívni.
Női színes cipők és szandalettek
nagy választékban I
Virág cipő-és divatház Font3 !/.
Szétroncsolt fejjel a kanizsai kórházban meghalt egy berzencei munkás
Minap véres, ftj\'i\'merhetetlenséglg összeroncsolt arccal, összetört kojO-nyávai száHItol [ák be a nagykanizsai közkórházba Orsós Vendel 30 évi\'s berzencei munkást. A sérülések )áthaló\'ag erős fjté&ektől származtak. Megállapítást mert, hoiy nagy cigány-verekedés volt és annak áldozata volt Orsós Vendé\'. A kór-
há\'zban ápaiós a\'á vették, c\'e segl-teni nem leheiett, borza\'mtas fejsebet következlélen tegnap m*yhan\\
A kórház jelentette az ecetet a k\'r. ügyészségnek, amely a jelentés1, intézkedés végeti átiCt\'e az Illetéke; kaposvári ügyészséghez. Valószliiü, hogy elrendelik a holllest felboncolását. A nyomozás folynpuilbon van.
Készítsük elő a jó termést I Permetezzük gyü.ncilcsfáinkat •
Nikotin ^ Káliszappan
kapható
Teutsch drogériában.
Kiverte a sorom pókezeló fogát, hét hónapi börtönre Ítélték
Heves természetire fl\'aposan ráfizetett Asztalos Dezső butitonmápial nyugdíjas tisztviselő. Asztalos <u>y\'m is a múlt év utoteó napjaiban vadászni volt és amikor autóján hazafelé tartott, a vasúti sorompót lezárva találta. Várt néhány pillanatig, majd .kiszállt autójából é.s Bíró János pályaőrt kérdő\'C vonla, hogy miért nem1 engedi sorompót, amikor l&tja, hogy autójával ott án. Biró János azt felelte, hogy a vonat már közefedik és ha kinyitja a sorompót, őt büntetik foueg. Asztalos Dezső erre.a pályaőrnek ugrott és megütötte. A pályaőr, okit váratlanul ért a támadás, ai telefonhoz ugrott, hogy a szomszéd pályaőrnek telefon aljon. Aszialus Dezső. . aki ekkor mái-kiütölte a pályaőr fogát, revolvert rántott és lelövéssel fenye-
gette Biró Jánost, ha telefonálni mer.
As/Jalos a luiposvárl törvényszék elé korü\'t. A bíróság frwszas ta-nácskozás -után bűnösnek mondotta ki és súlyos testi sértésért, valamint hatósági közCg elleni erőszakaimén hét hónapi börtönre és 3 évi hivatalvesztésre Ítélte. Az Ité\'et nem jogerős, mert az eUlétt enyhítésért, az Ügyész súlyosbításért fellebbezett.
Erőteljes, vérmes, kövér embereknél reggelenként éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz kiadós bélürülést blzlosit, lényegesen előmozdítja az eméiz\'ést és az anyagcserét s a vérkeringést sz egész szetvcietben megélénkíti. Kérdezze meg orvosát I
Városi Moxgó.
Félhelyárakkai 1
Még ma szerdán
Kfizkivánatra I
Az év legmonumentát)sabb és legnagyobb filmje, a felejthetetlen
SZUSZ
Aktuális magyar hipado
Előadások keadete B, 7 és 9 órakor
dvara, ablaka azép csak akkor leaz, i\'« wíragpalántákat
II]. Pelermann József
kertészetében veszi Eötvös-tér 18. sz. Telefon 634.
Tapsoljunk a katonazenének 1
fck. StíSrkcszlöség! Engedjék meg, hofiy a Zalai Közlöny utján fothivjain a licák téri térzenékben gyönyörködök figyelmét, bog)\' a katonatzencknr pompás jálékát honorálja azzal, lu>gy az iv..\\<-s számok ui in legalább tapsol, líetenkénl gyönyörködünk u szép zenc-számokban. és a katonazenészek és karmesterük igazán meg6rdeniUk< hogy a közönség elismerése tapsokban nyerjen kifejezést. Más városokban mlnU\'n c?ycs zeneszám titdn hatalmas tapsorkán következik és nem ritkín Ismetjclni Is kell uz egyes számokat. N« röstel-jen tcliát a kaniiwU köxímég sem tapsohil a derék katonazene zvknek. okik };cicnként kétszer teljesen öntet-lenül kiállunk szörakozUttnl a közön-sé..el.
)¦/. a tups a legkevesebb, amit a közönség adlia\'t u katon.\'zcaészeknek!
Soraim szíves közléséért fogadja a (jak, .Szerkesztőség liáUs köszönetemet teljes tisztelettel:
Dr. —os.
Jóslat:
Mérsékelt szél. több helyen. Hképp nyugaton eso. a nappali hőmérséklet kissé emelkedik. Északon é« keleten még éjszakai lagy lehetséges.
A MetMrolofrtal Intését nattvkaiOiisti negUgyelöállomita felenUi
néraéntáklet tegoiip Mte ü érakot +11 Ó, ras r«tvel-f 7 2, déltmu } 11 ö
CbttOiidfli 00 :>\'.
— BattktáUltásamkát tekintse meg nlndcn vélelkénywer -nélfcftl. EopstslD
QöaWrdö nyitva reggel 6 órától est* t áráig <MH1, norda, péntek dé.uta* kedden eeéu nap nöknnkl.
A Zalai Köalöny Sporí-tippwrteflje
TIPP-SZELVÉNY
Beküldte i Lakik:.....
Sierintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák !
ZMNTE—MSE...... _ {... : _)
DPAC-DVAC...... ... (... : =)
SBTC-NTSE . . I ... ... (...: .~)
PBTC-KRAC . . . 1 ... (...: _)
ZíSE-PEAC . . . .„ ... (... -)
TVSK-Nagyk.Lev.Vál. ... ... (... ¦•¦)
Ferencváros—Onmma ... (... _)
Tokod-PVSK ... . ... (_ -0
3A1.AT ttflgt,QHjr_
Elseje van!
Gondoljunk az árvízkárosultakra!
1940. május 1
.- (Szentóra a plébáíilán)
Csütörtök estje 6 órakor Szoulúra a pldbajiiuteniploinlxui. kitett Oltárisxctil-^ el~>lt, közben gyónási . alkalom május clsöpéii tekére.
— (A rendőrségről)
Dr. Borsy Béla remlörfőrclflgy^\'őj. at uileruálótelep parancsnoka öt heti uulKidságR után tegnap bevontait és úivekn hivatalit.
— (Változások a kanizsai tanítói karban)
A vallás- fs kőzoklatisügyi mijmz-Wr I.Üvay Endre nngykazuxsni Állami elemi iskolai tanítót betegsógo miatt saját kérésére május elejével nynga-Inmba he\'yezlo. — A vallás- ós közoktatásügyi miniszter Csópájiyi Gyűli és Csépáuyi (iytfllnó nagykanizsai állami elemi iskolai tanítókéit Pécsre, Kroft i.iy\'osné sümegi, dr. Tardosné Klacsko Krna Cleki, dr. Vásirlieyl Sándonáá csikériai és Tóth Ferenc mnkóbogar-lój állami taniW, illetvo tanítónőket u íiagykonlzsai ískoHkhoz lielyezte ál iiugusztm elsejei hatállyal.
— (Befejeződött a kanizsalak lelkigyakorlata a Manrézáhan)
Szombaton kezdődött, a budapesti \'Manrézábau a nagykanizsai férfiak lel Úgy a korláta, amelyen többek közölt részt vett vitéz Székely janos tábornok és dr. Krátky István polgármes;*).- is. A lelkigyakorlatok ma icgger közös Mjontaldozássul befejeződtek.
— (Nyugalomba vonulás)
A pénzügyminiszter Istenes Lajos föszCmlészt, a nagy kan i&snvidéki sz i-kusz vezetőjét lü évi szolgalat?, idejének leültével nyugállományba Uetyí\'EiJe s ez alkalomból fáradságot nem ismerő munkásságáért, kifogástalan magatartásáért tclj«j elismerését fejezte ki.
— i Orvosi hlr)
Dr. DÍK.kai Imié orvos rendclőjéU Fő ut G. szám síi I. errf. helyezte ót,
— (Bucauzó)
Nagykanizsáról való vé^tegei eltávozásom alkalmával barátaimtól és ismcröyeimti.1 akikkel nem találkozhattam, ezúton búcsúzom «1 ós szívélyesen üdvözlöm őket. Potzner Gyula.
— (Térzene)
A nagykanizsai honvéd zenekar hol-nap, csütörtökön déli fé\' 12 órakor térzenét ad a IH^k l*5rí fasorban.
— (Huszovszky Lajos kerületében)
Dr. Husaovsüky Lajos, a nalaszenl-gróli kerület országgyűlési képviselője Pacsa, Orbanyosíaj J>adar, Zalaszent-márton. Kgeroracsn ós Dióskai közsó-fJUket látogatta meg. Pocsán igen népes taggyűlés is volt a MÉP lielyiségó-ben, amelyen felszólalt gróf Teleki Béla főispán is a képviself> ós dr. Torondy László kerületi Ós Kovács Gyula dalaapáti MÉP elnófc mellett;
— (Képkiállítás)
nyílt meg Horthy Miklós ut 1. «. alatt (Városház épület) kiváló budapesti festőművészek eredeti alkotásaiból. A képek díszes keretben részletre is megvásárolhatók. Megtekintés díjtalan. (0
— ¦ indán Hőseit
dinamóhoz és fcnyszónol»z. a teg-«teő típusokhoz is, minden alkatrész tiÜénekért kapható.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH nü:U..i-
Sokan IHzonyára azért nem adtak •ddig az ArvizJcirosiilt magyar testvéreink megsegítésére, mert ar emberek nagy része Jobbára elseje táján osztjb.
be a pénzét. Most hát, itt Van az el ;ejei Aki meg nem adott, gondoljon most az elpusztult magyar hazak, fületek szerencsétlen családjaira, akiknek
"fcy-Mgy e^ész élei munkáját, reményét
sodorta el»nz elemek puszUló ereje.
Ezen a vidéken aUg érezhető, apró kanokon l*ivíil non okozott komoly bajokat az áradás, kétszeres tehát a kötelesség, hogy a nélkülőzésbo toicl-totuikon Való segítséggel Biljunk érte halit Istennek.
Adjon, aki még nem adottl
Kcleincn Terenc bankigazgató, a Nagykanizsai Maróczy Sakk Kör elnökének a Sakk Kör érdekében kifejlett lelkes ós eredményes munkássága közismert. Az idei sukk élet legérdekesebb
ós legfontosabb eseménye, a Marócry-
szlmullÁn is az ö érdeme. Megegyezésre Jutott a Világliirü magyar sakk-meslCnel. hogy májul 13-án, pünkösdhátfőn játszik a\'kanizsai sakkozókkal. Egyúttal Kelemen elnök budapesti utján kapcsolatokat is keresett a Ma-róczy jwvét viselő sukkönnek, amikor dr. livus volt sakk világbajnokot üdvözölte a Kör nevében. A világbajnok autogramot küldóli a kanizsai eg>*e-
Kaposvár, inájjs 1 A kaposvári kir. törvényszék fogházába bekísérték a baiatonbcrenyl csendőrök Kovács Ferenc lxdaton-berényi lakost szándékos ember, ölés kiséi\'Jcténtik gyanúja minit.
Kovács Ferenc Szenvedélyes orvhalász hírében állott Balatonberénybe". A csendőrök már régóta lesek rá és most pzulán sikerült elfogni. Azonban ez nem tnLfU olyan kóny. nyon, mert Kovács, "jm|Uíor » csend-
Eddig! gyűjtés 4268.05 P
Polgári leányiskola tanári- 25.- „
kara ujabb adománya
dr. Lonlal Alán 10.— ,
dr. Deiscí Mihály 10.- »
dr. Fehér László 5—
dr. Barabás Kálmán 8— .
Somlai István 2 — n
N, ti. 2 - -
Péozell Józae! 2 — „
Kocsis Fereno 2-- .
Batlcza Júzsol !•- »
M. J. 2 - ~
Wrabl Antal 2.- »
Bagyarl Antal N.TC 1.50 . „
id. Császár Imre 1.- .
Béres János (ul adomány) 1— »
Török Róza 1.— »
Brand Oyula .
Eddigi eredmény 4336.56 P
süléinek,
A kedd esti gyűlésen Pintér ügjv. elnök \\ezotésévei ülésezotl) a Sakk Kör vezetősége, ahol rnegállajKloi^ik a szimultán icndczési részleteit. A belépődíj közönségnek 2Ü filter lesz, mig a részvételi dij GU fillér, diákoknak Hl lillér. A nagy érdeklődés miatt nz Iparoskör nagylennébcn rendezik a szimultánt. Itenevozésekcl a helyszínen nem fogadnak el, nehogy torlódás legyea a Ite-l$t& könil. i-:iniu nevezliet míndmki a Sakk Kór főUu^áránat K. Nagy UiszJónál (Városi Könyvtár és Múzeum), Vékássy ékszorósz-üzletéJwii én Sclüess Gyula könyvkereskedésében.
őröket észrevette, menekülni igyc-kezclL Söt, menekülés közben Ko. vács az üldözőkre ifitt, azonban a lövés nem taláU. Kovácsot végül is elfogták, megmotozták. Ekkor de. rült ki, hogy Kovács közönséges riasztóplszloüyftl ijesztgette üldó^ zölt. A fogósról termés2ete;en rni-g is jelentés készü\'t, Kovácsot meg bevitték a csendőrök Kaposvárra. A vizsgálóbíró dönt további sorsáról-
8
PQnkftsdra
régi ruhája u j lesz,
h. Vargáinál
tlsartlHMtJa., f«»tetl
Bortky M.-ut 2. Uuuyadl-u. 19.
- (A KAOSz jubileuma)
A KBieskeielml Alkalmazottak Országos Szövetségének nagykanlzsaá csoportja megliitt ünnepséget rcn lezctl Zrinyi Miklós utcai helyisé.gébeii tegnap este. óikkor ülte a nagykajíiaiii csoport alapitásájuMk 20 ik évfordulóját ta^jainuk szép ssámu ^részvételével. Az ünnepélyen Izsák Miklós elnök méltatta az évforduló jelentőségét és kitartásra buzdította a tagokat.
— (Zalai kCzaégegyesilés)
A belfigyminiszter értesítette Zola vármegye alispánját, hogy Darátszigot ós Kehida községek egyedi lését elrendeli. Az egyesített község ideiglenes neve Ketiida lesz, a végleges névre vonatkozóan még nincs döntés.
Idegen állampolgárokat szöktettek át a Dráván
.Az Uj Somogy írja : " \' *
Schauber Márton barcsi vendéglős, Gadár István barcsi révész. Dcsztics Imre bothói habász és AH József holhói l»léSzmt^tor állottak vádlottként a kaposvári kir. törvényszék dr. l^g^y-tanácaa előtt.
Ugyanis a kaposvári ügyészség vádiratot adott ki a fentirtvezettek ellen, mert a Dráván éjszakénak Idején idegen állampolgárokat szöktettek ét pénzért Jugoszláviába.
A vádlottak részben beismerésben voltak és a bíróság Sch»uber Márton b.ircsi vendéglőst egyhónapi fogházra, Gadár Istvánt pedig 10 napi fogházra Ítélte jogerősen a vádbuli cseJekmény miatt.
A b iróság Dcszllcs Imre bolhói halászt l-l napi, A\'t József halászt pedjg 6 napi fogházra ítélte e\'. A két bolhól ha\'ász bünletésc mégnean jogerős.
Szentképel
csak keresztény Hitelben vásároljunk I
Nsgyvá,...,, TQBHYOS l&TVAl
öv.,- «• porc.LUa-ka cok.-.Ji.íbo.i
l\'B.i.í 84.
Nagykanizsa megyei város polgármeslerelöl.
9768/1940.
Tátgy: HarcizerQ ]0vésx«t.
Hirdetmény.
KOzhlrré teszem, hogy a helyőrség csapalul f. évi május hó 3, 7, 8, 14, 16, 18, 21, 22,27, 29. él 30-an reggel 6 órától délután \'/«<) óráig i Tólgyes erdőben levő harcszerű ló-téren lőgyakorlatot tartanak.
Ei Idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Egyéb tudnivalók:
1. Szépeinek községtől bérelt terület is lezárás alá kofll.
2. A lövészet robbanó lószerrel is folyik, miértig a lel nem robbant lövedékekhez nyúlni életveszélyes. Az ebbói eredő balesetekért a boaved kincstárral szemben semminemű kárigény nem támasztató.
Nagykanizsa, 1940. április 30. ,oar Polgármester,
LEGOLCSO
30LCSÚBBAN FEST
cimtáblát, szobát és butnrmázolást
CZOCZEK STEü
Plaotér, a volt Szarvas-szálló épületében
Naiykanlaaa.
Lámpa, amely fól világit
ÉJJol, nttokliillititutluii roisz utakon, etfibsn ét viharban la megbízható világítás kall a karékpárra. A kerékpározók milliói dicsérik az utat azéltéban, hosszában besugárzó
BOSCH kerékpArvilAqitást
A szabadalmazott [i\'I,ui\'\'m OxagB Boaoh lényszórókat battmtatja báimaly karékpérOilat.
FQekösd hétfőn laróczy szlmnltánt játszik Nagykanizsán
Biasztóplsztollyal a csendőrökre lőtt egy balatonberényi orvbalász
¦
ZALAI KÖZLÖNY
1940. máim 1
A bajnokság "lóstul állása
DVAO 2. ZMN1B 17 II a. PB1C «. KISE
5. 8B1C S. DPAO 7. ZsSE H. MSH
9. PEAO
10. KRAC
11. N1SE lt PAO
19 10 10
17 g
17
2 44:12 28
3 42 121 27 3 34 : 22 26
5 28 1 24 23
6 45 : 36 19
7 22 : 20 19
7 17 121 18
8 30 : 20 16 7 24:41 16
9 20:c0 16 13 10:41 7 22 0.9 —
Kapoivirl 1!. osztály.
1. NVTE 7
2. BIOK 7
3. MI8B 7
4. ZMME IL 8
5. DVSE II. 5 «. KRAC II. 6 -
1 32:
1 15 :
2 14 :
0 12 :
4 7 i
6 5 :
GAZDASÁGI miniszteri értekortol Yolt tegnap délulán Teleki miniszterelnök elnökléscvel. Szal fiak Is híva-tolosak voltak.
P0NKÖSDIG tart ni Házban az ndó-lefonn jnvaslal vllája.
SZLOVÁKIA minisztertanácsa eRo-gadla az általános munkaszoIfiAUiu-oI szótő törvényjavaslatot.
ÁPRILISBAN a ninpyarorszáűi liltí-biztonsági helyzet (bvább javult, a fi-zelésképtetcnséffCk száma csökkel.
EGY NÍMET társasig berke vet» a nyilramegyel. cglielli olajforrásokat,
AZ IDEGEN artislákat ts km\'asit-ják Törökországból.
PUSZTÍTÓ jégrerí3 és felhőszakadás vonult át Békéscsaba felett,
HOLLANDIA uj köretét Magyarország kormányzója bítnlufcitó kihallgatáson fogadta.
LEHÁR Ferenc 70 éves szü\'etcS-napjára a Gociho-renriai kapta Hitlertől.
HORTHY ISTVÁN és fe\'eiíge nőszutjukon repQ\'ögépen Nápolyba, onnét Capriba utaztak.
NÉGY HALOTTJA van egy észak angliai lőszergyárban történt rob. banásanjr.
RIBBENTROP tegnap yolt 47 éves.
DOHNANYI kiújult trombózisából felgyógyult, a héten elhagyja a szanatóriuméi.
Koraárvárosl Blrtokosság Legeltetési Társulata
Hirdetmény.
A KomárvároBi Bhtokosség Legeltetési Társulata tolyó hó 5 én délelőtt 9 órakor — Jelenleg jegyiöi Iroda c«l|át szolgáló helyiségét — nyilvános árverésen Oi let helyiség céljára a legtöbbet ígérőnek bérbeadja. Árverési feltételek a helyszínen megtudhatók. ion
NügykanizBa megyei város polgármesterétől.
10701/1940,
Tárgy: A Zrínyi iporipálya bérbeadása kastátásra.
Árverési hirdetmény.
A Zrmyi sportpálya területét, valfl mint az északi, Illetve keleti oldalán a kerítésen kivin húzódó 865, Illetve 735 d-ölnyi sávokat a tolyó évi kaszálásra bérbeadom. Az árverés május 3-án d. e. 10 órakor a helyszínen lesz.
Találkozás a PetMl-utca végén.
Nagykanizsa, 1940. április 25.
um Polgármester.
Sierdín és i:slllöiJtöhön
Nép Mozgó. _
Conan Doyle világhírű regényének lllmváltozsta.
A sátán kutyája
Sherlock Holmes legbravurosabb fogása. KI a tettes?
Ezenkívül: Ken Maynerd, a revolvert két kézzel forgató cowboy lélegzettojtó filmje
A halálgát hőse
Előadások szerdán 5. 7 éa 9, caOtortokon 3, 5, 7 és 8 Arakor
Özv. Brűll Ignácné szili. Maschanzkar Antónia,
valamint alulírottak mély fájdalommal jelentik, hogy szeretett férje, a legjobb apa, nagyapa és dédapa
Brüll Ignác
életének 86-Ik évében, május bó I én hajnali 1 órakor hosBzu szenvedés után elhunyt.
Folyó hő 2-án délulán 4 órakor az Izr. temető halottasházából kísérjük örók nyugvóhelyére.
Nagykanizsa, 1940. május 1.
BrSII Jásuf, Joí* Kmt, B..U Hlli.SuS Izlll. li.illl Mulvlii, luiro, loláa gyermekei. BiuU Hlku vő]c. Mn Jó..tilní, litiril J«S»é, Brill ErnSná, Brill Imríaí menyei. BSaig Siadorai sz B.rtn R*»l, át. Balta Sávdsr. «»Hll Huu, Trada, GrSrzy, UrtU, Sáador, Bandi unokái. XJnlf m,t dédunokája.
Megbízható jó és olcsó
SZABÓ ANTAL sportüzletében fehft
Zamatos, ]őlzO kivét I
készíthetünk.
Kapható: V4—Va—1—1\'/2, literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
IRÁVAVÖLGYI-ns
Sugár-ut 2.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
v»gy /
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
APRÓHIRDETÉSEK
_ÁIXAS_
Ügyes bá>járál*áMy aionnal fclvéfe-Uk. Horlhy Miklds-nt 17. I0T3
ADÁSVÉTEL
Emet-go gumlulij. króm- éa bfititij, további visinerilcs kazal-, sátor- ét gép-ponyvák kedveié feltélelekkel kapbatúk Kelemen Réssé cégnél- 989
Szársi kerékialp, samottégla, alig hiúnál! rndalló keltetek afatták. Balaton-márlán villa kiadó. Bővebbet Epplniter Izsónál. . rY 1Ö75
LAKAS-OZLETHELYISÉO
KoltBauiabáa lakás kiadó.\' Dentsch, Deák-tér 12. 1008
Háramaataaáa lakás gyümölcsös és kerttel augusztus bérc kiadó. Mirta-u.
Hérám\', vagy négyszobás lakéit keretek auguBituara. Címeket péntek dftlg a kiadóba. 10C6
Két utcai szoba melléi helylirgekkel augautug elsejére hloélé. Klrály-u. 43.
\'1079
HÁZ ÉS INGATLAN
öregség miatt sürgősen oladó legtöbbet jgírének Telekl-ut 65. haz. 655
Tóbb adómentes magén- és béibixat, hlzbelyet, izéiét és löldeket ^«atw«tH Papp.Telekiut 8. 3001
Autótaxi — Bérautó srolld árban kényelmea autók megrendelhetek. Kaul-liiimii Manó. Telefonállomás 223. 295
Rosaa oaaráokályhált most rakasu ós pucoltassa, ne öaarel. Vállalja öiv. Tóth Jóiwfrié. UJ kályhák raktáron. -Katontrtt, Örhis-u. 21 1074
Régi vagy mai leveleié»ból saármatá lamMMI^Mattot, basinálstlsn fv-anyagol is állaridóan megvciiek. Jobb
hasmálstisn IV-
>ea bélyegek, sorok la érdekelnek. — Barbartts föuerkesxtó, ta\'álhaló minden iiéntttbaa délután 6-~S-lg a uerkeutfi* Bégben, FÖ-ut 5.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „Kflzgsidiságl R. T. Nagydanbsa". Felelöa klndó: Zsltl Károly. Nyomatott; ¦ „KSigaidaság! R. T. Hegykaniits"
nyseidájábsB Na«yksDÍiiAn. (Nyomdáért lelet i Zalai Karoly.)
gfj. Évfolyam. 100. szám.
Nagykanizsa, 1940. mí|us 3. pintek
Ara 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
és IdadobrraUl: Fóat !i. suin.
POLITIXAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elc-llzelésl Ara: egy hóra a pcnrf 40MHlléc. V Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon; 78. sz. x
Intelem
A magyar ncjraízet ezer esztendő tört énei mének távlatában gondolkozik. Száz dfeeimcuin ez | Az Idő ily niesBil határkövei közölt mn> nemzetek születtek és nemzetek tűntek ei a föld színéről. Események tor-lödtnk és történelmi ebeméinek is. métlödnek mipg. H« valamely nemezét számára az é\'et rnestere a történelem, akkor nekünk magyaroknak nem csak jogjnk, de köteles-ségűnk Is ezer esztendős történelmünk pergőtíljnjének letünl korszakait tSraCrnOhk és állandóan .szeműnk előtt tartani, nttOrt Igv szinta csalhatatlanul építhetjük tovább jövőnk útjait. E\' kellett ezt mondanunk elöljáróban, amikor szóvá tesszük egy velünk ezer esztendő őta egy állami közösségien, testvéri egyetértésben élt kis nemzet, északi szomszédunk, Szlovákia vezető köreinek mai, komídy in!elem-rc szoruló magatartását. Az elnézésnek, a tünetemnek.1 s a tapasztalt, higgadtan gondolkozó fél érettebb s megfontoltabb tré-wntartásának is van azon bum határa. Az ok nélkül fickándozó s ki Hdjn mily célokból állandóan acsarkodó, gvü\'ölkö-dést szitó fél egyébként tohonya bárgyusággai, talán gyávasággal illethetne. A magyar országgyűlés felsőházában, na\'pirendelötti felszólalás során szóba került Szlovákia vczetö köreinek ez o figyelmezteti s-ro már valóban íeljeíen mngérelt magatartása. Amikor a H\'lnko gárda \'főparancsnoka egy nyilvános népgyűlésen azt hlrdell, hogy »Szlo-vönsZkóbau ki kell tépni anmk a nyelvét, akí magyarul beszél, s »bc\'e keli fojtani a saójU s röpcédulákkal arra izgatnak, hogy a szlovákok ragadjanak fegyvert és tégla], ják ea Magyarországnak Váctól Szolnokig és Miskolcíg nyúló területét, akkor a magyar béketűrés ne I; már határa van. Csáky István külügyminiszter az egész magyar nam-zet száméra kielégítő módon nyilatkozott erröl a hivatalos, vagy félhivatalos szlovák magalartásról. A magyar kortmlányzat eddig a \'e;ma-gyobb nyugalmat és öim\'r.iéklelct tanúsította aZ ilyen izgatásokká] szemben. Tetlük ezt azért, ötert elvártuk, hogy higgadt magatartásunk előbb-utóbb meghozza a mngagyfl-möicsét, ami által kielégítő módon lehet rendezni északi szomszédjnk-hoz való viszonyunkat. Síjnos, ez a reménységünk ugylát-zik hajótörést szenved néhány szlovák ízgaló magatartásán. »\\an egy\'felső határ - mondotta Csáky István külügyminiszter — amelyen a pohár miegte-Hk«... *Nem fogunk habozni cselekedni sem, ha sz«imf5zédunk a józanság utolsó szikráját Is elveszítik Éppon ezért komoly intő szóval fordult a magvar küiüWrnániszler « szlovák vezető körökhöz : «Ne\'Igyekezzenek: nekünk fél és, egész hivatalos szlovák személyiek a nímel birodalmat. Szlováki;, prolcktoráíu-sát állandóul. ..kijátszani,-,mert.- mi teljesen megbízunk a m&gyar-né-
A norvégiai nagy győzelmek után a Földközi-tenger kérdései kerültek a nemzetközi érdeklődés homlokterébe
Holtpontra Jutottak a kérdések Olaszország és a szövetségesek között, de a pillanatnyi helyzet enyhülést mutat
A norvégiai helyzet szerda óta lényegesen megváltozott. A németek ugyanis elfoglalták Dombast, mnjd előrenyomulva a hátráló angolokat kiszorították Andalsncsból, ahol hetekkel ezelőtt az angolok partra, szálltak.
Mór a szerda esti jelentések elmondották, hogy u németek a középső szakaszon mlndenütl nagyerfl vei törnek előre. így a Bergenbííl előrenyomuló sereg többezer foglyot ejtelt \'és 2000 motorkerékpárt, 200 gépkocsit és sok lőszert zsákmá-nkolt. Wolf elérése után egy 5000 méteres alagutat is elfoglaltak. Az előrenyomulást ,megi ebezHettc, hogy a norvégek az utakat ós hidakat felrobbantották és a német csapatoknak sok helyen kötéihídakon keléit átkelniük.
A német repülök az Északi lenge-ren újból megtámadtak és szétszórták egy szövetséges Kadihajó-ia;t, több hajót ei Is süllyesztetek.
Angol beismerés
Beszámolót tartott tegnap Chamberlain Is. Elismerte, hogy Trond. helm bevételéről le kellett mim. danhik és a csapatokat visszrende:. ték, de a veszteségek nem súlyosak és arról a tervükről, hogy a hábo. rut hosszura nyújtsák, nem mondanak le. A háború még nem1 dölt el Norvégiában sem, - mnndntia a/. angoi miniszterelnöki, A veszteségek kö/.ü> 4 torpedóromboló, 3 cirkáló elsüllyesztéséi és 5 hadihajó megsérüléséi Ismerte ~éV. Részletes tájékoztatót majd a jövő héten ad.
Dorrtbas és Andalsnes neme\' kézre került
északra is harookat tudnak,
A német és olasz sajtó veretőhe-lyen számol be a németek dombasl és andalsncsi isleréiről. A vereségei az nngoi lapok Is beismerik, de hangsúlyozzék, hogy a háborúnak még nincs vége és a német siker csak arra ösztönzi a szövetségese-ket, hogy méjí nagyobb erővel Iá madjaikik.
A nyugati frontról
Jelentős esemény híre nem érko. zctl. A francia hivatalos jelentés egy francia járőrhajó elsüllyedését és egy francia torpedóromboló megsérülését je\'e.iti. Ezenkívül egy német tengeralattjáró elpusztításáról Is hírt ad.
Az elmúlt kél nap legérdekesebb eseménye Dcmbas elfoglalása és Andalsues bcvéie\'e. A német jelentés szerint a hátráló angolokat üt-
met barátság szilárdságában és azok bfln n tényezőkben, amelyekre ez a barátság épüli.* A magyar nCmfzei mindig testvéri érzést ápolt a szlovák néppel szemben. Eier esztendős múltja vau annak, hogy egy közös hazában a közös sors örömeit vagy bánatait viseltük. A másfél évvel ezelőtt bekövetkezett áilmnrendezés Szlovákiát önálló állammá nyilváni-totta s Sz\'ovákiö, o nagy német bl-rodn\'om protektorátusa alá, helyezte magát. Nagy tévedésben élnek azonban fizok a szlovákiai hivatalos vagy
félhivatalos körök, nmeinek, jigy, akarnak tökél kovácsolni u maguk számára, hogy nagy protektorukat igyekeznek kijátszani ellenünk, ¦néni
dözve, a német csapatok délután 3 órakor tűzték ki a nón*0t zászlói Anda\'snGs városéban.
Az angolok is jelentési adtak ki a harcokról, amelyekben a következőket mondják : A szövetséges ha-dakat az ellenség erős nyomás* miatt visszavontuk és Ancial-nc-jiél behajóztunk. Bár az eüeuség erős üldözése folyt, n behajózást sikerült leljcs rendben végrehajtani.
Az angoi jelentés elmondja még, hogy Narvik körül folynak a harcok, Nnmsosná!\' pedig cíend van. Későbbi angol jelentések Rörostól
Diplomáciai esemény: — Mussolini iárgyalá*a az ama-• rlhai nagykSvattal
Az cjmult napok diplomáciai eseményéhez tartozik a rémhl amerikai nagykövet Mussolininál tett látogatása és tmiécSkozáva. A követ csü-
gondolván meg, hogy n némjet-magyar baráti kapcsolalok sokkal jobban elmélyültek és sokká\' régebbi keletűek, semhogy az ilyen Intrika és különös ninnövrirozáás azon a legkisebb csorbát is ejthetné. A magyar közvélemény, a Sajtó, de a közélet minden szerve fólínyes ön-urajmat és\'mérséklőiét t-nmsit még a toriéntok után is s elvárja, hogy a szlovákiai vezető körök alkalmazkodjanak népük tmdiclós.múltjának gondol kod ásához s ne igyekezzenek a szivekbe olyan érzéseket oltani, a melyek abban a piUaiiatban eltűnnek, .uniut az üv izgfiimti anyagól tápláló vezelöik mondjuk: helyet cserélnek. A ml barátságunk és test-
törlőkön Clnrfő grófot is felkereste, nkivci szintén hosSza*n tárgyalj Amerikai körökben ugy nyilatkoztak, hogy a megbeszél étieken általános kérdések kerültek szóba. KŐ. zölték azt Is, hogy bár súlyosnak tartják o Földközi tengeri helyzetet, nem gondolnak arra, hogy az Olaszországban élő amerikaiakat hazahívják.
Róma, tnlájus 3 Az olasz fővárosban
a Földközi-tengeri helyzet
némi enyhülését
látják, Legalább Is közvetlen aggodalomra nincs ok. Az olasz lapok is szinte hallgatással mellőzik az angol hajózás eltérítéséről szóló hieket.
Tartózkodó* Rómában a távolabbi hilátÓMokat UUtdUg
Az amerikai nagykövet Mussoli-nlvej és Ciunóvai folytatott megbeszéléseinek Rómában nagy jelentőséget tulajdonítanak. A megbeszélések clő-iegitelték a Földközi tengeri helvzet enyhüléséi. Ennek el\'e-nére polltikni körökben változatlanul súlyosunk tartják a helyzetet, mert Olaszország és a szövetségesek közt egész csomó megoldatlan kérdés van, amcljok knl\'nd holt-, pontra jutottak. A pillanatnyi helyzet tehát nem veszélyes, de n távolabbi kilátásokat Rómában nagy tartózkodással Ítélik meg.
Két afabb fjordból kiszorultak az angolok
Stockholm, május 8 A norvégiai hadíhelyzetről érkező, jelentések szerint a németek a bote-K basí, .stavanger] és az andalsncsi X játszmák megnyerése után a gyÖ^O zclmek kiaknázásán dolgoznak. Á
véri \\-onzalnmnk változatlan a szlovák nép iránt, de félreértés ne legyen : barátságunk csak a szlivák nemzetnek szól és nem azoknak, a kik a németség rmögé szerelnének húzódni s onnan,,mjnt biztos fe.\'e. zékbő\' bujtogatnak ei\'cnünk. Az egész magyar közvélefmj\'ny helyeill Csáky István kü-ügyndnís/ler felsőházi fíg>-cimeztelő szavait s leniéli, hogy ezek a komoly intelmek hatással lesznek azokr-i a szlovák köröltre, amelyek," ki tudja ml okból s mily célok érdekében, népgyüló. seiket, sajtójukat, rádiójukat s minden elérhető köztiéi! eszközüket arra használják fe], hogj\': a Józan szlovák népét ellenünk hangolják^
Esélyem .arisnyálr
lagujubb diwatax Inakba*
párja P 1.95 2.60 2.90 3.3G 3.50 Szomolányfnól.
német előrenjTfcníjIás minden szakaszon tovább tart, A zsákmány igen jelentős. Az angolok állandó Üldözés közben csak az utolsó pH-i;m:itt>Hi tudtak hajókra szállni. Az angolok kivonulásával két ujabb fjord került a németek birtokába.
A Horiisfhail völgyének és fjordjának megszállása folyamaiban van. A német repülők teljesen urai a norvégiai légi térnek. Németországból még mindig" rengeteg munkás érkezik. A munkások repülőtereket építenek és a partokat erősítik meg.
A franciákat nyugtalanlt/ák a Klagenfurt körüli olasz csapatösszevonások
Budapest, május 3 Az Uj Nemzedék párisi tudósiL\'ijn jelenti, hogy francia köjűk véleméuyo szerint Olaszország beavatkozása egyelőre nem várható, V.i uzonbart csak :i pillanatnyi helyzet. A Klagenfurt kűriili csupalösszevonusok sem bit biztatók Kranciaorszagru — mondják.
Norvégiában
— francín körök véleménye szerint — a háború liunmuJik szak.isz:i kezdődik. A néinotek must mér szabadon kap. habiak utáni>ótlist, amit u szóYolsó-gesek nem mondhatnak eJ.
Haskon királyról
ellentétes hírek vaunak, ligyes hbek szerint i€püWgépen Londonba repült, mások szerint most hajózott be család. Jávai, Egyik bírt sem crösitctték még
A vóderőfőparancsnokság
jelentése
Berlin, május 3 A véderőföparnnesnokság jo\'-enti: A német sikerek alán u megbékélési munka tovább folyik Norvégiában. A uor.vég csapatok leszerelése is folyamatban van. Egyes norvég csapatok, amelyek nepi ismerik «z általános heiyzclet, még harcban állnak a német járőrökkel.
Narvlk körül az ellenség laSOSm nyomul előre- a ..i.m.-t állások felé. Az előőrsök az eddigi támadásokat visszaverték.
A Skagcrrnkbun 2 ujabb ellenséges tengeralattjárót semmisítettek meg. A légihaderő bdp$LxéWl során egy angol cirkáló megsérült, egy csapatszálliló hajó elsüllyedt.
Az angolok sikertelen rcpülötáma-dast intéztük több norvégiai és dti-iiiai repülőtér ellen.
tÍ0U(1ti()ItS/A(i 10 korosztály Win-\' \'t:kos tisztjel! behívta. Hangsúlyozzák, ltogy n behivás jtOm függ Össze ai nemzetközi helyzettel, csuk kiképzésről van szó. ; (
JUGOSZLÁVIA 220.000 tonna barnaszént szállít Olaszországnak 30 millió lira értékben.
ÜSZAKFRACIAORSZAQBaN az éjszaka újból légiriadó volt. Anyu-gat\' fronton csak kis tüzérségi tüz volt.
gALAI KOZLŰNV
A gyomor, máj éi ¦ bél megbetegedésének mindazon esetei, amelyek a tápcsatornába.!, beállott pangások következtében keletkeznek, a természetes .Ferenc József*1 keserűvíz használata által sok esetben nagyon rövid Idö alatt megszűnnek. Kérdezze mrg orvosit I
Nem belflrendben, banem ntcák szerint kertUoek kiosztásra a Jövő létei a végleges cukor Jegyek\'
Holnap jelenik meg a rendelet, melyik utca lakóinak mikor és hol kell jelentkezni
Jeten teltük már, hogy az ideiglenes cukorjegyek vasárnap tejárnak. Akinek tehál még van beváltatlan jegye, azt cs^k szombaton válthatja át mikorra, egyébként érvényüket vesztik.
Megírtuk azt is, hagy az uj, végleges cukorjegvek kiosztáséra n városháza dr. Pottyondy József váiosi aljegyző vezetéssel már mjinden clökészü\'elel megtelt. A oukorje. gyek kiosztásában azonban változás történt. Nevezetesen nom ABC sorrendben történik azok kiosztása, hanem utcák szerint. A kl\'^sztás hétfőn, 6-án kezdődik és szombatig, 11-éig mindenki kézhozkapja őket.
Arra vonatkozóan, hogy melyik utca lakóinak hol és milyen órában
keli jelentkezniük a cukor jegyekért, hohiap polgármesteri rendelet jelenik ineg. A rendeletei a Zalai Közlöny hirdetmény foimájában részletesen közli holnapi számában,
Esküvőre, bankettre nlnos külön cukorjegy\'
Kanizsán is és más városokban is sok kérvény érkezett n cukorjegyelosztókhoz, hogy kivételes alkalmakra, bankettre, esküvőre a-rendes fejadagon klvüi külön cukorjegyeket adjanak. A miniszter ín**t teli-atban közű, hogy ilyen különleges alkalmakra som\' tehet a fejadagon túlmenő cukorjegyet adni, hisz a cu-korjegy bevezetésének épp a takarékossági elvek voltak az Indokai,
KULCSIYUK,.
MEGHALT
a veszprémi egyházmegye leg. öregebb papja, a nagykanizsai Születésű Nóvák Domonkos pápai kamarás, Zalakoppány nyugalímnzott plébánosa. 9(i éves volt és 78 éve pap. Élete utolsó évelt Klvadárbm töltötte, ahol Somssich grófék lelkésze volt. Halála elölt egy héttel költözőt! a nagyatádi kis házába, annak csendjét azonban már csak pár napig élvezte. Somogytnrnócán temették el. A megboldogult nagybátyja volt vitéz Nádassy Józsefnek, az E\'sö Magyar-nagykanizsai fínök-hoiycttesóiiek.
*
ELŐKELŐ VENDÉGE
olt minap hajnalban Nagykani. zsénak. Qt óra tájban érkezett e!e
na autóján Olaszország felől gróf Kbuen-Héderváry párisi magyar kö-vet, aki nz egyik benzinkútnál üzem anyagot vett fel, majt tovább robo-bott Budapest felé.
ÁTHELYEZTÉK
i nagykanizsai fő^zolgabiróságról dr. Fodor László szolgabírót a keszthelyi főszolgabirósághoz. Dr. Fodor László nem először teljesil szolgálatot Keszthelyen, ahol u nyári időszak nagy fanul ka-torlódásában a múltban is legjobban áHl« még o hí\'iyét. Helyére dr, Sebestyén József lb. szolgabírót helyezték Kanizsára Keszthelyről.
AZ I. SZ. POSTA \' központilag kapcsolódolt bele az
árvízkárosultak érdekében induli or-
szágos gyűjtésbe. A nagykanizsai I. postnhlvalai a fizetések 1 százalékai ajánlotta fei erre a céha s igy 91.81 pengőt juttatott a gyűjtés összegéhez.

UJ PLÉBÁNIÁK
létesítéséről nem csak Nagykanizsán tárgyainak. A váci püspök például legutóbbi körlevelében közöl te, hogy Hódmezővásárhelyen, ahol hosszú időn át tsak egy plébánia volt, most már a negyedik plébánia m égsz er vezérét let\'e folyamatba, Izsákon, V/osés\'e!;pen is lesz egy. egy uj r.iébánla. Közli a főpásztor körlevele azt is, hogy mindezeken a helyeken az eddig ott működő lelkészt fogja megbízni az uj plébániák vezetésével. Igazságos az lenne, hogy Nagykanizsán is igy történjek, amikor annak időszerűsége - immár a küszöbön - jelentkezik.
ANDRESKA P. FELICIAN,
a kanizsai ferences rendház volt lakója most Nagyatádon folytatja tevékeny munkásságai. MjoBt, mini nz ottani Katolikus Legényegylet egyházi elnök-helyettese, műkedvelő előadást rendez, A Gyimési vadvh ragot tanította be s nzt a moziban négy este adják elő a Legényegylel gárdájával.

AZ ELSŐ GYERMEK.
aki színész-kamarai tagol tisztelhet szülőjéül, még osak mbst szüleiéit meg. (A sajtókaimprai tagok sorában sokkal gyakoribb a gyermek-áldás, míóta a kamara fennáll - egy éve — már közei 30 tag kapott kamarai segélyt újszülöttje után.) A >szinész-kainarn első gyermekének* apja kedves kanizsai jj. merős : - Bognár E\'ek, aki jelenleg
lffá.!r*OSÍ MoacgÓ. Péntek - szombat—vasárnap Minden idők legnagyobb magyar filmjei Huszka Jenő örökszép muzsikája.
GÜL BAB
Magyar sziveknek Idegfeszítő Izgalom 1
Előadások hétköznapokon 5, 7, 9, vaiirnap 3,5, 7, 9 órakor
[dvara, ablakaszépcaakakkorleaa,
• virágpaléntAkat
IfJ. Pelermann lózsef
kertészetében veszt Eötvös-tér 18. a*. Telefon 634
a cseretársutatok kamarai ügyvezetője, e\'ön dó-iskolája van Pesten és mostanábanjtrfttotí nagy sikert a szónoklás művészetéről irott könyve.
A kormányzó arcképének leleplezése és zászlószentelés a volt nagykanizsai haditengerészeknél
A kormányzó urunk legfőbb védnöksége alatt á]Ió Magyar Haditengerészek Egyesüeíénsk nagykanizsai csoportja május 19-én ünnepélyesen lelephzl u kormányzó ötajd-ncm é\'ctnagyságú képét. Az ünnepségen rószt vesz Kőnek Emi\' nv. altengernagy, valóságos titkon tanácsos, Wu\'í Olaf vczérfőkapltány, Dltrlch Alfréd vczérfökapllány, a Dunabizottség elnöke, vitéz Székely János tábornok, dandárpni^nosnok Is. Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise lesz, utána 11 órakor a leleplezés az Iparoskör nagy\'ennébsn, majd zászlószentelés. Zászlóanvául gróf Zfchy Aiadámé »urdi földbir. tokosl kérték fel. Az ünnepi szónok Kőnek Emii, a monarchia flottájának utolsó vezérkari főnöke.
Május 18-án ünnepélyesen fogadják a pályaudvaron a budapesti vendégeket. Este a Koronában ismerkedés és társasvacsora. A zászlószögekből befolyt adományok nagy részét az árvízkárosultak javára fordítják.
Katonai félsz ero lések egyenruházati oikbeh
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINÁL
Sngái-ut 53, ii Telelőn 629,
Altaadé nBjwnáBwk hátkSuapakw BHdapoat I. mfiaorán
6.45 Torna. Hírek. Köt«*miivyílt llanglemexok. — Utána étrend. — 10 Hiiek. — 11.10 Nemzetközi TÚtjeiző-siolgúlat, _ 12 harangszó. Hlranuaa. Idő járásjelentés. — 12.40 Hírek. — Í3.20 Időjebés, Idöj&ráajefenlés. -14.35 Hírek. — 14.45 Mflsoriatner-tetés. — 15 Arfolysunhlrsk, piM árak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelxés, ldő-járáajelentés, hírek. — 17 Hiiek az|.>. vák és magyar-oros* nyelven. — 19.15 Hírek, - 21.40 Hírek, időjárás jelenté*, birok szlovák és magyar-orosx nyelven. — 23 Hírek német, olasz, angol és frameia nyelven. — 0.0*. Hiielt.
BUDAPEST I. A
10.15 Ifjúsági rádió. — 10.i5 Mit nézzünk megí — 11.40 0z*ne[ck a Nemzetközi Vásárból -- 12.10 Vár-konyi Ilstván magyar nótákat énekel, kiséri Tokl-Horválh Cryula cigányzftne-knra. — 13.30 Oaonelek s Nemzetközt Vásárból. — 14 Filmdalok hangksniez-rŐL — 15.30 0zCí»etek a Nemzetközi Vásárból. — 16.15 Husrlu muzsika.
17.15 A rádió azalomxirjekartt. — 18.20 Dr. merbnuer Virgil beszélget Hudinseky Sándorral. - 18.40 A II. legöscsoport. — 10,25 Budapesti Hang-vereeny Zenekar. - 80,05 m^9^^v#,
. _ZALÁT KÖZLÖNY- _
Rendőrt bonyodalmai egy engedély nélküli takácsműhely körű!
Újból elítélték jogtalan Iparűzésért Stampfel Ferencet
iJHtt"rt«)itf 3;
IlifrlIiiiiilileiÉsTÉtli |
vaikeretksdfttB — Na|yk«Rlit« 9
LERAKATA •
-r 20.2.1 Magyar művészek az árvizká-ro.sultnkért. - 22.10 Bura Sándor ct\'. ganyzetíeKÜra. \' 23.20 fánílcmczék. BUDAPEST II.
13.30 Hanglemezek.
17.15 Missziós űzcnclók, — 18.15 Zsánibokl Miklós gordoukázik. — 18.45 Metfífeazdaságl\' félórai — 19.30 Felolvasás. — 20 Hirok. - 2025 Budapest] HangYCr.ony Zenekar. — 20.55 Felolvasás. — 21.15 Hanglemezek,
OÜL B$A
A magyar irók bele kapcsolódása u magyar fi\'otiiiyártásba, máris meg-mutálta, hogy értékes és ciediraiá-nyes vállalkozás. A Martos --Muszka operettből készült film teiimjiszet-szerilen \'uj utakon halad é\'i az (íperotimesét is igyekeztek kibővíteni. A GUi Baba filmen igy láivá-uyos, kedwí mesejátéle telt s mvn( ifim, a magyar filmgyártásban valóban szinte egyedülálló. (A külhsza-Izü Budavár-kép azonban hangulat* rontó.) ( ¦ F í"\'
Matolay Géza áldolgozása jót tett a-inesének, Fényes Szabolcs muzsikája helyett azonban több eredeti Huszka-betétet szerettünk volna hallani. Helyes azonban, hogy Pmr> cejtt Vince Ernő uj verseket irt a mjzslkához a filmmesének megfelelően.
Nádasdy Kálmán rendezői bema-talkozása kitűnően sikerült. Jól ti:d-ja mozgatni n tömegeket is, de az egyéni képek Is szépek. {Kár volt két izeden jelenetet benthagyni!) A szereplőgárda kitűnő. Szefeczky Zita talán sohasem volt ilyen szép és oly finom Ízléssel játszik, hogy csak tapsolni tudunk neki. Jávor Pál hetyke, vidám Gábor diák, kitűnő szerelmes és ezért m,eg énekéi is megbocsátjuk neki Remlck alakítás Makiáry Mitlykó cigánya és kiemelkedő színészi játék Kőműves Gül Babája. De al epizódisták, a főhó-hér és főeuno\'chtói kezdve végig szintén jók. A barna tónusú képek csak fokozzák fl kerti jelenetek szépségét. ,
A látványos, szép filméi bátran merjük ajánlani mindenkinek.
IDŐ
Jóslat:
Élénkebb északi szól, sok helyen még eiÖ, a hőmérséklet kisaó emelkedik.
A Metflorologlni Intézel nsjrykanisso\' >"i«HÍfí{yt\'l\'\'1-\'ill\'>iilrti>« i«\'«\'inl i
RetnórtrélrJfit te-annp wt* í) órakor *H2*oJ,-na raffel-l-106,délban -1 14-6.
A\' nagykanizsai ipartestület ellenőre nemrégen feljelentette Stamiplel Ferenc 36 éves .Deák téri kereskedőt, mórt t- a jelentés .szerint — ámbár egy ízben mér tOO pengőié miegbün-
telték jogosítvány nélküli iparűzésért, de annak végrehajtását felfüggesztették, bosszú időn át ajbói íakaes-lparl folytatott és munkásokat is alkalmPzott, mig Sárközi György szentbalázsi takács a saját iparjogosilváuyát bérbeadta Stampfelnek.
Ebben az ügyben dr. Pálfy Gyula városi rendőri bÜnüelőbirö folytatta az eljárást c-s klhailgriltu a térítőiteket, valamint az ipartestület Szak-
Az idei Nemzetközi Vásár visszavonhatatlanul hétfőn este, május 6-án zárul és igy annak, aki meg akarja tekinteni, legkésőbb hétfőn, déli 12 órakor meg keli érkeznie Budapestre, aHof-azonban a féláru utazás é-s az egyéb különböző kedvezménnyel május is-ig tartózkodhat.
A vásár már tui van a félidején s a millió felé jár m!ár azoknak a száma, akik látlak és a rengeteg látnivalóból rengeteg hasznot húztak a maguk javára. Az elmúlt kemény téi megtanította az embereket fő-
képviselőjét.
A bizonyítási eljárás után « városi rendőri bilntetőblró Stampfei Fenen-cöt az 1922. évi XII. te. 30.- g-ábn ütköző kihágásban mondta kl bűnösnek és ezért 10 napi elzárásra ál változtatható 120 pengő pénzbüntetésre, Sárközi Györgyöt pedig 6 napi elzárásra átváltoztatható 20 pengő pézbünntetésre Ítélte, egyben kötelezte őket a felmerült költségek megfizetésére.
A rendőri büntet őbiró az ítéletét áttette a rendőrkapábáuyságrn - annak jogerőié emelése nélkül — az üzent hatósági lezárása végeit.
kozotlubb fígyelumít fordítani a fűtési, főzési és" világitá-i gondok felé s Így a közönség legnagyobb része legelső sorban a villany és a gáz csodált\'tanulmányozta a\'vásár rengeteg látnivalói között. A vidéki közönség csodálkozva és őrömmicl állapítja meg, hogy mfi már a legkisebb tanyán is lehel gázt használni, ah*u pedjg villany, vau, ott mérgen olcsó eszközökkel használható bármiféle áram világításra, fütésic,fő-. zéshez, melegvíz tároláshoz, vasalás-; hoz, sütővashoz, borotvához, de még kenyér pirításhoz is, nem is szólva,
hogy7 a modern rádiókészülékek ós. elektromos gramofonok üzembe-1 tartásához is villany kell. A magyar ipar ma már minden elképzelhető villamossági és gázüz<WÜ tárgyat és eszközt gyárt olyan bőséges, teljes sorozatban, hogy ki-ki nyOmbnn megtalálja.az Igényének és nz erszényének legjobban megfelelőt.
A féiánu utazást és az egyéb kedvezményeket biztosító vásérigazol-váuyt az utolsó percig.árusltja minden utazást és minden menetjegy-iroda és a vásár minden tb. képviselete. (:)
Divatárut
feaoIosAbban
Divatcsarnokból, Fi §1E.
Nagy iram volt V) a másodosztályú rangadón
Nagykanizsai VTE—Barcsi IOK r/ 3:0 (1:0) u
A rossz idő eltenérc is voll «02011508\' a Zrínyi pályán, hogy végignézze a Vasút és a BIOK d&ntö mérkőzését. Hogy a Vasutas csapat megérdeuiolW/ a nyereséget, ehliez nem fér kétség* Valószínű a bajnokság az NVTE szí. mára. Ha ilyen szép. egységes és rendszeres játékkal működnek az első osztályban, akkor nem valószínű, hogy onnan kikerülnek, A támadósor nélia tologat, nélia lendületes. A tologatási ban Iwmne volt a BIOK érdekes védelmi icndsnoro (három liálvéa*, négy fedezel, elöl pedig ¦ három előrelőtt csatár), de ez a taklikn sem bizonyult helyesnek, mert a Vasút egy kevés szerencsével nagyobb gólarányu győzelmet arathatott volna,
Fusch tör ki mindjárt, de lövésére okosan helyezkedik Szeles. Nagy fölény az NVTE részéről. Sorozatos gólhelyzetek alakulnak ki, de a csatárok lövéseit nem Wséri szerencse. A fölény néhány szögletben nyilvánul meg. A 43. percben Horváthnak ordító helyzete van. A lövés kapu fölött suhan el. I
A második félídö is Vasút-fölényben lelik el. Néha vezet a Kocsis, Egervári és Pandúr triótámadást. GÖezl bomba fejcso suhan a kapufa mellett, majd szöglet a 2í). nercben a helyi csapat javára, amit Fusch okosan lehajolva a rengeleg láb között befejei. 1 :0. Még nem jár lo az egy perc a mutatón, Poór szökik üőcxl pompás labdájával és hálóba bombáz a díszkíséret mellett. Jobboldali támadás után . sakk—matt a BIOK védelem ós Púin bombáz a hálóba a 38. percbon. Továbbra is nagy a Vasut-főiény. f[
Ijcnkovicsnak kevés dolga akadt, o két hátvéd (Tőke, Horváth I.) jó volt, inig a fedezclsorban .találjuk n mezőny, legjobb ombcrél Erdélyi személyében. Ez a sáska legény pompás uiunka-birással, nagyszerű technikával ur volt elől, hátul. Labdát aranyat értek. Hibája nem voltt. Boko és Szálai méltó társai voltak. A tánwulósor csupa okos (Poór, Gőczi, Fusch, Punt, Horváth II.) londszcrszerető játékosokból áll. Poór-tól azonban több lendületet várunk. Horváth néha szelcskcdlk. A belső hármas közül Fusch fáradhatatlan jó játékos, Pum az esze a csapatnak, mig Gőczi nagyszerű épitő és jó labda-Jűozolő játékos,
A Szeléé. Takács, Hartmann közvet. Ion védelem soká remekelt, csak egy, jó vasutcsabirsor tudta Ökel megadásra kényszeríteni. Jó volt a fedezetsor la (Zádori, Huber, SzÖvárl), inig a bánom csatár (Kocsis, Egervári, Pandúr) igve-kezeit, do nem nagy. sikerrel, a Két
Költözködés előtt
gondoljon uj lakása kellemes, otthonos berendezésére. -
Szőnyegek, függönyök, csipke-szövetek, bútorszövetek
olcsá árakon-
A villamosság és a gáz csodái a Budapesti Nemzetközi Vásáron
ZALA* KÖZLÖNY
1MQ. má)ua i
ősszelrMő (Sertisi te-^Kincaes) vedé-
Németh szombathelyi játékvezető jól végezte mnnk.ij.il örömmel véltük tudomásul, hogy a <lielylelonül> rugdalózó Kocsi1-1 azonnal leküldte a pályáról.
Törekvés fo-tfVTE Ifi 2:0 (1:0)
Vasiifasbajnokl Ifi mérkőzés. Vetett* (Wfoocsér. A pesti fiuk némi fölénybea voltak a rendszeresei>l> játékuk miatt, A győzelem megérdemelt, Wr a iteáyl csaj>al is érdemelt volna gólt. A közvetlen védelmük (l.udányl, Erdős!. Nováth) ós a tamndósor lünt ki JKubár, Oelik, Császár, Mlss. Sziklrdy, a fedezetek (Nagy. Hnbor, Molnár) ftrórgalnía\'sak. A Vasút-csapatból Plán-\'[\'¦r u Jcapuban és a két hátvéd (Jámbor, Kiss), valamint a U......dós.ul>.m
(Vajda, Andri, Mesits, Frisch. Motoár) vannak ügyes ifik. ilfMUs Külön dicsó-nolcl énlenícl A gólokat Csclík és Csá-
nal. Vajda, Varga Gy., Váiadt Szabert, Tlercaeg. Kísérők: Gerencsér Pál szőv. kapitány és Tóth Károly intéző, A csapat tagjni igazolványukkal ügyült vasárnap reggel háromnegyed hatkor jelentkezzcnok a pályaudvaron (:)
Magyarország— Horvátország 1:0 (0:0)
Vezette rtadtilescu (román). A tiJS gyar válogatott csak néliezon DyepJ DUdás góljával, ami a második félidőben esett.
MecBekszattoltís—ZMNTE vasárnap 5\'órakor
Nagy mérkőzésnek Ígérkezik az MSE—ZMNTE \' mérkőzés. Az clőrnér-fcözés szenzációja, hogy a régi rí TE fogadásból készül n ZMNTE ellen. Efiö mérkőzése a ZMNTE II. csapatával lesz. Fölállítás: Ifetyei — Farkas I.. Varga — Szollár, Bittér, Kutlibh — Ztagtcr, Szenrtröi JaMrtbccz, CsAsz, Jelinek. Jegyek elővételben T&Mönél. (:)
A\'NaéykariIzsai Lévetite vál. Tapolcifa utazik
Vasárnap a Levento válogatottunk Tapolcám megy, az qltani Vasul csapata eílejj játszik a Balaton-kupáért. A csapat tagjai: Farkas. Páriflj Kúszik, Snós, Cserpes, Kódbáum, Haj-
S\'^eámós\'\'lertöíÉséa berekig ezétésép\'én, válan&riyöior ejjy v«-iban megbízható hashajtó" alkalma-z-\'üui válik szükségessé, a természetei. .Ferenc József" keserűvíz kitűnő "eredménnyel hasznaitalik. Kérdezze meg orvosát 1
Jó eredmények a tipp versenyen
A mult hétén kevés szelvény ellenére is aránying több találat volt, mint eddig. A heti gyöztíS K. Nagy László (Kfókanizsa), aki tolíbeialáHa a PEAC-DVAC mérkőzést, vala-mint két félidő találatával 6 pontot szerzett. i
8 pVmtos Tóiola Frigyes {Teleki utca 25.), aki a fenti nyertessel együtt epy-egy tribiinjeg/et kap a vasárnapi MS E-Z MN TE mérkőzésre.
•í pontosak Horváth Józsefné és Horváth József (Fő ut 2.), Boa Ferenc és Pacsirszky József (Eötvös tér 12.). ök egy-egy belépőjegyei kapnak a vasárnapi mérkőzésre.
— Naptár: Május 3. péntek. Rom. kat Sz, f felt. Protestáns Irma. fór NIzan hó 25.
Qo>ií<-«o; nyitva véggel 6 órától «m a\'órítí \'ihAi\'5. tíerds. péntek dárutáa kedden eríiz nap nőknek!.
Csak s ZüM Közlöny gyfljt Nagykanizsán az árviz-károsnüaknak
Semmiféle más gyfljtés
Több oldalról hallottuk, hogy eddig azért nem adtak a Zalai Közlöny árviz-segély-KJ\'üjtéséhcz. inert várják, hogy hivatalos helyről vagy valamely társadalmi jótékonysági szerv utján Is megindul a házról-házra gyűjtés Nagykanizsán.
Semmiféle ilyen gyűjtés Nagykanizsán nem lesz, Tehát minden adományt, amelyet nz árviz által elpusztított magyar életek talpra állítására szánlak jó szivek, csak a Zald Közlöny szerkesztőségébe kell eljuttatni, vagy közvetlenül az árvízvédelem kormánybiztosához.
Holnap: a Katolikus Dolgozó Leányok árvíz-teája
Május 4-én. szombaton este g órai kezdettel a nagykanizsai Katolikus
nem lesz Nagykanizsán
. \' 1 l
Dolgozó Leányok táncos teái rrndtt-nek a Katolikus Legényegylet helyi, ségelben. A tea teljes jövedelmét ai árvízkárosultak fegélyczésére indult .gyűjtéshez adományozzák. I .egyenek tehát olt minél többen a rok mzenves.
lelkes, llalal egyesület szombat esti
teáján.
Eddigi gyűjtés «36.55 1\'
Láng Fereno 10.- _
\' it. Láng Ferenc 6.— .
Itóz Hámory Józseféé 3.— .
3.-
dr. N. O. H. B. Bánval Adolf Török Péter Svarba Aladár Porubszky István K. K.
2.-
2 - I 1.50 i,
1— .
],—
Eddigi eredmény 43&5,a5 P
— uuaiiiii «—I
mindenki a Helyi kmkedftaél éa Iptraoto*! Berttu tol
Női színes cipők és szandalettek
nagy választékban!
Virág cipő- és divatház ro-ui 3. sz.
LEGOLCsI —I_A.
OLCSÓBBAN FEST
cimtáblar, szobát és butarmázalást
CZOCZEK Sí 1
Piactér, a volt Szarvas-szálló épületében NacykanlBssu
— (A polgármester Itthon)
Dr. Krátky István. polgármester budapesti útjáról hazaórkezeit, de híva-tolat nem vette át, mert megliúléssel gyengélkedik.
— (Változások a Magyar Nemzeti Banknál)
A Magyar Nemzeti Iíank .nagy kani-zsai fiókjánál május elsejével tübb változás történt. Dr. Tuboly józscl leiül vizsgálói, aki februárliau került Nagykanizsára az üzlet vezető:^ a bn-
dnpesti főintézethoz helyezte át. Helyette dr. Tlsravári Ervm ideigleutó Usztviselöl osztották be Nagykanizsára. Ugyancsak majns eüsojével Szókesrc-horvíírra helyezték Németh Rezső pénz beszedőt. HOryéje Györvári János volt székesfehérvári pénzbeszedöt osztották be szolgálatUStelro Nagykanizsára.
— <Gyászmlsc Páter BangIiaért)
A-uiigykunizsai Úrasszony-ok ós Ur-leányok \'Mária Kongregációjp közösen gyászmisét mondat p. Hangba Béla lelkiödvéért, A gyászmise holnap, szombaton reggel 8 órakor lesr a* plébán iatem p lobiban.
Pnsíta nélkfll — őzlesen
trta : hiaíaáoyi üyulu
Phöbiis Apolló, a napislen bökezu sufeárözfínében, r. hosszú tél űkitt\'hieg-¦tíeVmcdt föld fagyos hálmilságábói t»ol-dogaii orstiuVitt\' fel és erőteljes moz-dutatalra cnil)cr. fa, fü.\'ordö ar enyhe niipsüléibcn ntélyet,1-nagyokat délekzétt. Szinte liih.ii.• szívta minden a min-tfcnttílöl áradó, hullámzó, bíJldOgságos tavaszfllatot.
Egyik megterrneti. híresen jópuskás kánLtsai vadász vendéglátónk jóvol-Wbót két izmos ló könuyü kis brics-kát rtepiteit velünk a kanizsai lőgyakor-lótéren keresztül a zsendülő városi erdő Télé.
Jobbra !1 nn-i< .;;!¦. a napfényzuhaUig bari\' frtriiö erdőszéle, a frissen zóldelő pasit,-\' a .rozsdavörös pagpnybjál kfc-verödö\' zendülés:>apróka ievclü\'nyirfa-lombift... szélszórtaji kbnkal\'n. gólyahír.\' Neszlctonüt- fut a homok futó\'négy kereke n gyeiies cnlöszéleo, ntélységes csönd, csaik a künli">sét váltó erdő Iá-vqli mélye felől szűrődik bele a kocsi halk zajába\' az első kakuksió\',, amely az idén felénk verődik. líakükt,., Kiiktikt..; ..hallgatjuk boldogau ós njm eLirad lien/iüntk, mint inbidcn lovászi reggoieu, valrt\'mi boldogságos\' \'ín\'eleg-iséfi-jj «njlitbii Valfljni CMiaiUatos ilólog-uttk\'tónaénk olösziir\' és íálán Solw
többé tanúi.
lís öriilünk: Nini!... Milyen szépen vírit ott a gólyahír és amott a kanka-lin sárga virága milyen kedvesen tarkítja, élénkíti a még kissé kopoit erdöszél fa!kó pásitját. Rs ulközbcn, amíg csak láthatják, dédelgető szemmel nézzülk a mezőn átsétáló, nyugodt előkelőséggel bandukoló gölyapárt. Ls valami ikónnyü vidámság \'esz úrrá rajtunk, mintha félrecsapott diáksipka fityegne a kobakunkon és májusi majálisra síaladua velünk ,cz\'a kél prüszkölő láltos paripa.
OztcsrC niúgyünk, A kegyetlenül ke-möiy tél nagy pusztítást vitt véghez ai Brdö vatfjelban. Hiába volt minden emberi gondosság_A kirakott széna (somok megsárgulva oll fityegnek az ctetőhelyeken érintetlenül." Aligha kö-zeiilhetie meg azokat a többméteres hófúvásokon keresztül a karcsú lábú, kiéhezett, erődén őzike. ;fis épp;n erre vuló tekintettel meghosszabbította a kormány az Özvadászal tilalmi idejét augusztusig, .Mi leltél tilalmas időben csak szeailcsre nielieUünk, puskák nélkül. Ez azonban nem változtat a jó-jrédvünkön. mert olyan vidám izgalom-imift ülünk a jrepülő kis bricska kij)ró-batlan erős fédete felett, mintha mind-Bgyikünk kczélien ott melegedne egy-egy joképü, megbizlialó, jó lankasz-lerpusku,
A katonai lölércn keresztül vágtatva, amíg ebiézdcgéljük a szitává löíl <saí-bákat,. azon vesszük észre magunkat, hogy bennt vágtázunk a hűvös ertlei csapáson, amclyuok puha gyej>szönyc. gén nesz nélkül suhan velünk a kis ! kocsi.
Csönd... Csak itt-ott verődik ki a fák közül egy-egy madár fütty, kis csipogó triUa ,.. Még csöndes az erdő, csak távolról hangoskodó a szürke tojfás-csompész, a kakuk. Még most keresztül sül a nap az erdőn, a fák alján a bokrok imég mezítelenek, most szövi a természet a zöld bársony köntöst rájuk a beszűrődő nap arany, cérnájával \' i
Az első ülésen ülő vendéglátó vadászunk sasszemekkel figyeli az erdő mindkét oldalát, mi is nézdelödünk jobbra is, balra is, de csak mindenütt
elsuhanó fákat, cserjést és újra csak fákat látunk. Már,bele is sajdul a szemünk nz élénk figyelésbe, <lo csak (elröppenő kis madarukat bitünk. Vendéglátónk közben tájékoztat itt is vannak özek. ott is (anyázik egy öreg, vagy fiatal bak. Sorjában elmeséli, hol lőtt, mii lőtt, hogyan velle csak ligy :i szaladó kocsiról puskacsőio a fürgén illanó vadat. De csak halkan beszédétünk, amikor hirtelen megvillan a vadász szeme; — Ott vannak!
Mi kerekre meresztett szemekkel bá-imiliNik a fák közé, amelyeket rőt sztiwkkcl tftrkit a beverődő napfény, de csak hosszú pUlanntok után vesz^ szük észre a leléjtk tekintő, nagy fülű és élénken figyelő, de megtorpanva, egy helyben átló két karcsú őzsuUt, amelyet a vadász szeme azon nyomban észre veti, 30—40 lépés lőhet az utcsapástól a hely, ahol a két autá begyes fülekkel vigyáz felónk, majd hirtelen ugrással oldalt szökkenve, elillannak, de a következő pillanatok ujja elénk hozzák Őket, amint kocsink mögött jó ötven lépésnyire átcsapnak a jobboldalt Crdőrószbe. A szürke szőrük rozsdásodik már,, inert az óz kisasszonyok sent t járnak teieu nyáron egy színű ruhábani...\' A\' köz-beji megállt kocsiról hosszon: nézünk a több métert ugró, karcsú állatok után.
Kis parányi epizód ez a hatalmas erdőben, mégis ugy érezzük, mintha Valami csodálatos, uagy dolognak let-tünk volna tanúi.
lís a kocsi rohan velünk c^pásrói-csapásra. Gyönyörű részletek követ kéznek, ahol még itt-ott meglátszik n lőtérről ideverődő golyók pusztítása, melyek a felfelé törekvő sudáráknak . mindig a szivét szakítja le. Legalább 3 méterrel kellene a goVófogóimk magasabbnak lcnuio, hogy ezek a boldog
Az olasz közlekedésügyi miniszter átutazott Nagykanizsán
1940. május 3
-X íflIIST" *"-~
- (Halálozás)
nerkenyes lattan. Zala vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, iHudvaron ma hajnaitx-n 60 éves koriban meghall. Temetése 5-én délelölt rí-1 ii órákor tesz Újudvaron.
_ (Maturandusok bucsu-tnUéie)
A nagykanizsai piarista ginmázíuni iiyulcailikas diákjának bucsu-miséje \'május 5-án. vasárnap délelőtt Tél 9-kor lesz a piarista (templomban, Szentbeszédet osztályfőnökük, Balogh Lajos piarista tenár mond. A maturandusok ezen a misén közösen szcutáldozáshoi jarubiak.
- (A Tűzharcosok)
n agy kanizsai föcsoitortjunak rálaszt.. manya dr. Fülöp György vezetőt iszi
felnöklete alatt összeült és megalakította nz egyensúly-törvény alapján az Igazoló bizottságot. Tagjai lettek >, hivatalból dr. Orley György elnök, dr. Fülöp György vezotötiszt, aronklvül Kenődi Imre. dr. Kovács lászló, Králky György, Unger-Ullmunu tJsk, Vécsey Barna. A vezetőség szél. küldte az összes tagokhoz a Vonatkozó iirlapol kitöltés Végett, amit minden tagnak eredeti okmányaival együtt kell a hivatalos órák alatt az egyesületi irodában beadnia.
- (Képkiállltie)
nyilt meg Horthy Miklós ut 1. w. glalt (Városház épútel) kiváló buda-j,«>li festőművészek eredeti alkotásai, bél. A képek dlsaei kerstlten résziéire U magvásárolhuiók. Ueglekintáa dijukul. (:)
- (Ülések a vármegyén)
Zala vármegye törvényhatósági kii gyűlése május Kán, szerdán tart ülést A közgyűlés 0-én, csütörtökön leszj, inig a közigazgatási bizottság május 14-én tartja havi üléséi. A .közgyűlésen kerül betöltése a sümegi főszolgabírói állás is.
- (Elmarad)
a polgármester boelegségc miatt a templomépllö-hlzottságnnk ma délutánra összehívott értekezlete.
- (Iskolaépítés) államsegélyek)
A vallás- és közoktatásügyi miniszter ujabb két zalai iskotáitflk juttatott\' iikolaépltésl segélyt. A novai rk. Iskola CG00 pezígöt, a mileji rk. Iskola pedig 3000 pengő államsegélyt kapott.
- (Súlyos szerencsétlenség)
történt a söjtöri Tnrányi-főW múlom ban. Bognár György 20 éves molnár-segéd a lendilőkcrék gépazljál akarta fellcnui a forgó kerékre, de a szij cl-
Horsl Veiituri Glovnnni olasz közlekedésügyi miniszter Budapestre ulaz-tában tegnap este a ttleszli gyorsvonat-lai kíséretével Nagykanizsára érkezett. A kanizsai állomáson Kovács Nagy Pál rendőrfő tanácsos, H kapitányság vezetője, valamint Fehérváry József
ka|)ta és ugy róldhöxVágta, hogy ko-IKtnyaalapi lőrést szenvedett A zalaegerszegi kórházban ápolják. — Hasonló batesSI órte Böröndi Lajos 35 éves szépe tki cséplőgép tulajdonos, öl a cséplőgép kapta, el. Saintén aa •gátszegi kórba* ápoltja.
- (Munkás Ifjúsági előadás a Legényegylet ben)
A KIOE országos-központi főtitkára vidéki körútján felkeresi Nagykanizsát Is, hogy előadás keretélten kifcjLse a mai modem katolikus munkásifjusági szervezkedés Irányelveit és a tömörülő* szükségességét. Az előadás kedden este 8 órakor iftsx a Katolikus Legényegylet termében és azon kívánatos minden dolgozó [Tju, valamint a szülök és inunkaadók részvétele.
- (Ujabb községegyesltés)
történt Zalában. A ltol ügy miniszter lendelete értelmében Csopak és Hala-tonkővesd egyesül és u jövőben ideiglenesen Csopak név alatt szerepel.
- (Halálos baleset)
történt a somogyi Teleki községben. Bekecs Dániel G» éves gazda egy 5 méter magas löltésről leesett és nyak-csigolyáját torta. .Mii* rátalállak, már halolt volt. (
— Tekint« ma* a Kopnteln Bútoráruház állandó hu tor kiállítsa**? Iiléaes ss oloxó h.itorokat kedvező fizetési («1 tótelekkel vásárolhat
állomásfőnök jelentkeztek aa előkelő olasz kűzfunkciónárlusnll. A rendőrség a szokásos biztonsági intézkedéseket foganatosította. Ax olasz vendegeket az állomáson lelkesen megéljenezték.
Akepviselőházfolytatta az adó-javaslat vitáját
Budapest, május 3
A képviselőház mai ülésén folytatták az adójavftstet vitáját.
Vay László báró volt az első felszólaló. Hangoztatta, hogy a javaslat rendkívül fontos. Tévednek azok, akik azt állítják, hogy a javaslat nem szociális javaslat. Annak tartja és elfogadja,
Mesko Zoltán iiiegetrnjlékezett a (magyar katolicizmus nagy halottjáról, Bangha Béláról, mnfd a javaslatra térve haiigSuIyozta, hogy nem a jö\\ndele|m«\'öl, h\'ni.em nz eltartottak számától kell függővé tenni nz adói. Meíkó Zoltán a továbbiakban r/, agglegények különleges é-s egyénenkinti elbírálását tartotta szükségesnek, mert azok nem adnak katonát a rhr?(nifoe1^irek.
Cselényf Józset szerint a javaslat\' megfelel a klsejnbí\'rek eretekéinek. Szomorúan látja azonban, hogy a kisiparosok 80 százaléka nem éri el á létmlnímlümol. Lapzártéig Bradi Ernő szólalt még fel.
STARK amerikai tengernagy kijeim, \'telte, hogy Amerikának bt fel kell készülnie, mert oz a bábom évekig fog tartani. A hadügyminiszter is erős amerikai lutdsereg felálltát követelte.
fák között. Szinte az az érzésünk, hogy egyenesen a fáknak rohan velünk a kocsi, mig aztán egy elegáns kanyarral u j ra bon ne vagy unk a nap fény szántott, ., friss sr.inii csapásban.
Már \'őzsuIákhoz volt szerencsénk négy ilarabhoz s Így bakra vagyunk kíváncsiak. Vendéglátónk be Is jolenU:
— Ili \'lenni ¦kell egy baknak.
fis az alkonyodó erdőben a vadász sasszem* észre is veszi a fák közölt bék&űn pihenő vad kis szarvkoronás fejét, pontosan olt. ahol a tartózkodási helyét megjelölte. Míg hosszan elnéz, rük a ir-egáUilott kocsiról, csak zörge-tésiiel és füi|ycn tetessél tudjuk ícU riasztani a nyilván szendergő állatot, amely pár csinos ugrással délnyugatnak megugrott.
A kisknnizsai temetőnél bukkanunk kj as erdőből. Amíg idáig értünk, útközben egy-egy düledező, növények-kel befutott kishál előtt is civilt az utunk, ahova boldogabb időkben, szép májusi délutánokon Icn^e vlganós, kacagó szemű, őzlábu kislányok li kl-kl Jártad egy kis Őzlesie.
Oisy esto van, mire beérünk a ka-nii lámpák alá, hogy egy kellemes délután emlékeivel gaizoogabban tu-nődjünk el ismét, mi irt mindanaiyl-¦sor, hogy\' milyen tsép 1» «s a T* ¦agy világod, Ürmm i«t«n ...
_ ..........gi
APRÓHIRDETÉSEK
¦ m)n4M tcrrtMI u4 0 ttlWr, E*tfcft^»S
» t±i<a tt\'MUf, BlDitü WrAbfcl mS 4 nUSZ
AllAs
BeláránSI és Ügyes ktfutóHut fel-vcsatk. Haaztltér 7. •
Bejáré •xakáasaiSt vagy tózőnÓI keresek azonnali beléptire. Háztartásban takarítónő Is segít. Csertgery-ut 23. 1084
BcciUlctea, meKbixható, Ugyea baléré-a«t felveaxek, Szabó OyÓzöné, Sugárút IB/a. •
ADÁSVÉTEL
Megvételre keresek egy nagyobb káal* kMKlt. Horthy Mlklós-ut 23.
Lnoarnát kertsek megvételre. Vajda vaaktreikedéa. •
FarkaskttSyát, házArzóebet megvételre keresek. Hacker, Sngár-ut 20. *
Kcrecseayl vörös .Otelló" ttar literenként P 0-52-ért kapható Cstagery-ut 10."
Jókarban lévő, szép nagy ctnkott aaaaslé eladó. Arpád-u. 12. *
lakAs- Ozlethelyiséo
HAramaxabáa lakás CJÜtHÖlcsöa és kerttel augusslui Lére kiadó. Márla-u. 4.
1036
Balatonmáríán villa klaslé. Kaalmaan
Károly.__ *
Egyszobás udvari lakás mellékhelyiségekkel augusztusra ktatfá. Ciányl Lissló-
utca 8/a. *
Kétoaabáa oaszkomfortos lakás szon-nnlra kiadó. Bővebbet VékáEjy Testveidnél.
-KétsucebAa konyhái takáa kiadó. Onzág-ut 23. alatt *
EqyaacakAa konyhái lakást, esatleg egy üres szobát keresek lugusttui l-re. Perlaki, Klrály-u 34. 10*7
HAZ ES INGATLAN
HAahalyskali adótnentM jövedelmező beihlztkat, családíhátakat közvetít Horváth, Sugár-ut 42. *
kOlönféjlk
Robii oaarApkAlvkAII most rakaaaa él pucoltassa, ne ősszel. Vállalja Oxv. Tólh JózMtné. UJ kályhák raktáron. -Katonaiét, Úrhái-u, 2. 1074
Régi vagy mai levelexitből származó tflmaailáliMMakal, tuuunálatlaa Iv-anyagot ía Üteadóan negveuek. Jobb igycs bélyegek, sorok Is érdekelnek. — BsTbarlts föazerkeixtő, ta\'átható nhtdes alalakain délután tí-g-ig a txttkeastá-ségben, Pő-ut 8.
Perli, női kalaaakMI BSgy rakUr. Atalikltáaokat elsőrendűen készítünk. Vlda kalapOilit. * |
lejiödéskc biduló fák ne hajoljanak időnap előtt kora-pusztulásba.
Egy keresztcsapásnál, gyönyörű feny ves crdőszélcn, ózonos levegőben, áprilisi 21 fokos inelegbou telepedünk le a lelorileit pokrócokra. Vendéglátóiig iszákjából csakhamar előkerül a vadász uzsonna mellé a pintes üveg Márialelopi és a frissen buzgó. Rar-iiiat-vizes csatlós üveg. Mig a gyanta-szagú fák alatt a gazdagon ömlő napsugarak megaranyozzák a kenyerünkre kent vajat, cinézdególjük a panoráma-tterMn szép táj ezernyi szépségéi, ii^fürdüuk a fák között beszűrődő kék ég najtfényes azúrjában és újra fiezzük. hogy szép vagy ... gyönyörű vagy Magyarország, szebb,minit a migy
"Uíg...
A kiadós uzsonna után ritkán ér-»t( jókedvvel kapaszkodtunk fej Ismét a kis kocsira, hogy tovább ós beljebb karikázzunk a hivogató,^lógató, vég Iclennok látszó erdőbe. Es ahogy rohan velünk a .kocsi, a szemem önkén-- \' \'elcnöt is szedegeU, halomba gyűjtögeti a rák \'alatt szétszórton hevorö sok WMi amelyet a/széJ, a be\\,erőtlő nnp-fény szinte gyufnszentvó,száritolt már. Képzeletben már hnlahnas magy kupáinkban látom a sok hulladékfát, a melyhez boldog Igyokvéssel törtet a ¦anizsai sok nuicslelcn. szegény Bm> b%r, hogy vigyen holólo, ki mennyit
tud. .kis hajlékuk nwlegitósére, sovány ebédjük megfözésére. I>e csak a sze-menmiel tudom nst a sok olt pusztuló galyfát gsszeszedui és csak a szivem szorul et, hogy Cz n sok-sok szekéniyl fa olt pusziul az avaron és ha valaki bemerészkedik egy-egy kötósnyit.össze-szedni belőle, jyó héliány najilg\' el-niélkedhclik bátorsága felett az Erzsébet téri hátsó emcleles házban.
Sajog bennem a gondvlil. hogy Itt valahol hiba van. Az Úristen vaui. hogyan nem igy áldotta meg ozl a koldus Tőidet.., uz cnlőt és nuunk gazdáját, a rosszul sálárkodó embert.
A neTf-madár tóbb tucat t diával ékesített vadászunk az egyik düledező lesállás közelében hirtelen ismét figyelmessé tesz bennünket:
— Ott vannak aa őzek!
rís lessük őket megmozduló karok, kai, amelyekből kiparancsolja a puskái a könyörtelen rendelet és talán helyeién is.
¦ Olyik helyen még szutlyanós n pást, tengelyig is elmerül a kocsink a hó-bZagu. friss erdei TÍZ ben, amely felett összehajolnak az ingovány iszalagjai, Cs ugy járjuk a több ezer holJas erdő véglcleii labirintjait, mintha közünkben volna az Arí»dno fonala. Vendéglátónk öerepísmerele szinte percekre határosia meg oz erdői csapások rál-tosntnlt. Olyik helytvi btun járnak a
Készítsük elű a jó termést 1 Permetezzük gyüműlcsfálnkat •
Nikotin es Káliszappan
kapható
Teutsch drogériában.
Hírek és cáfolatok ttt 1*1«, kötege Románia körOl;
Róma, május 3 1 Aa olasz Inpok azt Írják bukaresti tudósítás alapján, hogy Romániábasi összeesküvést lepleztek te. Az össse-esküvó-i célja a kormány \'jelenlegi ö**-szetélelénuk megváltoztatása.
Bukarest, niájn> 3 A román propagandám misztérium saitóelöadója egész sor cáfolatot közölt az újságírókkal. Eszerint nem ígaz a külföldi sajtónak az a híradása, hogy Göring repülőgépen Romániában járt volna, sem pedig az hogy "Károly román király találkozott Volna Pál jugoszláv konnányaó herceggel. ValóU ian az is, hogy Jugoszláviával Románia egyezményt kötött volna. Cáfolja a piopagandamiaUxtérium azokat ¦> Mioket is. amelyek szerint Károly király vadászatra történt elutazása után több letartóztatás történt, volna valami összeesküvéssel kapcsolatban.
ZALAI KOZLÖNV
A Zalai Mííülűiiy Spoi I-1 lpi>versenye
TIPP-SZELVÉNY
Beküldte : Lakik:.....
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a kővetkező eredményeket hozzák i
ZMNTE—MSE...... !_(.-: _.)
DPAC-DVAC...... ... (... i...)
SBTC-NTSE...... ... (...:...)
PBTC—KRAC...... (...:_.)
ZsSE-PEAQ ...... [.-:.-)
TVSK-Nsgyk.Uv.Val. ... ... (_>...)
Ferérjcráros—Otmma ... ... (...:_)
Tokod-PVSK . . . ._ (_:_)

Alulírottak üldalomtol incglorl silv-I Kl tudatják, hogy idc]lllcld!til |d | teslvír, nagybácsi és rokon
Berkenyés István
Zila várneiya türvényaatéaial ¦liotlaágl tas.
eletének 69-lk évében I. hó 3-án d. e. 5 őrskor az Úrban csendesen elhunyt, A megboldogult lifilt tetemét folyó hó 6-én d. e. fél Ii órakor klsérjtlk ac újudvart gyászhiztól a róm. kath. egyház szertartása szerint őrök nyug-vótiülyiíic.
Az engesztelő szentmise-áldozat folyó hó 5-én d. e. 10 órakor lesz az ujiulvarl plébániatemplomban az Egek Urának bemutatva. Újudvar, 1940. évi május fia 3-án, Atiloll lagytn eatltka I Nyagodjik békéién I fin. S*aM Kifolyna biUI. B*tk«nyí» Ernsálwt testvére. So6* PiUr és neje sílll. Harangoió Vikt&ía Sóit Inir«, Sav. Bárkányi* Fareacné sztll. Sxeu-1n Mária, Bársony Antul és neje Szül. Barkaayaa Gtaclla, Berkenyéi Aüu», Bwkrsyéa Matild és a fyá-•salé rakotuig.
Nagykanizsa megyei város polgánnesterétöl.
10813/1940.
Tárgy: Ingatlanok ktcővtkelése.
Hirdetmény.
Felhívom azokal a földtulajdonosokat, akiknek birtoka a városi át-szfllö Alsósánc—Nagykanizsa—szépeinek! titiol délre, tehát Somogy-szentmiklós és Aisónyires felé fekszik, (OFB földek is) bogy birtokalkat cővekeljék ki.
Nyoma\'ékoian felhívom a fent körülír! lerolelen Ingatlanokkal rendelkező tulajdonosokat, hogy ingatlanaik mind a négy sarkát, valamint minden egyes töréspontját e hirdetmény kellető! számított 4 nap alalt salát, Idl felfogott érdekükben, az egy éves békés birtoklásnak megfelelően cövekeljék kl, hogy az ingatlanok tula|donJoga és tulajdonaránya megállapítható legyen. Aki ezt elmulasztja, annak terhére külön birtokbemondó és külön mérnöki költség állaplllatlk m.g, vsgy ha az ingatlan tulajdonjoga még Igy sem lenne megállapítható, az ingatlant Nagykanizsa város nevére írják ál
Minden egyes cövekre faragni\' kell egy Ha sima részt > arra rá kell Írni fekete ácccru-ával, Jól olvashatóan a tulajdonos nevét és lakcímét (község, utca, házszám) Az asszonyok nemcsak férjezett ne-vujict, hanem leánykori nevüket Is kötelesek acOvekre ráírni. E cöve-
ket ugy kell leverni, hogy a név mindig a birlok leié mulasson. Akinek a cövekek leverését lllelöleg bármi kételye lenne, forduljon kint a helyszínen a munkálatokat lel|e-sllö mérnökökhöz. Ezúttal is figyelmeztetem a város egész lakosságát, hogy az, aki a mérést eszközlö mérnökök mnnkáját megakadályozza, a mérnökök által elbelyezett köveket, cövekeket és egyéb mérnöki Jeleket megrongálja, megsemmisíti, eltávolítja, vagv áthelyezi, az 1891. évi 41. l.-c.-be ütköző vétsél et követ el és súlyos logháibönteléssel bftnleltetlk, amelynek legnagyobb mérve 3 bő-napra terjedhet
Nagykanizsa, 1940. május 1. icu Polgárra art er.
1940. május 3
M. klr. állastipltsszstl hlvital, Zilitgsrsiaf.
3847/1940. szám.
línraisláwlílsi (iiÉliÉtsí.
Alulírott hivatal a Bajcsa községben építendő községháza és tüzolló-szertár munkáinak biztosítására I. é. májul hó 18 ád versenytárgyalást tart.
Bővebb felvilágosítás aluliról! hivatalnál nyerhelő.
Zalaegerszeg, 1940. április 29. Kl. klr. illamiíltéiieH nlvatal ii ,i Zalaegerneg.
Aluliról! nagybakónak! körjegyzői lakás és I oda átalakítási és szigetelési munkáinak bizloaliására I. év! május 18 án v rsenylárgyalást tart. BOvebb felvilágosítás" alulirollnál, vagy a zalaegersiegi államépllészcii hivatalnál nyerhető.
Nagybakónak, 1940. április hó 39.
1093
Körjegyzőség.
jfllsüziasUiüf *WbI*
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
Nép MOZGÓI. Péntek-szombat—vasárnap
Chevaller uj filmje. A legérdekesebb és legfordulatosabb francia Ilim.
CSAPDA
¦agyar híradó.
Előadások köznapokon 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
UIHflinos háztartási készülék
mindenkinek örömet szerei!
Teahannák
Vasalók
Kenyérpirítók
Gyorstfözók
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpók Modarn falikarok Olwaaó lámpák Tanuló lámpák
Nagy Választékban
kedvező részletfizetésre is
ILGYI.nél
Sugár-ut 2.
Ili Éssíi o Znloi KizlBnvbsi
m o r i
vesz és elad Ungár Sándor
bor bizományos és bornagykereskedő
HagfkaoJiiB, Csengery-nt 58.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10149/1940.
Tárgy: Idegen Járásban tartott ménekkel fedeitetés.
Hirdetmény.
A 101094/1940. F. M. sz. rendelet értelmiben a kanca-torzs könyvvezetés eredményének biztosítása érdekében (elhívom a gazdaközönség figyelmét az alábbiakra:
Ha a nagykanizsai méntetepen nem lenne a kanca tenyészirányának megfelelő mén, ugy a kanca-tulajdonos kérelmére engedélyt adhatok arra, hogy más hatosig területén levő azonos tenyészlrányu ménnel fedeztethessen az ott tenyésztésre engedélyezett ménnel. Sőt a méntelepparancsnok javaslatára a P. M. míg arra Is adhat engedélyt, hogy tenyésilésl igazolvánnyal el nem látott ménnel Is fedeztethessen a kancatulajdonos.
Tenyésztésre jogosító igazolva ny-nyal ellátolt ménnel való fedeztetés esetén Is megállapítható a klhágásl cselekmény elkövetése, ha a mén nem az Igazolványban megjelölt körzetben ¦ vagy más tenyészlrányu kancánál basználfátott, avagy külön engedély nélkül nem aion körzetben Istállözolt kancát fedezett. A kihágást ugy a mán, mint a kanos tulajdonosa (birtokosa) is elkövetheti. A katonai ló vizsgálatokon a 3 évet betöltőit lovak marhaleveleibe a I6\\ hideg- vagy melegvérű fajta megjelölése Is bevezethetik, a kihágást elkövető tehát nem hivatkoznánk arra, hogy nem tudta milyen vérű a lova. HldegvéifJriek, te-kinlendő az a keresztezed tenyésztésből származó kanca Is, melynek jeleiből annak hidegvérű. származására lehet következtetni.
Hideg- és melegvérö keresztezést! kancáknak fedeztetését a Földm. miniszter csakis a méntefepparancs-nokiágok állal fenntartott fedeztetés! állomásokon átmenetileg megengedte.
Nagykanizsa, 1940. április 27. KW- Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
s\'ouyikai napilap.
Kiadja; „KBzfjaiQaaágt R. T. Hagykanlita". Felelős ktadó: Zalai Király. Nyomatott i a „KSigazdisSfll u. T. Nagykanizsa" > \' \' uyoiüií/ijalian fiayykutiliS..!!. (Nyomdáért telelt Ztltl K*roly.)
80» É*\'o»y«m. 101. tzam.
NagykanUsi, 1W0. má|u» 4. szombat
Am 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKA I. «t> f 11.«*,
Felelős szerkeszt*: Barbarits Lajos
ElollMletl i«: egv bora a pengi 40 tUlér. . Sicnioilísígl é> kúulől.ivatall telelőm 7a. a.
iüljffii flisia tanttti Irtmiiik éjiéi!
("60 Htyatfllos hirdetmény atfta tudtul minap, hogy a iiagykanizsai .katoHkme köztemetőben ezentúl \'senkiméin gyoimflálhatja. nem öntözheti szeretteinek\'Sírját, mert azt «z-utáu a város közjóléti ügyosztálya fogja elvégezni: s ezért »niegállapt-tolt dijakat szed* (Hogy mennyi ez a díjazás, azt a hirdetmény elfelejtette közölni I) indokolás : - a köz1 jóléti ügyosztály igy teremti elö a temető Őrzésének és az \'jtuk tisztántartásénak költségeit és állandó munkaalkalmat biztosit «z ínség?-akcióhoz.
A hirdetmény csak egyetlen kivételt engedélyez, amikor aztmond-ja : »az ftvyai lparszerülcg foglalkozó szakiparosokon kiviit csak a közjóléti ügyosztály végezheti p sírok öntözését és, gyomlóIósát.« Ebből a fogalmazásból azt keli következtetni,, hogy yinágot sem szabad senkinek sajátkezűkig ültetnie a sírjaira! Mert pz\'rnég«iepn! valószínű, hogy a szakképzettségi a gyomtá*
vatalos hirdetmény.
Tiszteljük és nagyon Sokra értéi keljük, ezen: tulmenőlcg pedig jnín-dfta tekintetben hajlandók vagyunk eJLömozditanl a közjóléti ügyosztály lendületes fáradozását, aimit azért fejt ki, hogy a közeltótásra szorulóknak munkát s a oniunkéért ke. nyírét tudjon adni. Ezzei a temető-rendelet lel kapcsolatban azonban csak a közvélemény felháborodásának lehetünk a lo\'lmácsolói.
Furcsa lenne, de már nemi lepődnénk meg, ha egyszer kihirdetnek, hogy nem töltheteim snjátkezülcg a cigarettámat, az asztalnál netósisj-hetek magáin! kenyeret, a háziasz-szony nem vetheli meg sajátkezűig az ágyat, nem cipelheti mhga a piaci kosarát. Idővel falán eljutunk oda ís, hogy tilos lesz a síját fejünkkel gondolkodni. S az lesz az Igazi közjóiét, mert akkor senki sem háborodik fiet a (ejrojelőihez hasonló renotelkezéseken.
Amíg azonban áz ejttter személyes lény, akinek állítólag szabad akarata, egyéni\' tulajdona,\'saját elható rozóképcsségc és tetteiért legsajátabb anyagi és erkölcsi felelőssége van, addig jogosnak kell elismernünk azt az áltjalénqs felzudu-lást; ami a városvifetof hirdetménye nyomán keletkezett.
Tény, hogy az ínségesekről gondoskodni kell és tény az is, hogy a temetőt őriztetni, útjait gondozni kell. Tény, hogy ez mindegyik a közület feladata és tény, hogy a szándék nemes, amikor a közület felelősei - jmint a jelpú cselben is - ezeket a feladatokat a lehető legjobban igyekiiwnek\'m<*oldanl. ,
Ámde a felelősök a közösség tagjait már inSndkét célra igény bevették, részben a feladatok megoldására szolgáló közterhek, részben a társadalom önkéntes áldozatkész!^-.
Északon eldőlt a Játszma, bukik az angol kormány, bókén dolgozik Roosewalt
Az angol csapalok kivonása Norvégiából tovább tart. Az andaUnent ki-ürítést követte a namsosl Az angol visszavonulást Chamberlain és az nn-rgoI hivatalos jelentés is beismeri. London ii következőket jelenti:.
A namsosi terület kiürítése hozzátartozik ahhoz a visszavonulási terv, hez. amelyet Trondjem és környékének síkerloioii bekerítése után az angol vezérkar elhatározott. A csapatokat. sfloerflU veszteség nélkül behaj»óiní.. — mondja a jelenlés.- A visaRvonuuW fedező angol . torpedóronibolót tellta-lálnt érte. 30 matróz életét vesztettd, 00 megsebesüli. A behajózás íllandó bombázás közi történt. A német csapatok előrenyomulását ntür Stören tvé sem teliét megakadályozni.
A svéd kórókból érkezt) jelentések elmondják, hogy Dotnbast U" órái boinbalámadis érte és kikötőpart teljesen elpusztult. Egy clsftflyodt hajó
A norvégek fegyverszünetet kértek
Korvég jelentések szerint a norvég csapatok parancsnoka, Hűiig tábornok bejelentette, liogy helyiifcgyverszúmtet kért. meri a maguramaradt norvég csapatok további harca rélhiLixmak látszik.
Az angol btxtoatték értéke
A tények világosan mutatják, hogy B szőve tségesoket súlyos kudarc érlc ismét Norvégiában. —¦ írja egyl>ehang-zóoki a német \'és olasz sajtó, de kény. télen azt elismerni az angol sajtó is. A német és olasz lapok rámutatnak arra. hogy a csíh, lengyel, finn és most a norvég példa világosan mutatja, mennyit ér az angol garancia. De ugyanezt a szemrehányást teszi az angol ellenzéki sajtó is. hangoztatva, hogy az angol birodalom tekintélyén
egyie nagyobb caorba esik. Politikai korokban kormányválsággal is szú-mohiak. « .-, ,
Minden a Földközi- tengeren
5S#*z Európában nagy\'rígye\'em for-dtii most a Fóldkózt-terger felé. Az a gyaijn, hogy Anglia a norvégiai ku-
darc után 11} Umadásl terület után kutat. Chamberlain bejeién t ós ébőt is kiderül, hogy az angol tengeri haderő két nagyobb köteleké már útban van b Földközi-tenger felé. F.rrtekes azon-ban, hogy Cbambérlain esetleges ang. Hal partraszállási kísérletről íís beszólt
Megkezdődött a németek újraépítő munkája Norvégiában
Rónia, mfijus -1 A Stefani-iroda je\'enti, hogy Norvégiában az. angolok áltai elhagyóit területek német megszállása gyors Iramban folyik. A fjordok is egymásután kerülnek némlH kézre. A norvégek ezrével adják meg magukat,\' A német hadseregíőcarancsnok-ség küiönici,eu bánásmódot biztosított a norvégek részére. Akik i«é<e-JtptKrtk..Imgym*»mL ... iia/twinaj. többé t! németek etfön, uzofcw hoát hadifoglyokként ke»Hk.
Intézkedés történt azirányba»: Is, - mondja a jetontés — hogy r norvég Ipartelepek Ismét teljes ti/tm inei tn*gktódi>e8sék a munkát.
MUch tábornok- vezetésével a.repülőterek\' kiépítése mindenütt folyamatban A*aií. A vezértábornok\' Norvégiát a legnagyobb . léglláimiszr ponttá akarat kiépíteni. Ezenkívül « tt\'rigeri haderő, különösem a teoyer-rtlatfjSrólc kúpnak af^űrdokba\'n Éf! épített támaszpontokat
A norvég vezérkar az angolokkal egyfllt hajóra szállt
London, május 4 Az nngoi visszavonulással az angol sajtó részletesen foglalkozik\'. Részben támadják a konmiányt, ré^z ben különböző okokat hoznak fel « kudarc szépítésére.
A -Times .eli-sínfpri, hogy az angoj csapatok ideiglenes előrenyomulási mentette nieg « norvég vezérkart és a kormányt, hogy .német fogságba nem kerültek, A lap szerint mint a vezérkar, mint pedig a korpnláiiy az* augoi cs;ipsitokk!|l eflyütt behnjów*!. Azt, hogy a király is elhagyta volna Norvégiát, még nflra erősítették meg.
A kormányt támogató sajtó hang-
ge formájában, Az inségaiMnkák területét sok egészséges és életrevaló gondolattal eredményesen kiterjesztették\' már és bizonyéra vaunak ás lesznek további megvalósítható Ötletek is, szerencsésebbek n temetői sligondozás eltillásánnl.
Vonják vissza ezt n rendelkezést, mert ez kegyetetsértő és majdnem embertelen. Hány és hóny elmiber van, akinek ¦ mindenfnapi roboton t-j i egyetlen élettartalma maradt; - ápolgatni, gondozni azl n pár rögöt, ami kedves hozzátartozót, el-\\-t«zltelt szerelteket takar? Hány és hány ember van, akinek a szívét tépnék ki, ha uom magú bablrgái-hatná rendbe halottjának pihenőhelyét, ha- nem anaga nevelhetne a drága hantokon virágot, hi nem int*\' ga vethetné meg a slr^oudozáa formájában naponta a ked\\-cs hn\'ott örök fejcalját.
Lehet, hogy Sokkai szebb lenne a temető, ha hivatalos vezéuyszóvi\'ii
történne a sírok vlrágosltása, gondozása. De Itogy ale^zinponipásabb sir-faianszter Is hidegen kongó, keserű visszhangot verne a sírokhoz tartozó élők sziveiten, az bizonyos, Ezt a visszhangot felidézni ¦ kisárte-ües vállalkozás, lékek százainak és ezreinek megfosztása az emberi érzelmek legérinthetetfenebbjétöl, leg-sajátabbjátój-: - a holtak íráuti kegyelet Imádsággal felérő áhítatától. (Ha Így irtogatjuk a holtakhoz való személyes ragaszkodás érzését, akkor már csak egy lépés és megengedhetnék a halottéKetést is !)
Ezt a rendeletet vissza kell; vonni! Ez a közvélemény általános sau megnyilatkozó, határozott ós félre nem állitható követelése!
Tudjuk, vannak a fővárosban is, más nagyvárosokban is korlátozó rendelkezések a temető-gondozás terén. De akik a nagyvárosok temetőinek parádés parcelláiba temetkeznek azok hozzátartozói ezzel
sutyozza beszámolóibittn, hogy az on-goi nép levonjn a norvégiai eseményekbe" a tanulságot és gyors ütemben folytatja a harcot.
Ezzel szemben -- mint ti Reuter-Iroda jelenti ~ baloldali lapok mind étesebben támadják a kormányt a kudarcok miatt.
Roosewelt aj béke-kitérleiet kezdett
London, má)uS 4 ^A Daily News newyorki értesülése szerint RooSe*,*It elnök ujabb erőfeszítést tesz a béke érdekében. Az amerikai elnök etejét.afcarja ven-
előre leszámoltak. Nejm\' így van ez azonban a kis vidéki város temetőjében, ahoi Ilyen újítások bevezetése kártékony forradalmat jelent a lei-kokben. Különben is : - miért a temetőnél kezdjük utánozni a nagyvárosokban bevélt intézkedéseket? Miért nem az élet száz és száz kérdésénél ? \'•. \' , . .
A slrhéiy, amit mJegveltenv \' az* enyém. "A ha\'ott,\'aki alatta porlad, az enyém. Attól eltiltani, hogy kegyeletem, szereletem\' jeleit magam hordjam arra a sirra ¦s\'hilígam ápoljam felette, ~ nem,; lehet. Emberi joga ív. minden élőnek, akinek halottja van. Nem, ís csak joga, h»nem isten állal törvénybe,- a hus, vér, szív elevenébe irt kötelessége.
Isteni és emberi parancs: - engedjenek vissza bennünket kedvescink sírjaihoz 1 * \'
A város közönsége követeli a rendelet azonnali visszavonását.
ZALAI KÖZLÖNY
1940. május 4
Qrasolyamharisnyáfc
párja P 1.95 2.60 190 3.30 3.50 Szomolánylnát.
ni, hogy a háború Olaszországra is kiterjedjen. Roosewclt tnpogatódznl kíván a semfcgssck oél, hogy hajlandók-e közbejárni a béke elök\'észité-sén. Az bitézkedósl sürgődnek tartja Roostíwelt, meri ugy látja, hogy a mostani rövid szünet után újból fellángolnak a harcok és akkor egész Európa léngbaborul.
Az angol katonák ntm bírták a háborút viszontagságokat
A Reyter-lroda öslersundf jelentés alapján beszámol orról Is, hogy miiyen pokoli helyzetben voltak az angol csapatok Norvégiában. A hó derékig ért és a hidegben nz angol katonák alig tudták kézben tartani fehéreiket. Közben a német re-pöíöii támadása szünet nélkül tartolt, utánpótlásra nem lehatott számítani, az élelmfczés körül is hibák voltak, nem csoda léhát, hft vissza keifett vonulni és feladni Dél- és Középnorvégiát.
Ugyancsak ez a jelentés számol be arról is, hogy
Stelnkjer és Nsmsos városa teljesen leégett a német\'bcmbatámaí?ások következtében keletkezett tüz során.
Norvég jelentés szerint
Hsakon király még nem hagyta el Norvégiát,
tartózkodási helye azonban ismeretlen.
. Berlin, május |
A berlini lapok részletesen foglalkoznak az angol veszteségekkel és nevetségesnek mondják Chamberlain Azon á]li tásái, hogy a norvég vállalkozásban csak 19 angol hajó süllyedt cl. A Börzenzoítung rámutat arra, hogy .
s szövetségesek vesztesége 136 hajó.
A Lokalanzciger azt irja Nem esünk\' abba a hibáha, hogy az angol tengeri haderő összeomlásáról beszéljünk, de kétségtelen, hogy súlyos \\eszteségek érlek Angliát.
Narvtktót éMzakra ím visszaverték az angol támadási MsérMtt *
. Berlin, május 4 A véderő főparancsnokság közli: Nor-Vlktól északra a még oUIévö angol csapatok támadási kísérletét visszavertük. TrondhoimUjl .északra már csak norvég csapatok vannak, a szövetséges haderő elvonult. A norvég csapatok parancsnoka fegyverszünetet kért. Ma délelőtt Irukan városa harc nétitül megadta magát. Hgy tábornok-kai 123 tiszt és több, mint 2000 norvég katona adta meg magát. A zsákmány fclbecsullictctlen.
A Nordcl fjordban egy ellenséges cirkálót inogrongáUak a repülök bombái, egyet pedig a nyilt tengeren elsüllyesztettek. Elsüllyedt bombatalálat következtében egy ellenséges ¦tengeralattjáró Is. Angol vadászgépek \'egy néniét őrhajó, ellen eredménytelen lá-
(Folytatás a 6, oldalon)
A vakMIgymiaflá* veszélye ellent védekezés egyik hatásos módszere abban áll, hogy az ember a beleit hetenként legalább egyszer a természetes „Ferenc József ke-serüvlzzel ~- reggel éhgyomorra egy pohárral — alapoian kitisztítja. Kérdezze meg orvosát I
Teleki főispánt a I0VE disztagjává avatták
A MOVE zalaegerszegi szervezető most ünnepli fennállásainak 26 éves Jubileumát. Ez lalkídosniból vitéz gróf Teleki Béla főispánt az egyesület disztagjává választotta. Adisz-tagsági oklevelet most adták át u főispánnak ünnepélvcs keretek között.
Dr. vitéz Horváth Bertalan elnöki megnyitójában megemlékezett az egyesület 26 éves jubileumáról, majd Zsidó Sándor dr. országgyűlési képviselő mondott nagy tagavató beszédet. Méltatta vitéz gróf Teleki Béla érdemeit és hangsúlyozta, hogy a \'reic ki-család minden tagja századok óta a tudományban, Irodalomban, harcmezőn, \' éllamvczfr* tésben egyaránt a magyar fajért küzdött. \' i
Teleki Béla a díszoklevél átvétele
után meghatottan Mondott köszönetet a kitüntető bizalomért. Hangsúlyozta, hogy büszkén valljn magát a Magyar Országos Véderő Egyesület lógjanak. Az egyesületnek társadalmi és iiekn|zLtvédelmi kötelezettségei vannak. Maga is tán-torilhatatinii harcosa akar Icimi a MOVE által hlrdelott keresztény nemzeti szenemnek és ezt a szellemet riiíiinét magasabb erkölcsi értékre akarja nevelni cgoládl életében és társadalmi tevékenységében. Végül Ígéretet tett, hogy a MOVE harcos munkása akar lenni, akj a vezetőséggel egy sorban küzd célok megvalósításán.
A főispánt a közgyűlésen és az utána következő dlszebédcn Is |e|. kes meleg ünneplésben részeltették.
a»taa<.»sWMwwiia>jaj*i^^
— íie lőjj, te bolond, még a nyilt vizén vagyok!
Kétórás tengeri ütközet az Eötvös-téren
Szirénahugás sziiremkodctt át a falakon.
Felfigyeltem. Szerda van és délután három óra. Sziréna-próbáról tehát aligha lehel szó. bár Kanizsán ugyancsak szeretnek játszani a szirénával Eddig azonban csak szombat déli egy órakor szoktak vele játszogatni Talán csak nem komoly? .
A háborús meglepetések korát éljük, nem csoda hál, ha felpattantam és jz ablakhoz rohantam. I
Az udvaron már dúlt a csata.
Persze Idfi kollclti mig megértettem. De az ablakon át figyolvo lassan kibontakozók előttem egy egész tengeri hadszíntér, komoly aknahábaruval, csa-patszállilással, lengCri ütközettel
A szemetestáda volt a hadihaja. Rajta a szomszédék I,aci tta Intézkedett, mint Nelson admirális. Már be volt kötve a kozo, do mint kiderült, ezt a i sebesülést. nem most szerezte. Lehet, hogy még tíU finn-orosz csaták valamelyikében. (Ugyanis ez is iczajJoll nálunk az udvarban. Örökké sajnálom, hogy annak nem leheltein szemtanúja.)
Szóval a sebesülés ;ncm akadályozta a vezényszavak röpködését. A paran-
csot a játszótárs i teljesítet le leljes Igye. kezeltél. Kicsit kinyitottam<az ablakot, hogy jobban halijaim a (Mirnncaokat. . ~ A fedélzetié mindenkit Riadó 1
— Ne, ne.ott! Az a tenger! N*.i tó tod? Ht mássz fel!
A szemetes láda elölt valóban ki volt rajzolva a hajó orra. Körülölte az udvar homokja jelezte a • tenger hullámzását. ¦ Igazán megbocsáthatatlan egy matróztól Ii» a tengerbe lép. Már aztíhlUem. komoly következményei Is lesznek a dolognak, do látom uz nihulrálLs jószivü és meg-bocsájtó. Felfedező és látn-amká ulra küldi Uírsát.
— A ródli lesz a cirkálót — adja kl a parancsol.
Mialatt előkerül a ródli, azaz bocsánat: a -cirkáló,\' uz admirális személyesen és sajátkezüleg öntözi fel az udvari a,hajó körül, nehogy valaki megült a ftengcrbc ulépjen.. . — Felrakni az aknákat! — hangzik megült a vezényszó. A ródlira (ejnye megint!), a cirkálóra felkerülnek a téglák, bocsánat: az aknák.
— Te. valami-ágyú is kellene!
— Az ám! No, maju* szerzek!
Az admirális egy pillanatra eltűnik a lakásban és \'már hozza Is apja séta-
szebbnél-szebb
nái
a zár-udvar
hobútoK
nagyon olcsón!
Szombat-vasárnap
Városi Moxgó. _
Minden Idők legnagyobb magyar filmje! Huszka Jenő SrSkszép muzsikája.
Ca-ÜE. BABA
Magyar sziveknek Idegfeszítő izgalom 1
liiamlánou iiétlioznupokuii !>, 7, u, vasárnap 3,5, 7, 9 órakor
OUOROVNIK
GR1ND HOTEL KÜPAR
^ÜSUSr strandfürdője.
Modern Maliiban Iftkeletís komfort - fl strand htunálata dl|mentei. — KIIQnd u,l kfliOiitg. — Hataln.n, síubtrdpikut park. Remek konyha. — DAlulin él ette tánc Kirándulások. — Tennltt. vlit sportok. — Telie» peniló arn {amiben minden kollita benne faolalta\'lk) a llobak fekve te sieilnt 85 dinártól 110 dinárig. — Kérjen magyar proipcfclutt. 10»
botját.
— Ez jó hosszú, lehet veic eéloznli — mondja ás felszereli a szemétláda-csata bajomi. Kitűnően működik.
— Bum, bum, bunr...
— Ne. no -lőjj, te bolond! INcm látod, még n nyilt vizén vagyok]
llz a kiáltás a cirkálóról hangzott nz admirális felé. no az nyomban kész volt a Válasszal:
— Fuss be valamelyik somleges kikötni*\'
A eitkáló ollmarad.a gyerek a .tengeren át- ugrik a bokor mögé. AzUn meggondolja magát, visszaszalad a • cirkálóhoz- és most már n ródUval együtt keresi fel a bokor mögötti •fcmleges kikötőt..
látom, hogy uz admirábs a .csali-hajó tetején rosszalóan csóválja fejét. De a következő pillanatban már nz •ágyúval vau elfoglalva. . Szájával durrogalva szórja n .gyilkos tüzei* az ellenségre. Magyanízólug hozzí is teszi: , .,
— A pinceajtó lesz a másik csata, hajó. Egy japán!
— Miért japán? Inkább kJnai! -hangzik a .semleges kikötőből. •
— Jó, legyen kinai! — egyezik belo az admirális.
A csatazaj elültével mégis niegkez-OŐdtk az aknarakás. .Téglák szerte az udvarban! (De jó, hogy nem látja a házigazdal) Aztán módosul a hely. zel. A pinceajtó tnoin elég \'hadihajós,\' Eléje hál kirajzolják a járdám ékalak-btín a hajó orrát, pár ágyút is rí. A pincefalra meg egy cilinderes urat. (H>a, kevés a legénységi Do lehel, hogy az nz ellenséges admirális!)
Az nblak mögött ekkor már nagyon irigyeltem őket. Őszintén szólva, szerettem volna közéjük állni és velük játszani. Olyan.régen volt, nmlkor még ini játszottunk igy. Persze akkor nem csatáim jót, meg torncdóronibolásdit aknarakással, hanem .csak. Indiános-dit. vvinnetou alakjait költöttük élelro éppen ilyen lázzal áw ozok a mostani gyerekek a modem tengeri és légi háborút. Melyik vott szebb? Ki tudjat Egyforma mindkettő, mert )átók. Most is hallom, megint mondják nz udvari tengert csatában:
— Megbit lősz, te bolond 1 Néni látod, hogy még,nem végeztem az nkna-rakássjd, meg még a csapatokat sem szállítottam partra!
Hát nem kedves ez így?! Istenem, milyen jó is volna, ha az életben is
i fllttlkYlf.lt
keresek axantiaH belépésre Hx-uel én luUlékkaJ >
Berlini Tlctorla
\' keneti képviselete: Dr. Ilennel László, Nagykanizsa,
Magyar-u. 7. U. e. 9-10, d. ~ 15-18 óra HHMl Kuiiltkot Mi...Holt I 10«
— Uui >klilllii.D.k.i tekUiw met Mlildon vélBlkénjíior nélktl. KoiHlel"
•aloftraUa
2313
1940. május 4,
ZALAI KÖZLÖNY.
.-igaz
ami Igu, egy főnyeremény nagy (Szerencse, de hogy módunkban legyen nyerni, vegyünk Idejében 3 P-ért egy egész, vagy 1-50-ért egy féTjótékonycélu állami sorsjegyet, mellyel a következő összegeket nyerhetjük
40.000 ar. P
-főnyereményt, vagy:
20.000 P, 10000 P, kétszer 5.000 P, néjryszer 2400 P, hatszor 1000 P, huszonkét-szer 1.0MP, összesen 19.600 nyereményt 288,000 P értékben, kapkató ontilyKsrijoíy f Sárnál tókmil és dobáiiyHWÓLbeti.
Húzás Junius 5-én.
Ijjy lenne. Csak ngy odakiáltani nz ellenségnek:
- N\'e löjj, te bolond, még noni vagyok kész!
Mert ha tehetne, alighanem sohasem lenne kész egyik \'féi sem. De ilyen csak n mesében,iiiu\'g a gyerekek jáiék-hm láziájában lehel. Sajnos...
Odakint a tengeri ütközet csaknem két éráig dúlt. A végén nem .adlak ki hadi jelentést, meri .íz ütközet be sem fejeződbetett. Közben ugyanis ai .admirálist egy felsőbb parancs el-szólitotln. Az a parancs, többSZÖrj figyelmeztetés után, igy hangzott:
— Mars be, tanulni!
így ért véget az Eötvös téri nagy tengeri csata. I
KORCüLA
a hiiionlötievtl sziget székhelye Split ét Uobrovnlk között at Adriai tengerben. Naponta gyorshaJŐ]átat és öisiekölte-tea minden vonathoz. Vezető izállodák 190 ággyal:
HOTEL BOB REPOS
mi PARK HOTEL
Mindkettő kOiretlenüi a tenger partján, salát hatalmai lövenyee atranddil, Baját uubtrúplkua strand közepén. Oyer-mekek réazére és családtagoknak a leg-IdeáUaabb. - Kltflnö konyha. — Szánkózások é« kiránduláiok. - Salát motoros csónak. — Olcső árak, — Kérjen prospektust.
fetalis irta sinus Mulli hton I
Hét hónapi börtönre Ítélték az irvlz-gyfljtés csalóját
Példás büntetést szabott kl a nagykanizsai törvényszék. Horváth Erzsébet három .cigány társával vénig Jórta a községeket azzal, hogy az .árvízkárosultat tészérc* gyűjtenek. Elpanaszolták mindenütt, hogy Tolnában az árvíz mindenüket elvitte és hajléktalanokká vállak. E\'ég szépen hozotl a konyhára » gyűjtés, mert Igen ügyesen tudtak siránkozni, míg Szentpélenuron esendőrkézr* kerüllek és onnan a kanizsai fogházba. A három .árvizes, cigányt a járásbíróság, mtnt (aeglrtuk, egy. ,\'gy hónapt fogházra Itélle, de Horváth Erzsébetről kiderült, hogv jnár többszőr büntetve volt, igy ügyét áttették a törvényszékre.
A törvényszék a falusi nép jószívűségével rútul visszaélő Horváth Erzsébetet csalás és munkakerülő5 mtatt hétTtfnapl börtönre itélle. Az Ítélet jogerős.\' | | ,
Módosították i temetői sii gondozásra vonatkozó rendelkezést
Dr. Boda Károly, a szociális ügyosztály vezetőjének — nyilatkozata
lyilatkozala i
A Zaml Közlöny más helyén közöljük állásfoglalásunkat\' n városnak április 22 és 23-i számunkban megjelent, szószerínt n következő hirdetményével kapcsolatban :
felhívás
A köztemető rendjének & tisztasága-nak megóvása végett ,uuisilotUim a város közjóléti ügyosztályát arra, hogy B temetőt fokozottnblwn őrizze embereivel s az utakat tiszUtlnssn.
A költségek előteremtése végett a köztemető területén az.avval iparszerü-leg foglalkozó szakiparosokon kívül csnk a közjóléti ügyosztály végezheti n sjrok öntözését .és gyomlálásál, melyért mcgáUapi\'ott dijat szed.
Jelentkezni Mógcr Karaimnál lehel a temető irodájában.
Ez ellen a rendelet ellen megmozdult n város egész közvéleménye. Hogy módot adjunk a város .szociális ügyosztályának is álláspontja kifejtésérc, bejelentettük, \\ogy (l fenti rendelettel szemben pijai számunkban a közvélemény hangját megszólaltatjuk és követeljük a rendelet visszavonását. Meg kell állapítani, hogy dr. Boda Károly, a szociális ügyosztály vezetője teljes készséggel á]ll rendelkezésre az ügy megbeszéléséhez s ennek eredmtó. nyeként már ma módunkban &ü közölni nyilatkozatát, amely magában fogialja n sérelmezett rendelkezésnek teljesen megnyugtató mjódoslté> sát.
Dr. Boda Károly következő; ,
- Szociális és rendészeti szempontok késztetlek arra, hogy mint a város szociális ügyosztályának vezetője, javaslatot tegyek a polgármester urnák arra, hogy a város kertész-szakiparosain kívül a .szociális ügyosztály is elfogadhassa temetői sirok gondozásai. Szerény meggyőződéséén, hogy minden fillér, amit ezen a cfyn^n a szegényeknek szerzek, a nyomort enyhíti. Olyan áldozatot kértem, imclyéri teljeséi-lékü ellenszolgáltatást adok örülök annak, hogy törekvésem a város közönségének jelentős részénél tetszést és megértést talált, a mit a tcmictől renddel és munkával fogok meghálálni. Mlvei azonban a rendelet megjelenése uián azt tapasztaltam, hogy a imjeghlrdctett formában - vagyis mindenkire nézve kötelezően - elgondolásom végre nem hajtható, ezért jelentést tettem * polgármester urnák, k utasítását kértem arra, hogy csak az önként jelentkezők sírjait gondozzuk. Ezt az utasítást meg is kapt^. s a Még-rehajtás során jelentkezésre kértem azokat, akik ezen n réven is a szociális munkában és áídozntrjan részt óhajtanak venni. Ismételten hangsúlyozom, hogy hozzátartozói sírját házilag bárki gondozhatja, do Ilyen munkákra ellenszolgáltatás ellenében más nem vállalkozhat.
Költözködés után
gondoljon uj lakása kellemes, otthonos berendezésére.-
olcsó árakon
„IdeélM-oipöt
vegyen I Fő-ut 12. sz.
csak az adófizető szakiparosok és a szakmunkások ellenőrzése és vezetése melleit működő városi szo. cláUs ügyosztály. \\
Eddig a nyilatkozat.^"
Ehhez már csak az a hozzáfűzni valónk van, hogy Ilyen formában a rendelkezést szociális indokainál fogva mindenkinek kötelessége meg-értéssel előmozdítani. \\ ¦¦¦ ,
HOTEL OORV1I
BUDAPEST
VIII., CsakMay-l. 14. Nemzeti Színháznál Családi szálloda a város axlvébeiL Újonnan berendezve, közponll hitet, hideg-meleg folyóvíz.
Egyágyas ssobs P !•—, kétágyas 1* ¦¦—
Szőnyegek, függönyökyj csipke-szövetek, bútorszövetek
A tábla fogházra változtatta a gázoló klskomaroml kocsis pénzbtntetését
Farkas-Horváth Pál, Ö budapesti központi papnövelde ktskomáioml uradalmának kocsisa, október 8i-én este 7 órakor Nugyrécse határában a Gcsztonve-hegyre szekéren munkásokat szállított. Ugylétszik a hegyen beborozhatott, mert asmkor visszafelé hajtott, lovait ÜtÖtte-verte, hogy azok megbokrosodva futottak. Éppen akkor Gplambok felé tarlott Németh József egylovas kocsija, azt Farkas-Horváth meg-* előzte és a szekér mellett haladó Nóvák József galamboki asztalosmestert elgázolta. Novákót egy másik szekér vette fel, hazavitte, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy be kellett vinni a kanizsai kórházba, ahol\' harmadnap sérüléseibe beUftalt
Farkas-Horváth Pál gondatlanságból okozott emberölés emiatt került a vádlottak padjára. Azzal vódektv z«tt, hogy lovai megvadultak esnem tudta azokat megfékezni. De a latruk vallomásai és a nyeküjozás adatai alapján a gázoló kocsist bűnösnek mondották ki és 210 pengő pénzbüntetésre Ítélték és kötelezték a bűnügyi költségek megfizetésére.
Fellebbezés folytán nz ügy u pécsi tábla elé került, amely megváltoztatta az első fokú birosági ítéletét és Farkas-Horváth Pált kát hónapi fogházra Vélte, j\' . . ,
i m múl IMII! a ti!
bármely alkalomra megtalálja a legszebbet Talaíon ».: MZ Kert és lakáo: «84.
IDŐ
Jóslat:
Élénkebb szél, sok helyen még e#ö. Holnap a felhőzet felazakadozása várható, de helyenként még záporral. A hőmérséklet emelkedik.
A Meteorológia! Intését nagykanlsMl oefügyelosllonoása Jeleutl i
Hőmérséklet tafnsp atte 9 ónüto* +m, ma rectal+11\'2, datbaa +13U
zalai Közlöny
lá4Ű. május 4
Katonaifelttxereléaek egyenruhával! aikk&h
ögyecjfll legolcsóbban beszerelhetők BELeZNAINÁL
\'Sogár-iit 53. w. Telefon 625,
Állandó DiO»»ruj|m*>k tiílliöif...liUlIU: B«<Up*Mt 1. mSiorán
fi.45 Tom*. Illrek. K ó* tömény k Hana-siiierck. — t\'lána étrend. - 10 Hirek. — 11.10 Nemrftkósi viijeizö-¦„-nlj\'.\'iltti - 12 l [¦\'i.uifí-i\'.-. liitmioU. Időjárásje-Bolés. ~ 12.40 Ilirck. -13JM IdöJeJiéa. tdöjárá* jelentés. -I-U5 Hirek. — 14.45 Müsorlsmer. letés. — 15 Arfolyamhlrek, ptSd arak, éleimlarerdrak. — 1M5 Időjelzés, Idő-járásjelentés, hliek, — 17 Hírek siló-vak és magyar-oros* oyehen. — 10.15 Hírek. — 21.40 Hírek, Időjárás jelen léa, hírek stiovák éa magyar-orosz nyel ven.
— 23 Hírek német, o>asi, angol éa fntaría nyelven. — 0.O5 Hirek. BUDAPEST I.
17.15 A rádió szalonzenekara. — 18.20 I)r. Bierbauer Virgil l<eszálg*\'l Hmlmszky Sándorral. — 18.40 A II. regőscsoport. — 19.35 Budapesti Hangverseny z*jo*ííir. — 20.05 Falolvaiás.
— 20.25 Magyar művészek nz árvízkárosultakért. — 22.10 Bura Sándor cigányzenekara. ¦- 23.20 TímU-im\'zck. BUDAPEST IL
17.45 Missziós üzcnclok. — Itt 15 Zsámboki Miklós gordonkáik. 18.45 Mezőgazdasági félóra. — 19.30 Fel-, olvasás. - 20 Hírek. — 2025 Budapesti Hnngv*r;cny Zenekar. - 20.55 Iclidviisás. — 21.15 Hanglemezek.
Vasárnap
BUDAPEST L
8 F.brcsztÖ. Szózat, Hanglemezek «.15 llirek. — t) Czenelekj a Nemzetközi Vásárból. 10 Iteformátus istcnllsziclet. - II Egyiiázi ének és szentbeszéd. —, 12.20 Időjcliós, Idő-járásjelentés. — 12.30 Czenetiik a Nemzetköz) Vásárból. - 13.30 Rádlókró-nlka. — 13.45 Hírek. — 14 Ilaugle-mezek. — 15 Imre Sándor előadása.
— 15.45 Dzeuettok a Nemzetközi Vá-sárból. — 10.30 Vönóczky Schenk Jakab előadása. - 17 Hírek. - 17.15 Nagy Izabella magyar nótákat énekel, kiséri (Jláh Kálmán cígányzonokam.
— 18.15 Komjáthy Aladá/ verseiből ad elő. —\' 18.35 -Nemzetközi Vásár 1010—1980.. Előadja a Pécsi lígyct-lemi öregdiákok Együttese. — 18.55 \'Miígynr lilindalok hajiglcmezről. — 19.25 Hanglemez. — 10.45 Sporteredmények. — 19.55 Hisztriczky Tibor hegedül. — 20.10 Emlékezés Tóth Tihamérra. Vargha lászló S. J. előadása. — 20.40 Alícszkárt Közművelődési lígycsület férfikara. - 21.40 Hitek, időjárásjelcnlés, sporteredmények. - 22.10 Budn]>esli Kamarazene Társaság. — 23.20 Cigány zenekar. BUDAPEST II.
11 Debreceni Kiss Béh .cigányzenekara. - 12.05 Uvento-féióm. — 1235 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 15.05 Szalonőtös. — 15.45 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 19.30 Gáspár Kata előadása. — 20 Hlrok. — 20.25 Ileimllch I.ajos zongorázik. — 20.55 Dr. Awer György előadása. — 21.25 Csajkovszkij hangveroay. —22.10 Idő-járásjelentés.
"SSgÜS ÚRA, i.\'.\'.W ÉKSZER, s""Ül SZEMÜVEG \'\'"Swlí,"; ZSOLDOS GVULA \', ttnttta fi lilniiisifüilüííl,
Csak a Zalai KSzlOny gyflit Nagykanizsán az árviz-károsnitaknak
Semmiféle más gyűjtés
Több oldalról hallottuk, hogy eddig azért nem adtak a Zalai Közlöny árviz segély-RyiljIé-éhez, mort várják, hogy hivatalos helyről vagy vnlímcly társadnhni jótékonysági szerv utján Is megindul a házról-házm gyűjtés Nagykanizsán.
Semmiféle Ilyen gyűjtés Nagyknnl-zsán nem lc>z. Tehát min len adományt, amelyet az árviz által clpusz litoit magyar eleiek tulpmálliiásáni
sziintak jó szivek, csak a Z*id Közlöny szerkesztőségéi*; kell eljuliatni, vairy közvclienül az árviz eédc\'em kor-inányhizlosatioz.
Ma: a Katolikus Dolgozó Leányok árvíz-teája
Május 4-én, szotnlKilon esle 8 órai kezdettel a nagykanizsul Katolikus Dolgozó leányok táncos teái rendeznek a Katolikus legényegylet helyisedéiben. A Ica teljes jövedelmét az \'rvizkároMillak >egélyezósére Indult
nem lesz Nagykanizsán
gyűjtéshez adományozzák. legyenek tehát oit minél töb!>ca a rokí.nszenvea lelkes, fiatal egyesület szombat esti Máján,
Eddigi gyűjtés (levonva sz ápr. 30-1 számban 2 fillér öfHzeadáflt többlet 4365.3J P Városi tisztviselők és alk. 3H.82 „ Iparostsnonolskola tanítótestülete h Zsoldos Gyula 5— „ Nas-ykanlzsal Elsó Temetkezési Egylet 5.— „ Stelaer Lajos rőlös 5.— , Mlhácai Kálmán 5.- „ özv; Plchler Józselné 3.— „ özv. Janda Károlyaé 2.— „ özv. Macsek Mihatyné . 2,— „ Ösv. Schermann Józsefnó 2.— „ özv. S»frán Józsefnó 2.— . Szántó Qéza , 2-T » Németh Mariska -T i^-*- . B. Oy. L— n özv. Cser Józsefnó —.50 „
Eddigi eredmény 4726.65 P
ím
ATÉBE több, mini hárommillió pengőt fordított öt év alatt kulturális és szociális célokra
(A Magyar Vidéki Síjtótudósltó budapesti jelentése) A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülőié oz-évl közgyűlését már uj helyiségében, a TÉBE nyugdíjintézetének Tisza István uccal modern pnlolájában tartotta meg, A közgyűlésen, amilyen Remény I-Schnellér Lajos pénz-Ügy iiüiiisztcr, továbbá a Neortieti Bank és a Pénzintézeti Központ e\'-uökfi is megjelentek, rendkívül nagy számban vetlek részt a fővárosi és ,\'Idéki pénzintézelck iepiezen-táttSal. Hegedűs Lóráni e\'nökinieg. nyitója ulán a pénzügyminiszU\'rme leg szavakkal méltatta a TEBE működését, majd Kégi Ján:s dr. a A\'idéki intézelek és a TÉBE szer-vezete* clmmei tartóit érdckesclö-ndúst, N>-ulászi János dr. a pénzintézetek szociális feladatairól érle-kt\'/eEi, Kresz Károly dr. p«dig a TÉBE szociálpolitikái fdndnlalró\' tartott előadást, amely az címűit 20 év nlatt ajÉBE működésének egyik lényeges alkotóeleméi képezte. Végül dr. vitéz Jármay Pál a TÉBE jótékony és kulturális tcvékcuysé, géiVii telt jelentést s ennek S:)rán rámutatott arra, hogj,\' a TÉBE igen sokszor és igen jeletős Összegeket
áldoz c rémes célokra, amíelyeknek javarészéről n«m Is tud a közönség. Csendesen, feltűnés "ilküi s vaióba|n jelentékeny áldozatkészségül teljesíti ezt a köte\'e.ss6gét a TÉBE s e munkának jellomzéséie megemlítette, hogy az elmúlt Öt esztendőben jótékony és kulluráUs adományok céljaira* 889.!K)0 pCngöt fordllott. Ebben az összegban nein szciepel az ? 25.000 pengő, amit évróT-évre kavács-inyl akció keretében szegény gyermekek felruházására jattal. Ha összegezzük, h^gy ezeken is adományokon felül a bankliszlvl e-lők immknélküH scgé\'y-alapjárt és egyéb kulturális és karitatív célokra mennyit áldozolt a TÉBE, nkkor kiderül, hogy csak az elmúlt öt év alatt 8,291.200 pengőt íketett kl ilyen elmeken.
A közgvülést megelőző Igazgaló-ságl ülésen dr. Kresz Károlyt és dr. NyulászI Jánost ügyvezető Igazgatókkal nevezlek ki. Kresz dr. neve egybeforrotl a TÉBE évtizedes működéi \'vei .i Nyulászi János dr. is rászolgál méltán órtéko.i munkásságával .i kltüuletö eUiléptetéSie,
LEGOLCsI) * i „S™4,
ESOLCSOBBAH FEST
cimtáblzít,. szobát és butormázolást
— BatesUbaai a Kopstfllo-oég vesét. VI od arn minta termei ben h legjobbat a 1 «golosóbbaa mutuila be, kedvező Lze j teltételek mellett.
CZOCZEK
Piactér, a volt Szarvas-szálló épületében
Nagykanizsa.
IMRE || FESTŐ
SPLIT
10«
A dalmát tengerpart tutlwtilta! központja vendégelnek páratlan Ulmát, remek strandTehetótéget, Urtéáelm! látnivalókat, rengeteg kirándulási alkalmasságot nyújt.
*HOTELSAVA
csendes családi szálló a város előkeTö villanegyedében, a Bacaviovn, a tengtrt lurdö közvetlen bejáratánál, tengerre sáiö Komfortos szobaival, klltlnö konyhájával a legkellemesebb fartézkodítt
SÍ" SplltBptlilBSPIStíllSili.
(-) 23 SZÁZALÉKKAL\'DRÁGUL K ZSAK. i\'.MVS) Az árkormánybiztossJB a u>-ors:in>-ugárak igazolt eniclkedese folytán hozzájárult ahoz. hogy a gyárak a jutából készült fonalak árát 25 százalékkal felemelhessék. így a zsákok ára is 25 százalékkal drágul bár szakkörök szerint a rijutafonalak még nz áremelés után is alacsonyabbak maradnak nálunk á világpiaci áraknái. Már e hónapban megkezdik n gyárak a paplrzsákok gyártását,Movábltá olyan zsák anyagot akarnak forgalomba hozni, melynek 75 százaléka \'papír ói 25 százaléka kemlerkóc.
(-) A Cl.\'KOHllríPATEBíMEIXlK ed-dig a gyáraktól nünden 100 mdzsa után 5 kg. Ingyen kiishüycukrot kaptak, A cukorfogyasztás koríátbzásávíú
kapcsol a tlxui a CukorrépatermetÖk Qp, szagos Szövetsége a földművelésügyi miiiLzlcrhez Cofdult s kério. hogy « lennelök számára ezt n eukormennyi-séget mentésiIse az igénybevétel alól. A miniszter cliez hozztijánilt. u»onban a lennelök az így kapott cukonneny-nyiségel is kötehísck ilx\'jeUmteni. (MVS)
(-} GYAHiMATAHt\'K BEHOZATALA - a MVS hudajjcsli jeí«ité*« szeritd - a szóvolségc ek gazdasági blokádja küvclkeztélH\'u egytiJ nagyo]>b nehézségekbo ütközik. Különővcn nagy a hiány borsnál és köménymagnál s az uj hazai termésig még 4 -5 vagon l>chozaüilára volna szükség. A Kül-kcioskcdelinl Hlvalal ós a gynmiatáni-kciosko-lök közt most folynak a tárgyalások ós remény Van arra, hogy ezt a szükségletei HoUanillából importálhatjuk.
(-) NfíGY NAGY BANKUNK jelentős szerephez jmoU az uj magyar-jugoszláv kereskedelmi szerződéssel knpcsolalban megnöwkedett kölcsönös ámrorgalom lebonyolítása terén a Magyar Vidéki Sajtótudóslló budapesti jelentós szerint, A Kereskedelmi Bank, ti Hi\'cllKink, a l Cszánütoló Bank és az Anfíol—Magyar Bank különicyeson erős jugoszláviai énlckcltsó^okkcl rendelkezik s így valóban első sorben hivatottak arm, hogy az egyre szorosabbá váló magyar-jugoszláv gazdasági kapcsolatok gyakorlati nwgcrősltósében teljes felkészültségükkel részt vegyenek.
Védekezzenek a gazdák a jégverés! kár ellen
A Biztosító Intézetek Országos Szövetsége kötelességszerűen figyelmezteti a imezőgazdákat, begy a vetések jégverés elleni biztosítását nc halogassák. A jégbiztosUás sürgős feladása annyival is inkább indokolt, mert a vállaltok ebben az esztendőben mér jéggei vert vetésterületek biztosítását vagy egyáltalán nem vállalják, vagy csak e\'őze-tcs szemle után, de akkor Is a jégverésből okozott kár levonásával. A halogatás nem indokolt, mort a biztosítási dij teljesen ugyanaz, akár Idejekorán adták fel a blzlositást. akár később. A várható \'terméshozam a már megkötőit blztositásbm
wékAsy testvérek
órás, ékszerész, látszerész na Lf Q Arany/és ezüst-vésnök P"-Ul á*
óra, ékszer, siestivas legolcsóbb árbaa
lavIbUt, véiéat BzakszsrUen készitttnk
.340. majuB 4
pumkema*m
\'Vint 12
Wftlolpft* az „IPEAlL"»h.tn vegyen t
is módosítható, ugyanis nagyobb termés-kilátás esetében « biztosi-tás az aratásba fe\'omielhetó, viszont a remélt tertnféshozam 1 leromlása esetében csökkenthető, még pedig a részvény társasági alapon1- működő biztosítóintézuteknéi május végéig, a szövetkezeti alapon működő biztosítóintézeteknél pedig június 8-U.
Miért szerepelt rosszul a délnyugati válogatott?
Csütörtökön a magyar utánpótlással játszott a délnyugati válogatott Pécsett és simán kl is kapott 5 :qí\' ra. Hogy kt válogíUln ÖSSZO ezt n
¦délnyugati* válogatottat, nem tud. jak. De nzt tudjuk, hogy nagyon balkezes válogatás volt. Hogy a második heUen Tévő ó* n bajnokságra törő ZMNTE-bÖi Bgy játékos rem jjtoit be a csapíitba, ez nagyon túrosa. Mikor a ZMNTE egy Csöngetve i, Kárpáttal, Istenessel -stb. rendelkezik ! Még furcsább, hogy ¦\'< győztes és jó\' jáiszó ZMNTE-t megfigyelhette 0 szövetség kiküldötte és mégis.., Aztán ml van Kaposvárral, Simon tornyával ? Olt sincsenek futbalisiák ? Miért állítanak ki délnyugati válogatottat, ha csak pécsi játékos szerepel a csapatban ? Vagy mi ntvrt tartozunk a déblyugitl ke-\' rülethez ? Hiába mentegetödznek anyagi kérdésekkel 1 A délnyugati szövetségtől ez a viselkedés indokolatlan. Egyébként Sok panasz vau az adminisztrációs ügyek körül is. panaszkodik Kanizsa, Kaposvár és a többi érdekelt város és község. Nem ártana egy kis tisztogatás, vagy felülről jött vizsgálat. E\'ég szomorú, hogy ezeket me^ kell Írnunk, do ez az Igazság!
-k-n-U
A testnevelési ügyosztály u] helyiségben
A város testnevelési Ügyosztálya a mai naptói kezdve a városháza második cmieietéröl átköltözött uj helyiségébe, n városháza földszintjére, ahol azelőtt az adóhivatal volt. Bejárat a Horthy Miklós ut 1. számú kapun. | 1
Vasárnap Ismét sportesemény lesz a Zrínyi pályán
A kitűnő mccsekszabolcsi együttes \'álognt cl vasárnap, .holnap a ZMNTE-l*x. Szép mérkőzésre\'és nehéz kfizde-kmre van kilátás. A mérkőzés 5 órakor kezdődik, előtte 3 órakor a BINTB II. játszik a régi nagy NTE-W. Jegyek elővételben Tüttőnél. (:)
IttöjÓSIASI U*ÖeIdő kö«tk«lkt
Esöernyőt
olc<oi>, ncgblitutöt
Horthy Hlkloi-iil
ZALAI KÖZLÖNY
Hétfőn este zárul a Budapesti Nemzetközi Vásár
Budapestről jelenti tudósítónk: A múlt vasárnap rekord forgalma nün áldozócsütörtökön njra közei járt a Nemzetközi Vásár látogatóinak száma a kerek százezerhez, Minden vonat, minden hajó, műiden autóbusz, de a repülőgépek |s mjjid zsúfolva érkeznek, tlo a főváros idegenforgalmi hivatalának pályaudvari kirendeltségei percek alatt jullatnak mindenkinek a közöli igénynek árl>an és minőségijén megfelelő lakást, vagy szállást,
Amíg 11 vásár a Jnaga lengclog látnivalójával vonz. addig Budapest v&Uo-zaUan olcsóságával, ikedvezményes áron igénybevehotö szórakozási lehetőségeivel marasztalja a vidéki láto-
gatót még tul a vásár bezárása után is egészen május 13-ig, inert a látó-gntónafk a féláru \'utazási kedvezni ínyé, vei csak legkésőbb május 14-nek 0 órájáig kell a kiinduló állomásra visz-szaérkcznl.
Pontos tudni. hogy. az utazási és egyéb kedvezményekéi biztosító vásár Igazolvány! mindenki szerezhet mugá-nuk minden utazási ts menet jegy irodában Vagy a vásár iMirmcly tb. képviseleténél. A vásárigazolvány kedvezményével május ti-.ín déli 12 óráig kell megérkezni Iludaj)estre, mert a vásár hétfőn este visszavonhatatlanul zárul
to
Halálra masszírozott a lavasember egy öreg gazdát
Megdöbbentő eset történt nemrég Mirtdszentkáiu községben. Itt lakott Ctpszer István 76 éves gazda, aki hátát fájlalta. A gazda felkereste a falubeli Gerencsér ÉwznwSh »kl jártas voll a ma szlrozásban és m-g kérte, hogy »ropogtassa* meg egy kicsit. ,
A >ropógtiitás« olyan jói sikerült, hogy Cipszér István gerinctörést kopott és meghajt. Gerencsér Erazmus a törvény élé került a halá\'os masszázs miatt. Gondatlanságból okozott emberölés cinnén 60 pengő pénzbüntetésre Ítélte az egerszegi törvényszék. Az Ítélet jogerős.
Két ember egy fatörzset cipelt, az egyik elcsúszott, mindkettő gerinctörést szenvedett
Garabonc, május 1 (Saját tudósítónktól.) Súlyos szerencsétlenség történt 11 zaLameio-nyci erdőben. Tóth Anlai 31 éves mcpenyéf \'miúhkás\',es rtersing János 28 éves nagyradai napszámos az erdőn mentek keresztül tegnap délután. Útjukban egy kidőlt fatörzsei találtak,, Vál\'ukra emelték, hogy lü-zelői.ek hazavigyék. Közben a sáros, csúszós földön az egyik megcsúszott, elesett ós a másikat is nSa-gávai rántotta. Mlndkct[en elterültek a földön olyan szerencsétlenül, hogy « súlyos fatörzs hátukra euett és mindkettőnél gerinctörést okozott
Később arra járó emberek bevitték a két eszméletlen qmbert dr. Zobics garabonc! körorvoshoz, aki első se-gélyX,py;ujtott, majd betelefonált a \'kánizWmentőknek; akik Tóth Antalt és Hershig Jánost bcszáHílották a nagykanizsai közkórházba.¦/iV<""\'\'-A két munkás állapota súlyos.
— Naptár: Májua 4, szombat. Rom. kat Mónika. Protestáns Klórián. Izr NIzan hó 26- — Majna 5. vasárnap. Rom. kat. Exnudi Protestána Ootlhérd. Izr. Nlzan hó 27.,
(írtztürtio nyitva reggel 6 órától esi* 9 éráig (bettt, sserda. pAntek délután kndden etféaa nap nőknek).
Mi színes cipők és szandaiettek
nagy választékban!
Virág cipő- ós divatház ró-nt3.8*.
— (A rendőrségről)
Dr. Oelényi I.aszló tendőrkapiiány, a bűnügyi osztály vezetője kot heti szabadságra utazik. Távollétében v»i bűnügyi osztályt dr. Árva József r«»d-örfogalmnzó vezeti. — Dr. Klndl Károly lendíirscgédfogabnazó a közigazgatási oszlály, dr. Iluazli Sándor pedig az autókörlet előadója lelt.
— (Beiktatták 11 tihanyi apátot)
Tsmerolos, hogy fildro-Bonifácot nevezték ki tihanyi apáttá. Gidro Bonifác ünnepélyes beiktatása Aldosőcsü.-tőytokón történt meg. A bclktnlást Kelemen Krlzoszlom pannonhalmi i\'u;ip.\'it végezte. Az ünnepségen <iIonian Bálint kultuszminiszter is részt vett
— (Kereskedelmlsták bucsu miséje)
A Nagykanizsa Városi Fiu Felsőkereskedelmi Iskola IV. évfolyamának bucsumiséje, május 5-én. vasárnap S órakor lesz a felsötcmplomban. Közös saonláldozás után Gazdag 1 Ferenc püspófri tanácsos bucsuztntjn tanítványait. ) ("l
— (Leányok lelkigyakorlata)
P. Jámbor László jézus társasági atya folyó hó 8-án Nngyííanlzsára érkezik, hogy az tlrtoányok Mirii Kon-gi eladójának lelkigyakorlatot tartson. P JáinlKír már sok kongregációt vezetett s a kongregáriós lapban szól állandóan az egész ország kongregánisUU-hoz. Az llrlcányok Kongregációja szive jen látja a város inteliigen> leányait 11 lelklgyakorlatokon, mely kezdődik folyó hó K-án este 7 órakor a plébánia fehértermében. 9—10—ll-én rezgői és este 7 órakor lesznek cb^óltolósek és 12-én. pünkösd vasárnap \'reggel 7 órft-kor közös szcnláldozással •\'fejeződik l>c. Pünkösd vasárnapján délután lesz az ünnepélyes tagfelvétel. /
— (Uj képek érkeztek)
a képkiállitásra. Horthy Miklós-ut 1.
Eredell Excelent Habselyem
férfi és női fehérnemllek
Igen olcsó árban kaphatók Divatcsarnok, Fő-ut 6.
KlránduUara Túrára Sportra
| a 12 lóerős, gyors
TWN Triumph motorkerékpárt!
Láb- és kézikapcsolás, akkumulátorgyujtás, patent kerekek, olajban futó tokozott lánc, zárt, tokozott karburátor és egyéb műszaki
újdonságokkal felszerelve. ,„
Részletfizetésre Is kapható:
Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2.
— (A Zathureczky hangverseny)
amelyet a nagykanizsai,piarls^ gimnázium rendez n piarista templom orüonája céljára, pünkösd vasárnap délután ÍJ órakor lesz a gbnnázluin tornatermében. A l»lépó\\|etzyck 1 peti, kolől 2.50 pengőig már most beszerez-lielők (f ujanlatos is|) Vegoks Károly és Balogh I.ajos | tanároknál, vagy 257, sz. telefonon Barla Tstv.Sn ifpzgatónál.
, A rllk\'r. zenei élményt nyújtó hrurg-VQrseny művészi és társadalmi osemé-
I nye lesz N*agyk;uiizsának.
— (Térrene)
lesz holnap dójfelötl fél 12 órai kezdettel a Deák téri fasorban.
- (Megindul a KIOE tavaáil munkája Nagykanizsán)
A katolikus munkásifjHiság hatabnas magynrországi szervezel ének nagykani--zsai csoportja. niKIOK,_dr. P. Horváth Athauáz fcrencedelkész" vezetése alatt megkezdi nagyszabású tavaszi szervező munkáját. A KlOIi, vagy köznyelven •a kókingosek,. a munká4fjiuságaak katolikus é.s magyar nemzeuT alapon való tömöritéso. Ez a Irnozttüorri a iog-nwssaebbnienő pártfogásT érdenili, n*rt a magyar ifjúságot helyes mo a>rben neveli. Május 7-én, kedden
a. 9
ZALAI KÖZLÖNY
I FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsáib baszerzésl forrása
VASTAGH *"
Nagykartlzaa.
•ste 8 órakor o Katolikus [Agfiny-egylet termében Pfeiffer Iászió oirszá-gos kórponti főtitkár nagyszabású előadást fart, amelyen az Ifjúságot, vala-inint a szülőket és munkaadókat és n magyar ifjúság baráüüt szeretettel látja a vezetőség. Belépés díjtalan.
— (Házasság)
Wrschner Kató és dr. Kádár Jenő folyó -hó ö-én, vasámap délelőtt 10 órakor tartlák esküvőjüket tvz izr. hitközség tanácstermében. >, (:)\'
— (Orvosi hlr)
Dr. Kubányl Ernő fogorvos rende lőjél Sugár ut 16. B. földszint %\\H (leánygimnáziummal szemben) helyezte át. Rendelő órák: délelőtt 8-1 l-ig és délután 3-5-kj.
— (Chajkovszky-hangverseny)
Wz Jövő szombaton, 11-én a nagykanizsai zeneiskolábeta. aniikor a tanári kar esti hangversenyo keletében bódoi a nagy zooekölttő emlékének cententtáriurna . \'. I kannából.
— Foss áll a háskox,
ha Idejében beszentl államsorsjcgyét. Egy sorsjegy 3 pengő, fél 1.50 pengő. Húzás június 5-én.
J ó rri I nősé g0
puplin ingek
olcsó árban kaphatók Divatcsarnok, FŐ-ut 6.
(A képklAllltásra) ut képek érkeztek. Horthy Miklós-ut í.
— A salátát tssftrssrt
sajgelci közül legöregebb kultúrája Korcsulánok van. Split és Dubrovnik között fokszik ez az álom-szíget. Korcsaiénak tegldeáhsabb a strandja és ezért különösen gyermekek és családok sajániáru icmok nyaralást biztosit. Két veiMő szállodája: a Hotel Bon Repos és a Park Hotel. Mindegyik szálloda hatalmas CxoUkus park közepén, közvetlenül a tenger mellett fekszik. Tcl-
Sellátás, amiben inhidcn mellék-Itség benn foglalfeUlí. " Park Hotelben nupí 75, a IlotOi Bon) Heposban napi 85 líráért kapható.
Oz
- A Hát Xaalály Riviéráján)
Dalmáciában. Split és Trogir között a világ egyik legszebb öblében, Kastcl Slerin a legnagyobb Jugoszlávia hotel-konszern tökéletes komforttal bert*-thaott szállodájában, a Ko-op .Palace. Hotelben május elsején kezdődött meg a scMtzpn, A.Palóca Hotelnek saját )ui-lalmas strandja van, amely IJafmádá-buíi a legideálisabb strandok közé tartozik. [
Szentképet
csak keresztény ülteiben vásároljunk I
~ INhlBBlfil
fivog- éa p*ie*Uán-
(Folytatás a 2. oldalról)
máriást intéztok, közbon két nUgol repülőt lolötidk.
KőZlI még h NTI. hogy az egyik fjordban kél nagy angol kereskedelmi hajót lefoglallak a némeiek. A hajók ércet szállítottak.
Chamberlain belebukik a norvégiai kudarcba ?
Budapest, május i
A Pest londoni jelentése szerfn t Chamberlain valószínűleg belebukik a norvég kudarcba. A iminkúspárl és a konzervativ párt egyaránt támadja és igy két tűz közé került. A keddi alsóházi ülésen valószínűleg Tehetik a bizalmi kérdést, amely a kormány bukását jeleali.
Cáfolat a német-orosz ellen-tétekről a eved semlegesség ügyében
[Moszkva, május 1 Hivataloson cáfolják, hogy a két héttel ezclőit megkezdődött német-orosz tanácskozások során a svéd semlegesség kérdésében ellentétek merültök volna fel Berlin és Moszkva közölt. Mindkét állam érdeke nz, hogy Svédország sem leges maradjon.
Ugyancsak cáfolja Moszkva azt a külföldön elterjedt hírt is, hogy Viipu-rlt hajlandó elcserélni az Aaland szigetekkel. ¦ ,
Belgrád szerint Roosevelt béke-mozgalma enyhiteite o| földközi tengeri helyzetet
Belgrád, május 4 A jugoszláv sajtó a földkőzilen-geri helyzettel foglalkozva megjegyzi, hogy az utóbbi egy-két napon enyhülés észlelhető, Ezt az amerikai diplomáciai akció sikerének könyvelik el. A Politika ugy tudja, hogy Olaszország követe utján közölte VVellesscj, hogy egyelőre nincs szándékában megváltoztatni a jelenlegi rendet.
Cserépkályha rakíúramoí
Kisfaludy-utca 30. sz. alól
Csengeryut 13. sz. alá helyeztem át.
Raktáron tarfok 1« tűzálló agyagból készült cserépkályhákat,
minden színben és kivileiben.
Javítást, átrakást minden rendszerre vállalok.
léiliifiii
Bagykaaliia, Ciengery-nt 13.
SVÉDORSZÁGBAN jgen nagy hatást váltott ki, hogy az a"go!ok cserbenhagyták Norvégiái és expedíciós hadseregüket hazavitték.
GÖRÖGORSZÁG amerikai köMBte. megbeszélést folytatott Wellcs kii*5 ügyi áUanxtitkárral. ,
vagy
Eladó bérbeadó
június l-re mát vállalkozás miatt
Gyenesdiéson
TOpfel Mátyás
JóhlrnsaO
vendéglője,
a nyat*al6 kfizbnaég kad-cww kiránduló halye.
Bővebbet a tulajdonosnál, iojo Oyenesdiiaon.
1&40, május 4
Készítsük elfi a jű termést | Permeteszük gyümölcsfáinkat »
Nikotin ^ Káliszappan
kapható
Teutsch drogériában.
ösv. övagM Adolfflá mély fájdalommal jelenít, hogy szeretett férje, illetve édesapa, nagyapa és rokon
ÖVEGES ADOLF
ayagállostáayti nylIvAntmtá.1 fSmeater
életének 62 lk, boldog házasságának U Ik övében a halotti szentségek áltatoa [elvétele után elhunyt
Temetése folyó hó 5-én, vasárnap délután 3 érakor lesz a róni. lítiih. temető halottasházából.
Ab engesztelő szeatmlso drága halottunk lslklüdvéőrt folyó hó 6-án reggel 8 órakor lesz az Egek Urának bemutatva a ezentloronc-rendlek plébáolatemplomsban.
Nagykanizsa, 1940. évi május hó 4-én.
Emléked örökké él szivünkben I
OyáSzolják: Beáé Lajossá az. Övofts Etaa, övegM Láixló, Horváth Kosatoé az. öveges Jolán, övogos Józaaf, öveges Anna gyermekei, ösv. MtsJIy Ujóssá sz. Öregsa Ida, Öveges Lásslá, ÖvsfM Lajos teltvérei, övegaa Láwlání sz. Tsssum Abss menye. Boái Lajos, Horváth Riut vöi, unokái éa ss Isaxss rskoaaág.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 5 gyermek született, 1 Tut ős 4 leány.-Denc István városi jöv. ellenőr és KomÓcsI Máriánaíí icf, leánya, Sziim. dics János alkalmi ifepszamos és Dá-vidovics Juliannának rk. leánya, Bnr. bély Józser Máy,munkás és Vajda Ka. lalinn ik rk. leánya, Dávid József Máv kocsirendező és .Mihálcta (Máriának rk. fin, Simon István m. ikir. posta aliiszt és Kovács Máriának rk. leánya. — Halálozás . 0 voít: Major Lajos cl|>ész rk, 71 éves, I\'app Mária házi varrónő rk. 13 éves. Szerdahelyi Győző rk. 22 napos, özv. SeliaH Anlalné I.aking«r Viktória rk. 61) (éves, ózv. Valentin Fe-rOncné IJcrValics Mária ítt. 55 éves, Gálosházi Bélánó Tóth Mária rk. 18 éves. — Házasságot kötött 2 pár: Ke-lesztury Imre kereskedő segéd rk. és Gudovics Zsófia g. keleti, SchenniSn Nándor kir. járásbirósági díjnok rk, és Kiss Paula rk.
Oz
Budapesti Svábhegyi Majestlo, az üdülők királya, nászutasok paradicsoma. Közvetlenül a fogaskerekű megállónál.
PUnkösdre
régi ruhája uj lesz.
ha largaste)
tlaxtittatja, faatatl htuvihy M.-iit 2. Htmyadi-u. li.
Oz
(Kanizsán került késre a nagymarosi kárpitos)
Sacuift János nagymarosi káqátos ellen már régebben feljelentést tettek, lopás volt a vád. Mivel időközben elköltözött lakóhelyéről ós bülftUklre köl-lőzkődótt, n nogynauosl csendőrség körözölcvolct lwcsíllott kl ellene. Szeaft János a mult na])okbon hazakjvánko-xolt a falujába. Mikor a trieszti gyors Itefulott a nagykanizsai állomásra, az útlevéléi lenőrzésnél nyomban litünt, hogy Szénit Jánost körözik. Ijeszál-litották a vonatról és bevitték a kapl-tányságra, ahonnét Nagymarosra szállították, i | .
Oz
Számos n&l bajnál gyakran Igea nagy raegkönnyebbalésl íitrei reggel éhgyomorra egy félpohárnyl ler-méiieles .Ferenc Jőzieí" keserűvíz azáltal, hogy a belek tartalmái gyorsan felhlgllja é> akadálytalanul kluilti, az anyagcserelorgairnal pedig lényegeién elSmozdlIJa. Kérdezze meg orvosát!
Alulírott nagybakónaki körjegyzői lakás és 1 oda átalakítási és szigetelési munkáinak biztosítására f. ivl május I8-án versenytárgyalást tart. Bővebb felvilágosítás alulírottnál, vagy a Zalaegerszeg!\' államépitészeíi hivatalnál nyerhető.
Nagybakónak, 1940. április hó 29. tűn KOrJegyzöseg.
D:..?
1940 május i
ZALAI KÖZLÖNY
filli
MIHI II
BITOR VCZII
Nagy vá íAk ! Olcsó árak !
vesz és elad
Ungár Sándor
borblzományos és bornagykereskedő | Sagykaiitiia, Osengery-ut 66.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10445/1940.
Hirdetmény.
A m. klr. honved központi ló-vásárló bizottság má|us 9-én dél-elóll 8—10 óráig Nagykanizsán az állatvásáriéren lovakai vasáról. A bizottság 4—8 éves, katonai célra alkalmas melegvérű lovakat óhajt vásárolni 600—800 pengős áron. Ajánlatos, ha az eladok a ló marhalevelén kivűl annak esetlegei származási lapját (fedeztetés! Jegyét) is magukkal hozzák.
Nagykanizsa, 1940. április 30. I0si Polgármester.
10702/1940.
Tárgy: Lovalt eladása.
Árverési hirdetmény-
Nagykanizsa megyei város tulajdonát képező Villám, Dongó éi Laci nevű fgáslovakat folyó évi májút hó 7-én d. e. 10 órakor az állatvásártéren, a legtöbbet ígérőnek eladok. A felhajtásért a vevő darabonkinl 2 P hajtópénzt fizet.
A lovak a városi köztisztasági telepen megtekinthetők. Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1940. április 27. mi Polgármester.
9768/1940.
Tárgy: Harcszerű lövészei.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a helyőrség csapatai 1. évi május hó 7, 8, 14, IS, 18, 21, 22, 27,29. és 30-án reggel 6 órától délután 7,6 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak.
Ez idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Egyéb tudnivalók :
1. Szépeinek községtől bérelt terület Is lezárás alá talli.
2. A lövészet robbanó lőszerrel is lolyik, mlértls a lel nem robbant lövedékekhez nyúlni életveszélyes. Az ebből erzdö balesetekéri a honvéd kincstárral szemben semminemű kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1940. április 30. im Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
24/Ké. 1940.
Tárgvi Tájékoztatás a cukorjegyek kiosztásáról.
Hirdetmény.
Közhírré feszem, hogy a cukorjegyek kiosztása május hó 6, 7, 8, 9, 10 és Jl-én lesz A kiosztás utoák szorlnt történik. Mindenkinek magának kell jelentkeznie a jegyekért. Nyomatékosan ligyelmezlelcm a közönséget, hogy minden utoa lakossága ott, azon a napon óa abban az órában Jelentkezzék q jegyeiért, ahogyan azt egyidejűleg egy másik falragaszon közhírré tettem, mert várakozás és tolongás nélkül csak ez esetben lehetséges a kiosztás.
A várost 4 kiosztó körzetre oszlottam [el. Az első körzet jegyeit a Rozgonyl utcai népkonyhán osztjuk ki. Ide a következő ulcák tartoznak; Arany lános. Árpád, Báthory, Garay, Honvéd, Hunyadi-utca, Husztl-tér, József főherceg, Kazlnczv, Kinizsi, Királyi Pál, Kölcsey, Magyar, Pll-sudszky, Rákóczi, Rozgonyi, Sikátor utca, Sugár ut, Vágóhlgi utca, Vár ut, Vörösmarty utca és az összes külterület mint Csertő, Szabadhegy, Sánc, Őrházak, Mezei malom slb. A második körzet jegyeit a Teleki uli elerríi iskolában osztjuk xí. Ide tartozik a Attila ulca, Eötvös tér, Kossuth tér, Petőfi utca, Rózsa utca és a Teleki ut. A harmadik körzef legyeit a Katii. Legényegylet udvari épületiben (Horthy Miklós ut 8. szám alatt) osztjuk ki. Ide tartozik a lentebb fel nem sorolt többi utca, A negyedik körzet Klnkanizsa, továbbá (iin-dövény, Alsónylres és a lőtér; itt az Olvasókörben történik a jegyek kiosztása.
Most négy hétre osztjuk ki a legyeket. A heti fejadag 12 dkg. E jegyek fekete nyoinásuak. A 12 évet be nem töltött gyermekek és betegek heti fejadagja 24 dkg. E jegyek zöld nyomásuak. Terhes anyák a negyedik hónaptól, szoptatós anyák a szüléstől számított 0. hónap végéig heti 33 dkg -öt kapnak. E jegyek piros nyomásuak. Terhes anyák és betegek csakis a hatósági városi orvos bizonyítványára kaphatják e felemelt adagokat. A bizonyítvány kiállítása díjtalan s a jegy-osztás alkalmával kell beadni azokat. Akik múltkor nem halósági városi orvos, hanem magánorvos bizonyítványát adták be, ezt most pótolni tartoznak, mert különben nem
kapnak felemelt adagot. Szoptatós anyák a gyermek szül. anyakönyvi kivonatának felmutatásává1, vagy az anyakönyvi hivatalban Ingyen kapható Igazolvánnyal igazolják az osztásnál, hogy a szüléstől még nem telt el 9 hónap.
Minden Jegyre egy nagy 2-es szám van rányomtatva. Nyomatékosan figyelmeztetem a kereskedőket, hogy ez a szám csak országos Jelzés és nem azt jelenti, hogy arra a darab Jegyre két adagot kellene kiadni. Egy darab Jegyre osak egy adagot szabad kiadni és pedig a színe szerint 12, 24 vagy 30 dkg.-ot. Most minden jegyre már rá van nyomtatva az érvényességi ideje Is; előbb mint amely Időre szólnak, nem válthatók be. Es csak azokat a Jegyeket szabad beváltani, amelyekre a „Nagykanizsa\' szó rá van pecsételve. Az uj Jegyek vízjeles papíron készültek; hamisítások megakadályozása, végeit a kereskedők a beváltáskor figyeljék meg, hogy a jegyeken a vízjel vagy annak egy része látható-e.
Kél helyen senki se vegye fel a legyét mert büntetést kap. A bejárónő tenátnem veheti fel a legyét otthon Is, meg a bejáró helyén is, sem a koszlos otthon is, meg a kosztadónál Is. Vendéglátó Üzemek, mint szállodák, vendéglők, kifőzdék slb. tulajdonosai, bejelentéit családtagjai és alkalmazottai, Intézeti háztartások (kon-vlitusok stb.) állandó étkezői nem vehetnek fel jegyeket, mert mindezek cukor-járandósága már bentfoglaltatlk az üzem részére megállapított heti átlagos cukor-adagban,
A család létszámában beállt minden változási be kell jelenteni a közélelmezési hivatalhoz, de a jegyoiztásnál Is jelenteni kell. Akik elköltöznek Nagykanizsáról, a közélelmezési hivatalban váltsanak elköltözés) Igazolványt (ingyenes), mert különben uf lakóhelyükön nem kapnak Jegyet, Akik személyenklnt két kilogrammot.meghaladó készletet bejelen teltek, mindaddig nem kapnak jegyei, míg a két kgr,-on felüli rész a feladag szerint számítva el nem fogyott; eddig tehát ne ia jelentkezzenek jegyért, mert csak hiába jelentkeznének.
Akik lakást változtattak, mái utcába költözködtek, ha ezt még nem jelentették be a közélelmezési hivatalnál, akkor a mostani osztásnál még a régi utcájuk osztóhelyén és órájában jelentkezzenek a\' jegyeikért.
Ismétlem, hogy mindenki pontosan az előirt helyen, napon ea órában jelentkez-
zék a jegyekért. Az osztóhelyiségbe csakis az arra a napra és órára kiirt utcák lakóit bocsátják be és hiába menne be valaki máskor, kiszolgálni nem la tudják, mert azon a napon és abban az órában csakis az előirt utcák iratai vannak ottan.
Nagykanizsa, 1940. május 3. hm Polgármester.
ÁJULÁS
Bejáró asakáoaMot vagy főzőnfit keresek azonnali belépésre. Háztartásban takarítónő Is segít Csengcry-nt 23. 1084
^Megbízható, jól főző HktlaBjaa was-fká.o«r*t felveszek május lS-re, va» június l-re, Budapestre. Clm a kiadóhivatalban. 1111
K«r««k««IS»«.(jéa> kisegítésre Jelentkezzen. Hangya kirendeltségnél. 1113
Bejáró SakarUanéJ. azomulra felvételik. Sugár-at át/a, 1109
BfxeatatéadarfAt. <gée*stL«sef, faers-stlnk azonnali belépésre. — Jelsalkenéa. Batthyány-utca 26. az. UQt
fnvaroe állaado isa>tká» felvétetik Sárkány Mór lüsxerkwcskedé-sében. 1100
¦•JársYt.6 felvetetik azonnal és ugyais-ott egy ayermtk-tpoitkocsl eladó. Sugár* at 72T lUŰ
Parfakt gépírónő több éri gyakorlattal állást keres, esetleg pénzUrhox la. Cím a kiadóban. 1063
ADÁS-VÉTEL
öregség miatt sürgősen «leste kgtob-bet ígérőnek Telekl-ut 65. ház. 8S5
!L márga gumlszljj, króm- és bői szíj, továbbá viímcatei kazal-, aátot- és gépponyvák kedvező feltételekkel kaphatok Kelemen Rezsó cégnél. 989
Elköltözés miatt ataa.6 szekrény, con-sollttkör és asztal. Német könyvek darabonként 20 fillérért kaphatók, Ssemere-utca 10. 1187
Sanatali léregmentes ágy betéttel, egy sasion, egy Íróasztal és többféle bmz-nos tárgy eladó. Cueagery-u. 9. 1104
BÚTOROZOTT SZOBA
Kazinczy utcáhoi kőzett art háznál tiszta »¦!>¦ Mohét keres középkora
ui nő, esU fUrdoSzoba-baazrullaltal. 1098
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Háesnaisbás lakás Ryllinßlc&äa es kerttel augusztus 1-ére kiadó. Málla-U. 4.
1036
Tlmahlaual* kétszobás lakást keres mellékhelyiségekkel, esetleg a Kstonaret eletén kis családi bázat augusztus l-re. Címeket .Tisztviselő\' Istigare a Bedó-hlvitalba kérem leadni. 1038
talathalllcegak kiadok. Sngár-nt 2
Kétzzohás udvart lakás eloetobával ki-sídé. Sikálorn. 11. sa. 1103
Kay ausa* ké a. konyhás lakás kiadd. — Babfchaj-u. 40. 1114
Háromszobás vlsvezetebe* aug.
l-re kiadd. Rozgonyl-utea 9. Ufi
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- és bérházat, házhelyet, szolét és földeket klsntlt Papp, Telekiül 8. 3001
SaaawáSé ríszsa művelésre ktsdő. — Sngár-ut 2. lieo
WOLŰKrtUt
Autétaúcl — Barante szolid árban kényelmes autók megrendelhetek. Kant-msnn Mand. Telefonállomás 222. 29»
Rossa oMa^siBUklvbéH most rakásán es pucoltaaaa, &a oeazel. Vállalta oxv. Tóth Józsefei. UJ kályhák raktáron. -natonarít, Qrbái-ij. 2. 1074
ZALAI KÖZLÖNY
Másolat a 7M*/ni. IMGv számhoz.
A Magyar VÖrös-Kereszt Egylet hivatásos ápolónőképző Iskoláiba pályázatot hirdet
Pályázhat niiiutcit magyar nő, aU a 18. életévét már betöltötte, de 3»\\ életévét még tul nem haladta, 4 középiskolai végzettsége van és magyar állampolgár. A felső ápolónőképző iskolába való felvételhez középiskolai érettségi, tanítónői. oklevél vagy ezzel egyenértékű végzettség szükséges.
Az Iskola szeptember havában kezdődik. A kérvényt Iratokkal fel-* szerelve tnálus 31-lg lehet beadni.
Tandíj a felső Iskolában 50 pengő, rendes Iskolában 25 pengő, melynek fejében a tanuló lakást, teljes ellátást, egy év múlva egyenruházati Felszerelést és két év elteltével ápolónői oklevelet kap. A felső iskola 3 éves és a tanulók szakképzésben részesülnek. A végzetteket az egylet elhelyezi.
Bővebb felvilágosítást ad a Ma-
Írar Vörös-Kereszt Egylet Közponil polónöl Intézete Budapest, I. Győriül 17—19. szám alatt hétköznapé-kod 9—1 óráig. m
Nagykanizsa megyei város polgármesterétöt.
2897/1940.
Tárgy: A gazdasági gépmunkások kötelező baleset-biztosiláza.
Hirdetmény.
A géptulajdonos bárminő (szántó, vető, arató, cséplő, szecskavágó, daráló, permefeiö, stb.) gazdáiig) gépberendezése mellett alkalmazott és az üzemben tartáshoz szükséges munkakörben dolgozó öíszes munkásokat (beleértve a líliőt, robbanómotor kezelöt, ctépeltetöt és családtagokat Is) az Országos QazdaSági Munkáspénztárnál (Budapest, V., Akadémla-u. 3. tz.) baleset esetére biztosítani kötelesek, akár a saját gazdaságában, akár pedig mint vállalkozó másnak gazdaságában végeztet gépével munkát.
A gőzgépet kezelő vizsgázott gépészt, ha a géptulajdonosnak éves (havi) szegödményes alkalmazottja, a gazdasági cselédek módjára, ellenkező esetben az Országos Társadalombiztosító Inlézelnét kelt biz-"\' tosllanl.
A biztosítási kötelesség minden* késen, tehát még akkor Is a gép-tulsldonost terheli, ha gépberendezését bérbe adja, hasznalatra átengedi, vagy a munkásokat más állítja a gép mellé. Aki a gépmunkásainak kötelező balesetbiztosítását elmulasztja, azt 600 pengőig (erjedhető pénzbüntetéssel sújtják, rajls a biztosítási dijat utólag okvetlenül behajtják s ha baleset tör-ténfk, annak ösizes költségeit végleg viselni köteles.
Felhívatnak ezért a gazdasági géptula,donosok, hogy gepmunká-Baikat mielőbb, de a gépmunka megkezdése előtt okvetlenül biztosítsák.
A biztosítás legcélszerűbb módja a munkásoknak, nevük megjelölése nélkül, átalányban való biztosítása.
Nagykanizta, 1940. február 7. m Polgármester
BSziUégletBlt *—I ¦aki a helyi kereskedőknél I párosoknál szerezze bel I
Nép MoXflÓ. —r Szombatit-vasarnap
Chevaller uj filmje. A legérdekesebb és legfordulatosabb francia film.
CSAPDA
Magyar híradó-Előadások köznapokon 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 érakor
1940. má|ui 4
A Zalai KosUnj Bsort-tlvpientiti
TIPP-SZELVÉNY
Btkúldti:.............................-...........
Lakik:...............................................
Szerintem a vaaarnapl mérkőzések a következő eredményeket hozzak t
ZMNTE-MSE . . . _:_(._:_.)
DPAC-DVAC......:._ (_!...)
SBTC—NTSE......i... (...:...)
PBTC-KRAC (...:_)
ZsSE-PEAC ......I... (._ : _)
TVSK-Nafiyk. Let. Vál. ... ... (... i...)
Ferencváros—Oainma ... i... (...:_)
Tokod-PVSK . . . _:...(_:-)
D U«&YKAni2&ft, *•L UT 5 SZ.
DAtrfvrioOKgnvVEft gátam SSüOkii
Párallaa kedvezmény a Zalai KoZIflny olvaséinat
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Psiimaniozky-utoa 8.]
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kotnOnk, hogy olvasóink a) százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lltl stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentken* olvasók részére.
Csillárok,
falikarok,
éliellszeKrény-lámpűk
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. Hn
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10813/1940.
Tárgy: Ingatlanok klcövekelese.
Hirdetmény.
Felhívom azokat a föld tulajdonosokat, akiknek birtoka a várost Átszelő Alsósánc—Nagykanizsa—sze-petnekl úttól délre, tehát Somogy* szentmiklós és AlsÓnylrei felé fekszik, (OFB földek U) hogy blito-kalkat cövekeljék ki.
Nyoma\'ékoian felhívom a fent körülírt lerülíten Ingatlanokkal rendelkező tulajdonosokat, hogy Ingatlanaik mind a négy sarkát, valamint minden egyes töréspontját e hirdetmény kehétől számitolt 4 nap alatt saját jól felfogott érdekűkben, az egy éves békés birtoklásnak megfelelően cövekeljék ki, hogy az Ingatlanok tulajdonjoga és tulajdonaránya megállapítható legyen. Aki ezl elmulaszlfa, annak terhére külön birtokbemondó és kűlőa mérnöki költség átlapittatlk meg, vigy ha az Ingatlan tulajdonjoga még így sem lenne megállapítható, ax ingatlant Nagykanizsa város nevére Írják át.
Minden egyes cövekre faragni kell egy kis sima részt a arra rá kell írni fekete ácsceruzával, |ől olvashatóan a tulajdonos nevét éi lakcímét (község, utca, házszám). Az asszonyok nemcsak férjezett nevüket, hanem leánykori nevűket is kötelesek a cövekre ráírni. E cöveket ugy kell leverni, hogy a név mindig a birtok felé mulasson. Akinek a cövekek leverését illetőleg bármi kételye lenne, forduljon kint a helyszínen a munkálatokat teljesítő mérnökökhöz. Ezúttal Is figyel-: mezlctem a város egész lakosságit, hogy az., aki a mérést eszközlő mérnökök mnnkáját megakadályozza, a mérnökök által elhelyezett köveket, cövekeket és egyéb mérnöki jeleket megrongálja, megsemmisíti, eltávolítja, vagy áthelyezi, az 1891. évi 41. t.-c.-be ütköző vétséret követ cl és súlyos fognál büntetést el bünteltetik, amelynek legnagyobb mérve 3 nőnapra terjedhet
Nagyktnl.\'sa, 1940. május I. io« Polgármester.
ZHM4B KÖZLÖNY
POLITIKA, NAPILAP. Kiadja: „KOzgaiduigl R. T. Nagyítani isa". Felelős kiadó: Zala! Károly. Nyomatott i * „KBzgazdaságl R. T. Nagyk&nlxaa"
nyomdájába* Nagykanizsán. (Nyomdáért teteti Zalai Károly.)
80« Évfolyam. 102, tűm.
NagykanUu, 1940. május 8 hétfő
ára 12 fill.
••__ mm
ZALAI KÖZLÖNY
te Uadosavaiali Főt* 6. »n«
POLITIKAI NAPILJ
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefoni 78. u.
Hol legyen az újtemplom?
Irta Östáag Parme pfJaptlkt biztos
A városi épitésügyi bizottság legutóbbi ülésén foglalkozott nz uj katolikus templom edhelyezési kérdésével. A Zalai Közlöny > tudósítása szerint két elgondolás von:
il. Az Eötvös terre való felépítés, ami a jwlgármcstor szándéka.
2. A jeren\'ogl felsötcmplom helyén, ami a püspöki biztos kívánsága.
Egyhangú nllásfogtalá\'i volt: a patinás &í tisztelotremőltó multu fclső-letnploniot nem szabad lebontani, annak továbbra Is a jelenlegi helyén\' kell maradni, ezt kivonja a város szépészeti és Jcatoilkus «zempouV>k..
Ha n«í Is van a város é|>itési- hi-coltságának határozata, hogy az uj templom az Eötvös térre kerüljlönt mindazonáltal legyen szabad, mint a második elgondolás ké^selöjénok kifejtenem, hogy miért is óhajtanám, vagy a felső tomplom nicgnogyobbitá-sát, Vagy ha cz építészetileg kivihetetlen lenne-, az u) templonmak ugyanazon a lielyen való felépítéséi, annál Is inkább, minthogy a Wíollsdgi Ülésre engem nem hívtak meg és ott nem mondhattam cl véleményemet. Igaz, néni vagyok bizottsági lag, do tenvp-ópitésről lévén sift s a gyüjlfósl is én indítottam meg és mondjuk meg nyíltan, mégis csak a pap Is vim olyan illetékes tényező a templom-építésénél, Illetőleg annak elhelyezésemét, mint. ftliogy a kaszárnya {építésénél a katonai szaArerlÖ, a sportpálya építésénél u sport-szakértő, a repülőtér épitésénél a repülö-szafkértő.
Mikor 18 évvel ezelőtt Nagykanizsára jöttem, engem Is a szépészeti érzés fogott el, végtelenül tetszeti az u| lampioni elhelyezésére oz Eötvös tér, mert ott volt még a Szentháromság «obor (ezért is tiltakoztam a szobornak más helyre\'való áthelyezése ellen abban az időben) s hozzájárult\'ezen elgondolásomhoz még azils, hogy boldogult Köhler Gyula Vaskereskedő ki-látásba helyezte, hogy a házát a világi ráebániára hagyja- (azzal a kikötéssel, hogy az építendő uj templom tornyában egy (Gyulai ép egy <Nii*a» névre felszenlelt harang legyen. Emii-leltem is ezt boldogult Sabián Gyula pólgárrnesdjornek, aki lúVatkozva a Varga féle tervre, mely szerint az uj templom-a Korona udvarára lett ter-vezv*, " melyhez a Fő útról, Sugar Utrólí Rozgonyl utcáról és az-Er«<é-bet térről utcák -lesznök nyitva, azután szépészeti szempontból is kifogásolta az Eötvös téren váló elhelyezését az uj templomnak: Meg a hátam\' ls bareó-zott abban, ez időben, hogy a Varga féle\' terv, szerint a Korona udvariul helyeztessék el az uj templom. Azóta, nenr szegyenlem bevallani, megváltóiéit a nózelom, mert komolyan ¦foglalkoztam a tempiömépilós- gondolatával, nyitott szemmel jártam\' a városokban és figyeltem a különböző templom-elhelyozéseket és azoknak .látogatottságát és azt lapasztultmi, hogy azok a templomok látogatottak, amelyekbe a Járdákról lehet belépni, ahol az embe-ick sümek-forrnak. Napjainkban o templomokat az emberek útjába kell építeni, hogy el no kerülhessék; régebben megtehették, hogy a városon, vagy a falun kívül egy szép dombra he. \'yezzók, mert a vallásos buzgóság még a negyedik község halárában lévő templomba ls eivtUoaz enü>oreket,
A templom építésénél is elsősorban n célt kell nézni, omS azután jőhcüiok szérátéweU és város fejlesztési szem-
á
hazaárulóvá nyilvánítását követelte az adójavaslat mai szónoka
A Ház nyolcórás Üléseké" fejezi be az adójavastat tárgyalását
Budapest, május C A képviselőház ma ülést tartott. Elfogadták az igaaságügyi javaslatot harmadszori olvasásban is, majd az adójavaslat vitájára tértek át.
Alfőldy Béla, az első szónok arra mutatott rá, hogy milyen nagy mulasztás voll a kadlgnzdtagufcat futni hagyni.
Ezek nem vették iki a részüket a nemzet szolgálatából és ellenőrzés nöküü gazdálkodásukkal nagy károkat okoztak. Kéri, hogy a valuta csempészeket nyilViínilsáfc hazaárulóknak és a síbe,. lOkot állítsák slatáriális bíróság elé. A javaslatot elfogadja, ^ Szögi tiéza, a nyilasok szónoka a
javaslat ellen szól, mert kevesell azt.
A Ház a \'Jelek szerint áttér a nyolcórás ülésekre, Igy holnap minden bizonnyal letárgyalják az adójavaslatot fis a Ház megkezdhoU kéthetes pünkösdi szünetét.
Nagy diplomáciai mérkőzés folyik Európa délkaletén
Norvégiában már csak Narvlk körül vannak harcok
Az eJmuIt napok az északi helyzetben sok ujat nem hoztak. A németek fokozatosan uiegszallják és birtokba veszik az angol kivonulás után hálramanadt katonailag fontos pontokat és varasokat. így került német kézre Natjnfsos és Grong is a környék partvidékével, A Közép-Norvégiábói kivont angoj és norvég csapatok északon
Narvlk körűi szálltak partra.
Maga Narvlk és nz »ércv&?ut< német kézen van. A Narvlklót és?akra lévő mcgerösitelt néknfsi állások ellen a közelben parlrjaszáJ\'t nngo\'ok tegnap már téjuudást intéztek, d-i a német légihaderő talmi ugatásával a támadást vissza verték.
A légihaderö etzenkivül az angol hajók elleni tamadáabnii is kivette
részét. Még szombalou jelentették, hogy : f
•gy 30.600 tonnás nagy angol hadihajót süllyesztettek al.
A német jelentés ezenkívül egy cirkáló, egy szállítóhajó, egy kereskedelmi hajó és egy lengyei torpedói mmWfö"eIsülliieűztésárői szépiái be. A német sajló a jelentésekhez hozzáíüzl, hogy április 9 óta 23
szövetséges tení,erolattjóró süllyedt el. A kereskedelmi hajók térfogat-vesztesége a német jelentés szerint 2,300.000 tonna, i . . i
London, május 6 Angol körök cáfolják azt a nérnei hírt, mintha a szövot.égesok a háborúban 2.3 mlHió Un ina hajóteret veszileltek volna. Szerintük\'aveszteség csak fele annak, amit « németek jelonteuek.
Narvik körül hatalmas hóviharban folynak a harcok
Stockholm, imftjus 6 A Sfofani-lroda jelentése szerjnt Namso-i környékén a néjm/ot megszállás tovább tart. Az angolok vesztesége ezen a saikjaszou voli a legsúlyosabb, Esznksvedorsz.agba.il Gumaninál 3»
angoi foglyot tettek át a németek « határon, Az angolok r norvég partok előtt elsüllyesztett Huntcr legénységéből valók. Azért tették át őket a némeiek, irofcrt éklmeze3Ük nehézségbe Ütközik. A svédek internálták az angolokat.
pontok. A Szentháromság-\'(érre építendő templommal is ugy lennénk, mint a piaccal, melyet ^járn íctinyirc Is szorgalmaznak nz Eötvös térnö. SOrn az eladók, sem a vevők nem keresik fel, j.cdig testi szükségletről van szó és napjainkban nz emberek Joliban szere-tik a testet, mint a lolkct. Kérdem, Vájjon mennybe ko.-csnókifel Iclkiszük-séglelből mégis csak ;t város szélén levő templomot? Kérdeni,miiért hozzák be a sportpályát a város beUcnilctéio? S miért akarják a tomplomot kivinni a küllcrülotio? Elhiszem, hogy vaunak emberek, akik szeretnék azon a téren felépíteni a templomot abban n reményijén, hogy telkeik értékesebbek lesznek, do cz egyéni érdok és jxt egyéni lordokét nem tehet különösen a lelkí érdekek elé helyezni. A város sem fog arra fejlődni, hiába visszük oda az uj templomot, hisz ott volt több mint ÍOO évig a régi gimnáziumi, ahova több száz gyermek já/t nap nap Után és még sem (fejlődött az a városrész ós éppen a városépítő bizottság a IrtJllorütcten határozta el az utcák nyitását s ugyancsak a belterületen levő régi patinás házakat kezdik lo-bonlani. hogy lielyü\'krc a mai igényeknek mcgrc\'elő lakásokat építsenek,
Ugyanezt szeretném én is csinálni a
IcIsöteniplommiU, amoly nedves, dohos. igOZa lenne Ok épilöbízott^nak, hogy pgy megtevő templomot (kár lebontani, ha^az a céhja* rnegíeiclő lena^^ de
az idő vasfoga nagyon .kikezdte, a fő-bollozat egész a földig meg vau repedve, totőzelo rossz, oltárai szuotte, nemsokára eljönnno az idő. hogy r városi mémökí liivaUiloak kellene é\'et-\\-cszŐt>es volta rajait bezárabü. Régebben ls a Iclsőlemplomot ;dtar(ák i|jjá-éplfani, erre gyűjtöttek. Elgondolásom szerint épilészeiik-g keresztülvihető lenne, hogy a torony ós az clöcsamokl rósz meghagyásával egy szép lágas, a célnak nicgrclclö templomot lőhetne itt kiképezni, ami pénzügyileg is jóval kevesebbe jönne, mert a torony kiképzése az építési költségek majdnem egyharmad ré-izét emésztik fel, továbbá a belső lierandezés egyrószo használható lenne, a harangok, orgona, egyházi ruhák, slb., ami |tobb, mint 100.000 pengős megtakarítást Jolca-lono. Nagykanizsán amúgy is sok a kis kápolna, ami egyrészt a papságot nagyon igényije veszi, másrészt a hívek adakozó készségét.
Ha a Szentháromság téren épülne fel az uj templom, azért a fclsőlcmp-lomban is kellene lelkipásztorkodni, ami a Városnak évi 1—5000 pengőjébe korütne, emellett az uj templomot is fcettene segélyeznie. Eddig a fciső-leniptonii pasztorácíó alig került n városnak valamibe,, mert 18 év óta én végeztem hitoktató társaimmal dif-lulanul s i>aszlürális niunkál. Kijelent-heiem, liogy erre ezután már nem fog senki sem váltalkezul, mert u \\
munkás méllóaz ö bérére, ha pap Is az Illető. Kajiotl a városi folsötűinp-lomnál fizetést a kántor, a tempíonr-szolga, a takarítónő, á mosánö, csak a papok nem, pédlg az egész város liuiii rá, hogy lelkes és oredményes lelkipásztori munka folyik a városi templomban. Ft| emlitem meg. hogy Kaposvárott a hitoktatók fejenként hávl 10 pengőt kapnak a várostőf, amiért csak segédkeznek a templomi pasztorális munkában. Én nem kértem a városlói fizetést Őzért a rdsöteiup-lenii külön munkáért, mert bántott u a templom elhagyatottsága, kiáltó szegénysége, ennok az eltüntetésére is stl*. bább igényije vettem^ a hivek áldozatkészségét, mint a városi, azzal a céllal, hogy- majd, a plébánia felállításánál lepjen a város előzékeny ós a kezdetben felmerülő tetemes kiadások fedezésénél legyen segítségemre.
A megnagyobbított templom mogfe-Iclne a célnak, kevesebb pénzbe ke-rii\'no és a város szivében lenne, la mostani fclsőlemplonv moglakaritott személyi és dobgi kiadásáé, télen le. heine ennek a helyén épilett ujtvinplo-mot füloni. A,pécsi belvárosi Umpknu igazán műemlék, do az is kicsiny volt és micgnagyo.bbilj&k, jietlig ennek a kivitelezése építészetileg \\s. nem is említve a pénzügyi nzét. óriási nehéz-sé^okbo ütközik, de a város \'.szivében akarlak a célnak .megtelelő temi)lomot. E*t óhajtanám é« is N\'agykn.uJzsán^
ZALAJ KÖZLÖNY
1640. milui 6
QFBaalyernriari«nyák
leaujakk dlvalexlnekken
párja P 1.95 2.60 2.90 3.S0 3.60 Szomolánylnál.
A londoni rádió híradása szerint Nnrvik körül hatalmas hóviharban fotynnk a hurook. A németek támadásét Narvlktól észfclkni a Szövobjé-gesck visszaértük. 0* városa lángokban áll.
Boriin, május 6 Az észak norvégiai helyzetről je. lentik, hogy az ellenség támadását n németek visszaverték. A partok előtt egy ellenséges csatahajót ujabb bombatnléiat ért. A találat utáa füst-oszlop szállt fel a hajóról A repülök ezenkívül felrobbantottak agy lőszerrnktérl is.
Kritikus napja lesz holnap «1 angol kormánynak
London, május 6 Londonban nagy érdeklődéssel várták fl kormány keddi alsóházi nyilatkozatait. A sajtó is élénken foglalkozik a kérdéssel és hangoztatja, hogy íi kormánynak kötelessége felvilágosítást adni n norvégiai kudarcról.
Egyes lapok, mint a Manchcíter Gvardian is, a bírálaton túlmenően éles hangon erósebb kormányt kö. vctei. ¦ - i : | ;
Norvégia megbízik (?) Angliában
London, május 6 Londonban megelégedéssel látják-kormánykörökben Cot norvég külügy miniszternek , angliai tárgyalásait, meri ez - mint mondják — mégis csak azt (matatja, hogy a norvégek bizalma nctri rendült meg Angliában. (?)
Egyre nagyobb méretehet Olt a szövetségesek iöldközltengerl készülődése
Az északi helyzet melleit n föld-közltongeri angol-francia készülődés egyre nagyobb mereteket öH. Jelentettük már, hogy a SzÖvetségc-¦ek hadihajó-flottájának egy része átvonult a Földközi tengerre. Az olasz sújtó a Bzovetiégesek flottájának mozdulataival foglalkozik, de hangsúlyozza, hogy Olaszország meg félomlitésérc nepr aJLkalmas o hajók felvonultatása, hisz épp a mostani északi háború mutatta píjcg, hogy a légihaderő milyen nagy föléaiyben van a tengeri hadért felett Olaszországnak külöubeji is 121 tengeralattjárója van, Írja a Teve.e — s ha ezeket széltében elhelyezi n Földközi tengeren, minden 16 kilométerre jut egy. Ez biztos garancia, hogy Otaszországot nem érheti támadás. De olt van m|eg ezenkívül a Jégihaderő is, amely elismfcrtcn hatalmas.
Belgrád az olasz-orosz viszony javulAsát látja
Belgrád, május 6 A földközi tengeri helyzettel a jugoszlávifiajtóis élénken foglalkozik, A lapok\\j római tudósítások alapján Folytatás az 5. oldalon)
torrőégtívl betegségek keze -T-ibuu, külOnöien napszurásnál, ^Mlhurutnál és vérhasnál, valamint olyan gyomor-, máj- és lépbajoknál, amelyek malária kíséretében lépnek tel, a terméstetes .Perenc Józsc!" keserűvíz gyakran szerfölött értékes hatást fejt u. — Kérdtzie meg orvosát t
Adjon* aki még nem adott, az árvízkárosultaknak
A gyűjtés, amely kortníányzó urunk szavára az egész oiszágban megindult, (rniég bo sem fejeződött, máris [megkezdődött a gyűjtésből eddig befolyt közel 3 millió pengő hasznosítási!, Megkezdtók már azi újraépítés nagy munkáját oZ árviz áftai elpusztított magyar földeken.
Nagy- szám a 3 (ni|MlLrX de hh arra gondolunk, hogy csak Zalában 70U ezer pengőn felül van az árviz-kár, akkor elenyésző összegnek látszik ahhoz a Szörnyű veszedelemhez képest, ami országunkat sújtotta.
Szükség van tehát minden további fillérre. Szükség van minden nia-gyar Jóságra, áidoznkeszségro, hogy csak részben is vissza tudjuk adni sok tízezer magyar véreinknek az elsodort élete uj alapjait.
Aki nem adott eddig, adjon 1 Segítség kell, hogy pusztuló magyar tanyák romjai alól uj magyar élei sarjadhasson.
Itt említjük m»g, hogy
a városháza
szombaton nyugtázott 314.82 pengős adományét a városháza és 0 város intézetei (kórház, iskolák, stb.) valamint üzűjrojei adták össze tisztviselőik és alkalmazottaik százalékod hozzájárulásából.
Eddigi gytlltés 4726.65 P
Auer Mátyás 6.— „
Bokányi Sándornó 2.— „
VaradI Kálmán 2.— ,
Kosa Józsefnó. Ldtóhegy 1.— .
Eddigi eredinény 4736.65 P
107 trafikengedély szabadult fel Zalában
Kanizsán két trafikengedélyt vontak vissza
Jelenteltük már, hogy Zalába" körülbelül 100 trafikengedélyt vonnak vissza a zsidótörvény értelmében, A zalaegerszegi m. klr. pénz. ügyigazgatósag inost közölte, hogy melyik községben hány engedélyt, vontak vissza, ESzerinl Nagykani-
zsán egy kizárólagos és egy társ-engedélyestől vonták vissza a jo_ goSitáSt. Mindkettő április 30-ával be is szüntette a trufíkárusitá-st. A megyében összesen 107 trafikengedély szabadult fel. .• \'
Kihagyta a felesége, bánatában öngyilkos lett egy 70 éves kanizsai fiákeres
tán városi orvos éft dr. Hu&eU rendőr fogalmazó kiszálllak a hclyszinrie a hu\'laszemlo (nrvgeltésére. Miután kétségkívül /\'iigyllkosiság e-ete forog fenn, « klr. Ügyészség mqgadtit « temetési engedélyt,
Nagykanizsán a Vörösmarty utc* 5. szám alatt lakik Kovács Sándor volt fuvaros. Kovács közel vau n 70-ik életévéhez. Harmadízben nősült. Feleségének korábbi házasságából és Kovács előző házasságából is származnak gyermje-kek, akik mind fcinötlek és jobbára snfásutt élnek, távol a szülői háztói. Kovács és harmadik felesége között «& utóbbi időben gyakori nézeteltérések voltok. Ugy látszik emiatt történt, hogy az asszony a minap ott-* hagyta az idős embert és falun lakó leányához költözött. A szomszédok elbeszélése szerint az asszony álUtÓH tag sok mindenfélét eladott, máéért
elköltözött és ez nagyon bántotta Kovácsot, aki a múlt hétfőn végrendeletet is készített Vasárnap este az öreg fuvaros Weküdt ágyába, do nem tudott elaludni. 8 óra után felkelt, kiment a kocsiszinb* és felakasztotta magát Mikor később rátaláltak, már.nqoil volt benne élet. Ma reggel dr. Blttera Zol-
Iegolcsobbah fest
clmtáblát, szabit és butarmazolást
Jóslat:
Éezakl, eazakkelotl azel, agyai helyeken oaíi, a nappali hfimer-aéklet emelkedik, \'de az ejazakal lahbléi la fokozódik
A Meteorológiai Intézet naarkaalual M«cflK70lAallomáw ieleaUi
rTfiméraaktet toaaao Mta a Őrekor +102, ma reifel+86,dóiban +11-2 .....;134 %.
CZOCZEK
PI»olér, a volt Szarvas-szalló epületében
[NagykanlEia.
IMRE || FESTŐ
KUüCSlVUfC
BA\'iTHYANY
Straltmann László herceg, a ka. nlzsal kegyúr, április közepén feleségével együtt Budapestre utazott, ott jeles eredménnyel letetLe utolsó szigorlatát a müegyetennien s most tért viasza Körmendre, kntnt okle\\T-lcs gépészmérnök. Vas miegyében ex meglepetés volt, sn|Rrt bár\' feltűnt; hogy a herceg az utóbbi időben a szokottnál többet tartózkodott Bu-.-dapesten, otthonlétében peidígaszo-kottnál kevesebb volt az ideje mások száinárti, de azt neto tudták, hogy mire készül.
«
BARÓ 1NKEY PAL
iharos! földbirtokosról olvassuk, hogy a magyal* országgyűlés felsőházának igazolt tagja lett. Báró In-key póLlai méltó képviseletet kapott a környék a felsőházban.
* t
DR. VÉRTESI FRIGYES
pécsi trtOológiai tanár, mint cser-készkcrütetl társelnök most mfulnt-kozott be Kapcaváffvrtt a kaposUSer-készek közÖM fogadaJoaiitéteH ünnepségén és zárSzlószentelésén. A kaposvári glmnáziujn! 687 Sz. Szent Atajos cserkészc^apatá|iiBk zászlaját szentlelte meg Vértesi Frigyes, a mciy alkalomból nagyhatású beszédet is mondott a zászló jelentőségéről. . ¦ , ; | l . ,
A kaposvári cserkésiwiapptti kapcsolatban ismét snjnátattul kellimeg-álLipltani, hogy Kanizsán az idén janiét ejjuanuli a cserkészek közős fogadaiomtéleli Unuppsége.
** ¦ \'• • . -! ! ;
K. HARMATH IMRE
dióskáll káplán, akinek verseivel a Zaial Közlönyben is találkozik olykor az olvasó (a rádióban is et-hangzott nemrég pár szép verse), május 12-én pacsán szerzői est keretében mutatkozik be.
¦
NYUGALOMBA
vonult Perlaki (Pnilscher) József postafŐfclüg>-elő, a khssai 2. sz. postahivatal\'főnöke, aki hosszú Időn át a nagykanizsai postánál tel-jesiteit szolgálatod ( , , \\ |
• -I , 19 CSALÁDI ÖRÖM -
látogatta meg Kovács Dezső, a flatai murakencszUjri igfazgatótanitó hézatáját. Megszületett az ötödik gyermekük, kisfiú.
ÖT KANIZSA* ISMERŐST
láttunk a nagy magyar filjmi a Güi Baba szereplőinek iiévSoráibiaírL A két legnagj-obb szerepel is volt kanizsai színészek játsaolták. A címszerepet Kőműves jáiszotta, aki a régi Atapl-félc vándbrtársuláltlal szokott Kanizsán jártai. Aü basja pohos alakjában Bihari Nándorra, a hosz-szu Időn át kanizsai komikusra ta. lejtünk. A diákok kozt ott volt Lá-
PatiltBadre
PS-Ht 12
W5lolp6t
FértlolpSt Qyrm.>kolp5* az„IDEAL"-b«n vegyen!
1940. május 6
ZALAI KÖZLÖNY
zár Tihamér, a Mujkó felesége La-domcrszky Margit volt, azonkívül még a régi Asszonyi-társulat tigja, Kürthy György volt a Güi Babi szereplői között.
ÉRDEKES VENDÉGEK
utaztak\' át nürnp Nagykanizsán. Az egyik olasz kikötőből egy ccélra
átalakított vasúti kocsiban polipokat, tengeri rákokat, halakat szállítottak ,1 budapesti állatkert akváriuma számára. Több állatkerti nlkahnn-zott kísértő a ritka vendégeket. Az akvárium-lakók »sz&Ionkocsiját< n kanizsai állomáson lekapcsolták a reggeli trieszti gyorsról, mert a Uu-gerfűnékl vendégeket el kellolt lé\'ni, át kcllclt vizsgálni, hogy melyik hogyan birtu B szállilást, stb. Így az érdekes vendégek csak a délutáni személyvonattal folytatták útjukat Budapest felé.
KERBZSY GÉZÁT.
a nagykanizsai polgári fiúiskola tanárát Losoncra. .a*íyczték át. Ezt a liirt a Kulcslyuk nemrégiben Ogyszcr yiár megírta, de akkor cáfolatot kaptunk tá. Üríilt Uj a uá Tolatnak Nagy.
kanizsa. alio! Kerersy Gézában széles
mflveltsQga, kenlény, kipróbált hnZu-
nságu tanárt tisztellek ós beesőitek
személyében. Most azonban cáfolat már nem kr.vctkezlicti.ik. Kcnasay Gáza már ulon is van. Egyelőié még csak tájékozódni, uj állomáshelyeié, u losonci polgári IcánylskolAliOZ,
Ízléses kivitelben olcsó áron kaphatók Divatcsarnok, Fő-ui 12.
Az autók őrült száguldozása a városon keresztül
Kaptuk az* alábbi levelet: Igen tisztelt Szerkesztő Ur I Még csak a tavasz kezdetén vagyunk, azonban minthn a kánikula poklának forróságát éreznők a főbb utcák porán kérésziül. Mert valóságos portenyeri kuvnr fei 0\'ült hajrája után a Város utcáin keiosztül száguldó sok autó, melyeknek vezetője nyilván összetéveszti Nagykanizsa ntcáil és békés polgárait, az iskolából kijövő gyermeksereget; valamely külföldi versenyországuttal. Ember legyen a tüdején és talpán, aki az így"rohanó ÖrdÖgSzokérmpl-lett elmenvén, kibírja tüdővel és lélegzetvétellel.
Nem, igy iitímí lehet mégsekni egy városon keiesztiii rohanni, még akkor sem, ha n sofför a legközelebbi autóversenyre tai&lju alkalmasnak a Pö utat, Csön-gOri vagy Sugár utal, ahol Sok gyermek is átjár az utón és plllaivitok alatt halálos szeiiciicSétleiiség is történhet.
A rendőrségnek itt közbe kéli lepnie -és kényszeríteni egyes autóvezetőkéi, hogy « város utcáin legyenek figyeiejnkníel a gyalogjárón közleidedö békés polgárságra is. Sürgős intézkedést kérünk, ómig uein késő. f | i | ;
a nagy sikerre való tekintettel prolongálva I
Minden idők legnagyobb mftgyar filmje!
Gr ÜL BABA
Magyar sziveknek Idegfeszítő Izgalom!
mondások hétköznapokon 6, 7, 9, valárnap 3,5, 7, 9 órakor
A téli nagy havazás a vádlottak padjára ültetett két gelseszigetl gazdái
Gelseszigeten történt még a \'él folyamán, amikor « nagy bPvaZáSok alkalmával » nagykanizsai íőszolga-\' bíróság intézkedésére olt is elten, delték a községbeitek kötelező részvételét a betakarítási munkában. A közmunkára való kirendelés seho-. gyűtn sem tetszeti Szabó Ferenc és Pirb.is Mihály gazdáknak. Mikor a községi bíró felolvasta 11 közműn, kára kirendelt gazdák névsorát, Szabó és Plrbus haragosan kifakadt. Egyikük kl is jelentette, hogy »a
listái gazemberül állították ősszé*. A másik ji gorombán zúgolódott, ugy hogy a hatóság sem higyhalta a dolgot annyiban, hanem feljeleh. telték súlyos \'kijelentéseikért a két gazdát, íny kerüli mindkettő .a nagykanizsai töivényszék «[é. a\'tárgyalás rövid volt. A kfjelentéseket rájuk bizonyították; Szabó Ferencet 80 pengő, Pirbus Mihályt ff) pengő pénzbüntetésre ítélték. * Mindkettő fellebbezett.
Örökölt... nem fizetett... ráfizetett
Egy 10. pengős illeték miatt rendőr hozla le az örököst Budapestről Nagykanizsára
KrezSaár János nagykanizsai, Magyar utcai cipésznek annak idején örökségi illetékei kellett volna fizetnie. Mindössze 10 p^ngő körül volt az összes,* de Krezsnár ezt sem fí-
zetlc meg, ugy hogy végül is egy napon megjelent nála a városi végrehajtó, hogy a kis összeg erejéig fog-: laljon. De Krezsnár szembeszállt a hatósággal is és nem akarta been-
Költözködés után
gondoljon uj lakása kellemes, otthonos berendezésére. -
Szőnyegek, függönyök, csipke-szövetek, bútorszövetek
olcsó árako\\
gednl lakásába az eljáró végrehajtót. Sőt — tabuk szerint ~ megfenyegette. Megindult Krczsnár ellen az eljárás. Három ízben is kapott idézést a törvényszékre, dc Krczs-nár egyszer sem jelent meg. A törvényszék kénytelen volt elrendelni a tárgyalásra való előállítását, Minap - az időközben Budapestre költözött Krczsnárt - budapesti rendőr hozta ic Nagykanizsára és állította biróság elé. A bizonyítási eljárfisbe fejezess után a bíróság, figyelcmtmel nz enyhítő körülményekre, Krczsnárt 30 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Az Ítélet nem Jogerős.
vnükerenkuüéao — Nngykaitli8n
CORDflfC
LERAKAT*
Halott Ibolyákról
Hervadoznak kicsiny ibolyáim, pedig alig éltek pár napot s Őrökre etlszátlt az itiatfok.
Tavasz mosolyával jöttek hozzám s most dfíisszák a hosszú tetet, számukra nem jön több kikelet l...
Olyanok vagytok, mint puha párnán álmodott álmok tzlnes sora, mik valóvá nem válnak so/io/...
Olyanok vagytok, kis ibolyáim, mint ü vágyak, mint a sóhajok, Boldog Ma után; bus Holnapok t...
Édcsnny>aív.-\'Van-e cBné* szebb, \\tr\\ Icntőségleljcsebb szó ? Aligha. Az édesanyai szív meleg szeretető, áldozatos jósága akkora, hogy szavakkal kifejezni nem is lehet. Mégis kell, hogy minden évben, egy napon miln-denütt különösképp csak az Édesanyáról emlékezzenek kalcg. Ez n nap minden évben a legszebb májusi Ünnep : az Anyák Napja.
Magyarországon még fiatal anxöz-gaiom és az ünnep nem mozgat meg olyan Széles\' rétegeket, mint külföldön, ahot ezen a napon nem is otthon étkezik a család, hogy nz Édesanyát még a főzéstől is tehermentes sitsék. Vannak országok, nhoi az év legnagyobb ünnepe éz a nap, mint ahogy az Édesanya meg Is érdemnÜ, hogy méltóképp Ünnepelje tnjeg minden család. , # J |
Magyarországon vasárnap volt az Anyák Napja. Sajnos, « szép, virágos májusi Ünnep külsőségeibe(nl nem volt az idén olyan napsütéses, derült, mint máskor, de belsőleg, a lélek épp ugy megünnepelte a napot. A kanizsai iskolák sem feledkeztek meg az Anyák Napjáról* Csaknem anSndejn iskolában volt ünnepség, ahol a gyermekek hódoltak az Édesanya eíőlt. Az esíls idő ellenére Is nagy számban gyűltek össze a szÜ\'Ők az Ünnepélyekre, a melyeken az iskolák igazgatói és tanőri kara is megjelent. A kanizsai leányok és fiuk hódolatii mélló volt a nap jelentőségéhez, amelyet koíüi-denütt szép beszéd keretében méltattak. ¦ \' i , i .| i f i
- Naptár: Majua 6. héttő. Rom.
kat. János un. ev. Protestáns Fridit. Izr. NIzan hé 28.
OoZftrdö nyitva regcel 6 órától e«t« S éril| (hátfl, .Marüa, pénUk délután kedden egész nap nőknek).
ZALAI KÖZÍ.ÖNY
Jeál"-cipfit
vagyán I Fő-ut 12. sz,
A nagykanizsai Szociális Missziótársulat küldöttsége Prohászka sírjánál
A Szociális Missziótársulat nagykanizsai szervezete lársns utazás kenetében óhajtotta leróni kegyeletét Prohászka Ottokár halálának ti-zedik évfordulóján. Ezért szervezte Beró Cecl\'la nővératfí!em*gszokott lelkesedéssel a székesfehérvári kegyeletes csoportos luíazást.\' Tizennégyen indultak el AldozócsüUniókon a szervezet hölgy*! Prohászlqa fehérvári sírjához, köztük a szeive-zet e\'jiökasszonya, vitéz Székely Já-nosiiő ós Cecília nővér. A kék misz-sziós zászló aLatt érkezett coport ideggel 8 órakor szentmisén vett \'észt fl székesfehérvári Prohásztó-temp-lomban, közős áldozást végeztek, majd elhelyezték a nagy püspök sir-ján a kanizsai Misszió Társulatnak virágokból összeállított, arany-? monogramos, gyönyörű kék kc:eizt-jét.
A Zfmberi-zombori szépasszony lesz a színház nyitó darabja
Május 18-án, szombaton nyit a nagykanizsai színház. Az első vándor-társulat, amely Nagykanizsára érkezik, Inke Rezső színigazgató kitűnőnek igérkező együttese. A megnyitó előadáson a Zimberi-zoinlbori szépasszony kerül szinie, bérletben. Utána a Földindulás kövclkczlk, aztán a Vadvirág, a Mondj igazat, stb. A bérletgyüjtés jó előjelekkel folyamatban van. A hírek, efcofalyek más városokból az In ke-társulatról érkeznek, Indokolttá teszik a h^izííán, mututkozó érdeklődést. ; (:)
Szombat
AIUmM MftMttssmok hitk&ta*|>«k«a Badapaat I* atfiaftráa
6.45 Torna. Hlmk. Köitoények. Hcnglemeuek. — Utána étrend. — 10 Hírek. - 11.10 Nemzetközi víxjeiző-szolgálat, _ 12 Harangszó. Hlmnuac. Időjárásjelentés. — 12.40 Hbek. — 13JW Időrés, időjárásjeientél. — 14,35 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. - 15 Arfoiyamhirak, pi*ci ártdc, éJelmisterájaK, — 10.45 Időjelzés, Idő-Járásjelentés, hírek. — 17 Hirek «4*-vák és niagytr-orosi nyeU*n. — 19.15 Hűek. — 21.40 Hírek, IdőjaxasjcJcntés, hírek sdovak ea raagyar-orosx nyelven.
— 23 Hírek német, olasz, angol és frm»áa nyelven. — 0.05 HiKlt, BUDAPEST Ié
10.20 Szftntgyörgyl Elvira előadása.
— 10.45 DlvaUudósilás. — 1210 Zóldy Sándor liegodfll, Veress Endre énekel.
— 13.30 Kurina SimL cigányzenekara,
— 10.15 Bábjáék. Beszél Budlnszky Sándor. t \' < . , \' ,
17.15 A rádió szalonzenekara. — 18.25 Dr. Koesondy Gyula előadása.
— 18.45 Táac^mezoi, — 19.25 Marké
Árpád ezredes előadása. — 10.50 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 20.20 Gyermekheti üzenet — 20.50 I)r. Prahács Margit előadása. — Majd Báthy Annn Csajkovszkij-dalokat tno-kel. — 22.10 N\'cinos tanczenckar. — 23.20 Balázs Kálmán cígílnyzenekara. BUDAPEST II.
t7.30 Buszln hallgatóknak. — 17.55 Francia nyelvoktatás. — 18.45 Mezőgazdasági félóra. — 19.25 Pestszent-erzsébeti AUalános Munkás Dalkör, — 20.25 Dr. Pipics Zoltán előadása. — 20.55 Rác* Béla cigányzenekara.
keresek azonnali belépésre fixszel és jutalékkal a
Berlini Vloloria
körzeti képviselet.: Dr. nemici LáazlA, Nagykanizsa,
Mwyar-u. 7. D. e. »-10, d. u. 1S-16 ór. közölt.
tWIka UUallok 1 io»
/MNTE-Mecsekszabolcsi SE 3 : 0 (1: 0)
Egész nap esett az oső, de még a mérkőzés kezdetére sem? állt el, Így lehetetlen mély talajon került Jcjiu-sxásra a mérkőzés. A ZMNTE értékes győzelmet aratóit, habár játékról ezen a mérkőzésen egyáltalán nem leheléit SaazéVal. A bajnokság éllovasától azonban honi pályán nmidenCsolro más játékot %\'ártimk. A ZMNTE tavasszal (a Turu\' döntetlen kivételével) minden mérkőzését megnyerte és nyitva áll előlije az ut a bajnokság felé. de egy bajnok jelölt csapattól más játékot és más rendszert várhatunk joggal. A mérkőzés ugy indult, hogy a ZMNTE gólzáporral győz, a gólok elmaradnak, csak a zájwr marad meg. Csöngői az első percbon 3 méterről mellé lő, majd ujabb nagy helyzetéből kapufát lő. A rossz í;dajii\'- is elég mutatós a játék mintegy félóráig, amikor csak egy gól esik. Csüngd \'MihatecZ elé ud, aki védlifitetlen gólt lő. 1 :0. Csőtigeire erősén vigyáznak, állandóan két em\'-b>u- őrzi, de ha tisztara játsza is magát, akkor .vem sikerül a góllövés.
A második félidőben ineglopöon lábra kap a vendégcsapat, a ZMNTE rendszertelenül vagdal, állandóan lápos labdákkal játszanak, -melyek sorra elakadnak a sárban. \'Már levegőben lóg a .Idegyen lités, amikor a 28. percben Babos 30 méteres szabadrúgása a-, .kapufáról vágódik a kapuba. 2.0. Ezután ismét mZjMNTE támad, Szabó ".25 méteres szabad rúgásába Csöngői bolofojol Ós vódlietetleníll vágódik a labda a léc alá. Bűnek szabadrúgás volt ós sikerült fejes. Szórványos MSE támadással ér Végei a mérkőzés.
Csondor egy izben kifutással mentette veszélyes liclyzotben kapuját a góltól. c^ébkénl nem volt dolga. Csáki —Kániát hátvédpár hiba nélkül látta el feladatát. A fedezetsor. valamint a mezőny legjobb embere Junker Volt. Babos amíg futotta erejéből, nagyon jó volt. a második félidőben erősen visszaesett. Kissen erősen meglátszott a kényszerpihenő. Igen nagy hiba van azonban a támadósorban. Eltol flz összetételű támadósortól azonban nem is várhatunk többet. Azt már mindenki tudja 6s látja, hogy Istenes amilyen jó balösszekötő, olyan rossz szélső. Szabó pedig nem való Jobbősszekötőbe és reméljük, hogy solia nem Is látjuk Őzt a két játékost cz«n a poszton. Istenes, Mihalecz, Csőngei, iSzabó, Pőczc támadósor nem is nyújthatott többet. Ezekből a játékosokból I*i adva volt a Jó támadósor. Pőcze. Istenes, Csön-
get, Mihalocz és Szabó összeállítás, ban. Mibalcczhek nem megfelelő volt a/talaj; végig a legjobb csatár volt. Pőczétől is láitunk néhány szép dolgot. Szabó végig állta a mérkőzést. Csöngőinek nem sikerült a góllövés. Hat nagy gólhelyzetet högyott ki.
A vendégcsapat közvetlen védelme kitűnő volt, a támadósorból a jobb-szélső emelkedett kl.
Dávid csurgói bíró jól vezelte a mérkőzést. *
_ f.o/0
Eredmények
\'Ferencváros—Gamma 3:0 (1:0). Hungária— Törekvés 1:0(1:0). Elektromos—Bocskai 4:2 (2:2). Haladás-Taxi 4:1 (2:0).
Kispest—Kassa 4:0 (1:0). Szetted-Szolnok 4:0 (2:0). Tolfcod—PVSK 1:0 (0:0). DVAO-DPAC 2;1 (1:0). PBTC-KRAC 0:1 (2:1). SBTC-NTSE 0:1 (5:0). ZaSE-PEAC 9:0 (9.0). BIOK-WSE 3:0 (2:0).
Katonaifalazeraléaek aicjyenruháxati oikkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINÁL
Sugár-ut 53. ». Telefon 625,
Hem fdqéimk!
_ Azok között a rajongó
DIJ.\'I.S. I lelkű magyar ifjak között, nlkik a görögök szabnd-
sagküzdclmciben résztvettek, különösen a pesti származású Inszky K rístóf tünl (ki magyaros vitézségével. Inszky a görög sereg Icgválogatnltabb csapi-tában, az u. >n. «szent csapatban, harcolt. Hősies magatartásával először! n chaidarl Ikertck közölt vívott liiarcbán, maid az Athén 6» Daphne körüli csatározásokban Viinla magára parancsnokai figyelmét. A szent Ogy győzelmét azonban nem érlrottc meg, mert 1827 uiajus, 6-án hősi lialáU halt a KoHias Tiegyfokon vivőit ütközetben.
Vele együtt küzdöttek még a görögök szabadságharcában Iványi János, Járvay György, Jeromos János és egy Bolli nevü magyar ifju.
Készítsük elfi a Jó termést I Permetezzük gyümölcsfáinkat I
Nikotin és Káliszappan
kapható
Teutach drogériában®
1940. május 6.
HORTHY MIKLÖS kormányzó jelenlétében (e^pn-ap avtitták fc\'i a Honvéd Műszáki Akadőmti zászlaját. A zászlóanyai lisztet a kormányzó hitvese töltötte be.
A SZÉKELY Hadosztály, műit tegnapi emléknapjukéin elhatározták, emlékművet állíttat fel Budapesten.
HALÁLRA VERTE menyass7<,-nyát, ötvös Károlyné 37 éves asz-szonyt Lakalos Sándor 41 éves cíe-pell mészárossegéd. Lakatost letnr-tóztatták.
GÖRÖGORSZÁGBAN beszüntették a központi fűtést és az állandó me-legvlzszolgáltatást, vaUunm\'t tolrea, delték a szénkoriáiozásokat.
IMRÉDY BÉLÁT négy \' Somogy, megyei község: SzöUős\'pyörÖk, Gyugy, Szöllöskislak és Ordacsehi díszpolgárává választotta.
AZ OMKE vasárnap tartotta közgyűlését, amelyen elhatározták, hogy propagandát indítanak a keres-kedőpálya vonzóbbá tétele érdekében. ( !
A NEMZETKÖZI VASÁR, ttmejy. npk\' az idén a szokótfliiái is nagyobb sikere volt, ina este 8-kor zárul.
(wfaUUa vetését
ESSER német IdegenforjjíUnKl államtitkár Belgrádból jövet tóbhnapl látogatásra Budapestié érkezett.
KÁRPÁTALJÁN két fegyveres útonálló banda meglótaínita ftcSdnd-óröket és sortüzet adott le rájuk. A hét tagból ájló banda megszökött.
A HAZAI NÉMETSÉG iienfeirithü-ségéröl beszélt közgyűlésükön Pintér László felsőházi tag és kijelentette, hogy a magyarországi németek á mogykr nemtoeü ideálok szolgálatában akarnak Karcolni.
A GYERMEKNAP során, szombaton n fővárosban 96.000 pengőt gyűjtőitek\' a társadalom vezető-hölgyei, ¦a miniszterelnök feleségének vezelé-sével. " ; • ; i
A DUNÁN a román hatóságok megtiltották az éjszakai hajózást, mert az utóbbi két hétben ujabb 5 hajó süllyedt W.
XII. PIUS pápa ma délben fogadta kihallgatáson Umberto olnsz trónörökös! és feleségét.
ECKHARDT TIBOR, ak| (e\'euleg Amerikában tart előadásokat, egyik nyilatkozatában kijelentette, hogy a béke megszervezésében Atobrikának döntő szerepe lesz.
NAGYBRITTANIA róm»l kö\\tto visszautazolt az örök Városba.
ANGLIÁBAN most kezdődnek a nagygyakorlatok, amelyekre azonban ezuliol egy külföldi nttasétsem hi\\-tak meg.
Az orctiőrl elcaulltő gzimos tlsztátalansig. mini gyulladáiot plrossijíok, pörsrnések és p^tlsná-80k, amelyrk elégie\'en bélmü*ödís é« emészted zavarok következtében lámádnak, a természetes „Ferenc Józael" keserűvíz használata állal — reggelenként egy pohárral — rendizerint rövidesen ellünnek. Kér-dtzze meg oivosit!
________2ALAlKflZL0MV_;_
Szenzációsan szép nyakkendő ~*Kfl
újdonságok érkeztek pünkösdre!
Virág cipő-és divatház rá-at3.nz.
(Folytatás a 2. oldairél) azt írják, hogy Olaszország esik "k- ban.
kor változtat jelenlegi magatartásán, Belgrádban ugy látják, hogy az ha a szövetségesek komoly kosnJpU- olusz-orosa viszony la javulóba" káclót Idéznének fel Délkeletmrópá- van,
Csapatösszevoaás helyett békés hangulat ét megegyezési szándék á Balkánon
1940. május 6
- (A Magyar Élet Pártja)
íalal törvényliatósági bizottsági tagjait a főispán május 9-én délelőtt t^rynegyed 10 órára értekezletre hMa össze a zalaegerszegi iíorona szálló iiagvt»nnéfc*. i
- (Kádár Lajos református lelkész Unnepléue)
Kádár I.ajos uagylü«uziwi i*forniá-tus félkész vasárnap töltöltt bo 70-ik esztendejét. Ezt az\'-alkalmat arra híhz-nálta fel a refonnálns egyházközség és gyülekezet, hogy ünnepeljék Ősz .papjukat. A vasárnapi istó^tisztjelot yiah küldöttság kereste fel a lelkósz-latmn Kádár Lajost. Zsoldos Gyula presbiter az egyházközség ős gyüte-kezet nevében meleg szavakkal kő-szöi^Ólte a magos kom, de frissen, ős lendületesen munkálkodó lelkészt, aki egy emberöltőn át buzgó kitartással és ernyedetlen szorgalommal tevékenykedik íiivei érdekében és hirdeti os Igét. Juhász Isiván református kántor, állami tanító a munkatársak nevében •köszöntötte Kádár Lajost, felsorolva mindazt, amit. hosszú esztendőkön át a nagykanizsai gyülekezt-t érdekében dolgozott. Az egybegyűltek melegen \' ünnepelték a 70 éves Kádár Lajast.
- (Eljegyzés)
Vlda Gabriella Ibolyka ós Kárpáli Ferenc jegyesek. (Minden külön érte-Wtés helyett.) , .
- (Bérmálások Zalában)
A síombatl*lyi egyliázmegyéhez tartozó zalai részari ina kodődlek meg a bénnálások. A program sacrint Grösz József szombathelyi megyéspüspök ma, hétfőn Salomváron, kiédd*n Z»tn. szcntgyörgyön, szerdán Bonoodföldén, csütőrlókön Alsóbagodban szolgáltatja ki a bérmálás sztntségét.
- (Uj képek érkeztek)
a képkiállltásra. Horthy Miklósul 1.
- (Halálozás)
Szegvári Lázár József földbirtokos, Zala vármegye törvény hatósági bfeeott-&%tnak tagja, 77 éves korában Zala-szegváron meghalt. Nagy részvét molett temették «L.
- (KIOE-progrum)
Holnap, kedden este nyolc ómkor nagyszabású KIOE-est a (Katolikus Legényegyletben. Beszél Pfeiffer László kórponti főtitkár. M\'&den tanonc, mun-* kásiPpi, szülők, főnökök ós mesterek hivatalosak. Belépés díjtalan. — Pünkösd vasárnap délelőtt 10 ómkor ünnepélyes KIOE-taffavatás a plébániatemplomban. Utána csoport fénykép*, rés. Gyülekezés" fél ítiz órakor a fehér-^lernben. Pünkösd hétfőn zarándoklat HomokkomAromba. Indulás reggel 8 órakor. — Május 8-án kezdődik aa ingyenes olasz—német tanfolyam KIOE fiuk részére. Bővebbet a KIOE-otfJhoh-ban (Erzsébet\' tér 4.) műiden este 8 érakor. Dr. p, Horváth Atbanáa vezető
- (Mentöszekrény az elemiben)
A Salai pedagógiai szemináriumokon a tanítóság köréből leimerült aa a kivánság, hogy na iskolákat mentő-erénnyel lássák el, miután\' a kézimunkánál, játék közben vagy egyéb foglalatosságnál a gyermekek könnyen "nOgsérthellk magukat ós ilyenkor az tlsö segélynyújtás nélkülözhetetlen- A kfflCeJügyoIő már ki is adta Zalábatt a rendeletet, hogy a falusi iskolák is szerezzenek be mentősnek rényeket. Egyben étir a tanfelügyelő a felekezeti Jwolák felettes hatóságoihoa és kéri, nogy hasonló körrwdeletat adjanak ki.
« (A képkiállltásra)
ul képek érkeztek. Horihy Miklós-
Róma, tmiáj\'us 6 A Thclegrapho szófini tudóailás alapján arról ír, hogy a balkáni diplomáciai eszmecserék után Románia és Görögország hajlandó felülvizsgálni álláspontját. Az ankarai követ szófiai látogatása is arra mutat, hogy Törökország jó szemmel nézné, ha rendeznék a bolgár-román viszonyt, \' , ,
Szófiában egyébként nyugalom van, semmit sem tudnak a törökországi csapatösszevonások ról, amelyet a törők hatóságok is a leghatározottabban cáfolnak. Szófiában hnngsulyozzák, hogy az angolok hirtelen revizionizrmisa elkésett ós a zavartkeltő célzatú híreknek n»irv ülnek fel. (
„ 8 ¦
\\ 1 1
— (Sorozatos betörés)
történt ac elmúlt hónapokban a
Zala—somogyi halár mentéjj. A csendőrség hosszas nyomozás ut,án elfogta Horváth János csavargót, e&i o»k februárban szal>odult a sopronkőhidai fegyházból. A szabadult fegyenc * lopásokból és betörésekből szorzott holmikból tartotta fenn magát, rnifl el nem fogták. Most nem bgerős öt évi szigorított dologházra HéUék.
- Babits Mihály
aonromol vallomása. remii be a Nyugat májusi számát. Illyés Gyuja. Bóka UszU. Komjáthy Alndár é» Radnóti Miklós versel. Tirana Gábor • Színi Gyula emléke, cinül cikke, Vár-konyi Nándor tanulmánya a dunántúli táj költészetről. Racíne (Pereskedők, -Jénák II, felvonása luyés Gyula fordításában. Schöpfun Aladár, Bálint György,, Farkas ZoilAn, Halász Gábor és Kardos László Figyelő cikkei és őrjáratai tesidk íéljotiSó e «tám tartalmát.
Stampfel Ferano
sxBvfigyéri
üzeme
szakképzett szövő munkásokat
fai**»*.
Súlyos vesxélyt jelentene az országra Iparunk visszafejlesztése
— mondta feitQnéatkettó parlamenti beszédében Laky Oozuö képviselő
(A Magyar Vidéki SajtóUidósitó budapesti jelentése) Feltűnően sok képviselő iratkozott fel szólásra az adóreformra vonatkozó parlamenti vitához, and érthető is, hiszen ez « törvényjavaslat az ország kőxÖJiSé-. gének \'legszélesebb rétegeit érinti. A nívós vita során különlegesen nagy figyelmet keltett egy kiváló szakembernek, Laky Dezső tnjüegyetanü -tanárnak • beszéde, amely elhangzása óta szinte állandó beszédtéma a vezető pénzügyi és Rnkojaságl körökben. Lakv Dezső elflll egy Szé\'aő jobboldali képviselő szCJatt fel, nki azt hangoztntla, hogy a tmpgyar ipar túldimenzionált. Laky beszéde elején ebbe a kijelentésbe kapcsolódott s rámutatott arra, injlty nagy veszélyt jelentené az országra, hf» nálunk az egyoldalú agrára\'leni jelszavával az\' Ipar fejlődését vls*?i akarnánk szorítiani. Ezek a szándékok - mondotta többek között Laky professzor - latén tudja, milyen célok szolgáltában keletkeznek, de az bizonyos, hogy nem számolnak Magyarország reális gazdasági helyzetével. Az az Irány, amely Magyarországot az egyoldalú agrár-állam sorába süllyesztené vissza, « valóságban egy totabnto visszaesés volna azzal a 80-100 éves ipari fejlődésünkkel szemben, fljmjelyrc minden magyar büszkén és nyugodtan tekinthet vissza. Gyáriparunknak óriási érdenvei vannak * nekntzet haladása szempontjából és a dolgozó milliók érdekében. Lehetnek u gyáripar fejlődésének helytelen kinövései, ezekkel szemben határozottén fet keli lépni. Nyesegessük lo gyáriparunk túlzásait, do mi pusztitaMk! w magát nu ipart, ¦anely n* mér
Német csapatok nyomulnak előre Narvlfa felé
Berlin, május 11
A Yé\'Ierőföpnroncsnokiiág köz\'i. hogy Narvik környékén nagyobb liadmüvelel nem törlént. de az ellenség ujabb tüzérségi megerősítést szállított partra. A németek Grotfgtól kUnp*nlva megkezdték észak felé az előrenyomulást.
Délftn és Köaépen a megbékélési
akció befejeződött. Hegrn erődöt «1-foglnlták a néme.ek. Két ellenséges le^filőgÓpel \'clltttík, egy sérítlt tenger-aJattjárót kél repülőgép,fogságba ejtett.
Namsos kómyékéire n lakosság visz-szálért és az angolok által otthagyott lOnyctcg élelmiszeri ós itajnemüt bir-tokbavetto és aa angol gépkocsikon ¦IsznEitotta. : *m ,
Hol akar támadni Anglia ?
Baruji, május C A némát aajtó a földköaltpogfirí flottafelvonulással kapcsolötb-m fölveti a kérdést, hol akar támadni Angiin. Hangsiilyotzák a lapok, liogy mind a tengeren mind szárazföldön elég erős a Birodalom, hogy visssavierja az angol támadást. ¦ j ,
A Vftlkischer Beobarhter aearint a saöTatségesok Rómát akarják megfé-lemlitoni és ugylátszik egy kártyám akarnak fVlUuni nűndcnl.
A jelek szerint a legfőbb hadilenács Ix>ndonban uj támadási tervet dolgozott ki és a délkeleteurópai zavarkel tésiel «1 akarják (erclni Berlin füveimét a támadás színhelyéről.
Ciano lapja li angliai német betörés lehetőségéről Ír
. Rónia, május 6 Ciano lapjának, a Thelegraphonak föszarkositője, Ansaldo a katonákhoz Intéseit beli rádióbeszédében azt mondta, hogy lalMlség&aek tartja.
liogy Bsrlln ínegkjsérll a napoleoni bravúrt ós betör Angliába. Ansaldo hangoztatta, hogy nagyobb fölényben még sohasem volt hadvisalő, mint most a németek.
A szövetségesek hitelét vesztett biztosítékai helyett — balkáni méregkeverés
RórnjaJmfájus 6 A Resto dei CarUno midWstl tudósítója azt Írja, hogy maguk ^szövetségesek sem bíznak m>ár abban, hogy garanciájukra a délkeleteurópai államok számítanak, ezért propagandával akarják rjefolyásolid Balkán és Délkeléteurópa á\'UunaJI. Ezért -akarják felkavarni a nonián-
tőrök-bolgái\' megbékélést, ezért kür tölték szét, hogy Jugoszlávia ós Románia megegyezett, hogy a szövetségesek oldalén beavatkozik a háborúba ós hogy Magyai-ország háborús akciót kezd Szlovákiával széniben. A lap megjegyzi, hogy az álhírek semjmjl eredményt nem hoztak. , 1 l ;
Megbízható jó és olcsó
SZABÓ ANTAL sportilzletóben $íTtZ
ZALAI KÖZLÖNY
|M0. május 6
milliók kenyerét biztosítja ós az ország gazdasági életének egyik legfőbb tárté* oszlopa. Ezután nem og-rár-MngvűJoiszágroJ, hanem tff, iár-lpari-^ugy«ix>jt)^^r<V kell beszélni. I ,
Beszéde végén Laky Dezső azt hangoztatta, hogy mindentyf&pJtell követni, hogy a iiiögynr népet ráneveljük az fpitros ós kereSkcdöl pályára.
A Ház tagjainak sokszorosan túlnyomó része állandó hclyesléa-el kísérte Laky képvi\'fllö fejt«^été«slt.-i
CterépMIylia raktáramat
Klsfaludy-utaa 30. sz. alól
Csengeni ut 13. sz. alá helyeztem át.
Raktáron tartok íz tűzálló agyagból készült cserépkályhákat.
minden színben és kivitelben. Javítást, átrakást minden rendszerre vállalok.
Ragrkaaizii, Cfoagory-st 13.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
28\'Ké. 1840. bL
CttkoijeKyek Mosdása
Közhírre teszem, hogy az egyes Htoálc lakosságanliUjli In holyekeD, napokon és fiakban veheti át a oukórje-gyelwt.
L A toiionjl-itoaJ itpkoijkái
ü,<, Mijiis 6-án
8— S Magyar-utca 1—16 ix. hsuk ö—10 Magyar-utca 17—27 az. _
10—II Magyar-utca 28-41 az. .
11-12 Magyar-utca 42-56 ez. .
15—10 Msgyar-ulca 98—69 az. .
lö—17\' Magyar-utca 70—89 az. „
17—18 Magyar utca 1X1 107 >r. .
18—10 Magyar-utca 108—120 az. ,
Május V-óii
>- 9 Magyar-utca 130-153 •>. házak
9 -10 Magyar-ulca lobbi része
I0---II llákoczl-uica 1—5 ss. házak
11—12 RákoczI-utca 6-17 az. ,
15-16 Rákóczi-utca 18-20 u.
16—17 Hikíczl utca 30-47 ss. .
17-18 RákoczI-utca 48-Í9 M. .
18-19 Rikocjl-utca löbbl része
. : Május 8-án 8- •; JoxkI lhg-u 1-24 sz. házak
9-10 | Jázsel Ibi u 25—48 az. .
10-11 Józeet lug-u 49—78 sz. .
11—12 Józsel Ibg-u többi része
15—18 RozgooiI-utca 15—16 az. bizik
III -17 Slkálor-ulca 16—17 az. .
17—18 Árpád utca 1—20 az. .
18-19 Atpád-ulca többi része
v-vvl: Május 9-ún 8- 9 .Sugár-ut 1-12 az. u»k 9—10 Sugárul 13—40 az.
10-11 Sugár-ut lOlibl rtaze
11-12 KIlTlerulet
15—lí\' Vöiöamarthy-u 1-20 az. házak 16-17 VörötíráHhyu 21-44 az. . 17—18 Vöiöamarlhyu löbbl réaze 18-19 Köicssy-utca
Május 10-án 8— 9 Hueyadl-u 1-20 az. házak 9-10 Hdayadl-u 21—32 sz. „
10-11 Hueyadbu ISbpl resse
11-12 Btlliiuy ulta
15-17» Hónvfd-ulcá
ií»lt> Arsuy János-utca
18-18« Huazit-lée.\' \'¦
18« 18«i Kazinczy utca l»-"-V,l PlléódsSky-ulcs
HAMBURG
bőrönd-i bőrdlszmüáru-
készítőnél
Berta, «,-«1 1. vásároljon
RÉTIK ÜLT BŐRKESZTYŰT DIVATÖVET
a legnagyobb válssztákbsn • legolosób árban
Or.,j».c MáJUS tl-óll
8- 9 Klnlzay-ulca 1—10 sz. házak 9—10 Klnlzay-ulca 11—20 íz. ,
10-11 Klnlaay ulca 21—30 ... .
11—12 Klnlzay-ulca 31—46 az. .
15—16 Klulzayulca 47—62 az. .
16—16*3 Klnlisy-utc lobbi rázz.
16" 17»Klrályf Pál-ulca
nZM7»Vágonldl-utca
17M-18 Vár-ulca
18—19 Oaral-utca
a 1 Teiekl-sU tlsal IlUUku ó,,,,.w Május S-án
15—16 Telekl-ut 1— 8 sz. házak 10—17 Teleki ut 9-20 az. . 17-18 Telekl-ut 21—29 az, . 18—19 Teleki ut 80 -37 az. .
Május 7 én 15-16 Telekiül 31-51 az. házak 16-17 Teleki ut 52—83 sz. . 17—18 Telekl-ut 64—75 az. . 18—19 Telekl-ut löbbl réazs
Május 8-án
15-16 Pelöltut 1-12 az. .
16-17 Pelíll-ut 13-22 sz. .
17—18 Petatl-ut 23—36 az. .
18-19 Pelötl-ut 37-62 az. .
Május a-ón 16—16 l\'clöll-ul 53-74 sz. hlzak 16—17 Pelötl-ut többi rézzé 17—18 Rözsi-ulc. 1-24 sz. hazak 18—19 Rözsa-ulca többi része
Május 10-án
15-16 Alllk-i. 1-20 az. házak 16-17 Atllla.u 21—44 sz. „ 17-18 Allllu-u többi része 18-19 Kossuth tér 1-13 sz. báuk
Május 11-án 15-16 Koasulhter-Iá—21 sz. báisk 16-17 Eötyöitár 1-11 sz. . 17-18 Eöt»ös-ter 12-2J az. . 18—19 Eötvös-léi löbbl rtaze
UI. A Katii. íisíáojenlet ninii termiben (BorUt; Miklóa-ut 8.) ).),.,,.« Május 6-án
8—910 Babochay-u
9*0-10« Bagolal sor 10" 12 Bajza-U 15—16l°Balthyány-u 1610 17*°Csányl l.-u 1-18 az. házak l7*«-l8">Csáuyl l.-u löbbl ríaze 1811.18» Deák-tár 18-0-19 Kossá II
Május 7-é,i
8- a. CKUgery-ut 1—13 ar. hlzak
9—10 . 14-18 ,
10-11 . 19-38 .
11-12 . 19-38 .
15—1« „ 39-56 ,
18-17 , 57—62 .
17—18 _ 63 -72 .
18-19 . 73- 66 .
Május 8-án
8—101» Cscngcry-ut többi része 10».10» Barakk-telep 10*M1» Hajcsár-utca
II")-12 Wlaa.lca Oyula-Utca
15-17 Erzsébel-tér 17-17» Kápolna-tér 17*0-19 Szemete-utca
Május 9-án
8—9 Horthy M-ut 1—17 az. házak 9-10 . , 18-27 . .
10-11 . . 28-55 . .
11-12 , „ löbbl ií.zc
15-16 Fönt I- - 11 sz, házak
16-17 Pí-ut 9-20 sz. .
17- ¦ 17<-i 1\'il-uC többi része
17« 18MSaécbeuyl-téz
18»e-iQ Tavasz-u
Májul 10-ím
8— 9 Kliályulca 1— 8 Sz. házak 9-10 Király-utca 9-22 u. , 10—11 Klrályulca 21-33 sz. „ 11—12 Klrá y utca többi része 15—16 Klalaludy-utca 1—22 az, házak -16^17»Klafaludy-utca többi rástV-17» 17« Kölhiz-utca 17<o-isao Uszlö herceg-utca 18» ISMUvehte-alc. 1SM-1U Lengyel U.|o»-ulc«
űr,\' t*t°
Májua 11-én
8— aiOMAila-ulca fjio- 9 Ofhéz-utca 9—10 Sándutca 10-10» Só-utca
10M-11 ^nt Imra herceg utca
11-IliSTáibaz-utca
ll<tt-liuzarda<ntca
1146 -n» Vécsey-utca
liro.iiMVaiututca
1155-12 Szcntgyfirgyvirl- ut
15^-16« Sxekeies-ufca
16«. 19 Zrínyi MiMós-uica
Mindenki poatoaaa sz eléírt helyen, napon ti órában telentkesaék a legyekétl, mert váiakozia éa tolongás nélkül csak ea ciciben lehetiégei a kioszUI). Akik bánul okból eltnulaaztják az előirt Időt, azok maJui 14-éa 6—12 és d, u. lö—19 éra közt kivételesen míg átvehetik a legyeiket A Teleki utl otztéhely akkor ti csak délután tart szolgálatot.
Polgármester.
IdAJÓatlásI Eifliklö követawalkl
Esdernyőt
olcsón, megblihatót
Horthy Miklós-ut
10813/1940.
Tárgy: Iniatlanok klcöyekeléie.
Hirdetmény.
Felhívom azokat a földtulajdonosokat, akiknek birtoka a várost Átszelő Alsósánc—Nagykanizsa-—szépeinek! úttól délre, tehát Somogy-szentmlklós és Alsónylrei fe\'é fekszik, (OFB földek is) hogy birtokaikat cövekeljék kl.
Nyomatékosan felhívom a fent körülírt területen Ingatlanokkal rendelkező tniatdonosokat, hogy Ingatlanaik mind a négy sarkát, valamint minden egyes töréspontját e hirdetmény keltától iiAmitolt A nap.alatt saját, Jól felfogott érdekükben, az egy éves békés birtoklásnak megfelelően cövekeljék ki, hogy az Ingatlanok tulajdonjoga és tulajdonaránya megállapítható legyen. Akt ezl elmulasztja, annak terhére külön bi\'tokbemondó és külön mérnöki költség állapttfatlk m?g, vagy ha az ingatlan tulajdonjoga még Így sem lenne megállapítható, ax Ingatlant Nagykanizsa város nevére írják át.
Minden egyes cOvekre farsgni kell egy kis sima részt s arra rá kell írni fekete ácsceruzával, Jól olvashatóan a tulajdonos nevét és lakcímét (község, utca, házszám). Az asszonyok nemcsak férjezett nevüket, hanem leánykori nevüket is kötelesek a cövekre ráírni. E cöveket ugy kell leverni, hogy a név mindig a birtok felé mulasson. Akinek a cövekek leverését Illetőleg bármi kételye lenne, forduljon kint a helyszínen a munkálatokat telje-sitó mérnökökhöz. Ezúttal is figyelmeztetem a város egész lakoaságát, hogy az, aki a mérést eszközlö mér* nökök munkáját megakadályozza, a mérnökök által elhelyezett köveket, cövekeket és egyéb mérnöki Jelüket megrongálja, megsemmisíti, eltávolítja, vagy áthelyezi, az 1891. évi 41. t.-c.-be ütköxö vétsél et követ el és súlyos fogházbüntetéssel büntettetik, amelynek legnagyobb mérve 3 hónapra terjedhet / íoia Polgármester.
Megbiiható haláréira vagy mindenes aionnt! felvételit. Noll Jósaefné, jézsel főherceg-u. Bő •
VxakAoauagt keresek |o bUonyltvá-nyokkal, Blek Gniömi, Jelentkezés Vajéi vaskereikedéibea. •
Kerékpározni tndó Mtateleáta? wétotlk. Cirn a klidóban.
Idősebt), gyermekszeretö baJAránlt ;eresek egésa napra, 3 ívti (In mellé
keresek egésa napra, Bővebbet Kosmih tárl tratik.
flássssatsrl állást keres fiatal, uoltd háaaspif. Cím a átadóban. 1118
adAs vétel
L«04»rault keresek mrgvétclre. Vajda vaekereikedea. •
Fairfcashntvát, házÖrsóebct megvé-telrs keresek. Hacker, Sugárút 20. ¦
Jókarpaa levő, szép nagy csukott moB.a1á eladó. Árpád-u. 12. •
Elköllözea miatt eladá tiekrétiy, con-poltiiköf és aazlal. Német könyvek darabonként 20 filléreit kaphatók, Ssemete-utca 10. 1107
-TanoáharmanlfarS, kát oktávos, kévéiét használt, minden elfogadható áréit eledé. Érdeklődni Németh Józsefnél, Szabd Antal .leletében. 1122
lallgkarék! növénynyhóoltó, bátorok, icdönvöa Ozletajtd eladó, József fj-hereeg-tj, 00. •
Kerecienyl vü/öa „Otelló* b«4> literen-kint P 09! ért kapható. Cse«geiy-u. 19. •
Alig hawnétt kéUBpo8«IMamoaf«aa< kéaxOUk koitöaköáés miatt eledé. Cím a kiadóban. 1101
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
Kétaxakáa konyhái Ukái kiadó. Ország-ut 23. alatt •
Eavaaobáa konyhás lakás kiadó. Babochay-a. 40. 11
Kétizobás udvari lakás elótzohávsl Ui-aatA. Sikátor u. 11, aa. 1103
Egyaxoba konyha, elöuobás lakás anguastni I-ra kiadó. Vőrösnarty-utca 18.
KattttasahAa utcai Ilhdösiobái lakás augoixtos In kiadó. Szec\'renyl-ter 4. *
AttlU-o. 3. iitÍ!ímd»aobáBiwaH*nk*k
azonnal kiadó. Bővebbet ugyanott 1121
BÚTOROZOTT SZOBA
Kazinczy ntcáhoa\'köMlI uri báznál flaata bnlaraxoH surakáVt kerea középkorú uri nő, esti fflrdőszobr használatút. Címeket a Msdoh.vai.alba 1098
Siápen butotoíotl szoba klaslá. KinUrt-btca !f 1124
KaiankajAralu bútorozott szoba kiadó !3 re, esetleg azormalra. Bíjza-u. 4.
1120
Rosia twa^BMIvfbAU most rakassa és piicoltassa, n« ősszel. VillaUa cuv. Tóth Józsetrté UJ kályhák raktáron- -Katonarét, őih>^u. 2. 4074
, Féi II, női kalap ok hal nagy raktár. Alakításokat elsöreadüen kéadltluk. Vtda ka lapu siet. *
Ll«saaaU egy drb gyortwazernei. fülbevaló, areny fogUtattaL Kérem a beoa-letei megtalálót adja a klkdóblvaUlba. hol hitelornban- résiesfll. *
ZAUál KÖZLÖHY
POLITIKA4 NAflLAP. Kiadja; „KOii.ua.isa\'B. T. NaDykaahu".
Felelős kifutó: latal Károly. Nyomatott: a „KUzeaidasáBl H. T. NigyknnUta"
nyaadájáfaan Naaykashi.<i>. (Nyomdáéit toleli Zalai Károly.)
16226836
80» Évfolyam. 103. szám.
Nagykanizsa, 1940. május 7. kedd
Ára 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
&xateutí&&í ca Idadóliivala! i Föut fi. núux. AUvjcJenií uiüvlcH hrtkömap délután.
•*OLITIKÁi NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elöíizctési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi es kiadóit Iva la II telefon; 78. az.
Az uj adöjavasiat
családvédelmi éa szociális Intézkedései
(B. É.) A párta mentbe n in|>at tárgyalják azt az uj adótörvétiyjavas-látot, amely láz egyenesadókra vonatkozó néhány .törvényes rendelkezést módosít és kiegészít, Az <uj «dó javaslat az egyetemes nemJzetre asm terhet rak, ellenkezőleg a gyöngék válláról leveszi a teher egy részét s csak igazságos és telj©* mértékben méltányos ntJÖdoü kivéáija a n-igy jő vcdotejnirtial rendelkezőket progiesz-sziv alapon a nemzet terhelnek nagyobb mérvből való vállalásában részesjtenl.
Mély szociális és családvédelmi gondoskodás s Ilyen\' elvek alapos érvény csitésénck törekvése jellemzi az uj ftdójavflSlntot. H*» fórra vesszük a szociáH* kedvezményeket, clső\'ior-baii ázt látjuk, hogy családvédelmi intézkedés van a javaslatban a házadóra vonatkozó részben. Eszerint a sokgyermekes családok részéi" térbe adott lakások után kedvezményhez juthat az adózó háziúr, még pedig kétféle formában. Vagy utólag kél* adókedvezményt azon az alapon, hogy a bérházában iskó esalá-dok gyermekei az összes lakók létszámának a\'felét teszik kí, vagyugy, hogy azt az elhatározását hegy lakását kizárólag többgyermekes családoknak Igyekszik kiadni, az adóhivatalnál .bejelenti, ahol ezt az előzetes bejelentést előjegyzésbe . veszik. Ebben az utóbbi esetben miiti-den egyes lakásra eső házadóból egy-*py gyermek után évenként 5-5 százalékot keji törölni mindaddig, amíg a kedvezmény feltételei fenn-állanak. Ezek o rendelkezések alkalmasak arra, hogy á bérhóztulajdo-nősök szívesen adják ki iakáfaÜnt sokgyermekes családoknak. Ez ;» kedvezmény abban áll, hogy oz első két gyermek után 200-200, a harmadik gyerrmiek után 300 pengőt, egyszerre tehát összegen 700 pengőt vonnak le a megállapított jövedelmi adóalapból és a levonás után megállapított adóalapra alknl|náaz-zák a reá vonatkozó adótétolt. A harmadik gyeimjeken tul minden további gyermek .800-800 pengő levonására nyújt Igényt. Abban az esetben, ha keltönéi több gyermekes adózó jövedelmi adót nem fizet, a földadóból, a házndóböl, nz általános kereseti, adóból, valamint az ebeket <nz adókat terhelő állami, (örvényhatósági ós községi pótadókból a gyermekek szátm>a szerbit , 6-5 százalék adókedvezményt kell\'nyújtani. ¦\'¦ II W. :.
Igen jelentősek a szociális vonatkozású rendelkezései a törvényjavaslatnak. A legfeljebb tízezer lakosú községekben .az egy és két szobás házak Adóját a, javaslat nz eddigi haszonérték afc\'pján való kivetés helyett -egységes és állandó tételekben állapítja meg\'. Az adótótelek .líiegáUupltása " ház épitéii anyaga éa R község nagysága .szerint változik. A leg^icsonj\'abb tétel a
Az ősszel 3800 magyar elemi iskolában megnyílik a hetedik osztály
mai nyolcórás ülésen elfogadta a Ház az adójavaslatot
A képviselőház ma ülést tartott. Az ülés o\'ején Hómnn Bálin1 kultuszminiszter bctcrjesztct\'o a 8 oszltilyu elemi iskolák rendszerének bevezolésé-ről szóló javaslatot, majd áttérlek az ndójnvnslat vitájára. A ttegnapi határozat értelmében ma ,??!6$ nyolcórás ülésen tárgyid Iák a javaslatot. Bertalan Kálmán, Pintér Béla ás Nánicth Foienc voltak a mai szónokok, murlhitnniin elfogadták a Javaslatot.
A Ház mui\'illósán, mint nz MTI jelenti lapzártakor, Tmínrsl Pál és \'/fi rimvári Szilárd felszólalása után here-jeztók az ndójavashit i vitáját 6s azt általánosságban elfogadták.
Részben visszaállították a képviselők fizetését
Ezután n képviselők,rizetós<\'nok visz-szaálUtasáról szóló javaslatot tárgyal-
ták. A régi fizelésekct Ugyanis az Idő* I Horváth képzelő szóialt fel, hangsorán 25 w százalékkal csökkentette\',^ súlyozva, hogy rossz hatást tesz az ebből most 10 százalékot visszaáll!- országban. A fizetéseniolóst uzon\'rím toltak. A javaslat ellen egyedül Közi me&szavuzlák.
Hómari Bálint nyilatkozata a 8-osztályos elemiről
Indított akciő során 5000 uj, iskola, azóta ujabb 2i00 iskola épült, leg--Ujabban pedig 1000 tantermet épitet-te^. lízekkol az első akadály kiküszöbölődött. Figyelembe vették a mezíi-, gazdasági lakosság érdekelt is és ezért az V—VTI. osztályok tanmenete- és tanítási idejo más lesz- a városban ás más fakm. li felső tagozatban u városi iskoláknál kilenc, a falusi iskoláknál pedig csak hat hónap lesz n tanítási idői Szeptemberben már IttiÜO iskolában nyüík mey a VII. osztály.
Hónian Bálint kultuszminiszter nz ülés szünetében nyilatkozott a 8 osztályú elemi iskolákról. Hangsúlyozta, hogy. a kultuszkomiánynak már regi törekvése u 8 osztályú elemi iskolai oktatás l>e\\«zeté»o, de ennek részben tapileicmlitfny, részben a túlzsúfoltság, részben pedig u mezőgazdasági szegény néposztály aggodalma Volt nz oka. A kis gazdaságokban sok helyütt valóban szükség volt a gyermekek munkájára. A KleI>elsliorg állal meg*
Berlinben mára megváltozott a hangulata —¦ néni tartják veszedelmesnek sem a balkáni, sem a fftldkfizitengeri helyzetet
A sxB ve leég esek közvéleményét eSőkeszHik arra, hog^ ¦arvikna I is kudarccal végződik a vállalkozásuk
A tegnapi nap ismét dip\'ctmiáciai-lag vojt mozgalmiisabb. Norvégiában a németek Tixmdheírnlői megkezdték az előrenyomulást északin, hogy a Narvik körül küzdő német csapatokkal együtt mielőbb impsszáliják Észáknorvégiát is. ( |
AZ északi harcoknál ózonban nagyobb* érdeklődést kelt a szövetségesek várható föld közi tengeri vagy balkáni akciója. London lépésén-Berlin és Róma egyaránt szí mit, dé eddig egyik kormány sem\' telt :;emi-lyon intézkedési a szövalséges és a balkáni mozgolódásokra. Az izgalmat keltő híreket London Szünet nélkül kürtöli világgá. Igaz ugyan, hogy a hirek .\'ejmagyobb részt pár órán beiül cáfolatot kapnak, de azért a hangulat délkeleten feszült. Az angol és fránc\'p lapok mh is azt írják\', hogy a balkáni béke felborulására lehet Szarni tani. Érzel szítmj-ben a jugoszláv és űz olasz sajtóazt írja, hogy - { ; [ \\
Olaszország\' még akkor Is megvédi Délkeieteurópa békéjét, ha Olaszország bela-sodródns a háborúba.
"Berlin is megállapítja, h.;gy ha katonai szempontból kuág neai is, dip\'omáciailag a balkáni ál o(m!>k fővárosaiban élénk mozgolódás észlelhető. A norvégnál kudarcra tehát készül W szö\\-elséges ellenakció, de hogy annak hoi lesz a színtere, míg nem; tudni. Berlin és Rótóa egy. aránt flgyelemlmíel kiséri az röemó-nyeket és hangsúlyozza, hogy meglepetés nem érheti a tengelyhatalmakat, inkább imjjajd isimét a szövot-ségeseket, ha a német ós olasz vá-
lasz ugyanolyan I<wz, mint északon.
MussolInl-Hltler találkozó?
A sok dip\'omSeiai anjegbes/élésről érkező hir közül legérdekesebb az a párisi hir, amelyet az Ouvre közöl római tudósiiása alapján és nanSly szerint Mussolini és HltlaW a közelj napokban ismét találkoznának Innsbruckban vagy Münchenbén.
A tegnapi nap hadiesejnányeiböl MorJÖ és Mo városok el-" 1 f-oglalása
az A\'fridi angoi torpedóromboló és a Grom lengyel torj^dórcímjboló *i-sünyesztése érdemel <fmfitést.
Paris: — „Narvlkról Is le bell mondani"
Az ujabb jelentések szerint Narvik körűi a német repülök áUundóan bombázzák az angolokat és za^urjált az összeköt letések megten:m)téíéi-e irányu\'ó angol csapatmoZdulatokat.
A Stefanl-ii-oda je\'entésc szerint Namsos környékéről is elindultak a gépesített német fosztatok Narvik felé. Hogy a norvégiai északi akció stloerébei) sem nagj-on bíznak "
legfeljebb 500 lakosú községekben épült vályogházak után ki\\-etelt 1 pengős adótétel, a legmfigasabb p<\'-dig a legfeljebb tízezer lakósu községek két szobás, téglából épült házai után megállapított évi 14 pengős adótétel, A javaslat 500, 10110, 1500, 2000, 5000 és 10.000 lakosú községek kategóriája szerint állapítja meg a teless házadót, az Bgyes kategóriák közölt 50 fiHélCS különbözet beállításévá],
Nag.vje\'eutöséKÜ rendelkezési tar-ttilmw az uj "dólörvéiiyjavaslat a
kézmüiparosok igen nagy rétege számára. A javaslat 21 Szakasza a kereken 218.000 kézműiparos közül 130.000 érint, azoka1, akik legfeljebb egy segédet és e^y tanoncot, vágy két tanoncot tiirbnak. A javaslat állandó tételes adóztatást vezet be ezeknél .a UézmÜiparoScJfcnál s a tételek nagysága attól függ. hogy az iparos kisközség ben, nagyközségben, vagy bizonyos lélekszám szerlntmjig határozott városban dolgozik-e, Ezn rendelkezés amellett, hogy biztonságot nyujl nz érintett kézműiparos
társadalomnak az ndójmegálIsF*\'"8 szempontjából,\'megszünteti n bizonytalanságot, az Örökös zaklatást sa küzdeijuet a kiveté\'ek állaiidcnn változó inertekével szemben e azonkívül még jelentős csökkentést is jelent.
A javas\'atoak jelenlöi szociális Intézkedése az is, hogy a 65 évesnél idősebb kézműiparotok, vakim\'int azok az iparosok, akiknek (övedet-ni« íjinyoimfórészt napszőmkeresi\'t-bői származik, a megállapított arjó-tétei felét fizetik, i
ZALAI KOZLűNV
1940. május 7
Esőernyok,
esőköpenyek .
nagy választékban
Szomolánytnál.
szövetségesek, orr/a jellemző a párisi sajtó hangja. A fr^aciakpok máris ttrró* [maii, hogv " jelek^sz^-rint Narvikrö\'l is le kell mondaniuk^ Célzott- erre Cot norvég k\'ÜlOgymii niszter is, aki Angliából visszatérve kijelentette, hogy az északi norvég hadsereg a legkitűnőbben kiképzett, még teljes ói harcrakész, de ha a szövetséges seregek ismét cserbenhagyják, tudja, hogy számára "már készül a gyüjtölábor. Elismerte Cot azt is, hogy n déli és közép norvég seregek teljesen megsemmisüllek, vagy letelték a fegyvert.
Ezzei szemben egy londoni jelentés azt mondja, hogy Röro* körű\' a norvég seregek még tartják magukat, a norvég csapatok itt állásokba vonultak a hegyekben, bár a városon mér u nemietek vonulnak ál. \'regnap egy 260 főnyi csapat átvonulását figyellek meg. a néaníetek észak felé nyomultok előw. íz Os völgyében,
Egy kihallgatott telefonbeszélgetés szenzációja
Berlin, május 7 A német sajtó feltűnő helyen közli Chamberlain és Roynoud április 30-í telefonbeszélgetését, amelyet a németek kihallgattak. A jelentés szerint április 30-án este 22.10-kor a fcancin miniszterelnök jelenléte \'Chamberlainnek, hogy Weigandtmiá-\' jus lfi-rc kész lesz a feladat végrehajtására. Chamberlain erre álUtó-flag bosszúsan lujegjegyezle, hogy több időt töltenek el az előkészületekkel, mint a(rníannyi feltétlenül szükséges. Roynoud a nehézségekkel védekezett és főképp a Törökország részéről felmerülő akadályokat említette meg, 1 A berlini sajtó egyébként maimjár sokkai derültebb és
*em a balkáni, lem a föld-közltengerl helyzetet nem látja veszedelmesnek és a szövetségesek flottaosszevoná-sának sem tulajdonit olyan nagy fon tosságot.
London, május 7 Angoi kormánykörökben fantasztikus kitalálásnak minősítik a jjé. inet lapokban közölt 0»a|u3lberlaíii_ Raynoud tcleíonbeszélgelésrői szóJó híreket.
Bulgária temmi áron sem hajtandó katonai szövetséget kötni
Budapest, május 7 Az Uj Nemzedék zürichi szerkesztőségének tudósítása alapján orréi számol he, hogy Szófia és Ankara közt tárgyalások kezdődtek. Bulgáriát rá akarják venni, hogy katonai szövetséget kössön. A lap értesülése szerint Bulgária nem hajlandó erre és még a csapa tátvonu-lást sem engedi {mjeg.
Hasonló hírekről jrníik a római lapok is. A cél: a Balkán-szővcísé-get katonai szövetséggé alakítani (Felytatás a 6. oldalon)
Hu folytonos bélpangásaitól és tulsok gyomorsavétói okvetlen meg akar szabadulnlt ugy ne mulassza el reggelenként felkeléskor egynegyed, esetleg leipohár természetes -Ferenc József" keserUvfzet Inni. Kérdezze meg orvosét I
A tulipán lesz az az idei virágos
Az idei rendkívüli tél lilén nem lesz könnyű dolguk a vén >s-Szépítő kertészekíiek. Mégis örömmH látjuk, hogy 0 kanizsai utcákon és tereken sikerült 0 versenyfutás n szinte májusig érő léilel : - már Kt-ott "kezdik felöltenl virágdíszeiket a város parkosításra szánt részei. Ebben a városdtszitésben az idén először jut szóhoz X magyarok kedvenc, szép virága, a tulipán, amelyből már sokfelé sok különböző fajtát látunk kiültetve. Természetesen egyéb virágfaj tők hm is nagy SZ előkészület. Bcgonia 20,000 damb kerül kiültelésie. Általában a nemesebb virágok felé fordult - hjivo. sen — a városi kertészet figyelme. Vonatkozik ez a díszfák és dis/c-ci-jék változatos birodalmára U, amelyekék kitermelése hosszú időt vesz ugyan igénybe, de ez ls«megkczdöd-vén, pár év alatl az eddiginél is díszesebb külsőt oilenek a kanizsai utcák, sétakertek, A mostanában ut-szegéiyezésül használt gyertyán-bokrok helyéi B fagyai-sövények fognak kerülni. Általában u város kertészeti díszítése a modern irányzat szerint történik, (s ez nem cs;ik modern, hanom nagyon szép is> a mely a mesterkéltséget kiküszöböli a kertészell kiképzésekből, helyette átlért n természetes\'szépség eletffei-nefc művészi hatásokban való elővarázsol ásóra. Aki m«g szokta nézni a budapesti virágkiállításokat, nagyvá.osok utóbbi éveli ek város, díszítő kertészetét, -az csak helyeselni tudja, hagy Nagykanizsa is áttéri erre Bz uj irányra, amely Sokkjai
uralkodó virágja Nagykanizsának
nyugodtabb, ^összeh\'aiigollali\'b, Izlé-lésck, divatok váliozá iával daco\'óbb képet tud "adni a riyiiván&s kertészet minden munkaterének.
A városi kertészei az idén is igyekszik - amennyire az anyagi lehetőségek és az időjárás okozta gátlások megengedik a Város uj területéit Is bevonni a kertészeti szépítés gondctfkodásáb\'i. így a KatOnB-réten, Pelőíi utcában, Kossuth téren is lesz az Idén virágosirá*. Uj formában látjuk viszont Nagykanizsa egyik hírességét, az Erős Rez^S által meghonosított irredenta virágágyakat a Horthy Miklós utón és egyebütt. A tervek szerint az Erzsébet térre, a törvényház elé süllyesztett park kerül, ez lesz egyik legérdekesebb yjitása a városi költészetnek. A Petőfi utcai iskola elött kiképzik a hősök Hgétét. A Nagymugyai-or-szág emlékmű elő Hl virágágyba\'\' >Mindent vissza !« virág-írás kerül.
Dijakat tűznek ki czidén is a mfl-gán-vlrágosítás . feHendilésére. Aiegi szebben virágozott házak, ablakok, erkélyek számára értékes kertészeti dijakat l(lznck kí. j
Mindennek a munkának miestcrc Perjés László oki, kertész, a város fiatai fökerlésze, pkl az uj, tamilt kertész-nemzedék tehetséges tagja s akinek szorgalmas, hozzáértő, kellő művészi ízléssel tátrnl\'gatott munkája alkolimas lesz Brrö, hogy a virágos Nagykajuzaa, a mu8tuh«ldők ezer akadálya ellenére is, a mai kívánalmaknak frnogfelclő módon tovább virágozzék.
Hogyan dolgozik a Baross Szövetség Zalaegerszegen ?
A Baross Szövetség .zalaegerszegi csoportja most tartotta évi közgyűlését. Czobor Mátyás elnök megnyitójában megívníékezelt tx Barfoss célkitüzésc|i*ől és eddigi munkóssáj gáról. Meleg szavakkal méiíaltn, llovszky János országos Baross-elnök, Nagykanizsa képviselőjének ér dcmett, akit a közgyűlés javaslatára táviratban üdvözölt. Az elnöki és titkári jelentésekből kiderült, hogy az 1938-ban n kanizsai fiók támogatáséval és József Fereiio királyi herceg jelenlétében nlaktiU. egerszegi Barossnak nu5r 212 tagja van. Tavaly házat, is vettek és minden társadalmi megmozdulásban resztvettek. A szövetség gondoskodott, hogy togjai kedvező fellélelü kölcsönt kapjanak. Az elmúlt évben 68 kiskereskedő kapott a zalaegerszegi fiók révén 170.000 pengős kölcsönt a Nemzeti Hitelintézettől.
A közgyűlés megalakította a Baross NŐI Tábort és annak elnökévé egyhangúlag vitéz Parkos Sándorné eziedesnót választották meg. Társelnök Bcntzlk Mihályné, a gimná-zhim igazgatójának felesége, titkár Fanglcr Kató és Özv. Hrabovszky Jcnőné. t j ;\' ;
A részleges tisztújítás során dr. Zsidó Sándor oiszággyijlési képviselőt a Baross térielnökévé, ,RJglor Mfhályt pedig alelnökévé választolták.
Azegerszegi Baross szervezet házavató Ünnepségét június 16-án tart-jn, amelyen (megjelenik llovszky János országos elnök, Nagykanlz>n\'or-szőggyülési képviselője is,
— Naptár: Május 7. kedd. Rom. kat. B, Gizella. Protestáns Napoloon. Izr. Nlzan hó 29.
szebbnél-szebb
====== nagyon olcsón!
azír*
KatonaifaUzereléaeh ugyenruhazati cikkek
egyedül tegolcsíbban besiereihetík BELEZNAI NÁL
Sugtr-ut 53. tt Teltloa 625.
Mi iipy íi fiiiláöíiaii1
AZ AGGI.KGF.NYADO BEVEZETÉSE
különösen nktuálissá loszi a Három a&glcgény nősülne clmü legújabb Tóbis fUmot. Három megrögzött agglegény a főhőse ennek a mulatságos komédiának s bármennyiie gyűlölik is a hőiket s meg akorják óvtii imokfiőccsu, jcet a házasság veszélyétől, mégis kény-telejwJk egy bájos szőke fruska rn-vnsiíkodásnlra beadni n derekukat. A mosolygós Cnsti lluber parádés szo-rtpet kapod, de kitűnő szerephez Jn-tolt a három agglegény: Thcr Linjcn^. Franz Schafheiuju és Hana Holst is. A lcni[>ós •endezéi I.ingen érdeme, a fülbcm.fezó muzsikál pedig a népszem nétncl slagcrkomponlsta, Pelor Tgel-)M>f szerezte.
¦
>GYENGLCSK^ KÜLFÖLDI FILMEK kerülnek most mér egyre-másra sorra a pesti\' premier-mozíkban. Jön a nyár, ugy látszik, véget ért hát \\az igazi moziszezon. Az uj. filmek Javarésze alig tart ki a műsoron egy ogy hétig. Dr. Kilder különös Csote, a Fekete éjszakák, az Andi Heardyt elkapta a szerelom nmerikai f Mimik, továbbá a Hurrá, apa leltem! cimft német nim — ugy látszik — nem ütik meg nzt n mértéket, amit a magyar közönség a1 drága valutáért behozott külföldi filmektől méltán elvárhat.
VAN AM BBÜ.UANS K11,FÖLDI FILM IS
— szerencsére —a gyengék mellett. A tavaszi filmek sorából nuigosan ki-emeifccdik a MussoUni-serlegSTyertes n;!"v francia film, a Hulló csillagok, amelyet e héten mutatott bo o pesti Fórum mozi rcndW.vüli siker mellett. Vérbeli nagy művészi fűm ez, az emlékezetes Táncrend cimrt fUm brilliána lendezöjénck, Duviviernok a munkája, akinek keze alatt három pompás francia sz\'ár — I^ouis Jouvet, Vlctor Fran-ccn és Micliel Sunon\' — a színjátszás mBfcfaslskoláiát produkálják. Nem csoda, hogy Nowyorkban egj\' év óta .egyfolytában megy.
• i i
REKORD-SZEZONRA SZÁMIT A . MAGYAR FILMGYÁRTÁS,
ha aZ illetékes körökkel folytatott tárgyalások kedvezően zárulnak. Mire o,sorok napvilágot iáinak, talán már bo is fejeződV* a Hunniában a Dankó, Pisla elkészítése s utájoa kényszorszft-ksajn következik, amely — renióliük — nem tart sokáig, mert a szanálás elv-l»n l.orojezettnak tekinthető. A tárgyalások Folyamin máris kjajtakuU az az egyhangú nézet, iiogy két filmgyá-nu»k — a Hunnia és a Filmiroda — között harmonikusabb együttműködésre van szükség. A jővö szezonban jóval \'kevesebb külföldi film jön l>e, tehát sokkai több magyar filmre lesz szükség s igy az elkövetkező szezon lesz a legélénkebb a magyar Iiangos-fiimgyáxtás tötténelébeta. Ugy halljuk, hogy a nyári és az őszi gyártási program összeállításánál előnyben része-.siÜk azokat a gyártókat, akik rosszabb konjimkturában és rosszabb hitelviszonyok kőzött gyakran súlyos anyagi áldozatokat hoztak a magyar filmért. Egy-két héten belül teljesen kialakul a lielyzet s akkor pontos fihngyártáw menetrenddel szoJgalhatiink olvasóinknak.
*
SZERELEMBŐL ÉS FOGADÁSBÓL
hajófütökónt teszi meg az utat Pozsonytól a Fekete tengerig Jávor Pál, a Dunai hajósok című német nyelvű Tóbis filmben. Bécsijén nagy sikerrel mutatták be ezt az érdekes, újszerű filmet, amely liamaro&an Magyarországon is a közönség tí\'ó í«rül. •
A miniszterelnök és két miniszter látogatása Llspén
Miért csak ma tudósít a Zalai Közlöny a tegnapi eseményről ?
Illetékesek kérésére amelyet államérdekkel Indokoltak, tegnap kihagytuk n Zalai Közlönyből a miniszterelnök és kél min\'sztemek Us-pci látogatásáról nijftr kiszedett tudósításunkat. Ma regiébe a budapesti és zalaegerszegi lapok bö tu. dósitásban közölték a míuisztcick látogatását. Tartozunk ezzel a magyarázattal hírszolgálatunk frissesé-gének ma, aímlikor srijét hibánkon ki vüi lemaradtunk valotmiirő\'*. az illetékeseket pedig kérjük, -h.igy ti jövőben túlzott óvatosságból ne hozza a helyi sajtót ilyen kellemetlen helyzetbe.
Tegnap kih\'agyotl tudósításunkat most pótlólug közöljük az alábbiak-, ban.
Hétfői] déielőlt a MAORT meghívására előkelő vendégek érkeztek a zalai olajkutak meglekbitesére.
Az elöke]ö vendégek sorában ot| voft gróf Teleki Pái miniszterelnök, gróf Csáky István külügyminiszter, Varga József ipar- és ke.eskodcrem-iigyi miniszter, Alúruuuder Ödön miniszteri tanácsos, a bányá*z»ti főosztály vczclöje, Tassonyi Emö, Telegdy-Róth Károly, Böhm Fe-i-enc miniszteri tanácsosok, Kaoóh Bálint miniSzterj tunáe^\'S, árknr-mánybizt<>s, Lóczy Lajos őgyelegni tanár, a "Földtani Intézet Igazgatója, Incze Péter miniszteri osztálytnná-C&.S, a miniszterelnök szemiílyl titkára, F*uck István miniszlcrí osztály tanácsos, a kereskedelemügyi\' és Királdl Akos minisztori osztálytanácsos, az Iparügyi miniszter füiomJélyí titkára. Vasárnap este 11 órakor különvonattal indultak el az előkelő vendégek Budapestről, ós az ójSzn-káfíi különvonatban nagyréeselyál-lonráson töltötték és hétfőn reggel féi [8 Srnkor érkeztek meg Nagykanizsára.
A nagykanizsai pályaudvaron a vendégek fogadáséra megjelent a vármegye részéről vitéz, g\'óf Teleki Béla főispán dr. Brand Sándor nl-ispán és dr. Józsa Fábián főispáni titkár kíséretében. Nagykanizsa és a járás részéről dr.Krátky István polgármester, dr, Lontay Alán föjzülfa-biró, a vendéglátó MAORT részéről dr. papp Sünön bányaügyi főtané, cSos( Rucdemjann Pál vezérigazgató, Harold Green, a MAORT nagykanizsai kerületének vezetője, dr. Haucr Ernő igazgató, Gyukvy Zoltán vál\'a-\'ati főmérnök és Dinda János üzemj vezető mérnök.
A fogadtatás után a vendetek és a kíséret a MAORT egyik illájába mentek, nhot Ruerfeimtmn Pál vezérigazgató üdvözölte a min iszterel nő-köt és kiséretét, majd dr. Papp Simon tartott rövid előadást. Innét Kerettyére mentek ki, ahol a különböző fúrásokat és telepeket szemlélték meg, közben a mérnökök
keresek azonnali belépésre fixszel és Jutalékkal a
Berlini Vlotoiia
körzeti képviselete: Dr. Hennel László, Nagykanizsa,
Magyar-u, 7. D. e. 9-10, d. u. 15-16 6ra ItStOlt.
Kmilllttt Utultok I i«)
Ismertetést adtak. Kcrottyéről nr uj-irdvarl telcpraktárhoí lálojfitlok el a magas vendéinek, onnét a r.agvkaal-ntzsol állomásra hajtattak, ahol gróf Teleki Pál miniszterelnök és ldsé. retc szívélyes bucsut veti u vendéglátóktól és a killöavoaat poMtbiai 2 órakor visszaindult Budapestié.
IDŐSZERŰ RÍMEK
Háború 1940-ben...
ft\'tlgy szili: „ez /, háború? tf1 Az mélységesen vétkezel!, Mert a harc — mint most már látjuk -PJordulóponlnoz érkezeit...
—Nyugati front
Ml különbség egy modern hölgy, Maglnols Slegfrledközt? — kérdik ¦ Semmi, mivel mind a hárman A — vonataikat jélllk...
Jegyrendszer
Jegyre kapunk ezentúl Cipói, cipót, szalámit... Kisbabát a gólya Is Csak — anyajegyre szállít...
Oözttrdó nyitva reggel 6 óratűi eat. 1 éráig (halB, nerda, péntek déloUr, kedden egéu nap néknekl.
Városi aloargó. é» »»erd*n -tu
OMk 18 éven falMiek részére engetlélyesvs 1
ASSZONYOK
Norma She«r«r, Joan Qrawford, Rosnlind Ruaaal
ét még 134 nfl, de egyetlen lérll sém játszik a filmben.
Előadások B műsor hosszúsága miatt V>5, 7 óa i/,io órakor\'
Elkeseredésében felvágta ütőereit egy barakk! munkás
A mentők gyors beavatkozása menteit unjeg c^y emberi étert a családnak és termelő tuTJunkának.
Nagykanizsán a Barakk 39. széni alatt lakik nagy családjával Pálos György 56 éves alkalmi anímkás. ember. Pálost [megtörte az élet, több gyermeke van, a eníególhctósért kemény harcot kellett Jolytatidu. Pálost helyzete nagyon elkeseritorte. így történt, hogy egy óvatlan pilla-
natban borotvapengével felvágta bal karjának ütőereit. A dolog tudomására jutóit a szomszédoknak is, ösz-szefutottak az emberek, akik\' a közeli kereskedőhöz siettek és onnan a mentőkért telefonállak. A |mientők pillanatok/ aialt otf voltak a helyszínen éá első segélyt nyújtottak a nagy íérvcszleségtő\' eszméletlenérni bérnek, majd beszállították a köz-kórház sebészeti osztályéra.
121.40 pengőt adtak a Katolikus Dolgozó Lányok az árvízkárosultaknak
Egyik legszebb eredménye az árvízkárosultakért indított gyűjtésünk nck az az összeg, amellyel mii a nagykanizsai Katolikus Dolgozó Lá-nyoky"kicsÍ, fiatat egyesülelo gyarapította a gyűjtés eredményét. Tudni keli, hogy ez az egyesület munkás-életű, szegény, legjobb esetben is
Költözködés után
gondoljon uj lakása kellemes, otthonos berendezésére.-
Szőnyegek, függönyök, caipke-axövetelc, bútorszövetek
olcsó árakon
)
-nél.
egészen szerény viszonyok köot élő dolgozó leányokból á". Kicsi egyesületük nemrégen alakult és eddig társadalmi szereplésük neimi is volt, csak hetenként az oktató, nevelő előadásaikról értesült a közönség e hasábokról. S ez a kis gárda, *mely nek Somogyi MarÜja jpartoÜvészuő a lelke és vezetője, nagy fába vágta a fejszéjét, Táncos boát rendezett tesivéregyes ülőiében, a Katolikus Legényegylet helyiségében s a tea teljes jövedelmét felajánlotta az árvízkárosultak részére. A tea minden várakozáson felül sikerült erkö\'csí és anyagi tekintetben egyaránt. Ott voltak a ferencrendi atyák, élükön P. Gulyás Gellért plébánossal, a világi papság részéről Orbán József hitoktató, a Legényegylet alelnöke, a leánygimnáziumi tanámöi közül többen ós - nagyon kevesen a többi vallásos egyesületek, még keve^b-ben az intelligencia többi részének képviselői közül.. Viszont a katolikus ifjúság és hozzátartozóik olyan számban jelentek. tajeg1, ami felülmúlta a várakozást. Es volt olyan-hangulat, hogy Sok farsangi elegáns bál megirigyelhette volnn. Somogyi , Marilla büszke lehet a rendezése, munkája ei«dönlényére,\'mert ez a kicsi egyesület a költségek levonása ufán 121.10 pengőt juttatott el a szerkesztőségbe az áiTizkárosuHak részére.
Eddigi RVtlJtés 4736.66 P
A Kathoílkua Dolgozó
Leányok teájának jöv. 121.40 „ A KAOSz jubileumi vacsoráján ayUitött összeg 10.60 „ A városi közkórbás szegény
betegeinek gyUjtííe 7.— ,
Varga Lajos üzemvezető 2.— » H. L. 2,~ „
B. A. l.~ „
Pecsics György 1.— „
Móger István
Eddigi eredmény 4882.65 P
PontOMii be- ÁDB ariny ílrGÍCií íMbUyoiolt Wa*Ilf é* Ma,t tr\\öz.cn,
ZSOLDOS GYULA
l. r......1.^ IL.M.I.. i, 1 r. \'» ¦ ¦.
nn ntuvn n ¦taVKpowsi
t*\'o-.\'i 1 (* Korona-uállodivil Mtmbafl). ¦f«Sran^..|BVltémdh«ly I
2312
4
ZALAI KÖZLÖNY
1940. roájtu 7.
Találkozásom a dán trónörökösnével,
aki perkáttvhában jár, a vendéglőben alkuszik és aludtejet rendel vacsorára
HinV adták ti lapok, hogy n dán trónörökőspár esaUíljánAl ftrvemteies esemény történt: a .hercegnőnek leánya születőit. Anya és gyermeke a nemetek által niegsrálll Kopenhágában jól érzik magukat.
Amikor olvastam a hírt, eszembe jutott utolsó találkozásom! a dán trónörökös hitvesével. A találkozás óta alig telt 61 pár esztendő. A fenséges asszony szllftd alakja, egyszerű megjelenése szokatlan volt ablwin a környezetben, ahol találkoztunk ós — érdemes róla irnl ma Is.
ngy esett tneg ez a találkozás:
Ae annepl játékok legforróbb napjait ellök Salzburgban.
Amerikai milliárdosok lialnlnuiH
luxuskocsijai száguldót (a k a Mirabell Hi a dóm kőzött és egész csomó uralkodó család képvheltolto niagál esténként a szabadiéri előadás Cgyszorii fapadjaiban, vagy a .színházi páholyokban. Ott voltak Vilma holland királynő a leányával, .Mária Jósé, lláun tronórö-kősének hitvese lízcnnyofc szobáiról olló lnkosztályt foglalt le ínttgáuuk, mlg a mindig mosolygó kapuHalai maharadzsának (őfelsége egy ragyogóan szép és vakítóan szökő juh isi
hölgy társaságában ln|>solt n .Jodor-ninnn előadásain) alig tudott a szálloda igazgatósága hasonló nigyságu lakosztályt rendelkezésre bocsáj^inl. A sráltó hnlljtából dólelőttönként n mok-lenburgl nagyhercegnő Indult sétára kutyáival.
Egy hercegnő, akinek nem akarnak szobát adni a milliomosok szállodájában
A mozgalmas délelőttök egyikéi) ott álltam a hotel haHjjjában ós figyelem a mozgalmas életei. Ugy tiz óra feJÓ szerény egyszerűen öUözótt hölgy érkezett. TOrkal ruha volt rajta és olcsó kofferját niagu cipellő. Halkan órdok: lődőtt: kaphatna-e szobát. A portás, aki belek óta fejedelmek és milliárdosok előtt hajlongott, bizalmntlnhuí n<v zett »z újonnan érkezettre. Szinte fét-vállról mondta;
— Van még egy üres szobánk,.. azonban nttm tudóin, hogy mafláménak konvOniáínt fog-e az ára. Sajnos, csalk a földszinten szolgüllralok egy parkra nyíló szobával...
A hölgy, kofferjét még műidig a kezében tartva, rrwffrndul n liftes gyerek kíséretében a -parkm nyiló. szoba felé. Előkelő száU<Mlál>an az olcsó udvari szobákat nevezik körire, vagy parkra iiyilókaak ... Megnézi a szobát 6s megkérdezi , I .
— IMi ax ára,? \' \\ , Mondja a boy:
-¦ Naponta ötven shilling. Persze picaizió hóikul. Bs ebben uz árban ö borravaló sincsen benne.
— \'Méregdrága, — mondja Őnagysága és hozzáteszi nyomban: — sajnos, mégis Mt kell szobát vennem, mert a postámat ide áJrj^tattanr\'.. ¦
A liftes flu kimegy, majd páf perc
imilva ujrw bejön. Kezében üres be-jje\'entőlap.
— Szíveskedjék ezt kiiöllenl — mondja, majd megvárja, míg n vendég cenizával kitölti a rubrikákat.
fis aztán nem delik bele három pöre és a •parkra néző- szobában ott Imj longattak Jung kereskedelmi tanácsos ur. az előkelő szálló vezérigazgatója, a hotoldjfOktor és n recepció főnöke. Jung ur dadogva és hebegve kér bocsánatot:
— Ezerszer engedelmet kell kérnem királyi fenségedtől, hogy ilyen hallatlan félreértés tőrtént... Végtelenül röstellem a dolgot... Már utasitSst adtam, hogy fenséged podgyászát áztatnál vigyék, fel az egyik fejedehnl lakosztályba... ¦]"]
A hölgy azonban nem engetlte ki kezéből a koíítort és nevelve mondta:
— Jó tesz nekem ez a szoba is... Képzelem, ha ezért a lyukőrt ötven shillinget kérnek, mit számítanak a fejedelmi lakosztályért...
Vájjon ml történt a boy eltávozását követő három percben?
Semmi több, csak annyi, . hogy u. a portás elolvasta a bejelentőlapot, és itt a néV és a foglalkozási rovatban ennyi állott: Vigo hercegnő, Dánia trónörökösének hitvesé.
Őfensége Féltucatnyi neve közöl ezt jegyezte be a salzburgi bejelentőlapra.
„Hot lehetne Itt olcsó vacsorát kapni?"
Őfensége délben megjelent ax ebédnél. Ugyanabban az olcsó uerkál-ruhi-ban, amelyben megérkezett. Pincérek hada vet|e körül és az étterem igazgatója nyújtotta át az étlapot. A hercegnő végigböngészte és aztán megkérdezte:
— Menüt nem szervíroznak?
A pincérek hada összenéz... De: parancs -- parancs... Előkerül í» menü étlapja is. fis a fenség újra megkérdezi:
— Ez nngytnenft ... Mutassák kérem u kismenü étlapját!
Vigo. Dánia trónörökösének hitvese bizony kismenüt ebédelt a milliárdosok salzburgi szállodájának virágokkal és keleli szőnyegekkel ékes éttermében...
Ebéd után kunenl a hallba, leült nz egyik asztal mellé, (ekeiét rendelt,
juretlp-
plővetie rctlkuljéböl arany tárcáját és rágyújtott.
AzUn maga ment a portás fülkchezi, kiváhisztoit néhány képes levelezőin-visszaült az asztalához és megcímezte a lapokat.
Beszélni szerettem volna vele...
CMtogkérem Jtmg tanácsos urat: közvetítse az Intervjut. Feleli, ez lehc-tétlen... Az étiket parancsai szerint szuverén családok tagjait megszólítani nem szabad. Csak a kérdésekre feleltet.
— Akkor mehetek, csak az asztalához. — mondja a hotel igazgató ha n fenség hivat. 1
Jön a pincér. Hozza a féketét. Kezébe nyomóin a névjegyemet ós ineg-kérem: mondja m«g a «hölgynek,< hogy beszélni szerelnék vele, A pincér
Készítsük elfi a Jó termést I Permetezzük gyümölcsfáinkét !
Nikotin ás Káliszappan
kapható
Teutsch drogériában.
tálcára leszi a vUitkártyáinnt, a hercegnő megnézi, majd mosolyogva iirt: — Tessék, foglaljon helyet | Bemutatkozom, Cigarettával kinál meg. Aztán elmeséli, liogy Beyreilböl lön, megnézte o[t is az lumopi játékokat, három napig .marad itt és szerelne összeliasonlitást tenni Wagner városa-rwJk és Salzburgnak muzsikája kő-zöU. fejteti, ós finom zenei tudásról lett tanúbizonyságot, amikor pedig ész-levette, hogy jegyzem mondatni, ne-
viatve jegyezte meg:
— Gondolja, hogy Valakit is érdekel nz, amit én összebeszélek ?
Majd más témákra került n beszélgetés sora ős őfensége meg&órdezle tőlem: I ,
¦— Maga Ismerős Salzburgban. Nem ajánlana nekem egy olcsóbb vendéglőt? Ez rettenetesen drága. Tudja: én szoielnók valahol aludtejet vacsorázni. SPí rengeteg vajat ós sajtot eszünk ós nálunk sokkal olcsóbb minden ..,
Dániában nem érdekel senkit, hogy mii csinál, a trónörökösné...
Este elment a Salzach ttüsó oldalán az egyik tejcsarnokba.
¦Másnap boldogan mesélte nekem, hogy egy slüilingért remekül megvacsorázott. {
Egyszem turisták kőzött, a lejcsar-nokban senki se nézett a perkáinihás, szlUid hercegnőre...
Dótelőtt a hegyeket járta.
Este Túrandó-1 adták a színházban. Elegáns estélyi ruhában ment el\' a színházba. Nyakán vagyont érő gyöngy sor ragyogott szikrázva.
\'Mindössze egyetlen estélyi ruhát hozott magával az ünnepi játékok városába. ¦(\'¦\':¦! ; i
A találkozásunkról szóló tudósítást még aznap telefonon adtam le Bécsnek. A hercegnő fotográfiáját elküldtem egy csomó újságnak, Mindegyik közölte. Egyedül a kopenhágai Poli-tjken küldto vissza a cijkjtct és a fotográfiát. Bosszantott a dolog. Pár hós\'
nappal később lalálkoztam( a roliUken szpnkesztöjévcl. Szóba hozjam aZ esetet. Nevetve cxkuzáttn magát;
Nálunk az .uralkodó család tagjai pokjári é\'ctct élnek. A hercegek ós hercegnők biciklin járnak Koponhágu utcáin és a fenségek a kávéházban btHiárdoznak. Dániában senkinek sem jut eszébe, hogy kultuszt űzzön a királyi család tagjaiból. Egy olyan nagy lap, nM a r^Utlken nem közölhet zenei kritikát egy hercegnőtől, oki nem zenekritikus. Azt, hogy kis vendéglői jen étkezik: nem csodálja nálunk ionki, elvégre: Kopeiihágábaii infcuden nap villamoson láthatja Vigo hercegnőt a férjévei együtt és esténként ta-lálkozhatlk velük eldugult kicsiny -korcsmákban ... A világ és a külföld számára ez lehet szenzáció, nekünk azonlKin megszokott dolog ós nem kívánkozik nyomdafesték alá...
Paét Jób
Szenzációsan szép nynkkendő ~«4g
újdonságok érkeztek pOnkösdre I
Virág cipő- és divatház fó-ui 3. ^
Igy jár a z»íai munkás, aki „sokat keresni" átszökik Németországba
Azok között a megtévesztett földmunkások közótt, akik lelketlen Ügynökök csábítására klszöklek\' Németországba, több zalai gazda is szerepelt. Közülük néhányat már elitélt a törvényszék, kettő, Szunyogh György 49 éves és Magai Lajos 86 éves leszneki JiapSzáttmoíok pedig most kerültek a törvény elé tllíott határátlépésért.
Mindkét imiukás mlájustói őszig dolgozott Néiii^rszágbaii. s ttlnd-ketlen csatódottan és kiábrándultan jöttek haza. Magai ugyanis még Bdta
is várja azt a 400 márkát, oknl járna néki, mert Franz Knrt koncsníáros földjén dolgozott, apSznnyógh iíicaak csak egy töredékét káptja rlteg bérének. ; i
így rájöttek, hogy a szerény, de biztos hazai munka többét ér, ztünt a beígért, de meg n*tm\' k\'apott nagy külföldi kereset. AzontelQl, hogy hónapokig Ingyen dolgoztak, most véderő bikát vétség ciméu Szm-uyogh 10, Magal pedig 7 napi fogházbüntetést is kapott. Egyik Ítélet som jogerős.
Az egyik soproni NBB csapat (SVSE) jön pünkösdkor Kanizsára
Pünkösd vasárnap ismét futballcse-mege ígérkezik a siwrtközőnség részére. A Nemzeti B. bajnokság egyik jói lielyezett csapata, R Soproni Vas. utas csapat látogat le barátságos mérkőzésre a ZMNTE-hcz. Az SVSE a nyugati futballkulturn egyik képviselőié. Pompás együttesből áll. Játékstílusa és az NBB-beli erodméjiywl Dimántul egyik legjobb csapatává nvatiák. Vasárnap simán verte a izé-keslehérvári Álba BegUt. tehát nagyszerű tonnában van. A balnokság1>an szerOplÖ futbaUgiVrdájáyál jön ós bizony a ZMNTE részére, most B Jeg. jobb akarattal sem jósolhatunk nyő-zelmel. Azonban bízunk al)ban, hogy városunk első csapata méltóan képviseli u Zrinyieik városának síinoit és
nevét. Hisszük, hogy sportszerű, szemet, lelket kielégítő mérkőzést látunk. Mert ezzel a játékosok tartoznak Kanizsa sportközönségének. Hisszük, hogy a közönség százait látjuk vasárnap délután befordulni a Zrínyi pályához vezető utón. * I
Z^LAI KIS HÍREK
A Légoltalmi IJga áaesztheiyi csoportja most tartott tkc^gyülésén IwsiU (\'•yula py. igazgatót -választotta nveg elnökévé. \\
ZaUuegerszcgrŐl Budapestre helyezték Huba Árpád gimnáziumi tanárt. Helyérő Sonits Géza jön Mezőkövesdről.
A keszthelyi főszolgabíró Szíjártó János zalaszántói segédjegyzöt a fcar-macsl körjegyző, Bedő Kálmán resz-riciki segédjegyzöt pedig a zalaszántói jogyzösógio hclyetfeaitette be.
A nwgyéspüsi>öik Frank János őskül adminisztrátort Zabiszántóru helyezte káplánnak, Osküre Vargha József szent uüuájyi adunpisztrátör került.
1940, malus 7,
2ALAI KöZLONV
Hetn teleltünk
___Makkal Béla volt maros-
I | j vásárhelyi 02. közős gya-
L -1 Jogczredbcli Ormost, r,
nu\'nl szakaszparancsnok példaadó bá-tortagiral már .kél nappal előbb n Taniow kómyéki Bixxtuszowánál meg-vivot; ütközetben kitűnt, amikor n :i03-as magaslaton befészkelt oroszok i ellen eredményes roliamol vezetett. E /napon szakaszával a •legnagyobb rendben nyomult előre a 381 cs magaslatra,
n7.t mcbstállotta és o fontos jxmtot erősen kezében tartotta. Ezzel nagy inertekben hozzájárult ahhoz, liogy nz cllonség többszörös el inyomulási kisér!elo kudarcot Vallott.,
i.Uakkalt, aki a liarcok közben súlyosan megsebesült, a nagy czüsl vi-lézségi ércmmCi tüntetlák ki.
1915 május 7-én Török Adorján 82. (Székely) gyalogezredben tartalékos íuulnpród ikiváló vitézségével 6s példásan lelkesítő {befolyásával tüntette ki magát akkor, amikor nz ezred a galíciai Brzoszlektől északra, a meg-áradt Viszlokon vahMlkclést kierősza-koüa. Eközben Török hadapród a folyó ikcleti pártján bcfészkelMött és a legszivósabban védekező oroszokat szakasza- élén újból \\6s újból megrohamozta ós ismételten visszaverte uzokat. Közben súlyosan megsebesüli, amivel azonban nem törődve lelkes elszántsággal folylnlta a harcot Ós <Elöre székelyekU kiáltásaival ujabb .sikerekre buzdítva embereit, végül Is a 38-1-es magaslatot foglalta el. Mlvc* [>edig e ! egyvertényénok az ezred loviibbi harcai szcmjxmtjából nagy Jelentősége volt, Tőrök liadapródot kiváló vitézségéért és szakaszának kijnagnslócin ojcdiiiényes vezetéséért nz arany vitézségi éremmel tüntették ki
— (A polgármester hivatalában)
Dr. Krátky István polgárniestor hétfőn ismét elfogulta liivutalát
— (A város részvéte dr. Bangha Béla halála alkalmából)
A magyar katolikusság nagy gyásza, dr. Banglia Bála, ajc európai hirii, tudós magyar jezsuita ellialálozásn ol-knlmáhól dr. Krátky polgármester nie-tegluingu részvétét fejezte (iki a magyar Jézustársaság tartoniányfőuökének.
— (Összeül a templomépllő bizottság)
A polgánnestor gyengélkedése miatt elmaradt templomépitö bizottsági ülós május 9-én, csütörtök délután 5 órakor lesz a városházán.
~ (Befejeződött a hivatal-vizsgálat a járásbíróságon)
Dr. IMnnig Alfréd kir. tőrvényszéki elnök több mint egy hóiig tartó láva-talviuígálata a nagykanizsai kír. jájás-biróságon befejeződött. Dr.Hennig elnök ebből az alkalomból dr. Bentzik Ferenc kir. Járáslnrósági elnök előtt a gondos ós, mintaszerű vezetés, a példás és kiváló adnunisztráció felett legteljesebb elismerését fejezte ki a tárói karnak és a tisztviselőknek egyaránt. /
— (Ipartestületi elűljáróságl ölés)
A iiiígykanizsai városi és járási ipartestület csütörtökön esle 8 órakor
Wya május lmvi ^öljárósági ülését.
— (Szerdád kezdődik)
az Urleányok Mária Kongregációjá-Bak lendezásében n leányok lelkigyakorlata esto 7 órai kezdettel a fobér-Jercinbon. Nem koagregonlstn leányokat is szeretettel várnak.
— (20 pályázó a nagykanizsai klr. ügyészi állásra)
Ilíifőn dalban járt le a pályázat határideje nz áthelyezés folytan ntttgt iirc.se.IeU nagykanizsai kír. ügyészi állásra. Összesen\'20 pályázat érkezett a kir. Ügyészségre, ezek közül 5 Járás-biró. 2 ügyvéd, 3 bírósági titkár és 10 bírósági jegyző. l)r. lengyel Károly kir. ügyészségi chiök a legközelebbi napokban teszi meg jelöléséi
és\'terjeszti fel,azt a péc-si főügyészség ntíjAji az igazságügy mini sz lé rhimhoz döntés végeit. (
Blszlrlczky-Sitankay hangverseny mújus 12 in 6 kor a gimnázium tornatermiben a piarista templom orgona-alapjára. {:)
— (AJ Qd őb e te g gondozó)
Intézet Nagykanizsán nz elmúlt hónapban 103 lictogot kezelt, Ezek közül dlŐszőr jelentkező voll ifi. i-v ele jétói 303 a Kezelések száma. AprUU-ban 31 röntgen, 15 egyéb laboratóriumi vizsgálatot kaptak a betegek. A iegszegényeblKík közül 32 összesen 720 liter tejet kapott. Az ingyen rendelési napok száma 12 volt. A gondozónő 80 beteglátogatást lelt.
m (A képklállltásra)
u| képek érkeztek. Horlh/ Miklós ut U
Megbízható tartós selyemharisnyák lifijafi
Divatcsarnok, Fő-ut 6.
— (Zslnorlrás a katolikus iskolákban)
A veszprémi megyéspüspök körlevélben utasította a fönhatósága alá tartozó iskolákat, liogy fiz egységes magyar zslnorirás Szabályozásit ügyében kiadóit kultuszminisztert rendelkezéseknek megfelelőin tegyék meg a szükséges mtéZ keléseket. Tgy tehát a zalai katolikus elemi iskolákban ls megkezdik a zslnorirás tanitásdt.
— (Tapolca vízellátása)
körül sokszor voltak bajok, mert a vlzmü n távvezeték áramával \'dolgozott és ha a bánhidal táwczelák körül üzemzavar volt — ami gyakran előfordult —- Tapolca víz nélkül maradt. A tapolcai viZmü bizottsága ezért most egy hullvOngoros autómotort vásárolt, amely szükség szerint pótolni tudja a villanymotorokat és igy áramszünet alkalmával is lesz vize Tu. polcának; j ; •
Blsztrlczky-Sitankay hangverseny május 12 in 6 kor a gimnázium tornatermiben a piarista templom orgona-alapjára. (:)
— (Hajók a Vaskapu-csatornán)
A Tükör májusi száma irja: Oi\'sova alatt a Duna medre rendkívül zátonyos, örvényes. Egyotlen keskeny hajózható út vezet benne, a Vaskapu csatornája. Mintegy két.kilométer hosz-szu, gátak közé.szorított ut ez, amelyben nagy erővel "és setességgel rohan
a tajtékzó tíz. A szerb parton sinek vezetnek ós a Kebcs ár eilen mozdony huzxa fel a megterhelt hajókat a c<end*;ebb vizre,
— (ÉpelméjÜ-e a köveskutl anya gyilkos?)
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy Köveakuton Szabó Ferenc gazda bal-Iával agyonütötte nz édesanyját. Szabót szándékos emberölés büntette nif^ti letartóztatásig helyezték. Védője, dr. Kovács Ervin ina azzai a kérelemmel fordult a kjr. törvény-szdkhez, hogy rendelje el védenc^ elmeállapotának megvizsgálását. A tör-vónysrók néhány uiip múlva dönt a \'¦¦.<\'.etoin Ml-!:.
— (Uj képek érkeztek)
a ká, kiállításra. Horthy Miklósul 1.
-- A vikingek amágAha, Norvégiába
vezet n Tükör májusi száma. Szende Zoltán cikke megismertet a fjordok é.s Ijeldek meseszép országával. A gazdag kéje.-, folyóirat cikkei közül di-emcljük még Bercsényi Dezső: Szent I.stván sirja, Szávai Nándor: RadaJB Eiánclaorűága, Bartók Györgyi I.ao-Tze, Alclolwlyi Nagy Miklós: Az nrany-eml)Cr utja cimü cikkét. A Tükör naplóján és a Színházi tükrön kívül számos érdekes rovat gnzuagitjA a szép kiáiljlásu folyóiratot. A Tükör Uévay Józael dr. y-zc kes/Jésében iés a FVank-l.a-Társulat kiadásában jelenik meg.
— Vitás Hoithy Utván
és gróf lülelslioiin-Cyuloy Honn fényes e.küvöjéröl kéi>ekbcn számol be a «FUm—Szinház—Irodalomi c holi száma, amely ebben az ünnepi riiwrl-bun liemulatja )fz Yiröniszülökot ós a nicnyasszony testvéreit is. ítz.uj Bzaitt icii^eleg képbiU számoi l>c a Buda-I*sti Nemzetközi Vásárról is ó« külön kéi.ekoL közöl a i>osli sztárok látogatásáról a vásáron. Mutatványszámot Ttftfd a kiadóhivatal: Budapest, VI., Aitdzássy ut 45.
dvara, ablaka szép csak akkor lesz,
1 viragpalAntákat
II]. Peleraann lózsef
kertészetében veszi Eötvös-tér 18. az. Teleion 634.
Túlságosan vérmes embereknél, kivaitkép akiknél-az Igen nagy nedvdusság mindenféle kellemetlen tünete, mint gyors elfáradás, elbá-gyadás, a teltség érzete, gyakran jelentkezik, kitünó listással szokott járni, ha néhány héllg naponta reggel, éhgyomona egy pohár természetes „Ferenc Józsel* keserüvizet isznak. Kérdezze meg orvosát I
Regi vagy nini levclezékböl Bzárraazé t0m*gbéty«f|ak«tf haaináhtlan lv* anyagot Is állandóan megvessek. Jobb egyes bélyegek, sorok Is erdekeinek. — Barbnrlts főszerkesztő, található minden pántakan délután ti ¦¦ ti-lg a szcrkesitő-iégben, Fö-ut 5.
LEGOLCSO
3LCSÖBBJIN FEST
cimtáblát, szabat és butormázolást
CZOCZEK \'Sfá
Piactói\', a volt Szarvas-szálló épületéiben Nncykftnlaaau
PÜNKÖSDRE
cipőt sandáit
Állandó mfiiormArnok bílliöauapoUoii BndspMt I. mflsoráii
6.45 Torna. Hírek. Közlemények Hanglem erek. — Utána étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nermelközi vizjeiző-uolgálat, — 12 Harangszó. Hlninim*, Időjárásjeleni ős, 12.40 Hhek, — 13^0 IdŐJelíés, időjárásjeaentéf. -14.35 Hírek. ~ 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arrolyamhirek, piaci árak, éle.misrerárak. — 10.45 Időjelzés, Időjárás jelenlés, hírek. — 17 Hírek sao-vák és magyar-erősr nyelven. — 19.15 Hűek. - 21.40 Hírek, időjárás jelenté., hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 23 Hírek német, oütsz, angol 4s frstncla nyelven. — 0.05 Hírek.
Szentképet
csak keresztény üzletben vásároljunk I
TDHIOS BTYAl
FO-ut 24.
Svsg- és poreallán k« Mkidétábvn
BUDAPEST I.
17.15 A rádió Mnlouueoekam. — 18,25 Dr. Kocsondy Gyula előadása. — 18.45 Tánclemezek. — 19.25 Markó Árpád eirodes előadása. — 10.50 Ab 1. honvéd gyatogezrod ecookara. — 20.20 (iycrmeklieti üzenet -- 20.50 Dr. Prahács Margit előadása. — Majd Báthy Anna Csajkovszkij-dalokat éss*-k»l. — 22.10 Nemes tánczenekar. — 23.20 Balázs Kálmán cigányzenekara.
BUDAPEST II, 17.30 Buszvn hallgatóknak. — 17.55 •Francia nyelvoktatás. ~f 18.45 Meső-gawlasági fétóm. — 19,25 Pestszent-erzsébeli Általános Munkás Dalkör. *-20.25 Dr. Píi>lcs Zoltán előadása. — 20.55 Ráca Béla cigányzenekara.
Szerda
BUDAPEST L
10.20 Vladáraé Geszner Hona felolvasása. — 10.45 Heltai István fei-olvnsása. — 12.10 Hnlczky László, szalonzenekara. — 13.30 Melles Béla-zenekar. — 10.15 Gyonnekvorsekct mond Somogyi iirzsi. 1 i
17.15 A Budai ManáobnzCnekar. — 17.55 Dr. Bartko í_ajos eJőadásn. — 18.25, Farkas Béla cigájiyzsziekara. — 10.25 Zeiiós-énekes részletek az -An-góramacska- o. operettből. — 20.05 • Horatius olvasásakor., összeállította és bevezeti RÓvoy József, a verseket elmondja Márkus Margit és Leholny Árpád. — 20.40 A Szejgedi Énekkar hangversenye. — 22.10 PerUs Jenő cjjfáayzenekura. — 23.20 Szórakoztató hanglemezek. 1, i ,
BUDAPEST II.
17.55 Hanglemez. — ;18-i5 Dr. Vécsey Zoltán előadása. — 19.25 Olasz nyelvoktatás. — 20 Hírek. — 2025 A rádió szalonzenekara. -~ 21.35 Időjárásjelenlés. 1 , ;
IdÖjÓalási EsfliidÖ következik!
Esdernyöt
öleién, megblshitót
e
ZALAI KÖZLÖNY
1940. május 7
Meghívó.
A Nagykanizsai Eabsrbsrát Toiüotkozóal
EgyaiDIlt 1940. évi má|us 26-án, vasárnap délután 3 órakor tartja
fflllfrlrendeskbzgylllését
» Rorgorí.,-utc«I el. Iskola tornatermében, melyre a t. tagokat meghívja a V4lMrt»iay.
Határozatképtelenség esetén ujabb kflzgyQ-lés 1940. janlui 9-én, vaiárnip délután 3 érakar ugyancsak a Rozgonyl utcai elemi Iskola tornatermében leiz megtartva, amikor tekintet nélkül a megjelentek Bzámá\'a, a kOzgydlés határozatképes lesz.
TárnaoreMt! 1. ElnOkl megnyitó. 2, Választmány Jelentése 1939. évről 3 Az 1939. év] zárszámadi*. az 1940. évi költségvetési előirányzat előterjesztése, számvizsgáló bf-zottiág évi jelentése és a számadók réizére a felmentvény megadása. 4. Az alapszabályok 19. §-a értelmében a választmány 8 rendet tagjának három évre, i rendes tagjának két évre, a számvlugálóblzott-ság 3 rendes és 2 póttagjának egy évre való megválasztása. 5. Alapszabály-módosítás. 6. Esellegea Indítványok, melyek a közgyűlést megelőző 8 nappal az elnökségnek írásban bejclenlendök.
Tanait könyv a kSifyfcTáare elhozandó éo kívánatra felmutatandó 1 ím
MI érkezik be, ml fut kl az országból a murak«reszturl határállomáBon át?
MurtócncS/Air, május 7 (Saját tudósítónktól) A munake-reszturi határállomáson az utóbbi hetekben buzn naponta mintegy 12-15 vagon lndu\' kl Olaszországba, hasonló mennyiségben hütőkócslkon levágott állatok és baromfiak, tmíg élőájlat belenként 150 vagon Gyékénycsen át hagyja el oz országot olaszországi rendeltetésiéi. Magyar szén és főleg budapesti koksz napi 15 vagonnal \'indul a trieszti állomásra. Változatán n tranzitó forgalom. Tegnap este 30 vagon szlová. kial melegvérű ló érkezett olaszhoni továbbszállitással. Kok^z napi 10-15 vagon megy ki. Visszaesett n péti-só kivitele. .,
A; behozatalnál a gyapot teljesen cl tünt a\' rbrgaloinból. Fa napi 8-12 vagon érkezik Jugoszláviából, déligyümölcs napi 10-15 vagon.
CierépKÉlylw roktúfoniot
Kisialudy-utca 30. sz. alól
Csengeryut 13. sz. alá helyeztem át.
Raktáron tartok la tűzálló agyagból készült cmerépkályhákat,
minden színben és kivitelben, javítást, átrakást minden rendszerre vállalok.
Bagykaiüisa, Caengen-at 13.
(Folytatás a 2. oldalról)
Bulgária bevonásával. Az olasz lapok is ugy tudják, hogy Bulgária még Dobrudzsa visszua\'cfásának Ígéretére sem adja fel semleges égét, katonailag erős éi igy minden eszköz céltalan arra, hogy a bolgárokat a.szövetségesek megnyerjék.
A\' római lapok hangsúlyozzák
még, hogy " v, ;¦¦ ! í
Magyarország óa Románia közt enyhült a viszony,
Németország és O\'aszor>zág pedig tiszteletben tartja a balkáni állomok\' semlegességét még egy Földközi tengeri esetleges viszály életében is.
Paris nem tart kirobbanástól délkeleten
Paris, május 7 Az MTI ma déli párisi luolyzetképe szerint a francia fővárosban még bizony lalannaik tartják a délkeleteuró-
pai helyzetet, bár közvetlen kirobbanástól nőni tartanátk. Általában azt tartják, hogy az USA diplomáciája a legjobbkor leivott közlő.
Már nem lehet megakadályozni az északi német csapatok egyesülésit
Róma, május 7 A Stefanüroda jelentése szerint a német csapatok gyors Iramban nyomulnak elöie Nnrvik felé ós teljesen kilátástalan, hogy a szövetségesek meg tudják akadályozni a néniül csapatok egyesülését.
Berlin, május 7 A ma déli német hadijelenlés egy cirkáló közepes bomba-találatáról, egy tengeralattjáró elsüllyesztéséről, egy vizGepülőgép ós két vadászgép lelövó-sőröi tesz jelentést, majd közli, hogy Mosjost elfoglalva a csapatok vonulnak Narvik iélé.
HAMBURG
borond-, bordlszmOáru-
készítőnél
Horlky M.-ul 1. Váiároljon
RÉTIK ÜLT
BŐRKESZTYŰT
D 1 V A T ö V E/T
a legnagyobb választékban a legolosób árban
bAtíüt
Tél! autóbusz-menetrend
Nagrykanlxaa—Kapoavár
¦AT1UT
p-2.90 4.40 6 53 800 9-00 13-25 13-45 14 55 1605 Tértl|t Nuiit 1. 1. é. é. gy Bö Kani Nagykanizsa p.U: Naylcsnizsa Központ szálló Bőnőnye ............ Kaposvár ............ lönyére P 5.—, Kaposvárra P caa-Zalaszabar é. é. 1. I.. .- 8-40 8-30 7-20 6-10 16-20 1510 14 00
P-1.40 1.60 2.20 Tértlleg- 16 40 17-13 17 20 17-30 i Zalaazat t-iíihc 1, é. é. 6. arról nye- Nagykanizsa ......... ZalakaroB ..........„ Oarabonc ...... ...... Zalaazabar......... ... 3 3.30, Oaraboncról P 240, Zala Nacysaakaosl—KoBKthaly é. 1. 1. 1. rsrosr 6-40 6-07 603 550 11 P 2.10 ) •
P-1.— 1,80 2.80 3.- •8 05 1 1510 8-31 15-37 8-55 1600 9-20 — 9-40 - 1. é. é. é. é. Böhönye .........._ Nagyszakácsi ......... Somorrysámson...... _. Balatonszentgyörgy...... Keszthely ............ e. 1. 1. 1. 1 700 6-35 6\'10 • 14-55 14-30 14-03 13-40 13-20
\' Nagyszakácsi és Keszthely között csak szerdán, csütörtökön és pénteken,
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra Is n
DRÁVAVnfLGYl.nál
Sugár-ut 2. m
Hifiiiis!! i Zului Kozlonyboii
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik telepetetlen Jó férjem, illetve édesapánk, nagyapa és rokon
Óvegos Adolf
temetésén résztveitek és mély fájdalmunkban osztoztak, ezúton mondunk hálás kOszOnelet.
A gyászoló cialád.
Jóstat:
Élőnk északkeleti szél, egyes helyeken, főképp délen és keleten zánoror.ö. az éjjeli lehűlés fokozódik, de a nappali folmeto-dós is erősödik.
A Meteorológiai Intézet nat^kani***! m agtl gy előáll o máaa jelenti t
Hőmérséklet tejrnap cate 9 Órakor +104, ma refíel+106, délben + 13-0.
Ow>adék54
APRÓHIRDETÉSEK
¦M.-4U. ...a.., a. io u4a
muUmi torattl %xi 0 imír, h4»c,„2 eO-tUMr, oiln4*t I„4M>I mi 4 !u!éí.
«iotair4*4.-«J«
• llll*rr «olr"—
S m4I| ~
ALLA8
kaaaiaakat, megbízható, józan embereket vidékre felveszek. — Hacker, Sugár-ut 20. 1181
ADÁS-VÉTEL
Használt négykerekű kaalkacwl eladó. Hungária kefegyár, Horthy M.-ttt 23.
1133
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Össskomfortos négyasobáa elsőeroetetl !aba» átadó. Zrínyi Miklós-utca 33. Bővebbet Hitközség Irodájában. 1135
Magános 116 taaarlláaavl lakást ke-
rca. HusiU-téz 1. I.cvenleolthoii. 1132
BÚTOROZOTT SZOBA
Várói központján két utcai bútorozott szoba, előszoba klasle. Orvoal (fogorvosi) rendelónek la alkalmas. Clm a kiadóban.
1128
¦Egy koionbajárata bútorozott szoba azonnal kiadó. Sugár-ut 68. . 1130
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- ea bérházat, házhelyet, szólót és földeket ktmW Papp,Telekiül 8. 3001
különfélh
autótaxi — Bérautó szolkt árbau kényelmes autók megrendelhetők. Kaul-iiianu Manó. Telefonállomás 222. 295
Roaia oaarépkaljrhélt most rákásza és pucoluuia, na ősszel, vállalja ozv. Tóth Józselné. U| kályhák rakliron. -Katonarét, Orbáz-u. 2. 1074
ZtlLHI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP*. > Kiadja: „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa".
Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „Közgazdaság! It. T. Nagykanizsa14
- nyomdájában Nágykaalzs.n. (Nyomdáért íoleli Zalai Károly.)
3
80, Évfolyam. 104. azam.
Nagykariiga, 1B40. május 8. szerda
Ára 12 «11.
ZALAI KÖZLÖNY
^erfc*sziÖ*ée t* tóadöaivalal: Fönt 5. Bxiia. Megjelenik munka Wíköziup deh. (Au_
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ira: egy hóra fl pengő 40 tiUér. Szerkesztőségi és kiadóhivatalt (eléíon: 78. az.
Ne ejtsük el a kanizsai nagytemplom tervét!
(Válate Gaxdag Fereuo püspöki tanácsos cikkére)
(bt) ElÖre kell bocsátanom, hogy nincs telkiem az Eötvös téren, Bejml másutt, így sommifé\'e m\'agáuérdek nem késztet valamlsly álláspont el. foglalására a Nagykanizsán építendő uj templom,- ügyében. Másodrendűnek tartom ebben a kérdésijén a városszépészeti szempontokat is, de mindcnekfeiotlvalóknak tisztán és egyedül a katolikum szempontjait. Éppen eme mindenekfelett iség öszlnto érzése teszi megengedhetővé számommá, hogy megkíséreljem ellenkező álláspontomat kifejtein! Gazdag Ferenc püspöki fcmácsosurnák minap ehelyütt megjelent cikkévei szemben. Nagy horderejű kérdés ez s habár időszerűsége még nőm is sürgető, mégis ugy vélem, hasznos szolgálatul tehetünk aZ ügynek, hu mellet le is, ellene is kifejtjük s összevetjük á véleményeket s éppen ezért más hozzászólásoknak Is sziveién biztosítok helyet a Zalai Közlöny hasábjain,
A legteljesebb mértékben megértem Gazdag püspöki tanácsos ur ne-hezteiését, amiért nem hívták meg a templomépítés helye felett határozó bizottsági ülésre. Ez nemcsak figyelmetlenség \\olt, honejm suiyoS hiba is, mert ebben a kérdésben senkinek a \' szava nem igényelhet több joggal meghail^tást, mínt az Övé, aki az uj templomi mcgépüésé-nek bosszú idő óta hurcosb, a po^zJ torációfl viszonyok következtében, 18 évi valóban odaadó és eredményes munkássága okán is, ebben a kér. désben elsősorban érdekolt, azon--ktvüi egyjnaga gyűjtötte ös;ze azt az Jmmiár nem jelentéktelen alapot is, ami lehetővé teszi, hogy ha kissé korán is, már vita tárgya Icl-csscn az építendő tomplöm elhelyezése. Pap nélkül indulni cl egy femott-tol-építéssel, különben még akkor fftni wtria szenciíoiés ós helyénvaló, ha az oraii\'ett előfeltételek nejmj forognának\' fenn. Éppen ezért adlam Szíves örömmel helyet a püspöki tanácsos ur véleményének a Zalai Közlöny hasábjain, amelyek a továbbiakban is megtiszte\'őnek fogják érezni, ha a tanácsos uraz college kérdés körül kialakuló vitában ehe-lyen fogja a szükséges vál^zokat megadni.
Etsö szeinpont tehát, ájcdjilyb&i a kérdéshez hozzászólni szeretnék, nz egyetemes katolikum szempontja.
Ebbőt-a szemszögből nézve a kérdést, mindenekelőtt szeretném) leszögezni, hogy nem l.arlojni soknak A kis -kápolnákat Nagyítanizsán. Minél több nz istenháza, akármilyen kicsin** is azok\', annál több Is\'en-nek atuíjlékü a kanizsai lelkekben. Hogy ezek n kápolnák megosztják a templomokat láfoghtó közőnsé: et ? Annyi baj legyen ! A lényeg az, hogy minél tflbb TOtB.r jm^n templomba. Hogy kápolnába jár-a vagy ,
templomba, tökéledsen mindegy. S hogy több Omier jár misére, ha közelebb ér egy-Bgy kis kápolnát, vagy ha lelkileg hozzákapcsolódik egy. egy (\'yen kápolnát fenntartó vullá-sos\'testülethez, intézethez, - ez, azt hiszem, vitathatatlan,
Ebből már körülbelül kö\\otkczik az uj templom\' helyét il\'ető á^ás-pontom is. Ez pedig az, hogy meglévő templomot, há csak .okvetlenül nem szükséges valaminő okból, le. bontani nem szabad, Ha uj tcrmip\'o-mot akarunk és tudunk építeni, akkor azt ugy tegyük, hogy annak ne essék áldozatni egy másik Istenháza, hanem legyen eggyel több. Nemi kell félni a minél több t<infcl<>mtói. A város nő, n lakosság szaporodik és -csak a kntolikusság szaporodik már hosszú idő óta Nagykanizsán. Az uj temp\'eanot pedig nem csuk a mának, hanem a jövőnek építjük. S
éppen mert a jövőnek" is épiljük, nem szabad abba a hibába esnih gv a mai viszonyok kÖzöU súlyosnak mondható á\'dozat árán olyan templomot nlUtjnkafelsötílmíplom helyérc, amely megint csak néhány évtizedre oldja mjag a kanizsai tekníp. fom-pioblénvit. Már pejjjí a fo\'sö-tompíetni megnngyobbitísaval akkora templomot seminíiként sem lehet arra a helyié állítani, hogy óz a jövő évtizedekre is elegendő befogadóképességű legyen. Vagyis : -- a probléma megmarad. Viszont ha m» vállalja ez o város az építés áldozatát, akkor belétható időn belül senki sein szémilhal arrfi, hogy az Igazi és régóta áhított, valóban nagy templom építésére gondolni lehessen. A ietiőtempkim kibővítése, ma csak félmegoldás lenne és hosszú-hosszú jÖVöre megakadályozná ¦> kanizsai ittgytcmpkfni1 n.C(épitó.é\\ Véleményem szerint tehát vagy nagytemplomot építsünk, vugy sc.n-mit. inkább gyűjtsünk tovább, fektessük te á pénzt gyümölcsözően, biztos módon ós ugy, hogy uzl simí-
tni knós célra, mint[címplomópités-r2 félhasználni ne lehess :n és-várjunk még egy-két évéi. Lóim!, a katolikus kullurház milyen kicsi vállalkozás anyagi szempontból a nagytemplom terveihez képest s mégis hány év kellett hozzá, hogy csak a puszta falakig eljussunk. Ce szívós, kitartó munkával eljutottunk ódéig. A nagytcmp\'o&nhuk sem keli s nem is lehet gyorsabban valósággá véhda. De hogy szívó*, kitartómuu-kával ez is meglesz, arra biztosílék éppen Gazdag tanácsos ur fáradhatatlan lelkesedbe, köze\' két óvllze-des hité\'eti munkájának eredményei a város katolikus lelkiségében ós az a remény, hogy a jelenlegi nehéz idők nem akadályoznak m|Qg tul-soká minden nagy tervel a lni?gva-lósitásban. . ti \\
Ha elfogadhatnám tó azt a véleményt, hogy sok a kis letmlp\'om Nagykanizsán, akkor az is csak megerősítene abban « felfogásomlAn, hogy ne építsünk még egy kis lem[p-loiubt. Nagykanizsa annyira katolikus város, hogy itl a meglévő tgmfe-i
Tovább tart a feszültség és bizonytalanság Európa felett
Rámái hlr szerint az angol nagykövet Chamberlain fontos üzenetét ^ adja át Mussollnlnek
A keddi angol alsóházi ülést nz egész világon nagy érdeklődés előzte meg, minthogy ezen pz ülésen a kormány sorsa is veszélyben volt. Az ülés valóban heve; közbeszólásoktól kiséri volt ós B kormány ei-lcii olyan. cl\'enséges hangulat mutatkozott, amire
ax angol alsóházban
még nemi volt példa. Az angol sajtó is eHsnUeri, hogy mtór-már attól kellett tártaid, hogy felvetik a bizalmi kérdést és leszavazzák a kormányt, do az utolsó pillanatban eliekinlft-tek nttói. Maga ChamberVii is azért Ismerte be a hibákat, hogy leszerelje az éjlenzék támadásait,
A részletes jelenlések szerint Stanley hadügyminiszter a felszólalások ra adott válaszában kijelentette, hogy nem is gondoltok arra, hogy a némc\'ck megszállhatják Norvégia nyugati kikötőit, mert bizíak a norvég parti Ütegekbea Nem tételezlek fci azt sem, hogy a norvégek nem raktak le aknamezői. így esett meg, hogy Narvikot két könnyű cirkálóval, Trondhepnct néhány torpedórombolóval elfoglalták. H-a a norvég parti ütegek löt:ek volna rájuk, oz nem történhc\'ett volna meg. Sajnos, a norvégek lUigyrésze nemzetiszocialista befolyás alá kerü\'l, - mondotta a hadügyminiszter, ö U, ChambcrUiin is "nyíltan elisjmijrlc, hogy \'politikái veszteség érte iökel és
AnQlla\'^teklntólyén nagy . csorba esett.
Chamberlain beiímlírtc azt is, hogy a visszavonulás nagy megdöbbenést keltelt, de hangsúlyozta, hogy északon még uCmi adtak fel minden reményt, a norvég hadsereg, vezeiői. vei és királyával még folytatni kívánja a harcot. Az angol alsóház vitáját
ma folytatják.
Ma a munkáspárti szónokok kezdik
| a vitát, amely valószínűleg még ma Churchill beszédével végétéi*. Londoni körökben még bizonytalanunk tartják a helyzetet. Tény, hogy sokan cléglelCnnek tartják Chamberlaint a további vezetésre, de hh az ellenzéki pártok nem fordulnak teljesen\' ellene, a munkáspárt nemi kivan tőkét kovácsolni a helyzetből és népi tesz kezdeményező lépést.
Angol lapok Is elítélik az olasz-ellenes uszítást
A Földközi tengeri helyzet az olasz lapok egybehangzó jelentése szerint lényegesen enyhült. Rámulatnak a lapok arra is, hogy már c./ycs angol lapok is elitélik a s/ővelsége ek olaszejlcnei uszítását. Ward Pricc nyíltan irja, hogy Franciaország a fascizmuS bukásén dolgozott , a demokrata sajtó állandóan támndti Olaszoi-szágot, s London és Paris Versailles óta ellenséges miagatartást tanúsított: nCm csoda tehát, ha most a ,nvuH bűneiért is fizetni kell majd.
Az olasz sajtó, főképp pi-\'dig a
Messagero élesen, szcmbsfordul az angol sajtótan újból felbukkant álhírek tömegével. A lap hangsúlyozza, hogy az
álhirekkel
csak .kedvező feltéíelt akarnak tc-remtenl a bonyotfalcm ki\'erjesztóié-.hez. Valótlan álh\'ir a jrgoszláv ha-táron mondóit csapatö-szevonás ;t jugoszláv • olasz határincidens, n svájci bctöiésl kiStíi-let, jiiintalrgy téves az a hír is, hogy Anglia íel-szóUtolta volna Olaszországot iiypt színvallás ra.
Chamberlain üzent Mussollnlnek ?
Belgrádi jelentés szerint a politika azt irja, hogy *
Olaszország a Földközi tengert nemzetközivé akarja tenni
Gibraltártól Szuezig és ezért ugy,
Róma. míájus 8 Római körökben ugy tudják, hogy a római angol njagykövel miegbiíásl kopott, hogy fontos közlést tegjo:i Mussolininál, AlUtólag Ch\'amberl-iin üzenetét kell átaduia.
(Folytatás a Z oldalon)
ZALAI KÖZLÖNY
1940. májúd 8
lomok mellet! egy jnomimentá\'is, q város katolikiisságáunk simához méltó nugyteímplomi i vnn szükség,
Építészeti szempontból nejim tudok hozzá szóiul n kérdéshez, iwrtnefcul értek hozzá. A JtelsőtempJo|rnl lehet megrongált, lehet dohos é> szurágott, de ezen lehet segíteni. Egv alapos renoválás kéli neki, uml, azt hiszem, e\'egendö lesz ahhoz, hegy ne fenyegesse n müszukl bezánitás veszedelme. S Bzt pi)|>i.\'djAk sokan olyanok is, nkik nálam jobban értenek műszaki építési kérdíackh-\'z. Azt azonban biztoSiii állítom, hogy azon a helyen, ahol a felső templom! áll, egy Kanizsa kntollkussága álUd áhított uagytcjnplofmiot r.e:n lehet felépíteni annál az egyszerű okhál fogva, hogy nincs hozzá hely, Még ha hátrább vihetnék az egész templomot o mijögölrc lévő térre mó.í az sem lenne megfelelő egy nagytemplom\' számára, hát még a jelenei helyén való megnapyobbitás őseién, amikor balról közvetlen MveHeltc áll a Kőn[g-ház, jobbról meg egy fő. forgalmi orszé^ut-részlehick- ftmugv is szük szakasza. Hova, merre n«-gyobbitauék a íelsó\'Bmplopnl ít a jelenlegi helyén ? Amennyit ilt nagyobbíthatnánk rajta, azért nem,érdemes lemondani 0 nigytomplojni tervérői.
A városfejlődési szempontok a jelen esetben öss»Lo<nek A kntoli-knm szempontjaival, nzért lehet nyugodtan elfotfidiüa nagytemplomi száméra n kijelölt Eötvös teret. A katoHkum uj és nagy templomot kíván. Ezt akarta a vitatott határoz u\' ís biztosítani a hely meghatározásakor.
Az Eötvös tér tagadhe lattanul- a legszebb hely lenne, Omít mf<i Kanizsán templomi céljaira el lehet gondolni. Tagadásba vfinnt azt, hogy a vénös arra fog fejlődni, nem Indokolható. Világos, hogy abban nz időben, amikor a gmWt/.i.nu ott állt, nem fejlődött a város azon a vidéken. Akkor még a város tegbelsejé-ben js annyi fejlődni való hely és szükségesség volt, hogy természetszerűleg a város közepe felé irányult minden fejlődés. Azóta azonban a város belsejében egyre kevesebb lett a beépíthető hely s , a fejlődés küiyult mér a szélsőbb vidékek felé, keletkezett egy katont-rétl varosrész s idők multával éppen ez a rész fog tovább nőni s a Teleki utcán át ennek forgalma éppen az Eötvös téri tempMm! útjába fog esni. Do fejlődni fog a város még közelebbről, köröskörül az Eötvös tér környékén fc. Pctsze nem holnap és nem is holnapután. De a nagyteinplotoirot sem a holnapnak és nem is a holnaputánik keli épite-id, hanem azzal az elgondolással, hogy az lesz azután, százévekre Nagykanizsa itfgytempfcwp.
Az Eötvös teret külterütotucknyil-vánltaní nem lehet. A város közép-pontjálói a plébáiüntemplomiugvnn oiyiui messze van, mint az Eötvös tér s vájjon jutott-e eszébe már valakinek, külterületnek minösiteni a Ciatórlamol ? 2 3 perces ut miatt nem kell attól tártaid, hogy nz Eötvös téri nngyto.mpHn|ot nem fogják látogatni. Először i: egy egész és népes városrésznek arna visz akarva, nem akarva az útja. Másodszor szomorú katolikus lelkiség az, i«nfely » temptoanbajárást »ttói tenné függővé, hogy 2-3 percnyire van-e a tenmloni; vagy közelebb. Ezelőtt 18 évvel Gazdag tanácsos ur, mtkbr Kanizsám-Jött, rrtago is az Eötvös térre |Zéretett voJntt tomptyuüt épitctií.
Ml változóit azóta ? Éppen az őműködése is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kanizsai katolikus élei elmélyült, ön tudatosa Lm, \'étekben Ü katolikusai* lett. Ez « változás tény. Akkor pedig 110111 ^ PT-ff az n tevés, hogy a város közepébe kcJJ építeni nz uj lempiojnM mért m» csak akkor mennek teimlptomba a katolikusok\', ha a házuk küszöbéről a templomba léphetnek. Miből tel. nck meg akkor a jhVd templomok és kápolnák ? Az emberek 90 százaléka ma is 10-20 percnyiről jár a templomba. S ugyanennyi kanizsai katolikus 10-20 pere nlnlf eléri az Eötvös tejet is. Nyilván ugyanígy gondolkodtak más várótokban is, amikor pl. ZiUaCgerSzeten igazán a városon kivü" épitelték fel a hatni* mas uj tciraplomot, vagy Keszthelyen, ahol még a város szélén is tul, évekig egymagában é\'lt a l^rtnisll-ták gyönyörű, monumentális temploma* s aníi már egész uj városréz Öleli körűi. Hogy Pesten s nagyvárosokban az utcák közepébe építenek templomokat, az érthető. Először is nagyvárosokban csakugyan vaunak távolságok. Másodszor « nagyvárosokban ^tem ijjcn lehet a helyben válogatni. Harmadszor n nagyvárosok rohanó életében valóban\' vau némi jelentősége annak, hogy a katolikus ember bVtebololjék a tempóiméba, mert különben a korzó, a kávéházak, a satöbbick elfeledtetik vek, hogy istenének és lelkének is tartozik valamivel. A vidék katollkussága büszke lehet arra, hogy ott ilyen okok miatt ncim! maradnak üresen a tenip^uta»k.~
A piaccal velő összehasonlítás nem megyőzö. Hu az Eöt\\röS térre tennék a piacot, akkor mégis csak odajárna mindenki. Teatíptomba ís oda fognak járni, ha odn építik a templomot.
Utolsónak hagytam az anyagi\' ellenvetéseket , .
itt megint abban van tökéletesen igaza « püspöki tanácsos urnák, hogy mindenki miéi tó a\'bérére, ha pap is az Illető. Nem itórom n város ós a püspöki biztosság közt fenn álló magállapodásokat, de egy biztos : -- ha én leírnék ft város, nem fogadtam volna «1 18 évig apüspöki biztosság lelkészeinek pasztorációs\'
Ugyancsak a. heignuU Politika irjn, hogy iUbbentrop tegnap fogadta n berlini bolgár követőt, akit biztosított, hogy Németországnak nincs szájidé-kában a háború ^terjesztése és-dél-keleli kapcsolatait nem akarja megbontani. Hn mégis katonai akciót kó-
nrunkáját anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Igen nagy munka ez, áldásé* eredményei közlsfcnjertek. Pénzzel megmérni nem is lehet. De műnkéért, igenis, pénz jár, miért a ürunkés embernek, a lelkésznek is vannak anyagi szükségletei is, nmelyek kielégítéséhez a munkája árán jog> van. S egy olyan vagyoni viszonyokkal rendelkező közület, mint a város, nem cselekszik erkölcsösen, ha a városvezetéstől a meghivókézbe-sitéslg, söt nz Ínséges *munkásak< jó részének naplopásálg mindenért pénzt ad, csak éppen « lelki gondozás éppen nem könnyű munkáját Fogadja ei ingyenesen.
Mégis orra kérem n püspöki tanácsos urat, ne fájton néki a város zsebe, ha majd o iiagjtemfplom felépültével a niegonfundó felsőlcmp-lombau is belekerül évente valatek-bo a pasztorálás. A város bizottsága ezt vnlószinülég tudta is, amikor a feisőtempiojmi megtartása btfefiett foglalt áfiásl. De nem. is fontos, hogy tüöta-e. Ha nem tudta, akkor is ké-res-en rá a város megoldást, de ennek a szempontnak a kedvéért minil kell és nem szabad leírni mdani a ka* nizsal nagytemplomiról. H:ilcszmód egy jó pár százezer pengős tempktn) építésére, akkor ezen az eddigi megtakarított pasztorációs kiadáson már iiitmj múlhat a dolog. Különben is remélhető, hogy a miásodlk plé. bánta kérdésével sok minden rendeződik, anyagi kérdések is s akkor, a város talán majd a kegyúri köte-lczellségetnek ts az eddiginél bőkezűbben tehet eleget u felső tempóm-mai széniben.
Ezekben voltam bátor GaZdjajg püspöki tanácsos ur cikkével kapcsolatban ájláspontomo* kifejteni. JamétHtni ennek & kjiiizsni koloü, kus-ügynek évszázados kihatására tekintetlei, minden hozzészólasnak, amely a kérdésnek infagnyugtató megoldását szándékódk elctaozdi-taul, szívesen adok helyet a Zajai Közlöny hasábjain, azzal a kiván-sággn1, hogy még az esetleges türcl-mct\'enséget is áldja rnjcg az Isten ekörül a kérdés körül és segítsen hozzá bennünket mjtelőbb, hogy a kanizsai iiagyteniptoitnljan is felharsanjon az 0 dicsőségére zengett ének. ¦ •: ¦ \'¦;\'"-!.
szitenénck elő a Szövetségesek, Németország nem tenne elhamarkodólí lépést óseíőszőr magukra a nieglihiadott államokra bizaá a védekezést és csak. akkor avatkozna be, ha az nem ve-™tne eredinénya1.,
EsőernyŐ Sr,
esőkBpenyek
nagy választékban
Sxomofánylnál.
A Vatikán és Roosewelt béke-munkája
Kómában — mint a Stefani jeleni! — ugy todják, hogy Hoosenelt folytatja tókcióját a béke érdokélwn. Az ujabb akció a Fehér Házt>ól indulna ki és a Vatikánnal egyült igyekezne célt érni.
A németek elfoglalták JEmnes várost éti aknazárt raktak le a narvikl fjordban
Az északi helyzetről kevés hír ér-Ikezcti. A Stefani jelímtése szerint a taémetok Helgolandon át ".folytatják előrenyomulásukat és -Mosmjő eifog-lnh\\sa után Emnest is elérték. Ez a város 250 kilométerre van Narviklól A szü\\«tségosek a terep miatt csak Tundclsdalnál kísérelhetik ine^ a né-melek feltartóztatását. • \'
Berlin azt közli, hogy a németek •épülőkről aknákat helyezlek el a narviki fjordlwn.
Holland akna-a Rajnán \\
A holland partvédő lengerószoket nzonnalra rádión keresztül behívták, a vasúti szeinéJyfoíjgabuat k írlátozták. liate Uztől icggel nyolcig a külföldi tóvl«szélőrorgaUnat .szüneteibetik, ilk állami beszélgLté-ek céjaira tartják Benn a vonalakat.
¦:V-Brüsszel, május 8
A holland óvmtézkedosek nagy figyelmet ,kelt«ttek. AlUtólag a Rajnán aknazárt lélesitettek. Szó Von arról is, hogy i , \',
Lipót belga király ét Vilma holland királynő a közeljövőben találkoznak.
Vorosilov uj hivatalt kapott
Moszkva, méjus 8 Vorosilov hadügyi népbiztost a népbiztosok taóácSáiiuk alelnökévé nevezték ki. Az uj hadügyi népbiztos Thnoseiiko tábornok i |:
Az amerikai hajóhad a Ciendes-óceánon
.. Newyork, május 8 Az USA.hadiflottáját a Csendesóceánon összpontosították. Az intézkedés célja még isnueretlen.
Számos nöl bajnál gyakran igen nagy megkönnyebbülést szerez reggel éhgyomorra egy félpoharnyl ler-iréaietes „Ferenc József keserfl-m azáltal, hogy a belek Uita!mát -gyorsan felhigltja és akadilylalanul kiüiili, az anyagcserelorgalmat pedig lényegesen elömoidilja. Kérdezze meg orvosát I
Jl!iÖllffi,Íi|IÉl|IÉISÍ"
ItUTORT-—
a KézmúlparoBOk Butorértékasltőjónél
vegyen vagy rendeljen, mert
megbízható és olcsó.
Cs*MK«ry-ut 14.
(Folytalíj az I. oldalról)
ezek, mint n Oarttmeüík kérdésé; , közt legutóbb íllitölag már 6zo ls fei kqi \\»tni. Mussolini és Roomvclt | \\-ott erről az UzBnetváltásokbau,
Mikor avatkozna be Németország balkáni támadás
esetén?
1940. május 8
ZALAI KÖZLÖNY
a
PÜNKÖSDRE
cipőt Mi]
sandáit |||||
Fő-ut 2. sz.
Hovszky lános képviselő pénteken délben érkezik Nagykanizsáira
Asszonyok
Az amerikai felső tízezer hölgyeinek éleiét mutatja bo ez n riim. Ezek nz asszonyok Irigyek, ptotykassak, réltéke-nyék, harciasak, szel idők, elegánsak és — szerelmesek. A film maga is állutkéikikkel mutatja bo a szereplőket Igen ötletesen ós találóan. Egynéhány tkigyó ős vipera azonban kimaradt a felsorolásból. (Bocsánat, do lia megnézik a* Rlinet, igazat Qdnakl)
SUaga az alapötlet, hogy egy szo-relmcs asszony válik az urától n lár-sadnlom és n/barátjiük miatt, nem ttj, a tálalása azonban uj- és ötletes. Zufkor
György ugylátszik nagyon Ismeri az
amerikai nökut. A káprázatos kiállítás mellett a szellemes párlxwzédtikbi-n sincs hiba. A színes divatrovü csemege a hölgyöknek. Férfiszemmel az .Asszonyok, kicsit kliibránüitö, nuert a IagadIinlutk-nul gyönyörű asszonyok közül alig akad egy foloségl A típusok kicsit talán túlzottak, do u [nniló jő-szándékol feltételezzük a rendezőtől. A fejfájdilós sok asszouybcszédért a már emlitcit divatrovü egy aranyos kislány és a sok szép nő kárpótol.\'
A (Ilin tipikus amerikai film — amerikaiaknak. Ot[ valóban óriási sikere volt. do nálunk érdokos és szellemes feldolgozása ollcnéro sem számUhnt nagy sikerre. A hölgyeknek mégis ajánljuk, Készben a sztnos élő divatlapért részben mert az önmeg^ncrós első lé|)és a niogjavulAshoz. Mert" a férfiak csak gyönyőrködlteUiok a sok Kyönyörii usszouyban, de az asszonyok tanulhatunk tőlük,
A Magyar Elet Pártja nagykanizsai szemetének vezetősége tegnap este póri vezetőségi értekezletet tartott, amelyen dr. Tholway Zsigmond beszámolt budapesti útjáról, majd bejolenteltc, hogy Ilovszky János, Nagykanizsa m-szó;:gyültsl képviselője május 10-én, pénteken délbon 11.22 ómkor a budapesti gyorsvonattal érkezik Nagykanizsáin, titkára, Mester jjátmán kisé.etéb*ri. Az állomásról egyenesen a párthclyiség-
bo hajt.,!, sihoi nyomban írnibgkezdl a párthívek fogadását és rendelkezésére áll a hozzáfordulóknak.-\' Akj kéjretemtof?! flhíajt o. képviselőhöz fordulni, adja bc Írásban kérését előző napon dr. \'inblway Zsigmond pártvezetónöz. A fogadás ./fél 2 óráig tart. Délután 4 ómkor pártve-zetöségi értekezlet lesz, majd a 18.41 órai gyorsvonattal Hovszky képviselő visszautazik Budapestre.
Az éjszaka megint betörtek a murakereszturi községházába
A feltört IróasztaIfiókból csak kisebb Összeget tudtak zsákmányolni
Miirakeresztúr, május 8 (Saját tudósitónktól) Csak néhány Tieto történt, hogy vakmerő betörő éjszakai látogatást tett a rmn-ake-rcszturl községházán. A tettest sike* rfltt Is elfogni és n kanizsai ügyészségnek átadni. M03Í teljesen hasonló módszerrel ujabb betörés tó-tént a murakereszturf községházán. Istaiií-ret\'eii lettesek feltörték a községháza kapuját és így hatoltak be a hivatalos helyiségekbe, végigkutatva mindent. A betörők a legnagyobb óvatossággal dolgozlak, miért a leg-
kisebb zajt sem lehetett hallani. Kétségkívül, hogy csak a helyszínnel alaposan ismerős egyének követhették ei a betörést, pe\'törték az egyes szobákban az Íróasztalokat, azonban csak két fiókban találtak kisebb ősz-szeget, nmi a ntfirhale vél kezelésből és a hely pénzekből eredt. Mintegy 100 pengő- lehet a titokzatos éjszakai látogatók zsákmánya. Az ügyiratokhoz néni nyúltak. A reggel helyszínre érkezeti csendőrség a leg szélesebb körű nyeonozéét indította meg. Minden remény megvan a tettesek\' kéziekért Lésére.
Városi Moagé. "*b m* wdán -fjaj
Oaak 16 éven fölüllek rAezero engedélyezve I
ASSZONYOK
Hun-ma Shaarer, Joan Qrawford, Roaallnd Russai
és még 134 n», ila egyetlen lérll sem Játszik ¦ Ilimben.
Előadások a műsor hosszúsága miatt \' ,5, 7 és \'!,10 órakor
JóminöségUfórfíkalapok P2\'90 -161 kiplatók
Divatosarnok, Fő-ut 6.
Szerda
Allamló nBaoruámok MtkBxaapakan
Bnd.p«.t I. milMíáu
6.45 Torna. Hírek. KotHanényelt H«o^iemo«k. — Utána étrend. — II Hírek. — 11.10 Nemzetközt yizjelzo-srolgálat, — 12 Harangéi. Hlmnua*. IdoJ&rtuijelenlés. ,- 12.40 Hírek. — 1120 IdőJeWs, IdöJlWsjelenW.. — 14.35 Hírek. - 14.45 Műsorismertetés. — 15 Árfolyamhüek, piaci értüc, él««ini»»erái«k. — 10.45 Idöjeltós, Wí-Jarásjelentés, hiiek. — 17 Hírek «to-y&k és inagyar-orosz nyelven, — 19.15 Hiiek. — 21.40 Hírek, IdSJánSsJcientée, hírek silovák és magyar-orosz nyelven, — 23 Hirek német, olasz, angol éa íraacia nyelven. — 0.05 Hírek. .
PDnkfisdra
régi ruhája uj lesz,
ha Vargánál
tisztíttatja, festet. Horthr I.-at 2. Hímvüdl-u. 19.
BUDAPEST lt \\ l
17.15 A Budai Jlandolinzenekar. — 17.55 Dr. Bartko Lajos oiőadasa, —. 18.25 Farkas Béla cigaiiyzmekam. — 10.25 Zenés-énekes részletek az «An-góramneska. c. operettből. — 2005 ¦ Horatius olvasásakor.* összjeáUitotta ós bevezeti Róvay József, a verseket elmondja Márkus Margit és Leholay Aq»ád. — 20.10 A Szegedi Énekkar hanprverscni\'O. — 22.10 Pertis Jenő cigányzenekara. — 23.20 Szórakoztató hangieuiezok. t t ;
BUDAPEST IL . ,
17.55 Hanglemez. —-18.45 Dr. Vécaej! Zoltán előadása. — 19.25 Olasz nyeiv-oktatás. 20 Hírek. - 20-25 A rádió Rzalonzenokam. — 21.35 Időjivrásja-Jentés.
BögOzí liiipl iDdil
Irtat Kuujíl Lajoi
A Csau, ntleg u Sálréjoy telién yirm-dóra, mint két pontos ébresztőóra, elsőknek bődültek szénáért, darásré-l^iért. wint rendesen, most is az ő hangjuk váltotta az istálló meleg, párás, sötét éjszakáját lassan derülő liajiuülá. \' ¦ «/ •
A két konca, Pejkó *ós a fokolo Kánya is nyoriteni Joezdclt a csikókkai együtt a deiengésre, a fátylas napsugár Lillára, mely az isUUló urasznyi aUaBtán korlmdí, ,repedczett njt-íjín szűrődött be.
Szomorú bajnalm ébredt pirospün-, kösd vasárnapján Bógőzi András bé-tcs IstállóbéU szálláson az Ütatos szé-iiacsóván, melyen lopodőnrik s takaróinak a két iójK>krócot, fejpámúit gyéé* tarisznyáját, meg a giizdaiisszoaj\'átói kapott, tyuktollal bélelt soviVny, piros vánkosai használta.
(MegdöntsöltiB a szoinell, dc ásitnii aynjU\'.zkodHi clfelojiett. meri boltí-OyHalt szivébe a fájdalom. (Ma eskelik Julcsát, gazdájáivok na-¦olil)ik leányát, akit nagyon szcnelt\'tl Volna teleségül venni, ha majd össze-•akarit annyit a koinmenciójáb\\V,hog.v kis házal, ferlilynyi földét, cav-két \'ualacol, blattét, vagy \'üszőt vásárol- j hasson,
Hej.... hej[f>.\'\' [ . , ,1.1
A gyára]>odásnak bo kellett volna ikövolkuziiio, mert ő szorgalnias, Julcsa takarékos; gyarupodtuk volna a birkáig az üsző, a malncok, gyarojiodlak volna ők is s féleaibcröltöre neki is lehetett volna annyi birtoka, mint a gazdájd-nalk, aki vele együtt túrta a ,földet napkeltétől, napnyugtáig.
ielciliclötlött. megvakarta fojt\'bub-ját, meglapogatta a talpait, előszedte kék kapcUt s gondosan, szabályosan tábafojeiro tekergette, hogy DC törjék fel a nehéz,\'olajos bagariacxLzmáík.
Aztán sóhajtozni kezdett.
— A feuo etie voln^\'ki \\az egész világot! A nyavalya tómo ki niind^n urat, aki a szegény ejnbeick mátkájára Veti n sxejixéll Én szerettem meg. most aztán a kisbíró veszi feleségül.,.
Bizony nagy ur a -kisbiról Ha végig-pőckó-södik az utcán, nunüen inuskái-lis ablak kinyílik a léptcnyomán, hogy meghallgassak a szava járását:
— Közhírré tőleUkr\'iuiszerlnt.,, Igaz. hogy liivatala van néki, még
],cdig ifjan nagy hivatala az ő istálió-béü liivalnlálioz képest, do a szerelőm, mely András leikél égeii, — hiába ~ nagyobb tényező bármily url hivatalnál. .
Nem is- öt szereli a Julcsa, hanem vahy a dobját, vagy a luvaialdt!
IMcgdörzsölte a szemeit, kihajtotta a jószágokat itatásra. Totahuzta vizzol a nagy vályút, aztáu mosakodnt kez-dett. Nagyot húzott a vödörben lévő muradékvizből a szájába, pufók orcái
ugy .kidagadtak, mint a vizcstömlök. Két összetartott tenyerébe fújta a vizet, előbb a kezeit mosta tUztám, aztán az arcát s amikor a hideg viz órto a hpmtoicát, megnit csak haragra ger-JíKlt.
Nem szenvedhette most a jószi\\go-kat sem, iiedig igen, igen szerette őket. ök vollak a legjobb pajtásai, soha í-o csalták meg, soha so csapták be, soha sem ugratták, mint olykor a tegénybarátai. \' , |
Fájt Andrásnak minden, minden a szép n apsütéses reggelen. A felkelő aranysugaras nipot ts olyannak látta, mintha gőcs, puszta göt-s lenne az égboliozot végtelen, felfoghatatlan,\' megmagyarázhatatlan, tiszti világál>an.
— Te Csali, az anyád erre, arra, hogy iszod azt a yízoI?
— pejkó, n nyavalya törjön ki, mit* nevetsz rajtam?
— Kánya, hogy az ördög vigyen el, mit nézel rám azzal az url pofáddal?
Visszaterelt© az áUatoknl az istállóba, odakötözte a jászollioz, csutakolni kezdte őket s a csutakolás mechanikája, ahogy gjorsabb koringésre in-d^tofta a vérét, ujabb gerjedelmet váltolt ki a szivéből.
Az a nyavalyás kisbiró most már a Julcsát ölelgeti, néki meg a barmokat kell kapargálnia. Hát van igazság a földön? A jó Isten so gondol a szegény emberekre, csak az ördögök |... Na, nézd csak, nz az uri pofájú Kánya megint csak raninevet. Hjjj az
anyádat, to gyehennai
Odarohant a satogiyához, clöveilo iiHOllölo az ostorát, ugy rohant vissza, a jószágokhoz. A Szelíd Kánya felé tartotta jámbor, abrakoíváró pofáját. András a szemoköző vágott ostorával egyszer, (kétszer, háromszor,., akkorát, hogy belejajdult a szive. Aztán a Csali, a Sáfrány telién következtek sorra, majd a dsjkölk1 s á borjuk. ¦
Amikor belofáradt az ütlegelésbcf, föidhözvágta oslorát, kezefejével meg-simojgattn halántékát, letörölte róla a \\-eiej tőkei.. Odavágta magát a vackára s j:i gy teküdt a hasán, mint a félig (agyonvert, utolsót nyújtózkodó béka. Két tenyfiréb© temette arcát s csendé sen, folylottan zakognt, simi kezdett.
— Istenem, — suttogta — Istenem, Istenem l... • •
A teletek bután, értetlenül forgatták fleló fejüket bizonyára azért, mert féltek a további ütlegeléstől, melyben mindezidoig nem volt részük, a lovak akkorákat csaplak patáikkal az istálló atommal l>LtcU agyagtaltjára, liogy belerengett az egész vályogalkotmány.
Lassan, lassan a minden földfi gondot megváltó angyali álom alt á szo-inciro, a lelkére. Elszenderedett, elaludt s azt álmodta, hogy Julcsa liheg oda hozzá fenő nagy kosárral a kezében, Volt abban a kosárban min. den földi jó. Lakodalmi sütemény, lécecomb, pulyfawieUo, iniogymás. Julcsa \'keszkenöjévoL letörölte, meg* simogatta >t«ejtélkes honUpXáX tneg-
ZALAI KOZLÖOT
1940, majua 8,
Szenzációsan szép nyakkendő újdonságok érkeztek pünkösdre!
Virág cipő- és divatház rő-nt 3. sz.
Adakozzunk az árvízkárosultaknak
ötezer pengőhöz közeledik a Zalai Közlöny gyűjtése az árvízkárosultak felsegélyezésére. Az országos eredmény S imfiHIó pengő körül jár. Viszont tegnap olvashattuk, hogy csak Pest vármegyében 3 lm,«,liókcr rüi van az árvíz okozta pusztítás ká--ra. Kell tehát, hogy ininduzok a magyar szivek, tasnielyek eddig zárva maradtak a kérő szó elölt, meginduljanak végre és meghozzi a (mftga áldozatát mindenki, (akinek Isten megengedte, hogv tud áldozatot hozni.
Más gyűjtés nem lesz
Nagykanizsán, tehát ne zárkózzék el senki az önkéntes adakozás elől, hanem járuljon hozzá filléreivé a Zalai Közlöny gyűjtéséhez. .
Eddigi gyújtós Kaufmann Károlynó dr. Lengyel Károlynó Molnár Gvula &
Welland János V Özv. Fablsoh Józsemé Tóth István
4882.65 P 10.- „ 5.- „ 3.— H 1.— „
I — H
Eddigi eredmény «03.65 P
CsUtortök
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Hanglemezek. — 13.10 A rádió szalonzenekara. — 10.15 ltuszln hallgatóknak.
\' t7.15 Vitéz Somogyváry Gyula előadása. — 17.45 lAkatos Vince ós Lakatos Gyula cigányzenekara. — 18.15 Gyermokheti üzenet. — 18.15 Fomády Elemér előadása. — 19,20 Schubert négykezes zongoramüvoi. ¦ 20 Schöpf-Jfan Aladár előadása, — 20.25 Az orfeumtól a lmugosfluiiig. Irla ós összo-állltoita Szathmáry Antad. - 22.10 Budapesti Hangverseny Zene-kar. — .23.25 Sárközi Gyula cigányzenekara. BUDAPEST II,
10.15 Filmdnlok és jazz-számok. ~ 18.15 Angol nyelvoktatás. — 18.15 K. Vakola Margit énekel. — 20.25 Dr. Batizi László előadása. — 20.55 Petri Endre és B. POhér Miklós zongora-begcdú szonátákat játszik.
FILMEK,
fényképezöijé: «:
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH Nagykanizsa. I
A Maróciy-izlmaltínra
siessen benevezni K. Nagy László fö-UUíómál (Városi uMuzcuin és Könyv, tár), vagy Vékássy ós Scliless Gyula üztelébon. A szimultán pünkösdhétfőn este 8 órakor tesz.
Qőzltcdó njltva resttel 5 óratói mtv < StiUg ih*tM. piatak dal után
kedden egéaa aar ookneltl.
— Nttptar: MAJua 8. szerda. IRoni. kat. Mlhäly 15a. — Protestáns rjlzella. te Wzan nó 30.
A vakbélgyulladás veszélye elleni védekezés fgylk hatáson módszere abban éli, hogy az ember a beleit hetenként legalább egyszer a lennészdes „Ferenc József" ke-serflvizzcl — reggel éhgyomorra egy pohárral — alapoian kitirzttíja. Kérdezze meg orvosét I
Pflnkösdvasárnap: Soproni Vasút—ZMNTE-inétfíflzés
*" (Muris óriási érdeklődós van a vasárnapi mérkőzés iránt. A Z\'MNTIi legénységű szorgaünasaa készül a ra-samani találkozóra, sőt maris clőkcszü-teleket tett a DVAC—ZfMNTE rang. adóra, ami li) éti torai lejátszásra. Jegyek olővótelbcn (olcsóbban) Túllőnél. _. (Oi
ZMNTE játékosokhoz
Felkérem a ZMNTE játékosait, hOE# csütörtökön teljes szómban jelenjenek meg az edzésen. Edző. (:>
A bajnokiig mostani állása
Pécsi I. osriály.
i. nvAO 18 14 > 2 46:13 30
2. ZMNTE is 14 1 3 45:21 29
3. PBtC 20 11 6 3 40:22 28
4. SMC 1» 9 3 6 51:31 21
5. KISE 18 !t 8 6 27:28 21
6. ZeSE lil 8 4 7 20:2t 20
7. DPAO 18 8 1 9 23] 22 V
8. KRAG 18 8 1 9 22:34 17
9. FEAC 17 7 2 8 24:44 16
10. M8E 18 7 2 9 20:43 16
11. NI SE 18 3 1 14 11:46 ¦\\
12. PAC* 22 - — 22 OiS ~\\
• Vl.ll.lípttL.
Katonai fol««4^l*(«sfe ogyanruházati oikknfc
egyedül legolcsóbban beszerezhetők
BELEZNAINAL
Sugtr-at 53. n Teleloa 625.
hem fekitünk!
_ Ezen a napon iSellő Jeníí
I ||tS. f |. I volt nagyszeheni 23. hon-I-.—!-1 véd gyaJogeaic4bcli tartalékos hadapród az Uzsok környéki JaZiovicc nvigcislat megrohanása köz-bon szakaszával elsőnek jutott az oroszok támpontjába, majd a további harcok folyamán a négyféle neinteti-segti emberekből áUó, s ágy négy nyelven beszélő rélszázadát, melyben altiszt már nem,mnmdt. a nyelvi nehéz-ségnk okozta fetirutmelások álhídalása-ké|*ui kiválóan vltez személyes példájával annyim eredményesen vezette, hofry elöljárói ezt a. kiválóan derék hadapródot annál is inkább tüntették .ki uz arany vitézségi étenmiel, mivel e harcok közben súlyos has- és gerinc-lövést kapott, nielynek folyniuányakéjit egész élőiére rokkanttá vájt.
Veszélyes ós nehéz liarchclyzelben egymásután többször tanúsított kimagasló bátorságának, követésre buzdító szép példájával szolgált Mészáros István volt székesfetiérvárixCO. közös gya-loöozrcdbeli ti^dcs.
1915 május 8-án a Zemplén megyei Nagypolány fnluníl a Hiká völgyében húzódó lóvcszárkainkból nap-nap ,után önkóuit jelentkezett R\'Clióka falu melletti Ciróka ófalutol északkeletre hót kilométerre fekvő 922 inétcr magas (Nagypoüinytói délkeletre 3 km.) Ko-zialata liegyon levő ellenséges állások felderítésére. E napon elvágta az ellenséges drótakadályokat ós nz ellenséges fedezékekig kúszva megél la pitolta, hogy az oroszok állásaikat elhagyni készülnek. Egymaga nyomban 10 oroszt foglyul ejtett, akik szuronnyal akartok ellőnlállnl, de akiket egy erélyes és gyors Ikózigránát dobással megadásra Ikónyszerített. Ezt követőiéi a további harcok folyamán is többszór
¦"Ät** impregnálása
PÄLCSICS
Teleion: üsltt 533. FB-mí 7. Telefon: gyár t 344.
csókolta, aztán rirborutt.
— Tiod vagyok, tied vagyos édes AjTdrásom, egyetlen szerelmein, mindhalálig, — mondotta zokogva — téged saerctlok, téged szerettelek mindig s szeretni foglak ftrök*ca örókké. Ásó, kapa, mgyharang se viilaszt el ben-uöníket egymástól. Azt a nyavalyás ¦ Wshirót felíogadtuk béresnek az is-MüEóba. téged meg ikirtevezett a ml-rapszterelnök hio a faluba kisblrónak. Éljen, étjén! András, egyetkai Andrá-somf... Éljen.... éljen!
Sokáig, majdnem délig aludt András s amikor félébrodt, a klsbirói dobot .kezdte keresni. Nem akart hinni a szemeinek, amikor ott találta magút az istállóbán. Hire-h«Tiva sincs se a fttcsának. se a dobnak. Most ;iztán ki n kisbíró? öe, vagy az a dudrárai nrfatikmiszerint\' ?
Nehezen, lassan ráeszmélt 1arrn, hogy nem ö u kisbíró. Szétnézett ;iz istálló homályában.
~- Nagyobb Qr vagyok én az istálló-baU. lUTOt tiz kisbiró a faluban! —-vignsZtalódoít s mindjárt szégyenkezni is kezdett, ahogy, odament a Csalihaz s. megtapogatta rajta az ostorcsapások ujjnyi Virs1aí(ságu nyomait. Csali volt a legkedvesebb álhfe, Csali tcltenet szerette a legjobban. Jámbor, kajla-xzan-n, z>cmlyetíiT;kn tehén a Csali, temek közönséges reggelenként megve-re^ette a nyakát, megsinifigal\'u a fftle-aljftt s viszonzásul \'Csidi, a két bárgyú jazemófél oly szcretetjbel nézoU rá, a
mily höséges ragaszkodással csak az állótok tudnak oz emberek szemeibe nézni.
— Csali. Csali — inondotta magában — na ne liarugudj rám! Az a baj nálunk, hogy nagyon szeietják a Jul-\' Julcsiit... Nem tudod te, hogy mi a szerelem, de azért lehetsz/még t3 is saerelmes. — te marha! Megölelte s ha hagyta volna magát Csaii, talán meg is csókolta volna. ¦
Kinn az udvarban. Lenn Q házban sürgőtt-forgott a sjk fehérnép. ICgyik tadnko nyakát a ..másik után metszették el, garmadára sütötték a sok rétest; lakediahm kákicsot. A két birkát már tegnap Icöllák; a birkaölés, nyuzás a férfiak munkája, ahhoz semmi közük sincs az asszonyoknak. A férfiak elvégezték a dolgukat még tegnap., hogy ma ihassanak, mulasspnak s Tél-, szemmel inog-meg nézzék egyik-másik sürgölődő lánynak, menyecskének a lábikráját.
— András. András, hol a manóba vagy? — IkhUtott a pitvarból\'ui istálló felé a gazdaasszony. — bujj ki, oszl riszáljad a gulyást! Mi a fene lel, hogy nem mutatod magwd?
András szemeit elvajkiUitti o nap. fény, aliogy ktkfnetkcze.t az udvarra.
— Eredj már ik* a szin alá. te sem-miiekemlő, az üst melle, mert ráég a gulyás a lenekére. Na, ni! ,Mi u bajcMt? Ugy nézel ki, m\'ntha kólWuis leiméi. Jult.su. adj neki.egy Hal bori!
András odubailagott a szfea alá, _az
üst mellé, Gerendányi szolgafán lógott nx üst, rotyogott benne n jo binkalé, Kél kezével mejpagadla a láncot s rtfzálni kezdte az üstöt, mert mint\'a halászlét, a birdmjgulyást sem sZabád főzokxuiáltal keverni, hanem csak rázni, riszálni.
Elejével csuk lassan, aztán fokozódó tempóval nszáhu mindaddig, amíg kipirult arccal, pimstarton ndiában, mint egy üde pünkösdírózsa, elékövel-ki-7/:ü Julcsa. Egyik kezében a bá-ránybörcsiitoru, másikban a kocsitke-róknyi lakodalmasi»iec.
Nagyot húzott András a csutorából.
—Ad) ls<*n egészségedre! Itt ha- \' gyom a csutorát is, írtig a perecet is, csak fogyasszad vigan. — szólt Julcsa \\ — ha elfogyott, hozok másikat!
Aztán Ijelüjegcjt a konyhába a tótyn Dohámép kíné.
i András mégegyszer megluizta n csu-itorát. majd odateWe maga iitelló, hogy kéznél legyen. A nagy perecet a szin geicndáj ánuk fnszogére akarta nkasz-iriü már emelte is a kezét, amikor a gerenda szegről lelógó, ráncos ba-\' kaues[>án>n akadt meg a tekijitet\'c. íllyan ráncosak voltak a "b-ikancsok, mintlia nem is lábbelik, honenl egy ^yonvónliedt, csontig, Iwrigasztttt Ikir-cgórliáziLSpár lógott volna fejjel lefelé a yciendasaegröi. almva penoéét akaria akasztnnl. Az egyik tátott szájjal, fa-«1«^fogsorát vicKorgstta feléjo. a má-aik elgiírlH<e|te »z omit, nyilván nem tetszett néki a bürgk-gulyás iuyosik-
iandozó illata.
András lelkét inegszállta az Ördög. Szétnézett az udvarban. A sürgő, forgó fehérnép most éppen a konyhában foglalatoskodott, n. férfiak az utcai szobában tereferéllek, szédülten, lassan leaikaszUjita a két bakanosoi a faszjegról, megnyomogatta a tátfflgó-liak-\'a pofáját, .uibe az még nagyoljbra tá,lotta a száját. \'\\
{Nféíegj\'szer körülnézett, aztán sziv-dobogva. cscndeseii, lassan beluycsz-teito a két bauaesot az üstbe.
— üottvl — sóhajtott nagyot s ulql-* sót a kél \'Vén bakan.es s örökie eltűnt u párolgó gulyástcnger mélyén.
András megkönnyebbült. Nagyot 16-, icgzoli, aztán berohant "az istállóba. Tudta, hogy menoküínlo, pusztulnia íkell a házból, a faluból. Sziute öntudatlanul nyakába ak-isztotta gyócs-tarisznyáját, vállára dobta, ködményét, aztán — Istett veled Julcsa, isten vetetek jósziVgoim, Isten veted falum! világnak indult.
Tépte, mardosta leikét a, fájdalom, ahogy vissza-visszalekintett. mini szűkebbnek, mind kisebbnek lálszó falu-fiára s amikor már csak a zöld lomb-koszonil ós a pirosló templomtorony lepíleiejét látta, majd megtiasadt « szi\\e.
Úttalan utakon, keskeny ösvényeken, cnlökön, mezőkön haladt uj otthont üj istállót, uj gazdát, uj szeretöt ke-jcsni messze, rnessze a régi falujától líöyözi AndrájSi . .. \\ i ¦.
|{M0, má|us 8
ZALAI K^LONV
itWüfi
keresek azonnali belépés e fixszel és Jutalékkal a
Berlini Tiotoria
körzeti képviselete: Dr. Henriéi László, Nagykanizsa,
Magyar u. 7. D. e. 9—10, d. u. 15-16 óra közölt.
KesdSket kitanítok 1 uni
egymásután kiváló tanújelét adta vakmerőségének és elszántságának. Szá-odápak egyik legvitézebb embere volt, minden cgyos alkalommal, amikor önként jelentkezett az ellenséges állások feldcritésérc, mindig érléAíes jelenté-tökkel tért vissza és rendszerint fog. i lyofkat is hozott magával. Személyét] hősiessége, a kézigránátok használatában tanúsított ügyessége, vaünninl at\' eredmény elérése érdekében kifejelt Itajthntntlan erélyessége a legkiválóbb hírszerző járőrparancsnokká avatlak, akbe a le^-oszélyesebb feladatokat is nyugodtaa bizbaltálk elöljárói
(Mészáros István tizedes tjbb Ízben tanúsított kiválóan bátor és ciedmó-nyes iíiugulíirtá»ával méltán klérdo-melle magának a nngyczüsl vitézségi énnel. _ . .
— (Csajkovszkij emt éh hangverseny)
lesz szombaton esie í) órai kezdittel a zCi>eiskoIában. Műsoron hegedüver-ynnye és zongoratriója szerepel. Elő. adást Vannny János lart. lielépődij nincs. <:)
— (KóltOzkődik a róni. kalh. egyházközségi Iroda)
¦ Á nagykanizsai rám. kat. egyházközség irodája a zárdából május 15-én a Horthy Miklós ut 15. számú egyházközségi házba költözik (ál, a kultúrház céljaira megvett volt Dobrin-házba.
— (A Vegyeskar)
tagjait mn estére összpróbára lúvja és pontos megjelenéüt kér: Kettiktg karnagy. ! ; (:)
Blsztrlczky-Sztankay hangverseny májas 12 én 6 kor a gimnázium tornatermében a piarista templom orgona-alapjára. (:)
— (A Balatoni Társaság)
a budapesti Gellért-szálló márványtermében tartotta meg jótókonycelu műsoros teadélulánját az árvízkárosultak javam. Gy. CzAkle Valéria nagyhatású megnyitó-beszédet mondott, utána dr. vitéz József Ferenc királyi li«roQg több saját versét olvasta fel, amelyekből ntegisiiícrtúk mély hnza-fias érzéseit, apai szivét. Utána Kiss Judit zongoraművésznő játszott. Dr. Kémedy Gyula, a szegedi Dankó Pista Társaság elnöke ké( költeményét adta ¦Hő. ZJJalii-Farnos Eszter, B. Növi Anna és Feketéké Korányi Livia sajál ós más szerzeményű balatoni, valamint egyéb ikőlleméhyeket adtak elő. Zsám-boky Miklós és Thoma József, a zeneművészeti főiskola tanárai Popper Magyar Rapszódiáját játszották. Brausz Károly és Szigethy Sándor énekeltek. Dr. Szabad Antal a Balaton művészeiéről tartott előadást. Végül ízeri Izsák Gyula jnegkőszönte az összes szereplöknek közreműködésüket, ami állal Isten eszközeivó váltak,.hogy az árvízkárosultak házatnajk felépi léséi icz egy téglával hozzájándliaitak.
« (A képkiállítás)
10 én, pénteken eate zárul.
Blsztriczky-Sztankay hangverseny május 12 in 6-kor a gimnázium tornatermében a piarista templom orgona- alapjára. (:)
Hívunk minden bélyeggyűjtőt!
Aki szereli a bélyeggyüj Léi tanulságos, szórakoztató, szép sportját, de szeretné azt is, hogy gyüjteniénye valamil ér. jen is, az csatlakozzék a Nagykanizsai Bélyeg, gyűjtők Asztaltársaságához. Tagdij. sem Cfryéb anyagi kő-
telezettség nincs. Jelentkezni Barbarita
Lajos rclelős szerkesztőnél lehel, nkl minden komoly érdeklődőt azivesen bevezet az asztaltársaságba. Az össze* jövetelek minden csütörtökön délután 8—8 óra közölt vannak\' az OMKE ta-nácstermében, csak szakszem gyűjtés jeleni érieket! Ezt sajáUlhaUa el min denki az Asztaltársaság összejőve te len. ezenkívül elcserélheti fele-flejgeit. e be. szerzéeklie/. segítséget kap, alkalmi közös akciókban részt veliol, boknp-csolódhatik az Országos cse.Okftrfor-galomba,
(A képkiállítás)
10-én, pinteken entc zárul.
— (Átvágta az ütőerét)
Suchnyem Dömötör 60\'éves alkalmi munkás a lejpoapi \'kanizsai országos vásáron a vendéglőből egy féllMores üveget vi.t és k\' akarta huziü belőle a dugót. Az azonban annyira szoro-
san volt «z üvegben, hogy u munkás
kezével ráütött az üvegre, az összetörött és a szilánkok a bal kezofején nz ütőerét elvágták. Bevitték nz erősen vérző embert a Bogdán gyógyszertárba, nhol bekötözték és vl.ilbtolták a vérzést, majd a mentőkéi hívták, akik a súlyosan Sérült embert beszái-Utoiták a kórházba.
— Cenlennárls betörők)
A csendőrség Szidok somogyi községben elfogla Sárközi Mihály 36 éves csavargót ós öt társát, okik Somogyban és Zalában több mint sziz betörést köveitek cl. A betörőbandát letartóztatták, bűnlajstromuk összeálliiásán most dolgoznak, i
Móraékelt szól, helyenként, főkép délután még zápor, zivatar. ^ A hőmérséklet kissó emelkedik. ._
A Meteorológiai Intézet naaykanlwal teeftlgyelőáliomása jelenti i
HŐnjérséklet tegnap este 9 ómkor +112, mt reggel+10 4, délben +16-6,
Csapadék I 1 TL.
Készítsük elő a Jé termést g Permetezzük gyümölcsfáinkat 0
Nikotin ^ Káliszappan
kapható
Teutsch drogériában.
A magyar nemzetgazdaságnak nagy érdekel fűződnének a here- és fű mag vak fokozott termeléséhez
Irta: Drculger Ninásr oki. gazda
A magyar agrár-társadalomi keserves árat fizetett azért, amikor a
naiK világháborút követő gazdasági dekonjunktúra során az egyoldalú - fő:«\'g rnbm\'t \'crniett — rntezö-gazdasagunk h s u éveken át szinte katasztrofális helyzetbe került. Azóta - a tanulságok alapján — történtek már koanjrdy lépésckme-zőgazdiiságunk étáUiláfla érdekében, vagyis abban az irányban, hogy az okszerű állattenyésztés mel\'ett vezessük te azokat a terményeket, n melyek a imi éghajlati viszonyaink mellett ere/imiénycsen termslhctők\'ía a világpiacon állandóan jó árszinten mozognak-.\'"
Az önellátásukat szolgá\'ó olajos-magvak, ipari-növények te; tóesztésc mellett helyt kell adni a tertűblésl átéllilésbaa olyan növényeknek is, (amelyek njugyobb távolságra j$ száHithatók s amelyeket az exten-] ziv mezőgazdasággal rendelkező áln lomok csupán kis miértekben ler-nreinck. Ezek közé tartoznak\' az aprómagvok, különösen pedig a hcrefélék és a fűmagok. Bár az e téren si-ervezk«dő Icrnislóinok még csak a kezdetén vagyunk, máris bs-bizonyosodotl, hogy o magyar származású here- é\'i fÜfmligNnk sokkal kiválóbb tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a többi európai állán/ hasonló terményei.
A mos tani különleges külkereskedelmi viszonyok fotellel t kitűnő piacokat szerezhetnénk " nagyon i> jövedelmező herefélék ós fűmagok 1 részére. Jellemzi a helyzetet, hogy | pld. taVközcliiujItban tabiadl klekü\'-földi piacokról a lengje\' fehérhere, amelynek következtében nálunk a fehérhere 200 pengős érn mázsánként 600 pengőre ugrott fel. Ha katasztrális holdanként j<ót mázsás
LEGOLCSO
E60LCS0BBAN FEST
cimtáblát, szobát és butarmázolást
CZ0QEK SRI
Plaotér, a volt Szarvas-szálló épületében Nagykanlxa*.
termést veszünk alapul: ez 1000 pengő hozamot jelent ugyanakkor, amikor holdanként 10 toázsa buz« átlagtermésnél csuk 200 pengő értékű n hozadék.
Bár a többi heremagvak lohcic, lucerna, szarvlaSkénBp;, somkóró, sza-. puka, svédhete, stb. - valamint a fümagvuk termelése, ha «cm is mutat a fenti példához hasonló jö^e-dehnezőséget, mégis kétségtelen, .hogy hozadékuk értéke még n tnfii árak melleit is sokszorosan felül-mu\'ja az ugyanakkora területen termeit buza ériékét A imjagynr gazdatársadalmat (ínyagilag nagyon^raícg-erösiiené egy^-orszáigos akció meg-szcr\\ezé o, az állam pedjg uz export utján jelentékeny mennyiségű valutához jutna. . j I I
Az a mcggyőződésean. csupán rajtunk múlik, h->gy Magyarország idővei a világ fUmagos kertje Jegyen- . I 1 I t i i
BdtijÓslási Esö}idÖI<ö/etkeztkl
Esőefnyőt
oluón, megblEhRtót
Horthy Miklós-at
A kedvezőtlen Idő elrontotta az országos vásárt
¦ A máskor élénk pünkösd előtti kanizsai országos vásár tegnap ösz-szezsugorodoU a kedvezőtten időjárás folytán. Allatot csak kcvesit hajtottak fci a kanizsai piacra. Maga a forgalom élénknek volt mondható, a kfreslet megfelelő volt, ke a kínálat gyenge, Külöiiflssn kévés ló volt a vásáron, szarvasmarhából csak fele a megszokott BSennyiség-nck. Mintegy i vagon marhri és 1 ytagon ló került eJndásrh beífö\'ol. piacra, részint vagáira, részint t>-vábbtartásra. , . " ,
Cseréphűlylia-raktdramat
Kisfaludy-utcíi 30. sz. alól
Csengery-ut 13. sz. alá helyeztem át.
Raktáron larlok 1» Itlzálló agyagból készült csartpkályhákat,
minden színben és kivitelben. Javítást, átrakást minden rendszerre vállalok.
tÉÉ iOI kitti
Haglkaalmt, C»eagefT-iíi U.
ZALAI KÖZLONV
1M0. má|U8 8
Nagykanizsa mesyel város polgármesterelöl.
Ad. 10703/IWO
i\'.li::-: Selejt tOzll. tlidis .1 v. Alsdcrdön.
Hirdetmény.
Közzé (eszem, hogy 1940. évi május hő 9-én az alsderdel sete]\' tűzifa eladás a rasiz időre való te-hintette! elmarad.
Nagykanizsa, 1940. május 8. ii4o Polgármester
MENETRENDJE
érvényes IB39. bkléber S-tól.
Vaui Iá I lom ást «
480
5-« 700 in II« 13" M-M 15« 18 00 2000
« 3
JL ctanyeti rnsnatrend
I .l.n)Sr3l l-J. fl-45 Ki|}kMluir.iH(.7\'I0
«..„\'..w.i.iN.i. 14-10 i-.u,,i,.í,i. ii-n
Slíátuliniáii\'Hk figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
ZÜNDAPPAL
JíAtíYKANlZ3A FÖ-UT5.
öny (T?[ony
Zrnnotos, lölzO Kdoet
Sintrax káuéfözOn
készíthetünk.
Kapható: \'/rr\'Aa-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. M"
Páfajlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmcmiogtty-utoa 8.) /
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hldtg-mcleg folyóvíz, központi fűtés, teleion, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a Jelentkez* olvasók részére.
APRÓHIRDETÉSEK
.,Mt- .{:¦:.l-UJa tUllMP *1 0flK«H4ip 10 U4te
illírj mínAtu további uA 0 IHlir. htlfcöin*} ,-.¦¦¦!,! w-SIMr, l..!„j.:.i további uó 4 t\\aS,
Állás
SvakAoanM keretek Jé blionyltvá-nyokkal, Elek Ernöné. Jelenlkezís Vajda vaikeieikedéiben. *
K is ko lg* ló leány azonnal (elvétetik ss olaia cukrísidában. 1136
Egésznapra bvjnrénOt jé bizonyít, vánnyai fclveizek. Horihy M.-ni 45. •
M*{ibl»h»tó bejárónő (elvétetik déléin érákra. Arany Jünoi-u. 6. *
ADÁS VÉTEL
Jókaiban levó tabédltiaxebrény, átülni 4 ezekkel, konyhaszekrény és egy csz-aaecaukható cseiédigy eladó. Rozgonyl-utca 19.
Emergé gumiul]}, króm- és bőrszíj, (ovlbbá viunentes kazal-, sátor- é> gép-
KonyvAk kedveié feltételekkel kapnátok elemen, RexsÖ cégnél. 889
Alig hatinált kétlapos villáma* föxfi-
k«»»ai*k koltoakodés miatt eladd. Clm a kiadóban 1101
Jókaiban levó fényezett diófa Irómmx\' tüll vennék. Clm a kiadóban. *
Sa]ittermeitl asztali fahArkorr kapható Mngyar-u 24 •
Kiiiin.i állapotban levó S. H. B. (Sachi) aatjédmator-barakpiti* ein dt Schlesinger Oyula vaskereskedöaél, Erziébel-tér. •
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Kétszobás udvaii lakás elöuobával kl« adó. Sikátor u. II. u. 1103
Kiadó egy sióba mellékhelyiségekkel cgytttt május 15-ére. Jóxief fhg-ut 9. *
Keltaaateka* ulcal (tlrdósiobás lakás aag. lére kiadó. Széchenyi-tér 4. *
BÚTOROZOTT SZOBA
ügy kuloiibejiralu butaroxol! szoba egy-, vagy két személy részére; ugyanott kisebb és nagyobb iitálló (raktárhelyiségnek alkalmas) aionnal kiadó. Magyaron, 82.
1137
KoJ tan bejáraira bútorozott szoba kiadó. Sugár- ut 32. *
HÁZ ÉS ÍNOATLAN
regség miatt atlrgőien e Indo legtöb-Igerfiaek Telekt-ut 05. hiz. «59
Atilla-a. ;i námu 3izobism«a*iah*K azonnal kiadó. Bővebbet ugyanotf 1121
Kétszobás fUrdószobás ház és egy üvegfal eladd. Kazloczy-u. 29. *
KÜLŐNFÉJLfi
EndIIm«üt, géphimzéil, rollnlzáit, hoh-lozást Vállal Husiilné, KlnlztMt. 70. *
Ctveaaett egy kicsi fekete kutya, Bogár névre hallga! Aki tud róla, adj* át a Pannon i«-Bzálló\\ portálánál, ahol Julalom-ban részeiül, 1139
Régi vagy mai levelesekből származó ttömagbAlyeaekftt, baimálntlan iv-anyagot is állandóan megyének. Jobb egyes bélyegek, sorok ta érdekelnek. — Barbarlts (öiietkeiztŐ, ta\'álható minden péatekaa délután 8—8-lg a szeikesitó-légbcn, Fó-ut 5.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KSzaazdttaárjI R. T. Nafjykanhia". KolelÓs kiadó: Zalai Károly.
Nyomatott\' f
a „Közgazdasági ü, T. Hagykanma"
nyomdájában Hagykanlis<in. (Nyomdáéi telel: Zalai Károly.)
g§{|, Évfolyam. 105. szám. Nagykanlasa, 1940. május 9 csütörtök
ára 12 fül.
ZALAI KÖZLÖN
POLITIKAI NAPILAP
SwtfcfSrfő*** é» híadóljl.aüü : í\'flut a. «zio.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési ára: egy hóra B pengő 40 filli Sicrkeiitőiégl és kíadőhrratall tcíéfom 78. i
Egy és más az adóról
Ml Is azt mondjuk, hogy szívesebben láttunk volna a most letér-gvait adóreform javaslat helyett egy átfogóbb adóreformot, gnfcrt tagadhatatlan, hojíy adózásunk tekintetében súlyos kívánnivalók vannak. Megváltozott az idők járása azegéJz világ fölött, megváltoztak nftitt csak az élet mCgnyilatkozás-d, ezek között az ember míiga, d- uj Irányok körvoiia\'fli bontakoznak ki az ember boldogulására is. Most néni filozofálunk azon, hogy melyik korszak volt az ember szarnám az, « melyik 11 legtöbb iwldöKságnl nyújtotta, a prlmltiv eanberé-e, vagy a mai mbdern és magát kulturáltunk ne\\ező emberé-c. Az egyéniséget magasztaló Szabad f/wdolkozás-e, a vagy a kollektív szellem, de afmUutf az emberiség nagy élet-halál Küzdelmét látjuk egyre Jobban elterülni az európai világrészen, bennün. ket elsősorban a kis magyar, ifjka biztos járása érdekel, az egyie U\\. rajosabban hullámzó tengeren. Csak az a gondofal veiét minket, hogy ebben a nagy emberi küzdelemben a miagyar telkekből ki ne vesszen a hagyományokra támaszkodó Ű«i magyar gondolkodás s ne csukjuk te az ország kapuit az uj idők uj szei-lcmjárásai előtt. A írd célunk az, hogy boldogulni tudjunk az Isién adta fejlődési módozatok felhasználáséval, lelkünkben tarlvp a keifliz-tény erkö\'cs és gondolkozás iránytűjét, becsületesen dolgozva s élve a földön, de hitünk szálóval szorosan kötve az egekhoz. .Ezeket n gondolatokat azért tartottuk szükségts-nck itt \'eszögeznl, mert hu níjml Is hozott a pénzügyminiszter a parlament elé egy mindent átfogó \'adóreformot, anueiyie szerinte ís szükség volna, mégis rendkívüli jelentőséget tulajdonítunk annak, Worry olyan viszonyok között, amikor a világ legnagyobb nemzetei állnak egymással olyan háborús összecsa-pásban, amelynek végkiimjanetelét bajos volna megjelölni, a kis magyar neni>ct, ntnply busz évvel ex-előtt történt megcsonkítása által minden kálváriát hiícgjárvn, várja az igazság bi\'\'elje.:edesét, még nz I!y nagy világrciixető események közepette sem ül tétlenül, hni\'Cm)o\'y;in alkotásokat muftit fel, rtualyek szé-k* néprétegek s cJsőorbnu az ana leginkább rászoruló SiftjénV nép s-seg boldogulápát scgill elö. Mi. igju-is, íiagyjc\'ontoségünik tartjuk azt, hogy a pénzügyminiszter le\'okw-rjett a niíig\\iai* adó/tatás inrgne formálásába. Ezt a nagv feladatotEÖpn ban csak lépóiről-lép\\\'s:v kh--tm*\'g-oldaid. Szüksóg van erro " tótvize-riiségie elsősorban azért, mert a közszükscglet k\'elégitéséiví zökkeni" nélküli jövedelemre van szüksége az államnak. Adóztál ás nélkül ezt nz onyngi fedezetet előteremteni neiml •ehet. Ha számit á;ba. v.s-zük . ozt, hogy^az elmúlt világháború ótaimOy n"«y mértékben tolegnövekerfctt Azoknak-n kiadásoknak a száma, a
melyek a közösség érdekeit vannak)
1 Chamberlain kormány erkölcsi veresége után elkerülhetetlen a szövetséges kormányok átalakítása
Északon ós a Földközlienxeren változatlan a helyzet — Angliától ujabb expedíciós seres Indult útnak — Mussolini beszéde elmaradt
A legnagyobb érdeklődést tegnap ls nz angttf alsóház vitája kellette Angliában, bár tovább röpködtek a dél keleten ró p«J vész-és rémhírek\' is.
Az alsóházi ülésen még n keddinél ís élesebb támadásban részesült a/, angol kormány. A munkáspárti szónokok egymásután vagdosták Chamberlain, Sjurm jfes Hoare fejéhez asulyoS vádakat, Uoyd George Is hangsúlyozta, hojiy ahányszor Hitler és Chamberlain összecttipott, mindig Híüer került ki győztesen. Ez minden téren érezteti súlyos hatásét, az angol értékpapírok elérték-te\'er.edésétőJ kezdve a bizalom te1-jes s/ertefoszlásaig.
A válaszokban Chamberlain hangoztatta, hogy vállalja a fe/elösségít, de \'figyelmeztet (mindenkit, hogy a helyzet nem sz<jmlélyi szempontok miatt nehéz, bánom az egész nem-
Csak 80 szótöbbséget kapott a Chamberlain kormány
zCtro veszélyes. Kéri tehát, gondolják meg, a kor|ml&ny buktat ás jóra vezjetne-*.
Hoare légügyi miniszter beszátmio-lójábau elismerte, hogy a német légihaderő olyan fölényben Vo\'t, a mellyel szemben tehelctterick voltak. Nem a m\'nőség, hanem a mmnyi-ségi probléma volt imí-*goldhaUtlaii, — mondotta. LL
Churchill azt fcj!eget[e, hagy ő minden ellenkező állítással Szemben még lmja is azt tartja, hogy Norvégia elfoglalása politikai és stratégiai tévedés volt Németország részéről, A harcokban szem e\'őtt tartották, hogy a légihaderőt ne vegyék túlságosan Igénybe, mert ami szükség lesz mjég másutt! Narviknát az erő viszonyok sokkai egyenlőbbek, mint délen, így itt a harcok továbbvitele eredményesebbnek látszik.
AZ alsóházi vita késő estig olhj-zódott és a kormány á szavazásnál csak 80 szótöbbséget kapott. A kormány ellen szavazott 11 kormánypárti képviselő is, köztük volt mi. niszterek, mini Duff Cooper, Hoio Bolischn, stb. 60 kormánypárti képviselő tartózkodott a szavazástól. A szavazás eredményűkor a munkás-
párt : Mondjon le, mondjon le! — kiáltással tüntetett u kormány ellen. Ilyen kevés többséget az n^Kol kormány 1931 óta néni kapuit. Chnm-bcnaüi az ülés után azonnal visszavonult tanácskozni, hogy megvizsgálja a szavazással előadott uj helyzetet. \',,,\'.!\'¦¦•
Chamberlain ma megy a királyhoz
London, május 9
Az angol lapok a kormány tegnapi kudarcáról Írva számiénak arra, hogy Chamberlain távozni fog. A
NcyyS Cifinic\'e bizfosra veszi, hogy Chamberlain leunbnd, mert nem engedheti meg imagánuk, hogy ilyen bizalmatlanság imyTelt tovább ve->
zesso az ország Ügyelt, A pártok ve-zotöi megront ák n vele való együttműködést.
A Times ugy tudja, hogy Chapu-bcrialn ma megy a királyhoz és jelentést tesz néki\'a helyzetről. A lap szerint ls elkerülhetetlen a kormány átalakítása. A Tln.es Uoyd Oeorg-3-t kÖve\'eH a kormány élére. Igaz ugyan, hoyy már 77 éves, - írja — de\' C\'emencau ís 76 volt, atoiríkor megalakította a franciák győztes kormányát,
- A Reuter-iroda a dé\'i órákban arf jelenti, hogy Chamberlain helyén marad, de átalakítja kormányát, .
Róma, miájus 9 Az angol alsóház vitájával az ehisz lapok ls foglalkoznak. A Mcs-sagero azt Írja, hogy a kormány teljes erkölcsi vereséget szenvedelt, A válságot hiába hidalják át, az u/ formában ujbói (megnyilatkozik rövidesen. A munkáspárt különben sem vállai addig részt a koiwiány munkájából, míg az élen Chamberlain, van.
A francia kormány Is?
Róma, május 9 A Stefani jelenti, hogy Paris I> követi a londoni példát és magyarázatot kér a kormánytól a norvég kudarcért. A R;aynoud kormány helyzetét szintén tarthatatlannak [árják.
Hollandia teljes készültségben áll, de nem léi senkitfii
A nap másik érdeklődést keltő eseménye volt a holland konmiány
hivatva kielégilcni, jakkor rájövünk arra, hogy nauyon éber figyelemtmll kep őrködne a pénzügyminiszternek azon, hogy minden fillér, amrly adóztatási célt szolgál,,valóban is folyjon az ó]lam kincstárába. A jelenlegi törvényjavaslat^ Unyo;is lépéseket lesz abbíirt tt/ irányban, hogy azok Ciliik íeherbíi óképes é.{-bon cröseblek, valóban több terhet is viseltenek. A javaslat nagyon he-lyefen enyhíti a ktuamber térfalait; elsősorban a bózodónál, a k!sbiileteknél, a kéziniliparosoknál, a Jö. vedeiml adónál a lé\'tmrinimum uj, megállapításával és a több^enmu-kes adózók kedvezményeivel. Ezzel siembcu a tehetősebbek terhét Súlyosbítja, Termeszeié en .v»kkal népszerűbb \'c\'.t voliia, Itogyh-t a pénzügyminiszter ^supa adőcsiikken téssci állott volna e\'ö, di nagy mü-ve\'eUcnség kellene QMhoZi hogy va-lakl Üycn k\'vánalomfinfii álljon\'el5n mai időkben. A mlagyhr közvéle,\' meny teljes ludatábati van annak, hogy *i köz számái\'a lörlént adózíu-
tással önmagunk érdekeit szolgáljak. A pénzügyminiszter, bér erői kifejezést hasznait, de ígfazrit mondott : >aki jövedelméből egy fillért is eltagad, tíz « htecaárulársal egyenlő bünt kö\\-et el«. Az adót a íícmzet öi.!ml.tgán>tk fizeti. De természetesen a lehetős.\'íbbeknk jobbján ki kell venni részüket a közzel szem. bent köte\'ességüklől és éppen czl a célt szolgálja a pánzügymloiizteráltal bc\'e.-jeszWlft s a képvisdeház á,i-tai most elfogadott adóivírortmüavas. iat. Ez a javastal Jelentős lépéseket tesz család védelmi és szociálpolitikai szempontból. A ^okg.veiirnbkea családokat befogadó házt\'jíajdoi.o. soknak adókedvezményt nyújt sezzel fontos szociális célt szolgál. Tor-mészeieien sokkal helyeiebb lőtt volna, ha azokat a háztulajdonosokat, akik gyermekes családokat íminj fogadnak be, törvény büntelné, de sajnos ez kivlhetetloiinck bizotnyult. A jövedelemadóval ktipcs.>latb«.i igen lényjeujjW kedvezményt fo&nuk élvezni a kisemberek, KörlUbclü1 öt-
hat millió az nz összeg, aímlely ezáltal az állnmkincstárbót hiányzik, ll-lető-eg nem fog hiányozni, irme-rl a tehelősebbek vállára hárul eni.ek a lényeges összegnek befizetéo. Nem szabad lektcSlnjelni a kormánynak ezt a gesztusát." Hogy mit jelent egy állani életében öt-hat mi\'.l\'ió pengő, arra élénk példát nyújt »z árvízkárosultak részéi most folyó ot$t&n gos akció. Egy i\'yen, mindannyi\' nk SSlvét megánozgaló\' öagy országofl akció áltoi miitdezideig os-.tk 3 millió pengő folyt te. Eunek körülbelül a duplája pz az összeg, amit a pénzügyminiszter adójavasUitu ak;s emberek számára adókedvezmények1 elmén nyújt. Nem csak a parJ lument löbbsége, d3 az ogész ne(m>-zCt higgadt közvéleményví előtt őszinte mcgeléf,cdésl és tó&ttánylást érdemeit ki A pénzügylmfniszlerudó javaslata, amely csak pirügindulás\'t annak a tervszerű adórefomvnak, a mely az idők javulásával átfogóbb módon fogja egész adórendszerün-kot megoldani.
ZALAI KÖZLÖNY
Í&4Q. május 9
EtöernyAk,
09Oköpenyek
nagy választékban
Szomolánylnál.
intézkedése, amellyel teljes készültségbe helyezték az országot. A helyzet ma aniár enyhült valamit és "a le-iefonüss/ekőtietést is feimlnrtotlák egész" éjszaka. A je\'ek szerint ahol-land kormány jmiindenkor a pillanatnyi helyacinek (megfelelően intézkedik.
Hollandiai ujabb jelentések szerint a haditengerészet meghlvti háborít nem viselő or.szágok újságíróit az egyik hadihajóra, hagy bemutassa nékik, miképp védik scimTegességü-ket az Északi iengeren.
A topok\'ahelyzetről Írva hengsu. lyozzák, hogy éjfe-it tudnak áüni minden táatitidásunk és visszautasítanak minden ajánlatot, akár Cgyik, akár másik oldalról is jön az és katonai védelmet ajánl.
A holland kormány rendeleti*-! katonai parancsnokság alá heljfizte a légvédelmi szervezete Vv\'!
Ujabb német sikerek északon
Északon a helyzet nem változott. A németek szilárdan tartják Nar-vikot, délről pedig a megkÖMÜlés egyre tovább tart. Tegnap estig 130 kilométerre közelítettek m;g délröi is az északi kikötőt, amelyikek h». dászati jelenlősége las-fui kezd elveszni.
A német véderőfőparancsnokság ma déü hivatalos jelentés.; szerint a német légierők Nurvlk elölt bombáztak és elsülivészietek egy 2000 tonnás csnpatszá^itóWijót, a Skáger-i-akban pedig egy ellenséges tengcr-alattjárót. Bombázták azonkívül a felvionuló angol csapatokul, több üteget pedig elhallgattattak.
Nyugatról nem jelent setmni érdemeset a főparancsnokság.
Ujabb angol csapatokat hajóztak be
London, május 9 Liverpool kikötőjét az éjszak« rendőri kordon szállta meg. Nemisok kai később megérkeztek a csapatok és megkezdődött a behajózás. A gyalogság mellett közép és n,ehéz tüzérséget is behajóztak.
Valószínűnek tartják, hogy Anglia ujabb expedíciós seieget indil útnak, A cél egyelőid ismeretlen.
Mussolini hallgatással — beszélt I
i Róma, jmjájus 9 Otaszország ma ünnepli a keletafrikai birodalom miegalnpiíásőimk 4. évfordulóját, amely alkalomból nagy katonai ünnepséget rendeztek Rómában. A Forum Mussolinin ösz-szegyült tömeg kiváneslan várta Mussolini beszédét. A beszéd azonban elmaradt s a Duce Imiindössze csak ezeket méttatyi:
- Május 9. a legnagyobb győze. lémi napja ! Ti is r#]!gíwsatok, mint ahogy én hallgatok. Ezl a hallgatást csak az események sznkithalják meg !
Beavatott körökben Mussolini szavait kapcsolatba hozzák tavalyi kijelentésével, amely szerint ö többet
(Folytatás a 6. oldalon)
Az arcbőr célszerű ápolásához mindenekelőtt az szükséges, hogy bél működésünket rcggelenklnt éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József keserüviziel megfelelően ClrendeizOk. Kérdezze meg orvoiát I
i veszprémi püspök pásztorlevele Imádságot rendelt a világ békéjéért
(Most jelent meg dr. Czapik Gyula veszprénu megyéspüspök ozévi VII. Siámu pászlorlevelo, amely vc-7etö helyen közli szószerhil XII. Pius pápának fMnglionc bilHiros állnmtilkárhoz inté-Wítt levelét melyben azt kivonja, hogy Tőkép az iirtadan gyermekek, a béke elnyeréséért a Szint Szűz közbenjárását kérjék, Kzzol ka|>esoLilbau a rnc gyéspüspök clrcjulelte. hogy mától (kezdve n májusi Utániak utíín a világ-la\'ikéért hánim frdvözlógyet kell inon-dani a fennhatósága alatt lévő összes iskolákban májusban minilcn nap a tanítás megkezdése elüti n tanulók egy odvözlégyct, a nem CtUekeactl is-Colákban a bittanóm etött a tanulók
qgy fjdvözlőgjet imádkozzanak. Kőzlí a pásztorlevél, hogy a
gyászjelentéiek
azon kifejezése: .a halotti szcnNógck ájtatos felvétele után helytelen s a Jövőben a gyászjelentésekben ezl Írják: -a szentségek kegyelmével meg-ejösilve..
I\'elliivja a pásztoriéval n papság figyelmét
az árvízkárosultak
felhelyezésére ás kéri, hogy a Kormányzó (Jr szózata alapján minél hatlmlósablMUi igyekezzék az árvízkárosultak felsegélyezését előmozdítani.
A kanizsai zálogház, a badacsonyi kikötő, a keszthelyi vízvezeték és a sümegi kórház ügye a vármegyei kisgyűlés előtt
Zala vármegye kis^yülése tegnap kész!telte elő a mai közgyűlési tárgysorozatot vitéz gróf Teleki Bein főispán elnökletével. A megnyíló után Títkáls László dr. tisztlfOorvoS napirend e\'ötll felszólal ás álxin ki. fejlete, hogy « nrult ülésen a sümegi kórház ee^édorvosi állós^zer-vezése ellep foglalt állást és kijelen-tetíe, hogy az ágylétszám nfimnyer •teljes kihasználást.
Állásfoglalása nem jelentett kritikát a kórház és vezetősége ellen,
mindössze azt szögezte le, hjogy ha egy vörhenyes beteg van, nkk<-r négy á;jy üresen, kihasználatlanul áll, mert a ragályos Leiegek kü\'ün-külön szobákban vannak elhelyezve.
Napirendre tón-e, a bptiacsonyi kikötő Ügyére került sör. A földművelésügyi kormány 170.000 pengőt szón a badacsonyi kikötő mogépilésére, de kötelezi a vármegyéi körüliéiül 42.000 pengő hozzájárulásra. A BIB azt az Indítványt telte, hogy a Keszthelyinek vízvezetéki célra juttatóit, de fel nem használt 60.000 pengőből 12 (ezret fortfilson a megyén badacsonyi kikötőre, 18 ezret pedig a keszthelyi kikötő rendbehozatalára. A keszthelyiek azonban amellett vonnak, hogy a 60 ezer pengőt hagyják meg ..nekik, mivel a vízvezetékkel kapcso/atos csatornázást akarnak iétesjtenl. Az alispán javaslata figyelembe akarja venni\' u keszthelyiek óhaját és amellett van, hogy a 42 ezer pengőt vegye, fel a megye a gvátai|pénztári alapból és a kölcsön visszafizetéséi öt éven ót áUitsák be n költségvetésbe. Az alispán szerint csak kellemes lesz a megyének, ha
a badacsonyi kikötő állami
kezelésbe megy át.
A kisgyűlés hozzá is járult ehhez a javaslathoz,
A vármegye hozzájárul Csanád -Arad-Torontói megyék átiratához, hogy a nagy nemzeti hivatást teljesítő lanyaf tanjtó\'iág pótlékban részesüljön.
Az ebtarfáil szabályrendelet
niódositása ügyében a mte\\iy3 fenn akarja tartani, h»gy a farkaskutyák adójú 25 pengő legyen, mert a télen is sok kárt lettek a vadállományban a farkaskutyák és még özeket ís szállítottak gazdáiknak.
A nagykanizsai zálogháztulajdonos nzt kérte, hogy a kölcsönök után szedett 19 és fél százalékos dijat 20 százalékra emelhesse. A kisgyűlés vinkébb a köicsöndij leszállítását tart ja szükségesnek. Nagykanizsa i több határozalát, igy a Böjcsa—fltyVházi ut építéséhez 20.000 pengővel való liozzájárulását Is jóváhagylak.
Az árvízkárosultak
részére 1Ö00 pengőt javasol a kisgyűlés. A zalai árvízkárok költségeire-az állam 110.000 pengő kamut mentes kölcsönt nd, amit öt év alatt fizet vissza a megye.
Idfi-jóalat
Enyhe déli, délkeleti síéi, fíl-leg a Dunántúl még sok helyen eső.\' Az éjszakai lehűlés mér nem fokozódik, nappali liö változatlan.
A Meteorológiai Intését nagykanizsai aegfigyeléállomáSB Jelenti,
Hőmérséklet tegnap este 9 órakoi +110,1 ma reggel+12 4, délben +200.
(tapmtékOO TU
LEGOLCSO
EGOLCSOBBAN FES1
clmtáblát, szobát és hutarmázolást
CZOCZEK !5»
Piaotér, a volt Szarvas-szálló épületében
NaavkanliBau
BAZÁR UDYfiR»
ftUfeal 3-95.
Legszebbet :: legolcsóbban!
Mt
Esőben és rossz időben
Sajnos, manapság még az irfő ls más, imáit e?e;ő\'t volt. EmÜkszeni/ és meséinek is öregebb <[miberek arról, hogy ezelőtt májusban szép idö volt, már lehetett nyári ruhát viselni, sót voll idö, hogy már fehér cipót is visellek az asszonyok, bezzeg malnapság...
Hát Igen, be kell ugy látszik rendezkedni a rosszabb ídőjáráSrla és rosszabb időkben vise\'jendfí felszerelésekre. •\' i
Beszéljünk hát ezultal az esőről.
AZ esö az olyan, nekünk asszonyoknak,, nélkülözhető valami, ami ha van, csak bajt hoz a ruhára, ci-pőre, harisnyára és egyéb apróságokra.
\'palán kezdjük mindjárt kivételesen most a lábnál.
Vastag parafatalpu cipőknek rjeni U«z rosszat az eső és hála az előre mindenható divatdiktátoroknak, az Idén 111013; inkább lanszirozzák ezt a viseletet, mint annak előtte. Gsupa parafainlpii cipőt látunk\', perszfi ncni ujántok iui világos színekét, mert, ne adja Isten, besározódik, á nagy tiszlitas BOm te z jót valahogy a bőrnek. Most jönnek a harisnyák. A harisnyáról külön eléglákát zengenek a hölgyek rossz időben. Előre látó asszony két harisnyával indul ei hazulról. Mire a céljához ér, Ugy ls besározódik, ezért előhúzza a re-tlküijéből a jót és für^zobáb-Ui, ^•agy elhagyott elősztobákhbn felhúzhatja és mikor ctfrajegy, feltéve, hogy még (mindig esik, ujmvisz-sz^huzhátjxi a már besározottat. Egyenesen az esőnek találták ki a sététsarku harisnyákat, ezeket legjobb viselni esős időben.
Most pedig térjünk rá a felsőruhákra. Mondanom scím kell, hogy a ballon ma a legdivatosabb és leg, bevottebb viselet eső esetén. Ép tegnapelőtt nevettejn, |m);rt egész, nap zuhogott az eső és kimenvén azut-cára, az első tiz peixben 132 ballont számoltam, lovább már nem birtani Szusszal, Bajion és ballon és ballon,
1940. május 9
ZALAI KÖZLÖNY
• 8
Városi Mozgó. Csah ma csnioriokoni -fjf
Ketten egy Jeggyel,;; illetve félhelyárakkal I
Rozmaring
Turay, Páger, Kaboa, Mily Qerfi és Vaszary Piri együtt a legnagyobb sikerű magyar filmben. Siker volt, siker lesz ez a Ilim.
Előadások hétköznapokon 5, 7; 9, vasárnap 3, 5, 1, 9 érakor
„Visszaadni Krisztust a magyar munkásifjuságnak"
ez a célja a kékinges KIOE szervezetnek
pflnhttudra FO-ut 12
ii di pipát
Fé rfTöl p 5t Qyarmatkolp6t az llIDEs\\Ll,-ba.n vegyen!
Nagyon sokan külön a ballonkabátra rágomboltatnak egy kapucnit, ipy azután abszolút védekezés jön létre a viz ellen. Ballon utalt bármit fel lehet venni. Akinek bővebb, aki előrelátással mindjárt ugy vásárolta meg, hogy alája e^y kabát, vagy egy kosztüm is elfér, annak seónimigond ja, aki viszont cSfik egyenesen a ruhára vette, annak bizony meg, kell választania a ruháját, amit alája fcivesz. Hűvös idő esetén vuMag szövetruhát keh felvenni, ami viszont, hú valahova lakásba vngy kávéház-ha, vagy nVézibh betér, igen-igen meleg. Szóval ttfátVfenésetre ojykls kabát feltéfttehul mh aló, hu áz esővel együtt az idő is hűvös.
Végűi hadd szóljak még néhány szót az ernyőkről. Most olyan divatot .fejlőnek ki osernyöfcen, hogy ilyet még a világ r.emí látott.
Sötét, kockás, csikós ernyők teljesen eltünlek, A nagyon átlátszó, delophuu szeríiek lépjek clölérbe., Ez1 van főleg sárga szinten, ezután a sárga a^pon fehér pettyek, azután piros ernyő, néha szintén Teher petlyekkei, zöld ornyő kis viráguk-kai, egész impritmtó szlerü. Van itt kérem annyi fé\'e ernyőnk, mint ahány ruhánk. Lehet válaszi/mi. Egy Ilyen sárgaszínű ernyő azért célszerű, mert nincsen színhez kötve. Ezelőtt vettünk egy ernyőt, nz vagy barna, vagy fekete,, vagy sötétkék volt. Ha barna ruhát vettünk, zokogtunk, hngy az ernyő nem >(megy« a ruhához és igy tovább. Mu már, hála Isten, er;e sincs gondunk. Istenem, í om is tudjuk, milyen boldogok vagyunk !
DIvatposta
HOZSI. Köszönettel megkaptam ma érkezett küldeményét, igazán gyors ós muitos elintézés volt, Itentólem nagyon tetszett a sötétkék ruhája otthon Is nihidonkinok. Sajnálom, hogy már cl-ulazoit, bár időközben nekem is annyi, előre nem látott dolgom jött össze, ami bizony akadályozott volna a főkeféken való niegjelenésben. Orillök ugyancsak ma érkezett kőzlésénok, reméljük nem jön közbe somhd és nagy sztoriién fogja érezni rnagát, jobban mintsem gondolná. Ami a fürdö-trikó ós egyéb problémáit illeti, van még idő nyárig, nyugodtan lebonyolíthatja. Ismétlem, ha ySKmiiie szüksége van. igeii szívesen állok rendelkezésére és még multát is köldök. írjon, üdvözlet, \\
TISZTVISELŐNŐ. Az imprinió pikó uiost roppant divatos és önnek különösen jó szolgálatot tenne. Vegyen csak egy szép mintát, igen oirsó métere ós csináltasson belőle egy gloknis szoknyát, rövidujjas, kihajtós felsőrészt egy másszluü éJéak bőrövvel, ugy fogjn szeretni, mint egyik ruháját sem. Nem piszkolódik gyorsan és ha meg piszkos, egyszériieii kimossa meleg vízben.\'utána nyomban kivasalja, remekül kl fogja használni. Odvözlet. \' - |
Bizlmiii \\UimiU
kertiek azonnali belépéare llx-uel ás |uialLkkat a
Berlini Vlotorla
körzeti-képviselete: Dr. Hennel László, Nagykanizsa,
Magyar- u. 7. D. e. 9-10, dVu. 18—16 óra között. Kwdákst kitanítok! K»
A dr. P. Horváth Athanáz ferences- | atya vezetése alutl álló kanizsai <kék-inyesek.. a Katolikus Ifjak Országos líjiycsülétének helyi szervezete meg. kezdte idei lendületes kiállását. Ennék bcvezolése voll a Katolikus Legény-Kgylelben tartott előadás, amit nz országos iköspont kiküldötte, Pfeíírcr László főtitkár, a cseh megszállás alatt volt lángleiku felvidéki magyar katolikus pap mondóit viharos tetszés közCpelio. Az előadáson ott volt a ferences papság P. Gulyás .Gellért plébánossal, _ a világi papság Gazdug Fteionc püspöki tanácsossal az éierj. OH voltak a katolikus mmikáslfjuság tcágjni. a szülök, munkaadók szép számban, ifjú Pénzes Ijijos ifjúsági elnök köszöntötte meleg szavakban az országos központ kiküldöttét.
Pfeiffer László kót órás bőszedében köszönelet mondott dr. P. Horváth Athanáz ferences páternek azért az önzetlen ós apostoli lelkületű munkálkodásáért, amit a katolikus mugyar ifjúságnak nemzeti ós vallásos szellemben való ncvolése érdekében kifejt. Ismertette a IUOE-mozgatom miben-
létét, szervezetét. A KIOE tiszta katolikus és magyar nemzeti mozgalom az Aclio Catholiea keretében, amiak vezetése és támogatása mellett. Mlg n KaM, az Emszo, n Legényegylet, n Kalász, a DLB ós a többi katolikus szervezőiek ugyancsak a magyar ifjúság érdekében dolgoznak mindegyik a maga őrhelyén, addig a KIOE; a magyar ifjúmunkások érdekeit képvi-fpli. azokért küzd és azokat neveli a magyar holnap számára. CéLjal közölt w»iepel: eLsösorban lelki kultiira nyújtása annak az ifjúságnak, amely-lyel oly "kevesen törődnek, amelyet n műhelyekben, gyárakban koruk miflUj nem is igen vesznok cmberszáinbu. Rámutatott ezután a marxistn mozgalom cwödjéte. amely kiölte a munkásból R, !ejtkLsÖL,el és csak az anyagelvü-ségre Ó|iileit. A KIOE az örök katolikus igazságokkai ismerteti meg a magyar ifjuimuikásl, vele fölvértezi őket az élet harcára, hogy érezze: — több, mini egyszeri! munkagép, hogy isteni inadcllctése Vau, hogy természetfölötti Utóny is, nemcsak munkás Ós termelő. | Visszaadni Krisztust a munlubiifjuti%
nak és s magyar munkásifjuságat
Krisztusnak; ez a KIOE programja. De amellett nagy súlyt helyez az iijju-munkások szakmai kiképzésére, sacl-leini színvonalának Oniclósóre. Tanfolyamokat rendez, érdekeli vó.li, ta-noncottIlonokat lélesit, munkát biztosit (a múlt esztendőben több, mint 1200 Ifjúmunkást sikerül\' munkához futtatni). Közvetít a munkás és munkaadó között Ós ott van mintlcnütt az ifjúmunkás védelmében. Sportosz, lájyoknt létesít, raráönapolfet icndez, szórakozásról gondoskodik ós Igazi védőié n fiatal miuLklsjytWrádónak: Krisztus szellemében.
A KIOE támogatását és szeretetét kérte a város lársadalniától a most erőlködő pogány mozgahnnkkal szemben, nmclyok ki akarják ő\'ni a magyar Ujakból n felsőbbrendű embert és szivéből kitépni a magosabb ideálokat, Krisztust.
Pfeiffer főtitkár beszéde lenyűgöző hatású volt ós a terem közönségei lelkcso.u ünnepelte a (katolikus tnagynr munkásifjusági mozgalom telkes vezetőjét, aki ezután gondosan összeállítóit filmen mutatta bo a KIOE éleiét. . P. Gulyás Gellért plébános záróbo. szédbeu köszöntő meg a központi kiküldött íiogyvonalii előadást ós fáradozását a katolikus magyar ifjumun-kásoj: szebb jövőjéért rés Isten áldását kérte munkájáni. Végül P. Athanáz \\1Biiotésével elénekelték a kókingesek „Vitlulólát.
Pünkösd vnsárnapjan délelőtt 10 órakor a KIOE ünnepélyes togavautst taxi a plébániatemplomban, amelyre ti város kfltolikusságát szeretettel meg* luyja ezúton is a vezetőség.
Férfi- és nöi divaterrsyök bördiszműáruk
Divatcsarnok, "Vfl-ut 6.
ü iilrsis - i ttimHW
A személy- ós Vagyon biztonság megóvása, a közúti járómütorgaiom bíz-tosilása érdekében a rendőrség a közlekedés rondját a nyári idő, ezzel kapcsolatban vártiató nagyobb forgalom miatt is fokozottan ellenőrzi.
A rendőrhatóság ezúton Is figyelmezteti n gyalogjáró közönséget, hogy közlekedésre csakis r gyalogjárdákat vegye igénybe, az uttestén való áthaladás oetén |MkÜg a közlekedési szabályokat fellétienai tartsa 1».
Ünnepnapok, térzenék alkabnával a szokásos FŐ uU sétákat a rendőrség továbbra is leltctővé teszi ^záltm hogy a szóban levő útvonalról a járó-müveket átlereltctl
Hívunk minden bélyeggyűjtőt!
Aid stfereti a bélyeggyüjtés tanulságos, szórakoztató, szép sportját, de szeretné azt is, hogy gyűjteménye valamit ér-vN>Q<-S_bI jen is, az csatlakozzék |»w"l3J a Nagykanizsai Béiyeg-1-¦3* gyűjtök Asztaltársaságához. TngdiJ. sem egyéb anyagi kö-telezeítsóg nincs. Jelentkezni Harboríta Lajos felelős szerkesztőnél lehet, aki minden komoly érdeklődőt szívesen bevezet nz Aszlnltársaságba. Az összejövetelek minden csütörtökön délután C—8 óra között vannak az OMTÍE ta-nácsleniniben. Csak szakszerű gyűjtés jelent értéket! Ezt sajatithatjn el min-denkl nz Asztaltársaság összejövetelein, */«nkivin flrseróilicH fttlesSt^elt • 1/»-szerzésekliez s«gitségel kap, alkalmi közös akciókban részt véltet, l»okapcsolód hátik aa országoa cserékerfor-gaiomba. i t \\
- Naptár: Május 9. csütört Rom. kat N. Sz. Gergely. Protestáns Gergely. Izr. Ijar hó 1. *
üőztsrclö nyitva regfel 6 órától este ö óráig (hétf«, azerda, péntek délután kedden egéas nap nőknek),
Költözködés után
gondoljon u] lakása kellemes, otthonos berendezésére. -
Szőnyegek, függönyök, csipke-szövetek, bútorszövetek
olcsó árakon
ZALAI KÖZLÖNY
1940. május 9.
Csütörtök
Állandó mfUttmáAtOk hétkSuxpokoa
6.45 Töm*. Hírek. KÖx"*meiiy«k. Hangierneeek. — Utána étrend. — 10 Htnak, — 11.10 Neinietközi vixjeiző-siólgálat, — 12 Harangszó. HlrrmuM. IdÖJái*>]etatés. - 12.40 Hírek. -13J0 időJ&Ués, idöj4raEj«4enfía. — 14.35 Hírek. — 1-1,43 Műsorismertetés. — 15\'Arfoly»nihli*k, pi«ci árak, fiielmiirerárak. — 10.45 Időjelzés, Idő-JáiásjeientéV hírek. — 17 Hírek m|o-rák 45 magyar-o rost nyelven. — 19.15 Hírek. -\'21.40 Hirtk, Időjárás je leütés, liirek Silovák és m«gyar-orosi nyedven, — 23 llirok német; iyta&z, angol 4* frtoria nyelven. — 0.05 Hírek,
\'ara, ablaka szép csak akkor less,
>"> viVágpaMntákat
Ifj. Peternana lézset
kertászetében\' vesz l KMvös-tér 18. sa. \'IVlefon 634.
BUDAPEST I*
17.15 Vitéz Somogyváry Gyula előadása. — 17.45 Lakatos Vinoo ós ¦ Lakatos Gyula cigányzenekara. — 18.15 fiyemwklwti üzenet. — 18.46 Fornády líleinór\' előadása. — Í9.2Ö Schubert négykezes zongoraműve!. — 20 Schöpf-Júi Aladár előadása. — 20.25 Az orfeumtól a hangosfilmig. Irta és összeállította Sratinnáiy Antal -— 22.10 Budapesti HaiJgwrseuy Zenekar, — BUDAPEST 1L
16.15 Elliridalok és jazz számok, — 18.15 Angol nyelvoktatás. - 18.45 K. Vakota Margit énekel. — 20.25 Dr. Bfttizi LAsilő előadása, — 20.55 Potri Budié és B. I-Toliér Miklós zongora-hegedű seouátákat játszik.
Péntek
BUDAPEST I.
10.20 felolvasás. -J 10-15 Felolvasás. — 12.10 11. Ycóreös JuUft- zongorázik. — 12.55 Vándomé SzaUimáry Aranka- énekel. — 13.30 HácZ Zsiga cigányzenekara. - 10.10 l)r. Fekete Miklós előadása.
17.15 MitroYics Gyula dr. előadása. — 17.45 Országos Postászcnokur. — 18.45 Gyermekhét! üzenet. — 18.50 Válaszol a külön tudakozó. Beszél Konkoly Kálmín. - 19.05 liszt; IX. magyar ropszódia. — 19.25 Az Operaház előadása. -Manen ijescamV Dalmű 3 felvonásban. — Az I. fólv. után Külügyi negyedóra. — A II. felv. utón Hiitík, idój Arás jelentés. — Utána azonos Budapest (I. műsorával. — 23.20 Bura Sándor dgányzenokaru. BUDAPEST II.
18,50 lovászi Ferenc cigányzenekara. — 19.30 GyorsirótajiTolyain. — 20 Hírek. - 2025 flözödi György cl-beszóló.0. -- 20,50 Tá#clenieziiL — 21.45 Idöjárásjelentés. — 21-50 A rá-dió szalonzenekara.
Szenzációsan szép nyakkendő újdonságok érkeztek pünkösdre !
Virág cipri- és divatház m-ntssz.
Felemelték a forgalmi- és fogyasztási
adókat A dohány és dgarettaaemüek Is megdrágultak
Budapest, május 9 A mai hivatalos lap közli az adok jelentékeny részének felemelése, iránti kormány in tézkcdósokcl,
így az általános forgalmiadé kulcs egy százalékkal emelkedik (3 százalékról I százalókra). Ebben a& aránylón emelkednek az adóvállság kulcsa], az értékpapír forgatni! adó. A fényűzési forgalmi adó kulcsa pedig ennél is valamivel magasabban Nem emelkedik azonban a cukor, hus ós zsir valamint n liszt forgalmi adója.
Különböző mértékben emelkedik a fogyasztási adók közüi nz ásványolau termékek, a sör, a villanyübupák ós elektroncsövek, a szlvarkapnpir, szi-varkahüvely és az ecetsav adója, ille-tő\'og a kincslári részcsolóse. a nyers-
anyaR gazdálkodási szempontok figyo-lemlievélelc mellolt. Nem cnwlkoiik a cukor, a margarin és étolaj, valamint az élesztő kincstári részcsetlése.
A rendelőt az ásványolaj-termékek kincstári részesedésénél megterheli a mezőgazdaság által használt adómentes ásványolaj termékeket is megfelelő kincslári részesedéssel.
Különböző mértékben emelkedik a szósz egyedámsági eladási ára.
Különböző mérvben emelkedik a dohánygyártmányok eladási ára. amely átlagban kh. 26 százalékra (ehető. Intézkedés lörtent a dohány fogyasztási és engedély illelék feleinei&e, vafc-mint a dohánypóUó-szeiek gyáitá-íának és árusításának az cgyedáruság körébe vonása iránt is.
Ballonkabátok FelSIISk
impregnálása
PÁLCSICB-nAI
Telilo»; Ollct 933.
Teltton: gyár: 344.
flazda-értekezlet a nagykanizsai gazdasági Iskola érdekében
A földrntWelés.pgyl miniszter kiküldötte Ismertette a téli gazdaságii Iskola célját
A nagykanizsai téli gazdasági Iskola ügyében n földmü\\elésügyi imi-nlsztérmui tegnap leküldte Nagyka-nizsára dr. Vadnay Gábor gazd. tanárt, hogy a nagykanizsai és vidéki gazdák előtt ismertesse n gazdasági iskola mibenlétét és annak célját. Dr. Krátky István polgármostcf ezért gaz«±\'i-értekezletct hívott ösz-aze, amelyen a (miniszteri kiküldőt-tön és polgármesteren kívül dr. Fodor László- szolgabíró és Sziebcrt Ágoston járási gazdasági felügyelő is megjelent. A nagykanizsai gazdákon kivüi ott láttuk o. vidék gazdaközAn-ségét is.
Dr. Krátky polgármester nsígnyi-tójéban rónvutatolt arra, hogy n nagykanizsai téli gazdasági iskola felépítése és inegvalósltá>h nomjany-uyira városi érdek, inkább a vá\'o\'i és vidéke gazda közönségeink érdeke, hisz n íiiezögazdaságiink is szüksége van haladásra, fejlődési-e, továbbképzésre. Ezért épitik fel a gazdasági szakiskolát, amely a téli hónapokban elméleti és gyakorlati oktatásban réizeaiti a gazdák fiait. Az iskolafenntartás költségeinek egy részét a földművelésügyi minisztérium, (másik részé\' a gazda közönség kell, hogy viselje. Az iskola mint-
I 20 fillérért |-
kiii-lilutazaatja a Kidet egy hit alatt, ha megvwil a
•KÉPES KRÓNIKA
legújabb számát Hollywood. Berlin, Tokio, Róma. NevAork, íárla, London színházi-, Ilim- és Bportazenzáolólról hűségesen beszámol a
KflPKS KRÓNIKA
Ára teljes rádióműsorral osak 20 fillér.
egy 70.000 pengőbe kerül. De szük-sé\'^es egy kouvlktus építése is, ami \\b. 120.000 pengőbe kerül. A város adja ehhez a telkei, a szükséges gazdasági területet, a világítást, fűtést, stb. A beruházáshoz a város 15.000 pengővel járul hozza, nmély-bő\' é vármegye SOOO pengőt vállalt. A beruházás többi költségeit a földművelésügyi (minisztérium vi cll. Nagykanizsa váres nem akar mlíst a vidéktől, a vidék községeitől, minthogy szeretettel fogadja ezt az uj intézményt és aonjciyik közíé? megteheti, H évi 150 pengővel járuljon hozzá egy alapllványos hely létesítéséhez. Ez lehetővé tesz] n községből egy-egy gaztfaifjunak az Iskolába való küldését.
Dr. Vadnay Gáb^r tartotla meg ezután értékes előadását a gazdasági Iskofn célkltüzésértH. Olt, ahol •a kisbirtok megfelelően vau kezelve, ott fjetette őli a nagybirtoknak, mondotta. De « kisbirtok kezelésé-\' ben vanak hibák. Ezjen tikár segiUni\' a termelés helyes irányba valő tereléséül, szakSzerü felvllágositással a téU gazdasági iskoki. Ez a tljniB eddig Is jói bevált. Kérte, hogy a gazdák a téÜ hónapokban, amikor ke-vésbbé vonnak otthon .elfoglalva, küldjék be fiaikat ebbe az iskolába.
Az iskola foglalkozik mezőgazdasággal, szőlölermesztésNef, gyümölcs termesztéssel, áilatteuyésztés-sci, köz-Ismereti tárgvak oktatásával. Felöleli a háziiparok oktatását (fafaragás, kereköléi, s^orMészltés, kosárfonás, stb/\' vidéki /viszonyok sze. rint. Akik elvégezlek az iskolát, le, vélde segédoktatók lesznek. Az iskolát végzettek aranykalászos gazdákká válnak és a jelvényt viselhetik. Minden ifjú otthoni munkával vesz részt-R termelési versenyben é*c*ak
azután kapja meg végWzonyitvá-nyát. Minden gazdasági iskola, egyben sznkfunác-íi\'dó állomás ís. (Ttej-vdzSgáiat, talajvizsgálat, fok\'niéréjg/ stb. teljesen ingyen.) .
A helybeliek teljesen Ingyen végezhetik az Iskolát (a konmány ugyanis ezztei viszonozni ak\'arja a város áldozatkészségét az iskola felállításáért). A vidékiek ellátása Önköltségi áron történik és ezért van szükség községek alapítványi\' he-lyelr©.
KiŐtky polgármester lmtö«köszönte dr. Vadnay előadását, majd Szie-berth íe\'ügyelő beszéli a gazdasági iskola fontosságáról. Dr. Fodor László* szolgabíró köszönetet mon, dott a földművelésügyi tolnisz^er-nok. a városnak és a polgármesternek áldozatlíészségéérl az iskola felállításában. Krátky polgármester viszont kérte, hogy a szolga bíróság és a gazdaközöaség támogassák a téU gazdasági iskolái.
Katonai falsx«reléis«0k egyenruhásat, oikkek
ogyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNA1NÁL
Sugár-ut 53. ss, Teleion 625.
A Balaton-ki?pa mérkőzések
során csak a IMiincSorjyt)maji Lovciita Válogatott Nagykanizsai Vasutü mérkőzés került a mostani fordulón lejátszásra. A mérkőzést a kanizsai Vasutas i : l-es vezetés után vesztcllű cl 7:4 arányban. A jól küzdő csapat nagyon visszaesett az első félidő vó-géio, bár akkor még -i: 3-ra vcxetelt. plinnler nagyon gyengén védetI.
A Tapolcai Vasutna—Nagykanizsai Levente Válogatott mérkőzés elmaradt, infirl a celldömölki játékvezető nciw érkezett meg. Sajms, a jókéiKr-ségü kuulxsd kifenték Így num mututlmtták be tudásukat és a tapolcaiak elóg sportszenitlenüt még csak nem Ís fogadták az odautazó csaivitot. A kanizsai csapat mih\'l *z utikóltaógiet, mint a két iw>ntot ¦köveiéire fogja a szóvot-ség utjiín
ízentképet
csak keresztény (Iztctben vásároljunk I
ISTVAl
Uvojí- ál porcellán-. kft «akedfeébvn
Keleméit cukor-adagok
A zalai cukorfejadag a falvakban, mint ismereios, heti, 7 dkg. A fóldmü-velésogyJ miniszter most kiadott pót-icndelctc az egyes községek ipárfor-galmi ¦néi.ességének anuiyszánia szerint ogj-es községekben fcleiftello ezt a fejadagot a városi adagra. Ez a rendelkezés Zalában három községet érint: Buesuszentlászlót, Sümeget ós Zala-szcntgrólot, a,hOI o héttől már 12 dkg. n fejadag. M ,
Btotriczky-Sztankay hangverseny május 12 én Q-kor a gimnázium tornatermében a piarista templom oigunu-ülüpjúrti. (:)
1940. május 9
ZALAI KOftOMV
— (Miniszteri elismerés)
IMnum DiMUit vallás- és köioklnlas. fiovi rallvszfcr Kílcly Lajos lankai Alianii elemi iskolai igazgatnak nyu-
i
_ E napon. Farkas ivek
f tOK I (. volt dési 32 1. honvéd —¦-1 hadlápzíszlóaljbcll őrmester férfias elszántságról tanúskodó példájával tilniette ki magát.
A l.oinaica folyó mentén o.nelkedó 1310 méter magas Shylos hegyen Farkas önrcsler földerítő külön l nő-nyé\' az oroszoik teljesen körülzárták. Mivel Innen Farkas önnesUünu\'k csa-patával vissza kelie;t vonulnia, az ellenséges gyűrű áiiüróso előtt Mkcs l*\\zé;!cl mondott katcSvUnak é-i az átlörést oly férfias elszántságod, bátorsággal és lüdegvérrel hajtotta végre, hoay nz oroszok visszavonultak és ú különítmény megmenekült.
E bátor magatartásáén Fnrkau őr-ineslcr az arany vlléz.égi érmet kapta.
Kádár Sándor voli szegcdi 5. hon-" vé.1 gyaiogezjedbeU zászlós c najwn a volt 301. bonvéti gyalogezred kötelékében 21 órakor azt a parancsot fcapln, hogy derítse fel Sámlimtól lg kilométerre északnyugatra a Sambur környéki Krukieuico mellelli hegyhát Ion húzódó íöVészárkokal. Feladatit nemcsak igazi katonás kötele-iségtu-, dással hajtotta végre. Iianem tanúbizonyságát ndla hősiességének Is, Ftö-nyomulása közben szakaszával -1—5 zászlóaljból álló orosz -csapatba ütközött. Minden oldalról átkarolták és lőtléik őket. A zászlós Jcgénységét| folyvást buzdított;* s hidegvérű bálor-sággal á*ttört velük az oroszok gyűrűjén. Keltér helyzclében még; annyi le/ek^clenléte is volt, hogy zászlóalj-jnintiursnivkának a maga után fekte-lei| távbeszélőn jelentést telt az oroszok erejéről. Bátor, kötelességtudó és önieiáldozó viselkedésinek julalnia a nagy ezüst vitézségi érem lett.
A 39. honvéd gyalog! i a dosztáiJM a német n. hadsereg kötelékében íratlan hősiességgel vet[e ki részét a világháború legnagyobb áttörési csatájából, a gorliooi csatából. Az áttörés után a hadosztály üldözte az oroszo-kat. A kötelékébe tartozó miskolci 10. honvéd gyalogezred május Oén Duklá-lól északkeléire itl km. a Dukla szórás vidékén levő KrosiiónAl. harcolt. Ez alkalommal Füge József tizedes nagy önállóságról és példás vitézségéről telt tanúbizonyságot. A támadás folyamán Füge szakaszpnr.incsmjka elesetj. likkor önszántából átvette a Nzukftszparanosnokságot és haláltmcg-velő bátorsággal rohant neki szakasza élén az orosz állásnak. A leghevesebb tüzérségi és gyalogsági lüzbcn kéntelen volt többször megismételni u rohamor, mert az oroszok tenilkivüi elszántan védték állásuRaf. fionvédefnk szfvósága végre mégis \'megtörte az eT-lenség eUenálMsát.\'Füge tizedes elsö-kéut ugróit bo az orosz állásba és ott \'óbb orosz katonát felkoncolt. Eközben azonban ö maga is súlyos sel.et kapott.
Vitéz magatartásáért a nagy ezüst1" vitézségi éremmel tüntették, ki.
a Kózműlparosok Butorórtókeaitőjénél
vegyen vagy rendeljen, mert
magbiatható és olosós
Csangary-ut 14.
ga lomba vonulása alkalmival u néj>-oklalás terén hosszú időn át kiiej\'o\'.l buzgó és eredményes működéséért elismerését fejezte ki.
— (Tanári hangverseny)
kcictében cmlékczeU meg a zen. iskola Csajkovszkijról, -szülcléso cenlen-Jiáríumábói \'küolypiag, szombaton este 9 órakor. Csajkovszkij\', u művész címmel vaftnay János íprt előadást. A műsorban népszerű zongoratriója ós lie^odü verseny i; SzorCpcl. Zongorán I-\'. Pásztor Inna kísér, Belépődíj nncs.
— (Bérmálás Zalában)
Jelentettük, hogy Orosz Józ cí szombathelyi megyéspüspök a heten Zaf-á-baJi bérmúl. A pünkösdi iumopokio székljeiyéie tőr vissza a püspök, mttjU 1-l-én rolylatj\'a a szen^égkJosztásL Mi-lejbon. 15-éu Nagylengyelben, 10-án i.ellénházán, 18-án ZalaliáshágyoU, 20-án Nován, 21-éji Paizsszcgon, 22-án I elrikereszluron 25ón Kálócián, 2li-án Zalalövön, 27-én Ite-szaokon, 28-án Ker-fcukutasou, 29-én Szcjilgyórgy völgyön. A májusi program Csesztregon végződik, ahol 30-án. lesz a bérmálás.
— (Halálozás)
A régi márk\'ís ip;irosvilágn:ik egy kiváló reprezenunsa düll ki az éiü* sorából Nagykanizsán. TóUi Lajos ismer* borbély és fodrász ujes;e.t tegnap Bsle uz j-ici Ura mugálioz szóiitotla, 7(1 -írvcs voll. Mindenkor becsülcltc\', yctie ki részét a bazalias mozgalmakból. Közbecsülésben álló iparos volt, aki tevékenységével, munkásságával például szolgán ij>arostársainak. HuL n.ip délután fél 1 ómkor temetik « róni. kai. temető halottasházából.
— (A Polgári Egyletben)
szombaton, május U-én os\'.e g órakor a kigok \'részére tái-.-asvacsom lesz. Utáni -leketekávó, amelyen a tagok családtagjai is részt vesznek. A társaság legkedvesebb találkozója lesz oz-uttal is a Polgári F.gylet szomljali ósszejövelele.
n (A képkiállítás)
10-én, p.nteken ebte zárul.
— (Családi est a Barossban)
A Baross Szövetség nagykanizsai csoportja szombaton. U-éu este családi estei tart. (:)
-¦ (Husz éves Iskolai találkozó)
telkeiéin a szombathelyi prenK-n\'rí-l főgimnáziumban 1020, évben érettségizett osztálytársaimat és azokat, akik osztályunknak hosszabb-rövidebb ideig tagjai voltak, közöljék saját címüket é» minél . több osztálytársunk cimót husz óves találkozónk clökószitéso céljából. Hévy Feienc Cyőr, Káptalandomb 10.
— (Vármegyei segély)
A vármegye a múlt évben íoo pengő össziCgü támogatást nyujlplt a keszthelyi nyári egyelőm céljaira. Mivel ez az ősszeg nem nyert felhasználást, a kisgyűlés ugy határozóit, hogy azt n Pécyett tanuló zaba egyetemi halig-1-tók segélyezésére fordilsák.
Bhzírlaky-Sitankoy hangverseny májas 12 in 6 kor a gimnázium tornatermében a piarista templom orgona-alapjára. [:)
film, lemez, papír, ma»alé» ós művészi nagyJtae legolcsóbban
Teutsch drogéria
fotó osztályán.
A/Btszlrlczky-hangversf-ny
an.olyeji a kilünő hegedűművész mellett nem csak mint kisérő, hanem önálló számokkal is szerepel Sztankay Lajos, a neves zoii^íramüvósz, — má-
jus 12-én, nűnkosd vasárnap í«sz u
m.JO\'kauizsai Piarista üiákszövclség tcodezósébcn a gimnázium tornatermében, a piarista templomi orgona-idnpja javára. Jeg>-ek l pengölöl 2.00 Ijongös árig Vegeié Károly és Balogh Lajos tanároknál, vagy a gimnázium 257. sz. lelefonjáji az igazgatóságnál biztosíthatók, Kimagasló zenei esemó-nyo lesz ez a hangverseny Nagykani-zsának, emel!el| jövclelmc olyan ne. IKCs célt sziü.ál, ho;y méltán tart Híúiyt Nagykaiusaa knltur-.társndabná-ank kivételes érdeklődésére. {:)
= (A képkiállítás)
10 én, pénteken este zárul.
— (Anyakönyvi hírek)
Ncfeyfenlzsan az elmúlt liéten 10 gyermek született. 11 fin és 8 leány;
Dolmányos László Máv fütöhází munkás ós Moj-zer Annának rk. leánya, llorvátli Oyörgy füszer-keicske.lö és Varga Stefániának rk. leánya. Iloiváth József pénz ügyőri föszeCnlész ós Németh Ilonának rk. ,\'eánya, Dallos Sándor axpész mes. l«r és Szmodics \'Annának rk, fia, Lengyel alózser földműves ós Uávidovics Máriának rk. leánya, Szabó György-kovács és Hotnum Máriának rk. fia, Erdélyi József Máv gűjdakalos és ^\'a;-ila AltiuWk rk, fia, CerÖ Gyula gép lakatos uogéd ós savanyu Jubumának rk. lia, Ilajdu \'István\' szobafeslö segéd és Bor Ilonának rk. leánya, Jcrausok Gyula magánlisziviselö ó-s Zab Julián, nfcnuk rk. fia, Arató, Józser \'Máv kalauz és Tenk Annának rk. fia, FILszár F»-icn; magántisztviselő és HaUsz Emmának rk. leánya, üagonyai MUiály földműves és Szolár JuUanuántík rk. fia, Dávid Lajos fodrász segéd ós GajUtz Anyyaikámik rk. fia, Sintár Károly aszlalos segéd és Mürics Annának rk. 11», Mátyás Ferenc szobafestő segéd Ős Horváth Rozáliának rk. leánya, Karosi László szabó mester és Káiovics Annának rk. fia. Szűcs István Máv fékező és Feli Katalinnak rk. fia, Horváth Hojcnb földműves és Varga Erzsébetnek rk. leánya. ~ Halálozás í) volt-, Horváth Gizella rk. 2 napos, Dallos Sándor rk. 5 napos, Rózsahegyi Magdolna rk. 2 hónapos, özv. Löwy Zslg-mondné KOhn Ilka izr. 77 éves, özv. Baurngartner Károlynó Moór iJuUsnna %. h. ev. 09 éves, Takács Janosné Kalanics Mária rk. -19 ávcs, Ovegfcp Adolf nyug. nyilvántartó íőmester rk. lil éves, Sótouyl István V. fogyasztási adóellenőr ior. 78 éves, Farkas László földműves rk. G5 éves. — Házasságot kötött 7 pár: /Furmen Jenő (elv.) hentes és mészáros segéd rk. ós Jandö Katalin (elv.) rk„ lUeni Ferenc kereskedő izr. (Mihald) ós Lusztig Magdolna izr.. dr. Kádár Jenő gabona-keieskedö izr. ós Kirscluier KaUiUn izr., Mózsi JánoK földműves rk. (Várda, Somogyin.) ós (Takács Hona (özvegy) rk., Németh (i^la kOroskedö segéd jk. és Paizs Gizclia ma^ántipztvLsl61ö ilk., Vnrga József magániisztviselő rk. (Újudvar) és Takács Edit banktisztviselő rk., Grosz Miksa (özv.) izr. (Sárvár) és Slern Ilona izr.
— Splltben mogkoidStlölt m now
SpUtben. a dalmáciai .turisztika köz-|i<uitján rnCgkezdödŐlt a. szezon. Az idén a magyar vendégek dominálnak. Split egyetlen magyar szállodája, a Hotel Sava a város előkelő villanegyedében közvetlenül a tengeri fürdő bejáratánál. Tengerre néző komfortos szobáiban hideg és meleg folyóvíz. Hatalmas terrasza és nigy kertjo van. Elismerten magyar konyhája kivánaira dalmát különlegességekkel is szolgál.
„4 botor l-ben"
3\'» ágy, járóka, pólyátó; a modern gyermeknevelés nélkülözhetetlen bútora.
Megtekinthető Nagykanlrsán az Oru. Stttfánla GyoiBiekvétlö SzSvetsésoB, Erzsébet-tér 4. az. Megrendelhető SttachA hdvátmál
Sugár-ut 26. sz. alatt.
— A* lakolsév
vőgo közclerlik ós kezdődik a gondos szülő nigy gondja, hogy inélyUr tafcU^tézetbe, melyik internátusba bdja gyermekét, milyen élcljjályát válasszon fiának, leányának? Most jelent meg az . Internálások—Tanintézetek részletes tájékoztató cimlára az 1040/41. tanévre mely réíztcte;cn ismerteti a hazai oktalóintézclek és nevelöolthonokat. Ezl a minién szülőnek nélkülőz-lielejlen és rendkivüt ügyesen, áttekint-hetién űsszeállitott tájékozlatót, mely 9 eszteniő óta évenként megjelenik, 20 fillér portóbélyeg beküldése eUi-nó-ben ingyen küldi meg az Erdős hír-detöiroda Budapest, VI., Teréz krt 35.
Akinek béltnflködése állandóan rossz, az a régóla bevélt, llszlán IcimÍQzetes „Ferenc József keserűvíz használata által — reggelenként felkeléskor egy pohárral i;evévé — csakhamar elegendő bélürülést, javult gyomoremészlést és kielégítő anyagcserét érhet el. Kérdezze meg orvosát I
iHItiilmiMI litiliu Hllilit
MENETRENDJE
írvépyta 1939 . október 8-tól.
lx -\'.ibmt.\'.tr-
VstaUIIomdlra .Efílébct-tírie
4-80 M a
6« $
700 C
8!0 0 c
11-09 » !8
1S-M a a
U»o 3 S
ÍB\'M 1 -!
1|00 i 8
2000 /- 1 |
* 4» s
a >
Latanyai manatrand
L.k.,1,11 Ir.J. Mi HiUkululi. M.. 7«0
Ilijlluliiljjl u. 14-18 UlK,h.M. IMII
ZALÁI KÖZLÖNY
UKO. májua 9
(Folytatás a 2. oldalról) addig1 \'vem teszé\', inig ba nem jelentheti Ol»S7»rszóg nagy történelmi elha tarozását.
Cáfolatok
Nem voll és mn slnc-s hiány cáfoln-tokban aeni. Mugyar részről azt a liirt kellett n:oge4fohií. amelyek szerint Né inetorszég álvnnnlási engedélyt kőit volna Magyarországtól. Jugoszlívin azt n liirt cáfoljn. amely szerint London és Paris szivatossígi ajánlatot telt Ralgrárimk. Hága hivatalosan a némoi ultimátum hírét cáfolta ineg.
Érdekes táviratok
érkeztek móg a nap folyamán a kővetkező hírekkel:
Amerika felszólította a spanyolországi amerikaiakat, hogy Oiaszoiszág^n át utazzanak vissza az KgyosT.lt Államokba.
Japán nz amerikai flotta havai ösz-szevoná-sát japáncl!ones tfintetésnok minősíti és magyarézalókat kér.
Romániában zárlatot rendeltek cl a takurmánynemCickie és a janiul-uzeaiünyagokm.
Jugoszláviában n gabonakészletekéi irták össze.
Finnország n szovjet ludoinásával megerősítette az Aaland szigeteket.
Az angol kormány ma aláirt rende-reto éxlelinében 2 és félmililö 19-37 év közötti angol hívható bo katonai szolgálatra. , ,
őav. Tóth Lajoiaá bz. Krou-psehtr Hona ugy a maga, mint gyermekei Eruábőt, III, Irma férj, ¦Udartix Tóxaefná mély fájdalommal, de a Mindenható akaratában megnyugodva jelentik, hogy ieg-| jobb férj, apa, nagyapa és rokon
Tóth Lajos
borbély-mciler
életének 70-lk, házasságának 45-Ik óvóben rövid szenvedés utón, a szentségek kegyelmével megerősítve, folyó hó 6-án este Vili Órakor elhunyt
Drága halottunk földi maradványalt folyó hó 10-én délután s/tf órakor helyezzük örök nyugvóhelyére a róm. kath. temető halottashazából.
Az engesztelő szentmise kedves halottunk lelklüdvéért folyó hó 10-én d. s. 9 órakor lesz a szent-fareaoreadl plébánia-templomban.
Nagykanizsa, 1040. május 9.
öix B»bo« Jöuifn* ii. Tóth Mlrim Int-vii«. Madarai* JóxmI MicUriu
Marika, Madarait Erii1ke unokái. 0/.v. SKaliiír Ha úrikat! ai. Krot.ipnclier Marin í*í:oihí]c ci a gyanoló rokoniig.
Cserépkályha faktúrámat
Klsfaludy-utoa 30. sz. alól
Csengem ut 13. sz. alá helyeztem át.
Kaktáron tarlók la lllzálló agyagból készült cserépkályhákat,
minden színben és kivitelben, javítást, átrakást minden rendszerre vállalok.
Hagykaniin, Ciéngerj-nl 13.
bAtabt Téli autóbusz-menetrend »átiüt
N»tyK»tH«s«-K»pa»vAr ggfcwa IMO. »*]ai
2.90 4.40
6 50 800 9O0
1325 I I. 1345 | I. 1455 1605
Tértljegy Böhönyére P 5—, Kaposvárra P 1
Nagykanizsa R. u.......
Nagykanizsa Központ szálló
Böhőnye ............
Kaposvár
8-40 830 7-20 610
16-10 1510 1400
p- 16 40 1.
1.40 17-13 e.
1.60 17 20 é.
2.20 17-30 é.\'
1> -1.—
1,60
2 80 3.—
Nagykanizsa ........
Zalakaros ...........
Oarabonc ...........
Zalaszabar ... ... ... ..
Térlijegy Zalaszabarról P 3 30, Oaraboncról P 240, Zalakarosról P 2.10 Hohony.- N»sy»i«K«cBl K.mth.ly
6-40 61)7 000 560
¦ 805 15 10
8-31 15-37
8-55 1600 920 — 1-40
Böhönyc Nagyszakácsi .... . Somogysámson .. . Balatonszentgyörgy . Keszthely
I.
7 IMI
14-55 14-30 10 I 1405 13-40
13-20
\' Nagyszakácsi és Keszthely között csak szerdán, csütörtökön és pénleken.
Uillomos háztartási készülék
mindenkinek Örömet szerez!
Teakannák
Vasalók
Kenyérpirítók
Gyorsfőzők
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVA VÖLGYI^
Sugár-ut 2.
tel
KÉSZÜJ-tKEK
*TtM$KOtC<JÓN\'.
, ^PORTás-FOTÓUZLET-E
{otöía b o r a tó r» i u m -\\: • -\'.
Köszönetnyilvánítás.
Ezúton mondok köszönetet mindszoknak, akik fetojt-hotetlen drága jó feleségemnek
III Gaál Máriának tomoléeón jóleső réazvőltlk-kel enyhítették a gyász legsúlyosabb óráit.
8K«bóJános.
tmy
EREDMÉNYT
APRÓHIRDETÉSEK
U ,\'¦!¦!. <UU ..,!!).. VtatlMp ÍJ tUlMfBJip 10 t-..j;|
¦ íillir, mlnaUn torabk! srű 0 llllír. Mtkflinrf fl »iMe k-lOUu, mín+m tovÜrW »d <t miit.
ÁLLÁS
Vidéki foldbtrtokoB csslidhoz önállóan fotó mlndanasBKMkaoantt kerestetik. Jelentkezés Stampf [QizerUiletben. 1141
Fiatal lakatoaaaaédat felvesz Frank oérlegkéizllö. 1150
ADÁSVÉTEL
Jókarban levó eb 4 tj Ittasak ráa*/, sutul 4 székkel, konyhauekrény és egy ösi-szeceukható cselédigy eladó. Rozgonyl-ii let 19.
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
KetlfiBKobáa utcai fUrdOszobis lakás aug. l-érc kiadó. Széchenyi-tér4. 11M
Lakást keretek augusztus 1-ére. S aao-hárs hallalp vagy 4 aaaháa hall nélkül Összkomfortos (vízvezeték, (Uidészoba). Ilyen különálló családi házról tsszó lehet Seyter Károly nytfg, százados, Nagykanizsa, Zrínyi-utca Ki. 1149
HÁZ ÉS INGATLAN
Sx6l6blrtok aladó a förhé nd öreghegyen. Érdeklődni .lehet C.gányutea jfL
1ÍÜLÖNFÉLB
Autótaxi — Bárautó szolid árban kényelmei autók raegrendelhelők. Kaul-mann Msnó. Te lef ónállóinál 222, 296
Réftl vagy mai leveleiéiből származó támaabáfyaaakel, hasmálatlsn Iv-nnyagot li állandóan megveuek. Jobb. egyei bélyegek, sorok It erdekeinek. — Rarbnrlts fŐ»«rkeiztó, ta\'álható minden p4n<ek*a délután 6—8-lg a szerkeuló-légben, FÖ-ut 5.
ZftUtB KÖ2LQNY
POLITIKAI NAPILAP.
\' Kiadja : „KCzgazdasaal n. T. Naoykanlna". Fnlolös kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „KOrQazdHsáBl ií. T. Nagykanizsa"
nyomdájábin NaDykanlmn, (Nyomdáért telel i Zalai Károly.)
3
Évfolyam. 106. szám.
Nagykanizsa, 1940. május 10 péntek
ára 12 «11.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik miaura, htíkoxiuip débttJn
POLITIKAI NAPILAP*
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 perígö 40 fillér. Szerkesztőségi ?8 kísdóbivaUll telefoni 78. az.
Nemzetnevelés
Magyarországon a köte\'cző népiskolai oktatás törvénybeik tatása óta megvolt a törekvés ario, hogy a népiskolai oktatási időt 8 csz\'eidö tartamáraterjesszük ki. Ennekftnagy-icioiitőségü törekvésnek azonban suiyós akadályai voltak. Legfőbb akadályt ¦*» pénzügyi nehézségek támasztották. Olyan nagy.izániij népiskolai tanteremre lett volna szükség, amit a magyar áüa\'m költségyc-tése egyszerre megvalósítani nrin} tjdott. De komoly akadályt jelen, telt az ls, hogy az agrárlákosságu Magyarországon\' n .szegényebb népesség gvernítekeit trnjár a serdülő korban is hasznosítja, [gy a loiui. lási ldÖ meghosszabbításával szociális gondokat okozott volna az a körülmény, Ka a fnlusi serdülő ifjúságot elvontuk volna á ráváró munkától. Ez b munka leginkább azószl és tavaszi idényben óhott elő, kü-lörTöscn a kisguzdjaságokbah.
Körei egymillió azoknak a wipgyai* gyermekeknek a szomja, akik elemi népiskolai oktatásban részesülnek; Most végi* oda jutottunk\', hogy a kultuszkormény tervszert! és határozott irányú kultúrpolitikájával el tudta érni azt a nagy nomzelnevc-tési célt, hogy nagyszáma, elemflis-kölal korban lévő gyermekeinket immár nyolc osztályú népiskolai oktatásban részesíthetjük. Sőt, minőst benyújtott törvényjavaskit gondoskodik arról is, hogy a kilencedik . esztendőben be vezesse a gyakorlati életbe a Innulókjat. Kilenc esztendő fegvoinieze\'tt, gondos nevelése fog tehát biztosítékot nyújtani a magyar nemzet számlára arra nézve, hogy ifjúsága nz elérhető legmagánabb fokú normát nevelésben és oldatásb\':m részesüljön. Amig ide jutottjuk, addig Igen hagy áldozatot kelleti hoznhaz álamnak. A legujabbkori, tnbdern népiskolai nevelés és oktatás fundamentumát gróf K\'ehílsberg Kunó, nagy kultuszminiszterünk nakti le akkor, amikor o (rntágyár népiskolai oktatás legerősebb akadályát, a túlzsúfoltságot cltün\'etíe azáltal, hogy ötezer népiskolai egységet létesített. Akkoriban, jói emlékezünk még ró, a magyar politikai élei sokat panasz kodott a valóban rendkívüli áldozatokat igénylő, nagyarányú kultúrpolitikai beruházások ml itt. De elegendő volt néhány esz!endö tanúi, séga arra, hogy ma miár egészen más szempontból nézzük az akkor még valóban nagy megerőltetéssel járó népiskolai építkezéseket. A Klebcls-bt\'rg fél© ötezer népiskolai egy:ég kjorántsp-m bizonyult elegendőnek, de a nehéz gazdasági viszonyok mel-\'ett sem állottunk m|^g kultúrpolitikánkkal tétován, mert Hóman Bálint kultuszminiszter szömíélyébon méltó Örököse le:t a njagylratoilu magyar -népiskolai kdlturpolillk? fó»». karolójának.\'Az Ötezer népiskolai cgyséí,ct.ujabb 2100 egy-íég^oi szaporítottuk s tervbe van véve ujabb. ezer tantetem felépítése. Ma tehát ? 100 népiskolai uj tanterem nyitót-. ta-Tireg kapuit a noitááifoku magyar*
Hollandia, Belgium, Luxemburg német megszállásával nyugaton robbant ki a háború ui feiezete
A tegnap még nagy érdeklődést kelteit diplomáciai hivők egycsapos-ra hátiérbe szorultak a NTI ma hajnali jelentésével, amely közli, hogy a ném«t k»iim!ánynak olyan adatok jutottak birtokába, amelyek kétségtelenné teszik a szövetségeik támadási klíérlctét és ezért a német cápátok parancsol kaptak Belgium, Hollandia és Luxemburg /megszállására, illetve .semlegességüknek katonai eszközökkel való megvédésérc.
A német csapiatok anjt hajnali 3^ órakor a holland, belga és luxemburgi határokai át ís léplek. A né. met kormány jegyzékben közölte elhatározását a három érdekelt kormánnyal. A belga és a holland kor. nYány ellenállást határozott el és angol-francia segítségei kért. A ha-tórmenti tcrü\'olek clárnszfáiam-\'g-kezdődött, hogy « német előrenyomulást kóslellesék. Belgium elrendelte az általános mozgósítást, az angol és francia szabadságos kjatO. nókat azonnal behívták, a készenlétben lévő francia csapatok pedig parancsot kaplak,\' hogy induljanak Belgium (megsegítésére, London ís hivatalosim közölte, hogv miudon eszközzel megsegítik Belgiumot ?8 Hollandiát.
tanulóifjúság előtt. Ez.ei elhárulta nyolc osztályú elemi népiskola létesítésének \'egfőbb akadálya, a túlzsúfoltság, a lanterem hiánya, nt volt léhát az ideje annak, hogy e/t a régi magyar kultúrpolitikai programot lényleg megvalósítóik. Hó-rtfan BáUnt vallás ós kÖzoklatásügyl miniszter rom kellékedéit még^ e nehéz viszonyok közepette sem"" a program végrehajtásával. Gyönyö. rü és örökké emlékezete; dáhjmfeaz kötjük a magyar nép gyeitmlekelm\'k e magasfoku és széleskörű oktató, sának megvalódtásái akkor, amikor Magyarország kormányzója, Horthy Miklós bölcs országlásának huszadik esztendejében valljuk azt valóra. Minden magyar embernek tudnia kell ugyanis, hogy ő volt az, aki ezelőtt 12 esztendővel kifejezést adott ama óhajának, hogy a m\'igyar nép gyermekiéit a modern idők követelményeihez híven a Jegma/íasabb foka oktatásban kell részesíteni, a mely oktatásnak párosulnia-kell -a keresztény ós nemzeti\'érzés leg. főbb nevelési elveivel. A törvényjavaslat, amely bizonyára nem csak a politikai világ, hanem az egész
A német rnfegszáUásban most is {/-épültek el. A légelhárító ágyukmin így része van n légihaderőnek. A. [ denütt megszólaltak. Holland jelen-
két ország felelt, sőt egész a ifcmáe torkolatáig nagy nemét repülőrajok
tés szerint délelőtt 8 óráig legalább hat német repülőt Jeltfttek.
A Themse-torkolatban angol hajókat bombáztak német repülök \'^"v-
miniszter, hogy
London, májufi 10 Ma hajaiban 100 német repülő jelent meg a Thttusc- torkolat felett, A légelhárító ágyuk azonnal működésbe léptek, A német repülök angol hajukat támndtak mi?g, Öt német repülőt lelőttek. Közölte még az angol tengerészeti
angol ősapátok ma hajnalban partraszálltak Izlaryj szigetén.
A megszállás a sziget érdekében történik, a közigazgatást nincs szándékukban megváltoztatni az angoloknak.
Francia és belga városokat bombáztak ma éjszaka
Párjs, május 10 | Pontoséi és, Luxéuli francia városo-
A francia csapatoknál az éjszaka elrendelték a riadó!. A német repülő támadás hajnali 4.60-kbr követke, zetl be. A légiriadó 8 óra előtt 5 percig tar[ott,
Későbbi jelentések szerint a német repülök a franciaországi légitámaszpontokat bemlbáztak. Ugyanilyen támadás történt a te\'gá és Ivoll and rOpü lőterek «\' len. Több bomba escit Brüsszelié és Luxemburgra.
Későbbi párisi hirek szerint bombatámadás érle N-uioy, LiUc, Lkon,
kut. Nnncybói több halottat és sebesültet jelentenek, Liliében két ház dü\'t romba, Lionban két katona vesztette é\'etét a repülötámadások során.
Megerősítik n hirl, hogy
francia ós angol ősapátok útban vannak Belgium és Hollandia megsegítésére.
London, május 10 Az angol keleti partok mentén lefolyt tengeri és légi csata oo percig tartott; Hogy hány hajót támadtak*
ország közvéleményének helyedé sévci fog találkozni, figyelembe ve* szí n kisgazdaságokban mór ha>z nositható Ifjúság szociális és családvédelmi szetmípontjalt is. A felső, tagozatban ugyanis, oz öttó\' nyolc osztályig lartó szorgalmi időt hat hónapban állapítja mcg. Nagyon helyesen különbséglat tesz a falusi és városi népiskolák között. A városi iskolákban fenntartja és megköveteli a ki\'enc hónapos tanítói időt, A nyolc osztályos elemi népiskola a közismereti tantárgyukon felül, a falvakban mezőgazdasági, gyakorlati ismereteket, a\' vára-okban gazdasági, ipnrí és kerbikedelmi ismerete, ket fog tanítani. Főcélja « nemzeti érzés és a valláserkölcsi fonásból fakadó igazi nemzetnevelés, Termjé-szclc^eu, a törvény végrehajtás\'1 egyszerre\' az egész vonulón nem történhet meg. Teljes megvalósítási idejét öt esztendőre lehet tervezi,j, de már az elközelgő év szeptemberében mód nyi\'ik arra, hogy a |mi.>gy«r gyermekek 56.7 százaléka, tehetőbb mint fé\'mJilió tanuló résza;ü!-hesíen a nyolc osztályú elemj népA iskola tanulmányi előnyeiben. Ls i
amikor Hcanim Bálint vallás és közoktatásügyi miniszter e nagyjelentőségű törvényjavaslatának lényedében -elmélyedünk, úgy érezzük : rendkívüli dologgal ál\'unk szemben, amelyóek gyüímíölcsét ;iz \'elközelgő idők magyar gererációi hálateli szívvel fogják learatni. Meri WiSeny futás van nem osak gazdasági, szociális és politikai ;vonatkozásban Európa földjén, de ez a versenyfutás lépten-nyommal tapasztalható kultúrpolitikai téren is. A magyar nemzet szeUcim/ségéiiek és kultui*-fokánnk lenwmdiila nem szabad. Kétségtelen, hogy ü magyar uömzet fénnmaradssáníJk és jövőjének legfőbb Maginot vonalát építjük ki akkor, amikor törvénybe iktatjuk a kötc\'ező nyolc oszlályu elemi iskolai oktatást, mcgpótolv-i még egy kilencedik esztendővel, ahonnan kikerülő gyerjivekelnlcröl míá< bátran levehet! az iskola oklútó"* és névelő kezét, mert ki\'enc esztendő fegyelmezett nevelő és oktató munkája után nem fog nkíitfni !mfrgy*r gyermek, akit a mfagyar étel számára •talpra nc álUtotljak volita.
ZALAI KÖZLÖNY
1940. má|ua 10
Sportingek
nagy választékban
Szomolánylnál.
meg n német repülök, még nem lud-ják.
Svájc és Belgium mozgósított
Genf, május 10 A svájci konnány elrendelte nz általános niozgösjtúst.
Brüsszel, május 10 A belga konnány a mozgósítás elrendelése után azonnal tanácskozott a hads-ívjgfőpnrancsnokokköl. A legfőbb vezetést Lipót belga király személyesen vette át,
Brüsszelt szabad városink nyilvánították ós megtiltották, h\'ogyazo:. csnpntok vonuljanak át, Remélik, hogy Így « légitámadásoktól is ttég kímélhetik.
Az amerikai flotta a hantul vizeken áll
Ántyerpen, május 10 Hivatalosan közölték, hogy Holton-dia hadi állapotban lévőnek érzi magát Németországgal.
Antverpcn ellen 1.20 órakor re. pÜ\'ötámadásl kísérelt jne-g nz ellenség, la légelhárító ágyuk nyomban működésbe láplek. \' .
" A külügyminiszter Holland-India sorsával kapcsolatban megqmlitette, hogy amerikai flotta a bfiwaj vizeken összpontosítva áll.
Ribbentropp: — London 4* Parit mellett a belga 4e holland kormány is felelős a tSrténtekert
Berlin, május 10 Az esemóyekröln Itibbentrop külügyminiszter ma tájékoztatta a sajtó képviselőit. Ismertette a holland ós belga konnényokhoz Intézett jegyzékek tartalmát. A jegyzék hangsúlyozza, hogy n belga és liollabd csapatok átcsoportosítása vnl nyilvánvalóvá vált, hogy csak Németország ellen készfil-ne)C Ugyanígy a vóüerörnüvok ls otaaíc Németország elten kásáitok, a határos n szövetségesek félő, nyitva állnak.
A ícét kormány eltűrte art ls, hogy az angol repülök naponta megsértsék MJinbqgességílkfct. liddig 127 ilyen esetről tudnak. \'Hangsúlyozta. a jegyzék, hogy nem mint ellenség lép a német csapat belga és holland földre. Az jsseményekért Paris és London a felelős, de felelős a holland és befea kormányok is. mert ellürto a szövet, segeiftk háborús rwUUkáJát. Német, ország csak ugy szavatolta a két ország függetlenségéi, ha seuiúcgességü-taet Itentartják, ez pedig ncra történt meg. Ha a kél konnány parancsot ud, hogy n német csapatok ne ütközzenek ellenállásba, clkorilVhetlk a vérontást. Ellenkező esetben a VéronUsórt a nénijet konnány elháritja magáról a felelősséget, ; t
lUbbentrop ezután a következő kijelentést tette: A nómet hadsereg c pillanattól kezdve azon a nyelven fog beszelni, amelyet Anglia ás Franciái ország vezetői cgyedúi értenek. Ezért a német hadsereg végleg leszámol velük. L { ,
{Folytatás az 5. oldalon)
A gyomot nyomás és gyomorfájás, rossz emésztés és fehér nyelvleped ék, halvány arcszín és kedvetlenség Igen sok esetben: hamarosan megszűnnek, ha bélmükö-désflnket reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József\'\' keserüviuel rendbehonuk. Kérdezze ITieg orvosát I
Teleki főispán: „Komoly, fegyelmezett, áldozatkész magatartásra van szükség"
Zala vármegye törvényhatósági bizottságának tavaszi közgyűlése
Zalaegerszeg, május 10 Zala vármegye csütörtöki közgyűlését nagy érdeklődés elözto meg. Áz ólé sjcui sokan jelentek meg Nagykanizsáról is. Teleki BŐla gróf főispán meg. nyitójában iiiegeniiékezett dr. Farkas Tibor. dr. Takács Jenő, Uhr Oszkár ós Gecsovi«. István elhalt tagokról] maid bejolcnlcite, hogy az árvízkárosultak részére a vármegyei közjóléti szövetkezet 12.000 pengő segélyt után ki, n károk kijavítása ói az anyagbo-szorzás biztosítottnak látszik. AZ
árvízkárosultak javára a zalai lapok eddig 7—6000 pengőt gyűjtöttek,
de » gyújtós még folyamatban v.in. Hangsúlyozta a főispán, hogy ma nagy szükség van a komoly, fegyelmezett ós áldozatkész magatartásra. Az ország vezetői békepoUtlkit folytainak és a nemzetnek legfőbb kötelessége gazdaságilag, katoniilag és lelkileg felkészülni, hogy bátran szent-benézhessen minden cslictöséggcl. Ilyen
komoly időkben kötelesség a lelki egység és fegyalmezett-*6g megóvása.
Egyes kis csoportok politikai vágyálmai nem terelhetik el a közvéleményt az igazi útról. Szűnjön meg tehát minden eltentél és Szeretetben <gyesül. (jön u niiigyar a független, szabad magyar nemzet jövője érdekében.
A ji \';-:v lapssnl fogadott főispáni beszéd után került sor a választásokra.
A közigazgatási bizottság
megüresedett helyére egyhangúan dr. IMvardy Jenő kormány főtanácsossal töltötték be.
A sümegi főszolgabírói
állásra dr. Nagy UéJát választották meg it;i szavazattal. Dr. Kelemen "János 12Ő. dr. Uarcza Uéla pedig 3 sza-
vazatot kapott. A szolgabírói állást az egyedül pályázó dr. Sebestyén Józseffel, nz aljegyzői állást pedig uz ugyancsalt az egyodui pályázó dr. gróf Széchenyi Györggyel töltötték 1».
Ai alispáni jelentéshez
Mnrótby (Meízler) Károly .szólt első-ni.-:-. A balatoni idegenforgalom felkarolását, jobb vasuli összeköt belest és a balatoni fünlöknck nagyobb kedvez-ményjnttalást kívánt. Heviz íej fez Ipsével szemben bizalmatlan. Sokaitól hegy Zalában meguntadig 10 százalék a zsidó szavazó. Végül a rezi erdőőr meggyilkolásával knj>csolatbnn " nyomozó hatóságok munkáját bírálta.
Bojtot Lajos (Ijcntl) a lenti érdekében tett Intézkedéseket (köigáj építés, artézi kntns óvoda, napközi otthon stb.) köszönte meg.
Az alispán ás a főispán válaszában hangsúlyozták.\' Iiogy
Hévíz fejlesztése
niifcty )»efekletésscl megindult, a fürdő a n.ii .\\r és nz állam felügyelete nl-ut áll, fejlesztésével kapcsolatos aggodat, mak tehát feleslegesek. A
zsidó tanúsítványok
kiadásánál gondosan jártak cl, a zalai Ixumülöti zsidókat nem lehet egy kalap alá vonni a T«st$> beszirvágolt galiciaikknl.
Rezi környékén
elszaporodtak és embert öltek a vad-orzóík, értliClő, ha szigorú nyomozást végeztek, finnek során 100 elrejtett fegyvert ls találtak.\' Nrcggyözödése, liogy a csendőrség a szültségnek megfelelőin júrt el és csak kötelességét Ipljosiiettc,
A (közgyűlés a válasz és az alispáni jelentós; tudomásulvétele után a táigy-soroz,a\'t pontjait a kisgyűlés javaslata alapján fogadta ej.
Adakozzunk az árvlzkárosnltakiak I
Az árvízkárosultak megsegítésének, a rom\'olások újraépítésének nagy munkája orsiágszerte megkezdődött. Valójában csak most derül ki, hogy milyen hatalmas károkat szenvedett ez az ország, a s-^k-sok ezer szerencséilen magyar testvérünk. Még ha megkétszereződnék a máig gyűjtött\' 3 mii ló pengő, skkor ls hány életet kell újra kezdeni, hány élet ment veszendőbe, hiszen társadalmunk segítsége esak annyit tud blztosilani, hogy a minden nélkül maradtak mindent újra kezdhessenek
Adakozzunk! Mindenki adakozzék 1 Minden fillérre szükség van t
Eddigi gyiljtes 4903.ÖB P
Récseí Samu és fial 5,— „
Sziget! József 2.— „
Nagy Ilonka (Gyékényes) 2.- „ Szendről Ottó (Gyékényes) 2.- „
Sörlei Gyula 2.— „
Guta látván 1.— „
Eddigi eredmény 4917.65 P
„Bilgutus, Imi tfattuiussr
jjEGOLCSO
BBAN FES1
dmtáblát, szobát és butarmázolást
CZOCZEK SSi
Plaotér, a volt Szarvas-szálló épületében
Nawyksinlmaau
PÜNKÖSDRE
sJillfi,
FU-ut 2 az.
^KUirSIVUK.
A KANIZSAI VASUTASSAG
a hazafias áldozatkészség terén mindig elöl járt jó példává\'. Megmutatta ezt nept! csak a sokszor szinte emberfeletti tmlunkaválliUá.á-nitk becsületes IelklismcretcsségéN*1, hanem olyankor is. ntm/ikor a kbíer-veíon megszolgált kis fizetéséből hol erre, hol arra áldozatot kéi*t valamilyen hazafias, nem«> Ügy. így ml>st is nz án\'lzkámsultak javam « kanizsai állomási és vonatkb\'érő személyzet 315.30 pengőt, a fűtőház, műhely és szertár 269.07 pangót, a pályafenntartás 163.68 pengőt, Ö3z-sz&en 738.05 pengőt fizetett ba a MAV Ígn^toságél^>z. Vagyis minden kanizsai vasutas fizetésének 1 százalékát adla az elpusztult magyar porták felöpitésérc. De ezenkívül a kanizsai vasutnSság ugyanígy havonta egy éven ÓL (1939 júliustól) 128.50 pengőt ad a fisotésé-bö\' a kárpátaljai ruszin lakosság részére felépítendő n, n. •Vasutasház* akció céljaira. • •
A SZÉKELY HADOSZTÁLY
Egyesület minapi budapesti közgyűlésén (a 10-ik \\*olt) Kmtochwil Károly ny. altábornagy elnöklésével elhatározták, hogv a Ferenc Józs**f hid pesti hidföjén\'éi felállítják a Székely Hadosztály cmléktmiüvét. A köz gyűlést követő bajtársi vucnjrán, a melyen József perenc kir. herceg is megjelent és felszOlall, k\'anizsal fel-köszöntö is hangzott el s azt dr. Tljo\'way Zsigmond ny. postahivo. taü Iga^tó, « Székely Hadosztály volt t. századosa mondta.
• . \\ ¦¦
EGY KANIZSAI KISLÁNY
flkl nemrégen került el Nagykanizsáról, Lónyay Mária oki. tanítónő, bjcsut mjoiid a leánysoraak. Pünkösdhétfőn lesz az esküvője a kapos\\\'ári Szent Imre letalplomban Kővári Sánetorrnl, a\'Futum főtiszt-vlselöjéS-el. ,
MOVE HIR
A MOVE országos központja most tartott közgyűlésén tfr. Zsidó Sándor zalai országgyűlési képviselőt " MOVE országnB nagytanácsának tagjául választotta.
¦
AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK
javára a Katoljlcus Legényegylel-nck dr. Dumjáii Gyula k\'arttaíester-sígo niBllett milköda 20 tagú zenekara június elején hítti^Mei-stn.v1 i*nctez. A fiatal és Nagykanizsán egyetlen polgári zenekarnak ez Ii\'sz az első öná]l6 KangMersenj-e.
NAGYATÁDON
filmezni fognak. Babay Józsefnek, a Nagyatádról származó Írónak Rózsafabot ctaü regényéből fttaifel készítenek. Ez a regény pedig Nagyatádon játszódik le, A fllm-véUaW Bzakenibercl talár lenn ls jártak le-repeaemlén Nagyatádon. SzeKcJÍky.
1940. május 10
ZALAI KÖZfcöNV
lirlJItaiiüiMíi\'íÉ
viikersikedáie — nasykaulzsa
CORDATIC
LERAKAT*.
Zita és Jávor Pál lesznek a Rózsiiia bot flim-változhtának főszereplői. *
A CIPŐKERESKEDŐK
két napi bruttó Ve-vételük 2 százalékát ajánlották fel pz árvizkáro-sultak segélyezésére. A Magyar Ci-pökeixískedök Országos Egye^Ült-s. lének ezt a határozatát Nagykanizsán (s végrehajtották.

PRAXI-SZERELEMí.
a rjlinc. ununk az opcretluck, \'Unit két keszthelyi guzdász irt és vidám k .virágzása\'-n, gazdád-kodé lyreX A szöveget Sái-kőzy Pé\'er, a zenét Láner György szftiez\'te. Bemutatója pünkösdkor lesz Keszthelyen.
KORÁN KEZpHETTE!
A Hétfő c. budapesti hétfői újság egyik hhe felállította a hadirokkantság kor-rekordjáí. Azt Jrja ugyanis ¦ »Bnkó Lajos 5 éves hadi-rokkant korcsmáros égő e\'gaieltá-va" lefeküdt, az ágy meggyullad! és Bakó súlyos égési sebeibe belehalt,*
Eredeti Excelent Habselyem
férfi ésnöifehérnemllek
Igen olcsó árban kaphatók Divatcsarnok, Fö-ut 6.
A Blsztrlczky-hang verseny
atn«!y4ii a kitűnő hegedümüvósit mel l*l| n-Jin csak mint kisérő, liánom önálló számokkal is szerepel Sztankny Lajos, n neves con^oramüvése, — május 12-én, pünkösd. vasárnap loss a nagykanizsai Piarista Diákszövetség rendezésélKtt. a ginuiáxiuin tomater-mében, a piarista templom orgoSaa-alapjn javára. Jegyek 1 pengőtől 150 pengős árig Vögelo Károly ós Balogh Lajos tanároknál, vagy a gúmiáztuni 257. se. telefonján oz igazgatóságnál biztosithatók, Kimagasló zenei eseménye les* ez a hangverseny Nagykun!-zsának. emelteti Jövedelme olyan nemes célt szolgál, hogy méltán tart i&ényt Nagykanbsn kiiltur-tarsadnlniá-uak kivételes őrdoklÖdésáre. (0
Hívunk minden bélyeg-gyfljiőt!
Aid szereti « bélyeggyiijtés tanulságos, szórakoztató, szép •portjátt de szeretné azt is. hogy (gyűjteménye valamit ér-I jen lei az csatlakoz/ók I a Nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságához. Tagdíj, sem egyéb anyagi kötelezettség nincs. Jelentkezni Barbarits Lajos Telelős Szerkesztőnél lehel, nki minden komoly érdeklődőt szívósén l«vczct az Asztal táraasighn. Az össze-jövetelek minilen csütörtökön délután G-H óra között vannak nz OMKtF, tanácstermében, Csak szakszeré gyűjtés jeleni értékei! Ezt sajátíthatja el min iienki az Asztaltársaság öss nej öve telein erankivúi elcserélheti íeletfcgeit. • b*
storzésekl ez segítséget kap, alkalmi közös akciókban részt velici, bekap-csoiódhaUk az országos cseiekörfor-galumba.
Hozzászólás a templomépítés kérdéséhez
Főszerkesztő Ur! Kedves Barátom !
Nálam senki stfct, lakik közelebb a felsőtomploimhoz, ezéil jogot formálok ahhoz, hogy a temp!omvlláb« kapcsolódjak, azután szornszédonv ról elmondjaaii mindazt a rossza\', amit ludok-.
Az utolsó 10-15 év alatt gyakran javították a felsőtemplcjmbt, amikor is iiméteüen volt alknhnnm látni néhány a toronyból-letőről lekerült deszkát, gerendát, melyek hihetetlenül rossz, pudvás-szúette ál\'ápot-ban voltak. A meslerciinberck azt mondták, hogy az egé-z gerendásat ilyenj amin nem is lehet csodálkozni, hiszem a fomp\'om 176l-ben épült és 1821-ben nagvobbltolták mCg. A tetőzetét tehát előbb utóbb k\'i kell cserélni, amin hírlapi polémia változtatni nem fog, de ml;g lehet azt is várni, inig a (c!ö Itt vagy ott majd bedül. A tcmlplom olüa\'fa\'ai a földrengés alkalmávcd mfuidk\'étoldalon megrepedtek ; m,n nem igen látni őket kívülről, meri vakolat és festés fedi a repedésekel, de é:i bárkinek meg tudóim mutatni. Azután a falak nedvesek, amin nemi sokat javítóit a néhány évvel ezelőtt « templom\' körül telesített vizle\'enítő betonnal bélelt csatornarendszer, de a falakat kívülről burkoló mü\'apok sem. Vízteleníteni a TeiTOlészet tudományi Közlöny hivatott véUm^nye szerint csak ugy lehJM, ha a falakat egész vastagságukban átvágják, az-, után szigetelői apókat építenek be...
Az oltárok faanyaga lelje :en tönkrement, amiről bárki meggyőződhe-tik, ha pi. a főollár mögé kerül. A főoltárba már régen be kellelt volna építeni egy vastabernaculumot, de szakértő szerint ez a fa szuette mivolta miatt nem lehetséges. Mindezek alapján «z a véleményem, hogy n stílustalan, falusi fcisőtempkxm megérett a leb-mtasm, amely alkalommal ;i bontásnál a falakból kike-
rülő téglaanyagfez uj lempMniulap-jába felhasználható Vrtftfe, nmÍ nem jelentene lényegtelen mgtakaritást. További, mintegy 100.000 P-rc rugó megtakarítást jelentene az, hogy nem kellenének uj harangok, u] orgona, templomi kegyszerek és templomi ruha, 1" i Az: uj templom1 a felsőtempkan Helyén nagyobb alakban felépíthető, teklnlvc, hogy a Széchenyi tér há-romszögalaku lévén, hátrafelé szélesedik. Csak a templom frontját kejlene mintegy 10 (méterrel hátrább vinni, kb. a Nemzeti Bank és iuj én házam frontjával egyvonalba, amikor is a templom elejéi mintegy io méterrel lehelne széiesohbie venni, hátrafelé pedig! van hely bőven. Legfeljebb a mázsaházat fel kell áldozni.
A feltőlcmplcmban a szolgálatot n négy világi pap végzi. Vasárnap ez a négy pap hat miséi mond olykép, hogy kettő püspöki engedéllyel binál. A harmadik a szculbeszédel mondja, a negyedik a délutáni lilánlát : ci vannak léhát eléggé foglalva. Ha az uj templom *»z Eölvös térre kerülne, az ö működési körük is oda tevődik át. Ec akkor ki fogja ellátni u fclsőtempUiml teendőket ? Egy bizonyos, hogy bárkik fogják is itt az istentiszteletet végezni, ugy, mint azt u világiak eddig tették, t, 1. ingyen, senki sem fogja vállalni. Ha az \'aj templom az Eölvös téne kerül, a templomi adminisztrációs költségek megduplázódnak.
Azon terv melleit, hogy az -uj tcmp\'omi 0 jelenlegi fclsőlemphvuT helyérő kerüljön, vannak más éivek is, melyeket a püspöki Biztos ur már hangoztatott, ezeket tehát megismételni nem akarom, cfc a fentebbiekből (ójyólag az én szerény állás foglalásom félő\' kétség; nem lehel.
Fogadd kedves Barátom szívélyes üdvözletemet ! Igaz híved
ár, Kóntg József
Divatszandalettek
nagy v a. I a a z t ék.ban naponta érkeznek!
Fő-u( 8. sz.
RITTER DIVATHÁZ.
Felmentéssel végződött a Dene-per hamistanuzási mellékhajtása
A kanizsai városházi íntorpellációk tengeri kígyóvá nőit ügyeivel kapcsolatiján foglalkoztunk Dene Józseí kertész bünpcrévei is. A Jogerős Ítélet után Dene Józsor pemjrafelvételi kó-leimet nyújtott bo a *ir. törvényszok-l-.cz inalva arra, hogy alapperében
Tóth Boldizsár és ifjú Farkas Fereno inségakciós munkások\' hamis vallo-most lettek. Ez a két tanú ugyanis ,azt vallóitok, hogy 1934 október végó-löl december otejéig a Szigethy-félo FŐ utl házban dolgozlak, parkíroztak és ez nono József magán munkája volt.
VérOSi BloaegO. Cgak ma pénteken i
Emlékezik I Félhelyárakkal I Élmény I
Oroszország
(A zsarnok) Alfréd Neumann világhírű regényének tllmvil-lózata. — Hurry Baup élete legnagyobb szerepe.
Előadások hétköznapokon 5, 7, 9, vaitrnap 3,5, 7, 9 órakor
Ékszer-átalakitást,
lelujltist. lavliiul, valamint uj munkát liléié, kivitelben \'és ur.olici árban kéezltck
BÁRÁNY ékszerész,
horthy mlklos-nl s. (foiuw.1 ihiIkd.)
Uene ezért a több mint egy hónapig tartó munkájukért csak 3 napot fizó-1e:t a sajátjából, a többit n várossal fizcliette ki. A két tanú ellen Dene József feljelentésére hamis tanúvallomás miatt Tóth és ifjú Farkas ellen meg is indult a bűnvádi eljárás Ós a törvényszék a pemjraPelvéloU eljárást Dene ügyében felfüggesztette, inig a Tóth és Farkas bűnügyben jogerős Ítélet lesz.
F-bben az ügyben az első fötájgyu-láson a bizonyítás kiegészítését rendelték el. Most volt a második tárgyalás a MaWry tanáé* etött.
A ikir. ílgyószség nem vállalta a vád képviseletét, mert nem látott ideg okot a vádemelésre ós igy pólmagán-vádra keri.lt a két munkás a vádlottak padjára. Mindketten kitartottak első tanúvallomásuk igaza melleit.
A tegnapi tárgyalásra u törvényszék több tanüt idézett meg, közlük dr. Pottyondy Józsor városi aljegyzőt;. Tóth Lászlóné Loidl Gizella városi Usziviselőnftt, stb.
Dr. Potiyondy aljegyző, az inség-ftkció akkori vezetője részletesen is-mertette az inségakció ügyinenctét, a kifizetések rendjel. A k.utotékokon — mondta — fei volt tűntet™, hogy egy ellátatlan hány napot dolgozliatoU egy hónapon át a bórjegyzókeket uz erdöliivatal állította ki. a szociális ügyosztály láttamozta ós a számvevőség kiutalása alapján Eröss enlőmesier fizetio iíi. A kitízetéseknál ott voltak a felügyelők, hogy a szomélyazonos-ségöl megállapítsák.
ftfakáry elníik több kérdési intézeti dr. Potiyondyhoz. aki miután betekintést nyert több berjegytókbte. amelyeken nem volt rajt a szociáUs, ügyosztály iáitarnozásn. kijelcntotleiX
— Bit valami svihákság tornyú jelenteni Fogóra\' a (|>oigármcster urnák. Itt nincs valami rendben. Tessék a bíinügyi vizsgálatot inegindiiani. Mert lehet, hogy egy olyan bérjegyzék ís van. amely csak az elszámolásra ment.
Tóthné Leidi Gizella .elmondta, hogy ö szakta másolni Dene József fogai-, mazványa vagy pedig Q 111 unka vezetők kinmtaUlsa alapján amnuikások neveit, mennyit dolgoztnlk és,mennyi bőr jár nekik. Hogy hogyan került u listába téves törzskönyvi szám, azt nem tudja., ő á legnagyobb pontossággal kezelte a listákat. \\
Dr. Begidson Emil, Dene ügyvédjének vádbeszédo után dr. Gaerlncr Antal védő utalt arra, hogy semmi bizonyíték nincs arra nézve, hogy a vádlottak hamis tanúvallomást leltek volna és igy bűncselekmény hiányában kérte felmentésüket.
A tö vényszók rövid tanácskozás után kihlrdeite Ítéletét. A hamis tanu-zás bün\'eito miatt gyanulw. vett vádlottakat felmentette, egyben kötelezte a magánvádlót 102 pengő üfyvédi költség megfizotósóro.
Dené és Bcgidsán fellebbezett.
Pünkösdi vonatjáratok
A MAV a pünkösdi ünnepekre Nagykanizsa és Budapest közt több járatot indit. Igy 10-én. 11-én, 12-én és 18-án este megérkezik Nagykanizsára az e napokon indított 12M-ei esti -személyvonat 20.12 órakör. Nagykanizsáról viszont li^én, 12-én, 13-án és 11-én indul vüsza a délelőtti 9.I5ÖS 1213/ száma B2«mJ61y-wnat. Ezek a vonalok csak a felsorolt négy .napon közlekednek.
JÉitoJii liptai!11
í ZALAI KOZLONU
Síremlékeket,
ilrmtl, SBiilriitl, i!l Bliltsliil
szakszereiért ée legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
koíaragémesteraél, Király-utca 33. Nnjy »lr«l«k-r»kltr. Teleion 61B.
Váltson előre jegyet
a ZMNTE—Soproni Vosut mérkőzésre. Tflttőnél. A mérkőzés igazi fiutballcsemege le.;z ,i sportrajongók számára. Az elööiérkőzés 8 órakor, a nagvmérkőzés 6 ó\'akor kezdödik. _ (:)\'
SVSE—ZMNTE előmérközés a Balaton Kupáért
A vasárnapi előmérkőzéVíon a le-venfo válogatottunk játszik a balyl Vasút ifi csapatával. Ez a mérkőzés izgalmast,/* és érdekesnek Ígérkezik. A mérkőzésre fél 3 órakor a levente válogatott részéről köteles megjelenni: Farkas, Párta, Kúszik, Herczeg, Csérpes, Ködbaum, Sós. László, Gőczr-, Rajnai, Várad! Szat-Icr-is Varga. (:)
Pünkösdhétfőn
a Levente Labdarugó Szakosztály önkéntes adományok melleit ifjúsági bajnoki mérkőzést renuez. Fél 8-kor Kercskedelriii-Oserkészek, já-jékvezetö: FMunbort, negved 5-kor Atllla-ZMNTE III., játékvezető: Bárány. i , ;
Katoisaifelazarelaaak egyenruházati oikkek
ogyodül legolcsóbban hoszorozhotők
beleznainAl
Sugáf-ut 53. IX. Telefon 62S.
Pétitek
Állandó mfisornánok hétkBuupokoa B«d*p«st L tuflaoriin
6.45 Toma, Hlrok. Kőkemények, H«^i*m«u3ck. — Utána étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi vizjelzö-uolgáiat, — 12 Harangszó. Himnusz, Időjárás jelent Ós, - 12.40 Hűek. -13^0 IdfljeUés, IdŐjáMsjeacntea. -14.35 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyamhlrek, pi»cí árak, éielmls.erá/flk. - 16.45 Időjelzés, IdÖ-Járásjeleutés, lilrek. - 17 Hirek sOo-vák és magyar-orosz nyelven, — 19.15 Hírek. — 21.40 Hitek, időjárás jVUenté*, hírek silovttk és magyflr-orosz nyel von,
— 23 Hírek német, oUts,, angol és fníaria nyelven. — 0.05 HfrCk.
BUDAPEST U
17.15 Mftrovics Gyula dr. clöndása.
— 17.45 Országos l\\>slászenQknr. — 18.45 GyCrmekhcti üzenet. ~ 18-50 Válaszol a külön tudakozó. Beszél Konkoly Kálmín. — 19.05 Uszt; IX. magyar rapszódia. — 10.25 Az Operaház előadása. (Manón Lcscnut. ¦ -ünt-mu 3 felvonásban. — Az I. felv. után Külügyi negyedóra, — A II. [elv. után Hitek, ldöjárásje lenlés. — Utána azonos Budapest II. műsorával. — 2320 Ihira Sándor cigányzenekara. BUDAPEST IL
18.50 Lovászt I^rCm; cigányzenekara. — 1D.30 (tyorsirö*ai)tolyain. —
20 Hirek. — 20.25 Böxödl György] -tel-btsszélóye. — 20.50 TanrionKJzeik, — 21.45 Idöjárásjcloiités. — 21.50 A rádió szalonzenekara. i ,
szombat
BUDAPEST I. : T "
10.15 Gyermokdéielölt. — 10.45 Mit nézzünk meg? — 12.10 A rádió sza-lonaenekani. — 13.31) Haiiglcmez<-k.
— 16.15 Dr. Balogh Károly clöadásu. 17.15 M. Névay Ilonka zongorázik.
— 17.45 nádióposta. — 18.15 «l\'ünkösd járás Palócországban.\' Irla és összo-
áilitoita Villant Rezső. Közreműködik YoUíAty Alice ós Orbán Sándor (ónok). Kiséri Gáspár Lajos cigányzenekara. — 10.25 Hangfelvétel — 19.40 «Ncm élhetek muzsikaszó nélkül.. Vigjátók három felvonásban. — 21.40 Hirek. időjárás jelentés. — 22.10 Toll Árpád és a Bajkózcnckar. — 23.20 Tánde-mOzek. ;
BUDAPEST \\U
18.45 Mezőgazdasági félóra. - 1925 Simonffy Margit versekéi mond. — 20 Hitek. — 20.25 Hanglemezek. —21.35 Idöjárásjcknlés.
;i940. május 10.
Szenzációsan szép nyakkendő ~WM
újdonságok érkeztek pünkösdre!
Virág cipő- és divatház Főnt3.sz.
Tulajdonképpen miért panaszkodunk?
Az embetek tele vannak panasz-szal. ftn ls, To !3, mindenki. Pedig nem érdemes. Nem1 olyan rossz a helyzet, mint azt ugy általában j>a-naszkodjuk. Sorjában ide lklatok pár magam által hallott pamszt: Kiskanizsai asszony ismerő sönt
m
1 panaszolja:
— Hát csak megvonnánk ... Most csak a cukor körül van egy kis baj. Tudja az unokám (11 hónapos) naponta clhonlott negyeit kiló cukrot fcí. dfj most nem lőhet annyit, mert csak ti személyre kapunk. De íríkább lemondunk mink a cukorról meg a nagynpja, nagyajayjjEK, meg az ángyomlók is odaadják a maguk rostét, igy majd csak. Jut a gyereknek is... ,
-- De ininök egy naöta egy kis gyejOknek egy negyed kiló? — kérdem.
1— Jaj kérem, az kell a csonlkép-zödésrcl Meg vnjloyeslvkap, A Ligás növór mindig megnézi \\cs megdicséri, hogy milyen ?01 tartjuk.
— Jól Van. mondom, akkor itt nincs bajt
Tovább megyek a piacon, találkozom egy ismerős hölggyel, rm - Kértek. — mondja — ezen I I a vacak piacon semmit sem* lehel kopni. , -
— Hogyan? \'—. mondom éu, — liiszen tele van a .kosaradi
— Hát scmnu az! Káposztát viszek. Tudod, a tólen Öltünk egy kis 1)0 kilós malacot, van még egy kis füstölt húsom, azt belefőzöm1,\' meg tojfelt viszek a gyerekeknek.
— A gyerffltoknek í Kérdem — minek?
¦— Nehogy azt gondold, liogy tunkolni! Dehogy! Tudod, a négy gye-rtfldem tejfeles kenyeret kap uzsonnára, csak ugy (rákenem; a kenyérre, estére kávét kapnak, tésztát kis dzsemmel.
— és a gomba? — firtatom tovább.
— Gomba holnapra lesz, töltve és egy kis almásrótesl csinálok.
— És a virág?
— Hát virág is kell, tudod, egy kis. szó|>érzék is van az emberben.
— Jót van! Tehát valamit mégis kapni a piacon I
j*Öl Odább két ismerős hölgy kn-l°l lapokról beszél. Hallgatom ökef. Ezt hatlom:
— Kérlek a kalapok is mennyi pénzbe .kerülnek! ősszel vettem egy bama nyúlszőrt 24 pengő. Tólen
vettem o^y bársonysupkát 8 |>engö. Tavasszá. e#y téli szalmát 14 pengő. Nyárra egy könnyű filcet n pcngÖ. Ez t\'nnyí. mint 57 pengő.
Hát aki egy félévben ennyit adhat kalapokra, az ne panaszkodjék!
De nem panaszkod Iratnak a kata-posuök sem\', mert annyi a dolguk, hogy alig győzik. A varrónők, női szabók is telő vannak munkával. A női szabók állítólag 12 kabátot szabink fel naponta. Igaz, én Íb 7 hónapja várok az uj tavaszi ka-bátomra (mi meg a tavaszra 1 A sznrk.), mégsem pimaszkodom. Az idő nekem dolgozik. Mivel hideg van. úgysem vehetnem foi s ha meg kimelegszik, akkor nem kell kabát, marad jövőre, ha addig élünk.
Szóval a női szabóknál az a helyzet, hogy túlontúl Van munka. Még is panaszkodnak. T. i. hogy nem birják, megőrülnek, hogy a hölgyek mennyit járnak a nyakukra! DO azért — hála Isten! — kis Balatonmenti villák, kis szőlők kerülnek ki a sok panaszból.V
Hogy a férttszaVóknSl -mi a helyzet, nem tudom, mert:
— Az uram kószenvett ruhát visel, — mondotta .kedves Burátnőm, akibez ez ügyben felvilágosításért fordultam\'. Azt hiszem azonban ott ls az a helyzet, m!nt a női szabóiknál, mert az ismerős urak mind nj tavaszi ruhákban diszelcgnek, uj sárga cijwkbon pompáznak, nem is szólva az uj \'kalapokról. Azt hiszem panaszra Ut sinc-s ok. legfeljebb az uraknak, ha a számla sok.
SVégül jön egy kicsi panaszkodó. Kislány ismerősöm. Vadonatúj ruhában libl.cn elém. ,
— De fess vagy I -- mondom neki
— Ez csak iskolarnlia, — mondja arjkbiggyeszlvo — most kapok egy szép uj ruhát, mert táncolni fogóik az Anyák napján.
— Igen? csodálkozom.
— Igen! - mondja ő.rf — Annyi gondom van. ruhát (kell próbálni, táncórákra kell járni... Jaj, annyi nundcnféle! — mondja mgyosan.
Aztán ikU esőkábáiját át*eti n iknrjárn és sietős léptekkel indul a láncórára.
Nincs Üt semmi/ baj. Kicsinek Iklcsi gond. nagynak/ nagyobb gond, de valahogy csak megy.
fis akinek valahogy\', megy, kérem, ne panaszkodjék.
H0LL CILI
HAMBURG
bőrönd-, bor díszműáru-
készítőn él
llonliy M.-ui 1. vásároljon
RÉTIK ÜLT BŐRKESZTYŰT DIVATÖVET
a legnagyobb választékban a legolosób árban
thácifytteeésem
Plem felejtünk!
_ VakmerŐ\'bátorsággal. át.
I ülj. y. 10. I dozatkészséggel ós kivá. I---1 Lóan eredményes együttműködéssel tönt ki az 5. honvdii lovashadosztály Horodeníkn (a Duyesi-terlől délié) körüU harcaiban Albtsi Eltíkes líároly voit pécsi 8. honvéd huszáreziedbeli föiiadnagy. Amiknr csajwlalnk ezen a\'napon 9i orosz tnl-orö olöl a Ilorodenkiltöl északnyugatra fekvő Olojown-Korniowtól ész:ikkclc|rc levő állásaiktól visszamentek, százada-val csak akkor vonult vissza, amikor az oroszok már majdnem bekerítet-tók. A visszavonulás alkalmával meg-sebesült, de ennek <ellenére is kitartott egy felvéleU áUásban. ainlg UUSKjpUa a második állásban be nem rendezkedett. Újólag legtcLsöhb dicsérő Pl ismerésben részesült.
A Válságos helyz*lokl>en truiusihilt öntevékeny és bátor szeinélyes lie-ayalkozás nagyszenl példáját adti Antal Imre volt nyiregyliázai 15. hu-száteziedbcli szakaszvezető, cimzetes őrmester, aki ezám a napon a\' KeJet-gallclai Kolomeátöl északra vívott mi-\' lyos harcaink uiutt hu&zárszakasza élén Vüjcsen elszigetelt helyzetb-ii mint utóosztag tüzharcífll 8 órán ál orosz túlerőket tartóztatott fel, majd az ehcndelt visszavonuláskor annyira ügycsen vonta ki embereit nz oroszok közelségéből, hogy azok élénk bjTe ellenére csak r.lcnyószVíen csekély vesz tcsegei voltak. Négy nappal későbben [sedig ugyanezen a liarci tenderen azáltal lúntette ki magát, hogy akkor amikor nz oroszok \'áttörték a felvidéki 15. Ryaloghadosztály arcvonalát és gyalogságunkat az üldözésre bevéteti lovas tömegekkel üldözni kezdték, lát- . ván a válságos helyzetet, saját kez-dcim\'nyczésébői huszárszakaszával beavatkozván, feltartóztatta a pánik hatása alatt visszuözönlö gyalogságot. abl>ól egy kb. két századnyi csapatot gyüjlöit, melyet huszárjaival az oroszok legélénkebb tüzében ismét előrevezetett majd a zűrzavarban elhagyott vonalat megszállta és azt a sötétség
leszálltáig birtokában meg is tartatta. Mivel pedig ozáltal lehetővé tette, hogy n legkomolyabban veszélyeszte-tplt ötegúnk is n helyén megmaradhasson, azaz beavatkozásának a válságosra fordult" ltelyzel IteJtyrezókkrzióso lérén kimagasló jelentősége volt, más-részt pedig azért Is, mert nyolc havi harctéri szolgálata alatt minden alkalommal tanúsított kiválóan vitéz és bátor maga tartásáért ekkor már a nagy és a .kis ezüst érem tulajdonosa volr, ez nLkalommal az arany vitézségi érem odHitélésével jutalmazták érdemeit
Ay. ipartestület elöljárósága
cslltörlök este tartotta roájus Navi ülésé! Samu Lajos clnöklele alatl, aki elnöki előlerjcszlésében beje-U\'njjclle, hogy a vendéglő bérletét ujbói Pénzes Antalnak adlak ki. Bazsó József jegyző a zárszámadást terjesztette elő, a teslüloi mailt havi forgalma 1065 pengő volt. A g^izda-. sági bizotlsag jelentését tudomásul vcllék.
1940, május 10
Alkalmi és nászajándékát
szolid árban
BÁRÁNY ékszerésznél
riodhy Miklósul 3. (PotUvil ixtmbm.)
— (Vasárnap: Credo-gytllés)
A Credo nagykanizsai szervozct va. si.map délolőlt.ll órakor n fehértó. rémben rendes havi ülést tart, (:)
— (Szombaton este)
9 órakor Csajkovszkij édes-bua melódiát csendülnek fed « zeneiBkoUban r<.i\\s(oratrióiaban és hegedű verseínyó-bCtt, az Iskola tanárai konocrtjén. Művészeiét Vunnay János méluitja. A Iniiigversenyrw bclói»ödjj( nincs.. (:)
— (Jegyző-választás)
A Vujdn Ákos riyiigatomba vonulásával megüresedett hóvízszcnlnndrási főjegyzői állás betöitésóro tegnap került
ZALAI KQfZLONV
Tisztújítás a TURUL-ban
A nagykanizsai gróí Zrínyi Miklós Turul Bajtársi Egyesület szerdán este (.irtotta Utztujlló táborozását. Ezen a tisztújításon a legfiatalabb korosztály jutott vezető szerephez. Vezérnek Ligeti Gyulát, alvezérnek Zulcs Jánost, fökincstórosnnk Németh Istvánt, föiródeáknuk MHlei Ferencet, föállomáiiyvezetőnek Farkas Károlyt, fölovósz mesternek Németh Istvánt, a szelni vizsgáló bizottság tájijainak P«rragt Istvánt, Csin-ger Károlyt ós Németh Istvánt, yj-gatml bizottsági tagoknak Punger Károlyt, Opnrnicn Sándori és .Nagy Alajost választották, örökös tb. vezérnek nuegankrr\'adt dr. Su\'ányi L^-jos, valamint a .Nádori Irojíllóságot, is ö kapta.
sor. A képviselőtestület.dr. Búzás Iíólu ösxolgnbiró elnökletével a három jc lölt közül egyhangúan Balázs László
dr. hévizszcntandrílsi eddigi -segéd jegy-zűl választotta főjegyzővé. Az igy meg-uieseifett segédfegyzöi állást Lukács lióla dr. alsózsuli segédjegyzövel tól-lőlték be, mint helyei lessel.
— (Vasutasok lelkigyakorlata)
BHesliera az összes tényleges ós nyugdíjas vasutasokat, liogy folyó lió 10-, 17. és 18-án három napos lollu,. gyakorlai lesz az alsó pléb.lnulóinplom leliérlennében. Kezdete cstn IS óra-30 perckor, amelynek 19.30 kor lesz Yége, A három napos lelldgyakorlait folyó hó 19-én 7 Órakor a szentmise végén közös áldozással végződik. Családtagokat, nökel is szívesen látunk. Állomásfőnök, :
= (A képklá(lltás)
ma, p: nteken ekte zárul.
Blsztriczky-Sztankay hangverseny májas 12 én 6 kor a gimnázium tornatermében a piarista templom orgona-alapjára. (:)
- (OMKE-tagok figyelmébe)
Az árkonnánybiztos ur holnap szombaton este fei 8 órakor rádió utján tájékoztatást ad a felemelt forgalmi (stb.) adóval kapcsolatos ke. reskedői kötelezettségekről ós jogokról, ¦helyié tagjaink figyebnót felhivjuk. líinökség. t . ¦ . (:)
- (UJ artézi kut)
fúrása folyik Keszthelyen. A 11*01-kon-bgeli kútfúrás már 70 méternél jár, eddig 14 feörótegot fúrtak át, de vizet még nem találtak. A fúrást 100 méter mélységig folytatjak.
— Begjeloat « röpülök lapja
A Horthy Mjsklós Nemzeti Repülő Alap táinogölásávial .szerkesztett repülésügyi folyóirat, a\' Magyar Szárnyak uiájjusi szama most jeleni inog. A folyóirat 60 epedeti képe ós rajza mellett kötU még a szokásos1 gőpismer4 tetósi, műszaki, ifjn repülői ós modo-kuö rovatokat is. Vitéz liofty Fritees elbeszélésén kivül repülőregény is Tarkítja a ííagyar Szánayakat, (amely mindenütt ikapható. Ara 60 fillér. Mutatványszámot a kiadóhivatal \'(Vn* Ollői ut 12.) fogyen küld.
Leíjdiwatosabb
esőernyök
legolcsóbban
Horthy Mlklós-ut
« (A képkiállítás)
ma, pénteken este zárul.
Bisztrlczky\'Sztankay hangverseny május 12 én 6 kor a gimnázium tornatermében a piarista templom orgona-alapjára. (:)
— hv. fakoIatW
vég* knx-aiö lik ái k«zdödik a gon, dos scülő nugy gondja, hogy moTyilc tciiuilézctb*.\' melyik internátusba adja gyarmekét. milyen életpályát válasszon fiának, bányának? Mosl jeleni meg ai • Inl«mátusok—Tanintézetek részletes tájékoalató címtára, az 1940/41. tan* évn», mely részidősen ismerteti a hátai oktalóintézetek és novelőot (honokat. Hat a minién szülőnek nélkülöz-heleilen ós rendkívül ügycsen, áttekinthetően összeAHilott tájókozlatót, mely 9 esztendő óta évenként megjelenik, 20 fillér portóbélyeg beküldése ellenében iiiRyon küldi meg a* Erdős hír-delőiroda Budapest, VI., Teréz kit 35.
Irodaálhalyezéau
PlUPPIIfTI 8Á1D0E hlrdeíőlrúda
. j ^. IV., Szervita tér 9, izám alól
szám alá költözött és kéri ff ea tisztelt thzyfetelt, hogy inlndciiiiemllhirdelésclkhcl továbbra ts felkeresni azt* vesktdjenek, Teltfeai ss-W-73. im
Akik hugysavas sók tulszapo-rodásában, oxalurlában vagy phos phaturiában szenvednek, a régeta nevált, tisztán természetes „Ferenc József keserűvíz basrnála a által bélmOködéaük elrendezését, anyagcseréjük elömozditáeát éa emészté-aítk Javulásét érhetik e!. Kérdezze meg oriíosátl
IIU TORT
a KéKműIparosok Butorértókasltőjtinél
vegyen vagy rendeljen, mert f
megbízható és ölesé.
Csangcry-ut 14.
film, lamoz, papír, maaolia és mttwéasi nagyiláa legolcsóbban 4
Teutsch drogéria I
foftóouiályAn. |
Szódásüveggel leütöttek egy kanizsai kőművesmestert
A hét Idegen megszökött, de elfogták,őket
Izgalmas knumija volt a n»j>okbnn Kráni\'z Islván Magyar utcai kőműves mesternek, aki e^y barátjával ft napi munka után l**.érl az egyik korcsmába. A két barát csenie_en borozgató^. Később érkezeti a korcsmába két ido-yen férfi, akik egy magyur loáiaryal o^yüti a szomszéd asztntnAl fogbdbik heiycti. A mini jobban rózsásodó hangulatban a két aszt\\d közt ossza-szólalkozás támadt, A bor heve odáig vili© a dolgot, hogy az egyik idegen a felkapott egy szódás üveget ős nzí t«lj«s •rejévcl Kránllzhoz vágt^, -akit
nllestén ért az ütés, amely olyan orós volt, hogy a nuentóknpk kollott a súlyosan sérült embert beszállítani a kórházba. líránilz állapota azéta Javult. A két idegen férfi elmenekűtt u korcsmából, de a rendőrség még az éjszaka elfogta és előállította okot. Mindkettői átkísérték Ityiap a klr. járásbíróságra.
¦\'- (Családi est a Barossban)
A Baross Szövetség nagykanizsai csoi>ortja holnap, szombaton osto esaudi »st*t tart (:)
{i\'olytatás a 2. oldalról)
Hitler kiáltványa: -
_/ Berlin május 10 Hitler kancellár a nyujrtfctl front katonáihoz kiáltványt intézett. A kiáltvány szerlnl a német birodalom legdöntőbb órája el érkezeit llangsitlyozm erulán a Führor, hogy a szövelségesok kél évszázad alatt 31 alkalommal intézlek támadási a némolek elten és minden mogl>ékélési közeledést mindenkor elutasítottak, A németek nem vlseUeinek gyűlölködéssel ós cUcnségcs érzülettel az> angolok ős franciák iránt, de élni vagy halni: ezt jelenti ez,a harc. ,, i
— Számotokra is ütött a dönUl óra — mondja Hitler kiáltványában, -~ a német nemzet történelmének következő ezer évo tölelek függ. teljesítsétek kölolességteketl
Hitler a frontra utazott
i Boriin, május 10 A vezéri főhadiszállás is közli, hogy
„Itt a döntő óra!-\'
a német esnpatok széles arcvonalon iKmyoimiltak Belgiumba ós Hollandiába. A repülök sikercsen IxJinb\'ázUk az ellenséges ropÜtöuBnaszponiokot és támogatták a földi liarookat. A, Führer. mini a legfőbb hadseregpav rancsnuk elutazott a nyi<gati frontra.
Cáfolat
Berlin, május 10 Cáfolják azt a külföldi hirt, mint-3i(ii holland cgiBiu^hába bujtatott német katonákkal ejtőernyős csapatokat vetnének harcba, A közlés szerint az ejtőernyős csapatok német egyenruhában vannak ós jól megkfllönbözielhetók la hollandoktól. A hírt csuk a 181108508; megzavarására közölték Q külíöjdj hlmdá-sok.
London: „A németek megint katonai előnybe jutottak"
London, máj us 10
A nemét /csapatok gépesitett *gy-ségelkkei lepték át a belga és ho\'l-land határt. Ezenkívül ejtőernyős csapatokat dobtak Ic több helyi*. A légihaderő a holland kikötök* közül Sipoi, Waalhofn és Antftcrdajm, kikötőit bombázta.
Brüsszelnél a repülőtér ellen intéztek bombatátmladást a németek. Itt több halott és sebesült van.
London, május 10 Az angol kormány nyilatkozata szerint a szövetséges kormányok minden intézkedést megtettek, hogy I mielőbb megsegíthessék Belgiumot és Hollandiát. Elismerik, hogy Né-mctoiszág itt is katonai előnyhöz j\'jtolt, mtert ö ragadta magához a kezdeményezést. Cáfolja a nyilatkozat, mintha n kér ország sejn/e ,?s^ ségét ucju tartotta volna flenn.
Jelentések az uj harcterekről
| Párja, május 10 Tournel felett az angol és francia repülők harcba bocsátkoz\'Qk a német repülőkkel. A heves iéjjicsala eredménye még Ismeretlen.
Brüsszel, május 10 A német csapatok Won.\'havcuué] partraszálltak.
JcncHes vasútállomása a némc: bombák következtéién lángokban áU.
A rádió utján közölt belga kor-mányfelhívás szerint a níimfil csa. patok négy helyen lépték át a határt, A kormány uyuga\'cini\'.a nti a lakcsságot. , t j , |
Amerika nagy kérdőjét elé került
Washington, május 10 IlooMnttlt távirati utón kórt* Beront, hogy a légihaderő tartóakodjék
Biztosítási izlBtusrxiUt
keresek luonnall belépésre flx-uel és lulslékkal a
Berlini Vlotoria
körzeti képviselete: Dr. Hennel I.iShzIö, Nagykanizsa,
Magyar- u. 7. D. e. 9-10, d. tt. 15-18 óra kOiOtt.
KniUkal kitudtok I n
V
zalai közlöny
1&40. május 10
a nylll városok bombázásától.
Hoose\\\\«ll hajnal óla tanácskozik az nmeriktii hadseic^vzcrdívor n sftin-faesséfl megáixéSAuk cukoréiról.
ne;ivnU)|t kórok víleményo szerint az események nagy probléma eló -HU toitAk Amerikát. A bábom a nyutfnli Wltekói* is átterjedt. Holiorid Indiái Wkinlv*. ilo hogy mi lesz USA álláspontja, azt Itoosovvclt cakk t ibb uino-rikai kózUrsasági;nl folytatott nieglKi-szélóo ulán határozza el.
Chamberlain ma lemond?
London május 10 A lapok egy bel i.ingzóaji ezt írják, bogy Chamberlain képtelen uj kormány alakításra. Az lény, hogy a szocialisták is inogtagti1\'lt.ík a kormányban való részvételi a munkáspárt utón vógieg Chamberlain bukásit jelenti.
Cgy tudják, hogy a iiiiniszieiclni\'ik ma megy a nuckiniíham palotáb-i — l*ikindani.
\\z alsóház elnapolása elölt I.loyd Coorgo még egyszer hangsúlyozta, hogy a demokrata hatalmak nem tarolták be szavukat: nem szerellek le, mint N\'émeiorsziíg ós Csehországgal ¦.¦.ni tartatták be limes Ígéreteit. A mulasztásokra most jön a félolmclos néniéi válasz! — mondja l.loyd (ieorgo.
Luxemburg kormánya elmenekilit
Luxemburg, május 10 A kormány a külügyminiszter kivételével clhagyliík az ország területét,
Behívások Egyiptomban
Alexandria, május 10 Az egyiptomi hadseregben is elrendellek u tartalékosok ós- a sz:ib\'idsá-gosok azonnali behívását.
jóslat :
Mérsékelt északkeleti síéi, he-lyenkint, különösen keleten záporeső, zivatar. A hőmérséklet nom változik. _____
A Meteorológiai Intését „axykwtkMt mnittlzyelAáUomása Jelenti ¦
Háméreéklet tegnap este 9 érakor 1 124, ina retrsol | 8 8, délben +31«.
UunedékOO
— Naptár: MáJUB 10. péntek. Rom. kat Antonln. — Protestáns Ármin. — Isr. IJur hé 2.
OAzltrdö nyitva regzel 6 érától eet, « éráit (hét)?, aserda, péntek délután kedden egéas nap néknek).
Ez mm csak
200 drb
Eterna Sypiinn
\'r"""| készülék kerül díjtalan kiosztásra.
Siessen máéinak 15 lucat cserc-kttti lezellséggel eey készüléket blzloilam!
KarÍrKs; SZABÓ ANTAL sportüzlete
Nauihanliea, F6-UI S.
Csillárok,
falikarok,
éiieiiszekrény-lámpiiK
egyszerű és dis_.es kivitelben kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. Hn
Páratlan kedvezmény a Zala! Közlöny olvagólnak
A löváros egyik elBÖrangu szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podm«niu2aiy-u«oa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telelőn, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
SZi
hurozás — legolcsóbban ANTAL sportüzletében — Nagykanizsa, Fö-ut 5.
Mkttlybo roktúmmtit
Kisfaludy-utoa 30. sz. alól
Csengery ut 13. sz. alá helyeztem át.
Raktáron tartok 1« tűzálló agyagból készült cserépkályhákat,
minden színben és kivitelben.
Javitást, átrakást minden rendszerre vállalok.
Nagykanizsa, Caengery-at 13.
NAéfV
BRBDhlENYT
APRÓHIRDETÉSEK
*\'tlhliiifit4i-d()a vat-map «a tniNnup 10 iA%% I Hilar, ml»4«n lu.aU,! tt4 S IWif, MUOiiuZ > ><ó\\-j M\'HU-f, mJiUm tovISM 4 nuA
ADÁS-VÉTEL
Jókaiban levo konyhsiiekrényésegyOsi\'-SEecsukható cselédágy alada. Rozgonyl-utea 19.
Nili kerékpár eladó. Efftv0s4ér 22. Batsó. 1157
lakAs-Ozlethelyiséo
Lakisi keresek augusztus lére. 3 ua-b*a hallat, vagy 4 axsbáa hall nélkül Összkomfortos (vízvezeték, ítltdóuoba). Ilyen különálló családi házról Is szó lehet. Seyler Károly nyűg. százados, Nagykanizsa, Ziinyl-utca 13. 1149
Kiadó egy sióba mellékhelyiségekkel együtt május 15-ére. József lhg-ut 9. •
ötuofaáa lakis mellékhelyi légekkel azonnal kiadó. Király-utca 30.. I. emelet *
Város belterületén tlrei izobát keresek varroda céljára. Báron-vairoda, Magyar-utca 2. •
KÜLÖNFÉLE
Endl.xéai, gépldmzéit, rollnlzáit, lioli-lozáat vállal Hwflaé/Klnizal-u. 70. , *
Régi vagy mai levelezésből B-ármazó tflmagb4f_r«aaket, hatinilatlan lv-anyagot la állandóan megveizck. Jobb fgyes bélyegek, sorok la érdekelnek. — Barbarita fÓMcrkeaxtÓ, ta\'álható minden pénteken délután 6—8ig a szerketitö-légbeu, Fö-ut 5.
2HLMI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KOiguditáDl r. t. NanySanlua".
l-\'olcIÓS kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i » „KBi gazdasági Ff. T. Nap.yknriir.8a"
nyomdájában Nagykanizsán. (Nyomdáért Telel: Zalai Károly.)
555
80, Évfolyam. 107. szám.
NsgykauUs», IMO. mijui 11. szombat ^iÉ&
ára 12 «IL
ZALAI KÖZLÖNY
és kiadóhivatalt FÓut fi. úatU minden Wtköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetést ára: egy hon I pengő 40 íillér. Szerkesztőtégi ?8 ktadélilvaiali telefont 78, sí.
A Teremtő Lélek !
Irta: P. Gulyás Gellért plébános
Valami sajátságosan véfí/etszerü van az ember alkotásaiban ; a mlu-landöság ! Az időnek vasfogai rágja, őrli, máilasztja hiinctizl, «mít ember teremt, vagy alkot. A történelemi igazolja ezt | Megállapítja mindennek ideiglenességét: kezdetet épp ugy, mint végét. Amint ó\'ctünknek két legfőbb pontja van : a születés és elmúlás, ugy alkotásainknak is. E két pont között fluktuál ember is, találmánya |s, dc még Szellemi é\'ete is! S ami még mcgfigycleu-döbb: szellemi müvei, alkotásaiba-marabb hullnak szét, mint gyarló kezelnek alkotásai. AH ez különösen \'a világnézeti, olyan szellemi Irányzatokra, melyek nem az Evangélium szelleméből, n*m » pünkösdi Teremtő Lélek szcilemébő1 sarjadnak. Pár gondolattal nom ért erről itt megemlékeznünk.
Van egy ujabb tudományág: a szellemtörténet. Feladata (megvizsgálni, mérlegelni a feltűnt cszme-áramlatokat, célja megbírálni azok teherbiróképességét, hasznát vugy kárát a korra, a kor eanberére és leszűrni belőle a tnnuLságot az utókor számára. Nemi is annyira bírálata ez, csak mérlegelése, ponderálása o szellemnek, a gondolkozás és élet. felfogás irányának\', mely egy etmber-öltőre vagy korra reányomta bélyegét. S csodálatos ¦ megdöbbenti az embert a megállapitás, hogy az Evangéliumtól elütő Írányzatokban, a szelíem, vagy « szellemi étetej képvlaelő nagy elmék egymást kergetik, a szellemnek nagyságai egymást számolják fel, egymásnak esnek, s mint a régi vitézi tornákon, egymást ülik ki a nyeregbői ugy, hogy egyik kérlelhetetlenül a porondon marad. Ebben a sorsban van valami végzetes! A szellemtörténet tudományának szintén az « megállapítása, mint a keserű életnek: homo, homlni iupus ! Amit egyik\' alkot, n másik izekre szedi, lerontja, hogy a maga portékáját, felfogását árusítsa helyette az élet zsibvásárjában, f
Példa erre, hogy csak n hozzánk legközelebbi kort vegyük, a francia forradalom éta [eltűnt profán nagyok galériája. Voltaire, Kani, Fichte, Hegei; Sombar, Schopenhauer, Nitz-sche. Vagy legutóbb Marx ! Mily féT Iclmetcs hatalom- volt a nevéről elnevezett mozgalom)! Ugy éreztük, hogy a világ sorsa kezében van. Már féltünk is, mint roppantja össze a társadalmat. Dc maradjunk csak a fentieknél, tudományos egyesületeket, köröket, babérokat osztogató növendékgárdát szervezlek eszméik, hipotéziseik propagálására. \\ Amit ember eszméiért meglehet, azt ők valóban megtették. Megvallom: tm-> glkumot látok bennük ! Az ész által megkoronázott emberi méltóság hO,-dózói, roppant szeileuii teherbíró-képesség és felkészültség, a perspek-
tívákban messzire néző, munkában folörleni, elégní nem tudó energiamennyiség, a természettől két kézzel megáldott tanítói kiválasztottság és elhivatottság géniuszai ők. Tragikum : tmajd föl cet luró, majd n horizontot is meghaladó szellemi termékeik bőségót, könyveikbe leirt gondolataiknak szeretetet, részvétet,
áldozatoa.ágot, fe-ebaráti szolgálatkészséget, szép civi\'erktnVü elveket, stb. apostoiÍ készséggel magasztoló, színié megszállottságig lebilincselő igéiknek kérészeié tét, épp az általuk Isteninek hírdclett tudomány mondja ki leghatározottabban. És kivélci nélkül idejutottak mind, valahány csak mC]lékvágányra jutott.
Mi\'y csőd ez számaikra, m/ekkora tragikum ! ? Mily tmlcgSzégyeuitcse annak a szellemnek, mely eszmék, elvek boldogítani akaró tudásában a legjobbat vélte adni ós ait&rtá nyújtani ! ? Tíl us császár, ha egy nap nem tett vala&nll jót, este keserű szemrehányás mellett meakul pázott: amid, diont perdidi I És ők ?! A tömérdek, az idegeket ölő, könyvesboltokat megtöltő* írásaik munkáik mellől hazudtolják, cáfolják egymást, íeálicilálva raíiudegylk az előtte levőre | Mit veszlettck ök ?... Mindent! Tudást, időt, életet, hírnevet, tudományt. Sorba dobják sutba könyveiket, mint elnyűtt ruhát, meri elkoptak, ronggyá; hasznavehetetlenné lettek az idő múlásán a hón gos igék. Uj géniuszok, más géniuszok jöt\'ek és felfogásukban, tudásuk újszerűségében természetes jo-lenség a következmény, hogy birok-
ra kelnek a szellemi tornában, hó\' szintén szállóige : aki birja, marja ! Mily tragikum ezamíeröben emberire berendezett életszemléletben ! ;
De megnyugvás ülheti meg ezen végzfitszerüséggci szemben az etmtber lelkét, hogy ez a tülekedő szelem csak az emberre, a mutandó.ia korlátozódik. Mily más unnak a szel-lomnékj az Ívelése, trojagas\'bn szállása, verhetetlen tartalma, imiely a pünkösd Teromtő Lelkét adja.
Nem emberi erő, nem emberi szel-\'om ez. Az égnek, a világot alkoló Istennek\' gondvkselő erejo cz, mely valamikor imcgSzólalt, mondván: ieremtsünk embert a MI képünkre és hasonlatosságunkra. Ez a lélek hü marad a nagy mÜ — a teremtés — elindításakor kinyilatkoztatott életcélhoz : embert akár, emberi, aki át-érezze, hogy nem játéklabdája a természeti erőknek, akt tudja, hogy
A német légi fölény jegyében bontakozik ki a nyugati háború
Római hír szerint a londoni kormány menekülésre gondol — Parist és Északfranc/a-országot megbénítja az állandó légi veszély
Az események igazolták a világ, sajtó tegnapi megállapítását: a döntő nagy összecsapás nyugaton is megkezdődött.
Az elmúlt nap escfcníénye) közül a
nyilt városok bombázása
keltette a legnagyobb feltűnést. A NTI jo\'.entéso szerint francia és ;m-gol gépek\' Freyburg német városra több bombát dobtuk és a bem!-bák 21 polgári egyént megöllek. Közölte a jelentés, hogy a német had-
erő minden ilyen, eset ulán ötszörös bombatámadást bitéz angol és francia városok ellen.
A francia hhdljclentés szerinl német ejtőernyős csapatok több belga és hoíjnnd repülőterei elfoglaltak\', a nemét gépesített osztások folytatják clőienyomulásukat. A holland árterületek clarászatása folytán a víz mindenütt emelkedik. Hajnalban francia légitámaszpontok elten is történtek támadások, az onyagl kár nugy, 11 német repülőt lelőttek.
Brüsszelnél is leszállottak német ejtőernyős csapatok
bejelentése szerint a hidak, utak fel-robbantósávai az első védelmi vonal előtt az ellenséget feltartóztatták. Gemenics, Schaffhausen, v Nle-veües és Osteudc repülőiére! ellen bombatámadás történt. Az ejtőernyős csapatok közvetlen Brüsszel mellett is leszálltak, rum tudják, si-került-e őket leszerelni. ; .
A holland és telga hadi jelentések\' szerint a csapatokat a védelmi vonalig visszavonták, de a harcok folynak. A be\'ga király rádiószózntában hangsúlyozta, hogy a végsőkig küzdenek a szövetségesek oldalán. A képviselőházban Pierlot miniszterelnök jelentette be az ostromállapotot. A kormány feljes felhatnljmíi/.ést kapott. A nemzetvédeJanjl miniszter
Hollandia tengerentúli erőforrásait Is a szövetségesek rendelkezésére bocsátották
Amsterdami jelentés szerint a nem zetiszocial is Iákat tovább tartóztatják le, a szocialista és kommunista lapokat betiltották. Bejelentetlek egy ben, hogy a tengerentúli holland birtokok erőforrásait is a szövetségesek rendelkezésére bocsa tolták. A rádió az ejtőernyős csapatok leszállására állandóan figyclmez\'eli a lakosságot,
London, május 11
Az angol Icgihadcrő Rotterdam, Hága és több német kézen lévő holland repülőtér ellen támadást intézeti, több gyújtóbomba felgyújtotta
a hangánokát. A repülőtér felett keletkező Sflrü füstben nem lehetett megállapítani a támadás eredményét.
Wnnlhaven repülőterének hangárait — <
a hollandok felgyújtották.
Az ott lévő 50 német csapatszállító repülőgépre bombát doblak, a kár nagyságát nem ismerik\'. Angol va. dászgépek a Hágától 8 kilométerre északra föidrcszállt 10 nagy német csapatszállító repülőt bombázták.
RepülőtámadÁsok nyomán e/tő-étrnyőa csapolok szállnak le mindenütt Hollandiában
Berlini birok szarint ójsazka 1,30 órakor sorozatos bombatámadások voltak Hollandia és Belgium fonlosabb pontjai ellen, ahol később ejtőernyős csajKitok ériek földet. így Amsterdam1, Bouta, Ilontól, Gomvenhavoii ós Svis-torborg repülőterein. Eindoven város közelében is ejtőernyős csapatok cresz-floodtok lo és 4.47-kor elfoglalták a (Mouse folyón a legfontosabb vasúti hidat MocrUkánál. Röggel hat órától félórás támadás érte Rotterdam uj repülőterét is, nliot (később szintén ojtó-ernyős csapatok szálltak földro.
Hét órától 25 nercig tartó rOpülíi-tamauás érte Amsterdam repülőterét. A felhők miatt csak az utolsó percben, vették észre a,támadást.
Parisban és ÉszAkfranciaországban hajnali :t órakor, majd tl és 7 Óra tájban volt légiriadó.
Brüsszelben hajnaUwn két Ízben volt léfeiriarló. A német repülők egész alacsonyan szálltak el a főváros felelt
A Havas-iroda londoni jelentése szerint Észak-Hollandiában lKdtvilfjo közelében német ropülöket támadtak meg ajDJgol gépek, közben nagy tugicsata fojjődött ki.
Olaszország készen ált minden eshetőségre
Róma, május 11 Az olasz sajtó a német sikerekről irva k\'cincli *az Izer mentén történő gyors előicivyomúlást Molmodi és Mos-trik elfoglalását, valamint az ojtíy. cinyősök nagy sikorét. A német repülök legnap legalább 100 ellenséges repülőt ictlek barckóptclcnnó.
A sajtó rámutat arra is, hogy p gazdasági bárd végétért, a Németország ellen lervozeit éhség-blukád nom ve.
(FolyUtáfl a 6. old a In ii)
ZALAI KÖZLÖNY
Sportingek
nagy választékban ¦
SzOmolánylnál.
nem vásári hangadója elveknek és eszméknek, h\'nnim rendaltc\'óse Is Win ! E rendeltetés nem csnk a tudomány, nem csak édes vngy száraz, lágy és komoly, avngv küzdelmes életfeladatok megoldása, nem csak az egyéni érkekekbe vésjá célkitűzések megvalósítása, nom\' csak felébreszteni érs kitágítani az emberben lévé energiák hatóerejét, hanem bemelegíteni és kilüzwitenl a mJiRi körüli légkört, kiváltani a ve\'c egvüttlévök életében nzt a IclkteéX egvéni tartalmasságot, kni?ly h«t, nl-koT, gvnraptl ; me\'y nem\' szétszór, hanem-összegvüit, vriply bensd vfá-got teremt az anvher céljának rrr^g-isméidében, a Legfőbb Lénynek való alá rendeltség tudatos és készséges elfogadásában.
A ml pünkösdi Lelkünk alkotni akar. mert ez a te&^szete, Az emberek életköréiick \' *nind?n fázisában, alakulatában a vejó éle1 legnagyobb áldását, a békesséí tudata\', világokat boldoidtö kincsét akarja hozni és mcgterxlmfcnl. A t°&t a testieket, ö, mert lélek - a Szentlé\'ek -- a lélek szerintieket kerefii. A lÖJtfa\'t akarja gazdagítani, nomesohbé, jíav bquIóvó tenni az Alkotó elgondolásához : alkossunk embert n Mi képünkre éshason latoSvágnnkra.
De a Létektől megindított ilyen ember nem! csak akar: teremteni H tud ! Mert missziót érez. a benne ható erőnek nem állh\'nt ellent. Mint a fa növekedésének, n virág: nvl\'é-sának, o föM tennőképességérek nem állhat ellent, - épp igv n Lélektől átjárt ember somi,. Az apostolok külrlctéailk tudatának; nem állhattak ellent. De nem állhatott ellent a tér sem, Kflm.: szárazon, sem vizén, nem a börtön, rwpn1 a nyilvános megvesszőzte!és. Betöltötte őket A hamisítatlan tan birtuklásának biztos tudata, az isteni Üdvözítő hitét továbbadó munka áldozatos szolgálata. Mélységes hittel, emberfeletti érövei és odnadá5»d jártak mindenfelé ! De nem csak ők, - utódaik ls!... Amit letlek, neitn önerejükből tették. »Beteiénck mindnyájan szent Létekkel* — mondja az írós. É-s ez az, ami imlegkülönbőzteti őket Nilz-schetől és társaitól. Bármily géniuszok voltak ls ezek, csak írlak, Írtak, elgondolásaik elfogadtatására rengeteget összehordtak, csak pusztán emberit adtok átélés nélkül; a nélkül, hogy környezetüket jobbá, erkölcsöd-ebbé tették volna. Pedig íu-tjdásuk is, Idejük is, hírnevük is megvolt hozzá. Sőt barátaik válla, támogatása, összefogasa, sőt pénze is. Életük tragikuma ¦ nem vették fel a Lelket az értelemben, nagy gondola tájban, megindításaibim., Csak tudományuk, csak beszédjük
volt, csak közlő letdásuk volt, de nem volt az apostolokéhoz hasonló tüzes nyelvük, szavaik n«m éltettek, eleve ni teltek, csak tisztán ámulatbn-kábu\'atba ejtették\', Adtak, szórtok, üstökös módjára ragyoglak ; i:erh\' közöltek, nem alkottak\', nejn ls teremtettek...
A pünkösdnek szelleme : a Szentlélek, a legfőbb munkálkodó, kiapadhatatlan energiaforrása ezen fo-lvamahiak az Egyházban és az oní-terek lelkében, ő az Egyhez ^reje t ö nevelte a kereszténységet! Nt*ve-lésc vértanukat (eremtett, httfiöSöVH szegényből ós királyból, civilből 03 katonából ; loremtett énben és bé-tegb\'1n flayarént. Teremtett férfiakat, pogány téri tőket, mShmk : István királyt. Gellért ós A\'dalbart püspököket, niásiilt szaijihs má\'okat... Teremtett liliomlos szüzeket kik a gonosz vi\'ág közepette valóban tamil és hordozói a Szentléleknek. Ilvcn°k a ml vérünkből Margit és Jolán, Kinga és az áldozhtos Erzsébet n-z-szonv és megs/fTm!\'ál hatatlan soka-sőg leányaink és más netazetek fiai
és leányai közül. A földi géniuszok, nagyra voltak tudós környezetükké?, nagyságuknak tömjénező társaságukkal i Tudnak-e ilyen dftc-lársa-ságot mutatni?! Tudnak e környezetükből mngtikat leiryőző. léMcbVn nng\\\'. de önmaguk alázatos lelki kisugárzásában év*7ázac(okra is előre mutáló rcvelöket kldtnHnl, mint ml olv fókákat a Szentlélek munkájába.. ?!
Erőtlenségeinkéi mi is tudi"k. ml fs érezzük. De azt ls, hórr/v a Szenti lélek inunkálkodásáitnk hét niándé-ka vfln. Ezeket nekünk s^ánin, Egv. házának iüttafa. hogy Isten ortzéfffi erő és hatilom Iegvon a földöa, melynek ellene nem1 állhatnak,
Ö az erő, a lélekkénzés, a világ-alakítás Teremtő felke. A Velewló munkálkodókat imtfg ha Wcfltn^V, ha tudatlanok is. - na<rvokka*. bölcsekké teszi; nz ellenállókat — még ha géniuszok ls - - megtöri és megalázza. mOrt a vl\'ágot szebb\'*, jobbá, nz embereket testvérekké alokl\'anj csak neki adatott meg így Tercm\'ő Lélek ö.
Gondoljunk arra, mit szenvednek, nélkülöznek az árvíz hajléktalanjai!
Megindult a naey munka, épülnek már az ul hajlékok sz árvíz romhalmazai helyén. Most derül ki, milyen kevés az a 3 millió pengő-, amit az emberek jószlve valóban lelkes áldozatkészséggel ös«zeadolt már szerencsétlen lestvéreink megsegítésére. Iszonyatos a pusztulás, eszi a pénzt az ufíáépi\'és. És még mindig sok a süket fül, érzékellen szív.
Tehetőseink egész sorát tartjuk még nyitván ml ls és tartják nyilván az ország minden szerkesztőségében, akik semmi módon és semmi uton nem adakoztak egyetlen fillért sem. Kérjük Őket és kérünk mindenkit, adjanak, amennyit latén adniuk en-
ged I Adjanak, hiszen az e\'pusztul magyar vidékek újraépítése nem csak szerencsétlenül |árt emberek ügvr, hanem nemzeti érdek és éppen ezért
magvar kötelesség.
Eddigi gvtljtés 4917.05 P
Ohyozy Pál 10.— „
Villamos alkalmazottak - „
Magas Irón 2.— „
Ookenmss Gabi 2.—. „
Wllde Rndre 2.- „
BsrbRrits János 2.~ „
Hegedűs IitvSn 1.— „
Horváth György I.— „ ülés Lajos \\ 1.— , Mayarhnfer József 1 J.— „
Hadnál Márton 1.— „
Rosenfeld József t.—.„
Márkus Géza 1.— ,.
1940. május 11
Az uj templom-kérdéshez
Irtat Kelemen Ferenc
Hégi vágya a nagykanizsai hatalmas kalolikns tábornak egy uj. modern, ós megfelelő befogadó .kópcsxéggol bíró templom. Ez a vágy konkrét fonn.it öltölt azzal az impozáns, nlakuló gyíi. léssel, amely két éwol cz\'ctölt a vAros-| háza diszlemiében olinditottt n templom építésül knpesolatos gyűjtést, melynek orlttigi eredménye a nagykanizsai hívek megértő áldozatkészségéről tanúskodik, de semmi körülmények között sem elegendő ahhoz, hogy most már foRlnlkázliassmik uz u} templom megépítésének gondolatával.
(Mindenki tisztában van azzal, hogy tígy ilyen pár-százezer pengős templom-épllósí alap előteremtéséhez, évek, *Öt esolleg évtizedek kellenek, hiszen, a wíéles alapokon elindított két érvel ezelőtti gyújtási akoió eddig mindősz-sw ennek a szüks^lotack alig tlz százalékát biztosította.
A viszonyok azóta sajno-s nem a gyűjtési lehetőség előnyére rwncní határozottan anSiak hátrányára változtak mög. Az időközben kitört nemzetközi \'háborús konHíktus ós nz ennek nyomán curópaszcrto jelentkező gazdasági depresszió nom nagyon alkalmasak orra. hogy n ^tömegek \'áldozatkészségét fokozzák, söt az c^yca ember egyre fokozódó gondjai mellett egyelőié le kell lennünk arról a gondolatról, hogy a gyűjtést tovább foly-. lassúk.
\' Ily viszonyok között nem sr>k érteb mo van annak, hogy ii templomépítés résztetkórdóseiröl nyilvános vitát foly.
flasauuk.
Az egész problómn. szerény véleményünk szerint, csnk a megoldás előtt álló második plébániával kapcsolatban kerüli clölérlio. mely természetesen önmagában honija a megfelelő templom építésének kérdését is, de erről sajnos, a változott viszonyok kö
Eddigi oredmóuy 4946.66 P
Vasutvonalat kap Hévízfürdő
Megindultak a tárgyalások a szárnyvonat megépítésére vonatkozóan
Herceg Festetics György, aki tudvalévőleg házi kezelésbe vette a tulajdonát képező, de évtizedek óta bérbeadotl Héviz-gyó?yfürdőt, ujabb és ujabb tervekkel igyekszik a fürdőhelyet modern izélni, tnjíltóan annak hírnevéhez és természeli adottságaihoz. Különös nagy élhctellm-ség volt a korábbi kezeles részérői, hogy hos-ízu-hosszú időkön ót csak kocsin, vagy a hercegi vadaskerten keresztül gyalog lehetett a fürdőhöz jutni. Az már haladást jelentett a mikor megnyílt nz auló- és autóbusz közlekedés Keszthely és Héviz
között. • ¦!. .
A hercegi uradalomnak ónf»t nz a lerve, hogy a csodalatos hatású fürdő szárnyvonal építésével a vms-uti forgalomba is bekapcsolódjék. Ez esetben közvetlen kocsikat lehetne indítani Hédire Budapestről éS a szomszédos vármicgyékböl. *
a herceg meghívására Kcszthslyeu járt Vértes Viljnos István rníiusz-Icrl tanácsos, MAV üzletigazgató, a kinek keszthelyi tartózkodása a ba-lalími forgalom kérdéseivel ó> az uj tervek megbeszélésével yáo kap. csolatban. j i i .;
BAZAR UDYflR»
Telefoa i 3 —95.
Legszebbet :: legolcsóbban!
Szombaton és pünkösd vasárnap
Városi Mazgá
PUnkösd hétfőtől — csütörtökig
1940. legnagyobb sikere 1
Egyetlen éjszakára
Bernbard Kellermann milliós frarrcla flIiuJe.\'Főszereplók: Pierre Blanchar, Renée St. Cyr, Oilbert Gil.
GyönySrfl kiaérőmfiaor. Fox vilaghiradó.
Elóadások: szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7,\'9-kor.
Bomba,
amely-nem pusztít, hanem szórakoztatva tanít t
Földindulás
Főszereplók: Pager, Eszenyi Olga, Kisa Ferenc
Előadások: hétfőn 3, 5, 7, 9, a többi napon 5, 7, 9-kor.
19«. május 11.
ZALAI Köt ....\'.\'V
13)3
zőtl most Dfiití íohct szó, s igy az uj templom elhelyezésének és megépítésének részleteit tárgyalni nem időszerű. Lehet ugyan orrol a kelésről külőn-WxÖ szempontoktól, amelyek között legfontosabb a hivők tolkigöndozasn, a lumplom könnyű megközelítése, elméleti vílfit folytain!, moly a későbbi megoldások számara hasznos is lohol, rTe pillanatnyilag annak semmi gya-korlali jclentöságo nincs.
Ellenben tagadhatatlanul itt VUh mint sürgős megoldásra váró ós mcg-oldható probléma, a fe^ö templom1 io-)ioválásának kérdé-O. Azt hiszCm senki sincs ebben a városban, aki cyy percig is belo tudna törődni abba, hogy a fclsölemplom lebontassák. Nagykanizsa városképének ez a jellegzetes ás szinte történelmi müenilékszániba njenő egyházi épüfele ngy hozzátartozik a yérosnafi századok folyamán Kialakult képébJee, hogy azt a varos letső harmóniájának megbontása uól-kiii mostani helyéről eltávot.tani nem szabad.
A relsőlemptom Nagykanizsa városának egyik legérdekesebb ós legfigyo. lemioméUóbb ikózéj.Hiicie, melynek magaslaton emelkedő [saeróny, do annál hannonUtusnbb tónusú toinyA a Deák-tér esztétikai képének domináns tényezője, !
Erre a toronyra ós az ahhoz csatlakozó finom vonalú templomra Nagykanizsának szüksége vun, azt meg kell őriznünk és meg kell védenünk a pusztulástól, i ;•* , 4
Ex n- templom centrális fokrósénét és évszázados múltjánál fogva különben is elsőrendű hely a kanizsai katolikus lársadnlom lolkiszükséf^ctoinok Junlígitósére s ha a fórviszonyok iq. hetővé lennék, minden kéj >i>eti alkalmas volna arra, hogy helyet adjon a felépitendö uj\' templomnak, lirröl azonban szó sem lehet, mert mostam helyén megfelelő befogadóképességű Hagy. templom nemi fér cl, ha pedig a tervezett uj templomépületet besü-lyeszljük a Szóchejj.yi-lér tágas területébe, ugy a jelenlegi helyéiül elvonuló homlokzati kép és, a szintén hát-rább kerülő torony vonala k \' teljesen niegbontják a Deá,k-tér hannoni.kus öfQ\'segét. i
\' Erről a tervről.tehát lc kell mondanunk, de annál szigorúbban ragaszkodnunk kell a felsőleniplomnnk mostani habitusában való megőrzéséhez.
Ez a szép tkis tOmpIonmnk azonban ftz idők folyamán mcgrokkaint, repedések Yannak a falain s bizony nem «gy liivő sokszor félénken tekint fel a boltozatra,, nnieiynQk statikai biz-
tonsága szaké ni Ideiek véleményt; szerbit Is sok kívánni valót hagy halraj A hívek még nem felejtették eJ. hogy pár évvel ezelőtt már életveszélyesnek látszott ez a régi épület, melyet nzóUi bizonyára megnyugtató formában meg-en\'isiieitek, de a fcJsőtcmplom azóta .«em lett a város egyik legszilárdabb épülőiévé, fedig ott, ahol a hívok százat ¦keresik az Istennel való találkozási, az épület szilárdsága az egyenletes tCinplonilátogalás elrniíedhcli>lV u előfeltétele. v i
A lelsötemplom renoválásának\' kérdése ezek szerinl a Ugégelöbb gyakorlati probléma, melyet a legsürgöseb-Len meg kell oldani.
Ezt .kívánja a második plébánia lé-U\'siiO.sével kapcsolatos szempont is. Ennek a plébániának előreláthatólag kz a templom (marad éveken keresztül egyetlen hajléka s Így márcsak ezokból is sürgősen meg kell oldani a fclsölemplom újjáalakításának kérdésit.
Nem tartom hclycsiiuk azt a felfogást, liogy ennek a tomplomnak cs^t-.\'e^cs kil)övité-séiel végkép meg lehetne, oldani az uj templom épitósébez fűződő érdekeket,, de nem taitoin kizártnak, hogy a templom mostani archüeklur.íjáiak ós a Deák tér csZ-télikai összképének megzavarása nélkül módot lehe.no taJálm a bofogadó-kércsKég Idzonyos fokozásához mefy Gijétbeu ez a megoldás évtizedekre ki-elégUhe.n.ó az uj templom létesilésébi n ^uenlkező szükségletet.
Ez a iCnoválás és esetleges álala-íktlás a jelenleg rendelkezésre álló a\'áp. bói keieszlüviliolő votiu,, a további gyűjtésből befolyó összegekből pedig annak idején az Eötvös-léten egy kö-zejAs méretű., modem templom Volna Jélcsilhciö. Lehet, hogy tévedek, de írjegligj-clóacni szerint az újkori templomépítés nem a gótika monumeaita.! lilására, hanem az uj kor építési stílusához alkalmazkodó kisebb templomok alkotására törekszik.
(Minden ellenkező felfogással szemben ájlitoin, ln>gy a jövő a kisebb templomoké és nom a hatalmas kated-ráljtsoké, amelynek nemcsak pénzügyi, gazdasági, hanoin Jélcktani okai ia vannak. Az uj idők uj embere, akiben a háború utáni időkben újból feltámadt az Istenhez közeledő érzés ereje, a változott ó\'etköniüuéayek, a munka és kcuyórkorosot uj ritmus* mellett szivoicu veszi a munkahelyéhez közelesö meghitt kápolnák, kis templomok Istenhez ycz/iÍÖ egyszerű
útjait. ¦ i.i i ;
Az Eötvös-térnek é« az attól kclot-ro eső városrésznek ma még nincs ilyen >.kéznél fekvő, kis kápGlnájrv \\igyszíntén hiányzik a szépen kiépült katonaiét íiagy részének is.
Am ugy érzem, hogy a mOgfulclö befogadóképességű forences templom meÜettt a kanizsai katolikus társadalom paszlonlciós elUlásához ma nem - oicvetlenül szükséges egy uj. nagy ternk plom lélcsitéso, do rcltétknül szükség van arra, liogy a felsótemplonv reno-(¦áJisa és estleges kiszélesítése melUtt szerény ká|>ohiál kapjon\'nz Eötvös tér környéke és a katonarét egészen külön városi észszámba ineuŐ lei-ülete.
[Mindez lenn eszelősen nem azt jelenti, hogy ejtsük ei most már egy uj, Kunizsa katolikus lélekszámához ós \'a hivek fokozódó istenhitóliez méltó nagy templomépilésénok gondolatit, csupán arról van szó, hogy a távol-JövÖ szép álnud helyett a ma gyakorlati lehetőségeit ken-\'ssük.
A világ uj megrázkódtatások előtt áll.
Kjszáimthalntlnn. mit lioz a legközelebbi piHanat, Ilyen viszonyok között nehéz akár a társadalom állandó áldozat készségére, akár a jövő coljait .szolgáló alapok célszerű felliasinUá-siVra gondohU. I .
K% ember ma máról-holnapra él s a problémákat mindig a pillanatnyi lehetőségekhez kell inémi. Csak a hit utjai VégtekSwk s ri\' lélek szárnyalása habírtalan. az ember alkotóképességét azonban a mindenkori viszonyok határozzák meg. ezek pedig ma nzt pa^ rancsoMk nekünk, hogy nagy ten-ek helyett kis, do megoldható alkotásokkal fo^UU kőzzünk,
Ai IMO. ivi budapuall letkOil ni iniih,i:i\\.\'n,.\',i a mu-ayarlpmr Ayak öu lepngjobb arányú és omldkeiutUnk ut rial leßitcblj bamuialkoiann volt. K kápráutoa nagyiierD-i:.\'-lí!ó\'l oikOHXltolt >\'|.llhli.I. Iiöüüii múltán csodálhattuk u Hangya modern és UlLac>on b«rendei«tt id.um.v.i kát, &¦ árdsklotilUl tenykű-pekkel tarktlatt cilnos Maini ópUletat, b StUhnwr cdgizfn-potnpáa kíállttital holyi.iógét ás nem utolsósorban a Jobb-da baitelo! óm*], kcrcp«10 káv4d«r*iókk «I okositeti FVanck pavUloia. Et utohbl Iránt állandóan ttMjry volt az őrdoklOdós. Üiíyaiiuylro, hogy oiupán ai eltű vniarnap M78 Méaio kávét »«olnallatiak kl a látogatóknak.
Parancsol egy esésase feketét?
Nemde, pompás volt a színe? Éa milyen kellemes és Jó volt an Illata! S hogy ízlett mindenkinek! A |ó kávétözéshec. azonban kettő kívánatos: először » megbízható kávéanyag és pedig babkávé vagy Jófajta malátakávé, másodszor az olyan kiváló kávéfzesitö,.mlnt a Ifíranck kávépótlók.
Ezt a „Cichorium tntybus" gyilke-y relbőt készítjük, melyet Sopron ós
Mosón vármegyékben termeltetünk. E nemes növényt tehát hazánk földjének ősi ereje és a nap áldó sugara , 9 ( f táplálja. A modern gyártási technika —J—— teszi viszont lehetővé, hogy a táplálkozás szolgálatóba állíthatjuk mint á/rancfc-kávépóUékot Ez fokozza a kávéital zamatát és illatát, valamint szép, aranyosbarna színét Ez az, amit, a Jó kávéitalban szeretünk. j
A megbízhatóság ismertetőjele);
tun
ZALAI KÖZLÖNY
SPLIT
A dilmál tengerpart turlizllksl központja vendégelnek páratlan klímát, remek atrindTchelÓiCKcf, történelmi látnivalókat, rengeteg ktráadulisl alkalmassagot nyújt.
\'HOTELSAVA
csendéi családi szálló a várra előkelő villanegyed ében a B«c»vlc*-n, a tengert furdfi köivellen bejáratánál, tenderre néző komfortot szobáival, kitűnő kony-híjával a legkellcmeKbb tartözkodáit
.TWewellHapiizáliája.
Élet a Legényegyletben
A nagykanizsai Katolikus Ijegény-egylctben komoly munka folyik. Az ul választmány most tartót (a. első ülését dr. Almásy Gyula világi on,Yk öl-nöklolévcl és \'máris fontos határozatokat hozóit. Nevezetesen elhatározták, hogy
a székházat tovább bővítik
Kinumdta a választmány azt is, hogry június 18-án Gazdag Ferenc püspöki tanácsos 25 éves papi jubileuma ni-kaJ mával
ezOstmlsós Ünnepséget i*udez, A szeretett elnök, aki 17 év óta vezelöjo az egy esd leinek ós a kanizsait katolikus ifjúságnak, nagy énlenicket szerzett az egyesület felvirágoztatása és a székliáz éi>itóse körül. ine«ór-demli, hogy az egyesület méllóxép kapcsolódjék t>elo ünnepébe — mondotta a választmány6> ezért külön bizottságot küldtek ki az ünnepség elő készítéseié.
Az egyleti élei is rendkivíil mozgat-mas.
Az árvízkárosultak javára
pünkösd hétfőn este 8 órai kezdettel táncmulatságot rendeznek, azonkívül tervijeitek, hogy Űrnapján társas, kirándulást tendernek
Veszprémbe.
Közel 90 IcgéjyegyleU tag megy az őst városba, ahol zászló alatt rószlvesz a körmenetben ós tiszteleg dr. Czapik Gyula iiYígyéspüspök előtt. A* egyesületi , , \'
b III iá rd verseny, ^
amely helek óla rendkívül érdekes és izgalmas órákat szeneit a tagoknak, most fejeződött be. Az első osztályban Ahtnl Péter került első helyre, indg^ érdemelto a győzelmet, ,mert pontos, iigyclinos játékos. A második Virág Kde, a harmadik Jámbor JózmOi, no gyedik Klinger Lajos, Ótődik Sajni lászló. t .
¦ A másodosztályú versenyt Baranyai Lajos nyerte. 2. Magosits PáJ, 3. I.icb Cyula, 4. Knausz Jenő, 5. Szakonyi István.
A harmadik osztályú verseny eredménye: 1. Bácsi János, 2. Srloboda Sándor 3. Németh Pál, 4. Szmodics Károly. 5. Roho ZoUán. >
A versenyek rendezéséért Szukonyí Isívánt illeti a dicseiét.
Jémlnöiéga
pepiin ingák
olcsó árban kaphatok Divatcsarnok, Fő-ut 6.
A lorröégOvl betegségek%kezelésében, külőnOien napszurásnál, bélhurutnil és vérhasnál, valamint olyan gyomor-, máj- és Jépbajoknál, amelyek malária kíséretében lépnek fel, a természetes „Ferenc József keserűvíz gyakran szerfölött ériékes hatást fejt kl. — Kérdezze meg orvosát 1
uibiiyoiott w****! íi «iati r.rvoz.tnj ""Si SZEMÜVEG \'•\'SM\'S.IS ZSOLDOS BYULA kkBütfl, Üüatbi li UtattfaiBíslínitl,
l\'fV iil [I, (¦ Korona-iitlltxltv*! itamban). ¦(¦«rana» ]»l(4mah*ly 1
m Nom csoda, ha ebben a mai | zűrzavaros világban n fogannak lendjjében is ogy és más a feje-leiojórc fordult. Vakmerő játék folyik a szavukkal, amelyekbe az ember a fogalmakat öUüzteuu szokta. A napokban sikert jelenléti a német hadvezetőség, mert kiszorította valahonnét az angolokat, akik hajóra szállva elme. neküllek. Ugyanakkor sikert jelentett a londoni, rádió és az angol lapok, mondván: — .csapatainknak sikerült behajózni.. Ha vége lesz n háborúnak", a Rcutcr-irodn londoni jelentése bizonyára igy fog hangzani •> ¦ Hadserei gímknek sikerűit a háborút elveszítenie..
A MUá, tneg> a lUiU
f% A Népszavában olvastuk rjom-étt régiben: - iBARO PONORACZ ALBERT NGGYiMlU.lOS KOT-VCNVSIBOLAS1 BONOOYE A KÚRIÁN., így szól a fekclebctas cim. Az apróbetüs cikkből pedig kiderül, hogy egy Hóth Jenő nevű beugrató ügynököt iléltck el másról évi börtönre és 1000 pengő pénzbüntetésre, a beugratott bárót pedig 8 hónapra Ós 500 pengőre. Dűlt belükkel emeli ki terniészeie.cn a Népszava azt is, hogy a báró amnysarkantyús Vitéz.
Itt is valami baj van a fogalmak körül,
A legtöbb ember, nki rohanvást Jfcft .újságolvasáshoz, a (cimbül «zt hinné, hogy csak^az aranysarkantyús báró köveiéit el Valami égbekiáltó disznóságot. P.h legtöbb enilíer, aki Népszavát olvas, elégedetten hajasadé a vas-tagbelüs eiiu Fátlan megállapítani, hogy tláni, a törzsökös arisztokrata is síből... ugye... ugye!?. Csak.aki végigolvassa az apróbctul is, az veszi észre, Iiogy a föbünős tulajdonképpen a Róth, aki aligha azért kapóit mégegyszer annyi büntetést, mert elmbölüre sem érdemes mcllékszcrepc volt a báró bűnügyében.
Ne értsen senki félre bennünketl Ur vagy szolga, zsúló vagy keresztény, herceg vagy közember egyaránt hazaáruló, ha a nouizet értékeit csempészi s Ijárkí fia legyen, egyaránt ki-jflr neki a legszigorúbb büntolés. l)c a bárót a feleannyi bünlctésévcl (tollát lelcamvyi bűnével) vaslag bclüswi kiemelni, az ügynököt meg, a főbü-OÖst, n szövegben elbujtatni, ez már hcin is fogalomzavar, hanem szándékos és szemérmetlen zsonglőrkodés u bün és a romboló proixtgauda fogalmai között.
He satdd a* én 1sUhc*hU !
3Kgy kanizsai ur (csikorog a toll, mikor káromkodó embert úrként kell leimin) dühös volt minap, mert utón értő az usft és alaposan megázott. Többen voltunk fültanúi, amint magából kikelve káromkodott. Az Oltáriszcntségol volté szmy-nyes atkára, meg Krisztus nevét. Felhorkant bennciu is a vallásom önérzete és odafordultam a dühös urlioz, de az siettél>en meg se Igen hallgatott, csak annyit sióit vissza.;
— Ugyan, .kérem ... Más gondjuk is lehclno!
Hát igaz, van más gondunk is eprien elégi I)e annyi sohasem lehet, hogy meg ne bélyegezzem a Uszlelt urat itt, ahol — tudom — olvasni fogja. Nem akartuin én akkor sem erkölcsi prédikációt tartani. Csak azt akartam megkérdezni, hogy yan o To-gahna az um«k, aki nem keresztény, arról, liogy mi is a mi Oltáriszítilpéy gímk és ki is w mi Krisztusunké rí» hallotta e már, liogy keresztény ember, ha dühös, azzal igjekszik az indiualait levezelni, liogy például a tórát foglalja mocskos káromkodásának knes-karingóilr.ií Ha káromkodni akar, ke-ressen káromolni vaW a mngn vallásában és legyen meggyőződve; — jó-
izlésü keiesztény emberek fclhál)oro-dását akkor is sikerül kivívnia.
A* „óááti $e*e$"
4Fgy i>anaszos levét meglá-. madti n Nemzeti MunkaköZ|>on-tot a Népszava iCgyik számában. A panasz .Mcdgycsliázáii kelt ós arról SZÓli hogy a NcmzeU Munkaközpont ott is szervező munkát végzett, ígért ís munkát, de (szörnyül) csak azoknak, nkik csatlakoztuk u ftumzoffi ÍIu)ikaköz|>onihoz. Es (íüég szörnyűbb!!) az Ígéretek nyomán Mcdgycs. házán <csak húszan kaptak munkát a munkanélküliok óriási seregél>ől.í
IMjcgnézteiu a iiolységnóvtárt. Med-g>TOsházának 4000 köriiU lakosa van. A panasz szerint a. falu földmunkás-, ,ság;ínak három százaléka nem tud munkához jutni Ha már inosl a 4000-bŐl a gyermekeket, aggokat, beleseket, usszonyokat, meg azokat le-sziüniljuk. akik nem munkíuvélküliok, svmiiiiképpcn sem uiaradluit a 3 szá-Zidók fejiél>en annyi nnuikanélkfili, hogy arra nz tórJASl sereg, megjelölést nyugodt lóelkkcl alkagnaazbatnank. De ha egy friss sütetfl szen-ezkedés eg>\' ekkora kis faluban 20 embert mégis csalt munkához juMatoti, akkor a Népszava panqszljéjánait fantáziájával s a falu axányoUioc képest a Nemzeti .Munkaközpont is mondhatná azt, hogy a nuuilcmétküüek .óriási som-gél. sikerüli Modgj-esházán keresethez jniUnlnLi.
Hogy ifidig a Nemzeti Munknköz-ponl személyenkénl rsak a.hozzá i«at-lakozók gazdas:lgi érdekeit kópvLseli, ezt épi>en a Népszavának nom illene szetuiohányáskénl emUtenic. Vájjon a szociáldemokrata szakszurvczei gazda-si\\gi gondolkodásában másfajUi munkás is részesül, inul a kebolél» tar-tozókt
/VíiióVn tr\'Miáify oktatott..,
r- Gispár Jenőnek nom régiben ^5 mi^gjelent Szonátu cimü regényében. cbl»en a csupa ,Urai muzsiiki\\s Írásban olvastam, hogy .a szjeielmes történd hőse t»rokftdt s móV barom inillióig olviukjti, niégMem tudott elnludni.
Nem vagyok slatisztikus, do- ennél a számnál Jiitelleikkedvo mcgálituu. Aztán meg is jíróbállam. 1)0 sietve abba is hagytam, mert kiderült, hogy pl. a ^kétinillióháromszázhuszonnyolc-ezer.kllencszázhanniuckilcnc< kimondásához 3 mávodjxire szükséges móg akkor is, ha közben egyszer sem botlik >nsy a nj-elvein, Vagj\'is, ha egytől el akarnék jutni a három millióig, ahhoz még a rövidebb számok leszámítása eeotén Is legalább három hónapig ójjelnuppal, szünet nélkül számolnom .kellene, móg pedig olyan gyorsan, ahogyan nem uündcnkuiek pe-i(Sg a nj\'Oh\'e. (Igaz viszont, hogy aki Gáspár Jenő regényében három mü-Üóig számolt, — ni volt.)
\'1&40. máfrs-M,
amit-,
ma megtehet, n e halassza bolnap-iitánra. mert június 5-én van a Jótékony-cólu magyar királyi állami sorsjáték huzása, amelynek főnyoreménye
40.000 BT.p
Horsjogy Ara : ész P 3, tél P 1.5 ).
19.6G0 nyeremény, 288X00 P értékben. A so egész I
A sorsjegy kapható minden sorsjogy-főárusltónál, valamint az összes dohánytflzsdókbcn.
A Városi-Mozgó Idényzáró előadásai
A srintársulat megénkezéséig a hátralévő mozi najKtk nagyon mozgalmasnak Ígérkeznek. A mozitjgazgalóság mindent elkövetett, hogy a Tővárosban most műsoron lévő legsikerültebb ril-mek móg Ijoiuutat hatók legyenek a ki.nizsai közönségnek. Az utolsó héttő három nagy füraét osztott bo. A három film volt : <öz<, »Egyotlen éjszaka, és ..Földindulás.i Azonl»aji a pesti Royal AjioUó nz >ÖZi cimü filmet ltom adhatja át a kanizsai mozgónak, — amint azt az utolsó pillanatig u mozi várta — mert ez a film, amely a nyolcadik héten fut a Royal Apolló műsorán még mindig akkora bevéte-leket mutat, hogy a filmgyárral kötött szerződés értelmében azt nem szabad műsorról levennie, Emiatt ezt n mozi a színházt szezon előtt be sem mutathatja. Kárpótlásul azonban hozza szombaton ós vasá/nap a .szezon bzebb áS logszellctnesebb francit film-iól. az ¦ligj\'ell^.éjszakaí cimü fűmet, and az .ozi eltolásáért százszázalékos káq>ótlást nyújt.
A Városi Mozgó szezonzáró filmje iwmutaLja a magyar filmművészet egyik legkiválóbb és legirodaluúbb A \'kotÁsát, a \'Földindulás,-t, amely nem* rs;i.k a fővárost hozta lázba, de solui nem láloit sikert eredményezett az ország három legnagyobb városában
A nyárt mozi szezont
lUetóteg megkérdeztük Magyar János Jftazgatót, aki a következőkéjH,n nyilatkozott:
Komoly ínegfoutobls tárgyává tet-
HARKÁNY
Pia* meHaH .
»közismert reumafürdö
és nyaralóhely, páratlan gyégyhatásu, modern, olcsó, májút 10-től szepiember 80 lg.
Pünkösd! weekend. U*>
NÓp Nloacgáa SÜEI Szombat, vasárnap, hétfő Hagy 0nnepi műsor Legszebb filmalkolAe
A KIRCHFELD! PAP
FOazerepben: iára. JAnos fs Hinni Slorh.
A Ilim, lenyügözA szépsége mlull, hetekig volt nifluonlutubju m budapesti OMNIA lllmszinháznak.
Előadások köznap 5, 7,0, vasár- és ünnepnap 3k5, 7, H-kor.
1340. május 11
ZALAI KÖZLÖNY
vékMy testvérek
?raB, élnM*ré*z, látszerész tjh n» n Arany- és ezliit-vésnök rU-Ul u.
Óra, ákiztr, szenDveg legolcsóbti árban
j^viláat, vésést szakszerűen kéBziíUnk
lom a kőzfnség köreboM több oldalról óflqezeU azt a kívánságot, hogy o szijilite\' szezon ftin\'t a Nép-mozgó műsorát ugy á|Utsam Össze, hogy a kunizsai közönség na togyon kénytelen nagyon messze elmaradni « főváros! film-müsoroktoi s lehetőleg olyun filmek*! hoasunk, amik * fő-
városi mozikban slkOrral fatnnk. ismét-lim, minden vágyam ni, hogy a kő-¦ömá? teljes megelégedését kiérdemel. tfOni s belátom aZt is, hogy a szerényebb anyagi viszonyok között elő társadalmi rétegnek ia élveznie kell a Nép-mozgó olcsó helyárai mellett n mletíjielenö nagysikerű filmeket, ezért kilátásba is lielyczlielein, hogy a közönség kívánságát honorálni is akarom s n nyár folyamán nom roprizekcl, hunom premiereket fo^ok bcinulatni, A kanizsai közönség bizlk a direktor igóreieben s vürja. hogy a Nép-mdzgó még aaf uborkaszezon közepén is ki fogja elógiteni a koeőnség igáiryeit.
K. U
Az uj plébánia elhelyezése és a felső-templom tatarozása a templomépitö bizottság napirendjén
A nagykanizsai temptettnjípílő bizottság Ülést tartott a városházán cfr. Krétky István polgármester nökíste ajalt. Résével* azon p. Gulyás Gellért plébános, G:izdag r>>. i-cnc püspöki tanácsos, dr. Hegyi Lajos egyházközségi elnök la, valamint a hllbuzgalimi és katolikus k#z-é\'et mintegy 100 meghívott vezetője.
A polgánnester Ismertette a templomépítés ügyének jelenlegi állását. 25.000 pengő az eddig gyűjtött ősz-s/eg. Az uj temptepn megépítése a inai megváltozott viszonyok közt r-érri Időszerű. A megyéspüspök kijelentése Szerint viszont az uj plé. bánla felállítása július elsejével meg-történlk, A hercegi uradalom n felsőőrei prépostság 2000 holdas bfrfo-
göért. A szükséges átalakításokat ¦ város 5000 pengőig vállalja. A,megalakítandó uj egyházközség ezt n 10 éves törlesztést könnyen beállíthatná költségvetésébe. A 26.000 pengőt pedig fordlisák a felsötenmiotmt iBiidtehozatalár.-. 3 Így a nchéz Idők, len 10-15 évre a templ«>m-kérdéi ís rendezve le;/. A p tjg\'iniv.ste, Le-jelentette, hogy a püspök mindehhez helyesló^évei teljes mértékben hozzájárult.
Gazdag Ferenc kifejtette álláspontját, meiy szerint a templom-építésre gyűjtött pénzt csuk lemp-iomépitésic lehet fordítani, vegyen lehát a templomépitö bizottság házat, de az aj plébánia fizessen azért lakbért, magi a ház a tejrupJom. alapé legyen és annak gyümölcsöz-zék. Éppen ezért Gazdag Ferenc
Szenzációsan szép nyakkendő újdonságok érkeztek pünkösdre!
Virág cipő- és divatház rd-ni3. &z.
kából 300 hold jövedelmét az uj plébánia számára biztosította. Ez egyelőre, még négy évig bérben van holdanként 85 kg. búzáért. Mintegy j •1000 pengő tehát az a bérjövedc\'em, amit az uj plébánia a hercegség kegyúri adományából élvezni fog. Azonban a városnak kellene gondoskodnia lakásról és tüzelőről. mert nz uradalom! a püspöki biztosságnak eddig rendelkezésre bocsátolt lakást és évi 120 ünnéter fát megszüntette. A város ezt a 8000-3500 P körüU terhel, mondta a polgármester, ne)n!váll[iljn, meit mnugv is* kell terhet vállalnia, meg a kis-kantzsaj plébániával kapcsolatban Ja és a város teherbírású nem végtelen. Tárgyalásokat folytatott az uj plébánia lakása e-s tűzifája kérdé-\' seben, de azok eredményre n<tm! vezetlek, bár a \'város hajlandó lett volna a püspöki biztosság épületé, ack megtelelő átalakítására. Most tehát, mjvei a templomépítés időpontja a viszonyok miatt amúgy is eltolódott és a 25.000 pengő elhelyezéséről is gondoskodni kíván a b( zotlság, — az a polgármester Javaslata, hogy a város áltfti 12.000 pengőért megvett Batthyány utcai volt OTI-házat vegyék meg 10 evei 5 százalékos törlesztéssel 12.000 p*n-
uj plébánia céljaira egy nagyobb ház megvételét ajánlotta, ugy hogy az egész 25.000 péngö (a le-niptefmj-alap biztosítása mellett) erre a célra használtassék fel s ne fempbm,-icnovátásra, mert - jmnit mondotta - fclsőtemptoro) rend behozatala a város kötelessége, néki pedig fő célja, hogy a. templom^ gyűjtött pénzbői (empkjm legyen.
Hosszabb eszmecsere indult meg, amelynek eredtnlényeként a két javaslatot sikerült közös nevezőre hozni azzal, hogy n templtjmfúapnak biztosítékot kell kapnia, mely szerint a templom építésekor a most kölcsönadott 25.000 pengőt ugyanebben az értékben visszakapj". A bizottság ebben az értelemben a polgármester javaslata szerinti nregol-dást elfogadta. Egyben kiküldtekety jogi, pénzügyi és egyházi férfiakból álló bizottságot a biztosíték-kérdésben megtwfriő javaslat kidolgozására. A bizottság tagjai: dr. Aimássy Gyula, vitéz Bentzlk Lajos, dr. Buda Károly, Gazdag Ferenc, Gulyás p. Gellért, dr. Hegyi Lajos, Kelemen Ferenc, dr. Krátky István, Longauer Imre, dr. Lukács József, dr. Sza-bady Lőrinc, Szabó Győző, dr. We-ber Elek; I •
impregnálása
SMIomikafeátolk FeiBltSk
PÁLCSICS-nál
Teleion : Uilel 533
FI ut T.
Telelőn : gyár : 344.
Körzefképviseleí : Wiltmann Qéza Nagykanizsa Klrály-u. 28
mm-
Szombat
Allnndó rafi.om.mok hitk8.iur.okOB Barfnpe.t I. mfliorán
6.45 Torua. Ilirek. Közujrnénjrek. Hanglemezek. — Uíána étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nenwetkoii iriljelzí-.rotgálal, — 12 Harangszó. HimnuMS. Idöjarásjeilenlés. - 12.40 Hírek. — 13.20 IdíSJekés, id6Jarásjellottlé«. -14.35 Ilfcrek. — 14.45 MOsorismer. tetés. ~ 15 Aríolyainldrek, piaci Arak, éle4mlj«irarak. - 10.45 Idrjjelxós, 1(18-Járásjclentés, lűrck. — 17 Hírek srlo. rak és magyar-orosz nyeUTm. — 10.15 Hírek. - 21.40 Hírek, Idöjárásjelenléa, birok siloTíík és magyar-orosjt njtivíli.
— 23 Hírek néiuot, oUisi, angol és Crtoda rjjelmn. — 0.05 Hitek.
BUDAPEST I.
17.15 M. Náriy Ilonka aoogoraelk.
— 17.45 Ilndtópostn. - 18.15 .Mnkösd járás PátócorMáylían.. Irta ós óssaa. éllilolta Villant Itrasíi. Kótramúlrodik Volisfltj Allco 6s Orbán Sándor (ónok). Kiséri Gáspár Lajos citfányzrtaroltario.
— 10.25 HanjliaivéW. — 19.40 <Nom élbelok muzsikaszó nélkül.. Vígjáték három felvonásban. 21.40 HiiOk, időjir.lsjclcnlés. — 22.10 Toll Arpdd és a HajkólODCkrir. _ 23.20 Tanole-
BUDAPEST I!.
18.45 Mezőgazdasági félóra. — 19.25 Simonlíy Margit wrsoket mond. — 20 Hirdk. — 20.25 Haugioinozek. —21.35 IdóJáj-ásjiatentóB.
EVANGÉLIKUS
leAnyinterníius
Budapesten 8,1
bitmcly (Jvirotl kftiíp-vagy lőlikolflba Járó protatlini uil einyok leijei clUtAtit, íelQgye-liítl. Id«flen nyeleken *o11 I»v4bbakt«iitát vllMJa. Pfoipeklutl kQld ei lntíitl tul«|dono»«: ODnker Joielln. Budapelt. VII . HAkúciLul le.
Vasárnap
BUDAPEST h 8 ¦ Ébresztő. Stózat. Hanfqtemezek
— 8.45 HiiOk. -, 9 netennátusl isten-tbaa\'et. — 10 Egyházi ének és szent-beizéd a kassai,Szent Erzsébet Biékes-BgyháxbAl. — 11.15 Evutt^éiikus lston-UsiWlct. — 12.20 Időjelzés, időjárás, jelentés. — 12.30 Aa Operaház zenekara. — 13.45 Ilirek. — li Uangten mezek. — 15 Dr. Ilazay Árpád előadása. — 15.45 Melles Béla ixnekar.
— 17 Illrök. 17.15 lUry Anna és Bálint Zoltán magyar nótákat énekel, kiséri Sárközi Gyula cigány zenekara.
— 18.15 Dr. Ortulay Gyula előadása.
— 18.45 Ilan&képek pimkosU sport jtáról. Beszél I\'iuliár István és dr, LO-genyel Józser. -19.15 Hírek. - 19.25 Végh Sándor liagodál. —. 19.55 Sport •romiényck. — 20 •Bátran kall »h.
Oparetl W WTC*í»ba«. -
31.05 Slmoürfy Margit versekat mond,
- 21.40 Hírek, idöjarásjelcntés, sport-¦[•ílmények. — 32.10 Magyar NŐI Kamarazenekar. — 23.20 Partis Janő cigány zenekara. .li . BUDAPEST II.
11 WBidingor Ed« saalonzenekam.
— 12.05 Levente félóra. — 13.05 Hanglemezek. ~ 18.45 A «Bial Dalárda, műsora. — 19.35 Vitéz dr. Horváth Béla előadása. - 20 Ilirek, - 2025 G. Réthy Pál sakkelöadása, — 20.55 Hanglemezek. ~- 21.35 Időjárásjelentéa.
Ékszerátalakitást
lüliíjliant, javitáat, vaUmlnl - uj munkát Idétei klvitalben és izotid Árban készítek
BÁRÁNY ékszerész,
Horthy Mlklóiat 3. (PoiUval iiMbM.)
Teljes összeállításban szerepel a ZMNTE
A kételkedőket azonnal rnegnyug, bitjaik, hogy Csóngei és Kárpát Is sz», repet a soproni NBB csapat ellen. Az össsoálUUs Csondor — Csá,ki, Kár-, pút — Junker, Babos, Kiss — Szabó, aüludocz, Csöngői, Istenes és Pőcze. A mérkőzés 5 órakor kezdődik. EÜHW 3-.kor a Ije\\<»te /vál. játszik n Balaton .kupáért a Vasút lifi csapatával. Jegj«k alővételben TíUtŐnél. . (:)
Az urebört-.ylcautltó sxátnos tisztátalanság, mint gyulutdáios pirossagok, ;pörsenések és pntianá-60k, amelyek elégtelen bélmfifcödés éa emésztési zavarok következteben fámadnak, a természetes „Ferenc József keserüviz használata által — reggelenként egy pohárral — rendszerint rövidesen eltűnnek. Kérdezze meg orvosát!
KORÖULA
a haionlóncvU sziget izékhctye Split és Dobiovnlk koxOtt az Adriai lengéiben. Naponla gyorahajéjárat és öaaieköitt-tífi minden vonathoz. Vezetá szállodák ISO ággyal:
HOTEL BON REPOS m PARK HOTEL
Mindkettő köíveileiiiil i tenger part-Ián, sa|át hatstmaa fövenyes stranddal, saját asubtráplkus iband közepén. Gyermekek réizéie és családtagoknak a leg-ideálitabb. - Kiltinö konyha. — Szö-rskoiltok és kitánduláiok, — Salát motoros csónak. — Olcsé árak. — Kérjen prospektust.
tortnUa ttla tlactta UritaUl Mtta I
ZALAI KÖZLÖNY
1&40, május 11.
— (A plébániatemplomban)
A pünkösdvasárnapí ünnepélyes Mjentmiyj 10 órakor .Ússz, a KIOE tng-avatási ünnepsége iu\'cnt a boszótl elmarad,
~ (Homokkomáromi bucsu)
Pünkösd két napján lesz a hagyo-rnányos bucsu Homokkotnárouiban,, abol ax egész vidékről sokon sereglenek össjjo, hogy a világ békéjéért és hazánk sorsának jobbrafordulásáért imádkozzanak. Nagykanizsáról is zarándoklat indul pünkösdhétfőn. Homokkomáromban ozalknlomböl az istentiszteletek sorrendje a következő;
— szombaton este fát Síkor m&juei ájtatosság, vasárnap y-kor Hsmiso, rövid szentbeszéd, 10-kor nagymiso ós tábori mise a plébánia előtti tárca*, délután féi :t kor litánia, utánn a fény. ves erdőben keresztutjárás. Este a búcsúsok hazaindulása. Hétfőn fél 10 órakor a kanizsaiak fogadtatású, utána mise, délután mint előző napon,
— (Csajkovszky-est)
less ma a zeneiske\'-\'><m a tanárok kőttemu ködösével <> Arai kezdettel Hegedű versenyo és zongoratriójp. szelepei a műsoron, molynok keretében Vannay János niéKatUi Csajkovszkij művészetét. Belépődíj nem lesr. (:)
— (EakUvök)
Papp Foreno, o zalai Közlöny nyomdájának gépmestere pünkösd\' vasárnap délután 8 Ondkor \\-»zjOU ollár-hoz Sárny Ilonkát, a inngyarszenti mi|klósi igazgató-tanító leányát a ina-gyarszerdahetyt romai :katollkus templomban.
Fabicfk Józsa ás Ix>6s József folyó hó 14-én. (kedden-délután fól 1 órakor tártjaik esküvőjüket a Cscngeri uti evangélikus templomban. {Minden külön értesítés helyett.)
— (Orvosi hlr)
Dr. Kubányi Ernő fogorvos rendelőjét Sugár ut 16. B. földszint alá (leánygimnáziummal szemben) helyezto át. Rendelő órák: délelőtt 9-11-Jg és délután 3-5-%.
Blszirlczky-Sztankay hangverseny május 1,2-én 6-kor a gimnázium tornatermében a piarista templom orgona-alapjára. (:)
— (A Vöröskereszt közgyűlése)
afrnelyot e hétre hívott össze n polgármester, érdeklődós liiányában nem volt megtartluttó. így a tkozgyulós uj Uapja május 15. A ikózgyülós délután 6 órakor lesz a városháza tanács térni ében. ! ; ,
— (Ax Urleányok Kongregációja)
lelkjgyakorlatft a holnapi fél 7 órai sz^Wtnusén fejeződik be, utána únne-pélyos trigfelváiel, A lendgyakorlatokat P. Jámbor László tartotta, outinak beszédei szívhez, észhez, lélekhez egyaránt szóltak ós gazdag eredmények tavaszi vetését fakasztották rilgyekbe hallgatóságánaik gondolatvilágában.
— (A Piarista Diákszövetség)
elnöksége ezúton kéri a szövetség tagjait, hogy n pünkösdvasárnapján tartandó liajigyerecnyen megjelenni sziwslrndjenek. (:>
— (Térzene)
Holnap, vasárnap délelőtt fél 12 órai .kezdettel a honvédzenekar változatos műsora térzenét tart a Deák téri fasorban. •
— (A gőzfürdő) pünkösdvasáamapjin délután ós hétfőn egész nap zárva lesz.
Budapesti Svábhegyi Majestlo, az üdülők királya, nászutasok pa-radlosoma. Köavetlenül a fogas-Iwroku magátlónál.
Egy budapesti nagyvállalat Nagykanizsán fióküzletet kíván létesíteni,
™** Erzsébet-tér üzleti negyedében, •«, Fonton
(Csengory-ntlg) kt>; 10 X* műm h|Wn kirakatul M.BdJk«*
ÜZLETHELYISÉGET
kerea, hosiavaló raktár- éa plnoeholyliéggel. A helyiség ismertetését, valamint a leltételeket éa a bérOsawwet tartal-mázé ajanlatokat „UtilalM. kualjak" leligíre a kladSalratolba kérlllk leadni.
A Legényegylet táncestje az árvízkárosultakért
A Kathollkut Legényegylet szokásos pünkösdi táncmulatságát az árviikárosullak Javára rtniaí. Pünkösd hélföii este a Legényegylet tagjai és vendégel Igy az egyesülell székházban Jótékonykodva szórakozhatnak. Jó zenéről és hangulatról a rendezOség gondoskodik. Tekintettel a nemes célra, mindenki vigye magával ismerőseit, barátalt.
Joliényok, érinek, plakettek, sértelek BOCZÁN KÁROLY
Umiiiiieat, VII!., Cíokonay-uccii 8.
I\\i Orti. Osloiiiövelatg, r\'olonöveli*<j.
SjkkuO viliig »tb. xi*llltd]a. 1H2
— (Pünkösdhétfőn Maróczy-S2lmuttán)
A világhírű magyar sakkmester a déli gyorssal ónkezik pünkösdhétfőn Nagykanizsám. Kelemen Ferenc bankigazgató, a sakk Kör elnökének vendébe lest, utána megtekinti a várost, majd este 8 órakor szimultánt ad a kanizsai sakkozóknak ai Iparoskor nagytermében.
— (Államsegély)
A ikultuszndnisxter a zalai iskola-épitósek során a kisszentgróti rk. dend iskolának két tanterem és inaitól lakás épitésére 4Q0Q pengő államsegélyt utalt ki. , . i ,í !
~ (Zalai útépítés)
A Kesztheiy—polgájxU ut építését megkezdték. Az elsőrendű állami ut ápitéao miatt a ¦kereskedelemügyi miniszter a forgalmat korlátozta és az útszakasz Zánka—Keszthely közU részét május 14-tŐi \'június 15-lg lezárta. Ez idő alatt Záaka-Kövesluil.-Tapolca—Sümeg—RCzi—Keszthely, utat keli használni. ( . ,
Három nyelvre fordították le
U „Allntapolííáf voltam K0x4p-Buró-pábátn* cbiiil r«f*ay«t
/ Budapest, május 11
Benamy Sándor rövid idő alatt híressé vált uj legényét eddig három nyelvre, angolra, franciára es németre fordították Te. [ j
A román .kiadást a kolozsvári VI. hadtest parancsnoksága lefoglalta.
Az (Állampolgár voltam Közép-Európában- bója, aki, min* emlékei, zetes, tavaly megjelent «Európától—. Ázsiáig, c. .könyvével tetto főleg ismertté nevét, a\'nyár folyamán Sfoiclair, a világhírű amerikai író látogatására Kaliforniába utazik. Benamy tudvalevőleg Smclair magyar fordítója.
Ezt az alkalmat egyben felhasználja arra, hogy nagy viharokat és vitákat felkavart .Kajüt, cimü drámájának mjegfilmesítésérŐl tárgyaljon. (:> i
Bisztriczky-Sztankay hangverseny május 12-én 6kor a gimnázium tornatermében a piarista templom orgona-alapjára. (:)
— Az Adria virágos (Slito: Kupiul
A legideálisabb tengeri fürdő -közvetlenül az Adria egykori arisztokrata köztársasága, Dubrovnik, a hajdani Raguza mellett. Pár porfloytro van csak Dubrovniktói, exotlkus hatalmas park kellős közepén. Saját temusz-])Aiyája, motorcsónakéi, sporttelopo. ToljOs penzió már napi 05 dinárért kapható. Az Várakban minden költség benne foglaltatik. Kérjen magyar prospektust. | [ti
— „Váiárl smUksk" Han,?os, vidám zsibongás; jó bor,
illatozó ételek ós édes mézeskalács kellemes élvezete\', ezcnkivül még egy csésze pompás .kávéitai a Fnanck pa-
^»WWWIrYlfW<wa<^
Villonban, ez volt a vásár egyifc vonzó. eioje. A megbízható tkávéanyag: ba|>. kávé vagy jófnjih. mnlátakávé és az elsőrangú Frandk kávépótlék hatottak többek közölt a logjótékonyal)bnn a tkcdélyio ós a gyomorra egyaránt Felesleges a sok Deszéd: feledhetetlen élmény, valódi élvezet,voltl * m A SiekeifSvárosl P<tufl|ylrjasg«téiái felkéri a közönséget, hogy aki nz állam sorsjegj-ot nem kívánja megtartani, sziveykodjék azl a portómentos válaszboritókl)an visszaküldeni.
— Naptár: Május 11. szombat. Rom. knt. H. Ferenc. Protestáns Mamertus. Izr. IJur hó 3. — Május 12. vasárnap. Rom. kat PUnkösdvasárnap. Proteet. PUn kösd vasárnap. Izr. Ijar hó 4. — Má-jus hó 13. hétfő. Rom. kat. PÖDkösd-hétfó. Prötest. PUakösdhótrő. Izr. Ijar 5.
ttözMrdő nyitva reggel 6 órától.esti fi Óráin (hétM, szerda, péntek délután keddea egéss nap nőknek).
Szépet akar? Jőt akar?
Megbízhatót csak
iffj. Petermann
kertészetében és virágüzletében
vásiroUuit. TeleFoti i Oxltl 503., ktrUtittltp ** IM* «31.
(Folytatás az 1. oldalról)
zMteit eredményre.
A Mess age ro a Jióinet ügyességet
Btueli iki, amellyel ismét megelőzte a
szövetségeseket. A Popolo di Róma
tat irjn, hogy Olaszország készen áü minden eshetőségre és egyöttérző ro-konsxenwei figyeli a baráti Németország diadal haroá,*.
Londonból Is menekül a kormány?
London, május 11
A tegnap lemondott ós rádión át búcsúzott 71 éves Chamberlaint a GG éves Churchill váltotta fel. Kormányában a munkáspárt ós szabadelvűek is- helyet kapnak.
Az uj angol komi árinyal kapcsolatban az Esti Újság róinnl tudó-( sitójn azt jelenti, Ivogy a .kormány
Egymilliós hadsereget) akar Amerika .sürgősen" felszerelni
siákluelyét Londonból blatonságosabb vidóki ikelyre helyezi át.
Japán beavatkozás?
; Tokió, május 11 A japán sajtó helyesli a német lépést és azt Jogosnak tartja. A sajtó egy részo ezzel kapcsolatbon azt sürgeti, hogy Japán avatkozzék bo Hollandiában. , i l. I ,
Newyork, május 11 A hadügyndnlsztérium a szenátus, tót ujabb 400 millió dollár sürgős lu-íplt kér ogyniiUtó fönyl hadsereg aatonuaü felszereiéséro. A háborús események mellett rendkívül élénk
a dlplomáola frontja
is. A római angol nagykövet Cianoval, Popov bolgár niiniszterelnök a szófiai olasz követtel, a kormányát átalakított Renuod a párisi amerikai követtel, az amerikai angol nagykövet Hull külügyminiszterrel tárgyalt.
A francia, belga és holland jelentések
PárjS, május 11
A mai francia hadijelentés szerint az, ellenség Luxemburg déli részén heves lepülőtárnadóst kezdett, énneK ellenére a francia csapatok^iak sikerült előrenyomulni Belgiumi felé. *A német botmbktáJnadások a francia országi rcpUlőteick ellen tegnap dél óta 8 ízben megistmlétlörjtok. A fő; parancsnokság fájdalom)^ jelenti\' hogy a bombázásnak
több, mint 100 polgári haloltja ás sebesültje Is van.
A szövetséges repülők is bombázták az ellenség repülőtereit és sikere,, fjei derítő repüléseket végeztek, í
Diiratszandalettek
nagy «A.la>zlókban naponta érkeznek!
Fd-nt 8. sz.
RITTER DIVATHÁZ,
Brüsszeli jelcjités szjerinf a katonai helyzet ma reggel m\'ég változatlan, a romboló vonalakat még tartják a belgák. ! t
Holland jelentés szerint az összes vasúti hidakat a forsseli Isel hi,d ki-véídé\\el felrobbantotték. Az ép Isel hídon a németek áttiyojtnlultak\'.
Felrobbantották a katvljgl rádióállomást Is,
nehogy a németek kezére kerüljön.
Pórisi jelentés szerint a német repülők állandó géppuskatűz a\'alt tartják a fi-ancía-belga határt, hogy a szövetséges csapatok felvonulását megakadályozzék. Az ejtőernyős osa patok is $ok váratlan fordulatot okoznak. : ¦ , l i -\' u\' I
A Reuter harctéd tudósitóia szerint hajnali 4 óna óta a ifipülök tá-madása szünet nélkül tart. i , \'j
hotel corvin
BUDAPEST »19
VIII., Caokonay-u. (4. Hoitiiotl Színháznál Családi Hiitllodu a város szivében. Újonnan berendezve, központi ffi-tét, hideg-meleg folyóvíz.
EgyáiryaB szoba P S*-—, kétágyas P 8*—
1940 mä[u» 11.
ZALAI KÖZLÖNY
I
BORT
vesz és elad
Ungár Sándor
borblzományos és bornagykereskedő
BagykanlMa, Csengery-ut 66.
„4 bntor l-ben"
m& ágy, léróka, pólyazé; a modern gyormokneveiÓB uél-kűlözketotlen bútora,
Mük tekint he tő NagykanbsAn az Om. Stefánia Gr»na«kvéd5 SxoVetsegsa, Erzsébet-tér 4. az.
Megrendelhető SiUel»6 latvánnal Sugár-ut 26. sz. alatt
Cserépkályha raktáromat
Klsfaludy-utoa 30. sz. alól
Csengén/ ut 13. sz. alá helyeztem át.
raktáron tarlók I* tűzálló agyagból készült cserépkályhákat,
minden színben és kivitelben. javítást, átrakást minden rendszerre vállalok.
Hagykanlííaf Csengery-ut 13.
Eladó
vagy
bérbeadó
június l-re mái vállalkozás miatt
Gyenesdiáson
Töpíel Mátyás
jóhirnevu
vendéglője,
¦ nyaraié kSxBnség ked-»eno kirándulóhelye.
Bfivebbet a tulajdonosnál Uyenesdiáson.
kirándulásra túrára sportra
a 12 lóerős, gyors
TWjj Triumph motorkerékpárti
Láb- és kézikaposolás, akkumulátorgyujtás, patent kerekek, olajban futó tokozott láno, zárt, tokozott karburátor és egyéb műszaki
újdonságokkal felszerelve. ,m
RószletfIzetésre Is kapható:
Brandl Sándor és Fia cégnél, hi-hiz.
Bútort
a Kózműlparosok Butorértékaeltőjánél
vegyen vagy rendeljen, meri &
megbízható és o I o aó.
Csengery-ut 14.
HAMBURG
RETIKÚLT BŐRKESZTYŰT
bórönd-, bőrdlszmuáru- DIVATÖVET
kéSZitŰnel , legnagyobb válasatákban
HnUiy «.-ui 1. vásároljon a legoloaób árban
EGOLCSOBBAN FEST
címtábtát, szabat és butormázalást
CZOCZEK !5»
Piactér, a volt Szarvas-szálló épületében
Nagykanizsa. /
.,») VIU«r€LIKK:
vglf IZCr+fETO RE
laadivatostibb
esöernyök
legolcsóbban
Horthy Mlklós-ut
USIIllill
Alkalmi és ntsxnlűnMkut
szolid árban
BÁRÁNY ékszerésznél*
Horthy MtUte-nt S. (Peetív.1 MwmbtnJ
PUnk6sdre
régi ruhája aj Oesz,
uVargánál
tisztíttatja, tastati
Borth; l.-lt 2. huuyadl-ii. 1».
Szentképet
CMk keresztény uilctben vái4rol|iink 1
TQEIYOS1STVÁI
Bv*|¦¦¦ 4* po re ellát*-keiftsVodíaiboa
Slrem lékeket,
ilitallit, iniilwl. Utl lakatni
szak6zerUe:i fia legolcsóbban kovaob józsef
kOtaragbmostornel, Király-utca 35. »«jrr .lr.Ml.t-r.kHr. Teleion 618.
Látogatóba megy?
Vacsorára hivatalos?
""udvarias: VÍTágOt md
m PEliÄlsiliül
FILMEK.
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrásé VASTAGH N.\'^anU,..
_ r Prospektus : n oraao -«rit-a-i. ».
I WOVk-fl-ri|2&fl:. *Ä UT 5 SZ.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
| 9768/1940.
Tárgy: Harcnem lövészei.
Hirdetmény,
Közhírré teszem, hogy a helyőrség csapatai folyó évi május hó 14, 15, 18, 21, 22, 27, 29. és 30-án reggel 6 órától délulán >/„« óráig a Tölgye* erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak.
Ez Idő alatt olt tartózkodni tilos, mert életveszélye*.
Egyéb tudnivalók:
1. Szeneinek községtől bérelt terület Is lezárás alá kerül.
2. A lövészet robbanó lőszerrel Is (olyik, mlértlu a fel nem robbant lövedékekhez nyúlni életveszélyes. As ebből eredő balesetekéi;! a honvéd kincstárral szemben semminemű kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1940. április 30. loar Polgármester.
ZALA] KÖZLÖNY.
BÜÖRQM\'NIK
mm HOTEL KUPARI
""."ííiiiSa*\' strandfürdője.
Modem nailAlban tOk életei komfort. — A •trend heiinál.U dl|menH.. — Kitűnő url kölOniég. — Híitilnin* JiubtrAulkm perk. Remek konyha. — Dálulárt ti elte Unt. KliánduliioW. — Tannlu, vlil iportok. — T«l)«> psnilö *r» (amiben minden költség benne fealsllellk) a nobek rekvéso unitit «5 dinártól 1» dlníila. — Kérjon ro»«y»r proifHJKlult. 10»
izléses kivitelben olcsó áron kaphatók
Divatcsarnok, FÖ-ut 6.
Katonaifalszaroléssk vgyenruháxali qikkak
egyedül legolcsóbban beszerelhető" k BELEZNAINÁL
Sugár-ut 53, az. Telelőn 625,
Nagykanizsa megyei varos polgármesterétől.
11263/1940.
Talár: A városi alsó- és felaöerdel vágásttrületeken tárolt ttlilfa be-fuvarozásának vállaltiba adása.
MumM riirdetraény.
A folyó ívl rendéi erdei kitermelésből szármsző, az Alsó- és Felső-erdők vágásleiIlletem levő, 110 cm. magas tiasrakásoa ürméterekben tárolt tflzlfamennyiségböl a városi közintézmények stb. részére cca 2000 (km. tDztfa helyszínre fuvarozását 1940. máhis ibín d. e. 10 Arakor a v. gazdasági hivatalban tartandó nytlvánoi szóbeli versenytárgyaláson vállalatba adom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1940. má|us 1, un Polgárracater.
11766/1940.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli átverésen eladom :
a llsztitóvágásból és nyiladék létesítéséből kikerüli 32 25 halom kevert ág-gallyfát, őszszesen 87.50 P becsértékben 0.25, 0.5 és I.— halmos télelekben.
Feltételek: azonnali készpénztizelés, elszállítás 1940. év május hó vége, azon időn lul a város fenn-tartla magának a szabad rendelkezési jogot.
Az árverés ideje és helye: 1940. év május hó 16-án, csütörtökön, a városi Felsöerdőben.
Találkozás: reggel 9 órakor a vajdal uton, a kerekeskutl alé keresztezésénél.
Az árverezendő táigyak részletes legyzéke a hivatalos órák alatl betekinthető: a virosl kiadóhivatalban, a kiskanizsii városházi ügyeletnél, továbbá a tárgyak is az Illetékei védkerületi erdőőrnél. Nsgykanlzsa, 1940. május 10.
Polgármesteri
,A háború a tél előtt befejeződik\'
A Havas-iroda szerint * német nomzetíszocia lista vezettjk nv2g van. nak győződve, hogy a háborút a léi elölt befejezik. Számítanak arra, hogy az áüandó repOlőtániadásókkal az ellenséget \'élekben roppant-ják Össze. A német haervezetoség terveiben a végkifcjlödésnél nagy szerepet szántak Olaszországnak, sőt Spanyolországnak is.
A Times kaloiiui taámkátársa lehetségesnek tartja, hogy Németország csupán uj légi és tengerészen támaszpontokat akar Hollandiéban és Belgiumban a* Anglia elleni tá-
madásaihoz és szárazföldön nero támadja tmfeg Franciaországot.
Idő-jóslat
Mérsékelt szél, helyenfrint még záporeső, zivatar, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
A Meteorológiai Intézet nagykan Issai «ortiKjelóállomiaa jelenti i
Hőmérséklet tegnap est a 9 órakor +13 4, ms rerael-fll 2, délben ,+2P4,
Cmuiidék 5 ö -U.
FIGYELEM I
li II W Mm kii!II H\'R\'AS
díjtalanul megteklnthstő a pünkösdi ünnepek alatt < Városházpalota (Horthy Mlklós-ut 2. sz. kapu mellett.)
BUky és Buday *^etí^r
Fényképezőgép,
film, lemez, papit*, másolás és művészi nagyítás legolcsóbban
Teutsch drogéria
fotóoutályán.
^^jj^ jj 11 \'21 ITI Q SL
é mm I I r mm é_ rm
tűzhely es suto
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A tőváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István kirá|y Szálloda
(Síi., Padmanioxky>u<oa>^8.)
igazgatóságával Blkerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern kontorttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, berendezett ragyogó tiszta szobáit.
lift stb.)
, i.ij.;yiij;u iibzia HZUUjlH.
A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyeta Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
1940. május 11
APRÓHIRDETÉSEK
L2 *8\'wt*T\' -\'H*" toyiw \'ui 4 nidi,
ÁLLÁS
Megblihaló bejórónfi [elvitetik, -Horthy Mlklós-ut 43/c. 1|8<)
ADÁS VÉTEL
Jókarban levő konyhaszekrény és egyösz-sxecsukható cselédágy aladó. Rozeonyl-utca 19,
Emergo gumtaiiij, króm- és \'borulj, > továbbá vlxmentes kazat-, sátor- éi gép. ponyvák kedveié feltételekkel 1 kaphatók Kelemen ReziÖ cégnél. \' 989
Eay Jókarban levő Üzembiztos 250 köbe. NSÚ ayáttmánvu motorkarókpar eladó. Petőft-ut 36/b: 1171
Egy telfea hálószoba áladé. Darabonként li. Klnlzat-U. 31. 1182
Kerti aszúitokat él székeket kétesek megvételre vendéglő részére. Címeket Szabó Antal sport üzletébe leadni. 1181
MppjaatArxatt róssa kapható II), Pelcrmann kertészetében. Eötvös-tér 18. telefon 634. 1184
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Lakást keresek augusztus lére. 3 »*o-báa hallali vagy 4 sxobóa hall nélkül összkomfortos (vízvezeték, fürdősioba). Ilyen különálló családi házról fsazó lehet. Seyler Károly nyög. százados, Nagykanizsa, Zrlnyl-utca 13, 1149
Forgalmaa útvonalon axlathalvlaóa
olcsó birre!, azonnal kiadó. Telekl-u, 10.
1180
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy különbejáralu bútorosait izoba egy-, vagy két személy részére ; ugyanott kisebb és nagyobb lattilo (raktárhelyiségnek alkalmai) dionnal kiadó. Magyar u. 82.
1137
Város központján két u<cal bútorozott szoba, előszoba kiadó. Orvosi (togorvoil) rendelőnek is alkalmas. Ctm a kiadóban.
1128
Cslriosnii bútorozott kaiflnbajáratu szoba azonnal kiadó. Kórhiz-u. 5. 1179
HÁZ ÉS INGATLAN
Hóahalyakat, adómentes, fOvedelmezö béibáxakai, culidi házakat kövelit Horváth, Sugár-ut 42, 1179
Jókarban lévő magánház Magyar-u. 55, aladó.____ - 1185
Eladó belterületen adómentes ösukon-fortoa, báromuobái családi ház. Horváth, Sugár-ut 42. 1178
Öregség miatt sürgősen aladó legtöbbet ígérőnek Telekl-ut 65. ház. 855
Attlla-u. 3, iiámu 3 szobás maaánháK
azonnal kiadó. Bővebbet ugyanott. 1121 .
Több adómentes magán- és bérházat, házhelyet, siÖIŐt és földeket kflavatlt Papp, Telcki-ul 8. 1053
Balatonbeiényben szép buloroaott emeletes villa olcsón eladó. — Hitelbank, Marcali, 1172
ftOXONFEJLB
Autótaxi — Bórautó szolid árban kényelmei autók megrendelhetők. Kaul-QUUtfl Manó. Telefonál \\o más 222. 295
ZALAI KÖZLÖNY
N POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „Koirjaidasáol R. T. Narjykariliu". Felelős kiadó : Zalai Károly. • Nyomatott i s „KoigazdaBárjl R. T, Nagyknnim"
nyam(tájában Narjykanhtán. (Nyomdáért telel: Zalai Károly.)
90a Évfolyam. 108; szam.
Nagykanizsa, 1940. május 14. kedd
Ára 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
éa kJadóbinlaJ! t\'íul 5. aalra. * bélk&zaap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesLtfi: Barbarlta Lajos
ElMlzciéal ira: egy bóra I pengi 40 fillér. Szcrkenlöaégl én kfadtblvatall teHon. 78. az.
i rendkívüli viszonyok
nem csak a háborús országokat, ha-títtti a senil\'cgcs államokat is súlyosan érintik. Fokozott erőfeszítéseket kell termünk nekünk Is nemcsak honvédelmünk fejlesztése, hanemi gazdasági fejlődésünk irányában is. Természetesen ezek a rendkívüli viszonyok, amelyekkel a nemzet jövője szempontjából fel kell vennünk a kilrdoUnct, áldozatokat követelnek. Gróf Teleki Pál miniszterelnök jóleve flgyulmczteltn a ncanfaetcí arra, hogy ne ringassa magát a kellemes ejtödzés érzetében, mert a kormány báipwíi.nylie la őrködik az ország nyugalmán, békéjén, politikai és gazdasági rendjén, Magyarország függvénye az európai viszony latoknak. Nem keji nagy közgazdasági szakértelem annak miogértésé-héz, hogy a Nyugaton és Északon folyó Súlyos hátoms konfliktus hu1-iémvorésc bennünket Is érint s feladatokat ró az egész magyar társadalomra. A felfokozott szükségletek kielégítése háborús és semleges államoknál egyaránt kétfé^ímó-don biztosiiható. És pedig: adóbevételek és kölcsönök; révén, önmagában véve egyik forrás sem hwgíe. lelő. Adóbevételekből nem tehet kellő mértékben és kellő* időbsn biztosítani a felfokozott szükségetek fedezését. Viszont, ha ezeket aszük-ségletekét kölcsönökből kívánnánk kielégíteni, előállna az infláció, a melynek súlyos vcszcdeliniét a jelen-leg élő magyar generáció éppen eléggé .ismeri. A helyes ájlaftrtjgaz-dálkodás, a tanulságok nlupján ugy oldja meg ez«ket a nagy problémákat, hogy mind a két forrást arányosan veszi igénybe. Ez a pénzügyi gazdálkodás nálunk már nemi ujketetü, nem mbst Jöttünk rá előlijeire és Így módunkban áll annak kipróbáltságát hangoztatni. Az emlékezetes győri programban elhatározott beruházásoknál a fedezet 60 százaléka adóbevételekből, 10 százaléka pedig kölcsön áltat volt biztosítva. Ezt az igénybevételi,, eljárást látjuk érvényesülni Európa más, nálunk nagyobb országaiban Is. Ezt Igazolják a háborúban álló országok épp ugy, mint a fcau\'egcs áUaníok, ::(meiyekben 11 végrehajtott adóemelés (mindenütt jclanlé-keny, a miénket íokszor mes;zc túlhaladó mértéket mjutut, Például Angliában azt látjuk, hogy a jöve-( delmi alap adótélelét több mint 7 százalékkal emelik. A pötadóvámterheit magasabb jövtídelm\'ek határát kétezer fontról ezerötszáz fontra száHitják le. Csökkentették a házas társi viszonyban élő adófizetők személyi kedvezményét épp ugy, mint a családvédelmi célokat szolgáló g>«rmekkcűVezmiényt s Magyarország ugyanekkor rendkívüli jelentőségű szociális előrehaladást lett c téren, például a moslani ndórefoim-mat kapcso]atboji n csoládvédeVtm, érdekében. Hasonló tüneteket mutat Franciaország, amely a jövedelmi adót pótlékokkal terhel\'.* meg, fegyverkezési udónak nevezett for-gaimíadót \\ez2lott be, f^lempltc a
ereiü német a belga-holland fronton
Rotterdam eleste küszöbön — Sedan-Naraur-Lüttlch vonaton heves csata folyik — Paris a Maglnot-vonal elleni támadásra száralt — Angolellenes tüntetések Rómában — Olaszország és Amerika feladja semlegességét ? — Megélénkültek a harcok
Narvlk környékén is
A hónapok óta álló nyugati harc •jiy tempót vett fel, hogy a pünkösdi Ünnepek harci és politikai eseményeit - helyszűke mialt is — csak távirati stílusban foglalhatjuk össze. A németek páratlan légi-rajtaütéssel elfoglalták a lütfjchi Ernái\'! erődöt és bevonultak « fellegvárba is. Az Albert csatorna áttörését maga a bc!ga miniszterelnök jelentette be rádión. Azóta ujabb ket helyen hatoltak át a németek a védö vonalon. A Rotterdam ós n más városokbnn leszállt ejtőernyős csapatokat eöbb repülőgépről látták el utánpótlással, később a páncélos csapatok ineg!ercim<eüék «z Összeköttetést. Az előrenyomulás Hollandiában a legnagyobb méretű.
Itt már elérték a Zuider tavat, illetve a tengert, igy az ország északi része némeHíézen van. Teljésen német kézre került Luxemburg is. Többszáz ejtőernyős német szá\'ltle Brüsszel külvárosaiban is. Itt még tartanak a harcok. A leszállt ejtőernyősök a belga hadsereg mögül rádión tájékoztatják a német repülőket
A légiharcok bjen hevesek voltak. A németek melytómadásai sok csapattestet szétszórlak\'. A németek 320, a szövetségesek 90 repülőgép lelövését jelentik. A szövetségiek bombavetői a némtet összekötő vonalak ellen intéz\'.ek támadást, sőt állítólag ujabb nyílt várost Is bombáztak. . ; : J , \'
Amerika beleavatkozik a háborúba?
A diplomáciai front eseménye: A pápa üzenetet küldött Lipót belga-királynak, aki viszont RoQseweltnek üzent. Mindkét lépés a béke érdekében történt Amerika álláspontja jelenleg bizonytalan. Roosewc\'t beszéde után nem tartják kizártnak, hogy Amerika esetleg belép a háborúba, vagy legalábbis semlegességét^ nemi
hadviselő fél elvével cseréli fel, ami Holland-India szempontjából vo\'n-i jelentős. Az argejitUiiai külügyminiszter már határozott javaslatot ís telt, hogy Amerika adja fel sefrajle-gességét és legyen »nem hadviselő*. Félnek azonban, hogy\'ez esetbsn Japán azonnal közbelép Hátsó-Indlá-ban. ) i i i
A holland királyi ház és a kormány Londonba menekült
Vilma holland királyné, Julianna trónörökösnö, Bernát herceg gyer. mekeikkei együtt imjár tegnap Londonba utaztak, mig »z ujabb hiiek szerint ma a holland koiímány is követte őket. Az angol pi,rtokra sok
fogyasztási adókat, ezek között e\'sö sorban a szesz és ásványolaj adóját. De tekintsünk n velünk baráti viszonyban lévő országok gazdálkodására. Németország 50 százalékkal pótlékolta a jövedelmi adót. Fel. emelte a fogyasztási adókat s kötelezővé tette a községek számára a birodalom háztartásához való hozzájárulást. Olaszország uj vagyonadót vezetett be s ezenfelül ráhozta az általános forgalmi "dót is. A nyugati semleges áihimok közű\' Belgium az ipari nycreséytöbWetct 70 százalékos külön adóval terhelte meg, s egyben bevezette a h\'ndmLn-tességi adót és felemelte az ásványolajtermékek és a gyufa adóját. Svájcban három év alatt fizetendő vagyonválságot vetették ki. Bevezették a kiskereskedclein^nol foglnl-kozó vállalkozók kiegyenlítő adóját, az ipari és kereskedelmi nyereség, több\'et külön adó alá vonását. Ilyen viszonyok között hogyan volna elképzelhető az, hogy csak Magyar-
holland menekült is érkezett már.
Londonban Churchill uj kormánya letelte az esküt, sőt a pünkösdhétfőre váratlanul összehívóit alsóházban be is mutatkozott. Churchill kijelentette, hogy Anglia a győzelem nél-
orszég tudná mentesíteni magát a hasonló intézkedések megtételétől. Amikor Európaszcrle súlyos adóemeléseket látunk, ezt nálunk semj lehet elkerülni, hja csak megrázkódtatásoknak nem alkarjuk kitenni a/; egész magyar gazdasági é\'etet. A most elrendelt adóctm|?lésckkcl kapcsolatban hallottunk o\'yan megjegyzéseket, amelyek ezekéi antiszociálisaknak nevezi. Mielőtt ezzel o kritikával szembenéznénk, meg kell állapitanunk, hogy az adóztatás korántsem vindikálja (m\'igának a szociális megítélési. Ezzei szermbcu té.iy az, hogy a fejlődés az egész világon a közvetett adók, tehát: « forgalmi adók, a fogyasztási adók, monopóliumok irányában halad. A szociális szempontok figyelembevétele az adóztatásnál ott Jelentkezik, amikor arra töickszünk, hogy az adóztatás arányos legyen. Lehet, hogy keserűen hangzik a rideg valóság, de tény, hogy az adóztatás hüm jelenti a szociális problémák sn^g^dását.
küi nem élhet. \' |," !
Megélénkült a norvégtai hadszíntér Is Narvlk körilL A szárazföldön és a levegőben harcolnak a németek.\' A repülök egy angol cirkálót elsüllyesztettek Narvlk előtt, több hadihajót találat ért.
London: Veszteségekre é» ku* "Sarcokra fel kell készülni
A hollarfd-tejga frontról érkező ujabb hirek szerint a németek elérték a Rajríát és ÉszakhoUandiában megerősitették állásaikat. Ezt\'a hírt a holland rádió is megerősi telte. \'
Liege környékén ós az Andesck-ben a német táanfadási megkétszereződött, - jelentik Parisból, ahol nemi tarlják kizártnak, hogly a Magi-not vonai éjien is közvetlen téma-\' dást kez\'denek a németek.
Londoni MTI jelentés szerint az angliai védelmi lntézkedósoket fokozták. A ke\'jetl partokon az idege-roket gyüjtőtáborokba helyezték el. A rendőrségen fegyvert és löszért halmoztak fel, tnündenütt ellenőrző* Járőrök vannak, a gépkocsikat. Is Jkv állitják és mindenkit igazoltatnak. A gyárak, üzemek környékén az Őrségeket megkettőzték.
Az angol lapok előkészítik a lakosságot, hogy veszteségekre ós átmeneti kudarcokra is elő kell készülni.
Angol katonai körökben egyébként arra számítanak, hogy Némtet-ország elsősorban a hpliand partvidéket akarja megszállni, im»jd a;ct-
De igenis párttuznnijosan halad az-zat akkor, aniíkor az a\'dóbevételelc által ki tudunk eKigiteni szociális igényekét, persze annál nagyobb mértékben, knlnéi nagj\'oblriik az adóbevételek, őszintén meg kell á\'-lapitarruuk, hojgy 0 most életbe léptetett adóemelések igcai jelentős része nem olyan teittn.észetü, anssly szociális szenvpontból kifogás - aló: eshetne. Nem kifogásolható, Üy szíjqtJ-pontból a dohánygyártmányok ár- \' emelése, a páJbika (mfegdrágiláía, stb.
Ha az itl előadottak szempontjából nézzük a kormány rendkívüli Intézkedéseit, nyugodt szívvel állithatjuk, hogy semmit olyan dolognem történt, ami nem, a nemzet érdekelt szolgálta volna* A magyar közvélemény higgadt megértéssel vette tudomásul ezekjét az adc^míjlóseket, minden zúgolódás nélkül, m>3rt tudatában vau annak, hogy mindaz, ami történik, rajtunk kjívüláUó okok folytán következett be.
ZALAI KÖZLÖNY
Sportingek
?agy választékban
Szomolánylnál.
leg Franciaország ellen intéz támadást. Angiin közvetlen megtámadásától nem tartanak, éi az ejtőernyős kísérleteket lehetségesnek tartják.
Bezárták a páriái iskolákat, vidékre költöztetik a gyerekeket
Párisi ujabb Ka\'dijelenté^" megerősíti, hogy a német téjrnp\'dás erőssége fokozódik. A Maast elérték Llc-gctői északra és délre is. A Harcok Llegetői Sedánig és Namurig terjednek. Liegetői délre a Moselig különösen elkeseredett csaták folynak, Setfánt kiürítették. Wiescnburgnál az eUenségct feltartóztatták. A németek rendkívül crös harckocsi és repülőerőket dobnak hürctn, 13 repülőgépet lelőttek. .
Honandiéban két irányból támadnak a németek Rottcrdtyrti irányóban, amelynek eleste küszöbön áll. Az föfeslt több helyen átlépték.
A ííeuter-inoda jelentése sze.int a német előretörés oly erővel történt, hogy az főtámadásnak tekinthető. A belgák és hojlandok kénytelenek visszavonulni. A német repülök ézt a visszavonuló és a francia előretörik miatt összetorlódott csapatlesle-ket ia bombázták:\'
Parisban, a gyakori légitámadások miatt, az iskolákat bezárták. A 6-11 év közötti gyermekeket vidékre viszik. ; ,
„Az olasx ifjmág fellángolása kirobbanással fenyeget"
Roméban a francia—angol tengeri zárlat miatt nagy a feszültség. A sajtó türlüeLCtlennek tartja n helyzetet. Angol és franciaellenes falragaszok Jelenlek meg és az Hfjuság tüntetóso is egymást ftöveti. A sajtó ezekről irva luingsu-i lyozza, hogy az olasz ifjúság fjollángo-Jása ikezd kirobbanással fenyegetni és az olasz <nom liaüvisolöaóg\' js egyre kezd aktivabbá válni.
Tribuna azt irja, hogy tűrhetetlen-¦nok és kitűvónak tartja a szövetségesek magatartását, ügyetlen semleges állam sc-m tűrheti jogai megsértését, nem szabad tehát nveglepödnle a nyugati demokráciának, ha fellázadnak és megvédik érdekeiket.
Ax olasz. sajtó a magyar katonát intézkedésekről
A lapok budapesti tudósítói beszámolnak arról, hogy magyar körökben megértik az olasz felháborodást, mert Olaszország érzi az inléflkcdósek súlyát legjobban. A Popolo di, Hóma beszámol a magyar ikaionai intézkedések Kii is ós hangsúlyozza, ,hogy az csak részleges és elövigyázati jellegű.
A lap belgrudi tudósítója sucrinl a nyugati arcvonal megélénkülése Délköreién ós a Balkánon nyugalmat jelent, de a teit katonai intézkedéseket foly-tatjak.
Londoni Reuter jelentés szerint a római angol követség néhány .tagját is ¦ molesztálták, az angolellenes tüntetések -során. A római angol nagykövet magyarázatot kért és hangoztatta, hogy az íuogolelknes plakátok erősen befolyásolhatják nz olasz-angol viszonyt.
(Folytatás a 6. oldalon)
Ha folytonos bél pangásaitól és tulsok gyomorsavátóT okvetlen meg akar szabadulni, ugy ne mulassza el reggelenként felkeléskor egynegyed, esetleg félpobár természetes .Ferenc Jozwt" keserövfzet inni. Kérdene meg orvosát!
„Teljesen jogosait az optimizmus a magyar nemzet közeli jobb sorsát illetőleg"
Ilovszky képviselő beszéde a pártvezetőségi értekezleten
Ilovszky János, a nagykanizsai kerület országgyűlési képviselője is. mét Nagykanizsán járt. Dr. Dotm\'-i-kos tanácsos és Meder titkár kíséretében érkezett 0 dé\'i gyorssal, utána azonnal ügves-bajos embereket fogadott a párthelyiségben. (Két betüsoros könyve van Ilovszkynak, az egyikben az összes hozzá érkezett kérvények és n/, nzokkai kapcsolatban telt Intézkedések kimutatása, a másikban csak azok, atfnfdyeknek elintézése száz százalékod" sikerüli. Az jtóbbl ügyek száma is felül van már a félszázon.) ¦ ¦
Délután párlYezetőségi értekezlet volt, amelynek rnjcgny Hójaként d& \'Ihoivvtty Zsigmond köszöntötte I-\'l ¦ kes szavakkal a képviselőt, a kerület üdvözletét tolmácsolva a főispánnak, mint vártokgyei és a miniszterelnöknek, mint országos párt-vezetjönek. Kérte, hogy Ilovszky, a keresztény magyar újjáalakulás harcosa, ajándékozza meg arcképével a kcrü\'et összes párthelyJLségett.
Ilovszky Jáno\'i az üdvözlés meg-köszönésé után lájékoztató megbeszélést tartott az Időszerű kérdéek-rö\'. Hangsúlyozta, hogy a mai Izgalmasan pergő esemjények sodrában a magyarságnak nyugodtan, okosan, céitudatoian ós áldozatos lélekkel kell a helyén állnia, hogy elérje a célt, amiért annyi vért áldozott ; - n független Magyarország igazságát. A kis nemzetek, amelyek nemi áUitolfák álláspontjukat tisztán egy céi felé, az utóbbi események tanúsága szerint, sorm veszedelmes helyzetbe kerültek, Magyarország leszögezte magáti ; ,
határozottan és következetesen a Berlin—Róma tengely mellett.
Erőt mulatni, köve telesek knek érvényt szerelni csak barátaink segítségévei tudunk. Szegény, de nem koldus nemzet vagyunk. Nctml kü-nyöradományt kérünk, hanemi jogainknak akarunk\' érvényt szerezni, tehát nem váltogatjuk külpolitikánkat,inint ahogy ingeket cseréinek. Céljaink eléréséhez erős, a magyar gondolatban és ncan- idegen eszmékben kiforrott, Öntudatos rliia-gyar egységre van szükség. Ennek kifejlesztésére semfm\'l minikéi nem: szabad sajnálni. Ezért örülök, hogy a törekvések, amelyek nz én és pártom traiunkáját alá akarták nk. nézni, a kerületben is majdnem! lel-Jesen megszűntek, a párl mindenfelé erősödik.
Utalt azután a képviselő a kormány belső jtnJunkájéra, a mai viszo-
nyok természetszerű akadályaim n hely) vonatkozású dolgok térén. Hangsúlyozta, hogy
az adóemelésre feltétlen szükség volt, a polgári vagyonnak me,í kellett hoznia ezt az áldozatot - a polgári vagyonért, Ez az összeg hadseregünk céljait szoj-gálja s a nagy feladatért az áldozat vállalás kÖte;esség. Az optimizimtis - mondta — n (nhgyar nemzet kö-íieU fobbsnrsát illetőleg tclf.Sui jo. gosuít.
Bejelentette a továbbiakban " nagykanizssd pénzügyi palota tervpályázatának é;líisát, Nagykanizsán egy
keresztény anyagaiosztó telep
pár hónapon tc\'üli felállítását, nz E\'ek-birtok parcellázása során a kisemberek érdekében közbenjárásába elért jelentős eredményeket, az ár. kormánybiztossal folytatott megbeszélések eredményeit, afmlilyről a Baross Szövetség körlevelet bocsátott ki. Ismertette az export-import Nagykanizsa ügyében a Hangyával már folyamatban lévő tárgyoJéso-kat.
Az értckezlcl végül nz ifjusá/ji és női labor megszervezésének kérdéseiről és általános szervezési kérdésekről tárgyalt, amelyekhez vitéz Bentzlk Lajos, Horválh József, dr. Boda Károly és má\'-Ok szóltak hozzád ; .
A képviselő az esti gyorssal visz-sza.itázott Budapcsliio, LegkÖzcfebb juidusban egy egész hetet tőit Ilovszky a kerületben s akkor minden községet meglátogat, de ezúttal nem szem\'iélyi panaszokat fog meghallgatni, ltonem a községek, közületek kívánságait.
IDŐ
Jóslat;:
Mérsékelt északkeleti szél, ho-lyenkfnt még eső, mélyebb helyeken talajmenti fagy.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai mezflgyelőállomáaa JelonUi
Hőmérséklet tngnitp est* 9 Örskor +70, ma reifel+4 8, délben 4 13-Q
Oansdék «u. 12
Gőzfürdő nyltva^reggel 6 órától estf fl óráig (liétfi, sterda, péntek délután kedden egész nap nőknek*.
jgGOLCsA
9LCSÚBBAN FEST
cimtáblát, szobát és butormázolást
CZOCZEK sa
Plaotér, a volt Szarvas-szálló épttletébeh N«cyk«nlM«.
I940.Lmá|u8 14,
BAZARUDYflR,
Telefna i 3-95.
Legszebbet :: legolcsóbban I
Zenei krónika
Az eseményeikben gazdag pünkösdre két hangverseny is jnlott JJngykani zsóu. Sajnos sok volt az egyéb rendezés is a kél ünnOpnaiKm és oz kü\'ő-nóMOn a másodikat boroJyásolla, Tanul Ság mindol)böl a jóvüre: Nagykanizsán, ahol miniig és mindenütt ugyanazt a pár száz embert lehel csak látni,, gondosan kell megválogatni a rendezések dátumait.
1. A Zeneiskola Csajkovszky-ti a ng versenye
volt az első rendezés szombat est:; a zeneiskola hangverseny lennébon a nagy orosz zeneszerző Születésének 100. évfordulója\' alkalmából. Méltó megemlékezés voit ez a hangverseny, amelynek kötetében Vunnay János igaz-jató " töle már tneg szokott közvetlen előadásban teljes képet lestCit Csajkovszkyrói, a művészről. A .kortársak véleményé-vjöl sjjoniben Csajkovszkyt Hz öt meg-illető helyre emelte ez az előadás « hallgatóság elölt, egj-b\\-n rámutatott művészeiének lényegére é-s ncpszeHteé-jjének tilkára is.
A zenoi műsorban Csajkovszky híres D-dur hegedűversenyéi ós legsike-riillebb kamanunüvét. egyetlen zon-görabánnasál hallottuk. A hegedűverseny nem könnyű föladat elé álUtotta Ivánkovíls rérenoot. A nagy technikát kívánó, változatos ós helyenként színes szépségű, tartalmas hegoJüvcrscny ivánkovils Fcicnc játékán keresztül mégis- maradandó élményt tudott adni. Általános volt a vélemény, hogy Iván-ko\\i,ls Ferenc már régen nem játszóit ilyen jól. Sokkal nyugodtabban & biztosabban kezelte a vn»ót. mint legutóbb és örültunkj hogy Így tudását jobban érvényre tudta juttatni, öszüile. meleg és szép sikere volt, amihez nagyban hozzásegítette. Pásztor Inna biztos és gon-los zongorakisórele.
A zongorábammsl Csajlu)vszky vo\'t taliilómcstcro Ruhinstcrn A. halálára irta. Az élményszeril ösziníoség és a gazdag érzések hullámzása visszatükröződik a teinekbokészült zeneműn. Mondanivalója valóban szinte\'túlnő a zon-gorahánnas keretoin Az előadás méltó
ÚRAy ííöH ^KSZER-""^a SZEMÜVEG \'tttíí, ZSOLDOS GYULA Éfösiiítf, ékueriii éi IJtnsrisiisIfriH
i\'dut ű. (¦ Korona-uitlodaval Nimban).
at«Sr*R|U luvHóioCIhöly 1
194a má|us 14
ZALAI K0SO.0NV
ŰRNAPRA
Ffi-ut 2. sz. clpöPzIetben.
volt K. Pásztor Irma. Ivánkovits ro. ¦ette F. Garal MbffVit együttesének jó-liiriievölicz, Az előadást most is nz őssreliinuttsag. a kiloi-rott játékstílus (a n műben való igazi oiméiyodés jellemezte. A termet megtöltő közön-ség ie\'kew tapsa a sikor legjobb fok-mérője volt most is.
2. A Piarista Diákszövetség díszhangversenye
pünkösd vasárnapjának zenei esemé-nye VOlt. A hangverseny nemesik azért érdemelt volna pagyobb érdeklödést. mert elsőrendű vendégmii vészi lépteiéit pódiumra, de azért is, mert minden fillér (még a művész tiszteletdíja és h leklúm költségei is) a piarista orgolia javát szolgálta.
A m&sor olfttt Bariba István igaz-gáté köszöntötte a megjelenteket s egyben sajnálattal jelentette lip, hogy Sztankay Lajos zongoraművész nem Jöhetett le és köszönetet mondóit a zeneiskola tanárainak, akik Vállalták a kíséjclot é.s az elmaradt számok pótlását. (lilrSgtólelül szolgálhat n sokszor csépelt zeneiskolának, hogy ismét bk menthettek meg egy kanizsai rendezést).
A műsor .kiemelkedő- számait Dísz-triczky Tibor hegedűművész játéka alkotta. HLsztrlczky nem ismeretlen a kítnizsoi közönség előtt. Igazi művész-tí/yénLsőg. Játóka ma méginkább B lí\'ck mélyéből fakadó, elmélyült, odaadó játék amihez pompás leclinkai retkészűUsog járul. Tarüni-Knclsler: CoiOlli változataiban vagy Paganini XIII, Capriccjábán épp ugy lehetett csodákat bravúros technikáját, mint Wieuiawski: Scherzo-TarajitclIá-jábau tűkólcics bizl nságu játékát, vagy Hu-bay: Piediiéraiban az elmélyült művészi, liiszlriczky Urai játékos, a szív és lélek előtör a bravúrsziímokn,! is. iKÍr igazán nagy sikert a líraibb műsorszámokkal aratóit. A közönség lelkes ünneplését ráadással köszönte meg. A lendezöség bal>érkoszoruvul fojozte ki köszönetét.
Külön kelt megemlékezni Kerekes Irénről, aki a haj^ersony hösnöjo volt. A Mozart-szonátában társa volt Uisztriczkynek, azonkívül kílcno műsorszámot kisért végig — beugrással. Kerekes Irén mindig alkalmazkodó, gondos és figyelmes kísérőnek bizonyult, mostani nem kis teljesítményéért külön elismerés illeti.
Az elmaradt zongoraszámokért Wltzeneiz Jolán kárpótolta a közön-séjajk, HOs|>]iM: Köd. Vunuayi Ilej, ki tudja éSfUurUkl: Mező, mező cimü szerzeményeit adta elö megérdemctti\'u nagy sikerrel. Hangja kitünöon érvé-nyesült a nagyobb teremben. Sikerét csak fokozza, hogy 6* Is beugrásszeriien Vállalkozott a szerCplésrO.
Az említett műsorszámokat a ginuiá, ziinn üu és.férfikara lette változatossá. Az iskolai énekkar > Balogh Lajos tanár vezényletével öt egyliází kórust adott elö ugyancsak nagy tapsok közben.
A szép luingvarseny megrendezése Bartha István gimnáziumi igazgató és :> Piarista Diákszóvolfiég vezetőségének érdemo.
(ff. e.)
Az állattartó gazdák erélyes intézkedéseket követetnek az állatkereskedelemmel kapcsolatos panaszokra ,
Gyömtirey Istvánt választották meg a járási mezőgazdasági bizottság elnökhelyettesévé
Nagykanizsán tartotta tavaszi közgyűlését a járási mezőgazdasági bizottság gróf Somssích Antal elnöklete alalt. A járás \'földbirtokosain és kisgazdáin kiviU részt veit D gyűlésen a járás képviseletében dr. Fodor László szolgabíró, Szieborth Ágoston gazdasági felügyelő, o\'.tvolt Csóthi Géza pápai prelátus, mura-kei-esztarl apái, Kreutzer Deziő gel-sei kanonok-plébános, Rubint Károly, pálffy László, Elek Géza földbirtokosok, stb.
Gróf Somssích Antal elnöki megnyitójában foglalkozóit a délzalai mezőgazdaság helyzetével, rohjd indítványára a leieg Somojyi Gyula helyébe elnökhelyettesül egyhangúlag GyÖmőrey István v. országgyűlési képviselőt választották meg, a kinek alapos, eredmények áltai igazolt szakértelme, lelkes Ügyszeretete és puritán önzetlensége komoly értéket jelent a bizottság eme tisztségében is. v Szíoberth gazdasági felügyelő felhívta a gazdákat, hogy akik még nem kaptak gáücot, vagy knlégnincs
leieket.
Nagy Jeaő kkúnaraJ intéző megnyugtatta a yazdaközönséget, hagy- a Kamara tmiegfelolőeu gondoskodni
kíván eteklnletbcn.
Gróf Somssích elnök bejelentette, hogy kukorica vetőmag igénylés in történt a vármegyei gazdasági felügyelőség utján. Majd kitért a járás gazda közönségének panaszaira. Fő\'eg az állatexport körü\'i nehézségeket és visszásságokat t*-ttc szóvá, különösen a lebélyegzés körü\'i lassúságot. Kifogásolta a szállítás nürtt lévő állatok etetés-itatási dijának magasságát, noha nem is etetik és itatják őket. A pénzkiutalás is hosszadalmíts. Kifogá-olta n közvetítő kereskedelem bekapcsolódását és szőve telte az ezzel kapcsolatos sérelmeket a közgyűlés általános helyeslése közepette. Indítványozta, hogy ha bebizonyul, hogy egy kereskedő — legyen nz keresztény vagy zsidó - visszaélést kövei eíívalamely gazda kárára, annak /jogosítványa vonassák meg. Végül az ál-
latexporltal kapcsolatom gyakorlati tanácsokat adott a gazdagy ülésnek; Több hozzászólás után Inditványoz-*Si hogy a gazdák, akik áHalexpurt-ta\' dolgoznak, együttesen járjanak el
utalványuk, jelelkezzenek annál nőügyeikben. nehogy >mások fölözzék községi jegyzőnél, ahol szőlejük fekszik. Rézgá\'ic van e\'egendö, mondta, azonban mész kevés, Bűiért is sürgős intézkedés kell. A közgyűlés kimondta, hogy megkérik a minisztériumot, szállíttassa le egy megyei kereskedőnek a meszet, annak utalványozásával pedig blzzit meg a gazdasági felügyelőt.
A rézgáüc kérdésben több gazda szólalt fel, fö\'eg oly Irányban, hogy szükségük lenne további góJic kiutalására. , | Gróf Somssích e\'nök foglalkozok a gyenge szénatermés folytán elő. állott heiyzetlei és a bibarhensmag hiányával. Indítványára megkérikP Kamarát, hogy intézkedjék ínjár most vetőmag beszerzése iránt és e célból sürgőven Összeírják azigény-lAtatat----**""" \' - ¦)
io a tejfelu a dolgozó és küzdő állat nevelő gazdáközönség hetyett.
Kiskomőrombun több gazda cukor répa termelésié szövetkezett és pedig eredményesen.
Dr. Fodor László szolgabíró kifejtette, hogy a nagylöntlzsal főszolgu-blróság mindenkor ott lesz a gazda-kÖzönSég segítése érdekében.
A közgyűlés a Futurát kérte fel a mész-beszerzés ügyében.
Dr. Fodor szo\'gabiró utalással az elhangzottakra, kijelentette, hogy a járási hatóságnak joga van kililtanl olyan egyéneket, akik káros tevékenységet fejtenek ki. Miért is fel. szólítja a gazda közönséget, hogy konkrét esetten azonnal tegyék meg feljelentésüket és akkor a szolga bíróság azonnal erélyesen intézkedni fog a gazdák védelmében.
Csótht Géza a magas kanizsai helypénzek miatt emíelte fel szavát és "kérte azoknak leszállllását.
Ballonkabátok Felöltök
Teleion: üzlet 533
impregnálása
>ALCSICS~nál
s-«-Ml 7. Teltfon: gyir: 344.
A csendőrség a szépeinek! postán lejátszatta
Kovács (Gyflrüs) Imrével a betörési kísérlet minden részletét
Élénk feltűnést kellelt minap délután, hogy egy, csendőrjárőr egy megvasalt foglyot kisért végig az utcán. Az fllető Kovács Imre (GyürtlS) S évi dologházra ítéli kanizsai bűnöző volt, aki megszökött a törvényházból és szökésének ideje alatl több betörést követett el. A szepetneki csendörjárőr-ugyan is kikér le, a fogházból Kovács\'imrét és kivitte Szcpetnckre, hogy a postán el játszassák vele a betörési kísérlet I minden részletét. SzembesítsIték a postás kisasszonnyal és a telefonhívásra .segítségre síelő dr, Horváth fö-jegyzővel, akit a vakmerő ember megtámadott. ,\'
A helyszíni vizsgálat és szembesítés után Kovács Imrét visszaszállították a kanizsai fogházba. Csendőr-
ség és rendőrség most áUitja össze a menekülése alalt elkövetett egyéb cselekményeit. Kovács Imire ezután ismét a bíróság elé keríU.
Földindulás
Ko\'dolányl János drámája a mfi-gyarség legfájóbb pontját érinti-az egykét. Elevenbe, hasba vég. Sikere elsősorban épp ebben található. Nem kerülget, mtm szépít semmit : - megdöbbentően igaz! Szomorú, de tanulságos. A filmi célja is az, hogyrflgyelineztesscn, amig nem késő !
Katonaifelexerelesak egyenruhAzatl cikkek
•gyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINÁL
Sugir-ut 53. íz. Telelőn 625.
A remek dréimfa mint.film1 is nagy szerű. Igaza van a reklámnak, hogy ez az eddigi legjobb magyar fiim!. Cselekménye, (mondanivulóki, pro. b\'émája imagyar, szereplői pedig egytől egyig művészek a Szó legszorosabb értelmében. Páger földszagú, élő falusi férje sokáig emlékezetes marad mindenki előtt. Talán legjobb filmszerepe. Eszenyi Olga, a \' feleség szerepébon remekel. (Nemi ünneprontás, csak csendes megjegyzés : miért játszatják a hősnőt pa-rasztdrámában lakkozott köiimők-koi, kitépett szemöldökökkel?!) -Kiss Ferenc és a vénasszonyok alakitói, a prédikátor Görbe Jánoson át a kis Ungváry Gyusziig egytől egyik kitűnőek. Bi\'icsi svábját a német fi\'snfek is megirigyelhetnék. Vasa Irmát is jó\'eslk viszontlátni i A rendezés általában kifogástalan. A kitűnő fűmet sürgősen nézze mrg mindenki, nem\' csak mert a rnag>-ar-ság sorskérdésévcl foglalkozik, hanem ,mert valóban páratlan magyar fUm.
. i - ga -
Városi Mozgó.
Bowiba»
Kedd, szerda, csütörtökön I
amely nem pusztít, hanem szórakoztatva tanít I
Földindulás
Főszereplők: Páger, Euenyi alga, Kiaa Fareno
EI«adá«ok hétköznapokon 5, 7, 9, vasárnap 3,5, 7, 9 órakor
0993
ZALAI KÖZLÖNY
Az Első Magyar Általános Biztosító közgyűlése
Az E\'stí Magyar Általános Biztosító Társasig éri május hő i én tar-
tolta 1039. évi — nyolevaukct\'Orlik -- renitos közgyűlését, amely nz 1D30. évi nyereséget 387.8R9.12 \'lengőben, az osztalékot pc<iig részvényenként 15 pengőben állapította meg. A választmány uj tagjaivá gróf Hoyos Józ*-ef
földbirtokos és rVTagyary Antal ny. követ választattak meg. (:)
iHácifytiet&em
Egy fővárosi nagybankéval egyenrangú a teljesítőképessége a Kereskedelmi Bank 21 vidéki pénzintézetének
A Magyar Vidéki SajtőhnlósitÓ. budapesti jelentése szerint a Pesti Magyar Kercsflaodelnü Bank egy nyomtatott fiiDQtlien számolt in- az érdekköréin! tartozó magyarországi pénzintézetek 1939. évi nniakils-ságáróJ. Kldcnll a beszéiiiolóliól, lmgy 21 pénzintézet tartozik ezidös^rinl a Kereskedelmi Hank éWiekkÖróbe. köztük a visszacsatolt to-rilleleflt igen jelentős bankjai: Kassán a Kelvidökj Kereskedelmi Hank, u Kárpátalján pedig a Munkácsi Kereskedelmi HnBk és az Ungvári Kereskedelmi Bn»k. Ha a 21 páizmtezei össze-silóit mórtogadntait vizsgáljuk megállapíthatjuk: » központból irányított egységes vezetés érdeme, hogy c 21 pénzintézetből olyan szervezet alakult Sri, amelynek tclj<-silökópcsségc egyenrangú egy fővárosi nagylsmkÓval. A 21 pénzintézet kihelyezési állománya 1939 élőjétől nz év végéig 93,508.972 pengőről 100,073.519 pengőre cniclko-tficti; a szaporulat tehát 6,504,544 pen-gö. A nagyközönség bizalmát igazolja az a körülmény, hogy ez intézetek betétállománya — annak ellenére, hogy azévvatóban nem volt alkalmasatoké, gyűjtésié 9,550.Öt>8 pengővel növekedett. A 21 intézet összesítőit nycic-ségö 852.511 pengő! amiből osztalékra 305.100 pengőt fordítottak a fennmaradó összeget ]Wdig az intézetek vagyoni erejének fokozására, vagyis n tartalékalapra, nyugdijalapra és értékcsökkenésié használták fel.
Ugyancsak külön kis füzet ismerteti a Kereskedelmi Bankkal szoros üzleti kapcsolatban levő Erdélyi Bank Itt. 19.39. évi zárszámadásait.. Az Erdélyi Benk 14,174.2-10 Un tiszta nyereséggel zárta az üzletóvet és ebből 500 lel névértékű részvények után darabonként igazgatóságaiéin a KeiCske;lelmi Bank igazgatóságában a Kerekezel smi Bank két yczciö egyénisége: chorín Ferenc dr. és Conrad Ottó foglalnak helyet.
Megbízható tartós selyemharisnyák
Divatosa rnok. Fő-ut 6.
•(-) V1LLAJMOSITJAK A BUDAPEST- ÍMISKOl.C.1 VONALATjf A lő-város rövidesen megkezdi a .\\ráinib;m. egy uj villamos crőköz|>ont étiitését.
E oenwé .éoitésével kapcsolatban villamossági szakkörökben felinorüH az a gondolat, hogy az ulbucső Budapest- miskolci vasulvonilat villamosítani kellene. Ezldőszcrint a MA Y-nak csak a Ihtdnjjcsl --hegyes,mirimi fŐVO-nala van villamosilv.i. A Felvidék visz-szacsalolása folytán « miskolci Vonal
Divatszandalettek
nagy választókban naponta érkemekl
Fő-ut 8. 8z.
RITTER DIVATHÁZ.
fogalma tetemesen emelkedett s ha ennek elelrtrftflkálasn meglő rténii ók. Ugy ez egymagában évi 50 millió kilowatt fogyasztást jelentene a, mátrai cent rá lén rtk.
(-) KEVESLIK A GAZDÁK A CU-KOBJFEJA DACOT. A MVS budapesti jelentése szcrini a tiszájobbparti Mozö-gazdasági Kamara beulvínnyal fordult a földművelésügyi mini: z\'.erhc?, amelyben kifejtette. l»gy a vidéki lakosság cu koriuja dagját ¦ sérelmesen sérelme; eu-állapították meg. A Ktunara szOrín\' a fejadagok ínogáltapitái-áiiál nz évekkel ezelőtti stalis/Jikni áriáinkat
vették figyelembe, dű azóta a lakosság többségéi jelentő tigráirélcgok színvonala javult és cukorfogyasztásuk is
növekedett.
(-) GYENGE AZ ECETFOGYASZ-TAS. Az elmúlt hónapokban 25 ecet-gyári engedélyt vontak be, viszont 40 uj enseilélyt adlak ki. ugy hogv jelenleg 172 ecolgyár van üzemben Magyarországon. A gyárak egy évben 18.000 licktoli;cr szeszből 1400 vagon ecetet gyártanak. A Magyar Vidéki Sajjtó-oidósiló budapesti jelentése szerint ez az év rosszul in hitt nz ecetgyárosok részére, mert a hosszú tél clfagyasz-tolta a sutáéi! s eíerltl 0. más években a salátaszezonrkor felhasznált 200 va-gonos Togyatzlás lényegesen csökkent. A gyárosok most az uborka- és p&prl-ka-szezontöi várják nz Ocetfogyasztás uóvoke.lósét. , i
Maróczy újból főlényes győzelmet aratott a kanizsai sakk-szimultánon
A sakkozók körében nagy örömet kcll.lt a világhírű magyar sakkmester kanizsai látogatása. A nagymester pünkösdhétfőn a déli gyorssal érkezeit. Az állomáson Kelemen Ferenc a Kör elnöke, Szekulja Jakab és K Nagy László fogadta a nagymestert, aki ezután a hSitkár és néhány sakkozó lársaBágíiban megtekintette a város nevezetességeit.
Az esti szimultánon Kelemen meleg szavakkal Üdvözölte á nagymestert, aki sok dicsőséget sie.-zelt az országnak kltünO játékával. A 70 éves mester kedves és közvetlen szavakkal válaszolt és kijelentette, hogy az elnök és a kanizsai sakkozók kedvéért jötl, meit már két év óta nem megy sehova és ezulán Is visszavonul.
izgalmas szimultánverseny alakult ki ezután 24 résztvevővel. Természetes látogatók is voltak, köztük dr. Hegyi Lajos főjegyző, polgár-ntesterhelyettes és meg sok sakk-barát.
A játszmákban bizony még ifjúnak mutatkozott- a nagymester és esak négy szerencsés remi ö volt. Ok is inkább a hosszú éijelezés miatt „úszták" meg szép eredménynyel a Játszmát. Stolczer ellen érdekes, de nem égésien korrekt ÜsitAI-dozatot kellett remisre korrtgá\'ni, ifj. Vékásy is megérdemelt remist csikart ki, mig Böhmnek szeri ncséje is volt. szívós és szép játéka mellett. A Pintér remije rehabilitáció votf egy tiszt elnézéc miatt.
Gumllárnak nem volt szerencséje.
Bár a mester szerint az ö játszmájában volt a leglöbb fan\'ázia. Kár, hogy Qumitár visszavonult a sakktól, most valószínű, Jobb eredményről számolnánk be. Bán nem birt a végjátékban, mig Szekulja és Hamburgnak kapitulálni kellett a nagymester tudásával szemben.
_jc_n_|-<
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet 1940. éri májai hó 21-éü, kedden d. a. 5 órakor
a városháza tanácstermében tartja
évi rendes közgyűlését,
melyre az egycstllei tagjait tiszteletlel meghívja
v. ár. falu AnlalRá ftlfiirnl faikas Vilma
iHMr. tjgyv. tlnOle.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó,
2. Titkár! jelentés.
3. Zárószámadások előterjesztene.
4. Ai alapszabályok értelmében a sorrend szerint kilépő választmányi tagok helyett mások, vagy ezek újból való megválasztása 3 évre.
5. Háromtagú s-ámvizsgátó bizottság megválasztása 1 ívce.
6. Esetleges indítványok.
Ha a tagok a közgyűlésen határozatképes számban nem jelennének meg, akkor 19401 május hó 24-én d. u. 5 órakor ugyanolt ujabb kÖzgyUlé&t tartunk, amely az alaps abályok értelmiben a megjelentek számára való tekintet nélkül ha-lározalképes lesz. uh
a Kézműiparoaok Butorértékesltőjónél
vegyen vagy rendeljen, mert
megbízható és öleséi
Csengery-ut 14.
\'1940. május Íj
Szerda
Allafldó mflsomiaiok bétkSuupokoa Bui3«jje<:l I. műsorán
a.45 Tónus, Hbek. Köii*nóny«k Henglemerck. — Utána étrend. — to Hírek. — 11.10 Nemnelköci vizjeiző-siolgáiet^ — 12 Harangszó. Himnuu. Időjárás jelent és. — 12.40 Hbek. — 13J20 Időjeliés, Időjárás jelenté*. — 14.35 Hírek. — 14.45 MüsoriBmar. tetés. — 15 Arfolyernhirek, piaci ámk, é lel misrerárak. — 1(1.45 Időjelzés, klójára sjolentós, hirek,\' — 17 Hírek spórák és magyar-orosz nyelven. — 10.f5 Hűek. - 21.40 Hírek, idöJárásjeJonlés, hírek stlovák és magySr-orosi nj-etven. — 23 Hírek német, olasx, angot és fntndt nyelven. — 0.05 Hiiek.
Síremlékeket.
lirfaflllrt, iiuiltm!. Mi\\ nKinliif
BzakszerUen és legolcsóbban K0VAC8 JÓZSEF
kőfaragómé*térnél, Kírály-utoa 33. Hagy ¦hemUk-raktár. Telefon 616.
BUDAPEST I.
10.20 l^lolvasas. — 10.45 Br. dr. Scbrooder Attila elóndasa. — 13.10 ILinglemCzok. — 13.30 At 1. honvéd gy nlofiBZ rei I zeneka ra. — 10.15 Dr. Rileghi Xagy Dénc-s olóadasa.
17.15 Hangiomezok. — 17.45 SolÓndy An lor elfladflsa. — 18.10 A ridió sza-IcnzenOkiira. - - 19 KuLugyJt nogyedóm.
- 19.23 Paksy Jen i ós Gal Imre két tfongoién mngyar dalokal ad eló. — 19.50 Hang\'clvélel. — 2025 Kózvctités FircnzéMI. iSzerelmi bajhal.. Daljiték 2 felv(^.sban. — m I. feiv. uWn kb. 20.05 llirjek. — A li. folv utén kb. 22.10 Hitek. id(3jArisjolentés. - 23.43 Dalézs Kélmiin cigényzenokara,
BUDAPEST 1U .
10.23 Ola» nyelvoktotis, — 20 Hi-iek. — 20.25 Lovészi Bareno rigdny-zenekam. — 21.20 OUUk Céra olfiadAsa.
— 21.40 Idójar4sjel«ntés. — 21-45 Trinctotnozok.
Alkalmi és nászajándékot
szolid árbaa
BÁRÁNY ékszerésznél
It ji lli> Mltitdlut 3. UV\'iív.l ix.mb.il.)
ZALAI KIS HÍREK
Dr. Srónyi Endre biínokszCnlgj\'örgji orvos,! Zalaszentgrótna körorvossá kí-nevezték,
Tornj\'os \'Mátyás, a zalaegerszegi, ön-küitos tű zot tótest ülőt örökös titeluöke. 81 éves ko rateai Za laegcrszege rj el-hunyt. . / i
Zalaegerszeg, ZalaköszVényes, Nemes-szer. Palóziiak és Vázsoly zalai községek lüzoltószortárt épitenck.
Bánokszentgyörgy és Badacsonytomaj községi dijnokr állás szervezését határozta el. i\\ t i |
A Zalattpáti műkedvelők nagy sikor-lol adták elö a Földindulást Zaiaeger-szftgen. r l ! , .
IMO. május 14
zai-ai közlöny
1.14.
Ijehocfflkl \'Janis éi Gráf Jakab őrvczctök, vala-mint FtekKílo János ós Halasi János volt szalwulkuí 0. bonved gyalogezredben honvédek tt galíciai Drohobics környékén vívott linrcokbun: egyik roham alkalmával ikíválé ós vitéz példát ntlva elsőknek tortok be az oroszok Árkaiba, majd azokon túlhaladva hflsi ¦küzdo\'joniben egy orosz zászlóalj parancsnokot, annak törzsével és távbeszélő személyzetével együtt foglyul ejtettofc Mivel pedig az orosz parancsnok eképen törteid kieiése foiy. tán az oroszok Omo részénél a harcve-zeles megszűnt, ez pe\'Iig további harcunk szempontjából ..fontos harcászati előnyöket jelentett, a felsorolt derék litinvétclnket egyenként a nagy ezüst vitézségi éremmel tüntették ki.
Ékszer-átalakitást,
felújítást, JavIUil, valamint uj műnkét Izléiei kivitelben és szolid árban kíszllek
BÁRÁNY ékszerész,
Horthy Miklósát 9. (Pofiival HMtbM.)
(Szlvgárdiata ünnepély)
P, Horváth Adorján he\'yeitm ház-főnök, Vécsey utad liitoktató telkes buzgósága folytán tegnap, pünkösd-hétfŐn délután mintegy tOO e\'emi Iskolást vc.t rol p. Gulyás deliért píébánoa a Sziv-gárdába. A szép ünnepségen a sjfiliik k> ii ;j>\\ számban részt veitek.
- (A Polgári Egylet)
megújhodott, len lülolcsen felvjrág-zolt lársaséletéljen kedves esemény volt a bÜUárdvorseny lezárását követő díjkiosztó társasvacsora, nmelycl szombaton este az Ivgylct helyiségeiben tartottak meg. Kelemen Ferenc alelnök köszöntötte a vendégeket. köszönte valta, nünicnklnok a verseny köriili fáradozásait ós osztotta kl a dijakat, I-aurenczy Oszkár, a veríjcny fáradna, lanul lelkes és bánnúhtnsan pontos larája felolvasta valóságos billiárd-szakirodalmi romekét, a versenyről szóló részletes jelentését. Komárom? Tibor mondott köszönetet a díjnyertesek nevében ós emléktárgyat nyújtott át a versenybírónak. Vacsora után feketekávé est volt, amelyen u tagok családtagjai is szép számban vettek részt.
- (Elhalasztották a Vöröskereszt közgyűlését)
A nagykanizsai Vóröske.cszt szerda délutánra ikiiüzött közgyűlését a pol-Háj-mcstcr betegsége miatt bizonytalan időié ismét ei ikeUott lialasztani.
- (A Barosi Szövetség)
ikctcmescn bercnilcz\'ítt, a kanizsai keresztény kereskedőiéin njjlL barátságos lársasélefl otthont is nyújtó helyisé, gélben szombaton este családias összejövetel volt. A Baross (szellem arra termett mcv magyar főidén hogy urra legyen a köz ós társadabni életben fts s ennek jegyébcn\'lgen hasznos szolgálatot tesz a [kanizsai vezetőség n Baross, estéken való családias össze jövetelek rendezésével,...-*
- (A STOSz évi közgyilése)
A STOSz nagykanizsai főcsoportja május 23-án délelőtt 11 órakor a városháza tanícstennében tartja évi ren dcs \'közgyűlését, amelyen az országos iközi>ont képviseletében Varga Ferenc királyi kormány tanácsos, Somogyi János országos főtitkár és Simon Mihály nuniszleri segédhivatali Igazgató W «wk részt. Estfj 8 órakor társasYftCSom a Kis RoyaUWa. 1 !
Szenzációsan szép nyakkendő újdonságok érkeztek pünkösdre!
Virág cipő-és divatház Fé~ut3.s2.
Wohlner, a fiatal ZMNTE balszélső, a nap hőse
ZMNTE—Soproni VSE 4:2 (2:1)
Kanizsa sporlikásünsége nem szárni-Itott a Ivn\'í eredményre, különösen nem Csöngci és KArj)át nöÜtül. Ennyire pontos és szép játékot főleg meglehetősen oikos ren Iszert, ami ellen n kitűnő soproni védelemnek Bem volt el\'en-sz«ie — senldi som várt a zmnte4ő1. A sopronlaknak non volt okuk lekicsinylően játszani, mert perceken boliil mp^mutnlt i a ZitNTE.,hogy BOm klasz fizisbnn sem jétékfelfogásbnn nem marad cl ellen \'elélni így a DunAntuS Nemzeti B. egyik jó együttese verc-ségjei hagyta el Kanizsát. ftrt hetetlen), hogy a fiaUu balszélső Wohlner miért ne.n játszott eddig is.
A helyi csapat a kezdoményezö, de a leragadt védetem mellett Rrtnjpr már az első percekben szabadon fejelhet a sarokba, 0:1. Wohlner kap labdát, mindjárt pompásan mutatkozik 1*. A közönség pártfogás a\'é veszi. Pőcze rohamoz a hatodik percben pontos és pompás beadásából Istonos remekül egyenlít. 1 :1. Bárdics bombája jtélsbor csattan a kiipuriSn, StulWj
Istenei és Babos készít gólhelyzetet majd Islenes re.uek ezőktciésévei Wolducr ugrik ki, de a kapus ólébo lő. Babos Ixi\'-ső kaimfát lő. liz máj gól! De Szabó bObJjtosltja. 2:1. Formás SVSE támadás alakul ki do CSflkl szőglclie szerel. A 20. percben óriási helyzetben nincs szerencséje a flalal Wohlnomek: mellé megy a gólt érdemlő liclyzet, Isbnét Bárdics teszi próbára Cson lor képességeit, do szöglet Jesz a gólszagu lövésbOt
dvarfl, ablaka bzóp ceak akkor leez,
h* virágpalántékat
II]. Petermann lózsef
kertészotébon veazl Eötvöfl-tér 18. az. Telefon 634.
A második félidőben a szél segitsóf gével is többet támad 11 ZMNTE. Woldner többször gólhelyzetet teremt. KŐmi™; nem tudja fogni, Wohlner beadása Mihaloczhoz kerül, aki villámgyors gólt vág az ellenkező sarokba.
3 : 1. Pompás akció és szép gól. A 30. j.Cfcben Wohlner ismét n\'igyszerü 111 hUZ el és okosan ugratja ki Mihaecz >l:
4 ; 1. A 43, percben Bárdics bombáz a tizenhatosról, szabadrúgásból 0 léc alá.
Csonlor ellen nincs panasj. Csáki nagyszerűen védekezett, a remekül ját-6*5 Tóth nem élt- meüetta. Fankas
ré#i rutinjából éldegél. Junker ismét pompás szélső fejezet volt. Búbos mgy technikai fölénnyel verte az el-len\'elét. Kiss sok hibát csinált de lei k»s volt. A támadósorban Istenes remekül irányított de több gólt keltett volna szereznie mig Pöcze jól Játszott jobbszélen. Nagy meglepetés volt a fiatal balszéliö Wohlner, • aki gyors,, technikás, rengeteg gólhelyzetet\' . *c-leintő játékos. A híres SOpron: I. kj-é elt mellette. Mlhalccz javult. Szabó igyekezett, CzveUtó jól tftieitfl a mérkőzáii _Jí_n-/-
Szentképet
csak keresztény Üzletben vásároljunk I Nagy vAlaiztók TORRYOS Kifli fiveg- ím iioríűlláíi-
fa-ul 24.
Ifjúsági bajnoki mérkőzések SáskoL<wonto-NVTE 11.4:1 (2:1) Vczetlc : Gtnencsér. Megérdemelten gyözölt az ifjúsági rangadón a siska csapat. Góllövők : Gftczi (S), Nagy, Hl. Némoth.
k.awsksdelmi • c«»rl<*»rek s : S (2:1)
Vczetle:. Flumbort. Oóllövók1: Gerencsér és Juhéwc, Hl. w«ii«uvz és Vilcsck.
atilla-zmnte iii. 6:0 (3:0)
Vezetl« : Flumbort. Molnár (4) és Woihnor voltak n góllövők. . ! ;
zmnte ll-klikomirom 2:0 (1:0)
Barilságos. GóHövö Vé.adl é« Baranyai.
Eredmények
Fciencvíros—üocskai 5 :0 (3:0). Hungária— Haladás 2:1 (2:0). Ssagod—Kispest t : í (1:1). UJpest-Taxl 8:1 (0,0). Tüwkvés— Kassa 0:0. Oiunina-Síolnok 2:1 (0,1). Ltxe&Us vál.-NVTE 0:1 (6,0). Pécsi alos^.—líajtti alosít. vál. 3 :3 (3:2). ! I i
Fényképezőgép,
film, lamex, papir, másolás ás ntOvászI nagyítás legolcsóbban
Teutsch drogéria
fotoossUlyáii.
SlltBKI SIKBRI SIKB81
SertamySíflo\'orax.Europától-Áuiálg\' és a .KaJUl* liójának uj müve
Állampolgár voltam Eözépenrépában
Regény. Kéziratból kÖtöHék le a kiadások kllíüldl Jogait. Epocha. Ara: kötve P 3.30, tűzve P 7M
Figyelem 1 Kötelező OTi-bejelentések 1
A bolngyminísatar 180.000/1040. B. M. sz. lenteiote.alapján a nagylo«ii|tsai OTIJcerület minién munkaadónak,,akinek betegségi biztosításra kötelezett munkavállalója van váll italában. ÜM-mében Idratalábao vagy liizlartásá-. ban. hohiap, szerdán összeíró űrlapokat küld. Ezeken a nHinkeváilalók év azok hozzátartozóinak minién ndatát a május üli áHapotaak niegfjclolőien be kell im\'. Az iveket a nagykanizsai OTI-kerülethex keU beuolgáltatni. Ai OTI Miin ion eg)-«i munkaadót etekin-tetben is szigorúan olUaőfüttot tisztviselőivel. , i .
— (Vaiulasok ügyeimébe I)
|MAV ténylegej alkalnwucotlak és nyugdíjasok a népmozgalmi és katonai igazolvanyi lapjukkal sürgősen, de legkésőbb folyó hó lC-ig okvetlen uze-mélyesion jelentkezzenek az állomAsfÓ-nökségnői. Ezen Ielentltezés a volt női nlkabnaiottakra Is kötelező. Az ^áUo-más főntke. | ; ;
— (Hány kilométer Norvégia partjai ?)
A Tükör májusi száma írja: A nir-vég partvidék légvoaiUxui 3400 kilométer, de a tender romboló nnmkája, ftxüiyira kicsipkólto öblökkel A* fjpr- ¦ dokkal, liogy a norvég Ipngeqiojrt valóságban 20.000 kilométer Itossru. Mint énlekcsséget crnliljük fel, hogy a Son goj\'jordn\'ik bejárat^ csak 3 kilométer széles, de partja .859 kilométer hosszú.
— (Btlntatéüpénz — templom-építésre I)
Csömyefólde község a Hangya Fogyasztási Szftvetkozct részére községi ingatlant engedett át. A vánnegyo bo-zájárull ehliez a határozathoz annak ellenében, hogy a Hangya, a kapott telken magyaros stüusu szövetkezeti helyiséget köte!es éprtcnl. Ugyancsak liozzájárult a megye ahhoz is, hogy Csórnyetöldo a község javam befoM bilntetéspénzeket tempiomépl\'és oélj,ára fordithassa,
— (BetOres Szintlisztón)
Szilvas János vendéglős és boltos úztetluclyiséfteibc Puszlaszentlászlón t«-törtek. A tettesek,700 penrő készpénzt és 4500 penjő értékű dohány és ruhaneműt vi;tek el. A nyomozás a hely-síinon. talált ujjlenyomatok alapján nip^nhjlt. t
— A Bril«-silahii—IrwUlom"
iegfrisíebb száma olyan meglepetésekkel szolgát képben és Írásban, hogy méltán tartják mindenütt a legszebb és legérdekesebb képes művészet! lictilupnak. Az elicti számnak különösen képriportjai fognak általános feltűnést kelteni. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, A&drássy ut 45.
- Naptar ! Május 14. kedd. Rom. kat Bonlláo. — Protestáns Bonifác. — Izr. rjar hó 5.
Túlságosan vérmes embereknél, kivaükép akiknél az Igen nagy nedvdussag mindenféle kellemetlen tünete, mint gyors elfáradás, elbá-gyadls, a teltség érzete, gyakran jelentkezik, kimnö halassal szokott Járni, ha néhány hétig naponta reggel, éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József keserQvIict iiinak. Kérdezze meg orvosát 1
ZALAI KÖZLÖNY
1940. május 14.
(Folytatta az 1. oldalról) Jáva elleni akció 1
Toklói jelentés szerint a (apán sajtó is élénken foglalkozik a helyzettel, különösen Amerika várható magatartásával, AZ angol csapatok Singapuri elvonulásában Jáva elleni akciót sejtenek. \', ~
A sajtó hangoztatja, hogy Holland-India jelenlegi gnzu&sági statnfl <ruo-jánok fenntartása fontos japán érdek. Ha bármi történne, Japán kény telén volna közbelépni.
„Mindenütt harcban állnak
a repülök...*
London, május 14 " A "légügyi minisztérium\' közli, hogy nz angol repülök mindenütt harcban állnak az ellenséggel. Eddig 40 repülőt lőttek le. A német bosa. bázók a front mögötti fepülőteiek-ben kevés kárt tettek.
A Rotterdam crrsellcttl Waalhavcnf \'\' németek visszafoglalták.
Amerika fegyverkezik
Newyork, május 14 ¦ Koosflw olt olnók még e héten Otwus-tol intéz a szzyiátusrioz és 500 mUlló dolláros póthijolt kér sürgős fegyverkezésre. I
Az árvízkárosultak javára
színielőadás lesz -Kiskanizsán, a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete rendezésében, melynek műkedvelői egy uj színdarabbal mutatkoznak be először a klskanizsai színpadon május 26-án. A színdarab Babay József, a tehetséges magyar iró Napraforgó clmü ölelés vígjátéka. Utána táncmulatságot rendez íz egyesület. A klskanizsai közönség nagy érdeklődéssel várja az olvasóköri műsort, amit ebben a kanizsai vendégek adnak, méghozzá az áívlzkárosullak javára.
Klskanizsai költő sikere
A Zalai Közlönyből Ismert klskanizsai költő, Dani Ferenc a legutóbbi vers- és zene-pályázaton magyar nótával arany díszoklevelet (2. díj> nyeri. A pályázatnak országos sikere íólt, már ezért Is örülünk a klskanizsai poéia sikerének.
lUjikuluirilíll lliilihü mm
MENETRENDJE
érvényes 1939. október 8-tól.
Lr-sB4bal-téi^-Va«M<Allain4«
Vasútállomásra
4-311 6« 700 [)¦!» 11 06 |3U
1400 15!» 18 00 2000
L alanyai menetrend
UU.,Wlln4. 8-45 NigyliMU.ir.afk.T-SQ ll.a,l„,1..1,llU. Hl 11 lau^.M. 11186
iátact Téli autóbusz-menetrend »ütadt
W»t>k«nl»i»-K«po»v*r jferjagj »40. gilM »¦\'»)
p-2.90 4.40 650 8Ö0 tX» 13-25 13-45 14-55 1605 TértiJ 1. 1. é. é. ¦gy Bö rksuil Nagykanizsa p. u. ... Nagykanizsa Központ szálló Bőlrönye ...... ... — . Kaposvár ......... — lönyére P 5.—, Kaposvárra P [«* -Zalaszabar é. é. 1. 1. 8-40 a-30 7-20 6-10 16-30 1510 14 00
P — 1.40 1.60 3.20 Tértijei 16 40 17-13 17 20 17-30 Zalaazat Böhí 1. é. é. t. arról nye- Nagykanizsa...... ... Zafirkaros ............ Oarabonc ............ Zalaazabar............ ¦ 3 30, darabonéról P 2.40, Zala Nasrysxekécal — Keaíthely é. 1. 1. 1. tarosr 6-40 6-07 600 550 1 P 2.10
P-t— 1.90 2.80 3.- \'805 8-81 8-55 920 9\'40 15 10 15-37 1600 1. é. é. t. e. llöhőnye ............ Nagyszakácsi ......... Somogysámson......... Balalonszcnlgyörgy ...... Keszltiely ............ é. 1. 1. 1. 1 700 8-35 6-10 • 14-55 14-30 1405 13-40 13-20
\' Nagyszakácsi és Keszthely között csak szerdán, csütörtökön és pénteken.
Zomofos, löizfl Miiét
Slnfrox MnMn
készíthetünk.
Kapható: \'Á-Va-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
IRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. *"
ZÜNDAPPAL
TlB,DAVILA10!
köflíet MÉpvirElElf
^POHTÜZLErE
JíAtíYKAÍÍJÍ-A FÖ.ÜT5.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
n.«.«.......................-----irrmrim-r i \'i ,i i u j j j «j j j .
Bttvld táviratok
NARVIK köroyókón a szövetségcsok közös üyníadíist intéztek i Bjervik elfog, tálasáért. A hadihajók vódelmo nlalt a partraszállás megtörtént, most északos északkeletről indul -inog « támadás.
CSIAKY ISTVÁN külügy mini szler lio\'nap larljn esküvőjét (\'.rácban Cho-rinszky Anna Mária grófnővel.
PAMSBAN is tartanak attól, hogy ej,tő*inyős német csapatok ereszkednek le a Iram-in főváros környékén.
UPÖT belga, király és Daladisr a harcterek mögött filólköztnk.
A HOLLAND-BELGA határon 5 ezer foglyot ejtettek a németek.
AZ EJTŐERNYŐS német katonák legyllkoláaáórt 10 foglyot végeznek ld a németek.
SPAN VOLORSZAG hangoztatja, hogy fenntartja semlegességét,
MUSSOLINI bombavető repülőgépén kétórás repülőutat tett a gyakorlatozó olasz flotta és az o[asz erődítések felett.
HORTHY ISTVÁN &» felesége egyiptomi repütő-nászutjukról hazaérkeztek. ; " : i
„4 botor l-ben"
3111 agy, Járóka, pólyázó; a modern gyermeknevelés nélkülözhetetlen bútora.
Megtekinthető Nagykanizsán az Om. Stefáulu Gyermekvédő ázövoiiiíaüu, Erzsébet-tér 4. sz, Megrendelhető SxUeM btváiuál Sugar-ut !?6. sz. alatt.
APRÓHIRDETÉSEK
K «?1. 00-fllIáf, íolnrf.n lo.ai.bl tié 4 tÜU,
állas
Fiatal takarítónő borom órai munkára felvitetik. Siemere-u. 10. 1191
HAaraaalei-t keretek június l-ére. Orllnleld Mlkia, Klnlzilu. 5. 1192
ADÁfJi-VÉTEL
Tarjaa halé eladó Ktnlml u. KI. alul Klein Adolf. 1189
Sugarat 8. alatt bútorok és háztartási cikkek atadótr. 1193
ház és INGATLAN
- Több adómentes .magán- éa bérházat,
házhelyet, aiőlöl és lOldckct [lUuuotlt Papp, Telekl-ul 8. 1053
hOlönféuj
autotaarl— Bes-autó szolid árban kényelmes autók megrendelhetők. Kaul-mann Manó. Telefonállomás 222, 395
Régi
agy mai levelexé.böl szármázd
lamaBbalf.g.ka,, hasinálallan Iv-anyagot I, állandóan megveszek. Jobb egyes bélyegek, sorok la érdekelnek. -Barbarita töiierkejxtrt, található minden ptatakaa délután 6—8 lg • szeiketzló-fégben, Pö-ut 5.
ZélUII RfiZLŐHV
fOLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „Ktzgazdatáyl II. T. Nagykanlita". Felelés kiadó: Zalai Károly. Nyomatott! "\'„Kozeazdaaáal R. T. Hanykanlzsa"
iiyöműájáiiau tfagykaalziáu. (Nyomdáért felel, Zalai Károly.)
gO, Évfolyam. 109. szám.
Nagykan li sa, 1940. május 15. szerda
Ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
é* IduloliiviM: FÓKt 5. •aim. minrtVa Krtt.ft™.p dclutáii.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elollzetésl irt: vet hóra » venti *0 fillér. SwrkeutőtÉgi ?8 kiadóhlTiUll Wdoa: 78. u.
A nómetek Sedánnál áttörték a francia védelmi vonalat, az angol-francia főerőkkel hatalmas Ütközet van kialakulóban
A
Hollandia megadla magát — A szövetségesek tegnap 200 repülőt és 7 hajót vesztettek — Olasz-orosz megegyezés a Balkán békéje érdekében ? — Érdekes külföldi hírek és cáfolatok a magyar katonai Intézkedésekről
A nyugati front mai meglepetésen holland fegyverletétel. A német támadás oly erejű volt, hogy a sokját emlegetett védolsmá vonalak és n viz-védő övezetek sem használtak.
Hollandia a nyugati nagy fenzlva ötödik napján a metek kézire került.
of-né-
németek elérik n város halárát, a helyőrség parancsnok\'.! ós a polgármester gépkocsin fehér és nójrnjet zászlóval e\'éjük siet és átadja a várost.
E híreket London is megerősítette. Közölte egyben, hogy
Belgiumban folytatják a haroot
a belgák a szövetségesek oldalán. A belga hadsereg nagy erő feszitól eket tesz a német előrenyomulás ielt.iV-biztatására. 4
A londoni holland követ kijelentette azt is, hogy Hollandia és Németország közt a hadiállapot fennmarad! mtert a fegyverletételt csak !1 szárazföldi hadsereg hajtotta végre, a tengeri haderő tovább harcol ¦ németek ellen.
A Havas-iroda jelentése szerint a holland fronton az clleroégeskedód a parancsnak megfelelően rn/jr mindenütt beszüntették. Belgium nagy összecsapásra és végső harcra készül : a 16 15 éves férfiakat felszólították, hogy azonnal jelentkezzenek katonai szolgálatra.
Sedan elfoglalása után francia földön Is tovább folyik a német előrenyomulás
a felvonuló csapatokat és az ellenség vonalain gépfegyver!*! pásztáznak végig.
Paris, május 15 Belgiumban szünet nélkü1 tart a harci tevékeny--.ég. Az ellenség liz helyen támad. Leghevesebb harco.
A Német Távirati Iroda részletes és terjedelmes jelentésben sajájjnjol be az egyes áttörésekről és sikerekről, amelynek hatása alatt a holland főparancsnokság kiadta & fegyver-letételi parancsot A parancsot rádión át közölték és felhívták az egyes elszigeteli városokat is, hogy a további felesleges vérontás elkerülése végetl adják meg bogukat. ¦ Rotterdam elfoglalása után ugyanis1 Hága és Amsterdam eleste is napokon belüi megtörtént volna.
Az egyes nagyobb helyiségek átadására vonatkozó tárgyalások már megindultak. Az elsők\' között volt HUverSum, amely rádión át közölte, hogy :a városba bevonuló németéi.\' nem találnak ellenállásra. A/mfnl 11
Párjs, május 15 A francia rádió inja reggel gyász-indulóval kezdte műsorát. A bemondó ezután közölle, hogy Sedán némtet kézre került. A francia seregek a nagy német nyomás nitfttt kénytelenek voltak visszavonutai, A \'várost^kiilritctték és ugy adták át a németeknek.
London, május 15 A Reuter-iroda ugy értesül, hogy Sedán körül kemény csata leimből. Az c]lenség a su\'yos áldozattól sem riad vissza és szakadatlanul támad erős gépesített osztagaival A támadásokat a repülök támogatják, a kik állandóan bombázzák az utakat,
kat Kcmboux környékéről jelent\' nek. A Mnas vonalát még tartják, de az ellenség rohama Namutrtól =" Sics torkolatáig rendkívüli mértékben fojíozódik.
A IégihadcrŐ az angol repülőkkel együtt tevékenyen kivette a részéin harcokban, - mondja a párisi ma déli hivatalos je-entés.
Hírek és cáfolatok a magyarországi hét korosztály behívása körOl
(MTI) A külföldi sajtó é\'énkon foglalkozik a mjagyar katonai intézkedésekkel. Az olnsz lapok párisi jelentése szerint a franch fővárosban ugy tudják, hogy a magvarok hét korosztályt hívtak be és jelen. legmár350.00Ü ember van qzészaki határon.
Az MTI párisi jelentése szerint francia körökben feltűnési keltettek 11 magyar katonai intézkedések. A l"pok vezető helyen számolnak be az intézkedésekről és közlik azt n hirt is, hogy az angol követség Ifel-
Róma. május 15 j szólította a magyarországi angolokat az ország Sürgős elhagyására.
Parisban még nteán látják tisztán ¦i magyar intézkedések jolentŐsáji\'t éi .célját, ezért óvatosan Ítélik meg a híreket és nem foglalnak állást. ¦ -- A Havas-iroda hírét, hogy Ma-gyaroi-szág hét korosztályt behívott, a svájci lapok is közlik.
Közli a francia sajtó a hivatalos forrásból származó azon hirt is, a mely szerint
szorosabb értelemben vett osBpatösszevonásokról nlnoa sző.
Mindössze a tartalékosokat hivták be gyakorlatra az ész"kl ós kárpátaljai részen.
Budapest, ..\'íiájus 15 A szlovák követség 0 külföldi sajtóban elterjedt hirekkíi szemben közli és hfvatalosan cáfolja ¦
a magyar-szlovák hitárt nem zárták le,
sőt az álmenőforguloni\' és az Idegen forgalom érdekében könnyítéseket tesznek az utazásoknál.
Roma, mttjus 15 (MTI) Mindazok a külföldi hirck, amelyek a magyarországi részleges mozgósításiul ktipesolatban szárnyra 1,eltek és amelyek szerint Magyarország Németország ellen foglalna állást, - teljes képtelenség. Magyarország ma is szolidáris a Berlin-Róma tengellyel és s<mmi olyat «em tesz, amely érdekeivel ellenkezne.
Alaptalannak mondják az o!asZ li-pok az általános mozgósításró\' és « Szlovákia elleni támadásról Szóló híreket is. ; ¦ i «
Az északi határ megerősítésinek teohnlkal is katonai okai vannak,
nem pedig politikai, - Írja. a Cor-rlera delin Sora.
Megjegyzik még a lapok, hogy a nyugati front élénksége a Ralkánon nyugalmat leretraított.
Orosz lépés a balkáni béke érdekében ?
Róma. május 15 A Regime Fasciszta belgrádi tudósítója szerint Olaszország ,és Oroszország összeegyezteti felfogását a balkáni béke fenntartása érdckélxm. Az olasz torvliez; való orosz közeledést Helgrád-ban nndy örömmel fidvözlifk. Megkönnyebbülést váltott ki a hlr Romá-"niában is. ahol aggódtak Besszarábia miatt, továbbá örőmmei értesült arról Bulgária is.
; Budapest, május 15 Az V\\ Nemzedék belgrádi jelentése szerint a Politika azt írja, hogy Mbszk-va jegyzéket intézett Németországhoz, AnfgUához és Franciaországhoz, amelyben ikőzölte, liogy érdokolt sértené a balkáni I>éko megbontása) ezért minden ukció, amely a jelenlegi helyzet nuegváltortatásáni irányul, ellenzésre talál Moszkvában.
A ma déli német hivatalos jelentés :
Vezéri főhadiszállás, május 15 A vcíicrŐföparancsnoksilg ma dóU jelentése kózlí, hogy Hollandia megadta magát. Majd Jgy folytatja;
Belgiumban csapataink sarkéban vannak az ogyro hátráló ellenségnek ós elérték a Dila-alldsokat. Namur és Givet ikózőtt kikényszcriletlük az átkelést a Maason.
Nyugaton az ellenség páncélos támadását vivszavertuk. A harcokba a német rombolók is beleavaíkoztak és sok ellenséges harcikocsit megseinmi-sitCLtok.
Seiliinnál is átléptük a Mnast és át\'-törtük a francia védelmi vonalnak a Maginot vonalhoz csatlakozó észak-.keleti részét.
Az ellenség a ¦Saar mentén is súlyos veszteségeket szenvedett. Scliónnfranz százados Binnasjens meltett egy szikla-állás lerohanásával Utüiilctto .magát.
Az ellenséges légihaderó íokat támadott, igyekezett m^gtikíidályozni a német csapatok előKnvomftilását, dc a német légihnderőbe ütközött. Ennek sorén nagy légicsaták keletkeztek. VoJl Ndy, nhoi 70 szövetséges repülőgépet lőttünk \'e. AZ ellenség május M-én összesen 200 repü-lőt veszlett, ebből 30-at a légclhári-tók lőttek, le. 31 saját gép is eltűnt.
Hollandia előtt sikeres felderítést végezlek a repülők és ennek során két cirkálót és egy torpedórombolót és négy szállítóhajót elsüllyesztettek, egy csatahajót megrongáltak.
A német rádió többször felszólította Belgiumot, hotfy kövesse Hol-
landia példáját és adja meg magái.
A brüsszeli nagy rádióadóálioniás adóját bombatalálat éne és igy az nem tudja folytatni adását.
A németek szembekerültek pz anüot\'francia főerőkkel
Berlin, május 15 A német sajtó a hollandiai gyors lerohanás sikerét és jelentőségét abban látja, hogy a némtet csapatok 200-300 kilométerre megközelítették az angol portokat.
A belga és holland csapatok hál-ravetésévei és a :cdáid betöréssel a\' németek az angol-francia főerőkkel kerülnek szembe. Heves harcokat várnak Antverpen -Nantur vonalában és a Mafts mentén. .
A németek áttai imf-gszáUt Lüttich fellegvárat, ahol 1000 belga fogoly is van, a szövetségesek meg lövik, de a polgári lakosság, amelyick szintén vannak halottal, már elégedetlen és azt kívánja, hogy Belgium is adja meg onygát.
Az európai kábára és Amerika
Newyork, május 15 Az európai habom,hatása, alnlt Amerikában elsőrendű kérdéssé .vált a honi védelem. RoosewcH csütörtökön ujabb liitett kér a szenátustól. A lapok szerint Amerika nem tarthatja fenn tovább semjooességcs politikáját.
Amerfka átvette a szövetségesek belgiumi és hollandiai érdekeltségek védelmét. Az amerikai,követ a két ország teljes német luegszáliása eseten ,ta
helyén mamd, . , i i I .
zalai Közlöny
IMO, május 15
Horthy Miklós arckópét vasárnap leplezik le a kanizsai haditengerészek,
Sfattile ugyanakkor zászlót la avatnak
Heteken At tiirló lázas clAkoszilIct után a Magyar Hadi tengerészeti Egyesület nagykanizsai csojwrlja befeJeEte a május 194 nagy ünnojiség elökószi-tését. Az cgycsulcll Ul selycmíászlót Szal>ó Antal sportüzleténeik kirakatában közszemlére iiték ki. Az uj zászló a niagynr i]>aniii"ivészel ós Irt (estés igazi inestanmaikája. A hazafias ünnepség fővédnökei és védnökei sorA-baH otí Játjuk a zalai és nagykanizsai lítóétct jeleseinek nevét is. az országos nevű előkelőségek soniiban.
Az ünnepély programja
(Május ix.in szombaton déJi 11.2-1 ómkor érkezik a nagykanizsai állomásra Kobak Kmi.i titkos t........
n,\\ aJteogemiigy, országos elnök ós kí-sérele, akiket az állomáson n helyi vezetőség finjíCpeiyosen fogad. Este is-menketiési est.
(Május lW-en. vasárnap dóiel/>U 10 órakor ünnepi islentisztolct a\' Temidvk pióbénia-tcmplomában. Erre gyülekezés az Ijinroskór nagytermében. Istentisztelet után ,i hősök enilékszubrain^k
megkoszorúzása következik.
DélctőH ti órakor dissköznyülés az Il)aroskör nagytermében. A honvéd, zenekar a Itinmnszl játszit, t.\'tínn elnöki megnyitó, majd a zászló nieg-szentelése. Ennek befejeziévcl a Kor-rminyzó tarunk arcképének leleplezése következik. Az ünnepi beszédet norwalli Kőnek Emil ny. altengernagy mondja. A honYédaoiekar a lengerész-íuriulór adía élő. maid az VidvozléscJí ¦következnek. Drassányi Gyula alkalmi vkolteményél Schless Oyuín adja elö. Zichi ós vásonkedi gróf Zichy T\\hi-dámé zászlóanya, n fővédnökök és védnökök zászlós/égbe ve rése, vahi-niint az elnöki xárszo után a honvéd-zenekar a Himnuszt és Itáköczi indulót játsza. Déli ! órakor díszebéd az Iparodkor helyiségében. Délután 2 órától 5Íg a zászlószögck beveróse folytatódik.
A rendezöbizoltság május 18-íg — szombatig — az. ünnepélyre vonatkozó mintlen ügyben a Tűzharcos Szövetség helyiségében a nagyközönség rendelkezésére áll.
Kapi Béla ág, ev. püspök szombaton érkezik Nagykanizsára, hivatalos egyházlátogatásra
Holnap reggel Nagykanizsán át Szepetnekre utazik
Dr. Kn.pl Béla ág. cv. püspök most végzi szokásos hivatalos egyházláto-gatásót. Ennek során holnap, csütörtök reggel szepetneki híveit látogatja meg. Kapi püspök titkára kíséretében holnap reggel hóroume-gyed 7 órakor érkezik a nagykanizsai állomásra, nho1 a járási föszol-gabiróság képviselője fogadja ás üdvözli. A püspök a kanizsai állomásról nyomban Szépeinek községbe hajtat, ahol a község elöljárósága ós
nz ev. lelkész fogadják. A szokás hivatalon szemle ozonnai imegkeZdö-dik.
Kapi püspök szombaton Nagykanizsára érkezik itteni hívei ós egyházi átogatésára. A kanizsai ág.evun-gélikiusok nagy előkészületeket tesznek püspökük méltó fogadtatásán.. Tegnap délután ebben az ügyben értekezlet volt nz Ev. NőegyJctnéí dr. Krátky Istvánná elnökasszcny vezetéséül, amelj-enímegbeszéltékn püspökfogadtatás minden részletét.
A nagykanizsai katolikus ifjumunkásság elkötelezettje lett Krisztusnak
A Kékingesek avatása és fogadalomtétele
A hamis jelszavak útvesztőjében mint vllágiló torony ál\' a kato\'ikus-magyar ifjúság útjelzője : a KIOE. A legbiztosabb iránylü, a legineg. bizhatóbb katolikus és magyar nomi-zeti nwzgalons, ifjúmunkásaink számára. Az Actto Calrrolica védőszárnyal alatt és támogatása iniellett imanar hatalmas táborrá izhiosodott. Nagykanizsáa Is lendülettel clore* tört. A helybeli KIOE-tábort a fáradhatatlan és lelkes ifjuságszeiető ferences-páter, dr. Horváth Athanáz vezeti, "Most újult erővel indu\'tmeg a .kélcbigesek* erőteljes szervezése és tömörilése a Szuzsniáriás magyar tvemzeti zászló köré.
Pünkösth-asáj-nap délelőtt 10 órakor a fei-enci«k plóbájüatcmpkírná-ban lelketgyönyörkődtető és s/Jvet-vidámltó higavatás és fogadalüttnllé-tei volt. A szentélyben díszörségtíü
HIIPR\'A
szandalettek, Hll I fll harisnyák lUlllljl Fö-ttt 2. sz. -nál.
körülvéve a KIOE-zászinja, inögöUe pedig a »kékijigesek«E nemesi gár-
ta. Az\'áttörök, a pionírok, n híd-ök : ii keresztény és nemzeti eszme szolgálatában. Meg is látszott Öntudalos arcukon, hogy tudják mire vállalkoztak. A pünkösdi Lélek telítette meg ezt a lelkes gárdát, a mely mindenütt ott lesz a kereszt és a haza szolgálatában és védclmó-t ben. Valóban illő és méltó volt : éppen pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét választani erre a gyönyörű nyílt hit-1 vallásra ós tnnuságtétxdrc Krisztus király ós a piros-fehér-zöld zászló mellett.
Az ifjak é]én ifjú Pénzes Lajos, n »kékiugcsek« ifjúsági vezére. * Dr. Horváth Athanáz szeretettel tekintett végig a fiatal gárdán, amikor megkezdődött az ünnepi szcntinyse, amelyei P. Gulyás (K\'Uért plébános mondott papi segédlettej. A kóruson Gazdag István kántor vezetésével felharsant az egyházi énekkar éne. ke. Majd a leventczenoknr inlnden Sirálntot kibíró, kitűnő játéka.
Evangélium után P. Gulyás Gel. lért plébános egyházszónok\'ulában méltalta « Szentléiek ünnépének jelentőségét, majd buzdította az ifjúságot, hogy niflndeii erejükkel arra
kcjl törekedniük, hogy ¦* müÍK\'Iyek-ben, gyárakban, " in agái lé\'et !,(¦«, a társitd.ilomban Krisztus uralkodjék;» lelkek felett ,
Felhívására megujitoiták kereszt-ségben tett fogadalmukul, tmpjd a fogadalom tétéi kö\\-etkezett. Néimjáii, mígliatottan, eléi\'/ék«*nyül\\re hallgatja mindenki a kékingt2sek foípdal. mát, ajnely SzálM ;iz Ég felé, i^iz gyötlyöi-üségéiie Isleimek.
Dr. Hon-áth Athanáz elé járul ezután minden Ifjú. ö mmdegyikkei ke?ct szorítva o KIOE fiaivá fogadja
őket és mellükre lüzi a KIOE-jei-vényl...
A magyar katolikus ifjuöBuiikéi;-ság elkötelezettje "clt Krisztusnak.
Büszkék vag^-unk rátok »kékin-ges« ifjak és .szeretettel hajtjuk meg harcedzett zászlónkat előttetek, akik a magyar Hoinajíot jelentitek...
Sportingek
ungy választékban
Szomolánylnál.
Szegénytelep épül Nagykanizsán
A telep maga fogja eltartani magát ]
Érdekes kanizsai terv kerül rövidesen az- illetékes városi bizottság elé. Amint a nnár hejiyujtott és a polgármesteri mVat;dl$jiy -iktatott tervezet kifejti, az eddigi kanizsai szegényház helyett amely feltétlenül korszerűsítésre szón,\' - egy nagyobb szcnénytelep épülne a Hajcsár u tea sark án lévő tel ken, a Vécsey utcai elemi iskola közdé-bea. A telep a régi szerzetes-rund-szer mintájára, 25 kis házból ál\'anti, mnelyek \'mdnd\'egylkébcíi 4—4 lakás lenne. Mintegy 100 Szegény uyei\'jic itt elhelyezést. A szegények eltartá-
sa ugy történne, hogy mindegyik Yfúamilyen Innunkávai taKanú fenn magát. Részint a szegénytelop földjén dolgoznának, részint háziiparral, nyuJ és selyejntenyésztéssL-l, stb. foglalkoznának és mindegyik megkere-iné saját fetmtartásához szüksfges anyagiakat. A szegénytar-tásnak igy eléri m-agtiikaritasav-.il a város törlesztene a szegénytelüp építési költségeit. Az építkezéshez ál. Utólag 80.000 pengő elegendő lesz.
A terv az illetékei tényezők tetszésével találkozott és rövidesen a városi jóléti bizottság-elé kerü1.
A megyei közjóléti szövetkezet ügye, a szokatlan megyei kortézia, az útépítések és az állattörzskönyvezés
a megyei közigazgatási bizottság előtt
A közigazgatási bizottság vitéz gróf Teleki Béia főispán elnökletével tegnap tartotta ülését. Meiegs/n-vakkat * üdvözölte dr. Udvardy Jenőt, az uj tagot, aki mcghaU^lnijQii--dott köszönetet. Az e hasábokon már Ismertetett alispáni jelentéshez Ma-latinszky Ferenc szólt hozzá és fel-\\-ilágosi\'tásokat kért a vármegyei közjóléti szövetkezeti-öl.
Dr. Brand Sándor alispán hangsúlyozta válaszában, hogy kormány rendelet alapján közjóléti tevékenységet fejt kl a szövetkezet és bankkal ncni állhat kapcsolatban. A közeli napokban ífj ház felépítésével kezdi meg működését a szövetkezet. A Balaton mellé családokai telepit. Az alap a kisembereknek kölcsönt is ad kamattmfenlesen. TUvalv 127-en kaptak 17.000 pengőt.
Csórni Géza murakereszluriapát a szöllös gazdák megfelelő wtész-ejlátását és a községek részére nem törzsköuywzett, de megfelelő apaállatok beszerzésének engedélyedé, sét kérte. ^
\'Parányi Ferenc a legutóbbi megyei választások alkalmával tapasztalt szokatlan korteskedett ^tettc szóvá. Az alispán azonnal válaszolt a felszól a\'ásokra, A pályázati kor_ tézia ügyét kivizsgálja és szigoru.au
gondoskodik arról, h<igy hasonló jelenség többé ne fordulhasson élö. A mé\'s\'/el való ellátás iekintetében Is intézkedni fog az alispán. A lenyész állatbeszerzés érdekében eljár a megye, [mert jelenleg is 17 községnek kellene apaállat. Kivételes eset. ben nem törzskönyvezett állatokatis beszerezhetnek a községek.
Teleki főispán is liózzászólt a felszólalásokhoz. Hangsúlyozta, hogy a megye nem hajlandó eltűrni Semmiféle fegyeimiezetlenséget a tisztvh .selőkarban és nem engedi, hegy-egyesek miatt az egésznek tekinté. Ivén csorba essék. Az apaálIafbesz*I, zést a kormány is elő akarja .segíteni. A gazdák törekedjenek állataik törzskönyvezésére. Sajnos — monj dotta -- Zalában nincs kellően kép-\' viselve n köztenyésztés pedig fő jÖ-vedakm lehetne" az áliatértékesiiés.
Az utpanaszokra vitéz Botos mü. szaki tanácsos bejelentette, hogy bár csak a nagykanizsa-fityeházi szű. kasz mBgépitése van tervbevóve, mégis Murakéresztúrig az ut legrosszabb szakaszait is kijavitják. Zalában egyébként sok útépítés van folyamatban, Így jmÜnt ismeretes a bndapest-jiagykanizsa—varasdi ut kanizsai átkelési szakaszát kisköbur-kolattal látják el, ezenkívül » Nagy-
Divatszandalettek
J nagy válantí kban naponta érkeznekl
Fö-ut s. az. HITTEK DIVATHÁZ*
0973
1940. május 15,
jóminoségUférfikaiapok P 2*90 Mi kaphatók
Divatosat-nok, Fö-ut 6.
I;anl/.sa \'I^poío", Nagykanizsa—Zalából- eg\\*s 8X;,kasz»i vannak építés aluli sok cgvéb ut és hldépílrson kp vül.
Az cgészséirflfiyi hclyziet javula irányt mutat. A vörheny és szövőd-mén^ influenza jnvgtx-tei,0(lés-I( csökkenték;, de u hsisihag.vmíí\'.z, ka. maró, bélhniiit, malária és a járványos agy és (,erIncriárty;dob megbetegedések szaporodtak.
Az Sllalegészséüíijfyl hclyzcl ki-elégítő, bár sertéspestissel 29, rüh-kórral 31 község volt fertőzve.
Az adózási helyzet kedvezőtlen. A ténylegesen esedékes adókövetelés 1,335.636 pengő. Erre állami adóban április végéig 709.611 peng folyt be ami osnk 13.11 százalék. Az adóhátralék tehát 81 százalékos.
A bizottság a többi jelentéseket is tjdoinásui vélte.
mh kivannak a bizto-•ilok az adóreform-javaslat kanosán?
A Magyar Vidéki Sajtóludóiiló budapesti jelentése szerint a BIOSz teljes ülésén dr. Kutasi Elemér igazgató isme. lelte a parlament előtt fekvő adóreform törvényjavaslatnak a biztosító vállalatokat eg?6zen Ml lönlegesen érintő részeit. A megjelentek elhatározták, hogy az elhang-zott észrevételeit a BIOSz felterjeszti a pénzügyminiszterhez s ennek során módosítását kívánják a torvényjavaslat ama pontjának, amely szerint az intézetek ezután kötelesek az Ugynüki jutalékok összegéből 3% ot levonni és az adóhivatalnak be-fizelnl. Ez az intézkedés ugyanis lényeges egyszerűsítést Jelent, de kizárólag az önálló, vagyis az alkalmazóul viszonyban nem álló ügynökökre vonatkozik. Ha elméletileg helyes is a mcgklHönbözielés az önálló és az alkalmazotti viszonyban álló ügynök közölt, a gyakorlatban ez állandó jogvitákra és zavarokra id alkalmat. A biztosító vállalatok tebát azt kívánják, hogy a lörvény intézkedése valamennyi ü.ynök jutalékára k\'lerjeszltessék.
Módosíttatni kívánják a biztosító vállalatok a tö-vényjavaslat ama pontját is, amely szerint ha az alkalmazott rendes havi (heti) ille\'ményein kívül egyéb illetményekel is kap, ezeket az illető hónapban (héten) kiflzeteare kerülő reitdes illetményekkel összevontan kell az alkalmazottak kereseti adója alá vonni. Ahol > lárandóságok azok belső termí-«zeie szerint kerülnek a havi, vagy heti Időközöknél nagyobb Időközök-h«i szolgáltalásra, a javaslat megengedi a felsorolt esetekben a járandóságnak önállóan, külön illetmény-Mnl való megadóztatását. Indokoltak látszik tehát, hogy a felsoroll "eleken kívül a remunerado i> kü-l8n illetményként vonassék adó alá.
Végül arra kéri a BIOSz a pénz-°*ymimsz!e.t, hogy külöu rendelke-!éssel helyezze ismét hatályba azo-«»1 a korábbi törvényeket és rende-elektl, am:lyek szerint az életbiz-!psitási dijak kifizetésére forditoll wzegek lövcdelemadó-kedvezmény-wn tészesulnek.
Míltirds nyitva regfe! 6 órától «¦!• !.™« (hsti?, mentu, pintek délután -Mm egtu nap nőknek).
ZALAI KÖJaLÖNY
Bangha páter emlékezete
a nagykanizsai Credo május havi gyűlésén
A Credo nigykanizsai szerve/clo vasárnap népes taggyűlési tait">tl a plébánia íehértermében. P. Gulyás Gellért plébános ebiöki megnyílójában üdvözölte a iiiej^jp\'cn\'c.kct s
felolvasta dr. Czaplk Oyula megyéspüspök levelét,
amolylüen közli a püspök, hogy dr. 1 loj^-i Lajos ós dr. Alniásy Gyula ilisxc\'nökökké tortént választását meg-opisiti és áldását küldi mind az uj diszx\'tnökökio, ininJ u2 egycsíilcliv és unnak Likaira.
Dr. Hegyi Lajos főjegyző, miután
a mult ülé\'Cn nem volt jc\'en. most köszfnte meg ,\'i dLszdnökké történt választást. Hangsúlyozta, hogy Ö csak kotclcs-séxél teljesik-lto, de a kilúnMö bizalom elkötciezésl jelent a jövőre. Bizonyosra vc-zi, b:jgy a mai harcban, amely a !elkíek clb\'n is irányul.
a kereszt kerül kl győztesen.
Dr. Wteber Ektk kir. járasbiró. Credo elnök emlékezett meg ezután kegyeletes szóikkal dr. Banglixi Béja jó-zustársasági atyáról, a magyar katolicizmus ntgy halottjáról. Hangsúlyozta, hogy bár ajkai soha többé nem nyilnalk szólásra,
nagysága könyveiben, emlék* szivünkben örökké él.
Horváth József tanító tartolt ezután érdekes előadást arról.% hogy miért, mit várhat a szülő gyermekei-től. Rámutatott a leggyakoribb .el. ncvelésL hibákra, a liolyes nevelési elvekre. A gyakorbdi tapasztUitokkal és nagy rtediigógiai tudással atáiáma.sz-tott előadásnak nagy sikere volt.
Az fllés végén P. Gulya-. Gellért jelentette be árpádházi boldog Margit szenttéavatási perénok megkezdését és hogy a mielőbbi szenttéavatást a Credo is kéri.
Nagykanizsaiak országzászlóavatása Munkácson
A nngykanizsal és járási levente-zászlók átadása Fti.icH.ka testvérközség Ünnepe
\'tegnap délután érlekezlct voU a városháza tunács\'ennében dr. Králky Istvánné elnökaszony vezetésével, amelyen iinl-gielontek a fel. vidéltFutra induló felnőttek. Borsa Béla tanár, az ut rendezője .és dr. \'Jljoiway Zsigmond Levente E^\'esü-leti elnök ismertették a szük>ég;s tudnivalókat, a teljes programot, majd jegyzékbe vették 0 résztvevőkéi.
A bejelentéi szerint a MANSZ küldöttsége és a felvidéki ut résztvevői Nagykanizsáról május 21-én a .egyeli gyorsvonattal indulnak. Este érkeznek Munkácsra, ahol a pályaudvaron fogadják a nagykanlzrai\'i-kat, majd elvezetik szállásukra. Ugyanakkor jeste ismerkedési esi,
A leventék két di.z-szaka.szn é* a leven te zenekar dr. Tholway Zsjg. mond Icvcute-cgyesüloü elnök ís Gombos József parancsnok vezetése alatt május 23-án, Űrnapján éjjel 23.15 órakor Indulnak " kanizsai állomásról, a Budapest keleti pályaudvarról május 21-én léggel folytatják írtjukat és este 18.28 óra kór érkeznek Munkácsra, ahol nvombbh elszállásolják őket.
Munkácson az országzászló átadásának ünnepély* fényes kcr:tek között történik. Munkács város vezetősége mindent elkövetötife hogy az
ünnepséget felejthetetlenné tegye. Az országzászló ott kerül fclálltfa> rn, nhot a magyar honvédség első-izbeu bevonult. Ünnepi is len tisztelet után gróf Zrinyi Ilona városa átveszi Zrlnyf Miklós városának, a nagykanizsai hölgyek, a MANSZ ól-tat készített országzá^zlót, amely remeke a mfigyar iparmű veszetnek.
Itt dr. Krátky Istvánné, a MANSZ elnökasszonya mond ünnepi beszédet. Nagykanizsa város közönsége nevében dr. Krátky I4cén polgár-mester, mig az Ereklyés Országzászló Nagybizottság képviseletében dr. Odényi Pál országgyűlési kép-vi\'clő, kir. kormány föl a nácsos, a Nagybizottság társelnöke mondanak beszédeket.
Ezután következik a nagykánizo-aj városi Jeventezószló átadása Munkács\'városa leventéinek, A zászlót dr. Tholway Zsigmond elnök adja át ünnepi beszéd kíséretében dr. Tárczy Ferenc kir. tanügyi főtana. csoS, igazgatőnek. n
A leveníák ezután folylntjék útjukat Kovászé községbe, ahol a nagykanizsai járási leventék záriját adják át a község Icvenléinek ünnepi keretben. Dr. Tholwaytől a zászlót Túráncslcs Péter álíamiig\'az-gató, levenleegj-esületl elnök veszi át;
Nagykanizsa város küldöttbe dr. Krátky István polgármester ^ezeté-sévol átmegy a testvér községgé fo. gadott Fancslkára, ahol ünnepi keretben avatják fel a Nagykanizsa város közönsége áltat épített országzászló -emlékművet. Itt dr. Krátky István polgármester beszél.
A nagykanizsaiakat felvidékifutjukon lelkiséri Ilovszk\'v János ország-gvülési képviselő Mester Kálmán titkáréval együtt.
A munkácsi ünnepségek után délután kirándulás Vereckéio, vagy Ungvárra, Uzsokm, felszés szerint.
Mivel május 19-én virradóra uj menetrend lép érvénybe, kijmiondot-ta az: értekezlet, hogy . szombaton
VárOSI NtoxgÓ. Mé? szerdán és csütörtökön!
BoifibSt
amely nem pusztít, hanem szórakoztatva tanít!
Földindulás
Főszereplök: Pagar, Eazonyi Biga, Klas Fareno
Elóidások hétköznapokon S, 7, 9, vasárnap 3,5, 7, 9 órakor
FONTOS
Mindenkit érdekel, akinek pénzre vmi nüksége, hogy június 5-ére esik B Magyar Mralyl ]Alé-kanyoélu állami aarajálék
búzása, amikor ki házasra kertit a
40.000 P.-ös
tőnyeremény (-u több H| szép nyereményösszeg le. W
A sorsjegy kapható az összes Borslegy-főárusltéknél és dohánytőzadékben.
délután 6 órakor Összejönnek a városháza kis tanácstermében. Mindenki, aki résztvesz a felvidéki adón, jelenjen meg ezen az összojő\\,ete?iaa.
IGEN, VAGY NEM]
— ez lesz a Ihmnia kényszorszfmeh; után az első magyar fihn, amelyet egy-két hét múlva forgauw Icezdcaiek Darócxí—Hunnia produkcióban. A fő-szfiroiKiket IMuráU Liliro, Szörényi Évára, Jávor Pálra és Páger Antalra, a renilezést pedig Bánky Viktorra bízzák. Muráti Lilinek másféléves szünet mán ez lesz az első füinje.
PARIS ERKÖLCSI ÉLETÉT
rajíolta meg a világháború utáni idők egyik legnagyobb sikert aratott •Párisi lányok\' ciinü erköiesregényé. Ijen MajteJ Prevost, a rnvoeia akadó nda tagja. Mosl film k&zfdt a regényből, amelyben a bábom utáni erkölcsük útköznek össze a tradicionális, eaészsé^cs ™iékí erkölcsökkel. Marié Bell, a Táncrend hősnője játsza a létekzcUYllLtóun ijígalntas tUni főszerepét megrázó művészi készséggel.
Ki az urát szereti\', Vargánál
tisztittat neki!
BUDAPESTRE JOTf JENNY JUGO,
a ne\\es német filinsztár, hogy részt vegyen legújabb tUmjének, a Nanr\'Ue-nok bonnitató olőadásán. A postl pre-mierközenség zajos ünnoplésbon része-fU.to;te n bá)ós, csöppnyi íllmszinész-Uőt, akinek az UránUi mozi halljjban tartott . aittoűreiinm-ílóielöltjén válósá. gos tőmegtajnádasban volt része. A bemutató közönsége nevetésorkáliokkai kisérte a film mulaLságos jeleneteit "s különben azokat a részeket, amikor az alig -10 kilós Jugo szerelmi féltékenységi párharcokat vívott Itt Hans Soh\'warzzal. a nohésuulyu birkózás olimpiai bajnoötával,
FÉLSZEG C0WB0YT
;i.lakii Floridai kalrnd cimü uj fdm\'-jében a legrokonszenvesebb amerikai filmszínész, Gary Cooper. Az esetlen cowboy egy floridai luxus-tnyainió-hWyie szabadul l>o, ahol számtalan vidám- kaland után meghódítja az elkényeztetett amerikai milliomosláuv — a győnyöni Marié Obcron — szivét. A vérbeli amerikai tempójú és remek humorú film nagyon tetszett a budapesti Scala mozi közönségének.
A gyomornyomás és gyomorfájás, rossz emésztés és fehér nyelvlepedék, halvány arcszín és kedvetlenség igen sok esetben hamarosan megszűnnek, ha bélraükö-désünket reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc József" kescrüvlzzel rend behozzuk. Kérdezze meg orvosát 1 .....
ZALAI KÖZLÖNY
Csendes beszélgetés Maróczy nagymesterrel
a sakk múltjáról és jövőjéről, a legnagyob sakkozókról, a jó játék feltételeiről, a smuclg mecénásokról, az amerikai sakkéletrőf, a sakk automatáról és egyéb — sakk-érdekess egekről
4
K1SKANIZSAI ÉLET
A klsMnízsal Szent Flórián kápolna érdekességei
Május 4-én tartják Kiskanlzsána tüzek védszent jenek, Szent Flóriánnak ünnepét, mely a I kálóimmal zarándoklat vonul a kápolna védszent-jéek nevét v\'relö térre. A temetői kápolnát kivéve, <éz az egyedüli kápolna bent Kiskanizsán (van egy a Homok komarom felé vezető yt mellett, az úgynevezett Csesz kő-szeat1, vagy másnéven Csucsl kápolna), a mi bár kicsi, de historiálís érdekei-sége Kiskanlzváiiak, A jelenlegi kopott kápolnának az alapítására vonatkozó feljegyzést icni találtunk, csupán az idősebbek elbeszéléséből következtetünk, hogy a jelenlegi kápolna valíünikor az 1865. évi borzalmas klskimiz>ai tüzesét uHn épült. Ebben van valami valószínűség, mert az idősebbek eltüzelése szerint ezen a környéktn, ahol most a kápolna áll, sikerült a Szepetneki utca felöl jövő borz;i\'mps tüzetmleg-fékeznl, ügy, hogy ledöntötték két pajtát és -//es telekkel* vetettek véget a lüz tovaterjedésének. A kápolnával szemközt, a Szent Flórián tér 7. számú ház ősrégi pajtája mii is tanúskodik a borzalmas tűzesetről. Belül szenesedet! gerendákat találtunk, ante\'yek egy kevés ácso. lás után ismét a helyükre kerültek, A kápolna furcsa \'kevflrékstilusm emlékeztet. Se barokk, SL rámán, inkább vegyes, niiiii ml\'iga n kiskaiij-zsal templom is. Bolü\' kis, szük ol-tár és egyeden oltárkép tötá be a kápolna falának északi oldatát az oltártól 1» belső párkányig. A kép olajfestmény és i imiereücn festőtől szárnrazik.- Roppant érdekes, egyszerű, mondhatnánk naiv a térbe való beállítása. LálhMó rajta egy völgy katlanban Kiskantzsa régi képe, valamint a .dcttntháfak fölött a homokkomörom! templom, sőt egy régebbi kápolna jh ugyanezen a té-íen. Mintha egy muzouiwi régi metszőt relikviája nézne reánk. A ké. pen hatalmas alakban Szenl Flórián áll, kezében zászló, Öltőzcle régi római harci öjtözék, ml\'g « körülölte lévő házak fölött érdekes mennyboltozatot domborít kl a fedő, színei, rfek\' eg^zerü kéltségében. Angyalok kara közi Szűz Már!* ül aZ Isteni Kisdeddel, lejjebb egy angyal vö. dörből vizet óni az égő kískánjzsrd, házakra. Az érdekes perspektíva harmonikus zöld szírekkel tünteti fel a jrrezőséget, varojm^nt a zö\'delö dombhátakat és azon lévő nyárfa-sort. A képen lévő kopott és valószínű égett, réíil kápolna maradványainak téglnalapját. a Jclailoglkápolnától északnyugtaira "z országút mellett megtaláltuk. A gyep már benőtte teljesen, A jelenlegi kápolnáról annyit tudunk, hogy Marti -necz Józsefné Benedek Apollónin kezelte a múlt században, utána özvegy Nováth Istvánná, később ennek fia, Nováth György, majd Ország Györgyné, aki jelenleg Is kezeli a kápolnát. A kápolna mellett egy ké--neszt áh .Emeltette j Mikó Ferenc 1868« felirattal. Köszönet « gonífo. zóknak, akik mcgiinlJiilik . Kiskuni., zsának ezt a szép fes régi emlékét!
Uj toronyóra Kiskanizsán
iMAr felszerelték a kiskaniz^ai templom uj toronyóráját, amit tavasszal a közönség áldozatos fillérjeiből hozatlak meg. Az óm—több mint ezer l.en^öbc került és P. BínSs Gyula szerint értékes, jó szerkezeto soká fogja szolgálni a kískanizsníakat. Az óra régi, rossz mulatóit is kicserélik és sötét sziftio átrcslik. _k~-U-l-
Most. hogy újból láttam Maróczyt sakkozni, rájöttem, houy az, amire mi í»zt mondjuk < tudunk játszani • — csupán kérkedés. Játék az is, <;c .csak játok- Muróczv játéka Obb mint játék, Művészet.
Pedig egyszerű — mon-ita még a verseny előtt Kelemen Perencék vendéglátó otthonában, amikor alkalnnmk volt vele beszélgetni. — aki egy lépet ugy lát clötc a sakkban hogy nem érleli semmiféle meglepetés, nz már mester. Valólwn cgyszcnV-n hangzik, do míg az ember eljut odáig... r
iMnróezy nagymester minden cetre nemcsak, hogy eljutott, de nagyon tata-gyön túljutott ezen. Hetven éves. de szellemi frissessége csodálatos, Sz\'nie njogcáfolja önmagái, mikor azt mondja, hogy ötvenén tul, már csak lefelé mehet a sakkozó. *
Amilyen határozóit sakkozó a versenyben, olyan közvetlen, kedves ember a társaságion. Múltja tele van élménnyel. Rengeteg érdekességei tud mondani, hisz bejárta a világol, személyesen ismeri a ió.íí és mai nagyokat. Talán nem lesz érdektelen, ha a vele folytatott beszélgclésböl cgyésmást itt megörökítünk.
A legnagyobb sakkozódról
beszélgetünk.
(Maga Sleinitzct tartja az eddigi \'cg-"rgyobbnak, aki kerek 25 óvlg volt viUVgbaijnok. A táblanélküli. vakjátók-bfXt Aljckin teljestImenyét montlja páratlannak. Aljckin egy Ízben\' ugyanis 27 \\«rsenyzővcl mérkőzött — tábla nélkül, fejből. Althndóan tudta minden tábla állását és a játszmák több mint felét megnyerte.
— és a nagymesteri
—• En nem nagyon szereltem a vakja tékol — mondja mosolyogva. — Nagyon igénybe veszi az agyat, fárasztó. Egyszer Nagytétényben, ragadásból 12 játszmát vállaltam. Ez volt a legnagyobb vakját ék- icljcsitinénycm. Valamennyit megnyerte n\'. <lo n 12 üveg í«zsgöt a vesztesek ittAk meg.
A szimultán ikról kérdezősködve elmondotta még. liogy maga Ijrskenol\' párosan 102 mérkőzést játszott, ez volt a legnagyobbszániu szitmiltánjf"., do Ind arról, hogy Amerikában 2ÜOas szimultánt is játszottak.
Előkerül a szó
Kempelen híres sakk-automatájáról.
— \'Meggyőződésom, — mondja — hogy ember volt benne. Ezt nemcsak az bizonyítja, hogy n szekrényeit egyszerre alul és fent sohasem nyitottak kl, hanem az az eset is, amikor Napóleon csalt —- ós az .nuloniati- lesöpörte az egész táblát, Ennyire éles-látóvá és gondolkodóvá még sem le. hot tenni a gó|>ct.
Közben felvotődik a kérdés:
ml kell a jó sakkjátékhoz ?
Azt mondják akarattal mindcnl Cl
lehet émi. Allé ez a sakkban is?
IMaróczy nagymester válasza oz: --Az akarat egymaga nem elég do oz ész mellett jó segítőeszköz.
~- Hát a szív befolyásolja c a sakk-játékosnak jószívünek. clnczőuok lenni?
Válasz helyett a nagymester el. mondja, hogy egy alkalommal ellen* fele fc\'osége ot| ült férje mell/tt és ö látta, hogy az asszony valósággal szenved, mert a Térje vesztésre állt. Nem bírta nézni .az asszony szenvedé, séf. kbóII a wirsenyrendczöiirk, aki máshova űllcilc az asszonyt.
- Ha tovább is oit vau az asszony, nem nyertem volna mez a játszmát — mondja meggyőződéssel. — A s;ikkv>-zónak tehát ugyanolyan hideg, számító és szívtelen ombemok ke!I lenni, mim akár egy bankárnak.
A bankárról jut cszélw a nagymesternek ilolschild báró, akit mint nagy sakk-mecénást ismert a világ. Valójában toedig smucig volt. legföljebb száz koronái ailolt egy-egy nagy verseny alkalmával mérhetetlen vagyonából
Egy óra sakkozás — tíz dollár
— Mennyivel más volt Amerikában I — sóhajt a nagymester, fis ez a sóhaj nem is oknélkúU. \'Maróczy négy évig volt .kint Amerikában. Végigjárta az összes államokat. ívHndeníHl nagy ijzi-mullánokat játszott, de az egyik sakk-klulmik (izctése.i játékosa is volt. Itt Ebgyon jól keresett. Volt egy .kellemes úriember- — m\'nt ö mondja — (egy öreg milliomos), akihez hetenként kétszer feljárt sakkozni. Minden óráért tíz dollárt kapott. Ugyanakkor napi három dollárból nigy szerűen megélt. A sakk-klubban 150 dollár volt a flxc-té\'O, de ehhez <nu?llékcsvn> megkeio-aotl még kétezerét. Ha a honvágy nem gyötörte volna, nem is jött volna haza. líohát ö isWnagyar, olyan magyar, aki nem birja sokáig a magyar föld, a magyar leyogö nélkül.
Kevesen* tudják azt is róla. hogy
Maróczy fedezte fel Euwet,
a világbajnokot. Euuc még csak 18 éves volt, amikor játszott vele és felismerte benm: — -utódát. Maga fél űvití foglalkozott Euweval. < tartotla meg a klasszikus játéknak.
Beszélgetés során előkerül a szó a sakk jövőjéről. A sakktáblát, nünt ismcjcícs. már Krisztus előtt is ismerték, de más, szerencsejátékot játszollak raji. A\' sakkjáték mai formájában t»00 éves. de Maróczy mester szerint kimeri! hetetlen még mindig.
— Ma már ugj\'iai kisérlclcznok lOxlOes sakktáblával. A futó. ós huszár tulajdonságaival ós hatáskörével uj ligurál szcromínok. Ez/e! a figurával egyedül lehetna mattot adni — meséli, maki szerényen hozzálestl: — do nekem mér a Gl kockás ís sok. Inkább szeiclnék (JxOos lábián játszani.
Hogy ez a kívánság .mennyire nem
_1940. május 15.
imlokoil még, legjobban bizonyltja a krnlzsai verseny eredménye.
Szivből kívánjuk, hogy a 70 éves n (jymcsler még sokáig Így tudjon mattolni. |
> (ff. «0
Állandó műaormámok hélltSanapoltoti Budapest I. műsorán
0.15 Torna. Hírek. KŐzUmÓDyck Hanglemezek, — Utána étrend. — 10 ilirek. — 11.10 Nemzetközi vizjeiző-szolgálat. _ 12 Harangszó. Himnusz. ItlöjárásjeJentás, _ 12.ÍO Hírek. -13.20 Időjelzés, idő járásjelentés. -14.35 Hírek. — 14.45 Müsorlsmer. tetés. — 15 árfolyamldrek, piaci árak, élelmi s-erárak. - 10.45 Időjelzés, időjárás jelentés, hírek. — 17 Hírek Szio-vAk és magyar orosz ayel\\«n. — 19.15 Hírek. — 21.40 Hírek, idöjárásjelenlós, hinak szlovák és magyar-orosz nyelven.
— 23 Hírek német, olasz, angol és fmneia nyelven; — 0.05 Hűek,
BUDAPEST I.
17.15 Hanglemezek. — 17.45 Seténdy Andor előadása. ~ 18.10 A rádió sza-hnzenekara. — 19 Külügyi negyedóm.
— 19.25 Paksy Jenő ós Gál Imi* két zongorán magyar dalokat ad elő. — 19.50 Hangfelvétel. — 2025 KösVelités Eiienzéhöl. .Szerelmi bájttal.. Daljáték
„2 felvonásban, -Át I. felv. után kb. 20.0-» Hitek. - A II. fe\'.v. után kh. 22.10 Hitek, idöjárásjolcnlés. — 23.15 Balázs Kálmán cigányzenekara.
BUDAPEST IU
19.25 Olasz nyelvoktatás. — 20 Ilitek. ~ 20.25 Lovászi I"ercn^ idgány-omekara. — 21.20 onUk Césa •löadásn.
— 21,40 Idöjílrásjelentés. — 21.45 Táncleinüzek.
BÚTORT
. Kézműlparosok Buíerkéiiilűjénél
vegytn vagy rendeljen,
miit megbízható és olcsó.
Cietjfjcry-nt 14,
Csütörtök
BUDAPEST I.
10.20 Dr. Taksonyi József előadása. — 10.45 (iosztonyl Gyula előadása. — 12.10 A 8. honvéd gyalogezred zene kara. — 1.1.30 Pécsi szerzők magyar nótáiból énekel dr. Vendéné Iíoross Margit és Báthory József. Kísér Horváth Adi cigányzenekara. Közvelités a pécsi Nemzeti Színházból. — 10.10 í.\\fadárdalos Meciok.. KöZVClllós a Mecsek liegysígből. Beszél Bndinszky St\'nlor.
17.15 «A pécsi egyetem.) Dr. lovag Vnsváry Ferenc pécsi egyetemi lanár előadása. — 17.35 A Pécsi Székesegyház Gregorián énekkarának hangversenye. — 18.10 Séta a Zsolnai gyár múzeumában. A közvetítést véseti Hn-dinszky Sándor. — 18.30 A Turul Szövetség pécsi osojártjának tánczcnoi\' kara. — 18.15 Pécs város gyümöies-és szÖlíikullurááa/Báldy Lásitló városi kcrlészeii intéző előadása. — 19.25 Orgonahangverseny a pécsi Székesegyházból. — 19.45 Cmvepi est a-pécsi Nemzeti Színházban. — 22.10 Sárközi Laci cigán>-zenekam muzsikál egy pécsi étteremből. — 23.Í5 (iohlwin Cc.le ténozenokura játszik egy pécsi szálló étterméből.
BUDAPEST II.
18.10 Angol nyelvoktatás. ~- 18.45 Hanglemezek. - 20 Ilitek. - 2025 Sárai Elemér cígánj\'zenokai-Ji. —21.30 Felolvasás. - 21.50 Idöjárásjelenlé*.
LEGOLCSU
EGOLCSOBBAN FEST
címtáblát, szobát és butormáznlást
aOCZEK
Piactér, a volt Szarvas-szálló épületében
Nagykanizsa.
IMREII FESTŐ
1940. májusi?
ZALAI KÖ2L0MY
8
Adakozz az árvízkárosultaknak!
Az árvízkárosultak részéne folyó országos fryüjtés elérte a húrom és féi millió pengőt. Ez az összeg sok, de még tótndig kevés a károk pót. lésára. Magyar kötelesség atfiil, siessen tehát mindenki adotojányával. a ki még nem adott.
A Keresztény Tisztviselőnők egyesülete jó példával jár elöl. A klske-nizsai vendégszereplés utón Szepet-neken fc* előadják Babay József
Napraforgó eimíi 1 ját.
Eddigi gyűjtés 4946.6SP
Nagy kan Izaö-Bajcsa-Filye-háza uton dolgozó munkások 10-50 tilL adománya összesen
Dr. Wlaslta Józaet ;Bucsu-bzenttaizló \'
Kohéry Józaelné
Osvald Mária
Tiszai György.
agyaikürü darab-
19.32 ,
5,10 ,
5.- , 2.- ,
Eddigi orednióny 4979.07 P
Szenzációsan szép nyakkendő újdonságok érkeztek pünkösdre!
Virág cipő-és divatház Fő-nt 3. sz.
A komárvárosi állomáson egy teherszerel-vény befutott a síneken veszteglő vagonokba
A szerelvény mozdonya kiugrott a sínekből és felfordult Nagykanizsáról segélymozdony Indult műszaki munkásokkal.
Komárvároa, május 15 | (Saját tudósítónktól) Tegnap délután könnyen végzetessé válható szerencsétlenség történt a komárvárosi állomáson. Az egyik vágányon három vagon vesztegelt, melyek egyikébe a Budapestre áthelyezett Zábó állomásfőnök fáját rakták. A budapesti Irányból érkező 1281. sz. teherszerelvény teljes erővel belefutott ezekbe a vagonokba. A következő pillanatban a teherszerelvény mozdonya kiugrott a sínekből, kidöntött egy hatalmas, a sínek mellett álló élőfát és egy lelefon-póznát, majd leiborult. Közben a pályatesfet Is megrongálta. Valóságos csoda, hogy a mozdonyvezetőnek és fűtőnek az ijedtségen kívül nem törlént semmi komolyabb baja.
Az első izgalom után az állomás emberei telefonon felhívták a nagykanizsai állomást, ahonnan azonnal egy segélymozdony indult kl megfelelő műszaki munkásokkal a pálya szabsddátételére. Ez másfél órai munkával kikerült Is: a mozdonyt és a sínekről kiugrott két vagont visszaállították és a pályatestet helyreállították.
A Budapestre induló esti római gyorsvonat a szerencsétlenség miatt csak ^70 percnyi késéssel folytathatta útját Budapest felé.
Nagykanizsa.ól Fehérviry József állomásfőnök, Arató Károly fűtőház! főnök és Buza-Klss főmérnök szálltak ki a komárvárosi állomásra, hogy a szerencsétlenség okát megállapítsák.
— (Szlvgántlsta-avatás Nagyrécséa)
Tudósítónk iryx: Kedves ünoepslg keretében vette fel a Sztvjgárdába P. Bakos Ágoston a nngyrécsci elemi iskola 30 növendékét. Az fronepségfet Kozma György plébános beszéde nyitotta meg, maid a síivgArto-Uimnuíz eléneklése után Szollár Erzsébet tanítónő méltatta gyönyört b*sze<lbcna,szírgárda jelentőségét. Az ünnepséeg során több .kedves szavalat is cüujjjgacttt.
Sirem lékeket,
ástlltt mmktml uti utttajnl
bzakszerüen és legolcsóbban KOVÁCS JÓXSEF
kőtaragómesternól, Klrály-ntes SS.
.I..~ia...llí. TVIMTnn KIK
__ Az ellenség, elfiti tanúst-\'
í ÍJ. I ^it kimagaslöan bátor és Uzll—1 lelkes viíelkcléséröl tett tTnubizonyságot e nn|xm iZmi,kó Zoltán volt brassói 21. lionvéd gyalogBxrcdr bílí százados, aki példaadó elszántsággal es hősiességgel vezette mint ideig-Isjacs ezredparancsnok az ezred székely fiait támadásról tómndásm.
Stryj várostól (felre eső LisowicenéJ az ezredparancsnok megsebesült. Zankó Zoltán százados átvévén az ezred parancsnokságot az I. és II. zászlóalj élén vezette embereit mindent elsöprő rohamra és rövid félórai kézitusában az ellenséget kivelctle állásaiból\', eL foglalta iJEsowice falut és számos foglyot ejtett.
Fáradhatatlan lendülettel Üldözte az ellenséget Znderewac és NJjUew déli vonaláig, miközben több heves harcban . ujabb foglyokat küldött hátra; Nínjőwnél, ahol az oroszok különösen megerősített állásokban voltak, az ellenség meg se vájta a reggelre sejlett támadást; az orosz az éj leple alatt fiiként elhagyta a fedezékeket.
Zankó százados a harmadosztályú Vaskorona rendet lLap[a jutalmul.
Ezen a napon Farkas József volt aratli 33, gyalogezrcdbeli tartalékos hadapród 12 főnyi járőrével ttz oroszok üldözése közben behatolt a kozákok által megszállt Sztarf Szanibor galíciai városkába, hol az orosz tábori kórházon ra$aütött, annak 300 .sebesültjét foglyul ejtette ás 50 tábori mozgókonyhát zsákmányolt. Ez egyike volt Farkas hadapród azon négy fegy-\\*rtényéj*ek, melyek együttes elismeréseként az arany vitézségi énemmel
kitüntették. > ¦
Katonaifelazerelések egyenruházati oíkkek
•gyedül legolcsóbban faaszerezhatők BELEZNAI WÁL
Sagár-nt 53. sí, Telefon 625.
— (Szent János-mise)
Holnap, csütörtökön legfel 8 órakor^ a feJsötemplomban énekes szentmise fesz Nepumiiki Szent János tiszteletére. | , ..*
— (Trldnum « plébániatemplomban)
Dayloni .Paskái, az Oltáriszentség nagy szentjének születése 400-ik évfordulója alkalmából /óz egész világon nagy egyházi ünnepségek tárlatnak. Nagykanizsán a plébánía-templomban május 17-én. 18^án és 19-én délután fi órakor triduum lesz Szent Paskál tiszteletére, míg vasárnap szcjrtAégimá-dás lesz.
— (Városi közgyűlés)
Nagykanizsa város képviselőtestülete !1 jövő héten rendes közgyűlést tart; több fontos tárgy ponttá!.
— (75. növendékhangversenyét)
lendCgá a zeneiskola, szombaton, 18 órai kezdettel, intézeti helyiségében; A jubiláris hangversenynek ünnepi mü-sora tesz. , \' [
- p*ax áll « háxkox,
, a a Idejében beszerzi Allamsersjegyétl tfty sorsjegy 3.— P, íél 1.60 P. Hnzá* luniiui 5-éfi.
— Naptár : Május 16. szerda. Boai. kat. S. Sz. jános. Protestáns Zaólla. -l*r. Ijar hó 7.
— (A nagykanizsai MANSz kiállítása)
Sokszor beszámoltunk már a nagykanizsai \'MANSz, nemkülönben a város szociális üszoszlályának háziipari nveiről, munkáiról Hogy a nagyközönséggel is megismertessék a háziiparok clöieliuladását, a vezetőség többnapos kiállítást rendez a Horthy Miklós uti volt Gyenes-féle üzletben, mely kiállítás m\'ár szombaton este megnyülik. A háziipari kiállításra már előre felhívjuk n nagyközönsi\'gfkülönös figyelmét.
— (A zalai rendőrség, csendőr ság munkája)
Az elmúlt hónapban a nagykanizsai államrendőrség 05, a zalaegerszegi ^8 cselben teljesített nyomozó szolgálatot. Ebből Nagykanizsán -tg, zahjegersz©. gfen 21 esetet derítettek ki. A megye területén a csendőrség 1151 esetben teljesAüett nyomozó szolgálatot. Ebből
1145 esetet kiderített, tettesekként fel-/flelentett 1324 egyént és 2i-et elő-wzefauj. K i | .
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH Nagykanizsa, I
— (729 pengőt jövedelmezett áprilisban a helyi rabgazdaság)
Dr. StUI Elttő zakiegerszegi ügyészségi elnök a^közigazgabísi bizottsághoz intézeit jelcrrteséből kiderül, hogy a zalaegerszegi kír. ügyészségen iö férfi 6s 0 nö, a nagykajuzsal kír. ügyósz-sdjjcn pedig 39 férfi és nő volt letar-tóztatásban a múlt liónapban. A rab-gnz<Íasjigb<\'>l Zalaegerszegről 850, a n:tfcQ\'.kaiiizsaibói jjedig 729 pengő tiszta .jíVvedelmet szállilotlak be a királyi kincstárba. / í ,
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet 1940. M má-|u« hó 2t-éu, keddeu ű. u. b érakor
a városháza tanácstermében tartja
évi rendes közgyűlését,
melyre; az egycstllct taglalt tisztelettel meghívja
í. úi. [ute hlilú \\t\\fo)ií\\ farkai U&i
mit. un,tinik.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó. % Titkári jelentés.
3. Zárészámadáfok előterieszt&w.
4. Az alapszabályok értelmében 1 sorrend szerbit kilépő választmányi tagok helyeit mások, vagy ezek ajbél való megválasztása 3 évre.
5. Háromtagú számvizsgáló bizottság megválaszlása 1 évte.
6. Esetleges Indítványok.
Ha a tagok a közgyűlésen határozatképes számban nem Jelennének meg, akkor 1940. május hó 29-en d. u. 5 .árakor ugyanott ujabb közgyűlést tartunk, amely az alapszabályok értelmében a megjelentek azámára való tekintet nélkül határozatképes lesz. iim
— (Zalai tOzesetek)
Vármegyénk térülőién áprilisban 14 tüzeset volt. A tüz oka 2 esetben gyujh togatás, 6 esctlxaiigondatlanság, 1 esetben kéménytüz, 3 esetben gyermekek j{itóka, 2 esetben ismeretlen. AZ okozott kár 29.215 pengő, amibőt bizto-sitás révén 3305 iJOOgÖ térül meg, fedezetten kár tehát 25,910 pengő.
— (Szégyenében lett öngyilkos)
Varga^ Fereno .iharosberóoyi gazdálkodó az olmult napon erősen ittas állapotban ment haza, ahol korholták részegsége miatt. Varga, annyira w,ó-gyielki magát, hogy borotvával - elmet-towt;e n nyakát és kezén az ütőeret átvágta. | : 1 j | i ; - ; . í\'
Akik hugysavas sók tulszapo-rodázában, oxalurlában vagy phos phaturlában szenvednek, a régóta bevált, tisztán természetes „Ferenc József" keserűvíz használata által bélmaködéstlk elrendezését, anyagcseréjük előmozdítását és emésztéseik javulását érhetik el. Kérdezze tOieg crfo&átl ,
Fényképezőgép,
film, lutnu, papír, másaié* 6» müséaxi 7 nagyítás legolcsóbban
Teutsch drogéria
folaowrtályán. n. i ...mi.., ——————>sr»
ZALAI KÖZLÖNY
HULL amBrfkai külügyminiszter bejelentette, hogy az olaszorszégi amo-rtkabknt visszfihfvlak. A lür nagy fnl-tünést ílmrtctt.
HdMAN BÁLINT nJalactof n történelmi Társulat kassai díszülésen fitt-n»j>i ítészedben kijelentette, hogy .az «gyénl érdekeknek háttérbe kell szorulnia a nemzeti .érdekek elől.-
NfiMF.TBARAT tünietóst reniloztok se olasz újságírók a milánói ujsagiró -kongresszuson.
AZ t-ES HONVÉDEK zászlaját a .lüiriiiányzxSi-pár jelenlétében ünnepélyesen av-dláJt fel Hudnpest*n. \' A BUDAI DALÁRDA hazaérkezett Belgrádból, ahol nagy sikwírol Iiaugvor-sjcnyezott.
ROBBANTANI akartak a londoni Kirflyi Yacht Club émiletóbeö. amely a \'>uiégibb a maga nemében az egész riláfeon.
BELGRÁDBAN a Szokol-szüvetsóg több mint 2000 csoportja próbamoz:-gósiiási tartott, amelyen a szCykolisUk esJrivt (ottok arra, hogy az országot i nini lm i támadás ellen megfogják védeni.
VTl.MOS voli német császár az egyik olasz lap jelentése szerint elhagyta Döomt.
A VELENCEI BlonnalckiállUás május lt\'> :\'tn Tiyi.\'ik mOg.
HOOSEWELT csak akkor indul nz •InéJivalaszUson, ha Németország to-rohnnja Angiját — irja ut egyik amn. rikal újság.
JAPÁN tiltakozást jelenlett be Batta-fiában a fokozódó japán ellcims izgatások miatt. I
BECK lengyel ezredes, volt külügy-rojnisztar, akit Brassóba utaltak, lia. mis uUevóXVal meg akart szökni Erdélyből.
JAPÁNBAN július elsejétől kezdve cukrot és gyufái csak jegyre adnak a lakosságnak.
ANGLIÁBAN töbl> inint egy millió gywnnnket lávolitanak el az ország nagyobb városaiból.
NÉMETORSZÁG gazdaság* feJkó-szült5égére jeUciiuő, hogy majdnem egész vasszükségletél maga képes fc-djöznl v
AZ UJ VASÚTI MENETREND május 10 4n lép életbe.
EGYHÁZI A DOT szedett Újpesten Benczúr Mihály folliataUnazis nélkül. Feljelentés alapján most letartóztatták.
OROSZORSZÁGBAN ma 9000 a saj-tóiennókek száma ós azoknak együttes példányszáma 38 millió.
ALÁIRTAK az olasz—magyar keres-feedelnü tanácskozás záró jegyzökönyvet.
A BALATON nyári éJclűinclUtasat teherautó járatok beállításával könnyi-tjk meg.
TELEKI PÁL gróf miniszterelnök meglátogatta a megyeri cserkésztábort,
KÁRPÁTALJÁN teljos erővel folynak az erdőtelepítési és legelőj avitásí munkálatok.
BlíBEROLGS miatt hathónapi bor-lönre Ítélték Tornyai Istvánt, az Uj Szent János kórház ápolóját, aki egy betegnek kétszeres adag altatót nd/dt be, araitői a < beteg meghalt
Mvtím, iva Uwkaur
KI lesz az Idei bajnok?
Fogas kérdés, amire Imar vasa m-tp választ kapunk. Lesz-e « ZMNTE h-génysétmek törheMlcn, mindentt oj-söprö küzdeni vágyása ? És rend-szcrszerető, okos játéka ? Meit a DVAC-ot nem keli félteni. Annak ez a mérkőzés lesz n »halélianc<, ahonnan győztesen Szeretne kikerülni, hiszen ez a bajnokságot jelentené. Lesz-e Játékvezető, aki ezen. a mérkőzésen »játékvezető Ur« lesz ? És losz-e huszonkét úriember a pályán ? Ezekre a kérdésekre vár feleletet Kiuílzsa spoHtársariainia, a mély - reméljük — nem murád távol erről a sorsdöntő mérkőzésről, (Szomorú, hogy csak az ilyen piíér-kőzésca kedveli a csapatai.)
A ZMNTE Szorgalmasan készül a rangadóra. Ezen a héleu háromszor
van edzés ói csütörtökön a pompás formában iévő levente válogatottal játszik a ZMNTE kélkapus mérkőzést délután 4 órakor. A vasárnapi előmérközés Szeiusáciokónt ígérkezik. A régi NTE játszik a ZMNTE utánpótlásával.
tóé
Jóslat :
Mérsékeli émenki szél, egyes helyeken eső, zivatar, e hőmór-sékl.t nappal emelkedik, éjjel Kár-pataiján még l.het talajmenti fagy.
A Meteorologie! Hittant oa,jk«nl«Ml m.fflcyfllMll°rnft»a intenti i
Homéraéklet tesn.p est. 9 ónücor +106, ma reffel4-114, délben |+ liti
OuMdek 12
Ulllomos háztartási hészOléh
mindenkinek örömet szerezi
Teakannák Vasalók
Kenyérpirítók
ByorafSzSk
KáwéfSxSk
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
v Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLQYI-nél
Sugár-ut 2. m
1940. mi|un 15
NAGYKANIZSA-1 a UT 5 •
Cserépkályho raktáramat
Kisfaludy-utca 30. sz. alól
Csengeni ut 13. sz. alá helyeztem át.
Raktáron tartok I" tűzálló agyagból készült csarépkályhákat,
minden szirtben és kivitelben.
Javítást, átrakást minden rendszerre vállalok.
I ifi!
Hagyhanliii, Cieagerj-nt 13.
APRÓHIRDETÉSEK
ri6Wfd«*4»-41>« irtuérnip 4« bbiismu 10 UÓ4S lilUf.- athUsa további uo 0 rtriir. MtkOtoa. <*ai<i sO\'BUSr, MliUaa továbtvl aad 4 filli-.-.
ÁLLÁS
Flstal takarltéafi húrom órai mun-kiri IttvéleÜk. Sicmere-u. 10. 1191
¦cJaránSI felveszek d. a. 1—6 lg. Csengery-nt 48. Jelentkezés 4—ü-ig. •
Ügyes tinjAvdHtt azonnal felvételik. Klilalurty-u. 30/fl. *
Ogyes, becsflletei b«J áron 6 kerct-tatík. Ubor, Csengery ut 22 *
laaat, vagy mindenest szonnalra Is felveszsk. Szabó hentes, Teleki-ut 48. •
ADÁS VÉTEL
Emargé gumUzijj, króm- és bötsxlj, tavibbá vUmentti kazal-, sátor- és gép-ponyvák kert verő feltételekkel kaphatok Kelemen Rezsó cégnél. 989
JÓksrban levő konyhaszekrény és egy fiss-stecsukható csdédágy elad*. Rozgonyl-uléa 19.
Egy a*ara«k4lléka eladó. EOtvOs-tér 15. Udvarban jobbra. •
J«BMftkr4av (lebír) kétajtós, kerti* pad, ssekek, hoaszUl eladók. Klsfaludy-utca 2a •
Z«nn«trat, egyéb baszuitt haagtitre-ket vesz, elad Udeciky hangsirrtészitö, Horthy M.-nt 8. •
fagylalt tégelyt vennék. Horthy M.-ut 5, Tejivó.
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy kulOnbeJiraln. baterozsH izobi egy-, vagy, két személy réaiére; ugyanott kisebb és nagyobb &UI1Ó (rakUrbelylseg-nek alkalmas) azonnal kiadó. Magyar-u. S2
1137
l-rtjLOWÉUl
Régi vagy msl leveJczHböl száimartl 9Sm«yfaáIy«gskaer hasinálatlan lv-anyagot Is áltandóaa megveizek. Jobb egyes bélyegek, sorok l> erdekeinek. — Barbarlts főszerkesztő, található minden pétrtahaa délután 6—8-Ir a sierkeizló-segbea, Fö-ut 5.
/ ZALAI KÖZLÖNY
l*OLIYIK*l NAPILAP. Kiadla: „KOraairfaiáDl R. T. Nagykanhu". Felelős ktadó: Zalai Károly. Nyomatott: « „Közgazdasági R. T. Nagykaniita"
«yoaidá|ábaR Nagykaalnan. (Nyomdáért lelalt Zalai Károly.)
80» évfolyam. 110. szem.
Nagykaalasa, 1840. május 16 csütörtök
Ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilap
SwtMdtoét fai UadóUralal, i\'Sul 5. ixJm. Maajefcalk mbdei MOAmap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Klollistéal egy hóra » poiiö 40 üli. Sicrkejzlöíígl i. kimltShlvatall telefoni 78.1
„Hogy képzeled? - Ott táncol a fodrászom is!"
/ (Katolikus ifjúság ós katolikus társadalom)
(bt) Amikor im[ég szociális ypi-dokróJ a világon fotikl nem bcszévi, (még a fáraók pirami-aihoz követ hordó rabszolga sem, knlég nzevező-padhoz láncolt gályarab Etem, mfert azok mind azt hitték, hogy fáraónak vagy rabszolgának, kapitánynak vagy láncon tartott kutyának lenni csupán sors kérdése,) - akkor a legeLso" és egyetlen volt, aki a szociális elrendeződést az emberi-ég lelldismereti kérdésévé tette: tf, egész földre kiterjedő katolikus egyház. Több joga ós tol* illetékes-ó.,e van te hál a nvr\'feltomyosodott szociális probléma-tömkelegboii niat mutatnia, anlnt az újsütetű •világmegváltók* szapora és hangos injaj cfemetéakcrt jenek.
Ezért örvendetes jelenség, hogy u szociális vajadás korszakát élö vj. lág-znjlás közepette a magyar ka. tolikus Ifjúság szervezésére, neveié* séro a katolikus egyház mind több gpndot fordít.
És ezéi*t szomorú, hogy rníaga a katolikus társbírálóm r.tmrt c*ak közömbősen, rtönetm! szinte feltartott orrai megy et cjnelletl a manka mellett.
Nem kell Kanizsán tu\' mtumünkj példákért. Nem kell, jnjert - há\'a Istennek ! — itt is lépten-nyomon találkozunk pár lelkes ember mli"-kájából a katolikus ftda\'ság «ma rétegeivel, amelyek a krisztusi útmutatások világától keresik a kiutat a ma emberének ijesztő gond. útvesztőiből. De nem kell idegenbe menni példáért azért sejmj, mert azokat is bőséges számban találjuk Kanizsán, akik ugy érzik, ho.L\'y mon-teu letörne egy ág a koronájukból, ha egyszer - fidonc ! — a fűszeresük segédjével kezet kellene fogniuk.
Még ha mind baldachinos ágyban Születtek volna is ezek a rátarti hölgyek és urak, még akkor ís rájuk kellene ma olvasni, hogy bűnösek abban azV egyre élesebb társadalmi, vilégézeü hasadásbiui, ami m(l már nem elökelíiség és születés kérdése, nem ls társadalmi r.uigkórsá^e mész-tő nyavalyája, hanem R nejmízet sorsát fenvegciő, esztelen fnlmikroh\'\'-nás.
Hányszor hallottuk a politikai porondról is a jelszót: »A néppel foglalkozni -kell i« Eredmény imivolt? Aki a néppel valóban foglalkozott, azon a saját társadalmi uyáj-nmind-cgyie trágya-szagot Szimatolt és legjobb\' esetiéi jóindulatú mosollyal megbocsátótta, nifmt egy bogaras embernek u furcsa kedvtelését. így volt cz egészen addig, aiulg neimj düböijgötl rá az egész világra az uj Idők Igazságú, amely visszatérést jelent a krisztusi kiinduláshoz és emberséget követei az emJbemck, hirdeti, hogy a nemzet emberekből és nem hatulaiiiisokból á\'l és hogy «Z élHuii- h népért vau és nepn megfordítva. Mióla ez ¦ világ dübörög,
azóta tengeleg a kegyes frázis, még több a porhintő tszájtiösködés, de csak nagyon-njagyam kévései több azoknak a száma, akik netmi csak hirdetik, hanem gyakorolják is az embertársaikkal sz/lmb-n való maga tartásban a yajloft le\'veket.
Hányan és hányan mondják, mikor hívják őket a katolikus dolgoző fiatalság különböző egyesülteinek rciidézéseire ;
- Ugyan, hova gondol ? Csak r.em fogok táncolni a fodi\'ászoiiifmfil ?
Meg aztán :
— Van eszemben eJimíenni | A be.
járónőm leányajs ott lesz. Képzelheted...
Már pedig, finom hölgyek és jói-vasait űrök, ne szavaljunk addpg szociális igazságokról, amíg imieg-elégszünk azzal, hogy a mai idők vértelen forradalma kiharcolt a g\\ennekeinknek önállósitási alapot, átképző tanfolyamot, a férjeinknek fizetéses szabadságot, hétvégi pihenőt, nyugdij-biztosités1, törvényes fizetés-határokat vitöbbiket. Ez mind kellett az uj világrendje, gyében, de <v, mind kevés ahhoz, hogy ez az uj rend isten szándéka szerint yaló, végleges egyensúlyt is jelentsen a nagy átalakulásban. Tulajdonképpen nem ls a fizetésekért, hanem a lelkeken kellett volna meg-
kezdeni a imgy szociális áhendezké-dést. A lel Keket kellett volna megtölteni az evangéliumi szeretetül, a szeretet vajlásának, a katolikus hitnek második legfőbb parancsával, amely a felebarát reginagaszlosabb rangjára emelt tahidén emberi, koldust és királyi, Öieget és fiatalt, zsoldost és szolgahadak urát.
De hn az evangélium parancsa cl is halványult a lelkekben, nézzen őszintén Önmagába Száz közül kilencven, aki nem bírjfa cl a dolgozó fiatalság rendezéseinek »vegye.« térsaságát és állapítsa meg, vájjon igazságosnak, az önmaga cimberi mél tőságáva i ös ^zcegyezte thletőnek tartja-e, amikor ő találkozik háta is magasabban hordott orrokkal ?Vagy
A Brüsszel birtokáért megindult nagy mérkőzés megnyitja a németek útját Paris felé és időszerűvé teszi az olasz beavatkozást
Mintha az cseménye-k gyors rohanása megtorpant volna egy pillanatra. A nyugati háremeken tovább tart a nagy összecíapás, de kiemelkedő \'ujabb sikerről nem érkezeti jelentés eddig. A világsajtó inkább a várható eshet ősegeket találgatja, bár még nagy helyet kapnak a legutóbbi nagy német áttörésről szóló beszámolók is. Ezekben a néont-t sajtó közli a holland foglyok nyilatkozatát, amely Szerint n nétmpt fcgyvci-cknck »megtíöbbcntőcu iszonyatos* hatásuk .volt. Más kijelentések szerint a holland ágyuk egyszerűen csődöt mondtak.
Az uj támadó fegyvert
illetően most is csak azt írják a német lapok, hogy annak mibenlétét nem árulhatják el.
A holland külügyminiszter nyilatkozata szerint a 400.000 fegyverben állt holland közül az első négy napon kb. 100.000 ember veszítette életét. A tüzérség 80 százaléka elpusztult a repülök bombázása Során,
A belga--francia határon lévő erődök elfoglalásával knpcsolatfcari német részről hángsul^ozZáJt hogy 25 óra alatt 14 bevehetetlennek mondott erőd pusztult el.
Francia részről közük, hogy ez n sedánJ betörés nem jelenti a Magi-not-vonal áttörését, mert a betonéi ő-ditéíekkei megerősített állások nem
tartoztak a Maginot-vonalhoz.
Brüsszel
ünyéten q németek felszólították a belgákat, hogy csapatajkat vonják ki a fővárosból és az erödépitő ekei hányják abba, mert különben mmj tekinthetik többé nyílt városnak a belga fővárost. A német repülök ugyanis megállapították, hogy a belga kormány kijelentésével ellentétben
Katonáéiig Van « fővárosban é« n.ü-dité\'fcket épít,
Hollandia
ügye lassan nyugvópontra kertú, VHma királyné az angö\' rádión át üzenetet Intézclt népéhez, nm*Iyb"n
tiszta WHíSmeietrői beszélt. öknenJ akartak háborút, csak semlegességüket akarták megvédeni. Németország a holland közigazgatás vezetésére valószínűleg dániai és norvégiai .min tára birodahni biztost nevez ki 1
Tizenkét támaszpontot elfoglaltak a németek a szedőn! szakaszon
Az \'ujabb harctéri eseményekről n következő jelentések érkeztek. :
Berlin a sedánl frontszakaszon 12 támaszpont elfoglalását jelenti. Itt 91 marokkóit és 2 francia tisztet fog. lyulej teljek és több kilométerre clöbbrevihették állásaikat. ,
A belga hivatalos hadijelentés szerint az ejle-iség erős támadásit a belga hadsereg több fronton sikeresen visszaverte. A légelhárító tüzérség egész nap munkában volt, több
Egész éjszaka tartott
London, május 16 A királyi légihaderö az éjszaka páratlan erejű támadást intézett a német utak, vasúti cseenőpontok és felvonulási területek ellen. A támadás egész éjszaka tartott; A Rajnától keletre több összekötő vonalat, vasúti állomást szétrxenibáztiik. több olyan vasút- és ulvonatná1, amely a a belgiumi és hollandiai csapatok, hoz vfizet, nagy károkat Okoztak,
A franciaországi főhadiszállás jelentése szerbit szerdán rendkívül* erős német látott dáfl kezdődött az állások elten. A támadásokai « légir haderő támogatta. A légvédelmi tű-
német repülőt lelőttek.
PárJS, május 1B A ma déli hivatalos hadljetentes szerint \' ., : i \' t
a namurl szakaszon is mozgó háborúvá szélesedett a vonal.
A harcokba a léglCbfccfeiő is beleavatkozik. Részleteket nem közölnek és kérik, hogy fontos értlekből a hírközlő irodák ao adjanak a harcok állásáról részletes jelentéseket.
az angol légi támadás
zérség egész nap munkában volt. Eddig a harcok kezdete óta 12-1 német repülőt lőttek le.
London, május 16 Az angol lapok n Maa,s mentén dúló harcoknak nagy jelentőséget éfl fontosságot tuhtjcIoniUinak. A sajtó felveti ia harcok W^jcsztéséiiek( kérdését ís. A lapok egybehangzó megállapítása az, Ivigy nem Szabad illúziókba ringatni magukat, de a bizalom elvesztésére sincs ok. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák az angoi újságok, hogy a háborús erö-foszitéseket növelni kel\'.
Csúcsponton a harcok Narvik körül
London, május 16 A Narvik környékén folyó harcokról jelentik: - a harcok , elérjék
csúcspontjukat. A nénijét álIéJökbja sikerült a szövetségeseknek; páncélos (Folytatás a é. oldalon) . j
ZALAI KÖZLÖNY
1940, jnajt» lé
Sportingek
nagy Yilawtékban
Szomolánylnál.
nézze meg o (most úgyis mindig kéznél lévő családi Iratukban «z édesapa, a nagyszülők foglu\'kozás", származási rovátjalt, Nézze, meg - és szégyeljé magát | Szegyei jc, hogy egy Ipflros-ifhinak. egy bolti kisasszonyunk n lenézésével megbecs-icleníLcttc azoknak drága emlékét, akiknek a mai > rangos, életéi köszönheti. Szinte hál-om a kifogás! \\ - De hiszen azok a fiatalok vagy suták és ügyetlenek az url tárwiság-ban, vagy szemtelenekké válnak, ha az ember leereszkedik hozzájuk. Igaz !
De tessék megpróbálni nctnj leereszkedni I
És mindoimek éppen itt van a nyitja. Ezekben az egyesül elekben katolikus szellemben nevelik a fi«-talságot. Ez pedig nem azt jeieiiti, hogy n munkás ifjúságból kifüstölik a mások iránti tiszlctetet, hiunniéppen ellenkezőleg: - megtanítják okét arra, hogy tiszteljék azokat, a ldk arra kofáknál, munkásságuknál, műveltségüknél, emberi értékeiknél fogva érdemesek. Igen ánv : - de ezt a tiszteletet leereszkedő váUve.ie-getéssei nem lehet kicsiholni a telkekből. Ellenkezőleg: - az csak feldagasztja Önérzetes emberbea az ellenállást. Az a munkás, becsületes fiatal ne leereszkedést érezzen n kézfogásból, a \\fele ejtett szóbó1, hanem emberi, testvéri jószivet, a Teiesr^tő akarata szerbit! emberi mlcgbecsü-lést, az Igazi, tiszta (emberi egyenlőséget. Ez pedig cSak ugy lehetséges, ha ez az érzés mindenekelőtt a (magasabb1 polcokon élők \'elkébteu öl eleven valóságként. Az elönevek kiváltságai réf<en elsöpörte nz idő, a ma igazt nctmfessége nem kutynbő-i-ökie, hanem az emberi szívbe Íródott. Ma ezt a nemed oklevelet kell felmutatni ahhoz, hogy tiszteljenek bennünket.
Nem ke]i félni attól sehH hogy a dolgozó fiatalok suták lesznek vagy elkapatják magukat a társaságunkban. Pereze, hogy Suták és persze, hogy nem istaHeiik " határokat, ha az úgynevezett társaság fobJa feléjük sem néz, távol tartják tőlük magukat, mant ördög a tömjéntől. Ha annak * fiatalság\'nnk alkalma lesz hozzá szoktat a iársacpdom; egyéb rétegeivel való érintkezéshez,, láthatja és érezheti annak érdeklődését, nregbecsülését, szeretetét, akkor amellett az irányítás ós nevelés mellett, amit vallásos szervezeteinkben kapnak, nyugodtin engedhetik velük tónkba a ona in\'ég rátarti családok kisasszony-lányait és nem kelt félni, hogy valami bé\'pokol ingád iájuk, ha megszorítják azokat a derék, munkás, becsülete\'* kezekel.
Ha ki interné és kl tudná egészen nyitni a szemét a művelt középosztályunk, akkor nem hagynák tnagáii ezt a jő utat kereső fiatalságot. Ezzel tennének jót önmaguk nyájának éppen ugy, mint nejmpetflnknck. Itt vannak «z utolsó órák, amikor végre nem csak a szavak sokat puf-fogó csataterén, hímem a mindennapok gyakorlatában is le kell dönteni mindem (megbecsülésre méltó magyar közt a (multak korhadt válaszfalait éa a tegnap lomtárában őrizgetett bálványok helyére emelni a fajtánk, az tember krisztusi szeretetét, a tisztes munka evangéliumii méltóságáéi.
Szombaton megnyílik
közjóléti ügyosztály és a HANSz kiállítása
Érdekes kiállítás nyílik m^szofa)!-balon délután Nagykanizsán nváns-házfl Horthv Miklós uti, volt Gye* ncs-féle Üzlethelyiségében. A kiállítás köreiében a \'városháza közjóléti ügyosztálya és a MANSZ egyÜttje-en mutálja be mSnduzt, amivel házi-ipari és gazdasági foglalkoztat&s keretében hasznosítani lehet n közd\'á-tásra szorulók munkacejét és bizto-sitanl, hogy a szociális gondoskodás hivatalos s/erre saját keresetükből tartsa cl az ínségeseket,
Ez lesz az első Ilynemű kiállítás Nagykanizsán, amely igen sok tanulságot fog nyújtani mindenki számára a házilag is elvégezhető sok-
féle hasznos munkáról. Bemutatják a kiállításon Pécs város közjóiéli ügyosztályénak kiállítási anyagát is. A*MANSZ háziipari, szőUcsésegyéb szövőipari munkásságánuk eredményei mellett ott lesz a kiállításon a közjóléti ügyosztály legkülönfélébb foglalkoztatási ágazatainak érdekes és szemléltető fclrajertcté*. « nyul-, selyemhernyó-tenyésztés, seprő-, kosárkötés- j ál ék-készítés, kender-fel dolgozás, a gyümöIcsía-pcilmJatczéV* eredményei, a járda-tnkaiítás, tenne-tő-gondozás propagandája, síb.
A kiállítás Űrnapig lesz nyitva és megtekintése díjtalan,
140.000 pengő kölcsönt vesz fel t vármegye az árviz által megrongált utak helyreállítására
Az idol árviz pusztilás.li aránylag megklnuélték Zola varmegye icrü\'e-tét, de a vasutak, utak itt is nagyon súlyos rongálódásokat szenvedtek. A vizek eltakarodása ulán azonnal megindult minden lércn a helyreállítás munkája. Zala várrmjegye vezetőségének legfel* gondjai képezi az elemi csapások okozta károk minél gyorsabb jöveteleié. Elsőrendű fon-
tosságú eléren a közlekedési vonalak; biztosilása. Zola vármegye területén a vármegyei kezelésben tévő törvényhatósági attakon az áradások által okozó\'t károkhelyiehozabiához kereken 110.000 pengő szükséges. A vármegyének ezt nz összeget államkölcsön formájában sikerült bizlosi-tanio, A kölcsön kamalmenles és öt esztendő alalt keil visszafizetni
Az éjféli kanizsai gyorsvonat elé dobta magát egy asszony
A Budapestről tegnap este Nagykanizsa felé tartó gyorsvonat a megszokott egy percnél hosszabban állt a lepsényi álWiáson. Mlkpr ugyanis a gyorsvonat fél 10 lájbian berobogott n lepsényi állomásra, a sötétből hirtelen a mozdony elé ugrott egy nő, A kerekek nem mentek kenesz-tül a nyilván öngyilkossági szándékból a vonat leié ugróit nő testén, mert a mozdony eleje kidobta köz-
vetlenül a sínek mellé. így is olyan súlyos ütést kapott a fejére, hogy — bár mé3 élt, amikor a vasutasok elő hzjták a vágón meilö\', d3 hamarosan meghalt. Jobban öltözött, 30-35 év körüli asszony volt, de kilétét nem sikerült ínég megállapítani, jgy öngyilkosságának okát sem. A gyors vonat pár percnyi késés után folytatta útját Kanizsa felé, ;y\'
Két felesége volt, — két hónapi fogházat kapott
Horváth István kaposvári hentes-segéd 1931 májusában Kaposvárott az anyakönyvi hivatalban házasságot kötött Varga Ilona kaposvári leány-nyal. A házasság nem volt boldog és a házastársak hamarosan különváltak. Válópert is adtak bs és bár két tárgyalást is tartottak, a bíróság nem mondta ki a válási. 1 ;
Horváth István első felesége azonban most SrljeJHlIt, hogy közben fér-
je újból házasságot kötött egy Szabó Erzsébet iievü leánnyal. Feljelentési tett és így került Horváth, a bíróság elé. Azzal védekezett, hogy ő azt hitte, elválasztották Cső feleségétől. Ugyanezt mondta második felesége is. A bíróság a bigá-miál telkövelő hentcssegédet bűnösnek mondta ki és jogerősen két hónapi fogházra itéllB.
Divatszandalettek
nagy választékban naponta érkeznek!
rö-ut s sz. RITTER DIVATHÁZ.
a nagykanizsai evangélikus pilspttk napok programja
A dunántúli evangélikus egyházkerület föpásztorn, dr Kapi Béla püspök, m. kir. titkos tanácsos f. hó 18-án és 19-én hivatalos cgyházlá. togalást végez a nagykanizsai gyülekezetben. Az egyházlátogatás programja a következő: 18-án, szonu-bnton délután fél 7 órakor érkezés Llszó felől. A Fmnck-pótkávegyár előtt fogadja dr. Krátky István pol. gármcster, D tetnyplomnál az egyházközség nevében Horváth Olivér lei. kész. Másnap, vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet és utána közgyűlés o templomban. Déli 12 órakor küldöttségek fogadása oz Evangélikus Ollhonban. Déli fé\' 2 órakor díszebéd 0 Kis Royalban. Délután 6 órakor vajlásos-cst o treniplorjnibon, amikor is nz előadást dr. K«pi Béla fogja tartani. Elutazik iietfön, 20-án regjei fél 7 órakor PoűáriyszentpéU-r-re, ahol a püspök folytatja egyházlátogató körútját.
Ékszer-átalakitást,
lelujIIM, Javíttat, viiirainl u] munkát Uláiei kivitelben él uz ni Id árban készítek
BÁRÁNY ékszerész,
Horthy Mlklói ut 3. (Pollival nwnilxn.)
Szombaton kezdi meg
•Xykónnpoi vüíKUifjittSUát Nafykintxsia lak* R«uS és társulata
A nagykanizsai Sziniszezon május 18-án mWkezdŐdik. Uj társulat jön Nagykanizsára le^y hónapos vendíg-jétékra, ín ke R^Ő színigazgató társulata. A/ együttesről cddjgi állomáshelyeiről a legjobb hírek érkeznek. Az operett társulat Kanizsán még ismeretlen, de a legjobb, kipróbált vidéki erőkből ál, míg a prózai társulatnál néhány régi ismerőst, sőt kanizsai* kedvencet i« találunk. A társulat tagjai közt vön ugyanis Homokay Pál és §állnt Anna is, a ldk egymaguk bíztositjék iaz előadások művészi .színvonalét és sikerét.
A társulat a Zhnterl zom$x>iiszép asszony táncos nagy-operettel nyit szombaton csle fél kilenckor. Az Erdélyi operett\' vasárnap délután és eate is szinrekerül, míg hétfőn. a Vadvirág kerül műsorra. A prózai együties bemutatkozására kedden kerü< sor Vuszari vígjátékában. a Mondj igazat l-hfen. j
A továbbiakban a 32-ps baka, Mégis szép az élet operettek ó> a Feleség van műsoron Könyvié > Tóth Erzsinek, a Nemzeti Színház művésznőjének fejléptével. (:)
ZALAI
Angliának már eddig 3 milliárd pengővel többe került a háború, mint a négyéves világháború
Érdekes számok a jelenlegi és az előző világháború háborús költségeiről
Virágot vágok a kicsi fiamnak
Hadviselés és hadvezetés
Nemes Suhay Imre ny. altábornagy a külföldön Is jól ismert magyar katonai írónk legújabb könyvében nem a szakembernek, hanem a nagy magyar közönségnek akar a hadviselés és hadvezetés művészetéről, módjairól és eszközeiről tájékoztatást nyujfani, érdekesen megvilágítva mind azokat a problémákat, melyek ben nünket különösen érdekelnek ma, mid"n az egész világ lázasan fegyverkezik és a háború a szárazföldön, a levegőben, a vízen és a vlz alatt folyik.
Rövid tájékoztatást kapunk a hadi-tudományokról. Sokan ma kifejezéseket, fogalmakat hangolhatnak, melyek lényegével, valódi érielmével nmesenek tisztában. A napi sajtó közlései nyomán sem tud a közönség egy réBze eligazodni. Viszont a háború lehetőségével, problémájával, kihatásaival, várható következményeivel ma mindenkinek tudatosan foglalkoznia kell.
A könyv népszerűen ismerted a stratégia és taktika alapfogaimail, a vasutak, gépkocsik, az erődítések sze rtpét. Tájékoztat, mit követelünk a korszerű hadvezértől, a vezérkarföl, foglalkozik a hadviselés és politika kérdésével, a győzelem és vereség okaival, a háborús tapasztalatok ki értékelésének fontosságával.
A III. rész a hadseregei, mint a hadviselés eszközét Jellemzi. Majd kimerítő i.-merteiést kapunk az egyes fegyvernemekről, azok szervezéséfői és hogy mit várhatunk tö\'iik.
A nagyobb államok hadseregeinek megbízható, tárgyilagos és jellemző ismertetésével fejezi be a körültekln Ő és gondos szerző müvét, mely a maga nemében párallan. Hasonlóan sokoldalú katonai könyv magyar nyelven még nem Jelent meg.
Ha a korai elöregedés első jelel mutatkoznak, akkor igyekezzék mindenekelőtt bélmöködásét és gyomoremésztését a természetei, „Ferenc József" keserűvíz használata által — reggel fölkeléskor egy kis pohárral bevéve — állandóan rendben tarlanl. — Kérdeíze meg orvosát I
Mostanában sokai hallunk beszel-fiJelni a bábom — anyagi oldaláról, i\'-gyegy légiimre, tengeri ütközet vagy bombatámadás ulán amely természetszerűen több kevesebb repülőgép, vagy hajó pusztulásával jár, ónkéul vetődik fel a kénlés: mibe kerülhet mindez?
Általában röviden szoktak Teletni a kérdésre: .Rengeteg .pénzbel És igazuk van. Hlszijnár a XVII. század közepén megmondotta Monteeuccoli, a hűes taktikázó osztrák hadvezér, hogy a háborúhoz három dolog kell: Pénz, pénz\'ós pénz! Pedig hol volt az akkori harcmodor, csapat felszerelés, harci ftssköz a maitól! A inai modern fegy-mok, az akkor még ismeretlen, de a mai habomban elsőrendű rontossádü
lepfllőgepek, Vnkok, légelliárilöágynk, stb. mind jelentősen fokozzák a ma háborújának költségeit. Akkor még nem volt üzemanyag. az ember és a ló képviselte a \'hajtóerőt,- ami k&löÖ költséget nem nagyon jelenteti. Ma csak a motorok eietéso ezrekbe kerül. Egy német Mcsscrschmiedl 110-cs kétmotoros, kétüléses vadászgép egyetlen angliai felderítő útjára öt hordó benzint kénytelen magával vinni, így
egy kis repülöraj angliai felderítő utja több, mint kétezer pengőbe kerül,
még akkor is, ha a gépek épségben témok haza anélkül, hogy a kél gép-
Érdekes azonban összohasonjilást (fenni n mai háború és az 1914-es világháború költségei közölt. Mint a statisztikákból ismejoles, a ,22 év elöUl négyéves háborúskodás is Angliának komit legtöblKv mai pénzre átszámítva 280 milliárd ixsngöt tett ki a világháború utólagos angol kőllségvctósa vagyis a brit birodalomnak nuponla
ágyából Vagy három gépfegyverből — ennyi ugyanis ezeknek a gépeknek ftitiyvcrzetc — egyeden lövést is IcaA tak, Vagy a magukkal vitt 200 kg. sulyn bombttteherből egyetlen bombát is ledobtak volna. Ha köztien egy kis légic.sala, vagy bombázás is akad, akkor Inzony egy ilyen repülőút költségéből régen egy egész kis hadsereg EgyheU zsoldja kikerülhetett Volna.
A mai és a régi háború költségei közt az arányok tehát óriási mértékben megnőttek. Nem is túlzás ha azt mondjuk, hogy a mai háború egynapi költségéből az újkor elején még hónapokig tartó hadjáratokat lehetett vo-zeini. Mint az angol admiralitás első lordjának iwinrégiben leit nyilatkozataiéi kiderül, csak az nn\'íol birodalomnak napi t,"ÍO millió ]>cngőjél>o kerül a jelenlegi bábom. Hogy ez a boni .kiadás milyen nagy összeg, arra jellemző, hogy
Magyarország a felvidéki és kárpátaljai területek visszaszerzésével kapo:olatos katonai kiadásokra összesen 177 millió pengőt költött.
a Magyar Nemzeti Bank fötanácsinVik kimutatása szerint. Tehát a több hóun-jpOfl magyar (katonai tevékenység alig Ikerült töblie, mint Anglia cgyelt-n ttapl háborús kiadása.
átlag csak 18—10 uüUió pengőjébe került szemben a mai bábom napi 150 milliós költségével I Angliának tehát a jelenlegi habom első kilenc hónapja már 3 niilUárd pengővel többe korait, mint az egész négyéves vílág-hábom. i
Aügüa utón a 14-os világháború Németországnak kerüli legtöbbe. A né-
metek világhálwnis költségét ugyanis a .s la tiszti kasok 200 milliárd pongőro teszik. Csaknem ennyibe került Amerikának is a világháború, \' tekintve, hogy az Egyesült AUamoIk a beavatkozásra 1H0 milliárd pengővel fizetlek rá. Franciaország 120. az Osztrák-magyar monarchia i>odig 100 millió pengőt háborúskodott el a négy év alatt.
A világháború összköltsége tollút 200 milliárd anuiy-dollár/ami az «k. kori dollárárfolyamot Fzamitva, több mint egybillió pengőnek fetel inogl
Osszehasonlilva ezt a hatalmas ősz-szegcl a mai bábom eddigi költségeivel kiderül, hogy a mostani cflteuséges-lúcilésie a világháborús költségek hét százalékát már elköltötték. Viszonylagosan tehát a mai bábom csaknem négyszer annyiba \'körül, nUnt a világháború, miután akkor 67 millió pengőt, ma pedig 200 millió pengőt emészt fel az oUcnségos\'kedés — naponta!
Természetes minkezek az adatok csak hozzávetőleges statisztikai számításokon alapulnak, lüsz pontosan ki-számitani nem is lohomo, míutin a hajoelsflUyesztésekkel a veszteség is órárólórára emoVkedik.
Annyi azonban bizonyos, hogy a habom egy órai költségéből fel lelielno ópi\'eni a nagykanizsai nagytemplomot, bo lehetne fejezni a kórliaz építkezést és ki tudja még milyen, a háborusko-dásnál luindenesetre luisznosabb ós oml>Orségoscbb intézményt lehetne 16-tosiiení. . t !
Jó volna elkérni a hadviselőktől ezt az egy órai költséget. Én a magam részéről egy pero költségével is megelégednék. ( i .
AíUudó nlborninok hétkflinapokon BaéapMf 1. Mimii
6.45 Torna. Hírek. Kc^tetnénjek. H*ngic-meack. — Utána étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nenwetköxi vizjatzö-aiolgál«l« — 12 Harangszó. HimnuM. Időjárás jelent és, — 12.40 Hírek. — 13,20 Időjelzés, időjárásjetenlea. — 14.35 Hirek. — 14.45 Műsorismertetés. - 15 Árfolyamhirek, piád árait, é\'olinis/erárak. — 10.45 Időjelzés, idő-Járásjelentés, hírek. — 17 Hírek toj*-rák és magyar-oross nyelven* — Ifi.U Hirek. - 21.40 Hírek, Időj arásjclcatés, hírek Bzlovák és magyar-oro&s nyelven, — 23 Hirek német, olasz, ftngoS Ja francia nyelven. — 0.05 Hűek.
¦UDAPIiST I*
17.15 «A pécsi egyelem.- Dr. lovag Vasváry Ferenc pécsi egyetemi tanár előadása. — 17.35 A Pécsi Székesegyház (Iregorián énekkarának liaugver-sttoyo. — 18.10 Séta a Zsolnaivá* múzeumában. A közvetítést vezeti Bu-ilinszky Sándor. ^ 18.30 A Turul Szövetség pécsi ,-.s..|,w1;J :u .k táncxsoo, karn. — 18.45 Pécs város gyiunúUo-
Városi Moagqá. MégC8ak csütörtökön i
Bt% m 1% *m amely nem pusztít, hanem vmuat szórakoztatva tanit!
Földindulás
Főszereplők: PAger, Eazenyi Olga, Kiss Fareno
Előadások hétköznapokon 5, 7, 9, vasárnap 3,5, 7, 9 órakor l.
Ula virág zöld levél, Kőztük méhe döngicsél, Itt ogy dongó, ott egy légy, Csapong vígan, Bzerteazét. Mintha nem Is látnának, Bukfenceznek, bujkálnak.
A legszebbik virágra Lepke száll most, hintázva. Illeg-bltleg a szárnya, Izog-raozog a csápja. Megállj lepke! - Hall-hói Ez a vendégfogadó Máat Is vár ám elvégre Reggelire, ebédre 1 Ne rabolj hát mindent el, Mert a méz másnak la kell!
Az egyik nagy levélen Csöppnyi zöld béka pihen. Ügy látszik, hogy kis szive, víg dalokkal van telo. Tüdőjét jól löltuJIa S egyre csak azt jósolja: „Brekoke-brekeke, Megjön ám az csücske!"
Veréb, cinke, bogárka Repdes még itt csatázva... Sőt egy cica la lapul A bokorban legalul. Farka jobbra-balra Jár, Foga voróbhusra táj.
...Most elnémult minden zaj. Mert jövök bz ollómmal, Hogy virágot vagdaljak Drága, klcet fiamnak.
Kovács Dezső
Eddig 70 milliárd pengőbe került a második világháború
Természelesen nemcsak Angliának körül pénzbe a háború. Magyar katona, szakértők hozzávetőleges számítása szerint az Összes hadviselőknek napi 200 millió iicníöbe kend a jelenlegi második világháború. Méltán uevozhet-jíik Így. hisz a világ 2000 millió emberének hatvanegy százaléka, kenőken 1220 millió ember hadviselő ország, vagy gyarmnUakója. A második világ-habom cimre teliál valóban igényt tarthat.ez a máris minden világrészre kiterjedő ellenségeskedés, annál Ls inkább, mert az 1911-Cs világháború napi költsége messze elmaradt a mai mögött. 1 [
Napi 200 millió pengő olyan nagy összeg, hogy ha az egynapi ellenségeskedés költségeit Magyarország tákolnak kellene kifizetni,
26 pengőjébe kerpine mindenkinek,
tköltséjgo! Ha azt számítgatjuk, mibe Ikerfill ez a háború eddig, csillagászati szílmokat kapunk. Május közepéig ugyanis a habom — katonai szakértők számítása Szerint — kereken 70 milliárd pengőt emészlett fel, nem számítva az elsüllyesztett hajAk. lelőtt lopülögépek ós szétbombázott épületek értékét. ;
Olyan nagy összeg ez. hogyha volna annyi egypengds. ozoikat lapjávid egymás mellé rakva 102.000 kilométer hosszan \'kellene egymás mellé áKitani, hogy a 70,milliárd j>cngőt inogkapj.uk. líz a pengő-sor ,léhát .két ós félszer fcórülvehelnó a földet az ogj\'enlitön s Magyarország minden lakójára jutna belőle egy tíz méteres rósz. azaz korokén 7000 pengő.
Hogy mit tudtunk volna csinálni egyénileg az ellenségeskedésre rikoltóit 7000 időből ós milyen kultúrintézményeket tudott volna alkotni oz om\'-l*riség a 70 milliánt pengőből, arról jobb nem is beszélni.
beleértve a csecsemőket Ós gyermekeiket ^0)e ez csak egy nap háborús
Hegyszer olyan drága a jelenlegi ellenségeskedés, mint a világháború
ZALAI KÖZLÖNV
1940, május 16
?9 saölőkulturuja. Bildy László Városi kertésze li intéző előadása, — tl);25 Or-gonnhangMörsony a Pécsi Rzéktxcuy-házból. — 10.45 Lünopi ost a pécsi Nemzeti SzinliAzban, — 32.10 Sárköri Laci cigány rciHikam muzsikál egy pécsi eltérőmből. — \'23.25 Goldwin Cedo tánczenekara játszik egy pécsi szálló, étterméből. BUDAPEST II. 18.10 Angol nyelvoktatás, — 18.43
Hnlktltoittejmk. - 20 Illrek. - 2025 Sárai Klemer cigányuonokum. —31.30 felolvasás. — 21.50 Időjárás jcletilés
Péntek
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. - 10.45 Felolvasás. — 12.10 Ctiappy-táiiczcnokar. — 13.30 Loniay-llajner László magyar nótákat éneke), kíséri Csorba Dezső cigány zentíknm. — 16.13 Felolvasás.
17.15 A nUUó szalonzenekara. — IH Dr. Hajós Károly előadana. - 18.30 Kedvelt liungíoniezek. — ll>.2ő <Arva I\'iU gazdagsága.- Hangfelvétel. — 20 Németnyelvű előadás. — 20.05 A Magyar-jugoszláv Társaság liszt lhibay maigversenyo. — 22.40 Tánclcuiezok. — 23.20 Mursi Klok cigányzene knm.
BUDAPEST II,
10.30 (iyorsirólanCoiyam. — 20 III-rOk. — 20.20 Hanglemezek. — 2135 IdoJarAsjelentés. - 21.40 lieszkárt-zeni:. kor.
Szépet ihar? Jót akar? Megbízhatót csak ifj. Pst ermann
kertészetében és virágüzletében
viairolhat. Til*Iou i Oilel 502., UrU»il«l«p fi\'liUi S3I.
Jól sikerött a multhetl
tlppelés
A legutóbbi bajnoki mérkőzésekre *-| kiirt tippclésekvt nem a Neimfzetl Sportban közöli téves, Kuuem az eredeti eredmények szerint bíráltuk el. PBTC--KRAC 6:i (1 :2), SBTC —NTSE 6:1 (5 :0;ésZSSE~PEAC 3:2 (3:0).
Ennek megfelelően az crodimlé-nyek kielégltőr.ek mondhatók, mu-rt 7 pontot Bárány Látzlo Rákóczi utca 17 a. ért el, mig6 pontos László Ervin Deák tér 2. ök ketten egy-egy tribün jegyat kapivak o vasárnapi ZMNTE -*DVAC bajuok;ágdöntabajnoki mérközésie.
Az 5 pontosak közül Taródy György, Horváth Józ ef, Be.ock János ós Halász .László részesülnek egy-egy belépőjegy-Jutalomban.
A tippversenyt vasárnapin is megrendezzük, amikor a kanizsai baj-nokl mérkőzóei kívül a iiesnsct-közl válogatóit mérkőzésekre lehet tippelni.
A vasárnapra ?1 vényes jegyutal-váuvok a kiadóhivatalban a hivatalos *órák alatt átvehetők.
Nagy mérkőzés lesz a DVAC-ZMNTE
Értesülésünk szerint a DVAC a Ifg jobb összeállításban jön Nagykanizsára és meg akarja szeiezul a bajnokságot jejeulö két pontot. Az idegekre menő küzdelem clömérkö-zé\'O a régi NTE-ZMNTE utánpótlás. Jegyek elővételben TíUtŐnél.
, 1 , (0
ÉRTESÍTÉS.
Értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy az iparügyi miniszter ur vasárnap teljes munkaszünetet rendelt el, miért is kérjük a kenyér- és sütemény-szükségletüket szombaton beszerezni.
Sütők szakosztálya.
(Folytatás az 1. oldalról)
erőkkei betörniük. A cél az, hogv Narvlk, il lelve a német állások és :» svéd halár közi az összeköttetést elvágják. Ugy tudják, hogy az elszigetelten harcoló ítélnetek csak kev.\'s lőszert ós élelmiszert kaptak a repülőktől.
A narviki harcokban főképp fmn-ciák és kanadiniak harcéin k nszö\\ct-
Hgy lépéssel közelebb
Berlin, május 16 Német katonai körökben n nyugati harcok tegnapi e oménvcl közijl » Namur vidékén történt előrető\'-ést tartják a legjelentősebbeknek, mert ezzei ismét közelebb kerüllek a nagy ellenséghez : Angliához, másrészt pedig [meghiúsították a szövetségesek nck azt a szándékéi, hogy n hadviselő Németországnak annyira fontos Rajnavidéket megszállják.
A Mnas-mentI áttörés Is büszkeséget tölti ei a németeket, hisz : fc-
ségesek részéről, - mondja a Havasiroda jelentése.
A be\'ga kormány Brüsszelben marad
Brthszc], május 16 Hivatalosan közlik, hogy a belga kormány he\'yén m!m d ós jelene,; (\'. a kormány Snlinden tagja a főváraiban tartózkodik.
a nagy ellenséghez...
lilét francia földön harcolnak már.
Tokió, májúi 16 A külügyi hivatalhoz krtoetállö kö-röktcii kijeién telték, hogy miután a holland-indiai kormánytol a status! quo fenntartá-iára gaianciát kaptak,
Holland India kérdésit elintézettnek tekintik.
A Batávlával történt jegyzékvál\'iá 1 is megerősíti azt a feltevést, hogy minden érdekeli a jeteti\'eg] helyzet fenntartását kívánja.
Vonatra rakták a Népszövetség Iratait
Róma, mjijus 16 Az egyik lap athéni lélentése Szerint a Görögő\'szagban feinuló egyiptomi dlákokAt és fclnőttekfrt feK-szólltották, hogy ínég a hó végo előtt térjenek haza.
Genf, május 16 A svájci nagy i:Cmzetközl testületek meglellek az Intézkedéseket Svájc elhagyására. A népszövet>óid és a nemzetközi fizetések bankja-irak, a munkaügyi ós egyébmetmf\'.t\'t-
közi hivataloknak nkláit már vonatra rakták. Egy középf\'Jaiiciaonszági városkába szállítják íz okmány és Irattárt, ide uraznak majd 0 tisztviselők Is.
Washington, május 16 Amerika követségei utján a nyugati ós délkoleleurópai. Illetve balkáni államokban lakó qrnjcrlk«iak<it fclszólito\'.ia, ho^y térjenek hnzvi. Gondoskodás történt, h-\'gy amerikai hajón utazhassanak.
Roosewelt most akar kiképezni 500.000 katonát
Egy cáfolat
Newyork, májas 10 RooaBttéll elnök a szenátushoz Intézőit üzenetében 250.000 fönyl nn-des és ugyanennyi tartalékos hadsereg kiképzésére, illetve felfe^yvnrkezéséro kér iiitelt. Ezenkívül 15.000 fővel akarja emelni a rendes Iiadscrog létszámát ós 7000 uj repülőgépet akar ren-
de\'nl.
Róma, május lö A stcfniii szófiai jelentés alapján
alaptalanunk uumdja azt * külföldi hírt, m\'nlha Olaszország, Jugoszlávia és Bulgária kölcsönös segélynyújtási egyezményt szándékozna kötni.
Roosewelt uj üzenetet küld Mussollnlnek ?
( Budapest, május 16
Az Uj Nemzedék berlini tudósitá-
sában arról ad liirl, hogy megkezdődött a nagy csata ílrnsszcl birtokáért. Ha ez eredményesen befejeződik, irja a tudósiló, a szövclségescTmolí sietve kell visszavonulniuk és nem találnak olyan állást, ahol a harcot ismét a 4kCr jegyében vehetnék fel. Ezzel pedig " :
a német hadsereg útja megnyílik Pária felé,
ami maga után vonná fcltél\'onül Olaszország beavatkozását. Hite jár a tudósító* szerint nnnak,. hogy Roosewelt uj üzenetet szándékozik küldeni Mussollnlnek.
\\ (Milánó, május 16
A néiuel hadsereg nagy győzelmei-nek hirei mély benyomást keltetlek Olaszországban. A Corriere de\'la Sem szcrbd a gigantikus küzdelem fcltét-loniil a németek fölényét mutatja. Né-
mw3 Iam*x, paipfr, mA«o!á» és művészi nagyítás legolcsóbban
Teutsch drogéria
fotóosztAlyén.
nielország katonai helyzete az Északi tengeren óriási mértékben megjavult és
•z Anglia elleni támadásra nagy lehetőségek nyíltak meg.
A belga-7holland halár nyitva áll a bevonulás számára. Nagy jelentőségű lény annak folismcróse, hogy a francia védelmi vonali nem bevehetetlen.
Degrelte fogságban
Genf. május ifi Ide érkezett hlr szerint WHd véros-ícábn 78 belga polgári fogyly érkezett, (köztük van IJegrcllé is, a belgát rexis- \' ták vezére és két képviselő. A foglyokat Franciaországba továbbítják.
• „MI történik a magyar-szlovák batáron?"
Róma, május 16 Az olasz sajtó még mh Ifl foglal, kozlk a magyarországi tartalékostól hivávokkal. A Stefáni budapesti jelentés alapján közli az erről szóló teljes hivaatlos közleményt.- A Trl-buua a szlovákiai mozgósítással foglalkozik »Ml történik a magyar-szlovák határon ?« cimü cikkében. Valószínűleg az a helyzet, irja aTri-buna, hogy a túlzott szlovák nacionalizmus élénk tüntetésekben robbant ki, de Szlovákiában csnk egy kisebb réteg mozgolódik, n löbtség reálisan itéü meg Szlovákiának Magyarországhoz való viszőiyát, vda-mint liíztában van azzal, hogy nemi sikerül megrontani Magyarország és Németország viszonyát, aíntcly telje-lenn mcgíelei a teti^ypoUtikának.
Genf, májjs 16 Az egyik Svájcf lap budapesti tudósításában azt irja, hogy a magyar csapatok Szlovákia keleti határa közelében taiiózkodnak, de ez nem Jelenti azt, hogy Szlovákia ellen készül vaiaml, Magj-arorszég külpolitikájában Rómához igazodik.
Megbízható, jó kézügyességU fiút
ékszeres* (aranyműves) tanulónak
felveszek.
Bárány ékszerész
Horthy KlUoS-wt S.
Húzás
. Budapest, május 16
Az oszlálysorsjálék mai húzásán a főbb nyereményeiket a következő szánni sorsjegyek nyerték:
Tízezer pcftgÖl nyertek: 33.040, 39.898 és 52.504, l !
Háromezer pengőt: 74.810.
Kétezer pengőt: 35.216.
Egyezer pengőt: 13.636, (Felelősség nélkül!) -
i Zala! KÖnlöny Sport-típpversoaye
TiPP-SZELVÉNY
Beküldte:
Lakik;......
Szerintem a vssárnapl mérkőzések a következő eredményeket hozzák 1
ZMNTE—DVAC . . ... (...:...)
Magyarom.—Románia ... ... (...,...
Román B Magyar B ... (... :..."
Magyar !l|.-Romín IIJ, ... .... (...:_
Sválc-Bclglum ..... ... (_.:..
1940, má|u6 16
Htm JeterMHk!
_ Becsülettel és panmcsjio
yjfi.l ka iránti hűséges nigasz 1 kodással harcolt ezen
napon Farkas István volt budapesti 2y. honvéd gyalogezredben honvéd, Aki a galíciai ,Droliobicsuál vivott Imr-ook alatt súlyosan sebesült szakaszpa r;\'iu\'.sjittkét. élete kockáztatásávat ozál la) .mentette ki á liarc közben kelőt teiati válságból, hogy i felnyalábolta éa hátrább vitte, wniközbcn ismételten inegállt, gazdáját a (földre TeMetle, mjg maga puskatüzzfll tartotta távol az üldözésére előretört oroszokat. így tette azt irdjidaddig, amíg szakaszpa-raiicsiiokát biztos helyre vitte és se-besüllvivük gondozására átadhalBi, ami után tüstént (visszatérve a küzdőkhöz, azok sorában becsülettől tovább harcolt. Ezzel a példás magatartásával osztatlan eUsmeróst váltott ki, miért is Farkas honvédet jutalomképen a kis ezüst vitézségi éremmel tüntették, kt

Öntevékeny és kezdeményező magatartásával kitűnt ezen a napon Gerencsér János volt szombathelyi 83, gyn-Jogeziedbeli Őrmester, aki mint szol. gáJatvczető altiszt a Szambor környéki Koniuszki-Szieiiuanovszki körül vivott liarcok alatt, a lielytelen irányba tó-vedl legénységét összogyüjtötle és azzal századának jobb szárnyához csat. lakozva, teljesen nyilt terepen hosszan-tartó géppuskatűz elleném támadásra indult. Amikor pedig a Sztrvlaz folyócskán átvezető bürühöz ért, melyet a hátráló oroszok építettek \'és éj>e« cikkor akarták lebontani, Gerencsér őrmester gyors iramban megrohamozta a borid, majd azon áthaladva vissza-wstepje az oroszokat, a továbbiakban pedig a túlsó parton mcghiusitoUa mindazokat a kísérleteket, melyekkel az oroszok a bürüt vissza akarták foglalni. Mivel pedig Gerencsér őrmester a nagy ezüst vitézségi érmet előzően már kiérdemelte, a további harcok alatt pedig kiválóan vitézül viselkedett és közben súlyosan megsebesült, ismételten tanúsított bátor és eredményes magatartásáért az arany vitézségi éremmel tüntették kt i .\'
Férfi- és nűi divaternyők bördiszműáruk %éfc
Divatcsarnok, Fő-ut 6.
— (A ferences tartomány főnök Nagykanizsára érkezik)
P. VJnkovIcli Viktorin ferences tar-Vnnányrőnók -május 2l-én érkezik Nagykanizsára, hogy a szokásos rendi vízilációt nwgejtse a fercttcieknél.
— (TanflgyI hlr) .
A vallás- és közoktatásügyi m\'niszter Németh Béla nagykanizsai l tanítót próbaszolgálatra lx)csá,tottn a n igykanizsaj iskolához. j i ,
— (A bontok komáromi kegyhelyet)
a pünkösdi ünnepek-alatt több ezer zarándok látogatta meg, Rozinán Alajos, a kegyluoly plébánosa .ünnepi misét pontifikált, majd szentbeszédol montknq Nagykanizsáról is több százan vettek részt a zarándoklatban\'P. Jahuda Mansvét ferences káplán vezetése alatt, különösön a kanizsai katolikus ijju munkásság vett részt szép wá-mmal. A homokkomáromi kegy, lielyen az ünnepek alatt P. Mansvét es Orbán JÓBser liítoktató végeztek Istentiszteletet, \\ * •, 1
2ALAI KÖZLÖNY .
Bizonytalan időre elmarad a kanizsai országzászló munkácsi átadása
A nagykanizsaiak országzászlaja ós Jeyiente (zászlói megint nem jutnak el Munkácsra és Francsikara. Már többszöri elhalasztás után most végre május 23-án indult volna el a kanizsai kiránduló vonat több mint száz utassal a Felvidékre. A mai zaklatott idők azonban nem kedveznek a nagy ünnep-
ségeknek. Így tőrlént, hogy most újból bizonytalan időre el kellett halasztani n kanizsaiak munkácsi kirándulását és az ajándékozott zászlók átadását.
A MANSz által szervezett társasutazás léhát egyelőre nom indul el Umap-, ján Nagykanjasáíó).
— ÍA zeneiskola szombati jubiláris növendékhangversenye)
ünnepi műsorral nem. 0, kanéra fél 7 órakor kezdődik a eenetsVolában. Belépődíj nom less. (:)
- (Térzene)
Csütörtök délután hat órától a DMk téri fasorban térzenét ad a honvéd-zenekur. - i , • ;
— (KözségegyesItéB)
A baliigyrninlsaler a sala/ Csesztreg ós Kenkuujfalu késségeket Csoszlreg idsiglenos név alatt ogyesitetto. Vóglc-gas nevet a község csak a község és a törvényhatóság megtiallgatísa után kap,
Uöztürdő nyitva reggei 6 órától eat» 0 érál« íhéwí, nterda, pontok délután kedden egétz nap nőknek).
Szenzációsan szép nyakkendő újdonságok érkeztek pünkösdre I
Virág cipő- és divatház Fd-ut 3. sz.
ÜMÜfe
A zalai mezőgazdasági helyzet a gazdasági felügyelő jelentésének tükrében
Figura György gazdasági{főfelügyelő
le\'jqalése szerint áprilisban>az őszi verések telelése és fejlődése általában nem volt kieléaitö vánncgj\'énkben. Kl-ra&yás, klpállás, felfagyás, egérkár miatt helyenként foltos és különösen a buza ritka. Április folyamán a száraz időjárás miatt csak lassan fejlődtek.
A tavaszi kalászosok vetése befejezést nyert, kelésük egyenletes. A tavaszi takarmány félék, tengeri, burgonya, cukor és takarmányrépa, kerti vetemények vetése, ültetése é* palántázása a liónapban megkezdődött. A kond volésück már ki is kőitek.
A rétek és legelők gyej>czete fojlő-désnok indult, azonban a tartós seáruz-ság kövTErtkcztóben a fü növés* a legkisebb mértékű.
ah őszi takarmány félék a tél folyamán szintén sokut szenvedtek. Kifagyás, jkipáilés ós egérkár miatt ritkák, a lóherét lielyenkónt, a biborherét legelőbb részben Jtfszántották.
A szőlőkben a metszési munkálatok berejezést nyertek. Karózási, pótlási és kapálás! munkák Vannak folyamatban. Helyenként kisebb fagykár állapítható meg- A gyümölcsfák kielégítően virágzóinak. Fagykár itt észlelhető,
A gabona- és állatárukban a hóna]) folyamán változás nem volt észlouietö.
Gazdasági munkások részére április-ban az összetorlódott tavaszi munkákra való tekintettel \'bőven volt munkaalkalom. Idegen vármegyébe elszerződött sommás munkások részben elutazlak, i , ,
Ingyenes facsemetét
osztanak ki i Balaton vidék fásítására
A földművelésügyi sniniszter az alföldi erdők, fasorok, felíogópász-ték és facsoportok telepítésére, továbbá az; ország báxmjely részén lévő kopár ós vlzmosá>os területek bc-erdősitésére és végűi a Babilon közvetlen környékének fásítására 1910 őszén és 1911 tavnszáji nagymennyiségű erdei facsemetét ó* suhángot oszt ki az á]Iami cseoi|3tckei^kből.
Az 1910. évi Ű«zi erdösIté;ekh«M szüksége-; facsem-Kíkct és iuh-bigot 1910. juüus végéig, az 1D41. évi lovászi erdősítésekhez sziikségessket pedig 1910. október végéig kell az ültelés helye szerbit illetékes cr-dőigazga tósága ál vagy erdŐJelügyc-Iőségnéi szóban vagy Írásban igényelni
(---) A zalai állntklvltol
emelkedő irányzatot mutat A cseh-morva protektorátusba 50 sertést, Németországba 200 szarvasmarhát, 289 íBrtést, 155 juhot és 200 sprtésjjusát vitték ki. Olaszoi^zégba 297 szarvasmarha, Svájcba 10 ló került kJ.
(—) Férges oseresznyét
nem lehet exportálni, do belföldön Js rosszul értékesül. Eridéig ettem nem tudtunk crccmiénnyoi védekezni. «A Magyar Gyümölcs, aaakaip legújabb száma egyszerű ós eredményes védekezési eljárást ismertet. Errölv valamint a gyümóles-zacskózásról, a bogyós gyümölcsök tennesztóséről, a gyümölcsösben, szőlőben és baromfitelepen aktuális teendőkről ír. Lapunkra, hivatkozva, kérjen ingyen mutatványszámot a kiadóliivntattól, Budapest, V„ Vümos császár ut 76.
Ballonkabátok FelöHOat
impregnálása
Teltion : Oliti 3S3.
PALCSIC8-wál
FS-Ht T.
Ttleloo : gyár : SU.
BÚTORT
vegyen vagy rendeljen, -•
mi megbízható és olcsó.
Caoii^oty-ut 14,
— (Anyakönyvi hírek
Niíjgyikonlzsán az elmúlt héten 9 gyermek született, 1 íiu és 8 leány: Hegyháti József m. kfr. rendőrtiszthelyettes és Maráz Arankának rk. fia, Tóth Vendel vizvezeték-ezerelö és Polgár Annának rk- leánya, Friskó Vince cslsmia-dia és Jakabn Máriának rk. leánya, Tráier János épiUS mester és Tuboly Viktóriának rk. leánya, SzaJnl Ferenc lien\'-cs segéd ós Mismás Teréziának rk. leánya, Faragó István vaskereskedő és Báder Margitnak izr. leánya, Csendőr György városi alkalmazott és Dé-zsenyi Máriának rk. leánya, Zotkó József ny. honvéd szakaszvezető és Botfai Rózsának rk, leánya. Varga József ¦Míív munkás és Skemyák ErzsÓbekwk rk. leánya. — Halálozás 10 esetben tőrlént: őzv. Sneíf Kázmórné Major Rozália rk. 51 éves. Kovács János fogliázőr őrmester rk. 64- éves. Kovács Sándor magánzó / rk. 69 éves, Szabó Jánosné Gaál Mária rk. 42 éves, Németh Lajos földműves rk. 18 éves, özv. Samu Jánosné Dani Mihók Erzsébet iik. 90 éves, Tóth Lajos borbély mester rk. 70 éves, Ab\'Jri György földműves rk. 07 éves, Szomi János napszámos rk. 71 éves, Daltosi Fűrencné Ötvös Mária rk. 25 éves. — Házasságot kötött 12 pár: Kaufmann Benő magánzó ízr. (Budapest) és KauDnan Mária gondnoknő ízr., Guntilár László városi üzemi tisztviselő rk, és Tárcsái Erzsébet rk., Vass György (elvált) cipő felsőrészkészitő, rk, és MBszarics Mav ria hölgyfodrász rk., Szabó Károly kerekötö segéd rk, és Rácséi Julianna nöl szabó segéd rk„ Joó Gyula cipész segéd rk, és Horváth Mária liáztartási alkalmazott rk., tírogcr Károly szabó segéd rk. és plllia Anna tüzőnö rk., Széphegyi Sánior napszámos rk. és inokelo Mária rk., Nyakas István (ózV.) napszámos rk. és Horváth Julianna bejárónő rk., Jós Ferenc kocsigyánó rk. és Farantoi Rózába hölgyfodrász segéd rk„ Sclieiber Gyula Kőműves se^éd rk. és Gáspár RozáUa rk„ Earkas János tűcre-ikodő segéd rk. és Drursin Izabella női szabó rk., Bártfai BóU t;yörgy Máv tiszt rk. ós Kovács Irón oki. tanítónő rk. , ,
— (Családvédelmi állomás Egerszegen)
(MM1 az elmúlt hónapbon Nagy, ícanlzsán, tegnap Zalaegerszegen is megttliUcuU a Csnládvédelnu Szövetség állomása. A Szövetség részéről a megyeszékhelyen is dr. Doros Gábor egyetemi tanár, a Szövetség országos igazgatója jelent meg, ab nagyszabású beszédben ismertette a szervezet célját, Zalaegerszeg a tizenkettedik hely, ahol a Szövelsóg állomást állított fel. Zalában fontos nz állomás, mert nemcsak a születések száma csökken, de a minőség is romlik.
— (Dologházból dologházba)
JMjég 1934-ben tőrtént, hogy a kesrt-lieiyi országos vásáron egy vidéki asszony zsebéből kilopták az erszényét. A vásári zsebtolvaj, BaLog Játtos igali lakos szeinélyében kézrekerült, akit beszállítottak a kanizsai ügyészségre. Balog Jánost akkor a nagykanizsai törvényszék öt évi szigorított dologházra ilélte, amelynek kitöltésére a kölüdai fegyházba szállították. Balogot 1939-ben fclléieles szabadságra bocsájl-tották. A zsebtolvaj azonban néhány hónapra rá Baranyaszentlőrincen az ottani országos vásáron Ismét benyúlt egy asszony zsebébe, aki azonban megérezte a zsebébe nyúló kezel, meg-fogta és a vásári nép segítségévei a csendőrnek átadta. A feltételesen szabadlábra bocsátott Balog Ismét Nagykanizsára került, ahol a törvényszék uibói őt évi szigorított doloflbátba utallu, Ajg ítélm Bem jogarős, .. ,\'j
ZALAI KÖZLÖNY
1&40. május 16,
Oyomormérgezésitél és bélln-fekclöoál az .első leendő: a tápcsatorna tattalmát a természetes „Ferenc: József" keserűvíz használata által lehf\'öleg minél gyorsabban és alaposabban kiüríteni 1 — Kérdezte meg orvosát I
SIKKASZTÁST körot «1, — állapította inog n Kúria egy konkrét ügy-— aki as ónálLósitásl alapból kapott kölcsönt más célra használja fel.
ROMÁNIÁBAN k*» k>hot babot, borsót, zsirt, marhahúst, szárnyast, tűzifát, szapjxttt kapni,
SVÁJC aranytartalékát ós lidroni legnagyobb ]}énzintézöténok alaptőkéiét Annrikába kalcitok.
PARISBÓL vidékre szállitoltak 20 Bzor gyonnckct.
LEROMBOLJAK, a most tárgyalt törvényjavaslat szerint a törökországi faházakat habom esetén n lé^i \'tüz-Msszéry miatt. (Istambul ópülcioinok «\'jb rabol van.)
ROJIANIABÖL 17.r>0 olasz család visszaköltözik hazáj.\'í,«.
ACYONI^TTE 11««-« Homonniü Pál mezőtúri tanító.
BUDAFOKON agyonlőtte magát Szabó Sándor pénzügyőri felvigyázó.
LETARTÓZTATJUK 17 millió dolláros részvénycsalás miatt II. C. llop-son amerikai iparmágnást, a .vilkmy-Sdrályt..
(iltOF CSAKY .külügyminiszter szerdai grácí esküvője után feleségével visszaérkezett Budapestre.
AZ ARVizi gyűjtés eddigi eredménye 3,536.061 pengő.
AZ UTAZÁSI (kedvezmények beszüntetésére vonatkozó intézkedések — a ¦különvonat, kedvozmáuyok kivételével — május 19-től érvónyakfit vesztik.
IIÓMAN Bálint Jailtuszmínísztpr Velencébe utazott a kópzőmüvószoü kí-alUtására, amelyen Míi(0\'«rország is részt vesz.
JUGOSZLÁVIA gabona-teriné»él>ől nz idén nem jut kivitelre.
2 MILLIÁRD dollár wsztoséggol 3 millió részvényt adtak el nz amerikai tőzsde íokote-keildjéB.
OHOSZ -SVÉD gazdasági tárgyalások kezdődtek Moszkvában.
A MAGYAR-ROMÁN gazdasági tárgyalásokat Uuilapesten befejezték s lejjközelebb Bukarestben folytatják.
AZ EZREDIK magyar .tejszövetkezet Űrnapján alakul meg Béjiy községben, Ott lesz a fóldimívcd&ngyí miniszter is.
LONDONBAN az ulitKSckültek> üresen maradt házaiban 100.000 hollnnd ós belga menekültet helyeznek el. Bnisszelből is menoküll a lakosság.
\' 16-35 ÉVIG mindeji férfit beliivtak L\'eUíurnban.
VILMA hoUand királynő Smuths tá-bomok niegliivására Londonbél Dél-arrikéba utazik.
HONGKONG kiürHósére megiotLék az előkészületeket.
A KÖTELEZŐ mezőgazdasági munkaszolgálatról rendelet jelent meg a magyarországi beldvásofc miatt.
FÜGGETLENSÉGI mozgalom indult meg Hollaud-Indirában.
EGYIPTOM és Uvia uj katonai óvintézkedéseket fogánatositolt.
ELHALASZTOTTAK az olasz irón örökös kislányduak keiésztolöjét bizonytalan irlöie.
NINCS TELEFON Svédország és .Anglia közt, valószínűleg kábelsérülé-s miatt.
ötVENOT tagja van nz uj angol kormáujTiak.
ÁRDRÁGÍTÁS rniaU elitéltek a budtf. pesti Amerikai Divatház (Calvin tér) két tulajdonosát, Schneitzer Artúrt és Lipsctiflz Józsefet. 2—2 hónapi fogházat és\'jjénzbftutetést kaptak.
HŐSI HALÁLT halt a Nobcl-dijas norvéglrönö, Slgrid Undsei 20 \'éltts fia.
A NYARALÓHELYEK árellcnörzé-séie az árkoriíiánybiztosság kűlód intézkedéseket léptet életbe,
LEGOLCStJ rí
BBAN FEST
cimtáblát, szabat, épület- és bnlormázolást vállal
CZOCZEK
Piactér, a volt Szarvas-szálló épületében Nstfykanlaaa.
bAyadt Téli autóbusz-menetrend «Atabt
Nanykanlaaa—Kaposvár_\'Érvénye. 1940. «ájn» 18-lgí
2.90 4.40
6 55 800 900
1325 i. Nagykanizsa p. u ...... é.
13-45 I. Nagykanizsa Központ szálló 6.
14-55 é. Bohonye .........._ I.
1605 é. Kaposvár .........- ... I
Tériljegy Böhönyére P 5—, Kaposíána P 8.—
Naarykanix.a Zalasaabar
8-40 8-30
16-20 1510 1400
P —Í64ÖT Nagykanizsa ......... í t?4f>
i.40 17-13 é. Zalakaros ............ i. 607
1.60 17 20 é. daraboné ............ I. 600
2.20 17-30 é. Zalaszabar............ I. 550
Tértlfegy Zalaszabarról P 3 30, Qaraboncról P 2.40. Zalakarosról P 2.10 Bohonye—Naa-yaaakAcat—Kaaathsly
p- *805 15 10 1.
1.— 8-31 15-37 c.
1.90 8-55 16 00 í.
2.80 9-20 _ 6.
3.— 9-40 — é.
Bötiönye .........
Nagyszakácsi ......
Somogysámson ... ...
Balatonszentgyörgy ___
Keszthely ..........
Nagyszakácsi és Keszthely közölt csak szerdán, csütörtökön és pénteken.
é. 700 • 14-55
1. 6-35 14-30
1. 6\'10 1405
1. — 13-40
1 — 13-20
Csillárok.
éjjeliszehrény-lfímpáh
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI.nél
Sugár-ut 2. «"
Megbízható jó és olcsó
herél; párok
SZABÓ ANTAL sportüzletében ^
Alulírott Hivatal a Zalaszent, balizt községben építendő tüzoito-szertár munkálnak biztosítására folyj evl június hé 3-án versenylétgy,. lásl tart.
Bővebb felvilágosítás alulírott h|. vatalnái nyerhető,
Zalaegerszeg, 1940. málus 12.
I. klr. álIamépUéixetl lilvalsl iico ZalaegoriMg.
Szentkópet
esak keresztény Ozlctbert-wáiároljunk |
Nagy TflUYflS KtUl
ílví.g- e» porvílUn-ht) eskeeéseDen
rs-ui 24.
anlzsa, ut .5, sz.
Idfi-jóalat
Mérsékelt keletlszél, több helyen ujabb eaö,\' Kárpátalján híva-zás és havasiad, a hőmérséklet délen emelkedik, északon álla változik. u_
A Meteorológiai Intését aaiyktnlml SMgflgyelfiAllomisa lelentli
Hlmérséklet tegnap este 9 órakor +80, ma reggel+5 6, dalben + 11-0,
Ossadik --5 2
— Naptár : Májua 16. oalitört. Ronj. kat. Nep. János. Protestáns Mózes. -Izr IJar hó 8.
Slrem lékeket,
ilMltl. lauInMl, niUllnl szakszerűen és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kóiaragómeaternól, Király-utca 33. Nagy oireauek-raktar. Telefon 615.
ÁLLÁS
Irodai Dyaaorlattal rendclkeiö fciíl, vagy nfi munkacrót azonnal íclvc-eaank. Jelcntk«éa: Hangya kirendeltlég, Nagykantisa.
ADÁS-VÉTEL
Jókarban levő konyhamkrínyéaegyöai-szeceukható ctelédágy aladó. Rozgonrl-utcs 19.
LAKÁS-OZLETHELYISÉO
Raktár én plncehelyttég hímmé. Bóvtb-bet: Hlnch e, Siegó cégna 1203
BÚTOROZOTT SZOBA
Állandóra kereeek.egy-r esetleg kél népen butoroaott seobít. AJinletokal levélben 18-fg kérem. Budapest, X, Vai-pílya-u. 5. Véber. 1197
HÁZ ÉS INGATLAN
\'II hold «>íló, hti éa pince, ji\'nlífoH nagy, gyümdlcsossel, vasutállomtihoz ti poitauthoz kszel, aladó. Uóvebbet Király utca 17. Frltz Mihály. 1101
kOlÖnkéuí
Autótaxi — Barauló szolid éibia kényelmes aalók megrendelhetek. Kaufmann Manó. Telefonállomás 222. 2»
ZULUI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Kézgutlaságl II. T. Najykanlna", Felolós ^iadó: Zalai Károly. Nyomatott: s „KHzoazdasáfll R. T. Nagykanizsa"
nyondá]tbaa Nagykanizsán. (Nyoimiáórt tolsl: Zalai Károly.)
80« évfolyam. 111 uatn.
Nagybanim, 194«. m4|ui 17. péntek
Ára 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
és kiadóhivatal: Fönt 5. kául. UBdBaatp délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési árt : egy bén i penen 40 BUex. Szerkesztőségi 4s kiadóhivatal! telefoni 78. sz.
A háború gazdasági előkészítése
A háborúval .számolni kényszerülő nemzetnek elcimii kötelessége » nagy erőpróbára alaposon felkészülni. A mái háborúk minden erőforrást ki-meríteni kész jellege ennek megfelelő előkészitiést kivan. A háború tehát\' a hadviselő nemzet Ös*zcségét érinti, iierrtze.U Ügy, Kikeres megvívása az egész nemzet jövőjére kihat.
A szorosan votl katonai, továbbá politikai és erkölcsi előkészítéssel egyenrangú fontosságú a helyes gazdasági.előkészítés is, mert végeredményben a ha\'dvisdósnck egyik leglényegesebb alapja ; az anyag.
A háború gazdasági előkészítésének feladata az,, hogy az anyagi szűk ségletekct a megfelelő míSrvbon s a keim időben és helyén biztosítsa. A Szorosan \\eti hfideicg szükségleteinek biztosítása mellett ugyanolyan fontos u hátország megfedő ellátása is, mert a hátország polgárt lakosságának is fön\'o. háborús feladatai vannak. Azok megoldásától függ a működő hadsereg ütőkészsége. Megfelelő előkészítés nélkül, háborús rögtoiizésekkel ilyen nagy feladat nem oldható meg. A gazdasági clőkészités a gazda-* ági élet minden vonatkozásában szükséges.
A háború előkészítése és megvívása drága. Már a hadsereg o]ső anyagi flalszerelése Is hatalmai tö. megü és értékű anyagot jejo.it s ezt á háború előkészitéaének még bé. kében keii\'biztosilania. Gondoljunk csuk az egyes ember katonai felszo-relósére, aztán arra a sok és drága b«rcl és egyéb eszkőzi«, • mint fegyverek, lövegek, harckocsik, io-pülőgépek, stb., slb. - amelyek mind szükségesek egy korszerű hadsereg felszereléséhez. A háború megvívása nagy tömegű és értékű nnyi\'g-elhasználássá\' jár. A haderő mükö-dökészségénck fenntartásához laz összes elhasznált hnyngokal pótolni kéH a megfelelő Időre.
Ennek n hatalmas értékű felszerelés ^s utánpótlási lehetőségnek békében szükséges blztosilásához is már oly sok pénz fejeli, hogy annak KflŐterfemíése érdekében P legtöWV állam- különleges pénzügyi MidSzn-bályt kénytelen a\'kaljnazn\'. Ily*"" pl- a kényszerkölcsón. Különösen ekkor kénytelen ezt megtenni, ha aránylag rövid idő áll lendelkezesére \'a háború "gazdasági előkészítésére. .
Háború esetén még iukébl> van szükség különleges pénzügyi rendszabályokra, mert a icndkivüli utánpótlási szükségletek óriási értékot jelentenek. A háborús pénzgazdálkodásnak, végeredményben azt kell biztosítania, hogy nz állam minden tőkéje, gazdasági erőforrás^ a hábo-< rus cél érdekében való felhasználásra icndelkezésrc Álljon. Az Ilyen megkötések agyéul szempontbóf kellemetlenek, oV^miid pé\'dául u s:.o. mélyes szolgalat! kötelezettséget, u«íy, a háborús cél ér\'dekétfen, ezt is vállalni keli. . { j
Brüsszel sorsa meg van pecsételve* Antwerpen eleste órák kérdése
200 kilométeros fronton három millió emberrel küszöbön áll a dSntft lerohanás nyugaton
Londonból a hivatalok elsxál-litása folyamatban vsn.
a 85.000 köztisztviselőből 26.000xt már vidékié szállítottak,
A tengeníngyi hivatni rendelete értelmében/az összes angliai rxvotor-csónakekat be kell szolgáltatni. (
A világtörténelem legnagyobb csatátínak nevezi n világsajtó azl nz immár többnapos harcot, amely Antwerpentől Sedánig tombol. A harc kímonolelo Iránli nagy érdeklődés érthető, hisz oz
denü el Brüsszel ós egyben Belgium sorsát, itt bizonyosodik Le, fel tudják-e tartóztatni a szövotséges haduk a német támadást Ha ez nom sikerül, nemcsak az ut válik szabaddá francia földön esetleg Parisig, do a német haderő Angliát is közvcilonüi meg-kózelithell.
Az olasz közvélemény — mint Hó-mából jelenti az MTI — színién teljes mértékig a nyugatiiharcok hatása tuatt áll éS\'móg iiZ olasz népet oly közelről órinlő bU)kátbiiilézkodések is iiáttérbo szorultak.
Amerika ugyancsak a nyugati háború hatása alatt áll.
Roosewelt tegnap már jelentett üzonotét elküldte Musso-tinihez,
tartalma azonban még isinoret\'on. RoOSBwelt szerint különben is ez az üzenet csak megindilójci egy üzenet-sorozatnak.
Ilooseweit légnap mondta el a szenátus és kamara előtt nagy beszédét is, amelyben 1882 millió dollár |K>t]díat \'megszavazását kérte fegyverkezési célokra. Beszédében hangsúlyozta az elnök, hogy az Óceánok már nom nyujf . tanak luzlositékot a támadások ellen,
Amerikának Is fel kell készülnie minden eshetőségre.
HoouQttfllt a hilél felét azonnnlra kéri ós az\' amerikai iOpülögéj>gyártást évi 50.000 repülőgép gyártására akarja ki-feji/esztcni.
A háborús lielyzetröl Paris is. Inaidon is egybehangzóan azt jolenli. liogy a belgiumi fronton n csata változatlan hc\\«sséggel tart. A szövetséges bombavetők a támadó német páncélosztagosok ellen támadást iu-
A háború időtartamaink bizony, lalansága miatt gazdasági téren Is-hető hosszú időrtí való felkészülés célszerű.
A háborús utánpótlás lehetősége szempontjából n gazdasági ó>el«álás különös jeLmtősegii. Az a legbiztosabb, ami az ország területén belül van, a behozatal Iche\'ősége kérdéses. A jelenlegi német, francia, un. goi háború erősen gazdaság; jellege és célkitűzései az önellátás fontosságára eléggé rámutatnak. Az önellátás lehelő megvaiósjtá<n érdekébon még békében alkafcnfazrd szükséges rendszabályok, mint a behozatali tj-, laimak, a tmfu,nti véd vamok\', a RésK-lettartási kötelezettségek, stb. a bákc gazdálkodást kellemetlenül érintik, dc a háborús céíu saját ler-melésb\'z;-\' tosilása értlekében feltétlenülszük sebesek. . , .
tézlek ós a jelentés szerint sokat elpusztítottak.
A németek Leuvent bombázták
29 repülőgéppel. Ezt megelőzőm a pályaudvar birtokáért az" an^ol ós német csapatok heves kézJgránít harcot viv lóik.
Svájc megtorolja a haiáraértéseket
Svájc cáfolja azt a hirt, hogy apol gárl lakosság elszállitásárla kiadták\' volna a parancsát A helyzet Svájc szempontjából változatlan, - Itnjondi ja a jelentés..A határsérté\'-ieket-meg
torolják. Ennek során Dubendorf^ környékén egy áttévedt néniét repülőgépet a svájci vadászok lelőttek,\'. A német gép utasai közül háflmht internállak, kettő ii^rfszJWriStt* . i
Német erősítések érkeznek a Namur-Sedan szakaszra
v Paris, május 17 Namur és Sedán kőzött a helyzet netrpiváltozott taftra. A harc még tarV\'éteanémet tásnfrdás erejecsökkent. Mindössze egy-két helyen ^került némöf csapatokat átdobni a folyón és pákicélosaikkfil előretörni; á nap általában nyugodtabb volt az előzőknél. Az erősítések egyre érkeznek. A plllajnhtnyl szünet nem jelenti azt, mintha a néjnjeteket si-
kerüli, volna feltartóztatni. A nyugalmasabb napot a némelek is csapat rendez és re és az erősítések szalmására használlak Del.
London, máj u-s 17 AzJ angoi légügyi mifjiisztérjuml közli, hogy a légiltóoTerőnek német területek ellen intézett támadása során több vasúti csomópontot, utat megrongáltak, A harcokban. 25 né. mfit gépet lőttek le. ..,
Heves harc folyik Leuven utcáin
London, május 17 A szárazföldi harcokról jelenti a Ueuter-irotla: Ixuven utcáin rrcidkivül heves harc folyik. AZ an&oi gyalogság minden utcasarkon elkeseredett luiroot vi,v a németekkel, akikel vóguUs sike-niit ikiszoritani a városból. Most a légihaderö ujabb támadására számítanak. Nagy csaták dúlnak a Mflas mentén is, bár a támadás Inrma alább hagyott. Az angolok és franciák crösi-tésokkei fej készülten várják az ujabb
A háborús utánpótlásba a legjobb leiuie a háború egész tartamain még békében előállítani a szükséges anyagokat s ezekot a háborúig raktáicuni. Ez azonban sokba kerülne, azért nem lehetséges Minden állnm kénytelen az utánpótlási szükségleteket osnk kis részben kész anyagok tartalékolásával, túlnyomó reszten pedig a hább-; rus gyártásból származó anyagokkal biztosítani, A háborús gyártás megfelelő teljesítőképességének biztosítása a békegazdálkodásra erős meg-, terhelést ró, mert sok olyan ipari beruházás szükséges, amit a békc-tcrmelésben csak kis részben, vagy egyáltalán nem huszá\'hnlank kj, ezek tehát 0 háb<n-uig-megkötött tökét jeleidének.
A háborús ipari előkészítésnek előre ki kell terveznie, hogy azcgyea üzemek háborúban mit fognak^úi-
nagy német lerohnnást. A Maason a ponton ludakat felrobbantották: A légi-harcok\' csak éjszaka szánetelnok.
Bombázták Köln városét
KÖM, május 17 Köln telelt ellenséges repülők jelentek meg és több bombát dobtak le. A bombák nagy\'fészo n városon kivfll eseti le és nngyobbVkárt nem okozott. Egy bomba egy telepen megölt egy férfit. A német repülők olüzték a támadó gépeket.
A háborús gyártáshoz a megfelelő mennyiségű nyersanyagokat is biztosítani" kell. A belföldön nem található nyersanyagokból lehető rtagyiiiérvü tartalékolás szükséges, még a békeévekben. A háborús nyersanyag-önellátás különös jelentőségű.
A háborús utánpótlási szükségleteknek a kqlö he\'yre való juttatása a szállítással széniben nagy követelményt toTmwszt, A szükséges szállítási tcljesitöképoíséget a bókeolöké-szítésnek keji biztosítania, mint pJ. vasútvonalakat, közutakat, szállító eszközöket.
Láthatjuk ezekből, hogy\'\' a korszerű háborúra való gazdasági felkészülés igen nagy horderejű feladat, melynek liiijog\\vilósitásáért a békegitfdálkodámuk nehéz terheket kí^va^nla. , \'1 i . I
ZALAI KÖZLONV
Sportingek
nagy választókban
Szomolánylnál.
Küszöbön a döntő lerohanás, a szövetségesek visszavonulnak Norvégiában
Róma, rnJájiis 17 A ma reggeli olasz lapok szerint a 200 kilométeres nyugati fronton 3 niHUó cmAcr harcot és « mgy ütközet befejezéshez közeledik. A hollandiai felszabadult erűket most szállítják a néme\'.ek a belga frontra, ekkor kezdődik meg a döntő lerohanás.
A norvég távirati a Norvik kÖrfill harcokról jelenti, hogy a szövetséges és norvég csapatok " németek váratlan támadása miatt a Runa-fjordba" a Mo felé visszavonullak.
A német repülőtevékenység rend-kivüi erős Nnrvik környékén.
Behívások a jugoszláv halár-vldenen
Budapest, május 17 Rómából lapszttnlét közét az Uj Nemzedék tudósítója. A Rómába érkezett belgrádi jelentések Szerint a jugoszláv minisztertajiác-son a belügyminiszter kijelcaitette, hogy ki van zárva, hogy « háború Jugoszláviát magát is közvetlenül érin. teáé. Anüniszlertanátfinifcgiii ugy ha torozott, hpgy a katonai intézkedéseket folytatják. A behívásukat különösen a határinenti övezetekben rendelték el,
A lapok megjegyzik, liogy a uyu-gall háborús propagantinak egyei jugoszlávok is felültek és maguk Is usr-ijesztik u hírt, hogy támadástól kell lurtania Jugoszláviáiiftk. líunck köszön, helö, hogy a lakosság körében a nyugtalanság növekedőit.
Svájcot támadás fenyegeti 7
Budapest, május i\'f-Az Uj Nemzedéik zürichi jelentése szerint a szükségesek nz utóbbi időben fcltfuiö tokái hangoztatják, hogy Svájcot lámiuláB fenyegeti. A 6*og «zo)ilxui liurnarosan <kihujik a zsákból és kiderül, hogy ők akarják ktszJé-lesilen\', a frontot, lierlüü körök ezzel kapcsolatban linngsulyozzák, hogy őket uent érheti meglepetés ós ugyanolyan, lualyzel teremtődhetik, mint Belgium és Hollandia esetében.
Brüsszelből menekül a polgári hatáság
Dudapest. május 17 A Pesl ikoppenlvágiú jelentése szerint Ilrüsszelhöl tízezrével menekül a lakosság, tnert a fuvaros sorsál meg. pecséleltnak tartják uzokidán, hogy a németek csütörtökön három helyen átirtrtók a védelmi vonalat.
Parisban egyre nagyobb a nyugta. laUság. Minden intézkedést megtettek Pa>Is biztosítására. A fövárosljól 250 ezer gyermeket szalonnak a déli tnrto-(FelyUtás a 6. oldalon)
Székrekedésnél és az etek kapcsán az agyban, valamint a mellkasi szervekben fellépő vértód u-láaoknál egy pohir természetes „Ferenc József keserűvíz a bél-niflködést csakbamar rendezi, a vérkeringést helyes útra tereli és eziltal az Idegrendszerre Igen megnyugtiló hatást gyakorol, — Kírdwze meg orvosát!
Egy százalékkal drágítja az adóemelés a kispolgári életet
Reményi-Sebnél Ut Lajos pénzügyminiszter rendkívül érdekes cikket Irt a Magyar Élet Pártéitesitőjc legutóbbi szamában, amfelybeil megvilágítja azokat a körülményeket, a méhek szükségessé tették B fogyasz tásfadók legutóbbi felemelését,
A miniszter hungozlutja, hogy a mai rendkívüli idők rendkívüli terheket rónak a kincstárra és ezekéi fel tétlenül elő kell teremteni.
— Hangsúlyozta! szeretném, — folytatódik tovább a cikk - hojy a most életbeléptetett adóemelések hátrányos hatását a legkisebbre csökkentjük. Az árellchőrzés kormánybiztosa a köz érdekébaji tm\'.-g fogja\'akadályozni, hOgynz adóemelések alaptalan drágulási idézzenek elő. Csak olyan mértékű áremelési fog engedélyezni, amely a termplés zaVartaiansága érdekében Szükséges. Ez az áremelkedés stmmicctre se lesz olyan, hogy azt a magyar lár. sadfllom zúgolódás né\'küi ne válial-
I hassa. A munkás- és kispolgári rétegek kiadásában körülbelül egy százalékot jeleni ez n drágulás.
- Az ndóeme\'ések nein! cs.ipán az állami bevételek fokozatát Idézik elő, hanem alkalmasak lesznek arra is, hogy bizonyos mértékben lecsapolják azt a vásárlóerölöbb\'etet, a mely az utóbbi Időben jelentkezett. AHalános közgazdasági szctnp<*il-bói ugyanis nem klvénutos, ha olyan Időben jelentkezik az Ilyen vásár\'ó-erötöbblet a fogyasztási javak irányában, ninikor különféle okokból ;| fogynsztási javak termelése korlátokba ül kőzik.
- Különösen ei kell viselni ezeket a következményekéi - hangoztatja végül Reméiiyi-Schnelicr Lajos pénzügy miniszter - és el kell viselni az áldozntokul, hí «zok nem terhesek és főként, ha nem céllnl.nok ß ha mindenkit áthat unnak tudata, hogy a/ok a hazáért hozolt áldozatok. \'
A templomok légvédelmét is megszervezik Zala megyében
A templomok légollnlma fontos kérdés, hisz Istentisztelet alatt is történhet légitámadás.. Zaláblaaiópp ezért szintén megszervezik n tegap-lomok légvédeljníét. A Zaldnjegyej Hivatalos Lap legújabb szórna közli az errevonatkozó rendeletet, amely külön sorolja fe\' az istentisztelet tiifltt történő légiténuidás- esetére vonatkozó tudnivalókat. Az elsöté-
tiíéeket a lemplojnibkbíwi épp ügy végre kel\' hajtani, mini Q magánházaknál. Ahoi ez nem lehetséges, ott n tcmplonVokid nem szabjad kinyitni szürkülctlűi hajnalig. Gotndoskodní kéli továbbá n templom! közelében megfelelő nagyságú óvóhelyekről ía karszalagos rendfenntartó és megfigyelő közegekrő\'.
Vállalatok alakulnak textil- és - papírhulladék gyűjtésére
A különböző anyag-Hulladékok gyűjtésének rendkívül hasznos é< ma szükséges »dívatja« Németország példája nyomán (mindenfelé megindul. Most\' olvassuk a Magyar Közgazdaságban, hogy MagyamiSzágOiii két nagy hulladék-cikk gyűjtése indul meg gazdaságilag is unjegszer-vezeti alapon.
Dr. Baranyai Lipót titkos tanácsos, a Nemzeti Bank elnöke felszólította a Magyar \'rextllgyárosok Országos Egyesületét, hogy foglalkozzék a textilhulladékgyüjtés országos megszervezésének kérdésével, A \'ítextil-gyárosok Egyesülete és az egyéb érdekeltségek « nnpokUtn teszik meg előlerjeszlésükct. Szakkörökben számítanak arra, hogy esetleg több nnU-
lió kilogram tcxli\'hulladékot lehet az országban ös-zcgyüjtejii.
A magyar papírgyárak elhatározták, hogy korlátolt felelősségű táraságot létesítenek papírhulladékok gyűjtésére. Mosl folynak ebben AZ Ügyben n tárgyulások és valószinü-leg néhány napon be\'ül létrejön az uj vállalat, A pvipirhuUadék gyűjtését végző vállalat ugyaliolyafti alapon, dolgozik, mint a vas- és TéBniipor-ban, valamint a textiliparban létesi-tott vállalatok. ( , |
— Háxl«Hsoayok, uom kerül pónzbe-A dr. Oetker-cég Ingyen küldi Önök-,, ?ok színes raeeptkönyvének uj kiadat sét.
^EQOLCSO
EGOLCSOBBAN FEST
cimtáblát, szobát, épfllet- és bntormázolásl vállal
IHIREJI FESTŐ
CZOCZEK
Plaotér, a volt Szarvas-szalló épületében
NacykMllM.
1940. má]U8 17
VBBkerHkedel« Nigyhanlm
CORDAT C
LERAKATA
A kedves „délutáni"
Nyaralóbui, de akár otthon Is nyáron egyike a IcgfontOiabb ruhadarabunknak n kedves kis »délutánU. (Azt hiszem felesleges hozzáírni tnj, hogy iijha. mert úgyis btfndehki tudja, hogy erről vau szó.)
A kis délutáni, almi mindig friss, világos, kedves öltözet.
többféle kis délutánit különbőz, lelhetünk meg az erről szóló divat-krónikánkbnn.
Az első, nini otlhonra való. Ez, kedves Hölgyeim, lehetőleg olyan anyagból készülj\'ön, ami könnyen és Jói mosódik, otthon játszva kezelhessük. Legni kai mm sabb erre a célra a piké, vagy nyersselyem.
Megjegyzem, szoros testvéri rokonságban van tíz u viselet u ki* délutáni, nem otthonra készült*ruhákkal. Mert pi. nyáron nem tudok szebbet elképzelni, mini egy fehér nyersselyem angol ruhát, négy vagy hatrészes szoknyával, rövid ujjukkal, négyszögletes vagy kis reve rea kivágással, ketlő vagy négy zsebbel, amit valami könnyen levehető színes-se-lycnwnci vagy tresszel díszítünk, szi-nes, esetleg két-három színű Övvel és színes zsebkendővel. Vagy pedig nagyon kedvesek azok a megoldások is, amikor a ruhának kis leverjen egy színes virágcsokor van, akkor a színes övön kívül nem is kell mjfia szín, mert ez akadályozza az embert a mosásnál.
Ajánlhatom az imprimé pikéketis délutáni nihákrü. Ezeknek az az előnyük, hogy nem piszkolódnak olyan gyorsan és nagyszerűen ínosódnak, ha arra kjC\'Ul a sor. Ezek is harang-szoknyával, kis reveriei és rövid ujjai készülnek. Esetleg a sajátjából való virágcsokonai, vagy elütő, de hozzá ilio virággal. Nem tmplegek, nem keli félni tőlük,
A pettyes anyagok szintén a délutáni ruhák csoportjába tailoziuik.
Ezek rendszerűit erősen huzélt szoknyát kapnak, hozzá Bgy eeszli8 blúzt, esetleg olyat, ami ató egy fehér Müz is felvehető, hogy koszlüni-szerüvé tegyük a megunáfl eüetéie-Sö tél kék-fehér pettyes a leggyakoribb, de gyakran bdálkozunk barna-fehér ós piros-fehér pettyessel 1», Nagyon hálásak, főként n . tisztasely-mek, íiagyszerüen ali münden kinek és főleg fiatatilo hatása vau.\'..
Nagyon kedves délutáni ruha pl< egy régi ruhánkból készíthető modell : a ruha felsőrészét mellig levágatjuk, osak belőle két vállpántot csinál tanunk és alája bármilyen,
BÚTORT
vegyen vigy lendcljen,
»«t megbízható ós oloso.
Ct«&LM-y.nt 14.
?15823
|g«0, május 17
ZALAI KÖiSLONV
ŰRNAPRA
fehérclpök, IjJJIf \' Fő-ut 2, sz. -nél.
hozzá illő szJnll b\'uzt vehelünk fel. Most nagyon viselik, nem csak aln-kltásból, hanem\' újból Is csináltat-ják. Ezek Is igen fiatalosak és nem kerülnek fokba* A szoknya rendszc-Dhtt erősen mizo\'t. Kicsit dimdli ha. ttsa van, de aki nem Szereti, kedvei egyszerű ruhaként is viselheti.
Dlvatposfa
KAVICSOS. KószőZLom kedvet; re-niélpin igaza lesz vele. Örülnék, ha érlesi.cno, Jiogy hogyan sikerült a szürke mhája,- nagyon érdekelne. A programjába okvetlen bo\'e. veendő, egy szép fürdőtrícó is. bár szerintem a tavalyi is jó még, sőt nagyon jó. üdvözlet. . • i
KISLÁNY. Csináltasson egy elegáns fekele kosztümöt fehér georgette blúzzal, a kabátra kihajló zsabóvai, kis velencei csipked tsszet és szogözéssel. Hozzá csináltasson egy fekcie nyúlszőr kalapot, fejből ki teljesen ós a homlok felett a közepén két kLs fehér virág-gal. Nagyon elegáns lc-^z és fólgvászni alkalmas. Vegyen hozzá egy fek\'.-le-feltúr cipőt ós egy fekolo-fehér díszítésű icliküll. Üdvözlet
H.-Nfi. Kíváncsian várom beigért lo-vclét. Az elökészú le leket- már mcgVt-lein. csak a jó Idő fontos most már és tennészetesen az ön személye. A szóbanforgó ügybea örvendetes ügyről beszámolhatok az ön részére. Egy elegáns táncruhára okvetlen szüksége lesz. Üdvöz\'jot.
Ingyen zseb-menetrendet kapnak a Zalai Közlöny előfizetői
Régi kívánságnak tesz eleget éi nagy hiányt pöioJ a Zalai Közlöny, amikor műit a nyári n.e<ieticndvál-tozás idején könnyen áttekInthető és az összes Nagykanizsát érintő vasúti t és ajtóbusz vouulnfc részletes menetrendjét tartalmazó kft zset\'knl?-netrendéi «d kl. A zScbulaku, II oldalas kis füzet a kaniz-ai vonalak kivonatos menetrendjein és csatlakozásául kívül hasznos utazási tájékoztatást is ad, közli a balatoni 1 od-vezinériyek*\'!, a mmetdijtábláZritot éSAMATEOSZ járatok menetiekitfj jét is.
j Az ízléses kiállítása z^bSnfcnet1 ren\'det a Zalai Közlöny minden előfizetője teljesen díjtalanul kapja meg, imájtőn a lapban kellőm rész-
letezett menetrendet neím. tudunk közölni. A nem előfizetők is fillérekért beszerezhetik a Inphoz mellékelt és nélkülözhetetlen kis z>eb-menetrondet, flptfily a Za\'ial Közlöny nyomdájában már készül. Az ingyenes zaebmldjictnen\'d oiőrcléihlatóiag a jövő hét elején kerü/ szétosztásra kihordóink utján.
Az uj menetrend 19-én, vasárnap lép érvénybe és.érvnye október 6-ig tart. .Általában nagy változás nem lesz a tavalyi-\' nyári menetrendhez képest, néhány vonatjárat azonban megszűnt, a balatoni idény-járatok pedig ezévben csak június 29-töl, Péter-Páltól augusztus 20-áig, Szent István napjáig közlekednek.
A Zalai Közlöny Zsebmenetrendje közel ötezer példányban ingyen ke. rül szétosztásra az előfizetők közt. Miután október 5-ig, tehát öt hónapon át állandóan kézben \'esz, a leg-
Hlrdetőink figyelmébe
jobbi hirdetési alkalmat jelenti. A Zsebmenetrendbe korlátolt számiban, szombat délig meg felvesz hirdetéseket a kiadóhivatal.
Leszakadt a padlás egy asszony alatt
Különös szerencsétlenség lörtént a közeli Garabonc községben, \'i\'álos Józ ef garabonci gazda a nvult évben építette meg házának a padlását és azt a házbeltek mindeddig btij nélkül használták. Talán nz idei vi-
szontagságos Időjárás viselte meg a falak teherbiróképosségét s ez sze-iencsétIehsé(,o| okozott. Ták>s Jó-zsefné, a há^asszk/nya fel akart menni délben a padlásra, hegyedé\' nyéket vigyen fel. A\'lg ért fel a pad
Nöisatandaletittk hfehói* cipőkben
On gs | nagy választék. Ofosó éri
Virág cipőben járjon! ms-bi.
lásra, az nagy robajjal leszakadt alaha és Tálosné egyeinesen a szoba közepére esett, nem csekély rémülő-\' téré az olt tartózkodó családtagoknak. Tálosné olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy be kellett szállítani a nagykanizsai kÖzlícVházba,
A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő megnyílt
Ezen európai hlrü gyógyfürdő ma már mindazokkal a berendezésekkel fel van szerelve, amelyek az eredményes gyógykezelés szempontjából szükségesek. Fedelt gyógymedencék, ivóc&arnok, Inhalatorium állanak a kozOnség rendelkezésére. Modem szállodában, penslokban és magánházaknál oly olcsó az elhelyezkedés, hogy a fürdőben való tartózkodás alig kerül többe, mint odahaza. A Hajdúszoboszlói Oyógyfürdo páratlanul eredményes gyógyhatásáról és olcsóságáról bires s ma már fogalom az egész országban. Visszautazásnál egész éven át 50*/,-os vasúti kedvezmény. Magyar és németnyelvű prospektussal készséggel szolgál a fürdő Igazgatósága. (:)
— Naptar : Május 17. péntek. Rom. knt. Paskál hv. I\'rotaiMiu Paskál. -Izr. Ilnr hó 0.
üőztardő nyitva regcet 6 órától ette
» órtlf (htm, mi*, ilíntek délután ksddon offöM nap nökuak).
Mese az Atlantiszról
Irta: Porray Zafna
iMinét kevesebb bizonyságot tudunk valamiről, annál jobban foglalkozunk képzeletünket és annál több legendát szövünk köréje. Ilyen legendás, meseszerű köd veszi körül Atlantiszt, az elsíílyCclt Vr. világrészt is, ami a mos. tanság elkészüli első pontos térkép bizonysága szerint Gibraltártól nyugatra, Afrikáit kötötte össze fiszaik- és Délamerlkájval. ., \\ >
Ma már szinte ilohetetlen. a sok színes történet közül a valóságot kihámozni az évezredek homályából, de talán igy még sokkal szebb, érdeke-*ebb. mintha csak. Szájttt adatokat tudnánk róla. E mesés kontinens még a történelmi kor előtt .süllyedt el, akkor, amikor még a knrdfbgu tigris volt Európában az ur s Iludni est meg I\'á4s helyén tán a majomember va-dászoll inamutlira.
AtlsnUsz mesés világáról legcloször a rc^i klasszikus kórban Sokul beszél, líz a nagy görög filozófus K. o. körülbelül 600 évvel Jígyipwinbatt járt s ott a salsl templom\'papjai elnwtald-•ák.fflekj. Allanüse egész végzetét a azt a troigédiát. ami egy felsőbb, isme. telkn hatalom parancs--z.vvár.i olse-l\'erle a tőid szinieről a legendás világot, troglluis történet ugy hangzik, mint egy szép mese, ami a Jók julul-niazusával és a gonoszok bim telesével v»\\(zö(Uk..,
Atlantisz kultúrája oly magas wwt, iiogy bizonyos tekintetben még nta sem multuk felül Gazdagok, boldogok, bűnösök, könnyelműek ói erkölcstelenek vollak. fis mbiól crköJus-\'elenebb étclct éllek, unnál Jobb üv*tt-lillu és ai*»ykupoiáju tempkuiiol épir
leitek Isteneiknek. Azt hitték, igy ki-békíthetik a bálványszöriiyoket bűnös Uyornyáikérl. Tévedtek, Egyedül Mu, a főpap, öreg mágikus óiezto, hogy a végzel lebeg fejük feleit. A furcsa szörnyekkel, tollas kígyókkal, napíojú emberekkel ós színarany oltárokkal ókes templomokban naponta fölemelte reszkető szavát és intotc a népet, do Idába, legfeljebb annyit éri cl, hogy még löbh dnígakövektöt csillogó szol>-rot, aranyéJényeket helyeztek fel a dőzsölés kábult mámorában élő atianti-sziak a Icmplomokbun. l-\'nuyi drágasággal még aZ\' istenekéi is ki \\lciict enjsesztolni — gondoltaik s ál-jinpalo-láikban drága szattyán papucsaikban sétálva, forró szerelmi dalok melleit, nyugodtál] éüek, sőt túlélték az életüket.
,1)0 a sors okkor-már figyeln:ezte|ccu megindult feléjük, Kronosz kínlly uralkodása alatt a drágakö™kkcl éke-, siteit palotára ntéijL .c-.cn 1 ós gj\'ásrz borul). A n ipfényhen csillogó ékes palota kapuira kitűzték a gyász jo\'él a eipniságat. McgliaU a királynéi Az országra okkor hosszú időre csend és gyász borúit, A zeac elhidtgalott he-lyotie csak a gjászilalok siralmas tmi\' tani iiergésót lehetett halkini-
A meghall királyné szép, sőt országának legszebb asszonya volt. A király pedig hatalmas ur. aki sehogysem tudott belenyugodni, hogy imádott hitveséi a halál s az enyészel, oszladozó, undorító holdestté varázsolja. Szembe-szálh\'a az istenek földöntúli hatalmával, parancsol adóit a tudós frs inágl-kasoknak, hogy a halott széj^égét őrizzék meg. fis akkor megkezdődött u világ első holttestének a bebalzsa-mozása Kr. előH 9000 ÓYvel.
Sajnos, az istenekot még R királyné hah\\la scui ludla idengesztelui u nép
bünei,ért s egy szép haldokló őszi napon, amikor a királyi parkok égbe-szőkö fái, Illatos bokrai nyári zóld-mhájukal ezerszinben tükröző, piros, rozsdaszín siínga. bordó színekkel cserélték fel. Krouosz király kisirt szeme elé szürke hályog borult. A vakság fenyegette. Nem láthatta a kacér kis pillangók táncát, a nap vérvörös izzását, amint alkonyatkor teljes szépségét megmulatva, tüzesóvát vetve Atlantisz felé. lebukott a tenger fenekeié.
A király zokszó nélkül fogadta az istenek büntetését, de nem ugy Tab egyetlen kislánya, akit a nép jósága, bedvessrágo s szépsége iiniatt bálványo-zástg szeielett Addig-addig könyörgött apjának, nüg sikertlt rávennie, hogy nienjen el vele a templomba a gyógyító papok közé. A csendes templom hüs falai között, ahol a legkülönösebb formájú isiének Örködtok a világ fe-tot[, hamarosan hozziijkezdtek a nehéz o|*rációlio?; a papok. Finom műszereikkel a szürke liályog fölé hajolva, valamennyien tudták, hogy a vak ki. rály lá\'ása az ö kezükbep, s az ő életük a vak WnUyóbon van.
Tab, a szép királylány ezalatt félve leborult az egyik napfeiü isten aiany-szobra előtt s halikan imádkozni kezdett. Ugyanakkor mutatott be áldozatot Thot, a pap fia Is. Hamis istenek, szent papok, gőgös uralkodó ós egy egész világ állt a kél fiatal teremtés közölt, mégis, ahogy megpillantották egymásl u sürü kékesfokete füslfelhőn kcieszlül, érezték, hogy nemcsak n saomftk. de a sorsuk ís egymásba kapcsolódót |. ,
— Szeretlek! — súgta az egyszerű pap-fiu a világ leggazdagabb ós leg. hatalmasabb lányának. — Ha ezt atyám és ftlyád megtudja, halál ttot vagyunk,., jöjj, szökj meg vulvui^
elmegyünk uj hazát keresni, do ho feledd, hogy királyi pompádért cserébe csak szeielmemet adhatom s a bujdosást, amiben mellettem1 részed lesz, 1
Tab és Thot másnap eltűnt. Egyikük a függőkertek, szolgahndak, ékszerek ós drágakövek világát, a másik a tudomány és misztikumok kevert légkörét hagyta maga mögött. A ki-ndy visszanyerte a szemevilágát és
elvesztette a szcinerényót
.Mu. a templomok Őszhoju, Öreg főpapja, mikor incghn\'atta Tab és Thot szökését, figyelmeztetően beszélni kezdett újra:
:— Az istenek immár harmadszor inlenek! Jaj nektek, ha nem kaptok észbe és nom javultok niegl Baal haragszik!
De a nép nem okiul s Atlantisz nap. jiú meg vollak számlálva, Baal, a fő-islen. «j;i[ü\' meg egy náduiál is nagyobb balatoni, egy tkosW üstököst küldölt igiuwágtételro.
Atlimtlsz haláltusája két nap ós két éjjel tartott A paloták, tomplomok és várak ugy reszkettek, mint falevét a viharban. TÜZ és viztenger veito át a hatalmat az elvakult emberek felett. A palotákból már nem a halk, bágyasztó muzsikaszó szűrődött ki, hanem füstorkán. jajveszékelés Ős az állativá vadult emberek hörgése. De ml volt ez a hörgés, szűkülés, Jajveszékelés ahhoz a morajhoz, ami « föld gyomrából s az isiének szájál>ól lörl elő. Az embereknek örült őrült halálfélelmükben eszüklwi jutott nz Üsien s mint .inegfélciitliteU iulatcsordu ugy meneküllek a temploinckba. A nők még drága ékszerektől roskadoztak és a férfiak ragyogó, szirtes köntöst viseltek. Puhájuk, ékszonlk ezerféle szinben csillogott, de orcuk egy-
0993
4
ZALAI KÖZLÖNY
1940. BtgM 17.
Hép MoZflÓ. aaT* Szombaton ég vasárnapi Az ükül és revolver harca! Nem mindennapi tltm!
A préri kapitánya
Egy vadnyugati revolverhős megrázó története Főszereplők: az uj világsztár Hanoy Kitty. Ran-doph Scott, Cézár Romeró.
Klőadásnk kflznnp 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kc.
Átlépte az 5000 pengőt a Zalai Közlöny árvlzsegély-gyfijtése
A ni agya rországi árvíz sokkuil\'ló pengős károkat okozott da sok mti-íió magyar Szivei is (megnyitott s d víz áradata után az emberi jóság árja következett.
Nagykanizsa az ország 3.5 millió pongös gyűjtéséből eddig 50(10 peji-gővei -vette ki a részét, azonkívül né hány hivntai közvet\'e/nül központi gyűjtésbe kapcsolódóit. (Uegtekiiitá-UeflJhben a vasút és posta; mtht már jclen\'eltük, ez a kettő együtt több mint 1000 pengővel járult hozzá a gyűjtés eredményéhez.)
Azoknak a száma azonban, akik semmit sem adtak, bér adhattál* volna, még\'mjmdig többszöröse azok
nak, akik adtak. A sükcl fÜlekHö és érzéketlen sziveken ntost tmJir - tudjuk jól — hiába kopogtatunk. De akik még egyéb okokból ndmf adtak, azokat kérjük, hozzák vagy küldjék be adományaikat a szerkesztőségbe, mert talajfajta gyűjtés nom lesz Nagykanizsán.
Eddigi gyűjtés 4979 07 P Katolikus Legényegylet
táncestélyónek jövedelme 51,75 , Angol-Magyar Bank-Hók
lisztv Ifid Ö-k ara 22.— „
dr, Tholway Zsigmond 10.— „
özv. Kumln Feroncné 5.— „
Evangélikus II], Egylet 3.— „ .
Eddigi oreilmény 6071.82 P
Kerékpárt, rádiöleadót, géppuskát söí kis ágyukat visznek magukkal a német ejtőernyősök
téten megpróbált ejtőernyői csapatokat szállítani a finnek hátába, de
az eredmény tnfajd\'nem egyenlő volt a ;em!mívei. A szovjetoraz kudarc a finnekkel szemben azonban ncari kedvetlenítette el a németeket. Ezek hamarosan a szovfctoro>z,ejtőe.!nyO*i csapatok, -után szintén kísérletezni kezdtek az ejtőernyők tömeges katonai felhasználásával és 1910. év elejéig odáig fejlesztenék ezt a legújabb fegyvernemet, hogyu Hol Candía és Belgium ellen indított taunia-dás során már százszámra alkalmaz nak ejtőernyős csapatokat a holland és a tetgá front, mögött. Az a különbség, hogy ami a szovje;oi\\i. szoknak a finn háborúban i.eni sikerült, az a németeknek most slke* rült.
Rendkívül érdekei az ejtőernyős ka\'onák fctizere\'ésc és fegyverzete, Az ejtőernyő ugy van a hátukra szerelve, hogv a levegőben n legke-vésbbó fárasztó tcttartássni eiesz-kedhe senck alá. Az ejtőernyőt maguknak leli kinyitníok, még padig egy zsinór megrontásával. Akkor, a mikor mer elég közei, körülbelül 200-300 méterré varrnak a feidhö\'. Előbb azért nem szabad klnyl\'niaz ejtőernyőt, mert nopyo\'bb kn«íLisság-bói « cé\'tól messzire fodorhatja a szél az ejtőernyős katonát, azonkívül tgl lassan is érne a földre és ennek következtében az egéiz vállalkozás 1 meghiúsulhat,
Ha minden szabályszerűen történik, az ejtőernyős katona otl esik a
"Amiről nem beszélünk
Az órád hangját tt szeretem, ahogy ezüstffnyü nmeket perceg; átölelsz s hallom záporozva hullna* szivedről rám a boldogság-percek
Értelmem meg se érinti néha beszéded érett, jölza magvát, hangodat bor ltom magadra, mint bársonyt, amibe a szívem betakarja magát.
Apró kis önzések tábuljhegyre állva ágaskodnak bennem, kövelelnek, kérnek s ha le megérintesz, sugárzó Jósággal fötszttetném magamat — kenyérnek.
Forró sravak színpompás máza hiányzik kedves ? hát ne érezd nagyon I arról se tudsz, hogy amikor nézlek, kőnnyázolt multam slllkérez a napon
Ildiit Julta \'
Eredeti Excelent Habselyem
férfi és női fehérnemliek
Igen olcsó árban kaphatók
Divatcsarnok, Fő-ut 6.
h
Szombaton: Keresktdel-mlsta tornavlzsga
A nagykanizsai Polsökeio.kcdclmi iskola ifjúsága szombaton, nityu8 18-án délután tartja évvégl torna-üWnopélyét a Zrínyi pályán.
Bizonytalan a ZMNTE összeállítása
Még mindig nem tudják^, hogyan. 411 kl a ZMNTE a fontos x1»fiiokl döntflre a DVAC ellen. A bnlfcdc-zct, a halszélsa és a joboszólsfi poszton várhnló változások. A mérkőzés elötl a ZMNTE utánpótlása Játszik a régi NTE-vel. Jegyek Tütlönél.
(0
formán halálsápadt volt s teszketö uj kukról elinni a «":-!¦ a bún nyoma, ahogy imádkpzn\' kczdlek.
— Ments meg minket. Mu!
A sok könyörgésre, mint egy eleven W-sérlct. ugy cmolkcitett fel a jövőbelátó öszhajn főpap és \'beszélni kezdett; dörgő szavai messze visszhangozva betöltötte a levegőt:
— E\' fogtok pusztulni klnoueitak-kel és rabszolgáitokkal egyfiltl Ham-vaitokbél majd uj nemzedék támad, de. ha ők is elfelejtik, hogy nem, dő-zsöiésie. tivornyára, hanem nemesebb, magasabb célokra sziVettok. akkor őket is ugyanaz a sors éri maid.
MU szavait láng ós füstoszlop szakította félbe, ami már a templomba Is Lehatolt. A föld l>edig. mint tépett rongy, darabokra szakadva lassan sü-lyedni kezdeti s AtlantLszI Kr. c. »000 évvel, Gi íiűllió lakosával együtt cl. nyelte n tenger...
Ttiot és felesége c borzalmas tragédiáról már csaík messze Egyiptom földjén értesült, hová buJdosáSuK sso-rán j.uto|ti\'Jk, ahol oOm fikarti, hogy a feledés vigasztalan fátyla boruljon \\ősei földjére s czérl Atlantisz Ijpsodálajbus szépségeiről, pompájáról, iYnyéröl, magas kultúrájáról elsőszülött (iának, Mizrammk mesélt, akitől.minden ^cgyin tömi származik s akiket a bibliából mizraini néven ismerünk, i
E mesék és ijnttások npáról-fiura szállva jutottak el Solontfülebe, Ö végié oly sok mulasztást ,i>öt,dv.t írásba foglalta c legendás világ tragikus történetét, ahonnan csak egy ember párnak sikerült megnicnckülnie, inert -j*Sk és igazak voduk. Vannak ^örtém\'t-tudósok, atyk Tab é> TkotoJt UAvezik
A Hollandia éi Belgrurh ellen in-ditolt német akcióban if,en jelentős szerephez jutott egy eddig kévésé ismert fegyverntím\': az ejtőernyős csapat. A németek több ilyen\' csa.
az első emberpárnak.
Eddig szól Atlantisz legendája s volt Idd, amikor csakugyan legendának hittak mindezt, do ma már n valóság megdönt hetetlen pillérei támasszák alá a költők szincs fantáziájának Idlt meséket.
A szentpétervári múzeum őriz egy ősrégi papyrus\'ckereset, ami pontos dátummal ellátva elin.n !ja Atlantisz e^ész végzetét.
1873-ban pedig Schltcnituin Pál ré-gész Trója kincsei után kutatva mér-heíeilen arany, ezüst, hronzékszerckre, remek kidolgozású fegyverekre bukkant. A mni korban .szinle cl ^¦m képzelhető, szemkápráztutó kincstömeg feJtüdl a ni«íy kutató lábal elötí s «z ő szeme mégis, egy aránylag egyszerű bronzvázán akadt meg. atniie foinix liierogliriilkkid ezok voltak vésve: -Km-ji :•/. sVlrálytót. Atlantiszból, kiadatott nz AUátszófal tem|)lomában. ¦ Tehát kézzel fogható emlékeink is vannak onnan. S hogy a iwo még bilietöbb legyen nz Urnák 1!I39. esztendejében három mexikói szerzetes elkészítette Atlantisz első pontos térképét, ami oly un. mint egy ugrásra kész kutya, amelyiknek a farkú Afrikát éri s az orrát Középaincrikába üli.
Ezen a helyen ma már csak az Azon szigetek emelkednek ki » tengerből \' és az üvegfalú lemplomokbun n tenger [énekén undok hüllők bámészkodnak s hallg&tják\'fiz idő |mérgesének egyhangú morajlásét. Atlantisz művészi favágásu oszlojud iszappal belepve ál-modnik a mull dlc^ségoiröl, S az áloumalolák uj lakói a koraitok ós moszatok még ma is Kmnoaz király csodás birodalmáról mesíhiek egymásnak, mkj fcjnk feett uj világok épülnek és dűlnek romba.
patol szállítottuk repü\'Őxépen a holland és belga repülőterek és más\' fontos katonai pontok fölé, aztán elhagyták a repülőgépet
Pés ejtőernyő segítségével földres/.állva, n lehetőséghez képest me,.szálllák a jóelöie kiszemelt tcrüi«-\' te\'. A gyakorlat: a német sikerekei látszanak Igazolni, azokat a katonai szakértőket, akik kezdőitől fogva nagy reményeket fűztek az ejtőernyős csapatok alkalmazásához.
Kkilonal szenipciitból clsSncV a szovjetorosz hadsereg kezdett kísérletezni az ejtőernyő tömegei felhasználásával, még pedig közvetlenül a forradalom után. 1936-ban a szovjetorosz hadeiegnck állítólag már több tartnl 20.000 kiképzett ejtő ernyős katonája volt. Ezaszóm azóta\' jóvái 11 100.000 fölé nőtt. anélkül, hogy meggyőződést tudtak volna szerezni az ejtőernyős hpdneieg gyakorlati értőkéről, Á Hadgyakorlatokon ugyan mindig beváníik az ejtőernyős csapatok, de cz még n\'iraf sokat bizonyított,
Az első .háborús kipróbálé"ukra« a finn szovjetorosz Összecsapáss>-rán került n sor. A szovjetoeosz vezérkar már a háború haibaedtk he-
íöldre, ahova küldték.
Fegyvere ren\'tfízertnt a géppiszloly, amelyhez 1000 -1500 töHényt visz nmgóVal. Azonklvü1 van nála- egy rohamkéshez hi\'-sonló szúró és vágóeszköz, 15-20 kézigránát, rádióle-adókészüfék és egy Összehajtható kerékpár és mintegy 3 napra való élelmiszer. A mngával vitt sjly ipy & alig haladja meg a 15 kilót . De varrnák külön\'e^es felszerelésű ejtőernyős csapatok Is, amelyek alkat-részélkre bontva géppuskákat, sőt ki ebb kalii«rü ág>airrat, rádióleadó állomásokat és rntós felszereléseket Is visznek mUgiikknl.
Síremlékekéi.
ilrbollít, MDiltntt, Msl m\\úm\\ szakszerűen és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
körarsgómesternől, Király-utca 35. Nsgy slfaadék-raktár. Telefon 615.
A bajnokság mostani állása
Pácai I. osztály.
I. DVAO 1« 14 2 2 46.13 30
2. ZMNTE 18 14 1 3 46:21 29
3. PR10 20 11 0 3 40:26 28
4. KISE Ili 10 3 5 28:24 23
5. 8B1C 18 9 a 0 51 :37 21
6. ZnSE 19 8 4 7 20:23 20
7. DPAO 18 9 1 I 23i22 19
8,l!SE 8, PEAC 18 7 2 0 30:23 10
17 7 2 8 26:44 16
10\\ KRAC 18 7 1 10 24:36 10
llAN\'lSB 12. PAC" 18 22 3 1 14 22 11:47 0:9 7
• Vil,.alatli.
Divatszandalettek
nagy választékban naponta érkeznekl
Főn. 8. «. RITTER DIUATHÁZ.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy az iparügyi miniszter ur vasárnap teljes munkaszünetet rendelt el, miért is kérjük a kenyér- és sütemény-szükségletüket szombaton beszerezni.
Sütők szakosztálya.
___Különös életrevalóságot,
í üü V 17. kimagasló személyes vi-t I tózlést és elszántságot lá-
tunk [UóVai István volt kolozsvári 51. .közös gyalogezredből! tartalékos zászlós esetében Ezen n napon szdkjn-MAytU mini felderítő oszt-ig parancs, noka n PÜica folyó menti (TomnsjtíoSv-iöl északkeletté 40 \'kilóméto.Ti! a Plllnn folyó bal partján), No\\\\e MjaAto kör-nyókcn a Piiicn folyótól délre húzódó i erdők és mocsarak közepette Jóllehet többször ütközött meg nuryo)>b orosz erőkkel, példás kötelességé rzeltcl és páratlan ügyességgel hajtotta végro icndkivül nehéz feladatát. A délután folyamán mintegy 40 (főnyi orosz gyülekezését vofte észre, IUd\'wnl zászlós !> embert veit magához, átgázolt a nyakig érő mocsáron és tnzzci rajtn-ütött az orosz küiöni^ményen. \'Az orosz sok sebesült és halott visszu-liagyásáynl ebnene/kült.
Itidwal zászlós az aíkkor még csak tizedik hónapja tartó háború ointl már \'két Ízben sebesült meg. A nagy rzüst vitézségi őrömmel tünUittélk ki.
Csaló Albert taitaiókos liadnpród a volt ikecskoniéU.\'38. közös gyalog, ezicdben szolgált a harctéren, Előző napon a sötétség beálltával százada azt a parancsot ikapfi, hogy az előtte már harcbanálló néi>fclkolö zászlóaljat támadásra ragadja magával ó* a Dro-hoblcs .környéki Rychéke mellett a aül os magaslatot foglalja el. Csaló zászlós szakaszát és néki alárendelt inin\'egy 100"\'népfelkelőt, bár körültekintő óvatossággal, mégis eléggé wszleségieljés lázadásban az órósz állás előtt 150 lépésnyire olőrevittc. Az czl a támadást ikövelö éjjeli luiro alatt az oroszok lieves tüzével initsem törődve a mjvosialbanlnnndigoil tüht lei, unol személyes befolyására L " Jeg~ nagyobb szülksóg volt. íg-án a hajiam órákban aztán szakasza élére állt a a 30.1-cs magaslatot rohammal elfog-\'alla. Az ellenséges tüzórség ebben a I«rcben hatalmas iüzzcJl mjt^ütóst Iiaj-tott végre a magaslatra. Csaló zászlós maga kereste- fel s kötözto be személyesen embereit. A betér öntevékeny és alárendeltjeiről gonkodó zászlóst n nagy ezüst vitézségi éremmel tüntetlek ki s i i
— (Érettségi biztosok a kanizsai Iskoláknál)
A" iknlhi^ninlszier most küldte ki az egyes iskolákhoz az érettségi e\'nö-köket, illetve kormányképviselőket. A n^kanizsai katolikus iskolák kormányképviselői a következők: a ke-gycsien-li gimnáziumban- dr. Saly Ar-u»lf kőszegi bencés igazgató, a N\'otre Dante leágyglnuiáztmiüran dr. sK»rl János Jkegyesrendi igazgató.,
— (A Csengery-utl lakókhoz)
A polgármester ezúton fordul felhivassál a CacngOry utoaiakhog, hogy gombaion délután dr. Kapy Béla evangélikus püspök kanizsai látogatása alkalmAvat lobogózzák fet házaikat; miután a püspök Somogy szenlmiklós felől érkezek az evangélikus témpíonS hoz, j i
— (jubiláris növendékhangversenyt)
tart a zeneiskola szomhalonv-- pontoson fél 7 óm .kezdettel/intézeti termében, mert e hangverseny a 75. nö-vendókeoncert lesa. ünnep* műsorral. Belépődíj nem testi, (:)
— (A Piarista Diákszövetség)
luuiyversenyén felülUzclni szívesek votluk: özvegy Koltay iAjosná 100 pengőt, Zalai Közlöny 25.50, Buronkay Lajos, dr. KráLky István, Népbikarók, 10—10, viléz BfíQizLk Lajos, P. Gulyás Gellért 7.50-7.50, Csjkely József, dr. Fodor Aladár, llaspcl. Pál, dr. IJogyi , Lajos, Magyar János, .dr. Pchm jó-ztpr, özv. Plunder Jánosná, Sariay Józaer, Sartori, Szabó Antid, iyítéz Székely János, x. y. 5—5, BarbariLs Lajos, Polónyi György 150—2.50 P, Farkas Vilma, cete József, Horváth Károly, Kelemen Ferenc, KnunpaUcs F. 2—2, \'Mandoki i. 1.50, x. y. 1.30, Horváth Géza, Kapoli n,, Komenossy J.lnó, Németh László, dr. Pé.\'erly László, Wrabl Antal 1—1 pengőt, Guera MaUUl N./N-, N. N. 50-50 flU lért. A leiül fizetéseket a gimnázium fyazgalósága és a Diákszövetség vezetősége, ezúton is hálásan köszöni. \'(:)
— (Államsegély)
A kultusztiuniszLCr u leszneki iskolának kél tanterem és egy tanüói lakás építésére. 15.000 penjö állam-í-egélyt utidványozott,
— (Két hegyközségi tanács lesz Zalában?) -----
A hegyközségekről szóló törvény értelmében minden olyan helyen, ahol 50 holdat meghaladó szőlő vagy gyümölcsös van, külön hegyközséget kell lélesiiepL Ezen az alapon Zalában 207 lipgyközség less. Közülük 190 máj- meg alakult, a Kanizsához tartozó Cseríö liegyen Lelenyén, Borsián, Bázake-ipttyén Pakodon, sViniegcselun, Csal>-j«nde,ken és Dörgicsén azonban még késik az alakulás. A liegyközségok élén az öukontiányzatos szervezető liegykőzségi tanács áll, megyénként Rgy. A tisztikar közül csak a főtitkár lesz fizetéses alkalmazott. Zalában a balatoni borvidékek hegyközségei mozgalmat indítottak külön hegyközségi |f3táea niegalakitásám, A jelek szerint igy Zalában nem egy, hanoin kél liegykőzségi tanács lesz,
~~ (Elégett egy asszony)
\' ÖzV. Simon Veodelné geszti asz-szony a tűzhely melleit foglalatoskodott, amikor tüzet fogott ruhája. Az usszotty az égő ruhában sikoltozva ikiszaladl tu udvarra segítségért. Fia In is öntötte egy vödör vízzel de az asszony addigra annyira összcégclt, hogy rövidesen belehalt.
— (Egerszeg szálloda Ugye)
Isnwuele*, hogy Zalaegersnag saál-loda nélkül maradt az Arany Bárány bezáráséval. A szállodn-létesltes ügyében mindent megmozgattak az og^r-sz»giek, de a kiirt\' határidőig csak egyetlen egy ajánlat érkezett. Az nján-faliCYö a Zalaegerszegi Központi Takarék, amely szókházát adná bérbe szálloda céljaira és az átalalkitáshoz és beiendezésliez szükséges aOO.000 pengőt adná részvények kibocsátása utján,
— (Két autö-gázolás)
Ilonráth Béla 40 éves galambok! gazdát az est« a község utcáján is-mciellcn autó elütötte. Sérüléseivel a nagykanizsai kórházba került. A gázoló autót nyomozzák, — Hasonló sors érte Jón.i István 15 éves nagykanböai Király idea G. sz. alatt lakó inist, akit itZ országúton ütött «1 egy száguldó autó. Sérüléseivel kórliázba^erült.
OfcSjSi?4sjjSt
CHŰtamczŰtan Kütaiioxfíalik
— a nvíc! mágo«avaS6r*zLl
iközöi éniekes tiinuhnányl a Búvár májusi száma. A gazdag, szép kiállítású folyóirat ntegistnerlot a nyolcvanéves torpedóval, a delfműk életével, Trondhjem városával. Számos cikke közül kiemeljük SSzabó Mihály: Az olasz rádió fejlődése, Fojérváry Gó-Ziínó báróné: Egy l>ókatanya étele, TOrster Rezső: A fa lánnneutesitésc, BOielzk Pé^or: A kis csér ujabb hazai fészkelése és Siklóssy László: Batthyány Tódor kisbéri mnjolikagyára cámü irását. <A ludoniány míilíelyé-bdl rovat számos érdekes cikket kőző\'. A Búvár Cavallier József dr. szerkesztésében és a Franklin-Társulat kiadásában jclaiúk meg..
Ideges embereknél és lelki betegeknél az Igen enyhe hatású, mindig megbízható természetei .Ferenc József keserűvíz — reggel éhgyomorra egy pohárral bevéve
— kiadós bélflrQÍeít, ]obb gyomor-emétztést és elegendő étvágyérzetet hoz létre. Kérdezze meg orvosát I
aliando »fia«r.au»«k kélktowa^M buci ép cai i. mflaorin
6.45 Torna. Hűek. Kö*J«ménye*. Hanglernecek. — Utána étrend. -~ lö Hírek. - 11.10 Nemuetköal TUljeiiA. Kolgálat, — IS Harangszó. Hlmnusa. Idő járásjelentés. - 12.40 Hbek. -1:1.20 Időjelzés, Idő járásjelentés. — 14.35 Hirek. — 14.45 Müsorin mertetés. — 15 Arfolyambirek, plad ajak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. - 17 Hírek totó-rák és magyaroros* nyelven. — 19.15 Hűek. - 21.40 Hűek, idő járásjelentés, hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 23 Hirek német, ofesi, *ngo{ és frtacia nyelven. — 0-.05 Hirek,
HOTEL CORVIN
BUDAPEST m9
VIII., Onokoiiay-u. 14. Nastxttl Szlaháinil Családi szálloda l város szivében. Újonnan berendezve, kOzponll fűtés, hideg-meleg folyóvíz.
Eßyá((yaa szoba P ä*- -„ kétágyas ?
BUDAPEST I." 17.15 A rádió ¦aalobzenekara. —
18 Dr. Hajós Károly előadása. — 18.50 Kedvelt hangUimezck. — 19.25 «Arra Pál gazdagsága.\' Hangfelvétel. ~ 20 Nónielnyelvft előadás. ~ 20.05 A Wa-gyar—Jugoszláv Társaság Iisit—Hubay Tuingversenye. — 22.40 Tánclcmc»k. — 23.20 Mund El*k cigányeenokani.
BUDAPEST IL
19.30 Gyorsirólinfolyam. — 20 Hírek. — 20.20 Hangleniecek. — 2155 Időjárás jelentés. - 21.40 BeJ*k*rl eene-kar. 1
Szombat
BUDAPEST h
10.15 Kjusági rádió. - 10.45 Mit nézzünk meg? — 12.10 Országos Pos. tászenekar. -~ 13.30 Hanglomezek. — 10.20 Reményi Józsefné •mesél,
17.15 Ember Náulor zongorázik. — 17.45 Postamüszaki tanácsadó. — 1815 A régi pesti vurstli muzsikája. Zenés Iwn&ulatJtép. — 19.25 Bura Sándor clgányucawkara, — 20 .Itssakiak.. Drá-ma 3 felvonásban. — 2240 Tánde-nvezok. — 23.20 Toki Horváth Gyula cifíányzenekara. . \' . 1
BUDAPEST IL
17,45 Koómley Bírnia énekel —
19 Dr. Je.izcnsz3ky Sándor előadása. — 19,25 Mezőgazdasági fólónC20 Hírek, — 20.25 A .székesfővárosi zeöekar hnngverseaje Nyíregyházán. — 21.35 IdöjárásjstaQlés. 1
A Zalai Köxlöny Sporl-tlpyvorgeüyö
TIPP-SZELVÉNY
BtkUUlt:............................................
Lakik:...............................................
Szerintem a vaaimapl mérkőzések a kOyelkeiS eredményeket houak i
ZMNfÉ-DVAC . .•_,_(_! _.)
Magyaroraz—Románia ... :... (...i...) Roman B-Majyar B ... i... (... : _) Magyar ll|.-Roman IH, (_:_)
Svajc-Belglv.,-!.. . . „i^(_:._)
Fényképezőgép,
film, lamez, siaplr, misoláb és mOwéaxI nagyítás legolcsAbban
Teutsch drogéria
fotóosstályán.
v:
ZALAI KÖZLÖNY (Folytat** a 2. oldalról)
i
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóba rátáinknak, Ismerőseinknek és a borbély-íiakoaztály-nak, akik szeletelt |ó férjem, Illeive édesapánk, nagyapánk elhunyta alkalmával nagy óvásiunkban vigaiz-talásukkal, részvét tik bármily megnyilatkozásával fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek, ezúton mondunk há\'ás köszönetet. t
Tóik- U Madarán fulád.
Húzás
BudajiCst, május 17 As osztálysorsjálék mai hutásén a fÖbb nyereményeket n kővetkező számú sorajegyek nyerték; Negyvenezer pengőt nyert.: 88.41-1,
Olezer pengőt: 5.011, Ef»r pengőt: 38.343 ós 70.846 fiz. (FeieJŐsíóg nélküli)
IDŐ
Jóslat:
Éizakkoletl Mái, nyugaton mág •s8, halyenklnt zivatar, a hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intézet nagykentusl Hatttgyeléalloniaaa latenti,
HéménéUet tegnap «rte B órakor +106, ma Nfftt 411-2, ilOllioii + 13-8.
(Vanadét -L. 3 2
Mdtatmittai utam Minin MENETRENDJE érvényei 1S39. október 8 -lói.
tE>BS*b*t-té.—Vasútállomás
Vaiulilloniíwfl Eiwébel-téric
»« 6« 700 |M 11» 13« 14-00 18« 11« SOM M 1 e ? I ¦ 3 II 3 N f J ¦ >
L alanyai manalrend liUají.J!!-.). ÍMÖ Hu^kwlnlf.M<.T-K0 H,U1.«I,.WIU, 14.10 Ul«,»r.l,,. 1885
Hiányokba. I.euvennéJ au utolsó 24 órában súlyos veszteségek érték a szó-vei seggeseket. Anlvcrpen eleste ezért órákon belül lickövelkezhct és Parisban számítanak arra, hogy néhány napon belül lírüsszelt is elfoglalják u németek.
Paris, május 17 A tíaviW-iFoda « péntek délelőtti helyzetet jgy foglalja össze : Az angolok é-i bo\'gák a Setde- és aSambre torkolatánál erős állásokba vonultak. A németek ettől délre a folyó btalpartján beékelődlek. Hevesebb csata csak itt, yalanii.it Lfcuven és Mecheln környékén volt, "hol a németek EDJU reggel ujabb támadásim kezdtek. Egyébként a front másutt csendesebb volt,
Páis, május 1? Churchill és Eden repülőgépein Parisba érkeztek, ahol Reynold níl-nIsz(ei-eXnök és Gamelln tábor-naggyal értekezletet tartottak.
Mégis hazaengedték Angliából az amerikaiakat
London, május 17 Az amerikai követ newyorki utasításra mégis felhívást intézett az Angliában élő mintegy 5000 ainfe-rlkaihoz, hogy térjen ház*. A keloti
Kfflrltelték az egyiptomi határvidéket
Budapest, május 17 A Test jeleali, /hogy a Líbia melletti egyiptomi halárról* a polgári lakosságot áltelepilettók. AZ intézkedés nagy feltűnést keltett nemzetközi körökben.
partokiiáinnieríkai hajó várja a haza utazóka.
Érdekes cáfolatok
Athénből cáfolják azokat a híreket, hogy angol repülök ellenőrző utal tettek Görögország folott ós a görögök
csapatokat vontak összo az albán
határon.
Rómából cáfolják azokat a híreket, mintha görógországt olaszokat hazautazásra szólították volna fel
Jugoszlávia az általános mozgósításról terjesztett lurekre adott k. hivatalos cáfolatot. \'
KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI közlöny
UnkMMI
sNÍsaVsÜrsaJit /
1940. május 17.
CierÉpKúIyho roktóromaf
Klsfaludy-utoa 30. sz. alól
Csengeryut 13. sz. alá helyeztem át.
Raktáron tartok la tűzálló agyagból készült Cs.rípkályháknt,
minden szinben és kivitelben.
javitásl, átrakást minden rendszerre vállalok.
Hagyaanlus, Osengenr-iit 13.
APRÓHIRDETÉSEK
¦ Mlfef fíiUian további no Q (Illír, tUufiiniJ m MtHf •»>«***. lalndan további *4 i lllliX
ÁLLÁS
laaaf, vagy mindeneit azonnalra Is felveszek, Szsbó hentes, Telekl-ut 46. •
Bejárai,fit (elveszek d. u. 1—6 lg. Csengery-ut 46. Jelentkezés -1 —5-ig, *
Egy önálló, gyors klimunk^s faaabé-aagadal íelveaiek. Csengery-ut; 62. *
ADÁS-VÉTEL
Jókaiban IcvŐ konybasiekrényésegyou-BtecBukhátó cielédígy eladá. Rozgonjl-ulca 19.
Jégsattkrány (Fehér) kétajtós, kerti-pad, uékek, (róautal elidák. KlBfahidy-utca 20. •
Egy oyarmoká Ildim eladó. Eötvöstér Í5 udvarban jobbra, •
Zongorát, egyéb használt hangiiere-ket vesz, elad Ladeciky hangsíerkéizilö, Horthy M.-ut 8, *
Byarinakkaoal. Icbér, mély, eladó. PIchTcr, EÖtvöi-tér I. 1204
LAKÁS-OZLETHELYISÉO
Kiadd utca) szép kétszobás Ukis aug. I-ére. Si eke rea JáXKi-utca 38. 1209
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladá vaiut közelében kliebb keilta családinál. Megbízott Sugár-nt 42. *
KÜLÖNFÉJLfi
Kegi vagy mai leveleidből Mármaiű IBjmoBbáiyapokal, haimáUtlaa IV? anyagot ii állandóan megveizek. Jobb tgye* bélyegek, aoroW U erdekeinek. -Barbarlts főiierkeiztő, ta\'élható minden áéatekaa délután 6—8-ig a Bzerkcuiö-légben, Fö-ut 5.
JslBozliss, bigi Mintati r
ZAL.HI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja l „Ktlgaidaaágl 8. T. Nagykaiilii-i". Falolöa kiadó: Zalai Karoly. Nyomatott a „Kfllgaídaaágl H. T. Nagykanlm"
ayamdajábaa Nagykanlzaáfl. (Nyomdiért teleli Zalai Király.)
Villamos
¦f m.....mini iiiiiiiniiiiii in mii nimwTinii
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
D RÁ VA VD LG Y I-nél
Sugár-ut 2. "n
hurozás —/ legolcsóbban IBÓ ANTAL sportflzletében — Nagykanizsa, Fö-ut 5.
Churchill és Eden Parisba repOll
80. Évfolyam. 112. szám.
Nagytonlssa, 1940. május 18 szombat
Ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
H kUoanlils I\'őbI b. szám. wiodea hétkOziuip délután. *
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarita Lajos
ElSIIzetést ira: egy bóra 1 penjr.5 *0 Sina. SicrkcsilSaíal ta kladölilvatail telelőm 78. sj.
Taniíőt kériínK Kanizsára!
(b\\) O1 vasiak a napokban, hogy néhány u] tanilót helyeztek Nagykanizsára. Összcn\'dtu1ik,kivonlnnkés kiderült, hogy eggyel sem lesz több tanitó Kiuiizsán, pedig amenuyj eddig volt, az kevés. Szűkösen éppefn elég -enne a három kanizsai körzet elemi iskoláiban a jelenlegi tanitó-létszám (50), ha mindig mind az ötven tanítana. Csakhogy az az ötven tagu testület egész természetesen mindig hiányos. Betegek vannak, buvojóultak vannak, nyugdija, zás előtt szabadságoltak vannak. Az Iskolaszék legutóbbi ülésé is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Akkor 2 tanitó teljesített katonai szolgálatot, 4 volt tartós szabadságon, mert nyugdíjba készült. Ez már 12 százalékos kieséi a napi munkaerőből.. Ezen klvüi az idei kilenc hónapos tét alatt mindig voltak bc!egek is. így aztán voltak hetek, amikor p\'.o Rozgonyl utcni iskola-körzclbeín 2 osztályt szétosztottak, másik 2 pedíg ott állt teljesen tanító nélkül, mert már szinte lehetetlen volt több rajunkat róni n szolgálatbrm álié tanítókra. Kiskanlzsán most Is az o helyzet, hogy két a>ztály-lótszáumuk megfelelő 72 gyereket préseltek Ösz-szc egy osztályba, mert nincs tanitó.
Senki Kern n-o^idhatja, hogy tanítóink kényelmes kedni akannvik, mert azok eddig is és tnia is minden körülmények közt egész leikUsnie-rettel végezték és végzik a munkájukat. Az iskolaszék ütésén is éppen a nem-taniló tagok szálltakslk-ra a kanizsai tanüé-létszám mostoha megállapiiása (miatt. Nem csuk a tanitó szcmpoíntjából fontos ez, akinek idegei, munkaerője idő, előtt megy tönkre a túlfeszített terhelésben, hanem a mlunkn eredménye, a nemzeti népoktatás sikeressége szempontjába1. Oktoti^gyilinknek egy ágazata Sem olyan alapvető U\\a-tosságu, mint ;iz elemi-oktatásé. Egy ország műveltségi színvonala nem\' u tömegből kiem|clkedíi képzettségű\' tagjainak tudásától függ, hanem elsősorban attól, hogy milyen kultur-fokon állnak maguk\' « tc\'lmegek. Minél jobb és alaposabb K tömeg-okla-| tás, annál értékesebb lesz a mtaja.-sabb képzettségre való kiválogató-dás lehetősége is. Egy nemzet kultúrája tehát ott kezdődik, ott alapozódik meg az elejni iskolák padJnib-Mii Ha pedig a tanlló munkája ekkora felelősséget visel, akkor félmunkai jelent csűpánlo tanító-képzésnek főiskolai színvonalra emelése, hanem kÖ\\-ctl azt a főiskolai rangon kiképzett tanító számára a imisgfeJctő munkaiéi tételek biztosítású. Etéren pedig minden ott kezdődik, hogy egy osztályba ne zsúfoljalak bele kettőt és mindig leg\\*tn annyi tanitó, ahány osztály van. Minthogy pedig behívások, szabadságok, nyugdíjazás, betegség, miatt hiányzó tanító mindig van Nagytóutlzsán,megoldás csak egy lehetséges; -- kell legalább három úUandó helyeitek
A németek 150 kilométerre állnak Paristól, -a francia kormány felkészül a menekülésre
A tegnap 100 kilométeren áttört Daladler-vonal mögött heves harcok folynak Brüsszel bevételével a szBvetségesek visszavonultak m tenger felé
A ném»L főpanmosi-oksag két nagyjelentőségű győzelemről adott hirt az utolsó 12 órában. Az első a Maginot-vonal közvetlen folytatását képező, úgynevezett
Daladler erfidvonalnak 100 kilométeres áttörése
volt, a másik pedig Brüssae\' elfog, látása.
A bclga-fraincia határon történt crődöv-áltörés Sedéntól B0 kilométerre keléire, Carigftanál kezdődött és Sedán mögött nyugat felé egész Mauteuge-ig terjedt. Ezzel kb. 150 kilométeres fronton haroo\'nnk már francia terülelen a németek, akik tegnap 12.000 francia foglyot ejtettek. " ! : , :
Nem kisebb jelentőségű
Brüsszel eleste
sem, sőt talán megpecsételi Belgium sorsát is, hisz a kormány W&r a tengerparti OsteíiriebE menekült, ahott-nan már csak Anglia követkéZhetik.
A nagy élmények hatása Berlin, ben, Parisban, Londonba és Rómában egyaránt nagy volt,
Berlin rámutat árrá, hogy a nemei haderő előtt Hollandia után Belgium is összeomlott. A Dy\'e állá*ok után a szövetségesek legfeljebb csak az Antwerpen-Gent—-Lilte vonalon állhatnak meg újból Közben a belgák é$ hollandok rájöhettek, hogy ismét csak Angliáért vérezlek - feleslegesen. . j ! " ! i
francia kormány elhagyni készül Pártat
Róma szerint a háború első fejezetét a németek anár megnyerték. A Stefmif-iroda hangoztatja, hogy Paristól 150 ki\'omélene vannak már a németek, neon. csoda, ha Parisból nutókaraváínokon szállítják el az asszonyokat és n gyermekeket és hogy a párjsi kormány is készül elhagyni Parist. A szövetséges hadvezetők is csak az utolsó pillanatban döbbentek rá, hogy Franciaország milyetn veszerJo«néa helyzetbe került. Mindig azf hitték, hogy a németek csak Anglia felé akarnak
előrenyomulni és mjost megdöbbentően áll a valóság, hogy \'/ a oél: Paris.
Ezért adta kl Gnnuolin tábornok a parancsot: inkább 1 meghalni, mint feladni az állásokot. Szép a győzni vagy meghalni jelszó, de mire jó a Íír[3fmoÍák felesleges vérontáísa. ? — veti fei a kérdést a Stefa^iá-írodo; Nem jötlek imég rá, hogy Anglia uj-bói a régi leoeptet alkalmazza ó* az utolsó francia életéig akar fia/H colni? 1 ! ;
Az angol történelem legválságosabb órái
Londonban hon\'gsulyozzák. hogy a most folyó nyugati harc oZ angol történelem legválságosabb időszakái jelenti. A német lorohariás olyan nagy
ercjfi volt, hogy a csapatokat valóbon vissza kellett vonni, de most, mint a németek tették, az angolok is teljes haderejüket beledobják a harcba. I^on-
ctenjbau számítanak «rra, — jelenti a Reuter — hogy
a szárazföldi döntés heteként esetleg már napokon belül megtörténhetik,
de hangsúlyozzák, liogy «z még nem jelent teljes győzelmet Németországnak, mert ehhez az angol tengeri had-erő főlényét ls le kellene győznie.
Parisban szintén nyomasztó a hangulat. Beavatott Ikőröksa&riat a némát gépesített osztagok legyezöszeriien mélyen benyomultak a szövetségesek állásaiba, do üzemanyaguk elfogyott és így kitették maglikat ftz angol és francia csapatok dlentáiiiadásainak, a melyek egyre sűrűbbek lesznek.
PárislióI egyébként a nők ós gycrme. floek el költöztetése továbbra is lázas iramban folytatódik.
A szövetségesek .önként* kiigazították vonalaikat"
A harctéri helyzetet a jelentések a következőkben ismertetik ;
A német csapatoknak Brüsszelbe törtétnt bevonulása után a szővet-ségcsek kénytelenek \\t>ltak állásai-kat kügazilonl és ezért a Gent-LiHi votnálra vonták vissza csapat alkut:. Az angoi jelentés hangsúlyozza, hogy ez >önként tőrtént és nincs sennmi-félo áttörésrőt szó.<
Párisi jeleintés szerint a francj* csapatok erősen védik az uj vonalakat a &ambrgJoIyó knfíntén. A\' Bemet páncélosok támJadása során kl-türemkedett ajcvofaulat akarják visszanyomni, bár a nemietek is ujabb heves támadást indítottuk. A támadásban a gépesített osztagokon kívül repü\'őgépek is résztvettek. A hiai\'c rehdkívüt súlyos és mozgal-
taniló, akik szükség cetén a hiányzó tanítók osztályainak vezetését átvehetik. Ekkora város és ennyi iskola nem rendezkedhetik be, m|.st már óvok óta állandóan arra, hogy szükség-megoldá\'okkiil hidtilja át a taniló-hióinyt. Újra és ujro tanító nélkül niaradY%sztályokhtói, 72 létszámos tmilcrtiilskbeji, időnként más osztályokhoz szétosztogarrjttnö-vendék-sereggel nem tehet kcjmjjly ós alapos o\'emi oktatást elérni, n;!m, az iskola nevelő hatását a szükséges mértékben biztosítani.
Al\'itólag elvi okokból ragaszkodik a minisztérium ahhoz, hogy\'csik a meglévő \'étszém keretében adfnak uj tanítót Nagykanizsára. Ezt n kérdést azonban nem lehet dvl állásfoglalások erejével fi végteleaisóglg holtponton tartani. Minden éhnél döntőbb fontosságú n cél ; - a mn-gv\'arság kultur-fokának emelése s ehhez niindeuckeiótt jó inditás kell.
(Az elvek különben sem örökéle-tüek. Elv - és helytelen elv volt az ís, hogy minden Kanizsára érkező tanítónak először KIskanizsán kell taaiilaiüa. Az eredmény nz volt, hogy Nagykanzsára már csak idöebb korban, alaposan kitiiigozotl munkn-crŐA-ei és nvunknkedvvcl kerültek a tanítók. Lám : - ezt az elvi künai/ falat is sikerült végül átdöngetni s ma már váltnak fiatat tanítók is a város szivének Iskoláiban:.)
A miniszter ruta - a költségvetés tanúsága szerint — három éven át évente 1000 uj lohltót- akar kinevezni. Ha ez aZ\'akarat komoly — pedig az ! — akkor ml akadálya van annak, hogy o 30OO uj lamtóból 8 állandó helyettest kapjon Nagykanizsa ?\'
Attól nem kell félni, hogy ha leimének is olyan napok, amikör mind az ötven kanizsai tanitó a helyén van, parlagon maradna a há-
rom állandó helyettes mfujnkaerefö. Nagykanizsán - hála tstennak, I — van gyerek és van iskola elegendóv És ha, minden valószínűség ellenére Is, lennének időszakok, amikor a tanszBiiiéiyzet létszéta\'o. teljes lenne, a három helyettes tanítóra akkor is várna annyi munka a háretm! körztet adminisztrációs doT^áJnnk egyre növekvő halmazatában, hogy rm-éika nélkül maradásuktól « legtávolabbról sem ke\'l tartani.
Nagykanizsa iskolaszéke többszőr tett mér ere\'rfménytelein felterjesztést a tanító-létszám ügyében a minisztériumhoz. Ma, .\'akolikor a nemzetnevelés is fokozottabban, mint bármikor : honvédeletó, - ma, amikor a népi erők veszik át a szót országok sorsának intézésében, ma egy Ilyen uj fel terjesztésnek nem szabad pusztába kiáltó szónak ma^ radnla, , ; ; ;\' ; \'| , ,
ZALAI KÖZLÖNY
1940. május 18,
Sportingek
nagy választékban
Szomoláiiyinál.
mas. A szövetségesek repülői néimlot területeken utakat és vasutakat bmn báztak,
Kltlrltették a két legnagyobb Holland szigetet
. Egy későbbi Jelentés nieglfimjéUi. hogy a csapatokat Brüsszeltől nyugatra vonták vissza. Közli még ez a jelentés azt is, hogy a Zsclmdban küzdő francia crök pamncsnoka a holland tenjierészet parancsnokával folytatott tanácskozás uliín chen. delte Bevelahd és Wnlcheren szigetek kiürítését. (Zeeland két legnagyobb szigeté ez és egyben azt jelenti, hogy néhány kisebb sziget M-véfelévei minden holland terület német kézre került. A szerk.)
Svájc nem tudja tovább fokozni katonai Intézkedéseit
Berni jelentés szerint a svájci had-.s»reg rdparancsn okság megvizs.;\'\'\'i a liolyzetol és .kijelentette, h\'ogy d kato-nai intézkedésekéi tovább fokozni nem tudják, mert minden ember mozgósítva van és a helyén átl. Nincs más tenni való. mint lürelcimncl várni az eseményeket. Svájc lelazult minden cslic-Jdségrc.
A határmeiili zónákból a lakosság ugyan elköltözik, dc ez önkéntes áttelepülés. Az önként kiüritelt vidékről sok külföldi is elköltözőit.
Gyűlés-tilalom Jugoszláviában — Minden külföldit kiutasítanak Romániából
Belgrád, május 18 A jugoszláv kormány icndeletel adott ki, amelyben tilalmat rendelt el a gyülésekie, felvonulásokra és tan-telesekre. A renJelet csak *iz egyházi könnenotoket és a színházi, mozi előadásokat nem\' érinti.
Istambul, május 18
Az amerikai követ felszólítottá a törökországi amerikaiakat a sürgős hazautazásra.
Bukarest, május 18 A román kormány uj rendcicle értelmében a tartózkodási engedélyeket nem hosszabbítják meg. Május 30-áig minden külföldinek Kikeli hagyni Romániát. Akiket ncm^TTTdnak hova toloncolni, azok gyűjtőtáborba kerülnek. Az első gyűjtő tábort Csíkszeredán már feláUitotlák.
Küszöbön Olaszország döntése
Budapest, május 18 Az Esti Újság római .szerkesztőségének jelentése szerint Olaszországban mindenki tudja, hogy « döntés közeledik. Nehéz volna megmondani . órára, hogy mikor határozza ezt el Mussolini, de hogy már csuk napok kérdés*1, az bizonyos. Leginkább Mussolini lapjának, a Popolo di Itáliának cikke árulja ezt el, amely hangoztatja, hogy mórt kell jmjegra-adni a döntést és Olaszország nem is sziüasztja e\' az alkalmat és ne/m áii meg fél hrfegoldásokhál, A moi-tani döntés évszázadokra bizlosjtjy
(Folytatás a 6. oldalon)
Akinek bélraüködése állandöan rossz, az a régóla bevált, tiszlán tcmiÉBzetes „Ferenc József keserűvíz használata által — reggelenként felkeléskor egy pohárral nevévé — csakhamar elegendő bélürülést, javult gyomoremészlést és kielégitö anyagcserét érhet el. Kérdezie meg orvosát I
Megérkeztek a volt haditengerészek kanizsai ünnepének vendégei
A Magyar Haditengerészeti Egyesület nagykanizsai csoportjának, mint jelentettük, hbhlap, vasárnap nagy ünnepe lesz. Most leplezik le legfőbb védnökük, Horthy Miklós arcképét és most avatják fel egyesületi zászlajukat.
Ma délben érkezett Nagykanizsára a budapesti gyorsvonattal norwalli Ko\'nek Emit altengernagy, ofözá^os elnök, Wulff O\'af vezorlo-kapttJnv, Diotrich Alfréd v-ízérfökapilfiny. valamiirt az országos központ több képviselője. A vendégeket a pályaudvaron vitéz Székely János tábornok, dr. Krótky István poigármes-
r ter, Kovács Nagy Pál rendörfőtaná-\' e$os, a kanizsai közhivatalok vezetői és a volt haditengerészek fogadiák.
Ma este 8 órakor Ismerkedő tár. snsvacrora lesz "z Iparoskor emeleti icniiében.
A holnapi program dcIdőH 10 órakor kezdődik a pléWjrdatenip-lonibnh ünnepi istentisztelettel. 11 órakor díszközgyűlés \'ez az Iparos-kör nagyíermében, amelynek keié. téten kerül leleplezésre a kormányzó arcképe és felaratják n zászlót. Déli 1 órakor díszebéd hsz, majd utána folytatják a zász\'ószc^ek be-verését.
Az árkormányblztosság kiküldötte Nagykanizsán felülvizsgálta az ipari és kereskedelmi árakat
A kanizsai érdekképviseletek értekezlete a városházán
Allalános óhajnak kívánt eleget lenni az országos árkormányblztosság, amikor vidékre is elküldte megbízottait, egyrészt a rendeleiek végrehajtsanak ellenőrzésére, mlsrészl az érdekelt kereskedők és iparosok, illetve ezek érdekképviseleteik felvilágosítására a kiadott rendelkezésekre vonalkozólag, egyben az árak ellenőrzésére és helyszíni felülvizsgálatára.
Az árkormányblztosság kiküldötte vidéki körútján pénteken Nagykanizsára érkezett és felkereste a polgármestert, majd a városházán a kanizsai érdekképviseletek részvételével értekezlet volt, amelyen a kiküldöli részleteden lá|íkoztafta a megjelenteket az árkormánybizlosság rendeleteiről, azoknak végrebajlásá-rÓl és felvilágosítást adott minden kérdésben. Az egyes felszólalók a különféle szakmák, illetve érdekképviseletek kívánságait terjesztették elő.
Az ipartestület kép iselelében Bazsó József főjegyző terjesztette elö a kívánságokat, a húsipari szakosztály nevében Babics Lajos szakosztályi elnök, a Baross-kerület névéi-én Sátrán Ferenc, az OMKE nevében Unger- Ullman Elek kereskedelmi tanácsos, dr. Hoffmann János, Ra|ki István elnök, Fehér József és mások.
Az értekezlet ulán az árkormány-bíztosság kiküldötte végigjárta az üzleteket, iparosokat és mindenütt a helyszínen felülvizsgálta a forgalomban levő cikkek és termékek árait. Nagykanizsán nem akadt egyetlen üzlet vagy műhely, ahol átlépték, volna a kormánybiztossági intézkedések mértékét vagy a megengedem nél magasabb áraljat követeltek volna. Ennél a nemleges megállapításnál nagyobb dicséret nem is ér-lie\'.tc volna a nagykanizsai kereskedelmet és fpart.
Ballonkabátok Felöltök
impregnálása
PÁLCSICS-nál
Telelőn: Olici 533
Telefon: gyér: 344.
Ma éjszaka lép érvénybe az nj menetrend
Visszaállították a budapesti személyvonatokat
A nvárl menetrend mii éjfélló\' {rvfnytdép. A nyári idüiyre ö MAV visszaállította nz nnnvi-ra hiányzó déWotli 9.IO-«s személyíojtotot, valamint a 23.10-«s éjfé\'i szenrély-vonatot. Ez utóbbi ma éjszaka míár
| indui. Természetes tnSndkél vonat cllenvrtnata is közlekedik, írj\' azed-dijieken kivül reggel 8.26-kor és este 20.16-kor is érkezik Nagykanizsára Budapestről személyvoM. Ezenkívül meötnjara\'dt a hajnali 3.00 órai székesfehérvári motoros, a 6.07 órás gyors, a 15.60 os személy, a
Nép Mozgó. >y Szombalon és vasárnapi Az ököl és revolver harcai Nem mindennapi filmi
A préri kapitánya
Egy vadnyugati revolverhős megrázó történele Főszereplők: az uj világsztár Nancy Kitty, Ran-doph Scotl, Cézár Romeró.
Előadások köznap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 kor.
BAZAR UDVAR,
T«Iefoa : 3-95.
Legszebbet :: legolcsóbban!
17.18-as boglári motoivs és az és|Í gyors, amely JmJbSt 19.00-kor inda\'.
Pécs felé is több vonat kö/.lekcdik, mert reggel 5.01-kor, dé\'ben 13.18-kor, eite pedig 20.56-kor lehat Pécs feié utazni, ézenkivü\' azonban közlekedik ;i Sopron -pécsi gyojnmoto-ros is, amely Pécs Felé 18.22-koi? Szombathely fe\'é pedig reggel 9.30-kor indul. Zairuejerszcgrc a motoros 18.60-kor Indul, inig Szamfhathcly-Sopron felé a már említetteken kí-vüi 440, 7.44, 15.52 és 21.00 órakor lehet utazni. Ez utóbbi vonat is cHitinkozás Budapest és Pécs félő\'.
Kaposvár, Uj dombóváron át n dél előtti személy 11.27-kor indul. | i
Jugoszlávia Üe\'é az éjféli gyors 0.26-kor indul, la délclőtll pedig 11.12-kor. Ezenkívül Mumkéieszt-urra közlekedik a 6.10-es vegyes-votnat.
A Zalai Közlöny nyomdája már készíti az uj mefaetiejid részleteit is tartalmazó
Zsebmenetrendet, amelyet a jövő héten minden előfizetőnk Ingyen kézhezkap.
Az előfizetők kihordóink utján kapják meg a Zsebtn^nc trendet, dc az külön is kapható \'esz a nem előfizetők részére a kiadóhivatalban.
^iibi\'yőiou ÖRAj it\'itait ÉKSZER,
)6li\'ííí SZEMÜVEG >«K«l6i>yö»(bb bá-
ZSOLDOS GYULA
fríumtiT, lUz íi !á!síeiíitiiiE!lEii!Éí,
FÖ-utS. (a Korono-iiállodival nemben). llsSranta Jtvttdműhtly I
Jóslat:
Mérsékelt északkeleti, ászaki szél, sok helyen még eső, zivatar. A hőmérséklet nyugaton kissé emelkedik.
A Ueteorologtsl [utasét DSfykantssal ¦.(tlsyeléállomasa loiontl i
rTömőrséilal tegn.p e«te 9 fánkot +106, m« tef|el+10-2, délben + 136.
Ouptdek 3 2
)9W. május 18,
ZALAI KOZCONV
rÉRFl SZÖVETBEN IS
la délután nyílik meg a háziipari kiállítás
Ismeretes, hogy a MANSZ, a város szociális ügyosztályával kurölt-vo, nngyszrthásu háziipari kiállMs-baii mutálja be a nagyközönség számára is rendkívül érdekes és tanulságos készitmenyell. A Horthy Miklós utofn, a vo\'t Gycnes-féic üzlethelyiségben lévő kiállítás ma,szetar balon délután 6 órakor nyílik meg ünnepélyesen, A kiállítás naponta, hétköznap és vasárnap reggel 8 órától esti 8 óráig \'esz nyitva, hogy mindenkinek alkalmi\' legyen\' meg. tekinteni. A belépés díjtalan.
Hatalmas fejlődéséről számolt be a Gazdák Biztosító Szövetkezetének közgyűlése
A Magyar Vidéki Sajlóludósitó budapesti jelentése szerint a Gazdák Biztosító Szövetkezete e hó 15-én tartotta évi rendes közgyűlését báró Vay Liszló titkos tanácsos elnöklé-sével. A közgyűlés elé terjcszlett évi jelentés a Szövetkezet rendkívül kedvező eredményeiről számol be. Bevezetésül az elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg gróf Zelenski Róbert elhunytáról, aki 40 esztendeig volt elnöke a Szövetkezetnek és különösen azalapilási kOvetőelső nehéz években állította tudását és közéleli súlyát nagy odaadással a Szövetkezel megerősödésének ¦ szolgálatába. Báró Vay Lász\'ó elnök az egész közgyűlés meleg ovációja melleit megemlékezett nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzónak 20 éves országlásáról, melyet a közgyűlés tagjai állva hallgattak végig.
A Szövetkezel 1939. évi mérlege igen kedvező képet mulat, örömmel állapítjuk meg hazánk legnagyobb biztosító szövetkezetének hatalmas arányú fejlődését és további előretörését. A Szövetkezel Összes díjbevétele a kárbiztositásl ágazatban 8,099 000 pengőt tett fel az elölő évi 6,209.000 pengővel szemben, az emelkedés tehát 1,790 000 pengő. Az életbiztosítási ágazatban 5,268.000 pengő volt a dljbevélel az előző évi •4,223.000 pengővel szemben, az
emelkedés tehát 1,045 000 pengő. A Szövetkezet 1939. évi összes dij c vélclc 13,367.000 pengő volt az előző évi 10,532.000 pengővel szeriben, az emelkedés 2,835.000 pengő. Károk címén 1,332.000 pengővel többel tizeiét! ki a Szövetkezet, min: az el\'zö esztendőkben.
Az ulaplöke és az összes tartalékok összege 24,527.000 pengő az 1938. évi 14,428.000 pengővel szemben, az emelkedés tehát 10,099.000 pengő.
Az 1939. évi üzlelév kimutatóit 213.805 30 pengő. A nyereség megállapítása clótl a Siövelkezet igaz galósága az Elismeri Vállalati Nyugdíjpénztárnak 100.000 pengőt adományozóit.
A nagy eredmény, amelyei < mérleg is Igazol, még inkább jogo sulttá teszi azt a bizalmat, melyet a Gazdák Biztosító Szövetkezeié az ország biztosító közönsége részé.öl élvez és természetesen még nagyobb súlyt ad tekintélyének, melyet a közgazdasági életben az elmúlt 40 esztendő folyamán magának kivívott. Mindezek az eredmények elsősorban Láng József vezérigazgató nevéhez fűződnek, aki kiválóan képzett tisztviselői karával Immár löbb mint 3 évtizede vezeti Szövetkezetét ujabb sikerek felé. • (:)
Ingyen zseb-menetrendet kapnak a Zalai Közlöny előfizetői
Régi kívánságnak tesz eleget és nagy hiányt pólói a Z:il«I Közlöny, amikor most a nyári rr.flnetiendvál-tozás idején könnyen áttekinthető ÓS az összes Nagykanizsát érintő vnsjti ós autóbusz vonalak részletes menetrendjét tartalmazó kis zserink-netrendet ad ki. A zscbalaku, 44 oldalas kis füzfit a kaniz>aj vonalak kivonatos menetrendjein és csatlakozásain kívül hasznos utazási tájékoztatást is ad, közli a balatoni k*d-
^JÍvufmzScux
vezménveket, a méiieldijtábldzarot ésaMATEOSZ járatok monelieind-jét is.
| Az ízléses kiállítású zseb\'mnnct-i-cndct a Zalai Közlöny minden előfizetője teljesen díjtalanul kapja mBg, mdután a lapban kellően részletezett menetrendet nem, tudunk közölni. A r.em előfizetők is fillérekért beszerezhetik a laphoz mellékelt és nélkülözhetetlen kis z-eb-menetrendet, amjely a Zalai Közlöny nyomdájában már készül. Az ingye-iijoa zsebmMne trend előrclálhtitolág a jövő hét elején kerül szétosztásra kihordóiuk utján.
AZ uj menetrend 19-én, vasárnap lép érvénybe és érvnye október 6-ig tart. Általában nagy változás nem lesz; a tavalyi nyári menelrendhez képest, néhány vonaljárat azonban megszűnt, a balatoni idény^járatok pedig ezévben csak funlul 29-től, Péter-Páltól augusztus 20-aig, Szent István napjáig kötekednek.
1937-ben Ünnepelte ax őreiig-ert putnokl i:). Mi\'. gaidaxÁgl i.\'l-fi leanyncvelO-IniéiM lennAlláaának 23 eex-tendOi Jubileumát. Axoln nap-rfll napremindlnkAbb ncvekc-(lik .i nagyiiabáxt) InlŰxvt le-klntélyo. Ki nem la olyan c»o-d Alaloa, ha meggondoljuk, hogy ennek ai intézetnek egyik novendeko a budapeiU oraxA-goa hAxlaaxxonyveraeny alkalmával ax eUO, egy maiik növendéke pedig ax w.ii. ovi pariul neraxoUtÖzI hAilux. axony versenyen a dlwérdire. n»4llű ruiaodlk dijai nyerte «1.
Milyen szeretettel és mennyi
gonddal tanulják ezek a leánykák az ételek elkészítését Erőleveseket és - sUlteket készítenek, de emellett pompás kávét ls tdznek. A Jó kávéfözéshez azonban kettő kívánatos: először a megbízható kávéanyag és pedig bab-kávé vagy Jólajta malátakávé, másodszor az olyan kiváló kávéizesltő, mint a &Franck -kávépótlék. % Ezt a „Cichorium Intybus" gyökereiből készitJUk, melyet Sopron és Mosón vármegyékben termeltetank. E nemes növényt tehát hazánk földjének ősi ereje és a nap áldó sugara táplálja. A modern gyártási technika teszi viszont lehetővé, hogyha táplálkozás szolgálatába állíthatjuk mint bFranck -kávépótlékot. Ez lokozza a kávéital zamatát és Illatát, valamint szép, aranyosbarna színét. Ez az, amit a Jó kávéitalban szeretünk.
A megbízhatóság ismertetőjele!
ZALAI KÖZLÖNY,
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy íagjkanliiári, ez Erifebet-tér 16. iiáo alalf
rÉlHs Matert
nyitottam.
Elvéllalok minden e szakmába vágó munkai.
Szíves pártfogást kér teljes tisztelettel
DÉR LAJOS
redőny-gyArtó és lakatos.
Megalakult az első magyar önálló mflröHt gyár 16 millió pengő befektetéssel
A Magyar Vidéki Sajtóludóslli budapesti Jelentése szerint a magyar válla.kozó szellem a világrengető események közepelte sem tart pihenőt él uj alapítással gazdagítja gazdasági eleiünket, A magyaróvári klncslári gyártelepen építik fel az első önálló magyar müro.t gyárat s az ehhez szükséges 15 millió pen gót a Kereskedelmi Bank bocsájlja a gyár rendelkezésére. A bank vezérigazgatója, Lamolte Károly, az elmúlt napokban Magyaróvárolt részf-vett azon a szaktanácskojáson, amelyen a gyár berendezésének részleteit beszélték meg. A gyár alapitálában a világhírű Snla Víscosa olasz vállalat is résztvesz, amely versenytársat kap a magyaróvári alapitásban, mígis i vállalkozott annak támogatására, meri a múrost előállítása olyan bonyolult felidat, hogy ihoz hosszú évek tapasztalata szükséges és ezen a téren nem nélkülözhetjük a legkiválóbb olasz szakértők bevonását. A textiliparnak egyik legfontosabb nyersanyaga a műxost, amely a lömrg-Bziikségletek olcsó és zavartalan ellátásának a leglényegesebb jiiíí-anyaga. Sikerűit .már a nyersanyagellátást li biztosítani, amelyről a nemrég ismét üzembehelyezett szolnoki papírgyár fog gondoskodni.
Ililiíililili ízléses kivitelben olcsó áron kaphatók1. Divatcsarnok, Fő-ut 6;
Jiprb
Lesz-e meglepetés vasárnap?
A délnyugati alosztály rangadó mérkőzése lesz vasujttap délután 5 órakor a Zrínyi pályán, A ZMNTE valész!nu Csondor — Csáki, Kárpát _ Junker, Babos, Kiss _ Pőese, Szabó, Csöngői, Mihalecx, Istenes összeállításban játszik. Előmé/közés 3 órakor: a régi NTp—2>MNTE II. barátságos. Jegyek elővételben TultŐnét (0
KORÖÜLA
a hasonlónevlt síigct izékhelye Splllei Dubrovnik között ax Adilil tengerben. No porttá gyorsnajójirat ea öiaieköltc-tes minden vonathoz. Vezető izaiiodak 150 ággyal:
HOTEL BON REPOS im PARK HOTEL
Mimiketlö köívctienlll ¦ tenger partján, saját hatalmit lorenyea stranddal,
illát uubtrúplkus strand löiepén. Gyér-mekek részére és ci alád tagoknak a lea-ideiUsabp. - KltünÖ konyha. - Szó.
rakozisok ét kiráudulások. — S*\\U motoros csónak. — Olcsó árak. — Kér-Jan prospekttiet.
__H»rtaUi ata tlKiiilüiUiitl I
Kis Szent Teréz a kanizsai utcasarkon
Napok óta rendesen öltözött nők állítanak meg boldogot, boldogtalant a - i: utcákon. Kis Szent Teréz srirertképeket é. órinccskéket árust, tanak lokőie-ezően tolakodó mosoly-iyal. pegyoJoiile főleg a pkVc környé-két szállják niegiós a <kőpódös sarkukul . ahol a tmnkéra nem mindig ikapbaló imnka nélküli napszámosok topják a nanot épületesnek ép|*en nem mondható knszinőzás kózepcito.
jMikor először állított meg a !-z<nt. (képe\' kin;dó nö az utcasarkon, bosz-sznnkodUim. Mikor másnap .is u$>yan ott csi(«tt el s haJtnom ike\'letL rw utcasarok ácsorgóinak .szellemes. megjog>\'zéseit Tcrézkérc és kullusza-,ha|í terjesztőjére egyaránt, — igazolást ikérlem őnagyságától. Kiderült, hogy a belügymmisztériiunlóA országra szóló engedélye van a cnnnk alapján a kanizsai rendőrség is megadta az utcai árusításhoz szükséges engedélyt.
A dolog hivatalos része tehát rendben van. De napirendre térni mégsem teliét felelte.
Ne csóválja senki n fejét, hogy • lám, már megint a katolikus önérzet berzenkedik. > Pár ezt a .vádat* is mzt-Jlg é. minden kóvetkez-mfayével hajlandók vagyunk elvi. Nc\'ni, ezut|al inég-.om csak n katolikus újságíró tolla rógtili le a köZ-vélemény tiltakozását szentjeinknek az utcasarkokon való üzleti hurcol-gatása elten. Eg>\'|rclekizoi sem tűrné el s mindegyek igaza mellé minden jóizlésu és jóérzésű, vallást tisvtclö ember odaállni, lm vallásos érzé-zésének jelkéi>olt Ilymódon hemperednék meg az utca porában.
Kérdettük: — mi célra történik
az árusítási Dadogás volt m a válasz. (
I)c ha értelmesebb lett volni is a Teleiét, akkor is arndcsapásn a vallás nióltóságdnik az az utcai koldulás, amit Lsme.cilcn Idegenek végeznek egyszer Szent Tcrézkc ké-pékkel, másszor mással. IT. i nem első esel, begy ezdk az utcai árusok mqfljc.\'entek Nagykanizsán.)
Ami ezekkel a katolikus szentké-pekkel itt történik, az engedélyezett, üzletszerűen inegszervezctt koldulás, ismeretlen célú nyerészkedés, az a fajta üzlet, ami nem fér összo -a vallásos érzéssel s ;nnak cinjét csak megtévesztésül használja a nyílt utca zsib vásárában.
Lo katolikus szemeket sa másval-lásu kegytárgyakat no hurcoljon Itvie senki az utca sarába. Megszoktuk, hogy cipőfűzőt, citromot, rubaakasz-tót az utcán Járókelők nyakába varrjanak élelmes mozgó-ántsok, de tiltakozunk az ellen, hogy Móricka és támunak üzleti módszerével való kufáikodáshoz a vallás szent nevét Vogyék segítségül.
Egyházi hatóságok vallásos kegy-tárgyuknak Ilyen profán utcai áru-sitásához nem adnak engedélyt, ne adjanak tehát Q világi hatóságuk sem. Ha tud vigyázni ezer hivatalos szem és fül az utcai IflzkÖ (árusításra, akkor jusson figyelem oz cd-gedély-aklák aláírásán il atra is, hogy ne tegyék lehelévé országra szóló cnt«;léHyel a vallásos érzés vámszc-dőhiek az utcasarkokon való. "Ízléstelen és felháborító erőszakos, iiodását.
(bt)
H6i gaandalettok ft fehér olpfikben
ön fa | nagy választék. Olcsó ári
Virág cipőben járjon! Fő-nt3.sz.
A fényképezőgépek Iránti szenvedélye a vádlottak padjára ültetett egy nagykanizsai fiatalembert
Különös eselicl foglalkozott tegnap\' a nagykanizsai törvényszók Juikáry Vilmos törvényszéki elnökIwJycitcs cl-, nóideto alatt. A vádlott egy kanizsai! fiatalember (nevét korára vntó tekin-j tettel nem közöljük), aki csak nemre-\' gen hagyta .el az iskola padjait. Szülői tisztességes, jómódú\' emberek, akik n tpgjobb nevelést juttatták fiuknak.; líjjj-etlen szenvedélye völt: — betegségig szeiet^e a rényliépexőgépeket. Min-\' djen Alma, vágya, igjekewrte fénykó-pczőgéi»kct szerezni így .történt, hogy] egy napon felkerosto Vnstngh Béla fényikéj)ésxt és vásárlás ürügye alalt kicsalt tőle egy fényképezőgépet, amit azután Znloe^crszcgen eladott. Teulscb Gusztáv üztcléből is hasonló fcönnön-
fonlajiggal több értékes gép«t szerzett és uzokat olcsón ebulogaita. Vastagh-UM crenkivül egy gépet is lopott.
Poljelentósre a rendőrség citogta és az iigyészsőgnek átadta a fényképezőgépek szerelmesét, Á tegnapi tárgyaláson a fialtóerrtbor nem\' tudta okát adni cfelekmínyénck. Haszna nem volt belőle, mert a kapott\' pénzt elutazta a gépek továbbadására, hogy ezután még jobb gépet szcrczliessen magárnak.
A Virvényszók is figyelemmel volt az enyhitö körül menyek re és azért dr. Doniján (iyula védöbeszótlo után mindössze öt havi fogházra ilélte. A ¦kir. ügyész és a vádlott is niegnyugo. dott az Ítéletben és Így az jogerőssé vált. { \' | .
IEÜOLCSO rí
EÖOLCSOBB;Ali FEST
cimtáblát, szahát,
épület- és bntérmázolást vállal I
CZOCZEK\'S
Piaciéi\', a volt Szarvas-szálló épületében Haaykwilau. fc
1940. Brffel 18
Bár
lelelDik
— gazdag lehetnék — mondja vágyakozva sok ember. Ez a vágya már a közeljövőben teljesülhet, ha egy 3 vagy máafélpenefis állam-sorsjegyet vásárol. A húzás már
Június B-ón len.
Főnyeremény i 40.000 A HL P.
További nyeremények; P /zO.OÍlO.-, P 10.000.-,
#kélszer P 5800. négyszer P2W0-, hairtórPMCO.-huKonkéiszer P 1000—, stb., stb., stb
Ma este nyit a színház
Mint löbb izixm jelentettük, inke Rez:íő vándor-társulata jnp-, azcfctH. balon ede fél 9-kor nyit kaput először Nagykanizsán. Reméljük, hogy az tuj Igazgató é> a város színház, pártoló közönáéí.c az uj színházi rendszer melleit is olyan Imi :l°g k-\'ip-csolatokat teremt luleg.u m"i találkozóval, mint íitai\'ycnek eddig fűzték össze Nagykanizsát és a színigazgatóit. A?.t is megírtuk Imiír nem egyszer, hogy jó Híre előzte meg. Inko Rezső íársulnlét eddigi állo-másairói s hisszük, hogy cnb&k\'knar má este kezdődő bizonysága lesz a társulat első kuníVai idénye. Kanizsa nehezen fogad szivébe uj em\'oe-reket, de nehezen ejti is ki onnét azokat, akiket megszeretett. Szeretnénk, ha az uj társulat\' «z utóbbiak sorába mielőbb bejutna s biztosra vesszük, hogy a közönség kellő támogatása ós a színház-vezetés gondossága és művészi értéke mellett ez mihamarabb még is történik. \'
vékAsy testvérek
órás, ékszerász, látszerész ns n* l) Arsny- és ezOslíésnOk rO-ul i-
Óra, ékszer, sismBveg legolcsóbb árban
Javltáat, véaést szakszel (len I készilUnk
Heti műaor:
SZOMBAT: zlmtKri-zímibtorl att>
VASÁRNAP DÉLUTÁN: Zimberi-zomlíori szőpasszony (bórletszünet).
VASÁRNAP tiSTIÍ: Ziinbori-zoinliorf szíp^sszülty (bértetszntiot).
HÉTFŐ: Vadvirág (bArlctszrmcl, til-léres).
KEDD: "*knJJ iguzot.
SZERDA: MonlJ Igazat.
CS0TOI1TOK DÉLUTÁN: 33es b:|l» vagyok in (fitléres).
l\'.SOTOItTŰK LSTIÍ: Mdals szop az elet.
Az arcbőr célszerű ápolásihoz
mindenekelőtt ai> aiakaégis, nogy bilmOkodétUnket reggelenklnt éhgyomorra egy pohár tetméaielt* ,Ferertc József keaerüvlziel raegleleloen elrendezzüt Kérdem meg orvoiát I
irUlliiiiMÉilij
vaakersaaedasB — Nagy kai Ina
CORDAT C
LERAKATTA
1940. má]us 18
ZALAI KÖZLÖNY
Fedeti gyógymedencék, ivócsarnok, inhalatóriuni, strandfürdő, hullámfürdő. Páratlanul eredményes fürdő-, ívó éa belélegzfl-kúrák. A szoboszlói „Qyogyftx" és a szénsavval telített „Hmjdu-vlt" mlncleunit kapható.
A fürdet Hajdúszoboszló 73\' és 7Ö°-ns sós-jódos-hróaios-hiiJro carbonatos hévvizci lapulják 3.0CÜ liter forróvlz percenként. Magyar éa némcliiyclvU ismertetővel készséggel szolgál a fürdo" Igmgatéaig*.
1112
Egységes állami gyümölcsfa-védő akció
iMml um«roi#>, Kárpátalján, Téesőn, a hiits almatermő vidékei*, ahol 3500 hold gyüntóléaös r-jn a kormány cl-irtdelLe az egységes védekezést. A Vociekezés kénes szerekkel, iU. mész-kénlévnl és 120 q Móritól arxéiios per-melősze-rrel történik, amelyet a Magyar -Mbzogazdak Szöwtkczete Budapest V., Alkotmány u. 2".). szállít. Különösen na^y eredményt Tárunk aa utóbb om-iii«:t\' arzéne» pornietezöszjerlől, miután nzzal a hazai \'nfgj\'obb uradalmak és gazdaságok -kiváló -•f*nlményaket érlek el.
A Jlagyar Mjssögasdák Szövetkezete vidéki kirendeltségeivel együtt egyéb kínt igén gondosan felkészült arra. hogy a termelők ezévbell jol>ban védekeznek, mint mas esztendőkben ós még kellő időben gondoskodott uagy-iiaennyiségu nyersanyagról s ezért mód jában Ül -eevdit .Móritól .araénes per-tnelftzíísíorret ezidőszerint n régi áron korlátlanul állatni. (:)
ŰRNAPRA
fehérclpök, n;ii\' siandaleUek, Ilii HI I II | harisnyák IlISliüS Fö-ut.2.sz. -nél.
> MEGHÍVÓ.
Orszégos M(gyas! Kereskedelmi Egyesülés nagykanizsai keraiete
1940. május hS 26-án d. e. 11 órakor tartja
évi rendes közgyűléséi,
melyre tag|ait tisztelettel mcghlv|a az líluBliuég.
Tárgysorozat :
1. Elnöki megnyíló.
2. Titkári lelonlís.
3. Pénztári ]elenlés.
4. VálasilAsok.
5. E.ellegei Indítványok, melyek a kfiigyU. lés elölt 3 niippal írásban nynjtandók be
érdekek fűződnek a here-fűmagvak fokozott termeléséhez
írta: DraUwlger Nándor oki. gazda
A heremagvak ás fumagvak áraiból kélséfckivtll jóval magasabb jövedelmet butosiihafnak maguknak a gazdák, mint hmonló kürülményfk kOzOlt és hasonló területen a gabonatermeléssel. De indirekt módon is hasznot hajt ez a termelési mód, mert a pillangósok a talajt nitrogénben gazdagítják, léhát talajjavló hatásúak, mig a fűfélék taiajkimélök, mert kevesebb tápsót vonnak el a talajból, mint a gabonafélék. Előnyük az is, hogy a magfélék majdnem kivétel nélkül évelők, csökken az évi szántandó terül t s jgy a fennmaradó szánlót ugyanannyi igaerö-vel és könnyebb munkabeosztás melleit 6okkal jobb megművelésben részesiltieii a gazdj. A fümagfélék szilmája elsőrangú takaimánypollék Az Állattenyésztést pedig különösen azok a fajták segítik elő, amelyekből a második, vagy harmadik ka-
szálás hagyható magnak, mig az előbbiek takarmánynak vághatok.
Nemzetgazdasági szemponthói különösen fontos, hogy az ugyanakkora területről termelt aprómag ér téke jóval felülmúlja a hasonló területföl termelt gabonáét, KV súlyban talán csa\'-f tizedrésze annyi. Az aprómagvak szalütőképesebbek agabo nánál s Így nagyobb piaci lehetőségeik vannak, jövedelmezőségük pedig előidézi a munkásviszonyok javulását és az adóképesség fokozását:
Kétségtelen, hogy a heremagvak és fumagvak termesztésének fokozá sával valutaszerzö aprómag-exportunk értéke megsokszorozódna, de ugyanakkor gabonatermés állagaink emelkedőiével g ibonaíeleslegünk is emelkedne, még pedig az eddiginél kisebb területről.
HARKÁNY
Péo» mellalt
. közismert.reumafürdö
éi nyaralóhely, páratlan gyógyhatása, modern, olcsó, májúi 10-tól ozeptember 30 lg,
PUskSiüi weckend. tili
SPliJ\'T "~
A dalmát tengerpart tuiIisU^at központja vendégelnek pJi.il Imi klímát, icmex strandlehetc^Kct, történelmi látnivalókat, rengeteg kliánduláit alkalnusaigot nyújt.
\'HOTELSAVA
caendet család! azáiió a virts előkelő villanegyedében, a Bac*vlc«-n, l tengeri fürdő liózvctlen bejáratán*!, tengerre, néző komfoilos Mobáival, hltünö kony--hajával a Icgkcllemocbb laitóikodiil bUlo-¦ltja
íja]
(—) A TÉBE június 8-án tartja Kassán országos kongresszusát, a mely a magyar hitelszervezet nagy ünnepe lesz. A kongresszuson a Felvidék pénzintézetei újból és véglegesen besorozlatnak a TÉBE szervezetébe.
(-) FUZIONÁLTAK A SZÁLLÍTÓ EGYESÜLETEK. A MVS Jelenlése szerint a magyar szállítmányozók eddig három egyesületben csoporfo-sutaTc. A hírom egyesület vezetősége a szakma érdekeinek erélyesebb megvédése céljából megvalősitolta a fúziót és az nj egyesület élére Rau ner Mihály felsőházi tagot vá\'asz-tollák meg elnöknek.
(—) ÁLLANDÓ NYERSANYAG-BIZOTTSÁGOT ÁLLIT FEL A GYOSZ, amelyben minden szakma egy-egy kiváló szakértője foglal he-.lyet. A MVS budapesti jelentése szerint a bizotlság állandóan figyelemmel kiséri .a nyers anyaghelyzetet és illetékes helyeken [avaslatokst fog tenni a nyersanyag beszerzése és eloszlása tárgyában.
<—) MÁR MOST NAPIRENDEN TARTJA A KORMÁNY A TŰZIFA-ELLÁTÁS KÉRDÉSIT az elmúlt léi tanulságai alapján. Ezzel kapcsolatban érdekes rámulatni, hogy a MÁV legutóbb 14.000 vagon tűzifa szállítására irt ki pályázatot, de a MVS budapesti Jelentése szerint legnagyobb meglepetésre.csak 1532 vajjorva.ér-ékezett ajánlat.
(-) EGYES KISIPARI SZAKMÁKBAN NINCS. UTÁNPÓTLÁS. Az iparkamarák mester vizsgáló bizottságainál tavaly Budapesten kétezernégyszázhatvannégyen, a vidékf bizottságoknál pedig 1389-en lettek mestervizsgát. A MVS budapesll jelentése szerint az adatok feldolgozása után kiderült, hogy számos Iparágban sem Budapesten, sem a vidéki városokban nincs utánpótlás. Az egész országban egyetlen vizsgázó se jelentkezett például a fésűs, kocsilámpakészitö, harangöntő, pipa-metsző és a gyerlyakészltő iparból.
Alkalmi és nászajándékot
szolid árban
BÁRÁNY ékszerésznél
llutll.y Mlklú*-llt 3. (Po.llv.l usmb.n.)
Szombat
Anuria ntUomiBiok hélkfanrtpökon
Bxdjrpwt I. tttMTáll 6.45 Toma. Hírek. Ko»l«méojr«k. H«ngleme»ek. — Utia« éu»nd. — ,M Hírek. — 11.10 Nenuetkéil TizjelíO-\' siolgálal, — 11 H«r«ngs«é. Hiranu*.
Fényképezőgép,
film, lemez, psplr, másolás és mO>ászl nagyítás legolcsóbban
Tetitsch aroflerla
fotóosztályán.
Benzin
takarékoiiégot
ezolgáljaimoloriábabecuvártu] torout
BOSCH-GYERTYA.
mert a motor könnyen-Indul és kave-lebbet fogyaszt.
Kedvező cserealkalom
májMM AO-tei ai..4iu.
Tájíkostssia me#t kereskedőiénél az előnyös íttíitelak fsttl I
Idöjáiésiotontés. - va0 ,Ule»k. ~ 1X20 ldőjeltós, idöJirésjeR-ntéa. — 14-35 lllrak. - 14.45 Műsorismertetés, - 15 Arrolyamhírek, piajd^talt, éíelmís«ráíak. - 10.45 Időjelzés,,Mő-Jarésjolealés1,lürck. - 17 Hirwk,*|to-vák és magy*r-oroM nyel^ey. — íő.ll Hűek. - 51.40 Hírek, idöjirisJelentés, hírek szlovák éé magyar-orost; nyelven,
BUDAPEST 1.
17.15 Ember Naftdor aongnráatk. — 17.45 Postamúscftki tanácsadó. — IS,18 A régi pásti vurstli niuasiltAja. Xetkéa
liangulaíkóp, - IQm Bui* -Saedor
(¦ig;íiiv/.eiie,k;,i;1. — J0 < KiwakiaL. Dr.í-lua 3 n-ljbau Xi.LO Tá»<\'U.
mltoak. 11.20 Toki Horrath - OfiUa cürgányzanekara. • BUDAPEST II.
17*43 i;oümUy Hi^i éo*k«í. _ 10 Dr. JastflníKky Sándor.BAQad4.Sn- — 19.35\' Megiögaatiaaágl félóra. -- 20 IIÍ-Utk. — 20:25 A 6*e*«féráro«l swaekar h:<llgv«n«ny* Nvir*xvliö«.íi]. — .>21,í>.\'s Idöjárásjaktitéa, i
J óm I nőlégH
pepiin ingek
olcsó árban ksnüatók Divatcsarnok. \'FÖ-ul-0.
Vasárnap
BUDAPEST I.
8 Gbresitő. Szózat. Hanglemezek. ~ 8.45 Hírek. — 9 Gftrög katolikus is\'.en-tisztelet. — 10 lieformátus IslenUsztn. let. — II Egyház! ÍDok és srcnlbeszéir.
— 12.20 Időjelrés, id ÖjárásjoLecaiés. — 12.30 UudapesU Hantfrórscny Zenekar.
— 13.45.HJm — 14 Hanglemezek. — 15 Kovatsits László előadása. — 15.45 Szaloniitos. — 16.30 Dr. kisléghi Nagy Dénes előadása. — 17 Hitek. — 17.15 várhelyi Antal orgonázák. — 17.50 Illyés Gyula előadása. — 18.15 A Magyarország—Románia válogatóit Inbda--rugónrérkózés II. félidejének kacvetiteV se nz Ollói um sj>orttßlopröl. , liesxél Plulrár István. — \'.9 Magyar táncle-mezek. — 10.25 Di-nkó Pista, a magyar nólakirály. Kózrcmiikódik Liltasy Győz 0| óraház tagja, kíséri Oláh Kálmán cigányzenekara. — 20.15 Sporteredmények. ~ 20.25 Fellegi tTeri .ónskoL — 20.10 Gyón! Géza emléJcest. _ 21.40 Httwk, időjárásjeientés, apor(«reilmé-
r.nynk, — 22.IO Jt* l. honvédjgyalog-I ezreit ztfwkani. — 1%20 PerUs Pali cigány zenekara. ^BUDAPEST IL
ill IjandT&i Jóaka c«d^i.«n»kara.
— IZOJ üeycnie radjóXéJóra. — 1505 Jati-szAmok lianglemezről. — 17.45 Ilniczky László jazraonokara. — 19.25 Hajós Elemér elöadiaa. —,20 Uinak.
— 2025 An UipBsU DaUtör. - ,2053 Nagy Meda alöadas«. - .21.20 Tánc JMjSMk. - 23 XútyrWm** j
0993
ZALAI KÖZLÖNY
Ki az urát szereti, Vargánál
tisztittat neki!
._. A galíciai Drohobios kör-
[ |)|S, 11|. I -nyéki Bolohovco vasúti 1-¦—t állomás ellen ozon a. napon Mézeit roliain alkalmával Peror Andris volt budapesti 29. honvéd gyalogezredből! honvéd egymaga »hatolt be aa állomás épülelébo, melyben egy orosz tüzérségi megfigyelő altisztet le-negyvenett ós annak.bét emberét, mit-yem törődve a dulerűvel, elszánt, bátor fellépésével ártalmatlanná tct\'e. Ezután a roliamozóklioz csatlakozva az orosz, állásba is betört, hol egymaga fergeteges lendülettel harcolva, további 10 oroszt fogott el. Ezért a Wváló és lel-ioasitó példát adó mafiptartásáőrt a kis ttíüst \'ilézségi éremmel tűntették ki.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzés! forrása
VASTAGH Nagykanlza».
— (A plébániatemplomban)
holnap, vasárnap a volt liadiljaDíff-résziek zaszloszentelésével kapcsolat. 9xin. a 10 órai nns» c»ud*s (asz, a Ézeölbeszéd elmarad.
— (A mai növendék-hangverseny)
18 ora 30 porckor kezdődik: a «ene. Iskolában. Bolepődij nincs. (:)
— (A Nyakosz)
"^agykanlzsűl Bzerveze-le folyO hó 26-áil 11 árakor tartja 19. évi rendes Jtozizyalését a Polgári Egylet killcn-^ennóbea. A tagokat ezen uton u meghívja az elnökség. (:)
MOTEL OORVIM
BUDAPEST "\'•
VIII., Caakanay-u. 14. Neaietl Szlaháznil Cnlidl szálloda a vároa szivében. Újonnan berendezve, központi Kiles, hideg-meleg folyóvíz.
Egyisryaa azoba P —, kelagyas P
(Folytatta a 2. oldalról)
— (Atkultízott az egytaázkBzség)
A roro. kat. egyházközségi iroda a inai nappal a Horthy Miki,\'*, ul 15. sa. volt Dobrín-házba, a Katolikus Kultur. hája céljaira megvett épületbe költözött át és hétfőtől már ilt áll a közönség rendelkezésére. Megváltozol* na egyházközségi iroda telefonszáma is, nj] uj lilvöszám 440.
— (A zalai tanlló-siemlnárlumok)
befejeződtek. Az utolsó állomás Balatonfüred volt, amelyet összekapcsoljak egy tllianyi kirándulással. Mind a lanitoi szeminárium és az annak keletiében elhangzott előadások és tanítások, mind pedig a tihanyi kirándulás
kütunöen sikerült. , ; | i
— Pán. ilt a káahoz,
ha Idejében beazarzi Allamaorejegyét I Egy aorajegy 3.— P, tál 1.60 P. Húzna Junlu\'i Hd,
az olasz birodalom fejlődését.
Más helyütt o lap nz olasz ifjúságihoz szói « legutóbbi tüntetésekkel kMpesolatWn. Utm itt Is Mussolini szavaim, hogy a népnek vállalkozni kell, ha hívja a törtéinelem. Az olasz Ifjúság megMutatta ezekben a na. pókban is, hogy vállalja a hareOt és kész követni a Duoe parancsait. Hi-sztmk a Dúcéban, - Írja lap a to-
vábbiakban - aki nem állt roleg » Marcia Su Romá-jhál, hanetml győzelmet győzelemlie urat. A mostani háborút Is beleszámiljuk ebbe, krjcrl ugy tektnljtlk, mintha mlárls beleavatkoztunk volna, - mondja nclkk, amely végül hangsúlyozza, hogy ez a győzelem az egészségei- (népek győzelme lesz és az nj békél, uj történelmet \'jelent EurOpánnk és a világnak. .. !1
1940. má]u» Ili
Román lap Olaszország Igazóról
i ROmo, tnlájus 18
A Stefanl bukaresti jelentése szerint Romániában és Jugoszláviában feszült várakozássá\' figyelik Olaszország clhatározáHit. Nagy je\'ehtő-ségét UilajdoWtanak Ciano lapjának, la Thclegrapho Mn« feledésének,
hogy Otaszorazághak most fel kell szaba\'dulnla o fcűdközitengeri angol ellenőrzés alól. A Curentul ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy meg kell érteni Olaszországot, hisz az angol tengeri ellenőrzés otéiinfi elsőSorba|n és válOsággjal az olasz felségjogokat térti.
Kiürítik Svájc német-határszéli városalt
ROma, miájus 18 Az olasz fővároaban nagy feltűnést, kellelt, hogy Svájc nagy csapatokat voint össze a német és francia határra és Básclt, valamint o néinxrat határhoz közei fekvő városokat kiürítették, í \'¦ , Nemzetközi kniegfigyellk KakrWit
számitanl lehet arra, hogy Svájc napokon belül a bonyodalom középpontjába kerül. Ezzel pedig a 1iá-boru Olaszország küszöbére lépeti. Fascista körökben mélyen átérzik a pillanat komolyságát és hangsúlyozzák, hogy Olnszorazág készen áll cselekedni. | 1 i
Rlbbentrop holnap Milánóba utazik
Aj Uj Nemzedék ugy értesül, hogy Ribbentrop vasárnap, az úgynevezett »acélpaktum« első évfordulóján Milanóba utazik.
Ugyalncsak az Uj Nemzedék je-1 lenti, hogy az olasz beavatkoacás nem érinti a balkáni helyzetet éa abbén balkáni körök la bíznak.
.Stratégiai tévedés"
Torino, májas 18 A Sfatnpa a nyugati háborúval kapcsolatban azt írja, hogy a szövetségesek stratégiai tévedésnek estek áldozatul. Az áltört front széles és mély és a német előrenyomulás könnyen szétválaszthatja a Namur
és Anvers környékén harcoló szövetségeseket.
A franciák az angoloknak aira a biztatására, hogy most Is ugy lesz, mint a világháborúban volt, köny-nyeri ugratlak bele a háborúba és most saját bőrükön tapasztalják, hogy semmi sincs ugy, mint ahogyan akkor volt.
Hlr Narvlkból
Berlin, május 18 Narvik közvetlen közelében a szövetségesek halászhálókon az éj leple alatt megkísérelték a parira szállást. A kisérletet Idejében észrevették és a támadást visszaverték. Az ellenség vesztesége flagy.
A NYÁRI rnenetrenddol megjtadul Budapest és Pozsony (közölt a <Duna>-Bxpress. sbiautróbusz-járat-
A KORMÁNY tagjai tegnap délután 5 órától 8-ig minisztertanácsot tar. tottak.
SIKKASZTÁSOK miatt jogerősen másfélévi börtfn.e Ítélték dr. Popper Dezső esztergomi ügyvédet.
VELENCÉBE érkezett Hóman Berlint kultuszminiszter ű képzőmű vészeli kiálbtás megnyitásira.
LEZUHANT egy olasz utasgép a barcelonai repülőtéren. Nyolc utas és a személyzet meghalt.
KÉT BÉLYEG jelenik meg május 27-én a magyar árvízkárosultak segélyezésére. Az egyik 10 fillér lesz 2 fili\'ér felárral, a másik 20 filléres 4 Jiliór felárral.
ZÁGRÁBBAN júniusban nyilik niífl a magyar festők kiállítása.
AZ .ELFÚJTA A SZGL. film-valló, zalét bárom nagy londoni mozibon egyszerre mutattak be.
¦A HAZAT — egyes ld,rek szerint — (kedden újra elnapolják.
OSTENDÉBE költözött a belga kormány. \\ [
MINDEN LAP engedélyéi felülvizsgálják Romániában.
HALÁLRA zúzta a maionvkerék VeLzmonn Henrik radotyáni malom-tulajdonosi. *
ANGLIÁBAN nagyszabású erdőirtá-sok kezdődtek.
FELEMELT Összegben szavazta meg a nnwyoríd szenátus Roosevelt fogy. Yteittaezési hitel-javaslatát.
Divatszandalettek
nagy választókban naponta érkeznek)
cö-ut s. sz. RITTER DIVATHÁZ.
GRWb HOTEL KÜPARI
strandfürdője.
Mi a.lilnl tcnir
Itgldeitlubb Modern MAII\'lban Iflkélelel komfort. — itr«nd haíinálaU díjmentes. — KltQnö url köiöniéa. — Hatalmai síublróplkut park. Remek konyha. — Dílulan és esle IA,K. Kirándulások. — Tennln, vlil ipoilok. — Teljes penilö irn [amiben minden költiío •*\'J-1 lemlatta\'ik) a siobik fekvése -W dlnirlfl. — t"\'-proipekluat.
— (Oltárlszentaég kitétel)
lesz holnap, vasámap a plébánia-tomplomhan
— (Felhívás a tűzharcosokhoz!)
Vasárnap nem lesz igazolás ós csü-törlők helyett szerdán este 7 órától 0 éráig. \' (:)
— (A zalai árvízkárok)
mint ismeretes, Pakod ós Díszei környékéi] a legnagyobbak, az épületkárokat il\'Blölcg, Több lieiycn nW csak oz árvíz öntötte el a házakat, luihoiti később a talajvíX is áttörte és JeJnyomla n padoratotjés a kakasokban igy az ajv;z tdán is 60—80 cm. viz maradt. A megye vezetői a kondfiny-bíztostól kiutalt 12.000 pcnigöt elsősorban e vidók házainak ujjié|>iló-sóia forditjá,k. Még a lói előtt <kb. 20—25 egészséges olüioa épid ezeu a vidéken. I< ,
— (összenyomta a teherautó)
Kupé Domonkos gelsoj rakbdómuji-kis az államélálészéU hivatal egyik tehorautő-pótkocsiján dolgozott. Munka közben a teherautót lábasán kezelték és a munkás a tchemuló. és a pótkocsi közó esett. Fején és mellén súlyos sérüléseiét szenvedett, az egor-szegi .kój-liázbiin ápoljék.
Megbízható, jó kézügyességü fiút
ékszerész (aranyműves) tanulónak
felveszek.
Bárány ékszerész
Horthy MlbUs-ut 3.
— (Véletlenül lelőtte a barátját)
Kis Józ\'öf endrőci földműves egy forgó])isztolyt talált. Nem szolgáltatta be a fegyvert, hanciA megtartotta és tegnap tisztogatni (kezdte. Közben meglátogatta ílaumgarfner János nevü barátja, aki éppen akkor állt Kis elé, anúkor annak keltében a rozsdás pisztoly elsült. A golyó Baumgartner melléibe fúródott, súlyos állapotban szállították kórházba. •
~ BeilinMl, Lvniloabél, Parisból
és Newyorkból közöl lendkivüi ér-dekes színházi levelet n Fihn Szinlvá* Irodalom legújabb száma. A rCndki\' vili tartalmas uj szájnból kiemeljük
Balatonbogláron
közvetlen vízparton, vasút- és hajőallorhastól két percnyire
két ixoba esukoit verau-dával, konyha-bassnálattal
egész szezonra kladéa Clm: Faarrssl HU* is FU Kapasvár.
1940 máim 18.
ZALAl KÖZLÖNY
Szentképet
stak keresztény üzletben vásároljunk I
T0R1YQS BTfil
FO-ut 24.
ö>Of- éa poi*ColláH-boicBkedísibea
Kárpáti Aliról vezércikkét a szindaral*-hiányrói, Erdős Reneé novelláját, Egyed Zoltán nagy képes riportját Balaton pünkösdjéről. Mutatványszámot kaid a kiadóhivatal, VT., And rássy ut
- Hogyan kínul . Jó kávé?
Anűnt a leves is kívánja a sót, ójh-u Ügy nján\'atos a jó .kávéanyagoi I"r:inck JcAvéizösitővcl együtt elkészíteni.
Budapesti Svábhegyi Majestlo, az üdülők királya, nászutasok paradicsoma. Közvetlenül a fogaskerekű megállónál.
— Naptár : Május 18. szombat. Rom, kat. Venanc. Protestáns Erik. Izraelita IJar hó 10. — Május 19 vasárnap. Rom-kat Szentháromság vasárnap Protcat Szentháromság vasárnap. Izr, IJar bó 11
tiő/íih\'dö nyitva reggel 6 órától i its 8 óráig (héti4, BMrdR, péntek délután kedden égés* nap nőknek).
Pályázati hirdetmény
A nagykanizsai szakirányú iparoB-tanonclskola felugyelöblzottsága pályázatai hirdet az 1940/41 — 1942/43, tanévek tartamára az alább felsorolt éráknak óraadóként való ellátására.
1. A liu közismereti osztályokban heti 56 óra
2. A krreskedölanonc oszlá-lyoVban heii 16
3. A liu osztályokban általános rajz és rajzpótió heti 18
4. Fodrászipari szakrajz , 3 Boripari szakrajz . 6 Fémipari szakrajz „ 9 Szabóipari szakrajz !; . 6 Vegyesipari szakrajz . 3 Építőipari szakrajz . 3
5. Leány közismereti osztályokban . 24 Leány általános és szakrajz osztályokban m 16
Pályázhatnak kereskedelmi iskolai, kozépiikolal, polgári Iskolai tanárok és iparo8fanoncÍ8koIai közismereti, lllelöleg általános vagy szakra|zi tanfolyamot végzeit tanítók, a szabó-Ipari azakrajz és boripari szakrajz éráinak ellátásáfa IV. középiskolai osztályt és ipari továbbképző tanfolyamot végzeit önálló iparosok. -A leányoszfályok óráinak ellátására ciak női tanerők pályázhalnak. Az iparostanonciskolal gyakorlattal bírók előnyben részesttlnek.
A felügyelöbizoltság fenntartja magának azt a Jogot, hogy osztályösszevonás esetén az órasdól megbízatást bárkitől megvonhatja s ezért > feltlgyelöblzotlséggal szemben sem -minemű igény nem támasztható.
Pályázati határidő!1940. június 10. A szabályszerűen felszerelt kérvények a leltlgyelóblzoltsághoz címezve az iparostanonciskola Igazgatóságához (Nagykanizsa, Rozgonyl-u. 25.) adandók be.
Samu Lajos
":i felllgyeloblzotliági elnOk.
^¦#1 lm ii rtueiw n ¦— * ,
>ÜDÜLŐHELYA^iií\'V"ES \'
«3YL RP1L KL K PíVRflDI CSOm\\
k) V HL-flT-E LK-E K.
| nftR-tíED^ P.vgLf IZHr-HETÖ rí
5Prospektus :
n HflGYKArilZ&ft. jrfí UT 5 SZ.
A Zalai KöxlSay Sport-tlppwrteiije
TIPP-SZELVlNY
Beküldte: Lakik:.....
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzak i
ZMNTE-DVAC . . _ .._<_ -)
Magyarorsz.—Románia . .:... (._ ...)
Román B—Magyar B (... -)
Magyar 1IJ.—Román IfJ. _ .:._(_ -)
i_ (_ -)
55/Ké. 1940.
Tárgy: Cukorjegyek pótosalása.
Hirdetmény.
Mindazok, akik betegség elmén járó (elemelt cukor- adagjukat & in nii heti rendes jegyosztás alkalmával nem kaphatták meg, mett a hatósági orvosi bizonyítványt kellő 1dö:e nem tudlak beszerezni, í. hó 22-éo, szerdán délután 3 és 4 óra közölt a bizonyítvánnyal Jelentkezzenek a jegyek átvétele végett a közélelmezési hivatalban. (Városháza, regi adóhivatali helyiség. Bejárat a Ilo.thy M.-nll kupim át.)
Nagykanlzsii, 1940, májua 18. un Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
^_AijlAs
Jó* bizonyítvánnyal t*tl»4*n*»t Június egyre keresek. Ooldmanné, Bajza-u. 3. 1233
Ügyes, becsűletea bajái-and* keraa*
tallk. Labor, Ciengtry-u. 22. 1231
fe1e]árdnlt felveszek, Klalaludy-ntca 18. ii. 1220
Ügyes bejére laátty azonnal felvétetik KlsfaIudy-u.30/a,Monoitöryné 1226
Zalai Közlöny
adas-vétbl
Jókaiban levő konyhaszekrény és egy ótz-Bzecsukható cselédágy áladé, ííozgonyl-
utca 19.
E margó gumUxIlJ, króm- és bőrszíj, továbbá vlsmentes kazal-, sátor- és gép-ponyvák kedvelő (eltételekkel kaphatók Kelemen Rezső cégnél. 989
Egy Hy< szekrény, éjjellazekrétiy ex aulai olcsón áladé. Fö-ut 3, emeleten, _ 1230
IJUCAS-OZLETHELYISÉO
Kiadd egyszobissudvirl lakás Június I-re Migyar-utca 71. 1220
Raktár és pincehelyiség kladé. Bővebbet : Hinti] és Szegő cégnél. 1203
ház és ingatlan
Több adómentes magán- és bérházat, házhelyet, síelőt és földeket k«x*atlt Papp, Telekl-ut 8. 10Ü3
Adámantaa kétszobáscwdádlhát, háld-• \'9kád 1228
bútor, írógép, rádió, varrógép, fürdőkád eladó. Rikócd-iilcn 2/e.
Autétaxl — Berántó szolid árban kényelmet autók megrendelhetők. Katd-msnnManó. Telefonállomás 222. 291
Régi vagy ma! leveleiéiből stármazé iBmaaaáljraaekat, használatim, tv-anyagot Is állandóan megvessek. Jobb egyes bélyegek, sorok Is erdekeinek. — Barbnrlta főszerkesztő, található mlnd&n p»qtek«.» délután (í—8-ig a sxerkesztő-ségben, Fő-ut ö.
(tátiamczwiti
szératiozhalik>
hurozás — legolcsóbban SZABÓ ANTAL sporlflzle.óben - Nagykanizsa, Fő-nl 5.
ZALAI KÖZLÖNV
BÚTORT
vegyen vigy tendeljen,
uíi megbízható és olcsó.
CMBgerynl ti. ......
Nagykanizsa megyei város polgármesteréiül.
10 38571940.
Tárgy: A selyem te nyísztís elő-mozdllaia.
Hirdetmény.
A mai viszonyok közölt, amikor minden állam minél tobb nyersanyag felhalmozásira törekszik, sokszoto-san fontos az, hogy a magunk országának nyersanyagtermelését minden körülmények között feiléllcnül biztosítsuk. Különösen áll ez a selyem-termelésre/melynek a lehetőségig való kifejlesztéséhez nagyon komoly hadiipari érdekek fűződnek, hiszen tudnivalóin az ejtőernyők, hevederek, lö-porzacskók, kábelek és sebvarrócérnák legjobb anyagát egyedül a hernyóselyem szolgálialja.
Kérem tehát városom lakosságát, hogy • selyemtenyésztők munkáját, valamint az utcát és közúti eperfákról való lombszedést senki meg ne akadályozza, mert az ilyen cselekmény szigorú megtorlást von maga után.
Nagykanizsa, 1940. május 6. szít Polgármester.
12116/1940.
Faárverósi hirdetmény
Nyilvános szóbeli árverésen eladok : .
51 halom kevert selejt tűzifát öszszesen 612 p becsértékben 05 és 1.— halmos télelekben. A faanyagok az 1939/1940. évi rendes erdöhasználatból kérditek hl.
Feltételek: azonnali készpénzfizetés, elszállllás 2 hét alatt, azpn időn lui a város fenntartja magának a szflbad rendelkezési jogot.
Az árverés ideje és helye: 1940, év május hó 21-én, kedden d. e. 9 órakor a városi Alsóerdő Idei vá-gástertllefén.
Az árverezendő tárgyak részletes Jegyzéke a hivatalos órák alatt betekinthető: a városi kiadóhivatalban, a klskanlzsai városházi ügyeletnél, továbbá a tárayak ii az Illetékes védkerületl erdöörnél.
Nagykanizsa, 1940. má|us 15. m« - Polgármester.
9768/1940.
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a helyőrség csapatai folyó évi május hó 21, 22, 27, 29. és 30-án naponta reRgel 6 órától délután 7,6 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lő-téten lőgyakorlatot tartanak.
Ez Idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Egyéb tudnivalók:
1. Szépeinek községlől bérelt terület Is lezárás alá keiUl.
2. A lövészet robbanó lőszerrel is folyik, mlértls a fel nem robbant lövedékekhez nyúlni életveszélyes. Az ebből credo balesetekért a/honvéd kincalárral szemben semminemű kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1940. április 30. in Polgármester.
Naaybakónak közaSg elBIJírólága.
843/1940. nn
Hirdetmény.
Nagybakónak község képviselőtestületének határozata alapján Nagybakónak község a közbirtokosság tulajdonát képező koroamát, mészárszékkel, szatócsüzlettel és a hozrálarlozó 10 kat. hold 966 négy-zelöl földdel 1944). május 27-én délután 2 órakor a körjegyzői irodánál 6 évié haszonbérbe adja.
Fellélelek a körjegyzői irodában és a közeégblrónál megtudhatók.
Nagybakónak, 1940. május 11. Késa Sándor s. k. Hémeth Idnos s. k.
köifegyzö. kc-zségbiró.
„4 bntor i-ben"
sím ágy, Járóka, pólyázó; a modern gyermoknovoléa nélkülözhetetlen butorn.
Mefltokinthotő NagykanbuAn
az Om. Stefánia Cyermokvédí SxcVeUégeB, Erzsébet-tér 4. bz,
Megrendelhető SíUchó litvánnál 6ugár-ut 26. bz. alatt.
1940. májua 18
mindenki a helyi kereskedőknél éa lparoaoknál szerezze, ba I
Kirándulásra Túrára Sportra
a 12 lóerős, gyors
TjBj Triumph motorkerékpárt!
Láb- és kézikapcsolás, akkumulátorgyujtas, patent kerekek, olajban futó tokozott lánc, zárt, tokozott karburátor és egyéb műszaki
újdonságokkal felszerelve. IK,
Részletfizetésre Is kapható:
Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tár i
Zamatos, [Gizit hMt
Sintrax kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: Vr-Va-l-lVa Meres nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI.nél
Sugár-ut 2. "»
Páratlan kedvezmény a Zalai Kózlflnv olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(V!., Padmaniczhy-iitaai 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapod Bt kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforltal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Sirem lékeket,
lIMIll, ¦UltilSMl, lilii BüIÍÍuSmI azakezoi IU-ii és logolcaóbban KOVÁCS JÓZSEF
koraragómeBtornóI, Király-utca 33. Nagy .IrcmWk-raktar. Telefon 615.
Nyaraljon
a balatoni kis Svájcban : Fonyód-Bélatelep-I
Családi Pensióban,
magaslaton, fenyő- és tölgy-erdöben. :-: Komfortos szobák.
Kír]en prospektust I ,
öav. KrizsáüOTlls íóssefnó.
Kiadó villa
Balatonmárlalördö (Pécsi telep) Különálló két szoba, előszoba, mellékhelyiség (mandzáros) egéax »««i«onre éa I — I hóra Cím a kiadóid vitaiban, mt
Cserépkályha rakf uramat
Klsfaludy-utoa 30. sz. alól
Csengeni ut 13. sz. alá helyeztem át.
Raktáron tarlók 1» tűzálló agyadból készüli cserépkályhákat,
minden színben és kivitelben. Javilást, átrakást minden rendszerre vállalok.
liél! ÉN i]i
HagykanliíBa, Csongery-nt 13.
ZALÁN KÖZLÖNY ,
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KoKjaidaiáijl R.T. NBoykarilm". Felolöa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „KSzoazda^gl H, T. Nagykaním"
nyomdájában Nagykanizsán. (Nyomdáért feleli Zalai Károly.)
80« Évfolyam, il3. asAm.
Nagykanizsa, 1940. május 20. hétfő
Ara 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
SnAaaM* é» MuUUraUi: FM 5. tzim. Mígickoík minden bftkOziup déjnttn.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
l\'Jollzctéal in: egy Mia a pcngS 40 Suit. Szeikeazloaegl éa kuiJólil.alal! telefoni 78. az.
Churchill: „Fel kell készülni az angol szigetvilág csatájára!"
/ A szövetségesek feladták dólkeleteurőpal gazdasági
és diplomáciai hadállásaikat
A nyugati háború tovább hömpölyög Ang\'Ia Wé. A németek Antycr-pen elfoglaláson és a holland szigetek behódolásu után ís folytatták előrenyomulásukat tmánd a belgiumi, mind pedig a francia fronton. Paris* bitu Roynaud miniszterelnök knpgö jelentette- be rádión, hogy a Da\'adier vohai betörésénél a németek kiszé-lesitették az elfoglalt te.-ületsávot. Ennek során már a Maginot-vonal-hoz tartozó egyik nagy erődítményt "(s elfoglalták Montmédy közelében. A front mélységben is hutábnlbat tágult, mert - • \\
a német Saínt Quentlnt ét Laont is elfoglalták. Igy már csak 120 kilométerre állnak Páriától.
Érthető tehát a francia; főváros pánikhangulata, hisz már o-rfchallalszik az \'ágyúdörgés, A főváros utcáéi márts torlaszokat cfrnl^nek és berendezik a sebesültek tízezreineklp-fogadására alkalmas iskolákat. Az
olasz lupok párisi tudósítása szerint !i nagy megpróbál tatásokban a francia nép közei van oz összeomláshoz. \' Az események Irnfagát a francia; kormányt is súlyosan érintették, Roynaud kénytelen volt ujabb kormányátalakítást végezni. Ugyankkor t
Gamallnt menesztették és . hazahívták Weygandot,
akit a megszüntetett szárazföldi fővezérség helyett az ös^ze* fra!ncfc» seregek legfőbb főparancsnokává:-neveztek ki. weygn\'ud éjszakh már meg is érkezett KÖzelkcletről Parisba és kinevezését a ma reggeli hivatalos lap közU.
Ugyanekkor Hollandia teljes megszállása megtörtént. Hitler a Ver-sniHcsben Belgiumhoz csatolt némW területeket már vissza is csatolta o birodalomhoz és Hollandia birodalmi biztosává Sey\'ss-ljtttntarl minisztert nevezte ki. i i
Német tengeri támaszpont az angol partok közelében
A némiet hadi jelen lések szerint a német erők tovább Üldözik Belgiumban a részben északnyugat ni, a kikötök felé (ezek az angolok), részben pedig délhyugjatria, Fr;>|ncLaoi\'-szág felé (franciák, belgák) hátráló ellenséget. Anlvcfrpcn egyes erőd-1 jelben ínég tarLja mtigát az ellenség, dc a francia területen cgyne szé\'e.
sebb lesz a front, V\'issingen fontos hadikikötő megszállásával az angol partok közelében nagyszerű támaszpontot kapott a német haderő.
Hamburgot és Bixtmfmt ma éjszn-ka újból bombázta az ongo\' légihatf-crő, de ezuttai komoly kárt nemi tud ta\'k tenni, mert a német légvédelem visszaűzte őket. ,
Churchill beszéde a veszélyes helyzetről
A helyzet súlyosságára Jellemző Churchill radióbeszédo. Az nn^ol miniszterelnök bejelentette é.s elismerte, hogy a német páncélos erők átfutok a franciák védelmi vonalát és az iszonyatos harc után egy-két napig sík teiepen\'szinte ellenállás nélkül nyomul haltak előre. Mögöttük lolic;iuitókun Özönlött a gyalogság. Kár volna c.tit-kolni, mondta Churchill, hogy a helyzet veszélyes, Fel kell készübii, hogy ^jön a sziget csatája. Ez lesz majd csak az igazi ham amikor nem ría. ttunk vissza semmitől, nnég ha drasztL kus is jftsz az. — mondotta Churchill; - majd igy folytatta: Bizom a francia
nőg
hadseregben és vezetőiben, hogy <fey liicig tol tudják tartóztatni ellenséget, hisz Franciaországnak még csak egy kis részét szállták meg. S/.i-mitc&unk kell azonban arra, hogy a németalföldi nómct hadsereg zöme most Anglia felé fordul. Bizonyos vagyok benne, hogy minden angol boldog lcz.\' hogy megoszthatja a veszélyt a rronlon küzdökkel. Bejelentette még, hogy
a franoiáktól ígéretet kapott, hogy külön békét nem kötnek,
mint ahogy az angolok is végsőkig kitartanak a szövetség mellett.
A döntő csatát a német és olasz nép együtt fogja megharcolnl"
Jalkozik a kérdéssel: mikor jón el Olaszország órája? A Heslo dol CarUna
hangoztatja, hogy a német győzelmet máris közős győzelemnek könyvelhetik cl, do a döntő csatáit a két nép együtt fogja kiharcolni. A terveket Hienncr clflt( ós után a két vezér pgyrtltCicn dolgozta kt a nagy leszámolásról tehát nem késünk lo, — álla-
A tegnapi nap másik beszedőt gróf Clano mondta .Milanóban « fascisiák eífitl. Hangsúlyozta, liogy minden olasz tudja, .hogy ebben a harcban Olasz-Ország, ha >Sn az óm.\', hallatni fogja szavát. Többot ö teái mondhat, várni kclC mikor adja ki a llucc az indulási parancsot. ;
Az olasz sajtó is részletesen fog-
pitja meg a lap — készen kell azonban állni, mert kőzd van már a uri óránk is!
A Oél I — ¦ Maginot-vonal hátba támadása
A hfidJHelyaetröi a VocB dl Ilalü-bán Gayda ir nagy cikket. Szerinte a Franciaországba benyomult német hadsereg célja nem Paris, hanemi a belgiumi szövetséges hia\'dak bekc-ritéso és a Mugniot-vonai oldalba, Illetve hntbaténiaddásn, a tnbslaínl és a következő harcok düníő lébé-sek, de ia háború döntő szakasza még nem\' érkezett el.
Ma éjszaka és reggel német repülők bombázták Anglia délkelet! partjait
A ma délelőtti hadihelyzetre vonatkozóan az alábbi je\'eniések érkeztek : (
Éjszaka és reggé. Angiin délkeleti partjai el\'en o német repülök u.nbb támadást intézlek. A La Manche csatorna másik partján is állandóan leheléit hallani a robbantásokat.
Salrit Quenlpinél elkeseredett harcok vannak. A várost még csak nőmet előőrsök érték el, a hadsereg zöme még nem ért idáig, - mondja a francia jelentés, amely közU azt tei hogy a támadó német repülők kétharmad részét lelőtték.
Pária is elismeri a Maginot-vonal áttörését
A lapzártakor érkezett francia ha-dijelentés igy szá1:
A szövetséges csapatok Belgiumban kedvezd feltételek mellett folytalják a visszavonulásukat. Az angol hátvédek ellentámadást intéztek az clŐneJnyomu\'ó nemetek ellen, ;
A franciaországi fronton többezer harckocsi csatázik. A Rethei folyón ¦ átdobott ellenséges aiztagokat sikerült fogságba ejlemJ. Maginot-vonal elíeja indított támadást csakaMml mindenütt visszavertük, - m»ndja a párisi jelentés - egy ponton tudott csak az ellenség betömi.
2000 fokos lángszórókkal Indul frontális támadás a Maglnot-vonal ellen ?
# Budapest, május 20 A Pest jelentése szerint a francia országi német haderő 12 páncélos hadosztállyal Ainiens felé tör e!őre és Calais-nái akarja eléinl a tengert Az\' Uj Nemzedék zürichi értesülése szerint a Maginot-vonai ellen is közvetlen fronlá\'ii támadást indíta-
nak a németek. A véderónilüvokben egész télen gyakorolták, hogyan lehet az erőditésekot éttötíni ós az uj harci módszciek nijel\'ett uj tochni-kai berendezést is sikerült tabJOnti Ez egy nagyhutóenejü lángszóró, a mely 2000 fok Oefenisra hevit és igy az erMitrné|nvekbe beépített ágyukat használhatatlanná teszi.
Anglia megszüntette az olasz-ellenes blskádot?
A Pest római fudóaltása szerint olyan hirek terjedtek el O-nszoiszág-ban, hogy Anglia megszüntette a blokádot O\'aszország eUen. A lapok
no\'m Írnak errö\'t «mniit, qV poiüifcal körökben Kan^úlyozzák,; hogy ha ez Így is van, már késő, az olasz beavatkozást ntór elhatároltuk
A szövetségesek kivonultak Délkeletről
Az olasz lapok a \'délkeleteurópai helyzettel is foglalkoziiak. A Restedéi car\'ino budapesti tudósításaszerint n szövetségesek teljesen kivonultak Délkeletről, a gazdasági és diplomáciai tevéke|nység abbiatmn-
rádt, az Ügynökök és, követek egyik óráról a másikm (elutazlak. A- kudarc teljes, mert a b\'okád és a háború kiterjesztésének polrtikSia meg bukott, érthető tehá|t u balkáni szövetséges államok vakrémütete.
A belga kormány Franciaországba menekül
Qsteiídei jelentés szerint a városból a németek első bombázására 100 ezer polgári lakos menekült cl. Ma már kihalt u város, a belga kormány is készül, hojjy Franciaországba meneküljön.
Érdekes még az a francia jelentés, amely tudtu\'adja, hogy az. összesei-szászl\'hidakat, beleértve a vasútiakat is, fclrobtMntották. Ezzé\' Svájc felé minden összeköttetés kadt.
ZALAI KÖZLÖNY
1940. md|U8 20
Leleplezték a kormányzó arcképét t zászlót avattak a volt nagykanizsai
Kőnek Emil altengernagy tlnnepl beszéde után hódoló táviratot küldtek Magyarország kormányzójához
Sportingek
nagy viluztékban
. Szomolánylnál.
A zeneiskola jnblleumi növendékhangversenye
A Nagykanizsai Városi Zeneiskola kedves és bensőséges jubileumot lar-tott szombaton. Ezúttal rendezte meg 76-ik növendékhangversenyét, ami, tekintettel az Intézet rövid múltjára, jelentős eredménynek Számit. A Zetrtefekola rendezései iránt megnyilvánul fokozódó érdeklődés nek köszönhető, hogy n jubileumi hníngvierseny alkalmából a hangversenyterem zsúfolásig mtegteit. Ott volt vitéz gróf Teleki Béláné, fö. ispánné is, akinek jelenléte " csök emelte n jubileumi hangverseny külső fényét. ; , A műsor ünnepi volt és a miiioroft 8 szólószámokem kivü\' két kélzongo-rás és egy zongora-cruartelt is szerepeit. Külön meg kell ttyUtcnl az 5— 6-7 éves, fűképp vidéki kis szereplőket, akik máris kezdelek otthonosan mozogn] a pódfatotbii. Mind ezek a kis kezdők, mind a rninga-sabb osztályú növendékek nagy és őszinte sikert arattok a hangverse, nyen. \'\' >
Érdemes megemlíted, hogy í. Zeneiskola a 76 növendékhangverseny alatt kb. 1100 zenemüvet odatolt telő növendékeivé\' és az összes növendékeknek 80 százaljéka lépett pódiumra. Az előadott müvek 65-68 százaléka snugyar szerző szerzeménye volt.
m idő
A szél mérséklődik, váltózó felhőzet, kevesebb eső, éjjel he-lyenklnt talíjmentl fagy, a nappali hőméraéklst javul.
A Meteorológiai Intéiet nagykanlstal üiegllgyelŐállomílfjH jelenti i
Hőraórsőklet tegnap ette 9 órakor +104, ma Mggel+10\'4, délben + 14-8,
Ouiwdek -u 75
Ha * korai elöregedés első jelel mutatkoznak, akkor igyekezzék mindenekelőtt bélműködését és gyomor-emésztését a természetei-: „Ferenc József keserűvíz használata által — reggel felkeléskor egy kis pohárral bevéve — állandóim rendientertaní. — Kérdezze meg OivosátI
A Magyar Haditengerészek Egye-sqletének nagykanizsai csoportja leleplezte helyiségében kormányzó urunk arcképét és felavatta a helyi csoport zászlaját. A város mjndcn társadalmi rétege bekapcsolódott derék volt hadllengercszeinnk ünnepébe.
A MHE országos vezérkarának kép viselői norwálli Kőnek Emi\' cs. kir. altengernagy, a monarchia haditengerészetéinek utolsó\' vezérkari főnöke vezetésévei .szombaton délbon érkeztek Nagykanizsára, ahol az állomáson ünnepélyesen fogadták őket. Szombaton érkezett a zaszlóam-a is, zlchi és vásonkoői gróf Zichy1 Ala-dáimé, férjével. A haditengerészek budapesti, szegedi, szombat helyi, zh-lacgerszegi, stb. csoportjainak képviselői Is megérkeztek, a nagykanizjai csoport volt elnökei közül Kubfinyl törzskapitány és puskás Rezsőmü-. sznki főtanácsos « ttídniüvelésügyi niiisztériumból.
Szombaton esle az Iparoskörben Ismerkedési est Yoll a vendégek tiszteletére, amelyen a honvédtiszü-kar tagjai, n helyi élenjárók és n haditengerészbe jlársak vettek részt-Vacsora alatt a honvédzenekar játszott. *
A templomban
Vasárnap délelőtt zászlók alatt oz Iparoskörbol JnduU a mftnet a zenekar hangjai mtel\'ett a Jerchciek plé-bájniatempleírtába. Kőnek aliengcr-nagy és kísérete a szentélyben foglaltak helyet, majd Kubányl törzs, kapitány és dr. Thblway Zsigmond kíséretében megérkezett a zászlóanya, gróf Zichy Abdámé diszes magyar ruhában, imingylarriihás nyo-szolyólányokból álló kísérettel.
Az ünnepi szentmisét P. Gulyás Gellért plébános mondta, mialatt az Egyházi Énekkar, majd a hoíivéd-zKtnekar emelte az istentisztelet áhítatát. A szentmise !1 (aihgyBr nemzeti Imádság akkordjaival zárult. Majd-a díszes közönség a 20-03, utána a 48-as hősi emléktnVühöz vo-n*u>, ahoi Kőnek altengernagy nemzetiszínű koszorút helyezett el.
Díszközgyűlés
Az Iparoskör emeleti nagyloi|niét Perjés László városi főkertész Ízléses virágdisszcl és nemzeti mMjtvumök-kai ékesjtelle. A kormányzó ur hatalmas képét neartzetiszinü lepel takarta még. Ott volt képviselve a város társadalmának irnánden rétege, a papság, a hohvédtiszlik\'ar, a hivatalok fejei, a testületek, egyesülelek. Az emelvényen Kőnek altengernagy mellett a MHE többi vezetői, Skri-pecü Dezső ny. főkapitány, vitéz Bortaomisza Félix kir. kóiftrtányfő.
tanácsos, Kubányl iörzskapitány, Os-terer Kárólv helyi elnök, gróf Zichy Aladár, stb.
A honvédzenekar Hiszekegye után Osterer Károly elnök, a »Novarra« egykori hős tengerésze megnyitójában keresetlen szavaktól üdvözölte a zászlóanyát, nz országos elnököt és a megjelenteket.
Utána gróf Zichy Alndámé zászló-anya lépett a pompás S2lyemzászló-hoz és rákötötte szalagját ezzel a jelmondattal : >FÍián:e, Adria: nem felejtünk e< soha!«
P. Gulyfis Gellért pMbános zászlóavató beszédében kifejtette, hogy olyan zász\'ót jöttek ma avatni, amelyen »Istennei n hazaéri !< feliratai!. Ez a zászló olyan eszményeket és igazságokat hirdet, amelyek szolgálatában országok és nemzetek állanak és boldogulnak. Beszélt a hil legyőzhetetlen erejéről. Eszmények nélkül sem nemzet, sem társadalom \'nemi élhet. Ezekéri az eizjmíényokért ha kell, életünket Is adjuk,.
Kádár Lajos icf. lelkész beszédében utalt az otrantoi évfordulóm, a mikor hálával ós hódolattal adózunk azoknak a férfiaknak,, akik becsülést szereztek a magyar névnek, nkjk a megpróbáltál ás Özönéből visszakerültek békés otthonukba s most a bajtársiasság érzetétől áthatva, a megnagyobbodott (mlagyar haza iránti törhetetlen hittel hozták Ide ezt a jelvényt. Majd könyörgéssel avatta a két protestáns egyházközség neve. ben a zászlót
Miközben a honvétízenekar rázen-ditetnaz>lsten áldd meg a\'taikgyBrV ra, sáétlebbent a piros-fehér-zöld függöny és láthatóvá vá\'t kormányzó urunk életnagyságú képe, amit Mátyás Sándor kanizsai festőművész Testeit meg. Felharsant a vezényszó : » Vigyázz !« és mindenki feláll és Uszlelcgnck a legfőbb hadúr, az otrantoi hős képe előtt.
Kőinek altengernagy mondta el ezután ünnepj beszédét.
- Ml büszkeséggel mondhatjuk, hogy a kormányzó ur miközülünk való, hogy magyar haditengerész volt. Szebben nem áldozhatunk a mult dicső tetteinek, mint annak a férfiúnak megbecsülésévé\', akinek vitézsége a rany-be lükkei vésődött a magyar történelem\' lapjaira, a baj-társlasságot szolgálja n zászló\' és a mult megbecsülését is, amely a szentíslváni "gondolái fjaIhatatlansé-gának tanúságtétele. A volt cs. kir. haditengerészet még szorosabban ragaszkodik ma a imíult emlékeihez, az a cs. kír. haditengerészet, amelyet soha le nem győztek és spnjely érdemtelenül került a süllyesztőbe.
A díszközgyűlés hódoló táviratot kft Idolt a kormányzónak, martd Jwsj. szan.és lolkcson ünnepelték a magyar államfőt, a Novaira lcgendíis hős pa, nancsnokát,
I)r. KnHky István polgármester a táioltevő főispán Ós a maga óévében tolmácsolta köszönetét Kőnek ndnu\'rá. U>nak és a nagykanizsai MIIE-CSOpOrt
nok. a magyar jóvö helyes fejlődósa csak ügy -képzelhető ol, mondta, ha a mull dicsőséges emlékeit megőrizzük és erre építjük fel a jövő hmdatnen-tumát. Erőgyűjtésre, összefogísra, a HCinzell orők egyc^itóstSrc liívtt fet ai ünnep\' "> közönséget, ideálnak, példa-kéj>nck álülvín Horthy Miklóst.
Nagy tetszést aratolt a honvédzenc-kar Tengerész-indulója, amit Hering karn;ig>\' vezényletével adtak elő.
Ilrassanyi (iyalának a kormányzóról b-t szop alkalmi költeményét Sehless nyula sxaválla lelkesen.
A zaszlószögek beverése
a\'ntl a bonvédzenokar játszott, A zásztónnya után Konok • tengernagy \\-crle bo Wulff Obif vezérrőkapitauy zászLószŐgét is. P. Gulyás deliért plébános dr. Czaplk.Gyula megyéspüspök nevében, Okob\'csAriyi-Arlner ezretlc. a bndosztályp;irancsnok nevében, ilr. Królky István DOlgármjBSter Zult főispánja és Nagykanizsa város közén-ségc nevében, Ilcttz Iván ezredes, mén-tfetepi paráncanoQc, Okollcsájiyi-Aruicr ez redős az álloináspamticsnoik nevéÖat, dr. Orlcy (iyörgy kir. * kormány főtan í-csos, dr. Tholwny Zsigmonj, a Levente Egyesület eluöko, dr. Fülöp (iyörgy n tiizbarcosak főcsoportja nevében. Szeutmarjoy száaados a MAOHT nevében, majd a MHE Zrinyi-csoportjo, az Adria-csoport, a szegedi MHE Ar-pád csoportja, a Novarra-csoporl, a zalaegerszegi csoport, dr. rHkjdu tiyula a TESZ novébon, stb. kóvetkeztek.
A társasebéden
nz elw\'i rolköszónldt a kormányzó úrra Kőnek Uiigomagy mondta. Pál (Zalaegerszeg) a U\'írzstisztikarra ós a nagykanizsai MHE-rc ftrilctto poluutít. Os-tcrCr Károly clnók a zászlóanyána, Okoilcsányl-Arljicr ezredes Konck Ion-gcrnagyot ikószonlöUe fol a távollevő állomásparancsnok helyeit. Kőnek admirális u szentlstváni birodalom Tel-támadására üriictto poharát, majd Ilovszky János képviselő flzenetél tolmácsolta, aki sürgős másirányu clfog-lallsága miatt nem tudott mcgjelenni-de lélekben részi vett a derék haditengerészek ünnepén.
Az ünnepély rendezésén heteken át fáradozott dr. Németh l^íszló. 11 MHE főtitkára és lelkes munkatársai.
Késő\' délután volt. amikor az ünnepélyről hazatérőben még mindig hal lótnak n beszéd foszlányokat az ulcán hazafelé "arló bajtórsíik ajkáról:
— Novaira... Tcgetlioff... S. M S. Kid-ser Kari...tOtaantó... Adriainál igen: iFluine, Adria: nem !«¦ loj,ti"ink ol sohab...
(B. R.)
- Naptár : Május 20. nettó*. Honikat. Bernardln. Protostán* Btrnát. -Izraelita Ijar hó 12.
Qozftrdő nyitva reggel 6 órától eit» 6 óráig (hétfő, BMjfda, Péntek (lélutAl kedden egéss nap nőknek).
Divatszandaletiek
nagy választékban naponta érkeznskl
rőu. 8. sz. RITTER DIVATHÁZ,
1940. május "20,
Bemutatkozott az Inke-társulat (Zlmberl-zomborl szépasszony)
: Sokat balloltunk, olvastunk már a magyar vidéki sziuikulturn kényszerű és kénysaceetlc^ij berendezkedéséről, a esciotársulali rendszerről. Sóidat és iűevés jót. Az íróasztalokmellett szú-letolt elgondolás és a gyakorlati élei — mint előrelátható volt — nem egykönnyen hozhatók olyan közös nevo-söré, amelynek számlálója a virágzó vidéki magyar sziniélct legyen.
Nagy íkiváncstsággal várUi Nagykanizsa is az első cscrolársulat megérkezését. Ez a város évtizodok óta megszokta a pécsi (.szinvonalat és elsőrendű staggiono-lársu latokat, érthető volt nahát a vámktozas, omi a hivatalos beosztás szormü társulat bemutatkozá-sát rncgelőzte.
A nagy várarkozás ellenére az első előadás után adósaik \'maradunk n vélő-íncnyadással. Még néhány előadás és u prózai együttes ismerete, kell ahhoz, hogy meg lehessen állapitan i nyert-e, veszítette Nagyjkanizsa az uj" rend-sBCrrO való áttéréssel.
A Ziniberi-xonilKiri szépasszony: — operett, pontosan olyan, onüből Üzen-.kettő van egy tucatban, 1-chei nagyon mulatságos, leliel káprázatosan szép külsőségeiben és lohet színtelen, szellemtelen, aszerint, hogy hogyan ele-vjöniUk meg a színpadon. Hogy Pesten nagy siker volt, érthető: — HOttlhy Hanna játszotta a cimszercpor és a színpadba is beleadlak minilent, amire csalk ez a változatosan luuigszcreltl ojwrett bőséges alkalmat nyújt. Vidéki színpadon a hálást lefokozó sok adottsággal kell a {társulataik ¦megküzdenie. S ez a kanizsai bemutatón is csak így volt.
Az uj tájsulid opetell együlleséböl kiiünt Szenes Sándor (Tóhflti Elemér) könnyed, sokszínű humora, kltúhő mozgása, tánca. Ibolya szerepében sikerrel mutatkozott \\tc Radn&i Irén. Epizód szerepe volt csak Hcményi Jánosnak (egy paraszt-figura), de cz nagyszerű volt. Pogány Margit, a primadonna szép ónékhaiigjával nyerte meg a közönség tetszését. Nagyon helyes volt az uliokahug szerepében Szögi Arany. A bonviváU .szerepben (Boronkay kapitány) Tompa IJs&óval isniBrkedlünk meg. Jó\'volt a kalauz-szerepben Nagy Iniro ós KaU, a felesége szerepében HartÓk Juci. Az öreg szerelmest Tainai Józser alakította. Jó volt Szirmai Vilmos .portása. Radványi (í. (Milica) tóftep V a többi láncok is a láncrCíídező kcvésblHÍdermékeny fantáziájáról tanúskodtak. A tálalásban egyel jegyeztünk meg: — az ötletes liéniüsz--.közjátékot. A rendezés, zene ezen az olső estén még kicsit fáradt volt. A színpad pár tulvidékies naivitástól eltekintve a ,kö ml menyekhez képest ió voll,
_(01)
A szinházi Iroda hírei
(*) Ma fillérei altaiUs. Kíné-maim Mihály bűbájos operettje, a „Vadvirág" kerül ma este színre Pogány Margittal a címszerepben, lllléres helyárakkal.
(") Holnap, kedden e»te van a prózai egyUttes bemutatkozása Vaszary János, az európai hirü vlgjátók-iró „Mondj igazat oimíl darabjában. Az előadás bérletben megy, de felhívjuk a közönség figyelmét arra, hogy az előadást szigorúan csak lelnéitok nézhetik végig.
(*) KönyvűB Tóth Erul, a Nemzeti Színház művésznője, Nagykanizsán e hót péntekjén egyetlen estén vendégszerepel Bókay János „Feleség" ciratl darabjában, amely világsikert aratott.
ZALAI KÖSOLÖNV
Kapl Béla evangélikus püspök látogatása s az Igazi kereszténységről tartott tanítása Nagykanizsán
Nagy Ünnepe volt vasárnap a nagykanizsai evangélikus egyházközségnek s az ünnep őrömében osztoztak mí.nd a keresztény felekezetek s a város hivatalos körei.
Szombaton délután fé\' 7-kor érkezett meg látogató körútján Nagykanizsára Kapi Béla evangélikus püspök titkára, László Bébi és dr. Hoi-váth Lajos gyéköhyesi esperes kíséretében. Az ünnepélyes
fogadtatás
a város határában, n volt Frank-gyárnál volt, ahol az evangélikus egyházközség vezfetőséga és dr. Krátky István polgármesternél az élen a világi hatóságok fejei köszöntölték a püspököt.
Vasárnap délelőtt 10 ómkor volt az ;
ünnepi Istentisztelet
a Cscngery utcai templomban. Megjelent azotn a kaloUkus egyházközség képviseletében dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, világi elnök, a református egyházközség küldöttség.?, a honvédtisztikar tagjai; dr. Lpntay Alán főszolgabíró, Kovács Nagy Pál itóndőrrötanácsos s a közéül több kitűnősége. •> ^
Horváth Lajos espeies imáj\'aulan Horváth Olivér nagykanizsai lelkész mondott szentbeszédet u ímjindeiiek-feiett isten dicsőségéért való élet-\' röl. Majd Kupi Bé\'a püspök mojn-dott minden vallásos lélek szántóra felentelő, külső szépségével s foniul-ml értékével égynreínt ielkpkwt le. bilincselő beszédet. A templom vi-szonyát fejletté ki az emberhez, «z egyházi közösséghez ós istenhez, Hangsúlyozta, hogy « keresztény felekezeteknek\'találkozniuk kfcll Is. tennék lélekben s igazságban való imádásában, ezt követeli a nerntset érdéke és az egész kereszténységé, amely ellen a sétán erői Indultak támadásra.
Az isten liszté let után a püspök el-nöklésével tartották meg az
egyházközség közgyűlését.
A főpásztor hálás szavakká\' emlé-
kezett meg a gyülekezet é\'ctitikel-töiröl, fenntartóiról, áldozatos meg-erősítőiről, mai vezetőjrö1, külc&* kiemelte a gyülekezet történetének a hívek áldozatkészségért1 tanúskodó, ragyogó lapjait. Vött idö, amikor a kanizsai evangélikusok ezüstjüket, aranyukat mind odaadták\' az egyház céljaira.
Az egyházlátogatási kérdőpontok.\' kapcsán a püspök « gyülekezet lelki és anyagi helyzetéi a legteljesebb rdndben lévőnek találta slcg-ideállsabbnak » viszonyt lelkipásztor és a hivek közölt. Az egybegyűltek szene;et(eljcs visszhamíju bizonyította, hopy Horváth Olivér lelkészt illetőleg ez a megállapítás\' teljes értékU valóság, nmlt tmttfukás-eágávtoi, egyéíniségével, fáradna taU lan buzgalmával érdcirnielt ki.
A kanizsai evangélikus,,
gyülekezet lélekszáma 495,
Ezek közül a mu\'t évben 183 férfi és 271 nő járult uryacso\'áhíi/,, va«y> is 93 százalék. A tcmplcanjbajárá): terén ilt is az a helyzfet: - sok nő, kevesebb férfi és sokszor mamdjiiak üresen az intellKencia padjai. Ezzel kapcsolatban ö püspök felhívta s figyelmet az orosz és a nétnbl pél dára és kérte, hogy ne elégedjék meg senki külsőséges kapcsolatok kai az egyházával, hanem tegye azokat bensőségessé, erőteljessé.
Az egyházközségben az adóhátralók 5—8 százalék A legnagyobb adótétel évi 200, legkisebb, 2.20 pengő. Ezenkívül iue-n jelentékeny nz önkéntes áldó, zatkészség. * i
Különös elismeréssel adózott a fő pás/tor az Evangélikus Nőegylet munkásságának szociális és lelki téren egyaránt s a dicsénél hangján emlékezett aitíeg az Ifjúsági Egylet ről és a Leánykönől. Végül kőszö ndet mondott a preshitóriumnak és felügyelőnek áldásos és eicdménycj munkásságukért.
A közgyűlés a püspök imájával é1 a Himnusszal ért végjei.
Istentelenség, kereszténység és nemzeti élet
Közgyűlés után 8 Ijsztelgé-eket fogadta a főpásztor 02 Evangélikus Otthonban, utána pedig közebéd volt a Kis Royalbnn, omelyen több mint negyvenen vettek részt. Az első felköszöntőt
Horváth Olivér
lelkész mondta, Kap! Bélát köszöntötte, méltatva főpapi érdemeit, magyar ncveiő munkáját és íimiberi értékeli.
Dr. Hegyi Lajos
városi főjegyző, a katolikus egyházközség elnöke a város katolikus tár-sadalmo nevében eari\'ékezctt meg
arró* az őszinte megértésről és a kölcsönös megbecsülés szelleméről, amelyet a nagykanizsai evangélikus gyülekezet ápol, élén lelkipásztorával, kifelé és befelé egyaránt. Mindnyájan, mondta, egy közös tnhgyar édcsainya gyermekei vagyunk, egymás kezét nntegfogva keli mu&ikál-koeSnunk a szebb magjai" jövő kiépítésén, a krisztusi világszemlélet azonosságában. [
Kádár Lajos
református félkész Kapj püspökegy-házf és irodalmi n^kássag^t, cm-
Fényképezőgép,
film, lemez, papír, másoléa és itiűvéezl nagyllás legolcsóbban
Teutsch drogéria
fotóoaxUlyán.
UBWUPRKI r»«i IX
*eh*i* nlbufcolpBfc, lDEÁL"-ban.
V
bcrl kiválóságát jnéUntta pohiirkö-szöntöjében.
Dr. Krátky István
polgármester a nrai komo\'y Időkre utalva hiingozlattn, hogy n nemzetnek fel Rell készülnie áldozatokra, s/jtíiivedésre is s e^k elvÜrtJlésére képesítő erő az isteni Gondviselésbe vetett hit, amit semlnriiféle föMierö nem pótol. Kevesen vagyunk magyarok, mondta, nc bánlsuk egy-inást, híijtifnin! feszttsük mind egymásnak váltatokat a viharban, okik K rísz tus-hlvők vagyunk. Az egymást támogatós példáján1 a kanizsai evangélikus egyházközséget idézte, a meiy. azt nem1 csak hirdeti, rumom cselekszi. r
Kupi Béla püspök
a keresztény ós nemzeti érdekek találkozásáról szólt. Az istentelenség soha oiynh rendszerezett alakban nem jeleit nrieg, mint a bol e-vUmusban, amely nem oz állatni alapját, Ivvncm annak ellenségéi látja a vallásban. Ez az Irány, nem csökkent ma sem\'. A nemzetiszocializmus is köze\'1 veszély a kereszténységre nézve, meri ha a nejntt^t csZméjét bálványnak testük msg és elszakadunk az l-stenlő\', - ha mlögtagadjuk, hogy H n?mzel is isten teremtménye és a nemzeti Bgyé-niségben Is Istennek töi-ténelcin-for- . máló akarata nyilvánul ImBg, - ha a nemzetei elválasztjuk Istentől, akkor szemben állunk a keresztény, seggei. A vallásszabadságnak éseg>\'-házak niunkaszábadságánalc törvényben biztosítása még nem jelenti a kereszténység szellemének érvényesülését, Kereszténység ott van, afmi hivő, vallásos élet van, az erkölcs Krisztusból táplálkozik és nem azonosítja ma\'gál változó etikai és társadalmi felfogásokkal, - «M>1 embernek az emberhez való vlszonyi keresztényi, ahol a Szociális é« g:iz-daságl berendezés, ahoi a tárfádal-níl élet, n család élele n "kci*szté|ny lelkiséget mutatja, nhol a keresztény egyházak szolgái egymás mellett állunk, készen nrm, hogy ugyanazon keresztény élelclyeket életükkel megpecsételjék.
A modern ember lelki váhdga
Délután 0 órakor az ovsoigéUkus toniploinban gyűltek össze Nagykanizsa evangélikus hiv«i, hogy meghaUgassiik püapokák szózatát. A templomi ün-népséget, amelyen jelen volt dr. Krátky István polgármester is feleségével, at egyházi énekkar nyitotta meg Horváth . Hói a karnagy vezetésével, kifogástalan össztanultsággal. Horváth l-ojjos es|>c-ics imája után lielcmai Karolin ntíott elő mély Atérzoitséggel, nagy tetszés közben két Homényik verset.
Ezután kcnilt sor Kapl Béla püspök beszédeié. A mai modettt tttúísx lelki átságáról beszéli. Hangsúlyozta, hogy műveltség, a .technika, a kultúra fejlettsége clincchanizálta és eltccluii-látla az embert, «ki most a lelke után kiált. Az írás szavaival rajzolta meg a modem ember portréját: van nyanya ós mégis szegény, néz ós nem Iát, cifra ruhában jár és mégis mezi Wien. A modem ember, mióta n tudományt, a müvTcltsígCt, orkólcsi ólctszcmlétetet,
ZALAI KÖZLÖNY
»•940. máfetB 20
Ékszer-átalakitást
ícluJUfldt, jivitiaí, valamint ni inunkat hleiei kivitelben 6s axolld árban készítek
BÁRÁNY ékszerész,
Horthy Mlklo» ot 3. (Pollival ..tmb.\'n )
vit^y a totális államban magái az 1ÍHantol állította :i vallás helyért\', mindent
nz éleitől váj. ;
l^yszoj ../... ni előbb-illóbb rá kell döbbennie mindenkinek, -- mondotta — hogy problémáját nem tudja meg. oidnni. Nom is oldhatja meg. meri nem jól Ítéli meg az Istent, a világot és önmagát. Hossz hí éJetszemlélvto, mert ucm számol oz örökkévaló Istennel. "Megoldást csak az örökkévalóság síkjában Istennel, Istennél lehet tálaim, u.Crt bármilyen nagyér lúkü is a kuli ura. tudomány, művészei stb. a Vallást és Istent uem pótolhatja.
A tartalmas ós nagyvonalú beszéd után ima következett, majd az énekkar ujabb lélekemelő énekével az ünnepség véget ért.
Kopt Hóin dr. püspök és kísérete ma iWggei Tét 7-kor utazott el Nagykanizsáról Pogányszeittjiétcrre. A távozó püspököt a kanizsai hívek nevében Horváth Olivér lelkész bucsuzlutUt a pieibitérlumi lugivk jeloulélóbcu.
Megbízható tartós selyemharisnyák \'"t^Z
Divatcsarnok, l,\'ö-uí 6.
Hatóságilag lezárták a Slampfeliéle takáos-fizemet
Radikálisan vételt vegeta hatAság a/iilúink « bcaij-odalniakltak, amelyek Stainpfei Fereire rumykM>lzs»i takScsüzcme Mrüi keletkeztek. Mbit közöltük, az ipartestület ellen-öre>tc>c feljelentőiére inejult eljárás St|vn>pDel Fere(nc kdoskiedő elk-nj inert takfos-ikteíiilet tartott fenn és abban több munkást foglalkoztatott, Anélkül, hogy erre - a feMekmtés Kzerlnt - íparjogosilványa fett vol-na. A városi nendőri büntelőbiró pézbttntelésre ítélte Stnnipieit, míijd az iratokot áttette a leín\'dőrsegre. A hatóság niost lezárta Sbrropfei Fendilo takács-üzeméi. Értesülésünk szertat Slamptel Feiteie folfotyajnui-dott az Iparügyi mftiisztcrhez, utal-ván-lrra, hogy üzemében mintegy 10 munkást foglalkoztatott, akik az üzeni lezárása folytán kenyerüket vesztették. ;
Silnháil heti rnOtor:
IICTFÖ: Vadvirág íbórkstMunct, ffl. lorts). . I
KKDD: Mondj igazat.
SZJíHDA: Mondj igazat. ,
CSOTOnTOK DÉLUTÁN: 33« baka vagyok én (ülleres).
CSOToRWK ESTEi Mégis Mén az élet.
PÉNTEK: Feleség. (Könyves Tóth lirisi felléptivel.)
Gyomormérgezésnél és bélln-lekclónál ai első teendő: a tápcsatorna tartalmai a természetes .Ferenc József keserűvíz használata által lehetőleg minél gyorsabban és alaposabban kiüríteni I — Kérdene meg orvosat!
Két kicsi hírben két ellentétes világ
Leglöbbször az apróságok n leg. Jellemzőbbek az egyes emberükre, így van ez a nemietek éleiében is. A két nagy elleniéi; az angol és a német tulajdonságai-*Wr* ról sok elleulólect lehelni! Felsorolni. I)o hogy mennyire két külön világ Anglia és Néiuelotszág, nrrn ígjBB jellemző tíz alábbi két kis hir. Mindegyik egy .konnünyien deleiről szól ós szinte egyidőben Jo\'enl meg. A berlini tiir így szól: ¦A német ikormány rendeletet ailott ki, amelyben a koniöly Időkre való tekintetből megtiltja, hogy a nyilvános Itelyokcu táncoljanak, A rendelet már éleib-í is léiwtt. •
Németorszagben tehát tilos a lánc. l\'gylálszík megclégesüiick azzal, hogy inasokat táncoltatnak,
Kzzel szembvn n londoni híradás a következőket mondja:
¦ Az ongol kormány rcndelotct adott ki, amelynek értelmében u szabadságon lévő katonák feláron látogathatják a mulatókat ós lánc-helyeket. A lokálok tulajdonos:dnak fc»(c!e.ssége. hogy a bakancsos To-myiknak lánccipöl kölcsöjiözzcnok és a husiid Italokkal ingyen lássák el..
A ríaidelol|«l e.gyiilőbon felhívás is jeleni meg, amely felkéri az áruházak és üzlelck fiatal clánisil^nőít Iwgy látogassák azokat
a táiiclielyokol, ahol a szabadságos katonák .szórakoznak és táncosnői minőségben álljanak a hadfiak rendel-kezesére.
A fenti kél kormány lendo\'ct jellemző kis apróság, amit nz újságok közt böngészve észre kellett venní. Mert sok ilyen kis apróságból tevődik össze az. hogy az cgyiknok Iiad-SBrege előrenyomul, a másiké vissza-vonul.
NiSiuandalettttk fe fehér cipőkben
gn if| | nagy választék. Olosó éri
Virág cipőben járjon! n-űisz.
A kisiparosok öregségi biztositásának Ugye a minisztérium előtt
A mtolszter az OTI keretébe kívánja beleilleszteni a kisiparosok aggkori biztosítását
Az a nagyarányú mozgnlcta ami annak idején a negykánizSi ipartestület köréből indu\'t ki, hátaim?*, országos akcióvá nőtte ki mag/.t a magyar kísipaios-ág öiegségi bizto-silósn érdekében. Az évek óla tartó fáfadatktjii munka odáig ért, hogy már az iparügyi minisztérium illetékes ügyosztályán készü1 a törvénytervezet. A statisztikai adatok fei-dol^izása befejeződött, több1 müut 200.000 magyar kisiparos és kézműves személyi adatalt kellett feldől, gozaü a törvénytervezet előkészítéséhez:. Már\' eddig is megállapítást nyert, hogy az összi pirosság létszámának mintegy háromnegyed része a 30-60 éves korosztályba tartozik. Megállapítást nyert nz is, hogy .Magyarországon az ipcuosok életkor-mcgoszlasa kedvezőbb, taifnt pé\'dául a németországi.
A magyar kisiparosok ö<egséi biz-tosltása az eddigi elgondolás szerint az OTI kereteibe fog bcilleszkedjnl, ami eltér ugyan az eredeli kaniz?^
tervlöl, de a legkönnyebben megvalósítható.
A magyar kisiparosok Ö\'cgségi biz-sitás ügye annyira előie hii\'adt, hogy egyes -hírek szerint még a nyári képviselőházi szünet e\'ölt a parlament elé kerü\'.
Amikor végre enjegoldásrn kerül cinnek a hatalmas társadfaJpn)! rétegnek, a magyar kisiparos és kézím-ü-
\\es osztélynak eíryik legfontosabb életkérdése, nem szabad megfeledkezni az úttörőkről, a mozgalom) megjínditóirói és véglgküzdőin\'il, a, nagykanizsai ipartestületről és on-i n-ak.clnökérő1, Samu Lajosról, "kinek következetes és lankadatlan munkája vitte odáig, hogy nz ügy ma mór a mi&ü-sztérium; elölt íek-< szilt. | |
Óriási jelentőségű szociális vív-májnyrói van szó. A koldusbot vagy Szegényház helyett á biztos holnap vár majd a rmtigyar=iparosra, ha szerszáma kihull dolgos kezéből.
LEGOLCSO rí
EGOLCSOBBAN FEST
cimtáblát, szabat, épület- és batormázolást vállal
czoczek
Piaotér, a volt Szarvas-»zálló épületében
Nacyk*nlaeau
Bndapesti kalans
a fővárosba utaző vidéklek részére
A Magyar Vidéki Sojtótudósitó bu-dapestj jelentése szerint azok a virjé-,ki,ek, akik május köze|MS1ől Június •közepéig utaznak 4udapostfe, Igen sok művészeti és sporteseményben gyönyörköd lieinck.
A Műcsarnok lavBSZl lárlatn, továbbá nz Iparrajziskolának a Nemzoti Szalonban rcndezeli\' kiáJlitása május végéig von nyitva. Az Emit múzeumban n Szörnyei-lájsaság Ifjúsági kiállítása május 10-től jmúus 2-ig lesz nyílva.
Május 20-án a Hungária az Újpest tel, a Ferencváros pedig a Törekvés-sel játszik, juniu-s 2-án pétiig a Hungária- Oaminjfc i-erencvár^s —Szürke-taxi, Etóklrómos—Szomok /ftitb-allmór. kőzésekre kerül sor. Junius O-én a reiencvárosi pályán tartják meg Ru-dapést- Bécs válogatott liSapaUunik mérikÖzését.
A lemiisz-sjxjrl IS sok izgalmas eseményt jiyujt. Május 1». ós 23. közólt ajajlanak le a budapesti kerületi női-csapat bajnokságok, május 24-01 2G-íg lejnek a pályára u legjobb jugoszláv és magyar játékosok a Trofoo E. -12. vándordíjért. Május 27-tŐl jiuiuis 2-ig tarlaöak a BEAC áltat lendezett ncni-zelközí lennisz-mérközések, mig \'június 7—9-én lesz a^iémet- magyar nemzetközi válogatott mérkőzés, i
He nem pihennek a vívóink sem. Május 26-án lesz a kardvivó válogatott \\wscny. június 2—10-án a kardvivó itó\'énl bajnokságok. Június 2-ájii dől ol a párbajtőrvívó bajnokság, június t)-én \\mli}i a női és férfi, törvivó bajnokságot bonyolítják le.
Az alleUka lüvei május 25—26-án végignézhetik a válogatott atlétikai viadalt, június 1—2-ik napjain pétiig a főiskolai bajnokságok küzdelmeit.
Junius 2-án tartják meg n magyar - jugoszláv nemzetközi birkózó mérkőzési. A \'Magyar \\Lovuregylet « rákosi pályán majd minden nap icndoz versenyeké!. Az ügctŐsi>ortot kedvelők május 22-én 1 ItO-án, továbbá jimiiis ¦l(íx. O-áii, i:i-án járhatnak versenyre.
Budapest székes főváros idegenforgalmi hivatala minden vútáktnek a lcg-lligyobb előzékenységgel ad tanácsol, u Lb a igazítást prospektnsoka.1 posiu utjí\'üi. szeuiélyeíon, vagy telefonon. (Budapest. V., Deáík Ferenc utca 2. Telefon: 181-3-19.) (:)
AlUddó mfisortximok bitkSxiupókon BadapMt I. mfiMrán
6.45 Torna. Hírek. Köiiemőny«k Hajigleineoek. — Utána étrend. — 18 Hírek. — 11.10 Nemzetközi- vizjeizö-sxolgálal, — 12 Harangsnó. Himmisa. Időjárás jelent és. — 12.40 Hírek. — 13u20 Időjelzés, Idő járás jelenté*. — 14.35 Hírek. — 14.45 MüMrünner-tetés. — 15 Arfolyeinhlrek, pi«ci ai*k, éleimIsíerAiak. — 1(1.45 IdŐjelaés, Idő-járásjelentés, hirek. — 17 Hírek «n>-rák és magyax-orosx nyeljen. — 19.IÍ Hírek. - 21.40 Hirek, idŐjArasJelentéa, hírek srJovák és magyar-oros* nyttven,
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. — 10.15 DivaltU-dósijás. — 12.10 Székely Mária zongorázik, Frank l.ajos gonlonkázik. —. 13.H0 A rádió szalonzenekara. — 10.10 Felolvasás,
17.15 Lakatos Tóni és Uikatos Misi cigányzenekara, közben Kgcrváry József lárogalóz\'ik. - 17.55 l)r. Ilait\'is Dezső feltdvasása. - 1H Pátria ti»n(í-lcinezck. — Ig.őO KoÍikoly Kálmán beszélget dr. Kiss Ferenccel, — 18.25 Budapesti ihingversoay zenekar. — _20.25 dvemjjelen Farkas.. Ilangjátók
1940. irujlua 20
II vlráu mis ingni a ililgl PETEiMAII íjjjiMiÜH
hármely alkalomra megtalálja
Telofon az,: ,602. Kert ós lakás: 634.
;) részben. — 22.10 Jazz-banct műsor — 23.20 Murrt Illek cigányzenekara; BUDAPEST II.
17.15 Ruszin hal Iga tóknok. — 17,50 Mézcsnó Junker Klára énekel — 18.20 Mezőgazdasági fólóra. — 10,2g Francia nyelvoktatás. — ao Hírek. - 2025 Hiinglemezök.
— (ElsÖ szentáldozók) Lélekemelő egyházi ünnepség volt
vasárnap — Szentháromság vasárnapján—délelölt a plébániatemplomban. Akkor Járullak első szentáldozáshoz az I. körzeti iskolák apró növendékei vállszalagos fiuk és menyasszonyruhás leánykák, akik hitoktatójuk, P. Horváth Adorján hátfőnökhelyettes gondos előkészítése után elsöizben vették magukhoz az elei kem/erét. P. Ouíyás Gellért ¦"plébános szentmiséje alalt meleghangú beszédei intézett az első áldozókhoz, méltatva a szent ténykedés nagy jelentőségéi, az egész életre való kihatás lt, majd megujit-tatta kis növendékeivel a kereszt-ségi fogadalmat éa kiosztotta a szentáldozást.
— (Vasutas lelkigyakorlatok)
Vasárnap fejeződlek be a nagykanizsai vasutasok háromnapos lelkigyakorlatai, amit a ferenciek fehértermében végeztek.. A lelkigyakorlatokat P. Gulyás Gellért és P. Bakoss Ágost tartották. Vasárnap reggel a 7 órás szentmisén az egész nagy vasutas-család, élén Fe-hérváry József állomásfőnök, Máv. fŐIelügyelővel szenláldozáshoz Járultak. A magyar vasulasság nemcsak kötelességeinek hűséges teljesítésében állja a vártát, hanem anyaszentegyházunknak mindenkor hűséges fiai Is.
— (Fődékán-látogatás a Legényegyletben)
Szabó Mihály, a Katolikus Legényegyletek országos fődékánja, szombaton este nagysikerű előadást tartott a negykanizsaf Legényegylet ben. Értékei tanácsai, közvetlen szavai megértésre talállak és Orbán Józse, alelnök mondott köszönetet az előadásért, ami a vallásos és jó iparos legényegylet! tag mintaképét állitotla hallgatói elé.
— (A szociális kiállításon)
amely a MANSí As a nagykaniai-u városi ügyosztály renu^zésében szombaton este megnyílt a városháza Horthy Mktós uti frontján (volt Gye-nes-üxlöt), állandóan 0. látogatók ostroma alatt áll. A kiállítás, melynek isii \'.crlsuésérc visszatérünk, díjtalanul íiiegiekinthetö egész nap, reggel 8-tól csto 7-jg. A kiállítás csütörtök est« tárul. { : ;
Budapesti Svábhegyi Majestlo, az üdülök királya, nászutasok pa-radloiomt. Közvetlenül a fogaskerekű megállónál.
ZALAI KjfffeűNY^
A DVAC-ot most sem hagyta el hagyományos szerencséje
DVAC-ZMNTE 1:0 (0:0)
A jobb gyóe. így mpB\'Jjuk legtöbb-seör. Azonban gyakran nehéz meg. állapítani, ki a jobb 0 \'.ulballban. A ZJMNTE végig támadott 70 percet 03 hozzá nagyszerűen és mégsem győzött. (Mégis azt kell mondanánk, hogy n DvAC. •szeiencséjében\' benne van az elsőrangú fejjelek és a jobb kondíció! Az ulobbi bárnülyen hihetetlenül hangzik, igy volt, Es a gói is a fejjáték eredménye. \'Mindezek mellett azonban ha az összteljesítményt és 11 gólhelyzeteket vesszük, a döntetlen igazságosabb let[ volni. A ZMNTE legénysége eddig még nem tapasztalt,lelkesedéssel és jo jálékkal ilícsóreiel érdemel, a vereség ellenére Is.
. Grozdics — ItamcLsl,fl.oós — Sznlay, Benrze, Gálost I. — Füstös, Keszler I., KrivÜz. Gálos II., Keszler II. a DVAC,
Csendőr — Csáki \'Kárpát _ Junker, Mihalecz, Kiss - Pőcze, szabó, Oőn-gei. istenei és woldner a ZJMNTE öst> szeálUtása. *¦
(Mindjárt a ZMNTE lép fel tamadcV laíí és Szabó előtt nagy gólhelyzet nyilak, majd az ö szabadrúgása csattan (kapufán, sőt negyed órán korcszlüi vagy négy gólhelyzetet készll a ZTMNTE, de nem sikerül senftni. Csőn-gei összekötő, Istenes van középen, így sem megy. A 35. percben Csöngei fejeli Pücze beadását a sarokba. I.oós ikézzel öklő/í ki (I), a játékvezető oda
na ftgyel.
A második félidőben ii a ZMNTE äkezdeményező, de ismét csak a hely-axlukig jut el, mig a DVAC átveszi az iramot és a 36. percben Gálosi %\\. fejjel a bálóba juttatja a bőrt. 1 ! 0. A ZMNTE hiába erőlködik, a sxür-íkolók, akik nem szegyül lek -Hajrá Kanizsa -t kiabálni, elkeseredve Indulnak a (kijárat felé.
Csendőr icmekelt, két tiszta gólt mentett a két hátvéd is nagyszerű Yolt, rejjel nem bírtak, ők sem a pó-csiukkel. A fodezetsorbun szorgabnas és védekező játékosokat találtunk. Á csatársorban Gsóngeinok nem meni n n;fcy sár miatt, mig n két összekötő remekül kezdett, Istenes Volt végig jó, Szabó később ismét lassú Volt, a itis Woldner nagyon igyekezett, a talaj OfBonban neki seai kedvezett. Pőcze, ha okos (állán Lóon szabadon hagyták), akkor ina győzelemről számolnánk be.
A DVAC közvetlen védelme kuna-gasloti a mezőnyből, Lőttét külön «1Í-rsérjuk. A fcdczelsor szintén, akár n /IMNTIvbcn szorgalinns átlag fulbal-listákból állt. Mig a támadősorbon W kél összekötő remekeit As Keszler IT., Krivilz düntŐ pillanatban Jnssu, Füstös nem szerelte a vizes talajt,
I lollóvári nem voll igazi • ]*sti ¦ játékvezető.
-k-n-t-
RetikUlt
Bőröndöt
Kesztyűt
•xakOzletben jótál-láassal vásároljon I
HAMBURG
Horthy Mlklós-ut 1.
Gólzáporral győzött a Vasút
NVTE-KRAC II. 11:1 (6:0)
Vezette Keszler dr. Nagyszerű csapatteljesítményt nyújtott a Vasutas csapat Kaposvárott. Az első gólt (íőezi rúgta, majd Fusch és Pum szeicz gólt, Poór remek lerohanása 4 :0, sőt Gőczi ;kőt gólt rug a félidő oied menyek épen. A második félidőben Fusch, utána a kaposvári Pap alakit 7 : l-re. Pum szerez két gólt, Gőc4 és Fusch állítja be a végeredményt. Kitűnő volt a csatársor és a /eilezolsor, de a közvetlen védelem sem csinált hibát.
Eredmények
Magyarország-Románia 2:0 (0 ; 0) Góllövők: dr. Sárost, Gyetval. Román B-Magyar B 5:1 (3:1) Magyar III-Román Ili LtO (1:0) MSE-NTSE 6:0 (2:0) * SBTC-KT8E 2:1 (1:1) PEAC-KRAC 5:4 (2:2)
A kereskedetmfsták
tornavizsgájáról helyszűke miatt holnapi számunkban tudósltunk.
Megbízható, Jó kézügyességü fiüt
ékszerész (aranyműves) tanulónak
felveszek.
Bárány ékszerész
H«íthy Mlklós-ut 3.
A polgári fiúiskola torna-Ünnepélye
A nagykanizsai állami polgári fiúiskola évzáró tomiuínncpélye május 23Ün délután Tél 5 órakor less n Zrinyi sportpályán. Az iskola nagy gonddal készül bemutatni egész \'évi tornaoktatásának eredményeit., amelyek bizonyára .sok gyönyörűséget fognak nyújtani szülőknek, sportbarátoknak és a nemzeti testnevelés iránt érdeklődőknek. A gyakorlatok nagy része zenés lesz. Kedvezőtlen ído esetén június 1-én tartják meg a tomaünuepély*.
B"\'Äat,ok impregnálása
PÁLCSICS-nál
Telefon: üzlet 553,
Telelőn: gyár: 344.
Byflrtyttrü gftgHHí H Rt 12.
Szwtolt wafchemdofpök
Itgiiuibbn az ,.IDEÁL"-ban.
— (Halálozás)
Kiingl Lajos szopelneki kikos, aki jugoszláv megszáUt területről évekkel ezelőtt, a tömeges [kiutasítások Idején került Nnj^kanlzsárn h most nemrégen szociális ti|kári rnmőségben jutott eU linlyeatodéshez, n nagykanizsai kőzkór-házban, 43 éves koriban, gyornor-véVzés ós régebbi szívbaja következtében meghalt. Valamikor jobb napokat látott, de nzlán sok viszontagságon áhnenl, trianoni magyar voit. Kitűnő tollú iió is volt, Írásait, színes 1 riportjait ós tárcacikkeit a Zalai Közlöny hasábjaírói ismerlek és szerették széltében. Váratlan halála éppen akkor következett be, amikor egy küzdelmen férfi-élet delén végre nyugodtabb révbe jutott volna.
Sirern lékeket.
sirboMot. lauJnait, m nüktlnt
»zaksserlten éa legolcsóbban KOWACS JÓZSEF
kölaragómeBternól, Klrály-utea 35. Nagy itrnaUk-raktar. Telefon 61D.
— ( Baross-kOzgy Ölés)
A Baross Szövetség nagykanizsai fiókja 11)10. évi május hó 2ft-án délelőtt fél 11 órakor a Kölcsey u. 2. se, a. helyiségében évi közgyűlést tart. melyre tagjait Usztolettel megliivja az Elnökség. (0
— (A STOSz évi közgyillene)
A Seí-édhivatali tisztviselők Országos Szövetségének nagykanizsai főcsoportja csütötök délután 5 órakor a városházén tartja évi közgyűlését és tisztujltását az országos központ vezérkarának részvételével. Este 8 órakor társasvacsora a Kis Royalban.
— (Adományok az uj templomra)
Az uj felsőtemlom építésére a kö-adományok érkeztek be: Holecz János 30 P, özv. PIchler Józsefné 10 P, özv. Orbán Istvánné 10 P, Hübner Hédiké 10 P, N. N. 750P, Sió Jó-Egyben megnyugtatásul
vetkező
zsefné 5
közlöm a Jó hívekkel, hogy a gyűjtött pénz csak templomépllésre fordítható, átmenetileg befektethető az összeg ingatlanba, de az uj templom-építő alapé s annak Jövedelmez. A gyűjtést tovább folytaljuk; éppen a nehéz időkben van szükségünk isten nagyobb segítségére s a .nehéz Időkben hozott áldozatnak nagyobb az ériéke Isten és az embeiek előtt Fogadják ezúton is a nemesszlvü adakozók bálás köszönetét a Püspöki BiztObságnak. (:)
BÚTORT
vegyen vagy rendeljen,
Htrt megblzhatéósolGsé.
CMng*rT-nt 14.
r—- uwHiian a
tm lianiaokaál hw ImI
ZALAI KÖZLÖNY.
1940. májug 20.
Rövid blrek
CZVETKOVrCS. jugoszláv miniszterelnök nyilntko-atában kijelentette, hogy Jugoszláviának is köszön kell lenni a nagy áldozat-hozatalra és soha nőin volt szükség nagyobb lelki egysógíe, mini most.
A KÉPVISELŐHÁZ holnap formális ülést (art. Kiötlő pártközi értekezlet lesz, amelyen a házclnapolás kérdését vitaiját inog. A Ház Júniusban megy nyári szünetre, olőite legfeljebb a nyolc osztályú elemi Iskolai oktatásról szóló javaslatot tárgyalja le.
|MARAMAROS$ZIGETEN egy 20 farkasból álló csorda megtámmlott egy juhnyáji és 150 juhot Hátfalt. Ilyenre még nem volt példa májusban.
FRANCIAORSZÁGBAN a lapok holnaptól (kezdve csak két oldalon "jelenhetnek meg. ( *
GENOVÁBÓL 1250 amerikaival ós nagy amnyíkószletiel elindult na egyik nagy óceánjáró Nuwyorkba.
LINDBERG ezredes rádióbeszédében nevetségesnek mondta az amerikai betörést, de í*t"Tinto is föl kell készülni az amerikai haderőnek, beavatkozni azonban nem szabad.
AMERIKA 500 tudósának aláírásával levelet kaj>ott Roosevelt, amelyen kérik a professzorok, hogy no engedje Amerikát háborúba. A veszélyt egy kisebbség Jelenti, amely saját hasznára akarja a háborút.
2000 REPÜLŐGÉPET szállított ed-dig Amerika a szövetségeseknek. Júniustól havonta 100 ropülögéjict akarnak küldeni Angliába.
OSTENDLT, a belga kormány uj székhelyét német repülök bombázták.
ELINDULT 1500 utassal \'Triesztből Amerikába az Auguslus olasz óceánjáró.
FELOSZLATJÁK Svédországban az ország alkotmányos rendjére veszélyes szervezete.kot.
KÖNYÖRGŐ istentisztelet volt a párisi Nőim Dante székesegyházban Fnan ciaországért. A kormíny tagjai is ott voltuk.
250.000 ANGOL önkéntes jelentkezett az csetteg angol területen leszálló nemei ejtőernyősük elleni védelmi harcra.
SEDAN vidékén a németek védelmi állásokat építenek.
MEGÉRKEZETT Newyorkba a holland nemzeti bank aranykészlete, értékpapír-állománya ás sok magán-vagyon. A koronát és koronaékszereket, állampapírokat szállító hajó érkezéséi is várják.
PARIS FELETT ifi nőmet bombavető r*pulogép járt vasárnap éjszaka. Bombákat nem doblak le.
a hm KÖZLÖNY
barátai
„ Ilii! KÖZLÖK?
Urdrltlnéí
, réténtnmtl
EZT
Uillamos háztartási készülék
mlndenhlnek örömet szerez!
Teakannák Voaalók
Kenyérpirítók
GyorafőzAk
KáwéfózSk
íróasztali lámpák Hangulatlómpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választókban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nel
Sugár-ut 2. M"
2.ÜNDAPPAL
Tl^DkviLAXí!
yPORTÜZLETE
KAÖYKAN1Z3A FÖ-UT5.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
...A (VI., Podmaniozky-uioa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi ftltés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiBzta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a |elentkozé olvasók részére.
APRÓHIRDETÉSEK
uf.mil ,liUi-JlJa víilm.p 4« onnamua 10 si.lfe, SíUlíi; minién levéSel uó 0 t Illír. h«H<fltnej t udl0 i-o ii!!!,. nlndan további uú a l.ll\'.\'.
ADÁS VÉTEL
Jókaiban levő konyhaictkrény éscjjyosz-utca i
bkcaukható cktédigy mímáó, Rozgonyt-
Egv gyarmakdllóka eladó, tér 15. Udvarban jobbra.
Két hízott [aerts < eladó Tavasz-mca 18 sx. •
LAKÁS- ÜZLETHELYISÉG
Kétszobás furdöiioháa lakás mellék-hely Isi e<ikk el klsdó auauizius 1 re Kossuth-tér 3.
Kétszobás, xírt verandís vilin kladé, Balalonmárlafllrdó, Sinlha Jánosné, Pécil telep. •
Kétszobás, komloitos lakát június 1 ére klidé. Telekl-ut 4.
BÚTOROZOTT SZOBA
Bútorosait szoba külön bejáratta] kiadó Szemeie-utca 0. özv. Moshammer Kátolynö. *
XD.IonbaJAi\'alii bútorozott kisebb udvari szoba olcsón Idadó Csengery-ut 31. *
_KÜl^NFBLB
Lakásomat Magyarulca ifi. >z. alól i.iattmiy-ntc;i H. alá (udvarban veranda) helyeztem át, hot a javítást, múatoppolásl elfogadom. Weisi Hermln. *
Régi vagy mai leveleiéiből származó tfimsabélyaaskot, használatlan Iv-anyagot li állandéan megvessek. Jobb egyes bélyegek, sorok Is erdekeinek. — Barbarlts főszerkesztő, található minden péntaksa délután ti 8-ig s sxerkewtö-légben, FÖ-ut 5.
/1
nap! ^tmller,
ff
ZULUI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Közgazdasági R, T. Nagykanizsa". Felolós kiadó: Zalai Károly. Nyomatott) a „Közgazdasági R, T. Nagykanizsa"
nyomdájában Nagykanizsán. (Nyomdáért telel: Zalát Károly.)
SO. évfolyam. 114. szám.
NagykanUM, IMO. május 21. kedd
Ara 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
Uarimg^ fettrtcttratal: FM a. «sii
: miaclcn bttkoxiup dektttn.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést ára: egy hóra I pengő 40 füléc \' Szcrkeaztötegl te kwdólilvstalMeiefon: 78. «. ,
A hadvezér
egyénisége
A hadsereg erejét elsőrendűen befolyásoló szellemi tényezők között a tehetséges hadvezér egyénisége oly kimagasló értéket képvisel, amely küzdő erőinek hatásfokteli aláiejt deltségét is kiegyenlítheti.
Tehetsége és jelleme sorsdöntőéi-hatórozásokban nyÜvánu1 meg, ezért történelmi kihatású.
Tehetsége \\-clesztllelictt isteni ado májny, «munek birtokában a katona politikai és híidlhelyzeüek lényegét helyesen\'íeJlsinerl, a győzelemhez, a legkisebb véráldozattal vezető utat ösztönösen megtalálván, gyorsan határoz és dÖJilö ciedmónyekct bizto tosilóan cselekszik. - A hivatás szé loskörü isineielck bbtoklását kö vetéli ngyan meg, azonban egynia gábtan az ismeretszerzés és Ianni, mányok végzése hadvezéri képessé fpk megszerzését ncftnj.bizlosyja. Iskolázott szelleme csak a jek^ségek gyors értékelését íCgifheti elö és leg-feljebb* a helyes megoldások keta» tfllvitcléiuek módjára nézve nyújthat támpontokat, de az őstehetség ösztönös megérzéseit nemi pótolhatja. , ,
BárrnEnnyiie fejlett is azonban benne ez az ösztönös cselekvőkészség, bármeauiyiie széles a látókö\'cés fejlett a parancsadási készsége, ér tenie kell még ahhoz is, hogy ak« rátát szelleme szárnyalást követni képes muínkntársaínak és aiáieta-deltjeinek átadja.
Jelleme az eseményekre azért von kialakító befolyással, mivel « korszerű habom hadseiegéfnek vezetése a felelősség arányalt is lendkivüi nagy fokban megnövelté. A korszerű háborúban ugyanis a hadviselő állam minden hatalmi < tényezőjét küzdelombe verj. A küzdő hatistT?-geken kivül a küztíő anyaország lakosságának és egész gazdasági éle. tének mérkőzése is előtérbe lépett. A1 háború kockázata oly nagy fok. ban megn&\\«fceáett, hogy immár nem csak hafaímS tekintély kérdésekről, hanem a fennanfnad-ís-\'ó1, vagy a mcgsenimisülésrőf vein szó. A küzdelembe vetett eszközök széles huhámveféss a h\'adVezér felelősségét is nagy mellékben kiterjeszti. Lelki nagysága tehát nem csak a veszély példaadó elviselésé, ben nyilatkozik meg, hanem; abban a közönséges ember értefenl-^l szinte \'megfojgh\'ulatlnn önfegye\'imlezett-ségbön, melynek birtokában egyéni \\eszélyeztelcttsésénck "óráiban, a harc idegbonilusztó benyetmtásai között, alárendelt emborojnsk sokszor iszonyatos szenvedéseinek Iá* tára, a legnehezebb helyzetekben, nyugod-tan lud Ítélni é/határozni. O\'y doí-pokban, amely nem Cíik a saját bukását, hanem nemlétének pusztulását is je!e|ntheti. Minden kockázatot vállaló, gyözelemretörö és az ellenséges m*glepeté>ekkci ebirna--tíitlan akaraterő é\'i fölényes szellem képesséfceünek ¦ előfeltétel.
A lihtívezér leltemé rendsze\'int az Öt uraló nép, \'e\'kéhez hasonlít, H]-
A nyilasok megint kivonultak a képviselőházból
Május 30-án lesz a Ház legközelebbi üióse
Budapest, májas 21 A .képviselőház ma vdételőU rövid, do viharos ülést (ártott. \'Pasnádi-Nagy András elnök javasolta, hogy a Ház jövő csütörtökig, május 30-áig napolja ol magát. Egyben bejelentette, hogy Hudiszky IAszló és Keck Antal étlen-inditványt terjesztettek elő. de miután a házszabályoknak nem felett meg,
nem bocsátliatja tárgyalás alá. A két nyilas képviselő líónian Bálint kultuszminiszter kassai beszédét aka\'iti a Ház elé hozni és.Felvetni a bizalmi kérdést. Mnteiliy (Mdzler) Károly felszólalása, ban azt hangoztatta, hogy a kormány nem ad módot arra, hogy inegkérdoz-zék, inegloit o minden intézkedést ország íüggcHenségénck megvédi
Beszéde közben nagy zaj. támad. Ko-varcz Emilt, a leghevesebb közbeszólót az elnök többször is rendreutnsitín. MaróUiy beszéde végén a nyilasok kivonultak a Házból.
A Ház megszavazta az! elnöki indítványt és elnapolta magát jövő csütörtökig. . . i : . • .
A németek 100 kilométerre Paris felett elérték a francia tengerpartot 7
Arras ée Amiens is német kézre került — Egy milliós angol-francia-belga hadser eget körülzártak — A 9-ik franoia hadosztály \':,VN tábornokostul fogságba esett
A német hadijeientésok szerint a nyugati fronton a német csapatok tovább üldözik a részien menekü\'ő, részben hátráló szövetséges csapatokat.
A menekülésben az angolok Járnak elől,
akikncTí visszaveoTtuIásakor a belga lakosság tüntetéseket is rendeasrtt. Több helyen a rendőrség és a francia katonaság segil-ségéro is szikség volt a rend fenntartásához. Megjegyzi a német összefoglaló jelenté\';, hogy az angolokat a francia erődökbőt is már a német lánvtfás első
napján, május lO-én kivonták az éj lep\'e alatt. Ugyanígy Q nagy vesz-léíégek, miatt ; ;
visszavonták a belga-holland partokról az angol hadihajókat Is.
Részletes német jetenfóíek számolnak te az 505-ös Maginot vonalbeli erőd és a tegnap elért 31t«*S ma gasi.it elfoglalásáról. Kiemeli a német jelentés a francia katonák szívós ellenállását. Az elfoglalt dombot csak többszöri ellentámadás leverése ¦után tudták ínegtarfonL
Hatvan kilométerre a tengertfii
ho mlolí terében
A német hadsereg nyugat felé elérte már a genti vonalat, ahonnét már csak CO kllopielerra vy|n a tenyér. Érdekes itt injegctniütíni öö\'\'itg nyilatkozatét, amelyben az ejtőernyős csapatok nagyszerű teijesitmé-nyéről emlékezik meg, majd bejelenti, hogy a nyugali hadjárat tervelt Hitler maga készítette, mCut ahogy az ö személyis mlüvs volt a lengyel és norvég hadjárat terveinek kidolgozása is.
A német sajtó érdekiödésónek
Laon elfoglalása
és a további belgiumi eiőrenycpnlu* Iás á\'l. A sajtó hangsúlyozza, hogy mióta a nemetek átlépték a belga-holland határt, azóta az illetékesek többször kíjcleiették, hogy most kezdődött a döntő harc, a tok beszédnek tehát nincs helye. A szót átvették a fegyverek és a nőmet;fegyverek beszélnek. A berlini lapok nem is közölnek mást, mim a hadije\'en-té.ckel.
Bekerítés fenyeget egymillió szövetséges katonát
íorna elérésével. Az olasz iapok rámutatnak arm, hogy a nemetek hatalmas átkaroló (mozdulattal 1 mil-
Az olasz sajtó Is c!sö oldalon fog hidkozík Laon elfogásával, vaia, mint az Ohe folyótól kiágazó csa
szén a fcadssi«g Is, amely |m«gn fö\'é emeite.ínépénék fcltegzelcs vonásait hordja m-.igán. Így történhetett anrg, hogy n dicsőségre áhítozó Bonaparte Napóleon egyosapásra meghódította a dic-iőségszonijas ftwicia hadseueg lelkét. Emialt állta az köz^l huiz éven é*, v^érének merúsz. luiU}ár,a-
laíban, oly enilbirü\' « s«iol, pedig vezére nem is volt francia.
A vezér egyénisége le-hát nép;- ka-tonni eszményképét tükrözi vis.za. így volt ez a poro>z tendütetet o\'y híven megtfiölésita Blflgher és Lu. dcjidofíf esetéb*íi is. EzíTkikikap-c-iolíit leremtj jnieg a bi^mat a \\e-
"Hó ango\'t, franciát és belgát fenyegetnek bekeritéssei. Lehetséges/hegy a balszárny Paris elleni támadását meglassítják, hogy a belglujraii hed-t erőnek időt engedjenek a teljes gyön zelem kivívásához. Ha ez a néanlet akció sikerül, az ellenség egynegyed részéi sikerült tt németeknekineg-semnüsiteniük.
Amit a" franciák jelentenek
. Píris, május 21 Fraincía jelentés szerint a német nyomás erősödébe elleneié sem értek el a német csapatok olyan nagy clőreinyomiitást tegnap, mjhit az előző napokban. A Havas-iroda jelenteje szerint Cambnai tegnap esteinJég tartóttá magát/ Éjszaka is csakátcíni mindenütt voltak összecsapások, általában azonban a helyzet változatlan. Néhány szakoszou o\'yan zavaros a front, hogy tiszta képet nem lehet nyerni. Rethel vidékén az ellenség támadásait sikerült visszaverni. Folytatta a szövetséjíes légi-haderö n német állások, felvonulási utak, páncél kocsi -os zlopok bombázását is.
Ujabb jelentés szerint a szövetségesek a franciaországi betüremkedett frotit kétoldlalén sikefesenrud. nak ellentáhnl, iUelve nz ellen,ég elói-eínyoniulását mieg tudják lassi-tnnl. A páncélos osztagok délnyugat felé Ls táinadfnak, de a föharcok
zér és katonái közt. Népének lelkivilágéból táplálkozó vezéregyéniség érti csak meg hadsaiegéfnek lelki miíózásail igazán^ elh»!ározásaibon csak ilyen, építhet a fajtájában szu^y nyüdó Idklvonáiíok oly értékeire, a melyek méltán vedelnek ellenségeik megl^petéséte, ezáltal döntő süoerns.
2ALAI R02L0UY
1940. május 2l
Sportingek
?agy választékban
Szomolánylnál.
észhláiyugat felé, Combról Irányban dúlnak. A németek ugy\'átszík mielőbb a tengerig akarnak clfircnyo. múlni.
Az angol hadifalentés
\\ Loniloii. május 21 Az angol jelentés is arról számol be, hogy a német támadás tovább tart, de az előrenyomulás kisebb nz elö*Ö napokénál. A harcok legl nevesebbek st. QuenUutöl északra és nyugatra. A szövetséges gépesített osztagok jgye-kéznek az előrenyomulást feltartóztatni. A repülök tovább folytatták n Scarpe folyó mcnlén előrenyomuló német csapatok és az utánpótlások bombázását.
Bombázta a/, angol légihaderő « németországi olajJinomitókat, a pán-céikorsi-osztagoknt is, valamint i Norvégiában Trondjem környékén a bamesi német repülőteret.
Európa uj békéié és Olaszország
! ; í Rónia, május 21 A SWani iroda jelentése szériát a Mcssagero mai számában rámutat arra, hogy Európa uj bökéjónek kialakításában nagy szerep jut Olaszországnak. Erről az busőrenüü szerepről meg van győződve minden olasz és most várjuk a ÍJuoe parancsát, námutat a lap Ciano beszédéru is. aki szintén tettekről beszólt. \' . : :
Abbevitlenét ért tengerpartot a nagy lerohanás
BerUn, május 21 A német véífórőfíipar^incsnokíiág jelenti;, .\' [ i ; ; ;
Nyugatoju n mjnden idők legn«-; gyobb támadó hadlrn^zdulatának kisebb sikerei után 02 eredmény kezd kibontakozni. A francia 9, hadosztály, amelynek íteWdMa az volt, hogy biztosítsa a Sedó(n,náJ és a Belgiumiban küzdő csapattestek közt ozösz-¦szekötietést, ő^zeomlott. A szétvert hadsereg legnagyobb része, Gireud tábornokkal, a 7. hadosztály fiö-paraíncsnokávai, aki nemrég a 9. hadosztály felelt is átvette a pnrajucs uokságot, egész vezérkarával fogságba esett, Á* Ütött résejn a német gépesített osztagok benycanulljak és elfoglalva Arr«stf Aniietust és a közbeeső városokat, elérték Abfoa-víRét, nini ttnSr " tengerparton fekszik ! Ezzel egyinjlliéjiiyi ellenséges hadat loeritettiek be. a belgiumi szárny ugyanekkor a La Manche csatorna felé nyomju előre az ellenséget, \'.-\'¦¦> A déli szakaszról Rethet elfoglalását és sok háixikocsi megseimímis^ tését jelenti a német.harJijelentés. \' A légihoderö harcaiig is beszámol a vezérkari főhadiszállás jelentés*! Egy francia torpedÖiiomboJót, egy tartályt, egy teherhajót és sok más hajót elsüllyesztettek. Calais és üo-ver között hat szállítóhajót és 13.000 tonna, űrtartalmú teherhajót süUyesz tettek el a német repülök. Az ellenség repülői közű* negyvenhetet lelőttek, a német légthnderő tizenkét gépet vesztett. ¦ j
Tulsok alkohol vagy nikotin togyaazUsa után minden körülmények között ajánlatos gyomrunkat és beleinket a természetes .Ferenc József keserüvix használata állal mielőbb alaposan kitisztítani. .Kér dewe meg orvosai.
Holnapi számunkhoz mellékelve minden előfizetőnk hézhezkapfa a Zalai Közlöny Zsebmenetrendjét
A kiadóhivatalban, a trafikokban és az újságárusoknál is kapható zsebmenetrend&nk
A közönség nagy érdeklődéséből máris megállapítható, hogy a Zalai Közlöny szerkesztősége a Zsebme-neti-endköriyv összeállításával igen nagy szolgálatot tett ós eddig sokat nélkü\'özötl, hasznos kis kézikönyvet juttat ei elöfizeföiW, Az összes Nagykanizsát érintő vasu\'i, autóbusz és MATEOSZ játtok részletes mene-tixindjel tartat, mazó 11 oldalas kis Zsebanjejnetrcnd ma készül é> á Zo\'ni Közlciny nyajafr dájában és azt holnap] szamunkhoz mellékelve trenden előfizetünk djjtalanu1 kézlvezkapjn. Előfizetőink tehát ne fogadják ei az újságot "ró-
zsaszín Z«bmenetr«ndliönvv nélkül.
A nagy érdeklődésre v.\'i\'ó tekintettel a Zsebmenet rendbő1 készült a nem-előfizetők részére is. A Znhii Köziéíny Zsebmencti-endjének ezen példányalt kiadóhivatalunk, a trafikok és az újságárusok árusítják 20 filléres áron. Miután a Zsebmenei-reindkönyv korlátolt számban készült, ajáu\'aloS azokat mielőbb be-
szerezni
Hisszük, hogy a közönség szívesen fogadja o hasznsa, könnyen áttekinthető Zsebtnenetríndkönyvet, üfmely a Zalai Közlöny ingyenes ajándéka előfizetőinek.
Elesett a robogó vonatból és meghalt egy őrmester a gelsei állomás közelében
Gelse, május 21 (Saját tudósi tönktől) Halálos sze-rCncsétienség történt nui léggel a gelsei vasul! állomás közelében. A Nagykanizsa felé tartó személyvonaton utazott Marton János 41 éves honvédői-mester, aki eddig meg nem állapított módon kiesett a ívbogó vonalból és koponyíialapi törést szenvedett. A vasutasok és az utazók segítségeié siettek, betették az egyík kocsiba és behozták a nagykanizsai állomásra, ahonnan a jinjcntök kórházba vitték. Martoji addigra teljesen elveszítette eszméltét és rövidre rá ineghalt, anélkül, hogy a hatóság kihallgathatta volna. ,
Kabátja zsebében megtalálták igazolványait, igy micgállfipithották kilétét, valamint egy pénzesutalványt talállak nála, amelyen Körtnfonden lakó feleségének küldött péJlzt M«g-állapitásl nyert, hoyy Marton János Őrmester Nagyc**iken teljesít szolgálatol, családja pedig Könncjnden lakik.
Ma délelőtt k&toinM bizottság, szál\'t ki a kórházba a hullaszemle megejtésére.
A nyomozás fogja pontosan kide-rjteni, milyen körű\'menyek közölt törLént a halálos szerencsétlenség.
Adjon, aki még nem adott az árvízkárosultaknak I
Hallottuk a rádióban, olvastuk az újságokban, láttuk Nagykanizsán Is, hogy nem magyarok, lengyelek, finnek, bolgárok is adakoztak az árvíz magyarországi áldozatainak segélyezésére. Pedig őket n barátságos ér, zéseken kivül csak nhnyi köti a magyar földhöz, hogy véletlenül éppen itt élnek a su\'yos megpróbáltatás napjaiban.
Ezeknek az adományoknak láttán maradhat-e érzéketlen Imiagyar sziv, maradhat-e a kérő szóra bükében, magyar fül ?
Sajnos, hosszú névsort tudnánk Kanizsán is felőrölni, nkiknek adománya hiányzik az árvízkárosultak javára történt gyűjtés kimutatásai^ bőt, mert sem Kanizsán nem ada-
koztak, sem központilag netni! rótták le az együtlórző magyar hazafiság áldozatát. Kérő szavunk ltom is ezek hez szól, hanem azokhoz, ukikben n jószándék megvolt és megvan, Csak egyéb okok akadályozták inegeddig adományaik lerovását. Kérjük, juttassák ei \'most már sürgősen adományaikat a szerkesztőségbe.
Eddigi gyűjtés 5071.82 P
Szilárd Jonő 6.- „
EIscher István ö.— „
Babits Imre 5.— „ ,-
özv. Haraay GyÖrgynő 5.— „
Szántó Anaa &.— ,
lllrschler Andor 5.— .
Tóbl János 2.- „ .
Eddigi eredmény 5104.82 E
Nép MoxgAa T Szerdán és csütörtökönt BORSODY EDE hazánkfia pályadijat nyert rendezése
kongo-EXPRESS
Afrika fOldjén lejátszódó rendklvDl Idegfeszítő film. Főszereplők: WILLY B1RGEL, MARIANNE HOPPÉ és RENÉ DELTGEN. Gyönyört kísérő műsor.
Előadások kOznap 6, 7, 9, vasár- és Ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor.
UHHWPBAI TI ut 12
LafckoipBk, r»***r n\'bukoipBfc, ~"»»«nd*lök
líuiiíiüia az „IDEAL"-ban.
#^UtjCSlVUK. íT)CLL0L
vnfiz csíkos jenö
m. kir. őrnagy, akinek >A mfásik front. c. most (megjelent könyvének ismer telesére vissziitérü^ik, Június ¦1-cn (a trianoni évforduló napján) délután 17 óra 46 perckor előadást tart a rádióban Budapest j, hul\'ám-hosszán a nö és o neni^zetvéd^iimii propagaiidn tárgykörből. Egyébként vitéz Csikós mór uj könyvén Idalgo-zik, amely talán mái- az ősszel sajtó alá kerülhet,
*
DR. VÉRTESI FRIGYES
tegnap délután 6.50-kor Budapest I. hullámhosszán érdekes rádió-vitát folytatott StfBta KárfdlynL a nevies közíróval »E\'ct és szabadlság* ci-men.
DOROSMAI JÁNOS,
az országos nevü soproni vasutis-jró, a hircs koiszeiii állatmesék költője, akit n Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör mutatott be Nagykanizsán, most adta ki »Fterrje imPgyar tornyok közölt...< c. 40 o!d,aiasköny-veeSkéjét, amelyben egy gazdag írói pálya utmCtntén összegyüj tőgetett godoiat-szilá|nkj«it közli. A szellemes aforiznih-gyüjtemétnysok anély, mai igazságot, sok örök iitojJberiL tar-tunnoz.
KÉT POSTÁS
kapott Nagykanizsán megérdemelt kttünietést. A m. kir. honvédvezérkar főnöke Csele József po-sUtellen-örnek és Tóth Gézóné segédei\'csőrnek elismerését nyilvánította »mély hazafias érzésfő1 és mlnflasztos kötelességtudattól áthatott, kim0-gasió szorgatoniioiMl ós eiedmé^nnye1 végzett munkateljesitniényükért*.
\\ ¦
AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK
segélj-ezéséi-e indüott gyüjtósh^ az Első Magyar AltaiajioS Biztosító Társaság nagykanizsai fiókjának tjszlviaeíókarn havi fizetésének s^y százalékát ajánlotta fel.
H-AZI SAKKVERSENY
tervei érlelődnek a Polgári Egyletben. Néhány bajnok-jelö*l máris buzgón treníroz esténként az ostábla körül. j ,
RÁDIÓBAN, FILMEN
sok kanizsai ismerőst láttunk, hallottunk a mult héten. Höllottrjk a rádióban Danis Jenőt a >Nem élhetek muzsikaszó nélküU egyik fő szerepében. (Ez volt Danis első mik-rofon-szereplése.) Láttuk a Földindulás c. FUmben Vasa intniát, Orbán Vioiát és ugyancsak Danis Jenőt.
BÚTORT
vegyen vigy rendeljen,
w megbízható és olcsó.
dasgery-iit 14.
194a május 21.
ftÖntíűgylk ezúttal is bebizonyította, hogy Nagykanizsa nem hiába zárta szivébe őket és nem hiába""bü^kc reájuk.
«¦ •
VÉGREHAJTÓVÁ
nevezte ki az I^zNágügvmmiszler KJnap Lajos nagykanizsai lakost a körmendi klr. já-^birosághoz. «
A POLGÁRI EGYLET
•Zalaor&zőg S2Bfepe a magyar anrü-\\«lödésban« ciirtrnjei pályázatot hirdetett. Az egylet választmátnyln Orosz Endre gimnáziuma" fanúló pá\'yéz«tát ér*ineshek tsilá\'la a jutnlsntiZásrn és azt eJfogafti*, A szerzi tapésrőL lenesre, korrióMiorrn ftaEstívh limitárja bo, hogy milyen szerepet játszott Zalo vártiircgye Magyaro^zéjí történetében, kiket adUt a neszeinek és ezek inilyen Szerepet -töltöttek Uc, mennyire sréMfdSbjtták olőnz egész magyarság bői dogul á* át. Apd-lyázat sjjelWuoiéasök n«kn e^iésaen mogíojoiö yoW a frto.n>*ás, « pályázat ugyanis Zalaország szerepe a magyar művelődésben cimet viseli, c/,zci szemben a páIyn(in)Ü hangsúlya a kiválasztott szemé\'yek cMiporto-silásábiiVi és az azok/a vomtkozó adatok fcIdo^o/ásáija^i is a nem.2*U, politikai és altocWánycs étetre Vonatkozó zalai hátsókon van. Hibája a pAlywnünek, Hogy keveset foglalkozik a zalai művelődé1* oiszáo^ki-hatásaival.
Nagy siker© van a háziipari kiállításnak
A város szociális ügyosztálya által rendezett és szombaton délután ünnepélyesen megnyílt liázUpari kiállítás, nak olyan sikere van. amelyhez ha-son\'é Kanizsán még egy kiállításnak sem voll. Már az első napon töobezcr látogatója volt a valóbb*! értékes és tahulságos kiállításnak s azóta csak növekszik az érdeklődés. Az iskolák is osztályonként Utctgqjtják a \'Szociális ügyosztály és a. Mansz készlüaianyelt és hasznosságát bemutató kiállítást. Az iskolák növendékeinek és a közön-séjaiek vezetőnők mulatjuk bo a ki-állítás látnivalóit a szövőszékektől, rok-káktöl kezdve a lemctősVgondozison át (a fciáilitolt növények ifj. Petennanii Jőzsei kortészelóbíii valók) a háziipari li^í^iucnyekig. Az egész nap nyitva levő ik»Ub\'lás é*o»ke«ségeiröl holnapi számunkban tudósítunk résztetesen.
Ne felejtse el
megtekinteni a kiállításon látható növényeinket I
IfjJiiomui Mszete
Eotvos-tér 18. Tolelon: 63«.
Jóslat:
Mérsékelt légáramlás, helyinként felhósebb, i .hSmérséklet tovább emelkedik.
A, Meieoroloatal Intését nafjkaalssaJ meffliTelo\'éllomaM jelenti i
Hflraerséklet tejrnsp este 9 őrekor + 106, ni.i reitel+100, délben + 186.
i*«n»d«k «V 0ü
üfeüiulí) nyitva lereel 6 óidtól etl* • héki (Mttf, eserda. péntek délután kedden égess nap nfiknek). -
Nagyszabású repülőnap lesz Nagykanizsán június 9-én
Régi vágya a Nagykoidzsai Sport-ropUlö Egyesütstkick, hogy egy Rcpülö&wp rendezésével Nagykanizsa közönségének érdeklődéit a repülés felé irányítsa. Egyetemes magyar és nemzeti szemfcjonlbói szükséges ez, mert alapfeltétele a nagy-m ¦ kanizsai repülőétet ko-ö*.*.^ moly hitegjndu\'á\'ánalí, márpedig éppen a mid idők mutálják Imfcg r m Am legjobban, hogy mit jelent egy nemzeLnck, hu jó" kiképzett pilótái vannak, A kanizsai repülök régi vágya most végre lmjigvalósul-A Műegyetemi Sporttepülő E«y«ü-lettet ugyanis sikerült olyan megállapodást kölni, ajne\'y miindsn tc-Unlclbsn biztosítja a i-2pülő»ap sikerét.
Minap a komdélutáni órákban a Müegvetemi Sporli*püIŐk két kitűnő püólája, Tnsnády Lász\'ó elnök és íiackó Lajos egy kis egymotoros sport repülőgépen Nagykianizsá\'o ie-püH, hogy a rész\'eleket megbeszélj«¦ A ldskanizsat fcmelö mellett lévő legelön, a leszélbsh^ynó\' a pesti ven déí-eket a Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület vezetői fogadták, majd autön a városházám hajtattak, ahol a betefíSégéböl felgyógyul! polgár, mester részv-é;elé\\-el értvk^zlet volt,
Az értekezlet credménytsképp a kíüüzsai lepülön^p június 9-én \'esz. A rdndezöség ínagj-szabás-u progia. mot dolspz W e n?tpni. A n^p fénv-po;ntja o délutáni repülőbemutató lesz, amelyre a -Műegyetem\' kHünö és neves pilótái több motoros és vitorlázó géppel ej^Önnek N;ig.vkani-z-sára. A pesti Müeg\\elejni Sport-lepülő ER.ve.sü\'et pilótái a miugyar sportrepülés élenjárói, így bemulu-tójuk nem csak lálványoS, rrmeani talnulüáv>s is lesz, miulAn a ma.^var sportrepülés fejlődé-érői és mai állásáról is tökéleles képet kap « közönség. A boinütalún a mfigyar és külföldi népek teljedtők\'épcs é^évd ,ls meKisinerkedhctík a kö//mség, de lesz vitorlázó repülés, modellbtfmlu-taió, ntasrcpülés, stb.
A részletes programoi nupst dolgozza ki a Sportrepülő Egyesüli vezetőségé.
A budapeiti kiküldöltek a meyb^
széles után n régiek intették a b*tn|u-taló helyét, majd felszállva a kis Gerlére, egyet köröztek a város felett és visszarepültek Budapestre.
Bemutatkozott a kanizsai közönség Is Vadvirág
Az Tnkc-társulat kanizsai bemutat-kozá&sn. a /.imbcnzomb.)ri szépaSZ-szony első előadásán paráilé-s közönsOg töltötte meg majdnoirt régészen a néző-tejet. Örült az ember, amikor utolsó székig lete látta az első széksorokat is mftld 8 oU látta a város intelliyoneiá-jáöak számottevő rétegeit Annát vigasztalanabb voll az. egész estét végig kisérő bangulatjalansiíg. Valami savanyu utóize maradt az előadásnak.
A második estén már gyenge ház volt. a m\'zölér sok vidékén kongott az üresség. Bt rendszerint lehangoló és mégis... mégis olyi-n. meleg siker-levegő löllötte meg ezen az estén a színházat, annyi csupa derii arc mosolygott, ragyogott, kacagott, tapsolt, ujnízot|, hogy eszünkbe- jutottak a régi jo szinliázi idi\'aiyek.
!Mi volt a különbség?
Az előadás.
A második esle jó.előadása.
A kanizsai közöuség bebizonyilolta. hogy akár sokan vannak a színházban, aikár kevesen -- ez a közönség nem fogad el akármit, mert iskolázott Ízlése van. mert régi és öntudatos kritikája van s ezzel a szia padi toljesiimóny ériekének megilélésében a maga lábán jfír. Ennek a közönségnek hiába u na^y hang, hogy fcsteai Így... meg
Miskolcon ugy ... Éhnek a közönségnek, ha Mik," ha kévéi; — jó színház kell. Tegnap esto jó színházat kapott és hálás volt érle. I?.s szeretnénk, ha
ezután most már minden este igy lenne. S hogy i^y lesz, hisszük is. nisz-szflk, mert pz uj társulat B tegnapi ősiével izolilöt adott művészi, rendezési, kiállítási kó[>es.sú^eax\'U, a kőzt\'u-sóg pedig niegimdatta. hogy csak a Hajút izlé-sével. suját .kultúrájával, saját kiilikáj.-\'ival hajtandó gondolkodni.
fehércJpök, Melí v szaiidalettek, | harisnyák
Fű-ut 2. sz. -nél.
Ameddig a színház színház és nem mozivászon, addig a ikaimsai közönség csak a kanizsai előadás után ítélhet s bizony észreveszi, ha (ez lennészetes Is egy\'vidékei járó. nagy mflsOru társulatnál) ugyanannak a darabnak előadásai .sem minilig és mindenütt egyformán sikerülnek. Azonkívül őszinte-is a kanizsai közön-sóg s lm nem ís )i:i,;,v a színház törzs-publikuma, de az pallérozott, igéni-e-s, fővárost ós vidéki színpadokat is egyaránt Ismerő közönség. IIn ez\' iaz uj igazgatóság figyelembe, veszi, jö állomást nevelhet niagánnrtí Kanizsából. Inke RCsSŐ három évlizedes tapasztalati, hozzáérléso elég alap arra, hogy azt lúgyjiik: — a vapunyl\'áskor szükségesnek taititl cl na ndoHak után szcrelett^bes, meleg kapcsblal fog hamnms-n kifcjUklni Ni^.kanizsa és uj társulata között. Ennek előmozdítása vétíeit szögeílnk le az eddigieket, hogy sr/nluiz és közönség kőzi kölcsönös legyen a bo-midalkozás.
\'Maííáról az előadásról rmtíokböl kö-\\«0iCtik a bírálat véleménye, -fő előadás volt. Hangulata, levegője volt a színpadnak. Kisebb zökkenőktől clle-kinlvc gördülékeny rendezés, találó szeiCjHiszlásban jó összjdtók és nagj-.m ízléses, szép /kiállilás fokozUlk a sikéjt.
A . cunswiopbci) Pogány Margit, a szépharigu primadonna sok kedveH iiaslog. derűs szint csillogtatott meg, do »z eredeti vadvirag-iz n.\'iu cyyönle-löeai vonla be alaidtását. Pur\'-nord. Tompa László megnyerő, jó játékot adott, csak a mozgásra kellene néhol jobban ügyelnie, fínek-kellős üknek s velük a zenekarnak megérdemelten nagy sikeie voll. Tarnat Joz-ef Sziráki ügyvéil szelepében kitűnő volt, Kernek-Le faragóit stlnnkdi fígrua VOlt Szenes Sándor igazi földszagú pusztai Ado-nisza. Sz<">gi Arany az ügyvédkisasz-szony szerejiében intelligens színész, finom je\'eiiség volt. KUüníeu jeU\'ni-tettc nieg a válópcros gröTnő vihanyi alakját Radnay Irén: A jóhurnoru Nagy Imrével együtt igen moleg siko-mk volt. pompás, zamatos alakití-s volt f)eák l.örinc Abris nagyirapájíi. Medgyeei RÓZSl a nagyika szercpébi"!! gondos finom játékot nyújtott, t|o u;egjclenéséböl hiányzott az ósszliang.
(bl)
ZALAI KÖZLÖNY
\'1540. május 21,
GyBatyUra nSlolpSk fflt !2. K*rltrtÍ^rtiolpftk
az „IDEÁL"-ban.
A színházi Iroda hírei Bórlök figyelmébe!
Szíves tudomásara adom a m. t, bérlő-közönségnek, hogy bérleíszolvő-nyelt minden oetl rendes helyáras előadásra beválthatja, A birtokában lévő bérletBiol vény-mennylséfí 12 bórloü előadásra oaztaadó el- Ennél többot a színházi pénztárnak nem AH módjában beváltania. A bórletszelvónyok filléres, délutáni éa voaárnapeatl bórletszünotes előadásokra, valamint budapesti művészek vendégszerepléseire nem érvényesek. Az Igazgató.
(*) Hm, kedden este van a prózai együttes bomutatkozása Vaszary János, az európai hlrü vlgJAték-Iró „Vr-ad] igazat olmll darabjában. Az efógaáJ bérlathon megy, de felhívjuk a közönség figyelmét arra, hogy az előadást szigorúan oaak felnőttok nézhetik végig.
(*) C.a»5n«k«n két előadást tart a társulat, I). ii. -i órai kezdettel Ábrahám Pál világhírű táncos operettj- kerül színre: a ,32-es baka vagyok én" — filléres hclyárakkftl, eato i/29-kor a Royal Színházban 160 előadást megért „Mégis szép az élet" olmü táncos nagy operett-újdonság bérletbon rendes hely-arakkal.
<*) Könyven Tóth Erul, a Nomzoll Színház művésznője, Nagykanizsán e hét péntekjén egyeUen estén vendégszerepel Bókay János „Feleség" elmü darabjában, amoly világsikert aratott
Színház! heti mflsor:
KEDD: M- n\'Ij igazat.
SZERDA; Mond) igazét.
CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN: 32-os baka vagyok én (filléres).
CSÜTÖRTÖK ESTE: Ué-^s azép az étet.
PÉNTEK: Feleség. (Könyves Tóth Erzsi felléptével.)
A Keresztény Tisztviselőnők háromszor előadják a Napraforgót
A nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének Oojrt egyszer az egész város elisnicrése m1?!-letl levizsgázott műkedvelő gárdája megint nemei közérdekű célokért vállalt nagy feladatot. A lelkes- kis csapat betanulta Bcibiynak Napraforgó cimü, derűs, hárqm felvonásos falusi komédiáját s azt (mlájus 26-Ali 7 órakor a kiskfenizsai Polgár] O\'-vasökÖr színpadán, június 2-ón fél 3-kor a szepetneki kullurházban, június l-én pedig a inagy kanizsai Katolikus Legényegylet színpadán o\'ö-a\'dják. Mindhárom előadás utftn tátncmulatság. Az e\'sö két előadás teljes jövedelmét az árvizkároSultik számára, a nagykanizsai előadásét pedig az uj templí^mi-íilapi-a adományozzák. Nem csak a közérdekű célúk, hanem; !| Tisztviselőnők teije-sitménye és lelkes mjonkája ls meg-érdemll a legszélesebb körű érdeklődést.
Szentképet
csak keresztény Üzletben vásároljunk I Nagy válaszlék
tivoj/- <¦ porcellán ka eikedeteben
Háborús kaleidoszkóp ...
lila: Kelemen Fereno
DINAMIKUS I1AB0RU.
Közel nyolcltónnpl tétlenség, uioz. dulatlanság után Hollandia és Belgium megszállásával, valamint « francia Dnladicr vonal Áttöréséivel az uj világháború elérkezett dinamikus Fejezetéhez. Hatalmas méretekben bontakozik ki előttünk az újkori hadvezetés rettegett Formája: maga n dínaimkus habom. A dinamizmus mozgékonyságot líiklctö lo-vókenysé.net, szinte gépies cselekvést, az erőknek szünetnél kuli lobogását az akarataiik megállásnélküü kisugárzását jelend. A Jelenkor liáboru-jában a különböző fegyvernemek együttes működését, a győzelemre törő szánlék elszánt érvényesíilév.\'t jelenti. Szárazföldi, tengeri ős légi-hadé tők tökéletes együttműködésére, a hadvezetőség min len akadályon átgázoló lendületére 8 a hadsereg cselekvő szellemére van szükség nh-hoz. hogy a dinamikus háború o:od-ményltez vezessen. Egy Hycn nagyarányú katonai vállalkozás szemtanul vagyunk most a belga —franci i frontáttörés után Milliós hadseregek, többczCr harcjkocsl és repülőgép ]>o-koli lármája övőlt a vénei felszen-lelt uj harcmezőkön, hogy rákény-szeribe az eg>\'ik fél akaratát a másik akaratára. \'Mert végeredményben 1 két
fél áll minden ütközetben egymással szemben. Az egyik, aki győzni akar s a másik, aki ugyanazt akarja. A nagy háború %y leegy&zorii Bódik a mindennapi élet örök kenyórharcának egyszerű formáira: a bellum
onmium COntra omiies ősi tételére. fMcrl a dinamikus habom fCin egyéb, mint az élet eredendő dinamizmusának U^rvényszemsége: mindenki harca mindenki ellen. Hogy ez fájdalmas? Az bizonyos, dc hogy így van, letagadhatatlan. Az uj dinamikus háborúban milliók küzdenek egymással, dc mi ez ahhoz a dinamizmushoz ,ké|>est, amellyel az ember, a békés szándékú jó ember s a természet sok százezernyi \'teremtése gyilkolja egymást az Elei mindennapi arcvonalán. Nem az uj dinamikus háború, hanem az örök dinamikus étel drámája tombol a flandriai fronton s ez uagyoai elszomorító, de ... megmasiIhatatlan ..
EJTŐERNYŐS CSAPATOK.
A bábom uj fejezetének legfeltűnőbb eseménye a német ejtőernyős
csapatok kitűnő szereplése, Nem vitás, hogy az elért gyors ós llHOgle-nö eredményekben ezeknek az uj katonai alakulatoknak döntő részük volt. Sikerüket elsősorban annak uz elszántságnak és Vakmerőségnek kö-szönlictik. amellyel vállalkozásuk együtt jár, Még napjainkban a repülőgép korában ís unjMnálé a le. vcgö o hőscinek bátorsága. A szó-difii magasságokból leszállni a szá-guldó repülőgép öléből s leereszkedni az égből egy ellenséges teriilet fölé súlyos fegyverzetben, puskával, összehajtható kerékpárral, gépfegyverrel, söl kis agyúval, igazán olyan vállalkozás, amelyhez az egyéni bá-
LEGOLCSOI
tómig rendkívüli ériekéire van szükség. Minden ilyen ejtőernyős katona n vállalkozás első pillanatában már bős s hogy ennyi hős akad egyetlen katonai akcióhoz, ez vigasztaló, mert
a hősiesség térhódítása a legszebb emberi erények tündöklése.
közvetítés a frontról.
Ölök a rádió mellett s hnllíídmu a különböző ba.retéri Jelentéseket, Egyszerre csak rákapcsolok egy uj állomásra s felfigyelek valami szokatlan zajra. Ágyúgolyók robbbná-sát. gépfegyverek kattogását és pus-ikagolyók sövitósél haUpm. MegdOf. medek. Hiszen ez maga az eleven
háború. Dc már hullom is a liO-
mondó hangjai, amint magyarázz*
az ütközet lefolyását. Belgiumban vagyunk. A németek most szállnak át az A\'bert csatomán. Szemközt egy gépfegyverfé-szekből szóródnak a halálthozó golyóik. A francia tüzérség lövi a hídfőt. Egy gránát most rpj.cn a bemondó előtt belezuhan a vizbe. a hidröt nem éri találat, a német motoros kocsik most Indádnak át a hidon. A gépfegyver elhallgat, de elszórt puskagolyók süniének az\' ember füle mcUelt. Milyen ismerős hangok a nagy világháború-bót, amikor ezek a golyók mint a darazsak röpködlek az ember fü\'c
mellett,
A rádióbemondó a harc hevétől felizgulva, izgatottan, élénken, szinlo hadarva magyarázza az ülközet további fejleményeit. Most a rádióhoz közei robban Tel egy-két gránát. A bemondó attól fél. hogy 1» kell szüntetnie érdekfeszítő közvetítését, no nem. A tóz egyre távolodik, a német motorosok győzelmesen nyomulnak előre. Az Albcrl-osutoritn hídja német .kézen van s u német támadás diadalmasan tör clöie a logyözöti belga földön.
Nagy német győzelem volt.
I)e mi ez ahhoz a diadalhoz képest, amit ez a harctéri közvetítés jelent a fejlődő technika, a haladó emberi .kultúra számára?
Menekülő gyermekek.
Az angol fővárosból tízezrével menekülnek a gyermekek. Robogó vonalok egymás után szállítják el Anglia reménységét békésebb, biztosabb vidékek felé. Tegnap ugyanez történt még Oslóban. Amsterdamban, Brüsz*. szélben s mégtoly Sok más fővárosban, amelyeken átmbogolt a hálxmi forgószéle. Menekülő gyermekek min-denfeló.
Szomorú Jvéji! *
i-40" «j Verescsagin ecsetjére méltó.
fMi lesz őzökből a menekülő gyermekekből, ha férfivá serdülnek?
Milyen emlékek rakódnak le érzékeny lelkük mélyére a menekülésnek ebben a kélségl>oojlő áradataién s micsoda érzések fognak majdan kí-h aj tani annak mélyéből?
Egy uj béke. vagy egy uj háború az. ami ezeknek az üldözött ember-palántáknak szivében csírázik ?
Ki tudná megmondani?
EQOLCSOBBAN FEST
cimtáblát, szobát, épület- és.bntormázolást vállal
INIREJI FESTŐ
CZOCZEK
Piactér, a volt Szarvas-szálló épületében Nazykanlsaau
BAZÄR UDVAR,
Telefon : 3— 95.
Legszebbet :: legolcsóbban!
EQYMILL1Ó PENOÖBE KERÜLT
a Wien-íilm hatalmas uj produkciója, amelynek főszerepét Jávor Pál alakítja. A „Dunai hajósok" a elme ennek a megkapó mcséjü, romantikus filmnek, amelyben a kitűnő magyar filmamorozó, a bécsi színészgárda leghíresebb tagjaival játszik együtt. A filmet óriási sikerrel mutatták be Bécsben s az osztrák sajtó hasábokon át lelkesedik ezért a biil-liáns újdonságért, amely néhány nap múlva már a magyar közönség elé kerül.
ZSÚFOLT HÁZAK ELŐTT
pereg a pesti Scala^mozlban Oarry Cooper mulatságos és kedves filmje, a „Floridai kaland", amely vidám hangulatával és ragyogó humorával elfelejteti a mai Idők súlyos gondjait. Cooper egy jóképű, de félszeg és szegény coowboy figuráját viszi vászonra, a bűbájos Marle Oberon pedig egy elkényeztetett milliomosleány szerepét játsza. A vígjáték persze szabályszerű hepienddel — házassággal — ér véget.
NAPÓLEON PAPUCSBAN -
— ez lehetne a cime a „Napóleon házassága" cimü történelmi vígjátéknak, amely bemutatja a korzikai világhódítónak. első feleségével való házasságát. A történet nem \'respektálja a történelmet és kérlelhetetlenül lerántja a leplet ennek a Házasságnak intimitásairól, még pedig olyan pompás szatírával és eleven humorral, amely a hircs házaspárnak nem az emberi nagyságait, hanem épen a gyarlóságait tündökölteti. Picire Blanchar és Ruth Chatterton elragadó kedvességgel játszák ennek a kü\'önös izü .bravúros filmnek a főszerepeit.
PÁRISI UTjARÖL
a napokban érkezeit haza a Kárpát-film igazgatója, dr. Erdélyi István, aki a francia fővárosban megtekintette a legújabb filmeket és értesülésünk szerint több művészi értékű, elsőrangúan érdekes francia filmet vásárolt meg, amelyeket a magyar közönség elölt a jövő szezonban mutat be.
3
Hői saanJaiettekti fehér cipőkben
5n ia | nagy választék. Qlosó ári
Virág cipőben járjon! Fő-ut3.sz.
1940. május 21
Szép eredmények a kereskedelmi tornavizsgáján
A szeszélyes időjárás, akárcsak a futballnak, «z atlétikának sem kedvezett, így is meglepő, szép eredményeket éitek M a fiuk. Zenés felvonulással kezdődött, míijd zefnéW ritmikai gyakorlatok voltuk a közönség nagy tetszésnyilvánítása mellett. Utána 100 m-en 1. pá\'imrü 11.8 (!), 2. Göntér 12 mp., 200 hien Satóndrő 25 mp-et, Varga 2B.5 inlp-ef futóit. 800 m-en Kassa 2.20-«t fu. tolt, mig a mosódik Országnak 2.22 az eredménye, loo-ns eretíjmíiaiy : 1. páunai 69 imp, 2. Horváth I. 5941, 3. Készei 60 mp. Az 5x100-as stafétát a III. évfolyam nyerte (Sándor, Szán-ló, Erdélyi, Szcndrö, Csonkás) 60.2-vel. Távolugrásban 1, Szendrő 6 34 m, 2. Csonkás 6.0B ,3- Szántó. Magasugrásban 1. Pozsonyi 165 cm, 2. Szctndrő, 3. Csizmadia. Gerely vetésben 1. Iváncsics 44.17 in, 2. Szmdr rö. Rúdugrásban 1. Pozsonyi, 2. Csizmadia. Sulydobásbah 1. Varga 10.40 m, 2. Pozsonyi 10.25, 3. Horváth János. Diszkoszvetésben 1, Horváth 30.60 m, 2. Varga, 3. Pozsonyi. | i ;
A magyar táncbemutatónak nagy sikere volt (Ismételni kellett). Külön megdicsérjük a kereskedclirn^tákat, hogy már több ízben eredeii zam/i-tában igyekeznek bemutatni a anö-gyarosságot zenében, nép^talban, viseletben és táncokban, A jó tánc-szám Gábor tánctanárt dicflé\'i.
A műsor egyik fös^áErjji a tornászok bemutatója volt. Nenij tudjuk, hogy Szabó (tankerületi bajnok), avagy Pozsonyi, vagy akár a kis Juhász adott-e többet (nem pontozták), de n tornászok minden egyes hígja jgyckezelt kiváló lenni és ez sikerült is nekik, mért egyik ebban, másik amabban tünt ki, zajos, sikereket aratva. A Öüjokat Balogh Dezső ny. igazgató osztotta ki meleg szavak kisérctébefh. Természetesen Holló János testnevelési tanár munkásságának kitűnő eredménye ó nagysikerű bemutató, örült a lelkünk, mikor a fel vonuláskor (és később n számok alatt is) elnéztük a tehelséges ós izmos ifjú rntigj\'ar^^lr-. dát és ilyenkor érezzük, hogy a zene nem hiába, játsza hosszú évek óta, hogy >Hisaek Magyarország feltá-mntfásábah !< \\\' ;
i „k—n-1-
Balaton-kupa
Folyó hó 23án. Űrnapján délután 3 óra|kor Balatonkupa bajnoki mérkőzés lösz a Vasutas sportpályán a tapolcai Vasutas és n nagykanizsai Levente válogatott csajiatui kőzött. A Urtíntők. összeáJUtása a következő: Karikás — Párta, Kúszik — Szaltler, K ("nlbau in, Soós — László, Cseprcg, ílőczie. Törjaár, Váradi. Tartalak: Ra> nai, Varga, llcrczeg.
Kérjük a játékosok pontos megjo. lenesét fél 3-|kor a pályán. Játékvezető Dáfldd (Csurgó).
Szerdán. 22-én este fél í> órakor szövulségl gyQlési tartunk. TÓTH. (•¦)
Síremlékeket,
siitioliüt, usalmul, Usl nükífttt
szakszorüen és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kŐfaragóraeBternél, Klrály-utaa 33.
Ntfy ¦Iramlék-raktAr. Telelőn 616.
Pletn (dqémdtl
¦_ Csorba Feienc, Bodnár
1915_ |. 21.1 J«nos és Tömő András
1-—-\' volt kassai í). honvéd
gyalogezredben\' honvédok önként\' jelentkeztek egy nagyobb felderítő járőrbe. JáríSrözés közben azonban váratlanul túlerőben volt orosz osztigrn bukkantak, mellyel nyomban vitézül felvetlek a harcot. Csakhamar nuni-bámian megsebesüllek, de ezzel nem\' térődve derekasan tovább küzdöttek és tovább bátorították a járőr onil)Orei,l, Úgy hogy azok búr igen nehéz közelharc árán. de végtére mégis és teg-f/ikéi>en e derék három honvédünk viléz és bátor példáján fellelkesedve visszavetették a túlerőben volt oroszokat, a harc hevében azonban mindhárman hősi lialált [haltak. Hősi omlóküket az ezred azáltal örökítette meg. hogy mindhármuk számára a nagy ezüst vitézségi érem adományozását eszközölte ki és őzzel az ezred vitézei közé iktatta Őket.
Baranyai Aladár volt budapesti 30. honvéd gyalogezredből! tartalékos fö-hadnagy ezen a napon a g-diclaj
Szlryj városka körüli Delava község-nél százada élén támadva az oroszok leghevesebb tüzében egy fontos fekvésű házcsoportot foglalt el századává!, majd elszigetelt liclyzetben vitézül kitartott mnriaddig, miiig u támogatására lendelt erősítés beérkezett. Mivel pedig a (tagcsoport elfoglalásával ós hősi megturlásával az egész támadó ozred részeié .kedvező harcászati helyzetet toiemiutl és \\ty a naj> sikereihez lé-nyegesoii hozzájárult. Baranyai főhadnagyot, aki maga hősi halált halt, kimagasló vitéz magatartásáért a 3, osztályú katonai érdem kereszttol tüntették ki
JóminöségUférfikalapok
P 2^90-tői kaphatók Divatcsarnok, Fő-ut 6.
— (Az urnapl körmenet)
a nagykanizsai plóbájik-templomiról a 9 órai nagymise után J*. fel tü-kor ittdul a cin tóriumból I\'. Hársiigeihy-vinlkoviis Viktor ferences tartományi főnök VBsctésévol. A gyülekezés testületek és egyesületek részére fl órakor, a megszokott sorrendben.
— (A kultuszminiszter kiküldöttje Zalában)
I)r. llcrtetendy Jenő uiiniszícri tausV esős, a vallás- ós közoktatásügyi minisztérium népiskolai osztályának ve. zetöjc gróf Teleki Béla föis|>án meg-
lóvására néluiny najHit /ólában töltött. iMcgtekintette a Ifrútoni és a göcsei jskolákat, főképp azokat, ahol n ko-zeljóvöben iskolaépítések ós bővitések tesznek, majd a knnizsakörnyéki iskolák m^tekwtésn után Nagykanisséu át uuusott vissza Budappslne.
— (Tanító-gyűlés)
A Kiskomájom-nagykanizsai egy*-sitett rám, Itat lanilói kör június 4-éli
Kiakomáromban \'ártja évi MÍtades közgyűlését Polejnyi István komSrvárosi igazgatótanjtó elnöjkléséveL Fél ü-kor szcnlmi-e, utána a közgyűlés, amelynek keretében értékes szakelőadások hangzanak et. Délben közobód az iparos-székházban.
— (Képviselői látogatás)
Vitéz grór Komis Elemér zalai képviselő nz elmúlt napokban Törje, Zalabér. Sümeg, Nyirád, Zalagalsa, Káp-taJanfa, Dabronc ós még néhány községben tort látogatást. A képviselőt választói min lesült telkesen fogadtak.
— (Halálra taposta a bika)
Báltér József 01 éves morenyei községi csordás minap az egyik felbőszüli bikát akarta megfékezni, ,do az fellökte és rátj[K>rt. Több bordáját összetörte és belső szóival is^sszeroncsolta. Beszállító iták a kórhájvi.\'du segíteni már nem leheléit rajta, meghalt.
Alltadé « atominak bétkBnup«k«n BndapMt I. aafitorin
6.45 Torna, tiirak. KöjUftnényeit. Hanglemezek. — Utána étrend. —- !• Hírek. - n.io NamMtkfliI TiiJ^aŐ-uolgájat. — 13 Haranguó. iilmnosa. Időjárásjetentés. - 12.40 Hírek. — 1X20 ldŐjeUét, időjárásjelentés. — 105 Ubek. — 14.45 MQsorUrrwr-tetés. ~ 18 irfblyamhirak, pükJ árak, élelmisierárnk. — 16.45 Időjelaés, idö-járásjelep\'és, hírek. - 17 IIIr*k «4». vak és magy*r-orosí nyeis-en, — 19.11 Hírek. - 21.40 Hitek, idojárásjelentés, hírek sdorák és magyar-orosa ayetrea.
BUDAPEST L
17.13 Lakatos Tóni és Lakatos Misi cigányzenekara, közben Egonrary <JŐ-tset lárogalózik. — 17.55 Dr. Bartos Dezső felolvasása. — 18 Pátria-hanglemezek. — 18.50 Konkoly Kabaín beszélget dr. Kiss Ferenccel. — 10.25 Budaiiesti Hangverseny zenekar. — 20.25 .Kempelea Earkas.> Hangjáték 3 régben - 22.10 Jaaz-band műsor. —\' 23.20 Murai Etek oigátjorMnak«.ra.
BUDAPEST IL
17.15 liutai» iiBliafltókwüt. _ 17..M) Uóvesué Junieor Klára 4»k*l. - 18.20 UesŐgasdaitági fáiéra. — 19.2i Francia
hjjalToktauW. — ao HU*. — 2025
Hímig l*t neeok.
ElaórendO
főzelék- és húskonzervek
nagy választékban
TEUTwSCH GUSZTÁV
fQszer- éa oaamagelkepBBkedAaébsin.
•_______•__k_
— (Segédjegyző-választás)
Az idők jele, hogy a ¦inai fiatalság nem törtet már a megyei é> községi tUziviselŐ, ..il,:-.,,k után. Mint több iie-lyen nuVr Zalában, líesztltelycn is csak Pgy jwilyázó akadl u nicgüresudelt harmadik .segédjegyzöi állásra: dr. Csiszár János akt. jegyző szeméi)\'óben. A megválasztott jegyző már eL is foglalta állasát. , .-
— (Hősök vasárnapja)
lesz május 26-án s azt Nagytenizsán is, mini minden tvbon, megünneplik. A" polgármester már ^szétküldte a meg-lávókat, ameiyek szerint 10 órakor iiúnden fek^kezet templomában ünnepi istenlisztelut lesz, utána ij»edig hazafias ünnepség u 20-us hősök szctoiárnU, a keg)-clot koszorúinak elhclyezéséycl.
Serdülő fiuknak és leányoknak
adjunk időközönként reggel felkeléskor egy-egy kis pohárnyi természetes m Ferenc József" keserű vizel, mert gyomor-, bél- és vérlisztltó hatásának gyakran igen fontos eredményeket köszönhetünk. Kérdezze meg orvosátl
ÖRft, Vaj ÉKSZER, SZEMÜVEG *SKS\'&S ZSOLDOS QYULA
¦tksttttf, tksurta is IhhmHmiiltíú I,
S\'Ö iil & (¦ Kufuiiíi núllodAvBl utmbw). moöroriBU |rtv»űmdhaly I _____
— Naptár: Méjus 21.\' kedd- Rom. kat. B. András. ProtsstánB Konstantin. Izraelita IJar hó 13,
Szerda
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás.\'*1045 Dr. Bonca FJemér előadása. - -12.10 Honglome z»k. — 13.30 Szlminyné Dely Xrnrgit magyar nótákat énekel, kiséri Balázs Kálmán cigányzenekara. — 16.10 tiycr-mokdéiulán.
17.15 T. Uray Margit magyar nótákat zongorázik. — 17.35 Sala Domokos vidám felolvasása. — 18 A rádiói szalonzenekara. — 18.50 Dr. Hajós Károly előadása. - 10.25 Tánctemezek. — 19.45 Márai Sánior előadása. — 20.10 Az Operaház előadása. .Hovascsini.. Zenedráma négy felvonásban, hal képben. — 23.20 Tánclemezek. BUDAPEST 11«
18 Olasz njclvoklaiAs. — 18.23 AJt Operaház dőadásu. .Hovascsinj.. I. felvonás. — 20 Hirok. — 2025 Melles Béla zenekar. — 21.30 Dr. Hoífmnnn Editti előadása. — 22 IdÖjárásjeJmtés. — 22.05 PfirUs Jenő cigányzenekara.
impregnálása
Ballonkabátok folSHSk
PáLCSICS-nál
Tfleton: S». "-•« T. rdctoo : crii : 3M.
ZALAI KÖZLÖNY
1940. május 21.
Borid birei
STOCKHOLMI jelentós cáfolja azokat a külföldi híreket, mintha a leg-v&telml íMU^kejÓNek a helyzet súlyossága miatt tort&MK volna. Az elrendelt intézkedések szorosan a lág-ettalomhoz tartozniik ós mar rógea tervbe voltuk vévo.
IIÓMAN Bálint vallás- és közoktatás. üpyi miniszter ma iéggel elutazott Ve. Icneóból, ahol a Ilicniialo kiáPiUs megnyitásán vo.t részt, l^agvkautzsán át ma este érkezik haza Budapestre,
AZ USA 1800 iiailiő dolláros rend kívüli fegyverkezési hilolét megszavazlak, A repülÖgó|>gyárlás fejlesztése máris laegindull. ,
[MUSSOLINI fogadta BadogUo üt. boin.igyot, aki a nyugati határon tett szomleutjárói számolt be a Dacénak.
ROOSEVELT cáfolja, hogy koaliciófl konnányt akarna alakítani.
NÁPOLYBÓL megénkezett Rómábii a japán baráti küUIóttség. A pályaudvaron a Diao fogadia ök0(. A tömeg le\'kesen üuneiíelUi a japán—olasz barátságot.
FÖLDRENGÉS pusztított IWlkallíbr-ulában. több városban az összedűlt liázak romjai alatt ember-áldozita, is vannak <a földrengésnek, ; (FBLJMILLIO engol és francia halottja van -- a TriMina szerint -.- a nagy nyugati csata első tíz napján ik.
MÁLTA szigc\'én az angol hatóságok ujbói több olaszt letartúzlnllak. Hömá-ban emiatt ujabb tüntetések voltak.
BUKARESTBEN összeült a nemzetközi l)iraa-i>izottsag.
1 HALÁLBÜNTETÉST vezdc\'t be Angin, a azándékos rombolásokra és koncentrációs táborokat Alii tolt főt a belső front biztositására.
A ZSIOOK és más emigránsok ellenőrzését egész Angliában \'inegsrJgori, Unták.
KICSERÉLIK rövidesen London és PátiS kttlföldl dSplonmlált a iegfonto-sabb állomáshelyeken.
A TAXÍ 11 százalékkal drágult Bu-dai.eslen. v
MEGHALT Venaer von Heluenston Nobel-dijas svéd iró.
17 HADIFOGOLY meghalt német •chileien cyy angol bombatámadás következtében.
NQMET-BARAT tüntetések voltak miBnosr-AbesOen.
BERNÁT lifirceg. a(holland trónörü-kösnö férje Parisban tartózkodik.
AZ ARVIZ magyar károsultjai számára Némelország 100.000 márka ér-téVö építőanyagot adományozott.
BELEZUHANT a Zuder-lóba egy svAJei tO|HÍlögép. kél Utasa meghalt.
HAIKMAS IKREI születtek az erdélyi Nyárszó ¦községben Kulcsár Jánosnó-n.fk. Az anya meghalt. Az ikrek közül 2 \'eány, 1 Cíu. Az apjuk katonai szolgálatot teljesít.
LETARTÓZTATTAK Klem Andor ószcies ós Rostás Elemér vasöntő segéd budapesti valulaftzérokct.
A MAV Igazgatóság c\'n\'ikévé vitéz Horthy István c. ininisztcri tinácsosl, az állami vasgyár vezériHazg-itóhelyct-lesét nevezte ki a minisztertanács,
A BELGA király és\' kormánya le Havre vidékén van.
Norvégjában a németek eirogut
tik Finneid. Mo városokat ós a Ranen-fjordot.
KÁRPÁTALJÁN az ipar és korcsko-delem pyirjkorlásának szabályozására kormányleudelot jelent inog.
TELEKI iiúniszterelnök tegnap Tas-nádi Nagy Házelnökket. gróf Csáky és Keresiles-Flacher miniaziexekkcl tana rskozolt.
BESSZ ARABI A határán a szövet belgrádi jelentés szerint — csapatokat vont össre,
.MEGHALT\'\'Méhes Zoltán rnüegye-leml hínár. 70 éves volt.
Divatszandalettek
nagy v A I asziékba n naponta érkeznek!
r.vu, s. sí. RITTER DIVATHÁZ.

„4 bátor l-ben" 3"i igy, járóka, pólyazó; a modern gyermeknevelés nól-k(11 özhételien bútora. Megtekinthető Nagykanizsán az OrtMt. Stefánia GyerweWéda SzfiveüHSgen, Erzsébet-tér 4. az. Megrendelhető SsUckó kívánnál Sugár-ut 26. sz. alatt.
Balatonboglaron \'» közvollen vízparton, vaaut- ós Hajóállomástól két poronytro két szoba unuboll verandával, ki)iiyliii-liii»niiill«!lal eiíéaz Bzozonra kiadó. Clm: FanyvMl Béla áa FU KtBMvár.


RetikUlt Bőröndöt Kesityüt aaakOzletben jófál-Jaaasal vásároljon I HAMBURG Horthy Mlklós-ut I.

Csillárok,
falikarok,
élleliszeKrény-lámptt
egyszerű és díszes kívltelbei
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-uí 2.
Ez évben csak
200 drb
Eterna Syphon
készülék kerül díjtalan kiosztásra.
Siessen magának 15 tucat cserekötelezettséggel egy készüléket biztosítani I
KSr"ÍrS?.y.S.; SZABÓ ANTAL sporttiziete
Nanyaanlaaa, Fl-ut ».
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9221/1940.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat a lólulajdo-nosokal, akiknek hároméves kort meghaladó, vagy enné! idősebb ló-állományában eladás, vagy vétel folytán változás állt be 1939. évi december hó 7-101, vagy a Jövőben beáll, ugy ezen változást a lónyll-vántarláiban való pontos keresziül-vezelése végeit tartozik a v. nyilvántartó hivatalban (Városház, földszint, volt régi adóhivatal) mindenkor érvényes marhalevél bemutatása kapcsán bejelenteni.
Azok a lótulajdonosok, akik ezen be|elentési kötelezettségüknek nem tennének eleget, ugy azokat a törvény értelmében legszigorúbban fogom megbüntetni.
Nagykanizsa, 1940. április 30. me Polgármester
uatuiuirMH! iiiíiui limit!
MENETRENDJE
érvényes 1940. május 19-töl.
Eracábat-téi—VaaBlalSomáa
4-25 5« 7 08 7-40 a" 20 110» 13 so IBM
uno
18 40 20«
22 30 23-10
| S
>
Letenyel manatpend
lttt*yír4!lftd. B-40 ll»g)*f1li4Íí.iíi..y-liU Niukmlitlrillad. 14-20 Ut«ij*fi *rk. 1B 40
APRÓHIRDETÉSEK
tilt.,,- pl.l.. Q nUr b.lltOiit^
uMa M\'MLt. mln4M toribbl 4 111)4..
ADÁS-VÉTEL
Jókaiban leíó konyhiMekrényés egyöix-incaukhato cttlédágy alad«. Roztonvl-utca 19.
BÚTOROZOTT SZOBA
Kit butervxatf i izoba belvárosban, Irodának Is kiadó. Vlda kalapllzlet. 1241
HAZ 2S INGATLAN
Több adómenfes magán íi béiházal, bázhtlyet, siölöl c« földeket k«a«atlt Papp, Telekl-ut 8. 1053
KOLŰNftiLB
Jlul.H..,.,! — m, .,„¦(.-. molld álban kenyelm«« aulók megiendelhetók. K«ul-mann Wlnó. Teletoaátlomáí 222. 2Í)5
ZULUI KÖZLÖNY
FOUTrKAI NAPILAP.
Kiadja: „KSzgaidiiagl R. r. K«oyknnli4«". Foloióa kiadó: Zalai Károly.
Nyomatoti: „
a „Miauduágl B. T. Nagykaniiat"
ayaaidájábaa Nagykailiian. (Nyomdáért telel i Zalai károly.)
EI6f iaeetőink ezt a lapszámot ne fogadják el a mellékelt Ingyenes Zsebmenetrend nélkül 1
80> Évfolyam. 115. szaru. Nagyfcanlxga, 1940. má|us 22 szerda „S .ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Iztitmththt H kladolú.aW: F6ut 5. r/Jtu. Jfcsjdejüjt mtodoi bakouup diluii.i.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Előfizetés! ira: ej Szericesztöeegi éa I
f hora « pento AO flller. i Idohl.atall telefoni 78. ix. j
75 kilométerre Paristól, 95 kilométerre az angol partoktól...
Római hir szerint Weygandl elrendelte az általános visszavonulást és lehetősig van franoia kii Ifinbélkére
Parisból menekül már a francia kormány
A nagy német támadás után Paris é«Lotnd«n hidcgvizeszuhnnykéntfo-gadta a híreket, A La Matich*"csatorna elérése sehol «m maradt hatás néíkü\'. Parisban a döbbenet után a francia kormány elköltözése, Londonban a szhjot háborújára való felkészülés, Newyorkbaji tőzsdei árzuhanás kö\\etkezelt be a szövetséges haderő kudarca után,
A helyzetét francia és ongo\' részről egyaránt igyekeznek magyarázni, de mindenütt ei kell ismerniük a helyzet rendkívül súlyos voltát. Reynaud) miniszterelnök tegnapi szo iiátusl beszédében nem Is nagyon szépítette a dolgot és bevallotta, hogy-
Franciaország nagy vetzély-ben van
és niegrnentéséhez szinte csoda kell,, Hozzátette, hogy hisz a csodákban, mert hisz Franciaországban. Elismerte, hogy a francia hadvezetés súlyos és helyrehozhatatlan\' hibákat-követett et és elgondolásai, a klasz-szikus hadv bélésről teljes kudarcot vallott, v
Az angol rádióban Duff Cooper miniszter tájékoztatta « közönséget a helyzetről- Hangsúlyozta íí is, hogy i j
a helyzet rendkívül komoly,
de pánikra nincs ok, >Katotiák vagyunk, nem szabad csüggedni*, -mondotta.,
A sajtó hangja is biztatást és reménykedést akar önteni a csüggedő közhangulatba. A kétoldalas párisi Inpok első oldatán ez a jelszó olvasható: .Kitartani és győzni !< A német előrenyomulásról szóló beszámolók is htn^su\'yozzák, hogy még nlnos veszve minden.
Londonban mély benyomást ke\'-ielt Reynaud férfira nyiflságu le-zé-de. Hangsúlyozzék azonttm a tápok, hogy ha a háború ezt n szakaszát el is veszítik, a következő szakaszban értékesilik a mostani tapasztal ltokat és tanúságokat.
A Reuter jelenítése szerint Londonban bíznak abban, hogy majd az angoi nép szembeszáll az ellenséggel.
A helyzetet su\'yosbitja, hojy a
Pária és London közt megszakadt telefonösszeköttetést
még mindig nem áilitolták helyre. A két szovctsei.es főváros már 21 órája nem tud telefonon érintkezést kapni.
Ottóval jelentós szerint King miniszterelnök a képviselőházban mon dott beszédében a helyzetről beszámolva kijelentette, hogy
az angol birodalom a törtó-nolom legrettenetesebb órái ele néz,
amiben csal; a rnult ad níml vigasztalást. ; [
Róma szerint Weygandra megoldhatatlan feladatot bíztak
Róma, május 22 Az olasz sajtó szerint csak, perceken múlt, hegy az elfogott GIraud tábortiokkai együtt Petnin marsall Is német fogságba nem esett. A tudósítások szerint ugyanis a marsall csak pár perce?, előbb hagyta el azt a falut, ahol a 9. hadosztály ve. zérkara fogságba eseti.
A római lapok Reynaud beszédével kapcsolatban arra mulatnak ró, hogy a helyzet su\'yos és a hiba hely-
rehozhatatlan. V megöl cfliata.tUi
Weygandra szln\'e feladatot bíztak.. Az eddigi --^harcokban ugyanis kb. 500.000 francia vesztette éleiét, sc-bosült meg, vagy eselt fogságba. i00.00o embert a Magtaol-vonal foglal le, ugyanennyi a pótszolgálatos és az egyéb helyen szolgálatot teljesítő katona. Hot van tehát az a tömeg, amellyel Weyganditíik a németek elten kellene mennie ? - M&\'ik fel a kérdést az o\'asz lapok.
Róma. május 22 helyzetre vonilikozóan legórdokc. sebb u .Popolo Öi Kóma
Római vélemény a német előretörés további céljairól
kába vezolö vasútvonalat teljesen a kormány költözködéséhez engedtók át.
Az olasz lapok szerint valószínű, hogy n bekerített frcncln sereg megkísérel egy kitörést végrehajtani, de az épp oly reiuénytc.cuncfc látszik, mint a bokerUc.t lengyel sereg kitöröd ki-sérlete. Jelenleg a uótnel cél nem is Paris elúrCVA hanenij u bikcnlett s^ö-
tudÓsltasa,
mily beszámol arról, hogy a.francia kormány elmenekült Parisból. A kormány uj székhelye derilioni Fammi. Egyes minisztériumok máris odaköltöztek. niig1 u többinek átköltözése most folyik. Ezfkl a VMfrft a város-
vclségcs hadseregek mégsem misitéso, amelynek beláthatatlan következinényei \'esznek.
Berlin, május 22 A szövetséges haduk üldözése tovAbb folyik. Az angolok kétségbeesett kísérteiéi leszudk. hogy a csatornán ál tudjanak még menekülni, a német I6[d-haderő azonban állandóan támadja a partokat és így alig lehet eredményes az a ikiserlet, hogy az angol hadsereget bazaszállilsák.
¦ Paris, május 22 A ma délelőtti hivatalos jolcnlós szerint az ellenség előrenyomulása tovább tart tlz gépesített alakulattal.
loliiaringiaoan három várost bomba, támadás ért az arcvonal mögött. Megtorlásul a szövetséges repülök ís három várost bombáztak a német állások mögött. ; , J
Római hír francia különbéke lehetőségéről
Budapest, május 22 -Az-olasz fővárosban ós a sajtókon rendkívül érdekes hirek látlak napvilágot. Az Esti Újság római tudósítása, szerint a francia kormány hajlandó különbekét kölni. Ezt a lehetőseget azonban nem ugy kell ériebnezhit, hogy az ma vagy holnap oekövoíkez-i.cl — jegyzi meg a ludósitás.
A Test a Nemzetközi Sajtótudósiló római Idrét közli, amely a. Popok) dl Róma jelentése alapján arról számol
be, hogy Weygand elrendelte at angol ás francia csapatok általános visszavonulását. A főparancsnok ugyanis belátta, hogy a szétszórt egységeknek külön-külón nem sikerül a német uk feltartóztatása, ezért délebbre egy uj védelmi állás clfogUilása kívánatosnak látszik. Az uj vonal Montmedytöl indulna .ki, amit Weygand tartani akar. Eoantiaország ugyanis ki vau téve ónnak, hogy nemcsak Parist, hímem Le HavrO fonlos kikötőjét is olfoglal-tják a néiretek., í
A német gyalogság is elérte a La Manche csatornát
A tudósítások szerint a római lapok if<y foglalják össze a helyzetet: 75 kilométerre Paristól, 95 kilométerre az angol partoktól. Ebben a rövid mondatban benne von a szövet-* ségesek súlyos helyzete és a riómet csapatok nagyszerű teljésitinénye.
A La Manche csatornát egyébként-már a német gyalogság is elérte, -
írják a római lapok, amelyek árról Is hirt adnak, hogy \' ,i
Relma városát és környákét kiürítették.
Római hlr számol te arról isvfooyy az angol királyi pár gyermekei több hercegnő kíséretében útban vannak Kanada felé. . i
A német véd erőfőparancsnokság jelentése
A véderöfüpaiajicsnokság jelenté-1© szerint a La Manche csatornáig előretolt éks.t Bt. Fol és Monstrci.á-nyában sikerült kiszélesíteni A repülök ugyanekkor Ostendte, Calais és Boulogne kikötő berendezésen bombázták. A Scheide mentén az cl\'enség még hagy eröfcszltóscket tesz, hogy a hátráló csapotokat fedezze. Yatenclcnné! makpes harcok foiylnak a francia erőkkel. Az ellenség kitörési kísérletét meghiúsították. Arras környékén a légierő segítségével egy angol páncélos osztagot semmisítettek meg.
Zceliúidban 1600 francia és hol. la\'nd foglyot ejtettek és LÜttich utolsó erödesoportja Is eleseit. Itt 12
német
tiszt és 600 katona került kézre.
A légiliaderó\' több ellenséges repülő-teiol incgscmnüsijtett sok főidCn lévő lepülögóppel, több pályaudvar is lángokban áll. A belga és francia partok plőtt 1 cbkálót Ós 11 koreskiídeimi ós szállitó lin(jxSf> sülyesztefok el repülőink, többezer tonnányi hajót pedig súlyosan megrongáltak. A La Manche csatorna francia kikötői felé előrenyomuló német könnyű tengeri erők egy ellenséges scgéxiclrkálót sülyeszlcttpk el. Tegnap 120 ellenséges repülőt lőttek lo. a német \\esztcsóg to gép.
.Narvik előtt egy ani(ol cirkálót, egy csatahajót, egy rombolót és egy szállítóhajót sülyeszíetlek cl a némcl re-pfilök, Bergennél öl norvég hajol fogtak el,
A Balkánt nem érintené egy föidkőzltengeri összecsapás
lin. május 22 A- ma már sehol nem beszélnek, miután iin^i budapesliM azzal komoly akciót úgysem toheíne alkánröt köröi^k^kczdeinénjezni..
Dum duin golyók
Berlin, május 22 A német sajtó foglalkozik u balga és francia frontokon tnlált, duni-dum goiyók ügyével. Eddig mintegy ezer dum-dum golyót ta\'áttak a foglyoknál. ¦ . . , ¦ -(Folytatás a 6, oldalon)
Boriin
A Neue Zürichor Zeih Uiilósitója tollából a Balkánról közö liclyzetképel. Eszerint n magyarországi részleges niozgósitiis a szomszéd ál billiókban nem kellett különösebb nyugtalanságot, miután ez volt az első magyar védelmi intézkedés. Az a felfogás. Iiogj- a földközi len;cri konttik-Ins a balkáni liolyze.et is érintené, kft. lönbeu sem helyi álló, - irja a kip,\' amely megjegyzi még, hogy Weygand sokul cmlogcuU közdkeleli; seregéről
k
ú
2ALAI KÖÍLONY
I&40. május 22
Sportingek
nagy választékban
Szortiolánylnál.
(PQspöki Szózatok az A, C. kiadásában)
A világtörténelem e sorsdöntő kor-fonhilöjAn a .kereszténység egyik leg-snlyosnbb nicgpróbájttatása idején négy magyar püsi>ök szózattal fordult a világi katolikusokhoz és A^--^ rajluk keresztül az ^^l\'y , cgcsz ország közyéic.
menyéhez. Ramutaltak
a mostani apokaliptikus kavargások mögött hullámzó arámiitokra, amelyek mind eresebben támadják az islcnl kinyilatkoztatást, hz erkölcsi törvénye-kct. a társadalmi szolidaritás ai-ipjait,
ugy hogy <nz ember valósággal « világ végének jeges előszelét érzi maga komi suhogni.^ De éi>en az isteni kinyilatkoztatás erejének tudatában mulatja meg a négy apostoli utód az utakat, amelyek a világválságból kivezethetnek
QlnHfoldor Qyula
Csanádi püspök a közös hit ás közös itumku közli elszakíthatatlan összefüg géséröl beszél, Csakis ez képes az óselnklől ránk hagyott szent örökséget megőrizni és >a saját otthonaink bé kéjét. tisztaságát megvédeni. Ain m emberiségei fenntartói lut védelmét, ezt a manapság emberfeletti feladatul papság egyedül nem bárja teljesíteni, ehhez a világiak szoros együttműködése szükséges. Korunk fájdalmas ki-nusága mutatja, mint idült romba nem egy országban a hit. az erkölei, a tár-sadalnu élei, sőt pz egész nemzeti élet is. ahol a vibígjak kivonták magukat a munkából.
Madarász István
kassai püspök rámulat magából a kinyi! alikoztatásból, hogy Isten követeli nunderyVílÜl kivétel nélkül a közös latért való munkát A Megváltó is
igénybe vette a világiak apostolkodását. Anniik u hetvenkét tanítványnak utódai lüányoznak most,.akiknek hiánya okozza azt n fájdalmas ürt, a i-.e reatténység életében. Lélek a lélekért! — tegyen jolsznva az Egyház minden tagjának.
Czáplk Qyula
veszprémi püspök nwsgVUagilja a világi apostolok munkaterületeit, amelyeken mindenki dolgozhat Krisztus országa-ér\'. A legiiiélyebb munkatérül /t a család, ahol eldől az egész emberiség sorsa. További munkaterületeit az \'gye-sittetek szervezett élete. ;iiuijdJ pedig! hz egyházközségi élet, vög;o ,kutm a hagy nyilvánosság, a közélet, lahol álbndónn tanúságot teltetünk a (.Világosságról.
Dudás Miklós
hajdudorogi püspök mintegy uj keresztes háborút lát, amelynek el kell jönni a léteik örök jogaiért, E keresztes habomban meg kell szüntetni az eszmék zavarát az igazi eszmék állandó ellen-áramával, az erkölcsi sülyedést n világi katolikusok^ bátor példájával, -a leltek evangéliumával. ¦ Döntő eszköz az imádság is, hogy az őrület forgatagába került világot az isteni Irgalom kiemelje egy uj életre.
A négy püspök szózata fájdalmasan időszerű, lelkiismeret ébresztő ós sugárzódul mutató ebben a sötétben és zűrzavarban. A füzei ára őO fillér. íPo stábéi vegekben is beküldhető.) Megrendelhető az Aclio C&tholLca Országos Elnökségénél Budajicst, IV., l-*e-itnctak tere 7. szám.
Ideges embereknél és lelki betegeknél az Igen enyhe hatasu, mindig megbízható természetes .Ferenc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra egy pohárral hevévé — kiadós bélürülést, lobb gyomor-eméixtést és elegendő élvflgyétzetet hoz létre. Kérdezze meg orvosát 1
Hóman Bálint tegnapi átutaztában
megígérte a polgármesternek, hogy o * polgári iskolai építkezés tető alá futásakor meglátogatja Nagykanizsát
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter tegnap este a trieszti gyói^votháttjaj érkezett visz-sza Olaszországból. Semmiféle hivatalos fogadtatás nem volt útközben, Igy Nagykanizsán sem. Dr. Krátky István poigárniesier, amikor mégis megtudta az érkezés időpontját, bei-autóba üli és kiröhögött a pályeuéb varrá, ahoi a miniszter Terbócz Miklós miniszteri tanácsos, Paikert Géza miniszteri osztálytanácsos és Palkóvlcs miniszteri titkár kisé.eté-ben szaloukocfiljáblan tartózkodtt,
mig n vonat átesett a vámvizsgálaton. A\'miniszternél Fehérvári József állomásfőnök jelentkezett a vonal megérkezésekor, Amikor a polgármester kiért az al\'omasVa, « miniszter a Szalonkocsiban fogadta a város fejének tiszteigésít, akivei a vonat-indulásig elbeszélgetett. A miniszter érdeklődött a kanizsai ügyek iránt és kilátásba helyezte, hogy ha a nagykanizsai polgári jsko\'ák építkezése telő alá kerül, személyesen fog lejönni Nagykanizsára az uj is-kola-pnlota felavatására. . ^
Megjelent a Zalai Közlöny Zsebmenetrendje
Előfizetőink mai számunkkal együtt kapják kézhez
Binden előfizetőnk mai számukkal együtt egy rózsaszín, zscbalaku, H oldalas íüzetel it;ip kézhez : a Zalai Közlöny ZSebmenetrend-jét.\'Ugy érezzük, hogy az izléses kiállítású és praktikus beosztású Zsebmenet rendet, amely ezat|i(iioimn\'d első ízben, kerül a Zalai Közlöny előfizetőihez,
mint n szerkesztőség ajándéka, hem keli bemutatnunk, hisz az. önmagát dicséri. Hisszük, hogy a közönség szívesen fogadja « hasznos kis füzetei, amely a jelek szerint csakhamar népszerű és néikü\'özhetellcn lesz.
A Zalai KÖK\'öny Zsebmenetivndje kiadóhivatalunkban, a triafikokb m és újságárusoknál is kapható 20 filléres árban.
Hői saean Jalettek t\\ fehér olpőkbeirc
Ön ím | nagy választék. Olcsó ári
Virág cipőben járjon! Főnt3.sz.
Kiskanizsának feltétlenül szüksége van egy uj iskolára,
állapította meg a kultuszminisztérium képviselője
Megírtuk, hogy tír. Hertelendy Je-/j kolaszükségletére, amelynek érde-nő miniszteri tanácsos, a kÖzokÉK kében ismétellen eljárt a miniszté-
tásügyi minisztérium népiskolai ügyosztályának vezetője gróf teleki Béta "főispán meghívására több napot töltött Za\'a megyében, hogy meg tekintse a folyamatban lévő iskolaépítkezése kel, Így Nagykanizsa-vidékét és Nagykanizsát is, részint gróf Teleki fölspájn, részint dr. Bnaiut Sájndor alispán kisérctében. Nagykanizsára az alispánná\' érkezett meg a minisztérium képviselője\' ós felkereste dr. Krátky István polgármestert, akivei m*gtokzntették\' az összes nagykiaiüzsai elemi iskolákat. Főleg az uj Petőfi utcai, a Rozgoüiyi utcni és a Vécsey Zslgnioínd utcai iskolák tetszettek Hertelendy miniszteri tanácsosnak, aki ezután Kiska-nizsára hajtatott, ahol Szintén végig-nézte az iskolákat. Itt a polgármester utalt Kiskanizsának további is-
riuinban. Dr. Hertelendy a szem\'e után kijelentette, hogy Kiskunizsán feltétlenül szükség van egy uj elemi Iskolára és azt minden erejével ctö fogja segíteni.
Krátky pojgármesler a délutáni folyamán teán vendégül látta a minisztérium képviselőjét, majd kikísérte öl a budapesti gyorsvojnpthozj
Idő-Jóslat
Mérsékelt légáramlás, átvonuló felhőzet, keleten még esö, zivatar lehetséges, a hőmérséklet nappal kissé emelkedik.
A Meteorológiai Intézet nag ykentxaal !0 airtlgy elé állomása jelenti i
Hőmérséklet lefoat) este 9 órakor + 114, ma rafgel-f-104, délben + 21*.2
HÓD EflOZf|Öa XT" Szerdán és cstUÖrtÖkŐn 1 BORSODY EDE hazánkfia pályadíjat nyert rendezése
KONGÓ EXPRESS
Afrika földjén lejátszódó rendklvQl Idegfeszítő film. Főszereplök: WILLY B1RGEL, MARIANNE HOPPÉ és RENÉ DELTGEN. Gyönyört! kísérő műsor.
Előadások kOznap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor.
Mondj Igazat!
Hallatlanul mulatságos, öt\'cies, fordulatos Vaszary Jánosnak Bz a groteszk-humorú vígjátéka, Torzító tükröt tart az ember elé és maró, de nem goromba szatírával bizonyítja bc, hogy elviselhetetlen lenne az emberi közösség éietc, ha a hazugság fogalmát minden nemj-igaz-moiiidásra kiterjesztenék. Evégből sokszor szinte bohózati helyzeteket teremt, azokat szellemesen bonyolítja, olyan lélegzet nélküli iramban, hogy az ember egyre azt várja ; -no, ezt a lendületet tovább vinni nem lehet, ennek a rx>szorkón\\os tempónak volahb\' meg keli törnie. És nem törik meg, csak a végén, a hirtelen összekapott befejezésnél, de addigra már ugy klmulatfa magát a nézÖ, hogy fáradt a kacagástól. Egy túlságosan is seké\'yes erkölcsiség világának szennyesébe bö mnrokkii nyuJ bele a szerző, de azt ugy állítja irodalmi cé\'jai szolgálatába, hogy csalódik, aki matackpdások alantas\' •müélvezetéU várja ettö\' n >csak feT«iőtteknek« jelzésű darabtól. A keresztény és magyar szinikultun megszületésének e izlen\'átejében mégis azt kell egész meggv\'özí\'idésc! mondanunk, hogy jobbm szerelnénk, ha iróink nem a piszokban markolásznának össze témáik mel\'ó körilést. A piszok a legjobbrendü t jlalás uv-i-lett is piszok marad s az erkölcsi fertő világának ^\'giiodalmibbieidol-gozása ís szemben áh ndn\'darnr) célokká1, amelyek « SzuimÜvóSzet kamaráját, köresztéaiy és magyar átállítását létrehozták. A ké:ségtete|ii mulnlslájjosság, a szeltem sziporkú-zása, az irodaimi köntös, de még az alapjában véve ártatlan szándék sem, elég mentség az iró számára. Még akkor sem, ha egyébként még csak pikáns helyzet vagy párbeszéd sem fordul e\'ő a darabon végig. Derűsebb erkölcsi ievegőt, az élet tisztább szöglcleit legalább ugy. lehet irodalmi élvezetté, művészi szórakozássá ötvözni, mint Vaszary János világát, amelyben minden asszony volt már mindenkié, minden lány tut van már mindenen és minden férfinek szabad vadászterület, minden nőnemű lény, családon belül és kivüi s végig is, meg végű\' is az a leghülyébb, aki még mindig hisz a hozzátartozó nőben. Éppen ideje lenne, hogy ez a levegő, ez n-szellemiség ne kapjon hatásos irodalmi propagandát, 1nég az egyébként legjobb színpadi formák között sem.
A színpadi előadás nagyszerű volt. A társulat prózai együttesének ez a bemutatkozása játék, összjáték, rendezés, a kényesebb utalások izlé-scs áthidalása, valamint színpadi kiállítás tekintetében rgyaránt a (legszebb reményekre Jogosljóan sikerült. Valóban fonó sikerű este volt. A szmpadf. minden jelenetben élt. mozgott, minden szereplő a legjobb helyén volt és valamennyi lelkesen, a nézőtér hangulatától is ösztönözve legjobb tudásával feküdt bele a játékba. A darab tempója a színpadi mev^jelenésben sem fulladt ki, IlomO-kay neniiezése végig a Jegszinvonida-sabb voit. [innék az clsönuigu szlnvo-
Alkalmi és nászajándékot
szolid árban
BÁRÁNY ékszerésznél
Horthy Mlklöint i. (PoiUvil Ktmbtn.)
1940. májas 22,
ZALAI KoZUONY
ŰRNAPRA
fehérclpök, szandalettek, SUlli harisnyák ITI11IIS1
FO-Mt 2. az. -nél.
nalnak biztosításában oroszlán rési. volt a lkát röszercplőó. Homokay Pálé és Bálint Aimáé, afkikbt szeretettéi látott viszont u kanizsai közönség. Kiforrott műve-szetük teljessége 016« át-érottebb, még színdúsabb lett, mióta utolján láttuk őket. A Immor nagy-niosíorCként ismertük meg nz ctéren kifogyhatatlan skálájú Tamai Jórnlcl ügyvéd szoicnében, A kikapós nsz-azony szercj>ébcii Szögi Arany füle niegjelcnéséhcz könnyed, friss, kitűnő játék társult. \'Mulatságos, jólsikeriílt alakjai voltak a színpadnak Szirmai Vilmos (a megcsalt Tórj). Nagy Imre (a professzor). Deák Uírinc (a klubelnök), \'.Medgyosi Bózsl (a fogyókúrás méJlöságos asszony), Tóry Árpád (az üzlettárs), Vörös József (a papa) és nagyszernek vollak nz elmebeteg osz. t;Uy epizód-figurái
_ (bl)
A színházi Irodi hírei (Se, tiKordán este a tegnap óriási sikerrel bemutatott Vasxary János vígjáték; a „Mond] igazat" kerDI színre a bemutató, parádés szereposztásban. Az előadást csak fölnőttek nézhetik végig.
(*) CrtterUkfia két előadást tart a társulat, D. u. 4 órai kezdettel Ábrahám Pál világhírű táncos operettje korul ¦sínre: a> „32-es baka vagyok én" — filléres. helyárakkal, este i/i9-kor a Royal Színházban 160 előadást megért „Mégis szép as étet" elinti táncos nagy operett-uldonság bérletben rendes helyárakkal.
Pénteken Irodalmi est Könyves Tóth Erzsi felléptével
Pénteken fél kilenckor lép lel enyet-len estén Könyves Tóth Erzsi, a Nemzeti Színház kiváló művésznője Bókay Jánosnak, az európai hírli vlgláték-lrónak óriási sikert aratott darabjában, a .Felesége-ben. A művésznő legkiválóbb szerepe ez, az előadásnak kulim érdekessége, hogy a darabot Könyves Tóth Erzsi rendezte ls. Az előadás bérlet-sxanetben megy. kedvezmónzes legyek nem érvényesek, a helyárakat csekély összeggel emelték.
Színházi heti műsor:
SZERDA: Mond) ígaaát.
CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN: 32-«* baka vagyok 4a (fülérM).
CSÜTÖRTÖK ESTE: Mégú satp az ébt. \'
PÉNTEK: Feleség. (Könyve*, Tóth Erasi felláplévcL)
Hogyan lesz a szegények kenyere kenderkóc-bél, ricinusmagból, nyúlszőrből s száz másból?
Tömegek fordulnak meg naponta a szociális ügyosztály és a MANSz érdekes kanizsai kiállításán
Férfi-és női divaternyők bőrdiszműáruk XíS
Divatcsarnok, Fő-ut 6.
Szombat este óta állandóan nagy lömog tolón: a Horthy Miklós utón, a
volt rendőrségi kapu melloitl üzlethelyiségnél. Szokatlan cz, hisz Nagykanizsán a kiállítások iránt* nem szokott ekkora érdeklődés megnyilvánulni. Hí mégis álUndóan annyi az ember, mintha legalábbis cukorjegyekel osztó-galnának. Elég azonban egy puhulás a kiállításon és máris, megértjjuk a nagy únloklődés okát. Annyi érdekes ós tanulságos látnivalót halmoztak össze a szűk kis kiállítási helyiségben hogy azt valóban nündenkmok\' meg kell nézni.
El ls tévednénk a sok látnivaló közt Y^lia dr. Boda Károly, a város szociális ügyoszlályánalk agilis vezetője, mint a kiállítás rendezője, nem vállalkozna a kalauzolásra.
A körsélát ónnál n négy rokkánál kezdjük, amely mollcU szorgos qSZ-szonyjkezek szünet nélkül fonják a lent és locndert, Naponta egy - egy és fél (kiló fonalat is tud készíteni egy jó munkás. — mondják, no bennünket nz is érdekel, mit kereshet ezzel a munkával egy inségcs.
—- Nyolcvan fillért, egy pengőt, pCngŐhúszat) — mondják a rokkázó leányok, akik büszkék arra, hogy-dolgozhatnak.
Fíjú-olmünkct közben máj a csövezés és a szövés vonja cl a rokkázók-tól. A csövét tartalmazó velfilckhajó Ugy icpül jobbra-balra, hogy B szem is alig kísérheti s közben női, női u szép színes háziszőttes. (Bevallom: a szövőszék működését, alkatrészeit nem ismertem, most magyarázták ol a kiállításon s csak most tudom, mi az a vetülókfonái, a csépiés a nyist.)
A vá^os szodális ügyosztálya.,. Annyit hallottunk már erről az uji In-terményről. Hogy mii jelent tulajdonképpen, hidtuk; kenyeret, megélhetést adni a szegény mmikátUmoknuk. ne hogy hogyan csinálta és oslnálja, azt csak most hVlj.uk ebből a kiállításból.
fltost már tudjuk, hogy a szociális Ügyosztály mindenből pénzt csinál a hantolt fűzfavesszőtől a tCine\'.Ogomlo-záson és jirdatiszlitáson át a jálék-gyárlásig. A szép bizonyítékok ott állanak sorban a kiállításon. A nyirui-VjBsszöt ugyan csak hali tolják, fol nem dolgozzák kosaraknak; ncliogy a kisipar kenyéréi elvegyék. Inkább 15.00(1 fűzfavessző Olftltolésévtíl olcsóbb nyers- ( anyagot loicnilcnck a kanizsai kosár, fonóknak. A nyirsóprők már olt állnak
r,
Randfiri feBUgyeüet alá
kerUlt két árdrágító zalai gabonakereskedő
A zalmefjerszegf hatósáffok rajöt-\' tek, hogy Böhm JenÖ 15 éves gabo-nakcreskedéS\'ei foglalkozó ktaszahází ma lom tulajdonos és Kálmán Sándor 53 éves nabo\'nakereskedő o megengedettnél drágábban adták ei a bűzét, Mindkét kereskedő ellen megindult a bűnvádi eljárás árdrágítás miatt, czcnkivöl azonban a zakeier-szegj tendőrkapitányság vezetője, dr. Apáti imie rendőrkapitány mind két gabonakereskedőt i^ndörhotós-,-rí felügyelet alá helyezte. Az indokolás kimondja, hogy a két keies-kedö megsértette az ország gazdasági életrendjét és fontos állami érdekek miatt jövőbeli magatartásuk fokozotl niefifigvelése Szükségesé Vált,
készen százával. Pilléres áru. do sok kanizsai öregnek juttatott kenyeret.
Nagy népszerűségnek örvendenek a kiállítás gyönyörű angóra-nyulai. El sem hinné az ember, hogy nmek igényiden és szapora áUntnak gyap-fáért kilónként 50 pengőt adnak. A szociális ügyosztály 50 imyaállnítaj dolgozik, itövidesen azonban löbbszáz-ra szaporodik számuk.
Később mikor megmutatják az itt-SÓie ck állal a MANSz szövődében ké-sziio,t sok kenderfonalat megkérdezzük: (esze nyersanyag? Boda dr. erről is gondoskodott:
— Kél holdat lennel, kél holdul ken-dérrel, ketiöi szójababbal, kettőt napra-forgóval és ricinussal vetettünk bo,! — mondja.
No, ez utóbbitól nem kell megijedni a gyermekeknek. A ricinust nem mini kinzószert, hanOm mint fontos Ipari növényt termelik. Hepülögépeijiknok ugyanis egyetlen kenőolaja a belőle sajtolt olaj. Amellett szép és kedves növény. (Gyermekkoromban sohse hit. tóm volna, hogy ilyen sok jól hullok még majd egyszer a ricinusról.)
A sarokban Zsupp-Szalmát látunk, meg aikáeknrókal. Miért <koll ezeket kiálüliinl? — kénlczhctnénft. Moit a zsuiipbó! szakajtókat, ez akácfából szölökaróknl készítenek a kanizsai szegények — ós ez ntind kenyerei jeleni. Kenyerei a s-mmiböl. flyeu :i Járda-Usztltás is. Ki hinné, hogy 30 család él ebből ós évcnlo (1000 pengői jövedelmez? Pedig a házigazdáknak csak pár fillérbe kerül.
A kiállítóit ízléses ós szép virágokkal bcültc;ctl sírok kitímíi propagandái a szociális ügyosztály sirgoudozúsi és pankirozási vállalkozásának.
Beszámol a kiállítás a pajzslelü ol-leni hadiárat eredményéről is: Az idén 500 hektoliter niészkónlovet permetezett el az ügyoszlály, do jövőre tízszeresére aláírják ezt fokozni, hogy ép ós egészséges gyümölcse legyen Kanizsának.
A szociális ügyosztály .játókgyiíni-n;ik- uiunkái szépségben, tartósságban és olcsóságban felveszik a versenyt bármely gyári áruval. Valóban szebbek, erösobbek, nunt a német "minták. És a játékért külföldre vitt milliók egy része iUhonmarnd.
Hogy mit tehet és milyen eredményeket érhet el a torvezeti szegénylo-lep, arru jó példákat nd a kiállítás a pécsi oicdincnyok bemutatásával. Ér-.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Hugykanlisán. az EnsélHit-tér IS. izia alatt
redőny- és
lakatoftműhelyt|
nyitottam. — Elvállalok minden e szakmába vagö munkAt. Szíves pártfogást kór teljes tisztelettel
Dér Lajos
redöny-gynrtó és lakatos.
dcuics megnézni, csiikugy, tit/kú a már BokszOr, de mind^ megérdemelten dicséri MANSz házi szőitesoket. Szakonyl Józtelné vezetésével a \'MANSz szövő-asszonyai ismét icmokellck és szebbnél szobi) mintájú szőttesekkel és belőlük készüli használati tárgyakkal (strand* laska, iciikül, stb.) tetézték jóhimevét.
\'Mmdaz. amit clmouriotliinik, azonban nem minden. De talán elég ahlioz, hogy felkeltse az érdeklődési és megnézze minden kanizsai a kiállítási, u mély hasznos, tanulságos és szép.
Dr. Boda Károlynak a kiállttá* rendkívül ügyes megszervezésének 6* összeállításának elégtétel lehet a közönség állandó özönleje, amoty Iegjobbón bizonyítja a kíálUtás nagy ós megérdemelt .sikerét.
A kiállítás uj anyaggal bővülve vasárnap estig marad nyitva.
Kívánjuk, hogy a szociális ügyosztály további működésének is olyan sikere legyen, mini kiállításuknak: -(ta—
Ne felejtse el
megtekinteni a kiaillliion lálhuló növényeinketI
IPelen Mimin
E«tvö«-tér 18. Teleion: 634.
— Naptar : Majua 2?. izerda. Rom. kai. Julla «z. vt ProtMtóna Julla. Isr. I]ar h6 14. - Májua 23. otUISrt. Honi, kat. Űrnapja. Proteatans Dezaő. Ir.rae\', I)ar hó 16.
Székrekedéanél és az ezek kapcsán u agyban, valamint a mellkasi szervekben fellépő vértódu-lásoknil egy pohár lerméiiele* .Ferenc Jdzsel" keserOvIz a bél-mükOdiit csakhamar rendezi, a vérkeringést helyes ulra tereli és ezáltal az Idegrendszerre Igen megnyugtató báláit gyakorol. — Kérdezze [meg orvosi!I
--------, ^.^í*.»..*í««5\'
0973
ZALAI KÖZLÖNY
1940. mj|y» 22,
Eddig hét vaggon cukrot osztottak ki a kanizsai kereskedők
A nagykanizsai cukor-elosztó érdekes kimutatása
GRIND HOTEL KÜPARI
"íJÖSMSP strandfürdője.
Modern »tall\'iban lökéUtei komfort. — n slrand haunalala dl|mente>. — Kilflnó uri kölontéa — Hatalmai Jiub1rAplk»j park. Kernek konyha. - DJIulan ét eite léne. Kirándulások. - Tanniti, v|i| ipottok. — Teljéi penilo atn (amiben minden költíérj benno foalalln\'lkt a siobak Okvéie »i*ilnt » dinártól 1» dittarla. - Kérjen magyar j
A nagykanizsai cukonel osztó hivatal, melynek vezetője dr. Pottyondy József városi aljegyző (vagy ahogy baráti körben hívják : »cukor.dikta> tor*) elkészítette kimutatását n nagykanizsai cukor-frontöl.
Eszerint Nugykmbssán van Összesen 6180 cukor-jegyet igénylő család, mintegy 20.350 leiekkel. Kls-kmiizsan 1717 -család 6727 létek-! számmal. Intézeti háztartásokban vagy vendéglátó üzemekben étke-
zik 1637 lélek. Ipari cukórszükségle-tet Igényelt (kifőzde, vendég\'ő, cuk-rászi napi 231 kg. mennyiségben. Eddig ÖSSzesten hét vagon cukrot asz toltak ki a kanizsai kereskedők, ennek mintegy felél n nagykAnizsni igénylőknek, a többit n vidék közönségének osztották ki. Nagykanizsán léhát a mintegy 6 hét óta érvényben lévő cukorjegy-ien\'d)zei óta csak a helybeli közönségnek három és féi vagon cukrot osztottak ki.
"irifaTO\'lalliai.ll i aiaMWailllUlllSISsMMlÉT
FILMEK,
fényképezagépSk
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH Nagykanizsa.
szor szorít a fejem... ugy nyomja va-lftml belülről...
- ¦Hát hogy lehet annyi bort, inni, mint az át latok ? - kérdezi az elnök.
- Mert nagyon szomjas violtam... Eiisnterem bülnöSségeaii)at,.. Ezerszer megbántom már, amit tettem...
— válaszolta megtörten az nnyagyil-kos gazda.
Szabó János, a vádlott 80 éves édesapja az első tanú, aki alig tud becammogni a tereimbe.
- Haragszik o fiára ? — kérdezi aa elnök.
--Hát hogyan haragudhatnék reá ?
- mondja. — A fiam !
Majd elmondta, hogy felesége azért nem akarta a fiát odaverni] lakni, mert fé\'t a nagy családtól. Nemi kellett neki a fia családja. Azért volt köztük it gyü\'ólködós.
Perencz István, öieg Szabó János gazdasági cselédje a következő lanru-Elmondta, hogy a vádlott apósának nősülendő fia ü\'döztc Szabó Ferencet és ngyonülés-ei fenyegette.
Dr. Ország Lajos törvényszéki orvos felolvasta a boncjegyzőkönyveí. SzükséRCsnek tartja a be*zánnith»tó-ság mcgáUapitás.1 céljából a vádlott elmebeli állapotának hosszabb időn át való megfigyelését.
Majd több tanú kihallgatása* után a bíróság meghozta végzését: élreju-dolte Szabó Ferenc elmebeli éJLapo-tának megfigyelését. Beszámítható volt-e az anyagyilkos gazda tette olj követésekor, vagy háborús fejsérü-lésB következtében talán csökken a beszarni thai ósága ?
A törvényszéki orvosok megálla-pitásoilói függ most Sznbó Fere&