Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
12.8 MB
2009-07-01 14:08:37
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
707
10135
Rövid leírás | Teljes leírás (1.57 MB)

Zalai Közlöny 1940 147-173. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

80« évfolyam. 147. szám.
NagykaakM, 1940. fuliui 1. hétfő
Árm 12 «II.
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajo*
Elöllzdisi ára: egy hón < pcngS 40 futta. S7*/ke!,,:lósígl é» kíaitóhtaibü] teBoni 78. M.
A szovietcsapatok elérték az ui ronián határt
Vére* tüntetések és sortOzes utcai harcok Romániában — Szíriába küldték Weygandot, mert a keleti hadsereg angol éa francia katonái összetűztek — Tonnaszám hullott Ismét a bomba Angliára, ahol a Jobboldal béketapogatédzásba kezdett,
„Magyarország türelmesen vár, mert bizik a Dúcéban és a FUhrerben!"
Az elmúlt napok eseményei közül a legnagyobb feltűnést a Romániában elrendelt általános mozgósítás kellette. A
romén általános mozgósítás
a szárazföldi, tengeri és légi-liadcrönél egyformáit .szombaton éjszaka lépett éleibe, de annak okáról eddig semmiféle hivatalos magyarázatot nem adtak ki. Hírek szerint csak óvintézkedésről van szó. A katonaság korlátlan rekvirálási jogot kapóit, a sajló pedig azt hangoztatja, hogy Románia népének erősnek kell lenni ezekben a nehéz percekben, hogy minden escllcgcs további bonyodalom
esetén szembenézhessenek a veszéllyel.
ügyelőre azonban ezek a ^bonyodalmak-. — kitolódtak. Bukarest a magyar—román és a bolgár—román határincidensek hirél a leghatározottabban cá-folla. Ugyanekkor
Róma ét Berlin türelmet ajánl Magyarországnak és Bulgáriának.
A tengelyhatalmak félhivatalos sajtói hangozlalják, hogy a délkeloteurópai béke funülurtítsa általános érdek és Magyarország és Bulgária területi igényeit később békés uton úgyis kielégítik. Ezt jelenti Budapestről az Associated Press is.
A Ducc a francia halár mentén a fronton folytatta tovább ellenőrző szcmleulját, amelynek során többször francia terüle-
ten járt, Az olaszok a hadműveletek során a kirenaikai halár mentén jelentős sikereket érlek és sikeresen bombázták az angol támpontokat. Máltát tegnap érle az ötvenedik légitámadás. Az angol gépek az olasz gyarmatok felett járlak.
A nyugati fronthoz larlozik még, hogy
a franola kormány Ismét átalakult és Bordeauxból elutazott.
Jelenleg Clermont Fcrrantban tartózkodik a Petam-korniáiiyf de illéseit a közeli Issoircben lógja tartani. Szó van azonban arról is, bogi\' visszateszik székhelyükéi Parisba.
Sok hatottja van a romániai kommunista tüntetéseknek
Bukovina megszállása befejeződött, Besszarábláé ma ér véget
Romániában, illetve Boszará-biában és Észak-Bukovinában ezalatt tovább folyt a szovjetcsapatok megszállása. A gépesített szovjeloszlagok előrenyomulása oly gyorsan ment, hogy a \' területek kiürítésével a románok nem végeztek és igy több helyen
Összetűzésre került a sor a román és az orosz katonák között.
Az oroszok egyébként ejtőernyős csapatokat is igénybe vetlek és Dél-Beszarábiában az ejtőernyősök szállták meg Bolgrad és Ismael városokat.
A délelőtti jelentések szerint Észak-BukóvimU — amelyet kárpótlás elmén követelt Moszkva
ma teljesen meg is szállták1. Bcszarábiában is legtöbb helyen már elérlek a l\'rut vonalai, igy ott is rövidesen befejeződik a megszállás.
Az eredelileg szombatra ösz-szehivolt
román parlament ülését ma délutánra halasztották.
Ugyancsak ma délután iil ösz-sze a külügyi TEzolíság, mig Laurcntjev bukaresti szovjetkővel megbízólevelének átadását bizonytalan időre elhalasztották, A román— szovjet vegyesbizottság, a terület átengedés részleteinek megvitatására Odesszában ült össze, ahová Al-dea tábornok vezetésével á román küldöttség már elutazóid
A nyugati háború eseményei
Nyugaton aránylag csendes | útja csendben folyt le. .Megtekintette Paris nevezetességeit, miközben koszorúi helyezett az ismeretlen katona és Napóleon sírjára.
Olasz részről
Balbo tábornagy hősi halála
állt az események középpontjában. A diadalmas Balbo, ellenőrző repülököruton volt inaga-vezetle repülőgépén, amikor Tobráknál ellenséges tűzbe került és a gép X utasával lezuhant.
volt a nap. A német repülök továbbra is gyakran látogatlak Angliát és több bombát dobtak angol katonai célpontokra. Ma éjszaka is volt légiriadó Dél-Angliában és Skóciában.
Wicsbadenbcn vasárnap meg* ke/.dödtek a német—francia fegyverszüneti bizollságnak tanácskozásai.
Az elmúlt napokban, Hitler Parisban
lelt látogatást. A Führer párisi
Kiili\'uvrst. julillS 1
Gáláéban tegnap nagy kouinuinisia tüntetd-sok •voltak, Már délctőH 10 órakor összetűzésre kerüli a sor u tüntetők és !1 rendőrség közölt, amelynek során a rendőrség fegyverét használta. Ivkkor a tüntetők közül 10 vesztette élp tél. Délutánra már 2000 főnyi tömeg gyfllt össze. A katonaság fel akarta turlóztnlui a tömeget, " tilnlílíik közül azonbm valaki revolverrel lövést adott le a \'katonákra, mire azok
sortüzet adtak a tömegre.
A halottait száma rendkívül nagy. A lünlclétfck vezetőit leiartóz^tták..Gáládban lovas-rojidőr járőrük cirkálnak.
A tuMictóaok és a zavargások másutt is niegisniéllődtek.
Gyűlés- éi gyülekezési tilalom Romániában \\
Bukarest, jiilíus 1 A kormány a zavargásokra való te-
kintettel több fontos inlézked&it határoson el. F.szCrinl minden szórakozó, helyet csle 23 órakor be kell zárni. Kegynél többnek az utcán csoporlo. sülni nem szabad. A mulatók továbbra is /árva maradnak, Q clubok működését ellenőrzik, íiyiü&l előzetes engedély nőikül még zárt helyen sem Ic lict tartani. Idegeneket befogadni szintén lilaloin -ulá esik,
Bukarest, július 1 A rádióban felolvasták a luidsereg-föparancsuokság közleményéi, amely hivatalosan is megerősíti, Iwgy a ro. mán és az orosz csapatok közt össze-tfizésre került sor. Az ok a hivatalos Jelentfis szerinl Is az, hogy a szovjet-csapatok gyorsabban nyomullak elő- ¦ re, mint számilotlák.
Súlyos összecsapások Szíriában az angol és francia csapatok közt
Róma, július 1 A francia kormány elhalározia, hogy Weigandot Szjriába küldi. Hivatalos jelentés szerint a szíriai kikutdetésre azért van szükség, hogy Millelhauser tábornokkal, a fraucki erők szitkai \\<:i. retnesnokával a leszerelés részleteit inogbcszélje. iMíllclhauscr tábornok már kél nappá) ezelőtt közölte, hogy a leszerelést a fegyverszüneti megállapodások értelmében végrehajtja.
Weygand szíriai utjának Igazi oka
azonban az, hogy a fraiieia és angol Érdekek közti különbséget áthidalja. Francia forrásból Származó hírek szerint ugyanis Szíriában az angol és francia csapatok közt már súlyos ösz-szecsapásokra került sor. A leszerelési parancs nyílt zendülés) váltott ki. wcl-gondnak most az a feladnia, hogy megértesse Közelkclcten az angol vezetőkkel, hogy a franciák már semmiféle formában non* hajlandók tovább küzdeni Angliáért,
„Magyarország követi a Tengefy tanácsait"
Róma, július 1 Az olasz sajtó ma is kiemeli, hogy .Magyarország megőrizte nyűgödI magatartását. Magyar kormánykörök kijelentenék — irják a lapok —, hogy a tengelyhataltnak számíthatnak a kormány hidegvérére és a hadsereg fcgyclmezeiIsúgérc, Csáky külügyminisz ler hangsúlyozta, hogy a magyar revízió kérdése európai probléma és az általános rendezés során kell, hogy megoldásra kerüljön. .Magyarország követi* a tengely tanácsát, mert bizik a Dúcéban és a Führcrben. Csáky külügy uiüiiszter kijeUuilotle. még, hogy, ¦Magyarországnak nincs szándéka ki-
lé|>ni a nemliadviselői magalarlásboL, mindössze csak óvatosságból tolta clöie csapatait a román haláron.
A \'.\\fessagero ludósilója azt Írja, hogy Magyarország nem tesz semmi olyant, ami a nyugalmat ós a. békél megzavarhatná. Budapest együtt kíván mű-fködnl a tengellyel és türcUnoscii várja a végső rendezést.
Az olasz lapok\' hangsúlyozzák, hogy Magyarországon mindeneit nyugalommái fogadták a kormány intézkedéseit.
Foglalkozik az olasz sajtó a bolgár kérdéssel is és közli, hogy bolgár fele.\' lös körök is ugy ny^tkozlak, misz.c-
ZALAI ItOZLONV
1940. július I,
Fürdő
rr ruhát
nadrágot köpenyt
Szomolányltól.
rint a román-bolgár viszályi Szintén tfékés 11 ton .kívánják rendezni.
Czvetkovics miniszterelnök: A magyar-fujtotxláv viszony kitűnő
Czvetkövics jugoszláv miniszterelnök a sajtónak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a balkáni béke továbbra is biztosítottnak látszik, A magyar-jugoszláv viszonyról szólva kijelentette, hogy a két ország közti kapcsolatok kil«i*Wíek. Ugyanígy Bulgária felé is a log-jobb a viszony, igy nem látoK semmi okot arra," hogy Jugo-szlovia réfczt vegyen egy esetleges viszályban — mondotta a jugoszláv miniszterelnök.
Bejelentette még Czvclkovics. hogy a jugoszláv munkásságot és .ifjúságot faseiszta móara szervezik át.
Chamberlain lehetsexesnek tartja ax angHai betörést
Budapest, július 1. A Pest berlini tudósítása szc^ rint angol jobboldali körök bé-keklséiTctbe kezdtek. A jelentés szerint az angol arisztokrácia jobboldali része megelégelte Churchillt politikáját fts elhatározta, hogy
béketapogatódzisokat
kísérel meg.
Ugyanekkor Chamberlain vasárnap esti rádióbeszédében kijelentette, hogy a háború Németország vagy Anglia elpusztulásáig folytatódik. Egyben lehetségesnek tartotta, hogy a németek egy-két helyen be tudnak lörní Angliába.
Aí Esti Újság megerősíti azt a hírt, hogy. angol repülők Svájcra több bombát dobtak le. ¦A lap amerikai tudósítása szerint
Amerika lezárta ¦ kanadai
hatirt.
Az Uj Nemzedék jelentése szerint a szovjetcsapatok már mindenütt elérték az uj román határt. Florescu román, tábornok és egész hadserege fogságba esett, mert az Ő csapata lőtt rá az előrenyomuló oroszokra.
A német főhadiszállás jelenteié a nyugati harcokról
( ; 1 f Berlin, július l
A Vezéri főhadiszállás jelenti : Pran-ciaorszigban nem történt különösebb esemény. Egy buvámaszád 23 ezer tonnányi hajóteret süllyesztett óc Egy na. JGkaravánból két kcreakedcfini hajót ts «118(1. Ujabb sikereket jSrt et Prkm kapitány is, aki egymaga ,53 ezer tonna ellenséges hajót küldött ji tenger fenekére. ,
Repülőink Kctet-Skóciábon több bom bát /dobtak 1c katonai pontokra. Francia terület lelett 9 .ellenséges repülőt leSŐttek. Az angolok Dől-, .Észak- és Nyugít-Nénielorszígbau kísérellek meg ujabb támadásokat és nem katonai ceJ pori tokra dobtik lc bombáikat. 30-án összesen 18 angol repülőgépet lőttünk le.
j , London, juüus 1 A német repülők újból megjelentek Anglia felett és tonnaszám dobták !<¦ b. sok gyújtó és robbanó bombát nagy j ii Wg\';ts Ságokból,
llovszkg János üdvözlete a kanizsai királgdijas Vegyeskarnak
Nagykanizsának nem volt még képviselője, aki annyira együtt élt volna a várossal, a faluval, jóban, rosszban, hétköznapokban és ünnepekben, mint Ilovsz-ky János. Énnek adta tanubi-
Tek.
Nagykanizsai Zrínyi Irodalmi
Örömmel értesültem részben a rádió, részben a lapok utján arról a nagyszerű sikerről, amelyet az igen tisztelt Irodalmi és Művészeti Kör kitűnő Vegyeskara elért a győri országos dalosversenyen.
Amikor világszerte az ágyuk zenéje mellett zajlik a világtörténelem legnagyobb csatája, a kis, de fegyelmezett és békés magyarság körében szivböl fakad a ílal, amely felszáll az Egek Urához, hogy olt egyesülve a ma még megszállott területen szenvedő testvéreink fohászaival, ki-
zouyságát most is, amikor már a győri- \'dalosverseny inásnap-jján a következő levelet intézte a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör győztes Vegyeskarához:
? Művészeti Kör Elnökségének Nagykanizsa
könyörögje a várva-várt és most már remélhetőleg hamarosan bekövetkező nagy magyar Feltámadást.
Mint a kerület képviselőjét is nagy örömmel töltött el az elért siker. /Őszinte szeretettel kívánom, hogy a kultúrának az a kiváló együttese hosszú esztendőkön keresztül őrizője legyen a most hazavitt Kiraly-dijnak. Maradiam megkülönböztetett tiszteletlel
llovszky János-
5291.44 pengővel befejeztük
a Zalai Közlöny árvfz-gyfljtését
A Zalai Közlöny április 3-án, a kormányzói szózat elhangzásának napján indította meg a gyűjtést az árvízkárosultak fel segélyezésére. A befolyt összegeket 9 téléiben a Belügyminisztérium (14.100 sz. csekkszámláján továbbítottuk, naponta elszámoltunk a nyilvános gyűjtésünk eredményével az árvízvédelem országos kormánybiztosának és hetenként Zala vármegye főis-
pánjának.
Most "köszönetet mondunk Nagykanizsa €s a vidék minden adakozójának azok nevében, akiknek megsegítését adományaikkal előmozdították és a gyűjtést 5291.41 pengő végeredménynyel lezárjuk.
Eddigi gyűjtés 6289.44 P
Szakony György 2.— „
Végeredmény 5291.44 P
Kilyukadt a kajak a Balatonon, egy diák a vizbefulladt
A Balatoni Kurír irja: Mult hét péntekén Herezeg-falvi Antal veszprémi 17 éves felsőkereskedelmi iskolai tanuló több barátjával kirándult Almádiba egy kis csónakázásra és fürdésre. Délután 5 óra tájban rémes segélykiállások verték fel a Balaton csendjjél. A strandon, fürdőzök és az ott dolgozó munkások a segélykiáltások irányába futottak s ott a még aránylag sekély (150 cm.) vízben egy felborult kajakra találtak. A csónak körül egy feltűnő izgatott fiatalember volt aki a szerencsétlenül járt Herczegfalvi Antallal együtt csónakázott és előadta, hogy a vászon kajak-csó-
nak feneke kilyukadt s ő a hirtelen merülő csónakból kiugrott, míg Herczegfalvi ijjedtségében a kajakban maradt.
A csónak elmerült: a fiu kapaszkodott nagyon, de —* orvosi megállapítás szerint — közben a csónak felfordult s a benne ülő Herczegfalvi Antal szívszél-hüdésben meghalt,
A szerencsétlenül járt fiatalember hulláját! nyomban kiemelték a vízből s az előhívott dr. Kovács Nándor balatonalmádi orvos, már csak a beállolt halált konstatálta. Egyébként a szerencséi lenség ügyében a helybeli csendőrség a helyszi nen a vizsgálatot meginditolla.
Ma már nincsenek harcterek, a modern hadviselés
az ország egész területét harctérré változtatta. Sebesült katonáink, légitámadások során megsebesültasszonyaink és gyermekeink szenvedésein enyhit: a Vörös Keres**.
Testvér! MaKosoct
ItgcIutiblK az „IDEAL"-ban.
A nagyréosel ezüstmise
Nagy ünnepe volt vasárnap Nagy-récsc községnek. Plébánosa, Kozma György mondta az csüslniiséjél.\'Maga ez n tény elég lett volna nlihoz, hogy Június 30. öröinnapja legyen a nócsei plébánjanak.. Kozma Györgyül ugyanis szereti és nagyon becsüli híveinek tábora, de meg <ozon tul is incsszeterjodö baráti és hivatalos körök. Mert Kozma György az alkotó, lutridig munkálkodói pap típusa, a reábízott vidéknek nemcsak tekintélyt kö-veiclö egyházi vezetője-, hanem gondviselője a leiki és szociális élei gyakorlati terén is. Gpitő pa(p Kozma György. Tizenhat évjg volt Somogyban, liuzsákon volt ujmísés, azután Mer-nyc, Boizenco, Taszár voltuk káplán-kodásának állomásai. Nagybajomban adminisztrátor volt. Három évig Kapós váróit volt káplán, ahol sokat dolgozott a hijbuzgalmi egyesülelok éleiének felvirágoztatása körül. Aztán ö és fél évig Dcteznan volt -szervező lelkész s eddigi működésével, eredményeivel, fá-radlialallan buzgóságaval olyan nevet és elismerési szerzett maginak, hogy 1031*0) 18 pályázó közül nyerte el a, itagyréosci plébániát, Nagyrécsén pedig volt bőven mit tenni. Mindcnoke-lölt <kivüLbclül renováltatta a templomod Aztán gyűjtésből oltárt, szószékei, orgonát épületeit. Ügy COO pengős Szent J.ásziá spines üvegablakot u saját költségén adott a teinplomnak. Modernizálta a plébaniaJakot, mjn Iga-gazdasággá fcjlesztete a plébánia gazdaságát, amelyben ma inár törzskönyvezett állattenyésztés folyik. Kilincselt, követelt (kért, utazott megyéhez, minisztériumokban (saját költségén),-? de-addig soha nem nyugodott, mig az elébe kitűzőit célt cl nem érte.
így érte cl, hogy ezüst miséje napján (ez fcülönben a község bucsu-napja Is) először szólalt meg a templom uj orgonája és az ezüst-miso volt az első áldozat, amit az cnapon felszenteli uj oltáron bemutatlak, az első beszéd, mi az uj szószéken elhangzóiI.
Az ezüsl.mise napján délelőll 10 órakor szentelte meg az uj márvány, oltárt, orgonát és szászokét dr. Beresz-lóc/y-UarUmuin Miklós pápai kamarás, miniszteri (anácsos, aki manudok-tom és szónoka is volt egyben a szen-tclés ulán következő ezüst-misének, Mise alatt Kéthclyinó W\'akots Margit, u rádióból is ismert budapesti énekművésznő énekeli, A misén Nagyróese egész népe, a messze vidék és Nagykanizsa, Somogy egyházi és világi baráti köre képviselve volt. Ugyanekkor Mt :i Ilíinnadrcnd fjelvélelo is. fízt is, a kivonult Szivgárdát is, a Katolikus Agrárifjuságot is Kozma György szervezte meg a récsei plébánia terület én s most boldogan láthatta, liogy a pályán löltőtl 25 esztendeje nem volt hiábavaló, az Ur szőliejében tett minden kapavágása dus gyümölcsöket ler-metl. ,. ,
1940. Julius l.
BALA! KÖZLÖNY
i habom olasz arcképcsarnokából
t. Oről Clino
Gnlenzzo Ciano, llortellnzzo grífja, nz olasz külügyminisz-ler 1903 március 18-án születeti Llvornoban. Már egész i\'ia-talon résztveti a fasiszta moz-; galomban és magában a Marcid sú Rónlá-ban is: Igen élénk újságírói tevékenységet fej teli ki, mint a »La Tribünét, »11 Nuovo I\'aesc- és a »L\'Impero« című újságok szerkesztőié: 1025 ben lépeti diplomáciai pályára ¦ Először Rio de Janeiroban, majd Buenos Airesben működőit, az tán tilkári rangban a Szent széknél akkreditált olasz nagy követségbe/, kerüli. Később fő konzul volt Sanghaiban, aztán ügyvivő Kinában. Elnöke volt annak a népszövetségi bizottságnak, amelyei a Sanghaji vi szály kivizsgálásával bizlak meg Olaszország első delegátusaként vett részt a sanghai kinaí—japán értekezleten, majd Kínában teljhatalmú miniszterré leplet ték elő. 1933-ban londoni gaz cinsági konferencián Olaszország delegátusaként vett reszt. 1933 augusztus 1-én kinevezték a miniszterelnöki sajtóosztály főnő kévé, majd 1934 szeptemberében sajtó- és propagandaügyi államtitkárrá, majd amikor. 1935 ben államtitkárból miniszter lett, ugyanennek az ügykörnek ;i tárcáját vállalta.
Az olasz abcszin hadjárat ide jén az elsők közt jelentkezett mint önkéntes és a légi haderő kapitányaként a Disperata elnevezés alalt híressé váll negyedik bombázó rajt vezette, meg pedig olyan sikerrel, hogy kiér demclte az ezüst vitézségi ér met. Afrikába visszatérvo, kül ügyminiszterré nevezték ki 1936 június 11-én, ezidö óta legközvetlenebb munkatársa a Duce nnk. Nagy része van a Róma-Berlin, tengely megszilárdítása bah és a különböző államokkal kötött egyezmények létrehozásában.
Gróf Ciano többek közt 1937 ben egyezményt kötött Anglia val az olasz Keletafrika és az angol Szomália közt felmerüli gyarmati kérdések rendezésére,
1937 márciusában barátsági szerződést kötött Jugoszláviával s 1938 áprilisában megegyezést létesitelt Angliával, amely novemberben lépett életbe. Az
1938 szeptemberi /müncheni jegyzőkönyv után, amikor a Duce közbelépése mentette meg az európai békét, gróf Ciano részt vett 1938 november 2-án a bécsi döntőbíráskodásban, amely rendezte a Csehszlovákia és Magyarország közi fennállóit határkérdéseket.
Gróf Ciano, amikor június 10-én a Duce kihirdette a Palaz-zo Vcnezia erkélyéről Olaszország háborús beavatkozását, ismét habozás nélkül elhagyta a Chigi-palota kényelmes termeit és bevonul! csapattestéhez, hogy mint repülőtiszt aktivan —ve-\' gyen részi az Olaszország szabadságáért indított hadjáratban.
Felülvizsgálat a Légoltalmi Ligáin
Elismerés Vecsera Antalnak
- Naptár: Julim 1. hétfő*. Rom. kat. Jézus nz. v. Protestáns Tibold. -Izr. 8zivan hó 25.
A. nagykanizsai Légoltalmi Liga szervezetét és működését most vizsgálta felül a központ kiküldöttje, Kaiiik István ny. Iá. borunk, a szombathelyi kerületi felügyelő. Karlik István megtekintette a légoltalmi helyiségeket, felülvizsgálta a könyvekéi, valamint a Légoltalmi Liga egész nagykanizsai szervezetét megszemlélte. A szemle és felülvizsgálat a legteljesebb elismerést hozta a nagykanizsai Légoltalmi Ligának, különösen pedig annak vezetőjének, Vecsera Antal lüz-oltötisztnek. Karlik Islván a szemle után kijelentette, hogy Vecsera Antal a beszervezés és a kiképzés tekintetében példaadó munkásságot fejtett ki, az év folyamán 131 előadást tartott és rendezett. Ennek köszönhető, hogy ma már Nagy-
kanizsa lakosságának mintegy •10 százaléka légoltalmi kiképzésben részesüli, Elismeréséi fejezte ki Karlik István a légoltalmi kiállilások megrendezése és a kiképző tantermek ugyancsak Vecsera Antal állal készített fali* képeinek nagyszerűsége felett is, ami nagy anyagi megtakarítási is jelenléti a városnak.
A légoltalom ma elsőrendű szerepet játszik a polgárság élet-és vagyonbiztonságának szempontjából. A nagykanizsai Légoltalmi Liga és vecsera Antal valóban mindent elkövettek, hogy a Liga célkitűzéseit hivcn szolgálják, az elért eredmény vi lágosan mutatja, hogy munka juk nem volt hiábavaló. Ered menyes munkájukért megérdemelték felettesük legteljesebb cl ismerését.
Uj sinautóbusz-járatot állított be a Balatonon a MÁV igazgatósága
A nagykanizsai nyaraló közönség érdekeit biztosítandó, dr, Králky István polgármester megkereste u .WAV igazgatóságát, hogy uj vonat beállításával tegye lehetővé a kanizsai Ursadalom!-nak a Balatonnak kedvezőbb clérlic léséi, hogy a tisztviselői osztály hivatala uián is élvezhesse a Bnialon-vidék áldásait. \'Ma érkezeit jneg a MAY igazgatóságának értesítése dr, Králky István polgármesterhez, melyben készséggel lesz o\'egei u polgármester kérelmének és intézkedik, hogy a mai naptól, július 1-től, " \'közönség
kényelmére augusztus :tí.ig sinauló buszt állított be, amely Nagykanizsa,-ról 13.10 órakor Indul Les Balatonszentgyörgyre 14,26, Balatonbercn\'ybo 11.32, Mária fürdőre 11.10, Fonyódra 15.17, Boglárra 15.-17, IKilalonlcUéve 15.47, Szemesre 15.58, Balatonfüredre 16.14 ós Siófokra 16.44 órakor érkc. zik meg.
Az uj Kliiahibusz az összes közbeeső állomásokon is megáll és TI. és III, osztályú kocsikkal közlekedik.
A polgármester gyors közbelépésének tehát ismét megvolt a foganatja.
350 szekér szénát felgyújtott a villám
(Saját tudósítónktól.) A Péter-Pál napi zivatarok a Balaton-partot is véges végig látogatták. A kellős ünnep alatt a dühöngő szél és meg-megujuló záporok miatt fürdésről szó sem lehetett" A Máv. uj nyári vonatai menetrend szerint megindultak, de a kiránduló forgalom igen csekély volt.
A villámcsapások egymásután korbácsolták fel a Balaíon vizét, Egy villám a soniogyszentpáli határban felgyújtotta gróf Hunyadi József pálpusztai uradat inának egyik hatalmas szénakazlát. Elpusztult 350 szekér széna. A tűz a messze környéket kísérteties fénybe boritolta.
A Providentia Biztosító Részvénytársaság 1939. évi eredménye
Június 26-áu tartotta meg az intézet czévi rendes közgyűlését dr. Sci-lovszky Tibor ni. kir. titkostauácsos, a Magyar Általános Hiteibiink elnökének elnöklete alilt. Az igazgatóságnak a közgyűlés1 elé terjesztett jelentése részielcsen beszámol az elmúlt évben éjért eredményekről, Mindenekelőtt szem beötlő az összdijbcvételoknck számottevő emelkedése. A társaság összes kárbiztositási ágazataiban kereken 1 millió 133.000 pengő, az élfilbizlosi,-
1 lási ágazatban pedig 655.000 pe,igö - bruttó díjbevételt mutat ki, ugy, hogy az ósszdifbcvételek erősen megközelítik az 5.000.000 pengőt, szcinbv.ii a tavalyi kereken 4 millió 145.0Q0 pengővel A díjbevételi többlel nagyjában annak köszönhető,)hogy a társaság a Felvidék visszacsatolásával kapcsolatban több csehszlovák biztosító vállalat állományát magába olvasztott;!.
Amint az igazgatósági jelentésből ki-liituX a kánarány az ágazatok tóbbsó.
Pótolja a CUKROT » friss akácméz.
Kapható: Teutsch Gusztáv
fOszer- és csemege-kereikedésében.
Férfi-és nöi divaternyök bfirdiszmüáruk XÄ
Divatcsarnok, Fő-ut 6,
généi igen kedvező volt és ez lette lehetővé azt, hogy a társaság nz cl-uuilt évhez viszonyítva nagyobb tiszta nyereség mellett is képes volt nz líl.\'t\'.l. ©V összköltségeinek ke relében elszá-mohii a felvidéki tranzakció összes kölscTgell. A kimutatott tiszta nyereség 114.856.31 pengő, az osztalék pc-dig fa tavalyival azonos) részvényenként P 1.50, vagyis 6 százalék. Az igazgatósági jelentés beszámol arról ls, hogy a társaság ingatlanbirtokal egy ujabb bérltázza] gyarapította.
A közgyűlés :i társaság Igazgatóságába uj tagul beválasztotta dr. Vittorio Ccruttl volt olasz királyi nagykövetei. A társaság Igazgatósága továbbá kinevezte Netíbarth László igazgatót
igazgatóvá, Kozinér Pál és Koloszár Ferenc cégjegyzőket aligazgatókká és .igcnhofTcr Péter főtisztviselői cégjegyző vé. (:)
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
^Befejeződtek a vöröskeresztes ápolónőt tanfolyamok ^
A nagykanizsai Vörös Kereszt Egyesület, mint jeleni ettük, ujabb, önkéntes női házi beteg-ápolási tanfolyamot rendezett. A tanfolyamon ismét 18 nagykanizsai hölgy kapóit teljes elméleti és gyakorlati kiképzést és szerdán mind a 18-an sikeresen le is vizsgázlak.
A betegápolási tanfolyam záróvizsgáján jelenvolt Budapestről gróf Hwnyady Józsefné, a központi vizsgáztató bizottság elnöke, aki a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a nagykanizsai hölgyek ápolónői tudásáról. Most már több, mint száz kiképzett ápolónő van Nagykanizsán, akik valamennyien be vannak szervezve a Vörös Kereszt keretében.
Itt említjük meg, hogy teljes* sikerrel fejczödötl be
a leventék részére tartótl vöröskeresztes tanfolyam is. A legnagyobb elismerés\' illeti meg a Vörös Kereszt vezetÖin kivü 1 d r. Fodor Aladárt, akinek keze alatt 80 levente nyert teljes mentőkiképzést.
A kiképzett magyar asszonyok és ifjak készen állnak arra, hogy bármikor segítsenek embertársaikon.
1D<28
Jóslat :
Éizakl szél, változó felhozat, helyenklnt még etfi, « hímérsík-let nem változik lényegeaen,
A Metaorolotfal Iute»! na« ykaul»«*! meffUjoraloalloniaaa jelenül
Hímén «In! tofup «ta 9 ómkor +18 8, ma raffal+WU, dalban +83-4.
dannilo* 00=fc,
BAKAI
A ZENEISKOLA
két kitüno\' művészét és népszerű tamíruöjór, B. Ilonti Ilonát, és Kerekes Irént dr. Krátky István polgármester az iskolai év vége alkalmából átlagon felült teljesítményükért és a nő-vontfék lélszím* fejlesztése érdekében kifejtett munkásságukért teljes elismerésben rószesitette és ünnepélyes köszönetéi fejezle ki. A két elismorévs Nagykoni-zsa egész közönségének véleményével ís találkozott.
*
ELJEGYZÉSÜKET
a múlt héten tarlották meg: líércs Sándor dr. nagykanizsai kir. törvényszéki jegyző és Ra-dó Ilse, a nagykanizsai Nolre í)amc leánygimnázium \'tanárnő-I* , .
UJ FŐNÖKÖT
kapott az Adria Biztosító Társulat nagykanizsai fiókja. Az eddigi főnök, dr. Mészáros László a központba, Budapestre távozol!. Az uj főnök az eddigi helyettes, Kerék Andor, aki már eddigi kanizsai működésével is rászolgiált a kitüntető vezető pozícióra s akinek gazdasági téren szerzett szakértelme, baráti ós ismeretségi köre egyaránt biztosíték arra, hogy intézetének további elismertetést szerez a vidékén munkásságával. *
KESZTHELYI PRAXI
nyerte meg o 100 pengős első dijat a Darányi Ignác Agrár-tudományos Társaságnak a Hangya áldozatkészségéből hirdetett pályázatán, amelyen a kö-
vetkező tételt kellelt kidolgozni: »A fogyasztási és értékesítő szövetkezetek közérdekű tevékenysége.* A bíráló bizottság Ballá László keszthelyi gazdasági akadémiai hallgató pályamunkáját találta a legjobbnak\' *
A HUBAY—VAGO
féle, nagy port felvert nemzetiségi javaslat Nagykanizsán semmi megmozdulást nem váltott ki. bár kétségtelen, hogy azzal ítt sem értettek egyet. Egyedül a Turul nagykanizsai Zrínyi Bajtári Egyesületének minapi táborozásán szerepelt ez a kérdés, ahol Ligeti Gyula vezér kiosztotta a fővezérségtöl érkezeit s a Hubay—Vágó-féle javaslat ellen tiltakozó jegyzék sokszorosított szövegét. A táborozás napirendjén Matolcsy Tamás: A mngyar földkórdés\'ciinü értekezését olvasta fel, melyhez több hozzászóló volt. Dr. Surányi Lajos részletezte a földkérdés eddigi helytelen megoldását. Horváth József orsz. helyettes propagandavezér megemlékezett Erdély anyaországhoz visszaté-
résének létfontosságúról, majd Ligeti Gyula Sinka Erdélyi és Ady-vcrscket szavalt nagy sikerrel. A Bajtársi Egyesület elhatározta, hogy női törzsei is alakit és az első Nöi-láborozást-inár július tí-án délután l órakor ősz* szeis hívják a Baross helyiségébe.
*
GRÖF ANDIUSSY IMRE
Idényei nagybirtokos .saját repülőgépén Lcleny.éröl Budapestre utazlában a mull héten simán leszállt a keszthelyi repülőtéren, ahol az Őt fogadó Iwsits Gyula idegenforgaImi igazgató* nak kijelentene, hogy az összes balatoni sportrepülöter.ek közül a keszthelyi a legalkalmasabb leszállásra.
*
A DALOS-SZERENCSE
nem mindig és nem mindenkire mosolyog egyformán. Mig Nagykanizsa büszkén ünnepli Király-dijat nyert Vegycskarát, addig a Keszlhelyi Iparosok DaU köre, amely a férfikari ezüstj éremért .indull, csak harmadik helyezett lelt, a harmadik he-í
A Császárvadász cimü fiímet nézhetik meg e heti mozijepy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden bélen két Ingyen mozijegyet soisol ld előfizetői kőzött.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygóit:
Qrünhut Elemér, DedMir 2.
Molnár István, Eöbtis*térL2&
A szabadságról szél ez a lebilincselő film, amelyben Luia Tren-ker felejthetetlen alakítása mellett szebbnél-szebb alpesi képek gyönyörködtetik a nézőt. Kedden és szerdán matatja be a nagyszerű filmet a Városi Mozgó.
Az Ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szorktttlö-ségében d. e. &—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor Jogosultak a nyeremény jegyek re, ha előfizetésükkel hátralékban nincsenek.
IsrllllEMll
vas ke rei ka dán a — NagyluuilzM
LERAKATA
lyozettek között azonban sorrendben az ílső, ágy bronzérmet és;eRüs.t emlék-sci\'iegel >1lt haza.
*
MEGHALT
a nagykanizsai járásbíróság, volt elnöke, dr. Kovács Gyula. Huilapesten töltötte nyugalma utolsó éveit s ott érle utói a halál is. Magyar ur volt, régi vágású, igazi táblabíró és szeretetreméltó gavallér. Nagykanizsán is széles körben kellett részvétet halálhíre.
*
LILLIG BEL\'A
volt zalai, jelenleg győri népművelési titkárt az Iparügyi :ini-níszler nagy crodménynqi tanúskodó numkússágáé>t elismerő, oklevéllel tűntette lei. Laliik •Béla volt a sajtófőnöke angy.Őrí dalos versenynek ós ez egyike volt ők cJsőKuek, akik ott « iöl-di szeretetével gratulált a kanizsai Vegyeskarnak a Király-
Üőztirdfl nyitva, röggel 6 órától ee«e • óFüg mm, metán, ptots* Mtutáa
ttoddá efíóas iw> Bökjaftfe).
—- Látogatóban a Folvittékon —
5 Irts: Brusáayi GynU
lígykori feljegyzések szorim Forgács Balázs, 8z Ősrégi gimesi Forgách család ból udvnrnok, (cksl Hunt és Pázmán voltak s akik Szent István korúban jöttek hazánkba) gyermekkorában Nagy Lajos udvarában apród volt. Később "z ifjú Kizsebel királyné udvarábm szol. gált ós 1383-ban ennek udvari lisztje volt. Az erre következő gyekben föpo-hámok. Mint Ilyen, bizalmában lUlolt a királynénak, aki egy nap, — 138B. február 7-én — magúhoz hivaüu az uj királyi: Kiss Károlyi és amikor a király jegy levél olvasásába fogott volna, hizlalására Forgách blcellus csákány&-val hatalmasat vágóit « király fejóno. A király védekezett, több helyen meg is sebezte Forgáchol, do az végre is legyőzte a kirilyl, beszakítva annak fejét ós rctlünós nélkül sikerült kereket oldania, ti lettért kapta jutalmul filmes várul, melyet ugyan múr a For-gárhok ősei bírtak, csupán » Csák Máté.fólc zavarokban veszteitek cl) és C.ács vúrút.
Egy régi éucktőredók szerint az öreg királyné, amikor látta, hogy n király az eiső csapástól nem esik él 6s felveszi a küzdelmet Forgách .esd, azzal
biztatta Forgáchol i \'.Vágd fiam, vágd Forgách, tiéd lészen (limes ós Gács.< Forgách Balázs azonban az uj unu-dalmak örömeit nem sokáig élvezhette, meri (Inra. közeliiben (ma (lor^áu Verői* megyében) szembe szállván a királynékat megtámadó Horváth)1 pár-
tiakkal, ezek lováról ledobták, elfogva, otl, a királynék szemeláttára, lefejez-Iák.
A címeriikbco látlwló koronás száz a Bcbek csalidtól származik, inert Forgách Balázs nagyanyja líebck lány volt;
A GGO körül megalaijozotl várat (íriska újította meg. Hunyadi János idejében azonban elpusztull. Újra fel. épiteílók, azonban 1544-ben az ország rendéi, mivel a király nem adott engedélyi a felépítésére, teljesen széthá-liyallák. \'Végül gróf Forgách Zsig. mond 1012. körül tetemes költséggel ujrn felépítette és azóta áU >"> maf formájában és eléggé ép áfiapotban, 1703-btm Hákóezy hadai is megosl romol Iák. Nagyobb kárt azonban nem tettek l>en-no. A vár alalt van a gróí Forgách-féle kastély.
Forgách Simont 170(5. őszén Ilákó-ezy Pozsony várának csellel való elfoglalására \'"küldte ki. Forgúch a kapott parancs hclycll Modort, B az int és Szent györgyöl sarcolta meg. Bkkor Hákóezy clfogalta és várfogsj^gra ítélte. Előbb Kraszntfhoíkán, utóbb SzcncsvSron őrizlctte. Ttt egj\' éjjel szökési kisér. let közben (a kötél elszakadt és For. gáelt a mélysiégbe Zuhant) lábát törte, yjből Wfogatván, utóbb Munkács vá. rábmi örizlctlc.
A vár mostani tulajdonosa lenn latok a Forgách-kíisléJyban. AUitóliig nincs is szMKloka a várba költözni. Hendbchozatata és Jtijavilásn tul nagy küllse^bc kerüJnc, V\'
Kis lányom ós n vöm nulr jártak fcűnn a váriam, ide csupán az én ked-\\*emérl ráudullnk ki \\-eleni. így egyedül indullam et (más látogató ablj-m
;i pereben nem volt) jóképű, fiatat d-ecroaóinmal \'(aki egyébkent végzett tanítónő ós a vár goudiiokáo^k esah\'wl^ jáUoz tartozott) a vár megtokintósóre. Mindössze 30 fillér bcléjiődijat kellett lefizetnem. \'Amikor beléptünk a vStb\'J, AiíséKinöm bezárta kulccsal ulánmink txi. a\\v$i, \\ Sünn mawttó gyerekek — aiutnt ezl utólag beismerléli — össze-néztek.
&Ii pedig elindultunk... Hyeokor lé-leklelemU eldarált, inonoton hangon elénekelt isnwrtete^ben szokott a turis. IáHínak része tenni. Hiszen az olya--sokszor clmondoll és ugyanazon mon-dókáknak már nem is lehel a ciceronék szájában ize, zamatja. Nekem azonban szerencsém volt, meri kis kalauzoló, nőm, őki a pünkösdi finneiwkre Jött haza látogatóba, a dolgok ¦ teljes isme. relében bár, de nem hivatalos, h«n€m beszélgető, társalgó modorbin, fokozott érdeklődésemet \'látva peüg TOkonszcn. ves modorban még olyan dolgokról is inajcyarázgatolt^amiröl különben oren-des tnrisla-látogatók tudomást nenísze. reznek,
A vár hct\\enikél szobájának javarészen keresztül menve, hatalmas gob-lein-tapétás teremben állotUmk meg, melynek falain iriindcnütt bll .van a cseliek vandái kezének nyoma. A nagy lanácsteremben egy pillanatig elméláztam, Kbben a nagy terembea minden egye.* vármegyének megvolt a maga külön széke. Minden nwgyc köwic aa-ját szókén ülhetett a ivigy lanátfi-asztal melleit. A szóken rajta volt minőén megyének a díszes dunere, lízt a termet még Amerika felfedezése, elölt\' rcudez-Í5k be il>-en módon. Kérdeztem, lK>gy uvoglörléwtf, hogy egyszerre minden
megyének. jelen volt u köve\'.e^,? igon, nem is egyszer —, volt a VjJJasz.
Egy másik terem billtórd fiíjjalokkat van berendez™. Móidoiuilt ^3fóoyö-n\\m faragóit ajtókon megyünk ke-resztfii, Szép kis belső kápolríéjn melleit vau a ravatsfloxó föike. IU* valaki a várbtm liaM meg, itt wvKtfldozlAk fel. tinaek a fftlkénOk & teteje ¦ felvonható volt, ugy liogy bcragyogliftllak a halottra a csillagok.
Egy másik teremben, az ugynevcízeit vadász-szobában nagyszerű vadáSGjfcr-nilura. Minden bntordarab, szék, asztal, rtünden tárgy, még az óra js, szarvasok aggoncsaibóT és bőréből müvésáksen összcállttva.
Valamibor a Oiskrákiidejto, Hunyadiad iártak e bermekben, melyekben az akkoron az egész világűii egyedülálló ojasz gyáfbaii készült ...opempés lUdyluVk inofett incl<rjcdtek rideg, téli napokon a várbeliek. Vagy gyóuyőr-i kődtek a liafalmaB k^d«(ídíb5n hamvadó fahasábok tüzében.
Azlin sorra kerülnok.-aiöbbi termek, ebédlő, táUló. Egyik fordulónál,n falon ibwnZí rouef. Ln lea^Ubb auH.il; IStlaftt, de bájos áceroném\'-melési tó. misu h\'aiíjgján\' elmagyarázta, hogy ez . egy darab fából faragott fél dombormű, melyei, amikor a gácsi vár ura jobbágyalt felszabadította, egyik jobbágya fanigolt, a rajta UtluUó Jora saját mega alakját fajsagva, amsat Jehaitott fejjel éi süvegét a földig «melve, b6-dol a iiyoniáWi nieghajotva ó^öplő jobt>ágy-lársaivaJ a vár urának. Ez a fából faragott fóKlomborinü a sok év patinája alatt ina már olyan, mintha bronzból lenne.
TFWjr-. köt.) „.
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
1940, [ullus I
ZALAI K02LONV
Badapaat I. Mftaoráa
M( Tom, nlrak. RÍ.JÉ.ní.^i Henfienuaek. — Utína étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemaetkoei TiijelaS-mol|««l, — 12 lluuiguó. Hiinnuaa. Idöjdríajeieniea, — IU0 HlK*. -1130 IdSJeUei, I.lr,]k,í.)*-»ié. _ 14.M Hírek. — 14.45 UilaorUmer. tatai. — 15 Arfoly«ni!űrclí, pi«d Arak, alalmluerarak. — 16.45 IdSJeliéa, ldí. jirísJeHotej, hírek, - 17 m™v Tik *i megjer-oroaa nyelven. — 18.1» Hírek. - 21.40 Hitek, idSJiribjelanUa, hlrak uloTák ee megyar-oroaz nyelven,
1UDAPEST I.
10.20 \' folalvasás. — 10.45 felolvasás.
— 12.10 Hanglemezek. — 1320 Laka-los Vince fi Lakatos Gyula cigányze. nekara. — 16.15 Bátori Irén mosel. —
17.15 Bflgossy Judit zongorázik. — 17.45 Felolvasás. — 18.15 Az Aranyhegedű j)áiyázat liannniiik luir4\\«r*e-m-e, — 10.25 Muvészlemezok. — 20.15 iélián Zoltán tiangkípsora. — 22.10 A ráilio szalonzenekara, — 23.20 Tánc-
kinézek, BUDAPEST II.
18.15 Ruszin népdalok harmonikán.
— 18.50 Kazinczy .Orpheus.-a. Előadás. — 10.25 Mezőgazdasági félóra.
— 20.25 Zenekari tnövek hanglemezről. - 21.35 IdöjánisjcJentiSs.
Htm lehlünk!
A volt zornborí 23. gya-i Mii. Ilii. I log^rednek a ke!ctgalL
1-—-1 ciai Tamopol környéki
Zborovtól. ny ugat ra vivott súlyos vó-dclml bárral alatt, többek körött Anv-bíl Alajos őrmester, góppuakás-szá. (íaszparancSnok tüntette ki magát. Az oroszok legélénkebb rombolói tüzérségi tüze alatt fáradhatatlanul és szttmélyes biztonságával mit senr törődve, azon volt, hogy géppusííli.t minden piüö.-n;tira tüzelésre készen tartsa, tinert tudta, hogy az oroszok előrotőréflo küszöbön á/T Mikor az oroszok hamarosan előretörték, AmbU őrmester géppuskái oly pusziitól iüz irtó vették őket, hogy rohamuk még az akadályaink előtti térben, iegpuiyofiűbb veszteségek mohéit trösszeonriott. Bközbon Ambil őrmester álláspontja közvetlen köztiében gránát csapott be, mtly megsebesU tette a közelben levő egyik géppuska kezelőtegénységet és a géppuskát is betemette. AmbÜ őrmester tüstént kiásta géppuskái, majd személyesen a felhányt törmelékek tetejéről lőtte tovább az oroszokat, kiknek második \' nekilmdülését is véiieíojtotta. .Másaaj) azután az orosz rnég\'négyszer kisérle-tczelt az előrelő réssel, de akkor is Am-bil őrmester géppuskái akadályozták abbbn, hogy a III. zászlóalj leguikább szorongatott v&Ő»körteté,vei szemben bárhol is előbbié férkőzzenek. Ambil őrmesternek az orosz támadások elfojtásában kimagasló része volt. Elöljárói az arany vitézségi éremmel ifm-leiték ki. • i
Hasonlóan vitézül harcolt még Pio-likoszity *Mátyáa törzsőrmester. Az oioszők támadásait megelőzően sikeres járőrvállalkozasaival nyugüdajiítota az oroszokat és zavarta meg támadásaik elökószuaeteit^egyuttal értékes megáUa-pitásokat is eszközölt. Mikor az oro-hwk töint^táiiiadásai inegkezdödlck, a % \'század, leginkább veszélyeztetett arcvonalrészéhez sietett, ahonnan a per. Bötüz:áltat telkavart ]K>r- és lüstteiiiö-kön keresztül kónAive, rendütellUni «i\'iigalommLtl ri,il.l!ialal.l.ni éberségig1 loste az oroszokat. Ennek köszönhető, hogy pJetikoszity törzsőrmester riadó l^dmfiztetésóre árkaink meg. szállása gyorsan megtörténtek s igy az Oroszokat hataltnfts tüzünk fogadu*, Nevezettnek .kimagasló- erdeme volt aí>
Továbbra Is veretlen maradt a kanlztal Levente válogatótt
Badacsonytomaj, játékvezető; Kamaroll (Veszprém).
Szépszámú közönség előtt, hatalmas szélben, majd erős vil-lámlás és dörgéssel tarkított viharban folyt le a mindvégig nagyjramu és izgalmas mérkőzés, amely Gőcze (a kitűnő középcsatár; hiányában is a ka* nizsai leventék győzelmével végződött.
Széllel hátban kezd a lelkes kanizsai csapat és azonnal támadásokat vezet az ellenről kapujára. Már a 4. percben veze» léshez is jutnak. Cserpest erősen faultolják a 16-oson, a megadott szabadrúgással Gscrpcs a sorfal felett védhetctlciiül vágja a labdát a felső sarokba. (1:0). Majd Váradi jól ad he és a kiugró Kerkápolvi mellel nyomja a labdát a hálóba, (2:0). Utána Törnár ad jó labdát Vilcsek-nek és már is 3:0. Igen erős támadások közepette ismét faultolják .Cserpest és a szabadrúgást ugyancsak ő a kapus feje fölölt bombázza a hálóba. (-1:0). Majd1 Kerkápolyi és Vilcsek ujabb két góllal terhelik meg az ellenfél kapuját, de azokat a játékvezető les eimén nem ad-
ja meg. Pedig nem volt les. Szünet után széllel halban fölénybe kerül az ellenfél is, amely két szögletet ér el, amelyből (4:2)-re javítják az eredményt. Ivzután következett be a hatalmas vihar. Karamell játékvezető a 33. percben nagyon helyesen megállította a játékot és mindenki menekült a környékbeli házakba. Az erősen felázott pályán csak 30 perc szünet után lehetett folytatni a játékot. A további időben a megsérült Cserpes nélkül játszik a levente csapat. Ezt az előnyt igyekszik az ellenfél kihasználni feltűnő durva játékával, aminek eredménye az, hogy a jobbszélső a hálóba lő (4:3). Majd a bal-kötő Pártát oknélküt megrúgja s kiállítás sorsára kerül. Kanizsai támadással ér véget a mérkőzés. Dicséretet érdemelnek: Párta, Ködbaum, Cserpes, Törnár. Karamell erősen kézben tartotta a nagyiramu mérkőzést.
• ;_ T. K. G. ¦
Eredmények
BSIC—Ferencváros 1:0 (1:0).
Gradjanski--Rapid 0:0. ZMNTE II-Kiskomárom 4:2 (1:2).
NVTE II-TVSE 1:3.
bon, hogy az Oroszok támadásai kudarccal végződtek. Pictlkoszlty törzs-őrmesteri, aki a 27 havi arcvonalszol-gálaia alatt már megkapta a nagy és lűsezüst vitézségi énnéket, "az arany vitézségi éremmel tüntették ki.
— (A prlnclpiilapartl napttrand)
mini Ismeretes, tavaly níár nagy nópszenisegnek Örvendetl. A város vezetősége ezidén is rendbelwzatta a vízpartot, felduzzasztottá \'« vizei és táblákkal jelölte meg az úszók számára kimélyített 1.50 méteres mélységet, valamint a gyermek fürdőt, ahoí 50 cirí-tes a viz. A nép-strand tehát fürdésre készen áll, mijidöasze a jó meleg nyári idő hiányzik ahhoz, hogy a fürdőélet megindulhasson. ,
— (Fizetni nem mindenki szeret)
Ball Emil szentcrzsébclhegyi és Pör-rse János snkomvári lókin>ecek együtt mulattak a korcsmában, de amikor fizetésre került a sor, nézeteltérés támadt ^köztük. Hali azt altarta, liogy Pörzsc Tlzesseh "és hogy az ivem volt liajiauttó, rátámadt, íóldreleperto, eJ-vellc [>énz6t és fciíizelte fogyasztásukat Száz [M-ngőt azodban megtartott magának Ós csak a töbMl aula vissza barátjának. Pörtse lel jelenlésére Báli Emilt a zalaegerszegi ügyészség eitö-zetes k\'tartózlatá!<>a liclyezte rablás gyanúja miatt.
SlremBékeket,
lirtiltil. iwmli«Mt, Wsl raWiltil azakmrden 6« legolwóbban KOVÁCS JÓZSEF
kölmragómeatornél, Kir&ly-utM 31. Ha|y rit—lik-raktár. Telefon 61B.
— (Hétvége • textll-Ozletikben)
A luigykanizsai tcxtilkcreskedők üzleteiket július 1-töl augusztus 2öJg minden\'hót szombatján délután fél 2 óra. kor zárják. Nyílás minden reggel hót órakor. (:)
— (Hogyan készülnek a harctéri Hlmf elvételek?)
Onkénteleuürt JVlwlőilik ez u kérdés, látván a rüradöfkbou a háború minden fázisát. A felvételeket a készítő fiún-opemtőrök, legtöbbször a rádió ripor-tereivel együtt az első vonalban haladó csapatokkal mentiek előre s aJűuümas időj>coilban azojmal forgatják a fehevö gépel. Itottordaniban például az ejtő. ernyős vadászokkal együtt Ühnoperatő-rök is ugrottak le, a ieivevőgópet ép ugy, mint a főiareért vadászok fegy-veieil, lőszereit, "külön ejtőernyőkkel dobják ki a repülögépckbőt \'Hogy nuamylre \\«széJyes a habomban ez a foglalkozás, mulatja, liogy a nyugati oiTenziva megindulása üfanl eiső három hét aratt 25 rádió, és fu*nu-jporler tesztelte úlotét. Jusson ez eszünkbe, miközben a mozi nézőterén kényei-mcscu üldögélve nézzük a felvételeket.
— A Nyugat
Julinál szamában „Asszonyok költőkre emlékeznek" olmen Sohöpflln Aladár Józael Jolán 6« Dénea Zsólla könyveiről Ír. Illés Endre cikkének tárgya a magyar költő harca a pénzzel. Hotf-mann lídlth dr. Rubens halálának 300 éves fordulóján a nagy festőről Ír tanulmányt A Nyugit olőflzetéfll ára 11-lstménykötetekkel együtt negyedévre 11 P. Kiadóhivatal Budapest, V., Vilmos császár-ut 34.
NyilMér.*)
FELHÍVÁSI
Alantlrott 100°/o-os hadirokkant sors-Jegytőárualtó Debrecenből felhívom mindazokat, akik Braun Gyula Nagykanizsa, llákócal-u. 64. sz, alatti lakostól oly sorsjegyet vásároltak, amelyen az én cégbélyegzőm rajta van, hogy játékjoguk megóvása érdekében közöljék vetem stlrgőten sorsjegyQk számát, lakásuk pontos elmét.
Egyben közlöm, hogy a jövőben a sorsjegyeket csakis közvetlen tőlem kaphatják meg, miután Braun Gyulával az ösazoköttetést megszüntettem.
SZÖLLÖS1 m. klr. osztAlysorsJegy-
íőároaltó Debreosn, Hatvan-ucca I.
•) Ai e rovatban közlőitekért ssm ¦ izsrkesitőség, sem a kiadóhivatal nem villái leleléatégct.
— (Gyújtott a villám Balaton-bogláron)
Balatonbogláron a villám betecsapolt Németh Lajos birlokos udvarán levő fába, azt kcítéiopiletie és a közvetlen mertette álló istállót és pajtát felgyújtotta. A fürdőegyesület öntöző- és lüz-fecskendö autója azonnal kivonult s Így a tetőzet égett csak la, mert a tüzel Idejében megfékezlek.
- BUt kaUfSSSaak a rádió*?
A rádióhallgató legnehezebb problémáját, hogy hol mit kell meghallgatni, oldja meg a Film—Izlnház—Irodalom e héten Induló rendkívül érdekes rádió rovata egyetlen oldaioa. Az nj szám Is valóságos tárháza a friss, eleven riportoknak és szebbnél-szebb képeknek.
Rövid táviratok
RAYNOUD volt francia miniszterelnök állapota válságosra fordult. Mint ismeretes, magavezette gépkocsija fának -futott
A SZOVJET ós Jugoszlávia kőzött levélváltás történt, amely rendezi a dip komáriai viszonyt,
* BULGÁRIÁBÓL kél képviselő utazott Moszkvába különleges megbiza-tá&sal.
ANGLIA a szíriai francia hadsereg leszerelésével 130.000 embert veszített és Földközi tengeri lieiyzete még su. lyosabbá vált.
VALYI LAJOS budapesti IkfÉP képviselőt Budapesten halálos autószerencsétlenség érte.
a Zalai közlöny
|ju Ujj
, ZALAI KÖZLÖNY
?=1
«ALAI SÖZLÖtíY
1&40, liiliuB 1
A auykMiiUl Ur. Jtriablrótái, mint tftlekkQnyvI faatöaig.
3Í60/I1HO. Uv. U.
Inrtl filÉMj-tlieiat
Dr. SzöHísl Pál likvid által képviselt EppInRCi I, és Fia cég végrehaj látónak Binhtdl József végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ÜRyében a telekkönyvi halöság a végrehajtási árverétt 300 P tőkekövetelés és járulékai behatása végett a Natrvkanlzaa m. váróiban fekvő sí a nkanlzsal 8681. sttjkben 8162 hrsz. a. foglalt ház Cfgány-u. 54. báiss. a. Klsfcanissán ét 6629/t>. 1. brsx. alatt foglalt szántó éa rét a Malomkertben a természetben össie-függö esetiéi képeső Ingatlanokra e«rvÜlteién 850 P kikiáltás! árban elrendelte, 6884/tk. 1937. ss. végiénei öiv. Bolt Lásilóní Üödér Juli Javára bekebelezett haszonélvezeti szolgalmi jog fenntartása-val mégis hogv ha Így az Ingatla-
nok a un jt.\'ifl Jelzálogos terhek fedezetére ezemüi megállapított 1900 P-ért el nem adhatók, ai árverés hatálytalanná válik és ai Ingatlanok a szolgalmi ]og fenntartása nélkül kerülnek ugyanazon a határnapon árverés alá.
A telekkönyvi hatóság aa árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében {Ttrvényház, földszint, 9. ajtó) meg-tartásáta 1040. ávJ július hó 26. napjának délelőtt 10 óráját tüzl kl.
Az árverési fellételek a kővetkezők:
1. Az árverés alá eső InRatlanta klklíl-táal ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :XLL t.-c. 2u §.)
Az árverés alá kerülő Ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehajtató kéri, 1600 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (9610/1931. j M, B. az. rend. 21. §.)
l/a. Aiárverelnl szándékozók\'* katonai hatóság hozzájárulását lehetőleg &t árvetés előtt szerezzék meg, mert ha a katonai hatóság a vételhez nem Járul hozzá, ai árverés hatálytalanná válik i annak költ-séféit a vevő által letett bánatpéaiből kell fedezni.
Bánatpénz a kikiáltási ár lfjo/o-a, amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi %-ára kell kiegészíteni.
Nagykanizsa, 1940. évi április hó 12-én. Dr. Bentzlk Ferenc s. k. ]b. elnök.
A kiadmány hiteléül; Kiss
1ES1 ktidó.
mtiamczúxm Szvtakoxhalik
liirtulanMul litíte Hiuiii
MENETRENDJE
érvínyei 1840. mAJua le-töl.
EmékaKUr-VnnUllwii
Vaiutállomiira

5« J-Ó8 7-40 920 11» 13-30
t«»
18-00 18« 2040
22 30 23-10
Erzsébet-térre
II ÍJ
Letenyel menetrend
Ul.*jMI isi. 6-40 Niaíkulttira W. 7-50 Hi,(|it»l\'íí\'íl li. 14-28 Utwyír* Mu IH 40
Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Könlány Zalai Közlöny Zalai KöMny
.........lOjföiiy
Kjfelöny Irozlöny i ffcözlöny i Közlöny i Közlöny
Zalai Koilön,
Zalai Közlöny
zsNtK, iím tm
Mm kóuéfízOn
készíthetünk.
Kapható: xU-l2-\\-Yh literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRAVAVÜLGYI-nÉI
Sugár-ut 2. m
Hirdessen o Zalai KözliMra
¦Tése?!
NAXaYKANIZöA. - ? & UT 5 ¦
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portónien-tesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
APRÓHIRDETÉSEK
fllMrr SwjjE torától m* I rutr, f>«fc«in4 mti» SS-Satér, ¦!»«— fcwSfcg -a 4 tSB.
» ÁLLÁS
Mindenes ba]ár«n6t felveszünk azon-nolí\'/i. Batthyány-u. I.si. *
Komoly mindenes axakáDanSt (elveszek. Blankenberg Vilmos, Ságár-ut 1. _1014
aWIáréaiöt azonnal felveszek, Fő-ut 18. *
"ügyes bvjárAtti felvétetik. Klsfaludy-utca 30/a, *
riTanuTÓUányt felvessünk. Fodrász-üzlet Csengery-ul 6. Bukszák. *
_ADÁS-VÉTEL
Angol fa]malaook eladók. Érdeklődés: Viktória Téglagyárban. *
Ckréattft-swabMay és aBsUl székekkel eladó. Klrály-u, 43. Perlakt. Ilii;.
Olmnáiluni előtt vasárnap eate alva-aaatt egy szemüveg. Kérem a becsületes megtalálót, hogy a szemüveget a szerkesztőségbe adja le.
Kevés tlbzalivttl több meleget élvez, ha általam átrakott korszerilen kiépített cjeiépkályhával füt. Uj kályhák raktáron. Ozv, Tóth Józseíné, Orház-u. 2. Katonarét.
___1563
Myakkanrift fordítás, Javítás, műstop-
rblu, üvtg, porcenánragasztás Bálhory-u. (udvarban, veranda.) •
mai levelezésből származó nak«It haatnálstlan Iv-anyagot la állandóin megvetlek. Jobb egyes bélyegek, sorok fa erdekeinek. — Barbarlts főszerkesztő, Utálható minden aaatakaa délután 6—8-Jg a szerkesztő-ségbea, Fő-ut 5.
Régi Iflmi
M*áfj«i
got la ál
nA/idetUitL pi
NAbY
t/t tX i ^j^^^JJ^Ijiü^^ f
ZíkUU KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Baíja: ..Kírj.id.iá,! B. T. Najykmliu".
VolulöJ klmló: Zului Kínily.
Nyomatott i
• „Ml»I<MÍ|l R. T. N.jykoriliia"
•yaariiJMu Knykxim. (Nyomdáért telali Zului Karoly.)
80» Évfolyam. 148. szám. Nagykunba*, 1940. július 2. kedd
Ara 12 «11.
ZALAI KÖZLÖNY
j POklTIKtl Ht\'HlP__
^^SSSHIS^ Felelős szerkesztő: Barbarlt. Lajos S^itíÜfiSíílí
Az erdélyi magyarság helyzete
a képviselőház mai meghatott hangulatú ülése előtt
Budapest, július .2.
A képvisqlöliáz mai üléséi 10 óra után nyitotta meg az elnök. Bejelentette, hogy a közigazgatási bíróság igazolt képviselőnek jelentette ki Zsengel-lér József és Malolcsy Tamás képviselőket. Közölte, hogy indítvány érkezett a zsidó ingatlanok megszerzéséről szóló intézkedések módosítására vonatkozóan, majd bejelentette, hogy Horváth Közi József kért és kapott . napirend előtti felszólalásra engedélyt.
Horváth Közi József képviselő az erdélyi "magyarság helyzetéről szólt. Hangoztatta, hogy Csehszlovákia után, most Románián van a sor. Bizonyosra veszi, hogy a magyar kormány mindent elkövetett és teljesítette kötelességét ezekben a történelmi órákban. Felhívja azonban a kormány figyelmét arra, hogy az erdélyi magyar/súg teljesen kLyan szolgáltatva az oláhoknak. Tudomása van arról, hogy a bukovinai és beszar abiai\' menekülték tízezrével özönlik cl Erdélyt; A román kormány ¦\' által engedélyezett
Mint niár tegnap elsőnek jelentettük, a szovjetcsapatok elérték Románia uj határait. A Szovjet Távirati Iroda, ma délelőtti hivatalos moszkvai jelen-lése megerősíti, hogy
Északbukovina és Besszarábia megszállása befejeződött.
Romániában azonban nem csendesedéit el ezzel i minden. Erre mutat az is, hogy. a. kormány további szigorításokatyólt kénytelen elrendelni. így "a. levél kézbesítése,\' a csomagkllHÜ\'-. dás, a póslai éjjeli szolgálíit fie** rén léptették éleibe korlátozásokat. Újból szabályozták.az ellennek, vendéglők, mozik . és szórakozóhelyek záróráját, amelyet fél l-l órában-állapítottak meg. .
Román részről hivatalosai! csak azt közöllek, hogy a Szovjetoroszországnak átengedett te* rületeken a kiürítés teljes-itttt*]* ban folyik. A román ősapátok kivonulása most már súrlódás nélkül,, történt.
rekvirálás már a szabad rablás mértékét is meghaladja Erdélyben. Értesülése szerint az erdélyi magyarság köréből túszokat szednek és az oláhok közölt fegyvereket osztottak szél, hogy vérfürdőt rendezzenek a magyarság körében. Meggyőződése, hogy Románia szétbomlás elölt áll, inig az erdélyi magyarság egységes és kell, hogy érezze, hogy 12 milliónyi magyar áll mögötte és vele érez minden szenvedésében.
A napirend előtti felszólalást a Ház minden oldalán nagy tapssal fogadták.
A képviselőház ezután megválasztotta a liG-os országos bizottság tagjait, majd\' elfogadta az elnök napirendi indítványát, amely szerint a Ház legközelebbi ülését csütörtökön tartja.
Matolesi Mátyás szólalt fel ezután személyes kérdésben, majd többqk között a Következőket mondta:
— Már a múltban a leghá-\' gyobb tisztelettel hajtottuk meg az elismerés zászlaját Hitler kancellár elöli. Most is hálával gondolunk arra, hogy a
Romániában egyébként a zsi« dócllcncs mozgalom egyre nagyobb méreteket ölt. Hivatalosan még nem közöllek, de bizonyos, hogy a kommunista tüntetések során agyonlőtt kommunisták száma többszázra rug. A beszarábiai meneküllek továbbra is nagy csoportokban özönlenek Erdélybe.
A román helyzetben beállóit viszonylagos csend ismét az Anglia elleni harcok felé fordította a figyelmet. Német részről a szokásos bombalámadáso-
nemzeli szocializmus és a fas-cizmus katonai ereje széttörte Versailles bilincseit. Tudjuk, hogy amikor most visszaköveteljük Erdélyt, jogos követeléseinket támogatja a két baráti nagyhatalom. Innét üzenjük az*-egész világnak, hogy a magyarság soha nem volt erősebb, mint most.
— Nem támadom a magyar kormányt — mondotta ezután Malolcsy Mátyás, — dc követeljük, hogy szánja cl magát egy határozott lenesre és amit már tárgyalások utján nem lehet megoldani, azt döntsék el most már a fegyverek!
Malolcsy Mátyás szavait a Ház nagy lelkesedéssel vette lu-domásul, majd a kormánykörökben a Himnuszt kezdték énekelni, amire az egész Ház meghatott lélekkel énekelte cl a magyarság imáját.
Az ülés-végén a tengelyhatalmakat és Bulgáriát éltették a képviselők.
A képviselőház mai ülésén jelen volt a budapesti román követ is. (MTI). t
kon kívül tegnap újból több hajót süllyesztenek cl. Ezenkívül
a nőmet légihad erfl a La Manche csatornában több
angol szigetet foglalt el.
E szigeteket az angolok már előzőleg kiürítették. A német és olasz sajtó szerjnt ezen angol szigetek elfoglalása az Anglia ellen meginduló tényleges támadás első lépése. Az Anglia elleni német támadást küszöbönállónak tartják mhíd Berlinben, mind, Rómában.
támadott meg. Itt is nagy harc keletkezett, a conwoy két cső-porira szakadt, a veszteségek azonban még ismeretlenek.
Hivatalos jelentés a botiár-román határincldensről
Szófia, julins 2.
A Bolgár Távirati Iroda hivatalosan jelenti, hogy a bolgár-román halárról jelentett határ* incidens ügyében megejtették a vizsgálatot és megállapították, hogy a következő eset történi:
Éjszaka a bolgár halárőrök gyanús mozgolódásra lettek fi-* gyclnicsek. Mint ilyenkor megengedett világító rakétát lőttek1 ki. A románok erre puskalövés sekkel válaszoltak, amit a bolgár határőrök nem viszonoztak.\' Megállapították azonban, hogy a románok csatasorban közeledtek az állások felé.
Románia lemondott at angol-francia szavatosságról
Bukarest, julius 2 A román kormány tagjai Taturesru nünlszlerclnök etnöklésóvol hétfőn cBte lial órakor iiünÍszlcrtauác\\sol tartottak, amelyen Argoloanu külügyminiszter be-.számolt Bcsszarábia ós ftsznk-Bukovina kiürítéséről. A\' külügyniuiíszler ezután vázolta Hománia jelenlegi külpolitikai Irány vezetését, amely áj! Új ourópai reiullwz alkalmazkodik. |í politika keretében Hománia Lemond az április 13-án adott ongííl—/runoüi szavaio&ság. ml. A miniszterül ni os egyhangúan hozzájárult Románia uj külpolitikai irány* vezetóséhez. (MTI)
Román aknazár Constanza és Sullna előtt
Bukarest, július 2 BeJctenWtók, liogy Gónstons* te Suliim kikötői bejáratánál a román Icu-ge részét aknákat helyezett el. Ezért felhívták a hajóskapitányok figyelmei, hogy aki bc akur térni ezekbe a kikötőkbe, révkalauzt kell kérnie. (KII) A román rádiő .figyelmeztetie a ha. jókat", hogy kerüljük « eonstanzai ki-kölöl. Amennyiben azonban valamelyik hajó mégis Constaiuába vagy Su-linába akar kikölni, ugy legalább 21 órával előbb értesíteni kell a kikötő, halóságokat. Máskülönben minden felelősseget válialnia kell az esetleges szciencsfllenségert. (NST)
„Magyarország felké-
•lOII"
Milano, julius 2. Az olasz lapok ma is részletesen foglalkoznak, a magyar helyzettel. A lapok budapesti tu-.dósitás alapján\' beszámolnak arról, hogy liiagvur részről minden intézked^es.. megtörtént, Magyarország felkészülten - néz szénibe bármilyen fordulattal
. Nagy angql-olasz tengeri csata Kréta szigete mellett
. Olasz részről tengeri ütközetek folytak\' lé.Kréta szigete közelében angol és olasz hadihajók közöli. A nagy tengeri őszi szeesapásról, amely az elsővoll\' a Földközi tengeren a mostani háborujban, Athén-jelentet! részletéket, 1 de ebből mindössze csak az állapítható illeg, hogy a tengeri ütközet nagy 6$ fél órán at tartott
és mindenfajta kategóriájú hajó részt vett abban. Athéni megfigyelők szerint mindkét fél veszteségeket szenvedett, de azok nagyságát nem lehetett megáll api tani.
Ugyancsak Athén jelenti azt is, hogy Kréta szigetéről 15 kilométerre egy légiraj egy 15 csapatszállító gőzösből és\'8 kisérő hadihajóból álló conwoy.L
Vihar előtti feszültség Keleten és Nyugaton
Küszöbön az Anglia elleni német támadás — Besszarábla és Bukovina orosz megszállása befejeződött — Olasz-angol tengeri összecsapás a Földközi-tengeren — Japán támadástól tart Honkong
„Magyarország felkészülten áll minden eshetőségre" — írják a milanói lapok
ZALAI KOZLOKV
1940. luHut 2
Fürdő
*í ruhát nadrágot köpenyt
Szomolányltól.
A francia kormány b*rendezke Ueít Cicinont-Ferrand-bin
Clcrmond Ferrund, július 2 A francia kormány a városban berendezkedett. A tisztviselők nagy része «s a sajtó is már ideköltözött. A parlament üléseit Tichybí-\'n tartja majd. A köztársasági elnök nem a városban, hanem egy közeli kastélyban székel.
Tévolkalatan Is msgkex-dttdött
Japán elvágta az utánpótlási vonalakat és támadást tervez Honkong ellen
Saaghay, július 2 A távolkeleten egyre fesziilltiebbé válik a helyzet. Honkong köriít az izgalom óráról-órára föltolódik. A japán támadás mosl már biztosra vehető,
Hongkongból az angolok már tlszát-litollák az asszonyokat ós gyermeke-¦*¦¦!. Az clszállitoll angolok számú meghaladja n 13000-et.
A llonkóng ellen küszöbön átló japán támadást egy római hirforrús is megerősíti,
• " Tokió, július 2 Japán teljesen elvágta a uyugali lin-talnmk utánpótlási vonalát Indokinától. A hétfőn elfoglalt kikötővároson kívül több város és sziget került japán ellenőrzés alá.
„Az első lépés Anglia ellen"
London, július 2 Az éjszaka isméi megjelentek a német gépek Anglia tvieii és több lünk-bál doblak le.
Angol körökben is ugy látják, hogy Jcrs»y ós Uucmosey angol szigeteknek a németek által történt elfqgUtlásu az Anglia elken meginduló német támadás első lépése. Németország Norvégiától, Belgium és HcJjaudián át u francia partvidéken végig felsorakozott AugUa elten. % . i t . . i
Balbo temetése
Borjgiul, Július 2 AtSleuuü Iroda jelentése szerint Haló Balbo koporsójánál megtörtént uz első nagy gyászöímcpség, amejycn tiraztanl tábornagy IS rősztvett. A liolt. testeket az ünnepség iiMn repülőgépen Olaszországba vitték.
iDé
Jóslat:
Énakkeletl azél, egyes helyeken még záporeeó\'.. zivatar, lóképp a délutáni órákban, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai megűgjelóAUomáaa ieJentl i
Héméreéklet tegnap ette 9 órakor +200, ma reggel+18«, délben ¦: 29 2.
A termeuete* .Ferenc Jóuel" k.ierüvlí- régóta klltliiöeu bevált hiiltzer megrögzött »zéktektdéuiel tz inuk \'iiTndcnléle káros következményeinél ; bfatltu, enyhe ez győriül haló hashajtó, mely számos be -tegzegnél az entétrtéat javít ja é> az étvágyat lakozza. — Kérdezze meg OlVOlátl
A <üszUoHfymwty. IsUh ueUd tyfal
ífyf- dalos tevzáthótéja a %^kl
Az Öröm extázisn végre lo-esendísedik, felvonulunk n barokk házakkal szegélyezett Széchenyi-térre. A továbbiak mintha alomban, ködös transzban történnének...
íme, ilt állunk a díszemelvényén az ország legkiválóbb énekkarainak étén! Köröskörül ezer és ezer dalos tarifa zászlók alatt. A téren beláthatatlan tömeg. Harsog a megafon. l\\s be moiuljiák n rádióba nevünkéi s most már nemcsak az elöltünk állók, de az egész ország tudja, hogy a kanizsaiak a Királydij nyertesei.
Első gondolatunk haza.száll kedves, kicsi városunkba... Istenem, micsoda öröm lehet mosl odahaza?! Második gondolatunk megtestesítője olt áll elöltünk: Kelling Ferenc, szereiéit kedves karnagyunk..Arca- és egész lénye e pillanatban a boldogság teljessége. íme, ill az évek kemény, következetes és ernyedetlen munkájának gyümölcse! , Gyerekek, gyertek közelebb ás vigyázzatok! — a/íja kí halkan a rendelkezést s nz in-diszkrét mikrofon rögtön közvetíti is a nekünk szánt Intelmet.
És már ének-lünk is r Most már szabadon, diadalmasan, gátlás nélkül döröghet a basz.-szus, szárnyalhat a szoprán és tenor és búghat az alt. Nagy tetszészaj és taps közepette vonulunk le. Fotóriporterek gépei kattognak.
Most már van időnk megnézni Győr város nevezetességeit. Szétszéled a társaság. A fiatalok n Bábán csónakáznak, többen a gyönyörű márványoszlopos székesegyházat nézik meg s a püspöki vár hatalmas tornya tetejéről élvezik a kilátást.
Este H-kor a városháza dísztermében nagy ovációk közt vesszük át a Király-dijat: habfehér selyemzászlót és serleget. Este 9-kor a kioszk világvárosi-in elegáns terraszán jövünk össze. A fiatalság vígan táncol, az idősebbek sörőznek, tréfálkoznak. Éjjel egy órakor lemegyünk a pályaudvarra, ahova Később a Dalosszövetség vezetősége is lejön elbúcsúzni tőlünk, örömüknek adnak kifejezést, hogy mi nyertük a dijat. Azután elhelyezkedünk a kétkü. lönkocslbun. Kél óra busz perel Isten veled Győri Isten Veled,
le szép, gyönyörűséges város, ahol a mull romantikája oly szépen megfér a jelen lüktető, gyors ütemével. Isten Veled régi barokk paloták, zegzugos utcák, és 40 gyár városa, li barátságos lakosok, kedves, linóin, halkszavu- Orsolya-nővérek, szolgálatkész pedellusok, Mindnyájait I Soha-soha ct nem felejtünk Titeket I
Szalad a vonat az éjszakában; Mi tagadás, fáradtak vagyunk, aludni kéne. De a dnlostradieió nem engedi. A kis Dollfuss (Tóth Karcsi) lepedőt vesz fel s mint kísérlet rémíti a gyengébb idcgzelüekel. Egyik fülkében állatimi tá torok tevékenykednek: csirke, lyuk, kakas, oroszlán, pulyka, borjú és macskahangok zűrzavara riasztja az erdők vadjait s a mező madarait. Valaki Hipka Ferenc vastag basszusát utánozza óriási hatással. Varasdi tanár ur aranyos kedélye állandó derűben tartja a társaságot. Közben megvirrad. A nap felkel a Pilisi hegyek mögül és aranyos sugarait ^elönti a gyönyörű tájon, A tegnapi film visszafelé forog: Somló és Ság magányos sziklahegyei lünneK fel, mögöttük sötétedik a Bakony erdeje. Pápa, Celldömölk, Sárvár s reggel líra már Szombathelyen va-Jjjyunk.
Itt ötnegyed óránk van s a társaság nagy része a Székesegyházba megy, hogy térdrehullva adjon hálát az Úristennek, jóságáért, segítségéért.
Most már ismerős tájakon vágtatunk hazafelé. Harsog az az ének, szól a harmonika, peng a gitár és bendzsó! ,A mezőkön is szorgalmas vegyeskarok működnek: leányok és legények tarka színfoltjai mellett suhanunk cl. Kapálnak, szénát gyűjtenek a reggeli verőfényben.
Gelse, Újudvar, fel szcdel özünk; a hölgyek »kilataroz-zák<- magukat, a férfiak is igyokeznek európai ábrázatot ölteni. Bizony, a szemeli.ólomkarikásak, az arcok gyűröttek; megint nem aludtunk egy szemernyit sem. De a jókedv csak emelkedik. Vígan zeng a nóta:
icneK a re
Jó reggelt kívánok I Meglőttek a kanizsai dalosoki Jóttek, láttak, győzlek, Klrály-dUat nyertek. Jó\'reggelt kívánok I Megjöttek a kanizsai dalosok.
fia már nincsenek harcterek, a modern hadviselés az ország egész területét harctérré változtatta. „
Sebesült katonáink, légitámadások során megsebesült asszonyaink és gyermekeink szenvedésein enyhít:
a Vörös Keress/.
Testvér ! Mateoscsc !
bazAr udvar,
Legszebbet :: legolcsóbban I
Telefon I 3 ¦ -95.
A mozdony vígan füttyent, itt o kanyarodó s u fedett per-ronon éljenző, integető, derűs ismerős arcok...
Mi is boldogan ugrálunk le a kocsikból!
Megérkeztünk!
•*
Ezzel be is fejeztük riport-szerű helyszíni közvetítésünkéi. Legközelebb Kctling Ferenc üzenetét és a Király-díj elnyerésében részivelt dalosok nyilatkozatait közöljük.
BÚTORT
vegyen vagy rendeljen,
¦hí megiható és olcsó.
Ceaagery-ut 14a?\\
Rövid táviratok
AZ AVKNIIIE mai száma a délke-leteurőpui helyzettel foglalkozva közli, liogy Magyarországon és Bulgáriábau teljes a nyugalom, mert olasz ós német barátaik nem feledkeznek meg arról, hogy követeléseik ki legyenek elégítve.
(MUSSOLINI befejezte a hanem haláron \'telt szemlcutjót, amelynek során legutóbb Mantonban járt. A városi az pluszok u szárazföld ós a tender felől egyszerre támadták meg. A háború nyomni az elfoglalt városban jól láthatóit.
GRAZIANI, akit tegnap az észak-afrikai olasz hadsereg fö|iorajicsiu>k:ivá nevezlek ki, repülőgépen Ubiábn ula. zoll és átvette a líbiai hadsereg pn« maiamokságái1!
Egyöntetű nyomdal árszabás az ország egész vidékén
Beszámoló a keszthelyi kamarai nyomdász-gyűlésről — Nagykanizsán lesz a következő szakmai gyűlés
1940. jullui 2.
A legényegylet! zenekar hangversenye
Szombaton este tartotta első önálló hangversenyét a nagy-t kanizsai Katii, Le-
-uj^a gényegylet fiatal zc-nekara. A nagylc-
)^5p^f rem teljesen megteli * » közönséggel, liogy tanúja legyen az uj zenekar indulásának. Orbán József hitoktató, egyházi alelnök és dr. Dómján Gyula ügyvéd, karnagy lelkes fáradozásainak köszönhető, hogy a kanizsai zenekedvelő fiatalokból megtudták teremteni ezt a fejlődéské-pes, huszlagu zenekart, amely jelenleg Nagykanizsa egyetlen műkedvelő zenekara.
Az eredmény: mindenkit meglepett. A szalonzenekar öster-reieher: A rádió varázsában című szerzeményével kezdle műsorát majd egymásután csen* dűltek fel Huszka, Strauss. Ka-esóh, Lehár ismert melódiái. A zenekar mind a kilenc müvet oly pompás felkészültséggel adta elő, hogy minden szám után hatalmas lapsvihar söpört végig a termen. Lossas: Tangó Ho-lerójál meg is kellclt ismételni. A nagy sikert elösegi.telfe liogy a zenekar csupa könnyű, tetszetős zeneszámokból válogatta össze műsorát. De meg is érdemelték a sikert, ugy dr. Dómján Gyula karnagy, mint a zenekari tagok, akik sok estét áldoztak fel azért, hogy a közönséget ilyen nemes szórakozásban részesítsék. Az est sikere megmutatta, hogy ezt a zenekart együtt kell tartani. Meggyőződésünk, hogy a lelkes tagok és a fáradhatatlan karnagy ínég sok szép estével ajándékozza meg a kanizsai közönséget, amely csakúgy, mint szombaton, a jövőben sem fukarkodik majd tapsaival, hisz, ha akar, tud lelkesedni a szépért és jóért.
A műsor előtt Orbán József alelnök, n-zenekar szervező lelke, akt maga is tagja a zenekarnak, köszöntötte a közönséget. Kérését, hogy a közönség fogadja szivébe a zenekart, lelkesen teljesítették a vendégek, mert (érezték, hogy a mai zajló ós fegyverropogá-soktól zajos világban cseles, boldog üdülés minden pere, amit a zene birodalmában lehet tölteni.
Műsor közben Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, elnök mondott köszönetet \'dr. Doniján Gyula karnagynak, a zene kan tagjainak az irányító munkát végző Ivánkovics Ferenc zeneiskolai tanárnak, valamint Orbán József alelnöknek lelkes fáradozásukért, meleg tapsok közben.
A hangverseny után az ifjú* ság a parketten elégíthette ki,\' a zene által már megteremtett táncos hangulatát az Adria jaz* jó tánczenéjére. A hangverseny megrendezéséért teljes elismerés illeti a Kath. Legényegyletet ős rendezőgárdáját.
Eredeti Excelent Habselyem
férfi és ntiifehérnemllek
igen olcsó árban kaphatók
Divatcsarnok. Fő-ut 6.
Keszthely, juliiis 2 Július 20-én, Pélcr és Pál napján Keszthelyen rendezte meg az ottani ipartestület újonnan felépített és legmodernebbül lerendezett székházában két napra tervezett harmadik vándorgyűlését a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara kötelékébe tartozó sokszorosító iparosok kél évvel ezelőtt megalakul! szakosztálya.
A délclfitt fél 11 órára Összehívott Ölésre a kamara egész területéről, si\'it a szomszédos kamaráktól is Jöttek ér. deklődíik, hogy együttesen vitassák meg a sokszorosító ipari érintő súlyos problémákat és az adott viszonyok közc-pelto hathatos Orvoslást keressenek a már tűrhetetlen bajok megszűntetésére.
A gyűlés programja sok hasznos szakmai dolgot tartalmazott é-s annak letárgyalása Során hallhattuk, liogy a szakosztály kebelében alakul) árvizsgáló bizottság mily hasznos és hiányt pótló tevékenységéi fejteti ki már eddig Is rövid fönnállása alatt és kitűzött céljának mindenütt, ahol szükségszerű, leg megjelent, 100 százalékban megfeleli.
Megszüntette• a nyomdák cgymáskö-zőtli árromboló konkurenciáját, mely egészségtelen harc tehetetlen helyzete, kel teremtett és züllésbe vitte u tisztes
nyomdaipart és számtalan esetben szép
reményekre jogosult cxíszlcnciákal teit^ tönkre.
Kiszállásaik alkalmával, lm a szükség ugy kiráuta, oktattak, megmutatták a helyes irány felé vezető utat, dc ha kelleti, büntetőszankciókat "is hozlak, fis mindez két szombathelyi nyomdai művezető : Arany Károly árvizsgáló bir. chiök és Németh István árvizsgáló biz. jegyző önzetlen munkáját dicséri, kik időt ós fáradságot nem ismerve, minden szabadidejüket \'feláldozzák és állítják a köz szolga la lába sokszor anyag] veszteségeik árán Is.
A gyűlésen a kartársakon kívül löbb érdeklődő vendég is megjolcul, kiket örömmel üdvözöllek körükben a gyű. lés résztvevői.
LMegjclonlok a gyűlésen Sopronból: Székely Géza nyomdatulajdonos, a Kereskedelmi és iparkamara elnöke, ki egyultal a gyűlés szakosztályi elnöke Is, Horváth István kamarai alolnök, dr. Simon László -kamarai Utkár \\ Keszthelyről : I,ang József városbíró, Martos József főjegyző, Gelencsér Ferenc ipartestületi öblök, Schrciner Pe-rene ipartestületi ajebiók, Ilorváh János iparosszéki elnök, Kovái s István ipartestületi jegyző, Sujánszky László-lió és Sujánszky I^iszló ; Szombathelyről : Arany Károly, Néniclli István és Maitz Ferenc j Zalaegerszegről -. Vo-ness Sándor, Kánián József ós Gnál
István ; Pápáról : Nánik Pál : Budapestről : Mojsza János ; Nagykanizsá-\' rót : Zalai Károly és Gyarmati Gyöngy ; Celldömölkről : Csoknya József hírlapíró és Dinkgreve Nándor j Tapolcáról: Nagy Károly nyomdatulajdonos, hírlapíró.
A gyűlés megnyitása előtt Székely Géza iparkamarai elnök vezetése alatt a megjelentek kivonullak az utcára, hol az Ipartestületi székház falán elhelyezett emléktábla előtt áldoztak a hősi halált hall /keszthelyi ipartestületi tn. gok emlékének. A Magyar Hiszekegy" elmondása utáu Székely Géza kamu-rai elnök rövid beszéd ki sereiében \'koszorút helyczclt az emlékműre, meggyújtva azon a kegyelet fáklyáját.
A gyűlés ezután programszerűen folyt le.
Székely Géza elnöki megnyitójában üdvözölte a szép számban megjelent vendégeket és kartársakat. Majd hosz-szabban Ismertette a szakosztály eredményes munkáját a megalakulástól kezdve a mai napig. Kitartásra, további \' összefogásra és aldozatlioza tálra buzdította a megjelcnlöket.
Az Í939. évben Zalaegerszegen meg-larloll ülés jegyzökönyvének felolvasása és hilelesilóso utáu az olnók javaslalára Németh Istvánt, — mint aki a bizalomra teljesen rászolgált — választották meg egyhangúlag véglegesen Jegyzőnek.
Nagy tetszéssel fogadta ezután az ülés Arany Károly :
„A mai gazdasági helyzet és a helyet kalkuláoló"
címen tartott értekezéséi.
Zalai Károly indítványára a gyűlés iigy határozóit, liogy az értekezést köZ-\' költségen kinyomhatja ¦ós\'az ország valamennyi nyomdaiul aj donbsánák — okulás végeit — megküldi.
Az általános tetszést és mély. hatást kellő oktató ós nagy szaktudást igénylő előadásért az eliiórk hálás köszönetet mondott az ÖSSZCSég iievébeii az elÖ. adónak. „
A pénztári jelenlóst egyhangúlag tudomásul -véve számos indítvány és fel-nzólalás.hangzott el a további lccn3ők-r*t vonatkozólag. Elhatároztatott egy ujabb, az egész ország leríllclérc érvényes minimális nyomtatvány-árszabály kidolgozása, melynek összeállítására a szakosztályi elnök bevonásával Arany Károly árvizsgáló biz. elnök és Németh István jegyző bízattak meg. Ez az árszabály 10 százalékkal lesz alacsonyabb a jeSonlcg Budapesten érvény ben lévő hatóságok állal engedélyezett áraknál. Ezzel végérvényesen rendeződni\'fognak a vidéken, készű\'ő nyorn-talványárak\'is. Ily értclemeen a\'bjzott-
azonnalra felveszünk.
Magyar Hirdető Iroda Rt. kirendeltsége Fő-ut 5.
ság megkeresi pz országos árkormány-biztost, akinek errevonatkozó jóváhagyását sürgősen kikérik. Nem mond. hatja ;ezek után egy rendelő sem, hogy a nyomtatvány Budapesten, vagy X. Y.jiál olcsóbb. A budapestinél-10 százalékkal mérsékelt egységáron alul ezután egyetlen vidéki nyomda sem dolgozhat. Egyenlő papírárak, liulóságilag megállapított miiümális munkabérek ós egyenlő terhek melleit ez nagyon is természetes,
A fel szól omlásokban részlvott Lang József ikeszthetyí városbíró is, aki őrömének adott kifejezést, hogy a vándorgyűlést Keszthelyen rendezték meg, majd Gyarmati Cyőrgy egy -nbsszabb claborálumában osiorozta a szajknui-ban !1 lélektelenül, iparengedély ős képesítés nélkül, nyomdai munkákat váf. látókat. Orvoslási kér. Felszólaltak még Nánik Pál, Németh Islván fis mások.
Székely Góza kamarai elnök indítva, nyara a gyűlés egyhangú lelkesedéssel ujry határozott, hogy a legközelebbi ülését Nagykanizsán rendezi meg.
Elnök zárószavai után délután 2 tórakor a gyüiés véget ért ós következeit a dolog prózai részo: leránduíés (iiitótaxLkon a bolntonparti IlalászcSárr dába, ahol olcsó árért kitűnő ős bőséges társaséból várta az .-éheseket, Ugy az ebéd, mint a kiszolgálás kifogástalan volt. Az ebéden egyetlen flel-köszöutő hangzott el : Arany KároTy üdvözölte Székely Géza kamarai elnököt kormányzói kitüntetése alkalmából, aki az üdvözlésért meghatottan mondott köszönetet.
Jó cigányzene mellett a társaság késő délutáni órákig cgyüttmaradt, aztán szétoszlott. Ki Hévízre, ki Badacsonyba, vagy Sümegre rándult ét. Többet j>edig fontos kötelesség hazaszóllitott.
Egy felodlictctlen kedves nap műit csak el és mégis sok hasznos tudnivalóval {gyarapodva abban a biztos Idlbcn, hogy :
nem veszhet el az az Ipar, mely\' nek ennyi lelkes müvelője van és amslv mögött 500 éves dicső mult áll.
\' Z. K.
— Naptár: Július 2. kedd. Rom. kat. Sarlós B. A. Protestáns Ottokár. Izr. Szíván M 26.
tlőülördö nyitva reggel 6 órától este I örálf (héttt, sserda, péntek dél utál kedden egées nap nőknek).
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier tÖrÜlkÖZŐk legolcsóbban
Pizsama -anyagok
704963??
uiMtmxm
18430. |nllui |
SÍSW i.\'.\'.SÍ ÉKSZEn,
\'""jj SZEMÜVEG ,«S,",«,Í1-ZSOLDOS GYULA flfiiiaiiiíf, ííuíteu n laiiiiiíjrafjiErpit,
Fö-ut 8. (¦ Koron a-aiallodaval uimbtn). Hlnír-nau [avltőműhol^ I
Aliuudó »flsonr*ímok hítköxospokon -\'apóst I, mSiorán
6.4B Tó^i Hirslti Köttainényt\'k. HsnfiUinerfk. — Utána éUsncI. — 10 Hii*k. — 11.10 Nsnwetköll vixj«lző~ aaoígálAL. — 13 Harangszó. 1110111111. ídöjáráajelaólés. - 12.40 HlKk. -13^0 Időjelzés, Mőjárásjalentás. -14.55 HiraJc — 14.45 Mösorlwner-tetéa. - 15 Arfolvamlilrek, pi«ci árak, tUmfcwtrárftk. — 10.45 lrlőj«lxís, IdŐ-járásjelentés, hírek. — 17 Hírek Mo-ˇák ás magyar-orose nyelven. — 10.15 Hírek. - 21.40 Hírek, idő járás Jelent**, hírek szlovák ás tmtgy ar-oroa.*- nyelven,
BUDAPEST I.
17.1.5 Bagossy Judit zongorázik. — 17.45 Felolvasás. — 18.15 Az Aranyhegedű pályázat harmadik haugvci>.c-liyc, — 111.25 Mftveszlcmewík. — 20.15 Kilián Zoltán hangképsora. — 2210 A rádió szalonzenekara. — 23.20 Tánc-lemezek,
BUDAPEST IL
18.15 Ruszin népdaluk harmonikán.
— 18.50 Kazinczy .Orpheus.-a. Előadás. — 10.25 Mezőgazdasági félóra.
— 20.25 Zenekari müvek hanglemez* röl. — 21.35 Időjárá,sjetent6s.
A takarmánymályva ^SST
korszakalkof.6 a laka-manyoiat lerín I Fehérjében nagyobb értékD a lucernánál,
xöldkoxarabati nigyner nagyobb I ríleniiínykctit tübbíiirl kanalaira B0O-BQ0 q íőliitnkarniAiívt ad. Tarlóba 42 cm. tóiba, 1 cm. mélyre rl kg, rntgot velünk. Klheléc ulén lókapával meg kapálandó, nehogy eloaio-Midjík, SO-9J cm. maga-. i0ldlak.nrn.1nyt ad.
lilsorendli tejelő-Inkníiiiriny. Minden állat
----El). ZaombulyoxAirii, allóxiarft tt
nának alkalmai. — Ara kg-ként 13 P.
Forgalomba hona: Scluillcr Jenfi v. urad. fóllwl. P*w, Rákóol-ul 67.
\\
Szerda
BUDAPtíST I.
10.20 Előadás. — 1015 A Kaltegalon át a Skagerrakig. - 12.10 ]Ial«sky László szalon zenekara. — 13.30 Országos I>ostászenekar. — 10.15 Gyermekek ós felnőltok. Sz Horváth János csevegése. — 17.15 A Magyarországi Mim-Msdulegyletek Szöwtséxe. képvi-oteté-ben a Jhtjjyarországi Vas- és Fémműn, kasok Kőzpouli Szövetsége csc|>cli hely ic.so[io ríjanak dalárdája. — 17.50 Az ügyetlen magyar tűzharcos asszony. — 18.10 A rádió szalonzenekara. — 19.25 Kurina Sinii cigányzenekara. — 111.50 Külügyi negyedóra. — 2025 Hangkó-pck. — 22.10 A Uudainisti ILmgversony zilokar. — 2320 Farkas liéla cigány, zenekar.\'. BUDAPEST II,
10,30 lígy romantikus szabadsághős.
— 20.25 Pázmán (iyörgy zongorázik.
— 20.53 Orcg szivek (("elolvasás). — 21.25- A Budapesti ll-ingversenyzem;-kar. — 22.00 Idő járásjelentés.
Sirem lékeket,
dttoltii, mauzóleumot, Usl taüVBfftt
szakszerűen éa logolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kŐIaragőmestornél, Klrály-utan 33.
Nfijjy .i.emlúk-raktár. Teh-Tnii 61B.
Egy letenyel orvos autója elgázolta az Unger-ÜIImann-cég kerékpáros tanoncát
A gázoló autó egy MAORT- teherautóhoz szorította a fiu kerékpárját — A mentők s kórházba szállították a fiút
Izgalmas jelenei játszódott le tegnap eslc az Erzsébet-téren, a Sipos-féle üzlet elött, amely hatalmas tömeget hozott össze, mely. izgalommal tárgyalta az eseményt.
Ugyanis az Ungcr-Ullmann-féle vas-cég 15 éves tanoncaj Lelkes Jenő, cége kerékpárján az üzlet felöl a Király-utca in\'r-nyába haladt, nem vellc észre, hogy háta mögött gyors iramban közeledik egy magánautó, amelynek >Z A 268« volta rendszáma. Az autót maga a tulajdonosa, dr. Hakler Sándor letenyei orvos vezette. Az autó pillanatok alatt utolérte a szabályosan baladó kcrékj>árosl é.s maga elő tolta, éppen a Sipos-féle üzlcl elött álló MAORT teherautó felé. Az crös lökés folytán Lelkes Jenő nagy iv-ben kirepült a nyeregből az úttestre, — még szerencsére idejében —- mert a következő villanásban a személyautó teljes erővel már a MAORT nehéz teherautójába futott és odaszo-rilolta a fiu kerékpárját is.
A korzó közönsége egy pillanat idatt olt termelt a gázolás helyszínén é.s az autójából kisiető orvossal együtt segített a
t fíut felemelni, aki arcán és fején sérült meg.
A karambol — a személyautó\' és a teherautó között — teljesen behorpasztolla a személyautó elejét. Csakhamar ott termelt a rendőrőrszem Kovácsi László rendőr, akinek tapintatos intézkedésére a mentők beszállítónak a megsérült tanoncot a kórházba, ahol az ügyeletes orvos azonnal ápolás alá vette. Megállapítást nyert; hogy* Lelkes sérülései szerencsére nem súlyosak.
Időközben.odaérkezett a helv-szinre vitéz Czégényi Károly Őrszemélyzeti parancsnok, aki lemérettc a féktávolságot, ódahivatta az autószakérlől a helyszín, valamint a gázoló autó tüzetes megvizsgálására, majd1 Ilojtor József bemondta szakértői megállapítását.
A rendőrkapitányság a felelősség megállapítására megindította a nyomozást.
SZAVATOSSÁGI BIZTOSÍTÁST EGYETLEN AUTÓTULAJDONOS SEM NlíLKOZHET. ILYEN KÖTHETŐ Uf.Y SZEMÉLYBEN. MINT TAIUíY-BAN OKOZOTT KARRA. ÚRVEZETŐRE. SOFFÖR SZEMÉLYÉRE ÉS
AZ AUTÓKBAN ÖLÖKRE IS.
A MOVE Lövószegylet Társadalmi és Sport-egyesületté alakult át
A kanizsai MOVE uj elnöke, dr. Hegyi Lajos lett
A. MOVE nagykanizsai Lö-vószcgylclo nagyjelentőségű közgyűlési tartotta Baross Szövetség helyiségében. Nagyjelentőségű volt a közgyűlés nemcsak azért, mert az egyesület átalakult; dc mert uj elnököl fia tisztikart is kapott és c/zel uj erővel, fejlődésnek indul a kanizsai MOVE.
A Hiszekegy után Németh Mihály elnök meleg szavakkal köszöntötte a megjclenlckel, majd bejelentette, liogy a lövészköle-iczcltségrfíl szóló rendelkezések miatt a MOVE Társadalmi és Sportegyesületté alakul ál, dc továbbra is ápolni és rejleszleni kívánja a lövészs|>orlol. Az ál-alakulást az uj alapszabályok-^ nak megfelelően a közgyűlés is kimondta.
A titkári és pénztárosi jelentéseket Scrmann Antal, a lövészek egyik leglelkesebb tagja és az egyesület pénztárosa terjesztette elő. Az egyesület működése nem volt zajos, dc értékes eredménnyel zárult mégis az év, mert a kanizsai Move lövészek
négy országos versonyben vettek részt ós mind ¦ négyről elsőkként tértek vlsszs
ériékes dijakkal Ez is mutatja; hogy az egyesüld, ha kevésszámú működő lagja is van, életképes. Sarman kérte a tagok támogatását, hogy az egyesületet virágzóvá teltessék. A MOVE emeltette a nagybakónaki hősöknek a temetői széjr
emlékei. Ez, valamint a hősök temetőjében rendezett szép ünnep világosan mutatja, hogy a MOVE nemcsak a lövészetet ápolta, hanem társadalmi téren is szépen működött. A költségvetés évi 8001) pengő körüli összeggel számol, igy nz» egyesület nem mondható agyagiakban sem szegénynek^
Serman Antalnak, aki a pénztárosság mellett a titkári lecnJ döket is ellátta, a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet mondott.
Néuiclh Mihály elnök ezután beadta lemondását. Korára való tckinlctlel távozik az elnök: ségböl, hogy friss, uj erők kerülhessenek az élre, de tovább* ra is munkás tagja kíván maradni a Movenak, amelynek célkitűzéseit alakulás óta hirdeti.\'
A kiküldött jelőlőbizottságja-vaslatát a közgyűlés egyhangúan fogadta cl. így az újjáalakult
Move uj vezetősége a következe:
Diszelnök: Németh Mihály. Elnök: dr. Hegyi Lajos. Társelnök: Vécsey Barnabás. Alelnök: Ungcr Ullman Elek Főtitkár: dr. Paizs Ferenc. Pénztáros: Serman Antal. Ellenőr: Borsá-nyi József dr*. Űgy&zetö- dr. Hcrjavccz József és dr. Vit\' Ferenc. Orvos\': dr. Kesztler István.
Ezenkívül a ténylegesen működő tagokból kijelöllek a verseny Csapatker\'c\'ct, valamint a választmány tágjait.
Németh IMihály üdvözlése után
dr. Hogyl Lajos elnöki székfoglalójában
köszönetet mondott megválasztásáért és meleg szavakkal szolt Németh Mihályról, aki husz év óta lelkes harcosa a Movenak. Hegyi Lajos rámutatott ezután* a Mov\'e busz év előtti alakulásának körülményeire és hangoztatta, hogy akkor valósággal a katonák kezéből kicsavart fegyver! vették át és nagy nemzeti hivatást teljesítettek. Az a munka őrszolgálat volt és szinte hadsereget pótolt. Ma már van dicsőséges nemzeti hadseregünk, dc cpp a mái idők mulatják hogy a Movcra mégis szükség van. A célkitűzések nem mörültck ki és most, amikor a magyar álmok megvalósulás elölt állnak, ismét szükség van lelkes magyarokra. A kanizsai MOVE, bár Zalában mostohább a sorsa a Movenak, mint másutt, eddig |s jlagyszcrü Cred-ményeket-ért el. ígéri, hogy a múlt szellemében kivánja vezetni az egyesületet és kéri a volt elnök és a tagok támogatását.
A lövészek nevében Sípos István köszöntötte közvetlen szavakkal az uj elnököt, litajtf ügy ő, mint Popovics lövésztársa több életrevaló indítványt tettek. Az indítványok nyomában élénk eszmecsere alakult ki és elhatározták, hogy pisztolyokat szereznek be és
plsztolylövésxettel
bővítik a kispuskáid vészétet, valamint felállítják újból a
női lövósxosztályt
és ezzel kapcsolatban bevezetik esetleg az ijjászatot. Elhatározták, hogy egy régebben kintlevő 4000 pengős kölcsönt mielőbb visszaszereznek és azt inkább egy lövötér kiépítésébe fektetik bele.
A kialakult esziíiecBeré éá úi elhatározott szervezési hniriliía egyaránt azt riiutafja, hogy a Move uj. örvendetes felKfcWe előtt árf.
A közgyűlés Sóder János országos elnököt távtrafn\'dn Üdvözölte.
Városi Mo*q6- ^^ttt €éj^etéitií
Egy film. amely mindig uj. amelyét nem lettél e^étédfit A legszebb, legdlcsóbb emlékekéi idéz) fel á
LUIS TRENKER lebilincselő remeke. Aktuális rnagyür vlMghiradé.
Előadások köznapokon 5, 7. 9, v»8tY- é» jMhejjjJj 3, 5, 7, 9 hat
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
július 2
ZALAI KÓZLÖMV
Plem fekítimk!
__ A hősi önreláJdofftsnak
) (JjS. H|, 2\'. I és a kötcleaségtudáimak
1-~——I ragyogó példáját adta Pa-
kay József voll 20. tábori tüzérezred bel! lőtér. (lyitkos párharcot vivotl ütege a Krakkó környéki Wolu-Ba-lorska közelében orosz ellenfclésel. Az orosz ¦ tüzérség zárótűz^ a löszerulán. ]>óllást teljesen megakadályozta. A lőszerkocsik nem mozoglialUik a pergőtűzzel elárasztott utakon. Az ütegnek pedig sürgősen lőszerre volt szüksége. Pakay\'látta ezt és minőikül, hogy parancsra vagy buzdításra vári volna, addig hordta előre a löszerl, tűig súlyosan megsebesülve, él nem esett.
Önfeláldozásának jtiUűma liagyezüsi vilézségi érem kelt.
;_. A hősies áldozatkészség
15,7. III. 2. fényes példáját adi,
ber József volt 32. közös farackí-zredbeli szakaszvezető. Ezen n íiaj>on Zborov mcHeUl 391) méter ma gas Mogikm a legelni vonalunkban volt tüzérfigyelő és itt önfeláldozó kö-lelc.sségtcljesilésévol a gyalogság osztat lau elismerését vívta ki. Amikor az oro szok állásainkba betörlek, Weber magé is puskát és kézigránálol ragadott fa alaposan kivette részét a roham vissza*, vcrésébeii. A közelharcban fülén és kezén megsebesült, de nem engedte magát a kötözöhetyrű vinni, hanem példaadó kitartással folytatta a harcol, Az oroszok ismételt tuliama aikulmá-val ;t derék szakaszvezető mindig az elsők között vall, akik a TcdVzékek te-lejéröl kézigránátokkal fogadlak az el-fenségei. Egy orosz lisztet lo is szúrt és jclentötömbjét elvolté. \'
Wefcer ezzel a gyalogság -és tüzérség közölt oly fontos ősszmükódésnek adla legszebb példáját. Az arany vilézségi érmet kapta.
— (A szerkesz tőségből)
Bnibarits Lajost, a zalai Közlöny felelős ..szerkesztőjét a kötelesség-elszólította Nagykanizsáról. TáwUéfcóben a Ia|) szerkesztését Benedok Rezső látja
— (Ipartestületi előljáröaégi üléa)
A iragytamlzsai ós járási ipartestület mtt este g órakor ctőljárósági Ölést tart. ¦ V , r\' I \'!
— (A hűség Jutalma)
A főlo^n\'övelísügyi miniszter Rózsás János uradalmi gazdát, nemesapáti-i lakost, mert 48 éven ál hűséggel egy helyen szolgáll, díszoklevéllel tüntette ki ós 80 pengővel jutalmazta. A őisz-oklevelet és a jutalmai most adták át Rózsás Jánosnak ünnepélyes keretek közölt. , . v
— (Az Országos Tűzoltószövetség)
vasárnap SzoniÖalhélycn közgyűlési tartott, amelyen számos alispán és más előkelőség jelent meg, a tüzoltóttszlek és felügyelők közül pedig közel 150_en veitek részt. Zalából ott volt Bubié* Tivadar, vármegyei tűzrendészen felfigyelő, Praek István fciügyelöhelyeUes, Huhn (iyula szövetségi főtitkár, dr. Nagy Béla felügyelő, Wcjsiezky János zalaegerszegi ós Vccsera Antal nagykanizsai hivatásos tüzoltópamuc^uokok. A közgyűlésen, amelyen dr. vitéz Kiss Lajos budapesti tüwiltóföparaiicsnok országos tüzrendészeti felügyelő cluö. költ, a Uszlujitást ejtették meg ós Időszerű kérdéseket vitattok meg. Az or. szagos választmánynak tagja lett dr, Braud Sándor zalai, aliapán i*.
JtlgUtUl, IHJ ÉllUXJUUl"
Milyen vonatok szűntök meg a mai naptól a nagykanizsai vonalakon ?
A Zalai Közlöny Zaebmeneti end|ében az alábbi vonatokat kell (őrölni
A rcndklvvüli helyzetre való tekin- \\ lettel a MAV igatgal&iága fl mai naplói kezdve ujabb személykori Hozásokat volt kénytelen bevezetni. Ebnek megfelelően a Nugykanizsát érintő összes vonalakon, megszűnik néhány vonal.
A vasulállomás lói nyert értesülés szeriül ezek a megszűnt vonatok a következők :
Nagykanizsa Budapest vonalán
a ma inaptól nem közlekedik a délelőtt 9.40.kor Nagykanizsáról induló személyvonat és az éjjel 23.40-kor ugyancsak Nagykanizsáról induló Sze. mfllyronal. A Zalai Közlöny Zsenmc nclrendjének 7. és 8. oldatán tehát az ólös számú vonatot, a menetrend II. és 13. oldalán pedig a tizenegyes számú vonatot kell törölni.
Uj vonal e vonalon, mint már jelentettük, a Nagykanizsáról 13.1Ö_kor induló sinautóbusz, amely hündeu közbeeső állomáson megáll és Siófokig közlekedik. Ezt kérjük a 7. oldalon bejegyezni. Közlekednek ezenkívül a gyorsvonatok íés a fel nem sorolt Boglár, ^.epsíny, Siófokig járó motorosok.
Budapsst-Nagykanizsa vonalán
a mai naptól nem közlekedik a dél-járatok :
A Budapestről 14.15-kor és a 22.35-kor induló szem ily vonalok. Tehát ncin érkezik Nagykanizsára az újságokat Is hozó 20.40-os és a reggeli (J26.es mélyvonal. A Zalai Közlöny Zsebme-
Zalüi Közlöny Zsebmenetrendjében a 19. és 21. oldalaikon a beles ós a ti-zenegycs,számú vonatokat kérjük törölni.
N&gykanlzsa-Szombathely-Sopron vonalán
a mai naptól nem közlekedik a Nagykanizsáról 7.41-kor induló szemÓlyvo. nat fa az este 23,22-kor Nagykanizsám érkező esti személyvonat. . Ezeket a Zalai Közlöny ZsebmejKtr«»d lében a 23. és 25. oldalon kérjük törölni
Pécs fel*
valamennyt közvetlen vonat közlekedik ugy Nagykanizsáról Pécsre, mini Pécs-ről Nagykanizsám.
Dombóvár-Budapest felé
azonban nem közlekedik u Nagykanizsáról 11.27-kor induló szemólyvonal, amely 20.59-kor érkezett meg Bp. ke. letine, valamint megszűnt a Bp, keleti, ről induló és reggel 7.5Lkor Nagyka-nizs-íru érkező személyvonat. A Zalai Közlöny Zsí\'bmeiicttcndjénck 27„ 29., 30. fa 31. oldalán kell törölni
Külföldi vonatkozásban sem az éjféli érkező gyorsnak, sem a reggeli induló gyorsnak nfnes TJogykanizsáróI Jugoszlávia ós Olaszország felé csatlakozása.
Kérjük a Zalai Közlöny Zsebincnci-rejftnjének tulajdonosait, hogy a fenti változásokat utazás előtt feltétlenül javítsák át.
Ballonkabátok FelSIISk
impregnálása
PALCSIC5-nál
Telelőn: Üzlet 533
Teleion : gyir : 344
— (üocsa)l kutatómunka)
A Pázmány Péter Titflornányegye-lein magyaisig tudományi intézete íiii-ctel János zolabaksni állami tanítót göcseji gyüjtíí és kutatómunkával bízta meg.
— (Eltltkoliii büntetett slö-élctft)
Varga Margit Nagykanizsán íatfó háztartási alkalmazott hét" pengőt lopott, amiért 14 napi fogházra Ítélték. K esőbb k ideríi 11, hogy Va rga Margit már három ízben büntetve volt, amit azonban a tárgyaláson nem vallott be. A klr. ügyészség ennek folytán per-ujjafelvéleli kérelemmel élt ós Varga Margitot mini iyünteiett előéletűt kérte, megbüntetni, >Ma voll éjiben az ügyben a tárgyalás a Makáry-tpnáös előtt. A bíróság a 14 napot hatálytaWiitolta éi három havi fogházra ós egy évi hivatalvesztésre itólte Varga Margilot, aki megnyugodott az iiéletben, ugy, hogy az jogerőssé vált.
— (Be kelt jelenteni a Ukéaz-Seteket)
A* árellenörzés országos kormány, bizlosa rendeletet adott ki, mnely sze. rint minden természetes ós jogi sze-
mély köteles a birtokában lévő 100 mázsál meghaladó tíizifaiiWimyisóget a június 30-iki állapot szerint íegkó-sőbb julitis 8-ig l>ejetenlcni n Külkeics. kedehni llivalalnak. A bejelcnlés elmulasztása súlyos böntetésset jár. A bejebctTtésnek stallsztikai adatgyigtésrn tuinienöeh ,célja nincs.
A Balatonmentén nagy károkat okozott az átvonuló vihar
Jeleiiieliük^inár, hogy a Balaton kör-nyókéu a kettős ünnep alatt végigvonult vihar több helyen iiagy pwszti-láfiokat végzeit. Tapolcai jelentós szerint Keszthely és Tapolca közt pár óra alatt 13 müimélcr csapadék esett. A villám több helyen megrongálta a tele fonvezetókotj a távbeszélő rorgalom 11 állomással megszakadt. Keszthely és Tapolca közt a szétíatennés mind elúszott. Hóviz villany néUcút maradj ugy, hogy a vendégek gyertya fa pel-roleum világilás meátett gubbasztoltak,
Pataija a CUKROT . fri.. akácméz.
Kapható: TmutschjOusztáv
íüiier- és csemege-ktr«akedéséb«n.
— (Sonkát szabad ArnslUnl a hústalan napokon Is)
A földmüvelésügyi miniszter rendelete szerbit a husialan napokról szó. ló rendelet tilalma nem vonatkozik u felvágolt.féaékre. A íőtt sonkát akár fels2)üleletve, ,akár egész á Ha pótban van, íelvágotüiak kea tekinteni fa Így azt surtéshuslfllan napokon is jzsüuá árusít tini.
Megalakult a Legfelsőbb Gazdasági Tanács
A Felsődunául tűi Mezőgazdasági Ka-mam javaslatát — mint a Magyar Vidéki Saitótudósjtó jelenti Budapestről — elfogadta a Itormány és máris megalakult a IJcgfejsŐbb (hizdasági Tanács, amelynek elnöke Varga József /ejeskedehui és iparügyi miniszter leli. admhiisrtratlv vezetője pedig KacSóh Bálint államtitkár, árkorniánybiztos, A Tunács tagjaiul a magyar agrártársadalom, pénzügyi, keieskedefínf Ls [pari élet legjelentősebb reprezentánsait ne. vezték ki. A Tanács háufekArébe tartozik mbiden országos Jelentöségű^gaz-daságl kérdés. A Tanács egyébként vé-Icjncnyezó szerv fa határozatai a gazdasági minisztertanács elé kerülnek.
Az agrárkőrók ~ ahonnan a Tanács felállításának Terve kikerült — aft remélik, hogy n nehéz viszorryök között küzdő mezőgazdaság reális érdekelt a Tanács szemelőtt tartja majd. Ugy vé-lik, szükséges a \'termeifai kóilségekből kiinduló fa a jóvedelinezóséjpl nzin> vclés alapján való rnegitélése a mező-gazdaságnak. Szűkségesnek tartják egy árkalaszber nicgáliapáíásiit, amely viszonylagosan lünteti fel az egyes ter-melfai ágazatokban\'a különbőáő termel vi\'-nyrk árát. Altaláb&nvévo az agrárkó-rök szükségesnek vélik a Tarties be-halásál a mezö^zdasági fa Ipari ter. melé-s ú-ányjlásába és mindezeket) keresztül végeredrnényben a közgazdaság egyes ágait összefogó célszerű, termelési és értékesjtési rendszeri kívánnak.
Szép eredménnyel végzOdOtt az IBUSz múlt évi működése
A Magyar Vidéki Sajtótudésltó" Bu-dapeslről jelenti, hogy most tartotta az IBUSz r.-t. 1939. évi közgyűlését, amelyen Senn Oltó bejelentette vz IBUSz elnökségéről való lemondását s ugyanakkor uz igazgatóság egyhan, gulag Láner Kornél in. kir. titkos ta-uáosoSt, a\' \'MAV ny. elnökét választotta meg az IBUSz elnökévé.
Az IBUSz múlt évi működése minden ;tekinletben szép eredménnyel végződött. A vagyontételek összesen 10910045.19 jwiigőt tesznek ki. Ezzel szemben a 2400000 pengős részvénytőkén kivül 128000 pengő, vtartulék-alappsj és 022852.02 i>engő értékoSók-kenési turtalékalapjiaJI rendelkezik a vállalat. A lutetezók 7648945.78, as álmeneti légiók 19758 pengővet szerepelnek. , A kiadások és bevételek tgymlogtu ként 95488.21 pengő nyereség mutatkozik, amelyboM a részvényeseknek 2.5Q pengő osztalékot fizet « rós/^éuyUr,
\' \' ¦ \' ! ! ; !
salai lummr
1940. Julius 2
A Nagykanizsai Vaiutas lett Délnyugat II. osztályú bajnoka
A Nagykanizsai Vasutas vasárnap játszotta Komlón a második li. osz\'á-tyu döntői Komló csapttlával.\'Az osös, sáros pályán a csatársor nem tudta kifejteni teljes tudását és igy az ílso féíidöben 2 : l-es vezetéshez jutottak a Komlóiak, A második fdUdÖ OröS fauna javított a helyzeten ós a mérkőzés 3 :3 arányban végződött.
A Vasutas csapatbon jók voltak: Leiikovlcs, Fuch és Pum, a gólokat Csási, Fuctis és Gőezt lőtték.
[Miután a VasutaS az első mérkőzést fl ! ;i arányban megnyerte, végered. menyben 12:0 gólaránnyal a Nagykanizsai Vasutas lett Délnyugat í[. osztályú bajnoka ós a jövő évadban már
mint I. osztályú csapat szerepel.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétol.
15516/1940.
Tárgy : A fogyasztók réizére kiszolgáltatott adókölelea iwlnlleiiin-iiiíiiy-nylség megállapítása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a ni. ktr. kereskedelem és közlekedéiügyi miniszter 61200/1940. K.\'K. M. bz. rendelete értelmében mindazok, akik adóköteles petróleumnak fogyasztók resztre történő eladásával —
1939. év július hó 1, napja éa 1940. június 30. napja közölt IpartzerQen foglalkoztak,, kötelezek ai emiitett Időszakban fogyasztóknak kiszolgáltatott adóköteles petróleum-mennyiséget — havonként részletezve — hozzám, 1940. év július hó 6. napjáig bezárólag bejelenteni.
Továbbátusitóknak kiszolgáltatott adóköteles petróleum-mennyiséget a bejelentésbe nem szabad felvenni.
A rendelet értelmében fogyasztók részére kiszolgáltatottnak kell tekinteni az Ipari célra kiszolgáltatott, valamint a fiáját Ötletében, Özemben, gazdaságában vagy háztartásában feThissnált adóköteles petróleummennyiséget It.
A bejelentésben kimutatott adóköteles petróleum-mennyiséget kilogrammjaként kell feltüntetni ét a \'bejelentésben foglalt adatokat a rendelkezésre áltó bizonyítékokkal igazolni kell.
Aki a tenli rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi, a 3000/
1940. M. E. sz. renddel 7. §. 1. bekezdésében megállapított kihágást kOvetl el ét büntetendő.
A bejelentéshez tzüktéges nyomtatvány a közélelmezési hivatalban (Széchenyi-tér 2/a.) szerezhető be.
Nagykanizsa, 1940. július 2. isis Polgármester
LALÁI
líí 1ÉM
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
S*Slsdl\'S>fc>lift /
: o. ZALAI WÖZLbhy
EZT IAEA55A/
Ulllnmos hűztnrtiísl készülék
mindenkinek Örömet szerez!
Teakannók
Vasalók
Kenyérpirítók
Gyorafőzök
Kóvófózok
íróasztali lómpók Hangulatlómpók Modern falikarok Olvasó lómpók Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-níél
Sugár-ut 2.
Páratlan kedvezmény a Zalai KözlOny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendet és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanioxky-utr,a 3.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi (ütés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a lelentkezó olvasók részére.
lhfis/rifia,T0nt MÍBHÁ$ KÉSZÜLtKEfC
oPORT is-FOTÓ yZL,LT
P^fotófabo rato r»i,ü rrv
APRÓHIRDETÉSEK
jrAíáus sssta ratrtxsa
m mm9 K-mUi, «laaM ioyíW.1 mi i tutu
_AIXAS_
Gépé** bosszú gyakorlattal állást keres, lehetőleg ciépléare. Colimadfa A\'a-dár Peteadpuuta, posta Nagyrécic. 1560
TUzIa, rendes tnharlténS impl öt órai munkára (elvételik. Csányl Láulé-utea S., emelet. 1622
lakAs-Üzlbthelyiséo
Kéhuoba konyhás lakás augju tusra vagy^azonnal kiadó. Eötvös-tér IJienhat.
1618
Bey, vagy két egymásba nyíló szoba lUidásiotiaitaazaálattal, esetleg konyha-használattal li, azonnal kínaié* Cini a kladébsa. 1621
BÚTOROZOTT SZOBA
Balorozott utcai szoba tdrdéiioba-hiiBz-nálattal kiad*. ¦ Bettlhelm, Ciengerv-at 77/a. 1620
- HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- és bérházat, házhelyet, sióiét és földeket kSnallfl Papp, Telekl-ul 8. 1053
_KpLOWlUg_
AaUtaxI — Hét-autó szolid árban kényelmei autók megrendelhetek. Kaul-mann Manó. Telefonillornái 222. 29»
Régi vagy mai leveleiéiből származó Um*flliérf*fl*k«t. ruuinálatuut Iv-anyagoT 1* állandóan megveiiek. Jobb egyet bélyegek, aorok la érdekeinek. — BarbarltB fóaierktaxto, található minden páMtakam délután 6~8 lg u axerkeaxtö-ségben, F6-ut 5.
UH
kerti többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló eimét. A kiadóhivatal portómen-tesen kttletl utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
, ZMJU KÖZLÖNY
1 POLITIKAI NAPILAP.
Eladja :„«J»|U««U|IIIT. Ktgykaalua". Feleld, kiadó: Zalai Kárely. Nyomatott] ¦ „Kliauautll It. T. Kaiykanliaa1*
. ayiaisajábae Katykaalzeán. (Nyomdáért teleli Zalai Kárily.)
80« Évfolyam. 149. Mata.
NigykaaiiM, 1940. Julius 8. szerda
Arm 12 fill.
POLITIKAI NAPILAP"
Feleifis szerkesztő: Barbarita Lajos
Eieilteletl ira: egy bora ¦ pensa M Suit Sietltozl&iegi é« kí>dóhi«.tUU teleírni 78. u.
Soha nem látott mértékben menekül a lakosság Angliából Amerikába
Már az angol kormány sem bízik az ellenállás sikerében és székhelyét Kanadába akarja áttenni — Súlyos repülótámadások Anglia ellen _ Angol-amerikai titkos egyezmény készül ? — Bulgária közölte Igényelt Berlin és Rómával
Magyar lépés Bukarestben a román általános mozgósítás miatt
A helyzet összefoglalójában mindenekelőtt arról a német jelentésről kell megemlékezni, amely a nyugati harcok eddigi részét lezárja és amely hangsúlyozza, hogy már csak egy ellenség van: Anglia.
A német Összefoglaló jelentés,
szerint a német veszteségek aránylag csekélyek. A számszerű jelenlések szerint június 5. és 28-ika közölt német részről 16.232 katona vesztette életéi. Az eltűntek száma 9000-en félül van, a sebesüllek szánni pedig; 68.511.
Május 10-töl a fegyverszünet megkötéséig az összes német veszteség 166.000 ember.
Ezek közül 27.000 halt hősi
halált, 18.000 eltűnt és 111.000 megsebesült.
Összehasonlítva ez a világháborús veszteségekkel, kevés; mert 1911-ben a nyugati fronton 638.000 embert veszi teltek a németek, akik közül 85.000 volt a hősi halott. Csak a Verdim környéki csatáknál 40.000 német katona vesztette éleiét.
Az ellenség veszteségeit még nem tehet felmérni, — mondja a német jelentés, — hisz csak
a foglyok száma 1,900.000.
Ezek közölt 5 hadosztályparancsnok és 12.000 tiszt van.
A zsákmány ugyancsak felbecsülhetetlen, hisz néniéi kézre kerüli Fj\'anciaország teljes tüzérségi anyaga. A-lelőtt repülőgépek száma 702. Az elsüllyesztett hajótér 193.000 tonna.
Súlyoi rcpülőtámadások nyugaton
Nyugaton a harc tovább tart, egyelőre azonban továbbra is csak repülőtámadásokban nyilvánul ez meg. Tegnap Wiccket és a Bristol-csatornát érte nagy német repülőtámadás, míg az angolok Kiel felelt jártak. A mai jelenlések a következőket mondják:
Ma éjszaka német repülők jártak Eszak-Skócja és Délkelet-Anglia felett. Két városra és egy harmadik környékére bombákat doblak. Délnyugat-Angliában egy mezőre is több bomba hul-
lott. A bombák 12 embert megöllek, 123-al megsebesítettek.
A fenti angol jelentést megerősítik a német jelenlések is, amelyek közül az egyik közli, hogy Hamburg külső városrészérc. bombákat dobtak angol repülök. A fásttott, kertváros-szerű kültelken a bombák.egy kis családi házban egy anyát és ötéves gyermekéi öllek meg, inig kissé távolabb a Keresztény Ka-rilas Nyomorékgyermek Otthonára hullott egy bomba. Itt ölen vesztették eletükéi és sokan megsebesüllek.
Megindult a tömeges menekülés Angliából
Stockholm, július 3 A NTÍ közli a stockholmi Aftou-\' bladet jelcntósól, amely szerlnl Angtíá-bój soha nem Jutott mértékben indult meg a menekülés Amerika felé. Csak az elnm.lt "héten több mint 10.000.en kérlek beutazási engedélyi Amerikába. Természetesen mind jómódú emberek, níl vau szó, akik nemcsak az útiköltségei tudják megfizetni, hanoin tekintélyes tökével is rendelkeznek.
Ugyancsak ez a lap közli, hogy a Brltisch múzeum nagyértókíi kincseit már javarészt Kanadába szállították,
Kanadába megy az angol kormány ,
Róma, jullu* 3
A Popolo dl Róma részidős tudósításban számol be az angliai helyzet-
ről. A lap\' megállapítja, hogy bár Anglia vezelöi hangoskodnak, hogy a harcol a győzelemig folytatják, a való. ságbau Anglián nrrá lett a félelem ős ez alól még a vezetők sem mentesek. Mjiga a kormány -sem bizik mér a győzelemben ós ezt legjobban az a ho-jelcnlése bizonyítja, umelyben kőzöllo, hogy székhelyét Kanadába helyezi majd át.
Az angol gyárosok — írja « "íap — féltik üzemeiket és telepeiket, (ezért szívesen hajlanak a békére, a bankárok |K\'dig soha nem látott tömegben menekülnek Angliából, A muzeumok, hivatalok értékeit már javarészt á(|-szá.llitották KanadiVba. Magabói Angliá-
ból dly mértékben menekül a lakosság, amilyenre példa még soha nem voll.
Angol védelmi-ajánlat az íreknek
Newyonk, július 3 A Német Távirali Iroda jelenléso szerint Anglia ajánlatot tett Írország. naJc, amelyben német támadás ellen védelme alá kívánja venni az Íreket. Kzzcl szemben az iroknek kötelezniük kellene magukat, hogy angol vezetés alá helyezik magukat.
A MTI hivatalos kBzlése az állítólagos magyar-román csapatmozdalatohról
Romániával kapcsolatban a szovjet közölte, hogy nincs tovább követelése. Magyar részről a legnagyobb figyelemmel ki-
sérik az erdélyi magyarság helyzetét.
Bcszaráhin és Bukovina megszállásával kapcsolatban Romániában július 3-áf gyásznapnak nyilvánították. A román külügyi hivatalban Tatarescu számolt be az eseményekről és ki-jelcntctte, hogy >Besszarábia mindig román volt és az is marad*, i
Ugyanekkor a román sajtó közül a mérsékeltebbek világos cikkekben mutatnak rá arra, hogy Romániának most súlyos árat kell fizetni tévedéseiért.
Károly román király és a Ducc levélváltással kapcsolatban semmiféle hivatalos jelentést vagy részletes [ludósllájst nem közöltek.
A magyar-román haláron történt magyar osapatmozdulatok híreivel kapcsolatban, — amelyek ma délelőtt Nagykanizsát is lázbahozták — délben a Magyar Távirati Iroda a következőket közölte:
A magyar-román haláron történt csapalmozdulatokrófelterjedt; hiroW-nera magyar forrásból származnak és céljuk kizárólag zavarkeltés. Kérik a közönsége*, az ilyen hírekkel szemben viselkedjék komolyan és fegyelmezetten!
A Lavoro Fasclsta Írja:
A magyar kormány kérdést intézett Bukaresthez az általános mozgósítás miatt
Róma, július 3.
A Lavoro Fasciszta azt írja, hogy a magyar kormány kérdést intézett Bukaresthez, hogy miért rendelte el a román kormány az általános mozgósítást, amelynek súlyos következményéi lehelnek.
GcnVi jelentés szerint a svájci lapok is részletesen foglalkoznak a romániai helyzettel és hangsúlyozzák, hogy a romániai zavargások veszélyeztetik
az erdélyi magyar kisebbség élet- és vagyonbiztonságát.
Szófia, július 3. A Stefáni iroda jelentése szerint Szófiában átnyújtották a bolgár területi követeléseket tartalmazó jegyzéket a német és olasz követeknek.
Bolgár körökben közöllek; hogy Bíznak abban, hogy az általános rendezés során a két haráli nagyhatalom nem feledkezik meg a bolgár igények kielégítéséről.
Berlin meg van elégedve a magyar kormány bölcs mérsékletével
Belgrád, július 3. A Politika berlini tudósításai szerint a német kormány nem; akar a délkeleteüröpaí helyzet-* be beleavatkozni, de rúdja, hogy ha fegyveres összeütközésre kerülne sor, az nagy mértékben
befolyásolná gazdasági érdekeit, ezért ajánl türelmet a feleknek. Egyébként Berlinben nagy elismeréssel nyilatkoznak a magyar kormány bölcs mérsékletéről.
A ttáncig parasztság bizalmat szavazott Petalnnek
Vtchy, július I francia- szenátusnak ma kell dön
toiiíe a nemzetgyűlés összehívása tár. gyábun. A ncmzetgyiuésneJt feladata ugyanis az, hogy végrehajtsa » jelen, legi hciyzetban szükséges módosításokat és megfelelő bwtalorataal ruhizza
íel a kormányt. v
A francia parasztság távirati felírat, ti.ni közölte Pétain iniiüszlcrehiökker, Iiogy a francia parasztság teljes mértékben támogatja íniuileiiheii, mert bizalma rendit hetetlen,
[Faljtatás a fl.. oldalon)
a
ZALAI KÖZLÖNY
1940 július 3
Fürdő
rr ruhát nadrágot köpenyt
Szomolányltól.
RADOCSAY LASZ 1.0 magyar igazság ügymmiszler fuUuS 5*én Ifclgrádbn utazik.
BUDAPEST IDEGENFORGALMA-NAK a mull esztendőben 20 millió P volt a gazdasági eredmény*.
ELKOBOZTA a törvényszék Buda* pesten Dvorak Norbert, a nagyszabású valula-pcr szereplőjének 150 kiló Szln-nranyál.
ELGÁZOLTA o balatoni ulon egy személyautó a motorkerékpáron haladó Si|ws János lakatost ós HorválU Ágnest, akikéi az Cj Szent János kórházba szállítottak.
i00.000 KI1.0 SASKAT szolgáltatlak be a déliráni larU-\'víuy I-\'ars városa hatóságainak, ahol a iáskák hatalmas rajokban veszélyeztet [ók a vidékei,
RAZZIÁKAT lartoll az árkormány-biztosság Budapesten, mesl a vidékre kerül sor.
AGYONLŐTTE magát a balatoni múulou saját kocsijában Székely János autófuvarozö, budapesti lakos.
A HADINYERESSGEKET Amerikában fokozatos megadóztatás olá vonják.
NYOLC ÉVI fegyházra iléJték U-kalos Imre dunajdsvarsányi iparosi; meri vadházastársát, Barna Imrénét, lá bánál fogva a kútba dobta.
HALÁLOS ÍTELETET hozott u Kúria Stofkó Nándor 48 éves tanító, volt vendéglős ügyében, aki a Felvidéken egy terrorcsapat parancsnoka volt és két embert agyonlövetett.
A SZLOVÁKOK megtiltottak Hab (.uszláv .Belvederet cünü magyar vonatkozású regényének terjesztését.
A MAGYAlt bankjegyforgalom 80.4 millió pengővel emelkedett az elmúlt lu\'nui jíb-ui. i ,
Rövid táviratok
•AZ ÍREKNEK felajánlott védelmet Anglia a lengyel ós cseh1 .emigránsokkal alakult csapatokkal akarja megvalósitani.
STIMSON, Amerika hadügyi államtitkára kijelentette, hogy ha Angliát legyőzik, a legközelebbi kiszemelt áldozat Amerika lenne.
57.000 gyermek jelentkezett újból Angliában, akiket Amct i rikába szállitanak.
TATARESCU ina számol be a romániai helyzetről a képviselőház előtt. í
Mérsókolt nyugati, északnyugati szél, aazakon még lipor, U or-mzág többi rószön kevoaebb telliő zat. A meleg tovább tart.
A ¦•taorotoatal Intéaot naajkaniaaaj Bnijtlgyelíállomaan lolentli
H«m«néUat toanap eato 9 órakot I +18 6, ma raaial+W\'J, Mlban +Í7-8.
Ketting Ferenc és a Vegyeskar
köszönete és üzenete
A Királydij elnyerése alkajmábói Kel-tíng Ferenc ugy a maga, mint az énekkar nevében köszönelcl mond mindenkinek, aki csak.ennek az országra szó. 3 ó d ia da 1 ua k k ivivá sában anyagi és erkölcsi támogatásban rószcsitetie az énekkari S ezzel maga is közvetlen részt veit abban.
Elsősorban az Úristené a hála és u köszönet, hogy megsegítette a nehéz csalábaii az énekkart, hogy adott ki-tartást, türelmei, jó kedélyt, jó hangot, összetartást, fegyelmet. Ezek mind nnd hálátlan kellékei az eredményes szereplésnek.
Köszönd és hála Nagykanizsa város kiváló első polgárának, Krátky Istvánnak, aki nagyvonalú anyagi segítségé, vei és erkölcsi támagatásával bizlos ala pot adott a sikerhez.
Köszönet és hála a Zrínyi Irodalmi Egyesülel Vezetőségének, .hogy teljes készpónzvagyonukat, ugy-szólván az utolsó fillérig a Kar győri kiküldetésére áldozták.
Hálás köszönet mindazoknak a vállalatoknak, intézményeknek és cégeknek, melyek bennünket szép anyagi támogalásban rószesiieUflk, s tisztviselőiket, alkalmazottaikat nobilisán szabadságollak a verseny napjaim.. Ezzel pozitív részesei lettek a kultúráért vívott küzdelemnek.
Köszönet a város közönségének, amely mindig figyelmével ós .szcrctc-
lével velle körűi nz énokkarl.
Hálás és őszinte köszönet n Zalai Közlöny Szcrkeszlöségének, annak is ól én Harbirits Lajos kedves liszleJet. beli daloslestvénuiknek, hogy mindig és mindenkor készséges támogatói voltak török veséinknek, lapjuk hasábjait mindig a legnagyobb előzékenyséjígcl jóakarattal és szcrelcMcl állították a dalkulturáért vivőit küzdeímcink szolgálalába. A jó Isten áldiísu legyen mindnyájukon ós löilse őket el az a büszke ludat, hogy támogatásuk nem hullotl meddő talajra s hogy bennün-ke| segilve Kanizsa kultúrtörténetében jelcniös siker részesei Jeliek s ezzel egyült az egyetemes magyar kultúrál szolgálták.
A Kar tagjai közül köszönet illeti vitéz Nádasy Józsefné ós özv. (iold-schmied Károlyné kedves dulostcstvéreinkéi, valamínl Abramovits Klára és Prókai Józseí daloslestvérekci az ígycs szólamok gyors ós precíz betmiitásáórt; Waligurszky Béla diűost estvéri a győri szálláscNinálás bmvuros lebonyolilásá. éri s végül ii legteljesebb elismerés, hála és kóSzönet a Kar lolumraclumá. nrtk, Gané Pál dalos testvérünknek, Viki a hóna[K>kig tarló szervezés, adinL. niszlráció ügyeit rendkívüli szorgalommal, pontossággal végezte és fáradsá. gol nem ismerő, körültekintő és pedáns munkájúval a siker kivívásában el óvülhetetlen érdemekot szcrzell.
Az ipartestület modernizálja emeleti nagytermét
Az ipartestület elöljáróságának július havi Ölése
A nagykanizsai és járási ij>ar-tcstület tegnap este július havi elöljáróság! ülést tartolt Samu Lajos elnöklete alalt, aki bejelentette, hogy a felelles hatóság tudomásul vélte a testület folyó évi költségelőirányzatát. A husipari árkalkuláeiót ilíetőlcg felirtok az árkormánybiztoshoz és Kérték, hogy nz élőállatok árai-hoz viszonyítva emelhessék áraikat. Samu az egész vonalon való árrevíziót tartja szükségesnek* A fényképészek egy hcli szünnap megállapítását kérik (péntekre). A szabók szakosztálya az uri és a többi szabóiparif-kalegóriák különválasztását tartja szükségesnek. Majd számos szakmai ügyek kerültek sorra. Bazsó József főjegyző je-lenlésc szerint az elmúlt hónapban a nagykanizsai testületnek 2506 pengő bevétele és 1180 pengő kiadása voll, míg a járási résznek 1020 pengő bevét mellett 285 pengő volt a kiadása. A mull hónapban 18 tanoncszerződést kötöttek és 25 szabadulás történt.
Hosszabban foglalkozott az elöljáróság a székház emeielt nagytermének modernizálásával és Kimondották, hogy 80 cm\'.; magas és 7 m. mély zenekari;
emel vény l (színpad hclyell) éjiiltetnek, az egész termet par-kcllázzák, kifestetik, a régi parkellát pedig a többi termek padlójavitására fordítják. A zenekari emelvénnyel kapcsolatos munkákat Kertész Béla vállalkozónak adták ki, a parkettázásra árlejtés kiírását határozlak cl. Kimondotla az elöljáróság, hogy czenlul nem engedheti meg a báli rendezőségeknek, hogy ők külön díszítsék és rontsák a termel. Majd segélyügyekre került sor.
Az előljárósági ülés a késő esti órákban ért véget.
Fö-ut 2. az. -nél.
. A természetes „Ferenc JözsalP keserűvíz régóta kitűnően befalt házlazer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél ; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat foltozza. — Kérdezze meg orvosat I
Pótolja a CUKROT a fri» akácméz.
Kapható: Teutsch Gusztáv
Iflucr- te caemege-kereíkedéséttsn.
Mi nisáo a f iMíláQban ?
A NEMZETI FILMHÉT
a fokozott munka ós az alkolás jegyében folyt le Lillafüreden, ahol u szakma minden igazaiénak reprezentánsai megjelentek, hogy a jövő észten, dei Filmhétig irányt szabjanak a munkának, közös nevezőre hozzák a szakma különböző részeinek ellentétes ér. dókcif és lerakják alapköveit a Irama, rosau megalakítandó önálló Eilmkaina-rának, A szorosan vett szakmai előadások közül a nagyközönség külön ér. (leklödésórc is számoltarlhat Ringért Jánosnak, a Hunnia igazgatójának >A jiö, a nemzetvédelem1 ós a fiim* cimü előadása. Kifejtette, hogy a magyar női társadalom szerepe egyre fontosabb a nenizclvédelemben, amelynek leghatásosabb fegyvere a szeltemi nemzet, védelem és a magyar kultúra terén a film. A tapasztalni azt mutatja, hogy cxtgk azoknak a filmeknek van sikerük, pmelyek a nŐJ; telszését 11 Kinyerték, A férfiak általában n társaságukban levő 110 kívánsága szerinti filmet nézik meg, igy hál végered menyben — nálunk ép ugy, mint külföldön — a nők véleménye és ilélele a dönlő. Éppen ezért szükséges, hogy a magyar női társadalom magyaros Ízlése, lelkülete és öntudatos sovinizmusa irányítsa közvetve a magyar filmek támogatásával is a magyar kuliura nemzetvédelmi harcát minden idegen befolyás elten, amely önálló és független szellemi éle. lünket a külföldi filmek rendkivűli pro liagandu erejével esetleg veszélyeztet, he Iné.
*
FOKOZOTT TEMPÓVAL
halad a Hunniában nz Igen, vagy nem Ls az Ismeretlen cMenség cimü filmek forgalása. A níütermi munkák tuár a Wclejczéshoz kö/eJednck: s a hét végére már csak külső lelvélel marad hátra. ¦
*
EGY CSÚK I-S MAS SEMMI
cimü nagysikerű zenés vígjáték, — amely annakidején a Magyar Színházban száznál több előadást ért meg — b\'sz a \'Meslcrfifin legközelebbi produkciója, try—ííaJász ós Eiscmann daf-játékának \'filmváltozata a jövő^hélcn derül a felvevőgép elé a Hunniában Szalontay .Kiss \'Miklós produkciójában. A mulatságos vigjátékoi Rálhonyi Akos rendezi, n \'főszerepekéi pedig Tolnay Klán; Jávor Pái, Itajnai, Gábor és 0U-vedi Zsóka játszák, *
A HAZAJÁRÓ LfíLEK
cimü gyönyörű Zilahy regény július első mipjaiban forgatásra kerüi a Hunniában. Zjlahy Lajos maga rendezi a ,sajál regényéből kószitclt filmet, a melynek hősnőjét Karády Katáim kelti éleire a vásznon. A divatos szülésznőnek Ráger Anlal ős Uray Tivadar lesznek a jiartneroi. Zilahy a fijimet sajál produkciójában késziü, gyártási \'vezeloje liamza D. Akos.
(MARIS HOLLYWOODRA SZERZŐD-
TETTEK
(Marta Labbart, a s. O. S Saharti cimü uj francia film furcsa, fanyar szökcségü Iőszerci>löjél, aki egycsa-jiásra meghóditotta a budapesti publikumot is. Szerencséje voll az uj szlámak, mert ebben uz otsö filmjében olyan pompás szerephez julott, umclybeii tehetségét maradéktalanul megmutathatta. Uibart u váinipir.tí-pus igazi megszemélyesitöje. A most bemulutott fílmjéijen két férfi imádja, egymásnak ugrálja Őkel, inindMtőt megcsalju, míg a Szaluira fülledt, tropikus, tikkasztó atmoszférájában a ne-mezis utolért! * 0 ifi a vad bennszülöt-lek martaléka lesz. Uibart két férfi-partnere — Xharles Vanel és Jean-Pkrru Aumont — brilljáns teljesith ményt produkálnak izbubnas szerepükben.
0963
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
194a fajta 3
i háború ola» arckép-osarnokából
ITALO BALBO
1896. június 6-án szüleiéit Ferraráb\'an. 18 éves korában önkéntesként vett részt a világháborúban és mint hegyivn-(I ász-had nagy két ezüst és egy bronz vitézségi éremmel tüntette ki magát. Tagja volt a Marója su Roma-t előkészítő Quad-rumviratusnak (másik három tagja: Mussolini, De Bono és Bianchi) és kezdettől fogva a fasiszta\'vezetők egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Kivételes szellemi képességei miatt a Duce mindenkor a legfontosabb feladatokat bízta rá az uj Olaszország megteremtésében. Kiváló szervezőképessége elsősorban az olasz légierő ujjáteremtésében nyilatkozott meg, mert ez a tevékenységi kör a legjobban felelt meg vérmérsékletének.
1923-ban és 1924-ben az önkéntes fasiszta Milicin parancsnoka, 1925-ben a nemzetgazdasági minisztérium államtitkára; Í926. novemberében a Légügyi Minisztérium államtitkára lett, közvetlenül Mussolini vezetése alatt. Kezdettől fogva tisztán látta azt a nagy feladatol, amely a jövőben a légi fegyvernemre vár és egy hosszú évekre szóló programmo! dolgozott ki a kiképzés és felszerelés tökéletesítésére. Elképzelése egy hatalmas olasz légiflotta megterem-, tése volt, amely csakis nagy tömegek alkalmazásával lehetséges: az együttes gyakorlatok és a csodálatos bravúrral végrehajlott csoportos távrepülések; nagyszerű előkészítői voltak a jövő nagy erőpróbáinak. 1928-ban és 1929-ben két csojiortos körrepülésl vezetett a Földközi tenger keleti és nyugati medencéje felelt, majd 1931 -ben egy 12 vizirepülőgépbőí álló raj élén, először az egész világon} átrepülte az Atlanti Óceán déli részét és 1933-ban, a, fasizmus tízéves jubileuma alkalmával egy 24 gépből álló rajt vezetett át az Óceánon az Egyesült Államokba: ez a vakmerő teljesítmény, amely az Óceánnak & az Alpoknak kétszer váló átrepülését jelentette, ma is egyedül áll a repülés történetében. A légierő újjáépítése terén kifejtett tevékenységének eredményeit a tények igazolják tehát a legbeszédesebben. Az olasz katonai és polgári repülők egyéni ós kollektiv teljesítményei mutatják, hogy teljesítőképesség mily végső határáig tudta vinni az emberek és a gépek erőfeszítését. •
Hasonló lelkesedéssel és eredményességgel támogatta Balbo « polgári repülést is: ennek-meggyőző bizonyítékait szolgáltatják az olasz sportrepülők ragyogó teljesítményei. Hogy csak néhányat említsünk: Francis Lombardi ulja először Roma-Mogadiscio közölt (8200 km. 7 nap alatt), majd Vercelli-Tokio jtözt (11.000 km. 9 nap alatt); Lombardi, Mazotti és Rasini pilóták afrikai együttes körrepülése 3 géjien mintegy 30.000 •<m.-nyí távolságon. 1928. augusztus 10-6n repülfítábornok-
ká lép elő, majd a rákövetkező év szeptemberében légügyi miniszter lesz és 1933. auguszliús-12-én, azon a napon, melyen visszatért a dicsőséges óceán-repüléséröl és az örök Város feledhetetlen ünneplésben részesítette, kinevezték a légierő marsalljává.
A három vilézségi érmen ki-vül Balbo tulajdonosa a légierő aranyérmének is. Munkái
közül nevezetesebbek napló-szerű könyvei: "Rómától Odcs-sáig«, ^Óceánrepülések és a ^Naplóm 1922-bőL.
1933. november f-ike Balbo Líbia főkormányzója volt, majd a háború kitörése óta az afrikai ^légierők parancsnoka. Ilyen minőségében hall hősi halált az elmúlt hét végén egy repülőútja alkalmával, amikor gépe angol találat következtében lezuhal.
Tegnap délután tűz pusztitott Riskanlzsán
Tegnap délután 4 órakor a tűzoltók szirénája végigharsant a városon. Kiskanizsáról telefoniul tüzet jelentettek és a tűzoltók Vecsera Antal parancsnoksága alatt percek alatt kivonultak a vész színhelyére a Flórián-térre, ahol Ziegler mészá-rosmester udvarában a feldolgozó helyiség tetőzete kigyulladt és nagy lángokkal égetli. A tűzoltók, valamint a segítségre siető derék kiskanizsai lakosság minden erejével a tüz tovaterjedésének megakadályo-
zására minden emberi lehetőt elkövetlek, ami. sikerült is. A közkutban bőséges víz állott az oltók rendelkezésére. Sikerült a tüzet lokalizálni, azonban az épület tetőzete teljesen leégett1.1 A kár mintegy 3000 pengőre tehető. A jelek szerint valószínűleg rövidzárlat okozhatta a tüzet.
A tüz keletkezésének pontos okát a helyszíni vizsgálat TogJN megállapítani.
BIZTOSÍTSON TÜZKAR ELLEN, - KARA MEGTÉRÜL I
Míg az asszony férjét főtt meglátogatni Nagykanizsára, gyermekét otthon összetiporta a megvadult tehén
Hahót, július 2. (Saját tudósítónktól.) Megdöbbentő szerencsétlenség történt a csendes kis Hahói községben.
Kovács Jánosné hahóti asz-szony tegnap délelőtt férjél jött be meglátogatni Nagykanizsára. Míg az asszony olt járt, addig 8 éves János nevű fiacskája a tehénre ügyelt otthon. A fiu elvezette a tehenet a mezőre, a kötelet, amellyel a tehenet vezette, a kezére tekerte és ugy haladt vele. Egyszerre a tehén valamitől megvadult ós magával rántotta a fiút, akit néhány méternyire magával hurcolt, majd a szerencsétlen gyermeket any-
nyira összetiporta, hogy az véresen, eszméletlenül elterült a mezőn.
. A szerencsétlenséget a mezőn dolgozó emberek észrevették, se-gilségérc sietlek a gyermeknek, aki kétrendbeli karlörést, koponya- és bordatörést, tüdővérzést és egyéb súlyos sérüléseket szenvedett. Telefonértesítésre a mentők beszállították a súlyos állapotban lévő fiút a kanizsai kórházba, ahol a sebészeten helyezték el.
Állapota válságos.
Az esetet jelentették a kórházból a rendőrkapitányságnak, ahonnan rendőrtisztviselő szállt ki u fiu kihallgatására.
Leütötte munkaadónöjét, gyújtogatott, majd a kútba vetette magát a gazdasági cseléd
Izgalmas eset foglalkoztatja Csombárd község népét. ¦
Ugyanis a minap este kigyulladt Nagy Ferenc gazda udvarán az összehordott széna és szalma, amely több gazdasági felszereléssel együtt a tüz martaléka lett. ; Csak a lakosság gyors oltásának köszönhető, hogy a tüz nem terjedt át a
házakra és nem hamvasztotta el azokat.
Csakhamar megállapilást nyert, hogy a tüzet gyujlogatás okozta.
Ugyanis — a tüz kitörése előtt — Nagy Ferencné, aki beteg férjét apolta, arra lett figyelmes, hogy valaki az istálló ajtaját rázza. Kiment megnéz-
VáPOS! logea. Még csak ma szerdán t
Egy film, amely mindig uj. amelyet nem lehet elfeledni. A legszebb, legdlcsöbb emlékeket Idézi fel a
LUIS TRENKER lebilincselő remeke. Aktuális magyar vllághiradó.
Eltfadisok köznapokon 8, 7, 9, vasár- éi finnepnap 3, 5, 7, 9-kor
ni, ki lehet az, mikor a sötétben Nagyék gazdasági cselédje Lackó Pál az asszonyt egy lőcscsel fejbcsujtolla. Nagynénak volt annyi ereje, hogy átfutott a szomszédhoz segilségőrt, azonban ezt az időt arra használta fel Lackó, hogy felgyújtsa bosz-szuból a gazda szénáját és szalmáját.
Lackó cselekménye Után el-tünl. A csendőrség hajtóvadá-szatot indított kézrekeritésére, mialatt a súlyosan sérült asz-szonyt a körorvos részesítette első orvosi segélyben.
A gyújtogató gazdasági cselédet most azután megtalálták a községi legelön lévő ilatókut-ban, holtan. Valószínű, hogy a legény a büntetéstől való félelmében ugrott be a kútba, ahol halálát lelte.
mm.
A nyári ruhákról
E héten latiam néhány olyan\' szép és elegáns ruhát, hogy miheztartás végett kénytelen vagyok leirni k. Hölgyolvasóim részérc.
Az első volt egy fekete tiszta selyem maroccín ruha 4 részes gloknis szoknyával, fehér madeira bubigallérral, fehér madeira elálló lölesérzsebckkel, ugyanilyen manseltávai, fehér zöld bőrövvel és hozzá egy hosz-szu syeifolt fehér madeira ka-bál. Nagy fehér kalap, fehér-fekete cipő, reükül és kesztyű egészítette ki ezt a valóban gyönyörű toalettet.
A kötény vagy kötényszerűen alkalmazott húzások egyre inkább divatossá válik, Legalább három ilyen ruhát láttam tegnap, az egyiket mindjárt le ÍS írom. Egy tiszta selyem irnnri-mé, hátul teljesen sima, élői kétoldalt két nagy tölcsér zseb volt, amely alatt a szoknya csupán csak* kétoldalon egész erősen volt húzva, ami által az egész alj egy szinte gloknisnak ható; bőséget kapott, a felső része teilban szintén húzva volt.
Nagyon tetszeti azutáp egv: rekcle-fehér szalagmintás impri-mé ruha, ami elöl egy húzott kölényrésszcl volt díszítve. A" kötényen két zseb, amely fehér pikévcl volt kibélelve, a bluz elöl egy nagy njasniban kötődött, amely szintén fehér pikévcl volt kibélelve. Ehhez a ruhához viselt a hölgy egy fehér pikó kulikaháiot fekete piké kU hajlóval, mansellával és a zsebek is feketével voltak kibélelve Egy nagyon szép fehér ruháról is i>c kell számolnom, ez fehér nyersselyemböl készült, a szoknyán 4 hol volt körülbelül 4 ujjnyi szélességben a két első, elől levő hol két zsebbel végződött, ugyanilyen zseb szerepelt a bluz két oldalán piros
BAKAI BöaLÖNW
lWg |uHb>3.
Tilosban járt külföldre, Itthon kétszer adott el egy kerékpárt egy molnári fiatalember
PlaiVÉ
azonnalra felveszünk.
Magyar Hirdető Iroda; Rt. kirendeltsége Kó-ut 6.1
és kék szegőzésscl, kis sálgatlér-ral, sajátjából gombokkal, amely gomboknak az az érdekessége volt, hogy pirosbél voltak rátéve {galelillböl) viselőjének kezdőbetűi. Egy nagyon! kedves fehér bolerós maroccin ruhát is láttam, ami a következőkből állott: a szoknya 0 részes volt befelé vasalva, hozzá egy kis boleró, aminek két vállára sujtás gombolódoll és a bolerón lévő apró zsebből egy kis piros szalagon aranyozott kitüntetési érem — bijou — lógott. Hozzá egy piros tiszta selyem, elől kis masniban kötődő bluz volt, vagy pedig a másik hozzávaló bluz egy zöld ka-lonabluz, elől arany—- katonagombokkal.
Végül <yjy halvénykék geor-gette gálámba nyerte meg tetszésemet, aminek az eleje váltói kezdve teljesen húzott volt, az alja pedig köröskörül egész sűrű gloknikba hullott alá. Egy piros-kék kombinált széles öv fgeorgette) volt hozzá és az egész ruhái 5gy hatalmas piros szekfü díszítette, amely a kivágás mellé volt odatéve.\'Az i|_ letö hölgy egy gyönyörű virágtokkot viseli a ruhához, amelyről hátul halványkék selyemfátyol hullott alá.
Dlvatposta
SZERRNY oi.VASO. (tanek nagyon
megfble.hlO egy Sötétkék mugyur anyagból késziUl. chnntung ruha kél nagy zsebbel, » gioknis Mwknya «Wl végig fehér gombokkal, apacs óhajtással és egészért Kivid ujjakkal, OSOllog egy "kis fehér virágot tűzhet n kihajtóra. Fehér -piros övvel vlsellicti. Üdvözlet.
GARDEN PAttTY. Ajánlhatok egy virages piké vagy vászon estélyi hl*
hát, liossxii uiokiils szoknyával, aminek tulajdonképpen hátul van n bősége és Yttl vulajnivel hosszúbb Két vállpánt erősítse a ruhát a vállhoz, unt e*ry melltartó \'felsőrészből jön, u hát teljesen szabndon maradjon, e^y kis bok\'ró «¦ ./11 -¦ ¦ kí a ruhái, aiuí eltakarja a dekollást. Odvözlel.
KICSI S/.IV. Nem tudom, telszenoe önnek «xy halványkék pirosvirágu pikó íurdöruhu. \'Remélem igen. Üdvözlet.
Korlátozások az anlóbaszforgalomban
A Mávaul vonalain la életbeléptetett korlátozások a Nagykanizsát érintő vo-nnlak kóztíi csak a Nagykanizsa -Kaposvári vonalon Idézett elő változást. Eszerint csak e/y járat tndul naponta, éspedig Kanizsáról 7.15 perekor, Kaposvárról pedig tTéhudn 14:00 órakor, aszerint tehát it mai naptól nem közlekedik n Nagykanizsáról eddig 13.25-kor Induló es tii.10-.kor Ka|x>svári\'a érkező, valamint u KanosvánroJ reggel li.UO.kor tliilukS és Nagykanizsára H.lí">-kor érkezei kél járat.
A Zalai Közlöny /sebmencl rendjében lehal n :ill. oldalon a uiáSodöí, a 37. "oldaton pedig az első járatot kell lö-rolni.
/Meg az elmúlt nyáron történt, hogy ltodek István molnári fiatalember löbb irben kiszökött. Munkál akart vállalni külföldön, majd hazatérve, kerékpárját eladta Mnrakcrcszturon Tóth Mihálynak. Tóth a kerékpárra 20 [*llgő elő\' lvg«ít adott ós amikor.el akart menni a gépért, kiderült, hogy Rodek másnak i.s eladta azt. A második vevő ki i.s fizette a tUS pengő vételárat, sől a gé|M-i is elvitte.
Rodek István egy .sikkasztással és tiltott haUrátlép&sel vndoltau kerüli a nagy kanizsai törvényszék elé. Miután elfogatása után azonnal"letartóztatták, tbgliizAr^kísért* tel a tárgyalóterembe. Xemitagadja, hogy ál-álszökött a hatá-Kin, de azzal védekezik, hogy régebben nem váll l>e katonáink és Igy nein ludta, hogy az ország elhagyásához ka. tonai engedély kell. Kódok azonban útlevelet som váltott és niindeiiképen
Az Hprómagtermelésvsorsa az árkormanybiztűs kezében van
ht.i: Tlehor l.tván földbirtokos
A magyar gazdatársadalom hálás lehel a vidéki napisajtónak, amely egy ideje helyt ad hasábjain az aprómagtcrmelés körül felmerült problémák megvitatásának. fíp|>en ideje volt már annak, hogy ezzel a migy-i fontosságú kérdéssel behatóan foglalkozzunk, hiszen senki sem tagadhatja, hogy a heremag- ós fümagfélék termelésének fokozása valóban elsőrangú agrár-érdek, amely egyrészt kiválóan alkalmas az ország fizetési mérlegének megjavítására, másrészt a termelő jövedelmét is alaposan fokozhatná.
Kívánatos lenne tehát, ha erős propaganda indulna meg a gazdák körében az aprómagler-melés fejlesztésére. Az értelmes magyar .gazdákkal könnyű lesz megérlelni, hogy a világpiaci viszonylatban is elsőrangú minőségű magyar aprómagvak szinte korlátlan mennyiségbon helyezhetők cl foként az északeurópai és bizonyos tengerentúli piacokon s annak a kézzelfogható bebizonyítása sem nehéz, hogy milyen óriási a különbség az aprómagtcrmelés és a gabonatermelés jövedelmezősége között. Ha az aprómagtermés csak közepes, vagy éppen* gyengeközepes eredményt ad, még mindig négyszer -ötször annyit kereshet a gazda rajta, mint ha hasonló területen rekordtermése van gabonafélékből. Igazuk van tehát azoknak, akik még bizonyos hatósági pressziót is szívesen látnának az aprómagtermelés növelése érdekében, hiszen ma és még
tilos múdon leple ál a háláit. Bflis. me.rlc azt is, hogy két embernek adta el a kerékpárt és az igy .szerzett pénzen cipói, ruhái vett. Kát i>ár ctpoVés 14 |jcngü megvan még, azok olt vannak a tárgyalóteremben bírósági totét-ben.
A törvényszék Mukáry-tanácsa hosz-szös tanácskozás után öl hónapi fog-Tiázra és egy évi poli likai jogvesztésre Ítélte Rodttk Islvánl. Bfmletéséből e;ry hónajwl 6s ü napot kilÖltöUuck \\«tl előzetes letartóztatása idejével. A le. foglalt kerékpár ügyével polgári perre ni.-ilf.i a két vevőt, de azok oit a tir. gyaláson megegyezlek. Tóth Mihály az előlegként kifizetett ao pengő fejében inogkapLi a két ])ár Opöl «Vs Ic-tnondntl n kjeréki»árr<y a teljes árai fi-zelcll vevíi javára. Rodet sokulla a bunlelésl, de védője lanáosára mog(nyy. tfodolt, igy az jogerőssé, vált.
kí tudja meddig —- az irányított gazdálkodás^korát éljük. De igazuk van azoknak is, akik a sajnálatos tapasztalatok egész sorára való hivatkozással azt állítják, hogy nem sokat ér addig >& leghevesebb propaganda scf.í, amíg a magyar aprómag a \'legvadabb spekuláció tárgya lehet és a termelő évről-évre azt látja, hogy ráhárul a termelési kockázat sokszorosan túlnyomó része, viszont a haszon javarésze — sok-sok millió pengő — néhány nagykereskedő ke* zébe vánjclprol. Ezek a nagykereskedők kitűnő szakmai ösz-szcköltetósüknél fogva jót ismerik a világpiaci árak iflakulását s mivel a budapesti tőzsdén kar-telszorüen lépnek fel: hatalmas tőkéiknél fogva játszi kónnyedv seggel befolyásolják az árfolyamokat olyképpen, hogy őszszel, amikor a gazda az apróimig termést betakarította, h lehelő legalacsonyabb árfolyamon vásárolják azt össze, *ta-vaszszal pedig, mikor az export kezdődik -s mikor a gazda vetőmagot akar vásárolni, to-ronymagasra emelik az árakat.
íLn a kormányzat nagyon helyesen gondoskodott arról, hogy a gabonamagvak árán mini máit assók s a magyar gabona ne legyen többé tőzsdei üzérek játékszere, a nagyszerűen dolgozó árkor mány biztosság most egy tollvonással teljes rendet teremthetne az aprómag- ¦ vak áralakulása terén s ebben az esetben bizonyosra vehetjük, ugy megnőnek gazdáink apró-¦magtermelésl kedve, hogy már a következő esztendőre legalább a háromszorosára szaporodna az aprómagvakkal beveiett terület.
Mjejitt nyaralni megy,
Éfr blxtoalUa lakása*, W OaUlafét ueiôrémm» ¦ # lopA«-károk i «llan I
Szövetkezeti tojástermelő csoportok alakultak a Dunántúlon
Néhány héttel ezelőtt a Hangya központ egészen uj elgondolások alapján a baromfi- és tojástermelés minőségének és mennyiségének feljavítása érdekében a termelőket csoportokba tömöríti s jobb munkájukat azzal jutalmazza, hogy — ezldöszerint pl. — a tojásért a legmagasabb nani-áron felül kg.-ként 10 fUlér felárat fizet.
Alig néhány hete annak, hogy a szakemberek megkezdték a szervezést, máris bebizonyosodott, hogy most választották meg ;n| helyes utat. A Hangya szakközegei e néhány hét alatt 1S00 gazda udVarát látogatták meg, il szövetkezeti csoportot alakítottak 755 taggal.
A fejlődés lassú folyamat. Több esztendőre lesz szűkség, ahhoz, hogy országos viszonylatban is érezhetővé váljék ennek a munkának az cfíWménye.\' Megnyugtató azonban, hogy: ugy a szakkörök, mint az általános vélemény\' szerint, helyes úton jár a,\' Hangya, sőt azt is . hozzátehetjük, hogy az egyetlen helyes ut, ami a cél eléréséhez vezet. Sok a nehézség, mert az. állomány Hevert, a tenyésztés tervszerűtlen, az ólak gondozatlanok, a tojás piszkos, a csapófészek ismeretlen,, de aki szótfogad a Hangya szakembereinek, kevés fáradsággal gazdaságosabbá teheti baromfitenyésztését. Ez már önmagában-vévc is nagyobb jövedelmet jelent, de mert a Hangya mindazoknak, akik utasításai szerint járnak el, felárat fizet/kétszeresen jár jól az a gazda, aki\' megérti feladatát, kötelességét önmagával és hazájával szem-bon. . (:)
{-) A DEBRECENI UTASOK VEZETNEK BntCapcsl idegen forgalmában. A \'MVS Jelenti, hogy a sVkésrőváros statisztikai hivatalának Apr\'i.\'- liava adatai szerint Budapest WegenEotnalnia a imilt év áprilisához képest omelko. dé-st mutat, amely azunban kizárólag a *bvU> idegenforgáknn növukcdéséro vezethető vissza. A kúmiUtésbait ¦ tor-irTészeiesen csak azok a vldékiok slc-repeluck, akik -száUodábiui, -*vngywpen-zlőbun szálllak meg. A törvényhatósági jogú városokból érkezettek számát tekintve, Debrecen az első.Sze-¦ged a mlsodik; Kassa a harmadik helyei .foglalja ci
(-) HAHCBASZAL1. a lütlilsiaknia a Unekereskedekon eUen. A>A(agyur Vidéki s.tjiötudösiió jeu-nti Budapestről, hogy kereskedői körök-ugy-vetik, niis/i\'iint a jelcnkyi ánnegállapitás sznk hasrontétetei melleit Itelyesebb, ha mmél kevesebb kéz bonyolítja le a tb^pilmat. Eatért a kereskedők arra törekszenek, hogy a gyáros -kereskedő - közönség láncolatából kapcsolják ki uz Tizleli forrfUont MionybUUsa szein-poutjáből Btokeégteleit kezeket, ltoméi-l»ető, hogy a tOxUls*aJonán;vk ez az egészséges tömkvésc sikeres tesz.
¦^KKf* impregnáíása
PALC8ICS-nál
leloli.-,: iiíld Ml. Fanti. icltloi, : : :H4,
1940. jtriw» A
?ALAI gQZLoNV
jómlníii|fl
puplin ingek
olcsó árban kaphatók
Divatcsarnok, Fő-ut 6.
Megnyílt a népművelő előadótanfolyam Keszthelyen
Keszthely, julius !1 (Tudósilónk Írja.) Znlavánmigyc niin-doji részéből több mint százan gyúl. |ek össze Keszthelyen a zalai népművelők közöl, hogyazlskolánkivűli Nép-müvelési Bizottság állal rendezeti négy. napos tan Folyamon rész (vegyenek. Az előadóképzö lanfolyam ozt cékizzn, hogy az uj szociális tanok alapján in. diilhasson meg a zalai népművelés. A felvett anyag és az. előadók egyaránt azt mutatják, hogy a rendezőség colja az, hogy a falvak népének lelkiségét pz idők szellemének megfelelően ál-formálja, de öst szépségében és ere-dellscgében mégis meghagyja,
A lanfolyam ünnepélyes megnyitója elölt a hallgatók szentmisén vettek részi, majd az alispán képviseletében dr. Fehér János tb. főszolgabíró nyitotta meg a tanfolyamot. Az első napon dr. Anlttlfia Antal kultusz miniszteri államtitkár • Népművelés és nem. zotnevelésf címen tartott nagyhatású, előadást. Vázolta a falu swu-iáiis liely-zelét és a munka karitásxájnik megvalósítása mellett roglatt áUást. IIadut üzent az ingyen övkor és ingyen tej alamfzsnálkodús.-uiak és inkább n csalid megerősítéséi, immkáJioxjul Látását kívánta, hogy mindenki maga tarthassa el családját. Ezenkívül Németh Sándor
tanügyi főtanácsos és dr. Fára József fölevélláros tartottak még nagysikerű előadást.
_ Hősi haJátóval pecsételte
I Ulí.lll.3. I meg Kupán Miliály volt
I-—-1 brassói L közös gyulog-
circdbelí zászlós hazája [rantj hűségét. Az önfeláldozó köteiességleLjesiLés a bátorság ós a példaadás mintaképét mutatván, Kupán zászlós Barnító vicétől északra fekvő Skrobava mcllelli filközctben fegyverrel a kezében bátorította embereit a végsőkig menő kt. lartásru. Számos támadás kivédése után az oroszok mesterséges füslfelhök védelme alatt rctlooe.es támadást intézlek hőslelkü zászlósunk állása ellen, likkor Kupán zászlós, hogy személyes l>61daadásávaf .kitartásra tüzelje embe-reit, felugrott a meQvédre é.s addig dobálta gyilkos gránátjait az orosz tömegekre, míg halálos sebet nem kapóit.
(Megdicsőült emlékét az arany vitézségi érem odailélésével őrőkitclték meg. *
,—--Kimagasló bátorságával
[UH. HL 3. Itat ki ezen a napon -—-1 Varga József volt szombathelyi 83. \'közös gyalogezred béli póttartalékos tizedes, aki " Szeeret folyó Menil BaUcomál végrehajlott éjjeli vállalkozást megelőzően Igen ügyesen kö-aelÜBtiu meg az oroszok drótakudályalt. Alalluk robbímótölteleket helyezett el. majd-az éjjeli vállalkozás végrehajtása alatt, rohamraja ólén elsőnek rontott BZ oroszok közé, miközben egymaga körülbelül a) oroszt telt harcképtelenné és azok géppuskáját elzsákmányolta. Varga tizedes, aki már :tli hó-
napja volt u harctéren, kétszer Ls meg-¦ebesalt, a nagy, a kis ezüst ós a bronz vitézségi érmet már Idérdemelte, ¦ kimagasló magatartása ellsnR\'réseké-pen az urony vitézségi érmet kapta Jutalmul,
(Nagykanizsától Kraszna-horkáig)
c. útleírásunk folytatása anyag-torlódás miatt következő számunkra maradi.
— (Holnap este: Szentóra) Holnap, csütörtök este 6 órakor
havi Szentóra a plébániatemplomban kilelt Oltáriszenlség elölt. Eközben gyónást alkalom az clsöpéntckre,
— (A Magyar Élet Vártja)
nagykanizsai kerületi szervezetének központi irodája a nyári idö alatt sem szünetel. Dr. Tholway Zsigmond városi pártvczelö minden nap fél 12-töl fél 2-lg Kölcsey-u. 2. szám alatt (első emelet) párthelyiségben mindenkinek a legnagyobb készséggel rendelkezésére áll ügyes-bajos dolgaiban (vasárnap és ünnepnap kivételével).
— (A vlllalulajdonos karjaiba ugrott a betörő leány)
Balatonujhelyen van villája Katona Sziláid biztosító Intézel! titkárnak, Katona minap lement villájába és hajnalban arra lett figyelmes, hogy egy leány lopakodik be az ablakon. A betörő leány a szó szoros értelmében a villatulajdonos karjaiba ugrott, aki azonnal átadta a csendőrségnek. Kiderült, hogy Fehér (Weisz) MÁria soproni származású csavargó leány, aki már 11 Ízben volt büntetve és aki most azért tette át működési színhelyét a Balaton mellé, hogy a még üresen álló villákba betörjön. Elözö nap kiszemelte magának Katona villáját, de nem tudott arról, hogy este abba beköltöztek. A póruljárt veszedelmes betOrónőt a kaposvári ügyészségre szállitotlák, ahol letartóztatták.
— (Követendő példa)
A/Háziipari Központba tömörült zalaegerszegi asszonyok nagy sikert értek el az angoranyul tenyésztésével Az angoranyul prémjét házilag dolgozzák fel és a speciálisan elkészilott zalaegerszegi puiloverekci a németországi piacok vásárolják fel. A zalaegerszegi
asszonyok az elnni* ót hónap alult Közel négyszáz pullovert adlak el Németországnak, mintegy 10.000 pengő értékben. Kivitel tekintetében Q Külkereskedelmi Hivatal segítette elő a zalaegerszegi asszonyok kereseti lehetősé, gét.
- (Betörtek * keszthelyi nagytrafikba)
Tudósítónk írja : Keddre virradóra falbontó betörő járt a keszthelyi nagytrafikban. Az udvar felöli részen gyakoriolt kézre valló munkát végzett a betörő. Az árudából bélyegeket vilt cl, de láthatóan pénzt keresett, mert az összes fiókokat fellörte. Pénzt nem talált, emiatt, valószínű bosszúból mindent összeszórt a trafikban. Két újságárus fiu éjjel 11 óra tájban egy magas, szürkefelöltös férfit látott átmászni a falon, ez az első nyom, amelyen ff nyomozás elindult.
A magyar közöpoiztály kod-veit balatoni Üdülőhelyére.
ttórrgln» «tumi H I vantl IwtUttilfe.
i DIJracuUo teWItágoiiUit nyújt ISSO
láqtilinilBi Ml Uttlj (rárukii).
— (öngyilkosságok)
Nóvák Sándor 41 éves csurgói biztosítási ügynök lakhelyén a pajtában felakasztotta magát. Meghalt. Búcsúlevelében azt Írja, hogy megunta a küzdelmet a megélhetésért. — Simon Imre 69 éves, nyugalmazott Máv. pályaőr, Kaposujlák-nál az éjszakai személyvonat elé vetette magát. A mozdony kerekei teljesen széttépték. Miután búcsúlevelet hagyott hátra, öngyilkosságához nem fér kétség, a temetési engedélyt megadták.
— (Autóbaleset)
Tudósilónk irja: Jordanics József keszthelyi autóvezető Hévízről Keszt-he:y felé tartott, amikor az országúton az egyik kanyaró ál szem bejövő aufónak futott. A másik autóban dr. Hargltay szombathelyi orvos ült feleségével. Szerencsére csak a sár-hányók ütköztek Össze a így az autók utasai könnyebb sérülésekkel megúszták a karambolt.
biztosítsa autóját toriís el-len, kara megtöröli
mi történik otthon,,
csak «e*
okoz gondot 1
Ha maga után küldeti a ZALAI KÖZLÖNY-t
nyaralása:
gondtalan, nyugodt pihenés lesz.
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
Szerda
ÁlUuiló mlioraximok hétkftsMp*k«fl BndapMt I. nfla«ráa
(1.15 Torna. Hírek. Kö^mények. Hanglemevek. — Utána étrand. — 10 Hirek, — 11.10 Nemzetközi Tifjotoó-uolgálat. _ 12 Harangszó. HimnuM. Időjáráijetanté*, — 12.40 Hírek. — Ii30 Idöjebés, időjárásjeéenté*. — li.HJ Hirek. — 14.45 Musorbmor-tetés. — 15 Arrolyamhirok, piaci Arak, 6"ölmis,«ráiuk. — 16.45 Időjelaá., Idrt. járásjelentés, hirek. — 17 Hírek vák és magyax-erosc nyelven. — 10.15 Hírek. - 21.40 Hirek, időjárásjeJefité*, hirek szlovák és magyar-orosz övezvén,
Ki az urát szereti, Vargánál
tisztittat neki!
BUDAPEST I.
- 17.15 A Magyarországi Mun-k/isilíilegylelek Szövetsége képviseletében a Magyarországi Vas- ós Fémműn, kasok Központi Szövetsége osepeli he-ryicsoportjónak dalárdája. — 17.50 Az egyetlen magyar tűzharcos asszony. — 18.10 A rádió szalonzenekara. — 19.25 Kurina Simi cigányzeaiflknra. — 19.50 Külügyi negyedóra. — 2025 Hangképek. — 22.10 A Budapesti Hangverseny ztoknr. — 23.20 Farkas líÓla cigányzenekara. BUDAPEST I),
10.30 Egy romantikus szabadsághős.
— 20.25 Pázmán (iyörgy zongorázilc.
— 20.55 Öreg sziveik (felolvasás). — 21.25 A Budapesti Hangversenyzenekar. — 22.00 Idöjárásjelcntés.
Csütörtök
BUDAPEST I.
10.20 1. Titok. 2- Hiénák. Elbeszé. lés. — tata Felolvasás, --- 12.10Bá-nyÓcsky Erzsébet hegedül. — 1255 Solymossy Margit, az Operaház tagja énekel. — 13.30 A rádió szalonzene* kara, — 16.15 Ruszin ha liga lóinknak. * 17.15 A ni agyar —nőmet válogatóit atlétikai mérkőzés, - 1730 Fátyol Jancsi cigányzenekara. — 18.00 Áldozat és győzelem. Előadás. — 18.15 Kóréh Endre, az Operaház tagja énekel zongorakísérettel. — 18.45 A kedves. Előadás. - 19.25 Fundya\'zó. Hongjáték.
— 10,45 Amiről mindenki beszél. — 20.10 Az Operaház zenekara. — 20.40 Előadás a debreceni nyári <\\ryeiemröt.
— 22.10 A mjkóxeaickar. — 23-25 Humoros számok hangleniezrőa.
BUDAPEST IL
16.15 Hanglemezek. — 1845 Dr Balázs Gyula magyar nótákat zongorázik.
— 19.15 Hanglemezok. — 20.00 Hirek.
— 20.25 A 2. honvédgyalogezrcd zenekara. — 21.15 Természettudomány és -kultúra. Előadás. _ 21.45 Időjárás-jelentés.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb biszerzésl forrísii
VASTAGH Nagykanizsa.
ZALAI KÔZLOUV
BUTOWT
. Kinllpan». liiiioitlesijttl
vegyen v»gy rendeljen,
megbízható és olcsó.
C**njenr-nt 14. _____
Sírem lékeket,
liikillit, ¦BizeEinett. lidi m-annit
szakszerűen éa legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragómesternél, Klrály-utsa 35. NifT •JiWík-íaktár. Teleion 6115.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai Közlöny nyomdájában
Nagykanlzn, FS-ut 5.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATON-FENYVESEN,
közvetleRül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásltott
fürdöjoggal
25°/0-os
havi 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A talajbeszürödés folytán kitűnő ivóvíz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand. EayhéB aélyfllf sekély vizében a gyermekek ve-
uély Hólkill ííh-ödíiühiőlí. Az épilkezés olcsó és kedvező feltételekkel lehet építkezni. Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyvezve. HAg ma kórjen díjtalan prospektust
SZABÓ ANTAL
flxKMben : KRfyk.nlzia, Fft-vt 5.
194a pu» 3
(Folytatás a 1- oldalról)
Tokió szerint Anglia és Amerika titkos óceánt egyezményt *kÖt Japán ellen
Elénk érdeklődéit kelt a Távolkelotl brlyzui is. Tokió tegnap Jelenteié, lmgy Indo-Kinát elvágta Kínától. Mintim a szovjet még korábban magára hagyta
Kínát, valószíriftnok látszik, hogy KJna meg fog egyezni Japánnal, Ezzel Japán elérle évszázados célját : a halai, mas és sok nyersanyaggal rendelkező*
Kuni lábaj elölt hever.
Ez termeszeteaon súlyosan érinti Angliát, amelyet eddig Japán sohasem mert távolkeleti erdőkéiben megsérteni. Ha Hongkongba befészkelődik Japán, örökké veszélyeztetni tudja Indiát és Ausztráliát, txmdon a Jelenlegi helyzetben ugy látszik semmit sem! lehet a japán akció ellen.
Felmerül ezacl kapcsolatban Amerika
nyugtalanságának kérdése is, Rt anícri-kjii hadügyminiszter csak tegnap Jeten* tette ki, íiogy fel kell készülni az aino-rikai partok védelmére. Tudni (kell azonban, hogy Amerikát csak Ázsia
felől (enyegotte veszély, soha Európa felől.
Ezzel kapcsolatban érdekes az a ma déli lokiol jelentós, amely az egyik japán lap ériesfilósét közli. Eszerint Anglia és Amerika titko-s Csendes 00».-ánl egyezményt kőt. Az egyezmény megkötésével jár á védelmi hajóhad közös nu\'íiif>-.íi .]\'-:!. Az egyezmifíny ér-
leimében Hongkong USA ellenőrzés alá kerűhse, inig a többi kikötőket mindkét flotta szabadon használhatná. Az egyezmény célja a közös érdekek megvédése Japánnal szemben-
Teleki Pál miniszterelnök nyilatkozata a helyzetről és a jövő programjáról
Teleki Pál miiilszlerelnök a RfÉP icg napi értekezletén nagy beszédet inon. dojt, amelyben hangsúlyozta, hogy ne. líéz körülményék közt megy az Idén szabadságra a Ház ós .Ilii SZŰksége mutatkozik, össze is hívják a parlamentet. Ami a jelenEcgi nehéz időket jlleli, az a fontos, hogy a nemzet nyit. gólommal, Önérzettel ós bizalommal tudjon szembenézni a mostani időkkel. Ezulján a fokozott felelősségről beszélt :i mmisztciemök, Hangsúlyozta, hogy lisztéit a parlament munkáját, de most
nem viliéinek minden\'ügyet a Ház elé, azt azonban állítja, hogy a kormány eddig is résen átlt ós a napróünapra változó helyzetben is résen átí. Minden igyekezetével az ország értlekeil igyek-szik érvényesíteni legjobb tudása szo. riiit. Teljes tudatában van a kormány a nemzet erejének éri tudja, hogy u nemzet mögötte áll.
A nemzet értékeiről beszélt ezután : a becsületről, függetlenségről és nagy. ságről. A becsület az önerőnkre vaíó lámtuszkodást, a lelki függetlenséget és
hAtadt Nyári nutábusz-menetrend nimr
MagykanlMa-KapoavAr fjiéfc Jaml- 13 tál gaffa Mg)
p - _
7-15 —
3.20 825 10-10
4.90 925 20-10
Nagykanizsa p. u. ~. I é. Nagykanizsa Központszálló é.
BOtiOnye ............ I.
Kaposvár Korona .«allo ... | i
16-20 15-10 14 00
21-38 20 30
Nayyrt.nl*«* -Z.la.z.bar
p- •T00 16 45 1. Nagykanizsa ...... é. 705 ••1640 •21-15
1.60 1-33 17-18 é. Zalakaros ......... i. Ö-32 16* 2042
1.80 7-40 1725 é. Garabonc ......... i. 625 160O 20-35
2.50 7-54 17-35 é. Zalaszabar......... 1. 8-15 15 46 20-21
Bóhönye —NairyszMkacnl —Keszlhsly
p.-. •7-10 \'•8-35 ••15 10 •21-55 1. Böhönyc ......... 6. 700 ••14-55 •1910
1.10 737 9-02 15-37 22 22 é. Nagyszakácsi ...... i. 6-35 14-30 18-47
2.10 7-56 9-24 1600 2245 é. Somogysámson...... i. 6-10 1405 18-25
3.10 8\' 26 950 — — i. Balatonszentgyörgy ... 1. — 13-40 18-00
3.40 840 10-10 — — é. Keszthely ......... 1 — 1310 17-40
** csak hétköznap.
\' csak vasárnap is ünnepnap,
Csillárok,
fali karóik,
éjjeliszekrény-lámpák
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRAVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
bnritl hűséget is jelenti, A világnézeti* harcáról is szólt a mlniszteretiiök. Ki-Jelenlétié, hogy a magyar világnézet három tényezőből áll i a magyarságból, ilz európai elemből ós a ¦ korcszlény-fcígWl.
A miniszter ezután a duua medencei feladatról és a megoldásra váró feladatokról beszéli, részben társadalmi, rész. ben szociális \'vonatkozásokban.
A nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban hangoztatta, hogy a iiubay Vágó-féle javaslatban nem a nemzetiségi kérdés felvetése esik kifogás alá, hanem
azért kell elítélni, meri a magyar nemzet ellen vél, tehát szerkezeiében van lüba,
A nemzetiségi jogok megvalósítási tekintetében az evolúciós irányt kell kövelni. A zsidótörvényt érthetővé te-szik, vagy ha kell, átalakítják.
A legközelebbi munkatervek felső. rolásáboJ ki kell emelni a kamarák szabályozásáról, a vilhunosenergia Icjlesz-tóséről, a rehabilitációról, az összefér. lielcUcnségrőJ, a hadmcnlosségi válságról, a hileJszükséglet biztosításáról és a közigazgatás cgy-\'zcnlsitéséről szóló és munka alatt levő javaslatokat.
— Naptár: Julius 3. szerda. Rom. kat M. se. pápa. Protestáns Kornél. Izr. Szlvan hó 27.
OósttrdO nyitva reggel 6 órától eaU 6 óráig (hétH, taerda, pánink délntán koddon egész nab »rtku.,k).
APRÓHIRDETÉSEK
MféiV matam lav*Vb\\ né « fBMr. Wtkâtnttf U#l M\'fillér, w(n4Wn brr IMI «ad 4 fíútí
ÁJULÁS
Mindenes kalaranos telveszUnk azon-nalra. Batttryariy-u. 1. «z. •
Hé«la«*lga ét Minteli» azonnal fel-vétettk Kelemen Rezső cégnél. 1623
Bejáró UaariUni (elvetélik. Csen-gery-ut 66. Szabó. •
f*lakAirato"***** azonnalra (elve. nzlliik. Mirrar Hirdeti Iroda Rt klren-delizile I\'o-ut 5.
krwém maradt 15 ívta lalutl kislány,
Íyermck mciló, vagy mas könnyebb imin-ira alinlkoztk. Bldeklédnl Ciányl-n. 11.
1625
SS.]*r*B* lelvélttlk : Síéthcnyl-tír 4. Jelentkezel 1. sz. n|téiiél. •
Og..*, kn.ai.t** k.iár4»< ke-
rettetlk. Ubor, Csengery-ut 22. •
t>«klzrl*tk* kllutóllu Pc tölt. ut li. Kovaca.
felvitetik. -
1627
AD AS-VÉTEL
Ekéfltz-aaMkraai és asztal székekkel elido. Klrély-u. 43. Perlaki. 1615
UJ IMamtalMk kspbaték SrBnkut Elemér szakllzletében. Dcik-tót ?.. •
lllklall, plroi és zold egres kapbato Csengery-ut 79. sz. alatt. *
haz és inqatlan
Rékéczi-utca 12. szému béx sOrgósen «lasM. Bovebbet ugySnott. 1422
KOtOjglfctJ
Ktyakkanda tortiti*.. |..ttli, n.««top-polas, Uve;, poroellÉnragautés Béthory-n. 8. {udvarbari, veranda.) , *
zftuu KfizLdir
PVH.ITIKAI «lAPiLAF.
Kt**]. : „Klrf|.zs»»«f\' n. T. kaiykanlm", FlfsIM klado : Zatai Karsly. Nyorutott i • .MltUéuéfl H. T. Hairkanlz»"
ny.mdaJÉh.u NaBykaalzséa. (Nyoindftért tolti i Zalal Kirtly.)
80. Évfolyam. 150 síim. Nanykanlzsu, ItMü. július 4 csütörtök Ám 12 flIL
ZALAI KÖZLÖNY
Felelő, szerkesztő: Barbarlt. Lajos i^^M^rM^TÍ \\
Ujabb kormányválság, véres lázadások, zavargások és bizonytalanság Romániában
A lemondott Tatareacu helyett Glgortu alakit kormányt Bukarestben — Németország nem Ígért segítséget Romániának — Angol fegyveres akció Oranban a francia hadiflotta kézrekerltésére — A francia nemzetgyűlés ma módosltja az alkotmányt
„A felkészült Magyarország csak akkor folyamodik erőszakhoz, ha békés uton nem tudja elérni céljait"
A nemzetvédelem uj feladatai
Jaj annak a nemzetnek, mely nem készül íei a legvégsőkig a nagy críí. mérkőzési* - mondotta vitéz Bar-tha Káro\'y honvédelmi miniszter, amikor a magyar rádióban tartott nagyszabású beszédében « Vörös;, keié zt Egyesület támogatására hivta fet a magyar társadalmat. Katonásan tömör, kemény és mégis lélekbemarkoló volt ez a rádiószózat; Megjelenítő erővel tárta nagy hall-gatóságfc elé, hogy ma mfcír nincsenek harcterek, a modern hadviselés átfogja az országok egész területét, mert a lepü\'őtániAd\'ások pillanatuk a\'atl csatatérré tudják rombolni a legbékésebb városokat.
Mi hát itt a legelső teendő? Ma már, hála Isten, büszkén hivatkozhatunk arra, hogy van álütöerejü hadseregünk, kiváló az iparunk, amely elő tudja áJíilanf a hadsereg szükségletelt, jól ós kifogástalanul szervezett légvédelmünk, ám\' mindez nem c\'ég, meg kelt szerveznünk az egész magyar társadalmai, az egész nemzetei n totális vécfckczési c. A nemzetvédelem uj feladatul előtt állunk. GondoskjoduuJik keit arról, hogy febesü\'t hőseink, a légHám«dá sok során megsebesült asszonyaink és gyermekcink sebeit gyógyiUgi^ tudjuk, szenvedéseit cnyhlthcs-sük^ Ezt a magasztosán szép és nagy céh szolgálja a Magyar Vörös Kereszt Egylet. Fogalom ez ma már, hiszen mindnyájan ismerjük áldásos miin-kaját, mellyel önfeláldozóan vett részt a világháború nehéz éveiben. Nyitóit szemmel kell néznünk s tuít, ttunk keh, hogy az esetleg ránkszn-kudó jövő háború még "z eddiginél fokozotlnbb feladatokat ró a Vörös keresztre,
Vitéz Barth" Károly honvédelmi miniszter, a katona pontosságival! jelölte meg mindjárt azt a nagyon szép, de nagyon nehéz és nagyon fontos munkakört, amely a Vöröskereszté s amelynek « lényegét igy foglal 1« össze: betegszállító gépkocsi, oszlopok, kórházvonatok, kórházAk, üdülök felállilása, gyógyszerek, köt, szertk és orvosi műszerek houerzéso a hadseregnek és az itthoni Ínségeseknek, meleg ruhával, takarókkal való ellátása, mindezek mellett a hadifoglyok és ellünlek felkutatásjá-ra szolgáló szervezet jfenhtartjása a Magyar Vöröskereszt hivatása. Szé-\'es skála ez, amelynek hibátlanul Jó megvalósiLásához hatalmas ösz-szegek, miUiók kellenek. Mm ezek a milliók nincsenek, hiányzanak, mert a vesztett háborúk, a forral-dalmjak után a tijnionl békeparancs csat megnyomorított Magyarország Vöröskeresztje nagyon szegény.
Eny é\'niakaró, öntudatos nemzet azonban ezzel a szomorú megálta-pllássai nem elégedhetik mjeg. Ha szegény a Vöröskereszt, támogatnia kdi az egész társadatomnak, mert a Vöröskereszt a társadalomért, a nemzetért van. A nemzetért dolgozik már a békében is, hugy igazán
A magyar köz vetemény továbbra is élénk figyelemmel kiséri a romániai eseményekéi. A romániai helyzetről azonban a posta- és telefon-forgatombon román részről életbeléptetett szigorú korlátozások miatt nehéz megbízható híreket kapni.
A forgalomba kerülő azen-záolós hírek, nap nap után valótlannak bizonyulnak
és azokat minden Oldalról cáfolják.
Ezek közé tartozik \'egujabb-.tn az
A hivatalos román jelentések azfaihun elég bizonyllékok arra, hogy Románjában a helyzel uenv « legkedvezőbb. A katonai hatóságolé nap-nap ruIán kénytelenek szigorítani az intézkedéseket. így egy m« kiadott .hadtes.paraincsnoJc^égi rendelet szerült minden fegyvertartási engedély érvényéi veszti, 6-áíg be keh szolgáltain! mindenféle fegyvert és lőszert. Tilos u.rémhírek terjesz-lése, az izgatás, a szabotázs, a rekvirálás alóli kibúvás és az udók Waii fizetése. Azokat a nyilvános helyiségekel, ahol valótlan hinckes
lerjesztenek, azonnal bezárják. Egy.
szolgálalára lehessen a háborús megpróbáltatások nehéz napjaiban. A magyar komVányzal természetesen megfelelő támogatásban réSiedtl u Magyar Vöröskereszt Egyesületet, cz a láinogatás azonban csupán o ke. retek fenntartására elejendő. NövcJ^J keh a Magyar Vüröskercszl Egylet jövedelmei s ez anár a társadaJoin
a hir, amelyei a Vomán rádió már hivatalosan cáfolt és amely szerint Rómában magyar, bo\'gVir, román tanácskozások kezdődnének a követelések kielégítéséről. Tény azonban, hogy
Károly román király tegnap hosszatan tárgyalt Fsbrlzlua német követtel,
de ugy ennek részleteiről, mint Károly király és Mus-o\'inj le végállásáról senüni nem szivárgott ki.
á\'lalában, minden hadsereget érintő hir terjesztése, még ha igaz is, tilos és büntetés alá esik. Az Idegenek nem utazhatnak szabadon és újból jelentkezniük keh.
A \'akós ág légvédelmi kiképzésben védekezésben is köteles rfgédkez-védekezésben ,si köteles segédkezni a katonáknak, akfkinek minden eseiben azonnal harcba keh állniuk az ejlöennyősökkel szemben.
Katonai jellegű épületek, laktanyák, erődök, slb. elölt elhaladni is litos. Rádióadókat, póstagalambokat szikratávírókat be Ttefi szolgáltatni.
feladata. Az egész nemzetnek testvéri szcieietben kell összeforrnia/ -hogy a Vöröskereszt az lehessen, aminek lennie keh. /
- Adakozz a Magyar Vöröskereszt javára . hangzott 02 éter hullámain a magyar honvédelmi miniszter ké-reliüe ~ de ez a kérelem ofyan kérés, amely lényege szeriül vollakjék),.
möiy hiány kezd mutatkozni
Az angVai bombázások közül a newcastlei fegyvergyár bombázása érdemet említést, mig az angol repülök vállalkozásai közül az a Hanv* burg külvárosa ellen intézett támadás, amelynek során « nagy magasságból a felhők mögül ledobott bombák\' 12 gyermeket, 5 asszonyt és 7 férfit megöllek és többet meg>ebt-silettek. Az áldozatok a sürünlakott külvárosban ndnd békés polgáriszemélyek és játszó gyermekek.
OUlsz részről visszaérték Ésnak-Afrlkában a Meiejnhia elten Intézett nngo-\'fámntfást. A repülők Adnet és Máltát bombázták sikerrel.
Meghiúsult angol-francta kozelheteti tervek Szíria elfoglalásáról én a kaukázusi olaj-vidék elpuHxtitásáról
Ankara, fu\'ius t.
Török körökben nagy figyelmet keheitek a sziriaj helyzetről elterjedt hírek. Azt hiszik, hogy az alep-pói és a beyrull találkozó oka az vő\'!, hogy Anglia meg akarta hódítani Szíriát.
Ankara egyébként cáfolja azokat az Amerikában elterjedt híreket; amely szerint Moszkva azt kérte Ankarától, hogy a tengerszorosokat tegye nemzetközivé.
Berlin, Július 1.
A N\'JT közli, hogy megtalálták Da\'adier volt fruncía miniszterelnök 1910 Január 19-éről keltezett sajátkezű feljegyzéseit, amely töbtek közt a következőket mondja;
GameUn tábornok felkéreudS. hogy dolgozzon ki terveket a szovjet olajvidékek elpusztítására. Ez három jnódon volna elérhető: 1. a. német olajszállítás aljának elvágása a Fekete-ten&ercn, 2. Közvetlen közbelépés a kaukázusi olajvídeken.
pen parancs. Parancs minden ni!a gynr számára, meri aki a Vöröskeresztet támogatja, az öninagá\'ó1 és családfáról gondoskodik, aki kivonja magát a/ adakozás hazafiúi kötelezel Isége ídól, az a nemzet, minden magyarok összesvége c\'lcn kövei ot megbocsáthatatlan büut.
Ujabb szigorú katonai intézkedések Romániában
Hiörltiti az állandó német repülőtámadás alatt átló angol partvidéket
A nemei repö\'ök és tcngeralat;t-
Az Anglia elleni háború Jelentős eseménye vo\'l tegnap Rajnak az ok-mánylárnak lefoglalása, amelyet a német katonák La Cheritébe talállak és ame\'y a francia vezérkarnak a háború kiszé\'esilósére vonatkozó titkos terveit tartalmazza. A rendki-
\' érdekes okmányokat, amely főképp a balkáni és elöázsiai harcok megindulására, a bakul olajtelepek, bombázásara vonatkoznak, a német kormány a VI. Fehér Könyvben hozza nyilvánosságra.
járók tevékenysége egyébként szemmel íálhntóan fokozódik. Angliában ma éjszaka északkeleten, keleten és délkeleten voltak légiriadók. Ezekről a veszélyeztetett partvidékekről a lakosságot a szigetország belsejébe iclepiljk. Ram-gatc-ló\' Portsmouthig teljesen eltiltották a közönségei a parti sétányoktól és fürdöktö\'. Több más híres angliai tengeri fürdőhelyet is kiÜrJitetteky Londonban az éteinds^rekbeai ko-
ÍAUI KÖZLÖNY
1940 faliul 4
Fürdő
ruhát nadrágot köpenyt
Szomolanyltól.
8. A kaukázusi mohamedán népek1 fellazítása. ,
Bagdad, július 4. A rádió köziiHe, hogy liz irunl olajvezetéket súlyosan mcgpongai-"Sk. , • i , í ! I \' i I
Angol harnru áttoló a f^nois hadihajók kéx-rakarHéaéra
London, Július 4 Hivatalosan Jelentik, hogy július 3-án Anglia ellenőrzés alá vette a kikötőkben levő francia hajókat.
Későbbi Reuter-jelentés szerint, bár Németország Ígéretet lelt, hogy a francia hajókat nem fogja felhasználni az Anglia elleni háborúban, London nem bizlk e kijelentésben és ezért gondoskodott, hogy a f.ancla hadihajókat angolok vegyék 11. Félreértés folytán eddig két halálesel történt az átvitel során. Északafrikában Is felszólítást kaptak a francia hatóságok a hajók átadására. Oranban az erélyes angol felszólítás ellenére Is megtagadta a halók átadását a parancsnokló francia tengernagy, mire az angol hadihajók akciót indítottak a francia hajók elfoglalására. A harc még tart.
Hitler engedélyt adott a Irancla hajók Snelsüilyesatésére
i Iránból közlik, hogy a kikötőben a Dunquerke és meg vagy tizenöt hajó volt. — Ezeket támadta meg a három angol hadihajó. A támadás annál i> elltélendsbb, mert a tegnap még szövetséges hatalom hajtotta végre. Válaszul az angol akcióra a banda hadihajók, amelyek még nyílt vízen vannak, parancsot kaptak, hogy tartóztassanak fel minden angol Kereskedelmi gö-zOst é> ha kell, tüzeljenek a támadásra. ..
Hitler megengedte, hogy azok a francia hajók, amelyek nem tudják kivágni magukat az angol gyűrűből, elsüllyeszthetik magukat.
Vlchy, juUus t
A francia kormány körében nagy megdöbbenést és felháborodást keltett az angoloknak Oran elleni támadása a francia hajók birtokbavétele érdekében.
(Folytitáa a 8. oldalon)
Délnyugati, nyugati síéi, a nyugati és északt megyékben zápor eső, zivatar, a meleg tovább tart.
A Meteorológiai Intézet naaykenlsasl ¦•fhaTeloaUosaisa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap elte 9 órakor +198, ma rcjsol | 20 4, délben +27 a
Sirem lékeket,
liiMiil. wiiltinl, Msi uttihtt
szakszerűen ee leffolosobban KOVÁCS JÓZSEF
kolaragomeiternél, Klraly-utea 33. N««y ¦li»»l«k.r«atár. Teleion 616.
Ketting Ferenc és dalosai nyilatkoznak a legnagyobb dalos-boldogságról
fiz össze/ Kanizsán, Budapesten, majd Zágrábban hangversenyezik a Király-dljas Vegyeskar
— Csütörtök eStótftl héttő reggelig
egy orít aludtain I ..... mondta Ketting
ferenc hétfőn délelőtt, amikor megérkezett a klrálydijas Vcgyeskar diadalmas győri útjától, Arairól azonban a finulsdg helyeit inkiíbb a boldogság és öröm mosolygott le. Azóta többszőr kerestük Ketting Forctu«t, de vagy ma. gínvizsgái voltak, vagy azt a választ Kaptuk :
- Alszik I
Végre lognnp mégis sikerüli újból megszorítani kezét és egy kie-sil el. beszélgethettünk vek? a győri nagy na-|x.k janlokelrOl, élményeiről. Mindenek-előli nzl kérdezzük lőte, mikor tudta meg, hogy királydijasok leltek ós mit érzett 1
A visszaemlékezés boldog mosolyt osol Kelllag Fterenp areára. Ragyog a szeme, mikor mondja :
A miénk a harmadik Király-dijas Vegyeskar Magyarországon
— Mosl már bevallhatom, hogy már szombaton ette az egyházi hang* wrNeiiv ulán érezleni, liogy a királyitij ii miénk. Itt hallottam a gyöngyösieket és láttam őket, hogy mikor mi eléne-keliük a Bacli motettái, hogy letörlek. Tgaz, a mieink kitettek inugukért, leszólt a kar, mint egy orgona, Ugyanígy volt n másnapi versenyen is. Mimién szólani egyforma hangszlimci zengett a kituiHí ukuszlikáju, gyönyörű kultúrházban. Énekünk után maga Kodály mester is jött gratulálni és m-m akarta hinni, hogy os&k hclvcnhárinan va-1, gyünk, ugy megloj)ie nagy hanganya-gnnk.
A klrálydij jelenlöségóröl érdeklődünk. Megtudjuk, hogy a mi Vegyes-knnuik a hunuadik, amelyik elnyerto a királydijat. .Férfikor több is van ki-rálydijas, A királydij első vegyeskari győztessé u Nagy kanizsait is hangversenyzett Vakok Homérosz énekkara voli. ok i»30-bDn nyertek ot « királydijai, majd tlKW-biut u szegedi Oift-
lói mm lígjtmiIi\'I, mig mosi a miénk lett a királydijai jelentő, márváuylal-muEfltu, hatalmas ezüsl szobor és a zászló. A dijakat a köwtkc/ő dalos-versenyig őrzi a kar, megosztva a kl-rálydijas férfikarral".
— Az énekkar jövő tervei 1 ~ kérdezzük a boldog karnagytól,
— Mosl nagy u lelkesedés az éneke, sekben, szerelnénk, hu ez megmaradna. Mindenképen együlUnandunk és tovább tanulunk, ~ mondja Kclllng Ferenc. — Ősszel nagy liangversenyl rendezünk Nagykanizsán Kodály és Bach müveiből, majd Budapestre megyOnk Palesztrú,ia, Bach, Kodály müveivel. Aztán szerelnénk Zágrábba is elmenni hangversenyezni.
Az Irodalmi Kör Vegycskara már sok nugy feladatot megoldott, Most is 12 nap alatt tökéletesen megtanulta és kidolgozta a 11 oldal pttrUtUriJu verseny darabot. Hisszük és reméljük, hogy zágrábi terveiket ís meg tudják valósítani.
„Fehérruhás lányok, lovasbandérium várjanak,.."
Jilhti régi dalost, érdekeit a dalosok véleménye is. Ha már-nem mehettem: velük, legalább ők tttdósitsanuk a történtekről,
— Mi most már mindent a kiriWy-dij örömén át nézünk, — mondja az, egyik daloslestvér — ha nem igy volna, akkor bizonyára találnánk kifogásokat, így azonban csak uzt moiiüliatjuk, ^iogy a fogadtatás is, a rendezés is épp olyan jó, volt, mint a mi énekünk. Ez csak elég dicsérőt, nem 1 ~ teszi hozzá büszkén. \' \' ,;.
A hölgyek is hasonlóan nyilatkoznak. Az egyik szoprán mondja u következőket ;
~~ Azzal rémítgettek bennünket, hogy nekünk is szalmán ketl aludni. Van.
kosokkal pokrócokkal felszerel kedve, mentunkés gyönyörű parkettás sxojja, Itófehér, rriss malracos ágy várt beimünfebl a zárdában. F.z volt pz első meglepetés. A második a kixálydij, a miben még akkor sem akartunk hinni, mikor már a rádiószencplóshcz készülődtünk.
Volt azonban a megkérdezett szopránéi sokkul .előrelátóbb• ós .biztosra menői dalos is. Volt ugyanis egy ka-ulzsal dalos, aki már szombat este lel-adott előre egy levelezőlapot ezzel a szöveggel : .A klrálydjjat megnyertük, hétfőn érkezünk, lehémihás lányok és lovasbaiidérium várjanak,>
Talán mondanunk is felesleges, hogy a lop küldője a férfikarhoz, még hozzá a basszushoz lartozik.
„Nekünk Győr, a győrieknek mi tetszettünk"
Győr városa nagyon tetszett a kanizsaiaknak. Kedves, kis főváros benyomását teszi — mondják. Waligurszky Béla, aki nemcsak dulosszcnmieA, de-a szukérlő szemével is nézte a várost, ir^ykedve állapította meg, hogy Győr. ben nem kell öntözni ós inégsincs por. Még a külső perifériák utcái is burkolva vannak és igy nem hordanak &L aszfaltra sarat a jármüvek.
Szerencsés váris. Valóban csak irigyelni lehel. NVímvsíik u ponnentességc miatt, de gyönyörű kultúrháza rráaU,
amelyről szintén sokat mesélnek a dicsőséggel huzatéri \'kanizsai daJosok.
— Üo nemcsak nekünk tetszett.ám Győr, hanem a győrieknek mi is let-uetlúnk I — monőja az egyik alt. — A gyöngyösiek diszmngyart>an voltak, de tarka volt együttesük. Mi már egy-fonuu ruháinkkal Is sikert anittiuüc, Hát még amikor meghallottak bennünket énekelni. A gyöngyösiek egész elvesztették u fejüket, pedig róluk íeggel még hosszan cikkezett az njság, rólunk meg semmit sem irtuk.
Csütörtökön, csak egy napi
Városi Mozgó
FélhelyáraikkNl \\ MAsfélórás viharos kacagás! Halna Ruhmann utolérhetetlen humora
Mintaházasság!!
Franciásan szellemes. Ötletes filmi Aktuális magyar vllaghiradé.
Előadások kOinapokon 5,7,9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7,9-kor
Dlwtolpohi
Waakertdolpftk, a^eisdaletiear.. OyerweaicIpOk
,.IDEÁl_"-b«n.
Árva volt a Vegyeskar az országos versenyen
Sok dulosl megkérdeztünk, de csak egyel tnláHiink, aki őszintén vallott ós panaszait sem hallgatta el:
— Magunk között sokat beszélget-lünk erről u dokigrói és bizony rosz-sxul esett, hegy velünk nem volt senki. Más kis dalárdákkal olt volt n polgár- . mester, u főjegyző, nz egyesületi vezetők, nálunk meg inindeir. Ketting karnagy úrra mamdt. De nekünk is van egy hibánk és ezt sem hallgathatom el : FcgyelmozeUejick vagyunk, kalonO-sen az utcán. Nó, de énekebii azért lu-duük, Drukkoltunk asérl is, hogy mosi sem fogad majd bennünket senki, üc amikor meglálhik a fellobogózott pályaudvari és a töjneget, mindent meg-bocsájlollunk. Mert nagy boldogság ám győzni i — mondja és itozzáteszí:
-- S mindezt Ketting Ferencnek köszönhetjük.
Valóban igaza vau. Keltűig Ferenc dalszeielcle, fár.idhultiltausága és lel-kotjedése kellett ehhez. Mert* Ketting I\'ercno nélkül Nagykanizsának nem lenne királydijas dalárdája,
-a«.
Megoldás előtt a félbenmaradt kórházbővl-tós problémája,
amely miatt már legközelebb össze hívják a kópvisolöteatülütot
A megoldásukat váró városi problémák közölt egyjjw nz elsőknek a félbeniero\'dt köidcórháaE bö-vitésének ügye, amelynek ércfelreben polgármester és helyi sajtó éveken keresztü1 küzdött és amely n<ro ís helyi érdek, hanem megyei ós általános közérdek. A neves nagykanizsai kórházat ugyanis nemcsak a kanizsaiak és za\'aniegyeiek, de a szoinszéd megyék közönsége, söt s4k«íor n távo\'i vidék gyógyult kereső belcgcl ls keresjlc fel. Dr. Takács Zoltán Jgaz^tó>fÖorvos, mint Ör. KretnCr Zsigmond a bel" beteg-osztály főorvosa Ismételt me-morajiduniban feltárták a kór Ház helyzetét az Uictékes <^őszségügyi hatóságok előtt és kérték a fél-} benmaradt, kórházépitkezés, lUetve kórftázfejleisztésl program í-folytstá-* sál és befejezését, [
Örömmel értesülünk most arról, Iwgy dr, Krátky István rx^rmifister kitartó, éveken ót folyó munk^^S-i nak a kórházkérd^shén roT^kfesen meg tesz a kívánt einedlménye. A polgármester a minap ismét a bei-ügym&ilszlériúniban hosszabb tárgyalásokat folytatott ebben az Ügyben és sikerült az ügyet a legkedvezőbb mederbe terelni.
A félbenmarűdt kórnázépitkezés folytatása és a fejlesztési program befejeíésc most már biztosítottnak látszik. Dr. Johan Béla Allamtitkján különös súlyt hetyez a nagykanizsai kórházprobléma gyökeres mfeg«Idia> Sara, A polgármesternek az anyagiak kérdésében \'folytatott tárgyalásai is kedvező fordulatot nyertek, ugy,\'hogy. a kórházügy már a legközelebbi időben a pénzügyi bizottság, lUetve a plénum elé kerül
A félbenmaradt kórházépttközések még nz ősz folyamán vagy legkésőbb ,a tavasszal folytatődaak\', mig a kórházíejlesztési program befejő* zést nem nyer, , < , i\': i %
1840. Julius 4
BACAI Böa:ÖNV
3
Ellenszolgáltatás nélkül nincs támogatás
Az országos nép- és cw\'ádv\'éxiehnl iil«p létcsiUfeiÖiVU szóló törvényJM. vuslatot tárgyalta a képviselőház uz? chmill napokban, fontosságiak megfelelő érdeklődéssel, A vita végeztével vitéz Kenosztoc-Fischer per] reme be\'ugymiiüsztcr válaszolt Rz el. hangzottakra és részletesen indokolta a javaslatban foglaltakat. Azt fejte, gelte, hogy a társadalmi egyenlösé gel tökéfetcscai m<^valósitö áUÁmf rendszer soha sem voU és ilyet et-érn ilehetetlenség. Bármiként történik is a rendeződés, egyenlő tkfi-ség mindig tesz, nejiv íehet tehát várni azt, hogy a társadalmi igazsági a%iságokat emberi eszközökkel valaha meg lehel szüntetni. Az országos nép- és családvédelmi alapról szóló törvény javaslat azt célozza, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket az állam Igyekezzék tompítani és ennek érdekében váU szükségessé] an alap, melyből azután segíteni lehet a felmerülő szociális problémjá-kon. A társadalom tudomiást szerez á közösség irátntl kötelességének tudatáról.. A cél az egyén segítése, hogy a közösség tagjává \'ehessen, Különösen az elesett társadalmi rétegek segítésiéről van szó, "kiket az anyagi segélynyújtással olyan erkölcsi és szeltem! nívóra kell emelni, h°gy használat tudják az anyagi eszközöket. \'
A javaslat nem akarja az összes szociális kérdéseket kisajatitani és azért nemi nyu1 azokhoz, melyek más tárca hatáskörébe esnek. Hí-válása, hogy intézményesitse a csa_ tádvédelmi gondolatot ott, ahot eddig berni volt meg, így a mezőgazdasági munkásságnál. A családi munkabérek bevezetése o meőgazfcja-ságban szerves összefüggésben van a mezőgazdasági termeléssel, m»rt csak annak hozadéka kaphatja meg a segítés határait. Emelni keli a mezőgazdaság jövedefmcA\'íségél, smajd akkor a családi munkabért ott is be tehet vezetni. Addig a családvédelmi alap majd más forrmiban se-gili a legVüacsonyabb réteget, ,
Az a\'up célja, a népszpomdás előmozdítása, nz erkölcsi nivó emelése, a sok gyermekes családok megsegítése utján. Az egyke lelkibctcgség. Oka az életerő és nz életkedv elvesztése. A segítés itt is szüksétges, ez pedjg a sok gyermekes családok felemelkedésének ichelővétételcvel fog megtörténni. Bizonyos, hogy a népszaporodási adatok nem számol-* nak be kielégítő eredményekről, de ennék oka az a íelld és anyagi összeomhSs, amit Trianon okozott, továbbL,\'\'$togy a világháborúban elesettek gyenge-kel hlaívyoz\'iiak a szü-1 élések staüszUkájából.
Az atap szervezetét ihetö*tn a mégl oldás nem végleges. Mjár kél évo folyna\'k a kísérletek ebben az irány, ban, de még nftm1 bizonyos, hogy n jelenlegi forma egyúttal a legjobb is. Oiyan legyen a szervezel, mely független az állami adminisztráció-tó\', mert a bürokrácia természeté-né1 fogva képtelen arra, hogy szociális szempontból nézze a dolgokat. Kis központi szervezet mellett, a végrehajtó szervek járásonként és községenként alakulnak meg. Szük-
BÚTORT
. KtiBllsiTBUk BitertrtekBttejíü!
vegyea vagy rendeljen,
««megbízható és olcsó.
CMagtryat 14.
ség van a decentralizációra, mert központilag szociális kérdést megoldani lehetetlen.
Ellenszolgáltatás nélkül támogatást senki nem kaphat, mert ez d«-moralizációra vezetne. Feladata még a javaslatnak, hogy a társadalomba belevigye a szociális sze-mlételet, amt nálunk még hiányzik. Az egymásért és a közösségért való élés gondola-
Mint ismeretes, az OFB által juttatott földeknek az igénylök által történt birtokbavétele még 1932-ben megtörtént. Akkor azonban nem került még sor a telejckönyv vezetés re. Miután az első rendezés óta tok változás történt, mert voltak olyanok is, akik 12 esztendőn át nem fizettek s ezért ki kellett mozdítani a nekik juttatói! földből, újból meg kellett állapítani a földhözjuttatotla-kat, illetve tulajdonosokat. Ezért dr. Hordóssy Lajos állandó OFB bíró, ak! az egész földreformot Nagyka- j nizsán végrehajtotta, most újból Nagykanizsára érkezett és a városháza kis tanácstermében végzi a rendezés munkáját. Eddig több, mint 450 ügyfelet hallgatott ki ez Ügyben és vett fel jegyzökönyveket.
A rozoga külsejű vSzéchenyi-térí ház semmivel sem mutatja, milyen munka folyik odabenn. Mint han--gyabo\'y nyüzsög, dolgozik a *ok -szegény ember, minden egyéb mufn-kára képleten, öregek és fiatal gyerekek, akinek még nem! igen lehelne másutt hasznát venni, akik itt mind hasznos és jó1 jövedelmező munkát végeznek és ezáltal saját keresményükből tartják fenn magukat. A Város szociáUs ügyoszfá-lyának seíyttmhcrnyóicnyészetc van itt.
Több mint félmillió selyemhernyót közei száz ember gondoz, ápol, elet ezekben a helyiségekben.
lát keli belevinni a társadalomba, hogy a jövő tisztvíselögárda már így képeztessék ki. Ebbe a munkália az egyesüleleket is be keh állítani.
A feladat nagy és nehéz, máról holnapra megvalósítani Bftml lehet. Sok verejtékes, nehéz mtuikáravan szükség. Figyelje tehát az or>ízIág kitartással és türelemmel «z alap működéséi.
Most kb. 60 klmozdltásra kerül sor. Akik szombatig rendezik hátralékukat, azok lovábbra ia földiükön maradnak, ellenesetben a nekik juttatott földektől megfosztatnak. Ha vannak igénylök ezekre a földekre, azok jelentkezhetnek és szóbelileg; is előterjeszthetik igénylésüket dr. Hor> dóssy OFB-blrónál a városháza tanácstermében,
Értesülésünk szerint dr. Hordóssy bíró valószínűleg bzombatig teljesen elkészül munkájával Nagykanizsán és azután végzést hoz, melyik parcellának ki a tulajdonosa és ennek alapján a kir. járásbíróság telekkönyvi hivatala bekebelezi a tulajdonjogot és ezzel az 1920. évi 36. tc. alapján az első földhözjuttatás végleg lezárult.
Húsz év ulán az utolsó felvonás.
A földművelésügyi ainnisztérjum a szekszárdi petevizsgaló állomástól Slmorovics Juha szakoktatót kü\'dle le Nagykanizsára, aki az oktatás és telepírlányitás munkáját nagy szaktudással végzi. Elmondja, hogy a minisztérium eddig 28-30 doboz pelét kü\'dött le a kanizsai lelépnek, minden dobozban jiiint-egy 18.000 p^lével, amelyek m« már dolgos hernyóvá fejlődtek. Mintegy ¦1000 szederfa van Kanizsán és környékén, tehát bőségesen elég egy nagyobb telep ellátására is. Egyelőként u város 1G00 ujabb fát ü1 tetet* erre a céha és a földművelésügyi minisztérium eperfa-iskblát lé-
Platiiail
azonnalra felveszünk.
Magyar Hirdető Iroda Rt. kirendeltlége Fö-ut ü,
lesit Nagykanizsán, amely arra van kiszemelve, hogy a selyenihernyó-lenyésztés egyik dunánUiU központjává vá\'jék. Ugyancsak megszervezik Nagykanizsán a selyemtenyész-lésl felügyelőséget.
A földművelésügyi minisztérium, valamint a selyem tenyésztési felügyelőség több szakközege látogatta már meg és vizsgálta felüi a kanizsai tenyésztési telepet és dicsérettel nyilatkoztak arról a munkáról, ami ilt folyik.
Dr. Mihók Ernő szakfelügyelő pzen a héleji érkezik Nagykanizsára, a le\'ep megtekintésére és jelentése alapján történik inntézkedés a telep kiépítése és a felügyelőség létesítése ügyében.
„... mikor /esz nyár?"
Bolyongó szél keres, kutat, bejár minden utat. Fergeteggé nőve a főidet harsogva rohanja be. Zugó fák panaszát a felkorbácsolt nagy víz veszi át. Mennydörgő robajjal dühös titánok a felhők alól villámot hajigálnak és sikoltva tornyosulnak a hullámok. Nyargaló felhőt még nagyobb követ. Mégis, parányi rés ha támad, napfénybe hulló könnye árulja el, hogy fényhtntajún a nyár a felhők felett jár-kel... De lökdösik már a felhökárpítot a hosszan elnyúló égi marlalócok... $ a szelid rab fogoly marad, mig megnyitja börtönét egy felsőbb akarat Barbar/ts Mária
A természetes „Ferenc József keserűvíz régóta kilünöen bevált háziszer megrögzölt székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél ; biztos, enyhe és gyorsan haló hashajtő, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza, i— Kérdezze neg tírvosfitl .
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier tÖrÜ/kÖZŐk legolcsóbban
Pizsamád-anyagok
Félmillió selyemhernyó „köt" már a kanizsai telepen
A földművelésügyi miniszter selyetntenyésztést felügyelőséget és eperfa-iskolát létesít Nagykanizsán
Az OFB-földek végleges telekkönyvi rendezése Kanizsán
Or. Hordóssy Lajos OFB-blió több mint 450 ügyfelet hallgatott kl eddig — Husz év után: az utolsó felvonás
EAL\'Aâ
telese* kl vitelben olcsó áron kaphatók Davatosamolf. Fí-ut 6.
Csütörtök
Aliim dó mfliormximok Iiáiböztmjiokoa Hudapeat I. míhorAn
8.« Torna. Hírek. Kox^ményck. Hanglemezek. — Utána étrend. — 10 Hírek; — 11.10 Nenuelközi vizjeiző-saolgaiat, — 12 Harangsió. Himnua*. IdőjáriUJeíenlós. - 12.40 Hírek. — 13J0 Időjelzés, idöjárasjelcnlés. — 14.35 Hirek. — 14.45 Műsorismertetés. - 15 Arrotyamnlrek, piaci árak, é^mlszerájalc. — 16.45 Időjelzés, idő-Járásjelentés, hírek, - 17 Hírek s4o-ták és megyar-oros* nyelven. — 19.15 Hírek. - 21.40 Hirek, időjárásjelentét, birek srlovák és magyartros» nyelven,
BUDAPEST I*
17.15 A magyar—német válogatott atlétikai\'mérkőzés. — 17-30 Fátyol Jancsi cigányzenekara. — 1800 Áldozat és győzelem. Előadás. — 18.15 Kóréh Endre, az Operaház tagja énekel zongora kísérel tel. — 18.45 A kedves. Előadás, — 19.25 Furulyaszó. Hangjáték.
— 19,45 Amiről mindenki beszél. — 20.10 Az Operaház zenekara. — 20.10 Előadás a debreceni nyári egyetemről.
— 22.10 A rujkózejiekur. — 2323 Ilu-moros számok hang lemezről,
BUDAPEST IL
, 10.15 Hanglemezek. — 1845 Dr. 11a. lázs Gyula magyar nólákat zongorázik.
— 19.15 Ilanglcinczok. - 20.00 Hirek.
— 20.25 A 2. honvédgyalogczrcd zenekara. -~ 21,15 Term eszel tudomány és ¦kultúra. Előadás. — 21.15 Időjárás-jelentés.
, Péntek
BUDAPEST 1»
10.20 Előadás. — 10.15 Felolvasás. 12.10 A 15. honvéd gyalogezred zenekara. — 1330 Suki Tóni cigányzenekara. — 10.15 Hires kereskedők. Előadás. —
17.15 Ifj. Jahn Antal ós Regös András tangóliannonikukellőse. ~- 17.35 A könyv ulja. - 18.10 A rádió szalonzo. ueka.a, — 18.10 S pori közlemények, — 19,25 Budapest fejlődése. Előadás. — 19.55 A Waldbauer—Keri«ly vonósnégyes. Közreműködik Dohnányi /Ernő. — 20.55 Röptében a nyár körül. —^
22.10 Tánc\\eo>eiek — 23-20 Toki-Hor. válii Gyula tíganyzenc!k,ára,
BUDAPEST II.
19.25 Tibor Zollán énekel zongorakísérettel. — 20 25 A középgyalog. G. Rétliy Pál sakkelöadása. — 20.50 Halig lemezek. — 22.00 IdÖjárásjeJentés.
Évvégi szemle a kanizsai iskolák frontján
2. Polfári I«AnyIskola
A polgári Jcányiskolu tanári kara ez évben fennállásának 18. évében 368 növendéket tanított. A beiratkozott növendékek közül 35(1 le is vizsgázott. Ezek közül négy volt estik magántanuló. A növendékek kétharmad része nagykanizsai, számszerűit 208, 03 volt zaía-megyci, 21 somogyi és 1 budai>cs|i. Ezek közül 11 Járt be naponkint és pedig legtöbben Gefsérőt: licleu, Zala-szén l Jakabról : hatan, Fclsörajkról, Murakcresztiirriól, Zaliiszenünihályrót és Zákányból ; négyen, Légrádról: hár. man.
A tanulók mind magyar anyanyelvű, ek voltak, de 12 növendék németül, három i>edig horvátul is beszólt. Vallási megoszlás icrinl 201 növendék volt római ka&iikus, 37 izraelita, 15 evangélikus ós 10 református.
Érdekes végignézni a szülök foglal-kozásál feltünlelő táblázatol is. Ixg. löbb növendék szülője kisiparos (91), vasutas (GG), altiszt (-13), nyugdíjas altiszt (25), kereskedő $!2). Közlisztviselő gjtruirO.ke csak 0 akadt,
Hu a növendékek clőmcnelelél nézzük \',uzl látjuk a slatiszlikából, hogy u. tanulók 10 százaléka, számszerűit 104 növendék hármas ált alános ^osztály zn-tot éri el. A .keítcsok száma 107, ami 30iszázalóknak felel meg. A jelesek és
n bukottak száma .szinte azonos : 11, illetve 40, ami 11 százaléknak felel meg. : :
(Magaviselet tekintetében oz az ered-zény: 57-en kaplak keltest, a többi iniuii kifogástalan magaviseletű, bár mas nem is akudl. Külön osztályozták a rendszereidet Is az alsó osztályokban. E lekinteibcn a II. b) érte el u legjobb eredményt, mig a legreiideblje-nebb osztály az I. c), ahof rendszere-telböl négyen elégtelent kaptak. Tanulmányi szempontból is cz az osztály a legrosszabb, mert it[ volt a legtöbb elégtelen osztályzat.
Rendkívüli tárgyként a néniét társalgást és a gyorsírást tanilptták a polgár] leányiskolában. Nómel társalgásra 58 növendék járl, mig a gyorsírásra csak 22-en. A tanulók valláserkölcsi, hazafias nevelésére, a testgyakorlásra, valamint a szülői ház Ós nz iskola közti jó küpcso la lókra ez évben is nagy gondol fordilolt az iskola. Kirándulásokat csak kisebbeket tettek, mert a Keszthelyre Ós Zalaegerszegre tervezőit és clökészilotl kirándulást a voiwtjáratok beszüntetése miatt non* lehetett megtartani.
Az irjusági egyesülclok közül széj)cn működött az Önképzőkör, a Sportkör, az .Eucharisztikus Leányszövetség és a
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal- Egy ágyas szoba 6 V tői, két ágyas szoba már 12 P-tÖl. Kitűnő étterem és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Za/aDfííxlbny előfizetőt az utolsó havi előfizot&ei nyugta felmutatásával 2ö\'lo Aetf-va?n&nytm réezeaüjpek,
jgg fallut 4.
többe
$ ZALAI RÖZJLÖItY,
ha bejelenti nyaraló címét.
tesen klHdi uláus bárn^y belföUi nynuOóhelyre.
Vörös Kereszt. Külön kell njegeinlé-kezni a Dükkeptár munkájáról. A Diákknplár beléŰllománya az Óv v\'égéu 427.89 pengő. Legjobb credméuyl a II. osztályosok érlek el. Muki az o^, mind a bj osz.iá\'y crcdinényc niessze tplszárnyalta a többi os^tályokSt, m> , után a II. a) 119, a II. b) 123 pengőt gyüjlölt részben megtakarított zseb. pénzből, részben gyűjtésiéi ós bér-ftTunkából, Az jgyik növendék, Ónodi Mária II. b) osziályu tanuló például 4QQ kg. csont eladáséból szerzett 20 pengőt. A 424 kiló csonton kjyül (J3Ü dg. vasal, vakupuU 5 kg. rongyol és ó.lmql is gyűjtőitek a Dlákkaptúro-sok.
Megállapítható, hogy a növendékek iS á lanárok is kivették részükét a jótékonykodásban. Külön ki kell emelni ilt a IV. b) oszillyk, amelynek növendékei saját fe,lbi«dujásuki«uí közel száz darab csQcse.uH\'ikV\'lengyét vnrptak, horgollak és abból 22-Őt a leugyel mc-ncküUeknck, 71 aarafoot pedig a nagykanizsai Slcráuiának ajándékqztak, A bankok és az iskola jótevőinek adományaiból segélyezésre is Jutott.\'
A tanári testület a* igszgatóbói és 18 tagból állt, akik. közül különösen a rendes és a Itciyelies tanának szép, is-lánkivüli iminká!>s:im>l füjtellek ki,
\'Meg kell megjegyezni, hogy az iskola létszáma három év <Hn, he. csak pár lapulóval is, de fogy. Az utolsó 10 év átlagát azonban eléri és oz a tény, liogy az I. osztályból az idéoj már hármat kelleti reiáliiUmi, örvendetes let-szánigyarapodátit igér. a> jövőre, nézve,
— Látogatóban a Felvidéken —
6 Irta: BMwányi Gyula
Egyik teremben, mely a megszállás alatt a csehek főliadiszüllása volt, u falon hatalmas kélfarku Oroszlán rajza tűnt a szemem elé. A baloldulon rajzolt oroszlán hosszú kétágú Tarka merészen jobbra hajolva egy eüpszis formájú tért zár tte, amelybe valami tiz féle nyelven a következő szöveget ír-Iák be a kitakurodó (jeliek és szlovákok :
5 óv múlva, az Istenadta jogok alapján visszajövünk ide... Csehszlovák lisztek..
Hogy miért irlák ezl le lí) nyelven is, könnyén értltetö. Jót tudták, hogy n felszabadulás uláu ezekre u helyekre nemcsak a belföldi, hanem az idegen forgalom is megindul. Nyírván frzt akarták elérni ezzel, hogy minden náció lelietőleg az anyanyelvén vegye tudomásul ezt az clözeíos hadüzenetet.
Persze, hogy a inagyur baka, mikor először belépell cblw a terembe, azonnal akcióba lépett és egy SzéudawblWu az egész rajz fölé odaírta Iwtalmas belükkel a Trianon,ó.ta szcnlté. letl hármas szót : Ncju ! \\Cin ! Soha !
Kisérönöin.ezután mcdn\'atatbi a vár kocsiszínében azokat a TiinTőkal, amelyeken .Mária Terézia és más hatalmasságok kocsizlak, amikor erre járlak, mínl a vár felséges vendégei... valamikor,, réges-régen....
Nézegetem ezekéi a kocsikat. Különösebbel nem látok rajtuk, egyszerűek,
régiek, fís önkéntelenül is megjelennek lelkiszemeim elöli azok az aranyozott, főúri hintók, amelyeket lUsmartonbaii, a herceg Eszlerházy kocsiszíneiben láttam tueaiszám. Ma is vagyontéi-öuk.
Aztán elmegyünk egy köpcrcirrrt kut mellűit, melynek kilencven méter mélysége csak akkor riaszt meg, (mert hiszen a fraknói líszlcrházy herreg tulajdonát képező vár kútja, melyet grá\'. nilsziklákon, kejeszlü\' vésőkkel váglak a tőrök íuidifoglyok,, taláu még . mé. lyebb ii) riinikor kis ¦cicerójiém el-mondja, hogy valamikor régen ebbe a kútba ugrott bele a vár akkori urának szépséges leánya szcrehni bánula miatt
Amikor tálja, hogy elmerengek rajta és szótlanná tesz ez a régi emlék, elmondja még, hogy a várhoz felvezető erdei ul egyik kilátójánál, olt, ahonnan meg lehet figyelni a Tugar patakon átvezető hid lulsö főjénél a szlovák őrségei is, áll az egy darabból faragott kőkereszt és rajla egypár sziv-szomorltó emlékeztein folirás. Ez akkor és annak emlékére állíttatott a helyre, amikor a vár urának egyik Ra o helyütt lováról leesett és nyakát szegte,
(Mélabús emlékek, nagy Iragédiák, Fázósan nézek vissza a délutáni napsütésben tetszelgő várra, amelynek hús farai közölt mintegy Idlni yélem c nagy tragédiák élő szenvedőit, az összetört szivü szülőkéi. önkénleJenüi is keresni kezdik Szemeim a reám künn várakozó gyermekeket, a kis unokámat.
Azonban mégegyszer visszanézek a napfénytől ragyogó zólyomi síkságra, s aztán lassan búcsúzom, a vártól, lehet ; mindörökre. Ki ludja, kerülne-
teke még egyszer a közelébe, hogy el. merengjek azon a sok szomorúságon, amely néma falai közölt borong.
(Megindulunk lassan a falu felé. A vár rideg hűvössége után jól vsjk meg. fürödni a dél utáni napsütés meleg sugaraiban és clgynnyőrködni a kis uiJOr kámliau, aki jálékos, károgó, vidámsággal mindenáron el akarja fogni a vár, alatt legelésző, anyjuk körül ugrándozó, göiidőrszőrü fehér báránykákal.
Pünkösd hétfőjén kisleányommal a, Mávaut kényelmes autóbuszába kapasz. kódunk fel kora reggel, liogy megindut junk Krasznahorkáig, Rozsnyóig.
Be kell vallanom : várakozás teljes Izgalommal tekintettem\' ez elé az ut eló, amely kanyargós szerpentineken vili bennünket Runaszombat felé, a hova fél bélkor értünk be.
Himuszombíalon a főtéren, amíg állt velünk az autóbusz, tekintetein szétszaladt a kis főtéren. A főtéren |>ont a cukrászda mellett van a Pielas temetkezési vállalat. Ha netalán vajakinek megártana a tegnapi fagylalL ne kelljen messzire szaladni a ravatalozóért. Pár házzal odébb egy kapun kis négyszögletű tábla : Pénzügy igazgatóság, mellei te egy ugyanolyan másik táblán : Városi könyvtár.
[Messziről iúvogal hatalmas kirakatával itt is a Cika bolt. A Balta-gyár 6, 7, 8. 9 pengős elegáns, amerikai cipői. Ezekben a boltokban a legdrágább cipő 12 pengő.
De nincsen sok idő a uézdcgélésre, meri az autóbusz máris rohan tovább, Egymásután tűnnek és ma/adóznak cl a pirosletős templomok, szép tornácos magyar házuk, Nem látok azonban a
legelőkön sehol egyellcii áUjdJpl. A rétek is ütések .sivárak, kiuzsorázóttak.
Gömörfügéuél góJyu/észkca házak közölt haladpilk. Három cigány száll fel a kocMb\'a, Kassára ujaaoiak. Valahol loicitták magukat már kora reggel, u j kocsivezető nem győz- mérgelődni velük.
Ezen a vidéken az országutak cseresznye-, körlc-, alma- ós diófákkalj vagy c|K\'i-}\'ákk:ii vannak sűrű" beültetve. IC már módosabb, a nép, jobbak a fökieJí, iiz udvarokon; nein egy( lie-ljfttt .ífcltüimek a, csípiílgéjíftK W %M-nekjben. A nu\'^őkön, a]ipl a\'veiágek abban az időben a szúmru^ál e)í áldatlan időjárás, miatt\' biípay gyenge1 lábon állottak, gomltcrhetuín lálfeiin a | gazdákat nézelődni.
Innen aztán erődön érezhető az ut\' cn.iiMkedése és gazdagabb a, láthatár. Relsöc könu/é^én^ axneíynek. vidéke-Erdély sQl^fi^ép, |k»ntjá|», ernlejqaxietett, lutlaipias, gyárfftlep húzódik, ifi. ke^d kib^ntftkűzni a, Felyifíék.
Hogy. a pelsőca gyárlejepen niít és milypl gyártanak, arról, oUhOii, a vőm, aki ip^fc.]ügyeJŐ, győzŐdtclett meg, ke-zc\'mbe a(rva ennek á (fyárnak birtokában levő hatalmas árjegyzőkét.
Ez a halalmas kötetnyi árjegyzék inspirálta bennem a kitörő lőszinte óhajtást, vajha sok ilyen gyártelepe leiemé önnek az országnak, hogy ne kelljen semmsen, semJ. küttöidi* szorulnia.
Errefelé egyre-másra tűnnek elibém a kokasos re Ionná tus 6eu>j)k»nok. Ugy látszik, erre sok a kátomisla nép.
0363
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1940. Julius 4
Het» (deiiíurk!
_. Ezen H -ftiipon n Kraszn.k
IIIIS Y11 4. környéki Slawcfl község. !\' I tői keletre fekvő 278. sz3.
mii niogasliiti pont cJlcn intéseit támadásoknál Molnár Sándor volt jhv ssonyi 13. honvédgyalogeztedbcli törzs őrmester szakaszával órákon keresztül kitűnően irányzott tüze akut tartatni a támadókat. "Amidőn tüzérségünk né. M.iiiv találata az ellenséges állásokba bevágott, c kedvező plUaliatot felhasználva, Jeltsesltő szavakkal kiugrott a • fedezékből és szakaszával megrohamoz-la az ellenséget, Hősies viselkedése s*á zadának többi részét is magával m-fj.nl1.1 s jgy az ellenség állása sok fo-gnlK:it\'és egyéb zsákmánnyal kezünkre került. Vitéz tetéérl az arany vitézség énnel kanta,
Donnán Ferenc volt soproni 18. honvéd gyalogezicdbeH önnmler a lengyelországi Kiaszni 1; körül folyóh:u*cok
alatt löbblzben kitűnt bátorságával, de külön ősképen mim ügyes járőrparancsnok tüntette ki magát, Ezen n napon la uz oroszok élénk tüze cllc. nerc vitézül és bátran, mellig érő vízzel tele mélyedésen vezette át járőrét, hogy az oroszok legkellemetlenebb mordon levő fészkeit földerítse. Ennek pontosan eleget Is tett, ugy liogy a század üz oroszokai ezekből a fészkekből el is fizhelte. Ugyanezen n napon este még egy orosz leszek elien támadott, melyet vitéz rohammal el is foglalt. Kél nappal később olyan ügyesen derítette lel az oroszok helyzetét, hogy u ¦1. század oly swroiigatolt helyzetbe liozliatta az oroszokat, hogy 1000 orosz végül is megadta magát. Elöljéró> elis-im-réskéjjcn a nagy ezüst vitézségi éremmel tüntették ki ezt a derék altisztet. «v
_ Példás és önfeláldozó)
I HÜ. flU. | magatartásával különösen
I—-———1 kitűnt e napon Galambos József voll\\marosváaa>heiyi 22. Iwn-vétl gyalogezredbe!!.Jartatékos liauap-rod. Nevezett a Buoac környéki \\Ye-Je.snlov-i ádáz küzdelemben az ellenséges gránátok fergelegeben csodálatos elszántsággal vitte előre szakaszát.
Galambos haduproid honvédéi — nagyrészt még tüzet sem látott emberek — vakon és a s^hagyobb rendben követték parancsnokukat a lehetetlennek lálszó ulon és rettenlicletleji bátorsággal vetették magukat az ellenségre, Galambos hadapród ebbeu a félelme, les Ikelyzelben is hauthni^gvető, vig ke-déílyel öntött leiket embereibe. A rohamot siker koronázta, az ellenség ine-nekülésre kényszerült. A győzelem dicsőséges pillanatában azonban a kiváló szaluiflzparanrsnok megsebesüli. Vitéziét a nagy ezüst vitézségi éremmel jutalmazták.
SALAI KÓZLÖKV
— (A Szanatórium Egyesület)
nagjiűuuzsaí Tudöbeleggondozó Intézete június liónapbön 13 rendelési na-jxni ilí) beteget kezelt, akik közül 18 volt az nj beteg. Kezelés alalt áll ezekkel együtt eddig ez évben 552 belcg. Röntgenvizsgálat június hóuapb\'an 3-t esetben volt, mlg a gondozónő 31 be-l^látogatást végzett. HarmlnoktH se-«élyben részesült bsl^í kütt 92!) lÜer tejet osztott ki az elmúlt hónapban intézet.
Jötata, liűiiy ifelplisss!"
Vasvillával agyonszúrtak egy döme-főldl gazdát
A novai Járásban fekvő Döme-foldc községnek véres szenzációla van. Most, amikor minden magyar eröt össze kell gyűjteni, hogy teljes lelki felkészültséggel nézzünk elébe a nagy eseményeknek, a kárhozatos emberi szenvedélyek csak nem pihennek el.
A magyar falvak átka, a bosszú, harar és irigység még mindig szembeái lil ja a magyart a magyarral. — Mintha bizony annyian volnánk és nem volna más teendőnk, mint egy-
-¦¦ (OyUjtaük a hulladék papi rl és a csontot)
A gyárak megfelelő nyersanyagbe-szerzé1* szempontjából szükséges, hogy a^nár feldolgozóit és eihxsznált anyagokai újból összegyűjtsük, mCrl ezeket a gyáripar újból fel tudja dolgozni. Ilyen anyaglik a popir és a csout. A huUadékpaplrt a gyáripar péppé dul. gozza fel, majd utána különböző finomságú papirost állithal etó belőle. Ugyancsak fon!*n a mindenféle i.liti osontok gyűjtése is. Erre főleg az enyr-gyártás miatt Volna szükség. Az anyaggazdálkodási bizottság a napokban propagandát imlit a papírhulladék és a csont gyüjlése érdekében. — (Részeg ember szerencséje)
Kiss József tárjál lakos aljatokat hajtott a szentivánl állomásra. Amikor a pénzt megkapta, bement a vendég. l«\'ibe ós alaposan rcOónlött a garatra. Késő éjjel volt mir, -ftmi(kor haza ¦ akart indulni, dc közben megéhezett és az állomáson u sínek közé fik le szaíonnázni, Közben az egyik tolató vagon kapcsolója fejbeverte. Kiss elte-irült a földön és fölötte órákon ál to. láttak anélkül, hogy baja esett volna. Amikor rátaláltak, Kiss semmire sem emlékezett.
— Kaptár: Július *. cslilört. Rom. kat Hlrik pk. - Protestáns Ulrik. — Isr. Sslvan hó 28.
Uőzrürdö nyitva reggel 6 órától este a óráig (hétM, werda, péntek délotár kedden égés* nap nőknek).
mist puszU\'ani Ez a magyar átok alt tehát tort Dömeföldén. Az esetet egyelőre csak szűkszavú Jelentésből tudjuk közreadni. Eszerint Tóth Sándor dömeföldel lakost vasvillával hatálra szúrták. A tettes még ismeretlen. A zalaegerszegi kir. ügyészság elrendelte a holttest felboncolását. Közben a megdöbbentő bűncselekmény részletei Is tiszta ződnt fognak és a tettes Is aligha nem hurokra kerül.
— (Lopía miatt elbocsátották: betört)
Fonyó István 20 éves keszthelyi lakos Balatonszepezden Molnár Sándor-nénál volt alkalmazásban mint kocsis. Mohiámé nemrég észrevette, hogy Fonyó szekrényét feltörte és ruhaneműé-kel k)j)olt tőle. Az asszony erre elbo csájlotlii a hálátlan kocsist, do félje lenlést nem lett ellene, Fonyó azzal hálálta nrg mim kiadója elnézését, hogy .most betört liozzá. Szerencsére az uj kocsis tettenérte. Jogerősen liá.-iomhett fogliázra Hélüe az egerszegi törvényszék. FOnyó azzal védekezett, hogy nem akart betömi, csak iSzcrel-mes volt. nnuikoadójába és Játul akarta. ! ,
MINDENKINEK ÉRDEKE, HOGY BETÖRÉSI KAR ELLEN BIZTOSIT-SONI ! ,
— (összetaposta a csődör)
Balassa András a aaykanizsai áH-mií méntelep loái>oiója Mozsgón minap cs. te két csődört vitt járatni. Balassa az egyik lóra felült, a másikat pedig maga melleit vezette, amikor az egyik csődör megbokrosodott, levetélte magáréi a lóápolót és rátaposott. Balassiit a járókelők szabadították kí veszélyes helyzetéből. Kartörésscl, súlyos külső és belső sérülésekkel került a nagykanizsai lóápoló a szigetvári körházba.
iAtabt Nyárt autóbusz-menetrend «Atapt
Nm»yk an I «»a-KapoavAr (IMO. Julu U-UI M.pl. »-!,)
p-3.20 4.90 7-15 8 26 0-25 1 19-10 2010 <a»rk 1. I. é. é. Ulta Nagykanizsa p. u....... Nagykanizsa Kőzponlazálló BOBÓnye .........._ Kaposvár Korona szálló ... ea-Zalasa-abar é. é. 1. i. 16-70 1510 14 00 21-38 2030
P-1.60 1.80 2.50 "7-00 •7-33 7-40 754 18 45 1718 17 25 17-33 t. é. é. Nagykanizsa ...... Zalakaros ......... OaratMnc ...... Zalaszabar.........\' é. 1. i. I. 7-05 «•32 0 25 615 ••1640 16-07 16-00 1546 •21-15 2042 20-35 20-21
B ö h Ö n y m - N tmgn/ sa «kfte e 1 Kuxthaly
p- *7-I0 *\'8-35 "1510 •21-55 1.
1.10 737 9-^2 16-37 22 22 t.
2.10 7-56 9-24 1600 2245 K\\
8.10 8\'26 9\'iO — — é-
3.40 840 10-10 — — ».
•* csak hélkOztiap. — * csak vasárnap es ünnepnap.
700 6-35 6-10
"14-55 \'19-10 14-30 18-47 14 05 18-25 1340 18-00 13-10 17-40
Pataija a CUKROT a friss akácméz.
Kapható: Truisch Gusztáv
Viu.tr- é* cumefr-ker«tkedOt(ri«n.
M.Bfcl.«. A Herkules Teclsíyár Rl. Nagykanizsa, (elszámolás alalt 1939. evl rendes-, valamint a (elszámolás befejezéséi és a vállalat végleges megszűnését bejelentő közgyűlését 1940. Július 12-én délelolt 10 érakor Nagykanizsán, Erzsébet-tér 14. sz a. tartja meg, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja a Felszámoló bizottság. Tárgysorozat: 1. a Felszámoló- és (eTügyelöMzollsag Jelentése az 1939. llzlclévrol és a (elszámolás befejeztéról. 2. az 1939. évi és a felszámolás befejezését magukban foglaló zárszámadások elterjesztése, a mérlegek megállapítása és a felmentvények megadása. 3. Határozathozatal a vállalat végleges megszűnéséről. 4. Határozalhozatal a vállalat könyvelnek letétbe helyezéséréi. 5. Bsetleges Indítványok. Aki a közgyűlésen résztvenni kíván, részvényeit az alapszabályok 7. 8-a értelmében 1940. július 9-ig bezárólag a Nagykanizsai Bankegyesület és Dél zalai Takarékpénztárnál, vagy a vállalat pénztáránál, Bnsébet-tér 14. sz. a. letenni tartozik. A mérleg és folazámolól Jelentés a vállalat pénztáránál beteklntheló. Mérleg-számla 1940. Június 30-án. Vsgyon: Veszteség-áthozat 1939. évről P 121.772-35. Veszteség 1940. P 12.575 63, ösizesen P 134.347 98. Teher: Részvénytőke számls P 110.000, Hitelezők számla P 24347:98, összesen P 134.347-98. Megvizsgáltuk és a könyvekkel megegyezőnek latiálluk. A IclügyelőblzotUág.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyen
BALATON-FENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvést), fásltott
ftlrdöjoggal
25%-os
havi 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A lalajhcsziiilWés folytán kitűnő ivóvi/. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand, nykói ¦elytli sekély vizében a gyermekik ve-
uély nélkül ftuodhebiík. Az épilkezés olcsó és kedvező feltételekkel lehet építkezni. Egy csekély előleg lefizetésével a lelek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkonyvezve. Még ma kérjen díjtalan proapektuat
SZABÓ ANTAL
Uil.tében : Nafykaalisa, rtyit B.
¦ sslodeasi • ksjjrl tmtMHa* I - és Iparisskiál asssnasasi kt\\
¦
ZALAI KÖZLŐN*
IMO, július 4.
(Folytatás a % oldalról)
Ujabb véres lázadás és sortűz Galacban
Kóma, jitiiu* 4 A Magyar Távirati Innia jelenti, hogy a tómat taitó a romániai helyzetet továbbra is rendkívül zavarosnak látja. A romániai zavargások, Összetűzések és lázadások egymást érik.
Oalacban a kikölömunkásság fellázad. A katonaság a tömeg megfékezésére fegyverét vo\'t kénytelen használni és sortüzel adott a munkásokra. Galacból a lakosság kiköltözött a mezökre, mert lé! a további véres zavargásoktól.
Külföldi vélemények a magyarság erdélyi törekvéseiről
hívások tovább íolynak Magyarországon és a közönség feszült hangulata mindaddig megmarad, mig Erdély vissza nem kerül Magyar-
Kóina, Julius 4
A Tribuna budapesti tudósítása szerint teljesen alaptalanok azok az amerikai hirek, hogy a magyar— román határon sok magyar katonát agyonlöltek volna. Nem igaz az sem, hogy Magyarországon nagy a feszültség és a nép nem ért egyet a kormány külpolitikai vonalvezetésével. Ezzel szemben való, hogy bár a katonai felkészülés folyik, a nyugalom teljes és a kormány is teljesen együttműködik a tenxely-hatalmakkal.
London, Julius 4 Az angol sajtó beszámol budapesti jelentéseibén arról, hogy a be-
országhoz.
Genf, július 4 A Neue Züricher Zeilung jelentése szerint Beszarábia elvesztése a reviziós-lörekvések megvalósulásának idejét jelentik. Budapesten Bzá-molnak a lélektani helyzettel és minden intézkedést megtellek. A magyar álláspont várakozó, de eltökélt arra, hogy követeléseit megvalósítsa I
Németország nem Ígért segítséget Romániának
ltómu, július 4
A Popolo di Kóma szerint 48 órán belül ujabb meglepetések várhatók a bizonytalan romániai helyzetben.
Kel ós külpolitikailag egyaránt agtfusz-tó Romániája nézve a helyréi, bár Bukarest bizui látszik \'azokban, akik feld az angol garanciát eldobva, külpolitikáját fordította. Ezzel kaposouitbun rámol Jelentós közli, hogy hivatalos nemei helyen megerősítettek, hogy Németország nem ígért senmiiféhs segítséget Romániának.
Ugyancsak a Pojpolo di Róma közli budaj>csli tudósításában, hogy a román határuienli ixitákról elterjedt hirek alaptalanok. Ak ellenséges pro|Kigauda
Hormánxválság, zavargás, tüntetés Romániában
kürtöli ezt a hírt, hogy ékel verjen Magyarország és Németország közé, amely világosan türelmei javasolt. Tény, hogy
Magyarország felkészült mindenre,
de erőszakhoz csak abban az esőiben nyúl, ha békés ulon nem tudja meg-Voiósilani igényeit.
Budapest és .Szófia megbeszélései nem vonatkoznak közös katonai akcióra, bár mindkét állam a békeszerződést, akarja széttörni.
Komában nagy jeVulőségct tulajdonítanak a magyar¦—Jugoszláv topos* ¦
latok fejlődésének. Kí^grád rokoMttUV-wl figyeli a magyarság erdólvl lőiek-véseit.
Hukjirest, Julius 1
A Tularcsru kormány lemondott.
A király Gigortu volt külügyminisztert bizla meg korm anyaiak itassa I.
Zürich, július 4
Bukarestből érkező hír szerint a román fővárosbhn a diákság nagy zsidóellenes tüntetést rendezett. A rendőrség közbelépett. A ^el>osnHek száma nagy.
Yjdőken a iwrusztság és 8 munkás, ság lázadt (ei a kormány Hlcn, meri iieiu engedte meg a bcsszuraíriai Kivándorlást. A román nciyzit egyro bizonytalanabbá válik.
Román repülök Bulgária felett
A Tribuua szófiai jelenlése szerint
két román katonai repülőgép RUSltSŰk bolgár városka \\(M ropüát. A légvéddl-iiü ütegek visszakergették a román repülőket, amelyeknek feladata az leit volna, liogy kikémleljék, vauc a bolgár
haláron csapalősszevonás.
Zavargás Szíriában
Budapest, július i A Pest jelentése szerint Szjriábyn za.
vorgás tört ki. Ugyancsak a Pesl jelenti, hogy a
francia nemzetgyűlés ma módositja
a francia alkotmányt.
Megbízható jó és olcsó
kertje pöröli
SZABÓ ANTAL sportüzletében RSfifí
Villamns
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. \'*"
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hltslssltva kapható a Zalai Közlöny nyomdájában
Nagykanina, Fö-ut 5.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST "ls
VIII., Csikiiay-s. 14. Neaull 8llaUi.il CsaJidl Miliőd, a viros szivében. Újonnan berendezve, központ! líl-tcs, hideg-meleg folyóvíz.
Egyágyas szoba P a—, kétágyas P
úttójéiidsjm mfam<%ú>M szémkozhalih
EKliiiliurMUI Mi«! lillilil MENETRENDJE
érvényes IMO. méjlls lu.iol. »..4k.t-Ur Va.utlll\'.\'áé.
Vaiut.llomíiia
4M
B-4» 7 QB 7-40
1,20
II«
13« IBM
||H0
18« 20« 22 30 23-10
Latanyai manatrand
l.l.,,lrlll..i. 140 m„l.,,,,iuti.\'(«) «.s,-,...i„i,íi u. I4H litqhU 11-41
APRÓHIRDETÉSEK
InM. 4« t/m .fin, 10 MI mi fl ItíUW, UtkOjnaS Infen U.á.hi tmi 4 filli?.
ÁLLÁS
FUueiazakmlban Jiitas liutai héml-•aalaAt felveaztlnk. Fischer és Ultner.
1629
Slönyegszövéshez raagyvAaéfcat felveszünk. Zrínyi Mlklóa-u. 44 1631
Hé«nt..l.ft.ek gyermektelen htzaa pár felvitetik Magyar-u. 10. alatt 1634
ADÁS VÉTEL
Ebédlöbulor, Itlrdokld «lade. Jóisel Hhemg.ut 3«. Rosenberg. 1628
LAKAS-OZLBTHELYISÉO
Egy szép kétaxobde fürdőszobás la ¦ kii suRusitusra kerestetik. — Bővebbet Stampi Itluerllzlel. _1636
BUTOsWZOTT%ZOBA
Egy szépen berendezett kQiaabaja-ratM szoba augusztus hó l-ére kiadó. Klnlzsy-u. 31. 1631
HÁZ ÉS INGATLAN
Pelőll-ut 61. sz. hau .lade, növeli-bet a Nagykanizsai Takatéknal. 1635
kOlonteus
Autótaxi — Baratile szolid irban kényelmet autók megrendelhetők. Kaufmann Manó. Telelonélíonijt 222. 1591
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. ICIuiIJh : „KIzgudssiBl II. T. Nagykanltsa". Felelő, kiadó: Zslsl Király. Nyomatott i > „KlzauiBSial it. T. Nagykanizsa,"
iiyoMilíi|ll,ii,i Kagyksalzsia. (Nyomdiért felel i Zslsl Kirsly.)
80a Bvlolyam. 161. uám.
NigytMnliu, IMO. július 5 péntek
Ara 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
te UadAktablt PM 5. ¦
Felelős szerkesztő: BarbarlU Lajos
Kiölkclfal ára: egy hóra S Seul 40 SU Sicrkoitósigl te tfolóhlntall telefoni 78. i
Uj alapokon
Magyarország szomszédságában a múlt hét utolsó nap/tubán olyan esemény történt, amely a legközelebbről órinli a magyar politikái ós közvéleményt. Romániu szinte órák alatt elvesztette területének jórészét. Az átadás békáson, puskalövés nélkül törtónt, a román kormány n helyzet mérlegelése alapján arra az elhatározásra jutott, hogy eleget tesz Oroszország kívánságának ós visszaadja azt a területet, amelyet a páriskőrnyóki bókok Oroszország testéből vettek el és csatoltak Romániához. Ezzel Olyan folyamat indult meg, amely ellen Románia egészen az utolsó pillanatokig a legélénkebben tiltakozott és a merev elzárkózás álláspontjára helyezkedett. Nem lehetett tárgyalni a románokkal arról, hogy a határokat kiigazítsák és önként megváltoztassák azt a rendet, amelyet a Paris mel-lclti békék erőszakolták rá Európa keletőre ós amely minden tárgyilagos szemlélő előtt tarthatatlannak bizonyult. Románia a területi integritás alapján állott — ezt az elvet adta fel egyik óráról másikra az orosz követelések átnyújtása ulán.
Románia húsz év előtt olyan hirtelen nagyobbodott meg, hogy annak következményei, nem maradhattak cl. Mindegy volt neki, szövetségesé vagy ellenségé a föld, amelyet megszerez, csak nagyobbodni akart és a oárlskörnyék iffcékék szerződései hozzájárultak a zűrzavarban teremtett ogészsógtelcn ós élet* képtelen nemzetiségi állam létrejöttéhez. Szükségük volt rá, mert Romániának Csehszlovákiával együtt az volt a hivatása, hogy az angol—francia érdekel képviselje Kelet-Európában és a kél állam ennek szolgai módon igyekezett eleget tenni. Valóban hűséges szövetségükéi és jólfizetott csatlósai voltak az angol-francia politikának\', ugyanakkor azonban nem tudták megoldani belső problémáikat és életképtelenségük egyre szembeszökőbb lett. Csehszlovák kiát előbb elérte végzete, felbomlott és megsemmisült a feltörő friss és természetes erők elöli, most Románia érzi, hogy a hirtelen ős jogtalan területszerzésnek ós a busz év óta követett politikának következményei elmaradhatatlanok.
A pái-iskömyéki békék romokban hevernek. Versailles-beri német katonák állanak őrséget ós az a szövetség, amely hatalmában tartotta Európát, a francia fegyverszünettel\' végleg megsemmisült, Ezzel megszűnt Nagy-Románia létjogosultsága is, nem vott többé na-lalmus szövetséges, amely n
48 óra óta fokozott diplomáciai tevékenység folyik Budapesten az erdélyi kérdésben
Magyarország biztosítékot vár Jogos követeléseire — Róma; Románia J ölten né, ha már most engedményeket tenne Magyarországnak - Berlin: Anglia katonailag és politikailag válságos helyzetbe került — A francia kormány megszakította a diplomáciai viszonyt Angliával #
Az a/ román kormány külpolitikája a Tengelyhez igazodik
Mint Churchill tegnapi alsóházi neszedéből kiderül, az egész világon nagy megbotránkozást keltett\' és a történelemben példátlanul álló orani támadás, illetve a francia hajóhadnak erőszak utján való kéz-rckerilése az angol kormány egyhangú határozata volt. Bejelentette Churchill azt is, hogy a francia hajóhad egy része nőmet ellenőrzés alá került, viszont közel\' kétszáz hajót sikerült az angoloknak megszerezniük.
Az orani támadás során az egyik legmodernebb tipusit 26.1)00 tonnás Dunkerque. a 22.000 tonnás Protonce és a leggyorsabb járatú Madagar torpedócirkáló (3500 tonnás) lett a lángok martaléka, mig a Provence testvérhajója, az ugyancsak 22.000 tonnás Bretagne, menekülés közben aknára futott és levegőbe repült. A Slrassbourgnak, öt Mad\'ngar-tw pusu torjwdócirká lóval, több naszáddal és tengeralattjárókkal sikerült áttörni az angol
hajók gyűrűjét. Az elpuszlull hadihajóiknak 1100 és 1300 főnyi legénységük volt, akiket megmentettek.
Több angol kikötőben van még francia hadihajó, ezek sorsa egyelőre bizonytalan. Alexandriai jelentés szerint az ottani kikötőkben egyelőre békésen és nyugodtan pihennek egymás melleit az angol és francia hadihajók.
Ncwyorki jelentés szerint az orani eset a legnagyobb megbotránkozást Amerikában keltette. Az egykori szövetséges megtámadására nem mentség az, hogy nem biztak a francia flotta pihentetésében — mondják az amerikaiak. Londoni külföldi körökben is lesújtó hatást váltóit ki a hir. Anglia tekintélye ezzel mind Amerikában, mind Európában nagyot zuhant.
Megszakította a francia kormány a diplomáciai viszonyt Angliával
Vichy, július 5. A francia kormány hivatalosan közölte, hogy Lebrun elnök elnökletével államtan adtot tartottak és az angol hajóhad minősíthetetlen támadásának ismertetése után elhatározlak, hogy a diplomáciai viszonyt meg\'szakitják Angliával,
A Berliner Börzenzeitung írja, hogy Anglia nemcsak politikailag, de katonailag is a lehető legsúlyosabb helyzetbe került. A nagy angol világbirodalom gazdasági és erkölcsi tc-kintélyo állandóan csökken és ina már ellenállása csak végső kétségbeesésnek tekinthető.
Az uj román kormány bel- és külpolitikája
A bennünket közelebbről I nyeges változás nem állt be. Az érintő romániai helyzetben lé- uj román kormány, Gigortujob-
mesterséges álhmialnkulalban tarthatta volna a lelket. Az a kapkodó és fejvesztett átalakítás, amelyre Románia vezetői űz utolsó pillanatokban elszánták magukat, már nem segített. A történelem elindult és Ro-mánia mindig is gyönge volt ahhoz, hogy egymagában irányítsa, vagy feltartóztassa. Elérkezett az ujjáreridezés ideje, amelyei a területi integritásában megsérült, szövetségeseitől megfosztott, belső válságokban kimerült Románia többé már nem akadályozhat.
Ennek az ujjárendezésnek természetesen nj alapokon kell megtörténnie. Le kell számolni mindazzal, ami a békeszerződésekből jllmaradt és az utolsó husz évbeiL,czeket a szerződéseket menteni, megmerevílcnr próbálta. Ami eddig történt, az rossz volt, hiábavaló kísérletezés, amire rácáfolt az igazsága Honiokban hever a kollektív biztonság elmélete, történelmi emlék a népszövetségi rendszer,
értéktelen papiros minden ré-
Í[Í szerződés. Bebizonyosodott, íogy *a régi alapon nem lehet egészséges életet teremteni, saki még ma is a páriskőrnyéki békékre próbál hivatkozni, az önmagái rekeszti ki az európai népek uj, egésszséges, életrevaló közösségéből.
Magyarország küzdölt elsőnek Európában -ezért az uj: rendért, a német és az olasz birodalom támogatásával. Az idő minket igazolt s amikor most a történelmi pillanat elérkezett, Magyarország újra hajlandóságot mutál, hogy részlvegycn az uj rendezésben és a népek egy üt telesének lehetővé tételében. Ennek természetesen feltételei vannak, amelyek eléggé ismeretesek az clmull husz esztendő harcaiból. Bebizonyosodott, hogy c feltételek teljesítése nélkül nincs egészséges élet és a mostani nagy átalakulás nem "történhetik másként, mini ezeknek a fel lé leieknek a figyctemhtc-
vőlelével. Tekínlellel kell lenni mindarra, amit Paris környékén és az elmúlt husz évben nem akartak észrevenni: a néprajzi haíáiokr>. a népek kultúrájára, történelmére, földrajzi és természeti adottságokra\', mindarra, amit eddig letagadtak, elmellöztek és hajmeresztő valótlanságokat állítottak vele széniben. Eigyelembe kel! venni a gazdasági törvényszerűséget, a szabad népek szabad élethez való jogát, míndazl, amiről az clmull évtizedekben csak mi beszéltünk, csak mi követeltük sokáig, egyedül az egész ellenséges világgal szemben.
íme:, nagy körvonalakban a most megindult uj rendezés kontúrjai, igy látják ezt Magyarországon és a történelmi Igazsságszolgáltatás biztonságával hiszik, hogy a változásnak ezen az alapon kell végbemennie.
ZALÁI ÄÖZLÖtfV
[ggj falig 6
LC ruhát nadrágot köpenyt
Szomolányltól.
bára vasgárdjsta, nacionalista és antiszemita togokl)ói álló kormánya bemutatkozón. A kormány tagjai közt több tábornok van, azonkívül helyet kapott a kormányban, mint kisebbségi miniszter líans Oltó Roth, és mint beosztás nélküli államminiszter Cuza, az ismert antiszemita vezér.
Bukarestből a következőkéi jelentik a kormány bemutatko-í 7. ás ár ól:
A Gigorlu-kormány kiált ványban közölte bel- és külpolitikai célkitűzéseit. Eszerint az uj kormány külpolitikája a Bcr-lin—Róma tengelyhez igazodik mert ez ált összhangban a ro^ mán nép őszinte felfogásával Egyébként összes szomszédával jó és szívélyes kapcsolatot akar fenntartani.
BelpoiiUkailag a béke és a rend biztosítását tűzi ki célul a kormány, majd megemlíti, hogy megérti a nemzet szomorúságát, mert »a román hadsereg kénytelen volt megfékezni1 hősiességét «.
A magyar-román helyzet a külföld sajtójában
Róma, július
A Régime Fascista jelentése szerint magyar politikai körökben hangsúlyozzák liogy a magyar hadsereg részleges behívásai neír- semmisitik meg azt a reménj l hogy a magyar-román kérdést nem lehet békés nton rendezni. Tény azonban, hogy a magyar hadsereg nem szerel le addig, mig biztosítékot nem kap arra nézve, hogy erdélyi követeléseit teljesítik. A helyzet jelenleg is változatlan: a határon nincsenek összetűzések, de a magyarok nem vonták vissza csapataikat a határmentéről.
Róma, július 5. A Popolo di Róma és a Stam-pa szerint a magyar—román helyzet lassan és bizonytalanig fejlődik, de jó jel, hogy mindkét fél tartózkodik a végső lépés meglételétől.
A lapok megemlítik, hogy most már varosok, faivak es hegyek neveit emlegetik a kérdésben. Mindenesetre jó volna, ha Románia már most engedményeket tenne Magyarországnak -T- írja az olasz sajló, — hisz Magyarország követelései jól ismertek.
Genf, július 5.
A Basier Nachrichten szerint 48 óra óta Budapesten fokozoll diplomáciai tevékenység folyik, ami a jelek szerint a magyar-román helyzet alakulásával áll összefüggésben.
A Neue Zürcher Zeitung a román—orosz kérdést lezártnak tartja és közli Belgrád véleményét, amely szerint ott is reménykednek abban, hogy aromán kérdés többi részét is sikerül békés utón rendezni.
Ujabb német repü/őtámadások Anglia ellen
Berlin, július 5 A német repülök tegnap ismét jártak Anglia felett és több fontos katonai pontot bombázlak,
London, július 5 A német repülö támadásokról az angol légügyi hivatal azt jelenti, hogy a partvidéken északon ós délen egy-uránt volt légiriadó, A bombák a partvidéken több halálos áldozatot Ós se. beaültet követellek.
A német hadi jelentése kböl kiderül még, hogy nemcsak a légierők, de a tengeralattjárók is jól működtek. Egy tcngeralaiijáró ugyanis megtorpedózta a nemrég vízrebocsátott és legmodernebb angol repülőgépanyahajót, nz Jlluslribust.
Anglia további háborús n>ygatnrtá-sáról egyébként ellentólos hirek* érkeznek, Churchill hangoztatja, hogy a végső győzelemig küzd Anglia, ebben a győzelemben azonban már kevesen hisznek. Hogy mennyire nem őrt egyet minisztereInókével az angol nép, mutatja az is, hogy Hoare Belisoba volt hadügyminisztert az angol asszonyok megtámadták és arcán nicgscbesitették, inert a háború folytatása mellett mondott beszédet.
Ugyanekkor JEden hadügyminiszter kijelentene, hogy nz angol partvédelmi erődvonalak csak papíron léteznek és
A természetes .Ferenc József" keserűvíz régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél ; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést tavitjs és az étvágyat fokozza, — Kérdezze meg orvosit I
óriási munka csapatokra volna szúk. ség, hogy a partvidéket ;neg tudják erősíteni, Ez különben is későnek bizonyul, mert a német gépek több partvédő állást rombolnak le naponta, mint amennyit az angolok építeni tudnának.
EzenkiVül Belgrádban a Vrerrw jelentése alapján olyan hír is elterjedt, hogy Anglia bizalmasan érdeklődni kíván Berlinben a fegyverszüncl feltételei iránt, ¦ •>
Érdekes cáfolatok és megállapítások
Moszkva, julluS 5
IMoszkva hullámhosszán tegnap éjjel titokzatos felhivás jelent meg, — mondják egyes hírek — amelyekben a román nép kérlc volna az orosz csapatokat, hogy nyújtson segítséget az ellen a hatalom ellen, amely felé az uj román kormány fordid. Moszkva közli, hogy ezek a hírek szemenszedett valótlanságok.
*
A moszkvai rádió tegnap idegen-nyelvű híradásaiban magyar vonatkozású hirekci is közölt. Eszerint Moszkvában érdeklődéssel figyelik u magyar)-román viszony alakulásét. Azt a hírt, hogy Budapest és Bukarest kőzött már tárgyalások indultak volna meg, ,a moszkvai rádió cáfol la.
Róma, július 5 Az olasz lapok tudósítója weerint még mindig bizonytalan, hogy lioí lesz nz uj román-orosz halár, Egyes liírek rfeűrüit a Szovjet a Prulh vonalán tőbb hídfőállást is követelt a román parton. Az olasz tudósító megállapítja, hogy bárhol is Josz a halár, az már bizonyos, hogy néni lesz természetes és még kevésbé Jó katonai Határ,
A kanizsai vásározókat szál* litó teherautó a galamboki kanyárban az árokba fordult
öt sebesültei beszállítottak a kórházba, « többleket lakásukra vitték — A csendőrség kiszállt a szerencsétlenség színhelyére
Súlyos autószerencsétlenség történt az éjszaka a galamboki országúton. A MATEOSZ égy teherkocsija, — amelyet egy fiatal sofőr vezetett, — Keszthelyről hazaszállított mintegy tiz főből álló vásározó kereskedőt, akik mind nagykanizsaiak voltak. A kocsin\' portékájukat Is hozták vissza. Mikor a gyors tempóban haladó kocsi a galamboki nagykorcsma felé éri, közvetlen a híd mellett — iaz.\'. ismeretes kanyarban — a nehŐZSUiyu teherkocsi áttörte az ut korlátját és két hatalmas saltóval — utasainak nagy rémületére — befordult az árokba.
Nagy volt a pánik. Az utasok segítségért kiáltottak. Szerencsére éppen akkor haladt arra egy teherautó, majd később egy taxi, melynek vezetői azonnal megállottak és segítségükre siettek az árokba fordult ¦ autó utasainak. Az egyik ember be< futott a községbe és a postáról felhívta a nagykanizsai mentőket, akik percek alatt a helyszínen termellek, azonban már nem akad számukra munka, mert időközben a két autó vezetője — a sértetlenül maradt utasokkal együtt — a szerencsétlenség sebesültjeit beemelték a teherkocsiba, amely kórházba szállította azokat, mig a
többieket a személyautó lakásukra vitte. A kórház sebészeli osztálya azonnal ápolás alá vélte az öt sebesültet. A sebesültek névsora: 1, Krakovics József 47 éves rövidárukercskedö. 2. Kolle-rits íslván \'M éves, a MATE-OSZ-autó\' kísérője. 3. Wcinin-ger József 18 éves, szabótanonc, 4. Goldstein Ernő 36 éves, szűcsmester. 5. Dc.üsch Imre 41 éves kereskedő.
Ma délelölt a sebesülteket a Röntgen-osztályon megvizsgálták. Több csonttörést, erős zúzódás! és egyéb sérüléseket állapítottak meg az orvosok. A-kórház ma \'délelőtt értesilello a rendőrkapitányságot a szerencsétlenségről,\'ahonnan a déli órákban egy rendőrtisztviselő szállt ki a sérüllek kihallgatására.
A csendőrség egy járőre kiszállt a helyszínre, ahol lény-vázlalot és fényképfelvételeket készttettek. \\
A csendőri nyomozás fogja megállapítani, mi okozta a szerencsétlenséget.
SZAVATOSSÁGI BIZTOSÍTÁST EGYETLEN AUTÓTULAJDONOS SEM NBLK.ÜZHET. ILYEN KÖTHETŐ UGY SZEMÉLYBEN, MINT TÁRGYBAN OKOZOTT KARRA. ÚRVEZETŐRE, SOFFOR SZEMÉLYÉRE ÉS
AZ AUTÓKBAN ÜLŐKRE IS.
Megkezdődött az OTI üdülési és kirándulási akciója
Mint a legutóbbi esztendőkben, az idén is megkezdte az OTI nyári üdültetési és vasárnapi kirándulási akcióit. Igy a nagykanizsai kerület is. Fontos nemzetegészségügyi szempontok vezették az OTI-t ebbeli akcióiban.
Június 15-én indult el Nagykanizsáról az OTI első 25 főnyi üdültetési csoportja, amely mind lparoslanoncokból rekru-tálódott, július l-én a második turnus, ugyancsak fiu-tjmoncok, amelyek Eonyód-Bójytelepcn nyertek elhelyezést \' cserkész-lisztek vezetése alatt, mig a harmadik csoport — kizárólag leányok részére — július végén indul. A beérkezett jelentések szerint az üdülő ifjú magyarok pompásan érzik magukat és mindenképen kiaknázzák a 14
napos üdülési idő alatí a természet és a magyar tenger áldásait.
Július 7-vel kezdődik az OTI vasárnapi kirándulási akciója, amely azt célozza, hogy a jelentkező fiatal munkásság (tanoncok, stb.) egy napon át kirándulással frissítse fel a hét fáradalmaiban ellankadt fizikumát. Jól teszik, ha minél többen jclcntekeznek és résztvesznek egy ilyen kiránduláson, amelyen a felügyelői tisztet uigy férfi, mint női tanítók és OTI tisztviselők végzik. Jelentkezni (még a i"«i napon az OTI irodájában lehet.
OőxrlrdŐ nyitva reggel 6 órától eata 6 órálf [hétM. szerda, péntek délután kedden egÓM aap nőknek).
Pútolja n CUKROT a friss akácméz.
Kapható: T e u t s c h Gusztáv
11»\'"- és CMmegt-kerukedititwn.
1940. [uliu» 5.
BALAI «OZLONfl
BÚTORT
, iiilpsil EtiÉiÉMIf É
vcgYíii Vigy rendeljen,
meri megbízható és olcsó.
Péntek
AlUnAft B»a«orMtáB»»k b*tk&i»*p*kt>»
fcélfalS I. MOMf *¦
6.45 Torna. Hírek. Közlemények, tf^iglenoesek. — Utána étrend. — 10 Hirek. — 11.10 Nemre. I kört vütjelző-HolgálBt« — 12 Harangszó. Htmnuaa. IdójAránjeJmtétf- - 12.40 Hirek. -13L20 IdöjeJiés, idÖJ4rÓBje!enléi. — 1435 Hts*V — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyamhlrek, piád árak, éMndticraraJc. y- 16.45 IdŐjchíés, Időjárás jelen\'ós, hírek, — 17 Hirek «*>. T*k és magy«r-orosx nyelven. — 19.15 Hírek. - 21.4a Hírek, időjárás)cfentéa, hiúik stlorák ét magyar-orosi nyetreo,
BUDAPEST U *
10,20 Előadás. — 10.45 Felolvasás. 12.10 A 15- honvódgyalogezred zene-Kara, — 13.30 Suki Tóni cigányzene-Itara, — lü 15 Híres kereskedők. .Előadás. —
17.15 líj. Jalin Antal és Regős András Inngóhunmmikukellőse. — 17.35 A könyv útja. — 1810 A rádió szalonzc. iickara, — 18.-10 Sport közlemények. — IÖ.23 Budapest fejlődése. Előadás. -lil.53 A WaUIbauer—Kcrj)CÍy vonósnégyes. Közreműködik Dolmányt Ernő. — 20.55 Köptébcn a nyár körül. — 22.10 Táiiclemezek. — 2320 Toki-][or. válh (íyula cigányzenekara. BUDAPEST IU
10.25 Tibor Zoltán énekel zongora-kiséretW. 20.25 A középgyulog G. Hélliy Pál sukkelőudása. — 2050 Hang lemezek. — 22 00 Idöjárásjo\'-cntés.
JóminosegUférfikaianok
P 2*90tM kaphatok Dhnlonniok, Fö-ut 6.
Szombat BUDAPEST I.
10.20 Vásárhulyl Jullii olöiKiósa. — 10.« Ilit nózzAnk magi — VIÍ0 A ridió staUmücnekara. — U.ítO Szúrn-kozluló hanglemezek, — 16.10 HanK-íclvttol .
17.15 Il.-i<ii.\'.|>i>sl:i. — 17.50 NéBWSy Lltoia te Tehoki Sándor m ij/yur nótákat énekel, kiso> Oortj-.v Der.su dgánysene* kara. — 18.45 Uray Dctao" clőudiisa - 19.25 .Légy jo mindhalálig ¦ Síiii-má liárom felvonásban. — 22 10 Hang-képek ii magyar— níniel válogatott atlétikai mérkőzésről. — 22.35 C.happy. jazE-zcnekar. — 23.20 Csorba Dezső cigonjzenekara. BUDAPEST Ili
18.13 Mezőgazdasági Iclórn. — 20 Hifik, — 20.25 Farkas Jenő cigányzenekara. _ 21.25 I)r. Ballal Mihály előadása.
HÁBORÚS KALEIDOSZKÓP
Irta: KELEMEN FERENC
KLASSZIKUS SZAVAK
A háborút fegyverekkel vívják, de.
vannak szavak, melyek tovább élnek,
mint a győzelem, ilyen egynéhány
-szó liaiigzolt el a eoniphegnej erdőben az Ur 1040. esztendejének június havában ós pedig pontosan 22.én. A német fegyverszüneti bizottság megbízottjának, Kcilcl vezérőrnagynak aj. káról hangzóit el ez a néhány szó. Amikor a francia bizottság elnöke Keheihez fordult, hogy mint katona
a kutouához szóljon és méltányos elbánást kérjen, a vezérőrnagy francia nyélvan a kővetkezőket mondotta: -fi est lionorablo ponr Je vaiuippeui- d\' honorer le VnuiCU. Tisztelőire méltó dolog a győrő számára megbecsülni az ellenfelet,
Amikor hónapok óla az ¦emberi kultúra Telelt a habom vérzivalarának ujabb fellegei vonulnak ol S mégsem, másítéssel fenyegetne mindent, amit évszázadok teremtő munkája az emberi ész nagyobb dicsőségére, a lélek épülésére ulkotott, akkor Van vakunl felemelő, valnni megnyugtató ezekben a történelmi szavukban, amelyek-bői egy inagisíibbrendü emberiesség himnusza sugárzik ki. A kultúra nemcsak kénycliiwt, pompát, technikai csodákat, hanem elsősorban a léleknek eszményekben élő magasabb fogalmát jelenti. S ezekben a oomp\'egnel szil-vakban a lovagias szellem (ilatoni ideája ízzlg. Az étel harc, mindenki harca mindenki elten, Ez a harc csak ritkán végződik remlsvel, A harc célja ós eredménye legtöbbször a győzőiéin, de minden győzelom egyben vereség az ellenfél részére. Ha a liarc maga-, sabb eszményekért folyt s a kőzdö felek kölcsönösen betartották a \'játékszabályokat,- \'hiszen a háború is csak Játék, á \'fclnőltek játéka.) akkor a po rondon maradt lelnek kijár a büszke győző, kiengesztelő, megbékítő jobbja nemcsak ringen, hanem a csatmnező. kön is. Ezt diktálja a magasabb értelemben vett lovagiasság szelleme s ez áradt ki Keltát ajkáról a legyőzött nem zct képviselőjével szemben. Hogy ezek n szavak történetesen éppen « legyőzőit fél nyelvén hangzóink el, az egy kulturált nemzet fiának figyelmes gesz-tn,sa egy másik nagy nemzet fiával szemben, mindez azonban csak kedves epizód a nétr.oi győzetem síkjain mozgó klasszikus szavak, cselekvő erején.
VÉGZETES DÁTUMOK KÍSÉRTETE
Ezekben a ^tápokban »végzelos dátumok kísértete járt közöltünk. Ju-nius hó 28-án volt 22 éve annak, hogy a versajllcsí ka.stelyb-.iu megalázlak a nagy német nemzetet a ezzel clökószi-teljék számunkra is a trianoni bilincset. Június hó 20-én .pedig az első világháború általános mozgósításának magyar dátuma kísértett meg béliünket. A huszonnyolcadik! dátum meg. alázó emlékét kitörölte a német fegyverek diadalmas ereje. Versailles felett ma a német lobogó Jetig s a versaillési szerződés végeredményében a múlté. A huszonkiteiiccdiki dátumra pedig megjött a magyar lelkek felszabadulásának csillogó reménysége: a nagy román állnmeszino megdőlt s ezzel megnyílt az ut, a lehetőség a szentlslváni birodalom egyik legszebb gyöngyszeme felé. Ezen a napon való-
Wémmmi MozfjÓ* Pintek, szombat, vasárnap! VIUgtsVtáiMlmi atamán? I A finn-orosz háború története
Finnország lángokban iflrténet
» nagy llnn orosz háború véres napjairól. Végig magyar beazéd. Ezenkívül: PÁOER ANTAL óriási sikerű magyar filmje
BORS ISTYÁN
Előadások köznapokon 5, 7, 9, vasár- ét ü nrrepnap 3, 5, 7, 9 kor
ban kísérletek jártak közöltünk. Ugy éreztük, hogy pont a végzetes dátum huszonhatodik évfordulóján megindul a magyar fegyverek birnainí erdeje, [ellobOguak a lelkesítő magyar bárci-dalok és mcgdobb;mnak ősi virtustól égő katonáink rengő léptei. N\'erh igy történt. A nagy nap elmúlt történelmi elhatározások nélkül, de a végzetes dátum kísérlete ilt él közöttünk, Mindenki érzi, hogy a történelem lisz-litó tüze Európának őzen a részén is gyújtogatja a lelkeket. Mn minden szem oda tekint, ahol ezekben a tör. ténelmi pillanatjakban szorongó, re. ménykedö magyar lelkek várják a nagy feltámadást, végzetes dátumok kísértete közölt...
A LEVEGŐ HŐSE
Az olasz főhadiszállás tizenhetedik szánni harctéri Jelentése örök és kitörölhetetlen emléket állit az ujabb kor egyik legendás repülő hősének, Balhénak, a vall olasz légügyi miniszternek, az olasz légihaderő legfőbb pareűicsno-kának, a volt miniszternek, ntigykövct-nek ós Llbla volt kormányzójának, Balbo gépéi légiharcban találat érte, a gép kigyulladt és Balbo társaival együtt hősi halált halt. Mindez ugy hangzik, mint egy klasszikus eposz diadalmas fejezete. Eddig nzt hittak, hogy akit képességei, zsenije, szervező eicje és egyént bátorsága ilyen tünemé-nyos pozícióba emelt, az felelősség tel-jes posztján már csak a rábízott erők Irányításával, stratégiai feladatok meg-oldásával, parancsok osztogatásával és a légrőbb vezetés elég terhes, de egyébkén! életveszéllyel nem járó teendőivel van elfoglalva. Az egyéni harc, a\' küzdelemben való közvetlen részesedés az alárendelt tisztek és legénysége, dolga. A hadvezérek csak n régi romantikus háborúkban küzdöttek, csapataik étén, a modern hadvezetés technikája a vezetőktől inkább ideg-munkát, mint életük személyes kockázatát követeli. Természetesen mindez nem azt jelenti, hogy nagyobb csapal-loslck parancsnokait is ne .fenyegesse komoly veszedelem, a három dimenziójú hadvezetés mellett ennek mindenki ki vau szolgáltatva, de nem képzeltük azt, hogy egy olyan felelős pozicióbon levő katona, mint egy nagy hadsereg légi haderejének főparancsnoka személyesen vegyen részt egy légi ütközetben. Nem, oz nem lehet feladata egy főpartuiosno,knak. Ha Balbo ennek dacára vállalkozott erro a szerepre s alárendeli .katonáival együtt egy repülőgép szárnyai alatt elindult a légi harc bizonytalan, de annál dl. esöségesebb útjára, akkor ebben bizonyára nem a légi haderő föparaius-aqkának stratégiai elgondolása, hattem a .küzdő katona"egyéni harci kedvének cllcnálhatatlan ösztöne vezette. S hősi halálát éppen ez -koszorúzza meg a lo. gendák babérlevelével Balbo hős volt, még békében is. ismert tengerentúli repülései az egész világ figyelmét és elismerését szerezték meg neki ós az olasz repülő technikának, amit azonban most a habomban teljesíteti, az az egyéni bátorság olyan lobogása, amely, hez .foghatót kei-eset ismer a világtörténelem. Nevét évszázadod múlva is emlegetni fogják nemcsak szűkebb hazájában, hanem az egész világon.
Mielőtt nyaralni megy,
HHfr biztosítsa lakását, OgleletétTtrtdrsVw 0 lopás-károk ollan I
Vannak passzív hősök, ukiket hlvalá-suk leljcsitóse közbon ér a katona-halál, Balbo az egyéni bátorságnak aktív hőse volt. Tábornok volt és beállt közkatonáiulk, inert a liarc, u küzdelem éltető eleme volt s mert ellenálhalatlan harci kedve, ösztöne sodorta a küzdelem feíó. lílotót igy felváltotta a halál, mely ez esetben csak az örök életnek egy másik formájú k..
UJ KANONOK
került a veszprémi :auláho,z. I)r. Czapik\' Gyula megyéspüspök előterjesztésére a Szentatya Sárközy Lajos (Ír. pápai kamarás, kiskomáromi espe-resplebánost a veszprémi széV keskáptalan mesterkanonokává nevezte ki. Ezzel kapcsolatban a megyéspüspök dr. Beöthy Ist-ván mesterkanonokot somo-gj\'i főesperessé nevezte ki, illetve Gutheil Jenő és dr. Langiilár Lipót kanonokokat fokozatosan előléptette, *
A BELÜGYMINISZTER
dr. Mohos József nagykanizsai \'számvevőségi tanácsost, aki már egy izben teljesített szolgálatot Zalaegerszegen, mint a megyeszékhely számvevőségéinek vezetője, újból áthelyezte Zalaegerszegre. Az ok: az egerszegi számvevőséghez beosztott ugyancsak kanizsai Tornyos Ferencet elszólitotta a kötelesség". *
A VÖRÖSKERESZT
minapi utcai gyűjtése Nagykanizsán is megtörtént. Legmcg-hatóbb volt a városházávali szemközti sarkon a következő jelenet. Egy szerényen Öltözőit idős bácsi elé perdült oda ti persellyel az egyik gyűjtő hölgy. Az öregúr, ki nyugdíjas lehetett? hirtelenében nem is tudta, miről van szó. Megmagyarázták neki, hogy a Vöröskereszt céljaira kérnek adományokat,
— Es ez a honvédségnek lesz? — kérdezte.
Amikor igenlő választ kapott, elővette a nem nagyon tömött erszényét, kivette belőle
Ndp Hosgiks SE Szombat ég vasémap t ötlettől, viharos kacagástól, axellemeMégtöl sziporkázó film
Borcsa Amerikában
Szereplök: Dayka Margit, Mályl Oarfi, Vaazary Piri, Hámory Imrr, Oózon Gyula, PethesSándor, stb. — Ezt megelőzi:
nSroVé\'nei A PH^I 10^6^6
FószerepIA: BOB BAKER az énekea cowboy. Előadás szombat V>6, 7, 916 kor, vaiárn.p \'1,3, 5, 715, VilO-kor
4
BALAI ROZLONW
tm lullui 8
VMkerMiiedéce — fJayykunhait
CORDATC
LERAKATA
!
a legnagyobb pénzdarabot, egy ezüst őtpengöst ós a perselybe hullatta,
— A honvédségnek igen! — mondta felcsillanó szemmel. — Az én fiam is olt esell cl a világháborúban. 0 helyette talán egy másik honvédet mentenek meg ettől, ha majd szükség lesz rá...
AZ IFJÚSÁG
kezd kiábrándulni a köztisztviselői pálya gyönyöreiből. A már elhelyezkedett fiatalok is egyre-másra ragadják meg az alkalmat, hogy a biztos, de lassú előmenetelt, a gyorsabb érvényesülési lehetőséget és jobb anyagi forrást jelentő szabadpályával cseréljék fel, Legutóbb Brand\' Gyula, a nagykanizsai fő-szolgnhirőság éveken át volt irodasegédtisztje hagyta olt állását és közgazdasági pályán helyezkedett cl.
A ZALAI MÉRNÖKÖK\'
közül is többen résztveszuek a Magyar Mérnök Egyesület felvidéki tanulmányi kirándulásán. Nagykanizsáról Yécsey Barna Városi műszaki tanácsnok vesz részt a kiránduláson. *
A KIRÁLY-DÍJAS
nagykanizsai Vegyeskart a város és a sörgyár, valamint a vajgyár és több kanizsai lelkes dalbarát megvendégelni készül. A sörözés a strandon lett volna hétfőn este, ha közben
el nem rendelték Volna a párnapos szeszlilalmnt. így most a dalos-sörözést e^y későbbi időpontban valószínűleg a kis Boy albán fogják megtartani.
Itt emiitjük meg, hogy a minapi vegyeskari köszönetben az egyik név hibás szedés következtében tévesen jelent meg^. Az egyik szólam lelkes betanítója Aurnmovils Márk főkántor volt, aki évtizedek óta lelkes tagja a Vegyeskarnak.
.A BAROSS NÖI TÁBOR
öt szegény muravidéki község árvízkárosult családjai számára, Ilovszky János országgyűlési képviselő közbenjárására, 200 darab különféle vadonatúj nAi ruha és fehérnemű-léiét küldött Budapestről. Dr. Tholway Zsigmond, kerületi párlvezetöhclycttcs az adományt rendeltetési helyérc juttatta.
Családi perpatvar közben apósa szúrta agyon a dömeföldi gazdát
A hegyen bujdosó gyilkost elfogták és iz egerszegi Ügyészségre szállították
Előző számunkban megírtuk, hogy Tóth Sándor dömeföldei földművest ismeretlen . tettes vasvillával agyonszúrta. Most érlesülünk arról, hogy a tettes Tóthnak apósa, Balázs József dömeföldei lakos, aki a tett elkövetése után a hegyen bujdosott, de a csendőrség a tegnapi nap folyamán rátalált és még az este beszállította a zalaegerszegi kir. ügyészségre.
A csendőri jelentés szeriül a halálosvégü verekedés okiTesa-ládi viszálykodásban rejlik. Tóth ugyanis beházasodott Ba-lázsékhoz, de neki is volt néhány hold földje és pár darab marhája. Az após folytonosan zsörtölődött vejével, "többször össze is szólalkozlak, sőt tettlegességgé is fajult néha az össze-
különbözés, anélkül t azonban, hogy bál-melyik is súlyosabb sérülésekel szenvedett volna. Tótlí egy alkalommal, amikor már megunta a kellemetlenségeket, ott is hagyta családját.
Kedden hajnalban Tóth Sándor a hegyre készült, hogy az ott félbenmaradt munkát elvégezze" ApóSp utána menet elérte és megint szidalmazni kezdtet Tóth sem hagyta magát, hanem mcg-megfclcselgctctt apósának, aki egyszer csak a nála lévő vasvillával ugy megszúrta, hogy Tóth néhány perc múlva meghalt A bizottság meg is állapította, hogy szúrásból ere--dö sebek okozták, halálát.
Balázst egyelőre szándékos emberölés címén előzetes lctar-tóztr.-iásba helyezték.
B",i.™at!ok imjjregnálása
PáLCSICS-nál
FS-at T. ; \'. eklon : «y4r : 344.
Teleion: mlel 633
Hit. »11.5.
Hem feteitimk!
Önfeláldozó kö! élességtől-Jcsllése és öntevékenység* által lúnlctio ki magát Tamási Islváit a volt egri 00. közös gyalogezredben lized-ss, midőn orosz lámadás alkalmával férffos bátorsággal viselkedett. Az előző év uiáxcius 13.au Przytylov-nál igen erős gyalogsági tüz-ben vitte z&zl&iljparanosttoku páran, csalt előre a küzdők vonalába. A parancs átadása után saját kezdcinényc-z&éből az ellenség előnyomulásának a niegfigypliSsóhez fogolt s erről zászlóalj panmesnokánnk kellő időben Igen jó jcScnléscket vili. Bátor és ügyes maga-larlásáért ekkor a kis ezüst vilézségi éremmel lüntctték kl. Ez óv áprilisában nemcsak parancsokat közvetített zászloalJi>arancííuoka s a rajvonal közöli, hauem a vaksötét éjszakában is teljes bátorsággal Vezette a rajvoiialba az clőrevonl larlalókokal, ugy hogy pzek a már kézilusát*vlvö saját csai>at harcába döntő eredménnyel beavatkoz-luiltak. Ügyességéért és bátorságáért a bronz vitézségi érmet kapta. A lenit napon veszélybe került parancsnokságának önfeláldozó támogatásáért másodszor nyerto el a kis ezüst vitézségi énnel. A védő körjetparancsnokság harc álláspontján ugyanis rajtaütött egy kozák csoport. Tamási szakaszvezető azoiiban\'férflas helytállással a kozákokat mtskatüz alá vette s ezáltal auy-nyira lekötötte őket, hogy a védőkor. lel]MirancKnokság törzse egy közelben levő {gyalogsági egység mögé vonuf-halotl.
*
A Igaliclai Tlunuicstól keletre vivőit Dnyeszter környéki harcok alatt kivált-képen Sárbogárdi Mészöly Géza volt munkácsi 11\' honvéd gyalogezredbe li százados tftntelto kl macát. \'í)olinii falunál küzdő harccsojwrtjat kimagasló kezdeményezéssel és körültekintéssel vezette és ezzel lelwlővó. tette, hogy a harccsoport a többszörös orosz lúlerök. kel szemben az Igen -fontos DoHni
— Látogatóban a Felvidéken —
7 « Irta: *r«t»i«yl Gyula
S azlán rellwuick a rozsnyói, hatalmas negyek ós ezek lábánál a kies fekvésű város, melynek föioréu oll áll a négyszög" katolikus templomtorony, amelyttn még most is rajta van a viszf--szacsatoláskor rcápuiga\'Ü gyönyörű magyar eimor ős a halaimba belüs vivt-lékezlclő körirás,
Pár nap elegendő volt ahhoz, hogy ennek a magyar városnak forró szivü é« zengő szavú asszonyai clŐ.keresséJí u régi sublólokhól a ha1>os magyar ingvájlnkat, nehéz sujtásokkal laletüi-dell rokolyákat, gyönyörű mentékét és tatán néhány ór.i elég volt ahhoz, llOgy az egész város, amely a megszállás husz éve alilt oiyan sokat szenvedeti, ledobjon mindent magáról és visszuvállozzon kacagó szemű, köny-nyes arcn, lelkes szavú, Ictleibcn és köntösében is színmagyar várossá: Rozsnyóvá.
A rozsnyói kirándulási a kisleányom egy \'kultúrmérnöki párral bcszélU.\' meg i)iyké|K*u, liogy a mérnök ós felesége az ünnep elölt már felutaztak Ide és egy foerdölau.ícsiis házánál, ahol szállva volt ik, adtak nekünk pünkösd délelőttjén lalálko/.öl, liogy onnan azlán gyalog sétáljunk ki Kriszti a) lorkárn.
Amikor megérkeztünk Hozsnyóra, egy rendőrhöz ¦"folyamodtunk ulbu\'gn-zUásért és dicséretükre legyen, olyan készségesen siettek a segítségünk te, hogy ba\\r csak -íz erdötötanácsos nevét
tudtuk, elmét nem, 10 \\pcre mutva már becscugellicttüttk a kivánt holyre. Igaz, hogy nem nigy váfos Hozsnyó. Kégls... -
Amikor megindulunk a rendőr állal mellénk adott kalauzzal, az első, amin tn\'egnkad a szemem egy szép cmclcies é|>ülelcn Papp-Váry Eteinérné szút, Sziklay Szeréna cmlókláblfijn ¦ ¦ ¦ A Hiszekegy írójának ragyogó aranybetűs IwvW... •Ebben a házban...¦¦ olvasom a táblán é-s eszembe jut az a \'lelkes fogadtatás a rozsnyói asszonyok részéről, amelyben a bevonuló magyar katonáknak részük volt. Papp-Váry ¦ Elememé városa nem is vi.selkedhc\'.etl másképen...
Közben az idő sucszétyessó vált. A rozsnyói, hegyek fölött\' nehéz és sötét fellegekéi hajszolt a szél, mi azonban immár társaságba verődve, gyalog vágtunk, neki a krasznahorkai országútnak, hogy a várnál kikössünk.
Amikor kisülölt olykor-olykor a nap, csöndes ügelésre fogtuk az apostolok lovalt, amikor már sziulc nyakunkon lógott az eső ós erősödött nz ilt bizony metszővé vált szél, .gyorsabb ügelósbe fogluk Őket és már egy Ízben ott tartottunk, hogy bemenekülünk az eső elöl a csehek íttal itt elég «ftrf.cn a földeken éptleett beton katonai li. ayelőlielyok egyikébe az országul melléit. Neki is indulunk, de csak » bejáraiig jutottunk cl, mert belül csupa szenny és piszok minden.
Ezek a bejön fedezékek ál Illót tg darabunkéul 20.000 pengőbe kerültek s hogy mennyire kiflzelték magukat, a jelen lielyzclük igizolju...
I-\'eJhuz,U(k hát az e^yazá) esernyői
és a kuHurmérnük az csőzubbonyát és nekivágtunk n még jókora útnak. Mire felkapaszkodtunk, ragyogóan kisütöd a nap. Kibontakozóit előliünk a szemközti felhőkbe nyúló Pozsálló Piökör). hegy, alaltit* « kis -pnesaj pa-lakkal. A Pozsálló lelején sftril pely. hekbeu esell a hó, ami szinlc rclcjt-helctlcu látvány volt Krasznahorkáról nézve.
Azlán feltűnt c^y kanyar után az impozáns szépségű hircs vár: Krnsznu-horka...
Kroszuahorka tótul szép hegyet jeleni. Vára az Anjouk korában a Cset-nekieké, majd a jKdsöci Bebek csa\'ádó voll. 1441-bWi a Husziták foglallak el, Ucbek István atonbui 20 év múlva visszaszeiezlc, I. Ferdinánd és Sza-polyaí közli harcok Idejében a vár ura Hebek Ferenc, SzJpolyai egyik hatalmaskodó lűvc volt, aki kegyei le-uül megsarcolta a vidéket. Puchaim, 1. Ferdinánd lábomoku, löoli-lrm csn-fos vereségei szenvedett a vár alatt ós kénytelen volt az alól elvonulni. Schwcndi I-ázár azonban néhány óv múlva elfoglalta a Bebek birlokoklcal együtt s ekkor Krasznahorka a koronára szállott. Ideiglenes donáció tinién 1585-ben került Andrássy Péier kezóro a hozzátartozó birtokkal együtt. A donáció ideiglenessége 1042\'bca szűnt meg, amikor Andrássy PÓlcr fia, Mátyás azl végleg incgszcioílc ós azóta az Andrássyaíc birtokában van. A XVU. század nemzeti harcai közben 1078-bun Andrássy Miklós kemény ostromot állolt l|1 ki Thököli hadaitól. Ennek fia, György azonban később kénytelen volt a Icjedclenv mellé ártani, amiért
azlán Schulz császári lábornok velle ostrom alá a várat. A mozgalmas Idők dacára, sőt II. Hákóczl Ferenc felkelése után is, noha a várnak uni, Andrássy István tábornok, a fejedelem hive volt, a vár megmaradt mindvégig az Andrássyak birtokában, Andrássy István nejének, Scrédy Zsófiának te. lemc üreg koporsóban ma Is a vár kápoluájában látható. 1817-ben villámcsapás borllolta lángba a vilrat. A lulajdonosa azonban újra bcfedetlo ós megmontelle az cnyészetdAt. 1001-ban gróf Andrássy Dóues dlsze®^ ki-javillalta, ugy liogj\' "kóp- ós fegywer-lára meglekintésre méltó érdekessége a vidéknek. Az 1545 — 151)8. években öntött 7 darab Bebek-féle ágjuit>ól kettőt még 1848—40. évben a lionvÓ- " dek is használtak. A község közelében áll a gróf Andrássy Dóncs ájHat neje, Fnmiiska grófnő endékéno egy millió korona költséggel íOOl-ben emelt mauzóleum.
A várhegy lábánál fekvő Krasxua-horkaváralja község lemplomáuát fohászkodunk neki, hogy meginássziik a várhegyet. Szép napsütéses délidőben Igyekszünk felfetó a jobbára szlkla-buckás hegyoldalon. A Pozsálló hegyről Ivószagot ver felénk a szól, mi azonban tavaszt nekibuzdulással törtetünk fölfelé ós még az sem hangol le bennünkel, hogy amikor végre felérünk a vár kapuja elé, azt újságolják, hogy: •éppen most ment be egy turista társaság ős csak egy jó óra niHlva jönnek ki, addig b^mnmi nem lehel....
TFob/t. líöv.) .
.FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
ZALAI KoZLÖNV
Elkészül! a mezőgazdaság fejlesztéséről és a mnnbásház-épitésről szóló törvényjavaslat
július 5,___
környéki területen kitartson. Mikor pedig az oroszok a szomszédos védő-kori*stbe betörlek, Mészöly százados merészen *s elszántan végi eli aj tolt cl-Icntámadáaml az oroszok oldalába és hátába támadótt és összes eléri crod-iiu!it,v<\'lk feladására kényszcrjletle őket, Vt\'^iii midőn enilán igen érős lovasság avatkozott a harcba és Mészöly százados Iwrucsoporlját támadta hátba, Mészöly százados ;tz oroszokat inind-addig feltartóztatta, amíg tartalékai 0 felvételi állás vonatát megszállótIák és igy u szomlt helyzetből való kibontakozás lehetővé vájt. Ebben a súlyos válságban \'.Mészöly százados kézitusa közben az oroszok fogságába esett, ahoim:iii kalandos viszontagságok nlán csati 2 eszüeadő muK-a térhetett visz-s/ii. Igazolása nlán nyomban őrnaggyá léptették (!16, majd a fentebben vázolt kimagasló vitéz ós eredményes harc-vezetése julahnakjepen a Lipól.rend lovagkeresztjével tüntették ki,
[Mészöly őrnagy hazánk egyik or-s/.-ígosliirii céllövő bajnoka volt, aki két évvel a világháború kitörése előtt a stockholmi olytnpMU ciflUovővejw-nyert is dijat nyert. Az álkos emlékű koiimiumzimis alatt 1ÍI10 május l_ón iwgszervezvén az egri ellenforradalmat, a várost mcgtisztitfplta a vörösöktől. Rét nappal később azonban a mozgalom elfojtására Egerbe érkezeti lerro-rislák elfoglak és felesége szemeláttára besliáli-s módon felkoncolták, Mészöly Őrnagy az el Jen forradalom mártírjaként fejezte be hősi életét. j
5lrem lékeket,
drWtit. ¦Mztlimt. l.ú ntttaM
¦zakseerüen ée legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kőfarígómeeternél, Klraly-utea 31. Nagy ilrtmlék-raktár. Telefon 61B.
- (150.000 diák Mstőkés)
A vallás- éa közoktatásügyi miniszter ac elmúlt évben engedélyezte, hogy a középiskolákban tanári felügyelet mellett megszervezzék a Dlak-kaplár mozgalmat, amely takarékosságra neveli a középlsko Iák ifjúságát. A Diák-kaptár mozgalom rohamosan fejlődik. Míg az elmúlt évben csak 30 iskolában szervezett a Kaptár-szövetség diák-kaptárt, addig az idén már 400 Intézetben közel 150.000 diákot vontak be a közhasznú propagandába. A kormány álláspontja szerint a mozgalom elősegíti a klstőkés-tlpus megteremtését, éppen ezért anyagi áldozatot is hoztak a kaptárak létrehozása érdekében. A mozgatom m:g-becsülését mutatja, hogy a honvédelmi miniszterek a háztartási hulladékanyagok gyűjtését a Diákkaptár Szövetségre bizták, mert így ezeknek az apró é.tekéknek az ára a gyermekek zsebébe, illetve betétkönyvébe kerül.
A Magyar Vöröskereszt koldusszegény! Adakozz!
— (Júliusi buzakamatkulcs)
A Pénzintézeti Központ közli, hogy a buzazáloglevelekben folyósított és buzaértékre szóló kölcsönök törlesztő részleteinek befizetésénél és a buzazáloglevelek kamatszelvényeinek beváltásánál folyó évi Július havában átszámított kulcs gyanánt egy mizsa búzát 20.25 aranypengővel kell értékelni. ~~ (öngyilkosság)
Reznek! István 70 éves zalakoppányi ember eddig kl nem detitett okból istállójuk padlásán felakasztotta magát. Már csak holtan találtak rá.
A földművelésügyi ** a* Iparaiul t
minisztériumban most fejezték b» kél fontos javaslat elkészítését. Az egyik a mezőgazdaság fejlesztéséről szól, a mely célul líizlo ki a gazdatársadalom hathatos megsegítését és helyzet ének javítását, A másik nagyfontosságú ja. vusiai az iparügyi iinnisziériumban készüli cJ a családi és niunkásházépiU\'sj akt-Jó megindítása tárgyában, íírtcsü-lésünk szerint n családi és munkáshoz, akció lebonyolítása ugy történik, hogy a gyáripar részére bizonyos munkás, létszámtól függően kötelezővé teszik a munkásházuk építését. Amennyiben
a gyáriparnak nincsen o célra elegendő
I lőkéje, az állam biztosítja az épilko-zéshez szükséges anyagi fcdezo:et.
A lenézel részlelosen előírja, hogy a megépítendő tmmkásháznnk milyen mérelünek kell lömre, milyen mgys.ign legyen egyjegy szoba, milyen ablako. kat, mellékhelyiségeket keU építeni. Általában a lcgnprólékos:ü)han dolgozták ki a munkás!akóházuk tervit, hogy azok a korszerűség és az egészségügyi követelmények szempontjából kifogástalanok legyenek, ugy a Told-művelés ügyi, min.1 az Iparügyi miniszterek n törvényjnvnslu tokul még az ősz folyamán terjesztik be a képviselőházba, hogy u javaslatok ínég a tél beállta előtt törvényerőre emelkedjenek.
jos molnár rk. 54 éves, Trauber György v. szegény rk. 67 éves, Qerencsér Jánosné Bakonyi Anna rk. 33 éves, Simon László rk. 70 éves. — Házasságot kötött 5 pár: Sasvári Ferenc asztalossegéd rk. és Kis Tóth Mária rk.. Kocsis Rudolf lakatossegéd rk. és Markoíán Rozália rk., Bolf László Máv vonatkísérő rk. és Halász Mária rk. (Ba-golasánc), Nádai Miklós kereskedő (Muraszombat, Jugoszláviai és Sin-ger Anna izr., Czenkvátl Árpád Ferenc m. kir. rendőr rk. és Páros Jolán rk.
Letárgyalta a Ház a családvédelmi Javaslatot
Leszavazták a nyilasok napirendi Indítványát
Budapest, juüus 5.
A képviselőház mai ülésén az országos nép- és családvédelmi javaslatot tárgyalta a Ház 6s azt részleteiben a módosításokkal együtt elfogadta.
Ezután 2ü mentelmi ügyet terjesztettek a Híz elé, majd az elnök napirendi indítványt tett, hogy a Ház legközelebbi üléséi július 12-én tartsa és azon döntsön a további munkarendről.
Serényi Miklós gróf ullcnin-ditváuyt lelt és kérte, hogy a Ház tartson szombaton is ülést és azon az általa és Hubay Kálmán által benyújtott harmadik zsidótörvényt tárgyalja le és egyben vesse fel a bizalmi kérdést.
A Ház nagy többséggel elvétellé a nyilasok napirendi indítványát. Ezután írásbeli válaszokat olva\'stak fel korábbi interpellációkra. Az ülés 11 óra elölt már végett is ért.
Pokolgépes merénylet a világkiállítás angol pavilonja ellen
Két halottja és hét sebesültje van a robbanásnak
Newyork. juüus 5, A ncwyorki világkiállítás angol pavjllonjában ma a teremörök egy kis bőröndöt találtuk, amelyben órára beállított pokolgép volt elhelyezve. Két őr
a rendőrségre akarta vinni a pokolgépet, de az útközben felrobbanj, és mindkét őrt megölte. A járókelői: közül heten sebesültek meg súlyosabban.
— (Falvakat alapit a kormány)
Négy év elő:t Indult meg a rendszeres földbirtokpolitikai tevékenység, amelynek keretében a föld mi-velésügyi minisztérium különböző földterületek igénybevételével és haszonbérleti szétosztásával lehetővé tette a gazd .társadalom mindszéle-sebbkorü fOldhözjuttatását. Az egészséges kisbirtokok alapítása é deké-ht.n kifizetett összeg már elérle az ötvenmillió pengőt. A további lele pltést munka középpontjában áll az a nrj-vozabásu terv, amelyet most do\'goznak ki a fötdmrvelésügyl minisztérium telepítési Ügyosztályában, A tervek szerint a közeljövőben a kormány több uj falut alapit.
— (Sikkasztó szabósegéd) Tajti István szabósegéd, oláh katonaszökevény, Keszthelyen többektől ruhát vett át javításra, vagy előlegeket munkára s azután megszökött. A fővárosban egy bűnöző társaságában rablómerényletet követett el s még mielőtt átszökhetett volna, a határon, elfogták. A rablásért akkor el is,Ítélték. Most a keszthelyi sikkasztások miatt három hónapi fogházat kapott.
— (AnyakOnyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 8 gyermek született, 5 fiu és 8 leány: bzabó Ferenc napszámos és Dómján Karolinának rk. fia, Farkas József ácssegéd és Tíslér Rozáliának rk. fia, Pataki József városi gépkocsivezető és Bódy Erzsébetnek \\ rk. leánya, Barbalics Antal vendéglős és Simon Máriának rk. fia, Borbély Ferenc kömüvessegéd és Poiai Máriának rk. fia, Horválh József kovácssegéd és Schinkovitz Leopoldi-nának rk. leánya, Fehér Lajos kereskedő és Trangoni Margitnak rk. leánya, Erdős János gazdasági cseléd és Leveli Juliannának rk. fia. — Halálozás 5 volt; Szigeti Dávid kereskedő Izr. 73 éves, Horváth La-
A Magyar Vöröskereszt sok~ oldala feladatának elvégzésire milliók kellenekl Adakozz!
— (Kerékpár-szerencsétlenság)
történt tegnap Nagykanizsa és Kiskanlzsa között. Németh Ferenc 12 éves kiskanizsai fiu kerékpáron burgondilevelet vitt a mezőről hazafelé. Nem messze a hídtól szembe jött vele egy személyautó, amelyet Fürst Béla sofför vezetett. A fiu a a kerékpárhoz kötött burgondileve-léktől nem vette észre a közeledő gépkocsit, amely szabályosan hajtott, de a sofför Is csak az utolsó pillanatban látta meg a kerékpárost. Az autó hirtelen fékezett és sikerült is közvetlen a kerékpár előtt megállnia és így a gázolást megakadályozni. Azonban Németh Ferenc kirepült a nyeregből és oly szerencsétlenül esett az úttestre, hogy többrendbeli törésekkel és sérülésekkel szállították a kórházba. A rendőrségi megállapítás szerint senkit gondatlanság nem terhel.
- A FSIdMii-Uafer
ina a világ érdeklődésének központjában áll. Erről közöl érdekes cikket a Tükör julitisi száma. Thurzó Gábor: Feketeerdő edmü Írása megismertet Németország legszebb vidékeivel. Puskás Lajos Garibaldi magyar ezredeséről, Tüköry Lajosról emlékezik meg. Cikkek még: a pécsi dómról, Emil Zoláról, egy régi pesti utcácskáról és a régi kolozsvári diákéletről. A szépirodalmi rész, napló és a Színházi tükrön kívül számos érdekes roval gazdagitja a szép kiállítású folyóirat uj számát.
— Naptár: Július 5. péntek Rom. kat. Zak. Antal. — Protestáns Eneae. Izr. 8zivan hó 29.
Betiltották a szabadtéri játékokat
Budapest, július 5 A bel ügy miniszter a. mai (nappal betiltott Magyarországon mindenféle szabadtéri játékot. így ai erkölcsi szem pontból is kifogás alá eső Szép Heléna margitszigeti előadása is elinamd.
ZALAI BOZLONV
1940. lultm S,
Ha IgaxsAnflgy\'ninl**-ler Be\'grádban
Belgrád, o\'"""8 5 Radocsay László lgazságugymiiiiszUT
és felesógo, valamint Angyal Pál agyő
lemi tanár ina délelólt ..9.10-kor meg. érkeztek Belgrádba. A pályaudvaron a jugoszláv igaz&agügymúliszlcncl az élén ilnnepólyescn fogadták a magyar
vendegeket. i
A sajtó a legmelegebb {hangon ír a magyar miniszter ós kiséieténeji látogatásáról.
Jóslat:
Élénk szél, több helyen még záporeső, délkeleten a hömégsék-let klsaé osökken, másutt nem változik léi ./.igesen.
A Meteorológiai intézet nagykunlsial mezrigyeiőállomáea jelenti,
Háméreéklet tarnao eate 9 órakor +20 2, ma roezel+17-6, dőlben -f 214.
Caanadék 03 s-
iSJIl!
többe
¦a mui líitaöiY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
lisuyiiiiiiltiäilüäl ilMiB!1 MENETRENDJE
érvényei 1040. május 19-tól. gPIB4IMU4^.tfamiiláltoniáB
Vatatállométra
4-28 B-46 70S 7-40 U ?0 11»
13« IBM II«
lí-40
so«
22 80 2310
í *
3 H
tLatenyai monatr-and
UhrirJrilM. 8-40 KijjkMlztári irk, T-80 HiijWWIW. 14M Ul«,lr.lrt. 16-40
.sir
Zamatos, lólzü Uvtt
Slntfix kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: VU-%A-YI. literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
. Sugár-ut 2.
Páratlan kedvezmény a Zalai KözlBny olvasatnak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmnnloxky-utoai 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
ájajsjt^siíáj^kaa^^
Hirdessen o Zalai Közlönyben
mázsakönyv
ára 1-40\' P
Hitelesítve kapható a Zalai KSzIBny nyamdájaban
Nagykanizsa, Fö-ut 6,
APRÓHIRDETÉSEK
AuM
PUuerttzakmaban Jártas fiatat hast!. •Kirlaat felveszünk. Flicket és- Lettner.
1629
NAsatieatePaMli\'gyermektelen házaspár (elvitetik Magyar-u. 10. alatt. 1634
Kás^MMkaatolnl iskolát vagy tanfolyamot végzett Hut, Illetőleg le-nyt, keresek napi 1 oial Irodai rauokilatra. Csengery-
ut 23. 1637
BSujáréngt délutáni órákra keresek. Batthjány-utca 17. *
Bor pince kezeléshez értő munháaf vsgy fiatal okleveles plaoamaalcrt
felve» Hangya khendeltiég. *
ADÁS-VÉTEL
Rlatlxllp mlroi es zöld egres kapható Ciengeryut 79. iz, alatt. *
TeaaluatU, huroziKk, labdák draVahat Elemér azakllzlctében, Deáktér 7. •
lakAs-Ozlethelyiséo
Kétaaohéa likai kiadó Ország, ut 23 KiskinlzM. •
BÚTOROZOTT SZOBA
Nagyon szép parkettás bútorozott szoba azonnal kiadó. Vidl kalapUzlet. •
HÁZ ÉS INGATLAN
ívtóli-ut 53. sz. hé« áladé. Bővebbet a Nagykanizsai Takaréknál. It>35
Héxhelfakat, idúmeutes jövedelmező bérházakat.csu\'ádlliézaknl közvetít Iloiválli, Sugár-ut 42. •
kOlowSlb
Endllaéat, gépnlrrrzéil, rollolzá.l, hoh-lozélt vállal Husztlné, Klntzai-u. 70.
Arvaréa. lllld Temetkezési Egylet Irodahelyiségében Daak-tér. S. Ilim alatt I. é»l lallaa hé 7-én d. •. 10 érakor 70 kg. halmait vlzvezctíkl ólomcifl a legtöbbet ígérőnek nyilvános árverésen eladatni log. Vezetőség. 1638
ClaaaaoH ma délelőtt a törvényházul az adóhivatalig I drb 50 pengős. Kérem a becAlllelcB megtalálót, adja c lap kiadóhivatalába. 1039
ZALMI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAflLAf.
Kiadja: „Khaataulsl li. T. NaaykaaliM". Felelős kiadó: lalai Király. Nyomatott i a „Mzaazdasátl R. T, Naoykeelrll"
¦ysadájákan Nagykaaiztáa, (Nyomdáért leleli Zalai Király.)
80a Évfolyam. 152. szám;
NigjkmntiM, 19*0. július 6. szombat
ám 12*111.
POLITIKAI NAPILAP
¦iigJÉiÉál ululi mm iiiii ii i
Felelős Szerkesztő: I Bar barit* Lajos
Elollzott«! ám egy hóm » penge 40 iwér. SzetkenlOíégi totMililrtlall ttídoni TO. «t
Rendkívüli körülmények között dolgozóit egy cszlcndő óta hosszabb megszakítás nélkül és ugyancsak rendkívüli körütaények között kezdi meg nyári szabadságát az ország-gyűlés. Teleki Pál gróf rníiíisztcrel-pt&ka napokban nagy beszédet muon-dott a Magyar filel Pártja értekezletén s i bbben Imegjelttlte a magyar politika, ¦ vaWainí (a törvényhozás további irányvonalait. A miniszterelnök azonban elsősorban a jövő fei-adatalró\' és tervéiről szólóit, ami írthetö is, hiszen olyan idökcl élünk, amelyekben már jé előre fel kcil kí-szü\'nl az Európában ötlnden vonatkozásban vérható változásokia. Hogy a\'magyar kormány ezzel tisztában van, azt-eléggé bizonyítják az előkészület aintt\'áUó és a képviselőház elé terjesztendő törvényjavaslatok.
Ezek Sózott figyelmet érdemel a munkáskamarák íeléllilásáró1, a niunkaközvolltds államosításáról és a békéltetésről szóló törvény tervezel, továbbá a (megváltozott viszonyoknak megfelelően módosított sajtórc-forin, a sajtókamarai javas\'at, á rehabilitációról, a házasság előtti kötelező orvosi vizsgálatról, a* egyházi hatóságok fokozottabb védelmiéről, az uf büntetőjogi kódexrő1, az összeférhetetlenségről, a részvényjog és a szö\\«tkczett jog refoanijárói, a hadmCitiességl válfcágTól, a hitelszükséglet fokozottabb\' biztosításáról és az> átmeneti gazdasági intézkedésekről, a (mezőgazdaság fejlesztéséről ,a mezőgazdaági hiteiről, az ingójelzálogról, a.hazheJyek és gazdasági mUnkásházak szerzésének előmozdít tásáró\', a közigazgatás egyszerűsítéséről, a társadalombiztosítás fejlesztéséről; \'stb. s-zó\'ó nagyszámig törvényjavaslat. i
\'Ez a\' rövid felszólalás éppen eléggé érzékelteti, hogy a gazdasági, •zocláils és pénzügyi élet minden fontos vuimtfeozására kiterjedő nagy relortmmnnka\' van előkészületben. Dc ezzci együtt\' azt i« kérdezhetné valaki, - bjogy - (mit végzett a magyar parlament az elmúlt egy esztendő
ulat\'V I , \'(
Sokat! NOm kevesebb, mint negyvennyolc különféle lörvényjavaslaínt vitatott (meg a képviselőház, nejil számítva ide azokat a jelentéseket, is határozatokat, amelyek forma szerint nemi tekinthetők tőrvényjavas-látnak. A mostani képviselőház tudvalevőén 1939. június 12-éu tar-lotla első ülését. Az első ciklus folyamán, amely múlt év augusztus\' 22-éu zárult, huszonnégy ülést tar-tu\'t 8 ezen tlzoikél tőrvényjavan\'a-l°t tárgyalt. Több nagyfontosságú törvényalkotás szerepel ezek között, iffl- a\'Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alapról, a kormánynak att°tt rendkivü\'1 méghataímazásró1, az ál-\'aini költségvetés rendszerének meg-vártozthti^áról, az árukészíctUitet \' szabályozásiról, háromRzer budapesti Wsi«lrá«..»pitéséről, »z állom-"
Hitler és \'Ciano berlini tatáüraw^a a vllasérdeklöclés középpontjában
Berlin -soha nem látott pompával fogadja Hitlert, ¦ a hadvezért — Roma szerint \'ötőtt Angila órája — Tovább tart az «wgol-franclá tengeri ellenségeskedés
A világsajtó érdekes megállapításai a magyar revíziós törekvések teljesítéséről
A nyugall\'hábom frontján Jelentés változások várhatók. Berlini jelentések szerint Ném*torsZág-teljes iné;-tékben feltíé»zü>t az Anglia fdJen meginduló\'totális nagy lámadásra, amely most már nem váraihat ma-* grtrn sokáig.\' Ugyanekkor Angliában cgész tartományok kiürítése folyik, köztien pedig hirck\'terjedtek ei ar-roi, hogy [ )
Churohillék IrorsaáQot akarják megszállni
Az lr vezetők az ir kíkölőkcl ke-szenletb0 helyezlék és kijelcnlettéjk, hogy akár még erőjük áráji is megvédik országuk .scanJegcbSégét.
Ugyanekkor tovább bonyolódik a francia—angoí \'\\CugCri Összecsapások \'Ügye. Az orani eset, amely a francia-angol diplomáciai viszony megszakítására is vczetelt, MgJ^nis «eni maradi iJszigcielt jelenség. TangCr-bói érkező\' hírek szerint a francia hadihajók a Ta,nLCr közelébe lopódzó két angol" hadihajóra tüzellek, kn angüí hajók uagy füstfclhöbe burkolódzva c\'mfrKkültek. A francia kormány több tagja is kijelentette, hogy
a franola ftotta vagy franola marad, vagy elsüllyeszti Ön-• magit.
Ez elsősorban az alexadrini kikötőben lévő franci" flottára vonalközük Egyeföre az otl horgonyzott hajók sorsáról semmi bizonyosat n«m lehet •ludnl. \\ A legutolsó . jelentés szerint tegnap a francia t/eu^erészjeket /Qi városbó: azonnal a .hajókra ¦ pnran-OHihák. Az itt lévő francia flottát tehát valószínűleg az iWsXiÜyesUéS fenyegeti. A Wiesbadenben székelő
polgársági törvény refonhujáról, és az ország gazdasági, valamiint péiuügyi érdekei ellen elkövetett ¦ büncse\'ek-mvnyelc hhtá\'yosabb inegtorlásáról szó\'ó tön-éhjek.
Az európai hfiboru és a vele együtt Járó nehézsé^k sem aknefó-fyOzták mCg a magyar törvényhozás munkáját és a magyar kormány tör-vén\\aíkotó tevékenységét. SzBptíjní-ber közepe, óta haríninchat törvényjavaslat szerepelt napirenden s ezek közű\' számos olyan voit, amely végrehajtása során va\'óban gyök*\'iesen aiakitja át a mlagyar éleiét. Elscí hcíveu ejnhtjük meg a földbiitokf-po\'jlikni javasla\'ot, JUetve törvényt, de *nnél n<lm kl>ebb szociális jelentőségű a \'egkisfbb nnA-zögazdítsági munkabérek törvénybei ktnlása, -a
fcgy\\-ei-szüneti bizotlsiig közölte is a francia imbgbizottakkaí, hogy a nó-imlct kormány a \'fegy\\**rszünet 8. pontjától, a flolla ícszcicfésétöl egyelőre eltekint, hogy szükség esetén az angolokkal szcmrjen a franciák hasznáfhasaák fcgy\\-ereiket. Erre alig-hanem; s0r js kerai, ^nertegv ma déL elölt érkezeit Stofani jelentés szerint
egy franola repülőgép bombákat dobott Gibraltárra.
A volt szőveIségCssck léhát űniiid;-hikább szonilbekerülnek cgynüással.
A világ egyébként a legnagyobb (mértékben elitéli az angol kormány ixiagatartás\'át. Az olasz sajtó hangsúlyozza, hogy sejni BerHiuiek, sem Ró|tóinak nlne-s szükségo a fraiícia flottára, az Anglia eUcm- harcot égé-Szén -más eszkÖ>őkkei fogják meg-^ Vívni. T ; t , ,
Itt kell .nV\'gcmUleni az efmu\'t nu. pok nngy oí«sz győzelrifölt.
Az olasz ősapátok benyomultak Szudánba
és elfoglalták Gatabal megerősített áHiásjr^ és attól északra ;Cassa*á.\\ A kirCnitlkLU h\'Vtiir<in JS clör«|iiyop nmiiást érlek el qz olaszok eUentá-madasalkkai. Jjok angol támaszpontot bombáztak és számos rcpÜlóV gépet eipysztiioitak. Érdekés ezenkívül, hogy az olasz flotta, ulasttást kupolt, hogy szükség cselén segítse meg a francia.hedihnjókat.
A teegnup nírniel sikei\'ekcl is ho* zott, angliai í-opülőlámudások során. \'A nyugati front összefoglalójaho/i tartozik még, hogy Lyonból vég\'c^ kivontáM a iuSrBleUek|et, u francia: képviselőket Vichibu össz«hivták és* francia rádiók mfcgk*2dték adásai, kai. , ; i 1\' í
Ciano gróf a német kűrmany meghívására Berlinbe utazott
még magyarázótól kcietnl az Ula/ás
A mai nap eseménye Ciano gróf olasz külügyminiszter berlini utja, Az olasz k ül ügyimiin Uzler a német kormány meghivására utazik Berlinbe, ahol e\'öi-el át hatóig lÖbb napot tÖU imajd.
Az olasz lapok a/, utazás*!\' kapcsolatban \'huiigsulj\'ozzák, hogy korai
célját ilfetÖ\'eg, bár a találkozó a jelenlegi európai helyzettel Játszik összefüggésben lenni és valószínűleg a déikcletourópal helyzelel is érinti. A sajtó egyeíöro lartózkodóan lr a berlini útról I I !
Hitler la Berlinbe titazott
Nyilvánvaló, hogy Ciano Hitlerre\' is találkozni fog. Ene mutat az a tény Is, hogy rofi\\ Hiller is Berlinbe Utazott. A nyugati >Jiarc Píátör6\'í-% május 10-ike Óta az az eisö eselí hogy a" Führer a fj^oiitról a fővárosba
utazik. A főváros épp ezért Göbbeis felhívására ndgy fogadtatást készi-Icll eiő. Az üzleteket, ü\'Oavekel délben bezárták, hogy mindenki a felvonulási útvonalon lehessen. A házak a fe/htvás után percek alatt íobogó-
nyolcosztáiyos népiskolák létesítése, az\'országos nép- és családvédelmi alap tétcsltése, a törvényhafós\'ági állattenyésztési alapok felállítása, «uí cgj*jicsadók reformja, stb., stb. Dicsőséges pontja volt a képviselőház tavaszi ülésszakának m a töi-vény is, amo\'yben nz oi-szágpyü\'és vité/. nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó urunk országlásának \' huszadik évfordu\'óját örökítette meg.
Ha végiglapozzuk a?, chnu\'t év szept^ubére óta megtartóit szá* képviselőházi ülés naplóját és sorra szOmügyi"0\' v«\'«szük at elhangzott\'fel-s^Iamlásokat, talán nem fé\'tétíeiiül. azt a benyomás! Mjierjük, hogy a tőirényhozási. mnnka minden részletében komoly és zavartalan telt. vo\'na. Sajnos, sok felesleges .szór
beszéd, pártoskodó és személyeskedő hangoskodás Is folyt bizonyos clleji-zéklpáí-tok részérő\', an*Í3-ek alig ^ttek részt a mlig>\'ar nemzet é\'cié-nOk megjavítására lréuyu\'ó tfli-yény-javasrarok lllílgas szinvonníu és ko-mo\'y vitáiban. Ez azonban nem a magyar törvényhozás ós nem a kor" mány hibája, h;uicm azoké, akik a po\'itíkai fórumpt nem az áldozan-s munka niilhelyének, hanem a szereplési vágy szabad vPdászt^rait** tének tekintik. D»\' ezt\'js meg ke\'I mondanunk, hog^\' ha voltak\' Is \'kedvezőtlen jelenségek, a képviselőház mégis derekas munkát végzett és a törvény hozás pn,unkáját megtestesítő hutaimasiikórmánypárt nyugodt lelki Nm|iíei*tte\' bocsáthatja tevéJoe|n^-tégét a Ktevéietujény bírálata alá.
ZALAI KÖZLÖNY-
1940. Julius I
ruhát nadrágot köpenyt
Szomolányltól.
diszt bHöltek. Ma dctutan Ű^kfcr érkezik nfu Hitler Berlinbe és olyan fogadtál ássbun fesz réSz*, amilye* még nem íátotl a világ! — mondják u tudósilrtsok. Wlfert, mint hadvezért ünnepli ma Néniül ország, és « Birodalaniuttk cz lesz a legnagyobb\' ünnepe. ; ( , f I
A magyar-román helyzet változatlan
Orlent rádió közti, :t0Ö0 ember már átkelt a PniUion, 0 többi is rövidesen követi majd Őket.
A magyar- román helyzetben váltó, zás nem állt be. Budapesten tovább folyik az élénk diplomáciai tevékenység, Romániában az nj kormány bemutatkozásával egyidejűen végetért az oroszoknak átengedett területek kiüri-lése. A szigoni intézkedések Romániá-ban tovább tartanak, A Galaoban maradt 12.000 kisebbségi közül, mint az
A Völkisehcr Beobachler közli, hogy az uj román külpolitika hatása már érezhető: A román olajtelepeken 30 angol mérnöknek azonnali hatállyal
Róma: Belgrád és Budapest baráti utón rendezi problémáit
Róma, július 6. A Popolo di Róma részletes tudó-oltásban számot bo Rndoosay László magyar igazságügy-miniszter szívélyes fogadtatásáról. A lap a jugoszlóv-
nrögyar viszony róí Írva annak a vé. Ieményének ad kifejezést, hogy a két szomszéd állam szívélyes és baráti uton kívánja rendezni " múltból adódó problémákat.
Franciaország is altér az egypárt-rendszerre
Vichy, július 0 A francia kormány tegnapi államtanácsa nlán LavaJ kije len lelte, hogy rövidesen összehívják a nemzclgyülést, amelynek feladata az lesz, hogy a parlamenti üilézkedósekel megszán tes. se, Franciaország egész belpolitikája átalakul és alkalmazkodik « tekintély-urnkmihoz. Eltűnnek tehát Franciaországból is a különböző pártok és
osak egyetlen pá/t lesz.
Róma, juüus 0 (Miltelhanscr tábornok a közelkeleti francia erők főparancsnoka kijekn-letto. hogy az angolok meg akarták akadályozni n szíriai francia hadsereg leszerelését és emiatt összetűzésekre került sor az angol és francia katonaság közölt, MiUeihauser erélyes intézkedéseket jelenlelt be, ..- i .
Az olasz és a svájci sajtó érdekes megállapításai az erdélyi igények teljesítéséről
Róma, juüus 0 A Tempó, Olaszország legelterjedtebb képes lapja nagy riportot közöl Romániáról, amelyben leszögezi, hogy Frdély a 13. század óUi esajc Magyarországhoz tartozott a jelenleg is kétmillió magyar él o.lt, ^okik vissza akarnak térni az anyaországhoz,
A Palennobau megjelenő Bora ls hosszabb cikkbeli ir Erdélyről. A lap haogevjdyozza, liogy u magyarok Erdélyt Európa egyik legműveltebb le-riiletévé tették. Történelmi kapcsolatai Erdélynek oly szorosak Magyarországhoz, nogy nzqkal elvitatni nem lehel, IMagyarország Jábhoz \'lett ¦¦egyvérrel vár, inert nem mond lé. Erdélyről. A cikk végén megjegyzi a cikkíró, hogy a magyarok mind kaioiiák, még pedig jó katonák.
Genf, Július 6 A Giomale de fenévé bukaresti jelentós alapján közli, Jiogy Románia sízzal, hogy lemondott az angol garanciáról ós a tengely relé közeledik, tulajdonképpen megmutatta készségét, hogy kapandó rendezni a haiárkérdé-seket, Ez egyértelmű azzal, hogy le kell mondania Erdély egyes részeiről
és Dobrudzsa is visszakerül Bulgária-hoz. ;
A Bund azt írja, hogy Szófia és Budapest fokozott diplomáciai tevékenységet folytat, meri « jolenlegi helyzetet nem tartja végérvényesnek. Mindkét fővárosban bíznak n tengely támogatásában. Magyarországot aggasztja az erdélyi magyarság sorsa, mert u román parasztok felfegyverzéséről érkeznek hírek, Bizonyosm valido, hogy a magyar kormány neit. marad tétlen, ha az erdélyi magyarságot veszély fenyegeti, bár tudatában von a délkeleti béke fon tossa gának és ezért, ha az erdélyi magyarság helyzetében változás nem áll be, megvárja a végleges európai rendezést, amely megliozza Magyarországnak is követe, lései icijcsilósét, il,
F4-ut 2. az. -nél.
„Ütött Anglia órája I"
Rólmla. Jultus 6. . A Retaiziom Int?rnacipnaJ{ rofÜ számiban, Anglia órája ctmü vezércikkében azt Írja, hogy itt az ideje, hogy ütött a nagy leszámolás órája, hogj\' Angiin é> ia világ megtudja, Az olasz él a német haderő meg-kczdl támadásait szárajfölöu, levegfl. ben és tengeren Angüa cllejl.
Anglia eddig kit kártyára tett«i fet uralmát: 1. a szavatosságokra/ 2. a gazdasági zárra. Most önmagát kell majd szavatolnia ós éreznie, keli, hogy n gazdasági zár is őt fojtogatja.
Graciantaak Baibo utódjává USrtont kinevezése mutatja, hogy Oíaszorsiág el van szánva, hogy megalapozrfi gyarmati hatafmát,. , i
így bánik Anglia volt szövetségesével
KISKANIZSAI ÉLET
Klakanlzsa ünnepe
csendes az Urnák 1910. esztendejében. Az aratási hónap kezdetén inífg nOjn csengnek a kaszák, mint máskor. De csendes türe\'ejiimcl várják az aratást. Még nem; érett meg. Mégsctmj keh soká várni. A mi népünk turCim.es Ós bizakodva tekint ttz égre. A nehéz napok még jobban megacélozzák a lelkét. A pompa8 zö\'d mezőség, ami körülfogja Kis-kanizsai, nemsokára érett gyümö\'cs-ként fog a népünk knagtárábo hur" Inni. Addig csendes és ném" az ünnepünk. De reményekkei\' telve Jepünk a Sarlós Boldogasszony temw p\'omába, ahoi az orgonaszó mélnbus akkordjaival együtt száll imádságos énekünk az Úrhoz: »Megbünhődte ímá\\r e nép n mu\'bat s jövendőt!*
A kiskanizsai bucsu
Ebben az évWfl a külső zajos dorbézolás és hangos szórakozás ter-bl)é*zLte$en iiz időkre va\'ó tekintettel e\'marad. A templomban fsíentiszleletek tartásává\' Ünnepeljük Kiskanlzsa védszéntjének ünnepé\'. Az Istentisztelő (ek sorrendje: Fél 8 órakor levente-, " illeiölcg ,kalon!án!iíJe, fé\' 9 órakor diák^twse, mig a nagy-hi\'isc féi 11-kor kezdődik, ünnepi eg;vházszóiiokiattaj, amit P. Bánás A. Gyu\'a mond a kiskanizsai híveknek, | j !
Útépítés, útszélesítés
Meg keli emJjtentlnk, hogy a város dic«é re tr*miéltóan és gyors tempóval immár harmadszor befejezte & Baj-csni-utcai útépítést. Reméljük, hogy o tartós köalapzat, az crös bengerezés után soká fog tarlanl.
A két városrészt összekötő ut épi-t-ese is, bár lassan, - d« eJőrehatad. Még ezen o nyáron befejezik a nagyarányú útszélesítést, atmi szebb külsőit Is kölcsönöz az otsaakasznak. Aján\'atos wina, ha e rég óhajtott országúti \'kő\\-czé.st az collég fennmaradó kövekből kiterjesztenék, és Igy évrfíi-évre eltűnne a mii >gidres-gödrös* lehetetlen országolunk.
A^zugborklmérőkröl
Az ctauult juipok s^itilaími ideje a\'at: \\eltük csak észre, hogyKlská-nlzsán anenaiyl a zugborkhnerő- Bá"" szegény ejnbepekrö1 van szo, mégis helytelen, hogy HlegáU" módon keressék mfig kejiyerüket, ugyanakkor, amikor knrcsniárosalnk javarésze szintén szegény ember, és kopog a szemük a vCndégnélküli vendéglő láttán. A hutóeágnak \' erélyesen meg keh tisztítani Klskanizsát a zugborkj-iméröktöi.
Az egyházközség segély-bizottságának
ujabb gyűjtése: 10 pengőt adott Vas. tagh Béla, b pengőt P*rlsz Dezaoy Polgár Tibor, 1 pengőt Mütényt Gyula, 60 fillért adtak: dr. Anisteln
_L 1
Kréta szigete közegben « Froi»-deur francia cirkáló a ^gy^-erszüneti niegálmpodássok ért^fmében beakárt szaladni Cgy fi-ancia kjJ*Ötőb». A nyilt vízen azonban megállította két
angoi hadihajó és kétórás harc után ekühj*szietle. Az ango* KaificJk ai francia hajótöröt lekkel mit sem törődve, elhajóztak, a francia tengerészeket egy görög hajó mentette meg.
B AZ AR UDYAT6
Legszebbet :: legolcsóbban 1
Tolefou: S-M.
Sándorné, Andri Boldizsár, Anek Lászióné, AnCk Sándor, Ágoston József, Baj Fcieac, Baj György, Bács. kni György, Berke Lász\'ó, Boif Jó. zsef, Büki József, Domi Jóisef, Der-vnllcs György, Dervalics József, Dénes Mihá\'y, Dolmányos József, Egyed Gyula. (Folyt, köv.)
-k—n-1-
Tisztlorvosl értekezlet
volt Zalaegerszegen, amelyen Zala megye tisztiorvosai fontos közegészségügyi kérdésekéi tárgyaltak le. A nagyközönségei érdekli, hogy az 10-10. évi VT. Ic. élelbelé]K\'tt szakaszai előírják, hogy a jövőben a lg éven aluli gyermekekéi orvosi gyógykezelésbee koii részesíteni. Ez eddife OSOk 7 éves korig volt kölolező. Ha Udiát 18 éven aluli gyennek orvosi gyógykezelés nélkül hal meg, a szídő vagy gondozó ellen eljárás indul. A tisztiorvosi értekezlet elhatározta, liogy tíz évre visszamenőleg elkészítteti Zala születési ós halálozási slaliszliikáját, vakunint a sorozást adatokat is összegyüjteU. és feldolgoztatja. A vöröskeresztes ápolónői tanfolyamok, a járványos agy ós gerinc-hártyalob elleni védekezés, a vérátömlesztéshez szükséges vértadók kiválasztása ós egyéb fontos egészségügyi kérdések szerepellek még az értekezleten.
— Naptár: Jmlua^6. szombat Rom. kat Izalás pr. — Prote^áns Ezaiás. — Izr. 8zlvan hó 30. — Július 7. vasárnap. Rom. kat Cirill, Metód. Proteat. Cirill. - Izr. Tham hó I.
Oösfardő nyitva reggel 6 órától este fi orálg thétí-3, surda, péntek délután kedden egéaa nap nőknek).
Német és angol bombatámadások
í London, július 0
A légügyi hivatal JoienU, hogy »z éjszaka ismét német repülök járlak Anglia felett és több bombát dohtik
le. A jelentés szerint a bombák csak .kisebb anyagi kárt és néhány i*bc$ü> lési okoztak.
(Folyt&tas a 0. oldalon)
CUKOR -nélküli befőzés használati utasítását
kérje a
Teutsch drogériában.
igig július 6,
Jövő hónapban elkészül a Missziós-ház bővítése
Játszóieret kaptak a Szociális Misszió napközittál
Közei 14 livifí k«Hett várniuk a n agy kanizsai »Kék-keresztos iiővérek-itck«, hogy a Rozgonyl-utcal Mis.szl-óshásbao fakáshoz jussanak. Eddig hói az ebédlőben, hoi a fogadóban, hoi az irodában .ütötték fel szállásukat* - a körütniénye\'khez képeit. Hosszú türelmüket és ön feláldozásukat iniost öt mansardsaoba jutal-intazzVflnitt most építenek a padlá-scai. Eaeatui tchál minden nővérnek meg tesz a maga -kis szobácskjája. Nagy az öröm a Kék-keeesztfosek kh családjában, ahol csak » mj&sok szen\\*désen«k, nyomorának enyhhé-1 séyci törődnek, önmagukkal vttínp kevesebbet. Az öt kis mímsnrd-szoba a padláson ezentúl ínség nagyobb cselekvésre, ím/ég Intenzivebb azocifcUjs: munkára fogja serkenteni a szelíd mosollyal zajtalanu\' ^íovasuhuuó és c-vendcsen könnyeket törlő, fájdalmat hü^ltő, dolgos .magyar nővérkék szl-vét-íclkét. Az otthonuk már a jövő hónapban elkészül. Ez a Missziósnál bővítésének eisö fázisa.
Utána sor keíl hogy kerüljön a további fejlesztésre. A miég több napközisiák felvételére. A szervezet további kiépítésére. A nagyszabású nővédelmi akciókra. Hatatmfas, az egész kanizsai és déizalaí társadalmat belekapcsoló ós átfogó szociális munkára, melynek kidolgozott terve lázassan várja megvalósulását.
Dr. Krátky islván polgánmcsler nagy szociális érzékévet és mfricfeii-
rc kiterjedő gondosságával mtost eljárt, hogy a nincstelenség gyenmékcj, a kis napközlsták megfelelő séta és játszóteret kapjanak. Sikerült is a volt Weiscr-telek üresen \'06 részét — amit csak egy ajtó választ el p| Missziósháztól - erre a célra onlegszoreznie. Tegnap vették első U-ben birtokukba az »apró magyarok* Indián süvöltós és tomahawk-forga-táss közepette, hogy Wlnnetpunak is öröme Jett volna bennük. Az uj telken a sok apróság - fiúcskák és leánykák - ezentúl napozni, sétálni, játszani fognak és a nővérek a gyermPkek testfcjlőtlé.sére Is nagyobb gondot fordíthntimk. Az uj telken küjlönböző játékok é» egyéb gyermek szórakozások állnak a l^is napközlsták rendelkezésére. A Kék-ke-reszlCs nővérek most arra törekszenek, hogy gyeiimlektüdlu,10 H^1" taifek-paradlcsomot faragjanak a te. lekből a napkőzístáik részére. Szükség íenne egy-két fürdőkádra is a gyermekek fürdetésére. A kedves nővéreik kérik a melegszívű, kedves jó kanizsai közönséget, "domiinyoz-zanak a Misszió napközis tál részére egy-egy iiyeu — haszuálatonkivü\'i — kádat, "Nagy jót tesznek vele közel 100 gyermeknek, akik a Misszió gondozássá afatt ál\'annk.
A Jóság, a Melegség, a Felebaráti Szerétéi, az igád -magyar Testvériség lakik III a Kék-kereszt házában...
A tábla is elutasította a csaló borügynök perújrafelvétel! kérelmét,
aki három évi jogerős fegyházbüntetését tölti Kőbldán
Annakidején foglalatunk B%*H dek Józssef borügynök evetéver, aki cége részére borokat vásárolt Össze a termelő gazdáktól Klsrada "és (Ja-rabonc környékén. Az ügynök át isi vetlc a borokat, de a járandóságnak csak egy részét fizette ki a gai-dáknak, mig a pénz másik részét saját céljaira fordiíolta a -fclje\'lcntés adatai szerint.
Több mint 17 gazda károsodott mbg B«necSek eljárása folytán, aki ellen megindult a bűnvádi eljárás.
Benedek azzal védekezett, hogy egy borügynök ellopta tőle a pénzt, azért nemi tudta a gazdákat kifizetni. A bizonyítási eljárás után a bíróság bűnösnek mondotta ki és ezért három évi fegyházra Ítélte öt, amihez a felsőbb bíróságok is hozzájárultak.
Időközben Benedek József megkezdte büntetésének kitöltését a kőhidat fegyházban, ahonnan per-újrafelvételi kérelmet terjesztett e\'Ő bün-telenségének bízonytthatása végett. A , törvényszék tárgyalás alá vette a ké-,
Malom-eladás. I
Garabonc községben Öt járatú viri-és mótormalom 14 hold birtokkal, minden elfogadható árért eladó. Szakembernek, aki maga 1b dolgozik, tisztességes megélhetést nyújt; Csak személyesen tárgyatok, levelekre nem válaszolok.
ScVftonyl Károly
1371 Batitonmigyarod.
rclm^t, azonban elutasította, mert Benedek József ncun tudott semmi olyat felhozni, ami "z alapper adatait megcáfolták volna.
Most foglalkozóit a tábla a per-újrafelvételi kéiefetmmc\'\' és azt elutasította.
— Film, Sxlnhá*, Irodalom
színházi újság c Ivo\'.i száma valósa; gos diadala a magyar újságírásnak: érdekesnél érdekesebb riportok, brilliáns képek éü aktuális újdonságok teszik szen/at\'ióvá ezl a számol. Ara csak 30 rilléx, mutatványszámul készséggel kúUl a kiadóhivatal: Budapest, VI., Ami-rássy ut 15. szám.
gazdaságos
TUNGSRAM,
7
Hem (eteitÜHk!
_ Különösen kitűntek pél.
I ÜIS.TII. B. I t\'ás találékonyságukkal
1-—-1 és bátorságukkal Palát
András és Gémes Péter volt eperjesi 67. közös gyitlogezrcdbell gyalogosok.
Neveseitek mint figyelők állottak SzpakJ községnél, messze az arcvonal elölt.
Ebben a többé-kevésbé elszigolelt helyzetben észrcvellék, hogy védőpajzsok mögött kézigránátokkal, orosebb ellenséges járőr kúszva dolgozza magát elöro.
Alláspouíjukról puskatüxzel a köze-
ledő etíenséget fellartóztalni nem tudlak, mert a védőpajzs mögé nem\' ló\'-, hellek. tízért mindketten elhagyták helyüket és az oUouség díizelóso ós robbanó kézigránátjai közepette legnagyobb hidegvérrel és nyugalommal egy pár lépésnyire levő fára kúsztak fel. A fa tetején kiváló magaslati tüzelő állást Foglaltak ós óimét oly hatásos lüz alá vetlek a védőjulncól mögött levő ellenséget, hogy az gyors men»killésre kényszerüli. Leleményes vitézségükért mindketten a kis ezüst vitézségi érmet kapták,
i
Különösen nehéz és veszélyes harcokban tanúsított kimagasló hősiesség-
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier tÖrÜlkÖZŐk legolcsóbban
Pizsama -anyagok
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
«ALAI «0ZU0N»
I>onl08«.l bí- ADA »f«ny ÍI/C7CD
\'4"Lí SZEMÜVEG \'\'CffiX-ZSOLDOS GYULA
eríflBiít?, Éwiírtií n liliiíríiiüiiiiíriiíi,
1 rö-ute. (a Korona-witloilfwnl Jieinbcn).
¦Mratntu jHvItúműhely I
nck is kiválóan eredményes kölo\'esseg-t cl jcsi lésnek lenyes példáját adl* Faragó Gyula volt zombbri i23. közös gyalogezredbeli tartalékos hadapród,
Ncvcsétl tartilékos hada|)ród cgy-másulán többször is kitúul vitézi ma-gii larláíéval.
Legszebb fegyvertényéi 11)10 július ti-áii hajtolta végro a Tarnopol környéki IMadkinál, amikor egy eredményes robbantás végrehajtása után lelkei öntve embeio!be, szakaszával halált, megvető bátorsággal és mindenkit megelőzve, megrohanta az ellenségnek egyik előretolt állásál és »zl az proszoknak heves tüzérségi, géppuska és gyalogsági tüz>\' ellenére is elfoglalta. Söl ezen lulnicnöeii tovább ¦ előnyomulva, biztosította és megkönnyíteti? az utána jövő csoportait munkáját Is, Miután az ellenséges állás nagyrészét szétrombolta, a -kapott parancsunk megfelelően szakaszával néhány hadifoglyot ejtve, számos fegyvert \'síb. zsákmányolva ismét rendben visszatért.
Fu=.--,ii{<> Gyula tartalékos luvlaprőd. ímk tábfi kiváló vitézséggel és eredménnyel végrehajtóit kimagaslóan példás kölelességleljesilését az hrany vitézségi éremmel Jutalmazlak;
Aki kézírását beküldi
Zsombok Zoltán Írónak, érdekes grafológiai kidolgozást kap önmagáról, jelleméről, tehetségéről vagy másról, akinek kézírását beküld\'.
Útbaigazítást nyer terveim ötlotolro óe tanácsot kap lelki és üzleti céljaira problémáira.
Részletes levélbon fejti ki mindenkinek lehetőségeit és a megoldások módjatt olyan ügyekre, tervokre, ötletekre éa kérdésekre, melyek természetesek és emberileg olérhetők.
A rádióból is Ismert tró tanácsainak azonnal hasznát veheti. Egy\'Ilyen grafológiai kidolgozás a modern irásfojtés tudományos eredménye és elveti a babonák korából megmaradt jövendőién frázisalt.
A válasz diját öa szabja meg: tot-Bzésszerlntl összeg posta b&ly egek boü és clmzMt bélyeges válaszboritők mellékelendő.
Cím: Ziembek Zoltán, Budepeit, 62, Poalnfíók 46. H3U
Fellépett a szőlőilonca
Legújabb jelenlé-ck szerint hazánk legtöbb szölövidékéii fclló|K\'lt a Szőlő-lnoly és az Lkinoi ós ennek kóveikez-lébcn bizonytalanná válik a kiváléink ígérkező termés, lm a megfelelő és fellétlejiül szükséges védekező lépéseket Itlejdbcn tneg nem tesszük. Ugy n szölö-moíy, nihil az Ilonra elleti legcredmű-nyesebben védekezhetünk MlilUTOL-arzenes pemieiezö, vagy twrozószerrcl. A Ateiilol czidOszeriiil még a régi árak mellen kapható. Nagy előnye, hogy 100 liter vízhez csak 400 gr. (-10 dkg.) szükséges és ezenkívül keverhető bordói lébe is. A permetező, valamint porozó Morll\'ol é* egyéb növényvédelmi szerek igen előnyösen szerezhelök be.
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeiénél^ Budapest, V., Alkotmány utca 29. ós vidéki kirciidcllséyinél. Célszerű ezen íinytigokal a korlátozott raktárkészletek, valnhiüil u várhaló áremelkedés intaU u legsürgősebben iKiszcrczní. (A j>cr. melező Merilol ára 50 kg. vétőiénél kilogrammonként 2.53 pengő, míg o porozó Merilolé 1,73 )>cngö minus 3 száznlék engedmény, amely érákhoz -kisebb vételeknél hozzájön a szokásos felár.) /
Egyben közöljük, hogj\' fenti szövet-kezelnél \'újból kapható a szölökötözés-híz szükséges raffiahánes, 100 kg..kénl 234 pengő árban brullo.nclio ab Budapest raktár. (:)
Az autószerencsétlenség és a galambos! kanyar
Kupink az ulábbl leletét; j
Igen lisztéit. í^erkesztÖségt Megdöbbenve olvastuk nb. iujijuk tegnapi számában " kanizsai vasaiozók autószerencsétlenségéről szóló híradást. Nem akarunk a hatósági vizsgálat meg-állapilásainak elébe vágni, azonban szabadjon a Zalai Közlöny nagy nyilvánossága utján az üledékesek figyel, inét nrnt relliívní, hogy ez nem az első és nem k\'.sz az utolsó hasonló esci a galamboki kanyarbm. A helyi viszonyokkal alaposan ismerős, nagyon rulinirozoll és az autó fölött boszorkányossággal uralkodni tudó gépkocsivezető hígyen uz, aki — főleg
vékAsy testvérek
órás, ékszerész, látszerész ö/i T.í Q Arany- és ezüst-vésnök rU"Ul á.
óra, ékszer, Bzemöveg legolcsóbb árban
Javítást, vésést szakszerűen készítünk
éjjel — simán tudja elvezetni gépét a galambok! kanyaron. Ugyanis semmi-, féle flgyeknezletŐ jel, nyíl vagy egyéb avizájás nincsen, amely felkkiUoként figyelmeztetné a sofőrt előre a fokozott óvatosságra és figyelemre, hiszen ez volt eddig Is az o.ka ónnak, hogy már ismételten történtek karambolok és szerencsétlenségek és mindezek dacára nem lörlént intézkedés, hogy a kanyar elölt figyel mez le tő tájblál vagy nyilat ólliloltak volna fel. Remélhetőleg ez « legújabb eset nrru fogja indítani az arra hivatottakat, hogy végre figyelmeztető táblát állítsanak fel és inog? könnyítik a gépkocsivezetők munkáját, ünnyll az igazság érdekében. Fogadja a tekintetes .Szerkesztőség soraink közzétételéért szívélyes köszönetünket. Galambok, lí)40 július íJ-án,
.\' Alálrásolq
I
BUDAPEST,
Előkelő családi szálloda olcnó árakkal- Egy ágyas szoba 6 P-től, két ágyas szoba már 12 P-től. Kitűnő étterem és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Zalai Közlöny előfizetői az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatásával L0\'/" kedvezményben részesülnek. _
t
Vasárnap Balatonlellén játszik a Levente válogatott
A Bnlnloiibajnokság első helyen álló Levente esapaluuk folyó hó 7-én, azaz vasárnap Batatonlellen Játszik az oltani cdclijí még szintén veretlen jóitéposségn Lerontó csapattal, amely otthonában mull héten 5:1 arányban gyözle le a kitűnő veszprémi együttest, *
A nagykanizsai Leventék összeállítása n köveítezö lesz: Ftarkűs — Pária, Babos II. — Vilcsek, Cscrpes, Kód-baum — László, Göczo, Istenes, Xör-nár, Yáradi, tarlülók Kerkápolyl. A játékosok nz indulási időről Bárány ékszerésznél érüokiödjenok. A inérkő. zést Ilnbinl (Budapest) vezeti. Tótli intéző. (:)
A Balatonkupa állásit
2. TRSE
3. B.-LellO
4. NVTE
5. VTC
6. BLE
7. B.-Bocl. LE
8. TVSff
1 I 21: 8 13
3--9: 3 6
3-4 14:23 6 2-3 10:18 4 :>. - s li:21 t 1 - 2 5.11 2 -- 8 7.17 -
Mérsékelt szél, keleten még loliut aáporosfl és zivatar. A hőmérséklet kissé emelkedik.
A Meteorológiai biteset nagykoulísal ¦reztlgyelfiáltomáfia Jelenti i
HSméiséklet tegnap ette 9 érakor +172, ma tegt»i;+15 2, délben + 26\'2\'
Oaaoadtk 00 t..
lagrkaifzsától—Kraszüaborltaig
— Látogatóban a Felvidéken —
8 Irta: KTaiaáayI Gyula
A vár külső kapuja elötl álló bronz-ágyuk mellől a beteljesült vágy diadalmas örömével nézek szembe a környező hegyekkel é; a gyönyörű vidékkel. Eszembe jut a felszabaduláskor a rádión kérésziül közvetített helyszíni leadás, amikor honvédőink Kraszna-horka fitlal alá értek é.^a tárogatók édcs-biis öbléből felbúgott Andrássy grófnő gyönyörű dala, a \'Kraszuohorkn büszke vára*...\' S amint az emlékek hatása alatt elnézek a környék gyönyörű, lonibdiszes hegyei, pazar panorámája relé, lent a vár alall mintegy l>arancsszóni megszólal a tárogató és a fák közül lelkei simogató gyönvö-nV-éggel árad szél a vár alatt és felett ez n csodálatosan szép, fzivfájdltó magyar dal. Hogy élelemben\' sohase fclejlbeni el. S inig száll a dal a Komo-ran hallgató bronzágyuk torka, fakó, az ídővrrl vár merész falai relé, megremeg a szivünk, felforrósodik Ik\'ii-iirm k minden magyar érzés: Újra mienk vagy hát, hazulértél, Kraszna-liorka büszke vára!...
Köiiuycs-tnis öröme az embernek az ilyen piltanil s emléke örökös... Bennem is fel támadt «1 boldog öröm: Magyar vagyok és az Úristen iigídma
továbbra is annak ilenní rendelt „.. Különös kegyelme most lehelövé telte, hogy ezen a gyönyörű vidéken, ennek n lörlénelmileu is páratlan helynek küszöbe elölt törjenek fel bennem az érzések gazdag skálái. A buldog és lörelleu mugyar öntudat: — nem lehet ina nagyobb öröm- szenvedve örvendő magyarnak lenni s az clrabml drága föld visszaszerzett egyik ékköve előtt hálatelt lélekkel térdre hullani...
Egy jó órai várakozás után végre kinyitott a vár belső kapuja és ki-özönlött a sok látogató turista, alig győztük végét várni az özönlőknek.
Addigra mi is összegyültünk vagy negyvenen és 50 fillér belépődíjat lefizetve megindultunk a meglehetős szük várudvaron a belső vár felé. Az udvar fenekén egy fehér puli kutya nézte közömbös, megszokott szemmel a sok idegen emberi. A vár gondozója és családjának .várörzöje..
Aztán jártuk a különböző nagyságú szobákat, termőket, lakosztályokat, fülkéket és boltíves, nagy vitrinekkel telerakott helyiségeket, amelyekben, az
Andrássy-család évszázadokon ál gyűjtötte a nagy müizlésre valló tárgyaltat,; a kittcsdus keléiről hozott doí. . gokat. Arcképeket, fegyvereket. fis mindezeket Andrássy Dénes gróf helyezte itt el ilyen muzeuniszcrü rendben, foglaltatta katalógusba ós bocsátotta közszemlére imádolt felesége, (aki bécsi poLgárleáuy volt) Habúi-wctz Franciska nevének és emlékének Ór&k megőrzésére.
A vitrinekbe zárt sok drágaság, legrégibb ós ujabbkor! .tárgyak felelte értékes galériája kápráztatja itt cl űz ember szemét. Különösben e^y több méler nagyságú festrníPy ragadja meg a figyelmeinél, melynek tárgya a mi-tologiabell Cedipus és Antigoné legendája élei nagyságban. S amint elnézem, hogy az éhhulálra kárl»ztalott, szerencsétlen sorsú király hogyan -ebédel, enleáuyu ki hangsúlyozóit emlőiből, arra gondolok, mennyire pregnáns kifejezője ez a festmény, a nyilván külfökü fcslő ecsclje alatt, « gyenneki szejelelnek ,..
De nem időzhetek sokai a kép elötl,
Ballonkabátok Felöltök
impregnálása
PÁLCSICS-nál
Tetetoa: Üzlet 533.
Telefon : gyár : 344.
(fiiért a vár gondnoka már a másik lőrémben magyaráz. Itt megmarkoltam (pedig a tárgyakhoz nyúlni lllos, de nem hulláin a ki.sér1<ésnok eUentálUinl) annak u kis ágyúnak a csövét, amcly-lycl a hagyomány szorint uz egyik Andrássy gyerek a tulajdon édes ap, járu lőtt. l? >
Járjuk a szobákat, termékei, nézzük a haluímus fehér, kék., zöld csempékből rakott kályhákat, tagus öblű kan-dalókat, amelyek elébe odakópzcllcm v\\ndrássy Dénes rajongva szerelett feleségének, I-\'ranciska grófiiénak kedves és nemes alakjáét, mert ma ,itt ebben ii vá/ban minden, még az ajtók felelt! felírások is csak reá omlókczU:-lik az embert. , ., .
Fegyverek, szurkos gyújtó nyilak, vériek, vas lánoüngök ós sok egyéb tárgy muzeuntszerOen kliárva, teremről teremre, mindegyik mellett niugyiL-rázó felirás. Azután folkerestOk\' a vár szabad lüzhelyes konyháját Is. A régi lábas Jábisokkal és lábas fazckokkal megrakott konyhában ínég megvonnak a sülő roslélyok, melyeket uz izzó parázs fölé helyezlek. Persze a konyha vízlevezető alkalmatossága meglehetős primitiv. Egyszerűen ki van a vár fala lyukasztva ós ebbo n lytikba belo-ékerve vsatomaszerüeii két deszka és ifiy folyatták ki a vár oldulán a szennyvizet .
(Veje «óv.)............í
1940. július 6.
ZALAI KóZLöNV
Megbízható tartós selyemharisnyák
Divatosarnok, FÖ-ut 6
ilciobb.n
Állandó Dsfiioriximok faélkfonapokoB Budapwt I. mflaorin
6.45 Tort*. Hírek. KŐjMrűénj*k Hingleinawejc — Utána étrend. — 10 Hink — 11.10 NemiKUíöxt Tiljeiző-Giolgáial, — 12 Hflrmigsró. HímnuM. IdőjáráBJeMntes, — 12,40 Hlfek. — 13J20 Időjelzés, UÖjárásieientás. -14.35 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés, — 15 Arlolyenihlrek, piaci ímk, éleimlsierérUc — 18.45 IdÖjebtés, Időjárás jelentés, hírek. — 17 Hírek sito-rik és magyar-orosí nyelven. — 19.15 Hírek. — 21.40 Hírek, időjéréj jelenté*, hirek szlovák és magyar-orosz nyelven,
BUDAPEST I*
17.15 ntklióposta. — 1750 Népcssy Luota és Teleki Sándor magyar nótákat énekel, kisér Csorba Dezső cigányzenekara. — 18.45 Uray Dezső előadása
— 19.25 \'Légy Jó mindhalálig- Szlu-roü három felvonásban. — 22.10 Hang. képek a magyar—német válogatott atlétikai mérkőzésről. — 22.35 Ghappy-jazz-renekar. — 23.20 Csorba Dezső cigony zenekara.
BUDAPEST XI.
18.45 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hirek. — 20.25 Farkas Jenő cigányzenekara. - 2120 Dr. Ballal Mihály előadása. ; .
Vasárnap
BUDAPEST I.
8 ríbresztő. Szózat. Hanglemezek. — 8.15 Hirek. — 9 Görög katolikus Isten-tisztelet. — io Egyházi ének és szentbeszéd. — 11,15 Evangélikus istentisztelet. — 12.20 Időjelzés időjárás-jelentés. — 12.30 Budapesti (Hangverseny Zenekar. — 13.45 Hírek. — 11 Hanglemezek. — 15 Naszályi József és dr. Ilaranyovlts Ferenc előadása. — 15.45 Gáspár Lajos cigányzenekara.
— 18.30 Dr. Visky Károly előadása.
— 17 Hirek. — 17.15 Szalonötös. — 18 Thunó. Gábor elbeszélése. - 18.20 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 18.55 Közvetités a Fényes-cirkuszból. Beszél Budinszky Sándor. — \'19.15 Hirek. — 19.25 liasilidcs Mária énekel.
— 19.45 Hangkópek a magyar-német válogatott atlétikai mérkőzésről. — 20.15 Liszt: iMefisztó,keringö. — 2040 Közvetítés Siófokról. Táncoló Balaton.
— 21.40 Hirek, időjárásjelcntés. i— 22.10 Mosolygó Balaton. II, rész. — 23.20 Siófoki közvclilés. Horváth Jancsi cigányzenekara.
BUDAPEST II.
11 Szórakoztató hanglemezek. — 12.05 Levente rídiófélónt. — 1505 Az Első Soroksári Iparos Olvasó és Dalkör Énekkara. — 18 A 2. honvéti gyalogezred zenekara. — 1845 Botár Imre előadása. — 19.15 Pertis Jenő cigányzenekara. — 20 Hirek. -v 2025 Beethoven-hangverseny hanglemezről.
— 2Í.20 Anni HaUslen KaJlin előadása. — 21,35 Idöjárásjelaités-
— (Szentmisék sorrendje a felsótemplomban)
Július és augusztus hónapokban vasár- és Ünnepnapokon a felső-templomban a szentmisék sorrendje a következő: 7*8, Vi9, V, 10 órakor csendes misék, Vall Órakor szentbeszéd, 11 órakor énekes nagymise, D. u. 3 órakor litánia. Hétköznapokon 7 és 8 Órakor lesznek szentmisék. Szentgyónást végezni misék előtt lehet.
— (Névmagyarositfisok)
Lehner Mihály nagykanizsai rend-örtörzsörmester Parlagi a, Törnár László és Törnár Jenő nagykanizsai lakosok pedig Táborira magyarosították családi nevüket a belügyminiszter engedélyével.
— (Halálozás)
Pintarles Már ton né sz. Magyar Rozália I, hó 5-én éjjel Val2 órakor elhunyt. Temelése 7-én, vasárnap délután 4 órakor lesz a róm. kath. temető halottasházából.
QÖTH SÁNDOR
liblu- f. soiltoiijiiii ipartelepe
SxombsuWv, Köezögt-utca 9.
Áruim (lltmcrUk I „_ )1M
— (Református templom épOl)
a megyeszékhelyen. Zalaegerszeg református temploma és a melléje épülő gyülekezeti székház egyaránt magyaros stílusban épül. Háromszáz ember befogadására lesz alkalmas a templom és tornya 29 méler magas lesz.
— (A Zala áldozata)
Szabó Káro\'y 26 éves botfai földműves a Zalába ment fürdeni Zalaegerszeg közelében. Alig ment a fiatalember a vízbe, a közelben állók arra lettek tigyeimesek, hogy Szabó eltűnik a vízben. Segítségére akartak síelni, de a fiatahmber már nem került elö. Valószínűnek tartják, hogy felhevült állapotban ugrott a vízbe és szivszélhüdésl kapott.
— (A kercsellgetl apagyilkos)
Ugye most került a pécsi tábla elé. lfj. Fink János 40 éves keicse-ligetl gazda, mint annakidején megírtuk, karóval agyonütötte apját, mert az fejszével rátámadt Ifiairb Fink feleségére. Az Idősebb Hnk, aki izgága, veszekedós ember volt és saját feleségét is addig üldözte, mlg Öngyilkos nem letl, fia karó-csapásat alatt azonnal kiszenvedett. Az apagyilkos gazdát a kaposvári törvényszék 3 évi fegyházra Ítélte, miután bizonyítva látta, hogy felesége védelmében ütött apjára. A pécsi tábla most az Ítéletei teljes egészében helybenhagyta, de az még nem jogerős.
Vár*OBÍ Mozgó. Pintek, szombat, vasárnap I
| Világtürténalml esemény I A Hnnorosz háború története
Finnorsiég lángokban történet
a nagy finn orosz háború véres napjairól. Végig magyar beszéd. Ezenkívül: PÁOER ANTAL óriási sikerű magyar filmje
BORS ISTVÁltf
la műsor bossjmsága. mhrtt «loadas 3, 6, 9 őrskor.
A Városi Mozgóban a műsor. hosszúsága miatt az előadások ma ós holnap 3, 6, 9-kor
A Magyar Vöröskereszt kol-dasszegény I Adakozz I
— (Hogy került Korzika a limit Ifik birtokába?)
A Tükör júliusi száma írja: Korzika szigete, Napóleon szülőföldje csak politikailag francia, földrajzi fekvése Itállához utalja. Ez a sziget előbb a pisai puspük, majd 1284-töl 1735-ig a genovai köztársaság biitoka volt. Ekkor Neuhof Tivadar nevü kalandor i. Tódor néven Korzika királyává kiállatta ki magát és sok bajt okozott Genovának. A köztársaság vezetői erre, francia nyomásra, 2 millió frankért elad\'ák a szigetet Franciaországnak. Az olasz lakosság azonban nem nyugodott bele ebbe a változásba és lázadás lázadást ért. Csaknem egy évszázadba kerüli, mlg a sziget lakói megbékéltek az uj uralommal.
— (Felrobbant kezében « lövedék)
Varga József 12 éves Szepelnekl-utca 28. szám alatt lakó tanuló a Klskanizsa végében levő tér közelében játszás közben egy elhullatott lövedéket talált. Piszkálni kezdte, mire felrobbant a kezében és két kezét, két lábát összeroncsolta. A mentők súlyos állapotban a kórházba szállították.
— (Leesett a hárstárói)
A hársfák az idén bőségesen ontják virágaikat. Battyányi Jánosné 50 éves Szepetnekl-ulca 55. szám alatti lakos is teának\' valö hársfavirágot szedett, amikor kicsúszott alóla a Iáira és ő leesett. A mentők szállították sérüléseivel a kórházba.
A Magyar Vtírőakereazt sokoldalú faladatának elvégzésére milliók kellenek I Adakozz 1
HOTEL CORVIN
BUDAPEST *»
VIII., Ci.k.».y-». 14. Ne»utl Szlikáznil Cultdl szálloda a vlrúf szivében. Újonnan berendezve, központi taté., hideg-meleg folyóvíz.
Egyáiryaa azobs P %\'—, kétágyas P ¦•—
— (Lelketlen kocsis)
Özv. Kiss Boldlzsárné 68 éves Magyar-utca 139. szám alatti lakos a föihénci hegyen dolgozott. Hazafelé felkéredzkedett egy hazatartó kocsira. Ulközben azonban va\'amln Összeszólalkoztak a kocsissal, aki lelökte és otthagyta az Öregasszonyt. Kissné láblörést szenvedett és másnap reggelig ott feküdt az ulon, mlg a mentők kórházba nem szántották. A lelketlen kocsist keresik.
— (Részeg asszony)
A részeg ember sem épületes látvány, de még csúnyább dolog, ha az asszony részeges. Simon József igali gazda házánál pedig ugy van, hogy az asszony állandóan részeg. Minap annyira berúgott, hogy öntudatlan állapotban talállak rá a pajtában. Bevitték a házba, de nem ébredt fal többel. Alkoholmérgezés ölte meg.
minden livimora is szntirájn vonul fel szelk\'t»o.vnríl szeitemesebb trolikkal a hétről-hétre népszerűbb Drótkefe 6 heti számának oldalain,
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
A Fonciére megtartotta vezető szerepét a magánbiztosítás díjforgalmában
A Magyar Vidéki Sajtómdósitó jelenti Budapestről, hogy a Foiic.era Altalános Biztosító Intézet czidéo ünnepli fennállásának 75 eves évfordulóját. A mostani komoly időkre vató leküilcliel nem ünnepséggel, hanem mioikneredniínnyel kívánja a Foncier* az évford.ilól emlétozetessé tenni. A napokban megtartót) ovi közgyűlés clá terjesztett jelentós adataiból kiderült, hogy uz Intézet váltózatkmu. tartja verető lielyél a DiagáulMztositáü dijfor-gahnábmi. A mérlegadatok szerint na 1930. évi díjbevétel 10.3 millió pengőre emelkedett. A 37.2 milliós biztosítási alnp a 75 esztendős miuifcának megnyugtató talapzata, Nemcsak a közel félmillió magyar ílzlctfél, (te « külföldi szakkörök is változatlan bizalommal viselteluok a Foncioro vezetősége iráni, amely gróf Takácli-Tolvny József ny, altábornagy elnökkel, Vilcsek Andris és Knn Károly vezérigazgatókkal az élen vallóban kiliinö inunkat végez. A sikeres üzlelév eredménye a fi százalékos osztalék fizetése is.
A közgyűlést kővető igazgatósági ülésen Holta Andort, dr. Hegyi Istvánt, Horváth Károlyi, dr. Sclterer Dezsőt és TapSOnyl Imrét igazgatóhelyettesé, Ensién J. Emilt, dr. Keszlyüs Jánost, dr. Kis Ernőt, Mütlner Mihályt, vitéz Oszlányi Józsefet, Pécsi Lajost, Tassy-Betz Gábort, Vinczo Józsefet és dr. /.örlner Rudolfot cégvezetővel ifj. dr. Kanifíálh Jenői pedig az Intézet ílgyá-
szévó nevezték ki. (:) ,
Nép Mozgón Szombat és vasárnapi
ötlettől, viharos kacagástól, szellemességtől sziporkázó film
Borcsa Amerikában
Szereplők: Dayka Margit, Mályl Oerő, Vaszary Piri, Hámory Imre, OAzon Oyula, Petites Sándor, stb. — Ezt megelőzi:
nyug"a,T,0r,e»e; A OTWÍ fÖf^éW©
_Főszereplő: BOB BAKER az énekes cowboy.
Előadás szombat VifS, 7,915 kor, vasárnap y,3, 5,719, \',,10-kor
ZALAI HÖZLÖN*
1040. Julius 6
Férfi- és Böidivaternyök bfirdiszműáruk XÍS
Divatcsarnok, Fő-ut 6.
A BIOSz 1959. évi közgyűlése
A BIOSZ JuliU) 4-én tartotta
meg (ieblmrdt Domonkos m. kir. kor-nülnyrolanáosos elnöklőié alatt az országban müködÖ valamennyi biztosító társaság vezetőinek részvételével Ü)3\'J. évi mftködéséröl beszámoló teljes ülé-
sét. | i j |
Az elníik melegen üdvözölte dr. I.eetmcr József miniszteri tanácsos, n pénzíigyminisztérium V. főosztályának vezetőjét, majd visszapillantást vetett n inagánbizlosilási intézmény elmúlt évi foutosabb eseményeiro, kiemelte a Felvidék és Kárpátalja visszacsatolásának örvendetes kihatását u .magyar biztositisi ügy fejlődésére, majd reá-mutatott a különböző blzotsitási ágazatoknak az 1039. esztendőben műtőt, kozó emelkedő Irányzatára, amivel széniben állt az étetbizlositási ágnak sajnálatos vissza rejlődé*. Kifejletté, mennyire fontos n biztositási kultúrának áiwtAsa és kiterJivszlAsi\' u lakosság Ifgszélesebb rétegeiben.
Az élénk lotszósKcl fogadott elnöki megnyitó beszéd után előterjesztetett a BIOSZ jelentése 1039. évi működéséről, mely részletcson beszámol a Szö-velség sokirányú tevékenységéről és érdekes számadalok kid világítja meg a magyar biztosítási intézmény legutóbbi évi alakulását. A jelentés többek kőzött számot ad azokról a fontos reformokról is, amelyek a magyar biztosítási intézmény terén az 1030. évben megértei öd lek.
A teljes ülés köszöijelot szavazott a ^ztfíiségnok eredményes munkájáért.
(=)¦
fTefményeit
(Üzkáf ëllea átalatiy-b tetős lt ás keletében biztosíthatja legolcsóbban.
373/1940. hUszam. 18,1
WílMüllíJUlililílÉl.
A nggykanlzsai Hörlhy Miklós városi közkórhai vciBrrtytergyalást htedel:
I » kórház részére 1940. X/1-I5I 1941. XI/30-lg;\'érke7ö tüzelöanyag-nak \' (koksz, brikett, Mén) Nagykanizsa v. HUt- llmnrtiíi ól a Kótliá/ raktáriba lörlénu belúvaroiásira.
II. Nyilvános szóbeli versenytár-¦ gyalást\'Hfrdet 120 01 > tűzifa felfaré-szelese és feHpiltasíia.
c\\|aiilatok«t 1!M0. Inllus hS 16-án déli 15 óráig-kell ii"kórfiAinalzílit, Tepecsélelt borllékbsrt beadni. A szóbeli versenytárgyalás a 11. alatti munkára ugyanakkor a kórháznál 1 lesz megtartva. Elkéselt ajánlatok > nem vétetnek figyelembe. Szállítási 1 és munkafeltélelek a kórháztól be-\' szerezhetők.
¦ttuykantaa, í 1940. (stílus 2-án. HóffltíTBklJl tiroli MíMí-Ma.
Slrem lékeket,
szakszerűen és legolcsóbban
feWaWééni^átB rnél, - « t ráty \'atea ¦ 33.1 Nagy Bl.tmUk-r.kHr. Telelőn 6ÍB.
(Folytatás as 1. oldalról)
London, Julius 6 A Iiouter-iroda közli, hogy az angol bombázók leguap este a hanovert és ejnrneri olajfinomítókra bombákat dob-
tuk és tüzet okoztuk. Két angol repüli maii lért vissza. Bombázták CZenkivfü Wilhejrashafeu, Hamburg és Emilen kikötőit, valamint több vasútvonalat.
Fordítva nem érvényes a \'Monroe-elv?
Newyork, július fi Iliül külügyin in isz le r nyilatkozóit a német jegyzékkel kapcsolatban, amely, mint Ismeretes, közli az amerikai kormánnyal, hogy Berlin nem ismerheti el a Monroe elv amerikai [elfő*
gásál, inert az cfiai akkor érvényes, ha Amerika sem avatkozik bele az európai ügyekbe. Hull yszeriiU nem alcanwtk vitába szállni Berlinnel, de ragaszkodnak ahhoz, hogy az amerikai földtekén lévő európai birtokok tulnj-dunjogában változás ne állhasson bo. i«»I»sj»V»ijWW»WW»»M»iW^M
A Világ aranyának 80%-a \'Amerikában van mar
\' i Xcwyork, július G Az európai arany i Amerikába özöu-lésé.re jellemző, hogy június hónapban 1150 milliárd dollár érlókü arany ván dobolt az Egyesült Államokba. Ezrei a világ aranykészletének 80 százaléka már Amerikában von.
Elfogták a newyork] pokolgépes merénylőt
\\ Newyork, július ö Je k-n le LtOk, hogy a világkiállítás angol, pavillonja ellen pokolgépes merényletet követtek el, amely két ember életét követelte. Az amerikai hatóságok most elfogtak egy Lr származású egyént, azt hiszik, liogy ti helyezte el a pókolgápot a kiállítási csarnokban.
Ujabb 5 milliárd Amerika fegyverkezése
Washington, JUllufl G Roosevelt közölte, lioj^y a héten ujabb szózattal fordul \\«a szenátushoz 5 milliárdom fegyverkezési<..kölcsönérl.
A SZENTATYA és l\'raiieo komoly békeközvetíléséről tartja magát a hir Róoiábau . | 1
DÁNIA függetlenségét és területi integritását Németország a háború után visszaadja,
AZ UTAZÓKÖZÖNSÉGET figyelj, meztett a MAV igazgatósága, hogy elutazása elölt forduljon felvilágosításért a Vasúti állomásokhoz.
A NÉMET—MAGYAR gazdasági kar) csőlátók fellendüléséhez hozzájárult magyar áruk minőségi javulása Is állapították meg.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH Nagykanizsa:
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől,
15.986/1940.
Tárgyi A buxa- és\'kukoilcikéiz-lelek bejelenté.*-, zár alá helyezése és Igénybevétele.
Hirdetmény.
Mindazok, akiknek 5 q-t meghaladó busa, vagy pedig 10 q-t meghaladó morzsolt tengeri, vagy 15 q-t meghaladó csöves tengeri, avagy ebben az arányban számítva együtt 10 q-t meghaladó morzsolt és csöves tengeri van birtokában, kötelesek sa>sx késxlatükat, vagyis nemcsak a fentebb Irt mennyiségeken felüli részt, bejelentőn!.
A bejelentést legkésőbb folyó hó 8-án, héttön 8-14 és 17-20 órák között a Városháza tanácstermében (1. emelet, 6. ajtó) dr. Pottyondy Jósaot v. aljegyzőnél szóbelileg koll megtenni. A bejelentő a bejelentett adatok hiteléül aláírását köteles adni
A bejelentéskor Igényelni lehet a bejelentő, valamint családja és eltartásra jogosult alkalmazottai részára búzából az 1940. augusztus 15-lg szükséges mennyiséget, kukoricából ezenfelül állatok takarmányozására és hizlalására az 1940. november 30. napjáig azUkségea mennyiséget. Ily Igénylés csak akkor vehető figyelembe, ha m birtokos aet kftHÖStl Igaaoljta.
A bejelentés a Július 5 én meglevő készletekro vonatkozik.
A bejentés alá eső búzát éa kukoricát Július &-ÍŐI kezdvo zár alá helyezettnek kell tekinteni s azt a földmlvc-Tösügyl miniszter külön engedélye nélkül forgalomba hozni, feldolgozni, vagy azzal bármi más módon rendelkezői tilos.
Az öüraea többr turistákról a bejelentők a^beloletitélkor\' dr.«THttyondy aljegyzőtől felvilágosítást kaphataai.
A rendelkezések megszegői szlgbru büntetésben részesülnek
Nagykanlzsa, 1940. július 6.
Polgárrnesle J
Nagykanizsa megyd város polgármesteréi öl.
Tárgy: A Wváros területére to-vábbtarláa céljából ierté«k be-ssdlliláiának cngedólyesése.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. klr. löldmlveléBÜgyl miniszter ur 159.100/ 1940. IX. A. 2. számú körrendeletével, a sslr ftirgaímának és fogyasztásának szabályozáséról szóló 153,900/1940. F. M. sz. rendolet 14. §. J, bekezdése, valamint a 154.900/194Ö. IX A. 2, bz. körrendelet alapján, a fennálló állategészségügyi rendszabályok betartása mellett, továbbtartáa és hizlalás coljából sovány sertéseknek, süldőknek és1 malacoknak Budapest székesfőváros egész területére való szállítását megengedte.
A 153.900/1&40. F. M.sz. rendelet 18. íjának (6) bekezdésében, valamint 14. fi-áimk (2) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezőt eket az előbbi bekezdésben említett szállításokra le értelemszerűen alkalmazni kell. Egyébként a 154.900/ 1940. IX. A. 2. iüí. körrendelet továbbra Is érvényben marad.
Nagykanizsa, 1940. Jullos 6.
ím Polgármester.
BÚTORT
. lillprt llrtüteltii
vegyen vagy leadellea,
«ft megbtziiátó és olcsó.
C**s«ftrT-at\' 14.
Talltlsztitás
*g>ként . .4<1,—
Vas r.fjánfáil
I46/ké. 1940.
Tiray : Sonka árnsiUu a aerléa-ínijtfllaii napokon.
Hirdetmény.
líOnhtrré teszem, hogy a m. klr. főid m ii vöi&üií yl miniszter ur 157.000/ 1910. 1;. M. ai. rendelete élteimében a \'főtt sonka, \'akár • lelszeletelt, tikár egén\'állapotún foivágotlfélének te-\'-klnteiitlö s- anuak-Mfléshttstafun-iitt" hbkon\'valô otuéltá^t-^n^éryeTte.
Nagykanizsa, 1940. július 6. im Poigármester.
Nagykanizsa \'megyei ^vároa polgármesterétől.
Tárgy; Arstástí>sei*itsl és ciep-Mai munkáUtok-bUlosItisi.
Hirdetmény.
86522/eln. í. h. 1640. ax. rendelettel a m. klr. honvédelmi mlnlsater nr az 1940. évi aratási, hordási éa csépié*! munkálatok elvégzése végett honvédelmi munka Igénybevételét elrendelte.
Fölhívom mindazon gardákat, akik a f. évi aratási, hordisl és cséplés! munkálatokat saját erejükkel elvégezni nem tudják, munkáslgénytlket haladéktalanul Jeleritsék bo (KlBkanlzsán a roiidőiTjégl fw/ohán Goxdánnál; a városban a városhézáa I em. 30 sz, a.l
AaáltWamktrendelendő munkásnak a helyben szokásos Járandóság Jár a Bzokásos munkafeltételek mellett
Nagykanizsa, 1940. Július ti.
lMi 1 Polgármester,
APRÓHIRDETÉSEK
títtl,,Uia,álJ.. vuirn.. 4. HMM, IQ .A.ity nutri ml*U* túvibbl iUítmr, b4tkA,iiJ
¦ ¦ALLAS
,^H<«iiaa)ait»,ai>li g^rmektelcn íiSühh-uár IcIvilellk.Magyar-u. 10. aluli. 1634
•ailuíiMltf vtm Unuló Wielellk Vida UaWrtmttéoen. 1640
AOAS VETEI.
Kevöaet hMailta^laatlBatar és egy sza
loííjííiViillu^\'álköllözís iiiIiiII Clin :
GKngtry-ut 2a 1643
\' KklWéal - ígycrmrtáaill telsierelíaek n»gy tOwriíkioii\'KsttVn.M Karoly cí|-
• LAKAS-OZLimU\'.LYIaÉÜ
i:Al|.\'|.n 3 uobli I kMllortOl^ItUst, vagy masánhliat karnak, Nímdh mír-nök, Klrily-u 14. 1652
\'BinX>l»XXZOTT .SZOBA
¦«¦(•rouât* ««ob» l(írri,^iK:!:« ínsr nálnltal-HincId Zilnyl M..ii|r, t\\l. 1650
Tftbb -tdémemtr mw<n- ci-beihiiai,
háztfttjet, «roltM\'és \'fíMlket KIIHIIt
Papp, Telekl-ul 8. 1033
PetOft-ut Ü3. n. Mm ululiti. Bővebbet a\'N»i>yk.nl»«:il Takarokuil. 1635
-ElaalA liciunilcleii Uihely, Uramsao-bía cialádlhir. MtsbliottlHoryáth, Sugar
ut 42.
XMJU KfiZLÖHY
¦\'POUTtKAI\'NAIilLAP. KUdla: „Klliudaaigl II, T. Nagykanlisa". follilo» kiadó:• Zulut Ktr.ly.
NjrOmíWttr
-» •.«mmsuir «. T.-itnyinarru"
\' \' «yMM4JM>W>NagyilMh»aii.
•¦mysrSÍIoH telel rr.tirtitraly.)
80a Évfolyam. 153. szám; Nagykanizsa, 1940. JuHti» 8. hétfő
Ara 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
te UadomlvaUli FM i. mia.
/ POLITIKAI ti A I» I L A P
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Eiallielé»! «« hora * pengő 40 tuttr. SierkesilStégl ei ktaciólilvnlall telefoni 7a u.
Felhívás
a vármegye gazdaközönségéhez és mezőgazdáiig) munkásságához !
istenitek hála, elérkezett az aratás Ideje ós bánmeritó Járunk vá* megyénk területén, kevés kivétellel szép gabona termést Ígér a halár.
A magyar gazda felkészült hí aratásra, melyet a hosszú tél után oly nehezen várt, a :qiugyar nmu-kás felkészült a nehéz, de legszebb munkára, amely az életet biztosítja a nontzet fiai számára egy ujabb esztendőre s amelynek eredménye elvégzett mimikánkra Isten á\'tal számunkra nyújtóit áldás.
Fokozott leljesltfmJényt kivan ez az IdŐ*z°k milnden esztendőben, de ebben az évben, almikor a ncnrzct fiait nagy szájnifoan nagy jiCnrzett céljaink érdekjében, Jiibl-s szolgáit és a legszebb hivatás elszólította, ke. vosebbeu maradtunk ugyanannak a munkának az elvégzésére. A keve-sebbnek azonban a többiéri is helyt keli ál\'ania!
A magyar királyi kiormjány kiadta a szükséges rendel kezesekéi és megtelte a legcélszerűbb és feg-igazsságosuipbnak látszó Intézkedéseket a gazdasági miunkálalok zavartalanságának blztositása érdekében. Ezen rendelluezést.\'ki.iek (megfelelően a várunCgye alispánja rendeletei adott ki a járási föszoJgabiráknak a két nnegyef város polgárniesterének és a községi elöljáróságoknak, amelyre ezúton hívom fel gazdatár-saUiH és a mezőgazdasági munkások figyelmet. ,
Mindenki, akinek a közhír rété tel után kételyei maradnak bármilyen vonatkozásban, « megnevezett hatóságokhoz forduljon felvilágosításért és ne hallgasson önkényes magyarázatokra, vagy különösen olyanokra, akik nyugtalanság kellésére alkalmas híreket lerjeszlenlek.
Biztosíthatok mindenkit, hogy feltétlenül gondoskodás történik a bevonullak termésének betukaritásána, a bevonult aratók családjának kenyér gabonnsz\'ükséglele biztosítására, a n.igyobb gazdaságokba" mutatkozó munkaerő hiányának pótlására.
Az Intézkedéseket az a szociális szellemi hatja ál, »meíy elsősorban a kis cxtszieiiciákról való gondoskodást írja elö, de flgyelcimbc veszünk emellett minden termelési és ncirngjeti érdeket és az hi testedé*** vezérelvkent tükrözik vissza azt a^f ¦meggyőződést és igazságot, hogy ma : itthon Is [mindenki honvédelmi, tehát fokozott munkát kell hogy végezzen. A termés betakarítása, ez nem vitás, célsörendü honvédelmi kötete i-ség, amiből az következik, hogy ennék elvégzésénél és biztosításánál át kell hasson mindenkil az a tudat, hogy valamennyiünknek egymáséit, testvéreink családjaiért válvetett közös összefogással, fegyelmezetlen, alávetve magunkat a hatóságok Intézkedéseinek, példás rendben és nyugalommal keh nemzeti köteicsségün. kot lelj esi lenünk, Ahol nehezebb
Görlng lapja Írja:
Európa ujjárendezése kezdődött meg a berlini találkozón
Hitler és Clano a flandriai szemle után folytatják tanácskozásukat — Az angolfrancia ellentét lovább éleződik — Szerdára hívják Össze a francia alkotmánymódosító nemzetgyűlési
Törökország a várható orosz támadás miatt 800.000 embert mozgósított
Ha a nőmet és az olasz ál\'«ni-férflak találkoznak, az mindig nagy vlIágeaeftnJétnyek előestéjén ^ztpfrot\'t megtörténni — állapította meg tegnap a világsajtó. Clano gróf berlini tanácskozásainak valóban nagy Jelentőséget keli tulajdonítani, bár a.r
ró\' még semmi nem szivárgott ki. cTaüV akit nagy lelkesedésül fogadott Berlin népe, vasárnap három órás klhullgatáwn volt Hit\'crn©l. A megbeszéléseken Rlbbentnop nemiéi külügyminiszter is jelen volt.
Miről tárgyalt Hitler és Clano?
A berlini találkozónk a Stefani Iroda azt jelenti, hogy a háború, további folytatásának és Európa újjá reríte2Jéfiéuck kérdését i vltattjak tmeg. Mind az Anglia elleni háború módozataiban, mini a békés ujjá\' rendezés kérdésében teljes az egyetértés Berlin és RóttíKa között - szögezi ie a jelentés suélkü\', hogy részletkérdéseket közö\'ne.
Cínivof gróf a megbeszélések után mla már ei is hagyta BeHjb.il és a lUimfct vezérkar több tagjának kíséretében a nyugati arcvonafna utazott- Különvonaton bejárja a meghódítóit vidékeket és io\'unííosolja a katonáknak a baráti olasz nép üdvözlőiét.
Az Essen! Nntzional/eilung, CfÖ-j-Ing lapja azI irja, hogy Ciano nem reprezentálni meni Berlinbe. Ez a látogatás már azt jelenti, hogy az
európai ujjárendezés megkezdődött. Az orosz lépés idősjerüvé tetté Európa ujjáicndezlését és az bosSnu kérdések láncolatából á\'t, amelyei n tengely hatalmainak együttesen ke!\' megoldani.
A Neue Züricher Zeitung azt irja, hogy Ciano berlini látogatása so\\-rán a dtfiüeleteu*6$pl kérdési is liriegvfíalták, miután mind Berlinnek, mind Rómának érdeke, hogy ezt u kérdést békés utón oldják még.
A Basler Nachrichten szerint « berlini tanácskozások anyagát nem1 közölték a nyilvánossággal somi Rómában, sem Berlinben, mégis az általános helyzeten kivü\' az Anglia ellen meglndu\'ó közös nagy támadás lehetett annak főpont jav A top sze-rlut a német támadás első szakasza Írország elfoglalása fesa \\
Az erdélyi kérdés és a berlini találkozó
Rormuila sajtójának hangja Icgí-napra teljesen megváltozott. A \'apoií legtöbbje a tcngelypolí likához va\'ó közeledé* helyességéről Ír és a Cu-rentui nyíltan megvallja, hogy a >a kbsság 75 százalékának nemi iáll érdekében a ma) román állani meg. mentése. Az eddigi vezetők csak ti szövetségesek érdekeli nézték külpolitikájukban és nem gondollak Ro. mánia érdekéire. A lap azonban azt is hangoztatja, hogy a németbarát politika egymagában nem mentheti meg Románlát.
Romániában egyébként a parla, ment szabadságra meni, Így a terij-letá[engedések ügyét nem viszik a parlament elé-
A világsajtó a magyar küvelelér sok, Illetve nz erdélyi kérdés rrcn-dezését összhangba hozza a berlini találkozóval.
Ai Oorriese dvíu Sora azt Irja,< hogy Magyarország bizalomteljes várakozással tekint a berlini tanácskozások eredménye felé. Budapesten ugyanis meg vannak győződve, hogy Berlinben n dé1 kefeteuropni kérdésben Is foglalkoztak. I ; ¦ )
Tovább éleződik az angol-francia ellentét
A nyugati harcok során jelentősebb cseimlényről nem érkezett jei\'emtés. A németek ismét bombázták repülő-
lesz a feladat megoldása, ott blz,on-remélem, hogy a hivatása magasla-1 tán álló közigazgatás a katonai ha. lóságok segítségévei fogja J«zk>si-tani a termes betakarítását. Figyel, méztetem a lakosságot, hogy «ki a rcndelkezésekkiek ellenszegül, vagy viselkedésével a közhangulat mjeg-z\'avarásóra ad alkalmjat az>át szem-
ben azonnal a legszigorúbb megtorló intézkedésekel léptetik életbe-
Mindenkor azt tapasztaljam, hogy Zainvánmegye lakosságában éi a közös érdekeiből fakadó együttérzés, hazafias felfogása pedig bizton engedi remélnem, hogy amiképen fin\\ a hatt&negben példásan WjesiljÜc hazafias kötelességüket, éppen ugy.
Ik utján az angol partvidéket, ahol londoni jelentés szerint is több légiriadó volt. Aü angol gépek Non-demey, Borkuari felett jártak é> bomr bákat\' dobtak le.
Az oiasz hadi jelentés az olasz repülők sikeres légitámadásairól számol be. A Stefani kÖzU azt a hirt m hogy a francia repülőknek Gibraltár\'ellen Intézett lümadása nagy kárt okozóit. A boanlbák sok hajót |s megrongáltak, ugy, hogy a legtöbb angoi hajó a táimjadlás alatt kifutóit Gibraltárból. Egy TongCrbö1 érkező jelentés szerint a francia hadihajók Casablancából üldözőbe vetlek az Óceán, felé menekülő angol hadihajókat.
Mind ezekből, tmfmd pedig n francia politikusok nyiUlkozatalbó1 kiderül, hogy uz angol-francia viszony a szö\\etségességből ellenségeskedéssé válti Egy Sanghayl je\'eulés szerint az ellenségeskedés Indokínára ls átterjedt, mert Haifnng kjikőtöjébdi. a francia hatóságok az összes angol hajókat elfoglalták.
VMiirtlnlque szigetéről is riasztó hírek érkeznek. A Nénid Távirati Iroda Jelentőire szerint Vichyben el Váltnak készülve, hogy a francia tengeri haderőknek átadják az angol ullimalumol. A sziget máris nugol zártat alalt van és a szárazfölddel megszukadt minden összeköttetés..
Uj Franciaország felé*..
A francia helyzetiéi kapcsolatban ismételten rá kell mutatnunk arra, hogy Eraiu-iaországban megszánt a demokrata államforma \'és Cávat most dotgozza kl alkotmány tervezetét, amely szerint l\'clain teljhatalmat kap és az egypárrendszer révén könnyebben meg. indulhat Francia \'.szagban az építő munka. Vichyben számitanuk .* arra, hogy Laval tervéi .megszavazza a képviselőház.
A parlamentet holnapra, keddre ósz-.szehivlák. DélolöU u kamara, kéluláu a\'szeuálus tart ölést Vichyben. A nemzetgyűlést szerdám hívják Jisszv.
A tegnapi ülésen, elhatározlak Vuliy-ben, hogy de Gaute elítéUíse Ulán mindazok a volt fraácia vezetők ellen,
fogják az itthoi^iiBmadottak — fér. fiak és nők egyaránt - a fokozott teljesítményt kívánó munkát, min* dcn magyar család, a vármegye és a magyar nemzet jövője érdekében tBl, jesjteni. \' !" i\' ,
\' vilit gróf Teleki Béla Jőhpán.
?ALAI KÖZLÖNV
FürdősHr
Szomolányitól.
akik n további ellenállást kívánták ós felelősek a frnnriu katasztrófában, eljárást indítanak.
Ciano a Maglnot-vonatban
Saarbnit-kcn, július 8 Ciano különvonatáról jelenti « Ste-fani iroda, hogy az olasz külügyminiszter Dömbcrg báró német protokol-fönök, Airiwi és Jlnckensen követek társaságában icljcs kísérőiével ma délelőtt lU.4í>-kor megérkezett Saarbrückeii be. A fogadtalás ntán gépkocsiba szálltak és a nyugati erödvonalakba indultak. Ciano megtekinti az elfoglalt és áttört Magínot vonafat, -biíjárja iMelz ós Yerdun , vidékét, majd este visszatér Saarbrüokenbe. Ciano kisé-retében van Dithncr mérnökkari ezredes is, aki megtelelő mgyaarázato-kul ad oz olasz veudégeknek.
ul.iui.i... *
Budapest, július 8 A berlini tanácskozások még nem fejeződtek be, mindössze szüncl állt be azokban, nvvj. Ciano meg akarla tokinleni a nyugati nagy győzelmek színhelyéi — irja nz Uj Nemzedék zürichi ludósilójn. Amint visszaérkezik Ciano Flandriából, a berlini lanáics-kozások foiylatódnak.
Tőrökország orosz támadástól fél: 800.000 embert mozgósított
Bt\'lgrád, juüus 8 Ideérkező hírek szerint Törökors:\'íg-ban juigy az izgalom amiatt, hogy az orosz, német és olasz lapok támadó cikkeket közölnek Törökországgal kapcsolatban, Törökország attól léi, hogy Oroszország támadólug lép lel, itlelvo a Darduneuákkal kapcsolatban követelései tesznek. Az orosz ultimátumot még a hétre várják.
Törökország a várhaló események miatt H00.ÜÜO emberi mozgósított A boígir haláron ejtőernyős csapatok és repülőgépek gyakorlatoznak nagy tömegben,
Szaracaoglu lemondott?
ligjes Belgrádba érkezeit, de még meg nem erösitelt hírek szerint Sza-ruesoghi török külügyminiszter lemondott, • , ; ,
Oroszország lezárta a zsidó és kommunista menekültek előtt a román hatóit
Bukarest, július 7. Rottnániábói rengeteg zsidó é* kjb&ímvunlstn meneküli Bcsszarabia íeifév A inienekftllök Szarna az ujj külügyminiszter beszéde után meg-sokszorozóxiott. SíOvjctoroszorszájüj azonban nCni hajlandó befogadni ezeket a román zsldókal és kommunis-tákaí, ezért határait lezárta Románia felél A menekülők most százas csoportokban a nyill Iniezön táboroznak a pmth snpnlén és várják sorsukat í | i í ; i
A természetes „Ferenc József" keserűvíz régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél ; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos; betegségnél az emésztést Javítja és az étvágyat fokozza, — Kérdezze meg givosit I
A belügy minisztérium kiküldöttel helyszíni szemlén a kórházépükezések
Megirluk, hogy a féibenmaradt kórház-építkezések rövidesen újból megindulnak és a kórházbővilés, illetvelve fejlesztés a mai viszonyoknak megfelelően folytatódik, mig a kórtiázbŐvitési program tel|cs befejezést nem nyer, mert dr. Johan Béa államtitkár nagy súlyt helyez a nagykanizsai közkőrház kiepifésére és fejlesztésére.
Ebben az ügyben most Nagykanizsára érkezeit a belügyminisztérium két kiküldötte, dr. Domahidy György és dr. Petrányi Győző egész-
ségügyi felügyelók, akik a helyszínen folytattak tárgyalásokat a polgármesterrel a kórházbővltés részleteiről és tapasztalataikról jelentést tesznek dr. Johan államtitkárnak.
A helyszíni szemle után a minisztérium két kíkü\'dötle meglátogat a a várói közegészségügyi intézményeit, majd visszautaztak Budapestre.
A kórházbővltés Ügye mér a legközelebbi pénzügyi bizottsági ülés elé kerül letárgyaiásra.
Évvégi szemle a kanizsai iskolák frontján
3. Felsőkereskedelmi Iskola
A városi felsőkéreskcdelmi iskola imost fejezte be fennállása óta a 83-tanevet Az intézetnek ei évben 160 növendéke volt, nklk közül 151 levizsgázott Ai első osztályba 39-en jártak, akik közül 29-cn a polgári iskolából, 10-en n güriiiiáziumbó1 keá rüliek az iskolához. A gimnáziumból átkerült 10 közül 9 volt elégséges és egy jó. A polgári iskola elvégzése után az iskolához került növendékek közül 6 Mólt jeles, 9 jó és 14 elégsége | 1 ! 1 1
A levizsgázott növendékek mindegyike (magyar "nyanyefvü volt, de ketlen liémetü. is, l-l pedig olaszul, Illetve horvátul is beszélt. Vágási megoszlásuk a következő vo\'t: 131 kathollkns, 15 izraelita, 7 evangélikus és 1 református. Ha a szülők foglalkozását nézzük, azl látjuk, hogy a legfőbb szülő vasutas: 32, kisiparos 27, kiskereskedő 15, kisbirtokos 11. Az aftiszti gy*r|mLkek faámb 33, aimlböi 15 nyugdíjas gyermeke.
A növendékek közül csak 102 volt kanizsai, 27 Zoiejmegye, 14 Sor ¦mfogymegye, 4 Vasmegye különböző községéből való volt, dc akadt 2 pesti, löbb szomBZédmegyei, sőt 1 jugoszláviai is, Bejáró növendéke az intézetnek 24 volt. Legtöbben jöttek; UJnéppusztáról 4, Zákányból 4, Gelse, Komnrváros, Zalnszcntjakab, Palin 2-2 bejáró növendéket adolt. A tanulók leglöbbje e\'égséges rendű volt A 89 háranas osztályzatú melletl 30 jó és 7 jeles volt csak. Legtöbb bukás az 1. és il. osztályban volt, 10-10, bár a III. oszlály Is csak kettővei anaradt alattuk. Sőt, » 8 haanFidikas 24 szekundát vitt haza, míg a tiz alsó csak 18-18a-t. Az elsőben németből, a másodikban könyvvitelből, a hartmudikban számtan, könyvvitel, és franciából volt a legtöbb szekunda. A negyedikben nerml \\x>ít bukás, ellenben nz érettségin, amelyre 39 növendék jelentkezett, hét \'javítóra utOBUtatott, kettő
pedig jövőre isiuuételhef. Az érettségire jelentkezettek közül 83 volt katolikus, 6 Izraelita.
A pályaválasztási ksmíul"tást szemlélve, sajnálattal kell látni, hogy a legtöbb érettségiző imég mindig a tisztviselői pályára igyekszik. A* idén 12 volt ilyen. Kereskedői pályára a keieskcdelrmi iskotábó\' még mindig csak négyen, iparj pályára pedig öten akarnak \'menni. Az idők jelétre jellemző és ez örvendetes, hogy a katonai pályát viszont 11-Cn választoltak. Azonkívül kettő vasúti, l-l pedig gazdasági, kereske. detmi, tanári, illetve jegyzői pá\'yórtf készült. , , , | j
A Surányi Gyula igazgató által Összeállított értesítő egyébként közli az iskoia (múltját és meleg szavakkal emlékezik meg az intéaet volt igaz. ga tójáról, Balog Dávidról, aki Cz év februárjában vonult nyugalomjba 38 évi működés után. Az iskolaév története mellett nz értesítő az ifjúsági egyesületek szép röpködéséről is beszámol. A közel 3000 pengő vagyonnal rendelkező ifj. segélyegylet segélyezésén kívül különböző a\'deana-nyokbói 1383 pengőt oszlottak ki a szcgénysorsu tanulók között. A» önképzőkör, Sportkör ós Gyorsíró-kör ímelleti ez évben kezdte meg működését a Diákkaptár és két hónap alatt 133 pengőt gyűjtött. Több-mázsa vashulladékon kivüi gumit, papirt, csontot, rezet ós olmót gyűjtőitek és egy hold földet vetettek be ricinussal. : i ! j
A tanári testület 11 tagból &IH a lelkészeken kivüi.
A női kereskedelmi szak tanfolyamról\'Is tájékoztatást ad az "értesítő. Az cgyóvfoiyamju tanfolyamnak 32 beiratkozott növendéke volt, ukSK közül ; 30 leyiZSgáíptt. 29 polnferl iskola után, egy érettségivel irjptb-zott be. 25 volt katolikus, 3 Izraelita, 2 evangélikus. Vidéki csak 3 volt!
Hétfőn és kedden
Városi Mozgó._i
MÜwéaixi francia fllmujdonavéoI Jean Gabin9 Miohal Morgan, Piarre Renoir
nagyszerű játékával
Menekülő élet
Magyar Vilaghiradó
Előadások kezdete B, 7 «• 9 órakor
1940. |uilu« 8
A szülők foglalkozását tekintve; 10 volt Iparos,. 10 tisztviselő, 8 kereskedő.
A női szaktanfolyamnak hat tanára volt, akik Koronczay Lószlo\'ué osztályfőnök kivételévé\' n kereskedelmi\' Iskola tanári\' karából kerültek ki. \' , | , :\' i : , \'
WiriiaitosII
Vitkersiltsdiss — Magykaalist
CORDATC
LERAKATA
Inlinsl levél Budapestről
Kedves Baráton\\l
Előre örüJlök, hogy júliusban Budapestre készülsz és bízvást mondhatom: keresve sem találhatsz látogatásodra jobb alkalmat. Azt ké,ded: mit lehet ilyenkor DudupCslen csinálni? Egy szóval felelek: mindent! Üdülni, szórakozni, strandolni és mindenckfeleit jól élni.
Talán előre inegbcszéihetjuk, hogy mivel töltöd majd fl napjaidat.
Delel öl lönként strandolás a jelszó. Egyik nap reggeltől estig a Mnrgilszigel virágos paradicsornáhon leszünk, A délelőttöt a Palatínus strandon töltjük, délután valamelyik szigeti uzson-názóhely lugasából élvezzük u Sziget madárdalos, illatától terhes levegőjét
Délutánonkénl vagy kiülünk a Dunakorzó valamelyik tarknicrraszos kávéházába és gyönyörködünk az elöltünk el hullámzó színes képben, vagy valamelyik hfts városi parkban uzsonnázunk és hallgatjuk u művészi szabadtéri hangversenyt, amelyben jóformán sehol és soha nincs hiány.
líste pedig se szerj, se száma a sok hangulatos Időtöltési és szórakozási lehetőségnek, ^amelyek Budapestet fi •jókedv fővárosává, avatják.. A Zsófia sétahajón lett kiránduláson jő vacsora ós finom muzsika mtellell gyönyörködhetünk Budapest tündéri esti panorámájában. Esetleg; ha nagy meleg van, feFmcgyünk a Jánoshegy, vagy Hánnashatarhegy kilátó vcndéglöjébo és onnan élvezzük p csodás éjszakai városképei, vagy valamelyik. óbudai halászcsárdába visz utunk, nem beszélve a kedves romanlikáju budai kis korcsmákban töltött kedélyes mulatozásokról.
Sporteseményekben > sincs hiány. Izgalmas nemzetközi Jahdarngót/atlétikai és úszóversenyeken vehetünk részt, vagy pedig ,u júliusi lóversenyek érdekes futamaiban gyönyörködhetünk.
Ugyanokkor előre jelezhetem, Jwgy Budapest már nagyban készütődik az idei Szent István heti ünnepségekre, amelyeknek műsora jóval, felül fogja muünl a Szent István hét szokott kereteit ; , •.]
(Mindennek a gondos megrendezéséről és az ,összes fel világosi lási és elszállásolási kérdések szakszem .elintézéséről Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalának jól , bevált szervexele gondoskodik, ugy hogy ha közelebbi részletek érdekelnének akár jillíus, akár augusztusra, fordulj csak egyenesen hozzájuk. A Hivatal ríme: Budapest, V., Deák Ferenc utca 2.
Tehál a mielőbbi kellemes viszontlátásig szivéiyesen üdvözöl és szere-téllel vár ; (
í ! t BARÁTOD,
- Naptár: Július & hétfő. Rom. kat. Erzsébet. — Protestáns Taráz. — Izr. Tham hó 2.
UőrftTdő nyitva rofffel fl órátöl esta 8 óráig (hfitH, nerda, pántok délután ktdaeo egeas nap uéksek),
FERENC JÓZSEF
HALAI KOZLON?
200 peqgóre ítélték dr. Begldsán Emilt Hegyi főjegyző megrágalmazása miatt
Remek játékvezetés, két szép gól Balatonlellén
Ballaton bajnoki pgrkozé*. Játékvezető Rubini (Budapest). Eznci a gvözclerrmicl a kanizsai levente válogatott továbbra is trtCgődzle a vc-leilensjéigét. Szép, egységes Stllu^u játék és technikai fölény volt, ami gólokban nCjrm fejeződött ki hüen. A kanizsai csapat Farkas-Pária, Babos IL-Ködbatkii, Cserpes, K^, Rzik-Lászlóí Volhncr, WUcsek, Tör-nár, Várndi Összeállításban szerepelt. Az első gól: a 8-lk percben Váradl Ivcllcn szálló beadását Wi\'-esek kapásból Wollincr elé húzza, aki linlailinas lendülettől védhcietlcnül vágja\'hálóba a bőrt. 1 :0. t\'lána tő pereg mezőnyjáték, a balalonleüei csapat néha veszélyeztet gyors lefutásokkal. de a jó védelem megakadályozza a góllövésl. A második gót a 34-lk percben csík. Tömár kiugratja Wilcsokcl, aki a ttupust kicseiexvo üres kapuba gurítja a labdát. 2 :0.
Farkas megbízható jó kapus, Babos a mezőny legjobbja volt, Pária* csak a második félidőben latátt magára*. Ködbnum, Cserpes, Kúszik fodezclsor vajig cgyenlolesen és jól játszott, A tá-madosorból László, Tömár, Wolhner és Váradl játéka érdemel dicséretet. Az ellenfélből Jakab kiállilás sorsára került, Rubint kitűnően vezette a Játékot.
T. K, G.
Ferencváros bejutott a KKK döntőjébe
A Fradi Budapesten\' játszotta a visszavágó mérkőzést, ahol Sárosi dr, és Lázár góljával bejutott a döntőbe. A Gradjanski és a napid Ismét döntetlenül végzett Bukarestben, ugy hogy harmadik mérkőzésen dől cl ki lesz a Fradi ellenfele ° döntőben. A harmadik mérkőzés valószínűleg Budapesten lesz.
Emlékezetes még az a sajtó-vita, ami a kisgyulésuck a nagykankual
polgármeslerválaszlás fellebbezésével
Kapcsolatos elutasító határosat* körül keletkezett dr. Begidsán Emil, a fel-IcbbeiÖ ügyvéd és Barbadts Uijos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője között. A vita lényeges pontja a Bcgídsán GmH állal dr. Králky István újbóli egyhangú polgírrneslenré választása ellen beadott fellebbezés volt s ezzel kupcsolalosau az a fegyelmi feljc\'eulés, amit Begidsáu lett dr. Krátky István l>olgármcsler ós ilr. Hegyi Lajos főjegyző ellen. A vita azzal végződött, hogy dr. Begidsáu bejelentette, hogy sajtópert indít ÜurbaritS Lajos ellen, aki viszont minden állítását Fenntartotta. Ez a sajtóper nem indult meg. Sajtópert Indított ellenben dr. Begldsáa
Emil elten dr. Hegyi Lajos Kíjcgyzö, akinek személyét Begidsáu a közismert
Manluano-üggycl kapcsolatban vonta bé a vitába..
Fbben a sajtóperben július I.én voll az első főtárgyalás a Makáry-tanács elölt.
2
Makáry elnök megkisérellc a békl-|ést a peres lelek, dr. Hegyi Lajos fö-mogánvádlé és dr. Uegidsán Emil vádlott közúti. Begidsáu, felujáitlolti a saJnáUcoz&s kifejezéséi, a főjegyző azonban, aki ellen Bojidsán a fegyelmi feljelentések sorozatát telié annak ide. Jen, ezt nem fogadhatta ol. (Az összes felettes hatóságok az összes fegyelmi feljelentéseket, mint alaptalanokat jogerősen ehttasttdUák.)
Dr. Begidsáu Emil kihallgatása során ismertette a Mamiauio\'-üggyel kap. csotalos fegyelmi leljclcntés előzményeit és kérte a valódiság bizonyításának elrendelését ismeretes nyilatkozatának azokra a kiléteiéire, umelyekben dr. Hegyi főjegyzőt a Mantuano-ügyben szabálytalanságokkal és hivatali taktikázásokkal vádolta meg.
A bizonyítási dr. Jlcgyi Lajos is kérte.
Tanúként kihallgatlak magát Mantuano kéményseprő mestert Is, akinek emlékezete s Jgy vallomása Is meg-lehetőién ingadozó volt, Makáry elnök felmutatta különben Maii tanítónak egy sajátkezű Írott nyilatkozatát, amelyben kijelenteti^ annak idején, hogy előző nyMalkozalo figyelembe nem .vehető, frnert a főjegyző a kértté.\'oí alkalommal nem tettó meg a Bcgidsán—Hegyi vitában "fki tulajdonított .kijelentést és amit mondott is a főjegyző, máskor mondta és egy állatán nem nz volt flz
érlelnie, mint amit Begidsáu a vád tárgyává lelt sajtónyilatkozatban annak tulajdonított.
Dr. Hegyi Lajos .vallomásából is kitűnt, hogy Maiuunno előtte már ci sajtó-vita idején -kjjc!eiitelte: — a fe-gyoun1 roljelentést nem ö, hanem Be. gidsán ögyvéd irta, ö csak aláirta s bár a felelősséget aláírásáén vállalja, de sajnálja, hogy nz megtörtént. Akkor Mantuanonak erről a ki jelen léséről jegyzökönyvet veitek fel. <A feljelentés
tartalmát jóformán nem is ismerőm. — mondja \'Mantumto ebben a jegyzőkönyvben. \'
Igazolta /mindezt dr. Paízs Ferenc városi fogalmazó tanúvallomása, akí jelen volt a főjegyzőnek « Bcgidsán — Mantuano ügyben a felekkel folytatott tárgyalásain.
Sánta János 17 éves, cszicregnyci születésű kereskedő és Aradi Antal ny, vasúti pályamester Bcgidsán irodájában hallották Mantuano kije len léseit, őket is tanúként hallgatta ki a törvényszék. Az emlékezete azonban egyiknek sem volt pontos az ügyre vonatkozó kérdésekben, sőt a tanukiliallgatások során ellentmondások is merültek fel, Még egy tanuja volt Begidsáu Emilnek, a fia, Bcgidsán Andor Joghallgató szC-mélyében, előbbre azonban ez a vallomás feni vitte u valódiság bizonyítását.
Végül is további tanúkihallgatás végett-az ügy tárgyalását a törvényszék Július G-ra, szombatra halasztotta. Ekkor dr. Malek László ügyvédet hallgatták ki, majd dr. Birkás Géza kir. ügyész mondta el vádbeszédét. Közhivatalnok elten sajtó utján elkövetett rágalmazásban kérte bűnösnek kimondani dr. Begldsán Emilt ós megbüntetni, a vádtól eltérően, n II. Bn. 5. p. alapján. Hangsúlyozta, hogy a vádlottnak 110111\' sikerült bizonyítania gya-mtsltó állításai valóságát ¦• hogy az ecélból bejelentett tanuk vallomása ingadozó és crlcntéles volt, Súlyosbítanak tartja, hogy a vádlott, aki jogban járlas ügyvéd, elmulasztóim meggyőződni előzetesen a dolgok igazvoltáról s azl is, hogy müvollségl foka melleit tudnia kellett volna sajtó-nyilatkoza^ Iának következményeit. ,
Dr. Bcgidsán Emil felmentését kérle, ismételten kifejtvén, hogy a j>erben szereplő fegyelmi feljelentést ügyfele, valamint saját nevében lelte meg, közérdekből lette, egyben fele jogos magánérdekében is. Eközben Begidsán olyan hangnembe csapolt át, hogy Makáry elnök kény teleti voll kélizbeii is figyelmeztetni
A bíróság félórai tanácskozás után meghozta Ítéletét, amellyel dr. Begidsán Emilt a módosított v&d érteimében, a II. Bn. 5 p. alapján a dr. Hegyi Lajos terhére elkövetett rágalmazás vétségében bűnösnek mondta ki és ezérl 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Indokolásában megállapította a bíróság, Iwgy a vádlolüiak a valóság bizonyítása nem sikerült. Begidsán elmulasztotta a köteles gondosságot, amit súlyosbít, hogv ügyvéd létére naponta érintkeznie kell u hatóságokkal s hogy a város főjegyzője ellen követte ol p rágabnazást. Enyhítőnek vette a biróság családos, állapotát és azl, hogy u vádlóit is meg volt tá-mudva, de nz enyhítő szakasz alkalmazására a bíróság kellő indokot nem lálolt.
Az ügyész megnyugodott nz ítéletben, dr. Begidsán Énül u bűnösség kimondása « az enyhilö szakasz nem alkalmazása miatt fellebbezett
A Magyar Vöröskereszt sokoldalú faiadatának elvégzésére milliók kellenek t Adakozz l
Rövid hírek
¦ MEXIKÓBAN olnúkválasxlás volt tegnap. A pártok a választás során lövöldözésbe kezdtok ós csak a fővárosban 17 embert megöltek és 50-et megsebesítettek. Egy helyen maga nz elnök személyesen vetett véget a lővöl* dözésnok, amelynek igy is összesen -17 hatóltjn van.
JAPÁN és Indokina közt megállapodás jötl létre, amelynek értelmében egy hónapig lilos Iudaklnáb\'ót Kínába szállítani. A japán repülök az egyoz-méuy értelmében leszállhatnak francia Indokínában.
SVÉDORSZÁG müiisztciclnöko kije-lenleilo, hogy távol akarnak maradni a háborútól, de az óvintézkedéseket mindaddig fenn tartják, niig a béke helyre nem áU. A küiröldi svédeket hazaiakarják telepíteni. Egyelőié Dagó szigetének 400 svédjéről van szó,
BERLINBEN tegnap tartották meg a negyedik Vöröskeresztes gyüjtőnapot, Ujbói 230,000 márka gyűlt óssze.
AZ OLASZ konnány meghívására a külföldi újságírók Toiiuóbál kiindulva végigjárják a nyugati front olasz arcvonalát.
JUGOSZLÁVIA uj moszkvai kővető megérkezell u szovjet fővárosba.
A NÉMET hadifoglyokat u franciaországi laborokból hazaengedik. Ugyan igy Lipót belga király kérésére szó van a belga foglyok szabudoubocsáUv-sáról is.
— Látogatóban a Felvidéken
9 Irta: Brauáayi Gyula
A nagy tanácsteremben, melynek bollivci alatt Xugyinagyarország minden vármegy éj éiiók követe megfordult, elgondolkozva nézem a berendezést. Ejgyik szék magasabb, a másik szék alacsonyabb, amelyen a \'követok a nagy Uináesasziat kórul ültek.
Kérdésemre a vár gondnoka elmondja, hogy ez a különbség azért van a székek közölt, mert n vár ura nem akarta, hogy az asztalánál ülő \'követek közül egyik vagy másik kimagasodjék B többi közül. Akjnek magas volt a lermeto, alacsony szókét kapott az luszinlnál, aki kis termetű volt. magas széket. Az aszlal körül mindenkinek egyformának kellőit lennie,..
Ellünödlcm ezen n nagyszerű gondolaton. Egy országnak minden varmegyéje egyforma kell Legyen: az édes hazának tetterős alkotó része. Az or. szagot megtartó munkából mindegyiknek egyformán kell kivennie a részéi. A kraszuahorkaí vár urának fcnköll szelleme nem engedte meg a tanács, asztaluál, hogy valamelyik is különb lehessen a másiknál...
Ezeknek u nagyszerű ősöknek szellme htttluilta át a kósei utódot gróf ¦uidrássy Dénest is, amikor 1S103, év-
ben monoki birtokai a Gyermekvédő Ligának adományoz la,.
Amikor lekerültünk a vár udvarára egyenesen nekiindultunk a vár kápolnájának, melyet felülről anár megszemléltünk, most azonban alulról is meg akartunk közelíteni. Nem mintha különösebben volna építve és díszítve, mint más várkápolnák, mert hiszen a kismartoni Esztcrházy, vagy a frak. nóí várkápolna pazar relief-diszitésscl ellátolt boltozatékességét meg sem\'közelili, hanem mert meg akartuk nézni közelről ennek a várnak egyik különleges hírességét: Sc\'rédy Sófia grófnő mumifikált telemét az üvegkoporsóban, {
Valami kis megiUetödós, vagy ismerjük bc Őszintén: borzadály féle fogja el az embert, amikor ott látja maga előtt a sok évvel ezelőtt meg-
hall himcvcs asszony filigrán alakját, vékony, összefont, hosszú körmös kezeli, belört, do egyébként aszottan is ép teleinél a kojwrsó védő üvegén keresztül és a kissó szétnyílt száraz ajkak mögül elővillanni a fogait,.. Valahogyan olyan érzése van itt az embernek, mintha egy boldoggá avatott szent koporsója előtt állana.
Délután három óra volt, amikor a vár lába alatt fekvő Kraszuahorka-várnljárói inégegyszer visszanéztem a mosl már újra Ibcborull felhős ég alatt büszkén, gőgösen ál ló vár felé...
Közben eszünkbe jutott a gyomnmk is. Ugy lorveztük, Ü.togy a faluban eszünk valamit o vendéglőben. Itt azonban pünkösd első napján bál voll ós bizony .fölfaltak a bálozok mindent, még lojásrántóltát sem: tud-
CU KOR -"élküll befőzés használati utasítását
kérje a
Teutsch drogériában.
lak adui Közben iiwgoredt az eső. Igy társaságunk kcltó vált: a rozsnyóiak hazaindullak, mi várakozó álláspontra helyezkediünk, antig az cső megáll. Közben gyöngült az eső ós mi megindultunk Rozsnyó irányába. Alig ériünk azonban be a városba ós fordultunk bc egy vendéglőbe, nagy süríi pelyhekben elkezdett esni a hó és május 1 í-én, pünkösd másnapján sürü irninlásban hullott a hó... Igaz, hogy egy negyed óra múlva már híre-hamva sem volt az egésznek ós újra sülölt a nap... A szélkölykök tovább ráncigálták észak felé az angyalok kirepedt dunyháját..,
Kassáról négy órakor ért vissza a reggel Losoncról elindult autóbusz, amelyre fölkapaszkodva megindultunk hasa felé.
Losoncon a vöm n kis unokámmal várt bennünket, akik, mint virágdus rétről a méhek, megrakodva jöttünk haza emlékekkel.
Hazafelé vezető utamon Pesten megült csurgott egész nap az eső. Zsúfolt vonattal indultunk neki a Balaton partjának, liazafoló. Lepsénynél aztán cü is gázoltunk egy halni vágyó szegény asszonyt. Teljesült a vágya, meg is halt...
Eme, végig pergettem a szalagot Krasznahorkáig ós vissza, nem ludom, sikerült-o ininuent ugy leadnom, ahogy Icivetlzan,.. LV«p)
«
BALM KÖBLÖN*
1940. Julim 8
Egy hét óta már nem szednek kővezetvámot Nagykanizsán
Mint ismeretes, a kormány rendelkezése következlében július else jével megszűnt a városok kövezet-vámszedési foga. így Nagykanizsa megyei város vámján keresztül is szabadon közlekedhetnek a járművek,
A közönség — érthetően — örömmel vette tudomásul, hogy megszűnt a kövezetvám, amelynek eltörléséért Nagykanizsán is az érdekképviseletek erős harcot indítottak, A város jövedelme szempontjából a kövezetvám • eltörlésének élelbe-
lépletése további jelentős bevétel-ciökkenést jeleni a város házlartá sában, amennyiben az 1934—1935 évek bevételeit véve alapul, mintegy 45.000 pengő évi bevételt Jelenteti a városnak a kövezclvám.
Ugy tudjuk, hogy a város vezetősége — tekintettel a város anyagi helyrelére — most az illetékes fórumokhoz fordul, hogy. az eleseit jövedelem helyett megfelelő kárpótlást kapjon, amiben nem is kételkedünk.
Nagy tűz pusztított Zalalstvándon
A kár négyezer pengő
snnnak továbbiérjedé-sét (megakadályozni. De a lakóház » gazdasági épü-
Jfetekkel együtt nagy részben a lángok martaléka lelt. E\'hamvadl n szeaivesteinény, szálastakarmány és elpusztullak \'a pajtában lévő gazdasági eszközök Is,
A kár közei 1(K>0 pengő, de biz-tospás révén nagy részben megtérül.
BIZTOSÍTSON TŰZKÁR ELLEN, KARA MEGTÉRÜL!
DléUitán h;ár<<iH (óra P .tí-W körűi tüzÜáitm.\'i rlasz> f JWl\' t,,ltíl Zalaistváud
KÖzMégnttV a \'határban j|T| dolgozó lakosságát. Az özv. Péicr Károlyné és SvCndor Károly közös tulajdonában levő lakóház gyul\'adt ki. A háwal egy telő alatt vön az istálló ón n apajta Is, ugy, hogy a lángok mjáv az egéfiz fődéi eten elharapóztak. A nngy m\'unkaldö és a csekély mjn-kacrö ellenére is csulthaimHi- megjelent a tüz színhelyén a saíajstvándi és a szepetki önkéntes tűzoltóság. Szerencse \\-oIt, hogy a közeli kulak-bót bőven állt viz a rendelkezéf^, ugy. hogy n fecskendők állandóan dolgozhatlak. Két órai kemény munka után sikerüli a tüzet clnyoiinnl
„Ott tul a rácson!"...
Majdnem életével fizetett egy kárpitos-segéd, aki elhajtott egy kerékpárt és 0td5zése közben egy autóba ütközött ~~ Nincsen bűn: bűnhődés nélkül
Eredeti Excelent Habselyem
férfi és női fehérnemüek
Igen olcsó árban kaphatók
Divatcsarnok, Fő-ut 6.
nyergéből és az utlestcn eszméletlenül elterült.
I Ats oset nagy Iz#»tmt"t okó^itl, a korzózó kötönség körében, amely nagy tömegben elloplc a szerencsétlenség színhelyét. A MAORT-kocsI vezetője és az ulca közönsége azonnal segitségére sietett a szCiBncsél-lenül járt fialalembcniek és a Vent-rái terraszán éppen akkor ytt ü\'ő dr. Takács Zoltán korház-Igazgató és dr, Bnrta kórházorvos cfső sügil-
ségnyujtása után beemelték az au-tóba, amely « közkórház sebészeti osztályára szálMolta, aho\' atnn i a műtőre vitték.
Megáflnpltásl nyert, hogy Gcrgcfy József áll kapocs törés U agyrázkódást; csonttörést és belső sérülést szem védett. ; P.j \\ .1 ;
Állapota válságos.
A PCiidörkapltftnyftóg az ügyben megindította u nyomozást.
Zalában nem lesz akadálya a termés nyugodt betakarításának
A megszervezett aratóosztagokon kívül ezer ruszin Idénymunkás is dolgozik Zalában
A földművelésügyi miniszter rendelete értelmében az aratás zavarta, lanságának biztosilására, Zalában is megszervezték a munkaszolgálatos am tóosziogokat, amelyeket hatósági közvetítéssel a miunkáshiáayban Szenvedő vidékekre küldenek. A munkások Nagykanizsán is igényelhetők.
Ezenkívül ezer ruszin idénymunkás is rendelkezésre á\'i Za\'n vánmegyé-ben azoknak az uradalmaknak és kisebb gazdaságoknak, amelyek őszig
tartó (mezőgazdasági munkára rmin. kasokat Igényelnek. Az aratási munkálatoknak zavartalan elvégzése fö-lÖtl a váfmcgje különösen Őrködik, a míunka nyugodt folyását a központból\'a járásokba kirendelt közigazgatási lisztviselök is állandóan ellenőrzik. ! • :
Az eddigi jelek arra anfutafnakl hogy Zalában a munkás viszonyokban és a munkáknak kellő" időben v«tó elvégzésében fennakadás nem lesz.
A hátországi alakulatokhoz bevonultak aratási szabadsága
Hogy a bűnt\'nyomon követi a bűnhődés, tapasz Iwhatta Gergely (Rozsnyák) József 21 éves kárpitossegéld, Eötvös-tér 27. száhli; alatti
latos.
Gergely (Rozsnyák) ugyanis a forró szombat délulán meglátott egy gazdátlan kcrék\'pdrt az fgyik lX\'ák-térl kapualjban. A követ kezö plllaaatban gondolt egy nagyot é$ merészet és birtokába vette a falhoz állilolt kerékpárt, aimely Krausz Jenő kárpitos, Zárda-utca 2. szóim aluilt lakos tulajdona volt. Gergely ráugrott n kerékpárra és villámgyorsan elkarlltázott, miközben portugáU jókedvvei énekelte: >oit tui a rácson...* tovább nem folytathatta, mét a kerékpár gazdája észrevette-\'gépe eltűnését, annjd a rajtaü\'ö >dudáló portugá\'l* és utánayctcllc magát, hogy elfogja.
- Fogják meg, fogják meg! — kiáltotta, d« az utca nagy Zajában kevesen hullották.
Gergeiy a dolgok UyotféH nftmi várt fordulatán, teljes erővel menekülni kezdeti a yéppel, de szabálytalanul az ut jobb o\'daiáu halad a OeutráUzáUodn felié.
Akkor ért odu a Király-utcából
a Ilorthy-utra Igyekvő >BK 521« rendszáma MAÓRT-autó, amely .a gyors Iramban száguldó kerékpáron látlán, hogy elkerülje ve!c az Összeütközést, hirtelen fékezni kezdett és sikerült is a gépkocsit \'megállítani közvet le na kerékpár dőlt. Ami a végzet rácsapott Gergelyre. A kerékpárja után szaladó kjarrpiios elöl jnieuckülő fiata\'cmber teljes érövei a MAORT-autóba ütközött, ugy, hogy hawtrnws ívben ktrepüU
A Dudapcsli Tudósító közlése szerint ma jelenik ,mog a honvédelmi
iniszler ujabb remlolcto, amely közli, hogy a hátországi alakulatokhoz bevonultak -SO százaléka kap aralási szabadságol. Melleltük a umnkaszol.
idcS
sw , ,. Jóslat:
Délnyugati szél, felhősödés, több helyen, főleg az ország nyugati részén zápor és zivatar lehetséges. A hőmérséklet nem változik lényegesen,
gálalosok rendelhetők ki aratásra, A megváltozott viszonyokra való tekintettel az összes bevonultak turnusokban való két hetes aratási szabadságától cl kell tekinteni. A rendelet már már ma élclbelép.
A Meteorológiai lutéaet uacykaolsaal nvgll&előállomáaa leleatli
HSraéreófclet tegnap ette 9 órakor +22 4, ma renei;+22 4, délben +29*4\'
Csapadék üü
BÚTORT
vegytn vagy rendeljen,
«n megbízható és olcsó.
Ctengery-ut 11.
NAGYKANIZSA - ?6 UT 5 ¦
Allaudó mlMmlMk hát kÖiuapokou Budapont I. mImtÍM
6.45 Torna, Hírek. Kőkemények. Hanglemezek. — Utána étrend. — 10 IIírek. - 11.10 Nemzetközi viijeUó. szolgálat, — 12 Harangszó. Hiinmus. Időjárásjeientés. — 12.40 Hűek. — 1120 Idöjeb-és, Idö járásjdentéa. — 14.35 Hírek ~ 14.45 Műsorismertetés. - 15 Arfolyamhlrek, piád árak, élelmiszerárak. - 10.45 Idojclxés, idő-járásjetentés, hírek. — 17 Hírek szlovák és inagyar-oroM nyelvtto, — 19.15 Hírek, « 21.40 Hírek, Idójárásjelentéa, birek szlovák és magyar-orosz- nyalveoj
BUDAPEST 1. J,í^,
10,20 [\'elolvasás. — ltt45 Divat-tudósitás. — 12.10 Weidittger Ede sza-loiizeuokara. - 13.30 .Múvészknrozok. — 10.10 Arányi Mária előadása.
17.1."» Toki Horváth Gyula uigáuy-zeneknra, Sdrváry János lárogalózik. —\' lH.i.\'i Felolvasás. ~ 18.45 Weliner Géza orgonál. — io.\'j,i Emlékezés Hal-bóra. — 19.35 Higolello. Opera három felvonásban. — 22.10 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara, — 23 20 Közvetítés \' Hévízről. Lakatos Tóni és Misi cigányzenekara muzsikál.
BUDAPEST 1U
17.45 Ruszin hallgatóknak. — 18-15 Mezőgazdaságii félóra. — 19.30 Felolvasás. — 20 Hírek. — 20.25 Táuele-mezek. — 21 Felolvasás. — 21.30 IdÖjárásjelenlós,
1940, július fi
ZALAI KÖZLÖNV
16
_ (Főtanácsos lett a kanizsai vámhivatal vezetője)
A kormányzó Székely Sándor nagykanizsai várruzakl tanácsosnak, a nagykanizsai m. kir. fővámliivalal vezetőjének a vámszaki főtanácsosi elmet és jelleget adomjnyozla.
- (Előléptetések az állam pénztárait)
Vörös Gyula állampénzlárl főtanácsos az állampénztár! Igazgatói elmet, Tenczer János főtanácsos az igazgatói elmei, Manghu Zollán főtiszt az állampénztári tanácsosi elmei és Jelleget, dr. Hortobágyi Gyula I. oszt. tiszt a főtiszti elmet ós jelleget kapta.
A Magyar VSrötktreaxI hol-(íicw.«/(Aiy I Adohozxl
- (A tanítóság koréból)
A közoktatásügyi miniszter Ko-renlsy Jenő korpavári, Dál Karolln szűnlliszlól, Kulcsár Ilona lendva-dedesi, Mehrwert Magda szenl-kozmadombjai, Soös Qéza zalalövöi piópaszolgálatos, segélydljas állami elemi iskolai tanítókat helyettes tanítókká nevezte ki.
- (A sDtölparos üzletköre)
A sUtöiparos iparlgazolványa alap ján tojást, tejet, vajat, mint a sütőipar köréke tartozó segédanyagokat Is árusíthat, ellenben lisztet csak akkor, ha lisztkereskedésről szóló iparigazolványa Is van.
Mielőtt nyaralni megy
biztosítsa lakásit,
W Oalelatát b«torừ» f) lopás-károk állani
— (A szeretet kérelme a kanizsai közönséghez)
A nagykanizsai Szociális Misszió napközi olthonában a nyáron át Is kb. 6záz apró magyart, a szegénység gyermekeit gondozzák testileg, lelkileg, mig szüleik kemény munkában dolgoznak. Szüksége lenne a napközi otthonnak egy-két régi fürdőkádra, esetleg hordóra a gyermekek fürdetéséhez. Ezért a megellő, Jó kanizsai közönséghez fordulnak ismét, amely mindig tanújele! adta nagy szociális megértésének: Juttassanak a gyermekek részére vagy kádat, vagy hordót a fenti célra a misszióhoz.
ma déli hivatalos német hadijelentés
i Berlin, július 7.
A védcrőfopilrancsnoksag hétfO déU jelentése szerint a spanyol par-tok.olíilt 21.6(10 tonna hajóteret "Uly-i.vcszlelt el egy n&net iBageraWt-líiró. Az clsulfv-esztctt hajók kítajtt van a n.000 tonnás s-m Fcmando felfegyverzett angol gőzös is.
A néanet repülök sikerrel bombázzák ,iz angol partvidékei, több «ige. .
tel és több fontos hadiipar! épjt- |
luéaivt. Megtámadlak e«y hajókaravánt is, közülük kél kereskedőini é-s egy csapatszállító hajót elsüllyesztettek, többet ntícgronirúltnk.
Afc angol repülök liéaiístorszúgl támadása sikertelen v»H, a kár jelentéktelen, két polgári személy meghalt. ; . i
Az ellenség vasárnapi repülőgép-vesztesége: l-l repülőgép, a német gépek közül 3 neím téri vissza.
— (A buza é» tengeri zár alá vétele)
miatt vannak gazdák, akik az általaik takarmányozásához szükséges kukoricát nem tudják megvenni és vannak malmok, amelyek nem tudnak búzához Jutni. Az Igazolt szükséglet feloldását a földmlvelésügyi minisztérium közélelmezési ügyosztályától lehet kérni. A kérvényben fel kell tüntetni, hogy a felszabadítani kért iermény hol és kinek a birlokában van.
— (Sümeg 8, Zalabér 1 vagon ócskavasat gyűjtött)
Példátlan sikert ért el Sümegen és Zalabéren a hulladékvas-gyüjtési mozgalom. Sümeg lelkes lakossága egy nap alatt 80 ezer kilogramm fémhulladékot gyűjtött össze, Zala-bér pedig egy vagon hulladékanyagot szolgáltatott be. Minden dicséretet megérdemelnek a községek vezetői, akik a honvédelem érdekelt szolgáló ezeket a valóságos nyers-anyagbányákat a kellő propagandával igyekeztek feltárni.
— (Szerenc8étlenDI járt asszony) Horváth Jenöné 45 éves nagykapornak! asszony szekéren ment kl a mezőre. Amikor le akart szállni, a tehenek megindullak. Lába a lőcs és a kii.lök közé került. Nyílt lábtöréssel szállították a kihívott mentők a zalaegerszegi kórházba.
— (Ujabb 90 mázsa Ingyen cukrot kapott Zala)
A zöldkeresztes akció során a belügymlniszlérlum Zalamegye ré-
szére az év harmadik negyedére (Július—szeptember) 90 mázsa cukrot utalt ki. Ugyanezen akció keretében a te|ellálás az év második felében 44.600 P-t tesz kl; a belügyminisztérium ezt az összeget Is kiutalta. A cukor- és tej-akcióból terhes- és szoptató anyák és 2 éven aluli gyermekek részesülnek.
- (Ráomlott a IBld)
Gerencsér László 18 éves sőjtöri legényt az államépltészel! hivatal utmunkánál foglalkoztatta. Társaival együtt partot döntöttek le. A fiatal munkás nem tudott idejekorán elugorni és rázuhant a leomló hatalmas földréteg. Munkástársairlak ugy kellett öt kiásni a földből. A szerencsétlen ember azonban nem tudott lábra állni. A zalaegerszegi mentők beszállították a kórházba.
Anglia szabotál az Iráni olajjal
Teherán, július 8 Az iráni pénzügyminiszter a parlament ülésén bejelentette, hogy az angolok és az iráni vezetők között súlyos nézeteltérés támadt. Iránban ugyanis olyan gazdagolajtelepekettár-tak fel az angol engedményes területeken, amelyek Iránt Amerika után a legnagyobb olajtermelő állammá tennék. Az angolok azonban nem fejtenek ki semmiféle Igyekezetet, hogy a gazdag olajtelepeket kiaknázzák és lg/ a szerződéseket megszegik. A parlament Intézkedéseket kért.
UIIIdhios líztottísl készülék
mindenkinek Örömet szerez!
\'fl\'uKilkailiiltiiáfe
Kenyérpirítók Gyoretfözök
íróasztali lámpák Hangulatlámpák mmlm\'t ffalskiarak OSw;«H«é aánspák Tankautó (limapálk
Nagy választókban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Rövid táviratok
A MINISZTERELNÖKSÉGEN ma délelőtt gnzdnsigi miniszteri értekezlet volt.
LONDONBAN továbbra is lázasan cpiíik a lövészárkokat és a munkás, hiány miatt a mozikban, színházakban szedték össze az embereket.
PRTEN német sorhajókapitány bu-várhajójával egymaga tiz lifljól sílly-
iyesztett el,
RADOCSAY László igazságügy miniszter tegnap luizaérkezctt, Jugoszláviából, do a belgrádi sajtó még ma is hnnfeozlntjn, hogy a két állam baráti kapcsolatai tovább méJyüIteik a látogatással. ;
BOLGÁR körökben hangoztatják és ennek a mai szófiai lapok is hangot adnak, hogy a Balkán-szövetség már halottnak tokiiülnető.
JAPÁNBAN U^fnap ünnepelték meg a japán—Jíinai háború harmadik évfordulóját. A távolkoicli hnburns viszálynak eddig 3 millió halottja van.
Ujabb pokolgépes merényletek a világkiállításon
Newyork, Július 8 A newyorki világkiállításon ujabb pokolgépes merényletek történtek. Az egyik hómba újból az angol kiállítási csarnokban robbant, a másik pedig az ugynevezelt Népszövetségi épületben. A robbanásoknak több súlyos áldozata van. A pokolgépek időre voltak beállítva, a tetteseket keresik.
Srem lékeket.
slrktllit, Ritulintt. 1*1 snlMil
azakszerüon éa legolcsóbban KOVÁCS J0Z&&F kóTaragómeaternóI, Király-utca 35. Hijry ili«^*k-raktár.Telefon 615.
Nagyváradon besszaréblal menekültekkel töltik be az állásúkat
Nagyvárad, Július 8 A belügyminiszter távirati ulasi-tást Intézett a nagyváradi városházára, amely szerint az olt megüresedett 13 városi tisztviselői állást a Bessza rabiából menekült tisztviselőkkel kell betölteni. Nagyváradon egyébként minden Járóművet összeírtak és esti 11 óra után nem szabad az utcán tartózkodni. Tilos az esti séta és nappal Is csak engedéllyel vehetők Igénybe a jármíWek,
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
KALAI KÖZLŐN*
1940. Julim 8.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon lóbarátalnknak éa Ismerősei nknolc, kik felejthetetlen drága Jó feleségem, Illetve édee-| anyánk
Pintarlos Mártonná
Ielhunyta alkalmával may fájdalmunkat enyhíteni iRyokeztek és " temetésen megjelentek, ezúton i a leghálásabb köszönetet t mondunk.
Pintarles család,
APRÓHIRDETÉSEI
" ,,i1J\'i,U?\'í<J* *« 6»..,... 10 Hdaj
HlMt, mlnten lovibbl ud S (llUf, b.tkO.iiaj áá\'Méá., mind., lovábbl »id 4 NII4,.
állás
¦•JiránSt délutáni órákra keresek. Balihjány-utca 17. .
Ba]*r«r« felvételik azonnal: Széchenyi tér », .ilentkezés 1. si. ajlónál. •
•»»•". aaoalt.l.a ».jarer.« ke.
feiíelík. Csengeryut 22. *
Felveszek M.ibl.h.u, rendes be-lárónól Cint: Fö ut 17., emelel. 166C
ADAS VÉTEL
Katonai egyenruhásali felszerelések nagy választékban Ksulmsnn Károly cagati. 1044
Jókaiban Je\\ő női karAfcpárt vennék. Telekl-ut 10., tlzlet. 1663
UjaAgpapIrt minden mennyiségben legnugasabb árban álvestek. — Kelemen Rezsó cég. 1655
Láv« koraibapar Vi kg. 40 llllér. K.iili.16 Sorlel lestékkereikedésében, Er-zsébet-tér 4. •
Hexlarlaaom IclosizInlÍBn miatt ebédlő\', háló-, konyhabútor, lámpa ás egyéb háztartási tárgyak eladók. Perlaky, Király-utca 43. 1668
Akacmaaat veszünk. MubzgI és Frledenlhsl ceemegekereskedtse. *
BÚTOROZOTT SZOBA
Butoroxott szoba kiadó, esetleg el-látással, augusztusrs. Batthyány-u 8. *
UAZ ÉS INGATLAN
Eladd Sugárút 41/c. alalll,adómentes, egyemeletes, kétlakásos kertes ház. Levél-beit érleallés: Qábor, Újpest, Mándy La-J..s-». 2/a. címre. OgynOkOl díjasok. 1654
Zalai Közlöny Zalni Közlöny Zalai Közlöny Zalai Körlány
...... „_,_, Za|ai Ka*ny
i K«őny i Itiploiiy i llozíőiiy i Élözjony
i Közlöny i Közlöny i Közlöny . . . Közlörj
Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Kjöílöj1 Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai "sjrzlönv Zalai Közlöm\' Zala\'
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-uttia 8.)
igazgatóságával sikeralt olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konlortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai KOzlóny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KözISny
nyomdájában
Nagykanizsa, Fö-ut íj.
KÜLÖNFÉLE
Pintek éijel a vasultél az Erzsébet-térig «»«««•» egy sárga euőtrnyö. Kérem a bccídletes megtalálót, 5 pengő jutalom ellenében a kiadóhivatalban leadni. *
ALII KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
métánlnmkl
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, üzleti könyvek ós dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készitflnk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskefési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körlevelekel, röplapokat és m ndenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON: 78.
Gyártunki
üzleli könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfüzeleket és lombokét, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptárfömböket, fali-naptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nggykanlm rae«yel város polgármesterétől.
15.686/1940.
Tártrvi A buza- és kukoricákén-lelek beieltniésp, tii alá helye*
; i zésc és igény be véle\'e,
Hirdetmény.
Mindazok, akiknek 5 q-t meghaladó buza. vnay pedig 10 q-t meghaladó morzsolt tengeri, vagy 15 q-t meghaladó csöves tengeri, avagy óbbon az arányban számítva e-jryütt 1(1 q-t meghaladó morzsolt éa csöves tenjtort van birtokában, hiitolosok egésx késxletuket, vagyis nemcsak a tontobb Irt mennyl-BÓgeken felüli részt, bejelenteni.
A bojelentéet leffkésóbb íolyó hó 8-án, hétfőn 8-14 és 17-20 órák között a Városháza tanácstermében (I. emelet, 6. ajtó) dr. Pottyondy József v. aljegyzőnél szóbelileg kell megtenni. A bejelentő a bejeiontott adatok hildélll aláírását köteles adni.
A bejelentéskor igényelni lehet » bejelentő, valamint családja ós eltartásra jogosult alkalmazottai részérő búzából az 1940. augusztus 15-ig Bzflk-sóges monnylBéget, kukoricából özönlőiül állatok takarmányozására és hizlalására az 1940. november 30. napjáig szükaŐRes mennyiséget. Ily Igénylés csak akkor vehető tigyelembo, ha a birtokos aat kollöan Igöüolja.
A bejelentés o július 5 én meglövő kónzletekre vonatkozik
A bejentés alá eső búzát éa kukoricát Július 5-től kezdve zár alá lielye-zottnek kell tekinteni s azt a földmlvo-lónUgyl mlnlaztor kUlön engedélye nélkül forgalomba hozni, földolgozni, vagy azzal bármi más módon rendelkezni
tllOP.
Az összes többi tudnivalókról a bo-jolentők a bejelentéskor dr. Pottyondy aljegyzőtől felvilágosítást kaphatnak.
A rendelkezések megszegői szigorú büntotésben részesülnok
Nagykanizsa, 1940. Július 6.
isa Polgármester.
8siyhiiU8Ttt.il Mí.in 1
MENETRENDJE
érvényes 1940. május 19-től.
Entaábat-tá r—Vasarlá Hornié
VaiuUllomiira
4-26 6« 7 OB 7-40 SM 11-08
hm
15-M 18-00
18-40 20-40 22 SO 2310
f
o L
> !*j
il
!> N
•a 8
E 3
Letenyei menetrend
UtMjrMIlMt, 8-40 Higybwlittrsirt.7\'60 N.,„k„i„Miu. 14 2S L.ta,l,.t.k, 11-4(1
VÍ?s?n?%jLt csafamaxitoan szémkoznalik
ZJUJil KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
B«d]a! „Kízg.<d„«,l R. T. Nagykaalzíe". Felelóa kiadó: Zalai Kársly. Nyomatott i • „Klzgazáaságl II. T. riarjykanlzsa"
•y.aaájátan Nagykaalisáa. (Nyomdáért lelni i Zalai Kár.ly.)
8991
80ii P.vioiyam. 154. szám.
NagyltMlM*, 1040. Julius 9. kedd
ára 12 llll.
POLITIKAI NAPILAP
e» kbdobfcíaUl: FM 5. nio. ruiudea bétutzup delulin.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Klollaetéal Arái egy mxf * pe«g6 40 «lléc. SltrkeaztSeegl ee kiadóhivatalt Ideino. Kim.
„Szerbusz, komám 1"
(b>) Idegen város utcáin járva-keh-e jobban fog n szemi, kevésbé homályosítják ci ismerős thhcz-nh-hoz füzödö s-Cnttmealális érzések, pedig magyar szemnek, magyar szívnek de sok nézni, Ütni, megjegyezni és nwgmérni valója van ezekben a felvirradó, husz év vetését érlelő nyári hónapokban 1
AÍI u szerelvény a vasul! á\'Jomlá-son. Minden indulásra kész. Dmíwr, ájult, gép, anyag, minden. pouioSjii a helyén. Nincs \'ázás knpkou%, nincs zajos fótiis-futás. KWillényJki és nyugodtak az arcok. Minlha öiökcgy \'magyar rög ezrei mozdultuk volna meg. Az áldott, ösi rög, amely ezer év óta tudja é* teszi a kötelességét. Ugyanezt teszi éter év óta az az emrberfajln is, amelyet ez a rög tennie tr, amely munkája vcrltéríében, éíete küzdi\'"linkben, ható porában is így ezzel « röggel.
A barnára égeti arcok, kemlényre acélozott-öklök, szikláná\' biztosabb, aranynál értékesebb szivek népe indul, hogy a történelem csűreibe ti* karitsn mindazt, amit az fjrjsten neki szánt, iiekl adott s amit ezer óv vérhnrmutja Öntözött, ezer év ma-gyar napja acélozott kenyérré, hősi virtussá, életté a ha kelleti, áldozattá.
Indul a magyar föld népe. Ez a Kővé* beszédű, vuvriwku, vosidegü nép. Csak a szeműk ragyogása és a nólájuk vidám csengése hirdcli, hojíy csordultig a lelkük.
Ebböt a létckbói itlputt kibugy,-gyau a szó. Érdunies meghallgatni azoknak, akik nem memiek \\-cIuk.
AH n szerelvény a v*su(l ú"om!á son.
Keménykötésű, zömök magyar kö nyököl a tchertacsl szélén és nézi az állomás forgaljirát. Az asszonya, aak kicsit riadt <P szoinie, de a t*c rtntesapkás slirbankó legényfia ugy néz fel rá, tniut aki irigyli apjai, Irigy! Ma nagyokat é* legjobban szerelne odakuporodni az apja mellé valami ponyva zugába, kerekek árnyékába és\' menni oda, hova a felnőttek Indulnak... ,
Tempósan érkezik oda egy dercs-fcjü föídi. Lálszik az arcán, hogy RVres valakit A ialutKÜJél ke-e.si, Megtalálja a keménykötésű, zömök naigvarunkat. Megáll elölte és felnyújtja a csontos, kérges kezét.
- Hát II má mentek, komám?
- Menünk ám!
- Hát akkor sok szerencsét! Nem megyünk mi kártyázni,
testvéri
- Tudóim komám, ippen nzér...
- Én meg csak ummondó vagyok, testvér, hogy ne^ii azerjencse h(öil nekünk, nem1 íuvertönV ez, se nem lutri.
- Hászc tudom... tudom, komám, * hát nzér...
- Hadd a fenébe, tcslvér! önbizalom keli nékünk, meg kitartás. A^zlári, hogy az Islen velünk\' W
Teleki miniszterelnök és Csáki külügyminiszter hivatalos meghívásra Berlinbe utaztak
A délkeleteurópai kérdések békés megoldásának lehetőségéről Ir az olasz, Jugoszláv és svájci sajtó — Clano állítólag Vlchybe Is ellátogat és csak azután folytatlak a berlini tanácskozásokat — Távolkeleten kléleződ&tt a helyzet
„Berlinben gondoskodnak arról, hogy Magyarországot ne érje csalódás nemzeti törekvéseiben"
A viszonylagos nyugdi csend nagy események clőjc\'c. Az Ajiglíu eUvu mCLinduló támadást a vltágsajió n á" csak órák kérdésének tartja. Ugyanekkor nagy figyeftníet szentel a világ a délkeléteuropd válható oscsrré-nyeknek. Ez a keleti front a rojmán problámán kivül legújabban a törökországi helyzettel is suTyosbodolt. Aa (,V nyilvánosságra került francia titkos okirat, atpbly szerint a szovjet olaj vidékek\' bombázásához tö. rökoiszág hoz\'ájárult, e\'anérg^silet-ték az orosz—török viszonyt. Ankara máris felkészült és közel milliós sereget i\'iHllolt fogy verte. A szovjet állítólagos követelések a jelek szerint a Dardanellákra vonatkozunk. A jelenlegi helyzetben tartani \'eh<-\'t a feszülté váll viszony további e\'mér-gesedésétöT.
Az eerdéiyl kjérdé-s (ugyancsak élénken foglalkoztatja a vi\'ág\'apokat. Bukaiest hirtelen pálfordulását kü-lönbözőkép Ítélik ínég. Magában Romániában sem tiszta még a helyéét. Manoilcscu külQgyirWUiiszter nemzeti-
szocialista és vasgárdista szellemben
akarja ujjáépitenl az országol. A; sajtó egy része mais kegyelemnél* kUH megtorlást követe\' n zsidók és a régt vezetők ellen, akik közű1 sokan nagy tömegekben menekülnek.
Az uJ kormány körfit\'ts bajok m;i-tulkoznnk. Alig alakult még a kor-lamítitkár lemondott és a kivált U-fijküÜlkár lemondott és kivéti tagok a Vasgárdához tartoznak.
A bcsszarábiai ímeueküHekel továbbra is Erdélyben helyezik ei és az állás juttatásokká1 e\'önybe hcíyc-zik őket.
A szigoilláM)k Korán kedd, szerda, csütörtök 6* pén.eken csak halaj és szárnyast szabad felszolgálni, egyéb husneimü kiszolgáUalása tilos.
Az oIökz sajtó * mmHniai helyzetiéi foglalkozva hangoztatja, hogy az uj kormány nem elég erfis ahhoz, hogy megakadályozza a magyar és boígár löickvé*ek megváló, sitását. Engedni kell és pedig jobb előbb, űrint később. Más lapok szerbit Románia mai állapotában é\'ot. képlclen.
Teleki miniszterelnök és Csáky külügyminiszter berlini meghívása
Budapest, július 9. A Budap9t.il Értesítő közli, hogy Teleki Pál gráf miniszterelnök és Csáky István gróf külügyminiszter ma hivatalos meghívásra Berlinbe átáznak, hogy német illetékes körökkel megbeszélésekéi folytassanak.
A magyar minisztcielnök\' és külügyminiszter berlini ulja Icljcscn előtérbe hozza a* erdélyi problémát. Erre mutat az olasz lapoknak megjegyzése is a bejrlini találkozóvá\' kapcsolatban.
Aasaldo, Clano gróf kísérője azt Írja a Gnzetta del Lojpolóbau, hogy a berlini találkozónak hármas cé\'Ja
van; í í < í ! \' ,!
1 Az Anglia elten megludu\'ó támadásban a német-olasz összhangot továbbra is biztosítani.
2. A Franelaoiszsággul kapc\'o\'aos helyzetei megvitatni.
3. A délkeleteui\'ópal kérdíst rCu-dcznl. , i . \'
„Berlinnek és Rómának gond/a van arra, hagy a magyarokat ne érje csalódás...\'*
Az ofsfí pont ere\'dmjé\'ive^séne ijeur WőHéges: A ,\'IWngoly továbbra is teljes erővel együtt küzd és Igy indítja meg nagy lámötfását Anglia ellen.
A "második kérdést az urun| támadás telte különösen idfivzerüvé. A francia politikusok körében ugyanis egyre jobban hódifc Vz a felfogás hogy teljesen szakitani keh az a-goi vflággat.
A har^ntt\'dlk pontról ezekéi írja An^aldo: Az WUl kétséges, hogy mK\'gvizsgálták a délkc\'cleurópal helyzetei, amelyben az orosz lépés
gyen,.. Szerbusz, fcolma\'w!
A szerelvény virágosán, nótaszó-val kigördüU az n\'\'oniásró\'... *
Az alkonyatba tü,n«5, hosszú vonal után sjró mertytjo^Ce nézett hosz-szan és az arcára szóritottii a gyűrött kis keszkenőt. Feiszeielt, virágos sapkáju, másik vonat indulására váró katona lépelt el tóelíctle. Odaszólt a slró-rivó ffchémépiiek:
- NOm sirnya kék most, lö\'köm! Hászc erre vártunk husz kemény esztendő óta! Hát neferi kék iftenker pityeregni!
- Könnyű magának! — hüppög\' vissza a menyecske.
- No ós mit gonduf, maguknak nem ezerszer könnyebb te**, amikor vlsszagyÖvünk?
- Igen... de mikor?
- Atlu csak imuga noo fejjen! Gyövünk ml hamarosan!
A virágos sapkáju közlegény öszj szekapja magát, mert kürtjet "harsant vafahonnan az állomás másik
ka felöl. AZtán meni. Husz lé pósi\'ől\'imég vissza kiáltott;
- Most az ecoer netrf a magyarnak van siratni valója!
Az egyik éppen a vlzvcelék csap* nái töliögclte a kjuiadál, "mikor elséláltnim meílelte.
- No bajtárs, megyünk? — próbáltam szóba elegyedni vele.
- Megyünk, hála\' Istennek! — vá. faszölt felcsillanó szefmmef.
- Tán csak még örül is neki? — vizsgáztáltaim. és a lelkemben feldobogott az öröm a fajtám felelt.
- Magyar ember vagyok én, kérem!
Nagyol húzott a kulacsából, aztán hozzátette:
- Csak tetszik tudni, most aztán vissza ne fordítsanak bennünket útközben, mert az aztán már baj lenne.
- Mind ilyen szívesen Jndu\'nak?
- Hű uram... hogy SzIvésen-c? Hiszen tudjuk níl most, hogy miről van sjó! Ha most menni kell, mindenki csak azon van, hogy de menjünk... imeffj<|(nk...
4 Az újságíró csak felvette n hallottakat és Ht visszaadja Őkel az iUtoiunaradotlaláiak, « még indulóknak, az egész országnak, az egész világnak, hogy lé»sa meg, tudja meg mindenki: — ezen a földön magyarok élnek, ennek n fajtának a lelkében kevés szóban, egyszerű beszédben Is- az ezeréves föld lelke é\', lobog és hajrázik és ítóost az egyfiier műiden eddiginél felvércczcllebbeii, mlndbu eddiginél keményebben és egységesebben induf... anegy.;. nttm azért, mert hívták, mert vl«zlk, h&v nejmf azért, inert hajtja a mflgyar vére parancsa, hajtja a hile az igazságában, önlmagában és űz erejében.
Afdju meg az Isten mind és térje-nck vissza mind, virágos &apkákk>íi ragyogó szemekkel, nótás ajkakkal s ha majd kérdezzük az. érkező k«-toriávonatoknái, liögy inlt végeztek, mondjanak majd akkor is csuk any-nyíl:
Magyar e^iiíbeirtik vagyunk,.,J
ZALAI KÖZLÖNY
1940. [ullut 9
A knltnszminlsztérlnm kiküldöttül művelődéspolitikai Agyekben Nagybani zsára jOonek helyszíni tárgyalásokra
A kulluszniiniszler megbízásából vitéz Halsz Aladár, » kttUussmmlsztd-rium III-lk főosztályának vezetője, n KÖzgyüjlemények Országos Föfo\'ügyc-lösége,, a Műemlékek Országos Bizottsága, valamint » Szépművészeti Múzeum képviselői vei most végigjárja » vidéki nagyobb kulim-centrumokat, így Nagykanizsa megyei várost is, hogy fontos inüvelí)(lé-s|x>iilikiii ügycktei tár gyalásokal folytasson részlm a polgármesterrel, résziul a többi tényezőkkel.
Elsősorban n már meglévő é»Ck. zene, művészeti, irodában múzeum, ósatöbbi már meglévő intézmények figyét megvizsgálják és megvitatják, így azt, hogy a város a saját erejéből
lucl-c ilyen uj intézményeket létedlcnl Illetve fenntartani. További ft\'Lidota a bizottságnak, hogy művészi akciókai kezdeményezzen és |>cdig a helyi vi. szonyokal figyelembe véve.
Ugy tudjuk, hogy a bizottság nagykanizsai tárgyalásainál sor kerül a múzeum fejlesztése, a zeneiskola további kíépiléso, ti városi zenckullirrális élei inlenzilásji, a möenilókek jegyzékbe foglalása (fnkey ká]K>lua, s|b.), közművelődési könyvtár rcláUilrtsa és a lobbi művelőd és pol ilikai .ügyekre, A kultuszminisztérium kiküldöttől ma elsőizbcn Pécseit kezdték meg működésüket.
Megállapították a köveskuti anyagyilkos épelméjüségét
A sógorgyllkos Goldschmledt Ignác kereskedő Is beszámítható volt
Legszebbet :: legolcsóbban I
Tolufou: S-M.
3
¦¦»"_ í a ruhát
Furdo^r
Szomolányltól.
Wövotkezlébcn uj hcl.yzcl álif e\'ö. Berlint és Rómái sem gazdaságilag, scim poIilikailan nem érintetjjB Bcssz-nrábtn és físzflkbukovlun megszállása és űzze1 számoltak is. Tcrmészelos azonban, hogy Örködnlök kell az amúgy Is kényes balkáni egyensúlyi helyzetre. Gondoskodik azonban Berlin\'és Ráma ar-ól is, bogy a kisebb baráti államikat nemzeti törekvéseiben ne érje csJiIód-.ís.
Badapeat Romániától várfa as tíl*6 békén lépést
Genf, július 9. A Baslcr Nachrichten a délkelet-európai helyzetről Írva budapesti magúnjelentesbcn köz\'I, hogy Bum* pest Roannniátót varja «z első lépést a jóvátételek tekintetében. Az uj román külügy miniszter nyilatkozatát, oancíy szerint "cm\'eg^iek akarnak (maradni és .szomszédaikkal íi szívélyes jóvlszonyt kjercsik, vaM mint a rámán kjórm#ny folhiváfia itrtmi oszlatta el az aggodalmakat Mkugyar körökben. A magyar katonai intézkedések azonban mim, tárják kl azt, hogy a tmwgyar Igényeket ne lehetne békés utón rendezni. Mindenestre Budapest mindaddig fenntartja a katonai intézkedésekéi, amíg biztosítékot nemi kap.
Ciano Vtchybe la ellátogat, hagy a francia kormánnyal tárgyaljon ?
\'Berlin, július 9.
Ciano gróf, aki jelenleg a nyugati fronton tartózkodik, szerdán ér\' idézik vJSMGB -a né;np(t f^á\\nosba,< nnoi tanácskozáséit azonnal folytatja. A jelek szerint a tárgyalások csütörtökön is folytatódnak. , ,
A megbeszélések •tárgyal illetően nCanl fér kétség ahhoz, hogy az Anglia elleni támadás részleteit beszélik meg elsősorban. A belgrádi Politika ezzel kapcsolatban ugy tudja, hogy amikor a, némwtek a szigetország ellen indulnak, ugyanakkor az olaszok «z cgyipbotmá határon indítanak hatalmfts támadást, i JCiajio «tját illetően « bcigrjáyii VJTIGttlie azt a feltűnést kjcltft hirt; közli, hogy Ciano Viclübe is ellá. togat és ott a francia polilikusok-k;ii, elsősorban Petain mlinisztetei-nőkkel folytul fontos megbeszéléseket.
Békésen rendezik az öaazea dél-keleteurópai kérdéaeket?
Szófia, július 0 Ilire járt, hogy Görögország kifejezésre juttatta astt a szándékát, hogy a kél o/szág közölt fennálló vitás kérdéseket békés U(n.ii rouilczzék.
A,Hilólag már meg is érkezett Szófiába a görög kérés, hogy Bulgária terjessze oki a békés megoldásra VO-naikuzó imiitványaii. A hirt, amelyet u Német Távirati Iroda- közöl, még nem firósitcitók meg hivatalosan.
iFWyttlás az 6. oldalon)
A természetes „Ferenc József keserűvíz régóta kitűnően bevált házitzer megrögzött székiekedéinél és annak mindenféle káros következményeinél ; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést Javítja és az élvágyat fokozza. — Kérdezze meg ojvosát I
Szabó l,ászló köveskuti legény — mini Ismeietes — lebatutzta éde anyját. Védője elmebeli állapotának megvizsgálásai kérte, amil a törvényszék el is rendelt. l,
(ioldsehmiedt Ignác budapesti kereskedő, aki sógorához, Havai falván
lomaji henteshez költözködött, - mint jelenloltfik — bosszúból lelőtte só-gorál, mert az egy alkalommal összeveszett (loldsebmiedlnévcl, aki fegy-\'vert lógott Havaim, ez azonban kirsa-varUi az asszony kezéből és eközben a puska elsült és (\'¦otdsrlimicdliiél szíven találta, Havait őrizetbe vették, de a bíróság minden főm ina felmentette Öl, megállapítván hogy egy szeren-csűtl^i véletlen okozta a tragédiát,
(loldschmieid nem nyugodott bele felesége elvesztésébe és Havai Kimentésébe, hanem Jelölte sógorát, a nagykanizsai törvényszék súlyos fegyházra
Kélte a gyilkos kereskedőt. Az ugy " lábiához kénül, amely a védő kérelmére elrendelte üoldscluntedl Ignác elmeállapotúnak megligyelését.
Ugy Goldschinledl Ignácot, mint Szabó Lászlót heteken át Ügyelték és vizsgáiiák meg a törvényszéki orvosok, mig ma dr. Ország I.njos ki\'r. törvényszéki orvos beterjesztette orvos-szakértői jelentését a ddr. törvényszékhez, megállapítván, hogy | ugy Szabó László, mini (lohlschmíedl Ignác épelméjüok, cselekményük eikn-velesüwkor mindkettő teljesen beszámítható voll és igj\' bniitetöjogiljg felelősségre vonliatói.
A törvényszék az evvos szakértő jelentésói a C.olds»-t)iMÍed-ügyben még a mai nap folyama*, felterjeszti a péosí táblához, mig Szabó László ügyében a vizsgálóbiról.oz keriil.
zulékál tették ki. I-\'ölerméJiyok a buza, a kukorica, oz árpa éH a rozs. AHat-lenyésztéw joenlös, ipara és ke.eske. detane azonban viasza van maradva, A lakosság inkább nagy falvak, mim városokban 61, az 1020 óta u románok több vasiUvonuDal építettek, Fővárosi Ktsencv,
A román statisztika szerlnl a lakos, ság 57 százaléka román, 13 rutén és orosz, 0 zsidó, B bolgár ús -2.7 száza-MSka német. ,\\ német lolejwsxik lélekszáma 80.000 és Tarutlno városka körül 2ü községben lakjuk. Az orosi cárok lelcpilctttók ökot oda a XIX. század első felében. >feg kell állapi-tani, hogy az orosz ós román lakosság közöli a nemzetiségi határvonal elmosódott. A bcssznrábiai románolt nem románoknak, hanem mokiovének-nek ne\\ezík magukat. Törzsökös intelligenciájuk, különösen a íalu«i társalgási nyelvül ina is az oroszt használja s ez inagyarázzíL azt a kúíömis jelenséget, hogy a tartomány fővárosában, Kisencvbeu az egyet!eu Idvalnlos román orgánum .kivételével csupa orosz-nydvü lap jelenik meg. Oroszul írtak a zsidó lapok is, oroszul a román pártok újságjai, mert csak így remélhették hogy az Írástudó lakossághoz eljut propagandájuk, sajátságos jelensége volt ti tartomány oroszos jellegének az, hogy itt jelentkezett a legszívósabb ellenállás a naptárcgycsilésset szemben és Itt volt a fészke u úgynevezett sllllsta mozgalomnak, mely nevét ou. mm <kapla, iiogy szívósan ragaszkodott arégi stílushoz, vagyis a Juttfln-nap> lárhoz s azl .a román hatóságok minden üldözése oHenérc ís, titokbaü mogl ártotta.
Bukovina északi részére viszont Oroszországnak csak néprajzi igényi lehetnek, mert Bukovina solia sem tartozott az orosz birodalom kötelékébe. Ez a tartomány okkor indult virágzásnak, amikor lK-lU-ben öriáM osztrák tartománnyá tették, Ausztria, nak Í77S-Ven engedlek ál a törökök, akík viszont 1511-ben szerezték. OMg maguknak. Az idők tolyamán Bakó-_iiua—u—bocsi jiemzeliségt pdlíllkinak vadsággal kiséHeti telepe volt. A végén III a képviselőválasztásoknál nemzetiségi kúriák szeriül szavazlak a polgárok, minden nemzetiség kulturális éleiének pedig tisztán elhatárolt, önáild medre volt. Teljes nyelvi szabadsága^ örvendezelt a négy csángó magyar falu is, amelyei a mádéfOávl veszed*-lem uián menekülő székelyek alapitól tak meg. i
Bukóvinának azonban sokkal szorosabb kapcsolatai voltak {* moldvai fojeuolemséggel, mini Bessza rabiamé-A török uralmat megelőzően tft, SW\' csávában volt a moldvai fejedeUne*
Besszarábia és Bukovina
llománia világháborús kömiyü zsák-Hiányának kél darabját kiadta kezéből.
Szovjcloroszország igényeit kettős alapra állitotUi: töiténehnire és népraj ziru. i
Történelmi igényei Oroszországnak Hesszarábiám vannak. BeasxarábJát u Prulli, a Fekele.lcn|gűr ós n l)nyeszi*T határolják, Klterjodése 44.422 négyzetkilométer, mintegy 2,350.000 .lakossal, Itguagyobb részüK görögkeleti vallású. Delkoleli része számtabui vízmosás és domb által élónkiteti Blkság, amely északnyugat relé szlcppékbo megy ál,
éghajlata szélsőséges: u nyár forró, a tél rendkívül hideg.
Az eredetileg sakilák lakta földet 106-ban lír. u. Dacához csatollak s így függő viszonyba került Kómával, A III. században a gólok h>ula||ák el, majd kiilönbözö népvándorlást hullámok söpörlek .végig rajta. 1307 óla Moldvához tartozóit. 1812-ben 0 bukaresti bóké határozatai [Olytáh Orosiror-
szág kebelczlc be. A krhííi háború, vagyis 185(1 után Itoináníához csatol, ták, de már az 1878-as berlini kim-grefcSzus i;z oioszokuak adta vissza legnagyobb részét. Románia HUH tavaszán megszállta az egé-sz lőrinciét és elélte, hogy a párisi Tanács 1920 októberében helyben hagyta ezt a lépési, Szovjet-Oroszország sohasem ismerte el a meg-szállási. Moszkva Bukaresttél t!)2i-bcu ós ll)244>eii tárgyalásokat lolylatoU a vissza csatolásról., dt; eredménytelenül, A Szovjet ugyanebben «z évben megalakitolla a Dnyeszter hntárolta Moldva Népköztársaságot, ezzel í3 hiuigsu\'lyozva, hogy igényét ltesszará. biára — amely földrajzikig e népköztársaság szerves kiegészítője — továbbra is fenntartja.
Besszarábia déli részeit német Ic\'.e-pesek ós bolgár kertészek módszereivel meglehetősen ICrmókeunyé lelték; u bevételt területek a világháború eiötl
az egé,sz országrésznek utuitcgy lil szá-
W*rO«í WiO»u6. SW M^g ma kedden ^ Mflwéazl francia fllmujdonsap. 1
Jean Qabin, Miohel Morgan, Pierra Ranoir
nagyszerű Játékával
Menekülő élet
Magyar Világhirudó
Elftadáaok ktiditi H, 7 éa 9 órakor
1940, \'jullut 9
BALAI
JSSS3EL
rezidenciája. Aí orosz ós a román ,a-kosság elkülönítése iU is elmosódott, amiben nyilván nagy szcrope a közös vallásnak volt,
!A márninrosl liavasok, a régi Galícia és Románia közötti háromszogb;\\n le-nYl el 10.442 négyzetkilomélercn, mint. rgy 820.000 lakossal. Ezekuok 38 siá-zatéka flz északi és iiyugall részekre loljepíilt rutén, 34 százafókn a déli és keleti sávokon berendezkedett román, .1.5 százaléka lengyel Ős a Kárpátok északkeleti lejtőjének közelében van ..níulegy 4.5 százatok magyar szánna-zíísii \'lakos is. Főfolyói a Prulh és Szqrelh. Az ország déli részo festői liftgyvidék, sok fenyőfával-, éghajlata kontínenlális, lakéi inkább u vjölgyek-buu települték le. Az északi rész ellaposodik, Uií kevésbé szikkadt, mini Besszarábta Szieppéi.
A római uralom alail vz a terület Dadához tartozotf, majd a kunok után számos népvándorlás vonult át rájla. A XIV. században a rutének ős roma. nok állal alapított moldvai hercegség súlypontja Hl volt, török feunliatózs^g aliüt. 1700-ban az oroszok, 1774-b^\'ii az osztrákok szajhák meg Bukovinát, anuVycl aztán 1780-ban GaJtcJával egye slteltek. 1849-töi 1018-ig az osztrák koronalarloniányok közé tartozott. A vüágháboruban kemény harcok színhelye volt. Az oroszok 1911, juuhtólöl 1917 augusztusáig megszállották, csak uz oszlrák-mogjyar hadsereg ellenofien-zivájn szorilotta ökot vissza. Az 1919-ea st. gjennalnt béke Bukovinát » ten-gj-eCek és románok közöli osztotta tol, a toígM részt azután 1939 Őszén Szovjet-Oroszország, kebelezte be.
Az ország kukoricán, búzán, árpán, rozson ós, zabon kivüJ hüvelyes terményekéi, burgonyáit és dohányt is hTineJ. Állattenyésztése fojlctt. A ke-rivíkettólem a ipiílúiká, sör és a répámkor eladására, «z ipar az oiajrhiomi-lásra korlátozódik. A talaj \'gazdag kén-, mangán- és súrélegokol rejtf melyeknek nagyrésze ínég kiaknázatlan.
Poaiown bt- Apa *\'**r tU<i7Pfí
\'4"ü\'i SZEMÜVEG \'-Sa-j*L ZSOLDOS GYULA KunlH, nana ÉJ HlCTlntMffitrili.
í\'ű-ut 8. (¦ Korona-u,llodAvnl ii.mben). ¦IsSransi. iavltámahaly I
Menekülő élet
Jenn Gubln uj fifaíje a témáiban és feldolgozásában egyaránt külön utnkbn járó francia íUarJek közill való Gyilkossággal kezdődik, dc nz ok, sőt az áldozat is ismeretlent Egyedili a gyilkjds mjenckíJIéso és annak lelki rajza adja a Utal főté-máját. A film témájában valóbau érdekesen indul és képeiben is Sokszor [művészi. A színészi játékban is nagyszerűt kapunk (Jean Gabin rímek alakítása (mellett Pierre Rénoir markáns deteklivjc és az átalodó szemű, Murátlra etmjékeztctő szép Mlohct Morgan az igazi ttülvésretet képviselik), sajnos azonban, a fltm! rendezője a imlegoldásbon a .boldog vége kedvéért mtegfeledkez(r)l1 az erköl-tsS igazságról és jogrendről. Mjeg. nagyobb hiba, hogy ebbe a detektívet in belekeverte és a detektív szemeláttára engedi clmeiiiekuftii n gylt. kost (mindegy, hogy bűnözd is volt «z áldozat, mf és a tofvajnőt. Kár, hogy a nagyszerű szinésrek részére, "Z egyébként flWzertlsígébcn is jól Induló cselektaléoybeii nem talállak más megoldást. ! i
A kísérő riiradó a nyugati háború néhány érdekes jelenetét knulntjn be nagyszerű képekben, l
l : l !!-•»-
20.691 pengő gyűlt Össze Zalában az árvízkárosultaknak
AZ Összeg; több mint egy negyedrészét a Zalai Közlöny 1 gyűjtésében Nagykanizsa adta
A (ölspán most lette közzé az árvízkárosultak javára Indított gyűjtés végeredményét. JóIcbő érzéBsel állapíthattuk meg, hogy Nagykanizsa az első helyen szerepel, mert a Zalai Közlöny gyűjtésével az összegnek több mint egynegyedéi városunk áldozatkész közönsége adta.
A főispáni kimutatás a következő: Hatóiig! gyűjtés t az alsólendval
járásban «8.93 P
Balatonfüredi Jártában 687.46 .
Keszthelyt járásban 1343.41 .
Lelenyel lírásban 605.70 .
Nagykanizsa! Járásban 757.27 .
N.val Jiráiban 435.53 ,
Pacial lírásban 1224.62 .
Sümegi |ári,ban 1022.69 ,
Tapolcai Járásban 1054.44 .
Zafaegeraregl Járásban 1219.44 .
Zalaszentgrótl |áráaban 835.57 .
Zalaegerszeg városban 612.50 .
Zala vármegye törvényhatósága-
nak hozzájárulása 1000.— .
Zala vármegye központi tl,ztv|-
aelölnek adománya 205.— .
A Járási főszolgabírói hivatalok
adománya 175.76 .
Zalaegerszeg város tisztviselőinek adománya 61.40 .\'
53.40 , 500.— ,
Iskolák gyűjtése: államlak községiek zsidó
Az alaóörsl és lovas! ref. egyházközség gyűjtése
A zalahalápi tazaltbánya beflz.
A keszthelyi gazdasági akadémia,
gyűjtése zrr.tw .
CserszegtomaJ község által rendezel) mulatság gyűjtése 21.20 .
A zalaegerszegi Baross Szövet*
ség által rend. mulatság, gytljt. 18.24 .
Nagykanizsa, a .Zalai Közlöny\' gyűjtése . 5291.44 .
.Zalai Magyar élet" gyűjtése 581.4« ,
„Zalamegyel U|ság" gyűjtése 271.68 ,
.Balatonfüred" gyulléM 140.10 .
.Keszthely ás Vidéke" gyűjtése 567.57 .
.Tapolcai Unok" gyU|líse 412.— .
.Tapolca és Vidéke" gyűjtése 111.70.
A tapolcai Ipartestület él Ipsios-
kör táncmulatságának gyűjtése 201.74 .
A zs\'ahslápi bazaltbánya gyűjt. 81.67 „
A monoazfói lUioltdegyesOIet
táncmulatságának gyűjtése 74.50 .
A badacsonytomaji egyházközség táncmulats. gyűjtése ¦ 103.20 .
Összesen tehát 20.691 P65 Iliiért adott Zalamegye lakossága az árvizes ipás által Bujtott szerencsétlen magyar testvéreinek támogatására.
1025-ról 154-re esett Nagykanizsán a zsidó választók száma
Érdekes megállapítás történt a minap az országgyűlési képviselő választók névjegyzékének összeállt/ tásávai Kapcsolatban.
Nagykanizsa megyei város lakosságának száma tudvalevően 32.000. Ebből kb. 3000 a zsidó. Az ország-gyűlési képviselő választók összes száma a iegutóóbbí összeírás sze-
rint kb 7500. Ebből Volt 1025 a -zsidó választók szarná. \\
Az egyensúly törvény rendelkezései alapján választói jogosultságuk! megállapítását Kértek 258-au a köz ponti választmánytól. A 258 kérelmező közül 154 kapta meg a választól Jogosultságot.
Agyvelejébe fúródott a gereblye-foga
A szerencsétlenül járt azonnal
Megdöbbentő halá\'os szerencsétlen, ség történt a soanbgymegyei Som községben. \\ \\
Slrnton János 17 éves somi fiatalember a mezőn íófogatu gereblyés«\' dolgozott. Hazafelé menet a falun hajtott keresztül, de a lejtős uton a könnyű lovas gereblye ugy megindult hogy a ló nem tudta visszatartani.
somogyi fiatalember meghalt
A- fió) a zörgéstől megvadult, a gereblye felborult, Simon János pedig oly szerencsétlenül került alája, hogy a gereblye egy foka átsZurla agyvelejét "és Így ráugatta magával. A szerencsétlen fiatalember uzonna1 kiszenvedett.
Megállapították, hogy a halá\'os kimenetelű balesetért iBnkit sem terhet felelősség. , \\ ;
PERENCJOZSÜ
KESERŰVÍZ
KULCS!
m
KINEVEZÉSEK
jelentek meg minap a hlvfltaloa lapban, amelyek a konlzsaiakat is érdeklik. Az IgazságUgymSnisEÍer a nagykanizsai törvényszékhet Svas-tils GézJi épltószim(érnÖk{öt épHféss-szakérlönek, CaslelU Árpád mérnököt pedig könyvszakértőnek nevez*
te ki.
*
A QREDO ; , ;
nagykanizsai szcnezele abból az alkalomból, hogy Czaplk Gyute dr. veszprémi megj\'éspüspök, mint az Acllo Catolloa ^jtóywztályáiiak elnöke, eredmenyesén emelt** fal szavát a házasságéi lenes és erkölcstelen »Szép Helénac Margitszigeti előadása ellen, táviratban üdvözölte a megyés főpásztor! \' , ,<
KASSÁN, :1 | i
a Horthy Miklós tcpülőakadómján, mint ismeretes, most tartották meg az eisŐ iiszlavatást. A felavatott re. püfőhadnagyok közt vau dr. Fü\'öp Jenő zalaegerszegi ügyvéd fia, Fü\'öp Sándor Is, az első zalai repülőlisid, aki a kassal iepül6akadem»iát végezte a Ludovika ösztöndljíávai.
REKORDOT , * ,
állit fel lassan a kjercsztanyaság torén Kelemen Feitencné, a Na^ka-nlzsai Takarék igazgató]ábiak felesége. Vasárnap, a klskuní/s-ji buosu alkabnlávai tartotta ugyanis keresztvíz alá tizenegyedik keresztg>te\'m|e-két, a kis Endrei Ágnest >
ÉRDEKES
és ncfmi mindennapi távirali megbízást kapott a nagykanizsai törvényszék orvosszsakértője. A megbiiáí* igy szói: vizsgálja meg Vaszary, Gábort,, az Ismert irót és repdezőt, aki Gyejiesdiá,son tartózkodik.
A furcsa mpgbizás egy sajtóperből \'kJcIetkezett, ajmeljji^ Kiss FO-CCné, a Szinmüvészeti Kamara elnö" ke indított Vaszary Gábor ellen, egy, még tavaly augusztusban a Magyar Nt\'-mzetbini megjelian\'. támadó ciki Weért. aVíóíla .többször ís ldtürtct
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier törülközők legolcsóbban
Pizsama-anyagok
«I om I nő»é gii
puplin ingek
oiceó árban kaphatók Divatcsarnok, Fő-ul 6.
a bíróság a tárgyalási, dc Vasüary eohasetmi jelent meg. Az c hetijei kitűzött tárgyaláson Is orvosi bizonyítvánnyal mfBnlétte ki magját, .mondván: tílszős mandufugyuiladása van és GyOnesbÜáson pihen. Kiss Ferenc mbít híles orvosszakértővcl vizsgáltatja meg \\\'aszaryt és ha állapota mem olyan súlyos, mint jelentette - el6Y©z*t(B!ik.
., v3 * A SPORTEGYESÜLETEK
[mMtfépp N\'agykflnázsáíi a Zrínyi, és az NTE telte, a többi vidéki vá. rosban is megkezdték az egyesüléseket. A fuzionált egyesületek váróban szebb1 és jobb ere dinié" yc ke t tudtak felmlutatnl. Ez készletté Kaposvár sportembereit is arra, hogy a város egyetfsnjBs sportérdektel megvédésére a kaposvári sportegyest! le leket egyesítsék. A Turul és a" Rákóczi Sportegyesületek veijetől &6a> m\'ár ímeg is indultak a tárgyasok. A jövő évadtói kezdve tehát ma> Kaposvárott is csak egy sportegyesület lesz, amely azonban srintén több csapatot Indít, részben nz aEosttályi, részben az ifjúsági bajnokságokért. *
SZABADTÉRI SZÍNHÁZ
nyilt unieg mu\'t héten Újpesten, amelyet, mint jelentettük, a N»gy. kanlzsán is vendégszerepelt Inkc Rezső és színtársulata kapott meg, méghozzá nagy anyagi támogatással. A kultuszminisztérium és a kamara támogatásán kívül Kispest 4500 pengős segélyt utalt kl a társulatnak. A színház nézőterén 1600 etmber fér el. Kíváncsian várjuk a kispestiek véle (menyét, már csak azért is, mert a Nagykanizsán ttündvégig openettprj Irntadennoként szerepeltetett Pogány Margitról azt írják az újságok, hogy Imínt drámai hősnő mutatkozott be. Ssfjnos, kjözben a bel,üg>|mí,nfczterj betlllotta a szabadtéri előadásokat. *.
A TERVEZGETESEKKÉL
jmpstanában csínján kell báuüii. Az eseottények oly gyors tempóban követik egymást, hogy az Utazási és nyaralási tervek egymásután dűlnek dugába. Még a rádlóelöadásokat is befolyásolják a változó idők. Gráf Ernőnek ne-nvrég jelentett »Mernnyih«f kerül a háború* cimű rádióelőadását háromi nuppat *«z előadás elölt a váratlan politikai események mi att, le kellett venni a műsorról. Segédszerkesztőnk icgkÖ/clebbl rádió\' előadáséra Így csak juUus 2S-án lesz lesz a -Hosszú é\'et titka* cimímel.
A BORTALAN
napokon a borivók igen Ötletesen Mitkb\'tex kadarka, névé keresztelték ei a mftlnaszörpöl. Mint kaposj laptársunkban olvassuk, volt egy vendéglő Somogyban, ahol nem »niko-texes«, hanem ererteti kadarkát szolgáltak fel az egyik vendégnek, de - szalmaszállal. A turpisság csak! akkor derült ki, amikor a vendég a 8. pohár után danolgatnl és dülöngélni kezdett.
— Naptár: Julius 9. kedd. Rom Itat. Veronika. — Protestáns Lukrécia, — Izr. Tliam hó 8.
OozMrdŐ nyitva reggel 6 órától eats a óráig (bétt*, (.«orda. péoUk délotáa
k*ddeo egöu nap nőknek).
Elitéltek két árdrágító falusi gazdát
iMmap két árdrágilási pert tárgyalt a nagykanizsai törvényszék tanácsa. Az cselei világosan mutatják- hogy o hatóságok éberen Örködnek azon, hogy necsak a kereskedők, de a termelők is belnrisák az árkormúny biztosság ál-liíl megállapitoli árakat.
Az egyik vádlott idősebb Uíalog János vallkonyai gazda volt, uki 13.80 pangóért adolt cl egy métermázsa bur-
Mii - Film - Szórakozás
A HUNNIA KÉT HATALMAS M0TERM6BEN
lázasan folyik a munka. Alig feje^ zödlok be az Igen, vngy nem és az Ismeretlen ellenség cimü filmek felvételei, ©zen a héten máris két uj fűmet kezdtek forgatni. Az egyik az lígy csó4í és más semmi, cimü zenés vígjáték, amelyet a Mester film készít, a másik Zilahy Lajos nagysikerű regényéneik, a Hazajáró léleknek filmváltozata. \\
AZ 194Q-41-ES FILMSZEZON
augusztus 10-ón kezdődik. Nagy készülődés folyik az egész vonalon. Az első- szakmai bcmuUdól már a jövőbeteri megtartják. Egyelőre n külföldi filmhiáuy \'komoly. A kereskedelmi ml-nrszlériulmban mull héUsi folytatóit tárgyalások mindezldeig nem vezettek cieíbnényro. A helyzet nem ugy alakul, hogy ezt ,a bonyolult kérdési meg\'tehetne oldani..A külföldi lilmek hiánya nagyban emeli, a JÖVŐ szezonra a magyar filmek . kelendőségét. *
AZ AMERIKAI FILMEK V.VIHAR0S TE$dtPÖJAT
érzékel leli a Férjem ja kékszakáll BÍniü Tób\'s film. Jigy szoknyavadász tenorista romantikus és tavaszillatu kuhmdja, amelynek során egymást követik a mulatságosabbnál mulatságosabb jelenetek. Egész ;orcgél vonultatja fel a pompás vigjáfóku figuráknak. Másfélórás zavartalan derűt és mosolygást jelent a fffln. A kél kitűnő német komikus: Theo Lingeu és Paul Kemp bőkezűen szórják a humort Ős ebben nagy segítségükre vau a fiatal sztár, Guszti \\Voif csicsergő komikuma. Tasnády Fekete Mária és Jo-hannes Heestors -képviselik a vidámságban szivárványszerücn könnyes szc-rtíanl romantikát, A zenés vígjáték a hét legnagyobb filmsikere.
*
NÉGY MAGYAR FILM ALL KÉSZEN a bemutatóra, az ősz eejérc pedig mégilovábbi 10 rum lesz készen, hogy a 4(Özönség elé kerüljön. Miután a fővárosi filmszínházakban az ősz eleje még\\iicm alkalmas arra, hogy a nagy költséggé t járó magyar filmeket bemutassák, mivel ezzel ezeknek sikerét esetleg veszélyeztetik, ezért a sorozatos magyar fi ünbe mulatókra csak Szeptember második felében kerül sor, Könnyen tehetséges tehát, hogy a nagy lendülettől megindult magyar filmgyártás uj filmjei a jövő szezon kezdelén majdnem minden esetben a vidéken kerülnek először a közönség elé.
gonyát Kovács (iábornénnk. Cscrpán Józsof borsini gazdatársa Bedő János-nénuk és Gerencsér .Ernőnek adott «I burgonyái, ugyancsak métermázsán, ként Kl pengős .árban.
A törvényszék mindkét gazdái bűnösnek monditi ki árdrágítás vétségében és ezért Balog Jánost 10 pengő, Cserpán Jánost pedig 20 pengő pénzbüntetésre iiélte. Mindkét Ítélet jogerős
Állandó Másoruámok hélUkoupókon Budapest I. mfiaorán
6.45 Toma. Hírek. Költemények. Hanglemezek. — Utána étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemnetkőzi vízjeiző-MolgálaL — 12 Harangszó. Hlmnusa. Időjárásjelentés, - 12.40 Hírek. — 13J20 Idöjeliés, Idő járás jelenlés. -14.83 Hírek. — 14.45 Müsorismer-letés. — 15 Arrolyamhlrak, piaci árak, eiejmis/oráiak. — 18.45 Időjelzés, ldö járásjelentés, birck. — 17 Hírek szlovák és magyarrost nyelven. — 19.15 Hírek, - 21.40 Hírek, Idő járás Jelentei, hírek silovák és magyar-orosz nyelven,
BUDAPEST I.
17.15 Toki Horváth Gyula cigányzenekara, Sárváry János lárogulózlk.
— 18.15 Felolvasás. — 18.45 Wfclincr Géza orgonál. — 19.25 Emlékezés Halbóra. — 19.35 Rigoletto. Opera három felvonásban. — 2210 Az t. honvéd gyalogezred zenekara, — 23.20 Közvetítés Hévízről; Lakatos Tóni és Misi oigányzenekara muzsikál.\'
BUDAPEST II,
17.45 Ruszin hallgatóknak. — 18.45 Mezőgazdasági félóra. — 1D.30 Felolvasás. — 20 .Hírek. — 20.25 Táuclc-mezek. — 21 Felolvasás. — 2130 Időjárás jelentés.
Szerda
BUDAPEST I.
10.20 Kenéz Sándor előadása. -10.15 Szltuyay Jenő előadása. — 12.10 A rádió szalonzenekarja. — 13.30" A 15. honvéd gyalogezred zénokam. — 10.20 Eöry Kálmánné mesei.
17.15 Onerali részletek hanglemezről
— 18 Dr. Szabó István előadása, — 18.30 Vetess Károly cigány zenek ara.
— 19.25 A Váci Vox Humana Énekkar. - 20 Rádió a rádióról. - 20.10 Az Erzsébetvárosi Színház előadása. • Sáigarigófészck. 0pereli 3 felvonásban. — 23.35 Lakatos Floris ós fia cigány zenekara.
BUDAPEST 1L
19.15 Tánelcmczok. — 1933 Kncr
Imre előadása. — 20 Hírek. — 2025
Dr. Horn Zoltán előadása. -- 2050
Kurfna Sírni cigányzenekara. — 21.35 Idöjárásjclenlés.
1940. Julius 9.
A Magyar Vöröskereszt sokoldata faladatának elvégzésére milliók kellenek I Adakozz !
CUKOR -"élküll beffizés használati utasítását
kérje a
Teutsch drogériában.
BÚTORT
. Mim
vegyen vigy lendeljen,
tutit megbízható és olcsó.
Cseagery-ut 14» ____________
Magyarország meg-oaonkítáaa óta közel agymilliárd tonna uj azanat aikerfllt felkutatni
A széntermelés Magyarországon tulajdonképpen a Széchenyi korszakban vette kezdetét, amikor a Dunán megindult az első gőzhajó és Pesten felépült az első gőzmalom. A széntermelés 1867-töl kezdve rohamosan emelkedett. A csúcspontot 1913-ban értük el 10,174.000 tonnával. Érdekes, hogy 1841-íöI 1938-ig Magyarországon Összesen ct.ik 385,910.000 ÍOntta szentt termeltek. Ebből a Zsil-völgy 66 millió tonna, a Salgótarján vidéki bányák 60 és félmillió tonna, a tálai bányák 56 millió tonna, a pécsvldé\'í bányák 40 millió tonna, az esztergomvidéki bányák 23 millió tonna és a diósgyőri vasgyár-borsodi bányák 21 millió tonna szenet termeltek.
Aí adatok szerint 1913-ban az egész ország szénkészlete 1.7 milliárd tonna volt. A trianoni békeparancs ennek 63%-át az utódállamokhoz c alolta ugy, hogy a megcsonkított ország területén csupán 609,000.000 tonna szénké zlet maradt. Az óriási erőfeszítések a csonka-országban örömteljes eredményre vezettek. A mrgesonkttás óta a kis ország területén köz I egymilliárd tonna szén vagyont sikerült felkutatni éi feltárni. Az 1919 ben ismert csonkaországi szénvagyonnáí az uj szénvagyon 150%-kal löbb. A Felvidék és Ká\'pálalja visszatérése óta Magyarország összes eddig Ismert szénvagyona három milliárd tonnára becsülhető.
SI rem lékeket,
liibultot, in amati rio I, hSil eroliktniliit szakszerüeu és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kőtaragómcBtornél, Király-utca 33. Nagy «iromUk-raktir. Telefon 616.
(—)\'A meoiekl va»éro vetekjilk Mftgtlnomabb svód vasérooel
"á napilapok közölték, hogy a szénben, buxilban és egyéb á.ványi termékekben gazdag baranyai földön kiváló .minőségű vasércre bukkantak. Az Iparügyi minisztérium bányászati osztálya már megkezdte az előmunkálatokat a mecseki vasérc-lelőheljek megállapítására. Az eddigi vizsgálatok szerint a talált vasérc vaslartalma megközelíti a világhírű svéd mágneses vasérc minőségét. Az Iparügyi miniszter Intézkedésére a nyár folyamán a Mecsekhegységben széleskörű kutatápl fo\'y-tatnak, hogy me\'yek azok a helyek, ahol megkezdjék a vasbányászatol.
A Magyar VörStkeresil hol-dtuixtgényt Adakozz I
1940. JutlUB 9
5
(Folytatás a 2. .oldalról)
(Uj hivatalos órák a városházán)
Tegnaptól kezdve uj hivatalos órák léptek életbe a városházán. A bclügy-ininisztcr rendelkezése folytán a hivatalos órák rendje ezentúl a következő; reggel 8 órától délután 2-ig és 5 órától esw 8 óráig. Délulán 2-töt 6-ig és este 8 órától reggel 8-ig állandó ügyeleti szolgálat. Vasár- és ünnepnap egész nap ós egész éjjel ügyeleti szolgálat.
— (Erdő legelő bizottsági ütés)
A városi erdő-legelő bizottság tnq délután 0 órakor ütést tart a várói-háza kis tanács termében, >) . i
— A járásbíróság telekkönyvi hivatalából)
Gumilár Mihály, n nagykanizsat kir. járásbíróság fötclukkönyvvezctöje löbb mini 10 esztendei közszolgálat után nyugalomba voniill. Az értlwnes tisztviselőt dr. Wóber Elek kir. Járásbíró meleg szavakban búcsúztatta. Utódja Zoltán Gáspár lolekköQywestelő lett. míg Zoltán helyettese ltádi Kálmán, akit Tol na tamásiból helyezlek ál a minup Nagykanizsána és aki hivatalai . már elfoglalta.
— (A szeretet kérelme a kanlzaal közönséghez)
A nagykanizsai Szociális M\'sszló napközi otthonában a nyáron át is kb. száz apró magyart, a szegénység gyermekeit gondozzák testileg, lelkileg, mig szüleik kemény munkában dolgoznak. Szüksége lenne a napközi otthonnak egy-két régi fürdőkádra, esetleg hordóra a gyermekek fürdetéséhez. Ezért a megértő, Jó kanizsai közönséghez fordulnak ismét, amely mindig tanújelét adta nagy szociális megértésének: juttassanak a gyermekek részére vagy kádat, vagy hordót a fenti célra a misszióhoz.
— (EltUnt dr. Lajos Iván? Nagy port vert fel annak .idején
az a vádaskodó röpirat, amelyet a nemet birodalom harci félkész esetlenségéről és bel állapotának állítólagos visszásságairól adott kl 6s bocsátóit világgá egy dr. Lajos Iván nevű tan-Agyi fogaimazó, aki a pécsi tankerületi rőigazgalóságon teljesített szolgálatút. Ezl a brosúrát később elkobozták, a németek lenyes győzelme pedig halomra cáfolüt minden áUjtását. Ugy-lálszik, hogy nevezett dr. Lajos Iván ismeieücn jtelvén lartózkodik, mert a Hivatalos Közlönyben megjeleni hirdetmény arra lüvja fel, hogy\' 30 nap alatt jelentkezzék szolgálati helyén, meri különben állásáról JemondoUnuk fogják lekinicnj,
— (A padlás tűzvédelmi felszerelése)
Légvédelmi készültség elrendelése esetén gondoskodni kell a padlás Iflz-védelmi felszereléséről. A padláson el kell Itelyezui egy olyan vízzel meg-UVttölt széJessziju edényt, amelynek ür-t ártalma 100 liter, továbbá két vedret, féí -köbméter száraz, homokot és kél lapátot, Ez a felszerelés 1 egységnek számít, még pedig 300 négyzetméter terűiéire. Ha a padlás nagyobb, akkor ujabb atyen egységet is el kell lielyczni, ha -kisebb a padlás, az 1 egységet akkor is be. kell szerezni. Ahol padlás nincs, ott a íé[>cső, vagy tetöfeljáró közelében kell l-l egységet elhelyezni.
Budapest, jullus 9 A Pest a (Budapesti; Tudósító jelentése sflapjín azt .Írja, hogy Belgrádban a Jélkcletcnrópai béke Jeudartásán** szempontjából Is a magyar és jugoszláv, valamint fl bolgár barátságot Őszintének és szilárdnak .kell elismerni,
mert ennek eiedménye az, hogy délkeleten még mindig ibéke van. Politikai körök véleménye .szerint e három állam .őszinte barátságatbiztosíték arra, hogy a délkelé (európai kérdéseket békés utón oldják (mcg. ,
Az angol-francia ellenségeskedés további fejleményei
Tanger, jullus 9 Gibraltár felett ismét megjelentek az ismeretlen rcpüJÖgé[»Gk és bombázlak az angol hajókat. Az ongoi hadihajók ugyanis Felsőbb utasításra kénytelenek voltak visszatérni támaszpontjaikra, olHinnél a?, első francia repülrt-támadásrn chnenoküllck.
\'boádon, július o
A Reuler-irada je\'enll hivatalosan, hogy az angol tengeri IwdorÖ további siketcs intézkedéseket telt, hogy a francia hajók ne kerülhessenek német kézre. A Richel;cu elfogása sikerrel járt, részleteket később közölnek. A je\'ek szerint ez a válasz a Hojfongbnn
a franciák által lefoglalt angol ha. Jókéit.
, Newyojik, július Sl A Newyoxk Times szerint Amerika kormánya is mindent elkövet, hogy a Beorn francia, jrepnrfőgépanyahajó ne ¦kerüljön német ^ézro, mert fedélzetén az Amerika .állal szállított repülök vannak. {
London; jullus » A londoni francia ügyvivő hívala-losau közölte, ltogy /Franciaország a diplomáciai viszony megszakítása .ulán visszahívja a követség összes tagjait és tisztviselőjét.
Kiéleződött a távolkeleti és a közelkeletl helyzet
Róma, Jullus 9.
Athéni ttidóNftás .álapján ,kjözlik az olasz lapok ott az ango.\' (ervet, amelyet Szíriával kapcsolatban do1-goztak ki az angoi politikusok. Ewfi-íint Szíriái az jrakl királysághoz csatolnák nagyobb részben. Ennek fejében Mossui" vidékén bizonyos területekről íümondana I-nk Török-n*-\' szág javéra, dc Törökország S\'-hia egy részéből is részesülne. Irak átengedné a csapatokul területén és a török kikötőket Is szabadon használhatná n flotta.
A Javaslatot Muri pasa terjesztelks elő fegutóbb a török ko>knánynáI> Ankara állítólag clutatytottn A Jaj: vaslatot.
Rétmn, Jullus 9.
A Popolo dl Romja Szerint Tokió* bun ujabb jegyzéket adlak át az angol követnek. A jegyzék nemi fogadja ei azt az ongol válas-t, uüne\'yet London adott az indokínai helyzetre vonatkozóan és amjely szerint a szállítások megakadályozását nem veheti tudomásul. Japán kéri az «n-goi kormányt, hogy változtassa mLg álláspontjai, mert a helyzetet csak elmérgesitl.
A lap szerint Távolkeíetcn ujabb nagyjelentőségű fcjtemiények várhatók.
Peking, július 0 P A NTI jelentése Szerint az angol* ellenes mozgalom egyre erősödik Tá-vokeleten. Hsukovban a Japánok nagy-
gyűlés l tartoitak és.azon követelték a kínai angol és francia helyőrségek visszavonását, a külföldi telepek visz-szaálll\'ásál, oz India ős o FflHp szi gélek szabadságmozgalmának megsegi lését slb.
Meggyilkolták az annami vuáazárt
Bankok, július f Ideérkező lniek szerint Vao, Tal au iiami császárt az (egyik lialánneuti kisvárosban meggyilkol Iák, A jesászá 27 éves volt. . ,
A Iiiit Bankokban hivatalosan még nem erősítették meg, de ha Igaz, nagy kihatással lesz a ttelyzol alakulására,
Írország megvédi aemíegeaségét
Newyork, július 0 A Newyork Tinim Jelentése szerbit Do Valem nyilatkozatot adolt a lap Írországi imm ka társának, amelyben kl jclcutet\'e, hogy Irország\'el van szánvu, hogy megvédi semlegességét, ha keli iegyveres erővel is, akár német, akár angol oldalról is érné támadás.
A üyagatl harcok eseményei
i London, július o Hivatalosan jelentik, hogy az ellen, séges gépek délangliai bombázása, során több ház összeomlott, néhányan életüket vesztették, a kár jelentékeny.
Késöobl jelentés szerint a bomba támadások során tűz támadt, de sike rült eloltani. Az éjjeli légitámadás során egy ember vesztette éKlét
Halálra gázolt az autó egy négy éves kisfiút
A RíímJogy-Imegyet BÖhbhye községben halálos gépkocsi gázolás történt, melynek áldozata Tóth János böhö-nyeí lakos 4 éves kisfia. Kümilvcs Lajos kaposvári bérautófuvarozó szombaton 7 óra tájban Böhönyén hanidt kjüresztül KA 314. szá)u)ü, személy gépkocsijával, amikor a község főutcáján egy rnngnsan megrakott szénásszekeret akart klkerül-t
.n szekér mögül váratlanul eí"ő ugrott Tóth János böhönyel lakb\' 4 éves kisfia. A gyermek valóság gnt \'nekirohant a gépkocsinak s igy Kőműves Lajos már nem tudta cIhá-tanl a katasztrófát: o gépkocsi elütötte a négy éves gyermeket, aki véres fejjel \'terült ei az uton, -nyomban meghalt.
A csendőri nyomozás megállapította, hogy n bérautőst nem terhel) felelősség. ... 1
A francia államtanács elfogadta Laval. alkot; mánymódosító tervelt
Vtoby, julluu 0 Hivatalosan közlik, hogy a hétfő-esti államtanács Lebrun elnökletével (óváhagvla és elfogadta Laval alkotmánymódosító terveit, amely szerdán kerül a nemzetgyűlés elé.
Budapest, Július 0 Az Uj Nemzedék ugy értesül, hogy Laval uj francia alkotmánya az olisz kamarai rendsier alapján épUl fel.
BMfi!SLak ittipregnálása
PáLCSICS-nál
Teleion: (Isist 533.
FS-mI T.
Telefon: gyár; 344,
(Háztartások nem használhatnak többé ingkövet)
A Budapesti Közlöny miniszteri ren. deleiét közölt, arady a iugkővei a" szabad forgalomból kizárt méreggé nyilvánítja éS felhasználását kizárólag ipari vagy más ,özemí, kísérleti és tudományos célokra korlátozza. Háztartásokban sem tisztítási, sem szop-panfőzési, sem más célokra nem szabad luiszuálnl lugkövel. A rendelet október l-m lép életbe.
— (Mióta ünneplik Outenberget ?)
A Tükör júliusi szánta írja: Gutenberg szülővárosa; Mukiz az első Gu-teubcrg üiutepct 18IÖ-bcn rendezie, a könymyomlatás felUnláUisának négyszázadik évében. A második nagyobb Gutenberg ünnepet 1000-ban tartotta a város, 1936-tól kezdve pedig minden évben Gutenberg betol rendez. Az öt-százados évforduló ünnepi lte;e június 22-30. között fényes ünnepséggel zajlott le.
— (Elitéit nemzetfyalázó)
Gzcglédi Ferenc 48 éves soinogy-szili földműves több társa jelenlétében sértő módon nyilatkozott a magyar nemzetről, A csendőrök feljelentésére, most ikcrült a pécsi tábla ölös.tanácsa elé, aliol iicinzetgyalázáscrt 100 pengő pénzbim le lésre itellék Czeglédí Pei«n-cvt. Az Ítélet nem Jogerős.
— (Elfogtak egy lókötőt)
Kolompár József nagyszakácsi ió-alknsz fcljetontést lelt á csendörségen, hogy mig Ő a vásártér melleit aludt, valaki kocsijából elkötötte kél lovát és elhajlottá. A csendőrök azonnal megindították a nyomozást és Zxlio-kislakul halálában elfogták Szenlgróli \' István csavargót, tikiuél megtalálták a kél elkötött lovat
LEHARAPTA felesége orrát Lakatos Kálmán győri lakos, mert nx asszony elit agy In öl.
ZSID0 többé nem lehet újságíró Román iában.
A KÁRPÁTALJAI lanitók átképző lanfolyamát 200 résztvevővel ma nyitották meg Székesfehérvárott.
NÉGYSZERES öngyilkosságot követett cl (loszlonyi László budajWMtí ügyvéd. Először megmérgezte magát, majd Tclvágta ereit, később fetakasz-tolla magát, de mivel ez sem sikerült, agyonlőtte magái. Ez már Elkerüli.
KAPOSVÁROTT uj mezőgazdasági iskola épül 100.000 pengő költséggel.
1139 NO az utcán szülte meg gyar-mekét Budapesten\' tavaly, állapították meg a főváros közigazgatási bizottságában.
SZEGED városa 300.000 pengő árvízi segélyt kapott Q károsultak támogatására.
60.000 ELSŐ SEGÉLYT nyujtoUak tavaly u budapesti, mentők — a inon-tani fcözgyülés inegillapitáau fizerint.
FINNORSZÁG uj budapesti köWo ünnepélyes forrnák kőzött muUtU b« megbízólevelét a Konnányzóuidi. ( j
Köszönet nyilvánítás.
Mindazon ióbarálalnknak e* is-moróaolnknek, kik lelejthotallen drága ]ö roleeégeoi, llletva édesanyánk
ünomor Fmemttoui elhunyta alkalmával nagy fájdalmunkat onyhltonl ígyokezlok és a temetésen moglelontek, ezúton Is a leghálásabb köszönolet mondunk.
StooMOf í\'treno
Cséplési mázsakönyv
ára 1*40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSxIBny uy<»MiMJMmn
Nsaykanlzti, F6-ut 6.
A DifyhHliitil klr. |ár»eblróe*g, mint telekkönyvi hatosig.
S68S/\'tk. 1940. szám.
Felhívás).
A telekkönyvi hltőaág dr Qórony litvánná Koller Izabella morgánypusitil lakos gazdaedóanak 5603/tk. 1040. sa. a. beadott kérelme következtében a 14000/ 1933. M. B. az. rendelet 18. 8. és 10000/ 1930 M. E. is. rendelet 31. §. a\'aplln a gezdaadóa tula|donát képeié és gelseezl-gctl 105. síimu telekjegyzökönyvben 327/2. b. 1. hrsi. alatt logjalt 5000 négynögöl él 827/5. b. I. hnz alall loglall 200C0 négyszögöl területű uántó éa rét a Nagy. oldali dttlóber. Ingatlanoknak együttesen 8750 pengj vételár melleit Csancslr Klímán ee neje Haravnlk Magdolna lapsonyl lakosok részére árverél Joghatályával el-ádlaát elrendeli —
éi felhívja az lugatlantulajdocoal és a jeliálogos hitelezőket, hogy a felhívás kéibealtésélol számított 15 nap alatt észrevételeiket terjesszék elo.
Egyben a telekkönyvi hatéaág közhírré teszi, hogy a vételi alántat !0>/o át kllevö bánalntna bírói letétbehelyeiése melleit tegkéióbb ti 1940. Július 24. napjának d. e. 10 órájára Ultizott tárgyalás clótll nap déli 12 órájáig bárki tehet a megajánlott vételárat legalább 1% kai meghaladó felelt a|ánlalol.
A felhívás a hivatalos órák alall a leiekkönyvi hatóságnál (Törvényház, told-szint I. ajtó) éa Qeleeezlg\'t, Oelie, U|-udvar, Palin köziégek elól|árólágatnál megtekinthetek.
A telekkönyvi hatéság. elrendeli, hogy a telekkönyvi Iroda árverés Joghatályával árveréa elrendeléiát a gelaeazlgetl 105, ezámu telekjegyzökönyvben Jegyezze fel.
A telekkönyvi halóság a felhívás egy példányát klIUggciitéa végett Oetie, Uelae. ailgel, Újudvar is Palin községek elót-|á.4.éK«lnak megküldi, — a lelhlvis !J™ nitát pedig a Zalai Közlöny elinti helyt lapban egyszeri köziilélel végeit dr. Kovács László kérelmeié képvlielöjének kiadja.
Nagykanliae, 1940. évi |unlus lió 24. napján.
Dr. Bstrtzlk Ferenc s. k. |b. elnök.
A kiadmány hiteléül: Kiss
Izét fcUdö.
salai kozlon*
Megbízható jó és olcsó
SZABÓ ANTAL sportüzletében
bátíot Nyári autúbusz-menetrend »^apt
Wssryk«nlx»ir-K»po»vAr (1M0. Janisa 23 141 issjjt. »1»)
»_ 1.
1.
ín-io i.
2010 é.
Nagykanizsa p. u....... é,
Nagykanizsa Központszálló é.
BöhOnyc ............ j.
KapoBvárKorona szálló ... I
16-30 1510 1400
íl-38
20\'30
NazaTykaulla«s>-Zalaws«P*r
P-1.1.11 1 so
2.511
•¦7 00
7-33 7-40
7-5)
16-46 17-18
17 25 17-35
Nagykanizsa Zalakaros . Oarabonc Zalaszabar .
IltTJo 16-07 1600 15-46
20-42 20 36 20-21
HohSnyo Naran/saakAoal Kasarthaly
•7-10 "8-33 "1510 •21-551 1.
737 9-02 16-37 22 22 é. |
7-56 9-24 16 00 22-45 é.
8\'26 9S0 - é.
I 8 40 ío-io — é.
** csak héiköznap.
Böhönye .........
Nagyszakácsi ......
Somogysámson......
Balatonszentgyörgy ...
Keszthely .........
" csak vasárnap ís ünnepnap.
•1455 14-30 l-llüí 13-40 13-10
•19-10 18-47 18-25 18-00 17-40
Hirdessen o Zalai Kizlonyben
Csillárok,
falikarok,
élleHszeRrény-lflmpűK
egyszerit én ihmm kivitelben kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
EZT iÁMSbAí
_l-Mtt lulhn, 9
EGY. PESTI FOGORVOS, dr. Ma\\s&y Zsfglnond egy Itákoczl ull %«ndeglobeu morfiummal niegniérgezle magát.
A BUDAPESTI strandokon ás dákban tegnap rekord forgalom volt mindenütt, \'
A NfVMKT diákok Magyarországon nyaraló első csoportja megérkezeil Iluihipe-stic.
A ZSIDOnillTOKOK ttóiybevéiclé.
röl szóló rfiiilclol félni Ül ió hold tsldó< birtok igénybevételét mozdítja oio.
Jóslat:
Élénk északnyugati, északi szél, nyugaton a felhőzet már felszakadozik, keleten rtiig zivatar. A. hőiig keletén Is megszűnik.
A Meteorológiai Intését nazykaurlsaal ssearflfjolőalIomisR Jeleníti
Hőmérséklet tearoap oato g órakor +172, ma reg««i:+l54, délben H 172
OasMtMk tVOt,
áPiÖHSRMTÉSil
fű ^k I I i Iá a latin i i i 11 . i álas *!¦ ¦ ¦m—»¦, Ifi nrAasai
Áii .ki
*S•cárját felveszünk. KözllszlvlKlók Szövelkezele, Erzsébet tér. 1664
ADÁSVÉTEL
Kait* aval egyenruházati felszerelések nagy válasalékban Kaulminn Károly cég-nélT 1644
HAS SS INGATLAN
Több adémentea magán- és bérházat, házhelyet, auStSt és földeket klsnalll Papp, Telekiül 8.. 1053
nsMé Sngiz ut 41/c. alaltl, adómentes, egyemeletes, kétlakásos kertes ház. Levélbeli érlesltéai Olbor, UJpesI, Mándy La. Jos-n. 2/a. címre. Ügynököt díjazok. 1654
Nagykanizsa megyei város potgáimeiiteretöl.
10.995/1940.
Tárgy: A városi közttórUs Irta-rozssával kapcsolatos aaálllláiok és munkálatok vállalati nloft tsló biztosítása.
IlllglWiláSlItfllEtÖ.
A Horthy Miklós várnai közkor-ház ta\'aroiásával kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Irüibell versenytárgyalási lilrtl,.\'-•¦!<.
• Az s[ánlatokat a fdtételekbtfc megadolt címzéssel f. évi fuliiia hö 17-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10-12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezHttö.
Nsgykanlzsa, 1940. Július 6. tsti Polgármester.
Xftuu Köziidav
¦ POLITIKA* NAPILAP.
K arja: „,;j>1iJ.,i„j.í,:i RT. ti:,,„;i,ii,i, Fstolos kiadó: Zalai Káraly. Nyoma tot(! a „Ktirjata-eeiil H, T. HajjkaBlria"
ayaarSáJSaaa NapykaatzUa. (Nyomdáért teleli Zalai Káraly.)
30« Evlolymm. 165. szám.
Nagykanizsa, IMO. Julius 10. szerda
ára 12 fili.
POLITIKAI NAPILAP
éa Uadóhlnbli FM 5. mUm.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elíllzeltol in: egy kíra I paigí MW Sicrhcsilő>íí.i í» bfadcHllvaUU tddom 71 >«.
Honvédelmi munka
A magyar ember egyik kezében most Ismét a kard s a másikban a kasza van. A legnagyobb mezőgazdasági munkák középén álljuk. A lassan Leérő wKy&r \'eim& ur.u y-kaJásza ring rónáinkon s ez\'Cl mezőgazdaságunk egy esztendős nwn-ka tel jes\'ll menye vár \'caiatásra. D? várunk egy másik, még nagjyobb aratásra Is, amelynek vetését immár husz esztendeje ápoI}jk és min ele n erőnkkel szolgáljuk. Mind a kél munka a nemzet egycl?mies egységének zökkenésnOlküü leljOsHöséjt követeli tőlünk. Most ium lehet g.in-dolui a legcsekélyebb visszavonásra, a feladatok elvégzésétől vafó elhúzódásra, sőt azt mondjuk: nem1 lehet, hogy mindannyian ne a legnagyobb lelkesedéssel, önzct\'enüi ha kell, m.ég áldozatok hozatnia árán |s, de elvégezzük a köíÖs >mjag\\«r nnmltát. E*l a céii szolgálja a kortniány most kiadott rendelete, amc\'y az adott viszonyokra hivatkozva, kö ös eröfe>zi-(ésre hívja fel az egész magyar nem* zeiet a magyar termés betakarításával\'\' kapcsolatban. Nagyon helyesen cselekedeti a komiíány, amikor idejekorán intézkedett, hogy «z ara-, tás, behordás és csépié* elvégzéfse minden zökkenő nélkül megtörténjék. Amikor a kormány elieudclte a houvédelmil munkát, ezzel mind. annyiunk kCuyeré\'c gotoftoft, ,l«ifit nvég nyugodt esztendőkben Is elő kell á-í\'litanunk, de mje.uiyivci inkább keli vigyáznunk ily reudkivüU időkben ínég az utolsó buzassemré is. A hatóság, a honvédelmi mun--kateljesilésnck köle\'ezővétélele kbpü, csau elrendelte az ana alka|mis minden személy kötelező igénybevételi lehetőségét. Hangsúlyozottan fi* gyei-mezlelüuk mindenkit, hogy ennek a mimikának elvégzése elsősorban hitzafia-. kötelesség, Mf, akik a közvélemény hangulatéi közvetlenül \'észleljük s nejrri történik társa damvuiikban a legcsekélyebb megmozdulás sem anélkül, hogy aivó\' tudomást ne szereznénk, lelkes öröfnuniei adjuk tudtul, hogy a ma-gynr tá\'sadaioim fzig-vér(ig óit van hatva a hazafias unlunknleljosllés ér-zclélöl. Nem; találkoztunk még emberiét városunkban, de vármegyénk községeiben sení, aki fel rJ6 ismert0 volná a ránk köszöntött Idők nagy suiyát. A közös nembeli munkából mindannyian, még áldozatok árán is hajtandók vagyunk kivenni részünket. Mégis hangsúlyoznunk kell, hogy szükség esetén - amire minded remitinyUiik Szerint egy fejtben sejin kerülhet sor - a kormttny ébij fon azokkal a kényszereszközökkel, ¦amelyet « termés betakJA\'ihisához fűződő országos é\'dek esetk\'g kötelezővé lesz. Ha akár a szerződő arató munkások, aká<" a klicndeU honvédelmi ntunkakö e\'cZei eX vonakodnak a szcerztídés feltétételt teljes mértékben megtartani, ilk-löteg a munkát bc*s.ü le lesen a\'végezni; a halóság a lörvéuy «"de I kezes cinek megfelelően karhatalmit,szükség esetén, kalouaí karhatalmiját
A magyar német-olasz államférfiak tanácskozása ma délelőtt megkezdődött Münchenben
Még mindig megoldatlan az ujabb romániai kormányválság — Olasz tengeri sikerek a Földközi tengeren — Az angol-francia tengeri ellenségeskedés tovább tart
Érdekes sajtóhangok a berlini és múnchenl találkozó várható eredményeiről
A imiagyar közvélemény feszült érdeklődéssé, tekint München fnlé. Gróf Teieki Pál miniszterelnök és gróf Csáky István külügymlniszlei ugyanis nent Berlinbe, mint "z első, jelentések unondják, hanem
Münchenbe utazott,
hogy a némtet vezetöszt\'méíylsígsk-kel otl tanácskozzanak. A magyar államférfiakat Erdmansdorf budapes-11 német követ, valamint lueze Péter imttnlszleri osztálytanácsos, Bar-theldy Tibor kabinetfőnök, UUaW Reviczky Antal "külügyi sajtófőnök, dr. Ujházy Eleimé\'" miniszteri titkár és a SStalisztikai Hivatal iöbb szak-rcfeieusc is elkísérte NéanPlországba, A mingyar államférfiak néirietojy szági tanácskozásának mind a nia?
gyar sajtó, mind pedig a külföldi lapok nagy jelentőséget tulajdonítanak. !.!\'..
Clano gróf útja a nyugati fronton végetért. Münchenbe érkezését m\'i reggelre várják. Tegnap még " németek á> tai elfoglalt Flandriában járt s különösen Dunkérquébén időzött hosz-szasau. LU\'elg repülőgépen telte m?g az utal. Clano, aki mngu is kUünö pilóta, az egyik repülőtéren hosszasan elbeszélgclelt az angliai íepü\'Ő-utró\' visszatért fiatal német pilóták-kai és nagy szakérte-ejmimel vizsgálgatta nz uj német repülőgépeket. Útja során Iöbb helyen (elismerte a lakosság és meleg ünneplésben részesítette az olasz külügyminisztert,
Teleki miniszterelnök, Ciano és Cséky külügyminiszterek ünnepélyes fogadtatása Münchenben
München, július 10 \'München mu hajnalban zászló és virágdíszt öltött. A pályaudvar környékéi ii reggeli órákban már hatalmas\' tömeg tcjito el. A főpályaudvaron magyar, olasz és tnémcl zászlók és virágdiszitésok láthatók, a pályaudvar előtti tér hatalmas főárbocán is magyar és olasz zászló teng.
A pályaudvarra elsőnek C\'auo gróf-különvonata érk.\'zCtl meg íl órakor a nyugati froniról. Üdvözlésére rucgjeleu-lok a pályaudvaron Hibbentrop külügyminiszter, Epp dr. birodalmi hefy-lartó, a Külügy i hivatal és a ucmzelt-szocializmus számos vezetője. Amurkor a vonat befutott a tömeg viharos lelkesedéssel üdvözölte az olasz kűlflgy-ni\'urzlrrl, aki eltépett a díszszázad elölt, majd szállására hajtatott.
Tiz órakor megismétlődött a lelkes fogadtatás, likkor érki-zcli meg ugyanis a magyar államférfiak különvonata. Teleki Pál éi kiséicléilek fog altatására
ugyanazok a német vezetők jo\'e.itek meg a pályaudvaron, mini Ciáné fogadtatásain, o,U vo:t azonban magyar részről Sztojay Döme berlini magyar kövei is.
A befutó killöuvu,natot a Hitler Ifjúság zenekuráiuik muzsikája és debpor. gésákfogadta, Elsőnek Teleki Pál miniszterelnök leinti le a kulflnven-it olsö szalonkocsijából, majd f\'.sáky István gróf külügyminiszter. Hibbenlr«.|) mindkettőjüket rendkívül szívélyesen fogadta. A lelkes tömeg hatalmas
lleil klállásokkkul üdvözölte a magyar vendégekéi, ugy ilt, mint a pályaudvar elolti téren. Miután a magyar állam-
férfink elléplek a tiszteletükre kivezényelt díszszázad elölt, kocsikba száll-lák és szállásukra hajtattak. Az útvonalon mindenütt a Hitler ifjúság szervezetei álltak sorfalat haialman tö megi\'k előtt, amelyek lclkrscn ünnepelték a magyar vendegeket.
Megkezdődtek a tanácskozások
A mqgyár államférfiak n Regina Szállóban száUUik meg. uincjyen ha-tahnas mag^\'ar zászló leng é-s amely elölt állandó diszörség áü Őrt.
Déh\'lölt 11 órakor fi /IÜrodaluii Házban Miller k.uutellár fogadta kihallgatáson CianO gróf olasz, majd Teteki Pál gróf fe Csáky István gn\'d magyar urmiszteiekel, Utána azonnal megkezdődlek a tnnácskozások, amc-lyukén Hlbbentro,j> küJűgyminiszIcr Is részt vet t.
A tanácskozások után féri 2-kor Hib-bentrop adolt ebédet a magyar és olasz vendégek tiszteletére.
Hétórás angol-olasz tengeri csata a Földközi tengeren
vesz igénybe. A honvédelmi munkakötelezettség megszegésénél, mn alig van nagyobb bün. Mhidannyi-úrik közös érdekét veszélyeztetné az ilyen (magatartás. Ha itt-ott szóryá-nyosan ihUégis akjadna közötllink olyan, aki ne ismerné fel a tölc. sivárt imnnkjalcljesitméiiy kötelező,
¦ A nyugati harcok legjelentősebb usem\'éuyje; a szokásos bombfizáson kivüi nz a Föld közi tonaeri csala, amelyről a SJefanI iroda a következő jelentésekben számol te:
A tengeri fijonl tudósítója szikratávírón jelentette," hogy migot és olasz tenged haderők találkoztuk tegnap 1 iJ90-k|ur á 38. szétefisésil. és 18. hosszúsági fok alatt a ka\'ab. rial partok mentén. Csakhamar szabályszerű tengert ütközet lejlödöU ki, amely este 21 óráig tartott. Ekkor nz angol hajók mtenekülui igyekeztek. Az oíase hadihajók üldözőbe vetlek az angol hajókat. A harcokban a icpUlŐgépek Is kivetlek részüket.
Más Slcfani jeientés szerint olasz repülők Kandia szigete közeléten két nehéz, egy könnyű cirkálóból
Ujabb angol támadás
Genf, július 10. A francia rádió közöl le az ujabb angol\'támadást, amelyet a Dakari francia flotta ellen hajtottak végre.
mivoltát, az megérdemli a Teude\'et
által kilátásba he\'ezctt börtön és
fogházbüutelést. Hmigi*ulyozzjr\\ hogy \' Ml.»«ypr(j»-¦
szág népé e nagy araíásl Idöbon . tmlndeu munkát nregajéni a haza ! oltárára. Ne.mi tud tőlünk olyan á\'-i dozatkészséget kívánni a konm(Éuiy,
és egy repülőgép anyahajóból áf\'ó> angol rajt veitek ész>e. Az ola«r i-epülö szikratávírón azonnal érlesf-telte az oía«z repülőket és hajókat és akcióba lépett. Egy cirkálót süllj-eszlettek a harcok során, két hajó megsérült. Az olasz lepüJök veszteség nélkül tértek vissza.
Az angol jelentés
London, július tO-Az angol "tengernagyi hivatal is jelentési adott ki a földközKengeri csatáról. Esze-lnt az angol hadihajók felvJtlék az érintkezést a kéi páu-célhajóból, több cirkálóbó1 ós egy torpvdói\'om\'bolóból á"ó olasz raJj-jal. A részletek még hiányoznak, -mondja az angol jelenté\' — de a. gibraltári angol hajóraj is utbao vau.
a francia flotta ellen
A jelentés szeriül te^np aug.d hadihajók vonultak fel a klkölö eíé. Az angoi parancsnok Jülti)aiátjmot adott át a francia hadihajók pa-
amit gondolkodás né\'kül, íeg>-efmc-zctten, a jobb jövő i«mSnyében el ne végeznénk. Ezt kívánja n«mc«ak egy nflgymultu neimset történelmének komoly pillanata, országunk jobb jövője, de kívánja mindannyiunk egyéni érdeke is. "
i
ZALAI KOZLONV
1940. Julim 10
Fürdő
LT ruhát nadrágot köpenyt
Szomolányltól.
rnncsnokának. Az ultimátumot a franciák nomi teljesítették, ambfi "z aiigol ropü\'ők bombázni\'kezdték a kikötőben íévö franci;\' hajókai. A repülök az angol flottában \'évÖ iCpü-lögépanyahajókról szálltak fel. A francia légelhárító tevékenység élénk tüzet zúdított a* angol gépekre.
NOwyorit, július 10 Az amerikai hatóságok megakadályozták, hogy a 30.000 tonnás Pasteur francia hajó elsüllyessz, önm-\'-
B«. i Iii
Amerika figyel
Newyork, juHjs 10. Az amerikai flotta utasítást kapott, hogy az amerikai vizeket tártig állandó figj-ctetm alatt, Ugy#^ ekkor az amerikai kormány lépése, ket lett Londonban, hogy felvilágosítási kérjen, milyen céUai Vo» ösz-sze angoi hajókat Anglia a Marti-nlque sziget közeiében.
Feltűnő letartsMások Angliában
London, juj. 10. Angliában tovább folytatódik! azok. nak letartóztatása, akik a tengclyha-taLxiinlrkat rokonszenvezlek. Legérdekesebb Toniwille remjernagy letartóztatása 6s internálása, aki évek-ket ezelőtt a Földközi t«ii^0ri ango\' haderő parancsnoka volt
A francia alkotmánymódosítás is a háborús felelősség ügye
i VIdiy, július 10
A froncin állam belső álulukutasának lojlyainalu tovább lUrt. A [.uval.róle álkotniinyinódosilé tervezetet legiuip n kamara 395 szavazat tut Ii uUentocn elfogadta, A szenátusban tsak egy nzavuzat voit a javaslat ellen, amely igy ma az ad\'ko.tmány módosító nemzet-gyüüós elé -kerül. * [ I
Róma, július 10 Az olasz sajtó a fraucia ulkotmiüiy-módosltással knpcwlatban hangsúlyozza, hogy bármennyire is álalukul most Franciaország, nem mentesülhet a liá-bonis felelősség kérdésében, ftppcn Bonét szavai mulntjä^k, hogy Franrin,-ország szeptemberben nem volt képes im\'gukadályozni a háborút ós nem folytatott öná^ó külpolitikát, liniuin a jó üzlet .icinényébou csaUakozott Angliához os őrökre szcnlcsik\'iii akarta a párUkömyóki <békék<-ben 1Lcroklc-telt helyzetet.
A román kormányválság ujabb fejleményei
I Bukarest, július 10 Az uj román kormány, amely lekin-tá\'.yundonuiud kívánta nmlenl a imuilhelöl, nemhogy kfujK^j tik állag eredményeket érhcuic Ol, d* meg a belső helyzetet sein tudja incgsziláji-ditani. A Vasgárda miiuszloruk lemondásával ujabb kormányválság kezdődött Romániában, A Vasgárua azért váll ki a kormányból, mert min-den tárcát híveinek akar megszerezni. (Folytatás az 5. oldalon)
A természetes „Ferenc József keserűvíz régóta kitűnően bevált háziszer megrögzült székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél ; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos be-tegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza, — Kérdezze meg prvosát t
gazdasági cselédek járandóságáról tárgyalt a vármegyei közigazgatási bizottság
Egy havi vármegyei közigazgatás
Zala vnrtnOgyc közigazgatási bizottságának tegnapi ülésén vitéz gróf Teleki Béla főispán napirend elöli a bizottság nevében örömének adott kifejezést a tengely h«ialfm|-ik csapatainak haditettei fölöd. Ezek a trianoni Szerződés utolsó maradványait is porrá zuzlák, ~ mbndotta - bízom: benne, hogy a magyar nemző tjogos követelései és igényei is kielégülést nyernek.
A főispán szavait nagy lelkesedéssel fogadták.
EzJután a főispán bew.álrmdt iy. országos árvízkárosultak rés/érc lör-tén! zalai gyűjtés eredményéről amiről (niár lapunk tegnapi számában beszámoltunk,
Azután a különböző hivala\'ok vezetői lettek mieg jcteniés-\'ike.l.
Dr. Thassy K\'istóf. GyclmöiCy Sándor és dr. Pühá\' Viktor azt kérték, hogy folterjesztés Intéztessék a föidlntü ve légügyi- miniszterhez i\\a irányban, hogy* ha a gazdák kiadják az otlhomni\'i-adottaknak a hadba-vonultak konvencióját) akkor a családi segélyt ne kelljen nekik színién kiadni, illetve az( kapják visszatérítésül, ha (másképpen nem, az adófizetésnél.
A főispán kijelentene, hogy Lukács Bé\'a á\'hiaivtilkárint VStó szC-sUjélycs megbeszélése szerint az ál-laanililkár amellett van, hogy ó gazdák a konvenciót ne adják ki termeszeiben, hanem az itthon maradottak családi segély! kapjanak, nmjl értékben löbbet tesz ki, imanl a konvenció. A gazdák ki konvenciót \'fl gabonakészletek lefoglalása ró1 szó\'ó rendelet Szerint is visszatarthatják. Hogy a munkaadó visszatérítést nyerjen, az nem íeheiséges.
Dr. PÜhál Viktor ujabb indilványt telt, hogy az a gazda, aki jullu*
elsején tmár kimérte a konvenciót, az kárpótlási nyerjen adóban,
Dr. PÜhál indítványai a főispán azzá. toldotta meg, hogy ha a/, adókban vató kárpótlás nemi volna lehetséges, akkor a konvenció tartassák vissza, hogy a hadba von utak pótlására szükséges sz©miély»cl •ellátása biztosítva legyen. - Ezt az indítványt a földművelésügyi (miiníszler elé terjesztik.
Kövesdy Viktor dr. törvényhatósági főállaiorvos jelentése szerbit vármegyénkben június folyamán az állategészségügyi állapotok kielégítők voltak. Júniusban szállítottak o vér-ínpgyéböl a cseh-morva protektorátusba 11 szaryasanarhát, Németországba 128 szarvaMmlirhját, 361 ser. tést, Olaszországba 211 Störvaílmfiri
hát I i :
Szeliánszky Nándor árvaszéki elnök nz árvaszék ügymenetéről lelt jelentési. \' , . ; ¦
lakács László dr. lm1. kU. tlszlifő-orvos jelentése szerint a közegéSí\' ségügyl állapotok kielégítőknek mondhatók. A jelenlés kiterjed az egészségvédelmi Intézmények, napközi otthonok működésére\'és az ivóvízellátás kérdésere is.
Knlllh András pénzügyigazgatás* adózásról lelt jelentési. Mjutt évi hátralék 2,-164.538, folyó évi előírás 5,119.1,83\', faizfcsen ,7,573.71» pfen.-gö, amelyre június végéig befolyt 1,408,642 pengő, hátralék tehát 0 aniMó 165.077 pengő, amelynek 50 százaléka már ténylegesen esedékes;
Az útépítésekről, \'útjavításokról szóló jelentést vitéz Botos Gábot miüszaki tanácsos terjesztette elő s ezt követte Medve István dr. klr, tanfelügyelő és Figura György m. kir. gazdasági felügyelő jelentésiét
Az elmebetegnek nyilvánított idősebb Eitner Sándor valutaperének ujabb mellékhajtása
Ez év áprilisában foglalkozóit a budapesti büntető törvényszék, anint\' vaiutabirósng ídősebb> Eitner kSSándor 67é\\es salíqjiivvári földbirtokos és társai valulaügyévet. Az ügy elöztménye SrC-rint a Fcrag & Co. zürichi cégnek annak ddején BuldOr pesten 500.000 pengős zárolt pengö-sjuimlája volt a Nemzeti Banknál. A^feijmerüU adatok szerbit Eitner dr. Poízcr Eniö 43 éves budapesti ,\'éd, GráiH-\'r Imre volt bankigaz-
gató és Sampchula György zalaegerszegi laltos, küUö\'di jiD-\'gbízollaki ulasilására össze játszottak: a Nétnir zcll Bank engedélyével \'Eíluer földbirtokára a zárolt száanJáró\' burko\'t kölcsönügylet foitnéjéban 180.000 pengőt felszabadítottak, de a pénzt nem a birtok adósságainak rendezésére forditolták, hmiöm 120.000 pengőt kivittek az országból. A pémt a zürichi cég itlcnj iniegblzottai vették kézhez és ajánlották neki. A lennmaradó 60,000 pengőn pedig -- miként a nyomozás kiderítette —
VáPOSÍ Moatqá. Szerdán és csDtörtökön ÖrSkkél Robbanó sikert Örökké!
Forróbb, szebb és sikerültebb film nem volt mint a
Törvény szerint másé
A feláldozott szerelem felejthetetlen filmje. Aktuális világhiradól
Eiaadáaofc k«d«t« B, 7 és 0 órakor
BÚTORT
vegyen vsgy íendeljen,
Dint megbízható és olcsó.
Cnengery-nt 14.
osztozkodtak.
A bűnvádi eljárás a\'att a védelem Indítványára n törvényszék ímeg. vizsgálta Eitner Sándor elmeállapotát. Az orvosi vélemény szerint Eitner pímiebeiieg, Ene való tekintettel \\-elc szemben megszűnt m cl. járás, mig a többi vádlottal kapcsolatban — imivei a törvény által megszabott öt év eltelt - elévül cimién hozott a bíróság megszüntető végzést. A kir. Ügyészség azonban indítványozta, hogy Eitner és társait az egyelemJegjei felelősség a\'ap-ján kötelezze az elkobzás aló ienö értékbek miegfelető 180.000 ppigö megfizetésére. A valutablróság a bizonyító (\'Ijárás lefolytatása után 500.01X) pengő vagyoni elégtétel megfizetésére kötelezte ü7. ügy szeieplőit. Ugyanekkor vagyonukra eiiCndelte a biztosítási végrehajtást .
Időközben irtsgállapitották a nyomozó hatóságok, hogy a zürichi cégJ nck még ma is van 320.000 pengő vagyona a Nemzeti Banknál \'evő
zárolt s2ámldn. Erre való tekintet; tjei a törvényszék kimondta, hogy a zürichi cég ¦tuUljdonosai, ^hpt\\-fc megbízottal az egyetemleges felelős, ség alapján a már kötelezettekkel együtt tartoznak ineg/izelni a sió\'j banlcyő 500.000 pengő vagyoni elégtételt. Fellelhető vagyonukm e\'ieu-delték a bizlositási végrehajtást. Az Ítélet még nem jogerős. : :
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH Nagykanizsa.
Hatvanezer tanná nyersanyag behozatalát takarítjuk meg az óoakavasgyOJtéaeel
A Fcuigyüjlö Központ a vasnapofc után rendszerositeiU akarja Magyarországon u gyűjtést és bizottságot állított lel, amelynek cetje, hogy a rendszeres gyűjtésre vonatkozóan részletes tervet dolgozzon kL A bizottság rövid Időn belüi több tervvel készül d ós a már felállított statisztikája szerint az intézményes gyűjtéssel 60.000 tonna ócskavas behozatalát takarítaná uvtg a tnagyar vasipar. Ennek az értéke mintegy 5—0 millió pengőt lesz ki. A<bizottság tervei szerint ez már az első esztendőben elérhető volna. Jjgf\' Ffiggellcnül a rendszeres gyüjlés ™lcrveitöl, a Fímgyüjlíí májr most etlia-tá,rozÍa, hogy az Jjxiri üzemek és a magánháztartások részére útmutatást készítenek, hogy a gjüjtós minél eredményesebb és hasznosabb legyen. Az ulinuia\'ás pontosan megjelöli azokat a vas- vagy fém hulladékokat, amelyek a nyersanyagul áupótlás szempontjából írlékesck.
Naptár: Július 10. azerda. Rom. kat. Amália. — Protestáns Amália. — Izr. Tham hó 4.
Götíirdo nyitva reggel 6 órától eata 6 óráig (MIM, tsenu, pánta* délután kedden egeaa nap aékoek).
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1040. ju.Hu» 10
lslósos kivitelben olcsó áron kaphatók
DivsstoMrnolr, Fö-ut 6.
i háború olasz arcképcsarnokából
3. Badoglio marsall
Badoglro marsall, a hadrakell olasz seregek fővezére korunk legkimag as. lóbb Vezéregyéniségei közé tartózik. Páratlanul kiegyensúlyozol!, órain üpon-lossággal dolgozó kríslátyliszta elme, Jól megalapozott, mélyreható pzak-ludás, rendkívüli tupasztalaigazu tgság, halállincgvetö személyes bátorság alkotják jellemének legmarkánsabb vonásait. Mindig kész a lelkesedésre, <le ané>kül, hogy ez egy pillanatra is ol-liomályosllaná valósngörzékét. Tündöklő pátyál futott be, hihetetlen gyorsan haladt fölfelé a ranglétrán, mert háborús érdemei miatt egymást kö-vi-llflk elő lé j)te lései és k;tün telesei. Címei \'közül neveze\'.esőbbek: Sabotiuo őrgróíja, Olaszország marsallja, seená-lor, a Szent Aununziala Rend lovagjai Ellopiu alklrálya s mindegyik <etm egy-egy nagyszerű leljcsilményét ju-lalmazta.
Pietro Badoglio 1871 szeptember hó 28-án született a plomonti (Irazrano Mmifcrraloban, mint egy egyszerű földbirtokos család gyenneko. A kalonai akadémiát Torinóban végezte. Katonai |iály a futását tizenAilenc éves kordban mint tüxérhadnBgy, az etiópiai harctéren kezdlo Baldisscrn tábornok parancsnoksága alatt, a szeiencsétleu adual és ebhflHgajrlinai csaták után. Lelkét már ekkor mcgkeményiletic az a csaknem teaiázó: békekötés, amelyet Kliopia császárávul együtt az olasz parlamentarizmus képviselői is aláirtak. Keserűen tapasztalta, hogy az a parSamcnlárizmus megfosztotta 6 közvéleményt a nemzeti büszkeség és méltóság tudatától. Mindenesetre az ü.ni BadogHo ekkor olyan tapasztalatokat szerzett, amelyek mintegy kijelölték jövendő rendeltetését.
Í89g4)an vissza (ért lazájába és a hadüskoja előadásait tátogatta, így azlán az 1912. évi líbiai hadjáratban már mint vexérkari tiszt nyert beosztási a tripo|Hszi első liadtcst parancsnokságánál. Inlulliv tehetsége és megbízható szalkludása csakhamar reája terelték feíetteiet figyelmei. Amikor május hó folyamán a vezérkar élén álló ezredes irtegjbelegedeli, Badoglio százados helyettesiti ós már reája hárult a feladat, hogy a dicsőséges ziuizurf Iiadjáral folyamán \'ós után gondoskodjék a csapatok ellátásáról, lílső előléptetése ennek a csatának a dátumát viseli. A világháború kitörésekor már alezredes s 1016-ban már mint ezredes, .kószítcUe elő és hajlottá végre SabOlino bevételét, amely megnyitotta az utat a görlziai gyöze-iem felé,, mini a vezérőrnaggyá való előléptetésének indokolásában olvas, ható. Annak az isonzói csatának az előkészítése idején, amely a Kuk hegy és a Vodi oe megszáll ásám vezc \'x 11, Badoglio mint a gorizfcd Övezet i>a-rancsnokáhak vezérkari főnöke tevékenykedett, ükkor előre nem látható körülmények folytán egy nagy csata előestéjén váratlanul niegúresedik o li ad lestparancsnoki őrhely. A megüresedett helyet Badoglio foglalja el és mint vezérőrnagy a csatatéren hajtja végre azt az akciót, amelyet hosz-szas töprengéssel Íróasztal mellett tervezett ki. A feladatot páratlan bizton-sággal és sikerre1! hajtotta végre. Anit-kor pedig 1017 októberében a második hadtest kénytelen volt feladni annyi áldozattal megszerzett pozíciót, Badoglio tábornok a San DanicJe fontos hídfő *védelmét olyan kitűnően *álja el, hogy ezzel az olasz csapalok hatalmas tömegeit mentette meg. Később Jcgrelsöbb párancsjiakság vezérkarának helyettes főnöke lelt és szc-aiéJyes tevékenysége elválaszthatatlan Diaz tábornok nagyszerű üfctfjretlöl.
SALAI BQBLÖNy
Hogy milyen mértékben járult hozzá a világháborúban Olaszország és szövetségesei győzelméhez, azt magas-röptű szavakkal jcW.e a Duce, amikor a savoyai katonai érdemrend nagy-keresztjével tűntette ki.
A béke megkölé-e után Radngliot Ilimben Venezia (nu\'la rendkívüli biztosává nevezték ki, majd 1019-tÖl 1921-íg a hadsereg vezérkari főnöke volt Mini rendkívüli kö\\et működött Romániában és az amerikai Egyesült Államokban, 1Ó24.1Ő1 1925.ig pedig brazijiai nagykövet volt. Utána ismét a hadseicg vezérkari főnöke leli, végül pedig a nagyvezénkar fönöko s mint ilyen közvetlenül a kormányfő alá reudeho, a szárazföldi, légi ós teu^eri hadviselés nagy problémáinak tanulmányozását irányitolta. 11)2»") június 25-én Olaszország inarsalljávft ós 1928 októberében Sabollno örgrófjávŐ nevezték ki, 1928 januárjában, bár továbbra is megtartotta a nagy vezérkar főnökének magas lisztjét, Tripo-lisz és ClreuaicO kormányzójává nevezték ki. BadogLlouak, ¦mint kormányzónak, sikerült » gyarmat toljos megszállását megvalósítania és Fetten, vulaininl CúTie níeghódllása után neki köszönhető a gyarmat mezőgazdasági és kereskodclmi fellendülése. 11)35 november 28-án a DttOO biza-hna Kelet-
afrika Jegföbb parancsnoki posztján) állította s ettől kezdve Ds Bono tábornok helyell Ő irányította a keletafrikai hadin üvegeket, öt hónap alatt, öl mesteri csatéban leverte ti négus vezéreit és magát a négust Is és nu\'gsemmisitelte az abesszin liad-seregot. Az endertfti csatái február l5-én Arnba Aradom e,Ifoglalásavnl és Mtt-Jwghietá rasz teljes voieségével ért végett; még ugyané hónap 28-án következett be Araba AJudi meghódUásn; a tembiení csatái március 2-án rasz Cassa és rasz .Sejum hadseiegcinok szétverésével végződött, a scirei csata pedig rasz Immcru csapatainak meg-scmmisilésével ért végett; az Asci anghi tó mentén vivőn, csata április 3-án a császári testőrség vereségével ós a négus menekülésével végződött; ezután következett, április 15-éu Gojidar és pcssie megszállása, mujd április 21-én előnyomulás a Tana lóig, végül az a villámgyors, vakmerő felejthetetlen menetelés, amelynek végén Badoglio csapataival diadalmasan bevonult Addis Ábeljába, ilíadoglio pályn-futasának ezek a dicsőséges Állomásai döntő jelentőségű események voltak nemcsak Olaszország, de az egész világ történetében is. Rendkívüli érdemei elismeréséül Olaszország királya és Etiópia császára az Addis Abeba hercege címmel tüntette ki ós Etiópia alkirályávA nevezte ki. 1037 novembere óta ismét a tudományos kutatások í nemzeti tanácsában az olnöki tisztet tölti be, amelyben tíugticnio Morooni volt az elődje, ugyanakkor azonban továbbra is 0 uagyvczérkur Tönöke maradt.
Közkereseti társaság megszüntetése itái a tagok nem folytathatják régi Jogon Iparukat
ftrdekcs döntést hozott a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter I55M.023/Í940. K- K. M. ss, alatt, amelyet a hivatalos Közgazdasági Értesítő ismertet. E szerint abban az esetiben, ha két természetes személyből álló közkereseti társaság mindkét tagja a társas viszonyt megszüntetni óhajtja és függetlenül a közkereseti társaságtól, önállóan kíván ipart űzni, a köz-
keie?etl társaság, mint jogi személy természetszerűleg megszűnik. KövcUc. zóííkóppcn ebben az esetben nem az ipar áliadókápan beállott változás, ha-nem a iközketescEi társaság megszűnése ós a közkereseti társaság volt tagjainak az ..önálló iparűzéshez szükséges uj iparigiizolványok kiadása iránt benyújtott kóréhnél tárgyában koll az iparhatóságnak liatároznia.
A motorizált nagykanizsai posta
A magyar posta vCzé^gazgolósága az utóbbi időben mind nagyobb gondot fordít üzentének fejlesztéséig toíodcrniztilésára, kiépítésére az cgé>r országban, ami nemcsak belső apparátusának a legmodernebb technikai eszközökkel való fclsreie\'ésé-ben nyilvánul meg, ugy, hogy a magyar posta mfl világviszonylatban is első helyen ál\', hanem külső tercn. dezésében is. így többek között az utóbbi hónapokban a magyar vidéki városokban szállítási ós közlekedési eszközeit, amelyek eddig lófogülok-bói álíbtlak, egyre-miásra gépkocsi-üzeművé cseréli fel és alakítja át, hogy az idő ktellö kihasználásává és gyorsaságával még jobban tudja szolgába a magyar Közönséget és J érdekeit.
A nagykanizsai közönséget is né
hány nap óta "kellemies mog-Ppelés érte. A iófogatu kocsik egy részét itt Is kicserélték ~ autókra. így a levélgyüjtést a posta uj gyüjtő^u-tója végzi, ami ichetővé teszi ait, hogy minden von a thoz kiviszik ft begyült postát. A pályaudvar és a postahivatal között ugyancsak gépkocsi bonyolítja le a forgefmat, pmát eddig íófogattal végeztek. A csinos külsejű, sötétzö\'d postaautó uj szint kölcsönöz a város forgalmiban, életében. A modern haladás és fejlődés, a posta modem szettemének és a közösséggel való szoros kepJ csolat és együttműködés színeit, amieiy oiy mögas nívóra emelte eddig is a mhgyaf kir. postát és annak kjötelességleljesltő , szfefmfélyzetét. Ugyancsak postajárat Indult Nagykju-nizsa és Le ténye között, amit eddig
CUKOR -n6lküli befűzés
használati utasítását
Teutsch drogériában.
kérje a
a bjeiyl autóbusz bonyolított te. A nagykanizsai posta mólorizáfása néhány nap óta - a gyorsabb tem1-póbaii ¦- ínjáris érezteti kedvező hatását. Később sor kLrü! a postai küldeményeknek is autón való házhoz kézbesítéséne, ugy, mint a fő-1 városban és a nagy vidéki városokban végzik. i j
A magyar posta vezérigazgatósága a .folytonos fejlődés jegyében végzi munkáját, amit a nagykanizsai kö> zönségnek ts módjában van felfínyéj re tapasztalni.
Rövidesen további fejlesztésről lesz módunkban beszámolni - a kanizsai postáról.
A város közönsége, főleg a kje*1 rcskedök, vállalatok, iparosok, stb. örömmel \'fogadta a kanizsai posln imotorizálásái. ¦".
Tolltlsztltás
kg.-ként . . 1.40 P Vargánál
W: Hutbj M.-ul 2. Gy irti ki: Kuwdy ¦ u. 19.
Megoldást nyer az utánpótlás kérdése Nagykanizsa futballsportjában
As ütánpóiJáS megoldása városunk sportéjetének felvirágzását jelenti. Ezt azonban csak azzal az ethaláVozAssat ós szándékkal lehet megvalósítani, hogy amatőr egycsülolünk vezetőségének arra az álláspontra kell helyezkedni, hogy a jövő fulba.ilszezonban igenis adjunk helyet az ifjúságnak a ősapáiban, vagyis emejjük fel azokat a nagytehetségű és a Jövőre uézvo biztató játékosokat, akik a nagykanizsai Levente Válogatottban szívvel és lélck-
Í:eí a küzdelem és győzni akarás szelemében nevelkedtek ós most Is ne- , vettetnek abban nz egyesüiotben, amely nck 15 éven keresztúti az a feladat Jutott, hogy foglalkoztassa, nevelje a fiatal játékosokat, majd mint érett futballistákat IwcsAssa a város színeit képviselő amatőr egyesülclck rendelkezésére.
Az ifjúsági futballt felkaroló Nagykanizsai Levente I-abdarugó Szakosztály évről-évre nagy \'Odaadással és sportszeretet lel végezte az utánpótlást nevelő munkáját, de >ebben az évben különösen nagy gondol fordit rá, mert belátta, hogy a jövő fulballszczonban nagy szükség icsz az általa nevelt fiatalokra. Ezért szervezte meg a Levente Válogatott csapatot, amely a Ilitlntonbajnokságban indult és kiváló cicdményokel éri el; négyszer győzött a csapat Nagykanizsán, háromszor győzött ós egyszer döntetlent játszott vidéken, tehát eddig még veretlenül 15 ponttal tartja az ólső helyet. Ez a csapat \'"ár annyira együtt van, hogy. a rövid időn belül Nagykanizsára ér. fcczö és az Ifjúságot felkaroló buda.-I«rsli szövetségi edzőnek bizonyára öröm lesz velftk foglalkozni. .Most végre clórjütk azt, hogy az amatőr cgyesülolckbcíi szerepeltetendő ifjúsági játékosok helyüket megfogják állni és tördkvő játékukkal, sportszerű, visel, kedósúkke] ós óletúkkel nund a pályán, /mint a közéletben magukra vonják az egyesületüket támogató sjMitborá-tok figyelmet,
25. K, (>.
FERENCJÓ7SEF
KESERŰVÍZ
calai nöm.óm
Slrem lékeket,
úM\\t\\, aiuiltmil. biti 10UM. it
szakszerűen é* logolcaóbban
KOVÁCS JÓZSEF
kflíarigómesternól, Klráty-utoa 33, Niigy il-MMlák-raktár. Toleíon 616.
Elfogták a bagolasáncl bortolvajt
Még 1937 augusztus elején betörő járt Bagolosáneon Horváth István pincéjében, ahonnan bort és ruhaféléket lopott. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a teltos Hegyi (Hoppár) Pál volt, akit akkor nemi sikerült elfogni, meri megszökött s ezért a kaposvári kjx. törvényszék kö\'özésl bocsátott kl Hegyi ellen, mely eredménnyel lv járt. A somogyszcidmiktősi csendőröknek Blkerfllt Hegyi (Hoppár) Pált elfogul, akit be i» kisérték mér a kbposvárl ügyészség (fogházába.
A Magyar Vöröskereszt kol~ dtttottgényl Adakozz!
Szerda
AlUadé nfa-rnintk h el kSxnapókon Budapest I. in íi a urán
6.45 Torna. Hirek. Kóxleuiények. Mangiemoívk. — utána étrend. — 10 Hírek, — 11.10 Nemcctkőxi rlzjeJzö-b-olgálaL — 12 Harangszó. Hlmnuss. Időjárásje-sutés. - 12.40 Hirek. -1X20 IdŐJeUés, idfijárásjelouléa. -14.35 Hirek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolya-nbirek, piád árak, élei mis rerárak. — 16.45 Időjelzés, Idö-J ár ás jelentés, hírek* — 17 Hírek Mo-vák és magyar-o rosx nyelven. — 10.15 Hirek. - 21.40 Hirek, IdójánUJelentéa; hirek s-lovak éa m*gy*r-orosi nyolca.
BUDAPEST I.
17.15 Opcrcltrészlotok hanglemezről.
— 18 I)r. Szabó István nlöartása. — 18.30 Vc-ess Károly cigányzenekara.
— 19.25 A Váci Vox Humana énekkar. — 20 Rádió » rádióról. — 2010 Az Erzsébetvárost Színház előadása. • Sárgdrigófászok.. Operett 3 felvonásban. — 23 35 Lakatos Flóris ós fia cigányzenék arn.
BUDAPEST IL
19.15 Táuclemezek. — 1935 Knej-Imre előadása. — 20 Hirek. — 2025 Dr. Horn Zolláu előadása. — 20.50 Kunná Süni egányzenekara. — 21.35 Idő járás jelent ós.
Csütörtök BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. - 10.43 Koppány Islván előadása. 12 10 Vitéz gróf Teleki Béláuc szűl. Mailálh ^ Mária grófnő énekel — 12.55 Márlonné Va-szitewa Bojanka gordonkáztk. — 1330 A Melles Béla zenekar. — 16.15 Ruszin haUgilókunk,
17.15 Bura Sándor cigányzenekara.
— 18 Dr. Tolntár Gyula előadása. -18.20 Tánclemezek. - 1905 Dr. Máthé Elek előadásai. - 19.25 Dr, Kárpátit Zoltán magyar nótákat zongorázik. — 111.10 Bíbiil kövei. A költő és a nagy-város. Összeáll ltot la Oiley István. EÍÖ-adja.\'Makay Margit Ós Tímár Józscr. -_ 20.15 Az Operaház zenekara. — 2210 Oláh Kálmán cigányzenekara, — 23 25 Fitindalok és jazz-száinok hanglemezről.
BUDAPEST II,
10.15 Szórakoztató hanglemezek. — 19.15 A rádió .sza-onzenekara. — 20 Hirek. - 20 25 Dr. Dobák Ferenc előadása, — 20.50 Hangiemezek. — 21,40 Időjiinisjelculés.
Lefülelték a balatoni „nyaralókat",
akik flres bőröndökkel érkeztek, de megrakodva tértek vissza Budapestre
A baía(onrocnf! u.vi\\rajoheiyekbt év> röl-eve nagy e\'őszc rctettol kcijeslk fel » fOrdőévad nlatl azok a kétes egyének, akik " " alkatot lopásokbó1 él-! f nejt s akik álkmdó
rémei u nyaialóközönségiiek. 2Sa-mádibau egy háromtagú lá\'S\'iaág özv. Bosko Fcrencné »RózsuvilliV-ját« fosztotta ki.
Ifj. Köigy^I Lajos abkiKtiszlttó és Plttner Gábor gyártmunká* budapesti lakosok mintegy héttel ezelőtt lerándulak \\Z:»aiijárdiba Szupp Károly \'otlanl tájukhoz »nyara1nl«. Pénzük nemi lévén, megbeszélték,
hogy viHnfosztogatásból szer/fit Jiteg a nyaralás költségeit és Szupp Ferenc ajánfatáia ju\'Ius 2-án éjjé* betörlek özv. Boskú Foencné vli\'ájáb i, ahonnan ruhaféléket, ágynemül t\'s evőeszközöket loptak. Kö\'gyesi é-; PitlnCr két hatafimas bőrönddé1 utaztak vissza. Budapestit a lopott holtmiit értékesítése végett, azonban eladás közben a budapesti rendőrség lefillelle őket. Eevn"otlnk, hogy na eladásra kínált dolgok lopásból sziiilni\'iznak s ii>okhoz Szupp Károly társuk segítségévei futottak. Átadták Őket a zaftnárdi csendőrségnek, "kik mind a három fosztogatót őrizetbe vetlek.
Kocsi, forró zsir, bika..
balesetek Zalában
Sorozatos súlyos
i*Áz~- utóbbi- napokban sok súlyos baleset történt Zalában. Mojzner Péter hegyesi gazdasági cseléd kocsin hazafelé hajtott az erdőből Egy zökkenőnél azonban oly szerencsétlenül esett le a kocsiról, hogy a kerekek keresztül ímentek rajta és lábait törték. Hasonló baleset érte Ráskó-pusztán Rédci Imre kocsist, ö is fát szállított hazafelé, amikor az csfítől kimosott uton a kocsi lel-boru\'ít. Rédei egy fa rakásra esett és több bordáját törte, valamint belső zuzódásokat is szenvedett. A zalahalápi bányában Léb Ferenc
munkás járt szerencsétlen ül "Léb a
lejtőn hirtelen fékezte le az egyik csillét, amely igy felborult és ráesett. Cómbtörést és súlyos zuzó;-dásokkni került Léb a kő\'hazba.
Keszthelyi jelentés szerint a hévízi honvéd tiszt frgLógyházbau Bálint Jó-zsefné szakácsnő forró zairt vitt, amikor elesett és n forró zsírt magára óntól te. Súlyos égési \'sebeket szenvedett.
Znlaszántón Kovács József kö\'Sé-gi bikngoudozót a megvadult bika ökldlc fel, majd fellökve, megtiporta. Kovács is suívos sérülésekkel\' került a kórházba.
Zala vármegye mezőgazdasági helyzete
Figura György gazdasági főfelügyelő a közigazgatási bizottság ülésén a következőképpen Ismertette Zala vármegye júniusi mezőgazdasági helyzetét:
Repcében csak gyenge termésre van kilátás. A buza a kósöi fejlődés,
nemkülönben az c5ös Időjárás követ kéziében még csak most kezd szűr kölni. Közepes termés várhaló belök \'és a rozsból is. Az őszi árpa arü\'ást helyenként június utolsó napjaiban már megkezdődött. Mivel a legtöbl:
híj s meaja, rttféffi Mizka$KÉ$ZÜLtkEK
^PORT ?5-FOTÓ
jS^^tóíccbo rato r».i UJ^-qgí*:
helyen ritka, csak gyenge termésre van kilálás. A tavaszi árpa jói fejtő-dőli, helyenként meg is dőlt, kíkalá-szolt s elég magas. Közepes lertnds várhaló. A zab helyenként alacsony és gazos. Bugáját kihányta. Közepes termésre vau kilátás. A tengeri kielégi-löen Pejlődölt, sárga szinét elvesztette s Icvélzcle haragos zöld szint vett Tel, Kapálás! munkálatait az esős időjárás kissé késlcllcllo.
A burgonya egész idő alaü kitűnően fejlődött. Lombozata dus Ós QdC. Tel. jes virágzásban van. Töttögclését bo-fejezték. A takarmány- és cukorrépa a kellő talajnedvesség mellett kitűnően fejlődik. Ápolási munkálatait az esős Időjárás hátráltatta. A mesterséges la-kormányok közül n lucerna és lóhere kaszálása és szárogatása, valamint be-íakarilása befejezést nyert. Mennyisé-gilrg a lóhere csak gyenge közepes, a lucerna közepes, minőségileg mind a kettő közc|wjs termést .adott. A Ui-cérna második kaszálása folyamatban vau, hozama jó közepes, A magnak Tnrinéshozama nagyo\'n változó. A rétek mennyiségileg ós minőségileg kö-meghagyolt biborliercl lekaszállak. zCfpes termést adtak,
A gyümölcsök közül a cseresznye és meggy közepes termést adolt. A kajszinbarack most van érésben. Csak gyenge termésre van kijálás. A többi gyümölcsfák — a dió kivételével, a melyböt igen \'kevés lesz —1 tennés-hozama közepesre \' tehető*.
A szőlő erősen fejlődik, de mivel ápolási, permetezési munkálatait o kedvezőt\'en, esős iiiő következtében nem Iclie\'.elt idejében és megfelelően elvégezni, lielyenként felléped; a peronoszpóra és a szölömoly.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KKzISny nyomdájában
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Jóslat:
Mérsékelt szél, egyes helyeken, főleg keleten zivatar. A hS keleten osttkken, sgyebütt emelkedik.
A Motooiologlal Intését nstykanussl neztlsyelOállom&ss Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 ómkor + 172, ma r«gg«i:+l2 4, mm -f 21\'2.
CsspaMk íu-fa.
.940. Julius JO
«ALAI KÖ2LÖNV
5
_ (A plébániáról)
P. Gulyás Gellért plébános három
licli szabadságra utazoM. Távolléte ülni
p, simieza Sebestyén házrőnök végzi ji nlébáuosi leendőket.
— (Áthelyezés)
A vallás- és közoktalásügyi miniszter özv. Németh Kálmánné KáHay IZiJjelIn nagykanizsai polgári iskolai tanárnőt Ilákoskcrcszlurra helyezte. Helyére özv. Knloesayné dr. Magyar Krzsíhet kerül Hákoskcreszlurról,
— (Az egyházmegyei papi nyugdíj-intézet gyíllése)
Veszprémben most tartotta meg az egyházmegyei papi nyugdíj egyesfttel gyűlését dr. Czapik Gyula megyés-pftspök elnöklcto alatt, amelyen a kanizsai espcresség részéről Krculzcr l)c. zsö kanonok, kerületi esperes és Kozma íiyörgy récsci plébános veitek részt.
— (A Nagykanizsai önkéntes Tűzoltótestület)
, július hó 23-án 10 órakor saját. Iiolyiségében, határozatképtelenség esc-lén pedig folyó évi ju\'lua Iió 25-én lft érakor saját helyiségében tartja fi!), évi ,re»dcs közgyüíését, .melyre ezutia\'i is tisztelettel meghívja a hagy-közönséget n választmány. A tárgysoronilon a váltvszUnány és parancsnokság jelentése, a számvizsgáló bízott-ság jelentése az lf).1t). évi számadásokról, az 11)10. évi -köllségvelé-s megállapítása, a tisztikar vábisztása és e^eileges indítványok szerepeinok. In-ililványok Írásban foglalva a közgyfr-líst 18 órával megelőzőleg az elnökkel közlendők. (:)
A Magyar Vöröskereszt aofr-ohhlu feladatának elvégzésére milliók kellenek! Adakozz!
— (Vasutasok figyelmébe I)
Igazolvány fényképek az előírt méretűn olcsón, szakszerűen nálam készülnek. Nem házalok, de mint vasutas leszármazott ezúton kérem szíves támogatásukat. Vflstagh Béla fényképész Nagykanizsa, Csengcri ut ví. sz. oz udvarban (Szomolányi melleit). * (:)
— (Az állategészségügyi helyzet Zalában)
Dr. Kővcsdy Viktor főáWatorvos június havi jelentése arról számol be, hogy az á\'Aategészségögyi viszonyok elég kcíhezóck Zalában. Kimutatása szerint május végén lépfenével Ű, ser-•edgö üszőkkel 2, rühkórral 22, sertéspestissel .(3, orbánccal 12 községünk volt megfertőzve. Június végén a lépfene csuk 1, a rühkór 14, a pestis 10, az orbáne pedig 19 községben lé[>ett fel. A javulás tehát szemmel látható.
- (Oklrathamlsltás)
Rosenslein Mátyás kisszentgróti ter-iii íny ügynök közokirat hamisítást kövelelt el. Rájöttek: a zalaegerszegi törvényszék u hónapi\' börtönre\'Ítélte. Az [tetőt Kúriai végzéssel most vált jogerőssé,
- Kegjolent „ repülök Upj*
¦\\ Magyar Szárnyak júliusi uj szánni ismét a szokott bő tartalommal jelent inog. A szépen illusztrált folyóirat vezető liolyen emlékezik meg a Kormányzó tiszteletére rendezett légi h\'lvommísról, majd a szokásos repülő-Mónika, gépismertetés, műszaki, ifjú repülői és regónyrovat mellett számos «deke-, cikkben számol be a nyugati kiboruló), az oLisz légiriottáróí, stb. A \'sp hozza n Magyar Aoro Szövetség Sózkiményeit is. Ara 60 liller. Minde-""H kapható. \'Mutatványszámot « kiadóhivatal (OUői ut .12.) kívánatra ¦Ven küld.
A király állandóan tanácskozik, de még nem döntőit, fgy iiiem tudni tiszta Vasgárdista kormány aJaknl-c JjlOiná-niában Antoncscu tábornok chiök\'e. lével, uki « tueggyilkoH vasgárdisla vezér, Codreanu legjobb barátja volt,
(Folytatáa a 2..oldalról}
vagy pedig újból Glgortu nlakll kormányt a vasgárdislák nélkül.
Itomániábau egyébként elrendel lé\';, hogy .» kávéházakban az énekesek szigorúan csak román vés csak szomorú dalokat énekelhetnek. /
Érdekes sajtóhangok a müncheni döntés várható eredményéről
A mai, időben ,a müncheni találkozói vitathatatlanul történelmi eseménynek
kell mondani. Nagyjelentőségű és épp ez magyarázza, hogy ,sok találgatásra ad alkalmai. Hangsúlyoznunk .keli tehát, hogy az,alábbi hírek is találgatások a Várható eredmény tekintetében.
Szófia :
Döntőbíróság határoz
A bolgár la|>ok ^részletesen fogbilkoZ-nak a román , kérdés megoldásával, így az erdélyi kérdéssel. A Iipok szeriül mind a magyar, mind a bolgár Igények kielégítése kedvező mederben halad.
A lapuk kétségtelennek tartják, hogy már a berlini találkozón szóbukerültek az erdélyi ói .dobnidzsai területi kérdések. Általában azl Jiiszik, hogy Romániának döntőbírósági megoldási fognak ajánlani a ykérdések rendezéseié.
Berlint
A várható döntés csak később válik eseménnyé
Bc/íini körökben isjjagy jelentőséget lulajdoniLinatk a müncheni hármas találkozónak, de — mint az Esti Újság berlini jelentése mondja — kevés való-snüulségu vau annak, hogy a várhaló döntés hamarosan eseménnyé is válik, mert Berlinnek továbbra Lis érdeke, hogy Délketeleurópában a rend, nyugalmi és béke fennmaradjon.
A berlini sajtó és a politikusok egyébkén! a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak n magyar magatartásról,
Róma :
Elméletben már megvan nak Earópa a/ határai
Bómában a berUn], Sietve müncheni találkozó tárgyát két csoportra osztják. Egyik a béke, a másik a háború kérdése köré csoportosuk
A béke-csoportban a következő három tényt lehel megállapítani \\
1. Hitler és Ciano bcrUni találkozór jávat már megkezdődött az uj Európa relépttése, Elméiéiben már felépítették Európa uj halárarit,
2. A délkeleteurópai békeakciót megindították. A döntés ebben n kérdésben is a lengelyha(almák kezében van.
3. Mindezekről a kénlésokröl a mostani ujabb müncheni találkozón a felvázolt elmetéli elrendezési igyekeznek a gy.ikorniba áthelyezni,
A háborús kérdéseikben a következőket lehet leszögezni:
1. Teljes erővel folytatják a harcot Anglia ellen, most már Olaszország támogatásával
2. A francia fegyverszünet óta megszánt a szárazföldön a harc, Anglia ej vau szigetelve és európai befolyása megszűnt.
:t. A tengely ha lábnak nem teszik te a fegyvert addig, inig Angidt térdre nem kényszerítik.
Egy látóhegyi fejszés idill a törvényszék előtt
Tomasifs Boldizsár és Szabados József nagykanizsai lakosoknak a Bagolához tartozó Látóhegyen egymás mellett van a pincéjük. De nem jó szomszédok, mert állandóan marakodnak. A civódás tavaly novemberben annyira m.nt, hogy fejszével és kocsitóccsel mentek egymásnak. Szabadosnak fiatal kocsisa, Tollár József Is segitetl, Így To-masils maradt alul. Husz napig feküdt fejséiülésével a kanizsai kórházban.
A feljelentéseket kölcsönösen tették egymás ellen a nagykanizsai járásb róságon. A járásbíróság To-masitsot felmentette. Szabados jói séfet azonban 40, Tollárt pedig 30
pengő pénzbüntetésre Üélte. Az ügy fellebbezés folytán a törvényszék elé került, amely megváltoztatta a járásbíróság. ítéletéi Kiderült ugyanis a vallomásokból, hogy a súlyos fejsérülést Tollár okozta a lőccsel, ezért öt, minthogy kétszer már volt büntetve verekedésért, nem pénzbüntetésre, hanem 15 napi fogházra Ítélte. Szabados büntetését helybenhagyta a törvényszék, de elitelte a járásbíróságon felmentett Tomasiisot is 20 pengő pénzbüntetésre, mert a verekedést Ő idézte elő azzal, hogy durva, becsületsértő kifejezéseket kiabált át Szabadosokhoz. így a fellebbezést mindegyik fél megbánta.
LONDONT elhagyták » francia nagykövetség tagjai. \' \' i
ROMÁNIÁBAN Delborulássai fenyeget a belpvíiükai helyűét.
FRANCIAORSZÁG bevezeti az éfje lm i szc rjegy e ket.
A Nör VILLAMOSKALAUZOK ma szolgálatba álltak Budapesten is.
AZ OLASZOK ötven páncélkocsit pusztítottak cl Afrikában P tegnapi
harcok során,
CÁFOLJAK az amuuni császár meggyilkolásáról tegnap elterjedt Reuter-jelentést.
SANGHAYBAN Lgyre növekszik az izgalom, Japán erélyes intézkedésre készül.
MEGSZÜNTETTÉK a korlátozásokat a hajóforgalomban.
Ballonkabátok Felöltök
impregnálása
PÁLCSICS-nál
Telelőn : üzlet 533.
Telefon: gyár: 344.
Hatalmas vihar pusztít Kolozsvárott
Bukarest, faUw 10. Kolozsvárott és környékén hatalmas vihar pusziit. Az Irtózatos cre-jü felhőszakadással tojás nagyság u jég Y*rte végig n holárt. A patakok és a SzAmos ugy megduzzadtak, hogy embert, állatot és épületet
egyaránt mngukkai sodortak. A kár
igen nagy, emberélete\' Is követelt a vihar, \'*ddig még C*ak egy holttestet talállak meg. Az Ismert áldozat: Kovács József hélgyerrüí\'kCiiiiH-gynr. A Szamosparti icpülőtér teljesen víz áfú kerüU.
kerül + többe
ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
APRÓHIRDETÉSEK
r.vM>lrJ*U*dlJ« VttAnUF *i tlMMH 10 adta [illír, mlaiwt UváSfcl .«á 0 fiait, hátkhnil wAlfl Sa-flWr. .flln4«>< további tti 4 nuő.
ÁLLAS_
4 kózéplik-dát végzett fiút tanulónak felveizek. Schlesinger Ovula, vaskereskedő. •
ADÁS VÉTEL
Akáoaataat veszünk. Muszel és l\'n\'cdcnlhil caemegekereskedÍBe, *
Haaxnélt ruhát veszek és eladok. Márkus Géza Kfrály-a. 31. 0017
Ltva honyhanor i/t kg. 40 fillér. Kapható Sörlcl lestékkereikedeitben, Erzsébet-tér 4. •
Két Halat hizlalt urléi eladó VÖiÖs-martv-u. 37. •
Maihalrágya eladó. Dculscli, Király-utca 36. •
LAKÁS- ÜZLETHELYISÉG
Halylaéflalmal augusitua elsejére áUdom. Udeczky, Horthy M.-u. 6.
KéiMtobéa lakást keieiek augusztus
elsejére. Fő ut 9, Civetké. ÍÍA7
HÁZ ÉS INOATLAN
Eladá Sugárút 41/c. alulit, adónientei), egyemeletes, kéllakásos kettes ház. Levélbeli értesítés i Gábor, UJpeBt, Mándy L«-joi-u. 2/a. címre. OgynÖkÖt díjazok. 1654
KÜLdNTÉLfi
EndllMéal, gfphimzést, rollnlzáat, lioh-lazást válla) Husstiaé, Klnfzsl-u. 70. *
Eivaasatt egy vasuU Igazolvány harminchat pengő szín utalván nyal, Kiskanfzsa és Nagykanizsa között Kérem a becsületes megtalálót, adja a uerkeistöségbe. ?670
jiiwiisuni liipiisr
SALAI BŰZLONIL
1940. Julius lo
Nagykanizsa megyei varos polgármesterétől-
Hirdetmény.
\'¦ A Drávavölgyi Villamos Áramszolgáltató Rt.-gal kötőit áramszolgállatasi szerződésnek és szabályrendeletnek a város közönségét érdeklő részeit nz alábbiakban teszem ismételten közhírré:
VuáLÍU«Í áramár. Egylnriláju waltóraszámláló esetén inagánvilflgitás és háztartás céljaira kilowattóránkéul 60 ar fill. Kettős tarifájú waltóraszámláló esetén a féléjlell közvilágifás időszakában kilowattóránként 60 ar. fill. a féléjleli közvilágítási időszakon kívül eső időre kwatlóránkénl 35 ar. 1111, A fé1é|jc!t közvilágítási időszak este a közvilágítási lámpák meggyújtásától éjféli 12 óráig tan.
Óramüvei ellátod kellöstarlfáju waltóraszámláló használata esetén az alacsonyabb tarifára való átkapcsolás esetén nem a nap 24. órája mint féléjleli közvilágítási lámpák kikapcsolásának időpontja, hanem 22 óra 30 perc; Igy tehát a fogyasztó ily waltóra-számláló felszeretése esetén 22 óra 30 perctől kezdve kapja az alacsonyabb díjszabást, amely azonban Ily fogyasztók résrérc\'kwallóránkéut 40 ar fill.
A fenli árakból "ly fogyasztót, nkik a csúcsteljesítmény lehatárolására saját költségükön áramh-rlátozókat szerelnek fel, a következő engedményeket kapják: Áramkorlátozó maximális teljesítményének 3G0 órát eléröjévi kihasználása esetén a teljes fogyasztás után S»/o az 500 órát elérő évi kihasználás
esetén teljes fogyasztás után 7*50/0 800 órát elérő evi kihasználás esetén teljes fogyasztás után 10%
Hunkaitviteli áramár.
Munkaátvílell-, fűtési- és főzési célokra az egységár kilowattóránként 28 ar. fill. Munkaátvlieli-, fűtési- és főzési fogyasztók a felszereli teljesítményekre vonatkoztatva, az évi kihasználási óráknak megfelelően a fogyasztók a következő engedményeket kapják i SCO órát elérő kihasználás esetén a teijes fogyasztás után 5°/o 1000 órát elérő kihasználás esetén
a teljes fogyasztás után lC*/o
1500 órát elérő kihasználás esetén
a teljes fogyasztás után 15%
2000 órát elérő k használás esetén
a teljes fogyasztás u án 20°/o
2S0U órát elérő kihasználás esetén a teljes fogyasztás után 25°/o
CiengSrednktor. Cscngőreduktorért havonta 20 ar. fillér fizetendő, köteles azonban fogyasztó a vállalat álla! megadott minőségnek megfelelő reduktor! vásáiolnt,
Amennyiben a fogyasztó rcduklora rosszabb minőségű lenne, vagy a fogyasztó ilvet szerezne be, ily reduktor haví dija 150 ar. fül
A válla\'atuak a reduktorok minőségérc vonatkozó kívánságát a velem való közlés után azonnal közhírré fogom tenni.
Átalány tagyanlá •.
Oly fogyasztóknak, akiknek berendezése 5 cgönáT többet nem tartalmaz, pausál-árakon való áramszolgáttat\' st kívánhatnak A pausal áramszolgáltatás dija lakószobákban 25 wattoslégönként és havonként 2 arany pengőt meg nem haladhat. Ezenkívül pausal árakon szolgáltatandó az áram lépcsőházi, kapualji és udvari világitásnál és pedig 25 wattos lámpánként és havonként 4 ar. penLÓé.t. továbbá kirakatvHáglláenal 25 wattos égőnként és havonnkéni 2 ar. pengőéd, Nagyobb, vagy kisebb fogyasztású égők egységárai arátiylagosan számítandók, azonban 15 wattosnál kisebb és 40 wattosnál nagyobb égők részére átalányvilágltás nem alkalmazható.
Kedve imény ok.
A coticesstonárusnak jogában van évi legalább 100 kwóra vagy annál nagyobb fogyasztást garantálóknak feni! egységárnál olcsóbban Is adni energiát Walttrauáialálók után fizetendő dijak.
Kölcsön watlóiaszámláló után bérleti és karbantartási dij címén a következő Összegek fizetendők: 10 ampercsvagy ennél nagyobb
waltóraszámláló utánhnvonk. 50 ar. fill. lOaiupcresnél nagyobb waltóraszámláló után havonként 80 ar. fill. keltöstarlfáju wattóraszámlálóért, óramű nélkül, havonként 100 ar. fill. keltöstarlfáju waltóraszámláló-
éH, óraművel 150 ar. fin.
Ha a waltórsBiámláló a fogyasztó tulajdonát képezi, ugy karbantertásl ülj elmén a fenti összeg 20>/o-a fizetendő. Ciatlakoióvexet ék.
Csatlakozóvezeték a fogya&zlóhclyhcz legközelebb fekvő utcai vezetéktől a fogyasztóhely föblztositólálg — az utóbbit Is beleérlve — terjedő vczelékrész. A csallakozóvezetékpitunt az energiaeloiztó berendezés lartozéks, a város tulajdona. A concessionárus a fogyasztóknak olv utcákban, ahol az utcai elosztó-vezeték a fogyasztó telkének utvonaláig n cg van épilve, az utcai csatlakozástól a lelek hataráig (erjedő csatlakozóvezelék részét minden esetben és azonfelül a (elek határitól a főbiztosilóig számított 3» méter nél rövidebb csatlakozóvezelékcl díjmentesen készili el A hosszabb csatlakozóvezeték árát a fogyasztó a conccssíona-rusnak tartozik megtéríteni oly egységárakon, amelyet a concessionárus évről-évre a város polgármesterének bemutat és amelyei a város felülvizsgálat után Jóváhagyott. Ezen jóváhagyott árjegyzéket a vállalat irodájában (arlozlk kifüggeszteni, azonkívül a városház hirdetőtábláján is közszemlére kl tesz téve.
Főbiztosító, III, önműködő megszakító, waltóraszámláló éB tartozékainak felszereléséért — a bekapcsolást\'ls beleértve — egyszersmindenkorra 10 ar. P fizetendő. Ebben az összegben bennfogtaltatik: a főbiztosító ólonwáras födéllel lesz ellátva, ül. az automáfa-mcgszakHó, az igénybevételnek megfelelő áramerősségü olvadó hetélek, a waltóraszámláló és f\'biztosító közös felvételére szolgáló alaplap, azonfelül a szükséges összekölővezetékek és mindezek, mind pedig a waltóraszámláló-nak a helyszínen való felszerelése és üzem behelyezésére, beleértve a szereléshez szükséges megerősítő és szigetelési apró anyagokat.
A fenti 10 ar. pengő a köveikezőképpen oszlik meg;
Főbiztosítóra. !11. atoma\'a-kíkap-
csolóra esik 3 50 P
A számláló felszerelésére c&ik 4.50 P Az alapra arJk *— P
Átköltözés esetén, ha a leszerelés és felszerelés egyhuzamban végezhelö, a leás felszerelés együttes költsége a fenli összegnek 25o.\'o-kal megnövelt értékével egyenlő.
FelflUIkagálatI dijak. ,
Az uj berendezések felülvizsgálatáért a fogyasztó a bejelentéssel egyidejűig a következő felülvizsgálati dijakat kötelén fizetni:
Az első öt lámpahelyért (cslllár-nely, tekintet nélkül a vezetékek és (zzóteslek számára, egy lámpahelynek számit) 100 ar. fill.
minden további lámpahely 10 ar. fill. motorikus fogyasztaná! az első
Öt lóerőért 200 ar. fill.
ezenfeltll minden lóerőért 20 ar fill.
Egyfázisú konnektorra kapcsolt egy lóerőt meg nem haladó motorok felülvizsgálati dij szempontjából egy lámpahelynek számítandók.
Ezen díjakban már a csatlakozóvezetékkel való összekötés dija is bennfog-lallatik.
A Drávavölgyl Villamos Aramszolgál faló Rt.-gal kölött „concessiós szerződés*, valamint .Aiamszolgálfatási szabályrendelet" sokszorosítása folyamaiban van és azok elkészülte után példányonként a nyomtatás! költségért, kb. 1—1 penirőért beszerezhetők a városi gazdaság! hivatalban. •
Eővebb felvilágosítás szintén a város! gazdasági hivatalban kapható. Nagykanizsa, 1940. június 6.
k«s Polgármester.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konlorttal (hideg-meleg folyóvíz, központi totés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
niamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVA VÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
Komirvárosl Blrtokosság Legeltetési Táraulata.
Hirdetmény
A Komáivárosi Blrtokosság Legel, teleti Tíirsu\'ati I. hó 21 én (vasárnap reggel 9 Órakor) tiyllv nos árverésin bérbeadja a tutajdonát képező, forgalmas országút mellen f.kvö nagykocsmát, mészárszéket ét bármilyen üzletnek alkalmat, voll irodahelyiségét. A felietek k meglud-hatók a helyszínen.
Komáiváios, 1940. július 6.
Karácsony Ilona
IMS blrtokOiiágl Itgyis,
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATON-FENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásítolt
fürdőjoggal
25%-os
bavl 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A talajbeszllrödés folylán kitűnő Ivóvíz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-sirand. Enyhóa mólyliló sekély vizében a gyermekek ve-
sKöly aelkül .(Íródhatnék. Az épitkezés olcsó és kedvező feltételekkel lehet építkezni Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyveivé. Még ma kérjen díjtalan prospeklutl
SZABÓ ANTAL
ililolólion : Nagykanhta, l-\'ö\'-ul 0.
aáftampzÚ>M szétakvzhalk
ZMJU KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja! „KiiguilaliglR.T. Iluuyk.rtiB\' Felelöl kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: • „Kllguduágl n. T. Nagykanliu"
¦yondájábaa Nagykaalraáa. (Nyomdáéit leleti Zalai Károly.)
7611
99
gllli fivtöjam. 156. uaau
Nagykanizsa, 1040. Julius 11. csütörtök
ár* 12\'fill.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előllicléal »r«: egy bora a peaeé .«OiliUta. Sierkeaxfíaéfl ti idjulohlTaUll teldoai 78. ax.
f öiáíítií iáláádás
bt*: Mártitól, itt X. C ohl tílilárá
MlndiH több és tőbb Wu lesz tanúja, illetve szereplője egy csodálatos jelenetnek ezekben a nyári napokban. A vasárnap kettős fényt özönében asszonyt kciek egy-egy kenyeret visznek a lernplomu.k felé. UJ búzalisztből dagasztott kenyerei, zsengéjét az idei lermSsnek. A templomban a rónák levegőjét, illatát és napfényes vidámságot Meg-zenek a jnlézét virágok és a buiaka-uMbbI\'\'!<** knsinrük.
Az oltár elé\' helyezett kenyereket körMlcsn^kodlrik a Téged Isten dicsérünk! ősi énekének hullámjal. Az-átri az ínirt^fvesen n^gálrfott kenyereket\' niegs.eglk a szegényeknek. Az őskeresztény Akatoé saont bűvöletében érezzük mngSjnknf, mert a magyar tájakon ünnepi szépségbeit1 főltálrrbdt\' az CÍS5 keresztények ősi szent szokása.
Magyar szívből fakWdt ez út eszme, « halkadénak éz a jcliegz»-tesen magyar módja. A\' magyar Ac-tio OthoIIöa pedig országos moz. galirrát fejleszt boWc. Azt akarja, hogy né/jyi\'zer magyar faluból egyszerre szálljon fel a magyar há\'a űor/dvlwlfl Istenével szemben!
Hálás volt a magyar ember eddltí Is az adorrfrlhydkért, amiket a földből, dd az égtől k«bolt. Amikor az utolsó lendet levágta és a ríüIŐ vé Bén- megtörülve verjlékt* nom\'őkát végignezO|i mégegyszer n levágott rendek sorain, szemlével m«gát kereste ott a munka és a mezők mérhetetlen mfagányéban.
De mokt ihnröpélyíescn az ollár elé viszi hálájának! atfóját\'és a magyar\' sors kezdi összeterelni melléje a magyar k«z#«ség többi tagját is a ternplontbnn elhelyezett és megáldott ¦ kenyér kőHé. A\' tisztviselő, a kereskedő. «z Iparos, a rtiiuhkás és a magyar éfct nitnáen\' téliyciöjc kö-rülállja ez étet ajándékát. P.s azok, akikegyütl rrrcl<Jknz(ak jő tanácsért,
akika mágyll\'aorshlvritás különböző tcrtlfcleut egymds segítői, voltak! mosi\'ttt egy; ősi szent kőzöiség árama Járja! át-őket uj formált keresve " magyar\' életnek.
Mert a magyar gdzdfi összekfllf ezt az Unrtepi1 hálát egy ragyogSíil »zep: kózősségt tettél. Xllghogjt ki--csordult^az aranykezekből a piros buzaszetn, alighogy\' mlegsütölték a naptól\' barna asszonykezek\' at\' uj buzábói-nz ebő kenyeret, a IkvWsőt ezek-közül lelajnőljá Bjegényebb embertársának.\'
De\' nemcsak- ezt teazl.\'-Eat edÜlg Is meglette; szivfisen\'Szelt kWnj\'eré-bői-annak,\' akt • portája* belépett. De most ég^és fald\'előtt UrMepítye-wu elisrnerj és mIliden \'társadalmi\' rétegoelStt hangoa példaként blZo\'^ ".vllj« kz „j saoctálls. világrend evangéliumi alapjait. Mert az a hálaarló keayénrhegajrhilás-.vjtl az ollár előtt\' ncir««ak egy, szimbolikus \'emlékeztető.. Jóval több\', amrét!\' a ru\'agyar *s katolikus közösségi létet egy ha-\' tHmas erőfeszjtetc. Az uj sors, a mppanl bizonytalanságok és feszült-
Többszáz angol és német repülőgép á világtörténelem legnagyobb légicsatáját vívja
Teljes megelégedéssel ért véget á müncheni találkozó
Teleki miniszterelnök: „Kövesebbet beszélni, bízni és dolgozni"
Kritikussá vált az orosz-török és a romániai helyzet Róma: „lagjarorszig biztos lehet, hogy elnyeri jutalmát
A Imüncheiil történelmi tanácskozások végetértek. A integbeszólés a német államfő ói a msigytar és olasz! fnüiUszterek között két "c-s hái^mH negyed óráig tartott. A megbcszélé-\' wkrői \'kiadott hivatalos jelenlés hangoztatja, hogy *a jrnfgheszéJós a há-mrn) állam között fennál\'ó hagyományos baráll kapcsolatok ^lemében
folyt le*, j \' j
Ciano gróf, vaie^nánt Teleki Pá* e» Csákj- IstV;án a uiijUnchcnl i&ir nepéíyes bucsuztafás utón Salzburg, ba utazlak, mfijd\' onnét különvoita-ton CiaiH) visszautazott Olaszországba, a magyar úl\'ümféifiak pedig Budapestre. , •, ; r K j
Ünnepélyes fogadtatás a Keleti pályaudvaron
A tmflgyar különvonat ma n\'ggel féi 9 órakor érkezett snicg a Ke\'eti pályaudvarra, an^ely (aJtkaUíipra virág- íobogódiszt öltött. A különvonaton érkezett liclioki és Oáky: prinisztereken, valamint klsénetüköíi klvüi Ertftiuuinsdorf budapesti né-iniet, köv^t magyar államfér-
fink íogaíítatá*!ára jniegjelcntck ib pátya^efvaron a rtormáiiy, « \\ezérknr, a főváros, a Magypr LIet PfÖríjst wzetöi és képviselői zsinóros, fckiele fmhgyarbau, a fronthjírcosok, a Jcv^eii-ték ós cserkészek diszcsapalal, va-
laimlnt niögöltük a lércn hala\'mUs érdeklődő tömeg. Olt volt még a n^. met kö^lség tísztlltiu«, az olajit-kör vot 6s lisztviselölái-sui, a miniszter, elnökség, ós « külü^^iipz^iuM 1>>ztvlíJelökitrű é< a többi (min/szíériu-hlok \\e\'zet6l, a magyar némel társaság vezelöi és sok más közéleti előkelőség. A üanz-gyür mrunká^at, valaflümt a erserkészek és levente^, Éljen Teleki, Éljen Csáky." Erdó\'yt vissza és a7, erdélyi vánmegyék címereit tartalmazó táblákat tartottak.
féteki miniszterelnök két nyilatkozata
KereszleK-FJstírer Fjerenc belüg^ miniszter már Kelenföldön beszál\'t a különvonatba!\' A szalóiikocsil dörgő éljen fogadta,: majd báró Vuy László ücrvözlésére: a tmiiilsiteielnök\' válaszolt. Hangsúlyozta, hogy a MEP elnök üdvözlésében az égés/, magyar, ság üdvözlését tátja és köszöni aEtt A Icfijrntelregébb fogacttafáBban voít
részünk Berlinben. m^ndotl;!, —-trttjint Hitler kancellár, m-Jit Ciaiio(é> Ribbeátrop külügy:iniiúszieiek részéről. A kiadott hivatalos jefenlós >nleg-gyözhet unindenkil arról a mély ba* rátságrói, amely a három ál\'amot cgyumíshoz kapcsolja és amelyet, ha lehet, clmíélyileiii, ugy mostani \'áío.
gátasunk meg jobbau elméiylletí^ •\'
Csak *zi mondhatom: ne io-V kat betzéljűnk,1 hanem bízzunk és dolQozzunk
— inondta a lovábbiakbtm a miniszterelnök;
Teleki Pál gróf az ünnepé^ fo-gadiatás után a MTI (iilunkalársá-wik külön Is nyilatkozóit Hangoztatta, hogy a legjobb beuyomsísokkal tért vissz;.. Németországból. "Na^yra-becsülL ho^y,," napiét biiodalom j vezétoL élol-halái harcukban időt szakítottak arna, hogy mCgií-mcrjék az egyes vitális jniu^yar kérdé-sfíkqt. Oáky küIütöTrainlszter yrral, részletesen kifejletttu) problémáinkat Hét és há miníieg>x dó rá s elöí dásujika t a ícgnagj-obb figye!ean\'mei nafJg:i!lák végig és az egjes kói-désekné\' "megfon toftságtói, és inete^-églő\' áUratptt,\' megértéssel foglaltak &UÁiit. E/ről egyébként a hiva[aií)S köz\'emóny utoisó mbndutn (s mcgg^;özhet niiín.-tícnklt. A teanjeTyTiek (jszinle óhaja, hogy Európa injáníjen részében olyap feltételekét teremtson, amely a\'ka\'r. mas lehet hosszú béke fenntartására! Megnyugtathat mindenkit, meg\'vagyunk győződve nrról, hogy a
tengely megbeosüll azt a ba-rátot,>«melyfk.öazlntén jóljan-rosszban . kitért mailette,
TOleki Pál gróf örinfaztoM\'lnöknyij latkozajlát teljes mcgelégedésyel ^fogadhatja a miugj-ar körvélemény. A
sjigck közt súrlódó erők uj utak\'U kÖ\\<telnek, az Isleii iránti1 hála uf \'útjait. És a m(agyar falvak megindultak\' ezen az^ton.
Adni a szegénynek,\' de ugy adni, hogy ez »z adakozás szervezett legyen, rkigy » közc*séc éteté\' biztó-sitsa rafe^íepetések\'ellen.\'\' Magyarul •miondva: kítarlsofí addig ez Xáo* Uivíny, amíg egy nehéz és bizonytalan tét felhői után újra szétsugér-\' zi|í «z érfclö n»p é» uj teiimés fa-kád az isten áldó keze nyomián.
A^mbgyftr iövő védelme ez, Í5zcnt és erős c-saládvédek)mi. Az uj magyar hálaadás ncjri\' akar többé sá-pajdt, vézna, vérszegény gyeiímékct, u/ akar aggodalmaktól kínzott, rua-r .anyát, n«m aj^ir <(e he ledéül Öríöfbe szoritoltkezekel. Eí az jgazi íotikus tett, az Ajc^o Ctfthn\'ica vádiotikéut fog nz a tniügyíir falu lállani Is.tcn és a pilagyar sui-s eltilt, anieíyik elhúzódik etlíí\' a csodáfatos
*#gfár M(ft!. ... i........i
Éjmífi félté in, hoBŐ\' cz 11 hálaadó
kenyórmegajáníás ncnics^k, szimbo,-Ukus" enilékezletö, nemcsali ünnepélyes demonstráció a szociális köve. tólmlejiyek melleit, Mert amikor a Weeuyeret odahozzák a* ylt(ár elé, ugyanakkor melléje helyézniek a gazda kézalálrásíával eí\'átött felajánlást is, amelyben meg van irva^ hogy a tél Idejére ennyi és ennyi, ilyen és olyan terményt ajánl föi a szegényeknek. Szereli ebb«n a fö\'aján-fásban buza, gabedaa, kukorica, burgonya, napi tejadag a gyermekek részérc, szóval mindenből egy rési, amit Islcn adott. , i
Milyen nehezen adja a (m/agyar eimbcr a kezelrását! B|Ch, sokszur pónuljárt msár ezzel! De Itt u^m kényszerből teszi, i«vn\' forgatja kezében kelletlenül a pápaszeanei. E*t jószántából, >szivének bőségéből* jr-ja a(á. Mert Istent érzi maga fö\'öM, az egyetlen., a gazdag. Urat, Akitől mindeji ármány szálinazlk... ,. J&ü^afföJdi.antígyar ^30^.^0,,. jéböi, egy magyar pip_ szivétől In-
dult el ez a jei\'cgzelesen magyar mozgalom, amí igézetébe ejtette már eddig is száz és sjúz falu telkét. A magyar katolikus fclelösségludat ébresztője és képviselője, az AcUo Ca,tibollca,, pedág ^Ki «kiirjaiezt ai mözgaimPt feszíteni öi egész magyar föld folett, be akarja kapcsolni a közös mugyar élet áramába, mint jelentős szociális fényezőt.
Azt akarja, hogy u magyar hálaadás ne egyesek, a bőségben éjö* föielőllen há\'ájü legyen, omí mellett o? átkok é* kétségbeesés szörnyű sóhajai keringenek. Azt akarja, hogy oiimagyar milliók Icözös lcJkéb,i>. itqmötten, a h^rangzeirgeK tisztaságával és melységével zúgjanak a Zso\'-táros7 szavai: Áldjátok az Ural mmden¦¦ tereml-
|lKn\\*k, ég és föld, nap i é« levegő, csök és m^zök, tél ós nyár, minden sarjadás és az igazak Sil\\-oi dieséi-Aék az Urat az egek er(i»ségeibíen, Pnprt belöllölle javaival BcnnjB bízókat.... , , i . I t i
ZALAI ItOZLONV
1940. lullui II
_\\ ruhát nadrágot k0penyt
Szomolányltől.
ürdő
[müncheni ut bizonyíték arra, hogy e/ magyarság megbízhat \\-ezeIoibcn, akik mindent elkövetnek a nemzet nagy céljainak mielőbbi megvalósítása érdekében. , [¦;
; Kihallgatáson a kormányzónái
Teleki Pá\' miniszterelnök és Cd5-\' ky István gróf megérkezésük ulán fél 11 órakor kihallgatáson je\'enlck meg a Kormányzónál és ^számoltak müneheid tanácskozásuk credményé-rÓ(. A kihallgatás egy e* háromnegyed óráig1 tarlóit és negyed egykor ért véget. , \\ \\ L í
A Mesaagero a müncheni tanácskozások jetentőeége\'ről
Róma, jui. 11.
Az olasz sajtó \\*-etöhelyen fogtaf-kozik a müncheni tanácskozásokkal. A Stefanl iroda- kiemeli, hogy Münchenben a megbeszélések eísösorljftti a dél kelé teurópaj kérdések körül folytak. A Messogeró politikai szerkesztője, aki elkísérte Nómjetországba Clano grófot, ezeket jelenti lapjának: , , [ | i
A Tengely tevékenysége politikai téren épp oly leudülelet vett fel; mint katonai téren. A Tengely tekintélyéi egész Európában elís-ue-rik imlár és egyre nagyobb tesz a Tengely befolyása, A müncheni megbeszélések nagy befolyással lesznek a délkeleteurópai, a dunamédtencei, sőt a FöJdfcöziliengeri keleti nDBden-cójében kialakuló uj rend*. Az élmények: középpontjába MögyaixnBzág áll, «mjely támaszpontja minden délkeleti kérdésnek. Felvetődik a kér-dé-s, hogyan válhat tégy ilyen kis áL lám* iiyen nagyfontosságú kérdések középpontjába. Ugy, hogy Magyarország történelmi hagyomáivyai révén is földrajzi (helyzetéi meghaladó fontos szerepet tölt te. Magyarország Czénkivüi német és olasz barátság! révén kiváltságos helyzetben van, Rámutat eau^áu a iap urm, hogy ha Magyarország most célt ér, azt következetes, bölcs, előrelátó és mindig hűséges politikájának koszönhetíi Magyarország ÖsztÖJiÖsCii fordult már a háború után Német- és; Olaszország felé és s-inte elé bevágott a Tengely kWakulásán,dc. Mün-\' cbenhen Js a belátás és megértés szellemié hatotta át a magyar politikusokat, és pe-mf a türelmetlenségé. Hangoztatja ezután még n tudósítás, hogy egység és összhang jellemezőé u megbeszéléseket.
Ax eddigi harcok legnagyobb légiceafája Anglia ellen
A végetért tanácskozásokkal egyidejűen az Anglia elleni iáinadások is .nogólóuk ültek.\' Az ohUtzok által már tegnap jelentett Földközi-tengeri sikerek uz angol liajóhad megfulanw-. dásál jelentik, míg a németek 150 rc-púJógéppcl támadtak Anglia elieu. liyen hatalmas támadás n»ég soha nőn érte Angliái. Maga az angOft lég-
(Folytatáa a 6. oldaloa)
A természetes .Ferenc József keserűvíz régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél ; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg grvoiitl
I polgármester! hivatal befejezte a légoltalmi adat összeírás! munkálatokat
A légoltalom országos hiegszerve zése hatalmiig lendülettel folyik az egész vonalon. Egymásután letennék meg a mlnlizleri rendeletek, amelyek körülírják a szervezés módját és meghatározzák a közönség és háztulajdonosok kötelezettségeit.
Miután a közületek hivatalos légoltalmi berendezése megtörtént, következik
a lakóházak legoltalmának végleges megszervezése.
A polgármester állapltja meg, melyik házcsoportok végzik együttesen a légoltalmi szolgálatot, a polgármester nevezi kl a házi légoltalmi őrségparancsnokot. előírják, melyek azok a (elszerelések, amelyeket a házaknak, Illetve a házcsoportoknak be kell szerezni, stb.
Ezekhez azonban a polgármesternek szüksége van a lakóházak, a lakók adataira. Azért nagyszabású adatszolgáltatást rendeltek el mindenütt, amelynek keretében a háztulajdonosok bevallást adnak arról, hogy házukban milyen lakások vannak, mekkora a lakóház szobáinak alapterülete, azonkívül egyéni lapot is adnak ki, amit a ház min-
den lakója kitölt az egyéni légvédelem kötelezettségének megállapllása céljából, de még az üzlettulajdonosoknak és a házban levő üzemekben legalább öl órát toltó egyéneknek Is kell bevallást kitölteniük.
A legtöbb város ugy oldotta meg a kérdési, hogy űrlapokat bocsátott ki, amll az illetőknek ki kellett tölteni és a városhoz beadni. A háztulajdonosnak kellelt az űrlapokat beszerezni, kiosztani, majd kitöltésük után Ismét beszedni.
Nagykanizsa város polgármesteri hivatala ugy tett eleget a rendelkezéseknek, hogy a kezei között levő névjegyzékek, valamint előző adatszolgáltatások lajstromából összeírta apparátusával a szükséges pontos adatokat és ezeknek Jegyzékét állította össze, anélkül, hogy egyetlen háztulajdonos, üzletember, vagy lakónak láradozni, vagy valamely blanketta! kitölteni kellelt volna.
Dacára a csökkentett tisztviselői létszámnak.
A polgármesteri hivatal már be is fejezte a légoltalmi adat-öiszeirásl munkálatokat,
BÚTORT
vegyen vtgy rendeljen,
>et ategblzhatóós olosö.
Cssag«rj>-ul 14.
Nagyban folynak a zeneiskola munkálatai
Szeptemberben mar uj helyiségeiben nyílik meg a Városi Zeneiskola
A SugáiMit 18- »zám. alatti városi házban nagyban folynak\' május óta\' az épületnek zeneiskolává való átalakítási munkálatai Vécscy Barna [rniüszaiki tanácsnok szejnélyes jefcí ügyefeie mellett. Az uj zeneiskola a jövő száméra készült és kamaraterme jobban fogja szolgálni célját, mint a régi épület terme.
A földszint Kölcsey-ulca felé néző részén nyer elhelyezést a kamara* tereim!, a ruhatár, előtér, ügyszinléil az igazgatói iroda, fl *nes^rz(&s\' tennie, inig a másik oldaton (3 tan-
tenemi helyeződik el. Az első emelet jobb oldalán 3 tanterem és i tanári szoba icsa. Ugyancsak most. folyik ín polgái7mesteri lakás átalakítása Is a pénzügy,! bdzpit^ágban l és a közgyűlésen miár előterjesztett terv szerint. 1\' I\' $
A mfunkáiaíűk oly gyors mederben haladnak előre, hogy a vá\'o«l zeneiskola az uj iskolai évadot a rendes időben - szeptemberben — mór uj helyiségeiben kezdi meg.
A bejárás a zeneiskolába a Köl-csey-utca felöl történik. •- ,
28.000 pengő államsegéllyel n) iskola és tanltéi lakás épfli Beosehelyen
Régi kívánsága volt Becsehely község \\«ze tőinek és inkóiaak, hogy a megrongált és egészségtelen iskolaépület helyeit uj iskolát\' ís tanítói lakást építsenek. Hisz a Zalai Közlöny is többször szóvá Lette, hogy a tantermet közbiztonsági szempontból, dúcokkal \'kellett ulntáanasztaui,
a tanítói lakás faláról pedig csurog a víz. ,j ! \' i ,
A becsehelyiek mindjén falujukba érkező idegennek elpa-inszkodtak és leneseket tettek a főispánt hivatalban is. Amikor most dr. Herte-lcndy Jenő miniszteri osztályfőnök személyesen ís megtekintette az is-
VAroai Hoaaá- Még ma csotartokon
Őrökké! Robbanó siker! örökké!
Forróbb, szebb és sikerültebb film nem volt mint a
Törvény szerint másé
A feláldozott szerelem felejthetetlen filmje. Aktuális, világhlradól
EI5adá-ok kaxd-t* 5, 7 áss 9 Arakor
koiiít, sürgős segítséget igéit. A minisztérium1 valóban sietett e segítség, gei, mert, mint a főispánhoz érkezeti leirat anbiuíja, ktultue^nzbiiszaieí-28.000 pengő lillajnnegélyt uta> k) Btosehelycn iskolaépítésre Az ősz-szegbői egy hánomteimes- uj iskola é> megfelelő tajiltól Wiás épül.
DiUctr
Csattok- (íveli, gallérok
Egy ruhának mtydnem a legfontosabb része mnga a disz. Legyen akár milyen jó pz a ruha,, hf» rossz a di-szc, lerontja az egész hatást. Mp különösen olyan időket élünk, »mí-nejí ezek a címben (előforduló kis apróságok igen npgy tért hóditar* nak .illetve, araikor ezen iparág egyre jobban fejlődik külföldi mintára, , i ; i 1
Vegyük talán sorba ezeket a diszektet és mindegyikről , hadd jn^ndjpan,1 cu mondanivalóimat.
Először »z övekből óriási kulüuszl Űznek muuuipság, hogy legyen az a ruha teljesen simn és semmi fazw-liu, h.i egy jói \'kivélasztott öv vau rajta, máds egészen uj szint kap. Olyan fantasztikusak a fiiunl Ő\\«k, hogy úgyszólván nem is lehet kiválasztani, hogy mciyik az, ami igazán anjegfelei és a legszebb, és mindegyik Ilyen szép és olyan öttetos, hogy ked^-e volna az qmberiiek.\' jm\'nd megvásárolni Vannak övek, amelyeken különböző -szavak fordulnak elő díszként, Így példáu1 * szeretni szó löbb nyelvre Jieforditvá, mendjuk az öv alapja fekete lap és benne ezek a szavak íjehér bőrből vannaf- rá appiikAlva, vannak azután oiyunok is legújabban, ominek>. egy 3 ujjnyi széles börövne két ol-(bdt elöl íonmá\'is kjét kis húzott tarsoly van ieá erösitvt\' egészen puha bőrbői ós .ezáltal mintegy megspórolható a telikül -külön viae\'éso. Vannak olyanok is, ÉMJaBk az ÖV egy kis (mellény benyomását kelti, mégpedig ugy, hogy hjátini kfceiüeí-nyebb az öv, elől ptBlene>iyszerueti kiszélesedik és zipp-ármt csukódik é* benne két kis rejlett »»b van, ;vnii egészen olyan hatást kelt, mint a fériiaknái a szivtarzseb. E*ek az ö\\-ek, uaniket itt leírtam, majdnem mind angolos ruhákia va\'ók, de külön, fejezetben kellene (rnegeniiekéz-nl az elegáns ruhiáktyoz viselendő övekről. Éppen tegnap láttam például egy rózsaszín, égésien puhabőrből készüU övet, ami\'ugy. volt elkészítve, mintha madeirázva lenne az egész. Mondanom se kell, hogy ehhez a tmtidelrás övhöz ugyanilyen-kidolgozású rózsas-in bubigaüér, mansetla és természeleaseiii retiküt is volt. ; ! ; l t
Még nagyon sok ibiondoiilvalárni lenne az övekről, de tekintve, hogy még mást is Ígértem, kénytelen vagyok arra rá i« térni. Most a csattokról, .i brossokról, Utatö-eg s vt-
M óriási szenzáció a moziban!
t
Bemutatjuk a világ legcsodálatosabb hadltényét: Rotterdam magsiil-4} lisát a német ejtőernyősök által. — Mint a sáskaraj, ugy borítják
¦el az égboltot a hős ejtőernyősök, akik földet érve, tüstént akcióba lépnek _____ és a várost megadásra kényszeritik. _
lukról van rengeteg mondáivá lóm. Már lalán említettem egy ízben, Amikor végignéztem ez ösrí-nynrf divatbemutatót, hogy á harci jelvények jöttek az Idén előtérbe. Apró ki-s tankokat, bombavető repülőgépeket, formális miniatűr ágyukat láttunk a hölgyek kabát- és ruhakihajtóján. Arról nem is beszélek, hogy a gombok szintén iíycn nagy zsánCfben készülnek és termiép.-éles, hogy az úgynevezett Anhánglg is csak kitüntetési érmek, kis szalutáló katonák és puska és bajonctt-flédék. A virágdíszek, kiskutyák ma már ezek mellett a harci leJszei*lésctc mel\'elt csak romantikus bábjálékok-nak tilnnuk. A k|s gallérokból is külön kelMzt üznek, mert Igen gyakran készül a gallér abból az anyagból, mint már cmHletlem is, mint a relikül, vagy a cipő anyaga, tehál puha bőrbői és természelcsen szi-iicsböl. i .
Annyi ¦ehetősége van léhát r ruhák diszitésénck, legyen az a ruha bármilyen régi is, hogy A mai világban egyenesen nem\' probléma egy régi ruhát felfrissíteni.
Dlvatposta
NYARALÓ. Csináltasson magának egy únprimé lenvászon ruhát négy résttS szoknyával, elöl végig gombolva, kis bolcróval, egész apró ujjakkal és
kél kis reveire!. Elegáns ruhának pedig egy imprímét húzott szoknyával lellos felsőrésszel a sajátjából hálirt megkötve. Üdvözlet
OLVA50 28. A boküldölt fokoto anyag nagyon szép és csináltasson be-Jőlo egy 6 vészes szoknyáju ruhát spicces kivágássá,!, mell alatt húzva egy fekete-fehér fantázia övvel és hozzá egy fehér kabátot vehet nkár éhau-lángból, akár madeirából, akár szó-veiből, vagy pikéből. Üdvözlet.
Széthull egy állam, ahol mindenkit kii akartak Mimi,
aki nem román
Lakosságának és területének tizenöt százalékát veszítette el — eddig — Románia
Vajon\' mi Jcsz u legújabb román események hatása?
Románia sajátságosan nemzetiségű áilam. lakosságának több mint egyharmada (35 századok) idegen nemzetiségi,. Régi tanulság, liogy U hjríceti nagy haladómra vergődött ijfu államok nem elég erősek olbirní a halaimat, nincs történeti tapasztalatuk, meg se .kisériik egyenlő szabadságot adni a társadalmi, polilikai és gazdasági éle*, ben a nemzői is egeknek. Inkább lángoló, de inkolaltan önbizalommal reájuk törnek. E módszer elöbb.utóbb — a végzetbe dönt.
Statisztikai mutatványokká,, rendeletekkel, tüzzel-vassal nem lehet eltüntetni harmlno-öt százaléknyi nemzetiséget.
Rendőri ügyként kezelték a nemzetiségi (térdóst és szivesebben folyamodtak a statisztikai ötletekhez, mint az .igazságos elrendezéséhez, A román népszámlálás a — .statisztikai indomá-nyoikbau eladdig egészen .szokatlan nió doM — sehol sem 4cözúile a nemzett* ségek abszolul számadatait. Csak a százalékos arányszámot hozták nyilvánosságra. Ez a tudománytalan eljárás elrejthette az abszolút számokat, de nem [ejthette el a harmincöt százaléknyi nemzetiség égő kérdését.
Djuvara professzor méltán aggódott már 1938 október havában, Cseh-Szlo-váfkla fölbomlása idejében, a I>oiitiqiie Etrangérc-ban, amikor ugyaniLycn követelésekkel lépnek majd fel románok, kai szemben. " .
Djuvara közölte Hománia. néprajzi adatait, természetesen
a sajátságos román statisztikai módszerekkel,
vagyis cSak százalékosan, de adataiból . kiszámíthatjuk, hogy szerintük mi a
népesség nemzollségl megoszlása Romániában. Az összes lakosság 19 millió 800.000. Ebből román (szerintük) 70 százalék (14 millió), magyar 8 százalék (1,410.000), német 4.6 százaJék (800,000), zsidó 5 százalék (í millió), orott 5 százalék (í millió), bolgár 0.24 százalék (450 000), cigány 0.11 százalék (270.000), török 0.9 százalék (180.000), szlovák 0.3 százalék <(50 ezer?), szerb 0.3 százalék (50 000) slb.
Mindjárt látható, hogy ezek a százalékos adatok helytelenek. Helyesbi.
teni wen, számtant fogásokkal, sem az autóbuszos halállégiókkal
nem tehetett. A Vasgárda heves ifjai ugyanis autóbuszokon "járták be \'Hz országol ós ugy (buzdítottak\'- forróbb hazafiságra a rorfRuiságol. A forróbb hazafiságot ugy órteUneztók, hogy ki IteVl irtani mindenkit, aki nem román. De a liamüneöt százalékot eltüntetni ök sem tudták. A király .oszthatatlan nemzetállam -ot akart alkotni.
Eltörölték az országrészek történeti neveit, hogy emlékük se legyen
Tlz közigazgatási területre osztották az országot. Kötelező oltások ürügyén több mint húszezer székelynek vizsgálták a vérét, hogy micsoda vércsoporthoz tartozik, Meg is állapították, lu>gy
a „székely vér" nem a magyar vércsoporthoz tartozik.
Két osztályba sorozlak tehát őket a bukaresti orvosok Hamneaniu \'Potrc dr. vezetésével, a romanos nevüekrőr pedig megállapították, hogy elszokó, lye^edett románok. Tehát magyar nevükéi románná varázsolták.
így lett: Szabóból Sabau, Nagyból Nagh, Kísböl1 Chis, Kcrokosböl Chc-reches. A román tudományos akadémia 20 ezer le\';es díjjal tűntette ki a vér. vizsgálatról szóló .ludományos. munkál. Am se a vérvizsgálat, se a névelemzés nem tüntette ol a nemzetisó-ségeket. ¦
(Mihály arkangyal légiói,
a Vasgárda,
a -Mindent a hazáért- szervezet csak a nyugtalanságot ós a zűrzavart növelték. A Vasgárda szervezetét híven másold Straja Terii (Ország-ürség) szer
vezet, melyet maga Károly király gondolt kl Sidorovcí őrnagy scgilségével, nem tudta «kifogni a szolét, a Vas-gárda vitorlájából, du sőt még inkább növelte a zűrzavart. Tüzet nem kiléteit tűzzel ojtani. \\ \\
Lángra lobbant a legszélsőségesebb naolonallzmus ebben a nemzetiségi államban.
Do a lángok nem íogyaszlotlák el a nemzetiségeket, csak még inkább egybe forrasztolta őket. A (nyugtalanság nőltóu-iultf. fgy érte. Romániát \'az európai válság kirobbanása.
Külpolitikája mind a mostani napokig Franolaországhoz és Angliához Igazodott.
Aki ismeri Mária román királyné naptóját, tudhatja, hogy miként kell vélekedni a románok mostani pálfordulásá-ról, ahogy sebtiben megtagadták eddigi szőveiségeseüiet. Nemcsak irodalmi és személyes rokonszenvük kel, hanem hivatalosan is
mindvégig a nyugati hatalmak érdekkörét szolgálták.
(íunU a rideg valósággal, földrajzi helyzetükkel ós az ország termelési viszonyaival képiedének voltak összeegyez-tclnf.
Elegendő, ha kiragadunk két számot: 1937-ban Angliába ós Frmcw-\\ országba a román kivitel összesen 4,568.334 lei értékű áru volt, Németország pedig ugyanakkor 11 millió 38.003 lei értékű, román árut vett át
S ntí volt ez a behozatal Nemetoi;-szágnak? Az egész német behozatal csupán l.fl százaléka. A német kivileli pedig Romániába az egész német kivitel 1.5 százaléka,
Ami a románokat illeti, fontos volt nekik a Németországba, szóló kivitel megszervezése. A román külkereskedelem ugyanis hosszú ideig nagyon rossz körülmények közé került. Tele vott az ország nyomasztó felesleggel. A gabonát eladni nem tudták. A Wmány egy időben kénytelen volt engedélyt adni arra, hogy a gabonáért kaj>ott nenics valuták 30 százalékát szabadon eladhassák az exportörök. így ösztökélték öket arra, hogy még több árul helyezzenek el a nyugati országokban. , \\ ! \'
1939 tavaszán megindultak a német-ronián gazdasági tárgyalások. .Németország késznek mutatkozott átvenni
BAUAt KÖBLÖM*
1940. július 11
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Románia egész (.ormósét,, raeróbc azért, hogy megszervezi a román mezőgazdaságot, ellátja gépekkel és e>-kö/,ök-kel, hoíey még többel tudjanak termelni. Különösen a takarmanynövények, az olajos magvak és a rostos növények icrmeléséncVíöUendllésc volt kiviuutos. Tévedés \\-ohui azt hinui, hogy g Németországba irányuló román kivitel , legfontosabb árucikke csupán az 4«4»yolnj.
Románia egész ásványolaj-kivitelének 26-4 százalékát szállította Németországba.
Ezzel szemben I83ft.-ban sz oiKzágból kiszállított égetclt bor 08.5, a gyümölcs 07, a kö 57.-I ős a gabona 10.3 százaléka került Németországba.
Ha jól megromoljuk o néhány adatolt, láthatjuk, hogy a román terület, uek. az. olajon kívül is figyelemreméltó szerepe van Közép-Európa gazdasági éleiében. A szakadatlan belpolitikai Ijarcok és villongások, nz állandó nyűg laiánság, az elintézetlen nemzetiségi kérdés ós most a területi változások nem\' lehetnek közömbösek a környező országokra, >¦
Románia most elvesztette lakosságának és területének tizenöt százalékát.
Az .oszilntiaUaii. nemzetállam eszméjén súlyos csorba esolt. Megingott az állami lét szilárdságába vetett bizalom, ami még inkább fokozta a belső zavart. S a súlyos válság ellen az álla-János gyógyulod, a. osodaszer, mely minden 1 elvarázsol és meggy >nyl: !
a nemzetiségek ujabb és su-lyosuit megfenyegetése.
Hománia elvesztette összes szántóföldjének negyedrészéi, búzatermelésének ötödét, az árpának majdnem felél, a rozsnak harmadát, a kukoricának negyedét, a napraforgómagnak pedig piajducm egészét. Elveszett * leálló-mány neg>edrészc és a szarvasmarha-
állomány 13 százaléka. \'Mindez az elcsatolt gyér lakossághoz viszonyítva jgen sok.
Románia legtermékenyebb területei voltak ezek.
A területi vállozások legmélyebb je-JenlŐségc az, lmgy a szovjulfoglalás után megváltozott a délkelcleurópai mezőgazdasági termelés remije. Ezek a területok immár klvíHesnvk Közép-Európa guzdasági szervezetén. Politikai jelentősége |>cdig az, hogy
egy állam kardosapás nélkül adta át azt, amit kardosapás nélkül szerzett a párlskor-nyókl békék által.
A\' rendületlennek hirdetett, d« valója, bau s/akadajlaiuil rengő ionian államiságról most kéttégbewuhatatUuiul\' kl-dcríVlt, liogy
me»ter*égee támaszok oltalmazták.
Ezt a bizonyságot nekünk magyaroknak jól szántón kell\'tartamúik.
NyugaUmmkal és méltóságunkat sem nu viszontogság&in senv vcselottük el húsz esztendőn, keresztül, az erdélyi magyarság j>edig sanyargatva, fs gyarapítóit.! javainkat. Most; is nyugodtan tekintünk a jövendőbe, mert Csehszlovákia felbomlása után iMne.i mCgúi-nulhu.Mii. mindenki, "tiogy
a történelem üllőn semmiféle fondorlattal nem lehet államot alkotni.
Nagy-Románia húszéves történelme alatt köröskörül oly töméntelen szerző dóst és szövetséget kölőtt, hogy megszámlálni is ultg leköt. K szövetségek, .szerződésok ós katonai egyezményük mind leomlottak, semmivé váltak, Nem. szerződések biztosítják egy állam szilárdságai,\'hanem csak .fialnak szent akarata.
Ml mélységes gyászban és gyötrelemben, ilo nyugodt elszántsággal elviseltük a ¦szövetségeket, < melyek el. tettünk szóllak és inégsem minkéi emésztetlek föl, hanem azt, aki jobbrahalfa kölötle azokat. /
Karóval, lőccsel és hamistannzással végződött egy derékigérö hóba pottyant ptocózó társaság jókedve
Sokszor nehéz dolga van a bíróságnak is, hogy a sok tanú különböző vallomásaiból kihámozza az igazságot. Ilyen nehezen tisztázható tömegverekedést ügy került minap a, nagykanizsai törvényszék elé. Még Januárban történt, hogy Kamániiei gyen egyik pincében egy négytagú társaság borozgatott. A társaságban volt Balazsin József és Balazsln István és Kuzsma István Is.
A borozgatás után, mi\'or már hazaleié tartoltak, kelten Összeölelkeztek és közben a pince mellett a derékig érö hóba estek. A jókedvű iártaság többi tagja ki akarta segíteni a hóba esetteket, de azok őket is berángatták a hóba. Eközben haladt arrafelé egy másik társaság, akik között régi haragosok is voltak. Hogy, hogyan sem, még nem sikerült tisztázni, lény, hogy a hóban fekvőket karókkai fejbeverlék és az, arra haladó Varga József községi bírót ii belelökték a hóba. Legsúlyosabban Balazsin István sérült
meg, aki 11 napig feküdt súlyos fejsebévei a nagykanizsai kórházban.
A per tanúi a legkülönbözőbben mondták el vallomásalkat a járásbíróságon. Az egyik\' fél sz{ rlnt a jókedvű társaságot senki sem bántotta, hanem vagy félóráig hempereg ek a hóban, akkor íérüilek meg. Ennek ellene mond, hogy 23 fokos hideg volt és a vtazekedők Ingkabátban vollak, a máhfélméteies hóban különben sem lehet olyan súlyos fejsérüléseket szerezni, mint amilyen a sértettek fején volt. De ennek ellentmondanak a többi tanuk is, akik látták a karóval, illetve Ifccscl történt történt ütéseket is. Miután mindkét fél eskü alatt vallott, a biróság nem tehetett egyebet, mint ismét hamistanuzás gyanújával áttette az iratokat az ügyészségre. Most előbb azt kell tisztázni, kik esküdtek hamisan, kik mondták el az igazat és csak azután lehet Ítéletet mondani a tömegverekedés ügyében.
Tágad a balatonhenyei gyilkosság gyanúsítottja, de a vérfoltok mindent elárulnak
Jelentoltük, hogy ez év március 31-én Bíilalonhenye kőzetében meggyilkolva lalá\'lák Balog György községi pásztort. A fején ütés nyotnvi, a nyakon pedig hatalmas szúrás látszoít. A nyomozás siálei Radóczy Gyula sárvári kosárfonóhoz vezellck, aki régebben Balaton henyén lakolt | és régóta haragos viszonyban volt az áldozattal.
A gyanusiloílt szándékos emberöléssel vádoltál! anosl került a zala-
egerszegi törvényszék elé, -fogadta teltét és azt állította, hogy a Tuhá-ján talált vérfoltok a ná\'a tarlóit menheíyl gyermektől szaunáznak, aki elesett és anegvéiiezte magút. A vérvizsgálat azonban azt imitálja, hogy a ruha vérfoltjai nem; u gyermek, hanem a meggyilkolt pásztor vérével egyezők. A tárgyalást több ujabb lanu kihallgatása miatt cl kelleti napolni.
BUDAPEST 11«
10.15 Szórakoztató hanglemezek —¦ 10.15 A rádió szalonzenekara. — 20 Hírek, — 20,25 I)r. Dobák Ferenc előadása.\' — 20.50 Hanglemezek. — 21.40 IdöjárásjeJeutés.
Csütörtök
Állandó »8tomÍmek hátkSuapakon - Budapest I. mffaoráfl-
6.45 Torna. Hírek. Kö-Jemények Hanglemertk. v- Után* étrend. — 10 Hírek, — 11.10* Nemzetközi vlxjetzö-szolgái*i. — 12 Harangszó. Himnusz, időjárásjelentés, — 12.40 Hírek. — 13J2Q Időjelzés, Időjárás jelenté*. -14.35 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyamhlrek, pl«cl árak, élelmiszerárak. — 10.45 Időjelzés, időjárás jelentés, hírek. — 17 Hírek síje-rák és magyar orosz, nyelven. — 10.15 Uirek. — 21.40 Illrek, Időjárás jelentés, hírek srlovak és magyar-orosz nyelven,
BUDAPEST I.
17.15 Bura Sándor cigányzenekara*1 — 18 Hr. Tolmár Gyula előadása, — 18.20 Táuctemezek. — 10.05 I)r. Málhó Elek előadása. — 10.25 l)r, Kárpáth Zoltán magyar nótákat zongorázik. — 19.40 Bábel kövei. A köllö és a nagyváros, ftsszeállitolla Qrtcy István Előadja Mokay Margit ós Tímár József. —
20.15 Az Operaház zenekara. — 22 10 Oláh Kálmán cigányzenekjim. - 2325 l-\'iiuidalok, és juzz-számok luuiglnucz-röi.
Péntek
BUDAPEST I.
10.20 (ialambos-driiher Ferenc előadása. — 10.45 !)r I\'ályi Márton előadása. — 12 10 Toll Árpád cigányzenekara. — 13.30 llcinómoiin Sándor juzz-zcnekáfB, — lü.15 l)r. ¦Fekete Miklós előadása.
17.15 Hanglemezek. - 17.15 Dr. Miflikai László előadása. -- 18.15 Kai. már Pál magyar nótákat énekel, kiséri Farkas Béla cigányzenekara. — 18.10 Spuri közlemények. - 19.23 «Az uj mama.. Hangjáték hél képben ,-20.55 Külügyi fccgycdóra. — 21.10
Szlalko Topolski hegedül. — 2210 Tánclemezék. — 23.20 Sárközi üyula cigányzenekara. ,
BUDAPEST IU
10.15 Szórakoztató hangleinezeV — 20 Hírek. — .20.25 Reudöizeuekar. -21>35 Idöjárásjejentós.
örökké...
A romantikus filmek nagymesterei kétségtelenül az angolok. Ez a film is egy url kisasszony és egy a házukba fogadott lováS7gyeiek szerelmének romantikus történetét vetíti elénk. A szerelem gyermekkori, őszinte és tiszta és éppen aizH példázza a szerelem minden fölölt való nagyságát és erejét, hogy bár a sors más ember és más asszony mellé sodorja őket — sirig tart, söt a mese szerint azon tul is: örökkél
Olyan ez a film, mint egy meg-e\'evenedö angol ballada. A színé-szett játékában annyi mélység, cm* beri őszinteség van, hogy el tudják hitetni a történetet s bár negyven év történelél pergeti le előttünk a film, annyira filmszerű, hogy a nézőt mindvégig leköti és a történethez kapcsolja.
A szinészek valamennyien kitűnőek, a gyermekszereplők csakúgy, mint a felnötlek. A hölgyek a mult század finom hargulatából léptek elő, a hös szemében ott ég a vad szenvedély és a rajongó szerelem.
Az érdekes cselekményt a rendező kitűnően elevcnilteti meg, Szép film, nagyon tetzett, különösen szerelmeseknek ajánljuk sürgős megtekintésre.
Mérsékelt északi szél, több helyen, főképp keleten zápor ós zi-var, a hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intézet n«ykauüuuU me^tlgy előáll omáas Jelenth
Hőmérséklet tegnap eate 0 órakor + 184, ma reuei;+180, dólben -t 27-4.
CUKOR -nélküli befőzés használati utasítását
Teutsch drogériában.
kérje a
Id40. Julius 11
Add kezedet. ..
Add kezedet szépen a ktzembe,
folytassuk így ketten az utat,
Irány mindegy: kelet vagy nyugat..
Sokszor majd ha fáradtságot érzel, a batyudal enyémhez teszem: Csatát viv érted karom-kezem I
Arcúdon azért csak mosolyt lássak, ha szenvedsz ts, mosolyogj vetem, könny és mosoly: ez a szerelem I
Ha utunknak egyszer vége lesz majd, Meglásd, el Jön u nagy jutalom; Derűt, boldog, esendes nyugalom...
És ha erőnk tán előbb kifogyna, hogyha előbb lehull csillagunk: Akkor egymás szivén meghalunk I...
Kobzos
- (Kinevezés)
A közoktatásügy, miniszter petit Margit niigyktiniz^x polgári leányisko-lui, Araló GizeHa ós Fcrkai I/iránl jKjlgárí fiúiskolái próbaszoigátalol tel. jesilö tanárokut állami jwlgári iskolai lielyelies tanárokká kinevezte.
- (Áthelyezés)
A MAV űzlcl vezetősége Sánilor Zslg-tnoud szombathelyi műszaki tanácsost a nagykanizsai osztály in émöksé^hez helyezte át.
- (Címadományozás)
A Kormányzó Sabján János sümegi állami gimnáziumi igazgatónak a tanügyi főtanácsos, gitnnáziumi igazgatói GÜnet udomáuyozla.
A Magyar Vöröskereszt koldusszegény! Adakozz!
— (Oltárszentelét Balaton-fenyvesen)
fia laton fenyvesen szép egyliázi ün népség lesz vasárnap délelölt fát 10 órakor, a sok nagykanizsai nyaraié részvételével, Akkor szenteli meg Ru* do|I Mátyás plébános az uj oltárt és oUárfíükét. A fenyvesi hölgyek egy művészt kivitelű Madonna-szobrot adományoztak. ,
— (A Szanatórium Egyesület)
nagykanizsai tüdőbeteg gondozó inté zelébeji a rendelések hétfőtől, Július 15-től augusztus i;i-ig szünetelnek.
— (Garibaldi magyar ezredese)
A Tükör júliusi száma irja: (?arl-haldi lüres magyar ezredese, Tüküry I.ajos, vitéz katona volt. Végigküz-dölle 1648— 49-ben a magyar szabadságharcot, majd részlvell a krimi há-boruban az oroszok ellen, A vlilufran. cal béke után Itáliába ment és részt-vett ai olasz szabadságilarcban, Az olaszországi magyar önkéntesek egyik zászlóaljának parancsnoka volt. 1860 május 27-én a palermói Porla Terminl osiromakor halálos sebei szerzett és június 6-án Tommaso Onclo dl San I-orenzo herceg házában kiszenvedett.
— (Bércséplés Iparigazolvány nélkül) *
A Budapesti Közlöny július 8-ikl aáma közli az iparügyi tnfnlszter rtndele\'ét, [amelynek érlehnébeu a rend kívüli viszonyokra való tekintettel mindazok, akik községi blzonyilváuy-nyal háromtiónapos\' csőplósi gyakorlatul igazolnak, 1040-ben irw-igazolvány nélkül is végezhetnek bércséplésl,. Ipar-igazolványt azonban e rendelet alapján kiadni nem lehet.
Megbízható tartós selyemharisnyák ,lfKK
Oivatosarttok., Fő-ut 6,
HALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai Vöröskereszt gyűjtés eredménye
A Vöröskereszt helyi vezetőségének felhívása a váron közönségéhez
Alighogy elhangzott a tmligyar honvédelmi miniszter szrjtala a Yö\'fli-kereszt megsegítése érdekében, dr. Krátky István polgá\'imwester felkérte. Farkos Vilmtt. ö Keresztény Nőegylet lelkes ügyvezető e\'nökuö-jét és a Vöröskcieszt választmányi tagját, hogy szervez* tmcg Nagykanizsán a gyűjtést. Nagy segítségére voltak Farkas Vi\'mának munkájában a legutóbbi ápolónői tanfolyam mintegy 40 főt kitevő hallgatói, valamint tíz a lelkes hölgygárda, amely minden nemes és hazafias munkánál \'névtelenül, nagy ügybuz-gósággat és magyar sze>etcltel él\' mindig n köz szolgálatába. Mindkét gárda dicséretreanJéltó tevékenységet fejlett ki, ugy a perNelygyüjtés, mint a házróVházro való gyűjtés alkalmával.
összesen befolyt 1487.87 pengő, ebbőt"(az utcnl) persetygyÜJtés 871 pengő 45 fillér, a gyüjtöiveken (házaknál) nedig 1116.82 pengő.
A Vöröskcieszt helyi veatióség*
a hála szavaival adózik Nagykanh közönségének nemes adakozásáért, gyűjtést végző hölgyeknek, uiint szervező és veuctő Farkas Viífina, ügyvezetőnek, egybeí arra kéri a vá ros hazafias társadaltm\'át, hogy t. Vöröskereszt céljaira . szükségei tető1 ágynetmüek, lepedők, vánkosok, kl vánkosok és párnahuzatok bcszerté seben legyen segítségére. Sürgős, szükség lenne ágynemüekre; 52 pCdŐne, 76 nagy vánkosra, 75 kis vánkosra, párnahuzatra vagy hozta valói*. Aki nagy vánkost nemi lud odúi, az kisvánkost bizonyára köny nyebben adhat. Akinek ra/igyar szive megérti a helyi vczelöség felhi vasát, küldje el felajánlott ágyneműjét a lüzoltólnklanvába, vagy je-lentae felajánlott holmiját a ZaloJ Közlöny kiadóhivatalába és tikkor elküldenek érte.
Nagykanizsa város áldozatkész, ha zafias közönsége mutassa meg ismét magyarságát és együttérzését anem\' zctlei...
Bozsda- és saválló evőeszköz
nagy válaiitékban
MÁJON TESTVÉREK
Er««én.t.wr i. szaküzletében. s,»ns
Érdekes számok a magyar gyáripar hatalmas fejlődéséről
A /Magyar Vidéki Sajtó tudósi tó bu-da|>esll jelentése szerint a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének közgyűlése . elé többszáz oldalas évi jelen, tést terjesztett az igizgató-ság. A jelentésből impozáns mellékben bontakozik ki a magyar i|>ar hafakpuis munkája, jelentékeny szociális alkotásai és nagy devizaszerző expori-tevékenysége.
Kiderül a jelentésből, hogy a gyáripari munkásság átlagos munkabére «z 1935. óvi 44 fillérről 50 fillér fölé emelkedett, A szakmai családpénztárak gyenriokncvetési pótlék dmen működé-süknek már az első évében 15 ós félmillió pengőt fizettek kl.
A széntermelés és a szénfogyasztás 1939-ben az előző évhez képest 14 százalékkal növekedett. Nyersvas.ter-melésűnk 24, nyersacéltermelésünk 1.1 százalékos emelkedést mutat az előző évvel szemben,\' A vas. és gépipari muukásléiszám.1039 végen 150-000 főre emelkedett, holott tíz évvel korábban még csak x70.000 körül járt « vasij>ari munkavállalók létszáma. i,\\ vas. és gépipari termelés érlé,ke egyébként 1039-ben megközelítette a 850 mi dió pengőt.
Igen nagy mértékben emelkedett Magyarország energiatermelése is. 1938-ban 51.17 billió kalóriái, 1939-ben 58.10 billió kalóriát tcnneUnnk, ami 13. százalék emelkedésnek Jelel meg.
Textiliparunk termelése az elmúlt év folyamán mintegy 15 százalékkal\' emel Vedelt, a textilipari munkáslétszám pe dlg több, mini 7 százabékkal emelkfl deli, ami azt\'jeienü, hogy czidőszerint •75.000 texllbnunkás dolgozik. ¦
A söripar helyzete Igen kedvezően alakult, mert a sörfogyasztás cinciké désc mintegy 40 százalékra lehető.
A szeszipar helyzete is javult, kiitó nősen a borpárlat ós a gyűmőlcspá linka termelése emelkedett Igen nagy mérlékben. A rum- ós likőr forgalom 30 százalékkal emelkedett. A szalámi és konzervipar foglalkoztatása. is első
rangú volt.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KBzISny nyomdájában
Nigykanlna, FS-ut 6.
Budapest, liimmw,
lilökolo családi szálloda olcsó árakkal- Egy ágyas szoba 0 P-tOl, két agyas Bioba mír 12 P-1S1. Kltünö étterem és kívéhái. Klézékény kl-Koloálás. - A Ztltl KöilSny elí-nzetól az ototaé havi olétüettel nyugta lelmatataaával SO\'lt Aorf-vexmínybeit részesUlaek.
vatainlat családtagjaik réazére szükséges ujméretü «X8 om. nagyaágu\\% wUi.r-f4.Tk4p«k Halász mGterméban
kéazülaek. Horthy Mikiós-m 11, «1.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykiuiizsán oz elmuU héten nyolo gyermek születeti, négy flu és négy leány: Nemes György kőműves mester ós Gerócs Teréziának rk. fia, Illés Ferenc földműves ós Vajda Máriának rk. leánya, Magasdi György kőműves segéd & Soós Máriának rk. fia, Horváth György hentes és mészáros és Bárdos Ilonának rk. fta, fiencze József kőműves segéd és (iodinek Máriának rk. leánya, Kovát* János kőműves la-nonc\'és Ilokman Julianninak rk, lúi, Szálai Vendel vármegyei utkaparó és Láncaik Margitnak rk. leánya, Endrei János városi mérlegkezelő Mód Annának rk. leánya. — Halálozás hat cselben történt: özv. Ispi.novies bakámé Magyar Aiuia magánzó rk. 81 éves, özv. Ladeczky Szilárdné Bölun Rozália rk. 60 évps, Sgelner Fcrencn* Heffer Mária rk. 06 éves, Özv. Benézik Józscmó Horváth itozálLa rk. 61 éves, Pjjitari.es Mártonná Magyar Rozália rk. 57 éves, Koczor Fcrcncné Döinö-tórfi Anna rk, 42 eves. — Házasságot kötött 9 pár: Holl György földművel, rk. és Tóth Ida ref., KÖfalvi Gém Kálmán \'M;W pályamester rk, (Sarkad-keresztúr) és Imrei Margit rk., Fonó iMályás (özv.) Máv fömozdonyvezető rk. és Göde Inna rk., I.ulár Sándor m. kir. honvéd őrmester ref. é* Nóvák Erzsébet rk., dr. Ábrányi Jenő Ferenc törvényszéki aljegyző rk. éfl Koller Gizella rk. (Pécs), Kcglor Ferenc ka-tonuzenész rk. é« Horváth Erzsébet rk,, Németh Mtliily borbély mesUsr rk. és BÓdör Anna nőj szabó segéd rk., Pusztai Ferenc Máv üzemi alUszl rk. és Imrei Julianna (özr.) rk, Jós Lajos földműves (özv.) rk. (Szabadbegy) és Benkő Rozália rk.
A Magyar VSrMeraat tok-oldala Madatdnak elvégzésére milliók keltenek! Adakozz!
— (Tüzesetek a vármegyében)
Június folyamán Zala megyében 14 tüzeset fordult olö. A tűz okn 2—2 estben g>\'ujtogatás, gondatlanság, gyermekek játéka és kémény tűz, 3 őseiben villániesapás, 1 esetben öngyulladás, 2 cselben \'kideríthető nem valt. A tűz állal okozott kár 35.906 pengő, amelyből biztosítás revén 20.001 pengő terül meg, . \'
- (Találkára csalták -kirabolták)
Fo-rgács Lujza zalaegerszegi cigánylány megismerkedett KoJter János zalaegerszegi lakossal, A ciginyJáuy ki. csalta találkára a csáesbozsokl urdőt>e a férrii, ahol később egy JólmcglortrteU cigány Jéjttlt elő és rátámadt Koilerra. A cigány lefogta a légyottra érkezett férfit, a cigánylány j>edig kizsebelve 200 ]>engÖt rabolt el lőte. A személy-leirás aklpján a cig/inyUny! cl is fogla a csíaidörscg. A pénzt megtalállak náiu, rablólársa még IsmereUen.
(5 pengőért két hónapi fogház)
özv. Balassa Andrásnó lódurhugyi lakos « (jadlásra ment ruháért, Es alatt oz idő alatt AoS I-\'erencnó 5 pengőt lo^>olt ki BaUissáné szckre^iyéböi. A dolgot ószrevetto a károsult asszony és feljektnlelte Acsnét, akit előállítottak az ü^észségre, A oyorsilolt eljárás alapján a törvényszék \'Ao> Ferenoiét két lionjapi íogUázn* itélto i*<g*rír*u.
Naptár: Juüus 11, csütörtök.Rom. kai. í. Pina pápa. — ProUbtana un. lar, Tbam hó 6,
afeftrtfS nyitva re«C«l 6 órától este « áfáig (aétH, asdrda, péntek MiatéM kadáaa agésa aap astasl j.
43
BAÜAÍ IfOZLÖNf
1840, Julius 11
(Folytató* a 2. oldalról)
ftfiyl miniszter Is vtojetaptett*. hogy a történelemi legnagyobb JégirsnUja Tolt +z. Számtanuk srorint a nó-nitt l..n.ul>.>/.<Vj ek • atősággal elsöté-tiMtók az eget, "mikor mcgjoiemtek fs megtámadlak az angi-l liajókaravá-potltat. A Dcflanglia főié rej>íűt n6uet. tv.i!iil..i/-\'A aiOlUtiil megfordullak, rniK 4 telhök mógölt eddig rejtőzve n-puM néttiet vadászgépek tinitek elő és hatalmas gÓpfegyv^uz-zápOTt zúdítottak aa o;ien*égre.
A( ujabb angol jelentés szerint S,kjóxsa d«í réuébea a bombárAs szá-nHW Jlőzépüleut, és egy gyárt talált cl. nüiiyu^taiyiliára" kikötőket ért a.UuuxUs. A bombázásnak halálos áJ-doaatai ín v.ulh4.
íigUámadás Máit* ellen
Róma, jt^llus 11 A* olasz repülök ujabb támadást intézlek Mattá I U-n. A támadás sikerrel járt. Az angol géjjek közüj, \'egalább kettót lelölipk. A részletek még hiányoznak.
Kairót kiürítik
A NTÍ egyiptomi jelentésű szerbit Kaiió kiúrUése megkezdődött. A je-
lentések szerint eddig máris több mint 100.000 ember hagyta oj a várost.
Franciaország af alkotmányát a nemzetgyűlés is megszavazta
Viehy, jiv\'lus 11 A ncmwlgyftlós tegnap határozott Franciaország uj alkotmánya felett. Lavai egyelkkelvos jav-adatát előbb a kÖJön bizottság elé utalták, amely 47 szavazattal i ellenében elfogadta, majd a nemzelgyujés titkos ölesen szavazott. A javaslat 5(19 szavazatot \'kapott, míg elteivé 80-nn .szavaztak. A kormány eszerint felhatalmazást ka-pott| hogy aií uj alkotmányt etkészftse, ifMi»*\'o » neertzelgyülés utolsó határozatával önmagát is lemondatta,
Vlehy, fella! 11 Noel nagykövet elutazott Párlsbe. A boftnany székhelye egyelőre híva-
talosau Viehy marad. Noel a némol— francia kajKWyMok KzoÍg4totában áU, Vichy, jm\'iuff lt Francia kAróktien tovább ftirtja magát az a hír, liogy Invai letnond ós utóda Pelain táijamagy Jesz, inig a korma nyeJnö ki lisztet I.avnl tölÜ majd be. , ;
Magyarország bixto* lehelt, hogy elnyeri Jutalmát hűtéséért"
Róma, július 11 Az oJasz rádió tegnap este 21.10 jjcrokor roináiuiymlvü Uir&zoJgálalábún Magyarország törekvéseiről szórva, a kóvetke*öf;ol mondta;
Magyarország biztos lehel, liogy mint a tcuigcjy kipróbált barátja ©U nyeri jutalmát hűségéért;
I^gyébkáut az egésu? olasz sajtó azt irja, Ivogy Magyarország azt u lielyct kopja meg, amelyet a. tengely barát, égihez fiuüödöen luegérdcmcl. Kiemelik a lapok, hegy a tajiacs&oziSok a három illan
iiak szellemében fátylak le ós természetesnek kcJl vemil, hogy mint minden nagy lépes előtt, ugy most is megbeszélték a kérdések*?!. Kzekben azonban leljeteu egyetértettek.
Beatjét, Jufeui 11
A német sajtó is hangoztatja, hogy a döntésben teljes egyhangú megegyezés mutatkozott. Német imütikai kö-rök nagy elismeréssel szólnak a magyar politika vonal vezetéséről Ós lo-szögezik, hogy a Béniin- -lióina -Buda. I>est háromszög tcjjcíeu szilárd.
hun liagyouiányos barátsága.\'-
Ujabb hatalmas légiesttn az Északi-tengeren többszáx angol és német repfliögép között
Budapest, Julius fi AV-»UJ Nemzedék \'stockholmi te*e-fonjclentéwi «xexilnt a tegnapihoz hasonló hatalmas légi csata kezdődött Norvégia nyűg"\'! partjai és az angol partok között. A liatalraas Jéghitkózet, ben többssáz angol és német repülőgép vesz részt. i -,
Ixmdoni, jelentós szerint a nagy re-pülötámadésofcat az angol lapok «z
Anglia ellen bejelentett nagy táuiadfis kezdetének tekintik- A tegnapi <La Manche csatorna ffeletti repuiöharc. ie.j. gel kezdődött ós kóső délutánig tartott.
F.DWAIU) wiudsort herceget -- a volt ungoL királyt — anahamUfSzjge-tek fökormányzójává és katonai pá-ranesnokává kinevezték.
omotos, lálzn kivit
Sintrax kóvéfözőn
készíthetünk:
Kapható : Ví-Va-l\'rlI/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVŰ LGYI*nél
SugAr-ut 2. "*
Krlt1kos8á vált a török-oroffi romániai helyzet
Büdepeet, Juliua 11.
A budapesti lapok köielkeletl lu dóéitól sieiinl Oroszország és Török-ortzág között a helyzet Ismét knli-kussi vált. A hét végére, vagy talán már ma dönti lépés történik Itt lt.
A Pest zülleni jelentise szerint oltani körök Is rendkívül nagyjelentőségű katonai és diplomáciai eseményt várnak a Hét végére.
Románia belső1 helyiété további Ingadozást mutat. A románltl bel-poliilkal helyzet a megoldatlan kormányválság miatt teljesen bizonytalan.
A nemreg letartóztatott tábornokokat a Vasgárda nyomására szaba-donbocsátolták, de hogy mivé fejlődik még a romániai helyzet, nem lehet tudni.
Hnbay és Tágó képviselők mentelmi Ugye
Budapeír, Julius lt A képvlseWhái mentelmi bizottsága ma délben Ult össze, hogy Hubay Kálmán és Vágó- Pál képviselők mentelmi ügyében döntsön. Az Ölés Iránt igen nagy érdeklődét"
nyilvánult meg, A döntésről lapzártáig nem érkezeit hír.
A Haz holnap formális ülést tart és azon jelentik be a mentelmi bizottság határozatát.
KOsKtaetnyllvánltte
Mlndazoknaki akik jő\' Anyánk temetésén résztvettek, ezúton mond köszöneted a
Sarló* család.
Alias
Slrcm lékeket,
*m nmltMl; biti mm
¦zakszerüerr es legolesébbim KOVÁM JÓZSEF k(KoMK«"it\'»tora(M, Kfeáiy-tltea::3J. Hogy hI.uuUIi-i.IiMli. Tololon 616.
ALAI KÖZLÖNY
barélai
. ZALAI IÖ&ÖHY
Ügyes h.|AronQ azotuutra, vagy 16 re tenaíeUk, Csenjöy-ut ÍZ H.VM. 1673
l\'elienütőra milcorlott tMHSrt hl.tM Hmgys ki«flddt^[. 1672
Siorii«lm« kKúMHu, al.1 tlolgonil iku, felvétetik. Vidi lllBitiílílc, 1677
LAKAS-ÜZLBtHELYISÉO
KélBto&S, koilyíw, erottoti1 vSrtftdlfl «IUn B»tetonm4riSn etonna! Mado. — Bővebbet Kaulniatiii Kiroly cejnel. 1676
jBOToaozorr szdíba
Bútorozott utca! axoba fUrdöazoba-haae-nilaltel klaHlé. ieltltielm, Ciengery-ut 27í«. 1678
1 ............................ ......
HAZ flS" LNOATtAN
Klftaté Sflfiirin 4ilb. alatti,adiSmentea, eíyemeletea,\'kélla»»soB kertéi bis. Uvtl-rjlll éjtealte. f Ofbor, Ulpeill, Mldy Ilio»-.. 3/a. címre; ÜjyncSöt dijaad». 1651
ZKUkl KÖZL0ÉV
POLITIKAI NAPILAP. Kt«d]n : „KtZ|Ut.li|| R. T. Huny ka,.h.«-\'.
Felelős kluiló; Zalai Király. Nyoumtolti I ¦ „kfzjraziasiil n. T. Nagykaaliia"
¦yMaMtiMi M.nytairito. \' (Nnmrlátrt-WUi zitti «(r»tyj ..
80a Évfolyam. 167. Mám. Nagybanim, 1940. julhu la. péntek _árm 12 gjjL
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP_ .
\'-ÍS&ZStftSSZZt,^ Felelős szerkesztő: Barbarlt. Lajos S\'ittJffifrS :
„Magyarország jelen lesz az uj igazságosztásnál"
Az olasz és német sajtó szerint Magyarország nagyjelentőségű szerepet kap Délkeleteurópa uj rendjében
Megismétlődtek a sikeres repOIStámadások Málta, Gibraltár és Anglia ellen — Petaln átvette a francia államfői tisztet — Bukarestben Románia szétbomlásától tartanak
A müncheni találkozó nagy fon\'os- I a béke és háború kérdésében. A há-
sájíát és Jelentőségét még mindig rom, hagyományos barátság által
nagy cikkekben méltatja u vdágsaj- összefűzött állam .» Balkán minden
tó. Berlini politikai körökben hang- j olyan államával, amely részt akar
súlyozzák, hogy a Tengely mind- venni az újjáépítés Biiuilk|ájában,
háraim álbima tökéletesen cgytttéil I fenn tudja tartant a békét.
A miniszterelnök ujabb nyilatkozata
Nők a honvédelemben
Korszerű háború elökészilésekor minden állam « legnagyobb erőkifejtésre törekszik. Az om.r.ter:inyag előteremtésének határt szab a férfi lakosságnak hadiszolgálatra alkalmazható létszáma. Nagyon sok férfit elvon a zá>z\'ó aló\', ha a háborús anyaország gazdasági és lelki vérkeringésében nélkülözhetetlen. Az államvezetés minden igy*k)azelév«l tehát azon -munkálkodik, hogy a szükségképpen felmenteitek számát minél\'inkább apassza s ezáltal a kivonuló hadsereg számerejét minél inkább megnövelhesse. Az anyaország vérkeringéséből igy kieső férfiak helyére pedig nőket \'állit.
A nők ilyetén alkalmazása mellett a honvédeífem, szolgálatában egyre jelentősebb szerepkör betöltésére hivatottak. Alkalmazási lehetőségük azonban korlátolt. A nők fogla\'ko-zási lehetőségéi ugyanis a gyenge nem adot^ágai nem utolsó sorban azonban a családban betöltött hivatás-ük korlátozza. ^
Gj-engedségükjiöz leginkább ülikJ az ápolónő nehéz és sok Önmegtagadás! jelentő munkaköre.
Házhoz kötöttségük, s a jgyei-meket gondozó szeretetükből sarjadió körültekintések és önfeláldozó kőte-lességtudásuk főképpen az anyaország gáz- és légvédelmi stervezetéte való beállításukat javaso\'Ju. l>e a mozgékonyabb réteg, a közlekedés* ügy szolgálatában » postánál, a hintáiban Is kitűnően megállja helyét.
Az elmúlt világháború ulo\'só évében a budapesti közönség már megszokta a "bevonult férjét helyettesítő villamos kalauznöket. Mlérl ne lehetne őket - nehezebb műszaki felkészülést nem kivánó - levélhordói, köztisztasági vagy egyéb minőségben alkalmlazní.
Külföldön már a közbiztonsági szervezet blwmyos ágazaiaJbfcm is a!-kaimazzák őket. lermésjjcliojeii csak a női léteknek ttnCgrjetefő minőség, ben.
A gyáripari munkásságban is egyre nagyobb tért hódítanak. Mező-nazdosőgl munkákra való alkalmazásukra pedig éppen elég példát láttunk a kÖ^Mnultban. Tudnfok kel\', hogy mincfcnVaz anyaország munkás életében kellő hivatásérzctifii munkát vállaló nő egy fegyverfogható férfivel erősiti a nemöet honvédelmét.
A nők finom lelki sajátosságaiknál fogva azonban fegyveres szolgá\'atr.i áltálában nem alki\'masak. A finnországi női alakulatok sumi harcolnak,\\ hanem inkiább a finn hadsereg ellátásban, sebesüllek gondozásénak hlrváításának nehéz gondjaiban tevékenykednek.
Hős lelkű asszonyok voltak mindig!
A hőslelkü egri nők emlékének *zlvüukbeu örökre emiléktet áHilotl a hála. Adja Isten, hogy minden magyar vérzivatarnak inieg legyetek n Zrínyi Ilonái; mégis azzal a kívánsággal zárjuk gondolatainkat, hogy
\'leleki Pál miniszterelnök a MÉP legnap esii értekezletén nyilatkozott ifimét a müncheni tanácskozásokról. Hangsúlyozta, hogy a megbeszélések harcain "ország között Jlolytak, ha lé!cksz./rm,b:m, terűiéiben kl!iebbe,W vagyunk is, cgyeniőktick számítunk és céljaink párhuzamsak ói közösek. Epp ezért "hem is árulhat" el a tanácskozások anyagából semmit. Méltóknak kell \'enni a két nagy baráthoz, erényeihez elsősorban fegyeI-
A lezajlott jón! tengeri csaíák fényes olasz győze^mfei csak a résziéi, jelentések beérkezése sután ragyognak teljes fényükben. A Oösaie ós a Ovour 23.1)00 tonnás olasz sor-hajók oly ragyogóan ImJükÖdtclí, hogv 26 kilométer lávolságbói találták lelfbe az ellenségei hajókat, amelyek közül az egyik old^\'m döfve kigyulladt, a többiek cfirnic\'iiiekü\'. tek. A ímencküfó hajókat a tepü\'ök fogiák lüz álá és a világ legnagyobb
A Trancia belpolitikában a nagy átalakulás megtörtént. Pelalu teljes hatalmai kapott és rádióbeszédében tegnap este mar be is jclcrr-tette, hogy az uj alkfallmiány meg-készüítéig a törvényhozó hatalmat is Ő gyakorolja. A kormány 12 miniszterből á\'l mi»jd és az egyes larto-ttuínyok élére korm&iyzók \'kerülnek. Bejelentette, hogy a kormány székhelyét a megszállt terű\'el\'re-akarja áttenni és ez ügyben már tárgyaiésokat kezdtek a német kor-mánnyai, hogy adják át VersalUesl ko nmányszékhe íy ül.
Ujabb jelentés szerbit Petajn mír át ís vette a hataímíit. Hivatalosan
a nemzeti jövendő érdekéten, minél több magyar anya álljon a család tiszta oltárának szolgálatában, C\'-követve minden tőle iBlhetöl, hogy
mezjetUégéhcz. Tudatában van annak, hogy felelős-seggei tartoznak» de épp ugy tudja, hogy mii kell tenniük és lesznek. Bejelentette ez: után, hogy az aratási időre a bevo-, nullák egy része, a katonai intézkedések fenntartása onellett szabadsá.. bot kap. Nagyrészükei kőtár tegnap haza is engedték a favakba, igy n betakarilásban semmi fennakadás netml tesz. , ; }
csatahajóját a 41.000 tomiás Hood sorhajót a bombatalálatok kigyúl-lasztották, a 32.000 tonnás Ark Rovat repülőgép anyahajót pedig leli-bo találtait.
Mint a Slclani Iroda min ujabb jelentéséből kitűnik, a fokozotl felderítő tevékenységet végzett olasz repülök a imienekü\'ő és e,íyre irányt változtató angol hajókai mtegtulá\'ták és ujbói bombázták.
mint a >nemzet fönökec szerepel, ami megfelel a köztársasági e\'uöki tisztnek. Jjebrun leanondúsát mára várják. ¦ ,, • .
Az ujabb véres összetűzések és belső válság miatt Románia szétbomlásától tart a bukaresti sajtó
A romániai helyzet továbbra is bizonytalan. A belpolilikai helyzetei csak Súlyosbította a müncheni tanácskozások híre. Román politikai körökben nagy meglepetést kollett a magyar államférfiak németországi útja. Maga a kormányválság is csak súlyosbodott azzal, hogy a kormány utolsó két va^fárda-lttgja is beadta lemondását. A hivatalos román lapok Is elismerik, hogy életkoráén a belső rend és egység biztosítása, mert külföldön máris
minéi több férj\' kuzdhessen a harcos seregbe. i ; ! I.
A reájuk váró nehéz és sokrétű feladatok azonban nem lürpék.meg,-
Hománia teljes széll>oinlásáról beszél, nek. Pedig nem szabad engedni, hogy belső bajok miatt ma attól széthulljék az ország ~ irja a fótliivaiulos Cu-rentul.
A sokat Imngozlaloit rendet azonban ugy látszik nem sikerűi fonnlarluni, mert Nagyszeben közelében a román katonaság ós a szász földművesek közt ujabb véres összetűzés volt, amely öt halottat ós, 17 sebesültet követelt. Az Összetűzés oka a kíméletlen rekvl-rálás ós a felfegyverzett románokunk a krseb!>ségekkol szemben UinusiloU embcrle\'en bánásmódja.
Hománia egyébkén! azzal is igyeke-ze-Ll menteni helyzetén, \' hogy hamar
kilépett a Népszövetségből. Európai körök véleménye szeriül azonban ez is clkéselt lépés.
A szovjet nem küldött ultimátumot Törőkországnak
A nap krónikájához tartozik még az a szovjet i-áfokit, amely szerint Moszikva nem küldőit ultimátumot Tö-trókországnak. Tegnap ugyanis olyan hkek tcrjodlek cl, hogy a szovjet Törökországtól a Dardanellákkal kap-esohtlbau bizonyos (iigcdméuyokel kö-vo\'cl".
London, juÜJs 12 Gibraltári jelentés szerint Casablancából két angoi hajó érkezett Gibraltárba 21.000 angollal. Az angolokat a franciák az oran! és 9 dakarl támadás után, mintegy válaszképp arra, francia Marokkó tc-rüfctérő iutasitolták ki. A gibraltári hatóságok nem akarlak megengedni a partraszállási, akna miatl tüntetés és kavargás töri ki a városban. Az Űztetek lehúzták rolóikat é-s " \'a* kosság az utcára vonult. A hatóságok erre imICélengedték, hogy az angolok het\\<nkél órára partraszál Íjának és meglátogassák gibraltári családtagf-jaikat. . .
A 72 óra letelte után az angolokat a brit könjniány által kijeiö\'t helyre továbbszlállitják. i
Mára további bt hajó érkezését várják, amelyek ugyancsak francul területekről kiutasított ongofiokjat hoznak és félnek attól, hogy a za*
ha a nők szervezkedő mjunkáját nem az egységesen: írányitó, céltudatos vezetés szolgálalába áUltanák.
Újból bombázták az olasz repülők az angol hajókat
Petalo lett hivatalosan Is Franciaország feje
ZALAI KÖZLÖNY
1940. lulim lí,
Fürdő
_\\_ ruhát nadrágot köpenyt
Szomolányltól
vargások Gibraltárban emiatt meg-istniiétfödnek. f
Sikeres német repülÖ-támadá-sok An_Ha ellen
I i»ii(lou, julids 12.
Az angol légügyi •hlvfttai "kfezlj, hogy mft ujabb uémet repülőgépek jelentek aneg Anglia Keleti és Délkeleti portjai fcfctt és több városra bombát dobtak. Több gyújtóbomba tüzet okozott. A légelhárító tüzérség azonnal anjunkáhoí látott éi felszálltak a vadászgépek is. Négy angol repülőgép elpusztít\'!. A bombázásnak halálos áldozatni is vannak
Itt jegyezzük pjjeg, hogy a tegnapi német repülőtámadás során 21.000 tonna hajóteret süllyesztettek ei &. német bombázók, PorUand és Pein-roket főszejTaktární, plyjmóuth és Swanslea kikötői kapták mfag a né*-knet repülőtámadásból. Az előbbiek Jiigyuiladtak, az utóbbiak fcerende zését súlyosan megrongálták.
A német tengeralattjárók a nyugati háború legutolsó szakaszában, hat hét alatt 600.000 tonna hajóteret süILyCszlettck »i. A heíi veszteség íehát " német Ü-haj\'ók tevékenysége\' miatt 100.000 tonna angol hajótér. A heiyzetet súlyosbítja, hogy Anglia a jelenlegi háborút 1 millió tonna hajótérrel kevesebbel kezdte, mint az 1914-es vUagháborut és máris a szigetország érd a teljes zárlatod
3 millió tonna angol hajótérpestteség
A háború megkezdése óla a tengeri és légierők összesen két és lélmUJió tonnányi angol vagy angol szolgálatban álló semleges liajóteret sfulyesz-tettek ci. A buvárhujók munkájával együtt toltál az angol lmjótór\\osztoség megliaiauja a három miúió tonnát.
Feloszlatják az angliai külföldi légiókat
London, július 12 Az angol vezérkari ionul, javaslalol tett, tvogy az angliai külföldi légiókat oszlassa fol u kormány. A javaslat az Angliában létező — inkább csak papíron, mini a valóságban létező — cse-h, zsidó, IcngyeJ, belga és holland \'régiókat érinü. Ügy tudják, hogy a külföldi légiók feloszlatásának poniikai okai vannak. ,
Kiürítik Alexandriát is
Alexandria, juüus 12 Kairó kiüritése után Alexandriára is sor kerül. A lakosság nugy lömegpekbun hagyja el a várost, Eddig mintegy 80.000 ember költözött el Alexandria, bót. A város fölött állandóan keringe. uek a lelderilö repülök.
Az olasz sajtó a magyar igazságról
Róma, jnÜus 12 Gayda a diomale dl Itália maá számában a müncheni találkozóiról irva megá 1 lapilja, hogy a délkelet-európai lielyzot liszlázásabiui Magyar-(Folytatás az :í. oldalon)
A .Ferenc József" keserűvíz
régóta kitűnően bevált házi szer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számot betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. —¦ Kérdezze meg Oivosát 1
A kisgyűlés határozata értelmében csak pályázat utján lehet betölteni a kórházi irodatiszti állást
Kanizsai és környékbeli ügyek a kisgyűlés elölt
A törvényhatósági kisgyűlés tegnap tartotta havi rendes ülését vitéz grór Teleki Béla főispán elnöklete melleit.
A Hiszekegy elmondása uiáu azonnal rátérlek a napirend tárgyalására.
Sümeg község a kórházi alkalma, zoltak rizclésél S százalékkal emeli. Zakatpátl község a körorvos részére rendéitől épit 2100 |>eiigí5 köllséggel, Kéri a község az áüainépil észét i hi. vataltói a munkálatok kiírását és nz építkezésnél! a felügyeletet.
Zalaegerszeg\' özv. Dcrcsényl Endre-nénck ingjén slrljetyel adományozott. Balatonfüred község a muukáslakások építésére Ifülá négyszögöl területet vásáron és ugy erre, mint uz ópl\'ési költségekre 6000 pengő előlegei kért a Vármegyei Közjóléti Szövetkezettől. Az erölegci lílil—12. években lérüené vissza; a Balatonfüredi Járási Iparics-tftTet éjS a Balatonfüred és Vidéke Kereskedők Társulata hileliikció létesítése céljaira 1000 pengő kölcsönl ajánbtt meg azzal, hogy l!l 11 -tőt 5 éven át 200 -200 pengős részietekben szolgáltatja klj de kiköti, hogy az elosztó bizottságban helye legyen a község-bírónak.
A halározalok jóváhagyási nyerlek. A garabonoi körjegyzőséghez tartozó
községek a második körinK)ki, a goisci körjegyzőséghez larlozók egy körlrnokl ái\'iás, Zalabér és Csődc községek |>cdig segéd jegyzői áüás szervezése lárgyában hoztak luitározatot. A határozatokat pártotóan terjesztik föl a belügyminiszterhez, . ¦
Hcz^l község a Keszthely-reá vicinális ul\' kiép»:Őséhez 11)00 j>engö\\el, kőanyaggal, kézi és igás napszámmal járul hozzá. A határozat Jóváhagyási nyert.
Kisrécse >község az 1040—41, iskolai évre ideiglenes iskolát lélosil s annak
dologi kiadásait vállalja, Kérést intéz egyben a vallás- és közoktatásügy! miniszterhez állami iskola létesitess iránt, amelyhez telkei és az építkezéshez szükséges kézi és igás napszámul biztosítja. A határozatokat a kisgyűlés jóváhugyla s a kérelmei pártolóén lerjeszli a miniszterhez.
Keszthely három viJlauyle\'cpi alkalmazón részérc havi 50—50 pengő kegydijat állapított meg, hirdetési transzparensek felállítására engedélyt kér s a plébániatemplom uj toronyórája kö\'ilségónck feléi vállalja, de legföljebb 1200 pengő erejéig, a kórházi alkalmazottak fizetéséi emeli.
A homokkomáromi plébániatemplom festési költségeihez I lomokkomárom és Hosszúvölgy 100 -ioo P, Fűzvölgy község 300 pengővel járul. Zuüiszántó az árvízkárosultak segélyezésére 100, a megyei Vöröskcrcszl támogatására 25; ugyancsak a Vöröskereszt támogatására Rczt 10, Zalaszentbaiázs 4 jHMigöl szavazott meg. Jóváhagyták.
Ismeretes, hogy Nagykanizsa\' a városi közkórházitól irodaliszü állást szervezeti és\' arra Csetueki Béla v. kezelőt szervezte be. A határozatnak első részét jóváhagylak s pártotóan lerjcszlik a belügy nuniszterhez; " második részét azonban mégsemmlsilct-ték azzal, hogy az állási csak a minis*, leri jóváhagyás után leltei, de akkor is szabályszerű pályázat alapján, l>c. tölteni. i
Nagykanizsának azt a haiározalát, u mellyel egy altiszti, állásnak az állami rendszerű műszaki altisztek illetményével egybekötött állássá szervezik ál, szintén jóváhagyta a kisgyűlés.
Több kisebb Jelentőségű községi ügyel tárgyal viiég te ezután a kisgyűlés .
Közel három millió négyzetkilométer gyarmatot vettek el húsz évvel ezelőtt Németországtól
A német gyarmatosítás a műit század végén, u nyolcvauas években indult meg. A német kormány aztán fokozatosan terjeszkedni kezdett s meg-alakított** a Néniet-Déüiyugat-Afrika néven ismeretes gyarmata1-
A világháború elöill Némel.Dólnyu-gat-Afrikanak a területe 835 ezer négy-zeLkilouuöüCr volt s őzen a hatalmas földdarabon csak kétszázezer ember lakolt. Hatalmas zsiráf-, zebru- és anli-lopcsordák legelésznek a füves pusztákon. A néuu;lek nagyon sok közutat és vasutat építettek, mert igen gazdag réz- ós gyémánlbányíik Vannak ezen a vidéken. A világliáboru után ezt a német gyarmatot belolvasztották ,az angol fennliató\\ig"ülalt kv# Délafrikaj Egyesült Államokba s jgy az angolok Egyiptomból le egészen a Foktőidig egy összefüggő hatalmas gyannalbiro-fiaimat birtokolnak.
Afrika nyugati .partvidékén találjuk a másik egykori német gyarmalbirto-ko.t, Kamerant. Rendkívüli bőséges az ovi csaiwdékiueimyisége s ezért a növényzete igen dus és változatos. Kutnc-rannak főieg oIajpab.ua, kaucsuk, cukornád, dohány, kakaó terraelvények. bői, banánból ós cleláiUcsonlhól van sok kivitele, ¦. \'
Kamerán 1884 óla volt német kézben, a világháború után pedig ezen az ötszázezer négyzetkilométernyi terű-Jelen az" angolon és franciák osztozkodtak, • !
Az aranypart ós a Rabszolgapari luentóu teriv el a luinundik volt német gyarmat, Togo. A 87 ezer négyzet-Kiloméleniyi területen másrólnillliói lakos ól, akik állal tenyésztéssel, gyapot, kakaó ós pádniaoiajtcnneszléssel foglalkoznak. A világliáboru után egyharmada angol és kétharmada francia
VáPOSÍ SMo«g6. Pintek—szombat—vasárnap
DEANA DURBIN versenytársa, Amerika legújabban felfedezett és legfiatalabb gyermeksztárjának GLÓRIA JEAH-nak első nagyszabású filmje
A KIS CSITRI
KiaérA müaor FOX HÍRADÓ
Előadások hétköznapokon 5, 7, 9, vulrntp 3,5, 7, 9 órakor
Jóminöségiifórfikalapok P290 -töl kaphatók
DIvsrtoMrnok, Fő-ut 6.
mandátum-terület Jett.
Lakosság és terület lekintelében egyaránt a legnagyobb német gyarmat voit az Indiai-óceán porljábi cllerüla Német-Kelet-Afrika. Erdőségeiben orosz Sáp, anlilop, hiéna, leopárd tanyázik, kövér földjében cukornád, rizs, narancs, dinnye, dohány, pamut terein s\'ezekből igen tekintélyes kivitele van. A világháború után fölosztották s egy részét Belga-Kongóhoz csatolták, más részéi pedig az angol Tnnganyika map. dálum terűiét hez.
jAzeken az afrikai terűíé\'.eken kivűl a német gyurmatbirlukokhoz larlozoti meg néhány sziget a CsendO\'i.óccáu. ban, Így Vilmos császár földje, a Bis. tnarck-szigelek, Saüamoh-szlgeíck, Mar-\' sclníll-sziget és Naurti, ugy hogy a világháború után összesen közel h;í. rommlHió négyzetk!*-)mélem.yi gi\'ar. malby-lokot v-^ziteti el a Némclhiro-dátom.
Mielőtt nyaralni megy,
biztosítsa lakását,
• lopá«-károk jjjjjjj I
KULCS1VUK.
HORTHY MIKLÖS
kormányzót és csnlíídj^l írt gyász alkalmiból vitéz &rói To\'eki Büa főispán Zola vármegye "\'törvéiiy-hatóságn. dr. Brand Sáudorr al|spán pedig Zala vármegye közönsége nevében a (Miblnet/lfiodahof! táviraW részvÉtnyilváiülást küldőit.
A kormiányzói pár most válaszolt a főispánnak és Hz oilspájuiak & Zolamegye jóleső részvétéért őszinte köszönetükéi fejozik ki.

A RÁDIÓBAN .
tegnap délben Teleki Béláné M°i-Játh Mjéria grófnőt half|»viu)!. A| kulluráU h\'.rngu énekesnő, «klt Nagykanizsa közönsége miár régen szivébe fogodotl, ejzuttíl s*rep(elt első izten a rádióban. A rádió a inüsor előtti bemutatójában hangsúlyozta, hogy a főispánné \' külföldön olasz mesterektől tanult énekelni, de eddig csak jótékonyoéki hangversenyeket adotl. Műsorán, amelyet Coraehsoll Mária zongoraművésznő kkért végig, két Vannay dal is szeiiffielt. , ^
VIDA JÁNOS
III. rendi tanácstag, a zalai é» somogyi katolikus fronl régi, kipróbált, oposlolj lelkületű, buzgó harcosa, most üli tcrdMussfiíiaiiajt 2fc éves jubileumát. Ebből az olkatonl-bó\' a III. rend vezetőcége kiltin*\' tésre terjesztettje fei a romjai Szeat-székhez az érdemles férfiút. *
A KORMÁNYZÓ
anost nevezte ki a M°gyar Vörfli Kereszt E8>esülct főrolegplzottait ti helyetlescit. a lOnevezottek közüli Bgy zalai is vau; (Ir. TUassy G&W
ferencjózsef
KESERŰVÍZ
bálái ¦öajwra
zalaegerszegi egészségügyi főtanácsos. , ¦ *
A FERENCESEK KÁPTALANJA tm»st ült össze Bfcdfupesljcoi p. HársÜgehty-Vinkjovils Viktorin tartom ányfőnök elnökletével. A ma-gyororSzági feicnciek káptalanja a rend befeS ügyelnek megvitatása mel\'ett a szokásos átheLe/.ésekrő\' is dönt. Valószínűleg a kanizsai rendházat is érintik a változások. *
SZÓLLAS ZOLTÁN
nagykanizsai kórházi lelkesít a. megyés püspök Balatongyörökre plébánossá nevezte ki. A közse életben úl\'ó fiatai kórházi \'elkész, akt már évek óta a legnagyobb megelégedésre végzi áldásos ímiunkáját, Nagykanizsán, ¦megérdemelte ezt ar. előlépte lést, bár mi, kinlzsatialí Őszintén fájiiljuk távozását
AZ ORSZ. TŰZOLTÓSZÖVETSÉG
tábst értesítette eh". Prack István városi fatíácsnok, lüzoItóföpara,ncs-nokot, hogy minapi közgyűlésén az Országos Tűzoltószövetség szánwizs-Háló bizottságának tagjává választották.
*
NYUGALOMBA VONUL
az alsópáhoki apátplébános, Rák Endre. Értesüléseink szerint az apát Nagykanizsán telepszik te. *
VECSERA ANTAL
a nagykanizsai tüzollóság hivatásos lisztje, járási tüzrendés*eti felügye\'ő, aki éveken át ruk^osülhel^tkn tc-vékeirységet fejt ki ugy a tüzrendé-szcü mini a tégo\'^mm terén, hivatásos tűzoltóparancsnokká való kinevezésének ügye már a legközelebbi városi közgyűlés elé kerül.
Vuntaiok. pulija*,
valamint családtagjaik részére szükséges ujmőretü UX6 cm. nagyságú Igazolvány-fényképek Haláex műtermében készülnek. Horthy Mlklét-ut li. az.
Elítélték a balatoni villafosztogatókai
Megiria a Zalai Közlöny minap, hogy Balatonzamárdiban özv. Boskó Ferencné villájában betörők jártak. A csendőri nyomozás kiderítette, hogy a betörést kél pesti „nyaraló" és balatoni hkásadóiuk követte el, akik\'t sikerült Is Budapesten elfogni éppen akkor, amikor a lopott holmikat akarták éilékesilenl. A három helörö, ifj. Kölgtesi Lajos, Pittner Oábo és Szupp Károly több hatalmas bőröndben ágyneműket, ruhaféléket és egyéb holmikat lopott.
Elfogatásuk után a kaposvári ügyészség fogházába kisérték őket és a törvénys\'ék most ítélkezett fe lettük. If|. Kölgyes! Lajos négyhónapi, Pittner Oábor egyhónapi, Szupp Károly pedig 14 napi fogházbüntetést kapott. Az Ítélet nem .jogerős.
A Magyar V6rB»ktt*att kol-dauztiinyl Adakozz I
á városi mázsáiét a Kossuth-terre helyezték át
A burgonya-piac a
Hosszú évek kívánsága került beteljesülésre a fclsőlemiplom közvetlen közelében felállított Séchieirtyi-térí városi mázsálónak a KosSultí-térre való áthelyezésével. Állandóan hangzottak ct a panaszok a városi közgyűlésen a várjst mázsáló, a felhajtott állatok, a kocsik okozta zaj és sok egyebek miatt, amely az isten liszté lelet zavarta a fe\'sö-teml-piámban és az ájtaloskodó híveket sokszor megbo\'ránkozlatla. A* állandó panaszokra a polgármester a közgyűlés elé vitte a városi mázsáló ügyét, nmlcly kimondotta annak a Kossuth-térrc való áthelyezésé\', és erre a célra több ezer pengő kö\'lsé-gCt szavazott meg.
A város a tűzoltólaktanyái épületcsoport elején, a Kossulh-tércn á\'-
Kórház-utcába herOl
litoltii fel a teljesen uj rendszer szerint készült és módosítóit mázsáiét: Először a legtöbbször igénybevett nagymázsá\'ót építették fel, most pe-di« a kismózsátó van felállítás a\'alt. A \'felső-templom előtti mázsá\'ások a tegnapi nappal vég\'eg megszűntek. Ezentúl minden temázsálás nyár a Kossulh-téren, az uj helyen történik, ahol a szükséges utkiépités ls folyamatban vnn.
A régi mázsáló épületét lebontják/ és a közgyűlés határozata saarínt, anyagát a sport-repülökitek hangár-építés céljaira adják.
Ugy tudjuk, hogy a mázsáló-héz áthelyezésével kapcsolalban á burgonyapiacot legközelebb o kórház-utcáb-i helyezik át, közel a miá\'sáló-házhoz. , , ||
Katasztrofálisan kevés a magyarországi népszaporodás
Nagykanizsa népszaporodása még az országos átlag felett van
Az 1939. november !8-i népöbz-szeirás főbb adatait feldolgozták már. Eszerint Magyarország évi átlagos népgyarapodása 0.53 százalék. Ez bizony gyenge. Még a járvány-sújtotta 1869—80. időköz Is jobb volt (0.57), A népsűrűség uött: 1 négyzetkilométerre a friinoni területen 1930. végén 934, 1939. novemberében pedig 97.8 lakos jutott. A lakóházak erősen szaporodtak: 11.3 százalékkal nagyobb a számuk. Zalaegerszeg itt szép fejlődést mulat: 1773-ról 2164-re emelkedett 9 év alatt a lakások száma; Nagykanizsán 3638-ról 4003-ra. Ellenben a lélekszám Zalaegerszegen csak 490 nel, Nagykanizsán 1103-mal emelkedett. A 126 városból és 10.000 nél népesebb községből 25 apadó, fogyó Irányzatot mu\'at: Szeged, Hód.nezövásárhely, Kiskunfélegyháza, Kaposvár. SzarvaB, Csongrád, Mezőkövesd, Sátoraljaújhely, Abony, Kisújszállás, Mezöberény, Kisvárda, Jászárokszállás, Endröd, Kiskőrös, Monor, Sarkad, Jászapáti, Tata, Paks, Balassagyarmat, Kunhegyes, Tótkomlós, Mór. Érdekes, hogy ezekből az alföldi helységedből 4 esik nyugatra, 21 keletre. Hivatalos megállapítás: alföldi kö-
zépvárosaink és mammu (falvaink népesedése szinte katasztrofális. És most mégis inkább az Alföld felé hajlik a segítés.
A mai Magyarország lakossága 10,830 000.
Mtejelent az Öneyt\'kosságok statisztikájának első 10 éve is 1929— 38-ról. Csonka hazánkban 56.527 az öngyilkos ebben az időszakban. Érdekes, hogy a vüágdézet Is beleszól a gyakoriságba. A legtöbb az öngyilkosság a zsidóknál (korábbi jelenség I) aztán a reformátusoknál. A legkevesebb az evangélikusoknál és katolikusoknál.
1938-ban nálunk a hatálozá* 14.4 ezrelék. Ennél Európában Románia (19.2), Jugoszlávia (15 8), Portugália (15.5), Francfaors7ág 15.4) rosz-szabb. De jobb Némelország (11.7), Lengyelország (13.8), Olaszország (13.9) A világ 38 államából ezen a téren éppen középen állunk, mert tizenkilencedik vagyunk.
— Naptár: Július 12. péntek. Rom. kat. Oual. János.—Protestáns Izabella. — tor. Tham hó 9,
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától est* fl étiig íhfltf-S, aserda, péntek déhitaa keddea e«éaa nap nőknek).
A KIS CSITRI cimU filmet nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A-Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői közölt.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygott: Németh Sándor, Bajza-u. 14 őiv. Wlasslls Nándomé, Kossuth-Ur 3.
A kis Olo la Jean, Deana Durbin vetélytársa mutatkozik be ebben a kedves, vidám filmben, amely egy amerikai fruska kalandjait eleveníti m;\'g.
Az utalványok péntek szombatra érvényesek.
Az Ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosultak a nyeremínyjefyekre, ha előfizetésükkel hátralékban nincsenek.
A háború olasz arcképcsarnokából
4 Qrazlani vezérkari főnök
Itodolfo (Irazíanl 1882 augusztus 11-én Fileltinobnn sziUetetf. Klasszikus tanulmányait Rómában végezte, majd ugyanod az egyetem jogi karának előadásait látogatta. A -jogi (pályának azonban hátat fordított és teljesen a katonai pályának szentelte , magát. Mint tartalékos hadnagy, Modenában letette t megtelelő vizsgákat s tényle_ ges tiszt leli. Mint Uyet, az első gránátos ezredhez osztották be szolgálatra, Önkéntesként ment 1007-ben Eritreíba Ős egészen 1012-ig maradt olt. Később (1014-ben) TripoUszba, majd Circnat-cába helyezték ál. 1015 januárjában lért végre haza. Májusban már kiment a harctérre Ós csakhamar századossá \'léptették elő. Még ugyanabban az évben háborús érdcinciért megkapta az őrnagyi rangot és bronz vitézségi éremmel tüntoUék ki. 1017 decemberéhen n Bcrreltu hágón megsebesu.lt s ujabb sebesülés érte 1018 júniusában a Mclago hegyen. Kkkor másodszor is bronz vitézségi ércnúnol tüntették ki.\'IíllO-beii a macedóniai 241. gyalogezred parancsnoka volt, 1020-ban rendelkezési állományba helyeztette magát, majd nagy utazásokat ictl Keleten. 1021 vége Pele újból, szolgálni tételre hívták be és Líbiába krddték, almi a gyarmat vissza hódításán fáradozott. Február 25-én éppen akkor, amikor megérkezett a jelentés, hogy kinevezték Gircnnirába helyettes kormányzójává, elfoglalta fihalot 6a ujabb csatákra ¦készülI. Kkkor mar két ujabb ezflst érem diszitette mellét, (iraziimi hódi. tolta vissza Gircnnicál is. 10.t2.bcn rendkívüli énleme:cr[ tábornokká lép. lelték elő és ITdfnél jelölték ki állomáshelyéül. Később, 1935-ben Szomália kormányzójává és az otlanf csapatok parancsnokává léptették elő, majd május 5-én a szomáliai espediciós badleal parancsnokságát vcite át, ugyanakkor, amikor az olasz csapatok diadalmasan bevonullak Addis ¦ AbC-bába és a konnányfő ünnepélyesen kihirdette az uj olasz birodalom megalapítását. Kkkor firazianí tábornokot kinevezték Olaszország marsalljává, június íl-én pedig Jítiopla nlkiráiyává S/ebben a minőségéi*: n egész ludasát és 1 tetterejét a-béke müveinek! s a gypr-
maí ujjáépilésének szentelte. Katonai érdemei elismeréséül NcghclU őrgróf-jává nevezték ki. 1030 szeptember 1-én, amikor a német—lengyel viszály követkczlében egyre renyegBtöbbé vált a feszültség Európában, t.niziaiili az egyik olaszországi hadseregcsoport főnökévé nevezték ki.
BÚTORT
vegyen vagy rendeljen,
•un megbízható és olcsó.
CMnfery-nt 14. 1
BACAI B08LON*
Jtx Erxaébat-térf gazolás * ttfrvényaxék •1611
Még pünkösd hétfőn történt, hogy az Erzsébet téren egy Kiskauizsa felöl haladó kerékpáros elgázolt egy négyéves kis-lejnyi. A klslcáiiy özv. Kuslos (láborné nagykanizsai takos unokája volt, m\'g a gázoló kerékpáros Nagy Antal 20 éves, ugyancsak nagykanizsai pék segéd, .Mindketten most kerültek a nagykanizsai tör-vényszék elé gondatlansággal vádolva, özv. Kustosné kicsit síiket. Másik unokája is vele volt. Az kétéves, annak kezét fogta. Másik kezévé! kötényét fogta fej, ¦amiben a pisean vásárolt holmik voltak ás egy tejoskannn,
— Mondtam unokámnak, foggya meg a szoknyám, de mm haautolt rám, olyan eleven az kérem, mint a kéneső — mondja.
Nagy Antal azzal védekezik, hogy egy másik asszonyt keritft, arra flgye\'t. A kisleány oly-\' hirtelen< ugrott le a Járdáról és egyenesen neki szaladt, hogy iiiiiii tudla ¦líikeritlni. Un lesz pénze a kórtiázl költségei hajlandó lesz kifizetni.
A biróság végül \'bűnösnek mondja "Ki mindkettőjüket, de özv. Kustosnérn nem szab kl bünlclé-st, Nagy Antal 40 pengő pénzbüntetését 3 évi próba-Idöro-felfüggeszti.
A Barta és Kóhn cég betörői a törvényszék előtt
Mind a négy vádlott töredelmes beismerő vallomást telt
Beszámoltunk arról a kalandos éjjeli betörésről, amit négy kanlzsafl suhanc követett el, akik a miűt hónapban l>elörtok a Barta és Klióit nagykereskedők Erzsébél téri udvari udvari üzletébe és onnan különböző apróbb árut ós a péuzlárhól- kb. 120 pengőt zsákmányollak.
A nyomozás adatai, de saját vallomásuk SzerbiI Is, a bűncselekményt ugy követték el, hogy a négy társ összejött Os egymással azon tanakodott, hogyan menjenek cl Rinlnpcstre munka után nézni. Pénzük nem volt, pénzt akarlak szerezni a budapesti utazáshoz. IvlÖszor a moziba akarlak éjjeli látogatást tenni, de végül mégis elhatározlak, hogy a Barta és Kilón céghez törnek be. Az egyik suhanc ugyanis olt hosszabb időn ál alkalmazásban volt és igy ismerős volt a helyi viszonyokkai. \'Mivel az Krzsébcl téri kapu zárva volt, a (".¦•ulrálon keresztül hatoltak be a házba, ahol fí.irla és Khón udvari üzlete van. Három behatolt, egyikük künn falazott. A
három ifjonc teletömte zsebeli az &t< leli árukból, kés, nyakkendő, giuimij, ingek, stb. dolgokkal, majd a pénztár* ból mintegy 120 uiuugül loptak ki. Barta szerint 150 pengő volt. Mikor munkájukat elvégezlek, ugyanígy távoztak az éjszaka leple alatt az ablakon át. Egyikük lakásán oszlozkodt:ik n zsákmányon. Mindegyiknek .\'17 pengfl jutott fejenként a Lopotl pénzből.
A nagykanizsai rendőrség bravúros nyomozása folylán a •zenélő quartet-lel rövidc.en c-foglák.
¦Most Ítélkezett felettük a nagykanizsai törvényszék. A tanuk padján o.\'l üllek kisirt szemekkel a vádlott sn-liancok hozzátartozói, szülők, testvérek, Mind a négy töredelmes beismerő vallomást lett. A bíróság is figyelemmel vall erre és ezért dr. Birkás (íéza ügyész vád és dr. Doniján Gyula vedbe szódé után az egyik HataUcojiil 1 hónapi, a másikul 2 hönupí, Mészáros Lajost 1 hónapi és Simon Ihásztól fi hónapi fogházra IléUe a 72. §. alkal-imizásáva,!.
GÜmőkórmentes tejgazdaságból naponta
FRISS VAJ
¦ kapható
Teutsch drogériában.
Másfél évi börtönt kapott a lenti napszámos,.
aki leszúrta a pincért, mert részegen nem engedte be a kocsmába
All.«*! riardut UlUouinlM <U6 Ton«. Utak. K6.Jom6uy.-k.
Rm^emMk. — Utána .étmt. — 10
Hírek, — 11.10 Neuuolközi vlzj«|lzft-íuolgalal, _. 13 Harangszó. IliiiuliM. MőjArisjotentés, _ K.40 Hlrtk. -13130 liloJoWs, ld/tiiifaj*\'n!é.. -US5 Hírek. - 14.45 UOaorUtnar-tetés. - 15 Arfolyamhlrek, piaci áj«k, í\'5lii.i«iwic«k. — 10.15 Idöjilzfc, ldd-JirisjeJmtfc, htak. - 17 Hírek «*>-»dk & iu«gy«i-.<)ix>si nyelven, — 10.15 Hírek. - 31.40 UiOll, [díjárasjelent*!, hink srlovak él magyaroroai nyelven,
BUDAPEST 1.
!17.15 Hanglemezek. - 17.15 Dr. Makkal László előadása. - 18.15 Kalmár PAI magyar nótákat.énekel, kíséri Farkas Béla clgányz-.-nekara. — 18.40 Sporlkörtejiiéoyek. — 10.25 .Az uj mama.. HBaujjáték hőt kéltben. —• 20.55 Külügyi liegyedórn. — 21.10 Szlntko Topolskl hegedül. — 22.10 Tánclemczek, — 23.20 Sárközi Gyula cigányzenekara.
BUDAPEST IL
10.15 Szórakozlaltí hanglemezek. — 00 Hírek. _ .2025 IKndőrzcnekar. — 21.35 Időjáiasjelentés.
Szombat
BUDAPEST 1.
10.15 Horválh Elemér előadása. — 10.45 Mii nézzünk megt — 12.10 Bala-!a)kn.aenolsar. —¦ 13.30 Művótz\'emezek. — 10.15 HnrsAuyi (iizi mesél.
17.15 Rcudőrzcuokar. — 18.15 Dr. Otloll Karoly előadása. — 18.35 Farkas Jenő cigányzenekara. - 10.25 Iiarkas Jenő zenekara koriijgőkel játszik. — 10.40 Amiről mindenki beszél. — 2010 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 22.10 Perlis Pali cigányzenekara. -23.20 Tandemére*. IIUDAPEST Ua
18 Brnluus-daluk hanglemezről. — 18.45 Mezőgazdasági félén. — 20 III-- 2025 Dr. VajlllA Uszlő előadása, ~ 20.55 Kaimrazene hangle, .műről. — 21.35 ldojájásjeleutiv
Ez év május 26-án Lenti községben Takács Mihály 35 éven nap-
/számos a korcsma ajtajában megszúrta Szabó Gyula pincért, oki Filos József Íbrcs>nKrosnél vott alkalmazva. A kés mellkasiul halolt be és a tüdejét érte. Most is súlyos állapotban fekszik a kórházban. A kerteken ál menekülő J\\ik)áosot a
csendőrövc az eset után rövidc^en,-elfoglák és bekísérték a znlaegvr.sze j| klr. ügyészségre. A főtárgyalásl teg. nap tartották [meg.
Takácsot, a nős embert az ügyészség szándékos omberöléí bűntettének kísérletével vádolta. A vád\'nti azz«i védekezett, hogy a "szőlőhegyen körülbelül S liter noha bort Ivott ineg. Hazafelé be lakart menni a Fitos-féle vendéglőbe. Itt a pincér,
_1940. |ullua 12
Sirem lékeket,
ilibolloi, maSarní, isi aUtilnt
szakszerűen és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kőiarsgémésterné!, KlrAty-utoa 33. NljT .lr.al4k-r.mr. Telefon 615.
Szabó Gyula valami kemény tárgy, gyat rejbesujtoltn, ugy. h-igy ineg-táulorodotl. A többire miíli- iiejn cni\'iékszik. A tanuk szerint Takács részegen akart belémi a korc-smtibr., dja a plncég befogta az njlót, és útját állta. Takács azzal 11 kijelentéssel távozott, hogy »este ezt rn(:-g megJaeNCrülöd*.. Kegjktdóra juulvaj csakugyan újra megjelent az ajó-ban, uivilolt zsebkéssel a kczéb"n. A pincér odaugrott és székkel feléje ütőit. Err^ ő a kfsí mellének vágta.
A klr. törvényszék bűnösnek mondta kl Takácsot szándékos emberölés bűntettének kísérőiéért é. az cn.vhitö körülmények flyyclemfce.\'é. leiével egy évi é\' 6 hónapi böilön. i-e Ítélte. Az Ítélet irQm jogerős. Tj. kacsot ideiglenesen szabadlábra he-Irtzték.
Cséplési mázsakőnyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSzISny nyomdájában
Nagykanizsa, Fő-ut fi.
Ujabb két halálos áldoxata van a nyári fürdőzésnek
A nyári fürdőzés ujabb kél ha.lálos áldozatot kövelelt Somogyban.
Molnár Ferenc tab; lakos, aki a gaz.
daságl imnikákb 111 segéd-/ kezelt a mezén, fürödni ,J imnt\'az i reg szemesei lia-&gfF Laslóba. Ugy látszik «a-gyón melege lehc.ell, «V^f mert EuVg hogy vízbe-ugrott eimcrüK és in.ir vsak holtan [aTaUák meg.
Hasonlóképp jár! Oroszt .loaelilui somogyi Legény is, aki a Murára meni fürdeni. Yukósziuti ö is szivszéthÜücst kapo,tl a hideg vízben és Így fuüadl a vízbe. A (emelési engedélyt a kaposvári ügyészség kiadta.
Megbízható jó és olcsó
kerék; Párok
SZABÓ ANTAL sportűzletében WtfTZ:
idő
jóslat :
Északi, majd északkeletire forduló szél, helyenként, fölérj kolo-ten még zivatar. A hőmérséklet az ország nyugati részén némileg caökkon, másutt egyelőre még tort a hőség.
A. Meteorológiai Intését nafykanh"«! mettlgyelóállomása ielentli
Hőmérséklet tegnan este il órako» -1-178, ma retfelH-20 0, délben +87*4.
VíRUAdék Üü •-.-„.
1940. Julius 12
— <A MÉP párt-irodából)
Dr. Thojwny Zsigmond, a jujgp városi pártvezelője egy heti budapesti inrlö/kodusa alatt « párt Kölcsey utca 2. ss, alatti Irodájában továbbra is mindennap fél 12-IÖI 1 óráig állandó hivatalos órákat tartanak, ahol Miklós János postahivatali igazgató és vitéz Tóth Béta lirs,kert"rlclvozelök helyet, tcsilik dr. Tholwayl.
— (Szabadságról)
Dr. Horváth áthanáz ferences ItfL |anár, " KIOll vezetője, a mai nappal nyári szabadságáról hazaérkezett,
— (Vasutasok figyelmébe IJ
Igazolvány fénykéjwk az előirt méretben olcsón, szakszerűen nálam készülnek. Nem házalok, de mint vasutus leszármazott ezúton kérem szivei tá-niogatásukat. Yaslagh Béla fényképész
Nagykanizsa, Csengeri ul tf. sz. az udvarban (Szomolányi meneti),, (:)
— (GyQmölcspropaganda ¦z Iskolákban)
A vallás, ós közoktatásügyi miniszter körrendeletet intézed az iskolai ható. ságokhoz és felhívta azoknak vezetőit, hogy u tanév elején a tanulók korához és szellemi képességéhez mérten foglalkozzanak a gyümölcs fogyasztásnak uz emberi szervezetre való kutatásaival és a tanév elején tartandó szülői értekezletek keretében tartsanak előadásokat a gyümölcsfogyoszlás fontossá-gárók i :
A Magyar Vöröskereszt sokoldalú feladatának elvégzésére milliók kellenekl Adakozz/
- (MÁV tflzlfa-fuvarked-vezmény)
Annak a kedvezménynek az érvényét, amely Június :10-ig az áilamvas. utak összes vonalain és a halárai tu-másokról minden belföldi állomásra szállított tűzifa díjszabásában érvényben volt, a MAV lu-10 december 31-ig meghosszabbította.
— (Ket- és három-lábu nyul az angóra-telepenj
A város szociális íigyoszlályáimk angóra nyuLlcnyészelo eddig is látványosság számba ment minden állatbarát részére. Most pedig érdokes esemény fokozottabb látogatásra készteti a közönséget. Az egyik uyuszLmnmo egy kél lábu nyuszit ellet, amelynek másik két lába helyén csak nyúlványok láthatók. Egyébként teljesen normális és tejlődéaképes áltat. Egy másik nyuszi-mamának három lábu liaes káju^jetl, ez azonban elpusztult.
n Írre
kerül többe
!1 ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
ZALAI KOZLONV
Hubay és Vágó mentelmi Ugye a képviselőház mai ülése előtt
Ilovszky János összeférhetetlenségi bejelentést tett \' önmaga ellen -
Budapest, juUus 12.
A képviselőház fenn délben 10 perces ülést tartolt. Az elnök bementette, hogy Csil\'éry András \'tlmon* doll im-indútumáról. Ilovszky Jáno> és Gratz \'Gusztáv ösSiOférhetcíken-ségi bejelentési leilek caaniiguk éí: len. Az ügyet kiadták az őssicférhe-tellenségt bizottságnak, amjely július 30-áu tárgyalja azokat. !
BejelenOtte ezulán az *\'lnök, hogy Hubay és Vágó képviselők mentelmi ügyében az előkészítő eljárási befejezték és az itélöbboliság elé utasították ügyüket. Az ítélőbizoltság július 22-én tartja ulé»ét. A nyilasok itt élénk zajban törtek kl ós gyors döntést kövelellek.
Az elnök be jetenlet te, hogy Írásbeli bejelentés érkezett, ajnjclybcjii
Matoicsy Mátyás a2t Indítványozta, hogy utasítsa a Ház a korftnlányt, hogy a nemzellszoeialisla rendsaar érdekében vonja íc az eseményekből a tanulságot.
A javaslatra n konmánypárt köré-bő\' többen (megjegyezték, hogy a kormányt nem kell tanítgatni, mii legyen és miből vonja le a tanulságot.
Az elnök napinefadl\' indítványai szerint a Ház legközelebbi üléséi 22-én tartja és napirendjón a Hubay -Vágú Ítélettel foglalkozik.
Kovarc Eknii itl közbekiált; -Mire való ez a komédia!
Az elnök Kovarc Emilt rendrCui*-. sitja és a mentelmi bizottság elé utasilja.
A tizperees ülés ezu*l végeiért. \'
Lebrun lemondott, Petain kiadta első törvényeit
Vlchy, JiUtus 12 I.cbruu elnök és Petőin ma délelőtt
tanácskoztak. Ptflain kifejletté, liogy a
mai időkben személyesen ukar felelős-ségeA vártatni mindenért, ezért az ál. fainfői lisztéit is át akarja venni. Le. brnn mcgliajotl ics érvek elölt és lemondott na elnökségről.
Az uj ál\'lamfö, l\'euűn azonnal három alkotmányos kéziratot adolt ki. Az elsőben bejelenti, hogy az államfői
tisztségei átveszi.
A második az államfő jogköréit kör-vonatazzü: ö nevezi ki a miniszterekéi, törvény 6^ rendelelhozó joga van, ö rendei\'Kezik a fegyveres erők felen, a kövelek nála nkredilátlatnak, ö rendelheti el az oslromálkijxdot, ő hívhatja össze a törvényhozást, slb. Egyedül
a hadüzenethez keli a törvényhozás hozzájárulása, egyébként teljes luital-ma van Pattannak,
A harmadik kézirat a szenátus és a kamara elnapolásáról intézkedik. A törvényhozást kivételes esetekben színién az államfő hivja össze.
701 hadihajót épít Amerika
Newyork, július 12 A szenátus is elfogadta « I nüiliár-dos fegyverkezési kölcsönről szóló ja-vaslntol, ugy hogy már csuk Roosevelt uek kell alSirni. A határozat szerint Amerika 1947 végéig 35 csatahajót, 20 repülőgép luiy.ihajót, «8 cirkálót,
:i7K rombolót és íxo buvárliajót epü-lettt. Y.z 701 hadihajót jelent, a Jeten-tegl ;ill7 amerikai hadihajóval szemben.
Fogságából való szabadulásakor kifosztotta a bünjelkamrát Keszthelyen
A nagykanizsai törvényszék nyolc hónapi börtönre Ítélte
Neanl mindennapi büncsclclonény felett ítélkezett tegnap a nagykanizsai törvényszéken Makáry Vifuios törvényszéki elnökhelyettes.
Ugyanis Gerencsér János fuisőpá-hokl lakost a keszthelyi íőszp\'gabiió-ság kisebb kihágásért elzárásra ítélte, ajnit Gerencsér Keszthelyen ki is töltött. Mielőtt elhagyta volna fogságának helyét, Gerencsér álkulccsal behatóit a padláson levő \'bün/-\'lkiimh rába és onnan két vadászK\'gyvcd zsákrnányolt. Lefelé jövet mcglát;.i az afllszt kerékpárjai, a következő pillanatban zsáklm|ájiyávui együtt rá-
un és nunmi-lempóbon elkarikázott. Csakharnjar kézrekerltclték a bÜn-jclkaiius-a tolvaját és megindult ellene a bűnvádi eljárás, i , ,
Időközben azonban vai«jnruely más büucseleküTKéuy gyanúja nüatt a pé-ahoi az ölöstanács elé való á"ÍtásáL esi fogházba számtolták Gerencsért, várja. Ormon, hozták Ől tegnapi a nagykanizsai törvényszékre, keszthelyi esetének föl á igya lásám. i
A bizonyítási eljárás bejfejezéfű után a bíróság nyolc hónapi börtönnel sújtotta Gerencsér Jánost, «kit visszaszállítottak Pécsre.
Lépést tartani
a rohanó eseményekkel csak ugy tud, ha a „ZALAI KÖZLÖNY -t járatja.
A Zalai Közlöny előfizetőit órákkal előbb értesiti a világeseményektől, mint a fővárosi sajtó.
(Folytatás a 2. oldalról)
országnak jelentős vezető szerep jut. \'Magyarország az uj rend kialakításában különleges elbánásban részesül, mint a Tengely barátja, MjagyarorhZág néni habozott kült|>oHfikájáiink kialakításában ós ellentétben a többi danái állammal kezdet óla Berliíi és Róma mettelt állt. Semmi kétség tehát afelől, hogy az uj igazságoszlásniU Magyarország Jelien lesz. Jelenleg azonban két szempontot keíl szem előtt tartani: lokalizálni kell a viszályt és meg kell gátolni azt, hogy Délkclcteurópában az elaenséges propaganda viszályt szíthasson. A továbbiakban meleg szavakkal emlékezik meg üaydn a magyar államférfiak józan állásfoglWáaáról, amelyről mind \'Münchenben, mint azt rnegelSzőeh Rómában és Velencében tanúságot teltek, . .
Róma, jnttus 12 A Corrfera dcűi Serra mai cikkében ktemoá-Magyarország történelmi hivatását. Hangoztatja a Jap, hogy időrend-bon Olaszország volt az első, amely a magyar igazságért fc-jumelic szavát, de uratioinra jutása óta Hitler js mindenkor elismerte a baráti Magyarország igazságtalanságait. Rámutat " lap » bécsi döntésre, amely kézzelfogmitó brzonyiték a két nagyhatalom barát, ságáru. Akkor azonban nem leheléit megoldani Magyarország többi problémáit. Most sor korúi azokra is, de ennek békés uton kell megtörteim ít\\ mórt Berlin és Hómo. meg ukarja ki-mélni Uélktteleuró^pát a liáboru borzalmaitól, t
Ön- ós közveszélyes elmebeteg a ba laton -magyaródl gyújtogató
állapították meg a törvényszéki orvosok
Még Tnt\'ircius havában történt, hogy B^Mu^>ajni|agyp^ókÍion gyujlw-gatáí* történt. A csendőri nyomozás
Nlkiai Vendel községi gazdát gyanúsította a eseiekjméivy dköveiésé-vei, akit elő is áíUtottak Nagyka.ni-zSára. Nlkjaj Ugy viselkedett, hegyi szükségét iálták elmieállapot^uitk imcgviz-sgá kásá,t, Dr. ^Ország J^ajos törvényszéki orvos és dr. fieaseö Mihály városi tisztiorvos heteken át megíigyelték és megvizsgálták. " kanizsai fogházban NikUit, akiről [most megállapították, hogy ön- és krőzveszélyes eJnirebetcg és «néri ei-mm\'gyógyüitézelbe való szíiUitását javasolják. . j
A törvényszék az oryossEakértök! vétoinjéiiyét még u mai nap folyarnAn. átteszi a kir. ügyészségre mjcgícle\'0 inditvi\'uiylétei végeit. \\
(MOZGALOM Indult meg, amely visz-szaköveteli Paristól Munkácsy Mihály (Jóvátételi fejében lefoglalt művészi hagyatékit.
A SOFF0R0K — uj miniszteri rendelet értelmében — közvetlen veszély esetén ismét dudálhatnak.
KIDERÜLT, hogy Churchill le-akarla tartóztatni voJ,t királyát, a wuidsori herceget.
A NEMETEK a holland, belga te francai hadsxiWéreu annyi beuzbat zsákmányoltak, hogy tiz évi Szükségletre is elegendő.
F.LJM0 Z1) ITOTTAK átJosábói a Pe-lain-konnányiuik eliensjgegtUő lisszaboni francia kővotot.
¦ NEMET tűzoltók siettek segítségére a .lángoklxui álló Sopron tnogyei Völ-csej községnek.
KKFOSZTOTTAK a soproni Erzsébet közkórház pánoéJ^zeluenyót, amelyből 17.000 pengő készpénzt és a betegek Jotótbu belyezelt értéktárgyait vittek el,
SALAI «OZLÜOT
1940. |ullu» 12
lirtäätorlükl Mite! HUHU MENETRENDJE
érvényű IB40. május lo-tfl].
t>««téb*M4F—Vaautallomán
Vasútállomásra
4-2! 5« 7 OB 7« II Ü0 MOB
13 M
15\'SO
11«
18«
20-40 22 J0 23-10
Erzsébet-térre
impregnálása
Ballonkabátok Felöltök
PÁLCSICS-nál
Telelőn: üilet 533. F5-at 7.
Teleion: gyár: 344.
Nép Mozgó.
Péntektől—vasárnapig
Az Idegölő torrőságu Szaharában gyilkos küzdelmek lolynak a benszQlöttekkel. Ezt mutatja be az
S. O. S. Szahara
Neveti- orkán lesz a moziban
Start és Pan házasságot tör
Előadások kezdete péntek-szombat 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Hirdessen n Zulu! Közlönyben
•J
>
Latenyei menetrend
i >,i> -.)¦<\',ít i-t. S-40 Ni.<,11 -.i,iti n írt. T-80 ü^jkísiüífíi hl, 1420 i.\'.i\'-.-.yí\'-jtrt. Ili-1ü
•oladoakt a helyi kereakeeVftnál
éS lpai*0 i
^¦aMatasafaf.
iáktól
bal |
Uillomos híztof tísl készülék
mindenkinek örömet szerez!
\'Besähst imáik Vasalók Kenyérpirítók Gyorstöxók
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választókban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
Mimim Könyvnyomda, könyvkötés a „Zalai Közlöny" po Részvénytársaság Nagykanizsa zet, vonalozó intézet, Üzleti könyvek és dobozok gyára lilikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk: | TELEF mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési érlesiíése-kel, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomialványokat. yw: Y8-l Gyártunk. Üzlelí könyveket, Ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeleket és tömböket, minta-zaeskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat sfb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
BETILTOTTAK Ijdgrádbau egy hamis híreket (erjesztő ügynökséget.
ftfAGYAHUL lanuíoak átképző tan. tohranioii Miskolcon a ruSZiu laniló-nők.
APRÓHIRDETÉSEK
lAtMidajMtt-otJa VMÍmsp *» fln tiárntf 10 uAfa ritléf, mlmUa Itwabbl nó 9 rlrttr, Mtfcöu,»*
¦ ¦ \'¦\',) to-tmit. ...ir.t!.-..! tofitbi is.-1. 4 tmu.
FT
ADÁS-VÉTEL
Két Hatol hlrlilt i martv-u. 37.
artáe eladó Vöiös-
TaniaaUtak, keretek nagy választékban. §zskszeríl hurorás Vágó Ulatszerlár-
Nagy választék katonai és eay.n-puh.Mati felszerelésben Kaufmann Károly cégnél. 1687
Légoltalmi, lüzvídelml célra víztartó kítdak, lugoshordók kaphatók Holtmann kádármeatemél, T*rház-utca. 1086
LAKAS-Ü2XETHELYISÉQ
H.I«l.éo.Im.t auguailas elsejére átadom. Ladeczky, Horthy M.n, 8,
Kélazoba, konyha, csakott verandás will. Balatonmárián azonnal kiadó. — Bfivebbet Kaufmann Károly cígní!. 1875
Auuu.Ktu.ra ssobáa-konyháa lakást ellékhelvlsé, \' Jobb házban.
mellékhelyiséggel keres nyug. áll. tanítónő - Címeket Klnlzslu, -
6. alá
1683
UAZ ÉS UIQATLAN
Eladó Sugárút 41(1). alalll. adómentes, egyemelelea, kétlakásos kerlea ház Levélbeli értesítés i CXbor, U|peat, |Mády La-los-u. 2/a. címre. Ügynököt díjazok. 1654
kOUJnfélb
¦ ,.S?a\'!l,!0*í•*,\' \'elepitéaél hosszú le|4ralu hllelezéasel elvállaljuk ; dr. Tentes-váry. Megrendeléseket Bércalnél, •
EI..U.H tegnsp este Csengery-ulon a kávégyárlg egy bordó nöl kabát, kérem ?, íííf0líl?."u raegUlátűl, adja le e lap kiadóhivatalába, 1685
Terményeit
tűzkár ellen átalány-blztosilá8 keretében biztosíthatja legolcsóbban!
ala?\'közlöny
barátai
ZALAI KÖZLÖNY
hMMtnil
ZMJU közlöhy
POLITIKAI NAPILAP. anadJa:,,Kaziai4aaá(IB.T. Nanykanlzu". Falelóa kiadó: Zalai Károly.
Nyomatott! e „Kízaazáasáal R. T. Nagykanizsa1* liyoi.nlSIlljiin l|.,iiykniil,.i,m.
(Nyomdáért telel i Zalai Káraly.)
80. fivtolymi. 158. mm. Nagytanba., IMO. juliu, 13. szombat
ára 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
I* O Li T I K a I NAPILAP
és kUctűhívaLai; Pool 5,
FelelöS SZerkeSZtŐ: Barbarita LalOS ElŐIlMteti ára: egy hóra 8 pengó 40 Bitét. _ 1 , Szerkcjitóaégi a kiadóhivatal! leidoni 78. az.
Három ország
A most lezajlóit müncheni tárgya, lílsok után gróf Te\'eki Pál miniszterelnök három alkalommá\' nyilatkozott a mrigyar köz véle meny szá-mára. Az egyik nyilatkozat a hazaérkezés percében hangzott el a pá-, (yaudvaron, a masikat a sajtó szá-aii.il\'\'> lette s a harmadikat a Magyar Élet Pártja értekezletén mondotta ci, Ezekután Q közvélemény teljesen llsztában van a müncheni tárgyalások anyagával. Tudjuk, hogy a ieiigelyha[a\'.m;ik támogatják Magyarországot ncnrieli törekvésleiben. Mindenekelőtt lendkivül nagy jelentősége van annak, hogy Magyarország " müncheni tárgyalások során, mlint harmadik állam dzciepdl s « magyar államférfiak a tengely-haiotmokkiii egyenrangú álfam, az erőben és lélekszámban bár kisebb, de hűségben, kitartásban ós törté-nclmi múltban Európa egyik legnagyobb értékél képviselő • ország képviselőiként lárgyaltak. És Czck a tárgyalások, amellett, hogy Magyarország jogos igényelnek kiclégilése körül » legmesszebbmenő jóindulat kontúrjait vetitik ki Európa; Délkeletének horizontjára, mó.ímást is credmJény(*z;ek. És ez ériekben sommivel sem kuebb, mint az a váll váll mel\'etli barátság, amit a nagy német nép ós vezére s\' az oiasz nép S amiak Du&cja részéről élvezünk. A müncheni tárgyalások ugyanis kjfejezzCtlfin leszögeztek Cgy
várakozást a irrjögyar politika részéről. És ez. a várakozás ebbe a mondatban fejezteiéit ki: Magyaror szag politikájának magyarnak kell lennie. Ez valóban nem is \'ehet másként s ttom Is várhaltunk mást nagy hátaimu barátainktól. Münchenben baráti államok férftai tanácskoztak egymással - miként gróf Teleki Pá* ¦miniszterelnök mondotta: - n lcjt,e
legmelegebb fogadtoiás légkörében -. s ezen a tanácskozáson férfiak állottak egymással szemben, akik a tengely politika nagy, igazságot osztó gondoltában már régen kezetfog-tak népeik, országaik és egó3z Európa igazságának keresztül vitele ér., dekében. Férfi ajkáról csak férfias szó hangozhalik el. A barát szive pedig a férfias szóra meglelik bizalommal és hittel a baráttal" szemben. Amikor a tengelyhatalmak nagy férfhil tőlünk azt várják, hogy magyar poIiUkál folytassunk, ez teljes mértékben egyezik " mi felfogásunkkal. Mire van hát szüksége ennek a politikának? A villámháború korában, a gyors cselekvések nagy győzelme idején, Magyarorsszág népe akkor cselekszik helyesen, ha a miniszterelnök szavalt megszjve1-vc, teljesiti azokat a kötelességeket, amelyek a mi, nagy, alkotó nemzedékünkre várnak. Mindenekelőtt, teljék meg szivünk blzalom-m-.il és hittel vezetőink Iránt. Ne engedjünk soraink közé férkőzni olyan megnyilatkozásokat, amelyek rést kívánnak ülni ? bizalom\' érc-fedezékén. A lerigelyhatnlmflk meg-bccslik azt a barátot, nkj őszintén
B Tengely biztositékot adott Magyarországnak, hogy erdélyi igényei kielégítést nyernek
Az olasz sajtó érdekes megállapításai a müncheni tanácskozásokról
Churchill megsebesült egy német bombatámadásnál
Kiürítési Intézkedések Erdélyben — Visszatailják a romániai angol olajat — Uval lett az uj francia miniszterelnök — Még tart az angol-olasz tengeri ütközet
A világpolitikai helyzetben az e\'-muít nap lényeges változást nem hozott. Anglia ellen tovább Ismets lödnek a támadások, ugyanúgy az olasz repülök is SikerCíBn tevékenykednek a Földközi-tengeren.1 Ezek a támadások ma is megujultak. Londoni jcleulé-s szerint Észak-kcíetangtia, Skócia és wcI\'bi felelt jelentek mlBg német gépek ós bombáik több házul felgyújtottak cs emberéletei is követeltek.
A Stcfnni Iroda »
Málta ujabb bombázásáról
számol be. Az o\'usz bombák a ki-kölöbcrendezéíOket rongálták meg és a repülőtéren sok repülőgépje! « földön megsemmisítenek. A "felszálló angol vadászgépek közül kellőt \'Öllek fe az olaszok, anélkü\', hogy őket veszteség érte volna.
A NTI jelenlése siBrinl Gibraltár-bari mindenkinek azonnal jc\'entke/,-ni ken* háborús kisegítő szolgálatra.
A\' romslnial helyzetben a helyzet zayarossága tovább tart.
Erdélyből mér menekülnek a román tisztviselők,
sőt olyan hírek Is elterjedtek, hogy Szófia és. Bukarest között már köz. vétlen megkezdődtek a tájékozódó tárgyalások Dobrudzsa XlOngodésc tárgyában. Ezeket a híreket azonban még nem erősítették meg.
Al franciaországi helyzetben a változás csak annyi, hogy PeLain állam-fővé történt e\'tő\'épése után
•m\\ kormány alakult Viohyben.
Az uj kormány elnöke Layat lelt
Bodoiu, Francois és Manmek rnjeg-zctvédeími tárcákat.
petéin kiadla tegnap negyedik alkotmány törvényét, amelyben Lava\'t tartották a bel-, kilt-, illetve n»m> nevezi kl helyettesévé, ha bánni okból nem, tudna gyakorolni az ál\'iim-föi tisztet. Lavai utódját a minisztertanács jelöli ki 7 szótöbbséggel.
Ülést lartot a nCnLzegyüU\'s is .tegnap. Az alkotmánymódosító javaslatol L«val némi módosítással terjesztette elő. A külön bizottság, amely elé a javaslatol utn\'tak, I ki-* vételivel, egyhangúan fogadta e\' az előterjesztést.
A közelkeletf és távolkeleti helyzet
is mintha tisztázódott volna, A s/ov-jetcáfoíaítal Törökország megnyugodott, de a miniszterelnök k^een-tésc szerint minden intézkedési meg-
teltek, hogy a köztársaság biztonságát (eimtarthasssák. A barátságot szomszédaikkal fenn akarják tartant, p Távolketeten tokiói jelentés szerint annyiban lehel a helyustenyhülésérc számítani, hogy Anglia rmV*. den vafószinüség szerint elfogadja a japán követelést és injegszüntett a Kínába Irányuló szállítást. TáW% keleten is tehát Anglia szenvedett" vereséget, Angliában egyébként Is órárói-ói\'ára súlyosbodik a gazdasági helyzet. Ezt mi sCm bizonyltja jobbon, mint a? a lény, hogy maga az aii^oi gazdasági miniszter is kénytelen volt kije\'pnteni, hogy
Anglia gazdasági ötödbe kerül,
Iia Így folytatódnak az események. Már pedig azok megváltoztatására semmi reményük sem lehet az angoloknak. 1
„Magyarországot várakozásában nem éri csalódás"
Róma, július 13. A Tribuni* mai vezércikkének elme; Magyarország ós Európa. Ebben a cikkben többek között a következőket írja. A müncheni értekezleten megállapították a következőket;
1. A tengelyhatalmaknak meggyőződése, hogy Magyarországnak igazságot kell szolgáltatni.
2. Magyarország népének jogos követelései első vonalbeliek.
3. Olaszország ós Németország ¦ nenu felein, hogy Magyarország hü ségCs volt Rómához ós Berlinhez mán den időben. Magyarország ki-
I
próbált barálságát, húszéves szenvedését "és történelmű küldetését a Tengely nemi íe\'ejti cf.
Mindez olyan biztosíték, amely att mutatja, hogy Magyarországot várakozásában nem éri csafódás. A Tengely győzelme, Magyarország győzeíme is.
Newyork, ju/ius 13. A Newyork Tlm.es hosszabb-cikkben foglalkozik a müncheni értekezlettel és leszögezi, hogy München, ben blztosllékot kapott Magyarország, jogos igénycinek kielégítéseié. Magyarország igénye Erdélyre ugyanolyan, mint vöÜ a németek
és állandóan, habozás nélkü[, jóban és rosszban kitart mellettük. A másik követelmény, a fáradhatatlanul és fennakadást nem türö munka. Dolgoznunk kell sorsunk acéiositásán minden erőnkkel. A munkátlanul, esetleg a könnyű izerencsévei elért siker, buborék ér. tékü a víz szintjén. Csak annak a, sikernek van maradandó ériéke, amelyiH Tceméuy fáradtsággal, derekasan elvégzett munkával jut birtokunkba.- Amit ma a hatalmas német nép fei lud mutatni, az hosszú esztendő kcgj(ellenül., kemény mun: kajának az eredménye. Ugyanezt áí. Hthaljuk az olasz népről is, amely nagy vezérének útmutatása mclelt az erőkifejtésnek olyan periódusába-
jutott, ahonnan valóban visszatekinthet Itália nagy múltjába. MI sem ringatjuk magunkat abban a tév-hiedelcmteii, hogy pusztán barátaink nagy erőfeszítése által vágyott célunk birtokába jutunk. De mindez még nem elegendő. Nem tudjak eléggé hangsúlyozni a magyar politika egyik legfőbb kövele\'ményét; a fegyelmeiéit engedelmességei. Ilyen nagy Időkben, türheletlen vof. po a nemzet számára, ha nz országul minden poros bokrából egy-egy honmentő ugrana elő és szaggatni pro-báliig « nemzet közgondolkozósál. Fegyelem és engedelmesség. Nem tehet ezt a két követelményt eleget hangsúlyozni. És végül mff\'gkivá7ija a magyar polilika uzl is, hogy a
sok besszéd szószályárkodása szűnjék meg végleg. Bár a magyar nyclvkincs és gondolkodás termelte kl azt « mondást, hogy »sok beszédnek, sok az alja*, mégis nem ok nélkül hangsúlyozzuk közvc\'e-. menyünk előtt, hogy tessék kevesebbet fecsegni. A miniszterelnök önmagáról szóivá, azt mondottá, hogy »sohasem) ujjongtam hangosan, nem estem\' kétségbe, Sohasem csalódtam, sokat dolgozom s ezt teszem továbbra is«. A magyar közvélemény nagyon jói tenhé s saját érdekében járna el, ha példát venne gróf Teleki Páltói, "anná\' is inkább, mert a munka még nincs befejezve. . f
ZALAI KÖZLÖNY
1940. július 13
Fürdő
_Z ruhát nadrágot köpenyt Sxomolányítói.
igénye n szudéta vidékre (írja o íűp. No,nv kétséges, hogy Erdélynek vissza keli kerülni Mögyaror-szaghoz, aniudosSüO nz időt kell kivárni, jidg Hitler alkalmasnak \'alja nz időt arra, (miután Jeienteg a dél-keleteurópai béke \'femilartása elsőrendű érdek. ,
Genf, július 13 A Curier <ic Gcnevc érdekes cikke; közöl. A cikk szerint a tengelyburát, ság Magyarországnak maris kezdi meghozni gyümölcsét. A magyar vezetők okos politikájának máris az az eredménye, hogy a magyar értékpapírok emelkednek a tőzsdén 6s Svájcban keresettekké válnak, Magyarország gazdasági helyzete nagyon megerősödött (Ls a jK\'íigő értéke is emelkedett,
Szófia, július 13 A bolgár lapok ma is nagy érdeklődéssel imák a dél keleten rópai helyzetről és ez*oi kapcsolatban hangsúlyozzák, liogy Magyarország és Bulgária megérti, hogy a béke fenn tartására szükséges, ezért semmi olyat nem lesz, ami " rendel mcgbonuuiá, bízik ba-rátaibiui és az igazság oPkövetkezó-sében.
Temesvárt kiürítették, Anto-nescu fogva marad, az angol olajat visszatartják Romániában
Bukarest, július 13 Romániában tegnap, uz összes Magyaré rszágrói érkozd lapokat elkoboz-iák, A bo.gár lapok bukaresti tudósításaiból azonban kiderűi, nogy Erdélyben, főképp Temesváron &¦> kor-nyekén kiüriiési miezkcdésekei Joga. luuosiiottak a román natóságoK. Ugyan ekkor a Vasgárda fel legyveo-kezeséről is érkeznek joxnlések. , ,
Bukui-eslben hivatalos jeteutést ad. tuk ki Antonuscu lábornok ügyében is. Csütörtökön ugyanis olyan hírek, lutoltak szél, hogy Autonesout szn-badoubo csatolták. Mast hivatalosan (megeösitik, hogy a hir vaiót\'an, An-lonescu lábornok továbbra is lógva imarad. . , , . i ,A i f Belgrád, ju\'ius 13. A VrOjne íondoui jelentése szerint RoanuniáDói kiutasítottak rniiid-azo-kat «z angolokat, uklk az omjki-Uínmteiésné-i vagy szállásnál közre-jmilködtek. Ugyanekkor a már Anglia leié utuaJdnditoU 16 olajszállító hajót "zoimai vissza rendeltek Constunoa kikötőjébe! , . ,
Churchill miniszterelnök meg-sebesült ax ujabb angliai német bombatámadáskor
Beigrád, július 13. A Politika newyorki távirata szerint Churchill mimisziereinök titkára az amerikai lapok tudósítói e\'ŐU kijelentenie, hogy Churchih miniszterelnök a legutóbbi Anglia euen Intéseit német repüiőtiimaaóskomivi-\\\'.,> is megsebesüli. Kivü^ még löbb polgári személyt érte bombaszitánk, rtrroi, hogy a sebesülés mértéke miijen és a mimszterKitnök ái\'apola
(Folytatás az 5. oldalon)
A beteg-osztályok végleges elhelyezése a feórliázfejlesztés befejezésénél
UJ tbc, szemészeli- és venereás-osztólyokat állítanak fel
szében otthont nyer a szülés-éti és női beteg-osztály, a fö-\'-püict további részében és 11 női osztályon n teljes bcihe\'eg-osztály kertit él-helyezésre, valamint mint a be\'be* tCg^oszláiy egyik alosztálya a tbc. osztály.
A \'félbenmnradt kórházi épilke zések újból való megindulása és a kórházfejiesztési program CzUBt kapcsolatos befejezése, arra indították a város vezetőségét, hogy a beteg, osztályok végleges elhe\'yezése kérdésében tanácskozást folytassanak dr. Johánn Béta álfa-nrtltkórra" is, aki állandóan nagy rokonszenvvel kiséri u kanizsai kórház ügyét.
Az áflam\'tilkárrai va\'ó megbeszélés szerint legelőnyösebbnek látszik az uj elrendezésnél u Méhészetnek a< eddigi épületből az uj épületbe ya\'ó áthelyezése, ahol n sebészeten ldvüi imég a füi-, orr-, és géposztály nyer efhelyezésst.
A jelenlegi tjebószet kisebbik ré-
A pnvlllonok egyikében a nemi-beteg-osztályt \'és a ncmible:cg-gon-dozót állítják fel, (nmáv*! «/, Egé«-ségvédő Intését beolvad 0 kórházba) egy másik pavilonban helyezik el n szemészeié! és a trachoma* osztályt.
A beibe íeg-csztály évpk óta vajúdó nagy problémája ezzel végro kedvező megoldást nyer.
A szombathelyi állami földmérési hivatal „helyszinlelése" Nagykanizsán
Az 1917 óta megváltozott terület térképbe foglalását eszközük a szombathelyi mérnökük
Jelentettük, hogy Kened! Imre nagykanizsai mérnök egy év óla végzi u városi közgyűlési határozat értelmében a város területének foimérését. Keiedi a város külső területét mért fel, inig ez alatt az idő alatt a szombathelyi állami földmérési hivatal Nagykanizsára (kiszállótt mérnökei — ukik u pénzügy minisztérium hatásköre alá tartoznak — a város 11)17 óla fclme. rült területi (föld, ingatlan) változásait « helyszínen\' voszik fel, itt térképezik és azután a .lielysziulolés. ada. lail berajzolják a térképbe, azt is, meddig lerjed a belsőség, stb. Rendkívül precíz egy ilyen térkép, amelyen egy plUanat aWt\'t pontosan megtalálni a terület vállozását, «z uj ingatlant, stb. Így p. 0.: a városi bérházat, a rendőrségi palotát, törvényszéket stb., amik meg nem voltak felvéve a város általános térképébe. Úgyszintén mind a kisebbik változások, cserék, stb. Ennek a hangya szorgalniasságu mim-kának az előnyét látja a város, 11 kataszter, a leien könyv vezetés, a városi
közmüvek, de maga a nagy Közönség is, amelynek fogalma sincsen, milyen munka loiyik u városi zeneiskola első emeletén elhelyezett szombathelyi ál-
lami földmérési hivatal kanizsai kirendeltségénél, melynek Lelke és vcze. lője Kovács Károly főmérnök. ,
A külső munka még ebben az évben fejeződik be, in\\j 11 licisö, a térképezés eltart még a jovö év május liu-váig is. Óriási anyag feldolgozásáról lévén szó.
l-\'ricdsam Vilmos műszaki tanácsos nagy előzékenységgel mutat meg ne. küuK mindent és magyarázza á spe. clális térkójK\'k csínjat-binját, inig u többi mémök-munka társak < helyszín-leiéscn, vannak kísérőikkel. Sok helyen azt hiszik, amiUor igy táskásán, mérő szerszámokká\', beállítunk cgy.cgy házba ¦1—5 napszámossal, liogy végrehajlók vagyuük, mondja mosolyogva Eriedsam ianá\\«os. Csau amikor\'meg. magyarázzuk, hogy nem keit fizetni, liogy felmérjük ós megrajzoljuk u beuóségei, nyugodnak meg.
Nagykanizsa ezen uj térképe 3!) lap. ból áii. Olyan térkép ez, hogy" erről mindent 10 százaléknyi pontossággal lehel levenni, Csak Rt, ebben uz irodában tudjuk meg voltnképen, mit jceul az: u Yárost íelmérni.
Bámulatos munka ez, aiiú ilt folyik
Évvégi szemle a kanizsai iskolák frontján
4. A gimnázium
czidei értesítője a szokottnál is tartalmasabban, hetvenkét oldalon jelent meg. Elsősorban a Kormányzó húszéves ország lásáról emlékezik meg Szónyi László tanár,\'.majd közli uz értcsitö Rarta István ^igazgató 12 oldalas tanulmányát az aradi vár foglyainak 1850-ből származó , eralék-Kónyvéröi. A nagyszerűen összeállítóit irás közli az emlékkönyv vtrsl>en vagy prózában megörökíteti emléksorait, gondolulait, jelmondalait, valamint uzokiuik a várloglyoknak a névsorát, akik Vásárhelyi Johanna emlékkönyvében szerepelnek. Hurla igazgató egy kultúrtörténeti emlékei mentett ,meg ezzel az Írásával az utókornak.
A 175 éves intézel sok nagy egyéniséget adott már a magyarságnak növendékei közül. Az iskola Iwlsö élete ma is olyan, hogy erkölcsi, hazafias, szociális neveléssel méltó utódokat tudjon nevelni, Nagy gondot fordítottak a lesli nevelésre is, részben a levente, foglalkozásokon, .részben azon kivül és megszervezlek az iskolai légollaimal is. Kirándulásaik közül a Keszthely — lieyjxil, a Rudacsonyit ós a Leleuycii keli k|emelni a sok környékbeli klrán-, dúlás közü\'t . , ff".\'!\'\'
Az egy Igazgatóval és huss tanárral müködo intézetnek ezévbeu 335 néven dóké volt, hallal löbb, mint liKUi-bcn, de kevesebb, mini 11)20 óla az nzl megelőző években. 1030-ban1 még öl-százon rclüi vau a növendékek száma, uzóla állandóan csökken.
A tanulók közül 278 volt róm katolikus, 11 izraelita, 7 református 7 evangélikus és 3 görög katolikus, Valamennyi magyar anyanyelvű volt, de 33-tui némelüi, 5eu franciául, 3-an angolul, keltő horvátul, 1—1 pedig szlovákul, románul és olaszul is ind.
A szülök foglalkozása szerint legtöbb növendék vusutaS-liu: (15. iparos gyermeke 10 járt a gimná ziumbu, de ezek melleit 11 napszámos tói a bankigazgatóig minden fogialko zási ág megtalálható a szülőkről készült statisztikákban. A növendékek közül! igen sok a vidéki. Kanizsái csak 202-nek a szülei iáknak, tiü\' volt zaial és 3!l somogyi. A bejáró no ven dékek száma ZaJlából 3!», Somogyból 15. Legtöbben Muraketeszlm\'röl t), (lel-sóról 8 és Zákányból 0 járlak Ím1, de akadt n környék minden falujából egyjkellö. [ 1 | |
A 15.167 mulasztott óráJLnjl csak
Legszebbet :: legolcsóbban!
Telefon: 3—95.
31 volt igazolatlan. Magaviselet szem-pontjából 100 növendék volt jeles, 132 jó, 8 elégséges és keltő elégtelen. A II., V. ós VIII. oszlály voll ezek szcrml a legjobb, ahol még hármas agavisclelü sem akadt. Előmenetel szempontjából viszont a VI. és VIII. osztályé az elsőség, ahol nem volt bukás. Legtöbb bukás volt a lV..ben, 15. A III. é; II. osztályban már csak 8-an bakiak, m\'g az I/b.-bcn 4*n, az I/a.-nan é; u V||..ben j>edig kelten-ketten.
Általában igy oszlik meg az előmeneteli eredmény. Kitűnő voll 32, jeles jó 102, clégiójes Hö, egy \'tárgyból bukott 21, több tárgyból 11!. Az elö-mcnetol és a reudszerclvt némi össze-függésben van, mert olt, ahol n leg. löbb bukás voll, u"IV.-bcn, ott rendszere tetböl is 4, és magaviselelböl is esett elégtelen. A IV. osztályon kivül csak az l/b. osztályban volt igy elégtelen rendszereiétü. Tigyebként rend--" zerctetböl 118-un kaplak jelest, 127eu jól és 51-en elégségest.
A történeti hűség kedvéért ide kell iktatni, hogy a legtöbb szekundé a IV. osztályban nemeiből voll, számszerint 13, szinte több, mint a többi osztályokban az összes bukások. Ezen kívül latinból volt még a 11., in. és IV. osztályokban 5—ti bukás.
Az érettségül, mint már jolenlctlük, 8 kllüntelessel éréit, -I jelesen érett, 11 jól, 7 pedig egyszerűen érc\'.t. Az év végén 11 különböző ajándékokból és alapítványokból 1120 pengőt osz-tollak szél a könyvjutalmakon kívül.
Az iuleriiátusuak 31 bennUakója volt czévbeu.
Aki kézírását beküldi
Zsombok Zoltán Írónak, érdekes grafológiai kidolgozást kap önmagáról, jelleméről, tehetségéről, vagy másról, akinek kézlrásftt bokUldf.
Útbaigazítást nyer terveire, ötleteire és tanácsot kup lelki és üzleti céljaira problémáira.
Részletes levélbon lojtl kl mindenkinek lehetőségeit és a megoldások módjait olyan Ügyekre, tervekre, ötletekre és kérdésekre, melyek tormö-szeteeok és emberileg elérhetik.
A rádióból Is Ismort Iró tanácsainak azonnal hasznát vohotl. Egy Ilyen ent-fológinl kidolgozás a modern lrástujtés tudományos eredménye éa clvotl a babonák korából megmaradt jővcodölÓB frázisait
A válasz diját ön szabja meg: tet-bzésezerlntl ősszeg poatubMycgokbeti és oimzstt bélyeges válaszboríték mellékelendő.
Clm: ZBombok Zoftán. Bud«po;t, 62. Poetafléb ib. 101
FERENC JÓZSEF
keserűvíz
HACA! HOZLOlTf
IMO. |nllu« 13 _
A rendőrnek voll igaza
(bi) Nem! vagyok éppenséggel te-lörö kinézésű ember, nem «J»repcIck tud(«mmai f-eairimifé\'e körözött\' vágy gyanúsított kimutatásban. És mégis igazolhatott egy rendőr a szombathelyi utcán, V«n, aki Ilyenkor felháborodik. Nekem meg :»lcsli!ogott \'el-ki\'inben az öröm és olyan sziveién szedtem elő az Igaioió irataimat, mintha B «om jegy irodában kérlek volna személyazonosságom igimlá-sát A barátom dühösen morgott. Pedig a rendőrnek volt igaza.
Az történt ugyanis, hogy akkor
még Ismeretlen \'évén Szombalbje-lyen, mint gyakorlatra bevonultat, elküldtek je\'enlkezni a hadtesthez. Magyarázták, hogy hol, merre forduljak, de mégis csak szükstfgem volt a rendőri ulm\'utalásra. Az ut* keresztezésnél posztoló, jóvágású, Idősebb rendőrt megkérem, igazítson ulba a hadtest felé. Jártam sokfelé hasonló utat, kérdeztem már sok rendőrt, civilt, merre van ez vagy ez a katonai épület, parancsnokság, miegyéb. Megmondták, hogy miért keiescm, renkil sem érdekelt. Ez a szombathelyi iendŐr volt az első, aki, mielőtt kérdésemre válaszolt volna, lisztességtu-dóm összevágta a bokáját, de nem válaszolt, hanem1 ő kérdezett.
- Miért tetszik keresni?
Megmondtam.
Erre igazolást kért. S c ak mikot igazolásomban megnyugodó!I, akkor magyarázta meg, hogy hol, melyik a hadtest épülete.
En \'meg szerct\'em volna ezt a becsületes képű és becsü\'etes lelkű rendőrt olt a nyílt utcán ö\'elni. Szerettem) vofna elmondani neki, hogy benne látom- azl a haznflt, akiben a magyarság írem szó\'anv, nem pántlikás szalmaláng, hanem igazi, átérzclt m igj-ar Önludat éa k\'emé-n.\\ en ki;eui\\esedeti felelőVsígérzet Ezt a szombathelyi rendőrt tanítani kellene az iskolákban. Ró\'a Vehetne példát ebben az országban mindenki, katona és civji, hivatalos és nem hivatalos, férfi és asszony és gyermek. Róla keUei.e pé\'dát venni, hogy nemi i«k az életnek, nemcsak a .magánéletnek, nem csak a polgári hivatalnak vannak dobra nemi üthető dolgai, hanem az országnak Is, mindnyájunk hazájának i felsősorban a haza .mindenek felett álló védetni berendezésének, a magyar hönvédolcmrek.
Ne (mondja erre jenki, hogy >jÖ... jó, de hiszen egy épü\'et, almit keresnek, nemi lehet honvédelmi titok, hiszen csak a vak nem látja.* !
Azt az épületet egy kom is keresheti. Vagy talán csak ürügy " kérdezősködés arra, hogy valaki, aki egészen mást akar tudni, beszélgetést kezdeményeden. Akármilyen ártatlanul Indul az Hyen beszélgetés, a laikus sohaseuni tudja, hogy « minden hájjal kikent idegen ügynőknek hol s mikor áru\' cl egyefou olyan adatol, ami annak fontos lehet. A legártatlanabb fecsegés kőzten áruidét cl akárki Is Idegenben ellenünk nagyon is felhasználható dolgokat. Különösen ma, amikor a szokottnál lényegesen több történik naponta mindenki szem* élőt\', mindenki életében. Ha valamikor, ugy éppen ma kötelessége mindenkinek, "ki magyar föld kenyerét c-aL hogy "kármit lát, akármit hali, tartsa magában s miég Jóbarátunk, sfit család körében se fecsegjen, mert mit tud-jn, ki hallja, amit mond és mii tudj x, hogy a legjobb szándéka, de fegyelmezetlen njku legjobb b»rát vagy legközelebbi c«Uádtag ts ho\' fecsegi tovább u hallottakét. <
Lám, a szombathelyi rendőr tudta mindezt. A szombathelyi rcndöv nem! csak meghallgatta éjeket a tanításokat, hanem azok szerint cselekedett is.
Ugyanakkor más kép.
Utazik az ember vasúton. A fülkék tele egymásnak ismeretlen emberekkel. Az a kettő-háromé aki is meri egymást, - hányszor megfigyeltem! - egész utón másról !16 beszél, mint bevonulásról, indulás" róv kl hová mént, mii vittek magukkal, milyen beosztásban, kik a parancsnokai, milyen a felszerelés, az élelmezés, a hangulat, meg hogy melyik gyár hogyan dolgozik, mit szerveztek át stb. E ek körül forog a hangos beszélgetés a harmadik osztály zsúfolt kocsijaiban. Hogy ki hallja s ki mit és hogyan ad tovább be föle, nem gondol rá jenki. Pedig idegen ügynökök, kémek raja len, fülel mindenfelé és főként a vasutakon.
Legszomorúbb, hogy ugyanez a helyzet a második osztály JÓ\'ö\'töiÖtt és fölnevelt utasai között is. A pénztárcáját aligha mutatná meg egyik is a másiknak, a legjobb barátjának semj. Hogy egyik avatatlanul betekintsen a másik \'eveiébe, «z cl somi képzelhető. De az ország dolga, az csáky szalmája, «mU árulni, kótyavetyél-e dobni nem. \'e kiismereti kérdés senki számára, sajnos; - még a müveit második osztályon sem. Hányszor ülök útközben egy sarokba húzódva, a könyvembe mélyed ve q vonaton és mellétem, mögöttem), körülöttem ugy folyik a vita katonai dolgokról, mint ahogyalr asszonyok vitatják meg a kávé mef, lett a legújabb kafapdivat kérdéseit, a szomszédok lányának az udvarlóit, vagy a cciesznyetefözés gondjait.
Mennyi mindent hal\'ottam és tud. fc\'lml már meg Így a vonaton, amit ncm| tudtam addigi És mennyi mindent hallottam!, amit tudtam már, de atmiröi azt is ludtam, hogy kálónál tilók!
Előfordult már, hogy Ilyen beszélgetés hallatán türe\'imfn.el vesztve feíátítami és odafordu\'tam a >jó-izüen dískurálókhoz* és megkérdeztem: y ¦
- Kéreml az urakat, biztosak önök abban, hogy én nftm1 vagyok kém?
Ugy néztek ráta, mint ellenségre.
ORION
Megvetéssel és íelülrő1. Majd csak hogy fel nem nyársaltak a szemükkel, hogy honnét veszem a bátorságot beleavatkozni az ő url passziójukba, amívei agyonütik ai*btaz6s unalmát. Hö a gondolataikban oi* vásni tudtam volna, biztosan ott láttam! voma az ilé-ctüket, emelKel nevelet\'ennek, szeánCe\'enuek, ke\'lc-tmellen tolakodónak minősítet ek. Pedig higyjék ei\'az ilyen jói és "eg-jobban vasclt urak, hogy nevelést, fcgyetme.etl magyar uriaágot tanulni ök .mehetnének pl ahhoz a szombathelyi közrendőrhöz, aki egy ka-
Ismerc\'os, a minlsz\'er szigorú rea. deleltél szabályozta a Ims árusítását a mészárosok és hentesek részérc és .megtiltotta, hogy a hit két napján bizonyos fajta hust árusítsanak, Fontos nemzeti ériíok vezette ,u rentleiet eladására. A rendelet betartását a hatóság emberei mindenütt ellenőrizték, • Az elleno vétőkét szigorúan megbüntetik.
A nudi napokban Nagykanizsán a rendőrség bizalmas értesítést kapott, hogy Deutsch Gyula és Imre Deák téri mészáros és hentes mesterek üzletében a tiltott napokon kiszolgálják a vevőközönséget és a szigorú utalom
mindenkinek
A h.itűn.in.ik. a munkásnak.
a folíJmüvMn <.•!(, /
e tJtitvtMlónok;
mindenütt
otthon,
munkahelye,
táborban,
lalMUban,
tOfAfi.
nyaraláwil
nélkülözheíeílen
hőpalaek
tonai épület felé semi mondja meg az irányt, amjg meg nem győződik arrói, hogy kinek ad felvifágositást.
Amig valaki a saját nyelvét nem tudja megfegytílnjözni, amíg valaki nemi tud lemondani az\' unaloműző fccsegésiöi sem, "mlg valakiből a nagy idők IzghfmJai fetyőtlen lotyogás* formájában buggyannak kt lépten-nyomon, addig ne szégyellnek az cfajta >imlagyarúk« Iskolába járni |a .sarki rendőrhöz és leckét venni tőle felelősséget minden szóért, minden tettért érző, igazi magyar Jólnevel tsegbőr. -t
dacára árusítják a .tilalom alá esö hust, A rendőrség ifigycüii kezdte Deufscliék üzletét Ós mcgállapitotta, hogy a bizalmas jelentés helytálló.
Felelősségre vonták az ilzlct tulaj, donosail. akik azonban tagadták, hogy, ük a tilalmi vuipokon hust mértek volna kl. A rendőrség azonban olyan tárgyi bizonyítékokat szerzett, melyekkel szemben hiábavaló voll minden tagadás. A nyomozás adatai szerint 40 esetben mértek ki hust. A rendőrség a nyomozás ulán illtette az ügyet a kapitányság kihága>i bírájához, ^ki
15 napi elzárásra és 2000 pengő pénzbüntetésre Ítéltek egy kanizsai mészárost
aki a tiltott napokon hust mért kl a közönségnek
BAiailOBLdOT
1940. lullu» 13
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb bonoRési forrása
VASTAGH Nagykanizsa.
tcgnup délelöll tárgyalta le Déutschók ügyéi.
Deulsch Imre azzal védekezelI, hogy
ö nem is lu\'dja, mi történik benn az feleiben, amennyiben kft lmunkat végez, Deulsch Gyúlta -- a tárgyi bízonyité-kuk hatása alatt — részben beismerte cselekményéi.
Az eljáró rendőri búnlolöbiró bűnös-, nek mondta ki Deulsch Gyulát és ezérl 15 napi elzárásra és 2000 pengő pénz-büntetésre il\'éllo öt, ellenben DcutSct) Imrét felmentette a vád alól, meit bizonyítottnak veílc, hogy nem volt az üzletben, hanem külszolgálatot tel-jcsitett. i
A reildőrbirói Ítéltet még nem jogerős.
Férfl- és női divaternyflk bördiszműáruk ^.fisít
Divaftoaarnolr» Fő-ut 6.
Szombat
BUDAPEST I.
17.15 Itendörzonekar. — 18.15 l)r. \'Moll Károly előadása. - !8.:ir. Karkas JcnÖ cigányzenekara. — 19.25 Farkas Jenő zenekara keringőket játszik. — 10.40 Amiről nnindenki beszél. — 20.10 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 22.10 Pcrlis l\'ali cigányzenekara. —
23.20 Tán elemezek. BUDAPEST II.
18 Brahms-dulok hanglemezről. — 18.45 .Mezőgazdasági félóra. — 20 Hírek. — 2025 Dr. Vajthó László előadása. — 20.55 Kamarazene haog!e< mezről. — 21.35 Idöjárásjclontős.
Vasárnap
BUDAPEST Ii
8 fibresztö. Szózal. Hainglemezak
— 8.45 Hírek. — io Református isten-tisztelet. — tt Egyházi ének és sLentbeszéd. — 12.20 Időjelzés, időjárás-jelentés, 1230 Fazekas Mária és
\' Szántó Gyula magyar nótákat énekel, itiseli Sárközi Gyula cigányzenekara. — 13.48 Hírek. — 11 Hanglemezek. — 14 Hanglemezek. — 15 Dr, Tassonyí Emő előadása. — 15.15 Máv Visszhang Dal- és Önképzőkör énekkara. — 10.30 Vas Leó előadása, — 17.15 Budapesti Hangverseny Zenekar, — 18.15 Móricz Zsigmond előadása. — 18.45 Tándemezek. — 11125 Farkas Márta hegedül.
— 19.50 Sporteredmények. — 20.10 ¦ Piros bugyelláris.. Népszínmű három felvonásban. — 21.40 Hírek, időjárás-jelentés, ¦ sporteredmények, — 22.10 Hcinemann Sándor jazz-zenokara. — 23.20 Toki Horváth Gyula cigányzenekara. »
BUDAPEST lí.
ti A rádió szalonzenekara. — 12.05 ^Levente rádiófélóra. — 15.05 Jazz-számok hanglemezről. — 18.20 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 19.30 Dr. Erdély Józser előadása. — 20 Hírek. — 20 25 Kedvélt hanglemezek.
— 21.35 Időjárásjelentés.
WStiK ORA, XUM ÉKSZER, »"!!0 SZEMÜVEG **%8Sföl& ZSOLDOS GYULA Érísfflsilíf. éksiarész h litiiírhiaiKterael,
l\'fl ut U. (a Korona-nallodavat i Blaflrar.su lavIMmQhaly 1
mben).
Egy nagykanizsai gimnazista diák Izgalmas élelmenlése a Balatonon
Béla;c,cp, jufius 13. Minap erős déli szét uralkodott a Balatonon, ahol, ha nehezen Is, de mégis megkezdődön a fürdőélet. A vitorlázás szépségeit akarta éhezni az egyik Béaleepfin nyara\'ó. fiatalember, ifj. Geie László, aki egy egyszdnéfjes kis vitorláson cf-ludult a Balaton felé. A szé\' mind-erö-ebb icn és Ce.c vitorlása csakhamar felborult. A déli szé1 ereje egyre inkább a Balaton közcj.e felé sodorta a [elborult vitorlás! és az abban kétségbeesetten kapaszkodó GCre Lászlót.
A vitorlás ba\'cselénck szemtanúja volt vlléz Bcntzik Lajos nagykanizsai bankigazgató VII. ostlályosgím-nazisla fia, Benlzik Lás/.ló, aki Szabó József budapesti másodéves jogásszal azonnal csónakba ugrott és a szcrencséÜCnül járl vitorlás fedl-ségérc sietett. Az utolsó pillanat ,k-baji érkeztek, meri Ce>e Lász\'ó ereje már leijeten fogytán volt. A nagy hullámzás ellenére sikerült beemelni Gcrét a csónakba és a vitorlást is kivontaivá kievezni a partra, ahol a nyaralök telkesen megünnepelték a két den-k é:el mentő fi«la\'e.nkcrl.
B"yíSEt* itnpregnálása
PÁLCSICS-nál
Telelőn: üzlet 533.
Telelőn: Ryir: 344.
• Érdekes tervet dolgozott ki az IBUSZ a belföldi vándorforgalom fokozására
Figyelemreméltó tervezetet dolgozott ki az IHUSz a hazai utazási vándor, forgalom Tokozására. A Magyar Vidéki Sajlóludósító jelenti Budapestről, hogy a\'lcrvezet szerint az iBUSz 80 llHéres
áron 10 kilométer távolságii ingyenes
utazásra jogosító utalványokat bocsáj-tana gyárosok és kereskedők rendelkezőére, akik ezeket az utalványokat a viszony Iagosan gyengébben kerepeli árukhoz díjtalanul mellékelnék a vá-sarlóknak. Biztosítani kívánja az IBUSz azt is, hogy bármely gyáros, vagy kereskedő beszerezhesse ezeket
az utalványokat és így mellőzhető minden neluláni mognemcugcdelt verseny.
Az ingyenes ulazás igénybevél el él iC/, legalább 15 utalvány összegyűjtése szükséges, miután az utazási jogosultság a gyorsvonat 3, osztályára vonal, kőzik s a MAV a gyorSvonaH vl-szonylalbau itfok a legalább 101—1Í0 kilométerig terjedő forgalom fokozásai latija kívánatosnak. Az eredeti olgon-dolás az érdekeli körökben nagy érdeklődést kellett.
BUDAPEST, DDIAPAETOH
_!_
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-töl, két ágyas Bzoba már 12 P-tól. Kitűnő étterem és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Zalai Közlöny előfizetői az utolsó havi előfizetési nyugta let mutatáséval Í0*/U vezményben részesülüek.
J
A MAORT kerettyei téglaégető telepén nagy gázrobbanás történt
Három súlyosan összeégett munkást beszállítottak a nagykanizsai kórházba — Szigorú vizsgálat Indult
Kercllyc, július 13 (Saját tudósítónktól) Súlyos szerencsétlenség toriéul a MAORT kerettyei téglaégető telepén, meVnck áldozatait 8 mentők ImszíUll-tottak a kanizsai Horthy Miklós köz-kórházba.
Ugyanis a telepen gázzal égetnek téglái, amit a szükséges telepi építkezésekben használnak fel, Mosl is több munkás volt elfoglalva B gázzal való égetésnél. A gázcsap melleit — ahogy megállapították csomag vatta volt elhelyezve, amit valószínűleg oll felejtettek. A nagy hőségtől és láng-
tól a vatta villámgyorsan tüzet Fogott és a következő percben hatalmas detonációval robbanás történt. A közelben levő munkások súlyosan összeéglek, mlg a távolabbinknak az ijedt, ségen kívül más bajuk nem történt,
Leránt Gyula 31 éves téglavető munkás borzalmas égési sebekel szén vedelt, Csiszár Sándor 34 éves munkás másodfokú égési sérülésekéi, Somogyi István 21 éves munkás ugyancsak összeégett, A robbanás óriási pánikot okozott a munkások kőzött, akik se-gllségflkrc sieilok társaiknak, majd orvosi hívlak hozzájuk. A gyorsai) inog-
Naponta
FRISS VAJ
kapható
Tait+cfh \'"szer- és csemege I CU191II kereskedíaáhen.
ferencjozsef
KESERŰVÍZ
érkezett helyi orvos nyújtotta az első segélyt, majd telefonon kihívta a sc. i.esüllekhez a (kanizsai mentőket, okik autón érkeztek a szerencsét lenség síin, helyére é* Nagykanizsára szállították be a iclcsüllekcl.
iMlndlufmiukal azonnal orvosi ajm. lás alá vi-llék.
Léráiit Gyula állapota a legsúlyosabb. I\'gy ö, mint Csfezár Sándor, nős, családos ember. Mind a liárom Keréllye kőzségl)eli lakos.
A szerencséi ouseg színhelyére ki.
szállt n csendőrség egy járöio, hogy ;i nyomozást megejtse.
GÓTH SÁNDOR
iskatoí- Éi lúmM \\\\m\\tm
* Sxowbaiiioly, Kőszegl-utoa 9.
Áruira •llimtrtakt i:ai
A kis csílri
Joc Paslemnk uj reircdezclljére ki. rsll réllékeny lehelne Oeana Durbin, ha nem vo\'aia annyira megalapozva jó hirinve és Tőképp, lia nom nőit viilinu ki abból n szerepkörből, a melybe most Glória ,.le in csöppent, líz a kislány Sbirley Themplc 6* Deana Durbin közölt ÍM, vagy talán inkább mindegyikből van in\'iiiu: va-¦tmilí. Tisztán csengő és ragyogóan szárnyaló hangja imllell Jjájos kis arcocskája és nagyszerű színészi ké^z. ségo van. Mi tagadás, ncmoak a lií-mén hódit meg mindenkit, hanem a
nézőtéren is. \'Pedig a li\'mmcie feni állítja könnyű
feladat elé « kis GLoria Jcant: elka-patolt, milliomos fruskákat kell meghódítania. A mese sí»k őszinte hang"! szólaltat iing és határozottan tauiló ós növelő i\'élzalu. A röszerc|>lÖ énekes csalogány moJtetl egész sor kitűnő gye rmekkínyszereplő, a két muzsikus-kölyök és papájuk, valamin! a botos nagyiMpa szórakozni inak. Kedves, kitűnően szórakoztató nevclőlilni, A kis csitrit; gyermekeknek, felnőtteknek egy-uránt melegen ajánljuk.
*í Kaposvár—Nagykanizsa Bszó- és vízilabda-mérkőzés
Holnap, vasárnap délután fái ö óra. kor méri össze erejét a városi strandon ez évben először a kél város válogatottja. k
tMiiulkél város aszói sokat fejlődtek és a kanizsai csapat tagjai közül Kéjemen 1., Czutek és Kovács a főiskolai bajnokságokban is szópeu szerepellek. -¦ ,
A versenyszámok a következők: 100 m-es gyorsúszás, 100 m-es hátúszás, 200 m-es mellúszás, 100 mos gyorsúszás, 3x06 kétharmad m-es vegyes és 4x(MÍ kétharmad m-es \'gyors váltó. A versenyl tarkilja még u sok gyermek, fin és üjitsági verseny. Az uszó-számokt n!áu vízilabda mérkőzés is lesz. Jegyek: fürdöjegvlie/. ülőhely 30 fillér, állóhely 21) rüié\'r. BcléjHíjegyhcz ülőhely 10,\' állóhely 20 ÍÜlér. (0
43
1940. Julius .13
ZALAI KÖZLÖNY
—" (Petrányi fökapltányhelycttes Nagykanizsán)
Petrányi Győigy rendőrfőkapitány, hclyciios, kerületi szemlélő, Nagykanizsára érkezeti és hivatalos látogatási leli a rendőrségi tuloiicházbau, mely. nek ügy vezet ó<ó,l és ndminiszlrációjál felülvizsgálta. Petrányi főkapitány, helyettest KovácS Nagy Pál rendőrfő-tanácsos, a kapitányság vczelüjc és dr. Korsy Béla főfelügyelő, a toloncház parancsnoka kisérték szemlélő utján.:
— (Az uj kórházi lelkész)
Szólás Zoltán kórházi lelkész györöki plébánossá történi kinevezésével a ka-nizsal kórház uj lelkésze Bándy Ferenc talakoppányi (voll hoijiók komi romi) plébános lelt, aki augusztusban már elfoglalja állását a kanizsai kórházban.
— (Tejgazdasági ellenőri tanfolyam)
Július 20-ig lehel pályázni a három hónapos tejgazdasági ellenőri lanfo-iyamra, Keszthelyre, amely augusztus 1-én kezdődik 18-33 6y közöltli érett-ségis egyének, oki. mezőgazdák, vagy lejipari és mezőgazdasági szakiskolát végzettek részére. Érdeklődök fordul, junak: Gazdasági Akadémia, Keszthely cimrc a részletes pályázati leW-leiek uicgküldéséért.
Eredeti Excelent Habselyem
férfi ós nöi fehérneműéit
igen olcsó árban kaphatók Divatcsarnok- Fő-ut 6.
— (Augusztusra Is felfüggesztették a vasárnapi munkaszünetet)
A megkéseli aratási munkálatok miall a belfigyminiszler egy ujabb rendeletben a júliusra cngtráélyezeil vasárnapi munkát augusztus hónapra is kilerjeszielie. így mezőgazdasági munkákat augusztus 25-ig külön enge. dély nélkül vasárnap "is lehel végez-
telni. <, / i .
— (Aki elveszi tett)
egy dupluredclü ezüst órái, az igé-iiyellicli a rendőrkapitányság eísö emelet ajtó 34. sz. alatti irodában,
— (Napközi otthon Letenyén)
Tudósítónk irja: A -Zö\'ul Kereszt, keretében gróf Andrássy Imréaé és l.elcnyo közönségének áldozatkészségé-bői napközt otthon nyílt meg Léte-nyén. A napközi otthonban elsősorban u bevonullak gyermekei részesülnek egész nap gondozásban és ellátásban, de minden szegény gyermek otthonra talál olt. Tekintettel az araiási munkákra, a napközi otthonnak, ahol egy okleveles ovónö látja el a lelugyeleiei, nugy Jelentősége van.
tatai, mami
valamint család tagjaik részérő szükséges ujmórelü «X6 em. nagyságú igazolvány-* ányképek Halász műtermében
készülnek. Horthy Mlklús-ut 11. tz.
— (Vasutasok figyelmébe!)
Igazolvány fényképek az clőirl méretben olcsón, szakszerűen nálam ké-szídnek.\'Nem házalok, dc mint vasutat; leszármazott ezúton kérem szíves támogatásukat. Vaslagh Iléla fényképész Nagykanizsa, (\'.sengeri ul -J. sz. az udvarban (Sznmolányi mellett), (:)
— (Letartóztatott merénylő)
Szaluy István pölöskcfől gazda durván megtámadta Németh Mária 30 éves hajadont ós súlyosan inzultálta. A pacsai csendőrség ma Szalay Istvánt l>eszáliiloUa u nagykanizsai kir. ügyészségre. A vizsgálóbíró holnap dönt Szalay további sorsa feleli.
— (Ellenőrzik az aratási szabadságos katonák munkáját)
Ismeretes a honvédelmi miniszter tendele:e, amelynek érlennépQn araiási szabadságot kaplak u bevonult ka. lonák. A rendelet azonban szigorú ellenőrzéshez köti az araiási szabadsá. 8<>t. A szabadságolt katonák ugyanis igazolni tartoznak, hogy valóban resztvettek az aratási munkákban. a* igazolás a községi elöljáróságon, megyei városokban u polgánnesleri hiva-lalbiui történik.
Fővárosi isi iÉzet keres
gabonaszakmában jáctas 100\'\'.\'o-os árja tisztviselőket és tisztviselőnőket lehetőleg 20-30 éves korig. Pályázati kérvények az eddigi működés megjelölésével és bizonyilványmásolaíokkal a Vidéki Napilapok Gazdasági Egyesülésé-
nél, Buünpoat, IV., 8*srvlta-tér 3.
nyújtandók be.
- (A Sióban lógták kl
a Balatonba fulladt gazdát)
Jelentettük a muH héten, hogy a Balatonba fulladt Takács János 10 éves gazda Balatoiikililinél. Holttestét eddig nem Bjjkerűlt megtalálni. Most a vlz a sió csatornában, Ozoránál klvelcito a már oszlásnak indult holttestet.
- Telek! <¦ C>iky grófok
hazaérkezése, Krdóly és Anglia uralja a *Drólkc(ei uj iszámál kedves és szellemes feltalálásban, bőséges nevetni valóval,
— (Tolvaj szabősegéd)
Vaskon János budapesti szabó segéd a mull év nyarán Sümegen dolgoz itt, Ivgyütt lakolj Pál János asztalos sc„é<! del, akitől ellopta a zsebórát és löbb ruhadarabot. Sokáig körözték, nnüg most rátaláltak é» a zalaegerszegi törvényszék egycsblrája 2 huvf fogházra és egyévi jogvesztésre Ítélte jogerősen.
— Egátx Peit
a Film Színház irodalom legfrissebb szániáról beszél, amely zsúfolva van - -szenzációsnál szenzációsabb képekkel, cikkekkel, foto riportokkal. Viliit m lexikon, bridge, rejtvény és amatőr, pályázat, viccrovat, játékroval és a 3000 pengős rejtvény pályázat egészítik kl u különös gonddal szerkesztőit és czulliil is páratlanul sikerült uj számol. i
/
— Naptár: Július 13. szombat Rom kat. Anaklót p. — Protestáns Jenő. ---Izr. Tham hó 7. ~- Július 14 vasárnap, Rom kat. Bonavont. — Protestáns Eőra.
— Izr Thara hó 8.
QőzJtlrdö nyitva reggel 6 órától este 1 óráls (hétí-5, iserdn. péntnk délután kMdnn egész rtno nőknek).
IDÖ
Jóslat i
Mérsékelt északi szél, villózó \'elhozol, fűképp keleten zivatar. A hőmérséklet Dyugaton emelkedik.
A Metooroloirlal Intézet nazj-kanliMi nstUgvelOállomaM jeleníti
Hőmérséklet uwp eato 9 érakor + 150, ra» remei 413-0, délben + 190.
(iunadéi 8 8
Rozsda- és saválló evőeszköz
nagy választékban
MÁJON TESTVÉREK
Erj..*b.i-tér i. szaküzletében. ÍSS!1L úrmk-
Magtári kártevők irtása
A magiárakban és raktárakban élő kártevő rovarok évente többmillió pengő kárt okoznak Magyarországon. A kártevők elierjedésél részben az is nagyon elösegitolle, hogy a védekezést ellenük hazánkban majdnom leijeién elhanyagolták.
Legbiztosabb és legegyszerűbb a mérges gázokkal váló irtás lenno, dc ennek álliidullialatUui akadálya az, hogy magtáraink Icgmigyobb része — mintegy 1)0—Üti százaléka — nem alkalmas gázos rovarirtásra, miután nem zárhatók el légmentesen, flgy tehát a legalkalmasabb, ha börmereg-gel — permedé formájában — végezzük a fertőtlenítést, lirre a célra szolgál az Anox ásványolaj lariaimu
bőrméreg, mellyel lclkiismere.es munka
nicilell a legjobb eredményt érhetjük el. Az Anoxot 10o;0-os oldalban pCnuo-lezögéj>ckkcl szél fecskendezzük, de permetezőgép hiányában ezt a művelő, lel nieszoiővel is el tehet végezni. Fontos, hogy a permedé megizlássa a raklár minden részét, ahol kártevők előfordul ha Inak. Az ilyen rovarirtás természetesen csak jól kisepert és ki-líszlogalolt raktárban lehetséges.
Az Anox a földművelésügyi minisztérium állal engedélyezett szer és megrendelhető u .Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél Budapest, V., Alkotmány u. 2íí. sz., valamint a szövetkezel vidéki kirendelIségeinél. Tájékoztató árai a következők:
1
10
50 liter
5.02 481 4:C) Az emelkedő gabonaárakra való te-kinteltel az idén gazdáinknak különösen érdekük, hogy raktáraik minden
4.39 4.28 P literenként, kártevőlöl mentesek legyenek. Az idő előrehaladottsága miatt célszerű a megrendelést táviratilag eszközóbű. (:)
Szombat—vasárnap
Városi Mozgó. J
DEANA DURBIN versenytársa, Amerika legújabban feiíedezett és legfiatalabb gyermeksztárjának GLÓRIA JEAN-nak első nagyszabású filmje
ül KIS CSITRI
Ki-érö műsor FOX HÍRADÓ
Előadások hétköznapokon 5,7,9, vasárnap 3,5, 7,9 drafcor
ANYAROZSOT,
körisbogarat és minden más
gyógynövényt
a legmagasabb napi áron vásárol Dr. Miklós ey^nSvéajiiagíkÉteslttdís Budapest. í., Vííbibi tiinir-íl 6. Tel- 380-5/7.
(Folytatás a 2. oldalról)
mennyire súlyos, a titkár nem volt hajlandó felvilágosítást adui.
A német bombák „bclütyftinck" az angoloknak
London, július 13. Az ujabb német bomba támadások sorún a Waies tartományban ledobott* német bombák ismét ugyneve. zett fütyülöbombák voltak. A németek eüekel nz idegtépő hatású bombákat először a francia eröd-vonafak elleni támadáskor használták nagy sikerrel. \'Azóta nem lehetett holtan! őket. Most, ugy látszik, az angol lakosság idegeinek,\' végső megdolgozására ismét fülyü\'ö-bombákat kezdenek használni o né-mclek. , . t
London, július 13 Az éjszaka angol gépek waalhausen ellen intéztek légitámadást. A közel két óra hosszal tartó támadás során ikb. 100 bombát doblak lo. Bombázlak Texcl légllámaszpontját és Xémeior. szág más fonlos katonai ]>ontjál is.
Berlin, július 13 A fenU angol liirrot szemben német körökben kljelenlik, hogy összesen 30 bomba hullott Németországra. Közülük egyik egy gépkocslszbit, a ináslk "egy csűri talált oL a többi, a nyilt me. zöre eett és kárt nem okozott t\'
M4_ tart a Földközi tengeren az olaez-angol ütközet
Kóma, jtlUus 13 ¦A Stefant iroda madridi jelentése szerint a HOOD és a többi súlyosan sérült angol hajó megérkezett ("ilbral-lárbu. i
Timgcrből érkező jelentés szcrinl vontatóhajók húzzák a llood, uz Ark Royal és a többi súlyosan megrongált hajói » kikötőbe. A lakosságot, amely a rftijókat várlo,\'cltá>olilottAk a parlok közeléből és csak azután kezdték meg a halottak és sebesültök partru szállítását.
Lupzárlukor érkező jeloulés szerint u tegnap kiújuló migol—olasz tengeri ütközet a Föld közi- tengeren még uut.
A szövetségesek „barátsága"
Bukarest, július 13 Constanza kikötőjébe érkezeit a Cani|»inn olajszállító liajó, amelynek iegénységB szemtanúja volt, hogy a görög partoknál egy angol liajó megtorpedózta a RJgnvAt Gemicby francia hajót. A rroncio luijó azonnal elsüly-ryedt, legénységének tizenöt tagját a görög hajó vette fedélzetére, Két francia tengerész a történtek íialása alatt megörült.
Halom-eladás.
Oarabonc községben 01 járatú vízi és mólormalom 14 hold birtokkal, minden elfogadható árért eladó. Szakembernek, aki maga is dolgozik, tisztességes niegcíhe-tést nyújt. Csak személyesen tárgyalok, levelekre nem válaszolok.
MtOftyl Karoly Jiil BaUtonmaayftréd,
ZALAI K02LON*
Nagykanizsa megyei viroa polgármesterétől.
1655471940.
Tárgy . Halomba rakott kevert <tl2lla eladáaa a v. alsonyircsl erdőben.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen elsülök :
29 5 halom lábonszáradt, kidőlt és a tölgyest elnyomó kevert tűzifát 0 25, 0.50 és 1.— halmos tétetekben, valamint az erdöflri lak kerítéséből származó mintegy 1.— halmot kitevő favégeket összesen 128 P becsértékben.
Feltélelek: azonnali készpénzfizetés, elszállítás 1940. aug. 15-éiR, azon Időn (ul a város fenntartja magának a szabad rendelkezési Jogot.
Az árverés ideje és helye: 1940. július hó 16-án, kedden a városi alsonyircsl erdőben.
Találkozás reggel 9 órakor az alsónyiresl volt erdőőri lak helyén.
Az árverezendő tárgyak részletes Jegyzéke a hivatalos órák alatt betekinthető: a varos! kiadóhivatalban, a kfskaniisal városházi ügyeletnél, továbbá a faanyagok ii az illetékes védkerületl erdöörnél.
Nagykanizsa, 1940. július 10. icn Polgármester.
16.222/1940.
Tárgy: Úszóverseny (artisa a városi strandfürdőn.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a városi strandfürdő és sportuszodában folyó évi Július hó U-én d. u. V»6 órai kezdettel a Kaposvári Turul Sportegylet válogatót! uszó- és vlzipoló-csapatával mérkőzés lesz.
Ezen a napon a rendes fürdője-gyeken felül pótjegyek váltandók és pedig:
Belépőjegyhez ütöhelyie Jo-
goiitó pótjegy dija ... 40 fillér FürdŐjegyhez ülőhelyhez jogosító pótjegy dija ... 30 fillér Fürdő- és belépőjegyhez állóhelyre jogo8Í;ó pótjegy dija ...... ... 20 fillér
A pótjegyek — amennyiben a fürdőzök a versenyt megtekinteni nem óhajlják és a strandfürdő területét a verseny megkezdése előtt, de legkésőbb 5 órakor elhagyják, — visszaváitatnak.
Nagykanizsa, 1940. július 9. itso Polgár mester.
Nagykanizsa megyei váro3 polgármesterétől.
16075/1940.
Tárgy i Háziipari tan folyamok engedétyezéie.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Vm, kir. kereuk. miniszter ur 144 440/1933 sz., valamint a m. kir. Iparügyi ml-iszter ur 2568/IX. 1940. sz. rendelete érlelmébenaa háziipari tanfolyamok engedélyezése a m, kir. Iparügyi minlszler ur jogkörébe tartozik. Az ő engedélye nélkül háziipari tanfolyamot rendezni nem lehet.
Az engedély Iránti kérelmeket a 144.440/1933. K. M. sz. rrndelcl szerint kell felszerelni és minden év szeptember 20-Ig az illetékes m. kir. háziipari felügyelőséghez benyújtani.
Nagykanizsa, 1940. július 10.
i Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.245/1940.
Hirdetmény.
A lovak éa juhok röh ősségének nagyarányú terjedése különösen a mai Időkben súlyos következményekkel jár. Erre való tekintettel a 96 000/1940. F. M. sz. rendelet értelmében figyelmeztetem a gazdaközönséget a betegség elleni védekezés rendkívüli fontosságára és ezért arra, hogy állatainak rtlliös-ségben történt megbetegedését vagy e betegségre gyanús voltát azonnal jelentse be a városi állalorvosnál annál Is inkább, mert a bejelentés elmulasztását súlyosan büntettetem A városi állatorvos a tUhős és rü-hösségre gyanús állatok vizsgálatát és ezek gyógykezelésének ellenőr-őrzését díjtalanul végzi.
Nagykanizsa. 1940. Július 10. |0B| polgármester
BÚTORT
vegyen vagy rendeljen,
nitri megbízható és olcsé.
C«*njj«kry-ut U._
Talltlsztitás
kg.ként . . 1.40 P Vargánál
Gjljti: Hilts, H.-iil 2. Gjirtelu: family ». Il
VÉKASY testvérek
órás, ékszerész. lálszeríBz n> .1 n Arany- és ezust-vésnök rU-Ul ü> Óra, ákszer, szemüveg legolcsóbb árban Javítást, vesést szakszerűen készítünk
HOTEL CORVIN
BUDAPEST
VIII., Ciokonay-u. 14. Nsmzetl Színháznál Családi azálloda a város szivében. Újonnan berendezve, központi Ifl-lés. hideg-meleg folyóvíz.
Egyágyas szoba P S—, kélágyas P 8\'—
Slrem lékeket,
liittltil, ntnlmil, bisl fiiltkaíiil
szakszerűen éa legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
köfaragómesternél, Király-utca 33. Nagy slwiam-raklár. Teleion 6X6:
16246/1940.
Tárgy : Tenyéizkakas-akcló.
Hirdetmény.
Kitenyésztett állományokból szármáié s kiváló belső lula|donságok-kal rendelkezfi idei kelést! sárga nemesilett magyar kakasok lesznek a folyó évben 2 pengős térítési álon kiosztva.
Felkérem váiosom gazdakőzönsé-géf. kOzOIJék beszerzési szándékukat folyó évi (11 !111 k 18-lg a városházán (I. em. 13. sz. szoba), ahol tövebb felvilágosítás Ib nyerhető.
Nagykanizsa, 1940. Juliul 10. ion Polgármester.
Nép PMoxgó.
Szombat—vasarnaplg
Az Idegölő forróságu Szaharában ryllkoa küzdelmek folynak a benszOlöttekkel. Ezt mutatja be az
S. O. S. Szahara
Neveti orkán lesz a moziban
Stan ÓS Pari házasságot tör
Előadások kezdete péntek-szombat 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
1940. július 13
Csillárok,
falikarok,
éijeliszehrÉny-lómpQK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2.
DÉLBEN
már uton vannak az este Nagykanizsára érkező fővárosi lapok.
a Zalai Közlöny
még a délután kétórakor történő eseményeket Is közli.
Frissebb eseményeket előbb olvashat a
Zalai Közlönyben
APRÓHIRDETÉSEK
j. ii1h1fiW4« «sii» Tinti map íj Odi
I nilir,- Miatta, további r* " \' 5 ttMQ ©Miller, binami
t ai itamhip 10 tuffai »xd 0 niUr, Wtttnfi 11 to-vífcifl ua A llllií,
ÁJULÁS
Fogorvüiiil rendelőbe aaictszteti\'nö felvételik. Dr. K. E., Sugár-ut 16/b, földszint. 17C0
ADÁS-VÉTEL
Légoltalmi, ttUvfdelml célra víztartó kádak, lugoöhordók kaphatók I lolf-iimini kidírmeaternél, Tárház-utca. 168G
Haaxnált ráhat veszek éa eladok. Mlrkas Oiza Klrály-a.\'31. Ö017
Nagy választék katonai éa •ey*"* runaaatl felszerelésben Kaufmann Károly cégnél. 1687
Luoama eladó. Érdeklődni lehet: Koiiuth tér 3. 1698
fiatal UroVblrkahtia kapható az örei» Relnnél, a piaci husfülkében. 1697
Keveset basánál! rakantla átkflltözéi minll eladó. Cím: Csengery-ntca 28. 1698
LAKÁS- ÜZLETH ELYISÉO
Kélsioba, konyha, csukott vtrandás wllla Balatonmáríán azonnal kiadó. — Bővebbet Kaattnann Károly cígnél. 1675
Üies utca! szoba. Irodának Is alkalmas, kiadd KInizBi-u. 19. 1701
Uijiuakl kastélyban kiad* két 3 iio bll lakás éa egy egyizobáB. Macsek Ferenc.
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy szépen butoroxott szoba rtig.
1-étc kiadó. Kinlzsl-it. 31. IffiJL
Oalnoaan bútorozott kítlönbejáratu szoba FŐ-ut 15., töldazlnt-4, kiadó. 1689
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- ét bérházat, házhelyet, szőlőt és földeket köawetlt Papp, Telekl-ul 8. 1053
Eladó Sugárút 41/b. alatti, adómentes, egyemeletes, kétlakásos kertes ház. Levélbeli értesítés: Oabor, Újpest, iMády La-Joa-u. 2/a. címre. Ügynököt díjazok. 1654
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja.: „Közgazdáiig! l(, T. Nagykanizsa",
Felelóa kiadó: Zalai Káraly. Nyomatott i a „Közgazdasági R. T. Nagykai.!!!*1*
ayendijában Nagykanizsán. (Nyomdáért Tolóit Zalai Karoly.) .
80a évfolyam. 1S9. szám.
Nagykanizsa, 1940. Július 15 hétfő
ára 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
cs UsáóktnMi Fos* \\ raám.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
lüöllzclesi Ara: egy hóra S peugÖ 40 fiiléc. SxcrkesxioaégI éa kJadóulvaUtl telefoni 78. sx.
A korszerű háború a hadviselő államokat élő és holt erőforrásaiknak teljes kihasználására kényaae-riti. A mozgósított haderő szervezeteihez szükséges emberi, allali.es» egyéb anyagban mutatkozó igény-nek nagy része-már békében, a bé-kehaderő kereteiben rendelkezésre áh, nagy részét agaiban iu ország polgári készleteiből teremtik elő.
A hadsereg békeke reléiben és tárolt készleteiben kel\' tartani azokat az anyagokat, amelyek a hadi hadrend szükségletei ugyan, azonban if\' ország píilgárl készleteiből n«m fedezhetők. Ii^\'nek p\'.: belovagolt hátaslovaknak nagy száma, lőfegyverek, lövegek, lőszerfélesegek, harckocsik és hadi repülőgépek.
A polgári készletből fedezhetők viszont: igás állatok, országos Jármüvek, szekerek, kordék, vasú 11 szállítóeszközök, vizí Jármüvek, meglévő posta, lávbeszélő és táviróbe-rendezéseK.
Egymagában a békehadsereg ember és állatállományaik eltartása, valamint a szoroson vett hadieszközök beszer/ése és fenntartása az államok pénzügyi gazdálkodásaim, - különösen jelenlegi kü\'politikai adottságok mellett - rendkívüli terheket ró. Természetesen tö\'Ckvés marad tehát, hogy mindazt, amit az országos polgári készletből előterem Ihetnek, onnan vegyék és ezzel a hadsereg beruházásának és fenn-tartásának roppant tehertételeit ne tetézzék.
A mozgósított hadseregeknek polgári készletekből való kiegészítését azonb«n törvényesen kellett szabályozni. Erre a szabályozásra szükség volt, nehogy mozgósításkor a hirtelen fel/épö kerestet túlságosan áremelkedést okozzon. Szükség voll erre azért is, mert manapság, a totális háború korszakában nem lenne erkölcssös és megengedhető do. log, ha valaki a nemzet terheibíí* magát kivonná, vagy az államban tömörült egyedek háborús erőfeszítéseit eppCnséggef a maga Javára aknázná ki.
Az emberi igazságossági szempontok méltán megkívánhatják a\' te. betősebbetófll, nogy javaikkal áldozzanak a kőznek akkor, amikor a nemzet küzdelme a legdrágább embert kincsnek, az életnek feláldozását is megköveteli.
A polgárság javaiból a hadsereg céljaira igénybe vehető eszközök féleségejt és igénybevételi módozatait az 1939. évi II. t-e., « Honvédelmi törvény szabályozrC
Ez a törvény tartalmazza a honvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat és rendelkezésekéi.
A honvédelmi szolgáltátások tulajdonképpen személyi és dologi tcr» mészetüek lehelnek.
A személyi szolgáltatásokhoz tartozik a testi és szellemi munkakötelezettség, Ez a honvédelmi mun-kakötetezeitség elvileg a betöltött M. életévéig a munkára kötelezettet csak
Őszre békét nár Berlin
A jövő hét elejére várja Róma az Anglia elleni nagy német támadást — „Angliát is gyorsan térdrekényszeritl a Tengely", írják az olasz lapok
A balti államoknak a szovjethez való csatlakozása befejezett tény
A bukaresti vezérkar a román hadsereg részleges leszerelését Jelenti
Százötven éven keresztül nagy örömünnep volt Július M. Franciaországban, Tegnap már elmaitidtak a szokásos nOgy Ünnepségek, süt
egyes hirek szerbit gyásznappá fcyiU vonítják e napot. Tegnap is csak gyászistentisztelet volt, amelyen pe-tatn és azegész kormány resztvettek.
Mikor Indul meg a döntő támadás Anglia ellen?
Mialatt Francifiország letűnt dicsőségét gyászolja, szomszédai még lázasan készülnek a háborúra. Churchill iingoi miniszterelnök tegnapi rádióbeszédében hangsúlyozta, hogy
teljesén egyedül maradlak és kemény, hosszú harcra kell felkészülniük. Hogy mikor indul meg a német támadás, Ö sem tudja, lehet, hogy o következő órában, lehel,
hogy csak a jövő héten.
Ez a kérdés egyébként ma sokakat foglalkoztál. A \'lelegrafo berlini tudósításában is ezzel foglalkozik és
megállapítja, hogy két háború közben kis szünetel kell tartani, mert a támadást elő kell készíteni. Megnyugtat azonban mindenkit, hogy ro* káig már nem keli várni. Az időpontot csak Hitler és Mussolini tudja, de kevés perc kell már a ¦ 21. órához. A Tengeiy vénétől - írja a tudósiló a továbbiakban - meg vannak győződve orrol, hogy ha egyszer a támadás megindul, épp oly hamar térdie kényszerítik Angliát, mint tették azt %ran&&f$$fcgg$b
A Földközi tengeri helyzet
A döntő nagy támadástól eltekintve, \'természetesen u szokásos Anglia elleni rcpülőtámadások tovább folynak német resanöX s~a jaz olaszok! tengeri és légi hadereje\' is egyre szorongatja a Földközi-tengeri angol haderővel Ansaldo szokásos vasárnapi rádióbeszédében is foglalkozott. Szerinte a hajóraj két csoportban ja. keleti és nyugati vizeken; tartózkodik. Az alexandriai főtá-maszpontlai rendelkező keleti f\'otta\' kísérelt meg minap egy nyugati át-> törést. Ez a fíottaegység, őpp ugy, mint a nyugati: 1 repülögépanynha-jóból, 7 sorhajóból, 10 cirkálóból, 15 tengeralattjáróból és számos kisebb egységből áU.
Londoni jelentés szeriül a Földközi tengeren az Export romboló torpedólövés következtében elsüly-lyedt. Anglia elton némel légitámadás volt: a nyugati partokra buIIqftM*
lakóhelyén^ vagy lakóhelyihez közei, nőkeT pedig csak akkor \'ehet ilyenformán alkalmaznunk, ha ez az elfoglaltság családi hivatásában nem akadályozza őket. Altalános t\'v az, hogy mindenki ott teljesítse munkakötelezettségét, ahol legjobban használható. Amennyiben a közérdekű munkaszolgálat gyakorlati kiképzést Igényel, ugy ez a kiképzés évente nem "haladhatja meg a hamm hetet és az évente tekintetbe vettető egy heti gyakorlati kiképző időszakot.
A dologi szolgáltatásokhoz tartoznak a beszáílásolási kötelezettség, amely közületeket és magánosokat kötelezhet arra, hogy a had-
ink a bombák, isméi néhány emberéletet is követelve.
Tüntetések afrikai francia ki-kikötőkben az angolok elten
Gibraltári jelenlés szerint a Hoo\'d angol hadihajónak parancsnok tor-nya umiyira megsérült, hogy kijavítás végett \'Anglia valamelyik biztonságosabb javítóműhelyébe kell mennie. Ugyancsak gibraltári jelentés mondja,, hogy a Trancia-angol ellenfelek miatt Casablancában, Rabatban és a többi afrikai kikötővárosban nagy angolellenes tüntetések vannak és nem egy helyen fenyegetően lépett fel a lakosság
a várost sietve elhagyó angolokká\' szemben. * »
Közelkeletcn a helyzet, ugy \'át-; szik, nyugvópontra kerül, m<\'rt egy szíriai jelentés szerint a köaclketeti
.sereghez tartozó egyéneket és állatokat a katonai szolgálat szükségletei szerint szállásaikba fogadjanak. Ide tartozik a lovaknak rendelkezésre bocsátása is, a fuvarozási kötelezettség, a szárazföldi és vízi jármüvek, illetve gépjármüvek., valamint kerékpárok szolgáltatása is. E dologi szolgáltalások fejében a2 állam a szoigá\'íatók részére előre megszabott térítést fizet, a törvény ellenszegülőket pedig megfedő büntetéssel \'Sújtja.
A honvédelmi szolgáltatásokhoz tartozik! ezenfelül terményeknek, szellemi találmányoknak, hadiipari üzemeknek és gazdasági közületeknek a szükséges mérvben előírt ren.-
hadsereg több tartalékos korosztályát leszereltetik. \'
Hitler a hét végén megy vissza a honira és ez azt jelenti, hogy ütött Anglia végórája
Roma, július 15 Olasz körökben hangsúlyozzák, hogy már az Címűit Iiét is katasztrofális vojl Angliára nézve, még ,nagyobb lesz azonban a jövő heti csapás. A néniét repülők ugy toijesilik feladatukat, hogy az angol partvidék valamennyi stratégiai pontja jomoikban hever. Azonkívül a légilmderö után Anglia «z*4elmull belekben tengeri uraftmál is clvcsztetie, részben a német rcmVők nagysikerű hajóelsüUyesztésci, részben a Földközi-tengeren lefolyt olasz tengeri gyözeunok miatt. Hóiná-ban — nűitt a siairepa irja —v a JövÖ hét t\'lcjéro várják az AngHafflten megindító nagy támadást. IUHej még a hét végén valószínűleg visszamegy a frontra és ez az ut jelenti, a támadások megkezdéséi és egyben Anglia vereségéi.
Magában Angliában is számítanak n döntő óm közeledtére ós ugy liufják, hogy a csatorna pariján nagy némít csapa (összevon ások történ tok.
A balti államok szovjethez való csatlakozása befejezett tény
; Berlin, július 15
Berlini körökből ugy értesül .az Esti -Újság tudósítója, (hogy a balti államoknak a szovjethez való csalta. kopása befejezett lény. Németország érdeklelcii ezekkel a fejleményekkel szemben és minden olyan ungoi és amerikai bir, amely orról szól, hogy Németország és Szovjetoroszország közölt ellentétek volnának, merő kitalá. lás. FJ terjedlek olyan birok is, hogy n szovjet délen Is akcióba lép isinél, minderről. azonban Berünlxui semmit sem tmhiafkl f •
Érdekesnek mondható azonban Svédország és Finnország politikája. A
delkezésrc bocsátása Is. *
A hadi szolgáltatások megszabott teherbírását mindenkor az a határ fogja \'megjelölni, amelyen bc\'üi a hadsereget táptá\'ó anyaország ter-mefésének biztosítása még lehetséges. | ! ¦ ¦
E határ tehát rendszerint a hadviselés intenzitásától te szük^égfe-teilői függ. Amint azonban a, jelenleg duló nagy mérkőzés eseményeiben Igazolja, a sikerek mindig ahhoz szegődnek, amelyik fél anyaországának nélkülözéseit hősiesen és igazságosait megosztva elvállalja és mindenét küzdő hadsercjjc szolgálatába áUllja.
9
ZALAI KÖZLÖNY
1940. július 15
Fürdő
___ ruhát nadrágot köpenyt Szomolány.fól.
kit északi állani egyre Iwíározo Itabban közeledik a lenge ly-puJili ka leié.
Sorozatos német-olasz sikerek a Földközi-tengeren és a Csatornában
Vasárnap a csatorna feleli ismét nagy légiharc folyt le. A német gépek, bár az angolok, számban túlerőben voltak, heves összecsapás után 10 repülőt lelőttek. A németek két gépet vesztettek. A főharcban 20 német gép ütközött meg 46 angol géppel. , i
A német gépek ezenkívül lovább angoi hajókaravánokat szórlak szét és legalább két hajói elsüllyesztettek.
Aj Földközi-tengeren uz 0ía« hajóhad tovább üldözi a megvert angol hajóhadat és menekülés közben is súlyos károkat ok«v uz angol hajókban és négy repülőgépet lelőtt.
Málta ellen ujabb sikeres \'égilá-. madást hajtottak végre ma éjszaka. Az ujabb akció tovább fogyasztotta az angolok légierejét a Földközi-tengeren, i , , , ; ,. i i
Az \'Anglia felett járó német gépek viszonzására londoni jelentés szerint ma éjszaka az angol bombázók Eszaknémetorsiág felett bombákat dobtak le. Több gép nem-tért vissza. Elveszettnek tekintik Londonban a Shark tengeralattjárót is, amely már régóta nem tért vissza,,
Románia megkezdte a részlegéé leszerelést
, i i Bukarest, július 16.
Mint az Orlent Rádió közli, a román vezérkar kijelentette, hogy július M-étői, vasárnaptól kezdve megkezdik több kategóriában a tisztek, altisztek és legénység leszerelések-
Írország is hadszintérré válik ?
Budapest, Július Ifr.
Az UJ Nemzedék értesülése s*-riut az ir nemzxHvéo^luii iii$ni«lcr. kijelentette, hogy könnyen meglehet, hogy Írország is esetleg hadszíntéré válik. , , .. , j j ( i
A Pest a német külügylmniszté-rium cikksorozatáról számol be, ameiy közÜ, hogy uj alapokra helyezik Európát. A iap lugy, iudjn, hogy Távoikeletcn angol-japán tárgyalások kezdődtek a vitás ügyek elintézésére. ; ; , ; \' i l
Az Esti Újság megerősíti azokat a hirekjet, orncJyck szerint o háború megindulását a jövő hét elejére várják, de közií, bogy Berlin az őszre már beké*; számit, mert bixiie abban, bogy az angliai háború is rövid fesz. l ( ; , \' j | | |
A „Ferenc JÓzset" keserűvíz régóta kitűnően bevált faáziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg oivosatI
60 napi elzárásra Ítéltek egy kanizsai leventét
v Szigorú eljárás Indul a
Sajnos, még mindig akadnak, akik nemi tudnak beleilleszkedni abba a magasabb eszmekörbe, amelynek szolgálatában a ,-tnpgyar levente* intézmény" is áll. Ezekkel s«embcai nincs más eszköz: mint a törvény által előírt és megszabott szankciók alkalmazása.
így járt Lakatos Lajos, (bajszí) kanizsai levente is, aki * notórius le-venteimtfaszló, íCm n levente foglalkozásokon, sem n kötelező in-tenliszteleteken nemi jc\'cut mgg, nj\'s* gát ire,mi igazolta, ugy, hogy feljelentés folytán a nendörknpitány-ság büntető bírája elé kerü\'t, aki a renitens bajszit 60 napi elzárásra
mulasztó leventék ellen
ítélte.
Gudrlcza Jánost M pengő pénz* büntetésre Ítélték. TÖbb kiskorú levente 1-5 napi elzárást kapott,m^rt setmi a Ic\\«ntefbglelkozáson, sem az istentiszteleteken netm vettek részt.
A szülök (Hl. munkaadók) ezenkívül kü\'ön megbilésbcn részesültek.
Aki még most sem érti meg a leveuieinlézmény nemzeti jelentőségét, aki n levenlelntéztményhez nerrf iméttó módon viselkedik, az wanf érdemci meg mást, mint a legszigorúbb eljárást, and (egyébként a törvény is eiöir.
A nagykanizsai rendőrség lefoglalta és elkobozta a nyilas „Pesti Újság" összes szombati számait
A belügyminiszter 143/906/1940. sz. VII. 4. rendeleiével a Maróthy (Meizler) Károly felelős szerkesztésében meg|elenű „Pesli Újság" clmU nyilas-lapnak megjelenéséi és terjesztését az 1939. évi 11. törvénycikk 151. §-ának 3. bekezdése értelmében — a lap július 10 én és juliui 11 én megjelent egyes közle-
ményei miatt — három napi időtartamra július 15-ig bezárólag megtiltotta.
A távirati értesítés alapján a nagykanizsai rendőrség szombaton a Nagykanizsán található összes lappéldányokat lefoglalta és elkobozta, majd felkllldötte Budapestre, az illetékes hatósághoz.
Meghalt az njndvari olaj-távvezeték építésénél szerencsétlenül járt gelsel mnnkás
A nagykanizsai törvényszék bizottsága kiszállt Oelsére
\' Még június 21-én hírt adtunk arról a súlyos szerencsétlenségről, ami Újudvar közelében történt, ahol a Magyar Amerikai Olajipari R. T. távvezetéket épit a lUpel olaj részére. Munkaközben ugyanis varga József 21 éves gelsel és Kovács József fiatal ujudvarl munkások egy súlyos vascsövet akartak beemelni, a vascső azonban a két fiatal munkásra esett, akiket s\'ulyosan megsebesített. Varga Józsel gerinctörést szenvedett, Kovács is súlyosan megsérült. A mentők mindkettőt beszállították a nagykanizsai kórházba.
Varga Józsel teljesen össze volt törve. Az orvosi tudomány már nem tudott rajta segíteni. A szerencsétlen embert, több mint három heti szenvedés után — kívánságára — hazaszállították Gelsére, ahol meghalt.
Miután haláloilsa szerencsétlenségből eredt, a k.r. ügyészség Indít-
ványára a vizsgálóbíró elrendelte Varga holttettének felboncolását. Dr. Birkás Oéza kir. Ug)ész, dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró, dr. Ország Lajos törvényszéki orvos, or. Bittera Zoltán városi orvos kiszálltak a községbe, a boncolás megejtéséte és a vizsgálat lefolytatására, mely megfogja állapítani, történt-e gondatlanság és ha-igen, akkor kit terhel a felelősség.
A törvényszéki boncjegyzökönyv még a mai nap, folyamán átkerül a kir. ügyészségre, indítványtétel végeit.
— Naptár: Július 15. htm. Rom. kat. Henrik os. — Protestáns Henrik. — lzr. Tliarn hé 9.
UOzilrdo nyitva röggel 6 áritól mi« I óráig (Uétrt, nwrdn, péntek délitto kedden ecáu nap nőknek).
A veszedelmes leányt nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két Ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői között.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygott: Oolenszky Ferenc, Fö-ut 14. Halász Sándor, Királyi Pílu. 19.
A francia filmgyártás két kitűnő színésze, Mlchele Morgan és Ralmu főszereplésével rendkívül érdekes és lebilincselő filmben, a Veszedelmes leányban gyönyörködhetnek e heti mozijegy-nyerteseink. A filmet a Városi Mozi mutatja be hétfőn és kedden,
Az Ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor Jogosultak a nyereménylegyekre, ha ulőiizcténükkel hátralékban nincsenek. \'
Hon tdeitütrk!
Parancsnoki eréjy, körültekintés, iei_ ienlbctellen kitartás ?5 akaraterő volt a\'Jellemzője Gutli Jakab volt miskolci 10. honvéd gyajogczrcd. lisls. viii is- i neli dnrlnlékos zászlós ma
I-!—!—J gatartásának. Az ezred a/.
oiosz harctéren 1915. júliusában ne-héz karcokat vívott az ellenséggel, Július 15-én Zainosclói |20 kilomélej. nyíre északkeléire a Poploirj nevű ma. jor birtokáért folyt a küzdelem. Az oll levő orosz állások ellen az ezred négy százada 0 nap folyamán egymásután hatszor intézett rohnmoi, de a drólakadályaik mögött szivósan védekező oroszok sok gépfegyverük lázé. vei a rohamokat mind- visszaverlek, lirrc ííoth zászlós ragadta magéhoz a kezdeményezést. A terepen össze, gyüjlöll csatárokat is maga mellé véve, szakaszával éjszaka parancs nélkül megismételte a rohamot, a nagy kö-rOJkeklntéssel és gondossággal előkészített támadás sikerOftt is. Oldalában és hálában egyszerre megtámadt ellenség a harcitan teljesen mcgsemmisiill, Azl a célt, amelynek elérésééri négy század legénysége egész napon 4t vérzett,, gondosan elökészilelt támadásban egy szakasz valóra váltotta, Gnlh zászlós szakasza betört az épületek közé, birtokába\'vette a majort ós azt reggelig, ómig a szikkségos erősítések végre meg nem érkeztek, a legerősebb ágyutüzben gyenge erőivel védie.
A hős szaknszpnronrsnok ennek a szép győze",emnok a klvlvója uzonbau másnap a KjoA, Upiuy elleni rotuunban hősi halált halt.
Hős tettének jutalma a nagy ezO-st vitézségi érem "iett.
Kis János vtflt kassai 12. huszár-ezrcdbtfii tartalékos szakaszvezető önként JementkezcU arra, hogy a ziota-Llpán átkelni szándékozó csapalft\'szá-inára a fo\'^yóji gázlókat kűies. Mwel az eVLcnség « túlsó po-llíóz igen közel voftt s a folyó .medrét kitűnően páz-lázhalta, Kis szakaszvezető giviSclai pa. raszlnak öYtözött, hogy az ellenséget megtévessze. Az oroszok azonban sej-lelték, liogy n folyó medrének ujbói és újból nekiinduló paraszt magyar katona, s ezért Kist mindannyiszor heves tüzeléssel fogadtik. -Vitéz szakaszvezetőnk ennek ellenére sem tagi. tolt, mig megfelelő szánni gázlót nem sikcriUl találnia. : l
Bátor kitartását a nagy ezüst vitéz, ségi éremmel jutalmazlak,
A Magyar Vöröskereszt sok-oldalú feladatának elvégzésére tüllók kellenekl Adakozz!
Mérsékelt szét, változó felhőzet, helyenklnt még lehat zápor, zivatar. A hőmérséklet alig változik. .
A Meteorológiai Intését nagykanlasal BMgflgyelőállomáaa jelenti 1
Hőmérséklet tagnap este 9 érakor +184, ma ráccal +17-2,délben +24* - 00-t.
ina ittita» is
BALAI WOLbm
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Jómln6ié|ú
puplin ingek
olcsó árban kaphatók Divatcsarnok, Fő-ut 6.
Ismét kitüntette a kormányzó Haltósy Istvánt
A Magyar Vidéki Sajlóludósltó Je. lenti Budapestről: Miagyarorazig kor-Hiányzója megengedte, hogy a magyar idegenforgalom fejlesztése ÓS a Budapesti Nemzetközi Viaár kivételesen ne. héz körülmények között való szervezése köriil szerzclt érdemeiért Hallóssy István m. kir. kanná ny főtanácsossal az államfő elismerése ismételten ismertessék. Az egész ország gazdasági ós Idegenforgalmi (köreiben őszinte örömet és megelcgcdési keltett a kltunu-lós Ilire, hiszen HallétSsy István 4öbb, mini egy évig állt az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal élén olt
olyan kiváló eredményeket produkált, amelyek segítségévet \'a külpolitikai zavaróik mlnll katasztrofálisnak jósolt 1930. idegenforgalmi évben a magyar (lálloda és penzióipar a nagy külföldi kiesések ellenére a belföldi vándor, forgalom felemelésével Qzlell forgat* mát az ország eddig legjobb Idegen. forgalmi éveihez hasonló sikerrel ludla zárni.
De az ismételt kitüntetés méltán megillette Hollóssy Istvánt a Nemzet.
közi Vásár fejfeszte.se kondi erdemeiért is. Veretése alatt az idei Nemzetközi Vásár nemcsak megtartóba 35 év alalt kialakult keretolt, linncni u hábOíUS várság éve ellenére még ujabb, Igen lényegei fovábbt fejlődésről lett tanúságot.
A vidéki kózvércmény kétszeresen is örülhet Hallóssy István kormányzói ki-tüntetésének, mórt HaHóssy ugy az O.MIII elnöki székében, mini u Nemzet, közi Vásár igazgatói j>0|Zici ójában mindig rendkívüli súlyt fektotelt a vidéki érdekek védelmére és támogatására, ami már csalt ozérl is jóllesö gcszlus, fnerl a vjdék a pesti tényezők részéről
egyébként igazán nincs e téren cHté. nyezlctvo.
liÉh - Fili - Wtaii
AZ UJ ZILAHY FILM,
a Hazajáró lélek díszletei már elké. szültek a Hunnia nagy mülerniébcn és az eteö fcltélolnkct meg N kezdték a news iro nagysikerű regényének fümváito za lábol. A forgatókönyvet ;n regényből maga Zi,l«hy I,ajos írta Ós a filmet is Kajáimaga rendezi, A UŐ1 sztár lenuésactóscn Karády Katalin, aki az első Zi,Uiby-fibnben egy csapással a magyar női sztárok cLsö vonalába érkezeti. Partnere ezúttal Páger AntpT, aki rendkívül érdekes föladatot kapót t a férfi főszerep alakításában.
A GORODI FOGOLY
cbnil regény a háború előtt igen nagy sikert aratolt. Erdélyi István dr. most ezt a népszerű, és érdekes prob. lémáju regényt filmre viszi. A Filmirodában Cserélpy Arzén rendelésében már meg is kezdődlek a fítiii fetvétciei. Adorján Eva szejnélyében uj filmsztárt ftvat ez a film. Ajtay Andor, a Vígszínház -kitűnő színésze szintén először játszik főszerepet a Gorodi fogolyban.
A NYÁRI MOZISZEZON
legnagyobb sikerű filmje a liollan. «liai, belgiumi és északfrunoiaországi villámháboruró.l készült nagy riportfilm, amelyet az Uránja játszik. A nyári meleg ellenére is zsúfolt házak «ioti pereg a modern történelem legvéresebb fejezetett megelevenítő, lenyűgöző hatású finn,
A Magyar Vöröskereszt koldusszegényt Adakozz t
A törvényszék vizsgálóbirája kiszállt a kórházba,
ahol a keretfyel robbanás súlyosan összeégett áldozatát eskü alatt kihallgatta
Mélységes megdöbbenést keltett mindenütt a kereltyei téglagyár telepén lörléni nagy robbanás, amely három munkást súlyosan összeégetett. A kórház jelenlésére a nagykanizsai törvényszék vizsgálóhirája, dr. AlrmVsy Gyula azonnal kiszállt a sebészett osztályra, ahol a legsúlyosabb sérült Leránt Gyula 31 éves téglavető munkást kihallgatta.
A szerencsétlen ember borzalmas égési sebüket szenvedett és nehezen volt csak kihallgatható. Leránt Gyula három gyermek apja, akik édesanyjukkal egyült szívszorongva várják a családapa állapotának jobbra-
fordulását.
Leránt elmondotta, hogy társaival egvütt az egyik téglaégető kemence melleit dolgozott, amikor a másik kemence melegétől kigyulladt a gáz és ennek lángjától robbant fel a gáztartály. Alig tudtak a tüzhaláltól megmenekülni. Elmondotta, hogy a másik kemencénél a gáztartátyból kl kellett engedni a vizet, utána lódult a gáz és így -történhetett a katasztrófa.
Dr. Almássy vizsgálóbíró — miután Leránt állapota életveszélyes — meg eskette vallomására. Csiszár és Somogyi állapota javulást mulat.
A zsidótörvény sorozatos kijátszása miatt a pályaudvarokon is igazoltatják az ügynököket
Az értelmiségi -kormánybiztossághoz számos panasz érkezeti a vidékről a zsidótörvény kijátszása miatt.
Zsidó cégek és vattaiatok egy részo ugyanis a tilalom ellenerő még ma is zsidó ügynököket utaziaí a vidéken. F.zok sok esetben önálló kereskedőknek adják ki magukat. Ezl pedig csak ngy tudják Igazolni, hogy a cég az árut nem a vevőnek, hanem az utazónak számlázza, akt azután külön tovább
számlázza a vásárlónak.
Több vidéki város pályaudvarén most az a inegrepclés éri eze-kcl a zsidó ügynökökéi, hogy rendörök igazoltatják őket és alaposan kikérdezik, hol van atkeimozasban, kitől kap utazási igazolványt és mennyi a fizetése. Remélhetőleg a szigorú ellenőrzéssel rendel lehet teremteni majd ezen n léren is, ahol ma még — sajnos — oly sokan garázdálkodhatnak.
Másfélezer katasztrális hold ingatlant vertek igénybe eddig Zalában kishaszonbérletre
A föld müvet és íigyí miniszter a földbirtok |)0lilikai célokra történő igénybevételekről szóló rendelet szerint — miután a rendelteiben előirt eljárási tofoíytalták — Zala megyében a kö-vetbkezö birtokok igény 1ie.ve.telét rendelte c-t klshasztfnbérlclok alakítása céljaira.
Zaküővőn 158 katasztrális hold és Z350 négyszögöl, Pákádon 21 katasz. trális hold és 300 négyszögöl, Zulu hé. ren 300 kataszlrális hold és 121-1 négy-
szögöl, BatykÓU 19 katasztrális hold ós 970 négyszögöl, Aranyodon 00 katasztrális hold és 1546 négyszögöl, Szépeiken 473 katasztrális hold és 1001 négyszögöl, Kernen dolláron .100 katasztrális hold és 1283 négyszögöl. Összesen tehát 1317 katasztrális holdat és 270 négyszögölet vettek igénybe különösen a zsidó birtokokból.
Ezekből a birtokokból ;a pakodl 21 hold éa 300 négyszögöl tulajdonba megy át. , ;
Felmentés ntán egy évi börtönre Ítélték a polal asszonyt
aki felgyújtotta nagybátyja istállóját -
Pola községben Ács Ferencné föld-müvesasszony lakásától alig három
peren) i távolságra van nagybátyja, Höbor Imrének lakóháza, borbin-céje és Istállója. Tavaly, január végén az Istálló — amelyben akkor
állatok nem voltak — kigyulladt és leégett. Három ember látta, amint Ács Ferencné a tüzeset alkalmával a legelőn és nem a rendes uton futott hazafelé, lakására. Ezek az emberek kihallgatásukkor azt vallot-
ták, hogy az asBzony haja lógott és zilált állapotban, mencküléeszerüen osont a lakása felé.
A nagykanizsai törvényszék Evuj~ togatás miatt vonta felelősségre Ács Ferencnél, aki tagadta a terhére rótt bűncselekményt. A törvényszék bizo-nyitás hiányában fel Is mentette a vádlóit asszonyt.
A kir. ügyész megfellebbezte a felmentő ítéletet a péc6i táblához, amely most foglalkozott Ácsné ügyével.
A tábla fellebbviteli büntető tanácsa megsemmisítette az elsőfokú ítéletet, bűnösnek mondotta ki Ács Ferencnét gyujtogatásban és ezért őt egy évi börtönnel sújtotta. i
MOST JELENT MEQ
ldftixerfl, fontos tanácsok a magyar háxiasuoayok autmára
KÉSZÜLJÜNK fl TÉLRE!
Sokszáz recept 69 gyakorlati tanács, moly hozzásegít ahhoz, hogy a bőséges magyar nyárban minden háztartás fölkészülhessen a hossza, nehéz télro. Roszleteson Ismortotl a cakorntlkmi befőzési, tvtlmlSksCk, Jő-ztllkek, llsüajélék, hmjélék konzerválását, tárolását, hasznos növények gyűjtését, stö.
Ára 1.80 pengő
Megtoklnthető minden könyvkereskedésben
SINQER ÉS WOLFMER ISODHLMI INTÉZET KlflDAStt
Hétfőn és kedden
Városi l*loargd.__
A francia színpadok két büszkesége: MICHELE MORGAN és RAIMU felülmúlhatatlan alakításával
A veszedelmes lány
Érzéstell, kivételes és szokatlan témájú francia Ilim. %@nyörU kísérő műsor — Magyar Híradó
Előadások kezdete 5, 7 és 0 órakor
7000 pengőt ellopott,
aztán kétfllléreseket nyelt és fel akarta gyújtani a nyaralót, egy balatoni .házvezetőnő"
Csdk minap számoltunk be az egyik balatoni betÖrőtárNaság eljié-lésérő\'i amikor most ujabb hasonló esetrőt érkezett jelentés.
Balatouzamárdibon nyaralt özv. Scháffer Gyu-áné budapesti lakos. Nyaralása Blatt alkalmazásában volt Winíczui Györgyné, aki a házkörüli teendőket végezte ei. A nyaralást semmi s-cm zavarta, nmig oz eferult napok -során egyszer csak öWa ébredt özv. Scháffer Gytiláné, hogy 7000 I pengő készpénze hiányaik. A megdöbbentő felfedezésről uemf szólt egy szót sem Winlczai Györgynének, ha-, nem a cscndőrörsie ment, ahot meg-, tette a feljelentést ismertetlen télies ellen. A gyanú Winiczainéra terelődött, akit a csendörök azonnal fc1-kerestek. Amikor az Bsszony látta a csendőröket köVJedni, hirtelen a ke-aetigyében fevő 12 darab \'kétfilléres t és egy drólszöget lenyelt öngyilkossági szándékból, a nyaralót pedig felgyújtani szándékozott. A* Öngyilkosságot és a nyaraló felgyújt tásáj: a közbelépő csendőrök megakadályozták. Winiczainét vallatóra fogták és rövidesen beismerte- teltét. A 7000 pengő is előkerült, mig Wi-nlczaiuét csendőri fedezettel a kaposvári kir. ügyészség fogházába kisérték.
4
CALM -röKJOH*
1940. július 15
ferencjozsef
KESERŰVÍZ
Ma reggel tilz volt Kiskanizsán
Állandó űiűíoriítSmük MtkSxnapekon Budapest I. tnfi»ráa
0,45 Toma. Hírek. KötfemAuTck Haiii{iein«v,«k. — Utána étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi virjeJ-A-ezolgálftt* — 12 Harangszó. HlmnuSS. IdfljarásjeJentés. _ UUO Hírek, -1.V20 Idójeliés, Időj&rasjelentés. — 14.35 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arrolyamhirek, piaci Arak, élelmiszerárak. — 10.45 Idójelxés, JritV járasjelentés, hírek, - 17 Hírek b4c-rák és magyar-orosx nyelven. — 10.15 Hírek. — 21.40 Hírek, tdfijárásjclentes, hirek siloTÚk és magyar-orosz nyelven.
BUDAPEST lé
10.20 Dr. Hunyady István előadása, — 10.15 Iiivulludősilás. — 12.10 Hang-Itynezek. — 1330 A rádió »szalop-zenekara. - 11115 Dr. Horsányi András előadása.
17.15 Barabás Lídia jegedül. — 17.50 Molnár Ernő előadása. - 18,15 Uniezky László szalonzenekara. — 10.25 Dr. Ivády Sándor országos vizi-pólókapitány eJőaoása. — 111.10 Ho-Jéezy Akos énekcgyütlcse. V- 20.10 Dr. Móricz Miklós előadása, - 2010 Nagy Mária magyar nótákat énekel, Pacek Bujka Márkus lárogatózlk, kisír (Hah Kálmán cigányzenekara. — 2210 Wuguer-hungvcr»eny nanjlenu\'zrői. — 23.20\'Lovászi Ferenc cigányzenekara. BUDAPEST II,
18.15 riustkt hallgatóknak. — 18,15 Dr. llikánszky Béla előadása. - 2025 Mozart: Haítncr-szfcmfonia. — 20.50 Dr. Ráez György előadása. — 21.15 KÖZv.eHtés a margitszigeti tejcsarnok-béi. - 22 \'Időjárásjelentés.
BÚTORT
, ÜÉiBillpaiflElWttWtiiiÉl
vegyen vagy rendeljeo,
¦tri megbízható és olcsó.
Cacnjjuiytil 14.
Kettős gyermehszereocsét-lenség cseresznyeszedés közben
Megható gyermektragédia törlént Andráshida községben. Végek Ferenc nevű 12 éves fiacskája és a 4 éves Némelh Erzsébet elmentek cseresznyét szedni. Vég Feri fölmászott a fára, ott vígan eszegette az édes gyümölcsöt, közben ledobált Erzsinek is belőle. A Hu feljebb és feljebb kúszott, mig végre az egyik beteg ág letört ala\'ta. Lezuhant és mivel a szerencsétlenség nem jár egyedül, éppen a gondtalanul eszegető E\'zsire esett rá.
Az emberek nagy jajveszékelésre leitek figyelmesek, összeszaladtak és akkor látták, hogy mind a két gyermek magával teheUrlenUl fetreng a cseresznyefa alatt. A letörött faág pedig mindent megmagyarázott. Kihívták a zalacgetsie.\'i mentőket és kórházba szállították a cseresznyeszedésnek kis áldozatait. A fiúnak bal combi\', a lánykának pedig a joub" lábszárcsontja törött el.
iMa reggel fi. órakor liizol jelezlek Klskanizsáról 11 tűzoltóságnak, amely porcok alati a helyszínen termelt. A Rozmaring utca 7. szánni és wild Ká. roiy tulajdonai képező ház udvarán kigyulladt az istálló és pajtája. A szomszédok észrevették és síellek te.
Kockázatosnak látszott a .megváltozóit viszonyok közölt* úszóversenyt rendezni, de most az egyszer Kanizsára is rámoaorygqlt a szerencse s soká emtékezolcs szép versenyben voll része a mintegy 250 főnyi közönségnek. Úszóink ¦-. több főiskolás lóvén köz-tök — ugrásszerűen javullak s két számot kivéve mindenben igyözetleK meskedtek. Még pedig ne.ncsak apont-ver-enylK! )>oszámlló szenior, hanem Ifjúsági számoikban is mindenütt job. bak voMunk. Ez annál érlékciCbb eredmény, mivel a 4ca->oLváriak jövő vasár, nap rendezik a kerűleli bajnokságokat s jói felkészült csapattal jöttek.
Úszóink részéről1 további szép sike-rekre számlUialunk, hisz mind fiatalok ínég s\'jicm érlek el képességeik halárát. Örvendetes je\'enség, hogy uszó. sportunk — akárcsak u fővárosban — Itthon is újból meghódította a közönséget s visszaszcrezle régi társadalmi színvonalai. Örömmel láttuk dr. Krá\'.sy polgánnesterrol az ólén a város |ársa-duhnáuak élenjáróit.
Eredmények a kővetkezők:
33\'/a m hölgy-úszás:
1. Emesz K. 250 mp.
2. Garlncr lívi Nk. 31 mp.
3. Simon K. 31 nip.
Hal versenyző. örömméCl láttuk a sok csinos induMt a rajinál. Igáz, hogy inkább a kaposváriak lellek ki magukérl számbcuSeg, meri ők négyen voltak, de reméljük, hogy a látottak \'alapján a kanizsai kislányok is kedvel kapnak s "Uftjesilik honleányi kötetes, sógflkel. liarlncr Gvl áOtalárias. meg-Svpctésro mellen uSzva az utolsó mélc. níkig vezetett, de olt a snrinle\'ö kaposvári ulolérte s néhány karcsapással győzőit.
100 m. hátúszás: .
1. Kovács Nk. 1.22.
2. Anli K. 1235.
3. Králky Nk. 1.302.
Kovács a régi megbízható versenyzőnk. Nyu\'V órai utazással is íigyekom*-
gilségér;- az égő Ópű\'ctnck. Az időközben odaérkezett tűzoltóságnak sikerűit. Iis a tűzet eloltani, azonban az istálló és pajla leégeti, csak íiszkös falai maradiak meg. Szerencsérc a ház megmeneküli a pusziulástól. Bizottság fogja megállapítani, mi okozia n H\'izet.
remélté eredményi ért cl. Krátkyn megjátszik az edzéshiány. SlUusa Jó, csak többel koKeoe kihoznia önmagából.
200 m. mellúszás:
1. Btltcra Nk. 3.11.8" (ho^i csúcs).
2. Tóth Nk. 3.10.0.
3. Krasznai K. 320.
Ultiéra minden erőlködés nélkül, simán úszva érle el nagyszerű idejét. A fiatat Tólhban is sok fantázia van. Az elején a kaposváriak vc/ellek, de a végén » ml fiainknak vo.lt jobbon heifyéii a szivük. Ereken víl sötét szám voll a mellúszás Kanizsa részére, annál jobban örüflünk a mostani kellős győzelemnek.
!00 m gyorsúszás:
L Karácsonyi K. 1.13.
2. KeTrOme.i K. 1.13.0.
3. KOemoii I. Nk. 1.11,
Izgalhnas szép verseny, Kelemen I. az utolsó 5 méterig győztesnek lál-szóll, de \'>i|, ini\\e. esak hoastutávu edzése van, összeroppant.
400 m, gyorsúszás:
.1. Kelemen Nk. 0.14.
2. Karácsonyi K, 032.
íl^ánhidi K. 017.
Kelemen igazi távján rötónycsen ve-vezelvc biztosan győzött. Ha niegszori. tolták volna, jobb idő is tellett volna tölc.
3x66*/a m. vegyes Mltó:
1. Nagykanizsa (Kovács, Gerencsér, Cnrfck) 2.28.4.
2. Kaposvár 220.4.
Kgycnlö erők szép küzdelme. Kanizsának Czulck szcieztc meg a győzelmet. :
4x66*19 m. gyors váliő:
1. Nagykanizsa (Mohos, Kc\'cmcn, Sáíián, Gsulek), Az elsőnek beúszó Kaposvárt hosszas vita után diszkva. iüikállák. Szolrjilitt\'uik hclyto\'cnül, mert Kaposvár 0 inelerreL biztosan győzött,
in.
valamint családtagjaik részére - Bzltkséges ujmérelü 0X6 cm. nagyságuIgaMlv4ay-f4Byk4p«|(
Hatása: m ű tar m ében
készülnek. Horthy Hlklós-ut 11..«.
tehát nem a kiugrásnak köszöniieli győzcUnét. Egy 30 nvjes kiugrás mígnem kellene ilyen szigorú áUáSpOBini licSyezkednt. Egész más eset (enne ha \\fi. liollverseny lett volna, vagy bajnokságról lenne szó.
Vízilabda
Kaposvár—Nagykanizsa 8:2 (2:0)
Tlt esak az utoJsó 10 évben már annyiszor megírt érv szolgál mentse-günkrC: derékig érő vízben lehc\'cllcn rcCkészülni rutinos efllcnfolekkcl szem. ben. Az első félldölmii még tartottuk valahogy magunkat, de a másodikban
— mlvcfl legjobb emberünket végig nélkülözni voltunk kényleUonek ~ na-gyon beszoriHlniik. Fclállliásunk a kfi. vetkező volt: Tóth — Králky, Bittera
— Klemen I. — Ková\'es. Czulck, Ke. lemen IL, Ulclvc SsabÓ ós Mohos.-Az dsŐ gólunkat Szabó l>cadísá!>ó! RlttCra, dobta, Másodiknál Szabó volt
eredményes. Kísérő számok eredményei:
100 m. ///. gyors:
1. Mohos Nk. 1.14.8. w
2. Hausz K. 1.17.
A kis Mohos szép eredményi ért efi. Még sokai fcnink róta hiUllOid, ha továbbra is szorgalmas marad.
100 m. ifi- hál:
1, Kesémen TI. Nk. 1.30.2. . 2. Iliczó K. 1.36.4.
KeJcmoa IL végig yezelve simán nyert. Ha incgszoríiolták \'volna, jobb idői is kiuSzoll jölna.
100 m, ifi, meiti.
1. Tóth Nk. 1,32.2.
2. Horváth K. 1373.
Itt Is kanizsai fiúnak termelt esak babér. Tóth az előző 200-tól fáradtan is biztosan gyíízölt. v
Gyermekszámok eredményeit a következő számunkban hozzuk,
SZERDAHELYI
Rövid táviratok
PLOBSIIBEN, RaroinWbOT villámcsapás köveHkczlélx:n kigyulliult í\'z vfQik olajikut.
ANGLIA a vasárnapi harcokban rí-vopzleiUi 22-lk torpedóiombolóját is a nemetek lokozolj tovékenysége miatt.
XAPOljYBA inrgíf^Ezolt Tri|»liszl)Ol, az ii|sö kórházltajó, ailicjy az afrikai, harcokban m(^scbosult .150 öíasz \'katonát vllio tiazai földre. A sebesült kalonákal u nápolyiak ajándckokkaf fogadták .
VICHYBEN ma «¦ üsszi\\ olsö izbec az tlj Ir-mcki kormány.
Valutacsempészekel fogtat Mátészalkán
Mátészalka, juUus 11 Marko-vlns Miksa és Fricdmam Henrik 20.190 német Aarkét, 2» amerikai dollárt, 23 aranyérmei * 360 penyöt akarlak kicsempészni *> országból \'Romániába. Málészalki-nái eltogták őket. , , , .
Jolpta, baoy doloDztiass I"
BŐRÖND - ÚTITÁSKA
HAMBURG 1SÍS?LK
Nagy választéki Hottky »Ulm 1, Oloaó érakl
Naponta
FRISS VAJ
kapható
TontafU tOszer- és csemege-1 CUISLII kereskedésében.
h
Jólsikerült győzelmes versennyel nyitották évadjukat úszóink
Nagykanizsa 55 pontot, Kaposvár 38 pontot szerzett az elsÖ városközi mérkőzésen
1940. Julius 15
mmm
Fokozzuk a kukorica-termelést
A Magyar Vidéki Sajlóliulósllö budapesti jejenléso szerint <lr. (icszU\'lyi-Nagy I.íís»tó egyetemi magántanár, or-szággyü-lét-i képviseltei, a duna-Tisza. Közi \'Mezőgazdasági Kamara igazgatója
érdekes lannjkn<nyt irt u kukorica sz»
icpérű.1 n.ezög;ad.i.s-agi lermeléaftllkbea, A ItlvIjM agrárszakember hangoztatja, ltogy a kukorieulennefles lekintc lében u valódi helyzetképet nem az országos állag imitálja, bam-m n vármegyenkéntl utiné-sáliagok alaiknlása. Jellemző, hogy pld. 1935-ben a Dunántúlon 0.2-métermázsa veit lioldankéJill áUag, az északi donibo-s vidéken 7.1 iné.eniiázsa, inig az AlfOldon osak 5.9 métermázsa. Nem szabad figyelmen kivin hagyni, liogy a kukoriculenncjés sikere ntm. csak gazdasági, lioncm szociális kérdés is, meri a mezőgazdasági munkásság megél he lésének n részes aratás melleit egyik igen fontos tényezője a részes kukoriculermclés. Elképzel* hűlő liál, hogy szoctátiS szempontból mit jeientliet éjien a legné|»sebb mun. kásvúniiegyókbcn a tennéshozamolyiak i.yen kaUisztrúfá,Us alakulása, Szerln-e a fajtakérdós rendszertelensége mclteli a kukorica le mwlöaiek egy, másik igen nagy liibája, hogy gazdáink neiu \\eszik lekinlelbo u kukorica érési idejét és illáiéban előnyben részesítik u késői érésű kukoricát, holott ez helytelen 6s kockázatos, tízért ujabban a föld-inüvetésügyi niyüí-zlérhim is különös gondol fordítóit a kukoricáiernicPé-sre. McgáNiipitollo, hogy ti lehetőségek halárain befin \'az ország mely Vidékén milyen fajláju kukorica lermeilietö biztos eredménnyel és gondoskodik arról, hogy miként a búzánál, a kuko. lir.injl is vetömagtennélési góepontok iétesittessenek, amelyek a környékbeli gazdáéit vetönuiggai látják el.
A Duna-Tisza közi Mvzögjízduságí Ka-mám számos gazdaságban állítod be kukorica 1«rmelési kísérletekei s ezek során megállapították, liogy. a kél kapáláson leiül még egy-két knpáUis nagyszcrfl eredményeket hozott, mert voJtak 25—35, sőt 50 mázsás csöves állagok is « négyszer kapáll kukorica náJ.
tALAI ROZLÖNV
CSAKY István gróf külügyminiszter ne,k a magyar parlament kiilügyi bt-zattságában kedden mondandó nagy be/izédél mbidenfitl nagy érdeklődéssel vaVják .
ROftFANIABAN\' a vezérkar július 14-töl kezdve loizerelteli több kategória Uszije^t, altisztjeit és legénységét.
A ZSlDOTOHVííN\'Y kijátszása mint Újpesten százhatéin eljárás indult.
"EGYIPTOM rennlurlja továbbni is diplomáciai kapcsolatait Franciaor. szaggal.
A TUP.UL Szövetség szervozetében országszerte mozgalom indult meg a nem nemzeti irányú sajtófronl íel-göng>\'ö!ilé-sóre.
A NORVÉG kormány Anglia liá-borns terveinek szolgálatában állolt: állapítja meg n Fchár-könyv.
A ZSID0ORYOSOIUT Románia cl-lwesálja az áYtnnü szolgálat bél.
BULGÁRIÁBAN közős magyar-bolgár tudományos expedíciói szerveznek a két nép délokiszországi őshazájának felku tálasára,
A BAJLATONBtA ftr-ladl vasárnap özv. Simon Islváimé 17 éves budapcsli asszony, aki rokonainál- nyaralt Zlm-kán. .
EZER PENGORH iléHék Biulnpeslen Bcrgcr Manó ócskavas.kereskedőt, inert készleteit eltitkolta.
AMERIKÁBA csak bculazási engedéllyel utazhatnak a 16 évnél fiatalabb angol; gyennckck.
KITÖRT Mlyako japán szigetén a vulkán és 31 házat crpuSzlUolt.
A BALTI ALLAJMOKBAN vasárnap nagy kommunista luntetésck voltak.
AGYONIXlTTfíIÍ a kolozsvári fegyház udvarán Vasllo Tannoveamu rablógyilkost, nki megöUe és kirabolta Bartók magyar mérnök feleségéi,
A JAPÁN floltu elzárja u kínai kormány részére még nyitva álló km-ii utvonalakat.
Nt5MILT—OLASZ—JAPÁN szövetséget sftíget a tokiói sajtó.
TÖRÖKORSZÁG 250 millió font Ili-lelt, -vesz fel.
TELEKI Pál póf miniszterelnök hosszabb taná\'cskozást folytatott vasárnap délelőtt gróf Csáky külügyminiszterrel. V
AZ EGYIK morvaországi községben egy egész család éjszakán ál a hrtzle-lün sétált. Holdkóros volt az egész csnlád. |
FRANCIAORSZÁGBAN bclillják a hivatásszerű sportolást.
Egy magyar kutató tragédiája
Lima, Július 15
Ideérkező Jelentések szerint az őserdőben Rovesz (?) Qyörgy fiatal magyar kutatót az indiánok mérgezett nyilakkal megölték. A fiatal magyar kutató Fowcet utazó nyomai után kutatott már hosszabb ideje A hírközlő iroda megjegyzi, hogy lehetséges, hogy a iudóst Révésznek hívják.
Roosevelt harmadszor Is fellépi
Chlkago. JuIIub 16 A demokratapárt elnökjelölö nagygyűlésén még nem került szava\' zásra a sor, de Roosevelt újbóli jelöltetése már biztosra vehető.
Wheeler szenátor rádióbeszédében kijelentette, hogy Amerikának nem elég, hogy nem küld katonákat Európába, hanem világosan ki kell jelentenie, hogy nem óhajt réiztvenni semmiféle háborúban.
Hazatelepítik a beeezarábiai németeket
Nagyszeben, július lg, A Slebenbürgisch Deutsche Tag* blatt hosszabb cikket közöl a Bessr.-. arábíábó- és Bukovinából menekült németekkel kapcsolatban. Hangoztatja a cikk, hogy az ottmurndt németeket az oroszok nem bántották. Valamennyit visszatelepítik a Blro-. dalomba. Epp ezért felszólítja a Ro. mániába menekült németekét, hogy térjenek vissza mielőbb, hogy a\'- ái-teJCpltésnéi jelentkezhessenek. A lap biztosra veszi, hogy egész községeket fognak áttelepíteni.
Havannában Is halottakat követelt az elnökválasztás
Havanna, Július 15 Az elnökválasztáson nagy zavargások voltak. Az elnök nagy szótöbbséggel Batista ezredes lett. A választási harc során löbben életüket vesztették, a sebesültek száma is nagy.
APRÓHIRDETÉSEK
\'l!Ur, rmlniM tavAbbl ai fl mtí,, biUÖ.nWS uMs «\'fllMi, mlnd«n további wi 4 flllS.
ADÁS-VÉTEL
Nagy választék katonai éi «gya«-ruhftxatl leiszerelétbea Kaufmann Károly cégnél. 1687
Jóin ámoló Uányfca trafikba felvét\' lik. Cl in a kiadóban. 1707
Ogyas, bncitlleles balérónS kerestetik. Labor, Caengery-ut 22. 1708
BÚTOROZOTT SZOBA
Szépen butotozolt különbejáratu szoba áronnal kiadó. Csengery-u. 36. 1705
HÁZ ÉS INGATLAN
Árpád-utca 16 si, hás ixabadkézból eladó. 1704
Lépést tartani
i
a rohanó eseményekkel csak ugy tud, ha a .ZALAI KÖZLÖNY -t járatja.
A Zalai Közlöny előfizetőit arákkal előbb értesiti a világeseményekről, mint a fővárosi sajtó.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jelentkező olvasók részére.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATONFENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásitott
fflrdőjoggal
25%-os
ílll
havi 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A talajbeszürődés folytán kitűnő ivóvíz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand. Enyhén mélyülő sekély vizében a fjermekek veszély nclkttl inrödheuisk. Az épilkezés olcsó és kedvezó feltélelekkel lehet építkezni Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyvezve. Még ma kérjen díjtalan prospektust
SZABÓ ANTAL
Ihlotáliin: Nigykinlzti, Fi-it 5.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: A vasámipl munka* azüntt felfüggesztése.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, ho^y a m. klr. födmílvelesügyi miniszter ur a m. klr. belügyminiszter és vallás- és közoktatásügyi miniszter úrral egyetértőiét; mindennemű mezőgazdasági munkálat végzését folyó évi Július hó 28 ig terjedő időre elkerülhetetlenül szükségesnek nyilvánította, majd e rendelkezés joghatályát augusztus hónapra is kiterjesztette.
Ezért elrendelte, hogy a mezőgazdasági munkalatok a termeles zavartalanságának blztoiltása céljából ax augusztus hónapra eső vasárnapokon Is mindkét hónapban, országszerte végeztessenek; tehát folyó évi augusztus hó 25-lg terjedő időre eső vasárnapokon a va-vasárnapl munkaszünet felfüggesztettnek tekintendő.
Pelhivom ezért a munkaadókat és a munkavállalókat, hogy a mezőgazdasági munkálatok kellő időben való befejezéséhez és a termelés zavartalanságának biztosítósához fűződő nagyfontosságú nemzetgazdasági és közérdekekre való tekintettel, a vasárnapi munka lehetőségével — a saját érdekükben is — éljenek.
Nagykanizsa, 1940. július 12. női Polgármester,
32
E ALAI HOZMON\'*
1940. |uliu» 15
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai Közlöny nyomdájában
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
: <x 2ALAI UÖZLOhy
EZT íA\'IIASSA/
iAtapt Nyári autóbusz-menetrend bítapt
Na»ykiinlx»»-Ka|>o»v*r (IMO. Julia 23-tól «»pt. 9-lg)
KI
üUltiiliiiTUfU Ulta lülalil
MENETRENDJE
érvényes 1940. míj\'ia 19-tól.
Erxaébat-t4r—-VaaMtállomi-í
Vasutállomísra Erjsébet-térrc
4-25 0
5 45
70« c
7-iO 9 20 • » 5 * *
11-08 « 3
13-10 -3 s
15-so — <•
18-00 3 n íí SJ
18-40 c jj
20-40 1 *
22 30 N «
23-10 M
>
Lotemyui menetrend
LUnjlríl Ind. B-4( KigykuiUiíra írt. 7K0
Nifjkinlulról W. 14-20 Utwyire írt. 16-40
P-
... _ 715 -
3.20 «¦25 mio
4.90 9-25 2010
I Nafrykanltsa p. u.......
] Natrvkanirsa Központsiálló
Bononye -...........
| Kaposvár Korona szálló ...
P — 1.60 I 80 •I 511
••7-00
7-33 7--10 751
16-45 17-18 17-25 17-35
Nagykanizsa Zalakaros ... Qarabonc ... Zalaszabar ...
BShSnya-N«ay«a><acBl-KM>tha1y
•71(1
7-37 7-56 8\'26 H -10
•¦R-35 «1510 •21-55 1.
<K2 16-37 2222 é.
fl-74 15 00 22-45 é.
95(1 — é.
10-10 — e.
\' cuak hétköznap.
Böhönyc Nagyszakácsi Somogysámson ... Hala Ion szcntgyörgy Kcsithely .......
-
I 16-30 _
1 1510 21-3»
| 14 00 20 30
7-05 "1640" •2W5
ti-32 16.07 20-42
i-2.\'> 16O0 2035
i-15 1546 20-21
"700 "14-55 •10-10
11-35 14-30 18 47
6-10 1405 18-25
13-40 18-00
1310 17-40
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
Részvénytársaság
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk ;
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
j TELEFON: 78. |"
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptárlömböket, fali-naptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
5>lrern lékeket,
ilttal.it, aanislenael, Msl irittihtl
szakszerűen és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
köfaragómOBtornél, Király-utca 33, Kigy alrendek-raktár. Teleion 616.
A letenyel bír. Járásbíróság; mint te.ikfcönyvf hatóságtól.
2820/1939. tlc íz-
Árverést hirdetmény-kivonat
Letenyel Járási Hltelaxövetkezet végn-hajlaténak Markulla György és neje Horváth Mária, Horváth Istvánná" sz, Kardw Anna molnárit lakot végrehaftáat szenw-dók ellen Indított végrehajtási ügyiben i telekkönyvi hatóság a végrehajtási árvertrt 1847 P 74 f. tőkekövetelés és Járulékul bt-hajtása vágelt a Molnárt községben fekvJ !1 a molnári 175. szl|kvben 155/a. hm. i foglalt szántónak a Qradlska, 267/a. tusi. a. foglalt rétnek a Berek diliében, 35?/i. hrsz. a. foglalt rétnek a Berek dűlőben 451/a. hrsz. a. foglalt szántónak a Prlce-rln dűlőben B. 4. alatt Markula Györgyní vígreba|táHt izenvedfi nevén állolt. mott B. 7-14. alatt Markulla Mihály, Mukulli Matton, Markulla Rozália, Markulla Anni, blikoru Markulla Borbála, Károly, Marii é« Katalin nevén álló illetőségekre 945 P, az u. o. 174, íztjkvben 26\'/o. hrsz. rétnek a Berek dütóben és 451/b. hrsi.\'izán-tónak a Prlcerln dütóben B, 2. ala\'t Markulla Gyóigynó nevén álló Illetőségre 400 P, sz u. o. 586. sztjkvben 664. hriz. nán< tónak as Irtás dűlőben B. 8. alatt Horváth Islvánné nevén álló Ingatlanra 600 P, az u. o. 979. szllkvben 352/b. hrsx. rétnek a Berek dűlőben B. 1. a, Mirkulii Györgyné nevén álló Illetőségére 40 P, « u. o. 918, szljkvben 155/b. hrsa. flzánlé-nak s Üradlsks dülóban B, I. 4. alltt Markulla Györgyné nevén álló .Heteseken 2S0 P, az u. o. 200, axtjkvben 379/20. hisz. s-tölönek és kassálónak B 4 alill Markulla Oyörgy nevén álló llletöiégétt 300 P kikiáltási árban elrendelte.
A tkvl hatóság az árveiéintk Molnári községházánál megtartására 1940. éri Hujv, hó 2, napjának délután 3 aráját UlzT kl él az\' árverési feltéleket az 1881: IX. t.-c. 150. €-a alapján megállapítja.
Az árverési feltételek a következők:
1. Az árverés alá kerUIŐ Ingatlanokat, ha az árverés megtartását a végrehajtatok kötUI a Letenyel Járási Hl tetsző vetkezet végrehajtató kéri, a kikiáltási ár kétharmadánál, ha Báron Ferenc eaatíakozolt végrehajtató kéri, csak a molnáill 266. sztjkvben felvett 379 20. hrsz. Ingatlan bocsátható árverésre és a klkláltáil árnál, ha a l\'hönix és Bécsi Egyesült Biitoiltó Intéict csatlakozott végrehajtató kéri, csak a molnarll 266. sztjkvben felvett 379/20. hrsz. Ingatlan bocsátható árverésre éa a kikiáltást ár 1520/o-ánál, ha az Angol-Magyar Bank Rt. csatlakozott végrehajtaté kéri, a klkllltáal ár 128°/o ánál, ba a Vá-cuum 011 Company Rt. csatlakozott végrehajtató kéri/csak a mohiárt! 266. aztjkv< ben felvett 379/30. hrei. Ingatlan bociátható árverésre és a kikiáltási ár 178°/o-ánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5610; 1931. M. E. sz. rend. 21. §-a.)
Bánatpénz a kikiáltási ár IOo/o-a, amelyei a magasabb Igéiét ugyanannyi o/o-ára kell kiegészíteni.
Letenye, 1940. évi ápr. hó 24. napján. Dr. Csík Uazló s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hlleléul; Hanzsallts s. *¦
ItM [f-ii-Ulíö^vvv.-its-í.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KOzgazdaaáal R. T. Naoykanlm". Felelős kiadó: Zalai Kársiy. Nyomatott: a „KBiQazdasírjI R. T. NaQykanizia"
nyomdájában Nagykanizsán. (Nyomdáért felelt Zalai Király.)
338991
987074
80« fivlolyam. 160. tzitn.
NagyamaiiM, 1040. Julius 16 kedd
aiti 12 un.
ZALAI KÖZLÖNY
U UadóUntalt iW ». ¦
POLITIKAI N » I» I L * r
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElófUetal in: «gr bor. a peogS *OJUli Sícrkcsi<6«ÍLl tt kíadolilvalali lelrfoo : TS. 1
fel
Izgalom és aggódás lett úrrá Anglián a német támadás küszöbén
Róma szerint Anglia történelmének legválságosabb óráit éli — A Földközi tengeri angol flotta tehetetlen az olasz légifölénnyel szemben — A világsajtó érdekes megállapításai a délkeleteurópal helyzetről, az uj európai rendről és az angliai támadásról
Anglia n támadás vénásában Ül - jelentik ma a tudósítók. A tá-rnadasvárás annyira tehetétlenséggé vált, hogy minden kezdeményező ak-ció nélkül kónyte\'cn végignézni gardasági és katonai heiyzelénck napról napra való rem\'ását. A német lapok kiemelik még, hogy
a német katonák a győzelem tudatában, kipihenten állnak majd haroba Hitler parancsszavára,
az angolok pedig mintha előre érésnek, hogy sorsuk meg van pecsételve.
Churchill beszédéből, amelyben ki-jelenlétié, hogy inkább \'ássa Londont megsemmisülten, mint békét kötni, szintén csak azt olvassuk ki, hogy az angol vehetők Is elkészültek a legrosszabbra. \'¦ Sajnálják azonban Berlinben, hogy az angolok ennyiie vakok és ezrek, vagy
milliók életét áldozzák ábrándokért.
Ahogy nem ura Anglia az Ésraki Tengernek, ugy vesztette cl hatalmát a Földközi-tengeren is. Olasz körökben rámutalnak arra, hogy amin*1 kimozdul az angol flotta támaszpontjaiból\', már veszteség éri. Támadni csak ugy tudna, ha egyesülhetne a két fíottarősz, de a* olasz légierő oly fö\'énybén van, hogy az-angol hajók komoly akcióra képtelenek. Ezt egyébként az amerikai sajtó is kénytelen elismerni.
A Magyar Távirati Iroda római szerkesztősége ma déli je\'eulésében szintén megállapítja, hogy
az angol tenger) fölény legendája megsemmisült.
Olasz katonai körök véleménye szerint a Földközi-tengeri angol flott,, tehetetlenségre van Ítélve.
A Popolo di Roma az angliai helyzetről
Róma, július 15.
Az olast sajtó ma Is részletesen foglalkozik aE anglfeú helyzettel. A Papoló dl Róma hangsúlyozza, hogy Churchill beszéde nem eó^séges a küszöbön álló néniét támadás vísz-szaverésére. A* a kijelentés, hogy Londont házró\'-házrn fogják véde. ni, csakúgy, mint a lobbi városokat, bülí a polgári lakosság ellen. Németország Így nem tekintheti Londont és_a többi városokat nyílt városoknak. Ezért-, is, mint ahogyan a háború lobbi szakaszóért is az angoloknak keli majd a felelősséget viselniük.
Anglia történelmének legválságosabb óráit éli - írja a lap. A miniszterelnök szavai a vakrémülclet nem tudták cuiémítani. A légif\'olta tehetetlensége miatt az izgalom 6i a csüggedés egyre nő Angliában. A kormány propagandája pedig csak növeli az izgalmat, mert már az angoiok is rájöttek, hogy ez a propaganda hazudik. Most uj jelszót adtak ki: »Ha beszélni akarsz, beszélj a győieicrttrő\'U
* Nem lesz gázháboru
Berlin, ju\'ius 16. Azzai az angol állítással szemben, amely szerbit a német gyárak 21 órás Üzemben mérges gázokat készítenek, hangsúlyozzák Bcrlinten hogy ez merő rágatom. Németország egé-szen más eszközökkel fogja megvívni Anglia ellen háborúját. Figyelmeztetnek azonban arm, hogy a teu-gyelekuél tagiak angol készimé-
nyü mérges gázokat!
Róm". július 16. Az olasz sajtó Is élesen c\'itéli azt az angol rága\'mfiX hogy mérges gáz-; habomra készülne Németország. A lapok hangsúlyozzék, hogy Anglia különben is még egyszer utoljára választhat; békét akar-e, vagy háborút. Ha teljesíti a német-olasz feltételeket, megszabadulna « szigetország a háború borzalmaitól.
„A romát! koraányrálíoxás neat ériuótl\'amagyar reviaiói!"
Genf, július 1G A La Sulse .cimü svájci lap hosszabb cikket kőzöl Magyarországgal kapcso.
Italban a helyzetről A lap megállapítja, hogy sem Franelaországbaii, sem Ro-inániában nem \'Jbhel egyszerű konnány átalakítással jóvátenni a múlt bünc\'t, Románia tcrüleli épsége niár az orosz Képes óla a muUé. Természetes, hogy
Magyarország nem egyezhetik bo\'Jo, hogy csak azoknak az államoknak kö-vclcCésél olégltsók ki, amelyek erőszakkal lépnek fcL Kzérl toriént u mán-ehení totál kozó. líománla tehát tévedett, ha azl hitte, hogy egy uj kormánnyal mindent meg tud oldani. A román kormány átalikulása semmiben sem befolyásolja a magyar revíziót.
Alkotmányreform Jugoszláviában
A Iliinil jiigosztávlal lunuiás alapján arról számol be, Jiogy ^Jugoszlávia Is aAltolmány reformra készül. Egyre erőeebb lesz a törekvés, hogy Jugoszlávia is a tekintéJyumlml rendszerre térjen át. Jugoszlávia ezzel is meg akarja szilitrdiloni a tengelyhaUiJjnak hoz fűződő barátságát.
A berlini lapok a délkeleteurópai helyzetről
za, hogy Magyarország volt az egyetlen Délkeleten, amely nem neheziiette meg hetyzetét ós a békés kífojltidé-sen dolgozott. A többi állam minta politikát követelt i
A varsói -lapok szerint a békének Délkeleten zavaruflannnk*kea itfjfradni,
t\\ Berliner Börzenzeilungban az uj európai rendről megje\'enl cikkek mind nagyobb érdeklődést keltenek a vilíg-sajlóban. Berlin ezt örömmol állapítja meg és a dolkolel európai holyzclfal csaknem minden n igyobb német lap foglalkozik, A Hamburger Fremdenblatt és több más tap közli Teleki miniszterelnök beszédéi és rámutat Ber Un, Rónui és Budáját azonos [elfogására. i A Schlezbcl« Tagblatt uzt hangsu.
tte ez nem a Jo\'ftnlegl helyzet Am-tartásit ji-\'jcnli. Ax li] elrendezésnek me/ k«H tortóunl 6» okkor Boriin, nomo 6s Budapest cgyfill vigyáznak a BofIUu beMjorc. ! ,
Leszerel Egyiptom és az afrikai francia haderő
Roma, Július 16 A Messagero ugy értesül Cairo-ból, hogy az angol kormány ulasl-totta az egyiptomi\' kormányt, hogy szerel|en le és hadianyagát adja át az angol csapatoknak.
A lap szerint London azért kívánja az egyiptomi csapatok leszerelését és a hadianyag átvételét,
hogy igy Egyiptom teljesen kl legyen szolgáltatva az untotoknak és parancsai teljesítésére fegyveresen is kénysze\'lthese.
Tanger, Július 16 Rabatból érkező Jelentések szerint az északafrikai francia főparancsnokság elrendelte a tuniszi, a\'glri és orinl csapatok leszerelését.
A francia lapok már elismerik a német értékeket
Qtermont Fcmmd,. július 10 A francia -lapok Franciaország uj politikájáról és uj alkotmányáról dk. -kéznek.
Az Oiivrc azt írja, hogy a jövő biztosítása céljából legjobban . teszi
Teleki miniszterelnök és Csáky külügyminiszter külpolitikai beszámolója a Ház külügyi bizottsága előtt
Budapest, július 16 Már napok óla nemcsak Magyarországon, de külföldön is nagy érdeklődéssel várták gróf Teleki Pál miniszterelnök és gróf Csáky István beszámolóját a müncheni útról. A képviselőház külügyi bizottsága ma délelőtt ült össze, hogy meghallgassa a miniszterelnököt és külügyminisztert. Az ülés iránt igen nagy volt az érdeklődés. Nemcsak a bizottsági tagok, de a kormány tagjai is teljes számban jelen voltak az ülésen. Ott volt azonkívül Wörnle János meghatalmazó^ követ,
az államtitkári kar csaknem teljes számban, a képviselőház elnöke és alelnökei, a MÉP pártvezetősége, a miniszterelnökség és külügyminisztérium sajtóelőadói stb.
Az ülést negyed 12 órakor nyitotta meg vitéz Imrédy Béla elnök.
Délután hat órakor a felsőház külügyi bizottsága tart ülést, hogy meghallgassa a miniszterelnök és a külügyminiszter külpolitikai beszámolóját.
Az ülés lefolyásáról lapzártáig semmiféle jelentést nem adtak kl.
Franciaország, ha elfogadja az eddig (legjobban bevált uj alkotmányos rendszert, mégha fonná ja nem !9 tetszik. Kémeiország uj gazdasági és politikai rendszere olyanra vo4t képes, aminek tugadása esztelenség volna. Az ellenség értékeli ugy kuli mcgitóbii, ahogy azt mcgrMeli -— Írja az Ouvro, de hasonló, kép imák « lobbi francia lapok is.
A beérkczcll jelentések szerint július 1 UH az egész országban csak gyásZ-lsle;ilisztejQttel ülték meg — mondja még egy Yichy-jelentés.
Lemond a japán kormány
Tokió, Juli iá. lő A japán kormány .elhatározta, hogy beadja lemondását. (MTI.)
Az angolok kivonatlak Mojakból
Washington, július 16 Megerősítik azt a íiiií, hogy az angolok kivonultak Mojaleból. tár volkeleten Japán ujabb\'sikerekct éri el, mind hadászatilag a kínaiakkal szemben, mind\' diplomáciailag az angolokkal szemben.
Zalai közlöny
Fürdő
!í ruhát nadrágot köpenyt
Szomolányitól.
Hem (etettünk!
Az ön föláldozó köteles. I it\\\\ kii |í I ségtrfjcsités fényes pél-I I dájál adta UJvrtjosy Ist-
ván volt desl .12. honvéd gyalogezredbe! i tizedes. A lengyelországi Krasznik környéki Urzodownál fekvő magaslat ellen mtézett támadásunk alatt Ujvá-rosy Il70ilcs a tűzvonalban oly héza. gol vett észre, melyen esetleg benyo-muló oroszok nagy veszélybe dönt" holtok volna a zászlóaljat. Eít UJvft-rosy lizedes igen helyeseli a legsürgősebben jo\'.cntctle, ugy hogy u szük_ séges ellenreiidszabály<*at ínég idejében meg lehetet\' lenni. Sajnos Újváros* lizedes suíyos sebesülése folylán még aznap hősi hadáH halt. EUüiáról a kis eaflsl vitézségi ércin odaítélésé, \'vét róttak fc elismerésük és kegyeletük adóját.
*
Kreoiiiéiiycs összcinükö. I íjn iii || I lést és kiváló hősiességei I " 1 tanúsított Dobos István
volt pécsi 52. közös gyalogezred béli önnesler mint szakasz\'wiraiiesnok a novíeai útközeiben, lízen » napon azt a Maantot kapta, hogy szakaszával a község nyugati szegélyén bclészke-;10dötl ellenséget oldalozó tűzzel lo-fogja és ezzel gyalogságiuik elönyo. mulásál megkönnyilse. Dolx>s őrmester ezt a föladatot a legnagyobb orosz tűzben kiváló ügyességgol /hajtotta végre és géppuskáit annyira cóisze-rüen hQlyozte ol, -hogy az oroszok óriási veszteségek miatt állásukat fel adták.
A nagy czüsl vitézségi ércmmol tün-teltók ki Dobos Őrmestert bíísi maga-tartiaáérti
i*««S SZEMÜVEG \'%»5!ia*!*a; ZSOLDOS GYULA írfeatifir, tato éi lálmiitmiitmíL
Ffi-wt ti. (• Koroni-sitltodlval ucmben). ¦tftSr«ti|U ItwHóiiifllialv I
A veszedelmes leány
Az ábrándosszemü, szén Michelo Morgonnal ismét bűnügyi témájú szerepet játszattuk, .Minap lolvajnö volt, most gyilkossággal gyanusilják. Mi tagadás, nem néz ki gyilkosnak és az esküdt vujakkoJ iiu ís Artiillansága melleit szavaznánk.
Bár n tilinszerüllcn osküdszéki tár. gyulás is rendkívül érdekes és lebilincselő (elsősorban, mert itt kezd kibontakozni a rneqB, másodsorban pedig Hoiinii (esküdi UTi alakítása miatt), a történés tulajdonképpen csak ott kczdŐAÜk, amikor a luhnenLelt leány Kaimií liázába kerül. Mi oz a történés? Alig valami El mégis a kitűnő színé, szek játékával muiyira érdekessé tudja tenni a rendező, ininllui n legbottyo-hiUubb bűnügyi Qlm lenne. A feszült várakozás és a bizoiiylalan sors mindvégig vegighiizódik a fi bucii és ez leszi érdekessé. Andro Daveu rendezie a filmet ós bebizonyította, hogy pár jó sztuésszel, kevésbé, nagyvonalú meséből (is letet jó übnel ktsziteni.
(Michelo Morgiui nemcsak érdekesen szop, dc nagyszerű színésznő is, mint ahogyan Rjtdniurvftl az élen a fórii-partnerek az i«..k. A rendezőn kívül az ö színészi játékuknak köszönhető u siker.
A kisórÖ likui is y>.
Ipari, háziipari és mezőgazdasági kiállítást rendeznek őszre Nagykanizsán
A nagykanizsai Ipari és kereske deimi érdekeltségek évek óla nzza\' a tervvOJ foglalkoztak, hogy Ipari és mCzíiga/dasági kiilllittisl jViidc/iiCk Nagykanizsán. Sajnos, a g\\izdaságl helyzet nem volt eléggé Kedvező a terv kivitelére és jgy évröl-^vrje C\'-halnsztódott.
Most örömmel érlesülfink yrró\', hogy homorosan iTveg\\t,fosul n "kanizsai iparosok, kereskedők és gazdák eme régi tervié. Ugymis n város szociális Ügyosztálya c\'hBiároíta,
bogy őszre megrendezi az első dél. zalai ipari, házip^ri, keiiL\'skcdfi\'mi és mezőgazdasági kiállítási, vásárral \'egybekötve Nagykanizsán. Azérl érintkezésbe fép az ipari és kereskedelmi érdekiellségekkcl és ezeknek bevonásával kívánj0 a vásárt megrendezni, A terv a poígáiinesier rokonszenvét és legteljesebb támogatásai bírja, ugy, hogy rövidesen megindul \'« délzalai fparj, háziipari és mezőgazdasági kiállítás és vásár szervezési és rendezési munkája.
A nagykanizsai vár visszafoglalásának 250. évfordulóját ünnepli az idén Zrinyi Miklós városa
Több ízben foglalkozott a Zalai Közlöny a nagykanizsai várnak a töröktől való dicsőséges visszafoglalásának ragyogó tényével. A híva-, talos város nagyszabású tervekkel foglalkozott, hogy a visszafoglalás 260. évfordulója nlka\'mávrU ezt a nagy történelmi eseményt méltóképen meg fogja ünnepelni, Így többek kÖZÖtl a régi vár helyéi) meg felelő vársétány kiképzésével, a. harcokban kitűnt vezérek és várkapitányoknak omlékállilássöf, a visz-s/a foglalás hi\'lsi harcának megírásával és különböző javaslatokai, dolgozott ki, azOnbán az idő nem volt ern? alkalmas.
Ugy tudjuk, hogy a nagykanizsai
vár visszafoglalásának 260 éves jubileumát Nagykanizsa város a körülményekhez megfelelő módon kb vrinja megünnepelni. így ünnepi is-tentisztelettel, majd díszközgyűléssé\') amelyen n jubileumot megörökítő és megfelelő emléket áUitaai javasló határozatot terjesztenek elő, amíl fo. kozatosan, a körülményekhez és anyagi erőkhöz képest valósitanának meg. ¦ Tény, hogy Nagykanizsa, Zrinyi Miklós Ősi városához méltóan fogja a nagy történelmi eseményt megtilt* nepefni. A város illetékes ügyosztálya - ugy ludjuk — már foglalkozik a 260 éves jubiláris ünnepségek rendezésének ter\\<zeléV«I.
Európa államfőinek változatos története az elmnlt 20 esztendő alatt
Husz esztendő nem is olyan nagy idő a történetemben. Mégis az elmúlt két évtized eseményei annyira válU>-zulopíik, történőié m ben armyira luL zsufoltuk wllak, hogy EuröpA térképét gyökeresen löbbizbcn — megvál-loztallák.
Ennek a kél évtizednek történői mi érdekességei közzé tartozik egy rövid visszapillantás és ös«zelogUUás i az inópai álkunlők változatos történeteié,
kNfagyarország heLyzele talán ft legérdekesebb vaíamennyi közölt. Mint a háború legjobban megtaposott országa elsők voltunk, akik lalpraáUotiak és megteremtettük a konszolídáelót. A király száműzetésbe való lóvozása, majd a rövid lélokzelü köztársaság és a tanácsköztársaság után hh\'j.ihh Horthy Miklós kormányzó áUl az ország (élére és azóta is államférfiúi bölcsessége irányítja az országol u Üsztu-l.is és a neiiizel Jétjogarmk, valamint az igazság rnegsxnrZcsenek uz utján.
Németország is érdekes fcjiőilést mutat, A száműzetésbe vetélt császárt Eberl Frigyes követte, egy munkás, akit Hindenburg tábornok váltott lei. Okét Hitler vezérkiuioetlár követte, aki-
ben két elődjének szellemi iránya egyo, süli, a munkásé ós a katonáé. A gondoláinak ez "z egyesülése szabta meg Németország mai irányát.
r.rdckesí_hrfgy az államfők doyenjei a királyok közölt talólliatók. Oloszor. szág, Svédország, Dánia és Bulgária kirá\'lyai 1918 óta egy és ugyanazok.
A történelemben egyedülálló Roma. nia esete, Ferdinánd király halála ulin a számkivetésben élő trónörökös helyeit annak fia, y\\Hhály került a trónra. A mostani király. Károly 1930-ban sajál fiának a detronizálásu állal kerüli trónra. Jugoszláviáidul Sándor király mint régens uralkodott, majd jóval a bábom után lelt csak király. Később tragikus meggyilkolása uláo kiskorú Üa, Péter lelt Jugoszlávia királya, akinek nagykorúságáig régcns-tanács gyakorolja az uralkodói jogokat. Görögországban valóságos viharok dúllak a irón körűi. 1022-ben II. Györgyöt üllctték Konstantin helyébe, dc egy év múlva már detronizálták is. 12 Óven ál az elnökök váltogatlak egymást, majd 1935-ben ismét II. György került a trónra, Spanyolországban 1931-ben XIII. Alfonz lemondott,
Még ma kedden
Városi Mozgó._
A francia színpadok két büszkesége: MICHELH MORGAN és RAIMU felülmúlhatatlan alakításával
A veszedelmes lány
Érzéstell, kivételes és szokatlan témaju francia Ilim. űf önySrO kisérS műsor — Magyar Híradó
Előadások kezdete S, 7 *a 8 órakor
1940. július lg
bazArudyar,
Legszebbet :: legolcsóbban t
Tettfon: 3-9S.
utána 1938-ban öz első és utolsó köz-lársasági elnököt lemondatiák, kitört a polgárháború, amely n jelenlegi caudiilo, Franőo tábornok győzelmével végződött. Dánja uralkodója, líc. reszlély, bár a német csapatok megszállták országéi, helyén maradi, épen ugy, mint Belgium uralkodója, Lipót király. Hollandia uralkodónője, Vilma királynő Angliában tartózkodik, akárcsak Norvégia uralkodója: I inakon, valamint a kis Albánia volt fejedelme, Zog.
Angliának a háború befejezése óla három királya volt. V. György halála után VIII, Edward került « trónra, dc néhány licles uralkodása után "házassági lervci. ¦ miatt lemondott a trónról. Utóda, VI. György 1030 óla uralkodik, Fninciaországban volt talán a leggyakoribb ti változás. 1932-ben DoummCr köztársasági .elnököt egy merénylő lelőtte, pesdianel klzu. huni a robogó vonatból, majd utána \'Millcrand sem tötlöUe ki, a hét esztendőt az elnöki székben, Doumergue hét évet töltött az elnöki székben, majd Lebrujn, a mostani elnök kétszer lett megválasztva Franciaország köztársasági elnökévé."
Jóslat :
Élénkebb északi, éb. \'ikliclell szél, nyugat lelSI lelhójOdéi, sok helyen zivatar. A hőmérséklet nyugaton csttkken, keleten a meleg tovább tart.
A Ueteorolúglal IntöMt naxyk.Qlual MB|1leyi!l6állo,i)í,ii Jelend i
Hömftraóklot tegnap Mta 9 órakor +20 0, ma rat«l +20-2, délben + 28-2.
Owiadík 00-t.
A „Ferenc József" keseruvli régóla kllűnöen bevált háziszti megrOgzölt székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél I blzlos, enybe és gyorsan ható let-meszelés hashajtó, mely siámos betegségnél az emésztést javítja és ai étvágyat fokozza. — Kérdezze meg orvosát I
0
J940. július 16
BALAI HÖ23LÖNY
S
tonna között) rendszer ht 7.5 cm-es ágyúval, míg a nclrczebb típusok 10.5 cm., sőt 15 cm-es ágyukkal vaunak felfegyverezve, Az Ilyen mozgó várak t sebessége lermcsze.eeii már lényego-cn i kisebb, iniiii az előzőekben felsoroll harckocsiké. Ezeklöt 15—20 km. óra se]>ességel nem igen lehel elvárni.
A gyalogság ktfzi fegyvereivel természetesen teljesen védtelen fit áll a páncélosokkal szemben, A szükségesség azonban megteremtette a páncélosok ellenszeréi a páncéltörő fcgyve. rekben. Minden korszerűen fo.szeicll
hadseregbeli megtalálhatók e. fegyverek 20 pim-től 17 mm ig terjedő űrméret.
ben. A páncéltörő fegyverek ma már oly fejlettségi fokon állnak, hogy teljesen egyenrangú ellenfelei, a páncélos jármüveknek. A 17 mm-es pánofik. lörö agyú például - kedvező találat cselén fi 800 m. távoliságon a \'legnehezebb harakocsi páncéljai í> állöri.
A siker azé, vaki jobb Idegzetű, nagyobb, harci sz vlienunel ^eltöltött és jobban kiképzett emberi ,lud a modern legyveiok kezelésére beállítani. A leg-korszerűbb liarooszközök alkalmazásánál léhát megint csak ott tartunk, hogy a harcol nem a gójjclí, hanem az azokat kezelő o iibcrajiyag minő. sége dönti el.;
A szegény Obornok és a gazdag Eszteregnye összeházasításának keservei
Ízléses klvltolben olcaó úron kaphatók
I Divatcsarnok, Ffi-ut 6. |
Harc a harckocsival
és ellene
A na|íi ha dijelcut esőkben min 1 untalan szerepelnek a páncéáos csapatok. Ezek játszák a modem raj törő kos szelepét. Nngy selwwsoi.uk és páncélzatuk lehetővé \'oizik nekik, hogy az ellenséges védetmi vonalakba mélyen JiehntoTva olt az ellenállási pontokat leküzdjék, az olenség háláin kerülve a hátsó összekölteléseVet megzavarják, fontos közlekedési pontokat megszáJL-janak ós így az ellenfél ellenálló erejél megtörve egyúttal visszavonulásai is leliclellenné legyek.
A |>áncélos csapatok legfontosabb eszköze a harckocsi, t\'gynevczetl páncélos se regi estekben azonban még s.)k más harci jánnö és fegyver található, melyek közül itt csupán a páncélgépkocsi és a páncéltörő ágyú legyen megemlítve.
jMig a páncélgépkocsi — mint ahogy azt német neve • Pan»erspah\\vagcu> igtn szépen kifejezi — \'elsősorban felderítésre való, addig a tulajdonkénem harcnak végrcliajlása a harckocsi feladnia.
Ahhoz, hogy súlyos feladatát el tudja végezni, a harckocsinak bárom lényeges tulajdonsággal kell ycndcl-keznje. Ezek: a feltéllen terepjárás, azaz műiden ultóJ valő legteljesebb függetlenség, a megfelelő erősségi pán, céJzal és végflí oly mennyiségö és ÜrmérClü fegyverzet, niejy alkalmas !1 várható ellenséges ellenállási gáe elpusztítására.
A terepjárási a lánctalpas futószer. kezet teljes mértékben biztosítja. A (ulótánc. tu/lájdonképan nem más, mint egy hajlítható sinpálya, melyet u harckocsi saját kerekei elé áUuidóan leiek let.
A nugfelclö erősségű páncélzat meg-ndása nehéz kérdés. Ideális az yoíua, |ia a karekocsi páncélja oly "űrméretű fcgy\\er lövedéke ellen nyújtana oltalmat, amilyen űrméretű fegyver a harckocsiba be van építve. Ez az esd azonban nem érhető ol a páncélzat nagy súlya miatt. Amennyit a harckocsi vészit védettségéitől az aránylag gyengébb páncélozás miatt, annyit kell nyernie a kisebb suly következtében elérhető nagyobb mozgékonyság által.
A harckocsik fegyverzete a 8 mm-es géppuskától egészen 15 cm. űrméretű lövegekig igen változatos képet mutat,
A harckocsik osztályozása tutálában súlyuk szerűit történik. Eszerint vannak kis (2—3 tonnás), könnyű (3—8 tonnás), közepes (9—10 tonnás) s nehéz harckocsik\' 20 tonnán felüli súlyban, A \'legneliezebb ismert harckocsi 92\'tonnát nyom.
Az egyes típusokat sornwévo azt látjuk, hogy a kis ós könnyű liarc-kocsik.igen uagy — 00 km. órát elérő — sebességű főkig géppuskával, kivé-lefes cselekben nehéz géppuskával rebzorelt jármüvek,\' melyeknek fi—8 mm-es páncélzata csak a gyalogsági lövedékek ellen\'nyújt biztos oltalmat. Sérthetetlenségüket tehát inkább gyors mozgásuknak, mint végezettségüknek köszönhetik.
A közepes harckocsik már erősebben páncélozottak, Pontosabb részeik In— 24 mm. vastag páncéllal vannak boriivá. Fegyverzetük a rendes géppuskákon kívül nagyrinnéretü géppuskákból (20 —25 mm.), vagy kisürmérelü (37-52 mm.) ágyukból ált Sebességük míg mindáig .elég .tekintélyes, mert elérik a 35- 10,km. órát.
A nehéz harckocsik páncélzata níég erőseid). A harckocsi súlyának meg-fclolőou a legfontosabb helyek páncél, jának vastagsága 25 mm-töi egészen 00 mm.ig terjed. A fegyverzet több normális és nagy űrméretű géppuskán klviYt kis és középles űrméretű lövegeket is magába foggal, A nehéz harckocsik könuyebb típusai (20 és 30
Érdekes megállapítások középpontjába került a kisgyü." lésen minap a nagykanizsai járásbeli Esztercgnyle község, a fedezte tési díjak megállapítósj * tárgyában hozott határozatával kapcsolatban. Eszteregnye és Óbornak községeket tudvalevő "eg politikailag egyesítették. A szegény Obornakot őssszeházasitották o gazdiig Esztc-regnyévci é; ez a frigy szárnoS .súrlódásra adott már alkíi\'inat. Esz-tercgnye nem szivein viseli az egyesítés leihét ós ahol lehet, borsót tör Óbornak orra alá. A fedez-telésí dijak rnegáliapitásáná\' is kitűnt, hogy Obornaknák az a sorsa, mint móring nélkül « módos pa-raszlgazda há\'-óbu került inenyecs-
Eveken át szinte külön rovatot kellett már vezetnünk a jogosufot-inn Iparüzők kihágásainak közzétételéit;. A kontárok, - (illetve jogosulatlan iparüzők - erős fclbjr-
Jánxásábon nemcsak a súlyos gazdasági helyzetnek, de legtöbb esetben magának a nagyközönségnek is volt része, amely számtalan esetben nem a nehéz közterheket viselő és munkájáért teljes felelősséget és szavatosságot vállaló \'egá\'is iparoshoz és üiietembcrhez ment megrendeléseivel, hanem -. sem az
kének. Eszteregnye Eüson ritka-köV ségek közé tartozik, ahol még pótadó sincs, de viszont van acetilén világítás, rendezett ut, uj plébániaépület, 50 holdas községi gyümölcsös, amelyet vagy io éve leépítettek s mü már jelentős jövedelmet hoz.
Ez a fejlődés és jómód pCrSxe nem szemrehányás, mert bárcsak minden zalaj község ilyen helyzetben volna. t>e azt is számba kell venni, hogy í\' iehctősebbn|Bk szeretettej kell magához ölelnie a gyengébbeket. A" kisgyűlés az igazságos kiegyenlítés pártján vofl, amikor a fedeztetés! dijat egyenlőképpen szabta meg két pengőben. i
ÜTI illetékeket, sem egyéb adót ói közterhet nem viselő, semmiféle ri. zikót nem viselő és Így érthetően sokkalta olcsóbban dolgozó — jogosulatlan, Illegális iparüzőkhöz. Üldözésükre az Cgycsérd)ekeltség3k külön ellenőrt alkalmazlak, amelynek nCm volt más teendője, mint a »kontárt« leleplezni és feljelenteni.
Az ellenőrök hosszú hónapokon út folytatott dicséretes munkája, a jogosulatlan iparüzők rendszeres Ül. dözése és megbüntetése, nemkülönben a gyakorlat alatt kialakult az
FERENCJÖZSEF
KESERŰVÍZ
a rendszer, amely nemcsak a jogosulatlan iparüzö szerszámát kobozta ei, hanem a dolgoztától is megbüntette, csakhamar mBgtisztL1 tolta Nagykanizsán a jogosulatlan iparüzők dzsungel jé t.
Mint a városi rendőri bünletö-blró dr. Pálfy Gyu\'a városi közgyám jelenti, az utóbbi időben egyre gyérülnek a kontár-ügyek a városházán. Egyre kevesebb a félje-ientés az ipartestület és szakosztályok részéről, a jogosulatlan ipar. űzök ellen. Hetek múlnak el, hogy egy feljetentés beérkezik ó» eljárást keli indítani a kontárok éhen.
Ugyanlss mindenki igyekszik nz Ipari vizsgát letenni és Ipariogo-sitványt szerezni ós a rende;, legális iparosok lajstromába magát felvétetni. Jót jár ezzel az iparos, jól a közönség és jól » város és ipartestület.
Nagykanizsán tehát ma nz a hely. zet, hogy sikerült a minimumra leszorítani a jogosulatlan iparüzők szá-mát és rendet teremteni a ko\'ntár-dzsungelben.
Vajha Nagykanizsán az iparosok egysége egy frontba tömöríteué a kézműveseket, kisiparosokat ós kis* egzisztenciákat, hogy érdekeik meg. védésére és anyagi és gazdasági hol. doguti\'isukra megvalósítanák az any. nyira szükséges és elengedhetetlen: egységes gazdasági szövetséget.
Bányalégrobbanás: 50ember maradt a föld alalt
Nowyork, július 16 Pennsylvaniában az egyik szénbányában hatalmas bányalégrobba-nás töitént. A robbanás következtében 50 ember 2000 méter mélységben a beomlolí tárnában maradt Eddig 22 ember holttestét hozták felszínre. Nem valószínű, hogy a többiek közül valakit is élve megtalálnak, bár a mentési munka teljes iramban folyik.
Minimumra csökkent Nagykanizsán a jogosulatlan iparüzők száma
1*40, hiba 16
Slrem lékeket,
lirtollil, ul.i\'hiiI, büil uHaliil
szakszerűen és legolcsóbban KOVAC-S JÓZSEF
kófaragómeeternél, Király-utca 33.
Nagy sl.emlók-raktlSr. Telelőn 616.
mim:
Kedd
Állandó mösoi-aiámok hétk&xna{k)kon Budspcsit I. műsorán
6.45 Tora*. Hírek. Közlemények Hönglünierfk. — Utána étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi tUJcOzo-szölgálat. — 12 Hanngszó. Ilimnuss. IdŐJájágjeíentéSe - 12.40 Hírek. — 1&20 Időjelzés, IdóJárAsjelenlés. -14.35 Hiiek. — 14.45 Müsorismer-tetéa, — 15 Arfolyamhirek, pi*d árak, élelmig/erártvk. — 16.45 Időjelzés, idő-Járásjelentés, hírek. - 17 Hírek sajo-vák és magy*rorosx nyelven. — 10.15 Hírek. — 21.40 HIr*k, időjárás Jelentés, hirek szlovák és rjáfcgj#r-oro*i ayetven.
BUDAPEST I.
17.15 Barabás Lidié JicgedOJ. -17.50 Molnár Ernő előadása. - 18.15 Iiniozky I,ászló szalonzenekara. — 19.25 Dr. Ivády Sándor országos vízi-IMUókapilány előadása. — 19.40 Hö-Jéezy Akos énekegyüttese. W- 20.10 Dr.. Móricz Miklós előadása. - 20 40 Nagy Mária magyar nólákat énekel, Pacck Bujka Márkus tárogatózik, kisér Oláh Kálmán rigányzenekara. —22.10 Wagner-hangverseny Iiangleinezrői. — 23.20 Lovászi Ferenc cigányzenekara.
BUDAPEST IU
18.15 Ruszin ha Ugy lóknak. — 18.45 Dr. Pukánszky Béla előadása. — 20-25 Mozart: Hafftier-szünfónia, — 20.50 Dr. Rácz György velöadásu. — 21.15 Közvetítés a margitszigeti tejcsarnok-bój. — 22 IdÖjárásjeaenlés.
Szerda
BUDAPEST i.
10.20 Felolvasás. — 10-15 leolvasás. — 12.10 Lenharüt Gizella és Megyést Pál énekel. — 13.30 Melles Béla zenekar. — 10.15 A táplálkozás Időszerű kéjtlései. /
17.15 Kapitány fy Albin előadása, — 17.40 Mursi Elek tigányzcnokara. — 18 Felolvasás. — 18.15 A papírgyártás titkát Beszél Budinszky Sándor. — 19.25 Emml Braun zongorázik. — 19.55 Maderspadi Viktor ulöadása. — 20.20 Budapesti Hangverseny Zene. -kar. — 22.10 Mindszenti Tstván énekel, Farkas Jenő cigányzenekara. — 23 20 Tánclemezok.
BUDAPEST IL
19.25 Dr. Csapodynó Gárdonyi Klára előadása. - 20 Hírek. - 2025 Dryj Pataky Ferenc előadása. — 20.45 aN rádió szalonzenekara. — 21.35 IdőjárásjoUaités,
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSzlöny nyomdájában
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Amikor a „marha" kifejezés nem becsületsértés
Keszthelyi üzlettársak furcsa esete a törvényszék előtt
Az Üzleflársak kö*i nOm mindig rózsás a hangulat. Hogy néhfa még birokra is keinek, mu-Ulja az e keszthelyi eset. amelynek a nagykanizsai törvényszéken lett folytatása. Kálmán Jenő keszthelyi kémkedő, Deák ^Jenő kereskedő társával közös üzletel nyitott. A megállapodás szerint azonban Kálmán Jenő. műit \'üzlelvczctö szerepelt és kifelé Deák volt a főnök. Deák, ugy látszik, ezt éreztetni akarta Kálmánnal, mert februárbon, többszöri egyéb összeveszésük után, Deák felszólította Kálmánt, hogy a személyzetnek ő is segítsen papírt felvágni Kálmán azt felelle, hogy e/. nem az ö dolga. Ezen ismét öss*veszlek.
A főnökként szereplő Irtrs ene ki akarta tessékelni az üzletből társét és iszemlelen, csirke.\'ogó, gazembernek nevezte*-. Közben össze is verckedek. Deák hatalmas ler-metü ember és amikor elestek, i\'í került felül. Ká\'mán oda Is kiáltott
a segédeknek:
- Gyertek, vegyelek le rólam ezt a marhát!
Az ügy járásbíróság elé korfllt és Deákot suíyos testisértés címén felfüggesztésiéi 50 pengő", Kálmánt pedig 20 pcngtí pénzbüntetésre Ítélték. \' *
Fellebbezés során az ügy « kanizsai törvényszék fellebbviteli tanácsa elé került, amely hosszas tanácskozás után érdekes ítéletei hozott. Deák büntetésé: helybenhagyta, d.; Kálmán Jenő! feimiénícta aZ-zai "az indokol ássa f, hogy ilyen szorongatott hefyzclbcn, amikor egyerő-sebb ember térdepelt rajta, és ütlegelte, a »m-irha« kifejezés nem becsüJetsérlö. Kü\'önbcn is felindulásban és segélykérés formájában mondta.
Az érdekes pernek sok ügyvédhallgatója is akadt, akik szintén rendkívül érdeklővé várták a megnyugvást kellő és elvi jc\'entőségü nek számító ítéletet.
mi történik otthon...
csak ex I okoz gondot 1
Ha maga után küldeti a ZALAI KÖZLÖNY-t
nyaralása:
gondtalan, nyugodt pihenés lesz.
Fürdés közben a Sióba fulladt egy 20 éves leány
A Rliiya is áldozatot követelt
A füi\'dőzéssnek Ismét van áldozata. Vasárnap, mint jelentettük, a Balatonba fulladt egy budapesti úriasszony, most pedig arról étkezik jelentés, hogy a iiSióban is ha\'á\'os kimenctefü fürdőzés történt.
Bozzay Anna 20 éves siófoki fod-rásznö Balatonujhe\'yeti dolgo/ott és 3 Sióba ment fürdeni. Fürdés közben túlságosan merész volt és bár nagyon jól tudta, hogy a Sió viz-sodra i(l nagyon erős, bemetészke-detl a folyó\'közepe felé.
A vízsodrás Bozzaj Aiuiát örvénybe húzta le és a yb alá nyomta. A parton ÍÓvők azonnal segítségére siettek, azonban á vízben nem találták meg, A Sió magával sodorta
a szerencsétlen leány holttestét hacsak a meder fenekén valamiben meg nem akad, valahol a folyó ál sóbb részén veti a felszínre.
A másik áldozatot a Rinya-patak követelte Baboosénél. Somogyi Mór baböcsjfii bádogos á Rínya duzznsz tóidnál át akart menni a.patakon, de a keskeny deszkapadló leszakadt Somogyi alatt. Somogyi nem tu dott úszni és Így a vubefuHadt.
— Naptár: Július 16. kedd. Rom kot. Kárm. B A- — Protestáns Valter, Izr Ttiam hó 10.
UÖzfftrdö nyitva reggel 6 órától e«ti a ór*(* íh-vív mwrda, Dér»t«> (Mintát; koddea ogóaz nap uőkneij.
I-jíV kis nyári kézimunka
A héten már lÖbb olyanirányu levelet kaptam, miszerint Hö\'gyo\'va-sóim arra keinek, hogy Írjam meg, hogy nyáron ilyenkor milyen kézimunkákat lehet csinálni.
Tehát közkívánatra elme é em kedves Höigyoivasóimnak, hogy azok, akik még a melegben tfem tudják a kézimunkát nélkülözni, mii*1 Üs-
k agvon a kézimunkára szánt idejüket. \'
Először a fürdöi\'ikókró! keli beszámolnom. Ma, amikor a kötés és « horgolás olyan óriási méietckel ö\'-tölt, magától érlelődik, hogy csaknem minden strandfcfsze.clés házl-lag is készíthető, sőt ín legtöbb hölgynek a készen veti, vagy csi-nóltalott fürdőruhája mel\'ett van egy otthon, sajátkezüleg készített fürdőtrikója. Véletlenü1 nem vagyok az otlhonköUJlt trikóink a legnagyobb híve, mert az a hátrányuk, hogy ha nem olyan szorosan kötik, ho/y a kötés állal okozott sebek egy hónapon belül gyógyu\'nak csak, akkor a trikó nem jó, lenyúlik, ami köztudomású, hogy nem nyújt valami esztétikus látványt. De a<ért nem veszem tel a kötni akarók kedvét éi akiknek v|n hozta erejük, csak fogjanak hozzá.
Ami azonban röppent céíszerii. a strandcipő, arra határozottan ra-beszéií-m Hölgyolvasóiinat. Vegyenek két-három szinü spárgafonalat és abból horgoljanak vastag horgolótűvé\' egy papucsfelsőrészt, a talpát horgolják egy eredeti -spárga színből, a fonalat duplán véve csupa aprópálcikával, vastag zsákvarró tűvel Ö\'tsék. a felsőrészt a taiphoi és amikor ez készen v*n, akkor fonjanak megfelelő szinbő\' egy kis darabot és ezaet erősilsék a bokához. Nagyon olcsó és határozottan > divatos.
Hasonló az eljárás a stmndtás-< kával is, ezt ís ilyen vaslag fonalból horgoljuk és varrjunk rá színes, fonott monogranunot. Egypár fillér az egész és meg van a strand-felszerelés.
Nyaralóban nem lehet nélkülözni egy jó kis kötött kabíá\'tot, ezeket ís vastag pamutból* készítik ói amikor készen van n kabát, srtnes fonalból elszórtan különböző virágokat hímezünk befé. Nagyon csinosak és igen divatosak, különösen nyaralóhelyen.
De nehogy valaki egyoldalúsággal fenyeges>en meg, ajánlok más kézimunka lehetőséget ís, níem csók kötést vagy horgolást.
Szinte néíkülőshctctten a lakásokban nyáron, mikjor már felszedtük a szőnyegeket, leszedtük\'a függönyöket és círakluk a téÜ . Ölsz-terilőket, a nyári színes takaró-
Mérjük le az asztalt ós vegyünk akármilyen szinü, halványkék vagy sárga, vagy rózsaszín, vagy zöld len-vászuatj nyomassunk rá kis elszórt; virágcsokrokat, vagy pettyeket, vagy kis figurákat és laposhimzóssei, vagy száröltéssel hímezzük azt be\'e góbiéin, vagy perié fonalból, természetesen jói összeválogatott színösszeállításban.
l\'égüi jó időben éi dőre megfontolt szándékkal figyelmeztetem önöket, hogy gondolják meg és fontollak meg, hogy augusztus közepén milyen sZinü fonalból kötik a< őszi, vagy téli ruhájukat, vagy kosztümjüket, meri mondanom sem JoeH,
1940.. Julius IG
«ALAI KÖZLONV
Zalában egyelőre nem állapítják meg a legkisebb mezőgazdasági munkabéreket
DÉLBEN
már uton vannak az ette Nagykanizsára érkező fővárosi lapok.
a Zalai Közlöny
még a délután kólórakor történő eseményeket Is közli.
Frissebb eseményeket jjj előbb olvashat a ¦
Zalai Közlönyben #
hegy amint a kánikulán Injl \'eszünk, a tavalyi kötési őrület az idén is Így fogja hóditant pályafutását és miért kelljen nekünk akkordba dolgozni, amikor még idejében is ho*-záfeghatunk.
Dlvatposta
KISLÁNY. I Nagyon szép dinidli ősz. szeá\'TliláS: piros húzott szoknya, az alján kék és fehér bordűr, feliér blúzzal, piros boleroval, melynek \' alján ugyanezen kék piros bordűr ismétlődik kék köténnyel. Odvöztet.
KÉK-FEHÉR. A közölt összeállítás nagyon szép. kii még ozl tenném hoz. zá, bogy fehér pikó tietyett fehér georgatte mellényt, vagy betétet tennék a ruhába. Akár sötétkék, akár fehér kalappal is viselheti, üdvözlet.
GDES. Őrölök, hogy jól érzi magái, akkor nincs semmi hiba. Örülök annak Is, hogy a ruhák leiszenek, továbbá annak, hogy kilátásba lieiyczl ősz/ feljövetelét ós együtt aknrju velem a gardcrobját ősszeállitani. További jó szórakozást kívánok. Üdvözlet.
1500 pengőre emelkedett a kanizsai Vöröskereszt gyűjtés
Jelentettük, hogy Nagykanizsán a Vöröskereszt részére törlént gyűjtés 1477 pengőt eredményezett. Ez az öBszcg most ujabb adományokkal és kiegészítéssel kerek 1500 pengőre emelkedett. Ait tekintve, hogy ismét csak egy kis réteg adakozott, a gyűjtés eredménye szép, bár ha az igazán tehetősek is kinyitották volna a zsebüket, mint ahogy, sajnos, nem tették, a gyűjtés eredménye sokkai nagyobb lett volna. Hogy mást he említsünk: Kaposvárott 3200 pengő gyűlt ösz-sze! Kanizsán tehát még igen sokan vannak, akik adhatnának. •
Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy a Vöröskereszt kórház íelszerelésé-aéhez, akik tehetik, járuljanak hozzá lepedők, vánkosok és huzatok ajándékozásával, -A tűzoltólaktanyában csak a elmeket kell bejelenteni, onnét készséggel elmennek a felajánlott holmikért.
*
A Vöröskereszt céljára megtartott gyűjtés a murakereszturi köijegyzö-ség területén is befejeződül s annak eredményeképpen 42.82 Pgyült össze. Ha a gyűjtések sürü egymásutánjára és a község lakosságának szegénységére gondolunk, akkor az eredmény Igen kielégítőnek mondható.
A Zalai Magyar Ékít Írja: Néhány dunántúli megyében a me-zőga/sdasági munkabért megállapító bizotlsságok már -megszabták az élelmezés nélkül "Járó legkisebb nap-számbéreket. A szomszédos^ So~ mogyban például a kaszás napszám
július—augusztus. hónapokban 4 P, a íérfi napszám 3 P, a női munkaerők és a fiatalkorú férfiak 2.10, a 12 éven felüli gyermekek 1.60 P napszámbért kopnak- Városban, o munkabér több, de legfel jiebb 1 P-vel.
November és december hónapokban a férfi napszám 1.80, a női és legény napszám 1.50, gyermek napszám 1 P, városban valamivel több. Az állatokat gondozó munkás a napszámbérekhez még 201/0 pótdijai is kap. ;
Értesülésünk szerint a zalanicgyei
— (Ünnepélyesen búcsúztatják a távozó ailuiiiáslöntiköt)
Ismeretes, hogy Fehérvárj\' JÓzser főfelügyelő, kanizsai állomásfőnök augusztus elsejével Budapestre távozik, ahol a Déli pályaudvar áüomásfö-nöke lesz, A köztiszteletnek, örvendő távozó álló más főnő kőt kartársai ünnepélyes teretek közöli, búcsúztatják. — Utódja Geszlessy J, keszthelyi állomásfőnök, augusztus elsejével foglalja cl áilomásliclyéi Nagykanizsán,
— (A rendőrségről)
Dr. Németh I^szló fogalmazó, a kibágási osztály vezetője, a mol nappal ismét álvct(e az osztály vezetését.
— (Áthelyezés a ferencleknél)
A ferenciek káptalanja az idén egyetlen áthelyezési eszközölt a nagykanizsai rendháznál. Amint értesülünk, P. Szabó Dávid Wskjuüz-sui lelkészt az ondoesi rendház főnökévé nevezték ki. Az andocsi rendházban a laikus testveiéit novicia tusa van, ezoukivüi négy áldozópap végzi a Jclkipászlorkodást a híres kegylielyen.. . ,
mezőgazdasági bizottság egyelőre nem szándékozik állást foglalni a legkisebb munkabér ügyében, mert a rendkívüli ál\'apotok mellett a1 bizottság ezt feiesfegcsnek tartja. Az elnökség részérő\' azt hallottuk, hogy
a jelen körülmények közötl inkább
a legmagasabb napszáinbért kellene megállapítani.
A legki^bb munkabér megállapításának ugyanis az a szociális jelentősége é> célzala, hogy o munkást védje a munkaadóval szemben B ki" uzsoráié* ellene Most azonban, amikor mindenki örül, hogy egyá\' tatában munkást kaphat, megfordítva, inkább a gazdát kellene -megvédeni a munkabértulkövelclés e\'ien.
így Zalában előreláthatólag csak ősszei kerül sor a legkhebb napszámbérek megállapítására.
— Egyházmegyei hírek)
Dr. CZftptk Gyula megyéspüspök Baán Ignác erdöcsokonyai plébánost lálwdi plébánossá, Horváth István ko, lontári lelkészt pedig erdőcsokonyai plébánossá nevezte ki, dr. Pfciffcr János teológiai tanár, papneveidei tanulmányi főfelügyelő a bőszénfai plébánia adminisztrátora lett, minthogy Arany Imre voll böszénfal plébános elnyerte az ajkarendeki\' plébániát,
— (Névmagyarosítások)
Pálcsics Ferenc nagykanizsai lakos Tarjan.ru, Krohovics József nagykanizsai gyalogos pedig Udvarlieiyi-re változtatja családi nevét belügyininisztjerj engedéllyel. ,
A Magyar Vöröskereszt sokoldalú feladatának elvégzésére milliók kellenek! Adakozz!
— (Városi közgyűlés előtt)
A városi közkórliáz épitkezésének befejezése és több halaszthatatlan ügy szükségessé teszi u város képviselőtestületének összehívásai. Értesülésünk szerint a \'.legközelebbi városi közgyűlés vagy e hét végén, vagy a jövtí hét e\'Jején kerm összehívásra. A közgyü. Jóst megelőzi a pénzügyi bizottság ösz-szehivása.
— (ElkészQlt a piarista-templom orgonája)
A Barla István piarista igazgató és házfőnök áha! megrendóll orgona a |/tatisla-temp3om részérc már1 clké. szült, ugy hogy annak Nagykanizsára vaV> leszállilúsa most már csak napok kérdése. Az uj orgona szakszerű foi-á\'ditása hosszabb időt vesz igénybe és utána ünnepélyes egyházi keiéiben szcnWSk fel és adják ál rendeltetésének. Néhai Magas Mihály, a tompiom-épilő piarista igazgató és házfőnök sziv ügyo, egy orgona beállítása, ezzel va\'tóra váJt. t -1 -
— (A murakereszturi határszéli országzászló)
teljeseu szétszakadozott zászló-anyaga uj zászló beszerzését telte szüksé.
gesső. Mint \' tudósítunk írja, e célból a község inleaigcnciája gyűjtést rendezett, ami 20.64 P-t eredményezelt. Ezen ösz-szcgbŐI négy országzásziól vásároltak. A gyűjtésekkel kapcsolatban dlosérölcg kell meg. em\'nleuünk néhány murakereszturi középiskolai és eJemi iskolai tanuló nevét, akik a gyűjtést a legnagyobb lelkesedéssel é-s eredménnyel végezlek. Ezek a következők: Slimecz Lnjos, Szekeres Ferenc, Remetei I^erenc és Tóth Károry. - (
A Magyar Vöröskereszt koldusszegény! Adakozz!
— (Elmarad a soproni vendéglős kongresszus)
Anna\'k idején közöltük, hogy a vendéglősök országos kongresszusát idén Sopronban akarták megtörtönL A sop. róni vendéglősök most tartott váiaszWX mányi ülése ismét foglalkozott a kon gresszus kérdésével és egyhangúan akként határozott, hogy a rendkívüli időkre való tekintettel az Idén a vendéglős kongresszust nem rendezik meg.
— (BalatonfQred készül a — jövőtej
Balatonfüred, amelynek régies magyar bájú légkörében dédanyáink és apáink drága emléke ól, ápol ós szépül, mo; lót csiuáJnak olt, siran-dot nagyobbítanak, pen ziók, szállodák nőnek ki máról-hotnapro n földből. I>e idcgonforgaiiOin alig van, pedig már benne Vagyunk a nyár közepében. A fürediek, ugy látszik, nem a Jelenre számítanak, hanem készülőd, nek a jövőre. Lázas iramban dokjoz-goznak, hogy készen találja őket az az ídő, amikor megint telt ház lesz a Balatonon, mert itt lesznek az er-dűlyiek is, j ; ,- •
— Üöfőiiéiiltas eukret
csak a konzervgyárak, üzemek kaphatlak, emiatt sok liáziasszony nem tud-gyümölcséit befőzni. nlAxpedig sok más anyaggal póloiliotjiik u cukrot a befőzésnél. Erről, valamint egyéb aktuális havi teendőkről ír iÁ Magyar Gyumőlcsi legújabb száina, melyből lápunkra liivatkozvn, ingyen mutat. Yinyszámot küld a kiadóliivafoi: Budapest, V., Vilmos császár uí 70,, , ,
CHIKÁGÚBAN o demokrata nárt tegnapi ülésén liangsulyozták, ©ogy a demokrácia kipróbált luircosdt k»U a pártnak )»jzsára ^jnelni: legyen Ismét ő az elnök.
íVICHYBEN tegnap megtartotta első iniulszteríanácsát oz uj inval kormány,
A HOLLAND hadsereg Ragjait leszerelik és hazaküldik. A német fogságban lévők ia jwzamennek. Ez az ptiő. eset, hogy vert ^erog foglyait liaxa. engedik békés munkára, i ; ; J
BŐRÖND - ÚTITÁSKA
UflaMDIIEtf"* BÖRDI8ZMÜARU nfliPIDU nU SZAKÜZLETBEN
Nagy választéki "\'""¦t Mlkltn.1 I. Oleaö ArakI
Naponta
FRISS V
kapható
Toutanh ,üsler- *» csemege-1 CiaaUl kereskedésében.
¦"SäSf* impregnálása
PÁLC8ICS-nál
Teleion: Uriel 533.
Teleion : gjir : 344.
EALAI HOZLONY
im Julius 16
VITÉZ HORTHY ISTVÁN, a Dla> iaptár-mozgaSoni országos elnöke (elhivassál fordul u középiskolai diákokhoz ós munkára ós tuknrókosságra szólítja fei\'okct.
JOOHAÍ.I.OATOK elszegődlek líuga-con egy arató bandába. Olyan jof" végezlek imuikájukat, hogy f g-azda tovább szerződtette őket. ,
KITERJESZTIK a szatadságolást. Mhilán a termés .bcéreti, további turnusokban ujabb szabadságolások Ju-z-dödtek.
ÖSSZEDÖNTÖTT 40 házat az Alok-csatorna \'kiöntöUt vize.^hogy táviratban kértek íjegilséget az .árvizkormánybiz. tosságtól. t
(MAV KONFERENCIA tárgyalja » balatoni forgalmi korlátozások xcnyhi-tósét.
CLODIUS néniét miniszter és ki.se. rele a bugaci pusztát tekintették meg.
JUGOSZLÁV forgalmi repülőgép csütörtökön jön elsőizben Jludapestro. Kiterjesztik a Budapest—bécsi magyar légivonalat Bertinig.
NíafETORSZAGBAN tO.OOO híradót (készít minden héten a háborús német filmgyártás.
OLASZORSZÁG az olasz .sajtó jelentése szerint ujbÓI .bejelentette igényét Palesztinára.
ROMÁNIÁBAN a magyarországi z$l dótörvényt tanulmányozzák és annak mintájára készilik az ottani zsidőtör-vényt.
A MAGYAR filét, Keresztény Községi Párt értekezletén dr. jT-süléry András elbúcsúzott az elnöki fékből, inig Kamfiáth Jenő üpnepiflyescn olfogOalia az uj elnökséget.
A KASSAI dóm plébánosa: bányavölgyi Tost Barnabás most ölte meg pappá szenlelésóiiok 40-lk évfordulóját.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől,,
15967/1940.
Tárgy: A Magyar Tábori Vadátzok emlékművének leleplezése.
Hirdetmény.
A magyar tábori vadászzászlóal-lak folyó cy Őszén a budapesti Városmajorban Föméltóságu Kormányzó Urunk magas jetenlétében országos ünnepség keretében leplezik le vadáaz-emlékazobruk&t.
A rendezőség felhívja a békében vagy háborúban valamely magyar tábori vadászzászlóaljban szolgált bajtársakat arra, hogy az ünnepségen lehetőleg családtagjaikkal együtt jelenjenek meg.
A MAV. 57%-oí utazási kedvezményt nyújt
Az ünnepségre jelentkezni lehet vitéz Zákányi Győző tábornoknál (Budapest, Vármegyeháza) folyó évi július 31-ig, aki minden érdeklődésre készséggel válasiol.
Nagykanizsa, 1940. július 12. írós Polgármester,
Bozsda- és saválló evőeszköz
nagy választékban
MÁJON TIÍSTVÉREK
Er...b.t-iér I. szaküzletében. »"iid
UJ MRGYRR KÖNYVEK
KEREKESHÁZY JÓZSEF fiz uiotsá StMÜátt
flz Ozmán császárság utolsó korszakának, a törők trón összeomlásának izgalmas, regényes rajza
Ára 5.80 pengő
SZÉKELY TIBOR
Nálunk nem szól a lant
Művészi eszközökkel megirt, a Jelenben és a múltban egyszerre játszódó fantasztikus regény
Ára 2.80 pengő
Megtekinthetők minden könyvesboltban
SINGER ÉS WOLFNER (IRODALMI INTÉZET KIADÁSAI
Inf Js rr\\é\'0tiYúíŐr&
Sport As-fötó\'^ííi^^-
16480/1940.
Tárgy: l.iii,iyv;-l ktárosltái.
Hirdetmény.
Közhírré leuem, hogy a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara az üzleti lilrdeléiek korlátozásáról szóló 1933. évi XVII. l.-c. 9. §-a alapján az idejét- vagy dlvatjátmuit, rakláron maradi stb. áruk alkalmi kiárusítás! Idejét 1940. augusztus 3-tól bezárólag augusztus 16-ig terjedő Idíben állapította meg.
Nagykanizsa, 1940. július 13. 1708 Polgármester.
Zamatos, loten Miiét
Sintrax kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható:
\'/4—V2-I-IV2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI.nél
Sugár-ut 2. M"
Zalai Közlöny Zalai Közlöny jlony Zalai Közlöny :löny Zali Közlöny közlöny ZflMjftvögJóny
Közlöny ú)zlörjr_JírBrí Közlöny özlöny őzlöny Özlőnv
APRÓHIRDETÉSEK
ÍV:"
ÁixAs
Taeltö unk I KI cacrtlne lásíberínyl álláaommal ? Nagykanlzaán míHödö urak megkeielClét kéri Könnyű László áll. (,-
nlto TolnaUmáal.
ADÁS-VÉTEL
!!«.»»nélt ruhát vének e* eladok. Márkus Oéza Klrály-ti. 31. 6017
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- fr, bétbázat, házhelyet, iiőlöt és földeket kbmlt Papp, Telekl-ut 8. 1053
Jegyzői gyakornokot
keresek augusztus elsejei belépésre. Fizetése havi 80 pengő. Aki jegyzői mesterség Iránt kedvet és hivatást érez, írásban jelentkezzen érettségi bizonyítványának egyszerű, általa készített másolatának csatolásával a tótsierdahelyl kőrjegyzC.\'Sl. Tőtizerdahely 1940. július 16. *
Nyilvános árverés.
Tótszerdahely község vadászati Joga 1840. július SB-án délután 3 Arakap a tótszerdahelyi kőr|egyzöl iiodáDan nyilvános árverésen bérbe lesz adva. Feltételek ugyanott megtudhatók.
Tötszerdahely, 1940. Július 16. 1710 Körjegyző.
ZULUI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Bad]a:„KIzguili,áglR.T. Nagykanlisa". Felelős kladö: Zalai Károly. Nyomatott! a „KBrgaldaságl !1. T. Nagykanizsa-
ayaradájában Nagykaalztán. (Nyomdáért telal, Zalai Káraly.)
80a Évfolyam. 161. aám;
N»gyk»nlm, 1940. Julltu 17. szerda
ára 12 «11.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elollzetetl ára: egy bún 8 pengő 40 fillér. S/erkcjztÖeégi és kiadóhivatal! teldops 78. a*. .
Dl emberllpns
Akik Attól tartottak, hogy a. leg-. jobb szán\'déku szociális törekvést a törvényhozás felsőháza et fogja gáncsolni, az erre irányuló munkát megnehezíti, késlcl\'ieti ói a gondo\'at \'assu elszuiuiyawtására törekszik, fzok bj. zoiiyára ^¦Őrvendetci,en csalódtak most. « nép" éi családvédelemről szó\'tó törvényjavaslat vitájáná\'.
A\' Felsőház éppen o\'yaii emelkcd°tt széliemben, az időhöz mért magas mefiitéló«el lárgya\'ta ezt a javas\'atot, mint tette iezt megelőzően a képt-vlselőház. Az egész közvélemény\' Őszinte örömet érc* punéi a fontos mozianatnál, mfirt kitűnt, hogy törvényhozásunk felsőházának magas életszemlélete, a reformok utáni vágya, az elŐrehaVidás lendü\'etének segítése semmiben íBn, maradt alu\' a képviselőház mellett. Eiu-pk hangsúlyozása annál Inkább fontos, mert olyan időket élünk, amikor nem rchel késedelmeskednünk olyan prob\'ámiák megoldásával, amelyek a vífágrejlő-dés robogó iramában nem türhek el ódázást. A magyar néinwct dicső múltját, ezt a mindennél si^ntebb nagy magyar Örökséget nOm) kótyavetyélhetik el a késői unokák. Ma, amikor uj idők rtménytóijes hajnala nyílt meg a magyar jövő c\'öU, sóvárogva gondolunk ariía, hogy vajha benépesi.kinónk ivadékaiuk gyér mekeikkei azt a földtórü\'etet, amelyet a Kárpátok koszorúja álta1 nekünk rajzolt ki a Gondvl/e\'ós. Szemünk eiStt láttunk összeroppanni uralkodó nagy nemzetet, amelynek magas kultúrája, fejlett nyugati szc\'. leme és katonai erénye Is kOvés Volt, ahhoz, hogy a dicsőség cslUagátszem-lélhess© égboltozatán, mert mélyen rágta népe fajának gyökerét « sza-porátlanság szuja. ¦
Ha a magyar nemzet a Jetent látva, tervet készít o, jövőre, ebben matematikai pontossággal ki kell számítani o*t, hogy hány magyar lélekkel akarjuk mi a dicső mrigyar Jövő és hatalmi suly alapjait megvetni. Mi korántsem hirdetjük azt, Hogy a túlzottan szapora fajok jelentik az illető faj számára az értőket. A t u i szapornságban olyan emberi felhígítást látunk, ami az érték mtyos rovására válhat. De megakadályozni azt, hogy órtékjes fajok népesítsék be a földet, azokat az országokat, amelyck nekík vannak be* remivé, nemzetgyílkosság volna, kegyetlen önpusztitás.
A magyar nemzet — hitünk sterhit - még nem töltötte be az enr. beriség életében a rá váró missziót. I\'y értékes nép, írdnt a magyar, még nem aknázta ki népe alsóbb réteseinek kimeríthetetlen emberi kincsestárát. Most Jutottunk ei oda, i»«y gazdasági és szociális intézke-désekkeí, korántsem karitatív és munkanélküli segélyekkel, hanem igenis, intézményes, törvényts; inté*-kedésekkef \'kell biztosítanunk a lehető legjobb emberi éleiét 6i bo\'do-•gu\'ást azoknak, akik eddig mé\'yen alatta éltek annak a szinvonHinitk, amelyhez juttatni kivánj\'ak őket.
„A jobb jöirő már dereng"
Caáky külügyminiszter beszámolója a külpolitikai helyzetről
Qróf Csáky István külügyminiszter kedden a képviselőház és a felsőház külügyi bizottsága előtt beszámolót mondott a legutóbbi idők fontos eseményeiről és felvázolta azokat az Irányvonalakat, amelyeken a további események mozognak. Összefoglalójának és minden egyes mondatának alaphangja ugyanaz az öntudatos, nyugodt, minden túlzástól tartózkodó, de minden kisliitüséget elkerülő bizalom volt most Is, ami a magyar külügyek Intézésének egészét olyan hosszú idő óta Jellemzi s aminek sikerei felől immár senkinek sem lehetnek kétségei.
Csáky nagyjából így foglalta Össze a jelenlegi helyzet magyar vonatkozásait:
1. Magyarország .rendithetetlenül kitartott nagy barátai mellett s nagy
barátai ugyanígy kitartottak mellette.
2. Magyarországnak az a célja, hogy észszerű rendezést teremtsen a délkeleti területeken, aminek eredményeképpen megértő együttélés [ehetősége alakul ki s az ország nem szerez\' magának acsarkodó ellenfeleket.
3. Magyarország meg van győződve arról, hogy ez a rendezés békés módon lehetséges s nagyon örül, ha ennek a békés fejlődésnek útjába senki nem gördít akadályokat, ha azonban mégis ez történne, arra is fel van készülve.
4. Magyarország tisztában van azzal, hogy a helyzet még távolról sem oldódott meg; mégis jogosnak látja azt a feltevést, hogy a jobb jövő már dereng,
5. Magyarország s a magyar né-
pet képviselő magyar kormány tudja, hogy még nehézségek lesznek a megoldás körül, de a helyzet Ismeretében joggal bízik abban, hogy továbbra is sikerrel működik együtt azokkal a baráti nagyhatalmakkal, amelyeknek segítsége már eddig is mérföldköveket jelentett a magyar feltámadás utján.
A magyar nemzet, amelynek minden fia érzi a történelmi Idők súlyát s azt a felelősséget, amit korunk nemcsak az ügyek élén álló államférfiakra, hanem a nép minden egyes tagjára is kirótt, osztatlanul helyesli és fenntartás nélkül támogatja ezt a bölcs, önmérsékletet, jogot, igazságot és méltányosságot, az európai közös célok Iránt fogékony megértést bizonyító politikáját.
„H9 az angol flotta nem tudja megakadályozni a németek partraszállását, Anglia Őrükre elvesztette a Játszmát"
Ujabb olasz győzelmek Afrikában — Konoye herceg lett az uj japán miniszterelnök — Szófia szerint Románia a szovjethez szeretne Igazodni
Bresttól Észak no r végiáig minden készen ál\' az, Angija -dljani nagy támadásra - jelentik a német és o^s-z lapok. A francia, be\'ga, holland, német és norvég partokon mindenütt nagy csapatok ál\'nak, nagy hadianyaggal. A támadás irtózatos \'esz és a győzelemig nem őr véget. Berlini körök Gayda tegnapi cikkével kapcsolatban megalapítják, hogy
ninos szó utolsó békeaján-latról.
Az olasz lapok közlik az angltyii
haderő nagyságára vonatkozó hiie-ket. Eszerint -16 hadosztály áh fegyverben Angliában. Az ország három körzetre van osztva; Északon 13, középen 13, délen pedig 21 hnosztá\'y várja a támadást. A csapatok felszerelése kitűnő, kiképzésük azonban gyenge. A,z angol gyárak hcienkint 30-10 uj gépet gyártanak ugyanennyit kapnak tcngeientulrór. A\' hiány Inkább pilótákban vau. Épp ezért
Anglia már amerikai repülők segítségét kéri.
Ezt a célt szolgálja vitéz Keresztes-Fischer Fefleuc belügyminiszter rendkívül nagyjelentőségű törvényjavaslata, a nép- ő>- csu\'ádvéde\'emér dekében.
Meg keit szűnnie egyszersmind ín-korra a felülről való lenézésnek, de olyan életkörU\'ményekct kje\'l leiem-teni, hogy megszűnjék a felf^ó való irigység sz^teme is.
Ily gazdag országban, mint a miénk, amely bőségesen leríni még az aránylag gyengébb esztendőkben is a kenyeret, földünk méhét©n kincsek lakhatók s föfdjén Európa egyik legkiválóbb népe ét, nem lehet az, hogy elhanyagolt, az elérhető tegma-gas&bb emberi színvonalnál mélyen alacsonyabban *S\'o embeiek legyenek.
Ahhoz, hogy e*t " munkát elvégé" hessük, uj embertípusra van szükség, arra a mngyai* embmte, aki az egyéni érdeket meg\\Bli, amint a közösségről van szó. A kői Iránti áldozatkészség és kötelesség tudata ke", hogy áthasson mlnu^nnyiuukat, mert az-
ilyen gondolkodás nélkül az önzés, az egyéni harácsofá^ kö\\etkezmón>e a nemzet pusztulása lesz. A, nép- és csuládvédefmi javaslat gyakorlatba vitele tagadhatatlnnu1 nagy áldozatot kivan a nemzettől. De nem *\\x-dunk eíképze\'nl o\'yan á\'doratot, amit meg ne hoznánk azért, hogy az el-érhetöiegmagasabb színvonalra eme1-jünk magyar néposztályokat, olyan dolgozó rétegekel* amelyek jobb körülmények közé jutva, nem aggódnak már azon, hogy fesz-c mit a tejbe aprítani feleségnek és gyermeknek, nem rettegnek az Isten által adott bő gyermekáldástól s a meg-szüleettt gyermekek gondozása, fel nevelése és lábraáilitása ntór bftttí csak a munkában görnyedő szülők gondja fesz, hanem törvényes intézkedésekkel segítséget nyújt magu Q\'A állam ís. | t
És ha a magyar föld rónuságal kitárulnak az újra éledő magyar generációk előtt és ezek a rónák nem lesznek elérbjetelieu vágyálmok, ha-
A* amerikai lapokban mér meg is jelcn-lek a felhívások, hogy azok aa amerikai pilóták, akik 260 órai repülést tettek már, je\'entkezzeuek Ka, naoMban a megadott elmeken. Érdekes, hogy az angol szolgálatba álló amerikai pilótáknak még hűségesküt sem keh "tenni. A harctéri események közül
az olaszok afrikai nagy győzelme
a legjelentősebb. Az olaszok Szudán ban ós Kenyában nagy e\'őrenyomu-
nem a közerő támogatásával az egyéni munka oda haladhat, hogy a saját ekevasat is befo;resztheti a magyar fö\'dbe, nincs aggodalom aziránt, hogy nemcsak a föld fogja -utanl bőségesen áldását, de a magyar nép szaporodásában is bekövetkezik olyan egészséges lendü\'Bt, amí a legjobban . biztosítja a nemzet jövőjét.
Ha nem kell arra gondolni a rossz sorsban élő magyar embernek, hogy vándorbotot vegyen kezébe Ős tengerentúli kü\'államokban ke.essen kenyeret, hanem megkapja idehaza a munka és fejlődés iéhfe,tűsé-gét, nem keh félteni országunkat attól, hogy a magyar gyermekek szava nem fog felceondü\'ní a hegyek bércétől az A\'föld rónoságálg véges végig,
Ezért "üdvözöljük mi igen nagy örömmel a belügyminiszter javasU-tát, mert rendkívül sokat várunk an-nají gyakorlatbavilelétől s ezért ait mondjuk: tovább ezen az utoii s itt ne legyen n^gál\'iás! , , > ,
ZALAI KÖZLÖNV
1940. luliui 17
Négy évfolyamú közép-kereskedelmi leányiskola terve a kanizsai fin-kereskedelmi iskola mellett
Az egyéves női kereskedelmi tanfolyam legtöbb növendéke álláshoz jutott
FürdőSEy?*
. Szomolányltól.
lásokat értek el. A dolaí háromszö-t**t már a világháborúban kikÖlfll-ték maguknak az o\'íiszok, nz migo\'ok oda ls Ígérlek nekik, de a -béke-kötéskor megtagadták a terület "átengedését. A mostani clfog\'alássa\'"e ientöscn megrövldü\'l a kenyai arcvonal" ís, ugy, hogy »z ango\'ojí kény-telének \'eiznek a Tana-ló mö^é vonulni \'. . .\' ; 1 Európa uj rendje is, egyre többjet szerepel n világi sojtó hasábjain. Gayda ís errö\' vezér cikkezik a Giorno*\'e di Italiában és azt írja, hogy az uj elrendeződni gazdasági -ujjáépitéinek keli kö\\#> nie. Nem tűrhető, hogy a nag/ em-zetek gazdasági abiieade\'lségben é jc nek. Egyes természetes központok köré nngy gazdasági körcetek alakulnak, kl amelyek azonbm n©,n lesznek mereven eltárolva, ham-m összhangban működnek. A* alap: a nyersanyag igazságos elosztása, i É\'énk figyelmet kelt
a japán kormányválság,
amely va\'ószinüleg nagy belpolitikai, vá\'tozásokat ídé>- p\'Ű jppáub^n. Római jelentések szerint a legestj. Jyesebb Je\'ö\'t Konoye herceg, aki \' egyben az uj egysOgpárt vereté ;ét
Váttainfi. , : | | : | ,
A, császár a jajiaí kormány lemondása után magához kéreiie Kadó márki föpecsétört éi tanácsol ké\'t löie. A iöpccsélör visszautazott Töf klóba és azonnal tanácsot hívott ösz sze. Maga a császár is megszakítva nyári pihenőjét, visszautazott a fővárosba. Valószinü\'eg még ma dönt a császár az uj miuisztereinöki mtay-bizás ügyében, addig « vo\'t kormány intézi az ügyekéi. Tokiói körökbe;.! is Konoye nerceit emiegelik kormányé inókkén-t. t , _ ( (
Félelem én izgatom lett árrá Angliában
Rónia, juvius 17 A Slefani-iroda nyngatenrópai tudósítója Angijából hazaiért" semleges ha. jók kapitányaivá\'! folytatott beszélge. test ós ennek afepján megállapítja, liogy Ángyában a íoa-lem ós az izgattam lett úrrá mindenkin., A régi gdg a vereség goudoíkUáru még iouamad
egye^jOkben, de bcáiják, hogy a való. ság pusztuást igér. a kormány ellen egyre nagyobb iosz az elégedetlenség, mórt a bajok TelUlézöjét bonue iái. Jak. !,\'{.,
A falvak és vámosok leié vannak katonákkai, de leíe sincs kiképezve. Anglia nem számithat löbbre, nünl 12 hadosztályra. Az egyeden komoly erö a badittotltt, ha az nem ludja anegakadályozni a partraszállást, Angdu** örökre ervoiz telte a játszmát,
Málta, Gibraltár és Alexandria bombázása
Róma, julíus 17 Az oiasz repülök ismét Ixnnbázlák Máítát, Kél angot\'gépet lelőtták. A szi-
(Folytatás a 6. oldalon)
A „Ferenc József keserűvíz régóta kitűnően bevált báziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan haló természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést Javítja és az étvágyat.fökoiza. — Kérdezze meg\'
Ismeretes, hogy az uj iskolai évadtói kezdve a nagykanizsai felsőidé .-es-keclelmi iskola a miniszteri te.ide\'-kezés értelmétlen közép-kerekké, deimi Iskolává vá\'t. Ei-ei kapcsolatban most érdekes tervvé" foglalkozik Surányi Gyula, az intézet igazgatója. Ugyanis o felsőkereskedelmi fiúiskola mellett eddig egy egyéves női kencskctíe\'mi tanfolyamot tartottak, amelynek évröl-ó/re több volt a növendéke. Hogy missziót végiBít az egyéves tanfolyam, ml sem bjzonyilja jobban, hogy a kereskedelmi tanfolyamot végzett leányok \'legnagyobb része elhclyfe^ódött. E* voU az okaj hogy mind több leány keresi* fel a nagykanizsai íeisökcrcskedalmi fiúi iskola egyéves női kurzasát-
A2 uj középfoka iskola mellett most Surányi Igazgató azzal a terv*
A város, mint minden évben, az idén is egy csoport szegó.iy "gyermeket nyaraltatott Bájton bprónybeu, ahol \'az iskolában nyertek elhelyezést. Olya ugyennekekrö\' vo\'l szó, akik valóban rászorulnak va testi-lelki feiüdtUésre a terméizei ölén. A, lelUgylctciei a Szociális Mi«-ló kedves nővérei veszték, az o kipróbált gondosságukkai és körültekintésükkel. Dr. Králky István poi-garmester és neje több Üben meglátogatták a kanizsfU gyermeke^ ea elbeszélgetlek vcük é> sokban s^git-ségükje voltak. Feicjlhetet\'eu lesz «\' kanizsai gyermekek szántára a Bu-latonberényben el tö1 tölt nyaralás.
A jpoigéi-mester minden lö\'jekvése az volt, hogy még egy turnus kanizsai szegény gyermek kerülhessen ki
A Földközi tenger hossza Gibraltártól a Szuezi csatornáig számítva kereken 3C00 km. Legnagyobb szücssége 1600 km. A legkeskenyebb Szicília és Tunisz közi: mindössze Ml km.
A Földközi leuger Angliának, az angol kereskedelmi és katonai politikának fokozatosan egyik főutvonsfla \\Hcit. Gibraltárt 1704-ben, ,Máttút az 1800. évben kcbo\'.czle bo a brit birodalom; " lolyljatójogos útvonalon Aden 1839-ben, Perijn pedig 1857-ben került
vei foglalkozik, hogy parallel a fíu Intézettel, egy négy évfolyamú női közép-kereskedelmi iskolát áhil fei (ahol nz egyéves kurzust végzclielt is tovább folytathatnák tanulmányai" kfftjj, amely számos női állásra képesítené a. növendékeket. A terv a város fegszékísebb rélegolben a legnagyobb rokonszenvre talált.
Surányi Gyuin igazgató még e-fin a héten megteszi javastatait dr. Krát-ky István polgárm2stenick, nkine!* polgáiTnestcrl programja, Nagykani-zsát erős iskolavárossá ?8jleSztlS.il és kiépíteni. | | ; |
Amennyiben Surányi igazgató javaslata testet ö\'t, Nagykanizsa egy életrevaló és szép jövőre s-ámitó uj Iskolával gyarapodik, ame\'y a vá-nos gazdasági éleiében is jelentős szerepet fog bjetői leni.
Berénybe a Balaton á\'dásalt evezni. Hiszen annyian vaunak, akik, noha a Balaton közvetlen szomszédságában vagyunk, nem jutott osztályrészül a Balaton szépségeiben gyönyörködni. Szegéaiyiségük még e^t sem engedi meg számukra. Azért megre\'e\'ö anyagi iedczcüet keresett egy ujubb gyermektunius nyaral tatására, ami sikerült is. Ugy, hogy ju\'ius végóu egy ujabb nagyobb turnus indu» Nagykanizsáról a kedves Kék-Ekeiéit-tes nővérek vezetése alatt. E* a .gyermek-csoport is a herényi e\'eiuí ísko a
tantermeiben nyjer elhelyezést- ,
Valóban szép és nemes szociális munka, a nincs te \'epseg gyermekeinek Örömöt szerezni és tcsii-szjeHemi fej-lőílésükrő\' gondoskodni.
angol kéz alá. Mussolini 1930 november l.én Milánóban azt mondta a Földközi tengerről:
— Itália egy szigetnek tekinthető, ame\'iy a Földközi tengerből emelkedik ki. Fz a tenger Kugybriláunjn szamVua egy ut a so.it Rözüí, vagy ulrövldirés, amelynek révén gyorsabbon érheti et távoli lerriloriumait. Ha azonban más, jiak a Földközi tenger mindössze egy^ ut, — nekünk maga az életi jjp
A Gibraltár-szoros a Földközi tengert
TDlKisztltás kg.-ként . . 1.40 P
Vargánál
fiy]jlí: Uarthy N.-öl l Gyáiláp: Wwiixti
az Allanli óceánnal köU össze. Szó. lessége mindössze 15 km. A gipraltárí • sziklafészket, a világháború után az angolok különféle \'kaliberű ó; nagy. ságu lövegekkel rakták meg. Az e,-ö. (ülések modernizálását 1934-ben kezd-lók. A tenger ke\'ctl Jtijáratánáí — a Szuezi-csatománál — S\',in!én élénk erődítési tevékenységet folytattak, Ke. leien Alexandria, Port-Said és Haita az angolok föerösségc. Középütt pedhj \'Málta. ,
Oi\'asz részről a katonai támpontok egész sorozatát találjuk. Ezek egyrészt Szicíliától Líbia és Klrenaiktt felé hu. zödnak, másrészt a Uodekíuiéíosz.szi-gelcsoporttól Libiáigi Jelentős olasz támaszpontok Sardinia szigetén: s. Flelro, S. AníicOco, Cagllarl és Madiia. I :-na. SzkiUu szigetén: Tmpani, Sira-eiisn és Messiua, Az olasr ¦észíi;:;at\'rik \'i partokon: Tripo\'i, Beugházt és Tóbruk, Igen fontos szerOjK; van a Tunisz és Szicília közé esd Panlcil-iria szigcUick, mini ule\'záió támaszpontnak a Földközi tejiger felé hosszában. A IX)delia-nézosz szigetc.soi>ort jelentős olasz biztsai: Hodi és Lerósz. Maga,! «k ugy-nevezett <olasz csizmái, számos tényleges támpont szegélyezi: Génüa, Spe. zla, Gaeln, Nápoly; Tarflnló, Iirltidisí, Ve.ence és Póla. ,
Francai részről uz anyaországnak \'Marseille és Toulm a nagyobb hadi-kikötői, Az északalrikni parton Spa-nyoljMarokkó IvatárátóJ kdei felé menve ezolíct az erősítéseiéi találjuk az algíri és tuniszi jxirtokon: íMersel-Keblr, Oran, ftloslagahera Algír, Phi-iipiMíviU, Bonc, BSzerta és Slux. Ui-zerla a legnagyobb francia flott.erös-ség Tunisz tengerpartján, MerseMíebir az oráaii öbölben. Mpstagnnom klkolú-jél a lon^dóvadászok és teiuje.ulait-járók lámpontjává építették ki a franciák.
Szicília és Tunisz közé csík néhány sziget: a brit birioklásu ,MálU és Gpzo, valnmbit az olasz Pantollarii, Llnosa ós I^unpedusa. .Pan^eilá.riától Gozo 200, Linosa 112 ki \'x> méternyi re fekszik, Unosáiól Málta Í20;kilorhé<é\'r-nyirc, Goto egészen Málta szomszédságában van.
A Doüekauézosz-csoiwrl legnagyobb és legjobban megerősített szigete: ltodi 250 kiloméleniylrc esik a líbiai Portó Bardieálól és 350 kííomóLemyire Alexandriától, ltodi és Ciprus kózt a távolság -100 kilométer.
A palesztinai Hajjá arról nevezetes,
hogy ill van a mossznJi olajvezeték kejeü végpontja. Rodl és Haifa egy-másközü lávoks/iga mintegy 000 km., Cipruson keresztül\'. - • l . .
A Szuezi csatorna hossza 100 km., szé-essóoC -15 mé.er, uió.ysége 11—12 méter. , , | t i , ,J
Megszüatek a korlátozások az autóouszforgalomban
Ismeretes, hogy július elején a Mivaut autóbuszvonalain is bizonyos korlátozásokat léptettek édetbc. Mint most a Mávaut ktrcmlellsége közli, " Nagykanizsát érintő vonaliakon a július 2-án éieibcléj)telelt korlátozásokat meg-szünteu\\k. így a tegnapi naptól-\'a kirendeltség összes járatai isméi közlekednek. A zalai Közlöny Zsebmenetrendjének autóbusrmenel rendje tehát változatlanul érvényes az összes vonalukon. \\ , * | ¦; ; 1 .
A Magyar Vöröskereszt sok\' oldala feladatának elvégzéeére milliók keltenek I Adakottt
VáPOSi Moiqé. Szerdán és csütörtökön
16 éven felülieknek!
A nini modern fiatalság élete. SIMONÉ SIMON főszerplésével
itjuság
Merész, de természetes. — AktuAlis Hicadé ElöadAaok kazdate S, 7 éa 0 órakor
Ujabb turnus szegény gyermeket nyaraltat a város Berenyben,
a Szociális Misszió kedves nóveiéinek vezetése alatt
Földrajzi kirándulás a náborus Földközi-tengerre
1840. július 17
BALA1 MOZLOtff
ferencjózsef
KESERŰVÍZ
Hem (etejtíUtk!
_ Ilii kölelcsséglcljcsilésé-
I UH. HL 11. I vel ^ m\'arSauiak ön-
I--_-1 feláldozó lainoHiitrtsi\'ivnl
(ünteke ki mánál ozc.n !1 napon Mátó János völl marosvásárhelyi [). honvéd huszárezredből i tizedes. Százada (Jró-ileklő\'l északra állott Itarcbon az oroszokkal. Mint küldönc altisztet |>a-rauesnoka többször\' egymásután küldte fontos parancsokkal a küzdők vonalába. A bevés ^lüzliareban már itt fogyni kezdett n {lőszer; Máté tizedes erős t\'.\'lcjisége-s gyalogsági lüzze.1 inlt-sem törődve, nemcsak parancsálodásAI hajtotta végre haláltmegvotö bátorsággá, luuícm önként inlnden ogyos ntja nVkirltndvBi annyi lőszert vitt küzdő bajtársainak, amennyit C6ak elbírt. Vitéz magatartása elismeréséül a kis ezflsl vitézségi éremmo! tüntették ki.
Bátran és effszánlan viselkedett Bá-rány Aábert volt budapesti 30. honvéd gyalogezicdbolí honvéd, A Lemberg körüí\'i harcok alatt mint járőrparancs* ndk azi « pajnnosoi kapta, hogy foglyok ejtéseié is törekedjék, akiknek a vUitamásíii révén azután eilenőrizhes. sék az oroszokról alkotott helyzetképet. Kimek a fe\'adatnak Bárány honvéd deiekasiul o\'cLC-i is tett. Kiliasz-náyváO az adódott kedvező alkalmat, egy nájánál háromszorta erösebb orosz járőrön rajtaülöti, annak 3 emberét lelőtte & a többit foglyul ejtette. A foglyok vallomásából igen Elekes adatokat tudtunk meg az oroszok helyzeteié a* vődefani relkészfülségéie vonatkozóan. Ezt pedig csakis Bárány lionvédiiek köszönheti ük, aki bátran foglyul cjtetlo az oroszokat. Kiválóan deiekas maga artápa ertismerésekőpeu a kis ezüst vitézségi órciuiuol jutalmazták oVöljárói.
Vasutasok figyelmébe I
Iguat«Any-fé«yké|i«k az eléírt míreiben olcsón, szakszerűen nálam készülnek. — Nem házalok, de mint vasutas leszármazott, ezúton kérem szíves támogatásukat. Vattáéit Bala fényképész Nagykanizsa, Csengery-ut t. szám, az udvarban.
(Szomolínyl melleit)
Rövid táviratok
ROOSEVELT, — Csikagol jelentés szerinl — csak abban aL esetben vállalja haimadstor li a jelöltséget, ha a demokrata párt egyhangúan jelöli. Hirek szerinl azonban a demokrata pártnak más jelöltje Is van.
VICHYBEN a francia kormány ujabb minisztertanácsot tartott, amelyen a külügyminiszter a nemzetközi helyzetről számolt be, azonkívül gazdasági és pénzügyi kérdéseket tárgyaltak le.
A NORVÉQ vasutak szerződést kötőitek a Kiupp müvekkel, amelynek értelmében három évig csak a német gyár szállít a norvég vasutaknak. A szállítást a közeljövőben már megkérdik.
A NÉMET-SVÁJCI gazdasági tárgyalásokat rövidesen Berlinben folytalják.
GOMBOS Gyulának monumentális siremlckoi álUtunuk barátai n Kerepesi lernclöben. f
LETARTÓZTATTÁK Buuios-Aircs-ben Barna (Braun) Sándort, az egykori .Világ, dmü szabadkőműves uj-5Sg kiactóhlvaUili főnöket, akinek Ja. kásán rengeteg parnográr köpet fog-\'uituk le,
„A Dalosszövetség büszke lehet a nagykanizsai Vegyeskarra"
Mit ir a hivatalos kritika a Vegyeskar győri szerepléseiről?
A Nagykanizsai Zrinyl Miklós Irodalmi es Müvészell Kör Vegyeskarának györl dicsö-ségé\'ől részletesen beszániolluik. Moót érkezeit meg a Magyar Dalosegyesüle-tek Országos Szövelségének hivatalos lapja, a „Magyar Dal", amely teljes egészében a györl dalosversennyel foglalkozik. A lap rét helyen is közöl részletes k\'itikát a kanizsai Vegyeskarról. Nehogy azzal vádoljanak meg bennünket, hogy csak magún* dicsérjük magunkat, álljon ill a Mapyar Dal két kritika-részlete sió szerint.
Az egyházi hangverseny kritikájában „L E." ezeket Írja a kanizsai Vegyeskarról:
„Az egész koncert műsorénik kiemelkedő értéke a Nagykanizsai Zrinyi Mik\'ós Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskarának nagyszerű szereplése volt: méllóelőadásban hozták ki a halhatatlan mesternek, Bach János Sebestyénnek halhaUt\'an művét, a „Jesu, mélne Freudé" (magyar fordításban: „ Uram, lelkem üdve 1") cimü, megrázóan szép motettát, Ketling Ferenc ihletett vezényletével. Szép volt. Esemény. A győri dalosünflep emlékezetes eseménye". ¦ Másutt, a Széchenyi-téri szabadtéri díszhangversenyről • beszámolva a következőket írja a Magyar Dal kritikusa:
„A következő Bzereplö a Nagykanizsai Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészei! Kör Vegyeskara volt, a
csoportgyőztes, klrálydljas vegyeskar, kltünö karnagya, Kettlng Ferenc vezetésével előadván Halmos László „Éneklő Erdély" című vegyeskórusát. Erről a nagyszerű vegyeskarról ugyanazt lehetne elmondani, mint nz előbbi férfikarról : ök Is már évek óta a legjobb magyar vegyeskarok sorába küzdöttek fel magukat. Már a legutóbbi székesfehérvári versenyen is a legminimálisabb árnyalattal kerültek második helyre. Ez azonban nem szegte kedvét a kitűnő énekkarnak, sőt példaadóan fegyelmezett magafaitással és annál kitartóbb munkával nézlek az elkövetkezendő győri dalosverseny elé. E lelkes és komoly munkának most meg is lett a gyümölcse. Szövetségünk méltán büszke lehet erre a nagyszerű vegyeskarra. Előadásukon a korális remekmüveken kicsiszolódott, nemesen éí üdítően Úszta vegyeskari kultúra melleit az egyes szólamok gyönyörű, egészséges hanganyagára és az egész énekkar hangszlnbcli kiegyenlítettségére figyeli Unk fel legelső sorban, Ketling Ferenc Igen értékes, szinte példaadó munkát végzett, umlg az ízlés és a tudás ilyen magas fokára emelte fel nagyszerű énekkarát".
Ennél szebb kritikát nem is kaphatóit volna Vcgycskarunk. Ez a hi vatatos vélemény mindennél ékesebb bizonyit.\'ki annak, milyen híre van immár az egész 0-szagban és a szövetségben a kanizsai Vegyeskarnak, legyünk, tehát rájuk büszkék, mi kanizsaiak is, mint ahogy a Szövetség is büszke reáju\'í.
A zalai falvakban is nagy lendülettel indul meg a Zöldkeresztes egészségvédelem
A vármegye vállalja az egészségügyi intézmények továbbfejlesztéséhez szükséges költségeket
A Zöld ke lisztes egészségvédelmi s/.ul-gálalot Zala varmegyében is sikerült bevezetni s annak áldásos működéséi ma már mindenki ismeri. A fojiödés azonban, ami oEyannyira kívánatos ugy Jtözegészségi, mint , szociális és nenvzelvédefjni szempontból, csak ne-hezenAnent, meri a költségeket a községeknek kd\'.lctl váltahiiok. Már pedig vármegyénkben inagyon sok a szegény, államsegélyfis község, amolyek ezeket a terheket nem bírták és nem1 Is bírják. A kormány tudatában van annak, mennyire íonlos az ogószségvédcími intézmények zavartalan működésének biztosítása, de ismeri a községek hd!y-zelót is, épen ezért a bel ügy miniszter ren dd\'e\'e t adot 1 ki, amoty Lehetővé leszi a rendkívüli fontos egészségügyi intézmóuyuck továbbfejlesztését azál-trVL, hogy annak költségeit a vármegye* háztartási költségvetésükben biztosítsák. 1
Zala vármegye vezetősége örvendetesen vette tudomásul ezt a rendel ko-
zÓst, amely nagy tendüilo!el ad a megyében nz egészségvédő\'cinnek. Meg Is lelle már az alispán erre vonatkozóan a szükséges rendelkezéseket. Ügy-részi tAvégezleU a szükséges anyaggyűjtést, másrészt pedig intézkedik aziránt, hogy a jövtí évi költségvetésbe már beillesszék a szükséges fedezeti ösz-
szcgol.
Bízunk abban, hogy a vármegye közönsége, amely a közeg&zséjrnggycí szemben nem volt sohasem szűkmarkú, söt annak érdekében áldozatoktól som riadt vissza sohasem, kész örömmel szavazza meg a Zöldkcroszl céljaira Is a szükséges összeget.
— Naptár: JuIIub 17. azerda. Rom. kat Elek hv. — Protestáns Elek. — Izr. Tham hó 11.
OozttrdŐ nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (hétM, nerda, péntek délután kedden egén nap nőknek).
Naponta
FRISS VAJ
kapható
Tafiic/*ti fű8zer- és csemege 1 kereskedésében.
Megbízható tartós selyemharisnyák XX
Divatcsarnok, Fö-ut 6.
Szerda
Állandó nlumiook h«tk8n*poko4i Budapest !. nfiwria
6.4B TorrA Hírek. Kőkemények rtanglemeeek, — Utána étrend. ~ 10 Hirek. — 11.10 N\'emretköxi TUEjaOzó-uolgálat. — 12 Harangszó. HimnuM. IdőJéráBjelentős, — 12.40 Hírek. — 18.20 Időjelzés, Idő járás jelentén. -14.35 Hirek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Axfolyamhlrek, piaci árak, éleim Iszerár*k. — 16.45 Időjelzés, Idő-Járásjelentés, hirek. — 17 Hírek sifo. vák és magyar-orosz nyelven. — 19.15 Hirek. — 21.40 Hírek, idő járásjelentés, hirek stlovák é« magyar-orosz nyelven.
BUDAPEST I.
17.15 Kapitányry Albin eJőadása.
— 17.40 \'Mursl iílok cdgányzcnekani. — 18 Felolvasás. — 18-45 A papírgyártás titkai. Beszól BUdlnszky Sándor. — 10.25 límml1 Braun zongorázik. — 10.55 Maderspacb Viklor oMadása. — 20.20 Budapósfl Hangverseny Zenekar. — 2210 MHudszenli István énekeli, Farkas Jenő cigányzenekara. — 2320 Tánclomezok.
•UDAPEST II.
19.25 Dr. Csapodynó Gárdonyi Klára előadása. - 20 Hirek.\' - 2025 Dr. Pataky Ferenc előadása. — 20.15 A rádió szaionzenckara. —- 2135 Tdő-járásjoicntés. \'
Csütörtök
BUpAPEST 1»
10.20 Somliiy Károly ell>esz61éseibŐL
— 10.45 Felolvasás, — 1210 Wektinger / EdO szalonzcnokam. — 1330 Lakatos/ Flórís és fia cigányzenekara. — 10.15 Htiszin luillg.dókiiitk.
17.15 Dr, Borsódy István dlőadáso.
— 17.15 Suki Tóni cigány zenekara. — 18.Í5 Dallos Sándor elbeszélése. — 18.45 Tánclcniezjok. — 19.25 Dr. Jend-rasik Aladár orvosi előadása. — 19.45 Hangicímez. — 2020 Pompőj végnapjai. Hangjáték. — 22.10 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 23.25 Farkas Böia cigányzenekara.
•UDAPEST IU
10.15 Hangleincz. — 1845 Felolvasás. — 10.15 Bán Sándor zongorázik.
— 20 Hirek. — 20.25 Zenekari müvek hanglemezről: — 21.35 rdöjárásjclcnlós.
Slrem lékeket,
sliliíllíl. saalemnt, W\\ talítaittt
szakszerűen és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragómesternél, Király-utca 33. Nagy rfreadék-raktár. Telefon 615.
Jóslat:
Még élénk éazakl, északnyugati szél, egyea helyeken zápor, keleten zivatar. A hőmérséklet nyugaton alig változik, keleten csökken.
A Meteorológiai Intézet nagykanltsal veg^gyelóallomása Jelenti i
Hémörtéklet tegnap ette 9 órakor + 16 2, ma reggel +130, délbw -{- n-\\.
Caapadék 7i Z •%.
1940. Julius 17,
Somogyban Is megkezdődött az olajkutak fúrási
Az első fúrótornyot a szomajomi legeida állították fel
Néhány hét óta a MAORT hatalmas teherautói Nagykanizsán át hatalmas gépeket, kazánokat, csöveket ?8 állványrészeket szállítanak Kaposvár felé. Nyilvánvaló, hogy a Somogyban is hosszabb idö óla folyó kutatómunka vezetett er dményre. Most megerösilve feltevésünket, a Somogyi Úfság c\'mü kaposvári laptársunk tudósít a somogyi olajkutatás! munkáról a következőkben:
Szomajom községben a Magyar Amerikai Olajipar Részvénytársaság Olajmezőre bukkant a községi le-
geltetési társulat közlegclöjén. Már munkában is áll a táraság 30—40 embere, akik megcsinállak a túrás színhelyéhez autóközlekedésre alkal mas utat, a Kaposcsalornán teher szállításra alkalmas, uj cWs hidat épifeltek s Ml már az 52 méter magas vastorony a községi közlegcl\'n s a napokban megke7dődik a nagy reményekkel kecsegtető fúrás. A társulat mérnökei — az eddigi mő résekből és vizsgálatokból következteive — igen nagy reményi fűznek a fúrásokhoz.
951.000 métermázsa kenyeret eszik egy év alatt Budapest
S41 millió darab péksütemény, 434.000 mázsa liszt
A fővárosi pénz ügy igazgatóság adatai alapján a Statisztikai Hivatal Összeállította 3954 olyan ipari üzem és kereskedés adatalt, amely őrlemény feldolgozásával, tárolásával, vagy eladásával foglalkozik.
Az adatokból kitűnik, hogv a főváros sütőipari 1939 ben 822.791 métermázsa lisztet dolgozott fel Kenyérsüléshez 679 605, péksüteményhez 130 001, cukrászsüteményhez és kétszersülthöz 7477, szárított tésztához 5808 buza- és fűzi lisztet használtak fel. A kenyérsütéshez felhasznált lisztből 951000 métermázsa kenyér készült. Ha a logyabz-tást egyenlőnek vesszük a termeléssel, ez a mennyiség fejenként és évenként 60 9 kilogram kenyeret jelent.
A főváros mln\'en egyes lakosa tehát naponta átlag nem érészen egynegyed kilogramm kenyeret eszik meg
A péksüteményhez felhasznált lisztből 341 millió darab péksütemény készült. Az egy fejre eső átlagos év! fogyasztás léhát 305 darab volna.
A tészfagyánk ég más élelmiszer ipari Üzemek az elmúlt évben ösz-szesen 84.904 mélermázsa tisztel használlak fel, a magánháztartások lisztfogyasztása 1939- ben 349.910 métermázsa volt összesen, vagyis egy-egy lakosra állag; évi 314 kilogramm liszt jutott. Ez naponként és fejenként alig 8*2 deka lisztnek felel meg.
Terményeit tűzkár ellen áialánybiztositás keretében biztosithatja legolcsóbban í
Exhumáltak és felboncoltak egy nyolc hónap óta eltemetett zalai asszonyt
Az a gyanú, hogy nem természetes halállal halt meg
Meghozta-e a várt eredményt az NTE—Zrínyi egyesülése?
Zalaszeiitmihá\'yi ju\'ius. 17. (S«] .tud.) A kis ZalaszentmiNáiyi községet érdekes eset tartja hga-lomban.
Ugytonis még a muU év novemberében történt, hogy Kulcsár Ist-váimé szaWtétt Bíró Regina hirtelen meghalt. Az asszonyt annak rendje szerint cl ls lemették. De alig pihent néhány napig a földben a község népe \' között kü\'önös hirefc terjedtek Bt az asszony halálát illetőleg. Azl hireszteltek, hogy valakinek érdekében ál\'ott az asstony \'hálám. A jilr eljutott a csendőrség fü-
léhez, ame\'y több embert hallgatott ki és ennek alapján jc\'entéd tett a klr. ügyészségnek, amely a nyo<c hónap óta eltemetett asszony holtlestének íelbonco\'ásál iuditváiuozta.
A vizsgálóbíró és a kir. ügyjésiség képviselőjének feWétében az exhu-málást tegnap délután foganatosítót ¦> ták a község temetőjében majd Döl-boncolták a holttestet.
Az üggyé\' kapcsolatban a csendőrség egy községbelít örjíette helyezett.
A község népe lázas Izgalomban várja a további fejleményeket.
r.
Lépést tartani
a rohanó eseményekkel csak ugy tud, ha a .ZALAI KÖZLÖNY"-* járatja.
A Zalai Közlöny előfizetőit órákkal előbb értesiti a világeseményekről, mint a fővárosi sajtó,
1
Egy évvel ezclöll a két egyesület vezetősége tárgyalásokba kezdett az-irányban, liogy sportszempontből kívánatos volna a két egyesületnek fuzionálása. Sokan voltak ellenzői .az egyesülésnek, azonban az NTE vezetősége meghajolt az ének elíílt és a fúzió, IHctve a beolvadás megtörtént. Jó magáin ls egy ideig az ellenzők közé larloztam, később gondoltam, bogyh\'a a kitíkcölt célok valóra válunk és ha nz uj egyesület virágzásnak indul, csatlakozhatunk Szeged, Debrecen, Szombathely, Salgótarján, Sopron, stb. sportvárosok közé s milyen jó Ls lesz a kanizsaiaknak. Mert no:n tagadjuk, ml is szereltünk volna Nemzeti Bajnokság résztvevői lom!, ha nem ls az első osztályban, de « másodikban, Illetve az újonnan megalakult harmadik osztályban.
. A kitűzött oél az volt, a kát egyesület játékos anyagát egyesítve, megnyerni Délnyugaton a bajnokságot és bekerülni a Nemzet! B-be.
l-s ml történt? A helolvadásra mondhatom igen teklutélyos számban felvonult a kőt egyesület tábora, igen szép és lelkes szavak hangzottak ot s aki az egyesülés elén volt és annak hangot adolt, bizony nagyon nini maradi. Mi történt tovább? Az elsíi választmányi ülésen még elég sokan voltak a Zrínyi lálwrn részéről, foko. zatosan azonban vissza vonullak, ugy hogy a legutolsó Ütésen, melyen az egyesü\'eí elmúlt évi besz.4moTóját és jövő Lvl leneil táriák feV, már csak Összesen hárman jcenlck meg a volt Zrinyi vezetők részéről. De nem sokkai léKintétye&ebb számban az NTE részéről sem.
z elmúlt egy év tapasztalaial alapján joggal megáll ipithaljuk, tiogy az egyesülés csalódást kel\'clt. A Zrínyi tábora nem csatlakozóit nz ujjánla-ku!| ZMNTE/berágnak kevesen léplek l>e, tagsgái rHj«f esiik néhányan tizei-nek, ugy hogy kisebb laglábora von jcentoí nz uj ZMNTE-nok, m\'nl nz-előtt volt nz N\'TE-nck.
A csapattól is lényegesen többel váriunk és tegyük hozzá,\'hogy joggal, anert a két egyesüetnek annyi jóképcs. ségö futballistája volt, hogy mjnd\'nki fö\'ínyes bajnokság nyerést és egy év múlva egy jói összeszokott csapatot várt. A csapal eleinte — annak ellenére, hogy sorra nyerlo inérközéscit, — döcögött.
(Mindenki nzt gondolta, hogy ez csak átmenet, n csajMtt lassan összeszokik és rövidesen nem csak győzelmeket, hanem szép játékot is\'láthatunk.
Továbbra is csahÓdlunk, Most már leszögezhetjük, hogy
a csapat vezetésében volt a hiba.
Hétről-hétre változtatták a csapatot. Ha a szükség ugy kívánta, hogy egy ember sérülés, vagy bármilyen oknál *fogva nem játszhatott, ükkor nem játszhatott, akkor nem egy fiatal tö. rckvő ifjúságit láttunk a helyén, hanem 2—3 helyen megbolygatva a csapatot, a középfedezetet összekötőben, nz összekötőt középredezelbcn, a hál. védet balszélen ós ehhez hasonló fel-forgalásl láttunk hétről-hétre és nem volt a vezetőségben egyetlen egy em-
ber ícm, aki oz c"on liltó szavát felemelte volnn.
Vájjon miért is van tuIbaUszak-oszlály? Kérdezhetjük joggal, ifiért van a futballszakosztálynak e\'nüksfgc és mlézŐsege, ha ;hélrül-hétrc csak lürtc ezeket a IcheíétCenségcket, p*dlg nem azonosította magát a történtekkel-. Szabad leli vollta.e az edzőt olyan jogkörrel Felruházni, hogv nincs -senki-nek botesséCnl valója, mindennek ugy koll történn\'c, ahogy az edző akarja, ha az az egész város S|X>rl(ársadalmíl. urtk az ellenzésével is találkozóit.
Az eredmény azulán uom maradna, lolt of. Ebben az aránylag igon gyenge mezőnyben tein sikerült n bajnokságot megnyerni, bélről .hétre csökkeni az érdoklöiiéí a mérkőzések Iránt. Te-hát ncmcsnffc hogy " várt erkölcsi sikert nem hozta inog az cgyosülé-s, még anyagukban\' sem &}i rózsásan az újjáalakult ZMNTE.
\'Minden sportemberro igen nagy szükség van a fuzionált ZMXTE.brn. Nem csak beszélnünk, hanem cselekednünk ls kell. Nem várhatjuk egye. siVetünk sportszerető polgármesterétől, ufkl a 2MNTE ehiöke, Hogy mlndenl
maga cso\'.okedjon. Az egyesülés nagy
hívei álljanak mosl az egyesüld nieUé, lépjenek 1k) Ingókként (jelentkezni Töltő fényképésznél! és K. Nagy Lászlónál lehel), támogassák az egyesületet, meri a kitűzött cél csak ezesetben érhető el. Sajnos hivatali elfoglaltságom távol tart az egyesület vezetésében való aktív részvételtől, do igen kérem n ZMNTE összes vezetőségi lagjait és sportnarátaimat, hogy tömő-rítt jenek, álljanak mellénk, hogy a ZLMNT1-\' méltóan képviselhesse Nagy. kanlzsa spuriját.
(O/0
28 milló márka, 18 millió Hra és 27 millió cseh korona a magyar sertés- és marhakivitel évi hozama
A magyar átlatklvitelt a mult f"v óla a földmivelésügyi min^szt.r fennhatósága alatt működő Magyar Állat és Állal! Termékek Kiviteli Szövetkezete inlézl. A kivi el ásJSsszes viszonylatokban fennakadás {nélkül bonyolódott le. A kisgazdák álla\'ait a pzövetkezel a saját felelősségére exportálta, sőt még a szükséges blanketták kitöltését is a szövetkezet tisztviselői Intették el. Az egy év eredménye szerint a szarvasmarha hozama Németországból 18 millió márka volt, amihez az olasz visrony-latban 18 millió lira és cseh viszonylatban 27 millió C6eh korona járult. A sertéskivitelböl eredő bevétel 4 millió márkát, a zsír- és szalounakiviteí eredménye pedig 12 millió márkát tett ki.
Ballonkabátok Felöltök
impregnálása
PÁLCSICS-nál
Telelőn : üzlet 533.
Telelőn : gylr : 344.
ferencjőzsef
KESERŰVÍZ
jmö. |u]íusj7
— (Névmagyarosítások)
Dr. Klúndfl Károly nagykanizsai lendőrfo^abnazógyakornok Tama\'s.ra, Gyuris I.ász\'ó komárvárosi Máv s. liszt GyőrváriJra, CbcrjKieker Józsor rfióskáíi lakos Pölöskei-rc, Schieiuing Dezső nagykanizsai lakos, síakaxzve-zelő Endródi-pc, Bunczom Józ^et palini lakos BékÖs-re, Bicsak István mura-keresztúri lakos Gyimcsi-re váitoalalt.i családi nevét belügyminiszteri enge. déllyet
— íjóváhagytfk ZMNTE alapszabályul!)
A he^ügyinijiLszlCr a kél nagykan\'zsai sporlegvesirlel egyesülésével, aUikutl Zrinyi Miklós Nagykanizsai Torna Hgy. Itt (azeiöU Nagykanizsai Torna ügylet) módosilolt alapszabályait láltaniozia és jóvábagyla. \' . ,
— (Bajtársi vadásztalálkozó}
A világháború magyar lábori vadász-zászlóaljaiban és a vadászkerékpáros köle\'iékébcu szolgáló bajtársuk minden esztendőben bajtársi találkozóra gyöt. nck Össze Budapesten, Ezldóu szeptemberben rendezik meg találkozójukat, iune\'.y alkatommal megvalósilják minden vadász árnál: a vadászéin lók inü It\'icplczosól. A bronzszobor a budapesli városmajorban kerül Iciáliltásrn, Mi id-azok, akik a találkozón részi akarnak venn\'. ju\'lus 3t-!g jeíentkezzene\'i írásban vitéz Zákányi Győző tábornokai! (Hudapest, Vármegyeilázi), hogy n 75 százalékos utazási kedvezményre jo-gosltó igazolványt és a részletes tájé-koztalót megküldbessék. """
— (Felvétel a pécsi egyetemre)
A pécsi m. klr. Erzsébet tudomány-egyetemen az 1040—41, lanév I. 1« é,e rendéi beiratkozás 1040 szeptember 2-án kezdődik és 12-én végződik. Azok, akik nem voltak ínég ennek az egye. teamek hallgatói, kérvényezed utján nyeri felvételi engedély alapján init-kozhabnik be s az crnng. hilt.udo. mányi, jog és állam tudományi,. orvostudományi és a bölcsészei, nyelv és történél ludományl kar tanártestületéhez címzett fclvétcilj kérvényüket 1010 augusztus 31-ig nyújthatják be. A tandíjmentesség iránti kórvények augusztus 31-ig adhatók be. Idevonat, kozóiag a Budapesli Közlöny 1940 július második és augusztus első fölében incgjc>nÖ számaiban közölt részletes hirdotés nyújt bővebb tájékoztatást. , ,
A Magyar VÖrÖskereazt kot-dutazggény ! Adakozz í
— (Öt percnél hosszabb Időre nem zárhatják le a vasúti sorompókat j
A vasuli sorompóikat Horthy István Máv elnökigazgató legújabb uiasilása werint ezentúl csak 5, sőt egyes helyeken csak 3 percig szabad zárva tar. lani. Az elnökjgazgató felhívást üité-ttlt az autós társadalomhoz is, Iwgy a maga részéről fokozoltabb éberséget tanúsítson azokon a ^lelyekén, ahof az úttest a vasúti pályát keresztezi. Ite-\'"éjjük ezt a rendelkezést Nagykanl-ísán is betartják majd, ós a jövőben a.Csciigeri uti átjárónál sem kell 10-J5 percig vAmi.
KALA1 KÖZLÖNY
71"2m/m eső hallott az éjszaka Nagykanizsára
Csak a gabonaföldeken okozott károkat a vifur
Tegnap délután ritkán tapasztalható nagyercjü vihar vonult át Nagykanl. zsán és néVzalán. A viharfelhők már bal óra falé /gyüíekezick, de csak bét órakor kizúell Rvait. Alaposan me«-nyitotÜk az ég csatornáit meri reggel hét óráig Nagykanizsán 71.2 irfillmóler esfl huíiloli, ami szokatlanul nagy mennyiség.
A (villám több helyen bevágott Nagykanizsán és környékén, de károkai nem okozott. Egyedtfi a posta egyei gépei-
ben mulalkoztak zavarok a villámlások alatt. Sokkal nagyobb q kár u ga-boná földeken. A környéken \'helyen á7i, illetve — sajnos — fekszik Vízben a buta. A már learatott ói ke. pókben álló búza"! a vihar ereje legtöbb helyen szétszórta, igy itt Is károk mulalkoztak.
A nagykanizsai mentőknek ós tűzoltóknak szerencsére sem helyben, sem vidéken nem Akadt munkájuk.
Ml van a nép- és családvédelmi törvényjavaslatban
A belügyminiszter javaslata, nmeivel az cl- 1 mutt napokban szavazott meg a képviselőház, 1 mindössze hét b-akácból hét évtized sok mu-lasztását teszi jóvá. A* országos 1 Nép- ói Családvédelmi A\'ap mpgai 1 kotása uj korszakot Je\'cnt a mtigyar I ál\'am szociális gondoskodása terén. Az •laiigeteft, különálló szociális törvények "ói ív-ndclkiezések helyett át fogó és egycierrjei szociálpolitikát parancsolnak korunk vajúdó pnob\'é-mái-
Kercsztcs-Flscbe.- Ferenc belügyminiszter javaslata iCndkivü1 erővei nyul bele a szociális gondoskodás problémáiba a a Kép- és Oa\'ádve: de\'mi A\'apban olyan intézményt teremt, amely a nagy fc\'adatokat végre nemcsak megkje-esni ós kljclö\'ni tudj", hanem azoknak a megvalósításához a/, ál\'am egész tekintélyével és su\'yóvai fog hozzá. A törvény az uj alap szómára w óUnmi Illetékek-bő\' ebben az évben 28 mi\'lió pengőt, a következőben 41 mi"íó pe.igöl, 1912-től kezdve évienként legkevesebb 86 mil\'ló pengőt biztosit, de ezcnfelü1 rrjhjkapja még u* n\'ap az inségjáru\'ékok he\'yébe lépő országos nép- éi családvédelmi fcióladó hoza
dekát, amely ó.-énként íegaiább 20 pengő lesz. A megvalósításban. az alap elsősorban az önálló egzisztenciák megalapozására és számuknak fokozására kivan hatni s ebben 1 tevékenységében le\'sősorban a közjóléti szövetkeze te\'( munkáját hjvánju Igénybe venni.
Az A\'ap nem fo;; átmsnie\'.i segélyezéseket nyújtani, hanem azt akarja elöegltcni, hogy a tenzst szempontjából írtékes és saját hibájukon ki-vül fe\'emelkieini nem tudó, de önálló, boldogulásra eikafinas egyéneket és családokat juttasson blztoi egzisztenciához. Gondoskodni kivan arró\', hogy az érdemes csalódok bér\'őSzö-\\*etkezie\'.ékben, házépítőd akciókban, háziipari termelésben vehessenek részt | 1 1 ; í
Igen fontos a javaslatittik flz a része, amely a közigazgatást fokozottabb, szociális tájékozottsággá\' ki vénja ellátni a a közigazgatási alkalmazást bbonyos esclekbien egyenesen szoclá\'Is e\'őkép;e\'bé;hez akarja kötni. A családi pól\'ék é; a icSi-lédi bér be\\-ozetée ulán a Nép- ós Családvédelmi A\'ap meg[e:enlé e meniiit hatalmas \'épé ekkci viszi előre a magj-ar álam szociális munkáját. 1 i. .1 í ¦ I I
BOROND - ÚTITÁSKA
BÖRDISZMÜARU SZAKÜZLETBEN Nagy, válaastékl HaHli, íMImi 1. OIoaó Arak I
NAtaYKANIZÖA.- ^6x3^5-
— (Oiszágosan megszervezik ¦ taggyu^yöjtést)
A Nyersanyaggazdáikodási Bizotlság ¦legutóbbi őKckcz"ctéu relmcndt az a lerv, hogy országszeric megszerezzék a faggyugyüjtésl. A Bizottság ennek a kórdó-inck a mcgoldásám tervezetet dtfgoz ki, melyet a legrövidebb időn beiül eljuttat ille:ékes helyekre, hogy az ipari anyagellátás ¦szempontjából\' nagy jelcntöséggof bíró kérdést meg. oUdják.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 7 gyermek szüt\'eett,. 2 fiu 5 leány: Gombócz József 11 áv vo. natkiséríl ós Havanecz Máriának rk. jleáuya, [Mulk István pincér és Lakatos Máriának rk. ijeánya, Szlávccz Jánoa íöjldmfiws és Dani Anna. nak rk. ileánya, Baranyai Jáms napszámos és Hannadás KataJiunak rk. leánya, Vajda József napszámos és Sneff Annának rk. Jeáilya. Házasságon klvflj szüleiéit 2 fiu. — Halálozás 5 volt: BaÜ Ferenc kőműves segéd rk. 35 éves, özv. Standor Pálné Nagy Rozália rk. 84 éves, Szlávccz Erzsébet rk. 0 napos, Gcrveln Géza pék segéd rk. 55 éves, Vörös Terézia háztartás-beill rk. 11 éves. — Házasságot kö-löll 3 pár: Erdélyt János Máv óra-bóres rk. és Barlot Bozália rk., Márk BerlaUm polgári iskolai tanár ág. h. ev. és Horváth Edit oW, taallónő ág. b. cv., Szendéi György határvadász Örve- . zetö rk. és Tiszai Erzsóbcl rk.
— ^Összeszu(kálták)
Gazda István csapi 38 éves, nős gazdacmberl a mentők súlyos serüJó.
/sekktíl szállitották be a korházba. \'Arcán késlcV-eredő súlyos szurkálósdk vojtak. Azoniial ápolás alá vették. Kihallgatása ulkaimával clmondotia, hogy egy gazdatársa támadta meg ós szurkálta össze, akinek nevét meg is ucvezle. A nyomozás megindít!I.
— (Súlyos kerékpár- ?33 szerencsétlenség)
törtöd a balatoni országúton. Benő Lajos b-.űatoufürcdi lakos kerékpárjával nagy sebességgel a gyalogjáró sze-gétykövónck rohant Balatonfüreden és 0% szerencsétlenül zuhant az úttestre, Üogy &eheszélyes állapotban, összetörve szállították kórházba.
mákot wiim
valamint családtagjaid részére szükséges ujméretü 0Xő om. nagyságú lgaxolváay-f«avké>*k Hala«x müterméban
készlllnok. Horthy Mlklós-ii! 11. az.
A jugoszláviai magyar kisebbség kívánságai Czvetkovics elÖtt
Belgrád, július 17. Várady Imre szenátor a Jugoszláviai magyar kisebbség egyik vftze-töje kihallgatáson volt Czvetkovics miniszterelnöknél "jfisainngyarkiííabbi. ség kívánságait előterjesztette, A mi niszterelnök Igeneiét (ctt, hogy a kl_ vánságokat a lenctőség^ez mérten
ti
f alai ima .ittr*
IMO, jullm 17
többe
8 ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivafal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Cséplési mázsakönyv
ára fi*40 P
Hitelesítve kapható a Zalai Közlöny nyomdájában
Nagykanizsa, Fő ut 5,
Nagykanizsa megyei város adóhivatala.
B. 3043/1940.
Tárgy: Ideiglenes izegények részére kiszolgáltatott gyógyszerek árának megtérítése.
Felhívás.
Felhívjuk mindazokat, akik az e öző évben Ideiglenes szegénység esetében Nagykanizsa m. várostól közgyógya7ercllálásban részesültek, hogy hz igénybe vett gyógyticf árát a városnak léiitsék vitsza, mert ellenkező eeetben a felmerült gyógy-1 szer költséget, mint közlarozist, közadók mód.ára behajtjuk.
A tartozás pontos összegéről felvilágosítást, valamint a befizetéshez szükséges csekklapot az alulírott hivatal ad.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1940. Július 17.
Polay s. k.
ina v. számvevő.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
176/Ké 1940.
Tárgy: A eukorlejadag kiegásiltét^ szükségeisígének orvosi Igazolása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a rászoruló betegek lészére csak az 515/1940. B. M. és a 155000/1940. F. M. rendelet 10. §-ának megfelelően kiállított oivosl bizonyítvány alapján lehet legfeljebb 24 dkg ig felemelni a heti cukorfejadagot.
Felhívom az érdekellek figyelmét arra, hogy azok az orvosi bizonyítványok, amelyek korábban nem a meghatározott rendelet alapján lettek kiállítva, figyelembe nem vétetnek és már most gondoskodjanak a megfelelő orvosi bizonyítvány megszerzéséről, hogy a napokban megtörténő cukorjegyoaztásnál a zavarok elkerülhetők legyenek.
Nagykanizsa, 1940. július 13. 7i3 Polgármester.
(Folytatás
get állandó olasz ellenőrzés alatt van és az angolok már osak, mint légi-támaszpontot használhatják. Egyéb hadászati JetentőSégO a szigetnek megszűnt. \'
Madrid, Ju.liUS 17 E.llensógöS gépek szrilllak cl ismét Gibraltár felelt és bombákat dobtak jo. A gépeknek nem ártott a légelhárító ütegek tüzelése.
Róma, július 17 Az olasz repülök bombázták Alexandriai és veszteség nekiül visszatérlek. A haifai olajtelepek szélbombázása súlyosan érinU a keleti angol haderőt, mert az üzonuitánpót\'a> t megbénította.
A haiászliajóik jelenlése szerint az angol eUcnórzőlmjóik ollüutck a Földközi tengerről Az olasz ropüíölinui-dáso\'k miatt visszavonultak kikötőikbe.
A /apán hadsereg követeti francia és belga Indokina megszállását
Tokió, ju\'ius 17 Bár a legesélyesebb jolőlt Konoyo herceg, nincs (kizárva, hogy Ilyraniuna alakítja meg az új kormány!. A küft-ügytnlniszter valószínűleg Slratosl volt berlini nagykövet lesz..
A japán hadsereg ős a hadiicngc. részel az uj kormánytól a következőket köveié 1.1:
a 2. oldalról) f\'
1. A kínai engedményes (crü\'etek megszűntetését,
2. Ilonkong ostromzár a\'á helyezését vruíy elfoglalását.
3. Francia indokína megszállását. \' I. HoLiand-lndia megszállását.
5. Szorosabb együtlniüködóst Berlin és aóuiivaU
* ügy tudják, hogy Konoyo, herceg esafi "z ewéllioii v.v\\fatja n "kormány-a\'akitásl, ha a katonaság viszont az ö leAté\'jeleit fogadja el. Ellenkező eset-ben átmeneti konnány alakul.
Az aradi helyőrség paruncs~ nokának érdekes nyilatkozata
Bukares, j-uMus 17, Az aradi helyőrség pánanesnoka nyilatkozatot adott a snjtó munkntir-sálnak. Kijelentelte, hogy a roirfán hadsereg késijén áll, hogy minden esetleges kísérteire ozjonnaí őt a leg erélye*(ebben válaszoljon. Amd a "ha tár \' közelében van, lBrmésaetes te. hát. hogy a hatosaitok megtcttleílc mindent, hogy hátrább szállítsák mindazt, ami akatfályomá a védelmi jTÜuukót. Ez azonban nem j©< lent kiürítést. A lakosság meg /ehet nyugodva, nincs ok aggodalomra -mondotta végű\' »z aradi román hely őrségi parancsnok.
A ma dőli nőmet ős olasz hadljelentós
Délután 2~kor telefonálja az MTI: A német főhadiszállás ma déli jelen, tése: Légihaderőnk a ro-ssz idő miatt csak csökkentett tevékenységet foiybtt-hatott. físzakskóciálKm Tlmrzoban felgyújtottuk egy kereskedelmi hajót, Scapa Flowná.I pedig egy ^patlánort bombáztak. Angol gépek nem halot-tak Németország föló. í
*
Az olasz főhadiszállás je.\'enli;
Egy tengeralattjárói elsüllyesztett egyik vadászgép fűik. Máltát két Ízben bombázlak, kél angol gépet lelőttünk, egy gépünk nem ,tért vissza. Újból bombáztuk Alexandriai ÓS .ríszakafri-kábau a többi légiiámaszpontokat. A Capulzól támadási, amelyben füsl iopla iílatt 50 hardgép vct[ részt, visszavertük. Karmuk melleit Ghezzant elfoglaltuk. A lakosság nagy örömmel hódolt be. MOyate egész vidéke ke-
zünkre került. Agonda, Asmara, A\'ssat ellen Inlézclt légitámadások csak ki-sebb kárt okoztak, l-^íy tengorakilt;-járónk nem tért vissza támaszpontjára,
Konoye lett az a/ japán miniszterelnök
Tokió, július 17 A császár konoyo herceget bízta meg az uj japán kormány megalakításával\'.
Románia a szovjethez akar közeledni?
Róma, július 17 A PopOlo dl Roma szófiai Jctenlé-sében Közli, hogy bolgár körökben ugy tudják, hogy Románia közeledni akar a Szovjethez. Ene mutat Gigortu mbiiszleruek u román munkások elölt elmuiiilolt beszedő is — Írja a laj).
UHIomos híztoitísl készülék
mindenkinek Irímel szerez
TMkinnák
Vasalók
Kenyérpirítók
Byorsfőzfik
Kfaéffoők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok ÍHwaaé liánnpák Tanuló lámpák
0
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
J
Hirdessen o Zoloi Közlönyben
T^f^-^*
KOnozriRT adtok ki Sfrauss Sándor, a budapesti Brlslot-szálloda bérlőjének* fia c\'len, flzolésl eszközökkel való visszaélés miatt.
NÉMETORSZÁG kipróbált gazdasági rendszeri bocsát Európa rendelkezésére — állapiija meg a Berliner Dórzcn-zeltung.
HALAI-.RAÉGETT Ilajmáskér köz-ségben Vastag Andomé 27 éves osz-szony, akinek ruhája a gyors forraló túl meggyulladt.
HÁROM Nö: Nagyi Lídia, \'Hága MíküÓMié ós Nyári Jolán Peslszenlcr-zsébeten Lakatba Mária öregasszonyt a télen 20 fokos hidegben kivonszollak lakáfáhói és egy szál ingl.en \'orck\'e\'ték a hóira. Gyilkosság kisértelo (nialt adtak ki vádiratot most a három níi etilen. 1
AZ UJ FRANCIA kormány embereiről a német sajté fnegá Hajítja, hogy a régi garnitúra emberei. Még a kabinela\'akltás módszerei is változatlanok — irja a Volklsehcr Iicobndi-le.r.
A JAPÁNOK egy angol hajón egy hadviselő államból származó lőszerl lalállak. A japánok ezt cl\'euséges eteteké delinek minösiUk.
APRÓHIRDETÉSEK
ffíllWrr StSi WríwT\'atj ^fír^""C^vJ?t>13í Ifi wjíg tO-SUtt, mlimtax lovibbl ne 4 wil
__állas
Há.l.».lgal, küldOnd vagy raklai-munkáal állit) keres siorgalmai, meghli. ható, nős kereazlénv fírli. Migyar-u. 119. •
Háxm.ml.rt keresek aiotmalra. Pe-tóillll 4. .
ADÁS VÉTEL
Jókarban levő hsainált Csepel motor-keraknar eladó Schleslnger Ovuli vai-keieakedönél.
Ágy matraccal, u] kalitka óladé Ma-gyar-u. 2. Baron-varroda. •
lakas-Ozlbthelyiséo
Hada aioanal 2 utcai Uilelhelyliíg lakainak li is 2 Mobil udvari lakia Mi-gyar-utca 64. 1713
ZJIL«1 KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Eadja: „Mlgaidaaágl r. t. Nioykanlrta". Felolóa kiadó : Zalai Károly. Nyomatott: ¦ „Hi,aidasá,l R. T. Nagykanlna"
iiyoiiiliHI.au Msiyka.lttáa. (Nyomdáért teleli Zalai Károly.)
80, Évfolyam. 162. szám.
Nagykanizsa, 1940. |ullui 18. csatoltok
ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
"MS
éa UadóhivaUu: FM a\\ i
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizeted ára: egy hón t pengő 40 tüíí Szerkesztocégi fct tuadófllratal] tdefoat 78. a
Kanizsai Konrád és társai
(bl) Szinte hihcltítteji az az iram, amivel a fantáziák szárnyainak a mal escménvlek. körű\', meg azokon tui is. BeWálnak a jövőbe. Tudják, hogy titkos diplomáciai találkozókon ki mit mondott. Pontos értesüléseik vannak a \'egfé\'tveői\'zötiebb hadit1?* vekről. Minden hírt, ami nőm tőlük szármsíik, csak azért hallgatnak meg. hogy rögtön megsúghassák: — *ncm Így van ám ez.... hazudik az újság... a rádió ls... mindenki hazudik... hanem Ide figyeljen!* És okkor jönnek a saját legjobban értesült* hiiek. Egy Konrád elmondja huszonöt másiknak. A huszonöt elmondja huszonötször huszonötnek, Egy nap alatt egy \'bo\'ond nem százat csinál, hanem egyletten hírrel megbolondít egy egész várost, még akkor is, ha csak\' egyetlenegy Konrád-fantázia működik abban a város b.in.
Hát még ha tekintette vesszük, hogy a Konrádok száma száz és ezer és mind a száz, mind «z ezer ugyanilyen hir-huüámvcrést támaszt maga körül. Micsoda ostromot keh kiállnia egy-egy város józan pot gárságának, micsoda kegye t?wu tor* nának teszik ki az ilyen hir.hiénák emberek üzenetnek id«giendsze-rét!? És ha ez igy megy Nagykanizsán, így megy a szomszéd városban, a szomszéd megyében, igy Dunán tu»\'os innen és Így nz cg országban, akkor egy szép napon arra ébredhetünk, hogy nfetpi csak egyes emberek Idegrendszer mond. ta fjei a szolgálatot, hanem egy egész országé.
A lelkeknek ez a mételyOzóso kilúgozza a társadalom ellenáll elejét, megrendül a cjamzet*Önbizalmát elveszti a vezetőibe vetett hitei, a tlsszta látóképességét, a józan ítéletét. Ezeknek a rémhirkovácsdloiak a működése pusztulás szé\'érc sodorhat nemzeteket, veszélyeztetheti fggy-veres férfi-miIliók hősi küzdlrfnieiiick eredményét; nem is szólva arró\', hogy háborús erőfeszítések idején az amúgy sem könnyű magánéletten is temérdek felesleges szenvedést, 1» galmat, gyötrődést okoz.
Ezek a jelenségek a* utóbbi napokban különösen éreztetik hatásukat Nagykanizsán. A mindent jobban tudó Konrádok földalatti serege ugy működteti a suttogó hangszórókat,-ugy csámcsogja körül az eseményeiket, hogy egészsőgje/s gerincű férfi megundorodik a hallatán. Magukra "z ujjbói szopott hírekre, amiklejt uton-utfé\'en terjesztenek, tu\'ajdoii. képpen szót sem érdjeknes vesztegetni. Az esjejmények gördülnek a maguk utján és világos fejű ember-" nek látnia keh, hogy azok iramát ¦-«m feltartóztatni, tiem megvá\'lortaínl nem lehet kávéházi nszta\'ok, korzóparti majomszigetek hadál\'ásaibó\'.
Ugyanígy megvan a sorsuk a rémhíreknek is. Jönnek és eltűnnek. A vílág négy sarka se \'enne ma már a helyén, ha mindaz a hír igái hit volna, amit a mostani háború kez-,
Tovább üldözik az olaszok Észak-
¦¦¦MliaaaaMa,11BMiWBBaMWWBBBaaBBBaaaaaaaBB>lil.iiMi Mlj..........„,.........., „ m.......... i .......----
afrikában a megvert angol csapatokat
Churchill elvágta a béke utolsó lehetőségének útját Zavargások és tüntetések Gibraltár teljes kiürítésének végrehajtásánál
A demokrata párt egyhangúan Rooseveltet jelölte az elnökségre
Ujabb kormányválság Romániában
Európa az elkövetkezendő vi\'ág-esemény várakozásában ól. De azért zajlik az é\'et Keleten é> Nyugaton csakúgy, mint Délen.
Keleten
a japán kormányválság ad érdekességet az eseményeknek. Konoye herceg még tárgyal a hadsereg és a haditengerészet vezetőivel. Az uj kormány valószínűleg uj rendszert is jelent Japánban. Japán magatartása mindenképpen Anglia ó; Amerika (á-volkeiclí uralma ellen irányul. A tó-volkeieli események érdekessége még a Kínába vezető indokinai ut lezárása, az angol-japán tárgya\'ások megszakadásáról S/ó\'ó hírek Ős a sanghai amerikai újságírók letartóztatása. , ¦ i t i
Nyugaton a német támadás előkészületei folynak angliai felderítő és támridó-repü lésekké\', bár az utóbbi napokban az időjárás nem nagyon kedvezett a német pilóták vállalkozásainak. Angliában a bizonytalanság egyre nő akárcsak az élelmiszerhiány. Hii(ek szerint magában a kormánybim is ellentétek mutatkoznak és a vezetők is elégedetlenek az aug0i \'flotta ós légihaderő tehetetlensége láttán. a gyermekek el költöztetése miatt az alsóházban tört ki botrány- Kiderít, hogy a kormány csak a kiváltságosok gyermekeinek elkö\'töztctéscic gon-
dolt, de a nagy néptömegeket gyér mekestöl, asszonyostól ki akarja tenni a háború minden borzalmának.
Ugyanekkor a "Saar^vldéken és Franciaországban a lakosság visszatér otthonába ói rendes, békés polgár]! életet ól.
A nyugati háborúhoz tartozik az is, hogy u német repülők 6s tengeralattjárók egyre jobban pusztítják az angol hajókat. Most már az ango-ok is beismerik, hogy a heii veszteség meghaladja H százezer tonnát. Délen
sincs a hajók elsü\'-y esz lésében hiány. Itt nz o\'asz. légi és tengeri erők ;süc-repelnek kitűnőé"- A tegnap jelentett torpedó rombol ót\' 10 ^ajó közű1\'lőtte ki egy olasz tengeralattjáró. Ugyanéi a hajó egy másik tengeralattjárót Is elsüllyesztett és bár üldözésére hí-dúltak és MO mélyen robbanó bbm- \'
bát dobtak a tengerbe, az" angol hajók, sikeresen hazatértok.
Málta, Gibraltár és az dízukafrikal angol támaszpontok adandó bombázásán kivül nem jelentéktelen ese-"meny az a szárazföldi gyöze\'cm sem, amelyek az olaszok Szudánban és Kenyában elértek. I
A diplomácia frontján Ciflno ujabb berlini utjóró\' terjedtek ci hirek, do ezeket nem erősítették meg. Érdekjw* ellenben Frunco tábornoknak tegnapi beszéde, amelyben határozottul bejc\'enti, hogy Spanyo\'országnakmPg I ke\'1 szerezni Gibraltár mandátumát) és az afrikai terjeszkedés ls mSn-zeti feladat. Ha meggondoljuk, nogy Madrid mindig >neinhadvlselőségét# hangoztatta, azzal, hogy bármikor fe1. \'éphet érdekeiért, nincs kizárva, nogy törekvései megvalósításéra fegyvcitt is fog majd.
Zavargások Gibraltár kiürítése körül
Algecírns, ju\'ius 18.
Gibraltár hivatalos lapjában megjelent a rende\'ct a város teljes ki-* ürítéséről. " -. l
Madrid, július 18.
A Német Távirati Irodához érkező gibraltári jelentések szerbit GibraJtát kiürítése erős tüntetésekilo vezetet:. A lakosság zavargásod oly mértéket öltöttek, hogy ó tömegek szétverésére lovasságot ós tűzoltóságot kel-
lett kivezénye\'ni.
A nők tömeges felvonulásukkal kényszeritettek az ÜztetíulajdonoiO-kat, hogy zárjanak be és a kiüritós miatt ne adjanak élelmiszert
„A romániai helyzet még mindig zavaróé**
Genf, július 18. A. Bund mai számában rámutat, arra, hogy a magyar kérdés elintézése
detc óta csak Nagykanizsán kői-szájon forgott.
S a gyenge idegzetűeknek, a fegyelmezetten lelküeknck, a fe;c]öt\'en locsogóknak, a vágyálmaik után Induló hirkercsőkc|ek népes tábora mégsem tanulta meg, hogy »kár a gőzért*, amit egy-egy rémhír kampány megemésztésére fordítanak.
Aki pedig saját tapasztalataiból sem tud, vagy nem is akar tanulni, azt a mai fé\'e\'ősségiétjes, komoly időkben meg kel\' tanítani. Meg keit tanítani saját érdekében, de mindé, nekfc\'ett a köz, a kact érdekében, hogy nem magánügy az, ha valaki azzal szórakozik, hogy »tflos érte-sü\'éseket*, rosszu"\'hailoft, de hitelesként továbbított, jámbor óhajtósokból szü\'etctt eigondolósoknt kérődzik pozitív hírek gyanánt Nem rnngánügy, mert ezek " bolondgombák préritüz módján levédetek az álta\'ánosan felfokozott idegállapot la.
laján és mérgezik, tépdesik, zaklatják áz egész társadalom nyugalmát, erejét, fantomokkal nóptedtik be az é\'et minden vonatkozását és végű\' olyan bébe\'i toronnyá tolódhatnak, amelynek romjai alatt késő \'eflZ ke-, resni ti fcleUísökot.
Ma mindenkinek, aki ennek a fÖ\'d-nek kenyerét eszi, kötelessége fe*-gye\'mczietlen menetelni a magyar* sors áHai\'elénk szabott utön. Kötelesség, mert bármi\'yen próbás is számunkra ez az ut, oda veret, ahol fiaink és késő unokáink jobb magyal* életének körvonalai bontakoznak. Meg kel\' látni, hogy férfiasan komoly, történelmi feVőssógü napokat rovunk, amikor országunk / sorsa épüi\'s amellett a mi cúkorjegyes, hústalan-napos apró\'gondjaink, a békéi folydogá\'ósóbói kizokBunfctt egyéni életünk panaszai Jg\'entékteleimé törpühick.
Meggyőződött érzésnek keli lenni |
mindenkiben, hogy ha igazi á\'dozatot követei a njamzet cgyelomcs sorsa akkoiJ is helyt keh ónul, mert ha valaha vő1!, ugy ma van céJ, magyar cél, amiéi*! érdemes és köfjefesség minden 0\'dozat.
Akik pedig ehh|ez az áldozathoz szükséges erőinket gyengítik, akik a magyar lé\'ek belső, acélnál, kei ményebb védővonalát belülről rémhírek pcrgőlüzeivel döngetik, n-ok-ra sújtson le a közvélemény megvetése.
EZ azonban nem elég büntetés o> szu-hiidsereg számára. Sújtson le rá. juk a hatóságok kíméletlen szigora ls és állítsa a nyilvánosság szégyen-kövére azokat, akik piaci kbnrád-kodásuk pusztító Szenvedélyét n«m tudják megfékezni, miett nem tudják átérezni a magyar egyetemesség rniu-denckíte\'ett áhó s mn a történelem kockáján forgó érdekelt.
ZALAI KÖZLÖNY
1940. július 18
Fürdő
ruhát nadrágot köpenyt
SzomoIányltÓI.
szorosan összefügg az aMa\'ános hely* zet rcntieiésével, tehát Románia sorsa is most fog eldö\'ni. > A Bas\'er Nachrichten hangsu\'yoz-za, hogy n romániai hc\'y^t még mindig zavaros. Antonescu tábornok ujabb "etartóztatása a Vnsgárda bc. folyásának erősödését mutatja. Ugy látszik, a Vasgárdáiiak n a ntörekvése, hogy a külpo\'iükai irányítást teljesen kezébe ragadja.
Berlin, ju\'ius 18.
A ^Frankfurter Zeitung* bukaresti levelezője hosszabb cikkben foglalkozik a román bel- és külpolitika irá. nyávai s megállapítja, hogy a jelenlegi kormány levonta ujabb tapasz. tatataibó1 í> * következményeket ós hoz*á akar idomulni a Berlin -Rónyi tengelyhez. Akaratának külső jelét is adta, de a kormány összetételében nem egységes. ,
A Vasgárda fiatai tagjaival szem?-ben öregebb politikusok áltattak és Így nézeteltérések merü\'nck fL» a* alapjában elismert politika ritmusa és tempójú körül. A közvó emény-beu ismételten hirek ós hireszt«iésL,k bukkannak fel, amelyeik egyes minis* terek visszalépését je\'eniik be, o belső erönwgosztós ma még mindig áttekinthetetlen.
A lap levelezője cikkét aoai fejezi be, hogy elsőrendű érdeke az or szagnak a belső egység vo\'na abban « pillanatban, amikor \'Romániának szomszédaival sorsdöntő kérdések iló1 keh tárgyalnia. l " . , ; ; ; ¦ Belgrád, ju\'ius 19.
A Politika jelentése szerint Romániában ujobbb konnányválság van küszöbön, Valosiinüuek tartják, hogy az uj kormány megalaku\'asára rövidesen sor\'kerül. , , | \\
Zsidók robbantották fel a gataci villany talapét ?
I | Bukarest, július 18 Gáláéban tegnap hatalmaB robbanás történt. Röviddel később a város ösz-szes villanyai eJaludlAk. Az első pilla-nalbaii azt tóitok, hogy pokolgépes merényletről viui szó, később derűit csak ki, hogy a villanytelep repült a levegőbe. A város teljesen sötétségben maradt. A vizsgálat folyik.
Ualae, július 18 A város elektromos müvcLnek lel. robbantása bünős kezek nuichuiAciója. Azt hiszik, hogy a villanytelepet A zsidók robbantották Tel ]>osszuból a hét bél előtti ga^aei zsidófddOzéSérl.
Rooseveltet egyhangúan jelölték á demokraták
Cbikágo, július 18 Csütörtök este közö-ték a deinokruta párt liivatulos pártprogramját. Eszerint az USA-nak eltökélt szándéka, hogy az Euiopában, Afrikában ós Ázsiában duló háborúi nem terjeszti ki Amerikára. Idegen országokba nem száUita-nak katonaságot kivéve támadás esőién. M&it a világ legnagyobb demokrá-(FolyUtás a 6. oldalon)
A „Ferenc József keserűvíz
rególa kllOnöen bevált háziszer megrögzött székrekedésnél é* annak mindenféle káros következményeittél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és ax étvágyat fokozza. — Kérdezze tneg orvosat I
Befejeződött az ügyosztályok és Irodái áthelyezése a városházán
Milyen hivatalok nyertek otthont a régi kapitányság helyiségeiben
Iktató, k\'atasi-
A régi yknr^tóivyság klkoIforJ*-désévci és helyisésieliiek átépWr sévei knpcso\'atos átszen/e-éiek a városházán a minap nyerlek végleges befejezést. A polgármester intézkedése folylán az uj beosztás a kövleí-kező;
Főúti kapubejárót:
a), földszinten (a volt adóhivatali) ügyosztályon) a testnevelés ás nyilvántartó nyertek elhelyezést;
b) első cme\'ctcn: anyakönyvvezető! hivatni, főjegyzői hivatal, Iktató, kiadó, tanácsterem, diszterem, polgármesteri hivatal, politikai ügyosztály, gazdasági hivat.il, erdőmérnöki hivatal, stb.;
c) második emeleten: műszaki hivatal, városi közmüvek ügyosztályai, lemctőgondiioksag, á"atorvosi hivatal, városi számvevőség teljes apparátusa;
Horthy Mlklós-uli 1. kapu:
d) első emeleten: teljes városi adó
Nem történt bűntény a zalaszentmihályi asszony halála körül
hivatal, adószómfejb teri nyilvántartás; ,
e) második cmje\'eten: városi rend-Őri büntető bíróság (kihagásiosztály), népmozgalmi hivata\', kiegészítő p.;
Horthy Mik\'ós-ut 2jk kapu:
f) első emeleten: szegénységi bizonyítvány, stb. kiál\'itása, javadalma hivatal, forga\'mi adóhivatal, jórlat-levéi kczeJősőa;
g) második emeleten: malária ku_ totó-intézet, árvaszék, hadirokkantaik osztálya, Majisz-te\'ep, stb.;
h) földszint (az udvarban) tisztiorvosi hivatal és rendelő;
i) Széchenyi-tér 2. szóm alatt: é\'ei mezési hivatal (te\'efon: 260.);
j) Hunyadi-utca 16. szám: a szo. chilis és nópjó\'éti osztály. , Az uj beosítá-sról szó\'ó mutató most keszü* a városház mind három bejárata részére, a nagyközönség tájékoztatására. ¦ <
Jelenlétink, hogy Zalaszenlmihály községben az a gyanú merült fel, Hogy Kulcsár Islvánné nem tenmé-szetes halállal halt meg. A vizsgálóbíró rendelkezésére a holttestet exhumálták és felboncolták,
A boncjegyzőkönyv adatai szerint
KulcBárnénál semmi olyat nem talállak, ami a gyanút alátámasztaná. A halántékon talált horzsolások eleséstől keletkezhettek. Nem történt bűncselekmény és igy a csendőrség az őrizetbe vett egyént azonnal szabadlábra helyezte.
Délkelet-Európa
Dél\'kelet-Európa atoll ma tulajdon*, képpen "égy független dunai áUamot érteivek: M agyországol, Jugoszláviái,\' Bulgáriái és Romámat. Ez a négy állam,-.* . Duna két partján elterülő és nagyföitalmi szerepet jálszó kettős monarchia helyébe löpelt. A monar. chia szétdarabolása mán keletkezeti kisantant busz év politikai változásai közben felbomlottt,
Vagy 15 évvel ezelőtt ez a terület a háborús lehetőségek olyan tűzfészke volt, amelyből majd egy nagy bíborul iiiditanaik i«\\l, Ma azonban a nagyhatalmaik őrzik DéUtcJcLlíuropa békéjét.
A dunai államok tulajdon képien sorsközösségben -éinek, u közlük lunn-áltó élben tétek ugyan még elég nagyok, de heWyeUközel már meglaJállutljuk nz együttműködés \'kezdő íőpéseít.
Ha ez a négy dunai állam valami, képpen egy üttmüköd heinék, szerepe nagyludatml szerep fenne. A liclyzel Ugyanis az, hogy I)(\\&eM-Hurópa to. n\\tetén négy nagyhatalmi erővonal ütközik Össze és ezek az efíivonajak a délikéletcurópai államok fontosságát és értékét húzzák ajű. " A déjkcletcurópai átfJunok lakossága,
lerüfclc a Következő (1930-ben):
(Magyarország 117.140 km., 10.H71.28G fe&OS,
JugOsiSávla 248.660 km., 15,830235 lakossal.
Uu\'rgária 101146 km, 6,428.330 lakossal, t—¦.
Románia 204,892 km, 20.001.460 lakossal (
összegezve az adatokat, a következő képel kapjuk: DÓkefot-Európa terürkfle 763.840 km., ilakasjiliiak száma 53 mii*, lió 140.310, szaporodása 18 év diait 21.1 százulók. — Tehát a rákosság száma 18 év aflatl csaknem 10 mlílió-vnsl emeUtedelt, mert ugyanennek a terütlcLnek lU20-ban 13.8113-01!) lakos*, volt. Ha a legutóbbi 60 évet VoíszüJI, altkor azt állapítjuk meg, fiogy a négy dunai állam lakossága ez alatt 75 százalékkal* nőkedett, Az adatok akkor Szem bet ünőek, ha összeluisonliljuk Németország, Olaszország, I-Y,meiaország 6s Anglia népmozgalmi adataival, mclországba Ijo\'eárieltü.k a Cxclu\'v.íorva protektorátust-.is.) *
Déakefct-EkLTopa 1910-ben 41,233.000 lakossal. 1939-ben 53,140.000, Német-birodalom Í910-ben 75,684.000 lakos-
hrOSi MoJCgÓ- WT Még ma csntörtökön
16 éva-n faiaiieknekl
A mai modern fiatalság élete. SIMONE SIMON föszerplésével
I F J ÜJT SS A. €ar
Merész, de természetes.
Aktuális Hlradé
Elttndások kesdste B, 7 és 8 órakor
JóminöségUférfikalapok
P 2*90-től kaphatók DlvalOBarnok, Fö-ul 6,
sol, líBII-ben 80,523.000, ÜUiszorSrJg 1910-lx.n 30,031.000 lakossal, íyiiülK\',, 43,5011.000, Friuioiaorszag 1910 bon 4i millió 470.000 latossal, 103S-"ben 41 millió 080.000, An(jlln 1910-ben 4(j millió 122.000 lakossal, 1930-bvn 50 tnlljló 501 000.
[Meg szembetűnőbb, ha a jakossdg számának llővekedé-sát százalékban ad. jnk meg: ,-
Dtil,kclet-liiiróiia a lognlúbbt lö öv ívlfill 21.1, a legutóbbi 00 óv olaK 75, Nónielblrodalpnv a legutólilu ]n óv alatt 12.4, G legutóbbi 00 év nlalt 40, Olaszország n legutóbbi 18 év-alatt 12, a regntóbbl 00 év alatt 40, Franciaország a legutóbbi 18 év alait 7, a legutóbbi 00 óv niiilt 7, Anglia a itgeíóbbi 18 év aüilt 5.9, a legutóbbi 60 év alatt 46. íj
A lakosság togUdkozásál nézve ez a lie\'yzctkép:
űstennelés: Magyarország 53.1, Jugoszlávia 82.4, Bulgária 80.11, Kománál pedig 81.9 százeáék.
Ipar és bányászat: Magyarország 23.8, Jugoszlávia 8.8, Bulgária 10.4, Iloináula.7.1 százalék.
Keieskode\'.em: Jlagyarország 10.1, Jugoszlávia 4.3, Bulgária 4.1, Románia 5.0 százalék.
Vá^roaképződós lerén MkoU>l-liuró|>a erősen e\'.inaradl a többi curó]>ai állam tói, Egyebükbon uzonbaii hainarosaa erős \\ersenytársa delie: bármelyik nyugati nagyliolodoninak, rettóre, |w)gy sLkcrvYi. niegoldiuiiok a -jiégy álkua egjftltmüködésóilek problénniját.
OrszAgosan meg-szapwszik ¦ háztisiiági kBIoaBnBk folyósiUaat
A koimány különböző szociális tervel küzon szerepel a házassági kölcsönök rendszerének széleskörű kilerjetzlése. Azok a szociális Javaslatuk, amelyek a családvédelemre _ (JJ vonatkozóan most foglalkoztatlak a parlamentet, nagyrészt felkarolják ezeket az elgondolásokat. Értesülésünk szerint az uj törvényjavaslat kereteben lehelőség kínálkozik a házassági kolcsőnO* tend-szerének még "nagyobb arányit kibővítésére. Erre vonatkozóan máris folynak tárgyalások, amelyek arra irányulnak, hogy az egész országban megszervezzék a házassági kölcsönök rendszerét, illetve a kölcsönök révén lehelövé tegyék a kisegzisztenciák megalapozását és boldogulását. Kisgazdaságok, műhelyek megszületéséi és fejlődését remélik az uj rendszertől. A tárgyalások rövidesen döntő eredményre j/ezelnek.
IDŐ
Jóslat :
Mértékeit ttzakl, északkeleti szél, felhfisebb idő, egyei helyeken, főleg Dunánlul még zápor és zivatar lehetséges. A hőmérséklet nem változik lényegesen.
A Meteorológiai Inteaet uagyluinia»! Bi«sllSyol«41lmná»a Jelenti i
Hóiuénéklet tegnap nata 0 órakor + 172, ma réttel +170, délben + 200. 2201«
____BALA1 ¦fflBfcONT_
Nincs többé kegyelem az Erzsébet-téri hasfülkék számára
Augusztus elején kezdik meg a piaci husbódék fokozatos lebontását
1940, luHus IS_
4 bábom olasz arcképcsarnokából
5, Soddu tábornok.
Soddu tábornok Salemoban szü\'e\'ott 1883 Julíns 23-án. 1004-ben gyalogsági hadnagyi ranggal hagyta el o módónul katonai iskoltót éS oda mint okin 14 lírt vitM* Í907.boji. Miután [913-ban századossá léptették elő, először Líbiában a 10. fis a 38 wa ugezredl.cn tei;csltctt szolgálatot, kesébb mini Intendáns működött és a cirenaiced kor. minyzóság vezérkarának főnöke folt. Sok ülkösclben vett részt. Kiilömvcn klliuitc\'ie magát a Muaur és Maochki Dkaica erőd kiürít ésénél\' ós az uadl Lagba körül lezajlott ütközetekben.
A vltígháboru eiső éveiben külöuö. stn nehézzé \'ette a gyarmati Vo\'yöisé. gekben vató vzolgálilol az élelmiszer-htfny, ami « tengeri járatok korUtozá-sáliak követ kczniényekópcn á\'ioll 1*. Soddu behatóan tanulmányozta a különböző vijdékek szükségleleil és valóban példás pynkoriulü érzékkel ós kezdeményező merészséggel oldotta meg a legnehezebb kérdéseket «. Már akkor inegnyi)átkozlak azok a tulajdonságai, amelyek indokolják nagyszerű pályafutásai: kiegyensúlyozott elme. , magasztos érzésvifág, mélyen gyökerező ludas. iVla]K>san itsmcrl a katona lelkü. letét és azokat nz erkölcsi lényozöket, amelyek\'fokozni tudják teljesítményét Soddu őrnagy már Líbiában kiérdemelte a vitéziéi! ércemkC:esz\'ot s rend kívATl érdemeiért alezredessé lepleitek dő. 1018 Júniusában az olasz csapat-konthigensíO! együtt Franciaországba küldték. Július lö-an érkezett meg az 52. gyalogezrcdlioz, amely diols de Courlonban és B1agnyb< n, kemény tűzben állott, még hozzá parancsnok nélkül, mert a parancsnok eleseit, [lyen válságos körülmények között vette át a parancsnokságot és személyes bátorságát tatbavetve elérte, hogy csapatai napokon át keményen ellen, álltak. Hegsebesüjtae ts folytatta .a parnncsnoklást és érdemeit a francia . iiadwueg iiM>i|Jarajiosl>aii örökÜoHc meg. Ilösie^égéért ezüst vitézségi éicni ine\', u pálmákkal ékesített francia hadi érdemkereszttel ós a bCcsiVel-rend liszllkeroszljével tüntették ki. Ugyanezen óv szopíeni bérében még egy második ezüst vitézségi éniiot érdemelt ki, inert <két egymást követő első vonalbeli ütközetben, mely közül nz egyik nz Aisnc mellékese tornájában, n tmtslk Sisonne, körül zajlott le, icu-dfdctleuül kitartott parancsnoki örho. lyén, bár kétszer is érlc gáztámadás.. A háború ulán a legfőbb parancsnokság.níellell teljesített szolgálatot, majd n nápolyi katonai kollégium másod-parancsnoki lisztét töltötte, bo, végül pedig a torinói hadliskolába küldték. Elvégezvén a hadUskÓfe \'lanfolyamait, 71 tanítvány közü.1 a legtöbb eredménnyel végzett. Ezredessé lepWték elő és I027.ben ugyanennél az laki Jánái címzetes tanárnak nevezték ki. 1030-ban átvette a 80. gyalogezred parancsnokságát, 1933 szeptemberében a íöz]K>nti gyd,logsági ískofa parancs, noka vájt, pár hónappal\' később pedig (1934 Januárjában) a hadügyminiszter kabinetfőnökévé nevezték ki és ezt a hivatalát megtartott* egészen 1030 áprilisiig. Mint diplomás jogász kllünű I jogt értékével ós gazdag tapasztala-i Iáival hozzájárult sok fontos törvény i és rendelet megalkotásához. Rendid-vüll érdemeiért már 1934-ben tábornokká láptelték elő s előbb dandár-parancsnoka, majd "később hadosztály, parancsnoka lett a szardíniái griuáto. soknak. 1030 júliusában kivétcTcs érdemeiért hadtestparancsnokba tábor, nokká léptették eJŐ. 1937 decemberé, ben magára váUaliu a vCuénkari főnök--
netyeitói lisztét és gazdag tapasztalatai
val, valamint rendkívüli szaktudásé, val nagy szolgálatot lelt a hadsereg álszerwzésének és a határvédelem rendezésének.
Ez év áprilisában nadlcstpaiflncs-nokfó tálwmokká léptetitek olö és el-hagyla vezérkari főnökhc.lyetlesi tisz-lét. Nemrég hadügyi áüamtltkárrft nevezték ki.
A város fej liidé\';, va\'amint város-szépós/et már régen kimondta a ha-lá\'os ité\'etct az Ertsóbet-téri bus-bódékra, amelyek köze1 két évtizede a tervezett vásárcsarnok Imafülkéit pótolták. A po\'gái-mester szociális és egzisztencia1 is siempontok miatt évről-évre elhalasztotta a közgyűlés által kimondott határozatot, mert nem akarta, hogy egyet\'en husjparos Is bárminemű károsodást szenvedjen a bódék lebontása folytán.,
Evek teltek e\'. Az Erzsébet-tér mo de ni kiképzését várja, amit csak a husbódék prob\'émája* kés\'e\'icie^t. Tekintettel, hogy időközben rhegío-gyatkozott a piaci húsiparotok száma, a házakban pedtg mind több a megfc\'e\'ő húsipari üzletnyitás íchc^ tősége, a pólgármes\'Jer é\'hatátozta," hogy most mér vég\'ege;!en megoldj* a husbódék »kérdését«. Fokozatosan lebontja a fülkéket. E\'őszÖrazokko rü\'nek lebontásra, akiknek bérlői köz.
Hány fok hideget az emberi
pAz elrrult télen lezajlott szigorú hideg és a szeszélyes nyári idöjái ás önkénleiéhül is időszerűvé teszi a kérdést: hány fok hideget és hány ! fok meleget blr ki az emberi szervezet. A szakemberek megállapítása abban összpontosul, hogy az időjárás kilengésének a sarki levegőréteg az oka, amely a sarkvidékről Közép-Európára zúdult. Csak a merészebb szakemberek mertek a rand-klvüli időjárás és a napon lévő foltok növekedése közt lévő kapcsolatokra támutatni. Ezek szerint a napon az elszaporodott foltok villamos feszültséget idéznek elő, ennek a feszültségnek a következménye a szeszélyes időjárás. Az emberi szervezet ugy van megalkotva, hogy a
terület bérhátrá\'ékban vannak, majd akiknek a piaci husfü\'kúi ki,vül még más üzletük vagy árusító helyük van, végül pedig, akiknfak más ciz\'etük
a piaci bódén kivfll id\'icscn.
A lebontás augusztus c\'ején veszi kezdetét, oklólerbon a második c*o-portra keríh sor és tavaszszai a bar. madikra. Ugy, hogy senkit károsodás vagy hátrány emiatt nem cH A vó\' ros műszaki hivatala már megtette a szükséges intézkedó eket.
Nincs tovább kegye em az Erzsébet-téri husbódék számára.
Lebontásuk után sor" kerül a po\'-gármester áltm már régóla tervezett Erzsébet-téri kiképzésre és csinosítás\' ra, illetve parkírozásra, amiről a város bizottságainak ü\'éfén Ismételten szó volt.
EzvCi azután végleg \'elterül » napirendről a/, éveken át folytatott vita, fe\'szó\'amláls és küldölpégjórós a piactéri husbódék Ügyében.
és meleget bir ki szervezet?
legalacsonyabb hőtokot is elviselheti. Rövid Ideig elbírja az ember a természetben lehetséges legalacsonyabb hőmérsékletet is. Ez a legmélyebb hömérséklelpont 273 tok hideg.
A feltevést számos tudományos kísérlet igazolja. A hollandiai Lcy-denben az elmúlt években ezzel kapcsolatban kísérletet mutattak be. Kellően szigetelt óriási burokban 273 fokig hűtőitek le a levegőt és ebben a burokban négy ember foglalt helyet. A négy küzűl ketten 5 percnél hosszabb ideig bírták ki a hideget, természetesen mindannyian megfelelő ruházattal vollak ellátva.
Ugyanakkor kísérletek folytak, hogy melyik az a legmagasabb hő-
_!_
fok, amelyet az emberi szervezel kibír. A kísérletek alkalmival bebizonyosodott, hogy a szervezet a meleggel szemben sokkal érzékenyebb. A legmagasabb hőfok 60 fok volt, amelyet az emberi szervezet elbír. A kísérletek azt Is kimutatták, hogy ha a földgolyót 90 fokos meleg levegőréteg lepné el, az egész emberiség rövid kiön bellii kipusztulna, viszont a nagy hidegben az emberiség tovább szaporodhatna a földön.
A Leydenben lefolytatott kísérletek azt Is bebizonyították, hogy a 60 fokos melrgben minden testmozdulat fokozza a vérnyomást. Megállapították, egyúttal a melegnek azt a legmagasabb fokát Is, amelyben a különböző foglalkozással blrő emberek munkájukat tovább folytatni képesek. Ezek szerint — ami a legérdekesebb — a nehéz testi munkát végző emberek szervezete bírja legjobban a meleget. A szántő-vetö vagy az aratómunkás 35—40 fokos melegben Is képesőrák hosszat dolgozni. Az Ipari munkás teljes értékű munkateljesítményre képes 30—35 fokos melegben is, viszont az ülővagy szellemi munkával foglalkozók munkaériéke csak 25—30 fokos melegig terjed.
Egy haoszuwBIgyi legény halálos fBrdése
Homokkom&rom, Jullua 18 Tudósítónk írja: Schmledt Ferenc 22 éves hosszuvölgyl legény szolgálati helyén minap több társával fürödni ment a közeli folyóba, — Schmledt átúszott a túlsó partra Is, de amikor visszafelé igyekezett, görcsöt kapott és társai szemeláttára vizbefulladt.
Társai már hulláját sem találták meg, napokkal később ugy vetette kl a víz. Szülei hazaszálllltatlák és most temették el nagy részvét mellett Hosszúvölgyön.
muhi miiLöm
IMO. luHm 18
Plem §e$ejéünk!
1315-fii. 18.
Példás kölelessógloljrsi-lésével) \'\'s bátorságával *!int kt ezen a napon Boskó János \\\\M j>ozsonyi 13. lioil-yjfjd gyalogezred i>cM Őrmester. A Szan folyó llK-nli Thrdnikn.il fclWyl igen su\'ryos harcokban az oroszok leghevesebb Inzében fontos UvbeszéUIvonal épiiése közben zászlóaljJMirancsnokn rákiáltott, liogy feküdjék le ós fedezze magát. Doskó örmealcr azt jelentette vissza, hogy vagy meg.\'esz a távbe-széK összeköttetés vagy elpusztul és tovább építette a \\onaltvt és baj nélkül be is fejczle. Boskó János őrmester kiváltó érdeméi a nagy ezüst vitézségi éremmel julalinazták.
*
Síubnya János voft besztercebányai 10. honvéd gyalogezredből! zászlós a Zombsee környéki harcokban szakaszál ügyeden vezeKe, tííjy nagyon1 is erős állásban\'volt orosz géppuska fészek bálába kerüli, amelyet azután hátulról rohamozva háfenerosátí tokflzáÖtt, Mikor az oroszok a géppuska fészek visz-szafoglalása aljából erőteljes ellen-lúkeniet hajlottak végre, SUibnya zászlós szakasza vitézül kivédlo, majd Stubnyu zászLös szakasza éléro állva, most már ö rohamozta meg az oroszokat, akiket tuVíioj .i ómenére nemcsak hogy visszavetett, banein 3 tisztjüket és 200 emberüket foglyul Is ejtette. Slubnya zásziis eme valóban kimagaslóan vitéz és elszánt hőstettét S nagy ezüst vitézségi érem odaítélésével \'jutalmazlak.
Az utazóközönség és a Zalai Közlöny zsebmenetrendjének tulajdonosai figyelmébe
A vasúti menetrendben történi változások során a mu\'t héten Isinél módosult n kanizsai menetrend- A vonatok korlátozásakor rést\'etv* sen közö\'t vá\'to\'ások mellett Igy még e«y szombathelyi vonatpál i nem közlekedik, és pedig a Nagy- \' könlzsáró\' 15 52-kor Szombathery-Sopron fe\'é indu\'ó személyvonat és a Szombathelyről 13.28-kor indu\'ó ét Kanizsára J5.HI-kor érkeiő személy, vonat. Az említett vonat Pécsről téhál csak Nagykanizsáig jön, de tovább
nem közlekedik. Eniiok megie\'clfieii a zalai Köz\'öny Zsebmenetrendje bon a 23. olda\'on az ötödik, a ,25. olda\'ou pedig a "harmadik vonal-hasábot keh |dcJgtenC&en törölni Egyéb vonalakon változás nincs, a Zalai Köz\'öny július 2-i számában részleteién közö\'t korlátozások tehát változatlanul \'fennállnak és nz aszerint kijelö\'t Zsebmenet rendek é,vó nyesek és pontosak.
Egyébként, mint lapzártakor Bu-
dupeströ1 telefonálják, szombattól
21) aló\' a Máv. minden korlátozást megszüntet már.
Csütörtök .
Aliando nafisornámok betkblUlpokoa 1 Budajjeal I. mi noria
B.45 Tóm*. Hírek. Költemények MatigJemezek. — Utána étrend. — 10 Hirek, — ÍJ.Í0 Nemrclkózi vizjeJxö-sxolgálat* — I2 Harangszó. Hlinnuss. Idöjárásjoienlés, - 12.40, Hirek. -i:U0 Idöjebó-s, tdö járásjelentés. -14^5 Hirek. — 14.45 Müsorlsrner. tetés. — ÍR Ajfolyamhlrok, piád árak, éiolmlH/oráialt. — 16.45 Időjelzés, idfl-Járásjelnntés, hírek, - 17 Hirek sxjo-vált és magyar-orosz nyelven. — 10.15 Hirek. — 21.40 Illrok, időjárásjelentét, hlrak szJovák és magyar-oros* nyelven,
BUDAPEST I.
17.15 Dr. Borsody István előadása.
— 17.45 Suki Tóni cigány zenekara. — 18.15 Dallos Sándor elljcszálém — 18.45 Tánrfcmezok. — IftSS Dr. Jend-rasik Aladár orvosi előadása, — 19.45 Hanglemez. — 2020 Pompój végnapjai. Hangjáték. — 22.10 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 23.25 I\'arkas Bóla dgáiiyzenekaro.
BUDAPEST II.
10.15 Hanglemez — 1845 Felolva-sás. — 10.15 Bán Sándor zongorázik^
— 20 Hírek. ~ 20.25 Zenekari müvek hanglemezről. — 21.35 Idöjárásjelcntés
BUDAPEST U
Péntek
10.20 János Alfréd előadása. - 10.15 Dr. Somogyi Béla előadása. — 1210 Hendörzenekar. — 13.30 A rádió szalonzenekara. — 10.15 Dr. K isiégi Nagy Dénes OJöadása.
17.15 Hanglemezek - 18 Sportkőz-V.-mények. — 18.10 Harsány! Margit csevegése. — 18 30 Partis Jenő cigányzenekara. — 19.25 Hofmolstcr.híUino. jiikakeüös. 10,40 Sz Weiess Jolán ¦ előadása. - 20 10 Az Operaház zene-\\kam. — 22 10 Gáspár Lajos cigányzenekara. — 2320 HaiigVinezek. BUDAPEST II.
19.35 U-ugyel Gabriella hegedül. — 20 Hirek. 2025 Felolvasás. - 2053 Tám\'X\'mezek.,— 21.50 IdöjárásjeloiUcs,
Előkelő családi szálloda olceó árakkal. Egy ágyns szobn fi P-től, két ágyas özoba már 12 P-től. Klíünfl étterem is kávéház. Előzékeny kl- j szolgáláfl. - A Zalai Közlöny olö-tízétől az utolsó\' havi előfizetési nyugta lel mutatásával 20\'^ kedvezményben részesülnek.
Az NVTE lett a Délnyugati Alszövetség II. osztályának bajnoka
ősszel az első osztályban játszik az NVTE
A\'ig néhány esztendeje kezdte meg munkálkodását a Nagykanizsai Vasalás TE és máris szép eredményről számolhatunk be. A kitartó *T nagy munkának meg lett az ciiedménje. A derék vasutas csapat nemcsak a kaposvári idosztá\'y bajnokságát nyerte rrjeg, hanem o pécsi II. osztá\'yu bajnak Kom\'ói Sport Egylet csapatát is fö\'ényesteu legyőzve (Nagykanizsán 9:3 arányban győzött .u NVTE, Komlón pedig 3:3 arányban döntet\'euü1 végzett) nyerte a büszke bajnoki cimet.
Megalapíthatjuk, hogy jogosan, mert az NVTE mór erősen feljött csapatával nemcsak a II. osztá\'ybói
dig balszerencsévé\' maradt te a* e\'sö belyrö\'. Mosf azonban a kitartó munkának megérett « gyümölcse. Az NVTE-nek van egy fiája\' Összeszokott együttese és bátran elüidu\'hat az első osztályban, nem fog csárdás! kelteni.
A Zrínyinek az NTE-bc való beolvadásával tehát nem szűnt meg\' Nagykanizsán a rivalizálás. A Délnyugati egységes első osztályban az ősztől fogva olt la\'á\'juk a ZMN\'i\'E melktt a Nagykanizsai Vnsulast fe. Ez annál is inkább fontos, m3i*t a Kaposvári Turuffuzioné\'t & KRAC.a1 és Nemzeti Liga III. osztályába soroltatott be, továbbá a PVSK mellett a DVAC is kivált az a\'os/tá\'yból. A magunk részéről giatu\'á\'unk a
emelkedett ki, hanem az első osztály. ! Nagykanizsai Vasutas TE derék vese
bau ís megá"ta volna a helyét. Hisz évek óta döngette az NVTE az első osztá\'y kapuját ós igazán csak min-
töségónek és futballcsapatának.
Azon reményünknek adunk kifejezést, hogy e kezdeti sikerekéi követni
Mielőtt nyaralni megy, biztosítsa lakását, üzletét betörés és lopási károk ellen!
BOROND - ÚTITÁSKA 0\\
UlAMDIIDkr* bor díszműáru
nHUlDUllU SZAKÜZLETBEN Nagy választék I Horthy Mikli.-ui 1. Olcsó arak I
Naponta
kapható
To«íl-o/»h lőszer- és csemege 1 CUlSV/ll kereskedíséhen.
ferencjozsef
KESERŰVÍZ
fogja még sok szép eredmény. Hajrá NVTE az első osztályban.
¦........¦ -. ... («11)
Természetbeni adományok a kanizsai Vöröskereszt felszereléséhez
Alig mull el néhány nap azóta, hogy Vöröskereszt Választmányunk váiosunk mfgértö közönségének természetbeni adományait kérte egészségügyi felszerelésének gyarapítása coljából. Felhívásunk most is, mint .Tiindenkor, megértésre talált és a közönség minden rétedéből naponla érkeznek adományok és fe\'ajánláEok. Legkisebb adományt is köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk.
Eddig a következő adományok érkeztek:
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár 10 d;b teljes kórházi ágyfelszerelés 750 pengő értékben.
Özv. Ofenbeck Vílmosné 2 nagy-párnának elegendő toll, tolltartóval.
Kirschner Mó-né 2 nagypárna, huzattal.
Kirschner Mór, Fehér István és Schülz-áruház 6—6 m. siffon.
Pálcsics Ferencné 6 drb törülköző.
Szomolányl Gyula 1 drb pokróc.
Kérjük a további szíves adományokat és felajánlásokat.
Sirem lékeket.
liíiiölltit, Basisi!Q&ot, h-Sil Eialékiiiüigl
azakszerlien és legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
köfaragómeaternél, Király-utca 33. Nagy ¦troiai ék-rakt ir. Telefon 613.
ifjusAo
Paris leggazdagabb bankárja lönlire ment és öngyilkos ,fcii. fjednya az előkelő leánynevelő in lé zetból a szegény párisi diákok közé kerül. .ló barátokra talál, de boldogsága nem zavartalan, mert n diákok élete minden fiatalos vidámság melleit is küzdelem\'. Küz-detein a szegénységgel, (leicgsét.fr\'l, szereimmel. A flAm léhát a párisi diákok életét adja. Szépítés nélkül. oSyaijiník amilyen a viilöságb"n. !(!>\' természcics, hogy nem lehet olyan százszázallékosan vidám, mini amilyennek a reklám ígéri. De Őszinle hangjával mégis megragadja a nőről. Ez a tennésze\'es Őszüilcség a \'Htm rőerős. sége, Allngrct, a rendező ügyesen elegyíti a vidám és tragikus je\'cno\'cket s hol merész, hol szép kéjieklxni eic-vi-nili meg a törtönotet. (A fi.!m a SW-badaldi, párisi erküW-si felfogást, ba nem Is hangsúlyozza Ki, nem Jopte/i képeiben.)
Sinuine Simont nem tartjuk kálón-leges nagy szlnészogyénisőgnok. I)c fia-lalságával és rcudkivfliien érdekes, egyeld, pikáns arcocskájával kedves, üditö jelenség. A férfidiákok jobb színészek. Az ismerős arcoktó,! Őszinlo alaJdlást kapujík, nemcsak a iőszeic |)í>!(l>Cn, de az cpizódlsláknáj ls-
1940. [ulto 18
MM.
Lenvászon
A lenvászon, mint jó szaladó trottíír ruha is erősen tartja magát, N\'en is fog ez a dlvntbói soha sem kimenni, mert nagyszerűen mosódik és unníl frissebb, mennél többel mossák és vasalják. Nagyon szón és elegáns ösz-szeáNilásakal láttáin, síit voltam egy kimondott lenvászon divatbemutatón. Valóban csodálatos, hogy milyen nagy. széni komplikét ós elegáns viseletre ¦készülő ruhákat tudnak ezekből a len-vásznakból készíteni.
lukiig a lenvászon kosztüm egyike volt a legnagyobb divatnak, majd ezt háttérbe szorította a ehantung, de lenvászon tulajdonosok ne csüggedje-nok azért, mert lm nem is kosztümbe, de bármilyen más formában még ma is a .legdivatosabb. Ami ezolőtl volt a Kosztüm a .lenvászonban, nz az idén bolero. Ugyanis legtöbbször ezek a lenvászon ruhák egyszerű vállpánttal és hát nébkúi készülnek, ezért szükséges hozzá a bojero, hogy .ápoljon és eltakarjon..
I-áltam egy ilyen összeállítást; rózsaszín lenvászon gioknis szoknya hozzá ugyanMyeti boleróval, a szoknyán is és a bolcron is nagy négyszögletes zsebek és hozzá Cjy fehór-plros csíkos apacs blúz. Van azulán olyan mintás lenvászon, amelynek mind a kél ollala egyformán viselBictö. Az egyik rózsaszín, a másik kék. Ez azórt nagyon praktikus, meri ugy ilehel megcsioái-talnl, hogy egyszer az egyik szűnj, másszor a másik szinti oldalai Visel-jük. A rcgprakllkusabb azonban a kevésbé piszkolódó, tehát sötétebb tó-nusu lenvászon ruha.
Nem tudok elképzelni elegánsabb és "kedvesebb vise\'JKet, mint egy barna lenvászon angol ruhát muslársárga Jfenvásxoo kis kabáltai vagy boleróval.
Nagyon telszenek a sötétkék lenvászon ruhák, ezek különösen két-fék1 nőnek lesznek jó szolgálatot;
l.\'Akl motelt kissé,
2. a do!|gozó nő, aki nyugodtan viselteti anélkül, hogy a piszok meglátszana rajta.
Ezeket a sötólkék ruhákat fehér gallérral, Teverrol díszítik, ami nagyon emeli az egész ruhát, különösen lia egy fehér-piros szép övei is vásárolunk hozzá.
Egyébként az imprimő lenvászon nibáknak ugyan az a divatja tukíjdon-képen, mint n rendes francia selyem iinp rímének, húzott felisörésszel, glok-nis szoknyával készülnek, legtöbbször a t-zoknyán két nagy zsebbel.
ügy ilyen ¦ lenvászon ruba azért is jó, meri feloldja a viselőjét a megkötöttségek alóX Egy ilyen .könnyű lenvászon megengedi, hogy viselője ne\'hordjon falapot, ne viseljen harisnyái, haenm csak zoknit. Van ezekben a lenvásznakban valami egész köny-nyedség, ami fiatalossá^ és kedvessé leszi a viselőjét. Nyugodtan csinál-lalliatnak hölgyeim, lia még nem rendelkeznének eggyel, mert garantálóin, begy a lenvászon mindig divat lesz,
Dlvatposta
ORGANDI. I-egszebb volna egy rózsaszín organdi rulia leercszlelt váU-kivágással, n kivágásban egy szép piros virág árrágement egészen bő, hosszú gloknis szoknyával, A vírágol esetleg a sajátjából kószftU övl>e is leheti, Odvőz\'jet.
STRANDOLÓ. legcélszerűbb, ha a haját ugyanolyan szlnü kendövet: köti lc, mint amityen szin legtöbbször « liirdürnbájában előfordul\' és amilyen a fürdöeipöje. Nyugodtan viselheti az Intprimé fürdőruhájához a tavalyi inijirimé hosszú sirondkabálját, ne izgassa, hogy lia más a mintája az egyiknek, hiszen ha begombolva viseli, úgysem látszik ki a fürdőruha «lóln, OdYööet.
«alai közlöny
Holnap sírnak értem
Uszlk hajóm habzó sebes árral, a kormánykerék int; eltörölt, most örvények kényére-kedvére hánykolódom a szirtek között. Néha-néha partközeibe érve Megérint at Élet hils szele, Felzokogok I felém nyúló kézben nem több, csak egy csáklyu keltene. Nyiit tengerrőt vihar sodort erre, hajótörtek sorsa tett enyém, hn ez a sors máskép nincs megírva: Sírom olt tesz az ár fenekén...
Uszlk ha/óm habzó sebes árral, — nótás lelkem most már nem dalol -ha tán a sors máskép meg nem irta: Sírnak ériem holnap valahol...
Tegzes Lajos
— (A rendőrségről.)
Kovács Nagy PáJ rendőrfő tan ácsos, a rendőrkapitányság vezetője a maj nappal bárom heti szabadságra távozott.
— (Zlmányl üyula a piaristák uj rendiőnöke)
A piarista rend magyar rendtartó-manyának uj rendfőnöke van: n július elején megtartott (káptalan jelölése és a rétid római egyelenic. tűnőkének kinevezése alapján a magyar kegye s-tanilórUnd vezetését Zimányi Gyula edd igi rend lönűki Ion ácsos ve »zi él mint rettdfónfia.. Tanícsának tagjai: Dr. Sebe* Fo.enc eddigi rendfőnök, Biró Imre, dr. Bidanyl György ós dr. Tomiik Vince eddigi rendfÖnöki tanácsosok.
A Magyar Vöröskortwzt sokoldala faladatának elvégzésére milliók kellenek l Adakozz l
— (Kinevezések a vármegyén)
Vilóz gróf Teleki Béla főispán ifj. dr. Sdgcsdy Ferenc liszteelb-ü vir-megyjOl tiszti ügyészt, ballon füredi ügyvédet Za,Ln vármegye Üszleletbclj főügyészeié, dr. VJzsy Lajos zalaegerszegi ügyvédei pedig Zaja vármegye tiszteletbeli Uszti ügyészévé nevezte ta.
- (Vlsdzaáliltoiták a régi, normális hivatalos óra-rendet)
A mai napiul ,az összes állami, városi és egyéb közhivatalokban vjsz-szaájli tolták a régi (\'normális hivalolos órarendet.
— (Egyházmegyei hírek)
Dr. Czapák Gyufa megyéspüspök n veszprémi egyliázmcgyében a követ-kező áthelyezésekel eszközölte: ur. Vargha Ferenc IojI, tanár szemináriumi Uumlmányi felügyelő lett. Ge-.lencsér András, a pápai állami tanítóképző hl 1 Innám Csurgóra került gimn. hltlanámu-k és a Jézus Szive templom igazgatójának. Dr. Posgaj János (.-sürgői lUttonir -kőröshegy 1 .segédjeikész .leli. Szabadbegy Szabolcs köröshegyi kápjául pedig az Egyházmegyei Hiva-tajhoz rendelték bo szolgáhiUélelre, Dr. Cscrlő Antal stoejn. lelkiigazgatól a megyés főpásztor a pápai állami tanító* képző bittiuiárává ncvczio ki. Beadj István ujmisés Kutasra, Gyarmathy Ek-mér kutast káplán ij>cdig Vaszarra kerüli káplánnak. ,
A Magyar Vöröskereszt kol~ dasszegényl Adakozz!
— (A veszprémi pflspök felhívása)
Dr. Czapik Gytda .veszprémi püspök felhívási intézeti egyházmegyéje híveihez és n Magyar Vöröskereszt lámo. gátasát ajánlotta figyelmükbe.
— (Kétszáz ruszin tanító a Balaton partján)
A kárpátaljai tanítók részéi-e Székes, fehérváron átképző tanfolyamot rendezlek, amelynek keretében kirándulást tettok a Balatoni«. hogy megismerjék a dunántúli táj szépség.11. Egy Lanulságus hajóul mán mcgfüródlok a tó selymes vizében. Mint külön érdekességei említjük meg, hogy a Balaton vizét csaknem valamennyien melegnek találták, amin. egyébként nem lőhet csodálkozni, hiszen a kárpátaljai lestvé rek a hegyi patakok hideg vizéhez szoktak.
— (Az űvegkereskedók szombati záróórája)
A helybeli uvegkereskedök üzlcielket július 20-tól bekezdöleg augusztus 31ig szombatonként détluUu fél 2 óráig tartják nyílva. Kérjük a m. t vásárló közönséget, hogy esetleges szükségleteiket a jelzeU nyári szombati napokon délelőtt beszerezni szíveskedjenek. {:)
— (A keszthelyi kórház bővítése)
A keszthelyi kórháznak szükségessé vált kibővítésére a község, a vármegye Ós az átfam támogatása utján együtt vau 35.000 pengő. Most azonban ujabb terv menüt fel, amelynek kivitele hem
Megbízható
jó és olcsó
SZABÓ ANTAL sportüzletében
DÉLBEIM
már uton vannak az este Nagykanizsára érkező fővárosi lapok.
a Zalai Közlöny
még a délután kólómkor történő eseményeket Is közli.
Frissebb eseményeket 1 előbb olvashat a SJ|
Zalai Közlönyben •
kerütne löblw az cmliletl összegnél, n gazdaságosabb elrendezés miau uzon-ban a -kórházi férőhelyei tizenkettővel lehet szaporítani. A korház 1011. évi szükségletéi 97.032 pengőben irányozták elő. Ebből 11.850 pengő a fedezet, a többit nz ápolási dijakból kell fedezni.
- (A Bilatonvldék villamosítása)
Az iparügyi miniszter ismeretes villamosítási programjának keretébea a napokban nagyjelentőségű munka indult meg Badacsonyban ós n környéken. Az Ce\'tlrifikációs munka, amely kulturális, gazdasági és idegenforgal-ni szempontból egyaránt nagyjelentőségű, teljessé teszt a Balaton elektromos hálózatát, amely eddig technikai okok, ból csak Badacsony híres vidékét ke-rótta el. A halósági közigazgatási bejárások az cmuiU napokban már meg-történtek,
— (Életuntak)
TMh Bálint 78 éves szcnigáU lakos\'\' az ¦alsóerdőí tanyáján levő vízgyűjtőbe ugrotl és belefulladt. — Magyar Ferenc ny. Máv vasúti raktárnok, 07 éves hp.éuyi lakos gyógyilhalntlau betegsége udalt kikásán felakasztotta magái. Mire észrevették már meghalt. — Bocsor Lajos 71 éves balatonfüredi takos a borospincéjében felakasztotta magái, meghalt.
— Naptár: Július 18. csütörtök. Rom. kat. Kamit hv. — Protestáns Frigyes — lzr. Tharn hó 12.
OŐiXtLrdő nyitva reggel 6 órától este fi órai*- (noíJS, nerda, péntek déb\'tan kadden egéas nap nőknek).
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSsISny nyomdájában
NigykinlMH, Ffl-ul 6.
Jllltlfa^SaV WlllUiSr
BALAI HöZLQNH
1040, Julius 18,
Horthy István Berlinben
Boriin, jpílus Í8 Horthy István, a MAV elirökigazea-tójn Berlinben ^rtózkodik és mégis-mertedéit a i<öz iekctlésofry• i miniszter, rel és munkatársaival, valamint részt vett n Középeurópai Utazási Innia elnöki ós közgyűlésein, Horthy István liooiap érkezik luiza.
Húzás
. As osztály sorsjáték mai húzásán a ¦ főbb nyemményekot a következő számú sorsjegyek nyertek:
Budapest, Julius 18
60.000 pengői nyert: -!7715.
10.000 pengÖl: 15140 ós 00,020-
2000 pengőt: 81.876-
1000 pengőt: 23.550, 52 315, 50.50(1 ós 73.252 sz. sorsjegy. (Petetősség nélkül.) ,
ROMA NIA DAN kalászt rófájis galx> na termést várnak.
Felhívás!
Kérem azt az Ügyvéd urat, aki Kiss Vilma pénzének kezelésévei van megbizva, hogy cimét velem közölje.
Kiss Vilma Budapest
vn, Hernád-u. & »/., [szint 4. a.
(Folytatás a
ciája, jó teikiisme-retének i megóvása miatt sem tehoLV metíi hogy ne vegycu tudomást a megtámadott népekről, ezért köle\'ozi magát, hogy anyagi támogatásban rószositi d incgtdmQdoltn* kat mindaddig, inig nz •Tmerikai törvények JehetővÖ teszik azt. A pártprogram a továbbkikljau az uj gazdasági korszakol jeSenli be.
2. oldalról)
Cbikágó, ju\'ius 18 A demokrata párt utolsó Vésett a inegcjlolt szavazatoknáL a leadott 1QW szavazatból 017 esett Rooseveltre. A másik kél jelöli ekkor lemondott sza-vazalnirúl, ugy hogy a párl jdöllje egyhangúan Roosevelt
Roosevelt ma oslc a chikágói jelűié alkalmából rádióbeszédet mond.
Róma: Nincs békeajánlat, támadás kezdődik
dásl .
Nagykanizsa megyei város polLárme8lerétöl.
183/Ké 1940
Tárgy
mkoildskcrcakci
A cukorlegyek beválUsa időknél.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a cukor-kiskereiikedök a cukerjegyet a 153.8C0/1940. F. M. rendelet 9. szakaszának 1. bekezdése élteimében caak azon a héten válthatják be, amely a jegyeken fel van tüntetve, — előbb semmi esetre sem — ellenben érvényességi idejük utolsó napjától számított két héten belül a jegyek még beválMutók.
Felhívom sz érdekelteket a len-dclkezés pontos betartására, mert azt közegeimmel ellenöriitetem.
Nagykanizsa, 1940. Jul\'us 15. ím Polgármester.
Róma, ju\'ius 18. Az olasz lapok az angliai helyzettel foglalkozva hangsúlyozzák, hogy Churchill beszéde teljesen Ichcíclieju.
né tet( minden olyan szándékot, ninely bókodén akarja rendezni " viszályt. Semmiféle bókeakció nem követkézjk leliát mór, hanem csak a nagy táuiffl.
London, juHus lft. AZ éjszaka ;- tmbit a tengernagyi
hivatal köz\'i - az ongoi partok rnen tén ujbó\' ellenséges bombarepüiőgé-pek jelentek meg és több bombái dobtak le. A bombázásnak több cn> berá\'dozata is van.
Tovább üldözik az angolokat Keletafrlkában
Valahol Olaszorsiágban. A főhadiszállás ma déii jelentése:
Észak-Afrikában ujabb eredményes támadást intéztünk Marscha Matru vidékén. A bombatámadásokról min den gép visszatért A moyalebó\' kivonult ellenséget csapataink ós repülőink tovább ü\'dözlk BuiW felé.
A repülők közben a Uehcrsz|á\'litó gép kocsioszlopokat is ásandó tíi^ alatt taitják. 1 \' í>
Sikereién bombáztuk Wayjr repjl lőteret is. Az ango\'ok Agerdatu elten Intéztek légitámadást, de kárt nem okoztak. Egy angol gépet \'előttünk.
Csillárok,
falikarok,
¦ íTismriroÉn^
éjjetiszehrény-lámptíh
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részlettfeöiésre is
DRÁVAVÜLGYI.nél
Sugár-ut 2. m
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékekel, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskelési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, korleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
I TELEFON: 78.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeleket és tömböket, minla-zacskókat, zsákcédulákat, naptárlömböket, fali-naptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Newyork,. juiius ig. A Newyork Times részletes Jelen, lésben foglalkozik «z afrikai <>lasa sikerekké\' és megá\'iapitja, hogy az olaszok nagysuerü teljesitményt végeztek a forró homok pusztákon. Ai angol cápátok egyáltalóbiüi nem
bírják a hőséget és közel sémi o\'yan harcképesek, mint nz olaszok - ó\'ia pitja meg a lap.
JUGOSZLÁVIA helyi* akarja álPtani a tengeri összeköttetést a semleges át. tárnokkal,
SZOMBATHELYEN több gyárválla-fat áldozol készségéből ikenn unkástul. zakat\',ópitenek, omotyek idöve* a mun-kasok tulajdonába mennek át.
TELEKI Pál gróf miniszterelnök 20 Ö\\-c, hogy részt vesz a magyar nemzeti újjászületés nagy munkájában. Ebbel nz alkalomból az olasz sajt<\'> nrelegcu emlékszik meg a magyar kormány, elnökről.
VMUSSOLINI augusztusban tulálko-zik Francéval — jelenti egy Madridból érkezeit párisi jelentős.
HAZATELEPÍTIK nz északbukovbmi és líosszarábkii nérnclekct.
AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK kózl eddig több mint 0,340.850 yw\'iigö segélyt oszlottak kí.
A HULLADÉK ANYAGOK gyűjtésébe több mint 60.000 magyar gimnazista diák An munkában.
A BALKAN-szóvolség gazdasági ér-tokczlotét bizonytalan időre elhalasztották.
A KERESKEDELEM a textiliparban teljes egészében áthárUhatja az engedélyezett felárakat.
ANGLIA nem tartja magára nézve Kötelezőnek a Román Iának adott sza-valósságot, amit Románia Is felmondott.
AZ ARATÁS mindenütt rendben folyik egész Magyarországon — jclcnii Tc\'jöki földművelésügyi miniszter.
BERLINBEN naponta ezer ós ezer nézője nknd az ísmcie\'.cs loampiegncj szak>nko(«iimk..
. BELGRÁDBAN rontott .francia gyászünnep, inieglarlását a német sajtó\' élesen biriljn.
VITRIOLOS merényjot történt a te. rncsviíri luiyakönyvl hívnia) elótt. A \'ŐJfcgény elhagyott menyasszonya vtt-riojt Öntött az uj menyasszony arcába. Az eskftvft elmaradt.
LENGYELORSZÁGBAN, SosntOwIIS kőzetében tízezer éves leletre bukkan, tak: azon a vidéken északi származása vadászuép lakott.
APRÓHIRDETÉSEK
adás-vétel
Magainyomáiu ptimetexígépek uluüdli. PetoTl-ut 81. 1720
kOíüuHím
ElvouaM ,gy (UlSut kik min Mi-(yar-nlca éi Lizának ktet. A becsolelei megtaláló liéielik ut n rendOiségen leidol, hogy a ruha jiegeny elvesztője ne kln> aod|on. 1717
ZALAI KÖZLÖNY
FOUTlKftl NAPILAP. B«4Ja:„K«naiiU»állR.T. Kagykaalua". l\'ololüa kiadó: Zalai Király. Nyomatott) a „Klrgazdeaagl II, T. Hagykaalm"
¦yandajlbai Nagykaalzean. (Nyomdáért teleli Zalai Kár.ly.)
560654
80> fivlolyam. 163. tzitn.
Nagykanizsa, 1940. július 19. péntek
Ar-12llll.
POLITIKAI NAPILAP
U UntiWnlall FM 5. mám.
Felelős szerkesztő: Barbarltm Lajos
lilOllicléíi ám: egy hóra I penri 40 UH. SiorkcsztOnóüi éa kímlóliiv.ilall Iclcloia 78.1
Ho8Z éve mnlt
hogy a Konnányzó Ur öföuiéltósága gróf Telek! Pá\'t eisö izbcn huta meg a koniJiáiiyalakitáfisíii. Súlyos, nehéz Időket ólt akkor1 az, ország, szörnyű sróttagoliságbtm, levertsége ben, i ctHrglóbön eít a magyarság ói mégis akkor kezdődött cl Magyarország nemzeti és keresztény szellemben va\'ó ujjéépltófi.
Fájó ós rossz még a visszaemlékezés is, Akkoriban -kellett aláírni az embertelen trianoni békepai|uicsor; a kisantant gyűlölködő v«sgyurüje fogta körű\' « maradók országit « Idebenn nálunk\' is kemény 6< szörnyű harcot kjeUett vlyni a be\'ső ellenségekké1-
És gróf Teleki Pá\' vállalta a harcot. A harcot "z uj életéit, a hjarcot a szegedi gondolat diadaláért. Mert erről volt szó.
Helyre kebett állítani a rendéi, biztos alpokra kellett fektetni «z ai kotrniányos életet ő* inindezck mellett és mindezeken tu1 formába kel. lelt önteni « kereszény goudo\'at fó. iiyénéi a% uj nemzeti célkitűzéseket, hogy megkezdődhessék a romok cl. takarításával együtt «z építő munka.
Gróf Teleki Pá\' húsz évvel caolölt válutCkoxott a gigászi feUidaiokru, ,s hogy vállalt munkáját nz egyetlen helyes irányban jó1 végezte, annak minden magyar szivet megdobogtató nagyszerű bbonysá#» a kiteljesedő magyar étet, amely biztos léptekkel ha\'ad az ország további mfegingyobf. bodása felé."
A magyar éle te rő ő ¦ á magya n életforma meghácsüjósc nyilatkozóit mag a niinapf müncheni, tanácskozá sokon is, amikor nagy barátaink inel lett egyenrangú fé\'ként tárgyalt Eui\'ól pa ujjáreiidezcsérőt ° mugypi\' mi-nlsz te re lnök és a mftgyar kü\'ügy-mlniszter.
Kormányé bökünk azzal e meg. iiyugtutó, határozott tudattat érkezett haza, hogy nagy barátaink teles egészében méltányolják ó*t * inja gyár életformát, amely keserves 20 év minden szenvedése ellenére is az alkotó .munka, a megbonthatatlan rend, a politikai e\'őre\'átás józan böl csesége ós a férfias hűség jegyiéiben alakult ki.
Husz évvel eíe\'Ött\'bontakozik ki ennek a magyar életformának nagy. i\'fihivatott alapjai és ezekéi* a« alapokat az államférfi bölcseségévet, a tudós alaposságán1 munkálta, fektette te gróf Tdcki Pá*.
Akkor, husz évvel ezelőtt birdo(tö gróf Teleki Pál, hogy erőteljes kor mányzatra van szükség, amely helyreállítja a rendet, azt a i«n\'det, arnfc\'y n keresztény ői nemaoti irányzat pa. \'rancsai szerint dolgozik.
Ha valaha, rna láthatjuk igazán, ho\'gy milyen jóslatszerűen igazak yoi. tak ezek a szavak.
Az európai nagy birkózásban csak azok a ¦ népek tudnak boldogulni, "melyek öntudatosan étnek » keresztény nemzeti gondolat újjáformáló parancsai" szerbit Ós csak arok « nemzeti vágyok, érkeznek el a boj-
Elrendelték egész Kelet- és Délkeletanglia teljes kiürítését
Belpolitikai ellentétek Jugoszláviában és Romániában — Házkutatás a nemzetellenes jugoszláv szabadkőműves páholyokban — Parisba költözik a francia kormány — Amerika szakértői Is csak egy hónaposra Jósolják az angliai háborút
Részletes világpolitikai helyzetkép az angliai német támadás előestéjén
A mai nap sem hozott sok változást a világpolitikai helyzetben, bár már köze van az uto\'só lépó;. Ha igazak\'se o\'asz sajtónak értcsü\'óici, ugy péntekről szombattá virradóra Índu> "meg a nagy német támadás AngUa eben, tehát ma éjszaka.
Egyébként a világpolitikai helyzetet ma délben így. fog\'olhatjuk Ösz-sze a tegnap délutáni eseményeket is beleértve:
NÉMETORSZÁG,
mialatt folytatja a bomba-támadásokat, az angol partok eben, \'tegnap nagy Ünnepélyességgel és pompával fogidto Berlinben a világháborúban is resztvett éi most a nyugati frontról hazatért katonákat. Görlng és Göbbels mondtak nagy beszédet a bertmfro^tattWm, hangsúlyozták, hogy minden ango\' zárlatot áttörlek ós megfordítottak, minden tervet meghiúsítottak és rooSl már csak «z utolsó \'épós van hátia. Meg keh nyerni ezt Is, azután megszólalhatnak a hékeharangok, -moii-dolta Göbbels.
A német repülök bombázták a< aldershofi katonai gyfakot\'lótcrct> parti kikötő és ipa rbe rendezőieket és a grecuockl nagy hadfelszeic\'ésl gyárat. Különösen az, utóbbit érte sok lalá\'at. Bretagne előtt Qucasjant szigetén partraszálltak a német csapatok, a csatornában pedig ujabb 30.000 tonna hajóteret süllyesztettek ej.
OLASZORSZÁG
már tegnap jelentelte kc\'elaMkiai sikerein kívül a yi\'ágpolitikai helyzet alakulásával van elfoglalva. A lapok idézik a Newyork Times cikkét, amely szerint a tengelyhatalmak kü-lön\'eges szerepet szánnak Spanyol* országnak és Magyarországnak az Uj Európában. Rómában a romániai helyzetet továbbra is w\'yosnflk tail-ják\', sőt a Glorna\'e di Ita\'ia azt irja, hogy Jugoszláviában is uj emberek-ic van szükség.
T", Itt említjük még,\' hogy XII. Pius pápa nem hagyja cl a Vatikánt és ez évben nem megy pihenni Casiel-gando\'foba." SPANYOLORSZÁG
a polgárháború kitörésének i. évfordulóját ünnepelte nagy feivona-
dog beteljesülés felé, amelyeket ha. torozott, erőteljes koiffnány^d visz a tökéletes fegyc\'mezett\'óg, az alkotó mimka jegyében.
A szegedi gondolatot, a keresztény nemzeti életformát d\'akitotta ki o inegcsoukitott ország ólctösitöne s
lásokkai. Frauco bejelentését az ÖSz-szes lapok efsö oldalon kÖ^ík és hangsúlyoznák,\' hogy amikór GÍb,a\'. tárrn igényt tart, ki akarja bővíteni az afrikai spanyol teret ós mOg akarja teremteni a spanyol egységet, csuk Izabella királynő örökét akarja teljesíteni.
GIBRALTÁRT
egyébként tegnap is bombázták Is-meretlen rcpü\'ők. Négy gép öt bombát dobott le, főképp a hadianyag-raktárra esstek, öt ember é\'ctót vesz. tette, töfJben megsebesüllek. A város kiürítése folyik.
Románia nem hajlandó diplomácia! kezdeményezésre a vitás kérdések elintézésére
ROMÁNIA
helyzetét a vi\'ágsajtó míg mindig aggasztónak tartja- A kormány belső ellentétei, a Vasgárda hatalmi törekvése egymagában is c\'ó.í okok arra, hogy n helyzet tisztázatlan legyen. Pedig a világsajtó a.tcrü\'eti revízió üjjyét is óbundóan ébren tartja. A "Popoío--drtbma\'ázHr}á,\' hogy Ro-máuia még nem szándékozik dip\'o-máclai kezdeményezést tenni szomszédaival feiuiá\'ió vitás ügyeinek elintézésére. Pedig június végén, az orosz lépés alkalmával, amikor már ugy látszott, hogy egész Románia ösz-széomlik, MagyarorszjSg és Bu\'gária mellett Jugosz\'ávi\'i is katonai intézkedéseket tett a bánáti román hatá-
ron\'. Itt, mint ismeretes, Bánát fek osztásakor erős nézctel[ó.ésck vo\'tak a román és jugoszláv érdekeltek között.
Romániában egyébként a zsidók lu\'lyzelc egyio kodvozöllenebb lesz. A kultuszminiszter rendelete az izrae. lila egyházaktól megvonja az á-lqiüi támogatást, az egyik íop pedig &z idők szavának megfelelően azt a kövclkcz-tclóit vonja Ce a békeszerződések meg-szuntéról, liogy Komán iái mór semmi sem kölCezi, hogy megadja az dl\'.aiu-po\'.gárságol a zsidóknak, tehát a román állam |>olgárságOt szcrzclt zsldók-lól meg kell vonul az állampolgár, ságot. (Ilosoitfó intézkedést liozolt tegnap Franciaország is.)
Angol katonai és diplomáciai vereség Északafrikában és Távolkeleten^
AMERIKA
még az elnökválasztás cJőÜ is fog. latkozik az ango1 helyzettel. Amerika, szakértők szerint - mbit a lapok irják - AngUa legfeljebb csak négy hóiig tud ellcntó\'Iiii a német támadásnak.
Roosevelt je\'ölése most már biztos, KlkÖfése az volt, hogy aichiökkó Wetiacct jelöljék. A demokrata párt teljesítette kívánságát, Rádióbeszédében hangoztatta az elnök, "hogy küzdött benne a személyes visszavonulás Vágya és az a láthatatlan valami, amit le\'ki ismére Uiek hívnak. A semlegesség további megóvását hangoz, tattá, majd leszögezte, hogy a nem* zet érdekében harmadszor is vállalja a jelöltséget.
Amerika ezenkívül zártatot rendelt ei* a francia vagyonra, mindaddig, mig nem tisztázzák, kit fUet az Ame. rikáb* szállított sok francia arany.
ennek a itngy gondolatnak, -Önnek az uj koreszmének egyik első harcosa, tudósa és kiforma\'ója vo\'t gróf Teleld Pá\'.
Kót ávtissed nehéz kUzdalmére visz. szagon\'dolvn, hó\'ós örömmel "tekint m^ reá **z. cgósyt nemz^ egy, ,em-
Érdekes még, hogy piYjbakép 2 tiszt és -18 legénységből \'átló ejtőernyős csapatot szervezett Amerika ls.
ANGLIA |
annyim el vau fog\'a\'va a saját országa bajaival, hogy nyl\'tan is vissz-a-.onuH. Tóvo\'keicteu, Churchill, ugyan csak ideiglenesnek mondta a távol-keleti érdekeltségek feladását és a japán követeié*, teljesítését alsóházi beszédében, de Augoa helyiedben ¦ ez az ideiglenesség egyen\'ö « teljes lemondással.
A szigetország eseményei: a német repülő támadástól kigyulladt a port-landi kiköMi és megrongálódott a greenocki hadianyag\'raktár. Aa éjszaka ujabb htomba támadás volt: két városban ingatlanok pusztu\'fak el, két ember ó\'etét vesztette.
(Folytatás az 5. oldalon)
bérként fogadja el nemrég elhang. zott tanácsát, amely parancs mindannyiunk számára:
Dobozni blza\'önunAl, haílgatnihit. tei s türnl és akand fegyelőmmel I ,
ZALAI KÖZLÖNY
tftiÓ. |uHun 19
Fürdő
«: ruhát nadrágot köpenyt
Szomolányltól.
A Hubay—Végó-Ogy
ma délután 0 órakor a miniszlerinnács ció kenlL A Ház .bizottsága hétfőn tart ülést és mindaddig üléseznie kell, mlg végleges ilélolcl nem hoznak a Hubay—Vágó ügyben. Az ité\'e\'et kedd délben a Ház illésén közlik. Előreláthatólag juliu-sban több ülósl nem ls lari a Ház. .. , .
Végleg szakított Anglia és Franciaország
i Vichy, július 10
A francia kormány "mini ismeretes, megszakította a diplomáciai viszonyi Angliával. Mait a mmiszterc\'nök nyilatkozatából most kidéről, az angol kormány az értesítésre azt az ajánlatit lette, hogy állítsak vissza » diplomáciai kapesoSalókat, \\ francia kormány hajtondó lett volna erre, dc klkölölto, bogy az Anglia állal lefoglal! francia bajókat azonnal szabadon kell bocsátani ós teljes kárlórilést kell fizetni Angliának az oróni és alexandriai lú-madáso! ^ ¦ MLuláu ezt az ajigol kormány n.iíi volt hajlandó teljesíteni, miár intézkedtünk, hogy n francia ügyvivők Angliából haza jöjjenek. \\ kap, csőlátók megszakítása teljes és áthidaló megoldás nem lehetséges — jolentelte ki Loval, | ,
A SZOVJET nem európai haladom és érdekszférája más kontinensen van, állapítják meg a német diplomaták.
A.NÉPSZÖVETSÉG főtitkárát felszólította a princentonl egyetem, hogy költözzék egész személyzetével Amerikába ós olt folytassa n nem politikai, természetű munkáját.
BOROTVÁVAL elvágta a nyakát az egyik budapesU kórházban Takács József 52 éves, volt kereskedő.
SPLIT ;közeiében a lenger színe az erős szól következtében három méterrel magasabb volt, mint egyébként dagály Idején, minek következtében rengeteg kárt okozott és egész városrészükéi öntött e^. i
LETTORSZÁG rövideden csalatkozik a szovjelunióhoz.
(MAGYAR igá sáltatok kai művelték frnhg n főidet a Siogfrieii.vonal mögöit.
A GALÁCI tilakzatos robbanás löbb mint 100 millió lei kárt okozott. A haloltak száma 5.
A MA V-vonalain szombattól kezdve valamennyi vonat közlekedik.
AZ .ARADI HÍRLAP, uj főszerkesztője Kulcsár Kálmán, az ismert aradi Író lett .
A DUNÁBA ugrott ma reggel Budapesten Szúrom! \'Béta 23 éves festő segéd, mert nem vették be katonának,
JAPÁN uj kormánya Iwtttímaa fegyverkezési programon dolgozik.
FRANCO lábornok a l-ehér-Sasrend arany kereszt jót kapta kllüntouSsfu Hitler .Vfezértől
ARAB nemzeti csapatok vonulnak fel Ibn-Szaud király vezetése alatt Transjordánia lialárán.
ZÁGRÁB melleit az egyik patakban szenzációs felfedezést tettek. Platina ős aranyszemekéi uriáttnk.
A „Ferenc József" keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziezer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg
OIVOBftt!
tollas 28-án jár le a mostani cukor-
Az élelmezési hivatal véglég Széchenyi-léi" 2. szám alá költözött
A mostani cukorjegyek érvénye ju Mus 28-án jár \'e Nagykanizsán. A polgármester azonban már napok előtt intézkedett, a város kÖJÖnséf-gének kel\'Ö időben cukorral való ellátásának biztosítása érdekében.
A most érvényben levő éi ju\'las 28-án lejáró cukorjegyeket, a \'ejórt határidő utón is még két hétig -vagyis augjsztus H-ig - váltják be.
Figyelmeztük a közönséget, hogy az elvesztett cukor jegyeket nem pótolják, azért a cukorjegyckiO a \'cg. nagyobb gondossággal vigyázzon. \'
Az élelmezési hivatal a városháza-ró\' vég\'eg a Széchenyi-tér 2. szám alatti házba kö\'lözött ,ahoi minden cukorügyben a közönségnek készséggel \' áh rendelkezésérc.
A sógorgyilkos Goldschmied Ignác ügyében a tábla a bizonyítás kiegészítését rendelte el
A keszthelyi sógorgyilkos Goldschmied Ignác vo\'t budapesti kereskedő ügyében érdekes fordulat történt.
Ugyanis, mint jelentettük, a törvényszéki orvosok megfigyelésük eredményeként Goldschmied Ignácot teljesen épcíméjünck nyilvánítót ták, aki borzalmas büncse\'ekményó nek elkövetése e\'őtt óí elkövetésekor teljesen beszámítható á"apofban és s/abad akaratának teljes birtokába., volt. így büntetőjogilag felelősségre vonható. Az orvos-szakértői véle.
ményt fel terjesztőit ók a pécsi táblához;
Ma azután végzés érkezeti a táb-látó1 a nagykanizsai törvényszékhez, amely a bizonyítás kiegészítését rendeli ci, felhívja a törvényszéket több tanúnak, valamint az eljáró csen/J-őröknek tanukénti kihallgatását bizonyos ténykörülményekre vonatko zólag. i . j j -
Csak a kihallgatási jegyzökönyvek beérkezte után tartja meg főtárgya-lását a pécsi táb\'n bün,Vőtanácsa a Go\'dschmied-ügybcn.
mKüirsivürC
ÉRDEKES FILIMTERVEKRŐL
értesülünk, amelyek azt mulatják, |iogy a jövő évadban göcseji és bafo. tení Ijhnckot is tálunk majd a mozivásznon. A göcseji liíintémán dr. Bé-kefi Józief votit zalai, jolcnlegl veszprémi tanfelügyelő dolgozik. A film iro-sójü a gőcsojl nép ó\'olóbőt veit félig igaz, félig költött történet, A balatoni li\'in Darnay Kálmánnak tgyik balak u. tárgyú regényéből készülne,
A gondolatol igi?i szépnek és életrevalónak tartjuk. A magyar filmipar valóban jó szolgálatot Uaine nemcsak Zajának és & Balatonnak, de önmaga.
nnk is, ha a sok elcsépelt ílbiuncse helyen a népi életből merítene tárgyat. A táJriporiregény, múil limitéma, azon-ftivíV mindeji valószínűség szerint, mUil Üzleti vállalkozás sem járna rossz rutakon. Kivájijuk, hogy a tervek megvalósuljanak,
*
A BALATON
idegenforgalminak fo.lenditése érdekében is érdokos lervek szűlelU-k.
Dr. Margittal Richárd balatoni irodalom-kula. lása közben o.yan adatokra bukkani, amely .szorult 1849-ban a régi Nemzeti Színházban egy .Tiluiny ostroma* cuntl opera keröM szbuo. Az
oi>era, aine\'y mindvégig Tihany környékén játszódik .0, a zalaegerszegi szánnazásu Császár Ferenc költő és jogludós szövegére készíúl és zenéjéi Them Károly irta, aki akkor a Nem-zcll Színház karnagya volt. Margittal dr. most fcrvciclic azt az ötletet, hogy újítsák fel a régi tihanyi tárgyú, feledésbe ment o[>orát és aziTfoijos egészében, vagy részleteiben mutassák Le a Balaton egyes helycin. Idegentor. gahni szempontból is jelentős cse.nény yolua. Persze nem a mostuní körülmények közöli. T
4
A VOROS KERESZT
kanizsai gyűjtésére ismét vissza ke 1 térnünk. Ha azt tekintjük, hogy kik adakoztak, az 1500 pengő, az cgymás-illán \'leíblylatolt \'gyűjtések sorában szép. eredmény, do ha arra gondohjnk, liogy hányan és hányan nem adtak, éppen azok közül, akik u legkönnyebben imegtehették volna: a gyűjtés eredménye nagyon szomorú. Nem akarunk a gazdag szomszédváros, Kaposvárra hivatkozni, amely nem nagyobb, mini Kanizsa, de kétszer annyit gyűjtőit, do igazunk igazolására áUjauukt ill :1 zalai eredmények: Zakicgerszcgen 11)70.70 P gyűlt össze, Keszlhelyesedig 1108.57
p«lgÖ| i ™
Kanizsán szégyelhcli magát az a ró.
Marosi Moatflá. Péntek—szombat - vasát nap
KEZEKET FELI Itt az álarcos lovasI Jön a száguldó fantomi II. részes filmi
TEXAS II.
Ilyent még nem látott. Az izgalom felső foka. Az utolsó tlz esztendő legnagyobb fllmszenzáclója.
Előadások hétköznapokon 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 Arakor
Férfi- és nöi divaternytík bördiszmüáruk Xtt.
Divatosarnolr, FŐ-ut 6.
leg, nme\'.yík kivonta magát az áldozat vállalástól!
*
FÉRJHEZ MEGY
a nagykanizsai lársaság egyik, már nem (Kanizsán lakó, de jólismert, kedves tagja; cgorpatal fjlő Zomilla, f)r. Fürdős Kálmán m, kír. rendőrkapitány vezeti oilárlioz július 20-án, szombaton esto fél 7 órakor a budapesli Vilma királynő uii református templomban, *
A ZALAI ÚJSÁGÍRÓK
megfogyatkoztak. Lörinra László volt zalaegerszegi hírlapíró, aki másfél éviizeden át voi\'t a zalai események ha-séges krónikása Budupcsten a tcxlil szakmában bclyczledelt el és lemondott sajtékamaiai tagságáról. Lemondásával lóról tók az újságírók névsorából.
SHAKESPEARE
még mindig lepipálja a mai szerző, ¦kel. Ezl bizonyltja vitéz Bánky Itóhcit Újpesten most kezdődő vendégjátéka, amikor is a nagy ongor köliö «Makr;:n-cos hölgy -c került szüno olyan siker, rel, amilyel akármelyik pesti színház iucgirigye,t volna. A Bánky társulat újpesti vendégszerepléséről hozzánk ér-kezelt díszes meghívó szerint a Makrancos hölgy Tuniy Ida felléptével, Pűnkösti Andor rendezésében, Báslhy István díszleteivel került bemutatásra. Perluchiol vitéz Bánky igazgató játsza. Az előadásról, amely Pécseit, SzefcedcJi, Győrben, Kassán és Debrecenben is nagyobb sikert nra[ot[, nihil a mai darabok, a pesti lapok is elismerő kritikákban emlékeznek meg.
*. j
A SZINGSZKAIMARA
hivatalos lapjában érdokes hirt ol. vastunk. Eszerint a kamom fegyelmi bizottsága Frankéi Míklósnó szütclolt Bakó Babát töröfte a szinészkamnrdi tagok sorábó\'.
Az érdekes törlés előzménye az, hogy mint ismeretes a kanizsai Bakó Baba az Unger lársu\'ainél játszott és a kaposvári vendégjáték alnit cgyik-naprót a másikra egyszerűen otthagyta a társulatot mondván: férjhez mc-gyekl Egyoldalú szerződésbontásért leijéén let lók és u kamara fegyelmi bí. zotlsága ezért töröto a tagok sorából. Bakó Baba színészi pályafulása tubát ezzel végeiért, . , +
A SZÍNHÁZ
ugylátszlk az idén nemcsak Kanizsán ment rosszul. A Thuróczy társulat most fejezi be staggionc évadját Nyíregyházon. A nylregyliázi újság a szlnházró. Írva még a szinűgyi bizottságot is megrovásban részesiü, liogy az előadásokon csupán egy alkalommal egy személlyel képviseltette magát. iNé lessók vállalni akkor tisztséget, ha a veojáró kőle^ségel nem óhajtják teijcsileai. — irju a lap. Mi lagíidás: ezt Nagykanizsán is o? lehel mondani. És sajnos nem csak a szín* ügyi blzotlságra. j !\',\';,
Jóslat:
Mérsókoll azé!, kltebb felhozat, helyenkl, főleg keleten zápor et zivatar. A liö emelkedik.
A Meteorológiai Intézet nasr\'anlual "e«llzT«I5ellomaaa Jelenti i
Héméraéklet tefnap eata 0 érakor + 18 4, ma réttel +15-«, délben +24-8.
Oiaoailak 0OT».
1940, |u1IU8 19
»askerelk.de«. — N«gyk«lm
CORDATC
LERAKATA
A Barmai Dl
A lávo\'keicll nagy összefüggések alaposabb ismerői szarnám u mostani hirek közű\' kivá\'t fontosság lekiu-telobcn az, amely hirt adott antó\', hogy a japán kormány a brit koi(. mániiya\' megegyezelt,\' hogy elzárja a Bui\'mal Utat Csajigkuhek tábornok link, a kinal nemzeti vezérnek hadi anyag szái\'itmáuyai dől.
A Burmai Ut, már a névnek is regényes hangzása van. Énekelteti a távolságot, a ke\'et hatalmas arányait. A Burmai Útnak éppúgy meg van a maga legendás történelme, mint a mekkai zaréndokutivA, a Mandalay-i Útnak, amelyről a poé ták annyit énekeltek, az Arany Útnak, "mely az ukrajnai b.jmfö\'dck. rfí\' a távo1 hegyeken át Szama rl-kandb* vezet, a rómduk Európán átvezető hites utjának a Via Appia.
nük és Hannibál hires utjának, mefy
seregeit és c\'cfántjalt az Alpokon
keresztül verette.
A Burmai Ut, az indiai Rangoo" nő\' kezdődik, ai Inawaddy deltájánál, átvezet a süí\'ü burmai őserdőn, nagy folyamokon, óriás hegyeken, északidé éi Szinte regős távolban kezdetétől, Dé\'-Kinába visz. Megszám. lá\'hatatian mértföldnyire nyupk cz az ut, arplg végre betorkollik 8* ősi Kinin fővárosába, Yuiman.Fu-bn.
Ez a Burmai Ut a földrajz legényes szinein út nézve, tárgyilagosan a rajtauLzó számára azonban keskeny, szegényes, néhol kő, néhö\' faburko \'atu útvonal, amely ¦ világnak leg e\'hauyatottabb vidékein vezet ker*»z tii\'. A Burmai Ut a töréne\'env egyik legzordonabb, \'ege\'hagyatottabb ut vonala. Am éppen a történelem ugy tartja majd számon, mint a legfontosabb utat, amelyet a Földközi len tjeitől keletre valaha is építettek. A Burmai Ut ugyanis egyike annak a három utánpótlási vonatnak, amely a Szecsuénbaji székelő 63 o tengertői teljesen dzán kínál kormányt a vl tággal összeköti.
A másik két ut nem kévéibe ér dekcs. Az egyik az Indokínai tenger, partot köti Össze Yunuan-Fu-val és egészen az c\'mutt hétig n kínai kormány életbevágóan fontos köz\'ekc-dé.sí főütőere vdt. Mu\'t héten azonban a japánok azzal a kéréssé\' fordultak az indokínai francia kormányzathoz, hogy ezen «z utvona\'On szüntessék be a hadianyags/lállitást, és a ma] helyzetben kétségtelen, hogy ez meg is történik. A harmadik utján-pótlási utvouai a leghosszabb és egyben a legveszélyesebb is Csung-k-íng-néi kezdődik, onnan északkeléi! irányban Kau-Szu„ keresztül Szovjet-Szibériába vezet ő> azon át euró-P:|Í Oroszorsiágba egészen a Szovjel nagyipari vidékéig. Nem hihető, hogy a fantasztikuson hosszú utat a kínai kormány részére szükséges szá\'. \'itásokr.i fer lehessen használni, vilá-tehát, hogy a kínaiak " Icgldjc-^bb mértékbeli rá vannak utalva !1 Burmai útra.
Az utat a* elmu\'t három év so-l\'án hajszolt munkatempó mellett ki-ní\'Í ku\'ik építették. Amikor egy évi munka lután megnyílt, « szakértők mcgáiiaplUitiák, hogy ez az utépi-lcs a kluaj történetem egyik Jegnai
gyobb teljesítménye volt. Még hatalmasabbnak \'alszik a munka, ha . tudjuk, hogy anyaghiánnyá1 küzköd-ve, képzett munkások, pénz éi gyakorlati hozzáért^ nélkül, valójában n törhetetlen okaiat és a nyers fizikai eríj építette m?g ez? a* utat n burmai ösc/dön keresztül A* angolok hason\'ó erőfeszítéssel a butimat vasúti közlekedést építették ugy ki, hogy megközelítsék az ut kínai szakaszül Másfél évvé* easfótt a kínai amerikai nagykövet sok kívánnivalói jelentett, miután végigjárta az utat, most azonban hónapok óta hadianyag, élelmiszer 6, minden más utánpótlás akadálytalanul özönlik Czcn az uton Kínába.
A Burmai Ut in* mindeneseti>o a legfon!o;nbb eszköze a nvtlott ajtó politikájának, ameiy az ázsiai Államok egyensúlyának megőrzéseié törekszik, Amíg Anglia Európában éltéért küzti és a világ hatalmas változásukon megy keresztül, keleten a Burrnnl Ut az ősi Kína fenntartásának legfoutofnbb cszkö*, ma hadí-szerek, felszedések végtelen szállítmányai gördülnek rajta keresztül, a háború után azonban, mint az embert akarat Cgylk nagyszerű bizonyítéka, a piramisokéhoz hasonlóan reges múltjával a békés kereskedelem és a nemzetközi kapcsolatok lüktető ülőerévé válik. (K. H.)
Beszélő számok a magyar kormány nemzetépítő munkájának mérlegéből
A kormány jövő politikája a nemzet megerősítésére és nemzeti követeléseink teljes elérésére irányul
A Magyar Elet Pártja a szomorú trianoni békediktátum huszadik évfordulója alkalmából \'külön füzeiben számol be n választások óin ellett Idő nemzetépítő munkásságának eredményeiről ós a Párt jóvíí célkitűzéseiről. Olyan mérlege oz a nemzeti kormány tevékenységének, mely mellett nem lehet oüsmorő é-s hálás szavak nélkül elhaladni.
A beszámoló első fojezele foghlko-zik az 1939—1040. év fontos külpolitikai nyilatkozataival, amelyek bizonyítják a tengelyhatalmakkal való kölcsönős barátságiunkat.
Revíziós törekvéseinket
\'a Felvidék egy részének és Kárpátalja-naR (v&szacsatolása csak részbeu e\'fégi-letto kf. A magyar konn\'ánynnk a szóm szédos államokkal kapcsolatos politikájában a legfontosabb céi \'az volt, hogy a kisebbségek sorsáu javítson, \'ílíndig békére törekedtünk, de hangoztatjuk kővctelósetnit jogosságát és
soha nem Ismertük el a trianoni keresztet.
Az európai fejlődés irányéban akarunk haladni, szoros együUmükódésbcn barátainkkal és józanul meg akarjuk szerezni azt, amire másfélezer éves
történelmünk jogosít.
Az uj magyar élet
célkitűzései kőzött első a honvédség ikiépilése és korszerű fölszerelése volt. A győri programban ól év volt megjelölve n honvédség korszerű, felszerelésére. A kivitelt gyorsabb ülőmben haj toltuk végre és ezzo! 0 nemzet töretlen erejét, áldozatkészségéi és teljesítőképességéi bizonyilottuk i>c, A kormány
biztosította sz államháztartás egyensúlyát,
a társulati, az egyenes, forgalmi, fo-gyaszlási adók, szesz- és dohányjűve-dék fo\'Jemolősével.
A zavartalan nyersanyagellátást — folytatja a jelentés — blzlositotla n kormányzat 18 ipari anyaggazdálkodási szakbizottság fe\'.áUitilsával. Xagy gondot fordít a kormányzat a belföldi nyersanyagforrások cröleljes kiakua-zására.
(Magyarország a Kémet Birodalom mai, Olaszországgal és a délkclelcuró-
pal államokkal van á legszorosabb gazdasági kapcsaEalbnu, de az. ipari termelés szcni|H>ntjából szükséges nyersanyagok biztosítása "érdekében a tengerentúli piacokkal" is,
A kormány megteremtette a keresztény magyar kereskedelmet.
ügyei az árszínvonal fcnn\'urlnsára. Gondoskodik közlekedési utvonalak átépítéséről, törvényhatósági és bekötőutak további kiópitéséröl. Hidak épi-lósével, az áll unvasulak és n MPTft technikai felszeretésének fejlesztésével tökóJeteii\'i a kormány a köz\'pkedést,
Az ipari termelés
uz 1938. évihez \'képest f939-ben 3:1 százalékkal emelkedett. A kormány az ipari munkások 75 százalékának mi-nímá\'ás bérét rendezte, A falu egészségvédelmét 303 zöl<lkO:oizlcs egészség-védei\'Jini\'állomás látja el, moly 150 Va, gon Anikrol és 20.000 liter lejot osztott szét ingyenesén,
A kormány a lehetőséghez kőposl visszaszorította a zsidóságot a gazdasági \'é\'eibői. \'Csökkentette befolyását a szoVcml életben\'és egyben cltávoU^ólta a nnmkásegj-esiVoick zsidó vezetőségi tagjai 1.
A jövő politikája
A kormány jövő politikája elsősorban a nemzet megerősítésére ós nemzeti köwleiáscink teljes elérésére irá. nyu>l.
Segilcni kíván a közIlsztviVeKíköii, különös tekintctióf a kistisztviselőkre. Meg fogja szűntemi a községi köz-nmnkái, fejleszteni" fogja a mezőgazdaságot, munkásházakat fog építeni, biz-tosilnni kívánja a mezőgazdasági hitért ós gondja lesz n folyók .további szabályozására.
Foglalkozni kíván a koruiány a bányamunkások nyiigbér-kérdésén>.\'k meg. oldásával, az iskolák zsúfoltságának megszün let Ósévtó, ujabb tanítói állások megszervezésévé*.;, valamint a lelkészek nyugdijának rendezésével\'.
Elkészítés ulatl áll n törvényhozói összeférlic(ellenségre vonatkozó tör-yényj a sajtójog reformja, a bünlcUS-lörvénykónyv reformja, a nemzeti m un* nsza hadságnak és rendjének meg-védéséről\' szóló tőrvény, a \'rehabilitációs törvény javasfial, a házasságot meg.
Naponta
FR
kapható
Tűisfcnfi lőszer ée csemege 1 lUl&UI kereskedésében.
ESŐZŐ kötelező orvosi vizsgálatra, IUo-líí\'.eg tanácsadásra vonatkozó törvény* javasííat, a kényszercgyezségi jog, vitamint a részvényjog reformja, a szö-vclkezeli rcfonn és a törvénykezés egyszerá-siléséről szóló (örvény.
Kidolgozás .alatt áll a had mentességi váí.iságra vonatkozó tórvényjavftslnt, az ftlctékkódcx, az udókozelés átszervezése, uz anionom adózlalás rendezése, az ármentcsitósi járulékok kérdésének reo-dezóse, a termelés átáBitásávat\'kapcso\' hilb;ui a lutclszükftéglctok biztosítása és n gazdasági terv pénzügyi mcgaln. pozása.
Ezen az ulon kivan a kormány ha-tadni. A haladás legbiztosabb záloga a hazaszeretet, a nemzeti öntudat, a nemzeti összeforrás, a testvéri szO.*elet, melynek mogvalósilásáb.ui n Magyar GUel Pártja sagttl ° kormányt.
A magyar vasul ós posta hatalmas re^csztéséröi ós kiépítési munkájáról kötőn számolunk be.
A „Vöröskereszt" szerepe a modern bábomban
A modern háború, gyors hadmU* \\elcteivc" *és nagykiterjedósü hadszíntereivel teimésnclszerü\'cg a vÖ-röskereszt-moignlniat is uj fe\'adalok dó áhította. Btekintetben a német hadvezetőség részéiől intézkedést-\'k* történtek, hogy a sebesült katonák gyors segítségben, szakanerü Qrvctsl kezdésben ói ápolásban részesülje ¦ nek.
A sebesültek elszátlitása és ellátása elsősorban a vöröskereszt-csapóitok feladata, melyeit e célra minden szükséges berendezéssel «\' vonnak látva, ök rendezik be a flont mögötti »kötözőhelyeket« bátor mein tőosztagalk a tüzvonalbó1 hordágyon elviszik u sebesülteket o yárakozó betegszál\'ltó-gépkoosikba, ahoipian ax-után a kötözőhelyekre száUíiják őket s ott szakavatott orvosi/kezelésben részesülnek. A* é\'etfontosságu mü-téteket a hilyszinen hajtják végre, mig a könnyű sebesülteket, vagy azonnali operációt nem igénylőket tábori kórházakba szállítják, melyek a harctértő1 távolabb fekvő helyeken vannak berendezve- A\'ok a sebesültek, kiknek sérü\'é* oly súlyos, hogy hnynszálilásuk életveszélyes, ideiglenesen n tábori kórházban maradnak, mlg egészségük annyi a helyreáll, hogy vöröskereszt voiin-* tokon vagy repülőgépen hazaszállíthatják őket.
Német réízrö\' nagy gondot fordítanak arra, hogy a sebesülteket miné\' hamarabb hazai kórházba szál\'nsék. E célbó\' szuDályszerü lógijáiat áll feim a front és a haza kőzött. A repülőgépeknek ezen cé\'ra való hasz. ná\'ata a mai háborúban szercpefciö-szöi*. Eiek a repülőgépek ugy vaunak berendezve, hogy 8 fekvő, vagy 20 ü\'ö sebesüU helyezhető ei rajtuk. A német-vöröskcieszt ugy van megszervezve, hogy minden csapattest bizonyos hazai területen fekvő kórházhoz van beosztva s Így a sebesült néhány órával sérü\'ése után már hazai kórházban fekszik. Hogy a m<ii háborúban milyen fontos szenepcl tö\'t be a vöröskeneszt-repü\'ögép, bizonyítja az a tény, hogy egyes napokon bizonyos szakaszokon 100 drb »Ju 62« typ. repülőgépet helyeztek sé« besültszállitás céljából forgalomba.
Német ré^rő1 utalnak orra, hogy a vÖröskereszst a most folyó nagy nyugati harcok idején teljesítményének legjavább adta és pé\'dás felkészültségével a legteljesebb elismerést vál* tattá ki , | i, j I
DALAI HWLÖKS
1940. lullui 19
talairt. Mat
\' valamint családtagjaik részérő szükséges ujmórotll tiXö nagyságú Igazolvány-fényképek
NttlAavx mÖlermóbBri
kőwUlaek. Harthy Mlklós-ut 11. II.
i
Egy kanlzael 20-aa népfelkelS Srmetter hőstette
Ezen a impon a 7,lola
Inti.™.írI ,Ji\'á"
napon
átvezelő Ma liiiloii való ílhc-lésnél Bftoskci I-Tcrciic volt nagykanizsai 20. honvéd gyakigezrcdbo\'I néji-fclkolŐ őnnosler ux ellenséges lulCiő-vei szenibeuállva, rohammal verle vlsz-sza az oroszokal. Ámde percröL]OYre növékedéit az ellenség ereje, de DöcB. kei Ferenc őrmester oroszonként küzdöli tovább, li hősi küzdelemben, melyet utolsó lehc\'eléig harcolt végig, esett e\'., kimagasló emléket jUllvo a magyar vilézségnck. Elöljárói a/, arany vitézségi éremmel áUitoUak örök emléket nevének.
Péntek
Aliando mOsorexámok hctkSinapekoa Budapest I. mlUorán
6.48 Tom*. Hírek. KóiMmóarct Hangieineuck. — Utána étrend. — 10 Hlrtk. — 11.10 Nenuetköxi vizjelző-tuolgalaU — 12 H«rangsLÓ. Hüunuas. lá^járisjeieatés. — 12.40 Hírek, -13JW IdőjeUés, IdöjáiáBjeientés. -14.35 HU»k. — 14,45 Mösorlsmer-tetés. - 15 Arfolyamhlrek, pi*ci árak, éielaiUusrátak. - 10.45 Idöjelxés, l.lő Járásjelentés, hírek. — 17 Hírek a*,. Tik és m«gy*r-orosz nyelven* — 10.15 Hírek. - 21.40 Hírek, idő járásjelentés, hitek silo rák éa magyar-orosz nyelven.
BUDAPEST L
17.15 Haiu/<emerek. - 18 Sportköz-fcmények. — 18.10 Harsány! Margit cse\\«géso. — 18.30 I*orlis Jenő cigányzenekara. — 10.25 Hofmolsler.hu.nnoi-nikakcltős. — 10,10 Sz \\VCre« JoWn előadása, — 20.10 Az Qiveraház zonc-karu. — 2210 Gáspár I,ajos cigányzenekara. — 23 20 Hangtamezek.
BUDAPEST IL
10.35 Lengyel Gabrielli hegedül. — 20 Hírek, - 2025 Felolvasás - 2055 TáneVmezok. ~ 2150 Időjárásjc len lés.
S\'omhat
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. - 10.45 Felolvasás. — 1210 Karkas Sándor cigányzenekara. — 13110 Hangtomezek. — 10.15 Olbey Irén mesél.
17.15 Kádár Géza előadása. — 17.15 Sinwaiszky Valérli zongorázik. — 18.15 ílsáth Géza elbeszélései. — 1845 Hang-képek a magyar—német viziinbda mérkőzésről. Beszél Ptuhár István. —
P 19.25 Külügyi negyedóra. — 10 10 Hanglerncrpárbaj. Vívják Pethes Sándor ós Dénes György, — 2010 I)A iMilteker Itezsö előadása. — 20.55 Erzsi lekiute\'os asszony. Hangjáték báróin részben. ~ 2210 Táncoló Balaton. Közvetítés Siófokról. Közreműködik Horválh Jancsi cigányz -nckam. — 23,20 Horváth Jánosi cigáiivz\'-nokam Siófokról. BUDAPEST ÍJ.
17.15 Puszlay Sándor éuekol. — 17.45 A rádió szaíkinzenekara. — 18 15 Mezőgazdasági féllóm. - 20 Hirok -20.25 MAday Sáudorué (zongora), Zi-parnovszky Fultöpke (hegedül é-s Széc-si (Magda (hegedő) kamaniliánnas. 20.(15 Beethoven: IX. szimfónia — 22 Időjárásje,lcnlós(
Két halálos áldozata van Zalában a minapi viharnak
Zalaegerszegen nagy területeket önlött el a Zala
A minapi vihar, amely Kanizsa felelt fs átvonult, Zala más részein még nagyobb károkat okozolf. Zalaegerszeg környékén több mint száz milliniéter eső esett néhány óra alatt és valóságos tengerré változtatta a vidéket. A Zala mentén 4—5 ház még ma is viz a\'att van. A hirtelen megduzzadt folyó az egész környéket elöntötte, a kár igen nagy. Magában Zalaegerszegen is több utca viz alá kerü\'t, ugy, hogy hogy most egységes tervet dolgozott ki a polgármester a megyeszékhely ármentesilésére. Közlekedési zavarokat nem jelentettek, bár a Zala mentén a vonatok több kilométer ho szan 6 centiméteres viz-ben járlak,
Zalaszenlivánról mpgrendlfö szerei esetlenségről kaptunk értesítési. Mikor este a borzalmas esőzés meg-kezdődöt\', a Kisfaludl-kegyen lakó Nóvák Kálmátmé földmivesasszony
izga\'otlan várta haza fiát, a 9 éves Kálniínt, aM a hegy alatt napszámban dolgozóit. Mivel a fiu nem jelentkezett, rossz sejtelmek szállták meg az édesanyát. Az ístenlkisértö viharban megindult a horgoson le> fe\'é, hogy fiát felkeresse. Hogy közben ml törlénhetatt, az Örök titok marad. Csupán annyi bizonyos, hogy a hegy alaltí kukoricásban ma reggel az anyát, tőle ped\'g körülbelül 60 méterre a fiát talállak meg holtan. Szájukbői dőlt a viz, nyilván a vizbe fulladtak. Nem lehet iudni, vájjon a flut már akkor elvltte-e az árvíz, amikor az rnya keresésére indul\', vagy pedig már megtalálta ft az édesanya és egyull sodorta e! mindkettőjüket, Annyi bizonyosnak látszik, hopy a viz a horgosban kaphatta el Őket és ugy sodorta le körülbelül 200 méternyire az iszapos földekre.
B",V0oniBHatlok impregnálása
PÁLCSiCS-nál
Telelőn: üzlet 533.
Telelőn: gyér: 3«
Az egész országban rendben Myfk az aratás munkája
Az idei terméé általában kielégítőnek mutatkozik
Az aralás munkája már javában áll az egész orsiágban és erröl érdekes nyilaikjzalot lett Teleki Mihály gróf földmivclésügyi miniszter.
Kijelentelte, hogy a kormány minden inUzkeiést kellő Időben megtett, hogy a mai viszonyok közölt kétszeresen fontos aratási munkálatok elől az összes várható ak\'dá-lyokat elhárítsák, örömmel állapítja meg a miniszter, hogy az ország közleménye, különösen pedig a gazdaközönség az aratásban valóban olyan honvédelmi munkát tátolt, amelynek elvégzése nemcsak az egyesek, nemcsak a mezőgazdasági leimelésl ág, hanem az egész ország szempontjából fokozott jelentőségű.
— A gazdasági felügyelök jelen léseiből megállapítható, hogy az Idei termés állaláöan kielégítőnek mutatkozik. Most, miután a fegyver-gyakorlatra bevonult agrárlakosság túlnyomó rés\'ét sikerült szabadságolni, ennek folytán az aratás az ország minden részében megindult
és minden zavaró körülménytől mentesen, programszerűen, rendben és eredmenyesén folyik A tiszántúli részeken éppen ugy megkezdték az aratást mint a nagy Alföldön és a dunántúli vármegyékben.
— jogos a reményünk, hogy a termés betakarításánál fennakadás nem következik be
Kötelező mmikasegilésre csak szórványosan van szükség. Még az a legfontosabb feladatunk, liogy a termést learassuk és cséplésre előkészítsük. Aggodalmaink teljefen megszűnt k, mért a magyar föld népe az idén még fokozottabb mértékben és még nagyobb odaadással végzi ezt a fontos mezőgazdasági munkát, mint lármikor más esztendőkben.
A miniszter kijelent tte még, hogy a korma y szabályozta azt az esetet, amikor a be onult munkás pótlására a munkaadó helyettest fogadott fel és az eredetileg szerződte\' telt munkást, miulán szabadságol ták, munkára jelentkezik. Ilyenkora
BOROND - ÚTITÁSKA
HAMBURG
Nagy választék!
BÖRDIBZMÜARU SZAKÜZLETBEN
Horlby BlhUi-ul 1. Olo«O árak I
ferencjozsef
KESERŰVÍZ
helyetlesül felfogadott munkás jogosult munkaszerződését felbontani és más munkát vállalni. Ha a helyei, tesül felfogadott munkás a munkaszerződés fenntartásai kívánja, a munkaszerződés ugy a visszatéri, mint a helyette* munkással szemben fennmarad.
Kijelentetle a miniszter, hogy a bevonullak téli ellátásának biztosítása érdekében összc\'rják szeptember elejéig azokat az aralásra szerződölt mezőgazdasági munkásokai, akik katonai szolgálaiuk miatt nem jutottak az aratási keresményhez.
Ezek azonban csak szórványos esetek, miulán a *zabadságo\'ások-nál elsősorban éppen az aratómunkások jöttek 6zámitásha.
Elmondotta még a tninis>ler, hogy az uj tcrméBértékesitési rendelet már elkészült.
A kormány teljes mértékben gondoskodni kíván frról, hogy a termés értékesítése minden szempontból kielégítő legyen,
Cséplés! mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesitve kapható a Zalai Közlöny nyomdájában
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Negyven és fél mázsa cukrot kaptak a zalai fürdők
A kereikedo\'fmi és köz reked ésügyl miniszter a zalai gyógy é.s üdülőhelyek vendéglátó iparosai részére júliusra 4108. kilogramm pótcukrot engedélye-zelt. Az alispán a következőképp osz-tolta szét a száidliiiányt: Balatonfüred 11)7, Tihany 147, Alsóőrs 121, Balaton, györök 151, Keszthelyt»k 577, Ilóviz szentandrás 1715, Badacsony 270, Révfülöp 320, Zaliegcrsze.í 30. A kiosztott \'cukor nagyságából az Idegeníorgabni nagyságára is teliét következtetni.\'
Világcég keres az itteni telepe részére irodai munkában járlas
elárusítónő.
azonnali belépésre. Ajánlatok csak „Kercszlény" jeligéree lap kiadó\' hivatalába kéretnek, mi
A Magyar Vöröskereszt sokoldalú feladatának elvégzésére milliók kellenek I Adakozz I
~r Naptár: Július 10. péntek. Korukat. P. ez. Vince — Protestáns Emília. — izr. Tham hó 13
aőztördö nyitva reggel 0 órától e»l* 5 Óráig (hótrS, t*»rrtn, pónúl délután kedden egész nap nőknek).
IS4Ö. juHuB 10
KALAI KÓZLONV
_ (Kormányrendelet az ndő-mentes épltkwésről)
Az épitítexésl kedv megótenkitésérc Irányuló különféle kormányin! ézkedé. sek között most rendezték az adéked* vezinények adásával kapcsolatos legfontosabb kéreliiicket is. Érlesülésünk szerint azok, akik még a nruH észten-ttölx\'ii érvényben levő régi épitési szabályzat szerbit kaptak építési engedélyt, dű azt nem használóik lei "és csuk most kivannak vele élői, ~ az uj reni!c kezes értelmében — még n régi adókedvezményt kapják. Az építőtök tehát nagy o.<önyhőz jubiak, különösen azok, akiket a hatóságok kérelmükkel.az nj szabály rendeletre való hivatkozással elutasítottak.
- (Törvény készül ¦ szülésznők szociális helyzetének megjavításáról)
Magasabb rizetést akarnak thegá ti-pllani a bábáik részére, kötelezővé akarják tenni o terhesség bcjoenlósét, végül bii akarják vezetni a sztVésl .ku iöndljazásl. A bábák .szociális helyzetének javítása maga után fogja vonni a népesség szapoiodásának emelkedéséi.
- (Megállapították a kölcsfin-zsak és ponyva kÖIcsOndiját)
Az Arellenőrzós Országos Kormánybiztosa szabályozta a kölcsönzsákok és ponyváik kftlesöndiját. A kölcsön-zsákok dija naponta .legfeljebb 1.0 1U-lér, a 00 négyzetméter terjedelmit vá-szonszővésü kötcsönyponyva napi kőt-csóndija 1.80 pengő. A termeszeiben vissza nem szolgáltatott kölcsönzsák árát daroboKOiént 3,50, a kölesönpony-vák ellenértékét pedig négyzetméteren, ként 7 pengőben áüapltották meg. A kölcsönvevő telepeié történő eUzáOlitásl költségek a köJ*jS(jjuidót, visszaszáMilás költségei pedig a kőlcsönvevőt terhelik.
A Magyar Vörösktrtsxf kai dttsazegíny! Adakozz!
- (Egyre keresettebb szőrme a magyar báránybőr)
Külföldön szájnos plaoon a magyar bárány bőrnek már évek óta kiváló tilre van, ugyanakkor a luizai feldolgozóüzemek ezl a cikket meg\'ehelőicn ¦^hanyagolták. Csak a behozatali nehézségek folytán terelődött a figyelem n magyar bá>ánybőrre ós kiderült, hogy a niugynr bárány bőre nemcsak szépségben vélekedik a külföldi áruval, hanem nzt tartósság dolgában Is sokszorosan fcíülmulja. A bárányl>Őr térhódítása tapasztalható « nihabélé-sídnél is. A szakértők megállapították, \'^ogy a báránybőr a luxuSáruiiiU is termőn pólolja az eddig néJLkülözhe. Icllcnnok hitt külföldi prémeket.
- (Postagalambok é« a rádió)
A Búvár júliusi szama írja; Az egyik amerikai rá,diótársaság érdokes kísérleteket végzett postagulombokkal. Azt akartaik megalapítani, .hogy n rádióhullámok zavarják-e a postaga. \'anibok tájékozódását, vagy sem. Kiderült, hogy a középhullámok egy-általán nem zavarjók a galambokat, fittenbon a rövidhullámok igen. A mü-*6<W rövidlmllámu adó közelében és különösen az antenna fölött a madarak hányt vesztve, zavaródoltan röpködlek ,
- SuUtiky Z4U
tiunt liatajlasszony "muintkozik b> a l\'l\'ni Színház Ircylalom. o heti számáén, amelynek élén Móricz .Zsigmond mond el órdokes miunilásokai. gyer-"tekkorábói. Ezenkívül még számos cikk és színes rovat adja meg az igazi «ít ennek a friss, szenemea e> tartal-P»M színházi rjporllapfak.
(Folytatás az
KOZELKELET
cieményoi közül legjelentősebb az a hir, amely közli, hogy egy lörök najö a snezi csatorna náV aknára futott é-s clsüllyedt.eatorl aszol ti és ezzo] liasruálluilatlanná telte — legalábbis egy0.őio — « csidornál.
A Steroni-íroda szerint az egyiptomi batárt I.ibí.i feLé néhány gyorsanmozgö o*asz osztag jól biztosítja.
t. oldalról)
TAVOLKELKTF.N
az uj Konoye kormánnyá* len\'ely-barát kormány kerflC uralomra, u.eylk katonaing is az orő-s kéz politikáját kívánja folytatni.
A vítágpollUkai holyzel ma déli ösz. szcfoglalójához tartozik még, hogy Dánia is kflépclt « Népszöve bégből, megvonva anyagi támogatását is.
Ellentétek a Jugoszláv belpolitikába.,, házkutatás a szabadkőműveseknél
Be"grád, július 19 Csütörtökön este házkutatást tartottak a .szabadkőműves páholy helyiségeiben, Viítmiüit a szabadkőműves vezetők lakásán. A Jelenségek szerint a jugosjíávloi szabadkőinüveiek néniot dllor.ei uszító iratokat terjeszlettek.
Róma, július 19 A Popolo di Barna belgrádi Jelentése szerint a jugoszláviai bcjpolitikui helyzetien némi enyhülés jelentkezik, kíe a horvátok eílaiizé^pikeJósót a ler-
vezelt idő rmokkal\' szemben még nem sikerült leszerelni. Czvetkovies még nem nyerte meg a csatát a régi rendszer embereiről Szemben, \'bár ezek tegnap a mütiszletclnök urndeitetéro lörtént házkutatásokkal ve.esógct szenvedlek. A sajtó is kezd megértőbb teimi a néiret— céasz Irényzaltal s;em-Dben s bár a Lelpt litikai ellenietek még fcnnállauak, itam/ny lehel arra, hogy a kormány átalukUásával sikerül meg-| ol-dani a helyzeiet, , ,
Anglia utolsó reménye: a szovjet pálfordulása
• Róma, július 19 .
.\\ A Régime Fasciszta azt Írja, hogy \' Anglia utolsó reménye az a bizalom, hogy a szovjet politikáján ujabb fordulatul! a tengely ellen fordul és rreg-akadá.yozza a győzebr.cl, Fz hihelet-fennek látszik — Írja u lap, meri a lengyelországi, belgiumi, hollandiai ós franciaországi .tsei u!án Moszkva Ilyen pá.l fordulásra nem is gondolhat, minthogy az angol győxefcmnok utolsó reménye is szertetoszlolt. Ezt a föld-
iközl tengeri ós a gyarmati helyzet Is világosan bizonyítja.
Ami Amerikát ílcii, Amerika is csak akkor segi\'ene, ha biztos volna a gyö-ze\'jcm. Akkor a jó üzlet reményében számithalna -.London Ainerikáre, Miulán I»ndonl erődként akarják védejU Varsó és Rotterdam sorsára jut. Es akkor majd azok kiabálnak, okik ma ki akarnak végezni mindenkit, aki békeajánlat rót beszéL
Elrendelték Kelet- és DélkeletangUa klOrltését
f , Budapest, július 10 A Pest londoni tcWouórULíUó*e szerint az angol kormány elrenüello Ke. tel ós DélkeletangUa teljes kiüjilését.
A költözködést költségeket a "kormány viseli. Az uj szállás bérét Is a kormány vállalta. | ,
Parisba költözik a francia kormány
| 1 ZOrlch, juius 10
Ideérkező jo\'enlések szorint a fran. cia kormány ctlintározln, hogy átköltözik Parisba. A német hatóságuk bi-
zonyos fedéléihez kötötték ozt, de a feliéteteket a francia kormány elfo. gadta, \' ! I . , . . .
Megfojtotta csecsemőjét és a temető bokrába rejtette
A csec8emőgyiikos anyát 14 hónapi börtönre Ítélték
Még Június 21-én történt, hogy Györké Zslgmondné a zalaszcnlgiiótí temető egyik bokra alatt egy esc-csemöholttcstet talált. A csendőrség azonnal nyomoaii kezdett és kiderítette, hogy Vidék Irma 2U é\\<s szentgróU háztartási alkaWzott tetle ki a csecjemöholttestet. Elfogták éj a zalaegersjegi törvényszéken most vonták fe\'e\'őrségre.
A leányasszony belSmerto totfét. E\'mondotta, hogy az egyik budapesti kórházban szülte meg gyOrtnO-
két. Szép, egészséges cseosemő volt, többen kérték örökbe, de nem akarta odaadni, mert nagyon megszei|Ctte. Mégis, amikor 13 nappal kóiöbb hazajött, * vonaton félelme támadt, hogy mit szólnak majd szíi\'ei. Ekkor, mielíirt hazaiért vo\'na, megfőj? totta kéthetes gyermekét ós ellejtette a temető bokra alá. \\\\
A bíróság bűnösnek mondotta ki a leányanyát szándékos emberö\'é3 bűntettében ői jogerősen egy évi és kéthónapi börtönre iléltc.
Elkészítik egységes tipusu férfiruhák és cipők terveit
A Magyar KözgairJaság írja: A Magyar Racionalizálást Bizottság ál\'andó tárgj\'aJásókat fo\'ylat az egységes tipusu ruházati cikkek ügyé- j ben. Eredetl\'og az vó\'t a terv, hogy u \' Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara egyik titkára O\'aszországbauta-zlk, hogy ott tanulmányozza a nagymértékben bevá\'t o\'asz tipizálási rendszert. E* az ut a háború miatt elmaradt és most az érdeke\'tck levét utján érintkeznek. E> a körülmény némi\'eg hátráltatja a inogva r ruha-tlpizálások végteges kialakulását Ar- |
rói értesU\'ünk, hogy egyelőre .csak férfinuhák ói cipők tipizálásáró1 van szó, a női ruhák egységes tervével még nem Is foglalkoznak az érdéi keltek. Ha a háborús körü\'mények ugy hozzák magukkal, akkor is legfeljebb egyes nöl konfekcióáruk, télikabátok tlpizá\'ására kerülhet sorr.
A Magyar Racionalizá\'ási Bizottság most már rövid időn belül cikészüJ a férflrwhák és cipők tipizálási mua kólataivat. i , ,
— (A Vegyeskar figyelmébe)
A- győri datoHvcrsenyen dlcsősóg«.eii szerepelt Irodalmi Kori Vegyeskor ezúton is órtesiH tagjait, hogy « győri ilslosverseny ttlkalmából készült fényképfelvételek meg;ekmthelÖk és incg-reaidollielők a Horthy Miklós vft Erzsébet lukorkaőzictton, \'a yárosházável szemben. (:)
•— (320 vagon tüzelőt fogyaszt naponta Budapest)
A lendolkezésre álló adatokból megállapítást nyert, hogy az elmúlt fűtési évszakban 252.878 fővárosi lakás kereken 105.000 vagon IflzclŐt fogyasz-lott. Ebből 51-000 vagon tűzifa, 47.C00 vagon hazai ós poroszszén és 7000 vagon koksz volt. Í05.000 vagon kére. ken 2025 negyven kocsiból\' álló szerelvényt Jelent, naponta tehát 8 negyven vagonból; álló szoiolvényre v. n szükség, hogy biztosítsák a főváros lakosságának lüzolöaiiyagszükséglelél,
— A székely fuMkaitpur
múltjáról ós mai helyzetéről Gáspár Gyufa, a vtsszalért felvidéki bányákról Tokody László írt bőven 11-fusztiált cikket a Búvár juUusí szániában. A kitűnően szerkesztett folyóirat tartalma most ís rendkívül változatos. Számos kisebb cikk és tudományos hir gazdagítja még a Buv^r uj számát, am€fy a magyar tudományos éleinek nagyszerű seregszemléje:
APRÓHIRDETÉSEK
•ii UriSW né 4 KUfi,
ÁLLÁS
Megblzlutá mindenei sukáoanttt kerejek msglnoihoz hosiia bizonyítványokkal. Ernttcl-lér 21. HiiIelBgyefő. •
Ügyes kllulil.ln, Itlvéldlk. ll.m-llurs hörOndOl, Horthy M ut 1. 1728
ADÁS-VÉTEL
Agy innlraccal, u| kalitka áladé Magyar u. 2. Baion-vuroda. *
tinim akloméz kiphalo Belexnal Jiaoinal, 5ugl<-ut 93. •
Marhatrfgya sllrgöacn alarfé. Deutoch IgiUc, Klrtry-u. 36. •
Dlnlm hajaáalak, dlaaltalk, világító a-laatOk legolcióobjn VigOiií!. \'
Rózis- es aninátz lárga baraok kapható lenne/ónéi, Coengeíy Mt 19. *
Vadonatúj .Neo-Vampyt" paraalvé jutányosad ea kedvezd teltételeit melleit eladó. Clm a kiadóban. 1729
LAKÁS-OZLBTHELYISÉO
Azonnal kiadó egy azoba-lonyha, elö-azobái lakás. IiodAnak, műhelynek la alkalmas. Bazir-ndvar, 11. emelet. *
Udvari Uilathaljliégamat kct.iGbi-konyhás lakással átadnám. Udcczky bans-¦zetkezzltd. 1722
¦allakalArala nagy utcai paikettáa llrea szoba kiadó. Klnlzil-u. 15. 1723
HÁZ ÉS INGATLAN
HéahaliakaA, adómentes jovederaust) bethizakat, csautdlhánkat Mirelit Horváth, Sugai-nt 42. *
Két nyugdíjas urlembetnek kaazttal és ¦akaat adnék. Klsialudy-utca 32. özv. Kalmarné. _ 1719
Találtak a várost adóhivatalban egy uíi esöeinyót, Igazolt\' tulajdonom átveheti a kiadóhivatalban,
172}.
5írem lékeket,
strMftt, BitalentJ, l.isi telé.iuiml szakszerűen és legolcsóbban KOVACBJÓZSEF
kófaragómesternél, Király-utca 33. Nijry afrwUk-raktár. Telefon 615.
Nagykanizsa megyei város polgármesteré! Öl.
Tárgy: Az Idei terméall réti és Bzinfóíöldl izéna, - takarmány-9/iiiuio, valamint a régebbi vagy Idei termést! egyéb szalma belelenlése, lár alá htlyczéic és Igénybevétele,
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy ez 5710/1940. M. E. sz. rendelet értelmében nz. akl-nok a birtokában idei termésű lucerna, lóhoro, zabosbtlkkOay, muhnr, köles, baltacím, vagy más BzAntóliJIdt, vagy róll-széna, avagy sarjuszéna von és ezek együttes késztető az Idén még várhaló együttes terményinonnylnig-gol összesen 100 ej-t meghalad, kötoles a már meglévő és a még várhat!\' *-t-mésmennylségot bejelenteni.
Az, akinek az Idén várható h»kar-mánjszalma-lerméso Összesen 200 q-t uegaalad, kötoles ezt bejelenteni. A
bojelontősro kölolez-\'lt vérható Icrmé-sére nemcsak a 2C0 q-t meghaladó, hanom egész várható mennyiségét köteles bejelenteni. A Jelen rendelet szempontjából takarmányszalma nln". tavaszi árpa- és zabBzalniát, n magrater-mesztelt herotélcségek és hüvelyesek szalmáiét, muhar és köles szulniéját koll érteni.
Az, akinek a birtokában régobbl termésű egyéb szalma falomszalmn) van és őzen keszlete az Idén még várható egyéb szalma (alomszaluin) termésmennyiséggel együttesen 400 q t meghalad, köteles a meglévő és a meg várható egész terméstnennyIdegét bejelenteni. A Jelen rendelet szempontjából, egyéb Bzalma alatt (alomBzalma-az őszi árpa- és zabszalmát, az őszi és tavaszt buza- éa rózaszalmát, valamint a magnyerós céljából termesztett kiiles- ésmuhnrszalmát kell értonl.
A\'vérható termésmennyiséget íz elmúlt évek terméseredményei és a Iá-honálló torméi állapotú szorínt megbecsülve kell számlláBba venni.
A Jelen rendelet hatálybalépése napján fuvarozás Blatt álló készletre vonatkozóan a bojolenlést clmzolt a Ju-varlovél vagy az áruval v»ló rendelkezési jogot biztosító egyéb okmány átvételo után azonnal Köteles megtenni. Ha a luvarozáa alatt álló készletet nem a címzett veszi át. a bejelentést a készlet tényleges átvovölo köteles megtenni. Fuvarozás alatt álló készletnek kell tekinteni azt. amely a rendelői hatálybalépésének napja előtt fuvarozásra átadatott, de ezen a na-
f\'on a címzettnek, llletölog átvételre ogoBltott más személynok még kiszolgáltatva nincs.
A bejelentést a városi közélelmezési hivatalnál (Széchenyl-lér 2. sz. alatt) 5 napon belül kell megtenni szóval és a hójelentés valódiságának hiteléül a bejelentőnek aláírását kell adnia
A bejelentést a rendeletnek megfelelően 3 példányban írásban la meg lehet tenni.
A/ok, aklknok a szénából az 1941. óv május hó 31. napjáig, szalmából 1P4I. óv augusztus hó 15. napjáig számítva a szolgálati Illetmény, vagy ter-métntbeo fizetendő más hasonló tartozás teljesítésére, az állatok takarmányozására és almozására elengedhetetlenül bizonyos mennyiség BzUksóges, ozt a bejelentés alkalmával Igazolni kötelesek.
A rendelet értelmóbon hejelonléa alá esd szénit szalmát, n jelen rendolet hatálybalépése napjától, tehát 1940. év július hó 15. napjától kezdve hatósági zár alá helyezettnek kell \'tekinteni, melyre az államot elővásárlási Jog Illeti meg
Aki a bejelentést elmulasztja, kihágást követ el, melyért a rendelőt értelmében szigorú büntetés Jár.
Nagykanizsa, 1910. Július 17.
Polgármester.
Jsiztiss, boor iolpzta!"
Lépést tartani
a rohanó eseményekkel csak ugy tud, ha a .ZALAI KÖZLÖNY"-t Járatja.
A Zalai Közlöny előfizetőit órákkal előbb érte-siti a világeseményekről, mint a fővárosi sajtó.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(Hl., Podmaniozkry-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kOtnUnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi füles, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
1940. jullua 19
Int j s srx&gfa válom §AmSt\\éfiezrv. !
MííKa$KÉ5ZÜl.tkEK<
_P0RT«U*otóüziej*^
fofŐTd bor öto r»
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÜLQYI nél
Sugar-ut 2.
Nagykanizsa megyei viros polgármesterétől. ,
16604/1940.
Tárgy: ingyenéi és olcsó gyll-mö!c*la oltványok Igénylése.
HlrdKtiittÉwy.
Az elmu\'l rendkívül szigorú és havas tél folyamán az ujabb telepi-tfult gyümölcsösökben tetemes nyúlén fagykár állott elö. A föídmlve-lésügyi minisztérium, hogy a gyümölcstermelőket, de átlagában a gyümölcstermelési Is súlyosan érintő kárt némileg enyhilse, segltöakcló lefo\'ylalását hátirozla el s az ósz folyamin különös méltánylást ér-dem\'ő cselekben és nsgy kár esetén ingven, különben pídlg 10—30 fillér léíllés elleniben oltványodat fog a kárvallot\'aknak klu\'alnl.
Felhívom leli.lt azokat a gyümölci-termelökei, akiknek rjyümölofJl a a mult tél folyamán a nyúl- és figykár következtében gyümölosfa-állományukhoz viszonyítva nagyobb mértékben kipusztullak, az o\'tvá-nyokra vonilkozó Igényüket legkésőbb . folyó hó 25 én, csütörtökön déli 12 óráig a gazdasági hivatalban, Klikanlnán pedig a városházán Oozdán felügy. altisztnél |elenlsik be. Az Igényi a gyümölcs-nemek (alma, körte stb.), továbbá (jonathán alma, besztercei szilva stb.) kell bejelenteni. Törpe a\'ms, törpe körte, mogyoró, gesztenye, köszméte, rlblzke él mllna pótlására a segélyakció nem terjed ki ís csak azok\' jelentkezzenek, akik na-gyobbmérvü kárt Bienvedtek. A vasúti fuvardl| az Igényllt terheli s a megérkezéskor azonnal kifizetendő ; a térl\'ési dijai pedig mlr a kiutaló r.ndelet kézhezvételekor azonnal hl kell ftzefni.
Nagykaniisa, 1940. Július 15. mr Polgármester.
Sitts.gl.telt
dőltnél I
Ktmrtmmtt-
I mindenki a helyi kereskedőknél _ !i 00 \'P610*0*"1^ szerezze bel ^
Nagykanizsa mepyel város polgármesterétől.
176/Ké 1940.
Tárgy: A eukoríejadag klegésiIUie sztbtségeaségénck orvosi Igazoléia.
Hirdetmény.
Közhlríé teszem, hogy a rászoruló betegek részére csak az 515/1940. B. M. és a 155000/1940. F. M. rendelet 10. § áriak megfelelően kiállított orvosi bizonyítvány a\'ap|án lehel legfeljebb 24 dkgig felemelni a heti cukorfejadagot.
FelhMn az érdekellek f gyeimét arra, hf^y aiok az orvosi bizonyítványok, ame\'yek korábban nem a meghatározón rendelet alapján leltek kiállítva,\' figyelembe nem vételnek és már most gondolkodjanak a megfelelő orvosi bizonyítvány mrg-szerzéséről, hogy a napoiban megtörténő\' cukorlegyoizlámál\'a zavarok elkerülhetők legyenek.
Nagykanizsa, 1940. július 13. in: Polgármester.
ZALAI KfiZLfilV
i o; i> iit,-,i tj/ii-ii.rn-. Kltdja: „Klzgudalágl R. T. Nagykaalila". Felelős kiadó: Zalai Király. Nyomatott i a .«li|ai«uá|l li. T. Nagykanliia"
ayandajábai NagykaalzaáB. (Nyomdáórt lelet i Zalai Kar.ly.)
), Évfolyam. 164. tzám.
Nsgytauilm, 1940. Julim 20 szombat
Ara 12 »11.
ZALAI KÖZLÖNY
és triertéMfatali FM & *
folbf IKftl NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Előfizetett ára: agy kora 1 pengő 40 tUéc. SiejkMtt5»ífil és klWóiilvaUll kícloui 75. sx. .
II len Telflnk?
(bl) Bőséges szürete van mostuná-ban úton-útfélen a, so pánkodásnak. Mi lesz velünk?.... mi tesz velünk? Most már a megszokott fogkrémjét sc kapja meg az ember a* üzletben... Meg a kávéházi feketéhez sem kap. ni három-négy kockacukipt és alig van választék az üzletekben fürdő-sapkában... Aztán ki fog betakárul-ui? Ott pusztul a íerrrrós a fö\'dfcken... Meg a rádió sem mond semmit, az újságok sem, a miniszterek U ré-buszokbao.bésjrébek-. Ajaj... mi tesz Így velünk? Már nyaraiul sem mér eljndu\'nl az ember....
Folytatni lehetne vég nélkül. Lépést se lehet tcimi úgyszólván, onél-kül, hogy (kegyes sépitozásokba, szemforgató türelmettenségbe, dúsan csörgedezi) panasz-özönbe ne botla-na az ember. A refrain mindig ugyanaz". !;¦¦-- | [ 1 ! 1
és igazuk van! Csakugyan ml tesz \\elonk, ha ez sokéig Így tart? Mi lesz vdünk, ha ei a sopánkodás járvány elunUkodik «z Irattan magyar közvélemény szé\'es területein?
Hogy mi lesz, azt minden hecsü\'e-tes magyar a le\'ke mélyén érzi.
Hogy pedig minek kel\' fenni, hogy odáig eljussunk, azt előírja a józan magyar ész. Legelső e\'őírás a tár^a-dalom magatartása számára: — kö-nyértcitenU1 kiebrudalni soraiból az örökös sopánkodás szellemét. kuití tani *zt a szellemet, amely sohasem tud a maga apró érdekcinek, kényelmének béketéviatén felülemelkedni s abból néz, abból \'át mindent; mint ló az ellenzőt, viseli szemén a folyton kifogásokat kereső, mindig elégedetlenkedő önzést. Mit tfrdekH Őt, hogy a magyarság húszéves bilincseit tépdesi hősi erőfeszítéssel? Mit érdek\'i őt, hogy ezrek állnak ikészen minden áldozatra, ha keli, a legnagyobbra is? Mit érdekli öt, hogy történelmi erők mozdultak meg az egész világon s ezek egyik eredőjében a magyar som vajúdik? Mit érdekli őket, hogy ezer ós cicr családnak nem fogkefe-gondjai, nem kávéházi fekete-gondjai vannak, faja nem a kenyérkeresőjük ment el virágos vonaton, mert a haza hívta, amelynek szava szent parancs, ben-, n* van mindenki sorsa, azé is, aki Itthon maradt, azé is, aki tovább ál(hat az Itthoni porondon, azé is, aki « nagy nemzeti erőpróba íd\'e-|én legfőbb kötelességének tartja, hegy minden nap minden órájában odaálljon a maga kis panaszainak siratófalából ós azokká1 töltsön meg maga körűt mindent.
Ezekért is állnak a magyar aratásra felsorakozott rendek. Elekért is menetelnek a nagy nemzeti parancs végrehajtására Indulók. Ezekért Is fa. szálnak az irmok, ezekért is huUib a veríték, ezekért is á" « kemény próba, hogy majd ha tu\' teszünk mindenen ¦ kiteljesedik a magyar Égbolton a két évtizede imádkozott nyjnal0dás, akkor a most e\'égcdet-*oke<tók| minduntalan Sopánkodók fö\'é Is kjHüssön \' a nap s őrteJjc e(fy boldog ország vetését S akkor |
3000 német bombavető indulásra készen a nyugati partokon
London elutasító választ ad Hitler utolsó békefelhívására
Kormányválságot okozott a francia-angol ellentét Kanadában — Nagy tengeri ütközet Kréta szigeténél — Kiéleződött a bolgár-román ellentét — A ma déli német és olw hadljelentés ujabb Tengely-sikereket Jelent
Hitler. Ciano és Ribbentrop ma délelőtt ujabb fontos tanácskozást folytatott Berlinben
Tegnap közvetlen lapzárta után kürtö\'te vi\'ággá a német rádió, hogy Hitler estére összohivta a birodalmi gyűlést ői meghiv.ta.arra "Ciano grófot is. Németország és nz egész világ izgatottan várta Hitler beszédét, arrte. lyet legtöbb európai és amerikai rádió Is közvetített. Mil\'iók és millióik
hallgatták igy Hitler utolsó békefel-hivását, amelyet a birodalmi gyűlésen a Jobbára katona ruhában megjelent képvise\'ök, ezer főnyi tisztikar, Ciano gróf és a diplomáciai testület előtt mondott *\' a .zsúfolásig megtelt Krolt. Operában.. .( ; ; , ;
Hitler utolsó békeíelblvása Churchtilékhez
Hitler beszédében mindenekelőtt a sorozatos békekiséiJetekre mutatott rá. Az október 6-1 birodalmi gyűlésen elmondott beszédét azonban az angolok visszautasították, mert : a szövetségesek a háborút akarták. I
Ismertette ezután a nyugati do-mokrációknaOt azt a törekvését hogy a háborút kiterjesszék, valamint azt, hogyan hiúsította meg ezt a uémfit, hadsereg. Eiedetiteg a Magfnot-vo-najat.akarta áttörni a német hadsereg, de .miután tudomást szerxejtt ar-róí,-hogy a szövetségesek Belgiumi és Hollandián át bekcritösie készül-nek,„kía\'dta a parancsot a íkét ország megszállására. Ami ezután ¦ következeit, az. , r - j. j ; | |
a világtörténelem legfényesebb győzelmi sorozata
voít.r- mondotta Hitter.
Részletcsen fog\'alkorott ezután a franci" fegyverszünettel, hangozfcrtJ va, hogy Churchill ferdített okkor, amikor azt ál\'itotta, bogi\' Felain ct-árulta.\'Sajnálja, hogy: Angliádul, akivei mindig megértésié törekedett, nemi sikerül t megegyeznie, de annál örvendéte^ebb, hogy az olasz-német kapcsolat ónná1 szilárdabb. Kiemelte MuHsolinlhez füződÖ személyes barát, ságét. ós hangsúlyozta a két uép közötti teljes katonai és pu\'ltífcal egyetértést.
A közös .-cél: a győzelem, amely sz uj Európa megáll-kltáaához vezet.
A jövőbe vetve pillantást, teszögez-te Hitler, hogy ma minden csapatuk erösebb, mint a háború megkezdésekor. Egy fronton kÜzdencfk, ők a kezdeményezik, «z élelmiszer, lőszerellátás, időtlen időkig biztosítva
van. A hangulat « katonák és a nép között jó, a győzelemért minden áldozatra kéiíz, minden német.
Külpolitikáról szólva- leszögezte-, hogy hiábaváló 1 minden erőiködésj
Német- és Oroszország közé nem lehet \'éket verni, az érdekhatárok immár véglegesen rendezve vannak. Majd a békeajéni lati-ó\' beszélt ismét Hangsúlyoz tr(, hogy már októberben megjó\'oltn az eseményeket, de akkor gúny:volt>.* válasz.- Ma mér, máskép gondolkodik Franciaországi de a* angol plutokraták még most .sem akarják1 belátni, mi\'yen szörnyű pusztulás következik. Ő nem akar\' mást, mint uj szociális Európát.- :
A most következő háború iette-netes- \'esz, — mondotta- — Churchi\'1 és társai már régen Kanadában lesznek, de mil\'iók fbgnolk szenvedni! Németország nem akarta az angol világbirodalom pusztulását, de Chur.. chi\'1 magatartása, amiből világosén látszik, hogy a háború folytatását akarja, teljes pusztulásba viszi az ajigot világbirodalmat. Ezért is be «ngoi: vezetők a felelősek. Hitler tó< jelentf, hogy 1
nem lát alapot a háború folytatására.
Épp ezért még egyszer & utoljára
,majd bizonyára ők lesznek az uj iniagyar jobbsors első, legtürelmetlenebb éS teghongosabban követelő haszonélvezői. Ha tesznek...
Ha addig a magyar társadalomnak Józanabbik, áldozatban, temon-dősbnn, türelemben, fegyelemben is magyar része nem talá\' módot arra ,hogy megjegyezze magának a nehéz napok madár-ijesztőinek gyász magyar-szerepét és számonkérje azt tőlük akkor is, amikor majd osztozni tehet és keli a feUaelő uj .magyar nap sugaraiban.
Ez tegaiább is Így kenne igazságos. Aki csak kut mérgezés re, csak az erők mál\'asztására volt berendezve a nagy nckikészülödés napjaiban, «z álljon fé\'re akkor is, amikor a bebvkíiru-lás következik.
Van azután még egy rendkívül fontos szempont, amely azt "követeli, hogy a sopánkodók szektáját mielőbb elnémítsák. Ez pedig « örökös sápitozáSnak kifelé va\'ó hatása,
Idegen ügynökök, kémük raja Ic-sl a magyar élet minden terü\'clét. Ezek nem csak az ágyukra, nem csak a laktunyákra, nem csak, a katonaruhás embeifikre kíváncsiak. Sokszor mindezeknél is kiváncsiabbak az idegen titkos szolgalatok arra, hogy milyen visszahatása van egyes intézkedéseknek a polgári társadalomban...
Ha a^t jelenthetik haui a megbízóiknak, hogy a polgári társadalom tele van keserű szájízekkei, grr-!ógató gondokkal, fekete pesszimizmussal, klfogyhataUau panaszokkal, akkor természetszerűleg ezekbő1 a je-tenségekbö1 «z etleíiséges figyelés számára értékes megállapításokat szűrnek le. Minden elhangzott és feles-legesen száiiiyrakelt pstnast egy-egy téglát. lazít meg. « ha?ai honvédelem építményében.
Éppen azért igyekeznek idegen szájak és kezek szítani is az elkeseredést, felgyújtani minői nagyobb tömegekben «z elégedetlenséget és így a hátországban gyújtott tüzekkel tá-
mtidnl meg az clsíí .voua\'akbau har.. colok küzdöképességét.
Láttuk ennek példáját n tragikusa" végződött világháborúban, aho\' hiába álltak csapataiuk mindenütt mélyen ellenséges földön, az ellenséges propaganda álfa1 Itthon forradaími jelenségekbe bajszolt tömeg kiverte a fegyvereket a saját katonái kezéből.
Ennek mégegyszer megismétlődnie nem szabad. A lovukért, kerékpárjukért, autójukéra cukorédagjukértj sopánkodók értsek meg végre, hogy a megszokó It szappanntiárftájukérb minden panaszukkal az eHenségetf erősítik, annak az önbizalmát fokozzák, aimak á fegyvereit élesítik.
Ha, pedig a folytonos jajgató fe-, csegésnek ez a kÖ\\*etkiezmelny*, a.k*--kor hazaárulás minden önző jajveszé. kelés és nemzetrojitás a szószátyárkodó sápltozás. A lépten-nyomon keservesen lamentálok kor eszerint kell elbánni a közvéleménynek és hatóságnak egyaránt. , ¦ , ;\'.
ZALAI KÖZLÖNY
1040. |ullm 20 _
ír^h nadrágot IlUVicopanyt
Szomolányltól.
a Józan észhez és belátáshoz forchi1! Lehet, hogy Ismét azt .mondják, hogy ízt az ajánlatot a félelem szllltc, ő mindenesetre megnyugtatja ve\'e lelkiismeretét
Végül köszönetet mondott a Mindenhatónak, hogy eddig is megsegi-* tette a.német fegyverekéi.
HtíUr tmyJMíuh oka él vittihatiíla
A Führer beszédét óriási lelkesedésbei fogadta a birodalmi gyü*. Berliul kőiökben hangsu\'yoziák, hrg/ a beszed elmondásának három oka vo\'t: 1. általános helyzetképet adni, 2. köszönetet mondani a hadseregnek az eddigi sikerekéit, 8. megkisé-retot az utolsó békefeihlvást
Mint győztes besselt Hitler és az értelemhez foithi\'t - mondják — de gyözö soha a történelemben ilyen megértő ós nobilis nem vo\'t!
BERLIN
összes lapjai első oldalon kő/lik Hitler beszédét és megjegyréscikben trnnKSuIyoz^k, hogy Hifer páratlan felelősségérzetről tett tanúságot akkor, amikor többszöri, merev eluta: sltás után ismét megkísérli a köze\'e-ríést. H« azonban ezt is elutasítják^ ütött Anglia uto\'só óráj".
ROMA 1,1,1
rendkivül fontosnak tartja a beszéd azon megoyi\'atkoizisait, amefyben r tengely szilárdságáról és az orosz viszonyról\': beszé1: Anglia reményei te-\' hát, hogy a szárazföldön ujabb viszályt teremthet, Wábava\'ó önámitas. A továbbiakért, ha nem kap kapva" a békeajánlaton, Churchlué, ezé a veszedelmes és hebehurgya emheiié! Még akkor is, ha közben Kanadába Is utazik\'. < ! : i
Hitler beszéde - mint n stefani jelenti — egész O\'aszorszégban "egységes helyeslésre italált. A lapok megalapítják, hogy a Führer nagy államférfiul bölcsességről és nagyság, rót lett tanúságot. Beszédét mé\'yemr\' beri érzések hatottak át és őszinteségében,\' hogy Angliával a megegyezést kereste, kételkedni sem lebet-
NeWYORKI i \'
jelentés szerint Amerikában tetszett Hitler beszéde. A DékefolhiváS őszinte volt \'és most Londonon a sor a válaszadásban. Amerikai körökben hangsúlyozzák, hogy ez a válasz sorsdöntő lesz Angliára. A lapolí legtöbbje teijes \'terjedelmében köz\'i Hitler felhívását, bár a rádiók nagy része átvette a köivetitést. A lapok megjegyzései szerint Anglia a béke vagy » pusztulás körött választhat.
LONDON i ! i
köreiben ugy látják, hogy Hitker beszéde teljesen felesleges volt. A válasz tarra Churchill mVtbeU beszédében már megadta. Beszédének azt a részét, hogy nem Ját okot
(Folytatás a 6. oldalon)
A „Ferenc Jóisef" keserűvíz
régóta kltOnOen bevált bázlazer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; blitoi, enyhe és gyorsan ható természetes halhajtó, mely stimos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat (okozza. — Kérdezie meg orvosit I
Döntés előtt a kórházi osztályok elhelyezésének ügye
A mu.lt napokban hírt adtunk orró1, hogy a polgármester dr. Johan Bé\'a él\'nmtltkér.ai folytatott tárgyalásai alapján hogyan tervezi ós Javasolja "z egyes beteg-osztályok elhelyezéséi a kórhózépitkeiósck bef^ezósénél.
Az osztályok megfe\'elö elhelyezéie rendkívül fontos ugy a lxfefgí\'k, mint a kórház fejlesztése, jövője szempontjából. Azért dr. Krátky István polgármester dr. Takács Zo\'tán kór-ház-lgargatóvai és Vécsey Barna mű-
szaki taiiée-Miokkal ismételten tanácskozásokat folytatott a* osztŐ\'yok elhe\'yezése tárgyában ói a kóiháníá\' helyszíni siem\'ét tartót.
Kedvező megoldás mutatkozik » kórházépltkeiés berejezósénck anya. gi lebonyo\'itásanó\'.
Dr. Krátky István polgánnestcr az egé-sz ügyet most nsár a "-egköze\'t\'bb Összeülő városi közgyűlés elé terjeszti. : j
Hatvan nagykanizsai munkaadó ellen indul eljárás az egyensúly-törvény be nem tartása miatt
A rendőrblról tárgyalásokon részt vesz a kormánybiztosság kiküldette
Az! érte\'mess égi kormtíi.ybÍ*ios több mint hatvan nagykanizsai munkaadó éhen reljclentést t«tt a második egyensúly törvény rendelkezéseinek be nem tartósa, illetve; kijátszása míiitt a iuigy kanizsai í-eiidőrkjápitány-ság blintetőbirájaiuU. A feljelentés a ^720-1980. M. E. rendelet alapján indult A feljelentósek között szerepelnek o\'yan munkaadók\', nVlkncm teljesítették bejelentési kötd»xltsé-güket, vagy akik a törvényben előirt száía\'ékná\'\'löbb zsidó alkalmazottat foglalkoztattak és igy kihágAsi eljá\'
rást kellett indítani ellenük.
A rendőrbirói tárgyalásokon részL vesz az értelmbéd komitány biztos-sőg kiküldötte is.
A szankciók: két hónapig terjedhető elzárás és 8000 pengőig terjedő pénz büntetés. Akiket ei^y UbCn már elítéltek, az súlyosabb elbírálás alá esik,
Ugy tudjuk, hogy az első hatvan feljelentést követni, fogja a többi, mert n bejelentések cUcnőrzó->e és felUUizsgábita tovább fofyik a kormány biztosságon. , , ,
A homokkomáromi csodás kegykép megtalálásának 250 ik évfordulója
Klfestés előtt a homokkomáromi kegylempSlcm
Miudaniiyiau ismerjük Nagytkani-zsa e kedvelt kirándul és bucsut járó helyén épü\'t, régen oly szép, de napjainkban már nagyon javításra szoruló tempómat. A mait év tavaszán megkezdődtek ezek a renoválási, megerősitési munkák. Az_ óta nincs a falán repedés ós nem keb férni a vakolathulI)ástól. Már tavaly leverték az oldalfalak nagy penészfoltoktó1 tarka vize* vakolatját és száritottók a mostonl nyárig. A vizes falat 17 helyen átfúrták, mőjd a vizes vakolat he\'yéne szigetelő szai laggai szigetelő tcmcoeket helyez!;**!* el. A icvegŐJárat nem engedi a vizes kicsapódást « belső vakolton kiütni-
Most mér - majdnem kiszáradva Várja a renovált és víztelenített nagy templom, hogy a 220 éves beiső dísze is meginduljon. KiPestésőre az ottani hivő népek 8000 pengőt nrjtük Össze. Legutóbb megyei kisgyülésCn a plébánia három községe: Hornok-komarom, Hosszúvölgy és Füivö\'gy
összesen 1100 pengős segélyét hagy. ták Jóvá. : ; ; l
Az Idén van a \'csodás kegykép mtgtalálásának a 250" éves évfordulója. Mi sem fcsz Szebb Ünnepe e templomnak, mint a szép klfe.stéi ós belső berendezésórtek a rendbe tétele.1
A renoválást ós víztelenítést Bat-thány-Strattm«nn László herceg, mint a templom kegyura végeztette nagy áldozatkészségül.
A 2öO*.k évfordu\'ót a homonko-mőromi kegyhely nagy egyházi ünnepséggel ü\'I meg. Rozinán Alajos, a kegyhely főradhatiit\'íui lelkésze mindent elkövet, hogy li jubiloumi/i: méltó módon ü\'hesnSk meg az egész zalai és somogyi vidék legszélesebb részvételével.
Nagykanizsáról is több zarándokot indui a homok komáromi csodás képhez. , | i
A Magyar Vöröskereszt koldusszegény! Adakozz!
VáPOSi MO»fl6. WkWT Szombat -vasárnap
KEZEKET FEL! Itt az álarcos lovas! Jön a száguldó fantom! II. részes film!
Ilyent még nem látott. Az izgalom felső foka. Az utolsó tiz esztendő legnagyobb fllmszenzaclója.
Előadások hétköznapokon 5, 7, 9, vasárnap 3, S, 7, 9 órakor
BA^R UDVAR,
Legszebbet ;: legolcsóbban!
Teltton: S—95.
TEXAS I. Az álarcos lovag
Wrbeli vadnyugati film. Méghozzá a javából. Adva van egy mindenre elszánt gazfickó, aki bandájával rettegésben larlja egész Texasi és öt jóképű, bátor, de naiv legény, akik a banda minden cselére lépremennek, de derekasan és hősiesen ki is vágják magukat. Körítésül rengeteg száguldozást, még több lövöldözést, egy pompás fehér lovat és egy ravasz indiánt vonultat fel a rendező.
Alapjában véve a megszokott vadnyugati történet, sok vadsággal, sok bátorsággal vegyítve, nem kevesebb naivitással. A főhős, az a bizonyos álarcos lovag, mindig bajba kerül, sőt bátran egyenesen oda megy, ahol baj érheti. No de nem kell megijedni, ő sértetlen éB mint az igazság hordozója, mindig megmenekül. A leglehetetlenebb helyzetekből is. A sok lövöldözésben a többiek is nyilván csak azért maradnak — aránylag sz\'p számmal — életben, hogy a film második részét is véglgjálszhassák. Persze azért itt is van tizméterenkint egy halott, sok izgalom, bátorság és hősiesség közepette.
A filmet nagyvonalú rendezés, a nagyszerű fotografálás emeli az átlagos vadnyugati (ilmek fölé. így egymagában azonban befejezetlen. Akik szeretik a texasi filmeket és nem ijednek meg egy k\'s lövöldözéstől, azok Jól szórakozhatnak.
— Naptár: Július 20. szombat. Rom. kat. Joromoa hv. — Protestáns Illó*\' — Izr. Tham hó 14. — Július 21. vasárnap. Rom. kat. Praxeiies. — Proteatáai Dániel. - Izr. Thum bó 15.
ferencjö7sef
KESERŰVÍZ
mim mm:nm
Szombat
Áiiasiilá iiiííSüíBüáiiiok Iióiköíiaaijultoa Bndapmt í, mü&orán
6.45 ToroO. Hírek. Közlemények H«ngkaruteek. — Utána étrend. — 10 Hirak, — lt.10 Nemzetközi vizjeizö-tmjjgájat, — 12 Harangszó. Himnuaa, Időjárás jelentés, - 12.40 Hírek. -1120 Időjelzés, Időjárás jelentés. — 1135 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés, — 15 Arfolyamhirak, piád árak, élatmlsterárak. - 16.45 Időjelzés, idő-jarásjolentes, hírek, — 17 Hírek Tftk és magyar-oroM nyelven, — 10.15 Hirek, — 21.40 Hírek, Idő járás jelentés, hírak stloTák és magyar-orosz nyelven,
BUDAPEST J.
17.15 Kádár Géza előadása. — 17.45 Sinieiiszky Valéria zongorázik, — 18.15 CsAlh Géla. elbeszélései. — 18.43 Hang-képek a magyar—német . vizIJalxln mérkőzésről. Beszél Pluhár István. — 10.25 Külügyi negyedóra. — 10.10 Ilanglomezpárbaj. Vívják Polltcs Sándor és Dános György. — 20-10 I)n (MiUeker líczso előadása. — 20.55 Er-z4 tckiniolos asszony. Hangjáték bárom részben. — 22-10 Táncoló Balaton. Közvetítés Siófokról. Közreműködik Horváth Jancsi cigányzenekara,
— 23-20 Horváth Jancsi cigány zenek ara Siófokról.
BUDAPEST II.
17.15 Pusztay Sándor énekel. — 17.45 A rádió szalonzenekara, — 1845 Mezőgazdasági féttóra, — 20 Hírek, — 20.25 Máday Sándnrnó (zongora), !51-pcmovsEky Fujlőpke (hegedű) és Szécsi (Magda (hegedű) kamornliármas. — 20.55 Beethoven: IX. szimrónia. — 22 Idöjárásjelentés. \\ \'. ,
Vasárnap
BUDAPEST lm
8 ébresztő. Szózat. Hanglemezek. — 8.45 Hirek. — 0 Unitárius istenlisztelet, — 10\' Egyházi ének és szentbeszéd.
— II Evangélikus istentisztelet. —. 12.20 Időjelzés, időjárásjclontés. — 12.30 Budapesti Hangverseny Zenekar.
— 13.45 Hirek. — 14 Hangemezck,
— 15 Dr. Jancsó Barna tílöadása. — 15.45 Bura Sándor cigányzenék ana, — 10.30 Vitéz dr Bodor Aladár előadása.
— 17 Hirek. — 17.15 Szórakoztató zene. — 17.40 Dr. Kecskés Tibor előadása. — 18,05 Csajkovszkij: a-moll zougörahánnas. — 1835 Hangképek a magyar—német úszó- ós vizi\'öbdfl-mér közegről Beszól Pluhár István. — ti) Jávor Pál előadása. - 10.15 Hírek.
— 19.25 .Bob herceg.. Operett három fuNonásban. ~ Az I. fölvonás után .sporloredménj-ek. — 21.40 Hirek, idő-járásjelentés. — 22.10 Murai Elek cigányzenekara. — 23.20 Tánc<:ornezok.
BUDAPEST H.
11 Szórakoztató hangfcmezok. — 12.05 Közvetítés BoatloubogUrról VJ-zitáborban a magyar leventék. Beszél lludinszky Sándor. — , 15 05 Láng-gépgyári dalkör. — 10.30 P. Berbikcy Inna dr, előadása. — 20 Hirek. — 20.25 Hangremezok. — 21.10 Felolvasás. — 21.30»\'Mozarl-liangverseuy — 22 rdöjárásjo-eutós. , , ,
A magyar vasat és posta fejlődése
A MÁV áru- és személyforgalma 40%-kal emelkedett — A posta nagyszabású fejlesztési munkája — Adatok a magyar kormány nemzetépítő tevékenységének mérlegéből
Lapunk tegnapi számában tömören ismertettük a Magyar G\'*i Parija, áltat n nemzeti kormány tevékenységéről és nemzetépítő munkásságáról kiadott .mérleget,, amely műiden elismerésnél szebben beszél. Utjelzö-kővel ezok a magyar kormány sikeres nemzelépitö munkájának.
{Ma a magyar vasút éjs magyar
posla fejlődésének adatait mul«tjuk be o\'.vasóinknak a .Magyar f.lef Pártja méregéből:
— Az államvasutak feladata az ország gazdasági érdekeinek clőmozdtása,
ezért esősorban " technikai felszerelés fejlesztésére kell gondot fordítani. A pálya karbantartásával ós korszerű forgalmi eszközök .segilségévct fokozni (teji a vonatok sebességet.
— Folytatjuk
az elavult (alépítmények kicserélését.
Világcég keres az itteni telepe részére irodai munkában jártas
elárusitónőt
azonnali belépésre. Ajánlatok csak „Keresztény" Jeligére e lap kiadóhivatalába kéretnek, ith
A ft/Hy Utólagos, felépítmény, cscrélósi munkák 213 kilométert tesznek ki. Második vágányt építünk a Budapest —szabtidbatlyáni, Szajoi—pOApöUadá. nyi é.s Bélsziras— sárbogárdi vonalon. Eiőszáliás-SoB é-s Taradkór-Akna szíatína itözött uj vonatéphés van folyamatban, \'Megkezdtük, a kőbányai uliés kercpesi utl álhidaHas és hozzávezető lö*és épitósét. Gondoskodás történik az avu/it és gyenge Mdszcrkcze-lek megerüsiléséről, uj retűijárók és nj ül\'uljáiőik építéséiről 6s állomás bővítéséről.
RendeltQnk
15 darab elsőrangú, II darab másodrangú mozdonyt, 42 személykocsit, 12 ka\'tttuzkocsit, 107 hűtökoesit,- 62 darab marhaszá.Ütö. kocsit és 07 darab teher-kocsit. Folyamatban van a favázas személykocsik átépítése vasvázukká.
Családi utazási kedvezmény a Balatonra
— \'Megjavítottuk Kárpátaljával az Osszuk ötletest. Közvetlen gyors- ós tehervonatok közekédnek a Kárpátalja, ról Budapestre. A kárpátaljai idénymunkások részérc 60 százalékos utazási kedvezményt biztosítottunk. A munkások fizetéses szabadságuk időjére felára kedvezményt kopnak.
— A baJütonincnU állomásokra családi utazási kedvezményt vezettünk bo. TI zen négynapos érvény tartamú menettérti munkásjegyekel rendszercsi tettünk, Az arany vitézségi ércmtu\'ajdoiiosok évenként hat darab szabadjegyol ka-inak. A Kárpátalján hét napig tartózkodók részére dljuienlos visszautazást bizloslloUuuk. A spoitverienyzők Jog-alább négyes csoportokban -száz kilométeren a.uli UvoLságokbon is dijked. vezményt kapnak. A munkás hetijegy kedvezményt koroskedösegédek és az
állami híva tolóknál, vártája toknál rendszeresen dolgozó munkások Is Igénybe vehetik. ; !
Díjkedvezmények
— A visszacsatolt területek mező gazdaságának és iparának támogatásár; gyümölcsre, borra, Usztro, nyersjuh-bőrre, margarinra, téglára, faszénre^ vasipari gyártmányokra, konzervgyári feldolgozásokra, nyers- és égetell magnezitre, coUulozérc, bútorokra, szöji balnfi, iitópíló.i tköre, kavicsra, öntő del kokszra és cO^ulózefára dijkedvez ményt engedélyeztünk.
— A gyümöl^fitermelós zökkents mentes ©\'szállításának biztosítása végei a Sütőkocsik átlagát növeltük.
A kivitel támogatása
— A kiviteli forgatom támogatása érdekében az export cikkekre 20—75 százalékig terjedő fuvaió^mér&éklést tovább fejlesztjük. Az óbnenö xorgoU mai az előzőhöz képest 27.9 százalék-kai emeltük, meggyorsitotiuk a teher, és gyorstcher vonatok menetrendjét, Ez az intézkedés a gyors romlásnak kilett cikkek szállitása szompontjából jelentős, A gyüinöloskivlteJ. fejlesztése érdekében uj gyorsjáratú különvonatokat helyeztünk forgalomba. Emelkedett az álam vasutak közúti gépkocsi-üzeinének forgalma. 146 viszonylatban 7621 kilométer hosszú vonalakon bonyolítunk le személy járató kot.
-— Az áJamvusutaik fejlődését leg. jobban mutatja az, Iwgy az ám- és személyforgalom ugrásszerűen 40 százatokkal emelkedett, ¦ !
— 1939 január l-lől kezdve hatály, behelyeztük az államvasút,! munkások nyugbér rendezését.
vlatzavottQnk kÖrQlbalOl 1600 , AliamvaauU alkalmazottat,
akiket a csehek magyarságuk miatt cU>ocsatollak. 1300 CSD alkabnazott igazodása ós átvétele folyamatban van.
— Az áilamvo^uiak\' rendszeresitet-lók az ijwri mmikásoknáit a gyermeknevelési póllókot. KcndezodóU a nopi-bóreíjck és munkások díjazott szabadsága is. Fo\'iyainatban von az áUanv vasull. belegsegé^yző biztosító intézel koz!K)jiti rendelőjének és kórliázának bővítése, valomúit a szejotetkórliáz opilóse. A gycrmckuevoiési pótbik intézményét kiterjesztettük. Az ájlamvasutt munkásság inuiikabórének rendezése tárgyalás alatt van. A munkásság részére munkásliázok építése van lervbe-váye. , i , i i
A magyar posta fejlatztéie
— Az uj köUségyetósi ddőszakban 121 uj postahely létesült. Kitűzött cél az ország minden községének a postai hálózatba történő bevonása. A buda-
Anyarozsot, kőrisbogarat,
mlndeoféle
6TÓ8TNÖVÉNTT
msiQw&btttf rzáritott bamppll, berh8val allandean legmagasabb áron vásárol
DR. MIKLÓS
gyógynővénynacrykereakedéfl
Büilijiiit. I. Wmt akús-t. 6.
posti postajgazgatóság, flt Erzsébet 0Lp-kaposolásu kóZ[>ont, Budapest Erzaa-betvárosi postaház, a kiskunfélegyházal, aszódi postahivatalok elkészültek.
— A sárospataki postaház, a mátyásföldi, sashalmi és rákossxrutrnj. hályl uj törpeközpontok, továbbá a kábelerősitö állomások kiépítés* folyn. maiban vonnak.
— Budapest, Kassn, Ungvár között a régi postoazolgálAt berendezése folyamatban van. A nagyobb vidéki gócpontokon géperejű Jármüvek állíttattak be. (Mint Nagykanizsán-)
— A mull Ősi folyamán uj csomag-szálülási díjszabás lépett életba. A 200 kilométeren felül szállítandó csomagok sulydija leszáuittatott és ö—11—10 ki-logrammos súllyal uj sulyfokomtok Iktattak be. , ,
— A Magyarország és Jugossiávla közötti forgalomban 20 grammos levélre 32 filléres díjazás lépett eletbo.
— Budapest—Bertki és Budapest— Róma között a kepttviró szolgálat megnyílt. 1 ,
— A régi távirógépek korszerű táv-irógépekkel való kicserélése folyamatban van. Uj rövidhullámú rádió *dó. beiendezéseket rendeltünk meg.
A távbsazálök száma nagy mértékbon emolkodlk.
Erzsébet elnevezéssel Budapesten vi.j gépi kapcsolású távbeszélő központ kezdte . meg működését Megkezd tűk Érsekújvár, Sátoraljaújhely és S**k-szárd uj központjainak átatakitáaát. A kárpátaljai távircV és távbeszélő hálózat fejlesztési munkálatai befejeaöcttok.
A posta forgilms az 1939 -4040 számadási Időszakban 17-6 százalékkal omolkodott
ós a beruházásra nendolkezésére álló, valamint a beszerzési, \'karbaniar>A>>l és felújítási költségekből addig 15 nutUö pengő értékben nyújtott munkaalkttl-inni. A további ,hónapokban ltyeu célra körülbelüt 10 rrtuuo, pengőt Mt«t fordilani. \\ , ¦ i , ,
Számok, besaélő számok ez«k|
Ooattrdá nyitra rogg