Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.67 MB
2019-08-26 14:20:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
137
242
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1940 026-049. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

30a Évfolyam 26. szám.
Nagykanlua, IMO. február 1. csOtórlök
Ára 12 Hit.
i\'ek\'.te szerkeszti: Barbarli» Lajos
WA!uct*ai kJ* ; agy Mn ¦ Dmffi *9 Mfc.
„Itl van az Idő: — el kell masírozni!"
Február eifJoje az uj magyar hm" vídséRben ujoncbevonulás nfapji Évente kétwer kap a honvédség ujon Ofjíat. Október 1-én és február 1-én. Októberben általában azokhoz n fegyvernemekhez vonulnak beujon-ook, amelyeknél a (elet a mtb?e ck melletti klképzes.c fel lehet használni (pi. mu«ak1 alakulatok, tüzérség), februárban pedig aE°k, amelyeknél az a cél, hogy az emberek a terepre v.i\'ó kivonulással azonnal a harceijáráirn legyei ek klképczho-tők Tehát elsősorban a gyalogsá".
A honvédség számára az ujoneb> vmiu\'áK mindig megFes^itett rmmka kezdetét joenll E/er és e/er tanulatlan, fnM embert kell rövid Idö a\'alt >hadráfogható*-vá képezni vogyi* kiképezni n korszerű haditechnika komplikált csodálnak kezelésére. Hogy mll jeent ez, megértjük, ha mindarra u sok fegyverre, tüzgépre, lőszerfajta ni, robbanó anyagra, harceszközie, műszerre, munkagépie és jánnü<e gondolunk, amelyből egy korszerű hadse>eg áll 1
Ha mindért magunk elölt látjuk, efképzeihetjük, hogy miijei i nehéz mesterség ii a katonává kép\'é^ éj hogy a kjképzőknek milyen rok Irányú tevékenységié és tudásra van szükségük, !mig embereiket harcra-képes, korszerű egységekbe foglalhatják ösue.
A korszerű hadvlrelésl eszközök korszerű kiképzést követelnek. A mnl újonckiképzés már nem ubékcJ v[lág .jobbra át, balra át*-jából ?1) é* a harckiképzés nem a »Szurony! szegezz*-ből. A harcnak nz a mód. ja, amelynél zárt sorokban veielett tömegek rohantok egymásnak, n mu\'té. A gyorstüzelő fegyvciekmegbontották a zfirltöm^gü rohamokat A korszerű ha/cban az egyes ember jóformán faját magára van utalva. Önállóan küzdő egyeddé vált, nk|. nek éppen a fcgnugyobb \\esxéiyi.en az ellenséghez tegköze\'ebb, kell minden Korosabb vezetés né\'kü\' gm-dolkodnfa és cssfekednts. A tömeg-harcászainak, a vezető után sodródásnak, az állandó szoros könyőlt-ídulkízésnek ma már nincs mP« a tehetősége. A mai haicbun tehatnem e\'ég, ha valaki csak katona. Többnek kelt lennie Harcosnak, akinek cíe\'ckvdeíeit sokszor csak a közös ^eHeint felfogás, alap hozhatja a többiek harcténykedésévei ossz. hangba.
Ezt a közös szellemi alapot kell a kiképzésnek megadnia. A korsrerü harceljárás mellett tehát r.em lőhet töinegkiképxést folytatni. A klkép-íőnek minden emberrel egyén?nkint kell foglalkoznia. Ezt nem csak ;»a uj harceljárás követeli nr^g. hanem a ^k uj harceszköz is.
Mindenkit minden harceszköz élésében nem tehet Kjképc?nL Be ke\'l írni azzal, hogy az embo-ek tfiOÍ egy-két harceszköz alkalmazásét értsék. Az újoncok tehát pár he* ,CN általános jellegű .alapkiképzés*
Iiovszky János közbenjárására megkezdik a tavasszal a Mura-vidék árvádelmének kiépítését
Nagykanizsa két újévi ajándéka után a Mura-menti falvak Is sorra kerülnek
A nagykanizsai pénzügyi palota volt a kerület középponti városa számára uj képviselőjének, Ikmzky Jánosnak első nagyszabású ujévl ajándéka. Pár nap muiva követke-zettaváros és fa\'u számára egyargnf rendkívül jelentő* épitkezésnek, a nagykanizsai téli gazdasági iskolának biztosítása. |
A harmadik újévi ajándék már egészen a kerü\'et falvainak egy részét ifietl és ez unnak n vidéknek legnagyobb horderejű problémája: - a Mura-vidék árvédeimének kiépi-té-<e.
Hány képviselője volt enrek a területnek, ak| esztedők hosszú sora a\'att semJ te i annyi) » kerületéért, mint iiovszky János képviselőségének pár hónapja o\'aít.
S hogy I\'ovszky János íreennvi c nem- a nagyhangú propaganda, h;i-nem a c*eickvés embere, azt mi sem bizonyítja jobbon, mint az a tény, hogy a Mura-vidék érdekében c\'é/t nagy eicdményt nem verette \'•agy dobra, nem1 közö\'tc még a Zala] Közlöny szerkesztőségével íbim, ha-nem ugy akadtunk rá a hírre egy fővárosi hcti\'ap íipróbetüs hiiel kü-> zött. A hir szószeriut a kö\\c:kező:
Megindul • Muravidék árvédeimének kiépítése
A tavaszi áradások minden évbrn eiöntés-ei fenyegrtik a zalamegy?! Tótszerdah-*iy köztijét é-s környékét. A község kérésére most liovs^ky János, a nagykanizsai kerület or-szággyü\'ési képviselője eljárt tl\'eté-kes hc\'yen, hogy megfelelő védőgát építésével mentsék meg a \\eszélyez-tc ett vidéket. Eertók János műszaki tanácsos, a nagykanizsai folyammérnöki hivatal főnő!* hivala\'osan értei let e a képviselőt, hopy a fö\'d-müvelésfifryl miniszíer utasítására m*lg ez év tavaszán elkészítik Tót-szerdahely és Mohiad kö«éf«k ár-
védelmének előzetes terveit Ezzel végre megindul a régóta sürgotett védőgátak épité/e. I J •
Eddig a híradás. &s eddig az a közhit is, hofry a képviselők ovik addig Ígéritek, nnlg megválasztják: őket, de aztán nem tesznek somimit a kerü\'ctért. Igen : - vnnnak l\'ycn képvleiök is. De hogy Iiovszky János nem ezek közé tartozik, ann:ik az uj esztendő első, rcm ogószen négy hete alatt három Ízben adw mindennél beszédesebb tanújelét; — 1. pénzügyi palota, 2. té\'l gazdasági Isko\'a, 3- a Mura-vidék :lr\\édelme. I
Iiovszky János a veszprémi megyéspüspöknél
Veaipfém, tebniár 1
Dr. Ctapik ílyuia niejiyéspi"isj)ók a vesi|)romi egyháznregy* területén íheK-
v;il.ls\'l<,|l ..js/:i^;í> fii,\'-,! ké|)VÍSOlÖI>Cl
párt- ós febkeseli kuMnbHg xiélkíii moglilv\'a at Ősi egyhazmCfrje szak-holyére, liony \\tTidégíŰ lássa őket és kors .\'ni problémák megb<«zélésére mó dot nyújtson nekik. A megyéspüspök iné:.-,: scav-Hkkal üdvózöite rxilitiktis vendégeil 6s rövklen rámutatott a vai-láserkölcsi etapokon nyugvó politika wíikségességére.
Mayer Jáíios voH miniszter a ncm-reti egységre és összefogásra hívta fel
a jeleiüí^-ök figyelmét, mert esők hiá-nj-a éa -at utca. vo\'t az okoxtója a gj\'ásíos e:ntéká rorradalorrmak.
MaMUiy (Meirlcr) Károly a vesjspré-íni enytiáünegye nrutljábol merttel* adatokkal Vligrtotta meg a modem pogányság elleni kújrd<i*tn exüksá^vs. segél és ,¦¦;{.¦ i.
I\'ovizky János képviselő a leieké-ixi\'ok közötü kölcsönös megértés elvét világította meg rokonszenves beszédével, i
A vestprém> püspök képViseiővcndá-gei miVí ¦ megbeaxéJés napjának esté. jén viastautaalak ¦ íövároaba.
Románia meghallgatja, de nem fogadja meg Jugoszlávia tanácaalt
A balkáni értekezlet nem hoz Javulást a magyar-román viszonyban
Genf, február 1 A Neue ZÜdchcr Zeitung budapesti tudósítója toü.íból azt írja, hogy a helyzet teljesen Usz!ázódott : Románia ícmmiféli\' engedményre nem hajlandó. Jugo-*-zlávÍa jót»ná-Csajt ugyan meghallgatja, de nem fogadja meg. A német olaj-érdektő-dés és vásáros nagyon megmerevítette Románia á\'láspontját szomszédaival szemben. A lap sze;inl Románia magatartása csalódást ke\'tett Peslen, mert a velencei találkozó után sem változtatta meg viszonyát szomszédai vai. Magyar részrőfhang-Hjlyozzák, - írja a Iflp — hogy néni:
a revíziós igények kielégítését várják az esetleges tárgyasoktól, hanem-as á\'ta\'áuos európai érdck\'e való tekintettel ax összetűzésie alkalmas anyag eltávoíitását Erre mindig haj-
landó Budapest békés uton, így azonban semmi remény nincs, b>>gy a balkáni értekeiét után javuléa állna be a magyar-romén yfrzony-ban. ; \\ ;
Engedékenységre irányuló erőfeszítés eh a románkérdés körül
Róma, február 1 A Siempe perre szerint Nénwtor-száguak nagy érdekei vannak a Balkánon, minthogy a román olaj 10-50 százaiékát voszi fel és oz lényegeién befolyásolja a helyzetet. Olaszország békebarát és mint Magyaror-
szág barátja, támogatja a magyar ie-vUiös-törekvések békés uton vató hiegvalőíWását. A helyzetet azonJ bau sulyosbHjöi hogy Oroszország) követeli BC\'SJfarábiát és nem mond íe arról az évszázados tÖrek\\é*éről, (KolytatAfl a & oldalon)
után, haj\'ani\'ukhak és képességeik-nek megreeő .szakkiképzést, kapnak. A kiválasztás korszerűen pszichotechnikai (képesség) \\iz^g-.\\-lalok alapján történik.
A szakosítás esősorban a fegyver nemtől függ. Más kiképzést kap a gyalogos, miül a tüzér és mást a re-
pü\'Ö, min! a páncé\'os, Fftgg; azonban a beosztásától is, Mái a kikép. rés azoknál, akik géppuskát, löveget, rádlát, optikai anüszerckct ke.einek, mint nzokná\', nkik gépkocsivezetés, lovak eUáláso, vagy egyéb más a feladata. i
Az újonckiképzés súlya u httreki.
képzésen van. Van azonban a kiképzőknek egy m\'r-ik nagy feladata is. Az erkölcsi (nevelés. JeUenv és cmel-kedelt erköles nélkül ugyanis nincs harcos szeltem1 és nincs Önfeláldozó készség. A hadseregnek ebből kifolyólag alapvető fontosságú érdeke, hogy a ncnizet fiai a kafuna.sor
1840. február 1
ZALAI KÖZLÖNY
Olcsó cipfikiárusitás
MILTÉNYI-líl
Egyei pár cipők: Vt-mt 1
P 5*50, 7-80, 8-80, IIHO.
Vezető nélküli osztályok és osztály-összevonások vannak tanerő-hiány miatt a nagykanizsai elemi iskolában
Állandó helyettestanltók kinevezéiét fürgét! a nagybanim! iskola-gondnokság
alatt haiasretflö, Vitéz és Önfeláldozásra ktfsz férfiakká váljanak.
Hogy egy had\'Cieg háborúban hogyan á\'lja inog a helyit, 112 nem tfak a számbaH fö\'énytöl, a jobb fegyverbeItfll és a nagyobb anyagi felkészültségtől fíígg, hanoin első-sorban a kjliépzéstői és az egyes ember kutona-erköle*i értékéM\'. Ország-világ eiött isinertu- váll bizonyíték erre a most folyó finn- o\'ösz h-ibo u.
A2 újonckiképzés cé\'jn tehát, amint látjuk, kettős. A* egyik cél az, hogy a bevonult újoncokat a rájuk bigott harceszközök kezelésé:© é-s az ellenség .\'cküzdésc:e \'cgnlkal-iiKisabb Itarceljárásin mc^taiiitsuk, a mtfftjfi pedig az, hogy a nevess révén imndín egyes bevonult h <n-véd oly szjlárd erkö\'csi alaphoz jus-aon, hogy rá vá-tságos pi\'lajiaíokbtiji is tíétnH&xú lefocsfCn.
A k.tlon a-erkölcsökre ncieiésnok nem eak a hadviselés, hanem a nemmel é\'e:e é-s ítermmaradása szempontjából is felbecsülne:e*\'en a* értéke. His/cn a ma híboruja már nem) cak a harctereken folyik, ha. neiu a hátországban R A I..idvielcs-ben ma már kii;ndmki egyénileg is érintve van. A repülők búmba és gáztámadása, az ellenség - lelkeké\' mételyező alattomos propagandája és a haza érrk\'kéb\'n hozott á\'do-zalok szüks*\'-gas-égo katonából és polgárból, férfiből é-s nühfH, fiatalból és öregbő1 egyaránt szemedö, harcoló tetet, katonát clnáit. A nejiv-zetnek pedig ^üksége van czekiea katonákra |*. Szüksígs van arra, hogy a hátország lakója épo\'y szilárd becsü\'etérzéssei, kö\'c\'cssjg\'udás sai, ön?et\'cnsi\'ggt\'i d>ig»z/on, mint a harctér katonája. A vi\'ágháboru megmutitta, hogy a háborút nem csak a harctéren, hanem a ha toi szagban is ei lehel veszíteni, ha a nemzetheti nincs meg n kJeDö c-kölcsl alap. ;
A korszerű hábor\\j a népek háborúja, mely egész erőkifejtést követel és nem bír cl hazafiaíkínokat, közömböseket, vagy dologtalanokat. Nttn bir ei olyan mentalitást, ame\'y aza\'ott, mig a többiek fenwndanék, áldoznak és véreznek, csak dilogin-lanu\', jól akarjon éljij.
A katonai nevelés ez el.\'en küzd, mert a legtisztább férftorén yekne, az önzetlen kieintefeli célokért való önfeláldozásra tanítja meg a honpolgárokat Ebben rejlik óiá*! nom-Wtnevelő je\'entősége.
Ennek tudatában kisérjük tehát bevonuló újoncainkat sz.\'rctet\'el é-s örömmel a kaszárnyák felé, rnM ők a nemzet legnagyobb, tegférf-a. sabb, legszentebb iskolájába\' kerülnek: a hadM-regbe !
Hasműlétekülutánl IdŐizakok-ban i r#gó!a bevált, litzián lermé-iiites „Ferenc Józief" keierüvlz
kitűnő haahaltó, amely a belek tartalmát btrtosan felhlgitfi ét azt cuk-hamar fájdalommentese n levezeti. Kérdezze mrg orvesát t
loiijöiijji, hu aJmtesr
A nagykanizsai elemi isko\'ák gondnoksága dr. Hajdú Gyula korina nyfötnnác>os e\'nök\'ésévei a város házán tartot-.a népes üléséi. Zsigmond József igazgató ismertette a zárszámadásokat, Filó Ferenc igazgató az uj köKségvJtést. A gondnokság mindegyiket elfogadta.
Érdekes megem\'iteni, hogy az \\. körzetben 106, a 11. kör:ctten 243, hVkani/sán pedig 112 szülő kérte felmentését az egy pengő beintási dlj in?gfi;cté«3 aló\'. (A III. köriét kérvényezői közt 36 vngyonos bzüIő is!) 1.1
A zárszámadás 8100 pengővel, a kö\'oón könyvi ári elszámolás 1310 pcngő\\el zánjU, a közigazgatási bizottság mindegyik\'t már jóváhagyta.
Az 1930 10 évi költségvetés fedezetéül a város évi 18 000 pengős Is-ko\'ai ho\'zájóru\'ása, ezenfelül ebből a hoz záj érulá-sbó\' még fennálló 23 397 pengő hátralék szolgál. (Eb-bői a hozz:áj áru Iádból kip9000 pengőt a kiskanlzsal uj iskolaépítés K) Az igy kÖ?ei 12 0UÖ pengő fecfe;e!-bö\' az i>kolagindnokKág csak a szokásos 8000 p3ngő körüli össncgel igényli czidén Is. 2632 pengő keli az eicml iskolák szolgáinak fizetéseié, 136 p.-ngö OTl-jáiulékokra, 2700
A belügyminiszter és az Iparügyi j miniszter közös rendeletéi te a ÍAWJj\'í-lekedés] vona\'ak állapotának és forgalmi biztonságának védí\'rhs céljából a jövőben tilos a föutvmalak-tói 100, Illetve 60 métc.en betül az éplíkezés. Az erre vonatkor miiisz-lerí icnde\'et részletesen felsorolja az építkezést korlátozás alá eső utakni é-s községeket. EsiCrint a 7. számú Budapest-Nagy kanízsa—vanisdi ut mentén, kivéve a balatoni 16 68 é-s a 107 -182-cs ki\'omíterkö kö\'ö.tl szakaszokat, jobbról és balról 100 -100 métcicn belül épllkenl nom szabad. 50 mé\'^ies feépi\'et\'en tér-
pengő fűtésié, Irós\'c ekie, hasonlókra, 7Í0 pengő villanyra, 600 pengő padló-o\'ajozásra, 360 pengő tete. ionra.
Bevouu\'áíok és több nyugdíjba készülő tanító hathónapos szabadsága minit tanerő-hiány v-»n is. kóláknál. A II. körzetben pí. két o z-lályt már ö-ss/evontak, keltő pedifi vezető néJkü\' van. Ha egy egy la. nKÓ megbetegszik, szinte rr.e.sx>\'dha-tatlan a he\'vet.cüés. Fe!lerj<*sztés már történt ebben a kérdé^-Cn. intézkedés nincs. >
Barbarlls l^njos jüyos<)\'ta, hogy a gondnok-ág ne szűnjön meg ustn>-moiiil l\'IeUkcicl.et Nagykanizs íra három á\'landó heíyeih;s kjie^e/ésc érdekében. Ujabb JeUerjesztóst ja. vasolt a moi rendkívüli behívásokra, az á\'látalan fiatalok elhe-yczésérek szociális szemp nitjaitn hivatkozva Az indítványt a gondnokság vitéz Bent\'lk Lajos, dr. Fodor A\'adár, Horválh Józ;«f, P. Gulyás Gellért, Fi>ó Feiciic, Zsigmond József, Ko. vács Illés és má*x>k hozzászótásai után elfogadta.
Az ü\'és a személyi természetű beje\'enté ek tudomásul vé\'elé\\el végei ért. |
| nek kell tonnl a fenti utwnkasz^k >n kívül kanizsai \\-onatkozasbm a következő utak mentén ¦ 65. sz, Nagy-kani^síi dombóvári, 73. sr. Keszt-hsiy-klskoniAromi, a 6-18. sz. íháros-berény-gyékén.vcsi, a 619-es Nagy.-kanízsa-zákányi, a 663. sz. Öreglak -gaJamboki ut a kiskomároftiiii ki-ágazássíil és a 733. sz. Zalabér-nagy kanizsai utak.
Kivételt c*ak a városokon, illetve községeken áthaladó szakaszok képeznek, de itt is bizonyos korlátozások vannak, amelyekét a icndctet részletesen felsorol.
bazArudyar,
Idényvégi Aruk február 3-ig igán olcsón. T.w« s-)s.
A hadtestparancsnok^ sáshoz hozzájárulás vésett benyújtott szerződések stb. körüli eljárás
Az 1939. évi II. törvénycikk (a hon-védelemről) 106. ft-ában foglalt .Kor-láto/ások ingatlanok tcklntelébvii - k<V rüU eljárás végre)iajUsi»ak megtoor. sitására a/. al^|>l)inkra hívom fej Oz iljclékesek figjottnét.
1. A bcnyujtotl kérvény, ha — kuto. iiai siempoiitlMi\' —- gátJA korfilniény esete fenn i»:n forog, a jövfiben hatnyolc nap o^att elintézést nyer. .Sűrítésüket tollát meliömí kell.
2. A Tentí termésoclíi kérvények bé-lyogmentesck*
3. A 10.650/1939. M. 1L. rendelőt 10. §a szerinli hdatok (vnUás, foglalkoiás, ál]amjx>Igárság, \'lakóhely 6s hogy nem esike 1939. IV. t, c. (zsidótörvény) rendelkezései oflá) nihiden alkalonv wM\\ jxmtosan feltüntoUndök és lu B\'ok közö\' csak egy adat i» ttiánvzik, k\'egdszitos végett a saxrsiklést l>enyi]j> tónak vissza\'fogom adni.
Az 1939. IV. t. c. (zsidótörvény) liftlálya alá tartozó folyamodók fig.v«í-mét felliivom arra, hogy kórvénj-eilc-nok a 10.650/1039. sz. rendelet lapján való érdewiii Blbirfilása cs«k nkkor történik meg, ha igazolják a soproni kereskedelmi és i|)űrkaniuni nyilfttko-zabával, liogy at ingatlant gyár, bínva, ipar vagy rártlöleJep létcsitésc, kiW-vi\'éseJ vagy fenntartása coljára vásárollak, vagy ha a kórv6nye,M> laltó-lietye szermt inetókes körégi elöljáróság bizonyitványá^-ai igazolják, hogy a megsfervznt.kívánt ingatlant liáihídy céljára ajkalmas 600 négyszógótofl nem nagj-obb 6s hogy nem a kérve\' nyeiö lakóhelyen, sem másutt házhelyük, házhelynek alkalmas, vagy lakóház beépített Ui^tlannk ninc*«.
I. Minden fóWiingo.tJan vásiírlisl sitr-zödéshez jövőben a lcgcgj«zeriibb vonalas vibiat csatolandó (nem mérnöki és méjleg nélkül), mdy vázlatból • vásárolni Siindékoli földingatlan fekvése ahlioi a közsóglicz viszonyilva mel.vnek aihaláiában fekszik, kive1*tö legyen. (A község fekvése tehát mindif! feTJfűnleUnidŐ.) A várjaton az (ÓSiQki irány) mindig rajui legyen,
5. Ifangsnlyotom, hogy a fcuüe* csupán a m. kir. szombatliolyi Ijfi hadtest i^rancsnokság illetékességi <<¦ rülo\'óie vonatkoznak.
A hidtestparancsnok helyett: Ankay Anuulni liyÖ/.ö »¦ ^ vk. ezredes, hdi. vkf.
Ndp MoxpÓa Ct0t6rt5lign éspéntekcmTH
IZGALOM,! ü (RETTEGÉS) FESZÜLTSÉG!
A félelem völgye
A legújabb francia erkölcsdrama. Főszereplők: Jults Berry és Charles Vanell.
Szanzáoión kimórft műsor. Híradó.
Elfadáiok kOninpokon S, 7, 9, vasár- 4a ünnepen J, 1,7,1)-kor
ítéli vásár \\
| január 25-től február 3-ig p
i Szomolányi-nái \\
Tilos az építkezés 50—100 méteres sávban a fő közlekedési utvonalak mellett
31
ULM KOZl.OblV
Borok,
pezsgők, likőrök,
legoloióbb pálinkák
k.Táiíri.,1 teütsch gusztáv
helye lOsier- éi csemege-osztálya.
Az inség-segélyezös nj elvei a nagykanizsai képviselőtestület bizottsága előtt
1910, jgbnjfc 1_
TIz éves a névmagyarosítás! mozgalom
A tavasazal Zalában Is tart előadaiokat Somody István
Tii évvC\' ezelőtt indult Bt az a mozgatom, amely magyar hangzású „evet akar adni az idegennevü maa gyaroknnk. A mozgalom élén Somody I^vAn budapesti ujságiró-kbllégánk áll, laki a tizéves évforduló alkalmával az IskoléukivUU Népművelési Bizottság által rendezett Otu népségen vasárnap délután mondja el lBO-ik beszédét, amelyben a névmagyarosításra hivja fel a flgycl-gyeimet. A Zeneművészeti Főiskolán lezaj\'ó ünnepséget a magyar rádió is közvetíti. Itt említjük meg ujbó", hogy Somody István tervbcvotle a mozgalom Za\'árn való kiterjesztését js és a tavasszal Nagykanizsára és a nwgye több városába is e látogat, hogy egy-egy előadási tartson a névmagyarosítás érdekében.
Qiftr UIIB3BH ElBk íi Tétb i
VAikomkedisa — Nafykaalm 1
CORDATIC LERAKATA 1 •
á kanizsai sakk jövője
Voltait, akik egy év\\«i ezelőtt, sőt akik még korábbon meghúzták a vészharangot a kanizsai sakkélet felelt. Tévedtek. Az 1940. évi bajnoki verseny a vége felé közeledik és ebből a versenyből sok tanulság ie-uürhelö. Soha még ilyen lelke edés-«i és izgalommal nernj folyt ver-seny. A fiataloknak kedvük van. Tanúrnak, tanultuk, sót egy-két eredmény is igazolja okít, hogy az arra hivatott >öregek< ne fordiisanak hátat ennek a tanulni vágyó ifjúság, nak. Vagy talán az idősebbek nem akarnak még feljebb emelkedni? De hogy nem ! És miért ne moroghatna a kanizsai sakkélet a inainál is magasabb szinten? A MarócZy Sakk-Kör él! Élete még ebben az évben la emelkedni fog. Szimultánok, emlék-versenyek, k\\tpainérkő>,-éí»k egész íd* riít lehetne rendem! és kelt Is rendezni és ehhez csupán egy kis jóakarat és megérté* kel\'. A vérbeli sakkozónak soha nem lapos vagy unalmas a játszmák esetleges sorolta. Hiszen a sakk nyújt némi esztétikát ós romtmiikát is, hogy Nim-zovits szavaival éljek. Ml hisszük, hogy Nagykanizsa város sakkozói még az eddigieknél is több sikert szeieznek a város sakk-ku Hu rójanak L-*¦ a Maróczy Sakk-Kör neves lesz M országban. , I
|^ 100
Északkel.!!, keleti 12*1, több helyen havazás, kliebb hóluvóaok, •ok halyen köd, a hideg oiökken.
A Meteorológiai Intézet nafjkanáaaal »«i*gyol«41lomA»a ieleall i
Hőmérséklet tegnap eate 9 órakor -\'02, ma regfel -0 2. délben-ftt).
OUMdék 24 «!^
Hosszú hónapok\' után összeült Nagykanizsa váios képviselőtestületének inségügyi bizottsága Füó Fe. renc Igazgató c\'nökküe a\'att. Részt vett az üléíen dr. Krátky István polgármester is. A bizottság összehívását szükségessé tette az uj »nagyka-nizsai norma* bevezetése clet\\ean-nak ismertetése. ,
Dr. Bodn Kámiy előadó hoMKan ismertette az uj e\'gondoláit, amely az adózók tehermentesítésére és a munkanélküliek állandó fog\'alkozia. tálára bányu\'.
A szociális alap költségvetését 109.000 pdngd szükségeiéi és86.l)00 pengő bevétellel, vagyis 24.0ÜO pengő hiánnyal a polgármester felterjesztette jóváhagyás véget! a belügyminiszterhez, kérvén a hiányt segélyként rendelkezésre bocsátani. A belügyminiszter a költségvetést a következőkép módosította; a négynegyedes 1939 10 költségvetési év helyeit egész 1910-ie, tehát öt ne. gyedévic kjterjesztve, a szükségletet 100.000 pengőben állapította meg.
Hangulyozza a beiügymfnisrter u poigármesierhez intézett leiratában, hogy a munkaterv végrehajtása io» rán állandóan arra kéli törekedni, hogy a támogatásra szoruló\' egyének gazdasági és szociális helyzele ariy-nyira javuljon, hogy azok a Jövőben a köz támogatására lehetőleg ne szoruljanak és a kapott értéket valamilyen tonnában az alapnak tézisek vissza. A miniszteri rcndc\'et szerint a köz megterheiéíe nélkül, munkaalkalmak kutatásával, munkához-juttatással keb az Ínségeseket iegi:eni. Ezt a célt szolgálja az intézkedés,
mely az ;irra alkalmas irminkásiöme-get erdei munkára szóUtota, ami \'e-hetővé tette, hogy a férfiak munkabérét 1.10 Pro\' 2, söt 2.10 P-ieomel-belték, a leányok fiatalabb legények és asszonyok munkabérét pedig 1.20 P-röi 1.60 pengőre. E* a bétome\'és nem1 jelent azonban több terhet, \'mert a körmeit fa ériekben vissza-térül. 1 \' \'
A város s/ iciá\'is ügy oszt ályaimm-kaa\'kaimal Rieiez a munkSjköie\'czet-tek részére. Azért szölömunkás csoportot, kertész csoportot és másszak csoportokat létesít, munkásokat uradalmakhoz szerződtet, utcákat, járdákat tisztittat, stb. |
Megvonandónak tartja a javasra! azoknak alkalmazását, akiknek hozzátartozói olyan körü\'ményekkőzotl é\'nek, hogy ró\'uk gaidoskodhaínak. A munkaalkalmak teMrriitó\'ének programjában szerepei a nyirág-seprő-kötéstöi a IcgkülflnboJ-öbbházi ipari foglalkoztatások egészen a j& tékkészitésig Földet kivan juttatni azoknak a nagy c\'aMcfuaknak, akik azt maguk megművelik. j
Dr. Bodueiöteriesztéseutána bízottság tagjaj az egyes pontokhoz! szóltak hozzá. i j
Véc^ey Barna műszaki tnnácsnok utolt arra, hogy az luségakció révén eddig Rok közmunkát leheléit e\'vé-gezletnl, azt tehát nem lehet lebecsülni. I . i ; i |
Dr. Krátky polgármester hímgsu-lyozia, hogy az elv, tehermentesíteni a városi háztartást és produktívmun kát végeztetni, minél több kisegzisr-tenciát teremteni I
Dr. Boda Károly rámutatott arra,
É
hogy a cél: ugyanazzal a munkaerővel többet termelni , i , í \'
Papp Oszkár a munkaközvetítést tartja kívánatosnak- . i
Krátky polgármester szükségesnek tartja, hogy a munka minősége és* inunknhey távolsága szerint állapítsák meg a béreket. Nagyon fontosa munkaközvetítés intézményes megszervezése. ! . • ;
Majd az egyes inségakciósok személyi adatainak felülvizsgálása-a került aor. ? \' , j i
A bizottság ezután gyakran fog összeülni. |
FontOB! Tudnivalók szombat estére
Tudni keU szombat estére:
... hogy o.vávros és a környék társaságának ar. lesz a legszínesebb, hangulatosabb farsangzáró eseménye;
r - ¦ - (hogy a város és a kornyék tár-egylet srombat ,esti, február 3-iki ?Jardos jcinwwes balja ai iparoskör emeleti i.\'iMi itn-ii \',i órakor kexdödik, uki elkésik, kiinflrau u felvonulasbol; , ,..hogy ö büfféliez alákt tímué-s.olbcnl adományokat szombaton dá1-í^lán (í órától keídwB veszik .U B bál-lerenibcn; , !
.,. hogy a jeiineuescknek nem atibad ottlion fetejteniök a BtámozoU meghívójukat-
... hogy a jehiueueseknek a feljánt. 1on balfcJé, ai Iparoskör olvasó-helyi-ségei felé keU felrDOnniÜk, mert jei-me.esck csak ott gyülckeolwtnek;;
... nogy a be-tépődi) mindnssfla i :,n [»engÓ s te fii utolsó Mléxig nyomorgó, didergő, óhos gyermekeké való sejtés nemes céljait szolgaija, (;)
EMLÉKEZTETŐ
TÜbQC í-:KyH7-ori közlőn wor)
*™ díj. 30 Hl*r.
F.knii 1.
müwoTa* •löxdáMI i ókL«i. l\'ul.i ,iAr 3.
A KUHitter JólAkouy KMayW ja).
rilj«víni,.lí.i ctttodáa til 7-lai • glm»líium>j«ii (SAimi I,., Y. Télh).
.....i. a.
NlTiviUiutáAi (Kaulii m 7-Ui • (ima. Wn (KcJ»in« F., MMf). HAtalu I.
PAlyAViUanlAal Hőtdil M Ikii •
^naUM tdr. KrAtly, Mikló. J.,
sati«i).
AllA«aí\'i.a«warf«.k UlklaauaakM Bnd.pMt I. mlaacAa
TornA. Ilir.k. KMIamA^ak. HanjVuJartk. - UUn Hraad. - K Klmk. — 11.10 N\'wucIkM na)«W-aa*l0ttat. — 12 IfAnuigazó. IliiiuniaM. IiWJáráijotalía. <- 12.« Illrfk. -IU) lilnj.-l..\'-.. IdöJMajttaot*. _ 1US lli/ck - 14.45 MOaorianaHr taUa. - 15 ArfolvaiiiliMk, pl«d Amk, 4Wnil«arilr«k. - 10.45 liWJelría, 145-JAtAaJetalAj, hlptk. - 17 IUr»k *4a a*k Aa inAfflratfoníaa nychw. — lfl.u Hlnk. — 21.40 Hiiatk, íiMjAiAaJrlaatéa, haVak aalorAk 4a nU4o/«r «jimbz ajaavaav — 23 Hij-ck D4amt, okkaa, iifjl ét ttm* vfelrm. - 0.95 Hlra*. , ,
Vissxamaradi
nöi rucákat
filléres urakon
úrualtunU.
Tekintse meg kirakatainkat I
ZALÁI KÖZLÖNY
1940. február 1.
BUDAPEST I.
17.15 Kulin Sándor WcuuWs" —
17.45 naagtiai n in.» or Máihé
EU elUrlis*. - 18.50 Ádám* Piri ének*1. - 19.2.*» Hangképék. — 19.50 Brahms: Válto-atuk Haydn e/yik té-mijju*. - 20.10 - A ... n ló »¦/
s/oűjtáí. Vígjáték hirom fcHoná»l«n
— 22-tO O\'ah Kálmán fiz*nv-«ek*r*
— 23.25 Patri* hanglemezek!
BUDAPEST II
17.13 Itaoficme^k. - 17.43 Angol mehoktatáv - 20 Ilirck. - 20.25 Polgár Géa mesél. — 20.50 Tandemé.*. — 21.35 Időjárás jel«i lé*. 8ÍCS
16 Szórakoztató leoe. — 17.10 1> raeek. — 18 Fnr0!« cs rábai > és viri* (la more >áték. - 19.15 Filiwl*! tkról,
— 20.15 Szint (oaikus-ik. - 22 Dalie
Péntek
BUDAPEST l.
3 Ébresztő. Plana SXjX»1. Magri Laa^ezne *k. — 8,45 Híre":. - ¦ 10 Fgy-há-í ének és sre.itb.azel. — 11.15 (i«V rög katholikos magyar istenuVeí t ••- 1Z20 ld«;e«-és. ídöjáraVelnlés 1?,T0 Operahá\'i zenekar. - 13.45 Hírek. — 14 MajryM Imie rigAnyt^ne-kara. — tő Tarka gyermekdélután.
— 15.35 A rádió sza\'onzenekara. 1P.30 CemetiU* Rrvín eK*Íá*«. — 17 Híre\'*. — 17.15 A b.idaj,c,ti rúrn. kJ*h. egyliAzkóziéiJBk Itangversemc. --17.55 l{angké(.ek. — 1X.15 Hanglent:-Jek. — 19.15 "Iliiek. - iat30 Az. ()j eraház előadása, p Jlangík sasjj. sony. Catimű 3 felvonásban. — Az I. "elv után kl>. 23-23 KOlCiKy\' negv.d-óra. — a ii. (elv. után kb tuo Hirek, idójárásje\'entés. - Fl\'odis után kb. 22.35 Azonos B ula,>esl II. itiöiorava\'. — 23.20 Tokí-Horvitth (iyuB d\'Vány-enekaro, Cs.\'lényí József éne\'.*\'.
BUDAPEST II.
11.15 Szórakoztató Inngtemejx-k. — IH A buJapeati róni. katll, cgyháxköz. ségek langver*enve. -- 1B.30 T)r. Bonkáló Sándor epjaíásn, - 20 lürek.
— \'D.lh Tán,:l«\'i;cí\'k. 21 Országos Postás énekor. -- 22 iriAjárlsjeleirtét.
— 22,<>*> páíneBi Jenő cigánylerKkarf^,
ucs
18 Könnyű és tánczene, — 17.10 Bmtims: G-dur ó\'ö». ~~ l\'j I*,i,e«k.
— a0.t5 Tengerészőalok. 22 l^mc zek. — 23 Berlin.
Jól sikerült az egységes kenyér tipas premierje
A kanizsai pékek vállallak az egész termelési évre a mai árakat
Ma reggel hozták ei-óizben forgásiba a k;ini*>a| íütömesierek a kormány á\'iat elrendelt uj kényt >*-típust: az egységes kénye et A k>. zÖnV-g szjve*n iC.e a II 500/M E. sz. rendeet a\'npján kíszQlt uj ke. uyeiCt, amey va\'amhei barnább Ugyan, mint a/ eddigi félbarna, de-Uielesség do\'gáfcm semmivé, uom maradt mögötte a régi kenyérnek
Márkus Károly, . nagykanizsai íparie\'-tü\'et sütőipari szakosztályának e-\'nöke sze:dán bejelentette a poigármesleri hiv:itatnak, hogy oz egységes b-jzili,ztbÖ\' keudlt félbarna kenyér kg-ja 3fl fiíler, a %zázaiéfcos egységes buza é>> 16 szá-
zalékos tehénen fébania kenyér38 és az 50 százalékos fehérrozs és 50 százalékos egységes rozikenyer pedig 32 fi fér. A barna, ugyrtfcvewtt •népkenyér* d Igában még nem lör-tént fntézkMes.
Az lirkorniÓTiybizt\'js r.-nde\'ete e\'ö> ífja, hogy a liszt beszerzési árához 1 li;\'ér üzemkölPéií számítható fel és hogy a búzalisztre Jebniár é* március hónapokban 13-13 filléres, a rozsliszieknéJ február és niert-f-js hónapokban -15-15 fi lér, áprüis és május hónapokban 20-20 fi léres ár-eme kedést engedélyeztek é* ennek dacára a kanizraJ süiöip-Jrosok köle-.\'afettséget vállalnak, hogy a m- stanf
Tört aranyat, ezOstUt
magas áron veszek
Biráoy ékszerész
Ho thy Mik lós-ut a
kenyérárak Nagykanizsán az egész termelési évben érvényben maradnak
Nagykanizsán az egysége-; kenyér bemutatója szépen sikerült.
Oak mindenkinek jusson B\'egendÖ Le\'ők: !
városi Mozgó <$> CaniSrtBktSI—waairnapig ! A legnagyobb sikerű magyar fiim 1
¦? " Békebeli Eif Kh W% \\f W HM 9 I \'1 C|e4nv cnc
azépség, HUSZÁROK
<L> Aktuális Hiradók ! F6sza>rapl6ki Ssaleosky Zits, Csortos. IBafcay Margit, Váazary Piri, MihAlyfi, Szilaaay LAaxió, KBkény Ilona éa LatabAr Árpád
Elöidások hélkSznapokon 5 7 éa 9 órakor, vatár- éa Bnricpnapoko.l 3, 5, 7 \'éa 9 órakor.
Téli bportélet a kanizsai dombokon
a larlös tél nagyon kedvei a téti •porto lóknak. a kaniisai konsolya-pályák . .i-m L ¦". teUe vauiwk és a környékbeli nomliok, ku-lónósen a bagolai és a *%/\\ Síentgjürgjvári lejtők 57$\\M *N egyre jobiAn berjépesH-^J^&k n*k selökk 1 é* rótUirók-k«l. A nagy hó a-onban csali a s\'e\'Aknek kedve\'. íróm látni, liojíy még a* ulösebb ijeo^r.ici>>l.an is Lofi)\' hódít a sie<é»: egymá:tutáo >o-\'eniick meg «! uj ié.e\'í a dombtetőkön, lioKy .i.h-.i, ií e , . ¦.-,\'¦), u sieles eabMágM örorrei\'..
Már kint a pályán van a ZMNT-edzés
Csonfle\'ék tidvö/ölne\'x b-muinket a hatalma* bóliegjek kiiiött. Kareszt nlokljan a város feJóli kaputól a másik kapuig mintegy 15 m. síeléséiben lis.ia imír a pálya, de a tób.A részét is lisíiiiyik a nmnlul.sok. Féi három, ¦őe a ptékosok nagy résio nxár kint is van a pátyáxt. Csőiigei, PötM, Szabó, WoUiner, Tóth, Bárdos, BaianyaX, bir\'okolják a kapu előtti résút, mig Mi-
lires iwir pir.ul.efy.nk
RÓZSA SÁNDOR
(Vl-azaemlékezés a 80 évvel ezelőtt ellPIt betyárra)
6 Irtai Brau^n-I Gyitt
BÓTfában le iát forrt a liossxu Fesz-ser iránt. Erre kö^kezö kilencedik napon, amikor a pemecutk) i« egy ki. cstt el csendesedéit, Stöcs Pisla ismét megkereste Hój^áékat a nádtubun és elve«lte őket egy szelőbe b ott egy vastag diófa métgé bujUitta öket, e<-umiuii, hogy IViSjerl odacsOjju, Fél óra múlva peaa^Br meg is jött, amikor dhaJMt a diófa möllctt, Rózsáék előugrottak, elkapták, kocát hátrakólve egy koi-cJi kercszthej; ,dpeité.k, ott előbb .rossi tcnnészelót. , sz«iiié:c vet\\Q, Hót&a Sándor, neliogy a lövés jajával ismét bajt csinárjon és oila-(.söditee a kaionákal, sonifalx)ljá\\al (.-jak kettőt QtÖtt.reá, egyei a tarkójára és e,ü*\' fl nyaka kóré. Aztán ott hflgy\'a srawi Fal\'ra, há még ^zilkseees, bánjon e1 serBt aztán iszonyúan Aeíle és gyUkoKfl. Pcsszer áUÜólog nem sró\'t csak nnnyrt verés közben: • Jobb sjerelem, lia ti öltök meg, niiiit. sem su akasztófára húzzanak.. Mikor .i\'í\'m már pem szivszoííott, leluizta a Kárász tettk nn-l&elt húzódó ámkba és ott hftgyta. Ok jjotlig vissramrajtek a ikádasba* \' i [
i c .sser <t[íUSztrtAsi.v»Jl — Srai Ro-Wáia nézve a nagyedik \\ádpontot k«-
j;e^\'e, meg is szfmt egy ÍElííre a nagy Terse-iitio. N\'.\'m is igen hallallak ma-KiUtröi a betyárok sem eges* 1866-ig. Ekkor, január 5én a* önnényluizi biró: Huacka János arról nyert érle.fi-lést, )wg>- Csík Mihály odavaló pa-ros/ti embernek útlevél nélküli lova van ós nem tudva arról, hogy eortejt hálában Itáil betyár von mcgmyva, kőt rsandárral odament, hogy a 15pn-sszus inffl\'l fettlőüséftr-.\' vonja. A kél zsandárt künn hagyta ar. udvaron éa >0 rradl a házhoi közeledett és annak Ixwárt ajtaján bekopogott, Ui\'lütröt ¦ ..ir!..in egy crös férfihang kikiáltotta háronismr is, lwg>\': \'Akinek kedves éAe\'c, távozz ml- Kevéssel ezután at ajtóilcszkájánuk e^jík .göcsóP ki-fcoh«, 8í igy keletkezett nySáson "ke-reszUl\' Üivés dördült cl, amely Husxka bírót mellen találta, ugy begy ai tin-Virofpa liátra\'l visszafelé, err.\' a hiz ftj lajá t va la ki Tett é.jite és aion egy férfi törött c!ö Itvósre kész hnMn ebten segített neki at vtiASbOk előjövő másik betyár is, akinek fegyveréből leadott lövés ismét és ekkor halálosan iölálla cl ai ürményh^zi bí-IV\'.t. A kél ísandág n betyárok clőt * a a\'adl. Azok [>edig Iwfogtaik a lova-ka: egv szánba, arra felrakták sz\'flás-a lójukat; esik Mihályt is ós eivag-latWk a (elrettent égés* fal;i szeme-láttára,
A srcm\'iinuk, fö\'cg Csik Miha*y vatkjuiásfi srtirinl az egyik rabti Hózia S;\'uidor, a iiüisik BMangó Miliily volt. Kii,y.:.i.;;ii-.f..i!;.(i Itóisa azt álliUitta, hogy Onncnyházán sohasem járt, még Íb m t:\'rt-h|v - ¦ n kiden\'**, hogy az
ágyik lövést a házb\'é ö «ilta le. Iiár fl\' önnényhúzi Wró nem attól, luuWiii a l ¦\' ¦ t.i ¦ , Mn..,l,- lövésétől lialt meg. Fb\'.en a kérdési cn tehát az á\'fcmi-úKyész ugy döntött, hogy a gyilkosság vádját Miiegkfcér\'ettre. mó<losi-tot\'B. K\' vöt az ötödik vádpont.
Mi ;en \'ermészeteíebb, hogy ekk:ir minden a Otl környéken lóriénl gvit-kokságol rt\'«.sáékiiak lulaidonibittak. Igy lóbhek kijött egy Zöldág Gacsi és egy lludota aevii égvén me.ígvükí-lásál is, F.ckr.I azniban késjbli ki. süli, hegy a-.)kai egy kan ísz gver. k követte el. Fel Is akasztatta éric e vámie.\'^e.
Így éli Róna Sándor 1857 májusáig, többnyire sógora, Katona Pál tanyáján bujkálva, rejtöz\\e, hol is a tanyától alig fél puska lövésiivire kél kádat l>cUilrÖl kivájt és alri>an "tar-tózkodolt. Ma széji volt az idő és mess/ire cl tche\'ett látni, akkor ezektől a ka Ifiktől alig 150 ldj>ésnyire errelkedö dómban keresztül húzódó
bn avetáaben rejtőzködött, innen ugyan is maidén Irányban aessslr-a cl lo\'aeiett láhii é. igy n- egész környócL szem\'-mei leheelt tartani.
Május !I ón Siegcdröl két vadász ember: Steill é> Müikr nevüek Katona Pál Kutyája körül vadászgattak s egyik közülük ráaVt egy nyúlra. A rnegsebesitett nyúl Lejaiadt a buza-
vetésbe. A két vadász utána iramodott és keresgélni kezdtek a szépen "fejjolt Imi i --ií az erősen vérző nyulat.
AJig ¦ !\':<\';, azonban pár lépést a vc\'édjen, arrjikor abban hirtelen sóiét lömefíet vettek észre 10—r>0 !é|>ésnyiie. Egyikük, mivé- azt hitték a nyíl fekszik ott, reálogta a fegyverét, ekkor a oab*n a sötét tömeg megmozdult és amikor fc\'éjük fordiit, látták, liogy egy parasztenibv\'rrct áfbmak sze.-nlien, aki hir\'eteo felegyeneseoMt és reájuk kiásott, hogy mit keresnek a bu«ál>an? i\'s szidni kezdte őket, amiért ósszctu j-.irji.k a szegény ember vetését. A vadászok ítilva, Jiogy i\'Ti-i ]\'¦¦«¦;.;¦¦ . .\'t/ n\'rin eaá«rr^I íuUanak s.embea, egyikük: S oirf, mint volt zsandár, etőr^ lépc\'.t és" átvéve társának kélcsóvu fegyS-eri(l, amelynek azonban egyik i-sóvét már a nyülM kU.i\'tók, köpeteiéit a férfihez. Ez azonban már két pisztolyt is kézbe kapott és ttVelni kezdett a vadásj.jnra a kalászok között és minden l\'ivés Után ledobta magát a rölire, iK\'hogy a;ok visszalőve, eFabUják őt. A vadászok azonban, tudm, hogy fegyverükben csak egy töMés van, meghátrállak és a buzáltan visszavonultak, Kőzjberj a paraszt ember Toiyton szidta Őket, kezében lóbálva a pisztolyokat. Fkkor vetlek észre, hogy a vállán is ott \'ógott egy kétcsövű fegyver.
A meghátrált vadászok Királyi Pál (anyájára seltek és ott elbeszélték ta,-I aszta\'ataikat és éppen tovább akarlak hajiatni, amikor lélekszakadva ro-hant be egy ltórvs-féJe emtyer Oízal, hogy a Katona Pál tanyáján iövőseket és utána j;»jgalást IiaUjU, otl valami nagy baj ie\'.-et.
(Vége köv.) ,J
50
I<UQ, lebruát I
2ALAI KÖZLÖNY
Véletlenül főbelőtte magát
egy tizenhétéves legény
CsItOrlOkSa és péntcksn
a Ilrió-vendéglőben
lilÉI IíBIIÍP.
tan Tíil mmu umilili.
Abonenaek elfogadtatnak.
I.alecz, Csáki, Babos Ir, Kiss Pista külön fejeinek és a-logatnak. A halálok csoportjaién iáíjuK a tehetséges plán. Oapáry, Kréniisz, VárOdi, s!b. j;\'iléko sokat.
WirKliscb eJ\'ő furcM körözód-ez iiijilja fel a játékosokat, F-lőször a kfl|)ii eWli teret, majd t> pálya liosszát szaladgálják néhányszor keresztül a fink. Junker késik. Kiliön futószámot kell nekik bemutatni. Csöngetek emot-ge nek rinoinafn a kapu elQtt. Egy-egy s/ép tiátraejlett, vagy sarokrahuzj labda vágyai ébreszt lennük az tljö-venJÖ niérköíése\'ir\'. Szabó c\'-ős*ór kapuba ál, do hamar árván marad a kapuja, meri hiába mégis csak csatár és jobltftf steret kapura lőni labdái, mint elfogni. IWrariyat fáradbaliUl^n a .!abdas*tc.\'egetésl>en. Ez rutinján oein könnyű dókig a-. egy és fél mé-icies bófuvásokon keresztül, különösen nyári fuH>alina(lrá[íl>an! (Xikiék megunják a( adogatási és röpül Ménk a bombái Menekülnünk k\\Ű, mert a csapat tagjai aiuiyira tiiMaéliCíek, hogy kicsi is a pálya. Január végű még csak és már ellenMet keresnek a játékosok. Iiaj, mi Jetu itt t&vasszJasi -k-u-i-
A képviselőház mai ütésén
folytatták a mezőgazda sági munkabér-javaslatot. Laky Dezső szerint a munkásság városbaö/ön\'ését izzii sem lehet megakadályozni, ha az Ipari munkásság bérszínvonalára emelik a mezőgazdái ági munkabé rekel. A téli foglalkoztatás érdekében egyes Ipari vá I Ikozásoknak falura kellene menni, — mondotta. A javaslatot elfogadta. Kívüle Ma-lasiis Qéza a javaslat ellen, a többiek a javaslat mellett szólaltak fel.
A Szanatórium Egyesület
^vk.mi/.vii fiókja Hú Krátky Istvánná elnÖkiései*l választmányi úlést tartott. Az eiDokasKony beszámolt a nagyka-ni/\'xi: lúdőbeleggoudoxó intézet műkő dóséról, forgaJiiiárőV a* egyesület folyó ügyeiről. l\'Jlia\'ároita a választmány, hogy a szokásos Szanatóriitm-pikirket a-. idén nem remkzik meg, hanent csak a-, egyotkn évi ^jyüjtés mimkájára íaduhiRk el a hölgyek a jövő hét; n, Egyre több a Let«g, akiről gondos-kodul kell, egyre jwslte cb.rCk az óleJ-mo\'ésí viszonyok, egyr-t több a tüdővési karmaiba sodródó szegény család, egyre U.],\\, és ncbeieltb tehát a Szajia-tórium Egyesülői gondja. Akit a Jehér h*U| árnyéka megkíméli, adjon hálát a-, is\'ennek azttei, hogy fogadja szívesen a Szanatórium Egyesületnek egy évben egyszer jelentkező hölgyeit és adjon tehetsége szerint szerencsétlen embertársaink és családjaik megmentésére,
Felhívási
Felhívom a Nagykaírzsán lakó Bzentgyörgyvárl hegybiriokoiokat, hogy a földművelésügyi miniszter által gyári áron biztosított rézgálic-igénylésUket folyó hó 5-ig a hagy-elnökségnél Somogyazentmiklóion jelenlsék be.
Későbbi igénylések nem vétetr.ek ligyelcmbe.
m Hegyei ii ökség.
Megdöbbenlő síc.encsét\'emég történt Páka községben. Kovács Gyula 17 éves legény a szekrényből kivette bátyja piszfoíyát és »!anulmá-nyo»nl«\' kezdic. A pisztoly véletle-
Újpest, februiSr l A Magyar pamut ipar Itt. leJepén ma tűz ütött kl. A tuaet\' ax okozta, hogy egy kavics került a gépek kerekei kAiái amítöi szikra fóbbont. A srikrátói meggyulladt 6« felrobbant a
Helsinki, február 1 Olasz lapok tudósítói srorinl két svál önkénles lá.szlóalj küzd már a finnek oldalán. Ac egyikb.n ugyan norvégek ts vannak, de erek csak később kerülnek lüzvonalba, Egy teljes zászlóalja van a dánoknak is, ök azonban tavast előtt nem méheinek a mert nem tudnak lielni. Kívülük még vagy 20 ncm>0\'> ÍA\\ ft\'ko\'nak egy önkéntes zászlóaljat, Y:i a csoport teljesen iienizelközi, de olasz zászlók alatt küzd.
Moszkva, február i A leningrádi katonai körzet parancs-
nál elsült és a golyó a fjatal legény fejébe fúródott..Kovács Gyu\'a azonnal meghalt. A vizsgálat a felclös-ség kérdésének tisztázására megindult. . » .
gép melletti gyárthatom. A robbanás Jctdöntötte a gyár egyik tolat, tetözeiét \'pedig felgyújtotta. Két és félórai meg. fosil\'ell munkával tudták csak eiol-1ani a nagy anyagi kárt okozó veszedelmes gyáV-tüzet. ¦
. in kságá ii. ik hivatalos hadijetenté»\' sierin! a frontokon csak fciik\'ritö repülőtevékenység volt.
Moszkva, febmar 1 A síovjetltadsercg lopja erélyeen surgeli, hogy a flnnopnági kudarcokol sürgö>en ki ke\'l köszörülni. A tap azt írja, hogy jobban meg kell szervezni az utánpótlási és a küzdő csapatokat ki kell egés/ikni. Elsősorban jól sielő feltierilő csa|»atokra van szükség, a mely a iQ/ér.séget is támogatná, inert csak ilyen fejik-ritéssol lehet álcá-rott finn tüzérséget lőni. Ko«KU a lap s|>ort kiképzésre alkui inas tisztek beostlását Is.
— (Pánzfigyt kinevezések)
A pénrügyminlizter WenUt Üy Dénest, a nagykanitsai forgalmiadóidvatal voetÖJél forg.adóhivatali tanácsossá, I\'óidy Jánost, a volt vezetőt, akit Bc-regsrászra helyeztek At, I, oszt. tis/jttó, Kiss Zotlán, Székely Gy. Iván, Imreh De\'sö nagykanizsai forgalmiadé eiUii-ó\'röket oszt, lisztekké, Kiráfytajvy Tivadar és Murányi krnő malonicllon-öröket a zalaegerszegi forgalmfadóbi-vatal uiaüomoszuilyának léUaámába II. osít. tisztekké kizarvcglss.
— (Nagykaolzaa költségvetése
a minlaztérlumban)
Nagykaoi/sa város 1911). évi költség-e^ő\'rány.a\'iát keluVii vizsgájlák felül a péniügyuiuiiszléríuinbun. A tárgyaláson jeea Vi>Jl dr. Krátky István pol-gánues er is, aki az (gyes té\'e\'oknói felvilágosítást adott a bixotLságiwk, A (jelek scaripl 2 \\«gy 3 százflíéko* pót-adóein«lésr>! \\v\\-x\\ s,.imiliuii,
— (Ac Ipartestület Önsegélyző Szövetkezetének kOzgyOlést)
A nagy kanizsai Ipartestület ön se. géJyxő Szöveikezele most tartotta évi közgyűlését Samu Lojps etnöklebu a\'ait. Papp Oszkár ügyvezető megnyitó-Iában rámuloiott arra, milyen fonlos lenyelő -ett a kanizsai iparosság éle. tében sti önsegélyző. Juniusl»an lesM Uz esztendeje, hogy niegalakiUjtták ioí egész város Iparosságának nagy örömére és fels.\'gilésére s azóta évről-évre mindjobban fejlődik. A zárszámadás szerűit 1938-ban 31.397 pengő kö\'csónl folyósítottak a kisiparosságnak, olyan összeget, ami a mftt körülménye (• kötött minden o/ismerésl Qteg-érden.ci. IK\'íember 31 én S7.2flt) pengó künidcvősége volt a szövőikérejiok, A kózgj\'üiés melegen ünnoi.etUs aa elnökségei, lulézőbizoltóági tagokká valósították Horváth Józsefet, Pichrer Jó«se:et, Puska Ferencet, Lung Adá-mol és liábor Józsefet. A számvizsgáló bizottságba Zsoldos Gyújtat, Sciiless (iyijiái és Horváth (lázát
-- (Misszió*.hlr)
Kaán Inna ked>»s nuesitós tagunk kegyes adományát siercLotlol köszönjük. Megboldogirlt flvéro lelkiüd\\i&ért S\'ombalon, 3-án reggel 7 órakor kápolnánkban szentmisét mond főtisztelendő plébános urunk. Jézus szentséges síivében Imával egyesmlen mind-n;. ii. Iláifonök. (Ot
— (A ma esti tlsztlbalra)
autóval vagy futottal AIbBSÖ vende-í)ek rés/óio a r.ndezőség ezúton közÜ, liogy a jármüvek érkezés.\' a Sugár ut feiot történik, mig a távozás a Petőfi Utón át, miiilán a hóakadályok miaU fordulni ós kerülni a tizük utón nem lehe\'.
— (A Credo testeetje)
A nagykanlrsai Creio tagjai és hozzátartozó részére február 3-án este 8 órti kezdettől a plébánia feliérlermében Icavstélyl rendez ke-Íves családi műsorral, ))ogy az együvétortozás értasét még jobban kimélyítse. Minden Credo4ag olt legyeoh (:)
- (Oltáregyesaietl tea)
A nagykanizsai OltáregyMület Is ki-Teszi részét a farsangi inulatságbóft. Február 4-én este 7 órakor teaestólyt rendet a fehórtercrnbeu, amelyeu síi-vese n látja Oz egyesüket tagjait és hozzá\'artoróil. KcJSemes szórakoaásról ai elnökség gondoskodik. (:)
- (Egy kis falu fejlődése)
A Kesitlweiy környékén fekvő kis VBNloniyafok község gazdái uj tejszó-vetkezxiet ós feldolgozó telepet léK-sínettek, a i.Un fiatidyu pedig megalu-IdtotLák az olvaaóJrőxi.
— iSaSiihlállllliBiitiit teaiakM mag wla-U-ii TéUlkánymar néUrSi. KopatdB bstoi áruba*,
A legolcsóbb Téli Vásár
Virág cipő- és divat-házban.
1 I I I 11 U J
Agyonlőtte a fiát, két évi fegyházat kapott
Koczka Feienc 69 éves baiatonkl- I anyját kerdie üuege\'ni. A gazda
<lli gazda és fia közt állandó volt a | eiöbb csak n levegőbe lőtt líasztá.
veszeltedéi. Mult év októbe:éten b sul, de hogy fla ujbó\' rá akart tá-össreveszíck valami csekély^égmiatt. ! madni, rálőtt a legínyro. A Wvé» A gazda\'egény eUéof egy doronggal haiá\'os v»lt. Koczka Ferencet a ka-ngyba-főbo verte idős upját. Amikor pqsvátj törvényszék kétévi fegyházai öieg feltápászkodott a fö\'drői, ra i\'.élte, fcUcbberés folytán az ügy fia kapávai támadt ró és apjának azonban mosl a pécsi táblához ke-karját |s eltörte. Kocka Feienc Bk- | rü-\'t. A táb\'a helybenhagyta a két-kir szobájába meni és c\'övetb ie. i évi fegyháibüníeté\'t és Így az Ítélet voivenJi, mjilalt a duhaj \'cgényéd«s I jogerőssé váH.
F
!— ÜjÓS lábra legnagyobb gonddal készítek
avóavcínöt i>ElPP °3lkir clpésimester
WWt* I..B...IW. «,„«„.1.1 I,
Kigyulladt a Magyar Pamutipar újpesti telepe
A gépbe került kavics pusztító robbanást okozott
értesítés i Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy I
PékD«leTemet \'•b^,^" EmtltHtf 1?. H iHll. s,1,e8 "fíM\'ziía Király Sándor sütőmester.
A finn csorba kikőszőrülését sürgeti a szovjet-hadsereg lapja
2álái Közlöny
1&40. íebrnár 1
(Folytatás az 1. oldalról)
A gimnáziumba siet
mindenki február 2-án délután, ahol pontosan 5 órakor kezdődik Barla litván „A VII. osztály" c. vidám diák-darab Iának bemutatója. Lehel, hogy B^Uy József, a „Mi husxonketten" szerzője is otl lesz, akinek diákregényéből a darab készült. Az ifjúsági énekkar vidéki népdal számai lesznek még műsoron. Szünetben pompás bUffé várja a vendégeket.
— (A kanizsai nyomdászok)
iábl családias össíe^óvete3uk*t a Rózsa vendéglőben tartják február 3-án esi* 9 órakor, hol Jamerőseiket éa barátaikat szívesen látják,
— (Tüzelőanyagot vasárnap la azabad szállítani)
Ismeretes, hogy a széuszáHitási nehézségek miatt aj elmiilt vawlrnapon a szállítási tilalmat a tiixelóanyagra relfuggeszUHtŐk. A kereskedőin! miniszter most engedélyezte, hogy 2-án, a pénteki Canaopea és i én, vasárnap is lel»t lazelóau^agokat száUitaui a szén ós fakereskedőknek.
íítessiid u ám madarakat!
A Kuili. Legényegylet táncesielye
Február 6-án, husliftgyó kedden rendezi a nagykanizsai Katlio\'ikns i.<; gényegylet gárdája jarsaxigb^íejnző táncestélyát. Vidám hangulatban búcsúzik a fajsttugtói az egyleti ifjúság közönségével együtt. Lasz jelniex, szépségverseny ós lórit osuJiyaságl verseny., Beiépödijj szeniélyenkáut 60 fillér. {:)
—- (Jogerős a galamboki körjegyző Itélate)
Megírtuk, hogy a nagykanizsai törvényszék KmeUy János galamboki körjegyzőt, aki egy kózsógbcli gazdát ugy arculátótt, hogy egyik szemére megvakult, három liónapt fogházra ilélte, de Oz italét vógreliRj.lását leUűg-gesztétte. Fellebbezés folytán az. ügy most a péesi tábla elÓ került, amely *z eisÖ fokú biróság ítéletét Itelyben-Ivftgyta. A táblai jlólet jogerős,
TftfM .utm 7 80 p«.Xa. Scíulla.
— (Megfagyott)
Zimány kőzcJébon R Ui szári országúton a hóban holtan találták í\'.yön Farkas Imre 74 éves vándorló koldust. A megfagyott ember eltemetésére megadlak az engedélyt.
— Fehér galamb iiill a fala faUtl
Murgács Kálmánnak 31 legnépszerűbb nótája jelent meg egy csinos kiállítású, szép kis füzetben,, könnyű, magyaros zongo rátétéiben. Ki ne ismerné: Jegenyefák nem nőnek az égig,
Tükrös piros szív, Szőke Tisza haragjában megáradt. Hosszúlábú gólya..., Kassai Dómon éjféli üt az óra, Fehér galamb szál,.., Dér hullott már a rozsára, Édesanyáin ablakára ráborult a bánat, Csikországi fenyvesekben, Badacsonyi öreg nyárfák, stb. stb. nótákat, 31 örökbecsű dalt tartalmazó íu-**t kapható a szerzőnél 2 pengőért Budapest, IX., OflÖi ut 31.
— A Nyagat
februári számában Schöpflin Aladár ós Jijyés Gyula a t.VU a magyar?, problémával foglíilkozík. Háti István Nagybánya múltjáról ír tanulmányt. Cikkeket irodalmi, színházi és kópíő. müvésíetl eseményekről Ortulfty Gyula, Nagy Lajos, Nogypái István, Halász Gábor, Kardos L.lsjJó, Farkas Zoliin és Schöpflin Aladár toilából köiól, a folyóirat. Kiadóldvatal: Budapest, V., Vílinos császár ut 34,
•- Bntmltltaii a Kopstetn~eég veaet. Modora mlatatarmelben a lealob^Mtt a legotceóbbao mutatja be, kedveeö fát* tett leMtalf* mellett
hogy melegvizű tengerhez jusson. A nyugatj ál\'antok most arra törekednek, - írja a lap a továbbiakban — hogy Németország befolyását csökkentsék. E\'ért a török megbízott az angol és francia külügyi hivatal jó-tanácsalt viszi magával Belgrádba.\' Bizonyos azonban, hogy Romániát igyekeznek mnjd a másik oldalról engedékenységre Wrnl Magyarország és Bulgária felé. A Popoio dl Ronta értesülése b*;-
A véderő tő parancsnokság mai jelentése szerint nyugaton csekély tüzérségi lüz volt. ügy felderítő repülőgép egy ellenséges fedezéket elpusztított, majd sértetlenül visszatért. Az angol partok eben Is folytatódtak a repülőtámadá-
dnt a bolgár álláspontot a görög kiküldött fogja tolmácsolni. Et a következő: Bulgár Ja nem akarja a balkáni béke egyensúlyát megbontani, de sürgősen rendezni kcif a viszonyt kÖz!e és Románia közt.
A fap szerint a je\'ek árra mutatnak, hogy Románia nem ad tcrüleil engedményt tenkjrek, bár bizonyos, hogy Gafencut már az eiaö Ülésen erős nyomás alá veszik a békósmeg-egyezés érdekében.
sok és földerítő repülések,
Bem, február t Hoosewett elnök egyik bizalmasa kijelentette, liogy Amerikában elejtet-tók azt a tervet, hogy az USA bcie-avalko/zék az európai háborúba.
kancellár wnimj ujat nBm\' mondod tulajdonképp, igy válaszra «em ér. demes. Egyedül Churchill lapja állapítja meg, hogy Hitler vagy nem tud jói angolul, vagy tévesen informálták, mert olyan kljelcnté-ekct ad az angol államférfiak szájába, amelyekéi azok sohasem iet.ek meg. Hitler azt mondotta, hogy maga is hallotta az nru>)I rádióban, amint kö-zö\'ték, hogy a német tengeí a la\'t járókat 8 kivételével mFft-emtnislteltek. Sajnálják, hogy Hit\'er nem tud angolul, - írja a lap — mert nrangyi rádió csalt azt közötte, hogy a németek is beismerték 3 tengem! alt járójuk elpusztítását.
Lemondott a belga vezérkari Haflfc
Brüsszel, február 1 A vezérkari főnök váratlanul lemondott. (
Mint közlik, a lemondásnak kizárólag személyi daM vannak.
Gyújtóbomba... pokolgép... akna...
London, február i A Royai Crown angol hajó 16 hajótöröttjét megnentették. A meneküllek elmondották, hogy a bombázó német gép igen nintronyan repült és gépfegyvertüzaei megölte a hajó ágyukezelőjét, még mielőtt az ágyút ei tudta volna sütni. A gyújtó bomba a hajót felrobbantotta.
[ Amszterdam, fvbruár 1 A* 1100 tonnás HIgh Taae nag.il gőzös a partok közelében elsüllyedt. Legénysége megmentésére hajó indult.
Athén, február 1 A* Abbey nevü angol hajón rakodás közben robbanás történt Unni görög kikötőben. Emberé, ellem nem esett kár, de az anyagi kár nagy. A je\'ek szerint Időre beállított pokolgép robbant. ,
Amerika csökkentette a hajóépítési programot
WasHrigton, február i (NTI) Amerika elfogadta a csökkentett hajóépítési programot. Ere-deti\'eg 77 hadihajót éa ugyanennyi ieg.\'dhadíhajót akM építtetni Amerika két év alatt, ezt a szántót azon< ban 22-re csc*kentBtték. Igy léhát csak 22 hadihajó és 22 segédhajó épül, inig a tengeri flotta részére 2500 uj repülőgépet szereznek be. Az építési költség 665 millió dollái!
Dánia tengeri fegyverkezése
Koppenhága, február 1 Dánia kőző te, hogy 2 aknaszedö-hájót, 2 toipedórornbo\'ót és több kisebb egységet akar beszerezni, Ezenkívül 100 légelhárító ágyút helyeznek üzembe a régöek mellett.
— Naptár: Február t. caütört. Rom. kat. Ignáo pk. vt Protestáns Ignác. -lar. Sabat hó 22. — Február 2. péntek. Horn. kat. QyszBA. Protestáns Karolln. brr. Sebat hó 23.
aöartrdő nyitva reggel 6 órától eata 1 órátf (bétM, szerda, pintek délután kedden s-fféas nap nökoakt.
A balek eldugulásánál, alhasl vérpangáanál, aranyeres bántál-máknál és a máj duzzad faágánál reggel és este Is egy-egy félpohár természetes „Ferenc József" kese-lüvlzel kitüiiö hatással ihatunk. — Kérdezze meg orvosát I
Az angol visszhang Hitler beszédére
London, február 1 i részletesen Hitler beszédével.-A *a-A< angol sajtó nem foglalkozik j po* leszögezik, hogy a német
A ZALAI KÖZLÖNY MENETRENDJE
Érvénym 1140. Janiiár 21-tfil. HagykuűuB állosám érkezt és u onnan Induló jonatokrél.
Nagykanizsa-—Baáaptst dili p. a.
Von.! A vonat KMbia- KMltlM, htUr Bp*.tT. A vonít BHll. lew-
..la. nem. r«M. r. írk. tffc. Sriurlk i.í... neme ríl ™«.
12471 Slnauló 3.42 510 5-37 124» Motor v 510 5-50 7-24
1307 <>\'¦• 6U7 6-50 7-22 10 24 1202 Uvv. 7-22 1009 I0-!0 11-22
1311 Szem. v. 1415 1540 16-12 »45 1212 Szem, v. 602 ll-ltl 11-40 1303
2Z4I.1 Motor v. 15S0 1717 — — 1244\' Motor v. — 16-as 16-4S 1804
13411 Motor v. 1745 19-53 1940 — 1208 0,v. 19-55 22-45 23-05 23-58
1301 Oyv. 1841 19.49 19-53 22 40
J.\'sy/i t. i A 2241/a ií. vonat 1939. október hó 8-tól 1940. mí|n« hó 18-lg nalr vaslmapokon kózlekedlk. (1939. december hó 24. helyett 28-án, 1940. márclui 24. helyeit 25-én, 31. helyett április hó 1 -ín, májul 12. helyeit 13-án koelekedlk.
i Az 1241 az. vonat Nagykanlzaa—Balatonboglarig naponta caak 1939. november hó 15-ig bezárólag és 1940. március hó 15-151 kezdve kózlekedlk. 1939, november 15-tól 1940. március ho 14 lg Balalonboglárlg caak kedden éa ceülórtókón kózlekedlk.
• Az 1240 sz. vonal Balalonszentgyörgy—Balatonboglár között 1939. november hó 16 tói 1940. március hó 14-lg csak szerdán ís pénteken, Balatonszentgyörgy—Nagykanizsa között naponta, a többi napokon, vagyis 1939. október hó Mól november nó 15-lg és 1940. március hó 15-tól május hó 18-ig nspo\' la Balatonszentgyörgytől közlskedlk.
« Nagykanlzsa-Székesfehérvái közölt közlekedik.
._Nagykanizsa—Szombathely—Sopron_
1412 1442. I444> 1416 1428
1447\' Motoi 1417 Sz.v. 1423 Sz.v. 1411 Sz.v.
5 30 19-25
> Közvetlen járat Nagykanizsa—Zalaegerszeg között.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
7-25 13-40 2107
535 8-15 14-18
22 00
715 937 15-41 23 24
l.„k«l. taárü U4.I fli.-tua Irk. rí..r. Sth. fÍMfíl Iné. B.rciril M Uiri I,\',
5z.v. 305 9 92 HM 5421 Sz. í: _ 44S ffítf
2414 Sí. v. 1354 16 11 17-48 2413 Si.v. 1204 1342 1547
2418 St. v. 211 Ili 12-16 006 2431 VegJ. 1818 2004 32 3»
Nagykanizsa—Murakereszlar—TtUszt
Hová?
i I Honnan T
fiTWrUyore I Trieste Boma f 5S)
1 1201 dyori I Trieste Roma I 1811
1295 V.gyo, ] M -Keresztúr | 12-92
15 = könyvvásár
pinára. <r«ki Schless Testvéreknél
ll.ák-tér 13. Barik, Miklósul 8.
Az Egyesült Állimok nem avatkoznak bele az európai bábomba
t A német légi haderő folytatta lámadiialt az angol partok ellen
1940 február 1-
NagykanliM m. város polgármesterétől.
3034/1940.
Tárgy: Szemen K. hatóságilag engedélyezett zálogkölcsön In\'é/el ké-icltnc a kl nem váltott zálogtárgyak elárverezem Iránt.
Hirdetmény.
Az 1881 évi XIV. t. c 16. §a jlipján közhírré teszem, hogy Szemére K. hat. eng zálogkö\'csön Intéseiében elzálogoíltott és 1940. évi Jsnuárhó 13 lg Iej1rt és nem rendezett zálogtárgyak 1940. évlfcbr. 16-in d. e. 9 órai kezdetiül a zálogUzlel Fö-ut 8. szám alatti he\'yiségében hatósági Id-ii dőlt Jelenléében elárvereztetnek.
Ezu:on Idhlvom az érdekelteket, hogy a !¦:]"! 1 tárgyakat az áiveré; megtartása c\'otl rendezzék.
Az áiverés alá kemiö tárgyak jegyzéke a bivatalos órák alatt, az árverés előtt 15 napon át a városi irattárban és az Intézel helyiségében betekinthető.
Nagykanizsa, 1940. lebiutr 1-én a, Polgármester.
3152/1940.
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa m. város tulajdonát képező 1 drb Révéiz ncvíl tenyési-bikát és 1 drb Patkó nevü lányéi-kant f. évi február 6 án d. e. 10 óiakor az állatvasártéren a legiöb-eet igéiÖne\'c eladok.
A tenyészbika a Garaf-uli blka-litállónál, a tenyészkan pedig a Honvéd-ulcal pásitoihaznál meg-ts.fntb.elo.
Bővebb felvilágosítási a v. gazdásági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1940. január 31. m Polgármester.
MtatanUi, Mita lilliül
MENETRENDJE
írvéoyn 1938. október 8-141.
• r>..k.l-l«r V.a.Ull.xéu
VuaUUomiuti
4*

1« ««
II* 11*
20«
i
H
n
L eiAnyai rnnnettrents
»41 l.u>u.l. l... TM «HlWtj.Wl M 14-11 L.l«,ic.iík. IS SS
L
a LiLAI KÖZLÖNY
barátul
. ZALAI KÖZLÖNY
ZALAI stöátLÖNY
; Élőkén, hókan, télen, nyáron, Iroda ka, Iikoláka, túrára,
« MpiHofc. J b ¦¦¦ 1.65 Hirftfl k,a*.t*. nsgyváiasstak SZ4lH) AjpTAL iportflzletébefl.
Parafisi, kedvezmény a Zalai Közlöny olvssóliak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a cttndss és központi fskvtsl
István király Szálloda
(VB., Podmanloxtiy-iiioai 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforllal (hldtg-mcleg folyóvíz, központi ffltás, telefon, Ilit stb.)
berendezett ragyegó tiszta szobáit. A százalékos kedvewmény Igazolvány alapján veh.lé Igényfce, malyat a Zalai Kislány Idadéülvatsla állit ki a Jel.ulk.zf olvasók réssére.
APRÓHIRDETÉSEK
oM(d«t*i -SIU oiántia 4a ItillH inlnsUn toiábbl Mtí «m*S M\'MUr, ml inlaw bxrtbM
ÁLLÁS
Egy ügyes blothllala felfutónak azonnal felvételik. Horthy Mlkléi-u. 4. szám Újság-bolt. 106
KcjAaaaAaaa. jómódú urlleány vidéki urtcis\'áfJhox gyermekik mttté kerestetik. Clm a kiadóhivatalban. 184
ügyes aBtamány-klhardAt felvesz Kovárs pék imam ni 0. 329
Renden bsJArdagt keresek Sugár-ut 15.
231
BolirdnM keres Várkutl, Teleki nt 4. ¦jté I._ 130
29 éves megbízható* ftitilcmber Iroda-szo\'ga vagv bármilyen AIIAat vállal ezer penge hliloiltékkal. Qn a kUdébia.
Három házhoz J A rA atlaszt Hót, hrtta-karilót keretek aionnalri Dr. OynUI Béla ügyvéd. 229
Koon lássak, eaCasrswh vállalkozik Bedé Károly Balihyány-utca 30.
_AJAS-VtTML
Hadé tékáiban levő cbédlosulal 4 szákkal, abedlÖszekrány, konyhaasztal, Gik-¦zccsukhatö ctelédlgy. Cini a kiadóba...
laká6 ÜZLETHELYISÉG
Telekt-ut 20. számú házban négyszobás, cseláduobás lakát május elsejére olcsón kiad A. IV.
Két ntgy ulcil és I mgy udvari szobából álló titoal boJAralu, irodá-ab la kiválóan alkalmaB n«lath>tyl>áH 1940. auguazlui 1 - érc kiad A Csengery-ut 4. íz. házban, firdeMődnl lehet a Náptaka-rtkpénitár Rl.-nál". ISO
Kiadó kétszoba konyhái, egyazoba, előíróba konyhái lakás, hoca\'nln, Isláiló, icTiásólak át kert. Ugyanott bútorok, háztartási cikkek eladók. Báihory-a. 8. 212
KaHlaxobAa és egy ItaaabAa lakás májua I-n kiadók. Dcutsch, Dsák-tér.
Oiizkomfoitos szobakonyhás, előszobái lakás május l-re kiadó Szemere nfea 2/c.
KAtaxobAs utcai lakás május I-re kiadó Rákóczi utca 93. 234
HÁZ ÉS INGATLAN
Nix Üzlethelyiséggel ál lakással Cellán elsdó vagy bérbeadó. (Iellati Jóstci, Oelte.
224
Eladó Ciengery utca hm kisebb magánház, megbltolt Horváth Sogár-ut 42. 233
Telek! ut 18 és 18 száma házaknak a kert végén levo területéből egy-egy házhely áladé. Bővebbet a TeíekT-ut 18
KÜLÖNFÉLE
Autótaxi — HérautA szolid trbsa kényelme* autók megrendelhatók. Káat-niatm Manó. Teltionállomáa 222. 31b
35 évt tannállÓ fuaaroaAal üzletemet vazetéi hiányában azonnal átadom. Zrínyi MlUAi t.. atX 194
Régi vagy mat levelesekből származó tfimagbAfyagafcaf, has nálatlan Iv-anyagot Is állandóan megveiiek. Jobb egyes bélyegek, sorok Is erdekeinek. — Barbarita főszerkesztő, (a\'álhaló minden péntafcatt délután ff—8-lg a ¦lerkcsztő-aégben, P6-ut 5.
OfcS&fÍÁsjjDt
ciattamozibM vémkozhalik
17
93
1840. február 1.
, Meghívó.
A NAGYKANIZSAI TAKABÉKPÉNZTÁB BÉSZVÉNYTÁBSASÁG NAGYKANIZSÁN
1940. évi fsbruár hó fO-én délolőtt ",11 órakor tartja aaját halylsígíban
95. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
tál
Igazgatóság.
1. Kéles követelések tartalékalapjának létesítése 255.814 12 P Oiz-szegben, a rendes tartalék terhére.
2. Igazgatóság! és fetügyelőblzotlságl jelentések.
3. Az 1039. évi mérleg és zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása Iránti és az igazgatóság és fel-Ugyelöblzoltság felmentése feletti határozathozatal.
4. A feltlgyelóblzottság, választmány és naplblzlosok 1939 évi tiszteletdíjának megállapilása.
5. Elnöki teendók ellátására szóló megbízás. (Alaptzabályok 26. § s.)
6. Igazgatósági, felugyeióblzotlsági és választmányi tagok választása az alap zabályok 27., 41. és 43. § ai értelmében.
VAGYON
mérleg-számla 1939. december 31-én
teher
Készpénz és bankári követelések ............
Értékpapírok ..............................
Vallólárca.................. ...............
Foyószámla\'dósok ........................
Állami k«nyv|óválrás .....................
Ingatlanok:
Intézeti székház ........................
Keszthelyi téglagyári Ingatlan és berendtzéa Egyéb Ingatlanok ........................
Pgyéb vagyonlételek ........................
Elére Illetett kamatok .....................
Berendezések és felszeretések ...............
Beszedési értékek ........................
Óvadék- és azavatoaiágl adósok ... P 198.713\'
»o TT
325.956 29.522
230.490 VI! 1176 216.163
Pengő
281.708 73 »82 4,287.481
Ml IU.47I
474 684 87178
16.228 1
4.808
Alaptőke ....................................
Tartalékalapok :
Tőketartalék .................. P 70.81412
Rendes tartalék ............... P 123.1 «-88
Kétes követelések tartaléka ..................
Nyugdíjalap .................................
ujnépl Elek Lipót alap .....................
dr. nemea Fábián Zsigmond alap ...... ......
Beruházási hozzájárulás lOggó számla .........
Belétek:
takarékbetétek ...........................
folyószámlabetétek ........................
Egyéb tehertételek ...........................
Vlaszleszámltolt vallók ........................
f-el nem vett osztalékok........................
Előre befolyt kamatok ........................
Beszedési éltékek ...........................
Orad.-hllel és azav. kötelezettségek l> 198.713 — Nveresíg ..................... ...............
Pengő f I Pengő f -
200.000 265.814 32 000 2.000 ¦/Mii
1.010.139 161.818
1,161.967 7SÍ 3.102.680 t.088 88.811 4.608
40.838
6,520.601
Nagykanizsa, 1940/évi január 30-án.
A a Igazgatósás.
Fenti mérleg-számlát a szabályszerűen vezeteU könyvekkel lételrfil-télelre összehasonlítottuk s arokka\' -tökéletesen megegyezőnek találtuk. Nagykanizsa, 1940. január 31-én. A PalOgyalóblzoltság
Hirdessen o Zolái Közlönyben
Csillárok,
falikarok,
6]jgllszehr6ny-lúmpúK
egyszerű és díszes kivitelben
kudvezo ritzlatfizatésrs is
DRÁVAVÜLGYI-nél
sugár-ut 2.
Szabó Antal
aporlozletébcn
FS-ut B.
ÍJ
NAhY
EREDMÉNYT
2ALMI tídZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja,: „KlttaiiUiágl H, T. Ni^ykinlttu Felelő* kiadó: Z»ltl K*r«iy. Nyomatott: a ,,Mrfas«a>á|l I). T. N»t>yki»nl/i»"
ay«»ái]llMi Nagykuluai. (NyomOAeit InM, UU\\ Urtt*)
gH» Évfolyam 27. szám.
Nagykaalisji, 1940. február 3. azomba<
Ara 12 flll.
ZALAI KÖZLÖNY
L*~ Felelős sieíkeazíő: Barbarita Lajos ^Ä^LX^viÖ^fÄ
A régi helyzet fenntartáséban éllltélag egyetért a belgrádi Balkán-értekezlet
Ma folytatódnak a belgrádi tanácskozások
Belgrád, február 8 (B. L.) A balkáni értekezlet első napján a résztvevő á\'Unnok küiúgy-njjnlsilerei és miniszterelnökei a nemzetközi helyzetet vitatták meg Belgrádban, kiterelték éKáspontjai-Itat és információikat.
A külügyminiszterek tartózkodnak minden kijelentéstől,
így a* első nap után csak «z szivár-várgott kl, hogy a résztvevők állás, pontjuk egyteh\'angzóságát hangoztatták és nézetkülönbségek nem adódtak.
A tegnapi tanácskozás délután 6-8 óráig tartott. Ma dételött ujabb két Uben volt megbeszélés.
A görög külúgyiniiii^lomck a gijróg \'apók munkatársaival folytatott beszéíge\'é-sébö1 kjderüi, hg >y az értekezlet eddigi tanácskozásain egyetértés \'inufa\'kozotl abban, hogya jelenlegi hclyzelet akarják fenntartani és arra töiekednek, h»gy
gazdasági együttműködést biztosítsanak a Dunavölgy és i Balkán államai közt.
Ha ezek a tárgyalások Irföst nem is, a jövőben bizonyára eredményre vezetnek, - mondotta a küU\'igyrninisz-ter. \' ; 1
A török külügyminiszter nyilatkozata szerint a taostaiü értekezietután
a balkáni uövetatg ujabb két évig érvényben van.
II magyar politika hármam oélja
Genf, február S
A scájci sajtó szerint Magyaror-szág po\'l\'ikája hármas célt követ;
1. a béke és rend fenntartása a Dunavölgyében, t
2. szilárd barálság Róma és Budapest között, . |
8. a magyar igények Jogosságának etvi elismerése, amely a biztonsággal és békével á\'i szoros kapcsolatban.
Román propaganda és erődítés a magyar határon
Bukarest, február 3 (MTI) Feltűnő, hogy most, a Balkán -konferenciu idején a román lapok hosszú és szjues tudósításokat kötőinek a hatánncgerősitésl rmin-ká\'atokró\'. Az Uiiivsr>.-ui a magyar hkitármentl erődítmények rőt közo.l|> riportjában azt Írja, Hogy a katonák ws ismert anlirevjzionista mondást fesljk erődítményekre • »Egy barázdát í*m !« és ezt a felírást a haláron
tu\'i magyarok is jói láthatják. A határ egyébként végeláthatatlan szöges drótakadály. A munkások még most U do\'gvnnak. i
Bukaiest, február 8 A had\'eiegfőparancwiokság elrendelte azoknak a tartalékos \'iszteknek és allisrtekr.ck azoiina\'l katonai szolgálatba lépését, akiknek müs\'íikl oklevelük van, I 1
Állatidé jellegQ harci tevékenység Indult meg a nyugati hadszíntéren
A nyugati frontról éikező jelentések síCiiut a rajnai részen állandó jellegű harci tevékenység indultmeg.
A. tengereken
folyó harc ujabb áldozatairól a következőket jetentik:
A Cardjs és a Porsella nevü angol göiösöktii: elveszettnek Icell tekinteni, miután hetek óta fCmmi hír ró-\'uk. Ugyancsak nngoi részről köz\'lk, hogy a helgolaudi öbölben elsüllyesztett Star-Fish és Undine ncVü. nngoi tengeralattjárók fegfnységo
német fogságba esett.
Elsüllyedt ezenkívül a Vadít 1500 lonnás norvég gőzös 15 emberrel, va-mint a 800 tonnás Thercse spanyol hajó. Aknarobbanás következtében,
pusztult et az 5600 tonnás Palenisgö rög gőzös. 13 menekültje a tengeren megfagyott. \\
Az Oregon angol gőzös pusz\'.u\'ását cáfolják. i .! • , . J
Álom bombákkal készül Németország * tavaszi háborúra?
Koppenhága, február 3 Némelorsnágban olyan hírek terjedlek e\', hogy a vegyigyárak uj-fajla gázbombákat készítenek, amelyet a tavaszi háborúban már használnának Is. Eszerint a gáz nem ölő
méreg, hanem állató és nagy terflle.et lehel ve\'e gyorsan »fe\'rtőznl*. Á gáz egészségié ártatmattan, mindössze li napi méiy a\'vást idéz elő minden élőlénynél! ; | i \' i \'
Páncélozott szánokkal, ejtőernyős csapatokkal o|, de eredménytelen támadásokat Indított a szovjet a flnn barotéren
Helsinki, M>már 3 Többnapos szünet után az orosz csapatok ujabb heves támadást In-téziek Finnország étin. Summa vidékén páncélozott szánokkai vonullak fei, amely mögött gyalogság volt, E*1 R páncél-övet most alkalmazták c\'őször, de,n finnek heves haroután v^zavetették a támadókat. A jelek szerint )
*z oroszok kiindulási pontokat akarnak szerezni a tava-.»zl támadásokhoz
és a szünet nélk\'íi\'i támadásokkal ¦ finnek kifárasztására törekednek. Legsúlyosabb vo\'t a támadás a Ka-réljai részen, nhn\' a sík terep miatt legjobban felleshető a Mannerheinv vonal. Ilt Is, Suvantóná\' is vissza. verték a finnek a támadást, i
Sok hartikocdl vetettek harcba «z oroszok a Muo\'a tóná\' Is. Megkísérelték tegnap Ionét az ejtőernyős csapatok bebocsátását. Három\' Ízben 100 főnyi csapat ugrott kl a gépek-
ből és bár szívósan védekeztek, a finnek megíiemtmíUitették őket.
Bombázlak n finn városokat is. Helsinkiben háromszor vo\'t légMadó. Légihurcokban 5 szovjetgépct lelőttek, 3 további gépet megrongáltak. ; i 5 ,\', : f
London, február"j A tudósítók jelentése szerint ugy tudják, hogy a tegnapi harcokban (FalvUÜU) a U. oldalon)
Felhívás a magyar nőkhöz;!
Sorsdöntő Időket élünk. Köröttünk és szeKo a nagy világban milliós hadseregek állanak egymással szemben. Harcotó férfiak, aggok, védte-teten nök és gyermekek egyaránt áldozatul esnek a háború gyilkos »7«!-leménnk. Mindenkinek fei.keU készülni minden eshetőségre. A modem háborúban a nökte 1» uj fef-adatok, uj munkateiek várnak. A férfiak\' hadi szolgálata mellett azük-ség van a nők nemzetvédelmi mlim-kajára. Légvédelem, egészségügyi szolgálat, gyermekek, aggok éa botegek ellátása éa a termelő munka folytonosságának bi*tositá*a is tekintélyes részben női feladattá vált.
Éppen a mai Idők sürgető parancs hiVta életre azt a hatakn«» nőt Összefogást, femeiy Egyesült Női Tábor néven az országnak eddig mintegy 30 \'ogjelen\'ö\'ebb nöl egjiwU\'etét fog\'alja magába. A magyar női egyesületeknek a nemzetvédelmi1 munkára vató szövetkezése íehetöJ vé tette, hogy a női társadalom idáig külön-külön dolgozó legldvá\'óbb értékel találkozhassanak és együttea erővel átütőbb sikereket biztosíthassanak a közös céiok szolgálatában. 1
A* Egyesült Női Tábor munkája elsősorban a már meglévő nőegycaü-lelek munkáját erösitvo .igyekszik rajtuk keresztül a nő termeszeiéi hivatásának megfelelő feladatokat a nemzetvédelem szolgálatába ál\'i\'ani. MUkö<fé.*e elsősorban a vidék éifft\'u asszonyaira irányul és a belügyikbe mány széleskörű szociá\'ts rminkáiá-nak társadalmi klcgészitéséröiklván gondoskodni. Társada\'ml neveléssel, a népjó\'éli BBSrVek me\'.\'eltl önkénés női munkcs-o\'gá\'at m?gMBrvezésé\\eI kívánja a helyi társadalomban f.ikr>-zatosan kifejleszteni azt a szociális együttérzést, felelősségérzetet és fe-gyetmezettséget, amelyek a nőijet a háborús idők honvéde^ni feladataira is alkalmassá teszik.\'
Mindezeknek a kérdéseknek a szervező munka legkülönbözőbb gya koriati ágait is felölelő megvilágítása céljából az Egyesült Női Tábor e>í év február 22-28-ig Magyar Asz-szony Kongresszust rendez Budapesten. , {
A kongiesszus honvédelmi, család-védelmi,, gazdasági, rházlipad, egész-ségvédelairl é* ncm\'etne\\«lési nagygyűlései melleit kü\'Bn szaktanácsadókat Is áiüt fel a gyakorlati kér. déaekbeu való szeöiélycs tájékozla-lásra. Lesz kukujyar ruhflbvirxyu^a\'W .
és divattanácsadó Ív
A* estéket magyar szellemtől áj, hatott műsoros etőíid.\'tsoJt íw-ajk változatossá.
A kongresszus (U igaz magyar lé-lekkel hívunk meg mlndn; magyar asssamyl, kft érdekei Szsnt István országának jövője, bddogu\'ása snn-nak ércfekébeii föit$IÍéa, á\'ctoí-.itos, alkotó munkára vá\'lulkorik.
A lendb^öbUottság nevében ha/a-fias üdvöz\'eltei.
vltáx Keresztes Fftohar Ferenoná
ülnök
vltáx Bodorné Cxeke Vilma ügyvezető elaOk.
ÉKSZER, SZEMÜVEG ZSOLDOS GYULA
MBMflsT HlltHrtl St UltlfifllMittnitL
M >,t a. {> k......>a Miiiijiiv.ii v 1.1.ni-;>;.)¦
Vasárnap
All.zUi MfitrniMk UlkaMUr*k«a riuíspeil I. Mtsoria
S.45 Toro*. Hírek. Köitaméar«* rTwna*e*r»rt\'k. — irtana étrend. — 10 Hírek. — 1I.1Q Nanuetltozi ví«)»l»l-a^lgatat. — 12 Harangszó. Hirrmuaa. idöjáráijetanté-. - 12.40 Hírek. -13,20 Időjelzés, idrt járásjelentés. -14.55 Hirek. — 14.45 Músori-Tiia*-tstts. _ 15 Arfolyamhlrek, piaci árak, 4Mndsi»rar«k. ~ lfl.45 IdÖJoUáa, Idő. |áxáziel«t*«f hlr*k. - 17 Hírek totálak ót magyarorois nyelven. — 10.15 Hh«ok. - 21.40 11 inak, l(lffjáráajel«atétl tuWk ulorik ó* niagyar-orosr uy*Kn. — 23 Hírek német, oUu, nnií„i amola nyelvre. - 0.05 Hlr+k,
subapist i.
8 gbresstő. ifh.ii» Százai. Majd hangJemettk. -v8.45 Hírek. — I) Unitárius Isteiilisitel\'l. — 10 Hofonnátu* isteaiUpitek-t. — u Bgyháal ónek ós szrotboMíéd. — 12.20 Időjelzés, Idő. járásjelentés. »• 12.30 Ilndapesli H«ug->.i.-. nv zenekar, — 111.45 Hbek,\' — 14- HangloiuetH\'k. — 15 Hangfelvétel.
h. A\'rád iá JwaJonzouekara. — dO.30 I)r. Bory Islvtin előadása. — 17 Hirek.
- 17,15 Magyar nótoosl. 18,15 Hunyadi Sándor o\'lwsrélés;\', — 18.10 Zrtiós egyveleg. — HU5 Hirek. — 10.25 Sporteredmények. — 10.30 Schmidthaiicr lajos oi^mahangvorse-nye, — 20 -A juss.. Dnhna 3 felvonásban. 21.10 Hirek. — 22.10 liurft
Sándor cigányzenekara, i— 23.20 FiJui-dalok és ja*z-szőlők hanglemezről,,
BUDAPEST II.
n Hanfliemcxck. - - 12.05 Levente
rádiéfoUSra. — 15.00 Sz*lonÖlós. — 17.45 I)r, Jcsrenszky Sándor. — 1825 Magyar nótaest. — 10.35 Dr. Zimándi Phű* eJőadása. — 20 Ilinek. — 20.25 Melles Uéla.ienekar. - 21.35 időjárás. jejentés.
mci
16 Itoiáin. - 20.15 Siolisták disz-fejvonulása, — 22 Tánczene — 0.10 Berün.
A kezdődő érelmeszesedés kezelésében reggel éhgyomorra egy kis pohár tetmísieles „Ferenc Jóxsel" keserűvíz megfelelő bélmö-ködést. Jő emészMst éa kiulógitö anyagcserét blitoslt s Igy jelentősen hoszilátulhat a magas vérnyomás leszállításához. — Kéidezze mee orvosát!
mag ^q^-qnv_
1940. február 3.
Szervezik az Önkéntes női tűzoltó és mmitcf csapatot Nagykanizsán
Felhívás az Ingyenes tanfolyamon való részvételre
A mai idők minden mttgyarra, nőié, férfié, gyermekre és felnőtte egyaránt nagy feladatokat rónak. Nem tudjuk, mit no* a jövő éa épp ezért fei kell készülni minden es-hílő^ge. késztet.e a Légoltalmi Ligát Is arra, hogy nők restére Ingyenes tűzoltói éá mentői taníblyn-niol rendezzen.
Az colleges Mborubin a családik! házának, vagyonának Jiwgvédé c e sőrendü érdek1, épp éréit a nőknek bouteányj kötelességük, ivogy erre a tanfolyamai minél nagyobb szánni *n jc\'enlkezzenek. A tanfolyamokat
Hagykanlztán a 17 és 35 év közóiu \'eáuyok és asszonyok ré-zér.; icide-ílk és ezeknek jo\'cnlkezését kédk déte\'Őlt 11 é* 12, valandnt délutiln
3 1 öia közőtl a tüzoitóJ«ktaiiy,í-ban. A je\'cnlkező Ie:tnyok és asz. Bzonyok teljes ctmő\'eti é1- gyakorlati kl\'tépzé.sbin részesü^.ek a tiliíjilás és ae első aegélynyujtás fcgfontosnbb tudni- é-s (ennivalóibő\'. A díjmentes tanfolyam ^é^ztve^yJi a tüzesetekhez is kivonulnak, hogy batíir.teliét ós tudásukat itt is bővit-sék. I
A nagykaniisni női önkéntes tiiz-o\'tó l(s inentőesapntra szükség van. HlwnTk, hoRy a 17 és 35 év koa^lti feányok és gyennvk\'eVn asszonyok inegíriik « mai idők hivó szavát é» nagy számban je\'cntkczrek n djj-ta\'nu lanfolyajnra. A tanMyemhangától a jövőbsn azután mint légoltalmi .\'eg\'dsrolgáinfo\'ok xzeiOpel* nek és működnek.
Ólmos eső nehezíti meg a közlekedést Nagykanizsán
Egy kisdiák libát törte a Sugár- uton
A viUattauu\' megenyhült Idő esőt hozott, de az éjjelj fagy o\'y okossá telte a kanizsai járdákat, hogy reg-gsiro a kö^iekedís veszedelmessé vált. Sajnos, nem sokat ieyjlett az ulak homokkal, h.imuvai és salakkal va\'ó íe\'hinlé\'C sem, mert a« eső állandóim ételt és azoanai u]ra fa-
gyott. Szerencsére a sok elcsúszás és esés kö^üi csak egy vo\'t komoly. A lcirnyKimnáíium e\'őtt Feílor Béla II. oszt. ksiCsked\'.\'iniIstn, aki a g!mna-Mumban lakik, iskolába mencl olyan szerencsétlenül csúszott cl, hogy ba\' bokája felett lábát törte. A kihívóit mentők szántották kórházba
1
4teli vasár .
január 25-től február 3-ig ji
Szomolányi-nái [
á kanizsai személyvonat elé vétette magát egy etalont szombathelyi asszony
Szombathely, február 3
Súlyos kimeneieíü öngyilkossági kisér^t történt Oyóngyö-sheUmim ha-\' árában. : [
Déle\'őtt fél H óra tájbVm, midkor i Nagykanizsa felö1 érkező szetmély-vonat e\'hagylu Oyöngyfrshormánt Cs S^Kmbathely közelébe" ért, fct mozdonyverető azt vette észio, hogy n sjuek mellett egy asszony halad, aki mikor a mozdony utolérte, egy hir. teton möZrfuiattat eléje ve:et:e magát, A mozdony nagy erővel elta, szliotta.cfc a bal alsó lábszárát térden áájl levágta. \' 1
A vonat nyomban megállott és többen a sze.encsét\'en asszony se. gltségéie stottek, kfhuiták a mozdony kerekei alól, majd feltették a vonatra és a* behozta a vasutátlo-másra. Onnan telefonáltak a mentőknek, akik percek a\'att kint voltok az állomáson és beszaHitutták a köikómázba.
A kórházban ;megálIaPÍ[otték, hogy az ó\'elunt asszony Hand\'ei Antalnak, a Siombathelyl Sport Egy\'et k\'ubszolgájáuak a felesége, a kinek állapota életveszélyes.
A déli órákban Krasznay Páf
NÉp MoxgŐa Szombaton és vasárnap. TBj HARRY BAUR életének legnagyobb alakítását nyajtja
rasputin a fekete cár
clmll grandiózus filmben. - A Romanovok
tltniiöklíBc és hanyalláia fHzfidlk Raspulln nevéhez.
SxansAoiós kiaArA műsor. Híradó. IléiMláaQk kBiupokan (,7,8, vtiár- *• ünnepen I,*,7,» kor
BflZARUDYflR.
Idényw?g>! Aruk február 34j !Ben alosen. j.»s.
rendőrtanícsos klasonl a köKkó\'ház-rxi 6s kihallgatta a súlyos állapotban lévő assiunyt. Kiderült, higy Hand-lenift c^llitdi okok intatt nkvirt megválni ai í\'ettfjl.
Eltemették Kaán Károlyt
Hatalmas résivót kisóxlo utolsó útjára szerdán a lurkaBréti temető disjj. ra\\aUiU>zójóboi Nagyknnizsa ssulAttét, Kaán Károly nyug. főtdmúvolésügji álJftmtStkárt, n Magyar Tudomínyos Aka,léiniu \'evxá\'ző u^gját, líaán inna nagykaniuai nyug. igazgató-tajútónö Kvérőt. A tomalévcn a röldmávclóstigj\'i inirdsztérium fötisztvLselöinek étón Offg jelent vttét Teleki Miliály gróf uiüiím-tor, ott volt a műog>"Clem rektora és tanári kara, at Akadémia kójivise\'űló. l>oii Vojnovích Gáza főtitkár, a inér-nókérdokkópvisetatok kikuVlótlei, l>-torhAzy Móric gróf nyugalmazott mi-nfsíteroluök, Scluuidl Károly Msöliád log ős a ningj-ar kőzélot Ezánios más veiető egyénisége.
A gyászszertartás befejezése útin Moicsány Gábor min. tanácsos mondott bucsubesiédűt az erdőmémóki k»r, a budapesti mérnöki kamara ós a mérnöki tanács izovébon. Hangsúlyozta, hogy at elhunyt már ítatalkorabaii kitiait társai kőzu.1 irodalmi tnunkáesá-gával es ő vo|t ai, nki nz állami erdőgazdálkodás alapjait lerakta. Hervad-ha\'ötlrni érdenrckcl szerzett Kaán Károly a Trianon utáni Magyarország megmaradt erdőségének fcjJesrteVóbt\'ii ós oz Aiföid fáfiitiisAbaii. Kt országv>s lcruiés:elvódeliiii tanács nevében Goiu-bocz Endre egyetemi tanár, az Akadémia nevében Marék Jó*set szakosZ\' lályelnők mondott biKaubastédet, vé gü\' az orszzígos erdószeü egyesület búcsúztatta e\' nagy l\\nlotljiit, "^jd lnegalakiűl a gyájaataot^C t* w sokszilií-íönyi gjászolő közönség a főváros állal adományozott diszsirhel)\'ij{ kísérte a koporsót, uhol n szertartási véjftö pap imája után őrök nyugaiornra iw-lyoztók Kaán Károly liauivuu.
[9.40. febfüár 3 _ _ K.QKL.ÖNY
Fenti készüléket díjtalanul bemulalja: Szabó Antal rAtUo-OxIeta, Nagykanizsa, Fft-ut 8. Qi-dnhut Elemes* oki. elektront ér nBk, Deák-tér fi.
A rövid" Kanizsai for-~ Műig legszebb báli éjj ¦mjf szakája volt eztdén Is a \\\\ i7- honvéd gyaiogezied
, / i_ tiplik-arának tánceaó\'yo
ifflih a Joz;eí-\'aktanya fény árba ötcVö\'.t étkezdéjének összes helyiségeiben. Hó-loriasz/ ö!mos eső, megfctick\'ett autók, a rendelt kocsikra hiába váró türelmetlenség baljós jegyében indult meg a báli közönség gyü\'okozéíe. A közlekedési nehézségek azonban vég\' elejnzésbén senkit otthon nem marasztaltak. Tiz órára teljes volt a meghívottak létszáma. Az étkezde termeiben látványnak is festőién szép, gondtalanabb, régj uri világ1 emiékeit idéző volt a kép, amit a bá-\'ozók csoportjai nyújtottak. Állsz-tikár legkörültekintőbb figyelemmel tudóskodott a meghívott polgád vendégek fogadásáról és arról, hogy mindenki jót érezze magát. Vitéz Síékeiy János (ábomok, d\'andárpa-rancsnok és feleségű a lényükhöz tartozó szerétéireanéllósággal járlak elő* jó példával, hogy mcgtölt;e a termeket a katonai és polgári csalé-dok testvéd együvé tartozásának, aZ egy gyökér, egy test érzésének mV gyar melege. Ez az a hangulat, a me\'y a magyarság lelkébe égeti a társasélet síkján Is n ma mindenek fedett álló, n haza minden rögéért mindenkiic egyaránt kötelező hon. véd-szellemet. A nagykanizsai tisztikar a város polgári életének társadalmi, ku\'turáii-s, művészi eseményei ban való- részételével már régóta épiti, erösiti, gazdagítja ezt a szellemet nem c-ak az idők parancsára, hanem vezetőik beiső meggyőződésének szavát követve. így gyomiá\'ó-dik ki lassan a leikből a régi vllfíg nieicv, csupán köleics udvariassága a katonai éa polgári táraság között s igy válik ez az érintkezés egyro közvetlenebbé, ogyie gyümöic*Ö;öb-bö a magyarság összefon aszlá\'a terén. Ennek a gondolatnak vo\'t farsangi fényekbe öltözött, szép eseménye a csütörtök esti tlsztibál. A hangulat kitűnő volt. A honvéd-zenekar fáradhatatlanságát csak a táncos pároké myjlta felül. Az éjfél, a hajnalt órák Is egyült érték még a vidám társaságot a parketten éppen ugy, mint a büffé és a kártya Örömei körű\'. A reggeli deiengés vetett véget a mintaszerű figyelmességgel rendezett, gyönyörűen sikerült farsangi éjszakának.
Csütörtökön este rendezte meg a nagykanizsai iparosság hagyományos bálját. Sajnos, csak az iparos-Ifjúság vo\'t jobbára képviselve a vezetőségen kivüL Maga az iparosság érthetetlen módon egyre inkább távoltartja magát. A város vezetői, dr. Krátky István polgármester és felesége, dr. Hegyi Lajos főjegyző, dr. prack István tnácsnok ott voltak, de a társadalom szélesebb rétegelt már nem láttuk. Ennek oka tatán nemcsak a mai gazdasági helyiben, hanem a bál propagandájának toányosságában is keiCsendŐ, a me\'y nem tudóit nagyobb tömöge-¦** megmozgatni. Igaz viszont, hogy akik ott voltak, kitűnően mulattak. A hányuktól ai egyi* népszerübbés
nagyszerűbb Adria jazz hamar nr.Bg-leiomtetie és az ifjúság a régi Ős uj láncokat .\'ejtve, otlhonosan mozgo-llT a pnrketton, A vidámságban, táno-ban, hangulatban tehát nem voU hiba én ha külsőségeiben az esté\'y nem is emlékeztetett a régi nagy Iparosbálokra, anyagilag ls sikerrel JtáruU a rendezés.
Ai Urlcányok Mária Kongregációja-nak missziós szakosztálya pénteken a feliértoromlxin rendeitc farsangi teu-estjét. A műsoros kis estre isufoiftslg meglelt cxittial la « fehértercm. A k«d-ves, vidám müaoron a színdarab a Jelenetek szereplői közvetlen pompái játékukkal egytől egyig megérdemellek a sok tapsot és a sikert. Mind a szereplők, mind a rendezőség egy célért dolgozott és a Jelentői anyagi eredményt a misszió céljaira fordítják. Nemes csetekodc-tük magában hordja a logs\'.ebb dicséretet.
Másfél nap
Már hetek óla invitált - a plakát, - jelenti pesti tudósitónk. —Utóbb már nem tudíam hazamenni anélkül, hogy meg ne álljak a Főtéicn, meg ne nézzem ujböt s újtól, ml mindi n-nek kinái meg az a kék plakát, jobban mondva az a sárga kuffer, a melynek minden egyes »szállodacé-dulája* a >Budapest télen* más és más csodáját, ingerlőén olcsó szórakozási lehetőségét hirdeti. Végül is elértem. Klkü\'dött a szerkesztőm Budapestié | Azzái kezdtem, hogy bementem az IBUSZ miegMzoltjához s megváltottam a féláru utazásra, kedvezményes száUodaeliátásra a miegymásra szőló jegyfüzetet.
Szombton este érkeztem Budapestre, elfoglaltam csinos kis szobámat és nekjváglam a hótömegekket borított fővárosnak. S^ebb »Bud\'apcst télen* talán nem ls lehetne, mint most, amikor az estére kigyúló reklámfények ezer színét tükrözi a hó, s emellett a farsangi hangulat jókedve t-zjntB kézzelfoghatóan árad végig az egész városon. Éttermek,
Budapesten
kávéházak zsúfolva, zene, (áno mindenfelé. Egy ismerősöm frakkba kéjiyszedtctt. Ot bált néztem végig az első éjszakán. Útközben háromszor is betértünk korhely levesre, — igaza van a nótának, »sosem halunk meg.* I y ¦ ,
A vasárnapot szolidan kezdtam\'. Ei\'entáUiam> a különböző sörözőknek. Tiszte "ettél néz^an, hogy a késő hajnalkor még tánco\'ó dámák mily áhjlattai Jelcn\'ck meg a társadalmi és zeneművészei i eseménynek is számító misén. S aztán végigjártam a kiállításokat, a Herendit, a Térképészeti Intézetét. 011 jártiam a Nem*, zeti Szalon S/inyei-Mcre kiálllláj, sán, majd bevetődtem egy klubba* Féióra alatt annyi hír, anliyi legújabb éitesü\'és szakadt a fejemnek, hogy nem tudtam miást tenni, elmenlem a Geller Fürdő gőz- ós pezsgőfürdőjébe Látszik, hogy müiófi városban élünk. A nyád fürdőket megszégyenítő >strandé\'et« kellős közepén taiá\'tam nwgatm!. Sziveién maradtam volna itt akár késő estig.
de liivolt az uj szorakozáí. ötre a Nemícti Lovardába vártak, «hoi « királyi testőrség lipiczai ménjei oly >sp»nyoi lovaslskoJát* produkáltak, hogy sárga irigységgel nézhet.\'evolna a madridi Escurial vagy a bédi Burg bármely favoritja. Estére a* Operába volt jegye mi Túrandói — Németh Máriával. Oláh Gusztáv diszh léteivel. Alom - vagy vaió-ság ?Nom lutftanv l\'y gyönyörűség után más örömök után futni. És előttem á\'lt még hélfö, kedd. SzCrküsztő Ur, erről legközelebb számolok be. Rendlas kell előbb szedneui emicJteiiuei.Hiti rom nap alatt annyit láttam, élveztem Budapesten, magam\' is csoda--lom, hogy másfél nap élményét ily kevés szóval tudtam előadni- Egyelőre tehát - a viszonthallásra. (.)
Bercsényi huszárok
Ha aa Erdélyi filmvollalat többi filmje is ennyire megnyeri a kAionség tetszését, mint felső lijmjo, a LVrcsényi lnisrárok, akkor aj év vége jelentő* hasznot is jelent a váu^oxokxiak a siker mellett. Régi, kitajwsott utakon haladnak ugyan, de amit csináltak, jói csinálták. A ÍÜm kflivetlen, kedves, szórakoztató. Meséje nem nagyigényű, tto jó lignrákal ad, amelyek elsőrendű kérőkben vonnak. Szel«czky ftr«nyos kis bárónője, Csortos nyugaL-mazolt huszárkapitanj\'a, Makay báró-nója, Vnsrary remek francia kisasszonya, Szilasl I^iszSÓ jóképű huszár-lisztje erős oszlopai a filmnek, A film rnAr n jó renéjü, ügyes nrántage-
vat kitűnően Indvrl és a kettöa hany aniMg nagyszerűen szórakoztat máa. félórán át, •. _
A rég elhanyagolt székrekedések kezelésében gyakran már kis
mennyiségű természetes .Ferenc József kiscrOvlz naponkénti használata ls igen hatásosnak bizonyul, ugy hogy a gyomoremésztét is megjavul, az epeklválasstit tokoxédik, az anyagcsere megélénkül éa a vér felrrinül Kérdezze mag orvosát!
Vissstamaradi
nöi rufiátKai
filléres urakon
drumitunU.
Tekintse meg kirakatainkat/
JJMŰJebruár 3.
Pécsi koksibrikett
karkató
Ádám Robert
céfliiél
ílrély.H. 37.
Háborús kaleidoszkóp
Irla: Kelemen Fareno
EMLÉKEZTETŐ
Egyfizeri köí\'én (2 sor) dija 30 Wlír. F.brtfe 1.
A KrMKUay MI01.HJ- XX|rW j«
Psbrair 9.
I\'*l>*tíl>«.l«il eUUdás tél 7-k.i „ giimtáiitmifeaii (Samu U, V. TAlh).
F.btnlr 33.
Mly«v:\'ilns<liítl <¦(,.«,].h Ml 7-t.r • gimn..lAi {Kel.m«fl F., F.liérvőif). Hirclai 8. Píly»vi*Ml4»l rtőudíi t* t-ker • Ifimo.lWii (dr. Krtltkjr, Tbliklús J„ SifknI).
wíkAsy testvérek
érát, ékszerész, láltmfsx ni \' * n Arány- ét ezüst vésnök rO"öl á.
óra, ékszer, siemBviü legolcsóbb árban
iJáVltiit, vétáat sukszailien készítőnk
1ÖŐ.
Jófelat:
Mérsékeli azét, sok helyen még óno5e»ő,,helyenkfnt,niég köd, a liőniér&éklet alig változik.
r )A Metoorolugi»] intézel uagyIsnotami BBttsQgf/előállorJj&M Je-Ieoüi
HÖmórsóklöt tegnap ezte 9 órakor —30, ma r*ft«l -4 0 délbea —1*6. (WMdek 0 8 "U-
Két hónapja tart a finn Dávi I és a; orosz Gó\'úlUi háborúja, » melyben KaK\'vala néjie regényes fénybe burkolja régmúlt juök s>e. méiyes bátorságának erényét.
A bámu\'ó világ, melynek technikai civilizációja gépszőrnycU\'gck erőpróbáját v.irta az uj európai háborútól, fokozódó csodálattal adózik az an\'ik hősiesség újjászületésének. Suonii, katonái a vilóz-ség uj halhatatlan eposzát irj.u karddal és puskával ai ezer ló vidékén, áttol ötvenszeres tuterfl halálrflsiajit lömetű\' vérük hullásával icngcnek dicsőségei «z egyé-ni bátorságnak, ennek a legsebb emberi erénynek, melyről pedig már-már azt hütük, liogy elveszett a gépi kultúra tankjai és moloro-sitott osztagai.. között.
A finn—orosz háborúnak ez egyik legnagyobb élménye s egyben a csodákat teremtő egyéni bátűrcág örök időkre sxótó apjeo zisa, amelyben az Emb r n Gép fölé kerekedéit...
Orosz ohlaiou kevésbé rokon, s: enves hadícrényokkei tf&Uko-mák.
Az. orosz repülő flotta tömeg.a bombázásai és menekülő polgári; lakosságnak gópfegyvertüíz*\'! való elárasztása a világ jobb érzó.ü közvéteménjének cgyöiitctQ elité-lését hívta ki. Ei a tehet-.-tlcn didiből fakadó romboló ós pusz-tiló s eltein, bármily tetszető:; modern hadászati elgondolásokkal i; magyará zuk, r.,\'eróuyJcl a civilizált világ emberies aiapösztöiie
ollen s még arra s.\'m alkalmas, ] hogy lélektanilag megtörj-: a hős linn nép erejét, rpert a barbárságnak ez a korszerű fegyvc ekkol való visszatérése ellenkezőleg ép-
pen a egnagyobbra fokozza «z Ily módon meggyötöri nép ellenálló eiejél.
l\'gyflncsak orosz oldokni loiál-koztunk hetekkel exCsYjtt a barbár hadviselés egy máidk fáJdsfcriM emlékű eszközévek Az előnyomuló orosz rajvonalak állítólag finn és lengjél nőket hajszoltak maguk eMJlL hogy ily módon tom|)ÍlsáÍ; ai ellenséges védekezés tűzerejét. Mintha a réfd pogány világ háborúja éledt volna ujj A ebben a kegyetlenségben, ir.ely ária.lati nők leslévei iparkodik megjédeni ólo-léi. Nem az orosz katona erényei ellen s/ól íz a kirakadás, bánom at oUon a hadvezetés ellen, utely ilyen eszközöktől sem riad vissza, hogy embertömegek aL etknséges sáncok felé hajtsa,..
Pár hétté\' ellőtt zajlott íc az
Uj háború legnagyobb légicsalájn a Itelgoland-síigo\'-ek körűi, amety-ben a németek hivatalos Jelentés s.erinl .31—39 angol géj.et |3tt k s csak kettőt vesztetlek, mig angol jeleniói Szerint az angoiok ledőlteit 12 ellenség-s gépet s elvosiieilek lie\'ei, A Jelentések kúrái napokon át hevei sajtó-köícllinrc folyt, a melyben mindkét fél ismételten is felvonnJ\'atla a .repülő érvek, egésí tömegét. Á csata igy sem dőH eí ó> peJlg sem a lc\\egöbcn, sem a^ érvekben s a csodáikoz\'i világ még ma so.n tudja, hogy Kelgolánd feleli és Hclgo.and asatt kínok volt Igflifl? fiz a kétség egyébként ls áéaadóan gyúUi a poidos ered in ényekie sóvárgó ki. váncsi \\ilágot, mert nincs olyan szárazföldi, lenged, vagy légi hadi-lett, melynek ere 1 menyei l«lclt két-séLbeesétt hivatalos vita ne fetyna mindkét ohalm, A Imdijelentéik.
15 S könyvvásár
Pillére* árak «
Schless Testvéreknél
HortLy MJIitét-at 8.
ben mutatkozó *nnek a rendszvrn ellórésnek okát neliéz volna rneg. (alálDl. Fel kell léKletnÜnk, hogy a harcban Wó felek hnds.\'regfö. parancsnoksi\'igai komoly adatok sJstpján adják ki hivatalos jelen, tóseikcl, elvégre azt, hogy tLf f$. adálni kirepült réöuW floUaofly. ségbői hány tért yissta, bizonyára pontosén meg tehet úllápltani, dc íia o! Így van, akkor énlWtcUen eu oz állandó eltérés, mely ;; s\'ombenáft^ felek megállapitjyii. ban jc\'entkedk. Azt csak nem Ifi. tclczhetjük fel, hogy tényleges eredmények hclje\'.t mindkét fél fciiétcK\'/ett\' sikerekkel akarja ft győzelem iilán sóvárgó tömegeket elámi\'anií RArhogy álljon ls a dolog, a kcOjjolamit Jelont és háború óla csak bl/ónyos fenntartással fogadja a vt\'Ag a különb.^6 ka. lonai akciók eredményeit..,
A* uj bábom tengeri harcai korú\' bizonyára a (Imi Spce Zveb-clrkáló Itősuslte kellettéi fel iegna. gyobb mértékben a világ U^ycf. mé|. a csatahajó sok ezer kilomó\'crnyito a lioni Ikitlabáiis-ló\' egyre.másra sülyeszlctto a brill kereskedelmi, liajókat, majd mikor a: ellenséges liajók komoly cgj\'. séfcci,vei kvrült szembe, valóságos liős módjára küzdötl n nyotr.aszió lu\'eröVe] szemben. Súlyos gránát lövós\'ől taHáiva, hiirckéjilolen sérülésekkel vonszoila magát a menc-ítékot nynjtó kikötőbe, hogy a hadi jog engedélyezte rövhl idé alatt harcképességét a legszükségi-ícbb javl ásokfeii vissiaszer zic s hogy felvegye újból a harcot m időközben megerősödött brill el. Icnsef.es egységekkel siemlr-\'n. llrns azonban már nem koriillietctt a sor, mert a menedékhelyéről ktfu-\'ott íscbcirkáió kénylel n volt Felsőbb parancsra önmagát elsiiljest-leui. V
Longadont német sorhaiókapi-lány, mint ismerőds, ene végei Veteti él.lénd.c s a csodálkozó lág még ma se n tudja, a kélek*-ség toljesilói vértanúját, aE c)kc-vCTOlotl i^irancsnok érthető els/ánl ságát, vagy a jaj>án Iinrnkiri s;c\'-fem eurö[>al áldozatát lirassa-c benne T
New mlndcne&elre belekerül a lenged úlköictek hösoluok aranykönyvébe s példája világilfliii fog a távoli jövőben is.
Hős vo\'t, a hősök dicsőségével és moáindüó tragédiájával. Méltó volt ai ümber névre,..
lm iHfir pirfflMfái\'öl
RÓZSA SÁNDOR (Vli9zaem.lékezés a 80 évvel ezelőlt eW)t.h#tjfcr<ü
7 trtat Bra.iányí Gyulu
Király erre^ röglón éuktett Kfttoníék lanyájáro, aho> egy megkötözött férfiben Hó/su Sáudorra isnied, aki dűhö-ten káromkodott, egyre ait hajtogatva, liogy\' hiába fogtak el, őt nem fogják felakasztani, mert ő\'tudjn, hogy Kossuth iu>\\ ásta el a Jioronati és ha ott az osztrákoknak e-áruija, szabadon eresztik érte. S akkor, hu ^Sszaiön lájrtja Rzjegöú; váruvcgyél. Mó,í n.cae-cseinöknok sem \'keg)ielínei ineg és Így tovább.
H.i^.n Si\'uid.ii- iii;\'u korábban ls gyanakodott sógora; Katona Pálra, hogy «z elleti.\' van és csak aZ alkalomra vár, hogy őt elfogassa. Ebben a gyanújában a vadászok véfe\'leii odavető, dése ia inegerődtcni látszott és arra gordoit, tiogy rejtekhelyét a két vadásznak Katona árulta el. Ezért erőacn felfegyverkezve elment Katona tanyájára és ott sógorát kérdőre Vonta, Beküldte a.szolgálót »z istállóba, hogy a gazdát küldje ki. Közben n beszélgetést hallva, Katona mar JflU m kifelé aj- istállóból éa köszönt Ilózsájtak, ez aaonMa nnm fogadta a köszönését, h»n«m rákiadon, hogy ikó^sj w jöjj,
mert rnindjárt mtoglialsz!. Katona észre ís ve\'lo a fegyveteket Iló\'sa ködmöne alatt és bajtól tartva, hirtelen hozzá, ugróit, ene mmd\'a kelten \'eostek a földre ós birkózni kezdtek. Dulakodás közben Rózsa fegyvere elsült éi n lövés kérésziül ment a Katona kezén és lábán. Ennek dacára sem eresztotlo el Kalona Rozsát, hanem tartotta erősen, mig a lövésre összeszaladtak az emberek, kijó\'t a felesége is és jft* Ussrony rálérdoH flz urával birkózó haramiára, ugy hogy közös erővel meg tudták kötönil ős Szegedre nzáiii tant. !
Mikor Szeged felé haladt vele a siekér, a lovak elölt az uton .egy nyal 8.ai.idl keresztül, Rózsa látva a nyulat, igy kiáltott fel: «Nyul volt az én szeremsétK-riségcm.. EZt a kijelen-lését ajoubau később \'etagadla azed, hogy Ő efé\'ót soltflsem mondott és nem is mondhatott, mert kezét és lábát ósszekölözvla, ft satekórbe hányat fek\'jettók, nem láthatta a nyulat, csak Bz eget, czenkivü\' ajmyira össze volt törve, (Katonáné síekercéve\' ütötte a fejét, hogy az urát klszabadj?8« a kee közül) hogy Lélegzem is alig tudott, nemhogy kedvo lett volna ily módon figurázni.
Katona Pált Szegeden mcgor.oráilák. Egyik lábát levágták, megmenteni a-oab«n nem tudták, az operáció után csakhamar, május 22 én a kórházban meghalt.
| nóz* Sándort 1850 február 21ién Ítélték el. A cs. kir. állainügyós\'. súlyos vádbeszédérc Rózsa Sándor velője; Balázsy Antal válaszolt, hatalmasan lelépteti védöbcszédélen az enyhiUi körülmények ligyclembevé:clóro kérte a bíróságot.
Az Uólet kihirdetése ulán a tárgyalási termet megtidlő nagy szánni közönség hármas éljent kiállóit, amiéri * tárgyalást vezető elnök őket szigorban megrótta,
Rózta Sándor 1807-ben, a nagy po-iiilkai átalakulás cszlcndcnjóbcn ke-gyeln.ct kapótI. Nyugtalan vére azonban nem hagy la pihenni u legendás htrü betyárverért. 18Ö8-ban Szeged mellett megtámadott embereivel egy vona\'ol,
A konuáuy elikor a vers emel kapott rablók gyökoios kiirtására kormánybiztosként gróf Ráday Gedeont küldte ki, Akj nem sokat teketóriázott az el-siflporodott szegény legényekkel, hancni rövidesen Midet teremtett a4 Alföld nagj\' metropolisa: Siege<t város környékének íiláll közbiztonsjiga IckiuMÓ ben. Rózía Sándort c^pdába ejtve, letfoga\'ta éi « végered menyé ben 1872-ben é elfogytlglani fegyliázra itélt Ró-xsa Sándort Szamosujviirm száütlot-ták, itt ft\'onbaii már csuk (1 esztendeig birla ki. A szabadtevegőn Mnött puszták lia nem bírta ki a bőrtón levegőjét Soká\'í), ;
HufcUa után sokáig élt a nép lcll<é-bon emléke. Szállóigévé, példabcstéddí pvaf-ták « nevét. Ma is, ha, vatiki v». «ini olyan dolgot követ ei, ami nrint jogtalanság nz oroszuk félreisnierhe-tetien jeleit viseli magán, gyakorta hftTliuk a cselekmény minősítésénél a civil közvélemény megállapításai <A IU: — Rézsft Sándori.... És ebien a s/ól»aii l^jnnc van ennek n bátor és erőszakos rablóvezérnek egész lem-perair.eiilxuno. Vainliogyau ugy msnt ál a köztudatba ennek n zsiványnak &i emléke, mini egy kcllo.netkii, do még f.e.n viss.\'atasziló momeutian1- A* akkori idők közigazgatása, pandurvi-\'.áoa, a jobbágyság áldatlan hctycte szinte önmaga lermeile ki ezeket " szegénylegény tipnsokat. S mi s0™ termés élesebb, hogy ezek közölt nem egynek sikerült .európai, hírnévre is vergődnie. Rózsa Sándor nc\\e — 11087 spet\'iá-isao fejezzem kl magam — a uniU század bűnügyi krónikájában vo-zérszetojiiel játszik...
Azóta elcjjcndosüllck a tiszöparli nádasok, ki ls irUjtUik okot, de. a Iccsa-peJásűk után még sokáig ott kedngeU fe\'.o\'lük a-, alkonyatok csöndjében, a* O\'-üslfényü holdvilágos esték sejtelmes óráiban a kótpisztolyos Rózsa Sándor betyáros alakjának legendás emléke.
(Vége.)
I94Q, február 3
KÖNYV VÁSÁR
nagy árleszállítással l
Legjobb könyvek
fillérekért
A VII. osztály
A nagykanizsai plíirisla gúnnázium hagyományos farsangi előadás üvv ly elmaradt, hogy ás idén annál melegebb sikerl lio-ZMi a iend<LŐségn«k, A tornaterem zsúfolásig megtelt közön: é \'gel, OU voliak « város lársadníair éleiének ve elől, papok, katonák, [wlgáriak egyaránt. A« évszázados piarista neveTő munka IriinU megbecsülés és háló belélVődóU már a kanizsai 1 Ikekbe. A ma;ö ewWMI virágzó városai fejlődött, majd Irianonl sorsát ói a-. uj idők próbáját is méltósággal, töreHen magyar éle\'kedv.ej viselő városnak minden kövéből sugár i\'í az cat plaris. ta nevetés\'emléke, letlerős koréiéti \\e--.e\'őké, szorgos polgárok ajkoló, gja a. pite munkáját!, kiknek családi ha. Románjukban él ai öreg íntézjot szelleme. Et a szollem hozza öss;|b min-Ccn évl»:i a város SíJncjavát, a köil-é\'et meza\'lröl, a társasaiét kö:eiből, a lis/lcs jjoigári munka minden területéről. S et igy Volt hiánytalanul ma is, amikor pedig sok téren erősen inegc.\'apjnnt ft kniiizsnUk érdeklödé*\' és s.-ómkozó kedve-. iíz a j-.\'!cnsóg n piaristák farsangi rendezését órintellc-ifűi fagyta.
A mosói első fel-1 nia^\'tr népttat-bem\\t!ftló volt. A gimnázium éi.ckknra Balogh [jOjos tanár ügyszeretet és liozxáér\'ést mulató vozolósé,vei kutön-bfiző magyar vtdékok katona-nótáit, aálas élelkópcU ós vidám balladáit énekelte megérdemel len liatalmas sí-kerrd. , |
\'Következett g képben .A VII. osztály- c. vidám, do komoly tanulságokat tartalmazó diáktörtéiwt, amelyt\'t llobay Józíeí tM» luiszonketteii. c, ifjusájd regényéitől liarl" luiván i;;fl\'-galó irt, A s\'inpadra Viriént ftlfllte. tós szcenikai, technikai ós irodalmi megoldása egyaránt pompásan sikerűit és BarLa István szakavatott írót tehet-sé^-ót csillogtatta meg minden •jeleneiében. Az ő munkája volt a színpadi rendezés is, egyik-másik jetenote kitűnően levegős, élets erű beállításával nagy szinpadon is lic\'v\'ónó rendvzöi teljesítmény volt. Az- előadást jól őtt-sieválógatótt gondosan csttBPlt diák-. együttes vitte sikerre gördülékenyen, az é\'et sok igazi tnflnével. Ezt, 5lgy ilyen mesterkéletlea, tednte hangokkal Valóban cwik diákok tudták megját-A jól csengő prológol ós «z összekötő verseket n tftva\'lv i\'t órettSÓ. gMt p. Thewrcwk Aurél irta és a kis Makó Ivóránt ndla clö, aki eblnai a kedves, derűs szerepében IcgkiseW) Ós ennivalóan helyes\' sztárja volt az előadásnak. A darab főhőse Csikcjy Jóisef volt, komolyan, szépen, rokon-senvesen játszotta szerepét. A diák-tártak egyik jobb volt, mint a másik. Az osztály.jelenetek különösen s\'kcriil-tckl Krátky Tibor játékban, mozgásban könyed, sima fellópósóv.I, Mo¦ borai Sándor mozgékonyságával. Ha1"! derűjével, Iloványi Lehel a íliák-költő figurájában lévő humor alapos ós kitűnő kiaknázásávát, Strohinayor László ** ütődött Siml derűs, jó alaklUtsáVa), vi\'éz Bontzik Lajos az igazgatói tekin-táty sikerült rnegszemélyesitósével, Korács Jóisef az egyik lanár.sUorep nagy-
ZALAI KÖ2LÖNY
szerű megmintázásával, Göiav Sándor a másik l«nár stei«i> harsogó derült. Séfie\' okozóit utánzásaival, Szabó Ist. ván a pedellus mina ságos figurájával,
Horválli József a lelkiismeretei vívódó gyerek szép alakításával, Hajba Kálmán, Nemes (iyöTgy, pacsifscky József, Nádnssv Miklós, Rábai Kgoii, Mlnich Jó/scf,* Iládouti József. LcncS József, Szabó injos a többi, csupa e\'evon étet diáksioropbcíi voltak ró. s.ese. az előadás nagy és rnegérde.riell síkerének, (Kár, tiogj\' a színpadot az épület eme résiének álainkltása Során kisebbre mérelcztékl)
előadás után az uj fuiaíozó-helyhígek c\'ső nyilvános szereplée vo\'i. Micsoda büffő voUl És milyen löké\'elcs munkát vég/ctl a közönség ! Nem mamdt ott meg hírmondónak em egy fa\'nl. A nagy ostrom |
^tiány perc
és az Aspirín-toblotlók már halollak. i\'o|-fóiós ollón ovors és hotókony scaiüőo
AS PIRINK
bon deieknsan á\'tta helyét a büffó hölgy-gárdája, akik vafóban fáradságos nagy munkát végeztek. Pontban éjfélkor szétoszlott a jókedvű, kitűnően szórakozó társaság
A hófúvásban elgázolt a vonat egy házaspárt a Balaton-parton
Ihász Józsof leltei gazdásági ee-lód fe\'eségévei Fonyódon volt és estcfe\'é a sjiéken igyekeítek nz állomásra. Nom vetlek észie, hogy a hátuk mögött jön egy tehervonat. Megehető* nagy szél és hófúvás volt Fonyódnál, így b\'hetőfeg nem vették észie a vonalot, inftiy mindkettőjüket eiütöte. A férj valahogy fel-
állt, bement a bÉblto\'epi állomásra, hogy fegiíségct vigyen a felesé, ginek, kii körten egy héoke ve;e-löje é<zic\\Clt és bosz-illllotla a fonyódi á\'lomá-rn. Onnan haza szál. Ijíották LeHéic, ahol póróml kínlódás után meghalt. Ihász József élet-benmarAdá>a is kétséges.
Amerikai rokonnak se jö lenni
Elítélte a törvényszék a kölcsonkéró, de nemflzetö rokonokat
grdekcs és lanu\'ságos törvényszéki iiéet hang ott ei minap Kaposvárott.
A kis somogyi Ácsa községbői köre: kél évtizeddel ezelőtt khiíno\'orolt Ameilkűba Pongrác* István. Qdahjl nagy karért c-slnáU: -clpögyáios lejt Ncwyork bán. Illh.-n meg cgy-szenc annyi \'ett a iok:)-na, hogy győzte SzátnoZ) tartani őket. Pougrácz István nieggazdagodása után valóságos jótevője tott n kis Ac a kötségnek. A falu leventéinek sportpályát éplUeíett és minden közérdekű vagy jótékony áldozatból bec.süei:ei kjvette n részéi. Közben többszőr járt Hihni, Ilyenkor a köl-c^önkérők, főkónt rokonolt, va\'óság-g.U clámsrollók kéréseikkel. Pongrácz pedig olyan ember, aki rem tud
r.emei mondoni Adott .mindenkinek, dű mindenkitől Írást is veit a kö<-e;öuőkrÖi.
M-ist attáií, mintegy fél esztendeje, megint Itthon van Pongrác* és Újpesten te\'epedett le. ,
Nagy volt n rokonok meg\'epelé:e, iimlkor Újpestről felszólító \'e;oe!,cl kaptak a kölcsönök visszafizetéseié Pers/c egyik aflm fizetett. Pongrác/ egy darabig tüiehncs volt, de aztán
a bírósághoz fordult. A kaposvád bir6ság et is mamsztalia a rokono. kid s miost mnr tmlásodfokon ft.\'le meg n törvényszék Pongrácz kö\\e. leiéfcit
Pongrácz pedig most van n legnagyobb gondban: - a pénzéi mag \\» ke\'lcr.e kapnia. Ha csak belc»?in fárad a do\'ogba és vissza nemmegy inkább Amerikába... |
Városi Mozgó <9> C«atBrt8ktAI vasárnapin I A legnagyobb sikert! magyar film!
.......w Békebeli BERCSÉNYI EHr
HUSZÁROK
FSssarepIfiki Szeleoxky Züm, Osorlo*. Makay Margit, Vaaxary Piri, Mihályfi, Sxilaaay Láaxló, Kökény Ilona é» Lalabár Árpád
Aktuális Hiradók 1 Elfla.lí.aul\'. htlkOznapokon 5, 7 ég 9 Arakor, vatir- ín Onnepnipokon 3, S, 7 és 9 Arakor.
Rövid hírek
BETILTOTTAK komVitnytendcIet-lei a beljía kommunista lapok ro«(f-jeicaísét. j |
SANGHAI je\'cntfs s«i|nt • Japán csapatok Nnnklngt6t 60 klloin^terrf) ísíakkewtrc clfoglíUttik FÜng-Vang városai fa ezzoi kb. 200.000 kihalt keltettek be. j
A TÖRÖKORSZÁGI fa\'tfengói 35.000 haloltat követelt. A hajléktai lanok száma 200.000. j
JASZO köz«g diszpolgáríví válaszolta \'I^elekj Pál mlnlar eielnököt, Jatoss Andor minisztert fa Gerinciy
Pál jászovárl príposlot.
Székrekedés
t virt bstiennyttl. Ennafe ba\\eK Hvaokor Ónnak le
SVÉDORSZÁG nz uj háborúban eddin 31 hajót vesztett 60.000 tonna lartflíomma\'. A svéd matrózok közül 205 vesztelte étetél. " |*"
ÖTÖSIKREK szü\'eitek Kairóban. Fgy pék\'egény flatai feleségo lepte meg férjét az öt kis leány-csecscmő-vet. Az anya és n csocsentök egészségesek.
KANADA 1911 év végéig 15 hajót épjttct, amelyek a lengeraml(járók eipuszijiására alkalmas lőfegyverekkei is ei lesznek látva. j
ANGLIA február 26-én bcverel! a nyiíri Időszámítást. ; ,
ESS ÉNBEN a nem«HÍ színházban előadták VÖrö-sniarll Csongor és Tündéjét. i
UJ ZEELAND B0O0 font ster\'lngCt szayozott meg a finnek megsegítés sére. I , . . ,
Felhívási
Felhívom a Nagykanizsán lakó szenfgyörgyvári hegybirtokosokat, hogy a földművelésügyi miniszter állal gyári áron biztosítóit rézgálic-frényiésüket folyó hó 5-lg a hegy-elnökségnél Somogyszentmiklóson Jetenisék be.
Hegyalnökség.
— Naptár: Február 8. azombst. Rom. kst. )t. lá/\'i pk. — Protestáns Balázs.— lar. Sabat hó 24. — Február 4. vasára. Rom. kat Farsang v. Protestáns Báhel. Isr. Sabat hó ző.
flSfltartfŐ nyitva reggoi « órátíl esés ü óréie rbátffi nwrda, péntek dSloma kedduo egéaz oap nőknek).
— (Szeatstgimádát ¦ kdrház-klpolaábati)
A kórház kápolnájában holnap, vasárnap egész h*p, hétfőn ői kedden pedig dói után -i órátóí szenlsógimátlás lesz. Mindhárom este féP 7 órflkor srenUieszódek is lösznek, amelyeket Longauer Iimo, Orbán József és őr, Tersztenyák László mondanak,
— (A. C. gyűlések Zalában)
¦ A pacsai esperest kerület papsága és világi vozotöi zaiíuipátilxm nagy-slkefü gyűlést tartottak, wache Ernő feisőrajki esperes plébános ismertette a világi üpostolkodás fontobS.ígát. Arató Sándor nilanpáti vexotöjegyxő a kathohkus ónémet reíébresrtéáéröl ás a katho\'tkns összefogásról beszélt, inig Ambrus János kahidal srakiskohii igazgató a világi apostolkodás gyakor-lati ulniuUilójával szolgált, —¦ Hasonló gyűlés volt z^nbércu is. "Itt a mla-srentgrótí espcresj, kerület papsága és WpBtőí gyúltok össze. Schneilcr Jenő espcrvs a vallás köz- és magánügyéről, dr, Horváth József főjegyző a vallás Örök időszerűségéről, MangÜár Károly Krisztusról, Kovács József plébános pedig a faluvöietök összefogásarói tartott aiőadástj
Uradalmaktól m
tűzifát vásárol
H andai Béla fakerea-kedő, Barcs.
Ajanlatok:
Bod.pc.t, V., Vfal ul g. olmre.
— (Elmarad a Credo elöabán)
Farsang vasámapjóra való tekintetűt a Credo fóríicgy«úlot óllal lendCiClt Ismcioltírjcsxtö elíladils holnap délután elmsuad, ¦ (:), i
- (Eljagyiés)
Itosönborgor Márton eljegyezte S\'elner Rózsikat Nagykanizsán. (Minden külön értesítés htSyctl.)
Kiessük u éhező madarakat!
— (A Credo teaestje)
A nagykanizsai Credo tagjai éx hoz-Ká\'artozöi részérő február :i-án es\'.e 8
órai kezdettel 0 plébánia fehértermébcía ¦icaestélyt rendet kedves családi műsor ral, hogy az együvélariozás érzését még jobban kimélyítse. Minden Ct*do-1*3 ott legyen! (:)
— Margitszigeti Palatínus Hotel ét Szanatórium. - Ménekéit téli érek. Néitutasoknak különleges kedvezmény.
— (Oltáregyesüleli tea)
\' A nagj\'kanifsat Oltáregyeaíd-\'t is ki-TOii restét a farsangi mulatságból. \'Február 4-én est: 7 órakor tea oslóit reuciez a feli érte. emben, ár»Wy*fi szL vesén lá\'ja a,. egyesültet tagjait és hntzálartozöit. Kellemes Biórako résről az elnökség gondoskodik. (í)
— B«t*>ftóátm4sBMk*t tftMuiaa Rica nalaéen vétatkéayazer nélMU. KeotWIe
isstsaasssMa
zumi, «anwv
HMD. február 3.
F
ál ÓS lábra legnagyobb gonddal kenitek
gyógyclpőt W** *W
.f.itb.l-lér I,
(Folytatta oz 1, oldalról)
knár a" | ; t . i
angol ea amarlkal ropöHg*-pak Is Ozembelopt.k
es sjktíriel bombázlak az orosz á\'lá-sokut ós támaszpontokat. , [
Moszkva, febiuár 3 A leningrádi Katonai körMt pnJ ¦ancsnoksógánnk je-\'entese izcrtnt különösebb esemíny nincs, a légl-
Iwdcro folytatta « finn Ka\'onal pon-lok bombá«á>At. |
UJ azovjst parancanok a Ilim tronlon
PárU. fobraór 3.
Ugy ludják, hogy a finnországi lzov]e haderő uj parancinokául Budiéul) marsall!, a szovjet egyik kl-tllnö tábornokát nevezték ki.
pezsgők, likörök,
pálinkák
iegotoióbb beválárliil balja
TEÜTSÖH GUSZTÁV
fűszer* és csemege-osztálya.
(Fenyves — kisközség szeretne lenni)
ba\'aton fenyvesi villatulajdonosok, akik közt sok kanizsai is van, már régéin sreietuók, ha a fürdőtelep kla. kö/séggó alakulna át. A leendő kiskés-séff kőiIsógvetóiét már el ls készítették fis a mozgalom vezetői a tervekről rövidesen a lelcktitlaj<!onosoknt érle-dtik, Ugyancsak sikerrel járt az iskolaépítés! moígalom is, inert "z álilaiusegéiy meg-i\'iU: eh és «z első fagymentes hónap, bftii megkezdik végtv n balatonfenyve.d isko\'a épilését. Az iskolában minden *$*>- és Cuinepnapon szentmiaj is \'¦L»,
— (Elítélték a „hAztulajdonos* szökevényt)
Nemrég megírtuk, hogy Mogyorósi Béla voR kaposvári tisttviaetóT erdélyi mcuakü\'tnck adva ki magát 25.000 pengőért <megvett. egy házat, do k s-enödé* magkölésc utác aa eladótól kért kölcsön 20 pengőt, hogy Pestre utazhasson a pénsé/t. A csalót, aki román katonastókavény voh, Mecsek-siftbo\'cson oífogták. A kaposvári járásbíróság most jogerősen 14 napi fogháav bü»latésr« iléJte.
RENAISSANCE PENSIÔ
Az ön otthoni már érek óta Budapeiton a
BUDAFEST arivaeva. a BalvárasbaM i IV., IcAnyl-Htoa II.
Minden izobiban tökéletei komfort: hldef-melM foWóvlz, központi Ifités, tigas lársaa-belylségek. — BIsoraTtfu kcnyUjiban IdTsnatra diéta. — Éjjel és nappal litt — Fürdí-izobásippiirtemenlík — Olcsó ir«k,~ Hosszabb taitózkodá»nil engedmény —Buda-pestnek mujdntm »alara«onyi lulóbuix- ta villamoitonalaa kizvetlea közelban éll^neg
(Tragikus haláleset)
történ t minap * barcsi Vonaton-Barocsai Miliálynó 3i éves nagváliás-pnszlai asszony testvéro kíséretében Kaposvárra igyekezett, Útközben pa-* noszkodolt, hogy a világosság bántja a sietnél, ezért lefeküdt és nÖYére egy kendőt terített arcára, hogy piiienjen. Mire a vonat megérkezett, hiába szóltak Barocsainéliox, nem mozdult. Mar haVt volt. Mint inogáliapüoliák, a fiatalasszony halálát liashártyagj-uUa. dás okozta, ;
Taffat raha 780 pangd. Sakfite.
Budapesti Svábhegyi Majestlof ez üdülök klrélya, nászutasok pa-radloeoma. Közvetlenül a fogaskerekű megAllónál.
— Tokiatt* m*x e Kopstoln Bútoráruház állandó butorklállltását ízléses ée olocó t)-iteroka( kedvező flzetéei tel tótelokkel vásárolhat.
JaiiMi, ím tonimi\'
ÉRTESÍTÉS I Tlntel.ltel érl.ilt.m a naiyérdemll kOiOnrtsot, bogy
EiíiHiiHIi 17. sí. liait.
Szlvoa parltogást kôrve, teljes tiszteié ttel
Király Sándor sütőmester.
FELHÍVÁSI
Ai 1862-btn alakult
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
mini az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja
Iliül. Január lén nyitotta mtg
lUi Inti öeii iiMtit
Egy hell-betélre haUaddat 1 P n**. tandil, de jegyezhető egy könyvra több heti-betét Is.
A heti-belét 3 évre szól. da kivánitri bármely év vegén elszámolható.
KölesSuökot adunk tagjainknak bekobe-lezésre, éitékpaplrra, vagy kezesaíttre.
Takarékl>«Utakat a legjobban kamiloi-tttunk.v
Jegyezhetők 40 pangta Islatrémk U,
amelyek eHenértéke azonnal, vagy negytd-évi 10 penjtős réazletekban (IzetfielÓ.
AHj0j.iAluiiSt|i!milt!S29iilltiil
mint az Országos Központi Hitelszövctktzet tagja ixaagatáaiga Uwagory nl 7. dr. Rapoch-hiz
ASTORIA
4a
PALACE
SZÁLLODÁK
komfortja ISMIataa,
•llttáaa kltiinit, m* irai méraikaltck.
a STORIA éttarmébsn FELLEGI TERI
énekel.
tâsci m
III
BIZTOS
l SSSSkséoyt csak ugy ér d, : ka Wrdetéaeit a naponta r pMdAnyban mtg-tsaazevidéken [set ZALAI KÖZLÖNY bea adja fd. KUdéhivatal Pési rkíaz udvarban ) Tel. 78.
}Btas)e,S tarjáét
: 0.2ÂLAI UÖZLÖrf/
EZT
IfriO február 3.
HOTEL OORVISg
BUDAPEST 1410
VIII., lMKM>y-l. 14. NlMZttl SzlBháinil Családi wilioda a várai Bdvébaii. Újonnan bertadexve, köipontl fű-tél, Wdeg-nwleg folyóvíz.
Egyágyas ixoba P**—, kétágyas P 8\'—
Veszélyben Nagykanizsa gyümölcstermelése (Hozzáazólis)
Igen tisztelt FöszKrkcsztő UH
S/-ivcskcdjilk kéiOm a Zalai Közlöny öiUnapl sz;bnáb\'an tnisgjtílcnt: »Veszdiyben Nagykanizsa váios gyü-juöicstennc\'vsc* c. kö\'..\'esnie nyben fog iaUakhoz az alábbi hozzászólásnak bec^s lápjában he\'yei. adni. |
Nagyon eihiszejii, h >gy nincs :l város terültén gyümölcsös, . mely pajzstetvek áltat fertőzött no lenne, irrrert <az én fiatal, gondban keiéit kertjeimben is előfordul és csak nehezen tudom rnegakadátyozni e\'sza-porodásufcd. E?ek után feltehető, hogy aZ utcák és köztetek fái is fertőzöttek. Hogy a kaliforniai pajzs-(elvekiick néhány éve történt bt\'-hurcoiáía után már ennybe jutottunk, annak okai elsősorban azok a keiltu\'ajdomisok, akik nem hallgattak az intő szóm s a s/akértőlt tanácsaira. S mivel ilyenek, -sajnos, sokm vannak, tnssan kedvükéi v^ss-tik azok a kerlfcjlujd mosok is, akik fáik;tt eddig gondosan ke»!ték, inert a gond\'>z^thin szomszéd kertek folytonosan ferlözik fáikat s védekezésük e edményte\'en marad.
A pajzstetvek irtására teendő ai. dikális intézkedés nem türhot halasztást, de a város tcrü\'eténck zá" alá vétele és a védekezésnek hatósági uton való végrehajtása teon;©; kiadástöbbletet róna a város kö. íönségéte, amit oKvettenü1 el kell kerülni. Tudom, h>gy városát szerelő poigármCsierünk nemcsak a város tekintélye, hanem a telektulajdonosok anyagi érdekeinek\' megvédéséért Is mindent el fog követni, hogy a zár alá vélei veszélyét eihá-dtsa, alkálimat szerezve ezzel arra, hogy ugy a város, valamint a te\'ek\'-tu\'ajdonosok a sokkal költséga;cbb hatósági beavatkozás nélkül végezhessék el a szükséges munkálatokat.
A védekezésitek azonban meg kell történne. Véleményem szerint eZ csak ugy lehei olcsó és eredményes, ha a permetezéshez szükséges anyag egyszertta szcieztetnék ljjsa szükséi ges munkálatokat - keUfl ellenőrzés mellett - a város egész területén kiképzett munkások végíJznéK 8 a #H merüU költségeket azután a immka-időés felhasznált anyag alapjánmegosztva, arányosan viselnék a város, iüetve a teleJtfuiajdonosok. Közepe nagyságú fát véve átlagul, egy-ejgy fa keaciése n«m kerülhet többe s^ándtósom szerint 1-2 kg. gyümölcs áránál. Ilyen csekély költsé-K-t bizonyára senki sem fog sajnálni, tudva azt, hogy cfsak igy mentheti meg fáit a biztos pusztulástól.
Soraim közléséért Főszerkesztő Urnák köszönetet mondva, i |
vagyok tisztelettel: Zs. J.
ZALAI KÖSLtÖNY
KeiÉB iiriiázba
Raktáron levő összes
hálók, ebédlök.
kombinált berendezések, kárpitos árukat
Ilii oloo leszállítóit árban raliul.
Használja li e kedvező alkalmat II
Legújabb typutu
Orion, Telefunken,
Philips, Standard, Eka
Rádió készülék
Csere Részletfizetési kedvezmény
A „MéprArJIó" eladási helye
Szabó Antal, nmo,
FŐ-ut SS. szám.
jLa^UuMlAl1uVYW*\'J*|.ri\'*\'*11Jir\'iriri"iri^ri*r^i^**^**"fc"rV^^rVYVYVlfyv^
Páratlan kedveznény s Zalai Közlöny oItssóIbsE
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Padmanlozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kótnlink, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi futos, telelőn, tilt stb.)
berendezett ragyegó tiszta szobáit. A százalékéi kedvezmény Igizelvány alapján veheti Igéajibe, melyet a Zalai Ketloey kUdeHvehila állit ki a jelentkwe elvasék remire.
,4 botor l-ben"
i» ágy, járóka, pólyásó; a modern gyermeknev«lé« nil-ktttöxhetetlea bútora. Megtekinthető Nagykanlraán az Orfs., St#f*aU Gysrmskvéáa B»öv«toígen, lírzBÓbüt-tér 1 H,
Megrendelhető Sitoehá UtváMnál Sugár-ut 26. az. alatt
IillkHliutMttl Sititai Kllilil
MENETRENDJE
érvényes 1839. október B {ól.
H»oul*lt«!»*a
Vfliutllloöiíira Erzsébet-térte
«50 8« |
700 fiS l!M IS» S «= > a ¦ 3
14-HO 15» ie-oo 20\'00 i] l1 Hl >
íl, *»t*nyel mtme»tre»nd
UIm,M1 k). 8-41 tfcg^nh.faérind. 14-18 iíls jW.lu L i a íftt. 7S8
A letenyel klr. l&ráablróaág, mint tefekkOnyvI batóaágtól.
7252/1030. tk. az. \\
Árverési hirdetmény-kivonat.
Utenyel Takarékpénztár Rt végrshalU-ténak Uombos Ferenc nagybajomi lakot végrehajtást uenvedö ellen Indított végrehajtási Ügyében a tkvi hdótád a végre-tia|liil árveréit 200 P tőkekövetelés él jArulékal behajtass végett a Mirócz községben fekvő 8 s rnsráczl 15. aztjkvl 211, hiszu szőlő, tót éi pincének ¦ rnarAcu hegyen B 20., 39. a\'stH Dletőségén 90 P, aa a. o. 111, sstjkvl 271. taiszu KÖlő, rét. pince a maroczl hegyen !\'«. 14, 23, alatti illelöjégekte 140 P, as u. o. 138. MtM 313, tiratu siőlrj és pincének a marocl hegyen B. 6., 12. slfllli Illetőségekre 110 P, aa u o. 149 ailjkvi ICfi, tnain rétnek as Aliéiétben B. fl és 22. Illet 240 P. az u. a 161. ixljkvi 867c. htwu izAnt^nak a Ke-lékbtlhlbrn B 35 alHiI Illetőségére 70 P. ai u. o 191 aztjkvl 195/2. hrszu sxéntó-nak éa legelőnek a Honwuhegyháton B. II. alatif IlIctÓsŐRÖrc 210 P. a aicntador-jAnl 118. azljkvl 261. hnuu aifilöuek él rétnek a Bertalan hegyen B. 7. alatti illetőségére 150 P kikiáltást árban elrendelte.
At éiverés nem érinti s maiócl 136. éa 161. sitjkvben C. 9. és C. 21. aUtt Bonotok Jánosai tutit. Czlgíny Rozi javára bekebéleiett holllglanl tusxonélvezeU logot.
A tkvi hatóság az Arveréanek Maroc kozséxbáránát mcRtailáíáfa 1940 évi febr. hö 21. napjának délután 3 óráját ma|d lolytatolag Sienladotján kCiséRháiinit megtartására 1940, évi febr. hé 21. napjának délután 6 Óráját iDil kl éa sx árverési (leltéleket be 18811 LX. t-c. 150. tj-a atapján megállapítja.
I. Az árvetés alá cső Ingatlanokat a kikiáltási ár kélharnudánal alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 iXLI. t-c 26. §)
Bánatpénz a kikiáltási Ar lOVo-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi o/o-ára kell klegetzltenl.
Letenye, 1939. évi nov. hó 7. napján. Dr. Csík László s. k. klr. jbfro.
A kiadmány hiteléül: Balassa B. k. W Uiak8nrrr.nl*.
7047
ZALAI KÖM.ÖNY
A Menyei klr. UrásblrdUg, mint telekkönyvi hatóság.
«239/1939. tk. K.
hm llÉfifeHInai.
Angol Magyar Bank Rt. végreníjlatériak Kinlztal kivinni sz. Oprovciin Anna, Vlailct Józsefné sí. Oprovcsán Roiálla, Viflsíct litvánná sí. Oprovctán Mária, Batta Sándorné n. Oprovctán Katalin sííííjíiiliíul, Hidak Mfhályae az. Oprov-caá» Borbála semjénházal lakoiok végre-bajtlit szenvedők ellen Indított végrehal-táat Dgyében a tkvt hatásig a végrehajtást árveréit 2384 P lőkekftvettlét és Jár. be-haltita végett a Semjénháza és Molnári községben fekve s a lemjénhüal 160. tjkvl 200/a. hrazu szánténak a Malom fölölti dülöbtn B. 10. alatti lllelótégére .150 P,.tzu u. 856. tlkvi 214/s. hrtiu szántéra a Malom mezei dtllfiben ISO P, az u. o. 857. tjkvl 281/d. hrszu szántóra a Ma\'um ÍÖimil dtllébtr. 230 P, M U. o. 857. tjkvl 311/c. hmu tálra a Malom fölötti dUlőbeu 30 P, az u. 0. 857. tjkvl 851/b. Iiriíii szántéra a Szcleit\'l dűlőben 200 P, az u. o. 857. tjkvl 938/a. hrszu az<nt<Va a Lo«c«ákl dűlőben 80 P, aa u. o. 857 tjkvl 938/b. hrazu izintóra a lot-caákl dűlőben 80 P, az u. o. B\' 0. tjkvl 432/a. hrszu rétre a Ktakutt dülíben 150 P, az u. o. 812. tjkvl 620/a. hrsm szántóra as Ibriké meiöl dűlőben 70 P, az u. a 852 tlkvi 1059/a hrszu szántóra a Loi-csáki vatry Cser alatti dűlőben 80 P, az u. o. 852. tlkvi 545/a. hrszu szintóra a Lóberes dűlőben 25 P, az u. o, 852. tjkvl 545/b. hrszu siánlóra a Lóheréi dűlőben 29 P. az a. o. 854. tjkvl 992/a. hrszu szintért a Losciákl vagy Citr alatt1 dűlőben 180 P, az u. o. 858 tjkvl 1185/d. hrtzu rétre a Lotctiki vagy Cier alatti dűlőben 40 P, az u. o. 852. tlkvi 610. hrazu sián lóin az Ibrlkó mező dűlőben 160 P, az u. o. 328 tjkvl 877. hrszu alánlóra a Szeleslel dűlőben 500 P, az n. o. 369. tjkvl 1150/1. hrszu télre a Halaai téiílavelője mehet il dűlőben 180 P, az u. 0. 221. tjkvl 287/b, hraau szántóra a Ma-lomWöttl dűlőben 360 P, az u. o. 859. tlkvi 183. hmu alantéra s MatomhVolil dűlőben 120 P, a molnári 1075. tjkvl 1047. hritu szántára az Irtás dűlőben 360 P, a molnári 1074. tjkvl 1048. hrszu aiántéra az írtál dűlőben 360 P kikiáltási árban elrendelte.
A telekkönyvi hatótág az árverésnek Semjénháza Icöziéghizánil megtartására 1940. évi február hó 19. napjának délután 3 óráját, majd folytatólag Molnári köiteg házánál mcKtartáiita határnapul 1940. évi február hó 19. napjának délután B óráját tűzi ki és ti árveréil feltételeket az 11381! IX t.-c. 150. §n alapján megállapítja.
Az árveréfl feilételík a hivalaloa órák alatta tkvt hatóságnál (Lttenye, Kotiulh Lsjos-u. 67. ír, 10 ajtó). Semjénháza él Molnári község elöljáróságánál tekinthetek meg. (1881: LX. t.-c 147.6 g) pont).
A tkví hutáiig elrendelt, hogy a tkvi Iroda az árverés elrendelései a aemlén-házil 160, 856, 500, 852, 854, 858, 853, 328, 369. 221, 859. molnári 1075. éi 1074. sz. tjkvben jegyezze fel.
A ikvi hatóság e hirdetmény egy példányát klfűggeiztéi, egy példányát pedig az árveiétl féltélelek mtgleklrtthetéie végett Semjénháza éi Molnári köisegek elöljáróságának, továbbá egy-egy peTdinyát iza-bályizerü kcszététel végeit Pelrlvente, Murakeiettlur, Tólszentnáiton, Tétazerda-hely köziégek elöljáróságának megkűldf, vérű! az árvcríel hirdetmény törvényszerű klvoaalát a Zalai Közlöny c. helyi lapban egyiieri közzététel végeit a végre-baj.atő képmelfllének kiadja. (1881 :LX, t-c. 152.fi.; 1908 :XU t.-c. 23. §.) Az árveréil fellételek a következők; Az árverés alá eső Ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :XLI. t-c. 26. §)
l.Az árverés alá kerülő Ingatlant, ha «¦ áiveréa raeglartáuát dr, Csempén Dénes ciallakozott végrehajtató kéri, a kikiáltási ár 86 itázalékánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5610/1031. M. E. «. rend. 2!. §-n)
Bánatpénz a klfaiálláil ár l<p>a, amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 0/o-ára kell Uegészflcnl.
Letrnye, 1039. évi tzept. hó 20. napján. Dr. Csík László s. k. klr. Ibiié.
A kiadmány hiteléül: Hanzsallfs s. k. Kl uatkkOBjyv«»ií.
Ewnaj(uik)||iviuu nkl a helyi koroskedőknél I párosoknál szerezze bel I
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
QRÁVAVÖLGYI.nél
Sugár-ut 2.
HfrdBSScii o ZoIdI Közlönyben
a zalai közlöny menetrendje
Érvényatti 184U. január 21-tBI.
gaiíylwnlüiiu állomásra árkoló é» u ouum Induló vonatokról.
NaxyknniiMi—Budapest dili p. a.
Avoaat neme Ki.lr.l-riiu K»ilk.l n Ifk. Irk. Bpwtr. Irk.liV "lui A vonal neme Kpiitrll UI.1 B«Ur Ind, KMrtMy„K».>nl rll U.IJ ra Irk.
13471 Slnautó 3.42 510 5-37 124» Motor T 510 5-50 7-24
iao7 0/Y. 607 650 7-22 10-24 1202 Oyv. 7-22 10O9 IO-M 11-22
1211 Szem. v 14-15 15-40 K-12 20-48 1212 Szem. v. 602 11 10 11-10 1303
III 1.1 Motor v. 15-50 1717 — — 1241\' Molor v. _ 16D8 16-48 1804
12411 Motor T. 17-15 10-53 1940 — 1208 Oyv. 10-55 22-45 23-05 2358
1201 Oyv. 18-41 19.40 1053 22 40
Jegyzat. 1 A 224</a az. vonat 1939. október hó 8-tól 1940. május hó 18-ig csak vasárnapokon közlekedik. (1939. dacember hó 24. helyett 26-án, 1940. március 24 helyett 26-én, 31. helyett Április hó I-én, május 12 helyed 13-án közlekedik.
» Az 1241 iz. vonat Nagykanizsa—Balalonboglarlg raponta csak 1939. november hó 15-ig bezárólag és 1940. március hó 15-től kezdve közlekedik. 1939. novembar 16-tól 1940. múreius ho li ig Balatonboglárig csak kedden és csütörtökön közlekedik.
i Az 1240 sz. vonal Balatonszentgyörgy— Balalonboglár között 1939. november hó 16 tói 1940. március hó 14 lg csak szerdán éi pénteken, Balaton ize ntgyörgy—Nagykanizsa kőzött naponta, a többi napokon, vagyis 1939. október hó (Mól november hó I5-Ig éa 1940. március hó 15-tól május hó 18-ig naponta Balatonszentgyörgytől közlskedik. * Nagykanizsa-Székesfehérvár között közlekedik.
Nagykanizsa—Szombathely—Sopron
K.nlf.1 1 rlllsd. 1 :,.t*i. l(Gio.b.l-Irk. |;h.lji.l.k Iiirorti fck. Saeroo-j Ml M.
1412 Sz. v. 4 57 645 7-17 _ 1447\' Molor
1442 Motor 7-27 903 9-50 _ 1417 Sz.v. 580
14441 Motor 1359 15-26 — _ 1423 Sz.v.
1416 Sz. V. 15-55 17-36 1810 20HI4 1411 Sz.v. 1925
1428 Szv. 20-26 21-46 22-36 .
Közvetle. jArat NigykanlzM-Zalaegerszeg közölt.
Nagykanizsa—Barcs—Pia
GmKC I EOS, II ESÉS
MhrLjijJ I«
7-25 13-40 2107
5-35 8-15 14-18
22 00
715 03T 1541 23 26
«.Ok«.l- rie...
í.irlf IM Irk.
2420 Sz,v. S-05 \' e Sí Sol
2414 St.v. 1354 1611 1748
2418 Sz. V. 2018 »216 006
Nauykanlzsa—Murakeresztur—Ttleszl
Piatii Btrcdl
l«t
_ TJH
1204 1342
18-16 2004
TStT
! ÍHlllillJ II w- Hová?
1292 1202 1206 uyors Vegyes Oy ora Vegyes 1 024 6-40 11-33 13-10 Inette Roma M.-Ksresztur Tritile Roma M.-Keresztúr
I Honnan ? I ^g*
IMjluyora ] Trieste Ro" a I B3C 1201 Oyora Tritile Roma I 1821 1205 Vegyw JM-Kerwztur I 1232
1^40. február 3
ÁLLÁS
ITgénaia.éoa>» Jómodoni urlleány vidéki urtctaládhox gyermekek mellé keiaaleftk Clm a kladóhlvalatban. 1^4
Pfital megbízható Iparcwegéd elmenne Irodassolaal vigy éhei hasonló állái. ba óvadékkal Cím a kiadóban. so-í
Ogyes satamsiwy-kihord ót felvesz Ko/árs pék Petötl-ut 0. 2^
¦•Járdnfll azonnal felveszek. Sre. raere-utcs 8/s. 254
_ADÁS VÉTEL
Agytól!*!, használtat Is, állandóin vásárolok. Rilicher Mátyás, Klrály-utca 35 Dlszpárnák löltéie. 6
Különböző elsőrendű faját ma és liba-hui kiphaló KInJziy utca 15 Weli>rté. 81
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉO
MégymaccihAB 0i»zkoni(ortos családi\' háa aa öiizes mcllékhelylségtkktl május hé l-re kiadő. Sugár ut 62. u. 140
Két nagy utcai és 1 nagy udriri szobából átló utoal Ssujáratu, hodáiak ii kiválóan alkaltnas ttatltithalrlaéi 1940. augutztui ¦ 1-ére falad* Csengery-ut 4. *s. hasban. Érdeklődni lehet a Náptaki-rákpénalár Rt-aál". 190
Kiadd kítszobi konyhán, tőszóba, előnoba konyhás lakát, koci\'silu, Utálié, lerláiólak éi kert. Ugyanott bútorok, hlt-tartáii cikkek eladók. Bálhory-u. 8. 212
K«Hlsaiab*« éi egy dlusbAa U.
kái május 1-ra kiadók. Dettiseli, Deák-tér.
_ 221
Egyiiobát elöőizobáa urllakáa kiadó májúi eliejérc. Eötvös-tér 14. 258
Lvtliedek Óta fMarvoal randalO-nak használt helyiség, Király-utca 34. sz. alatt, megüresedik és május 1-é.e kiadó. Kilmánbink. 257
MégyauKtibAa összkomfortos laiís május 1-ére kiadó. Dukált, Rozgonyl-utca 5. 3
StattSauiabAai udvari és háromizobás utcai lakát május 1-ére kiadó. SíéchenW-tér 4. 256
HáromsasbAs utcai vlzvezetékea Ilkái málus elsejére kiadó. József iöher-ceg ut 87. 257
Zrínyi Miklós-utca 40/a. itámu házbm kétamabAa lakáa kiadó. Bőveb>t Márti gyégyszartárban. 250
HAramattabéa tQrdöszobái migán-ház nagy gyüTÖlciösiel május hó 1 éte kiadó. Clm a kiadóhivatalban. 261
öiukoiufoffos háraiM" és kéteae*
bán lakások kiadók. Bővebbet KJiIaludy-utca 20. 259
Hdromaxabáa utcai lakát khdó. Sugár-ut 14. Bővebbet a kiadóban. 239
HÁZ fiS INGATLAN
Több adómentes magán- és bérházai, házhelyet, szőlőt ét földeket bSavc-llt Papp. Teleki ut 8. 3001
Autótaxi— Bara¦ tó szolid árban kényelmet;.autók, megrendelhetők. Kaul-mtnn Manó. TeWonáiromii 222. 2t*
Elwaastatt egy barna aklaüutka pénteken estefelé a (öpoiián. Kérjük a benule-tet megtalálót, hogy Jutalom ellenében adja lc ülMíioit portásánál, Vár-ut 8.
ZALAI ITÖZLÖNY
POLITIKAI NAPtUkP. Kiadja: „Kiisazdaiág.R. T. Micykaftlili". Pelelóa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott! a „Köjgaidaaátjl R. T. NtfykanliiaH
iiy.ü.iu.1 jtiliari Hajykanlzii.ifi, (Nyomdáért,feleli Zalai Káraly.)
801 Évfolyam 28. szétn. Nagykanizsa, 1940. február 5. hétfő
¦WIMI1IIIIII Im^MBMMÜMM^,^ . |....J|frT|-Tr
Ara 12 «II.
ZALAI KÖZLÖNY
JfcgJdcaaBi mémtimt
títOátúraMt FM IV auaaaw
POLITIKAI NAPILAP
Felelfta szerkesztâ: Barbarita. Lajoa
KttttitWd ára: egr bem a peawó 44 fittér. ikwceiílAsésl (¦ kuulóhrntail telcfoau 78. a*.
Több, mint fele aliiró visszavonta a nagykanizsai petíciót
M08t már cs&k a petíció visszavonása kerül s közigazgatási bíróság elé
A nagykanizsai vátoszló\'e-ü\'et nüm dátuma egyiké volt az elámít váraizió%k óta ároknak, amelyek n legtöbb port verlek fel. A nyi\'us-je lö\'l bukását zajos pétidós mozgalom követte, Küíöiiféle eszközök igénybevételével 796 aláírást gyüj\'öi:ek 6&-sze a nyilasok, fűként a kerülőt községeiben. Elekből az fl\'áírásokbóll58 érvénytelen volt, maradt tfihál 737, míg mindig elegendő a petícióhoz.
Ez történt a választás ulánl tw&K első, nagy lendületű hajrájában, a mikor a kedélyek fclzaklatotKiga még tetőfokon volt
Közben azonban multak a hó^n-pok Ilovszky János havonta lenn jári - mint megígérte — a kerületben és a falvak népe megisn.e.ic a ii.egvíUasziot! képviselőt, megismerte tetlciejól. szótartását, befolyását. Ho. a városnak, hol a vidéknek egy-
egy negj ügyében járt el I\'ov&ky nagy eredményekké1\' i a Verülel jött- - ő az a kVpvl\'ctő. ukhc szüksége var ennek .íz évtizede elhanyagolt kerületnek Megismerte közben !a vidék a nyilas tábor önemésztő, kl C\'tiiye\' be\'ső bomlását, annak okait és n-.ŐdJEli is és lassan rájött, hogy a nyitiVok nem cs.ik a kanizsai man-dátuiiV veszitetlék el, hane.n a lu-laj-. is a saját lábuk alól...
így történt hogy máig 120-an, a kjk annak idején aláirtok a petíció\', vlsasavonták aláírásaikat. F;i ünő. hogy éppen azokból a községekből legtöbb a visszavont aláírás, amelyekben Tanosék partja a egtöbb szavazatot szerez\'e meg. Zalaszont-balázs például" teijes-eu visszavonult a pelleiótó\', Murakere^ztuf, Szépének is erősen képviseSe van a\' visszavont aláírások között.
A Magyar Élet Pártja kerütei s?*r vezfetének vezetősége most a több min*, fele visszavont átírást fe\'kü\'di n közigazgatási bíróságnak. Ezek ulán nem kétséges, hogy a kö=l;az-gafásJ bíróság kimondja a petíció megszüntetését s végre ebt.ca a z:i-vartalan munkára leginkább rászo. nitt kerü\'ctbeii h he\'yc állttal a po titikn nyugalma, u mondaton? v% teuága révén. ¦
Á pfclltló kö\'tségjlt |UetÓeg akő> Igatgetásl bíróságot illett a döntés Az utáltás vissza vonóit a törvény szerint köMségek nem terhelik.
Tnnos Dezső és vezérkara tegnap még Nagykanizsán járt, ds a terep visszahódilásérn vonatkozó minden klséifetOk eredmény\'* ci ma-a:!t Most már a törvény sem ad módot a visszáson\', aláírások megtámadására.
njTJljVUXlVXjrifu*iAiV^ "nr**!*!* ******** *****\'*\'*¦*"¦*\'***
A tBrSk külügyminiszter a belgrádi értékeseiét után ma a jugoszláv, holnap a bolgár kormánnyal tárgyai
Belgrád, február 5 A Balkán-konferencia ré^zí\\ev\'I tegnap elhagyták Belgrádot,A két-nnpos értekezletről kiadott hivatalos jelentés megállapítja, hogy a Balkán wövetbég tagállamainak érdeke Dét-keleleurópa békéjének fenntartása, ezért ;
UvolUrtJAk magukat a nemzetközi konfliktustól
és mli.dent elkövetr.ek, hogy a hí,-bonj ix terjedjen ki Európa c cn K* «éie. A külögymlniszteiek elhatároz; tdk, - mondja a továbbiakban a hivatalos közlemény - hogy a szövetig keretén fcelü\' - amely nem irányul egy hatalom el\'en .*em - mlín-dent elkövetnek a függetlenség és a nemzeti terü\'e\'ek védelme, a szosni-"édos államokkal való jószomszédi vlszonj továbbfejlesztése, valamint a gazdaság: kapcsolatok kimélyitése tekjn tetaen. A Balkán-szövetség alapszerződéséi ujabb hét évre meghosszabbították
*s jövő év januárjában Athénien ütnek össze újból.
A hivdaíos Jelentésnek meg.\'ce. ¦őtr. ugj-snezekje! mondta Cl"cnr-Markevic* jugoszláv és Qafencu román külügyminiszter szombat e>.e »z értcVez\'ete! záró vacsorán.
A külügyminiszterek kösüi Ga-tencu utazott e/ elsör.ek. Melaxasgö-fÖg é- Szaracsoglu tűrök külügyini-aiszie Cvetkovlce jugoszláv ininisz-lereifiökKe" együtt utazott cí Nl^be
Metnxas csuk néhány órát íöüött it, de S^árac-so^u a jugoszláv kormány vendégekén\', trra estig marad Nis. ben Közbsr. meglJeizéiést folyta: Cvetkovic^ miniszterelnökké1, majd
hazafelé Szófiában kiszáll és tájé-kvzl&tju a bo\'gár kormányt. Mint ismerete, ugyanis ő tolmácsolta Eel-grfirJbzr. ht éríekez\'eten a b.>\'íá-ál-láspontot
Olasz hadl^azdálkodásl attasé megy Londonba
London, február 5 (Havas) A Sunday Times szerint Baslianini bndbBl olasz nagykövet hossras megbeszélést folytatott HaMfax lord angol kü\'ügyminlszier-tei. A találkxvás folyamán az angol és az olasz kormányt érdek\'0 több kérdési tárgyalták nveg. Londoni ofasz körökben kijelentették, hogy ál [alánosesrm\'ecserérői volt szó. amelynek fo\'yan.ár: határozottan kiemelték az angol—otasz kapcsoljtok\'orén
mindkét részről megnyilvánuló jó. ák ariitot.
Ixiiiilou, február 5 A Nows t:hronÍ<;\'o tudóslláza ScCrhlt aL olasz és nz angol konnáuyok egymás ir.lnti egyre növekedő fóakttratá-nak mind több jolo muU>tkouk, Olasz-ország mos1, a londoni ofcisz niigyko-vétség nieHé kíiton attasét neve* ki, állandó érintkoést Itft fenn az nn^ol liadifiOidálkodási minisztérium inul mindama kérdésekkel kapcso>l:itban, a melyek a köt tirsiág háborús KOztláJko-dásat köxősen érintik.
Románia még önkormányzatot sem hajlandó adnî Erdélynek
Lofldon, február 5 Az aagal sajtó a balkáni értekeztL\'t eredményét óbban látja, ho«y a bal-kánl eg>«iményt infgliosszabbitották, de ki nem bővítenék A haladás annyiban észlelhető, iioííy az értekezleten legalább annyi\' fogbilkotUik a távol levÖ reridqnisla államokkal, mint a tagállamok ügyeivet érdekes at is, liagy n gaidnsági kapcsolatokat n polí-likai elé helycitáK,
A News Chronicte szerint Gafencu merev átlási foglalt el MOgyarorsiággoi szentben és még azt az Olaszország állal lámqgnlott javaslatot is oivti-teite, hogy őnkormánviatot adjanak I-Jdélynek.
A lap szerint a ro;iiián határon oríís megerősijési munkák foírynák, E« Ká-rojiy király válasta akar icuni a ma. g)-ar kÖvo\'olósL-kre.
Róma szerint a béke szelleme megerősödött Belgrádban
lióma, február 5 Belgrádban. Annak « nyitatkovntiiak, A Vogo d\' Italia belgnidl tudósítója atncty sioriul B balkáni áiWmok, cisíi-sícrhil ö béke szcljcme mcgfrösödöU sofban Románia, línJUutdók inejjvíxa.
gábil Magyarofstág és Bulgária köve-le\'é\'jót a regimiális érdekek keretében,
gyakojrlaU jdtenlőségét mé\'í n«m lehet tudni. Ugyanúgy kőfal volna arról is nyilatkqinl, hogy oldható meg ez a kérdés, bár bizonyos, hogy Olaszország lámoííatasa néJkúT nem kéjwclhelő el. Rómának «>mtegességJi és bókcpoiiU-kája máris sIlíorciiR\'k mondható, ~ irja végül a iap.
Szélesre építik át a szovjet felé vezető német vasútvonalakat
¦Róma, február 5 A lapok értesülése Reerint a német vasutak OrosiorszAgba vezető főulvo-iialán a nyomtávot ai orosz vasutak Icngolysrólfflségóre bővillk. A tóbbhó-najx« munka máris niogkowlődöU és orzo\' u romániai kivitel fontos lehelő-ségo oleslk.
ObJ-esrvezmény Japán és Mexikó között
T<ddo, febniiVr 5 Japán é.s Mexikó\' küit kőotaj egy<z-mény jö\'t létre. Az egyezmény értfll-iiiében Japán 7 millió tonna kőolajnt vess ál Moxikótol 6s részbí-n késZjiéiiz.
\'et, részbea\'áruval fizet.
Tft*»a^i^att\'{
A FINN B8 A NYUGATI harctér*, ken különös újság nincs. A hjutek iigytanugy foljnak, mini eddig.
A KGT NYILAS képviselő, Rák Kálmán ós gróf Széchenyi Lajos parlamenti pofojJcodásfl Ügyében a mcg. bi/ottak. súlyos foltélelü kard párbajban állapodtak meg.
A FELVIDRK kisiparosai ós kisko. rcskedől száméra Js megkezdték n k;jí. ipari kölcsönök folyósítását.
\'55 SI-BALKSKT történt vasárnap a Svábhegyet] a Normafánál. A sikos járdákon 60 baleset történt.
KIFOSZTOTTAK Budapesten SrC-beni Artúr MAV főtanácsos Lögodí utcai lakását. A kir 6000 pengő.
TITKOS sicrződést kótött Francia, orsrdg a Cí#ngkoisek-korraánnyaí, " melynek értdnióbeu fegyvert ói hadianyagot sráölt Kína számára.
.30 MILLIÓ dollár értékű.éUcinuNiiOrt köM Amerika Finnországnak.
EGY NAPON halt meg Bakó Lajos; nyíregyházi korcsmáros (aki égő ci-i garettáva* elafudt és elégelt) - és testvére, Bakó Károly 15 éves kis. birtokos. ¦ J ;
A SZENTMISÉN Összeetfit és meghall Tarcsay Zsófia <1S éves apáca főnöknő a ferencesek Mnrjjilköf-uti temp\'omáb\'an.
RÁSZAKADT a hnvas házfe\'Ő Jáió Sádoriiém és két gyermeké,\'6 Nyíregyházán.. A tűzoltók éfafben nientctlí-k kl Őket.
FEGYVERÉT ti zlogalln Kőbt-nyán To\'ó íme rLndöiföiüiz-;,rn\\es\'-ter, A fegyver vétefc u\'ü e\'iült és TutÓ teie*<ége fi combjiui megoX-sflH. ¦ ] I
A TABÁNI temető n.e let húrom suhanc eunboÜ Erdős Gyula posta] műszaki líinó\'csos 12 éves fiától 17 pengői. . j I
100 FINN GYÓGYSZERÉSZ c a-ládja száma a nján\'olfák fal a vendégül Irítést a Magynr Gyógyszerész Egylet tagjai. 1 \'
All.ntlé mfitomimok k4tk8»n«pokon BuJftpc-l 1. m A torán
&4» Torn«. Hírek. Közlemények Hanglemezek. — liláim étrend. — 10 Hírek. — 11,10 NamieiközI visj*lsé-ssolgaiat. — 12 Harangszó. IJimnuss. IdŐJArrtsJcieutés. — 12.10 Mr?k. — 1X20 Időjelzés, Iriojnráijejcntéi. -14.35 Hirek. — 14.45 Müsorismarv tol 4*. — 15 Árfolyam hl rek, piád árak, éttándsterárfik. — 16.45 Időjelzés, idő-Jirásjcbiités, hírek. - 17 Hírek adu-rák és magyar-orosz nyelén. — 19.1S Hirek. — 21.40 Hírek, időjárásjolenlás, bírák szlovák és magyar-orosz nyelven.
— 23 Hirek némát, o"Ui, angol ét trsmda nyelven. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. — 10.45 FebM-sás. — ,12.10 Hanglemezek. — 13-30 A Koncert fúvószenekar. — lfl.10 Arányi Mária előadása,
17.15 Gyermekek farsangja. Hang-fcivé\'el. — 17.40 Sárai Elemér cigány, s-enckara, — 18.05 Tersdnszky Józsi Jenő humoros elbeszélése, — 18,45 Verseket moud I-\'áy Bé\'a. — 19.25 Furaangi tűnték, Klmoudja Jávor Pál. Utána Pertis Jenő cigányzenekara csárdátokat játszik. — ID.55 .l-zinaingl leánykérés.. HangjálÓk. ¦ — 20.10 rcrlis JonÖ cigánynenck/un csárdásokat Játszik, — 20.20 Magyar tánclemczek. — 20.30 Pertis Jenő iigdi.yzenckx.ra kerin-gökel játszik. — 20.40 Rádió-operett bemutató. — 22.10 Csárdás JemCrck.
— 22.20 Besiéíjflnk magyarul. KŐváry tiyulo vidám Jelenete. — 22.30 Korin-gök linnglemezről. — 22.50 Magyar táurJeinoock, — 23.20 Sznlíó Kálmán jan-hánna«i, — 23.40 Farkas Jenő dgánywuKkxu*. ~ 24 A farsang befejezésének hivatalos közlése. -- 0.15 Toki-iíorvAth Gyula cigányaenskaia, t\'.&cMnyi József énekel — 0.45 Zenés egyveleg. — 1.30 Tándemeíok. — 1.55 Kiirlna Slmi .cigányzenekara gyorscsár-dásokot játszik,
BUDAPEST II.
17.30 Meiő#ud«sági réMra. - 18 Ruszin hallgatóknak -18.45 I)r. Caraó Miklós előadása. — 10.35 A Magyarországi Épltőnnuikasok üalkara. — 20 Hirek, — 20.25 Modem kornaraioiic. «. 21.10 Felolvasás. — 21.10 Időjárás, jelen\'ós.
16 Hamburg. — 17,10 Vidám nyitányok, — 18 Indulók és dalok. — 19.45 Szerenádok és koringök. — 20.15 Hangiatok, — 21 Vidám zene. — 22 TáncJemerek, — 23 Berlin.
ZALAI KÖZ-LÖNV
Felavatták a 104 éves Polgári Egylet Széchenyi-serlegét
I&4Ű február 5
Az idöaült bronchtils, az ustli-ma és ax emphysema kezelésé-bea réggel éhgyomtria egy pohár természetet „Ferenc József" sese-rflvlz a tápcsatoina tartalmit citk-hamar feloldja és klméletsssn leve-zeii s ax emesztCszetvek további működéséi hathatósan eiömoxüiija. Ké d.zxe meg orvosit I
104-Jk évi rendes közgyűléséi tartotta a Nagykanizsai Polgári Egy\'sl. Ez a közgyűlés volt egybón annak S Széchenyi- .-c Hegnek felavalója, a melyet Kelemen Feienc ü\'e\'nök in. ditváuyára és az ö gyűjtéséből, szaráét t Xfí a Pö\'gárj Egylet, hogy minden évben a hagyományos közgyü-.lésnopi társas vacsorán a polgári gon-do\'al nagyjának emlékét köszöntsék fel wle. (NQm ez az első esel, ellen? kező\'eg: másfél évtizede szjnle napi renden van, hogy Ke\'emen Fereno agyából, tevékenységéből pattanlak ki a város közéletébén elindított és .jkc.esan eredményié vllt gondola-tok. Sokról ezek közű\' nem 1* tud a nyilvánosság. így, csendben hozta létre a gyönyörű, t hatalmas Széchenyi-iercgst is. ildomos, hogy az azt avató közgyűlésről szóló be-
áiiKdónk a kanizsai közért önzetlenül soltat és sikerre\' munkálkodó Kelemen Feienc nevéül, a nekj mondott köszörrettei kezdődjék.)
A közgyűlésen a Polgári Egylet mintegy félszáz tagja volt jelen. Dr. Králky István polgáiimestcr e\'nöki megnyitójában a régi mtézméflyek-nek a mai válságban való feririma-radásárói és azoknak a injai átaut-kuiások szelleméhez szükséges nlkal-m^kodásárót beszélt. Hnngiíulyozta azonban, hogy vannak szent hagyományok, amelyeket soha feláldozni nem szabad, de ezeket "is összhangba kell hoznf a rohanó idők követelményeivel, l-smertct.e a továbbiakban a gazdasági ós társadalmi vál-ágot, íuneiyeii a Polgári Egylet átrncot. Ez az egy.cl a feltörő polgári rend otthonául alakult s mióig is képviselője a szó nemes érielmében vett dermp-kraijku* polgári gondolatnak, amely az egyén értékét neatí származás, vagyon, foglalkozás íilnpján állapítja mfög, hanem a szuml.Uyi kvalitás, u köbért végzett munka, a haza nűn-denekíe:eu vaió szémponljainak szem előtt tartása, az egyéni képesség és becsület alapján. A Polgári Egy.\'et ma is megérti az Idők szavát, ajtót nyit a friss, uj erőknek, melyek evolucdonáUs fejlődés alapján kivannak helyei és érvényesülést a jövő magyar é\'et kialakításában. De akármilyen világ (következzék i-s-vezető társadalmi réteg mindig lesz ü ennek a kiválasztása, kialakítóra a népi gondolat iegázélesebb körű érvényesülése íiidtett is csak a Polgári Egyiet időtálló erkölcsi , és ¦szeHűmí alnpelveinek ielhaszJiálósá-vui Jesz lehelsóges. Ezért is közérdekű szükségesség és a polgári i.ór-jadaioan becsületbeli kötelessége a Polgári Egylet fenntartása. Ehhez azonban lelkes, Önérzeles polgárokra van szükség, akik átérzik a polgári gondolat örökéletű rendelüeiésél. Ulait n poigámiester beszédében arra, hogy az elnökség a két év előtt vállalt feladatokat nem\' tudta meg-vaiósilani, ennek oka pedig a poi-
#1rság érdeklődésének hlányih a riaztfasági helyzel kedvezőfen^ge Végűi megismételte két év előtli hivó szavát mindazok felé, akiknek a po\'g.til gondolat je#yéb;>n aPoi-g\'iri Egy\'ctben lc.ru»9 a helyük.
Következeti n Széchenyi- er\'e^.\'ei-avalása, az időkhöz méllóan nem fehér asztalnál, hanem csak a köz-gyü\'és zö\'d aszlaláiiói, ünnepi vac o-ra és bor nélkü\'. Az avató beszídet dr. Králky István pofgái|m>3ster mondta. A nagyszabású beszédből külön adunk részletes kivonatot.
Dr. Szűcs László tllkár évi jelen-lése a poigitri Egy\'ef életének lassú, de biztos fejlődésérői adott n jövő elé optimizmussal tekintő b&zofnp-\'ót. 193ü-b2n 68-cai gyarapodott a PoIg.UI Egylet tiglé(száma, amely igy már elérte a 300-at. A k-\'iígyü\'és a jolenvoltak ünneplés közben szavazóit köszönetet a Po\'gári Egylciéri) folytatott lelkes (munkájukért Dob-rovils MÜánnak, Kelemen Ferencnek, Komán>my Tibornak, Halvax Lajosnak, majd a titkárnak. (
Dr. Hajdú \'Gyuln Indítványára n polgánnesier Széchenyi-beszédét és a lükárl jetejitést n kö\'gyü\'és jegyző, könyvében megörokjük. ,
A beteg PusofszJcy pénztáros helyett Járni István olvasta fel az LV( számadásokat. (A biliárdasztal, a mely némi éténkséget hozott a Polgári Egylet nyújtotta szórakozások sorába, 600 pengőbe került.) A közgyűlés a pénztárosnak köszönetet szavazott.
A tisztuji\'ás titkos szavazással történt. 17 szavazatot ndíak íe. Az eredményt dr. Maiek László alelnök, a szavazatszedő küldöttség elnöké hirdette ki. A tisztikar a régiben ma, •adl, csak r háznagyi tisztségre választottak ujat Reisch Bé\'a, az Eisö Magyar Altalános Biztosító főnöke személyében. A 45 tagú választmány baji uj tagok: Balogh József és dr. Vit Ferenc. Uj a három póttag • Ko-máiomy Tibor, vitéz Nádassy József ésdr. Vaday Sándor, A ezámviísgá\'ó bizottság uj tagjai: BrassánylGyula, Gatzó Pál és dr. Juhász Bé\'a. .
A közgyűlés után kedélyes sörözésen mardtak együtt a tagok. Jövő vasárnap, február ll^n délben i% lesz sörözés. \' : \' • \';
40 éves a nagykanizsai Filtőházi Kézművesek Önsegélyző és Önképző Egyesülete
Csendes, dc annál bensőségeseim és melegebb ünnepet tartott a Nagy-konl\'sal MAV Futöházi Kézművesek önsegélyző és Önképző Egyesülete, a mely hamar negyv-.li éve tőttt be, mondhaljii tökéletesen nagysre-rü hivatását. Nincsenek sokan a MAV rotő-liári kézművesek, da igazi irregér\'és el, össiofogássai olyan eredményesen működnek, hogy sok más\'nagy egyesület példát veluetne tőlük.
Jubiláris köigyülésüket
ünnepi szentmisével kezték, amelyet (iazdag Ferenc püspöki tanácsos mutatott be a rclsőlomplomL í.nn. A-s.enUnisén a füVÖházi kézmüve. :ek testületileg, zászlójuk alatt vettek részt. Az ogycsüLt 40 éves jubileumáról Gftulag Fcronc is megemlókezolt siontlxszédélíen éi rámutatott arm, hogy csak Istennel lehet eródrnékiy«s munkál végezni. Nöpolem, Lenin ós sok más nagyság Isten nélkül élt, de meghalni ök sem tudtak isten nélküL
A délutáni közgyütéieri
ott voltak mindazok a tagok, akiket a szolgálat nem szólított el. A Hisz)\'.\'k-egy után Törő József/, az egyesü\'et ti* év óta közmegbecsüióslrm lóvö elnöke üdvözölte a megjelenteket, a társegyesületek kiküldötteit, a még élő néhány al»pi*é. tagot. Köstímo-ot mondott íu alapító tjigoknak, akiknek ne-Vébeo a jelenlevő Lőrinc* János váia. szoli, további együttműködést és Isién Isten áldását kérve az egyesüleiro, hogy a magyar haza boldogulásáért tovább, is eredményesen tudjon doi-gonii. \\ \\-
Az egyesület elmúlt
40 esztendejének
Borok,
peisgők, likőrök,
pálinkák
toiiiriisi TEUTSCH GUSZTÁV
Iielyo IDszer- ii csemege-osztálya.
lőrtéoetét Arató Károly fütŐhdJJ fonók, a.! egyesölet diszelnöke ismertette. Mint mondotta, a csendben dolgozó kis cítyeiütel célja kettős: a \\>c\\cgség, ha-Jál cse\'én anyagi támogatást nyújtani a tagoknak és azok hozzátartozóinak, valamint & kultúra ápolása és terjese-tése. Megtudtuk a( ügyesen összoálll-totl történetből, liogy az egyesttteiet Porpác/l János atüpitotta 1900 januárjában. Hamarosan virágzó egyesületi é\'et fakadt ox aáapitásból és azt a világhálóra és az utána kővetkező anyagi megrá/kódlatások sem tudlak el\'öróinl. Kifelé öt egj-esülct dalárdá-jávfli működött, amelynek férfi ós ve. gyeskari tagozata volt. Sajnos, o* ének. kör több országos viszonylaiu siker után (Pécs 1926, Mar^tszigct 1927) megszűnt, (Kár érte, nem lehetne újból fd lá Riasztani í A szerk.) 1929-b*n ásztól is szentelt az egj-csület Rubint Károiynó zászlóanyával. AZÓta a szürke immkás hétköznapokat la becsütethl álla meg. Arató Károly itt megcmlé-ko ott
a Zalai Közlöny
minapi ^¦nsutashősök a hó és jég-[w.koJbaix, dmü cikkéről, amely nag)\'-síerüen mutoto.tt rá o, vasutasság kemény munkásságára és amelyért a HSsulasság és az egyesület nevében meleg köszönetet mondott a dkk irójá-jiak ós a Brerkt^to^égnek,
Kérte a továbbiakban a tagokat, hogy tts összetartás legyen továbbra is erényük és két a kézben, váil\\etve dolgozzanak olt, ahová a sors álliloUa ökoL Nemcsak mint főnők, de mint ember is nagyrabccsülí az egyesületet és Isten áldását kéri további működésükre, ¦. \'
Törő Józset köszónetet mondva a beszédért hangsutyoztn, hogy a Jövőben is kivívják a megbecsülést, m«jd felolvasta
Krétky István dr, polflármester
íeveJél, aki a maga és a város társadalma nevében köszöntötte a jubiiaW egyesületet. [ \'!
A VOQE helyi csoportja, valamint a vasul** sportegyesület nevében Kőhalniy Ferenc elnök ItíJmácsoitA a 40 éves egyesületnek jókivánataikat,
A titkári jelentésből kiderül Iwgy « egjiesatct a kultúra ápojása ós egymás támogatása mellett Jeleulőseo. jót fi-
jjjft iebruto 8\'
SMAT KÖZLÖNY
Általános közkívánatra ma hétfőn a nép mozgóban
a Bercsényi húszé
n|. cimil szenzációs magyar film U N 5, 7, 9 órára prolongálva lett.
konykoíkytt is Bt oiiiiuit esztendőben. A jótékonykodásra az egyesület Icaed-jelnek hCTéWébői jutott.
A 4000 pengő körüli kóliségveicssel rJótgeftS egyesület pénztári Jelentését [faltnál György pénztáros terjesztette elő, majd o közgyűlés újból megvá-uisitoUa a régi számvizsgáló bizottsági lakkal, ii
Baj József azt iudilványozte, hogy w alapító tagókat nyilvánítsák tiszlc-Jclbell tfgoknök és níentesitsék a tag-dy/inc\'éstől, A juttatásokban azonban rísiesHsék Öle). Miután ennek anyagi akadálya van, csak a.juvnsht első ré-s/ébői lett határozat. Végezetül y.ál>ay Wjos mondott köszönetet az elnök-ségrtek a 8zIV\\űUelekkel végzett, ön-je\'lon ás odaadó munkáért az cgybo-gyüliek telkes tapsa ködjén.
A közgyűlés ezzel véget ért. \'Nem törekedett külsőségekre, mint ahogy B\'. egyemkrt (élete ó a dolgos és minv kás hétköznapokból áll ünneptés he-lyeU. Mégis megmutatta ez a közgyűlés, hogy ez a kis együttes élni tud és óm! i« fog, \'meri összefogás, egymás iiiegtjocsüiése, sieretct és Istenhit hatja áUt.
I,iveh gyönyörű, fzines és népes á\'arcosbát nagyon régen nenr volt Nagyktaüzsán. Ez a megállapítás érvényes a bái szjnvona\'óra is. A i Keresztény Jótékony Nő egye\' a legszebb, legvidámabb, Igazi ud-murivar zárta be a kanizsai fa* sangot. Megjelent a bálon vitéz Szé-ke\'y János tábornok, dandárparuncs-11i>k is, feleségével, többen a tisztikar tagjai és sokan a polgári társadalom vezető-családja! közül i-
Fél tízkor kezdtek gyülekezni a jelmezesek az egyik olvasóteremben. Hamarosan meg tehetett állapítani, hogy az i<íén Különösen sok \'esz a jelmezes és a je\'meíek hivalkodás nélkül! eleganciája és ötletesség*; Is messze fetül fogja mufnl az előző éveket,
Antlg a: jelmezetek gyükjkezlek, egy igen sikerült toprongyos kintornás-pár (Barba\'itsiié és Gráf Ernő) 15 pengőt gyűjtött r>sza fi\'léienként planéta-húzóssá/ % Nőegylet coljaira. Eixnek a párnak sok mókája kfjny-nyeh elviselhetővé tette a várakozást a felvonulásig. Ezlcfén azonban erre sem keltett tofsoká várni. A meg\'e-petés jóleső tetszés-zaja közben vonult be a Je\'tpeitsek tarka, iparokba rendezett sokasága. Hogy ki ml volt, nem ierréiett \'öweirnl, mert legtöbben iuNszigoruan\' őrizték az inkognitójukat míajd pedig eltűntek és átöltözve Jeteit vissza, ugy hogy sok Igen sikerült jelmJez gazdájának sikerült Utokban maradnia. így a krónikás nagyon nehéz feladat elé került s csak talábonra turfolt pár szei-temes, szép jehnezre világosságot de-dlenl. A bevonulók sorát élénk derül keltve három Janus-aiea jetnje\'-nyitotfd meg. A hölgy (elől iwtéjyl ruhás dáoA, hátul egy Ijesztő Ubdk Borbála nrc) Hemmert Dudus vo\'t. Az egyik lérfl dr. Dómján Gyula, .1 másik Joó Imre. Zajos sikere yoll Novul Agi seprönyeles boszorkány-jetmetéuek. Dr. Péterffyné farkaskutyát vezetve Piroskának öltözve:
jeleni meg. Igen vidám volt O. S*abó Baby (gouvemnnt) csoportja, a két »sráccal«, a törvényszéki ftata-\'ok fegyházőrtö\' (Vaday) kísért ra>>-coporija Kitűnő volt dr, Yadayní a Szuez c. flim Annabella ftgjrajában, Pompás és hangulatos vo\'t ahi-yutiaii vidéki vendégek eoportja (Mázol Lu\'u, Berti Gizi). Nagyon lz-Kies, finom . volt Rubint Musiék Nopsugár-boy csoportja, Veg3*e Jaií szőke píeiettjc, Ivánkovltsné te:i-geríszfiuja Komáromy Tibor szellemes hirdetö-táb\'ája, Merkty-Eelus toreadotja. Egyik legszebb je\'ir.o: Smbady Üu« (kártya). Péterffy d-\\ beölttVW orvosként, Vönos Gábomé min! virágárus asszony jelent meg. Nitgyor. elegáns voll Krátky GyÖrrry-né piros rózsf. jelmeze, K\'enner György\' szobalánya, Schichtaazlnn l[la krlnolinja. Wilzenetz Jolán, Szabó MfRd^. és Benedek Jó«a, török jelmeze H^rsányl Etus cigány\'ánya,
Zala N\'jlly raatyó-je\'meze, Laborczy Baba\'hattyúprémes, vi\'ágbskók és Witzcnefc; Pipi fekeicsüveg?s, Joóné fehé: pierelte jc\'meze. Aztán amc-iyeá személyazonosságát titok fedi: - a legszebbek közül való volt a sziv-klrrtfynŐ, a festői hindu csoport, a cowboy-pár, a Mephlto, a varrottas pár, n gésák, az olasz fíu, a kls-kx.nizsai lányok, a. rokokó dáma, a kozákok, a tiroli kislány és " ezekén Mvü a megbökött jelmezek, dominók egész sora Még nagyobb volt a fénye*-, farsang\' estély »civilben« meg jeliíi* vendégeinek tömtege. A h\'an-gu\'a*. elejétő\' hajnali 1 óráig a le. hetö legkitűnőbb volt, amiről az Adrif. jaz^ é\'- n cigány egyaránt szor-gelff.asar. gondoskodott. A Nőegylet ügyverető elnöke Farkas Yitma és titkára Cs Szabó Baby méltóan \'e-heli.ek efétjedet\'ek a rendelés fáradságos és körültekintő munkájának eredményével. ;
Program a gazdasági élet decentralizálására
Hogyan lehet u felizabadulö főid-tőkét a «zétporladáttól megóvni • azonnal más vagron«kká átalakítani?
Mihelyt véflat.ér a most folyó vüag-háboru, nyomban megketdödik líunSpa gazdásági cs társadéira! újjáépítése. Erén a téren N^gjarországra is feladat vár! Ha elmulasztja, mrlyos károsodás érheti. /
A kibontakorás feladatai: fizikaiak, értelmiségiek és Mkiek. A -KlVOSv a Kereskedelmi Iskolát Vágrettak Or-siágos SzöveLsága a fizikai kibontakozás terén akar magának szerepet v.U íojui ós pedig ugy, hogy országos mozgalmat indít a magyar közgazdasági kózszelfem fejlesztése érdckéb*n.
(\\ KIVOSe gróf Sróclwsnyi István nemzetépítő gondolataiba kivan be. karrt^iódai, iúo\'ve atokat a mai igények Szerint folytatni, mert 0 rnej feladatok és nehézségek hasonjatosak a stáz év eiőt^khejf. Akkor tueg keljrott oldani a nagy alapvető alkotásokéit! ö! Alföldi lecsapolását, a folyami liajó-r-ás megtererrrtését é> fejüesz-tését, összekötő vonalak, hidak fétosi-tését és a Vsslnpu jártiatóvá tételét; Mii arra van síükség, liogy a meglevő lerme\'és fejieszthető és erősiUrctö lo-gjTeD, de I\'
nemosök Budapeaten, hanem a vidék fontos pontjain ts.
Deoeotraiixáíal kell a gazdasági életet, n lemteiést, hogy ezen a réven a fogyasttás égiben tetesebben oszoljon *t b>l ország területén és uöv.lhctő hegyen, lejből a céiiiói serkenteni, bátorítani és\' támogatni kell a vidéki városok gazdasági vezetőit * ezt a KIVOSz egyik fo.nios feladatának tartja*
A városoknak és megyéknek is érdeke \\,l •
az Ipari deoentrallzáoló, mert ezen a réven megduzzad a jól korosok száma.
A terményeket nom kelj holt-fuvarral ide odaszállítani, liánéin azok mindjárt a herytrinen pénzzé ajakuiiiak át. A varosok ma háztartási bajokkai, óriási póla\'dókkal. közdenek. Meg van tiltva n>. 50 százaléktial nagyobb jrótadö, mégis c\'örordulnak .120, sőt nagyobb százalékú pótadók is. A városok háztartásai ezen csak ugy tudnak scgitcul, ha államsegélyhez folyamodnak. Nyilvánvaló, hogy ez tarthatatlan s inkább arra kell törekedni, hogy a* állam húzzon hasznot a városok kereskedoL mi és ipari munkája révén a meg-ltmosódó gazdasági, óíetbői ós, a megerősödő agrárrélcgckből. ;
Kétségtelen, hogy á vidéki törvény-liatóságok hajtandók a fenti célból ákloiatokat hozni, hiszen annak idejóti Wekerk! Sándor gaidaságfejlesztő munkájúi megmutatta, hogy a jól enge-détyeeU fuvar, adó és egj\'éb láiaoga-tások 1» áBjBm ós a vasút részem sokstorosán visszíHérűrnek. .
Murj kell azonban szervezni, hogy melyik városba milyen Ipartelep kerüljön,
is ebböí a célból biztosítani keU eZok-nek Az IpaTtolcneknek ojcsó, vagy; la-gj-en telekké] és adóengedményekkel való megindulását és prosperálását.
FÖldvagyonból — merkantil vagyon
Mfgvaroi-síág a reformpolitika által ékstreliivott tön-énjtükotások nyomában hatolnias vagj-oní átalakulás kö-szóbóre jutott
Mindenekeiőlt su bizonyos, bőgj\' a fóldtöke egy rősai fel fog szabaduirjl s köíérdek, liogy
a fölszabadult páni ne porladjon szét, hanem azonnal alakuljon át és kötődjék le másfajta vagyonokban,
vagyis egyszóval: a földvagyon jelentékeny részének merkantil vagyonná vaiió Ateiakutáftáboz érkezzek ttt,
ÉBTE»TÉS I llastelsltel értMltem a nagyérdama köaeaaétst, hogy
pékOxietemet "):ZX"" ElHÉIlt-tit il iillt.
SxlTM plrtlogiat Mfíö.
M<Bt,l«Kol
Király Sándor sfltémester.
Ezzel az, átajakiüással kapcsolatban olkerűllwletienok lesznek a szociális megrázkódtatások, mert az kialakulás aranyában iu ugrárfogialkoztafás egy rés\'O megszűnik és ezt merkantil foglalkoztatásokkal kell ,iiu»dd • kipótolni^ A megrázkódtatások etkertdését, iílctyo enylii\'ósét csak »/. aljam, a hatóságok, a gazdasági szervezetek és az érdekeltségek közös munkája tudja bizton sionj. \' \' -
A* uj földbirlokreform tőrvény évi 100.000 hoki földet szabadit fól s ennek készpénzben cselekvő értéke mintegy \' /
30—36 millió-pengőre
fog rúgni. ¦ Ennyi tőke kapcsolódik kl a mezőgazdaságból, ennyi keresi majd at. elhelyezkedést az ipar és a kereskedelem irányában.: Az átalakulással arányosan a nagybirtokon élheiyegke-dett értelmiség és munkásság soraiban sokan omnkajiélkúlivó fognak. viinL Emii csak ugy kaphutuak ujbói foglal-kostatást, :.ha nyomban a nagy birtoktestek felbomlása idején mar késien Vannak a merkantil kéretek\' a munkaerők átvóte\'értl
A .KIVOSK.-t, a Kereskedelmi iskolát Végzettek Országos Szövetségét fenufik a feladatnak a fontossága hntja át, hogy ezt a tőkeátópitést és átvan-dortást Hiraán, baj! néákui, gyümöl-csözóen, tehát eredményesen lehessen lebouyoiitanU Ebből a oóBjÖi B K1VOS* márts összeköttetéseket keres a vidéki hatóságokkal, gazdasági szervezetekkel, liogy ezek érdeklődését a nsgy feladatokra irányítsa. Gyújtjuk "óa adataknt, hogy
mely vidéken milyen arányban várható a tőkék megmozdulása és átalakulása s mik azok az Ipari ás kereskedelmi lehatdségek, .
amelyek a tőkék\'folytonos fitliasaiá-lását biitoBltaaák &z egjes vidékeken adott gazdasági körülmények \'awrfrttY
Számot keli velnl azzarl is.\'lwgy a foiszabadnló tőkék egyrész? nyer csupán készpénzben kiegycnUtóst, más. résre kötvény vadonná alakúi át. E mobil ér lékekből kell blztosítaüi a kiszenteH merkantil mtmkatehetőségek megalapozását. ¦- .
Erze\' kapcsolatban az ország nyertanyagtermelése Is uj alapra lesz fektethető,
arokon tovább feftesztlietóV Nag>;obb arányban termeilvető p. o.\' a kereskedelmi növények, kifejleszthető á kon-Tervíj>ar, a j^ihászatok Bejkszaésű iá-vén a szö\\e\'ii>ar munkatere, a háziipari munka körében is Ititeriesxtbető p. o. szövőszékek kiosztása révén.
A felsíölmdiáó ögrártőkók eihelye-césénok folyamata « tegjobb alkalom lcsL arra is, hogy az ipart, ugy amint a kormány ma már energikusan sürgeti a jwflyl kedvezések biztositásAsai de. centráiizaírii tehessen s ezen a. réven a megyék ós varosok munkaerőit mer,. : kanüi irányban is fel lehessen hasx-ttáJni
A KIVOSz mozgalom Itt kapcsolódik össze szorosan a megyek és városok érdekeivel. Ne felejtsük ^ liogy a nagybirtokokban rejlő tőkte gazdasági hatását a hozzá tartozó körzet eddig megérezte. A kis parcellák gasdeságí hatása sokkol kisebb lesi, ha tehát a felszabaduló tőkék még el Is vándorolnának Az illető vidékekről, «t a vidék elsorvadását vonná, maga után* Viszont
ha e tőkéket ujbói vissza lehet kaposolnl a vidék életébe, az ¦ forgalmat ós kereskedelmet egyaránt ujbói fellendítené,
ami ujabb inunJüuiiJaa^naitat teremtene.
¦mim IttMfaOHY
, A KIVOS* tűnek ;> nagy lcoacopci> tfsk a szolgalatára akarja az iltv.lé.kesa ket és Oz é>dekci|cket megnyerni, szer-vt*6 munkája iránt egyfelől érdek-Jödést, másfelől \'támoRtikér. Olyön elgC4tdoiásokJtt akarunk \' társadalmi munkával megoldani amiket a kormány is helyesnek tojál, annál Is Inkább, mert a táj^almi önsegély Levonása egy. i\'yen nagy, átépítő munkába megadja ax egész mozgalom erkölcsi és eg4./.ségcs alapját. Mozdul-mimkba be fogjuk vonni a KIVOSz-ba to~niőrüJt, ink\'Mi.\'.vüs. gazdaságilag ké-pesi\'ett, vcietcsre alkfthnas összes ele. ineket, a\\ikm\'k s cnezö numkája a vegreliajtásnái szükségessó válik, A KÍVOSr-nak már országszerte img\'cvő vidéki srer»czo\'e; révén ogy olyan
gaxcbiséQi szellemi hadsereg
áiT\' rendclkc/ésre, ajnely fegyelem inel és céltudatossággal Mud egységéi Irányban haladni.
Most a vimsi és megyei törvény-liatóságok (v.xiv vár az a. feladat, hogy lanu\'mányomik saját problémai--J-u\'.íi fentiis emiKuitbo\' h össiiegyuj.i-sók-. niindsuiokat az adatokat, amelyek hely-ietfiket megvilágítják s az országos profíiüuili\'i Y-tii\'t l«ka[>osolódá8ukat előkéscilik. <Má*f*!ül a kormányra vir a feátatat, hogy, a KIVOSz működését ós:.* MdéJt aznkséste\'cit össz.\' egyeztess) és Oz etre-irányuM társadalmi Önsegítő unLiik-.il erkölcsi, ¦ sől a szervezkedést t\'iömozditó anyagi .esxkűzók.. kei. is taruoga&sa.
es1éke2jetö
Bny.íej-l kM4> (8 «o.) illln 30 Hlar.
WHMW .-iteli, rat >7-kM. • atmmáilumkan (S«imi U, t. Tétte).
r.knO. 13
Mly«yíH>«lá«l cl»«díl fél 1 U»v 1 glmm. bau (Kekfcn«» F., Iíaliísvó^i).
Liooalls előadás \'finn műsorral G-kor (Barta. István giinn. igazító).
a*aWb>u KriUqri- miiu4» J.,
jóslat:
Qyonge szél, több helyen köd, taxákon és nyugaton még ..lüfiat (»3. u h* alig vWtozIk.
Mi»i4 rxnüeor -4-t, miwh-K «KM» 1-1-4
- Naplan rebniér 5. ¦ hétH.\' IWatr kíil. Ágota: — Protestáns Agoia; — ím Sabat hó 20.
Hí «1 «8 nyitva rángató orétS e*t 8 «í*ig HiMtV M«d»..pfait.k-dffli táa li«di!íSi-«íréaB nap DAMek*/
ÜiSíoglaltaKfaj egyenek, átrak Idolt izékrelwtMttmi te ararfy-írn- báirtalmakban az*nvednrt, vegyik a terméizalta Psratic J6kb.iI keserövlz\'t egy pohárnyi napi adii-gokbin. esetleg klité felmelegítve, de !ehttö!eg mindig rrg(er> éhgyomorra Kérdezze meg orvosét!
— Maalfa.,, Kopsl»ta-»4s vwt Uoden><aalntataiiiuH»» a taaJokM-D kMvokaebbaa saatatje be, kedvené ftrt.
ítéli a törvényszék larton hentesek tolvaja és annak barátnője felett
Meffdőlt Totola Józsefnek az a védekezése, hogy Martonék leánya eresztette be a betörés silnhelyére
A nugykanlzíiil löivényszék ismét nagy érdsik\'Ödéssei kísért fő tárgyalást tartott. A vádlóink padján To-to\'a József i^agykunizs.JÍ a^ztakme-géd Ült, aki,, mint Nw3re$s, január 15-én éjjel behat>\'t Martoa János Te\'eki ulcal . henlcstVelébc és a péiuláríiókbói ellopta Marion ba* tokkal és pénzzé\' leli pénz\'árcájáL A vásárra készülő h ntesji.e le\'pónz-i tárcájában 1620 pengő volt, aine\'y összeget Totoa Fetőfi ulcai nöisnie-rőséné\', Böczi Annánál taiá\'tík meg a nyomozó detektívek.. ,
ZUktitcába Jutott a kQlOnOa védekezés
Toto\'a József BzeméJyl lapján egyszer 13 hónapi börtön, majd két évi hat hónapi fegyhiVzbÜntetés áH. il%eri i1- a törvénykönyv egyes reá v\'JiiatkiZö par«g.üfu;ait, mert védekezésül tarost is olyan módszűrt használ, oSnély e>eileg kibúvót ls jelent számára.
Tettét nemi tagadhatja, miu\'.án tárgyi bizonyítékok és Mnr\'onné fel-Ismerése szói el\'ei.e, igy h.ít aizai védekezik, hogy Madonék \'eánya bujtotta fel a lopásra és az.i. engedte be. Ravaszm kiagyalt, nie/ész
védekezése azonbtui teljesen alaptalan és lehelé tíenr.ek bizonyult. Totola ugyanis c\'ősrör azt valioita, Marton Mártó az ő szobáján cngJd e át. Kidsrü\'t azonban, hogy Marion hjnlesmeslcr leányának s/obájából nemi ls lohal közvetlenül aí iiz\'cibe jutni. Toto\'a erre ugy módoiotiá vallímiásál, hogy az üzleten:át engedték be. Oakhnmnr a/onban ez a védekezés is Összeomlott, rr.e,t Marion Máiia szü\'ei hálószybájáa tul iévö szobájában a\'udt, nme\'ynck ajtaja a hálószobi fe\'ől volt bezárva, Marton Mária Itfy tehát arra sefti tudott kijönni, sőt amikor meghal-lolta szü\'ei-.ck kiabálását, zörfielésé-re apja nyi\'ott néki is ajtót. Totola míntfrizekután kijeenlc\'tc: j
- Nem tudom akkor, h:d enged\'e\'í be, ds beengedlek.!
Megvan ax al-uícn!
Mindezekkel sieinten mint t-jny-te\'i bironyilék otí van a bíróság asztalán a Totóiénál megiatáll ál-kulcs, amely nyitja Marfonék üzletéi. Az álku\'cs Martonék házának kapu* kfuIcíáVat együtt volt egy karikán. Kapukulcsa ugyanis volt Totóiénak, ntíután szü\'ei abban a házban laknak.
A klfértétwk két éjszakájának története
á\'dta elő a pénzt, oiviíkor a deiekti-vek ujbó\' visszamentek hozzá.
Az Ítélet
A bíróság tisztán \'átja a h^iyzeiet
Mint a vaUoJnásokból és a nyomozati iratokból kiderül, az üzlet belülről volt bezárva és a kulcs baUfTill bínt volt a zárban. Toto\'a azonban á\'kuicc*ai ki\'Ökte n zárban lévő kul-cfot és Így könnyűszerrel be hjddt menni az üz\'ethslyi^égbe. Eiedotifsg csak Marton János pénzét akar\'a megdézsmálni, nvután már egy Ízben h\'atonló vállalkozása sikerrel járt. Ez tavaly október 30-ára virradó éjjel történt, amikor 650 pengő körüli összégjt vitt el Mártonoktól. Az öreg Marion okkor azt hi tc.hogy oikamiázottal lopták el a pénzt és azóta zárt b\'s gondosan1 minden ajtót :
A mostani januári lopásná1 Totójának nem1 voU olyan szetencséjej mint októberben. Az üz\'effiókban ugyanis neirv talált setrAnát, el\'enben a szekrény fiókjában mcgía\'á\'ta Marton pénztárcáját. Mint rrv^dja, nem akarta elvinni az ©gisz pénzt, csak iirag akarta dézsmálni. Martonné azonban felébredt és néki menekülnie keuett. Fogta hát az egész lárcá\' és az 1620 pengővet és az iratokkal, szerződésekkel együtt inogávaKlt\'e Mártonná vallomásából klderü\'t, hogy felismerte á me.ekü\'őférfiben Tótolát, íiihitána villany egy pillanatra arcátismegvliágítotla. Tot»ra egyébként nemcsak Marton péliztár-iájét, hanem\' egyik alkalmaíotijá" iák, Gazdag Gézának 18 pengőjét is ilvitte. ¦ i V\'
A barátnő szerep*
A betörés, utáii barálnőjének. Bő-^ Annának Petőfi utoaT lakására ntent, ahol elvétje a tárcában lévő ratokát, mtg a pénzt Böczi Annának i\'dta, hogy dugfa el.- A leány « p|n-•ében rejletté ipi a pénzt, bár a fő. árgyaláson azt; vallja; hogy nem tri-tottannak topott\'eredeíérő\'. A nyo-nbzás sorén azonban togndía, hogy Totola ná\'ajárt vo!na és csak később
és a tanúkihallgatások és a vád ó védbeszédek után rövldeaen meg-hozza i\'ó\'etót; Toto\'a Józaaf a három betöréses lopásért, lekintelte\' büntetett eiöéíetéie, három óvj fegyházbüntetést Kap, imíg barátnőjét, Böczi Annát 60 pengő pé^zbüntetésie ítéli a törvényszék Makáry tanácsa.
Az ítéletben Totola József, Böo/l Anna és az ügyész is megnyugod dt, igy. az jogerőssé váH. |
kiskanizsai élet
Téli táti képek KIS kan Imáról
Lábjnk a\'att clkorog a frissen enétt hó. A viUanylény osálJogasában
bíké en hulldogál a sok .ezüstös pcs heiy a már meglévő hóhegyekre. Első á\'Iomásunk egy gazda bará^m fcáza Az utcaajtó\'cV a \'akás ajlajájg a hóhagyek közt mf6á>okszerüenve-zet az ut. Sötét »pitar« (fo\'yososzerü elő-^zoba) fogad .nemiünket s kopo, gá\'uukm kinyílik a klss\'obaajió; ahonnan jóizü vac-sorali\'al ^ffld. A ierény fiatat menyecske ¦ kÖtén-,e c-\'üeaké\\ei törli a széket, majd.visszaül a hagyma fonáshoz. Gazda-barátunk . most -érkezik az állatok mollői, - bizonyosan itatás volt — barátságos köszöntéssel érdeklődik, míajd elepedi az ujsáHnt, mintha ezzel Is d<&unrentákil akaíná az e\'öreh\'iladott-íágíít. Gömbölyű és ró-z:apl:osarcu leányka szófat meg az asztal mellől; \\
- Anyuka, monnyi 6x7 ?
A gond"* édöí\'anya nem nkar nirg a kéíwerket:őben sem-tévednf é* fi* gye\'míztctl á kislányát, hf-ig\'v nézze meg a házi-Irka hátsó táblázatán. És a kislány ir szorgalmasan. Feje felett szelidarcu Madonna-kép függ, mintha ődzné a c?endes és boldog c-aládi é\'elet... i
A\'- órám számlapján 7 órára sz.\'j-kjk a kismutató, mikor a Leven\'o Olthon lennel már hangosak1 a fiatalság zajától és jóke\'dVétöl! A leventék\' kötelességtudó tiszle\'eltei köszönnek. De >Szebb jövő* t Adjon -Isten!« feliratot találunk a Kormányzó urunk fényképe alatt is, valamint példás lendet az egész teremben. A zenekar hangszeiel katonás sorrendben (ntu njnci zenepró-ba), a táblák,és szemilétető képek Ízléses zeiidszerben függntek a fai^n. Az öieg >Tenk apó* ügyöt a rend\'e a fiatalság körébe, .nehogy a jáié. kok elfajuljanak. Itt. molnvaá\\ amolt dominóz\'ás Folyik. Egyik cso> port az aszta\'i kugli körül szorong, odébb sakkozók is akadnak..
Az emé\'cies Otvasőkőrnek csak az alsó helyisége világos. Ebben Is a fiatalság Kergeti a hosszú és unalmas té\'i estét. BlHfártloZnak, kártyáznák, domjnóznak a fiuk. Odvob sportról van sző. Vájjon első lesz-e tavasszal a Sáska-Levente FC? És hogy a Paprikás a Vaauthc* ttrrgy, stb. Egy idősebb legény a 1 Zalai Köz\'őnyt olvassa (egveífüH lap «z Ifj. Egyesületben), a fegriyvtáros pedig egy Gárdonyi regényt jegyez be, amit visszahoztak. A terem\' szépen
A\' magyar szabadságharc filmjét nézhetik meg e- heti moztjegy-nyertesemk
A Zalai Közlöny minden hiten két Ingyen mozijegyet Bomol U elöllzetöi közöli.
A írerencae ezen ¦ liólen u következőkre niüsolygolt: Szv borítleky lajosni, kisfaludy utca 39. oyutal jsftán/ knlnay-utca 23.
A magyar s;abad«ágharc egyik legszebb epizódját elevenítette meg Bolváry Qéza a .Mária I odi* elmfl filmjében. A föazerepeket Paula Weasely ét Willy Blrgel játszik. A filmet kedden j* ízerdán mutatja be a Városi Mozgd.
Az Ingyenéi mozijegy-utalványok a Zalai KOzlönJ- tierkeattft-ségéhen d. e. 8—12 és d. u. 2—6 bra közöli átvehetők.
Az- eléflrttolri caak akkor jogosulok* nyertisfaylegyelere, ha eiöflzeléíökkel hátralékban nlncaenek.
jQ40. icbmaf u__
É, jiiéssel van tilszllve, de legjobban aSieitl Imre szobor diesili azlfjusá-
Aí emelelen lévő nagyteiemtn.i a kiskanUsái Missziós Leányegyesü\'ei síjiidi-ab próbiil lendez. Ráez kántor dirigálja « legényeket a színpad kornyékén. Dlsz\'etkombináció van a ,Marc"i és Mariskát c. színműhöz amJre éppen kékülnek n sáska műkedvelők. Kél kályhában is ég, a [eremben mégis hideg van. A leányok n kályha körül csoportosulnak is legtöbbnek kézjjnunka van a keiében- Magdo\'nu nővér Üdvö?ö\'bett-nünkcl, majd amikor a ieányegyesü-)et élete Iránt érdeklődtünk, örömmel válaszolja, hogy már nincs se gindjuk, >e adósságuk, sőt létszám-emelkedés vnn. Igaz, hogy rövid volt a farsang és kevés leány kerü\'f e; ívbín a piros kötő alá. I
*
Kint az utcán már szüne\'e! a hóesés. A háziak ab\'nknl"lassan eisölé-lednek. Egy vi\'logc^zünrü cica ugrik le a keijtésrői, bizonyosan a szomszédba megy préda után, mert otthon megcsappant a ^vadállomány*.
Egy késői mitó reflektora hasi; végig a havas uíon, majd csend torul a té\'I Klsknnirsára. i [¦
, , -k-o-I-
Apró tálka hírek
örömmel vették tudctnláaul Kis. konlzsán, hogy Horváth József egy> leml hallgató márc. 16-én Szegeden a szegedi Városi Színházban mond beszédet a magyar katoiiaeszmény-rői. Erröt az Ünnepélyről a rádió közvetítést nd. \' .
a
A KiskunluaJ Rom1, knth. Egyházközség közgyűlésén egybangutnk* megszavazták a költségeket nz idei tenipiomfestésre. p. Bánás lelkén már tárgyait is néhány festővel e* ügyben. J
A Levente Otthonban ked\\ei és családias (mulatság (bátyusba\') fesz húshagyókedden. | j .
Téli sporthírek FTC bajnok az ökölvívásban
Vasárnap volt az utolsó, egyuttaü dóntö forduló a budapesli Városi Síin-házban bz idol ökölvívó versenyen. Két döntetlen eredmény (BTK— BSzKRT és KTG~DVSC 8:8) így alakította ki o végső sorrendet: 1. FTC. 2. BTK. 3—4. BVSC ós BS*KRTJ
A garnüschl téli játékok korongdőn-tőjébe került magyar csapat csupán « második helyet tudta megszerezni, ugyanis a fvUághlrü csch-morva koron-fioiök 6:0 arányban verték n magyar sopalot. i :
Magyarország 1910. évi összetett slbRjnoka Szalay László lett 050 ponttal „ ,
•Mulini Maitel"
KftjlM>KY
Raktáron levő összes
álók, ebédlők,
kombinált berendezések, kárpitos árukat
\' HÉ
Használja ki e kedvező alkalmai II
Felborult egy autó a tegnapi ólmos utakon
Nagykanizsán komolyabb baleset eddig nem történt
A két nap óta tartó tikosság kellemetlenné teszj az utcán való járást és a közlekedésben Is nehézségeket okox. Szerencsére azonban Nagykanizsán komolyabb baleset eddig csak egy történt, a nwír Jelenléti kercsde-delimisla diák, ukl, mint Ismeretes, lábát törte. A mentőknek e:enkivül nemi i* akadt dolguk n síkossággal, bár betegszállításra többször Igénybe vették őket s bizony, a sikos, hóhe-gyekkei akadályozóit utakon ez tsm
vo\'t könnyű munka. A kótházbaegy lengyei került még, aki kesére esett, de ő is gyalog ment keze\'ésio, sérü-lésa jelentéktelen.
Közlekedési baleset is csak eg/ történt. A Horlhy Miklós és a Kisfaludy ulcn sarkán Ritserék egyik bérautója be nk\'rt fordulni, a síkos uíon azonban anegfarolt és felborul!. Szerencsére ebrá a bentülö orvosnak, natní a foffőmck nem történt wanrnií b\'tja, mindössze az «utó horpadtösz-sze alaposon. ; J i
Tűz volt vasárnap éjszaka a lispel olajtelepen
Sientadorján, február 5 (Saját tudósilónklól) Vasárnapra Vr. radó éjszaka könnyen végzetessé vigliato tói keletkezett a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság Üspoi olajfúró lolcpón. Ai egyik kut kozvctsm kóro\'ébeu, a Bekajiaiazott olaj felfogására késiilolt, földbe jisott tartályban ineggytiíladt Bz olaj. Szerencsére a zimankós éjszakában is tökéletesen működött a biztonsági szervezet, ngy liogy aitfncl lioniarosan sikerült ártaj. mallanná tenni. FJlsŐsorban termószc-fesen a főként garzai t<4o kutat biztosították a kigyuJiadás elten és a komában \'evő gó]*ket és eszközöket helyet, ték biztonságba. Az o\'égett olaj mcay-nyiségo jcLenióklaVsn, mindössze 80— 90 köbméter,
A tüzet ml okoElá, még nem tudják biztosam Leiict, liogy egy uj soffőr M vihariimpáva3 tul kúwt ment el
a sncles éjszakában az olaj-tartály meUett, de SU Is dehet, liogy eldobott cigaretta vagy égő gyufa gyújtotta meg Hí olaj-gázakat. A vizsgásat folya. ma\'böjn van.
(A Legényegylet)
rarsangbefejezö jelmezes tánoestélye húshagyó kedden esté fél i) órakor. (:)
Gfcsjó&éiJA sxémkozhalik
— (A Dolgozó Leányok Egyesülete)
vasárnap délután rendezte második népművelő előadását o vécsey utcai elemi iskolában. HmHol Kerezsy í^oa l>olgár| Iskolai tanár tartott nagysikerű e\'öailást Oz egyház szocHlis liivatft-sáról, majd Ijakoss Akós, a Dolgoió Leányok ojyhád tanácsadója a magyar erényekről, bűnökről. A nagyszámú ha\'Igalóság mindkét kitűnő előadót lelkes tapssal Jutalmazta. Iiasonlö sikere voll Voukan Sárinak, aki egy vidám farsangi estről olvasott fel ós Cuoe Évának, aki a Mesicrek utcájában cimfl köllomónyt sxavujta ek
— (A Credo farsangi eitje)
Síombaton a fehérlerCm szépszámú közönsége vidám hangulatban töltötte ftt es\'et a Credo iótbltából. Ez a i farsang- végi rendeiés hangulalbán nié3 a<. eddigi Credo-*\'stck sikerét is feifd-multa, A megjelenlckei p. Gulyás Gellért plébános, B Gredo egyházi <luöke fidvóröl\'e meleg, közvetlen szavakkal. Igen nagy siker-- volt eaitán a j^u Sághy-leánynak, akik Timi és Tomi vidám jelenetében srűnet nélkül ka*, gásban tartották n közönséget. Hasonlóan sok taps jutalmazta Horváth János, Orbán János Ós Kőrös KároJy nagys-erü humoros parasztjclcnetéU A műsor kimagasló száma volt vitéz Ná-dassy Jóisofné éneke, aki közismerten pompás, nagyszerűen Iskolázott hangjával valósággal elragadtatta a közönségei. AMandó taps közben egymásután koírelt én\'kelnie a szebbnél -&zei>b magyar nótákat Gazdag István főkántor kitűnő JongorakisórOtO\'mciJetL A meg-érdeino\'ien nagysikerű est közőnségo O\'-után záróráig a \'Bgjobb hangulatban együltmüradty
— (A Legényegylet)
farsaiigboíejezö jelmezes táncesfóli\'c husliagj\'ó kedden este fó\' 0 órakor, (:)
— (II. félévi beiratkozások a zeneiskolába) "
A február elsejével keulődölt II, félévére a iBnclskola valamennyi tanszakára uj növendégeket vesz fel. Az uj növendékek csupán a beiralási dii ós a folyó lanév II. félévére esedékes tandíj megrí;élésére kötelezettek. A tandíj havi részletekben is fizethető. A beiratkozások most esrközőihelők,
— (A Szanatórium Egyesület)
n&gykani\'Sai Ingyen szegény rsTideiö-jében a/, elmúlt január hónapban 12 reiiite\'ósi napon 87 Integet Weilek, akik 34 röntgen ós 7 egyéb laboratóriumi vizsgálatot kaplak, A hó folyamán uj be\'eg 16 j?lcutke:ell. Segélyt 32 sjegény beU\'g kapott, összesen 992 \'iter tejel. ^ ,
— (A Legényegylet)
farsangbefejező jelmezes tánc*stély<: husliagyó kedden este fél 9 ómkor. (:)
— (A Városi Férfikar)
tagjait felkérem, hogy ma este fél 9-kor a zeneiskolában próbán megjelenni siheskedjenek. Ivánkovits Ferenc karnagy, (:>
— (Félt a büntetéstől — felakasztottá magát)
Piríü Józsor 28 éves gyuiakeszt ie-gény összeserckedett egyik társával. A legény a ver. kod és után igen félt, hogy a megvert társ följelentésére rriOgbün-telik, emiatt felakasztotta magát, Mire megtalálták már nem volt benne éiat*
— (Ujabb somogyi fagyhatál)
Bil>a György 57 éves llbiclwzrnai; gazda gjalög igyekezett Nlnrcaluja. visc szafeló már annyira elfáradt, hogy anUkor a hótorlaszos, síkos uton eí-esett, nem tudott felkelni. Ott feküdt liánjait, kimerülten az uton, tanyája, tói egy kilométerre » hajnalra meg. frgyott. | ¦ i | / |
09230?118941
61
ZAJUU KÜZLÜNY.
MEOHIVÓ.
A Lelenyel Takwékpénztér Rétzvénytértsuég Letenyén, 1840. évi február hó 2/ én délután 4 önkor » Inlézot helyiségében
47-fl ifi mk SoiiüisÉÍ
tartja, amelyre a t. részvényeseket ezennel meghívja az Igazgatósig. Táígysorozni;
1. Az Igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése. Az 1939. évi zárószámadis megállapítása. Határozat a tiszta nyereség felosztása és a feimenlvény megadása tárgyában.
2. Az alapszabályok 17. §-ának (a rendkívüli küzgyülés Összehívásának esetei), 32. §-ának (a napibiztos! dijak legkisebb, mértékének eltörlése), 35. § ának (az üzleti év meghatározása) módosítása.
S. Felügye öblzollság választása 1 évre (3 t>g)
4. Esetleget Indítványok.
Aki tzavazati jogával élni akar, köteles rétzvényét legalább 3 nappal a közgyűlés megtartása előtt a társaság pénztáránál vagy a Nagy-kanlssal Takarékpénztárnál letétbe helyezni. _
MÉRLEO-SZAMLA 1939. december hó 31-én: Varryon: Pénzlárkészlet P 11.872-28, Idegen pénzek P 58695. oirókOveteléiek a Nemzed Banknál és Postatakarékpénztárnál P t 258-28, Pénzintézeteknél fennálló követelések P 14.612 81, Értékpapírok P 2.050-03, V\'ltókavoteléaek P 447.217 85, Adósok folyószámlán P 6.355-31, Ali. kOriyvlóirilrá. P 6.275-28, KOtelezvénykOl-eaonok P 708 90, Ingallanok P 30.266 58, Berendezés P (HO—. Előre kifizetett ka-matr-k P I.34V32, Összesen: P 52 .089-59.
TEHER i Részvénytőke P 75000-—. Tőketartalék P 2 818-20, Tartalékalap P 7.800—, Beruházási hozzájárulás függő számla P 5027-26, Belétek könyvecskére és tolyószSmlín p 152.982 44. Hitelezők P 13 002-92, Visszleszám. vallók P 260.474-—, Fel nem veit osztalék P 30 60. Elére befolyt kamatok P 3.781-96, Nyereség P 2.172-21, Összesen :.P 523.089.59.
Leteoyc, 1939. december hó 31-én,
as Igaaiatoaág-
Megvlzsgálta és helyesnek találta
• FslBtyslaklssttság.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3467/1940.
Tárgy : Kerlászet részére klllou-téle anyagok beszerzési.
..[.NAalM liÉMrii.
A vároti kettészel rétzére folyó évi február hó 11. napjának déli 12 órájáig a vároti Iktatóhlvalalba beadandó zárt írásbeli ajánlatok alapján,
1. 3000 drb 2\'/," ét 2000 drb ét 1" jól kiégelelt vltágcieripel,
2. 16 drb \'/•" ét 9 m M 25 drb 1" 4 m-et delikát,
8. 20 drb 2" 5 m-et ét 20 drb 1" 6 m-et licei.
4. 40. kg. flrnlizst gittet,
5. 35 drb 32X29 ccn-ea fehér katedrái és 80 drb »2X32 cm-et melegágyl üvegtáblát szerzek be.
Az tlinlati boríték .Ajánlat kertészeti anyagokra* jelzéaacii látandó el.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1940. január 30. iss Polgirmatttr
— h<~UilUU».k.t tofctrrtw sut zsüadan vátetkösysxer Qélktrt. Sopetsáat h«tozAztiB4s.
JHlFjextisi, km iil|ii>ttur
Ismeretlen fagyott ember holttestét találták meg a Potyli-hidnál
Vojkovics György volt gimnáziumi liáiincs-cr, íiőlvös tér 13, szárnyalatti lakos ma (látatott ki akart menni a sienlgyőrgyvári szőlőbe. Amint ej. tiogyta a temetőt, mintegy 500 méterje a Potyli hidja előtt egy féríít (nláit fekve a gyalogúton. Amint jobban iiiegnóite, megállapította, hogy a jói-
öltő\'őtt 50 év körüli, kopaszodó ember meg van már fagyva. Próbálta erősítgetni; de fáradozása hiábavaló voll. te áldozat kilétét egyelőre még nem tJkerütl megádiapiianl, Csetónyi iXMuiörkapitáiny ós dr. Dawscö Usrllor-vos délbon kisiáfltak a lielyszinre a rendőri IiuÖas.einle megejtéséio.
ZBflintos, lőlzQ hdoét
Sintrax kóvéffizdn
készíthetünk.
Kapható : \'A-Va-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nrl
Sugár-ut 2. m
havi SO.....IB P-őí
részletfizetésire
Szabó Antal
sportüzletéban Fő ut 5.
Páratlan kedvesmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú izállodájával, a csendes ét központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Padmamiazky-uloa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink ? lííff •"•\'"""ín.y.I kaphatják a szálló minden modem konfortta! (hidsg-meleg folyóvíz, köaponH fülét, telefon, lift 8(b.)
berendezett ragyegó hazt* izobáH. A százalékos k«lv«atn<iiy Igizolvéay akaján vehet* urétivbe melyet a Zalai Közlöny IdaeéWtela álHt 6 a kalutkez* alv^a* Szer*
iato, február 5.
APRÓHIRDETÉSEK
lp.Mil<.l«!4WJj» vaztinsp dj (Jiim.su,,, ír, ....
i illírt ml-nUii további üst tj mifr. WkflSa
"""* <0:ü"*f- "lniU" Iot*^\' M Tlm
ÁLLÁS
Fiatal leány gysrmak mellé va™ min. denesnek íjaittoilk. Címeket a kledába.zS
egészséges fiatal ni) axoptatá« ajkáénak elmeimé. Oerencaérnó, xtiril., Mlklóe-utca 43. ;
_*s
Klfutefltti iiíoiniulra telveis ~Snto litván koíe(tzcn), Magyar-u. 134. 2Í0
Fhető taaatéla4 áfákat, felveui* Kapoli Mirla, Báthory-n. 14. ,
Ügyes fcefaralaaay aionnel tik. ttorthy Mlklósiit 17. ,
Takarltaaf (elvétetik Király-utca »
¦ajaran*! felveszek. Ciengery-ut tí sz. 4-3 lg. B y
LAKAS-02LETHELYIgÉQ
WáaVBüobi&Bi kom lottói lakii! SchQtx-átuház lelatt mi|ui 1 éie kiadó, ÉrdeV\'Ma, Háry vtndéglflsaél.__•
K4ta>»baa ntcal lakás május I-n kiadó Rákóczi utca 91._234
H*.*oi«9Hofe*.« fürdőszobái magáo. ház nagy gyümölcsössel május hó lén kiadd. Cím S kludóhlvalalba.i. 261
KaHtátaabita udvari és há\'Omizobát ulcel lakás májas 1-ére ktsdó. Síéchenyl.
tét 4.
MétnuwmhA* komfortos lakás kiadó májusra. Bitthyány-a. Z2. 279
HérontaaabAa komfortos lakai mi-juara kiadó. Bittb.yio.y-u. 16. 280
Efira>«li<é« konyhás lakás májul 1-árt kiadó. Kouuth-tér 3. •
Suaár ut 10. fxámu háromizobát ma» g*nliA-t májú a I-ére kiadó. \'
sTétswabait cseléflizoba, indlé-lielyl-¦égből álló lakát inlluB 1-ére klndó. « Zrínyi Mlklés-utca 40/a.
RéltMteltés utcai, egyisobás udrtrt likasak május 1-ére klidők. — Caeuetiy-at 70. ^ *
KlaatA modern báromisobás lakás ma-Jua 1-éíe, azonnal la. Patőfi-ut 92. *
K*iM»ajáa> udvari Iikis május 1-ére kiadó. Szcmsre u. 7/b. *
OxtatiialyUéicf foraalnma halyen, olcsó bérrel axonna! kiadó. Tclekl-ut 10. *
BÚTOROZOTT SZOBA
Elegáua arlaxaba kiadó. Érdeklődni Vulkán tamllavltó, Horthy M.-ut 3. 1»
¦MltiHbejáiralH utcai bútorozott szoba fürdőszobával klidó. Deák-tér 4. *
KOi^ONFltJJa
Régt vagy tiiiil I ave leni sbőS uirmstá I
l0m«|b4iryajBalia>i baainálallin N- 1
anyagot la áíUtidóan mérvének. Jobb I
(0ea bélyegek, sorok la érdekelnek, - I
Barbanti lőucrkeaztő, ta\'álhatá minden I
Bténlakaai délután 5~8dg a aicikeulé* I
aégben, P6-ut 5. I
EudtlMéat, (éphlmsést, rolniisat vil- I lai Hísxtlné, Kii Izaf-o. 70. \' I
EltraBxall agy retlkUI tiemUvcKtel vasárnap aa uUótamplojtilú! a Mifryar-utctljT. Kérem a becsű tele* megtalálói, adja te Migyar-n. 27- atttL \'
Vagyonos őivegyaisxony Jobb Ipuoi-hoz íaHaallléara férjhez adni JeinjáL Leválbfll mefkcreaéMket a kiadóhlraUl továbbit, 278
ZALMI KÖZLÖNY
POLITIKÁI NAPILAP. Kiadja,: „Kligudatá«l H. T, Na^yKiiUu"\' Falalőa kiadó: Zalai Király\'. Nyomatott : a „Klzgairiaságl H. T. Magykanlm"
ny«Mii*J«lmn Nayyknuliíni. (Nyomdáért féOfcli Zalai Kíret\'yd
gli Évfolyam 29. szám.
Nagykanlz*, 1940. lebroár 6 kedd
Am 12 Ml,
ZALAI KÖZLÖNY
t> IWWnUiTWLi
l-\'dfios szerkesztő: Barbarita Lajos
Mai taonlságok Széóhenyl szelleméből
D( Krátky IitviU polgármester, 5 Polgári Egylet elnökének serlog-itvató betuéde
Amikor a féi világ egymással farkasszemet néz, amikor milliók és milliók dUiialt szemben egymással fegyvereién, amikor szá\'azon, vizén éi levegőben puszijtják egymást, pusztítják az emberi munka eredményeit a szembená\'ló íe\'ck, ormd-kor máról-ha\'iiaó\'a államok tűnnek ei a föld szinőrfll, mini a baráJÜen-gyct nem^t hazája, amikor a \'e.t-vérl finn lu-in\'ei, nZ alig három|mi[-Ilól számláló kicsiny, mégis oly nagy nép hfl*i módon vivja grandiózus, csodálatos harcát az orosz koJosz-tAissaJ, rr ugy éreztük; az érzékeny és fiiMxnv\'elkÜ Széchenyi István nemes szelletnél követjük az elhatárolásnál, fitme\'y a fehér nsziai vigassága helyett a fegyverek dörgése kcLb;na közgyü\'és színhelyének ko-mo\'y környezetét választotta gróf Széchenyi István ein\'ékejjelér.e\'te\'sö QnrtepJésáiie.
D3 ha a vigasság ma hem- Is en-gedhctö Ínég, a komoly ünnepi, esnr fékezés sohasem*\' vot alrtuaManby mint ezekben a nehéz, bizonytalan Idökten, amikor lelkünknek fokozott mértékben van szüksége erőié, Irányításra, útmutatásra, h
Ma* fehát valósággal meg keli tagadnunk arokat «Z Ünnepi a\'kaliua-kat, amelyek a bizony tatonságtól megpróbált leikeket, az isieni, a? ehvbeii,- a;németi esz<m>éiiyek szolgáltában uj lendületre vinni képesek, mert éneknek az örökéletű eszményeknek az a lencfeHetesük, hogy vezessenek a bizonyia;Ian jelenből fl biztosabb jövő felé, mint annak Ide-jéu ut c*iüajgok a napkeleti bölcsei kfct. • (
Legyen tehát m a ;er\'eg az em-ifkezés öejnfes szjrttbo\'uimja ajtieiyb\'* vezet termünket a magyar történetem egy forstföntö je\'entőségü, k-r-"akalkoió nagy jelenségéhez: gróf Széchenyi István alakjához és köz-íieli t^rpiésehlei atomit század manóik negyedében. Tekintsünk tehál vissza a-knuttra, idézzük annak M)k-szor nagyon szomorú, da tanulságos eseményeit, mert birert a műit emlékeinek a fe\'idézéne rem\'osak vi-giwlai és buzdít, hanem* példát »d és megturfit bennünket arra, \'hogy gyakran hasonló nehéz helyzetekben mit tették "őseink, meglnniU és okú-\'fot nyújt arrá, hogy a jeto.WWdel-melnek rnegvi\\4sém liívlt keli ten-. nünk, hogy megbirkózhassunk a ma Prob\'ómáival, hogy kiküztíheísúk ennek a sokot szenvedett nemzettVík u
i^MemeU-szfebb\' és boldogatíb jö-
Jelentéstételre Berlinbe rendelték a moszkvai német követet
Berlin mégis közvetít Moszkva ős Helsinki között
Helsinki, február 6 A szovjet ejtőernyős szakaszok fokozott tevékenységbe kezdtek, A fe* szálló szovjet-katonák önműködő fegyverről, sőt rövidhullámú adóval l-f e\' vannak látva. Eddig azonban uz ilyen ejtőernyős csapatokat a finhek mind m^g:í|mmisi[etiék. t V
A hélföl bcmiklzésbiu. Turku év Tunisar sérült meg legsúlyosabban. Vilpuri bombázá>a is órákon él tartott, A bombák iti több helyen tüzet is ok-.«lak. {
Stockholm, február 6 Helsinki jelentés cáfolja azokat a híreket, mintha a Ladog-i tónál a 18. wov jel hadosztály I teljésen körülzárták és megsenirrUsl ették voiua. A téves hir onnan adódik, kgy Kite\'e-néi kél\' szovjetszázadut in/eg-«n.1mi-nj tót lek.
Stockholm, február 6 A finnországi haditudósítók sze*
Hnt a) szovjet újból he*es támadást indított a Ladoga ló hadászati pontjai e\'len. A finnek minden támadást visszaverve, eredeli állásaikba, vetették vissza a támadókat. Hasonló a helyzet Monosi közelében ís. Summánál a ^zovjelnyomás tovább tart, miután az orosz hadvezetés mindenképpen győzelmet nknr kicsikarni. A Mannerheim-vonai elten indllott támadásban használl 100.000 gránát, \'¦ sok b«mba nem tudta mteg\'.örni a finnek e\'lenál\'á-At. A^ éjaraka is észievet\'ék a finnek, hogy az oro-
szok árkokat ásnak a vona/ak elölt, ellentámadásba mentek át és vissza^ vetették az oroszokat. , "[
Katonai körök nyi\'a\'lbzala szerint a szovjet nyomosa a suiyos vesztesé, gek elleneié még mindig Strtttnlánál a fegerő-ebb. A karéUai résneti"sok tar\'a\'ékjuk van az orosroknak és így pótolni tudj-1k a veszteségeket. Az oroszok a kumni szakaszon B0Ö..fogoly, ,7 harcikocsl, 6 ágya; háámha-gyásóval. feladlak óiiásalkaf/Ugyan, itt a finnek a légiharcok során 13 sz.>vjeigépet lőUek ..\\. ¦
A nyárig kitart « finn védelem
Berlin, február 8 A Pest tudósítójának értesülő-e sze-int a miszkvai német nagykövet visszaérkezett Ber\'Inbo. Jelentesteiéire hívták vi>sza. Egyes körökben ugy tudják, hogy Berljn mégis köz-
veii\'eni kivan Moszkva és Helsinki között. , . .. ¦. ;,r
Az Uj Nemzedék tudósi ójának je- . tentése s«j int a nyárig .nem í^nye-getl komoly ve-zé\'y a finn .védei-ínet, mint azt katonai körödben kijelentették. :, w
Római lap irja:
„Ü román»bulgáff» viszony-javuly de Magyaroruág tudja niáp, hogy mit jelentenek ax Ígéretek ..
A vl\'ág ajtó értfcmbeu ü^-ak* most fog\'alkozik a balkáni konferencia eredményével. \'\' *. J
a berlini taJtÓ megállapítja, hogy n tárgyalásról kiadott jetentés 3. pontja a rendezésre vonatkozóan uj kifejezést talált, o melyet miudi.\'nki sznbad<)n magya-rázliai. Az utat rojiidsnescire nyitva hagyták a megegyezésre. ,
\' A Popoio dl Roma megállapítja, hogy
a Balkénkérdés ugyanott van, ahol az órtekezlat előtt.
EnJéiyrö", Dobrudzsáról Románia nem/ haj andó lemondani, és .Besz-a. rábiál védi ai e-*etféges orosz lámádat elten. Romínla kijelentése sre-riut c\'iák igéie\'el tud adni Magyar országnak és Bulgáriának arra nézve, hogy a háború után rendezi az ügyeket. Hogy a belgrádi értékűiét osaló-dást keltett, annak oka, hogy túlzott reményeket fűzlek hozzá.
A \'ap szerint a ronián-bolgá\'" viszony mintha javulna a lwteskcd\'-l-mi k.ipcso"atok megjavitásával.mert
a bokátok mintha rm^gelégéo^érrek a.\', igeietekkel. "Mugyarország ,azonban tudja, mit jelentjenek nz ígéretek..
A\'GiWnai\'e di ItnUa egy román vc-zetőeinber nyl\'utknzatál kö/.\'i A nyi\'atkoíat e\'ísnierl, hogy az olasz poHtloa békét jetent és igyekszik kó ze\'edést elérni Bukarest és Budapest között.\'
A Síampn s>c>iut jobb leli vdnn (Folytatás az 5. oldalon)
korsóval merítesz be\'őte és az ég felé tartod, ragyogóan U«la és fé. nyes, mint az ó\'et itala, nwrt tisztává, ragyogóvá teszi a magyar jei-fearr, a magyar hő tesség, u m|agyar Géniusz ffnylő ragyogása. így kéli nézni a magyar muHat, így |e>z ,a pessziinízmus kútja az optimizmus bátorító, biztaló osodakutjává
Ecn Q3aiiusz, ez a csódttlatoa titkos erő az, ahiely uemifcíünket any-nyi balszerencse közt és oly sok viszály után is fenntarlotla és Örfck-étetüvé teszi j
Ez az az erő, amil nem látunk, c?ak érzünk, QOrtU a magyar anya. fö\'d ol[ balénit, a vértinkbe- i
A hitagyar történelem sjk1 szép bi\' zonyságot szo\'gá\'tatott arról, \'hogy ez? a titW>s erő él és hat, deytU\'önö-EOn szép pé\'du a magyar Qaniusz Iátezésói,ek, II. Rákóczi Pe.enc & gróf .SzVchenyi István éiete és lör, (énefjni szdCpe, illába vrtiék Bécs
német levegője e II. Rákóczi Ferencet, hogy nflrrcetté neveljék; a látszólag alkalmazkodó Rákócziból adott pi\'lnuatban kitört a magyar Géniusz eiLje, r.env tudott eííentá\'lní mogyar vére pa\'anctfának, visszajött hqzájábo, kúruo seregit seivezej.! s annak é\'én hő^etse" harcolva mindent feláldozott; pozíciót, rangot és vagyont egyaránt Pro Libertate; sre-retett magyar népe, ném\'ete szaVtfl-ságáétt. Tudjuk, hogy tragikus körülmények között hazájától távol, számlíivelésben halt rheg. . •, / Gróf Széchejiyi István é\'etű óimü-ködó-e fc\'eíne\'ö^ dc. egyben megrázó >. Az Örókéelü eszmény, amely n?k Széch3nyi IKván gróf munkásságát szentese, tnnfe\'yért később életét á\'dozta, az egységes, öntudatos, boldog, nagy- migyar nainiet,ani,eiy a nemetek társaságában sagüérni, erkölc-í és anyagi- jávai revén e\'-fog\'u\'hatja az őt megillető rnéltó
helyet. Emterfe\'ettien nagy, szinte Ieh2let\'c;ir.ck látszó voM ez a célkitűzés, amelynek nagysága, csak akkor mérhítő meg a miaga tetjessé-giíbín, ha i merjük\' az akkori IdÖU magyar közállapoUiil. A Legnagyobb Miigyar líJjárva « \\i"áLWl, szintíkél-ség^jeesetíeii á^apitja meg, hogy ez a iienizet mindeaten hátra van ; pedig ez istenadta földnek csak mun-Ifo, a nemzelnek pedig csak akarat kell, hogy felviruljanak. | ^
Tárfadalmi\'ag egymást meg nem értő részekre tagdva, a főnemesek nagyrészt külföldön töltik, idejüket és. szinte idegenekké vá\'lak s^ját hazájukban, a nemesség \'etarglában ólvezle jogait, feledve, h^gy azokat oly szolgaiatok dijául kapta,,oipjalyer UjH róg nem teljeltctt már, a-oóp pociig hallgatva s c*al<nen1) önbjdflt-Jáúui vi eÜe ineg.sík)kv)tí ierhóti .s szinte ugy látszott, hogy a nemzet clfásuil a s<»k harcban, mintha csak
ZALAI KÖZLÖNY
Felhívás
zalamegy*] hazafias és jótékony nőegyeaflletek Elnökségéhezi
pihenni akarna és tcspedésbe süly-iyedvc vámí biztos halálát. A iár. MKlaiini \'i\'állsngnál talán míg nagyobb volt a ga-Jrfsagi elet és a művelődés terén való elmaradottság. Valóban Széchenyi István Izzó mu-gyar fajsxerelete, roppant nngy magyar hite, lángelméje é* világos látása kellett ahhoz, hogy vissza ne riadjon a feladni nagyságától a aneiyre vállalkozóit. Ezek a lelki erök kölcsönözték néki a szent meg-gyözödést, hogy a magyar nép még jfju nép s hogy valamint az Isten e hazát gazdagon megajándékozta még parlagon heverd uermésíclf kincsekkel, ugy a nemzetben olyan erők és tehetségek szunnyadnak, amelyeknek becsét senki nem ismeri. Kifejleszteni Istennek ez adományai* mindkét irányban, haladni gazdasági téren, hogy e haza a müveit külfölddel felvehesse a versenyt s kifejleszteni a nemzetben rejlő erkölcsi, szellemi értékeket, hogy ezek áltat foglalja cl a nemzenek közólt azt a helyet, amelyet előbb harci erényei és katonai kiválóságai á\'tai kivivolt; ez volt a feladat, umelytö\' nézete szerint a nemzeinek szebb jövője és íeiinmnradása függ, amelyet magénak kitűzött. , l i. ,:\' i j FeUionerte és jói tudta, hogy a nemzetben iejiő belső értékek kifejlődésnek legetsö előfeltétele azok nak a válaszfalaknak a lerombolás sa, amelyek a nem<el egyes tagjaj közölt voltok, hogy közelebb hozza a magyurt " magyarhoz, hogy mindenki érezze az egy és ugyanazon nem zethez való tartozásai, a közös sorsol és tudia azt is, hogy elsősorban nem az anyagi javak több-keve ebb mennyisége dönti el a nemzet sorsál, hanem azoknak a szellemi és erkölcsi tőkéknek az ereje, amelyekkel a nemzet a magi igazságáért sikra-aKAÜjil tud. Bölcsen ismerle te1 azokat az crkö\'csi ós sze\'temi tőkéket, umelyekei elsősorban a magyar intelligencia tudna kitermelni magúból és ez«rt tette programjának sarkalatos pontjává a nemzeti ka>zinó, a táisadu\'ml egyesülések, köröka\'a-püását azzal a cé\'Iai, hogy *otl cim Os vagyon különbség né\'küi mind. azok a magyar állampolgárok, akik egyéidleg müveit és becsületes emberek, bizalmas baráti körben minden olyan ügyrő\' eszmét cserélhes-jeiiek, amely minden komolyan gondolkozó féríl érdeklődésére Igényt tarthat; hogy közállapotainkat politikától mentesen vitathassák meg s liogy ebből az eszai*etseréi>Ői egészséges, uj, társadalmi és egyéb kezdeményezés szüeihessék, amelynek révén fokozatosan olyan közsze\'leiu fejlődhesssék ki e körben, amely megtermékenyitóieg keh, hogy ki. hasson az egész magyar nemzetre Isc, Az volt tehát a célja, hogy ezekben a körökben az országgyüléseken klvüi ls állandóan talélkozhassék a magyar érleimíség, a vezető réteg, amelybe ő veszi te — ¦ ez mutatja az ő igazi nagyságát é« böicseségét — a polgárokat, kereskedőket, nagyiparosokat. . i (Y*»«\'a»T.)
Ha az arcszíne fakó, szürkés sárga és tekintete bágyadt, ha hangulata nyomett és nehéz Almok gyötrik, mert makacs szék-szorulás, a bél túlságos rothadási folyamatat, gyomorégés és epepan-giS kinozíák, olyankor tanácsot néhány napon át reggel felkeléskor egy-egy pohár természetes -Ferenc József\' keserflviiel Innia. Kérdezze meg orvosát 1
A vlléz Keresztes-Flscher Feienc-né Öcxeeltenclájának vezetése alatt á\'ló »EgyesüIt NŐI Tábor* folyó hó 22-28-ig Budapes;eri a Magyar AsZ-szonyok Kongiesszu\'át tar.ja meg.
Az Egyesült NŐI Tábor munkája elsősorban Q már meg\'évő nóegye-süelek munkáját eiősiive Igyekszik rajtuk keresztül a nő t^rmésie eshivatásénak megfe\'eiő feladataikat a nemzetvéde em szolgálatóba áiliiu-nl. Működébe elősorban a vidék és falu asszonyaira irányul és a bei. ügyi kormány széleskörű szociális munkájának társadalmi kiegészítésé rői kjván gondoskodni. Társadalmi neveléssel, a népjóléti szervek melletti önkénles női munkaszolgálat megszervezésévei kjvánja a helyi társadalmiban fokozatosan kifej esz* lenl azt a szociális együttérzést, fe. tciösségérzctet és fegyelmezell«égc(, - .neiyek a nőket a háborús idők honvédelmi feladatai.n Is alkalmassá teszik.
A kongresszus célja, hogy,...mindezeknek a kérdéseknek a gyakorfafl ágait megvilágítsa és a legszéle ebb körben tudatosítsa azokat a legsür-
A mull év őszén áHandó tüzeselek tartották rémületben Nagyréc**e község \'akójl. Hoi egyik, hol másik gazda udvarán gyulladt ki a szalma -knzai, onélktli, liogy sokáig a közveszélyes gyújtogató nyomára tudtak volna Jönni. Szeptemberben-Németh János, Kovács József, Németh József és Horváth István udvarán pusztított a tűz, majd októberben Özvegy Németh Janosné és Csór! István kazlai borultak rangba.
A hosszú nyomozás eredményeként a gyanú Szánló József 19 éves nagy-récsei \'egényre teielődött, aki be is Ismerte, hogy a gyujtogalásokat ő követte el, E\'mxmdoltn, hogy az első gyujlogutást ittas állapotban, basz.
gősebb s gyakorlati tennivalókat, a melyek az uj honvédelmi törvény nyel és a belügyi kormányzat szociálpolitikai reformprogramjával kap psolatban várnak a nöegyesü\'eleltre és az egész magyar nötársada\'omra.
E hazafias munka érdekében ki. vánnlos és szép lenne, ha tevékeny zalai asszonyaink mind "agyobb számban részt vennének e nagyjelentőségű kongresszuson, hogy az ott i-mer!eteil irányelvek alapján vármegyénkben is minél eredményesebb női honvédelmi munkát fejthessenek ki.
Az a kérésem a Nőcgyesüelek Elnökségéhez, hogy ezt a célt mozdítsák e\'ő minden igyekezetükkel és közöljék velem folyó hó 18-ig a főispáni hivatalba címezve, hogy kik szándékoznak velem együtt a kongresszuson részt venni. (
Ismertetőt és tájékoztatót minden egyesO\'et vezetősége fog kapni ann-pokbnn. , j i
Hazafias üdvözletté\' • vilii gróf Teleki Belőné
szubó\' követte Bt, azután pedig érői vett rajta beteges hajlama és ellenállhatatlan kényszerbő\' idézett eiö tüzet, hogy gyönyörködjék a lángokban és a szaiadgá\'ó, zavart emberek rettegésében.
A királyi ügyészség batrendbcN gyújtogatás Wintetléémt ái\'ikrtta bi* róság elé Szántó Józsefet, akit a nagykanizsai törvényszék, «nieiyelsö fokon foglalkozott az üggyel, a vád-beU celekményért három évi fegy hú/ra ilélt. j
A pécsi tléiötáb\'n Boda tanácsa, a mely most tárgytata felsőfokou a bün pert, az a:sóbirósiíg Ítéletéi teljes egészében helybenhagyta.
Az ité\'et még nem jogerős.
\\Mí február 6.
bazAr udvar,
veit;f». m. Legszebbet :: legolcsóbban 1
lenvol!aknak valóban \'magasrendű művészetben vo\'t részük & lelkesen ínuu). >etiék a kivételes kultúrájú müvés-. bőt Kertész HélAnó, az egyesület elnökének fáradhatatlan munkássága ezúttal is meghozta a jólékony célok szá. fnára. Is a teljes sikert.
A GÓLYA-FRONT
legújabb bire: — Gráf Manci, n Zalai Ködöny segédszcrkcsrlöjénck, Grar Ernőnek nővére Szombathelyen van férjnél. Férjo, pavctils György ott MáV-mémók. Most született meg a második kis!>abájuk, a kicsi Agi mellé egy kicsi Gyurka.
FILMRE VISZIK
a miaflpi kanizsai piarista cserkész, e\'őadáson sikerrel bemutatóit iA VII. osztály.-t, amelyet B«bay Józs.\'f regényéből Barta István, a kanbsai gimnázium igazgatója alkalmazott színpadra. A tárgyalások már megkezdőd, tok és Rabay a kanizsai feldolgozás alapján szerebié a lUinszinpadi megoldást vegleaesiteni.
DR. ORTUTAY GYULÁT,
a nagykanizsai Ortutay Gyula ált. tanító fiat *t Atheneum, a legnagyobb magyfir könyvkiadó Ós uyotmlaváilal-ii moghiyft a Jectorl tisztség betöltésére. Dr. Ortutay nevével, országos feltűnést kellő taniiímányeival gyakran találkozunk a legelőkelőbb magyar folyó-Íratok (Magyar Sremie, Napkelet, stb.) liasábjoin Lovass Gyula néven (hogy meg lehessen különböztetni a másik, idősebb Ortutay Gyula írótól-). A fiatal Ortutay komoly tudományos képzettségének és munkásságának kitüntető olismerés.\' a lectori rr.eghivás, amelyre igen sok pályázó volt,
4
MEGNŐSÜLT
a magyar sport vllág-büszkesé&e, dr. Gsik Ferenc, a keszthelyi születésű oümpiai úszóbajnok. Keszthelyt leányt voetett oltárhoz, Philipovics Fedál. A* esküvő február 3-án Budapesten volt az Egyeteml.templomban. e
VASS IRMÁT
filmen láttuk visront a Földindulás budapesti bemutatóján* A kritikák sicrint .maradéktalan művészettel, játszotta a kitűnő anya-szerepet.
A LGGR AD Y-ÖSZTÖN DIJAT,
amelyet as Országos Sziuósz Egy0; sülét miuden évben egy-egy vidéki színésznek itéi oda, ezidén a luuü-ssaiak Jó ismerőse, Kőrósy Zoltán ls
A NÉVMAGYAROSÍTÁS
Arcvonalán Nagykanb-sáii js élénkü-Jés la^rtajliató. Somody István iró, a Névmagj-arosiUV Szövetség ügj\'\\«ztö elnökének vasárnap n rádióban is közvcliletl jubiláris (150-ik) előadási-nak balásatalatt a zalai Közlöny szer-keeztősége ls IgyeksxUi jópéidávaj eiöi-jénil. Barbirits relelös scerkesztő és Grar segédsrcrkesztö a héten beadják névroogyürosilási kérelmeiket. Ugy tudjuk, ugyanerre készül dra Krátky István polgármester is, Somody Istvánnak a zenem üvészeti főiskolában torloU hangverseny műsorán ^imonüott 150 ik beszéde egybe esik a névmagyarosítás lelkes élharcosának 25 éves njságlrói jubileumával ós annak 10 óies ővfor. d n lój ávaü, hegy ft magj-nro sitó mos -gnhnat öleire keltette. lízért a hangverseny stunetében a főiskola eJő-cMmokában meleg ünnepfés várta Somody Istvánt. A NóvmAgyarositó Szövetség nevében Kovács Alajos államtitkár elnök, egyéb hazafias szervcxeiek nevében Balatoni Károly, Hajdú Fe. ntne, SomJóy László, Tibay Rózsi üdröz^ték és emléktárgjakat nyújtot-
tak át a,, ünnepeltnek. Somody Istvánt a Zrinyi Irodalmi és Milvés eti Kór meghiva már régebben Nagykanizsára egj- előadásra, erre valósdnüleg a Ui-\\-a,s,ol kerül sor.
SZOMORÚ
hire is van a Ku\'cslyuk-nak mára. Ros&z kedvében volt a gólya. A minap bojolenletl njszülötlek közül Horváth Lajos városi tisztviselő ós felesége. Varga Gréii egj-eUen első kisfia j»ór napos ételét az órőkkévalóaággal cserélte fe]. Korán jött világra a Julcsi lélek, jiróbaltok cietben lartani a Stc fáiúábóii, a kórházban, — nem lehe. tett Az édesanya szerencsére egészsé-ges.
¦
FARNADI BDITH,
a nagy tehetségű zongoraművésznő, vasárnap délután n\'nagykanizsai Kaszinóban hangversenyt adott az IZr. Jólékony és Kulturális Leányegylcl rendez étében. A rendező egyesület tag jai ós pártolói, Yirjamint a város ÜLr. sadalmának ismert renckedvelői nagy számban töltötték ,meg a teniret, A je~
A nagyrecsel gyújtogató rémet a tábla is bárom évi fegyházra ítélte
1940. február 6
¦
liiaukapU. Bánky Etemér, Vasa írnia, Pogány Irán is megkapták most oit az Ösz-tómUjat. (Utóbbi kcUÖ már pesti ralpésthöl)
*
HARCZOS IRÉN
minapi uj bemutatója után a pesti kritikák legtöbbje mint u] csillagot méHatta. .Minden kellékkel rendelkezik ahboi, — olvastuk —. hogy a szubret-tek frontján ac éhe szökkenjen.. .... •
BÁLINT ANNÁT
pedig, aki drámai hősnő volt a Bánky-lársu\'atban, Kiss Fereuo íátte Miskolcon egyik szerepében, «z Laké. s\'agglone e\'-őadásán és pár n«p múlva rest-eritfkttették szeptembertől a Víg-színházhoz. (Rövidesen csupa, a kanizsai sziupadrő\' ismerős nevekké} telnek inB? a ]»esii s/faitapok.)
i*uüß SZEMÜVEG ^\'R\'ZX ZSOLDOS GYULA
M-atS. {¦ Korofiü-uillWl»«! Mwnk^a). tglsSntngu lavUAmíh«ly I
Befejeződött az 1940. évi nagykanizsai; sakkverseny
L StoJcrer Emit. % Bohm Józsfir X Bán Lajos (III). 4. Szekulja Jakab. 5-0-7. Dr. Makó, Németh, if). Vó, kásyj — olvashatjuk a bajnoki táli. tárat sorrendjén.
Soha ilyen torna Kanizsán még nem volt. Aki ismeri ai igazi forróié\\*göJQ versenyokot, nem tepjörílk meg a furcsa sorrenden, de hátha még megjegyez-ítrk ós hosszá joggal, hogy a g, ti ésta liftz., K. Nagy, Pintér, Morgeustein stb. alig maradtak: le Ós ugy kis szerencse, vei bármelyiV az éllovasok közé ver-lielte Volna f«t magát: — akkor kóny-nyen Úszta kér»t alkothatunk a 11;n. ¦ i ság ambíciójáról.
Stolcier szorgalmas volt, Bóhm kissé kónnyelmu, Ózonban tagadhatatlan, hogy Idrainelkcdtek a többi játékotok közül, emellett szói a WpaJléroxott eiméjoii tudás é* gyakorlat. A fiatal Bán már tavaly magára vonta a figyelmet, ö volt idc^leg legjobban [rendben « fiatalok közüj ás a 3, helye uregérdentelt. Szekiüja alig maradt te &e ólról, verseny alatt sokát kockáztatott ős oc tett a veszte, Dr- WkA jól kezdett, de később sfemmi bem sikerüM áttieáy&ése miatt is. Németh 6; ifj. Vékásy s^eaencnések voKak, A többi falakról is csak jót mondhatunk.
A sakkélet toluU nem wiuiik meg Kanizsán. Vteárnap s Sokk Kór közi. gyűlése után már sorsolnak is b Vékásy kupa döntőjére, aho\' a fent emJ-tett fiatalok vesmek részt. Utána Ma-róciy szimultán, további helyi és városköti veruouyekna Min kilátás.
Qyanga szél, ködös Idö, több helyen még »«ő, hsvaaaaö, ¦ hő-mértékW estig változik.
A Meteorológiai Intézet aa^ykaoUatJ nrrttg^-előátlomása JelwiUi
Rtaénéklet tagnap 9 órakor
-H06, ma renet + 0-6, déAeo +1-6.
— Salm>l*lllii»—kii taWntsw aug Mteéstt fálstitiymr sféttSt »*ps*S>
A vidék harcot Indított a cseretársnlatl mfaMü rendszer ellen
Kaposvár nem astja többet a színházat csertUnuUtnak
Színtársulatok és közönség egyaránt érdeklődéssel várta a 8*inié\\ad kezdetén a cieietársulall rendszerbe vezetését. A fogadtatás nem volimUf denlllt kedvező és már akkor hullnt-szoltak é és kiltlkák a rendszer elten. Sajnos, az elmúlt pár hónnp tapasztalata a kiiikusoknak adott Igazat. A városok egymásután je\'ene:-ték a Kamarának, hogy a rendszerrel elégedetlenek. Ez a társulatok helyzetét is nagyon megnehezl etie. Volt város, mint pé\'dául Szeged, a hol a város hivatalosan Is tüzrel-vassai küzdött a egeretársulatl rendszer megbuktatásén.
Szeged után Kekkemét, majdS-ip-ron, Székesfehérvár, most pedig Kaposvár azinügyi bizottsága jelenetté
kL hogy ha nem kap állandó szin-lórHiiatot, a jövőben nem adja oda a Nzinházat. A Kamarához intézett beadvány szerint nem a társulatok, huiem a rendszer e\'ten van kifogás, mert az uj rendszer nem engedi mLg a sikert. Egyrészt sok állandóm a cakopcrett, vagy a csak próza,másrészt pedig kevés a 3hét, mert mi>e a táru\'nt megkedveltetné magái, már a kövelkező á"omásra kell utaznia..
A kamarai elnök&ég á\'t«i IrÓJisztal mellett k]dolg>zott rendszer tehát r jetentegl formájában nem váll be Mindeneseire kíváncsiak vagyunk, milyen ¦<¦ > a kanizsai szlnlévud a tavasszal és jön-e egyáltalában a tervezett négy szjntánruiat.
UJ élatre kel fk mRgyar Márciusi 18481
Legendául hősök, legeadás Idők!
1848.
(Irt Ina
Kouuth Lajos, Üörgey Adur, a plroMlpkások,
Mafyar
hniiárvlrtuil
Bolváiy Qéia csodilatoi Illra«lkolís« a magyar •zabadiigharcrAI.
Mária Ilona, a izerelem él
haiaizerttet kSzttt vergldA
auzoay ............... Paula Wassalf
Schwarzenberg herceg ...... Willy Bli-nal
Az Breg Ferdinánd császár ... Paul HOrblger
Az IIJu I. Ferenc Jóltel...... Hermann Brlx
Zsófia hercegnő ......... Hedwig Bielbtreu
A magyar hoaleueg, az Snlel-áldozó szerelem filmje. Ragyogó kiállítón, halaimat tömegjelenetek. Nagy színészek mesteri Játéka. Nagy Idők lllmórlása.
Bemutatja a
Városi Mozgó
folyó hó «-ín ét 7-én, kedden és szerdán.
lilék - Hin - íwMúi
AZ EGZOTIKUS ALLATOK
serege is szerephez julott a palaUuas fihtivallalat iegujsbb produkciójában, ¦ most elkésiúlt Gul Wijában. A boldog békeévek tündéri oiicretttebói Mm késiült tehát az Operaház főrendezőjének, Nádosy Józsefnek mesteri rendelésében. A most tartott szakmai bemutatón kirobbanó sikere volt a filmnek, amely február körei* táján kerül a pesti és vidéki premier mozikban bemutatásra. Sieleczky Zita alakítja Gül\'Baba mesesatép leányának poétikus i\\ cmusrerepet Maklár\\- tollán játsra. Gábor diák daliás figuráját Jávor Pár, hűséges cigányának ajakját H;V(Lay Márton Drókiti meg a vásinon. A srakmal bennSeotesek azt á/litják, \'hogy tv. a fiim európai viszonyaiban Is kitűnő teijesitmény. A lórók hótiér srere(>ét a Nemzeti Színház művészére, Kelemen La^sra bízták, akitől a K\'íiikvo azt kiv.ini.i, hogy borot\\ál-lássa Iq a fejét ai élethűség kedvéé/l s a tojebubján növessien egy Itossza varkocsoi. Hosszas alkudozás után Kelemen 1200 pengőt kapott a fihnvallal-koióWi, hogy a hónfliwkig tartó fel-véielek alatt ig>- oicsuütea magit. Külön szenzációja a fűmnek a Munniu műtermében megépitett tórók fürdó^ ahol Szeleczky Zita fürdik a langyos habokban a válogatottan csinos fiá-remholgyek társaságában. A fcivétclek alatt srigoruau zárták a műterembe veető aytókat, nehogy illetéktelen és kandi piÚantások zavarják az áttetsző selyem fátylakba burkolt .törők nim-fákal.. . i .
j EGY ÖSSZEFÉRHETETLEN,
kötekedő fráter figuráját alakítja a kiU\'uiÖ Haas Moser a Tóbis legújabb filiikjébcn, a Makrancos urbau. Ez. az úriember rnhideiiklnek parancsolni akar: családjának, barátainak, az egész világnak. Addig tyronnuskodík, mlg be letörik a bicskája, hűvösre kerül, ahol megjavul, jó flu le« belőte. A fordulatos iiteséjó, kacagtató vigjátáknak többi fösíereplője: Hans Junkemiana, FriU Kampers és Elsa von Móklea-dorf.
HÚSZEZER PENGŐ
értékű finom rűsier és csemege van felhalmozva abbaii az Impozáns, sok-kirakatos, elegáns űzjetben, amejy sQ-rün jelenik meg a vásmon CsaLhő Kálmán brliliáns színdarabjának fiim-váilozatában, a Küszer és csemcgól>cn. Ebben a koniolyOn ható és mégis mulatságos boltban Somiay Artúr az űz lettula)donos a leánya, Szörényi Éva ül a kossíAban. Elképzelhető, hogy az első segéd, Jávor PáJ, mekkora szere, lemre gyu] gaxdája leánya Iránt, Rá-tlionyl Akos bravúroson rendezte: a legújabb magyar fiimet, amelybea je. leülős szerepekhez jutottak még Dénes György, Vizváry Mariska és Hidvéghy Valéria is. A Lévay.fÜmtáraaságnak ez a produkciója kétségkívül ai egész orsnigban nagy tetszést arat majd* •
HAR0M ÉVIG
késíiteUók spenoer TrOoy legújabb JVifte?. a SWnícry a ríDorterek királya
KÖNYV VÁSÁR
naLy árleszállítással 1
Legjobb bfinyvek fillérebért
dmQ két ós fóimülió dolláros Fox fűmet. Ebből az, időboi két évet töltött e\' az afrikai dzsungalbcn a Fox exi>e-didós különítménye. Egy fárasztó trópusi utazást, ogy gyötrő maláriát, egy reménytelen szereiéin nagy lemondását ár/ékel\'etril egy filmen a művészet tefjnemesebb eszközeivel, ki tudná ma inkább, mint a világszerte egyre népszerűbb Spenoer Tracy.
Miért 27—37 fillér egy tojás]?
Napok ól« nuVst som hallani n házi-ass/onyoktól, mint megdöbliCnt ós kétségbeesett panaszkodás! a lojá«-árak emeikedósérőL Télen mindéi) . évben kétszeres árat kell fizetni a tojasórt( e\'- i\'-ii\'ili n Ls vo\'na, lúsz a tyukokat nem \'ehet inegreadszabiUyoziii, mikor mennyit tojjanak. De 80—311 fülért filjén kéml egy tojásért (37 el is kértek miir az Idén!) mégis caak sok,
A kormány a kö^iiksógletl cikkek árát tulgoruaa eíenőrzi és az árkor-niánybiilosság súlyos büntetést sózat az árdrágitúk unkára. De mi történik a tojással T Meddig lehel még omehil a tojás árát? A nogykaulz&ai lilaoou ii-iltfui n-1]ii.i emelkedik a tejiVs ám és malioutap két.háj\\>m tojáa árán csirkéi telnél v^unJ. KoH, hogy mód leg>en rá, lu>gy att az ánlrágtlást >e. törjék I Kérjük a piaci árbiitost és a ItAteságokut lépjenek, közbe és akadályozzák meg a tojés további árem<tke-désót. Az összes háziasszonyok nevében sürgős intézkedést kérünk!
EMLÉKEZTETŐ
KBViizcrl köziéti (2 Wf) dija 30 Hlér. l\'..l>.uit S.
rilyaráXuUMI dteáis ra 7 Ur • SLnaáiluni>«Ji (Stmu L., T. r.bnii 23. Fiijarltuitáil Mj, fái Mmt • giun. 1*1 (Koi«in«M p., nháKiar).
ivb...a. 15.
UcaA\'ls rtöadáa finn műsorral ß kor
JU.il.\' István üiiiui i;vi-;;.it.i ¦árohu >.
rilyavlVaullil rtö»dii la fluv • (ámn.biui (dr. Krftlír, -Mlklo« I, SoOoal).
„* botor l-ben"
in« ágy, Járóka, pólyáié; a modern gyarmeknevaléa nöl-
kUiöshetetlCB bútora,
UegteklDthető Na\\gykajursán az Óm. Sufáain Gy-»*kvé«tS gnövot-íü*!., Erzsébet-tér 4. ss. Megrendelhető SíUcU ktváamil
Sugár-ut 26. sz. alatt
IftéQ. február |
All«.u.<l mÍMini«*k tiitkSiaapokoa B«d«p«*t 1. mütorAu
I.U Torn*. Illrík. Kftilenu -ny k H-ugl,-in.^k. - i t.iju étrend. - 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi vi«j.-[/» w»lgáé*l. — 12 Harangszó. Hlninus* Időjárás jelent és. - 12H0 lllrck. -13.20 Időjelzés, időJArásjelenléi. -14.35 Hírek. — 11.15 M üsorismen-mu. — 15 Árfolyam hirek, pi«cl imk, éMniisMrárak. — 16.45 Időflzoi, idő-Siraijeleotés, hírek. - 17 Hirek i4o-rmk és magyar-orosz nyel\\en, — 19.15 Ittak. - 21.40 Hirek, fdójárásjíl«eté«, berek n lovak és niagy*r-orosz nyelven,
— as Hírek néniét, olasz, angol éa BMcla nyelven. — 0.05 Hirk.
BUl>Ai\'KST I."
17.15 Gyermekek farsangja. Ilang-Wvé\'et. — 17.11) Sárai Fiemér cig.Uiy-twnakara. — 18.05 Tvrsánszky Józst Jenő humoros elbeszélése. —\' 18.45 Verteket mond 1-áy Béla. — 10.25 I*n*ngi emlék, lílmoudja Jávor Pál. l l.on PerÜs Jenő cigányzenekar.! csárdásokat jálsiik, ii>.55 .Farsangi feánykúrés.\' Iiajigjáték. — 20.10 ferlis Jenő cigányzenekara mániásokat jat-üt, — 20.20 Magyar lánclemwk. — 20.30 rortis Jenő i-igáuy»iiekara keriii-gdkot játszik. 20.40 nátUÓ-ojJCTvtt bemutató. — 22.10 CsárdáaJeirrt\'rek.
— 22.20 Beszéljünk magyarul. Kőváry C,yn!a vidám jelenete. — 22.30 Kerin.-flák hanglcjnezzöl. — 22.50 Magyar lA.n-Vmo .k. — 23.20 Szebő Kálmán j*;* hánnasa. —i 23.10 Farkas Jenő dgányrwckaza. — 21 A farsang befője ősének hivatalos közlése. — 0.15 Toki-HorváHi Gyula cigányzenekara, Cselényí Jórsar én-kel — 0.15 zenés egj-vokg. — 1.30 TáiielcuiejMk. — 1.55 Kurina Simi cigányzenekara gyorsrsáx-
disokat Játszik.
¦UIUPEST II.
17.30 Mezőgazdasági félöra. - 18 Ruszin h&U^USkiuik —18.45 l)r. Garzó Mildns ejőadáf*. — 19.35 A Magyar, orvági ÉpiUtiu un kasok iwdkara. —. 20 Hírek, —. 20.25 Modem kamanuxite.
— 21.10 Felolvasás. 21.40 Időjárás, jelentós.
16 H*mburg — 17.10 Vidám nyi-lányok. — (8 Indulók és dalok. -19.45 Szerenádok és kcruigök. 20.15 Hangjáték. 21 Vidám r«ne. — 22 Tandemetek. — 23 Berlin.
Szerda
BöDAratT i.
10,15 GyermekdéMött. — 10.45 Fel-olvasás. — 12.10 S/abó Helén hegedül
— 12,55 A Nagykörösi Itefonnálus Ta. nltókéjwó műsora. —> 13,20 Veress Károly cigányzenekara. — 10.15 Diák-rólóra.
17.15 Gy. Márkus Lili zongorázik.
— 17.45 Béthy [slván előadása. -18.15 A rádió szalonzenekara. —
10.30 Az Operaház előadása. 1, «Mfljns királynője., pásztorjáték egy fejvonás-ben. 2. .Székelyíonó.. Daljáték két részben. 3. .pozsonyi majális.. Táncjáték egy képben. — A Május királynője után kb. 20.20 Kfdíigyl negyedóra.
— A Székelyfonó után kb. 21.30 Hírek. — Az. előadás után kb. 22.25 Időjárás jelentés. Majd azonos Buda-pest II. műsorával. — 23.20 OJáh Kálmán cigányzenekara,
SHISAPKST II.
18.15 Olasz nyelvoktatás. — 19.30 Hójjas János előadása. — 20 Hirck.
— 20.25 Tánclemezek. — 21 Felolvasás. — 21.25 Lovászi Ferenc cigányzenekara. — 21.55 Időjárásjolcntés. ~-22 Bcndönem\'kar.
BtCS
10 S-órakozlatő zene. — 17.20 Le. maek, — 18 Schramrnel. - 19.40 Lemé ck. — 20.15 Hangjáték. — 21.40 Zongorajáték. — 22 Lemezek. — 23 Szimfonikus zene, — o.tO B>rlin.
Megkezdik tavasszal az uj balatoni autó-sztráda építését
A Magyar Közgazdaság Írja : A tavaszi közmunkák egyik ieg-fontoíabb résre az ország\'zeitemejf-Induló útépítés, amely szociális ós gazdasági szempontokból egyaránt nagy hálással \'esz nz ország éíetéie. Az j\'letékcs hiv.italos fórumok már behatóan foglalkoznak a: 1910es év különböző útépítési munká\'alaiva], d3 felkészültek ere az utépftő vállalatok is.
Az chnuU napokban több f >nlos útépítés ügyében fejeződtek te a meglesné esek. Arró1 értesülünk, hogy mindenekelőtt az uj balatoni autósztráda épitése jeleni majd nagyszabású munkanlka\'mal Az uj ulépjtés eisfl része a Dunapar\'on keresztül átvág A\'berlfaháu és aDunu
és a vasul között folytatódik. Budafoknál azulán kiszé\'esitetl parton halad tovább a Balaton felé. Ez a megoldás kjküszöbő\'l az eddigi közlekedési nehézségekéi, ame\'je\'iet az (>körött, hogy ;iz útvonal a vosjtvu-nalon be\'üi veze:ett a Ba\'alon felé. Az uj bftlatonJ autósztráda egyike lesz n legkomolyabb útépítési munkálatoknak.
Ezenkívül - értesülésünk szedni - összekötő ut épül Mohára felé, a mely ugyancsak jelentős közmunkának szómil.
E\'sösorban ezek a munkáhitok jelentik ez év je\'entőebb u\'épltó-seit, d2 már is e\'őkészülelfce-i vannak uz útépítő program lovábbl részel (s.
A mez^gazdasáfzi kiállításon
ka-b«ttnctito« MUllol Uktt tsayén-álUtot vá«Ar*l-d
A március 30 április,7-én tartandó idei országos mezőgazdasági káHi-tás és tenyészáiiatvásár iránt nemcsak «z eladni szándékozó gazdók, hanem a tenyészállatot vásárolni kivonó tenyésztők is ön-ende.e^n nagy érdeklődést rrruta\'nak. A fö\'d-müvelésügyl miniszter az OMGE elő terjesztésére a \'enyészál\'atok-at bo-szeieznl kívánó gazdák vásárlásainak megkönnyitéie érdekében kedvezményes, u. n. jutalékos tenyész- |
ál latbeszerzési hiten engedélyezett. A juta\'ékos hitelt igénybevevő le-nyésztök, fan megfe\'eiö hitelképessé-gük«t igazolják, a bejelentendő éa vásárolni Wvónt tenyészapaóHatűk, u. m, bika, kau és kos beszerzésére hiteihez juthatnak, amelynek eUené-bsn az országos mezőgazdasági ki-á\'ll\'á^on a bejelentet tenyészálluto-k;U megvásárolhatják. »Védett< birtokolok e hitelt nem igényelhetik.
A kölcsön 18 hónapra szói é^ azt két egyenlő részhtlen keli a ttnyész töknek vlsszalizetnlök. Az igénybeveit hiet kiwiiatmeiiles, csupán n fotyó^itásérv es kezelésért keli a
Ak dmdudüdoii ídén$ miau
kltic\'Anlíke leijei fljsJ»#! után évj 1.5 stfáía\'ek\' jutnlekot a törlesztési réia\'etekW. egysrer.e és egy Idsbe,, megtédteni. 1
A*ok a hiag:lnlenyés2tflk, a«lk cn A hile\'t lgínybe óhajtják venni, Igénylésükéi .12 országos mezőgazdil\' sági Má\'l|tá» rendeisblrot.ságanak (Budapest, IX., KMelekulca 8.) legkisebb február 29-lg jelentsék be, késíbbl bejelentések e\'lntéiésj i.ern biztosítható. A tcnyészália\'vásárl hitelt Igénybe vevó tenyésslek a beje-telítésükben o néven, íakhel) en, ai á\'latok faján, "ázrtán és a hitelösz-szegen kjvÜ\' azt is közöljék, hogy tagjai-e az OKH kötelékébe tartózd valamely szövetkeziolnek és rövid, tömör formában az ingatlan és ingó vagyonuk, terheik állapotát és azt, b>gy mi\'yen feoV;etet tudnak azigé-nyolt kölcsönre felajánlani.
E hitelakció cé\'jfl az áHaltenyésztő gardák részere a kiállításon vásárolható tenyé-szálla\'ok beszerzésének megkönnyítése, ezért nem klfcjezct-fen tenyésztési célra történő vásár. Iá-okra (pt. fejős tehenek, hízó ;e> té-ek) e hitei nem igényelhető a községek és közbirtokosságok ezt a hlte\'t nem vehe\'ik Igénybe, részükre kü\'önleg:s lenyészáUntbe zerzésl kod vez-ményt biztosit az OMGE kérésé-re a f8\'chimvelé«ügyl minisztérium . : ! (0
LEMONDOTT váralianiŰ « liot\'aad Ivadsereg fő|>arancsnoka a konuányban támadt néeteltérések mialt. Azt akarta, hogy a katonaság vegye át az egéss országban a végrehajtó hatalmat. / CÁFOLJAK • tegnapi híreket a üt kos fmucia—kinat szerződés lót*, jöttéről. : .
INDIA alkirálya a t^ndhivaá folytatott tanácskoráson kHelentette, hogy az angol kormány rrdelőbn megadja Indiának a dorruniurol alkotmányt.
KATONAI törvényszék elé árutottek tiltott egyesülés miatt 44 francia kommunista \'képviselőt.
EGY N8MET tehervonat «z echoil-cioprrenburgl vonalon (Sgázott egy autó buszt. Tiz halott.
A KORMÁNYZÓ Is jelen volt a Nemzeti Kaszinó Széchenyi emlék va. csoráján,
A RAJNA vize az ol\\«dás kövelkfz. lébea roliajnosan emelkedik, pár nap Blatt 3 méter az enr<Mkedés.
LETARTÓZTATTAK 22 varsói lengyel lelkésEt, mert — a Német Távirati Iroda jelentése szerint ~ a templomban i>otiUiáItak.
PfiCS polgármester*, Makay látván, 41 évi szolgálat után nytigólomba vonult. Utódául helyettesét, dr. Esztergái Józsefei emlegetik.
BEOMLOTT egy fÖldszin*Bs ház l\'i-peslen. Egy Öreg asszonyt kimentettek. A többi hét lakás lakói nem voltak otthon.
A MOZI vasárnap 10—80 a\'léres, hétköznap 5-40 fiUéres árakon mutat Ize magyar filmeket Nagykőrösön.
DR. FENYVES FERENC 54 éves budapesti nyelvtanárt (!owb*ai FWsch-hacker) óvadék-csalások sorozata uilatl megáll ^tartóztatták.
LEUGROTT a Srent István kór-ház. emeletéről és szómyet halt Mfl)* l\'íiiöp törvényszéki tanácselnök. Ok: gyogjitliauatian belegsóg,
EMELKEDETT decemberben 01 ini1 \'lő pengővel a pesti i>énzmtézelek Iwtéláüoniány-ft.
PALESZTINÁBAN az angol katonai latWságok ismét több súlyos Ítéletet boz-tak a lázadó arabok ,-íÍ.;il Többet többévi súlyos fogságro ítéllek,
A KATTKGATBAN 15 haji megrekedt a tégtorlaszbön. A hid«g olt még adudig tart, a dán part nagy rés/e bajóval inegközcaitbeterieiL
- (A polgár! leányiskola)
«g>ilc tanári helye M«ntuano Márk? uyugaVrtnba Vonulásával üresen maradi. A vaJSus- és közoktatásügyi miniszter most Pe\'íe Margit tanárnőt helyezte Békéscsabáról a ruigykjuiizsai Ioányi8koláho»,
_ (Búcsúzó)
Mjiiihinl.ii.i\', a jóba rajain inuk, ismö-rőseimne\'í éa kollegáimnak, akiktől at idő rövidsége minit elbúcsúzni nem ludttim, ezúton mondok Isten hozxá-dot és küldöm legmelegebb üdvizle. lemet. Pirtty árpad kápt. főerdömór-uők Vesxprém. (•)
- (Köszönet)
A Keresztény Jótékony Nőegylet «]¦ nöksége aiulon mond őszinte, liálás kösiönetet mindX\'nkirLek, aki február ;tiki álarcos jelmezbáljának nagyszi>rű erkölcsi és Anyagi sikerét ukár a rcn-dezés miinkájóbon való személyes részvétellel, akár természetbeni adóin Anyaikkal, vagy bárminő lio\'zijáru-lásukka], segítségükkel előmozdítani s7Ívasek w-lak. (4>
- (Levente félórák)
vannak ujabban — és nagyon be ii.- ¦ .1 — a magyar rádióban. A átülök Ói mtmkaadók figyelmét felhívjuk e ekm\'k a fóión\\knak hallgatására és
a, liogy adjanak módot levctilc-köle-es gyermekeiknek ós alkalmazót-Iáiknak is a rövid levente-rádióadások Ijgyelcmmvl kisérésére. Ne.iueti fon-lotságu hazafias nevelés folyik a levente intézmény keretében, magyar érdek tehát, hogy a rádió Ilyen téáu műsorai ne pusztába elliangzó szavak legyenek.
- (Klekanlzsal színpad)
A i;irwi,uivjivím:i[i, műsor sikere a Klskanbsaí Missziós Ixánycgyesülcl inúkcdvelőgárdáját és annak vezetőjét, Magdolna nővéri dicséri. A szán padon Szigeti: Marcsa és Mariska c, népies vígjátékát láttuk és együtt tapsoltunk a közönséggel a sok vidám ós liumoros jeleneten. Ez a színpadi munka uj volt Kiskaniisán, de egyúttal meglepetés Is. Tiszta humorú és könnyed, mégis .¦¦iiiir.... egység. P, Bánás A. Gyuba rövid bevetető szavai után gördült fet a bordó függöny és Hcrczcg Jóska pompás (grófi) atakiutsa, majd Jámbor László ós Németh Jóska «ze-repiéso kett meglepetést. Ai «st színpadi hőse azonban Krisztián (Slsári) József, aki Trilla alakllásávai rengeteg tapsot kapott Kiss László fiaun ügyvédje, Tiszai Lajos alakítása, valamint rssnder (Kerpacs) József i>lé bánosa sikerült szerepek. Németh Annuska (Marosa), Talabér Ilus (Mariska), a két testvér Ját-vott jók, vaja-mint nagy sikere voU Büky Húsnak a vénkisasszony szcrej>ében. A többi szerepeket Horvatics Maliid) Endrey I\'onka, Endrey Mariska, Szems Áron ka llorvátii Mariska, Krisztián György, Dolmányos József, Ijeukovics Ihászai és Horváth Boldizsár alakították. A rciulczósórl külön megdicsérjük idősb Itácz kántort. A mulatságon rengeteg fiain* láttunk, akik a késő éjjeli órákig mutettak ez év utolsó kiskahizsnl farsangi mulatságán,
2AtkW KJÜmfHX
Az tpekövek, az Idösfltt epe-Iiólyaggyulladís él a hurutos aárgyasag kazclétébcn reggelen ként éhgyomorra egy-egy poíilr természetes „Ferenc Józsel" keie-\'livií, kevés forrűvlizcl keverve és kortyonként bavévo, gyikr«n rendkívül haiisos. Kérdésit meg oivusát I
— TsIzImIm ««f a Kopstsia Bute: ¦ lUállandó bnterkUHIiáaát ízlés- ¦ és ölesé bolorokat bedveaő fizet**! fe> tételekkel vásárolhat.
Raktáron levő összes
hálók, ebédlök.
kombinált berendezések. 4 kárpitos árukat
II á
t I V
Használja ki e kedvező alkalmat!!
(folytatás sx 1. oldalról)
reál\'1 eredményeket hoz&J Be\'g\'ád-
ban, meri ma
az elhalasztás nem jó módszer valaminek • .megoldására".
A lap végül megemlíti, hogy ami.\'g-o\'dás Róma és Budapest további barátságán épülhet csak ki és enélkü] elképzelhetetlen.
Magyarország magatartása nem változott
Berlin, február 0 A Német Távirati Iroda Jelenti\'Bn, dopestről:
Mértékadó magyar politikai körökben a balkáni szövetség mostani 1x1-grátli tanácskozásának megité\'ééVir>* nagy lartőzkodást tonusiLanak. Kije\'en-Uk, hogy a-, ott történőket Magvarország még csak figyelmes szeiitlólől(fint sem lartjí» Rzemntel, mert Budapesten bbban n meggyőződést cn vannak, liogy Magyarország viszonya dÓU ós kelet, szomszédaihoz, a-neUek lagjai a balkáni szővo\'ségnek, Oz érlrkez\'et folytán nem változhatnak. El alt mlaifenekclőlt a magyar-román viszonyra. Magyar-országnak a balkáni szövetség irányában elfogiall Ismert magatartása, a mely a szöve\'ség etapjául szolgáló politikai célkitűzéshez ós eszmemene lekhez, fiiződik, amelyek ir.osl Pelgrád-bon ujbói kifejezésre jutnak — mit nen? módosil a Magyarorstág és Jugoszlávia közölt femiálió örvendetesen
tó viszonyra, amelytől remélik, liogy továbbra is értékos étetne les* a Duna vidék megbékélésének. (MTI)
Kóma, február fi (MJBgyar Tárimti Iroda) A Stampa budapesti tudósítója hangoztatja, hogy Magynrors/ág magatartása a belgrádi ér\'ekoilettcl kapcsolatban az utóbbi 21 óra tilatt sem változott.
Budapesten lovábbra 1* hangiz-látják, hogy Magyarország SKm-pontjábó1 a bc\'grádl összejövetelnek semmi gyakor\'ati jetenlőségo sincs, ítománia aZ érlekez\'een n.\'gativ tényezői képvisel és ha Budapest kárura ezúttal semmit som: klsé\'elne^ meg, az nyi\'ván Jugoszlávia érdeme Budapesten megelégedéssel állapítják meg továbbá, hogy Róma poll-likája kedve\'ő befo\'yást gyakorol Jugoszlávia magatartására.
Egy teljes esztendeig tart az amerikai tengeri hadgyakorlat
Washingion, febiuár 6 Az ameikal hajóhad áprtUs e\'ső hetében ke/dl mog nagyszabású hadgyakorlatait. A gyakorlat egy teljes évig fog (ártani éfl célja az amerikai védetem biztonságának bebizonyl-táfa. A gyakorlatokon különös figyel met szentesiek a repülőtevékenységnek. Érdekessége méga gyakorlatoknak, hogy ezekre nem hivják meg íCJii a külföldi katonai attasékat,
sem1 a sajtó képviselőit.
K tengeri háború uj áldozatai
London, február 6 A Beaverburn 9800 tonnás kanadai rendkívül gyors áruszállító gőzös a; Atlanti Óceánon elsüllyedt. Azt hiszik, néniét tengeralaitjáró süllyesztette ei. 80 főnyi legénysége volt. Még nem tudják, vitt-e a hajó utasokat is. ,.
Az Északj tengeren a Január 29-1 postát vivő Vidor nevfl postagőzös ul ban Dánia felé e\'«üliyedt < , (
Mai huahagyókeddem
táQEQioIatSttg.ilarESS felvsiilás
IIHlU|. CaonkaoaOtBrIBhBn
G í q á ¦ y ¦ a 11 vendéglőben.)
Ha jól akar mutatni, jOJlön el 1
Szíves pártfogást kér a t»ad—Si<g.
(Milyen volt Beatrix királyáé Itánykoriban ?)
A Tükör februári szamaién grót Ziehy Itafnciné érdekes cikket irt Jíeat-ri\\ klnirynéróL Cikkében elmondja, hogy a párisi nrcyfus^yiijtüiriényb.\'ii fiatal lány szobrát őrzik. Feliratai ¦ Díva Beatrix Amgon. Ehhez hasonlót őiirnek a pa\'ermói muf-iimban. A szobor: a karcsú nyakon végtelenül )>^Jo« női fej, mely fétig lesütött s/«mnzel rejtélyesen mosoflyog, magábazárkózot-lan, ,iy méHósággat. Mdtyás ki-fálvról tudjuk, hogy arcképe után sjO-retle meg későbbi teleségél. A jövendő királynéi Maf/yarorszógra utazása előtt neve öje, Dternede (^irarfa ilyen tanácsokkal látta el: tanuljon meg minél előbb magyarul, legyen takarékos, mert a magyarok jnhlian tisztelik azt ag uralkodót, aki posztóban jár, de nem lorto\'lk senkiizek, mint\'azt, aki brokátot vi-.ol, de sohasem tudja adóssA-(plt kifi.-elni; ügyeljen udvarhölgyeire, mert a magyarok sokkal szigorúbb
.[!¦...\'. CS tr; I.ny li; n n n 11.1-a ,
A koronázáson a főurak létkérdéssel magasztalták a királyné szépségét ós \'ebilinczxlö modorát.
— (öngyilkos pénzügyőri vigyázó)
Nákói (Nákovics) László pénzügyőri I, oszt. vigyázót nemrég ltelyexték Barcsr"*, az ottani pénzügyőri szakaszhoz. A-fiaiai |>énzügyi vigyázót tegnap mu\'alás után liajnaii 3 órakor Barcs titeáján átlőtt mellei találták. Szolgá-la!l revol \\erc reküdt mellette. Azonnal hívták a mentőket, akik beszálll-tollak a kórliáibrk, sériiléseibo ózonban rövidesen belehajt. Búcsúlevelet nem liagyott hátra, igj- nem tudják, miért ment A liofálba.
— A oUfTsr Kultara
11¦ 1 -1 ii ii eleji száma érdekes tamil-munyt közö> <MÍ a magyar?- dmeo. Nyis\'lor Zoltán a magvar szociáldemokrácia pá\'fordulásáról irt cikket, dr. Srónássy Barna a Kárpátalja kid-im.iii. lielyzelérŐL Szépirodalom, btra. \'at, srinliáz, fUm szemlo s a közkedvelt, harcos .Tollheggyel\' ro\\«t egé-SitU kl a magyar katliolikizsság társadalmi és Indományos sreaztéjének tartalmát. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VIII. Horánszky u. 20. szám.
— öl vidám monológ
Elemi iskolások részére nagyon hatásos, öt kis verses monológot Irt Murgács Kálmán, mely ló oldalas íü-ztáben jelent meg. Vidám hangjával komoly erkölcsi h/zaágokat hintet, ha.aszere\'elre nevel, kellemesen szóm. kazlat, A 6—12 éves gyermekek részére készült füzet 1 pengőért mindez\' könyvkereskedésben lotpliatö.
Húzás
Budapest, február 6 Az Osztály sors jáiék mai huza.sán 20O00 pengőt nyeri a 32.4K6 **. foisjegy. 10.000 pengőt: 69.310,5000 pengőt: 35.031, -1000 pengőt: 8U70 sz. sorsjegy. 2000 pengői a 21.225 az}, nyert, mlg 1-1000 pengőt a következő számok: 1573, 11.-195, 23.012, 61.229 és az 62.545. (Felelősség néi-W I) | [ , i , -
— Naptár: Február 6. kedd. Kom. kat. Dorottya sz. — Protestáns Dorottya bor Kabát hÓ 27.
•ésflreo nyitva raatel « órától eete I éréig thétf*, ssarda, pétatek dSlutási
93
lAfct), jebnrtr 6
jetölllr, nem jelölik RoosewelW?
Washington, febvjar 6 A demokrata pari ü\'efén Chicagót jelölték ki az ehiökjeiölő jgyülés szlnhe-yeíH. Hogy mikor lesz ez a jelölő-gyűlés, azt még nem közölték. Az ülésen nem esett szó RooseweM jelöléséről, sem ellene. Roo.sCvyell inöga is kérte az újságírókat, ne zak lássák harmadik jelölése fefől, mert enői kehö Időben világosan fognyl-latkozid. . ; .
ÁRADÁSOKAT okoz. a lüríc\'en. d vadas Erdélyben. A Somosok és Kőrösök több köxsóget elöntötték. Víz alá került Kolozsvár egyik külvárosa iV-Több családot ki kellett lakoHatnl.
: telekkönyv! hatóság.
84W/1939. tlt. izára
Iparotok Országos Központi Siövelke-Mta vátrehijti lónak Schmldt • f»4n és Mje iachlndelbtrger Máfle tUttui\\\\iü s«bvr.dflk ellen IndHolt vígrehi]Un Ugyé-ben « tkvl hatosig a végrehajtató kérelme következtében s végrehajtat! árverést 370 P tökeköveWés. ennek 1M8. december 17-ffli Járó 60/d kamata, iA% villédlj. 57 P 75 ). eddig megállapított per- ét végrehajtat! él as érveréti kérvényért ezúttal oMwiUuprtott 16 P köUiée bebajléu végett a rVUgyanrzenttnlklóa Homokkő máre-m kőuégben fekvő t i magyarnaentinlklóti 483. aat|kvb«n 126/b 1- hrsz. a. foglalt rét a Kanátrdombl rétekben Ingatlanra 300 P,-358/b 1 hrsz. a. (ogUlt szánté u Or-e.íiíaul! dílÖDen Ingatlanra 900 P, a homok komáromi 1057. sztjkvben 127/b hrsz, a. foglalt sxŐIÖ, présház az Alsóci Ingában Ingatbiuu .600 P kikiáltást érbin, 107. tkss. 923. végzésiéi Scblndílberger Jánosáé Wlrth Amin lávára bekebelezett ha-aionélvczeti szolgalmi Jog fenntartásával, piéfiia aszal, hogy ha Így az Ingatlant a szolgalmi Jog ezennel 600 pengőben megállapított egyenértékével csökkentett kikiáltási írnak a Vn. 26. §-ában maghatá-roxott hányadát elérő árban eladni nem lehet, ti árverés hatálytalanná válik ée ai ingatlant ¦ Mtörött hiiinueon a twlgalmi Jog fenntartása nélkül a siolguluit Jog egyenértékének figyelmen kívül its-Ky áléval megálltpllott mtgatabb kikiáltást áztál m aa eladás! árnak ehh.es Igatodó korlátozásával kell elárverezni — elrendelte.
A telekkönyvi hatóság ea árverésnek Ho-mokkomárom kotaéghliánál ínég tartására IMQ. évi február hó 28. napjának délelőtt 10 óráját ét rVUgya rezén t ml klós kötííghizához ugyanaznap déli 12 óráját tflzi kfc
As éiveiéd feltételek i hivatalos órák alaü a telekkönyvi hatóságnál (Törvényház, földszint, 1. ajtó) éa Magyariientmlklós ét Homokkomárom községek elöljáróságánál tekinthetők meg.
Aa árverési feltételek a következők :
1. Az árverés alá eső Ingatlanokat a ki kiállási ár kétharmadánál alacsonyabb érőn eladni nem lehet.
Bánatpénz a kikiáltási ér 10o/o-af amelyet ii magasabb Ígéret ugyanannyi o/a-ira kell kiegészíteni.
Nagykanizsa, 1039. évi szept. hé 21-én. Dr. Bentzlk s. k. jb. elnök.
A kiadmány hiteléül: Kise s. k.
XJs p
haw
eredméwt
typ- ti. I rio. ^oJt-ro/n, ru/rtlfcfc f
Borok,
pezsgők, likőrök,
legolcsóbb
pálinkák
MrirH.1 tbutsoh gusztáv
íiölyo lllozer- és csemege-osztálya.
iff jót vetf
Uillomos húztnrtásf készülék
mindenkinek eremet szerez
Taakannák
Vasalók
Kenyérpirítók
Qyorafózók
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modsrn falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVŰLGYI-nál
Sugár-ut 2. w
Párallaa kedvesmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(t?l., Pa>dmania2bv-ut«Hi 8.} Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hegy olvasóink 20 százalékéi kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konferital (hideg-meleg folyóvíz, konponli fotós, telefon, lifl stb.)
berendezett ragyegó hsata seobéit. A MáauékM kedveawény ifúalváay alapján veket* Inónybe, raetye* a ZaW KMeny Uadaaintabi ál W In a felenthw*\'elvesé* lóeióra.
APRÓHIRDETÉSEK
1 Ilii, tnliuUn lovábbl ná 0 llilí,, (,lní,.j
2 uAlfl SOfl.lár, BUi)4«n további ni i .jjj*
ÁLLÁS
Keresztény kai*a*ae16aeaa.iei Ul
veszek. Kirakat-rendelésben jártas tlőor. ben, Ajánlalokat fénykép.melléklettel ki. Uhr, kölött- szövött ét rBvIdárnBxIsle, Páti
\' , ; 283
Bojáráa.6 délelőttre felvétetik. K(|.
taludy u. 18._. 287
ADÁS VÉTEL
Elatfó jókurbau levő cbédlóaixtii 4 iá ékkel, ebédlöszcktény, konyhaaiital, ön-¦ztcsuúistó cselédágy. cím s klódéban.
Agytól lat, használtat lt, áliandóia vásárolok, Rlttcher Mátyét, Király-utoa a Dlszpámák töltete. I
ukAs-OzLethelyiséo
Kiadó modern háromszobás lakás májúi 1 ére, azonnaka Is. PetŐH-ut 92. 379
Klauto kétszobás ötsakomfortos lakit május elsejére. Bagolai sor 27. Katonarét
HÁZ ?8 INGATLAN
Több «démentes rosgán- ss bérházat, házhelyet, szélét ét loTdeket k«k«««t| Ptpp. Teleklut 8. ¦ 36W
kOlOni^lb_
Autótaxi — BaVeiitié asolld árben kényelmes autók atagrtndeihetAk. KevJ-mann Msnó. Telefonállómát 3». m
Régi vagy mai levelexétbŐI itáimaié ImegbályMaliet, bU\'nálstlan hf-anyagot la állandóan megyeitek. Jobb
egyet bélyegek, sorok lt erdekeinek. -Barbarita föixerfeeixtő, la\'áihaté minden pénteken délután 6—8-tg S sicrkeutó-aégben, PŐ-ut 5
r— SzietséfilBtBif —j
I mindenki e helyi koreskeódkuAi I 1 és Iparosoknál éxerejote bel I
iiiitnliarkKü mim HUM!
MENETRENDJE
érvényes »39. október 11-lói. Cr.sih.1-Ur—Va.utill.né.
VMtfUllomíuB

9« vos it% II» II"
14-«! II» . II» SOM
il
S*
>
L atanyel mcinieéransl
LU..,!,!!!,,), »4| «,4,i,,i„i„w.\';iia ««jt™l»**W. 14-1« L.1«.,W«. léié
¦MIM KÖZLÖNY
fOLlTIKAI NAPILAP. Kl.ulju;. „Xllgud.14,1 II T. N.,.)»«»I.A-FololAa kiadó: Zalai Kérily. Nyomatott: • „KliguSiiial ii. T. MiavkaaliH"
»you«j,lluii H:i.wk»»hi»»o. (MyubKlíCit lElajl, Zslkl liíralj.)
gO. Évfolyam 30. szám.
NagykinliM, 1940. február 7 szerda
Ara 12 1111.
ZALAI KÖZLÖNY
Felelte sierkeuiő: Barbarita Lajos
Éi:mMal patt* *H HUk.
tal *•Mwiai in » •«•
Hal tanulságok Széchenyi szelleméből
Di Krétkv lalvéa polgármester, a Polgári FkvIcI elnökének serleg-(l) arató besiéde
A* egy évszázaddal ezelőtti közállapotaink által vont miliőbe be\'e-állltva Széchenyi Istvánt, az ő munkásságát, kibontakozik elöltünk t«I-jes nagyságéban az ö ha In\'ma s egy é-ni<ége. csodálatos étedátá-sa, rendkívüli okossága, nagy tudású sinér-betetfen haza és fajla szeretelB.
Idegen kdmyezeiben, a magyar anyanyelvet aUff ismerve nötl fel gróf Széchenyi István és amikor végre 26 évet korában nagycenki birtokára került, felébredt telkében az a titkot erő, amelyre\' az előbb be. széltünk. Ez a titkos erő hajtotjii, hogy bejárja a fél vi\'áj?»t s nróidazt, amit látott és tanult, hazája, nemzete javára ^üniö^frsözlesse.
Angliában megtanulta, hogy nemcsak\' a főrangúnak, hanem rajta ki-vüi miudenkinek van emberi mie\'tó-sága, hogy vannak emberi j >gok, amiknek tlszle\'ctben tarlásu mindönkiié nézve tisztesség és becsület kérdése. Még az alkotmányos reformnál is előbbre valónak larlotta czéri a magasabb műveltségű, , uemfíell egységbe olvadt tórsadal<ím kialakítását, a kiművelt emterfök minél nagyobb szamát, akik azután a polgári erényt valósitsók1 nwg u egyes társada\'mi osztályokban. Magas mü-veliségü, tiszta edíölcsü vezető rú\'.c-get akart, amely lelkiismereti feladatként fogja a szegény nép sorsit embed fokra emelni. Széchenyi nerafoeti erkölcse a keresztény erkölcs, amely a felebaráti srcre\'elen épül. Ha meggondoljuk, hogy ez a programi mennyire be\'eiHlk rniégszáz egynéhány év után *s a mai magvar köz Cs tíirsadutml é\'et ceikitüzései-be. előttünk áll Széchenyi alakja teljes rcndkivü\'iségélcri és hódolatteljes kegyeletiéi hajtunk meg nagy és neanes cnVéke előtt.
Százegy néhány év után elmondhatjuk, hogy a cél : az egységes, öntudatos magyar nemzeti é\'et biztosítása ma is ugyanaz és a Tíemzet.vzel-\'enii, erkölcsi erőinek, a Gondviseléstől neki ajándékozott belső értékeknek minél intenzivebb kimunká-\'ása, az egyetemes cmbeiiség javára való felhasználósa, a mai Cs.mk\'i-magyaronziig- anyagi javakban ssft-köihödő helyzetében még rokkai fokozottabb mértékben fontos, mini; volt Széchenyi Irtván idejében, annak dacára, vagy talán éppamiatl, h>gy azok az anyagi javak és lehetőség;*, amelyeknek Széchenyi István Magyororsztfjga bi\'t"kában \\oH, ma már nincsenek nnejí s Így ncm-\'etünk helyét a népek, nagy társaságiban inkább, mini valaha, árok az erkö\'c-1 és sxjllciiii javak haiározzák meg, melyekéi ez a kis némáét a maga belső értékeinek a rV\'h \'«nálá-sávai az emberiség javén öumngá-ból ki luxj leitutebii.
Ls ha Széchenyi IMván a jövő miaif aggódó magyur szivével «zo-
Sorozatos bomba-robbanások után ma reggel kivégezték a két ir köztársasági vezetőt
London, február 7 Kedden innéi tiz bomba robbant Angsában, közülük öl Londonban. A bombák közüi a londoni Eu\'ton pályaudvaron 4, a bimiinghaml ét a mancheslerl postiihÍvnta\'okb,npedig 2-2 ember sebesült meg, míg a többi c^-ak anyagi kárt okozóit. Llver poolban egy bombát ártalmatlanná lettek.
A tegnapi bombarol>barLdsok«t a mára kitűzött két ir közlérsaságl : Péter Barncs és James Richárd ki-
végzésével hozzák összefüggés be fippa kivégzés miatt ma éjjel 10.000 rendőr vo\'t szolgalatban, hogy az irck eHdk\'ges ujabb robbantásait jnegakadályozzák. A két e\'i\'éll ugyanis ártatlanságát hangsúlyozta és maga Tom Barry, az ir köztársaságiak vezére Is kérie a kivégzésnek négy nappal való elhalasztását, Távirata szerint ennyi Idő alatt be tudta vo\'na bizonyítani, hogy nems a ha-lálrailéltek a convertii bombamerénylet (ellesel. \\
Mint ujabb \'ondoni je\'en\'és mondja, a két halá\'rai\'értet Blrmingham-buu nm reggel az erős katonai őri-zel alatt! álló fegyházban kivégezték Éjszaka nem tör\'ént ujubb merénylet. , ! ,
Ma hajnalban átkutatták az angol alsóház összes helyiségeit is, rju i|| sem lalál\'flk sehol bombát. Az óvatossági rendszabályokat továbbra is fcnnlartják.
Párisi hír szerint a Balkán-kérdés megoldására uj olasz terv kerül aa érdekelt hatalmak elé
A „nemzeti határ" értelmezésétől fflgg a magyar-román vita, megftfgásának lehetősége
Paris, februá\'- 7 A balkáni helyzet még mindig élénken fog\'alkozfatja a világ köz-vé\'eményét ó* az e-edmóny\'e\'en balkáni értekezel után a -ajtó is Cgy]e töbtet fcgiilk^zik Dél Mc leurópa mígoldat\'au kérdé-\'eivel. A francia sajtó szerint az egyre Ciősebb revíziós követelések rendezést kívánnak és a helyzet megolrlása elsőrendű fontosságúvá vá\'t. A francia s;ijtó római jelentének atapj.án az olásjf politika dé\'kcie európai terveit ismerteti. Az Ouvív Kzerinl
olasz sxakértök az erdélyi ás dobrudzsal kérdést tanulmányozzák.
A Temps s-erint olasz részről nincsenek meg.\'légedve a balkáni értekezlet eredményeve\'. A hivatalos je-tentésbö1 l-t hiányzik a legfontosabb! kérdésekben a vi\'ágos állásfoglalás. A lapok szerint hiba az is, hogy a négy állam a revízióval szemben passzív magatartást tanúsít. A \'ap szerint ha az olasz poUlikusok akér-t dés alapos megvizsgiilaásíi után kidolgozlak terveiket, azokat az érdekelt hata\'mak elé fogják terjeszteni A francia lap megjegyzi, hogy Ró-ma támoga\'jn a revíziós törekvé«Ni kel és
Magyarország az olasz támo-sjitássai erősnek érzi magit.
Az áctJo I\'mnocsw; természetesnek tartja, tiogj1 Budapest is fenntartással fogadja- a iKilkáni értekcM hivatal>s közleményét. Ei> kell ismerni, hogj1 Magj-afro.rszág bölcs és SarraésaBtes po-
\'Slikút követ --• Írja a iap. Mi, frani-ciak kívánjuk a: crdéJyi kőnlós meg-oldásét ós hisszük, hogy ko|<sönös jőakatullul meg Ls lőhet oldani. A ma-gjwok Ugy«ta luiroollak «Acnfink is,
do nem ual>4l *¦ iff.l«jU-.ni, hogy mii (ott ei a óVrék és lovagias nép a kereszténység e* civilizáció védermébeu jós hogy « mi oUiaJmikoii is szereztek liberókat.
Be* Uni jelentés a budapesti véleményrőt
Ilorlín, február 7 Az AíJgoincin- Zeitung szerint Hu-da;:es\'en báróin pontban toglalják ossuti a belgrádi órtekexlet e^lniényót: 1. nem hóitok olyan gazdasági háta •>\'.: amely iMfoIyásoiná ¦ rrm-iy.il unii/: gazdasági kaposoWlot ós forgalmai, 2. Olaszország bofoiyáso megmarad, 3. ne.» beszéltek áibuui batárokro\'. A lap szerint IJudapesten
flága, feljruár 7 A liollaiidini lapok a balkán ór\'e-koz\'etU\'l foglalkozva értlictetíenm\'k tartják, hogy » balkáni áfcunok a lietyiel fennUirúiba mctteH dönlotjek. Es útját állja a Magyarország és ma. ;;tii.:< felé szükséges köztiedésnek, Mogjogyrik még a la|x>k, hogy Magyarország ax nUSblá idől«n ozyáftali-ban nem titkolja, hogy HomániáTOl
saiermben igényei vannak és eubm | most vilrják, inegorósiük-e a kijo\'csi-Oiaszország támogatását érzi háta I tó>ck olyan értelmezését, amely leito-
tnógőtt i , tővé lenné a lu-^*-,,<¦.•„•¦,¦. mo^dási,
Jugoszlávia a végsőkiL
lídgrád, febniár 7 .M-i. .•.>¦!> Iieiyctfes nnruszleroinök a Pe\'it porisjoniick adott nyUatkoznuibon leszögezte, lwgy a jugoezJAv kormány egységes a nenuetkősl helyzet b«n kó-vo\'ondií poétikában ós a nép helyesli ezt ii/. utat. A cé| a scmh\'gesség vó.í-sőkig valá feiuitártiisa és a népnek
fenn (ártja semlegességét
habomtól vájó megóv-usa.
A Stovo a balkáni hetysettel foglalkozva a bolgár—tőrök kajKaolatok ei>
mélyCdé^ébaz
kedvezd Jelet
Ut. A lap szedni Jugoszlávia is számit Bulgária jólndidotára.
Nyugaton csend, a finn de eredménytelen
A harcterek nyugaton e<c-iende«ed-< lek. Az eső és az olvadás a frontok csapatalt nyugaiom-a készteti és a köd a lepü\'őváilalkozáfokat is mfeg-béiUtja. I
Az ész;lki hadszíntér é\'énkebb, miután a szevjeliátnedások a sumnvU
harctéren elkeseredett, orosz támadások
szűkmszon megismétlődlek. Ezúttal 100 tank is harcbusEá lt, a támadási azonban visszaverték Ugyancsak mejghíusuU a Ludogn-tó jegén át megkifcériet támadás, bár írniesí-zehor-dó tüzérségt\'ik nincs a finneknek. tFelytatáa ¦ 6. oldaloe)
moruan alapította nteg a nettnízetei-nvaradoitsiígál, jól\'ehet birtokában volt et a nemzet a fclvlhilásnoz szükséges anyagi, .szellemi éi erkölcsi előfeltételeknek, - a mai magyar viszont nyugodt .\'elkiismieretlcl állapilhatja meg, nagyrészt éppen a Széchenyi István zseniális munkája nyomán megindult társadalmi, gazdasági és kullurá\'is fel\'endU\'és következni ényekep, hogy ez a trianoni kicsiny magyar mrtvei a népek tár-
saságában előkelőbb, becsültnbb, Ismertebb és c\'lsmericbb helyet foglal el, mint az 1880-as évek tespedő Nagy m agy arorsz ága.
Ennek a szellconnek és nz ebben a szellemben elismert eredménye lenek me\'cg otthonai és örhelytíi a társada\'íitl körök, éjinek az CazmO körnek á\'dozott bec^ü\'ellel 101 éven keiesztüi jó ós balsorsban a N«gyka-niz\'jii Poigiiri Egy\'et Ezen a ponton ejneikednek a lársudatrri körök
a ii. iii\'-i-ii gbndi\'at, a nemzeti c&z-nte szolgálóivá, u nemzelt egységé;", öntudat, az egységéé kÖ\'-Vé\'etnény kialakítóivá, az egészséges, omrlke-dett közszelieinnck valóságos iskoláivá. A mi Polgári Egyteiftnk több, mini egy évszáziida végzi állandó következe ességgv.1 Széchenyi István s/eJten>éocii bS a s/ép Madutot. igyekszik társuxfyJini]lyg közelebb hozni egymáshoz a város polgárait és a po\'gá\'i kézfogás, a po\'tfári kö.
ZALAI KÖZZ.ONV
rftjfl khmer 1
Táj- és népkutató munka, göcseji mnzeom Zalában és göcseji biz Budapesten
A vármegyei Iskolánklvüli népmfiveléí munkája éa tervei
telesség, a ntuiiktvuvieiel, a vallá-os és hazafias szellem jeg/ében egye. sjll és összetartja e város wzrlőp>l-gári réiegeil.
Ar vfnai\'t évilzedck történeti, világszerte iwgrázkódtattáJr a uaVsa-daljui ételei. /\\mikéiit 104 évvel ezelőtt Széchenyi éleslátása leukar-(u dönteni a társadalmi vezető rétegek köpött a rendi különbségek kínai falait, hogy az emberi mé\'tóság jegyében mennél jobban egybek\\>vá-rjsoija őket, - ugyanúgy kcU ma lörekediiie a vezető polgári társadalomnak arra, hogy a* egymássá\'sokszor szembenálló lérsadiUmi osztályok és foglalkozási ágak között a kfegyenUlés, a megértés, testvéri együtbnuködés nemes, de nehózfet-adatát megvalósít!*, mert ez a feladat a polgári rend fe-udata, azé a vezető polgáré, akiivek ezt a szerepet erős polgári öntudattal, műveltségének, erkölcsi felfogásának erejével, egész életmódjával, valláserkölcsi alapon áUó tántoríthatatlan nacionalizmusával és mindenek felett Széchenyi szellemében * gény nép sorsának emberiokra emelésével, azaz erőteljes, tettekben nyilaik...,-, szociális érzékkel kell elvégeznie. , ;
Uj világ van kialakulóban a szociális gondolat jegyében, ügyelnie kell a polgári rendnek arra, hogy uz átalaku\'ás ne ugy következzék be, hogy az alu\'levök a polgári rendet lerántsák magukhoz egy szelk-mi-leg, erkölcsileg és ga»daságila>g is alacsonyabb nívóra, hanein olykép, hogy ő emelje magához az uluuevő-ket abba a magn^bb légkörbe, ;t melynek éUető otth-jnai a polgári egyietek, kaszbiók keh, hogy igenek. Amint UZ otthon mi-ír;;.- ¦¦¦!)>-
sugárként neveli a családi összetartozás érzését, az idősebbek, a szülők Iránit tiszteletet, a WcintéJytisxtete-tet, az Önként ápolt és szükségesnek ellsruert legyeimet, nz jiktiy testvéri szeretetet, ugy ke.i ápolnia egy jól és helyesen vezetett társadalmi egyletnek, a polgári kaszinónak a nagy Járt*vduknu körében az egyméseueg-; becsUlésén, a kölelességludáaon, a hazaszereletioi), a tiszta erkölcsön, erős szociális érzésen felépülő kedett közszzelJemet, amelynek eisör és leg|ingyobb apostola több, mini szaz évvvei ezelőtt gróf Széchenyi Mván veit. j |
Ha Szécheiiyi István ma élne, azt hirdetné: hogy a magyarság járjon u ni.ii;-i lábán é« idvgenbö\' ne ml portáljon niaganak eszméket, amelyek a magyar nép lelkületétől tá-volá\'iitak, azt hirdetné, hogy iö. rödjünk nz alsóbb néprétegek sorsúval és vegyük komolyan a népi politika nagy feladatait és szigorúan lelkünkre kötné, hogy minden őrhelyre jő magyar embert állítsunk.
Fogadjuk meg tehát a Széchenyi István támlásaiból folyó és a mai közállapotokra annyira illó bölcs útmutatásokat, mert ez az »z ul, amelyen járva a nagy magyar célokat megvalósíthatjuk, ez az nz ni, a melynek végén megvalósul Széchenyi Istvánniík ruigy mondása : •Magyarország ivem volt, hanem lesz!« Magyarország újból erős, nagy és boldog lesz.
Adja isten, hogy jgy legyen I
i (V*»
A r gyermekbetegségek kezelésében a tisztán természetes „Ferenc Jözsel" keserűvíz, mint gyorian, biztosan és rendkívül enyhén ható hH»h jtó, gyakran Igen fontos »e-géde .-.kör. Kéfdczxc meg orvoséti
Zalaegerszeg, fabruár 7 Zslavármepye Iskolánkivüli népművelési bizottsági most tartott közgyü ésén Markos Jenő népművelési ti kii az ikkulAiikivdli népművelés fonloitáliáról beszéli, majd a bizottság munkaprogramjai ismertedé. Az ösl zalai népmflv szel támogatására és az Östettetiégek fe\'-kulaiáfáia táj-- és népkutató bizottság alakul és felállítják a göcseji muzeumot. A belső Idegenforgalom fejlesztésére sisporíják ai előadásokat, de minden előadás előd pár szóval megemlékeznek a légoltalom fontosságáról is. Ktilönői gondot fordit a bizottság a
Balstonvfdék
népi sajálosságalnakápoIására.Keszt-helyen ötnapos előadói tanfolyamot Is rendeznek. Az elmúlt évben 40 háziipari tanfolyamot rendezlek. A hasonló rendezésekre erre az évben Is 10.000 pengői vetlek fel a 35.000 p ngös költségvetésbe. A jelentés után
vitéz gróf Teleki Béla főispán szólalt fel. Hmgsulyozta, hogy a kormányzat szociáIpol-likai tevékenysége a gyakorlati életben akarja gyümölcsözővé tenni a népművelést.
A nagykanizsai törvényszék, (fc nz újságolvasó közönség e\'őit sem ls, mteretleu Dóra Anna srepctneki leány neve. Az enyve kezű íeény többször volt már büntetve, de a büntetések sem javítottak rajt. Alig szabadult, Ismét lopott. Nem tudott elientnUni a csábításoknak. I
Nemrég Puszta magyaródon egyik gazdához állított be. Szállási kért. A jószívű gazda adott ls néki éjszakára pihenőhelyet, de a leány azza] há\'áün meg, hogy éjszaka ellopta a gazda 83 pengőjél és mire a gazda
Na*y gondot kell fordítani, mond\'a, a népművelési és a szociális munka egymást kiegészítő összhangjára, örömmel hallja, hogy egységes közszellem kialakilásán is fáradozik a bizottság. Helyesnek ós szükségesnek farija, hogy a magyar vidék népét meglanilsák a káros klllsö befolyásokkal való szembenézésre, ami egységes magyar közszellem ma kodását teszi lehetővé.
Pehm József a háziipar és népművészet támogatásának fontosságáról, a magyaros épliészeli stílus alkalmazásáról és a muzeális tárgyak összegyűjtéséről bczéll. Vitéz fa-másy polgármester a lervezelt tanfolyamot Egerszegen kívánja megtartatni.
Teleki főispán újbóli felszólalásában a göcseji tárgyak értékesítésének megszervezéséről szólott és hangsúlyoz\'*, hogy a budapesti mezőgazdasági kiállításon általa felállított .Göcseji Ház" és az olt árusított cikkek nagy sikernek örvendiek
Takács László dr. az anya- és csecsemövédelem és a tápanyagok helyes felhasználásának oktatását tartja fontosnak.
Az ülés Braud Sándor dr. alispán elnök zárs avaival ért véget.
hajnalban tVébedl, a pénznek iva leánynak Is hü\'t helyét találta.
Feljelentésére a csendőrök Eger. szegen fogiák el a 33 éves Lányt, a kí ujabb bűnéért most felelt a nagykanizsai törvényszék előtt.
A törvényszék az ujabb tolvajiás-érl hét hónapi bőr 1 önre itéHe Dóra Annát, majd a böKönbümetés kitöltése után dologházba utalja. Az Téléi e\'cnkivü\' kimondja, hogy a do-loghazbó1 való szabadulás u<án 1». még öt évig nem jöhet Dóra Anna Nagykanizsára.
Nők a honvédelemben
Korszerű hábonu előkésztésekor minden állam a legnagyobb eröki-tejlésie törekszik. Az emberanyag előteremtésének határt szab a férf[ lakosságnak hadiszolgálatra aljfal-uiazható létszáma. Nagyon sok Tér-fit elvon a zászló aló\', ha a háborús anyaország gazdasági és lelki vérkeringésében nélkülözhetetlen. Az államvezetés minden igyekezetével lehal azon munkálkodik, hogy a szükségképpen felmenteitek számét minél Inkább apassza, s ezá\'tai a kivonuló hadsereg száme.ejét minél inkább megnövelhesse. Az anyaország vérkeringéséből így kieső fér-fiak helyére pedig nőket állit.
A nők i\'yetén alkalmazása mellett a honvédelem szolgálatában egy,e jelentősebb s.crepkör beröUéséiehivatottak. Alkalmazási tehetőségük azonban korláto.\'t. A nők foglalko. zási lehetőségét ugyanis a gyenge nem adottságai, nem utolsó sorban azonban a családban betö\'öt! hivatásuk korlátozza. i
Gyengédségükhöz leginkább Ülik az ápolónő nehéz és sok önmegta-gadást jeieniő munkaköre.
Házhoz kötöttségük, s a gyerrne, ket gondozó szereletükből sarjadzó körültekintésük és önfeláldozó kö-tetességludásuk főképpen az anyaország gáz és légvéde\'mi s/ervetetébe való beállításukat javasolja. De a mozgékonyabb réieg, a köztekdé*. Ügy szolgálatéban, a postánál, a hl-vala\'ban is kitűnően megá\'tja he.
\'yét.
te eimuU világháború utolsó évé. ben a budapesti közönség már megszokta a bevonult férfi: helyettesítő viHajnoskalauznőkei. Miért ne lehelne őket - nehezebb műszaki felkészülést netn kívánó - fevéihordói, vagy köztisztasági minőségben alkalmazni ? j I
Külföldön már a közbiztonsági szervezet bizonyos ágazataiban is alkalmazzuk őket. Teimészeeseji csak a női lé\'eknck megfelelő minőségben, | . \' ,
A gyáripari munkáságban i«egy-re nagyobb tért hódílanak. Mezőgazdasági munkákra való alkalmazásukra pedig éppen elég példát láttunk a közelmúltban. Tudniuk keli, hogy minden, az anyaország munkás életében keUő hivatásérzeti el munkál vé\'laló nő egy fegyverfog. hntó férfival erő^ill a nemzet honvédelmét.
A nők finom lelki sajátosságaiknál fogva azonban fegyveres azoigálaira általában nem alkatmasak. A finnországi női alakulatok eero harcolnak, hanem inkább a finn hadsereg ellátásának, sebesüllek gondozásának, hirváltá-\'ának nehéz gondjaiban tevékenykednek.
HŐsielkü asszonyok vollak min* digt i
A hösielkü egri nők emlékének szivünkben örökre emléket á\'litolt a hála. Adja Isten, hogy minden ma. gyar vérzivatarnak aneglegyenek a Zrínyi Ilonái; mégis azzai a kívánsággal zárjuk gondolatainkat, hogy a nemzeti jövendő érdekéhen minél több magyar anya álljon a család tiszta oltárának szolg^ktába, elkövetve minden tőle telhetőt, bogyml*. jiéi több férfi kiizdhessen a harcos seregben. ~j ¦ , l ; i -i l
A reájuk váró nehéz é* sokrétű feladatok azonban nem tümék meg> ha a nők s^rvezkedő munkáját nem az egységesen irányító, céltudatos vezetés ezotgákitába M\\m&r \\
UJ életre kel a magyar Márciusi
18481
Legendás hősök, legeadás Idők!
1848.
(Mária Ilona)
Kossuth Lajos, Görgey Artúr, « plroulpkások,
Magyar huszár virtus 1
Bolváty Oíia csudálatos filmalkotása a magyar szabadságharcról.
Márta Hona, a szerelem él hazaszeretet kOzOtt vergólő
aaszoay ...............
Schwtrzeoberg herceg ......
Ai Sreg Ferálntnd császár
Ai IIJu I. Ferenc Jóiael......
Zsótla hercegnO .........
A magyar hAslastég, az öntet " áldoio szerelem tllmje. Ragyogó kiállítás, hatalmas tOmegjelanetek. Nagy silnészek mesteri játéka.
Nagy Időlc IIIrnórlásH.
Paula W..a«ly Willy Biraal
Paul HSrblger Hermann Brlx Hedwlg Blelbtreu
Bemutatja a
Városi Mozgó
még ma szerdán.
Börtön után dologház a büntetése a szepetneki enyveskezü leánynak
1940. februári 7.
Csendes vott az idén a kaadzsiil farsnngvége. Nyilvános nagyoMrreö> dezés csak a^ath Legényegyesületben vo\'t. Az utcai maszk aj árasokat is e\'mostn az eső. Míg máskor tc\'e szokott fenni iaz ulca álarcosokkal, addig az idén alig lehetett látni néhányat. Néhány vendéglőben votl meg kisebb álarcos rendelés, e:ek cgyike-űníWkn JÓJ sikerült.
A Katii. Legényegy\'eben főképp c-^ak tagak és azok bozzá(artozói\\oi-fak. A parketten csak az ifjuságvo\'t láíha\'ó. A hangu\'al már az est kezdetén kitűnő \' vo\'t A pompás Adria-jazz játékán kivül eza jemfózexkuek vott köszönhető. Pedig a jelmezesek sem voltak sokan. Legtöbb volt a magyar ruhás, de volt hindu, maharadzsa, bttszár, bbduin, bieder-meier, cigány és még néhány a szokott jelmezek közű1. Érdekessé telte az e»ie*, hogy a jetneiesek\' számol kaptak és a !eg:öbb szavazatot ka. polt szép díjban részesült. Volt férfi asunyasági vereny is, a nyertes ifi via>sztaiéi*u> egy ü\\eg pezsgőt ka. pntt. {
Az ifjúság Így tánccaJ, mókával a legkitűnőbb hangulatban maradi együtt éjfélig.
rik tttonUták tátid
Hushogyókedrd délután Hő\' 7-ig volt a. kanizmij farsang legaranyosabb esetné.iye, az oemistiík balja. Sza1 á y.szerü mOszka-bál volt, «z igazi, nagy bá\'ok helyén, az Ip.iros-kör inrgyternvébin és a nagyoWwcs-\' kák récére n. mellet le lévő kisebb tertmbeu. Bűbájos V:>lt | A hordozott heringek eljöhettek volna ide zsu. folt*ág>l tmrurni. Mozdulni n% \'éhe-telt a temérdek apró embeike közt. Tanitók, hl oktatók, szülők csak uggyei-bajjai tud\'ok álvergödui a gyemieknireg jókedvű ái adatán. Volt o\'t a pat\'ogafplt kuko.-lc.ító1 a pelyhes galambig, a huszártól a Kaiigsterig mindenfé\'e jcWz. Akinek még papiráiarca \'em j.ilott. az zsebkendőjét kötótlc az arca elé, vagy bekoiiniwta a képét A büffé-hoi igen rövid idő alatt hinuondó nt\'m/.\'a sem ¦iiifh.nH. Maradi tüen-ben több mint 800 pengő a szegény elemisták ingyen tanszeielre és az apró c^rkéazek nyári táborozására, A főrendező F|ló Ferenc igazgató volt, A mn&zkák felvonulása ufn elhangzott kedves köszöntöt Z-sig-mond. Jówefné szedlc rímbe.
EMLÉKEZTETŐ
Kgynieri közli. (1 Ki) dija 30 Hllér. \'•W»if ». Nijarsawuu juii rat a l*m«*iiumfc«n (Samu L», Wh). \'«•aia».
MljavUtauUal dWii fii Ita a staavban. (iettarti F., aWiaariar). \'««ai. sa.
UoaáUs «MdAa\'fian műsorral 0-kur
(Bark atan. itum"\')-«*\'.>.. s. FiiyayMu.uk> *vdí. fa fka. a aamUaaa Ida. KnUaf, Miuu. J,
«-55 ,
»Jmi aWft«a>WY
Felmondással, of lakóval sem lebet megkerülni a lakbér-rögzítő rendeletet
A mellékdíjak emelése Is tilos
Talán még soha annyi fe\'mmdáv nejii volt Nagykanizsán a házigaz-dák részérő\', mint most februárban. Éves lakók kaptak február elsőjén felmondó -eveet minden Indokolás né\'kü1. Az ok legtöbb helyen \'csak akkor derült M amik-"\'a házigazdák a lak-ástnézölrnek magsabb árai mondtak, mint amennyit a jelcn-cgi \'akó fizetetl. A tömeges fe\'mondás tehát a kormány lakbénögzítő rendeletének követi élménye, miután a házigazdák téves értelmezés alapján Így akarlak uj lakókká\' miga-;abb laki-érhez jutni Ez pedig a rende\'el nem ismeréséből származik, miulán a január 23-án megjelent 650/19H). számú rende\'el vl\'á-
go^an kim>>ndja, h>gy az uj bérlőtől sémi \'ehet magasabb lakbért kérni, mint amit ugyanazért a lakásért, vagy egyéb helyiségért 1939 szvp-(ember 1-én fizeítek.
Hiiíbavaió tehát minden olyan fe\'ruondas, amelynek célja nz volt, hogy a lakáéi drágábban adják kié* ha i\'yen történt mégis, az szigorú büntetés alá esik ás a lakó vtttsa. követelheti pénzéi.
Sok a panasz arra Is, hogy a házigazdák a kü\'ön-dijak te vezetésével, it-etve emelése\' akarnak nagyobb bérösszeghez jutni. A rendűét azonban erre Is vonatkozik és a 2. §-b«n kimondja, hogy a béremelési tl\'a-loní a kü\'ön-dijakra (viz, központi fűtés, stb.) Is vonatkozik. így lehal sSni a régi, sem pedig nz UJ fakók-tó1 nem lehet magasabb lakbért vagy egyéb dijat kérni, mint 1939 szeptemberében, sőt az az után kötött szerződések is érvénytelenek, ha azokban magasabb bérösszegről van szó.
l*W\'w>»*»,\'*ses»e»sitaat^^
Népműveié munkában a dolgozó Leányok
A Vécsey utcai elemi iskola szelíd vasárnapi csendjét, a fehérbőrűit, hosszú lelj délutánokon, hangos nyüzsgés-forgás zavarja fel. Az iskolapadokban komoly orcu fetnőtlek szoron-gSaRki Apfokzlt ;,,;i|«iiá/.va topognak ide a város kiitinibőzö részeilrífi, hogy mielőbb l.eérj<x*>\'c a tágas tanterem hívogató meleg oléb\'.
A Dolgozz) Leátáyok Egyesülete a Népművelési Bizottság engodéayével és pontos utasításai nyomán, összefüggő, sorozatos népművelési előadásokat tart itt. (A szomszédos iskolában » Credo tart ugyanilyen előadásokat férfiak srá mám.) A l»aljgaíóság lelkében szórakoztató lóimul).ni hintik el azokat az egyszerű, sőt sokszor nagyon egyszerű gondolatokat, amiknek a tudása mégts ezengedhe\'ellen kelléke, liogy a mindennapi Ólelben, a kírlónfélo eszmo-áramlatok korában srilárdan megálljuk a li.\'lyiuil-.-i\'. Ezeken ez előadásokon rendsz»rinl két előadó van. Az egyik egyházi és világnézeti elvek magvait hinti szót a közönség Jelkében, abban a reményben, hogy a* utca\' s a téveszmék gondolatait, konkolya letörve felek a magva* hajtanak majd virágba. A másj^k a fizikai é-et ezernyi apróságával foglalkozva mulat utat, hogy hogyan tettetnénk wbbé, boldogabt>á a* éleUuikel.iItt kezdve a lakás beren-dezéséu, széjii,tósén, óltózkötlósen ke. resstül a szórakozásig s a munka-helyeken való helyes viselkedésig, mindenre kitérje! a felolvasó figyelme Előadás közben csak egyre kell vigyáz nia, hogy a megjelentek éielszinvona. Iához aikabiiai» i rrrondaniryaióját s el-érlie\'etzen rágj-aátat ne ébresszen bennük, mert akkor a sok jó szándék lietyeU csak tiégedetienség Klzet a* eredmény. A gyári, üzleti munkások, Mslparosok és kereskedők asszonyainak, leányainak nem ecsetel hetik a távol világ ezernyi szépségeit s oénn-ze4 elérhető szóralunzásaiu Legfeljebb egy kis virágoskert ápolását, vagy egy
kiriljuiulás Örömeit a^ánlhaiják szórakozásul a
Az előadók nagyrészfc pap, tanár és tanárnő, de a inimkátx.1 a IJolgozó Leányok tagjai ts kiveszik részüket s a rövid té\'i délutánok estbo nyúló, meghitt családias össrejövetelcinek a nzörakoztafásáról már Ők gondoskodnak. Könnyű szavalatokkal és más, bevált, ügyes ötletekkel csempészetek ó\'énksé^et, vidámságot az, előadók beszédei közé. Az egyik tag pl. sorozatos felolvasást fari egy numkásli\'áuy kiadott naplójából. Neki van a legnagyobb sikere s ez. érthető is, hisz ez a napló ájl legközelebb a luiilgatóság-lioz, A verejtékes hétköznapok robot, jának s a várva-várt szombatnak az ecse\'.clése közlőn magukra és gyer-mckcikrxí ismeniek,
A szereplők után vegyüljünk kicsit a. hallgatóság közé, A sok fejkendős, berlinersfttgu nénike között finom bundás úrinő is akad. Ilétköznapokon at kam»azolt és úrnője s kőztük tán el. érho\'etlen távolság van. Most meg szépen egymás mellett szoronganak a kis diákoknak készült padokban, hol délclőltönk&il gyermekeik s írnokaik ftlnek. Bár esek az előadások csak nők számára készöllek, sok asszonyt mézds elkísér a fórja Is. Termówe\'.escn örömmel fogadják őket Is. Legjoblzan mégis azoknak a liatalcrnberelaiek örül a ve e\'.őség, akik idejönnek s itl találkoznak \'eányis nveröseíkkel. Mennyivel mebb ós nemesebb dobg a fiatal pároknak e< a találkozása, ahelyett, hogy sö\'ét kis utcákon csatangolnának egy ült.
A vendégek tegtöbbjo kérges, uum. kás tenyerében névreszóló, pontos műsorral eitálott meghívót szorongat. ICrre i;yii büszkék b kedves gyámkod ássál veas-lk s mutatják bs a sógor, koma és szomszédasszonyt, aki ugyan nem kapott meghivót, de azért arra is ráfér egy lds pitienés és ünneplés.
A terem már zsúfolásig itf-gtelt a a
helye
Borok*
peisgök. likőrök,
pálinkák
TEÜTSCH GUSZTÁV
faszer- és csemege-osztálya.
padokban hárrnatsával, négyesével szoronganak. Valahonnan messziről tompa óraQtés hallatszik, ugyanakkor itt benal a magyar Hiszekeggyel megkezdődik at o\'őadás, lírdek.s megfigyel ni, hogy az arcokra mennyi áhítat, öntudat és várakozás ül ki, )úlvallásnak imádkozása közben.
TéU ve\'Ós e: s tavasz derekára, ha csak egy-egy gondolat ereszt gyökeret a lelkek mélyén, már akkor is a jól vég/ett munka eredményévé leltei e]. könyvelni, hisz. a vezetőség jót tudja, liogy a szavak kemény, eUianyagolt ta\'ajra Imllanak, ép ezért kettős őröm Iosí a ¦ j.; eredmény is. Ez talán nem is marad el, mert a \'közönség hálás, Igényei limesének s egy egy kedvükre való beszéd után oly szívből fakad fel ajkukon a fohász; az előadó felé, hogy ez Isten áldja meg értet
A kultúránk roliamlé]>ésbeii halad, fejlődik. Ugyanakkor a nép jwkszor a maga egyszerit babonáivá\' századokra visszamarad, vagy rossz vezetőkre találva előre tör s lunárba kerül. Ezeken az előadásokon szinte agy érezzük, liogy kézenfogva vezetnek ki az árnyékból a napfény luitó, áldó sugarai alá.
* F. Z.
ló és olcsó
K aD»rmol.Baváltjs, amit (Bár. \\NlncsvoiobajletJsisUalaiti, ffrosu Iz.- JólzO hnilialió i
Mindenekelőtt szögezzük le, hogy ez a film csak filmes nem történelem. Ha ezek ulán tekintetbe vesz< szűk, hogy a magyar szabadságharc első idejét hállerűl felhasználó film -meiét magyar rendezővel ugyan, de németek kéizilették, el kell Ismerni, hogy mint film, jó és nagy közönségsikerre számíthat. Ha a Himnuszt , magyarul éneklő tömeg nincs is magyar ruhában és ha a magyar szabadságharc nem is Ilyen volt, mint ahogy a filmírók elképzelték, a mese alkalmas arra, hogy néhány kitűnő színésznek nagyszerű alakításra adjon alkalmat és másféló.-án át lekösse a közönség figyelmét.
Paula Wesiely a tőle megszokott közvethn kedvességgel és mégis megkapó erővel (átsza végig a címszerepet. Willy Birgel kitűnő színész, mint férfi — Ízlés dolga. Hőrblger császárjától kezdve a történelmi alakok (Kostu\'h, Görgey, a fiatal Ferenc József, Setiwarzen1,erg, stb.) cgylőlegylg kitűnő megszemélyesítőre találtak : jó maszkban, jó színészek, jó filmalakok.
Bolváry rendezése méltó nevéhez. Bizonyosra vesszük, hogy csak használt közreműködése, mert a film a magyarságot, a magyar hazafiul érzést, bátorságot és hixaszeretetet méltóan mutatja be. S ha meggondoljuk, hogy ez a li\'m elsősorban Németországnak készült, csak tapsolni tudunk neki.
— öalorelftfeau a Kopatelii *á|r vesat. Hadára bi 1b tate nasi ben a legfobSat a leeeloaébbaa matatja be, kedveaé Hm-fai leltételek mellett
lAhU KÖZLÖNY
IMP, február 7.
Sierda
Bud«p*it I. Bflmii
Mt Tom*, llbxk. Köi>etntar«k H«ofieu»r*k. - Után* étrend. — 10 HJnsk. — 11,10 Nemzetközi vl»W»*. ••igéül. - f2 Mont*!*. liimnuM. Mok4jrti.joU.il6a. _ 1X40 Hirek. -liM Időjcliés, Időjájásjejeqté*. L 1455 Htrek. — 14.48 Mu«orisin»n-«-**». — 15 árfolyam hírek, pt«d Arak, eMrrAWartk. - 16.45 Időjelzés, Idő-»W«Jekmtes, hirek. - 17 Hirek «4« WÉk és megyer-oroíx nyelten. — 19.15 HtMk, - 21.40 Hirek, IdojArfisjeUaté*, berek szlovák é> magyar-orosz nyelven, — 38 Hirek német, ol**i, angol és IMeJa uyclvTw. _ 0.05 Hirek.
MDtAJfIST 1.
17.15 (iy. Márkus UH zongorázik.
— 17.45 Rélliy István előadása. -18.15 A rátlió stalomenekara. —
19.30 At Operaház előadása. 1. «Máju» királynője., pásztorját*1\' egy fölvonás, ban. Z .SrÓkeiyrom\' i Detjáték kát részben. 3. .Pozsonyi *i.*Jáils.. Táncjáték egy képben. — A Május kiríiy-nöje után kb. 20.20 Kfllíigyi ueg>«tlóre.
Székelyfonó -után kb. 21.30 Hi rek. — A* előadás után kb. 22.25 Időfarásjefeutés. Majd aronos Budapest II, műsorával. — 23.20 Otáli Kálmán dgányzenelara. •UBáJPEST II.
18.15 Olasi uyelvoktatás. — 10.30 Héjjej János előadása. - 20 Hirek.
— 20.25 Tánclemeick. - 21 Fetoba-sáa. — 21.25 Lovásd Ferenc dgány-miwlcera. - 21.55 Idftjárásjeiealés. -22 Itendőrreuckar.
MCI
16 Szórakoztató lene. — 17.20 L«-tne-ek. — IH Schrammel. - 19.40 Le-mo.ek. — 20.15 Hangjáték. — 2140 Zongorajáték. - 22 Lemének. — 23 Stfmfoniku* zene. — 0,10 B\'Tlin. CsOtörtök
BHIMPISST I.
10.20 Felolvasás. - 10,45 Ftibfoa. sás. — 12.10 A rádió szalonzenekarB.
— 13.30 Országos Postaszeme kar. — 16.15 Husrin lial Iga lóknak.
t7.15 Konkoly-Tliego György előadása. — 17.45 Tandemének. — 18 A megjár müvésielért. Beszélő Hu diruuky Sándor. — 18.30 Suki Tóni cigány/enekara. — 19.25 Dr. erdélyi Gyu* előadása. — 19.55 Zenés vasárnap Belgrádban. — 20.50 Emlékcués PesUrudal nagy énekesnőkre. — 22.10 Morál Elek cigány, enekara. — 23.25 Tánclemezf\'k. ¦VBAPEST II.
17.15 Dulttm Klára hegedül -18.45 Angol nyclvoktaiás. — 19.15 Besdcárt.zenekar. -.20 Hirek. - 20.25 Saabad Lajos elbeszélése.20.55 Beethoven: H-du vonósnégyes, — 21.35 IdftjárasjeJentés, MCS
16 Szórakoztató zene. — 18 BaUa-dák. — 19.15 SchuberUemensk. -20.15 Népdalok és népzene. — 20.40 Opera. — 22 Könny fi és tánczene. — 0.10 Berlin.
Mértékeit északi, északnyugati szét, egye* helyeken köd, a nappali hő alig változik, az éjjeli le-hUléa fokozódik.
A Keteorúlogtal Intézet nsjykanlwaJ ssegflayelflAllomAjs Jelenti 1
RŐmérsóklet tegnap eéte 9 óraltoi -f.1-2, ma regKel + 06, délben -)-26.
Osapanek 33 w.
Emberbalál történt a vonyarcvashegyi véres nnsnagyokeddl mulatságon
Véres farsflngvégl mulatságot tar-toltak tegnap a vonyarcvashegyi legények. A község korcsmájában a szokott farsajigzáró mu fotózási a gyű\' tek össze és néhányan alaposan beboroztak. Mint már Ilyenkor töiténnh szokott: a bor hevében a vidám mu-\' latsíigbó\' verekedés lett.
A hushagyókeddi korcsmai dulakodás során Szila István vonyarcvashegyi legény ugy vágta fejbe Ta-labér János nevű társát, hogy az hol-
tan maradt o beiyszinen.
A keszthelyi csendőrség rövid |C-tefonjelentése c*ok ennyit mond. At kanizsai ügyészség utasítanám a halóiosvégü \\erekrdea körülményei! most nyomozzák. Nagykanizsa ró^dr. Alnüássy Gyu\'a vizsgálóbíró n törvényszéki orvosokkal, dr. Ország Lajossal és dr. Biltera Zoltánnal valószínűleg még mu kiutazik Vonyarcvashegyre a boncolás és a helyszjni vizsgá\'al megejlésérc.
lovatveMtÖ: Dr. Dévai**, Ereea BM»
Az uj kalapdlvatról
Ha va\'akj megoka\'l-ná, hogy kicsit gyakrabban irok a kalapokról, annak H«:e-íettei azt fdeinéhu hogy a kalap a divat perpetuum tnot 1 é.\'ű, ami egy percre fem szűnik meg »mon *ogni«, percenként változik és má-sodpereenként szete\'nők a fejünkön cserélgetni. I
Egszen fantasztikus lehel egy kn-lapdlklátor agyberendezése. Hogy ennyit Senne\'nl, ennyiféle gondolatot valóságba szökkenteni tudjon valaki, ahhoz igazán ke\'i fantázia.
Mert, bigy egyebet ne mondjak, most, amikor valóban nincs még szezon, nap, mint nap uj katapkű, löuiegességek jönnek líil, s\'.a hö\'gyek •jaj, de cuki, milyen jó\' állna nekem* jeligévei sürgősen meg is vásárolják
Éppen leghidegebbel mértek a meteoro\'ógusok, vagy 15 Oa\'sius fokot, knikor dideregve, bundában és •süsfi sapkában*, hóekén*, a\'aít három/ harisnyával és a icndesné\' több fehérr.em"J\\ei jártuk a hölgyek nz utcán veJem együtt, mcgpiuan-lantotlaJmi az e\'sö - szalmakalapot. Először behunyíam a szememi, hátha mégis káprázik, de azután rájöttem, hogy nem csalás, nem) ámüás, valóban ott áU egy magas, Iftrcsu hö\'gy az autcbuszinególlónót fekete fényes sza\'makalapban és hogy még"
ls me\'egi\'se őt valami, hát egy kls fátyolt is tett az arca e\'é. (Nem tnj dotmt biztosan, hogy neme azért, mert szégyeite miagát...)
Erre sürgősen berohantam kalap-nézőbe a Belvárosba és meginterjúvoltam} néhány hagy szabntubtjdo-nosnöt, hogy mt* Ig\'az abból, amit nz utcán már ma láttája Nevct\\enyug-tátott meg, b>gy valóban nv> már csak szalma és- seryemkalaprcnde\'ó-;eket veitek fei és nem g/őzjielo eíegct c-slná\'ni. Na, - mondtam magamban - jói nézünk "ki. Igazán nem is értem, hogy míórt hivják) a jó me\'eg, fü\'ctvédö és áü alatt kfitődö sapkákat »süsü« sapkáknak, ho\'oit ezt a mostani, télben, fagyban vi>eU srainrakalapot kellene süsünek: elnevezni. Meri e^ az\'án tény\'eg tiszfa süsü dolog.
Hogy mégis ne csak filozofáljak a divatról, sürgősen közölnöm kell, hogy a mügás kalapok megszűntek, helyükbe a másik véggel lépett:teljesen lapos, palacsintasütő firmák a divatosak. Most pi lanai.nyi\'ag (ezt a pi\'Iaiialnyilag szót roppant hang-suiyozoitau mondom, knört lehet, b>gy mire a hö\'gyek e\'olvaísák, cz már a mu\'té \'esz) fekete jerjey ka-\'apszerü sapkarolliiikat viselnek, ei-jesen lehúzva egy roUni, ez kerül a bai szemÖ\'dök közepétől számítva 3 centire a homlokba, a fé\' fej kínt van, termesze\'esen a fettö rés: e szintén jerjey, erősen inffotva. A larkó-részen jobtik esetben van ugyancsak egy sűrűn raffott jerjey rész, de legtöbbszőr n roUnit csupán egy
10 pengő Írógépet
Szabó Antal
•porIBzIstében
havi fé»tletfe vehet mgy-tzerD hordotható
Fő-ut S. M.
v
KÖNYV VÁSÁR
nagy árlcszAUItássalt
Legjobb kBnywok ffillérakért
pánt fogja le, ami hátú\' tarkónál egy keskeny muraiban kölődlk csak.
Prognózis; változékony raffob, pUsslrozott lapos folapdival, he. lyeiikéntnyu^r-s^alma vái\'ozatok-kai, még ezidelg bbni", fekete, sötét sziuekben. | , (
Prognózist tanét\'em : büsű !
DIvttposta
ÉLETERŐS ASSZONY. Teklnteltei arra, liogy a puHover viselet ma valóban bevett divat és arncnnyilren Jól is fttl a-, ugy nyugodton kóttethel U-vasfra. a tenniszhez Is egy fehéret\' sfttétkók, vagy piros csíkkal, Igaran nem nagy munka és öröme telik beni». amikor készitlk és remélem, amikor viselik is. Gdvörtot.
BARNA. Ajánlhatok $gy sótélkék gj*pj.«georyeUo ruhái gloknjs stok. nyávai, Ihwszu szűk ujjakkal, spicces nagjobb csipke, fe-hór bublgalLórral, széles csipkekéWlŐkkdL és kicsi, csipke esebkeadővel nu-Luu-l. saját övvel. Ei a ruhaimár tavasszal is viselhető K\'sz, legfeljebb a csipkedisEt kicseréllieti fehér pikével. Most télen pe.lig ínég iiagysiorum kl is használhatja csin-i-ilv bundája «üá. Viselhet ho^zí kék, vagy barna cipőt. Üdvözlet,
HELRN 28. legelegánsabb volm egy fekete ntaroocin ruha egészen bosszú sttrű gloknis aljjal, visszaeső nyakkal, hátul végig strass gombolással, hosszú, síük ujjakkal konyákig sdntén strass gombokkal s a saját övén strass rjonrrjónnal, amely az alj hosezájg érjen ía, OdvózJct.
A jászapáti választás
Budapest, február 7 A jásiapáti kerületben február 2ő-én tartják meg a útválasztást. A MÉP jelöltje Fáy István kultuszállamntVAr, akivel szemben Vágó Pá) nyilas lép fel
CsonkaeauQttti*t5k0n hangulaatoa
CIGÁNYBÁL
az UJaBrház vendéglíbon.
Siívm pártlogitt kii
a rtndezSfif.
Ha beid «1 vannak du*ulv« ei gyomra tOMX, ugy folyamod-lék áronnal a termélielet .Férne J4nel" keieiOvliliei, mert ei «* eiekély, tlig egy pohárayl mennji-aéíbtn li gyonan, bhtoien *• min-dig kellemeien llttlllle ki az eméu-lit útjait < Jó étvágyai í« Ili" kOten.let teremi. Kerdeue me(
OfVOlátl
m \\ant1
Sii!
Fili iatm
KiíT FILMET
hoi ¦ piacra február közepe taiin 14 Ateher ŰlrnTáltalat. Az Fnióiyi in ,1,\'K cimü film Hunyady Sándornak hasűiui.nü vígjátékából kéíiriat, mrfvct annak időjén a táblashizak tios .zu soro\'Bl11 inenolt vitt tztopaára u Ylg. tdaliáz. Páger Antal, Fekete Már*, Me-ey Mária, Góxon Gyula és Crcgus ZoHon játszik a főszerepeket, Kfdón érdekessége a kitűnőnek Ígérkező fihn-nek, hogy a magyar arisztokrácia egy fjaiai és nagyon tehetséges tagja: báró Mmaniczky W*s rendezte. Az AttOfcr másik filmjének cime: Párbaj tettv miért, A kiszivArgotl hírek szerint lóbbei "ebei nevetni rajta, mint akáj a legmuWtságosabb onierikai burleszken. Ugy tudjuk, hogy Martonffy Emii lewpós rendezése már önniogaMn is kilón sikernek számit maid. A film síüiséje Hunyady Sándoré, a fonto-sabb szereplők nagyszerű gardája re mek igére\': Csortos Gyuta, Somiay Artúr, Petlues Sándor, Vaszary Piri és Nagy AUce.
OTT, AHOL A DNYESZTER\' VIZE ZUG...
Ive lesz a cime a Hunnia fámgyái Önálló nagy produkciójának, amelyei először sarajevo névre kerwizh<u,ek, A Hímben a magyar színjátszás legje-lesebb művelői alakítják a verető szerepeket és a hatalmas, szokni] nuil nagy költséggel készülő magyar (Üin óriási --í.íi11.\';- :U u.|/.uit. Az édes bus mese visszavarázsolja az 1914-os világliábom legfájóbb és tegderáoebh\' emlékeit, llir Inertül a fim honwoaun ^készül s bemutatása *\'ffyik legnagyobb eseményu \'esz az iiiei filmszo ionnak.
ATOTö SIKERT várnak a moiiszakma benfenUsci ic.\'íkM.uít\'iihi napokban bemutatásra kerülő Csépreghy-filmtől, amelynek u Pénz beszél a cime. A filmet maga Cseproghy jenö rendedé annyi ndinnai és ötlettel, ami valósággal frapplroita a m; beunutatö publikumát. —
fgyancsak a Cseproghy íilmv.lHa*at nntventájja hamarosan a magyar kö rőnségnek Zo a Hmil •Altat az ember ben. cimü világhirü legényéből készült franiia filméi, amely Parisban az utóbbi évek legnagyolib mozislkcréx é nőtte ki magát. Bizonyos, hogy Ma. gyarországon is hatalmas visszluingja lesz ennek a lenyűgözően izgalmas és mélységesen, emberi ZolafUmiiek. •
OÖItE GÁBOR
potrohos és mókás figurája c>eve ncelik meg m\'msokAra a magyar mo dk vásznán a keszeg Diirbints sógor és t fústósképu, ravasz Kátsa cigány "lakjai mellett. Az Erdélyi filmváVa-lat filmrevitte a néliai valrt >ó Gárdonyi Gézának eze^e-l sz aranyos de rüvet megrajzolt .hőseit,- akiknek a régi békebeli pesten való Ijarangolása minden lépésnél mosolyt fakaszt A vidéki közönség kfllonósképen érteni és méltányolni fogja ezt a fimel, ¦mely még a tavasz aorán elérkezik ¦ premisríg.
*
A HUMOR
jegyébea készült a Sláger fUmválla. i*1 idei nagy vigjátéka, a Potyautas, Néhány nap múlva mutatja be a filmet a budapesti Contó mórt s*í» •eny egyedül is garanciája a sikernek, mert a. fővárosnak ei a legmodernebb fi\'msdnháxa vajóban csak a legkitűnőbb müveket köti Ír.
Egy beborozott kanizsai pince-látogató volt a Potyll hídnál talált fagyott ember
- Naptár: Február 7. aterda. Horn k«t. Hamvazóai. - Protoitána Tódor - In «olmi hó 28.
OMlríö nyitva natii « ««•
" »rUf (hétH, iwwda, P«ntak délntár, taddeo r«éa* nap nőknak).
- B.i»kulim...k.l taklnta» m* ¦láda. vétalkénynaer MM. lop*!1 takiráiaháa. ,
/.mm KflahflHY
Jelentettük, hogy 0 stcntgyőrgyvárl hegy felé vezető ulou, íiein mcssre temető végélől ismeretlen térlHiolt-tcslei találtak, mobli o»t hitték, hogy somugysicivtnilklúüi ar, itkloiat, tegnapra . \'oiilxtn Jelentkezett Nagy Jó. isefnó Horthy Mlklóa ut 211. ¦\'¦mi .lattl lakos, hogy férje nem lérl haia. A nieglagyolt emberbea f.l is iamerte férjei, Nagy (Ballli) JéaeW. A» Sl
érés ember atkalml napalmokból elt és Igen aaorelte az Italt. EMtó nap la Bimoion Sándor siölüjébeii aloposau beboroKitt és Így Jótt b«a«lW4 Ut»» ben ftionban e^selt és nem tudott rel-kemi. Mrnt ai orvosrendőri hullaszem-len megállaptloltak, a lialált megfagyás kovettertében beálit szlvbenuUs okolta A l«n«lési -ng«141yt U(«Mt
Tizenöt késszurással keresztúri legényt a
Murakeresztuion sem műit el csendben a húshagyókedd. Itt Ko. lor György 28 éves legényt támadta meg az utcán Molnár Lász\'ó és mintegy 16 késszwast ejtett rajt A sebeibűi vérző szerencsétenlegényt hajnalban vonaton behozták Nagy-
hoztak be egy mura-kanjzsai kórházba
kfuüzsóra, majd n rrtontök az éllo-má-sró\' a kórházba szá\'Uioltók. A megszurkált legény állapota ólelve-Kzélyes. A szurkálás körülményeinek tisztázására a csendőrség megindította a nyomozási. ;
KÖNYVÜK
Gytik Pál:
Magyar Qnnepes könyv
Nemrégen került ki a nyomdából Gyük Pál ny. ]»I6bános könyve, a .Ma. g>ar únnepes k.itivv.. A Szombathelyen élő szerző köz-í 300 oldalas könyvéi a katholikus és magyar ünne-IKk mag^-ajuzatáiiak, a liozzájuk fűződő kegyelmi, torlctvVml, valláserkölcsi értékek rcjtárásinak n:,-.li. Az egyhád és Imzatlas imigyar ünnoiAk teljes sorozatán végig vuiaiuranylhcz elmondja Gyuk Pál mindaxt, ami »t ünnephez kapcso\'ödó érzések bizony-talaa tömkelege volt beamúnk eddig, de reudsATbe foglaJádik, öntudatossá viülk Gyuk pál könyve nyomán. Nem csak a JcndúJcU-s hitszónok magával ragadó i-n-j ¦ jellemzi ezeket az írásokat, nemcsak a bit ludasának gazdag adal.tárliára nyüik meg az olvasó előtt, lianem egy költői magasokban lobogó lélek, avatott magyar iró-loJI nyilatkojrik meg minden egyes ünnep-liei fűződő K\'j /.¦!i,cn. Gyuk Pál Írásai bizonyság ome^elt, hogy az állítat legmagasabb fokát, a hit csodálatos szárnyaló exejéi, a hazaliui érzés gyújtó csóváit is lehet összefogni egy maróikba ugy, hogy intetUgcns embeiek számára legyen vgybeu ünnepi szentbeszéd, prédikációs magyarázat, de irodalmi és kulturális élmény is. A Magyar únnepes könyv item Imádságos könyv, mégis annak lehetne ajánlani iiiiiLik-n j111*-¦ ii..:¦ ii-- katlio^kus magyar számára.
H.alví.i SubéUJeai
Lelekinüák
Halódik verseskönyvet jelenlétié meg Hontvári Srabó I>jos, a Gyóni Társaság kiadásában. Erőteljes vallásos SiemléJetlőí áthatott, gyökeréig m"gjar ér.éiekbői lápilálkozó, tisztult formákban jelentkező kőkemények sorak.jz. mik »t uj kötetben is. Mestcrkó\'eticn még a pátlioszábiin is. KóUői látása tegtőbbstőr nem elégszik rrtegakülső,a szavak, képek poó\'iku* szépségeiéi, li.itu-iu méíj-ebbre nyul, tartalmai, ta-nuJsago,!, >z idők Itangját, jaját markolja bele szépen zengő rímeibe.
Vajé* Marietta i
Füntös Pista kalandjai
Vajda Marietta aeve nem ismeretlen e hasábokon sem. A keszthelyi óvónő markáns Kjénírodulmi tehetségét isme. lik a zalai Közlöny olvasói. De ismeri tievői az egész ország, nem csak mint siépiróél, hanem elsősorban mint pedagógiai szakiról, akinek ctaó nagy könyve, a .Itejmaiingos kertem- vára-koiáson felüli siker kózépiiontjába áriilolta szerzője nevét. Vajda Marietta uj könyvét a Magyar Gyermeknevelés Pedagógiai és llyennckirodalmi Kö* löny (Székesfehérvár) adta ki. Cime. Füstős lista katandjoi, eredeti dalos bábjáték kicsinyeknek. N«m csak irta, hanem rajzolta és zenésítette is Valda Marietta, ugy hogy a kój>ck és kották alapján a bűbájoson kedves, aranyos vidám mesejáték birho,1 könnyen eW adható, mtg\'csaiádi. körben is.
Bal Pál:
Szigetvár mm. éa 1689-ben
Gróf Andrássy Mihály kiadásában Síigetvárcjt jeleid meg Hol Pál tanulmánya, a vár felszabadulásának évfordu\'ója (ókabnából. A tumdmújiy tudományos aia|>ossiiggul bontvlju i1 vitát, amely akörül lámadl, hogy lgŐH ban vagy ígCD-lien foglalták-e vissza a töröklöi Stigcivárt. Eh hej mélyreható kutfőstudlumok alapján ismerteti Szigetvár történotót annak 1500. éd elei tetői kezdve, egykorú és későbbi ké pekkei illusztrálva, Grdcmca és érdekes hézagpótló munka Szigetvár és a lörök idők dunántúli történetéhez.
ZelavSliYl:
Mit daloljunk ?
Az immár Ősz keszthelyi nótaarerz}ő, aki zalavölgyi návén jól ismeri a nia gyar nólasiorzés világában, egy füzet ben kiadta néhány prózai Írásit ós dat szövegei1. A magyar vidék rornloUao taniala, a tegnaj) tiszta üdése, a /, -j.i f rög szerelete, •zépségeinek, hanguia-lainsk keresés? jeUenuí ezeket aSE ii.í. sokai, melyekből most készül egy budapesti bemutató szerzői est műsora.
H(,II61 Szenzációs Fig»«l«ml
Cigánybál
aawnkaosatSrtSkSa 9 armi kawdaHal
a WOLLAK-vendéglőben.
Leás olt bőgítemeiei. - "agy alráa-il.is. Silrea pártfogárt kérnek
*JCfe&^^« " clganyz^néáutlr.
amtAd
Szivében a sta mér bímbotík fuld/i i ha klhaji, azi fogja mondani: lányom; nftem t az anyák glóriáját tatom fthér fényben Izzani a baján.
Én ál látom a tt arcod mellett, békességet rád az á itlkt uitáÜ i mtrt ő ntvtlt, azért olyan tzitárd, tmett-homtoku hitem tebenned
Mit rámpazaroltz, neked Is 4 adta s még egyre, mindig boldogan ád; ha végigsimítom jóságos hamvát : ~~ ó ssivét találom alatta
Megsimogat t attól fényt szikráz a testi, mert {Olemtlt egy mOidulatot, mit anyám keze elhullatott tiz év elótt egy téli este.
Már elébem fán is halkan int, Upése, mint halvány, stella á moll, csak Ő tudja, meg én, hogy a mosolyából anyám szive Üzent valamit.
Uditi Julit
— (Cserkész hlr)
A zalamegyei cserkész szövetség-z^Uaeyorszx\'gen, u váz.i*zjehá*iu tartotta Usittijitó közgyűlését dr. StOlay Gyúl* vármegyei tiszti főügyész, szövetségi elnök vetélésével. A tisztújítás során megvalósított elnökségben lovaimra is helyet foglal Nagykanizsáról Kallróy Antal őrnagy, mint társelnök és Gaulag Ferenc püspöki tanácsom, mint ótegcserkésx előadó*
— (A Baro» köszönete)
A Baross Szövetség elnöksége és rendc/őbizotlsága ezúton ia hális kö-siöneet mond mindazoknak, akik pénz és bűffó adományaikkal as .Erdélyi bál anyagi sikerét előinoulilani szívesek voltak. (:)
— (A vendéglőtök éi korcsmárosok szakosztálya)
«vennél értesitt az igen tisztelt Ui láisakai, hogy folyó hó 8-án, csütörtökön dé\'ulán 4 órakor l[wr[estület .u\' )oriA(-stexmébcn közgyűlést tart, melyre pontos ós teljes számú megjelenést kér az elnökség. (:)
— (Halálozás)
A nagyknirizsai kereskedővilág egyik réw, érdemes lógja elköltözött o caeft-dc-JCbb, nyugodtabb ós l(6kée»ebb vl-¦¦r..\\,i. palios /slgmond, a valamikor messze hirea I*Uos Aruliáz volt tuktjk. (Ionosa 72 évxs kon!bon elhunyt, A nagy tudású iiiagyarsraW (gazi knmt-kedő, jő férj i\'i. gondot? apa bőit, pkiuak a miuiku és u isalád jeh\'ntetl mindenl. A gazdasági váisig azonban őt sem kirnéJte iiH\'g, Az oiturnytbon !.<¦!..-. Erzsébet nyelytanáxnö é> a Pltflos-növérek \\arroda tulujdonootj édesajjjukat gyászolják. Tom\'léYe 8-in, csütórtókőn dó\'után 3 Órakor Zeau ¦« izr. temető halottasliáeából \'
— (Menetrendi hlr)
A nyomtatott menetrendek öss.eaü-tása iin. amikoT ugyaiolván naponta • v változnak a inatok, ke éyjEL be\'etlon. Azért ezúton kó-\\ zőijük, hogy a zsebben
I JE hordott korábbi /« ». é\\f*f Közlöny meiuetrendek \' * alapján olvasóink ne csináljanak utitervei. Február ő-lós meg-szűnt a Nagykajdtaarór* 20*20 órakor Szombathelyre indiáo 1428. számú aze-mélyvonat és a Nagykanizsám Sopronból 23JÖ órakor érkező 1411. %%. mm-mélyvonat,, , ,
— (A rendóra ég felhívása)
A rendőrkapitányság kéri, bogy mindazok a vásári szabók, akiktől 1939 március 9-én Csesztregen, vagy 1930 december G-án Lentiben nihanemüe. két ioptak a vásáron, Je^tkezzenek a nogykaiiiisai repxlőc-egaii ; l. em. 30, sxátn alutt), j
Ifláfl. febrvijf 7
(rolytatáa a. 1. oldalról)
A heve\' bombázás főképp anyagi kárt okozott. Szétbombáztak egy ii»zgókórteizjat Is.
StckíVímbu érkező tuidiludó-sit:.-
aok szerint ívh....... é-i a Ladoga-tó
közt 18 szovjeilzadosztáiy küzd a finnek ellen. A finnek megftrösiie;-\'ték állásaikat és a lövészárkokban sok önműködő fegyvert holycz.\'ekel. A jelentések szerint az oroszokmost tmár járőrbe is .wcikocslkat kü\'dtek, de ezek az oknataruzön elpusztultak.
A Sununáná\' hnrcbavetett szovjet-csapatoknak eddig 4600 ha\'ottjuk van. A finnek icsz.eségj kevés. I
Dáa ezredes ¦ Ilim hadseregben
l Koppenhága, február 7
Trelov dán ezredes fenwndoit rangjáról és Finn\\)rszágba ulazlk, a Ivi! egy önkéntes zászlóalj parancsnoka losz, Eddig 601) dán önkénfes n»^nt ál Fi .norvégba. A poígárl \'aJ loosaág közül az ekő napon 1570-en je.\'entkez ck linnországl munkám. E\'ek a munkások a hadb\'v^ null finnek belyeji töUlk b-- a gyárakban
Segítse* I
Ixmdon, február 7 Az angol "1 só lidz teljes ú lé tán a londoni finn követ a finn kérdésről nagy beszédet mondott és a helyzet isrt-ur\'etós.\' után a n.ejjsqgiles sürgőst é-gél hangsúlyod.
Németország nem adott segítséget a szovjetnek a finnek ellen
Berlin, február 7 A NTI újból bivalaiosan cáfolja azokat a külföldön elterjedt birokét, amely szerint német tisztek vagy szak. emberek u\'«ttak volna Omszor&zágba, valamin 1 azokat a lünekcl, amely sze riol Németország hadiliajól adott vo\'na
kölcsön a szovjoinek, ftigczajalljárök ellenében. A jelentés hangsúlyozza, hogy Néme\'orstág a finn—orosz viszályba nem avatkozik ós fegyvere.en sohasem támogatta Oroszországol c harcban.
— (Felhívás adóbevallásra)
^agykani/sn meg>ei város udöluva-taki felhívja az adózó közönség figyelmét * zalaegerszegi m. kir. pénxügy. iV*/g*>l<\'>ságnak a folyó évi általános keresel*, vvlajiunt a folyó évi vagyonos Jóveueletnado bevallási ivek beadására vonatko\'ó felhívásra. I\'cnt j> 1 zzalt felhivásbaa dőforduló cse:eklzen, rzevezeieseu uj adózóknál slb. a bevallások 11)10. évi február hó végóg a városi adóhivatalnál adandóit be. Bevallást tartoznak adui minitai évben aú alkalmi blzWsitó slb. ügynökök, ntert adóalapjuk nem rögzitlntö. A bevskUás léljaru kélfékc ld.aiulos nyírni taztvány van. Az egyik az ál latinos kentseli adó, a másik a vagyon- ós jövedelemadó céljára szolgál. Ezeket a nyomtatványokat — ui előállítási kóMjeg nvtgtéritóso mellett - a városi iidi\'iiiív.i\'.ilnat kehei megszerezni, ahot *z "dóbevaSások kiá.lil ásáuak módjára aézVO is ttetvaigosilással szíj Igáinak. A valót3aa adatok bevallását, mint a«lócsalást büntetik. Aki p«dig IzevnüA sát au előirt Iia téridőben nem a ij.i I ,-, UJrhére bírságol veinek ki. Városi adó-bivetaJL,
- (Hfltőhéz — Szombathelyen)
A földművelésügyi miniszter kikfii. dőltje a bélen Szombathelyen tir^yaU su ott felállítandó hűtőház ügyóben, A hüíö 6-"« vagon bofogadókó|«es ségii \'esz ós 100.000Upengő kössön l ad Ivo\'zá a minisztérium. Az e^és.*
18Ü.000 pengőbe kerül.
— Matyi, kiráír •»l«k.Mek
szenteli hasábjait a Tükör februári ¦zárna. Joó Tibor eleven Utilfli rajzolta meg a i: .ni\'-\'. Mntyás király alakjai, BeaUts királynéról |>edig gróf Zichy liftiaclné ir lobi lincsel i>en érdekes iák-kot. t;íerici Alfréd az (r\\H>z Líbiáról, UBage János a felvidéki dudilsokról, Puskás Lajos a finn országházról, Nádai Pái pedig a tél szépségeiről a! érdekes bcsiámolóU A szépirodalmi rés/ben OUHk (léza ós Gáspár (lyuia novelliíja szerepet, A Tükör naplóján és a Színházi tükrön kívül még számos érdekes rovat színesíti a lapot, A S\'ép kiállitásu folyóirat dr. Hévoy József szerkeszlósébeu Ó> a FieiikJin-Társulat kiadásában jelenik inig.
lifrifessen o Zalai Közlönyben
Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlány Közlöny Zalai Közlönv Zalai Köj«ny Közlöny Zalai Közlöny Zalai KöJTöny ylöny ZAl Közlönv Zalai KJzT4ny *J""X *fiii. liú.\'l«>»<iaafi rfbztön"y
VSf.fl )f^zTn*f Zalai Közlönv ^TaaSafc Közlöny Jony Zalai Közlönv Zalai Közlön Cozföny Zalai Közlöny Zalai Közlön Közlöny Zalai Közlönv Zalai " Közlöny Zalai Közlöny Zalai
Zalai KfRlön\'
özlöny
Pallos Zmlgmondné és gyermekei szo-noruan értesitik jóbarétaikat és ismerősejket, hogy
Pallos Zsigmond ur
életének 72-ik évében folyó hó 6-án, sok szenvedés után elhunyt
Folyó hó 8-én, csütörtökön délután 3 órakor temetjük a zsidó temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1940. február hó.
Csillárok,
falikarok,
ÉjjgHszehrény-lámpak
egyszeri! és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRAVAVDLGYI.nél
Sugér-ut 2. **"
Húzás
Budapest, február 7 Az Osztálysorsjá ék mai húzásán a főbb nyere-méiiyekiet a köveikező szánni sorsjegyek nyerték : Negyvenezer pengőt nyeri; 28-762. Húszezer pengőt nyertek: 11.086. 38.143, 83.310. öt-ötezer pengőt: 24.681, 62.050. Négy cer pengőt nyertek egyenkint • -17.908. 53.706 és 76.783 &d. Háromezer pengőt nyert a 72.821 sz. Két-kétezer pengőt: 45.790, 83.057 és 81.566 sz. Egyezer pengőt a következő számú sorsjegyek nyerlek; 25.888, 43.883, 64.020 és a 84.196. (Felelősség nélkül.)
APRÓHIRDETÉSEK
" "Qiq ¦O-HIUr. mlntlaa tovibbl Ué 4 1111*7
A»A« VÉTBt
.iarolok Rll«b« Matyit, (SílJ^ui li
LAKÁS-OZLBTHELYIgÉO
Kl.dó katoaakte MnUaubai Uritii mijai i-d.-. KlililadZu. 14. *
Eajuaka* Im(u, liu, noiia 1-ítt
tUraaiaaakáa utcai likai ot|u» Itta M«v. Siédreayl-Ml 4. •
¦attlaulaaa utcai Ukaa aranal ti-vü. Biboctay-a. 3. 39*
BÚTOROZOTT SZOBA
Ktreiek kulnnbcjAr.lu bula-on.K Btoblt lui.lö.íolíáv.1, Nein.cU ll.uk ka.\'-Kbea. Clnnktl ktaddtx ki«m. 288
kOlowféuí__
R*«l vagy mai la«el«i.bSI aiiiauai ia,n.(Jh*l,.u«u.), baainalatlan ír-•nyagoT la iilanditan mtneiKk. 1M> CKyea bélyr.elí, lörok la eidekclnek. -Birbarlta löucfkeiitö, fa\'álbltó mlndot p*»l.a.» díluliu 6 H w a aicikeailA-aejbao, rí-ut 5.
X1LMI HaZLCtHV
. . j Li.i iv.i i MAPI Lap. k! !\'!1 u T. Maqyhaairaa-. Polalóa !.h„i.-,. ZalaJUraly. Nyomatott i a .,Klí,«/t»i.Bl H. T. HaaykuliaB"
ayaaaarlau N<«ykaataab. (Nyomdáért lalB i UU a.. ,.l,-.)
288
80. Évfolyam 31. szám. Nagykanizsa, 1940. íebruár 8 csOlörtek
Ara 12 llll.
ZALAI KÖZLÖNY
Felelős (ue/ketutö : Barbarita Lajos
Pinti nitri ám: %%y k4n I otaafi 4a
A visszavont aláírások mellé
Irta: Il.viiky jíDoa
országgyűlési képvlielO
A Baross Szövetség pa-\'otájábaii tógas ao\'gwzoszobákn ablakából nézek ki az, olasz követség kertjére, a melynek tembíalan fakoronáin meg erős nyomokban á" ft hó és a gyönyörű céittSres k ipi kőoszlopait majdnem fé\'snJéteies Vastagságban takarja « lé\' takarója. De ez a hóréteg már vizet ereszt. Lassan, cseppenként ptvüd ez a hó és mtnd vékonyabb lesz a takaró; anroár nem hófehér, hanem piszkosan foltos hóréíeg. Ebben a piHanatl,an hozzák be a postáimat, titkárklsasszo-nyoiW Örörntnv?\' ntutatja a »Za\'aI Közönyt* és nyújtja felém. Elolvasom a hiradásl, hogy több mint fele aláíró visszavonta az ellenein be-adott petíciót. A lelkem c pillanatban ott jár Nagykanizsán és a kertiéihez tartozó falvakban.
A választás olyan, mint az Ülkö-zet: poii\'ikal elvek és politikai felfogások csatáznak egymással. I
Én négy tllközetet vívtam meg Kanizsán és a környezd falvakban, akkor, amikor a magyörság egyrésze hajlott azok falé, akik ugy mondták, hogy a szélső jobboldalon állanak. Programbe-szédeüuben p\'talPn-dyttam és mu is vallont: magamnál jobboldalibb egyént soha ei nem Ismerek. Változatlanul állok maja é» állni fogok a jövőben is azon az állásponton, hogy egyedül és kizárólag a keresztény és nemzeti gondolat és cselekvés az, ami a nemzet fennmaradását, jövőjét biztosithalja. De a keresztény és némtet 1 gondolat nem ismer ki-engő Álláspontokat, nttrt a tétet az : vagy állok1 kciesz-U\'íiy és nemzeti alapon és akkor Irányom a szentistván] hagyományok utján van megjelölve, vagy nem állok1 azon és akkor szabadon kószálhatok a politika szarjad mezeién.
AUjUsn, hogy ez a létei az egyedüli helyes politika és útvesztőjének kifürkészésénéi én nan tévelyedtem meg soha. Most is mondom\', mint a választás idején és mint ahogyan a parlamentben 1* megmondottam, egyáltalában az Egyházzal együtt vallom, hogy >mi nem embert üldözünk, mi nem üldözzük a zsidót azért, mert zsidó, hanem azt a szellemet üldözzük, amelyet az ortodox liberalizmus teremtett meg llt az országban és amelynek folytán nem a nemzet javaiért harcoló, verejtékező magyar emberek kezébe jutóit a kenyér. Hangulyo\'-om tehát, hogy emberü\'dözésre ^rn én nem váüaí-kozom, sem pedig, azt hiszem-, az igen tisztelt Ház legszélsőbb jobboldalán ülő képvi-eiők aenn vállal, kozhatnak. Sem a vörösöket, sem másokat nem fogunk követni abban, hogy embert üldözzünk, mert ml azért harcolunk és azért dolgozunk, hogy minden embernek, aki a keresztény és nemzeti etikát vallja, tehát becsülettel és hűséggel szol-
Római hír szerint Románia közvetlen tárgyalásra tesz javaslatot Magyarországnak
Genf, február 8 (MTI) A Basier Nachrichten római különtudósltójának jelentése alapján azl a szenzációs hírt közli, hogy Románia kész közvetlen tárgyalásokra Magyarországgal az erdélyi kérdésben. A tudósítás a Gtornate d\'Itailára hivatkozik, amely első oldalán közli egy »román vezető személyiségi nyilatkozatát. A nyilatkozat szerint a román kormány javas-fátokat fog terjeszteni a magyar kormány elé, hogy »közvetten tárgyalások utján és a velencei találkozó szellemében* vegyék vizsgálat oiá a két ontzág közötti kérdéseket Románia ennek során a »békülékenység maximumát* mutatná. t
Románia - Írja továbWakfaana lap - meg van győződve arról, hogy ez a javaslat Rómában, Budapsstenés Bukarestben épp olyan megértésié talál, mint amilyent ez a három kormány a többi kérdésekben tanúsít. A lap szerint ez a mértékadó román helyrő\' származó nyilatkozat
készletté arra Gayrlát, hogy mai vezércikkében ujbói leszögezze a következőket : - Olaszország mindg pártolta, hogy a dunai és balkáni államok kétoldalú szerződést kös-enck ellentéteik békés elrendezésére és ezt az igyekezetét támogatja most k
Berlin sokalja a fegyverben álló románok számit
Genf, február 8 A Der Bund párisi tudósítás alapján arról számé\' be, hogy a Romániába küldött német gazdasági szakértők megátbapitották, miszerint Rontania 8000 emberrel ke\\ejebbet foglalkoztat a gazdasági életben,
mint amennyi az üzemek zavartalan fenntartásához keltene. Ezek az emberek a határokon őrködnek. Románia lehát csak jee\'entékeny teszere-lés-ei tudja közgazdaságát telje^ltö-képessé tenni. . \\
Elkeseredett vitában követelte azamerikai szenátus a diplomáciai szakítást Moszkával
Washington, február 8 A szenátus elé azt a javaslatot terjesztették, hogy Amedkn szaklha meg a diplomáciai viszonyt a szovjettel. A javaslatot csak csekély «za-vazatküiönbséggei telették el.
A rendlvüi heves vlla során nz egyik képviselő úzt állította, hogy Amerika határa « KaréUal félszigc-ten van és Amerikának ágyukat, repülőgépeket és hajókat kdl szálH-lanl Finnországnak. Má* képviselő azt bizonyítgatta, hogy az amerikai nép 90 szá7a\'éka a viszony megszakítását követeli Moszkvával. Volt olyan felszólaló is, aki becsmérlőén
nyilatkozóit Sztálinról és Molotov-rói.
Semteges megfigye\'ök szerint am.e-
Moizkva tiltakozott Parisban a házkutatások miatt
ríkat körökben ls egyre erősebb Az a
vé\'emény, hogy Amerikának szaki* tani keh Moszkvával. |
Párfs, február 8 A párisi szovjet kereskedefini képviselet házában házkutatást taitot-tak. Száz polgári ruhás rendőr hatolt az épületbe, efvngtn a te\'efon-vezcléket és az összes hivatali helyiségeket, valamint Estteftv szovjet kcieskodelml megbízóit lakását átkutatták. Igen sok okmányt, Iratot lefoglalták. Feinyfttatlák a pénztárszekrényeket is. . j
Ezzel egyidejűen az összes sz»v-jet-Usztvtselök lakásán, az Inturisl szovjet utazási irodában és a volt orosz Iskolában is házkula\'ást tarlót lak.
Amikor Szuvlcs nagykövet értesült a házkulalá«ikrói, közbclépet!, de a rendőrség eKilasitolla. A szovjelnagy követ erre It\'takozásál kjl^jSjM be á kormánynál ¦ \'
gótja hazáját, gazdáját és családját, mindenkor megbecsülésten le-* gyen része*.
Tehát az ország törvényhozási házában ls éppúgy elmondotlam ezt a felfogásomat, mint ahogy elmondottam a választások idején a lefolyó ütközetben. Az ütközet a javamra dóit el, a vesztes fél nem tudott beletörődni a csata lohncncie-lébe és megpanaszolta a választásomat. 793 embert sorakoztatott fel -különböző eszközök igénybevóíce-veu - Így Írja a Zalai\'Közlöny — és most az aláírókból 420-nak ki. nyílott a szeme és odacaat\'akozoti hozzánk, a Magyar Élet Pártjához, gróf Teleki Pál miniszterelnök ur biztos, a nemzet érdekében történő Kormányzatihoz,
Most ujbót az ab\'akhoz lépek és elgondolkodva nézem, hogy a címeres kapufö\'óiU hóréteg mint olvad mind jobban..
...A politikai csatamezőkön is így olvad e\' minden olyan politikai Irányzat, amely a keresztényésnt\'m-zet| eszmét vagy nem szolgálja, vagy nem ugy szolgálja, mjnt ahogyan az
eszményi magasság alapján azt szolgálni keh. í ¦ \'
A 420 ember telkéről leolvadt az a hideg takarő, amelyet csábos, de megvalósíthatatlan utak ostffogtetá-sávai boritoltak az illetők lelkére. És én annak a hangulatában, \'l,llí[ a Zalai Közlöny cikkének olvasása lelkemből kiváltott, szeretettel köszöntöm a Magyar É\'et Pártja célkitűzéseinek munkájában az ujabb\' 420 harcost, tegyen az egyszerű, kérgestenyerü földműves, vagy vehető állásban lévő férfi és asszony é-s higyjék ei nekem, hogy ezeknek &z uj harcosoknak a s,;gilségévei a magyar nemzet é\'etél fedő, da már o\'vadó hótnknrót, a piszkos hamuszürkévé vátt Irianoni szerződéstugy tudjuk majd a nemzet jövendő u(-jalró\' a mágy*r léleknek sugárzó eiejévei elolvasztani, ha a közős szent cél kimunkáláséban minden dolgozó magyar megkapja a maga kenyerét.
Amikor a nagykaniztaj kerüleinek a mandátumát ;\\iv--tu m, hűsért Ígértem és 50 esztendős tejjetv\'tlsz-tában vagyok azzal, mit jetent egy
fogad álomszerű ígéret. Amikor az én Igen tiszteli és Nagykanizsáért hü. seggei do\'gozó poJgánmestcr-baíá-lom, dr Krátky István feíkért arra, hogy a kommün alatt meggyilkolt magyar testvéreink cm\'ékcjeléie tartott ünnepségen az ünnepi beszédei elmondjam, okkor katonád, polgárok, férfiak, asszonyok és gyermekek szemeinek sugara pillanatra rajiam pihent és én a szemek tüzéből, a magyar szemek tisztaságából kiolvastam, hogy a lelki nagyságért és a magyar törekvésekért folyó harc Zala megye földjén mély, a léteknek Igazi televény ében gyökeied ik. Az én gondolataim is , találkoztak akkor az övékkei és én ezt a gmdo-laltalálkozást cselekvéssé akarom átalakítani. Oelekvésjsé, hogy Nagykanizsa régi fényében, de a megtisztult eszmék díszes köntösében érje e" céljait, hogy fölölte ragyogóan süssön az u nap, anjsly leolvasztja minden magyar ember telkéről a megnemértesnek szürkésen hamvas hót akaróját.
ZALAI KÖZLÖNY
SH Ház mai Ölése
Budapest, február 8 A képviselőház mai ülésén Tas. nédy Nagy elnök megnyitójában bejelentette ii közigazgatási bíróság három átiratát, amely közli, hogy a Szahil László és Szendröl Kovács Gyu\'a elten beadott petíciókat elutasította és Orosz Mihály megválasztását érvényteleníti, Felolvasta ezután Beretvás István "MÉP képví elő levelét, amelyben bejelenti lemondását.
A iegkjsebb iriezőguzdasági munkabérekről szóló javaslathoz elsőnek Meskó Zoltán szólt, aki á Ilberállsvi-iág mulasztásaim mutatott ró.
Az igazságügyminiszter ezután beterjesztene a külképvi-filétek okirat-kiállitási és hjlelcsitési jogának szabályozásáról szóló javaslatot.
Ezután vjtéz Lehel Lajos, Rakcsá-nyl László és Hausik Géza szólaltak fei a javaslat mellett i
Politikai körökb--1" azt hiszik, hogy o vllát ma vagy iíoViiap befejezik és holnap sor kerül Teleki miniszierbe-szédére. ! • , , |
Huzái
Az aszlálysorpjáték mai húzásán a főbb nyereményeket a következő számok nyerték: Huazexer pengőt nyert a 2.409 és 65.025 sz. Tizezcr pengőt az 52.240 sz. Négyezer pengőt a 74.478., Háromezer pengőt a 11272. Kétezjer pengőt a 8.495, 39.3(13, 40.329, 51.378, 74.234 és 84.200. I-zerjezer i>cngŐt a 17.460, 21.621, 36.400, 36-783, 15,742, 47.217, 51.844 és 76.895 sz, sorsjegyek^ (Felelősség nélkül.)
Az Írek tüntetnek, Loodont meg erősített karhatalom Őrzi
Dublin, február 8 Az irek szerint ártatlanul liaLálraltélt kél Ír kivégcÉtetősc elleni huitclfésképp o lakosság Dublin utcáin nagy tömegben vonult fel. A tiltakozó menet meg-lorlásl követeli.
Londonban a középük leket, vasuta Itat, hidakat, pályaudvarokat megérő-sá\'ett karhatalom őrzi, mert az irek megloTlásától tartanak.
T0z a bányában, 26 halott
Páijs, február 8 A sáriéról francia bányában főbb \'tárnában tüz ütött kl. Huszonhatan életüket veszteilék, több bányászt súlyos állapotban kórházba kellett szállítani. , i
A kritikus életkorban reggelenként éhgyomorra egy-efy pohár termiszeles .Ferenc Józni" keserűvíz réges-régóla bevall blltlnö hstáiu háiiizer, ímely állandó használatra Is Igen alkalmat. Kérdezia meg orvosátl
— Sntwebku. a Koasteln-eif tsmL MaZara auatatanaalbw a lsfZobhat > laínlcaóbaan mutatja ka, M(t>) üas-
Hst isltóMek
Számok Zala vármegye beteg világából
Résztetek az alispáni jelentés közegészségügyi fejezetébűi
márhunit és malá1a kisebb imiértékben volt, mint az országos átlag.
Legrosszabb a kanyaró aránya, mert az országban előfordult 1021 megbetegedésből 261 Zalára ese\'t.A 414 malária betegbö1 csak 6 volt zalai, mig a 85 gyermekbénulás közül 1 történt Zalában. Vörheny már 119 volt Zalában az országos 3488-bó1 s 42 hastlfuszos az országos 981 közül. , , i
Az elmúlt kél hónapban löbb j egészségügyi építkezés Is volt Zalában. Csabrendeken az óvodához napközi ot.hónl építettek, Letenyén az Egészségház kútját készítetlek el. Ugyancsak jó ivóvizü közkutat kapott Örvényes és AIsó-dörgicse. \' ;
A belügyminiszter rendeleteié január Hői kezdve az összes körorvo soknak hetenkint egyszer, if\'etvehc-lyenkjnt kétszer végig keU látogatniuk kerületüknek minden községéi, j .
A tejakolóra
az év utolsó negyedében 29.619 pengői adott abeiügymlni.ízter Zalának Ebből az összegbö\' \\ naponta 10.188-an kaptak ingyen tejel, és-pedig 861 terhes és szoptató anya, 2130 3 éven aíu-i, 2517 3-6 éves és 4678 8-11 éves gyermek. A zöld-keresztes 1 \'
Brand Sándor dr. alispán az elmúlt év utolsó kél hónapjáról készített jelentésében -érdekes adatokat talá\'ni Zala vármegye közegészségügyi helyzetére vonatkozóan.
Kiderül a je\'entésből, hogy az elmúlt év utolsó két hónapjában főképp
vörheny
forduU dő tömegesen. Kesíthelyen 42, Egerszegen 31, Nagykanizsán 18 megbetegedés volt, szerencsére mindenütt halá\'ozás nélkül. Keszthelyen kisegítő járvónykórházat is fel"kellett állítani és az iskolák egyes osztályai! 8-8 napra bezárni. Szigliget községben
29 tífusz
megbetegedés lépeti fel, itt Kényszer oltást vezettek be, A járvány így haláleset nélkül szeicncsére megizfint az év végére. Megállapították, hogy a szigligeti lifuszmegbstcgedéscket a rossz vízellátás okoZ.a. A vízellátás megjavítására már folyamaiban vannak a munkák
Tnhomát
megbetegedés 664 esetben fordult elő a megyében az év utolsó két hónapjában. \' ;
Igen érdekes az a kimutatás, a meiy a zalai fertőző megbetegedéíe-seket hasonltja össze az országos számadatokkal. Hastífusz, vörheny és kanyaró nagyobb százalékban volt Zalában, mini az országos átlag, viizont vérhas egyáltalábannem voil, dlftéría, gyennekbénu\'ás, szn-
oukorekoló
során 24.000 kj\'ó cukrot osztottak ki a megyében. í j
A zalai kórházak múlt évi forgalma
A kórházak 1930 évi forgalmára vonatkozó közleményből kiiünik, hogy mig a nagykanizsai kórházban 6516 betegei ápollak 77.713 nappá\', addig ¦» egerszegi kórházban 8606, a tapolcaiban 1891, a keszthelyiben 1126 és a sümegiben 622 beicget ápollak. Érdekes azonban, hogy flz ápolási nap az egerszegi kórházban volt a legtöbb: 107.912, ami azt jeleni!, hogy a kanizsai kórházban nincs heiy arra, hogy egy-egy beteg a legszükségesebb időn tu\' ápolás alatt legyen.
Az clniull évben ls
¦ kinizni mentők
voHak legjobban Igénybevevő a zalai mentők közű\'. Mig a kanizsai mentők 381 eselben végeztek első segélynyújtást, addig az egerszegjek csak 21, a keszthelyiek 53, a sümeglek pedig 87 esetben. Betegszá\'Utast a kanizsai mentők 1363-szor, azeger-szeglek 111, a keszthelyiek 286, a sümegiek 37 esetben végeztek. A meglett kj\'ométerck aránya í> ilyen ; Mig a kanizsai m\'mtők naponta átlag ötször voltak igénybe véve "és 27-601 kj\'ométert tettek meg, addig az egerszegjek 435 kivonulással 12.181 km\'ulat jártak be, a keszthelyi mentők 6644 és a sümegiek 3706 megtett kilométerével szemben.
Nagykanizsán legrosszabb a természetes szaporodás
Végűi egy szomorú slaliszUka: a zalai népesedési viszonyokról. Altié-gyében az elmúlt két hónapban ugyanis 1156 születés és 781 haláleset volt, igy a természetes szaporrv dás 366, az 1938 évi 478-al szemben.
Legkevésbé szaporodott Nagykanizsa városa. Itt mindössze csak 3 fő a természetes szaporodás az év utolsó két hónapjában. Igaz ugyan, hogy i938-ban meg ennyi íem volt," hanem1 csak egy ! |
Leglöbb volt n természetes szaporodás az egerszegi járásban (60), majd 0 idényeiben (46). Viszonylag jónak nevezhető még a pacsai (39), novai (38), sümegi (37) és kanizsai (36) járthok terinészetes szaporodása. Viszonylag csak, mert ha «z előző évek hasonló adataival hasonlítjuk össze, cMtk Pacsa (16-tal), A\'sólend-vn (7-lei) és Nova (4-gyel) mutat javulást a járások közül. A többi já-
Borolt,
pezsgők, likőrök,
pálinkák
legolcsóbb bevásárlási kelre
teütsch gusztáv
faszer- éa csemege-osztálya.
BfíZÁR UDVAR*
TeUfon. 396.
Legszebbet :: legolcsóbban!
rácokban mínd csökkeni a születések száma. I •
Legazembe\'iQnább á visszaesés a letenyei Járásban,
ahol az 1938 évi 84 természetes szaporodással szemben 1939-ben már c&ak 43 volt ez a szám\'. Számszerűen ennek ellenére még mindig második helyen van n feLényei járás a születésekben 127 születéssel, öt-tei e\'özi csak meg az egerszfigi járás. E két járásban legtöbb a csecsemőhalandóság is. Itt már sajnos Letenye vezet 22 halálesettel az egerszegi 19 ós á kanizsai 15 előtt.
A tbc-ben elhaltak közt Kanizsa és a tapolcai járás vezet 10-10 halálesettel, míg például a balatonfürediben egyetlen tbc halálozás sem volt az elmúlt év utolsó két hónapjában. J ,
Házasságkötés ez jdő alatt a tapolcai járásban volt a legtöbb : 67- Utána az egerszegi járás 54, letenyei járás 19 és Kanizsa városa következik 45 cselével. Érdekes, hogy ugyanez a sorrend a halálozásnál ls. . j j
EILÉSEZTETŐ
Egyszeri közién (2 sor) dija 30 KMr, rW.i, ».
Pílyov.U.mláji doaáil fit 7 far • atmaiilnmaan (Ssmn L., V. Tóth), F.braár 23.
NlyavMaHlási <t«atls. fii 7-kar a gimM..ban (Kel«m«» F., MiérrAa/). F.brair 15.
IJcaálls etöadái rjaa mOsorrat (1-kor (Barla islvíti aimn. Iga^tri).
Mirclu. S.
Pilyavádutasi doadii t* 7-kor a giinn. I,.m ^di. Krílky, MlkUs J.,
Stlkral).
- Naptár: február a csütörtök. Boáikat. M. 8z. János.— Protestáns Aranka. - tar. Ssbat hó 29.
afalícdo nyitva rcesel C órától ásta 6 óralc fhéttí, aaarda, péatak délután IwWm e«tsa nan nőknek).
IMO. február 8.
Baross-fixeset a vidék női táborához
Szeretett Assroiiytestvérelnk!
A Baross Szövetség Női Tábora, hiely a célból alakult, liogy a magyar gazdasági étet törsadaitiiát megszervezz* ca Így a Baross-eszmét diadalra juttassa, szeretettel biv meg minden asszonyt a Baross Szövetség február 8-14. kötött tartandó közgyűlése ke. rétében február ll-6n délután 0 órakor a Szövetség központi székházában (Mu-ieuni u. 17.) rendezendő zászló ava. lássa\' egybekötött disitáborozásra, nzaz disiközgyü lésre.
Mijiílen asszonynak, aki ezt a nagy célt átérzi, ott a heiye. Minden asz-sroaty öUsön magara magyar vagy loagyaros nihát éS jöjjön fei a buda-pesll központba, ahol tárt kamkkal várjak őket 8vok az asszonyok, akik mipXéa * magyar munkán és a irogyai kenyéren kereszáüi akarják az uj Magyarországot re\'épiteni,
Diszíábarozasftinkon Kiss Ferenc, a
Nemre\'i Színház művésze, a Szlnész> Iramára elnöke, fogja a Himnuszt cl. mondani R. Vozáry Aladár orszíggyü-lési képviselő, az ungvári Baross Szövetség elnöke mond beszédet a «NÖ szerepe a mai életben\' cirmiiei, viszont a Baross Szövetség Női Szabószakosz-tály* vidéki vendégeinknek meglepetésként övi és tavaszi iiiodeaftoit fugja bemutatni •melyeket olcsó árban bocsát szeretett asszonyaink rendelkezésére.
Asszonyok i Nagy kedvezményeket biztosítunk mindenkinek, aki eljön közénk.
1. Aki szállodát vesz igénybe, az a .Budapest téteu-nkcíó> kedvezménye* jegyfuzehtt az IBUSZ, Hitetbank és Baross fiókokban mindenütt megveheti. He magában foglalja az 50 szá. zatékos vasuU kedvezményt, színház, múzeum, szállodai és vásárlási kedvezményeket. (A 3 napos jegyfüret bármikori dátummal velsető Igénybe.)
1 Aki nem szállodába száll, unnak sürgős értesítését kérjük, hogy hány darab 33 sázalókos kedvezményes vasiiM utalványra van szüksége. Kérjük darabonként 50 fillérnek a beküldéséi, hogy a* ntatványokat azonnal postára teltessük.
X Minden fővárosi színház febniár 8-t 4-ig nagy árkedvezményekkel ol csó jegyeket bocsát vendégeink rendelkezésére.
Várunk Benneteket, vidéki asszony-testvéreink, mindnyájatokat, akik ál-érzitek, hogy mit jelent ma « gazdaságilag felépített Magyarország!
Meleg asszonyi szeretettel köszönt mindnyájatokat
a Baross Női Tábor vezetősége.
Hat hónapi börtönre ítélték a gyermekgyilkos anyát
December közepén történt, -mint annakidején a Za\'ai Közlöny ls jelentette - hogy Csotnia somogyi községben a kutyák a fahi egyik kénjében egy rongyokba csavart cae-csemőhoitlestet találtak.
A csendőrök azonnal megindítót-ták a nyomozást és nem sokkai később kiderítették, hogy a faluban par nappal ezelőtt Kollár Erzsébet-adott életet egy c^sernőnieki A leány előbb tagadott, de a boncolás is igazolta, hogy a csecsemő élve "ü\'etett. A leányanya erre beismer le, hogy ö gyilkolta meg gyermekét, mert szégyenétől szabadulni akart.
A csecsemogyiikos leáuyanyamost kerültt a kaposvári törvényszék elé. A főtárgyaláson 1» beismerte szörnyÜ teltél. A bíróság gyennekgyiikosság dmén hat hónapi börtönre Kélte Kollár Erzsébetet. Az ilélet jogerős,
Farsangi
Ki Is elmúlt. Az idei rövid farsangnak vége. 1\'yen keveset talán még egy farsangon sem nmlatotl \\agykanhsa :iz előz,\', világháború óta. Keveset, de jól. A rendezések egy része elmaradt s amit mégis megtartottak, az többnyire jól sikerüli.
HELYET AZ IFJUSAGNAK!
Az. idei farsang a rUuilság tér-hódilása jegyében zajlott le Nagykanizsán. Az idősebb évjáratok, amelyek tavaly, azelőtt még sokszor jelentették a bálok zömét a parketten is, étidén még a melléktermek fehéres italain áj is megfogyatkoztak. EUeaben mintha csak a földből nőtt volna.ki egy uj gc. iteráció. Tele voltak a báltermek pár éve legfeljebb még l»aba.lkakon e\'fifonlulö leányokkal, az. is-kolapadböl alig kikerütt fiatalemberekkel. Es főként ezekkel voltak tele. A tavaly még szjcn.olólyc-sen táncoló középkorú urak egy résie sértődötten áUt ki as idén a láncból, mert a fiatalság letarol! előlük mindent, még az anz szonyokal is..,
így változnak és Így nem váj-lomak az Idők!
Változnak, inert a mohón farsangoló uj fiatalság hímnemű ró sze előtt nem tekintély többé a parketten a korosabb ur. Még nem is igen pelyhes áüu g\\erok kéri el a közéleti előkelőségtől ¦ társaságbeli szépasszonyt a hanna-dik \'épés után. Ott mutatkoznak be, 1* sem mulatkoznak, de — Övék a világ...
Es nem ls változnak az idők, mert az asszonyok ugyanolyan fiatalok, mint tavaly vagy azelőtt és még azelőtt, Söt: — sokan az ifjú legénykék ostromában még fiatalabbak lettek. Olyan fiat ttok, hogy akárhányan sorra elfogadják diák-korhoz közelálló táucosok közvo\'len bemutatkozását.
Helyet az ifjúságnak! így is van ez rendjén! Jöjjön 6z uj nemzedék a báltermekbe isi Apró féls/cgsé gelkérl „>¦ haragudjanak rájuk u fohkŐUek. Ki a mai fiatalság más, sörübb, fojtóbb levegőben nőtt fel, mint ml. El a mai fiatalság jobbkedvü, mert még nem \'álla égni a világot. Vagy táján azért ls, mert ennek az ifjúságnak fé\'el-mo\'esvn sötét holnap cnlön át vezet az utia s most nagyokat kurjant bele *z éjszakába, ame-lyen még egyik sem tudja, hogyan Jut át...
tanulságok
A FINNEKÉRT
szerte egész Magyarországon minden városban, faluban tőrtént valami megmozdulás ezen a farsangon. Bálák jövodelmelt, gyűjtések ered menyét ajánlották fél az élet-halál harcát vívó északi, egyetlen testvér-nemzet űnknek. (A maroknyi Gecée község 405 pengőt küldött el a budapesti finn követségnek, — látom éppen egy mai újságban.) Talán Nagykanizsa «z egyel len magyar város, ahol a finnekről még sem szóval, iem adománnyal semmiféle megemlékezés az egész téli társasóJet-ldény alölt nem történt. Igaz, Nagykanizsa a maga gondjaiért bálozott. De vájjon Ipolyrcme\'e kicsi falunak nincsenek meg a maga gondjai? Es mik ezek a gondok a finn asszonyok, gyermekek szörnyű megpróbáltatásaihoz, a 40 fokos hidegben falat nélkül, liajlék nélkül, gondviselő nélkül maradt családok szenvedéseihez képest? Szomorú... nagyon szórnom mulasztása ez Nagykanizsának,
Nem is az, anyagi segttós viír. ható eredménye miatt, hanem azért, hogy a hősi kóteiességludás-lip-k, :> item.ell érzésnek az a csodálatos, páratlan tanúságtétele egy fittaNo nem vert visszliangot a kanizsai V|k.¦!;!,. ii. Tudtunk táncolni, vigadni s nem Jutott eszünkbe, hogy ugyanakkor egy maroknyi testvérnép vérzik, pusztu\' a szabadságáért, nemzeti eszményekért, amelyeket liangos szóval mi ls sokat hirdetünk. (Az Irodalmi és Művészeti Kör az egyetlen, amely Nagykanizsán gondolt a finnekre és február 25-rc kitűzött finn műsorral egy JiceáÜs előadást,)
¦ KI LESZ OTT?¦
A társadalmi ranglélra lcgma-ga«abb fokán állú kanizsaiak — katonai ós jxjlgári részről egyaránt — nem holmi -leereszkedési, ösztöntől, hanem a lelkük ncmessé-gélö\' vezérelv*\' oll tudtak lenni s tói tudták magukat érezni a legkülönbözőbb társadalmi rétegeket összehozó mulatságokon, rendezéseken. Ma már a méltóságos osz-szony a kereskedőjével, a tiszti hölgy a polgári hivatalnokkal, a kő\'éloti etőkelőség a magyar élet becsületes, munkás kisemberével egy lest, egy vér nemcsak jxjJitikai szónoklatokban, hanem a mindennapi élet hétköznapjaiban és ünnepein is. Annál feltűnőbb volt, hogy még mindig akadtak, akik
a
húzogatták többé kevésbé bájos orrocskálkat, amikor végignéztek egy-egy báli közönség kavargó forgatagán. Még mindig akadtak, akik .Ki lesz oU? ~- kérdezlek, nilcUm |é resikedai méltóztatlak a maguk olimpiisi ni»gasaibóJ, abból, a világból, amely tulajdonkeppen már megszűnt. T*i»oszUi.l-halia ozeu a farsangon is iiünden-ki, hogy minél kevesebb a társadalmi gög, annál több a széles rétegek tisztelete azok felé, akiket nemcsak a születés, hanem a ló-lek nemessége is élen állóknak rendelt. S ez igy is lielycs. Csak Így helyest Adassék meg a tiszteiét mÖui«nkmek, aki arra meltú, de senkinek, oki az arra való érdemet csupán a magasra tarlót I orrának követelj.
A PONTOS KEZPES
körül sok baj volt az idei farsangon Is. Megtörténi, hogy a tábornok ós a lisilikHr tagjai hosszú várakozás után eltávoztak egy műsoros oslólyrői, mert még liárom-nogyed órával a hirdetett <pootos kezdés uláu is üres volt a terem. Nem a rendezröség a hibás, hanem a közönség. Miért tudnak ott lenni pontosan a móriban? íís mi cimen bűnhődjenek a pontosak mások jMMitailanságóéztí (>ak azért, Imgy egyes notórius késöujiinyí estélyi ruhái! a már elhelyer-kcdett közönség sikercschhen megbámulhassa? Nagy lapmtalLanság az ilyesmi, hölgyek és urak) Es kínos helyréibe hozzák vele a rendezőség"t is. Csak egyszer követné a köz\'ai-ség pontosabbik feto a tábornak és tejeinek példáját, fo*?uiá:;t lehet ajándani hogy a következó estólyek kculésérc nem kell másfél órákat várakozni.
MAGYAR RUHA, MAGVAR TANC
Ae elmuát farsang már nagyrészt a meginilgynrosi>d(>tt báltér, mek jegyében Ajiojtt le. Főként a hölgyközönseg, de már az urak is megtehetős számban, ráytttek, hogy a magyaros divat sok ós szebbnél szebb lehetőséget jelent az, öllözködé-s torén, mutalós, cél-sterü és olcsó. Nem magyar yit-me.ckre van szükség, hanem ma gy-aros ruhákra. A külső megjelenésben is köJeics magyarSiSgunk nem \'ehet srhipadias egyenmház-kodás, hanem iuj: öltőzködéstuzket is átható magyaros gondolkodás, magyar szellem, magyar munka megnyilvánulás*^ Nem hiába ké-t i/.ig vérig magyar nagyasszony, tábornoknénk és ]>o Igámon térnénk >ir elől jó pÓUlával, tle láthattuk is már ttz idei farsangon:\' — a legnagyobb lzáUniha-sikereket magyaros ruhák aratták.
Nem mondhatjuk ugyanezt a magyar táncról. I.cgmafiyarabb jellegű báli éjszakáink* mi is mostoha-gyermek a csárdás. Megnyitó-csárdás — szántóra-csárdás — semmi több. Ebben is egyszerre felérő olvad a i;\'unpán>k száma s u ixrfondon ekkor már az- Idősebb korosztály marad. A fiatal uraink többnyire ltom is tudnak csárdást járni Némi se jó, hogy mit láncolnak, ugrálnak csárdás gyanánt! S itt ujpA követeljük: — ne adjanak ki Undskorla-engetlélyt, csak .\'-/.¦¦«i a kötetezcttsé^sei liotgy a csárdást is beosüzetesen ineg kell tonitauL Nem elég magyar zsbiórl tenni a ruhára, Imnem szívben, vérben, nötájjan, táncban ls ma-;ü-imi-i!-. kel ¦¦¦iMii. Sőt: — ez még előbbre való, niint u ruim rnagy-ar-
— Takfarta* c*«g a Köpetet* Batao árahaa állandó butorkUHIUsát. üd*a*a
te olcsó bútorokat MtmÖ fizetési feltételekkel viaárullwt.
VÁROSI MOZGÓ
Csütörtöktől—vasárnapig.
DEANNE DURBIN
itj lilinjébtn •Iflijlti siírelmti H mofl cuttaa el tdt», dalot sjliín
Az első csók
Érdekes, derül, bijos ét elragadó 1 Est ¦ filmat mlndanki maynéz! I
Előaíáiok kezdet* faélkOznapokon 5, 7 és 8 óraksr, vasárnap S, 5, 7 ?1 9 órakor.
aMfttlSABWW
jfjft február 8
Süd*|»«t I. mft torán
Í.U Torna Hírek. Köi*méar«l. Flen^merek. - rtána étrend. — II Hlr.li. — U.10 Nem-etköit vtmjtÁU-Mtlgilftt. _ )2 HtmngizA Hfannuia. HftJanUjelaatéi. - 12.40 Mi*k. -1130 Jdfljcliés. Mr.jíírásjaJentéY -1435 Hírek. — 14.49 Műsoriwrien. »•»*. — 15 \'.rr,tlv«ml,u.k. piaci árak, Mmbaerárak. - 16.« Idójelzés, Idö-Járásjelentés, Mr*k. - 17 llii»k «4»-yék é* niagjar-orou nvelven. — 19.15 Hbwlr, - 21.40 Hírek, IdOjánfsJeLantéi, iiWk ulovik és magyar-orosz utcIvM — 23 Hírek német, oUm, ¦nflof ét ft-ancét Djeivma. - 0.05 Hírek.
tW&APBST I.
17.15 Konko\'v-Thege György előadása. — 17.45 TáucleiMwek, — 18 A magyar mii vesztért. Beszélő Hii-dinsdty Sándor. — 18.30 Suki Tóni tigányrerwkara. _ 19.25 Dr. lirdóiyi Gyu* előadása. — 19.55 Zenés vas;ír-n*p Belgrádban. — 20.50 [ímlékczés Pest.htirbii rAgy énekesnőkre. — 22.10 Mursi tCMik cigány, ene kar*. — 23415 Tandemetek.
BUDAPEST II.
17.15 lm".!.-,! Klára hegedül. -18.45 Angol uyolvoktalás. — 19.15 Beszkárt zenekar. — 20 Hírek. — 20.25 < i !(!«.. elbeszélése. *~ 20.55 Beethoven: B-dur vonósnégyes. — 21.35 Mm.....!oléale».
¦tea
16 Szórakoztató zene. - 18 Balladák. — 19.15 .SchuberUtoníerek. — 20.15 Népdalok és népzene. — 20.40 Opere. — 22 Könnyű és tánczene. — 0.10 Berlin.
Péntek
BVXWEMT I.
10.20 Felolvasás. - . 10.4,") I-etot\\«-sáa. ~ 12.10 lakatos Tóni és lakatos Misi cigánytcjiekara. — 13.30 Mlkulai Gusztáv sraUwizeitókAra. - 1(1.10 Diák-fólóm.
17.15 llangletnezek. — 17.50 Sport-kozleméjiyeli, — 18.15 Lacz» Mihály mesei — 18.50 Kóréh Endre énekel. — 10.25 Feszty Masa előadása. — 19.45 A Szegedi Filharmonikus Egye. sü\'et hangversenye. — 22.10 A Mogyar Revü Tánaem\'kar. — 23.20 Csorba Gyu>a cigánya-nekam. Szántó Gyula énekei. i\'.
subufbst ii.
18^0 GyoxwniUnfolyam, — 19.25 Novotny Gnsitár cs PauSetto hanno-rdkökaUöíJO. — 20 Hirek. — 20.25 I>r. Pongrácz Alajos előadása, — 20.50 A rádió sralonzenekaro, — 21.40 Idó-j arás jelentés.
antCfl
17.10 Leme»k. — 19.15 Bulgár nép-énekkftr. — 20.15 Sorakoztató zen*. -- 21,15 l>alo.s, zenés hougképek. _ 22 Leineiek. — 23 Berlin.
Jóslat:
Kleeé élénkebb ...ól, több helyen e»ö, havaeeaö, tok helyen köd, • hömerieklet fagypont körQI.
A. HeteoroIoKtal Intézet nütykiuiUH) meicltjiyelfiallomaea Jelenti i
H«m&r»6klet teanan eato y órabof + 80, ma reawl +60 délben +30.
Urnádéi 0" ....
Hegtörtént az Igazgató-változás a nagykanizsai várost felsőkereskedelmi iskolában
őrségváltás történt a nagykanizsai városi felsökeicskcde\'ml iskolában. Balog Dezső, az intézetnek 13 éven ál volt igazgatója, 42 évi szolgálal-lai, \'ejárván a szolgálati ideje, nyugatomba vomiU- Balog Dezső itl kedte hosszú tanári pályafutását Nagykanizsán. A négy évlfzed. a meddig u nagykanizsai kercskede mi okla\'ást szoigá\'la, a hivatásnak szóló nagy és teljes odaadás volt részéről. A\'- iskolájának, az ifjusóg-neve\'és. nek ét s eicdményci a\'- ísko\'a színvonalának a a belőle kikcrü\'lek közgazdasági 1 érfo(ílatosának emelkedésében je\'cnlkeztek. Ezek az eredmények, a jó\' végzett munka mindmegannyi jele, nem infcj\'ó tünelek, hanem állandó hirdetői Balog De. zső lojiári és igazgatói kivá\'óágá-nak, Mint az öiegkereskede-\'misták szövetségeitek elnöke, a kor-eszmék feltörését megelőzően teremlelte meg ;u iskola v<»t( diákjairól való szociális gmdoskodá t és a volt diákok há\'ája és s/erete volt az összekötő kapocs a szövetség országos szervezetében. Nagykanl-sa váro% köz- és társadalmi é\'e\'ében (utóbbiban, mjnt a Kaszinó főtitkára is) komoly és értékes szerepet töltött be legnagyobb elfoglaltsága közepette is. Különbség nélkni áll melfctle, mögötte ma is az egész város egész társadalmának becsüse és Bttgre. tete, amely hivatali nyugalma idejé-
re is változatlanul elkíséri.
A váiosi feisökereNkede\'mi Isk >la felügyelő bi\'oltsága a polgármester elnök\'ésévei tartott ütésén foglalkozott a január 31-10» megürült jg-iz. galói s/ék betöltésének ügyével. A bizottság az igazgatói teendők eUá-tá-áia vég eges megbízatással Surá-nyl Gyulát választotta ki, a belyet-les Igazgatói liszbégel pedig Eor>a Bélára ruházta. Su-ányi Gyula 17 éve tanára a felsőkeieskede\'mi 1 kólának Ritka tudású, a tudománynak és katedrájának é\'ő pedagógus, mini az Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke. M ünö szónok és előadó, tényezője a város kulturális közéletének is. Igazga\'ói megbízatása nyeresége az intézetnek és a városnak egyaránt. Ugyanezt mondhatjuk az inté\'et helyettes Igazgatójáról,Borsa Béiáró\', aki a baladd szellemű, mai pedagógus, szorgalmas közéleti és közkedvelt társuda\'mi fiatalember típusa.
A/, igazgatói hivatal áladása tegnap és ma történi meg.
Ugyanékor nyugdíjazták 16 évi sz«lgá;attai a felsőkéicskedelmi iskola egvik tanárát, Abádi Jakab)! is. Abádl helyére február 15 határidővel pályázatot Ma* kl, eddig pályázat nem érkezeit. Az igazgató-változással üresen maradt órák ellátásának végleges megoldása i> pá. tyázal utján történik.
Nem szabad 18 fillérnél drágábban adni a tojást — Szombathelyen
Elérkezett az ármegállapítás üeje a kanizsai piacra ls
A nagykanizsai 27 fi\'léics tóján-árakkai minap már foglalkoztunk Most a Vusvármegye cimü szombathelyi laptársunkban olvassuk, hogy a szombathelyi hetipiacon razziát tarollak és bekísérlek a lendőr-égi-c mindazokat a tojásárusokat, akik 18 Allémé, többot kértek a tojásért. Hét ilyen piaci árust la\'áltak, akik elten megindították az eljárást árdrágítás ciniéu.
A szombathelyi lap felháborodottan ir, hogy voltak, akik 26 fUlérl mertek kérni. S vájjon mii "őljunk mi, kanizsaiak, akik már 27 fillért is finettfink egy tojásért. Csak azt szólhatjuk, amit a szom balhely lek : sürgős razziát és eljárást az árdrágítók ellen. E* az első lépés ! A má-
sodik : a polgármester a törvényben biztositol! jogánál fogva legyen lépéseket a tojás árának maximálása érdekében, mint ahogy %t Szombathelyen máris megtörténi. Az országos ái kormán ybUtos>ág rendelkezése ugyanis kimondja, h>gy azon cikkekre, amelyeknél a polgármester indokolatlan áremelést Iát, nyomban kérheti az ánnaxlmálást.
Miután az olcsónak nevezeit ka. nizsai piacon sokkal drágább a to. jás, mini a szombathelyi vagy ki-posvári piacon, indokolt a kanizsai közönség kérése : Állapítsák meg (de sürgősen) a tojás legmaga-abb árát és kisérjék flgye\'emrnel a piac egyéb termékei\' is, |
Szabadlábra helyezték a Budapestről Nagykanizsára szállított larkovlts Dezsőt
és jogerősen megszüntették ellene ax eljárást
Mint ismeretes, a nagykanizsai Kis Roynt feljelentette Markovii* Dezsői, volt nagykanizsai üzletvezetőt, mert egy hónapra járő 103 pengő kosztpénzt nem fizelte meg. A feljelentés alapján megindult Mar-kovits ellen a bűnvádi eljárás, de minthogy időközben eltávozott Nagy kanizsárói és nem ludlók tartózkodási helyét, a törvényszék nyomozó-levc\'et bocsátott ki Markovlts Derső ellen, ame.yrtek alapján a budapesti rendőrség Inkásán incglalálla és Nagykaniz-sára szá\'Uiotla. Markovits
néhány napig az ügyészség foglya vott, mig ki űzték ügyében a tárgyalást, amelyre megidézlek Kenyeres Jóísef főpincér! és Pénzes Antalt, o Kis Royai étterem tulajdonosát is.
Makáry tanácselnök ismertette a vádat Markovi*! elölt, akii szuronyos fogházőr állilott biróság elé.
Az. a vád maga ellen, — mondta Makáry elnök - hogy tévedésbe ejtette Kenyerest, hogy hitelképes,,.
Markovits ezután dm >ndta, hogy négy hónapig élkezetl a Kis Royul-ii.ni, mini ubonens, nűndig utólag
KÖNYV VÁSÁR
ntgy árleszállítással!
Legjobb bflnyvek fillérét Isórt
fizetett, számláját mindig pontosan fizette, majd hirtelen megvált ;i cégtől, mert keveselle jö*edelniét. Hnví 10 pengő fizetése és jutaléka volt a butoietadás után, ezzel kb. 250 pengőié meni fel havonta: Mj-\\ei megvált a cégtől, megmondta Pénzesnek, hogy későbben fog fj. zetul, amibe az bele ls ment Nem tudott azonban fizetői, mert heteken át á lásnélkü\' volt Budapesten, mig mosi .sikerült a Metropoliszai \'ódában üz\'etvezctöl állást kapnia és Így egy hónapon b^ffil meg fogja fíze,ni tartozását. Hadiözvegy édesanyját hfl támogatja.
Kenyeres József főpincér azt mon-dotta, hogy Mailü^jfc^-niób mi mindent kifizetett, kivevőit 103 pengős utolsó számláját Követelését kéd, de Markovits megbüntetését nemi kívánja.
Pénzes Anlai, az élterem tulajdonosa is tehennene4:ő vallomásttett Markovits nwilett, mire d\'-. Lengyel Károly ügyészségi elnök elejlefe a vádat Markovits elten és a törvényszék megszűntei le az eljárást él Markovilsot azonnal szabad1 ábra helyezte.
4000 éve Ismeri az ember a korcsolyát
A régi krónikások a Xll-ik században említik először a korcsolyát, amikor Londonban már korcso\'yáz-t-ík. A korQSolyázAs valódi őshazája Hollandia, még pedig azért, mert ebben az országban talállak fel és használták először az acélkprcso-lyát. Azelőtt fa- és csontkorcsolyák voltak használatban, amelyeknek hasznavehetősége azonban messze mögötte maiad az acélkorcsolyának. Az acélkorcsolya feltalálása után vili a korcsolyázás Igazi spoilti, illetve művészetté. Hollandiában a XVI-ik században a korcsolyasport már nagyon el volt terjedve. A korcsolyázás azonban már sokkal régibb sport, mint azt a krónikások fe!|egy-zései alapján gondolnánk. Már a Fíithjof-monda nőse ls ügyes korcsolyázó volt, aki — akárcsak a mai műkorcsolyázók — Runennek és a szép Ingeborgnak nevét kl tudta karcolni korcsolyázás közben. Csont-korcsolyák nyomára egész Európában akadtak. A legrégibb ilynemű kotcsolyákat Spandau vidékén és a Spree folyó mentén tatáitik, amelyeket négyezer évesnek becsüllek. Sok csontkorcsolyit találtak Angliában, Svédországban és Magyarországon. Megemlilendö még, hogy a régi idők korcsolyázói nem nekllutással jöttek kellő gyorsaságú Iramba, hanem he-gyesvégü bottal lökték magukat előre, ugy, mint a sífutók.
TESTAtlEhTUtl
(Fiamnak)
Sohse kerestem a rendklvütltéget L, iQhse kívántam a magam számára, ¦;t j akartam toha hírét ember lenni, Ctupdn hivatásom szagaimat munkása
Ragyogó távlatok Ulndérfénye, engem. Hidd ti, édes fiam I — soha te csábított, Dt ha az ut mtntén egy keresztet láttam, At egy pillanatra mindig megal.itott...
Ytllok bánatjaim s igaz örámtim, Ot nem voliak ám oly rendkívül mesések, MM amilyenekről mostanában mig az Otodások is oly nagyhangon beszelnek.
Kózipsittü volt it lett is az én élttm Cuk az eszmt tolt nagy, amilyirt harcoltam, h mert ugy találtam, hogy igy szép az éltt, Azt tanácsolom, hogy te is Igy élj, fiam 1
Kovács DtisO
1940. február 8
(\\ fehér hóhegyek
ntmtég még kemény, büszke tar-fással lenézték az emberekel az utóikon és ha előbújt a Nap, sitkrázva szórták vissza annak fényét, Ugy sorakoztak fel az utcákon végig, mint fehér lepelbe barkóit zarándokcsoport, amely a hajnali harangsző hívogató csengésére az Ur házába siet. Később az ólmoseső gyémánttal szőtte át szűz fehér ruhájukat és az esti villanyfény aranyat szórt rájuk. A szüzt fehér tisztaság megtestesítői voltak még mindig. De egy reggelre megroggyantak a büszke hó óriások, hósapkájuk félrebillent és lábuknál piszkos háti mosta sötétszürke köntösük szélét. Aztán mocskos maszat-szőnyeg terült el lábuknál és mtnden arrajáró autó foltot fröcskölt rájuk. A hófehér hóhegyekböl piszkos, olvadó masz-sia lett. Nemrég még szép volt, ma már utálatos.
Mintha hamvazó szerdával ez Is pgytimeztetne: így múlik el a világ minden dicsősége.
(llovsiky Jáaoa márciusban érkezik Nagykanizsára)
l\'nY-\'kv János, a nagykanizsai ke. rüiei országgyűlési képvUelőjc, aki a "egiilóbbi liófuvások és kedvezőtlen időjárás miatt kénytelen volt ksnbsai Mlogitását elhalasztani, legközelebb március első napjaiban érketik Nagy. Jator-sárs, hogy meglátogassa kerüle-•é* éi v.\'ilasitópoIffárHigának rendel, bwésre álljon flgyesbejos dolgaik, bm is.
- (A MÉP párlvezetöaégi írlcke/lete)
A Magyar Élet Pártja nagykanl/snl pártvezetősége minap tartotta értekez-le!ét dr. ThoJv.*y Zsigmond városi : \'-w ¦ i... elnöklete alatt, amelyen riszt vett a teljes pártvezetőség. Az ér-Vk*t.et fontos megbeszéléseket végzett k sámos, fö\'eg a kerület községeiből leérkezett kérelmet vett tárgyalás alá.
- (A Polgári Egyletben)
folyó hó U-ért, vasárnap délelőtt "okásos sörözés.
- (Göcseji háziipari kiállítás)
Klskanlzsán a napokban zárul az •w háziipari hiinzótanfolyam, amely \'i iparügyi minisztérium reJügyeV.le LH NémeUiy Katalin polgári iskolai "oírnö vezetésevei működik. A tan-Wm szombaton délután 5-7 óra ¦4*W és vasárnap déJelötl iO-tól este m tartó kláíitást Ksxdet a jzolgári löVIszinU kezimunk»»4erinében. BHé-nincs, a ViMitáa szeblsiéJ s«s á>, f**1"*" nnyaj-a mj^d olcsón eladó,
megkezÉdott a leltári árusítás.
Raktáron levő összes
hálók, ebédlök,
kombinált berendezések, kárpitos árukat
Használja ki e kedvező alkalmat!!
i
— (AnyakOnyvI hírek)
Nagykanizsán az elmúlt két hétben 23 gyennek született, 12 fiu, 11 leány: Marosfalvi József föl Imü-ves és Szem\'ics Máriának rk. leánya, WóJler János székes zegéd ó* Sa\'amon Ka\'aljnnak rk, leánya, Kovács Kálmán napszámos és PozsgoJ Máriának rk. fia, r.ycrgyák C.yula >Iáv munkás és Tiszai Annának rk. fia, Kovács István, magántisztviselő és I>oJgos Ilonának rk. leánya, Vesztcr László földműves és Gyuricz Rozállá-nak rk. fia, Mercz János gazitas.igi cse\'éd és Vó\'í Annának rk, leánya, Szendröi István városi tisztviselő és
líajáu Ilonának rk, leánya, schindl
herger József uradalmi cseléd ói Hor. váth Erzsébetitek rk. Jcány-a, Dávido-vícs József földműves és Vei Máriának rk, fia, vi\'d Károly napszámos és Dervalics Annának rk. leánya, Kárpál Géza határőr Őrmester és Várad! Olgának rk. leánya, Salamon Pál hadi. rokkant és üerócs Hozáiiínak rk. leánya, Szigethy Arjiád m. klr. főliadnugy és Szakonyi Saroltának ág. h. ev. fia, Spiegel Lászji vásári árus és Fischer Nettinek izr. leánya, Dávid Károly földműves és Szokoly Juliannának rk. fia, Horváth Lajos városi ke-elő éJ V*rga Margitnak rk. fin, Bel ¦ ¦¦¦¦ ni Aula. kereskedő és i sj ¦ n.-\'/u Jolin, nak ág. h. ev. fia, Mohácsi László Máv altiszt és Vöcsei Erzsébelnek rk. ffa, Vajda Józse f M áv asz la los és Imrei Erzsébetnek rk. fia. Házasságon kivü\' siúle\'ett l fiúgyermek. — lialá-loaás 18 volt; Auer László földműves rk. 59 éves, özv. Splrk FerCncné Fuksz Anna rk. 70 éves, I.örincz Gyula niarhahajcsár rk. G8 éves, Mikolajczky \\\\avsTiynkec tengycj menekült rk. 38 éves, Agócs Agne; rk. 21 napos, Dómján István urad. cseléd rk. 83 éves, Nyakas Istvánná Dómján BozáUa rk. 57 éves, Krisztián (\'.yörgy fóldmüves rk. 9á éves, Kovács Ferenc rk. 7 hónapos, özv. Maximovils Györgyné Gröber Lujza rk. 83 éves, Bagyary János ny. fóerdőör rk, 85 éves Doniján Anna rk. 5 hónapos, Sj*dó Imre plébános
(Zalas/entmihály) rk. 57 éves, Tóth István napszámos rk. 58 éves, Bakonyi Józsefné Horváth Katalin rk. 40 íves. Puskás Antal rk. fl hónapos, Molnár György Máv altiszt rk. 33 éves, Schmldt Besőné Szuklics Mária rk, 36 éves. — Há/asságot kötőit 10 pár:
Bunozom Vendel földműves rk. és
Marion Katalin rk., Csóka József Máv aikshnazott rk. és Molnár Anna rk,,
Baumnnn Rudolf Lajos szabó segéd rk. és Nagy Mária rk., Ilompó József fóldmüves rk. (Orosztony) és Kidraár Mária rk., ,\\«gy Károly pénzügyőri fővlgyázö rk. (Hosvfl) és Aniar Anna rk., Májer ué/a Máv. órabércs rk. és Nagy Aiul1 rk., Nincsics János földműves rk. (Szépeinek) és Tislér Mária rk., lUatkó Péter kocsis g. kel. és Paiz* Mária rk., Soós Elek Máv órabéres rk. és Baki i-.rzsébet rk., FuUér Gyula téglagyári munkás rk, és BBjzlk Mária (özv.) rk., Pu\'ai Ferenc kőműves segéd rk. és Moór Amália (özv.) rk., part| József cipész mester rk. és Jvápolnás Mária rk,, Marosi Vilmos gazdálkodó rk. (Siklóíbodony) és Kovács Katalin rk,, Lukács János pék segéd rk. és Siebó Mária rk., Sárai Ferenc vLlany. STCre ő segéd rk. és HerjlvecS Jidi^nna rk. Büki János gépkocsivezető rk. és Siftcr Anna rk, — K«tj*Uat rerSlek |apja
A Horthy Miklós Némteti Repülő A\'ap táuKrgatásáva. S\'erkesztett repülés ügyi folyóirat, a Magyar Szájnyak februári száma tnosl jelent meg. A lap Ycetöhclycn közli a nyu#Ul harctér és a linn—orosz liáboru eseinényelt, amelyekről páratlan képanyaggal szolgál. Mintegy 50 eredeti fénykép di-s\'iti még az uj szám tartalmát. Gazdag gépii inertéi ési, műszaki, írjusági, szépirodalmi ós rejtvény rovatai érdemelnek még említést. A Magyar Szárnyak mindenütt kapható. Ara 50 fittér. Mutatványszámot a kiadóhivatal \'(Buda. pest, VIIL, 0«ől-ut 12.) kiránatm ki-gyen kii ki. i j
— MssWsilJtAsKztkal toklutss net otladsB vátelkénysasr nelkit. Kopstetv tartorársbás
— Pályaválaeztáil előadás)
Holnap, pénteken délután pontosan *é> 7 <>rai kc\'drtlcj lesz • nzigy kanizsai piarista gimnáriumban a következő pályaválasztási előadás. Ezuttaf vitéz TóMi Béla Baross elnök bcsiói a keres, kedelmj pályákról és Szikrai Ferenc jáarisla tanár a tanuló olvasmányairól, Bc\'é|)ödij nincs,.
(Elitéit árdrágító)
A hatóságok Somogyban is szigorú eljárást inditanak az ártlrágltók .n. Most Hcge-lüs János várfal%«1 földműves átfőtt vádlottként a torvényszék o\'ölt, mert a burgonyát októberben 5 pengő 30 fiÜér Irelyett 7.50 pengőért ad:a méteriuázsánként. Harminc pai^yő péiubünletósre itéHók a 0HuiAi. AB iut-M joesrős.
h
NagykanlzM—Kapoivár vároiközí göröü-római blrkózóvtrteny
Február 11-én, vasímap déln\'án 5 órakor méri Össze erejét a nagykanizsai gimnázium tornatermében Nagykanizsa és Kaposvár város Im-kózó-csapjta.
Egy évtizede a nagykanizsai birkózó-sport visszaesett, pedig valamikor országos viszonylatban az etsó helyet küzdötte ki magának. Azok a b rkózók, akik Nagykaniisa tekintélyéi és ere)!t e szép és nemei sportban akkor képvisellek, ma már aktív szerepet nem vállalnak.
íveken ál folyó rendszeres és kitartó okla\'áb és edzéi ut4n ma ismét azt mondhatjuk, hogy van Zrínyi váró ának jegy olyan birkózó csapata, amely ismét meg tudja szerezni a sporltekintélyt a város számára. A mostani kanizsai versenylóink mind fiatalok, akik elődeiktől sajátították el a birkózás sokféle fortélyát, izmaik pedig fiatal glad álorok acélizmai.
Van tehát elég verse.iyzö a vasárnap délu\'ánl versenyre, amelyen a legjobb 8—9 pár fog Indulni. Komb NZTE és Levente-vers ny-zök. Tomma Pál, Mózsi Lajos, Oyl-mesi Ferenc, Folmeier József, Péter Qyörgy leventék, Vloszák (Virág) József NZTE, Voknon (Várkonyi) József NZTE, Rába István levente, Qyarmali Kálmán levenle.
Ez n csapat biztosan megszerzi a ponlgyőzelmet a kaposvári csapattól és igy kiegyenlíti a legutolsó versenyen elszenvede.* vereséget.
A versenyen meg) lenlk Szekfü László is, a voll los-angelesl olympia pehelysúlyú birkózója.
Ha Influenzája van, gondoskodjak arról 1«, hogy gyomra és belel a természetes .Ferenc Jóisef" keserűvíz használata állal gyakran és alaposan kitlsititasunak. Kérdezze meg orvosát I
V*M»*VV^»W\'\'^»s^*^»SAMzZV^*^*z*
Ofcsénisjjot szémkvzhatitfy
17
93

l»*Q. lebnUr 8
A hetek óta tartó támadással 25 kilométerrel jutottak közelebb az oroszok a Mannerheim-vonalhoz
Helsinki, február 8 A MOVjel.támadások a summái ós a hodjalalili szakaszon tovább lar\'a-nak. Peujusljoki oUj.i, is ujabb támadást látattok, azonban a üiinck itt is Tlsstaverlck minden támadást. Simimu fiaáucska most már tulajdonképpen csak névleg só\'edk, mert már egyelőn nek vesztesége &00 ember, ép ház súlcs a fulit helyén. |U 5000 halottat vesztettek az oroszok. A fia A kuhnoi arcvonalon levő Kflrjanoi város felett 20 szovjelrcpOlÓgéji bombákat szórt S városra. Két polgári
•gyen éctét vesileUe, lobbot komorba
kebelt stállilaiii. Bombatalálat érle. a vöröske.osiU\'s kórházát is, vntombil az orosi. badlfoglyok barakkterepéi. Tíz helyen tái Qtott kl a varasban, llzt\'ii a frontszakaszon három nap aJnll 1500 emberi ves/itct\'ek nz oroszok, de egjcUIn talpalatnyi földet sem tudlak cl főid adni.
Gépfegyvertüzzel\' árOsztolták ci a szovjetrepülők azokat az észt Öukéu-Icseket is, akik csónakkal igycke/.lek Finnországba. A bátor önkéntesek tűnek ¦ -1:¦ -!n\'-1.¦ s.erencsósen kikötőitek a ilon [jártakon.
A fian erőd-vonal még érintetten
Helsinki, február 8 A Pest küiömudósUójáiiak értesülést\' s: érint a finnországi hadműveletek Irányítását maga Yorosüov veszi ál. Helsinki körökben t\'i ismerik egyéb\'
ként, Ivogy a hetek óla tartó állandó stovjel nyomás mintegy 25 kllomélres tért nyeri, <:e a MArinerhelm vonalat tclio* som ludták áttömi.
Ejtőernyős asszonyok Is harcolnak a finnek ellen
Helsinki, február 8 Iva.10 és Loavin,- kóxóU 60 ejtő-ernyős Síovjeikatoiut fogtak el. Több nő 1-, v.,li kódúk, lúiknél rövidhullá-iii.i rádiót, robbanóanyagot és katonai térképeket találtuk.
A Finnországban harcoló svéd önkéntesek Mottók egy orosz ropülíigé. pe\'. A svéd önkéntesek kfisfll eddig csak I halt hősi luüált, u többiek mind egészségesei:.
Moszkva, február 8 A leningrádi katonai körzet parancs-nokságájiak jelentése steriut logna|> a
\'égihaderő ;elderitö és boinbáió utakat lett, egyéb esemény nem voíl.
Amerikai önkéntesek útban Finnország (elé
Newyprki jck-ntés szerint Róbert WI\'soii amerikai liadruigy és 50 önkéntes társa Kanadából és ai Egyesült Államokból útban van Finnország feJé.
Newyorki jelentés szerint a kikötő-ben 2000 amerikai önkéntes ál utra-késiea, liogy a finnországi harcterekre induljon. ! ;
Egy nap alatt négyszer volt légiriadó Gibraltárban
Paris, február 8 A mai hivatalos jelenlés szerint este ós éjszaka a francia járőrök ToikozoU tevékenységet fejlettek kl.
London, február 8 Gibrallárban tegnap ós ina negyed-mer volt légiriadó. Ma három ismeret-len repülőgép közeledelt a gibraltári CSttoltM felé, majd eltűnt. A légiriadó negyedóráig tartott. E» volt az első eset, liogy Gibraltárban légiriadót ron- j dei:ek ej.
Az angol munkaügyi nüniszter ki. jelenlette, hogy Anglia e^ész hadiüzemmé váll ós máris nagy számban imlja foglej kottái ni a munkanélküliekéi.
Belgium cáfol
Belgiumban cáfolják ae állalánus mozgósítás lürót Az történik csak, hogy előbb lehívják az idei korosz-lályt, hogy a fogyverbenjévők n^tán siabadságra mehessenek.
Villamos
tűzhely ós sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Legújabb typuiu
Orion, Teletunken,
Philips, Standard, Eka
Rádió készülék
Csere Rétuletfuelésl kedvezmény
« „N«prádió" aladáai helya
Szabd Antal, ásítana.
Fő-ut S. izém.
Párstlsa kedTezméav a Zalai Közlöny olvasólaak
A fövároi egyik altSrangu •zillodájával, • cKndx ét központi fakvM
István király Szálloda
(VI., PodmaHtoxky-utea 0.)
Urazgatóságával sikerűit olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedveim énével kaphatják a száll* minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, koaponn fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazéi vány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivaUU álHt ki a jelentkező olvasók részére.
Hólapátoló munkásokat felvess a város P 2-50
napszámbérért.
Jelentkezés a Zárda-utcai köztisztasági telepen reggel 7 órakor vaslapáttal. m
iiMalu.tl.Hl litnta vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1938. október S-lól.

Vuutállomina Eroébet-terre
4« 5« 7» 1* 11» 11« a vonatok után
14» 1!» 11« 20-W fi i 1 ! * : 5
let.nyei monatr-and
L.tM,í((l lat 8-48 ;n ¦. 1411 i,,„ •, 7«
APRÓHIRDETÉSEK
bióhkdtUa-eiU* luérui 4« Ourtopnip 10 uak
M Hiién métém toráwrt ho a noli, Uta»»
W mNtj (sj-nu-Sr. wdnénm i.-,, ,U,!,l .. s * be
ÁLLÁS
Ftt-nl tud* belarono! fcWnzek ftbr I5-ére. Bilog, Csengery-.it 48. 300
_A-vÁS VÉTHL
¦Is4* jólurban levé ebMI6«iiuJ 4 székkel, «bedlószekrény, konyhmiUL ön uscsukbaló cselédágy, Qm a kladébm.
LAKÁS-ÜZLCTHELYISÉO
Katiaexehá» l-kail keresek milu l-4rs i város bslletUlalén. Cim n kladóbsa.
303
ÜÜL&fiPtUi
AulátsMl — Bérsslá uoliá irtw kéarcliau autók ntmndelhttdk. Ktd-maiin Matié. TnleJoniirűmáa 2S3. M
Régi vagy liitii livelezésból síirmsiö tSMsghárrSBslMt, hmnililUa hr-anyagot li áUandéan mcfveuek. Jobb egyei bélyegek, sorok bt erdekeinek. -SarbarlU fóuerkeaztő, (¦\'álhilo talnáen Básitsksn délután 5—8>la ¦ sierkenlí-ségbea, 1*0- ut ».
mindenki • helvl ku«ak«loki<< e. IpaxoMknal nerezze bel ..... ______
ZALal KÖZLÖNY
POblTiKAINAPILAP.
Ktadla,: ..k».,.,,!»,,,! b t. ll.t>k..iiu".
Belelte M.i.líi; 2,WKir.ly. Nyoauttolt : ¦ „KliHtOúfl II. T, MfiykMlfM\'\'
\' « . \' . JiMjiEIIi M,;,),:,:,,,!,:, .„,.
IHyiiiiiJ.|(,,| (el.,, 2,lil H.nifyJ
gO* Évfolyam 32. szára.
Nagylunlua, 1940. február 9 pintek
Ara 12 HU.
¦¦- ^ _ ^ mm _ mm
ZALAI KÖZLÖNY
«¦III IMI ii h HM « ,
Fdetó. szerkesztő: BarbarHs Lajos
ára : ma M« I Mill M
4M ^* IHaMUraUi tsttéttatl "SS. I
A nemzet bankja
A Magyar Nemzeli Bank a napokban tartotta közgyűlését, s ez a közgazdasági esemény a n\\ai világban jóval nagyobi) jelentőségű, mint az Önálló magyar valuta megalapítása óta eitdt üzen hat esz.endő bármelyikében. A világpolitika ma nemcsak fcgyveirei, hanem még sokkal inkább a gazdasági és pénzügyi é\'el Cszköi*ivei harcol a nemziek érvényesüléséért. Magyarország nemi hadviselő állam ugyan, azonban az európai háború ténye közvetlenül kihat gazdasági éleiére s az Is [erruesze;es, hogy nemzeli tö-rekvéseink egyik legerősebb fegyvere af fej\'ődő termelés, a folyamatos gazdasági é\'et, egyszóval a.e.emlö munka.
A Magyar Nemzeti Bank ez idei közgyűlésén elhangzott beszédekből az ország közvé\'eménye valóban megnyugvással állapíthatja meg, hogy rendben van a szénánk. Pedig a megváltozott kü\'polilikal viszonyok soha nUD látott megtorhelésl, igénybevételt jcien:eilek a gazdasági é élnek s ezuei együtt a Jegybanknak. Az elmúlt esztendő első nyolc hónapjában, amely már avi-lágpolilikai feszültségek időszaka volt, sok olyan veszély leselkedett hitelé\'elünkre is, amety más országban, más körülmények között súlyos megrázkódtat ás L okozhatott volnat Volt egy Idő, amikor beleteket vonlak ei a bankok tó\', némeiy európai országban ez a folyamat katasztrofális méneteket is öuott, nálunk azonban pénzügyeink céltudatos vezetése-folytán a bírálom meg sem1 rendült. <
Példátlan felad a\'okai kelleti telje-illeiii a nemzet bankjának » beru-házá>okkal kapcsolatban. a Jitógol-o\'dás annyira töké\'etcs volt, hogy az á\'dozatoknnk végercciniényly-\'n azt egész gazdasági ó\'ct csak ha.<znál látta, ami abból is kitűnik, hogy Ipari termelésünk az utolsó két évben legalább egy harmadával növekedett és a foglalkoztatott munka- ok munkások száma ugyanilyen arányban szökő! t a magasba. De nagy feladat volt a termt\'lés ó* a fogyasztás egyensúlyának biztosítása Is. Vannak ma állomok, aantjlyckbcn komoly hiány mulalkozik közszükség-fell cikkekben, nvásutl pedig a fogyasztás eteti vissza. Magyarországon mtnd n termelés, mind a fogyasztás egyente es arányban nö\\ek-Mk s ez nem- utolsó sorban jzza\' a hitelpolitikával magyarázható, ame\'y nek irányitója és szervezője a MaJ f?yar Nemieti Bank.
A gazdasági élet szempontjából rendkívül fontos eredmény továbbá, h°gy Jegybankunk dcvizabevéle\'el az eímuh súlyos csz.cndöben nemcsak a régi szinvonalat tarloUa meg, hanem még 508 millió pengőről 578 millióra, vagyis majd egy heted résszel fokozni tudta. Sokáig fo\'y-\'aihatnók a számokban is megnyilatkozó komoly nemzeti eredmények felsorolását, a jelentetek és adatolt
Olasz hir:
Károly király és Gafencu Rómába utazik a magyar-román»-bolgár ügy kibontakozása érdekében
Róma, február 9 A Tribuiia tudósítása .szerint az erdélyi Ügyet miniha el akarnák szigetelni. A \'ap londoni je\'entése sié-ilut ugyanis a Szófiába inrfaió gazdasági kü\'dötiség politikai megbízatással Is bír é* 12 dobaidzsai község áldását ajánlja fel q bolgároknak, ha megígérik, hogy a hábóru végéig a balkán szövetséggel együttműköd-
nek. a lap megjegyzi, hogy a bnl-gáiok aligha fogadják el ezt a kélos ajánlatot.
a Tiibuna párisi tudósítása szerint a diplomáciai játszma véga az lesz, hogy Róma Bukaresttel egy üt r javaslatot terjeszt Budapest és Szófia elé a ntcgpgyezés.e. Ezügybeu áüi-tó\'ag Gnfcncu és Károly rojnán király rövid:sen Rómába utaznak
Románia háborúra készül, de reméli, hogy elkerüli a háborút
a Regftue Fasclslu bukmcstl ludó->ilása szerint Románia háborúra készül, uj hadiutak, erődl\'niényck épülnek, dciciné\'ik, hogy eltudják ke.
rühil a háborút, a józanabb elein érii, hogy csakis megegyezés:e\'\'lehel megmenteni Romániát, de ehtez az kell, hogy jóválcgyék a légi bű-
nöket.
a Resté dei Carlino szCrlnl a •nemzeti lerü\'eU kifejezés Szófiában is reménykedést keltett. de csapat Összevonásokkal éö a s!aíu» iptoia való hivatkozással nem lehet megmenteni a békét, mert ezen az alapon soha nem oldható meg a miigyar-romáu elleniét.
Javul a jugoszláv-bolgár viszony
Belgrád, februá-- 9 a bolgár kereskedelmi miniszter Belgrádba utazik, aho\' kereskedelmi láigyalásokat folytat. A lapok a jugoszláv-bolgár vjszony javulását örvendetes ceménynek mondják.
Nagy német támadást várnak a nyugati fronton
Paris, február 9
(N6T) a HUrtem áHamckbói
olyan hiiek érkeznek, hogy Németország rövidesen nagy támadást Indít a nyugati frontén. A lapok minden megjegyzés néikő\' közlik c jelentéseket.
Páiis, február 9 A J<;ur közli, hogy Franciaországban 6 és fél iniHió katona M\\ már fegyverben. Megnövekedtek természetesen a költségek Jfl ós ma már napi egymillió frankba kerül Franciaországnak a mozgósítás. A háborús költségekről beszélt a
francia hadügyaniniszfer is és ránvu-latott arra, hogy egy akna 70.000 fíankba kerül, egy torpedó 620.(10» frankba, egy cirkáló pedig 1 2 miUárd frank költséget jelent.
Brüsszel, febfuár 9 A belgiumi általános mozgósítás hirél megcáfolták. a hir onnan terjedt cl, hogy az 1922 cs koroszlá\'y második lészét febr. 15-«e, harmadik csoportját pedig inárc. 29-\'« behív. Iák. Nagygyakorlatot az idén nem tart Belgium, de hadgyakorlatok, különösen a repü\'Ögép elhárításból, lesznek. a szabadságolásokat is meghosszabbították két nappal.
Berlinből cáfolják a keleti támadás hírét
Ber\'Iu, február 9
A NT! tog\'alko2ik az Maiiibjli> Pan c. lap ama híradásává, arrr-\'ly szerint Afganisztánban é^ Irakban háborús készülődós észlelhető a támadási veszély mUiít. A berlini jc-íentés leszögezi, hogy Németország
háborút, mert nem akart kél fronton harcolni, hogy erős \'ehesíen, nevel-séges tehát fellélegezni, hogy támadás készülne Kecten. Ez a háborús usziiók mpnkája, akik, ellentétben Németországgal, szeretnék 8 háborút
azért fejezte be gyorsan a lengyel ( kiterjeszteni Ide Is. ,
Nem mélyítik tovább a német-szovjet kapcsolatokat
Itóma, február fl A Telegrafo berlini tudósítása s/erint bár Németországnak nincs szándékában háboruM keveredni toMrjS orosz szomszédjával, egyes jdenségek arra mulfltaak, hogy a második német-orosz egyezmény*n tul som mélyítik ol a kapcsolatot, így nbics sró arról, liogy a támadást kúárö egyezményt katonai segélynyújtássá bővitsék. Mutatja atl a rinn ügyben elfoglalt néniét semlegesség ós Hitlernek «* a kijelen- |
lé;o, amely sxerint Németország marad iiMinctiszorialista á]bim, mig Orosz-ország bolsevista állam. Tévedés tehát ezt hinni, hogy inert aláirtak néhány egyezményt, Berlin és .Moszkva mindjárt puszipajtások lettek — irja végül a ja,,.
összeült Rómában a honvédelmi tanács
Róma, Február 9 (Steflani) A legfelsőbb honvédelmi
tanács ma keuü meg üléseit {tussoltál elnökiéi ével.
VI. Dyörgy szemle-uton
I^ondoti, Ccb/uá/ 9 VI. György angol király ós felesége siemJeutját folytatva a nyuRntangliHí kereskedelmi tttigorészetnél lett látogatást.
Az amerikai vizek védelme
Newyork, február fl A Pá nBmcrika i Un io ótszakaszos halároiatol hozott, amelyben elfltja a háborús felek tengeralattjáróit az amerikai vizekről és kikötőktől, illetve CSal bizonyos feltételek mellett, a nicgfeioll irtvonalón és a tenger1 fef-szlnén felhúzott lobogóval engedi meg a hajózást.
A képviselőház
mai ülésén folytatlak a legkisebb mC-ttígazdawigi inunkabérekrt\'íl szóló ja-vaslal tárgyalását. Ae összes felszólalok elfogadták a javaslatot. A viti a jövő hétre is áthúzódik. Teleki mj,. nisxler beszédére kedden kerül sor.
Húzás 1
Budapest, február 0 A\'s osz\'áiysorsjáték mai huZá>án a fópb nyeremény\'kel a következő számok nyerték: Húszezer pengőt n.ort ft/. 52326. Ötezer pengőt • 12.Ü13, J2.985, 18.103 és 73.930 Négyewr p.ii. ftöl a 43.101. Héromezor r/Trigöt a P.filö. Ké!»er pengőt 13.302 Kzerezer pcngől a IZtlfl, 46.930, 49.26!), 74 7K3, 74590 ós 80.850. (Kekűösséx néjkfti.)
végeredményét azonban néhány szóval össze \'ehet foglalni. A Magyar Nemzeti Bank sikerrel vezette át az ország gazdasági életéi az elrmjll esalendö válságos klmzakain és eredményeién őrködik gazdasági é>-
dekeink fedett, hi^iy akkoV, atirikor
Európában ismét hsiyre^ii a nyugatom, ne >az cl szegényedéit, hanem az erős országik torában foglaljunk helyet. Emberfeletti munkának, nagy elöielúlásiiuk a bizonyitéku az a
jelentés, amelyet a Jegybank közgyűlésén e\'őlerjcsz éllek, S ezért kellett a mai súlyos viszonyok közölt Ü bizakodás! «z ország eh\'ó közgazt-d^isági Inléztnényének besíámolóia.
ZALAI KÖZLÖNY
1940 február 9
A MOZDONY ÉS SZÉN huiuyro" Lnterpe^ilMk n M6P tegnap esti párt éiltlxitotia. V«rg* i|»nigyi miniszter rálaszolt és l.«iigsulyozui, hogy sxéa t* varul nem •esznek,
ÖSSZEÜTKÖZÖTT két teiiervonal Tatatóváros kówtébcu. A györ-buda-pesti forgalmat átszállásai bonyolítják ie,
6 MILI.IO kóbmétc. hó hullott le össze au Ki,,!.;., -ii,-. Szí rí . .i.i, a ló-v.ii,ím üzemeknél nincs.
HADION táruljuk - Füwurwsgbau tt i-.--.ii I .u,.i ik növendékeit.
AZ ANGOL KIRÁLY szemlét tartott egyik nyiigataugijai mpülőgéijíyárban.
EGY MILLIÓ pengői ad a kormány a íaagysuibásu kassai vágóhld-epitke-
téshea,
CSÖKKENT 21 millió dollárral a* utolsó négy Itónap alatt ux amerLkuj ívinih,.\'! Amerika vásárlói
uvost fegyvereket tesznek a valulá-j ükért. . ^ ,
A PÉCSI HADTEST uj parancsnoka, Horváti, i llbornok Uudapcslroj
iu«|{órkczelt álJomOslielyere.
WBYGANO tábornok szemlét lar. totl Kairó közelében az angol, miliői és egyiptomi csapatok felelt
A < MAGYAR MC VÉSZ ÉTÉRT, akció kiállítása vitéz Horthy M.Mós kormányzó beszédévei rrreguyilt a régi
\'ll^ -Hl^kl-H.
KOMÁN kerCkkeoVIroi küldöttség ul< Bulgáriába a |,.u napja tel mondóit fizetési egyt-Zmény ügyében.
LEÉGETT Hága külvárosiban a »eu.zelvcü«imi iiwmxlérjuin lézúgyi
.. .-l.,.\\.ui-.-:. több U. ¦¦¦!¦.1 r
JUGOSZLÁV w-\'.mI.Iihi kúldótl-¦eg utazik a jövő béieu Ixnnlonba uycraanyaigok vásárlása ügyében.
A HUNGARISTA .jeodvédelini. o«-tagoaoli közül nyolcat egy évi bórtón-tó. 3 heti fogházig terjedő szabadság-vetületté itéltcl. robbantósizer tartása ét> államleliorgalá!. miatt.
A FELVIDÉKI Wrt zsidó üzlet-tielyt^égekc-t tulajdonosaik nem adják bérbe. Ezért a kormány most rendeletet kosai az igy zárva tartott üzkíLek ii..wi,.s»Usá.i.i.
HETEDSZEli születtek ikrei 1-alzo otei IWuban egy 47 éves asszonynak,
10 CM. 110 bontja a* utcákat To-i.!.i|..iii. Az idén már másodszor lia. vatoU.
1800 ÉVES Mltliras templomot ástak ki ftóuutban.
AGYONLŐTTE játék közben az apja fegyverééi iu édesanyját Kő Józwf csepeli haj őr Q éves kisfia,
MATOLCSY Mátyás nyilas képviselő a törvényhozás ós a kormány megra. jjuJmutásiiért btró-ság elé kerüli. A tárgyalást eluSpoUák.
A azlvburok, a szívbillentyűk, a szívizmok ét a szlvldagek meg-beleged esetnek kezelésében a
rendklvttl enyhén ható természetes .Ferenc Jőzsel" keserűvlx fontos stgédeszköz, mely reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve, a tápcsatorna tartalmát biztosan fel-jiigltjd és azt igen könnyen levezeti. Kérdezze meg orvosát 1
á kisgyűlés erélyesen vlsszintasltotti és elitélte az áratlt—Begtdsán-fóle fellebbezést 8 polgármester-választás ellen
•Zala várcnegye kisgyűlés* 223 pontból átló tárgysorozatot tárgyalt februári ülésén. Vitéz Teleki Béla főispán megnyitója után dr. Fehér János tb. főbíró i«nertette a vármegyei közjóléti alap költségvetéséi, a inely -103.202 pengőre rug. Mj,jt;\'ui a fedezet 461000 pengő, 58.000 P felesleg mutatkozik. j
Brand Sándor dr. részletesen szólt az ügyhöz. A kivetett iuségjárulék 23 millió pengőt jelent az álíamnak, amiből Zalára 263000 pengő jut Ehhez jön még az államsegély. Ismertette ezzei kapcsolatban a
Vármeiyei Közjóléti Szövetkezet
aiupterveze\'ét. A cé1 a maradandóbb jellegű segélyezés. A vármegye ezért 1000 dib. 1 pengÓS részjegyei vásárol, mig a további részjegyzósie felhívást tesznek közzé. | . Bejelentene az alispán, hogy a
Zalai taksrmányhiány
megszüntetéseié 600 vagon szábisés 13 vagon szejnestakarniányra volna szükség. A beszerzésre a minisztérium módot ad. Az akció gyors lebonyolítására kö\'csönt szereznek.
Szabó Károly azt javasolta, hogy a takarmány kölcsönt tejben fizethessék viisza a gazdák. A főispán válaszóban utalt arra, hogy ezt a vármegyei tej szövetkezettel karöltve kell le tárgyalni.
Veszprém megye javaslatára hozzájárultak ahhoz, hogy a
balatoni segélyt
ezévben Almádi kapja vizvezeték-épitésénck befejezéseié A kikötés ¦ 1913-ban Keszthely kapja a 60.000 pengőt.
A bslügyrniiiiszlcr az iskoláftkivüii népművelési bizottságnak 1P.700 P-t utalt ki. .
Vajda Ákos javasolta,, hogy a i
fürdőhelyek gyógy- és zene-dljalt
ujbói állapítsák meg ugy, hogy a köztisztviselők, a honvédség és csendőrség tagjai 50, a hivatásoshlr-taplrók pedig 100 százalékos ked-vezményben részesüljenek, A hírlapírók kedvezménye elten Thassy Gá-
bor dr. szóiall fel, mondván: Miári kapjanak " hir\'aplrók kedvezményi, mikor magas napidíjat (?) kapnak. (Bár csak ugy Volna I A szork.)
A kJ gyü\'és tulajdonképpeni tárgysorozatára térve a
kanizsai ügyek közt szerepelt n nagykanizsai poigár-mesteiváltUUCtás ellen beidotl fellebbezés ügye K Krátky István dr. megválasztása ellen ugyani* Begid-sán Emi\' dr. ügyvéd és Aradi Antal fellebbezést adtak be a ki-gyűléshez, azzá\' az Indokolással, hogy a polgármester fegyelmi eljá\'ás alatt á\'lt és Jgy nem megválasztható. (Az errcvonntkozó felje\'entésl f< Bcgid-sán Etnj- (ette |)
Miután azonban a fellebbezés In-dok-dása alaptalan, a kisgyűlés erélyesen visszautasította « beadványt, megállapilva, hogy Krátky polgár, mester elten nem volt ¦semudfé|e fegyelmi eljárás folyamatban, éppen ezért e-ité-i uz ilyen alaptalan fellebbezéseket. . \'
Nagykanizsa 11 határozatát jóváhagylak. I
A kisebb községi ügyek közül jelentősebbek : Alsóörs községházépi-tésie ÍBOO pengőért telkei vásárolt, Nylrád iskolaépítésre 6000 pengőt szüvnzotl meg. A lescnceMvándi bi-róváiasztás ügyében a főbíró vizsgá1-ja ki, való-e, hogy n megválaszt dl bbó a kommün alatt hazafiatknul viselkedett. Rezi község 3100, ZaV hárságy 201X) pangót szavazott meg iskoteépitésre, Oltárc 6500 pengőért napközi otthonnal ellátod óvodát \'é* lesjt. SOmegcschL, Tótszerdahely,Za-lasiíentuiih.ály, Csonkahegyhót, Bnfc-loimragyaród egy-egy díjnokI állást szervez. 67 köz-ség -szavazott meg n nemzeti tCpUlöoltipni 10-60 pengó-nyi összegei. Megdöbbenést kellett,
, ; t- . i
Tótszerdahely elutasította ¦ nemzeti repülőalap támogatására-vonatkozó javaslatot.
A fellebbezésnek a kisgyűlés helyt adva uj hnlározatra utasjlolti n köz-¦égst
Ezután apró községi ügyeket tárgyalt u kisgyűlés. , ,
VÁROSI MOZGÓ
Csütörtöktől—vasárnapig.
DEANNE DURBIN
uj filmjében •ISuBr anrelmit ét moit csattan el édw, dalos ajkán
Az első csók
Érdtkts, durUn, bájon éi elragadó I Ext « fllmait mindenki msgnéxl I
EtOaaláaok kezdete hétkOiaapokon 6, 7 és 9 óraker, vmárnap 3, 5, 7 ?1 9 órakor.
üiipíiltaiüisil
vaslarsstoásss — Wasyksatzsa
coraime
LERAKATA
Az elüő caók
Mi tagadás, Deanna Durbin már nenn OZ nz édes, aranyos kis bakfis aki volt. Eddigi filmjeiben több volt benne még h gyerek, a mostaniban már több a nő, természete* tehát, hogy uj irányt vett a fitm meséje is. Durbin már bálozik, Bzeielmes, -persze mindez nem tniegy simán. A film irói gondoskodtak bonyodalomról és ének-alkalomról. (
A kis Durbin a newyorki fcisö tízezer eszeveszett életéi ó\'ö egyik családjához kerili. A szegény árva rokonnak lépésről-lépésre kell bevennie az ellenséges sziveket. A személyzeten kezdi és hogy közben még gavallért is fog magának, sőt azt egyenesen nagyvilági unokanö-vérélői »esábitja< e\', az már a Deuiinu Durbinban rejlő természetes kedvességnek és pompa; éneknek köszönhető a filmírók jóvoltából is. Henry Kóser (a volt magyar Koszter-litz) most is kitűnően rendezeti, szép fi\'mbeii tálalja a néző dó Durbin énekét és kedvességét. Az igazság kedvéért be kell vallanunk, hogy sem a mese, sem u fUm nem éri ei az előző Durbiu-filmek nívó. ját, Durbin banga is veszteit gyer-maki bájosságéból, de azért oly kedves, élvezetes és szép ez a fjim, hogy imndenkinek bálmu merjük ajánlani sürgős megnézésre.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri köslés (2 sorj dija 30 Hllír.
lr.bri.ir ».
PályavS|>utati drjali, f« v-Ur > atmrUrlumbau (Samu I... T. HVb).
F.broir Ti.
pályavttaulatl olriadáa fii 7-k.r a glma.-bau (KvJain.a F., nahérvAay).
F.brair 25.
Ucaáliit fi«n miisorral 6-kor
(Barta utvin sjmn. iaatgalo).
Hircl... >.
PályavUauUUi doadii fii 1 kor a b\'iimi. Ír-\'" (ili. KiálVy, Miki*, J., Salr«i).
Élénkebb „/ál, több halyen esd, havaaáa, a hfimirséklet osfikkan.
A Iteteaieloflal IaUaat aaaTkaelaaal mei«aralMlIemaaa Jelenti,
•Maaéiaaklet tecaap este 9 órakor + 1-2, ma nanx-t-10, Miksa +38.
Otaoadak 12 v
javítsák ki a városházi tájékozUtót!
Kapjuk la következő levetet: Kedve* Főszerkesztő Ur! Bizonyára OíiMs-tudja, hogy a városházán nagy átiendezéiCk vannak, egyes hivatalokat más épületszárnyba helyeztek, mások helyiségeket o erél-tek;,slb, ÖrÜiTink, hjgy a rendőrségi
róZ ft:lszabadil:is;i un\'gsziiii ette U
túlzsúfoltságot, de annak rnár nem ÖriUiiuk, hogy *z egyes hivatulokal keieagélni kelljen. Maguk az a\'tlsz* lek és tüvalalnokok is aIJg tudják még, jx)}, rneric latolható megegyik-másik tlsztvltefő. A közönség lájé-kozjrilansógán a "Tájékoztató* sem segít, inert a régi helyiségek sje-o-pe\'nek azon és vagy üies termekbe iiyjl oz ember, vagy míást lalá\' he-lydkön. S>k kellemetlen kérdező*, ködést és járká\'&rt lehetne niégtn. kadtanf,- ha • földszinti >Tájékoz-tatot* sürgősen kijavítanák. I
Soraim szive* közléséért fogadja Főszerkesztő Ur eLgie is hálás köszönetemet,
teljes u.zteet\'el (aláírás)
Olajkutatás a Sárvíznél
A Magyar Amerikai Olajipari Rt. olajkutató ceoportját legújabban Székesfehérvár környékére küldte. Mint értesülünk, az ottani\'kutatásokat tiz hónapra-tervezik elsősorban SátvlzcsuLorna pai\'tvona\'át kulatjákt végig,
— B»rt*r>itxUlHs*at.kai tekintse ínég alsóén vételttnreaer nélkai. Vootteto
_2AJLAI KÖZLÖNY
Szenvedélyes viták a kenyér ára körfl! a nagykanizsai pékek gyűlésén
A polgármester nem vette tudomásul a sütőmesterek 88 filléres ármegállapítását
Je\'enlctte a Zalai Közlöny, hogy a nagykanizsai pékek az uj egységes kenyér árát 38 fillérben ál\'api\'otlák meg, egyben köte\'ez\'ék magukat
rnyis, hogy ezt az árat tartani fogják, ha u Uszt áru emelkedne Is. Ezt az ármegállapítást a szakosztály teler-je»zte:tc a polgármesterhez, mint Iparügyi hatósághoz, tud másu\'vé\'e\' végett. Dr. Krátky polgáimeslcrazonban nem vet o tudomásul a 38 íi\'lé-res árat, hanem utalással az á\'kur-nráiiyblztossőgnnk ama rendelkezéseié, amely szerint az uj kényé\'típusnak lega\'ább 2 fillérrel olcsóbbnak kell lennie, mint a régi félbarna kenyér decemberi ára, a most megszabott 88 fiHéies ár leszállításai kívánta. ;
Mátkus Károly ennek alapján a szakosztály ingjnlt csütörtökön rmtt-déshez. Szerintük a 38 fillér teljesen azuj heiyzelet, amll a pékek vegyes érzermekkol fogadtak.
Márkus bejelentése után majdnem minden- jelen\'evő hozzászólt a kérdésér. Szerintük a 38 fillér teljesen reális ár. . i \'
Az elnök ula\'t nrrn, hogy mióta Nagykanizsán a 38 fiHéies árai meg-
állapították, azóta méiséklödött a kenyéríiszt ára az árkormanybiztos-. ság közbelépésére.
Mind Uzób lett közbon a hangulat, a nagy zajban mindenki tut akarja beszélni a másikat. Márkus elnök végül Is bejelenti, hogy egyetlen megoldás : szál\'it.-\'ák\' te szombattól oz uj kinyer árát 36 fillérre, 0 viszonteladói jutalékot pedig 3 fll. iérre, vonják vissza egyben kötöttségüket, hagy ezeket az ámkalöszlg tartják. ;
A gyűlés nem- fogadia el ezt a javaslatot. Az egyik szakosztályi"tag az általános l/galomban u szemé* lyeskedéslg ment az e\'nökkieljzem-ben, ugy Hogy az kőnyle\'en vo\'t erélyesen Hl\'aJfózttl és visszautasítani ezt a tónusb A vita azonban meni tovább.
Nagy Bé\'a Indítványozta, hyigv mivel az nrkormányblzlosság ragaszkodik ahhoz, hogy olcsóbbnak kell lennie a kenyérnek, a péVtak forduljanak rosmorandnTn/bón a kormány-bízloshoz, hogy Nagykanizsán nem lehet olcsóbban adni a kényeiét, de addig is, mlg a kérdés elintéződik, szántsák le a kenyér árát 36
Borok,
pezsgők, likőrök,
legoloidbl) pálinkák
ttráaruii TBÜTSCH GUSZTÁV
kelre
lUater- ét CMmegu-ositálya.
KÖNYV VÁSÁR
oiey irltixillltáetal I
Legjobb kBnyvek fillérekért
fillérre.
- Vannak, akik S5 filléres áron árusítják a kenyeret már mosl is! - kiáltották közbo egyesek.
~ Akkor ez is az árkorhiányblzlos* ság Igazsága melleit blzonyil I - felelt Márkus elnök.
Végül is n gyűlés elfogudla Márkus elnök javaslatát és szombattól 36 fillérre szállítja le a kenyér és 8 fillérre a Jutalék összegét. E\'röi a ke.cskcdíkel külön körlevélben é\'-lesitik.
Lapzártakor Jelenlik: — marid * 38 filléres irl
A sülőlpail szakosztály ingjál ma délben megjelentek a városházán a polgármeslerné\' ésalegnnp esti határozatiul kapcsolatban kijelenletlék, hogy azzal neirt azonosítják m.igu-kat. A polgármester a kalkuláció felülvizsgálatát lgérle, addig a 88 fü-léies ár m\'arad a Kanizsai kenyérfronton. , l : ¦ i I\'
Jelpta, b5íiy í^íiW
üwiijrt & Mi tifiiüll
BUkor tijitt taef az olsfl óvoda N«fjk*a\'¦#*¦?
Kehé* időkben, komoly napokban, sí ember történelmet ismétel, törUá-nemiét idéí, abból igyekszik erőt, kitartást, hitet és reményt meriteni « jövőre né»\\e,
* Magyaromágnak ezer éves tórte-natnü múltja vau. Énhez a mtillhoí tartoznak nemcsak a honfoglalás, a háborúk, a győiehnek, ehhez a mUlt-hea hozsJátartozik n» orsajig kultúrájának, tudományának fellendíüésc, vagy eek \'hanyatlásának korszaka is. ¦ Ehhez áfk\'uíturához tartozik a gyermeknevelés, \'vagyis az óvodák keleüto. (ésének, fejloaéséiwk .története is. w
Az óvodák százegynéhány éves mulba tekinthetnek víss-a. 1828 június 1-én nyilt meg az. első óvoda Magyar, ors-éfjtm Budán, Brunsvvlck Teréz grófnő kotdemén^\'zéséból, 200 pf. költ. ti&t*, « grófnő édesouyjla, Brunswick Antalné hálánál. Eb)>eu az idő-bon. sém oz. osztrák inmdáiomhan, sem j noínámetoTsiÓRban hióg nem voltak ovs^iak, Frandaorstágban &m történt « ügyre Yonatkütótag semmi, de Angiban már számos kisdedévé intézel luNcódötl áklásosan.
Au^iiüjaii különösen R főpapság »V telt ki nagy tevékenységet a óvedák
tarapovilásdban, mert kevés vo ¦ t ex elemi Iskola s a gyermekek ai óvodában találtak menedóket. A ritka buzgalom eredménye volt, hogy 1836-bun már 250O óvodája volt Angol-errsuignak,
Brunswick Terói grófnő, aki sokat ulajoit küiruidiiu, Augliábao és Svájcban ismer\'o meg .« óvoda inió/nó nyét s midőn haiánkbaii is Jeneseket tett a iránt, hogy óvodiVkftt állítsanak fel, felsőbb Iielyea a-.t a választ nyerte, hogy a néivnek engedelmességre, hem pedig nevelésre vau szüksége,
Ei azonban nem ttMiett.- e> a kez demónyeiós utjáró\' a uemei grófnőt. Kein Miud meg dolgozni, beszélni, lelkesíteni és főleg teaui. Saját péiné bÓi nyi\'oita meg ai első óvodát, melynek első veietöje K«m Máté. volt, aki Wúrzburgból Jött Budára lliuns wjck Terét grófnő rneglüvására. Ennek oz első óvodának, vagy mini akkor neveitek; <Angyaikert<-nek volt orvosi felügyelője Is, Tonnay \'Károly orv. tudor stemélyében.
A* olső óvodát követte a 2-ik, 3-ik silnlóu Budán, a negyedik Beszterce bányán .utána pedig Pozsonyban áyiU egymásután liirovn óvoda.
Brunswick Teri a Budán megnyílt óvodák lelkes és adakozó pártfogója volt* Ebben a nemes fáradoíásaibrui segítették öt Pest főuii bólgyei, a fő-hercegassiony, a nádor tíí&sege Is. Mftdejl óvodának volt küiöu i>ártoló
egyesülete. Eien egyesfiietek adományaiból inriották fenn az óvodákat, fejlesttetlék felszerelésüket, fizették a
ve élőket.
A legtöbb óvoda néntebayelvü ve.e. lés alatt állott, Iiísí. Buda és lakosainak, polgárainak igen nagy résre csak néinel nyelven beszólt.
EmUlósro méltó, hegy Mária Doroty. tya főlvertegnó,\' a. nádor íelcsége, aki a négy óvotaté/eü»k évente 52 pengő-, forintot szokott tadni, külön 52 forintot adott a pesti .óvoda siámáro, mivel ez •magj-arui vezérel tetet t> íme, a magyar nádor magyar éhefmü főhercegasz síony fcleiégii tudatosan pártolta, kitüntette a magyar nyelven működő, magyar gyermekeket nevelő, magyar nyelvel terjesztő kisdedóvx>dát,
Ugyatdgy emlitésre méltó, hogy o nagy nádor ükk vagy dédunokái. Jó-<sef I\'erenc főherceg gj-ermekei már magyar óvodába járlak, még pedig a Róisadombon lévő székesfővárosi nyilvános óvodába.
A főhercegi családnak er a magyar érrése, a-magyar nyelv iránt vaJó sze-re\'ete, hogy kisgyermekeik clősiör magyarul Umúljanak meg iniádkouii, riu-ke.itii. magy-ar hazafias vcrsikékc! elmondani, bironyára a magyar ősök-tűi száraiázó nemes hazafias erény, de egyúttal a magyar óvoda, a magyar óYónöi kar inegbecsöiéséncK ékes bizonysága &
Sietni is key, pártofeü is k©ll a
magyar óvodákat, miként a ham bölcse!, Zola. vámsegyo szülötte. Deák Fo-rouc mondotta i8ö4-ben, mikor a Kis. dedóvokat Terjesztő Egycsütetuok. oia-piló tagjává lett és igy nyüetkorotfi
— \'Az egymásra keletkezett egy-te\'ek és intézetek sorában egy sincs oly nemes Ós srenteéhi vátUdat, mely a közrészvó\'et ugy raegérdernelné, niiut ez, mely az ajapneveióst teriesztti\'
Min1 műiden ügynek, ennek is voltak eJJentŐi, gunyoiól, lekicsmylö.t Volt egy kors/ak, amikor igen Wlke-setüek érte, #t voit a fejlődés korszaka 1828-t i-ik évig^ Ebben az Időben különösen a főítíngunk pártolták az övodákai, illetve átlitotlAk fel birtokai, kon a cselédség gj-ermekcinek, sőt V. Ferdinánd király is egy alapítványi segítségére vonatkozólag telt Igérolpl^
Tolnán már ebben az időben képeidé is Volt, Festelios Leó gróf no. mosielkü adománya a képezde épületo és 4000 forintos alapítvány. Ez a képeidé később Pestre költözött át s ma mint Állami óvónőképző Intézet neveti fOz\\óvóaŐi pályára a fiatal ieáuyo-ket, \\
A hanyatlás korszaka 1819—1861. év.
A szabadságharc ós elnyomatás alatt ftz. óvodákat terjesztő egyesületeknek Is sok gonddal kellelt küzdeniük; do azért lankadaü^utdolgoztak, fáradoztok, hogy ox egyesátet. működése Wr. tosillassék. Ai 18B5 .évben Ftimc József király fogadta az egyesüjei kül-
«ALAI. KQZkONY
4
AMaaéa m§MnUm*k kilkS.a.poke*. Badap«it I. mlMriB
MI Tomi. Hírek, Kötíeméuyek. H«ii#lttnet*k. — UUrw étr«ad. — Ir) H(r«k; _ 11.10 NemsCtköli vl»j*l^-ftmlgattt. _ 12 Harangszó. HimnuJM. rdöjárAijeWut*.. - 12.« HJr*k\\ -13L30 Időjelzés, ldöJárá»jalontá.i. -1«5 Hírek. - 14.« Mu*ori*n»tv tstta, - 15 Arfolyamhliek,. piaci áradt, SttmhzmraitV. - 16.45 Idojfc-izés, idő-JrfrázjíWntéa, hírek. — 17 Hirak **¦>-i*k éa magjax-croax nyelven. — 19.15 Hiaek. — 21.40 Hjmk, fdöjarásjeWés, hWk «ilovak éa magyar-orosz nyvtven. — 33 Hlrek német, „ia3f, angol i* •«noia nyelven. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 .Hanglemezek. — 17.50 Sport köziemónyek, — 18.15 Lacxa Mlliály mesél, — 18.50 Kóréh Endre énekel.
— 19.25 Fesxty Mása előadása. — 19.45 A Szegedi Filliarmonikus Egyesület liangverscnye. — 22.10 A Magyar Hevii Tán&enekar. — 23.20 Csorba Gyu\'* tigányaenekfua, Szántó Gyula
BUBAPIiST II.
18.50 Gyorsiróvanfolyam. — 10.25 Novotny Gusztáv és pauUjUe hamio-nlkakattőse. — 20 Hűek. — 20.25 Dr. Pongráci Alajos előadása. — 20.50 A rádió szalonzenekara. — 21.40 Időjárás jelentés. BÍCS
17.10 Lentesck. — 19.15 Bulgár nép-énekkar. — 20.Í5 StórSiozUrtó zen*.
— 21.15 Dalos, zenés hangkópek. — 22 Lemezek. — 23 Berlin.
Szombat SUDAPB6T I.
10.15 Ifjúsági rádió. - 10.45 Mit nóizunk magi —-.12.10 A 15. honvéd gyalogezred zenekara. — 13.30 Hanglemezek. — 10.15 Szili Leonlin előadása. t ; ,
17.15 nádló-posla. - 17.45 Lengje! Amin. magyar nótákat énekel, kíséri Sárkőrl Gyula (cigányzenekara. — 18.25 Dr. Blerbauer Virgil előadása. — 18.50
UŐMségét sez alkalommal 500 forintos OtapitVányt tett. .ö cs. ós klr. apostiíli íólsége a;kisdedóvo Intézeteket valóságos Jótékony intézeteknek nyilatkoztatván elrendelte, hogy az ily intézetekre > használt épületek adómentesek legyenek.- A Vajdaság és Bánság kormány-iója fölszólítást intézett a polgársághoz lty\'intézetek alapítása Végett.
Egyre-másra létesülnek városokban, községekben az óvodák, mig vógfti maga a< áUain Is állit, átvesz régi óvodákal. Tcnuésjetcscn ahogy 1828 óta magyarosodott, illetve lassanként visstnholyz\'e jogaiba a magyar ny*j. vei, ugy magyarosodtak az óvodák ls Ós lo\'tek a magyar nép gyermekeinek magyar nyelvű nevelő és védő intézetei.
Rced Ede angolországi lelkész, aki 1828-ban Pesten járt, szintén Mkes barátja v0U az óvodáknak, levelezett Brunswick Te rézzel\', tanácsokat adván neki, hogyan alakítson egyesületei, hogy a aatior \'egyen védnöke az egyesületnek. Ugyanekkor azt irja, hogy: •Ajánlom, hogy csakis a magyar nyelv ben keresse- boldogulását, mely még most a nyomás alatt szenved s az ébredő nemzeti közérzftlet ntegkónnyi-temli Vállalatai..
Az ember ugy uélia arra gondul, liogy Atóla is sokszor ko\'I a magyar nyew jogaiért u magyar liazában küzdeni; — Miért?!
Napjainkban inkább az au.au. és u
Szirányi (Stanza!) János zongorázik. — 1935 Cserkészek szabadtéri játékai Beszél Budlnszky Sándor. — 10.55.. í\'ecseki Ruooáf és Polgár Tibor két-rougorés jazzhongN\'erscnyo. — 20.15 Felolvasás. ~ 20.40 A rádió szalonzenekara. —\'22.10 Kurina Simi cigány-jcnekara. — 22.45 Tánclemezek.
községek áttl\'anak.fel óvodákat. A Dunántúli KözmüveíődésL Egyesület hosz s/o* fáradozása hozta létre megyénk-bon nemrég a tőrjei óvodát. De az a lelkesültség, hév, ami valamikor meg-nviiatkcolt az óvodák irányában,\' ma nincs meg. Sokan, akik tehetnének valamit,\' akik áldoztatnának, nem törődnek, meHőíik az óvodákal.
Pedig egy klkes fölhívás, figyburga. lom, ügyszerelet csodákat tudnn lenni, mert még nagy szükség van óvodákra. Sok község nélkülözi az óvodát, de hol vaunak azok az egykori .óvoda-bá\'ok, hongverseny\'ék, sorsolások, adakozások, amelyek lehetővé tennék egy-egy óvoda megalapozását. Ha magyarok vagyunk ruházatunkban, külsőnkben, pártoljuk a magyar ipart, a ma. gyár művészeket, akkor pártolnunk kel lene, a magyar szó; a magyar érzés, a magyar lelkiség nevelőintézeteit, az óvodákat (s. A meglevőket gyarapítani, foj\'cHrletii, ujakat létesíteni; ébren tartani az emberekben a rájidt való gondolás! és gondoskodást.
Ugyanaz az angoiorsz.ígi lelkész Irtfi 18.6-ban a következőket: .Nálunk An-goiországban most 900.000 fejből álló kisded hadsereg vau, melynek mind. egyike ugyanazon rendszer szerint ne-veretik — ugyan kinek a költségén, talán a kormányén í óh nem, miértünk az nem lesz semmit, de egyesek és egyesületek fáradozásának gyümölcse fii, iute a példa mutatja, hogy a ha.
BUDAPEST 11.
17.55 Guada,Béla előadása. — 18.25 MezŐtazdasági félóra. - 20 Hitek. -20.25 Brahms: B-dur zongoraverseny. — 21.35 Időjárás jelent és. BftCS
17.10 Zene és altszóló. — 18 Lcme-iek. — 20.15 Berlin. — 22 Szórakoi-tató iene. — 0.10 Berlin.
lálmQs Angliában sem\' csinált mindent o.! állam.
Nagykanizsán összeíen öt óvoda működik, egyik sem állami. Mind Oz ót községi. Mutatja Nagykanizsa áldozatkészségét. Keresgélvén a kisdedóvos történetében az erre vonatkozó adatokat, a következő hézagos ismertetése, kot ta\'áltam aí óvodák tclsorolási re ad jében. \\
NVKanizsa 1844 szept. 15-ón nyílta-" tolt. Varga János a\'apilása. 1848-ban letérik. ¦ t.
1855-ben május 3-án az izraelita hi\'község által, az elemi tanodával egy fedét ajalt, — 1803-ban nyáron 100, \'élen 00 gyermek járt Oz óvodába.
A harmadik feljegyzés arról szól, hogy:
-Nagykanizsán Treszlyenszki i-\\ orv. I. ur buzgósága mellett és elnöklete alatt alakult egy óvoda állító egyesület, mely valószínűleg I8(i8-ban fog álli-lAni egy óvodát,.
Több. felinlst a kanizsai óvodákra vonatkozólag nem találtam, iírdekes volna, ha valamelyiknek a százudév-fniduióját megünnerKlhetnök kellő lelkesedéssel, csetteg egy uj óvoda fel-űtll\'ásával és hitet tennénk arról, ami-rői óvodákat eiapitó Brunswick Teréz
grófníi Irt, hogy;
¦A magvari e földről kiirtani nem lehel, i
HOLL CILI
teljeucn a nyártól, ezért díszítjük fehérrel.
Tehát, Hölgyeim, egyelőre mái tanácsom? nincs, mint sürgőén fe. hér gallérkákat, mebeuykéket beszerezni, vagy az otthonit szépen ki-m^nlni és felvarrni rmodén olyan ruhára, amihez illik.
Divatposta
.HALNI.- Igazán örülók, hogy Jói érezte Magát és hogy olyan gyorsan
ni L-l i az idő, hogy szinto egy pillanat vnH és annak ls, hogy a ruhái általi, nos tetszést arattak. Ha kap még rendes télikabát szövetet, feltétlenül vegye meg, de ne csináltassa ma^ csak majd jövőre, most már nem órde. mos. s-.éretném, ha majd a fazonját vetem beszélné meg, igaz, hogy sí még soká lesz, de mégis... OdvőzM w, CUNCI. Nagyon szép vbma egy Italványszürke kosztüm, enyhén fjok-nis aljjal, egyenes kicsit hátul betartott kabáttal, négy zsebbel, keskeny rcvor-rci. Cslnál\'asson hozzá két blúzt: egy fehér tisztaselymet és egy bordó oro-sros gallérú rövidujju, elői végiggom-boit blúzt. Akár fekete, akár szürke katappél Is vttíBlketi, amilyen a többi accessoirja. Odvöz\'et.
TAVASZ 1940. Fekete mftroccla ruhájába rstrufflasson egy Teher selyem piké mellényt, kis reverekkel, elől végiggomboiva a sajátjával és s«. gőzve. A többi minden maradhat, esetleg a szoknyán Jóvő zsebbe még tehet egy kis fehér muszlin zsebkendőt. Üdvözlet. „>,
Hetenként kBz&l keresztrejtvényt ¦ Zalai KOiICny s—3 jutalommal
Karííc-sonyl nafiyslWerü nojtvény. veraonyünk alatt és útin olvasóink számbs Wrése érkeioit hoaánk, hngy aliandomi líazóllünk rejtve, nyelföt, Uegtöbten a Aeg^épsiCrübb rejlvényt, WeiCaztrejtvényt 1,i\'/.-ínfiSk.
A minden oldalról megnyilvánuló kérésre » Zalai Kttelóny nzerkeizlő-sége dhatáibüta, ho^y a jövóben minden hó\'civ közöl c^y-egy herészt-rejtvényt. A mtegrejtöfc közótl minden héten háton? jti\'a\'mat sorsolunk ki. Az ei«fl rejtvényt a meg.\'ejiéslés Mtüidési lellélelekklíl egyatt stom-baton es\'e nteflje\'ienő vasárnaplszá-munkban közöljük. |
— Naptér: Február 9 péntek. Rom. kat. Alex Olili. - l\'rntoütni Abigail. - I«r. 8ebat bóao.
QéXonIS nyitva re«(al 6 órától *><• 1 órábr ihátM. «rda. péntek délután kedrlen egóftt nap nűknekt-
A bélműködés uibilyozáM, • (yomorcméuiés előmozdítása él a vér Itllrlialtéie céljából a|án-lalot idöközönttént néhány nsp™ it reggel leikeiéikor egy pohlr termtazelea .Ftrenc JöKfíl" keifr tflvliel Inni. Kérdtwza meg otvoiál I
OfcSJOfídijot
nafta mezíbm szmikozhaiik
u. \' jijxr rum v .\\ruiruu\' jliXj ijWi*im~i*
USL
Rovatvezető: Dr. DevaJaé, Eréés Ssakt
Olvadás — tavaszi hangok
Az ember tényleg olyan, mint az időjárás. Mikor az első hó \'cüetr, örültünk neki. Örültünk, amíni a hó-csizmáink alalt mpogolt, amint n kaiapbó\' kilátszó bnjgyünmk hótól ¦rett fehérré és most pedig örü\'ünk, hogy a hóból végre sár \'clt, hogy .nem a hó elk-n, hanem a házíetfk-röi lecticpcgő víe el\'e.i keill ernyőt tartani.] Most nnnak örülünk, hogy hócslzmáluk a-\'att már cuppog a sár, mert ez feltételiül a jobbidő kezdetét je\'entl. Már leménykedónk, hogy nem tart sokán tét és mámyl-togatjuk tavaszi garderobunkal lOjtö szekrényeinket, sub titulo • szellőz, lelni kell, hololt titkon végigmustráljuk ő|ket, mit .\'ehet majd használni belőlük az Idén... ,
Mondóin: olvad! A hö\'gyek már nyitottabb kábátokkal jeieiuickmeg az utcán, n me\'eg sapkák helyét a szainia- és jerjeyknlapok váltják fel, a muffokra és a bunda kihajtókra Ibolya és hóvirág kerQl és én nem hiszem, hogy .\'ehet jobban örülni valaminek, mint unnak, hogy megpillantjuk áz utcasarkon az első hóvirágos nénit Sürgó\'-en veszünk is húszért tavaszt és feldíszítjük magunkat ve\'c.
Az előhiick szerint az icTén a g\'oknls szoknya tartja magát, a berakások ellün\'ek majdnem teljeten, ugyanúgy a pijssé is, n sima, nötes, lágy vonalak léptek cWérto apróbb, vagy nagyobb harangoz ásókkal álul.
Ugy hallottam, hogy a kék minden árnyalata divat lesz és különö\'-en a középkéket fogják lansziroznL A beigo is termésre e en, mini minden évben, legieljebh a dis<ités szine változik meg. így p1. a szürkekosz-lümöket kizárólag bordó blúzzal fogják viselni, úgyszintén a szürke kabátok alá bordó-szürke njhri lesz a divat. Mint minden esztendőben, ugy az idén is az átmeneti kábái után a kosztümöt fogják \'eginkább viselni, sőt azt Is habollamJ megbízható forrásból, hogy még soha ilyen nagy kosztümdivat nem vo\'t, muil lesz 1910 tavaszán. Sőt, tovább megyek, a nyári ruhák Is >kosLtü-mŐsilve* lesznek, vagyis minden ruhához kijár egy kis kabálka ls.
Már gyakran \'átok knvéházakban, színházakban, mozikban »tavaszostt lott< ruhákat ls. Ez alatt, Hölgyeim, azt keü érlcnl, hogy a megunt fekete téU ruhára fehér piké mellény kórul, a gyöngysor helyett fehér hó-v virágot tüzünk a ruha kivágásába és a fiókunkban őrzött Itéményilcii piké-bubigallérok Is előkerülnek egy-egy nehezebb selyem1, vagy vékonyabb szövetruhánkra. ; t
Most valóban az a he\'yzet, hagy a fekete-fehér a divat Éppen ugy, mint ősszel, akkor is ezt a színosz-szcútiüást vi-etjük a legszbezebben. Vagyis ezzei Jd akarjuk b>»ngsutyoz-ni, hogy tavasszal még nincs itt *z ideje a vi\'ágos holmiknak, de a fekete is túlzás tonne, Így kombináljuk a kettőt, viszont ősszel a fektele akarja je-\'eZnl az öazMéH divat előhírnökét, de még nem váltunk el
\\rnji
_ (Az Internálótáborból)
Dr. Borsy Bók* re ridőrfőtel ügyelő, nyíregyházi osztályparancsnok tegnap XBgykanltsara érkezett ó-í átv.-tle a rendőrségi internálótábor vezetéét. — Klödje, Nagy Víklor föfelügyU-J szin-tfa tegnap hagyta el Kuniisát és u> iijomásbelyére költözött,
— (Kinevezés)
jjBiuil Ferenc volt mai >rri«ll*nört
kinevezték a budapesti íövámhivatai. bot.
- (Credo-gyŰlés)
Vasárnap, február 11-éu dé\'elött n órakor Crcdo-gyQlés lest a fchérle e.n. beu, amelyre etuttoi ís meghívja « tagokat az elnökség. (:\\,
— (A Credo Ismeretterjesztő előadásai)
sorában vasárnap, ll-én déntán 4 órai kezdettel a petöfl utcai elemi Iskolában Loiigauer Imre hlUttnár és dr. VII Ferenc ügyvéd tartanak clőadá-tokni. Belépődíj nincs. (:)
- (A vendéglősök tisztújító közgyűlése)
A nagykanitsai Ipartestület vndég-IÖÍ szakosztálya közgyűlést tartott, Stevcr József elnök me^y Hójában I«-jelenteit*, hogy elnöki UsrtérÖl lemond. Bi\'zcr István inditványára a gyűlés cgyliflugulag a következő tisztikart választotta meg: elnök l\'tt Hajas Józscr, alelnök BarbaliU Antal, titkár György, deák Károly, pénztáros OpamiexO Károly, választmány Bizzer István, Vida Endre, Bóth Fttr«nc, Pénzes Antal, Auer Mátyás, Hoffcr Viktor, Szabó Péter, Háry János, Hordós József, üosipod Sándor, A korgyűlés meiegen töéilSkfta a lemondotl elnök imuikássá-gát, majd szflkögyek tárgyalására ke. roll sor.
— (Az Actío Calhollca)
február 22-én espereskerületi gyűlést tart Kesitluelyen. Jejen lesz azon P. HöNc Kornél is. A felszólalók sorá-bta Bődy Zo\'tán ny. ajispán Is szere-1*1. Február 18-án kathohkus sUjlóuap \'cíi Kesztlíeiyeo,
- (Tanító fizetések rendezése)
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi uiiuiszter rendelete alapján ismét szabályozták a nem állami taniiók illet-"tényeit. Az uj ltjetményrendelel értol-míbeu a segéddijas (volt lnOyetles h klsegttő) tanítók havi iijeünénye 100 pengő, a helyettes tanítók kóiép-Idtolai végtettségü gyakornoki díjazást, l«vi no pengőt kapnak, A szerretes-reudí tanitók és tauitónők a szolgálati idölői függeüeanl 133 pengő 50 fillér fbetésl kopnak liavonta ós ugyanennyit kapnak kinevezés alapján az 1—3 évig « tanitók. A 4. ós 5. évben havi 141 ptogő a rizeles. Ettől kezdve 3 é\\«n-Wn\' emelkedik az illetmény «utoniu-\'Utuson u vili. fU. osztály I. fokoza-31 betóllölt szolgálati évvel, havi 261 peagő iJ^tménnyel Ezentúl kine. veiés alapján lépteinek be a feleké. «U tanitók a VIL, fiz. osztály 3, 2 és 1. fokozatába.
— TthhUM »Mg a Kopstebi Butor-4rDkás állandó butorkiátiltását. Iztáses h oloté bj%orok*t faedveaú Ozetéel tel "telekkel vásárolhat.
— <Jöh a rintottleves)
A Budapesti Kivémérö á* Kifőző Ipor ársutat a közelmullbím ozzu\'az előterjesztéssel fordult Varga József kereskedelemügyi muxiszterh«z, engedje meg, hogy a jielen>cgi viszonyokra való tekjntelle> a kifőzök reggel, a kávéinérők pedig egész jiajKm. át rántott, levest szolgál láthassanak ki üzleteik, ben. A miniszter, mielőtt döntött volna o kérdésben, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarái véleményadásra .szólította fel. A kamara smkértekezlelet lüvolt egybe. A kávésok kiküldötte kérte, hogy fi kávétlázakban Is fel-sioigállintó legyen a rintottleves, A szakértekéi let többsége ugy határozott, hogy javasolja a nünlsttornek, engedje- meg a kávómérüknek (¦-. a ká vósoknflk, liogy átmci»Uleg üzlcleJc-bon rántotHevest siolgálwthassanak ki. A kamara az értekezlet Javaslatát most felterjeszti a miniszterhez, ugy hogy jobbén a kérdésben már a legközelebb döntés viirb.iló.
— {.Balesetek a síkos járdán)
A kesrlheíyi Ipartcslükt elaóke, Gerencsér Fonna, a síkos járdán elcsúszott és lábát törte. Vitéz Varga Balázs kesztlvelyl ecctgyáros boknflca-modúst szerivé Jeli.
— (Szigorú ítélet állatkínzásért)
Csak nomrégeu tettük szóvá az em-berlelen állatkínzást, aminek napnap melleit tanúi voltunk a sikos utlcsle-kon. A rendőrség szigorúan utasította az őrszemélyzetet, hogy minden állat kintasl azonnal jelcnlsenek ós a durva-lelkű emberek pllca a kihágás! "Ijarást azonnal indítsák meg. Horváth István kanizsai licnlei segéd egy sxarvasmar-liál üllegell, rugdosott embertelen módon, araii o rendőrőrszem észrevett ós jelentett, Horváth Istváu a rendőrkapitányság büntclőbirája elé került, aki két nBpl e\'zárásra ilólle ánatkinzásért. Az üéiet jogerős.
>- (Kitoloncolnak egy bejárónőt)
A rendőrség tiszlilómunkája során a kapitányságra került Németh Gb#lla taluszabari születésű nagykunizsoi be-járónő, akit közveszélyes miinkakcrülós minit áaiioliak elő. 12 napi elzárásra rtéiték, utána közigazgatási elbánás ulá kerül. Visszatoloncolják erülőfalujába.
Borid hírek
ANGLIÁBAN kormányrendéi -tleá kélötöddci csökkentették a papirló gjosztást Bevezették a vaj-jegyet is.
MOSZKVÁBAN kivégezlek több háborús nyerészkedőt, akik szenet és ruhaneműt lialmoitak le]. Ezenkívül több kereskedő 10—25 évi fegyházbüntetést kapott.
HOLLANDIA 300\'mlUlós belső kölcsönt bocsajt kl 4 százalékos évjára. dék melleit 40 évr.f.
ÁRADÁSOKAT okoz az olvadás Belgiumban. Llego és környéke yiz alatt áll, a villamos és gépkocsi forgalom szüne\'el. Víz «ia[t van Löven több utcája Is. ; (
SVÉDORSZÁGBAN eddig 15 miUló svéd korona gyűlt össze a finn segélyakcióra.
Véres faarcok Jeruzsálem köröl
Jeruzsálem, február 9 Fegyvcies arabok és angol csapatok közt véres harc volt i^nél a város határában, Az angolok sok halottul vesztetlek, Arab részről 8 halott és 20 sebesült van. [ .
mm
Megindult a tojás olcsóbbodása a nagykanizsai piacon
Minap visszhangot adiunk annak az elkeseredésnek, ami a kanizsai háziasszonyok között dul a tojá*. drágaság miatt. Most hivatalos meg-á\'lapüóst nyert, hogy a tojásdrágaság a nagykanizsai plaeon szerdán eléríe a csúcspontot, oV azóta megindult a tojás olcsóbbodása. Egyelőre 2 fiUénei esett a tojás ára, tegnap is 3 fiUénei és ma folytatódott az árbanyatláe, ugy hogy vasárnapig 40 százalékos áresést remélnek a tojásfronton, Az árhanyatfásnak természetes magyarázata az időváltozás. ; : ;-i , i | .
receptkönyví
EiöImo, hóban, télin, nyáron, irodák*, Iskolába, túrára,
^l\'!^-?- a fadpalaok. ^ űíifB iif 1.65 imiUl k.Pi..M. NW»íi.i.t* szíBÓ AffAL sportflxletébss.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Hirdetmény.
A lioavódelemről szóló 1039:1V. t-o. 56. 6-a alapján a in. kir. hoarédelml miniszter ur Nagykanizsa város területén lakó tartalékos Úsztuk, tisztjelöltök stb. tlssti bemutatását, valamint a honvédség kötolékébe tartozó nem tényleges viszonyú iegénnégi állományú egvének és a honvédelmi munkaszolgálatra kötelezett legénységi állományú katonavlseltl egyének ellenőrzési nem-léjét elrendelte.
A tiszti bemutatással éa ellenőrzési szemlével kapcsolatos
tMSlalvalékat a következőkben Ismertetem >
A tiszti bemutatáa éa ellenőrzési szemle abban áll, hogy az alant felsorolt Bzomlokötelesek a megjelölt helyen és Időben az ellenőrző osztagok előtt katonai okmányaikkal mogjelannl tartoznak.
Célja: a nemténylegea viszonybólt legénység lakóhelyének megálUpftása, Igazolván^! lapjuk ellenőrzése, azok esotloges helyesbítése, a nyilván tartási adatok klogészltése, a szemlaköteleaek esetleges nyilvánvaló fogyatkozásaik megállapítása, kérések, panaszok átvétele, katonai vonattozásu rendeletek, utasítások, kötelmek Ismertetése atb. A Hull beamUtiao* ém •ll*4r%t*l twalán Bá«xjal«ul tartexBftki AJ Tisztek közül:
Minden tartalékos ttszL üntjelölt, , lelkész, tisztviselő Usztvlseíőjelölt, hadapród, tart tiszti kiképzőién ós ezzel egyenlő ezakklképzésen megfelelt kar-
Easzományos 60 életövis bezárólag, bbe a csoportba tajrtozók a részükre előirt ménétőltözetben tartoznak megjelenni s Igazotványl lapjukon kivitt egyéb katonai okmányaikat 6* azol-gáiatl könyveiket Is magokkal vinni kötelesek.
ii) Legénységi állományúak közül: Mindazok a katonailag kiképzett, a honvédség kötelékébe tartozó, nemtényleges viszonyban (tartalékotJ le-géaysegl állományú egyének, akik 1910. évben (tehát ebben az évben) betöltötték, vagy be foglak tölteni a 42. óletévtlket, valamint az ezeknél Uata-labbak,
továbbá minden 4S-51. év közötti honvédelmi munkaszolgálatra kötelezett legénységi állományú katonaviselt
egyén.
BUt kall tangókkal viazd • aftmUa uiegjelenökiiek ?
Minden szemleköteloa tartozik a szemlére magával vinni Igazolványl lapját, egyéb más katonai okmányát ós azok, kik lakéhelyet változtatva kerültek Nagykanizsára, az utolaó lakhelyváltoztatás bejelentésére vonatkozó ki- éa bejelentőlapjuk Igazoló szelvényeit,továbbá, ha kéznél van, a születési bizonyítványát
A tiatti hmatitfa ét •lUaArxM Bunla Maj« i A Bzemlenap as
1913-1016. évben szülötteknek
11MÜ. február 15-én, 1910-1912. évben szülötteknek
1114(1. február 16-án, 1907-1909. évben szülötteknek
1940. február I7-én, 1901-1906. évben szülötteknek
1940. február 19 én, 1898-1900. évben szülötteknek
1940. február 20-án. 1895-1897. évben szülötteknek
1840. február 21-éo, 1892-1894 évben azÜiOttekaek
1940. február 22-én, 1889-1891. évben estlietleknek
1940. február 23-án i fenti aí alatt felsorolt ÍSBO-1999,
ÍM, februir 9\'
érben szülötteknek, vaUmint u egyéb okok miatt a kitűzött Időben meg nem Jelenteknek, akik elmar adásuknt kellően Igazolták, 1040 éTl február 24 én.
A szemlék a Rozgonyl-utcsI elemi lakol* tornatereiében minden nap reggel 8 érakor veszik kezdetüket
Tinták, tisztjelöltek etb. tisati bemu-tal&M a legénységi Állományúak ró-¦téré raegtartandé szemle után ugyan-axon belyan les* megtartva. A fentlek alapján
I «1 h I VOM
• tiszti bemutatás és ellenőrzési szemlén megjelenni kötelezetteket, hopy a fent megjelölt helyen és idében pontosan jelenjenek meg, mert a jelen ii.\'in levők, vagy elkésve érkezők 1940. évi március zt>én reggel 8 Örsi kezdettel megtartandó
ntáaaadáa .uját kUtsáfikS* teamek kötelesek megjelenni s ezenfelül Őket, amennyi -ben elmaradásukst kellően Igazolni asm tudják, a katonai hatóságok katonai fegyelmi axabályok alapján fogják felelősségre vonni és megfenyíteni Nem kötelesek a szemlén megjelenni i
a) as előzetes letartóztatásban, vagy vizsgálati fogságban levő, a szabadságvesztés! büntetésüket tollő s rendőri őrizetben (Internálásban) lövő személyek,
b) külföldöa tartózkodók,
e) ások, akik az ellenőrzési szemle Idejében a csendőrségnél tényleg szolgálatban, illotvo alkalmazásban állnak,
ff) a magyar országgyűlésnek tagjai, araennyibea az országgyűlés az el fen-Őrzési szemle Idején együtt van,
ti azok, akik a hatóság által záradékolt orvot! bizonyítvány szerint egészségi állapotuknál fogva u tasáekép telének
Ezen eseteket kivéve, az ellenőrzési szemléről csak az maradhat ni, aki a nagykanizsai kiegészítő parancsnokságtól felmentést kapott Az erre vonatkozó kérvény az Igazolvány! lap csatolásával a polgármesteri hivatalba adandó be, amely felhozott felmentési Indokuk helytállóságát igazolja. Felmentési Indokok lehetnek: halasztást nem tűrő családi Ugy, pl családban beállott súlyos, vagy ragályos betegség, haláleset, stb., halasztást nem tUrő Üzleti ut, vagy állam), vármegyei, községi tlsstvlselél és egyéb ilyen alkalmazotti minőség, amennyiben hivatali főnökök, mint Délkaiözhetotleneket a szemlén való felmentésüket kéri.
As 1» slmsradt *ut»*lyaka*k •« 194«. ávl máraima 2»*n b*MtStt**4* =!<Uimh Ián k«U KMiJtliuUk.
Nagykanizsa, 1940. február 7.
aos Polgármester
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik fefejfhe-
: telién drága jó
Anyánk
temetésén megjelentek, vagy fájdalmunkat a részvét jóleső melegével igyekeztek enyhíteni, ezúton mundunk hálás köszönetet.
Siiibó István ii teitrérel.
Nagykanizsa megyei város polgármwlerétÖL
3457/1940.
Tárgy: Vöröskeresztes Önkéntes ápolónők kiképzése.
Hirdetmény —
A Magyar Vörös Kereizt Egylet helybeli válaszlmánya tebruár 20.-ava1 9 hetes önkéntes vöröskeresztes ápolónői tanfolyamot rendez. Felkérem városunk hö\'gy tagjait, hogy erre a tanfolyamra jelentkezni szíveskedjenek. A felvételre a városi tisztiorvosi hivatalban délelölt g órától U óráig lehet jelenlkeinl dr. DeseÖ Mihály m. kir. tisztiorvosnál. (Városháza, földúlni).
Nagykantzia, 1940. íetruár 8. sot Polgármtattr.
aynltogattalc, repülőgépeket pnszlltoítak el m Írek ai angliai tüntetések során
Három gyermek a lángok közi veszett London keleti negyedében
Genf, fcbiuár 9 (NST) A fi uncia lapok beszámol -nnkaz angolok ájtal nem közíJt londoni roinbolá\'okró1. Eszerint n rom* forti rcpüiöléicii egy nagy hangár gyuUadt ki és égen le. Itt 8 icpü\'ö-gép és 6 értékes icpülőgep-moior pusztul! e(. A katonai és polgári repülőterek közelében az őrséget megkettőzlek. A tüiet egyébként Lon-duii egyes részeiben jói "lehetett látni.
Tflz pusztított London k-\'ieli ne-
gyedében is. itt a kár nem olyan nagy, de bárom kisgyermek cipusz-lult a lángokban, i
Robbanás egy olasz Ifiporgyárban
Róma, február 9 Torino mellett a íőporgyá\'banrobbanás történt, öt ember ó\'etót vesztette. Azt hiszik, hogy az egyik töl-lénylö\'tógépben kelet ke: Bit műszaki hiba okozta a robbanást
Szovjetorosz csapatok elfoglalták a lannerbeim-vonal több erődítményét
A finn jelentés szerint az elfoglalt beton-állasakból pár perc alatt kiverték az ellenséget
rancsnoksága a Karéliai fö\'cOzorofon folyó gyalogsági elöŐrshaVcokró\' azt je.\'cnti, hogy a summái szakaszon a hőimen! megerősített tertl-etet ei. f.ig\'atlák és 8 tüzérsíggei is me^crő ;ilett erődítményt bevetek. A La doga tónál 5 tüzérséggel me^crősj tetl betonerőd! Iményt fog\'atUik el Az ellenségei nagy veszteség érte. A légitámadásuk is eicdménycek vol tak. ; j |
Svédország; római nyomásra
London, február 9
He\'sinkibő1 érkező je^ntétnk szerint az oroszok ujabb állandó hsves támadás a\'a t tartják a Mannerheim-vonalal. A lámndtUok nagy résza sikertelen volt, de az erődítmény öv ellen kifejtett Szovjet nyomás nem csökken. Egyes jc\'enté ek szerint, banfinnek megcrősiiést kapnak, ellentámadásba mennek át.
A szovjet támadásait a tüzérség, a légihaderő és a páncélos gépkocsi-osztaguk Is támogatlak. Többórás véres hara volt a Karéliai föMszorrv-son. Ennek során egyes fiún áUá, o-kflt bevettek az oroszok, söl néhány erődilinényt is elfog\'allak. A Man-nerbejm védelmi öv azonban ugy van megszeifceszhe, hog1, az egyes elfoglalt ctödilményekben Igen kényes helyzetbe kerültek az oroszok, tgy azokat nem is tudták megtartani. Az elfoglalt ;Ulásokból és erődítményekből, amelyek csak pár percig voltok orosz kézen, ujbó\' kiűzték az ellenséget, - fejeződik be a helsinki jelentés.
A moszkvai jelentés
Moszkva, február 9 A leningrádi katonai körzet pa-
sem adja lel semlegességét
Stockholm, február 9 Ug/ ludják a tudósilók, hogy Róma nyomást gyi\'k>rolt Svédországi a a finnországi viszályba va\'ó katonai beavatkozás érdekében, de e\'lenál-lásra ta\'áifc Svédország fenn akarja larlani sem-\'egcstégét. i
mindenki a helyi kereskedőknek! I és Iparosoknál szeresse bel fi
Zamatos, lóim ktset
SIntrax kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: V4—V2-l—1\'/2 literes nagyságban ksdvezö részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nrl
Sugár-ut 2. ""
Bükül Ignác 1 mogo ,.s gyermekei nevében szomorúan tudntjo, hogy szereteti hitvese
Boksz liiic
isii. Süiisberger Bóu
folyó hó 8-án délután 3 óra^ kor hosszas szenvedés után, boldog házasságuk 55-lk évében elhunyt.
Temetése folyó hó 11-én, vasárnap délután 3 órakor lesz 0 nagykanizsai Izr. temetőben.
Magykonlzsa, 1940. febr. 9.
APRÓHIRDETÉSEK
ÍpiL\\li[t.l*l**-41U »"*in»b ti Onnuna* 10 ,it>h ¦ tiUéti niliidaa lovifebl ud 0 fíMi, kitkatau
H.al tuJ4 be|irónól felvetek llbr. IMre. Balog. Caengtry-nt 8. 500
M»járfr»ánS« felveeiek. Horthy Mik ló.-uir/. •
ABÁSV VÉTEL
Hlexnalt aalataaraaaaaa.t vennék.
Címet kiadóba kerek. •
Fajaiénak níjíy válaaztékban kaphi-tók Mutzel 6a Frledenuiii caemegekerei-kedóaében. *
Ul lOtélaatlrke (tmenell kabil olcaAn eladó, Zrínyi MJklóa-n. 33, l a*. *>. *
Bo.-Ijétjflixlrt eladó. Bírtbbtl l\'lcllir, Pttíllut ti. •
LAKAg-OZLBTHELYISlka
Saair-nt ííil aiimu biromizobaa nut-I*alMa malus l-era kiadó. \'
¦laalé m»dern hiromsaoba. laVaa ina-líia, aionaalia 1». PelriU-at 92. 2T5
Maria OUaobla oaukűmloitoa Iikl. axonoal, aaatlaf máluara. Brtivóvléf 10 \'
H.r.M...ba. tflrddatobia in«KÍri-ttis aagy gytlmólcaóMel rni|aa hó Mre kiadó. Clm a kiadóhivatalba.. 301
HAZ 88 mOATLAN
Tóbb adómaatea magán- éa barnául, htzhelyat, ixólől (a lóUakat k«...tl<
Papp. Tclakt nt 8. 3001
\'CElaaía bellarOlalln kallzobia laidiaao-báa r..lldlhéi. Mtgbbolt Horváth, S>-gir-ul 42. \'
Klrily-u. 8 ...-tói a Schtlti Anrhlll| ter)edfi útvonalon elvtaaatt egy gyermtir-azemtlvag tokban. Baeadtctai nreglaliló Imalom elleniben adtot le Szabadna, Klrtly-utca 10 aaém alatt.\'
Régt vagy mai levelekéiből\' azarmizó l>a...aal>aaaka«l baunalatlen IV-anyagot la iuandóan megvetlek. Jobb igyei bílyegek, aorok la erdekeinek. — Barbarlta lóiMrkeuló. ta\'ilbató minden li4»»oii«u ililiitlnü -8 I|( a aKlkeuló-¦ígben, KS-ut 5.
ZALMI KOZLOHY
POLrTIKAI na1-ilm1\'.
Kiadja: „KBig.id.ia,! 8. T. N.gykaalrl.-
Felolóa kiadó: Zalai Klroiy. Nyomatott\' a „KeilardaaéBl 8. T. M.,ykanirl."
nycmdljábaa Nagykaaliiua. (Nyomdaírl t«l*i ialal íarilyj
80. Éviolyam 33. axám. Nagytar*»», IMO. február 10 szombat
Ar. 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
*¦ llllfll ni II IW & i
Felelőt Pfrltfirta : Barbarita Lajos
!SítBjtSmtJi üftafa. m.
liílUul iiirkaiiziaiik!
Irta: K»Um«« F«mc
Az eiso, auiii ozzei a felhívással kapcsolatban fe\' lehet hozni az, hogy nem uj, tehát nem vedeli, a másik, hogy talán nem időszerű.
Ámde azért, mert valami ncniuj, nem eredeti, még tehet közérdek, töt ha valami pillanatnyilag nem is időszerű, azért lehet komoly megbeszélés tárgya, mert ami ma még netii időszerű, holnap már égetően azzá \'ehet.
Lehet azonban a hűtőház kérdé-»ében egy másik felfogás is; még pedig: az ötlet ugyan nem uj, de határozottan most már aktuális. Mi adja meg nz aktualitását ? Az a helyes gazdaságpolitikai felismerés, hogy Nagykanizsa határszéli város, a kimenő forgalom délnyugati kapuja, amelyen keresztül az áruforgalom utja legnagyobb líraiunk és második nagy fogyasztónk, Olaszország, de a iengerenlu\'i országok felé is vezet. Ez a felismerés vezette ei helyein a kerület jelenlegi képviselőjét az *cxporl-im,porl város* gondolathoz, amelynek megvalósítása érdekében azonban hónapok óta — tudomásom szerint — rtinmi- iwnkrót Iópé» «0111 törlóid.
Igen, itt van végre az idö, hogy kihasználjuk városunk »g»politlkai adottságait*, hogy megszervezzük, kiépítsük, é\'etrc kellsük azt az Oxport-iraport vállalatot, amely öiunagátol k|nátkozlk megvalósításra. Nemkeli hozzá más, mint elszánt akarat, a város \\ezetőségének, a város képviselőjének és a város pénz In léze telnek céUudVos összefogása, hogy é\'etrc kelljen egy vállalkozás, rmly oivatya lenne Nagykanizsa és kör. nyéke áruforgalmai a délnyugat) kapu felé terelni s ezzel ennek a városnak, valamint a magyar gazda-*ági étetnek felbecsülhe et\'en szolgó-lstot tenni.
Az első lépés ilyen Irányban a vállalati keretek feiálUltása melóit - a korszerű közvágóhiddni össze-kapcsolt hűtőház, mórt ené\'kül komoly és eredményes kiviteli tevékenységre még csak gondolni *m khel. TOrmészeles, ez nem könnyű feladat. Az előkészítés sok mozgékonyságot, még több utánjárást, s bizony komoly tőkét Igenjei. Ámde a tapasz\'alat azt mutatja, hogy városunk vezetőségénél az utóbbi liz *»ztcndőben sohasem volt hiány *m agilitásban, sem utánjárásban, aminek kézzelfogható eredményei azok az alkotások, amelyekre ez a vezetőség joggal hivatkozhat, aszük-•eges töke pedig mindig rendelke *é*re fog állani komoly vállalkozásokhoz olyan városban, ahol az or. "ág négy legnagyobb bankjának affiUáltjai s nz egyik legrégibb, öreg takarék látják el a hi\'.clszükség\'ctet.
Ugy a lélektani, mini a gazdasági előfeltételek tehát adva vannak ehhez a nagyszabású tervhez. fvti<e vá-funk hál akkor még ? Az A\'fÖ\'dön egyre-niásra épülnek az uj hütöhó-zak, amelyekhez a kormány tekin-
A karéliai fronton Összeomlóit a szovjet támadása, több más ponton újból támad az orosz
A Mannerhelm- vonal áttörési kísérlete meghiúsult, a flna erödvonal még sértetlen
mádul a finn erödltaretiyvonalat. A kísérlet teljes kudarccal JáVt Pasurl vidékén 700 halottat vesztettek az oroszok. A szovjettankok közül 12-él megsemmisítettek. Suomlnái 7 szov-jettnnk semmisült meg.
Északon csak járőrtevékenység folyik. Eredményt itt seoi értek el a támadók. ;
A finnországi harcok ujabb vé>es szakaszában megkezdődött oro^z támadások eddig még nem látlak komoly sikerrel. A tegnap moszkvai részről jelenteti slke>Bket finn részről megcáfolták. A helsinki jelentés szerint az oroszok nem tudták mígtartani állásaikat é* igy végeredményben a karéliai földszorosban a támadás összeojiv\'oltnak tekinthető. Kuhmo környékén egyenesen sike-
reket ériek ei a finnek, miután a rautel ütközclbeu birtokba vették a Kuhmo és Suotrrüsalmi közti fontos vasút vonalat. \'. .
Visszaverték Sumjmteináf Is azerosi támadást. Itt 700 eknbert és 12 harc* kocsit vésztőitek az oroszok. Sikeresen bombázták ezenkívül a finn re-repüiök az oroszok utánpótlási vonalait. ; . ;
Svéd haditudósítók Jelentése a finn sikerekről
Stockholm, február 10
A haditudósítók jelentése szerint az orszok nem csak a sutnimal arcvonalon, hanem több más szakaszon Is erös tiuiwdásókat intézlek a finn
állások ellen.
A karéliai földszoroson a lámtadás teljesen összeomlott. A csatábun naponta egy zászioaUiyi szovjetkatona
vésztelte eddig ételét. Ezen n szakaszon 2000 ha\'otl él 21 haretkocsl hátrahagyásával vonuHak vissza tegnap az oroszok. A Ladoga tónál löbarcl-kocsit semmisítettek meg az etnwU nap folyamán. Heves volt a tátrnjadá* Talpaiénál is. Itt 60 méterre közelitették meg az oroszok a finn állásokat és megkíséritek oldalba tá-
Mlt jelent Mosikva?
Moszkva, februilr 10 A leningrádi katonai körzet parancsnokságának hivatalos jelentése szedut február 9-én a Ladoga tónál nemi történt neveze\'.es esemény. A karé\'lal fö\'dszorosou az elfoglalt állások visszaszerzésére Irányuló támadási visszavertük. Az orosz légi. haderő tovább bombázo\'.t finn katonai célpontokat. 1 i
á valódi, igazságos és tartós béke olőkésxltéséról kivan tárgyalni Európában az amsríkai kormány szombaton útnak induló magbixottja
Olaszország támagat|a az amerikai akciót — A délkeleteurópai helyiét biztonsagának érdekes feltételeiről Ir az angol sajtó — Budspesl a romén választ várja
News Cro-
A* egész világon nagy érdeklődést keltett Hull amerikai külfigyminíuter-¦ !<¦!. ai a tegnapi bejelentése, amely szerint \\\\etes amerikai kiUügyl, áuom-tilkár Roosewatt tinók megbízottjaként hivatalos európai körútra indul Cs tárgyalásokat tolytot Rómában, Berlinben, Londonban ós Párisl>an.
London, február 10
1.11 in Imi Uin ezzel kaprsojaltxui teg. nap hivatalos közlést adtak ki, amelybon hangsúlyozzák, hogy a szovolsó-gesek érdeki(kiessel fogadták Oz ame. rikai konnánynak a semlegesekkel meginditolt diplomáciai akaióját, de már mejfállapitoltik aM)kat a MUéle-Vdoot, amelyek tcftjcsilésc nélkül ellenségeskedések beszimtetéséröl nem tohel szó.
Welies útjáról az angol sajtó a kó. vetkezőket irja: A Daily Maii szerint Amerika biztosítom akarja a semkge-sekot, elsősorban* kis nincstelen álja-m.ik.it, lugy érdekeiket nem vowtik szem elől, ha a béketárgyalásokra kerül sor. Általában Amerika a valódi, tgoiságos ós tartós bóka érdekében inditotU meg akcióját — irj* a iap ^ bár a nemzetközi, kercakedolem fellendülésén is fáradozik,
Angliában egyébként ugy tudják, hogy Uoosewelt előzőleg érdeklődőit a német, olasi, angol ós fnuida kormányoknál ós mindenütt azt a választ kapta, hogy megbitotrját szívesen lát-
ják. Londonban azonban remélik, hogy csak téjékozödó jellegű tárgyalásokat
folytai Welies, mert Anglia és Francia-orvág háborús céljai ismeretesek és szilárdak .
A Times washingtoni értesülése szerint Welies az iránt érdeklődik majd Olaszországnál. muV a legnagyobb sem\'eges államiná\', hogy ml lyeu lépésekkei \'ehelns előkészíteni a ta\'ajt egy olyan értekez\'eiie, a mely az igazságos és tartés béke a\'apja tehetne. A lap szedőt uznme-nívii kezdeményezés lelkes tátwoga-tásra talál Olaszország részérő\'.
Hasonlóan értesül nleJe ls.
Róma - mint irja alap — hajan-dó mindent elkövetni a béke érdekében.
Welies egyébként február 17-én a Rex oceángözösön jo» ét Európába és Olaszországban kezdi meg tanácskozásait. Feltűnőnek tartják, hogy ve-\'e. utazik TyW, Rooaewelt személyes usegnizöttja, aki « Vatikánban lesz az amerikai koituwiny metflgyelője. \' ( -
Nyugaton Is megélénkQtt a harci tevékenység
Berlin, február 10
A NTI jelentése szerint nyugaton sok helyen tüzérségi tevékenység folyt, mig másutt a járőrök\' összetűzései voltak élénkebbek. A légfhnd-eró folytalta az Északi tenger íte\'eit a fe\'deiité^ke\'ésbcmbázásokat. Egy repülőgép nem tért viasza. Angol gépek megkísérelték a német Öböl fölé jutást, a német védelem azonban visszaverte Őket.
Párfs, február 10
Lotharingiában megélénkültek a harctéri események, ami összeesik
az olvadás megindultával- Egy Ízben u németek olyan heves akdóba kezdtek, amliyenie még nent volt példa. Ez a S«artóJ nyugatra volt I egy előrenyomult francia járőr és a német előőrscsapatok közt. A rendkívül heves és erős e-ata után a francia Járőr kivágta magát és vhsz-sznlért csap*Iához a senki földjéről. ,
London, február 10 A támadó német gépek közül Flrth of Fort mugusságóbai 1 egyet lelőttek az angolok, egyet súlyosan
téiyes összegekké\' járut hozzá. Mi miért nem\' tudjuk végre rászánni magunkul a gyors cselekvés* ? A* idö sürget. Ménné\' előbb hozza kell | fogni az előkészítő munkához. Hív-
jon össze a ecélbó\' a polgármester ur egy szűkebb bizottságot, amely hivatva volna a terv előkészítésével foglalkozni... ; Bár az utcákat még méteres hó
borltja, a naptári tél ideje nemsokára lejár. Febniárban néha mér in-leget a Tavasz, ez pedig felhívást je-» lent az alkotó munkára... a hűtőház kérdésében ls- 1
ZAUAI KÖZLÖNY
1940- február 10
megsebesítettek. A bombázó nemei gépek egy angol hnjót elsüllyesztettek, 62 hajótöröttjét megmentették. Ezenkívül a bombázások után két angol hajó idott még segély-jeleket.
lCüZli még az angol tengernagyi hivatal, hogy egy angol \'torpedóromr-boió két német tengeralattjárót elsüllyesztett, t
Mi az ára a dunai éa a balkáni államok tBkélataa vadaiménak?
Rómn, február 10 Az olasz lapok a rjélke\'cieurópat helyzettel foglalkozva azt Írják, hogy Budapest most a rctrnán kurmónyvá-laszát várja. A lapok érdekesnek tartják, hogy a magyar állásfoglalás után román részről még a félhivatalos lapok sem foglaltak állást.
A Resto dci CarUno budapesti tudósítása szerint a magyar fővárosban kjváncslnn várják Buk-ires1 nyilatkozatát, hogy értelmezik olt " >nemzell tcrü\'el* kifejezési,
London, február 10 A oaliy Tlieíegraph srerinl Bulgária és MagyBrors\'ég csatlakozása a balkáni siövels^Vcz tökéletes védelmet biztosítana «0 ehhez az kellene, hogy Ro-ménja töilesitsi a magyar és a bolgár kőTOloiéseket, vagyis, hogy visszahúzódjon az üli i ós lvalárok mögé,
Uj titkos DIéi Parisban
Pilris, február 10 Mi déietöU ujabb Ulkos ülést tartott a fr&ndn knmnpi. Tegnap, mint at Esti Újság értesül, 2G2 soavazallnl 227 ellenében leszavazták Daladiert és a titkos ütések megtartása melleit döntöttek,
Eatollkns Caritas-lanfolyam
A dr. Hegyi I-ajosné elnöklete alatt szorgalmasan és eredményesen munkál, kodé Szent Vince Szerelel Egyesület rendelésében február 15-tői 19-ig tartó Oarilas-tanfolyam lesz a plébánia fe. hértermében, a következő programmal:
Február 15-én este 7 érakor ingyenes filmelőadás V&i a relsőteromben, tárgy a szegénygondozás a gyakorlat-ban.
Február 16-án reggel 8-kor szentmise, utána Svachulay Ilona eladása és megbesréMés, délután 5-töl 7-ig ez előadás folytatása.
Február 17-én reggel 8-kor szentmise, utána dr. Sprenger Mária előadása és megbeszélés, délután 5-től 7-ig az előadás folytatása.
Február 19-én délután 6 órakor a Sucnt Vince Szeretet Egyesület közgyűlése, l
A film olőadást Kískanizsán is megtartják.
A tanfolyamon résrt vesznek a rendező Egyesület tagjai, a jótékonysági és liitbuigaimi egjesületek tagjait pedig fti elnökség ezúton hivja meg és kéri a gyakorlati értékű tanfolyam látogatására. ¦" (:)
Budapesti Svábhegyi Majestlo, az üdülök királya, nászutasok paradicsoma. Közvetlenül a fogaskerekű megállónál.
Az idostllt bronchitis, u aitti-ma és az emphysema kezelésében reggel éhgyomena egy pohár természetes „Fereac József* keserűvíz a lápcittorna tartalmát csakhamar feloldja és klinétctesin levezeti a az emésztőszervi* további működésit hilhatóian eíőmoidiija. Kérdezze meg orvosai t
A vármegye 100.000 pengős jótállást vállalt a takarmányhiány leküzdése érdekében
A főispán Mátyás király születésének évfordulójáról emlékezett meg megnyitójában
Zalaegerszeg, február 10
Cseké\'y érdeklődés nyilvánult meg Zala vármegye februári évnegyedes közgyűlése iránt Vitéz gróf Tétek! Béla főispán megnyitójában többek közt a kővetkezőket mondta : I
- Legutóbb a közgyü\'és p netme i hadsereg bevonulásáról és annak megteremtőjéről emiékezett meg. Ugy érzem ma.
Mátyás király születésének 500. évfordulóján (e hó 23-án lesz) a nagy magyar történei-mi alakra, az állandó mfagyar hadsereg, a hircs fekele-ssreg megteremtőjére és az első nemzeti khá\'y-ra kell visszaemlékeznünk.
Megindokolta a főispán azt is, hogy mlérl ő teszi ezt az elnöki székbö1: - Mátyás király anyagi ágon, a Szi\'ágyi-ág;>n \'ugyanazon ősöktől származott, mint akik Teleki főispán csa\'ádjénnk ő>el voltak\'. Ez a közős eredet - mondotta — jogot ad, h»gy az évfordulóról megemlékezzem\'.
Részteleién ivmer\'elle ezután Mátyás király érdemelt, hogyan pártolta az Irodalmat és művészetet, hír gyen gyűjtötte maga mellé a kor legkiválóbb külföldi tudósait, miképp alapította a pozsonyi cgyelc. met. a budai Iheológtát és a hircJ Corvin-könyvi árat. A belpolitika le-rén Is pénzügyi, jogi és tgazságszoi-gáltatásl rendszerünk icndezésében maradandót a\'kotott, sikeresen vivla keleti és nyugati harcait, naggyá tette az országot és nemesszivüségé-vei és Igazságosságával cm\'ékc/etes-sé tette magái a nép szivében.
A visszaemlékezés hatása alatt indítványozta a főispán, hogy intézzen a közgyü\'és feliratot a konnányhoz; hogy az évfordulót történelmi emlékművel örőkittesse meg, amely az Igazságos Király nagyságát és ina.
radandó alkotásait hirdesse. A főispán Indítványát egyhangú lelkesedéssel fogadták el.
Áttérve a napirendié, a közgyűlés valamennyi pontját hozzászólás nélkül fogadták el. I
Farkas Tibor dr. nem tartja helyesnek
a buza eoilnálását
mert az emberi táplálkozás céljába kellene tartalékolni.
KrasNovich László a
kukorioahlányt telte szóvá. O\'ajpogácsát sem lehel kapni, az olajgyárak pedig kevc-el fizetnek az olajmagvakért. Fél,hogy a tejtermelés is visszaesik a takarmány hiány miatt.
Teleki főispán válaszolt a felszólalásokra és ugyanazt telte szóvá, a mit Somsslch Antal gróf kifogásolt: --¦ mialatt takannányhiányró1 beszélünk, Koinárvónisról egy cég külföldre cxporlá»!
Több hozzászólás után felhatalmazást adlak az alispánnak, h;>gy n megye ÍOO.OOO pengd értékig (garanciát vállalhasson azokért a gazdákért, akik hitelbe vásárolnak takarmányt.
Az alispáni jelentéshez Z--idó Sándor dr. szólt hozzá. Való, hogy a trahoma, tüdóvász Letenye környákén pusztít legjobban
Za\'ában. Fontosnak tartja, hogy Le-lenyén lisztio rvosj lakás épüljön cs hogy nz egerszegi kórház trachoma-osztá\'Iyai bővüljön, minth>gy az. utolsó évnegyedben is 66-l-e\' emelkedett a trachomások száma.
A főispán válaszában hangsúlyozta, hogy a miniszteri kiküldött js szükségesnek tnrtja az. egerszegj trachoma-osztály létesítéséi, a lete-nyel Usziiorvosl lakás építése pedig folyamaiban van. |
A „Téli Budapest" akció és a vidéki közönség
irta: dr. Veress Gábor, az IBUSZ alelnök-vezérigazgatója
A <Téü Budapest, akció, amelynek gondolatává) a magyarországi idegenforgalmi tényetök hosszabb idö óla foglalkoznak, voltokópen ebben ns esztendőben mutatkozott be a gyakorlatban. Máris a legnagyobb örömmel állapíthatjuk meg, hogy at akció mind a főváros, mind pedig a vidék közönségének legnagyobb szimpátiájával találkozott és igy nyugodtan szémltha. tünk arra, hogy a «Té\'i Budapest, gondolata nemcsak állandósulni fog, hanem évről-évre népszerűbb lesz az ország közönsége előtt.
Termésretcsen nagy hátrányára volt öz egész elgondolásnak, hogy a háború
éa a háborús viszonyok a gazdasági és kereskedelmi életnek tnajdnCm mindegyik ágát súlyosan érintik.
örvendetes körülmény az, liogy a .Téli Budapest* gondolata a vidéken seholseni volt népszerűtlen, még azokban a körökben sem, melyek üzleti érdekeik károsodását félthették volna.
Ax IBUSZ a maga részéről a legjobban ugy gondolta szolgálni n .Téli Budapest, akció ügyét, hogy vidéki (3 nap Lillafüreden, Kirándulás Szegedre, 3 nap Debrecenben és a Hortobágyon, sib.) jegyfüoetei mintájára .3 n»p a teli Budapesten, cimen most a fővárost látogató vidékiek részére
Borok,
pezsgőit, likőrök.
Pálinkák
leiiolcíókb liováiírlíil Iwlyo
tbutsch gusztáv
IDíier- ét c«emege-u»rtily«.
BflZARUDYfííb
Telafon ¦ 396.
Legszebbet :: legolcsóbbsnl
adott ki jcgyfürelct, mclyvakiban mo. ge\'eg kedvezményt nyújt ós Igen fon-los, hogy erekről a kedvezményekről a vidéki körónség minél szobásabb kör. ben értesüljön. A vidéki napilapok kezdettől fogva átlátták ennek az ak. ciónak o vidék közönség szempontja-Ixjl ruulatkoKÓ nagy jelentőségét ó> a legnagyobb lelkesedéssel álltak at úgy mellé. A vidéki lajxik utján értesült Ós értesül elsősorban az. ország közönsége arról, hogy a ,xéli Budapest, gondola Iának népszcrúsilévo során mi történik, de természetesen más cg; " \'elvető módot is felhasználunk arra, Iwgy a .Téli Budapestet, a vidéken pro|>agáljuk. A <3 nap a téli liud.i-pesten., jegyfüzeiekot az IDUS/ összes vidéki fiókjai és legtöbb helyen a Hangya szövetkezet is árusítja.
Végezetül szereméin hangsúlyozni, hogy bár a-, IBUSZ üztoti intézmény, ebben at akciójában elsősorban in\' sem saját üzleti érdekeit nézi, hone.\'n azokra a magasabb szempontokra van tekintettel, amelyekkel a főváros és » vidék közönségének érdekeit tudji szolgálni, (:)
EMLÉKEZTETŐ
Kgyizerl közien (2 wr)
dija 30 Bilin. F.lnuí. 13.
PálylválauUil el&uUt fii 7 tor • (úim.-lj«u (Kelemen F, nehínrín/). P.L.ui. 25.
UnUin tmu* Nan miiwi\'l **m (MrU Istvte (ánm. igatftU). Má.tlu. I.
Pály«»,ll.,.li«i rfújdíi M T tor 1 glmn.JjM {at. Krítiy, \'MIktól J,
Élínk szil, több htlyon h«v«-
Zil. Északon usökkun, ilúloil niöö kiué emelkedik • ht)m«raiklet.
A Meleoroloilel Intíiet natjk»ol»l eMcMnr«10&llomáM Jelouih
Htoenéklet to«ti»p etto 9 6""" +1% B*. renel + 0-6, délben + 3«.
Oupedtk 32-u.
1940. lebruár 10
I&KULírSIVUK,
A FÖISPANNB : ¦ \\
vasárnapi zaaegerszegi jótékony-cém hangversenyén a kísérő síde-pét Keickes Irén, a nagykanizsai városi zeneiskola tanára tö\'H be. A műsoron Vannay: Rtevahfcmzés c. szerzeménye Is szeiepei.
KEREZSY GÉZA. |
a nagykanizsai polgári fiúiskola tanára rövidesen elköltözik a Felvidékre, Losoncra helyezték át az ottani polgári leánylsköln igazgaló-jának. A szép, uj iskola sokai nyer, Nagykanizsa tanári társadalma pedig egyik legmélyebben kulturált tagját veszíti el Kcrezsy Gézában.
A RADIó |
elfogadta előadásra dr, Terszte-nyák László, a mtgykanlzsat leánygimnáziumi hitlanórának XI. Pius pápáról szóló tanutmáyát. Febmár 28-án is kannizsai előadást hallgat, hatunk a rádió délelőtti felolvasás, műsorán, amikor is Gróf Emö, a Zalai Közlöny segédszerkesztőjének 1B-Ik előadása hang2Íkamikrofonba. Cime: »MI történik egy óra alatt a földón ?< statisztikai c>evcgés. «
MEGHALT
a kanizsai szí ni -szezonokból Üt is jó\' ismert, rokonszenves színházi titkár és színész, volt ujságiró, dr. Llt-teraU-Végh István, Gálffy Marika, nak, u kedves szubrcltnek a férje. Fialni életébői sokat betegeskedett, g^omörbaja volt, s most Székésfe. hérvárott tüdőgyulladást Kapott és két heti szenvedés után 36 éves korában meghalt. Temetésén Homokay Pál mondott beszédet a színész-társak nevében. 1 \\ \\ a
FINN MŰSORA . j i
lesz a legközelebbi UcfláUs . előadásnak, amelyet február 25-én ien. dez a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör. Előadó Barla István piarista-gnimáziutnl igazgató, a Kör elnöke. A Kör Vegyeskara a finn himnuszt és finn dalokat énekel. A finn költészetbői\'fordításokat szaval \'Horváth Lajos, a gimnáziumi önképzőkör elnöke. , | , ¦
NYUGDÍJAZÁSÁT
kérte dr. Szilágyi Dezső, a sümegi járás föszolgabirája. A törvényhatósági bizottság teljés nyugdij-illelmé-nyekkei a kérdem teljesítése mellett foglalt állást. i ; i
CÁFOLAT \' j ;
Az a hir járja, hogy egy lengycU megfagyva találtak a kanizsai hétárban, ahova elkóborolt. A hir ebben a formájában nem. Igaz. Találtak ugyan egy lengyelt a hóban, alaposan összefagyva, de nem volt annak kutyabaja sem, mert \'mielőtt lefeküdt volna aludni « hóba, előbb gondoskodott belső fütésrő\' aszent-györgyvári hegy pincéiben. A mentőket - igaz — kihívták hozzá, de nem is kellett lengyelünket kórházba vinni A »jólértesülu-«ek, aklott Is volt a megfagyott lengyel" temetésén, azt üzeni a Kulcslyuk, hogy az egy másik lengyel volt és aa normális körülmények közt, betegség következtében hagyta ilt ezt «z árnyékvilágot.
A CSÁRDÁS
ugy látszik csak n kanizsai bálokon ment ki a kivaiból Most olvassuk a Balatoni öl dváron megtartott, békebelien szép és fényes közigazgatási bál beszámolóját, amely szedni ej.en a bálon este 10-tőt másnap déie\'ölt 10-ig óránként voltegy-egy csárdás. ,
BÖJTI KULTI)REST ,
lesz február 25-én a keszthelyi Katolikus Legényegyletben és annak műsorán kanizsai szórtok szerepel: - Orbán József hitoktató.

A ZENEISKOLA \\ f t
jelenlegi növendélc-létszáma 19 százalékká" több, mint tavaly ilyenkor volt. A vidéki növendékek száma 12, ami az össz-Iét szám nak 37 százaléka. Legnagyobb a létszám a zongora lanszakon és ujabban feltűnő az érdeklődés az ének-tanulás terén. A játékos zene-óvoda Is fel. lendült. Tanulság: - ha csak rövid Időre is békében hagyják a zeneiskolát, mindjárt megindul a fejlődés a növendék-létszámban is. A zeneiskola »bombázésa« tehát a városnak jelent elsősorban veszteségei.
OPERETTET IRT ; ¦
az egykor közkedvelt kanizsai, ma már budapesti szinész, a kitűnő komikus: Bihari Nándor. »Felhő-lovag, az operett elme, pilóta ahőse. Mosl készülnek Debrecenien a bemutatójára. {
GALETTA FERENC, I
oki Dunántúli Művész Színház néven vezeti társulatát, Nagyatádonab-szoivá\'ja hathetes szlnlszezonját.
¦ennyiért vásárolt a kanizsai háziasszony a piacon egy évvel ezelőtt és mennyiért ma?
A nagykanizsai piacra Igazán nem \'ebet panasz abból a l sem pontból, hogy nincs mit vásárolni. l)c az a\\rak?1 Bbony, az űrak kissé nKurvóltoztak tavaly óta. Hogy mi lett olcsóbb ós mi lelt drágább egy esztendő alatt, arra vonatkozóan érdekes kimutatást készíthettünk a niigy kanizsai vásár-biztos adatai alapján.
A káposzta drágutás 500%, zöldség- 300%
Ha összehasonlítjuk n tavaly február fi-i árakat a<. idői február 8-\\ arakkal elsősorban a zöldségfélék nagymérvű drágulása tűnik szembe. A fejes- 6s kelkáposzta még a tojást Is lepipálva 500 százalékos rekord árCirK}kcdést ért el. A lavratyi 4—5 füJérrel soemben ma 22—26 miért kémek a fejes- ós kelkáposztáért a kaiüzsar piacon, {Pécsett 36—40 fiiért) [gen nagy áremelkedést éri cl a zöldség is, umtiy ma 22—28 ftOér, holott tavaly ugyanezen időben 8~ltl fialerért tehetett kapni. Tavaly február 8-án 5-8 fülór volt a tojás darabja a kanizsai piacon. Mn 18 22 fí\\lérl jele* a hivatalos áriap.
Bab, hagyma ára la a duplája körOl jár
De nózzilk a többi áremelkedéseket, A bab csaknem duplájára emelkedett. Tavaly ilyenkor még 21—32 fUlérért ¦éltetett kapni klóját, ma már 41-48 ÍMérórt mérik a piacon. A íokliagyma 25—30 fi\'flérröl 35—40 fülérro emelkedett. A ma 14—15 filléres vörösljagy. ma tavaly 8—10 fillér volt. Legkevésbé drágu\'t a paradicsom, amely o tavalyi 7—12 filléres árral szembea ma 9—15 fillér kilogrammonként.
Drágáit a baromfi Is
De nemcsak a zöldségféle, hanem a baromfi ára is magasabb, mint egy év előtt, bár itt az emelkedés nem lényo-
dúuludadúéi idétty miau méfym U&cáUUott átok.
ECs. A csirke 95—180 fiBer voU tavaly, ma 1—2 pengő. A tyúk 70-150 füSer volt 1039 februárjában, m* 120—200 fillér. Hasonló fet áremelkedés .*> sovány kacsánál, mig a sovány ubo. <>\\ csóbbl A tavaly 350—400 filléres árral sremben »z idén 280—380,
Olcsóbb a mák, gyümölcs ás élő állat
Nem siabad azonban a*t gondom!, hogy csak a liba .olcsóbb. Olcsóba; például a mák is. A tavalyi löO—180 filléres ár helyett ma 150—170 fUlér. 0\'c.sól)b ezenkívül a gyümölcs, némely busók és alacsonyabbak az éSŐ állat, árak.
Lássuk sorban számszerűen: A 20— 10 filléres alma tavaly Uyenkor 30— 80 fi>lér voU a piacon. Az. I. osztályú marba kilogrammja 60—62 fillér beívelt az idén 56—62 fillér. A II. o*z-láiyu áUat kg.-ja 35—40 rUlér, mig lavaly 45-55 fUlér volt A borjú és sertés é\'őáílat kilogrammja ugyanannyi, mint tavaly ilyenkor. Legnagyobbrészt változatlan a hus-ár is. A borjúhúsok, a zsuszaJomui ám semmit sem változott, mig a zsir 5—10 lutér-rel olcsóbb fett. Olcsóbbak a koU#sz-lélek is 20—40 fillérrel,
A marhahús eleje 100—120 fillér helyeit tavaly 110—140 volt. A húsok kűzü> csak u aertésbus ára emelkedett: 120—140 idiér belyett ma 170—180 fillér loUogramrrKmkónt,
Drágultak szemes-termények is
A termények ára a kormány árpolitikájának megfelelően a buzinál 1— 2, a rozsnál 2—4, a* árpánál, aabnál 3—4, a szemes tengerinél pedig 8—9 pengős áremelkedést ért «1,
Kétszeres ára van a tej-nemüeknek
Árkülönbség mutatkozik a tejtermé-kelcaéi is. A 20-22 JiHéi»w mai tej. árral szemben tavaly ilyenkor 12—14
3» :V-, vcát a tej literje a |.....pj i
..... A tejfel 50—60 filóres tavalyi
ár helyett az idén 60-d00 rutéo, Turó kg,ja 5 fUlérrel drágult, a vajé 40 fillérrel.
így fest tehát ma a pjaci helyzet ósszeliasontitvu az egy év előtti árakkal. A zöldségfélék drágulását az Idő keménysége, a fogyok okozták, a ter-mónyiárokat a kormány szabályozta Ugyancsak a kormány árrőgdtő poii-likájának köszönhető a húsárak állandósulása, illetve olcsóbbodása. Végeredményben tehát hol a termelő, hol a fogyasztó jött ki jobban.
¦SXft ÓRA, ÉKSZER,
t*<*ffi szemüveg **ggjs^as
ZSOLDOS GYULA
srsnsnsT, eUSMt ¦ ltunnanaral,
IV.aI S. (• Ke.S.-.s\'11ii¦«I >•,-\'.-..! ¦laSrantU lövIiáMfibali/1 _
Ma körijük az első kertsztrejtvényt
Jeleztük, hogy a közönség kérésére minden héten közlünk ezentúl-egy-egy keresztrejtvényt Az eisőkereszt rejtvényt mai szóinkban közöljük. A helyes megfejtők közt l cigarettatárcát, 1 könyvet és a Zalai Közlöny egyhavi előfizetését sorsoljuk ki e héten. A beküldési halóddá mindig csütörtök déli 12 óra. A megfejteikhez mellékelni kell a Zal»i Közlönyben megjelenő iBjtvényszel-vények közüt 3 darab kü\'önbozö számú szelvényt, janjely nélkül a megfejtés éi^éjiyteien. .;\'. ; ,\' . , i
- ¦¦mmimiasaliai seMnt^ sast minim illslklajasss alskai Koptatta
KISKANIZSAI ÉLET
A kujlmnizMl templom tornyára uj Ara kerül
Szinte kínosan hat, hogy a klskanl-zsal templomtorony Órái némán és hangtalanul meiednek a négy égtáj felé. Hosszú hónapok, sót évek t*"1-tek el, de az órákkal nem törlént semmi. Kérdést intéztünk ez ügyben P. Bánás A. Gyula Wkeszhez, aki azt válaszolta, hogy a jelenlegi óiát csupán az ócskavasa* tudná használni, mert már, többszór kísérletet tettek annak a megjavítására, de egyetlen szakember sem vállai garanciát az óra megjavitásáé\'t. Az óra-Ügy azonban n, m maradt annyiban, mert a közszeie. elten álló GyuUt páter egyik fontos célja, hogy még húsvét etött uj óra legyen n kjskantzsai templom tornyán. A hil* község 60Ü pengőt szavazott meg óra költségéhez, a hiányzó rész! padig gyűjtés utján pótolják. Több derék kiskanizsai g->zdacmLer vállal, között a gyüjlésre. Az óra ös-ze cn 1SŐ0 pangöbe kerül. Hhszuk, hogy Kiskanizfu Imiét áldozatkész hsx, hiszen n temp\'omró\' van szó, ami minden kiskanjxsal katolikus eanr bemek szivög>e. j
Missziós vasárnap Ktskaohsán
Farsang vasárnapján mlssiióava-sáruapot tartottak a klsknnlzai hívek a templomban. Dr. P. Horvádi Athanát hittnnár tnöpdott ünnepi beszédet. Kivá\'ó meguenezésro vall uz anyagi jövedelem is. A gyűjtés eredménye .16 pengő, ami jóval fe-lü\'muija a nagykanizsai missziós, vasárnap gyűjtési összegét. , |
Sáska farsangi krónika
A lezajlott farsangi Időszak ugy anyagi, mint erkölcsi «ikeroket j*i ez Kiskmílzsán. Négy egyesület versenyzett KUteanizsán a Mulatságok és előadások rendezésében. Hogy melyiknek sikerült legjobban, azt nem tudjuk eldöneni, bár az összes rendezéseknek tamil voltunk. Annyi bizonyos, hogy mindenütt zsúfolt ház, pompás rendezések, széles jókedv, magyaros vendégszeretet ui»l-kodott.
Zökkenő nem vett seb^i. Sértődések csupán azok részéről, akik nem kaptak jegyet «z elöadáBokrta, m?r[ már nem volt he\'y. Néha az az érzésünk volt, hogy a városi Iparoskör nagyterme is kicsi volna. i
Utolsó beszámolónkét, a hu-hagyó-keddl vig napról, mît hozzuk. Csináljunk fordított sonendet és kezcV jük a dtertfbálolraáí, ahonnan nem igán kerül kl a közönség e\'é semmi. Akár a Rác utcai, vagy Rajnai, vagy Felső utcai ci\'erabállai kezdjük) mindegy, mert végeredményben egyforma beszámolói adunk a cliera monoton, egyhangú zümmögésérői, a meslergörendnn függő lámpáról, melynek cilinderén egy darab ke-1 nyérb\'éj van helyezve, talán hogy a lusta láng éhesen kapkodjon fcife\'é és ezáltw jobbon világítson a kicsi helységben. Éppen a pptfes jár sorba nz idöwbl) »gardedntWjk< l.cze között. A fiatalság kipimU arccal járja a csárdást, bár olyan szoroság van, hogy a tüt nem tehetne ie;jleni » pámk közt. Majd mikor a cierás elfárad, körbe á\'lnak és zeriganóla,..
A Missziós Leányegye\'-ü\'e\'.ben széles a Jókedv, ahogy belépünk, közre-foéjaak, hirtelen bekötik a szemünket kendövei, hatalma» föztflcanalat adnak és \'biztatnak, hogy üssük le az t.Mtai felett függő ejáadMfeom*-
gok egyiket. A bizonytalan járás és a levegőbe való ütögetés harsány kacajt fakaszt. Utánunk álarcos-pár terem a helységben, mire a zene rázendít és megpörgeiik Őket alapo-san. • . *
A Polgári Olvasókörben is javában •áll a bál«. Csupa gazdaemberböl és hozzálurtozólkbói á\'l a vendég-
sereg. Mint egy sáska lakodalom. Szép, pirosarcu sáska leány^k^ és\' menyecskék táncolnak, a legények mulatoznak és bizony nehéz velük megértetni, hogy záróra van és vége a farsangnak. Még az utcán I* dalolnak a íegények, mimha nemnkar uának megválni az 1910 farsangjától.
-k-n
_ l%*0. tebfoár 10.
KÖNYV VÁSÁR
nagy áruszállítással I
Legjobb kSnyvek fillérekért
Az egyik soproni NBB csapat Nagykanizsán
líMD február \'J.Vén délután vendégel vér a\'kanizsai csapat. A nngy rulinnai rendelkező SVSE, a soproni vasutasok kilüuő együttese látogat le Kanizsán barátságos mérkőzésre. Mint Ismeretes, a helyi csapot már hosstu betek óta kásifli a tavaszi nagy összccsaj)ásokni és ott megelőzi az erős barátságos mérkőiés, melyet az NBB nyugati csoportjának egyik kiváló csapatával viv. Jósla\'okba nem boi .álkozhnlunk, mert a esarmtok jel-.\'nlegi erojól nCm ismerjük. Annyi azonban bizonyos, liogy szép mérkőzésre van kilátás. Most nem panaszkor!hatilc a közönség som, hogy a ZMNTE vezetősége nem hozóit áldozatot. Kíváncsian várjuk, vájjon a közönség mennyire lesz áldozatkész? Lesze félt ház a mérkőzésen?

A ZMNTE edzések a szeszélyes időjárás ellenére is minden héteu kétszer is inegiörténtek és dicsére íreasóUoen szerepei több clsővonalbelt játékos :«\'.\'.¦\'i, hogy komolyan veszi a tavaszi készülődést. Bár a többi ugynevezatt .nagyiin is inegér\'.ené ¦>/ i\'Í.Tók törekvéséi. ; | |
Megindult a hóolvadás és a pályát végic\'ej veszély fenyegeti. IU a város sürgős segiUégére van utalva a veze. tőség. Hisszük, hogy Illetékes tatyen tisztában vannak ez ügy kotno\'y és li;»:iis/t;!iniail;ui eUntézéscnek szükségességével. Minden vonalon áldozatot keU tioznuuk a városunk sportjáértj
Széhrehtdit
— Naptár: Február 10. szombat. Rom. kat. Skolasztika. — Protestáns Elvira. — Isr. Adsr hó I. — Fsbruár II. vasárnap. Rom. kat. InvooablI. — Protestáns Berthold. — Isr. Adar hó 2.
Öőertlrdö nyitva re«el 6 órától ests 5 őralg (hétM, szerda, péntek oelvtte kndden etrése nap oőkneki.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST *"
VIII., C«okOMiy-u 14. Nimzfttl Szlnhawil
Cssiádl szálloda, a varos sslvéban) Újonnan berendezve, központi fit téi, hideg-meleg \'folyóvíz. Egyágyas szoba Pa»—, kétágyss P S—
A halálos vonyarcvashegyi húshagyókedd ügyében letartóztatták a szövetkezet üzletvezetőjét
Röviden jc\'enle\'tök, b/jgy Vonyfln? vashegy községben húshagyókedden1 a volt Hangya, mist községi szövst-kízet helyiségeién halálos víg3 Je.t a farsangnak. A nyomás most niár liszlázla az egész tragédiát. Á kis szövetkezet rflntésében töbten va\\. lak együtt, jobbam szövetke ell tagok. Beszé\'gelés közben egylk-mcWk bírálatot mondóit egyebek levél eny sége feett. A vitábó\' erős összeszó-l«lkoZás támad; Fodor László szövetkezeti pénztáros és Ta\'abér János községben lakos között. A vita hi: véban ezek kel.en egymásra rohanlak. A helyzet olyan fcmeíBtővolt, hogy Szila István, a szövelkezet 221 éves üzletvezetője a kettőt e\' akarta egymástól vé\'nsztani. Szítt ugy Ht-ta, hogy Ta\'abér kezében kés í. voif, azért a kezében \'evő szódásÜ\\eggei fejbeűtöttc falábért. Ta\'abér ozülís-tői meuiuhászod dl, haza 1\' meu\', d- kísöbb otthon annyira r.>sszuí lett, hagy másnap moghaU. Miután
I halála «z ülésvel vo\'l öwfeffiggés. bena :c\'ef;.njelentés vétele után dr. Lengyel Károly, a nagy kínosai ktr. ügyészség elnöke boncolást indllvá-nyozolt.
A boncolás nregá\'iaplíotta, hogy Tnlnbér János koponyája áttagufl rUu\'lan vékony volt, erősebb oikatif koponyával biró egyénné1 az Ülés öl valószínűig nem kÖ\\etke.»U volna be a kopmiyanlapl (örés.
A csendőrség Szita István üzletvezetőt beszálílMln Nagykanizsára és áladla a kir. ügyészvégnek.
Dr. Almáisy Gyu\'a vizsgálóbíró Szilát kihallgntla. A szerencsétlen ember -- akinek kél kis gyermeke vön — nzzai védekezett, hogy csak szét akarta választani Fod »rl é* Ta-labért és jól akart, nem\' akarta mrg-ölni Talabért.
A vüsg.Uóbiró letartóztatta.
Szila lelfolyam^dott a vizsgálóbíró határozata e\'ten n ktr. törvényszék vádtauácséhoz. i
A Mura-vidéket egyelőre nem fenyegeti árvízveszély
A kemény hideg, n tömérdek hó és a hirtelen bckövelkezeít enyhébb* idő nrrn indtiottu a hatóságokat az egész országban, hogy árvédelmi óva\'.osságl rendízabá yokal tegyere\'t.
Nogykunizsán a váios közti>z\'A"ági hivatala intézkidctt, hogy az utcák két o\'-dalán mágiára felhaiawzódo t hótöme^cket szeke.eken eltávolítsák és ezzel a város mélyebben fekvő részelnek elöntését megakadályozzák.
A Murn-vldék lakossága nem kU nggodahunflunl nézi az olvadást,
mert a rendkívüli ií\'.ójű\'ás komoly veszélyeket rejt magában. Kérdést iniéztünk dr. Beríök József kir. műszaki főtanácsoshoz, a nagykanlzaj in. kir. folyammérnöki hivatni fö. nőkéhez, aki kljeieníeüe, hogy Mu-raksreszturon és vidékén egyelőre nem fenyeget \\e«ély, mert ezeknek az áradásoknak kiinduló p>nljn Ausztria, u Karszt-vidék és míg olt nem jelentkeznek nagyobb áradások, itt sem kép nzoktól tartani. Minálunk inkább az Alföld van ve-szé\'vezletve. j\' j ¦ .
VÁROSI MOZGÓ
Csütörtöktől—vasárnapig.
DEANNE DURBIN
uj Hímjében tlóuOr sierelmH is inoi! cuttin el édt», daloi aJUn
iz első csók
íinlokti, dtrOf, bíjos és tlragadál
Ext ¦ fllmat mindenki nugniiil
Előadások kezdete hctkOuapokon 5, 7 és 9 ónkor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
1940. febjuAr 10
Stombal
AlUudó u.s.«.«Au.uk hitkktmp.ilo.
Hndapeai I. mliorán
0.45 Torna. Hírek. Közlemények
li.....;\'¦ hí.í ¦ i. — i i mi i . ti .,i<! — 10
lln*l>. — 11.10 N«ru«elköu vixjeiid-m*ig*«*>. - 12 Haranaszó. Himnusz, lőöjárásjelmtáa. - 12.40 Htok. -1120 Időjelzés, IdOJarftaktfentéi. -in. Hírek. — 14.45 Mú(orimi«n-UtU. - 15 ü í,>lv*inlu,-L, piaci ántk, éVi,mist»rá,r*k. - 16.45 Idójelzáa, idő )árái jelen lés, hir*k. - 17 Hirak rák ei ni*Ky*^orum nyelven. — 10.15 Hírek. - 21.40 Hírek, Idojáreajetml*, hlr«k szlovák és magyar-orosz nyelven. — 23 Hírek uéuwt, okUi, angol át franc* nyelvin. — 0.05 Mink.
BUDAPEST I.
17.15 lliídio-posl*. - 17.45 Lengyel Anna magyar nótákat énekel, kíséri Silrkfl/i (lyula ejgányreiiekars. — 18.25 [)r. llierbüuer Virgil előadása. — lg.50 Sdrányi (SkUse*) János zongorizik.
19.25 Cserkeszek seéljujlérl játékai. ItcsíéJ Budinszky Sándor. — 19.55 .Mecseki Rudelf ós Polgár Tibor kél-zongorás jnzzliangvoraeiiye, — 20.15 Felolvasás. — 20.40 A rádió szalonzenekara. — 22.10 Kiiriiia Süni cigány-ieiuokaru. — 22.45 Táncát roejek, BU1WPEST II.
17.55 Gumla Béla előadása. — 18.25 Motdguzdasrtgi fcU\'im. 20 Hirck. 20.25 Brahms: Il-dur rougora verseny. ~ 21.35 Időjárás jelenté*. BtCl
17.10 Zene ás allxzóJÓ. — 18 Lemé->ek. — 20.15 Berlin. - 22 Szsómkoz-lató ifO0. - 0.10 Berlin.
Vasárnap BUBAPEST L
8 Ébresztő. Utána Szózat. Maki ItAnglcmezek. - 8.45 Hírek. — 10 Egyháza ének és szentbeszéd. — 11.15 &M06Ukus istentisztelet. — 12.20 Idő-jeliés, időjárásjelentés, - 12.30 Melles Bé\'ajcnekar. ¦ 13.45 Hírek. — 14 Haitglemeoek. — 15 Jankó Aladár ciöadá-so, — 15.45 A T.happy-lánc-lenekar. - 10,80 Dr. Surányi Mdos előadás. — 17 Hírek. — 17.15 Báláz* Kálmán cigány zene kara. — 18 Dr, Cs. Szabó László előadása. — 18.45 Lilin d\'Albore hegedül. — 19.10
Sporteredmények. — 19.15 Hírek. — 19.25 Undtml \'evei. - 19.40 .Muzsikál a mull.- Lehár Ferenc éleié dalban, .:n:- .N-.ii. ni ós prózában. — 21.30 Hírek, idOjárásjelentés. — 22.10 Pátria UueJoine*k. — 23.20 Oláh Kálmán cigány zen* kani.
BUaUFEST II.
11 LeadVSi Jóska cigányzenekara. — 12.05 Levente rádiófélór". — 15.05 Sialonötós. — 18.10 BnJáis Kábnán cigányzenekara. — 18.50 Försler Besső előadása. — 19.20 Berlini áll. opera zenekara. — 20 Hírek. - 20.20 Dr. Csiszár Béla előadása. — 20.55 MA-vésrlcinezck. — 21.10 Időjárás jelenlés.
mos
16 Kívánság hangverseny. — 19.30 lumenek. — 20.15 Csedó- és zongoraverseny. — 20.50 Vígjáték. — 22 Könnyű és tájicnine. — 0.10 Berlin.
VÉKÁSY TESTWÍHsIit
4ráa, ékaiaraai, látaiaríaa DX n} <l Arany- és eilhlv.anOk IV\'líi a.
éra, éknir, aiaaiQvas legolcaóbb árban
JavIUit, veiéit aukaiatden keaiiröiik
- Margitszigeti P.litlnu« Hot.l «• Sumtórlum. — Mer.4k.lt t..lí ¦Tik, NiMllU.Oknlk kUlflnlH"
kidvtimtny.
Ifovszky János rágalmazás miatt feljelentette a nyilas-plakát íróját és kifuggesztöjét
Ismeretes, hogy lengjél Jánost a rendőri büntetőblrÖ 40 pengő" pénzbüntetésre ítélte, meri a nyöAspárt Fö uti lielyiségónek egyik ablflkíiha ¦ajátrnaga által megszövegezel l és géppel irt plakátot lüggesztett ki, amely a kaniísai petícióval logtulkozoU és olyan hangol liasznált, hogy a rendör-
j sfg bevédte és elkobozta.
Most arró1 crtesílhink, hogy Ilovsiky János, a nagykanizsai kerü\'el ország-
: gyűlési képviselője dr. Qaíftner Antal
j nagykanizsai ügyvéd, városi lisxti
! ugyész utján nyiívános rágalmazás ci-
I mén íeijeVnlést tett a plakát üóju
j és kitügge >\'iője ellen.
Repülőtanfolyamot rendez a Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület
Szerda délig jelentkezzenek a pilóta-jelültek
A Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület pénteken este értekezletet tartott a városházon. A téli plhené* ^ uián az cgjcsüíci ve, aetősége elhatározta, Irogy május folyamán tanfolyiunot lendez, a melyen a viloHázé gép kezelését sajátíthatják e! a növendékek, i Ettől fflgg.tlenül a légügyi hivatal
fetszólilúsárn az Egyesületnek he kel\' jelenteni a mór klképíett és a nyár folyamán rendezendő dijla\'an tepUtŐ-luufoly.unon rész.vennl szándékozó pilótákat és püóta-jelö\'tjűket. Ezért kérj nz Egyesület, hogy a nyárt tanfolyamon tavaly résztvett, valamint "z idei tanfolyamon részl-venni szándékozók szerda délig jelentkezzenek adataikkal Vécsey tanácsnoknál a városházán. i
évek óta Budtpeitta a KEMAiSSAMCE PENeiÓ
BUDAPEST wdiihim. a Btdváraabaa. i IV., Irényl-atoa II.
Minden aiobában lőkelttes komfort i hldef-meltg foly-óriz, központi Ütés, (igaz társas-hdyiiá^ek.-~ Elsóraotu konyhájában kivánalra diéta. ~-Bj|el ét nappal lift -»obáa appirtementek — Olcsó árak. — Hosszabb taitózkodimál engedmény pMtnsk nujdnsm valaznacvnyl aulóbust-i*\' ~"\'
- FürdS-
- Buda-
¦ villamoitomla a kSzvetlan közeliién állmee.
A „Stefánia" csecsemövédö az elmnlt évben is csökkentette a csecsemtí-balandóság arányszámát
Nagyarányú munka folyik a nifykanlzsal védő-Intézet osztályaillan
Aki kivülröJ ím\' :m-; a u.i};s !..m kívüliéi Qtőttskopott régi Oroklán-há/al, fo({aliuul sem aí kot hal arról, milyen nuuika folyik l-.-iui, fi sok szobában, irodahelyiségben, lejkony-bában, rendelőben, Mi-csődében, stb. a magyar gyermekek megmentése érdekében, A .magyar virágoskert üvegházának. le. hetne nevezni. Most áSilotbik össze Oz tl)3t). évi iiiiiiik.i l.inml.il.iMil,.,!.
1-jzek a számok hangosan bBSigkaCk annak, nki a stániokoói <üvti\\ni tmL
A védőniik liáraknál és a kórházban etenőnő láiotfaiást 0358 esetben lettek. A Vődőoők 610 eselbau jártak c* svociális ügyekben, más egyesilleeknél 0 ese\'.ben, anya ellwSv-ozós történt 6 esetben, gyermek ellKlyecéí 2 oe\'otben, loglalkozást sikerült kei-Mi leányanyáknak is esetben, házassigit ;cgi-tetlek e*ő 8 esetijén, utólagos házasság kölest Itoriak létre 3 esetben, gyermekek törvényesilését 3 és örökbefogadását 2 ecetben. (Hog)\' Uszlílxin legyünk, mit jelent csak egy cselben is eljárni: — cgyeüen gyerinek-*lti<v iycés érdekében 14 lovól iródotl különböző" rretyekre.
Egy éves korig gondozásba vettek 595 csecsemői (a* előző esztendőben 604-et), 1-töi 3 éves korig 19-et (előző évben 11 «¦\').
Orvendetesea csökkent a haJáftoxáSok Márrta a csci^móknél. Kgy éven ajiüi 71 hunyt oi (fc olözö évb--n 80). Mig lóhát l\\)38böu 14.6 suizOJék voU " litt^ájozási arányszám, lu3U-bpn már 12.7 százaték, vagyis 2.1 szlzajékkal
kedvezőbb.
Orvosi tanácsra beubUtak csecsemőket 22K3 esetben ^az előző évben 1942 esetben), gyeniwkokwt 2039 c«tben e\'öző esztendőben 1115),
A gono\'ozolt terhes anyák száma 1938-bnn 455 voU, 1930-ben már 580.
A bölcsődében 97 csecsemőt gondoztak összesen 6972 gondozási napon.
A ZöUlkereízlés akcióval kapcsolatban egy év alatt 3175 kg. cukrot ós
ASTORIA
és
PALACE
SZÁLLODÁK komfoitj« lökil.l««,
m, ái »I inéi aékollak
ASTORIA éU«rm*ben FELLEGI TERI
10.740 liter tejet osztottak ki a rászorult gyermekeknek,
A lejkonyhában 32 fé\'e tejet (kompozíciót) készitellek. VoU olyan gyermek, aki háromféle tejet kapott na-ponla. Lgész éven át 178 gyermeket táplált a tejkonyha 1G.895 aelagban, 37(10 penge értékben (1938-ban 21.530 adag tojót kapott 250 gyermek 3885 pangó ériékben).
Hogy mit végez egy-egy védőnxi, vagy az orvosok, azt csak az tudja1 aki közelről belelát »bba a hangya, szorgalommá], szeretettel végzett munkába, ami üt folyik napnap után a legnagyobb csendben ét névtelenül, i Bár a ívJgy-knnlzsaí és vidéki közönség is iigy támogatná és venné part-fogásába ezt oz intézményt,
hogyan a idkes gárda a tó ügy erdekébe
a" magyarság jövője fio4k« I
\'a űoi-
Ololoclalkoiásu csyénak, akik idült székrekedésben és aranyeres bántalmakban szenvednek, vegyék a term黫ics Feranc^özsel keserűvíz t egy pohárnyl napi ads-gokbin, esetleg jtíasé . feloiel-glive, de lehetőleg rriinpllg reggel \'^hgyo-mórra. Kérdene meg orvosát I
TUNGSRAM
1040. február 10
- (A pályavásztásl előadások)
sorozatában, amelyet Borta litván igazgató rendszeresített a nagykanizsai piarista gimnáiiujiiban, ogyi,k legérdekesebb és egyben Ox előzőknél már sokkal nagyobb mértékben látogatott volt a tegnapi. EzultoJ a mai Idők gazdasági átállításának, a keresztény fiatalság ipari és kereskedelmi elbolyet-kedésének kérdései szerepeltek az előadás műsorán, Az előadók az arra leg-hivalottabbak voltak: vitéz; Tóth Uója kereskedő, a Baross riagykanizsai elnöke és Samu Lajos rézműves, az Ipartestület vlnóke. Mindkét előadó a pálya szeretetével és a inal nagy magyar és keresztény célkitűzések gondolatának jegyében igyekezett áttörni Oz Ipari és kereskedelmi pályákkal sterilben még ii«> is élő Idegenkedés klejétmulta frontját. Az előadásokat egészükben közötti fogjuk. Következő előadás február 23-án lesz.
— (Finn est)
A rargyltAnizsai Evangélikus Nőegylet Szeretet-vendégségeinek idei sorozatába egy finn-estet iktatott be. A finn-est holnap, vasárnap délután 5 órakor lesz a gyülekezeti otthonban. Belé. pődij nincs.
- (Pályázat)
A miháldi körjegyzőségnél dljnoki állás van üresedósben, A pályázat beadásának határideje február 20. Érdeklődni leltet a nnháltli kórjegyzői lii(v*-tatnál Tetefon Nagykanizsa 248.
— (Fogházi építkezések)
A tavaszi munkaalkalmak teremtésének nagy munkájához a nagykanizsai kir. ügyészség is hozzájárul. Lengye] Károly ügyészségi elnök felterjesztésér« az i^xsflgógynürtlszter hozzájárult, hogy a nagykanizsai rab-gazdaságban fegyőri lakás és zárka épület mintegy 20.000 pengő költséggel. Elfogadták az ügyészségi elnöknek azt a felterjesztését is, hogy a nagykanizsai fogházban uj gondnoki lakást építsenek. Mindkét építkezés a tavasszal törtouik meg.
— (13 millió magyar él a világon)
A Központi Statisztikai Hivatal leg-utóbb kiadott adatai szerint tizenhárom miliió Úszta magyar fajú ember ól a világon. Ebből 9,278.000 lakik a cson-kOhazában, közei l raiiUó pedig a trianoni hatá rokon tul és szerteszóródva ól a világ miuiien táján. rA Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint az üt világrészben szétszóródott magyarság megoszlása a következő: Románia 1,800.000, °z Eszak-•merikal Egyesült Államok 580.000, Jugoszlávia 5SU.0O0, Szlovákia 170.000, Német birodalom 43.416, Kanada 55.000, Franciaország 40.000, Brazília 33.000, Oroszország 20.000, Argentin" 10.000, Olaszország 7000, Belgium 6000, Kuba 4000. Bulgária 3000, Nogy-brilaniúa és Írország 2000, Németa\'-olföldi 2836, Törökország 1850, Uruguay .1000, Lengyelország 1000, Svájc 1470, Egyptotn 1000, SponyotomágbaVi, Mexikóban és Európa többi rész&eu pedig mintegy 4000 magyar ól.
- (Miniszteri intézkedés az állatok védelmére)
Több helyről panasz merült M, hogy a téli hónapok alatt a kocsisok és fuvarozók kínozzák lovaikul. A belügyminiszter most utasította az összes rendőrhatóságokat, hogy szigorúan-cl. Jcaőrbzék az újIW kínzásokat ói minden kihágásért tegyék folyamatba a szigorú megtorló eljárást. Éppen ezért a rendőrség szigorúan ettenőrxi a rendelet értelmében, hogy az. érdekeltek részéről megtörtéimekje a téli Időre előirt állatvédelmi mtézkedések. Neve. mioM-ii a téli idö tartamára a lovakat «ies palkóweggvl kell sllátnL Le*ová-nyodott vagy sebes ült lovakat nem szabod igába fogni, itb.
keresztrejtvény
Vfefiadets* serok: I. Légilármfl. 2. Diikksl gyakran megesik. 14 Hanglemez márka. 18. Ügyetlenkedik. 17. Napisten. 19. Lapu-fajta 20. Szel. 22. Művészet más nyelven. 23. Caont, latinul. 24. ... mars. 24 Vásárolja. 28. Csapategyiég. 29. Petőfi költemény címe. 30. Hangszín. 31 Lajlorfa. 32. Magyar Állami Vasutak. 33. Daloló aiöcska. 34. Ise. 38. Német segédige. 37. ... Szóda. 39. Sporteszköz. 40. Vágóit. 42. .Nagy\'. 44. Megfoghatatlan valaki, vagy valami. 45. Éra. 47. Határozóizó. 49. Borit. 51. Helyhatározó rag. 53. Tanúm mássalhangzói keverve. 54,., ...bam. 56. Só, másnyelven. 57. Olasz nevető. 58. Cla. 60. Az igyekvő. 62 Alája 63 Sok szabálytalanságot követ el. 64. Járom. 65. Orosz Iró. 66. OörÖg prepozíció 67. Képző 68. Menni, la inul 70. Vészjel. 71. Testrész. 73. AT. 74. Eladott 76. A lat. 78. Nemsokára. 79. Megfelel a célnak.
FflggóUiM sorok i I. Alkalmas. 2. Uö rög betü. 3. Kis férőhily. 4. Az a lány. aki a bálban nem táncol, 5. Törvény, franciául. 6. Dátumrag. 8. Tova. 9. ...Culpa. 10. Foxtrott a .Kadéiszerelem\' clmü operettből. II. Hullait. 12. LégrádyTestvírek. 13- Közmondás kezdete 15. Az egyik fél. 18. Helyhatározó. 20. Pazar. 25. Se..., se száma. 23. Mesebeli alak. 25. Erdélyi folyó. 26. Vyl. 27, Barom húzza 28. 0-F. M 34. Tagol. 35. IgekÖtŐ !8. 37. Francia v8ros. 38. Gyümölcsöt konzervál. 40. Cigarettázik. 41. Tcn. 42. SÜlusfajta. 43, Cár, németül. 46. Levéltár. 48. Tiszta, érthető. 50. ... szolgája. 52. Balatoni fürdő. 54. Ilyen kezdő is van. 55. Vtze folyik csendesen, 57. Női né*. 59. Sámuel király másik neve. 60, Folyékony. 61. Nóta. t>2. Mulatószó. 68. Tejtermék. 69. Főnöki rövidítés, fi. Villa. 72. Rag. 74. A. H. 75. Tantál vegyjele. 76. Római siám: 1050. 77. Azonos mássalhangzók
h«vl 10-18 p-6. részletfizetésre
Szabó Anlal
sporlüzletébeu FS-nt 5.
AMÓHIRBETÉ8EK
¦ .«Mt W\'MMf. wánm— tovibH -* tlsü,
LAKAS-OZLBTHBLYIgAt
Má|iyKxal»éa komfortos lakis kiadó májúira. Batthyány-u. 22. 279
Kétswabáa fürdőszoba*, vízvezetékei likas hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt májas lére klssó. Btgolal-ior 27. Katoauét. 309
üaaxhomfortoM három- és kétszobás lakai ktaüó. Bővebbet KisUlndy-n. 20.
ílo
A város bellerUIeléíi jó fekvéin kétsxo-bls komforloi Inkáit kar-oaett májai I-éw. Cim i kiadóban. 814
Háramuebéa utcai vlxvtietékea lakát málui elsejére ktsdé. Józsct fóhtr-ceg-ut 87, 318
Kétamoba konyhái bútorozott lakás kerestetik. , Mérnök-család" lelliére a kiadóba.
haz tS INGATLAN
Több adémantts msgán- és bérházat, hiihelyit, szőlőt is löTdekat klaaatlt Papp. Telekiül S. 3001
ElatU kisebb-nagyobb házak, bálhelyek közvetitétávíl megbízott Honráib, Sugir-ut 42. 319
Börtdjiirek
A PÉCSI POSPÖK moat kiadott pásztorlevelében, a kotholikus hit fér-fias megvallására hívja M híveit,
TOHVF.NYTEH VEZET készül a, úpitő-takarókok működéséről,
A KORMÁNYZÓI PAU megjeleni Blbé Lajos: .Sasfészek, cimü uj darabjának előadásán a Nemreti Szín. házban. í
MEGÖLTE Budapesten egy épület tetejéről lezuhanó hólömeg llegodús Tivadar gyárigazgatót.
TELEKI MIHÁLY gróf miniszter cik kel irt • belgrádi Wreme.be a hlgo. szláv—magyar gssdosági együltrm\'ikö. déléről.
bútorozott szoba
KQIonbeJaralu bútorozott szoba azon-nal kiadd. Kinizsi utca 21., ajtó 3. 313
_kOlOnfélb
Antétaxl — Hérául a szolid árban kényelnu autók zacgTcndslhttők. Kant. mami Mané. Telefonállomás 319. ]fe
Byumotoafát, izőlfloltváoyl, fenyőket moit rendeljen Berciinél, Vörösmarty- u, 01. Tervezel, luktatutcs díjtalan.
Régi vagy mai leveleiéiből sifrmtzo tttmagboiyayakat, hatináUtlin Iv-snysgot li állandóan meivenek. Jobb egyes bélyegek, sorok la eideketnek. — Barbarlts föuerkesztö, ta\'ilhstó rataden p4nlak«n délután 6—S-lg a sztrkasilt-légben, Fő-ut ».
341M 940.
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa m. város tulajdonát képező 1 drb Révéiz nevü tenyészbikát és 1 drb l\'.iikó nevü* tcnyéiz-kant f. évi február 14 éri d. e. 10 órakor az álUtvnártéren a leg\'öb-bt:i Ígérőnek eladok.
A tenyészbika a Qarai-ull bika-Istállónél, a lenyéizkan pidlg a Honvéd-utcai pásitorháznál meg-ttkinthetó.
BÓvebb felvlligosltást a v. gazdasági hivatal ad,
Nagykanizsa, 1940. február 8. m Polgármetter.
Hirdetmény.
Az érvényben levő vármegyei eb-tnriási szabályrendelet 5. §-a alapién felhiv|a a hivatal az összes nagykanizsai eblula]donosokat, hogy a birtokukban levő ebeket összeirsa végett a v. adóhivatalban folyó hó 10-töl 25-ig a hivatalos órák alatt okvellen bejelentsék, mert e batáridő letelte után az ebbejelen lések a hatósági közegekkel ellenőriztetni fognak házrót-bázra.
Aki pedig a határidő letette után szerez tbadó alá tartozó ebat, vagy akinek ebe ezen idö letelte után lesz elválasztva, az a bejelentést, a szerzés. Illetve az elválasztástól számított 8 napon belül szintén tartozik bejelenteni.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1940. február 6. 311
Otcsvnisjjot mlaműzíhan ftétakoxhalik
UUO február 10
Sialeal jÉjjjÉJB!
7
A uxirkaauvuu ab. Jtrlablróaaa, •Tát tel«k±Bny»l halóUi.
MM/ISSO. II- nlm.
Inald iwí1ihiés^!rtjllíllét!lí..
Horváth Lejoe és ne.e Kondor Mlrli vcirtha|laiéknsk Sunyi\' Jézsel (Ovurt/v f(a) vífrrtiajtáit «r.e«vr<|fl ellen Indított vffcrrhaltAftl Hirv\'hcii ¦ tkvl hitétiK ¦ virrehiHilé kérelme követhertéVn it 1881 :LX. L-C 144. 146 4« 147. J-t értelmében ii vé^rehijtátt 4rveréil tlQ P tőkekövetelés, ennek 194°. mlrclui 3-tAl |áró V/a kamaté. 36 P eddig meirállapit\'.rt pct- és vépebalUtl ét az 4\'wriaM kérvényért ezúttal meK*IUpltott 35 P köttae> behapáia yéfett Feltöra|k koiaéchen tekvö i • feltóra)kl 1201. stt)kvben 197. brtz.a. (mUU Hántó a DOmbil|al dWíben Ingat-fmre WOP, i felsőralkl PG3. *at]kvben 263/a hm*, a. foglalt szántó ¦ III. osztási Hoiwulakl dűlőben Ingatlanra 701 P kl-UálUsl árban elrendelte.
A telekkönyvi hatóság- aa árverésnek felaorilk kozséffháiánál megtartására 1940. évi febroár hó 29. napiénak dételótt 10 óráját IBil hl és n árverési teltételeié-! ai 1881: I X t. r. 150. (J-a alapján meg-állapltia.
Ai árvaréti teltételek a. hivatalon Arák alatt a telekkOnvvl hstóftáRnál\'<Torvénvh4i, földszint. 1. íjtá) és Felsórajk kózséc; rtőljáióMífá\'iál tekinthetők meg.(IS81: LX. L-fi 147. § g> pont).
A tkvl batdeág elrendeli, hogy a tkvl tmda as árverés elrendelését i febjőrajkl 863., 1201. sxtjkvbcn Jegyezze lel.
A ikvl liatósii: e hirdetmény egy példányát kltaggetztéa, egy példányát pedlti az áivereti fettételek meeteklntheléte végeit Felsfiralk kOMíg elöljáróságának, tavibbá egy-egy példányát azabályizertl kúrzététe) végett Hahót. Dlótkil, Paeta községek elől|áróeágának megküldi, vévlll ni árve-létl blrdetznéay törvényuerU Uvoaitál ¦ Zalai Közlöny c. helyi lapban egytierl közzététel végeit a végr«hillaté kepvfse-ifiléncV klidja. <I\'81:LX. L-c 152. ..; 1908 :XU t.-o 23. §.)
At árverési feltételek a következők -
Az árverés alá e»ó lngstlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1908 :XU. l-c 26. §)
I. Az árverés alá kerti lő 263/1. hru. In-
Eillant, ha ax árveréa megtartását a vegre-ilUté kéri, 3000 P vételárnál alacsonyabb áron éledni of» lehet. (5610/1931. M. E. is. rend 21. (j-n )
Bánatpénz ¦ kikiáltási ár l(>o/o-n, amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi o/o-áru kell kiegészíteni.
NairykanrzM, 1939. évi Biepl. hö 21-én. Dr. Bentzlk s. k. )b. elaflk.
Kiss s. k.
irodaikat
A kUdmány hiteléül:
Sormás! Közbirtokosság tulajdonát képező volt nagykoosma-épaietet mésxaraxék üxlethuliMMétj,
lakással és 1000 négyszögöl kerttel 1940. évi április hó 1-ére február hó 25-én d. n. 1 őrskor s községházán bérbeadjuk.
Kikiáltási ár: 500 pengő. b* tormási Közbirtokosság.
Nagykanizsa megyei város polgármeslerétol.
3457/1940.
Tárgy: Vöröskeresztes önkéntes ápolónők Idképzése.
Hirdetmény
A Magyar Vörös Kereszt Egylet helybeli választmánya lebruir 20.-ával 9 hetes Önkéntes vöröskeresztes ápolónői tanfolyamot rendez. Felkérem városunk hö\'gy taglalt, hogy erre a tanfolyamra jelentkezni sxl-veskedjenek. A felvételre a városi tisztiorvosi hivatalban délelőtt g órá-<ól II óráig lehet jelentkezni dr. Deseö Mihály m. klr. tisztiorvosnál. (Városháza, földszint).
Nagykanizsa, 1940. február 8. sh Polgármester.
KnpÉn MNta
• r • r \'ír
1911 iflSlfil.
Raktáron iev6 összes
hálók, ebédlők.
kombinált berendezések, kárpitos árukat
11IV
Használja kl e kedvező alkalmat!
Páratlan kedvezmény a Zalai lötlöny olvasolsak
A fővárot egyik •lsőran(;u szállodájával, a caandts éa központi fakvésO
István király Szálloda
(Vl,i Pttdmanioxky-utoai 8.)
igazgatóságával slkerfllt olyan megállapodást kötnünk, hogy elvaiéink 20 százalékos kedvez wensiy el kaphatják a szállá minden modern konfortlal (hi-deg-msleg folyóviz, köepoati fűtés, telefon, lift st».)
bereaáecett ragyogó tiszta wobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zalai Kézlány kiadóhivatala állit ki a jeieHtkejsö olvasók részére.
Villamos hűztartűsl készülék
mindenkinek örömet szerezi
Teakannák
Vasalók
kenyérpirítók
gyorafözak
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hanyulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választókban
kedvező részlstfizstésrs is
DRÁVAVÖLGY.-nrl
Sugár-ut 2. *"
Zalai KAzlö
H.|l»«ny-.««lv*ny
FELHÍVÁS!
Ai 1862 ben alakult Nagykanizsai Segélyegylet
Szövetkezet
mint az Onzágos Központi HltelizOvetkezet tag|a
1M0. Január 1-én nyitotta meg
79 iH heti betétes évtársaUtát
Egy !1. í. !,,rl.\'l,.: l,„l...,l . 1 > IW-
U.M. de Jtgyeihetö agy könyvre löbb heti-betét la.
A lirli-Met 3 hr. alól. dl Mvámlia bármely *v végen elexámolható.
Kfll.rf.Bk.1 adunk tagjainknak b.k.b.-leiéare, éitékpapirra, va^y keieaeégre.
T.u.r.kUl.l.k.t a legjobban kam.loi. Utunk.
JcgyeihetSk 4) «.l.t.í...k Im,
¦melyek ellenérteke ixonnftl, vney n.g> e<l éri 10 pengte réBletekbu tiielhetí.
I Hauikaliiál SaatlyaaTHrl íztntiizai
mint u Onzégot KOxponti ItileliitKctkucI lagj. IgniAtéOg.
7. dr. Kipoch-héz
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2u9/1m0. Tirgy: Erdöorok réuéte mhabeiteriéi.
Hirdetmény.
0 várost erdOOr réazére egy zubbony-, mellény- ét citzminadrág-1)41 illó, lómlnöaégtl anyagból aé-izOlö téli OHOnyre árajánlatot kérek.
A zári éi mintával ellátott Iráa-beli ajánlatokat, melyeknek borítékja .Ajánlat irdoorl ruhára* |el-zénal látandó el. Itgkéiobb folyó évi lebruár hé 12. napjának d. e. 11 drá|álg nyújthatók be a polgár-metlerl hivatal Iktatóiéba.
BOvebb felvllágoaltáit a vároil gazdaaágl hivatal ad.
Nagykanizaa, 1940. január 23 ,K Polgármerter.
3á73/194tt
Tárgy: A V. .Uönylreil eidöben kitermelt ctuca- é. Ilboaniradt Idill, fuv.roiéláaak véUaJatb. ndiu.
mmmM Mimii
A vároal aliónylreal erdőben kitermeli, a váróit Illető 98 halom cauca- éa lábonazáradt tdzifa be-fuvarozáaát nyllvánoi azóbell ver. aenytárgyaláeon vállalatba adom.
A veraanylárgyaláal 1940. évi libruár hó 14. napjának dél.lOll 10 óráiéra a vároal gazdaaágl hivatalba ttlzOm kJ.
Az érvéréi roganatoaitáaával a vároal gazdaaágl hivatalt éa azémvevó-aégét biiom meg azzal, hogy az eredmény jelentendő.
Mlrfll a vároal gazdaiágl hivatalt éa azémvevOaégel értnllem.
Nagykanizaa, 1940. lebruár 3.
Polgárin eeter.
I BüadaaUd . kalyl ltÉtmaMSkmU I I 4» lpareaMkaél aiiriaii a«l
48
17
IMO. február 10
MEGHÍVÓ.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Hésivónytársaság Nagykanizsán
XLsIII. évi rendes közgyűlését
W40. éwi fabruAr hó AB-éti déUI6«t II órakor saját helyiségében (Fö-ut I.) tarfja meg, melyre a t. iészvényeieket tisztelettel meghívja
A fcösgylllés tárgyán i
i j\' !fí"?at0«a8i feltigyelóhiíottsági jelenlések. Az 1039. évi II választása 3 évre és az alapszabályok 27. § a alapján megállapítandó zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosz- létszámban felügyeli bizottsági tagok választása I évi időtartamra, tása iráni! halározal hozatal és a felmentvény megadása. 3. Alapszabályszerüleg benyújtandó indítványok tárgyalása
2. Az alapszabályok 19. §-a értelmében 3 igazgatósági tag meg- | [
Kelt Nagykanizsán, 1940. február 9-én.
J«tnr«»i. Ai alapszabályok 12. §-a sserial a közgyűlésen részt vehetnek és szavazhatnak azok a ^*nyesek kik \'eKfllf,bb L-PKl1 ÍÍSÍ<íIÍ5.,nei|,Ir!<Y etótt réssvényi vagy részvényeket le nem |árt szelvényekkel együtt az Intézet pénztáránál vagy a Magyar Altalános Hitelbanknál, Budapesten lelesznek. A letelt részvényekről kiállított eliamervény Igazolásul szolgál a közgyűlésen való részvételre.
Vagyem
mér leg-szám la
taherr*
Készpénz ....................................
Pénzintézeteknél elhelyeiett tőkék...............
értékpapírok .................................
Vallók.......................................
Adósok .......................................
hlgatlanok ....................................
Felszerelés .................................
Óvadék- és szavatossági adósok ... P 24.435--

l\'eneő
19.679 62.630
Pengő
82.310 33.444 1,812.498 267.948 126.900 1
Részvénytőke .................................
TŐkelartalék .................................
Taitalékalap .................................
Nyugdíjalap.................................
Beruházási hozzájárulást lOggőszámii .........
, ,n könyvecskékre.........................
Bei*t\' folyószámlákra...........................
Vlsszleszimltolt vallók ........................
f-el nem vett osztalékok........................
Átmeneti kamatok............... ...............
Különfélék ..................... ...............
óvadíkhllel és szavatossági
kölelezettségek.................. P 24.426—
..____. műit évi áthozat.......1.............
Nyereség. (o,yó eyl (jgl{t nyere5eg ... .........
103.048 12.000
737.008 290.040
b.b31 23.849
Pengő |f
41b.048 49.000
35.213
1.027.048 758.860 1.202 14.407 4.7s8
Nagykanizsa, 1939. december 31-én. Megvizsgálta és helyesnek találta:
Jta Igazgatóság, A Faiagyaifiblaaltaag.
Nagykanusa megyei város potgárraeslerétöl.
1728/1940.
Hirdetmény.
A honvédelemről szóló 1039: II. t-c 56. f-s alapján a m. klr. honvédelmi miniszter ur Nagykanizsa város területén lakó tartalékos tisztek, tisztjelöltök stb. tlsstl bemutatását, valamint a honvédség kötelékébe tartozó nem tényleges viszonyú legénységi állományú egyének étt a honvédelmi ni un k aszol-gálatra kötelezett legénységi Állományú katonavtselt ogyének elleaőizéai szemléjét kirendelte.
A tuntl bemutatással és ellenőrzési ssemléval kapcsolatos
laáalialákat a kővetkezőkben ismertetem 1
A tiszti bemutatás és ellenőrzési Bxomlo abbaa áll, hogy az alant felsorolt szemléké telesek a megjelölt he-iyan és Időben az ellenőrié osztagok elöK katonai okmányaikkal megjelenni tartoznak.
Célja: a nemtényleges viszonyból! legénység lakóhelyének megállapítása, Igazolván,* I lapjuk ellenőrzése, azok •setlegos helyesbítése, a nyilvántartást adatok kiegészítése, a szemtekötelesek esetlege* nyilvánvaló fogyatkozásaik megállapítása, kérések, panaszok átvétele, katonai vonatkozású rendeletek, utasítások, kötelmek Ismertetése stb.
A SlomSl imaatatáma 4* eU*«4n4sl ¦mhIob m.gjoloaol Urteoaakt
A) Tlttttk k&m: Minden tartalékos it-.-.t, Usatlelölt, lelkész, tisztviselő, tisztvlaelójelölt, bztd-apród, tart. tiszti kiképzésen és eazel egyenlő szak kiképzésen megfelelt kai paszományoa 60 életévig bezárólag. Ebbe a csoportba tartozók a részükre előirt menetöltözetben tartóznak megjelenni a Igazolvány) lapjukon kívül egyéb katonai okmányaikat és szol-
falatt könyveiket la magukkal vinni ölelések.
B) Ugénysegl dUomdnyuak kotül: láiodazok * katonailag kiképzett, a honvédség kötelékébe tartozó, nent-ténytege* vUzonybell (tartalékos; le-
Íénysfigl állományú egyének, akik 1940. vb«n (tehát ebben az évben) betöl-
tötték, vagy bo fog|ak tölteni a 42. életévüket, valnmlat az ezeknél llala-labbak,
továbbá minden 43-51. év közötti honvedolml munkaszolgálatra kölej.j-zett legénységi állományú katouavl/elt egyén.
¦II kall magukkal viuui a ua-slea nngjelonoknck ?
Mlndon szcmleköteles tartozik a szemlére magával vinni Igazolványt lapját, egyéb más katonai okmányát és azok, kik lakóholyot változtalvA kerllltek Nagykanizsára, az utolhó lakhelyváltoztatás hej elöntésére vonatkozó ki- és bejelentőlapjuk Igazoló szelvényeit, továbbá, ba kéznél van, a születési bizonyítványát
A tlaiti kwaatatás is ellenönAil mak Idajo i A szemlenap az -—\\
1913—1916 évben szülöttekrtak
1940. lebnár 15-én, 1910-1912 évben •zülötteknek
1040. február 16 én, 1907-1909. évben azülötteknek
1940 tebruár 17-én 1901-1906. évben azülötteknek
194a lebruér 19 én, 1893—1900. évben szülötteknek
1940. február 20-án, 1895-1897. évben szülötteknek
1940. február 21 én, 1892-1694 évben szülötteknek
1940. február 22-én, 1669-1891. évben szülötteknek
1940 február 23 án a fenti A) alatt leisorolt 1880-1888.
évben szülöttoknek, valamint az egyéb akok miatt a kitűzött Időben meg nem jelentüknek, nkik elmaradásukat kel-lőeu Igazolták, 1940 évi február 24 én.
A szemlék a Rozgonyl-utoai elemi Iskola tornatermében minden nap reggel 6 órakor veszik kezdőtöket.
lisztek, tisztjelöltek stb. tiszti bemutatása a legénységi állományúak ré-Biére megtartandó bzemle után ugyanazon holyen lesz\'megtartva. A fentlok alapién
UihUoin
a tiszti bemutatáa éa ellenőrzési szemlén megjelenni kötelezetteket, houy a lent megjelölt helyen és Időbon pontosan jelenjenek meg, mert a jelen nem levők, vagy elkésve érkezők 1940. évi március 29-én reggel 8 órai kezdettel megtartandó
ulóaiouiuu
••ját uiLJtfiikSu lennek kötelesek megjelenni b ezentelül őket, amennyiben elmaradásukat kellően Igazolni n un tudják, a katonai hatóságok katonai fegyelmi szAbályok alapján fogják telelósségro vonni és megfenyíteni Nem kötelesek a szemlén megjelonnl t
a) ax előzetes letartóz látásban, vagy vizsgálati fogságban lövő, a szabadaág-veaz tésl bUutetésUkot töltő a rendőri őrizetben (internálásban) levő személyek,
b) kallóidon tartózkodók,
c> azok, akik az ellenőrzési szemle idejében a csendőrségnél tényleg szolgálatban. Illetve alkalmazásban állnak,
d) a magyar országgyűlésnek tagjai,
Nép M0X||ttai Szombaton éa vasárnap.
Egy pillanat sincs Izgalom nélkül
ZSÁKUTCA
Szerelem! Szélhámosság 1 Gyilkosság!
Főszereplők: Sllvla Sldney ég Joel Mc. Oren
¦leadások köiaapokoai $,7,9, vasárnap S, a\\ 7, ©-kor
amennyiben az országgytlléa az ellenőrzési bzemle Idején együtt van,
ti azok, akik a hatóság által záradékolt orvost bizonyítvány szerint egészségi állapotuknál fogva utazásképtelenek
Ezen eseteket kivéve, az ellenőrzési szemléről csak az maradhat el, aki a uagykanizsai kiegészítő parancsnokságtól fölmentéét kapott Az erre vonatkozó kérvény az Igazolványl lap csatolásával & polgármesteri hivatalbs adandó be, amely felhozott felmentési indokok helytállóságát igazolja. Felmentés! Indokok lehetnek: halasztást nem tUrő családi ügy, pl családban beállott aulyob, vagy ragályoa betegség, haláleset stb., halasztást nem túré üzleti ni, vagy állami, vármegyei, községi tisztviselői és egyéb Ilyen alkalmazotti minőség, amennyiben hivatali főnökük, mint nélkülözhetetleneket a Bzemlón való felmentéaUket kéri.
A* ff 1 •tfaaraét ¦x«atily*kz»k az 1*48. ivi március 29 én aiegtiuUndó utisííoi-14a kall ss«jj«lc*aUk.
Nagykanizsa, 1940. február 7. soj Polgármester
,4 bútor l-ben"
agy, járóka, pólyátó; a modern gyarmekneveléa nél-kQlözheteUea bútora.
Megtekinthető Nagykanlrsán az Orra. SMáala GywMMkv^A
SiSvattágM, Erzsébet-tér 4. sz. Megrendelhető Satuba btvaaaál
Sugár ut 2& az. alatt.
ZHI.M VáZtÖMV
polttikai napilap. Kiadja^ „Kliaaiaasá-,! ft T. Nauykaaliaa\'-Palelót kiadó: Zalai Káraiy. Nyomatott: a „Kaioaidasáal ft. r. NaaykaaliH"
ay4wh|lhaa Magykaalzsto. (rtyomdáéxt taUli Zalai Ksrely^
80, Évfolyam 34. tufa.
Nagykanizsa, tm t&QÚr 12. hétfő
Art 12 «U.
FeWöa szerkesztő: Barbarlta Lajos
PMirtáti irat ma m*n. a peagő -
& tartalékos tiszt
A tartalékos lUtt a vll.\'ghábírj 6ta.crőleljc>»>:hben számon tartott ié-(egk a társadalomnak. A 20 év óla meg ncttív szílnő fegy\\ érkezés, kard-csöHetés. háborús feszültség, a világháború tűzben, harcban katonává étett tartalékos tisztjét \'eszeneiés után sem engedték lelki\'ej^ egészen vissza po.\'íííd fogadkozásához. MJiideKyíkükben megmsuud, «z é\'-zés, hogy Ök nemcsak ügyvédek, orvosok, .tanárok, vagy hiva\'aUiokok, honéin Katonák ls.
Az uto\'só évek feszültségei köze. petto mind többszőr kerüli a tényleges szolgálatát íeszolgált tnrtalé-kos abba a helyzetije, hogy újra egyenruhát húzzon. A gyakori együtt tét közelebb hozta, n lartalékos lisztet a hivatásosokhoz, vagyis köze\'ebb a had^eieget a polgári társadalomhoz,
A tartalékos tisztikar hdb-iru utáni uj típusa tehát n nemzetben épilő, egységCíltő inuukát je\'eniell és ezrei hivatást tö\'tbe |
Tudjuk, hogy a háború nemcsak a fegyverek, hai.em az erkölcs háborúja ls. A nemzetben iévö k\'aíona-erkö\'csök\' próbája.
A nemzet és a háborús htld>*oeg erkölcsi nívóját nem a tény\'eges tisztikar nívója :|dja meg, tarrom számbe-i túlsúlya folytán a tartalékos tisztikaré.
A tartalékos tiszt ebből kifolyóing a nemzet é« háborús hnd>eieg egyik legfontosabb tartóoszlopa, képVi;c-lője és értékmérője.
A mjal tartalékos tiszt más, minta világháború előtti volt. Nagy háború megifíieni ,elte az uj, i^azi tartalékos lisztet. A tartalékos tisztnek azi a háborús típusét, amely a polgárt ruha alatt is katona nifamcft. Fellépésében is, gondolkozásban is.
A nemzet kalonáíilásának nem a lényege,, hogy mindenki egjenrír hában járjon, haneraaz, hogy \'elké-bon.\'egyen inindenki katona. A tartalékos iiszlie Uyen vonatkozásban kiemelkedően döntő szerep jut A tartalékos polgári foglalkozásánál fogva mindenütt ott van. A lege\'du-Hottabb falúban is. A nemzet mán-dea rétegével, szorosan együtté\'. Hivatalból foglalkozik vele, tawilja, neveUés, intéziaz,ügyeit. Elsősorban hivatott, lehal arra, hogy a hazafiai ideá\'ok őrzője é» a knlonásnien\'.all-trts propagálóra legyen.
Ehhez .azonban elsősorban saját magának l«;tt\'meggyőződéses kutó-náriák, félkus, lennivágyó hazafiu. nak lennie.
A honvédség etekln\'.elben minden kínálkozó alkalmat uniegragad..Akatonai ei.őképtftoe1. a- tényleg .ka. Innal szolgálati idő 2 évre enifeié-¦éyed, a tartalékos liszti .-arjadek katonai kiképzése már csírájában ne-\'^\'ésszerü jelentőségei Kapott.
A tényleges szolgálat a legsi >... s:>bb bajtársi együttélést jelenti 2 éven ói a had*ei«g hivatásos tagjaival és veJük a szolgálati beosztá-t ¦lkMőcn: teljesen^ egytíüö elbánást.
A tartalékos tiszt ugyanazt a század
Cséky külügyminiszter Barlinbe utagikT
A magyar-román
Róma, február 12 Az olasz sajtó rész\'e\'e:en ismerteti a Pesler Lloyd cikkét, amelyben
a magyar-román viszonyra
vonatkozóan szögezi le Budapest álláspontját.
A lapok közű\' a Stampa a cikk ismertetése torán budapesti tudósítójának tollából a következőket Írja : Az uj román cröditonónyekröl szóló hirek megrontották Budapest hangulatát. Felvclheiő tehát a kérdés, miért Irntltat Románia megegyezési hajlandóságot Butgőrta felé akkor, amikor
Magyarország felá olyan hírek röppennek, amelyekkel nem annyira a dlplomiolának, mint inkább a vezérkaroknak kell foglalkozni.
Bukarest magatartáséból kiderül, - írja továbbiakban a Stampa — hogy seimnifé\'e határmódositómeg-egyczésie r.em hajlandó és így
továbbra Is veszélyezteti a Duna-medence békéjét.
Ezekülán minden jel arra aniutat,
viszony alakulása az olasz sajtó megvilágításában
hogy magynr oldalról w m hajúm- I Magyarország részéről erő* dók megváltoztatni a Remsániával tevékenység várható
szemben elfoglalt magatartást. Románia ugylátsílk hja a Stampa a balkáni szövetséget egy második számú klsanlanttá akarja kiépíteni. Már pedig ki ne emlékezne a régi kisantant egyetlen cétjám: Magyarország jogos törckvéwiuek el. fojtására. A lap szerint
és n|ncs kizárva, hogy Csáky istván gróf kqi^jnliilsfter rövideden Németországba látogat ej,
A Popok* di Roma tudósítója "zt irja, hogy a belgrádi ta\'álkózón egy Magyarország év.BuJg4<ia elkeni Katonai, szövetség Jíörvonaiaf foömakoz-tak ki.
Miben látja Románia Welle? utjának célját
Idején ö is hallatni akarja szavát.
Bukarest, február 12 A Pest tudósítója szciiut az Uní-veraúi azt javasolja, hogy táutasz-szák fei ujbói azaiilíreviz^ó? ligát, a revíziós (nvizguioaiV.ellensúlyozására.. . i
A román lapok egyébként le\'e vannak hangos cikkekkel és a budapesti topokkal polemizálunk.
Az Universut csjkl tudósítója tol-lábó\' clkksonizalot indított, amelyben azt Igyekszik bizonyltnni, hogy a .székelyek román száftnuizásuak é" sohasetO tekingették hnz-ÍJuknuk Mi-gyarországuti
Bukaiest, február 12 Wclles amerikai Btuegbizott európai uija nagy érdeklődést kcMctt Romániában. A sajtó szerint ez az ut felhívást Is je\'ent a lem\'egíi:ékhez a lartós béke fenntartása és n sem\'egesség további \'megörzé\'e ér-deKébon.
Romániában annak a meggyőződésnek adnak kifejezést, hogy oz ellen «égeskedé;ek beszüntetése most már nem (chfetséjiei és a döntő szót a fegyvereknek Ue\'l kimondani, mégis az a vélemény, hogy Amtertká érdeklődése ujabb hizonyiték, hogy Amerikát az európai ügyek nem hagyják közömbösen és a békekötés
s^f)aajs*ISsaja^^
HématorozAg a tawpssxal kaxébe ranadja nyHaetnn a katonai kexdeményeaAai
Róma, febnjar 12 A Ga«ella ile\'- Poj>olo foglalkozik a nyugaU háborús IJolyiotUU ós fölveti a kérdést "ti \'est nyugaton. A lap siejrjzit n berlini félhivatalos cikk«k Brra eugediivk következtetni,..hogy Né-me\'orsiág a tavasszal kezel*\' ragadja a katonai keitleményezést.
Brüsszel, február 12 Katonai boavatűtt körök meggyő-
eödtek arról, hogy semmi j«l sem mutat, arra, hogy Aachen környékén német csajKitfi-vsievonasok törlónlek volna. Ai orpíl as«ó kiilföltji rétnlijrek c^ak egy ujabb diplomáciái j^er^ló-kisórlet BjálamastiásAni születtek,
A finnországi hadihelyzet
Helsinki, február \\2 A svéd 1 ladiliiiiösilók sxerint a szov-
jctrepftiílk uíbol bönÁwták a rinn városokat. Rlsősorboa Víipnri sienve. delt sokat, a város történelmi neveié, lessége temploma is toljc\'en el])iisittiit. A kcrjalai rcsren az orOSS láinudásokat visstaverték. Rt e<Idig 101 hardkooslt ils 6000 embert vesdettek azortszok — a haditudósitók srerint.
Ugyancsak n svéd haditudiisltók je-Icn\'ik, hogy a finn határőrök sLkerí\'s
és üjegliszti szolgálatot látja el, teljes fc\'eióségfcei, mint hivaiásos tiszt bajtársai Az ilyen szolgála\'nak az emléke már egymagában is1 fe\'edhe-letssn nyoni\'kat hagy. Ekként a leszereléskor a tartalékos tUzi jól kiképzett katona, B$]j érzékel kapóit ahhoz is, hogy tnl a íiejm^ctneie\'és feréu a hábont e\'ökészitése (\'rdeké-ben a Usjrt, békehivalásn.
Ezt az érzéket azonban.nem szabad eltompulni engcd\'U éi r.e>rni >zu-bad parlagon heverni hagyni A h >n-védelmi törvény módot nyújt a >.i hogy a fiatal\'tartalékos HszHi fegv \\ergyakorlatokon, lifetva n lövész! ö-le!c/e!tség ke elén belül kaUxnaflag továbbképeztesfei.ek. E cé\'bo\' i^,. tartalékba tartozó 12 évesnél fi.i labbnkm 3 i évenként 8—ftijvrisj\' fegyvergyakorlatra rendelik te é. havonta egyszer kÖ\'e\'e/.he|ökJ h » y chileiét 1 oktatrtson nnfegJeSn] n ¦
A honvédség é" cz^ei a jogival. Mindent elkövet, hogy emelje )t jtarta\'ékos I\'sztjci katonai értékét és fukwft az ÖssajetartuKus cV^él. A
csapatteslel* tartalékos t|sztjeik«t n-rgukhpz lortozóknak tartják és örőmmet hívják minden ünnepélyükre.
De az.egyoldalú igyekezel nentV;\'-«l teljes sikerie, Á tartalékos tW/t\\-karnak ls tudatában kell lennie annak, hogy az ö katonai képzettségétől, nen?ze\'ú érzésétől és¦bókemunká-játó1 nemcsak eziek és ezrek éfító hanem a haza jövőjének a sora függ.
A nWgyai tartalékos liszt nem el -gedhel meg azzal, amhe a törvény köte\'ezi Többet ke\'l vállalnia. Önként kell váJWiUa «z) a több m in kát, amelyei e második •hivatására ró.
Ez az Önkénles irHiakaváluilás há-r«ni Iráivyii keli, hogy legyen.
E\'őször; katonaj továbbképzés, l<a-tonal tárgyú könyvek, foiyójnUplí, szabályzatok olvasásával.
Másodszor: a kaioi\\abaj.ár.iköiós-ség ápolása! Ehhez minden alkjai* mai meg kell rag.idnia mindenkinek Utru, hogy csapatLéve-.uút.
zadávnt.az állandó leguororAbb r|-szonybíin maiadjop. A fehór aszlal mellptt is, de a század életében. Is !döuk|nt tehát áldozzon fél minden tarta\'éitos li*.zt po\'gári életéből egy-egy napot, amikor századánál jc. leutkmlk és önként részt vesz annak foglalkozásánál.
Az Önkéntes tmunkaváhaiás har. madik progmmja a nemzclr.evelés és n kÖZTÍéiejnény Irányítása. A tartatékos tiszt legyen képviíelöíe, szószólója és harcosa a po\'gárl tácsn-dalomban a hazafias, katonás és áldozatkész mentnlitasJtak.
A tartalékos lisztnek át keH éiez-\'nie azt a fe\'e\'őséget, amely a habomban és békélxen egyaránt idhé-ram\'ik honyédc\'mi vonatkozásban. Ha ezt átérti, fe\'eme\'kedY\'lt hivatása magas\'atára és valóban szeltkunt vezetőjévé *\'tnelkftdjk a kn\'onásltott nemzetnek.
E cét érdekében meg KeU erősödjék még jobban a hadseieg téhy\'é-gcs és tartalékos lisztjei kpíáftl vl-, sainy és ki kell fejlődjék Ibtrraléko* tiszti összeiartozás érzése Is.
ZALAI KOZl.ONY.
1940. lefafuár tí
kétígránálos i un-ulí okai liujtoltak vígra a j * -1, ,,.¦¦¦/ áUások mögött fis epí-égben visszatértek.
Leningrád, február 12 A katonai körzet parancsnokságának j«lentes« azerinJ tegnap ieJd«ritő Tállal-kouísok és tüzérségi harcok voltak. A gyalogsági lájnadás során 16 védelmi müvet foglaltak el csapatniuk — mondja még a jelentés, majd beje-Jeali a légierők felderítő és bombázó repüléseit. f
Helsinki, február 12 Tauner finn kuTűgymiruszJer nyi JaUcozott a külföldi sajtóban a finn-orosz békjeklsérletekröl elterjedt hi-iekkei kapcsolatban. Tannpr kijelentette, hogy Finnország nem intéaelt senkihez sejni ilyen kérést és nem, is tud arról, bogy egy nagyhatalom közvelitejü kívánna. Hz hét óta el-szíüitanharcol Flnnországa túlerővel szemben. Eddig is ereden harcoltunk saját erőnkből, most hogy a Népszövetség közbejárására támogatásra van kilátás, még nagyobb erővel akarunk elkentáUnl és nem vagyunk hajlandók békefeltéeleket elfogadni. A terjesztett hlnek inkább c>uk arra voltok jók, hogy csökkentsék a segítséget. . j
Washington, február 12 Az amerikai finn segély bizottság egymiUtó dollárt t eddig üt Finnországba. Ez a sjiíp eredmény arra késdetlfi «z amerikai gyárosokat és nagyiparosokat, liogy ők is egymillió doilári Hjáiujanak let a finneknek.
Az amerikai önkéntesek ujabb cso-portja egyébként útnak indult Füin-orsuigba. Ugyancsak elindullak egy dáii ezredes vezetésével •» dán önkéntesek la,
Amerika a háborús beavalko zajtól fél
Newyork, február l| Johüsoo amerikai szenátor Welles európai utja elten ékes nyilatkozatot tett Szerinte ez az első lépés az európai háborúba való bea\\«tk»zás-hoz. | | , Milí
Birigham képviselő is hasonló nyilatkozatot lett. Rooscwe\'t - mondta a képviselő - teljéién Wibon nyom; dokain halad és ez az ut az európaj háborúba való be lesodród ás hoz ve-: i ; : i \'
3 inilMóval szaporodott Németország lakossága egy év alatt
Berlin, február 12 79.366.108 lélek Németország lakóiunk száma ° május] népszémiá\'ás-rót most kiadott hivatalos Jelenlés szerint. E számban azonban nincs bent még Mcm|ei, Dnnzig és a kete.l (lengyel) részek lakóinak szarna. A szaporodás egy év alatt 2.9 millió, amiből 2.86 ímiUló volt a természetes szaporulat. Érdekes, hogy a férfiak szirma növekszik. Ma rntU 1000 férfire 1018 nő jut a régebbi 1061 heiyett. l
Ha az arcszíne fakó, szBrkás-sárga és tekintete bágyadt, ha hangulata nyomott és nehéz álmok gyötrik, mert makacs szék-•zorolás, a bél túlságos rothadási folyamatai, gyomorégés és epepangás kínozzák, olyankor tanácsos néhány napon át reggel felkeléskor egy-egy pohár természetes „Ferenc Józstl" kcscrüvlzet Innia. Kírüuzze meg orvosát I
á főispán és polgármester a Baross Szövetség országos közgyűlésén
váll polgármester, dt Lonlay Alán járási föszoigabiró. vitéz Tóth Béla, a nagykanizsai Baross-kerü\'ct elnöke, dr. Thotway Zsigmond, n Magyar Élet Pártja nagykanizsai városi párlvezctöje és többen mások.
Egy lefagyott tehervonat miatt majdnem tlz órás késéssel érkezett meg tegnap a pesti gyors
A kanizsai járás egyes utjain megist hótorlaszok akadályozták rövid Időre a forgalmat
Az Országos Baross Szövetség holnap, kedden este 7 órakor Múzeum körút 17 szám fllnttl székházéban tartja évi rendes közgyűlését országos keretek között. A közgyűlésen részt vesz Zalából vitéz gróf Teleki Béla főispán, dr. Krátky M-
A pár napos olvadás után szombaton megint visszatért a szibériai tél, az ország északi részében ujbót nagy hófúvások voltak, ugy hogy a MAV Nyíregyháza, Miskolc, Mátészalka, Csup, Karcag, Ungvár vidékén több vonalon kénytelen volt a forgalma! szünete\'telni.
Nem közlekedtek a vonatok
vasárnap Balatonszen\'györgy- Zala-apád és Ukk-Türje közölt oom> valamint Székesfehérvár-Ha jlnóskér, Vcszprém-Hcrend, Veszpréznr—Bán-hldja vonalon sem. Egész vasárnap dolgozlak az akadályok elíakarilá-sán. ( I > | |
Kisebb hófúvás a nagykanizsai já-
rás egyes utjain h okozotl forgalmi akadályokat. így a nngy récsei or. szágulon is nagy nehézségekba ütközött szombaton a köz\'ekcdés.
A szombaton éjfélkor érkező hu. dapestl gyorsvonatul is hiába várták a kanizsai állomáson. A vonalon, Sávolynál lefagyott egy tehervonat és emiatt n gyorsnak (szerencséié jó\' fűlve) Balatonszentgyörgyön keléi töltenie az éjszakát. A vasút minden erőfeszítése, ^gedmozdonyok igénybevétce ellenére U csak reg. gei sjkerüU a pályát szabaddá tenni és Így az éjszakai gyors vasárnap dé\'c\'őtt fél 10 órakor érkezeit meg Nagykanizsára. |
Megfagyott a récsei nton egy 20 éves kiskanlzsil fiatalember
A szombati, aránylag gyenge havazásban a szél a ilagyréc*! u\'°n *s" mét hótorlaszokat fujt össze s valószínűleg ez volt az oka egy flatatkis-kanlzsal legény halálának.
Muczer Ferenc 20 é\\es klskanizsai fiatateraber szü\'elnek Ország ut 60 szám! alatti lakásáról szombaton egyik klskanizsai pajtásával borért ment az ungi hegybe. Mindegyik egylovas szekéren indult ei és minb-egy 600 literes teli hordóval megrakodva indultak hazafelé szombaton délután. \\ i ¦
Szombat esie 9 óraikor a Petőfi utcai Utolsó garas vendéglőbe beállított Simon János récsei lakos és elmondta, hogy az u\'on, (rn&ntegy másfél ki\'ométemylre a Petőfi utca végétői, egy fiatul férfi fekszik mozdulatlanul a hóban. A vendéglőben jelen volt Magyar Ferenc, Molnár jó zsef és Andd István, Petőfi utcai lakosok, akik nzouna1 útnak indultak, hogy megmentsék a hóban ta-iáU embert. Kauffer vendéglős pedig egyidejűleg a lendőrkapitány-ságra le-efonáH, ahonnan b mentőket kérték segítségül. FJ is indult n
mentők autója a nehéz, síkos ulon. A vendégiöbell három emjberbőléiló mentő-expedíció azonközben már rálalá\'t a récsei uton a hóban eszméletlenül fekvő lemberre, akit é\'esztgetni kezdiek. Odaérkezett egy récsei cscndÖrjárőr is, ugy hogy a három férfi és a csendőrök fogták és n vendéglő felé cipelték a megfagyott embert, hogy mjetöbb ledé\' alá vigyék. De útközben odaért a mentőautó, amely aztán gyorsa" be-száilitolta az eszméletlen legényt a kórházba. Kiderült, hogy Muczer Ferencce\' azonos, akit otthon hiába vártak haza. j
A rendőrség Is ínegtadltotla a nyomozást azonban setm a lovat, <*m a boros szekeiiel n«m Mkerült megtalálni. Valószínű, hogy azuton elakadlak a hóban. A do\'og ugytör-ténhetelt, hogy amikor Muczer és társa elindultak, rájuk sötétedéit, a másik legény előre indult, Mucier követte, Valószínű, hogy eközben a lova megakadhatott az uton a hóban és Muczer leszállhatott, bogy gyalog utolérje a társét és segítségét kérje. Eközben tőrténhelelt, hogy
Borok,
pezsgők, likőrök,
Pálinkák
luiiulosiili!) btváiárliil
teutsch gusztáv
fOiMr- ét ciimeie-OMtilya.
KÖNYV VÁSÁR
nagy írltiiallltáugl |
Legjobb könyvek filléreként
besüppedt n hóba, ahonnan nemtudott kivánszorogni.
Mialatt a nngyrécsoi csendőrség és a kanizsai rendőrkapitányság anye-mozait folytalja, vasárnap délelőtt Muczer Ferenc a torfcázbwn ^Meghalt Az elakadt szekérre és lóm q halóság ember el Nagybakónakon találj tak rá. I , ; i .
iz
Evang. Megylel Finn-estje
Az Evangélikus Nőegylet vasárnap délután a szokott kedves szerctolvcn-dégség keretében az északi testvérnép hősiességének áldozott. Ez volt az <lső est Nagykanizsán, amelynek műsora teljes cgésxében a finnekről szólt. A műsort a finn himnus* nyitotta meg, amelyet &i énekkar ado.tf elő mély álériéssei Németh Bél* kántortanító hannóniumklsérete merjett, Horváth OUvér áhítatos jmája után Snabl Paula adott elő három finnekről szóló költeményt. A rutinos kitQnő szavaló uagysierüen érzékettertte a finn testvér nemzet hőslességének rúnbeszedett dicséretét.
Megcmlékcaett a finn nép harcáról Horváth Olivér lelkész is, aki ezntáu nagywcrűen felépitel* beszédében — röviden vázo.\'va a finn nép földrajzi helyiQtót és történelmét Is — a fiún vallásos élet jelieg;«ies óriásaim mulatott rá. Finnország teljesen evangélikus, tehát áJlamegyhiz. Nincs is még egy ország, aho\' olyan szoros kapcsolat lenne az. állam és a vallás közt, — mondotta — mint Finnorsíágbon, Sorra rámutatott ezután Horváth OUvér a finn nép valjáai jótulajdonságaira, mennyire bennük ó\' az egyházhíiség, mennyire Atliatja őket a paptisilefct ós a templom vonzóereje, milyen teológiai éleslátással bírnak, mennyire rU lági apostol n* egyszerű, favágó is és mennyire énekszeietók. A nagy tetszéssel fogadott előadás után és az egyes műsorszámok közben is, a kitűnő énekkar niéJységescn srép finn egyházi énekeket adott elő Németh Béla cv. kántorWnitó veretesévé).
A műsor titán teával és süteménnyel kedveskedlek a nöegyieti hőig)*!\' a vendégeknek, okik özöU ott láttuk dr. Krótky István poigármeslert ós « tarsegjesüictek voietöit is. A kitűnően sikerűit szép estért teljes elismerés Ületi dr. Krátky Istvánná elnökön-szonyt és a zendecőgárdát.
- Naptár: Február 12. hőüfl. Rost. kat. 7 szerv. alap. — Protestáns Lídia. — Ize. Adar hó 8.
OéaftrdÖ nyitva reggé! 6 órától est" 6 óráig (hét», BMrda, péntek déh\'táo kedden egéasi nap nőknek).
— ButtuokliMu a Kopstebt-oáf vezet. Uodera minta tana ölben a leafobhst a legolatóbban mutatja be, kedvezi fisa-teát teltételek mellett
L11B-UX február 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Sifflők iskolája a polgári Iskolában
A ni. klr, Ali. polg. iskola f, hó iO-én délután 5 órakor tnrtotla 4. szü\'óf iskoláját, amelyen a szülők és hozzátartozók nagy számban jelenlek meg. Némelh Dezső ignzgabue-szédében rómuta\'ott a szü\'Öi felelősségtudatra, kiemelte, hogy ennek hiánya nem egy e: élben vezeti rossz útra a gyerjneket, s (gy tmfiga a szülői ház lesz az oka, hogy az Ifjú e\'íet elveszik nz építő munka számára.\' Leszögezte, hogy a gyermeket a szülői, ház ós az iskola együKcen tvevolí-" he. a szülői ház nem hmed i-tUK\'k.ítz : ép|!ö inunkénak nagy fe-lelősségét, a gyermekei oly utakra vesBll, ainelynek vége csak ti teljes rombadölés tehet.
A nagyhatású beszéd után Múk BerWnti tanár a szorgafaü idő célszerű kihasználáséról tartolt szem-lélte\'ő előadást, gyakorlati példákkal Igazolva «z egyes tantárgyak rákon-ságát. A helyes tanulás- ,az egyes tantárgyak rokonságának fé\'Jstaierésében s ennek álapján va\'ó c opor-tositásábnn rej\'ik.
A végig érdekes előadás után Köcsky Kálmán tanár beszélt arról, mit is kivan az iskola a szülői háztói és a gyennekek otthoni foglal-kozlalásátői. Kifejtelte, hogy vUc}. sorban felelősségtudatot vár, mert ez az alapja nz iskola, és szülői ház összhatigznlos müködé:ének. Éneikül a tanuló mJegtéveszthetl az iskolát akár szü\'öl, akár Önkényes elhatározással. Rámutatott arra, hogy a rendszere le :et otthon tanulja a tanuló, n gyermek követi a felnőtteket, elsősorban azoka\', akiket tekintélynek Ismer el. Ha a rendszeretel nem! erénye a szülői otthonnak, akkor a gyermeké setm \'esz.
A nagysikerű előadást a szülök élénk figyelemmel hallgatták végig Az értekezlet az Igazgató záró-szavaival ért véget. 1 Sti
Hagy sikere volt s göcseji kéElmnnks-klállltásnak
A kiskanUsoi leányok kitettek magukért, Háromhón«pos kédmunkauui-folyamuk anyagét szombaton ós vasárnap kiállítás keretében imitállak [« \\agyiuwrtsa közönségének a polgári iskolában. A kiállítás mindenkit meg. győzhetett arról, hogy a klskanizsai leányok kézügyességében nincs semmi hiba. Volt pedig a tanfolyamnak olyan hallgatója js, akinek kezében soha nem volt kézimunkázó tü. Mégis egymásután sMl\'etiek e tanfolyamon a csbws 6s tetszetős göcseji teritök, párnák és egyéb hasmos kézimunkák. Mindez a \'eányok szorgalmán kívül Némethy Kaialjn polgári iskolai tanárnőnek kö-srónltető, aki az. iparügyi rabüszler megbízásából nagy szeretettel és hozzáértéssel tanitgatla a kiskanizsal ieányo-k"l a göcseji hímzésekre, szövésekre. A kiskanitsaJak megszeretlek a göcseji kídmunkákal, hisszük és reméljük, hogy a jövőben a ruha viseletben is •esznek címek látható jeloL, A kláili-\'ti iránt élénk érdeklődés nyilvánult m«R, többen azonnal vásároltak Ls a kuUJilotl s*ep kézimunkák közül.
Akikről az újságok írnak
halifax
A* angol világbirodalom borihorgas kü\'ügy minisztere (mustéi fejje majrasabb, mint Chanxber-laiu) most 57 éves, de nem látszik annyinak, Karcsii, életerős, szikár férfi; igád angol. Mindig süléikék vagy fekete duplasoros zakót ós köbAlol Vfcel, nyakkendője pedig közismereu apn\'i rehőrpetlyes fe-ke\'e selyem nyakkendő.
llalifa\'x lord híres családból származik. Osoi nem egyszer st«. repelnek aL angol világbirodalom tűrt énei ében. Kgylk egyenes Őse egy wigh főúr, szövegeli mer. az 1049 és 1000 közt lezajlott -hol-dog ós vértelen- angol foriadnlom híres tőrvényét, a Habén; Cor-pirs-t, H nevez.les törvény érlohi^ó-bou minden Őrizetbe vett angolnak még ma is joga van köve\'o<nl, liugy 20 napon be\'ül a bír.\'ik elő kerüljön.
Halifax lord nem büszke az Ősi névre, mert — mint az a lobbi ango\' közéleti férfiúnál is bevett szokás — többször megváltoztatta nevét. Mikor füidnunejésügyi miniszter voll, Edsvard Wood-uak hívták, indiai alkirálry koriban pedig lord Irwin of Klrby Undor dalo néven neveztette magái, a Halifax nevet csak akkor vette lel, amikor atyja, Viscuumt Ila\'ifax megha\'t.
A jelenlegi külügymlniszlcr már eddig is nagy szolgálatokat leli az ango\' birodalomnak. Az angol parlament két házának Jegyző könyvi.-is a következőket áliöpilja meg indiai kormányzásáról:
dndlábau helyrehozta a mult hibáit és oly bölcs eréllyel kormányzott, mint ¦azok a római prokonzulok, akiknek nevét megőrizte a történelem.*
Tény, hogy maga Gandhi is
csak elismerően szólt beszédeiben és Írásaiban IlalifaxróJ, pedig a hindu ve\'ér közismerten nem ked-veü a* angolokat. Gundbl mondta róta; .Lord Irwin az egyetlen an-go\', aki a szavát soha nem szegte mén ós akit ngy el határozásában, mint, cselekedeteiben magasrendű erkölcsi sicmpontok wzetnek..
Mikor indiai megbízatása végetéri, a Lordok Házának vezetője lett és Edén jobbkeze, munkatársa ós tanácsadója. Nagy békebanU volt. Chamberlain 1937 novembo-rébea Őt küldte Berlinbe Córing vadásikiáiHlásáiiak megnyitására, de titkos megbi/fltá-sa az volt, liogy tisztázza Hitlerrel oz angol-német vis/onyl. Halifax tárgyolt is Koringgel, NeiiraUi báróvaj, majd kól ós fél órát magával ifit lenel. Nem sokkal később Hitler erősen támadja birodalmi beszédében Edent, aki ekkor adja át helyét Hajításnak. Mint külügymi-nlszler is teljes szívvel CliAinber-lain békepolitikája indító áll és együtt dolgozzák ki az ismeri bó-keak dókat.
A béke-kudarcok ubín • mult év nyarán azután a békés-HnUfax átváltoíott hábíjrns-najifaxxá és az ango" közvéleményt ls meglepte, mikor öt héthl az 11) Iiá boni kitörése előtt az ÓK\'t-halal-ttarcot lürdetto.
Meg kell még cmuleni, liogy Ha\'ifax ai angol közelet legvallásosabb tagja: naponta jár templomba, vasámatwnkónt u Cliam-berluin házaspárral Iiallgatja uz islcntiszte\'*tet. a lanlerbury érsek meghitt barátja és jó barátságot íart ícun W. H. Inge-vel, a Szent Pál l<aledjális lüres lutszóüokA-v«i is.
Hamis vád dr. Csempész Dénes letenyei közjegyző ellen, — héi hónapot kapott a vádló
Varga József 85 éves, jómódú pákai gazda dr. Csempész Dénes \'elc-nyel klr. közjegyzőt több !>eadVá-nyában, amit részint a törvényszékhez, részint az igaZságügymmísx\'er-hez, majd a pécsi közjegyzői kamarához intézett, fegyelmi vétség elkövetésévei Vádolta meg. 1
A nagykanizsai törvényszék hamis
vád és feltűnően durva becsiVetséi tés mia\'t Vurga Józsefet egy évi b3r-töme i\'éltc. Fellebbezés folytán az ügy a pécsi táblához került, amely az elsőfokú bíróság Ítéletét hely-benhagyln. Most jött meg a Kúria jogerős Ítélete, ame\'y Varga József büntetését hét hónapi börtönre le. szállította. , I
Látogatás egy furcsa múzeumban
Titokzatos Uvegosék fekete bársonyon egy szálloda halljában
S\'alina Hadénd, 1940 Sierelek muzeumokban elcsavarogni! valahogyan azonban furcsán vagyok általában a muzeumokkal. Magam se tudom, mióta keresek kl magamnak szerte a világban mindenfeM hirea gyűjteményekben eg>etlen tárgyat; olyant, ainiröj art tartom, hogy ezzel érdemes foglalkozni és miatta a lobbit c\'hanyagoJom. \'
Sok érdekes dologra akadtam ilyenformán. Emlékszem: évekk<-J ezelőtt Kónlgsvs-artban jártain, Metternich Kelemen kastélyában. ÓrCg kardok és megfakult levelek nem érdekeltek, cl-lenben egy napot tóHóttem el a szobában, ajiova a bécsi kongresszus össuekovácsolója eg>\'begy üj lőtte Eurójw minden nációjának forradalmár sap-kátti
j;i voll a passziója. Egymás mclletl pilientek a vitrinekben ilt vörös jaku-binus-sflpkák ós fekete olasz fóvegek. Átlőtt bonvödkalapok és sipkák a már-uusi bécsi forradalomból Némelyiken
rozsdás folí éktelenkedett: egykor pirosló vér volH e helyén.
A lőcsei múzeumban a paHósok érdekeltek és pár nappal előtt a zágrábi múzeumban láttam egy megkövesedett halat. Akkor váH kővé — ezt mondták nekem: Ikatszázczer éviel ezesőtt, ~-amikor innen leszajadt a tenger és az óceán lenekén pusztultuk o) a balak. Most Wlincspucóió masszát csinálnak az egykori leng-\'rfenékből. Zágráblrfin a szobalányok ózónvizkorbáli szldoiloi pucolják a kilincsekéi és ai«Mzcejgo-
kat.
Ma újra láttam egy furcsa muzeumod
Hadcncin, a Hotel Tempija lialljá-l>an lóg kél bársonnyal bevont tábla.
Spárgával ügyesen kicsiny üvegcséket kötöztek e táblákra. Negyvennyolc üvegcső van fiz egyik táblán és pontosan ugyanannyi a máslkon. fis ezekben az üvegcsékbon furcsa, kövek vannak. Egyikben egész csomó, a másikban csak egyetlen darab, At egyik ugy uéz
ki, mint egy csiszolatlan gyéknánt, — Amszterdamban láttam egyszer ilyent — a másik szakasztolt olyan, mint a gyöngy, fiksíerészek műhelyeiben kicsiny üvegtálakban lehet ilyen gyöngyöket látni. Szabályoson kerek alakúak. Zöldes fénye v»m as egyiknek, a másik szürkésen csillog, ha rásüt « napsugár. Von klesbiyke, sőt pirinyó, némelyik üvegben sárgás por ütteoszlk, a másikban a fura drágakő akkora, mint egy idomtalan afciku babszem. Ismét másik olyan, mint a, gomb, amivel gyerekkorunkban játszottunk az iskola fala mefttetL
Frász István doktor, » radend főorvos magyarázza komolyan nekem:
— l\'yen gyűjtemény nincsen sehol a világon, B kö\\ok; szenvedő emberek voséilKÍi kerüJtek elő — műtét nóikjiL E fura múzeum egyedülálló a maga nemébenl vesekövek múzeuma, ürvosl Ialtosk oklaiukul irtuk róluk es klinikákon beszéllek a köv.\'kről. tudós professzorok. Sajnos: a. i«densek legnagyobb része hazaviszi omléküj veseköveit, SmiktŐl itadeiidben megszabadullak és így a gyűjteményünk nem olyan gazdag, mint ahogyan ml orvosok ad szeretnők, de így is óvröt^vre szaporodik e muacum ós minden esztendőben több és !obb( üvegcse kerül a bársonyos táblákra, E tábklkat noiu liolyozzük miir el a falon, lionem a vesekövek, amelyektől műtét nélkül szabadultak meg nálunk uz emberek, tudományos vizsgálat anyagát alkotják,
A radend rorrasok — magaro tizenhetet láttam belőlük — Európának legrégeblzen ismert forrásai. Vftn köztűk olyan, amelyről nemcsak a régi rómaiak emlékeznek meg, ltanem a bennük talált itatta fegyverek azt bizonyítják, liogy ismerték Őket az Ur szülelósc ejőtt is.
Mi a titka .¦ furcsa muzeumunk 1
A vízben, amit reggei\'és déP>en kortyonként isznak b forrásnál, sok a\' litlűmn- Ez a titokzatos elem valósággal mehonikai szerepet ad a radenci viznek. A Ijtliiunmak köszönIrellk ra. dcnrl j>ai-iensei, hogy nem kell lofc-küdniök a kórház mütő^talAra és a fiUiiumnak kószónlielem, hogy imgbá-miillialinm ma ezt n különös muzeumot. | i
Ilyent még nem láttam sehol sf1 vi. lágou,
Meliettc a számomra már nem ls volt olyan érdekes az ős-szarvas og-gancso, vagy a mammutfog, andt ott ástok ki valahol a radend szőlők venyigéi mellett és amelyek szenzidó tekintetében nem konkurálhatnak a radend szálló halljában lógó bársonylábiák kicsiny üvegcséivek (:)
EMLÉKEZTETŐ
Bgysíorl közlís (2 Bor) dija 30 llllfi F.bni<r M.
Pály.v.ünut&ii ril 7k*r .
|bnfl..Mn (KeJ*nea l\'.hírví*). Fabrulr }S.
I fittii iiiüsori.1 Q.kor
(Rari* i\'.lv.iti fflmn. Igiufatá). ¦ini» S.
IMly.v. .¦.l...,t:i-.i f« |U •
giiun.lxui tiir. Krítky, \'MikJi. J.,
Egy hónapi elzárásra ítéltek egy igazolatlanul mulasztó leventét
A fewntetörvény szigorúan iftsz] a leventéknek n icndes foglalkozáso-koii való pontos megjctenósét és minden egyes e-elb^. amikor iga. zolntlnn mulasztásról van szó, az illető cHen szigorú eljárás indul. Több ízben közöltünk pé\'-dás lendőrbl\'ól Ité\'e\'cket. a mulasztó íeienlekötetes Ifjúk ellen. Mn ujabb kemény Ítéletet hozott dr, Németh László icndőr-fogalniuzó, a kapitányság rendőri
bünletőbirája. Mészáros Lnjosnagy-knnlzsai lakos, napszámos, levente-köle\'es legényt, mivel hónapokon át nem je\'enl meg lendesen az előjrl tevén lefog ^fi^zásokon és elmaradását nem is igazolta, fclje\'enletlék. A bizonyítási eljárás után a. rendői-blró 30 napi elzárással sújtotta. Mészárost azonnal rendőr kpérrc \'e n zárkába, "hol megkezdte büutté-séuek kitöltését
sakk élet
A tízéves Kelemen-kupa a Városi Múzeumba kerül A Nagykanizsai Mardczy Sakkor évi közgyfllése
Vasárnap este volt a Nagykanizsai Maróczy. Sakk Köt ez évi lltfujitó közgyü\'ése, aho\' egyhangú választás után tiszteletbeli elnök lett dr. Krátky Is:ván polgármester, ni hír. kormány főtanácsos, elnök Ke\'emen Ferenc bankigazgató, tánetnök Sze-ku\'Ja Jakab, ügyvezető elnök Pin\'ér Sándor, fótitkar K- Nngy László, tpkár Baán Lajos, pénztáros Ifj. Vékássy Károly, ellenőr Guinllái Mihály, pénztári ellenőrök Morgen-s\'.eln Feienc, Németh Fervnc, választ mányi tagpk; S:oicer Botit, Keller mau József, BÖhm József, Tóth András, Sielcr Károly, László Imre.
Ke\'emen Fe enc elnök megköszönte a tagok buzgóságát, utnclyel a luultban a sokk-kör érdekeiért ki. fejtellek, majd a titkári és a péuz-1 Ari beszámolói fogadta e\' a közgyűlés. Utána megbeszélés volt a sakk-
kör széíesthbkörü kifejte»ztéi* érdekében. Ke\'emen elnök bejetonette, hogy még ez évben uj kupát ad a niindenévi kupnverseny céljaim, a régit, lunire n 30-as évek ttz sakk-bajnokának a neve von bevésve, a városi múzeumnak ajándékozz". *
Kedden esle már a Vékássy-scr icgért játszanak S sakk-kör finlal tagjai. Lelkes sakkozók vannak ebben a táborban, s köztük már olyanok ii, nklk nagyobb sakktudásai rendelkeznek. Érdekesnek ígérkezik ez a verseny k
Felkérjük azokat a sakkozó urakat, akiknél esetleg « sakk-körnek va\'aml (^kk-gamitura, könyv, vlb.) kö\'c-ónlárgy van, szíveskedjenek az Ipamskörb-m bejeentenj. (•)
Döntetlenül végződött a városközi ökölvívó-mérkőzés
Nagykanizsa—Kaposvár Í0:ÍC
_€_-
a ki5 ható
MidÖn a tél mér nem havai. Ha jött a fürge, szép tavasz, Ml buldog volt, ki oldalán Dalolta: .szép ma, kisieány.-Halk lénye mily elringató i Be szép is, édes, kis Kató I*
S a vagy tavaszt tavaszra ín.-. Majd nyárra vár a leányi szív; Es Jött a nyár, — a nyárra ősz, Itt olt az éj-haj már biz ósz... Ám teng a szú — még biztató : „B* szép asszony még kis Katói...
De száll az ősz is — messzi száll, A tél jár künn a kapunál; Nagyothalló lett már a fül, Szemében bánat gyöngye ül... Szegény Kató — nincs biztató, Halott mezőkre halt a hó... Halott mezőkre hull a hó...
Honivári Szabó UJos
08 &3*BK5:>
AkaaMi* -IMraiatk UlkSsaaa«k«« BacUpMt I. >ÍMrü
Ö.45 Toma Hírek. Közlemények Hanglemez*-k. — Utána étrend. -- 10 Miivi-, — ll.io Nanxelköxt ftSjeteá acolgálail. - 12 Harangszó. Himnusz, ldojárásjeientés. - 12.40 Hírek. -13.30 Időjelzés, időjárásjeientés. — 14.35 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Árfolyam hírek, piari árak,\' élelmi si erájok. - 10.45 Időjelzés, idő-járásjelentés, hírek, — 17 IIÍrek szlovák és magyar orosz nyelén. — 10.15 Hírek. — 21.40 Hírek, időjárás jelentés, hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 23 llnvk német, otesz, angol és rnsacia nyelven. — 0.05 Hírek.
¦UDAPMT I.
10.20 Felolvasás. — 10.15 Felolvasás. — 12.10 Hanglemezek. — 13,30 A rádió szalonzenekara. — 10.15 VÍZ-váry Mariska háztartási előadása.
17.15 Kurina Sírni cigányzenekara. V- 18.15 Zsamó Mária előadása. -18.45 Kovács Baldi Miklós olasz ós spanyol dalokat énekel. - 10.25 Dr, ZolnOi Bél« előadás*. — 20 .Hazojáró lélek.. Szinmü 3 felvonásban. -, 22.10 A Magyar Itevü Tánoenekar. — 23.20 Bura Sándor cigányzenekara. BUsMPEST II.
17.45 Mezőgazdasági félóra. —18.15 Husiin hallgatóknak. — 19.25 Francia nyelvoktatás. — 10.45 Tándemeiek. — 20 Hirek. — 20.25 Rendőrzenekar. — 21.40 Idöjárásjeksatés. BSCS
t5.30 Délutáni »cne. — 17.25 Lemezek. ~ 18 Szoprán- és zongoraszó ló. — 19.15 Lemezek, ~ 20.15 Katonadalok, — 21.15 Hangjelek. - 22 Ope-reUtoiucrek. — 23 Könny Q és lánc-aSDSi
Mérsékelt szél, »z északi ma* gyekben kisebb felhősödét, több helyen, főképp nyugaton havazás. A hideg osökkan.
A Ueteoroloalal Intézet n»s*kauiwal sse*tl4ry előáll omása Jetaalli HflmársAklei teftnan este 9 órokoi
— 96, ma r«8t;«l 7 6. délben —.1-2. OMUWd** 00 «l
— B«t«vkumtás-.kal mkltMK mag mindazt v*t*lkán.y»s*r aélkll. Kopstals
•auMAxbaaa.
A giniiiázium (omateréfcen dön\'.el-leuü\' végződött ft vasárnapi találkozó a két város birkózó verseny én. Az eredmények a következők : Zsebe (Kaposvár) győzött Torma ellen, viszont Várkb&yi (Kanizsa) Kun (K) ellen szeneit pontot. Simon (K) Bözsi ellen, Eszes (K) pedigPé-ier ellen győz és itt elhúznak a ka.
posváiiak. Sőt Fnjszi (K) tusolja Foikmoyerl, miire kanizsai győza\'ml sorozat következik. Gyimesi (Kant? zsu) győz Fenyves elken, Vlaszár (Kanizsa) győz Bodó ellen, Rába (Kanizsa) győz Budavári ellen, Ju« hász (Kaposvár) győz Gyarmati el. len, Inig az utolsó győzeíem Is Ka. rozsáé. Halész győz Bátorl ellen,
A Dolgozd Leányok
íígjesú\'ctéoek népművelő sjosdása iráni vasárnap is nagy érdeklődé, nvlivánuJt meg. Az első előadó ezutlai Szálas Zotlán kórliázl lelkész volt aki a magyar kuthoHkus karJuí$iroj (.irtott nagyszerűjén felépített szép tartalmas eéöadásl. Nagy sikere volt Szeidahelyinó Boán Jucinak, aki ruigy rutinná\', igazi átérzéssel adU elö « |\'eriki> cimü verset. Somogyi Marilla a Kftthoükus Dolgozó Leóny<»k F.gjesU. le\'ének nagykanizsai ételtelilvója ás \\e. retője ismertette ezután a dolgosé no arodáUs kéidóseit, a törvényes rendel keléseket és az ezz*J kapesolatoi problémákat, A műsor utolsó száim. ként Fnknói Erzsébet irj. elnök olva-soU fe\' egy részjetet Nyirő egyik regé. nyébői nagy tetszés közben. Az előadókat a nagy szárubnn összegyűlt kó\'óuség nagy tapssal )utajia»zta(
Felemelt osztalékot fizet R NagykanlztMl Takarék pénztár
Dr. Fákiáa ZslgaM«4 ssslákossts a Ukszik 95-lk kSsgyBláséa
A nagykanizsai <öreg takarók, firi-ík évi rendes közgyü\'és rfcrtvevőlnek di-k«i serege felett két hangulat uralko-dolt. Az. egj\'ik volt a gyász na év kőz-ben elhunyt elnök gyászfátyolos arcképe elolt, a másik az arcokon is fel. t óv\', elégedett Orom a& úzieü év eredménye felelt.
\' Olt volt a közgyűlésen ö*y, dr. ne. ines Fábián Zsigmonduó ós fia, ott vott dr. Hegyi Lajos |*olgániwt.ter. lieljB\'.tes, a\'.NenneU B*nk képviseletében Siabó Elemér Itejyettos fonók; dr, Thol\\v*y Zsigmond ny. postahivatali igazgató, a kanizsai pénzüilézetek ve e!Ől és a város és a vidék társadalmának minden rétegéből, földbirtokostól a kereskedőig, gyúrosté] h( ügyvédig, iparostól a !,[¦,-.;..i..H ié-H vényesek nagy száma,
A közgyűlés leimében a nagyss rú közgazdasági vezető-férfiak, a Nag>\'-kanizsai Takarék volt elnökeinek arc-kép-ga\'ériája megnagyobbodott. F.en a köigyüiésen már ott voU közöttük a nemrég elhunyt elnök, dr. nemes Fábián Zsigmond klr. \' kormányröüt. ruiesos, várrnegyei tiszU föüg.vész éJel-nagjságu önképe (Sándor Mátyás, « fialai kanizsai festőművész slkenill al-kotása) a kegyelet virágdíszébe ől*ör-telve. Ujftépi Elek Géza földbirtokos, a Nagykanizsai .Takarék alelnöke megnyitójában a kegyelet meleg szavaival emiékezeit meg az eihimyt elnökről, Ui\'ji.i szólt Kelemen Ferenc igazgató jelentésének első része ls. Három évti-reden át voU az előző elnöknek, ujuépi Etek Ernőnek írnunkatársa a negymuila lakflrék ve élésében, iraajd két éven ;St elnöke. Puritán .egyénisége, alapos jogi tudása, megfontolt, bölcs éTeUz*mté-le>, áflondó munka srereíelo, cllcntó-leket nehéz időkben is kiegyonliifm tudó jóindulata fontos szerepet töltőitek be mindenkor az intézet ételében. Emlekére a takarék 2000 pengői alapítványt létesített.
Az üzleti évről szóló beszámoló jelentésből kitűnik, hogy a külpolitikai és háborús feszültség nem rontotta lc a város és környéke lakosságinak élet-s/invonaiát, a kereskedelmi forgalom emelkedett, a kiviteli tevékenység, habár a jiáborus árugowlélkodás sok gálái is áljilott, jeVentékeny méreteket Öltött Altaéáben 1839 a jobb gazdasági esileadők közé volt sorozható. A közönség Is nvisjodtoji itólle rriieg « hriy-retel, amit bizonyít a betétállománynak bár nem nagy mértékű emelkedése, A kiluoiyczétfl üzifert is |kbrraálla voU. A befolyt iniutegy fétoiluó peafá lelesz léseket a NagjkaiUzsiii Tak\'iék
IMO, fflhqiAr,;lS>
, Jóhclvtwte. A takarók étedében örven. 5-5 jekezis40, Iwgy ütjotfoloinok
ne eJmuJt *r *uatt jelentékenyen „rtelkedett s niár nieghaíklta a háromért*. A* évi forgatom oz eMző évi ¦•ctlck között moxgotL A Nagykanizsai yaküfó\'í 1939. évének egyik jelentős [rednióny*,- lw>tty árverésen, vett Ingat, (sasinak nagy résret sLkerüJit értékcsi. Az évi nyereség összesen 40.037 5r at alaptőkének majdnem 7 szil-¦jizjta^ nmiből u tavalyt t pengő |ielj-clt oi idén U2Q pengő osztajókul ft,e\'. « takarók részvétenként. A Nagy ^auitiai Talo^ékriai cilielyezett betétek jisrege 1,162.000 p*ngő.
A felügyelő ¦ bizottság jtlcutésél Krátky György terjesztette be, A köz. puiés ¦ jelentéseket egyhangúlag ei-foritfa,
Az elnöki \\szókel a közgyűlés ezúttal w,n iüitőtle be, hAnem dr, Fábián Zsigmond munkakörét továbbra is uj-BÍpi K\'ek Gézám, »z intézet vezetésében telkes és hozzáértő odaadássá] munkálkodó alelnökre bizto a követ-teiő rendes közgyűlésig.
Az igazgatóság, felügyelő bizottság, rálssztmány tagjait, kiknek mandátuma lejári, egyhangúlag újból megválásé, lotlák.
Az örvendetes eredménnyel, az .öreg Iskftrék. további \'fejlődéséül, a legne. Ite.ebb idők közepette is egyre gya. mjwdó tekintéllyel munkálkodó Intőiét mu\'t évi sikeres működéséről szóló bc-uátno\'énk nem lenire teljes, ha meg nem emlékeznénk Kele.uan Fva-hc Igftz Rióról, ekinek szakmájában országos himeve, körültekintő vezetése, fárad-i aistian agilitása mellett biztos v^gá nyókou hfttad a történelmei látott Nagykanizsai Takarók a tenteonáritiiu Wá, . .\'.
Rövid táviratok
XII. PIUS PAPA
ma délelőtt kihallgatáson fogadta "Hóniábaa tartózkodó Dudás Miklós Mjdudorogl górög katlwiikus megyés-püspököt* I

Kt Ht TERRORISTÁK
egyik fclefgyverzBtt csoportja bclia-loU o vaíUkmiari katonai táborba. Ueifaslban megujultak az angolcllenes lűnlelések. A tüntetők közül 13*1 letartóztatlak. Egyik ir takUuiyábaji veie-Ledés ís volt, amelynek során két (ir-s\'tsr megsebesült. A Bimünghambau kivégj*lt kőt ir Iwlttestének kiadatásét belűgynüni&zter megtagadta, •
MEGHALT KANADA FÖKORMANY-WJA , .
«*z éjszaka Montrealban. A minisZ-lerelnök ójtesitettc Rz angol királyt, a kormányt Ottavába, Őssnclilvták*
LATERANi SZERZŐDÉS évfordulóján XII* Pius pápa ós az i«sz. király melegliongu táviratot váltott egymással. A bíborosok, a fasiszta vfcelők és a pápa hozzátartozói jelenjetében fogadás Is volt a Vatikánban.
¦
ÁLDOZATOS VASÁRNAP
volt tegnap Németországban. A gyűjtés eredménye kitűnő. Berlinben és környékén 1,100.000 márka fo\'yt be, kétszer annyi, mint előző évben "énekkor.
Az epekövek, az IdÖalM epe-hólyaggyuliadás és a hurulos sárgyaság kezelésében reggelen-ként éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Ferenc Józzál" kcsc-ftiviir, kevés forrovlzxel keverve ás korlyonként bavéve, gyakran rendkívül hatásos. Kérdezi* meg oivosát 1
itii BiMzbi
Raktáron levő összes
hálók,
ebédlök, kombinált berendezések, kárpitos árukat
«sili
Használja kl e kedvező alkalmat!!
Kisiklott a római gyorsvonat: 5 halott, 25 sebesült
1 ¦ \' | Pisa, február 12
A Rómából JÜvö gyorsvonat a város körelében kisiklott. Azt hiszik, hogy r szerencsétlenséget az okozta, hogy a vonat UH gyorsan haladt. A szercncsél\'enségnek 6 halottja és
26 sebesültje van, a vizsgálat folyik.
A szerciirjséllenüi járt utasokat az olasz kirá\'yi pár, miután éppen a köze ben tartózkodtak, meglátogatta a pisai kórházban. ,
Pusztít a fagy mindenfelé
Az ujabb hideg Magyarországon is több fagyhalált okozott. Nyíregyháza környékén négy fagyhalál volt. Vitéz Sercgélyi Ágostonná, az orosl főjegyző 36 éves te\'esége és Bíró Sándor orosj ref. lelkész 80 éves felesége szánkójukkal 300 méterre az ajaki állomástól elaked ak nhót«n. Mire segítségükre s"B tek,ir*:g;n;?y:nk Kél ki* árvát hagyott hátra mindkét
úriasszony.
Ezenkívül két férfiholtteslet is találtak Kisvárda közelében, erek kilétét még nem tudják.
Budapesten a Duna jégé" fagyott meg Bíró Pá\'né 60 éves asszony, aki Csepeirő" gyalog akart hazamenni a Dunán.
Besznráblában (Íz halálos áldoznia van n fagynak.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasálsak
A Wvíros egyik eUSrangu »zállodájával, a ctendes és központi fakvssO
István király Szálloda
(VI., Podmanloaky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stk.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igéaybc, melyet a Zalai Kozleny kiadóhivatala áttét kfa jsseritkezó olvasok rászáre.
HOLLANDIÁBAN ** olvadások miatt gátszakadástól telnek. Több 1 kikötőt rnérifl kiürítettek, rniert a jégtorlasz óráról órára növekszik. — A jégzajlás a Vaskapunál a Dunán |a megindult.
LONDONBAN az. clsöiélités mfalt történt balesetek során addig 23 ember vcszietie életét.
LETARTÓZTATTAK Prágában Tnihiiliirschot, a Sokot 70 öves elnökéi. Lukasán házkutatást tartottak. , , i ¦ I ¦ ¦ I
Húzás
Budapest, február 12 Az osctalysorsjáték mai húzásán • főbb nyereményeket a következő számok nyerték;
Húszezer pengőt nyert: 6.819, 44.283, 80.017. O\'ezer pengőt; 27.530 Négyezer pengőt: 33.97K. Háromezer pengőt; 11.841 és 75.101. Kétezer pengőt: a 21.203, 55.823, 78.062 Ezer pengőt; 4.580, 18,625, 10.349. 40 199, 4&5Ő3, 51.130 és G9.618 sz. (Felelősség nf kot.) i ,
A letenyel klr. Járásbíróság, tnlot telekkönyvi hatóságtól.
7124/1939. tk. sz.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Ozv. Weitz Ed éné sz. Schwsrtz O iclla szombathelyi (Eras4bel királyné u. 15.) lakos végishajtstának Proszeoyák Rémuiné m. Dobos Rozália tótsxetdahtlyl Uioi vétfrebsltáit uenredö ellen Indított vígre-hi|Usl Ugytbea s tkvl hllófág a végre-hallási árverést 8300 P tőkekövetelés éa járulékai behajtása végeit a Tötíieidahtly kOzaégben fekve s a kotort 8170. aztlkvl 602t/b. hrsz. szántóra és rétre a Lestko-ve.: ddlöbea 1000 P, az agyanazon tkvl 6024/a. hrai. siánlóra és rétre e Lessko-vec dDIÖbeo 400 P, az ugyanazon tkvl 6028/b. hrsz. azántóra és rétre a Leuko-vec du\'öbea B0 P, az agyinazon tkvl 6029/b. bnu. síinldra éa létre a Lesakó-vec dűlőben 100 P, ss ugyanazon tkvl 6030/a/2. hrsz. saántóra éa rétre a Leaz-kovec dQIébea 50 P, sí ugyanazon tkvl 0030/b/J. hrsz. szántóra és rétre a Leiz-kovec dtltóben 70 P, ax ugvsnsxon tkvl 6031/b. hris. szlntóta és lélie a Leuko-vec dtllébcn 70 i\', az ugyanazon tkvl 6032/0 bru. stánlöra és rétre a Luzko-vecz dUlöben 90 i\', az ugyauazoa tkvl W)3i i>. hraz. szántóra és rétre a Leazkovec dulóben 70 P, az ugyanazon tkvl 6034/b. hriz azántóra és létre a Lesskovsc dülö-ben 150 P, az u. o. 7788 tkvl 60»/a. hraz. azántóra a Lesakovee dülŐMn 40 P, aa u. o. 6055. tkvl 6231. hraa. azántö és és léinek a Lesskovec dtilúbcn B. 13 alstU lletéségérc 140 P, az u. o. 1299. tkvl 0232. hraz. siántórs éi rétre a Leiz-kn.ti dülöbca 130 P, sz ugyanazon tkvl 6224/a. brsz. rétre a Lestkovec dlllőbeii 300 l\', sz Hgyaaazon tkvl 6228 hriz szántóra a Lcszkovcc düíben 200P,az ugyanazon tkvl 6229 hisi. azáatóra a L\'Sikovec dillőben 190 P, az ugyanazon tkvl 6230. hrai. szántóra a Lesskovec dUlöbea 120 P, az ugyanaion Ikvt 8145. hriz. azántóra a Lesskovec dSlóbea 40 P, az ugyinason ikvl 6152 hrsz azántórs a Leaikovec dii-lóben 300 P, os ugyanazon tkvl 6268. híit. uántóra a Leszkovec dűlőben 120 P, ai ugyanazon tkvl 6283 hraz. szántóra ¦ Lesskovec dűlőben 120 P, az ugyanazon tkvl 6266/b. hraa. szántóra a Leszkovec daióben 60 P, «x ugyánaaoa tkvl 6264. brsz. szántóra a Leszkovec dülfbcn 120 P, az ugysnaioa tkvl 6260/a. bisi. azántóra a Leszkovec dűlőben 60 P kikiáltási árban elrendel le.
Az átverés nem érinti a kotorl 847. aztjkvben C. 4.. as a. o. 7788. ut|kvbcn C. 9. alatt Oiv. Dobos Mártonná az. Kósa Verana javára bekebelezett özvegyi jogot.
A Ikvl haróság sz árverésnek Tűtaxerda-hely közBéKházanál megtarUiárs 1940. évi márc. hó 1. aapjásak délután 2 óráját tazl kl és az árverési leheleket az 18911 LX L-C. 150. fa alapján megállapítja.
1. As árverés alá kertlló Ingatlanokat,
Zalai Közlöny Rajtvariy - azalvény
0
93
ZAt-AI KÖZLÖNY
1940. lebruár ]¦>
ha ir irvctéu meRlBtládát ¦ végrehajtatok kM| Ozv. Wdii Edéní ea Schwartz 01-zclla .égichillald kirí, ¦ klklálláel ár kél-
tormádénál,
ha Dbboa líériiug (mlnda 1 csatlakozott vísrehullata kíil, csak a 8170. ír 7789. ¦ atjkvl IngaHanok bóeaálhalík árverés «li (a a klkláltá.l ér kétbarmidánál,
ha Kitin Ignác .csatlakozott végrehajtató kért,"ceak akotorl 8170. éa 77(8. astiavi Ingatlanok bociáthatdk árverésre éa a ki-kléltéil ár 1250/j i„ii,
ha özv. Dobos Mártonná ss. Kdia Verona ,csaltakoioltivégreba]lald kéri, az Dalma árveréareibociátolt Ingatlanok árverésre bocaálbnlok és a klklállárt ái 200°o-ánál
ba \' dr. Ctempess Dénes c.sltaVozott vétrebl|l«ld kéri, a kikiáltsál ár 23»°A> ánál,
ha Pauk Vilmos csatlakozóit végrehajtató kéri, az ősszel érvéréire bocfilott Ingatlanok eláivereihelSk, de a kikiáltási ár JrX\'/a-ánál,
ha (Ir Pozaof ár Rétid csatlakozott végre-hallaté kéri, csak a kotort 8170 , 7788., 129ÖVezljkvl Ingatlanok bocaáthalők árverésre és a kikiáltást ér 280% ánál,
ha dr Lakd Imre csatlakozott végrehajtat* kéri, csak a kotort 6089. éa az u. o. lSel aaljkvl Ingatlanok bociilhatdk árverésre és a kikiáltási ár 300% ánil ala,, ceortyibb áron eladni nem lehet. (ÍGI0/193I. M, B, az. rendelet 21. 8 a.)
Bárwlpénz a kikiáltás) ár 100/o-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi ota-itt kellklegénllenl.
Letenye, 1039 évi oki. hd 31. napiad. Dr. Cilk í.áazld a. k. klr. jblrú.
A kiadmány hitelem l Bralaiaa a. k. 320 ItltkkODzmHli.
Zalai Közlőn.
ZifWI I*
/alai K
Zalai KSziöllyl
Zalai Közlöny Zalai
¦ny Közlöny
Molnárok figyelmébe 1
tfámfeljegyzési
vagy
Hámtserekönyv
újból .beszerezhető
lapunk nyomdálábau.
Csillárok,
falikarok,
HMÉHa^HBMaa^MaataBHppalB^B ,
éjjeiíszehrepv-lűmpnh
egyszerű és díszes kivitelben kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVŰLGYI-nél
Sugár-ut 2.
1 Hiti KÖZLÖNY MENETRENDJE
Érvényasi 1840. január- 91-tSI.
HunyiiiDilsíiii nllowiiíra érkeií ón tu ornimi Induló vonalokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. a.
Voa.1 .Un. A vonat Kulrii- KmumIy Bojli. Bp.tt.4 Von.t A vonat BpMlrál Saslir (NZlMy K»l.ii-
neme ríll»d. .. Irk. _ü- írkwik »il>. neme Indul kai rí! 1.4.1 r.trfc.
12471 Slnaulö 3.42 5 10 5-37 12401 Motor v 5-10 5-50 7-24
1207 Orv. 607 tSHO 7-22 102* 1202 Oyv. 7-22 I0-O9 10-20 11-22
1211 Szem. v. 1415 1540 1612 20-48 1212 Szem. Y. 602 11-10 11-40. 1303
M4I.I Molor v.l 1550 17-17 — — 1244\' Molor V. - 16-08 1648 1804
12411 Molor v. 17-45 19\'53 1940 — 1208 Oyv. 19-35 22-45 23-05 23-58
1201 Oyv. IS\'41 19.49 19-53 22 40 ¦
Jegyzet, i A 224\'/a iz. vonót 1938. október hó 8-tól 1940. május hó 18-lg csak vasárnapokon közlekedik. (19H0. december fió 24. helyett 28-án, 1940. március 24. helyeit íö-én, 31. helyett április hó 1-én, május 12. helyeit 13-án közlekedik.
i Az 1241 sz. vonal Nagykanizsa—Balatonboglárlg naponta csak 1939. november hó llí-ig bezárólag ch 1940. március hó 15-tól kezdve közlekedik. ID39. november Írttól 1940. március hó 14 ig Balatonboglárig csak kedden és csütörtökön közlekedik.
k Az 1240 az. vonat Balatonszentgyörgy—Balalonboglár közölt 1939. novembtr hó 16 tói 1940. március hó 14-ig csak szerdán és pénteken, Balalonizentgyörgy—Nagykanizsa között naponta, a többi napokon, vagyis 1939. október hó f-lól november hé 15-ij; és 1940. március hó I&-IÖI május hó liS-ig naponla Balatonszentgyörgytől közlekedik. * Nagykanizsa-Székesfehérvár közölt közlekedik.
Nagykanizsa—Szombathely—Sopron
fl Ki.ini IV-ití.Srci-bat-árfc, |jh.lj..lrkj l.pranbl ér1.. ! aatraa-l bél lad.j ilmalal-helyri\\ W. Eg«m. Indul K.\',illírt Irk.
1412 1442. 14441 1416 Sz. v. |! 457 Motori 7-27 Motori 13 59 Sz. v. 1 15-55 1 \' 6-451 7-17 903 1 9-50 15-26) — 17-36 1810 2004 1447\' 1417 1423 Molor Sz.v. Sz.v. 5 30 7-25 13-40 535 8-15 14-18 715 9 37 15-41
i Közvetlen járat Nagykanizsa-Zalaegerszeg közölt.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
ktg)V»n!. Siruri Flt.ro 1
í.lrűl Ir-J.l irk. irk. |
Hiú ^z.v. S"Ö5~ 652\' Boll
2414 Sz. v. 1354 16 II 1748
2418 Sz. V. 2018 22-16 006 | 1
241» Sz. V. 2431 I Vegy.
12 04 1816
II "lalM-|| J.i.a irk.
T15"
13 42 1547 20 04 2235
Nagykanizsa—Murakereszlur—T/leszi
Hová ?
Honnan T
Y^mrtZyürmtaM-i*.*, r -ess-
\' 1201 Oyora Trieste Roma 18-21 f lillü V».,yc» JM-Kereaztur j 12;«
Hintessen i Zflln! liiililMiSisi-
>_""a inl)^|lr»iJ>b|^;\'yt3» I
ALLA».
Boj4as4a.lt nKouiiull belépírue Itt.. ! szék. Cseogery,nl 2*,,
Keretek napsiárdósoltkal rendtlktri ata>n«Mol4» oarajlédai, JclerJkeinilT f het Baltbyény-n. 29- ia;\'llitl. ^ *
ABiU^VBTEt.
fEgff^éfi «Jé<i"-B4«iihai mí,t
Eludo likaiban levi ebedlcauiíTi székkalj ebédloszekrény, konyhaátzlal tlu a^ccstikaatrz.csclédsey.- r.i.u a kladébia,
ElMMAi-éai,, miau „ l«*léie... liig^J.
add. Szemeft:H|ca.„2/c...- MeglcklnUuij 3—4-ig- .
Régt.vagy¦ mat leTéleaé»böl\'azárciaii t»,.,nuilél9«ia>k<l, liáa.nálillan I,. a.ya^ot. t». áiuütddari <. magveuek. Jobb cgyea bélyegek, sorok la éiuekelnak. ~ Biúbarlts. (Awcikcaztí, la\'áuutri mladin P^eitailc«a),^4juláii 6_81g„a amkttm.
Nagyktialzsa.iiiciíiiei. varos pnluáiiiiealeriíKSI.
3457/194«.
Tárgy.: Vflröa|icrB,zles önkénttl ÍRfJla. ök klllipzéae.
Hirdetmény
A Magyar VöiDg Kere\'il Etylel helybeli választmánya február 20.-ával 9 heiea OnkéntM vörOskereszlei ápolónői lanfolyiiniot rendez. Felkérem városunk liö\'gy laslait, hoay erre a tapfolyaoira, jelentKtlzni ázi-veékédjenek, A felvételre,, a városi tisztiorvosi hivatalban delelóit 9 óri-lól 11 Óráig lehel Jelenlkbinl dr. Deseö Mihály ni, klr. liizlioi vojnál, (Városháza, földszüi)).,
Nagykanizsa. 194Q. f<fv.rgár 8. aoi Polgármeolfr.
M&NKTReiNSOJB
éiváilyea . lUí* okldlicr 8-tól:
Vasútállomásra.
4\'N
fM 700 I)"s3 ll-H 131» U-o* 18» lt«e a irmi
I | ¦ a-
fi
Ili a i
IrtMyiril l-J. 848 N.jykMUOu árk- 7#, llrí(fir.-.!íaí;M.J. Hlü Ulc-ijlr. irl. lliil
1-oi.iTtKAi ^4A.^^(^4k»,. Kladln,: „líSlsaaéiiásirt.r.Jlaqykaalrii\'\'. .Witti» klazló: Zalai.Király. Nyomatott! n „Kátnazéasifll R.v T. Nagykanlrtar*
aytméafáaan .Hasykaaliaaar. (tiyorinliWrl lolal i Zalai KiralyJ
80« Évtafram 35. szám.
NagykatOua, 1840. február 13. kedd
Ara 12 BU.
ZALAI KÖZLÖNY
«• HiHllillil. U L i
Felelte aake$H6: Barbartte Lajos
I TejludrjxBBK ranat sebesllljei
Irta: ir. Lakj DmiJ
műegyetemi tanár, orsz. gyai. képviselő
A gazdasági étet fejlődését nem tehet egyes eveknek Jelenségeivei nézni. Az egymásután következő évek hosszú láncolata, az ezek folyamán jelentkező történéseknek az összessége az, amelynek komíuy vizsgálata után tudunk vételirányt alkotni a gazdasági fejlődés jó, helyes, vagy helyte\'eu irányáról.
Amint Angliában az ipari forradalom, amely körülbelül 1760-től száz éven át tartott s gyökere en át-alakilotla ennek la hatalmas, nagy államnak közgazdasági éle(ét, nem. máró\'-hohiapra folyt le, éppen ugy é\'i Magyarország is, a mai generáció szemeláttára, egy naLaiirBs ipari él-ataku\'ásnok korszakát, amelynek sok vonatkozásban egészen csodálatos nagy eredményeit e! ke\'i ismernünk.
Boldog emlékezetű nagy s\'atiszli-kusunk, Schwartner Marion ezelőtt HO év\\ei hogyan búsongott, milyen fájó szívvel sóhajtott fel azért, hogy Magyarországnak nínc-s valamire érlékelhelő textilipara. Ha Schwartner Márton poraiból meg. etevínednék, KlíetJcoiüi verme tudomást arról, hogy Magyarország textl\' Ipara most évenkinl 500 anlUIó pengő értéket termiéi, hogy a vegyészeti ipar termelésének é-téke a 300 mt\'-liós halárt ostromolja 4 hogy a korábban szjnte nullaértékű papíripar lermeiésénBk ériéke szintén a 60mr:i-Uó pengő körül jár már. |
A gazdasági é\'et függetlenségének és ezen át a nemzeti étel biztonságának is olyan erős igazolási e/ek a számok, bogy ezek me\'leit nagy hiba volna elmenni anélkül, hogy je-lenlőségUket igazán kiemelnök.
Nagy hiba volná azonban azipar ihik ebben a kibontakozásában kizáróan a banktőke kezét látni- Az ipar belső erői, valamint az önfinanszírozásnak számos eszköze, a melyeket korábbi időknek gazdasági po\'i\'ikája kedxezé-s formájában nyújtott az Iparnak, teite lehetővé azt, hogy Magyarország \'gyáripara alitkos reménységek vonalából vala, mennyiünk szeme\'áí tára é\'Ö valósággá tett. (\' i
Minden bizonnyal vannak fájdalmas kisérfl jeenségel annak, h;igy ez igy történi; ára volt annak, hagy e\'őttünk van az a hata\'mes nagy-magyar gyádpar, amelynek 1000 iparte\'epe ontja a füstöt kéményei-bői s amelynek telepein 300.000 munkás kötötte össze sorsát a rnn-gyar ételnek jobb jö\\endőjé*el. De mindig így van ez. Meri báamennyi-fe szoinom azt tudni, hogy n fejlődésnek vannak\' sebesüKje, v.innak gyakran halottal is, hogy az adotl eselben, a magyar Jpír kibonako-zásának, gyakran épp?n a legkevésbé tehelős rétegek, a legszegényebb fogyasztók voltak az igazi sebesült-jel. Más oldalról ott van az eredmény : az a kincs, rmfilyel a moavar közgazdaság birtokol ma már a külföldi verseny által is tjszie.ll ipara-
Az előzőnél Is vadabb háwlhar ujabb Szibériává változtatta Nagykanizsát és a vidéket
Nyolc hóeke dolgozik a kanizsai vasutvonalakon, de Budapest felé már megszűnt a közlekedés
A pár napig tarló olvadás utanuj-bói hirtelen szibériai hidege fordult nz ldö, hélfőn este meguíduU az előzőnél is eróvebb hófúvás és szélvihar, amely végigszáguldott az egész országon és mindenütt irtegbé-nitotta o közlekedést. ., . .
Nagykanizsa utoáln
alig \'ehet közlekedni a megás hó és a széi minit. A Város köztisztasági hivalala minden emjjterét múrücába á\'litolta. A hótakarilóhruiikásokem1-berfe\'e\'.ti ínunkat végeznek, a hófúvásban, kemény hidegben, hogy némi eg járhatókká tegyék az ülteiteket. Au\'óvni egyáltalán nem\' lehel jánü. Szekéren Is csak nagyon nehezen, inkább szánon. A icndőrség állandóan végigjárja az utcákat és
figyelmezíetl a háztulajdqnosofcat a járdák lisztőntarlására, de a leg. szorgosabb járdaUszlogatás is e*ed-ményleten a szüneten ül tombbló hóviharban, ügyes utcakereszteződéseknél már reggel másféhnéter magas hófúvások torlódtak össze seíBk egész dé\'e\'ölt növekedtek. A kniíntők nem! tudnak yldékre kiftnenni, helyben is csak tófogátu kocsival és csak ott, ahoi az ulakal már járhatóvá tették- í
A nagykanizsai telefon és távte-szé\'ő háló/at, hála az uj veze\'óknek, eddig még kifogástalanul állja a harcot nz elemekkel. A posta ma. szaki embeiel állandóan vizsgálják a há\'ózatot és szükség cselén nyomban intézkednek.
A környék falvait betemette a hó-pokol .....
A járás községei teljéén el vannak vágva a várostói, a tomboló hö-és szélviharban a községek még egymással sem tudnak érintkezni. A nagykanizsai főszo\'gabiróiá&hoz érkezett je\'entések szerint a fnlvakhó-fogó helyein kél mé eméi kníagasnbb hótorlaszok emelkednek. Sok helyen a hó te\'jeyen belemetle a távírda oszlopokat. A főszolgabíró megtette n kellő intézkedéseket, azonban csak a hóvihar megszűntével lettet kirendelni a közműnk seröt. Mégha a szél megszűnik, okkor is napokig fog tartani, mi sikerül a falvak forgalmát lreiyieái\'ilaid.
A paliul körjegyző je\'entésc szerint \'a község teljesen el van vágva a külvilágtól. A község terü\'eíéu is nehezen közekédnek az ombcrek. A szélvihar tovább tombol. Másfél méteres teraszok emelkednek a község közepében. ,
Ezzel szemben a somogyszenlmik-ló»l körjegyző értesitée szedni ott,
dacára a hófúvásnak, szánkón és székeién a délelőtti órákban még tehet közlekedni. A lelenyei autóbusz járatait ér sem indították. A Nagykanizsa-kaposvári autóbusz Iháios és Inke között az uton a hóban elakadt éa már második napja ott vesztegel. | i
A nagybakónak! körjegyzósétgtől kapott (e\'efonérlesüiés alapján e vidékkei is csak telefonon lehet érintkezni. A fa\'uban másfél mlilee; hófúvások vannak, igy az embe e\'c kl sem mozdulnak. Még su\'yosabb a helyzet Sormáson, ahova már íee-fomíint sem \'ehet, miután n telefonvezeték elromlott Ez n falu Igazán (éltesen el van zárva most a külvilágtól. Miháldon ak\'íora a hó, hogy még gya\'ogosan se lehel leunennl a falu végére. Zalasárszegeu rJncS vállalkozó, aki nekivágna útnak, hagy száumu Lejöjjön Kanizsája, A hóeltakarjtási munkákat egye\'őie et sem \'ehet kezdeni. I I
Budapest felé már megállt a vasúti forgalom
vonalon másfél, két métere* hótorlaszok állanak, a Balatonmentén é» Velencei-tó környékén mlég Dtóga sabb a hó- A hétfő esti budapesti 1208 sz. gyorsvonat, amelynek éj-
A vasúti forgalmat a hataímjas hófúvás teljesen -megbénította. A vns-uU pályatesten egész éjszakán át dolgoztak a hókotrók Arató Antar fütóházl főnök Irányítása melleit. A
félkor kellett volna a kanizsai állomásra befutnia, mn reggel 5 ómkor futott be nagy akadályokká\'. Székes-fehérvárló1 kezdje állomásról állomásra hóekék lisztftotlák megc\'őtle a sjnekel. A NagykarUzsáriól Budapestre induló 1207 sz. reggeli gyorsvonat el sem indult a nagylfonizszü állomásról. Lapzártáig az a helyzet, hogy Budapesl fe\'é egyelőre szünetei a vasúti forgalom. Szotmibathely, Kaposvár felé még elindultak a reggeli vonatok, de hogy mi \'esz pár óra múlva, ha a hó\\íhár Így tovább tart, azt ebben a percben a:mi lucL nl. Aliói ls függ, hogy rost tudnak végezni a vonul.m a hősies és kemény munkát végző hőkotrók, amelyek munkáját mjegífehezltl, hogy a déte\'őtU órákban az Időjárási hely-, zet egyie rosszabbodott a hóvihar egyre vadabb erővei toml/olt. Nyolc hóeke éjjel-nappal szünet nélkül do\'gozjk a kanizsai vasaitvonalakon.
Déli I árakor mér osssk •zfombaths>ly Mé van kftxtoksHlés
Délben a vasútá\'Iomsfc a ko\\elkO\' zöket je\'Bnli:
- Budapest felé minden forgalom megszűnt. Pécs fe\'é a 13.51 órai vonatot és az egerszegi kivonatot elindítjuk. Dombóvár felé ls mfcgszakndt a közlekedés, Igy egyelőre Budapestet csak Szombathelyen át lehet megköze\'iteiii, miután Szombathely és Budapest közt az akadályok pii-Innntnyi\'ag még áttörhetők. A* délelőtti vonatok részben nagy késéeset megérkeztek, részben fmjost várjuk öket.Adé\'clő\'tl 9.36-ös szombathe\'y* vonat most tudtn csak áltömí az akadályt Vasvárnál, rernéijök azonban megérkezik.
- A postát Budapest fe\'é je\'ejilcg Szombathely fe\'é irányítják, Miután csak ez nz egy vonal szabad-
ban, mely nem épülhetett volna fel, ha az üzelf nyeieségek jelen ős öz-szegei ujabb éa ujabb invesztíciók e\'índltói nem \'ettek volna.
Azt la\'áu eni\'Ilenein\'\'seni kel\', hogy a magyar kormány a \'\'egutóbbi időkben mindent e követett arra vo-nalkozó\'ag, hogy a lu\'/ott nyereségeket, ame\'yek a múltban talán mutatkoztak a gyáiípar vonalán, emberséges mértékre szo\'ilsa, iiykilppen biztosítván azt, hogy a jogon magánt érdek isiúpulásán kívül nz ipar munkájában u közérdek magawibbszem1-
pontjaí ls kapják tneg igazi méltánylásukat. Ebben az Irányban falán e\'egendő, ha hivatkozom- arra a munkára, amelyet a kormány az ár-ellenőrzés terén végez lntíniíU másfél év óla, amelynek t#gjlségével ugyancsak inegnyirbáltatott\' — hozzáteszem : az érdekeitek k«mpty el-lenkezéas nélkül - sok olyan vállalat e\'öbb hozzáférne ellen nyeresége, amelyek szinte, egyeduralkodók voltak á g-izdűsági éterben. Ce hivatkozhatom külső felsorolás nélkül arra a sok ujabb ltedvezjuéiiyift is(
amely szociális jogszabályalkotás nk áldásaibó1 fakadt -az ipar tevékenysége révén munkáslársada\'munkra. Ezek az intézkedések és a küszöbön lévő adópolitikai rendszabályok mind azt mutatják, hogy befel\'eg-zett azoknak az időknek, amikor az ipari nyereségek je\'entós része egy es kiválasztottak kezébe vándorolhatott. Érvényesül az a gondokn.hogy ennek a nyereségnek a rremteetgaz- ¦ daság magasabb eszjményeli keli szolgálnia. " i ,1
ZALAI K02LÖNY
itMO. február 13.
Meghiúsult aa Mae sa haim-vanal niegkaraié-mérm irányuló swavjattV nreti kiaérlat ia
A siovjst-kőv.tsléssk Ogyébsn m aait és i lett vsaérkar map,-kszdt. egymással a tirgyaláiokat
Finnországban kellőn a támadások még a vasárnapinál is erősebbek voltak, de ugyanolyan eredménytelenek Is. A Mannerheim-vona! áttörése most sem sikerült, pedig löbbszáz harcikocsi támogalta a gyalogság támadását. A bombázás főképp Vllpurí ellen irányult.
Finn körökben bizonyosra veszik, hogy a Mannerhelm-vonal elleni támadáat maga Vorosílov vezeti. Most Muolajürvlnéi volt leghevesebb a csata. Itt 150 harcikocsit, — köz-lakk 70 tonnásakat isi — vetettek harcba. A linnek azonban megh u-sitották a Mannerheim-vonil megkerülésére irányuló kiiérlctet.
A kérdéa most már nem |9 az, — mondják finnorazágban, — hogy tudja e tartani a finn sereg a vonalat, hanem az, tud e a szovjet ujabb ilyen nagy hadosztályokat harcbavetn\'. (Havas)
Moszkva tikereket jelent
Moszkva, február 13 I" A leningrádi katonai körzet pa-rancsnókságának jelentése szerint 12-én 12, tüzérséggel Is megerősített állást foglaltak el. Az utolsó három nap alatt elfoglalt területen a finnek 230 gépfegyvert és 32 ágyút hagytak hátra. (NTl)
Finn katonai kSrdk optimisták * megsegítést Illetőleg
Róma, február lé A Popolo dl Roma helsinki tudósítója szerint a flnuiigyhen a diplomáciai tevékenység megélénkült.
Finn katonai körökben, írja az olasz lap, optimizmussal Ítélik meg a jövőt, feltéve, lia katonai segítséget kapnak. A fegyveres támogatásra minden jel megvan, mert egyik európai nagyhatalomnak érdeke, hogy a szovjet ezen a fronton le legyen köive. Általában kezdik belátni, hogy a finn—orosz viszály a nagy európai háború keretébe tartozik. London most kezdi kijátszani skandináv kártyáit. (MTI)
Észt lett vezérkari tárgyalások
Tallln, február 13 A Daily Express tudósítója azt jelenti, hogy a szovjet „"zlország-és Lettországtól ujabb katonai, főképp légi támaszpontokat kövelel, hogV eredményesebben ludja támadni Finnországot délről is.
Az észt vezérkari (önök — mondja a jelentés — máris tárgyalásokba kezdelt a lelt vezérkar főnökével. Uhlmanls elnök nyilatkozatában maga is hangsúlyozta, hogy súlyos idők következnek és nagy áldozatokat kell hozni. Ha jön az óra minden családban legalább egy embernek egyenruhát kell Ölteni. (MTI)
Ha btlel ad vannak dugulva és nyomra rossz, ugy folyamod-
Sék azonnal a természetes .Ferenc lóaael" kettrüvlzhez, mert íz már csekély, alig egy pobárayi mennyiséiben Is gyorsan, biztosan és mindig kellemesen tisztítja ki az cmési-tés útjait s jó étvágyat és friu közénetet teremt Kérdezze meg otvo.átt
A cserkészetnél nem külföldi mintát kell követnie, hanem a magyar népi kallóra sajátosságait kell felkntitnia
Cserkészvezetői tanfolyam Nagykanizsán
A nagykanizsai cserkészvezetők étidén sem ieledkeznek meg »i utánpótlás neveléséről. A w\'rkészvezető-képző tanfolyam úmiC|>élyes megnyitása hétfőn ecle voJt a Kathollkus Legéry egyletben. Az egybegyűlt cs*r. késiparancsno kokat, vezetőket és fiukat Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, cserkcupamncsuok üdvözölte. Itámu-taiott a c.ri készet jellemnevelő ere. jére ós a kőszei nagy feladataira. A pompás cswkészgondolatokbau bővelkedő besiéd után Kajtróy Antal őrnagy, vármegyei társelnök szólalt fel. Nagyszerű beszédében a cserkészet ^s a cserkészvezetők fcliidatalróJ beszélt. Hániutntoü .,ii.i. hogy nem a külföldet kcU niajmolni, liuaem nugvoni>ak u magyar cserkészetnek u maga feladatai, lízek közt eddig elhanyagolt volt a néphagyományok, népszokások, népdalok, a népi kultúra sajátosságúinak felkutatása. Pedig ezt u értékinenlést CSSJt a cserkész., uz országutak legyei-nttjéett és meggondolt vándora tudja elvégezni. Utajl Uyőrffy István egyetemi tauár könyveit), amelyben a néphagyomány ós a nemioU művelődés szoros kapcsolataira mutat \'rí és Uzt kórto a (cserkeszektől, hogy egyes népi lájs^fységekct keressenek fei és ajok sajátosságait kulassák fel "és mentsék meg a magyarságnak. Példákkal is
nicgvilágttolta jennek fontossága^
A fiuk, a jövendő cserkészvezetők 8 eemébeo megcsiljant fény mutálta, hogy Kíillróy Antal szavai jó talajba huijtak és eszekből a cserkászJelkekböl áldozatos feladatokat rrundcukor cser-késunóttra, teljes egészében megoldó munka fakad.
Kiss István László polgári iskolai tanár, cserkésipttrancsnok a vezető, képző tanfolyamok célját és azok ter-vcuelél ismertette. Hangsúlyozta, hogy a mai jdőkben súlyos kötelesség és nagy felelősség cserkésznek lejini, mert a cserkész egész ember, egész magyar és egész férfi. Ha ilyenek Jetlek volna, talán nem következik be Trianon. A világháborús magyar hősök elvárják a magyar Jfjaktól, hogy teljesilik most kötelességüket. A Jó cserkészvezetőre léhát még nehezebb feladat vár. s hogy e feladatoknak meg tudjanak felelni: ezért rendezik a vezetöKépzÖ tanfolyamokat A három hónApfű tor. vcűlt őrsvezetői, i*géd, illetve tiszti-lunfolyamok rövidesen niegkezdik munkájukat, jelentkezni cserkészj>aranos-no koknál leltei.
Kivánjuk, hogy a most meginduló tanfolyamok Isten áldásával eredményesen záruljanak ós a vezetők és holjgalók egyaránt igazi cserkós* \\0-munkát végezzenek.
Film-hírek
A SZEZON LEGNAGYOBB FILMJE Ezt a jelzjőt udla a pesti publikum a Gunga Dm cixaíi amerikai szupedilinnek, amelyet inost mutattak be a fővárosban. A film- Kiplingnek, a világhírű angol regényirónak hasoncimü regényéből készüli. Káprázatos rendezés, ragyogó színészek, példátlanul izgataias [omOjíjuIem;-. tek: ez a három tni tópíiJó.^ a Guu~ gu Dinnek, ainely a bdt gyarmati hadseregbe sodródott bennszülötlka-lona heroikus önfeláldoznának " hiiiuiii\'-/,!. , ;
EGY EMBER TRAGÉDIÁJA
Madách Imre tragikus életipgényét dolgozta át filnire Grossehtaned Géza, aki egyúttal rendezője lesz e sokat ígérő és hamarosan forgatásra kerülő ü\'mdnírrumak. Grosschniied egyébként most fejezte be Hunyady Sándor Erdélyi kastély cimíl nagy-Hlkerü szmdarabjáiwk fitavájíoxatál.
REKORD I 1 , ,
A pazar kifiHüÚMi Güi Baba cimü firjiiopeiiett átiitfl slkeréiie jelfeauző, hogy Jugoszlávia részére is megvá.
sároiták, még pedig rekordáron. Eddig ?,-3 ezer pengőt áldoztak egy-egy m:igyar fitm kö\'csöndijaként a jugoszlávok, de a szakariai beanjutató után 10.Ü0U pengőt szanlnk a GÜl Babára. | , , ¦
a
MALY, MINT HOTELPORTAS
A könnyed, vidám fiitraek kedvelőt izes cwanegéheií\' jutottak a Mátyás rendet csinál cüníi vigjáték révén. A cirnszerep Mály. Gerőé, aki Öseiejü n^ílzásávai — Egy holel-portást alakit - szinte betöUi az egész filmet. Mellette Lukács Mar. git és NéoMth Itoiraioia jutottak jelentősebb smrcpekbez. | »
ERZSÉBET KIRÁLYNŐ - KARADV A tavalyi szjUiházi szezon kiemelkedő s]keie volt az Erzsébet cimü zenés sziranü, laanJeiy a magyar szivek hajdani bálványát, a tttóMmfcr legendás étetü Erzsébet kiráiynészép séges és jóságos figuráját eleven!, telte fel. Nemesoda hál, ha tikm készül az Erzsébetből a Harmónia pro-i dukclójában. A címszerepet a magyar színpad márói-ho\'napra orszá-
A legszebb szines filmet nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői között.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygott: Horváth Jenöni, Cscngery-ut 29. Ntplakarik Rt., Cstngtry-ul 4. \'
E heti nyerteseink a legszebb színei filmet, a Mikidói nézhetik meg. A film japáni tálal és színei, a szereplök Igaz művészete sokáig emlékezetes marad. Kedden és szerdán mutatja be a Város! Mozgó.
Az Ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosullak a nyereményjegyekre, ha előfizetésükkel hátralékban nincsenek.
n
KÖNYV VÁSÁR
nagy árleszállítással!
Legjobb kBnyvek fillérekért
gos kedvencévé vált Karády Kata, Ijn jálsza. Főszerepekhez jutottak még: Szeleczky Zita, Jávor Pá\' éi Urny Tjvadnr, Rendező: báro Pod-numlczky FéUx, imüvészeti vea;ö Horváth Árpád.

PAUL HÖRBIGER A FŐSZEREPLŐJE \\ \\ a Tobls »A nadrágos angyal* cimQ uj filmjének. Egy orvosprofesszort játszik, aki egy éjszakám vé\'etlenül belekeveredik a ku\'isszák világába 8 csak számiftlan bonyorfalorív u{áa ússza meg ép bőrrel a dolgot. A remek Hörblger Wellett WtUnö szere, pékhez jutottak meg HHde Krüger, Fita Benkhoff, Johnnnes Rlemaríj és Theo Liugen.
AltuuU MiMraUmsk bátkSkwapokM BsnUpwt I. Ml»erá>
fi.45 Toni*. Himk. KÓtieményík Hangiemetnek. — Után* étrend. — 10 Himk. — 11.10 Nemzetköm vútjeiiö-ssolgállki, — 12 H*rangssó. hmninw. IdöjávrisjeJentés, - 12.40 Hírek. -13.20 Időjelzés, időjarfsjrteniéi. -14.35 Iliink. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolysmliiiwk, piaci árak, •JldmisuBrtuftk. — 16.45 Időjelzés, Idő-járásjeienlés, hírek. — 17 Hírek szlovák és rr*gy*r-oro(w nyelven, — 19.15 Hirek. — 21.40 Hirek, időjárásjclenté*, himk szlovák én iu»gy*r-oio3Z nyelven.
— 23 Himk nérnet, ohUz, angol & frttnri* nj-eivBn. — 0.05 Hírek.
BW»AFHT I.
17.15 Kulin* Simi dWánymnekW. t- 18.15 Zs*mÓ Mária o-Őadass, -18.45 Kovics-Baldi MlkJós olasz fc npaanyot dalokat énekel. — 19.25 Dr. ZolnUl Béla előadása, - 20 «Hlu*j|W lélek,. Szinmü 3 Mvonisb*íi. — 22.10 A M*gj*r Revü TáncMtriekar. - 2350 But* Sámlor riöányienokaui.
¦WaukHIT II.
17.45 MexőfJU-daságl félém. -18-15 Ruatm haUjjatőkiiiilí. — 19.25 Franci* ny»lvok1*t4ii. — 19.45 Tanclerrt^nsk. -20 Himk. - 20.25 RmdŐrrf«*l»r. -21.40 Idflj4rAsJ«ienté«.
Nd
15.30 DéKttáni mm. — 17.25 I/ro*v mk. — 18 Siopráiv- Aa tonaoim^ó-
- 101.15 Leroasek. - 20.15 Katon*-dsJok. - 21.15 Hangjáték. - 22 Op* rettkftnemlí. — 23 Könnyű és tinó-•sjntl
Szerda
mmirmvr i,
10.15 Gyetfmekdélcfővt. — 10.45 Wj" olvasás, — 12.10 Országos PostísWt*-k*r. - 13.30 KiM L*jo* dgány***
\'IMa fehruir 13
Egy hétre bezárták a polgári kivételével az Összes kanizsai iskolákat
kara,, — 16.15 Diákfólóra.
17.15 StBbo Kálmán jazZ-hármasa. _ 17.45 Hogyan táplálja a Zöld Kérésit a falu szegény gycnnckoit? Be. szelők dr. Foragó Ferenc és Budinszky Sándor. — 18.15 A rádió szalonzenekara. — 19 Ferenczy Emil clöatiása,
— 19.30 Az Operaház előadása, Toscn. MeMrámB három rolvonásban. — Az I felv. után kb. 20.25 Hírek. ~{ \\ u. felv. után kb. 21.20 Hírek. —. Af cjő-Pdás illan kb. 22.10 Idöjárásjolontós. Majd Miirai Elek cigányzenekara. — •?$20 Tánciemozek.
BUBAPEST II.
18.45 OVasx nyelvoktatás. ~ 19.30 OWik Géza ejl»szélése. — 20 Hírek.
— 20.25 Neogrády-Keleti Magda zon-gorázik. — 20.55 Dr. Dorcsényi Dezső előadása. -- 21.25 Szórakoztató hang-lemérek. -- 22 Időjárásjelentós.
140 000 agglegéui ?1 Isgyarországon
lameieles, hogy a kortnj&ny régóla fog\'nlkozik már azzal a tervvel, hogy nz agglegényekéi és az egygyermekes vagy gyermekíelen házaspárokat a j»kgyei!mek)es rászorulok javára megadóztatják. | 1
Orvost felfogás szerint a 36—40 éven feiüU hűtlen férfiak lennének hivatalosan oggiegényeknek nyilvánítva. A s\'atisztlkábot kitűnik, hogy Magyarországon voHnképpen nem; is lut nagy az agglegények száma.
AZ . lflS(has népszáanlá\'ásl adatok szerint 30ésS9 év között még83.089 a nőtlen férfiak száma, 40 és 19 év között már csak 28.841, 60 és 69 év közölt 16.832 és 60 éven felül 13.438, tehát az egész alig ha\'adja meg a száznegyvenezret.
Az aggiegényadóia vonatkoző tör. vény még csak az előkészítős sládhjmában van a pénzügyminisztériumban és ne>m döntöltek még afelől sem, hogy raályén életkorú férllakra vonatkozik majd az agglegényadó. 1
Eldöntésre vár még az a kérdés ft hogy eivá\'t és özvegy férfiakra is kiterjedjen* az agglegényadó fizetésének köte\'ezettsége.
Mint előrelátható volt, a nagykanizsai iskolákat is be kellelt csukni n szénhlány é* az Időjárás tartós zords.lga miatt. Ah-->gyan e nia^án-házt art ásókban mind-mtitt elfogyott már régen az egész (éhe szánt tüzelő, ugyanúgy vannak az iskolák is. Más városokban ez a kényszer-szünet már a mull és azt megelőző hetekben megtörtént. A kanizsai diákság őszinte fájdalmára Itt eddig bírta a város az iskolák tüzelő-ellátását, de a szibériai idő ujabb betöré e most mar Ht Is Intezkedé-^kiBkény-szeritelie az illetékeseket.
A legnagyobb létszámú etem! iskolákban ma pl. az a helyzet, hogy 2-4 gyerek je\'ent csak meg dgy-cgy osztályban. Nejn mintha az ilyenkoi szokottnál több \'enne a betegség, hanem a közfeV.edési ak\'adá\'yok,meleg ruha hiány, slb. miatt a szülök legnagyobb része títtm tudta elküldeni gyermekeit iskolába. A Véc^ey utcai iskolában a mai állag>s osztály-létszám 5-6, de volt osztály, a hoi csak 2 gyermek jelent még. Ezért tantermekéi fülenl, amikor -már c-sak a szállítási nehézségek
Az elmúlt hetekben egyre-másra érkeztek feljelentések a nagykanizsai rendőrségre Dér Józscfné született CsI-szár Mária kcsztliclyi asszony ellen, aki Nagykanizsán több uricsaládndl mint bejárónő vo.lt alkalmárasban. Sxolgálatádói mindenütt csakhamar ésirevettók, hogy Dér Józscfné kezén egyre-másra eJÍünnck fehérnomück, evőeszközök és egyéb tárgyak, ugy, hogy a rendőrséghez fordultak. Dérnó ugylátszik megneszelte a dolgot 6s eltűnt Nagykanizsáról. A iiagykanizsni rendőrség áronban megtudta, hogy az cJlünt asszony Gyöngyösön tartózkodik.
miatt is - nincs elegendő tüzelő,valóban nem* érdemles, a tanfás pedig teljesen értelmetlen erőfeszítés lenne 1-6 tanuló számára.
Mindezért az összes kanizsai fsknj Iákban ma kihirdették (a polgárik kivételével, mert azok államiak s Jgy ott a fölgazgaióság illetékes Intézkedni), hogy február 19-igJ be előadások szünetelrek, az első előadás hétfőn iesz. Vona\'kbzik ez a gimnáziumra, leánygüniriázlumra, városi felsőkéiBiltedclmi i/kolára, zeneiskolára, iparos tanonciskolára és az ösz-szes e\'emi lkoiára. Az Intézkedés annyivá\' is indokollabb, mert a helyi mulasztókon kívül egylk-m!iístk 1n-ko\'a növendékeinek 25-30 százaléka a vidéki bejáró, akik, a hifii napok időjárási viszonyai mei\'ett tern gya\'og, sejiv vonaton nem1 tudnak be járni Nagykariizsára, |
Keszthelyen Is
gondot okoz az iskolákban a szén hiánya. Az elemi Iskolákban belelett szüntetni a tanítást, mert a megrendelt szén nem érkezett ffnteg.
Telefonált az ottani rendőrs égnek, igy csakhamar elfoglak n keresett OSz-szonyt és Nagykanizsára szállitották, A rendőrség bűnügyi osztálya most állítja össze bünlajstroinát. A rendőr, sógen lügnap esto ősszcállito tták a lo-fon\'a t holmik jegyzékét. Egy egész; ke. \'engyérc vajó lelne ki belőlo. Dér Jó-zsefnói átadják a kir, ügyészségnek.
— TaUatf* mi m Köpetein Butor-Aruliifl Állandó butorklé 111 tatát ízlései é« olosó b.Korokat kedvező rlzeléd fel tételekkel vásárol kat.
ilyen kü«!elem épp szemünk előtt folyik, nem közömbös ós nejrt leliet közömbős egy jó magyar ember eJŐlt som Oz, hogy a világhatalom 0 nagy eszközébőt, a kereskedelemből, ha. zájik, Magyarország miként vetto ki és mikönt vcsii ki részét a jelenben is. Történelmi lány, hogy magyar kereskedelem már Árpád vezér Idejében is Vult. Vásárokat tartottak és a ko:cs-kcdolem, a magyar kereskedelem meg-crősilését kiváltságokkal is elősegítet-ték. 1400~i600-ig terjedő idöb\'-u már erős vo\'l a magyar kereskedelem. Különféle okmányok és levéltári anyagok ott bőven, bizonyítják. Nem lehel tehát a : jelenben azt mondani, hogy magyar kcroskedeem nem volt ós hogy a magyar ember nem kereskedőnek való. Szakilanl kall a muX téves felfogásává), mely évszázadonként visz s;alér egy-egy évtizedre a magyar közfelfogásba, hogy: «A magyarnak föld való csak ós az ax ur, a független ember, aki a földdel foglalkozik.. Csak nó\'Zünk vissza történelmi nagyjaink egyikére, máslkára. Nagy neveket találunk közülük is a magyar kereske. delemben, de nemcsak a magyar, hu. nem a világkereskedelemben is. ligycs családokat emiatt móg a bécsi udvar is irigy szemmel nézett, tudva, liogy akinek a kezében a kereskedelem van, fvó a Imtalom és az ország irányítása. Sajnos, de a bécsi udvar rendclkcictt olyoui eszközökké], amelyekkel u ko. rcskedeinuuikct megbénította és évszázadokra szinte tétlenségre kárhoztatta.
Erek ax\'oszközők pedig voltak.elsü-sorban, áttelepített cseh-morva zsidó
Előrelátó tito
nem vir]i\\ bo, míg a ba] utoléri, hanom megelőzően védekezik a veazóly ellen.
A megbízhatatlan, folyton változó Időjárás ogőBzségtlnk alut-tomos ellensége. Ne Járjon olyan helyekre, ahol nagy tömeg em-bor tartózkodik és fordítson gondot különösen légzőszervei-nuk edzésére, mert a szájtlresen és a torkon át behatoló fertőző csirák az eqéiz Bzervezotet raeg-tAriiíullmtJák.
Ha napjában többszőr öi.lö-KeU száját és torkát valódi
DIANA
¦óaborssxesaxel
hatásos gátat emel a fertőzés veszélyo ellen.
Érozhető köDnyebbséget okoz és csillapítja a köhögési Ingert a Dlana-sósborazesz egyazortl belélegzése, számolgatása Is.
Az orr nyákhártyátnak edzé* BÓro régi lapasz(alat szerint Igen alkalmas néhány csepp sósborszesznek tenyérből való lel-ezlppantasa, vagy sÓBborszesszel itatott vattának az orrtlregbe való behelyezése.
Fájdalmak ellen Dlana-sós-borazeszes bedörzsöléssel, kone-getéesel vagy borogatással véde-kezh ottlnk eredményesen.
A fílana-sÖsbomeszfulfriisltl, edzt ós erősíti az ombort s így célszerű használnia komoly fegyver az egészség védelmében.
Mindenau kaphatói
— Naptár: Február 13. kedd. Rom. kat. R. Katalin. — Protestáns Ella. — Iic. Adar hó 4.
UósSürdó nyitva regsel 6 órától etta 6 ótAIí; (hótfo. ex<vrda, póutík riölután kedden eréaz nao nŐknAkl.
kereskedők. Ezek artán elfoglalták n régi magyar kereskcdöcsaladok helyét ós a császárság gondoskodott Is arról, hogy a magyarság méltó helyhez ne juthasson kereskedelmi téren, mert ismerte a kereskedelemben rejlő óriási halaimat s tudta ;\'/.t; hogy a hnzafias kereskedelem flz ország gaziasági é3o-lébcn a vérkeringést központ, amin uz ország gazdasági éle^e nyugszik,
A bo\'clepilett kereskedők a császárság jóvoilábó\', tennósretcsen a magyar kereskedők rovására, u legkülönfélébb kcxlvezinónyeket élvezték. Meg ls hálállak oek a kereskedők a császárság kegyét a/ziil, hogy egytől -egyig német neveket vettek fel, ha talán nem It Jó-szántukból, de mindenkor engedve a császári hatalom nyomásának, A bécsi udvar dobta l>eO 0 magyarságba a jelszót, hogy a magyar nem kereskedőnek való, meri urunk született, Így legyen ur. Nemzetünk elfogadta a móvesen-hazug jetszót és nem emelt iiUak,,-;ísi a betolakodó idegenek elten. Mi vöd .ennek az inditó oka, az, hogy folt a császárság a magyar kereske. delemtől. Félt a halálomtól, amely esetleg a hozallas magyar kereskede-loin keébs került vohia. Félt a lökő-képződéstől, de csak a magyar tőkeképződéstől, mert jól tudta, hogy a homfias magyar kereskedelem országot ópilhet fel a romokból. Ezért szerette a hazofiatlan kereskedelmet,
A bo\'olepitések komolyságáról meg-győződholúnk ükkor is, lia csak néhány staUszUkai adatot sorolok fel: A bevandoroltak szánul Hl. Károly császár idejében 12.000 főt tett ki, II, József császáj idejében 75.000etí
Ifluiípi h 1 imuilîU pályáit
Irta: viiá* tóiii Bél*
a Baross Szövetség elnöke A kereskedelem áruk kicserélése javakórt, amiket a közönséges életben állajában pénznek nevezünk, A kereskedelem létjogosultságát indokolja pi a tény, hogy nz embernek nemcsak egyféle cikkre, árura van szüksége, hanem pl. hn csak a sujút életünket vesszük is figyelembe, sok olyan cikket találunk, amiket az őstermelés (értem twaJatt e földművelést, bűtiyá-walot) kielégíteni nem tud. Amikor az emberben et u hiányérzet jolenlkezott, feUdpett a történésemben az Ipar, mely az Őstermelés termékeit átalakította, (a búzabot lisztet, az állatbőrből cipőt slb. kéwitctt) de vele egyldőben fel-lépe:t a kereskedelem is, amely ezeket °z UftyD«veze.tt Ipari, mondhatnám ős-ípari termékeket kicserélte az Ulető iparos egyéb szükségletére, pl. a lisztre. Amikor «z emberiség fejlődése odáig én, hogy az embernek nem Vott elegendő a kenyér, a só, hanem az ál-latbőr mint ruha hehelt egjéb eszközt kívánt, amivei \'testét a hidegtől megvédje, felVéjwtt a kereskedelem, "mely at egyik vidék feles terményeit, ¦tonkivül kezdetleges iparcikkeit ki-cserélle,
Anukor a* emberiség odáig elért, IwRy a lennókeket kicserélni kezdte fellépett a kereskedoKni, mint a világ közgazuaságának egyik legfontosabb tényezője. Még csak az hianyzoti, \'"ogy a kezdetleges cserokerketleiem helyett ^orni alatt az árunak áruval való kicserélt keli crteni, vagyis
liszt licl>ett kapok bőrt slb.) valami olyan ám helyet tesllö eszközt találjon ki, melynek szállítása könnyebb és veszélytelenebb, mint az; árué. Az ember ezt az eszközt is meglalájta akkor, amikor kitalálta a pénzt, vagyis azt Oz eszközt, amelyért bármikor árut Vásárolhatott.
Általánosan olismert tény, hogy n kcreskv\'delem a péuz feltalálásával kocdelt tért hódítani Ós annak segítségével i\'r\'i: e] azt a hatalmat, altot jo-lerícg is tart. Az alapos kereskedői, men nemzetek épülhetnek M és tűnhetnek cl a semmiségbe. Vessünk egy kis történelmi piOantást a nagykereskedő nemzetekre. India, j Babilónia, I\'hönicia, I-gyptom, Görögország, a római blroda lom a letűnt évszázadok, iQotve évOjredek lotünt nagy nemzetei, a kereskedelemnok kószónheiik virág-zásukat, gazdaságukat és hatarmiikst. De nemcsak nz ökör népeit nézzük végig. Sremeink előtt áll Anglia a vilájg ura, mely kizárólag a gyarmataiból az anyaország felé irányuló 1 kereskedelme révén szerezle mcg ezen , előkelő helyét. Németország is mindenkor a kereskedelmén épült fel. Anglia féltő szemekkel figyel Németország felé I és félti a kereskedelem feletti uralmát I Németországtól. Jelszava rn<^bénitani, idojokoráti tönkretenni Németországot, 1 hogy ezzé\' tönkretegye a német kereskedelmet. Lájtjuk tehát ugy a inu\'t, mint a \' jelen i>éldái oiapjáji uzt, hogy a ke. I reskedelmi érdekekből nemzetek szűn-1 nek meg ós nemzetek nyomek világ-I liatatnvnt.
| Amikor ez bizonyított tány ós egy
Egész kelengyére valót lopkodott össze egy bejárónő kanizsai uriházaknál
4
aájjMIJKttS
VW\'lehtufe fa
Évente mindössze 30—40 magánbái épöl Nagykanizsán
Te\'áji a legszomorúbb nevezetessége trianoni sorsában Nagykanizsának, hogy amióla gazdasági vonzás, területét elvágták, megszűnt ebben a városban a magén építkezési tevékenység. Az éRttőipar sokféle ága. zatának jóformán csak az évről-évre kiverekedett kisebb-nagyobb középitkezések biztosítanak munkát. <¦ .
Szomorúan érdekes az össiehason-Ütás éteren más városokkal.
Szombathelyen 1931-ben 176 magánház épült, bennük 231 lakás, illetve -160 szoba. 1937-ben 08 magánház épült tál lakással, 288 szobával. 1938-ban 86 ház 116 lakással, 215 szobával. 193Ö-ben 52 ház 62 lakással, 111 szobával.
Pápán
1930-ben 157 épité.;>ngedélyt adtak ki, de ebbö\' csak M volt lakóház, 4 óvóhely és 5 sírbolt.
Péosett
1938-ban 106 földszintes, 11 egy. eme\'eies és 7 kéteanelctes lakóház épüU. 1939-ben 209 földszintes, 8 egyemeetes és 3 kétemeletes lakó*
házza< gyarapodott Pécs városa. Ezzel szemben.
Nagykanizsán:
1928-ban még IBI építési enge. dély adott munkát a várás műszaki hivatalának. Ebbfii 115 családi ház épüU 180 lakással, azokban 260 szobával
1935-ben már az azóta tartó kanizsai építkezési méfypouton vagyunk. Ebben az évben .305 építési enge. déiyböimár csak 36 magánház épült, 46 lakással, 70 szobával. !- j
1936-ban nem nagy a változás. 305 épitésl engedély volt ebben az évben is, -il mtagánház épült 56 lakással, 80 szobává\'. i
1937-ben 314 építési engedélyt adtak ki, ezekbői 37 szó-it magánba-zakru, azokban 50 lakás, illetve 71 szoba épüU.- I i
1936-ban 290 vo\'t az épi\'ési enge-détyek szánía, e e\'r, keretében 85 családi ház épült 50 lakással, 82 szobával, f
1939-b3n 223 épllési engedélyt ad-fak ki, ezekbői 36 magánház épüU •16 lakással, 69 szobával.
Borok,
oezsgők, . likőrök,
pálinkák
legoleióbb teváiárláil hslyo
teutsoh gusztáv
ttszer- át csemege-osztálya. *
Hat pengő osztalékot
fizet a Néptakarék
Harniincnegyedtk évi közgyűlését tartotta a NéptokJarékpenztár, a Pesti Magyar KcreskJedefmí Bank nagykanizsai leáriyintézeíe. A gyűlésen gróf Zichy Aladár földbirtokos elnökölt, akinek feleség* is megjelent u közgyűlés vendégeinek díszes sorában. Olt volt dr. Hegyi Lajo8 poigármísterhelyetteí, a NetugeU Bank képviseletében Szabó Efemér belyelies főnök, Barin István gimnáziumi igazgató, Kozma György nagyrécsei plébános, H\'ntky Aladár földbirtokos, dr. Tholway Zsigmond ny, postahivatali igazgató és «>kan mások a város köz- és közgazdasági életének jelesei. Olt toltak a lárs. intézetek vezetői és nagy számban az intézet részvényesei,\' kiknek együttc-ve iegbeszédssebb bizonyság a Néptakaréknak a város és a tavesz* sze vidék é\'e[é\\ei való összeforró tt-sága melleit. ,
Vitéz Bentzik Lajos korinányfőta-nácao\'j a Nép takarék- igiizgatójaler-jssztclte e\'ő nz évi beszámoló jelentést és a politika, majd háborús láz közepette elmu\'t üzleti esztendő eredményeit ismertette. Leszögezte, hogy a város és a vidék lakossága nyugodtan á\'ltn k[ a rá szaka dl idők viharát és ennek a ténynek hü tükre az intézet elmúlt üz\'etéve is. a gazda-közönség korábbi éetszinvj-na\'át megtartotta, sőt egyes kormányintézkedések segítségévei ettniel-te is, Erre mulat az is, hogy közel 1 inillló pengő kihelyezett hitelt fizetlek vissza az ehnu\'t év folyamán a Néptnkarékpénztár üzletfelei. Eleget tett azonban o Néptakfirék ebien a nehéz esztendőben is magasabb, rendű, nemzetgazdálkodási szjamr pontból elsősorban fon\'os kötelezettségének, a hiteüjynilásnak is, ami-kor az 1939 év folyamán kihelyezé-
seinek összege tmegKaladja a ( millió pengői. Ez a szátm: álegbe. nzédesebb tnnuságaajiiváka példaadó köteiességrudásnak, amivel a vidék pénzintézetei nean1 csak üzleii biztonsagot je\'entő e.cürnejiyok elérésén dolgoznak slkonesen,-hanem jelentékeny részt vállainak .a nerri-zetl gazdálkodás magasabb köveel-m\'ényeinek üz\'el-erköicsl kö;elcs\'<c. geibö\' is. (Ez egyben a \'eghatásó. sabb cáfolata a töké-eUeres meg gondolatlan támadásoknak is.) ^ Néplakarék üz\'etí forgalma \\é"\' ij\\ bizonyltja, hogy a válságos esztendő a magyar közönség körében a megítélés nyugodtságát nom- zavarta meg. A pénz-feleslegek 193Öben is folytatták arankájukat a tyéptaka.. rék pénztárai felé, A* összforgalom még lut Is haladta az előző évit, a betét-állomány összeguzerüteg [S megmaradt az előző esztendei szin. vonalon. A jelentés.meleg kíWzönel-lei eni\'ékeztelt vdéff á pesti Magyar Kereskedelmi Bank állnndó.eú korlátlan támogatásáról, a FuturáVaiés Mezőgazdasági Közraktárak R, t„ gni fenná\'ló eredményes kapcsolatokról. Az ebnult üzleti-- esztendő ei ed menyeinek örvendetes és jelentős fejlődését bi\'onyitja a iniegnöve-kedelt nyeieség, 33.864 pengő, ami a részvénytőke több.snmt 13 százalékos gyümö^sc^zésónek felei niBg.
A felügyetflbizotlság jelenteiét Bíró ErnÖ cégvezető olvasta fel. A közgyűlés a jelentéseket egyhangúlag elfogadta. Az osztalékot részvényenként a tavalyi összegben, 6pen\' göbm állapították meg. A Néplakarék betét-állománya (meghaladja - a 1.5 millió pengőt, kihelyezéseinek összege 4.1 millió pengő, n -visszk-számitolt váltók\' 1,7 mJUió pengőn felüli értéket képviselnek. A váltó-tárca 3.7 mll\'ió-pengős összegéből 3.2 millió pengő jelzáloggal, 288.000 pengő értékpapírral vagy egyébként iyert fedeieeí.
A közgyűlés Surányi Lajos dr.
ügyvéd indítványára le\'kesen szavazott köszönetet az Igazgatóságnak, felügyelőbizottságnnk h n takarék tisztikarának, eisösorhSan vitéz
1840-ben 211.000-el, 1849-ben, a szabadságharc után S50.000et. míg 1914. évben* 035.000 el őrt *t a lxjvándorol-lak száma, akik jórészt kereskvdeiem-niot foglalkoztak. Jól láthatjuk ebből, hogy a kereskedelmet a Habsburg dinasztia idején\' a magyarság csak távolról nézhette ói a magyar kereske. delemtől-csupán-a-magyar volt m*nt, Dé a magyarság, valljuk mef, ntin\' is igen törődött vele, mert elfogadta a harag jelszót, hogy o .magyar norn kereskedőnek; v«lÓ.> Igy özőnlőtto el B magyarság a> közhivatali pályákat és tudni sem akart -a kereskedelemről, amely | pedig a faggellenség melletl megadja a megtelelő anyagi Irclyzelet is.
\'De másként ál]t a helyiét Magyar otstág/ kapcsoft restéiben, ahol az 1(113. i ós 14. években személyesen is voVt oikalmani íneggyöiődnl arról, hogj\'.a niagyanágbau egyátloián nem bbÓJbécsi udvar Bosznia ós Herotgo-vinában, de főleg Boszniában - a kereskedelmet, teljesen a sierbckr kezén hagyta. Ok ugyiátsdk a Habslmrgok nrcniébcri megbízhatóbbak -1 ¦ voltak, mint a magj-arok a saját hazájukban, A világháború kilórését elfiidéiő gyilkosságok felébresztették a Halwburgo-kat, o"e most-már későrv és mi magyarok igazolva láttuk azt, hogy a szerbek « kereskedelmeik révén milyen űgycsOn s-ervezték meg saját részükre Boszniát és Hercegoviilát. Minden \'Jobb Ötletet R kezükben tartottak, Ebből is láthatjuk, hogy milyen ereje van egy ha^a. tias a\'apokon szervczelt keieskcdeiem-nck. A sicrb kereskedelem tudva, hogy ut o érdekei atonosak az; országuk éruekciví-i, komoly és ériékcs\' munkát
tudott ha/ája érdekében végezni. Tehát cbbői ís kitűnik, hogy milyen értéke vau a hamfias kcreskcdc\'enuick és ezt nekünk is ki kell tenncbii; mert igád tiiagyar- haza, magyar kc-rcskcdilem nélkül clképwjlheletlcn.
A sok évszázados ke\'crü lajMiszla-lat a kereskedelem terén a mairyariág hivatott \\e-el5iben már a világhábora után megérlelte ait az elhatározísl, hogy a magyarságot a kereskedelmi pályák felé irányítják. F.tt Qz olha-tároiást, a közelmtil4 övek reformkor, ináuyaí\'-tettekrü is váltották ó> elhangzott a ¦ Konnányzó Ur 0 főméitózságá-nak intő sravn a magyar ifjúsághoz, hogy a gazdasági éleiben próbáljon elhelyezkedni, nocsak a hivatalnoki pályákra menjen, hanem o gazdasági életbe és főként annak egyik legjelentősebb ágára, a kereskedelemre. \' \\ kormányzat az átmeneti nChéZfégck leküzdéséről is gondoskodott, amikor megteremtette a nemzeti ÖnáiJósitási alapot ésegyben az átképző tanfolyamot
E nagyjetentőségü kormány intői ke-désekre felfigyeltek «z érdekflt ifjak, de felfigyíatek a gyermekei kéri, illetve azok jövőjéért aggódó szőlők is, tín kérem a szülőket, n-* álljanak meg csí>k önnél a figyelésnél, hanem merjenek s/ükitani a nmlt luuigiatos Jnl. Btavaival ós amijycn konnj\'en inintt-n aggódás nélkid engedik gyermekeikéi a kileincr pályákra, ugyanolyan köay-nycn ós aggódás nélkój engedjék őkcl A kereskedelmi pádyákra Is, Ma már relaliv dolog ru, az úgynevezett biztos hivatalnoki éflás. Mi, akik a világba borid átéltük és látó szemekké] néz. ifik u Yilágcszmék mostaiU térlióditá.
sát, merjük álKlani, hogy » kereskedelem i semmivé* sem jHsonylSSniiabb foglalkozás a hivatalnoki pályánál. Csak a nevelésen múlik, hogy a gyér* mek ugy fással a dolgokat, ahogyan a való élet gy-akorjatban is mulatja fis a siftlö ne idogenitse el gyerirrckét a kereskedeferatflt, esefleges hiúsági kérdések inialt, meri az a szülő cselekszik helyesen, aki a mai idők szellőmének megletclően, a liaza érdekeit szem előtt tartva, gazdasági prV lyára neveli gycnuekéí. .
A kereskedelem¦ a legváltozatosabb lehetőséget uyujlja, mert rengeteg ilga. uVa van és sok lehetőségre nyújt alkalmai, a különféle képzettségnek meg felelően. A kereskedelemben nagyon sokféle agkalinazoU nyer elhcljezéWt, háziszolga, kifutó, pénzbeszedő, tanonc, kcreskedŐscgéü,\'\\ilozó, könyveld, nagyobb vállalatoknál ellenőr, főnök, igacgaté, cégvezető, amint tehát látjuk &z elhelyezkedés nn^denkirtek a képzettsége szerint, tehát sokréeképen le. hotségev. De nem elég csak o* eflhe-kcdésl. nézni, h3ncm vizsgálni kdl a munkáért járó fizetéseket is. Általában azt mondjuk, hogy a kereskedők ós a vállalatok az alkalmazottaikat rendesen fheUk, a mindenkori megélhetési viszonyoknak megtételben, üe ha valamely kereske.lö, vagy vállalat elfeled, kezne arról, houy- az alkalnvizjltaak is éhiie kell, o|l vannak a különféle lórvényes intézkeiiések, melyek a fönö-ktjl erre rákényszorilik.
IC rövid előadásból, amely elöadiU egy kereskedőt pálya tapasztalatainak gyakorlati összefoglalása, megtanulhatjuk alii hog>- a kereskedői pá\'ya min-
denkor ós minden néimfii nregbccsüli: és igen fontos foglalkozás volt. Nálunk sajnos különösem a vöftgháboru elÖU,
!ené.e:t pálya volta kereskenifii és sokkal többre becsffllékv.a kovesebH de »blztosnak> hirdetett tisztviselők pálya\'.- Azóta megtanulta- a nemzet UJn-sága, hogy a kereskedelem az ország éle\'ébcn Qt egyik legfontosabb ténjező.
M« már kezd a hajnal derengeni és a kereskedő \'em kezd \'lassan magyarrá válni ós hogy ez, slkem\'l járjon,- Bit a kormány\'is. támogatja és elfiségUk Most kell gyermekeinkéi »¦ í?>roni]>óba áijitani és tdnek kinek a lehetségóliez képest, - a, keretskedeleni egylk-niásik ágát..rnegszálinia. A sok lehetőség, amit a. kereskedelem -nyáj\', módo*. ad arra,; hogy -gyerrnekeinkel az elemi iskolai végzettségi öt; egészen az. egyetemi végzeitságig a nekik mcg-fcleő posztra áiiithassuk.\'
Remélem, hogy rövidrcstabolt előadásommal sikerült egy-két foülŐ n^n-dolkozásál.\'. megváltozóim s ba et tényleg bekövetkezik, ugy érzem, hogy előadásom nem volt hiábavaló és tjtfr kedvesebb ae vnljw.szaraonírű, hogyha néhány év midva megjelenne nélom CKj\'.kél szülő és nem jetrtelné bevallani, hogy előadásom ingadozó elhatározását megváltoztatta ér* fiát a ken\'s. kedöi pályák egyikére, vagy másikára adhi. kívánom a. hazám érdekében, hogy minden, üstéiben szeles e liazá-ban csak magyar ¦kereskedő \'egyen ós épüljóu ki mihamarnbb a magyar kereskedői hálózat, amellyel az onzág gazdasági éleiét-ismét naggyá és virágzóvá teheljuk..,.
Ad^a isten, bxigy^gy l^entvv\'^- f \'
k Ház elé került a honvédség legfelsőbb vezetésének átszervezéséről szóló törvényjavaslat
1940. febmáj [3_
Berílzlk igazgatónak, akinek a a-m. melyéhez fűződő általános becsfilés, egyéni értékel, gondos, Iclkilstnere. les, alnpo* (munkássága /mindmegannyi számottevő érték az állata ve. zelett intézet azámára Is. A közgyűlés dr. Surányl indítványom lelkes egyhangúsággal köszönő téviiaiotin-tézett n Pesti Magyar Kereskedelmi Bankhoz és annak kitűnő igazgatójához, Conrnd Ottóhoz, akt a Nép. tnkarék igazgatóságában az alelnöki tisztséget tölti be.
A Zöldmező-gazdálkodás
|iliitMlí<Mk Bíoralilloléía ai OrssifM VMlfMáaaifi Kiállítató..
A március 30-án megnyíló országos mezŐgoziUiságl kiállítás előkészületei jelentősen előrehaladtak. A tenyész-Aiiatcso portokban a már lejárt határidőig történt bejelentések a várakozást meghaladóan nagy számúak voltak. A kiállításra szánt állatok minőségi fal ül vizsgálata folyamatban von, ez azt célozza, hogy a kiállitásra a legnagyobb érlékü állatok kerüljenek fel,
Az egyéb kiállítási csoportok keretei és anyaga is kialakulóban van már. így bizonnyal nagy érdeklődést fog kelleni a zöldmező kiállítás, amelyet ei évben a pelsŐdimántuU Zöldmező Szövetség rendez, szemiélleló módon mulatva be nyolc évi működésének eredményeit, tíz idő utalt a szövetség működési területén és irányításával több ezer kot. holdat füvesítettek, illetve létesttettek rajta nagyobb értékű gyeptakarót. Behatóan fqg foglalkozni pi a kiállítás a legelők és rétek gyomnövényeivé1 és eredményes irtásuk módjaival is. Ez a kiállítás ezenkívül még számos vonatkozásban fog hasznos útmutatást nyújtani a stálastakar-mánytermesztós fokozásának lelietősé-geire vonatkozóan, amire éppen at simult év tapasztalatai alapján szükség van állattenyésztésünk kereteinek és színvonalának fenntartása illetve lehető emelése érdekében. (:)
NOSPRASEN
(ízBió- és gyű »Ölo«faperrB éteri iz»r)
Vevőimet kérem: ím ezéví szükségletűket NÁLA*: mielőbb jelentsék be.
ORSZÁG JÓZSEF
raagbai*«ah«tféaa
Kssykulxu, Lrutb«t-tér 19,
EMLÉKEZTETŐ
^Skju Egyszeri közlés (2 sor) dija 30 ffllér.
F.biair IS.
Wlj«ví«awl«.i elfedi. (41 J-tsr • gimia.ban (KeJfliii«M F., Patiérvíqr).
F.krutr Jf. UoaUb tUUU He* nlwit « »»r (tárta Mrém 0mn. i$*m<*)-
kUi.lra I.
Páljaviümtári dősrUi í« T-iW > ijúmi.Mu (,1». Kiíllry, Hilíi,:,. I,
ID<3
jóslat:
Erős északi szél, további behívás. A havazás nyugaton csökken, keleten folytatódik. A hideg nyugaton és a fővárosban tovább tart, keleten átmeneti enyhülés lehetséges.
Budapest, február 13 (MTI) A képviselőház mai ülésén vitéz Bariba honvédelmi miniszter tör-vényjavaslatot nyujlott be a honvédség iegtcisőbb vezetésének átszervező*: következtében szükséges rendelkezésekről. A Kormányzó ugyanis a honvédségnél a felső vcíelós egységének biztosítása érdekében a föparancsnokl állást már-
Rórrra, febmár 13 (MTI) A Tribunabelgrádi tudósítója a következőket írja •
Bukarest és Szófia viszonyában enyhülés állt be. Szaracsog\'u török külügymiitiszler eíéren encfüménnjel dolgozott és tovább tartja magát a hir, hogy Románia a habom végén hajlandó átengedni Dobrudzsa bolgárlakta vidékeit Bugárlának. Ezzel szemben Szófia kőie\'ezi magát az
ciustói megszüntottc ós jogkörét a vezérkar főnökeié ruházta. A Javaslat ennek megfelelően intézkedik,
A Ház mai ü\'ésén befejezték a mezőgazdasági munkások legkisebb munkabéréről szóló javaslat tárgyalását ls. Teleki Mihály gróf miniszter felszólalásában a szociális szemponiok érvényesítésére mutatott rá.
együttműködésre. í
Más a helyzet a román-magyar viszonyban. Románia Budapest felé merev álláspontot tnnusit. Az angol sajtó sem titkolja, - mondja a Tribuna belgrádi jelentése - hogy itt kettós játék folyik és nemi lehetetlen, hogy a sajtótól irfost már a diplomácia veszi át a szót « |
Szó van Gafencu németországi útjáról Í», - írja a Tribuna tudósítója,
1
majd Így fejezi he: Ami a török-német viszonyt illeti, az napról-napra rosszabbodik. Bulgária ós Jugoszlávia közt teljes az összhang.
| Genf, febmár t8
(MTI) A Ouder de Geneve budapesti tudósítója Írja: i \\ <¦{. ¦<¦-!
Budapesten mindent elkövettek a magyar- román viszony megjavítására, de Bukarest részéről nem msu-tnlkozolt megértés. Magyar részről kíváncsiak, mit értenek »nemízetl terűét, alatt, mert elképzelhetetlen, hogy egy* terület, amelyen 1,800.000 magyar éi {raás kisebbségekkel, -román »nemzeti ,terütet«-3iek szá-mitson. A cikk kJetrneM, hogy a romániai helyzet nagyon hasonlít ez egy kort csehországi helyzethez.
Angol vád Románia felé
Leóidon, február 18 Az nngot lapok közlik, hogy a romániai olajellenőrző bizottság jelentését az angol kormány nem tartja kjeiégüőnek. , \\
Az tmgoi sajtóban egyre nagyobb a visszhangja az egyik folyóirat vezércikkének, amely azzal vádolta meg Romániát, hogy merev állás-pontja akadályozta meg Belgrádban a Balkán-szövetség kibővi\'ésél. (MII)
- (Kinevezés)
Csarankó József városi dijnokot * vidéki főkapitány a békéscsabai rendőrkapitánysághoz dijnokki kinevezte.
- (Áthelyezés)
Dr. Czaplk Gyula veszprémi megyéspüspök parnagi Béta káplánt Zala. szentgrótrót GoJléra helyezte a,,
- (A Credo februári kt5zgyBléte)
Vasárnap dé\'előlt tartotta februári laggyü lését a. plébánia fehérte-rmében a nagykanizsai Credo a tagok élénk részvó\'cJe mi-|lctt. Bokoss Ágoston fe. rcncicndl hittánár, a Credo egyliázl a\'cluöke megnyitójában rámutatott a mai kor áramlataira és a kathollkus lilthás\'égbén való törhetetlen kiállásra buzdította hallgatóságát, ^ Dr. Wéber Elek kir, járásblró, világi elnök P. Mantc\' \'Szibériától a kolostorig> elmü könyvét ismertette és ezrei kapcsolatban a meretet csodás hatalmáról és varázserejéről beszélt. Kitért a finn nemid hősi küzdőmére, ami az egész vUág csodáialát váltja kl, A gyűlés ezután propaganda-bizottságot választott, amelynek elnöke Horváth József állami tonitó, lielyeltes elnöke Virág József, a rríncipálisvölgyi Társulat igazgatója letU ,
- (Rejtvénymegfejtölnk figyelmébe)
Vasárnapi srámunkban közölt I. sz. keresztrejtvény megfejtési és beküldési határideje, mint már Jeleztük, csütörtök déli 12 óra. A megfejtések, hez a zalai Közlönyben megjelenő Keit vény szel vények közül hirom darab különböző számú szelvényt keli mellékelni, mert enéjkül nem érvényes a megfejté\'!. A borítékokra kérjük ráinti: . Keresztrejtvény -niogfejtésl. A helyes megfejtést és a j utal mázoltak neveit jövő vasárnapi számunkban közöljük. Az .ilyen kezdő is T«n> cimú megjelölés o jejtvénymogyarázatban szedés-hiba, helyesen: .ilyen kendő is van.> . i r
A gyermekbetegségek kezelésében a tisztán természetes „ Terén c József" kesétüviz, mint gyorian, bizloian éi rendkivQl enyhén ható hashajtó, gyakran igen fontos segédeszköz. Kérdene mag orvosai I
A Meteorológiai Intését nnfl-ykiuitezoJ Bteatujrelőallomása jelenni
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor ~H ina reggel ¦ ¦ U8, délben.....110.
Városi Moxgé. mr k****™ *» »««rd*n i
A Begujablb sxinws \'..mosoda!
New-York, Párls, London atgy sikere. Sulllvan csodás klállllásu operettjei Gésák, csókok, szerelem
MIKÁDÓ
Keimy Baker él Jean Colln a főszereplők.
Előadások kazdata 5, 7 na B órakor
Belgrádi hir:
„Kern lehetetlen, bog? Bakarest kettős jáiéka ügyében a sajtó beiyett a diplomácia veszi át a szói"
ia«U tebruár 13
A Icttuvil klr. járásbíróság, nf.it tefattonyvf bmtotAfitói.
6241/1930. Ik. az.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Möckazenlgyörgyl HlteliiOrclkexst végrehajtat\' imk Tdboly Gergely és neje Tu boly Viktória, további Tuboly Anni szent-Hiilól Ukoi végrehajtási szenvedők ellen Indlloll végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóiig ¦ végrehajtat! árverést 294 P tőkekövetelés és járulékai behajtisa végeit i Sicntliulé köiségberi fekvő s * 74. I|kvl 132. hrszu létnek a Csörgőiéiben B. 7. alatt i végrehajtást szenvedők nevén állá illetőaégére 300 P, ai ugyanOUaiI 153. tjkvi IZII hmu télnek a Csörgőiéiben n, 34. alatti llleló.égét« 11 P, ai u. o 125. Ijkvi 274/t\'/3. hraiu izintönak s félfémeién B. 13., 29. 41. alatll Illetőségeié 70 P, iz u. o. 193. ijkvi 101. hr>zu rétnek a Csőrgőrétben B. 10 és 26 alatti Illetőié-gére 18 P, az u. o. 200. tjkvl 410. hmu szántának az Alsöoteiőn B. 62. éi 76 alatll Illetőségére bú P, az a. o 250. tjkvi 96 hruu rétnek a CtÖrgőréiben B. 42. alalll Illetőségére 70 P, az u. o. 251 Ijkvi ICO/a. biszu telnek a Csőrgőrétben B. 22, és 30. alaltl Illetőségére 7 P, az u o. 273. tkvi 342/1 hruu izőtonek ai ^hegyen B 16 ts 41. alalti llletőiégére I P, ai u o. 304. tkvt 250/e. hmu BiinlAnak a FelsömexŐn n 10. íi 26. aladl illetöii-gére 45 P, az u. o. 304 ij>vi 297/b hmu legelőnek a Lege ő dűlőben B 10 és 26. alalll Illetőségére II P, az a. o. 337. tjkvl 254/1. hrazu szántónak a Felsöinexón B. 33. ahvti llletóitgéfc 49 P, az ... o. 392. tjkvl 295. hmu legelőnek a Legelő dt)IÓ< ben B. 54. é* 58. alalll Illetőségére 34 P, az u o. 398. ijxvi 247 hrszu szántónak a FsUőmezőn B. 9. és 23. alalti Illetőségére 45 P, az u. o. 398. tjkvl 301 hrun legelőnek s Legelő dtlőben B. 9 éi 23 alatti IlktŐiégére 11 P, az u, o 428. i| 118/c. hfsjM tétnek n Ctörgötélben B. 8. ala il Illetőségeié 10 P, az a. o. 428. t|kvl 119. hm. rétnek a Csörgöréiben B 8. alatll lllctÓiégÉtc 11 P, at ... o. 518. tjkvl 375/a. hraau szántónak az AlsémeiŐn B 2 alatll Illetőségeié 100 P, az u o. 518 tjkvl 379. hrszu szántónak »s Alsóméiul! B. 2 alatti Illetőségére 100 P, ai u. o. 519 brazil szántónak az Alsómezőn B. 2. alatti Illetőségére 100 P, az u. o 519 tjkvl 374/a. bnzu síintónnk az Alsóméin B 2. alatll Illetőségeié 100 P, az u. o. 536 tjkvl 232 hrazu szánténak a f\'clsómezőn B. 2 nlatd Illetőségén: 140J P, az u. o. 537. tjkvl 315. hruu legelő a Legelő dűlőben B. 2 alalll Illetőségére 500 P, aiu.o. 566. Ijkvi 921». hisiu rétre a Ciotgőtétl dűlőben B. 5. alatti illettőségére 7 P, az u. o. 567. tjkvl 277/0/3. hruu legelőnek a Leg»lö dűlőben a 5. soisz. alalll Illetőségére 100 P és az u. o. 280 stijkvhen (elvett 100 b. hréiu rétnek a Csörgőit! dUlŐbcn B. 10. és 26. alatti Illetőségére 7 P kikliltáii árban elrendelte.
As árverés nem érinti a szentllszlói 24. aztjkvben C. 11-12. alatt Tuboly Károly éa neje Nagy Anna Javára bekebelezett hontalant hatzonélvezeti Jogot,
további »« u a 153, 125. 200. 191, 250. 251, 273, 304 , 337, 392, 398, 428,566, 567, 280. íztikvben Tuboly Jánosné sz. Tuboly Anna Javára bekebtteieit Özvegyi JogOl,
végül az u. o. 518,519,536, 537.sitjkv-ben Tuboty Károly és neje N»gy Anna jivita bekebelezett holllglanl haszonélvezeti Jogol.
A ikvl haiótig sz átveretnek Szenl-lisilóközsécbátánil megtanátáM 1940 évi mire. hó 2 napjának délután 2 óráját iti/i kl éi az árveréil feltélekei az 1881 : LX t.-e. 150. §a alapján megállapítja.
1. Ai árverés alá keiüló Ingatlanokat a kikiáltási ár kéltuimadinil alacsonyabb áron eladni nem lehel. .1908: XLI. t.-c. 26. §.)
Az érverés ali kerülő Ingatlanokat. In az átveret mcgtsrlisát a végrehajtalak kO-zül at Angol-Magyar Bank Rt. csatlakozott vég rétin jtató kéri, csak a iienlllsilól 4 518. 519, 536, 537 atlikvben kivett 37, 132, 375/a, 379, 378, 374/a, 232, 315. hmu Ingatlan illetőségek bocsáthatók átvétet alá.
Bánatpénz a kikiáltási át 10o/o-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi ".V .\'mi kell kiegészíteni.
Lctcnye, 1939. évi szept. hé 21. napján. 1\'.-. Csík László a. k. kit. [bíró.
A kiadmány hiteléül: HunzsalH. s. k. 323 Itltkk0orv**i«(6.
Wglttlit
r-—»
! ailmionW « helyi lter«ak«lakn41
MEOHIVÓ.
Klikomárom és Vidéke Kíiiégl HltelsiOvetkezetl 9*0.f obruar SB-én délután 2 Arakor
farija lajál helyiségében
M éli rendes
melyre a tagok az alapszabályok 33. §-a értelmében meglilválnak.
Napirend:
1. Igazgatósági és felílgyelőbizolt-ságl jelenlések az 1939. üzlete* ed-menyroT.
2. ZArsiámadások megvizsgálása és a felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta Jövedelemről való rendelkezés.
9. Három igazgatósági lag választása. 6. Indítványok.
1939. január 1-én a tasok száma 1308, u\'ii\'jri\'vek száma Ö4d33/a. Ai év folyamán belépett P5 lag 225 részjeggyel, kilépett 20 tag H4iAi részjeggyel Maradt az év végén 1343 taR 5543\'/a részjeggyel.
Az osztalék fio/o.
A fel ügyel öbizol (sír által megvizsgált mérleg a kÖzséeházAnál klfüggcaztcleti, mindenki megnízliell.
Kiskomárom, 1940. február 5.
Az If ugatásig.
„4 botor l-ben"
1114 ágy, Járóka, pályázó; a modern gyermeknovelée nél-klllöthetetleH bútora. MeRteklnlliető Nafrykanbsán az Orai. SUfiala Gvarwakvídö -..i. Erzsébet-tér 4. sz Megrendelhető S»Uehó Ittváaoál Sugár-ut 26. sz. alatt.
Nagykanizsa megyei város polgármesl erétől.
3457/1040.
Tárgy: Vöröskers.zles önkéntes ápolónők kiképzés*.
Hirdetmény
A Magyar VöiÖi Kerent Egylet helybeli válaszlmánya február 20.-aval 9 hetei önkéntes vOrOskereixtei ápolónői tanfolyamot rendez. Felkérem városunk hO\'gy taglalt, ho^y erre a tanfolyamra jelentkezni axl-veskedjenek. A felvételre a városi lísztlorvosi hivatalban délelőlt Q órá-ól II óráig lehet jelentkeinl ár. DeseÖ Mihály m. klr. tllitlorvoinil. (Városháza,\' földszint).
Nngykaiiiaso, 1940. tebruár 8.
Polgármester.
10 pengő
irogepet
•poriUxlMbnn
1
Fő-ut 5 sz.
T
huvl :éxz\\etre vehet nagy-szerQ hordozható
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra Is a
DRÁVAVÜLGYI.néS
Sugár-ut 2.
Zalai Közlöny Rejtvény-szelvény
— (A tojás árszabályozása)
nemcsak Kanizsán, Szombatltólytn és Kaposváron, hanem Sopronban megtörtént. Csaknem mindenütt 18 fii. (érben állapították meg a tojás Icg. magasabb árát. Sopronban két drágábban áru\'0 árus máris törvényszék elé került árdrágításért,
— (Keszthely cserkészel Kárpátalját,)
A keszthelyi bX\'stetics c-wkészesapat si-különilnienyo Kárpátaljára utazott, ahol léli tábort ütöttek nz egyik mene, dékházban. A kesztliclyi fiuk viszon. lagságos kiráudiilás közben rnegmasa. Iák az 1300 méter magas Mencsul hegycsúcsot is Kiempa Károly dr. l>araiicsnok, premontrei tanár vefe-tósóvűU i
— (Megverte a község bír őt)
lia\'og Sándor teleki gazda szóval-lásba keveredett a közsógbiróva\'. A szóváltás közben alaposan hclyb:n-hagyla a Irirót, akinek fel jelen lésére n kaposvári törvényszék most jogerő, san 8 napi fogházbüntetésre ilólte.
Húzás
i Budapest, február 13
A» osetálysorsjáték m*ii húzásén a főbb nyereményeket e következő azá, tuok nyert ók:
ÖtveneiBr pengőt nyeri: 30 286.
Ijze/er pengőt: 80011.
ölezer pengőt: 32.316.
Háromezer pBngöt: 4797.
Kétezer pengőt: 21.710, 43.460, 53.213, 62.259, 65.019.
Ezer pengőt: 3836, 16-621, 17.713, 30.261, 11.228, 69.168, 75892 és 81.528. (Feieklss6g nélkül!)
APRÓHIRDETÉSEK
¦¦.i-\'i".:í]j viiiiiupijiinu.^iii,, ta
inlHdaa lovabbl uó B flliir, UlkSintt SO-HIUr, .....1.1*:. i,,-,.u,i.i 4
ÁLLÁS
BajAréntti azonnal felvossek. Cten-gery ul 24 . 344
Kaxéniaiéai és báziazerelésben tökéletesen Jártas szeielőt felvessünk K«ipo"l Szátlodában. 346
AJiÁS VÉTEL
Különböző elsőrendű ffstjalmai és libahús kapható Kinizsi u. 15. Wclisné. 84
LAKAS-ÖZLBTHELYISÉfl
ha nélkUfi, de két helyiségből iiW lakait keresek májusra. Címeket ir-megjel0!ésael a kiadóhivatalba kérek.
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómentes msgán- is biiházat, házhelyei, szőlői és földeket h*«vet» Papp. Teleki ut 8. 3O0I
kOlOnfeui_
AtiUtsiKl — Bérautó szolid irfttw kényelme* autók negrendelhetők. Kawt-msna Mani. TalWoflálfemáa :\\r.\'.. 29k
zalai közlöny
POLITIKAI NAi\'ll :\\!\'.
Kiadja; „KKigaidasásIR.T. KagyV«alraa". PelelÓs kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „KBziutjasaijl r. t. NaavkanUu**
ayendájákaa Nagykaalzsám. (Nyomdaérl (,!-¦!. ZalaJ XirslyJ
n
2211
00 Évfolyam 36. «sin,
Nagykanlísa, 1940. február 14 szerda
Ara 12 011.
ZALAI KÖZLÖNY
és MadóatoxiaU PÜtá sl odra.
FcMfe sierkcszíő: Bar batit* Lajosi
tü*a«4í*i arm: «gy Mts 2 peogS 49 *S»
llnden katolikus apostol legyes l
A napokban jelent meg ml^gyéX
fopásztomnk 19-10. évi III. körte vek*,
amelyben nagyböjti szózatot Intéz
híveihez. A szózat mély gondolalo-
kat tarta\'maz és miégis olyan vHégoj és egyszerű dia/ektikáju, hogy szín\'e az apostolok leveleit juttatja eszilnkbe. , 0 . ;!
A nagyböjti időben - mondja szózalában a főpásztor -- minden keresztény a kínszenvedés útját járó jézusra gondol. Gonosz ember az, akit ez a bünbánalbót eredő szeretet arra nem! indit, hogy jobb é.\'elet kezdjen. A jobb, a, Jézus Szive szerinti katolikus életre ad irányítási a fópászlod szózat. ; |
Kéd a híveket, ne mulasszák Bl vasárnapokon ós ünnepekert a szentmisét. Gyönyörű példát mond itt, egy családapához hasonlitván a Mennyei Atyát, akinek vég\'e\'enszo-moruságöt okoz az, ha valainely jeles családi napról egyik vagy másik gyermeke kellő-ok nélkül elmarad. Ámde - folytalja szózatát a .főpásztor - a szentárd1* nemi egyszerű összejövetel, haneatí sokkal több: a legszentebb TáVJozat közös,,J^uta-* tása. Ezt a legszentebb éidbzalot a pap nemcsak, a jmJaga, hanem az
jész Anyaszentegyház nevében, lehal a plébánia minden katolikus hivője nevében is bemutalja. Magatok ítéljétek meg - kér a Püspök Atya
¦ milyen csúnya dolog, ha valaki az ő aievében is bemutatóit szent, rrdseáidozatrói vasár- és üimepna pon ehnárad. Az ilyen toiiemulasztó nem törődik Istennel. Magára vessen, ha az Isten fern törődik majd látszólag vele. ;
Ezután & szentgyónás végzésére ílgyetmeztet. [
A bűnét a legtöbb ember eUíJmrjrl, de akadnak, akik a bűntől való szabadulás útját nem akarják felhasználni. Ennek pedig egy módját irta elő az isienfia: a gyónást. Igen meggyőzően fejti ki szózatának e részében a főpásztor, hogy egyedül a gyónás az, amelyet Jézus a bűnök bocsánatára rendelt.
Oktondi volna az a testi nyomorok ,aki nem akarna megszabadulni bajától, amikor volna rá orvossága. Ezeknél sokkal oktondibb, sőt égje-nest széiBncr-íétien az az ember, aki nem akar trnegtísz túrni bűneitől, holott itt hagyta irgalmassága eszközéül mindannyiunk száimera az Ur Jézus a gyónást. Kérve-kéri n főpásztof híveit, hogy necsak a kö\'e\'ezó gyónást végezzék ei, h\'aflömi az év fo. ¦yamán többször is moísák Usztára lelküket a gyónás szenlségében.
Végül azt kívánja a megyéspüspök, hogy mindért hive apostolkodjék ls-< ten ügyének: érdekében. [.
Ne döbbenjelek meg - mondja — és ne gondoljátok, hogy valami nagyot és rendkívülit kérek. Aki nem t^ak maga jár szenttaisére, hanem szép szóval másokat Is reőbir eae, az apostolkodik. Aki nemcsak mí-iga gyónik, hanení Övéit is szeieíeltei ráveszi úz istennét való, kibékülés.
Végleges Ilovszky János nagykanlzsfll mandátuma,
a közigazgatási bíróság ma elutasította a nyilai-petíciót és visszautasította Drózdy Győző személyi-lap-kifogásait
Budapest, február M (Tudósítónk telefonjelenté;*) A m. kir. közigazgatási bíróság ma délelőtt velie tárgyalás alá a nagykanizsai peiicdót, amellyel dr. Tonos Dezső, n kisebbségien maradt nyi\'as jelölt hívei támadták ínég Hovszky János mandátumát, A közigazgatási bíróság n petíciót - amelynek aláírói közül a panaszukat i20on visz. szavonták — elulnsllotta. Ezután szünetet lendeilek e\', majd eJkülÖnilve tárgyallak a vá\'asztésl szabálytalanságok miatt visszalépteteIt Drózdy Győző kifogásait a kanizsai mandátummá* kapcsolatban. Drózdy tudva Iévö>eg Ilovszky János képviselö-jeiöttl személyi apjának kláUilása
körül véU felfedezni szabálytalanságot s ebből nagy hirtapi-\'vitát kerekített, majd a IiépvÍJ|eiőr)áz elnökségéhez panasszal fordult líovszky megválasztása elten. A Ház elnöksége a panaszt áttette a közigazgatási bírósághoz, amely a madé\'előtl megtartott tárgyaláson Drózdy Győzőnek ezl a panaszát viszautásl. tolta.
Az ilé\'e(indokolás kimondja, hogy a törvény a tájékoztató téves kiállítását nem toldja ki kizáró oknak, márpedig a bíróság csak a kizáró okokkal foglalkozik érdemben. Drózdy beadványát ezért ke\'lettvisz-szautafitani, Tanosék panaszát pedig az aláírások elégtelensége miatt
A nagykanizsai mandátum sorsa tehát eldőH. A nagy szavuk, meli-döngetéwk elpuffantak a f^rshube. A fölényes magabiztosság, amellyel a nyilasok is, Drózdy is hirdette, hogy líovszky mandátumából nem lesz sóimul, önmagukban ösoieom-loltak, mint a nagyra fujódolt béka. Nagykanizsa és a kerüteí pedUjvéj?-. re megnyugodbatik, tttdután éppen elég alkalma volt megbizonyosodni arrói, hogy Ilovszky János képvl-elö-sége az alkotó, tervszerű, lépésről lépésre haladó munkát Jelenti a\' kerület érdekében, a választáson, kibukott pártok állandó és öncélú, f<Jy-tonos zavartkeltő próbálkozásaival: szemben. ; | .• \'
A trieszti gyorsot Mur-akoressturnál ásták ki mm éjsxaka a hóból
Tegnap délután óta megszűnt mindezt vasúti és Jármű közlekedés Nagykanizsán a vaiut a katonaságtól kért segítséget a pályák subáddá tételére
A váratlanul ránkköszöntott hófúvás, amelyei Magyarországon a déli tengeri mte\'eg és az északi hideg légárnm\'ás találkozása Idézett dö a nagy havazással, kedden délután is folytatódott és csak a későesti órákban állt ei. A köz\'ekedés zavnmi Így csak fokozódlak. Elsősorban a vasúti forgalom lebonyolítása elé gördültek olyan akadályok, hogy nagykanizsai viszonylatban teljéién be keltett szüntetni (nAndaint-toiTi vasuli forgalmat.
Fehérváry József álkannsfőnöktől nyert értesülésünk szerint a MAV a katonasághoz fordult segítségért, hogy a pá\'yát mielőbb szabaddá lehessen lenni. Ugy tudjuk, hogy Nagykanizsáról E00 főnyi legénységet vezényeltek ki a vasúti hótorlaszok eltávolítására. Ezenkívül szünet nélkül több hóeke is dolgozik a budapesli vonalon N-gykanlzsátó1 Siófokig Buza-Kiss Lás/Jó mérnök vezetése melleit.
Az utolsó vonat kedden éjfélkor futott be Nagykanizsára. Ez a római gyors voi[, am;\'ynek délután 6 óra 20perckor keleti volnamegéikaznle.
A vonat Jugoszlávián át nrány\'ag könnyen \'e tudta győzni a hóaka. dáiyoknt. Murakeiesztur és Nagyka-
nizsa közt azonban elakadt Nagykanizsáról Arató Károly fütőhazí főnök vezetéseiéi s^\'ymozdbny indult kí munkásokkal. Többórás meg--feszjtett munkával slkterüU csak kiásni a rómbi vonatot a tmjásfélniéte-res hóból. A vasutatság itt és a többi vonalakon is emberfeie!U|m)un-kát végzett. | {
Miután a szerelvény Budapest fele" nemi indulhat tovább,
az utisok még mindig a nagykanizsai állomáson tartózkodnak.
A va*iitá!lomés fü\'ölt vflíüti kocsikat bocsátott rendel kezesükre. Az éjszaka befutott rómAi gy-\'rs szeieivé-
nye ugyanis ma délelőtt 11.30 őrikor Jugoszlávián iát1 { \' visszaindult Róma felé.
(miután \'a menetrendszerű vonatnem indulhatott el pestről így Nagykanizsa lelt a római gyors végállomása. , .
Szombathelyről kedden este 6 óra tájban érkezetf meg az utolsó vonat több im|nt 8 órás ké-séssea, miutón dé\'előtt 9.37 órakor kellelt volna már befuln|a. Ennek a vonatnak megérWeiré»után a szombathelyi vonalon is megszűnt a forgalom1. \'1
Jövő héten Indul csak meg az országúti forgalom
gekben megtörtént az intézkedés a hómunkások kiiende\'éséie. A jelek szerint « noonáUs forgalom a kanizsai járás községei közt a jövő hét eleje előtt nem álrtíat helyre.
Továbbra is teljédén szünete\' ler-iiiészeteien a közúti forgalomi is Nagykanizsa körű\'. Az orezáguLak szánnal is járhatatlanok a legtöbb helyen. Mint a nagykanizsai főszolgabírói hivatal közíj, a kórjegyzősé-
Nincs elég hómunkás Nagykanizsán
Nagykanizsán is rnegindullak a | az nutó-forgaijnht Sajnos,
hóeltakarilásl munkák, hogy leg^ alább a fő utvonalakon biztosítsák
köz.
tisztasági hivatal is nehézségekkel küzd, mert nincs elegendő hötn/un-
re, az iipostolkodik. Mert ez a szó: apostol, azt jclenll, hogy az IlfetŐ kiküldöttje, szószólója valakinek. Az [sleu ügyének és a feiloek üdVóiiík szószólója : Meri apostola.
Minden kaiolikus legyen a mi\'C-hallgatás és a gyónás apostola családjában és környezetében!
Szózatának u\'oisó részében azt bizonyltja be Püspök Alyánk.hogy az eimu\'t évlizedek változásai, uj társadalmi rendszeek kialakultai
nem tettek boldogabbá egyetlen embert .\'etm. A boldogság a létekben van; szintúgy a csa\'ádókban akkor, amikór ott egyetértés ós szerelst uralkodik; valamint a társadalmak, ban, ha megbízható, liecsü\'eies és istenfélő cmfce.ek vesznek körűt bennünket. Néni, kélséges tehát, hogy a vallásos, a kii-ztusi élet boldogságot ad, mig a imiásik vergődést jelent. ; | i . | . r Esztelen és balga \'ehál az, ak^nenjj
vallásos. De nem1 eftnber, akit Krisztus végleten szeretete nerfl indit vlszontszereieíre. í ,
Szeressélek tehát Itedves Hiv-öím,1 Krisztust - fejezi te nagyböjti jízó-zatát a főpásztor ~ és e szerelet te-gyeu bén!iei.eket vallásosakká-
A körlevél további része a böjti rendé etet, köz\'i,. valasrtint egyház-kxirtnáiü\'zalí ügyekkel \' foglalkozik\', hasonló ügyeltet tárgyal az ezévl IV. Rüspöki kArlevél t>. j\' , V . \'
SALAI KÖZLÖNY
A kormány enyhítette a kisipari és kiskereskedelmi kedvezményes bitelek feltételeit
_L____
Mérsékelt szél. Meg a déli és keleti megyékban, a bldeg tovább tart
A llcteoreloal&l Intézet naiykanluisJ tiÉ^^ötöállomáuü leleatli
Hteenéklet togunn esne 9 órakor — 132, sa* reccel - - 132 délben —11*2,
SaaMdék 2 0 -fc.
A kritUtut életkorban reggelenként éhgyomorra egy-cfy \'pohár ttnntaietes .Ferenc Józsel" keserűvíz réges-rég óta bevált kilttaö hatású hudsxer, amely állandó nast-hM t-n ts Igen alkalmas. Kerdezit meg grvosál I
Még a muH év fcJyarnján törtónt, hogy az illetékes kormányszervek u keresztény kiskereskedői társadalom megerősítése érdekében kedvezményes kiskereskedői hitelakciót indított. A bankszerű fedezet mellett nyújtható kölcsönök felső értékhatárát 6000 pengőben állapilottók meg. A fedezel elbírálása azonban eléggé szigorú volt. A pénzügymi-iíjsztérhan (most ezeken a feltételeken, csakhogy Iminél széiesebb kereskedő rebegek kapcsoiódhasssanak nz egészséges fejlődést biztosító hitelakcióba, lényegesen enyhített. Elsősorban a kö\'cxin felső határát 6000 pengőről 6000-re emelte fel, sőt megokolt cselben 8000 pengő kö\'c*ön ls kapható. A feltélelekeny-hllésének legnagyobb jelentősége azonban abban nyilvánul meg, hogy ezulán bankfedezeltűi nem rcndel-
A halárváros Nagykanizsa rendőrségének ébersége már sok »szép \'e-ményekre jogosító* pályafutásnak vetett végei, részint a szállodai és vasúti ellenőrzések során, másrészt a rendőrség közegeinek kitűnő szimatával. Most egy kanizsai ékszerész ébersége jött egy Ilyen ügyben segítségül.
Az egyjk kanizsai ékszerész üz\'et-be beál\'ilott két 16 éves flu. Az egyik egy budapesti zá\'ogcédulát ki-náU eladásra az éksze részre k. A tapasztalt ékszerésznek nem lebszeltn két fiu, gyanúsnak tűnt fel előtte az egész >céduia Üzict«, azért rendőrt hivolt. Csakhamar kiderült, hogy a kél fiu szüleik lakásáról szökő tl
Csupán 30 fillérről voU szó és mégis mennyi bonyodalmat és izgalmat és majdnem emberhalált is okozott. így is a főszereplőnek Öt hónapi fogházat hozott. |
Még a muU évben Berta Vendel kanizsai lakos felkeresle Horváth Vilmos nsztnMmJeslert, akinek a Síuilner-vendég\'ő udvarán van a műhelye. Horváth állítólag valami fuvarozásért 30 fillérrel tartozott Bertának. A kövelelésbő\' szóváltás keletkezeti, kölcsönös sértegetések hangzottak el és Horváth asztalos
kező kiskereskedők is Kaphatnak kisebb összegű hiteleket.
A kölcsönöket a Nemiét! Hitelintézet Rt. budapesti nnyalnlézete és vidéki fiókjai folyósítják s a fel-téíe\'ekie vonatkozó felvilágosításokkal az érdekeltek rendelkezésérc állanak. Felvilágosítással szolgál meg továbbá a Baross Szövetség országos e\'nöksége és vidéki szervei Is.
Az akció sikerét bizonyítja az cl-muH évben igényelt hitelösszeg nagysága. A kért kölcsönök 72 százalékát folyósították és n megállapítás szerint ezeket az összegeket a kereskedők célszerűen használták fel, fizetési kötelezettségüknél pedig pontosan eleget tettek.
A kiskereskedői hitelakció enyhl-lelt feltélelei a Felvidékié és Kárpát aljára is kiterjednek.
meg Pesíerzsébelrő\', hogy wilájgkör-ulra menjenek*. Miután netm. volt pénzük, az egyik ellopta édesanyjának zá\'ogcéduláil azzal a szándékkai, hogy azokat majd eladja és a kapott pénzből fedezik az útiköltségeiket. Sikerült is két cédulán túladni, de mikor Nagykanizsán is próbálkoztak, itt kudarcot vallottak. A rendőrség fellUvta telefonon Pest-erzsébelet és érdeklődőit a két fiatal flu Iránt, akiket őrizetbe vett. Kiderült, hogy míndakellő ismeri családok gyermeke, akiket otthon napok óta aggódva kereslek.
Intézkedés történt, hogy a két pesterzsébeti -világjáró* muté1 előbb visszakerüljön szülőik hazába.
rendőrért szaladt az utcára. Mintj hogy hirle\'enében rendőrt nem latolt, befutott az istállóba, vas villát keiiiett és azzal Bertái megszúrta, sőt amikor.az e\'esett, még ket ízben ráütött a vasvillával. Berta oiyan su-yos sérüllést szenvedett, hogy a mentők kórházba szAUiíolták. Állapota életveszélyes volt, csak hosszas kezelés -után sikerü\'t talpraálHUnl. Horváth Vi\'mos a törvényszék elé került súlyos lestisértés mdalt. ítélet hozatalra azojiban akkor nem\' kertllt sor, mert a klr. ügyész az első tár-
1»40. február 14
Utolsó napok!
KÖNYV \\í A $ AKI
nagy áiltsrállUássalI
Legjobb kBnywek fillérekért
gyalás adatai alapján *rra kérte a bíróságot, hogy te-gye vissza a per aktáit n kir. ügyészségre, szerinte ugyanis szándékos emberölés kj. sérlete látszik fennforogni és azért módosítani kívánja a vádat. I
Most volt ebben az ügyben a második tárgyalás, amelyen a. bizonyítási eljárás befejezése után Horváth Vilmos asztalosmestert Öt hónapi fogházra Ítélték. i_
Az ítélet jogerős. , És ez mind : 30 Mér miatt |...
A MIKÁDÓ
SuHivan operettje filmen ls meg-marabt bűbájosán kedves. Urai ro-maradt bűbájosán kedves, lírai n>. hogy nem1 csináltak balőte fi\'niet így szop ez, ahogyan SuHivan költői lélekkel, igazi muzsikus-szjv\\el megkomponálta. A távol-kelet színpompás világát a fVm nemcsak ragyogó színéiben, a kiadatásban, de a rendezés minden vonatkozásában hü ségesen eleveníti meg. A színekben gazdag szép díszletek, a ruhák, a maszkok, a szereplők játéka mind1 méltóan illeszkedik az operett mi3sc-szerü környe)BLéb)2. S ininoVhhozjá-ru\' az a me\'ódia-gázdag muzsika, a mely méterről -mé\'erre végig kíséri a fj\'mct. Sií\'usos és hanmpjiikus ebben n filmben tmlnden, a ruhák szabásától, a táncos mökákjg. Schert-zing^r, a rendező érdemte ez. De nemi szabad elfeledkezni a szerep-lőkrő\' sem. Kenny Bakerrel és Jean Ko\'innai az élen egytől egyig pompás színészek és ragyogó énekesek. Könnyedén, lágyan száHnak a melódiák s friss, üde hangok szólaltatják meg őket. A gyönyörű kórusok, kettősök, hármasok és négyesek nagyszerű melódiái sokáig csengtek fülünkben. Aki siKretl a muzsjkát (filmen ennyi dalt és muzsikát tán még sohse hallottunk), a szép kíállitásu, káprázatosan színes képeket és a kedves operett-mesét, az feltétlen és sürgőben nézze meg ezt a kivételesen és a szószoros értetemben »gyönyörü« fllmiet. A kisérő műsor is nagyon tetszett. I
— Bátorokba* u Kopsleln-oég vs*e*. Hod ore íiilntHtoNimlbfm a legjobbat a legotoeébban mutatja be, kedvwő Ka* tfsttátelek mellstt
lfá^OVi Mozgó. WT Még mm mrdén I A legújabb exinea ffilmoeoda!
New-York, Párls, London nagy sikere. SuHivan csodát kiállítású operettjei Oéták, csókok, szerelem
A MIKÁDÓ
Kenny Baker í« Jean Colln a ISinreplfik. EISaMuk kudata 5, 7 «¦ 0 órakap
Majdnem emberhalál és öthónapi fogház lett 30 fillér adósságból
Lopott zálogcédaiákkal világgá ment kél pesterzsébeti gyerek, de csak Kanizsáig jutottak el
kás. A hóiminlíások felvétel* állandóan töri (\'ilil<
A posta a távíró c* lefcefonforgalmat tvábbra I* zavartalanul el tud-jn látni. Lévé\'- és ujság-porta a vasúti forgalom szünetelése miatt természetesen ninc*.
IdÖ-hlrek mindenfelől
Kárpátalja szintén teljesen elvan zárva a ktlM\'ágtói. Szlovákiában ls megbénult tmjnden forgalom. Mialatt Rómában enyhe tavaszi azirJŐ, Eszakolaszország egyes megyéi hó alatt vannak. Nagy hóvihar pusziit Bukovinában is ,ahoi a hideg és a farkascsordák emberben, átiajban egyaránt nagy kárt okoztak. \\
Budapest környékén is szünetein forgatom. LeáHtak a HÉV járatokis. A főváros körű\' 900 vagon szén rekedi kinn. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a munkások a nagy hó miatt nemi tudják megközelíteni a bányákat, igy ujabb nehézségek várhatók a szénellátás lerén.
Délben a meleorológlní intézel jós__ latának megfelelően ujabb havazás kezdődött Zalában. Ez a hóeUakad-tási munkálatokat lényegesen hátráltatja, Így nincs remény arna, hogy a lV)rg^\'5\':«rj rövidesen meginduljon.
i Karllisz tanfolyam részletes műsora
A Srent Vince Szeretet Egyesület, mily fáradhatatlanul dolgoiik a nagy. kanizsai szegények megsegítésén, folyó hó 15-től 18-ig karitász-tanfolyamot rendéi. evezet ősképen lő.én, csütörtökön este 7 órai.kezdettel a JchértcroiTW-ben P. Kőhier C. M. ors-igos igazgató keskeny fUnibemulatót tart, melyen ismertetni fogja a tanfolyam napirendje1. Neve közismert és éppen, ezért a bemutatót nagy érdeklődés előzi meg. A filmelőadásra nincs bolé[>ődij.Önkéntes adományokat a szegények javam szeretettel fogad a rendezőség.
16-án az előadó Swachulay Ilona, 17-én pedig dr. Sprengcr Mária Mercedes, aj. Országos Katholiku-s Nőszövetség budapesti kiküldöttjei Icsmek. Országszerte ismerik Őket; nálunk ezulta, először sz»r«j>clnek. Előadásaikat széles kórben nagy órdcklŐdessc3 várják. A két nap reggel fél 8 órakor szentmise a plébániatemplomban, utána közvetlenül, valamint délután 5—7-ig a fehérterembon előadás, melyet mind a két nap rövid ájtatosság fejez be,
18-án, vasárnap a hallgatók szentmisén vesznek)részt.. Délután 1 órakor Klskanizsán lesz fiimbomulato.
19-én esti C ómkor tartja a Sieretet Egyesület közgyűlését a fcliérlcremben.
A karilás z-binfolya m ra főképen a hitbuzgalmi egyesületeket, valamin! minden érdeklődőt szereiéitől meghív « rendezőség, (:)
IMO. lebroír 14.
HM.M KÖZLŐN V
;^UILS1VUKA
(miau
Dr. Begldsán Emil helyreigazítása
<gy „helyesírás! hiba", a polgármester-választás és a klsgyllci hatásköre korul
AUTÓ-BALESET j
érte hazánkfiát, Scliiess Istvánt, a nagykanizsai Nogymagyarország emlék- j mö Böo-mánvotéjAt. Az AngeHt-müvek IgöígatÓjával (az Angelit Schlcss Ist. ván találmánya, uj mesterséges épitő anyag) autón robogtak Drezdából Por-scliendorrbft. Utközl>en összeütköztek egy teherüutóval/A feltalálót eszméletlenül huzUk ki a roncsok aflól. Agyrázkódást kapott és kisebb sérüléseket. Minthogy éppen\'most tárgyalnak olasz srfibaimáról, valószínű, hogy folgyő-gyuuVsa után feleségével az oüisz Riviérára utazik.
KELEMEN FERENC
bankigazgatót, a Nagykanizsai Ma-róczy Sakk Kör elnökét, az Országos Magyar Sakk .Szövetség legutóbbi tisztújító közgyűlésén a Szövetség atetnö-kévé választották. Elismerése ez a dí-sies Usztség a szellemi sport kiváló kanizsai megszervezőjének, csüggedést és fáradságot nem ismerő lekezelésének; de kitüntetés a nagykanizsai sakkvilág számira is, amely az elnöke által elvetett csirából ma már országos név virágzásában vált számottevő tényezőjévé a vidéki magyar sakk-élet. uek.
¦
KEREZSY GÉZA
polgári iskolai tanár közeli ájlieiyc-zésérői bt ininuj) a Kulcslyuk. Most közUk velünk, hogy ez a hir tévedésen alapult. Nagykanizsa csak nyerhet ezen a tévedésen...1
*
A II. GIMNÁZIUM
apró emberkéi (.összedugták a fejükéi a kanizsai öreg piarista intézetben és nagy elhatározásra jutottak. Segíteni {kot\' a ümzeken, — Vott a jelsió. Osztályfőnökük üányitása .meSelt összegyűjtött fti osztály 20 ,pengőt Ős elküldték a budapesti finn követségnek. A kanizsai nagyok-Ursadalma eíó a kicsinyek áötfottak példót.
AZ 1939. IV. T.-C.
valamelyik paragrafusára hivatkozva hivták meg a kanizsai utcákon megjelent plakátok és az újságban a város hívatatkwt hirdet menye a tartalékosokat a kőtelező szemlére. AZ 1939, IV. törvénycikk pedig — a zsidótörvény. Sok találgatásra, majd sok derűre adott alkalmat ez a tévedés, mígnem a varos alragasiuilla a IV. számot s ekkor derült kl, liogy az 1939. II. t.-c-röl van szó, ez pedig a honvédelmi törvény. (Nem csoda, ha a lűrdetmény fogalmazása közben valaki elírta magái. Elvégre a honvédelmi törvényről tirechészannyit sem hallott ós hall az ember, mint a xsidólörvényről.)
PÁLYAVÁLASZTÁSI
szakelőadások sorozatát kósziük elő nagykanizsai városi felsőkereskedelmi iskolában is. Most olvassuk; — a , soproni dl]ami gúnnáziumban is meghirdettek egy ilyen előadás-sorozatot. Büszkék vagyunk rá, hogy az életrevaló gondolat kanizsai szülemény: — » kanizsai piarista gimnázium mintájára rendszeresitik \' most mindenfelé a tanügyi hatóságok rendelkezésére bteket a valóban közhasznú és uernzeü fontosságú előadásokat
\'OPERETTET IRT...-
linélküi a cimszó nélkül alig jelenik meg a Kulcslyuk. A volt kanizsai fineszek közül KŐrőssy Zoltán, Szalma Sándor, BUiari Nándor uj operettjeit mulatták be mostanában. A na-pókban pedig Nagyatádon volt egy ősbemutató. Gatolta Fenstto színigazgató, a volt kanizsai bonviván operettjét mutatták be «Ha vége jó, minőm jó» dmen. (Egész héten ez vott az egyetlen. egész-he»yára» előadás, ez Ősz-sifti többi napokon f ketten egy jegytől hirdették Ot gondosokat.)
Minap beszámolt a Za\'ai Közlöny zalaegerszegi tudósítás alapján arról, hogy a nagykanizsai polgármester, válaszíás ellen beadott Begjdsán-Aradl fé e fellebbezéseket a kfcgyü, lés erélyesen elutaztatta és elítélte azt a közéleti jetenséget,-amely az utóbbi időben alaptalan fellebbező-
Tekintetes
Kedves Barátom) Valaki felhozta I «z irodámba a Zalai Közlönyt és megbotránkozva olvastam, hogy én tel-lebbentem, volna a polgármester választás ellen. S\'ivcs tudomásodra hozom, hogy fcJlcbberést mi nem ismerünk. Ellenben releble-ést egy lel irva Igen ós óa tezebbezési nyújtottam I c. Sr\'.vcs tudomásodra horom azt is, hogy én nem tettem Dr. Krátky István e\'éda fegyelmi feljelentést, hanem *gylk ügyfelein, akinek n megbWásáht\'J személyesen nyújtottam b^ és kértem az iktatását Zalaegerszegen. Kértek, hogy Ilyen ór\'eK\'mbcn igazítsd helyre a sajtó közleményedet.
Külön feá kell hívnom a figyelmedet, hogy én hatósághoz fekíbbcxtem, A
Kedves Barátom ! Ha mfc>.st »valar kic és termesze 6*11 véletlenül megint felviszi irodádba a Za\'ai Köz-löjsyt. Te ismét tmteg fogsz botrán-kfklü. De ne haragudj ezéit, ~ \'ie kerested ezt a vitát, nyilvánvaló le* hát, hogy választ kell "kapnod.
E\'Őször Is ta véletleneket hagyjuk ki a játékból. Mert bár a Za\'ai Közlönyt csak véletlenül látod, olyan vé\'etlen még véletlenül tettt fordult e\'ő, hogy valamit ne olvastaM volna
sekben nyilvánul meg. Ene a tudósításunkra dr. Begldsán Emii hciy>e-Igazllást kért a szerkesztőségtől. Minthogy a sajtótörvény által előirt heiyrelgaziló nyilatkozatot nemmel-tékeh, alábbiakban közöljük magát a heiyieígazilást kérő levelet. !
Nagykanizsa
I hatóság tartozik pártatlanul és tárgyilagosan\' eljárni minden elójo került bivataios ügyben. Ez a pártatlanság pedig nem engedi meg, hogy valakit .erélyesen. utasítson el és iBlitéljo,* mert törvényadta jogaira\' élni mert. Nem gondolnám teliát, hogy ezt hatóság megtelt-; Volna. Ha mégis megtette ilyen módon, amint Íród, légy szives az erre vonatkozó bizonyítékaidat rendelkezésemre bocsátani, hogy a megfelelő törvényes Iépé*kct rrrfg-tohessem. A magj-or helyesírás szabályai! srives figyelmedbe ajánlom és vagyok tisztelő híved: Dr. Begldsán ügyvéd.
el, ami személyeddel vagy munkásságoddal valaminő vonatkozásban volt. Kifogásokat eme\'Ő je\'en és korábbi leve\'eid ezl az állításomat eléggé bizonyítják. 1 j
Másodszor: - máskor mielőtt nekem! helyesírási leckét óhajtanál adni. ne sajnáld a fáradságot,\'npozdl fel fl Magyar Tudományos Akadémiának a vallás- és közokíalásügyi minisztérium kiadásában megjelent magyar helyesírás szótárát, vagy dr.
3
SttJ&S" ÓRApVUJ ÉKSZER,
i*uÜS SZEMÜVEG ZSOLDOS GYULA «ta*. tJuttrsu k litmtbtiiiMl
rí Ml 8. (t Kvrona-attlMaval aamban).
ajajraaa* |>THSwSh*iy i _
Balnssa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének >Az egységes magyar helyesírás szótant és szabályaié c. könyvét. Mindegyikben megtalálod, hogy fellebbezni ijjenls két éllel és csak két éllel lehet, mert még zárójeles (tehát megtűrt) formában sem ismeri a magyar helyesírás a felebbezést. Ha gondolkodsz egy kicsit, rá is jössz: máért van ez igy. A fellebbezés a feljebb szóból származik. A j hasonul és belőle lesz a második l Feljebb helyett felébb, - ilyen nincs, tehát a fellebbezés szótöve felett nem1 vitatkozhatunk. Akár feljebb, akár följebb, - fettebbezés az, vagy föheb. bezés mindenhogynn. Ez annyira világosim és természe\'esen következik a magyar nyelv ész-szerű felépítéséből is, hogy erélye* *mi nem ismerünk fellebbezést* kijelentésed sem/ tud azon változtatni. Határozott állásfoglalásoddal tehát, amelyet mindjárt többek (md*) nevel en tettél leveledben, kénytelen v-agyegye-dü\' maradni s h> továbbra is osak felebbezést vagy hajlandó ismerni, akkor Te vagy az a katona, aki azt hiszi, hogy egyedül neki van lépésen században...
Biztosra veszem, hogy leveled to. vábbl részeiben ialaposabb indokok alapján emelsz kifogásokat, deazért megpróbálok azokra is válaszolni
TChál harmadszor: - az alispánhoz beadott fellebbezésed indokolásában ismét tévedtél, mtert tem a polgármester, söm a főjegyző ellen fegyelmit nem rendeltek ei a kéményseprő-ügyben tett feljelentés ntapján, hanem csak jelentéstételre hívta fei miiidnkettöt az alispán, igy tehát a polgármester választhatósága ezen az alapon nem volt megtámadható. Hogy Te, kedves Barátom, mégis (megtámadtad? - Istenem, Te a fellebbezést is egy elicl Írod... Viszont kérlek, hogy akkor nztánvi-: seld el béketűréssel, amikor eJutasI-tannk a fellebbezéseddel és azt Is. ha nemi mindenki ért Veled egyet ebben a ma már nem eléggé érdekes feltebbezósdlben.
Negyedszer ¦ — ügy látom, nem csak a helyesírás-tudományom! esik kifogás alá, hanem az érteWam is kihagyogat. Nem tudom\' ugyanis megérteni .megbotránkozásodat. A Te ügyfeled nevében Te adtál be egy fe\'jetentést a polgármester és a főjegyző e!len. Aztán pedig Te fellebbezted1 meg ugyanazon feljelentésből remélt fegyebni-eirendelés indokával a polgármesterválasztást. Hogy tehát ezt a két ténykedésedet a kisgyűlés is, a Zalai Közlöny is egybekapcsolta, - tamJatt kell megbotránkozva heiyrelgaziást kérni? Ne haragudj, kedves Barátom, ezt még a helyreigazító teveled után seml érteném, ha nem tudnám, hogy
ötödször: ~ azt a feljelentést e, kéményseprő-ügyben a polgármester é» a főjegyző ellen valóban ügyfeled nevében adtad be, ügyfeled azonban jegyzőkönyvbe vallotta, hogy ő csak aláirta a feljelentést, de annak adatalt tuuiyomó részben közvetlenül nem Ismerte, e feljelenté^ aTe irodádban készült a Te Írógépeden, ö meg n kész L^crványra aláirta a nevét. Nekem tehát - ne haragudj - az a subjektiv érzésem, hogy ilt a gomb kedvéért készült a kabát. Keiéit egy feljelentés, hogy
¦Sm eBuhühddé idéta? miatt méifm fausáltttott tUatt.
Barbarlls Lajos fílelos sxerktsztS urnák
Válasz a helyreigazítást kiró levélre
11*4 tobfuir U
meg lehessen fellebbezni a i>oigár. mesterváUisztásl.
I¦(!¦¦.-n : -¦ hogy a ki*gyillegnek mihez van joga és mihez nem, ezt a kisgyűlés bizonyara tudja. Bár ez n vita nem raan- tartozik, annyit mégis flgyetn»edlte ajánlok, hogy a kis. gyűlés mindenkor az a szerve volta vármegyei önkormányzatnak, amely hangot :<d >ü i lésfogl i\'ési| kapcsán a megyei köa-érzésekuek és ítéletévé.) állási foglalt - s ezt tétbe a le esetedben Is - a közélet jeU\'nég\'i-vei kapcsolatban Ez éppen egyik sarkalatos 6» történelmi j"ga a vármegyei önkormányzatnak ¦¦ n:\'gvon kemény tahink ugrana\', ha ezt a jogot próbálnád ké ségbevonnl Hogy a kisgyűlés esetet ben is tudta, mit csinált bizonyltja, hogy nem Téged itélt ei, hanem az alaptalan fellebbezések divatját, kapcsoltban a le fellebbezéseddel, inneiyct ugyancsak alaptalannak talált.
Hetedszer: - bi\'onyitékokat én nem bocsátok rendelkezésedre akis-gyűléssel szemben támiadt vitádhoz. Ha ugy érzed, hogy a kisgyűlés jogtalanságot cselekedett Veled szemben, annak bizonyítására Magad vagy hivatott.
Egyebekben vagyok Uszle\'ő híved Barbarlts Lajos felelős szerkesztő.
EMLÉKEZTETŐ
Snyi7er[ krta\'éa (2 sor) dl|a 30 un.\'. F.br.ár U.
PSljav; (.„n.i *iJ» W » liai • füna.-ban (Ketamea F., 1*h6nkm-). t.,h,„i, U.
U,**li. tf<M44* Hm» uiú«ali«t ti-k.r (Mri* UMm, (inni. ifm<\'>
l>Aljav*i««U*i Höadi. IU 7 Uc « jimn_-b«n (dr. Knltky, TiliklAi J„ Siilmi).
— Naptár: Február 14 ezorda Rom. 1st. Billnt vl. — PrateiUiu Billnt. — hr. Adu bA 5.
IIMIrdű njil.n ragad » drátol eat B AHU« (TiAtH, H.rrf-i. pAotcfc dWr tan fcwwMno ««6m aap ndknnk)
Magyar asszonyok kongresszusa Budapesten
Szokatlan és páiallan ünnepségek színhelye lesz február 22 28 közöli Budapest. Ezidöben rendezi ugyanis az Egyesült Nöi Tábor azt a nagy-szabású Magyar Asszony Kongresz-szust, amelyen a mugyar vidék vá. rosainak éa fa\'uínak asszonyai találkoznak egyjnássaí.
Erre a koiigiesszusra az Egyesüli Nöi Tábor 50 százalékos vasúti kedvezményt bl\'tosit mindazoknak, a kik részi akarnak venni a kong\'C^z.-aaua ünnepségein 6s előadásain. A kedvezménjes utazáshoz jogojtó j^gyigazolványok ináiis kaphatók az EgyesüU Női Tábor központi irodájában (Budapest, Eskü uj 60, valutni.it az Ibusz és a Máv ö-azes jegyi n-dáiban. |
A kongresszus műsora és prugrnnv ja szokatlanul gazdag és Vwíozalos. Egymást követik a komoly előadások, a nvagas színvonalú mii vészi számokkal. Nagy magyar Írok és művészek nevei jme\'lHt a közélet vezetőt és irányitói szólalnak fel az egyes előadásokon, melyek felölelik a mai és a jövendő irftgynr élet legsürgősebb és legszüksérfisebb tennivalójának programját, Deezen-
)(ívl.íi gondoskodik a rendezőség, az Egyesült Női Tábor, .h»gy -szépirodalmi, egészségügyi, háztartási és magyaros jrányu divatlap kiadása, vnt Is szolgálja a kongresszus céljait. Honvéde\'em, csnládvéc\'e\'em, háziipar, falu é* egészségvéde\'emi nemzet ne ve\'é» főbb szempontok mel lett magyaros mhabemfli tatókat, művészi estéket is rendez a kongresszus, amelyre hivatalos minden magyar leány és asszony, akinek fontol az ország jövendője és nki alk-víó munkára Önként vállalkozik.
A kongresszus rendezősége gondoskodik arról is, hogy a résztvevők elláiá*! kedvezményhez is jussanak. Csoportos elhelyezéMiél már napi 3 P 60 f-érl tud ellátást biztosítani, de a fé\'áni utazás) kedvezményt az ellátástól függet\'eníil is igényelni tehet.
— ButorMÜ UU.«nk«t tekintse mef
minden vAtelkenvKur nólktl. K >«>¦1 \'¦ %ntnassf*lMai
Legújabb typusu
Orion, Telefúr.ken,
Philips, Standard, Eka
Rádió készülék
Ciere Részletfizetési kedvezmény
A „Néprádié" eladási halye
Szabó Antal, MkonizsB,
FS-ul S. szám.
ló és olcsó
rSSv « Dsrmol. nsválfl., tmltló* f íi il} i © flNInc» vels bajié dis, le tlt,^
.ejLS&
Svait** 1- "iiioiiu
«,45 Torna. Ilirek. KöztssaénycV lliziglfliii«*«*k, — rtáim ét remi - i0 Hírek. — 11.10 N\'anítetkoiL Tuijeiiö. sMoigiiai. 12 Hansngsaá. llirrmusi Időjárás jelent és. Í2.40 HUek. 1J.20 IdííjeUéa, idŐjSvásjrtciiléi. 14.35 litrek. — 14.45 Músorismer. tetés. — 15 Arfoly«mhÍr»k, piád árak, íídmisierármk. — 16.45 IdÖjehjés, idő- 1 járásjelentés, hlr*k. 17 Hírek afe. vák As rrssgy-ar orosz nyelven. — ífi.is Hírek. — 21.40 Hírek, időjárás jelenlés, hírek silorák é« magyar-orosz nyelwu.
WaUFWIT I.
17.15 Sr«bó Kálmán jfizzliirmiss .
— 17.45 Hogyan tápülj* a Zöld Kareszt a falu szegény gycnnekeítr Bs. 1
dr. Famgó Fereno és lludiiuz>; Sándor. — 18.15 A rádió srelonreoe knro. — 19 I-erenczy Emii (Iftadásm. .
— 19.30 Az Operaház előadása. Tonm. Melodráma húrom felvonásban, — Ai 1 felv. után kb. 30.25 Hknk. - \\ n Wv. után kb. 21.20 Hirok. -. A\'. adás után kb. 22.10 ldő)ánisjeientrji. 1 N»j<l Mursi líksk edgénynMiekara. 23.20 Táncleuneirt\'k.
BUBAPEST II.
18.45 0»«sí nyeivoklaub. - mJO oiUik Híva ejbeenatáse. — 20 Ilirek.
— 21X25 Neogrády-KeleU Jtagria «*¦ goráilk. — 20.55 Dr. Dercsényi lytvA előadása. - 21.25 StéJakAztató \\mt latneoPk. — 22 Idöjirásjeientos.
nsjCI
17J3J Ijeme*k. — 18 Zicric: Stop ; mii és Miv.ilad.iink. — 1&.40 LerneicV
— 20.15 Bécsi «s«o. — 22 Z«ne.
CsQtörtOk
BIIDAPKST V
10.20 helolv^ás. — 10,45 Kelolvs-; s;is. — 12.10 Hangsetrsaock. — 1330 1 Heineniann Sándor jan efneknra. 10.15 Huszin haUgatóknak.
17.15\' Csukás Zoltán előadása. 17.15 TáncVtmeaek. — 18.50 Péoidj |
IljiilpÉ Ét»ipari pályák
Irta: laaaa Lajaa, 1
a Nagykanizsai Ip^r\'e-tület oltiöke
Ax i)>arl pálya a mag>ar ifjúságra * nrullban kűlónos vonieröt nem gyakorolt, aminek tébbiendbt\'li oka Voft
Erek egyike, hogy a már önállóan Bondolko/o és az élei jefa-nségelt áriftl. mes Eiemekkci vizsgiló serdült\'i ifju s/emében az ipart az élet nehézségei, vei kiUkódfi kisiparos képviseli le, ki-nck sierény Ó\'elviízonyai majd minden esetben ugyancsak rácáfoltak árokra, akik hirdetni merték, hogy a/, iparnak arany a\\t«laja. Az az ifjn, aki a körép. iskola alsó osztályában, helyét ugy, ahogy inegálta, majd tninrien esetben idegenkedett alléi, hogy a tanulást ablwihagyva ipari pályára menjen. Kivételek gagyon ritkán fordullak eU s eiek is tőbbaylre az iiíctők családi viszonyaiban lőtték magyanizaiukat. A kóíépiskolai tamilokat a tamiléban v«l<\'> rtinéUxMésrx- terkentö SsOiőt fo. ny-egelés m»Jd mindig a/ volt: .Inasnak ad<tk, hu neav tonulszh S^>juos, a világháború elótt, ipari pályára csak a, sxegéfl,v<l»b sorsú szülők fiai, v;igy !>eilig a, kozépiskoJában megfcnoMolt ifjak léplek, kevés kivóMlel. Ipari pa>y* -- mondhatni — bfuiteiés-mániba ment,
A uiii,sik oka a (nagyar ifjúság \'l>llr\'
pál)-a]éi>éstől való tart6zkod;\\.s,1nak az volt, hogy ai ipari pálya választásának és e pályán Való boldogulásánuk. útjait som az állam, UB.U a társadalom nem igyck«*zctt rendszeresen cgven-getui. Ha ui állam áldozott Ls e célra, pt. ipari szakiskolák lélesUé^ével és fenntárlásával, nzl som telte valami nagy srerencsévi\'l.
A sienény nép adta az ipari pálya utánpótlása l. Hogy a t nagy a r i pa r megludta tenni a fejlődésben >\'¦ I az utat, amelyet valóban meglett, a* a magyar iparosság lermésictes értelmi nívójának kősrönhelö, dc mindaz ti meg nem valósult idea, amelyet a magyar ipar nélkülözött, annak tulaj douUhatö, hogy értelmi színvonalra kevés gondot fordítottak.
Ifjúságunk nagyréase érettségi után nem flVdolt másra, mini egy íróasztalra Bi ágamnál, menyénél, avagy a városnál. Hogy az ifjúság nem lépcU ipari pályára, ennek okit nem az ifjúságban, hanem a kózfcUfogá-slrai] és a nevcíéslwii kéli keresni.
Világháború keltett ahhoz, hogy meglonilsu az embereket arra, hogy «z ipar fi iiogfonlosabb döntő lényeíö « nenuel éWlcbcn.
\\< ipar foj-Uellségélól függ vlsílsorban » Uuvédebein átütő <rejc. függ u neta-Ml guztlasági jő\'éto, igéz jövője.
A világháború, majd az azt kö\\clö CNttendők, amikor is külföldről semmit
ícm tudtunk beliozui, arpi kónyszri-tettek bennúnkel, hogy minden előállít ható iiKirdkket niaguuk álílsunk elő. Ilouzá kellett fogni az iparok fejlesztéséhei, amit sikerüH is egy évtizeden keresetül észrevehetően <többrevlnnl. l>e még mindig a kezdet kezdetén ágiink.
La/*-* iparosítás induh meg a külföldi országokban is. Iiwri akadémiákat, kutatóintézeteket áJaitanak fel, hogy a kisiparosok verscnykép"s ler-mclésót, fejlődését és boldogulási lehetőségét reális kalkulálásra való neveléssel dérjék.
Az uj. iparositási kornak előszele átrezdült a magyar lelkeken is. Hazánk gazdasági helyzete párancsotólag írja e\'Ő, hogy a fiatalságnak a szabad pályák felé kell törekednie és ne aknr-ion mindenki közpíUyára menni. Tehát tudomásul keit venni egyrészről azt a tényt, hogy hazánk nem bír eltartani nagyszámú szeUemi munkást és nem Bélel mindenki köztisztviselő, másrészről pedig azt az igazs:ígo,t, hogy rtenv íCtvédelmi, Itonvéilelmi érilek az, hogy hazánk Iparának fejlődni, virulni kell, hogy versenyképesek Icltcssünk, A mindinkább su^yoflbodó és kiéknödö gazdasági harcban csak asjok az országok állhatiák meg l<olyukvt, amelyeknek iM)lgára.í u bjldogulAs leghatalmasabb fegyverével, a tudással ren-ddkcziiek. Oly korszaklKin élünk, b, melyben nem a löinejsok, hanem a
kéi^ellség, a tudás dóntl d\' a gazii I sági harcot. A lectmika luladisán^ I és legmodernebb cwköaeiiiek «lk*l- r marásával csekély kisebbség á<\'«^ I fiOzdasági fölénybe kerüiliet óriási tó niegekkel szemben.
A jövő iparos értelmi szinvonsH-1 nak olyan fokúnak kell leuni, \' hivatását a gazdasági életben, de nta kOlönbcn a társadalmi éjeiben is 00 be tudja tölteni, ahogy azt betöltik > Nyugat Iparosai. A jövő magyar ip1 rosának értelmi színvonala íwm illbsl meg a hőtkőmapi értelmi színvonallá hanem reudelkeínle kell rnimUio11 kellékekkel, amelytik előmtéteki aa-nak ar. cllielyezkedesnek, ainoly tfit* rcti mivoltát szem előtt tartva, btJ1 illeszkedni tud a müveit Nyugat ipa rostársadalmának életébe.
Ar irás, otvasáa, számolási képűség ma már nem értelmi nivö. ^ felfogott nenuell érdekeink szükségow \'eszik, hogy tanult, müveit egyéne* . a tüiztes ipari és etikai szempont* l drvönycsilésével vaasék a jnVŐ bokV gitiásuk alapjait.
A technika óriási fejlődés" a g sági étel orgaoúmusM márol-aohiapfj| alapjaiban foíöiálki ás Oz iparossal egyik napról a másikra oly baly^WI elé állítja, hogy ci«k az az íp1™ tudja liolyót íiKSgáilani, aki ui-gWd1
iiiteJiígciKíávai, Snk<Nantfaágg\'
tkilkoiik, . . A >ávd inaro*lÍpus» nom «# I
1*40. februAr 14
Jóisif alondáaa, — 19.25 Toki-HorvúUi ilvuia ciaanyzeneaiara. — 30 Dr. Geréb rioauiaa, — 20.30 A rádió «ea-lonienekara. — 21 Külügyi negyedóra. _ 22.J0 A W«Jdbauer—Kerpcly vonósnégyes. — 23.25 Pertls Puli cigány-jcnekar-v. í,
KAJJfcAPKST II.
17.15 Erdélyi János hegedül. — 18.20 Ango\' nyelvoktatÄ«, -18,50 Toki-HorvÄtli Gyula cigányzenekara. — 10.30 Dr. Heigí LásrJÓ előadása. -•!0 Hírek. — 20.25 Hanglemezek. ~2l Lovászi Ferenc cigányzenekara. — \'U idŐjárásjeJnnles.
Zmm k63mhv
Sopron után zalaegerszegi vendége lesz a ZMNTE-nek.
Nemrég adtunk hírt arról, hogy a ZMNTE agilis u| Inté.ösége február 25-re lekötötte az egyik soproni NBB csapatot kanizsai mérkőzésre. Most annak ellenére, hogy még mindig szibériai táj Nagy kani-ua környéke, uj fútba Imérközés kerül sorra mirclus 3-án a zalaegerszegi MOVE és a ZMNTE közt. Remél|(lkt hogy a [eltett Időpontokban már jó időjárás I sz és a szurkolók százai tapsothatnak a helyi csapatnak a Zrínyi pályán.
A Délnyugati Labdarugó SiÖ vétség 1030 évi Oizl bajnokságának állása
Pioal I. osztály.
1. DVAC 11 8 1 2 82:7 17
2. P8T0 11 7 3 1 21: II 17
3. ZMNTE 11 8 - 3 29:13 16
4. KTSE 11 7 1 3 17: 13 15
5. SBTC II 6 2 a 28:24 14 fl. M8E 11 5 1 B 28:20 11
7. ZaSB lt 4 2 5 12:16 10
8. DPAO U 4 1 6 14:13 9
9. KRAC 11 4 I 6 13:23 9
10. PEAC tt 4 1 6 18:38 9
11. NT8E H 2 1 8 6:24 5 11. PAC 11 — — 11 0.9 -
Kaposvári 11. osztály.
1. BIOK 5 4 - 1 12 : 5 8
2. NVTE B 4 — 1 24 i 14 8
3. MISE 5 4 - 1 11 : 0 8
4. ZMNTE lt 5 2 - 3 7 : II 4 B. DV8EII. 5 1-47:9 z Ö. KRAC II. 5--- 5 5 : 18 -
A Ház elfogadta a honvédség főparancsnokságáról intézkedő törvényjavaslatot
A Gostfa-alapltváiiy ügye a képviselőház előtt
Budapest, február 14
A képviselőház mai ülésén, a tegnap benyújtott honvédelmi javaslatot tár. gyafta le a Ház. Vitéz Somogyvári Gyuaa előadó hangsiflyozla, liogy » föparnnesnoki állásnak csak a mo-narcliiö idejében volt jelentősége, ma már a\'tegfőbb Hadúr, az államfő a főparancsnok. A Ház hozzászólás nélkül elfogadta a javaslatot, amelyért Bartha rünvédolmí miniszter mondott kőszőneteL Részletes tárgyalásra az Illetékes bizottság re Ka át a javaslatot.
Makay János a Felvidék és Kárpit-elja visszatérésével szükségessé váll nemzetközi vonatkozású kérdések sza-báiyozásiról szóló javaslatot ismertette. A Ház egt is boazáaro.iás nélkül fogadia 4J.
Ugyancsak Makay János ismertette a Gosdu airfpltváhy rendezéséről meg. kötótt magyar—román egyezmény becikkelyezéséről szóló javaslatot. Hang. súlyozta, hogy GoSdu magyar áJlatri-polgár volt, de vagyonát a loelcti ortodoxokra hagyta és miután ensk uiódai román területen élnek, Románia\'igcnyt tartó 11 at a lapjlvány ra. Hosszú éves tárgyalás után most jött létre a meg-egyeíés. Csáky István gróf kftiügy-minisiter felszólalásában hangsúlyozta, hogy erekben a nehéz, talán, nagyon is nehöziidőkben sem lévesfletto szem tílől a magyar kormány a tárgyilagosságot és még okkor is elismeri a méltányosságot és Jogosságot, amikor talán sremélyi szempontok néni U> hagynák Jóra.
a hó miatt elmaradt 18 mai Interpelláció
Fái n érakor áttértek az mtorpí-llá-clókra. 22 bejegyzett interpelláció volt, de csak négyet tudtak elmondani mert a képviselők n hóakadályok miatt nem érlowtek meg.
A Ház legközelebbi üléséi holnap lartja, amikor a biztosítási és egészség-védelmi javaslatok kerülnek sorra. A rossz idő miatt több ülést a héten nem is tart a Ház,
Gróf Teleki főispánt tb. levelező-taggi választotta a Baross Szövetség
Budapest, február 14 A" Baross Szövetség kedden tartotta évi közgyűlését székházában. UovSzky János elnök köszönetei mondott a komiánynak a kercskede\'em és ipar támogatásáért, majd bejelcnlelte, hogy a Baross Szövetség tiszteletbeli levelező tagjává választotta Vay Lászlót,
Szász Lajost és vitéaí gróf Teleki Béla ratai főispánt. Anlat István államtitkár méltatta a megválasztottak erdőméit, majd áladták a diszjclvónyeket. Teleki főispánét dr. Krátky István poigár-mes\'er vette át. A közgyűlésen Törley Bálint államtitkár mondott ezután nagy beszédet
Borok,
pezsgők likőrök,
pálinkák
lepleiért kelre
tjbutsch gusztáv
fSixer- és c««atef«-outáljra.
4* v^* \'
Tlsittntásial kMs&IJk «¦ gyakran láz a foV-hrtéto. Cnnsk mag-•IAiés4r* v*gvfink bo idejdban
ASPIRIN
tablettákat
— (Jövti hátén városi közgyűlés)
A polgármester a jövő héten rendes
közgyülésne hívja ósaze a városi képviselőtestület tagjait.
— (Elismerés at IpnrtestOEetnek)
A bcvOBetcit rendelkezések alapján történő bőripari nyersanyag-kiutalás a nagykanizsai Ipartestület utján \'már hetek óta a legnagyobb rendhon és zavartalanul folyik, ugy hogy aje Anyag gazdálkodási Bizottság legteljesebb elismerését fejezte ki ezért a aagyka-rúzsai Ipartestületnek.
— (Az Úrasszonyok Mária Kongregációjának)
tagjait steretctlcl kérem, hngy foiyó hó 15-én, csütörtökön este 7 ójakor a Szent Vince Szeretet Egyesület tea. deresében a fon ér leiemben tartandó lllmelőniláson, valamint lö-án és 17-én reggeí 8 órakor és déhttán 5 órakor ugyanott tartandó karitatív előadásokon, melyeket neves fővárosi előadók tartanak, minél nagyobb izárn-bon jelenjenek meg. Profccta. \'(:)
szaladgáló, a gyümölcsös kosárba be-Jekapkodó, fütyörésző, zöldkötényes suszlerinas, hanem a jövő iparosa: intelligens, jólnevelt, előzékeny, tapintatos, a rendelővej szemben türelmes mester, aki lelki gyönyörrel végzi munkáját és mestereégében mindig lele.ntf-nyes, sokoldalú és meglepően ügjei, A jövő iparosának jól meg kelt tanul* nia mesterségét, hogy munkájával qi dsők közé tudja magát fclküedcnt Az ipari pályán szemfényvesztéssel, ikérlek alássont módszerrel, pro*ek-dévai boldogulni nem lehet,
li természetesen nem jelenti azt, l>ogy ai elinduláshoz támogatás nem kell. Jóakaratú támogatás nélkül ne. kéz elkezdeni valamit, ezi azonban a lazdetnéi kell, hogy megálljon, mert •ki csak mankóval tud járni, az az ipari pAiyán előbb vagy utóbb, de * íag bukrii,
A jövő Iparosának az önállóságot, ¦* egyéniséget kelj elsősorban klalaki-üni. Ai önállóság, az egyéniség pedig "ak hosszú, búvárkodással, utánkép-léssol, a niestcrségnek a titkaiba való ninól mélj^ebbro halolássai fejlődik kJ.
Minden iparágnak nwgvannak a Wfla szépségei, Minó« mélyebbre lm-Wank bele, annál több szépségre buk-*anmik s annáf több lelki gyönyórüsé-8*1 talajunk benne, meri az iparos lenekében nemcsak a megrendelő, a ¦Unja közönség, hanem maga n ké-*dtÖje is igás: őrömét találja, mert
a kisiparos munkájában benne van a lelke Is.
Ennek a,, jparostipusnak nem ké\'l félni a gépektől, mert az jparo-s kézimunkájával a versenyt teljesen fel. vennt soha nem tudják. A gép csak holt anyag, munkájába! liiányzlk a \'élek.
E»t a lelket ktll a jövő kisiparosa, nak tökéletesebbé termi, mert a kis. Ipar irtja a finomodás és ez egyéni csín fe\'é vezet. Tömegtermelőire a trianoni hazánk egyelőre nem icn ?cz kedhetik bo, a nyersanyag, az ásványi kincsek hiánya miatt. Nekünk íu\'m sokat, hanem jót kell produkálnunk, hogy a magyar ipari termékeknek, a magyar munkának híre menjen messze Töldro és idecsaio^assa a külföldi vevőket, a külföldi tőkét
A magyar iparnak ilyen érlelmü átsicrvezésc: az uj ipa rosti punnak ezen kíalakilása luuánk jelenK\'gi gusdasjgi helyréiében ox egyik Jegfcdttosabb nenmoti feladat.
Meg kelj váilozni a társadalmi felfogásnak. Természetesen ex nem megy j egysiCrrt\', mert ezt kizárólag törvény- | nyeli v*fö\' mfls rendelkezéssel meg\\\'ál- , toztatni nem tehet, ehhez tartós és meggyőző munkára és kitartásra van ! szükség. Szin\'e elengedhetetlen, hogy \' az ifjúság, amely eddig egy egészen mis gondolatvilágban élt, egyszerre márói-holnapra az ipari pályán fe> is találja mofját.
Ebbe Ijele kell nevelődnie és azután jól ós ajaposan meg kell tanulnia mesterségét. Ez biztosan menni fog és jó\' is fog menni, meri a roal fiatalság tud harcolni és küzdeni. Nem fog alul-maradni. Ez azonban feltétlenül áldozatot is kövelel tok* és sok-sok lemondást, legalább Is átmenetileg, m*rt kockázattal jár az ipari pálya, Küz-deni akoráLsal kell nz iparosunk fclké-szülnlo a ludas iiicgsz;-rrésérc és szorgalmas munkával kell mogk.rcsnie megéUietéset és megalapoznia csisz-lendáját.
Az előjelek, amelyekel e téren eddig is láttunk, telette biztatóak. Nem egy érettségiiett, mteULgens Ifjú, sőt íöisko.Bi oklevéltel r\\*ndelkező tagja van már a magyar kéímüvcs kjsipnrcvs-társoda lomnak. Már olvasható ugy Budapesten, iiiinl vidéken nem egy i|»ori müholy lelett: Ur. X. Y. ez és ez n mester, akik a legkisebb ós talán a legdurvább munkával fogták meg a dolog végét &i ugy tanultak bele n mesterségbe.
Hamarosan e\' fog jönni az az idő, áruikor nem az az ifjú fog csodálko-lost kelleni, aki szerény sorból saját erejével és szorgalmával felküzdto magát egy előkelő íróasztal mellé, lianém igenis bámulatba fog ojt*TiÍ az a törekvő, erős akaratú, IntelJigeivs ifju, aki steróny .sorból egyéni erejéből, szorgalmAvmJ és tudásával egy virulens ipari CUBtrna,l iítcsitelt, ahol HJS aladcUg
küKöldröl importált ipari terméket álülanak elő ós amely üz«m nagyszámú családnak ad kenyeret. Ez az ifju hazáját gazdaságilag erősítette meg, hazájának gazdaság TüggeUenségót, lui kis, parányi mértékben is, de elősegi. tette. Ez a teremtő, értéket tormelö munka leheti függetlenné; és naggyá hazánkat, Első a kard, a kardot kövein! kell a tcnnelö, alkotó munkának) A jövő fejlődésének «, az u\'ja, amelyet a gaidasági liclyret készít elő.
Ezért van szüksége a gazdasági éet-nek, a magyar étetnek és Így as ipari étetnek intelligens, jól nevelt és nem utolsó sorban tőkeerős ifjakra, akik tudásukkal, munkaszeretetükkel és kl-finomuii jó ízlésükkel az összes iparágakban nagy haladást érlietnek ej. Tormási ölesen, mint nünden pályát ezt is alulról kelt kcxdenL Az, \\aki veiehii, irányítani akar, lieJj^esebben, aki kiváló mester akar lemií, annuk jó tanulónak és jó segédnek is k<i!l lennt Csak az tud jól ós eredményesen pa-raacso\'ni, aki meg is tanulta a^ engedelmességet is. Csak az lehet áthatva a szociális követelmények szükségességétől, oki érezte alantosl rnmőségél*n annak hiányát is. Az a mester tehát, aki jó segéd volt, csak az tudhatja, mit ieliet ós mit nem Jöhet követelnie alkajiiuttottjától és melyek ások u szociális kóva\'elmények, amelyeket »1« liwnyiiyoinút nem szabat!,
JV*í*tó*.> ......iJ
zalai közlöny
— (Halálozás)
özv. Rdchenröld Edőoé folyó hó 12-óu elhunyt. Az dmunytbon Rcichen-fiokt Gyuja sógornőjét, öxv, dr, Dflry Jétsefaé nővérét gyászolja, Twmetéso foJyó hó 14-en délután 3 órakor fesx
— (a városi árvaszék)
uj helyiségébe, Horthy Miklós ut 1. se alá köHó**" és ott kezdte meg hivatalos ímiködését, a II. emelet 44. ajtószám alatt (régi kapitányság). Bejárat a régi kapitányság főkapuján,
— (a kanizsai nö-tBzoItók
Vecsere Antal tüzoHóusxt, járási felflgyedö kezébe vette, mint jelentet, tűk, a nagykanizsai önkéntes női tűzoltó és mentő gárda megszervezését, hogy at adott esetben a férriaknt is tudja pótolni és a légvédelemmel kapcsolatos dolgok ellátására is hasznát, ható legyen. Már megindultak a jelentkezések a kanizsai leányok ós Tő. ként asszonyok részéről. A\' női egye. suVekkej is folynak a tárgyalások, ugy hogy még ebben a hónapban megkezdődik a jelentkezettek elméleU ós gyakorlati kiképzése a tűzoltólaktanyában, A női garda az oktatás be. vóg\'éso után tűzoltói egyenruhát kap és az önkéntes tűzoltókkal együtt részt vesznek a mentő, tűzoltói és légoltalmi szolgálatban. Aki részt akar venni a kanizsai önkéntes női tűzoltó és mentő csapat munkájában, jelentkezzék ngV előbb\'a tűzoJtólaktanyában.
— (Nincs 3 hónál hosszabb fizetés nélkOH szabadság)
A beiögymlniszter leiratot Intézett a közűleek vezetőihez, melyben közül, hogy a jövőben a tartós fizetés nélküli szabadság nem tartliat tovább három hónapnál. Csak egészen rendkívüli indokok alapján engedólyezlictő egyéves flzetésnéJkült szabadság. Az miéVkedésre az a köiüJhiény adott okot, hogy sok tisztviselő, különösen az utóbbi IdŐlien tartós szabadsága alatt magánv.Ulalatoknál lielyezkedctt el, de ugyanakkorvolt tisztvlselötársait megakadályozta az elő meneteiben, mert helyét nem lebetelt véglegesen betölteni, hiszen csak szabadságon volt. Ezzel egyidőbm akadályozta ujabb! munkaerő felvételének lelietőségét is.
Ha Influeazéja van, gondoskodjak artoi te, hogy gyomra és belei a természetes .Ferenc József keserűvíz használata állal gyakran és alaposan kitlsitltasssnak. Kérdezze meg orvoiátl
B. Á, V. alkalmazottak Temetkexéil Egyesülete lagykanliia
Hirdetmény.
A nigykanizssi M. Á. V. alkalmazóiak temclkezési egyesülete 1. évi február bő 18-án 15 órakor a városháza közgyűlési termében rendes évi körgyöiéit lart, melyre az egyesMIet minden egyes tagját ezúton Is lisztetetlel meghívja.
Nagykanizsa, 1940. február hó 12-én
3d Az elnökség.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága jó férjem elhunyta alkalmával fájdalmunkat részvétükkel enyhítették és a temetésen megjelentek, a Frontharcos Szövetség nagykanizsai, főcsoportjának külön a diszörségérf, ezulon ¦ mondunk hálás köszönetet.
öxv. Lackeubacli&r Hossőaé is ossUdja.
4 verdmil harcolná! Is Téresebb küzdelem Indult meg a fiui-orosi harctereken
Az oroszok ujabb 23 erődítmény elfoglalását jelentik, a finnek cáfolják
Helsinki, február 14 A IlavasJroda jelentése srwint Summa környékén olyan túlerővel támad h--. orosz, amely felülmúlja az eddigi összes támadások erejét. Tegnao óta szünet nélküli jxirgőtüzxel árasztották »1 a finn áfiásokat. A támadó gyalogság a legkitűnőbben fetszerelt és ki. képzett.
A üun főhadiszállás jelentése szerbit a KnrdUa. fronton pár nap olatt kb. 300.000 gránátot lőllek oz oroszko a fbJU állásokra. At oroszok vesztesége 1U 13-14.000 ember és 1500 harci-kocsi. A támadás éjjetnappoi .szánét nélkül tart minden emberanyag-kímélés nélkül. A finn főhadiszállás közleménye megjegyzi, hogy most inkább szűkség van külföldi segítségre, inint bármikor. (MTI)
A szovjet jelentés
Moszkva, február 14 A feningrádi ,katoual körzet parancsnoksága közli, hogy 13-án élénk gyalogsági és tüzérségi tüz volt a frontokon. Karé\'iában eikmtámadást kísérelt meg flz eknség, de suflyos YBiZteeégej ket okozva a kísérletet meglilnsltolták at orosz csapatok ós 23 erődítményt elfogultak. A légihaderő sikerrel bombázta a finn állásokat és katonai pontokat. (NTI)
„Még nem tudható..."
Róma, február 14 A Popok) dl Róma helsinki tudósítója szerint finn körökben a leghatározottabban cároiják Moszkvának azt a lürét, amely szerint 32 finn erődítményt elfoglallak volna. Igaz ugyan — mondja a jelentós —, hogy Irtózatos liarcok árán néhány cröditmény-be behatoltak de a harc tovább folyik és annak kimenetele még nem twlható. A summái Iiarcokat egyébként a ver.
dunl ütkfreéekhez hasonlítják azzal a megjegyzéssel, hogy annak hevessége a világliáboru legvéresebb küzdelmeit is messze túlszárnyalja.
A Mcssageró. tudósítója szerint nz oroszok néhány nap alatt 40.000 embert vesúlcttek és 300.000 iőv*dókel zúdítottak a finnekre.
A finn kormány jegyzéket Intézett minden civilizált országhoz
Helsinki, február 14 A finn kormány valamennyi dvíK-zált ország konnányálwz jegyzéket intézett, amelyben igazolja, hogy a szovjet nem tartja b- a nemzetközi egyezményeket és Jogszabályokat. Leszögezi a jegyzék, hogy Finnország egyetlen egy esetben sem folyamodott megtorláshoz.
A finnek két hónap \'Óla sikeresen eikmtállnak, de a véde\'jem súlyos anyagi terheket je\'eat, mondja a továbbiakban a jegyzék, amely végül a\' finn kormány ama reményét tolmácsolja, hogy be .igért segítség végre meg is érkezik..
A balti államok ¦ nyugati hatalmakhoz fordulnak nz orosz követelések miatt
Róma, február 14 A Messageró londoni tudósítója szerint a iondoni észt követ liazareputt és hosszasan tanácskozott az észt ós lett ve\'érkari \'főnökökkel, Vál5szlnunek tartják, hogy a balti államok Oz ujabb szovjetkövetelés miatt a nyugati ha-tatmaklvoz fordulnak segítségért.
Behívások Olaszországban
Róma, február 14 Az 1019—20. évi korosztályokat márciusra behívták Olaszországban. (StO-fani.) a_.
lfláO. február 14
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik drága jó feleségem. Illetve édesanyánk te-metéién resztvettek, levélben, vagy más módon enyhítették jóleső részvétükké! mély szomorúságunkat, fogadják érte hálás köszönetünket.
Buksz Ignác és gyermekei.
meykanlxsal klr. Járásblrösif, mint telekkönyvi hatóság.
11203/1939. Ik. szita.
Nogyksnlitaf Binkegyesttlet és Déltslsl Takarékpénztár Rí. végrehajtóiénak Doczpeg Jőzsef (nős Derdik Annával) végrthüjláit szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyiben s telakkőnyvl balosig s véf«hs|lató kérelme következében » 1881 :LX. t.-c 144. 146. és 147. 6-a erűimében ¦ végiehiijtísl árverést 249 P tőkekövetelés, ennek ISIS. évi nov. hó 8. napjától járó flo/o kamata, 4« P 50 f. eddig msgillspltott par- és végrehajtási él az ?1 veríal kérvényért ezúttal megállapított SŐ P költség behajtáia végett s Klarada községben fekvő a a kliradal 529. sxtjkv-ten 49/b. hm a foglalt kert a Bcltelek-ben Ingíüanrt ÖÜOPíSOf., 136 hrsx. i foglalt szinté s Hotiiulöldl dűlőben Ingatlanra 650 P, 294/b. 1. Iime. a. foglalt szántó a NyugaU dűlőben Ingatlanra WO P 60 f.. 588.1b. brez. a. foglalt szántó, rét ai UJrátl dűlőben ingatlanra 812 P kikiáltási álban elrendslle.
A telekkönyvi hatosig az árverésnek Kisrada községházánál megtartásara 1040. évi március né 18. napjának délelőtt 10 érijét tllzi ki és az árverési feltételeket hz 1881: LX.t.-c. 150. g-s alapján meg-
Allepltla. Aa árver
Aj árveiéil teltételek a hivatalos órák alatt a telekkönyvi hatóságnál (Törvényház, földszint, t. ajtó) és Kisrada község
elöljárói apánál tekinthetők meg. (1881 : LX. t.-c. 147. § g) pont).
A tkvi hatóság elrendeli, hogy ¦ tkvi koda sí árverés elrendelését a klsradal 529. sztjkvben Jegyezze fel.
A Ikvl hatosig e hirdetmény egy példa-r>yit ktfűgeeizteii, egy példányát [ " Bteld \'"
árveréii feltételek megtekinthetéie végett Kumda község elöljáróságénak, további egy-egy példányit szabilyazerQ koizétélel végett fjarabonc, Nagyrada Zalai ne renye községek elöljáróságának megküldi, véftOl az árverési hirdetmény tőrviflyszein kivonatát s Zalai Közlöny c. helyi lapban egyszeri közzététel végett a végrehajtató kép»l8elÖ|én«k kiadja. (1881 : LX. t.-c. 23.6.) As árverési teltételek a kővetkezők: 1. Az árverés alá eső lngaüanokat és pedig 49/b. hrsz. Ingatlant a klkláltisl ir felénél, i többit kétharmadánál alaceo-nyabb áron eladni nem lehet (1908 :XLI. t-c. 26. §)
Bánatpénz ¦ kikiáltási ár 10o/o-a, amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi ofc-árs kell kiegészíteni. Nagykanizsa, 1939. évi dec. bó 7-én.
Dr. Benti ik s. k |t>. elnök. A kiadmány hiteléül;
Kiss e. k
Irodillnl.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
Vigy
Vámcserekönyv
újból jbeszerezhelő
lapnak nyomdájában.
APRÓHIRDETÉSEK
W lullg
nliUwi loviM.1 «í S fl8Ar7wtka«2
flO\'lllHr. mjnJ.n lovAbbl mí á. nuJJ
A1LA8
Saohaleánirt könnyű munkakörrel taljcB elUtisul és Jé fizetéssel öteg b|. aaapár mellé keresek. Csengery-ut 23, )fo
¦avklabortéf gyermeket szerető, löint tudó mindenest keresek Budapestre. Jelentkezés : Hunyadi-utca 28. t
¦•jArSaSI keresőnk azoaaalra. Horlhv Mlkláa.ut45.Bzám. -
BaJérénS dclelőtbo felvétetik. Ki,! fatudy ulca 18- 355
_ADÁS VÉTEL
Különböző elsőrendű f tilalma és liba-hus kapható Klnlxtl-u. 15. Wahane. 84
Báthory u. 10. szám alatt állandóan kai kapható,. Kaiser. •
BÚTOROZOTT SZOBA
KBISabeJai>atll utcai szoba íűrdő-fliaba luaználatlal kiadó. Sugar-ul 167b, 0
Cilnosaii bntorozott SUHSabeJératai szoba kiadó. Bri se be t-t ér 1., özv. Beck Bélán é. 352
__K0LÖnÍFÉLL
Kiadó Istálló, kocsiszín, rakUrbelylsé-gek, 2 jégverem léggel Biihory-u. S. 345
Régt vagy mai leveleiéiből oiírmasó Waa*ahéirata«4ial, hai-nálillan Ir-anyagot la állandóan mefveasak. Jobb tgyea bélyegek, sorok ls Zrdekalnek. — taaVbarits föiaerkeiztő, U\'ilhsté mlndw aaatakaa délután 6—S-lg s sitiksuli. ségben, Fö-ut S.
. Nagykanizsa megyei város polgármeslerélÖl.
2493/1940.
Tárgy: Háromszobás lakás bérbeadása.
Hirdetmény
A Hunyadl-u 16. 82. bárban lévő háromiiobái lakást májul I-tel kodödSIet bérbeadóm. Az árverín folyő hó 19-én délelölt 10 úrikor • v. gazdasági hivatalban lesz.
Nagykantea, 1940. február 10. jii PolfármMtar.
Nagykanizsa megyei várói polgárraesterÍH&l.
3789/1940.
Vnnurlíwilísi hirdetés.
Az ulkaparók reazáre bakancs siállltáiára nyllvánoj Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
As alánlatokai • feltételekben megadott címzéssel i. évi február hó 22-én dili 12 óráig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon J. e. 10—12 óra kozOtt • v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerelhető.
Nagykanizsa, 1940. február 6. m Polgármeiler.
ZALftl KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. KlailjH : „KSloilSaláal n. T, KtqykailltM.". Földia kJ«ü»: ZilMXirul,. Nyoaiatoni ¦ „Kli.ai.uitl «. T. Haarkialin" ¦ypaSS}áb«A HaöytuHliaaii. i (NyouKlUert talál i Zálkl Kíralj.)
80. Évfotyun 37. mám. NagylunUia, 1940. február 15 crttörtSk
A»12mi.
ZALAI KÖZLÖNY
ti.\'ff—\'7^—Fddfe snrtesztf: Bar barit. Lajom ^L^LLÖoífvfí:
London Rómában tartandó értekezletet vár Erdély ügyében
Román munkáa-ezredak lázai sietséggel építik a lövészárkokat a magyar határon
London, február lf> Az flngoi fővárosban nagy érdeklődéssel figyelik a. román ifjúsági vezér római ulját. Azt hiszik, hogy ez Qajencu olaszországi utjának előjáiéko. A je\'ek szerint Rómában megtartják az első konfeiendátEr-déiy ügyében. Maga a Duoe ezúttal foglalkozna közvetlenül az erdélyi problémával.
Londonban annak ellené.*, hogy a román határon a román iminkás-ezredfek egymásután vonják a 10-»
vészárkokat, nem tartják telítetlennek, hogy a viszály megoldódik, mi-, után Mussolini a Balkán békéjét: mindenek fölé hJelyezi, ami azonban nem zárja ki, hogy ne támogatná & revíziós gondolatot és ne hangoztatná a trianoni szerződés fetülvizs* gátasának szükségességét. „ i.
Londonban nagy felháborodást és megdöbbenést keltett az a hlr, hogy a románok kinvallalásr» fogták azt a se temesvári magyar ifjút, akiket Ultottgyütekezésaei vátfolnak. (MTI)
Róma, február .15 A Tiibuu.i londoni tudósítója szerint Anglia egyre nagyobb nyomást gyakoroi Romániára. Az olajügy él-* landó figyelmet kap, miért attól far-Iának, hogy Románia többet száUit Németországnak az áltahjk engedett mennyiségnél. A sajtó már;meg Is fenyegeti Bukmestet, hogy ez ecetben Megvonják az angot-franeiasz* vato-tságot.
Nagykanixsáról Saeombathely—Sopron és Péos Mé megindult a vasúti közlekedés
Budapestre csak Szombathelyen át lehet utazni — A nagykanizsai mtmkás-csapat ma délelőtt csak Sávolyig tudott előretörni a magas hóban
A nagykanizsai vasuíasság ember* feletti munkája, ormit a vonalakon fekvő hótömeg tolt akadt ásám napok óta folytatnak, végű\' is azt eredményezte, hogy .a .trieszti _ gyorv-vűnai csütörtök este 22 ómkor Muráké^ resztunoii át e\'indulhatott.
Az óllomÓHfőnökiógaek arra a ké-résé\'e, hogy katonai iegi Béget nyujl sónak a pátyawiszabödil&si munkákhoz, a parancsnokság a \'engye\'jek kanizsai láborábói egy BOO főből á"ó csoporiot óilitoit te, amely 250 - 250 főnyi turnusokban végd a vonalon Budapest felé a pálya kiásását. Az óriáü, helyenként kétmó-teméi h maga^bb hótorlaszok el:** karilása lendkivü1 kemény munka; ugy hogy a lengye\'ek e*ÜtÖr.\'ők délelőtt csak Sávolyig tudtak előtörni a darmesziö Wdegbín. Remé\'lk.hogy eslig sikerűi nagy erőfeszítésekkel Ba\'aíonszen\'györgyig szab-iddá tenni a pályát. Ugyanakkor valószínű, togy u második oida\'on Siófoktól Szemesig jutnak a hólakaritóon\'«n-kás&opbrl hóekéivel. Eze.i a vonalon ¦Fonyódot temel\'e be a hó.
A nagykanizsai va:u\'i állonrás főnöki irodájában az egész helyi yas-uti \'vezérkar ál\'andó készenlé\'ben, napok óta pihenés nélkül, a legnagyobb fegye\'meiettsételgfei és önfeláldozással végzi fontos, ir*myító* munkáját.
Ennek a munkának köszónhelö, hogy a mai napon mar megindult a vasúti forgalom Nagykanizsa-Szombathely és\'Sopron, valamint Nagykun izsa-Earcs—Pécs kö/ö\'t. Nagy munka folyik a dombóvári vO-na\'ón h. GyékényetfŐ\' Dombóvárig hataunos hólömtegek és torteszokte-szik feheie\'-enné n köziakedést. irt , n takadtási munkátatok előiehalatf- I
távn- valószínűleg holnapra megin-dulhat a forgalom
Budapestre is lehet már utazni, de csak Szombathelyien át, mert ma
még semmi ecetre sem indul közvetlen vonat Nagykanizsáról Buda-\' pestre.
Ház magas hótöme^k a jirás országútjain
A nagyknnizsaj járósközségefben-a helyzet változatlan. Mínafenfltt munkában van a kirendelt közkvő, de nagy baj az, hogy nincs hová él-takadtanl a hala-\'mas\' hótötmiegel, a mely, mint Sormásnál is, közei két méter magas. Ezeket a helyenként hózmagashótömegelet szekérnélkeU elszállítani. Ezen a héten semmi
eseíie sem* tehet szó az országúti rendes forgalom\'• megindulásáról.
, Nsgykanlzeán
már 300 hómunkás LU a köZii-zta-sági hivotai rendelkezéseié.
Embsrhal á\'rói, más ^yosabbsze-rencséttenségről eddig nean érkezeti jeteníés a kanizsai rötó5ágokh>z.
Hideg, hó és viharok pusztítanak mindenfelé
Most már nemcsak a tej, de az ától-\' mlszerellátás terén is \'nfehéí\'sig\';ki mutátkoznak\'. A nagyvásádelefokio. érkezeit ánj nagyrészt fagyott vo*t. mert egy napig állt a megrekedt vonatokon. ,
A hidegmiHám e\'éite Jugoszláviát Is. Ljubljanában mímjs 19 fokol mértek. A háviufts állandóan fari. Zágrábot a hóvihar elzárt* a külvilágtól. Egyebütt is sok helye-i szü.. netel a forgalom. \'
Öriösi vihar pusztít az Atlanti Ooaán nyuga.i partvidékén is, N\'ew-yorkbon sokan megetesüllek. P:n-!>iivónlóbnn 83 év óta nemvoit olyan nagy hó. mint az Idén. Virginiában az Összes iskolákat be keltett zárni a hóvihar miolt.
Budapesten egyie súlyosabb a helyzet a közlekedési zavarok miaít.
»#Mlr«S»SSSMirAr*aaraWrWÉ*
Vasutt ízwencséttentíg Rákoson
Rákoson súlyos vasúti sze;en ellenség: is történt. A Losonc fe\'é ln-du\'ó személyvonatba hátulról be\'e- ! szabadt két hóeke* mozdony. Az ulo\'só kocsik kisiklottak, az utasak közül hat súlyosabban nrsgsetesűtl.\'
Most dől el Hnnorszig sorsa...
A szovjet-Jelentés ujabb sikerekről számol be A Suvsnto-lónáj as oroszok két tflzkozé kérőitek — Angliából önkéntesek Indulnak st finn harctérre ¦ ;
Róma, február 15 Finnorsíég sor*a most döl el\'—\' írja a Messagcro helsinki tudósítója a knr-jaiai\' hadsimtérröí. A helyzet ugyan
neon tubottan, aggasztó, de a véVWom egyre nehc.©bí> tesz. Moslrkva ugy. látsiik mfndon áron it akarja tömi a Marrnerlieiin vonaUtt. (MTI).
„Egy barázdát sem..."
>Egy barázdát sem !« — dörgl a ionian sajtó a határokon túlra, vi-liigszerte. »Egy tarítódát sem... |< -hirdeti a trianoni halárra kitűzött labla Ez a jelszava az oláh antl-revizion Izmusnak.
»Egész Románia az egyelten a&U-reviziós liga, - írja EfUmiu a po-pescu elten kiadott könyvében Ü936) - melynek elnökéi Károly királynak, fötikórét Titu\'escjnnk hivják, tanácsa a mindenkori kormány.* i
Ez az oláh mozgalom\' a magyar revízió megindulásával szüleit. Sok esetben ma sem akar csökkenni. Az ellenünk uszitó vezéiek nagyhungj kijelentései ma is napvilágot látnak. FÖ\'eg az Unlversu\' lapja kürtöli szét. Att hiszem, időszerű, ha az elmúlt évek revizióellenes kijelentései-bő\' egyet-Wettőt idézek. Csak idé zeni. Az Igazságos Józan kritikai kí-kl maga adja arusg.
1833-ban Duca egyik előadásában a következőket mondotta:
»Mal határunkhoz nemcsak azért ragaszkodunk mi, m .\'H azokat százados szenvedé:ek, áldozatok, várakozások és remények mán véic. küz. delmek árán szereztük m-g Ragaszkodunk hozzájuk, ¦in-.Jit azok meg. l\'lellk népünket néprajzi és törléaeti alapon.*
1633. ápr. 14-én a Ház elnöke, Pop Csicsó István ezekkel a szavakkal bocsátotta ea a képviselőket:
»Ez itt Dácia Romána s az «ih:\'ad Örökké. Sorsunkat mé\'tósilgteljeen \\1«llük és vilijük, nincs semmink, amit mások kegyéből kaptunk wl-na, hanem százezrek és milliók drága vére-tárán szerezlük meg... a hatónok a miénk voltak mindig1 a muHban s n imdénk maradnak örflkre.«
Amikor Mussolini é* népa miőHel-lönk állt\' síkra, éne is van szava az oláfl sajtónak.\' Igy Ír: >A\'ig pár éve mult el a háború s nz olasz népei. íetejíe:te a közös áldozatokat s kib-tén mérges kígyót, Magyarországot metengeü,*
1936-ben a kolozsvári Patria fel. teszi a kérdést, hogy kinek a bűne, arniért Magyarország olyan terü\'e\'ie íZoruU, ahoi politikai és gizdarágf Igényeit kielégi\'ení nem tudja ? Kinek a bűne, hogy BudapCít gazdag Intézményeivel egy nagyobb országot kíván? Ki is mondja a döntő szót. >Ha nem tud Magyarország é\'nl, pukkadjon meg!«
Az Uiiiveraui a magyarok et\'ent usznns fegvérmeebb Japju. Mór fégebben íeimerü\'t a terv egy magyar-román közeledésié. Ha\'íanl sérrtak\'ar ró\'a. »Ném sü\' te a bő\'- a magyar vezetők arcáról, irja — Ny a két nép együttműködéséről bééinek ma, mikor\'a magvarok a ¦ftnápságot barbájinnk tarlják és vadul támadjak a román\' állam-)!, mely a tegliberíUiwibb, leglürelme-«Bb és ^(JiUzáltabb poiidkál folytatja, véf ewoittójvai szentben, a
kik-semmit sem akarnak tanulni a múltból\'* i \'
Dübörgő nagy szavak. Gyulöteten inctengeiett nagy hazugságuk- Uszítások. Mi, magyarok, kik az isteni
IgazságszotgáÜnté:! ezeréves átéiői vagyunk, felvértezett léíekkei p akarással tikunk léniát egy,!uj.,mü_ magyar csodábm j az igazság, [etje,-sü\'ésébeu. Benufinkel ez "telkéül.
Ez a ml törhetet\'en efos*égünk. mi ezt kiáltjuk át azoknak,* taklk még m* J*.\'ákt a jeiszótvaHNják : >Egy barázdát sem... !<\'
:" *T.\'. .Rt* I
I
ZALAI KÖZLÖNY
1940 lebnOr IS
Nagykanizsa üdvözlő táviratot küldött Iiovszky Jánosnak a petíció elutasítása alkalmából
Helsinki, ii-ii 13 A* orosz *é*aerő szerdán isméi 300 géppel i.iiii-i.li.i meg i iunorsi AgoL A bomb*lái nádas föKéj>|) Vlipiiri és .i környékbeli városok . H-.-n Irányult, A Summa körüli harcoknál az oroszok
Iivw-.mi Urnádnak s ji-,|.....Ui legalább
1000 embert veszítenek. A Siivamo tó környékén szovjet es"pa|ok átlépték a finnek első védelmi vonalit. A finnek nem védekeztek, ellenben oldaltámadásba mentek át. A tüzérség: is munkába árt, igy az oroszok két tüí kózé keTúRek. (Havas.)
A moszkvai jelentés: — sikerek
Leningrád, február 15 A katonai körzet parancsnokságinak jsMentése szerint tegnap a karjaJal fronton a stov>etcsapatok sikereket értek el. Az ejlcnség veszteségek hátrahagyásával vissznvonult, A szorvjelcsa-psttok 16 cróditmonyt, kőztük 8 tű-xenégkjBl megerősített betonfedezéket elfogMlak. (NT1)
Nincs szó a Mannerheim-vonat áttöréaéről
Helsinki, február 15 Az ujabb hadijeteiitések megerősítik Oxl a hírt, hogy nincs szó u Munner-beim von»u áttörésérój, mindössze né-liány előretolt állást és erődítményt fttftnjtak el az oroszok. Több héjban azoeban hinót is kiverték az oroszokat.
A LMdotfa tótól északra eflenUraa-dásba mentek ál a Önnek és Igen súlyos helyzetbe hozták »¦ ott lévő «zoYjet.ti«Klos«lát>t.
Lettország cálol
Riga, f*bruár 15 Az ulóbbí napokban külföldön lett szovjet bonyodalmakról terjedtek el hírek. A Lett Távirati Iroda most megállapítja, hogy ezek a hírek alaptalanok, a két ország közt .baráti kapcsolatok" vannak. (NTI)
Belgrád mégis nemei közvetítést vár a Ilnn-orosz viszályban
Belgrád, február 15 A Politika berlini tudósítója azt jelenti lapjának, hogy Berlinben nem tartják kizártnak, hogy újból lépéseket tesznek a finn-orosz viszály elsimítása érdekében. A lap szerint Németország azért akar közvetíteni, mert érdeke, hogy a finn-orosz ellentéteket mindenképpen rendezzék. (Bud. Tud.)
London, február 15 A sajtó örömmel Üdvözli azt a kormánylntczkedést, amelynek értelmében
minden angol subádon jelentkezhet finnországi harookra.
E felfogás mellett lehetőség van bárminő szervezett segítségre. Anglia tehát akár egész hadiereget, vagy flottát Is küldhet a finneknek. A toborzó irodát a finn követség vezeH. Eddig már 3000-en jelentkeztek. (MTI)
A sxlvburok, a szívbillentyűk, a szívizmok és a sxlvldegek megbetegedéseinek kezeléíében a
rendkívül enyhén ható természetes .Ferenc József keserűvíz fontos segédeszköz, mely reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevévc, a tápcsatorna tartalmát biztosan fel-higitri és azt igen könnyen levezeti. Kérdezze meg orvosát 1
A Zalai Közlöny tegnapi jelentése, hogy a közigazgatási bíróság elutasította Iiovszky János képviselői megválasztása eli n benyu tott peli ciól, az egész kerületben nagy megnyugvást és örömet vál\'olt kl. A kanizsai kerület községeiből egész estig étkeztek a telefon kérdezősködések szerkesztőségünkhöz a budapesti döntést illetőleg. Mindenütt nagy voli az öröm és lelkesen éltetlek Iiovszky Jánosi, a most már végleg megválasztott nsgyk\'nizsai képviselőt.
Elsőnek a nagykanizsai MÉP-kerület elnöksége üdvözölte távirat-
Volt nagyobb Is ¦ ..
Az anatóliai sorozatos földrengések eszünkbe juttatják az elmúlt idők hasonló, sőt még Sokkal borzalmasabb crojü földrengéseit. Az 1920-ikÍ kínai földrengés tiászár-nyalt minden eddigit. 180.000 ember vesztette itt az életét. Elvhez hasonló arányú\' nem ismer a történetem. Az olaszországi Calabria áftandó föld rengéstől veszélyeztetett terület, de a legliotalmasabb 1783-ban volt. Az akkori ftíjegy-zések szerint százezer ember pusal-init akkor ej. ugyancsak százezer
halálos áldozatot követett 190 bon a szicíliai Niess inában is a foid-| rengés. Az 1906. évi sanfranc-is-kói földrengés a/ egész liatalmas és modem várost mcgscmutisi-tettc egyetemeivel, hatodmas bérli.s gyönyörű színházaival együtt. Esskbez képest a mostani tőrökországi földrengés szinte esc. kólységnek iátszik. Ilyen arányút különben is sokai ismer a történetem. Legutóbb 1023-ban Japán és Columbiában pusztított hasonló arányú.
Finnország\' 4 problémája
Fiimország, mint ismeretes, ki-moardottan protestáns állam. A protestantizmust a XVI. században n svédek kény szeritették u finnekre, akiknek az uralma ajatt éltek akkor. Vallásszabadságot a ka. thollkusoknak csak 1781-ben engedélyeztek. Finnország három és félmillió lakosa közül csupán 1500 an kidholikusok. Az egész ország 4 plébániárii van osztva s összesen 8 pap lUl a hívek rendelkezésére.
Az egytiarl béka la Igy Járt I
Az egyik pozsonyi szlovák újság írja: «Nem jut eszükbe Itt-ott a magyaroknak, hogy a mi kis szlovák nemzetünk már átamférfiákat adott ablxm az idölwu, umikor itt a niagyaroknak még híre sem volt. A kis szfovák nemzetből származott elmék vezették a magyarokat nem egyszer és vezetik még ma is. A mai legmagasabb egyházi méltóságot sztovák anya gyermeke tölti be és a« elődtei is azok voltak; Sapucsek (Scrédi), Proházka, Cemoch. Hol van itt a magyar agyvelőt Az újságírók kő-iött is találkozunk szlovák nejekkel; NUiotai, stonkoviis, /ílinsky, sttx A szinésxreprezt-iitájisok között pedig ott iáJ-juk Jávort, Oz irók közül pedig a megboldogult KotstoLauyl ós BabLcot. Ady maga M* elismeri 1910-ben, hogy fajta., [járnak ő at első Uszlavéni magyar költője Ilojgyho mindent elvennénk « ínagyaroktól, amit a ma-ttyar kultiuébon nem magyar agyak hosíak, ki tartaná, jetentős-
ban képvhel6Jél. A kerület meleg szeretetének és ragaszkodásának adott klf jezést a távirat, hangsu lyozván, hogy a MÉP-lábor mindenkor ott van zárt sorokban Iiovszky János mögött.
A nagykanizsai Baross-kerület Is távlralban köszöntölte országos vezérét, mint a keresztény és nemzeti gondolat harcosát győzelmes harca alkalmával. Ezenkívül számos távirat ment az egyes községekből, iííy Szepelnekröl, Tólszerdahelyröl, sio., amelyek mind a szeréét melegével köszöntik a kerület népszerű képviselőjét.
nek a magyar srelj-\'mi éle\'et? A kuliura az elmúlt korok óta a magyar agyveiőkbc a mt agyainkon keresztül jutott be...-
Iiu ru aesopusi felfuvalkodoU békának szobrot akarnának állítani és annak megfehlö helyet keresnének, —- a pozsonyi szlo-vák lap idézett cikke után az a hely csak at lfju Szlovákia lehet...
Benzin helyett falevél
A baruinne^mindenütt baj van. A hadviselő államok után, a semleges országok ls sorra életbeléptéitek különféle benzin tilalmakat, korlátoz ásókat, nutóleállitásokat, sUx A lapok külföldi tudósítói szerint Európa nagyvárosai Szinte kihaltnak tűnnek fe], mióta nem száguldoz a sok uuló. LegcJlmgya-tottabbnak és ^üresebbnek mégis • Hóma látszott mert az olasz kormány verette be a tegszigoriibb rcndetelcsjet. A legtöbb autós azonban; hamarosan segített magán a kocsilAt gázmotorokkal szerelte fel. Azötlet bevált s ma már ép oly forgalmasak Róma utcái, mint a háború előtt, fcj-lönbség csak annyi, hogy u benzint egy kis faszén, vagy akár falevél pótolja. Ugyanakkor Né luelországbau szép csendesen megkezdték a mesterséges benzin dö-álUtását l ;
Németek Moszkvában
A németi-szovjet szerződés megkötésekor a moszkvai német
követség lélekszáma még nagyon csekély volt. Azóta azonban sok nünden történt és ma már Cgyre több a Moszkvában működő németek sxámfl. A diplomáciai és katonai személyeken kívül a\' gazdasági küldöttségek és a szakbizottságok száma növekedett meg. Esenkivúl nagyon megszaporodtak a német újságírók, ugy hogy ma már oz. ö csoportjuk a lcgnéi>c-sebb oz egész Szovjetunióban. A szovjet-konnány látva ezt a rohamos fejlődést, most a németek rendelkezésére bocsátotta oz eddigi lengyel nagykövetség épülőiéi is.
Miből lesz a téllruha?
Ma már mindent mesterséges utón és a leglehetetlenebb dotgok-l>ó\' álltának elő. A németországi tekeregből gyártott szövetek után Arnerika is megkezdte a vegyi anyagok összetételéből gyártott kei mék gyártását- A tudós kémikusok sóból, kámforból szójababból, ko-zclnbői és tengerparti homokból olyan ruhaanyagot állítottak elő, amiből utcai, estélyi ruhákat, sőt még esőköpenyt is tehet késziteiü, A newyorkL divatbemutatón a sok színes, csillogó mOtetta* nagy sikert aratott.
F. Z.
Utolsó napoki
KÖNYV VÁSÁR
nigy átUsiilltUiMl!
Legjobb hBnywek fillérakérl
Ejtőernyős csapatok
Az ejloemyö a nepüló t^ptw nienlööve. Olyan mentő-r>ll|A eszköz, amely Őt a ,<-\';;o ívW/áí tengeréből ujm valódiélét U\'i&V^í-* elemére, b földre segilL Jp Kigyulladt, vagy lezuhan ^ ( nó lepüiögép pilótái kó-zü\' hányan köszönhetik ennek é e.a-kel? A reDÜlősijeinélyzet biztonságának komoly kérdése egyre jobban kifejiesztet;e az ejtőernyő szerk-. zetét. Az ugrások gyakorlására is egyre nagyobb súlyt vetettek. Egyie nagyobb »ett azoknak az emberek, nek a számü, akik a gyakorlat folytán « jó ejtőernyőkbe vetett bizalmukban megerősödtek. Igy haina. rosan kézenfekvővé váU az « gondolat, hogy repülőgépekből embereket lehet tetszés szerinti helyen, tehát az ellenfél had;e.egének elzáró vonatát is megkerülve, n földre bocsátani. Így szülelett meg a függőtegei átkarolás harcászati gondolat.
Hy módon az ellenség harcvonala mögé juttatott harci erők fellépésétől az elméleti hadVezetés igan sokat reiué\'t. Repülőgépek százairól a fÖ\'dre bocsájik\'izó csapatoktót, amelyeket ejtőernyős csapatoknak nevezlek Bt, elvárták, hogy ózok a harcoló ellenfél hátában megjelenve, fellépésükkel a csata sorsát eldöntsék. Reméhék, hogy alkalaw&ak tesznek az eikenféi országában lévő ideg központok, közlekedési és ellátási gócpontok legalább átmeneti kikapcsolására s ezáltal a hadviselő ellenfél anyaoHágában 8 tervszerű szellemi és anyagi utánpótlás megbénítására is. i
Az elmélet nek gyaktorlalba való éltetésekor azonban a ftlggőteges átkarolás sok gyengéje kerüU napvilágra. Kisebb létszámú ejtőernyős csapal nemi tudott nagy eredttnényt biztosítani, a nagyobb létszámú anyagi eilálása vált nehézzé és a melleit balsiker esetén teljes kiszolgáltatottságukkal is szárnoliii kellelt fctniatt korszerű hád?eiegekben az ejtőernyős csapatol földi és légi részlegből ál\'ó alakulatokba szervezték. A földi részt ónálló haro megvívására, a légi részleget előbbiek szállító szolgálatának ellátására tették képessé. \\
Ejtőemyös csapatokkal a köze\'-mu\'t h^tdiesejriiénjlaiben is találkoztunk. Ezitfeig azonban ezek megfogható harcászati eredményeket felmutatni nemt tudtak. |
Korai lenne ebbö\' azt a következtetést levonni, hogy n ejtőernyős c-snpatok « gyakorlatban nem vállak be s iiyeiiBk a háborús anyaországra veszélytetenek. Egészen bizonyos,
Kicsiny dolgok... nagy tanulságok...
SMMWUtm
Szakvélemények i nagykanizsai kötelező gyflmölcsfa-permetezésrói
Csak « védekező uer kiválasztásiban vannak véltmény-külflnbséRek
IM& fahnttr 15_
hogy eddigi sikertelenségük oka helyiéin alkalmazásaiknak tudható be. Ezért bevetésük módjában, harc-t-ljíirá-iiltban és anyagi ellátásukban további fejlődést váltatunk. E fejlődésnek márfs látjuk- harcászatilag l».moiy»» értékesíthető jegeit. Az ejtőernyős például eddig - az ejtőernyő kinyílása után - meglehetős soká ért földet. Ez alatt az Idő alalt az ellenség lőfegyvereinek hála", és kiszolgáltatott céltárgyát képezte. A nagy hátrány klküszöbőlétére máris fo\'ynak eredményes kiérlelek.
Minden fejlődésnek és sikeres ni-kaweiásnak előfeltétele az ejtőernyős katona rettenthetetlen vakmerősége, hidegvére. E kivételes lelki tulajdonságok nélkül ugyanis minden ejtőernyős csapat értéktelen.
Az ejtőernyő egyébként a harcoló csapatok anyagi utánpótlásában, vagy elemi csapások sújtotta vidékek lakosságának támogatásában Is egyre nagyobb gyakorlati eredményeket mutat fel. |
EMLÉKEZTETŐ
Pabiuár 29.
Pályaválasztási előadat fái V-ker i ginm. b«n (Kelamea F., Fehérváay).
Pebruír 26.
liosaUa etoadáa Kan iNüaerpai 8-k«r (Barkt Ittrám gimn. itjatamtá).
Márelaa 8.
pályaválasztási előadás fél 7-ker •
gtmn. ban (dr. KrAtky, \'Miklós
S-tluai). i
Nagykanizsa, nemrég gyttmölcstá-rolót és csomflgoloteiepet építtetett abban a reményben, hogy a város Jelentős állomása lesz a dunántúli gyümölcsexportnak. Ezzé* szemlben a helyzet: - csak « polgármester erélyes közbelépésének és a sürgős óvintézkedéseknek, védekezésnek lesz köszönhető, hogy Nagykanizsát zár alá nem veszik. Ez pedig azt jelentené, hogy egyetlen kiló gyü. möics sem hagyhatja ei a várost. Kérdés azonban az is, lesz-e egyál.
talán egészséges gyümölcs? i A baj oka a nagykanizsai gyümölcsfák elhanyagoltsága és fertó-zöltsége. Főképp a pajzsletü fertőzte meg ugy a kanizsai fákat, hogy Másuk - műit az a Zalai Közlönyben megjeent cikkekbö\' is kiderül - egységes pemuPlezés nélkül elkép-zeiheieiten.
Miután elsőrendű fontosságú kérdésről van szó, néhány szakembert megkérdeziünk, mii is a helyiét Nagy kauizsán. , , |\' .
lyán inár a keulet kezdetén elismérés re talál.
Az Ipari pályára lépés elhatározása és az Iparág megválasztásának gondjn egy tő hajlásai. Döntő az iparág megválasztása terén az ipari pálya küszöbén állónak családi és életviszonyai, hajlama, fizikuma. Legkönnyebb a helyzete iparos szülő gyermekének, aki atyja mesterségét választja, aki már az iparág ölében nevelkedett, aki már gyermekkora óta Ismeri a választott iparág helyzetét, virágzásának föltételeit, fejlődése akadályait, küzdői-meinek majd minden mozzanatát. De ahol a hajlam, az Ipari pálya iránt va\'ó komoly érdeklődés nem hiányzik, ntt o-ou a pályán hamar gyökeret ver Oz ez Ifjú is, habár aZ ipari élettel kapcsolata még nem volt, aki a kezdet seramiféle nehézségeitől vissza nem Kad és a kitűzött colt soha Szeroj elöl nem téveszti. Mert az Iparnak szinte bámulatos nevelő és jeüomkép-ő hatása van azokra, akik művelésére szánták életüket.
A tanulóidőt a segódvizsga zárja le s a-után kezdetét veszi a segédl gyakorlat, meHy ma már, amióta a munkaidőt és a legkisebb munkabéreket rendelet szabályozza, a Hatói Iparos tisztességes megélhetését btztositja. Ipari pályán a tanidő sorsdöntő rés-e a segédl gyakorlat Idejére esik, mert nemcsak gyakoriul! téren, banem sziik-ttinfolyamok látogatása és a aiajúm-
sés^tomasstsS.
meri Járványos fertőzések
msjg**lö*zé«éi*ei
hígított szásszal való gargarizálta JŐ hatáséi Próbapalack 64 üllér
Kis palack . . . P MO Közép pslaok . . P 3-20 Nagy pataok . . . P 5*90
A kamarai előadó álláspontja
Az Alsóchjnántu\'i Mezőgazdasági Kamara zatamegyej e\'őadóje. Nagy Jenő így nyilatkozott a kérdésről.
- Egyéni védekezés-isi nem sok eiedményl -\'ehel elémt mert. apajzs-telül a szét is e^odorja egyik kertből a másikba. Sajnos, a gazdákat a különböző reklámokkal eláraszt, ják, ma már közei százfé-\'e szer van, nemi csoda, ha nem\' Ismeri kl magát. Ezen akar segíteni a Kamiara, amely a fö\'dmuveiésügyl miniszter, hez Intézett felterjesztésében egysfí-gesltenl akarjn a védekező-szereket. A sokfé\'e gyártmány be\'jelt ugyanis négy anyag e\'egendö védekezösze-rül: a nikotin, a foszfor, az arzén és a réz. Ezeknek keverékéi és o\'dntat minden növény betegség ellen elegendők voinilnak.
- Nagykanizsán csakis hatósági
dalom tanulmányozása tévén elméleti, téren Is ebiben az időszakban van meg az önképzésnek legnagyobb KlietŐsége.
De a felső ipariskola látogatásának is eiőraVétcle egyévi gyakoriati működés, ugy hogy akinek megvan a módja és szándéka felső ipariskola végzésére, az sem kerftilieti el az Ipari tAnonrkodás egy évét
A felsőipariskolák magasabbfoku Ipari képzést nyújtanak. Végbizonyítványt nyert tanulóinak sorából kerülnek kl az ipari művezetők és gyárt tisrtvbeiők is. A GeasőipariskoliVk>nt egyenrangú az Iparművészeti IkkoJa, mely hét szakosztályában művészi színvonalig képezi ki az asztalosokat, kárpitosokat,, szobrászokat, grafikusokat, ötvösöket, textileseket, agyagiparosokat és díszítő festőket.
Felsői parlskoJák liazónkbon Budapesten és Szegeden vannak. Budapest •elsőipariskolájának faipari, gépésreti fém és vasipari, továbbá vlliamossági szakosztályokkaj rendelkezik. -Egy-egy szakosztály a Itozzátartozo Iparág.ik égést sorában nyujt kiképzést és adja meg a teljes képesitést, vagyis Ipar-Igazolvány vallásának 6s a mester elm ltftsználaténak jogát. Csak a v il nmi-v sági iparban kötelező a kétévi szakbavágó munka, tehát segédl gyakorlat, Óuáilósulhalás szempontjából.
Az iparművészeti Iskolán végbizonyítványt nyertek bármely szakosztálynak uiej0eácj0 iparjcgositvány.t leg-
Jóslat:
fiszaknyugati, nyugati szél, néhány helyen, főképp a Duna vonalaiéi keletre még havazái. A hideg ésiakos és keleten Idssé csökken, délnyugaton változatlanul tovább tart.
A Meteorológiai Intézet nstyssnlsaal ¦sagsjrnífflllmtirtia Jelentii
Hőmérséklet tegnap este 9 énkor ~U«, ma refie4-2;*8,délb«-9-8.
A gyBmölcstermelési kftrzetvezeto véleménye
G. Szabó Gyula gyümö\'csteimeléíi körzetvezetőtői a kö.etkezóket tudjuk meg:
- Tiszte\'elieméltó kivételektőt eltekintve, a nagykanizsai fákon a legtöbb betegség fellelhető. Ezensür-gősen ke\'t segíteni A törvény módot ad az általános tisztogatási és fertőt-lenitésl munkák végiehajtósám. Ez Nagykanizsán elkerülh&eikin.kii\'ön-ben zár aiá kerülünk. |
- Hogy akarják ezt eiedménye-sen megoldani ? - kérdezzük.
- Hozzáértő munkásokat képezünk kJ, akik kertről kertre járva a permetezést a miniszter rendeletében megr.evezett, biztos és általános hatású fertőtlenitő vegyszerrel lel. végzik. A vegys7ert közö-en szerezzük be és készítjük el. Természetes, hogy minden kerttulajdonosnak a reá eső csekély munkabért és vegyszert meg kell fizetni. Ez ugy csök-
kenthető, ha a kerttulajdonosok fáikat előre elkészítik a permetezésre,
- Mi tehát a teendő ? j
- Mindenekelőtt meg keh tisztogatni a fákat és bokrokat a rajta lé. vö hernyófészkektöi, tepkék pe\'e-C«omóilól, a félkalapos gombáktól, a rászáradt \'evetektől, a ráragadt gyümölcsöktől, a mi-ma és zuzmótói, valamint az öreg és elhalt héjré-szektöi, miután ezek a férgek legjobb álleieiöl. A tisztogatási hulladékot termeszéében gondosan el keh égetni. Még rügyfakadás (tfőlt kell elégvezni ezeket a munkákat, mert utána permetezni már nem lehet.
Amint látjuk, tehát fontos, hogy a gyümölcsfatulajdonosok előkészítsék fáikat a permefezésie, miért c*akigy lehet rövid idő alatt és meg kiUva. szódás előtt Kaiiizsa összes fáit végigpermetezni. J
Ahogyan egy gyakorlati gyümölcsíersnelő látja
Kettiug Ferenc polgárt iskolai tanárral, a kitűnő gyümölcsteitmteléal szakértővel is beszéigeltünk a problémáról. Mint tőle megtudjuk, a permetezési akció többe kerül néhány ki\'ó gyümölcs áránál (a Zalai Közlönyben megje\'ent hozzászólás, ra utalva), de az áldozatot meg kell hozni mind a városnak, tmfnti a gyü-mölcsfautlajdonosoknak, ha nemi akar Nagykanizsa gyümölcs nélkül
maradni; Fertőzve vannak az utcai fák is, igy a városra is nagy íeiadnt vár. A munkások szakszerű ktkép. zését ő is néikülözheietkinnek\'tartja, valamint fontosnak tartja a vegyszer helyes kiválasztását, miután nemi minden szer váft te Nagykanizsán. Az akciót egyébként ő i* csak ugy tartja eredményesnek, há az általános érvényt! rendelkezés alapján történik. , [ i , -
MikfeHiíiripílrik
Irts: SOM Lnjüs, 2
a Nagykaolzeal Ipirle>tUIet elnöke Ha kialakul az uj ipórostipus, akkor, de csakis akkor fog megváltó mi a társadalmi közfelfogás Is, mert mint a példák mutatják a társadalom megbecsüli a szakmáját művészi nívóm emelő, felfelé törekvő intelligens, tanult iparost.
A németalföldi Klxevir nyomdászcsaládot, a francia Etienna családot nemcsak nemzetük, de az egész világ rrymiidászlársadalma annyira megbe-csütle, emléküket annyim tiszteletben tartja, hogy nevükről betüfajtákat neveztek el és Így hailuitatlanokká, telték őket. A magyar Misztótfaiusi Kis Miklóst nem egy uralkodó, sőt a római pápa is megbízta nyomdájának a be-rendezésével és nme. belekerült a Könyvnyomtatás világtörténetébe. Thék Endre kivá\'ó asztalos mesterré* szülővárosában Oroshá/án és Budapesten is utcát neveztek el. Csepreghy F*reUc •\'••balosnak a nevét a népszínművei tették halhatatlanná. Tudjuk azt is, hogy Murkácsy Mihály asztalos inas Volt és a gyalupad mellől emelkedett a világ egyik legnagyobb festőmüvó-"évé,
Ezekulán szóianunk keli az Ipari pályáról magáról, amely pálya, amiül tudjuk tanonckodássai kenődik.
A •tenonckodástól\'\'senki se riadjon vissza, akinek komoly elliatározása valamely Iparágbeli ismeretek megszerzése és ezzel az ipari pályán való etlndulls fő feltételének birtokba vé tele, senki szeme előtt se lebegjen, amint említettem1 az utcán végig nótát fütyörésiő suszterinas képe. AZ az iporosmesíer, oki érettségivei bíró ifjú-nak ipari kiképzésére vállalkozik, Jói Ismeri a* ezzel Járő kötelezettségeket, melyeknek pontos teljeiiiése nemcsak az iparostanonc, hanem mesterének ís érdeke, a törvénynek pedig parancsa. Hogy mennyire számított a törvényhozó a középiskolai képzettséggel biró ifjaknak az ipari pályára terejőtléséwi és hogy mennyire igyekezett ezt a fejlődési lehetőséget alátámasztani, ki-tűnik abból, hogy az ily Ifjak ipari tanulóidejét lényegesen rövidebbre szabta, mint &t iskolai képzettség csekélyebb mértékével birokét. Mlg az elemi népiskola 6. osztályát, sőt a középiskola és polgári iskola alsó három osztályát sikerrel végzettek ipari tanulóideje legrövidebb tartamát há. rom évben, azokét, akik a középiskola vagy polgári iskola négy osztályát végeztek, két évben, hat osztályt végzettekét másféiévben, addig az érettségi bironyitvánnyai rendelkezőkét csak egy évben állapította meg, Jeléül annak, hogy az általános műveltség számottevő fokán álló érettebb ifjú szellemi pallározoUsága ipari pá-
Az anyakönyvvezetiJnél Jobb volt az Idei rövid farsang, mint a tavalyi hossza
Ax Idén; habár rövidebb volt a farsang, mint a mult esztendőben (tavaly Január G-tól február 19-ig, vagyis -44 napig tartott, az Idei nm mindössze 30 napos volt) ^Ámor istenke fürgébben és eredményesebben működött. Míg a mult tsztendÖ 44 napos farsangja alatt mindössze 23 házawégkölés történt a nagykanizsai anyakönyv-
vezető előtt, addig az Idén — a 30 napos farsang alatt — 20 pár kereste fel az anyakönyvi hivatalt házasságkötés céljából. Ha tekintetbe vesszük, hogy a házasságot kötötteken kívül van még néhány pár, akik már ki vannak ugyan hirdetve, de még csak későbben kelnek egybe, meg kell állapítani, hogy az Idén javult a házasságkötési kedv az előző\'farsanghoz képeit..
Négy budapesti nyilas pert indított vitéz Tóth Béla ellen
Vitéz Tóth viszonviíUt emelt — A* Időjárás miatt elmaradt a tárgyalás
*_
közbetépés-ei és támogatással \'ehet meggátolni a pajzsetü további pu«-Utását. Intézarrényes irriegolrjása sürgős és kivihető. í
Klsbailztal szakértő nyllatkftzata
A problém* Kiskaiiizsát is érzékenyen érinti. Nem szabod \'ehát megleled keznttnk Kiskanizsáró1 sem. luxért megszólaltatjuk dr. Szabó István tisztiorvost, aki mag\' isgyü-möiéstermelő és jót ismeri a kfs-kanizsai viszonyokat. Feltevésünk? neznl csat, Imiért Szabó Islván is ezzel kezdi nyilatkozatát: I
- A közös akcióból Kiskarukat sémi szabad kihagyni. Itt sok a kevés fával rendelkező gazda, okiknek valóban talán nem Is érdemes egyé-ntteg rjerrneteztetnl, dé nemi Is teszik, mert ez sokkai költségesebb. Szerpiíem az e!ső teendő azoknak a fáknak teljes kivágása, amelyek már nesd teremnek, elhanyagoltak ós csak valóságos tenyészfelepek. Sok ilyen kivágásra megéieit fa van. Kivágásuk nem vo\'na veszteség, mert legtöbb helyes ugyjs sűrűen vannak a gyfimo\'csfák. Nem saabödf azonban Snegfe\'edkeznj az utcai fákról sem. Az amerikai akácok mindenütt kitűnő tenyészik\' a vértetünek.
A nyilatkozatokból kitűnik, hogy az1 általános pemieezést elrendelő intézkedés szükséges és sürgős.Mind össze a védekezőszer kiválasztása, ban- mutatkozik ellentét az egyes szakértők között. Bizonyosra vesz. szük, hogy egy értekezlet során az ellentéteket át tehetne hidalni ésigy mielőbb sor kerülhet a nagykanizsai gyümölcsfák megmentésére. A törvény szjgorára nem is hivatkozunk, mert alig hisszük, hogy komoly ellenvetést terme bárki is. Ez érthető, hisz végeredményben ettől függ, hogy tehet-fe Nagykanizsa gyümölcs-exportáló hely víigy fCm.
— Naptár: február 15. csütörtök. Hon. kai Kol. Kolos. — Protestáns Fauaztin. — far. Adar hó 6.
OeeMrdö nyitva résszel 6 órától eet< S órálr thótíí, aasrdB. péntek délután kedden egéax nap nfika«kl
alább félévi szakbavágó gyakorlat után nyerhetnék.
A felsői pari skoloi teniilmányí idő négy évre terjed. Ebből a szempontból előnyben van a szakiskolába nem lépő iparossegéd, aki fcisrnbadidásn ólán liarminchavi segédi gyakorlattá] és mestervizsgával már tejjes ipari képesítés birtokához jut. Etzei S*cní-ben képzettsége ii szerényebb, de Qrra miniicjiivs.\'tre e!ég, hogy ónálló iparosként kifogástalaaul megállja ltelyét, kivált akkor, ha at önképzés állandó gondja marad. Mert a jó iparos -sem vonhatja ki magát a holtig tanulás kötelessége alól.
Bármelyik uten éri el a fiatal iparos a.-. önáUósulhatás föltételeit, az esetek legnagyobb részében az anyagi eszközök, tehát az; üzteti tőke megszerzésének kérdóe mely a kezdő iparos, nok legtöbb gondot okozza. Ma már azonban ezen a - léren sem uélküjözi « középfokú iskolai, illetve szaklsolai képzettséggel rendelkező ifjú a sogilö kelet. A kormány intézményesen gondoskodott a segélynyújtás o neméről akkor, amikor az u. a. .Nemzeti Ön. áHósllásl Alapot- létesitetf. E» alap rendeltetése a ga-zdasngt és szellemi fogkelkozánl ágak körében önálló pálya a\'apitasára törekvő a támogatásra nlalt, érdemes és nlkalmas egyének pályakezdésének ilömozdilásu. Az Alap méltányos kölcsön nyújtásával támogat gazdasági és szellemi pályákon clhe-iyeikedni kívánó fölskojai képesiléssel
A nagykanizsai petíció egyik mellékága ac a feljelentéi, amit négy sértett: dr. Tanos Dezső, a vo\'t kanizsai nyilas képviselőjelölt, dr. liubay Kálmán nyilas orsiággyűlr\'8i képviselő, va\'am\'nt vlléz Varga Béla és dr. Kiszely Ala\'os budapesti ügyvédek tettek vitéz Tóth Béla nagykanizsai Baross elnök, a Magyar Élei Páitja vároil társveze\'öje ellen, mert állítólag sértő kijelentéseket tett volna ellenük. A feljelentést mindegyik külön-külön tette meg, ugy, hogy egyszerre négy pert Indítottak vitéz Tóth Béla ellen, aki nemcsak óvást emelt a neki tulajdonított kijelentések miatt, hanem vlszonvádat kívánt emelni.
rendelkező egyéneket,-továbbá, ainény-nyiben az Alap tcihM kezesére álló fedezet lehetővé leszi kőzójnskoüai, vagy középfokú szakiskolai érettségi bizonyítvánnyal, avagy egyéb középfokú szakisko\'ai képesítéssé] rendelkező egyéneket is. Az Alap két millió pengővel gyarapodott. Az 1040. évre szóió: állami költségvetés ugyaucsak 600.000 pengővei gyarapítja az Alap anyagi eszközeit, melyekből már eddig is tc-kmléiyes számú kezdő iparos részesedéit
Teraiésietesen az elmondol lakkul nem akarok oly hitet kelteni, hogy-az Atap nyujtolta segítség mindenkinek fellétSenűl rendclkciéséro-áTI, dc az eddigi tapasztalatok mutatják, hogy a jclic\'.t fe|téle"teknek megfelelő kezdőiparos, ha va.Ualkoz.Vsa a siker csirá-i-át rejti magában, nem hiába számit ,Oz Alap nyújtotta támogatásra. S «z eddigi tapaszlalatok azt is igazolják, hogy a folyamodó nem szorul közbenjárókra, mert a segélynyújtás kérdésében a Nembeli oná-lósitási Tanács minden idegen befaívás kizárásává] dönL
Az ipari pálya viszonyainak o vázH-los ismertetésével elsősorban a kézműipar tebegett szemeim dött, dc nem hallg^tliaUmi cl azt a fontos körül, inényt sem, hogy a* Iparos elölt abban a pillanatban, hogy Ipara önálló gyakorlására jogosító ipurigazol-vátnyát, vag)\' ijta renged é\'yét kéeliez
veszi, ineguy^iik ejöHe a szakmásaié)!
Hogy érdekes lefolyásúnak ígérkezett a nyilas-per, bizonyltja, hogy a járásbíróság folyosóján szép számmal gyűltek össze a nyilasok,.sklk lázasan várták a tárgyalót Főleg a klskanlzsal nyilas gárda volt képviselve.
A tárgyalást dr. Lukács Béla délelőtt 10 órában állapította meg. Azonban elmúlt 11, sőt 12 óra is, de a feljelentők egyike sem jelent meg. aminek (gyszerfl volt a magyarázata: a nagy hófúvás folytán Budapest és Nagykanizsa között nincs vasuli közlekedés.
Viléz Tólh Béla védőjével, dr. Vit Ferenc ügyvéddel jelent meg, aki jelentette dr. Lukács Béla kir.
Iparcikkekkel való kereskedés tere is, mert már an 1884-beii Ipartörvény biztosította az iparos ama jogát, hogy nemcsak saját, 1 innom mások készítményeit is árusíthatja. A bútorasztalos tollát egyúttal butorkcreskedóstí, a bádogos bádog és zománcedény kereskedést, a géplakatos gépkercsko. dési, a kovács vasáru kereskedést is folytntliat, ami a gyakorlatban cselenként a megélhetési alap fő biztosítékává nőheU ki magát,
E tájékoztató előadásomat arra való utalással zárom be, hogy az iparosok és kereskedők nagy táborában a közeljövő oly hézagokat fog szakítani, a. melyek betöltésére a tanult magyar ifjúság lesz hivatva. Ez a hivatás neinietineniö jelentőséggel bír, mert egy nemzetnek legerősebb vértezetet erkölcscin Mül ipari és kereskedeitni rejtettsége alkotja. Aki tehát liajlamot érez magában arra, hogy képességeit ipari téren értékesítse, azt az a meggyőződés wzérclliel^ hogy nemcsak « maga javát fogja etőrrKuditaní, hanem munkájával a nemzet életerejét is gyamjHlja.
Szorgalmas munkával, bizalommal és kitartással kell dolgoznunk ós okkor bennünket is megsegít a magyarok Is-tene. kikerülünk ezekből a nehéz idő-bő\' ós az Ifjúságunk is meg fogja ta.ájiü a maga lmldogiilását imádott (lazánk földjén.
_IMO.\'WnU, 15,
árásbirónaky, hegy\' vlszonvádil tmti
rásban.
Dr. BcRldsan Emil ügyvéd beje. lentette «1 eljáró bírónak, hogy j iem Jelenik, meg, meri » négy budi. pesti panaszai swmilyescn lo»i, képviselni roagib **
E mull 12 óra- is, amikor nyilván, valóvá leli, hogy ebben az Ügyben ezen a napon nem lesz tárgyaik azért dr. Lukács buntclobi.o febr 28-ra lUzte kl a .négei perben-a tárgyalást.
An.«ds .laiaink kitlka.^. B»d.,«.t I. a(má»
«.45 Ton». lUmk. KWaroénjek H«ngl»ir*uek. — Utái« étrwid. — 10 Hink. — 11.10 N\'omseUcöaí rm^rA. nol#IAt. -, 12 ]LAiBU0Mó. Ifijiuinse Wdjílrísjolmlii. - 1140 IH*4. _ 19.20 Iil.\'ijokA., idílj*rf«jrtml*. -14.3S llirek. - 14.45 ManrUiw. Wf.i, — 15 AiroIv.uilüj»k, p:«d 4,,l ÍWiTii.mrimk. - 16.45 .IdSjeM«, Ida. jirí«J«leaKs, hírek. — 17 Hli»k «Je yék U iw»gy«r^)ro»e Hjulvini. — 19.15 Hírak. — 31.40 Hlrok, idíijírtsjriwiíi, ho%k wloYák ét ni«gy«rK)rois ujtiT*«. — 23 Hírek német, otaz, .iigol 6í filtad* nyel-reii. — 0.05 Hfrck.
BlIIJAPEST I.
17.15 Csukás Zoltán. «!5«d4«. -17.45 TánctomeKk. — \'18.50 PéOely J6n«t o!«Má«. - 10.35 ToBHortátk Gyula iiHiiiyiwi.lc.ru. 30 Dr. G«réb LisiM mmilm, — 20.30 A lilik) «>. loiuen.karn. — 21 Kfttugyi neg>iedöni. »- 22.10 A Wflldb»tjer—Ií*rpejy Tonóí. hírjoj. — 23.25 F«rUs t»\'i cijtay-«nslolj*, ¦HMPUT II.
17.15 lirdiSlyl János hefl«tú]. -18.211 Artgo> nyelvokt«l«B. - 18.50 TokúHonráth Gyula dgányfleoakBrs.— 19,30 Dr. Il.ifli l.isító tdOKIiau -30 Iliret — 20,25 H«ngl««ner«k. -21 Lo^s4 Feraoc cigányijenakar.. -32 IdóJirásJetaiKK
SÍCS
16 StOmkoztató íerjo. — 17.10 IX-meaek. — 10 LemeBOk. — 20.15 Fuvös-1« - 21 Itangjálik. - 21.30 I> ntooeJí. — 22 Tánclcirícrisk. — 23 Hangverseny Berlinbdl.
Pintek
BUDAPEST I.
10.20 Dr. Radomsiky Mihály ekí-adása. — 10.45 1\'oloIvasAs, 1210 Lakatos I-\'lóris és fin clgányrenokani. — 13.30 A 2. honvéd gj^logetred nme-kara. — 16.15 Koppány István\' előadása. \' ,
17.15 Dr. Balog Jótsat előadása. -17;45 Votlsky Alloe magyar nótákat énekel, kísért parkas Jonô dgiinyre\'.a-kara. — 18.15 Sportkéileraények: -18.50 Konkoly Kálmán bésuigelés» Bay Zoltánnal. — 19.30\' At Operalutz előadása. .Hdolio.\' Dalmű két ft\'lvo-násban. - As I. felv. :ut*l :kb, 20.50 Hírek. — At előadás után kl,. 22.23 Idöjérésjelentés. — 23.25 Tánckíme ek.
BUBiAPEÍT II.
18.20 Gyorelxótanrolyam. — 10.30 Nagy Méda elűadása. — 20 Hírek. -20.25 Zenés egyveleg. Kotpwnuköaik Hcincmann Sándor jatz n.Tiekara, Vidék Jóska dgánytenek&ra.ós a RajkO-ienekar. — 21.13 KIspál Mária előadása. — 21.15 Iddjérásjetentés. -21.50 A radié s^alonzenelakm.
BSCS
16 Stórakoztató sorsé.. — 10.15 Stó-rakotUito reue. ~ 20.15 Havasi vada-srok a hóban. — 21 Briteknél: III. szimfónia. — 22 Ixmozek. ~ 23 Berlin utUsora. .,. 1 ¦
Borok.
pezsgők, likörök,
legolcsóbb pálinkák
*H*m TEÜTSCH GUSZTÁV
balyt (Huer- ta c«t«ieg« osztálya.
1940. február 15
tfáűA KOZkONY
RepQIŐ-induló
Siáüj-tzáUj, a tattal versenyutra kelvt. Szállj a magatba, büukt gépmadár l Vidd fii magaddal bátor ijjainkaf. Vidd fel a harcot magya\' katonát I Uraikodj hazánk levtgőtgiben, Vidd ki az tlitn támadásait I $ vidd meg hazánknak tztnt határait I
Ét mert ma minden magyar élet drága örrt aeélszdnnyat a benned ntőtl Motorhibálót, golyótól t mát vésztől óvd meg mindig a magyar repülőt I Mint rétzkit féltő, elszánt satkirálynő, Ugy védd a bérces, őt Kárpátokat I
- Az Itten áldja minden utadat I
Kovács DaztO
- (UJ elnök ¦ III cserkész-kerület élén)
Nagykanizsa, és ZaUimegy* a Hl. cserkészkerülethez tartozik, amelynek síékhelyB Szombathely. A keriiVst vezetősége most tartotta tisztújító köz. gyűlését, amelyen a Cserkesz Szövetséget Temcssy Győző országos társelnök képviselte, aki a központ üdvöz-letel tolmácsolva rámutatott arra, hogy] a cserkésreszme a hazaszere\'et és a revulös gondolat ébren tarlója, és a magyar ifjúság legjobb nevelője. A különböző jelentések után Brenner Tóbiás századost választották meg a III. cserkésrkerület elnökévé, mig dr. Fetö lírnő, az eddigi elnök tb. ciflök lett. A közgyűlés táviratban üdvözölte gróf Teleki Pál miniszterein Ököl ós Hómon kultuszminisztert. Nagykanizsáról Kiss István László polgári iskolai tanár, cserkészparancsnokot a kiegyenlítő bi-wltság tagjává választották.
- (A Karltási-tanfolyam) amelyet a nagykanitsui Sziwt Vince
Szeretet Egyesület rendez, a megszűnt tűsrfi közlekedés s igy az előadók megérkezésének akadályoztatása miatt, halasztást szenved. így a mai Tllm-etöadást sem lehet megtartani. Az uj Ldöponlot a rendezőség ehelyütt kólóim fogj».
- (Levenletametés Klskanlzsán)
A tragikus körülmények között cl hunyt Muczer Ferenc 19 éves kiskont-tsoi leventét a nagy szélvihar miatt csak szerdán délután 2 órakor temet, lék ed. Még «z erős lüdcg eétouére Is ritkán látott tömeg szorongott a siskonlxgal temető ravatalozójánál, •hol P. Bánás A. Gyula végezte a temetési szertartást. A simát a kivonult levente díszszázad búcsúzott a leve.de-bajtárstól. A levente egyesület nevében vitéz B*bay Andor levcntekeriácti korietpnrancsnok helyezett el a sjrra koszorút. ,
- (Április- 26 tói május 6 lg: Budapesti Nemzetközi Vásár)
A Bwfcpestl Nemzetkőzi Vásárt ez írben április 26-tó* május 6-ig t^ják ¦ városligeti Iparcsamokbon ós a körülötte fekvő kíiJtcrtüctcn. A vásári ez évben Is a Budapesti Kerskejcmii *s Iparkamara rendezi, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének közreműködésével és Budapest székesfőváros támogatásává. A vásár iránt ugy a magyar kiáttUók, mint a külföld részéről rendkivűr nagy érdeklődés mutatkozik. Az eddigi jeientke-"éstk szama több százzai meghaladja .\'iniuii évnek ugyanezen időpontjáig beérkezett jelent kezeiket. (:)
- IreHimntKs—kai SsMntM mef ¦taden váteikénymr nélkfl. Koptésis *fltnrái»h«>.
A bélniflködés szabályozása, a Byomoremésztés előmozdítása és f vér felfrissítése céljából aján-Woi időközönként néhány napon P "ggd felkeléskor egy pohár Reszelés ,r«renc Józstí" kese-Iflrixtt inal. Kérdezze meg orvosát I
ugp Ifi
iit# m
WMÜE
BOTOR mn
MH Ilii iftl* Nagy választék!
Olcsó árak!
Aranyláncot nyelt egy Gyöngyösön elfogott keszthelyi asszonyanagykanizsai rendőrségen
Több nap óla foglalkozik már a nagykanizsai rendőrség Dér József-né keszthelyi tolvaj asszony bűnügyeivé\', akii Gyöngyösön fogtak és onnét hozták Nagykanizsára. A rendőrség összeállította Démé bün-lajstromát. Az enyves ujfu le*e-mílés-csak részben tett beismerő vallomást, :ök esselben tagad. Tegnap q rendőrség Déoiét á lopott dolgokkal együtt át akarla kiverni a kirügyész ségre, amikor az asszony tántorogni kezdett, mintha rosszul lenne. Mikor megkérdezlek, mi baja, kijelentene, hogy \'Bnyelt egy aranyliVncol
és kérte, vigyék a kórházba. +„ | A rendőrségen azonban már is. medk ezt a régi fogást és Dérnét azonnal átkísérték a kb\\ ügyészségre, ahol a fogházorvos megnyugtatta, hogy egy kis aranylánc mtalt még nemi kel\' a kórházba menni, annak eitávoIIfására bevált módsic vau a fogházban is. I
Démé tehát nem került a kórházba, hanem ann áll a törvényszék vizs gálóbirája elé. Ugy, ahogy . van. Aranylánccal. Feliéve, hogy valóban lenyelte a láncot.
havi 10—15 P-ös részletfizetésre
Szabá Antal
tpOrtOzletéeila
Fő-nt 5.
Nincs ma a moziban előadás
A mára hirdetett film a vonatkóz-lekodési akadályok miatt nem érkezett meg, igy a mai ri\'inelőadások a Városi Moziban etmaradnak. (:)\'
— (Csendőr-nap)
volt tegnap az egész orsZágbkn. A napot a nagykanizsai csendőrörs ls megünnepelte, de a mai időknek m*g~ felelően csak szűk, zárt, szinte családi körben, amelyen csak a tényleges és nyugállományú csendőrök vettek részt. Az ünnepség után díszebéd vott.
— (AnyakOnyvI hírek)
\' Nagykanizsán az ebnull héten 10 gyermek született, r. Hu és r. leányi Sneff László földműves és Godina Katalin rk. fia, Móger Lajos cipész mester és Horváth Máriának rk. fia, Segesdi István házfelügyelő és Vdlák Annának rk. fia, Mátyás László napszámos és Neu-beuer irmának rk, fia, Rózsahegyi László napszámos és Véber Annának rk. leánya, Tóth Fetena napszámos és Goál GireKának ref. leánya, \'Varga Ferenc földműves és Hajdú Katalin, nak rk. leánya, Pintér Ferenc .cipést mester és Benkö Ilonának rk. leánya. Serfőző István Máv fékező és Kókai Ilonám-k rk. fia. Házasságon kiviíj síüle\'ett\' 1 leány. — Halálozás 15 Vott; Horváth Attila rk. 6 hónapos,
ö\'v. Szabó Józsefná Scde Rozália rk. 74 éves, Mayerstengei János napszámos rk. 75 éves, Csuha Jánosné Sípos Rozália v. szegény rk. 69 éves, özv. Wistafcer Edénó Wéber Erzsébet v. szegény ág. h. ev. 94 \\évcs, önv( M«jor Ferencné Frebiozky Julianna izr. 71 éves, Nagy József vosöatő rk. rk. 80 éves, Pallos Zsigmond magánzó 50 éves, Fiaik Anna v. szegény rk. 68 éves, orv. Bunczom Józsefnó Szabó Julianna rk. 80 éves, Balogh Józsefné Gőidán Katalin rk. 70 éves, Buksi Ignápné Gonsberger Rozália Izr, 82 éves," özv. Horváth Ferencné Tiszai Julianna rk. 76 éves, Tánczos Rozália rk. 2- hónapos, özv. Auer Károlyné Szerdahelyi Appo&ónia rk. 84 éves. —¦ ¦¦ Házasságot kötött 3 pár: Varga Ferenc kovács segéd rk. ós Koror Mária rk., Jerausek Gyula magántisztviselő rk. és Zab Julianna - Gizella rL, Vastag Béla fényképész mester rk. és Hegedűs Ilona fénykéj^sz segéd rk.
— (A vadállomány védelme)
A rendkivüH hideg időjárás az ország vadállományát is pusztulással fenyegeti. Azért a betügynuniaztérlum a földművelésügyi rruidszteriummal egyelértőleg most felhívta a hatóságokat, hogy utasítsák a vad ász leró telek tulajdonosait és bérlőit, nevezete, sea pedig a községi vadászterületek bérlőit, hogy a iiegmesszebbtncnöett kövessenek e> mindent a gondjaikra bízott vadállomány rnegmeutéso érdekében, mert a szükséges mtézkedé-sek elmulasztása esetén — kaaónöseti a köiségi lerütetek bérlőit, — suryos felerősség terheli, ami esetKg a bérletek niegszünésére is vezethet. Felhívják a;ért a hatóságokat, hogy saját liatáskörükben is legyenek meg minden tehetőt a vadállomány puhulásának megakadáiyoiá&ánt; azok eJten pedig, akik hasznos vadakut bármi módon pusztítanak vagy eJtulajdonitanak, a vadásmti kihágást soronklvfti folytos-sák le. A nagykanizsai hatóságok a ininis/tériuiiK)k loDiiviKára a v.uksfV
ges intézkedéseket megtették.
— (Hetven büntctÖparancB a Járdák miatt)
A mai rendkívüli időjárási és kóz-lekcdósi viszonyok mofléu a rendőrség fokoiottabbon olenőrsl a gyalogjárdák tisztítását és iVlüntését, hogy megakadáiyoua a baflese|ekeL Eddig kb. száz teljelmtés történt háztu4>j~ donosok vagy házmesterek eSjen, Dr. Nérnelh László íendörfogainiazó a mai napig 70 büntetőparan csqt adott kl 2—5-10 pengő bírság erejéig. Legtöbbjük azonban tárgyalás kitűzését kéri, hogy vagy buntelenségükei vagy enyliitő körűiményeiket bbonjüh^ák,
8521
ZALAI KÖZLŐN Vi
lAta. tahruár 15
II Hám magkairdte ¦ bixtoaitók állami fel OgyaJelérAI aaóló Ja.aalat táf-gyalaaat
Budapest tebruér 15 A képviselőház mai ülésén az el nök bejelentene, hogy Huszovszky Lajos képviselő ellen beadott petíciót, a közigazgatási bíróság átirata szerint, elutasították.
Vitéz* Somogyváry Gyula a regnap letárgyalt honvédelmi törvényről szóló blz\'ottftágl ielentést olvasta fel, majd a biztosító Intézetek állami felügyeletiről szóló javaslat tárgya, láziba kezellek. Iná>csy-Papp aló adó\' után Szóllősy Jenő szólalt fel elsőnek.
Kihozták i 100 000 pengfll
Budapest, IeSniár 15 Az Oszfátysorsjáték mai húzásán 100.000 pengőt nyert a 33.896.. sz. sorsjegy. Húszezer pengőt nyert: 48.478. sz. Tízezer pengői: 50.328, 56.974, 77 399. ötezer pengót: 39.760 Háromezer pengői: 30.868 31.079, 36 009 és 22.661. Kétezer pengőt: 87.740. Ezer pengőt: 35,222. 41.843. 54.198, 55 638. (Felrlösiég nélkül I)
Hövld hírek
0SSZEÜ\'."KÖZÖTT Bie«[ kikötőjében egy ria\'ászhnjó és egy parti ör» hujó. hali-xhajó Öt főnyi legényé-gévei elsüllyedt. |
ÁRVÍZZEL fenyeget, bukmesi jelentós szerint, a Kö\'ös bihanr.(Bjryef sz&knszív 1 i
BOMBA robbant az éjjel Büdingen fóHerén ; 1 »irfber -ulyoaan nt\'-\'g-sebesüli. Egy másik bntnUn csak (ínynR. kári ..lüizgitl, 3 bombái meg robbanás elölt- megtaláltok Azt hiszik ir merény\'elről van szó.
FELROBBANT egy láda dinamit a Szepességia konmip"! bányá-ban Kujnich Gyula bányász kezében. A bányászlámpa eB\'t a dimt-niltos ládára. A izenencaét\'lla nujn-kásl durabokra téplc a mbbaná
A FRANCIA kormány PeUzól-lotla a »tutlgurli és a kóhii rádió francia beirumdóit, h>gy azonnal térjenekhaza, különben áiu\'ókniik bélyegzik Ókét, . I
STEINHARDT, Amerika moszkvai nagyköveié iiiogán látogatást Ml T«llin bon Ós HignUai.
HOTTAÍ olasr. nemzehKw&siigyl nüniszter fugoszláviiiba ulazik, hogy (elaviissa a belgrádi és zágrábi olasz kkittormt&ateket. t
NOSPRASEN
(•lílá- is gjBnolufoperaeUiimr)
Vevőimet kérem i n\\ eiévt szükségletüket NAXAK ..mtolftöb lelentséfc be.
OHSZÄGJÓZSEF
MBakaraikaáéu
Nasykiie.lt:->«, f.r/«4b*t tár 10.
IBiUiiIeakJ m \\Mj\\ k*r««sk#jdéluiAi «• rpar—nk nál
- 1
ükzal I
.„ {
Zamatos, lóizű kövét
Sínfrax kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: \'/.í—t\'/a—1—IVa literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRAVAVÖLGYI-nél
Sucár-ut 2.
Esob«n,|;hó.-an,J.elín, nyáron, irodába, lik ólába, túrára,
¦tgaSSL a höpaiset ^ liUtm nár 1.65 wirttil
k.Ph.tó. N.gyvát...ték SZABÓ ANTAL sportDzletóbea.
Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny
Zalai Közlöny Zalai Közlöny
Zalai Közlöny Zalai Közlöny
Zalai Ket/.löny Zjtii Közlöny
Zalai KuJöny. WnaLIU\'
Zalai Küztfjny Zalai KöMny Zalai KöMóny Zalai ly^löny i hfözlöny i közlöny Zalai Közlöny Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlőn Zalai ÍLözlöjf
APRÓHIRDETÉSEK
tí Ml*„ ,„L4«, további u4 0 ftlUf, h.lkS,^2 10 ...Mu «O\'Slbli. »In.« további ud 4 mii*,
AllAs
SxabalsAay. könnyű munkskoir.1 telje* rtutassat él |4 flseUuel 0rts bt. ssssár mellé keresek. CMUgery-at 23. 3Jo
KÜLÖNFÉLE
Aatélol — aémiité «ollu es-, ktry.lats suték a.i™,d.th«lék. Ksa. ¦n MMé. TilWonlironiu 2SS. aj
"égi "M rruil ImeleiétMI szirmssd •«\'"•»"t,...«.,, Juuinílstlsn i,.
«nysgol Is ííumdésn ,„.-,,,....,!, Jobb effysa bélyegek, sorok Is érdekilnek -Barbsrlts föuerkwté, la\'llbstó minden
í4.1"11" *-*-* • «wrbssll. légben, fft-ut »
iliirtiiiniTtftti mm ftlliiit MENETRENDJE érvényes 1930. október írtéi.
.r»««be4.t4r— «-•„¦•II»«,..
Vtaatitlomásni Emibe l-tóm
4-" IU 700 «w Itt" u» 14>« Ii» II«) HM a S 1 s « « N 3 1 >
L atassyal n LMmjMI Ind. MB „JUWInárit l-l 1-H U ien»ti-«n*i Mtirká-lttlri ért. 7 fi ItiMjtofe- ISI

Munkaidőrend
ai Iparügyi Miniszter Ur rendelete értelmében, alkalmazónak munkaidejének nyilvántartására k.ph.tó
. Zalai Közlöny
kiadóhivatalában.
a Zalai közlöny
húrétól
. ZALAI EÖZLÖNY
hirtUtSináí máadrvbtmhl
ZALMI KOZLÖMY
fO L1TIK *1 NAPILAP.
Kiadja : ..KSitfiia-Bia«! fl. T. Ntoykiilm-. Felelői ki«dó: ZilklKár.ly. Nyomatott i i .SfaiMfMfSl R- T. Hnrykiriira"
nyiindAJtSia Ksgykaklixo. (Nyouidaért telelt Z.lftl Kar-ly.)
gOi Évfolyam 38. szám.
NsgjrkanUia, 1940. febroAr 16 pintek
A™ 12 fitt.
ZALAI KÖZLÖNY
Fdefös sicrkauií : Barbarita Lajos
BttutM Ini •» kta I vmfi ¦ laVkMZItaM *• ktaMhlraUli Udo.
Védelmet a történelmi neveknek!
Ida: KtltMti F«roDc
A nyolcévlizedes Zalai Közlöny szárnyain mér több országos mozga-lorry indu\'l et hódító útjára a magyar1 közé\'et különböző problémái., ró\', Cég, hacsak « magyar viee!, a cigányzene, a magyar tánc, a magyar nyelvlisztoghlás leien e\'órl országos sjkereire uíaíunk, hogy a lip-nnk kull\'ürá\'is éle Unk szükségéé. Iránt megnyi\'utkozó érzékét, ho\'je; ité\'etét és bíilor kezdeményező erejét bizonyítsuk.
Ez báfoiit fel bennünlef arra. hogy ezultai a magunk rés/é\'ö1 ennek a lapnak hasábjain ulnak indítsunk egy mozgaimiat, nnic\'yrek célja a lörténe\'mí ne\\e\\ véde\'lne.
Mit ériünk tönéne\'mi név alatt ?
Minden olyan neve\'., amely a magyar törléne\'emben, a magyar ku\'tu* rában, tehát a művészet infntíen áfában is kü\'ön »markát« je\'ent, anpty hez léhát a magyar géniusz dicsfénye tapad. Ilyen ér e\'cmben lörlé-iipimi névnek lö\'i tekinleni pé\'dául Hunyadi Jánost, n töro\'cveiő hadvezért, de Bó\'yay Farkast, a kiváló nyalerniatikust K
A történelmi rteverr lőrténelmi cse\'eledeieldet jelöniének, nz»kmeg-becsfl\'ése lehat nemíeti becsületkor* dé«. Ezzel szorosan ö>sz»\'ügíf az, hogy azok használatát n mindennapi é\'elben nftm volna szab^ídmeg-engedni. Ez;pi szemben mit hátunk ? •O\'yan történelmi nevto", iniiut Petőfi Sándor, Széchenyi IsVán nem szívesen olvasunk cégláb\'ákon.iWe i hirdetésekben. Deák Feicnc. a ha?a bö\'cae Murake\'Bsz;!jro]i a Prlnclpá-\'h csaloma gondnoka, A mel kor legnagyobb Írói értéke. FB cz\'g Ferenc pedig ^B\'ménykcreskedő egy szomszédos faluban.
Igen, Jgen, jó\' tudjuk, hogy e eb csak nevek, c"k nem lörtén.\'ími értékek, hílnem»zysz;rü, bee Oielcs,d:it-gos polgárai a hozáink és soha sen\'I •em fog egy pjUa\'natia ¦bu\' abba a tévhitbe\'esni. hogy a .őrnagyabb magyar* fo\'ylat volahji uni-\'slcrs jf el, vagy pediet, hagy az Ocskav bri;i-déms Írójának van íennényüzte e Feisörajkon; De\' \'Önki, aki czsteí « tör!éne!mi netéket elsá\'gu\'t, rozsdás cfglámákon, vagy Összegyűrt vá\'!ó-b\'ankeltákon látia, va<<y tu\'tközmj-l Leszé\'getéi köztOi hnl\'ja, nem tud megszabadulni a csalódottságnak,a kiábrándulásnak a!TÓ\' a nyomasztó érzésíiöi, amfeiy S7in\'c ludat ala\'t végigrebben az omfcer lelkin ilyenkor. De ugyanez az érzés *zoronf>:il-Ja az emberi, ha fórténlatnl nevekot o\'csó reklámok élén \'ál tündökölni Nem\' tudjuk, mit szórna Hunyadi János, na Mi\'tszálh Kálmán uj Zri-nyiászának mintájára Uj Hunyadi-ászként megje\'Bnne köző\'tilnk s a \'egeiső gyomor-panasznál oivos;i a fóU eincMezelt k^erüvlzzci Halná?
Mindezek a kirívó példák azl mu-\'alják, hogy a lörléiie\'mi ne\\Bk vé-
Félezer munkás Fonyódig kiásta a nagykanlzsa—budapesti vasutvonalat
Valószínűleg ma éjszakáig felszabadul a budapesti pálya
A vasút szünet nélkül dolgozik a behavazott vonalak szabaddátétciéti, aheiyenként két métemét magasabb hótorlaszok el távolitásári. Ma délben a helyzet a köveíkezö :
Nagykanizsa ló1 Murflkeieszturoii ót Pécsig a vonal szabad,
Nagykanizsát 6» Szombathelyen, Győrön és onnnn Érrekujvár, Vácin át Budapest nyugati-pályaudvarig iehe[ utaznit
Nagykanizsáló1 Lepsényig a vonal szabad,
Lcpsénytö\' Széke.fchérvá.ig a hatalmas hólömegek c\'lnkarllásn még folyamatban van.
Székesfehérvártól Budiped;g. valamint Székesfehórvíírlói Pu^ztasza-
bo\'cson át még nem \'ehet közlekedni. ! \' i !
Dombóvár felé a voim\'on riiégaka-dályok vannak.
A nagykanizsai 500 főnyi munkás-csoport legnap este egészen Fonyódig jutott. DicsérÖ\'eg emlékeznek meg a vasutas vezetők a nnm-kásc-oport derekas munkájáról és sZorga\'márói. A imainkáyjk az éjszaka tér\'ek vissza Fonyódból Nagykanizsára.
Az állomásfőnök kijelentése szerint lehetséges, hogy már mn éjszakára sikerűi a Nagykanlz-a-buda-pesti vona\'at telje, en szab?diá lenni és a köz\'ekedési felvenni.
Letenyére, Qelsére el lehet már Jutni Kanizsáról
A nag.ykarü,zsal járás terceién a hómmikások áz összes közulnkon dolgoznak. Eddig csuk a \'elenyel utat sikerűt annyira >zjbaddviennl, hogy az autóval vagy szánna\' járható. Ooise-fe^ is szab-\'d msir aüut, csak a kómáncsi nagy bevágásnál vau még hóiorlasz. Ennek el:akar|-lása ma estig befejeződik. Les*,!-lyosabb a hí\'y^et a réce! ország, ulon, ahol egyes mélyedésekben 5-6 méíeres hófúvások is voilak, Itt clönetáiliatólag csak vasárnapra lehet szabaddá (enni az ulat. A községi bekölöulak és megyei utal; fei-szabadilá^i míg cak ezuiáu következik. Igy míg 6-8 napig mindenütt \'esz munkaa\'kaUim a hómunkások számára. Minden körjegyzőség területén többszáz munkás dolgozik. A zn\'nl községek egymásközti forgahna néhol (mtár szánnal is, leg-
több heiyen az-miian még csak gyalogosan indu\'huiotl meg. . \\ ¦
Az autóbuszok
Nagykanizsáról míg egyik ulvoiia-¦ion sem indu\'iak meg Letenya . fc.\'ő azonban a vállalkozók gondo\' ko:ila\'; szánjáralróJ, anreiy a postái rend. szeréén viszi A MA VART autóbusz járatok Kaposvár és Zalaszabar felé e\'őrelá\'.haTó\'ag ho^ií\'p-h-\'lmputön Indulnak meg. !
Ma esle Dombóvár felé elindul a pesti gyors
Déli 1 órakor a kanizsai á\'lomás-fönökségtöl azt az értesítést kaptuk, hogy a dé\'e\'ött folyamán sikerült a dombóvári vonalai is szabiddá lenni, ugy hogy 18,10 órakor a gyorsvonat eilndu\' Dombóváron át Budapest felé. , ¦;
Rendesen közlelredik a vonatNagy kanlzsátói Balatonszentgyörgyig é« Keszthelyig.
Megvan a remény, hogy holnap már rendesen közlekedik a vonat Nagykanizsa és Budapest között
Gyilkol és pusztít a hldcg-hullém két kontinensen
A Meleghullám már elöntőt»egész Európát, sőt az
Egyesült Államokat
is. A Ka nád-szigetek közeiében a nagy viharban egy spanyol hajó hajótörést szenvedett. Az Egyesült Államokban a hóviharnak 60 halálos áldozata van. Magában Newyork-ban 15 embert ölt meg a hóvihar.
Erdélyben
mindenült 20 fokos hideget mértek. Kolozsváron 22, Déván 23 fog hideg voll. - ;
Jugoszláviában még alacsonyabbra szállt a hőmérséklet. Zágrábbau. legnnp -31 fokot mértek. A Duna közben veszedelmesen árad. Donji községben már. csak 10 oiynn ház van, amelyet nemi öntött ei az ár. A Vaskapunál is vó-raílnnu\' emelkedik a Duna jege, Római je\'eniós szerint I
Északolsszországbsn
a migüorerol a\'pesi vadászok egy szakasza a Slura völgyébe akart ié-eieszkedul, de egy hógörgdeg t»-temette\'őket. Egy liszt és a legénység kél tagja otlveszett, 12-en súlyosan meg&ebesüllek. Olaszországban 50 év óta nem\' volt Ilyen hideg. An-kónában, Torinóban a vízvezeték be^ fagyott több helyen; \', \\
Irtózatos erejű sxovjet-támadás után ujabb finn állásokat kellett feladni
Finnország behívta az utolsó mozgósítható korosztályokat
Helsinki, február 1(1 A srovjet irtózatos crejü tAmadásfl Summánál tovább tart. A finneknek az erős nyomásra több álHst újból fot kertelt adniok. \\ légierő is szílnct nélkül támadott és kulőnösetl Dél-finnorsiágban lK)inh;ízott sok várost. Paris, február Ifi A Iiavasirodn lu/iUjcJeutésy szerint a summái nagy orosz támadást a finnek clícnlámadás^al akarták ellcu-su\'yomi. Néhány helyen sikerült ís vissza foglalni \'flbb álfást, másutl azon-ban ugyanakkor ujalib :i\'Jásokit kellett fclodinok. A/, omszok bülonösfn
a Talpa\'o sfakaszon kerültek sroron-galott lielyretbe. itt í5 liarclkocsit semmisítettek meg a finnek. \\t oro-srok állaj hátrahagyott hatottak számát 2500 ra becsülik.
A finn harcosok körében némi nyugtalanságot okoz az ujabb tartalékok hiánya. A csapatok hotek őta Uvbn vohniak és a tartalék nehezen érkezik. Most már berüvták nK 1897—08-as kor-ositályokat ís ós iassan több korosztályt nem is tudnak moigósitenl. F.zért a gyors scgitséíí rendkívül fontos.
. Moszkva, február 16 A leningrádi körzet katonai parancs-
uoksiifíánnk jelentése sreriut az oroFZ csapatok a karjától szakaszon ujabb sikereket értek ^. Az cüensógnek su. lyos veszteségeket okozva eddig 63 védehní pontot foglaltak et. A légien) is sikerrel támadott Hot ellcpségos repülőt Jclőttfk. (NTI)
A három balti állam htivateinek tanácskoráan Moszkvában
niga, február 16 Nagy énlcklődésl kelt a bolti álla-mokban a rigai, lallini ós a kaunasi szovjetkÖ\\eteknek moszkvai köaíos -ta-nácskorása. A három1 baltikumi kö-
delme (0 én vég<e elhatározó lépésekre vau szükség.
Nem ke" hozzá íiuás, mini Bgybel-ügyzniniszleri rendeet és egy egy-házhalósági intézltedés, mely az uj-szü\'öt\'ek anyakönyvezésént1\' megtiltja a külön jegyzékbe foglalandó tÖrlér.e?mi "evek bejegyzéséi. PJvóg-
re igazán nem fontos, hogy ha miár valaki Petőfinek szüeelt, hogy okvetlenül a hnlhalat\'an magyar költő kereszti eveié huligánon, W^zenoly sok más kedves név közölt tetetvá-logaliil. Epp ugy könnyű szenei tehetne ifinrjet tenemtcnl a történelmi neveknek ickiámcé\'^a való felhasz-
ná\'ása lekintetébtea is. Ehhez iS(*sak egy miniszteri lendelet l^eUcne.
Az ügy megérzésünk szerjnt közérdekű. A magyar, kultúra ügye. Elindítjuk utjám e Irtp h\'sábfíiUi a as^ niétjük, hogy 1 szavunk nem \'esz •pusztába kiáltó szóv« . i {\'f
_ ZALAI KOZLoOT_
A cseretársalatok helyett önálló sülni kerületet a dnnintnll városoknak!
a
veltt egysrerr* hívták Moszkvába In-i.;i(-.\'.k.<)...ÍM«i. t
New.vc.rk, február 1,6 Ax amerUuii finn" scgéiyblxoUság ujpbb loaoOO dolláros.\' csekket küldött Fmoországnak. Eddig- 1.200.000 dollárt eredménvozelt • uz Amerikai gyűjtés. _ \\ I ¦;
London és Pirié a német fönyygeiéü ellenére is támogatta a finntkst
Paris, február 10 Francia katonai szakértők szerint o Manncrtieim vonal még belekig, síit hónapokig ellent tud óJJnl iu orosz nyomásnak, hu a finnek inegr*.\'icló\' ember ós hadinnyíigutánpötlást kap-nak.
Parisban biztosra veszik, hogy Németország azonnal visszavág nyugaton, ha a szövetségeseik megsegítik Finnországot. Hangoztatjlik azonban, hogy ennek ellenére támogatják a finneket. (II"vas.)
Nem törték még át a Man-nerhelm vonalat
Helsinki, február 1G UjBbb Hnvns jelentések srcrlnt n Tnipalc ós uz Olnöja szakaszon a finneknek ujabb állásokat kellett fel-udnj. Füui körökben uxodImui uz orosz jelentéssel szemben hangsulyozzák, lioüy nem jelenti o M<»n i terhei m vonftl áttörését, csak néhány előretolt állás feladását,
(Ez a jelentós megcáfolta az Esti Újságnak a Mrnuwlieim áttöré-
séről szóló ma déli híradását.)
Kiss Ferenc lemosdott a Színész-kamara elnökségéről?
i Budapest, február 16
JóiérlesüU körökből szánnnzó hir szerint KisK Feienc lemondott n Színművészeti Kiftnnra elnökségéről. HómAn Bálint kultus^niLniszter a lemondási áHitó\'ng miór el is fogadta. . i
A hirt hivatalosan a Karna™ mtég nejnf erősítette trneg. - i :\' ¦¦• Lapzártakor kapott értesülés szcj rlnt Hómon Bálint nyilatkozott az Esti Újságban, amelyben cáfolja Kiss Ferenc lemondásának hírét.
Tüatetés egy szénvonat mellett
London, február 16 A wiudsod pályaudvaron nagytömeg tüntetve, zajos leikesedéísci fogadott egy vonatot, mely néhány vagon - szenei száMitott. Ez Jel\'emr ző, sniiy nehéz szállítási viszonyok vannak Londonban is.
Húzás
A« osattUveorsjaták mai húzásán a főbb nj-ereiiién^kel • következő sxá-mok nyerték:
Bwturjcst, lebniiir Ifi : Hclvcnoier pengőt nyert: IZ301.
Tízezer pengőt: 33.711.
öteí»r pengőt: 8JÍK9.
Kigyouar pt-ngőt: :i7.63i, 5fi.7.\'19.
Háromezer p*\'ngot: :i&,463.
Kétezer pengőt: 4Z20Ü, 13.859.
liner. pengőt: 11.176, 19.152, 15.978, Gi.C7t és 79.951. (Felelősség nélkül)
Széktzorulásnál is as ezekkel jjArÓ felfúvódásnál, légzési zavarná), szlvdobegásnál, szédülésnél és fflliuKisnál a beitk mQködését egy-két poliíir természetes „Ferenc Jóxb«íu keurüvlz csakhamar elrendezi, a gyomor-emésztést elömoiditji, a vsrkerin-liést felfrissíti s tiszta fejet és nyugodt alvást teremt. Kérdeni meg meg orvosat t
Szombathely város szlnügyi bizottság* dr. Ujváry Ede polgármester elnöklete alatt ülést tartott. A tárgysorozaton az Országos Szín művészeti Kamara átirata szerepelt. A Szinésikamara ugyanis véleményt kért a varostói arra nézve, hogy a vidéki szinészelnek a régi kerületi rendszer helyett a cseretársulati (stsggione) rendimre történt átszervezése beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket, illetve minő változásokkal Óhajtaná a város sz uj rendszert tökéletesíteni. Esetleges személyi, vagy tárgyi vonatkozású kilógatok nem merültek-e fel az itt megfordult cseretársulatok működésével kapcsolatban.
Polgár István d-. abból indult ki hozzászólásában, hogy általánosságban, az egész országban tapasztalt megállapításokat nem hagyták figyelmen kivíil. Egészen tárgyilagosan szemlélve az eddigi eredményeket, megállapíthatjuk, hogy a staggione-rendszernek előnyei, de egyben hátrányai Is v<tnnak. Az előnyöket vizsgálva, elmondhatjuk, hogy a rendszer alapgondolata nem rossz, mert alkalmas a vidéki színészet élelben-tartására. Hátrány az, hogy az egész ország egy szin kerületet képezvén, az egyes színtársulatoknak sokszor óriási távolságokat (Sopron—Kecskemét, Szombathely—Nyíregyháza stb.) kelt uazni állomáshelyük megváltoztatásinál. Az utazások és disz-letszállitások még féláron Is horribilis összegeket eméiztenek fel és az igazgatók pénz nélkül, vagy adósságba keveredve, kezdik meg évadjukat az uj városban. Talán a legnagyobb hátránya azonban a rendszernek az, hogy a prózai Jellegű cisrelársuiátok bevételei mé-
A nagykanizsai közönség elötr nem\' Isme,ellen Vá\'y Nagy Dezső pé esi mázo\'ósegéd, aki magát festőművésznek ne\\ezie és
mint ilyen Nagykanizsán is járt. Nagykanizsán és Dunántni más városaiban a SzépmÜ-
döltének mondotta magái és egykő-zeü kiállítás rendezéséne különböző kereskedőktől kisebb nagyobb ösz-szegekel c-salt ki. \\ . ^
A jói jövedelmező rOccpl azonban egy szép napon rendőrkézre juttatta
lyen alatta maradnak az operett-társulatokénak. Tapasztalai szerint még a. legkiválóbb prózai darabokból összeállított műsor sem érdtk\'i a közönséget. Egy-egy vendégszerepléssel összskölölt darabot még csak megnéz a publikum, arra azonban, hogy nap-nap ulán csupa prózát élvezzen, nem kapható. Ez az oka, hogy a prózai staggiónék már a kezdet kezdetén kénytelenek voltak megalkuvást keresni. Társula\'u-kat néhány énekes színésszel kiegészítve, zenésvigjáték elnevezés alatt kórusné kuli operetteket, énekes bohózatokat kezdtek el Játszani zongora- vagy néhánylagu zenekíséret melleit. Mindez terméizetesen a nívó rovására megy és visszafejlődést jelent az eredeti elképzeléssel szemben, amely elsősorban a komoly és értékes prózai darabok népszerűsítését várta ezektől a staggionéktól: összefoglalóan n mutatkozó előnyöket és hátrányokat Polgár dr. javaslala szerint mostani városok kikapcsolásával több önálló kerületet kellene alkotni olyanformán, hogy a a Dunántúl külön kerületet képezne és külön kerület lenne az Alfö dön, valamint a Felvidéken. Ezzel jelentós megtakarítást lehetne elérni az utaiások körül.
Több felszólalás ulán a szinügyi bizottság ugy hitárorott, hogy az Országos Színművészeti Kamarához iniézendö átiratban azt fogja Javasolni, miszerint a Dunántúl tíz városa önálló szInlkerUletté alaklltas-sék két cscreszlntarsulaltal. Így átlagosan minden városra két hónapi Játszási időtartam jutna. Nagyobb városokban ez az idö meghosszabbítható volna, a klubb igényi! városok rovására.
Szegeden Váiy Nagyol, akit dunántúli bűneiért is a szegedi törvényszék vont fc\'e\'öségie. Három) évi fegyházra Kélték 39 rendbeli csalás miatt. A tábla imost foglalkozóit ügyével és két évre száUitolta le a csaló pécsi mázolóíegéd büntetését Az ilé\'et még most sem jogerős.
— Naptár: Február 16. péntek. Robi. kat. Julianna vt. — Protestáns Julianna. — far. Adar hó 7.
Matflrdö nyitva r*«el 6 órától eets > áráte (hétH, tnwda, péntek rtéiutaa kwMan eejéez nap nfrknok).
1140 február jő
Ubqbf uii9íhb Elek es Tátk 1
VüükcruBkiüliau — Niiykinlns ¦
waTícI
LERAKAT* •
ei alkalmas honvédelmi szolgálatra?
A m. kir. honvédségbe csak olyan egyénekei soroznak be, akik az eiö-zele-s orvosi vizsgálat szerint erősek, egészségeitek, jó\' fejlattek és nincsen olyan testi vagy sj»\'lemi hf-bájuk, fogyatékosságuk, lörődöllsé-gük, amelyek az egészséget, testi mozgékonyságot vagy a kilartást károsan befolyásolják. A szel Pmi fris!*ség. a szerénység, o baj tár. sjas érzés, a jel\'em^zilái\'dság, az emelkedett munkaképesség igen előnyös tulajdonságok a ka\'onui sz-dgá-lalrn vaifj alka\'inlassághoz s ezek ¦ jó tulajdonságok bizonyos foM< ki-cgyen\'iihe.ik az egyébként mogií-vő testi hibákat.
Az alka\'missági fokok meghatározása nz alábbi szempontok szerint történik : 1. Azok az egyének, akik icsli\'eg és siellemi\'eg telJefcnegészségesek, megfeeiö tes\'inftgassAggal rendelkeznek (a legkisebb íestma. gnsság 150 cm), erősek és jói fej. lellek, azok a sorozásnál íBgyve.cs arcvonal szotgálalra alkalmas osztályozást kapunk (bizonyos haláds szemüvegei is viselhetnek). 2. A?ok az egyének, akik e\'éiik az előirttesi-magasságol és csak olyan fokú testi hibájuk van, amely nem. csökkenti (ényeget|6n az aikalniusságukat, azok fegyvcBi >«gédszoigálalra aikainiax osztályozási kapnak (bizonyos határig .szemüvegjét viselhetnek). 3. Azok az egyének, akik testi hibájuk miatt a fegyveiBi szoigátatra telje, sen aikuimatlanok, azonban a munkaerejüknek vagy « polgári életben folytatóit foglalkozásúknnk miegfe-idö munkakörben még ulkaJniazha-lók (pl. munkaszolgálatra, erődilésí stb. munkára), azok fegyvernélkü\'i segédszoigá\'nira oikatinias osztályozást kapnak, i. Azok az egyének, a kik a farlrjs munkaképtelenségük miatt cgyálta\'án nem nlkatmnak a honvédelmi szolgálatra, vagycUÜf különös clöfcllé Bek uielieti, azok mindennemű katonai szolgálatra a!-katnudian osztályozási kapnak. Haszná\'alos még a >J-oienIjag alkat-mallaiic osztályozás is. Jelen*g alkalmatlan osztályozást ez olyan egyén kap, akj testi fejlődésben erősen visszamaradt, vagy olyan gjyőr gj\'jlhaló belegséjge von, amelynek gyógyulást nem várható a katonai szolgálatra való behívás idejéig.
A korsze\'ü had*eiB,jekben azon.\' bau megkülönbözielnek ma már külön\'cges alkalmasságot is azBgyes fegyvernemek szerjnt s a be\\onuIó-kal aszerint osztják be nz egyes fegyvernemekhez, hogy melyikhez a legalkalmasabb. Eme azért van szükség, mert a véderő egyes részei (szárazföldi, légi, vizierők) s az egyes iB^yvemeniek és szolgálati ágak (gyalogság, lovasság, lÜzértég, utászok, páncélosok, motoros, hir-adó, egészségügyi, slb. csapatok) bizonyos szempontból különleges alkalmasságot kivannak éppen ugy, mint a polgári é>etben pl. a hajóvezet öl, gépkezelői, slb. foglalkozások. , \\ \\
A szárazföldi hadseregnél nzBgyes fegyvernemek szerint a következő:
Borok,
peisgök, likőrök,
legolcsóbb Pálinkák
k4,4uruil teütsch gusztáv
bolya fflucr- ín csanefcoiitálTi.
Kinevezte magát festőművésznek és 39 rendbeli csalást követett el az ország városaiban
imttbw» 18
A mozikban nincs előadás
SromllBttől^kKddig a VÁROSIBAN g L |y| jy| L L VV EIS
aukázusi brigád
a Esadaszáp migyar film Szombat-vasárnap a Mép-Mozgób
az izgalmas és látványos
külön** alkalmasság kívántatik mag: 1. A gyalogsághoz ktHönöeri arok aikafinlisak, akik jöi Mtjak a ivagy mei«(tieljesiijrnényekel. 2. A tüzérséghez löként n vékony lei\'jiio-tüek és erős fiiikuittuak. 3. A lovassághoz azok, akiknek, a testsúlya nem több mint 65 kg., nem magn, snbbnk 172 cm-nél, rövid a feisö\'.es-tük és hossznak az o\'sóvégtagjuik. i. Az utászokhoz ;iz erősen Izmos, zömök lestfe. építésű egyének a legalá ka\'masabbák. 5. A hiradószo\'gálal-huz. a szellemi élénkség, a jó gyors kézirat) és a jó vinérzék a ki váusloe. 6\\ A (?épkoc->Ízó csapatok Iwz a jó látás és- hállóképesség, » Wbattan orr légzés éi a jö srinérzék szükségéé. Szemüveget csak korlá tolt mértékben viselhetnek. 7. Az* egészségügyi csapathoz a szeVauii serénység, erős ülesti alkat a klvána los, azonkívül fontw, ttogy hajlama Is legyen az egészségügyi szolgálat hoz. ;
A haditengerészlB nél általába ugyanazok a meghatározások érvényesek, mint a szárazföldi hadsereg né\', csók kU\'ÖnŐs tekín\'etbé kélivín ni a hosszú ideig tartó hajószolgála tot, a kiképzés magas igényeit, hadihajók külön\'ege8 beendezéseil é» azt, hogv egyes szolgálati beosz. tások (fűtők, gépészek, kormányosok, búvárok, stb.) fokozott kötelei menyeket kívánnak a \'m\\i erő, az egészség, a kifogástalan látás hallás, valamint a szellemi élénkség leklntetébiBn.
A légterőkné1 \'fl sokoldalú alkalmazás -miatt °z- alábbiak a főköve-te\'mények: «|e\'le>mj serénység, jó felfogóképesség, kifogástalan szto érzék, látó- és ha\'IókérA-sség. Szrm Qveget r*mi \\i élhetnek. A repülök I testmagassága 165 -190 cm között lehel. Á íapűlöszoigálat\'a való al knhnasság elbinUásfl egyébként külön pllólA egészségvlzsgáló állomá-wkon történik.
A katonai sorozás é* az egyiss fegyven jimekhűz való alkalmasság, rátermettség mpráilapitása rendkívül fontos és reielőségys járó feladni, mert e la\'ttői nagy miértekben függ a véderő e-|eje és ütőképessége. A fcgyvemtaiiek szerinti kiváiasz\'ást ma Tnár a rwnvédeégünknéi Is kü-\'ön katonai képcsségvizsgá\'0 inbora-lárlii utókban és egészségvlzsgáló intézetben állapilják me% hogy mindenki a fizikai és sze\'lemi képességnek \'egmegfelelöob fegyvernem*-1*2 nyerjen beosztást E»an katonai Inléze\'ek tudományos működést is fejtere\'c kl, hogy az idevonatkozó vl\'sgrí-n\'ok miné\' jobban kiértékelhetők iegj*..ek a nemzetvédelem javrtm.
ái árkormányblzios leszállította a nagykanizsai kenyérárat
Megemiélla-tüiik a nagykanl;
- T-laatM «Mf ¦ Köpetein Boter-J^-káe állandó tmtorUililtáaát. Irféeea ¦ eie*ó bátorokat kedvese" fizetési W •Nikkel vásárolkat,
ipnrtestü\'el sütőipari szakosztályának izgalmas gyü\'éséröi, aiulkor &i uj egyésges la.iyér árának megállapításává\' kapco\'aiban sokan szembefordultak Má\'kus Károly elnök mérsékelt álláspontjával. Márkus rámulatott akkor az árkonnáiiyblzlos rendé Wé-e, am-s\'y kimrmdja, hogy uj egysége* kenyér árának megállaJ lénei olcsóbbnak kell ennie, mint a félbarna kenyér december 22-i ára voit.
Szenvedélyes hozzászó\'ások ütőn végűi is elfogadlak Márkus elnök etőler\'eszíését, h>gy a továbbiakig 36 fi\'lér legyen az uj lenyér ára (sí eddigi félbarna kenyér 38 filléres árával szemben), míg a vlszon;eladói juta\'ékbt 1 fillérről 3 fillérre szállítják le.
A gyü\'és eme határozata utánmá.-nnp megjeleni a pékek vgy kü\'dött-sége a városházán, ahol bementeitek, hogy nem tudják nz uj kenyB-reL az előző nap m0g«z*not1 áron adni é« azért tennla-tják a-38 fillére* árat, hatáiyta\'onilva az előző napi határozatot. ,
Az étet érlhteően vegyes érzelmeket váltolt kl a város fogyasztó-közönsége körében.
A városi hatóság, miután n pékek számlákká\' bizouyilották n malmok llsztárait, egyeiö\'B tudomásul
meg.
vette a lejelentést, azonban lette intézkedéseit.
Tegnap délután megérkezett dr. Bmnd Sándor alispán lelraía, old megküldte a poigá.ímeveri hivatalnak* az árko\'tnónybiztosnak a Sütőiparosok Országos Egycsü\'e!él.»\'. Intézett rende\'eiét arról, hogy az egységes buza\'isztbői, valamint 16 százalékos rozslisztből és 85 százalékos Cgyséce* buzakBnyírliszt keverékből előállított kenyér legmagasabb fogyasztási árának legalább 2 fiMéiTcl ke\'l kliogramonként olcsóbbnak len. nie, mint á/fes buzai^zibő1 készült kenyér december 22-i fogyasztási ára volt.
Vagyis: miután der-outte 22-én n félbarna kenyér fogyasztási ám Nagykanizsán 38 fillér volt. nz, egységes tipus-j kenyér \'B:jmngasnbb ára cs:ik 36 fillér lehet.
Utasította egyben az árkonnány-biztos a hatóságot,\' hogy az árakai szigorúan cHenőnzzB
A polgármester a szük^éíBi In. tézkedt^e1 e* a mai napon foganatosította az árkoimánybiztos rende\'ke zé^e pontos íjetarlá\'ánnk ellenő\'\'zé sére.
Végeredményt Wn : Márltus Kái ehiök álláspontja volt a helyes, mint ezt az árkortmánybiztos rendé kezese mulatja.
Hármas félévi értesítőt kapott, megszökött egy kanizsai kisdiák, az alsópáhoki Becsali-csárdában találták meg
Furcsa kalandos útra vállalkozott ¦egyíiagykanlzsül jy. polgárisia kisdiák « nem is legrosszabb fé\'óvl ói-tesjtö miatt. ,
Az alsópáhoki csendőrök . egy iskolásfiút találtak a Becsaii-csárdá-bnn. A gyerek nem akarta megmondani, hogy kicsoda és mit keres egyedül arrafelé. Később mégis c«»k elmondotta, hogy kanizsai po\'gá-rlüto.; egy szegény özvegyasszony
félévi osztályzata csupa hármasvolt s Így nem\' akart több kő\'tséget okoz. ni édesanyjának, mkőbb munkái szeretne valahol vállalni. Nagykanizsáról vonaton indu\'t el. Balatonszentgyörgyön szállt le a vonatról, ahonnan gyalog ment Keszthelyre, majd\' eliudu\'t Aisópáhok felé. Akisdiákot bevitték az alsópáhoki elöljáróságra, majd gondoskodtak ró\'a, hogy visszakerüljön Nagykanizsára édesanyjához.
fía, azért hagyta ott az iskolát, mart
Pórul járt egy pesti társaság, amely a leeresztett sorompónál megverte a vasntl őr feleségét
Az asszony megállította a vonatot ée az utasok hely ben hagy ták a támadókat
Véres verekedés srfnhelyo volt ml-nap a
kaposméröi. Őrhác környéke, varga Ferenc budapesti HonKj-a-bevásárló két társával Swmajombói szl-non ha-afo\'ó Igyeko-etl. A kajx)smórŐi íSrliá-nái a sommpó to VOflt ercsrt-Varga a-- Őr távoliét ében unnak foteségól, Kővári Józsefnél akarta kényswrileril, hogy « sorompút tel. vonja. Miután iboiilKin kózeledctl in.ir "i motoros, tti asszony nem nyitott lat. Varga és társai errea* asszonyra
i
támadtak és ütlegelni kcidték, Kőv,\\ri. nó srorongalolt holyzctébcn tekapU fejéről piros- fejtemdíljőt és intogelni kordon, i vonatnak. A motoros meg. á«t ós amikor íátWk a hely-elet, uj, iilosok magok mentők m őr feleségé, nek segilségérc. ^,nrgn. revoi\\-ert rántott, de husmálni nem tmlta, inert n mOfOieasai megérke-Ő vasntl ör, Kővári Jó-sef ráugrott és ktceaiiarta ke.
zéből. Az utnsojt valanicimyien vógig-Yurtek őr feleségének támadóin, akikel e/után a cs*Tidörörsro is bekísértek, A* eiJArás im-gindult oltenük.
Magyar asszonyok kongresszusa Budapesten
Szokatlan és párailan ünnepségek színhelye tesz február 22 -28 között Budapest. Ezidőben rendezi ugyanis az Egyesült Női Tábor azt a nagy. szabású Magyar Asszony Kongresz-szust, amelyen a magyar vidék vS. rosaiuak és faluinak asszonyai találkoznak egymással.
Erre a kongresszusra az Egyesült Női Tábor 60 százalékos vasúti kedvezményt biztosit mindazoknak; a , kik részt akarnak venni a kongesz-szus ünnepségein és előadásain. A kedvezményes utazáshoz jogo4tó jegyi gazoWá nyok máris kaphatók az Egyesüli NŐI Tábor központi Irodájában (Budapest, Eskü ut 6.), valamint az ibusz és a Máv Ö--szcs jegyirodáiban. I /..
A kongiesszus műsora és programja szokatlanul gazdag és változatos. Egymást követik a komoly előadások, a magas színvonalú művészi szántókkal. Nagy (magyar irók é1* művészek nc\\oi (mjeitett o közeiéivé zelöi ée irányítói szólalnak fel az egyes előadásokon, melyek felölolik a mai és a jövendő míagyiar étet legsürgősebb és logszüksépjesebb lennivalójának programját. Deezen-kivüi gondoskodik a rendezőség, nz Egyesült Női Tábor, hogy szépirodalmi, egészségügyi, háztnrtési és magyaros Irányú divatlap kiadásával Js szolgálja a kongresszua céljait. Honvéde\'em, családiédetem1, háziipar, falu és egészségvédelem\', nemzetne ve\'és főbb szempontok mól lett magyaros ruhabemutatóVnt, művészi estékei i-i rendez a kongresz-szus, amelyre hivatalos minden magyar leány és asszony, akinek fontot az ország jövendője és aki alkotó munkára önként vállalkozik.
A kongresszus rendezősége gon. doskodik arról Is, hogy a résztvevők ellátási kedvezményhez is jussanak. Csoportos elhelyezésnél már napi 3 P 50 f-ért tud ellátást biztosítani, de a fé\'áru utazási kedvezményt az ellátástól függetlenül te igényelni lehet.
EMLÉKEZTETŐ
Rgyar.erl közlés (t moli dili 90 ftlőr.
l\'eli,„ír M.
Mlj«v.1fct,rU.i UA.HÍ. W 7-k»r • ^auubto (Kfl«.ii« F.. P»h*«l»).
F.bruir 21.
Unriü. «Mia BüunN t-k,r (MrW lambi fimi. ir«>.
«iic!.. I.
ril^vi\'iHutlii «Kkilii 1* 7-«M a
Slum. I»n I<iC. Krit%, ílikUn J.,
MtaM). Aprili. 8.
A Kem&itijny Tisztviselőnők ©sljp n Ijouskórl. j i
Péntek
AKmmU MlMmiMtk kitfcl-iiihiw tsatagoss L bImtíi
fi.tt Ttom*. llir«k. Közlemények H**v(kin**e*. — (.tán* étrend, - 10 fiúnk. ™ ll.K) NnimetkAai viej#ltó. WfP, — 18 IfMrajpfco. Htnuiuw. rdójAntijWmtfa. _ i-uo Hírek. -1M0 Időjébe*, idöjérasj*|en!eVi. -ÜSS Iltrak. — 14.4$ Müsorisiner-taté*. — 15 Árfolyam hl r»k, piád árak, •Wmisawliak. — 10.45 Időjelaes, idő-Jáxáijeleatés, hirtk. — 17 Hifiik s*io. **k «• magyarom* ayeiven. — 19.15 Hiiek. - 21.40 Hírek, idŐjárasj*lt«tés, hlf%k Mlorák éa tii«Ky*r-orow nyelVn. ~- 29 Hírek német, okúi, anfol ét i\'nyervén. — 0.05 Hírek.
swsu*mt i.
17.15 l)r. Ba\'ofl József előadása. — 17.45 Votisky AUce magyar nótákat éneket, kiséri Farkas Jenő cigányzene, kara. — 18.15 SportkörJemények. — 18.50 Konkoly Kálmán besrólgelósc B*y Zoltánnak — 19.30 Ax Operaház előadása. .Fidclio.. Dalmű két fchro-násban. — Az t. felv. után kb. 20-50 Hírek. — Az előadás után kb. 22.23 Időjárás jelentés. — 33.25 TáncKme.ek.
BUDAPEST II.
tft.20 GyoxsirótanfoLyam. — 19.30 Nagy Móda előadása. — 20 Hírek. — 2025 Zenés egyveleg. Közreműködik Heonemann Sándor jazz ímekara, Vadak Jóska cigányzenekara és a Ilnjkó-BOOBkar. — 21.15 Kispái Mária előadása. — 21.45 időjárás jelentés. — 21.50 A nWlió szalonzenekara.
MCI
16 Szórakoztató neme. — 19.15 Sió-lakoiJató zene, — 20.15 Havasi vadászok a hóban. — 21 lintckner: III. ssunfocüe. — 22 Lemerek. — 23 bor-lin műsora.
Szombat
BUDAPfiSl I.
10.15 Ifjúsági r.Uiió. — 10.45 Mit néVzünk meff? — 12.10 Farkas Sándor cigányjenekora. _ 13.30 A belgrádi «Sztankovics.-énekkar hangversenye. — 14 Hanglemezek. — 16.15 Harsányi Gizi mesél. ,
17.15 Kádár GézS előadása. — 17.45 A rádió szalonzenekara. -- 18, i:> Beszegi [MoS előadása. — 19.25 B. fle-hór Miklós magadul — 19.10 Egészségügyi kalendárium. — 19.55 Tánejc. meek. — 20.10 Közvetítés a Pesti Swnháxbó\'. • Fenség fizetek.. Komédia 3 felvonásban. Előadás után kb. 22.35 Sárai Elemér cigányzenekara. — 2x20 A Koutert fúvószenekar. MflUPBST II.
17.15 Hanglemez. — 17.15 Mezőgazdasági félóra. — 18.15 Rásky Klára előadása, — 18.45 Beethoven: VIII. szimfónia. — 19.10 B. Fehér Miklós hegedül. — 20 Hírek. -- 20.25 SfórO-koztató hanglemezek, — ^1.35 Idő-járásjelentés.
BfiCS
17.10 Szoprán ós zongora szóló. — 20.10 Itcudőrwatekar. — 22 Vidám le*n*iek. -,?2.45 Berüa.
JAslat:
Élénk északi szél, tólan kolaten kisebb havazások, nyugaton^ nappali felmelegedés fokozódik.
„Minden dalomat egy-egy szép asszonynak köszönhetem..."
Lehár Fereno mesél az életéről
A siataorotogtsi Ir.téxet ua«yk-»itl*«*J BS^HireioanornsM jelenti 1
Rőenéroéklet tagnap eat* 9 Arikor -- I2H, ma reszel - u 2. délben ~! OsapadékOg "V
(Copyright)
Mindliárom fiolájának kapuja zárva vau mindig.
Csengetésre arany fjoinbokkni kék frakkján, borotváH képű lakáj nyitja ki a tótgyfakapu kerek nyilasán a kémlelő lyuk sárgaréz, tábláját. Maga a kapu csak nagyritkán nyílik meg idegen ember cUMl. A Vajast idcgO-geock számára rendesen Igy liangzik: <Lehár ur jelenleg dolgozik és nem óhajtja, hofry zavarják....
[schlben villája van, nérsben palotája és Bécs környékén villája.
Felesége, akiről otuiyit írtak mos-tanában a lapok, házasságkötésük óla külön lakik, [schlben I.ohár és t.c. Itámé viOái kőxőtt még egypár vilin van. Őnagysága csak olyankor megy át íérjélioí, ha vendégek vonnak* Kük fuMi utazásainál azonban mindig vele vOn és ilyenkor LehániÓ arca ragyog o bohlogságlól.
Nyo\'e évvel ezelőtt Loudonbnn t. I frenetikus sikere volt a * Mosoly
-\' országa.-nnk. Tauber Richárd
énekelt és Lehár dirigálta u premier*. Hclokkel előre eladlak az előadás jegyei\', fis a sikernek o forró heloibÁii a legnagyobb angol la|x)k egyikének, a Daily Héráidnak oJllor-i anal a kér. déssol fonlult a meslerhoz: nem ioniie>e kedve angol librettóra muzsikát
komponálni. Lehár udvariasan ott felelte:
— I|a megtoldó angol librettót kapok, olyant, amely nekem megMol, szive en.
A IWUy Kemld e nyskrUfecaí alapján jiáiyáxatot irt kL
Külön zsűri alakult. Anglia lcgklvá-lóbb színházi szakemberei, zeneszerzők, rendezők, kritikusok, Írók, színigazgatók voltak tagiul a zsűrinek,, Még ango\' viszonylarbnn is jelentős Volt a pályadíj. Százszámra érkeztek u pályamunkák. Erek közút a zsűri sok tárgyalás után hatot választott ki ós lefordíttatta németre k dküldták
Lehárnak, liogy váiassion közülük.
Hónapok teltek »t, do [jchárlót nem érkcictt válasz. *
A lJöily .Herald sürgetett.
I.ehár röviden és ud\\nriat>an annyit Betett] még n.\'m döntóttenv.
A még nemreg is oly hírei sal\'t-2. Iburgi Camepi játékokon voltam
-abban az időben ós vakirneSylk
napon felhívott a IJaay llerald bécsi sierkeszlöje. Szegény Istenben boldogult barátom, p. Pembrocke Steephens, a ikdiy Fxpmvi világhírű riporterét — hősi halált liolt Sanglioiban, aivol golyözájwrbau készítőit jegyzeteket — adla meg elmemet a Daily Her-éd cinberéjiek. A koBéga arra kert: menyek át Ischibo ós kérdezzem meg
Lehártól, ml lesz az angcA muzsikával?
A iFianz I.cliár Quai- cmolotes v\'»-lájjínok vailamennyi ablaka nyitva vo4t, andkor előretes tcJeroncngődély aldpján bocsőngettem a kapim.
Lehár abba a tágas szobába veze. lelt, melynek gyakran vtotHam már itsndéga ós ameiyben — néhány széken kívül — níncscu más bútordarab, usak egy hatalmas fekete zongora,
A falon körősköríiö csak elszáradt babér köszönik ós rengeteg szjalag. Bé\'4 wlnia[>ok keskeny rájnában. Nagy sikerek, forró diadalok megszürkült emlékei Hl van n .Víg özvegy, bécsi premierjének első sí miauja Is. Ma már ícnctörténelml eiekjye.
A Mester, aki abban az Időbea nz Öregedő (loethe utolsó szereiméről szóló HbreMohoz komponált muzsikát, a zongora mellett ült és behunyt szemekkel a finálé akkordjait játszotta. Ismertem a szigorú \'házirendet, és hangta\'nnul megástam nz ujU\'.nyiki.s,. ban, ahol csak egy vastag függöny himbálótlroU és vártam, amíg beljebb invitálnak.
A <nagy nttervjtit. megelőző lian^u-tat tíroRodotUlett...
A Mes\'er aztán ozt mondta nekem:
— Olyan furcsa, magam sen> tudom, hogy miért; arra gondo-
3. | J<>k e percben, hogy minden
-\'operettem más országban ját-
síik. Darabjaimban össze-visszi csa-varoglam már az egész világot. Valami törvéiiysfcrüség van abban, amit a közönségem talán észre st\'m vett, hogy ugyanaz uz ország másodszor nem kerül a* én operettem szinpadára. /\\ugUa eddig még ntim került sorra...
— Miért? — kockáztattam meg a kérdést.
Valamit rrrondani akart, egy pilla, nalig gondolkozott is, de aztiUi átsiklott a kérdésen ós folytatta tovább:
— Mimi*-.. operettem másik onzág... A .Frasq-tita. szjinhelyo Hispánia, a ¦ Luxemburg grófja. Luxenburgban játszik, a <Mosoly országá..nak hazája Kin*; a (Drólostól\'-é az én szOkebb pátriám. A <Kék mOzur- melódiái Len-gyolországban csendülnek W, a ,clo-C\'o. asszonya francia, a <Fr,\'lcrikái-b-ui Németországban szeret a köUő, •Paganini, pedig Itáliában hegedül. A .Cárcvics. lazája Oroszország, a •Víg ö*vegy>-é Montenegró, a tClgány-srerelcm. színhelye pedig hazám: Ma-gyarország. A «Béesi asszonyok, a császárvárosban szeretnek, a .Királyfi. HeUas őrökké kék ege alatt játszik. Angijába nem ment ej még soha u muzsikám, fis ezért nem lenne akadálya tulajdonképpen annak, hogy angoi tárgyú librettóra, zenét komponáljak. Csakhogy ehhez egyéb is kell.
Amikor „• hülye Vllja-dalt" kihagyták a főpróbán
Odatcmi a Víg özvegy Vilja-4. | dalát játszák az Fsplanadon...
-Nem vo\'l még dal, amely olyan
n*gy sikerrel járta volna be a világot, mint » Clavari Hanna nótája.
A Mester elmosolyodik ós szinte móljának mondja:
— Tudj* maga, kik voltak a tvil-iák?. A Trjglnv hóval födöU bércein, <ui a bledl tó csodálatos tükrén éne-keltek ók. A bledi tó közepén ,y"h egy kicsiny kápolna, ezüstös szava van a hamngyának és ugy tartják, hogy; ha olyankor hiuzuk meg, amikor szerelemre gondolunk, a kívánsá gunk lelicsedósbc megy. Itt meséltek nekem először a viljakról, akik meg-bürőllk a deli ifjakat.
— Istenem... Vig özvegy.,!. A •Thcater au dér Wi«u,. atne*y 0U0-n-iill.t a dnmbomat, alig akarta kihozni Ozl. Detetnber másodnapjáni tűzték kt a jMemíert és a színház már egy másik szerző uj. operettje\' próbálta. \\ Víg özvegy l>em utalójának sz;nlapja hlrdelle, U»kj- január másodikán újra premier 1$**, Nem b«oU senki a sí-
kerben. A direkció még a kosztümökre se mert. reszkírozni és Danílónak én vettem ócska uniformist a zsibárusnát, A szereplők az én kis lakosomon próbáltak és teát főztem, virstlft hozat, tam, liogy eg>\'ütt tudjam Őket tartani, A főpróba előtt hozzám jön a direktor és ait mondja: .Karmester ur azt ü hü%e nótát, amely ugy kezdődik, hogy ¦oh Vllja, oh VJlja.\'... tessék kihagyni, az nem passzol ide, maga miatt nem leérem tönkre a színházamat 1-... A főpróbán valóban ki is maradt n Vilja dal. -A, Mubrettel azonban összeeskü. vóst szőttünk és a bomutatóív elénc-keüe a Triglav tündérebiek nótáját. Nyíltszíni taps. fis a .hülye dalt. c premieren elénekellek huszonhétszer. A Vig özvegy egy Óvnál,\'tovább műsoron maradt. Mindennap tefl hav.\'Kávéházat neveztek ef róla, cipőkrémet ós cukrászsüteményt, lovat a vurstliban ós riuglispUt, ma is éneklik a ihüiye nótát- a világnak mind az öt része-ben, A január másodikára kitűzött premier persze elmaradt, — És senki a vi\'ágon nem tudja,
_MHQ, hbraár ifi,
ki az a nő, akinek én a Vílja ísuj köszőnhelem. N*nr tudjak, kí volt ar aki a bledi tó kis szigetén megajándékozol t crigeml e dallal. Mert bcvaüoni-a zongorán^t egyetlen olyan akkord sem hagyta et, amelyet ne fttnynsi, vagy asszonynak köszönhetnék. Min-den opeielteia\' egy másik ország, (]0, minden operettesrr egy másik szerelem
Ideült a zongorához, finom kercj\' össze-vissza csaltak kl régi BssjfcMtfat a hUlentyflkbőX
Behunyt szemekkei meséli a Mcotet tovább:
—. Minden nielódiáhoc emlékek fűznek. Erekről «z elszáradt koszorúkról ugy (\'M\'mgeiiek lefelé a szalagok, mint az élelem fejezete5. Hány szép asszony, nak kellett nwgszulcinl ós beleesni bi én élelembe, hogy világra jöjjön egy dal, egy keringő, egy polka. A legtöbb jo — «kár csak az első a b]cdt tónál — liangtaíanul jött ós hangta. lanuü ment .tovább. Nem maradt utána más omlók, \'CsAk a dafi, amely nyomában fakadt a sziveml>ől. A iogtóbbj« ugy ment .el, hogy csak nem is tudta: neki köszönhetem a dalt, amelyet a színpadon énekelnek, amelyet az éter hullámain kuld szerte a világon a rádió.
— Az első sikeremet\'ís cuy ka.
5. | oagó bécsi lánynak köszönhe.
-tein. Katona-karmester vodam
Bécsben. Ott játszottam télidőben a korcsolyapálya fedett pavilonjában. Noha engedélyt kaptam orra, liogy a magam szerzeményeit Is a műsorra legyein. Szép asszonyok bógniztak a jógoii, rám nevetlek ós én vlssrakacsln-tottam. fis minden dél után előttem szaladt, táncolt és hancúrozott az a feketehajú, csintalan szemű bécsi kis ördög, akinek papája magáénak mond-lifltott egypár színházat. Esténként vendégek voltak a papánál. Szjnhizi emberek. Erek kőzött szóba komit sok más dolog mellett a* is, hogy a <Thcater an der Wien. számára, késza\'t .Drótostót, muzsikája nem jó. A zene nem pattogott. A feketehajú Ős csin. (alán Szemű kis Ördög erre a papija nyakába csimpaszkodik ós hízelegve mondja; 1 próbáld meg a kapcUmeis. lerrol... olyan szép nólál vannak. . meglásd, liogy milyen pattogó muzsikát knni|w>n;U .... A papa megp)Y>báÍfa — Így krudődótt et «z ón karrierem, igy született nw^g a Drótostót
— Valahányszor felhangzik egy dt-lom, mindig eszemb\'.\' jut a Jány, vsg>\' asszony, kinek a nóÚt köszönheUin. A karmesteri pálcám \'iső meghajtása neki szó\'. Hala és köszönet az emlékeinek. . [ 1
fis aztán megkérdeztem:
6. I — Mi1 méi?ózl*tlk nyilatkozni
-Daily Herald számára? Mert:
ezért voltam bátor Ont Rákeresni.
Egy pilarmtig elgopóV>lftozott, majd mosolyogva mondta:
— Hja iflen, a Kotty He»M-.. H«t írjon nekik... Írja meg, hogy azl mondtam, hogy sürgösoi elorvasoot a kéziruloknt... Bizonyos, hogy azok a librettók, amelyeket olyan kitűnő szakemberek bíráltak meg, valóltan 4-sőromftmk. TaJán találok közöttük olyant is, ami nekem megfeflel. Talán, fin bi-om benne. És akkor majd megkomponálom Anglia számára a muzsikál. Szerebaóm. Es elmegyek Londonb* Is. Lehet, hogy uj angol tárgyú operettem pierrúerjére.
Félig alorobBn, szinte magának mondja-.
— Igaz, hogy az én muzsikámhoz nemcsak szőv*# kelL De azért talán megcsinálom ezt a zmét. Ha majd ef jön egy angol Smífí, Fftwquila, Hasn* \\«gy FiieoWika...
Jobb kezének két ujját magasra tartva mosolyogva intett felém:
— I>e ezt aztán ne írja meg a Deijy Homkl számára...
A .Daily Ilcrald.-ban az intervja mogjekent. \' 1
Do Lehár Ferenc eddig még neoi komponált miuslkát angol librettóra,..
paál Júb
— S»»»rtláiiHA—at»l teklaUM luo« vtadso ˇSnttkesyaser aéuttt. gopeMU ^s\'oráxmnás.
1*40. (rtgfe 16
Béke-kísérletekkel hozzák összefüggésbe Roosewelt tíznapos tengeri halászatát
Tanulságos Idézetek
A meghalt Borah szenátor d-keseredett elíenségc vojt a versuif. Sesi \'tfékeszerződósnek s már 1921-ben felemelte srftvát öltene. Érdemes kiragadni eiekbőt néhány mondatot: -lí* a béke sok id há. boni magvát liordoiza magáién, Qly&n tekéién függ felettünk, mint viharfelhő a Játhaláron. Kern ismer irgalmat és megbánást ez a béke és nem tesz kulonbséíjet a bűnös ós ártatlan, eflenség és jó-barát között. Bánatot zudit njra a világra.... <-Európa nem gyógyulhat meg, míg ot a béke érvényben van.- «A versaílesi béke \'öí erkölcsi törvények tökéletes megtagadása ós Bt kefl pusztuljon, miu\'án minden rosszat és nyomó-nisáfiot rázudil az emberiségre.. ,Saar vidék, Donzig magukban bor úo\'zák az uj háborut.i
Szomorú elégtételt ka[x>tt meg. haligatás helyett Borah szenátori mcü kellett érnie szavai beteljesedés ét.
- OyOmolcsvédelml oktatatás)
A Nagyknnizsáii készülő áltaituos gyüinóksvédelmi íntézkeJéM-\'kkel kapcsoltban Kctting Ferenc polgári iskolai tanílr vasárnap délután 3 órakor u Rozgonyl utcai iskoláién ingyenes ciftadlst tart, amelyen oktatást kapnak a megjelenő érdekeltek a pc-rme-fezést megelőző előkészítő munkálatokkal kapcsoüatban.
- {A Magyar Vörös Kereszt)
jala megyei Választ mánya febru ú r 18-án, vasárnap délelőtt tartja Zalaegerszegen alakuló kőzKyűlésél n vár megyeháza dísztermében. A gyülécn dr. Hramt Sándor alispán elnököl. A Vörös Kereszt nemzetvédelmi cél-lútüiésciről Divényl Hezső központi kiküldött beszól,
- (Elhslasztottáka kereskedelmi ét Iparkimara közgyűlését)
A soproni kereskedelmi ós iparkamara február 15-én délután akart" megtartani évi rendes közgyűlését, a mehet azonban csak február 20-án, kedden délután 4 órai k-vzidetW tartanak meg. k ,\'
- (A város) férfikar)
ma esti próbája elmarad. Legközelebbi próba hétfőn este a megszokott időben és litíyen. (0
- (Tíz llllér a tojás!)
Az utóbbi hetek drágasági nrcvonn-%ak sztárja, a tojás, rövidéletű, de °nnál magasabbra ívelő pályafutását
- ugy látszik — az idő megenyhül-\'ívei befejezte. Ma már utána dobták a kanizsai piacon " tojást a háztasz-seonyokivak ós a 37 fillérig fdtornázotl csúcs-árak lezuhantak 10—12 fíjlénc.
Vese- és cukorbetegeknél, kBszvénybcn ás csuzban szenvedőknél egy pohár természetes .farenc JÓzscl" keserűvíz reggel éhgyomorra véve, a beleiét alapo-"ii kitisztítja, a gyomor és a máj működését elÖmoidit|a s st ínyag-c»«ci és az emésstést sok esetben Ifayegeien megjsviijí. Kérdeizs meg orvosát I
Töri aranyat, ezüstöt,
iíii ezistptizf b ziioiteiít
roagas áron veszek
Bárány ékszerész
Horthy Mlklós-ut 3.
i Newyork, febmár 16 Roosewelt elnök »vaiahoi a mexikói vizeken* Uznapos hajókömtra Indult egy cirkálón. Az újságíróknak kije\'en.e.te, hogy a halászai gyönyfri reit összekapcsolja hivatalos működésével. Arra a kérdésre, hogy h«. dihajó-ulja alkalmával inláJkozik-e angol vagy francia megbízol lakkal Roosewelt igy válaszolt:
¦ Erre nincs megjegyezni valóim I
Róma, február 16 A Qiornaie d\'Itnlla a bolgá" kormányválsággal foglalkozva öz orosz -bolgár viszonyról ir. A lap szerint a gazdasági egye, menynek szereltek volna politika) jelentőseget tulajdonítani, de tévedés azt hinni, hogy a szovjet éJ Bulgária közt közeledés történi. |
A Messagero sjednt a konnány-váiságot b^lső ebcntétek idéztékelő. A ininisziejelnökőt gyengeséggel vádolták meg Rotntáníávai szemben, bár ő sej» \'mondott le soha követeléseikről, csak azt vallotta, h\'»gy a közeledést össze lehel egyeztetni a scm\'egességi politikával.
A Popo.\'o d\'Rornu belgrádi tudósítója szerbit jugoszláv kö\'Ökbenineg el ege dós el vetié!í a bolgár kumány-változást. Boris kbá\'y meg akarl szabadulni néhány szovjet-barát minisztertől, - mondják Bc\'g\'ádban, ahol remélik, hogy Szófia most már
Mától fogva meltgebb lesz
(Ha «M, — Slrlns meder lóvéit alt I
Sinus mester, a közismert időjós a kővetkezőket \'irja:
Február 1G-Iól az időjárás megenyhül. Több napon napsütésben lesz részünk, 5, 6, 8, 10, esetleg 15 C fok meleg Ígérkezik. Tartós, nagy hidegtől, nem kell tartanunk. Egy-két nap szeszélyes idő közbejön, de irtán* szép enyhe, sőt meleg napokban lesz részünk. Március olsö felélőn még jönnek havazások, sőt egy-két viharos nap Is, de utána újra szép meleg napok következnek. Gyenge éjjeli fagyok jönnek, de esek nem lesznek veszélyese!:. Napközben 10—15 C fok meleg ígérkezik. K , _
(Hogy mi vilik\' valóra Sinus mester jóslatából, az attól függ. hogy ot-vosláko mindezt olt is, ahol az idöjá. rás sorsát — oúdén nagyon szeszélyében - tetézik.)
E kitérő vá\'aszbó1 sajlókkörökben arra következtetnek, hogy az elnök Uíokzatos tengeri utja alatt a szövet-, séges államok megbizoEtáival labil-kozik a tengeren és béke inpoga lód -zásokftt folytat. j
Későbbi washingtoni jelentés cáfolja ugyan, hogy Roosewelt európai megbízottakkal tárgyalna, do a I hír tartja magát.
közc\'edni kíván a balkáni szövetséghez.
! ; London, február 16
Az angol sajtó szerint Boris király hajlamos a balkáni egy Üt (működésre. Miulún azonban Beig.ád-ban Románia ekitasi otba a bolgár köve le léseket, KHis&eJvfliiovol a srovjet karjaiba kergetek. Ezért kei-lelt a kormánynak távoznia. Bulgária továbbra is szovjetéi te nősnek szAmil. , i
Letette az eskPt az uj bolgár kormány
I Szófia, február 16
Az uj bolgár koanáiiyl a lemondott Kiuseivanov helyett Gogdon SUov alakította míg, aki 1938-31-ben Budapesten is volt követ Az uj külügyminiszter Popov tett.
Boris király már kihallgatáson fogadta «z uj kormányt, atműiy telelte kezébe az esküt. *
Borid hírek
SZENET SZÁLLÍTANI, a vasúti szállítási nehézségek miatt kivételesen 50 kilométeres körzetben közúton ís Jeliét a bányákbóL
LITVÁNIA függetlenségének 22. óv-fordu\'ója alkalmával Moszkva üdvözlö-lávirfitot küldölt Szmelona elnöknek.
ANGLIÁBAN jövő szombalon 250 ezer ember jelentkezik katonai szolgálatra, ] ¦
A M EBI KA \' holt*ndiai kóve\'e tájékoztatta a botiam! külügy minisztert WeJdes európai utjának céljáról ós utílcrvérŐk.
282.000 dollárra iléltek két amerikai vállalati Igazgatót, mert fegyvCit szállottak több afrikai törzsnek.
BOMBÁT EJTETT vé\'eLtenülgya-korialozás közben egy angof repülőgép a rikolni iskolám Szerencsére\' sebesülés nem történt.
Utalsú napák!
KÖNYV VÁSÁR
nagy árlfixAllUassaU
Legfőbb kSnfwak ffillérakérl
Ma sem lesz mozielőadás
A budapesti vonalon szünetelő for. galom miatt a film még mindig nem érkezeit meg, igy ma sem lesz előadás a Városi Moziban, Homap, szombaton a Semmelweis c. magyar film bemula-lóját megtartják, (:)
— Kereskedők és Iparosok ügyeimébe)
(Még műidig sokan vannak kereskedők és ij>arosok, akik nem lettek e\'e-get jelentkezési kötelezettségeiknek, az ügyosztály figyelmezteti ezért a helybeli kereskedőkéi és iparosokat, hogy akik nem Lettek eleget jelentkezési kötelességüknek, mindaddig a zsidó-listán s/ercpeinek, amig nem igazolják magukat. Erről egyébként u város néhány nap múlva külön túrdelményt bocsát ki. . ,
— (összetörte a malomkerék)
Balog János 32 éves nagyatádi gépészt a nagyatádi malomban elkapta a malomkerék. A szerencsétilen embert teljesen feltekerte, majd minden csontját összetörve f&lliozvágta. Azonnal meghalt. A temetési engedélyt nveg. adták. ti,
Haalzsa coatra Benes
London, február 16 a loudoni\\ós a párisi cseh emigránsok vezetői közt az ellentétek egyre jobban kiéleződnek. Különösen Hodzsa és j.-\'ittj:\' került szembe Benesekkel. Lgy tudják, liogy Hodzsa is alakított parisban egy cseh nemzeti tanácsot, amely egészen eílenlóles irányú a B«-nes fée londoni tanűccsaL Igy ugyanazok a személyi cjluntélek most Is fellángollak, amelyek husz éven át a cseh politikát jejfcmcztck.
A sportpályát szabaddá teszik a hótól
A nagy hólömegek \'JenfiiSeUenné telték a Zrínyi sportpálya használatát Is. Most arrói érlesülunk, hogya Zrínyi Miklós Nagykanizsai Torna Egytet veip\'őségcnek felkérésére \\n-tézkedés történt egy 26 főből á\'ló rmmkás-csoport ki vezénylése iránt a Zrínyi pályám a hó eltakarítására és a pátya te\'jes szabödüátéteiére(r*gyi ürömóno a sportolóknak ós edzök^
. í i i -r t i I ; J J
Párállna kedyezmény a Zalai Közifloy olvasálaak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fskvástl
István király Szálloda
(VI., Podmantazky-utoa 8.]
ieawal6ságáv»l sikerült oly«n nwgállípodist kötnünk, hogy olvaiolnk 20 Sláulékss kedveiaéanyel kaphatják • szálló minden modem tonlorllal (hideg-mtleg folyóvU, ko«p<mll Wtéa, teMoti, lift •».)
barendmtt ragyogó Haata «tobaH. A MíMlíkua kedvunény lgaiolváiy alapján vehet* igáaybe, nulyet a Zalai KtiUajr UadóWvelala alatU i telwtkeaa olvasók rónare.
á bolgár kormányváltozás biztosította Bulgária szovjet-elienességét
ZALAI KOSkaMW
jgjft Utmii 16.
Wllamos Háztartási kénQlék
mlntlenklEiek örömei szerez!
Yéakannák íróasztali lámpák
Vasalók Hangulatlámpák
Ksnyárpiritók Modarn falikarok
Qyorsfóxők Olvasó lámpák
Káwáfóxök Tanuló lámpák
Nagy választókban
kedvező részlttfizatésra is
DRÁVA VÖLGYS-nél
Sugár-u* 2. Mn
Robb»nát egy »«ierifc*1 löszergyírbtii
Bogom, február 16 A város lőszergyárában nagy rob-bajiás történt. A robbanás okát nVg non tudják. A rmgyeiejU detonáció tönkie\'etle a vá\'os vizvezet^khalóza-táiink egy részét. A vízvezeték kijavítása legalább 6 napbti ;eWk.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4424/1940.
Tárgy: Rlasttó sslréiik próbája.
Hirdetmény.
A lígollalml riasztó szíténak szombali próbá|a a vezérlés átalakítása mlalt egy hónapig siflnetelt. Ai átalakítás elkészüli a folyó hó 17-tól kezdve a próba minden héten mer; lesz tartva.
A 17-iki próba hamarabb lesz, több Jeltt, különböző sorrendben adnak le, hogy az átalakítás pontos működését meg lehessen állapítani.
Nagykanizsa, 1940. február 16. tw Polgármester.
lilIliilmrHS! Mim lilltlit MENETRENDJE
trvényu IWt. oklébar 8-tól.
araaékat-téi—Vaautailan*Aa
. etenycil menats-snd
ivU-.|J.íii-l a46 Nazykjakáári *,k. 7-í UtrivINMTM. 14-1» L.I«,,ir.Mc IN
ÜS3S fil|J
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, Üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk;
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjclenléseko), névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállilásu nyomtatványokat.
j TELEFON: 78. |
Gyártunk s
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeleket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naplárlömböket, fali-naptárakat, dobazokat stb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
APRÓHIRDETÉSEK
la*óhl>óWMi-4))» (Máriutp ét Dnnnut in ....
B HUÍl, ......«í a« toníbbl uo t MlUr, UvaAv*
» uMf •C\'fUrtr, mlnettn toviabl »4 4 |J5J
AJXÁS
BsobaUéMfS könnyfl munkakörrel teljen elIátáMil 4i lá liietéuel öreg hl faipar mellé kertKk, CMagtry-ut 23, jjo
F«*6mla.flanaat kertiek. Barts, Bt. láJMidw. t
Ügyes munkáanttkttt felveitBnk, Előnyben, aki kefegyárban sUnigépen mjj dolgoiott Hungária fcefegyar, Hottby Mik. lás-ut 23. 331
Lehetőleg azonnaU belépéflsel kereiflnk olyan belB-^kartéBart. aki a konyha-kertéixet mellett 1 gyOmOlcatermesztéghu ii ért. Jelentkezel gróf Andráiay irodában Letenye. 359
_APÁi-VéTBi
Hsunáit mély uyarmekhaoal eladó Caánvi Ustló-utca lö. alatt.
HaslHBBKonyokl Lava-puecpor mindent Un*fII. kf os csornai\' 40 llllej SOrlelnél. »
Egy |ó, német gyártmánya aoHaara eladó. Sugár-ut 5a
KGLÖNrtU
Régi vigy mii ttvclecékbői Mámmá t0m«gfaély«q«k.,, hU\'ttálstlin ly. anyagot !¦ áílaadéan mtfremk. Jobb •D" bélyegek, torok 1« erdektinek. -Barbariti főuerkmlő, ta\'áihttö ralndw ^éíiíefean délután I lg a uukeuté-adf ben, Tö-uf t.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában.
I talmit-
Lm
SíitiNliíií! —,
inladeaU a tutyi konMkodSkiiít éa Iparaaalmál saanzia bal
eredhenyt
írr eí (Ha cjuoJWtj/rt. kúrcUlt /
Z»Ltil UÜZLÓM
POLITIKAI NAPILAP.
Klad|a.: „Klig*i<»a,l II. T. NajylaalrM" Faletoa kiadó: Ziíal Karai,. Nyomatott i • ..Kn,, ,„í;,..,.|i 11. T. Haaykaalm"
ny«»da}al,a» ttaoykaaliiari. (Nyomdáért falait Ithtl K,l.,%.)
560654
8666
33
fjOt Évfolyam 39.
Nagykanlm, 1940. február 17. szombat
Ara 12 HU,
ZALAI
rjjiiiiitniiMInfr !¦ fi llh xJiilnM «&a
Fdctóa swlcetztő: Barbaríta Lajos
1 agy bon S pengd 4fl fej fcÍMÍöett*sUU IdöíOBi 7
Igen:—Baross-pollf lka!
IJaniky JAa**. orsráKgyüIéM képviselő", a Baroti Szövetség elnökének beezédóbö!
Hálává\' és eUsmerésíei kell mi\'g-állrpftanom, hogy a irt. klr. kormányzat a töivényhozás utján, rendelet u\'oii éá azok végrehajtásán ál plysr nagy lépésekkef vit;e e\'öbbrc a keresztény gazdasági é\'et mielőbbi beleljesfllésének lehetőségit, amely az előző evek haladásához képest mérföldet \'epéseknek jelö\'heiö meg.
E tények elkövelkezte felett a hálán é> elismerésen kívül Öszinlc örömünkéi U ki kell fejezni a tervszerű. •Merek és eredményék felett, aire-lyielfö\'\' \'a keresztény és nemzeti alapon á\'lo közvélemény velünk egvü-t ugyanígy bírál e\' és nem veszi figyelembe azokat az ellfenklfóWadá-sokflt, amelyeket az örök mhi-nyoi-szágo*. mttguknak biztoHtniif akarók nép kejerves panaszVodáwkkhl, néha durva támad ások kkai. aiiás esetben hámi. beállításokkal lassítani vagy megakadályozni sreicnínk
Ezek a rétegek elődre ktte\' vívunk izéim a lomharcol ez eszközökkel a Baois Szövetség ellen is.
Méltatlan beóUitóikkal hirdetnek egyeneilenséget és ravaszsággal próbálják, hálha sikerülne szakadási előidézni az egyie jobban növeke-f dő Baross-táborban. De ezeken nV-uiái tű\' vagyunk, m&rt megtanultunk látni ói a felállított csapdákat bármiként lep\'ezzék is, gondosan kikerüljük.
Könnyen Is tehetjük, mert szabad, nrtívelt, független, alaposon felkészült, becsiVe\'esen celekvö, icn-delőtt, vásárlóit és megbízóit jó áor va\' ós jó munkává\' ellátó kereskedőket ós iparosokat akarunk nevein! és adni az országnak, mert a nemiéinek ilyenekre van szüksége. Szemünkre veti, hogy nemcsak gaz-* daság\' politikát, de politikát is hoz. tunk n Baross Szövetségbe. Igen, -behoztuk, de nem a napi potl lkát, hanem azt a nemofiiépitö politikát, amelynek révén, mot, amikor körű lőttünk ég minden é* esetleg nem-aelek gyednek cl, mi is a/ egé?z országra kiterjedő szervezeteink ul-ján kiformáljuk azt a gazdasági és poHUkaí és.magyar\' lelkiséget, niCy ércfalként és véde\'mi vonalként in:-réfl a demagógia, a széthúzás és megfontol alhraság aknTvelöhc! •ttrbben a nemzetünk védelmén1 é fejlődésünk biztosítására.
Mint lálö és gondolkodni tudó e> dckképvife\'el és érdekközös ég.tem azonosítjuk magunkat azokkal, akii. mindent az álUonftó/ kémek és várnak. 1
Tudjuk, hogy abban az óW-halál. harcban, dmely.onost I&rópa számos országában tombol,- csak a/ok a nemzetek állhaliiak meg és kerülhetnek kl gyózlesen, amely\'-kbcn a munkaképesség, a main ka készség és d nemzeti összefogás gondolatát gyakorlatban is a legnagyobbra tudják növelni.
Mi a fajtánk értékét ismerjük és megbecsüljük. Madách verfut
Megindult a menetrendszer!! forgalom Nagykanizsa összes vasútvonalain
A járás országútjain Is megindult a közlekedés
Negyedik napja, hogy elmúlt a hófúvás, dc a közlekedési akadályokai még (rpindig nem \'ehelett teljes egészében eltávolítani. A vasul! közlekedés, mint mór jelentettük, Szombathely-Sopron, valamint Barcs-Pécs felé tegnap zavartalan voM, az éjszaka padig a nagyk\'anlz\'uí -budapesti vonaton is meginduilv-tott a forgalom. Székesfehérvár és Tárnok közt, mintegy 10 kilométeres szakaszon ugyan még vannak hóakadályok, ezt a szakaszt azonban a vonatok kikerülik és Székesfehérvár
-Börgőnd—Pusztaszabolcson átközlekednek Budapeslre. Eiro jött jnpg az első vonat is, a tegnap esti pesti gyors, amely azonban a kerü\'öimiialt éjfél helyeit reggel 4 órakor érkezett meg. Ma m!ár elindították a 11.16 Órai személyvonatot is Nagykanizsáról Budapest felé, amely színién a kerülő uton megy. Remény vanazon bun, hogy holnap már szabad lesz telje!en a nagykanizsai-budapesti vonal. Ugyancsak szabad már az ul Gyékényes-Dombóvár felé. Igy, mint a nagykanizsai vasútállomás-
tól értesülünk, mától kezdve az ösz-szes vonalak felé mBnetrend\'jzciücn indulnak a nagykanizsai -vonalok.
Az országúti forgalomban..Is sokat javult a helyzet. A letenyei, ráesel és a gelsei főútvonalak már autóval is járhatók, hólánc és hólapát vir tele azonban szükségei. Az ontóbti-szok azonban m« (mieg nem indullak semene som. A hóeltakaritási munkák a megyei és a bekölöutakon még tartanak és előreláthatólag, a a jövő hét vége, előtt nem |s feje, ződnek be. ; i (<••" <• \' <
Svéd hit:
Finnország ma katonai segélynyújtási agyezmén) in alá a nyugati hatalmakkal
a szovjet-csapatok Muolajfirvlnél Is elfoglalták az első finn voaalakat
Helsinki, február 17 A Havas-iroda jolentésc szerint a summ«i szakasz egyes részein az elfoglalt első vonalakban üt. oroszok ineflorősitették helyre lüket ős Mucé*-jörvlné\' is elfoglatták az olső állásosokat. Igy\'a karéliai részen a helyrét egyre komolyabb kezd lenni, A finn védők ójjot-najijiui harcban állnak, mert a swivjet állandóan küldi nz ulánpóUásL Az átadott olső állásoknak finn körökben nem tulajdonítanak nagy jelentőséget, mert az oroszt, két oldalról lövik, ami a védekezést nagyon megralteziti*
Finn repfliök felgyújtottak több orosz vasútállomást
A finn repülők sikorrei bombázták a leningrádi vasutvonalat, amelyen a JdamUaJ front fúló uz utánpótlás megy. Több vasútállomást felgyújtottak a finn bombák.
Finn körök véleménye szerint az eddigi ltarcokban n tsmvjet liorcikoí-si-áitoniányának 20 s-ázálókái elvesztene.
Egy szomorú kiállítás
A Finn Távirati Iroda Jelentése sio-rjut nem érkezett tegnap o.lyan jelentés, hogy a Síovjetrcpülök finn városokat bombáztak volna. Helsinkiben vasárnap nyilik meg az a kiáiliUs,
amelyen a szovyettőí zsákmányolt lö-Yogekct áiJitják ki,
A szovjet-Jelentés
Moszkva,\' február 17 A leningrádi katonai körzet parancsnokságának Jelentés*! szerint az v-\'il.-n-ség ellentánUklást kísérelt meg, de
vis.sr;n-«rlélc A karéliai réUMk ujabb .sikereket értek ei és elfoglaltak 22 nujgerősített állást, körtük két tüzérségi\' erődítményt Folytatódtak a fel-deritö ós gyalogsági útközebek is, A légierők a finn csapatokat ói katonai pontokat bombáztak.
Az első állások után jön az Igazi feladat!
RÓrna; február 17 J egy öra késéssel meg lehet sommiaU leni a finnek hámiuhóuapos hősi oltoiillását.
Stockholm, február 17 Azokkal a | űrökkel kapcsolatban, n melyek
tényleges svéd katonai segálynyujtásrdl
szólnak, hivatalos körökben kijelentet, lék, hogy Svédország nem vájtpi}-tntta. meg magatartását és továbbra is csak Önkéntesüket enged a finn harctérre. Ilangoitatják, hofly a katonai segítség rsak súlyos bonyodal-makat okozna Svéd- és Finnországnak.
Az egyik svéd uyság azt a fioltünóst kellő hírt közli, liogy Finiiország ma, kalonai segélynyújtási egyezinényt ir alá a nyugati hatalrooidíai.
Ú Messageró helsinki jelentése rint l^iüngrádból állandóan uj. csa-jvalok érkeznek a karéliai frontra. A Umadáíi igy tavibbra Is teljes élénkséggel folyik. Tajpitl hatatlan, hogy a szovjctcsapalok értek el sikereket, de oock értékét nem szabad túlozni — mondja a jelentés. Az első állások után jön a nehéz terep. Katonai szakérlök szerint még liosszu Jdő, esetleg hónapok kellenek, míg komoly állö-róst hajthatnak végre az oroszok. Éhhé* azonban 200.QQO ember feláldozása szükséges.
Paris, február 17 Finnország megsegítése kezd nemzeti ügy lenni. A francia sajtó egybehangzóan azt irja, hegy
minden paro drága,
élünk: »Ember küzdj és bizva bízzál \'<
Megyünk útjainkon dőre. Opi-mizniussai, mert csak töretten ié k a fanaíiku-: hit adhat erőt és segítséget arra, hogy gazdasági és nemzeti terepünket batölhessük.
Baross Testvégek.\' TCekel pedig kérlek, meg ne torpáhjriíoit éi hlr-\' desséték városról városm, faiurólfn-Jura u Baross-eszméi, a ketc-z Ouy gazdasági Magyarország bizloa ^ijö-
veleiót és eszerint is crejejtcdielek.
Vaunál; igazságok, amelyek sobai sem sorvadjak el. I\'yeu ig-izság, a
mii Széchenyi a »Hi eu-beu megírt. »AgyveIő és tudomány szükségei, lehetetlen az elsőnek, - bármily erői is — pólolní a másik najn\'é\'ít. ParaNZtgazdának elég a lerméze ei ész, de mór unnak, aki risár az ország dolgaiban vesz részi, nz egész egyeieni rugóiról, láncairól é\' kap* csairó\' világos érteiehiniel kel! bírni:! s nincs olyan zseni, aki természetes eszével némely, a mai időkben szükséges teóriák és jól mog-emésziett .tudományok hljjál pótolhatná,* . , Száz éve irta \'meg ezt gróf S#che:
nyi és a száz év ködfátyolán ál \\i tündöklik szavainak igazsága.
Mi igyekszünk a nagy Széchenyi István é-i Baross- Gábor szelleme szerint élni és c\'e\'ekedni.
Néha súlyos akadá\'yokkal küzdünk, de nem azért vagyunk a Baross eszme kalouál, hogy megrettenjünk a küzdelem nagysagáióJ, hanem1 azért, hogy megvívjunk ve\'e. Es mi, Baross-lestvé\'ek, Jn-\'gvlvunk mindenkivel az igazságunk ljd->:á-ban. I ; ,
ZAUAI KÖZLÖNV
I94f)\' február 17,
KISKANIZSAI ÉLET
Kiekanizta minden utcájában gyűjtenek a toronyárára
legutóbbi rovatunkban liirt adtunk a kfsknntzsai templomtorony órájának \'ehetetlen állapotáról. Aióla már Iwtá-roiott a rém kntli, hitközség és egyúttal megszavazott 000 pengőt az ujj toronyóra besrereésére. líz azonban nem elég a* uj óra költségeire, Tgy tohát gyűjtés utján szedi össze a vezetőség i még hiányzó összegei, Kis-kanizsán mindönki ad a tehetségéhez mérten, ugy hogy hamarosan összejön a hiányzó Összeg. Néhány áldozatkész kiskQjiiisai ember nevét idciktntj.uk, Rltik ai olmtdi napok északsarki hidegében is jártak házról.házm és gyüj-tftttek orro a nemes colra. Orsiiig ut; Potey (Gyurié/) György rendőrtőrzs-órmostor ós . Varga Károly Máv ny. kalauz, Varasdi u.: öreg Máté* József és Bagoiiyai László földművesek, Bajosai u.: Bagoiiyai József ós Szmodics Ferenc földművesek, Homokkomáromi u.: Botfalui István ós Horváth (Johá-nez) György földművesek, Őrtorony u., Tomplőm tér, Zsígárdi köz, Berek köz: Marton József ós Davtdovlcs György földművesek. Szent Rókus u.: Nikjeti Feronc Máv uy.. kartan és Bagonyat György földműves, Hunyadi lér ós Siöit Flórián tér: Nováth György lx>giiárnies\'Cr ós Anek György földműves, Rajna (Srcpelncki Kflnnös u., Rozmaring iu, stb.) P, Halmos Fortunát liitoktató és Martmocz László sok. restyés. Nagyrác u., Pivári u., Bába u„ Szigeti u. ós jakwbkuti u.i P. Bánás A. Gyük* helyi lelkész ós L«a« Gyula kantor, Alsó ós Felső temető ír,: Ifj. Mátés József ós Varga Ferenc földművesek, Ci gány u.: Nagy György ós Horváth (Kolos) József földművesek.
A KUkanixeai Levente Zenekar
szorgalmas téti munkájáról is meg kell emlékeznünk. Weífi \'karnagy a fiatalságot íVllitult;. sorompóba és legutóbbi látogatásunk alkalmával már borö utal kották az újoncok ós meglopó hafladásról tettek tanúságot. Az iij zenekar a húsvéti körmenet alkalmával és egy tavaszi térzenével mutatkozik be a kiskanizsai, közönségnek.
Kiekanixea é» a göveeji kézimunka
fim előkeressük a Zajai Közlöny 1030 november iHíki számát és meg. nézzük benne a\' .Kiskanizsai E"St> első cikkét, ahol- sikru szálltunk Kis. kaniisa népi iparának kifejlesztéséért, találunk benne olyan vonatkozást is, amely a kczimunkán\'á és a ruházkodásról szól Azóta meggyőződ -tűnk róla, hogy ivem hiába koptattuk a toraikat w. ügy entekélwu. A nagy-kahizsai iHílgári leányískolibuii minap tartott kézimunkák iá liitás göoeji, még pedig SEorgahnas kiskaiiiz-sai leány-kezekből való. A Zalai Közlöny beszámolót adott a kiáfUlásról, ami Kis-kpnizsára, iljelve annak leányaira dicsére\'jcs. Németh Katalin tanárnő, a tanfolyam vezetője is dicsérettel szól a kis kani írsai leányok szorgalmáról Bár tudvalevő, hogy mifelénk a göcseji sU\'us a nép körében ismeretien, a tanfolyam eredményeként mégis láthattuk a pompás színgazdagságot, amit talán még a XVIII. századvégi göcseji nép szedegetett Össze roagater-veaett diszitéseihez, Kzek a most fel-újított munkák valószínűleg fclcjlhc-teUen emlékei lesznok a kiskanizsai leáuyoknak. ki tudja, hátlw később megmozdiü valami Kiskanizsán is. Mi ftít a inegmoz;Udást\'várjuk éa köszönjük nz olsö lépést a szaktantír. nönok, aki hároméves göcseji kutatás a!ai)ján sierczte meg kiYÖJó szakért*!, mái.
K. NAGY LÁSZLÓ
Romlott etilek okozta mérgezéseknél a gyorsan és bUtoisn haló tetmésxcles .Ferenc JözmI" keserűvíz azonosít hsszn&lata — egy vagy két pohairal — rtndklvDI fontos segédeszköz. Kérdezze meg orvosát I
Hovszky János távirati köszönete a kerület üdvözlő távirataiért
Amint a hófúvás hetében egyetlen újság, ami nagy Dggyel-ba|jal szétment a kerületben, a Zalai Közlöny liiiül adta az llovszky János ellen beadott nyilas petició és Drőzdy-féle kifogás elutasítását, az üdvözlő levelek és táviratok özöne Indult útnak Nagykanizsáról és a kerület községeiből a képviselő felé. A politikai tülekedésben sokat támadott Ilovszky János megkapta a perdöntő elégtételt, a kanizsai kerület pedig visszanyerte nyugdlmát és bizalmát az épilő politikai irányzat
erejében és igazságában.
Ilovszky János a kerület MÉP ve-vezetőségéliez ma a következő táviratot intézte: J
„Választókerületem bizalmát és hűségét kifejezésre juttaiő táviratokat hálásan köszönöm és hűségért hűséget adva remélem, hogy a nagykanizsai kerület polgárságának jólétéért, Nagykanizsa és a kerület fejlődéséért eredményesen tudok együtt dolgozni a pártvezetőkkel. Ilovszky János."
Torok- és gégeosztályt, röntgen szakorvosi állást szerveznak a nagykanizsai közkárbázná!
A nagykanizsai Horthy Mikiósköz-kórház fokozatos fejeszié-.e n nvW Időkkel jáió anyagi nehézségek közepette sem szűnt -meg. Dr. K<"álky Islvin po\'gátniesler hiányt kíván pótolni, műikor it közkórháziján egy gége és torok-osztály fc\'iillilását tervezi. A terv szerint egyelőid nz anr* bu\'áus kezelési vezetnék bs gége, torok, stb. betegek szániáia. Az ügy mér unnyini előrehaladott, hogy a hétfőn déAitán összeülő kórházi bi-
zotfság élé kerül. Ugyanakkor szervezik meg o kórház röntgen-szakorvosi állóját, amely eddig csak aegéd orvosi állás volt. Mindkét ügy a beteg emberek szazainak érdekét szolgálja, azért nem is \'esz nehézség azoknak keiesz(ü(vitelében, annál Inkább feni, ímeri a kiadásokat a kórház köItségvetö^e viseli. ;.«.
A várói és n vidék közönsége öreanniei"veszi tudomásu1 a nagyka-niz.<ai közkórház ilyetén fejlesztését
A hármas bizottság elfogadta a város viz- és csatornamű üzemének uj szervezeti szabályrendeletét
A közérdekei Lségi\'U felügyelőt égének ctÖferjesilésére a minisztérium utasította, majd megsürgette Nagykanizsa város víz és csatornaművé részére uj s/ervezeli szabályzat létesítését, amit dr. Hegyi I.ajos rőjegyzíí alapos ta-nnlinányoiás nUn ősszcállitott és aml péntek délután a órakor kertit a város képviselőtestületének jogügyi, pénzügyi és víz- éi csatornamű pUcnönŐ bizottságéi elé, amelyek együttes úléséu Dobrovics Milán volt országgyűlési képviselő elnökölt. A Budapesten ievö polgármester képvíselctól»en dr. Hegyi Lajos volt jelen, aki egyben az előadói lisztet töltölte te.
i)r. Hegy! részletesen ismertette oz uj Sfervezcti szabályrendeletet, amely 27 siaiuiszbó\' áll és a mai viszonyok, nflk mcgíelelöen történt az Összeállítása.
Az uj szabii íy rendelet kimoailja, hogy Nagykanizsa megyei város a viz és csalornamüvet mint önálló közüzemet keceli. Azonban az üzem önálló jogi személynek nem tekinthető. A vinnü és csatornamű kezelése Nagykanizsa város egyéb vagyonitól ctkü-lónilve, különálló üzem ként történik.
A vizmü is csatormü szcr*eziie közös és hivatalos neve: Nagykanizsa megyei város viz- és csatornamű üze-
mének sjorvezele.
A szervezeti szabályrendelet foglalkozik a közüzemek szervcaetAvel, megállapítja a képviselőtestület hatáskörét, a polgármester hatáskörét, akinek jogában áll bármikor nt ellenőrző l)i-zottságol összehívni; QZ ellenőrző bl-rottsiig munkálat, oz ozcmvoz\'tö fö. mérnök munkakörét, o tiszlvisolök és végrehajtó könogek munka ke rőtét, valamint as ülkalmuzottak illetményeit és egyéb inlóíkedésekct.
A hármas-bizottság szakaszról-sza. kaszxa Urgyalla, az uj szaWlyieniie-le\'-ct ós több kisebb módosítást eszközölt rajta.
Az egyes pontokhoz hozzászóltak: viléz Bcutzik Uijos, vitéz Tóth Béla, Dobrovics .Milán, dr. <^>ertner Antal, Ilcmmcrl Károly, dr. Hegyi \' Lajos, dr. Bode Kárefy, Tentsch Gusztáv, Vécscy Barna, \\Valigurszky Béla, dr. ,VU Ferenc, Zsigmond József, Kalmár Zoltán, Szabó Győző, ífj. \'Ür. TanMs János, Molnár László, Horváth Linót, Papp Oszkár, Kugler Sándor, Bcne. dek József, stb.
¦\\V"lÍgurszky mérnök nímutalolt nrrd, hogy dacára nz üzem fokozottabb kapacilá sának, nagyobb termelésének, egyedül a villanya rumnál sikerült 15 caCf pengőnél több megtakarítást o|.
Városi Mozgó. mW s»ombaHói-fceddiB i
A magyar orvostudomány örök dicsőségei
Semmelweis
Uray Tivadar legnagyobb szerepe. Aktuális Fox híradó!
Előadások hétköznapokon 5, 7,9, vasárnap 3,5, 7, 9 órakor
l\'olofou ilSÍÓ.
Legszebbet :: legolcsóbban t
érnie, amit a bizottság elismeréssal vett tudomásul.
Kalmár Zoltán a szerződéses alkai-ina/oltak vóglegesitéso érdekében emelte fel szavát, anilro dr. Hegyi kijelentette, hogy at uj szervezeti szabály reiuleűet ezt is lelietővá teszi,
/Vz egyesttett bizottság végül is elfogadta az uj szabályrendeletet.
A városi közgyűlés a jövő héten ül össze.
Szombat
Állnuiló MtMraxaMok tiílkSioapókon Bud»r> it I. mfl torán
s.4S Torna. Hírek. Kóei«raéay*k. H*ngl«ni<wek. — irtán* Anaml. — lt Hi««k. — 11.10 NermietköBl yk>j«ii5o-«h>l«t. _ it llaiaiiABBó. Htusouas. Időjárásj«ie«t4s. „ jz40 Hir«k. -13.20 Időjelzát, tdöjárásjeKmtéa. — 14.SS Hiaak. — 14.45 Müsorumw-tttés. — 15 Arfolyamldrak, piaci árak, aiatintiiarárak. — 18.45 Időjelaéa, Idő-járitjeteMtés, hirek. — 17 Hir*k ufat-t*k ói magyarérasc ¦^¦«i\\*n. 19,IS Illrak. — 21.40 Hír*k, idöjárásjeWé*, kirak szlovák éa m«gy«r-oro«i nyatrCM. — 2.1 Hirek német, olaaz, angol é* fmaacia nyelvin. — 0.05 IliKk.
BÖBAPMT I.
17.15 Kádár Géza előadása. - 17.45 A rádió szalonzenekara. — 18.45 Résregi Lajos előadása. — 10.25 B. Fehér Miklós hegcdüL — 10.40 Egészségügyi kalendárium. — 19.R5 TáncJe. mejok. — 20.10 Közvetítés a Pcs\'i Színházból, tFenség fizetek.- Komédia 3 felvonásban. — Előadás után kb, 22.35 Sárai Elemér cigány zenekara. — 23.20 A Koncert ruvószenekar. BUftAPEST II.
17.15 Hanglemez. — 17.15 Mezőgazdasági félóra. — 18.15 Rásky Klára előadása. — 18.45 Beethoven: VIII. szimfónia. — 10.40 B. Fehér Miklós heflsdúl. — 20 Hirek. — 20.25 Szórakoztató liAuglemezek. — 31.35 Időjárás jelentés.
I4KJ
17.10 Szoprán és zongoraszóió. — 20.10 Réndőnenekar. — 22 Vidám lemezek. — 22.45 Berün.
— B«lnkHllHai—k«t (okiiiLsa mag mtoeta rétalkeajaaar oálkll. Koottdn •vtaaanhaa.
Ijjfr Uriu>\'l7,
p.;.
A FÖISPANNÉ \' i 1
minapi zalaegerszegi hang^r.*-iiye kiemelkedő escmiénye volt Zalaegerszegnek, űWe\'y ezelőtt két esztendővet hallotta elő«ör vitéz gróf Teleki béláné Mallálh Mária grófnő hangját a hangverseny-dobogon. Mint az egerszegi tudósllások-bói olvassuk, a siker igen nagy volt. Elhalmozták virággal a megje\'ené-sében festői, müvószetéban á tehetség Ősi örökségét hordozó, nemes, ember-izenetö gondoikodásábauegósz orjzágnak példát mutató nagyasz-izonyl- A hangversenyre az összes jegyek elfogytak. Az egész bevétel a szegény, elhagyatott menhelyl gyermekeké. A főispánnót a hangverseny szünete után a Mausz et-jiŐkassZonya, a polgármester, am^n-heiy egyik lapro gyermeke és a vármegyei tisztikar köszöntötte.
A >LAQODAHTö« , *.\' "
Levelet kapott a szerkesztőség. Diplomás vezető állásban lévő »u-nlzsai úrtól. »Csodáikozom a szerkesztőség felületessé gén. Már azon gondolkodom, hogy a Zalai Kbz\'öuy néhány számát eikiüdüui valome\'yik pesti újságnak, hvadd lássák ot* fenn hogy milyen m;gbiz-hzlatiftnoke vidéki lapok hirei. Szerkeszti urnák már régen észre keltett \\oini" vennie, hogy,nb. lapja áltan-dóar Ladoga-töt ir a finn harctéri jelentésekben, Holott már (megtanulhatlak volna »z orosz-finn háboni kezdeic éta, hogy azl a naponta szereplő tavat Lagoda-lónak hjv. jiU..*. - Így szólt a levél.
Azt *á:,tavat pedig mégis,. Laq>íg«. lónál" hívják.;. ¦ "j
De- azért md nem Írjuk meg valamelyik pesti lapnak.,. , ; \\ .
A POLGÁRI EOYLET
életinek legkedélyesebb őríl a vasárnap délelőtti sörözések. Mull vasárnap Reisch BéUt, azElsőMagyar Altalános Biztosító föntlkét, a Polgári Egylet uj háznagyát, annepelle izélesköra baráti társaság. Ott volt a kanizsai közéleti férfiak egéaz táisa-sága, élén a polgármesterrel. Holnap, vasárnap dr. Saller Islván ügyvéd, mint frissen beválasztott választmányi lag lesz a déli sörözés házigazdája.
- ¦
A VÁROSHÁZI FIATALOK ; | közli tóbler. foglalkoznak azzal n gondolattal, hogy a közszolgálat mái ágaiban teresnek etheiyczkc-Ö6.1. As egyik nehezen helyettcsll-betí podzióban Jévő jogász-tisztviselő, a fiatalok egyik legjobbja m.ir brt I adtf pályázatát a bírósághoz. Méltán kelt eggodalmnt ez a jelenség a városházi utánpótlást illető, •eg- Elejéi venni ugy lehet, ha a vírosházc kipróbált fiataljai szdmá-a megfelelő előbbrejutás" ós n osaiídflnpltáí, feltételei blzlosllha-^ Ezer idejében gondolkodói
\' 1 •
IFGARANVOSABB
esető volt a hétnek, amikor az Wk nagykanizsai közhivatalban " NwtaflínoV iskolázta a tisztviselői kait, hogy a felekkel mindig udva. daian, emberségesen bánjanak. Más-/.nap az egyik tisztviselőhöz, akizord •""dóráról ismereuas, beállított egy, toprongyos rezesomi, öreg favágó, B°mb hiányában kócos madzaggal
gMWfájgtWBi
Háziasszony jegyezze megyei fleílto szappant takarít még!
^_ll^"tony \'•¦>*« mi. f.,tr Néhány marok H.nko-r | a mosóvízbe, negyedórával a mosóaldat elkészítés*
I .1 \'-.. r t ......
B|| előtt. Ezzel nemcsak töké (elesén közömbösíti a i karos meszel, hanem esívíih.z hasonló, nagyszerű lágy mosóvízhez is jut.
GY/H V 3 A r l> Ul S 11 M 0 V í I
18 U 0 A l>t 5 I i
voi* felkötve a kabátja és miközben vainm: bizonyítványt kért, fog^Hdii szájébó dől\' a páünkuszag. A tiszt-sető Igyekezett n tehető ieguyája-snbb tenni » eme igyekezeté\' ic lett-*\'\' n személyi adutok fctvétclo so-íin amikoi ezl a kérdést intézte az udvariasan kezelendő félhez: - L; hot szü\'eted az anyukája ?
A JARDAK KÖRÜL
sok a baj mostanában. Jön ene a városházától egy bm álságos felhí-vá->, hogy az ínségesek ügyo\' adó-, eirelés nélkül csak ugy oldhalómCg, ha rrindenki, akinek járd\'-g >udj;.i vannak, fizei napi öl Hűért s akkora váró- gondoskodik ínségesekkel min-den jelentkező járdájának tisztán laríásáió-. Adóemelés nélkül... de
évi kön* 2C pengőért. Az elgondol,,, inégi helyes, hiszen az otfósme^va-lóbon töbl, terhel jelentene a kg töbl hízlu\'ujdono.-nak. Azl is szá-milásb* ken venni, hogy eddig i* voü A hi\'.z.iiiiíjdoiiosuak járdatftkari-táí\' kö\'tségc ;imi az uj lendszeihcz való cntlakozús esetén elesik. ACa-rila.. helyett munka elvén alapuló uj rendszert egy szellemes bc mentje sálról közismert kanizsai ui annali szerzöjéröf, dr. Bod« Károly szíxííÜ\' ügyosztály-vezetőről Boda Kari-lás: ukciÓJi"k nevezte el.
MENET-ÖLTÖZET
a legnagyobb gondja ma 60 évei korit, minden kanizsai férfiúnak. A poigáireesterl hirdetmény ugyanis ugy szól, hogy a febiuár 16-től 23-ig
dífaeUaladótt idény, miau méiym íwzáUiiott átok.
ewdékc- kötelező katonai ellenőrző szemlén minden tartalékos tiszluek, tisztjelöltnek teljes menető\'tözetben kell megjelennie. Budapest székes-föváro.í poigármeslerőiiek ugyané tárgyú lende\'ele szerint csak annak kell nieuetöltozelb\'-\'n megjelennie, a kinek van. Kecskemét város polgár-njesteio padig egyáltalán nem. tesz emtitést a mlenetöltözetrői a hivatalos Urdetniréjiylxrn- Tény, hogy a honvédelmi törvény teljes mtenetöl-tözetel Ír elő. A törvény azonbanuj, végrehajtásában ma puíg bizonyos rugalmasság szükséges, mert m« -é. ké hét alatt - egy város minden tártaiékor tisztjének teljes menetöl-tözelel beszerezni nem csak a vele járL 80t pengőn felü\'i kiadás miatt leheleden, hanem azért is, miért ha a váto-s összes szabói két héUgegye-bet >en csiiiáináflak, csak a tartalékosok megtendeleselt, akkor sem" lehelne Ilyen rövid idő alatt minden uemférc kötelezettnek előirásosme-netöltözetben megjelennie. ; -(
EMLÉKEZTETŐ
Egjiurl közlés (2 sor)
dija 30 Már.
rUrair 15.
Piijr«»»síti.l eUaeai fű T-kat • ¦buL-ban (Ketam*. F., Miasrra*).
rabnál U.
LioaitU >UHuUa tau ntúurM (-a»r (Bírta Mram Jirnir. i(u«.U>.
Kllr.i.i 8. ralraTátautáai atoadii M T-k** •
bm (0». Krílkr, 1Ukl*I i„
SJlotl), | ,
Aj.,111. 8.
A Kerasrtany Tisztviselőnők estje a finnekért. ,. I ,
IDÖ,
Jóslat:
Maráikéit szél, néhány helyen kisebb havazás, a hideg lassan oaökken.
A Metooroloilru Intézőt aapkanlaall
awfltgrjreloátloináaa joleutt i Hamánéklat t«iu«a aate 0 ázakse 128, au réttel - 144 áéleaa - ««. 20Tb.
ZMMLKOZkONV
WW. február 17.
4 polgári fiúiskola a finnekért
A nagyktuiirsíii polgári fiúiskola ésjaki testvér-nemzetünk küzde\'melnck első napjaiban felismerte annak seük-ségességét, hogy ugy erkölcsileg, mint anyagilag nyújtson segítő kewt. Az ifjúsági egyesületek önként vállalkoztak arra, liógy előadások k-iében hódoljanak a leslvérnép hősiességének.
Az ifjúsági Önképzőkör január 13-án tartotta finn illését, amelyen a finn Himnusz eléneklése után Mádat Gyula: A finn testvérekhez cimö költeményét adták elő. Takács József lV.b. oszt. tanuló dicséretes szorgalommal Finnország történelméről, földrajzi hely-zeiéről veliteltképes előadási tartott, majd egyik növendék az. Időszerű harctéri hiteket és a finn győzelmekéi ismertette. Ugyane-en a napon gyűjtést rendezett az iskola, amelynek eredményi- 3X28 I\' VoH, Ezt az összege, "z igazgatóság a lendeltelési .helyre ju Hátin.
Január 14-én a>. iskola 75. sz. Árpád cserkészcsapata egy t.\'ljcs ülés kere-tében emlékezett meg északi testvéreinkről. A Himnusz, szavalatok, előadások között Kiss István László parancsnok, lanár lendületes szavakkal ismerteit-\' a finn hazaszeretet ragyogó példáit. .Legyen mindnyájatok ej.\'ítl a kis finn nép világraszóló dicsősége — .mondotta — őrökké élő példa gs ha majd a haza benneteket is.liivni fog. a letlekben ne maradjatok mögöttük. Szerepellek még HÓnll György, Lukács Pái és Kóla Miklós segóuörs-veiclök.
Koyáts J. András tanár &.t iskolai elfoglaltságon kívül osztályonként tartott yeUtettképes előadásaiban párhuzamot Yonl a finn és a magynr nemzet történelme közölt, kiemelte a kél testvérnép azonos hivatását: vélőbáV tyának leírni Nyugat és Kelet közölt.
A sorozatos előadások hatására ujabb mozgalom indult meg gyűjteni a finneknek. Éteri felül örömmel vásárolta az ifjúság a finn lapokat. A befolyt ősség 20 pengő.
Február 13-án az iskolai leventék leg idősebb\' szakaszai részére Kováts J. András tanár katonai szempontba1 is-mertelte a* északi harctér eseményeit, rámutatott a két nemzet műveltségbeli küVönbséüérc s mindazon belső iiem-ieÚ erőkre, ainclyek leslvéraemae.t.ün-kot o\'y naggyá teszik. Az előadást vc-lileUképek lettek szemléltetőbbé.
Ezek az adatok beszéljenek a polgári fiúiskola ifjúságának ós tanári karának önzetlen kötelességéről testve\' reink Iránt, ^
• Batorokfesa a Kopsttin-fég veea*. lant Bdr.tatcrfiuJbut a iegjob\'wit s Itafol—dbban mutatja be, kedvtné ta» téil ftsttételak mntrnH.
A budapesti í
ASTORIA
¦4»
PALACE
SZÁLLODÁK
komfortja tökéletes,
ellátáss kltünö, jm Arai mérsékeltek.
ASTORIA éttermiben
FELLEGI TERI
énekel.
»111— i n ii i i
Az ügyészségre került egy egerszegi pék és alkalmazottja a zsidótörvény kijátszása miatt
Zalaegerszegen lujyol közszállUásl botrány paitant ki a zsidótörvénnyel kapcsolatban.
A rendőrség lőbbnapl nyomoiás illán rájőlt, hogy « kórház kenyér és s ütem énys fáid ilásíl Slrómann mód-sícrrcl oldották meg ligcrszejcn. A pályázat kiírásakor Orünbaum Itezső zsidó pék ugyanis érintkezésbe 1*5jXMt egykori alkalmazottjával, n keresztény Viasz Jánossal és felkérte, hogy pályáira meg a kórház kenyér 6i sülé. mén y>./:\'i\'ül — n hasznot majd megfelelik. A szállításhoz szükséges öYadéko.l is Grünbaum udta Viasznak,
sót lisztet is Ő szerzett számára. A pályázatot Viasz nyerte el és naponta 150 küó kenyeret és 300 darab süteményt szállított a kórházba. A szilit, lások mögött azonban Grünbaum áUt, aki a luiszon 50 százalékát is megkapta. Grünbaum kihallgatásakor a»zal védekezett, hogy Ő nem akarta kijátszani u zsidótörvényt, csak Viasznak akart ón/ellen úl jót tenni. A rendőrség O/onban nem fogadta el védekezését ós Grünbaum, valamint Viasz ellen is megindította ai eljárást. Ogyüket ál let liík *i ügyészségre.
e)^yré^gte»e^be^F«^
Nagy érdeklődés kíséri heti rejtvény-versenyünket
A za\'ai Közlöny keresztrejtvényei iránt már az első héten olyan érdeklődés mutatkozott, amely azt mutatja, hogy eltaláltuk, \'mit kivan olvasókö-zőnségímk,
A sok megfejtő kőzött a szerencse a következőknek juttatta a dijakat;
Egy férfi cigarettatárcát nyert: Donát Ferenc Zrínyi Miklós u. 30.
Móricz Zsigmond: Hál c regényéi
nyerte: liuUay Gyula Máv rőtisrt
CsenHeri ut.
A Z"lai Közlöny egyhavi előfizetését nyerte Ctő Sándor Szemete u, 9.
A kereszt rejtvényeket ezentúl is hetenként közöljük. A megfejtési haláridő mindenkor csütörtök dó\'. Felhívjuk megfejtőink figyelmét, hogy a megfejtésekhez mindenkor három darab ugyanolyan számú rejtvény-szel-
j vényt kell Iieküldcni, mint amilyen Blattra a keresztrejtvény. Enélkül a
| megfejtéseket ne.n vesszük tekintetbe
: még oE előfizetőknél sem. Kérjük ezenkívül a borilékl>an külön lapon foltünletni a megfojtó nevét és pon-
I tos címét.
2. keresztrejtvény
11 2 J 4 8 10 ,2 13
m !4 1 15 jjjjj 16 i m
,7 18 ¦ 19 1 m 20 i" m 22 m 23
24 J m J 26 ~~ i i27 1 a 28
29 _ i 1 1 1 1 i i
W m m 31 J i i m ¦
33 ¦ 34 35 h 36 ~OË 37 38 1 39
il 40 1
s 44 1 AJJEF\\ 1 í 1 í a
16 m 47 - m 50
ST 52 ¦ 53 l§ 5. 1 iv7
58 59 h a 60 1 I ¦ 52
03 .....
34 s I65 1 1 n ¦ 66
Gí ¦ 68 69 h 70 Mi 72 ¦ 73
74 75 m 77 m
Î8 _i
VuuodatM üorok: I. Jókedv. 7. Nem Jön szemére álom. 14. Eszménykép. Ifi. Szalmarakás. 17. Htlyhatározó rag. 19. Határozó szó. 20. Harag, latinul. 22. Képző. 23. Régi zsírban képződik. 24. Gyilkolja. 26 Helyhatározó. 28 Oda más nyelven. 29. Poldlni Ede operájának elme. 30. Edit becézéfe. 31. Nem előre (ékezet hibával.) 32. ...dnb. 33. Blzfalóazó. 34- S. t. é. 36. Tagadószó. 37. Római szint: 1950. 39. Kép ö. 40. Raji (I). 42. Volt lOldmivelés-llgyi mlnlizter. 44. Elhunyt költőnk. (Riadó.) 45. PArilogás. 47. Várta. 4<í. Fut 51. Betti, fonetikuzsn. 53. Szel. 54. Japán pénz. 56. Lengyel folyó. 57. Kicsinyítő képző. 58. Szem a van. 60. Gusztus. 62. Gyom. S3. Pár év elölli sláger. (A vágyam csau eny-nyl)64 Nöi név, hecézve. 65. Elcsuk. 06. Egyik oldal. 67; Perzsa uralkodó, - fonetikusan. 08. Német alakulat. 70.Lln. 71. Atitka. 73. Személyes i.évmAi. 74. Posta továbbítja. 76. Hun fejedelem. 7ö. Idegen országba való. 79. Spanyol tartomány.
PflggaiBjM sorok: 1. Napsütéií. 2. Római Bzém: 501. 3. Adam, becézva. 4. Ária Erkel Ferenc „Hunyadi Láazló" című operájából 5. Sáv. 6. Hamis 8. Lyka Károly. 9. Elvetik. 1ö. Petöíl-vers cime. II. Mü veltető képző. 12. Egyforma mássalhangzó. 13. Hónap. 15. Nagvon forszíroz. 18. Meg lehet venni. 20. Homcroi müve. 21. Riadó 23. Kellemetlen kitölteni. 25. S-aela legné mább csend. 26. E. O. H. 27. Rádió-márka. 28. Kikötöz. 34. Vihar, németül. 35. Érzelem. 37. Alacsony elíentíte. 38. Mocsár-gáz. í0. Fon. 41. Szájban van. 42. Van bátorsága. 43. Szarvas-fajta. 46. Beléhull. 48. Pelzet. 50. Egyes jelentős templom kltüntelő elme. 52. Már nem rág|a. 54. Volt minljzterelnök. 55. Hallgatagon. 57. Töke gyümölcse. 59. Tyu. 60 Ike. 61. Por, meg víz. 62. Borotvapenge márka. 68. Valfáa rövidítése. 69. Egész része. 71. Ti-zlitószer márka. 72.... mars. 74. Egyforma mássalhangzók. 75. Római szám: 450. 76. Betű, fonetikusan. 77, R"g-
NOSPRASEN
(aiüiS- és gySsiOIoaraperneteiítiii-)
Vevőimet kérem: M, ezévl atükBŐgletüket nAlah
mielőbb jolontsék.be.
QRSZáQ JÓZSEF
m«Bb**\'*a,(*et.éa« Magykaatua, iurza*b«t-t4r 10.
Felhlvaia 2MNTE játékosaihoz 1
Felhívom e ZMNTE I—II. csapat óssies jálékosait, hogy folyó hó ih.úq, v-ism-iüiji délután fel háromkor a Zrínyi pályán ledjes számban jilenjo-nek meg. Intéző. (:)
A Vasutas Tckéző és Sl NVTE hözgyülése
A Nagykanizsai Vasutas Tekézö Egyesület holnap, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja tisztújító ovi közgyűléséi n vasutas tekepáuya helyiségében. Ugyanott !esz 11 órakor a Nagykanizsai Vasutas Torna Egylet éri .köz-(:>.
SxékpeJkedéâ
. vett fcas.cunyE.I. S*Mk
(«j- h a...kl(|i. it „h
b.]*k. Il.onk.. OAm* l>
KS»í»? Vjt\'jVA\'iJM
Rövid hírek
ANGLIÁBAN a\'23 évesek idő előtti behíváséval 2Ő0.00f>n} emeikeiett a kalona.1 csapatok létszáma*
PITMANN &mnVcr \\ tiltekazolt aS ellen, hogy amerikai liajókat semlegos viiekén ellenőrizzék. HapgozIoÁta, hogy az amerikai kereskedelmi hajók nincsenek fclfegyverkezí-e $ ha mégis torpedótámadás érné őket, A mente kénytelen lenne a legszigorúbb\' cíl*n-rcrtd szabályra.
CSUNKINGI jolenlés szerint a japán csnpatok tnegkezdték a visszavonulást, ilteive a kivonulást Naukjng városiból, abol a kinai csapatok\' döntő győzelmet a/atbak.
AZ a\'meÍÍikai gyárakban ujabb fegyverrendclést adott fel I\'innország. Svédország is 200 lojudögópűt okor vásárolni a legiijabb -Upusoltból.
BRÜSSZELBEN sok házkutatást tartott a rendőrség. 10.000 kommunista iratot lefogfelluk, több *f$yMl JWortót-tattak. • ; :
ZSOLDOS QTULA íitalsi, itoiite is U1iarbz.uM.lMtl.
l\'fl-iil 0. {. Koron.-Rállft4áv.l uán.tn). ¦Mi.ni. |..lt.mih.iy I \' \';
Akiknél a MMuéfei teilmoz-gés hiányaik éa eiért uokvé-nyoi azékrekedéi, mefravert gyamoreméazlésée taljet étvágy lelanaéc esete éli fene, Igyanak reggeleukínt felkeléskor egy-eiiy Ha pohár tnmeaaetea „Ferenc Jézaaf" kcserOvIaot, mert ei egy régöla bevált háalaer, amely IényfKe»«n houá.érulhat eien rendellenésaigek roegnuntetéiébei. Kérdésié intg
OlVOiétI
ZALAI K02LONY
Az elemi iskolákban még hétfőn sem kezdődik meg i tanítás
A többi Iskolák hílfőn megnyílnak
Miután 0 nagykanizsai Iskolák tüzelővel val6 ellátása csík résítan tejeződölt 02, hálton az e\'cml ís nz Ipnraslnnonelsko\'.ában nem kezdőtlik meg a lanilás. A gimnáziumi™,
leánygimilóziíünbnn, zeneiskolában és a kereskedelmi Iskolában azon. ban hétfőid\' kezdve lende ennieg-kezdődnek az elöadá.ok.
Belgrád szerint megváltozott Bulgaria helyzete a nemzetközi politikában
1640. jebraár 17
Áldozat nélkül nincs jövő
Jobb ókjl vágya fölt ma is a teák 1 el 5 az örök emberi optimizmus a ujajj^y &cbb ós sugárzol* eletei varázsol a iövő fehér vásznára. re;iig n jobb ós boldogabb Jövő nem s/okoll oly vejet, lenül Bz ölünkbe hullatni, mint ahogy a gtibacs, meg a piros alma huHk néha a hancúrozó gyerekek lába! ejti A jobb jövőért rendszerint keményen ineg kelj küzdenünk és ha nehéz mun. kánkkai sikerül azt valóban kiharcolni, akkor tudunk igazán örübii is annak! A boldogabb jövőért áldozatot is kell tudni hoznunk, mert a mások állal kikapart gesztenye izét, egy igazin jeljemes, munkás ős gerinces ember rimára, bizony igen megkeseríti u gorido\'at: hátlia csak polynulasz vagyok » jó öreg TöJdnck; luUha nap-lopásom, zsugoriságom slb. még arro se tesz méltóvá, hogy nz emberek, mint omlicrt, srámontarlsanak.
Amikor ott halijuk, hogy akadt egy köiség, mely a repülőal:ip támogatii-sát el utasította, ukarva, nem akarva tlyen és hasonló gondolatok jutunk Bt eszünkbe.
Itégl igazság, hogy az emberi társadalom legkevésbé munkás tagjai tudnak legjobban kóveUlömi. Persze f<ly. Ion ajándékokut elfogadni s annak cÜcncben — sőt ^soksior annak érdc-kébenl — semmi \'Áldozatot nem hozni, ei valóban n legjövedelmezőbb Ián, tto egyiittai n SegUszlessógioloiicbb is,
A jóérzésű falubeliek, ahogy a hírből kivehető, tiltakoztak is az említeti haláro>at ellen, de sajnos — -legalább is piflanatnyaag! — n mennyiség győzelmet amtótt a minőség fvlett. S ez jn\'ö jel kelt, hogy legyen. a jövőre isi És pedig nem csupán a minőség értékelésének tekintetében, hanem n mennyiségnek minőségivó íejleszté>.c lerén isi Ehhez pedig csak egyeUon egy ut ve*!, amciy útnak jelzőtábla, jára eiCrszCr is csak czl az egy szül imáin: társadalomnevelés.
Iia oddlg sokat áldoztunk a nép műveltségi színvonalának emelésére, a jövőben áldozzunk erre még sokká] többet! S akkor majd mindenki meg fogja érteni, hogy betét nélkül nincs kamat ós áldozatkészség nélkül nem cpilbető fei a biztos jövő mentsvára sem.
Akkor azt Is természetesnek fogja találni mUuleiiki, hogy a jövőben csak ugy lehetünk a Kárpátoktól koszorúzott egész 1 lazánknak visszaSTjCrzŐi és megtartói, ha a bérceinket ói rónáinkat íMhnritó levegőlengernek is ur*i restünk.
KOVÁCS DEZSŐ
— (Ingyenes előadás)
tesz vasárnap délután is fél l órakor B Vécsey utcai oLini lakójában n Kath. Dolgozó Leányok lendezesébcíi, ame. Jycn Kereisy fiéza tanár a társadalmi kénlés kiaLikuSásáról, I\'orray Zelma petllg » dolgozó család gyermekeinek neveléséről tflrt előadást szavalatok közben,
- (Hfxassáf)
(lold Ignác kereskedőnek, a nagy-kanJxtal OMKE háznagyának leányai, fellát holnap, vasárnap délelőtt fél 12 árakor vezeti oltárhoz KosztcliU László ¦ nagykanizsai izraelita klstemplomban.
^ (A MÁV utasainak megoszlása.)
A MAV gyorsvonali utasai a követ tíiőképpen oszlanak meg: I. osxtü-\'joit ulnrik i,| százalék, II. osztályon uloilk 28.1 százalék, III. oszlályon ",a\'ik 70.5 százalék. Személy, és ve-Kycsvo na tokon utazi k: II, oszlá\'y« w^s 7.1 százUék, III. osztályú «Uis u$ szü/.=Hók.
\'¦i I Bsfgíúd, feb\'-uár 17
Jugoszláv politikai korúkban ugy látják, hogy ;iz uj bolgár komiány, bár hangsúlyosul, hogy régi politikát kivan folytatni, migis truSsnemzetközi politikát folytai majd. külö-jiöwu a balkáni he\'yzei tekintetében. fc
A törők poülika, főképp Sza-racogiu külügyminiszter sikeres te-
Rónta, február 17 A magyar romín viszonnyal fog* lalkozva ai <»lasz lapok megjegyzik, hogy a román ifjú: ági vezér római ulja elhatározó kiinduló pont lehal,\' bár a magyar ügyben iu\'ajdónképp
• Newyork, febiuár 17
Weűes megérkezett Ncwyorkba, a hoi ,ma hajóra száll, Kijelentene, hogy nem\' utazik Brüsszelbe és Ainr szlerdamba, csak o mar jelzett négy
folyása, elidegenítette Bulgáriát a némel-barátságlól is frrronriják
Jugoszláv \'körökben. { i
i Róma, február 17
Az olasz sajtó « bolgár bílpolltl. kai válság elintéződésé! még nem tartja véglegesnek. A lapok szennl még im\'tndig mutatkozik b3i- és kii\'* politikai ellentét.
nincs Is szűkség közvetítésié, nny-nyira világos a magyar álláspont.
A Siampa szerint Belgrádban tovább tartja magát a hir, hogy nz if*i jusági vezető után Gafencu, majd Károly király látogat d Rómába.
nagyhataloni fővárosába. Nápolyban szá\'i parim és addig nen* ad ujabb nyilatkozatot, míg vissza n©m érkezik Európából. : j
li
Gondoljon I egészségére!-]
Ha hatásosan védekezni \'akar etM \'olyton változó — hol ködös. hol»l nyirkos — idöjá\'ás vesreiyei\'fl ellen, lartson otíhon állárfÜÖBn,! készeniélben pl
Dl AN
Magbiaható elt»6 safilt- | ¦ég sí háxban. J
öblög\'Rse száUregét és torkát\' naponta minél többször ezzel a pompás háziszerrel.
Igen jó hatású éa ke lemes meg-\' könnyebbulést okoz a légzöszer vekbt na Diana sosborszeszgya-e kori szagolgatása is.
Fájdalmak ellen borogatások^ vagy bedörzsölések formájában\' nyújt gyors és tartós enyhülést/
Mindenütt kapható! !
— (Orvosi hlr)
Dr. Kubányl ErnÖ fogorvos rendelőjét május 1-töl Sugár-ut 167B. szám alá helyezi át. Rendelését addig vállozatlanul Király-utCa 34.\' bz. alatt folytatja.
— (Kápolnát építenek ii munkások)
Dicséret remél tó »1 ha tarozással oz UjV-dörögd kötelében lévő bányászok kápolna-épi léshez kezdtek. A kőbányában munkaidejük letelte\'után nem nagyjak nbl>a a munkát, lianem a vá i !1 d. igajgalóságának etigedéfyév. 1 minden nap lovább dolgoznak, hogy uz így kitermelt kötöbbletből tráj>olnát épit-hcssenek limguluiflk. A mimkásoknak ugyanis jelenleg Zulahalápm kel jár-uiiik ivrnp iiiiib-i.
KENfttSSftNCE PEMtlÚ
¦UDAPEST nitihn, a S«U*rpakaai IV.f IrAnyUatea 81.
Minden aiobában tökéletes komfort i liidcs-nicleg folyóvíz, központi fltéa, tagai fái .üí-helyliégek. — ElsÖrinzu konyhújiban kirinatradiéta, --éjjel ét nappal lift ¦ riirdfi-izobás appirtcmenlek — Olcsó árak. — Hosszabb tartózkodásnál engedmény — Budapestnek majdnem valamennyi autóbusz-és TillamoiTonalaakizvetlan köielbtnáll.mas,
Az oroszok is, a szövetségesek is támadást várnak a nyugatázsiai olajvidéken
A nyugati fronton az időjárás megakadályozta a harc) tevékenységet
Róma, február 17 A Sfefani Iroda diplomáciai szerkesztője szerint a nemzetközi sajó behatóan foglalkozik a Fckele-Ien-gerl él a nyugalázsiai petróleum-vidékek ügyével. A szövelségesek valóban nagy csipatoka; vonnak öisze Egyiptomban, Paleszliuában és Sziriaban. Az Indokolás: ki kell védeni az orosz lámadiaát. Ugyanakkor Moszkva is gyanakvással nézi W^ygand keleli csapatössze-vonáiait és a bilumi olajvidék elleni támadástól tar!. Ezért lázasan építik az oroízok ii e délvidéki
erödiiményeket.
Nyugalon a rossz idő miatt lényeges harciesemény nem volt. A tengereken két dán hajó és egy angol gőzös aülyedt et. Legénységük egy részéi megmentetlék. Londoni Jelentés szerint egy angol parti repülő bombázott és valószmllleg elaUiyesz-tdt egy ellenséges tengeralattjárót.
Berlini hivatalos jelentés szerint az Északi tanger felelt egy angol repülőgépet lelőttek. Nyugaton élénk géppuska tüz volt egyes szakaszokon.
— (Horthyle — telepes község)
A vasvári járás 12 községe 500 aláírással kérvéíiybon fordult Magyarország kormányzójához, amelyben eji-gödölyét kérik Orra, hogy n községek-löi nagyjában központosán fekvő és megváltásra kerülő zsidöbirlokok közepén, a sarun lakott fidvak népfeles-legébö^ < Horthy fa > néven tslepes község lélcsülliesMii. A kérvényezők előadják,\' hogy a <ra- jotzós Ősi magyar nyugatvidékl kozségjelzés.
HOTEL CORVlfl
BUDAPEST m
VIII., Ciekenay-a. 14. Nsmtttl Stlthiznil Családi szálloda a varos szivéban.
U|fjiiii.iii berendezve, központi i;V tcs, hldeg-meUg folyóvíz. Egyáityas izoba PS>—, kétágyas P
Üli- ÓZcWxiioi. Ynao^íoxltt Io^aom. lopott a ZALAI UÖZLÖHy
— (A békés munka vására lesz ¦ Budapesti Nemzetközi Vásár)
A magyar gyáripar minden ága Impozáns felkészültséggel Tog incgjyjennl &t április 20-tól május ö-lg tarBMWló Budapesti Neiiiz<-tkŐzi Vasaién. Ez a nagyszabású magyar Ipari bemutató meggyőzően fogja bizonyitani, hogy o rendkívüli viszonyok dacára a nui-gyar. termelés teljesen a békegaidál. kod ás ellenér*> tpvábbi* is gyártja a békcszükségletnek mcgfeiolŐ összes ojkkekel. A magyar Iparnak tehát módjában áll azoknak űz Imporlpln, coknak ellátásában részt válfalni, a mezeknek szükségletét eleiig a had. viselő államok egyikének vagy niási-kánnk most más irányban elfoglalt ipara fedezte^ (i} j
Károly királyt és Gafencut Rómába várják
Welles visszatértél*, nem ad több nyilatkozatot
— {Rekordvastagtágot éri «1 a Balaton jege)
Akinek rádiója van, az, tájékozva van a Balaton jegének vastagságán\'.!.
A iini^i! ik...\'in iigyanis mindennap felsorolja, hogy az egyei balatoni köz-aégokné- niilj-en vastag a Balaton jege, A somogyi jártról például 43 cm. vas-tagságú jeget jelentett a napokban rt rádió. Egy évtizeddé* ezelőtt még nft/n volt ijvon műsorszám, akkor IcgtVIjclja ujaágokbói lohoteit értesülni a Balaton jegének vastagságéról. A kesit-heiyi öbólben állandóan mérlek a jegv«sli»gságot. 102tf-bcu, a liáboru óla legliidegybb volt Sa kloj.lr.is, a Balaton jegének átlagos vastagságj 44.7 cm., Jognagj\'obb vasUigsAg-i j>o-dlg 46-5 cW. vo». rínlckos adatok vannak orról, hogy miiyon a lohcr-btrasa a jégnek. A 4 cm. vastag, jégen l ember biztosan jár; a I0 cm, vastagságú jégen tárt négyes sorokbin katonaság vonulhat; 12 centiméteres jégen lovasság, 16—18 cm esen kúiinyrt tüzérség ós 25 cm. vastag jégen ne. héz tüzérség biztosan átvonulhat. Kincs lóhát olyan nehéz jármi), amelyet a mostani 40 cm es jég meg ne bírna.
— Margitszigeti Palatínus Hotel 4a Saanatórlum. — Móraékelt téli árak. Náazutaeoknak kolöhlegoa kadvaimény.
VÉKASY TESTVÉREK
érát,aktaaréas, Ulsisrés* ni i n Arany- és aiürt-tiwök ^4» éra, ikiztr, sitmlvsg ItfOlcióbb árban Javítási, vetélt aziksmcil.cn kéititttnk
— kffeuéf* tolni
gyakran szenved a rendetlen szók-letétel miatt. lüórze meg ezt Darmol
használatával, a Darmol tisztítja n vért, szabályozza az emésztést, Tolstfés szerint adagoUmtó.
— (A haiasaigkOzvetítés wm veszélytelen foglalkozás)
Nagy dgányháboniság tört ki minap Póxván a cigány tanyán* Forgács Gyórgynő 70 éves cigányasszony ugyan is házasságot szokott közvetíteni a cigányok közt. A cigányok közt nyolcan azonban ugy véllek, hogy ai Örcg-assrony tűbb itten kijátszotta őket. A becsapottnak érzett cigány asszonyok feftujtásám a nyolc férfi elverte az idós tigányasstonyl, aki válságos állapotban több sebből vérezve került a* egerszegi kórházba. Támadói elten eljárás indul.
Budapesti Svábhegyi Msjastlo, az üdülők királya, nászutasok paradicsoma, Közvetlenül a fogaskerekű megállónál.
— Naptár: Február 17. szombat. Rom. kat. Donát pk. vt — Protestáns Donát. — I»r. Adar hó 8. — Február 18. vaiár-nap. Rom. kat Reminlsc, — Protestána Konrád. — fzr. Adar hő 9.
6oatlrdfi nyitva röggel 6 érától este 6 órálf (bétH, a»rda, péntek délután keddan eeeas nap nőknek).
Munkaidőrend
az Iparügyi Miniszter Ur rendelete értelmében, alkalmazottak munkaidejének nyilvántartására
kapható
. Zalai Közlöny
kiadóhivatalába rt.
,Ez az év a történelmi mérkőzések ideje lesz"
¦oadja pisztorlevelében Hátz István tábori püspök
Dr. Hást István tábori püspök ka. tonahiveihoi bójU pásztorlevelet intézett, melynek bevezotéseben arra mutat rá, hogy az idői 1940.\'. csztvndő sorsdöntő préba elé hivja és állitja u népeket ős nemzeteket A néi>ck vezelői és tömegei egyaránt érzik, hogy ez az év történelmi mérkőzések ideje Icsi ós elo\'et vagy halált lioz a neuuetckro, aszerint, liogy milyeneknek bizonyulnak a nagy viadalban: nz erősekre diadal és v.le élet köszönt, a gyengékre és Ktiportakra pusztulás és halál vár,
— Nekünk, — Írja szózatában a tábori püspök — Szent István nemzetének ú minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy a reánk váró történelmi feladatokat diadallal oldhassuk meg, jiogy a Kárpátok óvo/to ezer éves hazánkat szentistvám nagyságában és dicsőségében adhassuk ál gyermekeinknek és unokáinknak. - Ezért a hősiesség győzedelmes
szellemeié van szükségünk\', amelynek négy megnyilatkozása van: a munka hősiessége, a szenvedésekhck: krisztusi szellemben való elviselése, feltét\'en engedelmesség és a Krisztussal való teljes egyesülés. I
Éppen azért kért kfltonahivelt atyai szeretettel, hogy szent ós dicső ö>eink pélcrajára vegyék magukhoz megUszlun, buzgó é-s örvendező ló-lekkel a hősök hősét.
Egyidejűen n katolikus tábori lelkészi karhoz latin nyelvű szózatot Intézett a tábori püspök és ebben utai azokra e szempontok" a, eme** iyeket a mai nehéz időkben különösen szem e.\'őtt keh tartanlok. Ezek: a lelki nyugatom, a türeJemt a gondjaikra bizolt hivek bensőséges szeretete és lelki gondozásukban az apostoli buzgalom- ;
LECJUJABSf!\' Finnország helyzete válságos
Svédország a moszkvai béke-feltéttlek elfogadását ajánlja Finnországnak
Berlin, február 17 Nemzetközi katonai körök válságosnak ítélik meg Finnország helyzetét. Tagadhatatlan, hogy döntő helyzetbe jutott a finn-orosz ügy. A francia lapok szertnt Finnország már csak pár hétig tud ellentáüni, ha nem kap segítséget. A frontra
ujabb orosz hsdoaztátyok
érkeztek
és igy a támadások megélénkülésé-\' tői "ehet tartani. |
¦ i Stockholmi február 17
ideérkező hitek szerint Vorosliov kijelentette, hogy akár 300.000 embert is feláldoz azért, hogyVüpurijg eljusson. J
A finn miniszterek stockholmi tanácskozása elénk órdek\'ddést keit A tudósítók szerint n iüinek Aszin tén feltárták súlyos helyzetüket és beje enlellék, hogy egyedül neraf bírják sokéig. A megoldás a következő lehet: 1. elfogadni Moszkva béke-űján\'alát, 2. megnyerni a svédek ka-
tonai támogatását, 3- a nyugiali hatalmak tárnogatásanoZ fordulni.
Svédország az elsőt ajánlotta a finn minisztereknek. Finnország a jelek szerint a harmadik miegoJdást választja. Ezzé1 Svédország súlyos helyzetbe kerül, mert a népszövetségi hntároznl értelmében át keh engedni a francia-angoi hfloUanyagvt Ez azt is jelentené, hogy nem szállíthat többé vasércet Németország: nak, mert a szállítási utat elvágják. Félő, hogy ez viszont Berlin visszahatását váltja ki. , |
Svédország egyébként fennt kívánja tartani fem^gességét de minden Intézkedést meglett az ékítmények kiépítésére. . [ : , \' } í !
Din-svéd-norvég értekezlet
; Koppenhága, február 17 A dán, svéd és norvég külügyminiszterek e hó vége elölt vaioszinü-leg már 22-én, tanácskozásra gyűlnek Össze Koppenhágába. | i
Csak
a tavasszal derttl U, hogy ml kárt okozóit az Időjárás a vetésekben
gezhetők a trágyahordás, favágás, fahordás, majorkörUll és magtár! munkák.
Zala vármegye mezőgazdasági állapotára vonatkozóan az alábbi hivatalos jelentést adták ki:
Január hó első napjaiban még folytatódott a decemberi száraz, csa-padéknélkllli igen hideg idö, majd 4-én kisebb havazás állott be, amely az eddig úgyszólván takaró nélkül állott s kifagyástól veszélyeztetett vetéseknek némi védelmet szolgáltatott. A hő második felében nagyobb havazás mellett hófuvásos Idő köszöntött be, amely a hónapban többször ismétlődött Ez alatt a hófúvások okozta torlaszok eltakarítása sok gondot okozott, ami mellett kisebb ütemben voltak vé-
Az flszl vetések eddigi teleléséről pontos képet nyújtani nem lehet, mert a decemberi száraz fagyok esetleges kártétele csak a tavaszi enyhébb Idö beálltával lesz megállapítható, jelenleg, pedig a nagy, különösen a szélhordta hótakaró mellett helyenként a klpállás veszélyétől lehet tartani.
Az állatállomány kondíciója és egészségi állapota — a még helyenként lévő száj- és körömfájástól és sertéspestistől eltekintve — általiban kielégítő.
A takarmánykészlet, egyes helyi hiányoktól eltekintve, nagyon szűkösen — ha a tél hosszura nem nyúlik — előreláthatóan elegendő lesz.
Allatárakban lényeges változás nem volt észlelhető.
Gabonaárakban szintén nem volt lényeges változás. ¦A mezőgazdasági munkásság az erdei munkák mellett a hólapáto-lásnál jutott foglalkozáshoz.
APRÓHIRDETÉSEK
hnillrr ml«4*fl torául t*4 0 n*k ktkö«2 g Sgí tj-mluf, mia4*a tovafcbt íj 4 ntS.
ÁLLAS
ügyes nviiltá ¦¦fiatat felveuBak Előnyben, aki kefegyárban atanzgéperi már dolgozott. Hungártaketegyár, Horthy Mik. tés-ut 23. 3d
LehetáJeg azonnali telepessel keresünk olyan bolgar-ka^Maurtf ikl a konyha-kerlésiet mellett a gytlmöIcaUrmeBztéehei la ért. jeleatkexét gráf Aitdrássy irodában Letenye. \' 35g
míndfthaslaánrl keretek buaapestl vllla-lakáiba háromtagú naládbot ctacjíie Jelentkezéa Csengcry-ut 5. 371
Fiala dlvatizalon tantaléláinl felveu Ersaébet-tér tl. 374
Taibaritd*at felveszek Deák-tér 10.
Deuticb. (¦ 871
Jól számoló keresztény lr*4ntl>artvU ••Iflnöt felveszünk. Elshiger és Fischer Deák-tér 1. 3B5
ADÁS-VÉTEL
Különböző elséreudu fiilalm« és libahús kapbaté Kialzil-u. 13. WeUaué. 84
LAKÁS-ÜZLETHELYISÍQ
Oauhemfortoa három- és kétszobás lakás kiadó. Bővebbet Kisfaludy-utca 30.
STO
HÁZ ÉS INGATLAN
mini
biihclyjt íitőlSt <a Uldeklt klnsllí P«pp. TtieU ut 8. 30OI
Eladó bdttftlleten «Minute. 5mi-homtoitoa háromuobás nuuiiiiháx. Mesti .olt Hoivith Sigir-ut 41 379
különféle
AaMlaal - Hérául* inoliti libati keayolmaa .utók megiendelhctdk. Kü.t-...... liloml. :
mana Mini. TtlefOiUiii
I m.
Kiad* Istallo, koc.lajln, ukUihelylíé-gek, 1 Jégveicm JégKd. Baihoiyu. ü. 345
¦aJAróaflt uonnsl (ctvöfl.ck. Cseu-geiyut 24. 344
R4gl vagy nial leveleiéiből saiimud 4Bm«sb*tyaaafc«t, hi.inAl.tl.o Iv-uyagot 1. dllunddan megre*..k. Jobb egye. bélyegek, sorok Is erdekeinek. — Biibeilt. louelkcntS, ta\'ilnalo indulón aaatokaa délnUn 6—8 lg ¦ aieiku.14-segben, Fo-ut 5.
Mainárok :\' figyelmébe: I
Vámfeljegyzési
v»gy
Vámcserekönyv
Mjból ,b»zerezhet0
lapunk nyomdájábivs.
1840 lebraár 17,
felhívási
Az 1862-btn alakult
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
mini az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja
1940. Január lén nyitotta^mig
M Ml-MM MkáÉi
Egy heti-betétre hattnkint 1 P tW üátí, de jegyezhető egy könyvre több heii-betet l*.
A bell-beiét 3 évre szól, de kívánatra bármely év végén elszámolható.
KSUaSniíket adunk tagjainknak baktb*. lezé»re, éitékpapirra, vagy kezeaaágre.
TaksrékbeUtekst a legjobban kamatoztatunk.
yezhelök ?0 psz-gsa ttiletráuak la, „,._/ek ellenértéke azonnal, vagy negytd-lii 10 pengős résileiekbsn Ilzelnető.
Jegy unelye
n Kx9TBuimI SsiiljvaiJH SíJSTitkerii
mini az Országol Központi Hitelszövetkezet tagja 1 gangja tóiaga. Csoagoíy-Bt 7. dr. Rapoch-ház
t l T. Alkilmuottak Teaelkezisl Egyesülete Hagyfcanlasa
Hirdetmény.
A nagykanizsai M. Á. V. alkal-muottsk temoUteíésI egyesülete f. evl lebruár hó 18-án 15 órakor a viroiháza hOxftyütési termében rendes évi körgyüléit tart, melyre ] it egyesület minden epyei tagját emlőn Is Hsztelettel meghívja.
Nagykanizsa, 1040. február hó 12-érr.
Az elnökség.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
| 3453/1940.
Tárgy i Káromszobás lakás bérbeadása.
Hirdetmény
A ll.ny«al-u. 16. sz. házban lévő Mromizobáa lakást május i (öl ktzdödöleg bérbeadóm. Az árverás folyó hó 19-én délalíll 10 órakor ¦ v. gizdaiágl hivatalban leíz,
Nagykanlzia, 1940. lebruár 10. w Polfármetter.
KÖZJUSHY
p|lnC.vw\\r: i
:iCF-*."N
ttB lizi, Ifi! nlíMl
Nagy választék! Olcsó árak!
Borok,
pezsgők, likőrök,
pálinkák
b.Tiiiriiti teütsch gusztáv
Itulyu illszer- él crnnege osztálya.
Csillárok,
falikarok,
rjjjglíszeKrény-lúmpúK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részlstfizstésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. «•>
Zalai Közlöny Hajtvany - azalvény
,4 botor l-ben"
111 ágy, Járóka, pélyaaó; a modern gyermeknevelés nélkül Özhetetlea bútora.
Matt tekinthető Naaykaalrsan
az Or«(. Slafaula GyarmakvááS
IxSrataágwi, Erzsébet-tér 4. ss. Megrendelhető SsUahe litvánnál
Sugár-ut 26. ss. alatt
Nagykanizsa megyei város
polgármesterétől.
306671940.
Tárgy: Harcaiéra lövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai február hó 24-én 8 Órától 16 Óra 30 percig a a TOlgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. \' Ez Idó alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
A lővésTct robbanó lőszerrel Is folyik, miért Is a fel nem robbant lövedékekhez nyu\'ni nem szabad. An thböl eredő balesetekért a honvéd kincstárral szemben semminemű kárigény nem támasztható.
Negykanlzsa, 1940. február 1. no Polgármester.
2897/1040.
Tárgy: A cazdaiásl gápmunkáiok kötelező baleset- biztos !lasa.
A géptulajdonos bárminő (szántó, vető, arató, cséplő, szecakavágó, daráló, permeterő, stb.) gazdasági dfépberenderese melleit alkalmazott és az tizemben tartáshoz szükséges munkakörben dolgozó ö\'iies munkásokat (be\'eértve a ffl\'Öt, robbanómotor kezelőt, cépeltelöt és calád-tsrsokaf Is) az Orsrápo* Gazdasági Munfc\'s pénztárnál (Budapest, V., *kadém!s.-u. 3 rz.) baleset esetére blz\'otltftnt kötelének, "Mr a na{át gazdaságában, akár prdlg mint vállalkozó másnak gazdaiigában végeztet gépível munkát.
A gőzgépet kezelő vizsgázott gépész\', ha a g\'plulaldoniansk éves (havi) szpgödményes alkalmazottja, a párducáéi cselédek módjára, ellenkező esftben ar Országos ^Jr-sndalomblztositó Intézetnél kell biztosítani
A blzlosllásl kötelesség mindenképen, lehat még akkor is a gép-(ulafdonrmt terheli, ha gépberendezését bérbe adja, használatra átengedi, vagy a munkisokat más állítja a gép mellé. Aki a gépmun-Msalnak kötelező bales\'thiztosltá-fát e\'mulasslta. azt 600 pengőig ferledhetö pénzbüntetéssel fulijak, rsjla a biztosítási dijat utólag okvetlenül beria|l,ák s ha baleset történik, annak ös«zes költségeit végleg viselni köteles.
Felhívatnak ezért a gazdasági g-\'plulfl.donosok, hogy gfpmunkf- ¦ safkat mielőbb, de a gépmunka megkezdése előtt okvetlenül biztosítsák.
A biztosítás legcélszerűbb módja a munkásoknak, nevük megletölése nélkül, átalányban való biztosítása.
Nagykanizsa, 1940. február 7. m Polgármester.
Nagykanizsa mcgyd város
polgármesteré lói.
Tirgyi Hatomba rakott kevert tűzifa elitf.ga a v. alBönylreil erdöbr .
Árverési hirdetmény.
Nyilvános tzöbeli árverésen eladok:
122 halom csúcs- és lábontzá-radl, kidőlt ét a tölgyeit e\'nyomó keveri lüzllát, öiiztssn 466 P oecs-ártékben 0\'5 ét 1\'— halmot téle-Itkben.
Feltételek: azonnali készpénzfize-léi, cltzállllál 1940. márciusi há 15-1«. aion időn uii a várót fenrt$ tartja magának a azabad rendelkezési jogot.
Az árverés ideje és helye: 1940. februir hó 20-én ét 22-én. kedden és ctűtőrlökön a városi alsónylresi erdőben.
Találkozás mindkét napon reggel 9 őrskor az alsónyiresl volt erdoö;i lak helyén.
. Az árverezendő táigyak tétile let legyzéke a hlvalalos órák alutl beteklnlhdő: a vlrosi kiadóhivatalban, a klikanlisal városházi Ügye-leinél, további a tárcyak la az lile-tétet védkerulctl erdőőrnél.
Nagykanizsa, 1940. február 15. mi, Polgármetter.
ZMM 1
l L_
KÖZLÖNY
IMO, február 17
4115/IS40.
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa 111. várót tulajdonát képező 1 drb Révész nevű tenyétz-blkát ét 1 drb Palkó nevü Itnyéiz-kant I. évi február 19 én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban a legtöbbet ígérőnek eladok.
A tenyészbika a Garal-uil. bika-iitállóutl, a tenyészkan ptdig a Honvéd-ufcai páutorháznál bármikor megtekinthető.
BCVebb feivlltgosltitt a v. gazdasági hivalal ad.
Nagykanizsa, 1940. február 15. *¦ Polgármester.
laliiiililt
rauntraki • holyl karaikodökuél 0:1 Iparosoknál sxersxxe
léknél fi bel I
Rfajjp MozyÓ. Szombaton él Vasárnap. TBa Minden embert érdekel a legaktuálisabb filmi
Kaukázusi brigád
A cselekmény Ideje a világháború él a Jelen. Főszereplők: Vera Koréne és Charles Vanel. IKiadások izomhatoa í, 7, », vasárnap 1, i, 7,0 órakor
Legujabb typutu
Orion, Telafunken,
Philips, Standard, Eka
Rodio készDIék
Ctere Részlttfizetésl kedvtzmény
A „Népr*ai«<< Biadasi halya
Fé-ut 8. ssa
hlrdt.sfen 0 zdloi közlönyben
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlönv olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvéatl
István király Szálloda
(US., Padmtmiozky-utuss 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift ttb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A tsáaalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehet6 Igénybe, melyet a Zalai Közlsny kiadóhivatala állit ki a jetentkezó olvasók részére.
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, Üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlönv" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
K észHflfnk ;
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzinlézeli, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghivőkat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
"I TELEFON: 78. |"
laVMStaasHHiaiil
Gyáriunk s
üzleti könyvekéi, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfuzeleket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naplárlömböket, fali-naptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4321/1940. . ; .\',
Tárgy : Tüzérségi élnloveutt
Hirdetmény.
A helybeli honvéd • lütéronUi, folyó hó 21, 22, 23, 24-én és eitt-leg 26-án Itlzértégi élsslövísietet lart a Bagolaeánc, Fakotl puszii Sand, Poganytzentpéter, Nagy M«-gatd puszlH közötti terUletiu, ni-ponla reggel 8 órától délután 1 óráig. Ez Idd alaU a lőlérre belépni tilos. Aki a tilalmi Időben a lőtéren lartőrkodlk; az • polgári közlga- a-táti tulóaág illetékességébe tarlóié klhágáit követ el ét elzárással, vagy pénzbüntetéssel Hullható.
1. A lőgyakorlatok Ideje alád a Iüiér lerU:etén ál a Nagyi.nltsa— kaposvári autóbuszvállatat menetrendszerű autóbusza közlekedik.
2. A Nagykanizsa—iharosherényi útszakasz lezárására a parancsnokság
a) a 209. nagasiM ponlhoi (Bagolasáno déli kijáratától 800 m-re északkeletre) ét
b) a 197-es kereszthez (Ntgy Ms-gatd pusztától 400 m-re keletre)
katonai örökét állit és veink piros-fehér színű zászlókat tüiet kl a lövészei napjain. Amíg ezen zátiló-kat be nem vonják, addig a Illír területére nem siabtd belépni.
3. A lőtér körül katonai biztonsági őrök fognak állani; utatltátaik-nak mindenki eleget lenni tartozik.
A biztonsági őrök a lőtér felé Igyikvö személyeket, kocáikul, lovakat és jármaveket feltirtóztttnl köteletek és a lőtérre való belépéili-ket megllll|ák.
Amennyiben egyes személyek gyalog, jármüve!, vagy állattal az őrült felállítási helyéi megkerülve a 16* területére belépnek, ugy az ebből eredő eretleget betétetekért a hon-védklnclár semmiféle feltlöitégel nem vállal.
A kalonal örökkel elleniiegülőiel iz örök igazolni köteletek.
Az ellenszegülök ellen bírósági eljárás Indul meg.
A lölér halára körül távbesiélí drót lesz kitektetve. A vezetékei megrongálni tilos I
4. A Ifllé-eri I található fel nern robbant lövedékeket, vagy Invedík-részeket érinteni veszélyes. Kincstári tulajdont a lőtérről elvinni nem szabad. Az ez ellen velőket baleset bekövetkezése esetén bünteiőlojl felelősség és kártérítési kö eiezrtlség terheli. A földön fekvő tel nem robbant lövedékekel a megtaláló ágikkal vegye körül és jelölle meg Jól • helyét, mert ha ezt a 9. lüzéroir-tály parancsnokságának bejelenti, ezért lövedékenként 1 pengő 50 fillér julalomban részesül.
5. A kincstár a lövő csapat álul okozóit kéri a kárltzenvedő bevonásával blioltsági megállapítás után meglérltl; a kár bejelentésének helye Nagykanizsa, tüzérosztály parancsnokság, ideje február hó 26-án délig, ha 26-án is tartana a lövészet, ez ételben február 28-án délig. A lölér területén belül levő épületek klOrilendök. Allatok, oaromfiak elvitele nem szükséget.
Nagykanizsa, 1940. február 15. ms Polgármttter.
Z/ILMI KéZLttNV
l\'OLI VI Kft, NAflLAI*.
Kiadja,: „KiziuSiiitl H. T. Mar»»!\'*»" Pelalo* kiadó: falit K4r.lv. Nyomatott: > „«li|a».W|i «. T. N.jyt.nlm"
.v»a>«a|tua tjagvkaaSrSS"-tKyomdaérr tolni i Zaii] ttiííW
33?2
80i É«toíywn 40. Siam.
Nagykanlaa, 194a február 19. htm
—-— _:_M/f.„„-wt.v
Ara 12««.
I IWWnUi FU i. ,
Fetelís nerlceiztő : Barbarita Lajoa
i Svitatali ta&lMi
AJÍ ARDRAGITO Btflmmor Pál pesti lextó kereskedő ügyében vasárnap hlr-dették ki a* ítéletet. Három ós félévi börtönre, 20.000 p*Xigó pénzbüntetésre, 157.000 vagyoni elégtétel megrbctésóre Ítélték. Nem jogerős. Egyben a kereskedésből vagy köt vetítéssel vttló foglal-koráslól is öt *roe eltiltották, ipariga-lolványálól megfosirtották.
A ViSSUTf FORGALOM csekély kivétellel visszatért az ország tenüelén a rendes keretek kőié; A legmakacsabb akadályok egyike a Nagykaniisa budn pesti vonalon, Székes fehérvár ós Tár-nok között, de rwa ezt is áttörtök már.
HÁROM AUTÓT teljesen betemetett s hó a pécsvárad l utoa a Csokoládé csárda előtt. Az utasokat kimentették. Ertm Bi uton 8 méteres hótorlaszok b vannak,
A JÁSZAPÁTI és a kiuviwmtmiklósi kennelben a jelöléseket elfogadták. Jászapátiban Fáy államtitkár és a nyilas Vágó Pál Kunszentmiktóson Mol. nár Lajos MIÍP és Fónagy Dcsö Taj-vódő indultak.
SZÉN fi$ ÉLELMISZER vonalok-siám érkezett vasárnap., Budapestre.
30 BALESET történt tegnap a sváb begyi sd-latrepea.
18 KISDIÁK a hóvil tarban gyalog TáRott neki Eátlergomból »/. országul. n>k. Csendőrök indultak megmentésükre, sikerűit is valamrnjiyít mii r-már megfagyva o legközelebbi faluba ictUlttttL,
A l\'ANAMA\'CSATORNA védelmi berendezéseit szemlélte meg vasárnap Rooscwclt elnök óceáni hajó-utazásn során.
ÖNGYILKOS akart lenni Budapesten Iteffner Zsigmond 3ő éves cíj>ész tagÓd s ezért leugrott a második cme. (elröL Ai utcel hóhalomba esett, som-mi baja nem történt.
A ROMÁN állampárt főtitkára négy napon Látogatáson van, Olaszországban.
MEGGYULLADT a ruha Kispesten egy tientesbódéhan Steioer Jakab hen-\'es mester fo^égén. Egy nrra iáró \'üíojlóüszt az, égő asszonyt a szűk bódéból kivonszolta az utcai hóra. kasba, de igy is életveszélyesen összeesett.
MEGFAGYOTT a karmeliták angyal földi templomában egy 40—15 év kó-rüli koldusasszony.
GRÖF VINCI budapesti ohm kövei a .hét közepe helyett váratlanul már ma reggel elutazott Nagykanizsán át Rómába.
39 FOK HIDEG volt vasárnap liaj-nsJben a boisodmegyei Sajókat községben, a Sajó partján. Ez az idei magyarorsiági csucs-uldeg!
SZTRÁJKOLNAK rjebrocenben a* •aséges hómunkások, mert napi 1.70 helyett 2.50 prngőt követelaok a városiéi. 500 ínséges szüntette be a munkát. A polgázniefller tvim hajlandó a bér-eoielésrc.
A KOLOZSVÁRI magyar szintláz unuc-pi díszelőadást rendez a város >»?Ky szülöttének, Mátyás király azüVs. kiének 500. évfordulóján.
A\' KÁRPÁTOKBAN bujdosott és most érkezett meg csontig leSoványod. *• hét lengyel menekült Máramaros-Alig tup>k életet verni beló iük. Kolowvárrű k&feék Őket.
A Mannerheim-vonal nem tört meg. csak behorpadt, — a finnek pillanatnyi lélegzethez jutva erősítik állásaikat
London és Paris gyorsított
Helsinki, február 19 A Havas iroda harciért kü\'öntudó-sltójának je-\'entése szerint a szovjet-gyalogság a karjalai fronton abbahagyta a heves tániiadást, a LndogaH tolót északra viszont ujabb támadások kezdődlek, Finn körökben bizonyosra veszik, hogy
a pillanatnyi osond ujsbb tárnádat előkészítését Jelenti.
A szovjet ugyanis nem győrié n támadási íramioi, midben résza volt a külföldi gépekkei dolgozó finn ie-püiőknek is, akik az utánpótlási vonalat bombázták.
A szovjet azonkívül az elfoglalt első állásokban Eem tud jó fedezéket találni, mert
a finnek kivonulásuk előtt mindent elpusztítottak
Ütemben Ultid Önkéntesedet
és több mint 100 aknát is elhelyeztek. Ezek az altnak igen súlyos veszteséget okoztak a szovjetnek. így pusztult et 16 harcikocsi Is. Azorosz támadást az é\'e\'anisjer-utánpót\'áine Kézségei miatt ls be kellett szüntetni. A karjalai részen 15 hadosztály v«n, amelynek ételjmllszcr. és lőszer ellátása Leningrádból történik, már pedig n finn repülők ezt a ".vasút? vonalat is megrongállak. Megjegyzi a tudósítás, hogy a finnek február hónapban eddig 110 szovjet\'repülőt lőtleitle.
Érdekes még az az orosz jelenlés is, amety szerint a vörös " hadsereg lapja elismeréssel ir a finnekről és dicséri hősiességüket. .-V"\'
Mosgkva 475 finn Állás elfoglalását jelenti
Moszkva, február- 19
A leningrádi ka!ona! kö\'zet parancsnokságának legújabb jelentése szerint a harcok a karé\'iai fronton Mker«eí folytatódtak és az .el-civiég kényleien vo\'t visszavonulni. Az oroszok, megszállták Vuola falut és
VlipurilóV déiie 10 kilométerre az1 egyik vasútállomást, valamint elérték a finn tengeröbőt nyugati baif-ját. A jelentés szerint az oroszok eddig 475 finn állási, közfük 92 tüzérséggel is megcrödícU orödlltmínyl fog\'aUak ei.
Erős tüzérségi és gyalogsági utánpótlás Indult a finn állásokba
London, febniaV 19 Londoni körökben va\'ószínüilen-nek tarlják a nagy szovjet-gyözcl. mekrŐi í-zó\'ó orosz jeífjiléseket. Londonban biztosra veszik, hogy a szovjet a jövő hétig nem tudja kicsikarni, a végső győze\'aneL a szovjet hnd^eieg évfordulójára. Ránuiía\'nak angol körökben arra is, hogy az elért ercdméiiyttkket egyáltalában arányban nem áHó haLalnvas vér- Ls hadianyagveszleség is megb/njtotla az orosz eiőienyomu\'ást. A Mannerheim/ vonal csak behorpadt, dc sehot sem tört meg. A finnek a pillanatnyi szünetlei lélegzethez jutottak. íjoMességÜket és kemény crTíen-áüásukat mi i*tm bizonyltja jobban, mhilhogy az" 61. és 36. r>zovjét hadosztályt raegfenuni^lteUék ós felmorzsolták ahires szibériai csapató.
katis.;Az eimnlt p:V nap alatt 6000 halott, 24,000 sebesült és 21 lelőll repülőgép az orqsíok vesztesége. Etf-dig a finn harcokban Moszkva 250 ezer embert áldozott- fel, i köztük Sztálin hlies kaukázu.-i críapatalt.
Mannerheim napiparancs*
HetsüiU február 19 Mannerheim- tábornok legújabb nnplparancsa beje\'enti, hogy tüzér-seggei ellátott erős gyalogságotkül-dött ulilnpóUás-uí a harcleiekre.
Kanada Is toboroz
Newyork, február 19 Amerikai, lapólt jelentése ^zciint Kanadában is megkezdték az Ön-kénlesek toborzását Fiimo>szág re", szere.
A szövetségesek gondja: Tegyenek-e lépést Finnország esetleges összeomlása után a szovjet ellen?
Lo,idon, február 19 A Havas iroda összefoglaló jelentésében a finn helyzelrő\' i-va meg-áüapitja, h->gy a svéd koitttdny meglepő határozata miatt n .Skandinávián át való ténykígei fegyvcicsíc-gélynyujlás ügyét elvelellék n szö-vetsége-vk. A kérdés most az, hogy önkéntefek küldésével lehel-e pótolni a fjnn csapatok viszeségfll. Szük ségesnek mutatkozott a htdlanya^-száilítás meggyorsiiása is. EdWfg
hajókon száUllortók a repülőket é< heleukint csak húszat tudtak átküldeni. Most iitcgkezdik a légi uton való száUiiást is.
A im\'uodjk kórdésisfQ\'DiHS\'ül már : Finnország eejlege-s összcumlása után van-e elégséges ok ó; olyan komoly-e a helyzet, hogy indokolt
lenne közveilen léptet tenni Oroszország ellen? A jelentés megjegyzi, hogy ez a problérrta ^okkal kilyo*
ét hadianyagot Finnországba
sabb, tenihogy egyszerüeji leheínerá felelni.
Hmvétra váriak Roo—wtU békeitÓiaiát
\'"] \' London, február 19 A szombaton európai útra indult Welies amerikai kiküldött eUMál-hatóiag márciu». végén utazik vissza Amerikába. Bár n hivatalos jelentérek és Welies nyilatkoznia ttsniísu-lyozza, hogy csak tájékozód* jellegű tanácskozásokról- van slzoV Umdon-ban biztosra veszik, hdgy Rodsewelt húsvétra békeszózatot intéz a hadviselőkhöz. A \'limes ugyan megjegyzi, hogy sem Rooseweit, sem Amedkn nemi táplói. vérmes reményeket a békeszóza tál kapcso;otban.
450.000 katona áll készen a kSzelkeleH támadásra
| \' Róma, február 19
A RelacJoni Iníemncionali Q "szövetségesek közelke\'eti poIItikájáS-al foglalkozva megállani* ja, hfeígy welgand vezénylete n\'att mintegy ¦IBO.OOO jói kiképzett katona áH. A oí\' - flZ olasz lnp szerint — a Kaukázus meglámiidásn. Welgund most azon fáradozik, hogy ebijéii felfogásának helyességéről ntípggyőzzu az angoi hadvezetőséget.
ÉlénhQI a nyugati (ront
A nyugati frontról a mnl h\'adíje-lentések mt-gélénküiö járőríevékfeny-séget- jelentcnok. A rajnai bctonál-iáwkból is élénk tüzelést folytatlak.
Ufubb események a tengereken
London, február 19 Az egyik angol hadihajó elfogja és angol kikötőbe kísérte a MoiCau nevű.német gőzölt, .afenjoiy mangánércet szállított. A hajót és\' a rajta lévő 23 tengerészt internálták.
Ostoi jelenté? szerint átkutatták a Jöttingfjordot, ahot szombaton egy angol hadihajó a norvég :em?egív-ség megsértésévei elfogta a 3Ó0 angol foglyot ls szál\'itó Altanark nt\'kn;3t gőzőst, A partok mentén több mimet tengerész holtteslét találták meg.
Elfogták és ésjca.kaitgllai kikőtőba kisérték a Rostock némfót gőzöst is; A hajó 2500 tormás, legénysége fel akarta robban\'anl, di az angolok megakadályozlak\'. \' \'., \' J
Az angolokat fs (.u\'yo* vesz\'eség érte. A Darjug\' nevü nagy angol torpedó^.whoiót\'torpedóinVilat érte. A hadihajó\' eiKüÜyedíj fegénysége közül kevés menekült n^g r *
t
2ALAI KÖZLÖNV
1940. február 19
í-gy millió pengő a csepüli papírgyárban pusztító tűzvész kára
, Oepe\', február 19 Vasárnap délután 6 ómkor kigyulladt a csepeli papírgyár. A tűzhöz a főváros lüzoltó-sága H kivonult, de a nagy hidegben c^k nehezen tudták megfékezni a tüzet. A tüzet csak ma délelőtt tudták eloltani. A papírhulladékot ö\'riö malomi teljeyen ieégclt. A kár egymillió pengő. i_
Megint egy katonai akta-lopás Londonban
London, február 10 Az OngoI légügyi infiűsztcj autójából, amely néliáuy pillanatra nx ut szálén íirúeUcnül maradt, kiloptak egy aktákkal teli fdskiít. Az aklalopás nagy feltűnést keltett. Ei már a 1-j.ik ilyen aklalopás a habom kitörése óta Londonéin.
Húzás
Budapest, február 1!) Ai o»tity«orajáUk inal huxttaáü a több nyerwményekat a következő számok tryerték:
300.000 pengőt nyert a 49,28$ számú sorsjegy.
Húszezer pengőt: 40.701.
ötezer pengőt: 82.602.
Négyezer pengőt: 41,769.
Háívjmeoer pengőt: 9.070 és 25.302.
Kéteaer pengőt: 17.227, 56.648 és 85.288.
Ezer pengőt: 2.081, 9.417. 18.785, 23-412, 42.040, 47.002, 51.618 és 8G404. (Felelősség nélkül.)
mm
Kedd
AJUad* ím fttur.uamvk IUU(I«Mp*Í(M Bactapwt I. nlwraa
«.4* Tonam. Ilirak. Kotdeineayek. lUi.^nia...-].. ¦¦ Utána étrwid. U ni*»k. — 11.10 N«rnMlkÖNÍ vwjcfeö-É*oltfá|al. - 12 Harantr*/,. Hinmu*.
hiftjará(j«iealés. _ 1240 Hírek, -13.20 IdŐJetté*, időjfaásjelmté*. — 14.55 Ilinek. — 14.45 Mílsoriwmr-InifV — 15 Árfolyam hir»k, piaci urak, Mmiscararak. — 16.45 Idójelsée, idő-járáijeleatés, liirek. — 17 Hírek s<(g. vák ?1 magyar-orose nyelven. — 19.15 II inak. — 21.40 Iliiek, idfijarasjc\'ealéa, kirak izlovák és magyar-orosz nyelvem. — 23 Hírek német, olesi, angol és ínaacia nyelven. — 0.03 Hírek.
BUDAPEST I. .
10.20 FeWvaeás. — io. »5 FcIóM-sás, — 12.10 Hanglcmctck. — 13.30 A rádió sialonzenekara. - 16.10 Arányi Mária előadása.
17.15 Suhuy Imre előadása. — 17.45 Eysscn Irén énekel. — 18.10 Felolvasás. — 18.40 Perüs Jenő cigányzene kara, Pucok Bujka Márkus tárogatónk. — 19.40 «A híd.. Színmű négy felvonásban. — 21.40 Hírek, időjárás-lontés. - 22.10 Tánclemezek, — 23.20 Csorba Gyula cigányzenekara, Szántó Gyuto énekel,
DUDAPEST II.
17.45 Mezőgazdasági félóra. — 18.15 Fronda nyelvoktatás. — 19.30 Az U)-I»eslí MunltásképtÖ Egylet Dalkara. — 20 Hírek. - 20.25 Dr. Kósa János előadása. — 20.55 Hanglemezek.
Mindazoknál, akiknek bélüill-láse elégtelen, a természetes „Ferenc József" keserűvíz, reggel éhgyomorra egy pohárral bevéve, az eruésztöcsatornát alaposan ki-tltxtHla és a további anyagcserét Imit. a\'ón a n elÖnumHlja. Kérdezze lUtg orvosát 1
A polgármester és Hovszky János Hónian miniszternél a polgári iskolák ügyében
Dr, Krátky fslván iwlgárnicster, mint ismeretes, dr. Eontuy Alán főszolgabíróval és dr. Tliolway Zsigmond ny. poslajiivalalí igazgatóval, a MSP városi párlverctőjóvW Budapestre uiuzotl és oU.reait veit a Baross Szövetség or-siagos közgyűlésén, ahol a polgármcs--
icr bestédet is mondott, a hófuvásolat
okozta vasúti forgalom szünetelés a ni\'gykaniuaiakat is arra kényszeritelto, hogy Budapesten várják .j>-\' a vonalok újbóli megüidtlását. J)r. Krátky István polgármester *\'tl az időt arra liasmálln fel, hogy «i egyes miniszteri uniókban eljárt több fontos nagykanizsai ügy érdekében.
így Hovsíky Jánossal, Nagykanizsa most már véglegesen >megválasztott or. swiggyüJési képviselőjével megjelent Hóroan Bálint közoktatásügyi mmuz térnél, hogy a nagy kan izsai jx>lgan iskolák éj)iléséuok ügyét megsürgesse.
Jli\'iui.m núnisiter1 a legnagyobb előzékenységgel fogadta Nagykanii-sa város képviselőit és érdeklődéssel liallgnlta meg előterjesztésüket «; polgári iskolák épilko-éséruek sürgőssége ügyében. Hó-jaWX miniszter bcliatő tárgyalás után magáhoa kércite az illetékes ügyosztály vehetőjét, akit utasított, lutgy a polgár, mesler és a város képviselője állal olőtcrjí\'sitct leköt tegye komoly tanulmány tárgyává és togyc meg haladék-taUmul jelentését, hogy megrelelőon inté/Jtodliessők a nagykaniisai polgári iskolák ügyének mielőbbi megvalosi-tása érdekében.
A miniszter ezután még eibeszéige-lelt NflgykanUsu képviselőivel, űkik abban a blitos tudatban hagyták cl n minisitcr dolgozószobáját, hogy a polgári iskola ügye a legjobb kezeklrto k a megvalósulás most már útban van.
B,itwwi>v«aa*»iWtviaaaa^
Meghosszabbították egy béttel az iskolák egy részének szünetét
Szombat esti sznanunkban a városházáiéi kapott felhívásra bejelentettük, hogy a nagykanizsai Iskolákban (az etetni és az iparoslanonclskola kivételével) megindul ima, hétfőn a tanítás. A faellálási zavarok mlítlt azonban ezt az intézkedést vasárnap jnegválioztaltájt s mja csak a kfeies-ked^\'nii iskolában és a leánygimriá-ziumban kezdödhülett m\'ag a Uni-tiís, niig a ginijiiázium alsó hét osztályát haza kellett küldeni. EzidÖ-szerlnt tehát jelenleg a gimnázium. VIII, osztályában, a kereskedelmies a leányguimáziuiiiiban, valamint a polgári iskolában van tanítás, míg-
a rendkívüli szünelel az óvodákban, eiemi iskolákban, az ipnmstanoncis-koiában és a gnnnázlum alsó hét osztályában egy hétlel meghosszabbítónak. Ezekben az iskolákban tehát a tanítás csak február 26-án In. du» msg. |
A diákok örömére tm&ult ís sorba zárják be az iskolákat- így a közelben Kanizsán kivüi Zalaegerszegen, Kaposvárolt é» Tapolcán is szünetei a tanítás. Szombalheiyen ugyancsak bezárták az iskolákat febmár 25-ig. Sümegcsehlben kanyarójárvány lépett fel, ott azért keltett az iskolákat bezárni. i ; . i \\ •
Mi az az azonossági szám, amelyből csak egyetlen egy van az országban?
Kiknek van azonossági számuk és mi ennek a gyakorlati haszna?
Az idóbbi időben gyakran haUanl: — Mond meg az azonossági számodat és én megmondom ki vagyí
De komoly viszonylatban Is felmerül ct " megiillapitás. Köztudomású ugyan is, liogy « kíitoiuíköteleicttcknek kivétel nélkül van azonossági számuk. Ezenkívül rengeteg olyan Írás, okirat van, amelyen iogujabl>an már ez a rovat is szerepel: •Azonossági száma..
A most kiadott bejelentési kötctezelt-sóg pedig azt is előírja, hogy a liáz-Uu^jdottdsokiutk
a lakókról vazatatt nóvjauy-zákába kötelasságük beva-
zatnl minden lakójuk azonossági számát,
amelyből csak egy vnn ni országbon. Ez a szám pedig egy személyt jcleaH.
Vonnak egyes okiratok, amelyet flz illetékes hatóságok csak ugy állítanak kí a jövőben, hogy feltüntetik a tu-
lajdonos neve mellett annak azonossági számát is.
Mindenkinek érdeke leliát, hogy tudja azt: mi az az azonossági ssám\', hogyan ieliet azt legkönnyebben kiszá-initanl és
hogyan lahat azt legkönnyebben fajban tartani.
Mi is hát üt nz azonossági számi Röviden egyszerű jelző, amely alatt tvyÜvántBrtanak egy személyt. Azonossági szájna. mindenkinek van, aki Magyarországon született s akit
1896. október elseje után
jegyeztek bo az Állami anyakönyvbe. Azok, akik az állami anyakönyv bevezetése előtt születtek, azonossági számmal nom rendelkeznek,
A napokban egy szülő panaszolta, lwgy szükséges lett volna középiskolás fiának azonossági szarnám, bement nz
Varoai Mozgó, aar HéHón *. h.dd.n
A magyar orvostudomány örök dlcsőaége!
Semmelweis
Uray Tivadar legnagyobb szerepe. AMuália Fox híradó I
Előadatok hitköroapokon I, 7, t, vaairnap 3,5, 7, 9 órakor
Tört aranyat, ezüstöt,
magas áron veszek
Bárány ékszerész
Hoithy Miklós-ut 3.
anyakönyvi hivatalba, ahol azonnat megkapta n szamát, de ez olyan lujsz. szu és komplikált, hogy a gyermek cit nem tudja a fejében megtartani,
— Legalább ennyi magyar lenne a világon! —- mondotta sólioj^vx^
— Hál ennyi magyar tényleg nincs. És az első pillanatra valóban érthetetlennek látszik, hogy miért kell az embernek a számokkal Ubdázruok. Elég lenne a számokat az abc-vel, vagy római számjegyekkel váltogatni és akkor kisebb lentre a számjegy, amelyet be keli vésni a koponyákba!
A látszat valóban ez, de lm Így oldották volna « kérdést «i gyakorlatban, hogy születésük szerint sorszámozók meg a magyarokat, ükkor egy telün-téiyes szervezetet kellett volna létesi. leni erre a célra és növelték] volna a bürokratizmust é* nem első sorban az állami kiadásokat. Ml tehát az azonossági azím velcjeí Az egész ország anyakönyvi kerületekre van felosztva,
A nagykanizsai anyakönyvi kerület számi például 2786.
Az azonossági szám azonban tiz számjegyből áll. Az első négy az anyakönyvi kerület száma, a kővetkező szám egy nulla, majd a születési év két utolsó száma következik, végül az illető anyakönyvi sorszáma, vagy lobban mondva anyakönyvi lapjfünak a száma.
Állapítsuk meg tehát annak a Nagykanizsán született féJTinak, vagy nőnek az azonosságát, aki mondjuk 1898-ban szülelett és anyakönyvi lapszáma u%
Anyakönyvi kerület: 2786, ehhet jA-rul egy zéró; 27860, ehhez Jörjf a sea-ielési év kot utolsó száma, 2786 0 98 ós végül ai anyakönyvi sorszám: 2786 0, 08, 112. ,
Ezzel azután meg is van az illető taemélyazonossága. Ebből a számból mindenkinek csak egy van az országban, i i ; -. Igen nagy jelentősége van ennek «z ujitásnak, amelyből mmdenklnek a személyéi a számon keresztül meg Ieliet állapítani. A kiszámítása sem valami komplikált. Csak azt kell tudni, hogy hányas számot visel az anyakönyvi kerület, ahol születtünk, a születési ével és anyakönyvi kerületbeji milyen sorszámmal tüntették fel. Ha ezt össretesszük a fent leirt módon, abban az CiClbcn a Jeflt>izíosaUb sz»-mélyuronoHságot hordjuk magunknál,
EMLÉKEZTETŐ
BEjlzerl Kílzlös (Z sor) dija 30 nlér. P.brai. 21.
Uceilll *lí>«dS» Kan imiwrial l-Uf (H«ita lelvia jiiiui. l|(»«aUV Mártin. 1.
PiljmváltuUal tUtiít li) y-lwi • guimáüuml*n. Hárdu. I.
MIjnvJHultó attedia fS a
olimi, baji (dr. Kríll*. KIWI I.,
- NaptAr: Február 19. híHS. Ho», kat. Konrád ky. — l\'roloiláiii Zauianna. — ur. Adar ho 10.
ErtatirdO njltm raggal 6 órától w« ¦ Drill {htm, aHKU, páotó d««lto kedden ogéts nap nOknak).
vuloraikailias — Nsgykinlm
CORDATIC
LERAKATA
Egy háztulajdonos flgyelneztetéte a ház-tulajetonosokhoz
Mai postával kaptuk az alábbi teve. let, amit kteérdekü tarUlmanát fogva közlünk.
Igen UszteJt Főszerkesztő Ur!
Most, amikor 25 és 30 fokos hidegükben fagyoskodunk, bizonyára sok háztulajdonosnak elkerülte figyelmét, hogy a melegebb,\'olvatlásos idő beáll, tavai vestélyesek tesznek azok a jégcsapok és jégdarabok, amik at ereszek, a tetők alatt összegyültök és azzal fenyegetnek, hogy az olvadás alatt az alattuk elvonuló halandót fejbeütik. Van jégcsap is, amely pár kilogramm-mái nagyobbra raegliiaoU s akármilyen siép Is Bz ilyen jégkristály, senki sem sreietné váratlanul a nyakába kapni a liáxtetőrőL A háztiilaj<lonosokiiak teliát időben gondoskodniuk kell arról, liogy ezek a Jégcsapok és jégdarabok eltűnjenek, ¦nehogy a gyanútlan, járókelő fejérc ruhanva, balesft\'-ut vagy nagyobb sjerencséUenséget okozzanak. Saját érdeke a liárfulajdonosuak, liogy ne kerüljön összcülközésbo a ktfiágási ilktve büntetőtörvény könyvi*1*
Egy háztulajdonos.
SEMMELWEIS
A tragikus sorsú nagy magyar orvostudós életé öl szólj film nemcsak az anyák 6; orvosok filmje, hanem a magyar filmgyártás egyik ujabb büszkesége is. A film megrázó eróvel elevenül meg, hogy lesz a Bécsben mulató Jogászból komoly orvostudós, aki egész éleiét egyetlen probléma megoldásának szenteli. Zsenialitása örökre beírta nevét iz emberiség történetébe, de emberi tragikumán nem tud segíteni.
Semmelweis élete tele van ilyen tragikus ütközőpontokkal és a film ezekre éplll fel mesé|él, amely természetszerűen nem köveihette jeleneiről Jelenetre a valóságot. Uray Tivadar éleié legjobb fllmalakitási-val lélekbemarkolóan ad|a a nagy problémákkal foglalkoió, vergődő és és szenvedő orvost. Egyaránt kitűnő, mint fiatalember és mint megiörl tudós. De Mvtl\'e Slmor Erz<I szép Mlcijélöl, Mlhályly és Somlay nagyszerű rrofesszorain át, Qózon apá-lálg és a diákokig mindenki részes » sikerben. Tóin Endre rendezése gondos, majdnem kifogástalan. A folografus Is megajándékoz néhány szép képpel. Igy a film\' tartalmánál, a szereplök Játékánál fogva egyaránt emlékezetes magyar siker marad.
—gt~
Dr. Begidsán Emil ujabb helyreigazító nyilatkozata és a szerkesztőség ujabb válasza
Dr. Begidsán EmU Ügyvéd az itt kövelkezö levelet intézte Barbariu Lajoshoz, a Zalai Közöny felelős szerkesztőjéhez a f. hó 1 l-ikí szá. murikban megje\'ent hslyrelgazitá.l Vitával kapc-tíiaibtan.
Kedvei Barátom!
Levelemre választ adtál és igy a megbotránkozásom részben lecsflU-podott. Válaszról lévén szó, ugygon-doltam, hogy helyemte küldöd. Nem igy történt. Vacsora után megszonv jáztam Háry János jó borára ós a vendéglőjében az asztalon találkoztam a válaszoddal Ne vedet rossznéven, hogy ezúttal is csak ugymel-lékesen jutottam lapodhoz. i
Sorba vé^e válaszul adott pontjaidat, igyekszem röviden felelni a részedről befejezettnek látszó kérdésekre. ;
Lehetséges, hogy én mint közkatona egyedül menetelek, cft előttem! viszi a zászlót, mint az egy elles fe-lebbezők vezére, dV. Pinkey Ferenc-koronaügyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi nyilvános rendes tanár. Ez a nagy jogtudós nem áiallotta az egyetemen élőszóval" egy cltel tanítani, a fetebbezést, sőt 1916-ban megjelent büntetőjogi tankönyvében még irásba is (ette, aaiül szóval hirdetelt. Másik nagy jogtudósunk, dr. Edvi Illés Károly egyetemi tanár 1919-ben kiadott bünietőjogában ugyancsak egy ellei feicbr/-\'z. Ennek\' a két nagy jogtudósunknak rajiam kívül még sok kövelője van. Ha jói körülnézek, nem\' ls tnensietek egyedül. Balassa Józseffel szemben engedd meg, hogy birá\'at nélkül ne fogadjam ei az ö »feUebbezesét«Ré-gi Írásokban >fejebb3zésekrö\'< lehet olvasni, ez az egy »j« hasonult át e\'lé. Nem célom* nyelvészeti vitát rendezni, csupán megnyugiatni kívánlak abban a tekintelben, hogy rajtam kivü\' mis is rneneíel fordil-va a században. Ezt bizonyltja a Pesli HIHap 1937-ben megjelent Kis Lexicona is., f
Az ezután következőkéi, mint heiyreigaüiást, a sajtótörvény alapján kérem*: ¦ \' j > i
Valótlan, hogy a polgarmeslerva-lasztás ellen beadott felebbezésem indokoláséban tévedjem\' volna. Ebben a fe\'ebbezésbcn szórói-szóra n következőket irtam: l
»Mantuano József kéményseprő-mester dr. Krátky István és dr. He-
gyi Lajos főjegyző ellen 1939 november 23-án Mohóságodnál súlyos fegyelmi véiségek smiatt feljelentési tett. Tudomásom! szerint ebben a fegyelmi ügyben elöntés tt&g nem történt, (ehát dr. Krátky István a pályázatának benyújtása idején fegyelmi feljelentés alatt állott.«
Nem állítotlaími tehál, hogy fegyelmi eljárás alalt állolt, mert nem tudhattam, hogy megindult-e a fe. gyetaiíi eljárás, vagy sémi Abból a körütménybö\' azonban, hogy ügyfelem1 fctebbezéacrmJ beadásának Időpontjáig fegyelmi feljelentése sorsáról értesítést nem kapott, arra kellett kövelkeztclncm, hogy az eljárás még befejezve nincs. i
Valót\'an, hogy a feljelentő én vol-lam. Ismtétiem, én a feljelentést, ~ mint Ügyvéd -.megszerkesztettem és illetékes helyre jultattomt Ez u megállapításom azonban neanl kibúvó akar lenni, inteti a iml?g;eU fegyelmi felje\'entés egész tartalmával azonosítom mftgam. I
ValóUan az a beállítás, hogy a gotmb kedvéért készült volna a kabát. A valóság az, hogy dr. Krá|ky István és dr, Hegyi Lajos Mantuano József részéről ellenük Indított 16.000 pengős vagyonjogi perben a rendelkezésükbe álló hivatalos eszközök felhasználásával "z Ügy elhúzása céljából olyan taktikázást vittek véghez, hogy ezt csak fegyelmi feljelentéssel láttóiral kivédhetőnek. Az ügy ilyen fordulatát ügyfelem-m\'ei.megbeszél ve, elkéwstl ettem éste-nyujiottam a fegye\'arti feljelentéit Szubjektívérzének\'ie hivatkozni tehát nem lehel t A tények beszélnek.
A klsgyüléssei kapcsolatban az a megjegyzéseim!. hogV a klsgyü\'és akkor, amikor fe\'ebbezésefcct birá\' e., nemi itétkezhJetlk érzések alapján, hanem csakis tények alapján ós ennek következtében, aki ellenkezőt ái\'it a kísgyütésrő\', - valótlant mond. j
Vitatkozni nem kívántatni és nem is óhajtok, csupán tényeket uflitot-tam; tényáŰftásátnht azonban minden körülmények\' közölt fenntaitozn és részben a fegyelmi e\'járás alá vonandó urak saját írásbeli nyilai-kozataivat tudom bízonyitanl.
Eddig1 tett szíves szolgálatodért Is hálás köszöiielem\' nyilvánítása mellett vagyok I
| tisztelő híved:
Dr. Begidsán, ügyvéd.
Válasz a 2. sz. helyreigazításra
Kedves Baráíom! örülök, hogy megbotránkozásod legalább részben lecsillapodott és örülök annak is, hogy a Zalai Közlöny - vélciienül I - megint a kezedbe került. Ezúttal a Háry-vendéglö jó bora me\'leittőr-téut meg Veted ez a vételien. Tudod, mii? Ne is vitatkozzunk most már ezen! Ezennel készséggel elismerem, hogy ilyen véletlenek előfordulnak... <
Nem sok értelmié van a faelyesliásl vilánknak sem. Mint mindenki, én is lermésze\'.esen a íegnagyobbta értékelem Finkey koronaügyész és Edvi-[llés professzor urak Jogi tudását-De mint kivüted valószínűleg senki, ugy én sem fogadhatom! ei őket szaktekintélynek a. magyar nyelv-Initalás és helyesírás kérdéseiben. Mit szólna ahhoz Finkey, ha valaki a Kúriának egy iléteie ellen,
teszem fél, Pintér Jenő egyetemi tanárhoz, a magyar nyelvtudományé* nyelv-védelem kitűnő (művelőjéhez-fordulna jogorvoslatért ? Éppen ilyen fonák helyzelba hoztad Te, kedves Barátom a koronaügyész urat, aki - azt hiszem — önmaga tiltakozna legelőször, ha értésére jutna, hogy egy magyar nyelvi kérdéí vitájában Őt fdézed döntő tekintély és »vezér« gyanánt ,
Nen»vonomkéisógbe, hogy kívüled ls vannak, akik egy ellet fellebbeznek. De bárki Írja ugy. helytelenül Írja, iáért a Magyar Tudományos Akadémia helyesírási szabályalt sem mcgfeltebbazui, még kevésbbé meg-feiebbeznl nem lehet. ;
A vezéri elvié való hivatkozásod ls teljéin szokatlan egy helyesírási vitában és helytelen is annyiban, hogy adva van. kél(!) vezér, deainÖgöUük\'
mencleiő sereg Belőled áU és legfeljebb még azokbó\', akik Hozzád hasonlóan esküsznek valamire, amit rosszul tudnak.
De ha már mindenáron jogászi tekintély alapján akarsz eldön\'cniegy helyesírási kérdést, akkor engedd meg, hogy én ls felhozzak egy jogászi érvel. A Ti bibÜátok a polgárt perrendtartás, amelyet az 1911. évi I. tcz. tép\'etett hatályba. Azt hiszem, jogász-é\'elednek diák korodtól kezrj. ve nem igen voil napja, amikor ezt ne kel\'elt volna fellapoznod. De ha mégis elkerülte volna a figyelmedet, ugy vedd e\'ö a könyvespolcodról és meglátod : - véges végig két ellet irja a fellebbezési. Pedig ezt sem akárki szerkeszlette, hanem: néhai piósz Sándor volt fgazságügymlnisz-ter. Ha tehát okvetfenü\' »vezér« kell ahhoz, hogy valajnil helyében Írjunk, akkor la vá\'aszlhalnál olyant, aki jogászi smktekintély létére helyesírási kérdésekben elfogadja á he^ lyesirásl szakieklntélyek Ítéletét.
Bírálni nélkül nem vagy hajtandó elfogadni Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének, a nagynevű nyel vész -tudó%iak két éllel irott fellebbezését somi Bírálni azonban valakit, aki egy óle\'.et tök tött a magyar nyelv titkainak és törvényszerűségeinek felkuratasában, én, kedves Barátom, nemi mernék\' eme vállalkozni. Ez már egy kicsit sok is a bátorságból. [
Hogy régi Írásokban mit tehet olvasni, arra kár voit hivatkoznod, mert mai Írásokban is oIvTtóhatod, hogy egye\'Ck »fclebbeznek\'< és mégsem jó. Hát még ha régi! Én egy régi hasban (karácsonyi riportomban meg is irlam) azt olvaslam >há-zlkísasszonyc helyeit, hogy »házi-kimamonyu". Ésénmégis csak megmaradok a házikisasszony mellett. Vagyis: • nem- vagyok hajlandó akár régi, akár mai Írás- vagy sajtóhibákat helyesírási szabály gyanánt elfogadni. ,
Hogy a fellebbezés szótöve nem »feijebb*. hanem »fcjcbtK, ~ ne haragudj, ezen nevelnem ko\'lett és kérlek, mielőtt tovább mennél anyelv-bonctanban, írd íe ezt a szót: •legfeljebb*. Rögtön rájössz a nyelvé, szeli forrású\' a\'kalmas ös-IratokbAti történt, bár eddig ismeretlen búvárkodásod következtetésének helytelenségére, i
A sárga-regé nyék tesl vér-kiadáséban és aZok külalakjában megjeleni Pesli Hírlap kis lexikonéból műveltségemet bővíteni eddig még nem volt időm. Ennek bevallása u\'ánbár-\' mily fogyatékosnak Hé\'ed ís müveit-* ségemet, mégis kénytelen vagyok le-1, szögezni, hogy számomra a Magyar Tudományos Akadómín «z Idézett ajándék-no^sznél perdöntőbb tekintélyt jelent.
Ezek után pedig, kedves Baráíom, irhalod totem a fellebbezést akár három\' ellet Is, vagy i nélKÜl.h \\ugy jobban tetszik, - én ezt u vitát tovább nem folytatom\'.
Már most ami levelednek további részét illeti, mindenekelőtt leszögezem, hagy a sajtótörvény szerint helyreigazítással nem tartozom, mert hogy fellebbezésed indokolásában téved léi, az a kisgyűlés clulasltó határozatának lényéből Is önkénl következik. A .fellebbezés.-vitán okui. va nem vagyok biztos, hogy a logika elegendő bizonyító erövoi bldi.it vitánkban, azért n vármegyei kis. gyüié-s 2877/n. i. 1910/kisgy. 366 SZ. véghalérozaiának indokolá^ábó1 merítem további érveimül, \'révedtél, mert nemi csak hogy fegyelmi feljelentés, do még fegyelmi eljárás sem zértn volna ki Krátky Istvánt a poigármcslerválasztésból. ilyen
törvényes rendelkezés nincs t És ezt nerrj nyelvészek, hünani jogászok\' &¦ lapították meg és a kisgyűlés idézett véghat ározntában Igásba I* foglalták Ezt a véghalározatot hány él\'eifo . god megfellebbezni? !\'"\'
Azt mondja továbbá a ki^yílié> veghatáiozata, hogy a vá\'osztárból \'¦ae\'1620. XXX. tcz. 92. §-ának -l.be i kezdése alapján cv«k a fegyeJm uton már állásá\'ól fe\'menletl vagy hivatalvesztésre itélt tisztv.luölőt \'e het kizárni.
Azt- ls mondja a kisgyűlés Végtk tározata: »Egyben a kisgyűlés alap tnlannak és indokolatlannak minősíti a fellebbezésben felhozott és ténybeli adatokkai egyáltalán a\'á nesnl támasztott indokokat,"
Azt hiszem, kedves Bará\'otmihogy ezek után nyugodlan e vita mindért olvadójára bízhatom annak e\'dönié-sét, hogy melyikünk tévedett.
Az a körü\'méuy aiiá\'- mos!, hogy Te fegye\'mi feljelentés vagy fegyelmi eljárás indokával tátnadtacH meg a választást, tévedésedet illető\' leg leijein közömbös, t
Hogy a fegyelmi ügyben a feljelentő nem Te voltál; epe vonatkozó álláspontunkat már mindketten elmondtuk előző >ütkö^\'jínktenc. Ellenben felhívom szíves jigyelmcdcl, hogy elfeledtél kitérni b-jiyrelgazilá-fodban az előző állításomra, hogy a poigánneslert és a főjegyzőt feljelentő Ügyfeled egy ál\'atad fogalmazott, álta\'a viszont közvetlenül és egészen nem ls ismert fcijelentésl M alá. Pedig ez .-okkal éi\'dek^cbb, mint a »feijelentés« yagy »eljárás« szavak körűi való, mindenképpen jelentőség nélküli vitatkozás.
A továbbiakra nézve nem én vagyok Illetékes nyilatkozni, hanem azok, akilí3t megvádoltál.
Végül arna kérlek\', hí>gy a fel\'ebbe-zés-feiebbezé* vitájában történt ősz-szecsapásutiknak vond te a tanulságait, * minthogy \'abban jogi szaktekintélyekhez fellebbeztél, - a kisgyűlés\'határozata » netán ez alispánnak a fegyelmi feljelentést js rövidesen ehjlasió határozata ellen fellebbezz — a Magyar Tudományos ¦ Akadémiához,
Maradtam\' tisztelő híved :
Barbarils Lajos felelőt sztrktsxtő.
Az 1. sz. keresztrejtvény
•megfejtése
VlMtlntM i«r«k i I. Aeroplán. 7. Nem felel 14 Odeon. 16. Leejt 17. Ra. 19. Uti. 20 M«S, 22. Ari. 23. Ós. 24 Aló. 26. Veszi, 28. Örs. 29. Volt egy azegény Hu. 30. Alt. 31. Létra. 32. • Máv. 33. La. 34. Jse. 36. Seí. 37. Aja. 39. Sl, 40. Szelt. 42 Orész. 44. Szellem. 45. Korszak. 47. Ilyen. 49. Takar. 51. Ra 53. Tmn. 54. Bim. 56. Sal -57. II Mt Gca 60.\'Halad 02, Ali. 63. Hibát hibára halmoz. 64 Iga. 65. Oo-gol. 66. A na. • 67 V*. 68. Irc. 70. Sos. 71. Láb. 73. At 74. Amit 76. Msjom. 78. \' Maholnap. 79. Alkalmas.
Ftgfffieff" io>ok: 1. Arravaló. \'2. Ro. 3. Odu. 4. Petrezselymet árul, 5. Lol. 8. El. 9. Mea 10. Ferenc Jóska bakája. II. Ett. 12. Lt. 13. Lassú víz. 15. Veszte*. 18. Alóla. 20. Mesés. 21. Szeri 23., Oriá\'. 25. Olt. 26 Vyl. 27. Iga. 28 Óim. 34. Irell. 35 Ellen. 37. Arras. 38- Aszal. 40-Szl.-41.;Ten.U2. Oot. 43. Zár. 46. Archl. vum. 4fl. Világos 50. Alázatos. 52. Allga. 54. Habos.i 55. Maros. 57. Ilona. 59. Aba. 60. Hlg- 61. Dal 62. Ama. 68 Írd. >fiO.\'>Eln. 71. Lak. 72. Bol. 74. Alt. 75. Ta. -76.-Ml. TT.Mm.
Húsvét Után tárgyalták Mózes László zalaegerszegi tfizoltófőparancsnoK 32.000 pengős sikkasztási ügyét
Zalaegerszeg, február líl Mózes László zalaegerszegi tűzoltóparancsnok és társa bűnügyében a zalaegerszegi törvényszék vizsgálubirája befejczle a vizsgálatot 6; az iratokat átküldte a* ügyészségre.
A vizsgálat során körülbelül tiz év számadatait kelleti áivizsgdliií és minthogy az iratok egy része a vizsgálat-elölt eltűnt, valamennyi községi tüz-oltócíO\'esület könyvelését ls ál kellett vizsgiUni. Ezerl tartott ilyen sokáig a
vizsgálat, Az állítólag elsikkasztott mintegy 32.000 pengő sokszáz kisebb-nagyobb tételből áll,
A vádirat olkésziló.e egy hónapon belül megtörténik s így a főtárgyniá-sra előreláthatólag közvetlen húsvét után kerül.sor. .A jelek szerint — miután rendkívül bonyolult at ügy és sokszáz tanul kell kihallgatni, — többhetes tárgyalásra v;in kilátás Mózes László Itiva\'all sikkasztási bűnügyében.
Szabadlábra helyezték a vonyarcvashegyi emberhalál ügyében letartóztatott szövetkezeti Üzletvezetőt
Jelenlelte a Zalai Közöny, hogy Vonyarcvashegy községi szóvei kezű 1 üzletében többen ö^zeszó\'alkoztak. Szita István üzletvezető szét akarta választani L>z egymásnak rohanó el-
hfelekot, Szita ugy látta, hogy ta-labér János kést ránt Fodor szövetkezel! pénztárosra és azért a kezében lévő szóda süveggel Talabér fe. jére sújtott, akj másnap belehalt a kapott sérülésbe.
Szita Istvánt letartóztatták és be-azálliloiták Nagykanizsám. A fialni üzletvezető, aki nős, családos ean\'-ber, fel folyamodott a lelartózlctá^a ellen. Most foglalkozott a kérelemmel a kir. [törvényszék vádtanácsa és mivel Szita szökósélől tartani nem keü, szabadláb ráhelyezi e- Szita már ei ls hagyta a fogházat. A bűnügyi eljárás azonban tovább folyik ellene. \'
A hó alól most került elő két megfagyott zalai ember holtteste
A nagy hideg Zalában az elmúlt hét végón is követeli két áldozatot Mindkettő az országúton fagyott meg, ahol a hómunkások most talállak nv3g őket.
Az egyik e>et Zalagyörarö község halárában lödén!, ahol Lőrinci Károly gyömről \'akós kökamjényre fagyott holttestét találták meg. A nyomozás megállapította, hogy Lőrfncz még a hét közepén ulnakinduit, hogy a szomszéd községbe jussoii.de a fagy elgyengilelte és örök álmot borított rá.
Csabiendekné\' Bo\'la Ferenc 65 éves csébí-pusztai fukost találták
meg holtan. A 65 éves gazda csütörtökön indult be a pusztáról C*ab-rendekre, hogy bevásárlásokat eszközöljön, ds ö sem ért a községbe. ¦ \' \'
Za\'ában egyébként igen sok budapesti utazó és autós akadt el, a\\ik falusi korcsmákban volíak kény tjének 5-6 napig várakozni.
Itt közöljük, hogy
a nagykanlzsa-letenyel autóbusz
ma, hélfőn már elindult, a Mavait vonalain azonban még nem vélték fei a forga\'mat. | ; \\ ]
10 pengő
h»vl réwlctre vehel nigy-¦zerB hordozható
Szabó Antal
sport üziatében
Fönt5 87.
am mm iá.
A héttn láttam,
liogy a hölgyek milyen ügyesen old. ják meg ezt az átmeneti, kalapdívalot,
Vesniok egy színes, vagy fekete jerjeydarabot, felvágják két hossm restre, csak elől a közepét varrják össze és rácsavarjak a Bejükre turbán-iiak, ugy hogy alól kót csomóra kötik és hátul tarkó alatt erősítik meg. Még kalaposníi sem kell hozzá. Nagyon olcsón kijönnek és ma minden második nő fejen látható. Valóban már egész tavaszias hatást kelt selymes anyagánál fogva. Egész jórnegoldás. nak találom,___
Ugyancsak a héten láttam néhány nagyon szép ruhát, -
Az egyiket a VigszinházJ premierjén; Jila tisztaselyem sxatin estélyi erősen gloknis aljjal, de a gloknizódás csak a térd ejatt kezdődött, addig szorosan auatalt - a mescataku hölgyhöz, sirass vállpántjai voltak, hozzá kis nem bo. lerót hordott és n szőke" liajában slzassral ö&steetartott lila orchideák voltak. Remekül nézett kL
A másik egy halványszürke kötött ruha volt. Gloknis, négy részből össze, állított szoknya, magasan csukódó nyak, rövid ujjak, középkék széles auU. lop óv, ugyanilyen színű zsebkendő a bal mellnél lévő zsebben.
Az idén a parafátolpu, cipók és papucsok még nAgyobb^tetet hóditanuk, úgyszólván nem is leíret mást l^tní, mint i lyon talpú cipőket a kirakatokban. Ugy- Yesúk a hölgyek, mint a cukrot. Lcgédesobbek c.ek &z újfajta papucsok. Olyan fantasztikus formáiul produkálnak, hogy az embernek szem* szája eláll a csodilkozástóL Rp ttg-nap csodáltam meg egy xeanekpél-dánytj fehér chinsszerü volt a papucs orra, sarkán nem Volt semmi és az anyag ki.volt himezv-e tarka virágokkal. A paratatolp pedig kékre volt rcstve kórúlbclül öt centis magasságban, ,
Most vannak a\'Szezonvégi kiárusítások. A hölgyek nicgrohanjAk az, otlc-leket, szalonokat, b-\' sem tehot egyes Iicl\\ekiv juini. A jó modalaakct, amiket ugy gondolják, hogy tavaszra is leltet viselni, gyorsan elkapkodják, Így pl, már at első nap a színes stövft ruhák elfogytak. Szürke, közőpkák és sötétkék, továbbá bordó színnek két jjerc alatt elrogytak. Valóban olcsóbban jutltnt hozzá aZ illető, úgyszólván saját árban árusítják ós a iegtőbbjo még lisrta gy-apjuból ís készült, tehát mindenképpen megéri, még ha nem- is az utolsó divatot képviseli. Egy kis alakilássál, pláne ha a Szoknya gloknis, ujjá lehel vaxáxsolaii
A legtöbb szalontulajdonosnő tnosl van kint parisban, e héten jönnek vissza, addig várakozási álláspontra helyezkedünk ós izgatottan lessük ,i híreket, hogy azok a szerencsések, akik mégis kt tudtak jutni, milyen titkokkal megrakva érkeznek üaza.
Dlvatposfa
NVUG^ALAN SZÍV, Nagyon csinos lenne, h" csínáltatna egy közópkék angóra ruhát kicsit gloknis szoknyával, döl végiggombolva sajátjából és egy fehér angóra nreilényt tó,telne bele, ugyanilyen niansettáVai Egész tavasz-sial remekül ki tudná használni kék átmeneti kabátja alá. Ugyanilyen sziiiű, középkék nyúlszőr kalapot ajánlok hozza, a kék szalmakalapról lebeszélem, mert annak, igen kicsi az elet-tartama. Odvöxlet. .
H0SEGES OLVASÓ- A beküldött szövetminta nagyon szop, a kivetkezőképpen csináltassa meg\'belőlc átmeneti
Zalai Közlő
Rajivény - szalvény
:;0
1940. február 19
jjüilfíl: HÍM iában W rfoVWa, ,I&1 három rejtőit rérfigomboliU csu-j^ástíU, magas bubigaltérral, JöSt nagy rávarrott isebbeL Igen dejáns lesr. Hozasá «iuáltflsson egy barna BJTÜsior telesen angolos kalapot TegyOl qzv Wn» lapos sarkú antilop, ripíit drapp r^raratajlppal. Hámi kcsi-lyfi rcükutjol teljes lesi az ii^n elegáns ós siop Mszcrelos tavaszra. Kótluct liooa magának egy barna, ciCÜeg suricodt ruliat, kittit gloknis aljjal, rötid ujjakkal, magas uyukkul, líjlut gombolta negy-öí gombbal. Odrodat, , .
Egyesül a nagykaalztal vasutasok két sportegytsQltte
A MÁV. nagykanliul Tekéző Társasági vasárnap délelölt tartotta évi közgyűlését saját helyiségében. FeMrvlry József á lomásfönOk, elnök megnyltósiaval után Balogh józsel alelnök OdvOzOlte a megjelenteket, ma|d bejelentette, hogy a Tekéid Társaság a kOzellOvöben egyesül a Máv. Testedző Egyesü-letltl.
A szolgálati agyben távollevő tit-Ur helyett Laboiczy Károly adott tájékoztatót az elmúlt évi működéstől. Sljnos, a vasutasság rendkívüli tlloglallsága miatt a tekézés Iránt csökkent az érdeklődés és igy a versenyeken sem tudtak résztvenni u idén. Remélik, hogy a két vasutas sportegyesület az egyesülés útin anyagiakban ii megerősödik. As egyesülést valószínűleg még ezen i bélen kimondja a rendkívüli köz-lyOlés. A Tekéző Társaságnak 1360 pengő vagyona van, a költségvetés 1500 pengó körül mozog.
Maróin\' Oszkár főintéző jelentése után tudomásul vették a számvlzs-(iló bizottság Jelentését, majd egyhangúan a következő uj tisztikart Yálasiiolták meg:
Elnök: Fehérváry József, Alelnö tok: Arató Károly és Buza Kiss L. Ügyvezető elnök: Najy Rezsó. Titkárok : Palotás Antal, Némelh Béla. Jegyzők: Horváth Lajos és Oál Isi-Kin. Pénztáros: Lalorczy Károly. Garda: Szolkovy Károly. Számvizslalók: Maróll Oszkár, Durini Pál, Kőhalmi Ferenc. EllenórOk: Oláh Ferenc és Avar Sándor. Válaszlmá tjilagok: Notos László, Qerenlsér Imre, Bornes Nándor, Vadász Ferenc, Balogh József, Balogh János, Varga jinos. Vilaszlmányl póttagok : Hifi József, Simon lisrló.
Mérsékelt szél, tflbb helyen, Meg nyugaton és ászakon hava-*i sok helyen kSd. A nagy hl «1 északkeleten Is mérséklődik
* XateoralottfaJ lattaet nafrkanltaal "¦starelJillomáui jelenti i
Htoutnéklot tatnap taté s órakor ¦H au ratml _ 14 o. etilben - 2«.
"wwlék o-o t.
! i**1" m*t • Kotatetn Butsr-] ÍT* állaadó autorklalllUait. fcleaw
^\'kk\'ltásárolaat
art p
Nagy választék! Olcsó árak!
Más udvarából vittek pántlikás karácsonyfát
¦zlvflk hölgyének a azepetneki legények
Három szépeinek! legény állott a nagykanizsai biróság előtt. Mind !1 három leventekötc\'es korban van és nagyon szerelték volna szivük hölgyét karácsonykor egy felpámliká-zott, feidlszitett karácsonyfává\'megörvendeztetni, a régi szokás szerint. Mert ugy dukál, hogy a legény kedveskedjék a lánynak, igen ám, de leven lefoglal kozásra k*\'l!ctt menniük és elkéstek a nagykanizsai piacról. Azért elhatározták, hogy mégis szereznek mindenáron karácsonyfát. Szerezlek is oly módon, hogy más gazdák házai előtt éHó fenyőfákból vágtak maguknak karácsonyfát é* azt kellőleg feidiszitve átadlak a falu szépeinek.
A károsult gazdák c-\'ínkhainarmegtudlak, kik tépázták meg fenyőfájukat é* Így a három szepcinoki Rórnoó \'opás gyanúja miatt a bíróság e\'é került; Olt azonban kiderüli, hogy tulajdonképpen nem történt lopás, legfeljebb mezőreiidőn kihágásról lehelne szó, de egyébként is a kár olyan csekély, hogy az eljáró bi-ró mind a három legénnyel széniben a TE 125. §-át alkalmaz!* és az eljárást megszüntette, de a károsult gazdáknak a kár fejében 20 pengőt meg kellett fizetniük és imtvci ügyvéd is szerepeit a tárgya\'áon, csak lermészeetcs, hogy védői tiszteletdíj is Járt. j
Végeredményben nom. ís volt egészen oi&o a három Pe\'pántlikázott fenyőág három szepelncki Rómeó három azlvehöigye részére,.
- (A pályaválasztási előadás)
a nagykanizsai piarista, gumifalaimban február 23-ról elmarad március l-re, Emi kálómmal dr. Králky István polgármester, Mikljs János postahiva-lali igazgató és Szikrai János kegyes -readi laiulr tartanak előadásokat
- (A Kuli. Dolgozó Leányok) népművelési előad ás-.soromta iránt
egyie nagyobb érdeklődés nyilvánul meg. Vasárnap délután tartott ík negyedik előadásukat a Vécscy utt-oi elemi iskolában. A köiönsóg teljesen mcglóltőtle a nagytermet, hogy meg. hailgassa Kcrctsy Géza polgári iskolai tanár nagysrcnl előadásit. Kcrezsy Gó a nagy szaktudást elárulva a sokat endegetett társadalmi kérdést ismertette hallgatóival és bemutatta, liogy ar. évszázadok során miképp YeUklölt fel ű/. « probléma. Cscte Ibolyka cgyOiü-SüleU tag .Oete Ponai priimnloniia. vinii\'ii magánjeU\'nclct adott elí Hagy sikcricl, majd Foiray Z<lnia kililnő tollal megirí előadásában, éles meg. figjclésscl és hasmos ulmutalásokkal arra mulatóit rá, hogy a dolgzoó család miképpen nevelje gyermekeit. A műsort Komplcs Mária Jo.uyegyl^ lag SMUBplétC zárta bc. Az egybegyűlt ktW>nsóg lellícs tapsa jelezte az előadók nagy sikerét.
— (Magyar-jugoszláv határközi bizottság Nagykanizsán)
Hossm Idő után holnap délelőtt ismét össmúl Nagykanizsán a magj-wj-jugosiláv határközi bizottság, liogy a baiarrorgaioiiiban előforduló kérdéseket barátságos megegyeiés alapján meg oldja. -U ütést a városháskt kis Utn4c&-tannében WrtjAk meg,;
— (A nagykanizsai jKtsta-szillltás)
la sz. postalüvatalniil megtlmsc-dett. Feltételek iT*gtudh»tók 4s pá-lyiini lehet a főnökségnél. •- (Nagyarányú u-ázást kedvez menyeket nyújt a B N. V)
A vásár vezetőségének sikssrult sz április 2C és május c. kairóit tartandó lludaj>esti Nemietkiizi Vásár Látogatói ¦tanúba a icmlkivüli viszonyok dacán, biztosítani a szokásos iiagyaráriyu 11U1. ü\'isi ked>-ezményeket. Ezeknek a kett-veiményeknek alapján a vásár utazási igoiolvánnyal ellátott látogatói 25—50 százalékkal olcsóbban utaűiatnak Euró pa csaknem nündoa orsiágából Budapestre és vísseb, A k«d\\-czmények érvénye Magvarorsxaagon e^y hónap, kűirMdőn 3-4 hét. (:)
— (Uj gyOmOIcstárolűk)
A fóldmüvcléstigyi minis*!érium ec évben is folytatja a megkezdett gyiV mölcstárolók építését, a gyümölostar-meJő kőipontokban résztien kibővítik a meglévő tárolókat és csomagotokat, VéSSbon ujakat építeaek. B célra a kormány Oj idén 500.000 j>engőt TordH.
— (A fagyott burgonya) általános lett a háztartásokban. A
legondosabb \\-ermeles mellett is\' elfagyott e fontos táplálékunk. Szakvélemény sajrinl a fagyott burgonyát 61-vcilictővé lelict tenni, lia azt a fol-hasnaáiás előtti napon sósvizben beáztatjuk.
— Uj syégyalTtejí atxalkUp
A ilierba. cimü gyógynövénysrak-lap, — mely ot évb.n indult meg — fontos gyakorlati tudiiivalókat tartalmai a gyógy-, vegyipari és fOszer-\'núvények lormcsrtésével, gyftj-t^sével, feldolgozásával és érléaa>>sllésév«l foglalkozók számára. Mutatv<^szamot •üjtalanul kaid a kiadóhivatal: Budapest, IX., Soroksári ut 8—10. II. 17.
— Csapa IdScxai-a kordjukat
tárgyai a Búvár februári siAnux, Nemes Suhay imro u-i. olasz haderő fejlődését, Siővsirdy Lajos ex anatóliai földrengést, Hévay József az olaat gyár malositás és a művészet kapcsolatát ismerteti. Ivi emeUnink még Pa, lotáy István; A lüdfe utja,. Kocső István: Nyersanyag takarékosság, MésuL ros Jótsef: Jeges halászat és Gáspár üyula; Mátyás király stalöhása cim»i cikkéi. A tudom;bay műhelyéből rovat 1 megismertet n kemény tél idősuftni kérdéseive]. A népszurü folyóirat Ca--vallier Jórsot dr. szvrkesiíésében és a Franklin-Társulat kiadásában jelenik meg.
— MállHliwihrt >iM..... stsf
mtiMtea vétaíkéayaxM aéUctl Kopataln aajntaréirvháa.
Sok és főleg xsiros átel elfogyasztása után igyek legkésőbb másnap reggel Éhgyomorra *gy po-htir ttrmésxetes „Ftreac Jóiaet* kcsertlvhet, mert sz a gyomrot cs a bclskat alspoun kitisititja és sz emésztés további folyamatát tulha* tosan tlötnozdiija. Kéideua meg orvosát I
mfamcxúwti
ZALAI ÉVWXÖNV"
UHO. hbrair 10
Nagykanizsa megyei vároj polgármesterétől.
«21/1940.
Tárgy: Tüzérségi elailc-véizet.
Hirdetmény.
A helybeli honvéd itlzcrosztaly folyt) hő 21, 22, 23, 24-én él «*»»-)eg 26-án tüzérségi éleslövíszelet lati i Bagolasánc, Fikosl punli, Sand, Pogányszenlpéter, Nagy Mv gasd puszta közötti területen, naponta reggel 8 lírától délután 1 óráig Ez Idó alall a lótérre Delépnl tlk». Aki a tilalmi Időben a lőtéien lartóikodlk, ai a polgári köziga a-lásl hilóslg Wetákességéba tarozó kittigisi kovcl el é. e\'iírásea. vagy pénzbüntetéssel sullhaió.
I. A lőgyakorlatok ideje alall a lölér lerűeléa át á Nngyk nleia— kaposvári autóbuezvalleTal menetrendszerei autóbuaza közlekedik.
Z A Nagykanlzai—Iharoahcrényl utszakeif Ieíc4rására a psrancinokság
h) a 209. nagaaságl pontho\' (Bagotasáno déli kijáratától 800 m-re északkeletre) és
b) a 197-w kereszthez (Nagy Magáid pusztától 400 m-re keletre)
katonai óinkat «1111 és velők piros-fehér szlnO zászlókat m.i-l ki a lovászét napjain. Ariiig ezen zászlókat be nem vonják, addig a lőtér területére nem nabad belépni.
a A lólér korul kalooal biztonsági írók fognak állani, utasításaiknak mindenki elégd lanni tartozik
A biztonsági Örök a lőt\'r felé tgyakvó személyeket, kocsikat, lovakat <• jármüveket feltirtóziatni kötélnek és a lótérre való belépésüket ineglilllák.
Amennyiben egyes személyek gyalog, jármüvei, vagy állattal az őrök felállítási helyéi megkerülve a lólér ttrOletére belépnek, ugy az ebből eredó esetleges balesetekért a hon-védklncstár semmiféle felelősséget nem tállal.
A katonai örökkel ellenszegalókal az örök igazolni kötelesek.
A« ellenszegülök ellen bírósági eljárás Indul mag.
A lólér határa körül távbeszélő drót leaz kifektetve. A vezetéket megrongálni tilos I
4. A lőtéren található fel nem robbant lövedékekéi, vagy IDvedék-réaztket érinteni veazelyee, Kincstári tulajdont a lőtérről elvinni nem szabiul. Ai ez allén velőket baleset bekövelkezésa esetén bünielöjogl le lalösiég és kártérítési kölelezellíég terheli. A földön ftkvó fel nem robbant lövedékekel a megtaláló ágakkal vénye köröl éa jelöl|e meg jól a helyét, mert ha ezt a 0. tüzérosztály baraficsnokiágának bejelenti, ezért lövedékenként 1 pengő »0 fii-lér jutalomban részesül.
5. A kincstár a lövő csapat által okozott ku-l a kárlazenvedS bevonásival bizottsági megállapítás után megtéri!!; a kár bejelenléiének helye Nagykanizsa, tüzérosztály parancsnokság, Ideje február hó 26-án délig, ha 26-án Is Isrtana a lövészet, ex esetben február 28-án délig. A lólér terül\'lén belül levő épületek kiorllendök. Allatok, baromfiak civileié nem szükséges.
Nagykanizsa, 1940. február 15.
Polgármalter.
I— S»luigl6tiit
I MtsdeaU a helyt kftreautadökiaél I éa [paroaokríál sa*r*B» "
lök a*l I
Bóma szerint az olasz-román viszony javulása elősegíti a magyar-román flgy békás kibontakozását
Páriában Negyedszer verték be a román követség ablakalt
nak és közülük többet az aradi várbörtönbe kasériek,
Drüsszc), február 10 A belga—nKagyar társaság magyar cs\'et r.uilecll Ilnisszolbt\'n, ameJ^eái a beljai előadd Krdélym\'k Magyarör-Szághoz való tartozásit Iwngsrjlyozta. A* es\'cü nagy sikere volt a magyar fmiicknek.
Paris, február lü A párisi román követség ablakalt ma leggelrc újból betörték ismeretlen tettesek,- Rövid időn belül oz már n negyedik eset, hogy a román követség ablakait íbeverik.
Róma, februí A íicsio (let Cfirlino budapealf tudó silója U\'t irja, hogy Sidorovicí román ií|us:ii;i ve/ér n\'nnai tanácskozásait Budapesten énteklődóssel figjclik. Azt tartják, hogy Kóma és Bukarest vi-
sioayánuk javulása c-sak uiegkőiiityit-heU a román—magyar viszony békés kibontakotását.
Az olasz sajtó egyébként ré;zleU\'ien foglolkoiik a temesvári magyar Ifjak icgkiaozlátásával, A lapok rámutatnak nak úrra, liogy nem 30, liánom GO magyart vetetlek alá u k\'nvallatás-
Borok,
pezsgők. -likörök,
pálinkák
teutsch gusztáv
fOazer- éa ciMBereoaztálya.
laiolcióis kariiarlasl kslvs
Páráll as kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., PodmainioutBiy-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerűit olyan megállapodást kötnünk, hogy olvadóink 20 sxázalfkos kedvezménnyé kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift atb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A názallkos kedvcimény Igazolvány alaaján v»heté Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jük»itkezÖ olvasók részére.
ilirtfGSsen o Zului Közlönyben
Villamos
tűzhely es suto
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhstö akár 1 hónapra is a
b;RÁVftYDLBYi-né!
Sugáf-uü 2. «rt
APRÓHIRDETÉSEK
Jabia<dl)« vaMabnat»i<aa>act , rr,!r;.Ur< további »4 0 li!l< ) {fj>fí!l»r, MlnS*n tavit
ÁLLAS
Lehetőleg azonnaH belépéssel keresünk olyan halija i^kartaamt, aki a aonjlu. kertészet mellett a gyflmölcatermestléstjti Ii ért. Jelentkelés gróf Arsdrá»»y Irodibt)
Egy Ügyes blcikllila klffatéitak
,il telvctelkl. Horthy MlkWsnU.ii. 333
Egy <*«•¦ ,eí"y azonnal felvétttft Vlda-vendéiíWbc, Kortliy M -ut 13. •
ADÁS VÉTEL
Egy lé, ni met gyaitrranyu xanaora elidó. Sugar-ut na. *
Tinta MkáeiMést kapható Belezni! Jánosnál Sugár-ut i)3. ,
LAKÁS ÜZLETHELY1SÉQ
Otfsa kámfort a* bírom- és kéltiobli lakta kiadó. Bóvebbet Kitfalndy-atca 30.
870
<m&aáuhái< kerttel azoanal kiadó. -Ourat-u. 13. 387
HÁZ ÉS INGATLAN
\'1 flaltilháat (vegvciltereakcdts) eladó, vasy bérbeadó Bővebbet delié Józulníl, Űclia. 3S0
KÜLÖNfÉlü\'
HAslattaxonyok t Lava-purcpor mindent tlssüt. i/a kg-oa csomag 40 Iliiét Sorlelnél. •
Régt vagy null levelezébból síétmuö Ifimegbétyegakat, tiai-nálat!«n tv-aayagot is áliaadóan megveuek. Jobb agycs bélyegek, sorok Is etdekslnek. — Barbarlts fouerkesztö, ta\'álható mlndia péntokan délután 6—Stg a sntktMti-ségbea, l\'fl-ut &.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4303/1940.
Táray: A ruaznoi varlillomzr.y cletése.
Hirdetmény
A vadiizlertllelek tulajdonoiaitél bérlőit, főleg a köriégi vaoásztertl-letek bérlői! felhívom, hagy a hasi-nos vadállomány etetése és megmenteié érdekébm mindent tegyen mtg.
Felhívom a várói közönségéntk a figyelmét arra, hogy a hasznos vadállományban rejlő nagy nemzeti érték megőrzése nemzeti érdek s Igy annak megmentése hszallas kötelesség.
A vadak bárminemű elpusztítása vagy eltulajdonítása kihágás! kép.-z éa a belügyminiszter nr egyidejűleg ulasllotla a rendőrhafőságokat, hogy Ily vadászati kihágások miatt » eljárást soronklvöl folytassák le.
Nagykanizsa, 1940. február 16. srr Poltármeiler.
XMUU KéZLÖHV
-x POLITIKAI NAPILAP.
KiadK- ,.KIquaasá|IR.T. Ihayiaaltaa* Fólolö. kiadó I Zita) Károly.
KyVátasaUi . „Ke*gardtaácl Éí T. NsarkMlzi." sy>rasli|ah«a Ht9>ka"lrt*á.
fao/ornoaérl laltli Iklai\'aaiSiyJ
g0„ Évfolyam 41. ufa.
Nagykanlua, 1940. («bruir 20. kedd
ara 12 «11.
ZALAI KÖZLÖNY
Feleifis szokesztd: Barbarita La|oa
CUUatití tainUnl ml 4« «UÜ
HzIpzteÉiiiiilássiiiÉri
A legkisebb mezőgazdasági náin-kabéick Hznbáiyozásáról szóló iör-vényjavas\'at általános vltájámk kiemelkedő eseménye voll gróf \'lelek! Mihály földművelésügyi miniszter felszólalása. A mlnísz\'er ugyanis be-izédében nemcsak a vltábm e h ng-aott beszédeké válaszolt, hanem tömőién összefoglalta azokat a szociális, gazdasági és iiem7elpol|l|ka| sreniponlokat i*, amtelyek a legkisebb mezőgazdasági Mimikáidé!,- )0r vénye*1 szabályozását ind >koiják éi szükségessé teszik\'. • |
A miniszter ráirnJutaiott arra, Imgy ínig egy évszázaddal ezelőtt n nemzet .\'egfontosabb létkérdése az voll, hogy a legszélesebb néprélcgcket a/, alkotmány sáncai közé bevegyék, ma egészen más formában kO\'< ^zoh.-rfli a népiétegekrö\', elsősorban a mezőgazdasági mttfnkásságró» goti-doskodni. A németnek ez. a ré\'.ogje igen nehéz körülmények között él, íelléttenüi szükséges tehtt, hogy a itczőgazdasági miunkásságvt, anie y a magyar neatweínek egy ig*-n \'•zá-moltevö részét teszi ki, lelkileg, anyagilag é» tevtileg megerűsiUük. Szükség van er>e nemcsak az ami-beriesség szempontjából, de azért is, meri a mezőgazdasági munkás. *ág kétségtelenül csak akkor \'ehet hasznos tényezője, hasznos i évjo a magyar netmfEet egyetemének, ha legalább elemi iétfefiéleleil biztosítjuk. Ép ezért a most lárjy.iiás alatt álló javaslat a kormány állal lervbevctl KzocláUs intézkedek egyik legfontosabb láncszeme.
A törvényjavfls\'at tudvalevőleg bérmsgállapiló bizottságok felá utasával arról kháu gondoskodni, towy i mezőgazdasági munkások minden eKye- csoportja, tehát a somimas munkások, a nnpsz&mlKok, a részes munkálok épen ugy, mint a j.ud>-*ági c\'clédek az ország minden vidékén megkapják azt a legki \'\'bb munkabért, ajmfcly őket az i\'U\'iö vidék termelési, értékesítési és egyéb gazdasági viszonyainak figyee-n^-vételbe\' feltétlenül mcgíUcli.
A szabadelvű, azaz a hábineioTi liberális korszaknak egyik legnagyobb tévedése és bűne az volt, hogy közőjiségas ámdkkttek lekintetle a munkát és atmak árát 3z&í a mm~ babért kitette a kereslet ós klnú\'jt változó esélyeinek. Ma azonMa a munkál és a munkást magsabb nemzeii szcawpombói nézzük, .meni-*li társadalomi értékes dolgozó Ug-ml \'áljuk benne, akinek - függelmiül a gazdasági viszonyok minden Wrl alakulásától - «z ó-eie és csa. ¦adja fenntartásához feltétlenül vziik-%:s legkisebb részt a ncm/cl jöveteméből hueg keli kapnia. Meg keU szüntetni azt a íagy kú-öiibséget, amely ezidöszcrtnl az ipad és a mezőgazdasági Munkás-7« é\'elszínvonala között fenniu. L\'.z "deke uűmiosak\' a munkásoknak, de j nnmkaadókinak is, mert épen a fa-lu,i munkásság rossz helyzete kövedében uezd mindig nagyobb
olasz lap irja:
„Magyarország rövidesen olasz támogatást kap nemzeti törekvéseinek megoldásához"
Róma, február 20 A Lavoro Fascista budapesti kü-löntudósilója tollából nagy cikket közői a magynr-feman viszony alakulásával kapcsolatbm. A clkkban1 megállapítja a tudódó, hogy Budapesten nagy figyelmei szenlc\'usk Sidorovici román ifjúsági vezér római utjának, de hangoztatják, ímgy tévedésben vannak, akik ebből e magyar-olasz viszony alakulására helyt nem álló ¦ következtetéseket akarnak levonni. A magyar ésolasz álláspont a középeurópai nyugídmi á\'Iapot fenntartása tekintetében i* egyetértő és a magyar-romján viszony megoldását is eredményez-heli. A kérdés sima megoldását -Írja a Lavoro Fascisla - mindon-eíetie hátráltatja az a tény, hogy a\' romániai tnvigyarok egy ré-ze Erdély belíejébcn él. Tagadhatatlan, hogy Magyarország kélmlMó magyart volt kenyle\'en átengedni s most Románia azzal érve\', hogy ezek
visszatérése ujabb nagyobb nenp-magyar népcsoportok bekebclezéí-él is jelentené. Ezzé\' szemben - irja a tudósiló - Budapest törtétie\'ml jogokra hivatkozik és a betelepülési időszakok tényeiie. Mindencet-e bizonyos, irja a lap, hogy az erdélyi magyarság Hikálg nem maiadhaí iávoi hazájától,
Londoni hlr:
A fesiültséget csak Olaszország csökkentheti és Magyarorsiag körei ali RómáhoE. Róma nem tilthatja meg a magyar némijeU törekvések hangot-taiását és li-i eljön az Mő, megkapja oliho/ a támogatást is. Ez rövidesen hekövelkcjdk, mert Erdély lcc>d6sén«k megoldása nem varrtat időtlen időkig.
Románia március 14-re általános mozgósítást rendelt el
London, február 20 A Daily MoU tudósítója valós/iau-nek tartja, hogy Románia március M-óre általános mozgósítást rendel el, •10 évig a férfiak maris eltűntek a hivatalokból. A papok, tanitók pedig háíról-házra járva a nemzetvédelmi kölcsönök jegyzésére hivják f<l a lakosságot. Aki 2\'i órán belül nem je-Rj-eí, flzl letartóztatják. Máris lefoglallak a bank-betétek 10 százalékát.
A mily Mail tudósítója tueriot a fsgy után a támadások korsmka kö-
veUflodk. Románia békét szeretne, de március elfejére liadserego a lialáro-kon tesz. Szerdától a sz«mélyforgaL mflt beszüntetik ós tcljesca katonai célokra engedik át a vas utvonalakat.
Érdeket cáfolat
Moszkva; február 20 Hivatalosan cáfolják azokat a külföldön, elterjedt híreket, mintha srov-jetcs*patok a Kaukázusnál átlépték volna a törők határt "
A Icaréliai fronton fart a harc, ele megtört a axovjetoroax nyomáé ereje
Minden finn katonának legalább 70 oroszt kellett lelőnie « Udoga-tónál folyt harcok során ,, "
Heisjiikl. február 20 A Havas iroda ludósilója a firm harctért helyzelröl a következő ösz-szefogln\'ó jefenté^l adla ki:
A Ladoga toló" északra aratott nagy finn győze\'em korántsCan/ jelenti,azt, hogy a harcok e részen végelérlek. Még vannak itt szovjetcsapatok, amelyek a támadási minden bizonnyal rövidem folytatják. Nem szabad azonban számiiáson kívül hagyni, hogy minusz 30 fokos hid^g van még mindig és hogy a cMipalok éle\'mezéie repülőgépiői történik. A 18. hadjszláiy m.-gsem-mlsité-e mindent cgybevct\\c 25.000 ember pusztulását jelentette. A zsákmány is jelentős, a foglyok közöli egy közismert magasrangu. szovjel-szeméiyiség is van teljes vezérkarával, a győzelem unnál jc^eniő-fbb, mart aránylag kislétszáimu finn csapatok hajtották végre a szovjet hadsereg megsemmisítését. a számitások szerint minden egyes fln» kalo-
nának legalább 70 oroszt kebelt lelőnie.
A karéüai fronton nem csökkent lényegesen a harci tevékenység, bár az orosz nyomás ereje megtört. A
heve"
Taipale folyónál tegnap is csaták voltak\'. [ \' V\'i
Finnország felett ezutta\' 600 orosz repülőgép je\'ent meg. Közfilük21-«t lelőttek.
Moszkva Szibériába
Helsjnkl, február 20 A Ladoga lótól északra araiolt nagy finn győze\'emlmci kapcsolatban közlik, hogy a 25.000 ha\'oti ve^z icségen kivüi jelentős a hadianyag-veszlcség is. Finn kézic kerü\'t vagy meg emnüsüU 120 hnrcikocsJL 62 ágyú, 12 tankelhárító, többszáz különböző gépkocsi, 44 tábori konyha, 05 gépfegyver. ,
A finnek birtokába jutott nsarló-kaiapács jelvényü zászló, valamint a hadosztály teljes iraitára. Az irattári titkos utasításokból kiderült, hogy Moszkva Finnország iehenger-léi# után a finneket Szibériába a kar-
akánt telepíteni > finneket
ja te\'epibcnl. Helyükre kauKázuii kirgiz törzseket teJepilcnek. 1
Svájc Memtejt*8*éjte melleit megad a Hnnekntk minden
Bern, február 20 A svájci szövetségi tanács megnyitó Ülésén lelkes ümt-plésben részesítették a finneket. A szövetségi elnök beszédében hangsúlyozta, hogy a finn nép nsm veszik el és mindig előkelő helyet fog elfoglalni a népek sorában. Svájc a hazafiság hősi példáját mulató finneknek minden segítséget megad, amit semleges volta engedélyez.
méieíekct ölteni a m«rőga^da.;ági munkáság városba özóniésc, \'.minek beszédes bizonysága, hogy .íz 1930-as népszámlálás adatai svCint az ország lakosságának cak 51,8 százaléka foglalkozott mezőgazdaság gal, inig 1900-ban 60.6 ¦.záza\'ckoi lett ki ez a rélcg.
Helyein áUnpiiotia meg a föld, müvelésiigyi tminiszier, iiogy ,i hí1, lyes szociálpolitika alapja a jó gazdaságpolitika, ezért v-\'n szükségegy
mezőgazdaságfejlesztö törvénye is, amely agrár terimCtésünkct a b*!iler-jesség fe\'ó fogja lEre\'ni, !ehát arra fogja össztönöznl a mozögjazdásági üzemeké;, hogy minél több munkásnak adjanak kényeiéi. i
Egészen bizonyos, hogy a miniszter nvegá\'lapitásait nemcsak e kép. vi^elöház túlnyomó többsége, de az egészségC3, magyar sze!lemí>eii gondolkozó közvéíemény Is helyos-lésíei fogja fogiidni, legfqnír^Jbb
nemzeti érdekeink\' parancsolják, hogy ínezögazdasáíri munkás rée-geinketanyngiiag megérő itsük, őket jobb halyzeíbc liozzuk, az eddiginél fogyaszióképesebbekké tegyük, mert gazdasági életünk lüktetéVeésegész-séges vérkeringése csak ugy Indji-hát meg. ha ebbe a irrw;zógazdaíági munkáik millióit is - megfeieJő éíetszinvonaluk biztosításával - bekapcsol jnk. I :
ZALAI KÖZLÖNY,
1940. február 20
Sxigoru Ítéletek a zsidótörvény kijatezáe« miatt
[ Budapest, február 20 A zsidótörvény kijátszása miatt bíróság ma ujabb hánoF szigorú Ítéletet hozott Ff I Gyulát, az egyik nagy pesti vállalat igazgatóját 80 ímH elzárásai és 6000 pengő pénz-bünletésre Ítélték. A vállalat kétmá-sik aligazgatója 16-16 nflpi elzárást kapott. j | ; ; j
A KORMÁNYZÓ 20 éves évforduló-jaja — a minUiterelaükhöz intézett értesítés szerint — a niaí komoly idők. re tekintettel semmiféle nyilvános ünneplést nem kíván.
A CSEPEL! paiárgyiír liu-kaLasztró-fájál a géplutíhun keletkezeti rúvid-lárlat okozta. Biztosítva volt.
MEGHALT Dávidbvics, a sicrb de-mokiala-párt 77 éves Mezére, a régi Swrbia legismertebb politikusa.
GAMELIN tábornok, a írunda tiad. sereg főparancsnoka Síiriiba utazik, ahol Weygand tábornokkal találkorik.
A .IIÜNGAHISTA LEG10\' 9 vád-loUjának ügyét largyaVr több napon át a budapesti ötös \'.majs.
10.000 GAHIDALD1STA otas* indul Piano rsxágba,
MÁRCIUS elejéig invghossrfbbitolták » lett hadügy muiisxler udjQJéfi szabadságát.
LAVINA temette el Hugovo délsiflr-btBÍ falut. ílat erab<v meglialt.
NÉMET könyvkiállítás nyüt meg Swgeden.
SZAM0ZTEK nyolc olasz árdrágítót Olaszországban szeplemlH-r éta 32.410 árdrágilisi itéleUol liortak, 7578 ipax-engodéJyl vontak meg.
A KOMMUNISTA beszivárgás ellen Norvégia szlgoritotüi a kémkedés elleni törvényeit
GVERMEKPARALIZIS lépett fel Vinkovci horvát városkában, Dalináciá-ciaban, Boszniában.
NAPOLYI jelentés sicrint az olasz trónörökös-családban ujabb örvendetes családi esemény várható. A jelek szerint néhány napou belül megszületik a trónörökös-pár harmadik gyermeke.
TELEKI PAI, gróf ministlerclnók február 29-én a TESr. vigadói gyűlésén mond inegemlélö\'íést Horthy Miklósról,
Húzás
Budapest, február 20 Az o*táJy«or»ját4k mai huzáián a főbb nyeniméhyKk«t a kövaikezö számok nyarték:
IIusTezer pengőt nyert: 11,144. Tízezer pcngíít nyert: 22.341, 31.071, 37.530.
óUxnüT ]«\'ngőt: 25.05G és 72.898. i Négyezer pengőt: 61.301.
Háromezer pengőt; 39.309.
Kétezer pengőt: 47.410.
Ezer pengőt: 37.347. 67.517. (Felelősség nélkül.)
Ax asszony kötelessége törődni aual, hogy bélmükodése rendben legyen, amit pedig ugy érhet el, ha reggelenként éhgyomorra egy fél-pohar természetes „Ferenc József keseftlvizet Iszik, amely enyhén és kellemesen, pontosan és biztosan szabályozza az anyagcsere folyamatát Kérdezze mtg orvosát)
Vwjw lm ^Mtliisl1
9f~nrgTNHMVf s&gg SJSHSJSMSflSH 1
Érdekes átszervezés történt a város tlsztvlselökarában
A pénzügyi bizottság elfogadta a csütörtöki közgyűlés elé kerülő összes javastatokat
kében szólalt fel. |
Nagykanizsa város kép viselő test ü-letének pénzügyi bizotisága hétfőn délután Dobrovils Milán elnökeié nliilt ülést (ajtott, amelyen fontos kérdések keríjllek tárgyalás alá.
Kunondta a bizottság, hogy \\ a tűzifa Irányáraként
a faárak emelkedő irányzatává\'
szemben is a anuU évi irányárakat tartja meg.
SzobákériiJlek ismét i 1
a plaotér husbódél.
Hét üres husbódé van a piacon. A többi fülkéket május elsejére fel-mondlák. A polgárnieslen javaslat : a fülkéket, amint insgüre: educk, bontsák le és azok anyagát szükséglakások céljaira használják fel. A bizottság is azon az állásponton volt, hogy a husbodiík ügyének vég\'egc-seu le keli kerü\'itc a napirendről-Bedének Islván a husiparosok érde-
UJ, megszflntetctt és Átszervezett állások a városházán
A piarista táraház
udvarának elkentését h-Hározták P1 800 pengő köUséggef. ,
Következeit a kormányrendjét tárgyalása, amely B százalékig vissza áHiíja a köztisztviselők fizetését. Ez a rendelt intézkedik a ,
városi ós magyei tliztviielők hasonló lllatmény-visza-állltéiáról.
A Nagykanizsa városnál igy ke\'eil&-zö többletet az 1940 évi költségeié* felülvizsgálatánál a pénzügyminiszter már te is áflilolta Nagykaniísa költségvetésébe. A város vezetősége igyekszik ezt a több\'etet megfelelő bevételi emelkedés elérésévei fokozatosan egyensúlyozni.
A bizottság a javaslathoz hozzászólás né\'kDl, egyhangu\'ag hozzájárul!. ;
Dr. Hegyi Lajos főjegyző (erjesztette ezután e\'Ö vitéz Bejitzlk Lajos kir. korniányfötanácos és 58 társának beadványát arról, hogy az 1931-ben megszűnteiéit második aljegyzőt állást állítsák vissza és a gyakornoki állást, amit január óla dr. Boda Károly lö\'l be, szüntessék meg.
Tekintve, hogy a város munkakör egyre bővül, szükség vau a tisztviselői apparátus átszervezésére. Azért a polgármester a következő javaslatot, terjesztette elő :
Az 1931-ben megszüntcletl tanácsnoki állás (amit dr. Novai Imre tölt be) maradjon meg továbbra is. Ez-zei szemben a műszaki tanácsnoki állási szervezzék vissza főmérnöki állássá, (Eszerint Vécaey Barna műszaki tanácsnok megmarad továbbra is eddigi hatáskörében és illetményeiben, csak nem tanácsnok lesz, hanem főmérnök.
Dr. lírálky István polgármester kifejletté, hogy a miniszter csak két jogi képesítésű tanácsnoki állást engedett meg. A műszaki tanácsnokot iesntmifé\'e károsodás nem ért, hangsúlyozta, csak címváltozásról van szó.
Dr. Hegyi főjegyző, mint előadó a továbbiak során ismertette, hogy a váró.; vezetősége az c\'ső aljegyzői ál-Iáit fenntartani szándékozik. Az árvaszéki ü\'nÖki á\'lás szintén megszűn lelendő volna annak megüre^edése esetén.
Javaiotja a polgármester két másod-aljegyzői áUás, két fogalmazói állás és két gyakornoki állás fenntartását, valamint az adóhivatalnál lévő és a X-lk fizetési osztályba sorozott adóliszti állásnak fogalmazóvá való átszervezését (dr. Borsányi). A várost az átszervezéssel csak "két
má*>d-aljegyzői áUás, fizetése tor. heiné. Az átszervezéssel a fiatalabb llszivheiök előmenetelét biztosítanák.
Králky polgármester az előterjesztés után megjegyzi: [ t
- Ezzel ujbó1 a város normál-státu-sa nyert megállapítást Nagykanizsa ama városok közé tartozik, a melyek a legkisebb tisztviselői tél-számmiai végzik a folyón nagyobbodó adminisztrációt [
A bizottság minden h jzzészzö\'ás néik.Qi, egyhangúlag hozzájárult a polgármester javaslatához. ¦
Dr. Hegyi főjegyző ezután j a kórház gége-lomk osztályának és a röntgenosztálynak felállításáról. illetve ezek személyi részéról terjesztettébe a polgármester javaslatai. Az ambuláns gége-torok-fül osztály >endelő-orvosa (dr. Péíerffy László szakon, vos) havi 100 pengő tiszteletdijat kapna, mig a röntgenosztály két éves megbízatású icnde\'0 orvosa rendes, véglegesíteti a\'orvossá lépne elő.
Dr. Hegyi főjegyző clismeró szavakkai szólt itt dr. Ríedlmayer kói-házi alorvos és dr. Péíerffy László szakorvos, két értékes fiatal orvos működéséről. , |
Papp Oszkár, majd Bedének István üdvözölték a kórházfejlesztés ujabb állomását
A bizottság ezi Is hozzászó\'ás nélkül elfogadta.
Napirendre került a j
harmadik városi orvos
ügye, luni mellett a Zalai Közlöny annak Idején annyiszor sjk\'a szál. iott, mert a nagy kiterjedésű s 31.000 lélekszámú Nagykanizsa
Warösi Mozgó. WF" Még ma httddsjn
A magyar orvostudomány örök dicsőséget
Semmelweis
Utay Tivadar legnagyobb szerepe. Aktuális Fox híradó I
I ElOKdiiok httk6inapoton 5, 7, 9, v««árn«p 3,5, 7, 9 órakor
BiazARUDYflR
TeUfon | 396.
Legszebbet :: legolcsóbban!
nak közegészségügyét két városi orvos nem tudja ellátni, lévén a m. kir. tisztiorvos hívalalvezető. MJjtnn a városf gyakoi\'nok-oivos tisztiorvosi tanfolyamon van Budapesten, kise-gílő orvosként Mo^andtniné dr. Fodor Erzsébetet alkalmazzák havi 80 pengő tisüte\'etdij mtUcít. Dr. Székács Sándor tisztiorvosi vizsgájának letétele után mcgszcrveíik a hárma* dik váiosi orvosi állási. A bízottság egyhangúlag ehhez is hozzájárult.
Uj taaivér-kSzséúet fogadott Nagykanizsa a Felvidékről
Fáncsika felvidéki község szbm-szédközsége, Tiszasásvár görögkáto-likus lelkésze azt a kérelmet tcr. jeszlelle a városhoz, hogy fogadja őt is tesivérkozségévé és tekbitettcl a lakosság nagyon súlyos helyzieié;0( íegit\'o meg. A poigőjtrttjesler hozzászólása után a bizottság ugy hatá-< rozoli, hogy testvérévé fogadja Ti-szíisásvár községet is, miután a n 17-es honvédek egy zászlóalja Okólicsányl ezredes vczetésé\\e\' annak idején elsőnek vonuU be^a községbe, ahoi lelkesen fogadták és n lakosság hűséges magyarságáról íelt tanúságot. Egyben 300 pcnL5 icgélyt szavaztak meg la szegény lakosság részére. , i
Miután március 15-én avatja fel Fnncsika a Nagyk^anizsia &ltv adományozóit országzászlót, valósaáiiö, hogy Nngykauízs;! képviselői áirán-du\'nak akkor egyben1 a másjk\'test-vérközíég, Tis/nsásvár meglátogat sára is.
Uf utcák kapnak vízvezetéket
Hozzájárul! n bizottság a Hunyadi utcának a Király Pál utcáig -1000 P költséggel, a Király Pál utcának 1000 pengő költséggel, vizvezetékktei vflió ellátásához. Babochay György utca* nak 7000 pengővei vízvezeték éscsa-tomamüvei va\'ó ellátásához, valamint a Kossuth térnek a tepiétővcl való vízvezetéki összeköttetéséhez, a nü szintén 7000 pengőbe leorül, dü ez mind be van már áilitva a város köJtségvelésébe.
Majd több kisebb ügy került a bizottság elé, amely az összes előterjesztett tárgypojltokat elfogadta.
Az ülés este 8 órakor ért véget.
A városj képvifCJŐlestülct csütörtök délután 4 órakor rendes közgyűlést tart. A közgyűlés a kis tanácsteremben, tflSZ, | j | ._j
\'Szeretett Asszonytestvéreink!
Hálásan köszönjük Nektek, hogy oly sokan feljöttetek közénk Magyar, ország vidéki városaiból a Baross Női Tábor orsiágos dlsjdáborozására. Köszönjük Nektek a*, ország különböző résíCibÖi hozott üdyözietekt és azt a lelkes készséget, amellyel meg akarja, tok teremteni mindenütt a Baross Nöi Tibor gazdasági alapokon nyugvó asz-samyi közössegét;.
Mindazokkal pedig, akik nem lehet lek kóíóttfiiik, örömmel közöljük, hogy orsiágos disztáborozásunkon felavattuk tt Baros Női Tábor búzakék zászlaját. ,V Baross NÖI Tábor szivjefvénye, a Baross turullal és a Baross Szövetség jelmondata: tCum Deo lobom pro pátriát fog bennünket kisérni Czenlui unaikánkban, i,
Jelentjük Nektek, hogy Bz egész ma-gyar társadalom mellénk állott. Gróf Esatertiázy Móricaié, zászlónk anyja, ¦kinek jelmondata: «Asszonyokkal a libáért!, büszkén leng zászlónkon és ilr. Baranyai Lipótné, a Nemseti Bank elnökének felesége, diszeJnökeink. A MANSe országos alelnöke, dr. Csiky Jánosnó, a MÉP Nöí pártszervezetének központi elnöke dr. Cholaoky Je-nőné és a Némtet! Szövetség ügyvezető elnöke, dr. IMvel Józsefhé tisztelet, bell elnökeink.
A Jluzeutri utcai Baross-palota ka. pult lu kellett zárni, mert a disxUbo-ro/ási-a tóduló közönséget mar nem volt képes befogadni.
Kiss Ferenc, »s Qrsaigos Szüimüvé-jicU Kamara elnökének lélekbemarkoló Himnusza után dr, Spumé Bárdos-Féltoronyi Magda orsiágos elnök vázolta azt a nagyvonalú programot, a mely a társadalmat a Baross-eszmén keresztül kívánja egybe Forrasztani. Misii, — mondotta — hogy rövid időo belül mar ircssiiről hívogató Bnross-üdetek, kiváló márkájú Baross-áruk, a Nemzetközi Vásáron Baross.pavüTon, a ftoW nem*dékbŐl a Baross-tan foiya tnokon kiképzett eladónök, minden ma. gyar háznak egységes beszervezése fogja hirdetni az uj gazdasági Magyar, országol.. ,
Szewtelt AsszonyUistvértjuk! Segít setak mindannyian nekünk ebben a monkáiikbanl
Hazafias üdvözlettel a Baros:, Nöi Tábor vezetősége
Finn műsorral lesz vasárnap liceálls előadás
i mérnOli pálya
Irta: Vícmj sa.u«bjB,
városi műszaki tanácsnok 1
A XX. századot\'e technika korának h*»*zik i oin>ek a kornak legjellcgze-teyebb alakjai, srinta hősei & mérnökök. Nem csoda tehát, hogy a mai ifjúság pályafutásánál, a statisztika. sxcriiU is, a mérnöki pályát előnyben részesíti. Mig egyéb pályák Wnf csökkent, odáig a mérnöki pályák iránt hatalmasan emelkedett az érdeklődés. De hiszen nézzünk csak körül: a 120 km, sebességű vonat, étkező és háló-kocsljaival, a 80 crer tonnás éeeán\'áró, mindent magában foglaló bereadoiésével. a 400 km* sebességű, "ix U1a«t szállító óoeánrepülőgép, a rídló, tt teksfon,, a távolbalátó, a gyönyörűen ívelő hidak, a luxus szállodák, ¦* óriás épületek, he országokat kc-resttülszeiö pompás utak, különböző Itfialmas gépek. Stb. mind a mérnökök ükoUsai.
Hasonlítsunk össze egy mult századbeli uta(f egy mai, kereszteződés nélküli, világítóit szélű, fényjelzőkkel él-Utett, egyirányú kőitókedésü, többvo-"*\'u autösztráíláral, vagy egy ré«i "kőházat egy központi fütő-hütő, szel. \'-G, gáz, vpJany, .peníttTO berendezés-*» PllátoU bérUfa&k Nézzük meg a
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör rebniár 23-én, vasárnap délután G önkor hccáUs előadást render, a varos-háza disz!ermébcn. A Kör cSct" a Hceá Jlst a finn-magyar rokonszenv és rokonság gondolatának szentel. Az elő. adó a Kör elnöke, Barla István gimnáziumi igazgató lesz:, aki rendkívül érdekes srtmpontokbóí világítja mész Finnország mai állapotát ós a finn-magyar rokonságot. A Kór Vegyeskara
Kettmg Ferenc karnagy vezetésével a finn himnuszt ós finn dalokat énekel. Horváth József nyolcadikas gimnazista finn költök verseiből szayal, — Az előadásra\' belépődíj, nincs. A terem fűtve lesz. — A látogatóktói a rendezés költségeinek fedezésére önkéntes adományokat kémek, — Meghívókat ezúttal sem küldenek, hanem minden érdeklődőt ezúton hiv meg az elnökség.
<0
A nagykanizsai kórházfejlesztés kérdései a képviselőtestület bizottsága előtt
Nagykanizsa város kó\'házi blzoU-sága hétfőn délután Babochay György elnöklete alatt ülést tartott, amelyen az előadói tisztet dr. Takács Zoltán igazgató-főorvos töHöt:e be. Az ülésen jclCn voll dr. K\'átky Islván po\'gánneslei\' Is.
A bizottság kimondta, hogy a kórház tüzífa-szükségletét most is q várostól szerzi be. A kórházi ápoló személyzet betegségi biztosítását a kórházi sjabaly\'ende\'ei nVSdosltáső-vai határozzák el. Kbegítő gépészt alkalmaztak. Majd sor került a gége-torok és füi-o^ztály felálliláiának Ügyére. Dr. Krátky István polgármester beszáimjolt a bclügynünbzié-rlumban történt tárgyalásairól, amikor is az államtitkár helyettese kijelentette, hogy a kanizsai kómázbővl-tés ügye még ebben az esztendőben eidői. A programot a minisztérium képviselőjébe\' együtt fogják megállapítani.
A tervek szerint az uj épü\'ct lesz a sebészet, a nőgyógyászai viszont a mostani sebészel helyérc kerül. A je-leu\'egl nőgyógyászat egyes helyiségei felszabadulnak és azok a bel-betegnosztály kibövitését fogják szolgálni, így tüdőbeteg osztály, ortopéd osztály, s»eméSWt vagy vCncreáanfiZ-
lály talál itt elhelyezést. Állítólag a trachoma osztályt áltasnetlicg Zalaegerszegre fogják helyezni és akkor Nagykanizsának jul a venercás osztály. !
Addig is, mig a kódiázbőviíés programját végrehajtják, a nőgyógyászat déli részen gége-lorok-füi ambulanciát áUHanak fel. Műté-
teket is fognak végezni. A régi ká. poijiábói -alakítanak át egy kisebb műtőt ene a célra. A bejáratot ehhez az osztályhoz teljesen külön tervezik, ugy hogy semttniféJe érintkezésben nem lesz a női osztállyal. Az átalakítás költsége 12.500 pengő.
Arai a személyi részt illeti, szükség van egy orvosi állásra, melynek tiszteletdíja havi 100 pengő. Ezérl rendszeresliik a rendelőorvost állást, melyre dr. Péterffy Lászlót kérik fel. Az ápolást a kórház apácái látnák el. < j v
A polgármeHler felolvasta dr. H&ba Antal, a nőgyógyászali osztály főorvosának levelét, amelyben aggályait fejezi ki az osztályával kápcso* latos intézkedésekké\' szemben.
Gazdag Ferenc püspöki bizlos és Vécsey Barna felszó\'alásai után í bizottság elfogadta a poigármeslei javaslatát. i
A poigáaneslei- ezután rámutatott arra a vjszás állapotra, hogy a röntgent a kórház belbcteg osztályának alorvosa kezeli, akinek tnegbizalása két évenként fejár, A kórház röntgen alorvos! á\'lása legyen végleges, ér deke cz a kórháznak, de méliényo és igazságos ez az orvos szempont jábói Is. A bizottság dr. Takács Zoltán igazgató-főorvos felszólalása után kimondta, hogy megszervezi a vég\'eges alorvos! állást, egyelőre azonban a röntgen-orvosnak a kór-házi inspekciós szolgálatban is részt keU vennie. ; f ¦
átó eier
nom vár]a hó, mig a bal utoléri, hanem mafrelűiően védekezik a veazély ellen.
A megbízhatatlan, folyton változó Idöjáráa egészségünk ahit-tomrw ellensége. Ne Járjon olyan helyekre, ahol nagy tömeg ember tartózkodik és fordítson gondot kOIönösen légzőtzorvel-nek edzésére, mort a Bzájüregen éa a torkon át behatoló fertőző ealrák az egész szervezetet megtámadhatják.
Ha napjában többszőr öblögeti száját éa torkát valódi
DIANA
¦óaboraxeBszol
hatásos gátat emel a fertőzés vénélvo ellen.
Érezhető könnyebbséget okos és csillapítja a köhögési Ingert a Diana-sósborszeez egyszerű belélegzése, ezagolgatasa ls.
Az orr nyákhártyátnak edző-séro régi lapasz(alat szerlat Igen alkalmas néhány csepp sóabor-sxennek tenyérből való felszippantása, vagy BÓaborszesszel Itatott vattának az orrtlregbe való behelyezése.
Fájdalmak ellen Dlaaa-sós-horszeszeB bedörzaöléssol, kene-getóssel vagy borogatással védekezhetünk eredményesen.
A Diana.8Ósborszesz felfrissíti, edzl és erőalti az embert s így célszerű használata komoly fegyver az egészség védelmében.
MindenOtt kaphatót
— Naptár: Február 20. kedd. Rom. kat. Aladár pk. — Protestáns Almos. — 1», Adar hó 11.
(JÖaMrdö nyitva re«f<r! 6 órától est* I őriljr iíiöit-1, twrda. péntak dSnt&D hwddan efféas n«p nőknek).
mm BatereUu a KopstsáB^éf T«SWt liedsn mtntatflrmdbaa a lafjobVat a fcs«o4«*óbban mutatja be, kedvsaté Mt»-tést MtéWf* matlvH.
mai konyhát; negjTodrésxc a regi, nagy főző-mülselycknek és mégis minden komforttá], gáz vagy villany, sütő, főző és hűtő berendezéssel el van látva. Milyen óriási a különbség egy régi vármegye háza es egy modem középület kőzött A modern népfürdők, egyjcgy uj település, »z eddig tel nem használt vizterök kihasználására készült hatalmas duzzasztó-művek, az öntöző berendezések, a villany telepek szintén a mérnökök munkái.
Az orvosi tudomány óriási fejlődéséhez a mérnökök is hozzájárultak, A modem technika szállította segédeszközeiket, a műtő berendezéseket, röntgen készülékeket, elektromos fölszereléseket, nem ls beszélve a vegyészmérnökök állal fcJuüált számtalwi uj gyógyszerről.
Do nemcsak a békés élet minden inegnyilváiiulásinál, találkozunk n mérnök munkájával. A most folyó gépesített háborúban, ma már nündenútt ott lalájjuk a mérnököt. A gyújtó, robtonó és gáz-bombakat a veg>\'ész-mémökök egész serege tökéletesíti. Az Az ágyuk, aknák, tankok, repülőgépek u gépészmérnökök gyártmánya, és az erődítések, jó ul»k, liangárok, at építési és kultúrmérnökök munkája, a másik hadsereg technikai felkészültsége pedig döntő tényezője a háború kimenetelének, Minden héten olvashatunk
fe újságokban egy-egy rendkívüli csodával határos mérnöki találmányról.
A mérnököknek ezek a különböző találmánya), alkotásai a mai ételét a mult sziizadbell élothcziképest egészen átalakították.
Mindenütt találkozunk a mérnök munkájával, mindenhol szükség van rájuk és mégis azt látjuk, hogy míg külföldön a mérnökök az őket megillető helyeket foglalják el, ugy tár-dalmi, mint hivatalt téren, nálunk nem. Hazánkat jogász nemzetnek szokták mondani s valóban láthatjuk, hogy nálunk minden téren a jogászoké ax elsőbbség, a döntő szó. A közhivatali mérnökök csak másod vagy harmadrendű véleményező szeiepet tea-lenek be. Irányító és határozathozö hatáskörük csak a jogaszoknak van még műszaki természetű ügyekben is. finnek okai a mi belügyi közigazgatásunkat szabályozó tisztán jogászi, tul konzervatív szellemű, többnyire még XIX- századbeli törvényeink, Az évszázados Habsburgok ellent küzdelemben, mikor a magyar alkotmányt ós közjogot kellelt megvédeni a vármegyéknek s varosoknak, egyedül a jogászok Vollak erre hivatottak ős dolgukat jól Is végezték, do elmultak ezek az idők és az alkotmányjogi küzdelem helyett teclinikai, kósgazdasagi, szociális és népegészségügyi kérdések kerültek a
kö4gazgatási ixroblémák homlokterébe. De a közigazgatás szelleme és módja nálunk a régi módon megmaradt
Mi mérnökök állítjuk, hoigy e\'. a szellőm feltétlenül egyik oka volt egyes magyar vidékek roppant elmaradottságának, tiol rendes utat, kultúrát csak hírből ismernek, Es feltétlen oka magas kulturáltságunk melleit annak, hogy technikai felkészültség kérdésében nyugat európai szomszédaink mellett aránylag \'cl "Vagyunk maradva ós most igyekszünk behozni ezen elmamdottságimknt.
Hány világra szóló találmányt vittek ki külföldre mérnökeink, m«rt Itt a jogász veze\'-Ök nem ismerték fel annak nagy jelentőségét és idegen népek Jó-lélét, hírét növelték vele. Sajjnos ez. a helyzet ma sem változott. Az ifjú inémük gárdára hárul az a feladat, hogy a mérnökök munkáját ellsmer-tesue nálunk is és lwgy tf\'közhivatalokban a mérnökök számára kivívja iigyana«>kal a jogokat, melyekkel\'máig is kizárólag a jogászok bírnak. Ezeket figyelmeztetés és felvilágosítás céljából mondom cl itten, mivel tudom, hogy czekríSl nemcsak a n&gyközön-ség és ifjitság nem tud, do meg a legtöbb mérnők sem, csak azok a mérnökök, ukik maguk érdk ennek a rendszernek nemcsak mérnöki, hanem általános kúú szempontból való káros
I9H0. hbruár 20,
Kedd
BwdajiBtt I, nKiorin
6.ti Tor* IHmli. Ko.taiiínv\'k mkgluiiMk. _ Utili» étrwiil. _ II HUUt. — 11.10 Nannelkóai rilj«la«. molHW, - le h.—Illumina. MAj.W.j.Wé--. _ aio Hlrck. -l.l.lil lil.ij.lii., Unjbi^jttmim. — UM Ilink. ~ 14.45 Milanriamar-Hitt. — 15 Arfoljaiiililmk, p»d áitdc, MmlMtáMli, — 16.45 lilGJelaía, Illó-jírí.j.lenti.. Iiin\'li. - 17 Ilink »|. *4k M ni*íy«roro* Ijtltfn, — 19.15 Illírt. - 21.40 Ilink. iilöjáfííjclaalía, kirak íilov.lk ét nmyviir oiinH nvolvtu. - 25 ülnek 11 éin»I. .,!«.¦ 111(01 íi Muda nyelrail. — 0.03 IIlKk.
lég ebben az évben dilire jnt a nagykanizsai trórbázl építkezések befejezésének flgrco
A pofgérraentrr a belügyminisztériumon Ígéretet kapott a kórház-probléma megoldásara
BUDAPEST í.
17.15 SuhOy Imre előadása. — 17.45 Eyssea Irén finticeli — 18.10 l-elolva. sas. — 18.40 Perli* Jenő cigányzenekara, Piicok Hujka Márkus tárognló-ük. — 10.10 <A híd.- Színmű négy felvonásban. — 21.40 Hírek, időjárás-lentia. — 22.10 Tánclenn\'zck. - 2.1.20 Csorba üyulii cigányzenekara, Szánló Gyula énckeL BUDAPEST II.
17.45 Mezőgazdasági félóra. — 16.15 Francia nyelvoktatás. - 10.30 Az Újpesti Miiakásképxő Ügylet Dalkara. — 20 Hírek. - 20.25 Dr. Kos» János előadási, — 20.55 Hangleuu\'iek.
Szerda
BUDAPEST I.
HM 5 GyermakdéMüM. — 10.45 Fel-ol vasto. — 12.10 Marsi Elek cigány., zenekara, — 13.30 Hendörzenckar, -10.15 I\'clolvasas.
17.15 Farkas Mária hegedül. — 17.(5 l>r. Hoffm-nn Edith előadása. — 18.10 A i.\'i:i\'\'i szalonzenekara. — 10.20 Séta Sáros r.a\'a kon. Heszél Oud\'nszky Sándor. — 20.10 At Operaház előadása, • Lohengrin. (II. ás III. fölvonás.) Dalmű, liárom felvonásban. — 23.20 Magyar nóták 6s csárdások hanglemezről.
BUDAPEST IL
17.15 Olasz nyelvoktatás. — 18.30 Az Operaház előadása, ¦ Lohengriu.> I. felvonás. — 20 Hírek. — 20.20 Lakatos Floris ós fia cigányzenekara. — 21.20 Dr. Klenka János előadása. — 21,15 Időjérásjelentós. - 21.50 U-niciky László szalonzenokam.
Tudvalévő, hogy Üt. Kráíky István polgármester pi-ogiamjjánuk egyik sarka\'aíos pontja a nagykanizsai városi közkó\'hóz kiépülésének befejezése, ami kel\'ö anyagi fcde;ei hiányában nt$st mtír évek óta «0. netei. A polgármester azonban n*fmi szűnt meg a kórház-kérdést állán-* dóan nnpiienden tartani és az i\'Icté-ke:ek figyelmét o korházfejfe-ztís befejezésének lehetővé tételeié f©\'. hívni.
Dr. Kfáiky poigiinuosler a mu\'t napokban felkeiesie cbl.cn az ügyben a te\'ügyminhziérhi\'nmt, aho\' dr. Johaun Bé\'a államtitkár távollétében annak helyettese fog;idla. aki
nagy megértést tanúsított a kanizsai kórházké\'déssei szemben, annak minden fázisáról alaposan lájéko. zódva van és a polgármester ujabb előterjesztésére kijelentette, hogy n nagykanizsai közkórtíáz ügye ínég ebben az esztendőben dülőie fog jutni.
Végié tehát ;or kerül Nagykanizsának ene a régót" vajúdó ügyének mcgoldásárn is, ami nemcsak kanizsai, h«nen> nnCgyel é» azon lu\' lerjedö érdek, hiszen a loglöbb Le-teg, akit a nngykantzjai közkó\'tváz-boii ápolnak, r.-m ts helybeli, h-nrra vidéki, sőt más megyebeli.
Árkormányblztost kérnek a kanizsai pékek a kenyér árának megállapításira
Aridig a kenyér kilója 36 fillér marad
A nagykanizsai kenyérárak körűjll vita még mindig nem csendé fedett ol teljesen. Az Ipftrlestiilet sütőipari szakosztályának mullhctí vilraros gyűlését kővelö határozatot, amely az egységes félbarna kenyér árát 38 fillórrííl 30 fillérre szállította le, a kuniz-al |)ékek nagy rcsio még műidig sérelmesnek tartja.
Tegnap délután őzért ujpbb őrte-koíle\'et tartottak az Ipartestületben, EíUÍtat a szakosztályi, olnök, Márkus Károly nélkül folyt lo a megbeszélés, A dönlés hamar niogtörlént, niiuUlii ftí értekezleten rászlvovő pókok egyet-érlcttek abban, hogy az árkormájiybiztos rendelete a -les ltSitboT készült kenyérié vonatköiUr. Uyen ko\\«rékü kenyeret aionban Nugykaalzsán eg\\«t-len pök sem sót. Volt ugyan egy pék, oki megpróbálta, de csak egy hónapig, mert számításait noav találta. im\'g, Kogykamzsáii n félbarna kenyér állag 5-ös liwtböi kószíil, így notn jnehef. nek a budapesti árak után, alicA a Usit is lényegesen olcsóbb. Hivatkoztak a relsiólaJók arra, liogy at <ár-korniánybixtos Zalaegerszegen máris 38
fillérben állapította meg ennek a fajfca konyérnek az.árát,
Mindewkubín az ériekczlel ugy döntött, hogy ai ipartestület utján Mir »z árkonnáuybbitoslioZ és kéri n Nngy-kftniisára Yonatkosó kenyérárak mielőbbi relülYbsgátatát ds megállapításai. Addig, minlliogy elnökük és a iwlgáriiies\'er döntésével nem akarnak Membolielyczkedni, macud 30 fillér a kenyér óra.
A [ickek kQldőttenEJS ezQgyben járt dr. Hegyi L«jos főjegyzőnél Ls, aki hongsulyoita h pókok előtt, hogy az ArkoimánybUtos rendeleté érlelmóbofi mindenütt 2 fillérrel olcsóbbnak kell. lenn\'o a kenyérnek. Nem zárkózik el áronban a pékek kérése- elöl ós máris érdeklődött a szomszéd városokban az ottaiü kenyérárak tráJit.
A közönség, amely a legérdekesebb ebben a viláíxm, miadínesetro érdeklődéssel várja az árkormánybiztos döntését. . ¦ ;\',
taMnaM mm
t rAtvtkénynnr oéUcSL Kotwteto
voltát. Helyesebb volna a mi közigazgatásunkban is az az európai ós amerikai szcUcm, hogy a jogász is, az orvos is és a mérnök is a maga szakmájában a legjobb tudása és fclké-Müttséoe alapján egyenlő joggal intéz-kedhessea.
Habár oz ifjúság ós a nagyközönség érdoklödéie ma a .mérnöki pályák felé fordul, mégis tapasztalásból , tudom, hogy nincs tisztában a mérnök fogalmával. Biztosan kevesen vaunak, akik tudják, hogy Magyarorsiágon., ma 8 féle mérnöki képesítést L\'hct elnyerni. A mérnöki név csak egy gyűjtő név, egy állalános mcgsuölitás, cím. Szak, illclvo oklevél sreriat van gópé-zmér-uök, áltaLmos vagy kultiirmérnök, építész-, vegyész., bánya-, kohó-, erdő-\' és végül közgazdasági mérnök.
líiok a stnkiso|>ortok azután a mö-ogyelcmen, mógiukáhb ú éleiben,\'bizonyos szakokon )>elül mégtagojiódnnk.
Az által.ínos vagy kultúrmérnöki szakon a műegyetemi hallgatónak ;l ¦l.ik évbeu kell villantania, tiogy milyen WfiMtt érdekli legjobban a négy Ingozal közül, lízek \\, földmérő, 2. IddópPö, egyben vasbeton, vassíerke. icl stfllikus, 3. virópilő, 4. vésut 6s idópítő kultúrmérnök. Műid a négy tagéiban a luiugatők általános kikéjv tést nyernek, különös kiképzést pedig a választolt tagozatban.
A gépésmiémöki szak in 3 tagozatra oszlik. Van 1. gépszerkesztő vagy con-struktőr, 2. elektrotccbnikus, 3. mező-ga/da&agi gépészmérnök. Itt a harmadik évben kell a müegye\'cmi gépész-mórnökliallgotónak az öt leguikább érdeklő tagozatot kiválasztani.
Kohómérnök is kétféle von. Vas-és fémkohómémök.
A mérnöki tmlomány és pálya ter-mésie\'esoa az életben aztán tovább specÉalizálódik. Például az épi!ésZiné>-nököknél közigazgatási-, tervező-, vál-lakozö-, statikus-éptlészmérnökökie, stb. Nyolc féle magyar mérnöki oklevél van, de mhet előadásom tárgya a mérnöki pályaválasztás, a kó\\«tkjezők-t*n * mérnöki pályákról fogő* tájékoztatást nyújtani. Mielőtt .1 sokfele mémökl pályát felsorolnám, két főcsoportra kelt osztanom azokat. Elo-siör közszolgálati és magán mérnöki pályákra. A közszolgálati mérnök pá-tyftk a következők: a műegyetemek tanári állSsai, a két műszaki ininjsz!-lérium, tniul a& iparügyi és kereske. delemögyi miniszlériumou műszaki tisztviselő), a [xwla és tii.vir<la, « «isut, kújlCnbozö küicslári bánya és gyár üzemek, kincstári erdők mérnöki állásai. A kataszteri hivatalok, kultúrmérnöki, folyammérnöki hivatalok, i|>ar-telügj\'elösógek és aniwu.tes.Uo társaságok inéruöki áU,Asa. A 1». kir. lion-
védségnél, a tórvr^ybatósagoknál, lainópitészetí liivalalaUuU rendszx\'rcAi-tett mérnöki állások. A városok, községek e-, azoknak különböző üzemeinek mérnöki állása). Ezen állások közül meg kell kitlönböctetnl azokat, amely hivatalokban csak mérnökök vannak és azokat, ahol a mérnökök jogászokkal együtt teljesítenek.-K*, utóbbiakból löbb van, de ezek hatásköri szempontból rosszabb állások az utóbbiakkal szemben. . \',1
A mérnöki j>ályák másik nagy csoportja a uiagánmémökl pálya. Itt n diplomás mérnök előtt számtalan lo-hetöség áü nyitva. A magánmérnöki pályák számtalan tehetőségeit nem is lehet egy szűkre szabott előadás keretén belül mind felsorolni s így csak nagy vonalakban fogom ezeket satkok szerint megemlíteni. Előnye a magén-mérnöki pályának, hogy itt nincsenek im-ok a sorompók, nielyok n kCzlúvatali mérnöki állásoknál a hatáskört és az előrejutást lezárják.
A gépészmérnöki pályák nagy részét képerik a legkülönbözőbb gyáruk gé-)>észméruókí ;Uláv»i, a kűlönlxizö villa-mosmüvek és üzemek i\'iUiUiai, épx"ile!ek gépes.oii berendezéseit, mint lift, köz-pontl fűtés, vizAczeték, <»atoniázás, vjllanylwrcnderést tervező és kivitelező mérnöki irodák állásai.
. (Yé|e fc*v.). 7
Tört aranyat, ezflstOf,
ili obiitezt ü i&miíűi
magas áron vtuck:
Bárány ékszerész
Hoilhy Mlklói-ul 1
Hozzászólás s történelmi nevek flgyéhez
Kaptuk a kövekezfl icve\'et: Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur| Minap olvastuk a Zalai Közlöny-ben Ke\'emeu Fcienc igazgató ur éc-tékes és elmés fejtegetéséi a történelmi nevek védeimüírór A éikkiró urnák legnagyobb mértékben Igaza van. Nemi is ro-sszUiduiat, hanems a?, érdeklődés vezet, amikor a kérdés, hea szedetnék hozzászólni. Azt- irja többek kő/oit az említett cikk, hogy nemi sziveién olvasunk történe\'rai neveket cégtáblákon. Az én csalódom, nagyatyám és hozzátartozói az 1818 évi szabadságharc után 10-12 év\\ei vették hozzá a Pető névhez a »11« betükel. Abban az Időben ezen senki nemi ütközőit meg. Atyám 70 év%ei ezelőtt már Petűfi-n«k izülé. tett. S ha egy csatád tagjai száz éven át eleget totua!f s Isten .segítségévei tesznckinjaisa hazafiúi kö-te\'ességeknek, miért n« viselhetnék ma is a 100 éves történe\'mfl nevüket ? Megértem\' azonban a cikkíró ur.javas\'atát azokra vonatkozólag, u kiknek mostanában adnak engedélyt uj magyar nevek felvéie\'éic. Eiek. né\' C\'-akugyan nem\' keli förlénelmt neveket engedélyezni. De azok, akik Itt szü\'etlek drága szép hazánkban egy történc\'mi név\\el, tmié\'t ne viselhetnénk azt tovább és büszkén a rozsdás cimláb\'álnkon is?
Teljes tisztelettel:
/// Petőfi Sándor in i txabó.
¦
Megjegyezzük Ifj. Petőfi Sándor leveléhez, hogy igaza van. Tőle « a kik régen beleszü\'cttek egy-egy szép történelmi névbe, nemi kívánja senki, hogy azt a nevet felegyék. Itt csak arról van szó, - 1 ebben Ke\'etnan Ferenc javaslata mellett szólnak a/, érvek - hogy aki Rákóczi-nak szfl. letelt, annak a jövőben ne fehjösíen Ferenc keresztnevet adni,\'vagy akit szüíetése mondjuk a Bercsényi névvei ajándékozott meg, az a jövöVn ne válasszon a gyermekének Mikiós keresztnevet, h\'nnem vnfamá mást. T. I. a történelmi vezetéknevek védelme már úgyis megvan, védett neveket nem engedélyeznek tcokirftft a névmagyarosításkor. Most csak arról vau szó, hogy akinek régi tör-tenefcmi neve van, az a jövőben születendő gyermekeinek kferesztrjsi/él vá\'assza ki ugy, hogy kerülje ki az ugyanazon nevű törtene\'mt nagyságok keresztnevét. Ha, pedig WWí kerülné ki, akkor az anyakönyvi hivatal éppen ugy ne fogadja ef az ujwü\'ött bejegyzésekor a Hunyadi név mellé, a János vagy « Mátyá* keiezluevet, nvJnt ahogyan ínö már vezetéknévnek sem engedélyezik a történelem nagyjainak neveit.
Akiknek « vérnyotná** mag*1 és szívműködése rendetlen, ugy
érhet el erőlködés nélkül könnyO izé-kelést, ha reggel éhgyomorra egy kis pohír tarméixetes .ferene Jdml* kcstrüvüet lizik. Kérdezze meg oivosátl
jQjO. jebruár 20 _^
- (A pá!yavttaiztÖ előadás)
nmeivel a gimnázium igaztpilóságn február 23-ra tűzött ki, M iskolai szfl. nel meghosszabbítása miatt március l.re maradi. Králky polgármester, Miklós [wslahivatidl igazgató ás Szikra piarisUi tanár nem ennek, hanem az eil kővetO záró-előad ásnak lesznek az előadói. .Március 1-én Kelemen Ke. renc a pénzügyi ós Fejérváry József állomásfőnök a vasutas pályákról ad elő.
_ (Elhalasztották ¦ Magyar Aiszony Kongresszust)
A rendkívüli időjárás ós a nehéz közlekedési viszonyok kövclkczlében «z Kgjcsüll N\'Ői Tábor vezetősége agy határozott, Iwgy a Magyar Asszony Kongresszusi február helyett március 7—12-ig, teljesen azonos műsorral éi időbeosztással tartja meg, Az 5U százalékos utazási és egyéb kedvezmények nintán érvényben maradnak. Jegyek válthatók a* lBIISz és MAV hivatalos menetjegy irodáiban ós az Egyesület központjában Budapest, IV., Eskü ut 6. siám.
- (A piac drágulása)
Napokban összeállítást közölt a Zalai Közlöny o nagykanizsai piac tayaiy és idei árairól. Most kajiosvárj laptársunk \'közöl hasonló ósszcállitásl, a melyben kimutatja, hogy az ottani piacon tavaly óta a drágulás 300—500 százalékos, .
- (A háború dacára nemzetközi l«3z a B N. V.)
A külföldi államok részéről a liá. ború dacára ínég a szokottnál is nagyobb érdeklődés mutatkozik ,ax április 26-iui megnyiló Budapesti Nemzetközi Vásár iránt. A baráti Olaszország hatalmas pavillonja mellett Délkeleteuft-gazdaságilag és Idegenforgalmi tag ma különösen egymásraulalt államainak békés együttműködését fogja de monslrálni Jugoszlávia, Törökország, Bulgária és eiÖrelátlialóUig Hománia lúva\'ftios részvétele. Németországot a becsi divat és iparművészet pavülonjo, valamint számos egyéni ^cég fogja kőp-vischii. Svájc Bt évb.\'n is külön csoporttal vesz részt a vásáron, tárgyalisok vaunak folyamatban (ovábbá Egyiptom cs Brazília részvételét il\'o-ken is. (:)
- (Van-e (agyhalál?
A Búvár februári száma irja: Az élőlények ~- növények, állatok, ember
- bonyolult vegytani és fizikai folyamatai a saját testük és környezetük hőjével függenek Össze, A növények fs olacsonyabbrendü állatok hője nem taüló. A férgek, hüllők és halak fokozatosan lehütw megfagynak, csesz \'estük jégdarabbá válik, de fagyott ilktpolban ls élnek rövid ideig. A ma-ffsnbbreudü állatok és az ember nem lud így alkalimukodni a környezőt hő-líitez. Az ember elbír 50 tok meleget, ^vo 50 fok hideget, do teste nem ^zi ál ezt n hőmérsékletet. Az ember \'endes hőfoka 37, de már o» fok Uctnelkedés (42 fok), vagy hősülye-
(32 fok) halált okoz. Az embenuk «»k a holtteste fagy meg. A tudo-miny nem isnver fagyhalált, csak ki-kftlési halált. Az ember jóval a fagyon1 felett, mindig meleg állapotban fejezi be éltét
-\'.I KÖZÖNY
| jln : ívvivi\' | K i t
KCMUI
tim i >im.
Nagy választék Olcsó árak !
Az utakon a szél, a vasúton a MÁV hozott uj forgalmi korlátozásokat
A nagy kant zial viszonylatban erra a hétre bevezetett u] vasúti korlátozások
A mai nap ujabb forga\'mi korlátozásokat és akadályokat hozott A közüli forgalomban az újabb hófúvás telte járhatatlanná az ittak nagy részéi, mig a vasúti küz\'ekedés torén a MAV igazgatósága volt kénylc\'eii néhány vonalot átmenetileg beszüntetni. ,
Az ulóhhi belek forgalmi akadá. lyái ugyanis annyira összezsúfollak a leherszálliUnányokat, h:)gy azok zavartalan éi mielőbbi helyiejulta-lása szükségessé teszi a személyforgalom némi korlátozását, igy a roal naplót, e\'őielálhaló\'ag fei-\'uár26-ig, hétfőig ,
nem közlekednek nagykanizsai vonatkozásban a következő vonalok :
Budapest felé: a tcggc\'i gyors (1207), amely 6.07 órakor InduH Kanizsáról.
Budapestről az éjféli gyors (1208), amely 19.55-!wr Indult Budapestről
| és éjfét elölt 2 perccel volt Nagykanizsán, (E két vonat triászt-római csatlakozása már régebben im/eg-szünt).
Szombathely-Sopron fe\'é : a Nagykanizsáról \'éggel 7.27 Órakór induló 1112/a. számú (motorvonat.
Sopron-Szojnhathely felöl: a Sopronból reggel 5.30 órakor induló személy vonal, amely délelőtt 9.37 órakor futott be Nagykanizsára.
Nagykanizsa-Pécs vlszonylaíban nincs ujabb korlátozás.
A közúti forgalomban,
- mini már emUlellük — az ujabb hófúvás okozott akadályokat. A régi porhavai helycnkint olyan magas torlasszá fújta össze ismét a heves szél, hogy az autóknak ma reggel Récsérői, i\'íetve Újudvarról vissza Itellelt fordulniuk.
Autóval léhát ismét járhatatlanokká váltak az országutak. Néhol, jgy Nagyrécsénéi szánna\' sem lehetett
M...)b\'t! ilk,
pezsgők, likörök,
pálinkák
legolcióbb kniiárUit ktljt
tbütsoh gusztáv
fűszer- ee csemege-osztálya.
Zalai Közlöny Rejtvény - sxelvény
már ma tegget közlekedni. A nagybakónak! szánoknak - mint a jogy-zöség telefonálja - vissza kellett fordulniuk. Sormás fe\'é még járható szánnal az ut, Eszleiegnyénől ózonban már vaunak.hófúvások.
Az autóbusxforgalom
ls újból szünelel. Ma már nctm, érkezett meg a lelenyei autóbusz sémi Így nem is Indul. A Mavart vonalain a nngykanlzsa-kaposvári tegnap elindult, de csak Böhönyéig jutotl, a hol elakadt a hóban. Somogyban két ujabb f fagyhalál
la történt még szombaton. Ifj. Pál János inezőkomároml lakos Tabon járt látogatóban és amikor haza nkarl menni, az országúton imjegfa-gyolt. Bellay József Iábadi vasúti őr szesszel akarta mc\'eglteni magát. Többel Ivott azonban a kelleténél, lerészegedett és nvm talált haza. Lakásához közei a hóban csonttá* fagyva találták meg.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közié* (2 ior} dija 30 tülér. r.bniir II.
Uceílli eí.iacl.í« fúttt müs.rrai 6 Iwr (Ii.rbí Iil.im líinm. igugaUl. Már.l«. 1.
1MIj.iv.íI:k.IA-.í ,),..„l.., tíi 7l«r i, fíinui.-l>aii .Felemül I\'., Fojerviíry J.) Mir.lu._J
FilySnUauliil cliíuclis m 7-Wr > Ijiimi. Imi (dl. Kralkf, Uiklfe !.,
(--) Rézgálíobót készített bordói lével
nem minden gyümölcsfánál egyfor. mán kell permetezni. A gombakártevök ellen sem egyformán alkalmazzuk bizonyos cselekben pedig más permetező-szerrel is helyettesíthetjük. Erről, va. lambii a gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, méhészet, barom utenYés*-lés aktuális teendőiről ir iA Magyar (iyümölcs • legújabb száma, melyből lapunkra liivnlko*ással ingyen mutatványszámot küld a kiadóliivatal: Buda-pest, V., Vilmos császár ut 70.
Jóslat ::
Lttzaknyugati »él, náhány helyen havazás, a hideg fokozódik.
A Meteorológiai Intését nzurjksaiistaJ ss«e^SsValéállomása jelenti i
HOcaerséklat tegnap este 0 onűser -42, ma raggsl - 2 0, am#a - 3-3.
0-0
397442
ZALAJ KÖZLÖNY
Ifttfl. lebrutr 20.
„4 botor l-b^n"
ágy. Járöka, pólyáló; a moderr tf>armeknev«ls« nélkülözhetetlen bútora. Megtekinthető Nagykanbsán u Ont. SttfásU GfsrwskvásV StaVstságsn, Erzsébet-tér 4. se, Megrendelhető SiUshó IstvánKál Sugár-ut 26. at. alatt.
A nagykanizsai klr. JarásbírOsA^. liiíni telekkönyvi hatóság.
Í-909/19S9. Ik. szám.
IMititQttíiMleHílÉk.
Nagykanlaul Takarékpénztár Rt. v*«re-lci|Utóii"lí Harmadig József és neje Frcl acbmfedt Mária vá?rehtj>4if azesvedóK ellen Indítóit végrehajtási ügyiben a telek könyvi hatóság a váprha|lató kérelme következtében az 1881: LX. t.-c 144, 140 és 147. fia értelmében a vegrehíjliil árvetést 0 P tőkekövetelés. enne\'< 1939. május 8. napiától Járó flo/o kamata, i/s°/o váltódlj, 61 P eddig msgáltap tolt per- ét végrehajtási és sz árverési kérvényért ezúttal megállapított L0 P költség, továbbá i-i Líiit lakozol tutik kimondott I. pontban Irt ingatlanokra dr Petdci József 69 P 50 \' dr. Örley György 20 P, kltkoru Ber.^o Márta 1500 P. II. ponlbin Irt Ingatlan..; dr. Patflcs József 70P tőkekövetelése és jár. behajtiM végett a Nagyréae községben fekvő s a
I. nafiyrécsel 444. sil|kvben 1647—1659. bzsx. a. foglalt szőlő, príibái szántó éa iét a bacónakl begyen Ingatlannak prel-schmledt Máiis n«»én álló fele részére 030 P, 941. hrss a. foglalt rét ugyanott fogatlan fc!e részére 58 P.
II a nagyrécsei 431. tttjkrben 020 hrsz. a. foglalt rét ugyanott végrehaitást sssn-ven\'lŐk nevén álló Vi6 részére 58 P kikiáltási árbsn elrendelte.
Az árveréa nem érinti 1289/lk. 1924. IX. véfizéssel öxv. Bcakfl Pintér\'RosI favira a II. pontbas Irt illetőségre bekebelezett haszonélvezeti siolgalml ji-got méglt azzal, hoiayha így az illetőaéüet a megelőző teher fedezetére ezennel m híI:i-|)Iid,i 850
a-nftötit elsdnl nem lehel, az árverés ha Ivúlanné válik s az Illetőség a szolgalmi fog fenntartása nélktll kerül ugyanazon határnapon átverés alé- jf
A telekkönyvi hatAiáfí n najtytécsel 1813 íztjkvben 1803—1812. hrsz. s foglalt Ingatlanra nézve s kéremet etutailtja, muri a klkláliást ár megállapítására szolgáló adó- és értékbizonyítvány csatolva nincs.
A telekkönyvi hatóaág ai árverésnek Nigyrécse községházánál meatartására 1940. évi nAre tu hö 27. napjának délelőtt 10 óráját tilzi hl és az árverési feltételeket sz 188]: I.X. t.-c. iM.Sa alapiinmeg-ilfapitjs. *
Aa átvereti feltétetek a hivatalos órák alatt a telekkönyvi hatóságnál (Törvényház, föld*zl»t, 1. ajtó) éi N\'gytécse kozsét! elöljáró\'ágánál tekinthetők meg. (1881: LX. t.-c 147.| g)pont)
A tfcvi halóaág cliendeH, hogy a tkvi lrods ax árverés elrendelését a nagytécsei 444. és 431. szljkvben jegyezze fel. Aa árverési leltételek a következők : 1. Az átverés alá tiő IngatUnt a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XIX t-c. 26. §) Az árverés slá kctülő Ingatlant, hs az árverés megtartását a végrehajtatok közül dr. Petrics Józsel !. pontban Irt Ingatlanokra kéri, 1000 P, ha dr. ötley O^örgy sx I. pontban Irt Ingatlanokra kéri, 1370 P, ha kiskora BenkŐ Mária ai I. pontban Irt Ingatlanokra kéri, 1626 P, ha dr. Petrics József a 1L pontban bt Ingatlanokra kéri, 1000 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem tehet. (5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. $-s.)
Bánatpénz a kikiáltási ár 10o/o-a, amelyet s magasabb ígéret ugyanannyi o/o-ira kell kiegészíteni.
Nagykanizsa, 1939. évi oki. hó 9 én. Dr. Bentzlk s. k. Jb. elnök.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
385 Irodittlit.
uJEamozUmti szémkozhalik
Pusztító erővel folyik a háború a tengereken
Amerika egy „lávotabfcl eselre" szervezi védelmét
London, február 20 A nyugati fronton lényegesebb harci
eseménv tegnap sem történt. A tengereket* azonban tovább pusztultak a ha Jók.
A Spanyol Távirati Iroda Jelentése, szerint a Vilano foktól 10 mérfőldie n pandoros nevű spanyol hajó hatalmos robbanás után pár perc alatt el-sülyedt. Még nem tudták megállapt.
„Amerika elkerülhetetlenül belesodródik a háborúba"
ion] ml túriént vele. HusionkiKnc főnyi legénységéből 22 életét vesztette.
Londont jelentós szerint Kclclskócta porijain hatalmas robbanásokat hallottak. Még nem tudják, hogy ágyútűz, vagy bombarobbanás volté [áz. Az angol partoktól repülőgépek,Indultak \'a jcbolt irányba. Német gépekot nem láttak és légiriadó som Volt.
Ncwyork, február 20 Az amerikai szenátus külügyi bizottságában N\'ye szenátor, akinek nevéhez a fegyverszállitási bolráuv felpatlnntása fűződik, kijelcnletlo, hogy ha sürgőién végei nem ér az európai háború, Amerika clkcrülheietlenül belesodródik a háborúba. Jelenleg — modolnta —
hatalmas fegyversuUUtmányok hömpölyögnek Európa felé ós ha így megy rövidesen kénytelenek le^rpek hitelbe is szállítani,, A helyzet teljesen azonos 1916-tel. Tökéletesiti a hasonlatot Wel-les európai utja, anit\'ly Wilson bízat-másának, Honso ezredesnek európai küldetését juttatja eszünkbe.
Amerika nyugati partjainak védelmét tanulmányozza] | Roosewelt és rejtélyeién mosolyog
mondottakból az újságírók csak azt közölhették, hogy «z amerikai nyugati féHeke védebne ¦"¦ összes lalui-amo-rjkni államokat érinti.
Arra a kérdésre, találkozik e európai megbizotWkkal, Hoosewtlt most is csak rejtélyes mosolyával válaszolt.
Washington, rebrttár 20 Roosewelt <Jtiök egy torpedórom-bolón fogadta az újságírókat. Kijelentette hogy a Panama rsatoma és környékének védelmi kérdéseit tanulmányozza, inkább távolabbi cselre, mint a közeljövőre. A honvédelmi szempontokra vonatkozó kérdésekről
havi IB-IS P-ős részlttfizettsre
Szabó Antal
sponQzletebtn F6ut 5.
Zamatos, láizfl kivit
Slntrox KÁuéíőzőn
készíthetünk.
Kapható: 74-V2-l-17a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLBYI.nél
Sugár-ut 2.
APRÓHIRDETÉSEK
Í<óm«Mti-411a vjüízmp Sa Dnmpnap ]0 bal llllez, lovifcbl tíd 0 ntUr, hSlV0tn5
uótg SO\'lUUf, tnlndan tovább) ut 4 {K{*
ÁLLÁS
Ogfas u la* g kihordó faivét«i||.
\' \'"-\'-•afslá\'"-
lapunk kladóhlvefstábati.
¦•]Ar4nfi felvétetik. Vida luizerll-lei llophy Miklós ut 13. 391
ADÁS VÉTEL
Egy Jókaiban lévő «k«hrén»t keresek megvételre Jóó optikus, Horlhy M.-11.1 390
LAKÁS ÜZLETHELYISÉQ
I la sí A modern bárom szobán ]Bkh májusra, azonnalra Is. Petőfl-ut 92. 3gy
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- és bstháxst, házhelyet, szőlőt és földeket ktatvvtH Papp. Teleki ut 9. 3001
,, kOlonfélb
. atartéfMl — BéraailA aaolld árban kássytliats autók megrendelhetők. Kaat-maam Mané. Tele4onálionás Itt, m
Régi vagy mai leveleséiből származó ftamegtjalyagahet, hal niálallan W-anyagot Is állandósa megveizek. Jobb rgyes bélyegek, sorok ls éidekainek, — Barbartts. fötzerketztö, ts\'álható mlndao péittatkaai délután 6— ílg a sserksixtá-Bégben, l\'ötil I,
USmlmárak\' figysslmébiü I
Vámfeljegyzési
vágy
Vámcserekönyv
újból .beszerezhető
lapunk nyomdálában.
ZALAI KÖZLÖNY
t-m.ivikai r.iai\'i 1.^ 1\'. Kiadja; „KOzgizdasáiil R. T. Nagykanizsa", telelés kiadó; ZalsJ Károiy. Nyomatott 1 a „K6zgazdaság; R- T. MsByka»lzssu
aycmdá|átan NsgykanliaAa. fNyomdáórl lehrtí Zala) Kársly.)
ggg* Évfolyam 48, mám.
Nagylurilw., 1M0. Itbraér 21. szerda
Ara 12 flll.
ZALAI KÖZLÖNY
\'•IITI tl|
PeJstón turketztf: B.rbarlta L