Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.11 MB
2019-08-26 14:23:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
75
306
Rövid leírás | Teljes leírás (1.54 MB)

Zalai Közlöny 1940. 073-098. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. Év\'oly«m. 73. szám.
Nagykanizsa, 1940. április 1. hétfő
Ára 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
S^atesxtÖ*** é* tóadóhivalal : P6trt 5. gzin. jM,j!i.;![-üiii irilixlen Wtköziup delatan.
POLITIKAI NAPILAP
"\'\'...............................¦¦¦¦......ÍIU
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési árt: egy hóra S pengő 40 fillér. Szerkesztőségi tt kiadón i vaiali telefoni 79. m.
A Királyi Sas
1927 1940. ápr(W2.
Haljalmasan Kelő íías-*Jíámyáiiak evttSŰ tol\'íit Rómában, a Col\'égiuni Germánico Hun^ta/cuin fa|ni köpött feszi\'eltó kt először pepÜ^ésill 20 éves korába". Magasratörő sebemének első szárny csat foga HU a Vflágegyhéz fővárosában még ca\'i Ketten hal\'olták : Isten és Ö... de fent Péter szikláján már épifi e z-mélyek, ujsaerfl gondolatainak sas-fészkét: Frohfeáca Ottokár, a: európai hírű hagyar Géniusz, a Királyi Sas.
Püspöki clnierébJ 1« ezt a madarat íaj^oltatja, amjnt keresztté\' szájában szál\' a magyar hámias halom felett. Ez nem w\'t Bzlmbalum, 02 ö magia volt. Félszázadon keresztül gyalogo-üa, járta, lepülte végig n magyar tájakat, sa^-.\'clke megó.eztc, hogy Székesfehérvárral át\\etüo Szent István egé z örökét.
Magyarország apostoli Léck-Kírá-Jya tett abijan n korban, amikor a kőzeteiben liberális frázi^gyártók, az elvek ItíUmórai, nz erősödő nagy-töke kedvéért beálllak iomtolni hazánk t\'j&r&ex piUéielt... Csodálatos valami, hjógy Prohászka Ottokár a nemzetközi ár-;átvfa!ok teljes tombolása közepette is mennyire előrelátta, már a XIX. század végén ¦ a nacionalizmus győzelmét.
»A nemzeti esznií) a IeghiatűJmasabb faj fenntartó eiők közé tartozik, - mondotta — s amely mértékben ébred öntudatra, abban a mértékben válik fegyőzhetetK-niié. Csak az a nemzet \'ámadhat uj é\'etív, melynek é-\'oterös nemzeti öntudata vau s mely a pusztulásban öz éleinek ezt a szikráját megmente\', te jövendője Mámára.«
A lángelmék, mint mondani szokás, megelőzik korukat, prohá-zka Ollókár királyi Sas-szemű sem hátra né?clt, h^nem e\'őre! Lényeglátó éi lé-\'ekérző szelleme meglátta a flajlő-dós útjait, meghal!o!ta korunk sziv-dobbanását és évlizedckkel elől* kimondta azokat az igékéi, ainehek ma a mi agyunkat és -szivünket foglalkoztatják. Hogy mU jelentett Ö r.i\'künk, magyaroknak, in\'-\'gmond-ja-föpap-társa, glőf Zichy Gyula éffek : .Amióta ezt a csillagot a mi hazánk egének ajándékozta az Isten, azóta van egysége:ebb vérkeringés azóta van egyégecebb vérkeringés ebben az országtan !<
De saWeklntefe ha iánk határain tul, !a Mindenség végle\'en lávlnmin \'s átcikázott, a természetnek, ftföld* rek mélységeibe, az Örnfceri *á\'iek belső rej:e!mfcit« látott s ft-.ért tudott ezer-huni hárfán szólni hozzánk. Az a törheteüen bizás, mely kicsengett hangjából, ki-sugárzott tekintetéből, biztatássá \'ett, »Dum sPÍro, spcro !« amig é\'ek, remélek ! ~ ez volt püspöki jeUzavű.
Benne valami nóvum jelent meg közöttünk ; hongtton, tartalomban, "Wglátásb n, sti\'ust\'an, progiamban. Hálása varáz..eiejü volt! Sok ezres tömegeket vonzott magához ugy ;t
lovszky Jánost, végleg igazolt képviselőjét ünnepelte tegnap a nagykanizsai választókerület
Ezen a szép tavaszi vasánu|>on végre niogmmepulhettc. Nngykamzsa és 0 kerület képviselőjének végleges niaii-dátumát, lís iinifpclic is szívből, mc. legén, ahogyan ez a város már régen nem ünnopclt s ^hogyan város és falu szive ezen a vidéken talán még soha-wm dobbant össze.
Ilovszky János most érezhet le iga-tán, hogy szemelve körül u választási njUsok elcsitultával nagyurak Ós kis. emberek, hivatalosak és föld túrók, gazdagak és Eecgéuyek, vArosiak és falusiak, keresztények és kciCiztyóuiSk, fiatalok és öregek ogy nagy t>ntaiciu\'o| rilkoliKik. Est a t\'-slvíri láncot Ő ffizto ÖSfflc » ami ÖsszelartiH: — a benno összpontosull bizabm, b feléje sugárzó sz retet.
ivz a vasárnap annah nugbizony-lásii volt hogy végre most már ez R ko
nllcl Is rátalált a képviselője:*, oz igazira, a mai idők küldöttjére. •
Az ünneplés í2 óra hosszat-tarlóit szakailatlanul. Déltől éjfélig. 20 b^sréd hangzóit el czatalt...
Az njsagiró, aki mindezt Végighallgatta, végig Kgyezte ¦.. most, éjfél alán nekiült nz Írógépnek, sajnálja, hopy az ujságkerclek sziikpo szabott korlátai ina m\'ni engedik ünnepi számmá dagasztani n Znlol Közlönyt, liopy múidni beszédből mlmlen l>cle. fém a a tudősitasba, ami szép volt, amit a nyomtatott betíl szárnyán szerelne széthirdetni nemcsak az ünneplőknek, hanem az egész kerfilet Uz-czneinok. Dc talán sikerül niindin be. szédből egy riport csokrába kötni legalább a lényeget.
M!nden országrész képviselőt Nagykanizsán
Déli 12 felé köretedéit, amikor a p-sli gyorsvonat me^érkozcil a kanizsai állomásra, ahol a Mugy.ir P.\\ t Pártjának, a íiaioss Szi\\vcisognck vc.
zelőségel. a pArtlm-ek sere^S varia B képviselői. Mihelyt Ilovszky feliünt a vonatablakban, rclpoisaol a (lelkes ünneplés zaja.
Ilovszky Jánossal érkeztek;
Barna-Szegyén BerUüan uyug. min, osztályfőnök, dr. Alföhiy Béla, vitéz Ilericleiiily Miklós, Korcs János, Mol-niir Lajos, vitéz Té.líssy Béla, Főt-dessy Gyuia, <lr. Zsirlő Sándor országgyűlési képviselők. Papp András szerkesztő, dr. Domokos László nyug.
min. tanácsos, Haross-igazgaló, Micski János bankigazgató, IspánOvics Sándor ginm. igazgató, dr. Tégldssy Tivadar ig.-föorvos. Lányi Arj)átl ny. ezrede?, Hóka József mdniők. dr. Szarka István és BÜCslAr Káimán Han>ss-titkár. A vasalón a Magyar lU t Parija
nevében Miklós János postaluvatali
igazgató, lárs-kenilelvezelő lelkes, szép bt\'szŐ\'!o kőszöntölie a képviselőt óa kíséretet. Ilovszky János válaszában most már egészen KaiüxsiéiialH s a kM, riilelének\' Vailólia és kötelezte el magái.
Közben mogérkezlck a kcrtil.l községeinek ós a mogycszékhely Haross Sz."ivelségénok küldöttel is. Zalae^orf. szegrőt CzoJjor Mályás ny. polgármester, BarossZ-elnök- ós Németh József ügyvezető. LetonyórŐl dr. Vúla I\'erenc főszolgabirv\') ós dr. Csempész Dénes közjegyző hot tagu küldöttség élén. Hajcsa egész képvisolötestülcie Sonilay (¦yörgy tanító vezoifiséS\'Cl. Sorra a községek vezetői, (Wlgárai nagy számiban.
Azt Sehol mondani, egész Magyart ország képviselve volt ezen u kanizsai ünnepen. A volt ruszinszkól szenátori-tót, Földessy képviselőtől kezdve a DiuiarTisza közén, Dunántúl várme-
gyéin át Budapestig ás kical salai falvakig. i ,
1 Árukor ühéil
voil szűkebb körben a Pannóniában. Ott voSlak a felsoroltAieudógek, n íjáft-venetőség. dr. Krótky Isiván ]>olgár-nKstar, dr. Hegyi Lajos főjegyző, dr. I»ntay Alán főszolgabiró és mások. Dr. TlioHway Zsigmond kcrülctvezető-lHlynelies üdvözölte elsőnek felköszön-tŐJélxii a képvuel^l ós a wndégeket, Szögyón Bertalan lumgsulyoztn, hogy méltatva a Baross-gondolat útját Szegedtől a magyar történelemig. Bama-a gazdasági liberalizmus törökltódolt-ságát a Baross szabadította M, amelynek eszméje ma már konnány*pro-gram.
l\'\'óldcssy Béla kárjijtaljaí képviselő megható szavakban adia át ftuszinj-föld üdvözletét NagykanIzubwk, amit dr. Králky István jiolgánnesucr köszönt meg »a végek kiudclmcs életében megedződött testvéri szeretet. hangján, kérve » képviselőket a lömcfjok érdekeljen szükséfjes szociális törvén vek sú tietcV óro.
KegyAd l-kor
111 iőíiI szobrok met<ko0zoruzÍ8a
következén. A képviselők magyaros ndiába öltözött csoport/a a helyi, valamint vidéki vezetők kisérelébni a 20-as emlébmiiliöif vonult. Itt viléz Herlelcndy Miklós ny. ezredes, kóp-rlwIŐ beszéde közben helyezték el a Magyar Élet Pártja koszorúját .Magyar ólclct magyar életért fclirással. Imiét a csoport a \'18-as szob trhoz meni ahol vitéz Tóglássy Béla képviselő beszédé közijén lörtóiit meg a kosz*>nizás.
(Folytatás a 2. oldalon)
férfi, mint a nöítáixadalomban. Ml volt a tjtksi egé*5Z országunkat nv.\'g-mozgaló, ha/ánkat a világháború után tülpi-aá\'llló s,cll:mi eiejének? Talán szón!)k\'otniiák cret\'e 1 ég", magván^ tüze? Vagy (nÓJ tollának tij hangja, uj színei? ionoménál !a elméje ós szerető egyónisóie? Ez mind h>zzájáriilt c!c ennek a magasan szárma\'ó Királyi Sasnak. Pw-hászka Ottokár nagy.ágdnak ku\'-csát az egyik budape U Katolikus Nagygyűlésen (jr- Schütz ^n\'aiegjo temí tanár la\'álta meg:
>Prohá6Zka Istentől egós;en kl-véíe\'es iokoidalusáiiga\'i és gazdagsággal megáldott lángelme, aki ritka adományait gyökeresen, ftoan. tartós nélkül é következeU\'segi a Krisztusért való tanító, lelki vezető és apostoli tevékenység szolgálatába állította. <
Ezért lett ö a &>ndvive\'éi lenéiben a magy;u- katolikus ujjászÜVlés történcll eszméjének sníögí* Hedtöje. A magyar középkort, nzt a katolu kumtói át, meg álltatott középkori támasztolta íci géniuszának varázs-
vesszőjével és ene megné[la edtek a pHIsl hegyek a régi pá\'o okkal; megéledt a\'Margltszigel sAcnt szij-zekkei ós megújult az ői székesfe-hérvári talaj Sí.ent István, Szent Gel\'ért szellemével.
A középkori magyar katolikus ó\'et szálait, mcKeket a mohácsi vesz ellépett, 0 fcivetje és szölte tovább.
Ennck a »magaslalok fűszeres .\'c-vegöjéU szerető Királyi Sasnak kü-lönősen kedve- tartózkodási helyo. volt, hazánk közepében: a PiUsi heg;-. Naplóiban, ünnepi beszédeibon jel emzö intuíciójával e\'iavenlti fei c történeimj leviegőjü vidék Ge-nias Loci-ját; a magyar icnalsínnoe kultur-centrumál látja benne III. Béla Idejében. Li tm a Pilis egyik legszebb uszályán Ottök\'ár püspök nevét vielö árvaház, hirdeti Pro-hászká«k élő emlékét. Ez a világháború végén alaku\'t intézmény a Szociális Mi- sziótánu\'at tulajdona, melynek Kék Kereszti tábora kép-vi e\'H hazánktian iegkifeje/.Őbtiea Prohászka Ottok"ár icndkivfll szociális egyéniségét. Dr, Némcthy Ernő bu-
dapcsii plébános megírta Ottokár püspök életrajzát b ott olvashatjuk, milyen nagy része vaa a Saociália Miisziótársulat megalapitá-ában. Vezetője, egyházi cblöklfl volt Országos Szervezetének is, annfak bölcsőjétől kezd\\e, 30 éven át. A missziósnővé-rcket »[eányajnak« nefvjaíte ói atyaként szerette.
Társadalmi levékenysésc inellpU ábandó munkása a kereszté! sajtónak és irodalomnak, a különböző tudomány agaknak, fő\'eg a^ jj Szo-cioiógíénak. Méltán mondotl|a Róla dr. Mihályfl Akos a Pázmány Egyesület közgyükén : .Nagyméltóságod egymagfa akkora missziós inunkat végzctl, mint egész szerző\'e» roiidék...<
Érdemes e\'o\'vasnunk, hogyan \'jel-Icmezie egyéniségét\' ínég a nagy püspök életében tegyik iiterállshapi-íapunk :
»Klhcz lehet e/t a páratlan am, bert, ezt a nogj. ós hóditó papot hasonlítani;- hogy* ron\'dbe.zedhessük azt « hatást, melyet infc^pk - tá\\-ol szcmléiőiuv - té-z, hogy ős^gM-
2ALA! KÖZLÖNV
\\Ú4Ó. április 1
F
érfi öltönyökben
ángy válaüzték
Számolásinál.
hessllk és kifejezhessük azokat az ér zéíeket. nielyekk|s\' tiszta Alakját nézzük. Senkihez sem lerjít hasonlítani... Prohászka Ottokár nem hn-1 totiiit a remaissance nagy papjaihoz, nem hasonlít az európai poétikát csináló nagy francia püspökökhöz, nem hasonlít a kultúrharc kenVény német püspökeihez sem és rBm hasonlít ahhoz a fíAgy emberhez *lni akihez Szeretik hja%nHtanl: Póz-inéjhy Péterhez. Egészen más, egészen uj, egészem különös, példátlanul hódító papi emtwr és magával ragadó emberi jelenség, a \'egdenu-kratikusabb tartalom aJegnri;ztok\'a-tlkusabb formák közt...«
És az isteni Gondviselői a mi magyar ógboltoiatunkhak ajándékozna ezt a szelem! üstököst, aki: Lángelme, Szent és Hfls volt egy személyben, pedig ritka kivétel a Géniuszok közólt Is, hogy ész, .szív é\' akaraterő Ilyen harmóniában találkozzanak.
Prohászka Ottokár l&l&l közelségében élt és ennek a kÖWÍségrjsTí megszen\'elt levegőjét vitte mindenhová, ahol csak megjelent. Saját naplójának két kötetében olyan grandiózus önarcképet adott emlékül nekünk, amelyhez fogható a magyar irodalomban csnk egy van : Széchenyi naplója, i
S miután egyéni életévei és nagy* arányu tevékenységével a magyar magára^ébredést és a -szociális fe. teiösség-tudatot felébresztette bennünk, a Királyi Sas egy utolsó, merész Ívelésével örökre felszállt teremtő Istenéhez 1927. áprjUs 2-án.
Amikor halálának közfetrntört kö. rüiményeiben szinte inegdicsőitette Öt az Ur. Magyarország\' roppant nagy \\*sz teregettek súlya alatt mély gyászba merült. Azóta 13 óv lelt el a mii akik oly szerencsések voltunk, hogy személyeden ismerhettük öt, ahitatoá csodálattal látjuk, hogy töretlen szellemének varázos ereje ma épp ugy vonz és uralkodik az emberek lelkivilágába11, mintha még most is itt járna köztünk. Nagy nevét kezdi mindjobban beragyogni az örök »Jelennek« dicsőséges halhatatlansága. Nem veszett el Belőle semmi, több és nagyobb lett, mint volt, mert most márteilmjérvietfeictti érövei él köztünk tovább a Diadalmas Világnézet hfcp \\ , ¦
Daliás szellem-alakja a gyalogjáró püspöknek, dladaluttá magasztosult, amikor most nemrég, az Eucharisztikus Szent Évbín a világ midenn táját képviselő" 30.000 ember kiérte Székesfehérváron nemzeti szinti, hímzett íclyem\'epellel letakart tölgyfakoporsóját S^ent István bazilikájának romjai közé felállított ka-tafaíkhoz. Az Axanyvotoaton lehozott Szent István Jobbja itt találkozott 900 esztendő távlatán keresztül Pro^ haszka Ottokárral.,. Mimha az ö országépitő karja vezette volna be ezt a halhatatlan Apostolt a leg^ bzebb magyar Pantheonba: a kzó. kesfehérvárj Prohászka Emléklemp-: lomba.
Azóta ff Királyi Sas innen indul útjára, pihenést rtem tenfórvc a hán inas halom jói ismert tájaira,.. Itt is fiz&h a déli í#tár*zélen s pékünk1, jó niagyflrokAak még keli ereznünk RzeUemének vihogásat, fttoklzatos lé\'ekjárását, az örök Prob^zka áldott Géniuszát,
(Folytatás dk 1. olclilrol)
Szirén-hangok London és Paris felől
¦1 órakor kezdődött a párt helyiségben a kerületi pártvezetöségi érte. kezlet. A helyiségek zsúfolva voltak. A községek ver eng\\« Jöttek el képviselőjük ünneplésére.
A Magyar Hiszekegy után dr. Thoiv/ay Zsigmond mondott megnyitót, indítványára oí értekezlet
üdvözlő táviratot
küldött a njniszler^lnókntek, a főispánnak éi a betegen fekvő Somogyi Gyula kerü\'eti párteünökhek. 1 Vitéz Aíföldy Béb, a bajai kerület képviselője volt az első szónok. Történelmi visszapillantásában ula\'t arra, hogy mit i> kapott a nyugatért vérző Magyarország 0 nyugattól.
Ausztriától elnyomatást, m«jd Londontól és Paristól Trianont. Utóbbiak most megint sZjrén-hangokat fuvoláznak Magyarország fcié, de nekünk csak egy- utunk lehet; -a bctlln-rómal tengely,
mért különben csak második Trianon következne tik. Lelkes, meleg ünneplés közben méltatta Ilovszky János érdemeit, keresztény kenyeret teremtő munkáját, megejmAékczsít az Illava penészes odúiban haláh-a-szánt fiatai magyarok >cregéról,rt\'dk líovszky közbcnjárá ára mfiCBküiteki meg. Szólt az ifjúság támogatá\'iú-nak fontosságáról, gáncs é* civódás félre tételéről.
„Sotu nem hagyom cserben a szegény\' embert, mert én Is szegényen kezdtem"
het a nemzet jövőjében. A mi kormányunk programja évek óta az élettel számolva alakult ki. E program sikeréhez az egész államszerkezetnek, a belé tartozó mindenegyes polgárnők együttműködő érc van szükség. Ennék n szerke.eUck q lelkiismeret n képvielö. Á XOM-ncimi órát csak ugy érjük el, h« a legkisebb kerék is pontosan, a többivei együtt dolgozik a helyén.
Szűnni ricm akaró ünnepléi közben ál\'t fel szó\'ésra
Ilovszky János.
Mandátumát, mondta, Jclkiismír*^ parancsa szerint munkákész seggel, fegyelmezettséggel, hÜ^ég^el ós hazaszeretettel kívánja használni. A szociális gondolatot, h-ingsulvoz\'n, nem fátyolos valaminek imei<lm/ mert én is szegényen kezdtem, a két kezem munkájával jutottam el idáig s .százszorosan büszke vagyok, hogy pozíciómat nem örököltem, nem kaptam, senkitől, har.em magam munkájával teramte\'.Wml rneL (Zajos taps,) Éppen ezért nem fo. gom soha cerben hagyni a r.egény embert. A képvi elönck, mondta a továbbiakba", nem csak törvényhozónak keli lennie, hanem szivének i-t keh lenni és aegitenl az embereken, A Magyar Elet pártja i> ezt vallja, azért tartozom hozzá. Nem szabad szavakkal kánaáni mezőket nuejciil-logtatnl^ amelyek e\'érhelctlenek, hanem a keresztény nemzeti gondolat minden erejével, de csakis Virvényes eszközökkel dolgozni kell a magyar népért. (Ugy van I Ugy van I) Az Ígéretek túltengése olyan, mint az érviz, e\'boritja az agyakat, hogy ne lássanak tisztán. Vannak piszkos \'cl-kületü, minden aljasság felé hajló egyének, akik meg akarják bontani a jóviizonyt Nagykanizsa és a járások vezetői és közöttem.
Nem vitázom velük,
hanem infndakét tezenTÍmfel alkotó munkát végzek a kerületért, a népért, (Levele Drózdy ! Pfuj Dróz-dy ! - kiáltják többen.) ©égtéteK más uton várok és követelek és meg is fogom kapni.
A külpolitikára
térve át hangoztatta, hogy kis nemzeteknek nehéz megáüjiiuk Európa mai válságában. De nhoi kemény gerinc, becsület, munkaerő, hazaszeretet az uralkodó, mint Finnország példája mutatja (lelkes taps), olt megesőnkitottságban is hinni le-
- inkább\' ma mügvárJü a lioJnapí túzokot! - mondta a képviselő a terem helyeslén közbon.
A külpo\'i\'ikal feladatok \'megoldása, ezt ma látni kell, jó kezekben van. Általánosságban az ország bel-fogyasztása növekszik, a mezőgazdaság jövcdélmezőségo javul, az ipar és kereskedelem foglalkoztatása jobb, mint volt. La-su folyamat ez s ha minden városba még nem Is jutott el, éppen az a nagy feladat, hogy elősegítsük eme tényezők mindenütt való érvényesülését.
Szereztem alkalmat tisztességet, dolgoz ni akaró munkanélküliek nagyobb szamu elhelyezésére
s ezt az alkalmat kerü\'ólomnak tartom fenn. (Helyesiéi.)
- A kerületet nfcm fogom cserben hagyni soha. Rá fogok cáfolni minden ostoba íecegésr*. Egy jottányit nem térek e\' a szociális gondolattól vezérelt ama elvemtől, hogy első kötelesség a szegény emberen jegi-tePA i 1
- Európa felett nagy vihar tombol. Mi kormányunk bölcs vezeté-e mellett csak \'gyenge szC\'éi érezzük-Iiyen időkben nem BZJafchd! n dBmA-góglától íelzo\\-art lélekl*! áUnl itt, hanem hittel és biza\'ommnl abban, akjt a legelső magyar ember bizott meg a kormányrúd igazgatásával.
A tavalyi politikai árvízről és 11 Jobboldali összefogásról
Vitéz: Téglás^ Bób, a paksi kcrüH let képvisoiöje arról szólt sok helyeslés közben, hogy Ilovszkyt a cselekedetei dlcsfr.k, mert nemcsak\'
hirdeti az igazságot, hanem azt a gyakorlati ó\'etben be is váltja, apostola az összefogás, egymást támogatás eszméjének és minden tudásával, munkájával, nagy Ígéretek nélkül is teljesiti köte\'ességét magyar vérévei, magyar fajtájává\' szemben.
Molnóa- Lajos klikunsági képvielö magyar éi magyar közt a válaszfalak lerombolásét sürget\'©. Szántóföldön, irodában egyek vagyunk jó é> balor-sban. Tavaly pusztító sifi!-temi áramlat akarta ellepni azorszá-got. A demagógia erejével földit menyországot, rajzolgattak. Milyen jó, hogy oz elten az ér ellen is meg-
védtek töltések : mint Telekiek, gróf Osákyak, mert különben a szeny-nves ái- elpusztította vo\'n 1 a mjftgynr é?et virágéit ésgyümöic-ét. Aki keresztény nemzeti alapon áll, annak mind egy táborban van a helye, hogy ha egyszer e\'hangzik a kiáltás, szivünk hűségével ér. szeretettel 411-hassunk mjhid a gán-a, hogy so külső, * belső ellenség ne árthasson országunknak.
Az értekezlet dr. Thoíwfiy Zsig. mond zárószavaival, a kormányzó, a mlniszlerelnök ói a képviselő élte* tésé\\et ért véget.
A bajosai dlizoklevél-átadásrol és az esti társas vacsoráról helyszűke miatt holnap tudósítunk.
Gazdája vadászfegyverével hasbalőtte magát a sormása malomtulajdonos szakácsnője
Vasárnap este 0 órakor Ikatalmjv? dörej verte Tel a sonnnsi hcngr.-rmaloiit csnitijét. Habos Rozália 32 é\\«s sza-¦kAcsjrÖ, aki a malimlil In j/Ionos
Ixjrschy Frigyesnél több mint c,jy Cw volt atkalniazásban, szol((ílat:t<lójfl va. dászfegj^eré^ husbalöttc magát. l*a. bos Rozália hosszabb idő óta biisko-
mor volt. életuntnak látszott. Valöszi-Dfijtog valami lelki válságon inoheteit iktTCszlfd. A jelek arra mutálnak, hogy hosszabb idő óla kéKulhetett "í ón-(ryilkossagra. Gazdája rcgyvBrét levetyj r) falról, megtöltötte a szekrényből ki-
vett patronnal és ugy lőtt magája. A ííolyó keresztül mierxl a testén és ha\\yn jötl ki. Lorschy autóján bevitte nj-orrj-ban a iiagyknnizsai kórházba, aliol ápolás alá vették, AUapota síityoA jráetvesáéfyes.
levelet hagyott hát/a gazdájához, amelyben bocsánatot kár a leLiéírt,-, de hogy miért akart menekülni az élettől, azt rMm irta meg.
A csendőrség egy járőre kísZáUt a malomba, hogy az öngyilkosság, okát kiderítse. 1
Női és leányka-kabátujdonságok,
férfi- és női\'szövetek Hill FNni/V
Telefon : 627.
nagy választékban
Divatüzlet Ftí-ut 14.
0062
IfrtU. április l
ZALAI KÖZÖNY
Meglepő számok a kanizsai egyesületek Benjáminjának egy esztendei életéből
Befejeződtek a Szent Vince Egyesület Katolikus Karitasz napjai
Nincs még két éve, hogy ma 6zo-kállaii körülmények közölt u) egyesület kezdte meg működését Nagykanizsán, Szokatlan volt, mert l>c sem harangoztak, nevek uam kerüllek szárnyra az alakulás nyomán és mégis — s bizony, ez a legszokatlanabb — olyan munka kezdődött nyomában, amely-b»\'4i részt vett iTnajíliiern mindenki, aki az u) alakulásnak tagja. Máshol van egy vezetőség, az dolgozik és kötéllel is alig téhlftt fogni egy-egy segítségei. Itt meg elnöktől nz ©gysxerft tagig részt vett mindönki a munkában. lódig nem választónak disz-, fő-, al- fis társelnök sorozatot. Nom választottak bJ minden tagot a választmányim. Az egész tisztikar négy tagból állt. M egész választmány tizből. A 11 ÖOVet
mindmáig nern is tudta a nyilvános-ság. S ma tudja csak meg uzt is. Jiogy <z az egyesület, a Szent Vince Szeletet lígyesület, n számok tanúság sjjerint is olyan\'munkát végzett, amire méltán büszke lehet.
A nagykanizsai Katolikus Karitás*. napok befejezéseként szombatin délután volt a rendező Szent Vince S>c-retet Egyesület évi közgytlló* a p?cba> nia fehértonnébon. Az első év még csonka volt, asftbU az első közgyűlés, íiiiwiy egész év mérlegét vonta meg.
Olt volt a közgyűlésen P. Gulyás üriUért plébános, Gazdag Fpicnc l>Üspökí tanácsos, a missziós nővérek, az irgalnutsremii nővérek, Farkas Vilma, a K.resztény Jótékony Nőegylet ügyvezető obiöke, dr. Tcrsztwiyák lAsúó, a leányginmáziuin hillmára, a hitbuzgalnü és karitatív egyeailetek képviselői.
I>e jelen voltak az egyesület tagjai is nagy íz i inban, ami man-tj>ság Ugyancsak ritka jelenség Nagykanizsán, liz is bizonyltja, hogy ebben nz egye-süléiben élet s az érleljen tartalom és iolkBí»d(uS vau. \'

I>r. Hegyi I.ajosnő, a Szent Vinc* Szereiét Egyesület elnöke, akinek odaadó ügyszeretete tartja ébren a jó nővérekkel együtt, a szívós, összo-tartó, szüntelen szociális és lelki se. gilŐ munka lelkes készségét. — megnyitójában rámutatott a fiatal egyesület Igen szerény anyagi erőire, do annál nagyobb gazdagsdgáni a Szent Vince szellőm tetterejében és jótevő HMfegeben. A gyűlölet ós szoretetlcnség mai orkánjaiban, mondta, ez az egye. sulet a szeretetet hbiti szél az emberek között A tagok egy része maga is majdnem támogatásra szorul ós mégis áldozatos lélekkel adják filléreiket és munkájukat a náluk is szegényebbek istápolására. .
Szőuyi Sándorné, az egyesületnek a jótékonyság különböző frontjain szerény névtelenségben munkálkodó titkára évi jelentésében Ismertette az elmúlt év munkásságát. Ennek számi-adatod meglepőek. A Szent Vince Szc retet Egyesület húsvéti vására 400, a karácsonyi vásám 700 pengőt eiedmó-nyezett. Ebből egyebek mellett difi család kapott szeretet-csomagot. Egy év alatt 14.660 (napi 40) ebédet osztottak ki, 707 u) és 167 javított ruhát adtak ki szegényeknek, ezenkívül 21 pár cipőt, 2500ikg. fát, 250 kg. szenet, 350 liter tejet, karácsonykor 370 szegény fejenként 1.5 kg. kalácsot Mindent óss»véve pár pengő hljján 4000 pengőt fordított az egyesület szegény-segélyTOzésiO, iskolai tej-akcióra, lakbér-segélyre, gyors segélyekre, sőt varrógépet is vásároltak, hogy ezzel is meg-könnyilsék a ruha wgély-akciót. 36ü6 látogatást lettek szegények otthonában, ahol 77 esetben végeztek a tagok mosást, 110 esetben zsurolást, C9 esetben meszeié,!. 2« esetben a szentségekhez járulást tettok Iclwtővó a bclcgekt nck. S ezek csak a számok, A hang-
én ly azonban az egyesület működésé-b n az elosetiekkLd való személyes, otthoni foglalkozásban, a Ulki gondov zásban van. ,
Mayr Tinka péuztáros Jelenté «i szerbit az egyesület elmuU évi bevétek 2552 p>ngö volt, kiadás 2123 pengő.
A választás egyhangú VoH. Krod-taánye a következő:
Elnök dr. Hegyi I.ajosné, titkárok Szőnyl Sandonié és BiWné Horváth \'Mária, pénztáros Mayr TinkaJ számi-vizsgálók: ács József, Thirincjer Ger-Irud irgalmas főnöknő. Poh-tiuák Anna. Tiuiácstagok; Barabás Kálmánné. Ho-land Angéla, Itilicra Báláné, Csöke Erzsébet, Fülöp Józscfné, Honffy l.ö-rincnó. Vörös Gábome, KCito li Aura, Mükovlczky (iyuláné, Sánta Józsefeié.
Gazdag I\'erenc püspöki tanácsos in-(lilványárn a kfizgyCilés lelkes ünneplés közben köszönotet szavazott a vczotöf ségnek eddigi munkásságáért. Szólt ez a köSZOZKt Szólít holtán kórliázi lelkésznek is, aki szívvel-lélekkel áll a Szent Vince eszme ömotb-n. odaadó szolgálatában.
Köbjer alya, a szent Vince ligycsú-M országos igazgatója közvetlen, ked-ves előadásban a szeulvincés apostol* kodás lényegére, a lelki gondozásra, a szegényekkel való közvetlen foglalkozásra buzdította a gyűlés résztvevőit. Örömét fejezte kl a többi jótékony egyesületekkel és szervezetekkel meg, mutatkozó összhang felett ós a kőz-pont üdvözletét tolmácsolta.
P. Gulyás Gellért plébános a sziv tm legével fcjezlo ki lelki örömét n
Szent Viiite Egyesület múköd6e, a
karitászi-napok Bikcro felölt. Köszönetet mondóit az elnökség buzgó munkálkodásáért és -átérte, hogy a tagok az oltárnál magukba fogadott isteni szereiéiből minél többel osszanak meg a szegényekkel.
Városi Mozgó. Hétfőn, kedden és tierdán 1
Gyönyörű dalok és melódiák 1 Pompázó jelenetek! Jeanette Mao* Donald legújabb nagy filmje:
Broodway-szerenád
Az elaft igaxi uj zenei ötlet 1
FIGYELEM 1 Az előadások naponta 7 és V. 10 kor kezdődnekj
Gyújtogatok dolgoztak egy bajosai portán
Két házban pusztított a vöröskakas
Szépeinek, április í (Tudósítónk jelenti) Bajosa községben mlaap asle kigyulladt Rózsahegyi József gazda pajtája. * ÍV A tüz csakhamar tori\' vábbUrjoJt ós a pajta, i maj<I az istálló is porig égett A gazda kocsija, t{ ekéje és sok gazdasági szerszám bennégett-
A lángok átcsaptak Szuopek Józseí gazxla szomszédos portájára Is, itt mintegy 30 mázsa széna, 20 mázsa szalma égett el.
A tüzet a bajcsai tűzoltóság csak a reggeli órákban tudta eloltani A . kár nagy része biztosítás utján megtérül. Miután aZ a gyanú, hogy gyújtod gatás történt, a csendőrség meglncüV totta a nyomozást
Asszony-veBzekedéBből gyújtogatás
Lukács Lászlóné niklat asszony ósz-szevoszett a vele egy házban lakó Balázs Istvánnal. Az asszony bosszúból felgyújtotta a házat és csak nz egész falu népének munkája okadáV
lyozla meg, hogy a féi falu le nem égett, Az elhamvadt épületben Balázs két tehene is bennégett A bosszúból gyújtogató asszony «lieu megindult az t\\jájrás. , i I
Gróf Teleki Pál miniszterelnök 20 percet töltőit tegnap Nagykanizsán
Az egész világ szeme egy hétc*1 át rfzon a magánjellegű utaz&ón volt, amelyről vasárnap délután fél 7-kor érkezett meg grói Teleki Pfii miniszterelnök Olaszországból.
A trieszti gyors 15 perc késével érkezett meg. Semmi hivatalos fogadtatás nem volt, lóvén a ndnisz-
S
W# ka&áiok kábátok
terelnök szigorúan magán-utas. Még^ is megtelt a kanizsai pályaudvar emberekkei, akik Jelkes éljenzéssel fogadták a szalonkocsi ablakában megjelent miniszterelnököt.
Gróf teleki Pál mosolygó arc* mégjobban felderült, amikor meglátta Hovszky Jánost és az éppen Nagykanizsán tartózkodó képviselők! csoportját, \\-eluk dr. Krátky István polgármestert, dr. Lo&iay Alári fő-" szolgabírót, a kanizsai kerület Magyar Élet Pártjának vezeíöit. j
A miniszterelnök Fehérvári Józwf állomásfőnök jelentkezó1* után ked^ ¦\\-es közvetlenséggel tért ki az üdvözlés előL : í i
- Semmi beszed... magán-eanlberi vagyok! - mondta ós jókedvűen, melegen rázott kezet Iiovszkyval é* a többi megjelentekkel.
>Mint magánembert*, - üdvözöUe tehát a kegyelmes urat a kanizsai MÉP-kerület nevében Iiovszky János, 0 város nevében dr. Krátky lstt ván polgármester, a Kárpátalja nevében Földessy Béla képviselő. Szeretettel fogadta a miniszterelnök egy, elemista kiscserkész, Mándoky La. ctka cserkész-köszöntését.
A miniszterelnök ezután mintegy 20 percig1 elbeszélgetett a megjelentekkel olaszországi élményeiről,
Gróf Teleki Pállal csak titkára érkezett vissza Olaszországból. A kegyelmes asszony Triesztben maradt, Rómába sem tudott elmenni, rajért torokgyulladást kopott, j
A miniszterelnök kipihentnek; jón kedvűnek látszott, saját bevallása szerint két kilót gyarapodott húsvéti pihenője alatt
- Majd itthon IcdcJgoztatják rólam 1 — mond (a nevetve, j 1
A vonat 20 perc késéssel, 7 óra 5 perckor ín^lt tovább, n kanizsai pályaudvar közönségének lelkes élJ jenzése közben. A ndníszterelnök\' szalonkocsija ablakából inlegetyű bu-csuziott a IXani^ajrtő^ , ,
MLAI
,1940, fiprllis I
Döntetlent játszott a ZMNTE
A ZMNTE--KTSK (2:2) mérkőzésről helyszűke miatt holnap tudósítunk, valamint a kerületi birkózó versenyről is, ahol birkózóink szop eredményeket értek el.
BIOK-ZMNTE II 5:2 (3:2)
A fiatal ulánpóilásunk v-zel soká uz első félidőben, de a jó lövő barcsi csatárok góljai veszedelmesen suhan-nak a hálóba. Nem hibás egyetien Z3INTE fiatal. Olyan kikeléssel köz dőltek, hogy öröm volt nézni. I)c ? caapato^sjöétók ói egyes fiatal tehesó-g.-k nitinluáuya (.ennek sem a játékos az oka!) még a másodosztályba f#rn érvtt meg.
Ifjúsági bajnoki mérkőzések
Sáska Levante-Attila 3:2 (0:2)
VcrtlW nurnbort. Az ifjúsági rangadót a lelkes Sáska nyerte meg, bír uz első Télidőben az ellenfél Vezetett, A fiatal kvtoiccsanat Így komoly esélyeié a bajnokságnak. Góllövők: Nagy
(2), Horváth I., illetve Molnár és Bár-, dos. Jók; Nagy, Vajda, lierczeg (ós a fedtozetsor), llle\'tvo Molnár é> Farkas.
NVTE II—Felsőkereskedelmi
81V (1:0)
Vezette l\'imnbort: Góllövők: Meslls, Stemucsés, Kőrös, ilk>lvc CíO,pc*. Jók; xeesjts és Cterpes-
Magyarország—Svájc 3:0 (1:0)
. Pompás győzelmet aratott a válogatott csapatunk a vUágbajttAvmi svájci egy ötto-i fölött. Két.gólt Sárosí. egyet Sütő rúgott. A mérkőzés az Európa Kupáért ment.
Eredmények
PVSK-\'MTK 1:1 (0 : t). •"DPAC—ZSSE 3 :1 1 11). PBTC-SBTC 2 :2 (1:2). \'DYAC-ttSK\'6 :3 (4:2). FEAC-r-NTSK 4:1 (0:0).
A fejfájás és a migrén, akkor, ha ezek a félmííködés és a gyomor-eraész\'éft 7avaraihól erednek, gyakran mar egy kla pohár természetes „Ferenc József- keserűvíz használata után is megszűnnek. Kér-dizte meg orvosit!
— TéUatM mf[, n KopstSin Bútor-áxnBia állandó butorkUUltasit IsléfM é* oloió határokat kedvező fizetési fel-Welekkel vaaárolhnt.
IlrftaiEleistsíi
vaikertiksiiu — NaaykuiHa
LERJtffftTil
¦ avaszi férfiingek,
1 kalapok ti nyakkendöuidonságok
R1TTER cipő- és divatház.
raktárra érkeztek.
á miniszterelnök nyilatkozata
római megbeszéléseiről
Budapest, épri\'is 1 Gróf lelek! Pál budapesti érkezéé uldn nyilatkozott ¦ MTI munkatársának. NyilatkozulábAn tőbtek közt a következőkéi mondotta:
- Utam, mint már e\'ulazá^omkor hangsúlyoztam, magánjellegű volt. Mégis az lett vo\'na lermés;e>cl!enes hanom találkoztam volna MussoUri* vei éri Ciaua gróL\'al. Hogy a megbeszélések sokáig tartottak, nz cak azt mutatja, hogy sok megbeszélni
¦alónk volt. Szerintem gyakrabban kel\'ene a baráti államfőknek találkozniuk. A kapott felvilágosítások különösen reám nézve igen értékesek voltak.
A megbeszélésektől uj fordulatot nem lehet vérnl,
azt csak azok vártak, akiknek érde-ko a szen2áclókeltói.
- Az olasz—magyar barátság tehát nem lép uj fázisba, - mondotta
nUnlszterehiök - mert az to.mé-szotes adottságokon épül fel. A r>-kons)-en\\eu felépülő kapcolatok különben is erő ebb«k, mint a formai kaposo-alok. A két nép nuQgár\'i egjn
őst és a hagyom ányliszletet is ösz-BiBkflpcfoIja őket. Politikánk ó-< céljaink : nyitott könyv. Nem változik, mindenki ismerheti é* túrija, hisz százszor megmondottuk.
Céljainkat azonban békés uton akar|uk elérni,
mert szem előtt kell tartani az egyetemes európai érdekeket k Lehet-
tünk egyes korszakokban gye igék vagy erősek, de ló\'ekben mindig nagyoknak éreztük magunkat ahhoz, hogy a Dunavölgyében történelmi fcladatujnkat leljeiltsük. rVWnWt-juk a pillanatnyi bókét é» a végleges béke kialakításában aza törekvésünk, hogy az mcg.izüntese nz igazságtalansagfjkat ós \'ehelővé te-gyO az együttműködőit. Sokan vannak, akik az é-\'et mozijában élnek és-nem a törtéswkmi íto\'ndatok korában, pedig mindenkinek hivatástudattól és kölelcsség\'telje itéslöl kell eltelj lennie. I
Megemlékezett a mpUízlcrctnök a Szentatya nil tett látogntásáró1 k Mindenkor élmény - mondta — Rómába knkmni é> a Szenlya előtt m»gje*BnuÍ, de küfönfj>on most, amikor hitünk erö-sitéséro van szükség. A pápa rendkívül melegen érdeklődött a. m«* gyarság ügyei iránt és áldását küldte" az országra és minden fiára.
A miniszterelnök a kormányzónál
Budapest, április 1 Teleki Pá\' miniszterelnök nn déllelőtt Ml 11 órakor a kormányzóságra hajtatott és beszámolt Horthy Miklós kormányzónak o\'a zorszégl útjáról.
A miniszterelnök a belügyminisztérium által lendeíBít és ma délelőtt megnyiU közigazgatási tanfolyamon nem vett részt.
A blokád kiterjesztésével függ össze a délkeleteurópai angol követek londoni tanácskozása
Amióta kiderült az idő és Chamberlain beszéde után nyilvánvalóvá vall. hogy megegyezéses bókere nincs remény,
¦ nyugati fronton megélénkült a haro.
Tegnap német és francia gépek légi-csalál vívtak a francia állások felett. 25 \'M^serschmlOdt gép támadt meg egy 30 egységből álló [randa rajt. A NTf Jelciné* szerint a német gépek hét francia repülőt lőttek le veszteség nélkül.
Az Északi Tengeren Iramúi hadihajakat lámadtak m4g a néne! gépek. A Reuter jelentése szerint a bombák nem latoltak,
London, ápr\'I\'s 1 Az angol alsóház keddi Ülésén Cham terlaln bejelenti a siéstyságcsek uj blokád tervét,
ám 1)" a déike\'cleuropni államokra is vonatkozik, A lapok sz.\'rlnt ezzel függ LsszO a (iélkc\'cücurópai angol követek tanácskozása, fj piacot akarnak biz-tosiiiuii a délkelé [európai Államoknak, nehogy icleslc^ciM Nómetnr-záguuk
adják el. Ezenkívül a beviteli szükségletekéi is Németország kizárásával akarják kiif"
a tzoviet hadügyi kblt»4gv*U6éi
Moszkva- április 1 A legfelsőbb szovjettanács elluiá-rozta, hogy a finn karjai u területeket, a Ladoga-tó nyugati részével ós északon Kvrolajrrvivel, mint XII. szovjet köztársaságot kapcsolják a szovjetunióihoz.
A pénzügyi népbiztos jelentetsz*, itat a hndikőltségvctést a raultévi 40 millió nmeiről 57 millióra emejük. Indok: A kapitalista hatalmak b.-k*. litő politikája és aZ állandó támadási veszély «Txn.
Londoni cáfolat
London. április t Az angol kormány hivatalosan, cí-folja azokat a híreket, mintha a török kormánytól engedélyi kért volna {a Dardanellákon való át hajózásra.
Moszkva célfai csuk a had-viselők ktfdraddaakor fognak Mdtrüini
Tlőma, á\'pr.l;a 1 Az olasz sajt>Í csak mn foglalkozik Molotov beszédével. A lapok megálla. pitják, hogy a b-\'szói óvatos és két-értelmű. A szovjet külpolitikáját nőni tisztázza, mert sehol som értenek jobban ahlioz. liogy az "elmondott szavaknak más értelmet adjanak, mint Moszat vában. A kimondott szó értéke nekély, bár nem valószínű, hogy a szovjet akár északon, akár délen kezdenie-, nyerő akarna lenni. Inkább ki akarja használni Sztálin továbbra Is ns európai bonyodalnuit és igazi céljait a hadviselők lel^s klfáradásakor tudhatjuk majd meg.
Egyes lapok szerint Románia csak az ételben számíthat mcgnemtámflf dásl egyezmény kötésére, ha lemond Dobrudzsáról.
A MNsagprÓ szerint Mólotov be-zéde nagy ineglflpetési kellelt Homániában, imTt líesszarábint már románnak 1«. klnük. ! i
ft* rr
1,111
legdivatosabb legszebb legolcsóbban
ISLTÉNYI-nél
Megluttt Ctajtiy rerenc
Oajfay Fenéik:, a Budapesti Hírlap évliBcdelue1! át volt Kz^rkenztője ma 79 é\\ra korabkn Budapesten m\'g
\'• ,\' ! !.: !\'l ,1\'
Belgrád pályaudvara
VÍZ HlHtl
Hclgrád. áprilb 1 A jugoszláviai árríi is katasztrófáihoz v.\'zeíett. Belgrád pályaudvara és több raktára ináiis vi? alá k.Tült. A város cfOTS negyedeit teljesen ki kellelt lakollaliii. Másutt is óriási terüle-tfiket öntött el a Duna és mellókíolyói.
Jémiriöséyii férflkalsp
P 2*90
HivataaarnokbAI. Fö-ut 6.
— Naptar: Április 1. hétló. Rom.
kat. Oy. o. B. A. ProteitámHugó.\' —
Izr Veadar hó 22. Qórffirdó nyitva reggel f> órától ect* órall (hSIH. Bierda. péntek dAh>tán
kedden oireM nap nóknekl
a Kodak
Jj Vegyen részt Ún is |^
„VELOX"
F,l»Sw Tatrtsch iirag«ria
folAoutalyii.
1910. aprilla 1
Vkm $de$ÜHk!
C
Telegdi IslvAn erdélyi al-U)J. 1?. 1 I vajda serege .M bégnek
--1 Erdélybe betört ceiegéi
n Yörűstoronyi szorosban vór-\'s csatában saotTtti*.
Esen a napon Szamián
I Ilii. lí. I- | LftJos TOlt PO*?ony\'
!-—-J honvÓJ gyalogezredből!
liadapródjelölt őrmester a /.emplén megyei Kis Topolyától ószikra fekvő !)22-es magaslat megrolinmozása alkal-mával szakasza élen lialálmcgveíő bátorsággal elsőnek tört be az oroszok vonalába és ott kézituzsál>an több oroszt legyűrt. Bár megsebesült, szakaszával még két ellentámadást visszavert és foglyokat Is ejtett.
Retten theletlea bátorságával fényei példát nyújtott nlánvnleltjo\'mik s ezért a nagy *Büst vitézségi éremmel tüntették ki.
— (Lajpclf Ilus esküvője)
szombaton délután 0 órakor Yoll Marii-Kovács I.ásdi m. kir. főhadnagy, gyal n nagykanizsai evangélikus templomban. A szép szertartási még fénye-svbbó tette a város egész társadalmának meleg érdeklődése és a család őrömébon való osztozása, ami a megjelentek hatalmas számában is meg-nyilvánult. Nem fért be a tóir.og a teni|»lomba, ahol Horváth Olivér Cv. leikéss adta össze a fiatat párt. Ott roll a honvéd-tisztikar is valami ni a kanizsai társaság szine-ja\'va. A polgári esküvő délben volt, azt Krdiky István dr. polgármester vóynte a városházán.
— (A magyar városok)
és várak mondái elevenedlek meg a Katolikus Dolgozó Leányok vasárnap délutáni ls méret terjesztő előadásán. Kovács j. András polgári iskolai tanár
élvezetes szavait a vcjitelt képek tették még szemléltetőbbé. A megnyitó előadást P. Gulyás Gellért plébános lar-tolia, aki uz Aclio Oatnollcn céJk(-tűzéseiről ói munkájáról beszólt. A két nagysikerű előadás közben Slc\'u-auer Margit adta elí nagy fclkészültj-séggel Sik Sándor iBallada a kaszílók% lioz elmü költeményéi. A szépszámú közönség lelke i tai>sokkai Jutalmazta az i.őadóknt.
— (Növendék-hangverseny)
A Városi Zenelskoh szerdán déJulán fi órai kezdettel intézeti helyiségében növendék! íangvcrseny t la rí. belépőd ij nem lesz. {:)
— (Az IparoskOr közgyűlése)
A nagykanizsai Iparoskór 1910 április 7-én délelőtt 10 órakor a kör helyt Bégében tartja VII. évi rendes közgyűlését, melyre t. tagjainkat tisztelet tel meghívjuk. Az elnökség. (.)
— (Halálozás)
Bethleliem György m. kir. forgalmi adóhivatali tiszt folyó hó 30-án Kaposváron tragikus lárteleiisóggoi meghalt. Temetése április 1-én délután 3 órakor volt, Özvegy* és gyermekei gyászolják.
— (A Városi Férfikar)
ma, hétfőn este\'fél 9 órakor próbái tart u zeneiskolában. A karnagy kori a tagok teljes számban való pOtttoS részvéteiét. (0
Erőteljes, kövér egyéneknek, köazvényeseknek és aranyérben szenvedőknek reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár tciméixe-tes „Ferenc Jőzsel" keserűvíz gyakran felbecsülhetetlen szolgálatot (esz. Kérdezze meg orvosát 1
.nl0<2»Í.GB€flL.\'ÍZL<-SB€N
> ewi»
PllCtum
iMirt So
Nagy választék! Olcsó árak !
A Mlsszlóshiz felhívása
Prohászka Otlokár halálának évfordulója", ápritfs 2-án adózzunk hálás kegye-\'éltel nagy emlókíswk * aki c «k leheli, vegyen rózt kedden reggel 8 órakor a? Er:e felajánlott Szentmisén, melyét a Mhiziősház kápolnájában. P. Gulyás Gellért plébános fog bemutatni.
— (A budapesti filléres)
vasárnap az immár hagyományos .bal\'set. nélkül, rendben és pontosan lct;e meg az utat. Nagykanizsáról 800-aji tekintették meg a mezőgazda-sági .kiállítást, do a fiHóres"ü(híni útközben is gyönyörködheliek a még mindig befagyott Balaton szépségeiben.
— (fegyelmi vizsgálat) Zalaegerszegen n polgármester tudomására jutóit, hogy a közkórháziján bizonyos visszaélések és kötelességmulasztások történtek. A vizsgálat után Radosits Jmö gondnok és Csiszár l.ászló ellenőr ellen az al.spái le-gyelmi vizsgálatot indított,
«¦ BatefMátlHásttak**: tekfellM mefl mmden vételkényner aélkll. EonsSele ttvto^TuaáK
— (Klskanlzsal mulatság)
A kiskarílzsal Polgári Olvasókör ó* ae Ifjúsági Egyesület vendégül látta u mükedveligórdát, valamint a két egyesülői tagjait ós hozzátartozóit. Kel-l-mes ós hangulatos mulalság yoIí a késő éj.jcU órákig. A rendezésért megdicsérjük Nádai Jónscf elnököt, valamint a két vigalmi elnököt. Gödinek Jcesef ii Imrei Józsefet.
— (UJ vonatpár)
közlekedik a mai naptól NagykanU zsa—SeombtUiely, illetőleg Sopron közólt. Az 1428-as ós az 1411-es esti sremélyvona-ikat állították vissza, a m, lyek Nagykanizsáról 20.23-kor indulnak, illetve 23.28-kor érkeznek Nagykanizsára. A budapesti vonalon nem állítottak vissza egyetlen vonatot sem,
— (Száz pengőt lopott egy cselédleány)
Varga Margit 26 éves marcali leány Koller Jánosáé nagykanizsai sz\'kvtz-gyárosnál volt háztartási alkalmazott. A lány gazdaasszonya nyitott fiókjából el topott agy sKáxpengŐst. ElőáuV. tolták a rendőrségié, ahol a lopást bevallotta. Szabadlábon Indult meg ci\'ene ae •!járás.
\' Csak ma hétfőre
Nóp Moxgém
ax általánosan nagy tetszést aratott i
Fűszer és csemege
o. magyar film közkívánatra prolongálva. Előadások B, 7 éa 8 órakor.
Öfc&pn&sjót
mfamcz&an szófiakoxhalik
Művészi leieléi fa pályafitás
. Szülői értekezlet a polgári fiúiskolában
A ttagykMXlzsal áU. polg TmlskolA megtartotta a 6. Szülők Iakolájá-t, amelyen *z érdeklődő szülők ói hozzátartozók nagy azámmai Jelentek meg,
Németh Dezső igazgató megnyitó szavai után Ferkay Lóránt tanár tartott előadást A tanulók mflvé*zl neveló-e elmen. A művészet és szépség értékelnek vizsgálata után rámutatott «z Jskola töiekvéselre az ügyes tárgyak művészi nevelésével kapcsolatban, hangsúlyozta, hogy mindenegyes tantárgy nevttU * tanulók művészi izié-sét, Figyelmeztette a szülőket, hogy ¦ családi é\'et apró jelenségeiben is keressék a szépet s (yenformén rrarntonikmanniü-ködjenek az iskola hafonló tönekvó-seivel. 1 í í : \'
A "agy \'tetszéssel kísért előadás után Németh Dezső igazgató tartott nagy figyelemmel kisért előadást a tanulók pályaválasztásáról. Kiemelte a polgári iskola szerepét a magyar é\'etban s hogy miképpen Irányítja «z iskola a tanuló érdeklődését jöVő életpályája relé. Az Iskola sjellemfi öntudatlanul vezeti a tanulókat a munkás étet felé a a most bevezetett Diákkaptár intéz.-ménjeakereskedői hajlamokat Ufttti fei a zsenge lélekben. A gazdasági középíkolabun e> iioeumbon való továbbtanulást c-\'ak a Jogjobb elő-meneieliieknek aján\'otta, hisz a nehezen .elvégzett tanu\'óévek anyagi áldozatai már egy uj munkásélet alapjait vethelik meg. A polgári Iskolának csak egyik célja ezekre gm iskolákra ciókészjienj, talán nagyobb\' cét ciőkészibeni az ifjakat közzel lenül az é\'etre s így egy értelmes dolgozó középosztályt megteremteni,
A nagy tapssal kisért elöadástosz-tályértekeziet követte, amelyen az osztályfőnökök adtak\' felvilágosítást ex érxleklődököek. S-A
Jóslat:
Mér««k«lt «:M, ma kovíio (uiliö, holnap nyu\'.iion 4i •utkon Ul-hSsödii, halysnklnt Mival, » éjjoli fagy gyangQI, a nappali hö-inőradklot alig változik.
A Metaorelogiai IűtéMt nagykMt*»! SlcgláK7Ql0AlIomÍ4a (;:luntli
H<mér>éUsl toaii»i> íMu 9 ilmkc; +50, DU tettel +10, délben H 81. OumdíkOO
SZELYÉNY »AiAiKöaösr
m»ly**k (•lmuutol üt* m-
ijcdrntiiiijel vilt"»ljik m«o jiäflVükel lliiíinpttlen a vili síinhtl infl»illt«r0 u|-r,.inin.v ¦ mhrion*-
5979414914
ZALAI KÖZLÖNY _1940. aprili» L
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.-
6147/1940;
Aliar "A uBaouiimok faitkBiMpvkM Budapest I. möiorAu
¦MS Toma. Hlrak. Ko»Janiériyok. Hanítamanek. — Után* *tr«nd. — II Hiiak. — ít.10 Nainaelköii virjaW-saolfliUt, — 12 Haraajasó. HiiimttM. ItUjáráajakutl^. _ 12.40 lilrck. -13.20 MÖJaL/ái, l.IojArásjaleiilái. -14.35 Hlr*k. - 14.45 Müaoriroai*. kJtlt. - 15 ArMIyamlilrak, piad árak, *alnilii*rái*k. — 16.45 Időjel***, idi-]áráfj«lMtáíi, litrck. — 17 Hlrak No-vik fa magyar-oros* nyahari. — 10.15 Hlrak. - 21.40 Hlrak, IdőjáriUjdaatat, hlrak iilofák ?a magy*r-oroai njatvím. ¦* 23 Ilink Qiinat, okuu, angol éa tramala nyalván. - 0.05 Hírek.
BUDAI1 Ml\' I.
"10.20 Felolvasás. — 1043 Falóivá-sás. — 12.10 Ilangk\'meiok. — 13-30 Aa 1. hoavéd gyalogesred ronokam. — 10.10 Arányi Mária vlöadása.
17.15 Lakatos Móris ós fia cigAiiy-Et?nokara. — 17.40 II. IjCÍscii Bmébüt előadása. — 18.20 Gróf Zichy Jdnos • Madása. - 18,50 Hangfelvétel. — ít).25 Kt Operaház előadása, íGk>oon< da.> Dalmű nöpy Mvonásban. — Aa I. Mv. u(kb. 202.") Felolvasás. — A II. után kb 211.1 Hírek, —
A III. Mv. után kb 2220 Idójárás-í-kMtcs. — Utána a rádió szalonzene* kara. — 23.20 Ilácz Bébi dginyzcne-kara.
¦UDAFISX IL
17.15 Ituszin liallgalóknak. — 17.50 Mezőgazdasági félóra. — 18.50 Francia nyelvoktatás. — 19.30 Laczkó Cléza Uöadása. — 20 Hirck. - 20.25 Táiio lemezek. — 21.20 DT, ÜlckOs Lajos ilÖadása. — 21.55 RácZ Béla cigány-eeaxikara. — 22.25 Az OnomniU előadása. íGioconda,\' (IV. Mviioáu.)
Nsgykanlzia megyei város polgármesierétOI.
6751/1040.
Tárgy: Tavaszi haizoiuUJat-v/xsgálat.
Lóvizsgálat.
Az . egészségügyi lóvlzsgélat az 1940. évben a következő napokon él helyeken tarlallk meg:
/. Április 12-én (tlunktttedlkin) Klskanlxsán ét pedig:
1. Fél 8 órako a Rí«-ulcai Következeti bolt elölt Ide vezetnek a Plvári, Baba, Sülne\', Nagyrác, Ja-kablrutj, Klirác, Alsólemetö, Felső-leiuetö, Pépal, Ráckert, Varasdl (1-19. éa 2—14. számig) u\'cik,
2. 9 órakor a Hunyadi-tért levente otthon előtt. Ide vezetnek a Ba|«sal, Szl. Flórián-tér, Hunyadi-tér, Mslom-keril, Szepctneki, Körmös, Rozmaring. Cigány, Országút (81—153. e> 62—112. számig) uleik,
3. Vall órakor a Templom-tért iskola elölt, Ide veretnek mindazon klskanlzaai lakosok, kik a (ent meg nem JelOII utcákban laknak.
II. Április 13-án (tlunharmadlkőn) délelőtt 8-11 óráig Nagykaniisán az áttatvdsdrléren.
Felhívom a lótuiajdonosokat, hogy lovaikat (csikót, öszvért és szamarat is) • kitűzött Időben és helyen vezessék elö és ott utca és házszám szerint felállva várják be a vizsgálatot végző állatorvosokat.
Aki lovának elővezetése alól mentesíteni klvin|a magát, az lovát a kitűzött vizsgálati idő elölt 3 napon belöi Vizegáilaaú meg állatorvossal és,az erről\'szótő igazolványt a vizsgálatot végző állatorvosnak szolgál-
tassa be. Kinek lova a vizsgálat
ideién esetleg kalonal BzolgilBtia vétetett igénybe, ezt a kitűzött vizsgálatot végző állatorvosnál tclenlse be Stükiéges ez annál Inkább, meri aki lovát a kitűzött vizsgálatra elővezetni vsgy előzőleg állatorvossal
Bukarest, április 1 Az Tjnlvcrsul azt irj», hogy ismét sok szó esik ujabbon az osztrák-magyar monarchia visszaálUtaséró1. A tervet a szö\\etségcsek pártolják. A lap szerint a monarchia vi-szaá\'-
megvlzsgállítnl és ezt Igazolni elmulasztja, kihágást követ cl és ar 1928. évi XIX. fc-c, 100. §a alapján bűnlcticllk.
Nagykanizsa, 1940. március 20. H! Polgármester.
Utasának kísértete nem voiel jóra, mert ujbol nemzetiségi államokol alkotna és ellenkezne a fügjíOtleiiség és szabadság elvével és mindazzal, ami oz uj nemzeti iHarrijkat ma;, teremtevtel (MTI)
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy 1039. évi oklóber hó 23-tól kezdödőleg a helybeli városi adóhivatalnál előirt köztartozásokat ugyanott készpénzben is lehel befizetni.
Köztartozások cimén törlént befizetések átvételére jogosultak; a városi adóli\'Vatal főnöke, mint pénztárnok és az adóhivatali alszámyevJ, mint ellenőr, illelve helyetteseik. — A pénzátvélelt csak a pénztárnok és az ellenőr együttesen nyugtázhatlak.
A pénzfelvét-Irc jogosítottak neve és aláírásuk általam hitelesítve, a városi adóhivatal adópénztári helyiségében kl van függesztve.
Nagykanizsa, 1940. március 30. to Polgármester.
jBlsnti»,l»K .Ilute!"
¦ \'.IiIkUi*>-4\\\\h vasárnap 4i Qnnunap id !i -y Illl*r; mlneWn további tu) S íllrír, MUisHnii utAi ío-niiír, in ludís, lovibbl m4 4 lillí;,
ÁLLÁS
BarbélyaaBid felvétetik. Ktafatudy-utca 39. •
TanulMaanyoknl Jfelveizek. Hercz-féld Erxsébet nŐliiaWmeiler, Zrínyi Mik-léi utca 02. 7Ö6
Rikkanoa azonnal felvétetik a Valuti Hlrlapáiudában,
BeJárénSt azonnal felveszek. Kfrály-ulca 33. \'
BajnránSI felveutk, Caengery-ut 46., 4-5 óra között. *
ADÁS VÉTEL
FflatSIt sertélláb kilója 60, lllslölt aerlésoldalBS kilója 80 (illír Deuticti hm-lUemníl, Klrály-afea 38, \' *
HRaxnált rAdldk jótátlássnl, olcsón QrBahul Elamérnél, Deák-tér. *
Haiztiilt karllbulorl vesiek. Lukáct, Mitia gy^gyneitár. *
BÚTOROZOTT SZOBA
KQIÖnbaJiratu szépen bútorozott utcai uoba kiadó. Cfienjery-ut 3ö. iz. 767
HÁZ ÉS INGATLAN
Nagykanlzián Babochay OyÖrgyulcn 48. él BAtlioty ulcn 3. sz. hfzaü siabadkei-ból aladók. lírdcklödök forduljanak dr. Kovícs Lásxló ügyvéd uihoz: Nagykaalzu, Horlhy Mikíós-ut 15. •
ftÜLÖNF&Ui
Régi vsgy mai levelez^nból aziimaző lamaQbélyeaakat, haunálatlan Iv-anyagot li áilandóan megveiiek. Jobb egyet bélyegek, sorok li erdekeinek. — Barbarlts fóuerkeizló, ta\'álható minden pénlakan délután 6—8lg a Bzerkeutó-aégben, Fö-ut 5.
zalai aröztÖNY
FOLITIKftl NAPitAi*.
Kiadja,: „üöiadídtiíági r. t. Na^yktnliM".
Foletua kiadó: Zalai Karoly, Nyomatott: i „KeznHidas.iö. B. T. Nagykanlís*"
nyniliilabka í;i,.i<,•!"<m>¦ (Nyomuaári telali 2tlti Ktr>iyO
Lemondott Iiross Andor felvidéki miniszter
A lemondott Sillassy íllamtllkár \\eu a felvidéki ügyek kormánybiztosa
Budapest, április l Jaroos Andor felvidéki miniszter
miután befejezte a rábízott munkát, ma beadta lemondását. Szl\'assy Bé\'a áUainlitkár már szombaton lemon-
dott, ugy tudják azonban, hogy az államtitkár • felvidéki minisztérium megszűntével is, mint koijnánybiz-tos tovább intézi a felvidéki ügyekot.
Román vélemény az osztrák-magyar monarchia visszaállításának terveiről
Zarin, üti Mvtt
Mm kávéffizün
készíthetünk.
Kapható: \'A—Vi—1—172 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLBYI-nél
Su«ár-ut 2. m
10 pengő
havi részletre vehet nagyszerű hordozható
Írógépel
SíEabő Antall
¦portOztotében
Fő-ut 5 sz.
APRÓHIRDETÉSEK
80. Évfolyam. 74. szatn.
Nagykanizsa, 1940. április 2. kedd
Ára 12 UU.
ZALAI KÖZLÖNY
Xuerkeazlote* e* kiadóhivatal j l\'óut 5. azam. Mqiiirlfuík tuIiKitll b«köziM.p délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlfs Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I pengő 41 SzsrkeszlÖaégl éa kiadóhivatal! telefoni
40 fillér. 78. at.
HELSINKIBEN 4 hónapi szünet után megnyílt a tőzsde. .
BUKARESTBE érkezett Surlcs, a volt párisi ssoyjet-nagykövet.
ÁTKUTATJÁK az angolok a szovjet-hajókat n (Iscndos-óooAnoii.
TITKOS TANÁCSOS Ltt vitéz Ja-ross Andor és vitéz gróí TXloki Mihály földművelésügyi miniszter.
A TIZPENGÖS régi bankjegyek 1940 végéig érvényesek fizetésié.
VALÓDIAK a német íehérköiiyv okmányai, — irja berlini jelentésében a Washington Post. Az olasz sajtó n demokrata államok fe\'clösségét alku pitja meg a német fehér könyvből.
FÖBÉLÖTTE magát és meghalt dr. Böthy Vince 41 ávós tiszti főorvos Jászberényben. Idegósszeroppan ás,
AZ ÓPIUM termelését Kínában március végével megszüntetlek.
ÖT LEÁNY egy sportrepülőgéppel az amerikai Seattlo közelében lezuhant és szörnyethalt.
AZ ESZGKI opera-együttes nagy sikerrel vendégszerepelt a pécsi színházban.
NYÁRI időszámítást vezetlek be Nó-metorszAgban.
HAT HÓNAPJA 6tf.1t a Medgyea imiletti kiskapusi olaj forrás. Nfost sikerült eloltani.
BEZÁRATTAK a párisi .orosz könyvkereskedést és fióküzletét is.
TÖRÖKORSZÁG cáfol: — nem on-gedlo meg a szövetségeseknek a Dar-dancllákon való átjárást.
A I2-IK szovjet-köztársaság alakult meg az átengedett finn területeken.
LETARTÓZTATTAK (.ottlieb Tivadar 41 éves budapesti benzinkút kez«. lőt, mert jegy nélkül adott benzint, — drágábban.
TELEKI miniszlcreluök — jugoszláv lapok szerint — rövidesen Belgrádba utazik.
A MINISZTERTANÁCS tegnap öt órától este 9-ig tartott. A nuiiiszter-(liiök tájékoztatót adott olaszországi Htjáról.
LILA FOLTOT köteles viselni minden lengyel minden ruhadarabján a Németbirodalom területén.
BABITS MIHÁLY átvette San Roma-ban az 50.000 Uras irodalmi nagydíjat
WEYGAND tábornok váratlanul Parisba órldzelt ós részt vett az állam\', tanács ülésén és a hadügyminiszter^, rel hosszan tárgyalt.
A VADÁSZAT szabályozására nj lór-Vény készül Magyarországon.
ÓRÁNKÉNT két szénvonat ;índul-Németországbói OlaFzországba.
AZ ANGOL FONT jegyzését Dániában ideiglenesen felfüggesztették.
A finn mérleg
London, április 2 A Népszövetség főtitkári hivatalához megérkezett a fiún kormány j*>-lnléíjo, amely szerint az oroszoknak átadott területekről 550.000. finn költözött <i, ezek 55 százaléka gyermok, 30 százaléka nő. 0ss/,e;eu 4500 ház pusztult ei a bombázások következtében. 50.000 ember vált hajléktalanná. A háborúban elesettek színia 15.000, a sebesültekké 10.000.
Szatmárt elöntötte a Sz amos, az emberek esal m pm > i1 sHt llifeisi l«i«ifál« menteni
A Szamos Szatmár alatti knJQya-ro dójában a jég olvan tömc^ekíei halmoződott ös^.e, hogy a folyó kiontott és a város alacsonyabban fekvő utcáit elárasztotta. Több ház Asz-szedőit, A hirtelen jött éadástm a lakók csak a puszta é\'ctükst tudták menteni, míg legszükségesebb iugó-ságaikat tem tudták magukkal vinni. 188;* Óta nem volt ilyen pusztító árvíz ezen a vidéken.
A Hernád áradása az éjszakai fagy
következtében átmenetileg megszűnt.
A Bodva-vJdékről az ár apadást jelentik.
A Duna Budapesten felül már upüd. Így a Tisza hegyvidéki -szakasza is, de utóbbi csal; az éjszakai fagy miatt.
Borsodban a helyzet súlyosbodott, a patakok vizét a Tisza nem tudja felvenni.
Ipolyság utcáiról a víz már elhú-
zódott, az Ipoly rohamosan apad.
Póssmégyeren egyes utcákon 3 nié\'er rrtagas a víz, a köz\'ég lako.*ait csak csónakokon tudják éleimezuj. 200 ház lakói a községi szérűskertben tanyáznak.
A felvidéki folyók jegének bombázását és ágyúzását folytatni kell.
Szolnokon,, még súlyos, Szögeden
valamit enyhült a helyzet. *W*a***a«a<aa*»Va<a%*>Va«a»<a%^
„Ingoszlávla minden érdebe szigora semlegességet és i szomszédokkal való jóvlszonvt követeli"
Belgrád, április 2 A jugoszláv mini^eretaök a szenátusban mondott beszédében kijelentene, hogy a mai komoly Moni/et-közi helyzetben Jugoszlávia a szj. goru semleee ség Irányvonalát követi. Nem is követhet más utilmert ezt köyeleli Jugoszlávia minden ér-
deke. Jugoszlávia mindem szomszédos állammal a jó kapcsolatok fenntartására töreks/ik, hangsúlyozta n miniszterelnök. A saerb-horvát meg-, egyezés politikája, mondta, ered-ménnyoi járt a belpolitikai konszolidáció tekintetében és az or-zág erkölcsi ogv^égéiek megerősödését jelenti, I ;
Teleki miniszterelnök nyilatkozata a magyar-jugoszláv viszonyról
Belgrád, ápil\'is 2 I ma| utjáró* h«zatérObc<D a ljubljanai Gróf Teleki Pái miniszle;einök ró- I vasúti állomáson fogadta a jugo-
szláv újságírókat. Arra a kérdésié, hogy miként látja Magyarország1 ós Jugoszlávia viszonyát, á ininisztoreh nök a kővetkezőket válaszolta ;
- Magyarország kopo.oialai Jugoszláviával, akár csak Olaszországgal, barátságosak. A mi barátságMnk rt\'áipo\'iükal tényezőkön nyugszik és meg vagyok győződve, hogy viszonyunk tovább fog javulni, mert közös érdekünk, hogy megőrizzük a békét határainkon és távolmarad-junk az európai konfliktusoktól.
A földművelésügyi miniszter bejelentette a buza-gazdálkodás helyett az állattenyésztés fokozottabb hasznosítását
A Ház elfogadta a földbirtok-javaslat módosított 3. szakaszát
Budapest, április 2 A képviselőház húsvét utáni első ülését ma délelőtt kevéssel 10 óra után nyitotta meg Tasnádi-Nngy András elnök. A bejelentések után áttértek a kishaszon bérié lek alakításáról, kisbirtokok és házhlyek szerzésének előmozdításáról és egyéb földbirtok politikai intézkedésekről szóló törvényjavaslatnak a két ház együttes bizottságai által megállapított uj harmadik szakaszának tárgyalását.
iMdriássy Mihály előadó ismertette az uj javaslatul, amely csak k\'s váj. loztatásokat jelent. A Ház elfogadta a módosítást.
Következeit a törvényhatósági állattenyésztési alapokról szóló javaslat vitájának folytatása. Megny Károly öröm uiel állapította meg, hogy a mezőgazdaság rógi kívánságai somi teljesedés!*1 mennek ós törvénye rőio emel,\', kednek a mezőgazdaság fejlődését szolgáló javaslatok. Az állatárak biztosításának szükségességét hangoztatta. A javaslatot elfogadta.
T<1cki Mihály gróf földművelésügyi miniszter bejeden letle, hogy vita közben kénytelen felszólalni, mert három ország földművelésügyi miniszteri érkeztek Budapestre s azokkal kell tárgyalnia. Kifejtette, hogy a javaslat a
minőségi állattenyésztés előmozdítását hivatott szolgálni, ami államháztartási szempontból ís rendkívül fontos. Itv. rői-evrí fokozódik a magyarországi ál-lab-kivitel jelontöséKo, indokolt tehát annak tovább fejlesztése. A háború után a buza értékesítése Q tengerOft-luÜ verseny következtében u}l>ól nehézségekbe ütközik, át kell tehát idejében térni a hasznothajtó áltatta\', nyésztói minőségi és mennyiségi fokozására. A már több vármegyéién sikereden be vezeteti apaállat-remi szert akarja ez n javaslat az egész or*zág területén megvalósítani.
LfMidon és Paris hallatlan erőffeszitéaeket lesz a blokád aaigorilására
„Kz 1939. évi blokád eredményei 1940-ben veszendőbe mentek"
London, április 2 Az angoi közvéleményt továbbra is a gazdníági zárlat hatályosabb^ tételének kérdései foglalkoztatják leginkább. A lapok közlik n torveket és elgondolásokat ene vonatkozólag. Londonban ó* Pálosban szakértők dolgoznak 02 ellenőrzés meg-szigor.ltásá^k technikai tiwm
A (ervek a tenged é> szárazföldi szái\'itára egyaránt kiierjesztik a Németország felé irányuló bevitel legszigorúbb elenőrzéset. Sürgősen szükséges a tervek szte.ínt, hogy felvásároljanak a szövet\'é4eekKözép-és Délke\'eíeui\'ópa össiej. piacain minden zsir- és zsiradék termeléshez) szükséges cikket, eÍsősorba,n tojj^erU
és szójababot. Meg keü akadályozni a Szibérián át lebonyotódó forgalmat Némeí^rszag feié^ Foglalkozóik a Németországot környező ál\'amok í-ohamosan fokozódó amerikai be. hozatalával és niegfigyolé eket eszközölnek a háború utáni keieikedel-inl szerződések kijátszásának módszerei tekintetében. A szövetségin
2ALAI közlöny
F
érfl öltönyökben
DBffy választék
Szomolányinál.
nek elfenöTlzalük kell a behozatal] kvótákat. Az 19311-os blokád eredményét, irjak a lapok, 19 IO-b;n veszendőbe mentek,
Eredménytelen a etöveteigeiek nyoméea a skandináv államokra
A Stefanj-iroda jelentése szerint Angija és Franciaország az utó\'abj napokban erfts nyomást gyakorolt Stockholmra és ÖsJoift, hogy elfogadtassák velük A szövetsége .ek álláspontját a Németország ellen irányuló tengerzár fokozottabb végié-hajtása érdekében. Svédország és Norvégia azonban néni mutatotthaj-landósagot az angol—francia álláspont elfogadására és mindkét skandináv áliam elszántnak látszik, hogy u Iegeréfye.iebtcn ellenálljon eiieV nek a követeléseknek.
A német kormány ls tudatta ez-Ügyben elfoglalt állásp<-ntjá\' a skandináv ál\'amok kormányaival,
Skandináviában napróJ-iaptfl fokozódó cl kedvetlené dés mutatkozik a nyugati szövetségesekkel szemben. Skandinávia erős ü\'.embeu megkezdte a fegyverkezést és légi hadereje fejlesztését. A hadsereget két hadosztály felállításával erősítik, de a keretek még hiányoznak. ,
Diplomáciai nagyhét a szövetségesek fővárosaiban
London, április 2 Parisban és Londonban diplomáciai nagyhét kezdődött. A mlnisz\'er-tanács és az államtanács mér részletesen kidolgozta azokat a terveket, amelyeket a francia angol közös megbeszéléseken nagyjából már elhatároztak. Ennek megfelelten a blokád megszigorítását máris megkezdték és néhány "Németországba irányuló svéd ércszállító hajót feltartóztattak. A továbM intézkedések most vannak folynmatbna.
Harctéri hírek
Berlin, április 2 A véderöfőparanc&nokfóg jelentése szerint az Északi tengeren a felderi-töszoigáiatot fokozták. Me-s:r-Kchmledt vadászgépek tűzharcban .\'e lőttek két francia és egy angol gépet, egy német gép nem\' tért vissza.
Paris, április 2 Francia hivatalos hadijelentés sze-rjnt az éjszaka nyugodtan lelt él; a rajnai bctoneröditmén>ekböi mindét oldalon azonban élénk tüzérségitüz volt
Még szilárdabb lesz a német-szovjet baritság
A BÖrzenjrjeitung Fehér könyv és szovjet cimü vezércikkéten hangsúlyozza, hogy a feltárt adatok alapján a szövetségesek végleg lemondhatnak arról, hogy a szovjet valamikor is melléjük álljon, vagyolyau álláspontot foglaljon el, amely nekik kedvez. Ezzel szemben a szovjet -német barátság mindinkább elmélyül és megszilárdul.
A gyomor-, bél-, máj-, epe- és anyagcserebetegségek kezelésében, a tápcsatorna tartalmát reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz csakhamar felhígítja és levezeti s az emésztés további folyamatét Igsn h ithatósan elömozdltj*. Kérdéssé meg orvosat 1
Négyszobástól kezdve nem lehet felmondani a lakásokat
Mcgje\'ent a lakások felmondását korlátozó icncíc\'et, amelynek hatálya « négyszobás és címé\' ki ebb lakásokra vonatkozik,
A rende\'el szo int a \'akarókatcsak azesetten jcj-.oi rendé en etm m\'n-ni, ha o bérbeadó vagy leszármazottja maga költözködik Iá* a \'akás* bn, vagy ha bérbeadás céljára uj épületet, épü-\'e"részi épitlct, vi;;y ha épületén adó kedve/m ínyre íc:-jogositó átiilakilá.t végeztet". Köz-
szolgálati alkalmazottnak, aki helyhez kötött, ilyen felmondás e ctéu is köteles a háztulajdonos mBgte\'e\'Ő uj iskasrö\' gondoskodni, Korábbi felmondás cvik ugy érvényes, ha a benő áprjiJs 8-ig annak elfogadásáról "yjlatkozik. Ha e lendeleMölt kelt felmondás fenti jogcíme! fc m-álltak, vagy ha a háztulajdonos a korábban felmondott fakásl már szerződé ssefkladtH. akkor a fe\'mofl* dás érvényes.
Leütötték, aztán elvágták a nyakát egy a misére tartó balaton-henyei községi gulyásnak
Zaloegew.e^, ápiU; 2 Vasárnap leggef Ba\'a!onI.énjeköZ\' ég közelében a c\'endc\'r járőr egy holttestre bukkant. A fején illés nyoma, a nyakán pedig hatalm\'S vágás volt. Megállapították, hogy Balog György baintonhonyei lakos, a község gulya a az áldozat, aki ö hegyről tartóit hazafelé, hogy miiére menjen. Útközben találkozóit aj
cúúiz ismeretten tettessel, aki már valószínűen várt b rá és először karóval \'cütötlc, majd amikor ele-e tt, nyakán ejtett ké?>eí háátos -sebet. A tapolcai jíírásbiró:0g e\'nöke tapolcai orvosokkai mcgejtetlc a boncolást. Simon Mihály dr. kir. ügyész a nyomozás irányítására « hclysztmcuta-zott.
1940. április 2
Városi Mozgó. Még kedden és nerdénl
Gyönyörű dalok éB melódiáki Pompázó jelenetekI \' Jeanette Mao. Donald legújabb nagy filmje;
Broadway-szerenád
ÍAk alatt igazi uj zenei fttlet 1
FIGYELEM 1 Az atóadások .mpoutu V4!i, 7 és 7.10 kor kezdődnek
A várható időjárás kívánatossá teszi,
hogy minden gazda már mott biztosítsa terményelt jégkár .ellen
Még mindig nem látni tisztán, hogy az idei rettenetes hideg és havazás, valamint az abból keletkező vízkárok folytán ml yen rnéhotetlen veszteségeket szenved a magyar mezőgazdaság. Egé--z bizonyos,hogy az abnormális té\' következtéten a mezőgazdaság kard \'e\'eir.cct lesznek, éppen ezérl nem érdektelen, hogy megvizsgáljuk ozt: az jlycn nagy havazással járó abnunnlis telek utón milyenek voltak a nyári Időszakok.
Az egykori feljegyzések igazolják, hogy az Ilyen te\'ek után m<\'glehclö-
Talafon : 396.
sen tuesZ Volt oz Időjárás ós n nyár tele \'volt zivatarokkal, amely legtöbbször jégverést okcolt és még fokozta az abnormális tél által előállott amúgy Is tetemes gazdasági károkat. A folyó évben oi keli készülnünk onn, hogy Csos évszakunk lesz és a nyár telve lesz zivatarokkor, jégverésekkel és anilg a fagykar ós a hó állal okozott károk ellen n gazda nem tudott védekezni, addig fl jégkár ellen már megvan a bizlositás révén minden védekezési lehetősége. Ezért minden gazda iparkodjék lehctó\'eg a meleg Idők be-köve lkezéé előtt terményeit jégkár ellen biztosítani.
Sokszor azért halasztja cl a gazda a jégbiztosítást, mert még nem látja, hogy mi\'ycn hozama lesz, ez azonban ne akadályozzon senkit n jégbiztosítások feladásában, merthi-szen a jégbiztositasi felté\'elek lehetővé tcszjk, hogy a korábban fel. adott jégbiztosítást, akkor, amidőn
SZEMÜVEG *ÍSBlSt& ZSOLDOS GYULA
írinKtta, ÉklHTHl fc lilililJIIiWlHlll,
l\'ö -át 8, (» Korona-iUllodivit iiimbm). tJhiörtii.mi JavlfSmlh.ly I
mái* tciményeirek állapotát látja a gazda, a kalászosoknál május végéig, a kopásoknál június 15-ig,tény leges terméshozamának ni^gfcldcen leszállítsa.
Helyesen tehát az biztosit jégkár ellen, aki a bizlosjtásl már most feladja a várhaló legmagasabb terméssel és azután, ha azt Játja, hogy ler-méicredménye kevesebb lesz, nuint amennyit biztosított, ükkor a kalászosoknál május 31-ig, ö kapásoknál június 16-ig ezt beje\'en ti a biz-tosi lót ár saságnál és a holdanként! hozamokat a tényleges állapotunk megfe\'eiően leszállítja. A biztosítótársaság c/.után természete en köteles a biztosítási dlj«kal is csökken-tett értéknek megfelelcen^ lc>zál!lbj-ni- így tehát a gazda semmit sem kockáztat akkor, hu gondoskodik orró\', hogy terményeit jégkár ellen már most biztosítja. (:)
Broadway Melodle
Jcartűtte McDonaH valóságos uj műfajt alkotott filmjeivel, .Nemcsak é-uc-k*\'s daljáték, de nemis CSak revüIÍUti. A keuöntek szerencsés összcházasitá-sa. sőt ezúttal még a n.cséje ls olyan., liogy lm nem ls egészen uj., de a megszokott jevűfilrii-meséknéi sokkal tartalmasabb. A látványos jolcnctek mindig zenével párosulnak, söt: — .leaneiie McDonald énekével|
Ezúttal is n kís daloktól nz operai-áriákig mindent énekel ez a csengít-hangu színésznő, aki méltán érdemelte |U a dal|királynÖj« ctmet Lew Ayrest-ben jó partaert kapott Joanelle.
Az öUvHcs és nagyvonalú rendezés méltó keretben adja az ének és zene pompás cavalkadejál. legötletesebb a dal születését es megtisztulását szemj-teltető hatalmas befejező kén. Akik szeretik az énekes, lenes, látványos filimkel ós Jeanotte McDonald ragyogó énekét, azok nem családnak a f Ibiiben. 1 -
-ím—
Tükör, képkeret
csak ugy jó, ha
TQUYOS ISlYJll
üvag-, por.aUtn-lu, uk«Uui\\m való.
Fi-ut «4.
\\ü6
Jóslat:
Mértékeit délnyugati iiél, nyugaton ét északon fethőtődét, •gy-két helyén kisebb eső, a hőmérséklet emelkedik.
A Meteorológiai Intését aanrkulsnl M«gil8yel0aUomaaa jelouti i
Homértéklet tegnap ette 9 érakor +31, ma renel (-80, délben -H0\'8\'
O»nwidé»00 %..
4433
ttna aprite 2.
ZALAI KÖZLÖNY
Beszámoló llovszky János
kanizsai Ünneplésének köt legszebb eseményéről
A falu és a város egymásra talált Bajcia község díszpolgári oklevelében
A pór térte kezlel után 6 jjrakor történi meg a vámiháí^Tlpzteimé-ben Bajosa község díszpolgári októ-velLnek átadása. Mcgérl<v:etl env az egykor liorvójajku, de szívben-léikben s ma már névbfeu I> színmagyar kis határmenti község egész képvíselőlestü\'ele. Ott voltak nzösz-szes vendég-polillkusok, nagykanizsai és vidéki vezetők, dr. Krátky István polgármesterrel és dr, Lon\'av Alán főszolgabíróval nz élen.
Di-. Inofway Zsigmond rr.cgnyi ó> után Mányol Ferenc, a bajcsai bi ó nvi\'otln meg a község díszközgyűlését. Utána Somfay György lani\'ó, !1 magyarságért szüniclesiül dolgozó határvidéki magyar tanító mintaképe, adta át ünnepi be»zéd keretében a Fekete László festőművész Hifii készjeti, gyönyörű díszpolgári ok-leveV. Somfay tanjló beszédéten Nagykanizsa és Bajcsa, a várs>s és a falu történelmi szeiCpe közt v.mt párhuzamot, Hangsúlyozta, hogy Bajcsa czolött még itínkil ne.n választott diszpoigárává, Beszélt lelkes szerelcfei községéről, amelyben 100 százalékos névmng\\\'iirosi*ás töt-tént, az iskola mellé országzász\'ót emel\'ek. Kifejtette, hogy Bajosa község llovszky János keres/tény ma-gyér országépHő munkájáért alta\' ;a hálóját kifejezni a diszpoIgársáMg-\'l. llovszky János — mondta — a szegények, ki emberek, gyámoltalanok pártfogója, az jgazsőgok és jogok harcsa, a \'íeie\'et me\'cgszivü hordozója » magyar falvak között.erét áll melette szeretettel a magyar vidék. I . : :
llovszky János szín\'.e könnyekig meghatva ál\'l a lapsvlhnrban, akiikor áhellc oklevelét. Beszédében kl-fcjletle. hogy a bajcsalak Kanizsán tartolt díszközgyűlése a város és falj összefogásának jelképe, Bajc>át, mint a hdzuíla-\'i népnevelés mintaképét ál\'tfotla példának u inigvur vidéki közélet elé. Bajcs.i példája bb.i«yltja, - mondta — hogy hu a rmagyar-sú;-cg;- nemze\'iségt\'t magához öM, az éppen <»|\\-an magyar lesz, miit a Djna-iisza köze lakói.
— Fokozza meghatódéit-ágimat, folytatta I\'ovszky János, hogy az él apám is falusi volt s igy én mo-stez-zCl a Díszpolgársággal vissza ke rü\'-tom a faluhoz. Hirdetem niforfgvőzö-dései h\')gy a falu megsegítésével jut e\'öbbre a város K
Bcjclenlctk\' I\'ovszky, hogy ré-zt kivan \\cnni, mint Bajcsa.pdgára, a polgári kü\'c\'esfé^leljesltéstei is. Vállalja egy jól tanuló bajcsai Cm elhelyezé-ét ip. rí vagy ke c k^delmi pályán.
A községek küldöttségül
járulta), azután sorra Ilov>zky elé, aki a szer.e\'nekiekiel, pö\'ö kefői\'k-kel, nagybakónakíakkl.h znhszent-balÖzsiakkai, k a c»r laklak kai, mar r kereszturiakkal, tólszentmártonl ik-kal, sfb. barátságosan szól váUotl. Siető- \\«lt ekkor már a képvlse\'ök dolga, n.crl mindannyian kivonuHa\'t fél 7-kor a vaiutí állomása, h",;y je\'cn \'egyenek, amikor
gróf Teleki Pál miniszterelnök
megérkezik Rómából.
Tlz beszéd hangzott el a 200 terítékes társai vacsorán
megér-e rá kellett csak nézni, ho»y mlr-üenkt láthassa; - enne\'t a városnak ő- ennek a kerületnek vezető rétegei és egyszerű, polgárai egymásra találtak, magyar a iniigyar-huk vCgre egyszer csakugyan ke/et oyujlotl abban a tiszteletben é* becsületben, amellyel együtt fjn o.e\'-lél; jóiválasztolt képvi élőjüket. Az első felköszöntőt
dr. Krátky István
Este 6 órakor zsúfolásig meg\'e\'l a Korona étterme a lársasvac«>iárajelent kezet\'.ckkeb ott voltak a bajosnak t\' a kt\'rü\'et falvainak \\ew\'öi ds vá:e>zlópj\'gáraínnk kiküldöttei Is Ott voltak a kanizsai üm.ep \\e icSég-poiltikusai a Baross-vendégek,\' a nagj kőrizsül közélet képviselői olya) nagy és cbSzcs együtle.ben, a mihez hasonlót sem politikai, sem társadalm\' alkalmakkor remi\' láttunk méf Nagykanizsán. Ott voltak az ösüjCs keresztény felekszet;k papjai is, tf kalrlll(u\': papság ró-zérőt is városiak és faluslak, fcrenceek, világiak ós piaristák egyaránt. A társas-vacsoro jelentkezel ívelt olyan lő. megesen irták alá Nagykanizsán, hogy hely hiányában /ebe let len volt minden je\'entk*\'zőnck helyet bi:to i-tani. A nicüékterem is tele voltén*-bf-Kkke:. A társa: vacsora ünnep\'őto-
potgár n restet mondta, etni)elktedett szavakban enilékezvén meg Magyarország koi Hiányzójáról.
Gulyás Gellert plébános
pohárköszöntőjéten Ilovs/ky Jánost, n.,int a Baross-szellemből táplálkozó kVjesztény gazdeségi é\'et uttő.ö muTkásál és fő harcosát üdvözölte.
A kisember ma már érezheti, hogy törődnek vele"
ka .ts a ialuért. A ki\'Cmber ma nvlr szotiéUs, gazdasági, BgesZségÜgyI té ren éie/Kti, hogy törődnek vele.
Dr. Zsld6 Sándor
Dr. Csempész Déns*
lelence.\' kii-, közjegyző a Magyar Elet \'pártjának kerü\'eli szervezetto ne\\ében köszöntötte llovszky Jánost és a távollévő főispánt, aki mindig goi.dosin őrködik a zaLai s/egény nép sorsa felett
A falma.\' való tőrödéi a múltban, mondta, hivatott és hívatlan ku-1 tetók elmélet! megállapításaiból ál\'l. De most már aavegkezdődötl a m.in-
zalal lajstromod képviselő pohárkö-szúnlöjébcn Bajcf.a község megható inepnvilatkozásárói beszélt és kérle Iio\\-szkyt, tartson ki továbbra Is harciban a kerület szegény nép*1 éi-dtkében. s \\ „ | 1
Egy nap 300-an léptek be a MÉP-be Zalaszentbalázson \' Berkes János I érdeke-.en világitotbu meg •
zt-i-szenibaiázsi I^azgató-tanjtó te-
fal-u po\'ilikai helyzetét, Magyarór
szég máj nyugalmi lielyzetének, mondta, gról leleki miniszterelnök és pártja ^mcgteiemtője. Sürgette a földreform, kü\'önöscn a házhely-ktrdts megoldását, lánvutatva, hog\\ vr. voltaképpen honvédelmet jelen-tea^. Zalaszentbalázson régebben níinrjig biztos volt a kormánypárlí többség s éppen a házhely-kérdc* vitte a falat az ellenzékiségbe. Ma n,ál- azonban ZaiaszCntbaIázs Idna-gírí ébredi. 21 óra alatt a petíció
7 legdivatosabb legszebb legolcsóbban
HILTÉNTI-nél
132 aláírója közül 130 visszavont,! nihil ásár és 21 óra aiatl 300-an léplek be a Magyar Élet Pártjába.
Ilovizky János nagy önvallomása
ikvuky János mindig a lelkéből bvSié\', de ennyire talán még egyszer eem, mint ennek a vacsorának fehér-asztuu melfell. Látszott rajt, hogy egész lelké* kitárta, mert egész le;, ké\' áthatotta a felé sugárzó sz*;ie. hl cí\' ragaszkodás tok njegiiyi\'atko* zása.
- A nemzet, mondta, csak ugy t;•(\']" nagy feladatait eivégevni és é-ei képes; égét <uj ezeróviio biztosítani, h.i megoldja a fa\'u problémáit. Lrömmci állapí\'otta imfag (nagytaps vol rá fl visszhang), hogy az összt8 keresztény fe\'ekezetck íelkés |6\'-ot| ültek az as2tai körül. Bizonysága ez, is, mondta, hogy a magyar jövendő csak az ösízos keresztény magyarok egy táborban összefogásával képié -hetö el.
- Szikla törésnél keményebb m inka volt, folytatta, amit 20 éven át végeztem, ml» a keresztény gatda-ságl élet eszméje kerraány-progr/h),\'-má lelt. Ennek a i.emzelie\'í mjluden atomjában keresztéliyr,ek é* mü-gyapealí kelt lennie. Minden gáncs eUeTére is mindig ezért fogok küz-dei.I. Rám nyílhatják a pokol k i-pjí\'. ís, ez *em fcefolyásof encem abban, h/gy küzdjekutobóleheletemig a fajtám jobb kenyerééit, boldogj. lásáért.
Pár kikapott mondat llovszky beszédéből:
- Ak! fenn van a polcon, aimak r.em siabad soha clfeednle, hogv alulról jött. { |
- Vaktában lövő\'döznl a polüiká-i bar nem szabad. Aki nagyokat iger, n.agát teszi lehetetlenné.
- Az Istentagadó-\' ?reje nem tud m.-gánc]; hasszabb ldörc* sikert biztosítani az európai nemzetek viharában.
- Magyarország a bölcs á\'lnmve-**lé\' eredmén\\eként nem folytat hazárdjátékot, nem poUlizálja tul n.: gól.
• ;¦ becsület útját kere cm. BüszJ k1\' \\agyok arra, hogy mint egyszerű, m\'i^kw ember a mögam e.ejéből \\;Utem fe oda, hogy ma Nagykanizsa képvi elöje lehelek. (Kirobbanó j tapsj Nem szégyenlem, atoLÍkor \\lsz-1 szané;.ek munkás életemre, egyszerű falusi íö\'dmüvclő szüleimre.
- Sem a nemjetközi szabadkőmii-\\«s«ég, sem a zsidó-szellem még egyszer nem fogja árvízként elborítani Magyarországot. Senki kenderét, ha zsidó K cK-onní ncmakai rom de azl akmom, hogy a keie>z~ tel;, magyar ember/verwnyképesle-; gjen A búzában, az Iparban, a keié ktdetenibcn, a hh-atalban.
- Büszkén megyek — bárki kifogásolja is - Jjjtcránus létemre a katolikus körmenetben, mert eí az ország a szentistvánl gondoláitól\'
1
m
Mm kaUUk kúMhk
IfteQ. április, 2,
nőtt naggyá ás mi Is Szent István birodalma. (Lelkes taps.)
— É*i itt ma kinyitottam az egéiz Jeikemet. Nézzen bele m&idonki. Aki Bzerziyet bit benne, ne barátkozzék velem. De aki heosü\'etes hitet és szándékot Iát, az jö\'jön velem, A legszélsőbb jobboldali.Is ide jöhet, ha Hszle**ége;en egy célt követ velem : - a régi fényében fekagyogö Magyarország kiküzdését.
Hosszú taps vihar igazolta, hogy ikvszky János \'é\'ek-nyi\'ó vallomása termékeny talajra talált lerü\'c\'e leikében. -, i ,
Könnyes csokor a Kárpátalja vadvirágaiból Boros Jánoi
bicske\'. képvbeló a ra*gyor asszo* nyalva üri:etle poharát, kifejtve az uj időkben szükséges magyar nőtípus lulajdon^ágail.
Földesay Gyula volt r^szins/kól szenátor, most kárpátaljai országgyűlési képviselő a könnyekig meghiló hitet tett a ma-gyor-ruszin testvériség, a rusz.n nép magyar érzó\'el m-al\'eH és költőien szép szavakban adta ál cr-díte, hegyes, madárdalos hazája üdvözletét a közös rnagy^F éde\'anya népének.
- Esküszöm, mondta, hogy \' len. nünk, ruszinokban több a magyar érzés, mint Mik alföldi magyarban, A rrngyar fajtál éppen az tet ec;o -éves életre képedé, hogy tohasem vilt soviniszta, fel tudta szívni, ma. gába ölelni a kisebbségeit.
Molnár Lajosi
képviselő Nagykanizsa és a vidék vezetőit, a Zalát Közlönyt, a megjelent papságot kö-\'Zöntöte. A keresztény felekezetek ö szc.\'ogá-ának CldásQjt fejtette kl a magyar fo.s szempontjából lelkes, nagyon hatásos beszédében.
„A demagógia — hazaárulás!"
Vitéz Hertelendy Miklós
képvi elö a köíc\'e ségíclje Itésbana: utolsó \'chile\'lg való kllartá.ró\'.szúlt. Az öncélú magvar állam létét unPg. keli védenünk, a Uziákmánvoló, gyarmattá sui\'yc-.zlo sziliem elle.i küzdenünk keli önfe\'áldozással, fc-gyeimeiettcn. KI kell küszöbölni a demagógiát, amely gyengíti gazdasági és politikai helyzetimre\', sczért egyértelmű a hazaárulással.
A vacsora az éjféli órákban ért végét.
Hétfőn
a pártirodában rengetegei keresték fei I\'ovszky Jánosi szerencsekívánatokkal mandátumának végleges\'gazolása alkalmábó\'. Természeíescn sokan fordultak a képvi e\'íhöz különböző kéré ékkel v.
A hétfői napot ar.-a is felhasználta a képvi cl-j, hogy kirobogott n kerület néhány községébe.
Baoaehelyon
a pártvezetöség szeietct\'el p."níeztett értekezlete várta I\'ovszky Jánost, a kit mcíeghanga beszédben Gye-ginszky Feronc plébános üdvözö\'t.
Letenyén
is összejöttek n pártvezetők, köztük a Ictenvel és környéki laalló.á? Is. Itt Földe.sy GyuU kárpátaljai képzelő mondott fell.e- b.nj jlu\'..i ís le\'kcsen fogadolt bczéi\'e\'.
Ismét a kanizsai diákok nyerték a szombat-helyi tankerület tornász-versenyét
Ax tltö oextdtyu csapatbajnok: a Naüykaniieal Gimnázium, II a Naftykanixtal Felaőfwrexfadelmi Ixkota csapnia — Kantxiaimk nyerték ax tttyéni axdmokat U
— HuUrfeiállÜAw^Uel tekint**. m«« mintha vételkény-w aélktl. KoosUtr ••tortntafc*
A szo in hatheti tankerület 1030/40. tanévi keni leli tornász verseny ét már-cius 30—31-án rendezték meg, A rendezést n Zalflefíerszegi Állami Gimná> zium Sportköre vállalta OslOros (Obilz) testn. tanár Irányításával. A kanizsai diákokat IH\'ák János 6s Holló János tesin. taiuírok vésették. A ver.enycn a tankertiéi mirulen városa rószivett Kőszeg kivételével. Az első osztályú csapaívericnybcít: $
t. A Nagykanizsai Kegycsrcndi Gün-lü\'i/iini] (Csaba, Dómján, Kovács, Szabó. Zottay); <.
2. a Nagykanizsai IMsö Kereske-(fclml Iskola (Horváth, Koczor, Ko» vucaics, Molnár, Pozsonyi, Tóth).
A II, osztályú csapatversenyben:
1. A Keszthelyi Prcm. Glmii-;
2. a Sümegi AH. Gimn.;
.1. A Nk, Kegyesrendi Gimn. (Göczc, Kovács, Szolkovy, Tüttő, Varsányi). A csapat megérezte Krátky T. hiányát.
A III. o. versenyben:
1. A Soproni AH. Gíimi ;
2. a Keszthelyi Proin. Ginui \\
3. a Sümegi AH. (Ümn ;
1. Nk. Piarista Ginui. (Bádog Erős, KerkAjxtlyi. Kránilz, Taruay).
Egyéni versenyben:
Nyújtó: 1. Szabó István Nk. Kegy. Gumit, 2. Horváth F. Nk. FUsö keiesk.
Korlát: 1. Horváth F. Nk. Felső Kercsk., 2. Pozsonyi G. Nk. Felső K<rcsk.
I^hngés: 2. Pozsonyi Gábor Nk. IMsö Kercsk.
Gyürü: i, Zottay Nk. Kegy. Ginui.
Műszabadgyakorlat: 1. Horváth F. Nk. Felső Keresk., 2 Pozsonyi G-Nk. IMsö Kercsk., 3. Csaba Nk. K«gy. Glmn.
Lóugrás: I. Pozsonyi <;. Nk. IMsö
Kercsk., 3. Horváth P. Nk. Felső
K<iesk.
Az Összetett versenyben — az ösz-szes szereken való szereplés alapján — a tan kerület bajnoka: Horváth F. Nk. IMsŐ Kerodt. Ikola. II. iWmyi G. Nk. Felső Keresk. Iskola.
A verseny után a jól megérdemelt és szép KISOK érmeket Michnay Géza főlitkár. hivatalos kiküldött osztóit^ ki.
A kanizsai birkózók sikere a kerületi versenyen
Gyarmaty lett Délnyugat bajnoka
A birkózóink eredményes szeiepléso egy kis fclli\'le^rést hoz Kanizsa sjwrt-jáha a fntl«dlsikerei után. Gyarmaty upyanis >lsö. tehát üélnyugalinagyatv orsziíg bajnoka L\'lt l\'Jlu. évben.
pfinlegy Cl vidéki versenyző indult izgalmas kiizile!cmben. Rába a második helyezést értő el n súlycsoportig ban, inig Halász negyedik, Vlaszik pedig ötödik leit. Torma ugyan helye-zefien, do tcheiségcs, ij/y a jövőben még hallani foguiüV róla. Dicséretére vál fiainknak, hogy lelkeseüéssct kDz-dóttek (volt köztük, aki beÜsgágyWl Icrft fel) és nem ijedtek meg a nevekV löl.
I Egy-egy súlycsoportban 10 — 12 cm-l»er indult és ezért aránylag nagyon
jó helyezést ért cl Kanizsa a kenVeú venenyen. Megérdemli a dicséretet Sipos VCzetÖ, aki szivMcl-ló\'ekkol karolja fel ezt « sportágat Kanizsán, Nagy az érdeme Gombos Józ**r százados, vármegyei lovcnloparanc-iiokr\' nak, aki támogatásával mar eddig nagyra fejlesztette birkózósport unkát és ugy tudjuk, hogy a jövőben mtg messzebbmenő támogatására sziimlD-halnuk birkózóink.
VMég egy szenzáció: Gyannaty Uldut az országos vidéki bajnokságért, aliol először Bódis lesz az ellen Teli\'.
_k—n^l-
AZWINTE döntetlenül kezdte a tavaszi évadot
ZMNTE—Kaposvári Turul 2í2 (I :!)
IJídszercucsés mérkőzést játszott a I lóvöhelyzétbe ken\'dni. Mihalccz «lé ZMNTE a Kaposvári Turul cHcn. játszik, aki mó.\'rrül a kapus ko-Bár a Turul a bajnokság 4. helyén | cíébí lő. A Turul ritkái támad,
áll, mégis minden szurkoló b;zlos ói fölényéé honi győzelmet várt. A "mérkőzés ugy is indult, hogy n ZMNTE könnyen szerzi meg nr. évad első gyö-z lmot, do támadósor.i a góllvetyzeiok egész \'¦"[.! i hagyta kiluisználatUmil. A vendégcsapat ielke»cdéséwl ncmoak az egjxnlltő gólt, de még a v>>zo;ést Is megsaerOztc 6s még 10 perccel a bffejezés előtt győztesnek is látszoU. amikor a nagy nyomás nlitl sikerült az egyenlítés és az egyik pont meg. mentó.\'c. A két csapat « következő loL állításban játszott.
ZTMNTE: Csondor - CsdJd, Kárpát — Junker, Babos, Pöcze — Farkas [,f Szubó. Csóng-i, MUuUeez, Istenes.
Turul: Boldog — Horváth, Kiss Zsoldos. Strokovios, Szép — Horválh, Blczé, Miklósi, Tóth, Galjri.l. Sorozatos honi támadásokkal Jndui
a játék, aminek n 12. percben már eiedménye is van. Farkas átadásából CsongeJ vi\'tllieietlen gót| líi. Csongejfe 2 ;t lanbcr vigyáz állumlóaa a\'ig tud
veszélyesen, a 22. percben Farkas líi gélt, de Csöndéi lesállása miitt nem adja meg a bíró. Látulj hogy n lá-madósor körül nagy hiba \\\'an. Csöngei lefogásával . az egész sor leheletig]. Állandó fölény mellett alig megy egy. egy lövés kapura. A 30. pereljen Miklósi kihasználja a védelem mcg-zuvaroddsát ós köz:lrŐI gólt ^ő. (1 : í.)
Szánét \\dán Istenes kapufaVjVésc okoz nagy izgalmat. A 7. percben
Húr szombaton
április 6 4i ankulMlk ax ii/ sorsjáték Qúasása.
Vagyán vagy rendeljen
oszlálvi-sorsjeguel
bármelyik fftaruallónál.
. lllvntaloi aOf»J«iyâr»k:
SB P ríl 14 P
7 P Hjrok.d 3.50 P
ugyancsaJ^ Istenes lövése veszélyeztet, do IíoIiIo\'b a helyén van. Miklósi <l!uiz Kárpál mellett. Csondur kis/a. Ind, üres a kapu, de Miklósi me\'lo lő. Farkas két Rtep lövését v^di Boldog. A 21. p.Tcben Gábriel balsZélső szép lövéssel megszerzi n \\-ezoto gólt .a Turulnak (1:2), Ezután o Turul védelembe vonul. A fiatal játékosokból álló wndégcsapat nagyszerűen védekezik és már-már győztesnek Is lát-szik, amikor u 35. percben Farkas szép átadásából Csöngei védhetetlen gőll 10 (2:2). A ZMNTE vzulán is döntő fölényb n van. de a győzelmet jelentő gőll nem sikerűt megszeiezni.
Gyanyfirü
CIPŐ újdonságok érkeztek az „IdaAP\'-ba.
ws-ui ia. us.
A ZMNTE n.iu olégilctt ki, kiitönö-iHín a támadösoru\'volt gyerujo. Istenei nem szélső játékos, a kitünö közé|r-fedczcl Mihníecz össjckölőbi-u tcljosen »Hunt. Szabó pedig szélső játákos. Tehát n tániadósor összeálHláía kőnil viui a liijjo. Ilyen összetételű utmadcV sorlól nem is lehet többet várni. A közvetlen védetem megette a inagáétl A fedezotsorban Juivkcr jó játéka meglepetés,
Az erősen megfiatalított kaposvári csajjal megtette a kötelességét. Nagy. kanizsáról elvitte az egyik pontot, ez pedig szép teljesítmény.
Palkó szombathelyi biró a lesáilások inegitelésénál sokszor levédett.
I ilrtg sIIIé Wnltll i iiilil fetehhi Tiriiiililiti
bármely alkalomra\'megtalálja a legszebbet Telefon ez.: 902. Kert és lakás: «*¦*.
Felhívás
a ZMNTE atlétákhoz ős az aiiéti-zulni akaró iíjusághoz, hogy minden kedden, csütörtökön és szombaton tartjuk nz atlétikai edzésünket délulán 5-től k.-zdödőleg. Jelentkezés a pályán. Szakosztályvezető. (:)
I avaszi férfiingek,
I kalapok n nyakkendffujdonságok
raktárra ittmiL RITTER cipő- és divatház.
1840. április 2
Hem fsde$timkl
\' _. A bajtársai iránt lanusl-
I 1I1S, IK l lott raBasikodásti\'Ii hűsé* 1-—1 szép pélIáját adta Molnár András kassai 5. népfelkelő hmzár-osztálybeli szakaszvezető, aki az uztokj hágó kúrál Vívott harcok alalt, mint egészségügyi altiszt, minden alkalom1-ma) önként Jelentkezett a kiküldött járőrök valamelyikéhez, hogy mog-se-b-\'sült bajtársainak nyomban n hely. színen .segítségére lchessnn. Hifin a napon\' pedig az élénken támadó oroszok előretörése közb?n, a le^hi-vísold) lüzb\'n azáltal tüntette ki magit, hogy egyik lisztjét siirfi golyózá]>orb.u). mít-senv törődve élete kockáztat íjával be-kötözte, majd egy bajtársával egytHt a l\'gnapyobb nehézségek közepette hntraszáltitotta ós Czzol a fogságljaju-U\'tstól megmentette. Példásan köleYs. ségtudó és igaz bajtársi széliemtől áthatott magatartása elismeréseképpen n kis ezüst vitézségi éremmel tüntették ki,
1015 április 2-án Nagy JózS-\'f ,volt nagyszebeni 23. honvéd gyatogezrcd>-beii szükaszvo/ető «z nzsoki szorostól keJeuo vivott állásharcok ahitt azáltal tüntette ki magát, hogy az Oblnszcse magaslat ellen támadó oroszok ama részeit, amelyek honvédőink egy elör«-tolt állásába már betörtek, kis járőrével teljesen rojtőzöllen megközelítene, majd hirtelen kézigránátokkal támadta meg, ugy hogy aZ oroszok zöme Ijeil\'-lében hányat-homlok eliramodott. Néhány emberüket isiiig, akik eszi*, kaptak és ellenállási fejtettek ki. Négy József szakaszvezető nyomban megró-hámozta és elszánt kéíitusában küzdött, mlw az oroszok c.no része meg. adta magát. Bátran és vitézül végrehajtott fegyvertényéért Nagy szakasz-vezetőt a kis ezüst vitézségi éremmel tüntették ki.
Divatárut
lagoloaóbban
Divatcsarnokból, FO-iit fi.
— (Megemlékezés a Királyi Sasról)
(Ma volt 13 esziondcjc, hogy Székesfehérvár vüághim püspöke, a katolikus egyház lánglclkü. kivételes tudású egy. házfeictlolme n.eglért Urához. Ebből az alkalomból nz egész országban Bit* lékünnepélyek, akadémiák voltak. A nagyfcu.üzsai Szociális Missziótársulat Is bensőségeveii ünnepelte meg njgy alapítójuk és lámogntójuknak évfor. dulóját. Reggel 8 órakor a Missziósház kápolnájában istentiszto\'el volt, amit I1. Gulyás Gellért plébános mondod, majd nnse alatt a Kék kereszt szcrifl. lesnői és a szervezet tagjai a szent-öldozáshoz járultak.
— (Növendék •hangversenyt)
fart a zeneiskola szerdán 18 órakor földszinti termében. Belépődíj nem lesz. (:)
— (A keszthelyi Jiráel Iparteitfllet)
vasárnap tartotta évi közgyűlését, a mejy az egyhangú megértés jegyében zajflott le. Igazolja CLi az a tény is, hogy az elnökválaszlás egyhangú volt, újból megválasztották Gerencsér I"c-rejlO addigi elnököt. Több felszólalás hangzott <1 de az ülés lefolyása csendes volt.
— Toklolto uxex a Kopatüiu ButOÍ-AriiliáK állandó butorklálütását Izléeet aa o1ü.ló bátorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
inÖJÍGKlilt.iZUiBíN
•www - * iHW|p|; : :
KCM«
BÚTOR,™
Nagy választék! Olcsó árak !
A léi haaaiu «atti
A kanizsai telefon ingyen mondja meg a > pontos idfit
A kereskedelmi miniszter egyik ujabb rendelete szerint ott, ahol géjú kapcáciásu lávb szélö /jgfg^t** központok vannak, a V -ZKl pontos időnek ingyC-
^^SÉSL nts (udakolá-sa meg-
^^¦c* szűnt Miután azonban Nagykanizsán és Zalában nincsen még automata központ, igy nálunk a köz-
ponl továbbra is Irt\'szélyetés fclszímj|-lása nélkül közti az érdeklődő lelcfon-".löfinclökkol a pontos ilől.
— (A gőzfQrdÖ)
szerdától újból nyitva van.
— ((Uj balatoni Allomásnevek)
A MAV értesitésö szerint a Balaton-fenyvos és Balatonmáriofünlíi közölt 1«VŐ ilK). számú őrház, megállóhely elnevezését «Bnlalonmáríafünlö felső.-re. inig . Uulatonmáriafűnlö megálló.-ét • Balalonináriafürdö alsó. elnevezésre folyó évi május 10-tői megváltoztat la.
— (Női nap Zalaegerszegen)
Zalaegerszeg és környéke nöi társadalmi egyesülőLcUiOk diszgyülésót hívta össz.\' a Szociális Missziótársulat egerszegi szcrvc/.ele. Részt vett azon vitéz gróf Teloki Béla főispán fo\'esé-e is. A kulolikus kultúrházban tartod gyűlésen megjeleni és nagy beszédet mondod. A diszgyülésmk 11 szónoka volt.
Szerszámot loptak a betöret hez, bátorságot ittak az esperes pincéjében, aztán kifosztották a vasúti pénztárt
Egy kis Kalal a\'loniáson, Snlomvá-lx>n, kltoszlotlák a Wsutl pismtéú, A betörök többsn vollak. Eős.ö-Csoknyay Emü espeies pincéjébe törlek be, olt me^dézNmálták a boroshordókat és elvitlek feszitavasnak egy i^aszeget. Utána a Vn \'utt ör hézeb? törlek 1*. onnét fejszét és
cgvéb szerszámokat villek el. Erek >.egiuégevel feszítették fet az állo-mas-iroda ajtaját, majd a páncélszekrényt li, amelyből mintegy 100 pengőt vittek el, a.:tán - egyelőre nyomtalanul - odébbálltak. A csendőrség keiesj őket.
| Vegyen részt Ön is |_
a Kodak
„VELOX"
"""Síi Tessiseli drogéria
fotóoMtáryia.
Ha azt akarja, hogy kertjében korai dolgok teremjenek.
konyhakerti paiíntukat
11]. Pctomui ktrltozitlm
vegyen I v.\':\'-\'
L0t,8»-tír IS. Ttiéfoi *M.
-(FJatalkoruekMABl-adülteteW)
A .Magánalkalmazottak Bbttosltó Tn-lézeie az öregség, rokkantság stb. ese-lére biztosítóit fiatalkorú tagjai részére ez év június, július és augusztus hónapjaiban 15 napos gyógyüdÜlWlést rendez, Az üdültetés tartama alutt teljesen díjmentesen napi ölszóri étkezést, teljes ellátást nyújt és viseli az utazás költségeit is. A pyógyűdültetésre igényt tarthatnak: akik 1. a jetentke. zésl határidő utolsó napj/tn legalább 10 hete az Intézetnél öregségi stb. esetére, biztosítva vannak, vagy kejeskedö-tanonc szerződésüket az OTI kerületi pénztáránál bemutatjuk. 2. 1022-ben, vagy későbl>en születtek. A beutalás iránll kérést nz Intézet által dijinente-sen (kibocsátott űrlapon legkésőbb 19^0 április 15-ig kell be;elenleni.
- (Élt 101 évet...)
Keszthelyen meghalt Őzv. Muhar BndréttjD szül. Burkhardt Mária készt-helyi úriasszony, aki 1830 december 2-án szülelelt.
- (Megérkeztek a gólyák)
Kanizsára és környékére is, Ugyancsak egy 30 tagból álló gólyacsoport érkezeit Balatonfüredre is, de miulán n Balaton még bí van fogyva, a költség un Holt a nagy réti i>ocsolyaban utódok tanyát. A tavasz hírnökeinek crkt-zósénél is nagyobb örömet kelt azonban vadászkörökben az a tény. hogy a szalonkák csapatoean érkeznek. A jelek szerint az Idén kitűnő szaloijta-óvad lesz.
- MtgJoUnt a Drótkefe ej uáma
telve művészi karrfkatúrával, aktuális rajzos tréfával. Szövegrészéből semmi sem maradt ki, ami időszerű, ami a hét eseménye volt és a humorisist, meg a szatirikus tollam kívánkozott. Első oldalának rajzával európai viszony latban is helyt áll. Kiadóhivatal: Budapest, Vili., Szentkirályi u. 40.
„A botor l-ben"
">\' igy. Járóka, polyáiá; » modem BvarmekneTtlta nöl-klllözlu\'lcli™ bútora.
Meíteklnthetó NMyk«nlr«án az Otu. St.f.oli GvwH«kvMI hlnl^n Erzíébot-tér 4. n. Uegrendelhetd ííala.aó btváoail lugár-ut m u. alntl.
Székrekedésnél él emésttéd zavaroknál, valamint az ezekkel kapciolatban föllépő vértodulá-soknal, leJMjaanil, álmatlanOc-nal ca általános roiaiullétnél igyunk röggel éhgyomorra egy pohár \'a.mátzeiea .Ferenc Józael" knn-rüvlzet, mert anntik haihajté határa győri, blzioi, alapoa és mindig kellemes. Kérdezze meg orvoiátl
- Naptár: AprlIU 2. kedd. Bon. kat. P. Ferenc. Protestáns Aroo. — Isr. Vwulnr hé 23.
(MatlnU nyitva reazal 6 éritél Más i árait fhatM. nuda. peotal d«utáa keddesi agaas nap nöknok).
— Bnt.rokbAH a Kopattia-fiáff vesst. Mottern nu&tatonaslbM a Isglsbbat a tecolosábban matatja bt, kedvsal fis*. tM Mtetalak mailati
SZELVÉNY »",iösl4"
m«ljM>k Mmuw;i Wf ts-
KlmtnnyCl vaH,-.aljik M*fl yQket Bude«<s>(a,n ¦ VáV rotí SttrtMl rtifly»(k9ffl uj-
NAGYKANIZSA
99996111
ZALAI KÖZLÖNY
mam
Kender- éi lenmagot kapnak a zalai gazdák
Zala vármegye kóajólóti bizottság ülést tartott dr. Brnnd Sándor alispán elnökletével. I)r. Fehér János tb. főszolgabíró, közjóléti előadó ismertette a temuvalókat. A Közjóléti Szövetkezet igazgatósága ügyvezető cbiókkó Suszter Osakár a gimnáziumi igazgatót válaszU totta. Elhatározták, hogy elsósorbun kender- és lenmagot osztanak szét a 20. kivételesen 30 holdon aluli gazdáiénak s terményeik elhelyezéséről is gondoskodnak. Az akció L<bonyolítására dr. Czigány János főszolgabírót kártiik fői
Aliando mftHrisáuok bétk&uupokea íiuJnpcit I. inlUorán
6.« Torna. Hírek. Kö*u*méuy«k Hangi* u«*-k. — Után* étrend. — 10 Ilink. — 11.10 Nemsetközi vizjeiz*-••olgálet, — 12 ll\'iwiijjv/i. HlmuiiM. Ulöjárá a jelentés. - 12.40 Hírek. -13L» Időjebfa, idój»jáij<*r«téi. -14.35 Hínk. — 14.48 MO-torlaoite-»***•. — 15 Árfolyam hl n»k, piád ámk, •Umltiarárik. - 10.15 Időjelaáü, ide-járiijeleatós, hírek. — 17 Hírek «te. nác is magyar-oro** nyelven. — 10.15 Ilink. — 21.40 Hírek, időjárásjeleatée, hírek ttlovák éa magyar-oroaa nyatrea. •* 33 Ilink aimel, o-ear, angol éa ftaarie nyelven. — 0.05 Hírek.
17.15 Lakatos Ftóris ót fia cigány-eenekara. - 17.40 H. Ibisen Erzsébet előadása. — 18.20 Gróf Zichy Jánot <lőadása. — 18.50 Hatigfelv&tol — 19.25 A* Operaház előadása. <(",iocon-da.- Dalmű négy felvonásban. — Aa I. Mv. után kb, 20.25 leolvasás. — A II. Mv. után kb. 21.15 Hírek. — A III. Mv. után kb 2220 Időjárási.
Í\' tentés. — Utnna a rádió sralonzenei-ara. — 23.20 Hácz Béta cigányzenekara.
MBAPMT 17.
17.15 Ruszin hallgatóknak. - 1750 Mezőgazdasági félóra. — 18.50 Francia nyelvoktatás. — 19.30 Laciké Cézja <Iöadása. — 20 Hírek, — 2025 Táuc-1\'ir.ezek. — 21.20 Dr. Elekes I.ajos rlőadása. - "21.55 Hácz Béla cigány-zttjokara. — 22.25 Az Operaház előadása, .tiiooonda.\' (IV. fcbmoáB)
Szerda
MfBAPBJT I*
10.20 I\'eiolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 llniczky László szalonzenekara. — 13.30 Balázs Kálmán cigányzenekara. - 10.15 Gyennckdét. után. ¦Hófehérke.. Hangjáték.
17.15 Dr. Paikert Góza előadása. — 17.45 Melles Béta zenekara. — 1845 Dr. Haraszti Emil előadása. — 1025 Ideges művészek magyar felvételei. — 19.45 Külügyi negyedóra. — 20 A Soproni Liszt I\'X\'renc Zeneegyesület hangversenye. — 20.50 A rádió szaionzenfa. kara. — 22.10 Magyart Imre cigány-zenekara. - 23.20 Pátria hanglemezek.
1UHAPEST IL
18.15 Olasz nyelvoktatás. — 19.30 Dr. Kosa János .előadása. — 20 Hitek
— 20.25 Sárai Elemér dkJáuyaöiUöka.a.
— 21.15 Mi minden történt ötven év. vei ezelőtt? Elmondja a rógi idők krónikása. - 21.45 Idöj arásjekmés.
Angol lapok Magyarország
helyzetérdi
London, április 2 A« Evening Standard részletesen foglalkozik Teleki Pál miniszterelnök római ümácskozásaival ós unnak visszhangjával. A lap hutigsutyozza, hogy Magyarországon nagy méltatlankodás t keltett nz a román terv, hogy línléJy-bol, különösen pe.Ug a hntárvidéknU Románia belsejébe akarjjk te-Ojiiti-nl a magyarokat. A lap budapesti értesülésre hivatkozva közli, hogy ai intézkedés a magyarok ellen [fényűi éa magyar körök vél1 menye szerint beláthatatlan következményekkel járhat.
A lapok ss.rint Magyarország helyzete megerősödött a római tonácskozis után. A Jugoszláviával való baráti | kapcsolatok n*.\'gerősödés4l fontosnak tartják a* angol lapok.
25.000 Olasz munkás Indul Albánlába
Tirana, április 2 Aj olaszok állal Albániaiam végzett közmunkák, építkezések, ulópitéek kö-velkeztében Albáiüábaii megszűnt a munkanélküliség. Most már munkás-hiány is mutatkozik, aigy hogy a hallt*-lévő ópítö program sikeres befejezési; érdekében Olaszországiról kell munkásokat szállítani üi úl .t ápril.a folyamán 25,000 olas* munkás Indul «1 Albániába. \'
A „Herkulese-tóból termelt kristálytiszta
természetes jég
100 kK-kőnt 1-50 P-b árban uli Magyar- utcai Jégverem, — minden mcnnyUégben kapható.
Uillnmos háztartási készülék
mindenkinek ütemet szerezi
Teakannák
Vaaalók
Kenyérpirítók
OyorafôzSk
KávéfSzSk
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modari\' falikarok Olvasli lámpák Tanuló lámpák
Nagy választókban
ksdvezö részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
IMO, áprlllg 2
•A4
iv/tdetUid.
mm
BREDMEWT
S/f eJt j /
APRÓHIRDETÉSEK
¦Ül, batkoioj
w us 4 mu7.
P\'OrilrdaUaílJa vulrnap ti 0: i Illlai. mlnJan további u* 0 mi < »<.lid M\'Aliar, mlndan lovibbl
ÁLLÁS
Rlkkamas azonnal felvételik a Vamtl Hlrlapiiudiban,
Gfaarneltol keres helybeli vállalat. Pályázhatnak kereskedelmi lakoliban jeles vagy |ó eredménnyel érettaéKliettek, kik f;yora- éa gépírni tudnak. Nőmettll li beaitlók előnyben. Jelige: .LtlklUmtre-tei". 774
lilökelfl Biztosító Intézet felveaz fix ét magas [utalék ellenében Baleluat>aa> laagyajiaket fnőket) Jelentkezel Horthy Mikiói-ut 4., II. emelet, délelőtt 9-12-lff.
7M
Jobb exobaleSinyl keretünk azonnal, esetleg 15-ére. Cím a kiadóban. 7?3
Lehetőleg Idősebb keoelal keresek egy lé mellé. Báthory-u. 22. 7t6
Jél IfaS, tiszta, megbízható mindenét (elvétetik. Melczer, Horthy M.-ut 3. 785
LAKÁS-OZLETHELYÍSÉO
Fő-ut 13. sz. alatt flalalhalylaéci,
ZrínylutcK 2.. 4., Ő.. Ctangery-ut 13, Balthyény-u. 6. is. a. lakitok ét műhely-helyiségek kiadók. «78
Főútvonalon létmana flwiat átadó. Ctm a kiadóban. 730
Kladé kétazobis utcai ét egyizobái udvari lakát májat 1-ére. Szekeres Jótsel-utca 3ö. 778
C PftosPEKTus: CU „il^G-VKAriu&ft. -pö ut 5 SZ.
Eayaaaba konyhát lakait mellékhelyiségekkel, vagy egy fues albérleti aaobát keresek beltcrlilctcu, Címeket a kiadóba
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- és bérházai, házhelyet, szólót és IcTdeket kSaeallt Papp, Teleki ut S. 3001
KOLflNFftLE_
Aaldtaxl — atAraaté szolid árban kényelmet antók megrendelhetők. Knut-mann Manó. Telcfonállómfi 222. 2M
Vatárnap este a Koronában a banketten ¦toearéltem csy „Mírlla" gyártmányú 50-08 tzámu férllkalapot. Kérem, aki elcserélte, adja le a Korona éttermébe, ahol a tajátját megkapja. 777
Régi vagy mai levelezétből származó ISmagbétyatjakat, haatnilatlan lv-anyagoT it állandóan megvetlek. Jobb egyet bélyegek, sorok la érdekelnek. — liarbntltfl főuerketztó, található minden péatakaa délután ö—8-lg a txerkeailó-tégbeti, Fő-ut 5.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja,: „Kazaaxdaaárjl R. T. Nagyfcanlni". Felolót kiadó: Ztltl Káraly. Nyomatott i t „KCruaidaangl 11. T. Nanykanlzta**
nyiDQálábaa NagykanUtHn. (Nyomdáéit lolaii Zalai Károly.)
00. Évfolyam. 75. szam.
Nagykanizsa, 1940. április 3. szerda
Ára 12 fili.
ALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sieiteáít&tfií és kLulúhivaíiil : FŐot 5. az&in. Mvi-iiteaíí tnladea hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElÖflzctfal Ara: ei Sxerkcjztflségi ía í
hóra 2 penso 40 filler, dóhivatatl telefon: 78. K,
MOZGÓSÍTOTTAK 10 korosztályt az olasz haditengerészethez.
A BALKÁN tengerpartjain német hajók (íyfilekíznck.
NORVÉGTA felkészült függetlenségé-nck rrtogvetlelitiezásóre. Önkéntesek ezrei jelentkeznek, gyűjtés Indult nteg ágyuk és repülőgépek beszerzésé.-e.
LUXEMBURG területén kényszerle-szállást végzett és elégett egy fratrenr repiildgép. Ot főnyi legénységét internálták.
RO0SEWELT váratlanul elhatasZ-tolta szabadsága megkezdését.
JEGYZÉKET nyújt át rövidcsen Angiin Stockholmban ós Oslóban a tenyéri ellenőrzés szigorítása ügyében,
CHAMBERLAIN bojetaiitctto az alsóházban, hogy Intézkedések tőrtéu-te.k a skandináv—német tol ier forgalom mcgaka dály ozására.
BUDAPESTEN tartózkodik az olasz gyarmatÖgyi miniszter.
SZABADSAGOT ós utazási kcdVefr ményt kapnak «z árvizi-sujtotl tcrü< letekről bevonult katonák.
CÁFOLJAK a finn—orosz határt. meaiti ujubh összecsapások liirét és azt is, mintha a szovjet követelné a finn hadsereg íoszerclését.
VARSÓ vízvezetékét a bombák 050 helyen szakították meg. A ItclyreíKU-tással most készültek el.
BAJBAY JÓZSEF, a k tűnd iró gyer-meksziuház-nyitásra kapott engedélyt.
TOBB MINT (00 ház düil összü Pest megyeijén az árviz miatt.
A PONTSTKHl.tNG esése miatt fc lúlvizsgáiják az angol—amerikai kereskedelmi megállapodásokat.
AMERIKAI önkéntesek érkeztek l-\'rnnciliországba, köztük 17 diplomás, akik önköltségen fegyverkeztek fid.
az ii. de Francé ooeángözös
szürkére festve elhagyja Nowyorkot és csapatokat fog szállítani.
ANGLIA nagykövete, akit két hónapja visszarendel;ek, mégis visszatér Moszkvába.
A LENGYEL hadsereg szétszórt maradványai Rádom környékén nyugtalanították a lakosságot. Berlin cáfolja a lázadás hírét és az egészet rendőri ügynek minősíti.
A SZOVJET hadihajókkal kisérieti a leherliajóil Yladivosztok felé.
JÁRVÁNYOS g tmcagyhártyagyül\'tt-dás lépett fel restmegyében,
MEGVESZI az USA Costoricálól a Kék uszl-sz ige leket a Pa nama-csa torna Védelme érdekében.
KIDÖNTÖTTE egy angol teherhajó hibás kormányzás folytán a konstan-zai kikötő vUágilótoniyál.
(MEGERŐSÍTIK az olasz partvédelmet C
BARTÓK BÉLA liiingv. rseny-komba Amerikába utazott.
A ROMÁN ola>kivitel 31 százalékát vette át tavaly Németország.
ÍM KG POSZTJAK mandátumától gróí Széchenyi Lajost.
RENDSZERES légitorgalom indul meg Eszakamerika és a skandináv államok között.
ISKOLAI szünet losz Romániában, hogy az ifjúság dolgozhassák a uifr. zögazdaságban.
AZ RSZAKI FÉNY áplÜfa közepén, t&. köríti újra látható lesz.
VIRÁGZIK az orjjoua Kiskörösön,
A képviselőház minden tagji hozzájárni a kormányzó felhívására az árvízkárosultak lávára Indult gyűjtéshez
Budapest, április 3 A képviselőház mai liléiét negyed 11-kor nyitotta meg Senyéi Mer o Jenő alelnök. Megemlékezett az^r-vizsLijtotla vidékek szenvedéseiről és a vcfo kapcso\'atos kormányzói felhívásról. Javaoita, hogy a Ház minden tagja járuljon hozzá Horthy Mik\'ós akciójához. A képvi-dók egy
hangyán kimondták a támogatás\', a/, összegre vonatkozóai a párhezetök-kcl folytatolt megbeszélés után tesz javaslatot az elnök,
A törvényhatósági áUatlenyé ztési alap tárgyalása \'órán Láza\'\' Imre a javaslat nagy jelentő-\'égéről beszélt, elfogadta a javaslatot. A követ ezö felszólaló Piukovlcs János volt.
A javaslat mel\'ett szóVnlt még fel Horváth 1-stván, majd 12 órakor uz elnök félbeszakítva az ülést, napirendi indítványt lett; a javaslat tárgyalását ho\'nap folytatják.
AZ interpellációk előtt több miniszteri választ olvastak fel a képviselők régebbi kérdésébe, majd áttértek a mai interpellációkra.
Belgrád több városnegyede viz alá került
Íz/öntötte az ár a défdunai városok és falvak nagy részét
Belgrád, április 3
A Duna és mellékfolyóinak áradása hatalmas arányban növeli a károkat. Belgrádban n Duna 730 cm,, még soha »em tapasztalt magasságot ért el és
egész városnegyedeket öntött <i Ugyan csak víz alá került a déldunai városok és falvak nagy része. Belgrádban városrészeket kellett kilakoltatni. A zimonyi részen 30 ház már összedűlt,
200 ös szédüléssel fenyeget.
Szendrőn 2o ház omlott Össze kártyavárként a viz nyomása sínt. A hozzávetőleges kárt 10 milliárd dinárra becsülik Jugoszláviában. /
Két jugoszláv miniszter Budapesten van. a harmadik érkezését várják
Megbeszélések voltak ma gróf Csáky külögymiafsztertiél
Budapest, aprili*3 Gsuvbri\'ovics jugoszláv földművelésügyi miniszter és Constunlinovic tárcanélküli miniszter a mezőgazdasági kiállítás megtekintéseié megér1 keztekBadar.eitre, ahol ünnepélyeién fogadták őket,-
A két jugoszláv miniszteri délben fogadta kihallgatáson Csáky István gj-óf külügyminisz.cr. A megbeszéléseken a budapesti jugoszláv követ is résztvett,
Rónia, aprilli 3 A Giorna!e d\'Italia jelentése sze_ rint Markovl&s jugoszláv igazságügyminiszter rövidesen ellátogat Pestre. Teleki Pá\' nyilatkozata után utjának nagy politikai je\'entöséfeet tulaj donjtaiiak.
Megerősítették tiz olasz korosztály behívásának ftlrót
Hlllernél vezérkar) megbeszélés volt a szigorított zárlat, elsősorban a román szállítások agyében
Budapest, április 3
Az olasz rádió állítólag megerősítette nzt a párisj hírt, amely szciúit az o\'aszok Hz korosztályi behívtaká haditengerészelh«z, Ha eztahirtnem cáfolják meg, ugy azt je\'enti, hogy az olasz kormány is Cnályesea válaszolni akar az angol földközi tengeri bío kádra.
Berlin, április 3 Hitlernél tegnap fontos vezérkari megbeszélés volt, amelyen Görfng, Kei\'el és Braachit^ch vB\'.t részt.. Ugy tudják, hogy elsősorban a megszigorított angol blokád ellenintézkedéseit vitatták meg, de lehetséges
nck tartják, hogy a romániai helyzet is szóbakerült. Nem lehetetlen ugyanis, hogy az angolok elsősorban a romániai olnjszáUilmány mfcgátlására törekednek. Ez e ötben a német hadvezetőség a legeiré\'yesebben válaszolna az angoloknak az Északi tengeren.
Anglia felmondta a svéd kereskedelmi szerződést?
Newyork, április 3 Amerikában olyan hirok terjedtek Cl, hogy Ang\'lá felmondta az. rmgol -svéd kereskedelmi szerződést, A hirt még nem erösiteiték >n)og.
Angol hajók a Földközi-tengeren elfogtak három jugoszláv gőzöst
Berlin, április 3 A német repülök ujabb támadást\' intéztek . ! ,
Sospa FIow ellen.
Bombáztak több angol hadihajó\'. Néhányat tc\'iialákit ért, mások « lehulló bombák szl\'ánkjaitól sérültek meg. , . t . 1 i
Londoni hivaHlos Jelentés szeriht a légiriadó háromnegyed órán át tartott. A légelhárító lüzéreég 50 porcig dolgozott szünet néAkt}!. Ml" kor az nngol vadászgépek felszálltak, a német bombázók címer.ekül-lek. Egy német gépet lelőttek.
London, ápri\'ls 3
Az angoi kormány nem íryi\'atko-zott arra a hlnc, nmely szerint
angol hadihajók clrkálnnk a Földközi tengeren,
hogy a Németországba Irányulóola-a és jugoszláv áruszállítást megakadás lyozzók. Angol vélemény szerint njucs abban fcmml különös, ha angol hajók jelennek meg a Földközi tengeren.
A Reuter iroda későbbi jeh-ntó-c szerint lángot hadihajók feltfirtöz-lallak három jugoszláv gőzöst, a
3M.AI K02L0NV
F
órfl öltönyökben
nagy választók
Szomolánylnál.
nicly bauxitot szállított Németország felé.
Rómfl, április 3 A Slefani iroda jelenti: Olaszország véleménye szerint a .szövetséges kormányok elhatározása, ho^y norvég vizeken feltartóztatják a Németországba irányuló svéd áruszállítást, ellenkezik a nemzetközi jogszokásokkal.
Az amerikai vásárlásokat is csak azért fokozták a scmlege^k, mCrt az aflgoi és franci) piacokon nem tudják beszerezni szükségleteiket, de téves az q vád, hogy ez eme*; rikai rendelések egy részét a sem\'e-gesek továbbadják Nénieto^zúgnak.
PAris, április 3 Angol és rancla körökben nagy hatást váltott ki az olasz miniszte.-tanács tegnapi határozata, amely szerint háború esetére elrendelik a polgári lakosság mozgatását.
HÖTldJlrek
BYRD U-ngemagy bejelent el 1«, hogy a déli sarkon réz, szén és egyéb gazdag ércU\'lepeket fedezett fel.
PASIVIKI ós a finn küldöttség még mindig Moszkvában tartózkodik, A jc,-lek szerűit nehezebb a megegyezés, mint számitollak, mind azon áltat füm körökben nyugodtan Ítélik meg a helyzetet és teljes erővel az országépitö munka sikerén dolgoznak.
CHAJMDKItl.AIN U\'gnapi beszédével kapcsolallwn relicuiési kellett, hogy nem emlékezett meg a ¦cseh szövetségesekről.. Mindebből azt látják, hogy a londoni &nes féle cseh ncinj-tseli tanácsot és u hadsereget nem isineri el London törvényesnek.
A CSEH védnökség területén a több millió munkanélküli 18.000-r.! rogyott — jtíKntl a német sajtófőnök. Német), országban is sok cseh dolgozik, akik eddig 7.4 millió márkát küldtek haza hozzá tartozóiknak.
BCitHARDT TIBOR kálhóriupl lar-tózkodásra Amerikába utazott, ahol előadásokat tart.
A TIMES szerint a szövelsétícsek |és a -senilegesekicélja valójában ugyanaz, tehát a semlegeseknek ejnézőknek kell lenniük jogaik semleges részről történő megsértésekor, i
PARIS szerint a szövetségesek uj fegyvere; a vásárlás. Lehetőleg múr-denütt rel kelL vásárobii minden árut Németország elöl.
A gyomornyotnás és gyomorfájás, rossz emésztés és teher nytlvlepedék, halvány arcszín és kedvtttenság Igen sok esetben hamarosan megszánnék, ha bélraakö-déstlnkel reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc Jöuet" keserüvlzzel rendbehoizuk. Kérdezze meg onrosáll
Mit jelent a nagykanizsai leánygimnázium átszervezése ?
Hegy osztályú lesz a líceum, négy polgári után nem kell különbözeti vizsga
Jolenietlük már, hogy a Notie DamC nd kunonokrend nagykanizsai leánygimnáziumát 1910 szcptetajtte-rétöi korSíOrü leány nevelőintézetté, úgynevezett líceummá szerve\'-ik ál. Ez "Z ujiipusu líceum különbözik a régitői, mert négyoszláíyu, tehát a líceum I. osztálya a gimnáziumi V. osztályának felel meg. Az első év. ben kísérletképp Nagykanizsán még fenntartják a leánygimnázium V. osztályát Is és a szUtók szabadon választhatnak, hogy nMceumbp, vagy a gimnázium V, osztályába íratják be n IV. gimnázium .t vagy polgárit végzett leányaikat.
Az uj iskolatípus laUnmOnles kö-zépiskolaa, amely rendes é:eltségit ad s a leánvifjuságot gyakorlati
irányban készíti clö. Az itl szerzett érettségi a tanítónőképző, akfldémí\'i, a közgazdasági egyelem, a todneve-lésj főiskola elvégzésére és minden tisztvislői pályára képesit, aincly.e érettségi szükséges, Oupán középiskolai tanári ó; orvosi pályára nem, mert ehhez gimnáziumit éretliégi szükséges.
Minthogy az összes tanítóképzők alsó négy osztályát ilyen líceummá alnkjtotlák át, a polgárit Végzett növendékek kü\'önbö:e\'i vizsga nélkül folytathatják tanulmányaikM és érettségiig döntheti jek, hogiy a tani-tónöi pályára kjváiuiak-e menni, vagy sem. Ha l#en, ugy n két évei tanítóképző akadémiát keh még elvégezniük. | j ,
j»iiiitefliiflífiteHi
a kincstár nem felelős a Balatonba fulladt nevelőnő és kisleány haláláért
Mint a Zalai Közlöny annak ide- | jén jelenlétté, halálos szerencsétlenség történi a nyáron Balfttonszán-tódnéi; egy fiatal nCvelőnónrábizott kislánnyal együtt a Balatonba fulladt. A nevelőnő árván maradt kisfia képviseletében az árvaszéklleg kirendelt gyám kártérítési pert indított a kincstár eben. A perben a gyám azt ál\'itotta, hogy n ba!«;eterL a kincstár felelős, mert a földművelésügyi minisztérium kotrógépei olyan helyen dolgoztak, amely a fürdőzők részérc volt fenntartva,erről azonban a nevelőnő nem ludott és Így történt, hogy a gondjaim bízott gyerekkel gyanútlanul mélyvízbe lépett, anieity elnyelte őket.
Végső fokon most.döntött n perben a Kúria Jakab Mihály -tan ácSa\', amely a keresetet elutasította. Az Ítélet indokolásában a Kúria leszögezte : nem látja bjzonyitottnak, hogy a nevelőnő és a kislány azon u helyen fulladtak a Balatonba, ahola kotrási műveletek következtében a viz mélysége a szomszédos vízterület 80 cm-es mélységével szentben mintegy 3 méter Imléiy voU. Hogy a nevelőnő és a kislány halála hol.mli
kor és általában milyen körülmé-í nyék közölt következett b©, közvclJ len bizonyíték nincs. Azok a bítonyi-t tokok, hogy a kérdéses mélyvíz on* nak a napozónnak közelében van, « hoi a szer&ncsét\'enül jártakat é\'«-tükben -utoljára látták P hogy a kislány holttestét a kikotort meder-részben találták meg, még nem bizonyítják, hogy a nevelőnő ó> u gyerek a kotrással kímóiyitelt mederbe kerültek s olt fulladtak meg. Tekintettel a Balaton terjedelmeié s a víz mélységének köztudomásúan egyenlőtlen voltára, a szeiencsé\'lenség Őket a Balaton más helyén *s érhette s w i< lehetséges, hogy a viz hul\'ámzása n más holyen történt vjzbofuiás után sodorta a kis. lány holttestét a gödörbe.
Mindezek után nincs bizonyítva, hogy a nevtelőnő halála és a kikotort hely veszélyessége és a hely \\eszélyességére utaló jelzőtáblákéi-helyezésének elmulasztása között okozati összefüggés lonno. A kincstár kártérítési felelőssége tehát semmiféle jogejtmfen nem állapítható meg.
1940. április 3
Megoldódott a hústalan napok és a borkimérés kérdése a Budapesti Nemzetközi Vásár tartamára
Különösen a vásár vidéki kiállítóit, de a vidéki közönséget is erősen érdekelte ez a kérdés, mi foszaz április 26-tói május 6-ig nyitvaájló Budapesti Nemzetközi Vásár Wfigy hústalan napjával. Két hétfő ós két péntek esik a vásár idejére és ha
ezen a négy napon be kellett volna tartani az egyébként érvényes Hus-tilaimat, bizony >rossz vásár* jutott volna a javarészt vidékről jelentkezett húsipari kiállítókra. í>e a vidék közönsége, amely nem nagyon kedvelt a böjti kosztol, bizonyára ugyan
j Vegyen részt Ön is |_
a Kodak
„velox"
"*3tSS Teulsch drogéria
fotóoMtálya.
filmek,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrást
vastagh Nagykanizsa.
csak örömmel fogja tudoan)á\'\'ul vonni, hogy n földművelésügyi minisztérium kivételt tett a Budapesti Nemzetközi Vásárral. A napokban megjelent rendé et értelmében a Bu. dapcsti Nemzetközi VfiVár ogészlar-tamn a\'att ugy a kiállítók, mint a vasár vendéglőüzeme K korlátlanul árusíthatják a hus-kóstoió próbákat, Jl tetve a vendéglői husé\'.e\'e. kot. ,* • i , , t i ; -
Ugyancsak fbiitosavidéklkiá)l|(ók nagy részére, hogy a vásá\'on kiállító bortermelők és bőrkére >kjcdök a vásár területeié szótó .borkimérésiengedélyben fognak részcsüllU.
Minden eddigi magyar méieiet messze túlszárnyaló lesz nagyság, ban, érdekességben egyaránt a Bu. daposll Nemzetközi Vásár, amelynek E0 százaiékos utazási kedvezményre jogositó vásái\'igazoIványai inast már országszerte beszerezhtök. (:)
Április 15-i| lelet leleitkezii
a kanizsai MANSz munkácsi társasutazására
Nagykanizsa közönsége, mint Ismeretes, országzászlót adományozott a testvóT-város Munkácsnak. A MANSz hölgyei ol is készítetlek a díszes s»-!yem zászlót, a munkácsi országzászló felavatása azonban — a közbejött események miatt töbl>szöri elhalasztás után — csak most májusban törtd.-nik meg, , |
A MANSZ a munkácsi országzászló avatásra olcsó felvidéki UrSaskirándu-lásl szervez. Az útvonal a következő; Nagykanizsa, Budapest, Debrecea, Csap, Munkács, Kassa, Miskolc (Lillafüred), liudapcst, Nngytanizsa. A ^* rándulok Munkácsról autóbuszon felmennek Yereckére is. A 140 kilométeres gyönyörű szerpentin mi a Kárpitok egyik legszebb vidékén, a világ-liáborus hősi temetők közölt vezet el, igy minden tekintetben nagy ólmény-nyel kecsegtet.
\'Munkácson a testvérváros közönségo látja vendégül a krinizsoi kirándulókat! családoknál kapnak szállást. Munkácsról vonaton megy (át a csoport Rákóizi ősi városába, Kassám. A város megtekintése után innét is egy kisebb aulóbuszkirándulást tesznek, útba-ejtve Krasznahorkát. Jászót, Rozsnyót, Aggteleket. Ugyancsak megtekintik a kirándulók lillafüredet is.
A társasutazás részvéteit dija: 2fí pengő, amiben azonban csak a vasuU költség foglaltatik b^m. A vereckei. Valamint a Rrásznahorlra—rozsnyói ó* a lillafüredi nutóbtisckirándttUtsok kálón, 5, ille;tve 6 pengőbe kerülnek, mig nz egész ut — élelmezés ós szállás nélkül - 12 pengő, A külön autóbusz"-kirándulásokon nem köte\'ezö a részvétel. A rendezőség ezenkívül olcsó szállásról \\s gondoskodik.
A kirándulás időpontja május 2i— 26. Minthogy május 23. Űrnapja, 26. pedig vasárnap, csak két hétköznap esik bele a kirándulásba.
A MANSZ társasutazásra a Zalai Közlöny kiadóWvatalában lehet jelentkezni április 15-ig. , i
.940, apriU. 3
ZALAI KOftMWY
A hercegprímás vezetésével országos nemzeti zarándoklás indul Rómába
Az AcUo Cathollca Országos El-nökségjo elhatározta, [hogy az Iskolaév befejeztével, július hó vágón or-szágos\'Rcmzcti zarándoklást fog in-di"a»i Roméba, arnelynek fŐpásztori vezetésére Serédl Jusztinján bíbor, ttok, Magyarország hercegprímását kér\'e fel, A leryezelt zarándoklás programját «gy ál\'itja össze az Actio CathoUca központi irodája, hogy »/> cgyb3n a tanárok-és djáki bák számára tanulmnyl ut is \'egyen. A zarándoklást éppen ezért két co-por1i» osztja, de mindkét coport egyszer.e ér Rómába, együtt töltik az Örökváiosban pé\'er és Pál ünnepét majd az egyik csoport vi sza-indűi Budapest felé, n másik cso-port pedig Pisát, Genovát, Rajwlíot, Mi\'B"ot, Strezát, Turint Padovát és Venezlátlátogaija meg é; ugy téri haza. Mindkét csoport oda\'clé albán mégítekjnli Firenze nevezett égéit. A részlclcs programot később közli az Acüo Cutholica központi irodája, Budapest, IV., Ferenciek, tere 7.
Kik nyertek a husvótl rejtvényversenyen ?
Húsvéti rcjtvényvenenyüuk lrául ismét nagy volt az érdck\'Ődé\'-. A megfejtők 80 százaléka he\'yeseu fej-letle meg az összes rejtvényeket. A helyes megfejté ok a következők: 1. Számtan ¦ 38 felnöt! és 60 diáktag, ftlétve 70 felnőtt ói HO diáktag. ¦
2. A szórakozott muzsikus: J—14, 2-15, 3—12, 1-13. 5-9. 6-10, 7 -16 és 8-11. A kilencedik zeneszerző : Horieggev;.
Szórejh-ények : 3. Toronyszoba, í. Leopárd, 5. \'Ekevas.
A keresztrejtvények fősorai ¦ Rtt»-tenetes Iván cár, Islew óvja a királyt, Minden kezc\'et nehéz, Halvány sárga róz^a.
A szerenc-és nyerte ek a következők:
Egy olajfestményt ny.\'rl: Molnár Sári, egy doboz púdért és egy iíyvg kötoit; Mihályi Béla, Katona Erzsi és Bankó Géza. Egy-egy dísztárgyat nyertek: Major Tamás, Hockrnan Istvánné, Egy-egy könyvet: Totola Frlgvcs, dr. Hoch Oszkár, Barbás Józsefné, Mihaiec Margit és GuniUdr Ferenc.
Rojtvónyinegfejtóinkkcl már knbst közöljük, hogy a Za\'al Közlöny pünkösdre többhetes, ötletes, uj rejt-vényversenyt lemlez. Addig a keresztrejtvények i> szünetelnek, hogy a megfejtők eröl gyüjthesicnek a nagy pünkösdi tornára.
— Naptár : Április 3. azerda. Rom. kat. Rlkárd pk. Protestáim Kereszttly. Izr Veadar hő 24.
aóefOrdO nyitva reggel 6 urától este 0 Öralg (iiöM\'j, aaerda. péotsk délután keiden egéix nap nőknek).........
Nemcsak a jó pap, — a jó tanitó is holtig tanul
Feljegyzések a honvédelem gondolatának szolgálatába állított nagykanizsai pedagógiai szemináriumról
A MAGYAR TANÍTÓSÁG inindlv 1 megérti az Jdök szavát. Az ö kezükben vau lefektetve a nemzet jövője, mert az ifjúság he\'\\e; nevelése nélkül a s>ebb magyar jövendő elképzelhetetlen. Tudják, érzik Oít a zalai magyar Váltók\' is. Mi itím b\'-> zoiiyltja ezt jobban, mi\'it a: a t-íny, hogy a keddi nagykanizsai szemináriumi napon a hazaszeretet, a hn.-u iránti kötelesség, hűség és a honvédelem körébői hangzottak el az őszh s/es előadások és mlntatarüiáok.
KÖZÉI. HÁROMSZÁZ débvdai tn-niló seregien ös*z; ez.ilkaloinmal. hogy Újból beüljön a padoki a és egymást iueghi\'1\'giilva, nézeteikéi, tapaszt ilatiii-kat kicserélve ¦ tanuljon. Olt volt dr. Medve István kir. .tanfelügyelő,, dr. Ilofbaúer László tanügyi titkár n tankerületi főigazgató képvisclc lében. Németh Dezső és PoWnyl ¦ György polgári iskolai igazgatók, vatainint a
IK>lgári iskolák tanárai, a ferences és a világi papság közül néhányan, nz iskolárelüjtyelökön és tanítókon kívül.
Dr. Medve kir. hm fölügyelő mentyi-tójában az üdvözlések után liejclcn-lette, hogy jövőre még tovább lejkuaf. lik a pedagógiai szemináriumokat és külöji tartanak nnjwkai az osztatlan és részben osztott iskolák tanítói részére ós külön az osztálytanítók szá-máru.
ARATÓ BOLDIZSÁR nagvkill I\'Sei tanitó volt az dső előadó. A kölie-ménytanitás módjáról tartott rövid negyedórás, de egy gazkfag élményekkel to\'i, u taidlól élet sok-rok tapasztalatából leszűrt módszertől értekezést, amely sok útmutatás1 aj szolgálhatott a fiatalabb kollégák-írtak,
A céi: tanulni egymástól. Márpedig Amtó Boldizsár eladásából -ozt a hozzászólók i> eg^•h;^nguaae,-Ismerték - még »z Idősebb tanítók is tanulhatlak.
Mintegy folytatása volt\' a módszertani előadásnak Oeglédy La-josné nagykanizsai tani\'ónö valóból gondosan kidolgozott rnintatanitása. A tanitónö álla" uom is ismert III.-as leányoknak tanította Petőfi: Füstbe merit terv c. költeményét.
A NYARALÁSRÓL, a szülőktől való távollétről kezdtek bcszélgclni a kisleányok és észre sem vették, máris Petőfi szőlői szeroiciérői volt szó.* Az észrevétlen előkészítés és hangulatkel. tés nem hagyta íigyelxcn kivüi a kanizsai vonalkozásoknt sem. Petőfi kanizsai katonáskodása ős a 18-as szobor szemléltetése közben egyik kis. lány már a -hagy költő életére célozva közbe is kiáltotta:
— - Apukáin mesélte, hogy Petőfi
faluról.falura járl és ugy költötte künyveketl
A derÜs hangulat áhítatos csenddé és figyelemmé változik, amikor Czck-lény Lajosáé elmondja a Pelöíi verset. A Kycnnekek szemének ragyogása mutatja, hogy a pársoros kis vi\'rs nagyon tetszik. A köliemény fakasztotta érzéseket Czeglédynó nem is tnulasztjh el kiaknázni. Megclevoniti képen is a Petőfi házat, a költő találkozását édesanyjával és az anyai szeretet nagysága ott ragyog teljes egészében 0 gyermekek és tiuiilók elölt.
Amikor befejezésül a közös édes. anyáról kezd bcszélgebü a tanllőnö, egyik kis élénkszemú leányka közbe-veti:
— A magyarok közös ódesanvjfi Horthy Miklósnól
Nagy tapsol kan a lelkes kis magyar leány, ki megtudta, hogy a magyar hazát szokták közös édesanya néven emlegebii. Ipy terelődik át a biíszél-getés a Felvidék vissza térésére, az erdélyi elszakított magyarságra. akik Ugyanolyan lárt karokkal várják, hogy a magyar haza keblükre ölelhesse okít. mint várta Petőfi szülői házba érkezésekor anyja Ölelését.
ELISMERÉS ÉS TAPS jutalmazza Czeglédy Lajosáé pompás hullását, amelyben a ki nem knfcmdott szavak mögött Is ott izzott u szülői szereiét és a hazaszeretet szent ér-zél«. A hozzá\'¦zól ások csak c\'i önerők és dicsérők voltak. Janikovics Gyjla zaiakarosi hinltó hozzászólá-Sában azonban felhlvla a körtérsnk figyelmét arra, hogy az egykés vidékeken no feledkezzenek meg a testvéri szeretet klhangsulyozásáról sem.
Még fel sem ocsúdott a hallgatóság a nagyszerű tanítás hatása alói, amikor már Kovács Forenc sorknlísl köztségl ólemi iskolai Igazga\'ó áll az emelvénven, hogy a polgári jogok és kötelesséfjek to^lésAnak módszerét ismertesse, ö sekní adegy-szerü módszertani ismeretet, haneni a gyakorlatból szerzett tudást adja át kollégáinak szemléltető példákkal.
*
SORMASI V—VI, osztályos Nuk és leányok ülnek már a padokban. S Kovács Ferenc mindazt, amit elmondott — a gyakorlatban is bemutatja. A honvédelem fejlődése: — ez támlásának tárgya. Hatalmas, köteteket fel-ÓlcJő téma; Es mégis 35 perc alatt szinte történelmi képekben felvonul nz egész anyag.
— A fejedelmek Idejében minden magyar harcos volt! — mondják n kis növendékek. Az országteremtö szent István királyi és nemzeti hadsereget szervezőit!
— Hát a bandériumot ki áHitotta M? — kérdi a tanitó.
Vároai Mozgó. Még csak ma werdán!
Gyönyörű dalok és melódiák! Pompázó jelenetek! Jeanatte Mao. Donald legújabb nagy filmje:
Broadway-szerenád
Az elsfi igasi uj xenei Stlatl
FIOVELEM! Ai tlfiidáiok mpont» >/,5, 7 éi \'/.10-kor kudddnek
Rtggelre
/\\ i i , sz otta bsvott Darmol leijei éi fáklalmallan ürOláit hor. ^tt Ól Enyho.blitos és ezért milliók
— Ról>ert Károlyi — vágja rá a kérdezett kis nebuló, i>cdig ezt még sok felnőtt sem tudja.
így \'elevenedik meg rendre a tuagyar hadsereg története a Zsigmond áltat Mftllitoli leiekkatonaságon. Mátyás király zsoldosain át III. Károly toborzott állandó hadseregéig, n 48-as önkéntes honvédségig és az általános liadköte-lezettség bevezetéséig.
A fiuk és leányok közben az egyes korok fegyvereiről is kapnak szemlélteiéit Ismereteket, A világháborús, majd a trianoni honvédség hősi tcljesitmét-nye is klboaUkozik a tanitásl>nn|, Kárpátalja vissza foglalásáért lelkesedik már a gyeniiekscreg és mire a mai honvédelmi törvény Ismcrteiéséro ke-rül n sor, már hazafias tüs buzog az idősebb tanítókban Is. A kis növendékek pompás hazafias dalok éneklésén*! élénkítik a nairyszeri\\ és a ianilók számára is élvezetes előadást.
MAR FELZUG A TAPS, do még halljuk az összefoglaló szavait • Magyarország csak akkor volt n,-igy, a mikor erös had^\'ege vöt t S a fiuk, lányok szemében megcsillanó , tüz mutatja, hogy a növendékek átérzik ezt és ezzel a tudattal, büszkén, öntudatosan készülnek elegei tenni honvédelmi kötelezettségüknek. M» még csak leventék, de tudják, hogy elszakított vércink nagy feladatok megoldását várják tőlük S "em féltjük Őket. Ilyen fenitók mellett könnyen megoldják!
Sok felszólalás hangzott el a nagyszerű előadás e> tanítás ulán. A vélemény azonban egy: Kovács Ferenc nemcsak kitűnő tanító, hanem jó katon is, aki lendületes előadásával magával ragadta növendékeit és mi tagadás, - Időiebb kollégáit is. •
A MAGYAR NÖK hozaszere\'etéröl és a haza iránti kötelességeiről Bérli GizeUa tartolt előadást. A szépen összeállított, pompás előadás, amely világosan Igazolta, hogv a magyar nők mindenkor ott áUlnk férjeik mellett a haza szolgálatában, (gen nagy hatást kellett
A lendü\'efes előadás még csak fokozta a sikert. Berti Glzel\'a tanftónü megérdemelte a lelkes tap*>t és a sok elismerést.
A következő negyedórákat már belső szakkérdéseklel töltötte el « tanilósóg. Orlutay Gyu\'a iskotafel-ügyelő számolt be részletesen iskolalátogatásaival k tpc\'olalos tapasz-talatniró1 és ?ok helyes útmutatást adott a lanitóknak. Vé^ezjetflI dr. Medve tanfelügye\'0 válas»>lt a hozzáintézett kérdésekre és köszönetet mondott a közreműködőknek.
Tartalmas, gazdag volt ez a szemináriumi nap. A /atai tnnitoViág Is ujbói tanult, mint a közmondásos jó pap. De nemcsak tapasztalatok^ gyarapodva tért haza, hanoin a fehér; asztal mellett elfogyasztott közős ebéd során megdobban megi irperle, megbecsülte egymást és miig több megbecsülést szerzett ennek a sokszor még lenézett és mellőzött, de valójában a legszebb hivatást Lefülelte\' be\'.öltő, Igazi Hagy nemzeti feladtokat teljesítő magyar tanítóságnak.
{9- <¦)
ZALAI KO«l«NY
Helyszíni szemle az uj nagykanizsai sporttelep ügyében
Köztudomású már dr Krátky IM-ván polgármester terve egy uj, kor* szerU üportte\'ep létesítésére a fc-rencjek telkén. Most ebbe ti az ügyben helyszíni szemlét tartottak « fcj-encie\'k telkének a penciár felé csö részén, amit a biz^f a-i? a célra alkalmasnak talált. A szemlén rész! vett a polgáriiies\'er, P. Simic/n Sebestyén ferences házfőnök, a testnevelést oktatók és más szak közege\';.
Az erre vonatkozó tárgyalások ej-dlgkcdvcző légkörben mozognak. i\\ polgármcsler fe utazott Pestié, hogy az O\'iT elnökségének támogatását kérje o. terv megváló-itására, hegy még ebben uz értendőié i klviteTpé kerüljön.
N«gyka«ÍJ!Sa sport táj sadal ma uagy érofekWéssOi várja a budapsti tárgyalások eredményét.
Sl utón tor nyara
utazik a csapat
Vasárnap « lavesil szezon legre-hezebbf mérkőzését vívja a ZMNTE. Ellenfele, az SBIC még Kanizsán 1« probléma, otthonában pedig nagyon veszedelme;. Mi csak »USzte.-séges« arányú vereséget remélünk. A vasárnapi mérkőzés után több tervszerűséget várunk a csapattó\'.
Az utánpótlás a Vasúttal játszik
vasác^ap.
Rosszul sikerűitek az e heti tlppelések
A vasárnapi forduló mérkőzései vanílián eredményeket hoztak. Nem csoda, ha a legjobb tippelők Is csak az öt pontig jutottal el. A \'legjobb tippelő Völgyi András két ve;,is;cdniényt és e(jy félidejű találatot ért cl, tribün-jegyet kap jutalmul a vasárnapi 2MNTE—NVTE bajnoki mérkőzésre. A hárompontosok körül Horváth József, Tarótly György és Horváth Jó-zsefné kapják a belépőjegyeket. Sok saelvéiry r.cin szerzett egy pontot Som) rornélliiotölog azonban a héten pótolni fogják uz elvesztett-pontokat épp ugy, mint a bajnokcsapatok.
JóminöségU férfikalap P 290
DIvatosarnokból, Fö-ut 6.
A Zalai Közlöny megindította a gyűjtést az árvíz áldozatainak
Mindenki hallja meg kormányzó urunk áldozatot kérő szavát I
Nagykanizsa szlvC sokszor mozdult meg már. ha a Znloj Közlöny országos öröm vagy országos csapások idején olvasó-táborához fordult áldozatot kérő szóvá\', S;>k ezorpen-göt gyűjtőit már a Zalai Közlöny hazafias és jótékony célokrti s,mindig lelkes áradnia indult mego\'yu;.-k\'«r a megnyílt szivfekuek a szc;-kesz tőség feié.
Most már ho\'szabb ideje nem kértünk semmit. Ktafaredl Nagykanizsa a finn testvetekért országverte megindult gyűjtésből l<. A Zalaj Közlöny Ozegysíer azt várta, hogy máshonnét induljejn kezdeményezés. Nem történt m?g. De talán Joblj 1;! Mert most a \'ajái magyar véeink-ért kel] megmozdulnia a tir arja-iomnak s igy most Na,íykaidzsa pihent áldozatkészséggel "biz aiyiUia.ju be, hogy az elesett, nyomort* jutott, hajléktalanná vált magyar iBjfvércK érdekében nem csak pollUzaVni, ban-kottezniói szónokolni tudunk) borán - rsogiteni is rajtuk.
Kormányzó urunk gyűjtést hi\'delő szava tegnap esíe hnogzott oj a rádió" kerosztüt egész Magyaro híg-
hoz. A legelső magyar ember kér a legszerencsétlenebb magyaroknak, a/oknak, akiknek házdt összedóatdt-tc a viz, ál\'atai, földjei elpusztulok, azoknak az anyáknak, gycrm3-
keknek, szenvedő magyar tízezrek* nck, akiket az e\'cmek romboló ereje az otthontól, a betevő falttól is m-\'gfosztott.
Nagykanizsát és környékét megkímélte az árvíz szörnyű pusztítása. Elsősorban c;en a vjdéke.i ke\'l megmozdulni a sziveknek.
Magyarokért, testvérekért, a kotr mányzó ij\'r által meghirdetett gyűjtéshez kér a Zalai Közlöny adományokat.
Eddig adakoztak:
Hóm. kath. egyházközség, Credo, Úrasszonyok Mária Kongregációja, TJrleányok Mária Kongra-Kációjn, Oltáregyoeulet, Harmad-rend, Szent Vlnee E "yeeü-let együttes adománya 100— P Zalai Közlöny 60.- „
Slnger és Tárta cég 50.— „
dr. Bariba István ügyvád 25.— „ Harbarila Lajos 10.— „
Gra! Ernő 5,— „
Eddtgl>xedmóny í 240.- P
„A legényegylet, ifjnság felül tadott emelkedni i délibábos eszméken"
Uj tisztikart választott a nagykanizsai Katolikus Legényegylet
A bajnokság mostani állása
Péosl I. osztály.
1. PüTC 14 0 4 1 30:15 22
2. DVAC 13 10 1 2 41:11 21
3. ZMNTE 12 8 1 3 31: 15 17
4. KT8R 13 7 2 4 21: 18 16
5. 8IYTC 12 6 3 3 30:26 16
6. MNK 12 5 1 6 31:26 11
7. DPAC 13 5 1 7 17 !18 11
8. KRAC \'2 5 1 II 16:23 II
9. PEAC 12 5 I fl 22! 39 11
10. ZsSE 13 4 2 7 14:32 10
11. NTSE 13 2 1 10 7:31
12. PAC II - - 10 Üi9
Kipoavárl II. oaxtéiy.
1. BIOK 6 5 - 1 17 : 7 10
2. NVTE 5 4 - 1 Z4 : 14
3. MISE 5 4 - 111:9
4. ZMNTE II. 6 2 — 4 9 : 16
5. DVSE It. ü t - fi 7 ; 9
6. KRAC II. 5---- 5 5 ; 18
A Katolikus Legényegylet erévi közgyűlését Vasárnap délután tartotta székházinak nagytermében. A Colping induló eléneklése után Gazdag Ferenc egyházi elnök üdvözölte a nwgjo\\nt«-ket. Megköszönte az idősebb tagok és az Ifjúság, valamint a Zalai Közlöny támogatását, majd rámulotolt arra, hogy l>a az egyesület \'meg is 10-gyátkozott, meg nőm tört ós Colping szelleme továbbra is ét a tagokban. Bejelentene, hogy az elmúlt évben eltávozott Kanizsáról az egyesület évtizedek óta lelkes ós ügybuzgó világi biöke. (ír, Mutschcnbaclier lidvin, \'gyházl alolnöko, dr, Krasznay József, betegeskedik a világi alelnök. Varga Nándor is. igy uj tisztikart kell választani,
Az elmúlt év - mondotta az elnök nem volt könnyű, az egyesület —ókís eredményesen tudott dolgozni. A tagokban mindig megvolt uz egyleti öntudat, a ragaszkodás, támogatok egyletet és Colping szelleméi*-n Altok, El az egyesületi si.e\'lembe» való élet apostolkodáa is voll.mcrt a példa másokat is buzdított. Ma sokkal mulandóbb eszmék szolgálatában is állnak az emberek, az örök, Isteni esz-
méket íurdelnl tehát kétszeresen fontos, t.
C;őniniel állapította meg ezután Gazdag Ferenc elnök, hogy hiába tön-á* fel uj, délibábos eszmék, a |e. génycgyleti tagok, még ha idelg-ónlig híveikké is szegődtek, sohasem vittók azokat az egyesületbe ós felöl tudtak emelkedni azokon érezve hogy értékesebbet, fcsemelöbbet ember úgysem alkothat a krisztusi eszméknél. Ue.o-jvzésül megemlékezett még az elnöki megnyitó a németországi lostv\'éregve. sületek Villásáról és megpróbáltatá|-sálról. i
Töke Jenő titkár beszámolójából is kitűnt, hogy a politikai és gazdasági helyzet alakulása nem (befolyásolta lényegében az egyesület működeiét. A titkári jelentés csuk iiKigerősi tette., hogy a Katolikus Legényegylet min-denült olt veit, jótékony kódolt és támogatta az átutazó legénycgyleti ta. gokat. Nyolc műkedvelő előadást rendezlek szép erkölcsi és anyagi eredménnyel, főkép pedig a belső életet fejlesztették. A jelentésből valóban megállapítható, hogy a nagykanizsai Katolikus Legényegylet liivatása ma. ga&latán állt,
1940. április 3
Dr, Aluiássy Gyulát választották a Legényegylet világi elnökévé
A zárszámadás ós a költségvetés egyhangú elfogadása után kerüli sor a választásra. A lemondottak közül
Varga Nándort tiszteletbeli alelnökké, Jászai Lajost pedig tiszteletbeli pénztárossá kiáltónak ki, majd a névsze.
HP
I avaszi férfiingek,
I kalapok n nyakkendőuidonságok
raltirra itali wtter cipő-és divatház.
rinti szavazás cradményekép a kóv«t-kezöket választották, meg:
Világi elnök dr. AlnVásy Gyula.
Egyházi alelnök Orbán Józsar. vi. lági alelnök Papp Oszkár.
Tiszti ügyész dr. Tamás János.
Titkár Tőke Jenő. helyettese Nv*rkv László. ,
Pénztárnok Horváth Géza, hegyéi, te*© Varga Lajos.
Pénztári «llenÖrök Gráf Jáuos in Schl-ss László.
nem\'ezö bizottsági elnök Szakonyi rstván. titkár Gál Imre,
Háznagyok Miklóst György, Farkai József, Ko.csek Károly. ^
Könyvtárosok Kosb\'ln Józ,scf Zejilal József.
Sportalosztály elnöke dr. tíuniiivyl József, alelnöke Farkas János, titkár* Hüky Ferenc. 1
Számvizsgálók pezsfi József, Fili I-Vrunc, Ujv.uy Géza.
Volasstmányl tagok a |)ártoló tanuk-béli Aradi Antal, .Bányai János, Bedének István, dr, Boda Károly, Orímók lAszló, (ioieriszky Ferenc, Halmos lál, Horváth János, Horváth József, Kiss István, Kőfftlvi Ignác, Lukárs lAszló. Martiiiesevlcs j-erenc, Orbio János, ltilh\'r András, Schvvaitzer l^silló. SsaM István, id. Szántó U. jos. Valentin Ferenc, M. Vékásy Ki-r<.¦\'.>-. a rendes uigokbói: Büki JA.i ¦. Lóczy József, Corencsér Pál, Horváth l\'Vreno. Istenes Lajos, Jdm.-k Sándor, Kocsek Gábor, Ozorai Károly, Tanizca-u\'.Tter Sándor, Matyaslts Pál - Póttagok: .NTankovlts István. Bölcsföldi István. Virág József, Qajujjk« EraÖ, Gombor 1-Vrano, dr. Knausc I^szló, Hetes) János. FUszár Ferenc, Ko sUcr István dr.. Andris István, Faragó Jó-/s> T. Borbély (iyula, Orl>án Jánot, perger Imre, Anlauf Péter. Déues Gyula, Fábos Károly, ifj. Vékásy Károly, Bálint László, Körös Károly.
Vége a komédiának
Tivornyázok a haldokló éjek Szórnom csendjében s kacagva A korsóm fenekére nések-
Nekidőlök a bortól ásott asatalaak 6 vlg zeneszó mellett a részeg dalok, Márnoros Jókedv, téged magasztalnak.
Magamból a bánatot klrásom
8 homlokomat egy cifra, bolondos
Caörgöetpkával megkoronázom.
Feledni akarom exéptelen életem 8 korsómat ujratöltom, hajtogatom Mert tgy akarok szebben élőt: részsgea.
Reggel felé összeszedem eltépett Jókedvem utolsó rongydarablatt 8 lobogtatva, nagy bflszkén kilépek.
Korsómmal kedvem la a földhöz vágom, A kacagásom Is könnybe fullad. Igy (Unok el az utolsó bálon.
Az sjlóban egy pillantásra megállok, Megomolem bolondos csörgőslpkámat Es Ducauzóul még egy nsgyot kiáltok: .Asszonyok, lányok vége a komédiának!\'\'
DANI FERENC
Jóslat:
Mér««kelt »i«knyug«tl »a*t, (•IhSBBdéB, h«lyenklnt lutézépo-rok. H«m*rt*kl»t kin* osökk«n.
A Holoorolügliil taléwst natjkanliMl
lldmóroíklot t»K,i«ii Mte 9 órakor 45 4, m« rwnl +l*détt(Ml (M»M<l«k00
SZELVÉNY "lAiiöaösr
m«l«n«kl«lmuUtíl íW\'en-¦edmtnnj*! v*ltrnii*k mea J»ayQK«l BliiSMüUn ¦ Vi-íoií Sitnhii n.oyilkerl Uj\'
NAGYKANIZSA StW&A.^ \'
Jj40. aprili» 3
fíe*» fWefétWt/
_. EZOn a napon dr. Or-
I illS. ilí 3- Ferenc budapesti 30.
I-J honvéd gyalog. zre.Uw\'i
tartalékos zászlós halálmu\'gvetö hátor-ságival és hősi önfeláldozásával hint W, amennyiben a \'MezcJalwrc környéki Kobila magaslat ellon intézett támadás közben mini a szárnyat biztosító szakasz parancsnoka nz oroszokon rajta-ütött, azokat széjfelugrasztotta, majd az oroszok zavarát kihasznílva, nyomban üldözőbe vette azokat. Eközben súlyos lövéstől halálosan megselwsüH-de mégis helyén maradva tovább ve. zette szakasza tűzét. A továbbiakban pedig Orbán zászlós halálos sebo dacára még 21 órán át szakaszánál maradt, mellyel az oroszoknak a szárny mögé való beszivárgását ekkor is meg. akadályozta. Ezt a kiválóan vitéz ós önfeláldozóan hÖsi magatartását hősi halála után az nr.iny vitézségi ér-m\'. inU Jutalmazták. ,
E napon Békéscsabai 101. gyalogezred tartalékban volt 3, százada azt a parancsot kapta, \'hogy a Világ falutól nyugatra betört oroszokat vesse Yissza. Erpa a Cszázad a túlerőben volt ellenséget lendütoics támadással nemcsak az eredeti védelmi vonalig, ha. nem még azontúl ls visszavétel U\\ arrdközben az oroszok számos rebo. sültet és halottat hagytak vissza, számos emberük pedig fogságunkba, került. E súlyos, de teljes sikcriel járt harc győzelmes kimenetel!; főleg (jás. pár Antal őrmester érdeme volt, aki körit Uekintö, de emellett elszánt be. folyásával, valamint kiválóan vitéz személyes magatartásával ébren tartotta a század támadási lendületét. Rajta kivül kitűnt még Magyar János szakaszvezető, aki mint szakaszparancsnok, szakaszával c támadásban hnláltnK\'gvetö bátorsággal küzdőt*. Neki ís jórésze Volt abban, hogy a támadás sikerült, mert kiváló személyes vilézlóséveL ó-s lelkcsitó befolyása,, val annyim buzditóan hatott a fialiü legénységre, hogy az a példát látva, szinte vakon és annál is inkább követte Magyar .szakaszvezetőt, miután az ezredbon ekkor már közismert volt. hogy ahol Ő van, ott biztos a si,ker. Gáspár őrmestert ós Magyar szakasz-vezetőt arany vitézségi éremmel tüntették kl, _
— (Mikor kapta a Horthy-család a nemesi elmerét?)
A Tükör áprilisi száma irja: A Ilorthy-család 1635-Jr-n I. Rákóczi György Crdéiyi fejedelemtől kapott címeres levelet. Ez a címeres levél megemlíti a család Ősi nemességét és dicső múltját. A elmeri csücsköstatpu kékmezejü pajzsban hármas zöll halom. A középső halmon páncélos könyöklő jobbkar nyugszik lés markában három szál arany buzakalászt tart. A család 1035. óta ezt a címert használja változattanul.
- (Halálozás)
Gyásza vau a nagykanizsai Szociális (Misszió sziTvezotnok. Jósájfos lelkét visszaadta Teremtőjének Törők Gi-wüa, a" missziós ügyek szorgalmas, ügy buzgó támogatója, fittének 60-ik évében tegnap délután halt meg. Telneteié holnap, I-én délután 1 órakor lesz a kat. temető .szertartás le miéből h gyászmise UÓu 9 ór.ikor a plébánia templomban. A Missziós ház ve-©tősége •zuton kéri tagjait, hogy elhunyt ked-Ws tagtársuk vég tisztességén és a
gyászmlián megjelenni szíveskedj pnek.
— B«totMilUU«k.k«t tekintse m*f aunden Tételkényuier néiké). Kopsteii SBtorAruhla
A szerelem halálba kergetett egy pénzügyőri vigyázót
Tragikus öngyilkosság híre érkezett ma Kanizsára, Kalmár Jenő 26 éves csurgói II, osztályú pénzügyőri vigyázó szolgálati fegyveréve! ngy<,n lőtte magát. Mit\\! társai te lettek hozzá, mér halott volt. Hozzátarto-
zóinak és parancsnokának hagyott hátra, bucsuleve\'et, A fiatal pínz-Ugyőr szerelmi bánata miatt követte Dt végzetes tettét. Az ügyészség a temetési engedélyt kiadta.
ZALAI KIS HÍREK
Egy 16 éves flu felakasztotta magát
Megdöbbentő öngyilkosság történt I tan találtak rá, Nem tudják, miért Simonfán. Egy 16 évftj gyerek, Györ ment a halálbaimre akasztotl* fel magát, Ceak hol- |
A patakban találtak meg a hegypásztor holtteatét
Molnár Pélcr 70 éves kapochomo-kl hegypásztor egy hétlel ezelőtt eltűnt. Most megtalálták holttestét ¦ patakban, Valószínű tog ittas állapot-
ban e:ett a csekély vízbe. Miután bűntény nnm gyanítható, a* ügyészség engedélysala * temetést.\'
Kongregációi tea az árvízkárosultakért
A nagykanizsai Url ányok Mária Kongregációja április 6-án, szombatim este H órakor a Kis Royalban jólú,-kooycélu láiKtát rendez, amelynek Me jövedelmét ,i szerkesztőség kéró-séro készséggel ajánlották lel az árviz-károsult magyar családok részére a Zului Közlönyben indított gyűjtéshez. Az egypongös to.ijegy senkinek sem nagy teher, l,-: ha sokun lesznek a lelkesen munkálkodó urleányok ven-dégel. akkor nem csak •; y jóhajigu-latu estében lesz részük a rószivevólfl; nek, hanem sok magyar le.lvír vóg-saükségében sápítanék is.
— (Az Iparoskör közgyűlése)
A nagykanizsai Iparoskör 1040 »pri-lis 7-én délelőtt 10 órakor a kör helyt •égében tartja VII. évi r«adas kűs.uyü-tését, melyre t. tagjainkat tisetekttuefl meghívjuk. Aa elnökség. (:)
— (Árrombolás a pék-fronton)
A nagykanizsai ij>artestület jSÖlőiporí szakosztálya Márkus Károly clnöklcto nlilt érnkezlelet hirlott, ün-.e\'yrn az árrombolások ügyéről é! a védekezés módjáról tárgyaltak.
— (Drága pálinka voht)
Csiszár Jenő és Zsigmond petóhe> ny i gazdalcgényckct a pénzügyőrök tiltott pálinkafőzésen érlek. El ls ko. bozlák a pálinkafőző füstöt, de Csiszár Jenő a községháza padlásáról visszalopta a bűnjelként lefoglalt pátinkav-íözöt. A visszalopott üstöt bátyja,. Csiszár Zsigmond rejtette el. A két testvér az egészégi törvényszók eló
került. Csiszár Jenőt 3 havi foghásm, Csisaár Zsigmondot pedig 2 heti fogházra iléltók jogerőién.
¦ (Pénzbüntetés helyett fogház)
Farkas Horváth Pál.s-l éves behiajd gazdasági cseléd, mint emlékezetes^ még októberi eo eJjáxytu Nóvák János földművest. Novak a tollasai kórházba került, de sérülései oly súlyosak voltak, hogy pár nap alatt kiszenvedett. Farkas Horváth a nagykanizsai törvényszék <ló került Figyeí. lenibe véve az enyhítő körülményeket. 210 pengő pénzbüntetésre ítélték, F"el-1 hl.ezós folyUln a pécsi tábla most döntött Farkas ügyób\'ji és a pénzbüntetés liejyett kéthónapi fogháaru ítélte.
Az itélet nem jogerős.
¦>• Bátorokban a Kopsttln-OSg VSSOt. Uodern min ta termel ben a legjobbat s legolcsóbban mutatja be, kedvesé f*e t >«1 feltételek mellett
Sok ezer gyomor-, bél- és májbeteg egycehangzóan dicséri a természetes „Ferenc József kese-rOvizet, mert az ugy a hatás biztonsága, mint rendkívül enyhe volta következtében valóban tökéletes hashajtónak bizonyul. — Kárdczie meg urvosát t
Otc&iniijjot mfiamczibm
szvraküzhalik
Ez ét/ben csak
200 drb
Eterna Syphon
készülék kerül díjtalan kiosztásra.
SicBsen macának 15 tucat csere-kötelezettséggel egy készüléket biztosítani I
K6"VaZt SZABÓ ANTAL sportüzlete
Nagy kan lasMt| FS*nl B.
ZALA VARMEGYE réseérői a köe-igaZgatási továbbképző tanfolyamon dr, Tomka János vármegyei főjegyző vett részt. A tanfolyamra dr. Apáti József és dr. Barcsa BeTa u>. főszoiga> birókat küldték ki
EGERSZEG környékéről a zalai telepítések során tegnap kueno sokgyermekes csaJád költözött át Balatonfüredre. (
PETBIKERESZTÜRQN KomJAasy Ilona vezetésével két és féUhónapos Tarrótanfolyam volt, amelyen 40 kedny vett részt. Munkájuk Bredrnényét szép kiállításban mutatták be.
A GÖCSEJI Háznak ós a göcsejfi kiállításnak Igen nagy sikere van a budapesti niezögazdnsági vásáron.
A S0MEGI főszolgabírói állást, a mely Szilagyi Dezső nyugalombavonu-lázával ürült meg, a május 9-i kö*-gyülésen tőlük be. Ugyanekkor lese egy megyei aljegyző választás la.
PETRIKERESZTURON a I^ány- éa Legényegyiot vasárnap tartja sászló-szcnlelósót.
ZALAD0L eddig közel száz csaUd Jelentkezett egy-egy finn gyermek befő-gadására. Sok család örökbe is fogadna egy egy finn gyermeket.
Szerda
Alloiidó juÜtorniimok hStkSuuieekoe BuciapBBt t. mfimráa
0.45 Torna. Hírek. Kö^enéa|P<ik. Baaglemeeck. — Utána étrend. — 10 Hlxek. — 11.10 Nenwetköai vizjaUö-¦aoltfálai. — 12 Haraajaeó. Ilimmiaa. Időjárás jelöni**. - 12.40 lhi<k. — 13.30 Idfijel/éi, idöjárásjelf«tes. — 14.3b Hírek. - 14.45 Müaori«>er-•etéa. — 15 Aríoiyanihipsk, piad anűt, iísimii*rárak. — 1(1.45 IdŐjelsee, ld<-Járáfjclealés, hirek. — 17 Kirak vak át magyar* roM ayelven. — 10.1S Hírek. 31.40 Hirek, idöjárásjelesdéa, hirek sKlovák ás niagysr-oroas oyezwa. — 23 Ilixek atmet, 0la«i, anj,,i U freaci* nyelven. — 0.05 KIr»k.
aVBAPOftT I.
17.15 Dr. Paikert Géta elöe<t»s«. — 17.45 Melles üéla eenekara. — 18.46 Dr. Haraszti Emil előadása. — 10.35 Idegen művesnek magyar felvételei. — 10.45 Külügyi negyedóra. — 20 A Soproni Liszt Ferenc ZeneegycsúK\'t hangversenye, — 20.50 A rádió az:il)iu*n«-kara. — 22.10 Magyari Imro cigány-renekara, ~ 23.20 Pátria hanglemezek.
BUDAPEST II,
18.15 Olasz nyelvoktatás. — 19.30 Dr. Kosa Janón,előadása. — 20 Hirek.
- 20.2.5 Sr.ai Elemér cS#ínyzei>okai».
- 21.15 Ml minden törtónt ötven év. vei ezelőtt? Elmondja a régi Idők krónikása, - 21.45 Idöjáránjekwte*.
Csütörtök BUDApaST 1«
10.20 Sz\'mere György elbeszélése.
- 10,45 Felolvasás, - 12.10 A rádió szalonzenekara. 13.M Országos "Pos-lásxc-nekar. — 16.15 Ruszin ha 118%-toknak.
17.15 Dr. Benelek lAszló egyetemi tanárral beszélget Konkoly Kálmán. — 17.10 Kedvelt hanglemezek. — 1845 Fornády Elemér előadása. — 19.25 Dőry Józser magyar nótákat énekel, kiséri Kiss Lajos cigányzenekara. — 20.10 Kabók Győző Tömörkényi István nowlUiból olvas fel. — 20.40 Közvetítés a Magyar SsfaházbéK Éne-ke&^enés rész|otek a <Tokajl aszu> cimü zenés vígjátékból. — 22.10 Do-rita Boneva-Szoboszlay éimkal. — 21*0 Gécsy Barnabás senekarának táucta.
ZALAI KÖZLÖNY
IMO, aprili» 3.
AlullrotUk tájdilomlól mcsion a/ívvel tudatjuk, hogy felellhetellen drága JdlntvétQnk, nagyhéniíirolcon
TÖRÖK OIZELLá
életének 60-ik evében folyó hó 2-án déluiau 8 órakor a haldoklik tzent-aégtlnek ájtatos felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
A megbo\'dogult (Old! maradványalt folyó hó 4-én délután 4 órakor kísérjük a temető szertatástcrméből a Tóm. kai. egyház szertartása szerint örök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szenlmise-áldozat folvó hó 4-én délelőtt 0 órakor lesz a szenlferencrendl plébánia-templomban az Egek Urának bemulat\'a.
Nagykanizsa, 1940. évi ipr. 2-án.
iuttt inTt9 miiki i - tmm ma i
Terik Jiaco. Rés*. Sxldónta, Mlklóa,
Lajos és Forlko testvérei Ttwók Mária férj. FrloeMch DtxUni. TörHIt ZmuBnuí és Billiói uioknbu-gal és ÖCCSfl és a ay í»ioIó rokoniig.
rrrfzBl. - 23.25 Mursl F.lek cigány-
eeriokara.
BVBAPMT II.
16.15 Jazz-száinok h;mgb\'mezről. — 18.15 Angol nyelvoktatás, *¦ 19.30 Dr. Zimándi Pius előadása. — 20 Hírek. — 20.25 Mai magyar szerzők rmt-veiből. — 21.15 Hanglemez. — 2135 Időjárás jelentós.
Rsndltivü! aolf a látogatója a mezőgazdasági kiállításnak
A 7nezógazdasági kiállítás első napjaiban az egész fővárosi közönség érdeklődébe a vásárváros felé fordult. Már a kora icgge1! órákban magán- és bérautók ezrei, zsúfolt vil\'amosok és autóbuszok százai viszik a kiállítás nagyszámú látognló-játa vásárváros felé. Vasárnap, amikor az ország minden irányából befutottak A mezőgazdasági kiállitás alkalmából indult fUérBS¦ vonatok, a kiállítás látogatottsága tetőfokéra lépett. Egyes csarnokokat Időnkint le kel\'ett zárni, mert több érdeklődő már "cm fért be. A rendezőség széleskörű, apparátus azonban kifogástalanul működött és Így mindenki megtekintette a kiálUtás ösízos érdekes látnivalóit
Az ál\'alok "agy rósze már elkelt. A gépgyárak és egyéb mezőgazdasági üzeinanyagbknt forgalmazó vállalatok Í5 fok új mOgrence-lést kaptak.
A fogatok kijhajtása melleit nagy sikerük volt a díjugratásoknak, a pplóJovak munkabirálatának és az ügető-verseny lovak bemutatójának-
Továbbra is nagy látogatóItságot vár * lendezőség, mert a főváros közőnségér.ok hétköznap ksvésbbé clfogial\' része a mult évi tapasztalatok alapján most mar vasárnap he-: lyett (nkább ezeken n napokon tekinti meg a kiáUifást, arniikfci- sokkal inkább mód vau a nyugodt szemlélőire és Ös6iehasofnl|tásra. Hétfőn kezdődlek meg a különböző kiélik tásl csoportokban a bírálatok és a díjazások, amelyeknek eredménye eló nemcsak a közvetlenül erdekeltek, hanem az egész ország gazdaV közönsége \'érdeklődé «>l tekint. (:)
A nagykanizsai fclr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
3437MOJO. Ik. izám.
Horváth látván fa ne|e Mihalrcz Mária vég tehaj látónak Horváth Ferenc és neje Blüegc Ama végrthajiáit izenvcdó ellen indított végrehajtást Ügyében a telekkönyvi halóiig Stern I. Mór kérelme következtébe! m 1881 :IX t.-C. 176 fia értelmében az ujabb átverést 210 P tőkekövetelés, •nnak 1938. évi november hó 5 napiáló! iáió Bo/o kamata, Wi viltódll. 82 P 78 1, eddig megállani tolt per- is végrehaj-tásl és az árverési kérvényért ezutlal megállapított 14 P költség, további a ciatla-kozottnak kimondod Hoiválh t\'ere-c és neje 80 P éa az I pontban Irt Ingatlanokra Sfivlci Oyörgy 32 P, Péter jánoinó 03 P tfikekövetclése és járulékai behajtáia végett íz Bizlcregnye községben fekvő a az
I. esztcregnyel 2344, izljkvbtn 263\'a. hraz. alati foglalt földszintes lakóház in-gatlanra 1400 P, 263/b. hrsz. alatt foglalt rét az alsóulcal diliében Ingatlanra 200 P,
II. az eazleregnyet 750. aillkvben 307/b. hraz. alatt foglalt szántó a Kendtrfo dombén Ingatlanra 100 P, 934/c. 2 hrsz a. foglalt szántó a mikaiéii dOlóben ingatlanra 00 P kikiáltást áiba i elrendelte
A telekkönyvi hatóiig as átverésnek Esiteregnye kötségházánál megtarláttára 1040. évi április hó 20. napjának délelőtt (0 óráját lüzl ki éa az árverési teltételeket az 1881 :LX. t-e. 130. §a alapján megállapítja.
Aa árvetcil feltételek a hivatalos órák alatt a telekkönyvi hatóságnál (Törvényház, földszint, 1. ajtó) éa Eaiteregnye község elöljáróságánál tekinthetők meg. (1881 : LX. L-t 147. § g) pont)
A tkvi hatóiig ehendeil, hogy a lkvl Iroda az irverés elrendelését az esslereg-?yel 2344. és 750. szljkvben Jegyezze fel.
A lkvl hatóság e hirdetmény egy példányát klfflggeiztés, így példányát pedig az árvetéit feltételek megleklnthetéie végett Htzlíiígnyc község elöljáróiágánafe, további egy-egy példányit azabályizerU körözés végett Soimás, Szepetnck éa Rleyác köziégek elóljirósigainak megküldi, végül az árverési hirdetmény tör-vényazetü kivonatát a Zalai Közlöny c. helyi lapban egyszeri közzététel végett a végrelia|i«ió képviselőjének kiadja. (11181 : LXTt-c. 152 fi.; 1908:XLI. t-c. 23. §.)
Aa árverési (eltételek i következők:
I. Az árverés alá eső Ingatlant, a háiat a klkláltisl ár felénél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 iXU. í-c. 28. §)
Ha az árverés megtartását végrehajtatok körül I. rontban l-l Ingatlanokra Stern I. Mör éa Fia kéri, 1200 P, ha az I pontban Irt IngMIanokia Horváth litván és ne|e kéri, 1800 P ás n II. pontban irt Ingatlanokra peufg 600 vételárnál alacao
Sabb áron eladni nem lehet (5610/1931. B, az i 21. §) az Ingatlanokat, l/a Arvereinl izindé<ozók a katonai hatóság hozzájárulását lehetőleg az árverés előtt szerezzék meg, mert ha a katonai hatóság a vételhez nem Járul hozzá, aa
árvetés hatálytalanná vilik s annak költ-léfeit a vevő Altat letett bánatáén iből kell fedezni.
Bánatpénz a kikiáltási ár lOo/o-s, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi "Avara kell kiegészíteni.
Nagykanizsa, 1940. évi mérc. hó 13-án. Dr. Benlzlk Ferenc s. k ]b. elnök. A kiadmány hiteléül: Nováczky 8. k. 715 ihv. gyakornok.
Nagykaníisa megyei város polgármesterétől.
8008/1940.
Árverési hirdetmény.
N.\'gykanlzs* megyei város tulajdonát képező 1 d\'b VodAn nevü tenyészbikát folyó évi áprlUi hó 5-én d. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban, a icgtöbbat ígérőnek eladok azznl a kikötéssel, hogy cior-dásom részére az elhajlásért a vevő 5 P farkapénzt fog fizetni,
A tenyészbika a Oaral-ttti bika-iülállóbin meglekinlhilö. Bővebb felvllágoillást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1940. április 2. ih Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
r,-<Vili,Ui*i-di]a tittup 4« Q.-niMtmp 10 nőst tllllr,- mlnoon további ni S íirUr. hoUouio* nota SC-\'fllloi-, minian lovából ho 4 miit.
ÁLLAS
Gyakarnekot kara* helybeli vállalat Pályázhatnak kereskedelmi Iskolában jeles vagy Jó eredménnyel érettségiseitek.
jele kik
gyois- és gépírni tudnak. Németül ta beszélők előnyben. Jelige : „ Le (ki limero. -
Jobb eaobaleényt keresünk azonnal, esetleg 15-ére. Cim a kiadóban. 7ö3
Unj Ardito felvétetik. Klnlzil u. 29,
RoJAronSt félnapra felvesz Feketa Margit, Hunyady-u. 7. az.
•¦yea, beriulates be]arén6 hm-•aalatlk. Labor, Csengcry-ut. 22. *
Áruüzltt Jól azimoló, kezdő pinalAr-kaaallnOt felvet*. Ajánlatokat .Megbízható\' jeligére a kiadóhivatal továbbit. *
Csillárok,
falikarok,
éjjellszehrény-liimpiiK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2- W1
ADÁS VÉTEL
Hanxnéll ruhát veszek ii elidok. Márkus Károly, Királyit. 31. 001
Ajtók, üzletajtó redőnnyel, Biekiények ágy, cbád\'ö eladó, Józset fóherceg-ut 60.*
Eladó 2 Öltöny alig használt f érttraha.
Eötvös-tir 14. •
Fekete ebiallft és nvacjlal eladó UJ Kaiiuczy-utca 2S. *
HAiéaaoaa-butur cn iialongantllun eladó. Errsibel-tér 16, fütseiUzlet. *
lókarban levo aaalaaffQréaai vennék. Plvirl-ut 24. Kádár.
Kulyakat migaa árért vessek kísérletezés céljára- löké János, Petótl-ut le
__m
Jó állapotban lévő astabé-warrAoii
eladó. Halász borbély. Magyar-u. 6. *
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
mindenki a helyi kereskodéksal | és Iparotoknál azoroue bel I
ZALAh tftiZLÖHY
POLITIKAI NAPl^Af. \'
Kiadja,: ..Közgazdasás] R. T. Negykash»" Felolóa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott ; a ,:KB/gardasnol R. T, Nagykanlrn" nyi<tnd:i]SbBH Naayktnillíll.
(Nyemdéórl tol«l« Zitti tíáraiy.)
Karaaek magvAlalre használt, út jó állapotban levő, kisebb, felül ia zárható konyhaasakrAnyt ii egy lértgmentei, összecsukható vaaaayat. AJinlatokat ár-megjelö éisel >- kiadóhivatalba kérek.
Szerény exoba-konyhAa, vagy konyha nélküli, de két helyiségből álló lakait kereaek mijuira- Címeket ir-megJelöláiMi I kiadóhivatalba kérek.
Főútvonalon JAlmentt Axlet átadó. Clm a kiadóban. 730
Viroa belterületén műhelynek valú helyiéig kiadó. Bővebbet l.énárt bőikerts-kcdőiiál. *
HÁZ ES INGATLAN
ClaatA ház Rákóczi-utca 11 alatt nagy moll elyhelylláf gel, istállóval. Bővebbel ugyanott. ^:
Fonyód-Béta tele pen 20Ü ? Öles villa-tálak eladó. Viasonyi Józsefná UJpett, Biro Jóilka-ti. 2. 792
lókarban levő nsaaénhAa, Magyiru. 16. si. alatt eladó. 765
Claalé elköllöiés miatt kótszobis adó-
mentea cialidlhái. Wgrsnott az önzts bútorok egyUlt, vagy kliíön.
ön. Rákóczi u. 2/c.
791
Konyhakert Vöröimany utca 13. iratait olcsón bérbeadó. *
KÜLÖNrÉJLE
TejalaaflUk nagy vilaaatékban, hu-raaAaak szakszerűen készülnek VAgi-ná\'. •
HaaanAlt rAAIAk Jótillissal, olcsón Gi-finhiit lilamérnél, Deiklér. *
Magyar Oealáalak Omágoa Fgye-lülelinek férjhezmenéil ét nősülést, valamint ssülőanyal csoportja Nagykanizsán 2500 taggal megalakult Helyt szervesé* lel éa nenzkeieléiiel Mlklósiy Mária Piroska, Kinlzsy utca 73. binatoti meg.
Régi vagy mai levelezésből szirmaid Mnaegbéryeaeketj bliinilatlan Iv-anyagot la állandóan megyeitek. Jobb egyes bélyegek, sorok fa érdekelnek. — BarbarfU főszerkesztő, található mlndin BAnteken délután 6—8-Ig a aieikcsihr ségben, Tö-ut 5.
|0, Évfolyam. 76, szám.
Nagykaalisa, 1940. április 4. csütörtök
ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
&zL[fe«*xlA»ée es kiadóhivatal: Fant 5. szára. Mrgjdeeik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési ára: cuy hőra a pengő 40 fillér. Szerkesztő légi és kiadóit ivatall telefont 78. sz.
becsületbeli kötelesség
Nemcsak az árvíz állal íujtolt, a veszedelmet közvetlenül szenvedő lakosság, de nr. egé^Z magyar nemzet háU\'el szívvel tekint a, kor mányzó felé, aki az erszág nagy bajában iünét tanújelét adta fennkölt személye majái szárnyaiásának,
Rövid híradás jc\'ent meg ar-ól, hogy repülőgépre SzájUt s egy \\t»s* szu dó\'után alkonyaiáig végig nemlétté az árviz által sujolt nagykiterjedésű magyar vidél.e\\et. Saját szemével kívánt mggyőződnl a ca-pás mérvéről ¦ amikor a közvct\'e-nüt szerzett benyomá olt után vi z-szaérliozelt a budaj Várpalotába, nyomban Intézkedett,
KézJnatot intézett a mlniszteicl-nökhöz, amclylen az egész mftgyhr társadalmat adakozásra tzót/tottafel, »Magyar ícstvó:eliuhez fo\'du\'ok*, -szó\' A \'ogfelsőbb kézirat. - Adjon mindenki annyit, amennyit tmeg sem érez, de adjon, hogy részt vegyen a nemzet jótékony lelkének egyöntetű niegnTOzdulósábiin. Érezze minden bajbajutott a szivek testvéri támogatását, j
A gyűjtés lelxinyo\'itásával a/, ár^ vízvédelmi országos kormánybiztost, Bonczos Miklós ál\'amütkárt bizia meg. A magyar tór-indaltmr>n múlik Immár, hogy a legfe\'söbb he\'yiől elhangzott felhívásnak méltó visszhangja legyen.
Az elmúlt két évi ized alatt számtalan esetben kel olt igénybe vennünk a magyar lelkek áldozjalkószH ségét. Hol itt, hot ott keltett pilonunk. De átvészeltük a bajokat minJ denkor s miként a koimány/ól kézirat mcgál\'apltja : boldogulunk, fejlődünk és erősödünk.
Nem lehet az, hogy egy kegyetlen s szokatlanul hosszúm nyúlt télritán beál\'ott árvizvcszedelcm közepet le otthagyjuk a ícglbégr*-: leginkább rá szoruló testvéreinket összeomlott házacskáik romjainál s ne segítsünk rajtulnk. A gyönyörű magyar rónaság nagykiterjedésű földjein nem indulhat meg a munka, imtfrt a tavaszi szél tengernyi vizet bodroz felet-tc. Kilakoltatott falvak nep2 és állatállománya várja a viz lefolyásét fi ma még felmérni sem tudjuk az anyagiakban és lelkiekben bekövetkezett nagy csapást. Nincsenek még pontos száma.da!adnk arról, hogy mtt veszi\'ettek\' az egyes családok és mit veszített az egész nonizetgazda.sa*g* Do Amikor az ország kmmányzója repülő szem-\'eutjárói visszatérve azt a n\\Fatkozatol teszi, hogy megdöbbentette őt a rombolás és a puszii-tás ereje, mert látta az összeomlott házakat, éppen azok hajlékának meg fommiélését. Akik a legnehezebben tvoTdottak vályogot vályogm, hogy lető alá hozzák kicsiny házacskáikat, elképzeihetellcn, hogy ktíszivü ridegséggei há\'adjon el bárki h e le sújtó tragédia mellett.
Amikor Szeged városát az árvíz elöntötte, a gátakon megjc\'e.it a király is s miként emlékezetes, azt a kijelentést lette; Szeged szebb-o-z, mint volt s ez a királyi jósJal be la
A Csendes Óceánra is kiterjesztik és tengeri támadásokkal támogatják a szigorított zárlatot
Paris, április .1 A francia fővárosban Chamberlain beszédét ugy értelmezik, hogy az elsősorban a hadviselés erélyesebbé tételét jelenti. Diplomáciai körökben nem titkolják, hogy az angol és francia elhatározás a tem\'egea államokat súlyos helyzet elé ő!!itja,rr.ea-t a még joblan megszigorított blokád teljesen lehetet\'.enné teszi a semleges ól\'amok kereskedelmét,
A gyakoriali liiíezkodősiiket egyelőre még szigorúan titokban tartják, azt azonban biztosra veszik, hogy az Adrián csak az olasz és jugoszláv felségvizek határain kivü\'\' jeemek majd meg az angol hadihajók. Azt a
jc\'cntést, hogy máris ott vannak, még nem erö\'íi\'ették meg, de nem is cáfolták,
A szövetsége: ek kör*Ílon "hangsúlyozzák, hogy nem csak az európai partokon szigorítják meg az el\'eu-őr/ést, hanem a Csendes óceán ösz-sí.cs partjain. Ya\'ószinUúek tartják-azt (s, hogy a tengerzár támadások* Ical párosul, igy a Skagftripkot ellen írzö német hadihajók eue.i Is Intéznek majd íepütőtájnadássjkiat.
A szövetséges hajók eddigi el\'en-írzéseirői részlete > számadatukat közölnek a lapok. Edc\'íj 2700 hajót kísértők elenörzö kikötőbe é> több. százezer csomagot és szállítmányt vizsgáltak át.
Csak a kis semlegesek németországi forgalmát akarják megakadályozni
rjnt a partok mentén érős robbanásokat lehstelt hajlanj. Valószínűnek tartják, hogy a felségvizeken kívül cső terU\'et fe-\'eit nagyobb légiharc játszódott [c az Északi tengere.\', Később észak fdői 12 repülőgépet láttak elszállni a német partok fe\'é.
London, ápri\'ls 4 Angol jelentós szerint egy hat gépből álló német repülömi tűzbe ke-veredelt egy angol rajjal, a német repülőket szétszórlak, egy gép^t lelőttek az angol pi\'óták.
Élénkül n nyugati front
¦ Paris, április 1 a nyugati fronton élénk tüzérségi és járőrtevékenység folyt. Több támadó német járőrt visszaverlek a francia csapatok -s foglyokat is ejtettek.
angol kormányválság
nem tuljdonftanak tu\'zott jelentösA-get Londonban, mert R Cliamíerlajn.-kormány szerkezetét nem éri lénye*
London, ápri\'ls i Angol hivatalos cáfolat szerint nz angol-norvég kereskedelmi egyezmény megkötése óta uz uiigoi kormány scmjmjféto Jépést úsm tett a svéd vagy Dorvég kormánynál a Németországba irányuló ércszá!Utasok ügyébon.
Amszterdam, április |
A hoüand sajtó Chamberlain b=-szédévei foglalkozva azt irja, hogy a szövetsége ek cé\'ja nyitván az.hógy eltávolítsák a semlegeseké! Németországtól.
Megemlíti a holland sajtó, hogy a szövotségesek Is különbséget tesznek kis és nagy semlegesek közt és a nagyok, igy Olaszország, Japán é^ Amerika tovább folytathatják kereskedelmüket Németországgal.
Nagy légi harc északon
Bergenbői érkező jelentések sze-
Tovább bonyolódik az
London, áprí\'is ( I A kormány kebelében történő él-alak u\'ásóknak, bár az 11 tárcátérint, |
*s»»»pe%e»»**A»**<*e^eeietafe*se^
A képviselőház elfogadta az állattenyésztést előmozdításáról szóló tőrvényjavaslatot
gesebb változás. Churchill e^őlépésé-ben annak megerősítését látják, hogy a jövőben nagyobb mértéket ölt a háborús tevékenység.
London, április i Az angol sajtó szerint Chamberlain a kormány átalakításával u szorosan veit háborús kormány és a többi miniszterek közli viszonyt akarja megváltoztatni,
A Times helyte\'cWtl a k\'< rmá\'iy-á\'ainkitást cs hangsúlyozza, hogy az rom vált kl \'elkezdést az ország lakosságából. A Dnily Thelegraph még é\'osebb hangon támadja akor-mányt és további mélyreható átn\'a-kltásokat sürget. , 1
Budapest, április 1 Az Esti Újság londoni tudósítója arról érícsüi, hagy a ChamberLdn-kormány kebeleién történt átalakulás csak előjele a nagyobb átszervezésnek.
Rövidesen sz ellenzék Is belép a kormányba
és megalakul a nerrreli egysén kormánya. A lapok máris sürgetik a mélyreható változást.
A német hivatalos jelentés
Berlin, április 4 A vóderöfőparancsnokság hivatalos jelentése szerint nyugaton nincs semmi esemény. Az Északi Tengeren és Antilla partvidékén a német: repülők isméi eredményesen bombázták .az angol hadiliajókat, a frlfegyverrelt kereskeí-rffJtmi Iiujjókat és u klséröliajókat Bár az angol repülök is felszálltak ós a hajókról is tüzeltek, a német gépek 1 torpedórombolót. 2 kéroskodi-lmi és 1 lárörhajót 7000 tonna ürtortalom(-mai megrongállak. 3 őrhajót és egy 5000 tonnás kereskedelmi gőzöst meg-m mm isi lettek ós további 17.000 tonna ártartalmat jelentő több Imjón okoztak sérüléseket.
Két német góp kény szerteszáll ás | végzett a tengeren, egy angol repülőgépet lelőttek.
Budapest, április -1 A kép visel öhé?- mai ü\'ósén folytatták* törvényhatósági ál\'at enyé-z-tésí alapról szóló javaslat tárgynlá-
kövcike/ett,
Nagyon súlyos esztendőkön e tünk át, anyagi megerősödésünk nincs még azon a fokon, hogy kor. Hiányzónk azt a kijelentéit tehette volná, hogy a segítés mérve olyan nagy lesz, hogy az árvízzé1 elöntött falvak siCbbek le z^ck, mint amilyenek voltak. De hogy felépítjük mind azt, amit az ár clpuszilott, abban
sát. PIosz István hangoztatta, hogy a gazdákra több terhet nem lehet rakni, kérte a harmadik szakasz tÖrlé. sét, Ugyanilyeii érte\'emben s/ó\'a\'l
fel Bertalan László és Pataki Imte képviselő Is.
Nagy Ferenc és EszlerházV Mó ic fcIszcVnlásn után a Ház elfogadta a
nincs kétség. Kell, hogy bekövetkezzék az árviz ulán nz újjáépítés nap-j.i, de ehhez anyagi eszközökre vau szükség s ugyan hová f^-duIhatnánk más felé, mint a imfigyar festve ékhez.
Mutassa meg a nemzet tófosl, hogy valóban niiiyCn nagyiekU, áldoz.it. készségbon nutly hatáH\'ta,\'a\'it s a szély órájUtn mennyire összedob-
bannak a magyar testvéri szivek-Szerezzük meg «t a nagy örömöt elsősorban az árviZsujtotta tikosság számára, do szeiezzük meg ko i -mányzónknak és az egész nínvet becsületének Is. ,-\'.,(
Mert becsület kérdés* Is az, hogy irgalmas szaar*arilánu>«k íegyünk, a mikor testvétcink öss,eroskadtak a csapás sjulya al^tt , k ; , . j i
zalai Közlöny
1940. iptllla 4
Férfi öltönyökben nagy választék Szorno Iá nyírtál.
javaslatot, majd áttértek u niirha-leve\'ek egységesítéséről szóló Rómába" megkötött egyefcnfiny becikkelyezését tartalmazó javaslat tárgyaláséra. A javastatot Mogay-Mclszner előadó ismertette.
A miniszterelnök római beszámolója a két ház külügyi bízott-•ága előtt
Ma délelőtt 11 ómkor a felsőház külügyi bizottsága nagy érdekiődéi-sei kísért ülést tartott. Csáky István megnyitója után Te\'ekl Pál miniszterelnök számolt te római útjáról ts adott tájékoztatót az álta\'ános euró> pai helyzetről.
Ugyanezzel a tárgysor mi délután a képviselőház kü\'ügvi bizottsága p ülést tart. , ,
A társulati adóreform a felsőház bizottságai elölt
A felsőház pénzügyi és közjogi bizottsága Juhász Andor elnöklésével tárgyalta a társulati adóról szóló törvényjavaslatot, amelyet Ciettter Jenő ismertetet. Láng Lajos szerint a javaslat nem időszerű, Puky Endre alkotmányjogi szempontból bírálta a javaslat intézkedéseit.
Choj-jn Ferenc általánosságban elfogadja, de aggodalmát fejezte ki, hogy a tartalékok képzését megfogják nehezíteni, A részvénytársasági reformamagyai\' gazdasági élőt fejlődése szempontjából nélkülözhjéte> len,
Horicr Fenene felszólalása utón Rcményi-Schnel\'er Lajos pézügymi-n^szter válaszolt. A részié les tárgjn-lásnái a közigazgatási bíróság hatás köre körü» kialakult élénk vita végeztével a pénzügynűniszier kijelentette, hogy a törvényjav-astithtin kreált döntőbizottság elnökét és két-két tagját a bírói kar tagjaiból fogja kinevezni. ( i
A pénzügyi bizottság ezután Bu-ranyay Lipót elnöklésével a zárszámadást és a számszéki jelenté ekei targyalta. (
A kormányzó és a külföldi miniszterek a mezőgazdasági kiállításon
A mezőgazdasági kiállításnak ma <tök»iő vendégel voltak. a Bu&pca> len ItKizó német, olasz ós jugoszláv mUiiizterekon kivül a magyar kormány tagjai után Horthy Miklós is megjelent családjával a vásáron. a díjnyertes állatok bctmitatását n. kormányzó és a miniszterek nagy énteklödéssel ft-gyeitek, majd sálát lettek a vásáron.
„Ostoba kiutalás..
Canossova altengernagy nyjlatko-; zatában ostoba kitalálásnak nevezi azt a hírt, hogy Hajnin szigetét a japánok átengedik a németeknek, A tengernagy szerbit a japán tengerészet erélyesen ellenszegül, ha Anglia a japáni vizekre is kl akarja terjeszteni az ellenőrzést.
Az sgyvértádulás, a szlvszo-rongás, nehéz légzés, félelemérzet és az álmatlanság, ha ezek a rendetlen síékürülés kövslkezmé-- nyel, akkor az enyhén da biztosan ható természetes .Ferenc József" keserűvíz használata által Igen sokszor rövid Időn belül megsiOnneK (ttrdeize meg oivoiitl
Zalában Is fokozott iramban Indul meg a tfldővósz elleni küzdelem
A belügyminiszter küldöttje Zalaegerszegről Nagykanizsára érkezett
Zalaegerszeg, ápri\'is i A legveszedelmesebb ós legntotto-mosabb népbetegségek egyike a tuberkulózis, amely Zalában i* sok áldozatot szed nemcsak u városok le* rülctén, hanem az egészségének é< boldognak tartott falvakban is. A szegénységgel járó elégtelen táplálkozás, a kellő ruházat hiánya, az egészséggondozásban va\'ó telje; járatlanság, xagy nemtörődöm ég, a fö\'des, a\'acsonv, kis nblnku, dohb* levegőjű és \'syeliőzetlen lakások mind melegágyai ennek ¦ bor/.a\'mus hal él aratásnak.
Kormányunknak mindenre kite"-jedö figyelme természetesen erre a kérdésre i< már korábban rá terelő-
dött és a szociális és egészségvédelmi intézkedéseknek ó- intézmónyek-nck (zöldkereszt, egész-éjei munkás lakások, egészségházak, vjzve eU\'k kútfúrások, orvosi áUáipk lé\'csitéso, stb.) egész fegyverzetével küzd a nemzet életerejét fogyasztó állapotok ellen. Ennek a gondoskodásnak ujabb bizonyítékát látjuk abban, hogy a- belügyminiizter rendeletéből Zalaegerszegre érkezett dr. Petrányi Győző közegészségügyi felügyelő. A miniszter kiküldöttje meglátogatta n nagykanizsai tüdőbeteg gondozó Intézetet is és tárgy alá-o-kat folytai illetékes tényezőkkel Zalában a tuberkulózis el\'en való küzdelem megszervezése céljából.
A vármegyei közjóléti alap segítségével épülnek fel az árviz miatt rombadőlt zalai házak
Az idei nagy árviz Zalában is nagy károkat okozott. A megye vezetői azonban gondolkodnak :cgjií.égr\\}léi lehetővé teszik, hogy a za\'oi árvízkárosultak rombadölt hámi mielőbb felépüljenek.
Vitéz gróf Teleki Bó\'a főispán Tomka János vármegyei főjegyzővel Budapesten eljárt mar ezügyben az árvédelmi kormány biztosságon. A terv laz, hogy az épületek felépítéséhez, illetve kijavításához *zükságcs épületanyagokot a kormánybiztosság.
szerezné be és a vármegyei közjót téti alap állami hozzájárulásán ik számlájára jrná. A kárauhuk Így « várniűgjei közjóléti a\'apnak fizethetnék vissza a kölcsönt anyagi erejükhöz mért részlctckten.
Az áliamépilészctl hivatni most állítja össze a károsu\'tak névsorát és a kár összegét felbecsülve e!készíti a költségvetést.
Hasonló a helyzet Somogyban is, ahol az eddig beérkezett jelenté ,ek szerint egymillió pengőre becsülik az árviz okoztn kart.
Zalaegerszegen nem voli ajánlattevő egy 10.000 pengős közszáüitásra
Zalaegerszeg város kórhazbizottwV ga tegnapi, ülésén a kórháznak fehérneművel va\'ó elátását tárgyalta, illetve az arra beérkezeti\' ajánlatok felett döntöttek. Az ülésen kinos feltűnést keltett, hogy bór 10.000 pengős szállításról volt szó, egyetlen
igerszegi ajánlattevő ipm akadt, hololt háromszor is felszólították a helybeli cégeket. Bár a pesti ajánlatok szerint a .szállításra kerülő áru nem a legmegfc-\'clöbb, a bizottság mégis kénytelen volt budape>ii cégeknek kiadni a rendelést.
Az ujnépi uradalomban történt izgatások ügye egy rossz információ körül támadt perben
Bözsöny Lajos uradalmi Ispán ujnépi Elek Géza földbirtokosnál volt alkalmazásban. Mikor Bözsöny megvált állásától, kllálásban volt számára n Zalavármegyei Szarvas_ marhaienyósztő Égésűiéinél egy tej-elienöri állás, amit megpályázott. Az egyesület vezetősége köteevsség-szerüen Információt kért a knposváii ALsódunánlu\'i Szarvasmarha tenyész-
tő Egyesületek Szövetségétől, amely nek igazgatója Proff Istváin gazdasági felügyelő volt. Praff a megkeresésre olyan információt adotlBÖ-zSötyrÓI, hogy >az az ujnépi unuda-lomban fellázította a cialédséget, nyilas, sót kommunista*.
Mikor később Bözaöíiy megkér-dezle, hogy miért nem nlka\'tmfcizlák, megtudta, hogy rossz információt
Csak ma csütörtökön !
Csík egy napi
Városi lüoxüét.
Mmámn tiieadás félhalyérakkal.
A szerelem tolvaja
ELISABETH BEHGNER
világsikert aratort filmje! Remek kigérömDsor!
Előadások kexdata 5, 7 és a órakor.
BAZáR UDVAR,
UfuJ-bb nSI d. 1« nylui-kakilok.
Hűl da fd>fl HxSvot-ujdoa^áKok.
adtak ró\'n. Bözsöny erre rágalmuzás miatt feljeJentetü) Praff felügyelőt.
A kir. járásbirósági lárgyalésvin Praff kijeién tetic, hogy nem érzi magát bűnösnek, mert kö\'elcsségsve-rüen járt el. Mint az Alsódunátjll Szan-asmaihatenyésztö Egyesü\'elek Szövetségének Igazgató^" Bözsöny feiői érdeklődött a nogj kanizsai járás főszolgabírói hivatalánál, nbol kedvezőtlen információt kapóit, a mit azután tovább «dotl a kérdezősködő Zalaniegyei Szarv*asmarho\'e-nyésztő Egyesületiek. Praff kérte a valódiság bizonyitásónak elrejidelc-sét, amihez a bíróság hozzájárult, A tárgyalás wán kihallgatlak dr. Loníay Alán főszolgabírót is.
A biftinyitásl eljárás beíejezfre után a bíróság bűnösnek mondta ki Praff István gazdasági felügyelót rágalmazás vétségében és őt ezért 100 pengő péuzbü\'.e lésre i éltek, de annak végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztették.
Praff ieliebtezelt. Az Üggyel most foglalkozott a Dagykanizsni törvényszék icIicbbvl-eU büntctöt;uiácsaMa-i káry Vilmos elnöklete alatt, o&rnég nem hozott Ítéletet, hanem elrendelte n bizonyitás kiegészítését, meg keresi a föld müve-ésügyi minb-ztéi riumot bizonyos kérdé ck tisztázása-\' ra, elrendelte az i-atok beszer-Eését arról, amikor az ujnéppusztai ui\'M-daiomban Izgatá-iok történtek, vaia* mint Szibcrth Ágost gazdasági felügyelő kihallgatását.
IDŐ
jóslat:
Mérsékelt nyugati, északnyugati szól. sok helyen eső, a hőmérséklet kissé osökken.
A Meteorológiai Intézet nacjkanlsMl ¦Pfftgyelöállomája Jelenttt
Hfcnéraéklet tetnap ette 9 órakof -|aa, ma réttel +G 2. délben -fM*
OjatwdéfcO\'S iL.
— SatwUallUatn-akat teklnkw »«f tolndtn vételkényaa*r Oélkttl. KopStetS vetoranibAa .
1940. <prlll« 4,
JA1.AI KÖZ1.ÖNY
KÜUCSIVÜfL
A POLITIKA
szolgai ezúttal e^y kis tereiére. anyagul a Kulcslyuknak. A vasárnapi Ilovszky-ümiep politikus vendjeiről jegyeztünk fel páz érdekes adatot.
LEGÉRDEKESEBB
vejidéfío volt a Kanizsára érkezett képviseld cso|>ortnak a hatvanas évek. bvii járó Fóldcssy Gyula, aki 800 kilo-métert utazott Kanizsáig. Huszinszkó-nak s ma a magyar Kárpát iljátuik legnépszerűbb tekintélye. Szenáior.ivolt a csehek alatt. Kőid birtokot, pénzt, méltóságot kínállak neki, hogy .hagyja abba..., Nem hagyta abba, Igaz, — nem Is gazdagodolt meg mtnd-niáiglan a politikából. Nyomdája vau I\'ngvárolt. Mint nyomdász-h-gény, sok földet bejárt vándorlás kózl>cn. (Kani-zsán is Járt, egyszer az bikoi kastély tornácán kapott ebédet, 10 éves korában zalaegerszegi nyomdában volt segéd, olt volt először szerelmes, mint ixdiájköszímtííjébi-n moiulla.) Később nyomdájának kiadványai, főként ima-tkönywl tercierentulon Is Ismcrlekké váltak. Mh — méltóságos ur. széles látókörű, nagy műveltségű politikus, de ugynnaz a meleg lélek, kedves, közvetlen (mint ö mondja: bohém) ur ma, ősz fejjel Is, mint gondtalanabb időkben votl. Nem barátja a dineknek. A kanizsai társas vacsorán is ódat-szólt neki vahikl:
— Méltóságos uraiul
Földessy Gyula bátyánk eleresztette -a fflle mclíolt. Csak n tnásodik meg. szólitásra nézett a háta mögé hopy .kit is keresnők?
A LEGFIATALABB
magyar törvényhozó. Molnár Lajos is Kanizsa vendége volt ezekben a n;i|i(ik!>:ui. korra is fiatul, de Benjáminja a képviselőháznak, mert most egy hónapja választották kiskunsági kópvist\'lővó. Itcfonnátus lelkipásztor de a váci piaristák neveltje fi erre nagyon büszke. Meg arra is, hogy tizenegyedik gyermekű egy liununhOl-das kisgazdának. A keresztény fcleka-zetek összefogásáról mondott szavai emelkedett keresztény lélekről tetlc* tanúságot. De szép is lenne, ha az egész országban meghallanák n hanfj-jját... Ha a piarista nevelés szellemét mindenütt elfogadnák a keresztényt kézfogás aLapjának ...

AZ ARVI/,
kellős közepéből, a lolnaí víz-pokol-ból érkezeit Kanizsára viféí Téglássy Béla pécsi képviselő, a hétköznapi életben pénzintézeti igazgató. Kerületének kilenc községét öntötte el a viz, egyenest onnét indult Kanizsára.
— Képviselő ur csak tud tenni va-landl? — mon<Iták kétségbeesett falust polgárok, amikor hire jött, hogy a viz puszUlva közeledik a liaiárok felé.
Az áradatot bizony a csupa lelkesedés, csupa erő képviselőjük we tudta megállítani, de ott dolgozott velük n gátakon, ott járta, aliogy óppen lehetett, az elrnerült falvait ós ndezkedós-sel, tanáccsal, jószóval olt segített, ahol csak tudott.

HÚSZ ESZTENDEJE
képviseli ugyanazt a bajai kerületet vitéz dr. Alfőldy Béla, aki ugyancsak itt volt vasárnap Tlovszky János kíséretében. Régi Baross-harcos. Húsz évig egy kerületei kópviseJni ma... ennél szebb joUemzést nem is tehetne adni ma egy izig-vérig keresztény ]>o-UUkusróil

•PARASZT VAliYOK.
döngte büszkén az asztalfőről Börcs János, rehérincgjei, bicskei ke.pv.stlo, u társasvac-során mondott pnllórozot-lan szép, Zamatoson magyar pohár-
köszöntőjében, amely sok lanult urnák
is dicsőségére vált volna. Háromholdas kisgazda odahaza Börcs János. ¦ Es Mátyás királyról, honvédelemről, a magyar nők történelmi é.s inal szoio-péröí ugy beszélt, olyan okosan, annyi tárgyi ludassal, otylcor sz-\'Hemes humorral füszciczvo, hogy akinek mestersége a szó, az so nnithalotl volna nagyobb sikert. Bizony: — odavaló a mi magyar népünk a törvényhozás magas polcaira, a közélet első vonalaiba is. Csak kí kell tudni válogatni okit!
LIMANOVA HŐSE,
a" legendás hirü Maokcniert-huszír;, viléz Ilertelendy Miklós ny. ezredes beszéde volt sorban.(do csak sorban. 1} az utolsó a nagy társas vacsorán. liz a zömök, jóvágású magyar ur, egyszerű magyaros ruháján a gyönyörű
háborús kimntetéselvel, buzogány os honfoglaló ősök ereiét juttatta eszünkbe. Somogyi képviselő, do kanizsai emlékei is vannak. Az öreg katona legszomorúbb emléke is kanizsai. A Világháborúi befejező összeomláskor ilt, a kanizsai pályaudvaron látta meg előszór a zöld káder által kifosztva hazaérkezett vonatokat.
NEM PARÁDÉS
polilikusokkal vélte körűt tehát magát Ilovszky János az ő legszebb kanizsai ünnepén, a végletes mandátum igazolás utáni első látogatásán. A munka képviselői voltak mind. A róUP-luró kisgazdától a hős katonáig, a lelkek pásztorától a nyomdászig, mind a magyar \' föld igazí gazdái, azok, akik nem csak étnek rajta ós belőle, hanem véreztek ós verítékeznek értő és a rajta élő népért.
Csak másfél százalék pótadét jelent a városházi állások rendezése
Nagykanj>sa város legutóbbi közgyűlése, mint Ismeretes, imfcgáf lapította az u. n, normáistátust ós az uj állásokat betöllötték. Ezt a határozatot töbten megfellebbezték.
A vármegye a le\' \'cbii.czis3k.et nem vitte a kisgyűlés eié, hanem kérdést intézett előbb Nagykaiizsa város ve zctöségéhez, hogy szükég van e a több áfásra ós azok (l-ebnényelr.em jelentenok-c nagyobb terhel a város háztartásíibnn ? A kérdésié a vá>sz tegnap meni ei az alispáni hivatalhoz.
A város \\c,elcsége válaszában,kJ\' fejti, hogy szükség van a három másodul jegyzői állásra a hóftipról-hónapra növekvő ügyforgalom zavartalan \'cbonyolltásö érdekéten. AZ anyagi megterhelést iHetőeg a város válasza ér leimébe" figyeíenitc kelt \\eni:Lazt is, hogy a ne.riuáistá-; tus megálUpitásávul tisztviselői ál-
lások megszünteté*e Is történt ésigy az uj állásokkal keletkezett többlet n város háztarlásábajn csak másfél szá/alék pótadót jeleni.
Az ügy a legköze\'ebbi kisgyűlés elé kerül, ahol ezek után n vármegye is valószínűleg ara az állás-pánira helyezkedik, ami a uigyka-nizsal képvt\'-eiőteetü\'etet vezette, hogy kenyeret és elöbbrejutást biztosítson a fiatal tiszt\\i>eJö>generá-cíónak. Ez. ma gyakorlati szociális politikát je\'cni, ami a magyar \'emr zeti kormány programja is.
— Naptár: Április 3. szerda. Rom. kat, Rlkárd pk. Protestáns Kereszttly. Isr Vesdar hó 24.
QóaftrdŐ nyitva reggel 6 órától este ö éráig théttt, sserda, péntek dálutáa kedden esése nap nőknek).
H0Í katóiok
kabátok BoUoh kaéátok
Három igás sxó :
A rakodóhoz szorított egy munkást a vasutikocsi
Csurgó, április ,i Súlyos ba\'eset történt a cs-urgói vasútállomáson. Antal Józ*ef fiatal vasúti munkás egy mozgásban lévő vasulikocsirn felugrott, hogy a fékei ket kinyitsn. Nem \\etto azonban észre, hogy a kocsi már a rakodó-perlőhöz ért és amikor leugrott, a kocsi és a rakodófai közé szoruít, Társai észicvéve a szeivncsétleusé-get, azonnal leájilották a kocsit, de addigra Anial Józfcf már fején és mellén olyan súlyos sérüléseket szonvedett, hogy be kellelt szállítani a kórházba. Több bordája összetö. rött, ábapota súlyos.
Divatárut
legoloaóbban j
Divatcsarnokból, H-m i
Film - Szórakozás
CK\'iANVMUZSI KÁVAL
és nagy vigalommal kezdődnek meg május 1-én a Hunnia mütennében készülő legújabb magyar film felvételei. IJebrecenl Kis Lajos ágányzenu-karával mulat Jávor Pál, aki Dmikó Pista, a nagy magyar uótakirály Jeg. szebb dalait énekli a mikrofon előtti A Mester-film produkciójában készülő Dankó Pistn-íümb". n ugyanis Jávor Pál személyesíti meg a hires magyar ci-gány alakját, akinek életét viszi filmre Kalmár László és Nagyrmhály Sándor forgatókönyve. Két női főszore|dŐjio van a filmnek: Sbnor Erzsi ós Lukács Margit. Kalmár László rendezi, Dankó Pista muzsikáját pedig uj hangszerelésben Sándor Jenő és polgár Tibor alkalmazzák n nagy zenés fflmro. e
EGY OROSZ MUZSIK
szegényes házában vették fel az Ott, ahol a Dnyeszter vize zug ÍUin utolsó jeleneleit. A világháború emlékeit felidéző film, amelynek tóriéncte a sarajevói gyilkossággal kezdődik ós Oroszországban játszódik le, már elkészült. Jclouteg la bondóri umban vannak a nyers felvételek, ahol most folyik a kidolgozása. Rálhonyi Akos rendezésében készült a film, amelyben Kiss Ferenc, Tasnádl Fekete Mária, Timár József és Vérles Lajos játszanak vezető szerepeket Az érdekes meséje és eredeti feldolgozásban ké-szült fllimi még áprilisban bcmuinf-
A HÚSVÉTI ONNiiPEK ALATT
vidéken is bemutatták az Erdélyi kastély ós párbaj semmiért clmft kót
llunyady filmet, melyok a pesti pre. ml( rszinházakbau nSgy sikcncl futottak. Még talán nagyobb lelkesedéssel fogadta annak a néhány váro.sn\'ik a közönsége ezt n két Ízesen magyar hangulatú film játékul, mint a pesti közönség. Az egyik vigiáték, a másik dráma, de mindkettőnek közös lulajV donsága az, hogy a magyar szívhez és a magyar lélekhez szólnak. NOm vitás, hogy mindenütt megérdemeli sikerűk van.
I). III, 88. JELZGSC REPÜLŐGÉP,
az elmúlt világháború egy régi tipusu bombavetője a iiilajdonképeui főhőse annak a ropűlőélctei megetevet-nitö nagy filmnek, amely az idol filmi-
szezon egyetlen nagy njpülőíilmjo lesz. Pompás légi akrobatamutatványok ós Izgalmas légUiarcok hátterében mog-elevenedik a német pilóta ki képző iskola élete. A D. III. 88. uwUett a leg-
ZALAI KÖBLÖNY
194Q, április 4.
ujabb típusú vadász, bombavető és felderítő repülőgépek a <me:iéksZcrCp|. lŐk» a lólekxctfojtóan lebiucselő pilóta filmben. A Tóbis gyárnak ert a fÜrnk ¦jét, núvlőti ez a magyar közönség elé kerülne, a Horthy Miklós ropftlöaW Rovara díszelőadásban vetítik lo- az egyik . budapesti pie\'míCrmoxíban.
KAHADY KATALIN .
vigszinllázi NUépéw miatt uj film\'-jértefc, az Erzsébetnek felvételid néhány napra megszakadtak a filmiroj-dában. A kiváló fii ni színésznő, szjpV padi premierjével együtt járó fokozó munkát ós a film-műtermi fárasztó felvételeket oszzecgyezletnl nem lohol ugy. DOgy pár napig szüneteli a mim-kn. Az üjirépek után azonban tovább folytak a felvételek, amelyekéi ezen a héten be is fejeznek. Kanuly Kata*. Un uj filmje, amelyet nagy érdeklő).
dáaed vár a magyar moziközönség.
még a tavasz folya ni.ín bemutatásra
kerül
A VIDÉKI PRIMADONNA
avaszi férfiingek,
kalapok u nyakkendőujdonságok
raktárra Mnia. RITTER cipő- és divatház.
A Zalai Közlöny megindította a gyfljtést az árvíz áldozatainak
Mindenki hallja meg kormányzó urunk áldozatot kérő szavát
és az Igazgatója együtt játszák első filmszerepüket a Mária két éjszakája cimii fíltnb n, amelynek felvételeit szer dán éjszaka fejezték le. Szilígyí Szabó Eszter, a szegedi szintársulat prímái-donnája és Kardos Géza. a tírsiütt . igazgatója aV\'búláliek, mint filmszi- I nessek ebl>cn a flnl.en. A Lenn\'entei. ELk szerint Szilágyi Szabó Eszter az id»i második nagy felfedezett^ a mh,-gyár UlmuVk. AnxÜett. hogy kiló-nőm játszik, pompásan fotogn falható arca v-m és a luuigji remek a mikro/-fonban. Uray Tivadar is, aki a férfi főszerepet játsza n filmljcn. a legnn-gyobb elismeréssel nyilatkozik az uj filtuulárról. A Meteor ]Modukfiój,i(-bau készttett lilni bemutatása w.u-csak a közönség, hanem a filmvilág köreiben is nagy érdeklődést váll ki.
A léi asissB géni -
¦ Ma azt akarja, hogy kertjében korai dolgok teremjenek,
kouyhakerti palíntíkat
lfj. Pátsrmsaa hrlhrrlttn
vegyen t
EOlTÖt-téf IS. TtUIon «31.
Tovább emelkednek
a sertés-árak
bar az elégle\'en takarmány miatt elég rosszul te\'elt át, a\'Ig csökkent tatamit Az egyes állatfajoknál avar megyei főáltaforvos nyilatkozata szerint c>ak 1 5 százalékos csökkenés mutatkozik. Az egészségi állapot kielégítő. Járványos betegség a szarvasmarháknál c«k Hahóton lépett fei.i\'t ls már szünöben van, a zárlatot rövidesen fe\'oldják. A ser-tésbeíegíégek c ak szórványosak voltak. A vármegyei állatállományba0 nagy javulás várhwtó, ha az uj törvény értelmében a vármegye fogja beszerezni az apaállatokat.
A zalai állatállomány
A tegnapi szerdal hetipiacon erös sertésfelhozatal volt, de élénk volt n kerestet K A sertés-árak 1.16-1.18 P között-mozogtak, míg prfmfa um-dalml sertésért 1.25, söl 1.30 pengőt fizettek. A zssy ára 1.92 pengő volt. Megállapítást nyeri, hogy a ^ertés-árak januártól mintegy 26 százalékkal emelkedtek. Az árak még további emelkedő irányzatot mutatnak.
Az ország városaiban Nagykanizsa volt az első, amely a Zalai Közlöny tegnapi felhívásával azonnal inegkozdlc
a gyűjtést az árvízkárosultakért, mihelyt elliangzoll Magyarország kort
mújiyzójáuak szava a hajléktalanná vált szeren esetlen (éuvérerak erdőkében.
Ma mér, a- rádión továbbított közlés szerűit, az árvízvédelmi kormánybiztos is megbízta a laj>ok szerkcszlő-ségVlt és a társadalmi szervezetekéi u gyűjtés lebonyolításával.
A Zalai Közlöny tehát minden adományt <lfogad. nyugtáz 6> a kormányt. biztossági utasításoknak megfelelten továbbit. Adományokat liármikor elfogad a szerkesztőség és a kiadóhivatal. ; ,
A gyűjtés mai állása:
Eddigi eredmény Szabó Győző özv. dr. Ffltz JózaeTnő Frltz Celesztin Braunar Lajos 8Ipos Antal
240.- P 10- „ 5- „ 5.- „ 3.- „ 3.- ,
Eddigi eredmény i 266.- P
Nagykanizsán visszavonta budapesti beismerő vallomását a Fischer és Bader cég kassza-fúrásával gyanúsított kőmüvessegéd
Budapesten kézre4 került Vég János pcxtfl kőmüvessegéd, a\'iit különbé bűneitek elkövetésével gynnusjtanak. órán beismerte, hogy ..Ojston Györggyel együtt fúrták meg több mint egy éve Nagyi knizsán a Fischer é* Boeder cég páncélszekrényét és abból mintegy 4 és fél ezer \'pengőt elvitlek. Véget lehozták Nagykanizsára, nhoi azonban a Budapesíen let beismert* vallomásét visszavonta. Ágoston György,
Kihallgatása társával, Ago
aki szintén más ügyből kifolyólag került a hntöiág liezéie, u budapos\'J rabkórházban fekszik.
Mivé. Időközben mind több gyanú merüH fet a két jóma.iár el\'en egyéb vidéki betörő ékkel l^pc>pJ«t-ban is, a budupcsti törvényszék mfeg-i kereste a nagykanizsai ható^ágfjk\'at, hogy szállítsák fel Véget Budupet-re, ahoi Ágostonnal együtt íeelős. ségre fogják vonni a iiagykaiilz s-d kasszaf\'urás ügyéten is. Véget ma éjszaka szál\'itntták fel vasra, verve Budapestre.
Másodszor is hat hetet kapott
a klskanizsal fiatal férj, aki meg-vasvillázta a felesége nagyanyját
dult be ldösb-Kálovics, az édesatyja, szekéren. Ifju Kálovhs villámgyur-san lekapta apja szekerérö* a vas-viUét és az öieganyót fejbeütötte, ugy. hogy a szomszédok szedték fel. Az öregasszony feltápászkodott, de ifju Kálovics újra nekiment és !ei lökte a járdáról.
A dolognak fo\'v tatása lelt a bíróságon, A fiatal férjet hal heti fogházra Ítélték. Kálovics azonbhnper-
KUkanizsán « Cigány utcában lakik ifju Kálovics László fiatal gazda. Mint ifju férj egy nlka\'ommi\'l megverte a m«n\\e:skéjét. Észre, vette ezt a velük közös háztartástan élö nagyanyó, Radfcfi Körolyné, akit nagyon bántott, hogy a szilaj férj kezet emelt unokájára. Az. idői asz-szony védelmére i< kelt unokájának\'. A fiatat Kálovics dühéten kifutóit az utcára. A kapun éppen nkkőr (br-
ujrafelvételt kéri, amit a biióság el is rendelt Ifju Ká ovics Lászlóazojr ban semmi ujat ceanj tudott íe\'hozni, ami íehermentesiíette volna 6^ igy a törvényszék másodízben is hat heti fogházra ilélle.
Kálovics czekntán bele is nyugodott az ité^tbe. Az ügyész intézkedésére fogházőr je\'ent nWg, a tár-gyatóleremben és u TOsvlla>,|(«nbert mindjárt levitte a fogházba.
Csütörtök
Alisadé i&Saonsámek h^tkStoapókom Budapest I. nfiseria
«.•15 Torna. Klrek. K&tioiuduyok. Haa(leme«ek. — Utána étrend. — 16 ilirek. — 11.10 Nemvetkóal vlsj«U«. síoiyálai. — 12 ,H«J«s%ásó. Hünnuss. Időjiráijeienlss. - 12.40 Hírek. -13.20 IdőjeUis, tdőjáráí jsíentés, -14.35 Hírek. — 14.45 MQsorieraer-tetás. — 15 Arfolyauihirek, piad árak, él«tmÍH-erAlak. - 1C.45 Idöjelaes, idő-
jáxái jelent és, hírek. - 17 Hírek »4o. vák és ni«jryar-orou nyelt-en. — 10.(5 Ilirek. - 21.40 Hírek, idő j arás jelentés, hírek szlovák se uisgyer-oross nyetve*.
23 Hisek német, okUi, «ngoi is frsatria nj-eiven. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 Dr. Ile«e.íek László egyetemi tanárral beszélőét Konkoly Kálmán. -17.40 Kedvelt hanglemezek. — 18.4;» Fornády EUmér előadása. — 10.25
Döry József magyar nótákat énekel kiséri Kiss Lajos cigányzenekara. — 20.10 Kabók (iyőeö Tömörkényi István novelláiból olvas fel. — 30.40 Közvetítés a Magyar Színházból, ríue-kes-zenós .részlolek a «ToLaji aszu. ciniú eenés vígjátékiul — 22.10 Do-rita Bonfva-Szolwszlay énekel. — 2Ű.40 Géeey Barnabás nenekarának tánete-metél. - 23,25 Murai Etek cigány, wnekara.
BUDAPBÜT II.
. 1Ü.15 Ja it-számok hanglemezről. 18.15 Angol nyelvoktatás. — 10.30 I)r. Zimándi Pius előadása. — 20 Hírek. — .20.25 Mai magyar swrnők müveiből. — 21.15 Hanglemez. — 2135 Időjárás jelen tés.
Tűkor, képkeret «stlH Blfll
pereelláa-
" - való. Ffl-ut 24.
Péntek
BWDAPMSy I.
10.20 I"eioIvasás, — 1Ö45 Fialolva-sás. — 12.10 Anda Géza zougorázik — 12.55 Énekel a i>estszenterzsébeti gróf Apponyl uti állami elemi iskola énekkara. — 13.30 Magyar Revü Tánd-zenekar. — 16,15 Dr. Geréb László tlőndása.
17.15 A rádió szalonz>nskara. -18 Dr. Csapódiné Mécsy Márta elö-
Női és leányka-kabátujdonságok,
férfi, ésnői sietek ffigfift nagy választékban Divatüzlet n«x%
Telefon : 627.
0062
2AJ-AI KWLttNY
Elsodorta kunyhóját az árra, meilbesznrla magát
igjÖ, Április 4___
adása. — 18.23 Csorbo nesso cigíny-ziaiokara. — 19.05 SporlköKlsmfinyek,
— 19.25 Nagykovácsi Ulna dnhkal éneket — 10.45 Pálinkás László olasz-nyelvű előadása. — 20 A Filharmóniai Társaság hangversenye. — 21 IMiCk.
— 22.05 Hirck, időjárásjcksnlés. -22.15 Oláh Kálmán cigányzenekara.
— 23.20 Tánclemezok. BUDAPEST II.
18.30 Gyorslrótanfolyam. — 19 Hang Imiének. — 19.30 Dr. Kcnény Gnbír ilSadása. - 29 Ilirek. ~ 2025 Randőr-zt-nflknr. — 21.30 IiUí^rasjelentís — 21.35 Nagy Meda előadása.
Hem fekiéiUtk!
_ A hagyományos magyar
| 1115. ÍÍ 4- I huszárvirtusra mutató
1-\'¦—\'¦-1 pompás vállalkozási haj-
totiak végro 1915-ben ezen a napon Varga tizedes, valamint Kéiyi pál, T«ioki Vendel, Daniján István ós Grie-btr József huszárok, valamennyien a Yolt székes fehérvári 10. huszárezred 1. százada tói, i_,okik a galíciai Dnyeszter folyó mentén tcljcsiicit biztosító szolgálat közben Varga tizedes saját cl. határozásából titokban álkettek a folyó lulsó partjára, hol az orosz cserkcsz-ftrsön rajtaütöttek é; azt foglyul ej. tették. Varga tizedes ugyanis már tlöie kifürkészte, hogy n túlsó parton ine-lylk háznál szoktak a szemben bizto. siló oroszok egyes részei megpiltonni, ugy hogy átkelés után ügyes rejiözós. s*i megközelítette a kiszemelt házat, aimlybcu az orosz Őrs meghúzódott,, majd bajtársaival együtt a ház elölt álló őrt meglepte és leküzdötte. Utána az ablakon keresztül \'egyszerre uclóy vőldüztek n szobába, amiközben huszáraink két oroszt lelőttek, egyet súlyosan, liánnal pedig könnyebben meg. sebes!lettek. Antikor (.ellg cképen felül kerekedlek, a foglyul ejtett oroszokat az egyik csónakba ültetlek és áthozlak uz innenső parim, inig a másik csónakban a cserkeszek fegyverzetét, fclszeiclését és rabolt holmikkal tele tömött zsákjául hozták ál. Harmadik lépcsőben végül két huszárosénak mellett úsztatva a cser-keseek nyolc lovát hozta át. így v vállalkozás telje; sikerrel járt, amiért is Varga tizede t, mint a vállalkozás kezdeményezőjét és Kétyi huszárt, aki megsebesült a nagyezüst, a vállaikon zásban résztvett többi huszárokat pedig a kis^züst vilézségi éremmel tüntették ki. A legnagyobb kitünielós pedig az volt. hogy a vitézül kiérdemelt érmeket IC nappal későbben Károly királyunk, mint akkori trónörökös személyesen tüzic fel a bátor huszárok büszke mellére.
._¦ 1017 április 4-én Bcéidel
Hl/. ||, 4, I András 33. repülő szá-
I-~——I Cadbeli pilótaszakaszv*.
zető igen erős elhárító tűzben ós da-cárn annak, hogy gépét már számos találat éne, mégis többször loercszko. tfett 80—100 méterre, hogy kisérőjw a bombákat mbiél pontosabban célba vélhesse. Az eredmény meg is vodt. mert az egyik bomba c;ry katonákat Szállító vonatni talált, melyei erősen megrongált és egyben a szílliünány-ban nagy vesztcsónct is okozott, egy másik bombával padig súlyosan megrongál ta a pályatestet, Ugy hogy azon a közlekedés megszűnt. Végül lmzaf-lérőben egy menetelt) századot 200 méter magasból géppuska tűzzel tá-inadolt meg, mellyoí az ellenségnek újból érzékeny veszteséget okozott.
Ezért az eredményes ós légi fényképekkel igazolt repülőutjáórt Éténél saakaszveretőt immár harmadszor .tüntették ki a nagyezüst vitézségi éramí-p»l,
Nagyatád, április 4 Az tfvíz mindenütt nagy károkat okozott és so\\ házat rombadöntölt, így járt Nagyatádon Bogdán Jói-cf is, akinek kis kunyhóját sodorta el az árvíz. Bogdán éppen katonásko-
dott és íamikor IpaV ftspos szabadságra hazaiérve látla, hogy családja a szabad ég alatt kénytelen hálni e -keseredésében olda\'fegyverével mell-beszurta magát. A szúrás nem érintette o szivet, de igy is súlyos állapotban került a marcali kó\'házbs.
8
— (Sientöre.) .
(Ma est* 0 órakor a !iieWninW.ii]--lomban Seentóra, kitett Oltártsientség dőlt. Utána gyónást alkalom a hol. napi «lsÖ péntekié.
— (Paganini-matinét)
tart a zeneiskola tanáraival vásárnap fél 12 órai Veadett*! az Iskola földszinti termében. Előadó: Vanpay János. Közreműködnek Ivájjkovits Ferenc és D. Honfi flonn. BolépŐdJr) n.m los». (:)
— (A Balatoni Társaság)
évi rendes közgyűlését Budapesten a G<ilértUs raliéban Ize rí Izsák Gyula ügyvezető elnök .elnöklete akut totta meg. Elnök beszámolt áz elmúlt évi, működésről, kiemelte a felvidéki és kárpátaljai városokban megtartott ismertető előadásokra, rámutatott arra, hogy Szántódra a munkatábor kive-zeriylését kizárólag a Tárassá* vívta ki. Elfogadta a közgyűlés H. Borába* Gizella Indítványát a Kassán megtart tandó képzőművészei! kiállítás mefl-KTnlezése tárgyában, Dr. Sebestyén Gyul.i indítványára felkéri a kozgyüJót a BIB-et. hogy a könyvnapra egy külön balatoni pavitlont áUiitason fel. ahol kizárólag balatoni művek kerülnek eladásra. Dr. Rlpka Ferenc indítványozza, hogy 19414« egy Ismertető művészies kiállítású balatoni naptárt liozzon forgalomba n Társaság. Gy. Czlkie Valéria inditvinyára a magyar írók és irodalom ftltenúv tésere rendezett kiáüitis alatt a Gel-lért-szál lóban művészi estélyi rendez a balatoni irodalom Ismertetésére. .Elnök méltatta az elhunyt Wagner Géza. Káli-Nagy Dezső és Tonnay Géza hervad hatatlan érdemeit « Balaton* kulluse terén. \' ¦
— (Halálozás)
Id. dr. Takács Jenő nyűg, tapolcai kir. közjegyző, Zala vánnegye lorfény-hulóságáiiak örökös tagja, k.dilcu iog. gei 80 éves tkorúban Sümegen elhunyt, Dr. Takács Jcnö Zala megye törvényhatósági bizottságának -legrégibb .tagja volt. Több mint hatvan éven át szolgáiul hűséggel, eriiy<üieiU\'.n munkával és U\'lteisóggel várrnegyénk közniffeit. Erdemeinek elismeréséül tüntette ki a vármegye az örökös -törvényhatósági bizottsági tagsággal
— (Növendék-hangverseny)
vi.lt tegnap délután a zcneiskoláberi. A szülök és érdeklődők ezúttal is let->"u,i megtöltötték a hang Y^-\'rsciiytermet. A műsoron a kexdŐ ós haladó növendékek vegyesen szerepeltek és tudásuk legjavát mutatták be RX előadásra került niiijö\'iir\'és külföldi-szerzeményekben, A nagysikerű növendég-hangwrscny soráp egyik-másik növeti-dék meglepő teljesítményű oluUuo* Mlünést keltett, áa vauimennyi szereplő megérdemelte a sok tapsot.
— (Kongregáclos teát)
rendez szombaton 8 órakor az Ur-leányok Kongregációja a Kis Répáiban. A txti 1 pengő. A jövedelem felét az árvízkárosultak részére ajánlotta M a rendezőség. (:>
— (A legnagyobb nemeskorái)
A Búvár irja: Formosa közelében egy japán halásxhojó három és fél mélvrmázsás nemeskorált halászott ki a tengerből. Eddig ez a legnagyobb nemeskorái példány a világon.
Ideges embereknél ét lelki-betegeknél az Igen enyhe hatású, mindig megbízható természetes „Ferenc József keserűvíz —- reggel éhgyomorra egy pohárral be véve
— kiadós bélurüiést, jó gyomor-emésztést és elegendő étvágyétzetet hoz léire. Kérdezze meg orvosit I
SZELVÉNY
rn«l)»«kf*lmuUt f W ail-
¦•dmtnnytl «ilt.>al|ák aiag [uvaktt lludipo.t«n m Viroli Síin hé ¦ nwtlktt* «i-
NAGYKANIZSA STÍSiSlW.
A „Négy toll" c. színes filmet nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol Id előfizetői kOzölt.
A szerencse ezen a hélen a következőkre mosolygott:
Búzás József, Templom-tér 5. Szabó Oyözó, Sugár ul;W.
A „Négy toll" cimü film az utóbbi idők leghatalmasabb filmalkotása. Korda Sándor rendezése fém|elzi a filmet, amelynek tömegjeleneteit még hatásosabbá teszi a film színessége. A szelvények péntek-szombatra érvényerek.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosultak a nyereményjegyekre, tia előlizctésukkel hátralékban nincsenek.
_i Vegyen részt Ün Is |_
a Kodak
PMXm Toulsch drogéria
fotóosatálya.
75
¦ "i"
ZALAI KÖZLÖNY
— (Gazda aiszony képző-tan folyam)
A varmegye népművelési bizottsága rendezésében egyhónapos cunéh\'ti ós gyakorlall háztartási ós csecsomőápct. lási tanfolyam volt Tapolcán. A sikeres vizsgán Uzertnyolc leány és két asszony ka po It gazdaass zony i k épesL tést. Aa okleveleket az ünnepéjyca záróvizsgán adták át a leányoknak és asszonyoknak.
— (siövő-tsnfolyam)
Négy hónapon át dolgozlak a cacsxlregi leányok ós asszonyok a faluban rendezett szóvőtanfolyamon s munkájuk <redményét most áUitották ki. A záróvizsgán megjelent megyei ós peati -kiküldőttek a .legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak ós egyhangú volt a megállapítás, hofry a magyar nép erejéről és szépérzékéről tett bizonyságot ez a kiállítás.
— (AnyakOnyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 13 gyermek született, 8 fíu és 5 leány: Antul László sütő segéd és Guótln Annának rk. leánya, Kuti Jenő kőműves mester és (iutmanu Jozefának rk. fia, FBrkay Lóránt állami polgári iskolai tanár és K\'Tessy Jolánnak rk, fia. ladeczky József posta altiszt és Nott Annának ric. fia, Gödinek Károly VllanyszeicloV segéd ós Hegedűs Mariának rk. fia, Horváth István kőműves segéd és Gáspár Ilonának rk. fia, Sötét Ferenc Máv munkás ós Szolár Máriának rk. leánya. Tamás György posta altiszt és Kománovics Juliannának rk. fia. Polal Sándor ács tanonc ós Dolmányos Ju-fKannának rk. leánya, Vnss György szabó segéd" ós Gólles F.rzsébotnek rk. leánya, Vincze Zsigmond napszámos és Gerócs Katalinnak rk. leánya. Házasságon kívül született 2 fiu. — Halálozás lfl volt: Mustos József nyűg. rendőr rk. 00 éves, Kuisner Katalin rk. 14 éves, Honenwald Tóbiás szabó izr. 77 éves, özv, Falcs Györgynó Plander Rozália rk. 77 éves, Hegedűs PMano rk, 7 hónapos, özv. Krén Jó-juefné Simon Evn rcf. 82 Óves(, Lbidbauer Gusztáv nyűg. Máv fötáv-irász rk. 83 éves, Németh Fomcné .IMtrich Katalin rk. 00 éves, özv. Ney fgnácnó Löw lika izr. 80 éves, Németh György napszámos rk. 74 éves, Szabó Zoltán József rk. i éves. wellák JóZseCné íJOposa Verona rk, 75 éves, Kovács Tibor rk. 7 hónapos, özvegy Horváth Lajosáé Horváth Mária v. saegény rk. 80 éves, Herbai Julianna rk. 4 hónapos, Salamon Anna rk. 2 hónapós, — Házasságot kötött 3 pár; Erdélyi Ferenc (elvált) napszámos rk. és Gelencsér Mária (özvegy) rk., Rosenberger Márton pékmester izr. és Steiner Rózsa Izr.. Mádfc-Kovíos László Ferenc Emiim. kir. főhadnagy rk. és Lajpczig Ilona v. óvónő ság. h. ev.
1040. április 4
A Halni KÖsl&ay SaM-ÜBBtérsaaTe
TIPP-SZELVÉNY
Beküldte;.. Lakik;......
Surintem a vasárnapi mérkőzések s következő eredményeket honik:
SBTC-ZMNTE . . _ _ (... ~>
DVAC—KRAC ...... ... (_ _)
DPAC-MSE ...... ... (... -)
KT5E-2ÍSE ......1 ... (... _)
PEAC—PBTC...... ... (... -)
ZMNTE 1I.-NVTE . ... ... (... _)
BIOK-MISB...... ... (... ->
NémetoiBr.—M«gy*rorix... ... (... •-)
SrAC-PVSK...... ... (... ¦•¦)
Snlyos fegyházbfloIetéBt kapott a kanizsai állomáson elfogott szép széke svájol fodrászno,
aki a hálókocsi lepedője alatt 127.000 pengőt akart átciempésznl a határon
A nagykarlffal határál\'oniáson, mint annakidején megírtuk, még az ősszel tetlenérték a vaiutadelekjvek a szép í-zőke Bossafdt Lujza svájci fodrásznőt, aki a hálókocsi \'cpedöje alatt szétleiegetve 127.000 pengőt ós több külföldi vulutál akart kíc em-pészni az or-zógbó\'.
Bostardt Lujza é< társainak valula bűnügyét az, clnm\'t héten tárgyalta a budapesti törvényszék ó* tegnap hirdetett tté\'c\'et.
A kihal\'galása lorán Bo>s#rdt Luj* ja beismerő vallomást tett és elmondotta, hogy Liltner Teodor pá\'M bankár futárja volt és három i-ten fordult meg Magyaréi szagon valuta" csempészés céljából. Elmondta azt is, hogy ér, Ep-Cr Henrik főorvos és Dinotter Jenő vállalati igazgató 60 ezer pengőt bíztak rá, bfogy azt is vigye 1.1 az országtól. Eplert és Bine\'.-tort, valamint egy második svájci futárt, RKVjcr Emilt "elartó/taták és háromnapos tárgyalás után kOiüH Ügyük ité-\'et elé.
Á törvényszék BouArdt Lujzát kit évi ós két hónapi fegyházra itél e. az orizág lerüíetérő-i ötökie kiiltotta, Rie-der Emii két és félévi fegvház-bünstést kapottésőtis kliilu.tbik, A
magyar vádlottak közül Eplor Henrik egyévi és kóthónnpi börtönbüntetést kapott, 5000 pengő pénzbüntetésre Ítélték, va\'amint 16.000 pengő vagyonj elégté.\'ei ir.ogrízetósére kö-(elezték, BIneltcr Jenőt egyévi ós "egyhónapi börtönbün\'etés e; sújtották," to.000 pengő pénzbüntetést kapott, valamint kövezték 100.000 pengő vagyoni elég;éfei mogíizetésé-ie. A büniegédi bünrés;eek közül Wetzler Endrét 2 hómtpl fogház-a, 200 pengő pénzbüntetésre é< 300 P vagyonj elég.\'étei megfizetésére Ítéllek. A másik két vádioltat a törvényszék felmeu.et\'e. Az ité\'et nem jogerős, j , i , i I ,
Vt- és hídépítés Lengyelországban
Berlin, április 4 Azokat a lengyel hidakat, amelyeiket nem lel.et retulbehozni, a német kormány lebontatja. Hycu Utón már többezer tonna vashulladékhoz jutottak. Az uj hidak építéséről a biro-dalini kormány gondoskodik.
Eddig már 100U kilométer utat hoztak rendbe ós 900 további kilométer vau javítás alatt. A kőbányák is teljes Üzemmel dolgoznak.
Villamos
A mm | 1 r mm A rr
tűzhely es suto
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra Is a
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Megbízható jé és olcsó
SZABÓ ANTAL sporttlzletében fW"1\'":
A MAGYAR LÉGIFORGALMI tár-saság a nini naptól bevezotto a nyíri m» iietrcni\'ct. Ismét el lehet jutni egy nap ;\'latt Európa bármely fővárosába
HELSINKIBŐL érkező jelentés szerint a szovjet kinevezte az uj helsinki
szovjet-kőveiet,
BHAUCHITSCH nénid hadicieg-főparanesnok a nyugati fronton járt ós a rajnai arcvonal katonáinál tartott es apa (szemlét.
ÉSZTORSZÁGBA naponta érkeznek nagy szovjet csapattestek ós hadi-?nyag-szállitmányok,
DR. SUGÁR LEÓ orvos két éve jölt haza Amerikából. Valuta-viasza-élós miatt 2 évi fegyházra, 3000 pengő pénzbüntí lésre és r>000 pengő vagyoni * légiétől megflzeiósére Ítélték.
ECKHARDT TIBOR tegnap Génuá-ba utazott, onnét szombaton Indul amerikai előadó-kő rútjára.
SZILASSY BÉLA, a lemondott fel. vidéki államtitkár, mint kormánybiztos folytalja működését.
A SAJTÓKAMARA üléstermében pénteken leplezik 1c n kormányzó arcképét a miniszterelnök jelenlétében.
SxentrjvQrgy varon az első begyháton a nyugalom fészkel
iitiiij szaia ah,
esetleg 20, vagy 10 sor la megvehető. Érdeklődni Nagykanizsán. Királyi
Pál-utca (J. szám alatt lehet. Ugyanott rlzllngbor Is eladó 23 llle-
ronklnt 60 és ¦Wllllér literje.
APRÓHIRDETÉSEK
Í.:-.\'!iJii?a-ili)H wirup 4» íinnaimsu 10 n.\'.l-j üüíi, minita tavibb! iiá 6 fllllr, MtkOin** uiia íO\'lllfií, tnlndtn további uá 4 Wit.
ÁLLÁS
Előkelő Bfztoaltó Intézet (elvcBt ttx ét magas Jutalék ellenében ü »lm tanáén taaB«0]taket (nőket.) Jelentkezés Hoiihy Mikióí-ut 4, II. emelet, délelélt 9 — 12-1«.
Qv«h«rnetial hareat htiybell vállalat. Páiyáthstnak keieskcdelmf lBkolában teles vigy {ó eredménnyel éretttéglietlek, kik gyors- éi gépírni tódnak. Németül li btictlők előnyben. Jelige ; „Lelkllimerétes". 774
Jobb aaebaleányt keresünk szonnal, esetleg 15-ére. Cltn a kUdóbsn. 7S3
Saobelaányt könny U munkikóirel öreg házaipár mellé, teljes ellátásul és Jó fizetéssel keretek. Cscngery-ut 33. 803
Ogyes fa«Jái>4«« szennai felvételik, Sient Imre herceg-u, 3. Kaulmurm. 805
ADÁS-VÉTEL
Jégaaehrény eladó. Csengery ut 21.
HÁZ ÉS INGATLAN
Fonyéd-Bélstelepen 300 ?Öles •Illa-tele* eladó, Vá.Bonyl Józaelné Ujpett, Bálé jóilka-u. 3. 792
KÜl^NFÉLB
Autóttixl — Beruuló szolid árb*s kényelme* autók megiendelhetők. Kaut-mann Manó. Teletonáiiomái 222. 206
— Teklatte etet a Köpetein Bútoráruház állandó butorkUllltását Ízléses es olcsó bútorokat kedvező fizetési teltételekkel vásárolhat
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KSigudaiigl ti. T, Nagykunban".
Felelős kiadó: Zalai Király. Nyomatott: a „KBiijBZdasagl R. T. Nagykanliu"
¦yoradájábsa Nagykanlraas. (Nyomdáért teleli ZalvJ KiratyA
qq( évfolyam. 71. mim.
Nagykanizsa, 1940. április 5. péntek
Ára 12 «11.
ZALAI KÖZLÖNY
gzoteutfetc é» lUWnWi Foot 5. aim. Mrrfetadi iiiiiukn UUOuup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElOtlieUll áia : egy hir» * muffi 40 ttllér. Swrkesztöiégt it bfadótitvatall telefoni 78. az.
segítsünk 1
Irtai vlttfi Boaetot MIklái belügyi államtitkár, árvízvédelmi (razágot kormány biztos
A rendkívüli időjárás után jelentkező árvizek és belvizek Hagy csapást jeenleiick számunkra. Csapásnak kell nevezoj a már jelen tk„>z:tt és még bekövetkezhető károkal, mert nem helyi je\'entcségü dologról van szó, hanem országra krerjeiö veszcde\'emmet állunk azettiifcn.
A kormány átlát ? a helyzet súlyosságát é-s fontosságát, ezért ?111* tot\'a fel rendkivli\'i minisztertanács határozata alapján az árvízvédelmi, országos kormányblztosságot,
Noklink minden kincsünk és erőforrásunk a föld. Ettől várjuk uj*a és újra o rnjsgujulő életet. A magyar, föld termése a je\'enteei helyzetben nemcsak éleiét, hanem biztonságot, súlyt, jeontőségetis nyújt. Ezért ka:i nekünk ezt a termést védeni, blzto-silanl. A földön é\'ló vizek hátráltatják és késleltetik a \\e!ési m-nkáV tokat. Fel lehetünk rá készülve, hogy csnk i^eii rövid idö áll majd rendel kelésre a (aveszi gazdasági munkák elvégzésére. Az ár- éi hei-vizsujlotla vidékeken gondoskodni fogunk a Lajh;ijutotl gazda társadalom megsegítésért:*. Megkönnyítjük a gazdák selömag- és t>rménvbe-s/erzését. A lakosság közterheinek könnyítésére ii lehetőségei igyekszünk keresni.
Az árvizsujtotla vidékeken szá„ mokajnk kell azzal, hogy az \'állam és üí autonómiák adóbevétele csökkenni fog. Gondoskodni kell tehát a községi háztartások támogntásáró1.
Az elpusztult épüleiek és otthonok újjáépítéséhez - igen Indokolt esetten s a pénz ügy rnbiisz téri utnf által rendelkezésre bocsátolt lehetőségekhez képest - segélyl nyuj-tunk. Az, állam már is jelentői ösz-s.oget bocsátolt rendelkezésüukra és ha a szükség1 ugy kívánja, további lépéseket te teszünk, hogv ujabborő-források Igénybe veidéből gondoskodjunk. Minden háborúhoz p-!nz keti, ehhez a ml hátorjnkhoz talán még több. A károk értékét azonban c pl\'ianatban még körülbelül sem tadjuk megáliapitaJVl. Függ ez a,vizek eltávolításának időpontjától és a lavaszi vetések ercdmén\\cssógé!ől.
A kormánynak gondja lesz ana, hegy a megrongált, vagy elpusztított utakat, vasutakat ós mütárgyakai hciyreáHít&a, mínt ahogyan gondoskodunk és gondoskodni fogunk még fokozottabban a kl\'dko!tatot| ós menekült családok elhelyezéséről ó> ellátásáról Is. t
A vezetésem alatt álló árvizvédel-mi országos kormánybiztosság a pénzügyi-, ipar- és kcicskedelem., valamint földművelésügyi tmjtn^zté-riummai egyetértsen és uzok szakértőinek bevonásával tökő\'elo.en kiépített szervezettséggel látott hozzá munkájához. A bolügymínlsztói\'hini az egész közigazgatást és snnok minden szervét az < árvéde\'em szolgálatába álUtotta. felemelő tudat ésuí-W megerősödés «záu.unkrfl, hogy
Leégtek az éjszaka a győri Dunapart raktárai, egy millió pengő kár
; Győr, ápilíis 6
Győrben az éjszaka hatalmai lüz pusztított. Az Országos Raktáruk dunaparti raktánépüfcte eddi? még meg nem ébapilott okból kigyulladt. Aöente\'e^es raktárion nagymennyiségű gabona és egyéb árucikk volt felhalmozva, amiből sqmrrar sem
tudtuk megmenteni. A tűzoltók a \'e:,nagyobb erőfeszi lé sei dolgoztak, hajnalban azonban nagy robajjal temi\'ott a raktár égő tetoje. Hél tüz oltó inegsebasült, közülük négyet kórházba keléit szál\'i\'ani. Később egymásután szakadtak be az egyes raktárhelyiségek teteje és az oldal-
falak Is megrepedezek. Miután az oldalfalak js fcedüléssel fenyegetnek, a még ma délelőtt Is füstölgő épület környékét -ezárlák, nehogy nagyobb szerencsét lenség történjék, "a kár meghaladja az egymi Hó pengőt.
Gróf Teleki Pál: „Nincs változás, — politikánk az igazságtalanságok jóvátételére és a Dunamedence békéjének fenntartására irángul"
Téeki Pái gróf miniszterelnök, mint rövi jen ic\'enteltük, legnap dél után beszámolt a Ház külügyi bizottságában olaszorságl útjáról é> iné ^beszél őseinek eredmény érő\'.
A Rómában folytatott n.e\'gbcs/é\'ó-seknek a baráti találkozáson kivül egyedüli céljuk a tájékozódás volt. Rámutatott ezzel kapcsolatban a miniszterelnök arra, h.»gy diplomáciai körökben js a római eszrrréese-rérek és ozzei « kél ország, Magyar\'* ország és Olaszország közötti baráti viszonynak a melegségét és Őszinte-\' ségét tai-Lották figyekimieméltónnk
és ezt hangsúlyozták.
A baráti eszmecsere és az, általános tájékozódás már azért is nagyon hasznos volt, mert a miniszterelnök ebből azt látla és eredményként azt áhaplt hatja meg, hogy a magyar kormánynak a \\J\'áítt eményekrőlaV koiotl te\'fogésa helyes és meg.\'e\'el annak, ahogyan az általános külpolitikai he;v;-.etei az olnsz vezetők is látják.
A célok és ehalározások te:«nLe-tóten — ál\'apiloltu meg a rr.jniszlftr-elnők \'- a két <\\rszág között a Jegeiéi jesebb-összhang uraikoőik.
A külpoíilikul helyzet részletes ismertetése után rárnkitátott a pitJaliZ-\'.CrC\'nök arra, hogy poétikánk, a tnety magyai- vonatkozásban a rajtunk esett igaziágta\'anságok¦ésméltánytalanságok megíe\'elő Jóvátételé!, európaj vonatkozásban pedig a dunametíciicei és az európai béke fenntartását és megerősítését ^zot-gólja, azonos é\'i nem változik.
Végűi kü\'ön beszámolt a miniszterelnök a pápa Őszen tségéné* történt kihal iga tóaról és MngUonC bi-boros-áliamtitkainál tett látogatásról.. | i ; , i
Angliát és Franciaországot, kedvezőbb béke elérése érdekében, államszövetségben akarják egyesíteni
Róma, április 5 A Stefani jívda a szigorított blokáddal foglalkozva Tunggjlyozza, hogy a szövetségesek eredetileg a bekori lésnél
a szovjetre Ii számítottak.
Ez a :erv füstbement. Így a gazdasági bekerítés elégtelennek is bizonyul, miután Németország keleti barátjától kúpba! hiánytalanul nyersanyagot. Az a terv is megbukoltnak teklnthclő, hogy a német közvéle.
honvédségünk a. bajban velünk van és szervezett cmjévei, műszaki osztagaival mindenütt feibecsülhetetKn segilséget nyújt,
További munkánk hárem foszeani-ponthoz Igazodik :
1. A már bekövetkezett károk, hc-hesjblen károkozók azonnali vagy mielőbbi levezetése. Az erre vonatkozó, szüksége* műszak] clök\'észü-leíek megtörténlek, szivattyúk é; egyéb technikai berendezések rendelkezésié állnak.
2. A további bajok és veszélyek megelőzése és az erie va\'ó előkészülés. E tekintetben megnyugtatás\' szolgálhat, hogy a katonai é> polgári
inényt széthúzásra bírják, egyetlen megoldás maradna:
kloslkarnl a katonai győzelmet.
A je\'onlegi helyzetben ez is teljesen lehetetlennek bizonyul, igya Szövet só gesek egyetlen utat választhatnak csak: , . j , ,
tárgyalni a békéről.
London, ápri\'is 5 Diplomáciai körökben ugy vélik, hogy az angol tiltakozás ós cáfo\'at el/cnére is, London mégte csak meg^ leszi a lépéseket Stockholmban, a németországi érckészletek szállításának ügyében. ; i -
AtigftMrancia államaxdvettég tervei
London, ápri\'is 6 I dést keltő cikket közöl mai számá-A Daily Mail rendkívüli érdeklő-* I bon. Azt Írja, hogy szakértők most
műszaki osztagok, Hehe csapatok, valamint a szükséges árvédelmi te-rcndezéiek minden veszélyezte telt területen teljes készültségben vannak.
3. A még meglévő és etetieg később bekÖvetke endő puSztuhK,k 6\' k«n)k helyicálli\'ása, a bajok orvoslása, tehát a\'z újjáépítés és tatpraát-litás munkája.
Árvédelmi és segitö munkánkat előrelátással, körültekintéssel, teljes szakértői és anyagi lclkeszultsagg.il ál\'itjuk az ország bajbajutott népinek szolgálatába. Végrehajtó s. erveink példás cngeíleiinességgel, le-
gye Imezettséggei és önzetlensópgel végzik mindenütt a munkát.
A csapás súlyát csak ugy tudjjk elviselni, ha a terheket megosztjuk egymás között. Az egész társadalom résztvevő együttérzéséin és a közösségi érzés gyakorlati jnegvaJósitásá*1 ra van most szükség. Az állam, a közü\'eíek és a káro-uH vidékek már is viselik a pusztulás következnie, nyelt, viselnie kell azonban ezt az országban mindenkinek, azoknak U, akiket a csapás megkímélt.
ÉlniakaráSüiik elpusztíthatatlan. Ezzci, hog>-ha kell, elölről kezdjük ésujra folépitjük.mjíndflzt, "mi volL
ZALAI KO2L0NV
1940. április 5,
Férfi Öltönyökben nagy választék Szomolányinál.
dolgt&íék ki azt a tervet, amelysze-rjnt Franciaoiszág és AngHu állandó szövetségre lépne a béke tnrlu. inára is. A terveket a lap é\'tesüléae s/erint n legfelsőbb fo&ditaiiács leg-közelebbi ülésén már tárgyalnák is.
A tervek szerint Angüa és Frhncia-orSzág egy katonai é> Kazdasági hatalommá olvadna össze é* valutaii közös parlament-félét is éleire hívnának; A lap szerint a szövetségesek ezzel az egyesüléssel biz tódíthatják jövőjüket és lényegesen kedvezőbb feltéleiü békét érhetnek el. Azonkívül számítani \'ehet arra is, hagy az államszövetséghez más állüím^k i» csatlakoznak.
Jelentés nyugatról
Berlin, április S A véderő főparancsnokság jelentése szerint a Saar és Lauiheii közö\'t egy ellenséges támpontot elfoglallak-Az ellenség 15 halottat r-ztett.
Zfirlat-nehézségck Távolkeleten
London, április 6 A Times a japán kormány állás foglalásával kapcsolatban ezt Írja, hogy a szövetségesek nem akarják kiterjeszteni japán vizekre a zárlatot, de azt nem engedhetik meg, hogy a német hajók YladJvosztok kl kötőjét zavartalanul használhassák és ezt akarják megakadályozni.
IdÖJÓaláS! Esés Idő következik I
Esöernyöt
olcsón, megbízhatót MlílóLt IJffiüll-lL
ANGLIA fokozza a liajóépitáseket. A jövőben egytípusú hajókat építenek.
AtfERIRA követe utján kózölto [Mexikóval, hogy a mc\\ikói olaj-ügyet nemzetközi biróság eló utalja.
A TOROK hadQgymiiászter váraiig nul lemondott. Utóda Arikan, az eddigi nevelésügyi miniszter.
svédohszag és Finnország közt,
Valamint Németország ós Svédország kőst irk\'ginőull a hajóforgalom: a jégpáncél megtört.
AJMERIKA 181 milUó dollár hitelt szavazott meg a jövő évi katonai kiadásokra.
Elhízott egyéneknél reggelenként éhgyomorra egy-két pohár természetes .Ferenc Józsti" keserű-vlz a bélmOködést hathatósan előmozdítja, az anyagé terét tclemeun fokozza, a zsirminnylséget megfelelően leapasztja és a testet köny-nyedé teszi. — Kérdezze meg or-vot-At 1
gyfeanlxsának is szerep ]ut a tfidővósz elleni védekezés njjászer-vezett zalai frontjai
Dr. Petrányi Gyözö egyetemi tanár, országos felügyelő látogatása a nagykanizsai töslőbeteg-gondozó Intézetben
A kormány egészségügyi politikája nagy gondol fordít a nÉpCgészségi ügyre. Ennek kapcsán a tüdőbeteg-gondozó-intézetek is erőteljesebb munkával és intézményeik fej\'esz-tésé\\-el fgyekezek a magyar közegészségügyet hatványozottabb mértéklen szolgálni. Ebb-\'n az ügyben dr. Petrányi Győző egyetemi tanár, közegészségügyi főfelügye\'ő, a tüdő-beteggondozók országos sznk\'.ei-ügyciője most járja az országot. Országos kőrútjában Zalaegerszegen járt, onnan érkezett Nagykanizsára dr. Takács László vármegyei tisztifőorvos kiséietében. Az állomáson dr. Fodor Aladár "y. városi tiszti-főorvos, a nagykanizsai tüdőbeteg-\' gondozó intézet IgazgatóiÓOrVosafcr\' gazdia és kiiérie ex a Szanatórium Egyesület Kirá\'yl Pál ut;ai székházéba, Itt a Szanatórium Egyesület elnökasszonya dr. Krátky Istvánná, dr. Des-eö Mihály városi tísztifóor-vos, dr. Neumann Hsml\'c szám tó. rjumi kezelőorvos, Momndlmné dr. Fodor Er/séLet yá\'03j o:v..shel\\éltes, Vegeié Károly és Lányi László, a Szanatórium Egyesület tisztikarának
tagjai várták n rendelőben nz orszá gos felügyelőt, aki meghallgatta u nagykanizsai tüdöbeteg-fíondozó működéséről és eredményeiből szóló jelentéseket ói részletesen megtekintette az intézetet és ónnak berüid^-séi.
Munkatársunk kérdésére dr. Petrányi professzor kijjlentct\'e. hogy fontos nemzeti külde óse van ennek az Intézetnek, amelynek fejlesztésére és korszerűsítéséé nagy gondot keh fordl\'anl, A tüdőbetegség cl\'eni védekezés nagy gondjában «z ösz-szes erőknek össze kell fogniuk, ál-Iámnak és társadalomnak egyaránt. Kljeién\'etie, hogy Za\'aegirszfigi\'imz nlispónnut megbeszélték nz egész megyére kiterjedő fejlesztési programot, Bmelyben NagykarI Bánaki? meglesz n szerepe.
Később dr. Petrányi a közkorház-ba hajtatolt, ahol dr. Takács Zoltán fgazgatólőorvos fogadta, majd n városházán n polgármester távollétében felkereste dr. Hegyi Lnjo-s polgár mes terhe Kettest, akikkei észlee-teit és terveit megbeszélte.
Egy kis gangster-regény a kanizsai sötét utcákon
A zalaszentjakabl gazda Izgalmas kalandja a tolonc-uton hazakerült szabóval
Izgalmas kalandja volt Gorái Ferenc zalfiszentjakabi lakosnak Nagykanizsán. Mint affé\'o igyekvő földműves, készült a budapesti mezőgazdasági kiállításra. Bejött Nagykanizsára, jegyet váltolt a menct-jegyirodában és mielőtt elutazott volna, betért a Kfssörház-vendéglő-be. Ott megismerkedelt borozgatás közben egy férfivel, akiről nem tudta, hogy kicsoda, de a bor összeba-rátkoztatta őket. Később együtt ellátogattak más vendég-lökbe is. Emelkedett hangulatban mendegéltek, amikor a korcsmában szerfelett »jóbarát« a Sugár uton hitelen elővett egy 20 pengős bankjegyet és aih ra kérte Goialt, váltsa fól. A mit sem sejtő zalaszentjakabi gazda a zsebébe nyult és átadta barátjának a 20 pengő ám aprópénzt, azonban nem kapta meg érte a felkutatott 20 pengőst. Az ismeretlen cimbora egészen a Kölcsey utcáig tartotta szóvai a pénzét követelő szentjakabi gazdót. Mikor azután u cukrászda" 5il értek, ahol már sötét van, az ismeretlen hatalmas ütést mért Garni arcába, GnraJ segítségért kezdett
kiabálnj, de az agyafúrt pajtásnak Ismét sikerült szóval tartani n borgőzös Garajt, akivel egészen a Hunyadi utcáig folytatta útját céltalanul. Mikor Kertész méniök házatája fejé ériek, az ismeiet\'en ismét olyant ütött Garatra, hogy az a földön el-terült. Mikor nagynehezen feltápászkodott, torkaszakadtából attdWért kiáltott. Csakhamar megérkezett kél rendőr, akiknek láttára a lámadó futásinak eredt. A rendőrök utána. A támadó befutott a Kis Royalba, ahol egérulat nyerve eltűnt. A rendőrök végigjárták a korcsmákat és sikerült i> a szökevényt a Ffckcle sas-ben megtalálni. Nvombun előállították. Kiderült, hogy Lóránt István kanizsai szabócégeddel azonos, nkinck foghdkozása, lakása nincs, aznap hozta egy rendőr taltuiculon
szülővárosába, szü-\'ej a Rákóczi utcában iáknak, napszámasemberek. Lórénttal volt már bajuk a "hatóságoknak. Budapestről kitiltották, de sikerült visszatérnie és egy társával szabómüheiyt folytatnia. Csakhamar kiderült, hogy a >csendes társ* a fővárosból ki van tiltva és azért
Szavatolt minőségű
női-, férfi- ós gyermek Igan nagy választékban
MILTÉNYI-nél.
cipók
kitoloncolták, Lóránt igy hazakerült, Ezt a manővert később m^gisantóle!-te, de az eredmény: Lóránt ismét toloncuton hazakerült. Délben érkezett ha^n. éjjei niár a icndö\'i ügyeleten állott ismét.
Kihallgatása alkalmával Lórántta-gndott és nem ukarl semjrrzlröi *em hjdnl. A bűnügyi os/.tály \\e-.etője ieklséríctle s fogdába, a nyomozás tovább folyik. A ná\'a lefoglalt pénzösszeg minden.setre eUenc szól.
Heghalt a lólspánné édesatvíü
Mélységes gyász szállott vitó/. grót Tetakl Héla főispán családjára. Majláih Józstof gróf, a régi főiemlilidz tagja, a tragikus JialAIt szenvedett Majlíth György tárnokmester, az utolsó országbíró fia. Majlath Márta grófnőnek vilóz Teleki Róla gróf főispán Mívesének édesatyja H2 éves korában eliinli-Józott. Elhunytával B régi magyar M-lágnak egyik jeles alakja tűnt el uz élők soréból.
Pócsetl született 1858 április 11-én, Jogot végzeit, majd huszártiszt volt, de mór ekkor kitűnt zenei tehetségével 18H3-ban knmnrási, 1909-ben Valóságos belső titkos tanácsosi méltóságot kapott. Nagy munkásságot l*j> telt ki vizügyi, szociálpolitikai, kivándorlási ügyekben. Tudományos munkai német, francia 6s angol nyelven is megjelentek. Mint orgonistának is széles körben jó neve volt, szerzeményei közül zongoramüvei ós Art Móriája közismertek. \'"Háláin országszerte nagy részvétet kellett Zala megye és Nagykanizsa társadalma osztatlan részvéttel fordul a főispánná f<ló, aki atyjától annyi szociális érzést és zenei tehetséget örökölt.
A megboldogult temetése a Felvidékkel hozzánk visszakerült Perbe-nyiken, a zalai Pölóske tcstvérközsé. gében voll ma délután.
Jóslat:
Délnyugati, nyugati aztl, újból
aaő, a bogyókban havazit, a hí-méraiklot nom változik lényogonan.
A Motoorologtat IntóMt n«fjkaiu»i»l aatHgyelo&llomáaa Jolentu
HtméiaoUot to»nim oate 9 órakot +84, ma Mfiol +7 0. délben + Hí.
ctawulékOS
A világ legnagyobb, legmonumentálisabb és legművészibb filmje;
Ezt a szenzációs filmet Angolországban öt magyar ember csinálta. Színes világfilm 1
„4 TOLL"
Városi-Mozgó, péntek, szombat és vasárnap. Ilyen csodálatos filmalkotás még nem voltl
_KÖZLÖNY__
Beszéljünk magyarul!
A kegyelmes úrra is kötelező I
H4Q, áprlllt 5_
,--,
Meghalt dr- Bogdán Aladár
A nagykanizsai társaságot egymás uifln rendiük meg ojry idő ótn tragikus lialálesetek. Egyiknek megdöbl>ciiósó-tól még alig ocsúdott tel a vároa^ máris ujabbat kell jelenlenünk.
Ma reggel a szombathelyi kórházban meghalt dr. Bogdán Aladár nagykanizsai gyógyszerész. :tf> íves volt. Pár héttel ezclöit fogat húzatott. Mint utóbb kiderült, már ekkor voltak influenzás eredetű torok-b.íntalinai. Az igy keletkezett komplikáció egyre súlyosabb hit, ugy hogy segíteni nem leheléit rajta. Agy trombózist kapott.
Holttestét Balassagyarrnatra szállítják, ahol a családi sírboltban helyezik örök nyugovóra.
I)r. Bogdán Aladár rokonszenves, közkedvelt tagja volt a kanizsai és vidéki uritársaságnak Halála széles és előkelő\' családi kórt borított gyászba.
Bllllárdverseny a Polgári Egyletben
Az egyicU tagokon kivül kevesen tudják, hogy milyen nagy a társasaiét a Polgári ügyletben. Az uj ohiök, dr. Krátky István polgármesier már mnlt évb\'n székfoglalójában kirojtetle, hogy az egyleti életet fejleszteni ki-vánja, majd uz idei közgyűlésen is. inét ezen óhajának adott kifejezést. Megragadott minden leboiöséget. hogy ez sikerüljön is. Vigalmi, billiánl és kártya bizottság alakult, Így érthető is, hogy a szombat esti ftsszejÖve;eC lek. a kedd ós péntek délutáni kánya csaták, v.ihunint a mindennapos bit-liárd mérkőzéseknek igen nagy a tábora.
A biUiárrl bizottság is azonnal meg-kezdte működését. Az uj asztal bő-sze/zéSfi után nyomban megkezdődtek a verseny rendezésénnk nittiikábitaL Az első pár,!, versenyre 21 játékos nevezeti le ós a verseny már március 30-nii megkezdődött.
A Habm*—Szerdal ielyi pár nehéz küzdelemben tudóit csak győztesen kikerülni a Pólerrfy—Hoisch pár ellen. Mindkét mé/kŐzésen a dr. Pólorffy Reisch pár vezeteti. Végül pétiig a Halvas--Szerdahelyi pár nyugodtan és biztosan győzött.
Azután Tengcrdy - dr. (iádor pár játszotta 1<í kisorsolt mérkőzéséi a Hegedős—Kelőmén pár ellen. AZ első összecsapásból Tengerdyók, a másodikból Hegedűsek kerüllek ia győztesen, A harmadik döntő mérkőzésen Hegedűsek biztosan győzlek.
A harmadik versenyt u dr. Ányos— dr. Kovács pár játszotta az Orluiny -Szakáios |>ár ellen. Mindkét inérközést dr. Ányosok nyerték nagy fölénnyel".
A Kotnnromy—dr. Gflrtncr párnak Ozorai—Nagy pár nem volt komoly eltenfele. Az első mérkőzést fölényesen nyerték Koméromyék. a második már nehezebb küzdelem volt. végül mégis a nngyiudásu Komáromyók dőtt nieg kellőit Ozoraiékn a k hajolniuk.
A Pákozdy—Köcsky pár \'lsö mérkőzésén biztosan győzőit a dr. Vnday —Kőnlg pár elten. A revánson Va-dayék a rbilsben.már 20 előnyt szereztek, mégis Pákozdyók tisztázlak előbb és megérdemelten győztek.
Az utolsó selejtező mérkőzései] vitéz Nádassy—Járal pár mindkét alkalommal nagy fölénnyel került ki győztesen a dr. Vit-dr.Anek pár cl\'cn.
Ezután a győztes párok küzdelme következik, az első helyezésért, mig a veszto-ek Kelemen Ferenc ós Ko-máromy Tibor iltál\'felajánlott vigaszf-dijórl jalszanak,
- Naptár : Április 5. péntek. Rom. kat. Ferr. Vince. Protestáns Vince. — Iir. Veadar hó 26.
Ofletardő nyitva reggel 6 órától eeta 8 óráig (hólt?, aaarda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
A magyar pollUkai élet kimagasló egyénisége minap a sajtótörvényr txTvczetrÖl adott nyilatkozatta aZ egyik budapesti újság munkatársát-mik. Elolvasváji a kegyelmos urnák a magyar újságírás f< lé kivételes megértést tanúsító s a sajtótörvény szigorítása ellen szóló nyilatkozatát, mégis arra a meggyőzödésio jutottunk, hogy igenis szigorítani kelt a sajtótörvényt. Szigorítani pedig ate-kinteiben. hogy magyar újságíró magyar újságot csak magyarul Írhasson, magyar politikus magyar újságban csak magyarul nyilaikon-hassák.
Gs ez kötelező s Lenne a kegyelmes úrra is!
Kezdhetjük mindjárt ott. liogy a terjedelmes nyilatkozatban a Világért sem fordul elő törvénytervezet, csak — nov-Ha. A táblabiró-világnak latin szavakkal és nyakatekert szenvolő igékkel teletűzdelt, plpafüst-izíi, irat-li\\r-jK)ros magyar beszéde lehetett ilyen, mint ez a nyilatkozat- Ami rész. az integráns. Ami kérdés, az kardinális, még többször kontroverz. Ami fontos, az okvetlenül erninenter
Hévíz s.u\'sa az egész országot ér? dekli, hiszen a gyógyulást kereső emberek az ország minden rezéből látogatják.
Janu6rban megírtuk, hogy a Itelschl-csaiád bérletr* szerződése lejárván, a herceg Fesetics-u\'üddom tárgyalásokut folytatott Hévíz, további Sorsa fclöJ. A tárgyalások nem vezetlek a Rejschl-íé\'e szerződés meghosszabbítására. így az urnda-lom a fürdőt saját kezelésébe ve«t Az átvétel formaságai április l-én megtörténlek. Előnye ennek a váll tozásiUtk, hogy már meg Is kezdték Hévizén a régóta szükségesnek mu-
fonlos. And parancs, az kategorikus. Ami célzatos, az tendenciózus. Ami Ideiglenes vagy átmeneti, az proví-zórikus. líhlin az egyre ködbtí-veszőbb világban az Óhajt még ma ís honorálják. oZ állításokat példákkal illusztrálják. nZ eseményekről informálódnak, az igazságot deklarálják és nem tartanak értckez\'ett-ket. se meglieszéJLéseket, nem Is tárgyalnak, hanem — nnkétoznak.
Bogarászhatnánk tovább, de talán ennyi szószé let is elég a kegyelmes ur negyedórányi nyilatkozatából. Igaz: — régi vágású politikusainknak nem könnyű föladat liszlám gyom.-Hálniuk a magyar nyelvüket. Hiszen az Iskolától kezdve a hivatalos és kőzetet! pályafutásuk minden terén egyre tömték a főjüket latin és más szavak tömkelegével. De éppen ezért lenne részükről a legszebb ós teg-őrtékesebb példaadás, ha ők is l)0-állnának a e-satasorba nyelvünk megtisztításáért és elfogadnák kólóit zőnok magukra nézve, hogy legalább a nyilvánosság elé kerülő szavaikat megrostálják nyelvi magyarság szempontjából.
(bt)
(átkozott te ruház ásókat, ja világokat, pótlásokat. A munkaiatok előrelát-hatólag az idény megnyitásának szokott idejéig befejeződnek,
Az asszonyok oly makacs bél-rekedéaénél a réeóta bevált, Hiz-(án természetes „Ferenc Józsel" kestrüvlz — reggel éhgyomona egy poháiral bevéve — különöien ajánlatos, mert hálásában megbízható és rendalvül enyhe. — Kérdezze mer. orvosai I
_§_
Három igasc saó ;
A „hazajáró lélek" :
tovább fülylk az Étsy— Szabó Gyula per
P.tsy Ferenc nagykanizsai városi kőz-tisztasági felügyelő 11)37 áprillsálian azl a kérelmet terjesztette a vároBl képviselőleslülei e\'ó. hogy lakbérhát-rnlékát tudódjék el. A tárgyalás során
felállt szabó Gyula városi képviselő és kijelentette, hogy Rtsy nem érdemli meg ezt. mert a kezére\'bizott gnltfna tllünt. Több mint egy év múlva jutott csak*Étsy Ferenc füléhez ez u kijeiért, tés. amikor Aradi Antai elmondta neki, hogy mit mondott róla Szabó Gyula a városi közgyűlésen, títsy ezért port Indilotl Szabó Gyula ellen rágalmazás miatt, Szabó kijelentél le. hogy a valót mondta és kérte a valódiság bizonyi-tásál, amit a járásbíróság *1 is rendelt, l-jiuek folyamán Thliry rendőrfőtórzs-Őnnestcr és Füzesi ÓwokÜV, valtmint az rílsy.per akláj bizonyították, hogy ebben az agyben Étsyt már elitóilók. az ujraMvétel során azonban felmenu tt-liék. A járásbíróság ennek alapján Szabó Gyulát felinentelte, mert slke. rült bizonyilaida állitását, — hiszen abban az időben, amikor a (gabonaügy- felvetődött, folyt az eljárás Étsy Ferenc ellen.
fítsy Szabó (lyula felniéntéso miatt fcUebbezett Most tárgyalta ezt a törvényszók fellebviteli tanácsa. A biróság azonban nem hozott Ítéletet ebben az ügyben, hanem elrendelte annak megállapítását, hogy Etsy Ferenc magán-üidilványát a kellő időben terjeszt-tették-e )*i és ezért az iratokat visszaküldte a kir. járásbíróságnak tanúkihallgatás végett.
Szövetkezeti Gazda-asszonykópző Otthon
A Magyar Szövetkezeti Asszony-Ilgtt a Hangya központ anyagi segítségével a fa\'usi nőnevelés előiegité-s1 céljébó\' Szövetkezeti Gnzdnn;z-szonyképző Otthont létesít. Budapest közelében, Rákosszentuiihá\'y:>n, 1 holdas park közepén eme\'elcs kúriát vásároltrahóJ kifojszeton kis-gnzda \'cányuk és asszonyok részeié bentlakásos gazdaasszony képző tm-folyamokat rendez, A Szövetkezet^
AsszónyUga nem >népfőiskolát*, hanem otthont létosit. Fe\'adatának és céljának megfe\'elően a fa\'usl viszonyokhoz mérten,- de a fejlődő nembeli és gazdasági élethez alkalmazkodva tanltja a résztvevőket a jobb magyar otthon megleretm/téséro.
A tanfolyam résztvevői 8 hét alatt az otth«nban laknik és megtanulják, hogyan fö/zcnck kevésből U változatos és iz.\'eles ételeket, miként neveljenek egészséges gyermekeket és megszerzik mindazt n tudnivalói, a mire a falusi háziasszonynak bzüIí-séftO \\*an, Maguk mosnak?, vasalnak, szabnak, varrnak, hímeznek. 1-b"fészkednek, megtanulják a betegem)!ás 1, stb. Egy tanfolyamra 30 hallgatót fogadnak el a jelentkezés sorrend"" jéton. A tanfolyam költségű lakásért, teljes elütésért, tanításért az egész 8 hetes tanfolyamra 67.20 P, A tanfolyam hallgatók természetben (Uszt, zsír, bab, lencse) is fizethetik
a tanfolyam diját.
Az első tanfolyam t, évi május hó elején nyílik meg.
Joientkezeseket a í;övetkező dinre lehet beküldeni, ahol részletes felvilágosítást is kaphatnak: Ma-i gvor Szövetkezeti Asszonyliga Buda pest, IX., Közraktár uj. 30.
— SeterUÜUtesaaSAt tekintse meg áladén vételkénjtxer uélkll. KopsMa estorárahás
Már a hercegség kezelésében indul meg Hévíz idei szezonja
ZALAI BöJt*NV
lifffltaitiÉlÉill
vasksrMksdsse— Nagykanizsa
CÖRDflTÍC
LERAKAT*
mm
Péntek
Buíi»|m»«t I. Mfla«r*n
6.45 Torna. Hírek. Kotkaainyek Hanglemeeek. - Utána étreed. — 10 Ilink. — 11.10 NttmaHköal vitjeita- I •mtgniel. — 12 flaiwnsjssó. HínmiiM. IdöjánUJeienl**. - 12.40 Hírek. — 13J0 Időjelzés, időjerisjelealés. -11.15 Hírek. — 14.45 Müsorlinsea-tol*.. — 13 Arfolyemlilrek, pied árak, eiatmlsterárak. — 10.45 Mojetaés, id«. JArtajeleBlés, hlrdt, - 17 Hírek a*, vak és niftgyer^rou ay*l\\*n. — iü.16 Hitek. - 21.-10 Hírek, időjárásjeleatáu, hírek írlovák é* magyer-orosa nyeivm. — 23 Hírek uirnet, okUr, «n*>t él fraaera nyelTtn. — 0.05 Hir*k.
iáminöségll férfikalap
P 2*90
Divatcsarnokból, Ffi-ut 6.
BWBAPMT 1.
17.15 A rádió síalonnuekam. 18 Dr. Csapódiné Mócsy Mária előadása. — 18.25 (^orba IXuso clginy-jtTrakarn. — 19.05 Sporlkóclemcnyek.
— 19.25 Nagykovácsi Ilona dalokat énekel. - lí>.43 Pálinkás László olasz-nyelvű előadása. — 20 A FllhannonW Társaság hangverseny*, 21 Miiek.
— 22,05 Hírek, iiőjárás jelenté*. — 22.15 Oláh Kálmán tigányiftrekara.
— 23.20 Tán*\'me»k.
BUDAPEST II.
18 30 Gyorsirótanfotyarn. — ií) Hang
lernWSk. — 19.30 t)r. Kemény Gábor előadása. - 20 Hirek. — 2025 Rendőr-a*rie*ar - 21.30 Időjárás jelenté*. --21.35 Nagy Méda előadása.
A Zalai KBzlDny megindította a gyűjtést az árvíz áldozatainak
Mindenki hallja meg kormányzó urunk áldozatot kéi-fi szavát
Szombat
BUDAPEST L
10.15 Ifjúság] rádió. — 10 15 Felöl-vasas. — 12.10 Sárközi Gyula cigányzenekara. - 13.30 Hajiglcmezck, —
— 16.15 Harsányt Gizi meséje.
" 17.15 Hádióposta. - 17.45 A rádió szalonzenekara. — 18.30 Székelyi Xyiry László előadása. - 19.25 Sóly-mossy Lajos Ós Darvas József jnzjí. zongorakeitöso. — 19.10 Hangfelvétel.
- 20.10 Kilián Zoltán hángképeora, -
22.10 Tánclemczek, — 2320 Kurina Sinti cigányzenék a r;i.
BHDAPBST II,
17.45 Farkas Edit nlapitó rőnölc-assoony: Missziós üzenetei. - 18.20 <Mrtógazdasági félóra. 19.25 Dr Jeszenszky Sándor előadása. 20 llirek.
20.25 ItiuigVmezek. - 2135 ldö>V-rásj\\icnlés.
— TvklntM «*i a Köpetein Bútoráruház állandó butorkfáli Hasát Izléaes ée oloió h itorokat kedvező tlzetéd tel-tételekkel vásárolhat.
Megmozdult az egész ország s.ívj kormányzó urunk felhívása nyomán. Budapesten é> vidék-\'n min. tenkl versengve igyekszik adni azok nak, akiktől a sors mostohjságt V jük fe\'ÖJ a tetői, szájukból a falatot Is elvelte. Megható módon \\e,4 ki részét a testvéreinken való segítésből kispénzű emberes gazdag vállalat egyaránt. Már az első impe-ed-ménye közel járt a fé\'millfó pengőhöz, Az állam ma^i is mindentmegtesz az elpusztult vidékek újraépít* tLse érdekében. A honvédsi\'g pó\'dít-adóan jAit e\'Ő1 Önkén \'CS adományok felajánlásában. Most a polgári társadalom sijvén van a .sor, hogy minden hajléktalanná vált magyarnak*
újra \'ehessen építeni a szegényes éiet-kcretejl.
A Zalai Közlöny szerkó<ztőségébe ma a következő adományok érkeztek :
Eddigi gyűjtés 268.- P
Pintér Foreno piarista tanár 10.— , Krampatitu Jöziet 10.— „
Borosa József B — „
Hoífmann Hermann R.— ,
Algner Géza 3.— „
özv. Magyar Károlyn* 3.— „
Thorday János 2.— „
Eddigi eredmény 304.— P
Kívánságra az egyik olsönapl nyugiázást (Slnger és lársaj helyesbitjük: - az 50 pangja adományt Slnger József és társa tejtUl-cég: adla. i
mi
És újra az imprimé
Az idei imprimédivat teljes hűséggel ragaszkodik a md hf.lvzftví hoz. Mintáiról nem lehet tudni, hogy mit akarnak kifejezni, elmesódat-tak. össze-vls szakágban ékesítik «z anyagot, egyszóval olyan ldilakulat-lan. i
Néhány esztendővel ezc\'ött külön-fó\'e mókás minták voltak civaioiik, seprünyéi, kjs és najykaJapos, bí. i\\cges, szerelmet szavakkal tarkálló minták, mos! in|Jg egy mexhatájv-zatlan minUi isméUődili mil\'g az egész ruhán és ez egybefolyik. Nevezzük talán virágnak, ami sürün egymásután ismétlődik és ^gyárfásba fonódik, mint a s/^rilmets pár.
Tehát, Hölgyeim, ez az Idei ImprtóS divat. Színük, tónusuk inkább az élénk tarka, miat a sötéft.
Rcnge\'.eg a huirott szoknya, míg több a kötényes fazon, ami külön erősen be van húzva és hátul egy masniban kötve, e\'cMIeg Je is lehet YönnJL, ha meguntuk. De a g\'oknisis tartja magát. Söt S.)k a berakott, pUsslrozott, helyenként guvriiozott alj is. \' ;
Erősen lanszirozzák aí idén ismét a meüvarrási>s fazonokat Is, ez máf esztendők óla kedvelt/ fazon, nagyszerűen kimutatja a derekat, plánű annak, akinek van mit kimutatnia...
Van azután néhány \' szolidabb, mondjuk csíkos és pöttyös imprimé is. Láttam pl. egy fekele-fehér vonalas mintát, a szoknya berakva, ugy, hogy majdnem feliének tűnt türit a szoknya a berakástól- Mag is
nvak, oIö\' megkötve kis masniban és egy élénkpiros öv hozzá.
Kok* imprlmé kosztümöt ts hoznak az idén. Itt is fől«\'g goknís, vagvhúzott szoknya dominál és a kabát 1c\'-jcsan férfi szabás. Erősén kttömöt vál\'ak, szé\'eebb herrnfazon, két, vagy három zseb. Vagy egész ruha van a\'atta, vag>- pe^g f^hér, vagy hozzáillő szína bluz, de legtöbbször csak mellény,
Egy jottányival sóm lompult az Imprimé divatja, mint :iz előző é\\ek ben és ha nem is Írom azt szokásomtót cttéröleg, hogy még soha ilyen nagy divat nem volt az imprimé, mint az Idén, de azért le kell szögeznem, hogy nívóját, erősségit még mindig tartja. Már beszélem,az Idén néhány Igazán elegáns, klmo>i-< dott dlvathölggjei, érdeklödleiiii nyál*! gardclobjuknak ÖSSzeálUtása iránt, mindegyik kivétei nélkül a.t modla, hogy: »No, tormészeie.eö egy elegáns Imprimé ruhát js csináltatok májusban a nyári\' nyitott kabátom vagy szörmebolerótm. alá*.
Ezért mondom, Hölgye^ hogy imprimé nélkü\' olyan az olegáns asszony, mint az. autó íendszám nélkül: nem rendes az »öltözete«, ki keli feltétlenül ogészl\'eni.
Divatposta
•PELT.i Kedves levelüket kószó-nöm. Mar gyűjtők cg>- pár .harcias, mintát, ha annyira tetszi.k önöknek ez a hábonis divat és ha majd uta-
1940. április 5,
rójuk frtjön, átadom neki. Bs ha valóban szándókukat most is elérik ezzel a •filléres- aprósággal, akkor igényemet továbt»ra is fenntartom. SoV ndvózlet.
NÖVŰHEK. L\'nokateslverük tegnap járt nálam és kózólte üzeiiotuket, moly seerint rövidcsen újra feljönnek ruha. ügyben. Ennek előre is örülök. Romár lem a pepita kosztüm teljes silo-rt aratóit, a férjnek is tetszett ós a barát, uök is .megpukkadtak., üdvözlet.
KISLEÁNY. Egy feh\'ér chanhuig kosztümöt csiniUtasson gl.jknis szok-nyáVali kihajtó reverckkel, ezt kékkel diszitse. a négy zsebet ugyancsak és vegyen hozzá egy piros-kék bőrövei, Üdvözlet.
1939031. Nagyon kár, hogy elment, IgOn sajnálom, mert liisz alig volt Ideje, hogy alaposan megnézltassu a ruhát. 1 >•¦ rűmélem letinálja jól működik és sokáig eszébe tudja tartani. Azért mindenesébe szükségesnek tartanám, ha mi-löbb fctjóiino méum-szer, hogy ne legyen rajta sciniai hiba, Üdvözlet.
M«g kell JelAInl a kirakatokban az árakat
A kereskedelmi miniszter az ámk }>záinlázásáról és azok árának fettün. teleséről rendeletit adott ki, amelyet a hivatalos lap tegnapi száma közöl. A rendelet kimondja, hogy a kerr-.<*. kedö, iltetőleg iparos köteles a viszont*, eladónak, illetőleg n. bi»iHiányosnak .számlát, vagy jegyzéket kiszolgáltatni.
A közönséget a rendelet második szakaszában foglaltak érdeklik. Ez a .szukjasz kimondja, hogy a kezeskedő, illetőleg Iparos kőiele* az üzlfthejj-isó-gében, illetőleg ántsitól.elyén, valamint B raktárában lévő árukat -- az élelmi, eiíkk.k kivételével — ármegjelöléssel ellábil. A kirakatUm elhclj-ozett áni-elkkek árának feltímloiése uffy is történhet, hogy minden áriieákket szárra jeggyel láUiak el és a kirakat latactpén elhelyezett árlap tünteti fel minden számjegyne vonatkozóan az árat. Az élehntcikkck eladási árát tartalmazó árjegyzéket az níhMhalyiségbr\'n Vagy
aruzltóhKlyen a vevők által Jól olvec. ható módim kell kKüg^szteni
Figyelmeztetés
A város közjóló\'i ügyosztálya felkéri a háztulajdonosokat, hogy a náluk dolgozó fatlsztitó és permetező munkásoktól követeljék meg, hogy a rájuk bízott munkát a leg-leikllsmeielescbben végezzék el s azoknak adjanak kiváuságukiiak megfelelő utacxitásokat,
Ugj-onokkor felhívja a közjóléti ügyosztály arm is a háztu\'ajdo-navo-kat, hogy pénzt csak a város cekk-számlájára fizessenek be nz elvégzett munkák elenértékeként, mert pénz felvételével senUjiieg^taJmaz-va nincs.
Ha ve\'nkinek fizettek volna, azonnal jelentsék be az ügyosztálynak.
A járdatisztilási pénzeket is csak csekkszámlára lehet befizetni. A ki-költölt csekkszámla-lopó kát az ügyosztály kikézbesiti.
Női és leányka-kabátujdomágok,
férfi- és női szövetek
Telefon: 627.
nagy választékban
Divatüzlet Fö-ut 14.
2363
1,940. áprllit 5
Három lgaa aacó:
Hem ideiünk!
- Csermely József (1830-
I 18BS. I? 5- íii7ít) 8* amerikai pol-
1-1 gárhábombau szerzett dj.
csőséget a magyar knnlink. Még busz íves sem volt, amikor a magyar az i-badságharcban már hadnagy volt a lionv&lsiregbcn. A szabadságharc leverése után Amerikába költözőit s ott. műit főhadnagy 1861 szeptember
!l-én 1> rtUl az északi li ad seregi, e. Vitézségével többször kitüntette magát, kü-lönósképen pedig 1865 április 5-én a Blakí-y erőd ostrománál, amikor is azzal jutalmazták, hogy Őrnagyi rangra emelték.
._, Kiváló sz mélyei bátor.
| Í!Ü- II. 5- I agának, lelkesítő bátor
1--1 magatartásának, v.:limini
a vszéVlybe került bajtársért ru ön-fi-láhlozásig menö kőlelftiségurljes^iea. nek szép példáját adta Térmegi István volt budapesti 32. közös gyalog-<-zredbeli gyalogos. Térmegi e napon kiváló vitézséggel harcolt a Tak\'s\'ny környéki Skum-Wrch-nél az oroszokkal vivőit véres ütközetben. Az elleni séges tüzérség pergőtüzében már csüggedni kezdő bajtársaiba lelket öntve, bátorító buzdításaival újra kitartásra bírta ök<t Amikor pedig egyik bajtársa ellenséges gránáttól súlyosan megsebesült, elszánt kötelességtudóitól áthatva azonnal kiugrott a lövész\', árokból, hogy első segély! nyújtson neki. Miközben súlyosan rnegaebcsüH bajtársát a leghevesebb golyózáporéban hősiesen és önfeláldozó módon bekötözte, ellenséges golyótól találva ő maga is súlyosan megsebesült és hadifogságba került. Sebesülése következtében Tél lábát elvesztette. Sok szenvedés és nélkülözés után csak évek múlva kerülhetett ismét haza, mb.it eserchadirokkant.
Ténnegi Istvánt ezért a kiválóiul bátor és önfeláldozóan bajtársles mfif gatariásáért a nagyizüst vitézségi érem iikJ tüntették kJ.. ,
— (Tanügyi hlrck)
A kultuszminiszter Kulcsár Hona tanítónőt scgélydijas tanítóvá nevezte ki és a lcndvadedosl állami iskolához rtndelte ki szolgáultléteire. — A kultuszminiszter hozzájárult, hogy Cao-pakon megszervez Kék a második tanítói állást.
— (A Nagykanizsa! Piarista Diákszövetség)
1010. évi rendes közgyűlését április 6-án, szombaton esie 0 órakor tartja •rrieg a guiuiázuun .tanácstermében; felkéri a tagokat, hogy minél számosan", ban szíveskedjenek megjelenni. (:)
— (Vasárnap: zenei llceálls matiné)
Előadója Vaimay János, nki Paga1-uiniről tart előadást fél 12 órakor a zeneiskolában. Illusztratív számokat lván(kovits Ferenc és B. Honti Urna játszanak. Belépődíj nem lesz. (:)
— (24.000 pengő ál Is önsegély)
A kultuszminiszter a tekenyei rk. egyházközség részére 2-1.000 pengő államsegélyt adományozott, hogy az egyházközség egy kéltaniermos elemi iskolát és tanítói lakást építtessen.
SZELVÉNY
lkUiibU lllmulal lW»»n-
l«dmtnny*l wáltnetjah *m MOVOlnt BudipnUn « Vi-ro»l SitnhSi n»gy»lk«ri ul-
NAGYKANIZSA " \'\'
KűZUöNY
. , i. aag *»¦ 1-
Milyen Wi várhatunk áprilisban ?
Hankó Márton ny. főreáliskola! tanár, csll\'agász legújabb időjóslata a következő:
Aprjlls clsö relében még nem várható Szép, meleg tavaszi idö. Igen hűvös, gyakran hideg légáramlások, felhősödések, sőt teljes borulások, gyakori szDlek, kisebb-nagyobb vlha-rok fogják megrotttanl a kÜJőöben folyton me\'cgebbre és derültebbre törekvő időjárást. A nappali hömér-séíi\'et országrészek sze im átlagosan 18 21 fok közt fog ingadozni, kivéve az április 10-én kezdődő legmelegebb napokat, /imikor a hítmlír-sékíct a 26-28 fokot is felülhaladja. Ya\'ószinü\'eg áprí\'is 14-én lesz ezen Idisíak \'egme\'e;ebb napja. Az éjjeli hőmérséklet Igsn ingadozó íe:z-. többnyire 8- 10 fok alatt marad, április 6-én pedig « fagypint a\'é i> szállhat.
A „Kemény Jsoo." (Klff-Kabyl) tsttal-lárasitft rendes hnvl oíizcjövelolét a Markóíólo vendéglőben t7omba<on, ápr hó 6-án délután 7 óiakor tartja. (\':.)
— (Menetrendi hír)
Április 6-tót kezdve az 1418. izaaui szombathelyi vonat nem 15.55-knr jt hun ni i:«.52-kur indul Nagykanizsáról Az 1411. számú, armly az uj me. nelreiut szerint újra indul Sopronból, április 0-tól Kizdvenetn 10.35-kor, hanem 19.15-kor indul Sopronbél.
— (Kongregáció* teát)
rendez szombaton 8 érakor a* Ur-leányuk Kongregációja a Kis lloyal-ban. A tea t pengő. A Jöveú>L;m f*)ét aa Árvízkárosultak ráwüare ajánlotta fel a rendezőség. (:)
— (A Szanatórium Egyesület)
nagykanizsai tfidöbeieggondozó in-tézete március hónapban 12 rendelési
napon 20 uj és 101 régi beteget kto.li, vzévben összesen 20U beteg állt ko/elós alatt Höntg-n vizsgálat 13 cetben volt, R gondozónő pedig 82 Iwteglá-tOgatást végzett, Március hónapban 31 beteg részesült segélybon. ukík között 903 Uter tejet osztottak ki.
— (tla az asszony kívánatos---)
Zsoltár Vendel kiskanizsai napszámos késsége beteg volt, amellett a hetedik gyermekét várta. Zsohár nagyon szegény ember, munkája nem volt. A felesége nagyon megkívánta egyszer a lyukhusl. /.sohár ahelyett hogy jő emberek szivén kopogott volna, tlment Varga József íelsŐtonf*i0 utcai portájára és (Uopott egy tyúkot. Tetten érték. Nem is tagadott. Nagy szegénységével védekezett A bíróság egy hónapi fogházra Ítélte jogerősen.
— (Kis író éi szerelem)
Ijeposa József 29 éves zebeokci cipész menyasszonyánál volt, amikor Bekó Péter kisbíró Idézési vut hoz/á. I.cposa szégyellő magát menyasszonya tlött és kidobta a kisbirót. Hatósági közeg elleni erőszak vétsógo elmén huss pengő pénzbüntetésre ítélték.
Használata 6%-os oldatban permetezve.
kárpáti\' oltóviasz. Kapható: Teutsch drogéria
Városháza.
- (Fegyházból fogházba)
Handley Ignác seabö segéd a váci fegyintézetbe került. A nagykanizsai törvényszáken kapott jogerős két évi és három havi fegy házbún totóit. A mull év novemberében került ki a vastag fölak mögül, de néhány hétre rá ismét .l\'bukott.- Ezúttal Nagykanizsán egy ócska télikabátot kért • kölcsön,• de nem adta vissza többé. Sikkasztásért feljelentették. Handley azzal védekezett, hogy .használatra, adták jKki a téli kabátot és mert iuv-gyon vázolt, nem adta vissza. Sikkaszd tásban mondották ki bünösn-k és mert már büntetve volt, hat kell fogházzal fizetett. Jogerősen.
— (Életunt őreiíl
Cscreaiyéi Imre 73 évei azentgyórgy völgyi lakos istállójában a gerendft-fára felakasztotta magát. Hozzátartozót már csak holtan találtak rá. Nem tudják, miért mmt a halálba.
MOZDONYOKAT
L760 vagy 600 nyomtávval, gőz- vagy motorüzemmel, to-váb^á billenthető siekrényü
csilléket bórbevennénk.
Ajánlatokat sürsóstn részletes körülírással, árajánlattal „Mcidony" Jeligére HmuauUIb ás Veflsr rt. hlrdető-Irodábs, Huilapcít, V., Dorottya u. 8.
Néhány szó a multhetl labdarugó bemutatóhoz
Nagy élv zelben volt része — mint a Zalai Közlöny jelentettu — pénteken délután a kanizsai labdarugóknak B nyugodtan mondhatnánk rósz.\' lehetett volna a S|>ort iránt órdeklödők nagy táborának is, ha a Délnyugat-magyarországi Labdarugók Aiszövet-ségc keltő Időben és hővé:* tájékoz|-totással értesítette volna a helybeli egyesületek vezetőségeit dr. Gidótalvy Pál miniszteri biztosnak, a magyar bibdanigás hivatalos faktorának arról az intézkedéséről, hogy hivatalos edzőt küld Nagykanizsára is az igazi labda., rúgás megismertetésére, tanítására, meakadvelletésérc ós propagálására.
A késre érkezett ériesités és feitéake-
dés következtében éppen azok nem l--het[ok jelen, akinek érdekében ez a pompás és vógig élvezetes gyakorlati és rUiii-bcínutaló törlént. Hiányzott az ifjúság, pedig Ö érettük történt «lsősorban és sajnáljuk, hogy nem részesülhet tok szép és tiszta játék), élvezetben, nem. gyönyörködhett*k a a férri sortok egyik togsxebbjében, mégínkább hiányoztak azok, akik a labdarúgást rug-ka|>álózásnnk, durva és haszontalan játéknak isnurik. hogy meggyőzödliettek volna lielytelPn, nveg-(télósükrői s végül Idányoztak a hivat. Ubos testnevelő és torna tanárok.
Amit ezen a sporl bem utalón Mobán Ignác, a Magyar Labdarugó Szövetség külföldet járt hivatásos edzöjo nyújtott több Yolt, tnint kitűnő sxörakő-Kás, lóbb, mint az eddig legtöbb sportbarát állal látott és élvezett sport-csernega,
Az igazi labdarúgást a legiruigtLsftbb nívón, mint művészetet mutatta be, nulyben u testmozgás, a aülus, aa ész és a játékos lekmiényesség, a i\'gkisebb durvaságtól is mentes, no. rrJCs vetélkedés domborodott ki.
A lobdu feletti teljes uralkodást a test éS ai ész haniKinbVus tornáját élveznél lük ezen a bemutatón.
[Minthogy n testnevelés intadeo sportágbmi nem magán, lianem iwnv-aeü ügy, a két helybeli sportegyesület vezetősége retkén majd dr. Gldófalvy miniszteri biztost, hogy nyújtson módot Nagykanizsa város közönségének az alszővetség hiányos intézkedée kö-velkeztében kellőképpen meg nom szer-vxetieieit előadás incgUméUésére.
_ K. F.
Izgalmas lesz a ZMNTE II. NVTE mérkőzés
Vasárnap délután ismét helyi csapatok játszanak a Zrínyi pályán a másodosztályú bajnokságért. A» NVTE komoly bajnokaspiráns; ha nem győzi, eeeket a pontokat többá nem tudja, pótolni. Viszont a ZMNTE ulánpótUs is javul ós jó játékkal akarja metf. nyerni a közönséget Nagy kfizdessrrt lesz vasárnap délután. A mérkőzés helyárai: trimünülés 80,\'állóhely 50, diák és katona jegy 30, hólgyjegy 30 iiUér. ElŐmérközést játszik 2 órakor a ZSINTE III.—NVTE 11. ifjúsági bajnoki mérkőzést Ezt a mérkőzést egy II. fokú lengyel játékvezető vezeü. A vasutasiiályán az Atilla—KeresM. il-ini fél 3-kor C. Kiskanlzsán a Sáska—Cserkészek fél 2-kor kerüuiek lejálsaásra. (0 I
hurozás — legolcsóbban SZABÓ ANTAL sportüzletében — Nagykanizsa, Fö ni 5.
47
155
ZALAI KÖZLÖNY
1040. aprlUa 5
A Nagykanizsa! Iparoskor
1940. április hó 7-én le. II ónkor,
halával képtelenség esetén április hó 14-én. ugyancsak d. e. 10 órakor, az Iparoskor helyiségében tartja
¦¦I >¦•no©*) kösgyflleaét,
melyre a Kör i. t. tagjait tisztelettel meghívj uí«. Tárgysorozat: 113
1. Megnyitó. Jegyzőkönyv hitele áttétére két tag küldése.
2. Évi jelenlét » Kör 1939. évi működéséről.
3. Zárszámadás,- vagyonmérlee, számvizsgáló,bizottság jelentess és a felment-vény megadása.
4. Költség elás előirányzat az 1940. évre.
5. A három évre megbízott teljes tisztikar helyett uj tisztikar megválasztása és a válsazltmány egyharmadának ujból való niegválasztáu.
6. tnditvinyok. (Az alapszsbilyok 10. 6-s értelmében csak ugy tárgyalhatók, ha 3 nappal a közgyűlés előtt Iráiban is megindokolva az elnöknek bejelentetnek.)
Wog|8ürIÍ!i: A zárszámadás és költ-•égveies megtekinthetők s Kör hlvala\'oa helyiségében este 7-8 óra közölt.
fiibor Jéuef t. k. Samu Lajos s. k.
jegyző. alnök
Te
AGYONLÖTTfiK Henry Dnviest, a lrnnsjordani;d kormány angol tanács-ndójat Jeruzsálem közelében, gépkocsi Iában.
JAPÁN nem engedi át az angol hajóhadat a Crozlma-szoroson. Japán\' máris bejelentette Londonban, hogy a Japáni vizeken tartózkodjanak a tengerészeti hadműveletektől.
LUXEMBURGBAN tlőkészötelcket tettek a varos-állam klúriló>-ó:e.
A MAGYARORSZÁGI lalusi egészség-házak közöl már annyi ópftit fel, hogy belőlük egy 2500 lakosú falul lehetne összeallitaiit
LETARTÓZTATTAK Munkácson Szatnel\' Aron, Bleyer Salamon, líatz Rliás ós W\'ehiberyur Izrael dullárü/é-rekel. akik 0.60-as árfolyamon vették ós adu* a dollárt
KÉTÉVI fegyJiázbünletést kapott dr. Erdélyi Bernát Béla budapesti In kasszóiroda-tulaj dános,, mert zug-irászattai foglalkozott és okmányokat hamisított. ,
ÚJPEST varosa ma ünnepli fenn-állásának 100. évfordulóját.
TIZENOTÉVI fegyházra ítélték Caeszlay Gyula 23 éves dobozi le-gényt, aki meggyilkolta édesapját.
LITVINOV szovjet külügyi népbiztos súlyosan megbetegedett.
KÉT és félévi bőríónre Ítélték és azonnal letartóztatták dr. Bárdos Jáüjs budapesti nőgyógyászt magzatelhajfr tásért.
1 Zalai IhlDlJ Spori-tlnperiionyii TIPP-SZELVÉNY
Beküldtű:...........................
Lakik ¦..............................................
Szerintem a vasárnapi mérközfcMk a következő eredményeket hozzak:
SBTC-ZMNTE ... (...:...)
DVaC—KRAC......: ... (...:...)
DPAC-MSE ......: ... (...:...)
KTSE-ZiSE . . . (...:._)
PEAC-PBTC......: ... (.......)
ZMNTE ll.-NVTE . ... ... (...:...)
BIOK-MISÜ......: ... (...: .)
Németc-raz.—Magyaroraz... ... (...:...)
srAC-PVSK . . . ... (...:...)
KOVARCZ EMIL nyilisképviselö el-len a Ház n>en(ehui bizotlságábos rcndkivül súlyos vád gyanújával megkeresés érkezett
DEMECZKY SAN*DOH restömiivészt, akit édesanyjtt meggyilkolásával vá-doita1 jogerősen szabadlábra helyez-\' ték.-
BUDAPESTNEK kót és félmillió pengőbe került az idei havazás.
HATARSÉRTÉST koT-\'tett el a I-e!ga határon négy angol katona, Az i ngolókat b)t<malták.
MEGSZOKOTT a luxemburgi in-[enálótáborhól két francia liszt, akik minap repülőn kényszerfeszaIbist hajtottak végre Luxemburg területén.
OLASZORSZÁG UU2 végéig vasutat-nak négyötöd részét villamosítja, amivel évi kétmillió 200.000 tonna szenet lakarii meg.
A Ictenyel ktr. járásbíróság, mint teIekkÖu>vt hatóság.
1440/1P40. tk, sz.
ÍM blrtfitménir-klranaf.
Nlkoltct János InkeantsIFat lakot vésie-bajtatőnak Krexnár Iitvlt becsahclvl lakos végrehajtást szenvedő ellen Indított végre-fi-\'-*si ögyében s ttlekköuyvl hatóság a v •K-\'iaJlásl árverést 55 P tőkekövetelés éti járulékai behajtása végett a Beciehely ét Tőtuenlmárton községben fekvő a a bectehelyl 1549. aztjttvben 166. hrez alatt foglalt kertre a Bélietekben 400 I\', az u. o. 1761. sitjkvben 167/«. Iirsz. alatt foglalt házra, udvarra és kcrlre 800 P, az u. o. 1761. sztlkvbcn 171/a. hrsi. alatti kertre s Betteiskben 300 P. a tóhzcnt-mártonl 693 sztjkvben 1211. hraz. alait foglalt aaánióra éa rétre a Chczgnbe dűlőben B 14 alalti illetőségére 350 P kl kiállási árban elrendelte
A telekkönyvi hatóság az ár véréinek Bectehely közoffihí?-\' -Al mr(jlmiáiArn
1040. évi áprílla hé 30. napjának délután 3 óráiét, maid folytélag Tótazent-máiton k*»tégháiiánál megtartására hstár-mmul 1040. évi április hó 30. napjának délután S óráját (Uzl kl éa n árvetáli feltételeket ex 1681 : LX. t.-c. 150. § a alapján megállapítja.
1 Az áiverés Ilit kertllö Ingatlanokét, hi ai árverés meglartását a végrehajtatok közül dr. Lakó Imre csatlakozott végrehajtató kéri. a bwtehelyl 1761. ixijkvben felvett 167/a., 171/a. hisz. Ingatlanok 2069 pengőnél. mljr ¦ beraehelyl 1549. éa lót bzfnfmártonl 693 aztlkvben (elvett 16S. éa 1211. hriz. Ingatlanok a kikiáltani ár kettfiharmadinál, ha dr. Knausz László csatlakozott végrehajtató kéd, csak a becsehelyt 1549. éa 1761. eiljkvben felvett 168, 107/a., Pl/a. hrsz. ingatlanok bocsáthatók árverésre és etek közUl a becsehelyi 1549 stljkvl.cn felvett 168. hrsr. Ingatlant a klklálláni árnál, aa u. o, 1701. sztjkvben felvett 167/n , 171/a. hraz. Ingatlant pedig 23Ő9 P vételárnál, ha a Néptakaréhpénttár Rt csatlakozott végrehajtató kéri, eaak a becsehelyl 1761. ssljkv-ben felvett I07/a., 171/a. hrez Ingitlanok booálbafók árverés alá és a kikiáltást ár keitőharmadinál, ha dr. Hoch Oszkár Ctsllakozott végrehajtató kéri csak a he-caehelyl 1781. ét tótsienlmártont 693. szt|kvben felvett Iü7/a , 171/a.. 1211. hrsz ingatlanok bocsáihitók árverésre és a kikiáltási ár 2500/0 ánál, ha ptdlg Mlkoltcs Jánoa végrehajtató kéd, a: árverésre bocsátóit Ingatlanok a kikiáltási ár 295% ánál alacsonyabb áron el nem adhatók. (ŐG1GV 1931. M. E. az. rend. 21. §,)
Bánatpénz a klkláltáil ár 10«/o-a, amelyet a magsssbb ígéret ugyanannyi 0/0 ára kall kiegészíteni.
Letenye, 1940. évi mire. hó 6, napján. Dr. Csík László b. k. ktr. Jbkó.
A kiadmány hiteléül: Balassa i. k.
801 KItlikBnyvvtiilA.
Indeakl a helyi kereakedSkaél I éa Iparosoknál szerezze be I I
Zamatos. lila Miit
Slntrax kávéfőzőn
készíthetünk.
74
Kapható: Jh-l-VÍ2 literes nagyságban
kedvező részletfizetésre is ÍbCbI i^ik \\f Q aLs KBi Yl-nel
Sugár-ut 2.
Páratlaa kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniazíiy-uioa S.)
igazgatóságival sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern kunfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi füles, telefon, lift stb.)
haieiltlCKutt ragyogó tisaia szobáit. A százalékot kedvezmény igazolvány alapján vehető lgéaybe, mélyít a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jalontkozö olvasók részére.
APRÓHIRDETÉSEK
\'.stí.j ¦.\'.íju vujdins^ ia onnaamtau 10 .vt-r, M \'iliin minden lovíbl.1 „i 0 flllli, (i«(kflif,e3 !0 . i.Ví <y-tlllir. rilndan tortbbl uú i (111*7.
allAs
Sxobnlaaiiyt könnyít munkakóirel öreg házaspár mellé, teljes ellátással í& Jó lízeláísal keresek. Caengery-ut 23. 803
Négy köiípltkolávnl Üzletben, Irodábnn, háit»i tálban ¦Ihalyexbadtie Ugytt fiatal leány, egyenlőre ellátásért, április 15-ére. Cini a kiadóban. 112
Uri- és nól fodráaal felveszek. Molnár, Eótvös tér, •
BejéréiaSt felveszek azonnal. Királyutca 33. Kovács. •
Ügyes aQteniényk.hordót felvesz Kovács pék, Petőfi at 6. •
Diót ilixiltsnl renden leányokat felveszek. Horthy Miklós ut 45. *
Irodil IlexlwUelSnSt, keresitényt, gyakorlattal Jógéplrót, azonnalra keresttnk. Jelige: .Megbízható". 817
Vida vendéglőbe egv Qag*m leiny
felvétetik.
\'SV"") beeiUUtet bejáréna he-reetetlfc* Libur, Caengery-ut. 22, •
ADAS VÉTEL
Keresek maanételra használt, de jó atlepolbsn levő, kisebb, felül is zárhaló konyhaibkakrényl ái egy féregmentes,
összecaukbató «neéfj)yail> Ajánlatokat ár-megjelö:és8ei a kiadóblvalalba kérek.
Jókarban levÖ kerékpár Jutányosán eladó. Qyergyák borkereskedő, Erzsébet-tér 17. •
Katzná t kerti bútort vsszek. Lukács gyógyszerész, Király-ulca. *
Néhány szekér érett trágya eladó. József főherceg-ut 76/a, •
cintili 3 oleandc utca 9.
. Fischi Adolf, Atilla-
Antik vitrint keresek megvételre. Zrínyi Miklós-u. 35. Fsikas Vilma. •
Buraundlrápa eladó. Teleki ut 25. *
lakAs-Ozlethelyiséo
Szerény ¦¦aoba-kanyháe, vagy konyha nélküli, de két helyiségből álló lakást keresek májusra. Címeket ár-megjelölésitl a kiadóhivatalba kérek.
Szoba-konyhás lakás május 1-ére kiadó. Petőfi-ut 44, ¦ \'
HÁZ ÉS INGATLAN
Ponyád-Bélatelepen 200 ? Öles villa-telek eladó. Váieonyl Józsefné UJpeit, Báró jóslka u. 2. 7tl2
Sugár-ut 47/a. szám alatti magánháa atlrgosen eladó. *
Kattaaaobáe előszobát magánház, melléképületen műhely ét raktár, ezabad-kézből eladó. Magyar-w, 55. 814
KÜLÖNPÉLJH
Régi vagy mai levelezésből szármázd ISmegbótyegaketi hatinálatlsn <v-anyagot Is állandóan megveiiek. Jobb egyet\' bélyegek, sorok fa erdekeinek. — lírtibrullb főszerkesztő, fa\'álható minden pénteken délután 0—8-1^ a sieikwlfi-légben, Pó-ut 5.
Endllaáet. géphtmzést, rollnizáil, hoh-iozást vállal Husztlné, Klnfzal-u. 70. *
Zf%LM ofOZLONY
fOCITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KÖigaidatúnt R. T. NariykBalria". felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i t .iKBigaidaságl fl. T. Nagykanizsa"
nyemd^jádan nagykartlasiin. (Nyüiiidaérl hdol ¦ Zalai KárslyJ
357
80 ¦ Évfolyam. 78. szám.
Nagykanizsa, 1940. április 6. szombat
Ara 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI
NAPILAP
SxericcKJAtéc e» Uiadöhivaüil ; Pout 5. szara. Megjelenik aúaáta hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési Ara: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon: 78. sz.
„Fáraszt vagyok"
(bi) Dübörögve vágott bele ez a két szó « künjzsai nagy politikai tékv sasvacaors fehérasztalainak ünneplő zsongásába. Egy országgyűlési kép-viítítö mondta és szavai ugy hangzottak, iuinL Botond buzogányának ütései az uj idők roppant kapuin. Nem a sértődöttség lázadó gőgje csengett ezekből a szavakból. Nem is a jó vidékhez leene-zkedö politikai szóvirág-költészet termetté. Nem v.)lt benne az idők járásait kihasználó hivalkodás, som elkülömVövá-laszfaiak árnyéka nem kornorlott mögötte. Csak öntudat volt benne. A felébredt magyar földnek, az élet eló felhasadt, uj vetésre tárulkozó magyar barázdáknak, uj töiténolmi tavasznak friss szaga töltötte meg az étterem faléit. Ahoi valamikor iriég a terem másik sarkában stjrnj szívesen néztek volna csizmás, ködmö-nös embert, ott most a Imlagyar paraszt az asztalfőről döngle a díszes vendégkoszoru felé a földturó élete büszkeségét: a három kis hold földjét, a sokszáju, egészséges családját. Az asztíu körül méltóságosok ültek, dip\'omás, finom arak, a társaság kényes ízlésű joinevoltjci.meg egyszerű, szürke kisernbeiek, ké ges tenyerű hősei a munkának, gondnak. Magyar ur a magyar paraszt mellett, Ugy, ahogyan az Isten is akarhatta, amikor különbözőnek, de testvérnek, egyaránt embe<nek teremteti mindnyájunkat. &i n^m)húzta fei az orrát senki. Nem "öltött senki kényszeredett arcokat. Az igazi ¦ur érezte, hogy akkor valóban ur, ha végre átlép az ezer-holdak és i\'ó-Bsztal-MtbízományokcsÜlagászali távolságán, amely ezer évea át elválasztotta a magyar héptő*. A kisenr bor érezte, hogy tíszlo\'et já""aZ urnák, aki tud, mer és akar igy, igazán magyar ur lenni, És éieztemin-denki, hogy parasztnak lenni inéin bün, nem keiovényes betegség, nem becsületsértés, hanem a legősibb legtartalmasabb, legáldozatosabb magyar emberség, atmjí éppen olyan elmet és rangot ad a paraszt nevet becsülettel vi^lőnek, mint a legélesebbre vasalt nadrág, a leg-dzsentribbre növesztett bajusz és a Icgbegyakoroitabb kérlekaíássari,
Aztán felállt az asztalfő máfjUt szónoka. Papi ember. Ls hirdette hangosan, hogy szegény földműves -család tizenegyedik gyermekéből htt magyar törvényhozó. í=*elá\'lt Kárpátalja képviselője, méltóságos ur, -könnyes meghatódássai emlékezett vándorló nyomdász-legény korái-a, Beszélt a kanizsai képvi-dö. Ezutlal is elmondta, hogy szegény falusi földműves-emberek gyentoíakeként a két keze verítéke* munkájával emelkedett oda, ahoi ma országos neve, tekintélye van.
És igy van ez köröskörül. A töiténolmi nevek hivatott viselői mellé felsorakoztak a szürke rögökből kicsírázott uj magyar hivatottak. A magyar föld életereje, a fajta tehet, sége utat tört magának. Kicsit későn, dc meglepő bizonyságáéi\'erői-
Belpolitikai válság a szövetségesek fővárosaiban, bukik az uj francia kormány is
zetet.
Moszkva, április 6 A Pravda az angol "kormányválto-
zással foglalkozva att Írja, hogy az Anglia belpolitikai helyzetének romlását tükrözi vissza.
„Számolni kell a fegyveres visszahatással.
A líítnzioni Tntern az ionali írja; Nyíltan ki keli jelenteni, hogy az angolf francia zárlat-tervek rendkívül veszedelmesok, mert a bonyodalom kiterjesztésének további komoly kockázattál hordják magukban;(Ha n zárlat az t\'SA-relségvizek serclinél jelenti Ve-szedűlir.es bonyodalmaktól kell tartani. Ixmdounak az a szándéka, hogy
mindent felvásárol ós felhajtja az árakat, rondkivfü megnöveli minden országra nézve a külpolitikai nyomást. A gazdasági intézkedések Igy politikai csábításokká válhatnak, ami nem maradhat fcgyveies visszahatás nélkül. Az angol ós francia kormány ugy látszik, nem számolt ciza\\ a visszaha-tássai.
Japán nem engedi magát háborúba sodortatni
Tokio, április 6
London, ápri\'is 0 A Times brüsszeli tudóitója a fcelga fővárosba11 fo\'yó diplomáciai tárgyalásokkal kapcsolatban, amelyen több európai állam követei vesznek részt, azt irja, hogy diplomáciai körök értesülése szerint jelenleg egyik európai fővárosban
nlnos szó semmiféle béke-kezdeményezésről.
London, április fi A? angol lapok nagy fijyelemmel kisérik azokat a megbeszéléseket, a melyeket a francia zárlatügyi miniszter folytat Londonban angol kollégájával, igen nagy figyelem fordul a délkelé te urópil diplomáciát képviselőkkel hétfőn kezdődő megbeszélések íte\'é.
Belpolitikai gondok
Paris, április 6 Jói tájékozott po\'iükai körök ugy tudják, hogy a Reynmid-kormányt a radikálisok éi a jobboldal állás, fogln\'ása megingatta. A jövő hét kör zepére Összehívják a kamarát és az fogja megvitatni Q belpolitikai hely"
Gátakat vágnak át és csatornákat tömnek el a románok, pusztul a magyar határvidék
A\'japán lapok értesülése szerint « japán kormány utasította londoni nagykövetét, hogy bocsátkozzék tárgyalásokba az angol kormánnyal a semteges kereskedelem oltatnia érdcí-kében. A japán kormány álláspontja azon alapszik, hogy araikor az angol kormány szóhs kürro törleszti ki n dugáriMilcnőrzést, visszaél a hadviselő fél jogaival s ezért intéakodései eUogadbatetknok, Tekiuioiu:! arra a szerepre, nnielyot Vladivosztok kikö,-töjo Távolkeloten botölt. Japán attól tart, hogy az európai háború kiter-
jesztése megzavarja a Japánnal szoin1-szédos lengerak nyugalmát.
Japán tehát, Írják a toklol lapolí, szilárdan ragaszkodik ahhoz, hogy nem engedi magát belesodort a In i a háborúba és kereken visszautasítja az angol kormány lehetetlen elgondolásait. Angi.i szeretné az ostrom-zárt kücrjeszleni tíz egész világra, irják n lapok és szeretné teljesen megakadályozni <i nemzetközi ke. rtókedelmcf, amelyet Japán folytat. Ez pedig Japánok igen sulyo8 létérdekeit érintené. [
Az árvíz magyaroiszégi frontján a helyzet - a legújabb jelentések szerint - súlyosbodott. Pest megyéből hatalmas víztömegek "zúdulnak Szeged felé és ezek feltartóztatására további gálák épilését határoztákel. Amennyiben ir«m sikerülne a vadvizeket megfelelő toi-üleiekre levezetni, ugy nemcsak Sándorfalvét, Kiskundorozsmát, hanem
Szeged egy részét Is az elárasztás veszélye fenyegoti.
A románok az Aranka-csalOinát, a mely a magyar lerü\'cböl a romién határon keresztül vezbü le a vizeket, az éjszaka folyamán gáttal elzárlak. A magyar halóságok részéről intézkedések történlek a csatorna ujbó\'i megnyitása ügyében. Ha a románok erre nem lennének hajlandók, mi
fogjuk elzárni az óbábaí-osatomát, amciy román területről hozza a vizet és akkor odaát lesz áradás. Biharmegyében az a helyzet, hogy
ott még mindig 75.000 ka\', hold á\'l vlz alatt. A F*;ke;o és Sobcskőrös vidékén
a trianoni védgátat 22 millió köbméter vlz ostromolja.
A románok Cséffa határában ti* helyen átvágták a két Kőröst összekötő gátat, ugy, h>gy Kornádi. Uj-iráz, OŐRmö legnagyobb ró>.zű viz alatt áll. Ilt katonai\'.segítséget kellett kérni.
A Csallóközben Medve, Szép, csi\'izpalak, Guta, Nyárasd községekben, mo\'yekiiek la kossága mind szegény ember, a gyü-
mölcsfák tizezrei víz alá kerültek. Ennek o népnek mindejti vagyona, kenyere a gyümölcsfák. "Komáromban az ár elöntötte az Erzsébetszigetet, vlz a\'att áll a hajógyár is.
Adony
községben iooo hold került vizalá. 20 ház összedűlt és SOat az össze-dülés fenyeget. A sziizha\'ombatU\'i téglagyár raktárkészletét az ár elöl dunai uszályokon Adonyba szállították, hogy az összedüléssel fenyegető házakat megerősítsék.
Cegléden
a talajvíz egymásután összedönti o házakat, minden pince tele van vízzel.
nek és képességeinek. Paraszt, kisiparos, kiskereskedő családok g.vnd-terhes életébő\' pattantak elő e ek az egészséges magyar koponyák, értetem tő1 sugár/ó szernek, bsftnüic az önteltségtől mentes öntudat, okosság, sőt: - müveit-ég csillogásé. Ezekben a kisombor-(tg>:akbíin él a magyar történelem, sziveikben dobog a magyar m« gondja Ós lelkük szárnyalása a magyar jövő távlatait ö\'eJÍ magába. Parasztok... kisemberek., akik nem
forradalmat, nem gyűlöletet, nöml mindenamiénket hirdetnek, haniefrnj kérges kezüket tisztességgel nyújtják a többi magyar cmber-»étcgek felé, megadják mindenkinek\', ami jár, de megkövetelik u magáét a fö\'dct turó, szerszám fc\'clt go n\\c-dő, pult mellett talpaló magyar ki> e ni bei-millióknak.
Mégis csak »csodálatos forradalom* ez, amelyben tmjigyarok nem szembe korültek egymással, baörpa végre... végre találkoztak egymással.
Jól tctle JJovszky János, hogy e/eket a törvényhozókat hozta magával a kanizsai politikai ünnep díszéül. Jót tette, hogy megmutatta ennek q vidéknek is: - nem is hftt értékok. vannak a magyar rög népében, a századokon át észre, sem vett,\'kisemmizett, lenézeit magyar parasztban, iparodban, kereskedőben. Vamiak! Csak ki keli válogatni őket. Kiválogatni nem szájböség, hanem koponya és lé\'ck nagysága, Jellem és tehetség alapján.
ZALAI KÖZLÖNV
Férfi öltönyökben nagy választék Szomotánytnái.
Viz alatt a Bánat, 700 ház Összedőlt Újvidéken
Jugoszláviába\' megdöbbentő* hírek érkeznek, A magyar határ szm^zed-Ságéban levő Bezdíiu köz égné\' iát-sziikadás történt és a vl? e\'öntöt.\' u "agy községet. Újvidéken 700 ház döH romba ói löbb mim 10.000om-ber hajléktalanná vált. A Bánát l-\'g-nagyobb részt viz alatt áH.A \'fémes Délbánátban több helyen átszakította a gátakat,
A Duna áradása olboii otb a
a Budapest—belgrádi vasutvonalat
és dinek következtében » gyorsvonat kcrü\'öuton Vinkovcén ál ha a j 6 órai késéssel.
Roma" terüíetoit is nagy pusztításokat végez az ár. .VirThj Szeve i t alatl a* egész klkö\'ő \\lz atntl áll.
Bulgáriából és Törökországból
is nagy áradásokat jelentenek. Vid-dlnbca 260 ház dőlt össsa és l()00 ember hajléklaianaá vált. Törökországban a Jc>li és Perlaki folyók áradása 29 falut öntó\'.t éi és sola ember oipuszlutt az Sr,jda(Ui». Legújabb jelentések szerint
Újvidéken
a hajléktalanok száma 16.000 fölé emelkedett, a kórházuk telve vannak betegekkel, akiit: az árbi estek és tüdőgyulladást kupink. Nagy-becsker«ken G0 ház dőlt össze és ¦101) családot kellett kilakoltatni. A Béga és \'ipmea »játjai"íik m«0cr3-sjtésén 15.01)0 oiuter dolgozik éjjelnappal.
20drbBökorr6xsa 8P 20 „ Canna.gumófi P 20 . Dahüai || 6P
a legszebb fajtákban postán szállítva utánvéttől -
unghvAry József
Faiskolája Cegléd. Telefon 39. Oktató árjegyzék Ingven I
A THETIS. az elsüllyedt és kiemelt angol tengeralattjáró a tavasszal újra szolgálatba lép.
A FRANCIA iskohík nyári szünetét részi bőkben és vidékenként más-más időben adják ki. hogy a tanulók u mezőgazdasági munkálatokban dolgos* hasainak.
-TH.OS Olasjj-Keletű frikából a ía. kivitel.
MEGINDUL a magyar—szlovák át-imiiii közlekedés,
EGYETLEN «ladatlan állat sem ma-radt a budapesti mezőgazdasági vásá. ron. anuly holnap, vasárnap este zárul.
A TAVOZO budapesti bolgár követ tiszteletére a miniszterelnök villásreg.
gilil adott.
SOPRONBAN kösvágoliIdat ós hűtőházat létesít a földművelésügyi ml. nlsxtérium, I ;
Sok ezer gyomor-, bél- ét májbeteg egybehangzóan dicséri a természetes .Ferenc Józset" kíse-rovizet, mert az ugy a hatás biztonsága, mint rendkívül enyhe volts kövelkezlében valóban lökefetes hashajtónak bizonyul. — Kétdízie meg oivosál I
A főlspánnó közreműködésével katolikus nől-oap lesz Nagykanizsán
A katolikus női társadalom hatalmas megmozdulása
Nagyarányú katolikus mogíiiezdu-lés ic*z április 11-éJi Nagykatiizsnn. A SzoqáHs MlssdótársuJat nagykanizsai szervezői* katolikus uöi-mpot rendez, amelynek sorrendjét most ái-Utottdk össze. ApriUs li-én, vasár, nap dé\'eiött fél 0 órakor Elnnepi siontinlse a pWlstutempl luiban, o mit dr. Kiss György kaposvári p 0-post\'plébános mond. Ml e n*att közös swntóldozás. (Szép volna, ha a höl-gyeknek a lelkigyakorlatok végén tartóit lömoges szentáldozása, mint legszebben szcVÓ katolikus 1 iz my ág tétéi, ezúttal megismétlődbe.; Az ünnepi egyházszónok^atot p. Gu\'yás Gellért ferences-plébános mondja. Dcután 5 órakor a vámháza i;i z-Icrmében nöi-r.agvcyulév A Szózat után eiuöki megnyitó, amil vitéz Székely Jáio-sné táburnokné, aSzoc. Miss/ió elnökassz,niva mond. Utána vjóz gróf itelekl Béláné. szil\'e-lott Moilálh Mária grófnő fötepáuné,
a Szoc, Misszió disselnökéuek elő-; adása következik i a Szoc. Mi^zió
nömozgalmát ismereti. Az ünnepi beszédet dr. Kiss György kaposvári prépos-p\'ébáno.s mondja »Az uj níl tipjs a mai szociális tár-ada\'omba.n« címmel. Az Egyházi Vegyeskor az Art Mariát énekli. Utána P. Gulyás Gellért plébános előadása a nagykanizsai katolikus női társadat" mi Vgvcsütackröi. Farkas EditN nlapitö-föJiöknö, országos dnök üzenetét tolmácsolja Boér Judith s:o;, missziós nővér, n központ kiküldötte. Majd dr. Krátky Islván polgár, mester előadása : Á nry közéleti hivatásán XX. században. Elnöki zárszó. Pápai Himnusz. 1
A belépés díjtalan.
Nagykanizsa és a környék társa, dalmát erre a nagy katolikus megmozdulásra szeretetd várja u rendezőség.
A 3 éves Ferike volt a nagykanizsai malária-állomás első betege
Ingyen orvosi kezelés, Ingyen gyógyszer rendelőben
Az 100!) 1030. B. M. rendelői több maláaft-álloinásl létesített az országban. kz\'-\'I kiipCSOUltllRll m lelő-
ny.\'i állomási ós kutató Intéseiéi Nagykanizsára U\'liék át. shd dr. KnUky István ]>olgármcs|Or a régi ívndöt\'-kapiuUiyság második emeletén helyezte Az\' állomás vezetője dr. lidi.ra Zoltán városi orvos, aki m\'cllé inunk i-lársként dr. Tardos "LaSzlJ szegedi klinikai ónos kerül, nitnt kezoló;-)s, Az állomás ^munkaköre Zala és Somogy megyerié lerjol ki.
"Nemcsak orvosi szakkörök ós az illetékes hatóságok, Innom a nagykőt; zónség is élénk íigyclenimol k\'séri az uj közegészség"!gyl intézményt. Felkerestük tehát a nagykanizsai mali/la kulalú \'intezetei, hogy néhány sorban beinutnssuk a nagyközönségnek.
Az állomás máris mindennel fel van szerelve, ami munkájához szükséges. Az átalakítóit helyisének nagyobb részét a laboratórium foglalja cl. egy-széni volta melleit is a korszerű mw-iáriaikulalás ós gyógyítás gondoson berendezett hajléka. A falon a kétvl tcstvervármogj\'o malária gócainak grafikonja, nz asztalon különböző mikr.isz kópok. haj szálfinom müsz rck, cg«. szeii a szunyoghkeUocig. aliovü a gyanús vagy fertőzőit községekből a szúnyogokat gyűjtik, inig boncolás alá kerülnek. Iio^y megállapítsák, maláriát-hordozók
— Az <a»ofilcs -szúnyog ~ moudjn dr. Tnrdos a malária terjesztő. liz\\
malárla-
Teiefon: 306.
n6l- ós leányka-kábátokban
fjynjlik össz\'. [iz a sziuiyog valóságos házibarál. különösen a lakásokai kedveli é-s éjjel csipi meg áldozatát. Az anoMes boné rjlásn különleges mtkr roszflíóp s*\'gitségéwl történik és a szúnyog gyom rábai) és nyálmlrigyviien lo-h.-t mcgláüii n fertőzöltségét.
Dr. Tartlos máris <megáUapÍtot|a kutatásai során, hogy Nagykaiuzsán a ltarakk. a Magyar ulci ós Kiskanizsa ft\'rtÓZÖtt, a legtöbb malárift-1 eleget \'.\'zukből a városrészekből jelentik. Ma-
lárint-gócok ezek.
Az állomás munkája elsősorban ana terjed ki, hogy mintegy 5 kilométer körzetben megvizsgálják a vizeket ós anuly ik szúnyog-fertőzöttnek bizonyul, iecsapolás, vagy vegyiszerck, pet-rólenm vagj\' olaj hozzáadásával ittyc-Jt.\'zuek a szúnyoglárvákat elpusztítani Irhisukra egész Sor biológiai mód;zer áll reudc\'.kczésie.
Vidéki gócok: Pogány szent pélfir, Iharosberéuy, Iharos, S.imogyszent. szM\'nliniklós. Mórittclep, síb. A kanizsai állomás gondoskodása ezekre is ilsősorbau kiterjed.
Intézkedések: az állomás fölkutatja a bclesoket és gyógykezeli Ökot. Ta-mUmáiyozZii a helyi viszonyokat, meg. vizsgálja a vízejiet, pusztlijto a sziuiyot Kokat. Mimh\'ji községben felállitanak u. n. .szúnyog-állomást. Most a kör-nyókb«\'li halastavak uvcg\\dz$gáJaSán) kerül sor.
Nagyon fontos szerepel tölt be tehát n nagykanizsai malária-állomás lós ezért számit a hatóságok és a vezetöf réte^ok tiunogulására. A lwlegl-gyajiu. sakat Mtétlomil el kell küldeni megvizsgálás végeit az állomás rendelő;, jébo, amely a volt rcudörkapüánvság második emeletóröl leköltözik április második Méhen a földszinti tiszllf-orvosi helyiségbe, amely most van átalakítás alatt, a régi rendőrségi be-j lentöhivntal lielyén.
Itt nem kell szegénységi bizonyt\'d. vény, semtniféle iral, itt mindenkit
divatárukban
1940. áptllli 6
Tavaszi
cipőujdonságok
<!««<¦ bSr-nnyacMI Ffi-ut2. MILTÉaYI.nél.
megvizsgálnak teljo.cn ingyen é.s a mennyiben inalária-tfctognek bizonyul, nak, tyógyszerl is leljeson ingyen kap. nak, A nép wzotől (Igyelmeztcssélt p/ie a l\'alvak népét. Itt iniiuleri ingjen történik: a magyar nép egészsége fr. dekében.
A nagykanizsai malária-álloméi dsjf blcwo Cfty 3 éves fiúcska volt, Cgy varrónő kis fia. akit megvizsgáltak es kiderült, hogy .maláriis volt. \\ kjezdö. orvos megadta a szüksé:4es iitnsiiós,). kat. Ingyen orvosságot szolgáltatott ki a kisbeteg részére és ogy hét thulva már idibbhagyott a láz ós a javuUl nlján van.
llivjuk f.l einbertérsalnk figyelmét iKlyben é-s vidéken. ZaUban>és Su. mogyban a nagy kan Usoi m;iilrto41b. inasra, Igazi áhlás v% az intézmény a rerlőzött tmtárvidékeu. (B. R.)
Nők a kerékpáron
Igen tisztelt Föszerksztö Ur! Már régóta készülök egy nyilvá. nos IcvélrS. hogy fölhívjam a figyelmét a hatóságoknak. A tava-syl idö beálltával ugyan is megszaporodik ismét a kerókpározók száma. Sok a Hói )o>
rékpározó. Ez topta lonne baj, sőt sportrak Is jó, mCg hasznos js, fye ha leányok.. éS asszonyok kerékpároznak, tegyék cztmegfclelő ruházatban, nityelynCfta, kelti fel az utca közönségének figyelmét és nem botránkoztatja imrg járókelőket. Ha n^k kerékpáioz-nak, v| éljenek kerékpáros aljat, Úgynevezett sportszoknyát, igy ke-
rÜlhClik ci, hogy faragatlan össuIl,
szer durva viccek céltáblái legvc-nck. Ne tegyék ki magukat leányok, asszonyok mcgjegyzés«ki»ek, vaskó* tréfáknak.
Ugy halijuk, hogy a rcrkió^ségník\' is feltűnt már a-dolog és szándékában: vau a jóizlésnek megfelelő állapotokat teremteni.
Ez nőm Smpkkság, nejrn prüdéda, ria, hanem a magyar nö védekn,^ N Drv.
Jóslat:
Még élénk émkl ézél, holy«n-kéni, fAleg délén eií, i hS oiök-k»n, nyugaton gyangé éjjoll ("Sí-
A Usteorolodal IntéMt nxjkulwl neft-tl^yolű&lloraéu lelentlt
ntménéklat tennp Ht« 9 6nt« -I 80, m« n»(el 1-3 0. délbon + 60. 106
flííJSr.ln uyllvn roituol 6 órétAI M«
« 6rál» thtm, tionui, pénlak JéM*
icitiien eytex nap iiflkn.il.)
6433
194a aprili» 6.
ZALAI KÖZLONV
Kedvezően állnak a kanizsai középit-flgyei a minisztérinmokban
Még nz Idén megkezdik a polgári iskolák építését
Dr. Kíátky István polgá\'incsleikét napos budapesti útjáról tegiiajj este,érkezett h«za és ma átvette hivatala vezetését. A polgármester Budapesten tárgyalásokat folytatott ismét a nagykanizsai polgári isko. iák építkezése ügyében. Az államkincstár az építkezés támogatására a törvény szerint lehetséges legmagasabb összeget nyújtja Nugykanlz á-nak- Az építkezést még az Idén megkezdik, Ezzci kapcsolatban, mint ismeretes, megoldáshoz jut a felsőkereskedelmi és a tanonciskola el-helyezésének kérdése Is.
Tárgyalósokat folytatott a polgár* mester az O\'IT elnökségévé-, vala-
mint a Ferenc-lenddel is a Dencsár-mel\'etti nagy sportpálya létesítése ügyében. Minden remény megvon, hogy a/, idén ez a kérdés is a megvalósulás állapotába kerül.
A földművelésügyi mimsztérh;)mr-ban a polgármester az illetékes Ügyosztály főnökévei n mezőgazdasági iskola ügyében tárgyalt. Az Idén megkezdik ennek építését is.
A polgármester minden cfrjjbert\'eg lehetőt elkövet [lovszky János országgyűlési képviselővel együtt, hogy közmunkák, építkezések révén a mai nehéz Időkben Is minél több nagykanizsai munkáskezet lehessen foglalkoztatni
Közel egymillió pengővel segiti az áiiam a zalai községeket
A belügyminiszter jóváhagyta Zala vármegyének 1910 évi községi kőiI-ségvetését. A községek \'egyezésére fordított összeg k«\'ekm 792.000 pengő, de n miniszter a icncles és rendkívüli állami segélyen fo\'üi ti légoltalmi Kzükség\'etek fedezésíre. 76.000, egyéb szükségletekre további 37.000 pengő Államsegélyt folyósí-
tott. Végeredményben az aUartV.e* géiy összege felülmúlja a, 900.00(1 liengőt.
Az: államsegélyen Mul Afsótagod község lészéio 16.000, A)sóz+J részéli) 10.000, ZaUgfilsának 16.000 pengő kumatmentre áUaiinkölcsunt engedélyezett a miuLszler.
Elfogták a balatonhenyei gulyás gyilkosát és a salomvári vasúti pénztár rablóit
jelentettük a napokban, hogy Ba-ÍAtonhenyén meggyilkolva talállak « községi gulyást. A tapoicnieend-őrség erélyes nyomozása már eredményhez vezetett. Balog György, a meggyilkolt gulyás ugyanis hosszabb Idő óta haragos viszonyban volt lía-dóczl Gyula sárvári [napszámossal, a ki sokat á-skálódott a községi gu-
lyás ellen és a községi elöljáróságnál is több följelentést telt ellent\'. Baloggal azonban n község vezetői meg voltak elégedve és meghagyták áhásában. Valós/inü\'eg ez bántotta lindóczit, akit a nyomozás adatai alapján a csendőrség öii/etbe vett és az egerszegi ügyész-ógie kísért. A gyilkossággal gyanúsított napszámost
F-S MÉGIS OLCSÓ A
FOWJ> iSauhud
FOGYASZTÁSA CSAK 8 LITER.
( OLAJFÉK. ARA: P,
3690-,
FORD MOTOR K. T. BUDAPEST $ V Kossuth Lijoitcr ÍR Telefon: 111-5
FORD-MOTOR RT. BUDAPEST\'
Eladás: Szombathely, Central Garage, Széü K,-u. 4. Telefon: 3-37(
a vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezte,
A zalncséb sa\'omvárl vasatállomás irodájában ~ mint jelentettük - minap éjjel betörök Jártnk. A
csendőri nvomozás itt Is eredmény-1 ie vezetett, mert kiderítet ték, hogy a vasútállomást három napazálralüa rabolta ki. A nyomozás tovább folyik, a betörőkét a je\'ek szerint még ma elfogják. ¦ •
Megint nem jöttek meg a tárgyalásra vitéz Tóth Béla nyllas-fellelentől
Ugy létszik, nem olyan sürgős most már Tanos Dezsőnek\', Hubay Kálmánnak és vitéz Varga Bélának az elégtétel azokért az állítólagos sértő kijelentetekért, amelyek miatt vitéz Tóth Bélát beperelték. Erre mutat legalább Is az a tény, hojíy a tegnapi tárgyalás ugyanúgy végződött, mint az előző: - a fenolén tök nem jelenlek meg a tárgyaláson. A bíróság ugyanis e«y korábbi tárgyaláson elrendelte a bizonyítás kiegé-szitósét. Ez került volna sorra teg-
nap délciőtt 9 órakor dr. Lukácsi Béla büntető biró előtt. Az idő imitt, délre járt már, Tnnosék, sem képviseletükben niás nem jelentkezett. Az! eljáró biró kihirdette, hogyazügyet j képvjsctő vitéz dr. Varga Béla budapesti ügyvéd, egyben az egyik panaszos, Írásban bejelentette, hogy elfoglaltsága miatt nem tud Nagykanizsára utazni a tárgyalásra. Mint" hogy a többi feljelentő feni érkezett meg. a bíróság a tárgyalást elnapolta és uj határnapot fog kitűzni.
Megint feltörtek az éjszaka egy kirakatot Kanizsán
Nagykanizsán divatba jöttek a kirakat-fosztogatások. Minap a rendőrségnek sikerült kézickerilenie a Horthy Miklós uti kcgylárgykéies-kedés kirnka(fosztogatóit, ma ismét hasonló esetről kell beszámolnunk. Mikor ma reggel a gör. kel. egyház tulajdonát képező Erzsébet tért házi ban a FilJéres-áruház tulajdonosa kí akarta nyitni "üzletét, észrevette, hogy valaki az éjszaka folyamán a kirakatot erőszakosan kinyitotta ós on-
nan késeket, hajvágó-gépet vitt el. A jelek szerint a betörő egyebet i« összeszedett, de valószínűleg közeledő téplek zajára otthagyott mindent ós csak néhány kést és hajnyj-rót zsákmányolva, odébb állott az éjszaka lep\'e alatt. Az áruház tulajdonosa nyomban jelentette nz esetet a rendőrkapílányságnak. A rend"1 Őrség határozott irányban nyomod már. "|\'| !
ZALAI KÖZLÖNY
Elegáns
-BTpflfc
wff-ut 12.
A négy toll
Angiidban a fehér tolt a gyávaság jt-lkéj*. tígyjegy névjegybe tűzve négy Ilyen fehér tollal kap egy tUtal tiszt irszerclé cnapján. A gyáváink nézett fiatalember a fajtársaitól jotpotl durva sértést ugy mossa 1 • magáról, lujgy az BgyptORiba vzéineli eredi- után megy és mint néma, megbélyegzett
és lenézett nnih, álruhában egymásután im\'gmejitl nemcsak a frhér tollakat kíthltí bajtársait, luiu.-m veszélybe ke. ríilt egész CZiedét.
A romantikus filmmese a hősök hősét faragja a katonaélettel irtózó iiatnU\'mbcrből. A négy tollai eml.er;-fefettl sxenve.lcs és küzdelem után visszakapják a küldök: a liárom b.tj-társ ós a menyasszony. Hatalmas tó* im-ajt \'Uk a/, egyptomi svr.\'g <>riási méretű .\'.salajcleneu-i éi néhány meg. rázó, kegjTeUeiiségébea is az emberi nagyságol hintető kép szolgál keio-tül n történethez, a Nilus-i*rU és sivatagi, szin-iben is pompázó fén>\'-kéjKk mellett. Korda Sándornál j.>b-ban tömegeket aliglia tud valaki is jobhan mozgatni. Erml ett pompás színészek játszák a hősöket, akik igazi hősökhöz méltóan nem ismernek le. lu\'lcileni. A rendezés uagyvon duságaV llOZ stílusos a szuiészi játék is. A hatalmas, szbvs film azoiüVn az cnil>eri nagyság példázása m^lbetl a fünilechí-níka fejlettségéről is bizonyságot tesz.
A tlpp-bajnokság állása
A Zalai KÖzJóny Uppvervieiiyén leddig a tippelők a következő eredményeket érték ei. (A lejátszöttrner-közések közül csak\' a bajnoki mérkőzések eredményiéit ^zérnitoltijk be, n barátságos mérkőzéseknél elért iponteredményékjet azonban nem.)
1. Horváth József 26 pont, 2. Horváth Józ>Cfné 23 pant, 2-5. K. Nagv László, Tarody György és Oiáky István 19-19 pont, 6. Ber-eck János 16 pont, 7. László-Henrik 15 p:>nt, 8. Nóvák Ferenc II pont, 9. Toto\'a Frigyes 13 pont, io 11. Horváth Jenő és László Ervin 12 -12 pont, 12. Pacsirszky József.
Mint a fenti eredmény mutatja, a legjobb tippelő elmet még bárki elnyerne! 1.
mm BátorkUllltáioakkt tekintse met minden vételkényexer aelkll. Koontelr ketorAmhSii
Felgyújtotta két házát egy tarái házaspár
A somogymegyei Kúrádon tegnap nagy tüz pjsatitott. Kovács Gyula , cipész és feleségeié"-
ÁlnV kén két ház volt, az yA\\\'v\'vi egyik zsuppredec;, a T&SÍ] máik c ercpes,mind-0JííL___J ül keltő a (ipéiz tjlaj-dona. A cerjpe. háí gwil\'adt ki éi a község tüzullói. hogy könnyebb legyen az oltás, a z^uppos ház tetejére is felnién ek és onnan fecskendeztek az égő ház* ra. Közben uzmban alattuk kigyulladt a zsuppos ház ls, ugy, h >gy a
tűzoltók csak a fcgnigyobb erofo. szitó^sci tudtak az égő ház teh-j^rői épségben lemenekülni.
Mindkét ház teljesen .\'eégett. Ko-sácsék ncn> voltak odah\'iza, de a nyomozás mfcgá l\'api\'otta, hogy Ko^ vácsnó előző nap két gyertyát vett a biltban és egyébként is mindenkörülmény anti matat, h>gy a clpétiz-háznspár ma?» gyujtot\'a fe! házát. Kovíciot é* feleségét beki Yrlék a kaposvári iigyéizségie, ahol gyújtogatás gy«nuja miati elözele* letartóztatásba helyezték őket.
Használata 5%-os oldatban permetezve.
KÁRPÁTI OLTÓVIASZ. Kaphaió: Teuisch drogéria
Városháza.
Furcsa biztosítási közszellem Makón
További letartóztatások várhalók a bűnszövetkezet flgyében
0jszágs2Crte mély felhábnodást keheit u makói bizVdtésl botrány, amilyenhez. fogha!ór-i még nemtvott példa a magyar biztosítási szakma törlóielében. Mint ismeretes: intelligens emberek c.ztenclők\'Ön keresztül orvosokkal játszottak össze, mü-balcseteket produkáltak és ál-sérüléseket idéztek elő mcsterség.\'s beavatkozással, hogy Így fosztogathassák a biztosító intézeteket. A csaló bűnszövetkezet lagjaí ma már mindnyájan a rendöség foglyai, de az ügyben további Jetar.óz-\' tatások várhatók. Különös jelenség,
I hogy a póruljárt csalók a \'ogkülön-bözőbb társadfűmi rétegekhez tartoznak. A szakértők nem tudjákfel-fogni, mléi\'t éppen Makón é> környékén követték ei &;rozutosaji ezer; ket a biztositá-si csalásokat, önként felmerül a kérdés: vájjon nem járni-e hozzá az ilyen biztosítási büntettek elterjedéséhez az a biztosi tó-magán vállalatok clleives szellem, amely bizonyos körökben e éggé gyökeiét vert MakŐn és mnely minden eszközt »nnak a célnak szr.i-gáhilába ál it, irigy mcgrenjitssí a nagy biztosító vállalatokba vetett bizalmat ?
Husz év magyar ipari munkájának csodás eredménye
páratlan szenzációvá emeli az április 26-án megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásárt
(RadarK-sii tudósítónktól) legújabban már a vasárnapi munkaszám\'let is [.1 kcl\'cll lüf&eizlnú. Teljes másfél hónapra, termeszeié cn csak u Budapesti Nemzetközi Vásár területére. Annyi a kiállító, a magyar ipar oly hatalmas tnéríiekben kerosi n propaganda lolietöségét, hogy a vásár ve. tétÖi nem tudták volna vállalni az óriási miuika ellátásai, idejére való tlvégzÓsót. ha az i]*arügyi miniszter ezzel az intézkedéssel hirtelen .segítse-gór-\' jicm siet a rendczíVknek.
(Meglesz tehát a vásár, még pedig idejére. Április 26-áji nyitják, a szokott pénttk\'i naj>oii. Nagy ünucpsóg t<\\sz ez a inegnyitAs a megjelenő kát-
I földiek miatt is. Nem volt rá még&et. hogy a szomszéd államokból annyi miniszter, államtitkár érkez/ék erre a nyilasra, mint az Idén. Azért árkének hof.y tanúságot teayenek a magyar piae iránli érih\'kbS<lésíikről. a Magy-or-ország iránt v.:ló szoros barátságukról.
Hogy a b v.uniló látogató tömegek mit Mimik majd ti vásáron, azt *gye-l\'ír.\' még csak nagy vonalakbjn lehet dmondanl, Azt halljuk, mouumenláj-lls lesz a v.isij>ari kiálllás. Olyan palolákal építettek, amelyckni\'k konstrukciója egymagában oly tsoda, amit láuil kelt A textilipar selyerri szöN-et, Vitszon .szimfóidájárói szakérió
Vároai Mozgó. Még csak szombat-vatarmpH, Sxinaal Millióa wilagfilm Szinaal
A 4 rOL-La
Kflzdelmek>z afrikai gyarmatokírt, Szudánért és TKartumért. — öt magyar ember világsikerei
EIAadisok hítköznapokon 5, 7, 9, vaiirnap 3,5, 7, 9 órakor
1940. áprIHs 6.
Kérjen egy pohárka
L
1
a Nemzetközi Vásáron hölgyek jobban tudnának beszámolót
Bennünket egyelőre ki kell, hogy eJé-gilSK\'n a tudat, ihogy a magyar ipar 20 éves fejlődé-e a Kormányzó Ur 20 éves, bókát s munkát jelentő teromtfl alkotásának eredményét mutatja be.
Hogy ehhez a fiiagy magyar démon-strációlujz hét külföldi állam is csa^ lakozik önálló pavlUonoai egymasssj versengő érdekességek tömegével csak ki-gésziiö részi jelent. Valljuk be, ör. viidctes ez, külünősen ma, az egész ország szempontjából,
A Budapesti Nemzetközi Vasín, április 26-án nyitják meg. A közönség április 20-tól kezdve utazhat féláron n vásár megtekintésére, (:)
Vitéz HEFTY Frigyes:
REPÜLŐK ELŐREI
Ez n könyv áz *isö magyar repölft. emlékirat;\'szerzője a világliábiru hi-rom arany\' vitézségi éremmel kilőnie, tett repülője. Könyvében a közvetlen cluiény hangján irja meg gyermekkorának ábrándozását a is-pülésrői, készülődését a férfias repülői pályára, majd had-bavonutását s halálos küzdelmeit, sz©n. védéseit éi sikereit. A könyv gerince a szerző háborús roj^Vl "HevókBnységt\'. A megrendítő légi eseményeit egész sora nyűgözi la itt az olvasót. Vitéz Helty Frigyesnek különös jó tulajdonsága, hogy sehol sem túlozza & maga i«5entöségéi; ellenkezőleg sohasem mulasztja <d kiemelni mások érdemeit a maga lutdilcitclt pedig tárgyilagosan adja elő. még látszatát is kerüli n di-\' csiírvésnek., Minden túlzástól megóvja
humanista szelleme: ellenfeleinek is mindig megadja o kellő tiszteietet. S n háború legvéresebb tombolásábau is tud és . ajkar békére ós [szeretetre gondolni Hgy-lkét fejezete a Icgni^ ragadóbb és lcgemljcrUíb írások közé tartozik. Vitéz Hefty Frigyes kónyvS történeti lilielessógéii ós javarész;! ed-dig kiadatlan kéiKinyagán ttd iroilahid éltekével is Tejjel magaslik ki a legutóbbi évek háborús irodalmából, 108 képpU. Kötve itf pengő. Franklinf Társadat kiadása.
legolcsóbban
Divatcsarnokból, M i
A gyomornyomls és gyomorfájás, rossz ctnésités és fehér nyalvlepeilék, halvány arcszín és kedvttlenség igen sok csrtben hamarosan msKízünnek, ha bélmükö-ésünket reggel felkeléskor rgy po-h\'r természetes ,Ferenc Jozsel" keserUvlzzel rendbenoizur. Kérderze meg onroeál 1
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnapi Hátborzongatóan Izgalmas bűnügyi film 1
Gyilkos van közöttünk
(Feleségem a detektív) A főszerepeket játsza : Jean Arthur, William Powell, Robert Armstrong Aktuália híradók I Remek kiaér6 műsor* I Elíadáiok izombaton 8, 7 és », vasárnap S, *, 7 és 9 Árukor
3611
C-??
1940. április C
ZALAI KöZLÖNV
ÖRA, VÍXI ÉKSZER,
t*\'uj8 szemüveg ^K.í:;
ZSOLDOS GYULA
talantt?, íimrfci b ÜtntrfnattlRDil,
fa-ntS. (¦ Koron b-iitlloddvil utmben). tt«< r.u.t-m Javltómflhaly I
Szombat
Állandó nifl«or«»ímok hétkStatpókon
Btfdapott I. i.iitnofAn 6.45 Tom«. Hírek, Közlemények Hanglemezek. — Utána étrend — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi vizje\'ző-sxolgAlat. — 12 ll«rangs»o, Hlmnus*. Időjárás jeleni és, — 12.40 Hirck. — 1120 IdOjei/ea. tóojátásjeleatés, -14.35 Hlrak. — 14.45 Müsorismer. telis, — 15 Arfolyamlilrek, piaci ámk, ÖieJmisferárak. — 10.45 Időjelzés, idő-] Arás jelent és, hírek. — 17 Hírek ftfio-rák és "magyar-orosz nyelven. — 10.15 Ilitek. - 21.40 Illrek, idójárásjclentés, hírek silovák é* magyar orosz nyelven, — 23 Hírek nemei, olasi. *ngol és (randa nyelven. — 0.03 Hírek.
Kanizsát nem érte árvíz csapás
BUDAPEST I.
17.15 HAdléposta. - 17.45 A rádió szalonzenekara. — 18.30 Székelyi Nyiry László előadása. — 10.20 Soiy-mossy Lajos és Darvas József jaz/-tongorakettóse, — 19.40 Hangrelvéiel,
- 20.10 Kilián Zoltán hangképsor:). — _22.10 Tibii-lemezek. — 23.20 Karina *Slrni cigányzenék ara. .
BUDAPEST II.
17.45 Farkas Edit alaplló főnökasszony: Missziós üzenetei. — 18.20 M-\'zögazdasági félóra. - 19.25 Df. Jeszenszky Sándor clőadásn. - 2(1 Hírek.
- 20.25 Hanglemezek. - 21 35 IdÖjúi-r.isj-.lentés.
Jóminöségli férfikalap
P2\'90
Dlvatoaarnokból, FA-ut ,6.
Vasárnap
BUDAPEST I. 8 Ébresztő. Szózat. Hrmglcmejjok. 8.45. Hírek. — 9 Unitárius isten,, liszteket. — ío Református istentiszt telet. — ii Egyházi ének és szera> beszéd. — 12.20 Időjelzés, időjárás, jilcntés. — 12.30 Utry Anna és László Imre magyar nótákat énekelnek, kíséri Oláh Kálmán cigányzenekara. — 13 Hadiókrónikn. — 13.45 fUrek. - 14 Hanglemezek. — 15 Dr. weber Lajos < leadása, — 15.45 Táncienieaek. -16 A Magyarország—Németország vál>-gatolt lalwlanigómórkíizés II. félidejének körwslitóso a berlúii \\Olinipni Stadionból. Beszél Pttthár István. — 16.50 Hírek, — 17.05 Melles Béla* zenekar. — 17.30 Dr. Ászt l>s Miklós (leadása. ~- 18 Koudela Gézn-emlék-hangverseny. — 19.15 Hirek. — 1925 S|>orlereiÍményok. — 19,30 Gémes bén hárfázik. — 17.50 Zenés részielek az ¦Oz- ciniü hangosfilmből. — 20.15 Közvetítés a Városi Színházból. \'Marion.- Operett három felvonásban. — 21.15 Hirek, időjárás>«kntés. - 2340 Magyar nóták és csárdások hangtei mezről,
BUDAPEST II.
11 Szulonétös. - 12.05 L*vente-rádtó félóra. «- 15.05 Jazzdnlok éi tánö-1-nxzek hanglemezről. —\'16.15 Melles Héla-»aiekar. — 17.30 Weidiiujer fidfl .¦¦Zidon zenek ara. — 18.40 Hc*a j:e^ső (lÖodása. — 20 Hirek. - 20.25 Hang-1 .\'ii ezek. — 21.35 Időjárásjelciilés. — 21.40 Balázs Kálmán cigány z>iiokor«. sfiGS
16 Berlin. — 19.15 Bécsi zene. -20.15 Verdi és fAiccini-operÁkbol. --22.15 Könnyű és tánoent. — 24 BDrlsfli
Kanizsa adjon hálát Istennek azzal, hogy segít a hajléktalan magyar testvéreken I
Az érviz által rombudöntött magyar hajlékok újraépítéseié, mindenüket elveszjtett családok betevő falatjára indult meg « gyűjtés országszerte. Ebbe kapcsolódik bele Nagykanizsa is a Za\'ai KŐz-\'önygyüj-tó c révén.
A mai gyűjtésünk során kl keü emelünk a szegény emberek gazdag jószivét. Munkásemberek, na«y-családu, kiskeresetű" magyarok,
a Zalai Közlöny nyomdászai
önként rendeztek gyűjtést inasuk kö/ötl. Nem maradt kl senki az «.i»-kozásbol. A legtöbb gonddal küzdj munkás is érezte, hogy itt még nagyobb gondok áldozatairól, az i->-lenilélcltei íijjtult vidékek pusztuló magyar otthonairól von szó. És a nehezen megkeresett, még r.ehe-zebben beosztott heti keresményéből adott mindenki jóizivvel, amit tudott. Péida lehetne sokfelé...
A Baross Szövetség
nagykanizsai clnökségo arról éricsl-
tctle a szerkesztőséget, hogy a Ba-ro-Ss-tagok sorában az árviz-ká\'O^ul-tak segélyezésére a gyűjtést megíndl-tották s majd annak befejeztével juttatják ei az összeget a szerkesztőséghez. A ma már - hála Istennek 1 - lassan felvirágzó kanizsai keresztény kereskedelem ezutlai |> az első sorában ismerte fel és fogja Uidnl az ivek aláirésakor is a magyar kötelességet.
Eddigi gyűjtés 804.- P
Siiornolányt Oyula Notro Darne főnöknő 50.—
20.-
özv, Garay Krlgyesuó 20.—
h Zalai Közlöny nyomdászai-
nak együttes adakozása 17,— B
Oóíony Sándor 10.- n
Vellák János 10 -
Bttlner Qlzella 10.-
TomnBits és Kovács r>.— _
Kelemen Rezső 6,—
Zalai Károly 5,—
Frledlünder Mózes 3.—
Barabás József 2 —
özv. Werner Boldlzsárnó 2.-
Kalmár Béla 2.—
Balárs Vilmos 2.-
Mázul Lujza !.. - f.
Eddigi eredmény 4ta- P
Hem (dejiüttk!
___ 1849 április B-in, nagy-
I IMI II i. péntek napján folyt le
1-1 a kihatásaiban jtientő-
ségMjes győzelmes isasz-gl csnt*{. in-iyben Görgey Artúr tábornok hnn-véilwro^e kemény harcok árán vlsja-szavonulásra kényszerítene az osztrák s reAet. A csata alait kiváló vllAzsé-gükkvi kítüniek: a sze^ciii 3. es a kassai 9. u. n. iveressipkás.. továbbá a Siirospatakí 42. honvévl zíszlöaljak. KagysándOt JoaaSf huszárai, valamint Volgt Kde főhadnagj\'. Siordahclyi Víikv százados és Németh Antal szá-zaitos hoiivédűtegel.
Polgár Lajos pécsi 19. honvéd gyalogezred boli zászlós az ezred Uzsok környéki harcai alatt ezen a najmn önként je|MlkezeU arra, hogy az ezred áliásni előtt támadásra gyrilckez<\') oro-szokoji rajtaüt amije járőrével icnd-kivül ügyesen kihasználva a rejlözési 1 hetöségeket az oroszok közretiCn kó-selíig kuszotti majd akkora lendfiiet-
lvl rontott azokra, hogy a másfél századnyi orosz nyomban futásnak .ic.[|. Az alig 18 éves zászlósunk azonban eközben súlyosan megsebesült, majd Ungváron hősi halált halt. Emlékéi nz arajiy vitézségi érem adományo. zásával őrizte meg ezrede.
I9IS. IV. i
SzOk esztendők uián
Sztlk esztendők után
Jönni kuli a bő aratásnak
nuku ük ls — nemcsak mludlg másnak,
be kell látnia Nagyvilágnak!
Sztlk esztendők után Ünnepi ruha kell nekünk ls s eldobálnunk- a rongyos régit, legyen Ünnepünk
ji.\'künk Is — nemcsak mindig másnak, be kell látni a Nagy világnak 1
Van multunk — nagy — nekünk
és van törtenetünk,
népek rangsorán urak voltunk,
óh és mégis Idejutottunk 1?...
— Uiránk volt egyszer bölcs Nyugat
s mert urak voltunk, ép azért:
Lázár sorsia ltöltl
Szűk esztendők után lerázzuk ml e Lázár sorsot, blráinkkal uj perbo szállunk szomükh* vágjuk a koldusroogyotl
SzUk esztendők után jönni kell u bő aratásnak nekünk ls — neaiosak mindig mosnak, be koll már látni ezt a Nogyviiágnokl Tegits Lajo*
— (A Katii. Dolgozó Leányok)
népművelési előadás-sorozatában hobiap, vasárnap délután fél 4-kor Gyanú Erzsébet ginm. tanárnő hírt (leadást a dolgozó nö lielyzetérőt a társadalomban és I\'erkay Lóránt polgári iskolai tanár vetített képekkel Kárpátaljáról. Az előadás a Vécsey utcai iskolábau lesz, belépődíj, nincs. ~ (Ülések a vérmegyén)
Zala vármegye köciaazgatísi bizottsága április 8-án, a törvényhatósági kisgyűlés április 10-én ülésezik.
Tüzpróba
mulatja, hogy as Aipírín-tablatta töxállé edénybtn , hsvítv* maradáktolanul ég at. Ez bizonyltja nyersanyagának tékéletft tisztaságét, amin hatékonyságé ás ártalmatlartiága alep<\'
— \'Paganini emlékezetének)
.ii<¦ tí a zeneiskola Taaárnapi li-c-\'áiis matinéját, melynek alöadój* Ytuinay János, illusztratív kozremüköí\' döi Ivánkovits IVrenc és B. Monti Ilona. Kezdete fél 12 órakor a s*na-iskolában. Belépődíj nem lese, (:)
— (Zulal falu a RepMöalapért)
Tótszentmárton község képviadötaa-tulete rendkívüli közgyűlést Urtott aimlyen Choma Géza körjegyző előterjesztésére egyhangúan 80 pengőt szavazott ineg a Horthy Miklós Nemf-z\'ti Itepulőalap támogatására. Kimonitták, liogy öl éven át ugyanezt a liozzá,-járulást megismétlik.
Tisxtitsa
meo uarvaxattt * bsiskben tslhslmozádott salsktál, ha nincs is sppsrt uskrsksdáia Jó tiiitítá hMhajli ¦ \'
— (Felvétel a kőszegi és bnda-tétényi misszióiházakba)
Az Is ten 1 I ge Társasága misszioa szVrzeiosrtmd két missziósházába fcl-véUlt nyerhetnek a gimnáziumnak mind a nyolc osztályára olyan jó, jól tanuló és egészséges fiuk, akik m Isteni Ige Társaságában hithirdető punok akarnak lenni. BrBttségi bísonyis-vánnyul jelentkezők azoiuial a rend novk-iátusába nyerhetnek lelvótelt. A lelvételre vonalkozólag bővebb M* világositást nyújt a Szent Imre M szíös SzemUiárium liáüfőnöksége Kö>-szeg.
VÍKASY TCSTWítiRIKIC
örls, éksesrész, lálsssrfsz na -i n Arany- és txtlst vésnök NI III. k-
óra, éksisr, szsnBvsa legolcsóbb árban
isvIUit, viliit sxikszciüen késiJttnk
•— (Megint egy bejárónő...)
Dér Józseroé ssüL Csiszár MinU kasztlueáyi bjárónö a nagykanizsai lórvényszék, mert munkaadóinak agésa sorát meglopta, hét liónapl börtőnra ítélte jogerősen. Bűntársát, Bánáti L&f josnét orgazdaság mktt egy hónapi fogházra ítélték.
Női és leányka-kabátujdonságok,
férfi- és női szövetek
GILEBIZKT
Telefon : 627.
nagy választékban Divatüzlet Fő-ut w,
ZALAJ KÖZLÖNY
1940. aprili» 6
itc&m»rt\'j<r.4U<>,r!i<tg!f<i<ir ,
)$a,7xr7yérőhez 4w#.quu
- í ay^xavis\\v>ldn.t.-:Á-( /SrAi
— (Megkezdődtek ¦ térzenék)
A m. klr, IX honvéd gyalogezred ¦enekara folyó hó 7-éii megkezdi <> terronéket és kedvező idő tén min-
ií\'-ji Vasárnap íél tizenkettőtől f«M egyig és minden csütörtökön es|« hut órától hét óráig tartja térzenéjét az or. síágzástló mögötti fasorból!. Az első térzene l«hát április 7-én Ta&árnnp déli fél 12-kor kex.
— (ÉpOtó zalai községházak)
SsTCjitgyőrgy völgy ön rövidesen meg-kesxlik a községháza átalakítását. Nagy bakóuakou is alaposan reudbehozzák a nedves, elhanyagolt községház-épületet. UJ községháza épül Ortaliáráit, Zalagalsári, Alsózsidcn. A bedőlósso! fenyegető vasj)óri községházát is taUí-rozzák.
Látogatóba megy?
Vacsorára hivatalon V
H"u«varlas: VÍTágOt küili
Tiisfon M3.
— (Kongregáclós teát)
mid#a i»mbaton 8 órakor »* Ur-mtnroik Konijwgációj* a Két RoyaA-bsjn, A be* 1 pengő, A jövedelm* M«t ¦a arrizkirosultali réSzéV* ajánleiix *fl a iludMÖség. (:)
««¦ (Nem bírta tovább...)
Palffy János küvcskáU gazda «1 éves korában határozta el magát <u öngyilkosságra, í^gy fogasra relakusaj-totla magát. IloitU-slét a fia tulilti
meg. i ,\'.|
HOTEL CORVIN
BUDAPEST wlB
VIII., Oltksssy-s. 14. NibiiII Silsháinál Csalid! siillods s város szivében. Újonnan berendezve, központi latét, hideg-mtleg folyóvíz.
Kgyieyas szoba P»«—, kétágyas P
— (Az Iparoskor közgyűlése)
a nagylcaniiiaai Iparoikór 1040 ípri. Us 7-4n delelőtt 10 órakor a kór Iiadyi-aégeben tartja VII, éti nsniles köegyü-leset, melyre t. tagjainkat faMÜtUHtKé nwabjvjuk. Aa elnökség. (:)
— (Kerékpár-kÖlczOndij: — hat heti fogház)
Góttor János, zalaszenlbalázsi lakos, akt feleségétől külónráltan él, bejölt Nagykanizsára szerencsét próbálni s Deutsch Imre hentes mesternél kapott alkalmazást müu kocsis. Gódor a karácsonyi ünnepekre pénzt akart sze. resal és ee ugy sikerült neki, hogy ellopott gazdájától egy z^ák kukoricát és azt eladta. Újév napján Gódor ¦zzal, hogy édesapja beteg, szabadf-sagot kért. Deutsch az erős dologidő Wílatt míegtagadta a kérést. Gódor err* fogta a niesiero kerékpárját, felvette annak a bőrkabátját ós a nagy hideg, ben elkarikázolt haza, Szentbalázsra Mivel másnap Gódor nem állt munkába, Deutsch. feltette, liogy megszokott a kerékpárjával és a bőrkabátjaival. Gódor azonban pár nap múlva visszahozta a kerékpárt ó* a kabátot ?3 axó nélkül a régi helyére Wtte mtodogylket. Meguuhdt Gódor elLeu M Hjaria 4s moat állt s törvényszék
elölt. Hat heti fogházat kapott és koV telezi* » bíróság az ellopott kukorica árinak megtérítéseié. Az ItcAel jogerős.
— (Agyonütötte a kidöntött fa)
Máté Kálmán 3f éves nómetladi In-kosra erdei munka közben rázuhant egy kidöntött fa. A helyszínen meg-hull.
mm BnterokbM a Kopsletn-cég vezet. Modern mlntatermetbeu a legjoli\'iat a lefolosóbban mutatja be, kedvező !*• t Vu teltételek mellett
~ Naptár .\' Április ö. szombat. ltom. kat. Cflleaztln. Protestáns Cöleszlfn- — Isr. Veadar hó 27. — Április 7. vasárnap. Horn. kat. Mirerloord. Protestáns Hermonog. Iz. Vaadnr hó 29.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb bssronésl forrása
viista6h Nigykanlzia.
„4 bátor l-ben"
ti« ágy, Járóka, pályázó; a modern gyermek nevel ós nöl-ktllözhototlen bútora.
Megtekinthető Nagykanlraán as Ora. SUfásla Gy*rn«kT«aJS S*öv«Uág»u, Erzsébet-tér 4, sz. Megrendelhető Sitashó Utváanál Sugar-ut 26. sz. aUtt.
BÁBOLNÁN és Kisbéren leli látogatást Darró német és CSubritovics jugo-szláv nimlszter.
250 VAGON, legnagyobbrészt Németországba olszálUláSra váró gabona ós mag, több mázsa kávó pusztult *i u györí tűznél, ,1.5 millió pengő a kár.
BELGRÁDBA magyar idegenforgalmi bizottság érkezeti.
A MAGYAR-NÉMET Társaság berlini ünnepélyes megalakulásával kap-csolatban Rlbbentrop fogadta Tasnádi Nagy Andrást, a magyar képviselőház * lnökét.
A SAJTÓKAMARA disz termében a miniszterelnök Jelenteiében vitéz dr. Koiosváry-Borcsa Mihály elnök ünnepi beszéde köreiében leplezték lo tegnap délután a Kormányzó arcképét
LETARTÓZTATTAK sikkasztás gyanújával Vajda Józsefet. Újpest eltűnt városgazdáját, akit átvágott erekkel a Svábhegyen találtak meg.
NYILVÁNOS beszámolót követül két amerikai szenátor az Európából visz-staérkezeit wcUestöL
A SAJTÓKAMARA 1000 pengőt ado-Hiányozolt ax árvízkárosultaknak.
FÖLDRENGÉS ÉS AHVTZ pusztított újból Anatóliában. Sok város ós közr-sÓg viz ftlált ált.
BELEROHANT Milanóban egy löt-oltókoesi egy villamosba. Két halotti 30 sebesült maradt ü lieJyszinon. A tovább robogó villamos még két túr-ollót elgázolt.
250.000 MÉH-CSALAD pusztult cl a télen Magyarországon.
L\'J APRÓPÉNZ kerül forgalomba Németországban, cinkből.
Kiegészítik a Magyar Élet Pártja országos vezetőségét
Budapest, április 0
Politikai körökben napok óta nagy érdeklődéssel vártik a Magyar Élet l\'ajyának pénickesti értekezletét. A kormány tagjai, a párt képviselöiugjol a fvLsöliázi tagok és a főispánok szinle Wljcs számban mcgjelenWk.
Vay IJiszió báró országos pártelnök nyitotta meg az értekezJelet ós üdvözölte Teleki Pál gróf miniszterelnököt abból az alkalomból, hogy olaszorf szági untjáról visszaérkezett. l(iztosi(. totla a íiiiiiiszterelnüköt arról, hogy az gesz magyar nép rokonszenvvel kisérte őt erre az útjára u pneg tan
győződre, liogy
a miniszterelnök munkissága nyugalommal éa blztontággsl vezeti az ortzAgot a Jobb jövő \' felé.
Az tinók jelentest totjt a tagfolvét«tl bizottság határozatáréd, amely szerint
a felvidéki képviselőket kivétel nélkül felvették a párt tagjai közé.
Felvetlek továbbá Lipthay László fel-vidéki MsŐházi tagot is.
Tdeki Pál gróf müiiszter*iuök, mint pártvezér, javasolta, liogy
a pértvezetöség tagjait egészítsék kl.
oly módon, hogy a« orsatgos párlve-
sjetöség tagjai legyenek a kormány tagjai, nz országos pártelnökség tagjid ós ezenkívül a köwlkezök: Bárczay Ferenc, CsUsery Hóiuy István, Csilléry
András, DoniUi György, Faragó Edp, Hunyadi I\'Vrcjie gróf, vitéz Imrédy Béla, Ivády B/jía, Jaross Amlor, Jur-esxk Béla, I .pthay László, vitéz Marton Béla, Mayer János, Németh Andor, l\'óeliy László, Szeder János 6» vitéz Ujfalussy Gábor, ¦
Teleki Pál gróf miniszlerebk\'ik ezután röviden tájékoztatta az értekezlet tagjait olaszországi útjáról, az ott szerzett benyomásairól éti hangsúlyozta., hogy látogatása informaiiv jellegű volt.
itadocsay László igazságügynüniszter az igazságügyi szervezetről üzóló tör-vényjuvaslatát ismertette, amely változásokat visz keresztül az Ítélőtáblai kcniteiek beosztásában ós
uj törvényszékek
MálUtásáról rendelkezik.
llemcnyi-Schnel\'er Lajos pérízügy-mlniszter ,
az uj adótörvény-javaslatot
ismertette értekezlettel. Ny.
Az értekezleten ezután lóbb iuter-pilláciö hangzott el.
Az értekezlet Uláü párlvacsoru voll.
— Tekiatte «t«g a Köpetein Bútoráruház állandó butorkléHitesét. ízléses As olcsó üatorokat kedvező tixetésl feltételekkel vásárolhat
A „Herkules\'Múbál termelt kristálytiszta
100 kK-kónt 1-50 P-s árban
ab Migyer-atca! Jégverem, — minden mennyiségben kapható.
A Nagykanizsai IparoskOr 1940. áprilii hó 7-én d.e. 10 órakor,
határoralképlelcnség esetén április hó 14-én, ugyancsak d. e. 10 órakor, az Iparoskor helyiségében tartja
évi rendes fcaagyOleset,
melyre a Kör I. t. tagjait tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat:
1. Megnyitó. Jegyzőkönyv li it el esi lésére iét tag küldése.
2. Évi jelentés a Kör 1939. évi műkö-
déséről.
3. Zárszámadás, vagyonmérleg, számvizsgáló bizottság jelentése és a felmentvény magadása.
4. Költségvetés előirányzat az 1940. évre.
5. A három évre megbízott teljes tisztikar.helyett u] tisztikar megválasztása és a válaszltmány egyharmadának u|bó] való megválasztása,
6. Indítványok. (Az alapszabályok 10. §-a értelmében Cfak ugy tárgyaihalók, ha 3 nappal a közgyűlés előli Írásban is megindokolva az elnöknek bejelentetnek.)
Hegjesyxéa: A zárszámadás és költ-ségvcles megtekinthetők a Kör hivala\'oi helyiségében este 7—8 óra között.
Qábor íóiísef *. b. Samu Lajoi s. k.
jegyző. etnők.
Saenlnyöfgyvaran az első hegyháton a nyugalom fészke!
IjtlilJ Klll "JSáf* Bltü
esetleg 20, vagy 10 sor is megvehető. Érdeklődni Nagykanizsán, Királyi
Pál-utca ii, szám alatt lehet. Ugyanott rlzllngbor Is eladó 25 llte-
renklnt Ö0 éa 40fillér literje.
Nagykanizsa megyei város polgáimesteróiöl,
7089/1940.
Árverési hirdetmény.
Nagykanhba megyei város lula|-donál képoiO 1 drb lulókooll, 1 drb lófogatii seprőgépei, 1 drb rom állapotban levó vlzetlaflol és 2 drb rossz állapotban levő giemétgyüjlö-kocslt folyó évi április 10. napján d. e. 10 Órakor a v. kozlisitaiági telepen a legtöbbet Ígérőnek elsdok.
Az árverésre kerü\'ö tJrgyak a köztisztasági telepen bármikor meg-leklmhetok. Bővebb felvilágosítási a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa. 1940. április 4. m Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7477/1940.
Tíigy: n.MKkloldtk birbeadáJl.
Hirdetmény.
A barakok lebon\'ása folytán ujabb területek szabadullak (el s ezeket mezőgazdasági művelésié 4 évre béibeidom.öt drb, egyenként kb. 1000 négyaiögöles parcella keríl bárbeadásra. Az átverés f. hó 9 én délelő.t >/,ll órakor a helyeilnen lesz. Az első évi bér ingyenes, a második évben fél bérősszeg Illetendő és csak a 3 ik éa 4-lk évben kell a leljea béri fizetni. Találkozás a szentmlklóti országúton a, katonai élelmezési raktár déli tarkánál.
Nagykanizsa, 1940. április % ki Polgármealer.
r— UIISBDI81B1I <—
lalmlaiikl a helyi kereskedékaél és iDexeeekzuU sxeresse bel
1940 április 6.
ÍAL.M KÖZLÖNY
Njgykani/ta megyei város polgármesterétől.
8751/1940.
Tárgy: Tivuzt huiojiillal-
Lóvizsgálat.
Az egészségügyi lóviisgílat az 1940. évben a kövelkező napokon él helyeken tarlallk meg:
/. Április 12-én (ilzenketledlkén) Kiskanlzsán éi pedig:
1. Fél 8 órakor a R!c-ulcal szövetkezeti boll elölt. Ide veiéinek a Plvirl, Biba, S/Igei, Nagyréc, Jj-kabkuli, Klsrác, Alaólemctö, Felső-temető, Pápai, Rickert, Vaiaadl (1-19. é« 2-14. számig) ulctk,
2. 9 órakor a Hunyadi-téri levente otthon elötl. Ide vezetnek a Bajcsai, Szl, Flórián-tér, Hunyadi-tér, Malom-kerll, Szepelnekl, Körmös, Rozmaring, Cigány, Ország-ut (81 — 153. és 62—112. íztalg) ulcik,
3. Vili órakor a Templom-téri iskola elölt. Ide veiéinek mindazon klskanlzaai lakosok, kik a fent meg nem Jelölt ulcákbsn laknak.
//. Április 13-án (tizenharmadikán) délelölt 8-11 óráig Nagykanizsán ax állatvdsdrléren.
Felhivom n ^tulajdonosokat, hogy lovalkat (csikót, öszvérl és szamarai is) a kitűzőit Időben és helyen vezessék elö és otl ulca és háiszim szerint felállva várják be a vizsgálatot végző állatorvosokat.
Aki lovának elővezetése alól mentesíteni kivínja magit, az lovát a kilüzölt vizsgálati idö elölt 3 napon beüli vizsgállassa meg állatorvossal és az erről szóló Igazolványt a vlzi-gálatot végző állatorvosnak szolgáltassa be. Kinek lova a vizsgálat idején esetiéi* katonai szolgálatra vétetett igénybe, ezt a kifüzölt vizsgálatot végző állalorvosnál jelentse be Síükséget ez annál inkább, meri aki lovát a kitűzött vizsgálatra elővezetni, vagy előzőleg állatorvossal megvizsgáltatni és ezt igazolni el-mulaszlja, kihágást követ el és ;u 1928. évi XIX. l.-c. 100. §-a alapján hllntet\'ellk.
Nagykanizsa, 1940. március 20. t«i Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6158/1940.
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folvó évi április hó 8, 9, 11, 12, 15. 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 29. és 30-án naponta reggel 6 órától ssle 6 óráig a Tölgyei erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ezidö alalt ott tartózkodni lllos, mert életveszélyes.
A lövészet robbanó lösztrrel Is folyik, miért Is a fel nem robbani lövedékekhez nyúlni életveszélyei. Az ebből eredő balesetekért a honvéd kincstárral szemben semminemű kárigény nem lámaszlható.
Nagykanizsa, 1940. március 27. 7is Polgármester.
SZELVÉNY u"«**tt*«
mutsilil 21»t uedménniel vllUiltJIk nnfl reoyOhel Bud«p**!«« « V*-tóit Silnhii n«úy»ik»rQ ui-
NAGYKANIZSA Z
ipjinöííGBínrriizu^CN
VIZEI
Nagy választék! Olcsó árak!
Uillamos htíztartásl készülék
mindenkinek örömet szerez!
Tanításinak
Vtsualók
Kenyárpiritók
QyorafAzAk
Kávéfőzők
Íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modarn falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választókban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Páratlan kedveimén? a Zalai Közlöny olvasóinak
A töváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem konforítal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jelentkező olvasók részére.
Mtsolat a 7(M/nl. IM0. silmboi. A Magyar Vörfls-Keresít Egylet hivatalos ápolónőképző Iskoláiba pályázatot hirdet
Pályázhat minden magyar nő, aki a 18. életévét már bitöltötti, de 30. életévét még tul nem haladta, 4 középiskolai végzettsége van is magyar állampolgár. A felső ápolónőképző Iskolába való felvételhez középiskolai érettségi, tanítónői ok-livél vagy ezzel egyenértékű végzettség szükséget.
Az Iskola szeplember havában kezdődik. A kérvényt Iratokkal felszerelve má|us 31-lg lehet beadni.
Tandíj a felső Iskolában 50 pengő, rendes iskolában 25 pengő, melynek fejében a tanuló lakást, teljes ellátást, egy év múlva egyenruházati felszerelést és kél év elleflével ápolónői oklevelet kap. A felső iskola 3 évet és a tanulók szakképzetben részesülnek. A végzettektt az egylet elhelyezi.
Bővebb felvilágosítást ad a Magyar Vörös-Kereizt Egylet Közponli Ápolónői Intézete Budapest, I. Győriül 1T—19. tzám alalt hétköznap*, kon 9—1 óráig. »*
Tükör, képkeret
ugy jó, ha
c"k T0R1YQS Kitti
üvűg-, iiü.-űellá)j-kcieikeaUséUI vtló. F6-«t 84,
Nagykanizsa megyei város , polgármesterétől.
2897/1940.
Tárgy: A gazdasási géptnankások köteíerö bsíesel-blztoslUsi.
Hirdetmény.
A géptulajdonos bárminő\' (-mínló,
velő, arató, cséplO, szecskavlgd, daráló, permetező, stb.) gazdasági rtépberendciése melleit alkalmazott és az üzemben tartáshoz szükséget munkakörben dolgozó ö«szes munkásokat (beleértve a ftVöt, robbmó-molor kezelőt, csépettetőt és oualád-tagokat fs) az Orazáeos Oazdsjági Munkuspénztárnál (Budapest, V., Akadémia-u. 3. sz.) baleset esetére biztosítani kötelesek, akár a saját gazdaságában, akár pedig mint vállalkozó másnak gazdaságában végeztet gépével munkát.
A gőzgépet kezelO vizsgázott gépészt, ha a géptulajdonosnak éves (havi) szegődményes alkalmazottja, a gazdasági cselédek módjára, ellenkező esetben az Országos Társadalombiztosító Intézetnél kell biztosítani
A biztosítási kötelesség minden-képen, tehát még akkor Is a gép-lulajdonost terheli, ha gépberendezését bérbe iul]n, használalra átengedi, vagy a munkásokat más állítja a gép mellé. Aki a gépmunkásainak kőtelező butesetblztositá-tát elmulasztja, azt 600 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel sújtják, rajta n biztosítási dijat utólag okvetlenül behajtják s ha baleset történik, annak Összes költségeit végleg viselni köteles.
Felhivatnak ezért a gazdasági géptulajdonosok, hogy gepmunká-saikat mielőbb, de a gépmunka megkezdése előtt okvetlenül bUtositsák.
A biztosítás legcélszerűbb módja a munkásoknak, nevűk megjelölése nélkül, átalányban való biitositása.
Nagykanizsa, 1940. február 7. ** •.rí Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7667/1940.
Tárgy : Szántó bérbeadása.
Hirdetmény.
A honved kincstár is a polgári bsraktelep körül egy 4 m. száléi föld\'áv húzódik s ehhez a baraki kápolnánál egy kb. 600 óles szántó is csatlakozik. Ezen Ingatlanokat 6 ávre bárbeadom. Az árverés április 9-én d. e. 10 írakor a helyszínen lesz. Találkozás a szanlmlklóBl országúton az Oslerer-malom elölt.
Nagykanizsa, 1940. április 2 u» Polgármester.
8177/1940.
Tárgy: A várost csatornamű te\'e-
Íek 1940. évi Wlermíaínek érté-esllese.
Árlejtési hirdetmény.
A v. csatornamű átemelő és de-rilötelepén a Major aialli dűlőben lévő területek 1940. eselleg lovabbl 5 évi fUlermését a v. viz- és csatornamű üzemvezetőség (Városhár II. emelet 17. sz. siló) 1940. április 10-éu d. e. 10 órakor meglirtandó nyilvános szóbeli árlejtésen eladja.
Bővebb felvilágosítást a vl/iuü Qzemvezetöiége ad.
Nagykanlzra, 1940. április 3 m Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
B miit, Ninri.ou lovabbl ni s rmír, hi^n,..if
w UÜJ eű-fliur. n.li.d.n további tX0 * fillir.
ÁLLAS
Előkelő Dlitositó Intézet felvesz fix ét magas juialtk ellenében Űxlataaerxo-taggylljtAkat (nökel.) Jelentkexes Hoilhy Mlklós-ut 4, II emelet, délelőtt 9-12-lg.
_ 784
SatobalaAny* könnyű munkakörrel Öreg házsnpir mellé, teljes ellátással t-i ]ó (izeléssel keresek. Csengeiy-ut 23 803
Oőzkazan-, valliny- ét vízvezetékben tökéletesen Jártas axaralőt vsgy Ifl\'öt felveszünk. Központ szálloda. 619
Jól mindenest keresek háromtagú
családhoz május 1-ére. Csakis éves bizonyítvánnyal rendelkezők lőhetnek figyelembe. Pleltchscker, Csengery-ut 2, 826
i Zalai KSzlfJoy Suort-llpiiversonyo
TIPP-SZELVÉNY
Beküldlt:....................

Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozták:
SBTC—ZMNTE . . .. (...:...)
DVAC-KRAC..... (...:...)
DPAC-MSE ..... ... (...!._)
KTSE-ZiSE..... (...:...)
PEAC—PBTC..... I_ (_.._)
ZMNTE ll.-NVTE . . (...:_),
BIOK-MISE..... (...: ..)
Nómetorsz.—Magyarorsz. (...!...)
Sl-AC-PVSK .... (...:...)
öiv. dr. Bogdán alaihrnj szili Rubint Kárt* n maga, valamint gyermekei Domokos éti Judlib, továbbá alulírottak novóben tAJiIfiloitilól
megtört szívvel, de Isten akaratában meg nyugodva Jelenti, hogy a leg-hbb iVrJ, apa, vő, testvér ís rokon
dr. Bogdán Aladár
f év április 5-én 3 ómkor ólotenok 37-lk, boldog hteossAgnnak 7-tk óvébon rövid, példás türelemmel vl-elt szenvedés és ti haldoklók nzcnt-négének felvétele után csendesen Blhtmyf.
Drága Imlntitink iftidi maradványait a Szombathelyen történt he-¦zentelói után április 7-én ifi ómkor fonjuk Balassagyarmaton a csnliídl slrkpriiion » rém. katb. anyaszentegyház Bzortartáaa szerint örök pihenőre helyezni.
A megboldogult lolkHidvóórt nz ongesttelö nxentmlso-ftldozatot április hó 8-ftn, 9 ómkor Balassagyarmaton a ptébánfatemp\'omban, majd április IS-ón 9 ómkor Nagykanizsán a azontreronorendiek plébánia templomában mutatjuk be a Mindenhatónak. Szombathely, 194« óvt április hó 5-őn.
Emléke örókkó éli
vltíi [lijiiUlvI Kiss Ustloaé i.íll, Bogdán ValéHl, 0*llínl*tvl "ellen Midimé írül.
11DJ .1,6. <a IrliSolíval llalui-yJ.n.ilr.y fiilll, al*o- és f H-űlU v»l Bsltrgyiníl.y Ildla, n»gy-iijitl KflrmScty Jánojní tiil. »Iió- ti ítlifiolivai .ii|uKyin.iky Miigll líilvírtl, UOBilán Sildónla Mfynfajt, Rubin! Károly apön. Rubini Károlyné líd Somogyvirl Somogyi Anlonli itiydti. fD.Vv|BnbJMÍlíy*?*J!*BÍ "ni Ü0\'°" Sí? ,s*>r"°l-. vilim BaMöfolyl KI., Lnttilo, Oellín-vlu n M*?^:^- VfW" K*ro\'X. ?* Hublnlhy Dcxt>0 •CKaril Baliaft vl KIm Valéria. (Iellenl.iiu OtlKn Ulllv, Rublntt.y Krlsitlat Marin unok.hug.l. "irtW"oecVVv
Ltkii: Nsgyktnlitt, Ziln>l Mlklfli-uks 33.
& ZALfU KÖZLÖNY MENETRENDJE
Érvényaai IS40. máiroiuB ll-tdl.
üagykaalua állomásra érktutt és az onaas liululó vomilnkn\'il.
Nagykanizsa— Budapest déli p. u.
Vowlf A vonni ÍK»nl!.WK»irlh»l)fl Bo^üi nini! neme j ti\\ lnä.\\\\ r. Irl!) *.k.
12471 SlnaulOl 3.42 7 15
1207 !Orv. 6-07 L 7-15
1211 Szem.vi 14-15 i ISiO
!!41it Motor vJ 15-50 17\'49
12411 Motor vl 17-45 19™ 1201 lOyv,
l» 11
>9 40 19.49 1953
10 24 20-48
t IIA VOnal fBpMlrlIjI Boglár |;K..ith.l, iK^ilj.á. i| nemr | l:J.I || l-l. -äl Indulj r. árk.
I240> 1202 1212 1244\' 1208
Molor v i Qyv. Szem. vi Motor v. Oyv. I
510 1009 1110 16 08 22-45
Jegyzet. 1 A 224\'/a sz. vonat 1939. október hó 8-tól 1940. május hó 18-li{ caak vasárnapokon közlekedik. (1939. december lió 24. helyeit 28-án, 1940. mérclua 24. helyeit 26-ín, 31. helyeit április hó 1-ón, ma|us 12. helyeit 13-án közlekedik.
z Az 1241 ez. vonal Nfljrykanizsa—í!u!alúnbof;lárig naponla csak 1939. november hó 15-ig bczárólae eg 1940. március hó 15-IÖI kezdve közlekedik. 1939. november 16-tól 1940. március hó Írig Balatonboglárlg csak kedden ó» csötörlökön közlekedik.
s Az 1240 sz. vonat Balalonszentgyöruy—Balntonbogiár közölt 1939. november hó 16 tói 1940. március hó 14-ig csak szerdán ís penleken, Balatonszentgyörgy—Nagy-kanizsa közöli naponta, a többi napokon, vagyis 1939. október hó f-lól november hó 15-ig és 1940. március hó 15-IÖI május hó 18-lg naponta Balatonszentgyörgytől közlekedik.
* Nagykanlzea-Székestehérvár között közlekedik.
Nagykanizsa—Szombathely—Sopron
K.nli.1 E.*f.i. Ezonb.t- Ss?fo..t). II Sooron- SiomS.1- E,.r.i. II Kwdi.á-
lit IfMj. írk. h.ljí.í.k 1.1. II Ml Ind. l.lj.äl Ind. Ind.l || i. lik.
1412 Sz. V. 4 57 6 45 7-17 _ 1447\' Motor! - 5-35 II 7-15
1442. Molor 7-27 849 — 1417 Sz. V. 1 550 7-25 8-15 1 9 37
14441 Motor 13 59 15-26 — —. 1423 Sz. v. 1 — 1340 14-18 15-41
1416 Sz v. 15-52 1736 18 10 2004 1411 Sz. v. 19 15 2107 22C0 1 23-26
1428 Sz. v. 20 20 21-46 22 36 1
i Közvetlen járat Nagykanizsa-Zalaegerszeg közölt.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
TfíSTSt v.
2414 1 Sz. v. 2418 I Sz. v.
5 05 j 652 II 13 54 ! 1611 2018 "\\ Í21I
52 !1 H 51 I II l 17 48 16 0 06
Plttfíl B.rc.dl ».Hl.nl.
Ind. ! Ind. Ilii. f,v.
2427 ÜTvT ZZ— ~wsr
2413 Sz, V. 1204 13 42 1547
2431 Vegy. 1810 20 04 22 35
Nagykanizsa—Murukeresztur—Ti leszi
^Í9T!7egyeTT^•40" XtrCcreszlur I 1202 Oyora 1 11-33 1 Trieste Roma 1206 1 Vegyes i 15 50 I M.-Kcrcszlur
Hirdessen o Zoloi Közlönyben
}é$ elten
ADÁS VÉTEL
Xaraaak m«a«éta1ra használt, de jó Állapotban levő, kisebb, fcllll is zárhaló konyhMBs«kr4nyt él egy féregmenteg, Ssszecaukhstó vasMlairiil. Ajánlatokat ái-megjelöléssel a kiadóhivatalbs kérek.
HaasinAlt rtihAt vessek és elidok Márkus Károly, Klrály-u. 31. tjQi
Három olaanstar és három méhkas eladó. Kinizsi-u. 32, Tengerdy László. 833
Eladd egy faracjalt abadlo\'ha. rartdaaéa Árpád utca 11. alatt. 797
LAKÁS-OZLETHELYISÉQ
KaHfiajratiAa flószobás megánhit, melléképületen műhely és raktár, szabid* kézbót etadó. Magyar-a. S5, SI8
Forgalmas helyen BalathalyfaéB olcsó bérért asonnal kiadó. Telekl-ut 10. 819
KlaelA egy kisebb éa nsgyobb Iilá ló, raktáthelyl légnek is alkalmasak. Magya\'--utca 32. 816
Kétaaobaa udvari lakás vízvezetékkel, sngol W. C-vel mijua 1-ére kiadó. Teleki-ut 6 835
Egv méaa.Arsa-tialethalyla\'it} Bála Ion fenyves kózpontjábsn klsdó. Érdeklődni Szabó Antal sportüzlelében. 831
Szerény axoba-konyhia, vagy konyha nélkUli, de két helyiségből álló lakált keresek májusra. Címeket ár-meg jelöléssel i kiadóhivatalba kérek.
BÚTOROZOTT SZOSA
Központban, tsljesen különbejiratii uloalt lehetőleg fürdőszobái bútorozott siobit keresek azonnalra. Cimckct a kladóhlvi-tálba kérek.
HAZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- é« béíbiial, házhelyet, szőlőt és földeket kaxvatH Papp, Telekl-ut 8. 3001
Elaslé báz Rákóczi-utca 12. alaft nagy mőhelyhelylséggel, litállóvat. Hövebbet ugyanolt. 890
Elatló elköltőiéi miatt kétnobás adómentes cialádlház. Ugyanott az ötfies bútorok együtt, vagy külön. Rákóczi u. 2/í.
Harem laax astas Temesváry gyü-mölcülál megbfzhatókl Bérczínéi, Király-utcai 825
kOlÖnfélk
Autótaxi — Barantö szolid árban kényelmes autók megrendelhetők. Kiuf-mann Manó. Telefonállomás 222. 2»
Régl vsgy mai levelezíkből származó tBmagbélyaaaket, hat\'nálailsn <v-anyagot li álTnndóan megvejzek. Jobb tgyei bélyegek, sorok la erdekeinek. — Barbarlts föizerkeiztő, ta\'álhaíó mlndín pAntakast délután 6—8-lg a sierkeszlí-lígben, Ffl-ul 5.
ZALNI VOZLONY
poi.itlkftl NAriLAI*.
Kiadju.: „KSzgaidasifl R. T. Nígykaalisa". Fololóa kiadó: Zilnl Karoly. Nyomatott » „KBinaidasaoi R. T. Hipyk»ntí*a"
aynmdajábiM Nsigykanliian. [Nv......itw-i i InltJ i Zslal KiraiyJ
80, Évfolyam. 79. szóm. Nagykanizsa, 1940. április 8 hit» Ara 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
Ci«ke«x>Ösec cs UadóuiraUl : Pont 5. szám. M^dcoíít nílodea bétkozoap délután.
POLITIKAI NAPILAP _¦
Felelős Szerkesztő: Barbarita Lajos ^^^i^j^^^^^^a*
A szegedi zászlá alatt
Abból az alkalomból, hogy az Egyesült Mapycr Párt, ariíily cnede-ticg" mar a cseh uralom alatt i-s működött a Felvidéken, be\'edvadt a Nemzeti Egység Pártjába, a miniszterelnök a pénteki pár térte ke zle let kö\\etÖ vacsorán két beszédei mondóit, amelyek iényegüktea tclje.en és tökéletesen megégj cznek annak oz lg, hágnak erőteljes megváltásában, hogy a magyar nemzet csak ugy éhhatja ki « viharokat, ha ftz é!c"n állók lenyúlnak a népi erőhöz és azokhoz tartozónak érzik magukat. Egyik régi "agy magyar politikus mondotta hosszú esztendőkkel ezelőtt, hogy o\'yan gépeze1, amit a tudomány perpetuum imbbilei ek nevez, természetesen nincs, vi-z-.mt azonban egy öntudatos nemzet ha_ soulil ehhez a perpetuum mobtichz és pedig azért, mert örökké kíván élni és az öröké\'ethez szUksgeg eröt Önmaga termeli ki, lehetőleg az elsőbb régiókban, a föld népének körété11 és ebbÖi a >ajót mftga á\'td ki\'ermelt eröbő\' táplálkozik, ez élteti, ez erősíti, ez szilárdítja meg nemzeti létét. 1 | |
Teleki Pál gróf ndniszteiolnök is ezt vallja és \'hirdeti. Anól beszélt a miniszterelnök, hogy az, a bzonyos szegedi zászló, amely alatt a világháborút követő forradalmak után a legfájdalmasabb összeomlás idejében tömörültek a m-m-el \'jobbjai, nem volt mái, njflnt a magyar nemzetnek ősi lobogója. Az egyeteme3 magyar nemzeté volt ez a hófehér zászló, amelybe beleolvadt a nagy fejedelemnek, Rákóczi Ferencnek piros-kék lobogója Bo\'eol vad ^szervesen egyesült vele, hogy alatta a magyar nép a szabadság útját, a harc útját, az örök magyar élet é»f erő útját járhassa és elérhessen ennek az útnak végső állomásáig, a mely azt jelenti, hgoy Szent István birodalma ismét ép, egységes, benne ismét testvéri jobbot nyujtoí\'ak egymásnak mindazok, kik hosszút ezer esztendőn át együtt szolga\'ták munkájukkal, verejtékükkel, ha kellett ételükkel ós vérükkel n hét vezér által megszerzett földet.
Amikor most a visszatéri felvidéki sáv magyarjai megszüntették külön pártállásukat és beleolvadtak a Nemzeti Egység Pártjába, tulajdonképpen nem tetlck mást, (mínt öntudatosa" tovább haladtak, tovább meneteltek a magyar szabudság \'utján. Nem ujat teremlettek, baneimí a régi erőből alkottak ujat, a mai vJU légbe va\'ót, ugyanazzal a magyar erével és ugyaiViZQaJ a magyar kitartással, amely a nemzeti öncéljság felé évszázadokon át törekedett. Ant hogy ez az erő soha meg ne csökkenjék, hogy a magyar kard mindig fényes és csorbítatlan maradjon, nz[ kell tenid, amit a miniszterelnök mondott: c>ata;jorba kell ál?l>ni az al-óbb régiók ö^orejü, izmos népéi. A magyar föld népét, a ncm/e\'i erőnek azt a kristálytiszta forrását, amelyből kisarjadzó tt a városi ember í,s pedig a\'t » városi e.nibC\', nkj
Megtorlással fenyegetőznek a szüvetsége-sek, ha Németország lépéseket tesz a semlegeseknél a ma hajnalban lerakott aknamezőkkel kapcsolatban
Valószínűleg elérkezett a nagy német támadás időpontja
A gazdasági háború tovább bonyolódik. A szövetséges hatilinok-nak a skandináv ál\'anrikhoz In\'é e\'l jegyzéke, mint mára nyilvánosságra került, beje\'entűtte, b/tgv n fr«vir]\' ós «z íingol kormánv o NérvC\'orszá felé Irényu\'ó rernletjes számítás kat Is megakudályoitzi és n ivrvé\' ¦I i ken aknákat kel vezeti c\'. A sz"»ct c-gesek válasz\'á "e\'é ál\'l\'diák fvé • országot és Norvé \'iát. h > y va \'V \' o szüntetik a nvers \'tiyag\'?a\'HVsl" ¦ metorszég fo\'é vagy ten e i r.ü< r>ln veszik a skandináv ál\'.im »l.at. Egv-ldejfjleg anp;il hajók mea\'ck nntr vég vl/ckre.
A Sindcy \'limes szerint a své? ércszállítások kérdéc cza\'t < gv t w. lele a szigor!tolt tiokádn.ik, uc t
ugyanilyen fontos
a Balkánra vonatkozó tarv keresztülvitele.
Ezügybcn « balkáni -ingd köv"<>\\ ma kezdenek bmácskozásoVat I o -donben, Frdekes, hogv a tuiá s\'o-záson résztvesz a moszkvai í>n(,o\' nagykövet it, aki nőnapok ó\'a L n doWbn van. Anglh ujabb tömi) ic-püiőgépet rendelt Anieilká\'.n >. \'icrmé/iictes, hogy
Németország iem marad tétlen
és mindent elkövet, hogv gazdisál kapcsolatait DéHetelOMrópá\'-aTi kiépítse. A romániai és j-jgozlóv\'aí tárgvatésok mellett ma Sző\'Pbi is német kereskedelmi küldött séguta-zett.
Lerakták az akna-mezóket a norvég klktft/fk előtt
fusson . az akniraká\'tól szénit It 21 órájg angol"hadihajók állnak Őrséget az aknamezők széTejn. Mind. bárom aknjm\'.\'ZÖ etrv-egy fjord. Jt.
lctvo kikötő bejárata c\'őtt v,n. Egyik Norvig kiköWt /árja cl. Ez a tegfbnfcffftt b, inert a Svéd érczá\'H\'-máOyok innét indultak Nérr.elerszág felé. A máMk n Norf-fjord elíitt vn Bcrgenlöi 110 ki\'omé\'ene ml; a harmadik 0 Krisl|«n-s.»nd fj d eVJH 12Ö ki\'oméerro ésmkkc\'e ? e |.
kuidtői. i i [ | ; ;
London, áprl\'is 8 A Reuterirodn je\'cntése szCiinl i szövetségese!; közöltél; n n rvő! kormánnyal, hogy a ro-vég f i é\'-jogok alá tartozó vizek "három -szakaszén angol és frintía hajó\'c lll.i hajnalban akn.\'kit kci^ezte^ el,n*j r nem engedhetik míg « N*an|á\'nr;zag felé irányú\'6 njernanyiszálliá tmé? semleges vize\'.en ^-m. Közli a j?^ -^ék, hogy az aknamezőket ¦.így ! e l\\t;zték a\', hogy a norvég hajőkhzérl befuthatnak saját Hkötőikbe, to-vábbá - nehogy norvég tájéi aknám
A norvég kormány és a svéd vezérkar tanácskozik
nak. i \'
.aslo, áprif- 8 Az angol kormány várattad te>* lenlése nagy iiicditkö\'és- keVott egéiz N.rvé.ií\'an. A norvó\'j \'o mááy még i-cm fo ;la!t állást, a nácskozások azonban már foly
Ijondon, ápri\'i ; R Angoi kí!rö!;lcn wgv ér!s^ö\'r«*: hogy a svéd \\*zérkar tanársl\'ov.á \'I • nagyfonfosásgi védelmi e\'íká zü e-tcke\'t határoztak el,
Hollandia a háború árnyékában
Róma, íri\'U 8 A S\'.elanj-irodi imszer\';.n.i ,m -katársának jc\'entése szedni H 1 indi\'» megerősl«tte ka\'Mal véde\'mét.
- u nilni.szU\'reInök szavtaivaJ élve — nem vesztette ef kapcsolatát a faluval, mert egész énjének gyökerei a kőrcngclegböl is ieiu\'ulnitU o falunak abba a televény földjeié, amely minden magyeroknak a anJncoiTdiapi kenyeret adja. Ez oz erő az, amely mindnyájunkat összefog. Ez oz erő az, oineW nemzetnek, mint örökéletű é\' Örökké mozgó c!e\\«ngépezeti.ek a Ié:et. a mozgást, a haladást tizto-to-silja. Ez erő líirtja fenLl ennek a kis országnak sajkáját táoiiiljvu hul\'amzó, hábTgó legyen a< élet
Jelen\'eg BOfJ.COO enbar vai zá /Mi alatt, szükség Oötén /izonban 8-900.000 emb rt I m -zgó I\' n\'.n k hadiüzemek íetjes ex&e úil I
tengpre. A/ a tény, hogy a nemzeti társadalomnak magasabb sziuvonalro, emelkedett rélegej és egyer\'p\'\' Óim veszitetlék el" kapcso\'atjkat a föld népével. Mert hi>zen csaV az az e.u-ber állhal szilárdan a hibán, aki e-re ősi földre támaszkodik. Aki látja ugyan a csillagokat, d^ a rögön jár ós nem is akar f jleme\'kední fantasztikus Illúziók ro&saszinü ködébe.
Azt mondotía a miid>/> r.\'lnül;, hogy Islcn tudja, mi\'yeu w.zélyek környékezhetnek még, hiszen mn
és megtesznek mlr.\'eit n fCggít\'\' n" ség é» (ehtlégés<ég \'b-\'nnfnrt s -érdekében, bár holland kö-ökbea ¦ a tudósító szerint - számitarak erre, hogy száz év után Hollandia most mégis belesodródik a háborúba. A Stcloni tudósítójának értesülées.e-rint ez esetben Hol\'nnd-Indiál egv nagyhatalom védc\'me alá heljeztk, de ez sem Anglia, sem Néfrnfitország nem lesz.
AniíUa remél ét fertyetíet
London, április 8 \'Angol körökben remé\'ik, hogv ma lerakásra került aknák súlyos akadályokat jelenteink és megbénítják Nontg ó; a német kikötök közti forgalmat. Angol körökben hangsúlyozzák, hogy ez Intézkedés nem a semleges állsánfok, hanem M-záró\'og Németország el\'en Irányul, de ha Németortzág nyomást gyakorol a sem\'egesekre, a mt\'glorlá\'retmf marad el. ,. (
OslÓ, -Ij-I :Ü- g
Hivatalosan ,v loiti!;. hogy az oslói britt és francia kóvotek ma reggel hét órakor felkeresték u kűlOpytniniszf-tort és átnyujlottik a szövetségesek közős jegyzékét. A jegyzékot később a rádió teljes egészébon közölte.
A miiik/.kfi\'iniiti és a kúIOgyminíszl-ter nzounal tanácskozásra ült össze.
Fegyvere* nimei vátatxt várnak Európa fővárosai
ftóma, április 8 Több olasz lap közöli német ofrei^. ziváról ii. A MOssagerö uhd a Vöt-kisclxr Bcobachlcr \'Készen Vagynidc. cimft vezércikkére, amelyben a német félhivatalos a liáboni uj szakaszának kezdetét jelenti be. MngeJOatU a közeli német ofienzíva lúrél a Belga Táviruul Iroda párisi hite, amely szerint a Frand.1 fővárosban is számítanak a IMaglnot TOiial elleni táinadism. összo-rüggóst látnak a megélénkült jirőr és tiizérségi tevékenység, volamftu a Hit-li:r kancellárnil lezajlott hadseregfór parancsnoki tanácskozás közt. amely arra rmitat. hogy a német támadás nom soká késik.
Európa nagy és hfilalm«s é?iam 1 Is ingoványok felett boyongajiik. í)o bármily veszélyek környékezzenek is, ha cselekvéseinkbe\', és elhatároz zásainkhoz az erőt eJuJról, «i ősforrásból mcijtjük, átvisszük ezt a nemzetet minden nehézségen, elvisszük szakadékokon a fijb jö\\xJ felé, amikor majd frjmiót\'térnek vjsz-sza az. ő«I haza kebelébe ma még számkhcetl magyarok, akiket m ¦¦ leg szeretettel, I^ten h *>ttal fogunk köszönteni i,
2ALAI kozlonv
1640. aprili» 5
Férfi öltönyökben nagy választók Szomolánylnál.
Vihar előtti hangulat a nyugati fronton
A nyugati frontról érkező jelentések szerbit két-három hét óla mindkét iklüu loii í i > kozo I [ tevékeny ség i i gy < i t-hetö meg. A tüzérségi tűz különösen arÖs. A határmenti falvakban mindkét oldalon nyomasztó, vlltar előtti hangit, tat uralkodik. A vállalkozások is megnövekedtek és az összecsapások is sóikkal hevesebbek leitok, mim -az eiutlill hónapokban,
Az ellenségeskedés a levegőben ós u tengereken is megélénkült. Tegnap
IMjotz /kúaclólxtn angol és német repülök vívlak lóglharcot. Angol jelentós szerűit egy német gépet letÖlUdc.
A németek az fiszaki Tenger fettítl Yégzett útjuk során is megül kőztek az angol repülőkkel. Két angol repüió> gépet k*!ött«k á németek, maguk egy gépel veszi teltek.
Az, Orkney szigeten is Yolt légi riadó, tte a német gépek iH\'m jutottak iftl addig, í ,
Ma éjszaka éjféltől 10 pCPCJg Franciaország északnyugati részén is volt légiriadó, de támadás nem következeit. t |
A tengeren a skót partoktól 30 mérföldre a 2118 tonnás Nova*ni norvég gőzöst elsüllyesztettcegynó-met tengeralattjáró. A hajó tisztjei és legénysége közüi 9 életét \\cszlette.. Ez volt az Bö\'ik elsüllyesztett norvég hajó a mostani háborúban, w elpusztult norvég tengerészek száma meghaladja a -100-nt.
Boriin, április 8 A véderőföparancsnoksag mai jelentése szeriul SyH -ligetétől észak-i* egy Messers^iyedt iaj 21 angol repülővel tatóllcoztak Két ang0| gépet Jelöllek, a többit elűzték. Nyugaton íj égy ellenséges gépet lőttek iot egyet a tüzérség pusztított el. A né-, metek három gépet Mjsztcttek.
Egy cáfolat
. Stockholm, ápri-i; 8
-A sv*5d\\kormóny alaptalan hirnCK mondja azokat a külföldön elfcr* jedt közleményeket, amelyek szerint Ribbentropj Be.dinb*n laná.sko-zott volna az oltani svéd és norvég követekkel.
FINNORSZÁG és a szovjet közt lielyreállt u diplomáciai kapcsolat. A moszkvai fúni követté Pasildvit nevezek ki, ; ;
KI OROSZ-JAPÁN gazdasági tár-gyolosok féJbeszakodtak. Ugyanígy szü-rveieuiok « halászati egyezmény és egyéb kciesJccxleliiü megállapodások kötéso éntekében megindult tárgy alá-¦ok is, i f, I
„A mai közhangulatban óriási szellemi erőt Jelent az egészséges lélek"
Felfokozott élet u nagy kani/sal Szociális Missziótársulatban
Ai agyvértódulás, a salvuo-ronfáa, nehéz tegzét, lalalem-érzet ez az álmatlanság, ha ezek a rendetlen tzeklliulei kövelkeimé-nyel, akkor az enyhén de hiitoian batú természetes „Ferenc József IwserOvtz használata áltat Igen sok-aior rovldldon belül megsillnnek. Kérdezze meg otvoslll
jiloeitaJwtiilpter
A SzociéUs Mhszlótáriu\'at nagykanizsai szervezetetek Idei hjivenként, értekezletein egy tisztaesengé-sü uj hang, a programot és célkitűzést életté varatsoló hang lepte meg kellemesen a gyűléseken ntgyszám ban résztvevő tagokat és mi\'idu/.\'-kat, akik ezeknek az összejőve te éknek szociális távolba tatáit örOin-mCl tapasztalják. A tartalmas elnjil i megnyíló után minden hónapban olyan értékes targy.soroz.it következik, melynek minden pontja jell.snr* zö bizoriyitékrt 8 Kék Keresztes hölgyek fellendült s;ervűze!i életénél;.
Most, április első péntekén is egy Ilyen gyűlés volt a Mi-szlósházban. Vitéz Székely Jánosné tábornoloié. Szociális MfsszlótáWiit nagykanizsai elnöknője, Prohászka Ottókéinak ezzet a gondolatával nyi:oltu meg az értekezletei: » Minden 1 e.i-eöségcs ember a neld valő mérték után vágvik...€ MII akart eziel Püspök Atyánk-mondani? Egy hatalmas életprogramot! M^\'t; fejtegette a nagy lntelil(,enclájn elritk\' Oö - a hegyek sziklái, az erdők fili, nz áUatok, mind egy-egy adott világ, VBgyftft szellemi fejlődésre képtelenek ; hosszú éveken ke-tesztül ugyanazon a fokon maradnak meg; csuk ml emberek leszünk egészen mások néhány esztondő U-ftrgási után ós pedig: ki előnyösen, ki pe-dig\' hátrány úi«.
Mjtöi függ az, hogy hogyan fejlődünk szeliemi.eg? - veti fel a kérdést V. Székely Jánosné. Elsősorban Istentől kapott tehetségünk, értelmünk képezi hozzá az alapot, da Rmll i./iii\'i ráépítünk, az már a tnü müvünk | Mi^en hálásak vagyunk Szctiálls Mlssziótársutatunknak, mondja — hogy minket áliandónn erre a szil\'e-nii kialakításra buzdít hozzáértő kézzei irányit. Azzal, hogy mi a Mlsszíősházinak Kzcllcmét in|i-gunkévé tesszük, - emelte kl beszédében a tábomokné - azt bizon>l.-juk, hogy ránk nem egyszerű méi-tékc*. szabott az Isten, hanem tőlünk többe\' vár, egyéniségben, jeliemben, belső lel kikül túránk kialakításiéba n.
Ebben a mai depressziónált közhangulatban, ojnikor mindenféle aggodalom, lehangoltság, fájdalom ragályos n magyar társadalomban, óriási szellemi eröt jelent; a< cgészíéges lélek. Nekünk ilyen egé^S ségcs le\'keknck kell lennünk, buz-ditotla n tagokat elnöknőjük ehhez azonban az kell, hogy folytan tartsuk szem elölt lelkünk egá^-ág-ügyét... Nem szabad beteg gondolkozású, fáradt ember-tipusnak Kununk, még akkor -sem, ha nrjfi oly nchézazélet Ottokár püspök atyánk önmhgábői kjfllakltotl gyözelmeti cml>er-lelke világítson elénk!
Az értekezlet a mély meglátásokban gazdag elnöki megnyíló után ;i Szociális Missziótársulat* tcnsoég:s gyászáról emlékezett meg, • inföly gróf Moitáth Gusztáv crdó\'yipüspök haláléval érte, akj egész életén át cgjlk legnagyobb jótevője volt o Tárau\'attiak. Ugj-anc^ak teslvénlsze-
rclö kcg>-cletlci örökitvtték meg iegvzökönyvl\'eg Tőrök Glze\'la vá-ícsztmányl tag, Hegedűs Béáné-szír-ve/etl jegyző ós Maxiinovi »György" elhunyt randes tag nevel.
A niCgürésedéit Jegyzői ú\'-6s a Szerdahelyi Győződé, Baán J.tUát valasziotln meg Pfigy köztűtszís el az értekezlet
Eíután rövid vlsszapil\'an\'áa «1 o húsvét elet 1 "ől telklgynkorl Ina y számú ré zlvevőlre, elnöki«ő jegv ö könyvi köszönetet indilv.úiy xol n eredményért oly folfcesgn fjírad yfí P. dr. MüUer Lajos jézuslé\'s:i-ági rektornak. Ugyancsak hálás szívvel
emlékeiéit meg o z.iai Közlöny részéről egész éven át tapaaztn t ó n du\'atii támogatásiról, miért is a gvülés jegyzőkönyvi kóizönelteiörö" ki\'.ctle meg a ZaL-d Közlöny zor keszlő^égét.
leldrtetici pj-ohászkn Ottokár la lá\'áiak évfordulójára, Ce.ó M. Cs-ciii.1 nővér méi,\\*u itérzetl hálává\' ós szerelettel emiékezett m2g Ko gjarorszác és a Szociális MU&Zió\'ár-süial nagy szellemi Ve/.írJről.
Vitéz Székely Jánosné dnöknö fellelkesült, közvetlen szavuklfii s ói tolta fei a hölgyeket, hogy catlalo-.-zonok hozzá, mert a hálás Kcg.eeí kifejezésére május 2-én szheeí \\< zetne egy felutazáíl
Székesfehérvárra, Prohiazka Ottokár.hirjához.
A gyűlés készséges hozzájárulása után, meghívja ezúton is a Szociális Missziótársulat Nagykanizsai Szer-, vezete minden keresztény, jó ma. gyar testvérét erre a kegyoleie* j|. ra, aiielyre már qipst lehet je ontj e :-n:\'a Missziósházban, Részvé.cli díj 60 fillér és a ked\\*zménjc/. vuajüi-|egy megváltása.
Ennek az utoak megteszé\'ése útin az ériekeziet dhatároztíi, hogy
a MJsBztóihaz Apltkezéae
javára tombolát rendez, j
Ezután a gyűlés a Szervezet i.\'ei tavaszi nagyszabású rendezésinek rész\'eles elókészilésére té\'t át. Április M-en
Katolikus Női Nap
lesz Nagykanizsán, melyet n;Szociá-Us Misszió társult rt-ndez. Ez az első Impozáns katolikus meghii(>zdulá a ft déli határszél magyar nöiie!..
Vasárnap reggel fél 9-kor kö.ö; sientáldozás az ünnepi n igymi i.n, melyet papi segéd-et.eí dr. Ki--György kaposvári ptépost ce\'űLrű piaj-istu templomU>n, Délután 6 ó -kor NÖi Nagygyüléi a várcsHúZ: dísztermében. Eladók: v t ,-. S:,-kely Jánosné elnöknö, vié- ;r TStek) Bé\'áné, Moitáth Mari \\ gró .lö diszclnök, dr. Kiss György p>ép a, P. Gulyás Gellért plébános, dr. Krftlky István kormány fotoné s<» , polgármester. Farkas Edllh alapító főnöknő, országos c!nok ür.Cnotét tolmácsolja Boér Judlth S. M. kö -ponti kiküldött. Az énekszájiio ataz Egyházi Vegyeskor adja el 5 Caz\'a István kántor vez íny letéve\'.
Férfi ballon kabát . . P 36.80
Esőkabátok nagy választékban! Virág cipő- és divatház rő-ut 3. sz.
Paganini-matiné a zeneiskolában
A reaftl világ ezután ünnepli Paga, nini Niccolp, a mai modem hegedül lés tecluilktU atyonvastore, a kalandos életű világjáró liegeedö. nn^vósz halálának szám.
dlk évfordulóját. ExtL kálómból renúezto n Vá. rosi Zeneiskola vasárnapi uiigystkcnl zenei mnlind. ját.
Paganiniről, az első igazi ángy iie.\' gedflvirtuózról még ma ís sok fcié hallani vitákat: — Ótoio óí linlUa elég ala|»l ad Ozokhez, gpp ete^ csak örömmel hallhattuk Vomuiy Já. nos igazgatót, oki élvezetes előadásában tökéletes kój>ct testeit Paganini-röl a hegedősről és Paganiniről nz emherroí.
A szegény genovai szülők gyemé, két. aki már ötéves koraiján föltűnt nagysjscn\'i licgediitudásával, a k<lrtá^ sak nz önlög hegodüsónek nevezték, mert olyul műviéit a szájozfa négy hur-ftin, amire addig ember nem voll Í(ó[>cs. Hegedűs volt a szó legteljesebb éruulinóben s játékával több mint egy évszázaddal megelőzte korát. Ma mar nyitott könyv Paganini jáiékSslilusn ós módszere, do az ö korában ragyogó technikai tudását, előadási trákkjeit az ördög munkájának liiltók, nmínt a .sátán liOgedüsét- nem is engedték eJiemeUil.
Vaiinay Jáuos előadásában nemcsak Paganüli furcsa és sok titokzatossággal .körűtvett élete elevenedett meg, de a hidlgatóság tökéletes ké|>ot kapluttott Pagaiiini zenei nagyságáról is. Nóra kisebbítette virtuóz hírét, a licgcdúlés fejlődésére gyakorolt hatását, de nem Is titlozta el Paganini zeneszerzői ie-leaitőségét. Emelleit nagyszerű példák, •kai mutatta be Jelenének szélsőséges megnyüa tkozásait.
LlLiadásának első felében, amely Paganuüt mint hebe<löst mulatta bó. három Paganüü-szerzCmény t is luUlot-tunk. Mindhárom jellegzetes hanghatású bravur-darabot IvAnkovits Ferenc., a zeneiskola hegedűtanára ndta n\'ii) nagy igj-ekezettel. A nagy tudási és még tóbb gyakorlatot igénylő szer-zemén>ek nem kis feladat elé áUitj^k a Isegodüst. ivánkovits I\'creno vonója alatt főkép a XIII. cuprices (n Sálán kacagása cimü) szolalt .meg siiluso&m.
Yiuinay János nagyslkcnl szalxid-előadásábau Paganini hatását t.isxt és Wagneréhez hasonlította, Ugyanazt lene u hogedüjálók terén, amit liszt a zongora, vagy Wagner a zenokur terén. Maga Liszt is sok I\'agaiuni szerzeményt űltctclt át zongorára, tenné, szelesen saját zsenialitása hozzáadásával. Ezek közút az egyik lcgisinertebr> bet, az a.molt etűdöt IiailotUik B. Monti Ilona nagyszerű előadásában. Ilonti Ilona művészete állandóan fejt-lödlk, mind mélyebbre szincsedik, lerfuiikni felkészültsógo ós komoly, el-mélyíill játéka maradandó élvezetet szeraelt u mii megszólaltatásával.-Ösziiilc, lelkes sikere volt.
A mutiná -közönsége, amely o szo. kottnál nagyobb volt, de még mindig nem elég ahhoz, oniennylt áT, zeud. Iskola ilyenirányú fáradozása megérdo-meino, sok meleg tapssal jutalmazta az előadókat.
iDé
Jóslat :
Mír«6ki-lt ésrakt szál, váltazú lellrl-set, Ulen délkeleten kisebb esi!, havas-esó, ÓJazakal tagyok.
A Hr\'torolottU Intését nanksoilsMl awir/iMállomáM leleaUi
P. aánéklet tecnap wta B onk« +3 4, BU resgel +24, délben |- ti
Osapadík %. 00
1940. <prl\'l» 8.
DWl\'-lifflEiésTÉ
vaikereskadéis — Nsgykaatm
carni
LEfMKATA
A szegény adósok fizetnél*, a gazdagok tartoznak.,.
(K- KO Anglia és Franciaország világháborús amerikai adóssága a legújabb ainoriM szám\'a szerint 9.7 mil\'iárd dollár! Hoz/Aszámiton-dó a közben felszökött kunvdn-her, vagyis az adósság felülmúlja a io nilUlái\'dot!
Amidőn a Ducc átvette az oUsz Icorrnénvt, Olaszország Ame\'ikának nagy pénzekkel tartozott! O\'aszor-szág lgŐn szegény volt, a iondoni, amsterdami és ImJis tőzsdék egyik rohamot intézték a másik után n gyengén ál\'ó Ura ellen. Még cm\'ékc-zü"k a Ducc pesc\'r/d beszédére, ekkor leszögezte a nyugatiak rohantál az olasz va.\'uta ellen, ö tettekkel válaszolt : stnbfizáJU a lira árfolyamát az angol fonttal szemben és akik lira-bujszro spekuláltak, mílliár\'dokat vesztettek. Ez a szegény Olaszország erkölcsi tulajdonságokkal bírt: büszke volt, tudta, hogy egy bocsü\'cte-s nemzetnek mi a kötelessége és ha. bár az adósságot nem a fascista kormányzat csinálta, megü/.ento az egész vl\'ágnak, hogy a vállalt kötelezettségeknek eleget tesz! Megemlékezünk arra az idöte, amidőn R Duce folszó\'itotla az olasz nemae-tet; hogy önként adakozzék az első amerikai adósság-részlet tör\'oiztésé-io! Az o\'a z. nemzet mi\'Uárdokat gyűjtött) önként adakozott és a DucB Amerika asztaléni tolta az ősz-sa\'get! így cselekszik egy szegény, de becsuloies nép és nemzvt!
A Duna-medencében lé\'ozjtt egy ceinzet! A magyar i«tej/.et | A világháború után mindenéből, de mindenéből kifosztották! Nem maradt más meg" a be^wtml veteti szántóföldnél ós a nádfedek» háznál! Ez. r szegény magyar nemzet, afcnely 1.200.0000 ombert áldozott fei egy harcban, amoly nem az ö harca volt, odaállt és azt mondotta : az adósságomat megfizetefcnj! Éfi fizetett ós (izet az. utolsó fillérig! A világ csodálkozott, a magyar szónak, a magyar igóiotnck olyan \'ott az erkölcsi ereje, mint soha ! Akkoriban a pluto-kráeiák által uralt áj Unok é> nom" zetek tisztán a péuctej kapcsolatban beváltott igereteket vették az erkölcsösség alapjául! És Magyarország; * magyar nép büszkén fizetett, ha meg is koplalt érte !
A flnnoknek háborús udósságatk voltak, hiszen ki nem tartozott azt aranyborj-unalc ? És finn testvéétnk : fizcliek ! M«rt büszkéit voltak !
A vllájpot ura\'ó Aligha ós a gazdag Franciaoiszág juóg ma i* 10 milliárd dollárul tartozik.
Dc Un ! Ebbon rejlik Itália. Un-gvaroiszág, Suoml igazi dejo, az< iga/.i nomzeü erkölcs ós ez olyan óriási, h„gy pöbzzel meg som fl-a\'lhcto! Jobbak, becsületesebbek v;\'gyunk és ezek Igazi, belső érteleink, amelyekből jovö nemzedé-M"k táplálkoznak!
— T^iInlM ««* a Kopsleln Bútor-aruhájs állandó butorklílittaaát. tottewa <• oloió bútorokat kedvezó Hjetóal tol
títclokltol váaáiolhat.
ZALAI KÖZLÖNY.
- Fllffl - lúúuit
KIvT HÓNAPIG KftSZOLT .
a Gfll Baba cimfl nagy zenés tilm. lioloit egy aUug magyar film rorgaiási li!o;o kól hét. így aztán fogalmat alkothatunk o bűbájos Minői ereit nagyszabású voltáról, ha a gyártási időt vesszük alapul. Malolay Géza forgató könyvét Nádasdy Kálmán és Dán l\'ri-gyes rendezők vitték a felvevőgép até. A ;WH) év elfltU Undát megelevenítő
impozáns díszletekéi H. líokas Klára tervezte tluszkn Jen?5 muzsikáiét pedig Fényes ^Szabolcs modernizalta. A
főszerepeket Jávor Pál. Szeloczky /.iln, Kőműves Sándor. Hátkay Márton, Szalay Karola. Tapolczay Gyula cs Bihari Sándor alakítják. _ de mjlnk kívül még e^y egész sereg népszerű színész szerepel a filmen, ¦ amc\'yl a jövő héten három nagy posli prcmícif-mozi mulat majd be.
JÁVOR PAI. LESZ
A CIMSZISIUÍPIAli-
li romantikus élciü és sorsu szegedi cigány nótaköllének. Dankó Pistának, akinek aZ életét a Mester film viszi íilmro, A forgatást a jövő héten kezj-dik a Hunnia műteremben, ahol ép most értek végei az Olt, ahol a Dnycsx tor vizo zug felvételei A Dankó Pista női főszerepeire Simor Erzsit ás Lukács .Margitot szerződ lőtték. Kendező Kalmár László: a Halálos laVasj rendezője, A producer Szaiontay Kiss Miklós.
pünkösdi tái&wU&zátok
Zagreb P 42.- !j (Jrikvealcu P 58.
május 11—19.
Menetdíjak — vízumdíjjal
Ljubjana P 48. Blad . P 51.-
Suaak . P 54.- || Rab-ArbeP 70.-
Jelontkezés!
Jug&s^Mv Uicáfytáty Mutatalo* Ide^mfoegaimi Jwdája
M. N. B 1295-1293.
Budapoat, Dorottya-utca 6. T. 183-216.
ZAVART OKOZOTT AZ INFLUENZA
a forgatás alatt \'evő Erzsébet chiiil film körül. Előbb a címszereplő Kn-rády Katalin, majd Tohiay Klári betegedéit meg ugy. hogy a felvételekéi egy bélre lo kellett állítani a FÜ^lírok dában. A l>etcgok felgyógyultak, u munka ismét folyik és hlx szerint az érdekes film néhány nap a\'att elkészül. •
A MAKRANCOS UR
clmO ttj Tobis film a német színpad egyik büszkeségének, Ilans Mo-aarnek ndott alkalmat ismét parádés alakításra. Azt az embertípust játsza, aki \' őrökké olégcilctlen nimdcnkiVol zsörtölődik ós csak a saját kárán hajlandó belátni, hogy másnak is igaza leket. Moxcr briHiánsau alakított tragikomikus figurája nagyszerű művészt élményt nyújt majd a nézők szániám.
6—9—10—12
Minap délelőtt berregett-a telefon a Zalai Közlöny szerkesztőségében ós jött a dróton a vészes hír; — a hatemeletes győri thiitapartl raktár az éjszaka leégett.
(Mikor (télben megjöttek a pesti reggeli lapok, azok feketebetüs tudósításai arról adtak liirt, hogy a kílcjioemelelcs győri danapartí raktár uz éjszaka leégett.
(Másnap inogjöllok a pesti esti}, lapok, azokban már részletes beszámolók voltak arról, hogy a Uz. Omoiclos győri dunaparti gabonrg. raktár az éjszaka leégett.
Egy nappal utóbb megérkeztek a Tisza-menti nagyvárosok újságjai ís ós azokban már azt olvastukj.
hogy a tizenkétenu-lotos győri duna-parti gabonaraktár az éjszaka leégett A < másod he les. uj-ságokat. amo-(r^-oket még u mai világban is ollóval szerkesztenek, kézbe sem merjük már venni. Hátha kiderül, hogy nem is gabonaraktár volt, ami Győr-bon leégett, hanem maga. a bábeli torony. S most már nzi sem hisszük el hogy ogészcu leégett a győri elevátor. Nézzenek csak utána: — a leégett tizenkét cnicleí letett, valoí-hol a sztratoszférában bíztosun van még egy rakás emeleti K«U, Iiogy lágyon ős szégyen tenne, ha oz csak
akkor deríiUiO ki, a\'mikor á külföldi és amerikai lapok tudósításai is Ideérkeznek...
A vízgyűjtő medencébe fulladt egy zalas/abari gazda
Hiláloa szerencsétlenség történt Zalaszabar községben. Kiss József és szomszédja, Kránicz István ingatlanainak határán egy mélyebben lekvő vizgytljlö medence terül el, amelyben most az áradások miatt mintegy 40 cm. mély vlt volt. Szombaton, amikor a községbeüek arra haladtak, arccal lefelé, a vizbeful-ladvi ta\'áltak rá Kránicz István gazdi holdestére. A 76 éves ember néhány érája lehetett már a vízben. A Jegyzöség Jelentette az esetet a
kanizsai klr. ügyészségnek. Miután kiderült, hogy a vízgyűjtő medence nem volt bekerilve, elrendellek a helyszíni vizsgálatot, egyben a holttest felboncolását. A nagykanizsai törvényszékről vizsgáló bizottság szállt ki a helysilnre, majd felboncolták Kránicz István gazda holttestét.
— Batorklállitisonkat tekintse mefl ¦\'.iiuliai vótelkénrsxer nélkal. Kopat&lp
Használata 5%-os oldatban permetezve. KÁRPÁTI OIvrÓVIASZ. Kapható: Toutsch drogéria
Vároahéxa.
Ember a Hídon
K. Harmfllh Imre vcimI
Fenti címmel fiatal papköltő versei jelentek meg Veszprémiben. A szerző jelenleg Zalában, a közeli Dlóskálon káplán. Versel leegnagyobb részl>en még teológus korában y^)^^ születtok, do első kőto-/ tében is a szép számú, komoly értékrt papköltő nemzedék ujabb igéreleként mutatkozik bo. Hogy tehetségére máris felfigyeltek: bizonyítja, hogy költel-ményciből már a rádióban is olvasott fel, a nuilt hetekben pedig a \\pastl Vigadóban tartolt Pázmány-esten az ő költeményeiből is szavaltok. De nevével már a \'ZaLai Közlönyben Is találkoztunk. \' 1 ;
Lírája nem a Vér és Amny mohéi habzsolását tükrözteti, nem is dönget nagy sors.problámákat, egy halk, érzékeny lélek csendes reflcsei rögzítődd nok lű versoiÍHUL Séták alatt, a te)> mószoltei barátkozás közben kapott benyomások, oz élet titokzatosságain való elrévedezések, kíspapl meditációk, a szoléi házra való áhítatos hazagonr dolöa ihleUk legfőkép tollal, do mikorra özek az érzések verssé érnek, valóságos gyöngyszemoket kapunk\'. Verselő készsége tökéletes. Csak ugyi játszik u szavakkal. Itiniei zsongnak-bongnak és somiban a ritmus valóssággal muzsikai. Hangulattal ós zené-vei ván tele minden strófája. Ugy Itatnak, mint a lélek halk dudo\'rászása, amely sokszor öntudatlanul, do kény-szcritöleg. bugyborékol elő a lélek titokzatos mélyeiből. Mag" a k„iiő vallja Ars Poeticájában: í I
-iMint drága könny, a rlm ragyog, megéled",
hogy balzsamként, lia fáj a balga élet, beteg szivünk csltitsa, mogfúrósszo.
S ha rimciin meleg tüzét kioltom, tudod talán: a türklsz égi bolton a csillagok zokogva törnek össze.)
Amennyire benső kényszer a költő szamára a verselés, annyim Igaz gyönyörűség minden verskedvelő számára \'azok olvasásé, Azért szeretettől ajánljuk a fiatal költő papiársunk első kötelét mindenki figyelmébe. Ixigyep a sokak érdeklődévé az ííju tehetség és ambíció islápja, hogy a szép ós dicséretes kezdetet követhesse a dlcsősia-ges folytatás. ¦ ]
: ; " o. J.
így „dolgoznak* a c«ehek Angliában
London, április 8 Az Angliába meiwkült csehek komi* munlsta flzolmoi ellen a lapok szigorú intézkedést követelnek. A lapok szerint, bár beutazásukkor nyilatkozatot Írtak alá, hogy nem kommunisták, most mégis az nngoi segélypéiizekcn kommunista sejtoket létesítettek és lualyiséget tartanak fenn, ahol valóságos angol jel Ionos aknamunka folyik.
Letartóztattak 12 valutállatért
Budapest, áprSIs 8 Az ügyészség 110.000 pengő klayán-lása ügyében loturtózUitásl végzést adott ki 12 budapesti valutaüxér ellen.
77
büzfasitetí. vetését
Államdó nll»or>ximok hílUöumpokoo tinda^eal I. mlwr>n
6,45. Tom*. Hírek. Köi%n6nyík, Hengl#ine*ck. — Utána étrend. — 10 H>& — 11.10 \\ém.\'<:iköí! vizjeizo, e-olgalet. — 12 Harangszó. Himnits*. lu^JáríliJ.Jenlfc. _ 12.40 ni**. -13l20 Mőjebé-j, Időjárás jelentés. — 14.3Í Hifelc.J. - U.45 Műwrísmer-¦stes. — 15 Arfolyamblrek, piaci árak, 4íalu}\'ii;erAi«k. - 10^5 időjelzés, Idő-járásjelentés, hírek. — 17 Hírek atjo. rák, és magyar-orow nyeUen. — 19.15 Hirek. - 21.40 Hírek, időja^sjcientés, hírek «iorák és magyar orosz nyelven. — 23 Ilirok német, olasz, angol és ftencia nyelven. — 0.05 H\'^k,
Jóminöaégii férfikalap
P:2*90
»UDAPESi\\ I.
12.20 Szentgyörgyi Elvira előadása.
— 10.45 Felolvasás. - 12.10 Hangig-niezejf., — 13.30 Az Arizona táiuj-zejjaJtaía. - 10.15 Szacelláry (..yórgynó előadása.
17.15 Csorba, Gyula cigáuyzcnokara,
— 17.50 Édes anyanyelvünk. — 18.15 Takács Jenő előadása. — 18.45 P\'urk" Gizella zongorázik, — 19.25 Halasi Gábor előadása. — !20 A rádió szádon-zenekara. — 21 \'Ür. Komis Gyula, előadása. -- 21.15 Farkas Béla cigányr zenekara. — 22.10 Ihtdapesti Haag-\\wrseny Zenekar. -- 23.20 Táncleinej-zok. *
BUDAPEST II,
17.15 Huszin hallgatóknak. — 17.45 Francia nyelvoktatás. — 18.45 Mezőgazdasági félóra. — 19.25 r.rieg: I. és II. szvit. — 20 Hirek. - 2025 Móricz Miklós dr. előadása. — 20.55 Hang-lemezeek. — 21.55 Idöjóra^jelenlé-s. — 22 Farkas Déla cigányzenekara, Kalmár Pál énekei.
Hí Délutáni zene. — 19.15 lemezek. — 20.15 UJ kalonadajtok. — 21.15 Hanglemc»..\'k, - 22 lemezek. —2245 Berlin. í
Ideges embereknél és lelkibetegeknél az igen enyhe hatású, mindig megbírható természetes .Ferenc József keserűvíz — reggel éhgyomoiri egy pohárral bevéve — kiadós télürülésl, ]ó gyomor-emésztést és, elegendő .éWégyé.zetet hoz léire. Kérdezze meg,vorvüsM t
— Naptár: Április,8. héttő. Rom, kat. Dénes jjk — Protestáns Lidla- — Izr Veadar hó 2«.
Oovtozdó oyUva .reggele órától/tstf, (l órát!í,(bfttl%«xván,1P*nW( dámíé* kedden eaéas nap nőknek).
Oiófarönkfif
vartroiok Di?m* Ferenc "•frlmliw,.
Félrevert harangok kOnyorfignek szerte 5 országból: - „Segítselek!"
A belügyminiszter rendelete értelmében Nafeykapjtsén a Zalai Közlöny végzi a gyOjtést
A IcgkéruCícbb sziveknek i* me^ keh indulnia azon a szörnyű jaj-kiáltáson, amivel ma t:lc van «m -gyar föld piltdCu Züg\'. Az űvlí el-pusztitolta tíz- és tizcz.r in\'gvar ember egész élete munkáját, össze-döntötte szegényonibcíMk haj\'ékát, elmosta vetésüket, elpu zti\'olta á h-taikat, elsodorta még a muhk.i-szer-szúmait is. Anyák ói gyerm*\' e\'i ezrének kéteégboesetl k\'áltán kór mindenkit Kormányzó Urjuk szavával ; - adjon mindenki annyit, a mennyit meg sem ere\', de adjon mindenki, akit megkjaniüt a; Isten fl viz pusztító erejétől.
Eddigi gyűjtés 468.- P
Hild Tomctk. Egylet 5Ü,- „
Fonoleio Blzt. tísztv. kara 21.-
Irgalmas növórok 20— ,
Mária Leányok Társulata 30.— „
Berlin Ágoston 10.- P
Száva Nándor 10.-
Knan Irma 6.— m
Pátoalca Foreno 5-
Zala József 5.-
Erdőül Bálint 5.-
Kaszab Lajos. 5.- M
N. N. &.-
Barabás Kálmán 5.—
Szilágyi János 5.— „
Kajdt Gyula VIncze József 3.- m
3.- u
Vámos József 250
Junker Rezső 2.—
ozv. Orbán iBtváané 2.—
Dobofsy Elek 2.- n
Özv. Steinauer Józsefné 2.- n
Varga Jozsel baoktisztv. 2.— B
Pető UJos 2.— ,,
Tibolt Boldizsár
Devath Frigyes 2,- n
Oubloza Józsot 2-
Csordás Tamás 150 „
Eddigi orodmőny 668.- P
A fején sebbel, felakasztva találtak meg a hegyen egy eltűnt kiskomáromi gazdát
Marton József 58 éves ki komáromi gazda hosszabb időn át távol marad, otthonról, ugy, hogy hozzátartozói már aggód\'ak miatta! Keresni.kezdték a községi bíró, Is kutatott t?és benézett a gazda szőlőhegyén levő bezárt hajlékba. Meg-döbbénlő látvány tárttll szemei elé. Egy a f Ina vert szög.e hurkolt kö-lélen lógod Marton gazda, Belörlék az ajtót, levágták, a köiélföl a szerencséilen ember\', azonban az éleszt-
getési kísérletek már hábavatónak bizonyultak. Marton József meghall. A csendőrség a fején egy f ebet talál\', Ugy tudják.; hogy a gazda favágás közben sebesült meg^
A nagykanizsai liir. ügyészség a holttest felboncolását inditvártyoz\'a. a törvényszéki blzo tság vasárnap délután s--állt ki Kiskomáromba, ahol a boncolást fogsnafositolták és megkezdték a nyomozást Matton halála okának kiderítésére.
ZMNTE—Simontornya 4:3 (1:2)
A kanizsai fiuk, habár tartalékosán és sérült játékosokkal .álltak ki. értékes oyözclnicl aratlak a kitűnő képességű Simontornya ellen. lílso félidőben nagy szélei szemben Mihalccí ját-szolt középfedezetet. Alig kezdődött a játók, Simontornya kéts-zcr is eredményes üi-dott lenni, sajnos, mind n kétszer Csondor nagy hU>ájábóL 2:0. A két potya gól felrázza a csapatot és szépen adogatnak. I.őhclyzcibo kerül Szabó és CsóngeL do a lövéseket nem kiséri szcroncíe. A nagy ellcnszél óriási munkát ró a .védelemre, de a Csáki labda-biztonságn és Kárpát gyorsasaga tisztázni tudja a helyzetei. A 35. percben Szabó rohamoz, Csöngei Jobb kőtő helyre sodródik, onnan élesen átvágja a labdát Isteneshez, akit hiába szorongat két hátvéd is. hálóba fejeli n bőrt. 1 : 2.
A második ralidéban Babos lesz a közép ledezet, a játék képe azonnal megváltozik. Ezen a mérkőzésen végleg eldőlt, hogy Míhalcez jobb összekötő, mint közép fedezőt nteil ezen a poszton a mezőny legjobbja Volt. Halnis Ivedig mini középfedezel iskolapéldát mutatott az észszerű rulballjálékról. Állandóan támad Kanizsa ebben a félidőben, a ni. jx-n-U-n Csöngei éles [ Icjossel eyeuül. *\\;% Majdujm egy- .
kapura megy Qijáték. csapatunk erőnlété, most látni, mennyivel jobb az ellenfélnél. A 20. percben Istenes-Szabó összjáték után Szabó beadását újra Csöngei fejeli Simontomya hatójába. 3:2. Időnként az ellenfél is szép támadásokat vezet, do a hátvédek és most már Csondor Is sorra megakasszák a csatárokat. A 35. percben már újra Kanizsa rohamoz. Varga ugrik cl balszélen, hátra ad Mihaleczf-nek, aki 30 méterről a mérkőzés legszebb gólját ragja. 4 :2. Később többször Csöngeti les miatt lefújják. A 42. percben könnyelműen ektigcdik Simon tornya bal szélsőjét, ukinck a középre adását gólba rúgják. 4 :3.
A győztes csapatból kitűnően ját-szoti Mihalecz (nunl összekötő), csoki, Istenes, Babos ós Csöngei. Szabó nagyon jó volt. peüg betegen játszott. Kárpál roppant gyors képességeit betegsége miatt nem tudta teljesen kimutatni. Pörze. Junker a ii. rétidében igazi szélső ledozetek voltak. Csondor két poiya labdái beszédeit, Remél-jük a vasárnapi pécsi borosok ellen ö is mognuitalja az igazi képességeit. Varga edzés nélkül azt nyújtotta, amit vártunk tőle, igyekezett.
IV.
NVTE—ZMNTE 4:1 (0:1)
A szélvihar még csak rontott a ni. vőtlan mérkőzésen. A félidőben Trtih 1 l-esével a ZMNTE vezet, majd a második félidő elején Pum ccgyenljt, utána Dénes szerencsétlenül a saját hálójába öklöz, oz letöri a csapatot. Horváth és Poór szópitenok az ered. monyon. A vasút közvetlen védelme nem olyan szilárd, mig a fedozetsor (Beké, Erdélyi, Szalay) a csapat leg. jobb része. A támadósorban finom, kotbiak. de erő és lendület hiányzik A. Z\'MNTE-ben n fiatalok. Nagy ItorbéJy. a kót\'szélsőfcdezel tűntek ki, valainiid a két hátvéd {Zöldvári éj Baranyai). Németh jól vezotte a m*#. kőzést. _
Ifjúsági eredmények
SAska Levente—Cserkészek 4:0
(2:0)
(\'kilövök: Horváth I., Mercc«j, v2) és Dividovics. Szento jól Diulatkoxotl 1* mint jAtókve»tö\\
NVTE—ZMNTE 111.6:0 (6:0) A ZMNTIi csak kitette omfocrret jitt. siott. A vasút góljait Mesit.i, I-ris fi, NeiiMetli lölick, Záhoczky teiigj^l \\L-tékvezStó jó volt. Jók: Vólfryi, Andii. Mteits, íltelve Zalán, Itcsoh, Susfaüy, CnóI és Virady.
Korsikodolrol-Attila 3:1 (8:0)
A2 ésiszftrüoblwn játízó kűríislíö. delmisUHt megérdeinclleit Kyőzlck.
Magyarország-Németország 2:2
A magyAr. válogatott lierlinben *t OUniplat Stadionban 80.000 ember előtt döntetlent jAtsrott a németekkel. A magyar gólokat Toldi ós Sarosi III. I5tt». _
Eredmények
PEAC-PBTC 2:0 (t : 0). KTSIi-ZsSE 0 :0. DVAC-KIUC 1 :0 (0:0). DPAC-MSK 3:*>(0:0). SVAO-PVSK, 4il <2:0).
A aagylMuiliaai kir. laráablrótág, uiTiit telekkSnjvl hatóaa(.
2969/1940. tk. iiim.
Felhívási
A telekkönyvi lialéaig dr. Qéiony l"t-vanné Kollcr Izabella gaidaadísnik relmére a 14000/1033. M. Fí. az. rendelet 18. §. 2. bek. él 10000/1939. M. E. U-rendelet 31. f}. alapján a gelaestiKell H13. »zt|kvben 828/1, 326/3, 326V6, 32ti|7,326 9, 327 3 és 327/4. hnx. alalt foglalt a Oelse-srlgell Kamenills erdéblrlokosségi társulat nevén Illó Ingatlanból gazdaadóst II-letó 1219SVI58Í8. hawnilatl illelóaég 2155/ 15888. réazéoeb 1930 peogó vételárért kk. Kálcalca. Peren c éa József nagykanizsai lakosok részére átverés Joghatályéval eladásit elrendeli — éa feThMa íz Ingatlantulajdonost és jelzálogot: hitelezőkéi, hogy a felhlváa kézbesítésétől számított 15 nsp .alatt terjesszék clö.
Egyben a telekkönyvi hatóság ktlzliitré leszi, hogy a vételi ajánlat lOe/c-át kllevo bánatpénz blról letétbe helyezéele mellett legkésőbb az 1940.4.1 májút, hé 1. upjéiuk tlél.1611 10 éréjir. kllUzőlt tárgyalás elém nap déli 12 óráéig bárki lehel a megajánlott vételárat legalább egy sí Sulikkal magasabb vételi.ajánlatot.
A felhlváa a hlvalaloa órák alalt a telekkönyvi hatóságnál (Törvényház, földszint, I. ajtó) éa Oelae, Oelseszlget, Újudvar községházánál tekinthető meg.
A telekkönyvi hatóság a [elhívás egy példányát kifüggesztés végett Qelse, Oelseszlget. Újudvar községek elöljáróságainak megküldi, eiy példányát pedig a Zalai Közlöny elmü helyi lapban egyszeri közzé-telel végeit dr. Kovács Kászló nagykanizsai ügyvédnek kiadja.
Nagykanizsa, 1940. április 2. Dr, Betlizik Ferenc a. k. |b. elnök. A klsdnány hiteléül: Novéclky s. k. na ii,jo
_t040. âprius 8
-* (Tűzoltó-értekezlet Nagykanizsán)
Zala vármegye tűzoltó-parancsnok^ és tűzrendészet! fel&gyelőj Nagykanizsán értekezletet tartottak a tüzoltó-Uklanyáben. Előzőleg a kanizsai liiva. lásos tűzoltók nz tij tűzrendészet] szabályzat alapján betanítóit, sok lekin-leiben ejry szerű sitelt szerelést és gya-koriatokat mutattak be Vocsera Antit vezetésével. A megjelentek soraiban olt volt Bubics Tivadar nyűg. főszolgabíró, varmegyei tűzrendésze ti felügyelő, Mihailovics Gesi, o Vármegyei Tűzoltószövetség főtitkára, dr. Fülöp I.iiszló zalaegerszegi városi tanácsnok, ilr. Prnck Islván városi tanácsnok, nagykanizsai, tűzoltó tő parancsnok, dr. Fodor István zalaegerszegi lúzoltófó-parancsnok, Stádíngor Ferenc keszthelyi főparancsnok, dr. Nagy Béla sümegi főparancsnok, Huhu Gyula bazltai parancsnok, járási tQziendászeU (felügyelő, Pál Gergely csatári parancsnok.
— (A Katii. Dolgozó Leányok)
népművelő előadás-sorozatn véget ért. Az utolsó nagysikerű előadás alkalmával Fcrkay leránt polgári iskolai tanár tartott érdekes előadást Kárpátaljáról. Előadását még élvezetesebbé leitek a gyönyörű színes vetített képek, aiivelyOk Ruszinföld természeli szépségeit mutatlak be. GyánU Erzsébet leánygimnáziumi tanárnő Volt a másik előadó, aki a dolgozó nő liclyzetét világította meg a mai társadalomban. A larialnuis, szép előadások után P, Bakos Agoslon, a Dolgozó Leányok lelki tanácsadója köszönte meg az tiíadók fáradozását, P. Gulyás Goliérl plébános köszönetét tolmácsolta Somogyi Marilla vezetőnőnek, aki fáradságot és munkát nem kímélve rcn-dezto meg a sikeres előadás-sorozatot Zsigmond József igazgatónak, aki helyiséget adott a« egyesületnek és minden előadónak és tagnak, kik közreműködés ükkel hozzájárultak a sikerhez.
— (Légoltalmi tanfolyam)
íMost ért véget egy háromnapos légoltalmi tanfolyam Nagykanizsán, amelyen a nagykanizsai járás légoltalmi parancsnokai és vezetői részt vetlek. Oktatók voltak Vecsera Antal tűzoltó tiszt és dr. Desseö Mihály in. kir. tiszti orvos. Az ert-dtnény minden tekin-leiben kielégítő. A résztvevők bizo-\' iiyiiványt kaptak a tanfolyam elvégzéséről,
— (Kongreganista lányok teája)
A nagykanizsai Urleanyok Mária Kongmgációjának rendezései mindig melegséget ós kedves, családi fesztelen-fcéget jelentenek, mert niclcg szívvel rendezi azokat egy érdemes munkás, ságu katolikus leány-csauid1. « kongm-gánlsta leányok szeretétrcmélló, buzgó csapata. Ilyen volt a szombati teaest is. amelyen díszes közönség vett résül. A vendégeket Sclilógi Erzsi pr*feetn fogadta gondos figyeleminel. Ott Volt a kongregáció prézeso, P. Slmicza Sebestyén ferences iiázfőnék, dr. Hegyi Lajos egyházközségi *toök és neje, dr. Horváth Athanás Icvento-lelkésE és a társadalom több élenjárója. A teát « kongregáció tagjai szolgálták fel
111
IKCPIIIIN
BUTCPvnn
Nagy választék! Olcsó árak!
Kedvderítő volt a hangulat, a fia-lulok kitűnően érezték magukat, vígan perdültek n párok és -- a pénztár ls meg lciiciett elégedve, A teát a kongregáció nemes önzellenséggel fele-részben az árvízkárosultak segélyezése céljaira iciidczle.
— (28 000 pengő államsegély)
A vallás és közoktatásügyi miniszter a zalai [jenÜkánolna községnek \'28.000 pengős államsegélyt utalt ki,, mert az iskola túlzsúfoltsága miau szükségessé vált cjy uj timterem és egy tanitói lakos épilé^e. Az iskolabővítést azonnal megkezdik.
— (Nem kaptak helyiséget a nyilasok az egerszegi városházán)
Zalaegerszegen a régi városháza három lielylségét n nyilaspárt ki akarta bérelni havi 100 pengőért. Ajánlatuk a város jogi és pénzügyi bizottsága elé került, ahol elismerték, hogy bár anyagi szempontból előnyös volna n bérbeadás, még som adják Mrbo a hejyiséseket a nyilasoknak, mert egy részt nem akarnak u középületben helyet adni a politikának, másrész! Inkább adják 1 tfilgŐ l>érért a katona, ságnak, mint szízért a nyilasoknak.
NAM
EREDMËWT
«r.«V
vasam
Közel 100 millió pengő-vet emelkedett
a 10 vezető magyar pénzintézet betétállománya 1939-ben
A vezető fővárosi pénzintézetek már valamennyien publikálták az 1939. évre vonatkozó zárszámadásu-kat, Köt közgyűlésük is lezajlott már. Az a néhány ki«bb bank, amely még rtem lépett (nl^egével a nyilvánosság dé, már nem sokat vá*-toztat ftzon az összefoglaló kópén, n mellyel az alábbiakban főbe? vonásokban ismertetni akrjuk vezető* in-téJ-eteink mutt évi működését, örvendetes tényként keli megállapítanunk, hogy oz a munka hasznos és eredményes volt az ország gnzda-sági éleiére "éz^e é* itt újból le keli szögeznünk, mert újból beigazolódott, hogy milye" igazságtalan volt az a szerencsére lassan már fa-ledésbemenő bankellenes demagógia, amelyet egy időben bizonyos körök mesterségesen szítottak, Az előttünk fekvő pénzintézeti mérlegeket vizsgálva, ax első, ami mtc tűnik, hogy vezető pénztolézetcink-nek az eirnu\'t évben, agnely áz állandóan feszült külpolitikai helyzet miatt valóban nem kedvezett tőkegyűjtésnek, mégis kivétel néJkülbc-tétomelkedést sikerült elér«lök. IgV a Hi:elbank betétállománya 18 millió pengével, a Kereskedelmi Banké) ugyancsak 18 millióval, a Pesti Hazaié i millióval, a Leszámítoló Bankó 12 millióval, az Angol-Ma-gyár Banké 17 mlUióvaL. a Magyar-
Ölese Banké 8 mflUóNel, » MOhV
TAli-é 3 melóval, n Községi Tata-rékpénztéré 11 m|lHóval, a Hazai Banké fél mjllióval, a Belvárosi Te-, karékpénztáré 2.6 mfUio pengővel emelkedett. A tiz vezető magyar pénzintézet takarék- én folyószámla* betétállománya egy év alatt Bt miUló pengővel nőtt és ezldós/erlnt 1S0O millió pengőt reprezentál. Nem csak n la\\-aszi ét szeptemberi átme-meneUbetételvonások alkalmából el-von[ tőkék áramlottak vi&zaaban-kokba, hanem a magyar ipar ujabb nagy konjunktúrája, • beniházá-l program erőteljes keresztülviVie é* a nagyobb Dankje^forgelom Jelentős uj betéteket i; hozott. Jelkíinzó a magyar Mtets7»rS»z|ertbtei ttá>[ végbement tőkekoncentrációra, ho.ry a Pénlntézetl Központ kötelékébe tartozó összes mag-var pénzintézetek által kezelt beléléUÖmánymik 75 százaléka esik a Uz nagy bankra.
A bankok a nagyobb tetétll\'p" mányié támaszkodva, elsősorban az ábum fokozott hieligenyét eíégitet-ték ki, a„a az értékpapírtárcájuk! nagy emelkedésében jut kifejezésre. Emögótt a nagy emelkedés mSgött ugyanis a bankok által átvett beruházási kölcsflnkötvény oWetek h-i-zódnak meg. Másrészt axonLan a magángazdaság (s profitál a tetét-áHomány emelkedéséből és így a váltótárca csaknem va\'emennyi nagybanknál emeJkodett. Az emelkedés a Kereskedelmi Banknál 6 m|Uiöt, a Hitelbanknál 17 mllUót, a Leszámítoló Banknál í milliót, oz Angol Magyar Banknál 8 milliót, a MOKTAR-náa 2 mfHfit, a Község^ TQkaj-éknái 3 m|lUót, a Belvárosi Ta*-karéknái 1 m|;lló pengőt t.Mt ki. Vég eredményben a tjt nagybank válló-tarcéjn 616 m|Uiő pengőről 658 millió pengőre eme\'kedett. A tel étái !o-móny ernetkedésébóí egy nagy rész tehát a magángazdaság nö\\ekvö hi-lelszükKég\'eténck eluSlására futott. Ax a körülmény, hogy a bankok a több\'ctbelótekbö* tudták a velük szemben jeleatkező hlíelkeresle üt kielégiieni, azt eredményezte, hogy a a hi\'cLszükséget emelkedési nem \'jorhelto a Magyar NemzeÜ Bankot.
liszta njereség szempontjából l* Igen eredményes volt az elmúlt esztendő. Valamennyi banknak nagyobb volt a tiszta nyeresége 1930. bén, mint 1938-ban. Egyrészt a nagyobb betétállomány és az ezzel kap esoleto* kihitolezósi aktivitás fokoztta a bankok nyereségeit, másrészt a devizaüzle\'.ek erőteljes fejlődése, 0 mely a jutalékbevételek emelkedését eredményezte. A liszta nyereség emelkedése a i|z nagy banknál 1938-ho/. viszonyitva 1 millió pengőt tett ki. Az 1930. évi tiszta nyenjség allz ve/etó pénzintézetnél meghaladta « 20 miUió pengőt Különösen említésre méltó a Hitelbank és ¦ Községi Takarékpénztár tiszta nyereségének emelkedése. Az etóbbi tiszte nyeresége 5.5 mi\'lióról 6.4 millióié, az utóbbié 502 ezer pengőről 956 ezer pengőre emelkedett. A bMkbkt|szta nyereségének emelkedése sxunböa eimaradttiforgafotn eraelkedése mögött, ani|nck oka a nagyobb kAztea*1 hőkben, az erősebb belső tartalékolásokban és a nyugdíjpénztárak erői teljesebb dotálásában keiesfindó, , Béke/fy Géza
ZALAI KÖZLÖNY
1940. aprili» 8
hMJÓsMsi Esíaldóktívelkezlkl
Esőornyőt
olcsón, megbírható!
Horthy Mlklós-ut
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8119/1940.
rfárgy: 8ago!ypllle-lltái.
Hirdetmény.
Felhívom Nagykanizsa m. város közönségét, hogy a hernyók valamint a gyttitisplUc Irtását minden kertben és fákon loganatosllsa, mert az irtást ellenőriztetni fogom s a mulasztók ellen a kihágás! eljárat t megindítom.
Nagykanizsa, 1940. áp Ills 5. sir Polgirmea\'cr.
1116/1940.
Tárgy: Tengerlmoly elleni véde-
Hirdetmény.
A rendkívül veszedelmes és kártékony tengerlmoly Irtása cél|ábó! minden ga-da, vagy bárki más a birtokában levó és az elózö évek terméséból származó lengerlkórót (kukoricaszárt) tengerlctulkát, len-gerltuskót köteles minden év április hó végéig megsemmisíteni, avagy ogy felhasználni, hogy azokban re|-tözködö tengerimo\'y petéi megsemmisüljenek.
Kötelesek a tengerlterméssel foglalkozók annak szárát minden ev április havának végéig a szántóföldről elszállítani, a luskóját ugyancsak ezideig a fokiból kiszedni ás megsemmisíteni, Illetve a takarmányozásra alkalmai részét ezideig tel-hssználnl.
A megsemmisítés legegyszerűbben ugy történhet, ha a tuskókat ás gazdasági célra alkalmatlan egyéb részeket szántóföldön egy rakásba hordjuk ét olt elégeljük.
Aki ezen rendelkezéseket megszegi, kihágást követ el ás az 1884. évi 95. §-a értelmében büntettetik.
Nagykanizsa, 1940. április 5. no Polgármester.
Iliirtsaliiiilliiil sitiin: mm
MENETRENDJE
érvényei I9S9. október Mól. ErxM4bat-tar-VemuiAllom*a
Vaiutállomíira
4-«0 8« T00 ÍM Il M
II»
14«
te» t»™
20 00
i :
* N
s
Lsstenyeig m«nati*«nd
MB lUokMttsin í.k, TI *Qk*toirii W, 1410 Utayanlrk, 1(1 8
Borzalmas éjszakája volt
i felső Tisza-vidéknek
Az árvédelmi kormánybiztos egész éjszaka a helyszínin Irányította a mentés munkáját
Vasárnap váratlanul ujrn érvizvesre-dKfero tört a Tisza felső" folyásának vidékére. Az áradás emelkedése mellett a szombat-vasárnapi hatalmas szél-Tlhar sok helyen megrongálta n gátakat, legsúlyosabb volt n helyzet Szolnok kornyékén, az ár ót M&l (to. nyegeito a várost. AMdoZalóknái n Tisza téglával kiépitett gátját a szélviharban a hullámok öt hclyon alá-inosulk. A nagy kanyarban a hulla-inak beszakították a gátolt, szerencséje .i katonaság idejében a helyszinre érkezeit és a nagyobb voszodelimt
meg tudta akadályozni. Ugyancsak attorto a gátat, a víz Samdnánál is, a vétlödrség megfeszített munkával kl-javilofla a töltést.
Zagyva rakásnál a Zagyva átszakította a ü;í1 és tíiJOU holdat öntött cl, 11 lányát pedig részl>on roinbadönlőtt, ré-szljon elzárt a külvilágtól. Viz alá !-..-i n li a vasútvonal .egy részo is.
Honczos Miklós árvízvédelmi kormánybiztos egész éjszaka a helyszínen tartózkodott ós személyesen Irányította töbl.eser inunkaszolgálatos munkáját.
Csillárok.,
falikarok,
éjjeliszekrény-lámpiiK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁV^VÜLGYI.nél
Sujár-ut 2.
S JOOAVIZ 01CS0H,BtitMIKOR;OTTflDIt:: ¦ . E 7 AZ ETfüHAAUTO.SYPH\'JNI ; \'
Ez éuten csak
200 drb
Eterna Suini,
készülék kerül díjtalan kiosztásra.
Siessen magának 15 lucat cserekötelezettséggel egy készülékei biztosítani I
K8rzeiruf?!.?; SZABÓ ANTAL sportüzlete
¦¦¦Ikaiilau, ri-ni ».
a Llai közlöny
barátai
. zalai közlöny
lür&íttnél
aétdriitnuhl
APRÓHIRDETÉSEK
l;«atei dl}* VsUázrMp «• Onnepna* IC •<¦¦., 4 nl.f,, rr.m.\'.aii lovábbl aia a Mltéi, Ulk ¦.,„4J
ÁLLAS
Űgyce ftitslasszonyt egésznapi elfog-laltságra felveszek. Üőzlitrdö. 841
Btjjarenllt felveszek, érdeklődni le-het FŐ ut IO. Deutscfa Erzsébet hölgy-fodiáiz. •
ADÁS-VÉTEL
Efatló 3 oleander. fischi Adolf, Attila* utca 9. *
Keraaak magvetatea liaemirVt, de ]é állapotban levő, kisebb, Min I» tárhaló hanyhaaaefci\'Anyt és egy féregmentei,
Összecsukható waaagyat. Ajánlatokat ir. megjelöléssel a klsdóhlvatalba kérek.
Két drb prima aalraartéa eladó. PetŐfl-ut 17. _ •
Egy nagy sucs.be, a suttal eladó. Bi]u-utca 2/fl. *
LAKÁS-ÜZLBTHELYISÉO
Iírv méuAroa-aalathalylaAg Ba-
Idlotiffiiyvcs központjában klntló. Érdeklődni Siabó Antal sporttlzlelében. 634
Szerény aaolsa\'kaNyhAa, vagy konyha nélküli, de két helyiségből alfe lakait keresek májusra, Címeket ár-megjelöléssel
Szoba-konyhás lakae mellékhelyiségekkel mnjua lére kiadó. Petőfi ut 44. *
HÁZ ÉS INOATLAN
Sugár-ut 47/a. ezim alatti magéaháx
sürgőseit- elsdó, *
Kisebb lakAhAsat nagyobb kerti bérbevennék sürgősen, „Sürgős" jelige.
KÜLONFfilJa
Eadllxeat, géphlmzést, rollolzáit, hol> lozást vállal Httaetliié, Klntzel-u. 70. *
Egy szürke kesztyű slembatoti •!«•-aaatt. Meglaláló szíveskedjék beadni a a kiadóba. *
Régi vagy mai levelesekből származé tomag bélyeg akist, haunilstlsn Iv-anyagot is áflandéan mcgveisek. Jobb egyes bélyegek, sorok Is erdekeinek. — Baibarlle főszerkesztő, ta\'ilhaló minden pentekara délaUn 6~8lg a sKrkessIfi-ségben, FŐ-ut 8.
Jilgulasi, tiiifli lülplisl"
rOUTIKtXI\'NAPILAP1.
Kiadja : „Köirjiidiiiaai n. T. H»qyk»niiaa" Polöiőe kiadó: /ulti Kirsty. Nyomatott: • .,íí:i"üini":.r.iji H. T. Narjykanlm"
ii;."i.i:l.ij;ii)iiu Natiyksnlisai. (Nyoiadftért feleli Z»hu KirslyO
80. Évfolyam. 80. szint.
Nagykanizsa, 1940. április 9 kedd
Arai 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik mloden bdköuup délulin.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElSIIzctéll ára: egy hóra 2 perwö 40 lillér. Szerkejztőeégi éa kíadóhivatall telelőn! 7a az.
A gyáripari mmikásság keresete
Irta: dr. lUky D«u< miiegyot. tanár, orazággyUléel képviselő
Vi\'athalatian, hogy a fapgyar közgazdaságba*1 a vezetőszemp mi Is » mezőgazdasági. A mezőgazdaság
az a vezérlő csillag, amely körül, nún! a iiaprcndszeiben a Nap ködll, a lobbi bolygó mozog. Ic ring. Az fCin kétséges azonban, hogv eztik közül a bolygók közül iiii\'ui hatalmasabb és crö-\'Cbb fénykéve vetődik, sugárzik kJ az ipar raegnyllvánulá. sálból.
Azok a számok, amel\\okut a "ép-szémlá\'ások egymás után következő széjuMimlbóJ tudunk egymás mel\'é álUUuu, világosan me^tni-jfat-ják azt az egyre növekvő jelentő é-get, amelyet az ipar töltbe népünk foglalkoztatásában. Ha egyfelől hivalkodom arra, hogv 1920*0" a rnC-zé gazdaság népesség száma 1,160.000 -fö volt ós ez a szám Hz úv \'cforgá a idült csupán négy és fél mllióri növekedett s másfelől felhívom a fi. g\\clmct arra, hogy \'j.ny.\'ine,ou év alatt az Ipari népesség tömege 1,520.000 főről csaknem 1.900.001) főre emelkedett — keiekszémba\'1 3C0 ezer fővel olt nagyobb ¦ akkor a valóságban már rámutitla-ni a na a rendkívüli átalakulásra, anielv gazdasági á\'ciunkheii o tiz óv alatt lepergett, Ha valaki az! mondja, hogy « mezőgazdasági népesség 1930-l.an »még« az egész lakosság 62 szá\'a-léka volt, másrészt hivatkozik ana, hogy nz Ipari népesség arányszánta »márc 22 százalék volt, akkor jó nyomon jár és különösképpen akkor teszi ezt, ha a »már« és a »még< szavaknak különös \'jelentőséget tU-
lajdonjt. Az sem kétséges, hogy ?/oknak az cl\'eusulyzó hatásoknak ellenére, amelyek a Magyar, Szentkorona birtokai!má»yábc. vlsaqike. rült lerü\'etek eltérő foglalkozási [elépítéséből kifolyólag mutatkoztak, a következő néjíszámlá\'ás még jelentősebb arányúnak fogja mutatni Magyarország ipad népességét.
Felmerül az a,kérdés, vájjon a magasabb társadalmi érdekek szejn-szögéből lehet-e kívánatosnak tartani ezt a fejlődést, aminek az a n>Uja, hogy a mezőgazdaság nép-feleslegéből szívott és szív ezután is magához széles nepretekkét azip-ir munkaalkalmakat termv\'Ő muaka-piaca.
Ezt a kérdést legegyszerűbben la-lán Ugy tudom megvilágítani, ha azt teszem vizsgálat tárgyává, vájjon iz << mezőgazdasági foglalkozásától a faljről a városba, az ipad műhelybe vándorolt egyén, aki kiszakadt megszokott élelmi\'iőjéfcől, kap-*\'valóban jobb megélhetést az ipar vál-la tálban, olyant, amely egyúttal alkalmas arra is, hogy- kávótolja öt a foglalkozáscsere íokszor csak igen nehezen érzékelhető hátrányaié, t.
A magyar gyáripad statisztika szerint 1938-ban egy gyáripari munkái keresete 1200 pengő volt, Ezl a keresményt meglehetősen nagy tér-
Dánia belenyugodott a ma éjszakai német megszállásba, « Norvégia mozgósított és hajéi megütköztek német hajékkal
Parisban összehívták a rendkívüli államtanácsot
Az «<uíópal háború többhónapos csend után a tevékenység íZj kaszát.;*. Iéoelt. Az angolok állal norvég vize1 ken tegnap Hajnalban eihelyü.ett aknazárra a németek azzal vá\'oszoltak\', hogy ma éjszaka megszállták Dániát és Norvégia Icgf ónosabb kikötőit. A német csapatok a sch\'esvvági határt átlépve
megszállták Koppenhágát.
London és Dánia közt minccn ösz-szeköttetés megszakadt.
A Haví\'s Iroda jo\'entésc szerint Mldlofort kikötőjét 3 német cirkáló megszállta. A néniét hajókat, ajm,el> ok\' közt több nagy cirkáló ós a rBu.sch-land osztályhoz tartozó páncélos
hajó is van, norvég vizeken a parti ütegek lőtték\',
Megkezdték a norv
Oslo, áprlUs 9 Az oslói német követ ma hajnalban 5 órakor J/ásbaii és szóban közötte a norvég külügy mjnlizler. el, hogy a német csapatok megszállják Norvégiát. Kórle, hogv ne lanusit*a-nnkoüenállást, mert ez csak fele .lege* vérontás .\'enne. A jegyzék hangsúlyozza, hogy Norvégiának elsőrangú érdeke, hogy német katonai Igazgatás és védelem alá heljczie magát, mórt ha ezt elriasztja, a szövetségesek szállják meg.
A norvég kormány tanácskozott és elutasította a német ultimatuirjalol,
Az oslói rádió reggel tejc.ontette, hogy német tengeri örök a parti tüzérség erős tüze el\'tínére megközelítették és rövid,
heves haro után elfoglalták Bergen, Horeten, Trondjen éa Krlaztlanaund kikötőjét.
Az! utóbbi ellen a németek légitámadást Is intézlek.
Későbbi jotentés szerint nemei kézre került Ekkcrsund is, \\
a norvég kormány Ostoból Hamarba költözött.
A norvég partvidéken az éjszaka teljes eleötéfjté&t rendellek el. St>ck-hjolm es Norvégia közt az ós-zcltöt-tetós megszakadt. i i
ég főváros kiürítését
miután a megszállásra hí mi lát elég okot. A kormány elrendelte Hí áM.r lános mozgósítást. Reggel ó\'a Osh> riadókészültségbe van, a város ki. ürítését megkezdték\',
A németek nem válaszoltak a norvég agyú lövések re
Berlin, április 9 Norvégia megszállásáról é\'kező hi-rok szerint n norvég hadihajók csak egy helyen mulatlak crő-\'.cbb ellenállást. Az ágyú lövésekre a németek nem válaszoltak. Kísöbb nzcgv«ski* kötők megsz\'ál\'ása rendben folyt le.
Dánia reggel 8 óra óta német védelem alatt áll
Berlin, április 9 A német véderöföparancsnokság rendkívüli hadíjelontésben hivatalosan is közölte, hogy átvették Dánia és Norvégia fegyveres védelmét ós ma hajnalban erős néniét osztagok nyomullak to Dánlába, illetve, szálltak partra No\'végiábm. a. felvonult némothajók védelmére e.g\\es övekben aknákat telepi etlek 1«.
Dánia megszabása reggel 5 ó akor kezdődött. A német csapatok több ponton nyomultak dőre, ellenállásba schoi nem ütköztek: a dán kor-m{ány elfogadta n német uitJanfátu-jnot. A hajnali szürkü\'etben német csapatok szálunk partra Koppenhágában Is, megszállták q fellegvárt és a rádió épületét. Reggel g óra óta igv Dánia német védelem alatt áll.
A német csapatok egy része Fcl-burg és Tonderg között, más osz\'a-gok Appenrode és Espjergnél lépték át a dán határt. Ugyanakkor c-apa-tok szálltak parira Belte, Corsocs és Nyborgban, Wamemündebői kompon nientek át a német csapatok Gjedsernte. Megszállták Selaud szigetét éa Forlingborfcpt R
- Csak a háború tartamára történt a mtüwtéttán
Berlin, április 9 A dán és norvég líonnányoknnk mn hajnalban átnyújtott jegyzéket nyilvánosságra hozták. A jegyzék hangsúlyozza, hogv a síóvelséáosek háborús tevékenysége ellen mm\' fejteit ki a norvég kormány komoly ellenállást,
c.o erőjét Ismerve ezt nem is tehette
volna még akkor sem. lia akarja. Miután pedig a/ német kormány nem türlieti a nyOrsanyagszóllttások mog-akudíilyozását, szükségessé vált a királyságoknak katonai védelem ulá való liclyezóse a )iól}oni tartamira, n-c-íio-.y hadszíntérré váljók a skojuluiáv i«irl-vidók. A jegyzék hangsúlyozza, liogy a megszállás nem ellenséges, igy az ellen állás csak foleslegos vérontás volna, miután a német kormány tisz;-lelelben tartja Dánja\' ós Norvégia to-rületi ÖpsÓgét és politikai önállóságát.
Páriában 4s Londonban tanácskoznak
London, áprl\'H 9 Az angol kormány a skandináviai események kiel kapcsolatban reggal 9 árakor tanácskozásra ült össze. Délben még tart az angol minisztertanács.
Páríí, április 9 Raynoud miníiz.erelnök éjfél óta tájékoztatta magát az c.eményekjröl, majd reggel 7 óidkor a háborús kabinet tagjaival és a hadseregfőpu-rancsnokokkal kezdte meg tanácskozásait. Utána a háborús kormánybl-zottság\' Lcbrun dnöknól jelent in«g;
köz választja el attól u keresménytől, amely a mezőgazdasági ttfán* kásságnak naturá-J és pénz javakban összefonódó, de végső eredményben mégis csal; ki ebb k.rosményc gyanánt mutalkozik. D\' rá kell mutit-norji arra az ewtiegea ellen\\etó\\ie, a nieiy arra lámiízkodnék, vájjon az. aránylag Ijszleaségea munkabér, amely a valóságban p.\'rsze btláa mégSCm ciég, rosszul a\'akult az elő-yg idők munkabéréhez képe.t. Hl. azon n korábbi konjunktúra korszakában - az 1926 2!Híí évek folyamán - a gyáripad munkásságttiím-
Icabért nagyobb volt, mint i20i) pengő, s körülbelül 1300-1100 pen^ö
között mozgott annak névleges értéke.
Hibát követnék el, ha nem hívnám tel a közfigyelmet arra, hogy Itt olyan mozzanatok húzódnak meg a háltérben, amelyeknek lutását é-zre keh vennünk, amikor ezt a fontos kérdést a vizsgálat górcsöve alá vesszük. Mert 1938-ban ;okc>,eriel több munkáskéz talá\'t foglalkoztatást a g>ávipJri miihelyekben, mint 1928 tája11 s közöttük nagyon sok volt olyan, aki még nem szakmunkás. Ezeknek a munkásoknak a kl; sebb bére, s másrészt a nöi munkásoké volt az nz erö, amely végül is letompította a gyáripari luunkáss/tg
kei-esménvét az előbb említett nívóra. Amikor ezi a lfé^ést vizsgálom, nem irruiaszthötosn el a figyelmet még orrá is lVlhivni, hogv az össze-hasonlításnál döntő súllyal esik tótba az,\'hogy hála u kormány erélyes és jót átgondolt intézkedéseinek\', ahhoz az árnivóhoz képest, amelyet Joggal kifogásollak a rmUt konjunktúra Idején, az áruivó manapság 15 százalékká\' alacsonyabb. Ennek következtében a i\'eálmunk.ibér a nominál-bérrcl szemben 1938-ban is legalább akkora volt, mint 10 évvel ezelölt.
A több és jobban fizetett munkásság tehát az, am*t elsősorban az iparnak köszön az egész magyar gazdasági élőt.
ZALAI K02I.ONY
1940, április 9
I„ érfl öltönyökben ?agy választók Sxomolánylnál.
Pári\\ április 9 A norvég és dáu megszállási hírekre déldött 10 órára rendkívüli tanácskozásra hívták össze a francia kormányt. Utána államtanács Ie;z.
Részleges svéd mozgósítás
Helsinki, ápriüs 9 Ideérkezett hirek S2eánt a svéd kormány a legutóbbi esvméiiyek\'ha-tása alatt több korosztályt bchivplt.
Az angolok fel akarták robbantani a Vaekapat
A németországi nyersanyagszáliitás megakadályozása érdekében kidolgozón angol tervek egyik Jegérdck««iy-WkB: a Vaskapu felrobbantására ini-nyidó kísérlet német híradások alapján inii került nyilvánosságra. A román hatóságok ugyanis liiurgíubau lefoglaltak öt angol hajói teljes nikontáj-nyukkui és legénységükkel ogyúlt. /Megállapítást nyert, hogy a .konzervek és gépalkatrészek jelzésű és átmenő árunak bejei/—^ett szállítmányok mind robbonóanyi^rtarlabniíznak, a hajók ágyukkal és gépfegyverekkel vaunak felszerelve, legénységük pedig angol lisztekből áll. A cél az volt, hogy a Dunán robbantásokkal elzárják a németországi hajóforgalmat.
Az Orkney-szigetek izgalmas éjszakája
londoni jelentés szerint az Orkney szigeteken az éjszaka húrom Ízben volt légiriadó. A légelliárítók lőttek :i gépekre, a lakosság nzonbau csak hallotta az ellenséges gépek bugását, látni nem iohetett őket, mert nagy magasságban repüllek.
Norvég hajóit harcba bocsátkoztak a németekkel
Koppenhága, április o
A dán kormány válaszát délelőtt adták át a német követnek. libben kifejti a kormány, hogy bár üátüa tiltakozik, mégis elismeri u német megszállást és nem gondol ellenállásra.
A megszálló német csapatok tábor-nokai, Fnlkcnhorsl és Kaupítsch lA-bornokok ridraga\\zokou kiáltványt intézlek a dán véderöhöz és polgári lakossághoz, amelybe)) hangsúlyozzák, hogy ii megszállás Dánia és .Norvégja érdekében történik, núuláu a német hadsereg csak u békét akarja biztosi-tani. A német parancsnokok clvarjfík a józan megértést és kérik, hogy a rend fenntartása mellett folytassák rendes napi munkájukat,
Oslo, áptfiis 9
A legújabb jelentések szerint a fővárost kedden és szerdán teljesen kiürítik. A város felett német repülők keringenek, de a rádió zavartalanul működik. Oskarborgnál anor-vég hadihajók harcbnbocsá;tkoztak a németekkel,
Kristiansjnd kiürítése js folyik, a városból óránkint Indulnak a vonatok.
Elhízott egyéneknél reggelenként éhgyomorra egy-két pohár természetes „Ferenc József keserűvíz a bélmuködést hathatósan előmozdítja, az anyagcserét tetemesen fokozza, a zslrmennylséget megfelelően leapasztja és a lettel köny-nyedé teszi. — Kérdje meg or-VQSil I
Szomorú számok az árvlz-okozta zalai károkról
Zala vármegye közigazgatási bizottságának Qlése
ErrB különös nyomatékkal hívta föl az orvosok figyelmét, valamim n gyóf gyitására szolgáló szérumra is. a
A tanügyi és útügyi jelenlés után dr. Brand Sándor alispán közöl le n honvédelmi miniszter rendeletét, amely szerbit a szántás-velésl időszakra
Zalaegerszeg, április í)
A közigazgatási bizottság ülésén dr. Brand Sándor alispán kegyeletes szavakká) emlékezett meg dr. Farkas Tiborról aki évtizedek óla először hiány-BOtl az ülésről és id. Takács Jenőről, oki a kiegyezési korszak ólu volt tagja a vármegyei testületnek. !
Az esemény jelentést dr. Tónika János főjegyző olvasta fcf. Hozzászólás nélkül tudomásul vették.
A föáHalorvos Jelen lése szerint az állategészségügyi helyzet kielégítő.
Az ügyészségi elnök jelentése kzc-rint márciusban a zalaegerszegi fogházban iauuiéztaUsban volt js férfi, 8 nő, a nagykanizsaiban 32 férfi, 9 nő.
A pénzügy igazgató jelentése Szerint állami v
adókban hátralók
a tnult évről 2,-149.857 pengő, a folyó évi előírás 0,1110.870, az összes tartozás tehát 7,640.727 pengő, amire március végéig csak 524.363 pengőt fizettek be.
a közegészségügyi helyzet márciusban rosszabbodott, Keszthelyen ismét ft\'dléi-Ctt a vörheny, Zalnbérbcíl is u
Vörheny, Muiusxemcnyéo i>edig sza-inárlmrut. Föllépett az influenza Is, hosszas, de enyhe lefolyással Tovább terjedt az
agy- és gerlnohírtyalob.
a katonaságtól klnoitárl lovak Igényelhetők 14 napra.
GyömönSy Sándor hozzászólásában azt kérie, hogy az elkésett mezöj^izdnf. sági munkákra való tekintettel ne hívják most he katonai szolgálatra a kisbirtokosokat és gazdasági csclé-tlekei. Az alispán megígérte, hogy PZugybeu távirati kérelmei intéz a dandárhoz,
Végül Szűcs I>czso tb. főbíró az árvíz
zalai kártevéseiről számolt be. Az eddigi jelentések szerint épületekében ¦13.000, takarmányban 10.000, vetésekben 30.000, állatban 1000, egyelőkben (elhordolt méhes, tűzifa, slb.) 1000 pengő a kár. A Kisbalatoni Vizlecsa-polé Társulat kim 275.000 pengő, nz
lUiamí utakban 300.000 pengő, n tör-
vény hatósági utakban 240.000 pengő kár tapasztalható. Az őszi vetések 20— 30 százaléka elpusztult. Ilyen nagy kárt Zalában az árviz még nem tett.
Mibi\'yőtou ÖRHj Ivnairt ÉKSZER,
1*IIUJ!Í SZEMÜVEG \'«•«¦Jf"»b«. ZSOLDOS GYULA tritotitír, nwki k lilrartíiiittlirHí,
PA-nt 8. {¦ Koíoiiti-íiAlloJlvül uimban). Wltiílmnifn JavEtemáhftly I
K1SKANIZSAI ÉLET
Megalakult a Wskanizsai egyházközség segélyblzottsága
A „kiskanlzsal parlament" Ünnepi fllése
Az Olvasókör nagytermében gyűlt össze K(Iskunizsa minden utcájának három-négy megbizottj*. ho^ry Kis-kenizsát érdeklő ügyekben megbeszélést folytassanak. Ezek az ülések minden hó első szombatján szoká-sosak, a most szombatit azonban rendkívüli ünnepi ütésnek lehet tntotidani, mert ezúttal n kjskhní-zsai vezetőkön kivüi meg jelent Nagy kanizsáxói dr. Krfttky István polgármester és P. Gulyás Gellért plébános is. Gozdán József, aki ezt 0 »kjskanizsui parlamentet* egy év-vci ezelőtt összehozta, megnyitójában üdvözölte a ktskunizsal egyházközség papi és világi vezetőit és a >Kisknnizsát pártoló* Zatal Közlöny munkatársát.
Ez a közei 100 emberből áUó>par-lamcnt« egy szociális elgondolást akar megvalósítani Kískanizsán, A terv egy segély-bizottság megalaki-tása azza\' a céllal, hogy az elesetteken, a kárvallottakon, egyszóval a rászorultakon .segítsen. Dr. Szabó
István, egyházközségi elnök iym-r. .tette a terv részleteit és a megváló-1 sjtás „zükségeseégét, Dr. Anek Antal a Jegföbb isteni törvény, n felebaráti Szeretet megvilágításában szólalt fel az elgondolás\' mellett, Dr.. Krátky István polgármester i> hozzászólt n tcnezcth.cz és mint a város vezetője, legmesszebbmenő támogatást ígért. Kérte KfckaitfzStffc hogy ne szégyeijen senki filléreket adni, mert aki filléreket áldoz jó sziwei, sokkol szebb és Istennek tetszőbb dolog, mjnt n fukarul adott pengő. A polgármeslcr további beszédében szólt a természetbeni adományokról, ami Klíkaiuzsán nagyon könnyen megoldható. Megemlítette « Napközi Otthon tervét; ami közeledik « megoldáshoz. Bejelentette a polgármester, hogy a vá/os-háza szociális ügyosztályától Kfs-kanizsa barmikor megkaphat mün-den útba igazítást ós segítséget.
P. Gulyás Gellért plébános kedves szavakkal szólt KJtekonízsához ot* t«ni első beszédében. A ^szociális elgondolást természeteién ő is pártot-* ja ugy erkölcsileg és ha kell, segít is ebben Klskanizsának. |
Dr. Heiijavecz Sándor pártoló hQzr. zészótósa után Gozdán JózíCf felöl-! vasta a megalakult egyesület alap-szabály-alt és vezetőségét. Egyházi elnök ; P. Bánás A. Gyula, világi elnök: dr. Szabó István, ügyv.eijiök:
Gjazdán József, péiizl^ros ¦ Vargg Károly, ellenőrök : dr. Anek Antal, Horváth János és Knausz Józ!cf. Választmány ; dr. Herijavecz Sándor, GyeVgyók Ferenc, Bolf Jáaoj, Plander Lászlés Horváth József, Ho-váth László, Baa Károly.
Más apróbb ügyek mellett a plébánia kérdése került szóba. Dr. Szabó István, dr. Hcrijavecz Sándor, Mihalecz Károly és Major János felszólalásaim dr. Krátky polgái\'mes. tor adotl megnyugtató választ, majd P. Gulyás Gcdért plébános világitól^ ta meg a lelkészek nehéz és küzdelmes munkáját. < P. Bánás A. Gyula zárószavai után elkezdődött a munka legnehezebb része, a gyűjtés megszervezése és a gyűjtői vek kiosztása. Szomorúan kehért tapasztalai, hogy néhány leghangosabb >mngyar testvér* nem volt hajlandó ehhez-a testvérekén segi:ö szociális ügyhöz munkát vállalni. Azonban n többiek vállalkozz tak és most már csak Kiskanizsán nvuUk, hogy egy ilyen szép és em-berséges terv ne csak terv maradjon. Reméljük, hogy azok az (ntézeiogés városi üzletek, ahova a kiskanlzsai tömegek szívesen bejárnak; szintén megértik nz ügy nem«s és szociális voltát és adnak tehetségük szerint. Meg kell dicsérnünk a fáradl«t«Uan és ügybuzgó Gozdán József v. közrendészeti altisztet, aki ennek.uszép elgondolásnak eddigi megteremtője volt. . 1
K* NAttY LAKZLö
KlskanUsal szereplője volt
a tapolcai tűzharcos-zászló fialszente-lé-si ünnepének. Dr. Fülöp György, a nagy kanizsai tözluircos főcsojxjrt vezetötisztjo képviselte az Országos Tüznorcos Szövetséget ós mondott szép ünnepi beszedet. Máris két lielyre kapóit meghívást hasonló ünnepi szónoknak. ¦ . t : i ,
Sportélet Klökanlzsáu
A sástta lxvente F(C futballcsapat tavaszi rajtja pompásan sikerült. Az ifjúsági rangadón idegenben, nehéz küzdelemben rrtegverta uz Atillát és a v\'asáriiapi cM>rkészek elleni mérkőzés -1 :0-as gólaránya komoly bajuok-jelöUtó leito a csapatot. A Kereske-dfflini és a Vasutas csapat KJskani;-zsán jálizrk a Sáska ellen, igy van is remény az első helyre. Itt emliijűk a jó szereplő futballisták neveit: Horváth I., II., 111. ós IV. (csupa Hon. válh), Nagy, Kiss, Péntek, Bedős Jánv J>er, Herczeg, Dávidovics, Bartoi és Vajda. 1 ;
Mérsékelt izél, főleg keleten még eső nyugaton kevesebb felhő, ójjoll fagy fokozódik, nappali felmelegedós valamivel erdsebb.
A Meteorológiai Intézet naffykanlsul mertigy előálló mása Jelenti 1
Hőmérséklet tegnap esrte 9 órakor +3-4, m* réttel +1 9. délben + \'i] ö-
OsaiMdék %.. 00
I9a0- apillla 9
ZAI.A1 KOltWONY
^ÜlCSlVUrt.
A VITÉZI. SZÉK
vitéz gróf Te toki Béla tart lohadt, nagyot, aranysarkantyús vitöit, a pef. csal Járás vitézi hadnagyát, Zala var\'-megy» rőispájiját a Vitézi Rend erdőikében hosszú időn át kifojtett, finzet lm, értékes és eredményes munkássáf. gának elismerésen! Zala vármceyo tb, vitézt székkupilány .Ívé nevez to a.
DR. VARGA THEODORIK
volt nagykanizsai ferences plcbáf-nosra hosszú évek után Is meleg .sDcrototiel emlékezik az egész város, Most kaptuk a hírt: ~ Varga Theodori kot. aki Roméban a hit tudományok egyetemi tanára, kari dékánnak választották meg.
FENDRIK FERENC
vígszínház) darabját, oZ .Okos liá-zasság»ot mtogvotte Bánky Hóbort. Dtobveoettben a héten már bo Is mutatlak s Így valószínű, hogy a tehet, sóflos zalaegerszegi író darabját rövidesen a kanizsai színpadon Is láthatjuk.
¦
G YAR* ALAPIT AS
tervei érnek Nngykuúzsáii, EZutlOl komoly keresztény helyről kündidó elgondolások körül folynak az előkészületek. Részvénytársasági alajyon, do olyan feltételekkel, amelyek szétos rotorok bekapcsolódását teszik Iclidtövö. A vállalkozás maga önzetlen alapon állna, fő célja a munkás kezek foglalkoztatása. Több alapításra gondolnak, at első egy bőrgyár lenne, utána esetleg egy üveggyár.
KÉKESSY ANTAL oM. gnzli a Gazdák Biztosító in
téze\'e szombathelyi vozórkópvLeleidnek igazgatója. B napokéin Nagy. kanizsán tartózkodóit az itteni kép vbeHot látogatására.
¦
A ZENEISKOLA
ncin üzlet. Aminthogy agy iskola sem üzlet. A kanizsai zeneiskolát szeretik csak sokan ugy kezelni, mintha kidobott pénz lenne, amibe a városnak kerül. Lám, Pécseit minden egyes zeneiskolai növendékre lf>0 pengőt íüdet rá a város és habár a innueztcr sürgeti is ennek u ráfizetésnek némi csökkentését, Pócsetl senkinek esze-ágába sem jut, hogy állandó hadilábon legyen a zeneiskolával és dcficitJmti-követeljen tőle.
WEZEY MARIA
nem\' fogadta ej a Vígszínház követ kfező újdonságában noki szánt szere pet. Indokolás: ~< a szerep nem féld meg aZ egyéniségének. Pár évvel ez-.előtt mit adott volna egy pesti szerepért, amikor a kanizsai színpadon még minden szerep megfelelt az egyé-niséíiénekí Hja! az időkkel az egyéniségek is változnak!
SZALONKA.-BÍÍGESI?.
ílegütölte u Kiűcslynk rovalvezeto-jenek szemét minap egy ickctefeetüs cím a Vasvármcgye c. laptársunkban. Szóit pediglen n Cffn a kő vetkezőkor f-pen: «SZALONKA-BÖGfcS AZ ŐRSÉGBEN*. A rovatvezető ibáx nem Vadászember, csodálkozott, do arra gondolt, hogy ebben a mai világban, amikor az északi sarkfény egymás útin tesz kirándulásokat nóteurópn egére, min-den a fejetetejóro állt. — ez Ujetat még a legkisebb rendellenesség, ht, a szalonkák bőgni kezdenének. Mám aztán megoldódon a rojtóly. A Vas-varmegye helyesbiti a eimet; — ¦Sxa-lonka-bőség az örsóglxm.
MÉG CIFRÁBB
volt a napokban a Kecskeméti Kóz!-löny anyakönyv] rovatának házassági hirei kózótt a következő esküvő:
< Pánczél János konyhakerté*;/, és Piszmán Lajos r. kath..
— Naptér: Április 9. kedd. Rom. kat. Konrád. — Protestáns Erbard — Izr. Nlzan hó 1.
tlöriflídö nyitva r«ggel 6 órától eslt 6 érili (héUí, eierde, pónt-x dAintio kedden eeéM min nőknek)
Május 5—19. Dubrovnikba—Raguxa Z7Q _
Imparlal.izilloban ...... ....... P ~"
Május 11—19. Crikvanioa fífft _
Tnerapla-azalloban............ P ¦ ¦ **"
Május 11-19. Blxd 175 _
Topllcenzallóban ............ P ¦\'¦¦•»¦
J e 1 e n t k • z 6 s ;
juqovdáv llu/dtysáfy tíittaiaU* Id^ftn^Wjaltni Jcodája
M. N. B. 1295-1293. Budapeat, Dorottya-uloa 6. T. 183-216.
Tolnai csaló-karaván gyűjtőit Zalában az „árvizkárosultaknak"
Két nap óta Szentpéteruron és környékén több föböl állósíerekeres cigány-társaság járta a gazdákat és rimánkodva kérték, hogy segítsék Őket, mert az árvíz elsodorta hajlékukat és most minden nélkül bolyonganak társaikkal együtt. A gyanútlan és örökkön jóhiszemű magyar nép megsajnálta őket, adott, ki mit tudott és igy csakhamar tőle lett a szekér gabonával, árpával, zabbal és sok egyébtel, Voltak, akut 20 és 50 filléreseket is adtak és gvültck a pengők í> féraóék Zsebébe. Azonban kitört belőjük a cigányvér. Betérlek a község\'kocsmájába
és a sikerült Üzlet feletti Örömükben nagyot borbézoltak és másoknak Is fizettek. Mikor a falu népe látta, hogy >az árvízkárosultak* jgy vbcl-feednek, értesi\'jatték a csendőrökéi,
akik csakhamar igazoltatták a társaságot és Így derült ki. hogy a tolna-mogvei Báta és Decs köz-egekbőlvalók, "onnan indultak gyűjtő körut-dukra, ami mindenfelé szépen hozott a házhoz. A csendfrök Kolompár Lajost, Sárközi Jánost, Horváth Lidit és Horváth Erzsébetet beszállították Nagykanizsára ós álodták őket a kir. járásbi\'óságnak. Fogház lett az •árvízkárosultak* turnéjának végb.
Falbontó betörők megfúrták a marcali takarék páncélszekrényét
Egy hatodlkas gimnazista követte el a keszthelyi Iskolai betörést
Tegnap reggel a Marcali TakarAkt- 1 pénztárban megdöbbenve vették észre, \' hogy a pénztárszoba fala kl flrau «* bontva. Csa ktiamar
kiderült, hogy az éjszaka folyamán nn-gyobbszaltásu kassza, furúst kisórellek meg, a pénztáj-szekréJiyck ajtaján 5 P-Ős nagy-* sagu lyuk tátongott. A nyomozás során megállapítotiák,
hogy n betörők a külső ajtó feltörése ós a tanácsterem falinak kiboniása
után jutottak a r>enztártercmbe. A kis kézipénztárt akarták először felbontani, de nem boldogullak vele, zárját azonban upy elrontották, hogy nem sikerült kinyitni kulccsal tém. A jolek szerint sok időt töltöttek ezzel, mert a nagy péuzlárszekrény kinyitisát már néni tudták befejezni. Pénzt Így nem vittek ifi a betörök, akik a jolok szerint gyakorlatlan kezdők, de a hotyzetet
oi*om
jól ismerők loliettck.
Jelenlet lük, hogy a keszthelyi pro-nionlroi gimnáziumban minap betörők láziak ós a diákok által a Horthyt Miklós repülőalapra gyűjtött pénzt el-viltók az osztály perselyekből. A csendőrség hamarosan kinyomozta a tettest, az intézel egyik hatodikos nóvendékú-nek személyében. A megtévedt diák tavaly került az Intézetbe.
A nagykanizsai Piarista Diákszövetség 15. évi közgyűlése
Megtartotta 15-ík évi közgyűlésit a nagykanizsai plarista Diákszövetség. Berlin Ágoston ny. láblabiró elnöki megnyitójában rámutatott oj-ia, hogy a SXÖvefség a viszontagságos Időkben is eleget lett vállalt köte\'e-zettségeinek és szegénv diákoknak számottevő seglbesct byjujtott. Dr. Kuhár Oltó litkári jelentése beszámolt a Szövetség munkájáról. Dr. Borsányí Józ-cf pénz\'áros jelentése szerint"a Szövetségnek 379!) pengő tiszta vagyona van, a költségelőirányzat 1149 pcgö. A számvizsgáló-ti\'ottság tagjaiul 3 évre Schennann Antalt, Dezső Józsefei és Merényi Bé\'át választották meg, a választmányba Samu Lajos ipartestületi elnököt. Jando Károly pénzintézeti tisztviselői és Muzikár Sándorpostu-llszlet. A piarista tanárok részéről KÜs Bé!át hivták meg Borta István és Rozs Lajos mellé, a sajtótudc-sí\'ói tisztre Szikrai Ferenc tanárt kérték fei. A közgyűlés az idén grjo pengőt szavazott meg jutalmakra, a könyvtár céljaira 60 pengő segélyt. Elhatározták, hogy május 2-án a templom orgonájának javára hnngver-senyt rendeznek, melyre sikerült Biszlriczky Tibor hegedűművészt megnyerni. Június 15-ón lesz a szokásos gorden party.
Barta István igazgaló meleg köszönetét fejczle kl az elnökségnek önzetlen és fáradhatatlan munkás, ságáért *és felkérte, hogv vállalják továbbra is tisztüket. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel újból megválasztotta a régi tisztikart, amelynek nevében Berlin táblabíró köszönte meg az ujabb bizalomki&g-nyiivánu^st. Vitéz Benlzik Lajos kir. kormány fő tanácsos és Vegefc Kfá-roly gim". t*ná> Indítványára a 16.ik közgyűlés aOcalmábóI rcndki\\-üii adományként 500 pengőt szavaztak meg a piarista ten&lofcnj orgona-alapjára. Végű\' Bartn igazgató há\'úi szavakkai nlegköszönic\'n közgyük áldozatkészségét, méHatbui Diákszövetség 15 évvs munkásságát, amit részletesen jnost állit össze a Sz>>-\\t*tség annalesei részére.
Sok szegény diák áldása és támogatott ügyek sikere kiséri a kanizsai Piarista Diákszövetség tevékenvsé-gét.
— Hínárokban a Kopatoln-uég vuzel.
Hodern mlnt»terraelben a legjobbat a legolcaébbao mutatja be, kedveaé loat reltélelak..moll«tt.
1940. áprttla 9^
április SS-mAJjus B,
1500 kiállító — 7 állam nemzeti pavlltonjával. Hatalmas vasipari ez textilipari kiállítás. RádióUzenetközvetiléa. Divatszinbáz.
0
Budapestre IV. 20 -V. 6 lg Vissza IV. 26 -V. 13-lg
33% utazási kedvezmény
egy tettzét szerinti külön vidéki utaeásra.
Vásárigazolvány éa felvilágosítás kap haló: s kereskedelmi és iparkamarák
nAI, u ipartestflleteknél, számos pénzintézetné), s községi elöljáróságokon, vasár tb. képvlaeténél, valamint az
IBUSZ menetjegyiroda összes fiókjainál és kirendeltségénél.
Vasutas vendégek Nagykanizsán
Kedves vendégei voltak Nagykanizsának. A budapesti M. kir. Vasúti Tisitképzó Tanfolyam 90 hallgatója a Máv igazgatóság néhány tagjának és a tanfolyam tanárainak vezetésé* >üt Nagykanizsán járt és megtekintette a várost, valamint a knnizs;d és a nvurakeiesztu\'i áBonVisokiat.
A létogatds célja az volt, hogy a tanfolyam hallgatói az elméleti is-meretek mellett gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek a nagyobb vidéki és határmenti vasútállomások munkájáról és a valóságnak megfelelőn lássák aj»k munkáját.
A vasutas tanfolyamhallgat ók k alj Budapestről dr. KeVkápolv Tivadar MAV tanácsos, Kertész Aladár MAV felügyelő-osztály fönök rr\'lyctles, Laky József miiszaki tanácsos, So-mogyváry Imre MAV tanácsos, Sz.r lonsay Brúnó MAV Mügyelö-Ulkár és vitéz Szakváry Károly felügyelő utaztak le Nagykanizsára. A kanizsai állomáson a déli gyorsnál Fehérvári József áI\'oiuásfő"ök fogadta a vendégeket, akik megtekintették a fűtőházat, a pályafenntartási ópü\'e-toket, a ft-rtőtVi\'Ő tc/epet. Az egyes hciycken Arató Károly fütőházl főnök, GOreiitsér Imre és Botos László mérnök, il\'etve Buza Kiss Lajos osz-i tái>TnérOÖk adtak értékes feKllágo-sitásokat szakszerű előadás keretében. Murakencszturou az úgynevezett .Deltát* és az egyéb berendezéseket nézték meg a vasutas .vendegek; majd délután Nagykanizsává ros nevezetességeit is megtekintették a polgármester á\'tal kiküldött vc/c-tőkkel. A tanfolyam hallgatói a város megtekintése közben diszmenet-bon vonultak el az Országzászló és a Nagvm\'gyarorszőg emUkfcnjű előtt,
A kirándulással cgybekötetl tamil-ményut vezetői é; résztvevői a legnagyobb elismerései nyilatkoztak a a kanizsai helyzetről és a vűiosról ?3 az esti trieszti gyorsvonattal a leg. jobb hangulatban, kclleme> benyomásokkal utaztak vissza Budapestit.
Divatárut
legolcsóbban
divatcsarnokból, t\'íhii 6.
Eddig 94 tételben 833 pengő 60 fillér
a nagykanizsai árviz-gyfljtés eredménye
A nagykanizsai társadalom széles rétegei mozdultak mog, hogy adományaikkai segítségére siessenek »z árviz áltai elpu-sztilott magyar vidékek lakosságának. Eddií a ma kö-vetkezőkke) együtt
94 adományt
nyugtázott a Zalai Közlöny, biztos tehát, hogy 0 közei 32.000 lekosu Nagykanizsán sokan vannak még. n kiket jó magyar szivük sugallatára befoglalhatunk az elkövetkező napokban az adományozók návtiorába.
A Keresztény Jót. Nőegylet
mint ma közölte velünk az eJnökség, április 20-án táncos Icái rendez a Koronában s annak leijes jövedelmét az árvízkárosultak részérv indított gyűjtéshez csatolja.
Ma a következő adományok ér. kőztek a Zalai Közlöny sznrkesztőségébe :
Eddlgf gyűjtés 668.- P
Schrcfdt Ottó és Kornél 40.— „ Notre Dame Internátus 20.— „ Úrasszonyok Kongregációja
(Török Gizella sirjára koszorú megváltásai
Musznl éa Frledenthai
Horony József éa fia
Halta Miksa
A fogház letartóztatottjai ,
Máy Márta
Fábián Miksa
Béres János
FiBchor és Leftner
özv. WIabsIcs Nándornó
dr. Takács Zoltán
Koltay-testvérek
Szatay VIncóné
Platzkó Márta
Pusolszky Béla
Mnrkek Mihály né
Szaller Ferenc
özv. Németh Józsetné
Farkss Lajos és nejo
özv. Torma Lajosne
Arany János-utcai elemi
I. vegyes osztálya Harsányt Ktus Breuer Irma özv. Porteleky Ferencné Koronya Gyula Krauth Jakab Hajós Leó lfj. Simon látván Bedének Jánosné Izárl Jánosné Frank Mária
5.— , 5.- , 5.— , 5.- , 5 - . 3.- , 2.50 , 2.- „ 2 — w
1.60 , 1.- , 1.- ,
Eddigi eredmény 833.60 P
Férfi balion kabát . . P 36.80
Esőkabátok nagy választékban 1 Virág cipő-ós divatház Főnt3 u.
A keszthelyi Baross ilovszky János végleges kanizsai [mandátumáról
A nyáron Baross-táborozás lesz Keszthelyen
Keszthely, április 0 (Sajót tudósítónktól) A Baross Szövetség keszthelyi csoportja most \'.irtotta évi rcinles közgyűlését BŐdy Zoltán ny. alispán elnök Letevői. Az\'elnök niegomlékczctt a Kormányzó 20 éves országlása ról. majd Németh Ferenc ü. v. elnök és l.andi Ferenc Igazgató telt részleies jelentést a keszthelyi Baross működéséről. A jelentés meg-emlékezett a Szövetség alapító elnökéről, Ilovszky Jánosról végtagot kép-* viselővé történt választása alkalmából,
hangsúlyozva, hogy ezzel a keresztény kereskedelmet A> ipart nagy nyereség érte.
A közgyűlés elhatározta, hogy mog. nyitja a Baross Önsegélyző második hároméves ciklusát, miután az elnuiU évek bebizonyították, hogy az Önsegélyző a tagok jól bevált hiicUntézf-ménye. A Baross tovább is hathatós mozgalmat folytat a keszthelyi polgári iskola létesítése érdekében. Végül elhatározták, hogy a nyáron uwgiende-zik Keszthelyen a Baross-táborozást.
Kétszer felakasztotta magát, most szegeket nyelt a fogházban
a gyújtogatással vádolt balaton magyarod! legény
Mlktai Vendel balatonmagyaródl legényt szerződése \'cjárta ulán gazdája nem autalrnazta tovább. Nikin! abban a hiszemben, hogy munkaadóját egyik szomszédja beszélte le, bosszul forralt és felgyújtotta a szomszéd pajtáját. Utána egy fára felakasztotta magát, a fa alacsony volt, másik fánál próbálkozott, olt meg a kötél szakadt el alatta. Nlklai gyújtogatás gyanúja miatt a nagykanizsai fogházba került. Most kellett volna tárgyalni ügyét. de Niklait nem lehetett elővezetni a fogházból, a legény ugyanis a fogházban elkövette harmadik öngyil kos-
— BalerkUUltiaankat tekintse mea
ntndcn vélplkónyirs-ir né-URI. svoostaii1 4 r?jwli?-.
sági kisérletét: szegeket nyelt és súlyos állapotban a kórházba szállították, ahol műtét utján a szegeketel-távoUtották. Mihelyt felgyógyul újból visszaviszik a fogházba. Addig a tárgyalást elnapollak.
Szépet akar? Jót akar? Megbízhatót csak IfJ. Pttermann
kertészetében és virágözl etében Táaárallaat. Tiltfoa i Üiltt 502., k«iUMt*t»p i* Uki* Mi.
Fili - IMtm
TóHniiZKR MÉTERES FILM-
TEKERCS^
fekszik u film 1 aboratöriumokhan és a vágóasztalon: elkészült u Palatinus uj filmje, a Márta két éjszakája, mritynek Szilágyi Szabó Eszter vidék) primadonna a sztárja. Szakmai birok szerint a film pompásan sikerölt és nagy érdeklödéssol várják n boniutata-sát, melyre alighanem csak összei kerül sor.
GÖRÖGORSZÁGBAN
TARTÓZKODÓT
egy hétig dr. Nagy Sándor, a Hun-uia igazgatója, ^ki a B. K. O. amerikai filmgyár jövő évi anyagál nézte meg. A kiszivárgott hirek szerlat az uj anyag jobb a tavalyinál s majdnem bizonyos, hogy a Hunnia kapja meg jövőre is e híres gyár produktumait. Nagy Sándor már\'hazaérkezett s valószínű, hogy egy-két héten belül alá-irják a szerződést. \\
A NYÁRI FIÜMVALSAG
ismét fenyeget. Mint ismeretes, tn-valy több, mint 3 hónapig szünetelt a gyártás, mert elfogyott a Hirnniu forgótőkéje s nem tudott tgyéttjást előlegei adni. A Hunnia pénze isnuil elfogyott, illetve néhány olyan film-l»n fekszik, amelynek bemutató tit-nüuusa vagy a nyár elejére, vagy az őszi szezon kczltlelérc (vau lof
tűzve, Végeredményben nincs szú nagy ősszegről a vzért remélhető, hogy mfcldtl a most forgatás alatt álló fü-
mfiket borcjozik. a szükséges összeg
ulökerűl. A filmgyártás folyamatost sága fontos nemzeti kulturérUek s ezért mindenld azl várja, hogy az Ük> tákes tényezők magatartása a Hunul\' diflorojieiiiinak elintézésében ohncK igazodik majd.
A FRANCIA FIATALSÁGOT
látjuk örömében és bánatában abban a megható filmben, melyet .Ifjúság, elmen most mutattak bo Budapesten. A ragyogó francia fiabit színészgárda valóságos seregszemléje cz a rtlm\'. amelyben a Hollywoodot megjál Simoné Simon játsza a főszerepei. Partnere a legdivatosabb fiatal színész: Jean I\'icrro Aumont.
(MÁSFÉL ÉVI iVALASi UTAN
a nagynevű táncospár — Fred As-taire és Giuger Bogers — ismét cgyűlt saerepelnek Amanda két éjszakája c uj táncos és zenés filmjükben. Fred Aslaire pszihiáter. Gingor Bogers pedig a páciens ebben a mulatságos, tempós és ötletes filmben. A fiu hipnózissal ós tánccal addig-addig \'gyógyítja- a szép srökCy marmerníSjél* iitmg pap elé nem ¦kerülnek. A pesti bemutató előadáson egymást érte a nyíltszíni taps. \'(
Csak kedden és szerdán!
Martra! Mozgó. ZARAH LEANDER nagy filmje! Évad-szenzáció!
Sivatagi éjszakák
Két pénzcsoport harca a hatalomért egy észak-afrikai gyarmaton.
Előadások hétköznapokon 5, 7, 9, vatirnap 3,5, 7,9 Arakor
3927
7768
D-$-B
I94Ő, âpr(li» 9,
AlUiiJó mflMnximok h4lk8inapokon HuHitpott I, niäiorAii
0.-15 Tom«. Hlrek. Kőkemények Hanglemezek. — Utána élr«nd. — io H trák. — 11.10 Nenwelkô*. vízjelző, no\'gál*\'. — 12 Har*ngs*o. HunnuM. Id fliínii jeleni as. — 12.40 Hlrílt -13,20 Időjévé*, időjárás jelentés. -14.35 Hi«k. — 14.45 . Mfisorisiner-tetás. — 15 Arfolyemhirek, piaci árak, M misrerárak. — 10.15 Időjelzés, Idő-járásjelentés, hirek. — 17 Hirek spórák és inagynroro-u nyelven. — 19.15 Hlrek. — 21.40 Hink, IdöJirásJelenJés, liirek silovák és magyar-orosz nyelven. _- \'?3 Hírek német, oUuu, angol és franta11 nyelven. — 0.05 Hitek.
Szentképet
cssk keresztény Uzlalben vásároljunk 1
TORNYOS ISIÉ
\'U\'.-if- 4a porcellán koeikedáiebtn
BUDAPEST I. 17.15 Csorba Gyula cigányzenekara.
— 17.50 Édes anyanyelvünk. — 18.15 Takács Jenő előadása. — 18,15 Furka (,i«aia zongorázik. — 19.2"> Halász Gábor előadása. —|20 A rádió szalon-cenekara. — 21 \'Dr. Komis Gyula előadása. — 21.15 Farkas Béla cigányzenekara. — 22,10 Budapesti I láng. veraany zenekar. — 23,20 Tandem*, aek. \'
BUDAPEST II. 17.15 Ruszin baliga lóinak. - 17.45 ¦ Francia nyelvoktatás. — 18.45 Mezőgazdasági félóra. — 10.25 Grieg: I. és II, szvit. — 20 Hirek. — 2025 Mórira Miklós dr. előadása. — 20.55 Hang. lamaaeek, — 21.55 Időjárás jelentés. — 22 Farkas Béla cigányzenekara, Kalmár Pál énekel.
BBM
Irt Délutáni eena. — 19,15 L*m«zok.
— 20.15 Uj katonndajlok. — 21.15 llangtoirttaeck. — U-Ijameeek. -82,45 Berlin. /
Szerda
BUBAPEST I.
10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Az 1. honvéd gyalog ezred zenekara. — 13.30 Rácz Béla cigányzenekara. — -16.15 Gyermekdélután,
17.15 A Budapesti.Kölíelkl Munkád-dalkör. - 17.45 Papp Viktor etö. adása. — 18,10 A rádió szalmzenci. kara, — 18.40 Édes anyanyelvünk. -19.30 Az Operaház előadása. *TurUn-doki Dalmű három felvonásban. — 20.10 Külügyi negyedóra. — 21.15 Hirek — 22.15 Hirek. időjárás jelentés.
— 23.20 Gáspár Lajos cigányzenekara.
BUDAPEST 1L
17.45 Balya Ibolya .magyar nótákat zongorázik. — 18.45 Olasz nyelvoktatás. — 17.30 MOdveczky Béla elbct-szelesei. — 20 Ilinek, — 20 25 Bura Sándor cigányzenekara. — 21.15 I)o-vccseri Gábor és Habán Mihály ver--\'-cikböl adnak elő. — 21.45 Időjárás-jelentés, — 21.50 Hanglemezek. Btflfi
18 Dalos, zenés becsi eat. - 20.15 Tarka est. — 22 Lemezek. -- 23 Könnyű és tánczene. — 0.10 Borin
Az asszonyok oly makacs bél-rekedésénét a régóta bevált, Hizlal lerraéBzetes „Ferenc József kestrüviz — reggel éhgyomorra egy pohárral bevéve — különösen aján-latóí, mert hatásában megbízható éa rendUvöl enyhe. — Kérdezze me* orvosát!
1 Cilit II
BIJTCK.ui.
t%i»y választéki \'»ii* .üS árak !
Loudon és Paris Norvéglát Is „teljes támogatás-ban" részesíti
London, április 9 A ina délben véget ért angol és a 11 órakor befejeződött francia áHam> tanács után hivatalos jelentést adtak kl. amely szerint az angol ás francia kormány eihalározla. hogy N\'orvógiát
teljes támogatásban részesíti és egységesen vívja végig a N&netorszoü elleni liálmrut. A szökségcs iutéxkedé-
seket a francia konnánnyal együtt azonnal megteszik — mondja n je-lentós.
4z olasz földművelésügyi miniszter Nagykanizsán értesült a ma éjszakai eseményekről
A budapesti mezőgazdasági kiállítás alkalmával Magyarországon járt Tassintlri olasz földművelésügyi mi" njsztBr ma délben Nagykanizsán át visszautazott O\'aszorszúgbu. Az olasz minlszteraéi a nagykanizsai pályaudvaron Fchérvá>i József állomás, főnök jelentkezett, \'l\'assin.ri miuisz-
ter itt értesült Dánia é« Norvégia megszállásáról, azonnal térképet kért és nagy érdeklődssei tanulmányozta az események szinfualyét.
A trieszti gyors ezután menetrendszerűen kifutott az o\'asz íninisz\'.er.el és kíséretéül.
72.055. 5000 pengőt: 5530. 3000 pengőt: 43.443. 2000 pengőt: 21.579. 1000 pengőt: 28.570, 45.606, 70.350. (F»i*lősség nélkül.)
A felsőház ülése
Budapest, április D A felsőhát ma délelőtt ülést tartolt. Széchenyi Bertalan elnöki rnegnyltó> jában felliivta a tagok figyelmét az árvizkárosultak részéig történő gyújt, teste és kérte, hogy minél nagyobb számban adakozzanak.
Több kisebb javaslat alfogudaaa után a tüdővész és a népbetegségek elleni védekezésről szóló javaslatot kezdte tárgyalni a felsőház.\'
Húzás
Budapest, *prilU» 0
Ai osztály sorsjáték mai húzásán a főbb nyeieniényeket a kőTetkc#ö sz#-
mok nyerték:
30.000 pengőt nyert s* ¦Sa.&s? m. sorsjugy. \' I I
10.000 pwgOt: 411.305. «MM **
— (Szentségimádás a pMMtilu-templomban)
Április 14-én, Vasárnap raggal G ór& lól este 6 óráig ss^tségirnádas les* a fvrenciok plébánúi-tomplomában.
— (Pedagógiai Szeminárium Keszthelyen
A kaszthelyi Járás tanítósága Uétíőu tartolta pedagógiai sieinináriuuiá1 dr. afedvo Tslván ku*. tanfelügyelő elnökletével. A szeminárium keretében Dömötört! József és Sulyok József tanítók mutattak be nagyszerö mintatan$-
tást. míg Stádlnger Ferenc lakcaafei-
ügyelö tapasztalatairól tartott beszámolót. Sok hozzászólás taxkilotta még ívt ériékes tanítói napot.
— (Halálozás.
A nagykan\'zsal ipa rosta rsadalom »gy régi, tekintélyes tagja köUősötl el os élők sorából. Szántó Lajos nagykanizsai ópitőmeitcr, az Ipartestükéinek hosszú éveken át volt érdemes és tevékeny alelnöke rövid betegség után ma reggel fi7 éves korában visszadta lelkét Teremtőjének. Becsületes iparos, derék magyar liazafi, mindenkor igaa katolikus volt. aki munkás éleiével Jtözbecsulést vivőit ki
— (Meghívó)
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Müv*-szeli Kör folyó évi.rendes közgyűlését április 25-én délután 0 órakor tartja a városháza tanácslennébon. TArgyso|-rozat: 1. elnöki megnyitó. 2. évi jelentés, 3. pénztári jelentós, 4. tisztikar és választmány megválasztása, 5. indítványok. A Kór tágjait a kóZgyüV-lésre ezúton hívja meg a Kör elnöksége. (:)
•» (A Batthyány-utcai támadás flgye)
1Ö39 február 13-án este Pál fi Gergely nngykaiuzsai cipész niegtomadott a Batthyány utcában ogy asszonyt, rntagüttötie és el akarta, venni a tát. kaját, Egy rikkancs közeledtére azonban Palfi olmcndkíilt. Pufit a törvény-szák három évi ós 5 havi fegyházra ítélte. A jogerős Ítélet után Pálfi perújrafelvételt kért, alibit igyekezett igazolni, do nem sikerült seminl ujat felhozni s igy a törvényszék a per-ujrafelvéleli kérelmet vUszauUesitotut.
— (Megfulladt két ember)
Borbás Lajos zalaszántói 30 éves ember gyermekkora óta epünpsiiás volt. Minap a szőlőben fát vágott ki, közben rohamot kapott s arccal a írjsuan kiásott földre bukott. Szája, orra eltömődött és epilepsziás rohamában megfulladt. — Lukács János 65 óves kaposfüredl lakos a meszes, gödörbe esett bele, mire, fiegUsógére siethetlek, már megfulladt.
— (Agyonrugta a bika)
Kenyeres Lajos 57 éves gyulai la-kost bikája olyan Bzejencsétlenúl rugt* meg. hogy a kaposvári kórházba kel-lelt szállítani Segíteni azonban mi/ olt .sem ludtak rajta, síneseibe beid-halt, i I i. . ;
Használata 5%-os oldatban permetezve. KÁRPÁTI OLTÓVIASZ.
Kapható: Teutsch drogéria
VAraahaVnaa
17441
?277083943??
ZALAI KÖZLÖNY
1040. aprili» 0
ö»v. ásást* Lajoraá ugy a saját, mint gyermekei Lajoi, Endra és CymU nevében mély táj dalommal, do a Mindenható akaratában megnyugodva jelenti, hogy Bzereteü férje, Illetve édesap*. testvér és rokon"\'
SZÁNTÓ LAJOS
életének 67-lk, boldog házasságának 43-Ik évében rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után folyó hó 9-én reggel 7 órakor elhunyt. Drága halottunkat folyó hó 11-én, csütörtökön d. u. »A4 órakor fogjuk a róm kat- temető halottasházából örök nyugvóhelyére kísérni.
Az engesütetö szentmise folyó hó tt-én, tisütörtökön reggel 9 < rakor lesz a plébániatemplomban. Nagykanizsa, 1940. április 9.
GyászoljAk : Száate Gtfcu és Gyula (eslvérel. Ifj. Siaato Lajoaaó sz, SUladts HáiIa menye. Sxáato ZelUnka unokája.
Nigykanlisa megyei város polgármesteréiül.
8882/1940.
Táiüv: A hátak és építési tdkek
kimérése.
Felhívás I ház- és telektulajdonosokhoz.
A PénzOgymlnlszler Ur elrendelte a város területinek részletes felmérését. A külsőségek, vagyis a szánlók, rétek, szölök, erdők, legelők felmérése már egy év Óta folyamatban van. A belsőségek, vagyis a házak is épllísl telkek felmirését f. évi májas 1-én kezdik meg az állami mérnökök.
A belsőségeket tudvalevőleg már 1916—1917-ben felmérték. Moil tehát az akkor készüli állami térképek alapján a város 1-, II. és III. kerületének műszaki helyszínelése következik, vagyis az 1916-1917-ben készdlt térképeken átvezetik mindazokat a változásokat, amelyek 1918. óta a házakban, vagy telkekben beálltak.
Felhívom tthát a város mindazon ház- és telektulajdonosalt, akiknek Ingatlanán 1918. |anuár 1. óta u] ház épült, vagy akik toldalék-éplt-kezéit eszközöllek, vagy akiknek háza, vagy annak egy résre lebontatott, akár épült a lebontott helyébe uj épület, akár nem, vngy akik az Ingatlanukat két vagy több részre megoszlottak, vagy akiknek mesgyevonala bármi okból megváltozón, e változásokat f. évi április hó 2Sélg személyesen vagy egy levelezőlapon, az utca, házszám, a tulajdonos nevének és a beállott változásnak rövid feltüntetésével Jelentsék be a városi mérnöki hivatalhoz. (Városház, II. em.)
E helyszínelt munkálatok fogják képezni a leiekkönyvi beiétazerkesz-tés alapját, tehát mindenkinek saját érdeke, hogy birtoka; helyes állaggal kerlll|ön bele az uj hiteltelekkönyvekbe, mert a későbbi kllgatllás Igen hosszadalmas és kollséges.aj
Nagykanizsa, 1940. április 8. bu Polgármester.
„4 bntor l-ben"
S1W ágy, Járóka, pólyáló; a modern gyermeknevelés nélkülözhetetlen bútora. Megtekinthető NagykanlrsAn az Ort*, Stofsjua GywBtakvAdfi 8zeV«t**g«fi, Erzsébet-tér 4. sz. Megrendelhető SíUcfeó Istvánnál SugAr-ut 26. sz. alatt
ROMÁBA utazik a roma" propa-ganda-miiüszler,
A GÖRÖG halár hosszába" 5 évi munkával dkóizült a Metnxas-vonni.
AZ ADRIÁN és .görög vizeken is megjelenlek angol hadihajak i>í>zál-litások eTenörzésére.
DANUBITAL né%*n, 5 mfUó Ura alaptőkévé\' kereskedelmi társaság alakult Rómában jugoszláv, magyar, török, román piacokon való vásár, i
lésra. i.
20-100 CENTIMÉTERES hó C*tt Jugoszláviában ós Erdélyben. Apii-li-fban évtizedek óta i.«m e e\'t eny" nyi hó.
VÍZ ALATT ál> a belgrádi központi pályaudvar. Autók helyett csónakokkal közlekednek.
HITI.KII minden bronz-tárgyát, még a kancellária épületének bronz-kajnij.il Is u fémgyüjlö akciónak beszolgáltatta.
BÁV\'ÜT
TélS autúbusz-niEnetred hávaot
Nagykenlisa-KaposvAr (Érvény*. IMO, májai 18-lg)
p - _ 13-25 1.
_ 6 50 13-45 1.
2.90 800 1455 é.
4.40 9-00 1605 é.
p_ 16-40 1.
1.40 17-13 é.
1.60 1720 é.
2.20 17-30 4.
Nagykanizsa p. u Nayítanlzua Központ szálló
Böhönye ..........-
Kaposvár ............
Tértljegy Böhönyére P 5.—, Kaposvárra P 8.
N«CTk«niaa»-Z*lau"*bar__
l^agykanizsa Zalakaros . Qarabonc . Zalaszabar
í. 8-40 —
é. 8-30 16-10
1. 7-20 1510
1. 6:0 14 00
6-40 607 603 550
Tértljegy Zalaazabarról P 3 30, Oaraboncról P 2.40, Zalakai-osról P 2.10 Bohftny—Nimy8Kak*p«l—K«»Kth«ly
p- •8-05 1510
1.— 8-31 16-37
1.90 8-55 16 00
2.80 9-20 —
3.— 9-40 —
• Nagyszakácsi és
Böhönye ............ é. 700 * 1455
é. Nagyszakácsi ......... I. 6\'35 1430
é, Somogyaámson......... I. 6"10 14\'05
é. Balatonszentgyörgy...... i, — 1340
•í. Keszthely ............ i — 1320
Nagyszakácsi és Kestlhely között csak szerdán,\' csütörtökön és pénteken.
§ 11 Zi ITI O 51
tSfSt 1 § & uh d W
uzhely es suto
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRAVAVÖLQYI-nél
Sugár-ut 2.
Megbízható jó és olcsó
SZABÓ ANTAL sportüzletében ^T"\\
(-) A CUKORGYÁRAK ZSAKEU LA TAS A. Fontos értekezletet tartottak a napokban a hazai cukorgyárak kép-virclöi. A zsákulánpótlás nehéz.\'égőire való lekintOllcl ugyanis a cukorgyárak csak ugy tudják majd kiszolgálni ve-Veiket, ha azok a (ryámktél kapott zsákok visszaszolgáltatására határozott kötelezeliséget vállalnak. A gyárak ilyen értelmű szerződéseket is fognak kötni vevőikkel.
(-} KÉT ERDKKRS UJ ALAPÍTÁS. Az elterjedt hírek szerint egy tökecso-l>orl Beregszászon csempe, porceUin és cserép gyárat akar al\'ipitatü. A beregi kaolin róldek ugyanis olyan kitűnő nyersanyagot szolgálu«innk a por. tűitángyártáshoz, hogy indokolt ezen a vidéken a gyáralupttás. Egy másik építkezés Sopronban készül, ahol a
Külkereskedelmi Hivatal hűtőházat
akar építeni, ment a Dunánlid nyugati részt.1, kevés IiütÖliáz áll iciulolkef zé-sre, ami hátráltatja az \'Sportot. Szakemberek .hir szerint már liely-sziui szendén is voltak Sopronban,
APRÓHIRDETÉSEK
P-.VtlrU.Hli\'Üjí VL-<i.tieV U fliitisaritií) 10 tn«
\' • 1 niUí. MtiöifkaS"
•I t«A 4 llllíí.
ÁLLAS
Egy jó házból vsló flul •Rtitan nmk felveszek. Erzsébet-tér 20.
ADÁS VÉTEL
Keremek megeétolre. haomált, de jó állapotban levő, kisebb, leiül Ja zárható konyhaszekrényt él egy léregmenleB, ÖBBzecsukhaté v*«áoyait.\\AJáatatokal ármegjelöléssel a kiadóhivatalba kétek.
Veszek ssiitlk szekrényt és karosszékeket. Cím a kiadóban. 841)
Keit vagy hódfarkú cierép gyártÍBihaz •aárltd romákat elad a Herkules Téglagyár Rt. f. a. felezersléséből Qrdn-feld Mikest NsgAkanlzsa, Klnlzil-u 5.
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Egy mé*jiáros-llsleth«l«lBiA0 Ba-
lafontenyvci központjábaa kiadó. Érdeklődni Szabó Antal sportüzletébea. 834
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy kQtfinbeJáratM bátoroiolt szoba egy-, esetleg két személy részére azonnal kiadó. Khilzsi-utca 31. «40
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adömenles magán- és bérházat, házhelyet, szőlőt és földeid fc*av«m Papp, Teleki ut 8. 3001
KÜLÖNFÉUS
Autetuxi — Bérautó szolid áibsn kényelmes autók megrendelhetők. Kaul-rnann Msnö. Telelonáiromás 222. 296
Három igaz szó: kek ••hegyalj*)
szőlő oltvány megblzhítól \'Bérczlaél, Kt-rály-utca 2. 847
ZALAI VÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja,: „KSzgirdaságl R. T. *uujyktnlitsH. Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „KOzgazdtuiagl H. T. NsoykaiilzH"
nyomtfá|ábsa Nagykaslksaa. (Nyntnd&árt toleli ZUti Kártlyd
gQ. Évfolyam. 81. szám.
Nagykanizsa, 1940. április 10 szerda
Ár. 12 un.
ZALAI KÖZLÖNY
és túodöhínUd: Fönt 5. szám. minden hükouup délután.
* O L ITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elftllzctésl Ara: egy hárs ft pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadónivataii telefoa: 78. si.
Norvégia a háború mellett döntött
Több nagy csatahajó elsüllyesztését jelentik az Északi tengerea folyó nagy tengeri ütközetekről- Osló felett légiDtközet volt - Részletes jelentések Norvégia megszállásáról és annak visszhangjáról
A MesMBiro szerint Gafenou Romiba, utazik
A skandináviai események következtében a nyugati hjáboTu körvonalai kezdenek kibontkozni. Az események gyorsan követik egymást. A szöwlségeskormányok tcgnapu.yan még ugy határoztak, hogy megásgi-tik teljes katonai erejükkel Norvégiát, mire azonban az angol é> francia hajók és csapatok megérkezhettek volna Ncrvégiábn, n norvég cápátok el\'ená).(ása megtöri és estére Norvégia minden katonailag fontod pontja német kézre került. A szövetségesek így csak a len.erekeu tudtak megütközni a nímslekke\'. Az angol tengerészei! hivatal közlése szerint
a szövetséges hajóhadak három helyen állnak harcban a németekkel.
Német hivatalos híradás szerint a német repülők a dán és norvég katonai pontokról felszállva, meglá-madták az angoi hajóhadat és két csatahajót három tombo\'uiá\'at, két nagy cirkálót pedig súlyos találat ért. Az egyik tujó oldalra dült, a másik lángbab.tru\'t.
Az angolok cáfolják a két csatihajó megsemmisittsét és közük, hogy az angol repülők a norvég kj-kötökte futóit német hajókat sikeresen bombázták. A berge:d fjordban több német hajói ál\'ttólngmeg-rongáltak. Meg nem erő-=ite;t hi>ek szerint
f30O utasával elsüllyesztették a Bremen órlásgözöst Is.
Az angoi lapok első helyen számolnak te e .segélynyújtásról, valamint az Északi tengeren folyó tengeri és léglütközetekrö\'. Az Ütközetek ered menyéről megbízható je\'en-téi még hiányzik. Mindössze azt tudni, hogy a7 angol hajóhadat 80 német repülőgép táinadlu lattg. Nem erősilették meg még azt a hirt som, hogy egy német cirkálót a norvég vi zekén elsüllyesztettek.
dalt útnak az expedíciós seregen kívül Norvégia megsegitésére.
Hogy fogadta a világ Norvégia és Dánia megszállását?
Róma:
Az oiasz Japok eI]Smerően jmuka német lépésrő\'. A Popoio dl Ró.na hangsúlyozza, hogy a szövetségssek nem szántottak ilyen gyors vlsszu-Ütésre, pedig gondolniuk kelleti ana, hogy Nemeiország a norvéíial akna-zárt nem tűri. A parti vizek elfoglalása még j ibban eltávoüloltu Némít országtól a gazdasáli fojlo^tógvü-rüt: — a szövetségesek lehá\'t azerők vcr.i;envél:enujjbbnagy csapást kaptak.
| London:
Béketárgyalásokat kezd Norvégia
Oslo, ápriUs 10
A norvég kormány éjszakai 11-nácskozása után háromtagj hfzo\'t-ságot küldött kJ, hogy béketárgyalásokat kezdje Németországgá!.
Lemondott a kormány i:. Az yj kormány nemzeti egység kotanrénya lesz, A kormány, miután Os\'o teljesen ei van \'zárva a külvilágtól, M-i-marban székei. t
A Messagero jelentése szerint Délnorvégia és. a fonlosabb kikötőkm ári aémet kézen, vannak, A repülőtejeken sok német harcigép szállt le.
Stockholm, ápriMs 10
A német kormány etmfél latot adott át a svéd kormánynak az északi események! el kapcsolatban, A kormány éjszakai titkos ülésé" megszövegezte a választ, Ebten leszögezik, hogy Svédország nem tesz semmi olyat, apire\'y v.szÜyr-i udna okot, vagy aipely a dánjii és norvégiai német lépés ellen irányulna.
Angot cáfolat:
„Nem akarfah megszáltani Hollandiát 4s Belgiumot!"
London, ápri\'is 10 Az északi események hatása alatt a belga és a holland kormány állandóan tanácskozik. A helyzetei a hadsereg vezetőivel is megvitatták. A szabadságolások ídfügLeszté-séhőI a na következtetnek, hogy a viszály kiterjedésére számítanak és félnek, hogy Hollandia és Belgáim is veszé-
lyes helyzetté kerül
Angol körökten határozottan cá~ fúlják azokat a külföldön cllerjedt híreket, amelyei; szerint a szövetsé-geek Hollandia és Belgium megszállására készülnének.
A Messagero szerint Gafenca Rómába utazik
Róma, április 10 A McssJg3r-> Bukarestből ugy éi-lesüi, hogy Gafeneu külügyminiszter váratlanul Rómába u^zík. Utja kétségtelenül összefüggésten áli a skandináviai eseményekké\' és » várhaló ki!átásokk>al.
A Slcfcni bukaresti jeleníése se-rint Giuresou romári miniszter utazott Rómába löbb újságíróval Gafencu helyett.
London:
\'A megdöbbent angol sajtó erélyes megtorlást sürget és hangsúlyozz, i, hogy végre a -;zövelsó),esekne;í i* cselekedni ke\'l. Az angol \'apók u mér megkezdődött nagy to^cii üt-közeiéin* célozva azt írják, hogy a végső szót ebben jz ügyben a hajóhad mondja ki.
Tokió:
Japáni körök éi a sajtó véleménye szerint az európai háború ujabb eseményei után is fenntartja Japán régi álláspontját és a te nem avatkozás politikáját folytatja továbbra is.
Netoyork:
Az ellentámadás gépezete megindult!
London, április 10 A szövetségesek legfelsőbb haditanácsa tegnap közös ülést t-vrtitt Londonban. A francia miniszterei, nök és főparancsnokok repülőgépen utazlak a Lanácsülésre. Kijelentették, hogy olyan intézkedéseket hoznak, amely gátat vei minden további iljen német -lépésnek. HgngSjlyoz-ták, hogy ?1 ellentámadás gépeiele méri* megindult.
Beavátott körökben jgy tudják, hogy 600 szövetséges repülőgép in-
Amerikában az eseményekkel kap csolatban ujbó1 előtérbe került a beavatkozás vagy te nem avatkozás kérdése. Roosewelt ftyt\'atközutá:sjKr* rint a két ország megszállása ügyében rövidesen valoszinü\'eg kiált-
ványt bocsát ki. Kétségtelen, -mondotta — hogy az események sok amerikait gondolkodóba ejtettek a beavatkozás ügyében.
A szenátus több tagja máris felhívást intézclt, hogy a lakosság őr\'zze meg nyugalmát, a skandináv eeífrnié-nyekhez Amerikának senkni köze !
Amsterdam 1
A holland sajló hangsúlyozza, hogy a szövetségesekre ujabb áii-Ivos csapást raéfcték a németek, talán a legsúlyosabbat az eddig\' háborúban. Legérdekesebb, hogy a szövetségesek ismét hagyták, hogy. ilyen csapást mérhetlek rájuk; és ismét elkésve érkezlek.
Bukaresti
A román sajtó s érint az áUumük szuverenitását és a népek függetlenségét súlyosan mogsérlelték., K|ics más halra, mint élesíteni a kardot és nyugodtan várni az esetményeket.
Hogy történt a norvég kikötők megszállása ?
Bercin, április 10 Narvig, Bergen és Oslo megszállásával kapcsolatban köz\'ik, hogy a lengerészeE hajlottá végié a megszállást. A kikötőkben 1óvŐ ércszál-Ütó hajók legénységen rádióparancsra egyenruhába bujt, kiosztották a hajók\' fenekén eddig elrejtett ífcty-voreket és megtörve a gyen^ia el-lcnálJást, tirtokukba vették a kikötőket. KÖzb*n tőbbszáz német repülőgép is megérkezett ,
Legújabb hadijelentések az északi vizekről
London, április 10
A tengernagyi hivatal hivnta\'osan jelenít hogy a Narvig előtt mn délelőtt lefolyt tengeri ütközetben a Hunler angoi csatahajó e\'süUyedt, a Hardy pedig zátonyra futott. Az ellenség vesztesége még ismeretten.\'
Stockholm, ápriUi 10 Ideérkezett, de még meg ngmi erő-sl\'jctl hirek s/erint Norvég^ déli partjain egy angol tem-erajattjáró megtorpedózott és elsüllyesztett egy német cirkálót.
Oslói hirek szerint a város katonai repülőterét angol j-épek lájiud-ták meg. A német és angol gépek a norvég főváros^ fe\'ett megütköztek, egy német gépet .\'c\'öltek. Ugyancsak meg nem erősített hi-
rCk szerint petsamio" környékén a szovjet csapatösszevonáokat rendelt el.
Berlin, április 10 Cáfolják azokat a híreket, mintha az angol repülők bergení támadávi során német csatahajók megsérül ek volna. Az angol támadá* rr.egtör.ént, de a bombák a vjzbe eslck. A gépeket a német repülők ciüzlék, közben valoszinü\'eg néhány gépet súlyosan megrongáltak.
Bábkormányi áiiítattak a né-\' matek Oslóban ?
Helsinki, április W A Pest tudósítója Jeicntl! hogy a Helsinki rádió mn közólte Nigarü> sliold norvég ininiszteielnók kiáltványát, liszerint a norvég kormány és
zalai közlöny
1940. áprllli lő
F
órfl öltönyökben
nagy választok
Szomolányinál.
parlament a Itabom Folytatása mellet l döntöli, A kormány székhelye Hamar, ite ii hivatalos közleményekéi a finn rádió l|i lyán közlik. A jelentós szerint a németek Oslóban bábkormányt állt
hittak, amely nem képviseli Norvo-
Cáfolják aZt ts, ItOgy li.ii.iinl-i^il
bízottságoi küldtek volna ki béketárgyalások kezdeményezéséro.
OíaMZ-jugoszláv közön \'. akció ?
Belgrád, április 10 A ZÚricher Zeitung szerint olasz és jugoszláv körökl)cn foglalkoznak azzal a gottdotattel, hogy közös lépessel minden külföldi hajói kitiltanak az Adriáról
Jugoszláv körökben nem tudnak ilyen közös fellépési lervrol.
Holland határtezárások
Amszterdam, április 10 Az éjszaka « haderő és a légierő egjnBs részeit mozgósítóit állapotba helyezték, do a Iteiyzot bizonytalan, inert hivatalos jelentést neai adtak ki. Tény. hogy az, utakat és hidakat lezárták Beillő és Grendls közölt.
II lép hatályba az árfeltüntetés! rendeletből ?
Az áruszáinlázási ós ám fel tüntetési rendelet elhalasztása ügyében ¦ az OUQCG konitoici, igy a nagy kani zaai kerület Is, április 5-éu sürgönyben fordultak n kereske<teliui miniszterhez én az árkonnány biz loshoz. Ennek eredményeként ma délben sürgóivyér-tosilés érkezett Nagykanizsára ar. OMKK központjából, hogy az árak kötelező fel tüntetéséről és ámszáudát-zásáról szóló 20.100/11)10. se. rendelőt csuk kirakati árakm és óteriiuszorokra vonaVtosó részo iép hatályba, u többi részét a részletesen kidolgozandó végrehajtási utasítás incgjelcnéséig fel-fngfiesztetiék.
Aláirtak a magyar-jngo-szlá? keresk. szerződést
Macsek és a kereskedelmi miniszter Pestre jönnek
Belgrád, óp<Í\'is 10 Ma délelőtt aláirtak a magyar -jugoszláv kereskedelmi egyezményt. At árucsere ktfdng (topon történik és évi 350 nUBió dinárt tesz ki. Az összeg még felemelhető.
A jugoszláv kereskedelmi miniszter rövidesen Milánóba utazik ke. reskedeími egyezmény kötésére, majd onnét Budapestre lálogut el a Nemzetközi Vásárra. |
Zágrábban Ugy tudják, hogy Macsek is Magyuországra jön májusban.
A dolgozó ember helyesen cselekszik, lm ártól Is gondoskodik, hogy bélarűlése és gyomoremész-tété a természetes „Ferenc József* keserűviz használata által — reggé-lenként éhgyomorra egy kis pohárral bevéve — elrendeződ jélr. Kérdene meg orvosát I
A Magyar Élet Pártja nagykanizsai vezetőségi értekezlete
A Magyar fclct Pártja nagykanizsai szervezető párt vezetőségi é> e-kczletet tartott Kö\'oscy utcai helyiségében dr. Thoiway Zsigmond ny. postahivatalt ignzgaló, városi pái-vezetö elnök\'ete alatt. Dr. Thoiway rész\'cte.fon beszámolt Ilovszky jar.es orszgy. képviselő fényes kanizsai fogadtatásáról és ünnepié érői, abból az alk.ilombói. hogy véglegesen megválasztott képviselője lett a
nagykanizsai kerületnek, Köszove et mondott mindazoknak, akik a rvn. de/és körül fáradoztak, igv Miklós János, vitéz Tóth Béta, píander József, dr. SzöbÓ István társ-kerüle!-veTetökOek, Czíu\'ek Józe; jkerüHÜ és dr. Szilvay József városi titka--i-oknak. EgyLeu tolmácsolta a kép-vi-elö legbensőbb köszöretót a mindenre kiterjedő figyelemért, a párt egész tisztikarának.
Majd a pártügy ck le tárgyalásául került sor.
Foglalkoztak annak a rendszernek kiépítésével, amely legjobban szolgaija a nagykanizsai korü\'et polgárságának érdekeit. Igy minden hó első péntekjén a választópolgároknak módjukban van kiváuságrdkat, kórelmeiket a pártpódában, Ktflc w utca 2. sz. 1. emeleti alatt előadni Ilovszky János képviselőnek, aki minden hónapban lejön Nagyka))i-zsara. Pontos esetekben ilovszky képviselő minden hétfőn délelőtt 10 és 12 óra között Budapcslen, aVIII. kerület Múzeum körút 17. sz. alatti Barvs s-s z ék házban is fogadja mo. kat a kanizsai választópolgárokat, a kik a helybeli pértvczctőoég Igazolásával\' nála. "jelentkeznek. Egyébként Nagykanizsán a páTtirodábbn minden vasár- és ünib.\'pnapo.n délelőtt 11 órától fél 2 óráig dr. Thoiway Zsigmond pártvezető áUkfsz-szégKCi a n.iKyközönség és választó" poigárság rendelkozéséic.
Önműködő betüszedő-gépet talált fel egy keszthelyi hetedikes gimnazista
Keszthely, áprVis 10 A keszthelyi pr*montiel gimnáziumnak nagy szenzációja van. A gimnázium egyik vu-es növendéke, Javorlk László nagyjelentőségű gépet szerkesztett. A keszthelyi diák ugyanis feltalálta az. öimKiködöbelü-szedőgépet. A fjhiial diák [erveit a szabadalmi bíróság elfogadta ésaza, badalmazta.
A találmány lényege az, hogy a gépelt kéziratot « «ép o nyomdában automatikusan, léhát teljesen vagy legalábbis nagy mértékben függetlenítve az emberi munkaerőtől, kiszedi. A gyorsaság természetes vele-
járója a gépiek. Azon alapszik a találmány, lmgy a gépelt szövegegyes tctűinek fényelektromos hatása uz ll.\'etö betűre "jellemző. Ezt a fényelektromos hatdskU\'önbféget clekt.o-mos i-tízgésszám-különt^gné alakítjuk és igy minden betűre más és más felvevőkészüléket működtetünk. A készülék o\'eklromos utón kapcsolja, il\'ctve üti le a bolükiszedögép megfelelő telüjét, ii\'elve bll.enivü-jót.
Kos z t he ly i laptársuSik jele ntéte szerint a fiatal diák máris dogozik egy hasonló természetű, dc még nagyobb jelentőségű találmány kivitelezésén.
Elkészült a nyolcvanhatoldalas vádirat az egerszegi tüzoltófőpar rancsnok és társai bünperében
Zalaegerszeg, április 10
Zala megye egyik szórnom szenzációjának, Mézes László ICizoltóparnnes-Dok és lánal bűnügyének az első fejezető lezárult.
A kir. ügyészség elkészítette a vádiratol ós a több kilót kitevő initokknl együtt Atkühlto a zalaegerszegi kir. törvény szú klicz.
lírlcsülésfmk szerint vádat emelt a kir. ügyészség Mózes László és Miha-lovics Géza elten és |>edig Mózet) László ellen mint tciles_ Mihaltwics Géza ellen pedig mint bűnsegéd ellen a Zahi vármegyei Tüzollószúvétség sérelmére elkövetett folytatólagos hivatali sikkasztás miatt, Mózes László elkn lovább.1 Zalaegerszeg megyei vá-
ros sérelmeié elkövetett hivatali sikf-kasztáa miatt Mózes László és itótlif. hord Sándor el\'en különböző csalások miatt.
Hogy az. ügy clintézéso ilyen bOlZ-szu ideig húzódott, annak oka nz volt, hogy a sikkasztással kapcsolatos okiratokat — amint a kir. ügyészség közléséből tudjuk — a bűnügyi vizs-gálal előtt mégsemndsiletlók 6s ezért 11) évre visszamenően Zala varmegye minden k özségéro kiterjedő vizsgálatot kellett lefolytatni,
Hogy milyen munkát végeztek a hatóságok, az kitűnik abból, hogy a vadirat 8ti gépelt oldalt tesz ki. Ilyen nagy terjedelmű ügye a zalaegerszegi kir. ügyészségnek már évtizedek óta
Vál-osi Mozgó. Még csak ma, sztrdiüol ZARAH LEANDER nagy filmje! Évad-sieniácló!
Sivatagi éjszakák
Két pénzcsoport harca a hatalomért egy észak-afrikai gyarmaton.
Előadások hétköznapokon S, 7, 9, vasárnap 3,5, 7, 9 órakor
»«in voll.
A főtárgyalás előreláthatóan több hétíg tart.
Czobor László folt városi közgyám .bűnügye is a kir. ügyészségen bofq. jezés tltítt áll és rövidosen a királyi törvényszékre keríti.
Katolikus Női Nap Nagykanizsán
Most vasárnap, ápii\'is M-én nagyszabású, egész napos programm\'il katolikus női társadalmunk egyse, gcs mcgn vitatkozása tink teszünk szemtanúi.
A városháza dtsz^erméten délután pontosan fi óimkor kezdődő Női Nagygyűlésre külön, névre SZÓiómOg hívók nincsenek. Férfiak is jöhetnek. Belépés díjtalan.
Ezúton hiv meg mindenkit őszinte liszlelettct:
A Szociális Missziótársulat nagykanizsai Szervezete
Sivatagi éjszakák
Zarah Leander uj filmjében a hi-\' rcs svéd fiunszinésznö bugóhanga éhekét érdekei mesébe ágyazták. Ezúttal is két férfi szenet be-\'e a híres énekesnőbe, a bonyodnin at azfmbnn csak nö\\x\'Ii, hogy a kapitány és a bfinyiamérnÖk évilzA-\'dc-i Jóbarátságj ¦után két cl\'Cnlétos érdekcsoport .szol gúlatábii kerül. Az afiiknl rézbá. nyákért a két pénzcsoport, a nőéit az; ellenséges táboj\\)kba szakadt két barát Jndlt harcot. A drámai feszültségűt Csak fokozza az afrikai nyári éj tikkadt levegője. Ebben a forró hangulatban énekli Zarah Leander érzéki hangja Nlco Dostftl uj dalait, ugy, ahogy csak a szép Zoxiih Lejin-der tud énekelni. Partnerei a fiatal német színészgárda tehctséfc)es tagjai, igazi férfiak, jó színeszek.
Martin pfii rendezése Ügyesen hangsúlyozza ki a mese drárnai ütközőpontjait. Apa és leánya az üzlet és szerccm, a barátok a barátság és kötelesség válaszútján kerülnek egymással szemben, a fP|ra|még-is kielégitő megoldást ad.
Meséjében érdekes, kivitelében jó ez a fiim, amelyet Zar«h Leander énekééit Is érdemes megnézni. (BosS, szántó azonban, hogy egyes páho\'y-iakók mi»dig az ének alatt zörgetik cukros zacskóikat 1)
A krsércanÜsor, amely a bécsi spanj-oi lovasiskoln pompát műsorát nratatja te, a lóbnrátokmvk élmény.
Mérsékelt szél, nyugaton kevés felhő, keleten még oső. Éjjel még gyenge fagy, holnap nappal már melegebb losz, mint ma.
A Meteorolocial Intézet na^kanisesl BieZtlfjedőallomása Jelenti 1
Hőmérséklet tegnap este 9 órakoe ¦[-, na regffel q-a -1-3-4. délben + Hü. %. 00
IMtt «prlli» 10
ZALAI KűfibOHY
8
fadwUUa vetését
k k41k8iM»*k« Budapest I. mfsorán
6.45 Torna, Hírek. Kóí\'einényok Hanglemezek. — Utána étrend. — 10, Hírek. — 11.10 Nenv*lkózi vizjetzö-t*olgál*t. — 12 Harangszó. Himnuax. IdőjáráBJ«JenlAs. „ 12.40 Híreit, — 1Í20 Időjelzés, idöjárásjeletttés. -14.35 Itfoek. — 14.45 Müsorisrner-teiés. — 15 Arfolyamhirek, piád árak, iiatinlB/erárair, - 16.45 Időjelzés, idő-Járásjelentés, hirek. — 17 Hírek s4o. rák Ős magyar-orosz nyelven, — 19.15 Hírek. — 21.40 Hírek, idő járásjelentés, birek szlovák ét magyar-orosz nyelven. — 23 Hirek német, olasz, angol és franci* nyelven. — 0.05 Hírek,
BUNAPEST I.
17.15 A Hudupcsii-Kültelki Munkád dalkör. — 17.45 Pami Viktor ctő-adása. — 18.10 A rádió szalmzeno-kara. — 18.10 fídes\'anyanyelvünk ¦— 111.30 Az Operaház clőudása. .Turnn-dot.« Dalmű három felvonásban. -. 20.10 Külügyi negyedóra. - 21.15 Hirek. — 22.15 Hirek. Időjárás jelentés — 23.20 Gáspár Lajos cigány zenekara,
BUDAPEST II.
17.45 Ilalya Ibolya .magyar nótákat zongorázik. — 18.15 Olasz nyelvoktatás, - 17.30 Mcdveczky Béla elbeszélései. - 20 Hirek. - 2025 Bura Sándor cigányzenekara. — 21.15 Do-vecseri (labor és Habán Miliály verseikből adnak elő. — 21.15 Időjárás-jelentés. — 21.50 Hanglemezek.
BECS
18 Dalos, zenés bécsi est. — 20.15 Tarka est. — 22 Lemezek. — 23 Könnyít és tánczene. — 0.10 Berln
JóminöségiJ fgrfikalap
P 290
Divatcsarnokból, Fő-ut 6.
Csütörtök
1UDAPEST I.
10.20 Felolvasás. - 10.45 Felolvasás. — 12.10 D Keresztcssy Erzsébet énokcL - 12.5.1 Szabó Sándor hegedül. — 13.30 A rádió szalonzenekarát - 10.15 Huszin hallga tök nnk.
17.15 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 17.35 f.dcs anyanyelvünk — 18 Pclrovich Elek előadása. — 18.25 Hanglemezek. - 18.45 Báldy Bálint előadása. — 10.25 Pcrlis Jenő cigányzenekara. — 20 .Boldogság vására.. Hangjáték egy felvonásban. — 20.25 Hun^lcincz. - 22 Kerpely Jenő gor-donkázik. — 22.45 ltavcl: La Valse, szimfonikus tánc. — 23.20 Tándo-mezek.
BUDAPEST IL
1B.15 Hanglemezek. IS Angol nyclvaklátás. — 18.15 Schumann: IV. szimrónla. d-moll. — 19.30 N:igy Lenke előadása. - 20 Hirek. - 2025 A 3. sz, cserkészcsapat zenekara — 21.35 Idő járás jelentés. - 21.40 Sarui Elemér cigányzciiekani. Varga Imre énekel,
¦ÍM
16 Szórakoztató zene. - 18 Csaj.-kovszkiji-íUilok. — 19.15 Harmonika-lemezek. ---»0.15 Lemezek. — 2025 Vigjátók. ~ 22 Lemezek. 2245
Háborús kaleidoszkóp . ..
Iris : KELEMEN FERENC
OLAJ Es AHÁNY.
Ebben a vér nélküli lultmruban, mely irmuár hetedik hónapjh izgatja a világ közvéleményét, egyre fon-tosobb szerep jut a fegyverek rhíR-lelt az olajnak és az aranynak. Erek ¦közül az arany már évezredek óta nemcsak háborúban, hanem a mindennapi békés életben is döntő szerepet játszik az emberi művelődés kialakulásában. Sárga fénye kísértetiesen világítja meg a világtörténelem lapjait és sóvárgó emberi vá-Kyakoziis örök idők óta kcre-1. kutatja tij és uJ rorrásail n fold melyében, vizek homokjában és Aiiszkn jégicl borilotl partjain. Mérlictctlcu embcrélclef pusztított már ci ez a moloch, melynek csápjai át ós át fonják az egész röldtekét. Halvány ez. melyei nemeSak az ószövetségi népek, hanem az uj kor embere is istenként imád. bár napjaink nem egy hőse már bátran szembe mer szálbii ez/el az egyed uralkodóval s erőben döngöli évezredes trónja^ nak gránit-alapjai),,. Az olaj bálványa az emberi civil:ziciónaíí. Nincs szuggesztív ereje, mint az aranynak, de nélkülözhetetlen életerő napjaink (echnikal fejlődésében. Az iparosodás kirának lendüjctes előtörésc óta egyre nagyobb szerephez jut ez n .nyersanyag,, mely a gépek tápláléka s hajtóereje. Tcr-mészelcs, hogy a mostani gépesített háborúban is egyre nagyobb a jelentősége. Anglia, mint a világ legnagyobb ipari állumy. s iuz iparosodás őshazája, évlizedok óta szemi-.nucl kisíri a told ininden valamire, való ólujlelcpél és erőszakos kézzel nyúl hiuden elérholő olajforráshoz. A bril nngyliaialnii gondolat egyik tarló oszlopa az arany melleit az olaj. Nem csoda, ha a korsaeni hudvezelés uj formája mellett fok> zoltabban őrködik meglevő és megszerezhető olujvidékek felett s egész külpolitikai szervozetét és hatalmi erejét az olajórdekek vádelmére szorilja. Ez a tevékenység kellős irányban halad: egyrészt mennél több olajai megszerezni, másrészt mennél kevesebbet átengedni nz ellenfélnek. A szigorított blokád-háliorubiui Így esyre fonto-sabb szercpliez jul az olaj, ősi növényi és állati szervezetek bomlási terméke, amelyből ezek szerint uj kultúrák fakadnak, uj civilizáció büszke eszközei táplálkoznak, de az Ember elpusztul k a puszluló emberi anyagból hány ezredév mulvá fog majdan kihajtani cgyuj <Ola>,. nualy uj éleltcl fogja megteÜteni a folyton változó, mert örökké mozgó ríletet...
CHA|,\\fBKKl.AIN ESERNYŐJE.
Ki ne ismerné ezt a rejtélyes esernyőt, mely ott volt az angol premier kezében, amikor azokl>an az izgalmas történelmi pillanatokban kiszállt német róldön a repülőgépből, hogy részi vegyen a müncheni egyezmény megkötésében? Ez az esernyő akkor jelképpé vállt s a szorongó emberi lélek ebben az esernyőben megszeniély kiteli brit józanságtól, önuralomtól és határozott békevágyiól várta a világ megmentéséi ... Azőtu, hejh... azóta ez a békés polgári ruhadarab ál-hasonult a legkegyetlenebb fegyverré. Chainbcrlain, a megfontolt, józan [Kílgárí felfogás ünnepelt kép. viselője, elszánt militaristává vedlett át. A béke hangját átszerelto
harciriadóvá s kormányát a nómet-gyftlölet elemeivel töltötte meg. A csodálkozó világ rémült mcgíopetés. sél keresi ebben a unegtepő átalakulásban a lörlénelmi escniyöt, mely valamik<ir. nem is olyan régen, mint a higgadt, mcgtontoH emberi ese-lckodel jelképe járta a világol?
(Mi történt Chamberlainnel, ülolvc az esernyőjével?!
Ki változott meg: az Ember, vagy a Szimbólum?
Ki tudná megmondani?
Egy azonban bizonyos, az esernyő mint tör lénelem formáló tényező, upyérczzük, örök Időkre lekerült u történetem színpadáról.
S az ember?
Az lovább folylatjn örök és véres játékát, nz emberiség pedig megint szegényebb lelt egy illúzióval...
UJ HATAHEHŰDITiMENYEK.
A nagy világháború részkén mozgó, részben álló háború voH. A háború elején milliós had:eregel; szint* regényes mozgásban ütközu\'k meg mással, fcleevenitvc a régi háborúk hősi virtusainak emlékei. Aztán* I egyre jobban és e^yre szélesebb távotságokban megmerevedtek a frontok. Az ember, a katona a föld alá került s rejtett helyről küldözt-(Jelte egymásra pusztító lövedékeit a szembeuállő kél tábor. Ez a modern hadviselés egészen uj formáit hozta bO: a földalalti háborút. A hadtudomány alkalmazkodott ehhez uz uj rendszerbe/, s az uj nagy világháborúra már \\vy készült elő. Elsőnek a franciák rendezkedtek bs erre az uj hadviselésre és zseniális hadügyminiszterük kezdeményezéséből és elgondolásaiból megépitellflk a német francia határon o hiies IMaginot vonalat Ezt követto n németek földalatti siegfried váröve, majd . pedig a finnek Mannorheim védővonala.
A földalatti várövrendszer katonai védelmi érlókél a finn-orosz háború próbálta ki. Az ilt szcrzclt lu|>asztov talok azt mutatják, hogy ez az uj erődítmény vonal a légerőleljesobb lecluiikai lámadásokkal szemben is megtelelő védelmet tud nyújtani. Ez arra ösztönzi mindazokat az állaf. mokat, amelyeknek háborútól kell lartaniok. hogy határaikat hasonló védmtlvekkel védelmezzék. így épüli ¦ki u magyar ós u besszarábi-u hatáj-ron az uj roinán Károly vonal \'s legújabban minden eddiginél hatalmasabb védőmü készül az olasz-francia határ mentén. f
Bizonyos, hogy ezeket a batár", bíztosiló intézkedéseket követni fogják az összes többi áUam\'ok s "így rövidesen egy zart védvonal fog végighúzódni az egyes európai államok határai mentén.
A háborús stratégiának ezokutáu egeszén uj feladatokkal kell majd mcgküzdenio, a föld akt szoniU emr Imi vitézségei a technika lámadó eszközeivel kell majd lcgyüftUA
Az uj bábom eddigi tapasztalatai szerint ez nem lesz könnyű feladat, de uz bizonyos, hogy az u} liábom az .emberanyag, nagy kimélotét fogja jelenteni s ezért csak örömt mcl kell üdvözölnünk minden olyan lörokvésl, mely páncél tornyokkal és betonerőd i (menyekkel iparkodik meg Védeni az országhatárokat az oly drága cml>ervér helyett...
Férfi ballon kabát . . P 36.80
Esőkabátok nagy választékban I
Virág cipő- és divatház Fő-nt 3. sz.
Bllliáid-verseny a Polgári Egyletben
A .selojtező mérkőzések befejezése után mogkezdődlok a Polgári Kgylcf-
boil a középdöntő ós vigasz mérkőzések.
Az első kózé|Mlúnlőn Komíuomy — dr, (iilrlnor-pár változatos szép kút-delcmbeu mindkétszer győzött u Hegedűs - Kelenw?rt-|>ár ellen és ezzel a Knmáromy -Cúrtncr-pár bejutott u döntőije.
A második középdöntőn dr. Ányos -dr. Kovács-pár nagy fölénnyel biztosan kerölt ki mindkét alkalommal gyözicsen Pákozdy -Köcsky-pár ellen.
A harmadik középdöntő döntetlenül véj-ödölt. A Halvux - Szcrdat»elyi-páz az eLső inérkőzéen nehéz, szép küz-úclomben győzőit vitéz Nádassy-dr. BursányJ-pir elk-n. A második talál-koz;ls*m viléz Nádassyék kltüntcn jölszoliak éí fölénj-esen győzték lo HaiVaxékat. A harmadik döntő mér-kőzés szerdán kenlt sorru.
A vigaszversenylxm a Tengcrtly — dr. Gádor-pár uz első mérközéson biz-lo.siin győzötl a dr. Pélcrfy- Hoisch pár ellen. A mávxILk mérközócJi dr. l\'é".erly<Vk nagy fölénnyé\' kcn\'dtck ki j.>ynziCben. így harmadik mérkozésro kerül sor.
A mérkőzéseknek uz egyleti tagok közül miiKintn igen sok látogatója vun.
A korszerll harc lelki és fizikai követelményei
A harc ellentétes akaralok mérltö-zésénci; c-sucspontja. A győzslera ahhoz szegődik, aki akaratát állandóan étien tartja, vagy éppeniég*>eí fokozza diadalának döntő pillanatáig. Minden Je\'ikl megtántorodás az ellenfél által kiaknázható gyengeség, igy nagy vt^zélyt rejt mt^áb\'ui.
Az emberi léek végsőkig való állandó megfv\'Szitése azonban még a kiválasztó!laknál is kin«rülóshaz\\-c: zet, ha csuk Időközben pihenéshez nem juthat, Hiszwn az élet savát, torsát jelentő kllzdc\'em eg/yre az akarat megfeszjtésébő1, megpihené-néséböl és ezután újra teljes neki: lendüléséböl ál\'. A siker függtebát altó\', hogy milyen frissen tudjuk tartani a l\'é\'ck eleven ertórgiájál.
¦ Háborúban, a törne-\' geknek ebten a hatalmas mérvű párviadaléban, a küzdelem-, ben áUó népek lelki erőíeszitésc vezetői-; nek akaratában, harcosainak elszántságában és íelkes-ségének kitartásában nyllvánu1 meg.
Harcban a parancsnokok és az engedelmeskedő küzdök lelkivilágária akaratboiiilasztő benyomások rendkívüli s.ullyrji nehezednek. A parancsnokok lelki benjojiiasai két irányúak. Mindenképpen meg keU oldanju a veiZteséggei járó feladatot s a drága vériek összhangban kel\' állnia a várható siker nagyságával. De saját szemétének VCszély-érzetét is le kelj küzdenie akkor, amikor a icábizottak felhasználását tervezi, vjgy rendeli el. Gondoljunk csak a harc idegemésztő benyomásaira. Gondoljunk u csupatparuncsr noknak lelki á]lapo1ára, amikor a hnre minden torzaim1\' közvetlenül érinti szellemét. Gondoljunk anu, micsoda nagy lelki eröfeszité%rc van szüksége, hogy értelmét e^ek között a lelki válságok között hidegen és keményen, csak a cél szolgálatába ái\'itsa. Az ő irányitő akaratnak ncim szabad megtörnia a harc legvá\'ságo-\' sabb perceiben .senu Miosoda lelki erőfeszitésekre van szüksége tebáia korszerű harc fülsiketítő, minden percben pusztulást hozó és bajtár-
1840. aprili» 10.
Katanaifalaaai-alaaak •¦yanruhásati oikkak
ogyiidd l»iikiooo«n basztTtahalik
beleznainAl
Sugir-ut SÍ u.a. Tettici, ttk
sálnak szenvedéseket okozó pillanataiban.
Az egyszJTÜ harcos le\'kée a korszert) harc -szintén bomlasztó befolyást gyakorol. A veszély érzete, amely az ellenséghez viló köze\'e-déskör egyre nő, béke elképzelés, ben szinte felmérhclei\'en önurjlm-\'t és akaralcrőt kivan meg a legegy-szorübb harcostól. A harcban elszenvedett ycszloségek és a reázuduló ellenséges tűz miatt b csatár a harci ba^ hovatovább teljesen elszigetelődik, magára marad. Ez az egyedüllét annál inkább kínosan hat lelkére, mert a harctér üressége folyté*1 többnyire az el\'enfelét sem \'álja, csak érzi. A siker pedig ezeknek az elhagyott harcosoknak önbizalmából, hitéből, vagyis Jelki értékeiből tevő dik össze. Azt mondhatjuk, hogy minél korszerűbb harceszközök vív ják ádáz küzdelmüket, a harc lelki Igénybevétele annál fokozotlnbb lesz, A parancsnokok és a küzdő katonák lelkének a roppant követelmény ékhez mért igényV/ivitele léhát oly feladat, amelyre saak a zsengegyer-mekkorbsn kezdődő ideális kn.oiiás nevelés képesít.
A közösség céljai iránt érzett ?1-dozQtosság, egymásba vetett testvéri hit, fegyverzetébe és vezetésbe \\<-tett rendiihciellen bizalom nílkűl hadi sikerről beszélni nem lehet.
A lelki erőfeszítéseién kívül o korszerű harcban küzdő test if hamar kimerül. A követelmények, münr" inenetleljcsjtméinek, sn\'nd pedig- az időjárási viszontagságok vonatkozásában, rendkívüliek. A testi kimerülés pedig rendszerint az akaratot ls erősen megtépázza. Mindezekért a testi nevelési*, rendkívüli lelje 4t. mentekhez va[ó szoktatásra kelő gondot keli, hogy fordítsunk,
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzés! forrása
VASTAGH Nagykanizsa.
ZALAI KIS HIREK
A keszthelyi Hullám ós Balaton szidtok bérielél hal évre évi 7500 pengőért a régi bérli\'.; Kiss Lajos Kapta meg, aki túrstd maga mellé vette Gárnier Sándort, nZ Amazon bérlőjét.
A cserszcgtomnjj jegyzőség szociális kisegitöjét: Kélszery Uászlót szolgálat, tételre a minisztériumba rendelték.
Zalaegerszegen csütörtökön kezdődik a Vörös Kereszt ápolónői tanfolyama. Két csoportban 80 hölgy nyer kiképzést.
Koszthelyen a járási ipartestületnek, a most megtartott közgyűlés adatai szerint. 07-1 lagja van. Az idoi költségvetési 13.000 [icngőbcn állapították meg és a régi vezetőségei választót* Iáik meg.
Zalában március hónapion négy tüzeset volt, a kár 2707 pengő, umi,-böl 1017 pengő térült meg biztosítás révén.
A Kisbalalonra megérkeztek a kócsagok, közülük több már látogatást len kedvenc tartózkodási helyükön, a keszthelyi halásztelei) melletti zsom-békos lerükrien.\'
Keszthelyen u mosi befejeződött háztartási tanfolyamon \'?0 keszthelyi leány és asszony kapoll oklevelei.
Száiezrekre rng a talál árvízkár
s a nagykanizsai gyDJtés még csak 1007 pengő 66 fillért eredményezett — A kormányzó felhívását teljesíteni magyar kötelesség 1
Az árvíz által rombadöntőtt házakat a magyar társadalotó áldoz-il-készségéböi kell felépíteni. Az otthon nélkül maradt családoknak a magyarság nemes szive keli, hogy uj családi tűzhelyet adjon. Horthy Miklós szózatában azt mondta, hogy bízik a magyar társadalom scgitŐ támogatásában. Ezt a bizalmat bc keli váltani nekünk is, kanizsaiak, nak, hisz Zalában is százezrekre Mg az árvíz áltai okozotl kár.
A társadalom szive nregfmpzdult, dc az adakozók számi még irafcndig kevés. Hisszük azonban, hogy Nagykanizsa lakosságú mottó lesz a kormányzó bizalmára és nomj feledkezik meg bajbajutott magvar testvéreiről. <
A mai napon a Zalai Közlöny szerkesztőségébe a következő adományok érkeztek:
Eddigi gyűjtés 833.60 P
Ali. polg. leánylsk. növend. 42.— „
Oyömörey István (Klllmán) 25.- ,
Márkus Károly 26- H Ált polg leányiskola tanári
kara 17.— „ Szántó ("Jvain (Szántó Lajos
koszorú megváltás} 10.— »
dr. Révfty Zoltánné 10,- _ Borbély- éa fodrAszsegédek
(Csopaki IittvAn koszoru-
megváltasa) 8.20 „ A polgári leányiskola
Eucharisztikus Szöv. 5.— „
Petrealts Kálmán 3.— „
Fehér látván 5,— „
VI. gímn. oiztály pénztára 4.86 „
Oadányl Miksa 3.— „
Cseh Joakim 2.— „
Hüll Cili 2.- „
Simon Ferono 2.— „
Ceutak Klek 2.- ,
Özv. Moszhammer Károlyné 2.— „
özv. 8tlx Ferencnó 2.— „
N . N. 1.— „
özv. Govorcsln Oyörgyné 1.— -
Eddigi eredmény 1007.66 P
Két perttel a vonat érkezése előtt futott bele a sorompóba egy MATEOSz teherautó
Lé!ck Ferenc keszthelyi gépkocsivezető, decemberben, mint a nagykanizsai MATEOSZ sofförje. egy két {(tonnás kocsit vezetett Kenettyéről Kancára. Mikor u tehVautó a kis-kanjzsal vasúti átjáróhoz ért, a vezető közvetlen a pályatest előtt velie csak észre a Lecresz:ett sotüinpóit. Gyorsan fékezett, de már késő volt, a súlyos gépkocsi nekiment a vasúti sorompónak, annak rúdját henyümta a sínek fölé, a sodronyok .szétszakadtak. A Ili. száma őrházból >e-gitségre sietlek és szabaddá tették a sorompót. A\'ig két perc mu\'va lobo-
gott át fi kanizsai ál\'omásról indult személyvonat, a súlyosabb szere"* esetlenséget tehát csak a pillanatokon muló vé\'etleii és a vasutasok gyors segítsége hárította el, Lé!ek Ferencet vagyonrongáiásé\'t j félje entetlék. Azzal vé"dekeifc!t,hogy fneml látta n sorompót a sztímbcíujó szél és a sáros szélvédő miatt.
Most tárgyalta ezt az ügyet a nagy kanizsai törvényszék, wnclyen a szombathelyi MAV üzletigazgatóságot Pa\\etils György mérnök képviselte. A bíróság 50 pengő pénzbüntetésre ítélte Létek Ferenciét.
Tizedszer került rács mögé
egy vidéken „dolgozó" pesti betörő
Nadrai István zalaegerszegi szü\'e-tésü, 32 éves, budapesti lakos, mü. lakatos, aki eddig kilenc rendbeli lopás miatt volt már büntetve, m»sl tizedszer állt a bíróság, ezúttal a kanizsai törvényszék előtt. Most is a veszprémi fogházból ...... hozta Kanizsára egy
fogházör. "Nadml volt az, aki annak idején u keszthelyi járástiá ság bűnjel kamrájába betört, vjlatmint a üs-
pei telepen, is lopott. Most az volt a vád, hogy a szentpételrurjí szőlőhegyen betört Fekc!e Lászlóék pincéjébe és onnét egv 28 pengő értékű üstöt lopott cl és eladta. Mivel visz-szacső bűnös volt, letartóztatták. A tárgyalás rövid vélt. Az. ilék-t példás : dr. Vaday ügyész vádbcszéLei után a törvényszék 3 évi szigorított dologházba utalta ós 5 évi jogfosztásra itelte, egyben köte\'ezte az okozott kár megléritésé\'e. Az itélot jogerős.
Az Erdélyi kastélyt nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői között.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygott: Kovács Zsigmond, Babochay-u. 5. Koitál Vilmos, Csengery-ut 59.
Erdélybe visz el Hunyady Síndor pompás filmdrámája, amelyet csütörtöktől mutat be Nagykanizsán a Városi Mozi. Az izzö Magyar filmet Tasnády Fekete Máiia, Mezey Mária, Páger Antallal az élen a legjobb magyar színészgárda elevenili meg.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosullak a nyeremény jegyekre, ha előfizetésükkel hátralékban nincsenek,
Nehéz mérkőzése lesz a ZMNTE-nek vasárnap
A ZMNTE legénysége rácáfolt önmagára Mi hitlük, hogy von bennük elszántság és küzdeniakaás, deazt nem hittük hogy Simontor.lyán elég ez is a győzelemhez. A simontornyai csapatba sem lehet hiba, \'hisz 3 gólt lőttek. A játékuk is kétségteleti egyike a legjobbnak délnyugaton.
Meglepetés még a PBTC vasárnapi J:0-ás veresége. Kérdés, ml lesz Itt vasárnap? Mert blionyoi, hogy a PBTC nem hagyja magát könnyen letaszítani az élcsoportról. A ZMNTE iimét nagy labort \'szerzett magának és vasárnapra halaimat tömeg biztatását várjuk a Zrínyi pályán. Ez a mérkőzés sem biztos. Reméljük, hogy a fiuk ezt megértik és okosan, észszerűen (áttzanak. Csak az ügyesebb, okosabb és jobb csapat győzhet I A játékosok javulnak éi gyógyulnak. Csöngeln az edzés-hiány, Szabón a belegnég nyomai látnának. Kárpát is csupán az edzés-hiánynak köszönhet mindent. A többi vasárnap számbajöhetö játékos: Csáki, Baboa. Junker, Pőcze, Verga, Istenes, Mihaleci, edzenek éi előreláthatólag jó csapatot látunk vasárnap a Zrínyi-pályán. A második csapat (ZMNTE II. éa NVTE) szabadnaposak,
i _k—n~l-
R^gg el re
az e.te bovett Darmol leijel és fájdalmatlan ürülett hoz. Enyhe, blzlos és czéM milliók kodvellk tt^rffS\'TSl r,.s,niliiv\\35Sa,:B
A bajnokiig mostani állana
Péci I. osztály.
1. DVAC
2. PBTC
3. ZMNTE
4. KTSK
5. 8BTC
6. DPAC
7. PEAC 8 MSE 9. KRAC
10. ZeSB
11. NTSIÍ
a. PAO
l
42: lt 23
4 2 30:17 22
1 3 35:18 19
3 4 21:18 17
3 4 31:30 15
1 7 20:19 13
1 « 24:39 13
1 7 32:29 11
1 7 16:24 <í-
3 r.JiiÁ\'íl
VM0 OiO -
Klpo.virl II. oul.ty.
1. BIOK 8 5 - 1 17 : 7 10
2. NVTE 6 5 - 1 28 : 16 10
3. MISE 5 4 — 1 11 : 9 8
4. ZMNTE II. 7 2 — 5 1(1 : 20 4
5. DVSE II. 5 1-57:9 2
6. KRAC II. 5---t 1:18 -
A 7-ere kllllz«« BIOK-MISE merleäztsl
clhilisztottak.
A Leven!« Iflu.agl bnjiiokaau ällfan:
1. NVTE II. 7 5 1 1 23 : 8 11
2. Sieks Lot. 7 4 1 2 15: 8 9
3. Attila 7 4 1 2 13:10 9
4. KorMkedolml 7 3 — 4 18: 8 6
5. ZMNTE III. 6 114 8:15 3
6. Cuerkera 6 1 — 6 7:23 2
N«l balok a Hután terméizeles .Ferenc József keserűvíz használata által sok esetben lényegesen enyhülhetnek, mert ez könnyít és lágy bélüraiést biztosit és az anyagcserét hathatósan e!ómozdlt|a. Kérdezze meg orvosát!
Jiílpiís, ton Up«
J&4Ö, április ló
-- (A főispán hivatalában)
"Vitéz gróf Teleki Béla íöispáii hosz-szabb budapesti tartózkodás után visz-*zaénkezcu Zatacgerszegro ós átvette hivatala vezetését.
— (Tanítót kinevezések)
Rigó János oki tanító irsai (Fest in.) lakost a zalabaksai, Alvégi György nagykanizsai lakost pedig aszalaiövö~ jrsapusztüí állami elemi iskolához >©. gólydijas tanítói minőségben osztotta be n miniszter.
— (Kamarai kiküldettek
a mestervizsgáztató bizottság eskütételén)
A nagykanizsai iparteslületbvri április 17-én este teszik Jc az esküt a mcs-tervizsgiiztató bizottsági Ingok. BbbŐi az alkalomból lejönnek Nagy kan izsiíra a soproni kereskedelmi és iparkamara kiküldöttei: dr. Simon István kamarai Ütkár ós dr. Tscldda kamarai fogat inaZÓ, akik u mester vizsgázta tisról szóló törvényt fogják ismertetni ós ezzel kapcsolatos gyakorlati tapasztala-Iáikat előadás keretében közöhii. — Ugyanakkor tartja április havi előljá;-rósági ülését az rpartesiíilet Samu bajos ejtnökleto alatt.
— (A nagykanizsai törvényszék Keszthelyen)
A nagykanizsai törvényszék április 20. és 27. napjaiban kiszáll Keszí> helyié, ahol a városháza lanácslonnej-ben büntetőtárgyalásokat tjart.
— (Az Iparoskor közgyűlése)
A nagykanizsai Iparoskör, amely Április 7-ófO tűzte\'ki évi közgyűlését, a iagok kellő számú ir.cg nem jeJenési; miatt közgyűlését április 14-én, vasárnap délelöll 10 órakor tartja. (:)
— (Temetés)
Id. Szántó Lajos volt legényegylet! választmányi tagtársunk temelóso csütörtökön délután fél 4 órakor lesz a róni. kath. temetőben. A Katolikus Legényegylet lagjnít rclkdri az elnók-ség, hogy azon részt vegyenek. (:)
— (Államsegélyek)
A vallás- és közoktatásügyi inúiisztof épit-ési államsegély ként a csonkahegy. háti rk. iskolának egy lanilói lakás építésére pótlólag 2100. a résznek! rk. iskolának 3000, a kisbticsai állami Ocmi iskolának 1000 pengőt, a pórszombati állami elemi iskolának és a zalatárnok — vakola—orokláni állanii nleini iskolának egy tanterein ós tanítói lakás építésére 16—16 ezer pengőt engedélyezel t.
— (Elitéit szülésznő)
Domonkos Anlalné kaposvári szü-líszjiőt, mert Kutor Mária ka|*osvárÍ leányon tiltott műtétet bujtott végro, a tőrvényszák 10 hónapi bórtőnbün-letősre iiélto. Kutor Mária háromheti fogházat kapott. Az Ítélet jogerős, Ik>-monkos Antalné hasonló büncsclekí-mények miatt már több idői lógóit fogházban. ¦ [
— (örömében felakasztottéi magát)
Cxtrp György keszthelyi lakos gyáu*-fiái besorozták katonának. Czirp any-nyíra megőrölt a lilmok, hogy órömó> bep berúgott és részeg állapotban n padláson leijtólülie magát.
2AI.AÍ
Huszadikától a kedvezményes utazás, április 26-tól a Nemzetközi Vásár . Budapest szenzációja
Filmet kellene Icptirgctni ahhoz. 1 hogy képet adhassunk a munkáról -amely hetek óta folyik a városligeti vásárvárosban.
Látunk égig emelkedő karcsú drótos aluminíum-csodát. amelyről azt mondják, hogy újfajta r.ídió-adóáll.i-más. A főkapui még az évszázados városligeti fák magasságát is tulszár1-nyaló. egy darabba urésclt nluminiutnr-csövckböl állítják össze. Csupa gyönyört,, csillogó, békés emberi munkát bemulaló. sza kér löknek mégis azt mutáló alkotás, hogy a magyar vas- és fómiparok — ha- keli — védekező, Vagy harci célt szolgáló feladatokra Is képesek és ezt talán nem árt ma nemzetközi viszonylatban is köziu-dalba vinni.
lesznek portz* a honvédelem gondolatától még sokkal távolabb eső, végképen békés jellegű részei u vásár-nak. ilyen a textilipar méreteire monumentális, izlöcs elrendezésében, gyönyörű anyagában pedig az asszonyok szivét bizonyára mplol.cn meg-hó<uló kiiUiitása. amelynek csuk ki-egészitése, mégis egyik főérdekessége
u divatszínház.
A vásár divalrevflje természetesen csak a vásárnyit ássál egyldöben április 20-án kezd előadás-sorozatába. f.lc[e a (livatrcvünek azonban máris ráegkezdődólt A napokban tartották a Belváros CRyik nagy bcmuLatóHer. mében a igörlsorozAs-t. Közei 600 .szebbnél-szebb leány és fiatal asszony küzdött azért a lehetőségért, hogy egyezer ök is szerepelhessenek álomszép ruhákban, még hozzá százezrek
előtt — színpadon I
Budapest tudja, hogy a Nemzetközi Vásár utasforgalma n vusuil kedvejj-mény életbeléptével, ie]iát április hó 20-án indul meg. Fel is készülnek az elképzelhető legnagyobb forgilomm. Ezrével veszik nyilvántartásba a száL lodai és |>enziószobákon felül a magánlakásokat Sokan vannak. külföL diek, vidékiek, akik szívesen szállnak ir.cg nz olcsóbb, SZÖp, tiszta magánlakásokban. Szoba igény léseket a Székesfővárosi Idegenforgalmi Hivatal (Budapest, V., Deák Ferenc u. 27.) levelezőlapon küldőit előzetes bejeién-tés alapján is előjegyez. (:)
sitási ág JAruléktarralck-alapjAnak gyű-mólcsöző befektetésére.
KÁRPÁTALJÁT a magyar kormány solcnUlUós költséggel ujjáépltteü. Utak, vasutak, liidak, tantermek épültek már eddig is.
A ROMÁN KORMÁNY lépést te*s Londonban as angolok dunai tervei miatt.
CSAJKOV&ZKY BziuWlósének lOO-ik évfordulóját ünnepli májusban Oroszország.
NEGYVEN altiszti állásra ezerhét.-százan jelentkeziek Budapesten.
K0LONOS SZÉLHÁMOSSÁGOT követtek cl Rudapesten. Rádióvá* árlók!-hoz beálliloitak ügynökök azml, hogy a cégtől jobb rádióval eseréUk ki készüléküket. Mikor a vásárlók megnézték a fényesen lakkozott nldiószek-rényt, rádió helyett köveket találtak benne.
SZTRÓKAY KAUMAN, a Zalai Közlöny egykori szerkesztőbe uj könyvet adott ki >A termoszét titkai nyomán, címmel.
T.
-(1*4 25 \\
jVWNaeiyai"^ae\'>ia#^
- (Rablótáraadás)
Egy sárhidai gazda haza Fejé tartott Páká,ról, ahol egy pár ökröt adott el. Amikor a vonalról leszállt és hazafelé Igyokezcit, a gyalogúton eléje jóit Kolompár József Rózsi sárhidai cigány, aki tudta, hogy az ökrök ára a gazdánál van. Vaskos botjával fejbe* sújtotta, majd amikor a gazda eszméletlenül elterült a földön, kirabolta. A rabló cigány vonaton délután Pákára utazOtt ós ott a korcsmában, ahol a rablott pénzen mulatott) ° már érlcsitett ^csendőrség elfogta, Beszállították a zalaegerszegi ügyészségre. Rablás bűntettével gyannsiloHan letartóztatásba helyezték.
— TtkintM mk a Kopstoln Bútoráruház álluiidi) uulorklíllltAnát izlééts és olosó boterokst kedvező fizetési fel tételekkel vásárolhat
- Mejb.lt KivéfcUt Konrád s a Drótkefe e, heti 4. száma már
a gyászjelen lését is közli. A lap tele van a hót minden eseményének .tréfás feJbUulásávnl, adomával s mindennel, amin jóízűt nevetni lehet. A mai keserű időkben derűt varázsol a lelkekbe a Drótkefe minden oldala.
— Naptár: Április 10. szerda. Rom. knt. Sz. József. — Protestáns Zsolt — Ur Nlztiu hé 2.
Oőzftrdo nyitva reggel 6 órától eett 8 órái* (liétM, szerda, péntek déJuuui kedden ege** nap nőknek).
— BitorkiAUltánakat teklDhw uiög
minden vétaikenjHw aéiku. jí,o{wt*if
JMwlui, hu iiliiibisr
AZ ARVIZSUJTOTTA szegedi tanyákat tegnap járta végig gróf Teleki Pál miniszterelnök és Varga József iparügyi miniszter és meghallgatta az ár-vizkárosuRak panaszait.
A FELSŐHÁZ elfogadta a fóldbUf-tokpolitikaí és társulati adóról szóló törvényjavaslatot.
REPÜLŐSZERENCSÉTLENSÉG Jőí-ténl Ujkéeskén. Egy repülőgép egy házra zuhant le, a ház és góp kigyúl-ladt. Arany Mihály főhadnagy, Pataki János szakaszvezető, Fodor Vilmos tizedes ós a ház lakói életüket vesz lottók,
" VERDIER bíboros, Paris érseke kedden reggel meghalt.
A SZENT JOBBOT június í-Ón és 2-án Kassára Ós Jászóvárra viszik ünnepélyesen.
HATALMAS TŰZVÉSZ pusztított Ungvár mellett Rahonca községben. 13 lakóház ós 18 melléképület a tűz martalékává vált. A kár több mint 30.000 pengő.
PORZSOLT KALMÁN, a Festi Hírlap főmunkatársa 80 éves koriban meghalt. 1 ,
¦MAGYAR HADSEREGRŐL jr melegen az olasz .Tcinpo,. amely .ört}-áUás a Dunán, címen képsorozatban mutatja be a magyar katonaságot.
A KOTLŰSTYUK Kosztoliny községben egy kisfiúnak, aki megakarta simogatni a tyúk lejét, mindkét szemét csőrével kivágta,
CSÓNAKRÓL temetik a halottakat az árvizsujtottu Szobiokrnegyáben.
ANGLIA felhívta Japánt, szüntesse meg u keresketlelinct Németországgal.
BÉRHÁZAKAT EPIT a MABI az ország több helyén az öregségi bizto-
Diófarönköt
Dukftsz Ferenc
hagy kau law*.
mim
Használata 6%-os oldatban permetezve. KÁRPÁTI OLTÓ VIASZ. Kapható: Teutsch drogéria
VároshAM.
Zalamcgye mezőgazdasági helyzete
Vármegyénk mezőgazdasági helyzetéről az alábbi hivatalos jelentést adták 1 i:
Március első felében még hideg időjárás és fagypoPt alatti hőmér-! sék.ct uralkodott, a hó közepétől I az idő enyhébbre fordult, a hó is j eltűnt s már csak a horgasokban | található. Az olvadás olyA* hirtelen jött, hogy 0 nagy vizfömegek éi a megárudt folyók jelentékeny ká-rokat okozlak. A rendelícrjos\' jdői járás miatt a gazdasági munkák nag>on megkéstek, mert sok helyen a fÖ\'d fagya is csak az utóbbi napokban engedett fel.
Az őszi vetések létszó\'ag. türhe-tLcn le\'cLelí s eddig kipállásiscsak, a korán \\ciett buja gabonákban és dus lomboz>.itu repcékben észielhetö. Az olvadás miatt kdelke/ett vízkár mér jelentékenyebb, ez azonbanmégi fel nem becsülhető. Egér az évelő takarmányokban míg mindig észlelhető, dacérn a nagyon hideg szigorú\' télnek. í
A tavaszi munkák a meegefcbfek-vésü árnyékos oldalakon helyenként és igen nehezen indultak meg,shogy ezek a munkák erőteljesebb ipmpó" ban foganatosithptók legyenek, feg-alébb 10 napl száraz, meieg és kissé szeles Időre lenne szükség.
Takarmány nagyon szűken van.
A szarvasmarha árak javulnak, a sertés és ló-árak stagnálnak,
A gyümölcsösükben &>k a vadkár.
Az állatállomány egészségi állapota kielégítő. Kondíció a Uikar-ményhiány miatt kissé\'gyengüli.
A gabonaárakban lényeges változás ncrn volt észlelhető.
A mezőgazdasági rrrunkáSok leg-nagyobb része elszerződött.
A gazdáknak tengeri vetőmaggal való ellátása folyamatban van.
<-) MAR CSAK 20 FELVIDÉKI VÁLLALATNÁL MŰKÖDIK FEL* 0GYELÖ. A Felvidéknek 1938. őszen történt visszacsatolása után kb. 120 fontos felvidéki iparválbilidhoá « U>fr
1738?7
47
ZALAI KÖZLÖNY
19*0. április 10
m.iny felügyelőket ii\'Yi-/ ll ki. litek :\\ váUnkili WugyoiAk minden vonulni ellenőrizték a vállalat üzlett tevékeny, segél, sol inuiyiló befolyásuk is voll az ügyvitelre. A vnjlutali felügyelők megbízatású, anil az Iparúgy] minisztérium részéről történt, iileijikmcs jel. tegú volt és az ¦¦imiili Ju-i.-Mn.-n egy-.szerre 80 vállalatnál szüntették meg a felügyelő le vökvny segél. A megbízatás visszavonásai az iparügyi miiiisz-tóriiiiu tovább folytatja és a iiupoJc* ban ismét kb. 20 vállalattól reailollék vissza a felügyclöícet. A többi felügyelő megbízatása is rövidesen lejár.
ipr Iliin üyfíótii
vsskarMKsa\'iss — Naflykanizi*
CORDATIC
LERAKATA
I
Nagykaniisa megyei város polgármesl erétől.
8582/1940.
Tárgy: A házak «¦ építési telkek felmerése.
Felhívás a ház- és telektulajdonosokhoz.
A Pénzügyminiszter Ur elrendelte a város területének részletes felmérését. A külsőségek, vagyis a szántók, rétek, szolok, erdők, legelök felmérése már egy év óla folyamatban van. A belsőségek, vagyis a hátak és építési telkek felmérését J. évi május 1-én kezdik meg az állami mérnökök.
A beleOségeket tudvalevőleg mar 1916-1917-bcn felmérlek. Ment tehát az akkor kéizüll állami térké-
Eek alapján a város 1, II. és 111. etilleiéiiek mflsiaU helystlnelése következik, vagyis az 1916—1917-ben készült (érképeken átvezetik mindazokat a változásokat, amelyek 1918. óta a házakban, vagy telkekben beálltak.
Felhívom léhát a város mindazon ház- éa telektulajdonosait, akiknek Ingatlanán 1918. |rm,iár 1. óta uj ház épült, vagy akik loldalék-ípit-kezé.t eszközöllek, vagy akikntk háza, vagy annak egy része lebontatott, akár épült a lebontod helyébe uj épület, akar nem, vagy akik az Ingatlanukat két vagy több részre megosztó tik. vagy akiknek mesgyevonala Innnl okból megváltozott, e változásokat f évi április hó 25é\'g személyesen vagy egy levelezőlapon, m utca, házszám, a lula donos ne én k és a beállott vált zárnak rövid leitüntetésévei jelentsék be a városi mérnöki hivatalhoz. (Városház, II em.)
E helyszínelt munkálatok fogjak képezni a telekkönyvi betétszeikesz-lés alap|át, tehát mindenkinek saját érdeke, hogy birtoka helyes állaggal kerül|0n bele az u{ hiteltelekkony-vekbe, mert a későbbi kiigazítás igen hosszadalmas és köllséges,
Nagykanizsa, 194a április 8. k Polgármester.
JUptiBLtn inulto !"
Zamatos, Jóízű «t
Sintrax liwiozi
készíthetünk.
Kapható: V4—Vz—1—1\'/2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGY.-nél
Sugár-ut 2. m
ZÜNDAPPAL
TIÍ,DAV1LA<,!
KORDÉT MÉpVirElíll
^??L5 yPORTÜZLEIE
nagykanizsa fö-ut5.
Zalai Közlöny
Zalai KözLöny Zalai Kömmy Zalai KÖMÖny Zalai K«Iöiiy ZsejAi IsTözlöny i flözlöny Zalai Közlöny Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlőn Zalai KiizlöJ Zalai Ww^mf 4TlaiRozIMy líjsjPrV »ny
\'ölíöny
Ifiny .Wny
NAM
eredményt
APRÓHIRDETÉSEK
IpriStiJ^iia jiju (BiMnwir é* runurup IU wék 0 111141, mJná*a tor*bbl u6 fl tilUr, béikAtr.u 0 a aoniMt. tnlnd«n luvibbs aó 4 nm\'
ÁLLÁS
Egy jó házból való fiút eAtatanoHO->uU (elveszek. Erzsébet-tér 20.
Jobb Bxobaleányt keresek sionnalra, vagy 15-ére. Cim s kiadóban. 858
Irodistán*, kezdő, |ó számoló, ke-reaitény, felvétetik. Ajánlatok „Kezdő" jeligére s klsdéba. *
•¦takeoenSt keresek májul 1-ere. Rózsa-u. 14. 866
ADÁS-VÉTEL
Xereeek meQwételro hasinált, dc jó állapotban tevő, kisebb, (elül is zárható Konyhasaakrényt és egy téregmenles, összecsukható vaaóayat. Ajánlatokat ármegjelölései a kiadóhivatalba kérek.
Haeanalt ráhat veizek ét eladok. Márkus Károly, Ktrály-u. 31. 601
Két drb príma aalraertóa eladó. Pelöflut 17. . •
Keveset használt feift tatAllA eUdé. Szekerei Józstl-n. 17. •
Zalai Közlöny
Kit drb 110 kg mangalica Xtiiieitéi
eladó. Eötvös-tér 23. *
Zangnra, fölrflvld, bécsi gyártmányú, eladó, vagy bérbeadó. Sugár-ut 47. *
LAKÁS-OZLEl HELYISÉO
Ciengeiy-ut 5. alatt Irodának, ősiéinek, esetleg mészárszéknek alkalmas helyiség azonnal kiadó. Érdeklődni lehet ott a házmesternél. *
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladó ház Rákócil-utca 12. alatt nagy műhely helyiséggel, istállóval. Bővebbet ugyanott ÖÜtó
Öregség miatt itl\'góien eladó legtöbbet igfcrőnek Tclekl-ut 65. ház. 855
KÜLÖNFÍJUa
Kiadó egy kisebb éa nagyobb Istá ló, raktárhelyiségnek Is alkalmasak. Magyar-utca 32. 816
Régi vagy mai levelezésből származó 10 mag hólyag akat, hairiiálatlan iv-anyagot la állandóan megvesick. Jobb egyes bélyegek, sorok Is erdekeinek. — Bsrbarlts főszerkesztő, la\'álható minden pénteken délután 6—8-lg a szeikeszlfi-¦egben, L\'ő-ut 5.
ZM.M KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja : „Külgazdasági n. T. Natiyliaalis*".
Felelős kiadó: Zalai KiTaty.
Nyomatott -
¦ „KS marass a gl f(, T. Nagykanizsa"
n¦, ¦¦ |-ihf:n Nagyksattsaa. (Nyomdáért teleli Zalai Kársly.)
80* Évfolyam. 82. szám.
Nagykanizsa, 1940. április 11. csOtfirtSk
Ära 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
étt kiadóhivatal: PÖut 5. ixám. minden, hétköznap délután.
POLITIKAI N A> I L A P
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előtlzetásl ára: egy hóra » pengő áo tillér. Szerkesztőségi és kíadóhivalau telefoni 78. sz.
Az egész északi szovjet-hajóhad siet a németek támogatására
Az északra |s kiterjedt uj világháború, aineJy soha nem látóit nagy tengeri csatákat cicdményezett, még eldöntötten és az egyes csutak kimeneteléről még nem; lehet tiszta képet kapnj.
ht eddig beérkezett hivatalos jelentések szerint a németek, -- bár a norvég Kndseieg Is, magéhoz térve első meglepetéséből, felvette a harcot - tartják az északi támpontokat. A partraszállásban több órával megelőzték nz angolokat, bár később több fjordban tengői ütközetekre került sor. A legerősebb csata a narvlckl öbölben jolyt. Itt a támadást végrehajtö öt \' attgol torpedóromboló közű\' kettő elsüly-
lycdt, egy könnyebben, egy pc^lí súlyosabban megsérült. Az öbölben lévő hat tiémot hajó közül egy Súlyosan megsérült, három pedtí lángokban állt, amikor az angolok visz-szavohultak. Az angol torpedórombolók ozenkivül elsüllyesztettek hat német csapatszéT\'iró hajót ós felrobbantottak egy löszei szállító hajót. Ezekkei az angol hivatalos jelentésekkel szemben a németek cfak a Blücher és a Karlsruhe nagy német drkálók elvesztését jelan\'letlók b3 tegnap. Ezenkívül mPg nem erő-sltefi magán, és angol jelentéípk szerint egy német cirkáló, a Gneise-nau nemei csatahajó és még négy csapatszállító hajó áüllyedt él.
Két napja tart a világ legnagyobb tengeri ütközete
jelen\'eg |s [olyik az Csraki tende-
ren aZ fiszaki-íoktói a F<ies szigetekig terjedő
600 kilométeres szakaszon
a világ legtWgyobb tengeri csatája, amelyben a szövetséges hatalmak részérői 150 hadihajó (s 600 repülőgép, mig a németek részéről 100 csatahajó és 1000 repülőgép vesz részt. A hatalmas tenge-J ütközet már két napja tart. A StCf.ini-iroda jelentése szCrJnt a nénvetek a szövetségesek hajófölényét repülőgépeik nagy számával e!le,isjly->zzák. Eddigi jelentések .szerint a vesz\'e-ié-gt\'k egyformák. \'
Bergen és Trondjem visszafoglalását
|Totve az angolok állal való elfoglalását a NTI ma éjjel fél 3-kor kiadott hivatalos jelentőse erélyesen cáfolja. . | ;
Az oSíoi öbölben a parti no¦ vég Ütegek lőttéit a befutó német hajók-
ra, amelyek eilon nz angolok i* támadást intézlek. Meg nem Gröaiiett hjjrek szerint a németek ebton az öbölbon .(o.OOt) tonnányi hajóteret vesztettek.
A Havas-Iroda jelentése szerint a Palor Noster Szigetektől délre folyt tengeri ütközetben a 12 német csapatszállító hajó közül egjyet elsüly-lyesztettek, egyet pedig iánjíbnborf-töttnk az angol hadihajók.
A Router-i^da stockholmi Jelentése szerint az oslói fjordban a norvég ellenállásra o német hajók is repülőgépek
bombáztak három várost
A bombák nyomán " norvég váró-sokban tűzvész koletkezett.
A Daily Express jelenti ugyancsak Stockholmból: Az Emdon nrjmtet (1r-ká\'ót « finn portok mentén eLsüly-
lyesztették. Elfogták czfiftkjh\'ul a
Paullno Fricdrich német o\'ajszallitó hajót és a -1 és féi mlHió liter keöő-olajszallitmányit egy angol kikötőben lefoglalták.
Három szárazföldi arcvonalon Is harcolnak a németek és a norvégek
re északra Elversunnéi vannak, ahol a norvégek beásták magukat. Az uj
A norvégiai szérazíöldl helyzet ma délelőtt a következő: A norvég csapatok három helyen ¦ Bergennét, Kornsvingcnnói és Hamar körleten harcban állnak a németekkel. A legnagyobb harcok Oslótól 80 mérföld-
norvég fő vá fost,
Hamsrt « németek már tegnap elfoglalták.
Három órás támadás Scapa Flow ellen
London, áprl\'is 11 Az angoi tengernagyi hivatal közli, hogy német repülök megtámadtak egy hajoln>ravánt, majd Mrumórá* támadást intézlek Scapa Fk>w ellen. A támadásban sok uémet gép vett részt, de a bombák egyfoidihajót sern sértettek míg. Négy/i^mftt gépet lelőttek.
A 1 i-i vas-iroda jelentése szerint két angot vadászgép aj; Északfl tengeren
elsüllyesztett egy német csapatszállító hajót, egyet pedig mcgrnWgall.
Angol bombatámadást vár Osló Hirom norvég város lángokban
Stockholm, április 11 A határnál érkező hírek szerint Oslóban tegnap 11.15-kor nzí a norvég parancsot közölték,. hogy a várost azonnal ki kell üriteni, mert angol bombatámadástrjt lehet lartani.
Ugyanekkor német csapatok érkeztek repülőgépen.
Elverzumnél történt meg az ütközet, .
amelyben 200 német életét vesztotie. A dél felől segítségül sietett 600 norvég katonát azonban a németek elfogták.
A Skagerakban
tegnap két tengeri ütközet folyt le.
Valóságos földrengést éreznek a partokon a tengeri ütközetek alatt
Az angol hadihajók utat törve akciót \'kezdtek Markstadt svéd vé-oS magasságában. A német c?apatszénitő hajók közül kettőt elsüllyesztettek.
A mó\'ik csata ettől északra, a/, osiol fjoi\'dbin folyt le. Itt egy német hajó süllyedt el.
Az osiol fjordban bombázott és lángokban n\'ló norvég városok : Dramont, F^cebeck és Oskarhorg.
Stockholm, április 11 A partokról mcg\'liyert csatákban az egyik elsüllyesztett csapatszállító hajóról később megtudták, hogy
az Emden német cirkáló volt. Az Errtdent egy norvég hajó süllyesztette el.
Stockholm, áprjUs 11 A tegnapi tengeri ütközietekröl a következő jctentérek érkcz\'ek :
Az Antarcs nevfl iOOO tonnás német hajó a svéd nyugati partok közelében elsüllyedt. 160 ember a vxz-tefuft. A 31 megmenekült Lísekild svéd városkában partotért, Internáltak őket.
Haltoc közelében láttak, hogy a tengeren valószínűleg torpedótalálat következtébe elsüllyedt egy h/ijó-Nem tudták megál\'" pl\'am, milyen nemzetiségű volt. ; .
I Haisundbó\' angol hadihajók segítségét kérték szlVajc\'ekkei, mertkét
I német hajó csapatokat akart partra-
] szábitani.
A norvég hulé\'TcJ jelentik, hogy a N< rvéglábói átmei\'ekü\'tek elmondása szerint az egyes partvidékeken a heves tengert csaták nlatt valóságos földrengést é\'eztek, A légnyomás a parti házak összes ablakait bető\'le.
Svéd lerületio érkezett Norvégiából «z amerikai, vaiamlnt az angol és francia követ te.
A norvég hármasblzottság megszakította a tárgyalásokat a németekkel
Elserum, ap\'i\'is 11 A norvég kj\'ály fogadta, Breier német költet, ok] ttfjékbztafta a ní-i met követelésekről. A németek azt kérték, hogy a király a németek A1\' tat Os\'oban támogatott Kvisling* kormányt nevezze kj. A király « kormány tanáciko/ása után megtagadta a kérést és Ot külügyminisz-
ter utján közölte a német követtel, hogy a norvég nép bizalmát nem birja a Kvislfng-kormány. Ennek alapján a németekkel tárgyalást kezdett háromtagú bizottság ls kijelentette, hogy egyetért a királyai és hazautazik. Az elismert norvég kormány tehát továbbra is Nígftrrjshold elnöksége alatt áll. , 1\' . "-\' ¦
Izland is háborúban áll Németországgal
Grönlandot Kanada veszi védelme alá ?
Paris, április íl A szövetségeseket rendkívül foglalkoztatja Grönland, Izland ós a Farber szificlek sorsa. Azt hiszik, hogy a nyugati hatalmak gyors cselekvésre szánják el magukat. Izland máris közélte, hogy Németországgal hadiália(. pótban lévőnek tekinti magát, mert nem ismeri el Dánia birtokbavételét.
Nowyork. április 11 Amerikai és kanadai köröket is foglalkoztatja Grönland és Izland sorsa, lizek a szigetek jó kiindulási pontokat adnának a németeknek esetleges
kanadai és óceáni (imádás ellen, ezért nem tartják kizártnak, hogy Grönlandot Kanada veszi védelme alá. Kanadában a veszélyre valö tekintettel elö-vigyázati rendszabályokat lepleitek életbo.
Roosewelt ma>yx is tanácskozott Grönland ós Izland ügyében. Az egyik szenátor azt jnyasolia, hogy vegyo meg Amerika Grönlandot. Az elnök .kijelentette, hogy a Dániához tartozó\' két szigetet a németek nem szállták meg, egyelőre tehát nenv érinti a kérdés Amerikát.
Bergen és Trondjem német kézen van
Berlin, április II A véderöföparajicsnakság mai láva. talos jelentése megerősíti, hogy Nar-vioknál három angol\' torpedórombolót elsüllyesztettek és Bergqn, Trondjtsm továbbra is néniéi kőzíii van. A rc-piilők egy nehéz torpedórombolót suly-lyTOszlolltík el, az angliai támadás során íclöttok egy angol repíHÖt is, két német gép nem tért vissz^i. Az angoj
repülöláuiadások sikeréi cáfolja a német jelontés. ; ;
Ix>ndon. áprJUs \'ll A Reuter-irodának ma délelőtt fl.45-kor hivatalosáéi jclciiictték. Iwgy Belagen, illetve Trondjem elfoglalását, valamint azt a hirt, hogy Karviokbon angol csapatokni tettek partra, h ínég nem firősMetl.ék meg.
2ALAI KÖZLÖNV
1940. április 11
Férfi Öltönyökben nagy választék Szotnolánylnál.
ROllta. ái»ri)is II Az olasz sajtó nz észtiki eseményekkel foglalkozva hangsúlyozni, hogy
ha az angol hajóhad ma nem tud meglepetéseket hozni,
akkor elvoszü azt a lehetőséget, hogy az expedíciós sereg partraszállásai biztosítani tudja. ;
Norvég vizekre indáit a zzov-jettltotta Marmanazkbót
Róma, április 11 A Messager-i stockho\'mi jelenté e szerint n szovjet-hadJfloIta Mur-manszkbói kifutott a norvég vizek fele. Három nap óta itt gyülekezett az egész északi szovjet Iwdihajóhad-A flotta elindulását kapcsok\'tt.1 hozzák n Popolo di Rom • moszkvai értesülésével, amely szeiint Molotov és SchA\'nburg m-jszkvaj uémst nagykövet tegnap négy órán át tanácskoztak. Bizonyosra veszik, hogy uj megegyezés jött létre Németország é^ 5 szovjet között, amelynek érteidben Moszkva tá: mogatja az északi ném^t akciót.
Cáfolják a balkáni államokhoz intézett német jegyzék hírét
Róma, április 1 i A StofaryXroda jelentése sze-ínt a szófiai német követség cáfolja aszókat a hiteket, amelyek szerint a német kormány a balkáni államMkhoa jegyzéket intézeti volna a danái német hajósforgalom zavartalansága érdekében.
Ugyanekkor egy bukaic.ti hir arról számol be, hogy a német és a román kormány imfcigáliapodtik abban, hogy nem tűrik n rongálá-okat és a szabotázst. Az ungoiok á-tal felbérelt révkaiauzoknt, akiknek az lett volna a feladatuk, hogy a nemei szábjtmányokat késleltessék, katonai szolgálatra hívták be. A hajókon mindennemű iobbaiiónn\\-agot Icíog-laltak.
Róma, április 11 Olasz hipok jelentése szvrint Budapesten átérzik a villámgyors német akció jelentőségét. öéJk^let-tiurópa jelmieg Törökország felé tekint, mert egy déli támadás csak a tengerszorosokon át képzelhető el. A lapok felvetik a kérdést, vajjon mennyire vannak védve ezek n tengerszorosok, ,
Öt millió font balkáni vásáriatokra
London, április 11 A balkáni államok angol követei szerdán folytatták tanácskozóikat. Elsősorban « gazdasági érdekek megvédéséről taiiécskwztak. A pénzügyminiszter máiis 5 Imfillió fontot engedélyezett árufelvásárlások w.
Gafencu helyett másik miniszter utazik Rómába
R(óma, április n Giuresou romén propngnnda-míniszter vasárnaputazik csak Róma ba Gafenou helyett.
Heves Mrviszketésnél és csalánkiütésnél a gyomor és a Dél-trdktuB reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" keBe-lüvlrzsl feltétlenül kllisztilandó 1 — Kérdezze meg orvosát!
a kisgyűlés megváltoztatta a kanizsai városi állások betöltésére vonatkozó határozatokat
A többi kanizsai fellebbezéseket elutasították
Zalaegerszeg, áprjils 11 Zaia varmegye törvényhalósávi kis gvülése tefínjp tartotta ápii is havi ülését vitéz gróf K\'Ieki Béla főispán eüiök\'elo alatt. A főispán megemlékezett az ország cg\\es rés/ei\' é\'t nagy etcjiil csnpásró1, ismerlctle n kormányzó felhívását és kérte o megye lakosságát, hogy tchclségéhez méricn adakozzék az árvliká\'osul-taknnk.
A napirenden, mint ismeretes, a megfellebbezett nagykanizsai állás-betölté\'ek ügye és más kanizsai hi-tározatok is\' szerepeltek. Közülük a két legnagyobb érdeklődést keltő határozatot a kisgyűlés mp.#3ir|uUi-tctle, illetve elutasitotia.
A város, mint ismeretes,
a kórházban
gégészeti és fül-ambulancia felál\'I\'á-sát határozta ei és ezzel kapcsolatban ar. Pé\'.erffy Láizló orvost akarta szerződtetni\'h»vi 101) pengő\' fizetéssel, A kisgyűlés dr. Péterffy alkalmazását ntm hagyta jóvá. miután az orvosi állást csak pályázol utján lehet betölteni.
Ugyanezzel az indokká\' megsemmisítették a
városházi választásokat,
nevezetesen o három aljegyzői iVlás betöltését, Jilctve az állásJk átszervezését. A kisgyűlés szerint uz állások átszervezését a belügyminiszter-nck jóvá keli hagyni és csak hi ez megtörtént, akkor lehet az állá*/4 kat betölteni, de akkor is csak pá. lyáxat utján.
A többi kanizsai határozat
ellen Aradi Antal adott csak b« fel" Icbbszést. E fellebbezéseket a kisgyűlés elutasította és a határ.izato-kat jóváhagyta.
A községi ügyek
közül a következők a jelentősebbek; Nyirád község 11,365 pengő költséggel körjegyzél hivatali éstüz-oltószertárl épit. Sümeg határozatát, amellyel a kórházi kisegítő orvost segédorvossá akarták átminő-i slten], nem hagyták jóvá, m«rt a kórházban 13 ágy állandóan dicsen ái\'t, a forgalom tehát nem nagy,
Így nincs szükség a deficit növeléséi*.
Nagyrécse tűzoltófecskendő bei szerzésére 2150, Cserszcgtomaj n parancsnok kiképzésére 270, Mind-szcntkáUa nyilvános telefonállomás fclá\'Hlásái\'a 1050 pengői szavazott meg.
Murarátkn -10, Lclenye 200 pengőt szavazott meg
a tótszerdaholyi templom
építkezésére, de az összegeket a miniszteri bizottság tö\'öUe. pehm József felszólalására a fcispán közbejár, hogy az összegeket engedélyezzék, "mert fontos nfimZÜi érdek, hogy a horvátajkü községben mielőbb lemp\'om épüljön, mftri ma a templom a magyarosodás egyetlen eszköze, Tó Iszent martin és TótszBr? daheiy egyébként napközi otthonos óvoda létesítését hntározta el, hogy a magyar érzést és a magyar szót mát- a gvcmekekb- osepegte\'.hes-sék.
Szóbakcrült még fl k|sgyUléS3n a zaiai
körorvosi lakások
építésének ügye is. Becsehalycn ugyanis az a helyzet, hogy u nötien körjegyző udvaifásságból fafaJáPlot--ta lakását a nös köroivoshak ésjna-gaa jegyzőirodába költözött. Kovács Sebestyén Miklós czzci kapcsolatban meg i< kérdezte, hogy mi lesz, ha n jegyző is nősülni aknr, van-e kilátás körorvosj lakások építésivé. Sajnos,a pénzügyi fedezet hiánya mi itt a főorvos megnyugtató választ nem tudott adW.
Keresztény Testvérünk!
Csatlakozz Aldozócsütöriűkön, ina\', jiis 2-án a magyar hálás enUékjeof&s kegyelebes uljálioz! Vitéz Székely Já-nosiié clnóknő vezetésével Székesfe]ién> várra megyünk hazánk szociális Opos. loláiioz. Proliászica Ollókéinak .sirjáf-hoz. Délután q város történelmi íicvo-zeicsségeit lekinljök meg, a Mi-sszióff-húzban jelentkezz legkésőbb április 25-Íg. Részvételi dtj 50 fillér. Magyar testvéri szCretetlcl varunk I (:)
Várast Mozgó. CsUtürtöktfll-vasárnapíg
Hunyadi Sándor legszebb regénye I
ERDELVIKASTELV
Az Idegen rabságban sínylődő erdélyi magyarok élete. Et a film maga a magyar hitvallás.
Főszereplők: Tusnádi Fekete Mária, Mex«i Mária. Vaszary Piri, Páger Antal, Tímár Jáxsef, Greguss Zoltán, HidwéghylValéria
Csodaszép magyar film I
GyonyörO kisérÓ műsor I Híradók f
Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap13," 5, 7 és 9 órakor.
Fel kell építeni az országút fölé a régi kanizsai várkaput 1
Minden városnak van va!ami régi emléke, ncvezetességie a muUjábÓl, amelyet a városba vetődő Idegennek, mint nevezetességet mie.miiü tatnak. Ha nincs, hát csinálnak valamit, mert a mai lekléimihoz szokott világ szinte elvárja minden vároSlóMio^y nevezetességei ieg\\Lnek. \'
Nagykanizsa igen régi település, nagy mu\'tra tekinthet vissza és a nem is olyan nagyon régi törökidők ben ugy magyar, mint török részről nagyfontosságú város volt. Nagy szerepet játszott kitonai\'ag, mert té.?-lábó1 épült, mocsárral körü\'vcti vára az akkori idők egyik legeróYiübb vára, közigazgatásilag pedig vilajet volt. I
Csodálatos, hogy ennek a katonai % lag és közigazgatásilag olyan nagy szerepet vili várnak szinte ;emml nyoma sem nuuvidt meg n inultbó\'. Várát lerombolták, téglád-agat széthordták, ugy hogy már csak nz emlékekben és Jejrásokb-ui (X. Feriig ezt a várat az egyik legnagyobb magyar költő és hadvezér, gróf Zrínyi Miklós is ostromolta.
\' Hálátlanság az utókortól, hogy a feledés porával hintette be a régi nagyság emlékét ís s&mjrn| marfű dan\'dó emlék sem hirdeti a nagy költőnek és hadvezérnek emlékét, pedig igon sziveién mondjuk ésenr legetjük \'Nagykanizsát Zrínyi városának. A mult megbecsülése a jövő záloga éi ugy a vár, mlnt a nagy költő és hadvezér mo^érderr.e\'inó, hogy - ha edd|geljs mulasztotta az utókor.- mi, a késői unokák öröki-lenénk meg az egykor oly hatalma; erősség és a lán^elkü költő-hadve-zérnek, Zdnyi Mikló>nak emiékét.
Ez az emlékmegöj-ökités pedig Szerény véleményem szerint teljes ós szép igazán csak akkor rcime, ha cz a kettő: a vár és A-jgySzeUcmü ostromlója, kom legnagyobb ma^ gyarja együtt szerepelnének, Etárgy-körben a isgailyabnasabbnak tartanám, lia a régi várnak n pécs—vn-, rasdi országútnak <izon szakaszánál, ahoi a volt várfal helyén átmegy az ut (jelenleg kb. a szeszf|nomitó ós a vénkanális bidja között lévő kereszt tája") elkés>|lenék a régi vér-kapunak megfelelő, valarnjvcl nagyobb arányú várkaput, az országúton keresztül va\'ó i\\«léssfil és a kapu ivének legmagasabb pontjára, gróf Zi|iyi Miklós szobrot állítanák. A gyalogjáró.felett két kjfcsebh Íven két "mebekalak leheti*, mig a várkapu nyugat felé eső rnenjején emlókt .\'b\'a\'birdemé a régi vár emló*! két.
Dr Fülöp\'György
\\ü6
jóslat:
Móraókolt szél, kisobb folliőaö-d6s, északon «s6, éjszaka még fagy, a nappali hőmérséklet nem változik lényegesen.
A Hetsorologtal Intézet uagyknilioat megtlgyelfiAttomaaa jelenül
HémérséUertetnsp eate S órakol +31 u» réttel+1\'8, délben -I- 9 8.
OMaradAk 00
— ImlwkMUlMnuabil MktltM unt mtodoii t«telké«reeer nélklL Köpetein •utortnats
) 2JAM KOéWrWY
8
Az egységes kenyértől az egységes gólyáig
NŐI-, férfi- ós
A piarista templomban isllcigyakorlatot tartott négyszáz hSIgytfll
szeretettel kéri a
Katolikus Női Nap
rendezősége, hogy begyünk hitvallást Imsvéli lelki megújulásunkról ós mind a négyszázan találkozzunk újra most vasárnap reggel fél 0 órakor a ml szentmisénkén és vegyünk részt a körős szentáliiozásbaii.
A mai nehéz időkben, mi nők kér. jtlk az istent, hogy kímélje meg Un-iánkat minden bajlói s a béke srínde> kím ajánljuk fel Katolikus NÖi Na,, punk ünnepi nagy miséjét, melyet papi segédlettől celebrál: dr. Kü« (iyörgy- kaposvári prépost a pkH\\s|a templomban. Ijegyüuk ott mindnyájan! A délután 5 órakor pontoson kezdődi)
Női nagy gyűlésre
ugy városunk; mint a környék társa.
dalmát szeretettel meghívja:
(:} u Rendezőség.
Jótékony sajtóhibák...
Pár hibás betQTmlatt elhalasztott árverések
A Vasvármegyo Írja:
Annak idején mcgirhik. hogy egy vasmegyei gazdálkodó ellen kitűzött árverést jiCm lelteiéit megtartani — egy sajtóhiba miatt. Az történt, hogy a gazdálkodó, akinek védett birtokú volt ugyan, de a részletekéi még som tudta fizeiul. abba. n helyzetbe került, hogy birtokára árverést tűzlek ki. ügy-vétljéiiex fordult, aki azonban dsö pillanatban nem tudott megoldást találni, annál kcvősbbó, mert az árvorést már meghirdették az újságban,
likkor következett be a váratlan •cgíiség. Az ügyvéd ugyanis az árverési hirdetmény figyelmesebb elolvasása irtán rájött arra. hogy uz újságban közzétett hirdoiniónybeu sajtóidba vau. Mindössze néhány betűt válioz1. tátott meg a nyomdász tévedésből, do ez, .a. kis tévedés Is elegendő volt ahhoz, hogy az ügyvéd a gazda erdekében a bírósághoz forduljon.és kérjo az árverés feloldását. Arra hivatkozol^ hogy a törvény ragaszkodik «z árve-rési liirdclinéiiyűk szó és betűszerinti közléséhez, anií pedig ezúttal meni tör-tént meg. A bíróság nz érvelést elfő-gadtn és feloldotta az árvorós végrehajtására lefoglalt ingatlant. Később azután nem is került sor az árverésre, amennyiben az általános gazdavédelmi intézkedések teltCtövé lelték a gazdálkodó számira, hogy tcrlioitöl megszabaduljon.
Ehhez az esethez hasonló törtónt most. Egy vidéki kereskedő ingósá> gairo hirdetlek árverést. A hirdetésbe ezúttal is sajtóhiba csúszott bo, még rj&dig ugy. hogy a szedő az utca száf. mot szedte tévesen. A O-ás helyett vétofjenal 0-os szám került a hirdetménybe. A ikercskedő ügyvédje utján a ikVásbirósághoz fordult és kérte a?,árverés hatálytalanllását. Az ügyvéd arra hivatkozott, hogy ezúttal nemcsak . egyszerű sajtóidbárói von szó, hajiéin olyan nyomdai tévedésről, a mely komoly félreértést okozhat. Az árverésen, részt vermi Szándékozók ugyanis nem,abba a házba mennek, ahová az arwrés \'ki van tűzve.
A járásbijóaég ebben az cselben is bolyt adott az ügyvédi érvelésnek és elrendelte, az árverés hatálytalanilását azzal az indokolással, hogy « törvény az árverési lilrdetinónyok Idlranólkült közzétételéi rendelt el.
Ez az Intézkedés azonban nem jelenti azt. hogy az Ingóságok véglegesen monjesüinok az .árverés a\'óL A hitelezők\'ujabb kérésére a szabályszorii eHjárás Után ismét kitűzik az árverést Aiwyjjra azonban iniAdfiucscLre jó. liQgy ezultttt a hosszadalmas eljárás alatt a kecpskedö lélegzethez Juthat és talán békésebb utón is rendezni; tudja hitjEéezöinek követeléseit.
Illába, mégis csak az ember a.\' legtomilékonyahb jószág a világon. ¦ l.Úm, alig háboruskoilik a terent-tés óta s mürls olyan tökélyre cmello ezt a mesterséget., hogy n ti-A indozásokm járó honfoglaló őseink, lm ma feltámadnának, cl se hinnék, hogy ..háború van. Van ugyan egy-két régi rendszeri, csata Is, do azokat inkább csak a vlíg-részok szélei, felé rendezik mutatóknak, hogy így is lolict. Nehogy nagyon elbízzak magukat a hadvezérek, akik ina nem összelőtt kas. tttyokhun ütik Tol fölKuliszállásnikat, hancni minisztériumok és külkereskedőim i vállalatok párnázott ajtajú Irodáiból irányítják a világ legnagyobb háborújának vértelen ütközeteit. Hősi vér helyett ina olaj orrAik tankhajók gyomrán ós végtelen olaj vállatokon át szanaszét a világ minden tája.felé; A vasérc, még mielőtt srapnel!-szilánk lollOlno bolölo, elvégzi a maga háborúját n nyersanyagok piacain és szállítási utjain. Az emberi orö — ma még
- inkább csak statiszta, szerepet játszik a háború színfalainak elrendezése körül. fcs ehhez idomullak a védekező fegyverek is. Réget) pár évi habom után korúit sor a husjegyekre ós megszámlálhatatlan társaira. Ma már n U\'íl békós részéin is hústalan napok vumuk), takarékoskodás minden nyersanyaggal, asszonyok kiképzése tüzoliásra, loiifözésre u föld mindourótc füvei,-böl és igy tovább. *
így Ismerkedtünk mog u korszerű háború Védelmi regyverraktáránuk egyik újdonságával:. az egységes bókekoiiyérrel. így vezették baiegycs országok éttermeiben az egységes étlapokat, söt; ~- egylALétlonoknt. Olvastunk már uz egységes cipő rendszerének előnyeiről, az egysége* ruhaszövetről és minap arról, hogy Olaszországban csak egységes autókat gyártanak ezután. Ányag-gazdál-
KAPUVAttOTT 110.000 |>ciigö költséggel (ebből 90.000 pengő államét*, gély) mezőgazdasági középiskola ópöl,
PABINYI TIHAMÉR volt pénzügy-muüszler Rómából haza érkezett.
AZ ARVIZ miatt elmarad nz újvidéki neiuzelküzi mezőgazdasági kiállítás.
kodüsbnn. gyártásban icngelcg meg. takarítási jelent n közfogyasztási dlpusok rcndszCrosiléw:.
Kérdés azonban, hogy ha igy halad lovább a hábpnis módszerek kultúrája, milyen lesz akkor a XXI. század hábonOP?
Addigra már valószínűleg kitU-lá\\ják azt is. hogy szabályozni fogják a születéseket, még pedig ugy, hogy esak egységes gyerekek szüleeí-seuok, lehetőleg mind férfi-típusban. Tessék csak elgondolni, milyen előnyt jelent a hadvezciöségnk számára, ha az egységes bakancs mellé csupa egységes újoncot kapnak! Milyen könnyű lesx a hadiipar dolga, ha minrlcnkinck egyforma nagyságú lábbeli, egyforma bősógü zubbony, egyforma gázálarc kelt ós u dőrék szíjak ni is csak egy lyukai kell ülni, meri a pocakok Ls egy. típusúak lesznek, glvecet lesz a mozgósítás és a léglriniLö. Meg-zü,-nik a kincstári holmik loldozása-, foltozása, raktározási ós kiosziási nehézségűi, ami-a mai rvndsze-rleL-t) t\'inlk\'i\'-;iiiy tj; mellett mind lassllia a foUzerelkedésl. (fii nem fogj/ík elrontani a dlszmenotot n sor végén loholó apró-emberek.)
Igy lesz ez a XXI. században, amelynek embere és tudománya nem ismer lehetetlent, Egységes búzái fognak lorenml a világ fóliljoi. egységes leve icsz minden hegyek termésének, egységes tipusu képviselők lesznek az országházban. Ojjy-fajta pénzt gyári a buukónyomdu (típusnak a százpengőst oijánljuk) és cgysój,esok lesznek talán még a zongorán a hangok is, — mindenl l\\Iég a női fo;ok is egyformák leszí-nok, hiszen nz amerikai fübnckeu máris csupa egytípusú göiiiio ugrándozik, (líi lennészciewan nem vo-uutkozik a mngánéletbcti viseli nöi kalapokra, mert czokbői két egyformát a XXI. század icm fog tudni flolmulalni.) (bt)
SZIVÉN LŐTTE magát a tabáni-parkban Parragh Béla fiatal banki. Uszlvbelö, inon 100 pengős állásában nem kapóit Ilzeiésemcldst.
A JUGOSZLÁV kereskedelemügyi minisztert Dudupestre várják.
Ls& cipők
legnagyobb válaaziékban
II.»<- UnnqUI Ffrut 7.
MILTÉNYI-nél.
Védekezés a habom acél-szörnyei ellen
A technlka fejlődésévé\' .1 harckocsi és pöncélgépkocsi kérdés is oly erös ülcmt^n haladt c\'öre, hogy azoknak eiháritésn a had\'vezotős.\'ig-nek egyre nagyobb gondját képezie.
A világháborús otíomba, lussu-niozg\'ásu. nagvn,CíS/á"ó erővel biró harckocsik:it rendkivül fürge, terepen nagy sebességre! há\'ndó kocsik váltották fel. Azt tartotiák, hogv a harckí\'C\'iban icjtő sebesség jobbon megvédi azpkjat a találat elöl. mint a pá"có\'ozá; megerősítés*-.
A gvorsjárásu harckocSlTí kicsbó-gük és könnyüségük mlitt azonban megszálló erő és fegyver; et tekint*-téten korlátolt bsfogadóképe^ségück \'voltak. Emiatt, hogy tetejük nagyobb ürméiclü és hatásosabb fegyvereket építhessenek; ttgyre iu>-gyohb és nehezebb alakot adtnk nekik azzal a szerkoíieti előnnyel, hogy az ujabbak mozgóképessé^eéa\' sebessége a kisbiirck wikévnl már vetekedni tudott.
A korszerű harckocsiknak kis számb\'.n való n\'kfalmazása nznib"n még i\'jv Is kevés sikerrel kec*egte-* tett. A "hcrckocslk \'eküzdéséic hívatott lövegek száma ugyanjs nnnyJrti megSzáporoidott, hogy a támadással járó birckoo^ivoszieség a sikert kél" ségessé lette. Ezért a harckocsiknak nagy tömegben való bevetése vált szükségessé. A nagy tömegben való bevetés viszont a védelem különleges harckocfii elhárító szeAezeljeft követelte meg.
A tcchnlka lázasan kutatott és sikerrel. A -10 mm-es ütmióiel körül mwzgd páncéltörő lövegek, a 20-25 mmes nehéz géppuskák és ugyanolyan űrméretű nehéz p.iskáVg.\'sz sora került a hadseiegpk szeiVeze-tébo. Ezekből a korszerű hadseie-gekben a harcászati egységre - a zászlóa\'jakru - is kellő mennyiség; jutott.
A mozgó célokra vató lövés hatásosságának erdőkében a kilőtt Jöv«-^ dékek egész pályájukon vílégitinak, hogy a tecsapödások helye jóímegi figyelhető Jegyen, A harckocsi elhárítás egyébként az erődítésben ls egyre nagyobb szerephez jutott. Kü-1 Iö»öscn áüandó erőditésl rcpidsze-. rekben összefüggő harckocsi akadályok télcsitésén fáradoztak, hogy a harckocsi azokban o\'akadjon és n csapdába v.dó jutáskor, korszerű elhárító fegyverekkel annál könyi nyebben és\' biztosabban leküzdhető legyen. Az elhárítás mcj,erLsödése folytán a támadásra icndelt harckocsik számát oly nagyra fokozták, hogy a védekező gyalogsági szervezőiekbe beállított elhárító lüzfígyve-nek ebcjiök immár kevésnek bizonyultak. Számuk további fokozása azonban részint uz országjok nnyagi teherbiróképessége niiaít, rrrásrészt azért bukott mog, mzrt a gysJogsájd alakulatainak mozgását tulságosiiii lomHává tctlék volna.
Később harckocsi elhárító fegyvw reket motor hajtott, többnyiie :« ep-jéró talpak/n szeiélték feJ, hogy « harc folyamán kibontakozó harckocsi támadások elháritására á fefiyc-, getett arcvonalon idejében elegendő tűzfegyver léphessen fiat. Ezek az;
4
zal\'ai kök.4MY
IMO. terUlt 11,
Az alispán felhívása Zala vármegye közönségébez
BAZAR UDVAR»
L*|nJ.I»b n«I «a Ufnyka-kftkátok. Nűl «a fói fi KSvet-bj4ona!xok.
úgynevezett »hJrckrxLÍ vadászok*.\' Gyors leicpmorgéki nyságuk folytán az arcvonni vCízéivezMo\'t hc\'yéio gvornan odaló\'hatók és ezfílt/d az elhárító gyalogsági tügér.ek ltí*jóicn elegendő megeró^téSbeu részesíthetők. , l
A spanyol po\'gárhéborlibau, c\'o különösen a finn-szovjet küzdelem" ben, a műszaki elhárítás.m kivü", p szükség az embereket ktemlényessá telte. A terepen elrejtőzködő spanyol és finn harcos kézigránátja, benzines bombája megtette hatását, ha a fé\'clmetes gépekkel Szemben áUó ember erkölcsi B\'ftk) és bátorsága ve\'e Síembon rr.ert h\'lyezVe,t-,li. KUlöuösképon a finn gyu\'ogsá4 áldozatkészsége érdemel emli\'-est. Ezek fehér hó!cpi(ikten a védőáUá-sok előtti terepen apró és Így az ellenfél részéről láth\'atat\'itn gödröesri kékben, árkokban meghúzódva várták a?, ellenfél harckoo>Iiahtak támadását. Védő eszközük csak egy vaskampó, bBnzJrjeal bomb" és leg-többnyirc pisztoly volt. A hurckoo-csit bevárták, mig rejtekhelyükhöz ért, vaseöveküket a huek^csi hcr_ nyóláncába dugva, azt megállásra kén.v-szcrjletlék <\'s a kocsira felugorj ve vagy benzingránátjukktal vagy pisztolyukkal semmisítettek meg a támadó veszedelmes harceszköz legénységét.
Merészségük élénken példázza, hogy minden gépi fejlődésben »\'s ezek alknimazáásán felülkerekedik a küzdő ember lelki értéke.
Makacs székszorulásnál és a vastagbélben végbemenő rendellenes erjedési és bomlási folyamatoknál, gyomorégésnél és epe-pangáinál s régóla bevált, (liztán természetei „Ferenc József keserűvíz megszabadnia az emésxlöcsa-tornát az ott felhalmozódott salak-mennyíiéglQl éb biztosan előmozdítja az anyagcsere további folyamatál. Kérdezze meg orvosát I
— Naptár: Április 11. calltŐH. Rom. kat. 1. I,eé p. — Protestáns. Leó. — Izr Nl/.an hé 3.
Ptóxrardö nyitva reggel 6 őritől ruio 0 órái* (\\\\W\\ wwrda, pftntek délután kedden egééi nap aökaek).
| A hOSSZU kemény tél után annyira várt tavasz czidén rendkívüli károkat és pusziilást okozott; a megáradt patakok ós a HVIetlenüi fei-gvü\'emiett belvizek sok magyar csaJ Iád kis hajlékát döntötte romWi, vagy sodora el a nehéz verejtékkel megmunkált mezők veté.ei.1.
a Kormányzó Ur OfAnét tósága atyai gondoskodással a nemzéfh^B fordult az arvizsojtolfci Jai,i>ssásíiiieg FCgitése végett. a kormányzói felhívás aiapján a belügytiiiiiisz\'.er ur 57.500/1910. B. M. számú rendelőiével akként rendelkezett, hogy " lefolytatandó adománygyűjtések EÜ>-rán felaján\'ott készpénzjaatományok a 01.100 Számú *B. M.: arvj<káro-sultak segtf>ezésere, letéti számit, Budapest, fizethetők b». a természetben felaján\'ott adomám o\'< tá"
lolása, rOndelfetési h lyfitfi jat tatán
és mikénti felhasználása tekintetében a helyi gyüjtőszervck által tett
Eddigi gyűjtés 1007.66 P
Ugyéasaég óa fogház
személyzete 29.— „ Keresztény Társas Temetkezési EgyesUlet 10.— „ dr. TamrtB János 10.— „ Osterer Károly 5.— . Merslta-nővérek 5.— „ Hontt Károly 5.- . Kovács OyÖrjrylKomárváros) 5.— . Özv. Szakonyí Gózánó 5.— „ Filó Forono 5.— „ LoDgauer Imre !>.— „ Ortutay Gyula és nejo 4.— „ KomAromy Tibor 4.— „ N. N. 3.- . Pauer Mihály 3.— „ Lányi László 3.— „ Litvay Endre 3.— , Orbán József 3.— „ özv. Rigó Antalnó 3,— „
A kirakati árjelzéasel
ós a kötelező kejeskedöi á\'jclzésíel kapcsolatban Jelentettük *?gnap,hogy a kereskedelmi miniszter n Baross, az OMKE ós «z iparkamarák közös kéréseié a rendelet végrehajtását elhalasztotta.
Miután azonban nem a rendelet visszavonásáról hanem csupán ó\'ei-bi\'léptetésónek elhalasztásáról von szó, ajánlatos, hogy a kereskedők az árjclzö táblácskák készítését ne hagyják abba. Nincs kitárva ugyan. iS hogy a kormány hatóságnak az érdek képviseletekkel vaió tárgyalásai utá« « rendeletet, ha bizonyos módositásokkai is, a legrövidebb időn bolüi életbe fogják léptetni.
bejelentések alapján az árvízvédelem országos kormánybiztosa rendelkezik. \'
Zab"1 vármegye mindenkor áldozat kész közönsége előtt nem szükség ecsetelnem azokat a pusz\'itásokat, melyeket az árvíz, az országi Cgy^\'s vidékein sajnos a ml vármegyénkben Í> - okozo.lt. Tudom azt K hogy a társadalom teherbíró képessége más oldalról is rendkívüli módon Igénybe van véve. Mégsem mehetünk el szivtcJenül magy.u: lestvéreink nyomorúsága rrfeuett, ezért azzal a kéréssel fordulok avén-megye lakosságához, hogy a Kormányzó Ur nemes szivéből fakadó felhívásának (égjen eleget és ki-ki tehetsége szerint adja filléreit vagy pengéit szerencsétlenségbe jutott
mag>ar íestvéieini megsegítéséie. Zalaegerszeg, 1910. áp^is hó !).
Dr. Brand Sándor
Zala vdrmrgye alispánja
SenkÓ Teri 3.» P
Arató Boldizsár 2.— „
Özv. Cavalloni Sándornő 2,— „
Dapltz Sándor 2.— „
Erdélyi Jánosnó 2.- „
Oogl Mária 2.- u
özv. Horváth Jeaőnó 2.— u
Nagy Bólánó 2.- „
Nuzsy Stefánia 2.— w
öváry József 2.— „
Karny Antal 2.— „
VIozeDty Árpád 2 — „
Wetsz Mór 2.— .
Elohlnger Márton 2,~ „
özv Bogyay GyÖrgyné 2.- „
Tomajy Károly és nejo 2,— „
Bflczy Antaluó !.— „
özv. Kovács Gyulánó 1.— ,
Zsálek Sándor 1.— ,
Eddigi eredmény 1153.66 P
— M*fjtl*nt u íopiilök lapja
A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap támogatásával szerkesztett repülésügyi folyóirat, a Magyar Szárnyak áprilisi száma most jeleni mog. Az áprilisi szám tartalmából kiemelkedik vitéz dr. Grosschniid István rcpülö-alczrcdcs ,«Tengerészrepülők > című cikke. Risits Tibor repülőőrnagy a napáinkban folyó légihábonikról ir. inig Jakabos Rezső repülő fő hadnagy a suívjetrep\'ülőkről és viléz Rákosi György az amerikai icpülökröl órloke-zik. Ezenkívül rengeteg elbeszélés, riport és 60 eredeti felvétel tarkítja még az uj számot. Mutatványszámot n kiadóluvatal (VIII., Ollói ut 12.) küld.
— Bátorokba* a Kopsteln-cóg vezet. Modern mintatermélben a leglob*»at a legolmóbban mutatja bo. kpdveatíl fiz* t*.»l teltételek melletl.
Katanaif«lax«r«léé«k «gyenruhézatl oihk«k
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINÁL
Sugár-ut 03. tt. Telefon 625.
állandó mflíof anAtuok hétkSxupolMB b«djtp«it i. mlftorán
6.45 Torna. Hírek. Kóciemények Hanglemezek. — Utána étrend. — 10 HUmk. — 11.10 Nemretkőii vizjeizó-Molgál*t. — 12 H«rangsió. Himnusz Időjárás jeleni és. - 12.40 Hírek. -13.20 Időjelzés, időjénísjeieiitós. -14,35 Ilirek. — 11.45 Müsorlsmer-letés. — 15 Arfolyemhlrek, pl«ci ármk, 4t«linisrerár«k. — 16.45 Időjelzés, kló-járásjelentés, lűrck. — 17 Hírek Mo-rák és magyar-oross nyetven, — 19.15 Hírek. - 21.40 Hírek, Idő járásjelentés, hírek silovák és m*gy«r-oroai nyelven, — 23 Hírek némel, oklsz, angol ée fceacít nyelveu. — 0.05 Hírek,
Divatárut
legoloaóbban
Divatcsarnokból, fö-nt 6.
BUDAPEST I.
17.15 A 2. honvéd gyalogezred zene-, kara. — 17.35 Edes anyanyelvünk 18 Fetrovich Elek előadása. — 18,25 Hanglemezek. — 18.45, Ráldy Háiiut előadása. - 19.25 lertis Jenő cigányzenekora, — 20 (Boldogság vására.. Hangjelek e^y felvonásban. — 20.25 Hanglemez. — 22 Kerpely Jenő gor-donkáxlk. -- 22.45 Ravel: I,a Valse, szimfonikus tánc. — 23.20 Ttncta-mezek. i. ;
BUDAPEST II,
16.15 H anglemozak. -18 Ango I nyelvoktatás. — 18.45 Schumann: IV. szimfónia, d-moll. — 19.30 Nagy (jen-ke előadása. - 20 Hírek. - 2025 A 3. sz. cserkészcsapat zenekara. --21.35 Idő járás jelentés. - 21.40 Sárni Elemér cigányzenekara, Varga Imre énekel. ;
B2«
16 Szórakoztató zene. — 18 Csaj.-kovszkíjrdnlok. — 19.15 Harmonika-lemezek. — 20.15 Lemezek; — 20-25 Vígjáték. — 22 Lemezek, — 22.45 Berlin.
Péntek
BUBA PEST I.
10.20 Felolvasás. - 1045 Felolvasás. — 12.10 Farkas Sándor cigányzenekara. — 13.30 Mikuiai Gusztáv szalonzenekara. — 16.15 Dlákfélóra.
17.15 Polgár Tibor és MecnsM Rudolf kétzongorás jnzz-számai. — 17.10 UJ magyar otthon. Beszél dp Joó Tibor. — 18.10 Edes anyanyelvünk. — 18.15 Toki-Horváth Gyula cigányzenekara. — 18.35 Sportközlcményok.
- 19.30 Az Operaház előadása. I • Salonre.r wilde Oszkár drámája egy felvonásban. II. -Magyar ábrándok-Három tánckép I.iszt Ferenc magyar rapszódiáiból. — 21.15 Hírek. — 2215 Hírek, idöjárásjelentés. — 22.30 Azonos Budapest II, műsorával. — 2320 Pcjlis Pali cigány zenoka ra.
BUDAPEST II.
18.20 Gyorsirólanfolyain. — 19.30 Dr. ^fórey Gyula előadása. — 20 Hírek
- 20,25 A rádió szalon zenekara. -¦ 21.35 Idöjárásjelentés. — 21.40 Géezy Barnabás tánczenekara és tánráemezek.
Btes .1 ifi
10 Opereltdalok. — 17.10 l,emezek.
- 18.10 Az órákról szőlő zenemüvek. 20.15 Dalos, zenés est. --- 21 >Szin^-
fónikusok. - 22 Lemezek. _ 22 15 Beállón.
Használata 5%-os oldatban permetezve.
KÁRPÁTI OLTÓVIASZ. Kapható: Teutsch drogéria
váromhasa.
Férfi ballon kabát . . f 36.80
Esékabátok nagy választékban 1 Virág cipő- és divatház Fd-at 3. sz.
A Zalai KOzlOny gyDJIésének inul eredménye
?5?4021738?7
1940. aprili» Il
— (Vármegyei közjóléti értekezlet)
lesz a belügy rnintsxtóriumbnn hétfőn, 15-én. Zala vármegye részéről az értekezleten vitéz grór Teleki Béla főispán, díj Braiul Sándor alispán, tlr. Fehér János tb. főszolgabíró kör-jóiéli előadó ős dr. Vlzy András vármegyei szociális titkár vesznek rószt.
— (Tanári hangverseny)
lesz folyó hó 17-en 21 órakor a j*jjeiskolÓban. A műsorban az iskola viit.-!mennyi tanára közreműködik. (:)
— (Turul táborozás)
A nagykanizsai gróf Zrínyi MikLSs .Turul\' Bajtársi Egyesület legutóbbi táborozásán Schlllner József szavalt szép erdélyi verseket, Kovács István pedig Bartha Miklós: Kazár földón c. könyvéi ismertetto nagy sikerrel. I)r. Suronyi I-ajos vezér időszerű kórdó. saket ismerteiéit. A táborozás n Hiszekeggyel ért véget.
— (Feketekávé-est a Polgári Egyletben)
A Polgári Egyletben 13-án, ssom-balon este feketekávé est lesz a tagok és hozzátartozóik részére. (:)
— (Légoltalmi tanfolyam Lelenyén)
Uienyén hétfőtől kezdődőleg légoltalmi tanfolyamot rendezlek a kerület községeinek légoltalmi pamjicsno-kni számára. A tanfolyam vezetője Yecscra Antul kanizsai tüzoltópo raji csínok volt. A tanfolyam szép eredmény, nyel végződött.
— (Tudnivalók a bejelentésekről)
Az ellenőrző bejelentések n .nagykí^-nizsai rendőrkapitányságon befejeződi, tek. Aki eddig bánni okból nem teljesítette bejelentési kötelezettségét, a kapitányság vezetőjének rendelkezése értelmében szombatig még eleget ,tehet ti kormányrendeletnek, büntetés nét-ktU Azután kell, hogy eljárjon azokkal szemben, akik ebbeli külelezctiscV íiíiknck bármi okból eleget nem lettek. Müidcnkinck a bejelcntósót ellenőrzik ós aki nem tett ebget a felhiváisnaS({, szigorú büntetés alá esik.
~ (Térzene)
ApruMs 11-én. csütörtök este fi órai kezdenél térzene lesz a Deák töri fasorban. \\ A tál ho»ft»u volt! .
Ha ezt akarja, hogy kertlében korai dolgok teremjenek,
li]. Fetermaaa kirííujltttn
vegyen I Eöt»6t-tér IS. Tcltfon »1.
\'— (A rabgazdiság építkezései)
Szerdán bontották fel a nagykanlzsni nfO\'ószségen a rabgazriaságlxüi épllcn-ilő foglár-lakás w zárkák építéseié érkezett ajánlatokat. Összesen 18 nján-lat érkezett, amelyeket felterjesztm-k u minisztériumba, ott döntenek az ajánlatok felett.
- (elütötte a kocsi)
Pálca1 József 53 éves kiskanizsni lakost tegnap délelőtt o Magyar utcA-han egy kocsi hátulról elütötte. Sértt-Uexfom a mentők beszállil)olták a küzkórliázba.
- hüvelt katollku családok
ha vele akarnak tartani a világ esc menyeinek, n hazai közéletnek, kultúrának, művészetnek katolikus szemj-*zögböl való megismerósével, — nem nélkülözhetik a kéthetenként megje. ktllő Magyar Kultúrát, Bangha Béla & Nyisztor Zoltán társadalmi ás tudományos szemléjét. Mutatványszámot kúld a kiadóUvívMil; Budapest, VIII., Horánsaky u. 20.
j^inö^GBCnL^ZL^pN
IKCIilIIN
BtTOlQ vini
Nagy választék! Olcsó árak !
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán nz edmiiH héten 10 gyermek született. 5 fiu ós 5 leány: Horváth György földműves ós Gyuricz Juliannának rk, leánya. KaUmi József íMáv rókezö és Huszár Rozáliának rk. fia, Lnkner István szobainas ós Takács Máriának rk. Icdiiya. S|úlzer Norbert gépkocsivezető és Ebenspanger KatnSiiuuvk izr. leánya, I.ugosi Jenő rendőrségi tisztviselő és TancaltS MarV
gitnak rk. leánya, Tóth János utkaparó és Lukács Ilonának rk. fia, Kálovics Józser ács segéd és Szokol Katalinnak rk. fia. Kálovics Ferenc földműves ós Szmodi.es Máriának rk. leánya. IIá> zasságoh kívül szüleiéit 1 fiu. Hatva szüleien 1 fin. _ Halálozás 7 volt: Sasvári Józser rk. 7 napos. Török Gizella áll, menhely telep felügyelő1 rk. 58 éves. Bagonyai Sándomé Snidár Erzsébet rk. 33 éves, Gudl\'n Laszlónó Furdán Anna rk. 50 éves, özv. Kolonf gya Feroncné Laposa Erzsébet rk. 80
éves. Vadász János rk, I éves, Kaulf inann Ferenc asztalos rk. 83 éves, — Házasságot kőlöll 5 pár: Tuboly János licntes mester rk. és Nagy Marianna (elv.) noi fodrász rk.. Plánder Ferenc földműves rk. ós Horváth Kut.din rk., Balog Lajos m. kir. tűzmester rk és Takács Mária rk„ Török Ixrenc János Máv munkás rk. és línrbás Emma Mária Magdolna rk.. Tem Ferenc (őst. vegy) földműves rk. ós iSooS Hona rk.
- (Gázoltak a lovak)
a lenti országúton özv. Agg Feroncné 81 éves asszonyt. A nyomozás megállapítottal hogy Busás József 29 éves lenti földműves egyed ülli agy ott lovai gázollak. Búzást 40 pengő pénzJuirhágra iléltók gondatlanságért.
— (Kettős tüzeset Kadarkuton)
Kadnrkuton kigyulladt Kiss Józseíno háza. A tűz oltásánál András József tűzoltó, szakaszparancs nok at égő ház letojó-ről leesett, szerencsére azonban csak kisebb zúzódások at szenvedett. A ház leégett. Ugyancsak elpusztult a falu másik végén Horváth János pajtája 15 mázsa szó. nával. A tüzeket a jelek szerint eldobott cigaretta okozta.
Szentképet
csak keresztény üzletben vásároljunk I
— TOMI ISTfU
öve*-- ea porcellán-kaiukodérilimi
Fö-ut B4.
— (Németországba szöktek)
Emect József és János, Szabó Dezső és Németh Fái szén Igyórgyvölgyi legényaki valamint Varga Sándor marói földei fiatalember még tavaly má-jnsbui kiszöktek Németországba, hogy olt munkát vállaljanak. Hazaérkezésük után a véderőtörvénybe ütköző vétség címén eljárás indult ellenük, Az egerszegi törvényszék a beismerésben lévő legényeket egyenként 8—8 napi fogházra ítélte, de a büntetést három évre felfüggesztette Szegénységükkel védekeztek, de nem volt érdemes kiszökniük, mert keresményüket nem hozhatták haza, bár november végéig kínt dolgozlak
HORTHY M.-UT 1.
RETIKÜL BŐRÖND KESZTYŰ DIVATÖV PÉNZTÁRCA
DIVATOS I TARTÓSI OLCSÓI
A MÉP-lrodában
Kölcsey aj tea 2. az. alatt mJPktenrup délelőtt 11 órától fái 2 óráig dr.\' Thoiway- Zsigmond városi pártvrr zető a közönség rendelkwéaé\'O \'ólL,
A vasárnap! mérkőzések 10 és 30 filléres felára az árvízkárosult sportegyesületek megsegítését szolgálja
A Magyar Labdarugók Szövetsége és ftnnak minden tagogyesfltelo s«W-velOélekkcl kapcsolódik befe 1 a Kormányzó Ur Őfőméltósága által rím-ditott országos segUŐmozgalomba. Elsősorban az árviz következtében tönkrement sporticlepcinktít szeretnénk kt-javítani, bajbajutott tagegyesttteietokén yagiteni. A gyűjtési akciónk á kövese íw\'i lesz: Az 1040 ápriUs hó i-t-iki bajnoki forduló alkaunávni lejátsaásra kerülő összes bajnoki, barátságos ?1 egyéb dijméVkőzések minden egyes eladott ülőhely jegyáraihoz 20 füléi; álló]ielyjpgyekliez pedig 10 fül. segítői, járulékot kell hozzászámítani
DR. GIDÖFALVY PAL miniszteri biztos .
Itt kozollúk a helybeli sportpártoM közönséggel, hogy a vasárnapi PBTC —ZMNTIi bajnoki mérkőzésre ~ a fenti rendelet alapján -| a htaVixAknt a kővetkczőképpcni áJJapitottuk ra*pj: Tribün ülés 1.20 pengő, állóhely 70, diák, katonajegy és hölgyjegy 40 ffiltir. . . .ZMNTE vezetőség. ,
Vasárnap atlétikai verseny a Zrínyi-pályán
A ZMNTE rendezésében vasárnap rendezik az első atlétikai versenyt ex évben Kanizsa futói. Aki vasárnap tiz óráig beairjia a nevezését az részt velict a versenyen, ameiy után több dlj kerül kiosztásra. 2000 mneu a junior, inig 3000 m-en sraior verseny
Vasárnap: PBTC ZMNTE
Értesülésünk szerint a PBTQ e Jktt-jobb csapatával utazik Kanirsára. A /i.MNTf-; nagyon komolyan készül n vasárnapi nagy mérkőzésie. A já,tókofl fronton nincs újság. ValószJn\'i C^onoor — Csáki, Kárpát — Junker, Babos, Pőcze — Szabó, Istenes, Csönget, ma> hatocz. Varga összeillUtasban szerepel a csapat A mérkőzés jegyei már eicV vételben kapliatók TüttŐnifi. (:)
A Zalai Köulöny 8Bovt-Upp«r«eHye
TIPP-SZELVÉMY
Btkaldtt: .....................................
Lakik:.......................................
szerintem a vasárnapi mérkőzések I kovetkezfi eredményeket hozzák t
zmnte—pbtc . . _,_(_!_)
zese-sbtc . . . ._:_(_:_)
mse-ktse . . . _!._<_!_)
krac—dpac . . . „1 _.(_:_)
ntse-dvac . . . ._:...(_,_)
krac-dvseu.......... (...!_)
zmnte il— ut. «il. (-1 -)
perenevároí-mungárln _:-.(...:—)
069965
«
ZALAI KÖZLÖNY
iato, aprili» u,
-~ű~4 = "«» (J
ALÁIRTAK Belgrádban a jugoszláv —magyar kere$V~..«uut egyezményt A rajerződés a régi. csak egyik ország sem követel a másiktól devizát-
JORGA tanári Bukarestben kisebb nu tógámén c.séttens«5g érte. A lakásán ápollak.
GAFENCU római utazásinak tdrét most megcáfolták.
GRUBER LAJOS és Gál Csabn nyl-las VépviíelŐk tagodnak a törvényszék •lőtt. ahol az eszmevódők ügyeit tárgyalok. !
ELFOGTAK 18 óv után Bársony József szolnoki napszámost, ala az ¦tilenforradalom leverésekor r laktanyában fekvő 3 beteg csendőrt agyort-lőtt. \'
AGYON WTTE magát az ungvári várkertben Abicza Bertalan 19 éves ke-re^kedelniiita diák. mert otthon meg-dorgálták.
A CUKROT jegyre adják Svédországban. Hall egy kg. a fejadag,
FELEMELIK 10 százalókkal az [ olasz \'közhivatalnokok és nyugdíjasok
testesét.
A SZAPPAN árának mérsékelt emo-lésóhez az Arkonnányhizlos hozzá,-jílrult.
A RORSODI széninedence 42 bányája 220.000 vagon szenet termelt 1939-ben.
LETARTÓZTATTAK a sátomlkwj-hotyi Belvárosi Takaréknak a zskló-törvény miatt elbocsátott igazgartá-helyettoset, Löwinger Miklóst és Fcl-berrnarm Izidor pénztárost, akik [Ír, ezer pengőt sikkasztottak.
ELFOGTAK és egy szállodában internálták a Norvikba bevonuló németek Churchill unokaöccsét
LEMONDOTT a dán kormány. A nilm^szterelnök és három miniszter megmarad a nemzeti összefogás uj kormányában.
ÚJVIDÉKET a Duna elöntötte. Fejvesztett menekülés folyik a román DunafsZakasz mentén is. A lakosság a hegyekbe húzódik.
HAVAZIK Csemovic vidékén.
MEGHALT Srudy Elemér volt sajtó-főnők, a Magyar Rcvizlós Liga táre-rdnóke. 60, éves volt.
LEÉGETT egy pavillon a belfasti mezőgazdasági .kiállításon. Ir terroristák gyújtogattak.
BERLINBE utazott az ankarai nőmet Ijongerészetl attasé.
MACSEK h. nuniszleTclnöknek Hittar a német sasrend nagykeresztjét :<([(> n ián jozl a.
A finnek visszakapták Petsamot
Helsinki, április 11 A békekötésnek megfelelően a .szoy-
jetcsapalok ma átadták Petsamot 6*
környékét. Azokat a hűeket, amelyek szerint
a sxoTíet ujabb követelésekkel lépett
volna fel Finnország eben — cáfolják.
jll8il!ffi,toslllbitiffi|
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
f734/1940.
Tíigy; Az oratiggytlléil képviselő-választók nevitgyró-itervezetének közszemlére tétele.
Hirdetmény.
A 288 200/1938. B. M. sz. rendeld 17. §. 1. bek. éttelméoen közhírré leüzeni íz alábbiakat:
Az 1938. évi 19. t.-c. 38. §-ának 3. ponljáoan, Illetve a fenlhlvatko-zolt B. M. rendelet 17. §. 2. bekben foglalt rendelkezések szerint a névjegyzéklervezel egyik példányát április hó 15-töl április hó 30.-áig a városházán naponként reggel 8 órától déli 12 óráig közszemlére kell kitenni. Ez idó alatt a névjegyzék-lervezetet a polgármester állal kijelöli tisztviselő leienlétében (Városháza II. emelet 19. ejió számú helyi-
HÁvADT Téli autóbusz-menetrend bAubt
N«tyk»nl««»— K»poavar (jrvfayw 1W. májc. 181»)
850 800 000
p-
1.40
1.60 5.20
1325 I. Nagykanizsa n. u....... é.
13-45 I. Naykanízsa Központ aiálló é.
U\'99 é. Böhonye ............ L
1605 é. Kaposvár ............ I.
Tértljegy Böhönyére P 5—, Kaposvárra P 8.—
Nagyttanlga » Z«la,aa«bar
_
16-20
1510
14 00
16 40 17-13
17 20 17-30
Nagykanizsa Zatakaros ... Garabonc ... Zalaszabar .
640
6 07 6 0) 550
T?rtljegy Zalaazabarról P 3 30, darabonéról P 240, Zalakaroaról P 2.10
p- •8 05 15 10
u— 8-31 15-37
1.00 8-55 1600
2.80 920 —
a— 9-40 —
* Nagyszakácsi és
~t. Böhönyc ............ é. töö • 1455
é. Nagyszakácsi ......... I. 6-35 1430
é. Somogy sámson......... I. 6*10 1405
é. Balatonszentgyörgy...... i. — 1340
t. Keszthely ............ 1 — 13-20
\' Nagyszakácsi és Keszthely között csak szerdán, csütörtökön és pénteken.
Uillomos húztartásl készaiék
mindenkinél! örömet szerezi
Teakannák
Vasalók
Kenyérpirítók
Gyorafőzők
Kávéfőzők
íróasztali lómpék Hangulatlámpók Modern falikarok Olvasó lámpát* Tanuló lémpók
nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
Sugár-ut 2.
nagykanizsa. - tó ut. 5 •
ségben) mindenki megtekintheti és köznapokon d. u. 2—6 óráig lemásolhatja.
A névjegyzéklerVezelel az Illeti, kes kir. járásbíróságnál Is meg lehel tekinteni és a megállapított díjazás mellett másolatot kérni.
A névjr-gyzéklervezet ellen a közszemlérelétei Ideje alatt felszólalással lehel élni. A felszólalást írásban, vagy élőszóval lehel előterjeszteni A felszólalás Zalavármegye Központi Választmányához elmzendö és a városi lktatóhlvatalba (Városház, I. emelei, V. ajló.) adandó be.
A névjegyzéklervezetbe történt jogosulatlan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás mla\'t azonban caak maga az érdekelt szólalhat fel.
A felszólalási meg kell indokolni és a felszólaló egyultal mellékelni, illetőleg bemutatni köteles a felszó-latásáoan előadottak igizolására alkalmas okirati bnonyl ékalt.
Annak, aki felszólalási akar előterjeszteni, mlndc-ii lm ósög, közhivatal, közhivatalnok, lelkész, nyil-vanoíi Jellegű Intézmény, egyesület és alapítvány köteles haladéktalanul rendelkezésre bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek a felszólalásban felhozottak Igazolására szükségesek. (288.200/1938. B. M. sz. r. 18. §. 4. bek.)
A felszólalásokat benyu|lásuklól kezdve május hó 10-ig a fent megjelölt helyen és Időben közszemlére kell kifenni. A telszólalások megtekinthetők és lemásolhalók.
Nagykanizsa, 1940. április 9. m Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
kai?ti1rd«Ut»-ri1|* tajiinap *• StitteMe» 10 zic\'j I HIIít; ..rindan lovtbbl ui B miit, MOcotaai 0 uMg PD\'lUUr. minion lovibW ni 4 filli?.
ÁLLAS
SsakAosnSi
Róna-u. 14.
keresek május 1-ére.
McRblxliató bajaren» keresek dél-etöttre. Efltvöí-tér 3. sz., 3. ajtó.
ADÁS-VÉTEL
Karsaak magtrétalra használt, de jő állspotbaa levő, kisebb, lelni li zirbitó keajrhassakrénvt és egy féregmenles, összecsukható vaságyat. Ajánlatokat ár-uieglelöiíssel a kiadóhivatalba kérek.
Kétl vagy liódlarku cserép gyártásához ssArlto rámákat elad a Herkules Téglagyár Rt. f. a. [elszereléséből Q.-un-fold Miksa Nagykanizsa, Klalzil-u 6.
«50
lakAs-Ozlethelyiséű
Balslonfenyvesen nagyobb villa vll-Isunyal, vlzveietékkel kiadó. Tulajdonos Szabó Antal sportüzlet.
kOlOnftUjs
Autálaxl — Bérautó Bzolid árban kényelme* autók megrendelhetők. Kaul-mann Manó. Telefonállómás 222. 2S»
Régi vagy imii levelezésből sziimazá tamtttijbélyagskat, lias. nálalloit Ív-anyagot li állandóan megveiiek. Jobb egyes bélyegek, sorok !¦ erdekeinek. — Barbsrits főtzerkeiztő, ta\'álható minden pénlskan délután 6—8-lg a szerke«tf-ségben, Fö-ut 5.
ZALAI K6ZLÖHV
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KSzgiidaiial R.T. FJímyk,*ni*aa\'J-
Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „KCioaídssngi R. T. Nagykanlitt" ti\'y»i;u!:t|álisn Nn[jykaiilj:iiftti.
(Nyomd&óit telelt ZtltJ tUrsly^
80« Évíolyam. 83. azám.
Nagykanizsa, !948. április 12. péntek
Ár. 12 I.
ZALAI KÖZLÖNY
Siakesztéeé* és kíadóhif ital ; i\'öut 5. síim. Merfetcaut mioden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
felelős szerkesztő: barbarita lajos
Előfizetési árt: egy hóra 8 pengő 40 tlllér. Szerkesztőségi ín kiadóit fvatall telefoni 78. u.
Teleki miniszterelnök május elején Belgrádba utazik
Bojttapest, d\\xtis \\t
Az Uj nemzedék római tudósítója sterint n magyar-^jugoszláv barátság egyre jobban elmélyül. Ennek legbeszédesebb Jele, hogy Teleki pái gróf inuüszterelnök május elején Ee\'grádba utazik. •[ i
Módosítások a sajtŐ-novellín
Budapest, ápr Us 12 A sajtónovellán az érdokoltek kó-
ré^óio a kormány módosításokat, esz-közel. A novella rövídcson újból a niúibzlertanács.elé kerül.
Diplomáciai tárgyalások m dunai ellen&rzésrnl
Berlin, április 12 Hivatalosan cáfolják az Uiüled Pressnak azt a jelentését, amely sze-
rint Berlin jegyzéket intézett volna Budapesthez, hogy a dunai rendőri ellenőrzést német kézre adják. A neműt kormány rendes diplomáciai uton lépett érintkezésbe a dunai államokkal a hajóforgalom fokozott vódölmo érdekében, amely minden dunai állam-nak érdeke.
Olaszország behív öt korosztályt, Angliában Churchill alakit kormányt, Németország épiti az északi Gibraltárt
Az északi esoményokbcji még mindig nehéz tisztán Ümi. A hivatalos beszámolók is ellentétesek, nem hű> szelve a meg nem erősített magánlun-forrasok híreiről Az o.omónyekröt tegnap délután Churchill és Roynaud igyekeztek tájékoztalni az angol illetve a -francia közvéleményt, E beszájnof lókljól kiterül, hogy a szerda—csüi-lörtökl tengeri csaták 22 hajót kövo-teltak áldozatul. Ezek közül 12 német csapatszállító liajó, de több nagy csn*. tahajó is elpusztult. Az angol jelentós szerint az elsüllycszteit hajók közül 4 volt n szövetségesekké és 18 német. Ezenkívül London 18 nómel gép lelövését jelentette. A német veszteségi jc-tontésokot Berlin cáfolta, egyben nyolc angol hajó elsüllyesztését jelcntoLto.,
Churchill l>cje!on léséből kiderül ínég, hogy
Angija megszállta a Faroer-szlgeteket
(dán birtok), a Schamborst iióinot«#j csatacirkáló pedig a narviuki csata után kiszökött az angol flotta -gynre>~ Jéböl
Berlini hivatalos jelentések szerint a német csapatok szilárdan tartják a norvég partvidéket,
sőt ujabb csapatoka); Ós nehéz tüzér- ¦ séyel ."zállitoltak nz elfoglalt norvég kikötőkbe. Parisból ezenkívül olyan hírek ls érkeztek, hogy Németország a dán partokon is erődítéseket épít.
Ütközetek tengeren és levegőben
Későbbi jelentések szerint a né. nict nepölÖk .egy: origói hajócsopoitot támadtak meg az Északi tengeren Trondhelmtői 200 ki\'ométene észak* nyugatra. A gépek egy lepülőgép-¦"yshajót és két cirkálót erzssnmeg rongáltak.
Légiütköiet is volt az Északi ten-
geren a Trondheim és Stavangcrel-lentámadóangoi gépek és a nemetek\' között. Német jelentés szerint « támadásokat visszaverték, az angolok viszont több német repülőgép még* temmisitését, a repülőtér benzin, ríiktáténak felrobbantását jelentik (s egy gép veszteséget ismernek be.
szombeliclyezkednck nz angoí és francia felfogássa\'f. amoly a németeket akarja felelőssé lenni.
A Berliner borzonzeilung >A biztosítékok láncolata- timü vezértikkébou ki.\'ejU, hogy még
a német akció megkezdése olőlt öt angol szállítóhajó In- -
clti\'t útnak Bergen felé fegyverekkel.
A Times maga ls beismeri, hogy a 28-ikl legfelsőbb haditanácson a szövetsége ek már clliatározlák a viszály kilerjosztését Skandináviára. Raynauld beszédéből is kitűnik, hogy Churchill igyekezelt a hadiflottát útnak hidHva biztosítóid az angol csapatszállitisN de a német repülőgépek szétszórták az angol hajókat. Berlini körökben
oátoljók azokat a híreket, mintha a Kattegitban tengeri osata folyna.
A jelentés «orint a Skangen-fokon egyoUon imgoi hajó sem haladt tul. Berlini körökben hangsúlyozzák még, hogy pZ angol Imdügyminiszter is elismerte, mbzerint a német, hajók befészkelték magukat a norvég pártokon és onnét nehéz fosz" őket kivetni Kémet vélemény ízernit nz angolok a nagy-tengeri ütközetekkel nem\' értek «1 célt, oz angol hajóraj zöme már vissza is vonult kikötőibe. Ennek köszönhető, hogy tegnap többezer katonát és többszáz ágyút ludtak zavartalanul partra szállítani a norvég kikötőkben.
Cáfolják mimet\' részről ait a hirt W, amely izerint Narvickba a Ijeningrád —murinansxki vasútvonalon át szálli. totldk volna a német katonákat.
Angol hajók dán és norvég hajófara vadásznak a kínai partókon
Tokió, április 12 Az angoi hadihajók vndészatot rendeznek a kínai partok mentén az áruS7álJitó dán és norvég kereskedelmi hajókra. Hozzáértő becsiésok szerint kb. -Í0 norvég és dán hajó ÍOhet ezeken a ví;eken. Kit norvég
hajót tefjes rakománnyal Honkong* előtt máris .\'efogü\'ltak az angolok\'.
London, április 12 A Sveatorg svéd olajszállító, bajó a norvégí pótfok\' kötelében elsüllyedt. Egvike volt a legnagyobb svéd bmk-hajóknak. .
Ellentétes hírek Bergenről — Oslóból menekül a lakosság
Borgenröi cJDenté\'es hirek érkeznek. A Norvég TI jelentése szeiint a városi norvég kézen van, cSflk a ki-< kötő erődítményeit szállták meg a németek, a Német TI jelenteié s:e-rint vfszoni a város is német kézen van, a lakosság nyugodt és megértéssel fogadja a városon átvonuló német csapatokat.
A szárazföldi helyzetről azt jeJen-Mk.ihogy a norvég mozgósítás to-¦ ább folyik ó> E\'seruinnál a német előrenyomulást visszavei ték. A német csapatokat az osíoi nemit kato-"•1 attasé vezette és maga is elejti a harcokban, ajnelyek sok áldozatot
k ö\\e te Itek a németektől. Norvég részről két sebesült von, ~ mondja a norvég je\'eutés. Osiobol tovább menekül a lakosság.
Ebcruml lilr szerint a norvég had-sciegfőpaiancsnok Rug Ottó tábornok lett.
Berlini jelentés szerint
a németek elfoglalták Born-holm dán szigetet,
cáfolják azonban, hogy Eer-\'in Svédországtól a német csapatok részére átvonulási engedélyt kért volna. A svédek határaik bi\'tsitásu érdeké-len a nyugat] partokon aknákat helyeztek c.
Az angol partraszállási kísérletek kudarcáról, az angol flotta zömének visszavonulásáról Írnak a berlini lapok
Wusult. Churchill maga is kénytelen volt botsincrui Iwgy a német iégiluujL
_ Berlin, április 12
A német sajtó\' az eseményekkel kapcsolatban lumgsuiyozza. hogy aí angol [lartrasrélltfsl kisérlet NorvétfáJxui m»í
ityos károkat okoz a britt flottá-nuk, A lapok a iegUatií,n>i(otUibban
Cáfolják a jugoszláv-román Duaa-ellenörzésf tárgyalásokat
Bukarest, ápilljs 12 :
Politikai körökben cáfolják azokat a hireket, mintha a Dunán otnjszál-Uló Bemet tankhajók süllyedtek volna cu az utóbbi napokban. Ugyan, csak cáfolják azt is, hogy Jugoszlávia és Románia közt a dunaj rendőri ellenőrzés nemzetközi iénd-síerének megváltoztntási Ügyébea tárgyalások folynak. Ilyen intézkedést román köiök sem akarnak te-
\\-ezetnf,
Fellobbant egy roménlal olaj-szonda
Plcostl, április 12 A pratfova völgyében Operjn falu
kőidében kigyulladt egy nagy olaj-szonda és teljesen íeégett. A kár igen-nagy. A tüzet robbanás okozta, vaiószinü\'eg bűnös beavatkozás következtéién, A Prahova völgyében lévő o\'ajtelepeken rövid Idő alatt ugyanis ez már a harmadik nagy tüz.
Drágul a jugoszláv bura
Belgrád, áprUís 12 Jugoszláviában a megélénkült export következtében a búza és a kukorica ára jctentő:cn emelkedett. A két hústalan nap bevezetése is elkerülhetetlenné vélt.
Bombázták a várost, ahova a norvég királyi család menekQIt
Stockholm, április 12 A Reuter-iroda Jelentésé szeg int hat német repülő bombázta Níever-su°g városát, ahová Hamarból a norvég1 királyi család és a kormány ís menekült. Azt a hirt azonban, a meiy szerint a norvég király család"
javat éppen ebédnél ült a támadás történlekor, cáfolják. A királyi család ugyanis a konnáimyai együtt még a támadás előtt elhagyta a városkát. A német nepülőtájnadasnuk több polgári áldozati vAn.
50.000 német katona van Norvégiában
Róma, április 12 f met kutona tartózkodik. Ezek közül
Amsterdami Síefani-je$entés szerint No\'véglóbmi jelen\'eg 60.000 né-
42.000-ot hajón, 8000-et pedig repülőgépen szállítottak 41 á teogerVft.
ZALAI fjOZLÖNV
1940. ápiillB 12
GFBaelyem jarianyák
lagujabb tflvttlMinakbin
párja P 1.95 2.50 2.90 3.S0 3.50 Szomolánylnál.
Ideérkezett jelentések szerint a legutóbbi 21 órában a iiéine\'ek Bergen és Krjsllansand közt lelje e;i bi\'tok. bnvették a norvég partokat és ezze! leheletlenné tették az nngbl pnri\'ra-szél\'ási klsérletekot.
Olasz körökbon nagy jelenes íget tulajdonjtanAk a szovjet hajóhad MuTniallszkbói a norvég vizek fe\'é történt elindulásának.
Holland óvintézkedések
Hága, április 12 Az északi eseményekkel kapcsolatban » hol\'and korinánv félhivatalos köziemé"yt bocsátott kJ, amely felhívja az or-ízág lakosságát, hogy ne üljön (fel a rénihhekiu\'k é* ilyenekéi ne is terjesszen. A határokat megerősítették és bizonyos óvintézkedéseket hoztak, mert V-mlege; égüke: még fegyveres c-ővei is nie^ akarják védeni.
Ellndult,3000 némert kőművest ¦ norvég aibraltér* magépitéaéra
Stockholm, április J2 Megbízható fonásból érkezett hírek szerint a Kvisljng-kjomiájiy nain; •lakúit meg olyan váratlinu\' ói hh-te:en, inint jelentették. A néme\' lé. pésre mér hetekkei ezelőtt készüllek és ügynökeik műiden kikótóLfci dwlgoztak. A Kvjsling-kormái ry ha k kiépített szervezete veit
Stockholm, áprjUi 12 ideérkezett jelentősek sze-lnt Né-luetországbói 3000 kőműves indult útnak észak felé. A jelek szerint Berlin egy-egy kis Gibraltárt nknr kiépíteni a dán ós norvég pattok mentén, begy a Skugerakkot ós n Kattegatot n«gvédhe.ís<\'.
A mai hivatalos jelentét
BcrUn, ápriüs 12 A mai hivatalos hadije!entés megismétli a fentebb már cjmí\'itett sikeres német légitamndsokat, pjajd közli, hogy a lYondjom és Stftvau-j ger ellen intézett angui hajó- és .re-pülötámatiásokat visszaverték, Bergen, KrfcUanSopd környékén nyugodtan telt ei a nap, Oslótól északra folynak a harcok
¦bog harciasabb angol kormány ko vétkes itt m o sorba. kikdexb>aiéaéra
Budapest, április 12 Az Esti Újság berlini jefentáse saerjnt német köbökben számítanak ¦rra, hogy ö Chanibwlajp-kormányt egy erösebb háborús kormány váltja ftei, hogy az angol csorbát kiköszörülje. A jelek szcrjpt a kormány léiére Churchill kerül\'
A német lapok nzt Írják, hogy nz angol hadiflotta kénytelen volt vlsz-Kz-ivonuint támaszpontjaira ané\'kül, iFolyUtás a 6. oldalon)
A magas vérnyomás és a vérkeringési zavarok kezelésénél reggel éhgyomorra egy kis pohir természetes „Ferenc József" keserűvíz sokszor nagyon jút tesz, mert a bélmükodést csakhamar elrendezi, az emésztést előmozdít}!, az anyagcserét felfrissíti és ezáltal Igen Kellemes kötérzelet teremt. Kérdezze meg orvosát I
Gróf Teleki főispán:
„Ernyedetlen kitartással akarok Harcolni a klsMtflsóg és a szélsőségek ellen"
Zalnegor-wg. áp<il>; 12 Jelentettük már, hogy vitéz gróf Teleki Bé\'a tartalékos hadnagy, aranysarkantyús \\|líít, a pacsai járás vitézi hadnagyát, Zala vanne-gye föl pá"jáf a Vitézi Szék, érde-nicirek eJismiTóséÜl, Zala vái|m!"g>e tb. vitézi szék kapitányává nevezte ki a főispán a család gyászára való tekintettet is, elhárított mindenféle ünnepiéit, Így a magas kitüntetést csak cgvs.erü, de annál bensőségesebb termák közt adták át a fő-i»;pán dolgozószobájában. a kitüntetést vHéz Bánó Káhnán altábornagy, -\\iezi törzskapitány, vit\'-z Révy Fcrenc alez.ejes, a tör/sszék társadalmi bizottságának elnöké éi vitéz Földházy Pá\' törz;zéktaiíóhoz-ták Budapestre, de jefcn "volt a ki tünielé-i átadásánál a zalaegerszegi helyőrség parancsnoksága és u za. lai vitézek és a megye vezetői is.
Vitéz Bánó Kálmán altábornagy méltató szavai közben adta át a kitüntetést a főispánnak, aki vá\'aszá-b»n többek közt a következőket mondta;
- Ma be&sülettei élni kell a hazáért éri ez annyit jelent, mint hiányta!anu< telj«ülcni kötelességünket, "a vitézek köle\'osségét, hogy akarásuk legjavát áHitsák a nemzet szolgálatáéi, a jövőben is meg akarom tartani. Nem akarok feltűnést kelleni, hanem ernyődet eu kitartással akarok harcolni a kishitűség é> e szélsőségek ellen. Bízom a mag var jövőben és ez a kitüntetés csikmeg-crösiti hitemet, hogy e hazáéit fáradozni érdemes.
a lelkes éljenzés után a zalai vitézek tolmácsolták részvétüket a fö> ispánjiénalí, MaÜá-h Mária grófnőnél;, édesapja elhunyta alkalmából.
Az iparügyi minisztérium villany-szakértője is ellenőrzést tart Nagykanizsán
Nagykanizsa várva képviielőte-tü-lete, mint iimert\'tes, a közönség érdekében köteles gmdes-ságga l Ügyei « vár. >s villanyáram ejlá\'áiáiak kérdé&eúe Is. Ezzel kap-.-v^ csolatosan - a távve-\'<0ÜC* zelékro való áttérés he-< r fejezése után - Hol-lósy dy, államtitkár, n város villany-ügyi szakértője, alaposan felülvizsgálta a há\'ózatot, n gépi berendezést, az áramszolgáltatás, rendjét, stb. A városi képvlselöte>tületbcn el-
hangzott felszólalások eredményeként ezi követöleg ujabb felülvizsgálatnak kdlett következnie s er.c u város az iparügyi iiűnisv. tóriumtól kérte szakértő kiküldéséi. Az Iparügyi minisztérium tegnap értesítette a varost, hogy a ké\'t villany-e \'iikér-tö mérnököt le fogja küldeni Nagykanizsára a kívánt ellenőrzés foga" nak&tás végett. A város közönsége tehát nyugodt lehet, érdekeinekszoí-gálatAban illetékesek a legmesz-szcbbir.enö gondossággal járnak cl.
Két súlyos szerencsétlenség a balatoni műúton
A berhldal vendéglős belehalt sérülésébe
Az clmu\'t héten több súlyos szerencsétlenség történt n balatoni műúton. Dr. Sulkovszky Géza C. B. 1-14 számú Opei kocsiján egyj[k külföldi barátjával, Román Oscrdaval Budapest leié tartott. AHj hagylak ei Sliíokot, egy szabálytünnul hajtó kerékpárost kehért kcrülnjl ik, közben azonban az utmenU árokba fordultak. Szerencsére az árok tele volt vízzei, így csak Román Oserdu szenvedeti fején súlyosabb sérülé eket. A stifokl mentők szállították b? a-, egyik pesti szanatóriumba.
A másik szcerencsétlCnKég (s Sió-
fok mellett történt. Ezúttal Czett Mihály 40 éve; berMdal vendéglős autója rohant fának a zamái\'di be-kötőutnái. Az nütól i.j. Török József soffőr vezette. Mi idketten iend kivüi súlyos sérüléseket s23en\\«dlek, Czett Mihály később n veszpréaiii kórházban, ahová a sj «"oki mentők Kzáliották, bele is holt sérülésibe. A soffört valós\'inüicg meg lehet menteni
— BatorkUullAuuüuit tekintse meg mlndon vételkényezer nélkIL Eopatelo
lmli>íHiiti4n
NÓp MozgÓa Péntek, szombat, vasárnap 1 MARLENE DIETRICH világsikert aratott filmje:
Asszony-lázadás
ligáim**, lojló levegfiben játszódó mexikói tfirlinet, ahol a legyver a tBrviny én puskaporszagu a levegő>lgolyószóróktAl
FMl Kuerepl6: Jam» Slawart. ElAadiaok kOinapokoa B, 7 ét t, vatirnap^S, S, 7 La;9,Arakor
DIUJT;
Tavaszi kis ruhák
Átmeneti lalát alá n>.,sl az át-menetre, amíg runcs teljesei jói;fÖ, de már unjuk n ho\'iszu tél alatt agyoBvJ elt r-jhóinkat hordani, fei-tét:enüi szükségesek az úgynevezett tavaszi kis szövet, vagy neh*,zebb^e-
tyemzuhák.
Ezekről akaiok i ni most kicsit rósz\'ctcsebben, azt h| z«m, minden jóJöHözködö asszonynak most ere
van a legnagyobb S/ükS.\'g-\'.
\'tehát a legtöbb i\'y«n r iha sötéi-
kék, vagy Szülje. Jerjcy vagy köny-ttyü szövet, de gyakran vékony angóra. Mi":!, Cgytől egyig g oknls szoknyává\', készülnek, rö\\"t! ujjakkal, gyakran leik s felsői-esszej, vagy jumpCrei megvddásban. A sötétkékek egytől egyig feh^r plkéi-ei vagy (jc-r^ettei dlszlltetnek, a szürkébe\'- pedig a hölgy jó\'zlésére v n bízva a hozzá választandó s in. Lehet ez pjr s, zöld, U\'n, kék éa mus-tár.árgo. A szürkéhez mjpiJen szín jói megy, azt hj /fim, ezért is arcie-Uk annyira a hölgyek ezt a szint, ezért kapták annyi a fel tU! idén.
Roppant kedves volt pl. egy sötit-kék részes szoknya, elő* meUvari*á-sos felsőrésszel, nagy rché<" pi\';-
ma>niva! és egy gyönyörű fehé\'" bir-üwV. Vagy e >y má f ; : sötétítek botos BiOk\'iya, « tej feh r rágér.e\' lé sci látszi\'., ugyané nl; fehértől !:ö-rülgépolve el;i a hat gomb helje i; és a két /s-.\'b a jumper alján.
Küiö" ér.\'ckc^síge voM egy szü.-kc jumperuhának, hogj- lei\'része elő\', hátul, valamin! egy keskeny pánt a gomboknak C\'cV ÓS hát jl siínán ugyanilyen szürke színnel volt kötve, enyhén ongortVt pumut-bó\'. E\'ől méregzöld gombok és sU.
Angyali és fiatalos volt c^y sötétkék apróhoios és a hookból kijövő glokni; ruha, a kc.ek kivágás kö. rü\' apró fehér margaréták, ugyanígy az ujjak körül is.
icrmésTetesen mutatlak a nagy szalonok más Színeket is, de a sötét* kék és a szürke domi *á\'. így\' nagy tetszést aratott egy hatvány róís.r szin roggyésip\'ü anyag, egyencsalj-: ja", csa\'c háu\' bővül a szoknyaejy i;l-picit, mágus kerek nyak, két mellnél két nagy bcl«szubr>tt zserr bei, plres öwei.
Egy vi\'.águs nius!já.rsárgn sfeszU* ruhát e ől buzavl\'ágkék gombok tai*-totta!i fis C, bubi gallér, rövid ujj és mchnél két hói.
Legjobb»«n tetszett azonban , - egy
\\iágos szürke teilos ruha két z>eV bPl, a zsebek alatt búzás, apró ujjak és egy nagysjgerO ízléssel ösaDoállj-tott kékrpiros bőröv. Valami cSuda-éd03 voh ez a modell.
Sajnos, nem áh elegendő helyrcu-o^lkezéraemrví, hogy o látott holmikat részletesen le tudjam { nL egyazonban biztos, hogy soha annyiféle fázott nem szerepeit, miit az idén és annyira fiatalos mindegyik, hogy még n nagymamáink is serdülő bakii foknak fognak kinézni ebben a rövjd, gloknjs szoknyás, plké bjbl-galléros világban.
Dlvatposta
LENKE, Ajánlok egy elegáns .irilprf-mé ruhát, világos alapon nagy virágokkal, erősen húzott szoknyával és iiw-11y.iii.im... fwtsörisenl, A saját azé-
1840. aprili» 12
bWMiiÉ Tolti
nikariikadiu - N«iyk..ln.
CORDAT C
LERAKATA
kfc*bb övéi elől kösse meg kiaobb iiiiiMilra. Cdvözlet, OLVASÓ 30. Nagyon elegáns lenne
n meglévő szürke kosztümjéhez egy Mama. középkók es fehér bhiz. A fehér líluzl apacs kihajtóval csináltassa, a trely kihajlik a kabát fazonjám, a barnát McsuMialó spU\\cs bublgallér-rrl, ezt a blúzt ¦ barna nctessotrekksl vl-elje és végül a kéket elöl wegkö-lóit k is oroszos nyakkal. A fcliéiot és a kéket is kék és fehér aceessoircklVt hordhatja, üdvözlet.
NYAltl PHOW.iíMAK. Csináltasson e^y fekete gloknís elegáns kabátot, elöt nyitottan, egy gombbal ús alája ogy szép fokolo-foliér iniprúnö ruliai csináltasson még egy halványkék jprjcy ruhát, umit tavasszal ís védhet nyugodtan. Két elegáns ruha, am.bcu az egész szezont .álvészclhcii.. Cd-VélHt
IDŐ
Jóslat :
Élénk északi, északnyugati szél, sok helyen, főképp keleten eső, a hegyeken havazás. A hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intézet natykanlssai mefftgynléAüumsaa Jelenti t
ÍTrtiaerséklet tegn*n eate 9 árakor +7-2 ma reggel 4-2 8, délhen ->. 74.
(**oadák k üü
Erdélyi kastély
llunyody Sándor színmüve fűmen Is megmaradt kitűnő színdarabnak, a melyet szép havasi felvételek tesznek filmszerűvé. A ir.oso kél síkon szaladt (le n kettő ügyesen fonódik e^ybe. A szerelmi bonyodalom mögött az erdélyi magyarság vergődő sorsa húzódik végig és ez a sors néha bizony könnyet csal n nézők szemébe.,
A mesét kitűnő szereplőgárda eleveníti meg. Páger Antal talpig férfi m*-Ryar grófja meltelt Tasnády Fekete \'Mária finom és mégis mély Játéka emelkedik ki nz együttesből. Mezey Mária művészi rátermettségének meg-felelő- legjobb film-alakítását adta. A szép Tnsnády Fekete Marin belülről sugárzó, csendes játéka mellett ugyan kicsit erős az ellentét, deltát a férfiak iddse is különböző. (Írogasst annyiszor láttuk vagánynak, hogy szinte hiresa elképzelni ilyen befelé élő szerebnes férfinek. Yaszary Pirivel az élen né-hány jó opizódlsta segil még sikerhez.
A lartalinas és komoly, szép magyar filmek közé tartozó Erdélyi kastély aiegérdemli a sikert, mert vau mon-danivaléju és megtanit szerelni é> becsülni busát, röUict és feleséget egy-; aróat.
A kísérő filmben Donald Kacsa mutatkozik be Wall pienney szenes sorozatában.
-ff*—
ZALAI KÖZ&ÖNY
Mi volt az oka a németek gyors lengyelországi győzelmének?
Olasz nézetek a német-lengyel háborúról
Érdekesnek tartjuk egy olasz k-t-tonai szaklap vé\'cményi\'t, melyet azt alábbiakban röviden otvaso\'nk elé tárunk, a német lengvdi háborúról.
A 23 napig lartó német-lengye* hátKruiiik csak egy cse\'okvő ssfc-replője volt: a német hadsereg. Ez; a hnd-\'creg, amely vr&thatalVri fölényben volt a lengyel fe\'ett -va\'ó Itatta meg a művésziesen feS épl\'ett hadmüvehit (Orvét, I\'ö\'ómc rom n Ezémtéll fusúlyban, hamuin jobb íegi vérzettjén, n jobb és alaposabb kiképzésben és a wxetőlí kezdeményező erejében \'ej\'ett. A széniben ál\'ó-fe\'ei.et öss/ehnonlit-\\«, azt látjuk, hAgy az c eményoket két - az első 11 hthatra inetlékosiOk látszó - körüutióny döntően befolyásolta :
1. A német had^eng kcie\'ei sok-, kai nagyobbak é; jobbak voltak, mint a lengye\'eké. vagyis öss.eha-Eonlithatatianul több tiszt és altiszt volt a német ö<da?o».
2. A működő hadcaeg ft^vvCrt-Cd és fe!sí.eie\'éáJ kiváló és céfszeiü volt.
A Tengyei hadjárat bebizonyította, hogy « korsierfl hadsereg értékét -cl teV Intve, az erkölcsi tényezőtől -az szabja meg, mennyi is milyen n fegyverzete, nii\'yen a \'echnikai fe\'-készültségc. Röviden; akinek kétszer annyi, azonos teljcsítikér.evsi-gii fogy ve re van, nz négyszer olyan erős.
A német vezetés a hadműveletek iránvitásánál mm törckede\'t, hogy tokintet nélkül az oldalakra és a hátra, a magadott célt lendüKcs előretöréssel mjclöbb elérje. Olyan soregtefeteket alkalmazott, melyek o követelmények teljesítését szerve* zésüknéi fogva \'ehetővé tették. A gépesített se.regtes\'ok, melyek gya\'og-ságot, páncé\'os a\'akulatokat ?3 gép-vontatávu tüzérséget egy o&Jfenek magukban, bjon nagy távolságok
megléteiével képetek voltak az ellen felet mfeg\'cpni. Nem leejthetjük el azonban azt, hogy nvüködó.ükétely-részt az Időjárás, másrészt a sürü úthálózattal (a Visztuláig) Uró slk vidék nagyon megkönuy]lette.
A német vezetésnek az el*erifél gyors mejsSemimisilé\'ét célzó tervé-rék lényege két pontban foglalható össze:
a) A hadorő koncentrikus támadása.
bv A\'lengyel légi erő megs.err.9ra\'si(-tőso. * ; - \' <
Az előbbit nain is tárgyaljuk rész-Iclcsebtcn, mert azt az eseményeket figye\'emmel kjsérő olvasók világosan láthatlak. .
Néhány szét szeretnénk azonban a légi erők tntikődésérői s/óJni.
A I.atnln.as, klvá\'oan s:crvezett ós fe\'szereit német légi erő az első perető\' kezdve kivívta n légi fölényt, A német repülő erő az egész hadjárat a.itt a .\'engyel légtéren ott és abban az időpontban jelent meg, ahol akart, i\'Ietvo ahol ivá szükség volt, Töké\'ctes főlényét iicjn n vái-o\'ok és fuh-ak cipusz\'ltjisár.i, nem a lakó\'Ság tí,egré\'<Tmiliiés\'K) használta rei, hanem mindOti tekintetben « földi csapatok harcát támogatta, a/okkal a \'c.gs/orwsabb működésien dolgo.ott s csak kauy Pal célpontokat\' támadott. Meguka-dályozla az ellenfél \'cg] I ebb mérvű íéft tevékenységét is.
A német lé^j erők által megoldott fe\'adatok három csoportra oszthatók: . ; • 1, A \'cngvei légi orők mc^emltni-^ltésc áltai a \'eljes légi fölény megszerzési. Ez a légi erők földi alap. jafnk c\'rombolásával teljes mérték-Len í Ikerült.
?. KÖz\'cl edé I votia\'ak megszalti-lá^a a hadiárat OgjésZ i\'!e|e alatt a német repülő erők ,\'e\'éiitős rísének volt n feladata. Ezáltal m-sgrikadá-ly ózták a csapat s-á\'Utásl, a c apnt-ö^sewinásokat, íregr.el^\'zi\'ellék 9Z cUátást, majd harccíe\'ekménvek utón n n.egvert ellenség leválását az Üldöző e>:apa*oknói majdnem lehetetlenné tették. A Jongvel \\o.zeU\'.st ezáltal minden takintétlen gúzsba kötötték.
3. A földi csapatok harcában va\'ó szoros köziomüködés. E tekintetben elséSTlon a léglfelde.iités nyújtott mcgbecsülhelct\'en adatokat 0 ve e-tésnek. Harcban pedig alacoony támadásokkal a föic\'i csapatok elcre-jutáuái lényegcsen megkönnyítették.
Mindent összefoglalva, megállapíthatjuk, hogy a hadjárat a\'«p;n a ntn met vezetésien és badsciegten lévő töké\'ctes összhang volt.
A ícgfetjeiobb c^hahííot fnláljuk meg a hadműveleti tcn«klcin\', mie-lyck az öss;es tényezőket és lehetőségeket magukba foglalták.
Ugyancsak összhangot tn\'á-\'unk a szervezisben. A működő smegtestek ugy voltak szervezve, ahogy a terep, a (eladat és minden egyéb körülmény azt megkívánta.
Művészi összhangot találunk aznl-katmázasban. Minden fcindátr-i -akár rész\'ctcse-\'ckmóny, akár döntő hadművelet akár a földön, akár a levegőben, mindig nz arra legalkalmasabb és elégséges, de nem tulsok erő volt bevetve.
Az ellátás a legteljesebb ÖSSjí-harigbau működött a hadműveletekkel. Sohaseni okozott az oIlátá,shiá-nya leijesitménycsökkenést.
A fent mondottnkbíól világQuin láthatjuk\', hogy " "német hadvezető-
VáPOSi Mozgó. CsQtOrtöktCl—vasárnapig 1
Osodaüzép magyar filmi Hunyady Sándor regény*
Az Idegen rabságban sínylődd erdélyi magyarok élete
A legjobb magyar művészek játékával. Aktuális hiradók I Remek kisérfi műsor!
Előadások hétköznapokon 5, 7, 9, vasárnap 3,5, 7,9 órakor
ség a lengyel narfszfotéyisn. olyan1 hndíereget vetett harcba, amJeby a legfelső vezetőtől kezdve az utolsó emberig a legtöké elegebb ófsazbong-lan működött ós ezért oemj csak ülni, hanem megWrnuTiisitrni is tudott.
A Polgárit Egylet bllllárd-versenyónek eredményei
A Polgárt Egy\'ctten lendézett btt\'lirdverseny középdöntői és ví-gaszvej-seny középdöntői a befejezéshez közelednek. Mindig nagyobb és\' nagyobb nz igzalom és fokozódik! nz érdeklődós n versenyek Iránt, ugy hogy már a szerdai középdöntők mérkőzéseinek igen nagy néző-tábora volt.
A verseny tags.obb középdöntője a/, utolsó volt. Vitéz Nádossy-.-dr, Bt rsányi pár és Ha Ivax-Szerdahelyi pár küzdelme, mint rnár közöltük, hétfőn döntetlenül végződött. A harmadik döntő mérkőzés szerdán került lejátszásia. Vitéz Nádassyék! végig fölényesen vezettek és már a lisztázásra került n sor, aliol meg-, akadtak. Kalvaxék rákapcsoltak, do erejükből csak 98-ig jutott, vitéz) Nádassyék előbb tisztáztak és meg-érdcmelteJi kerültek ki győztesen.
A vignszverselivbeu Ozorai-Nagy, pár mindkét mérkőzóéf bizíoSait nyerte megerőltetés nélkül dr. Vit— dr. A^ek pár eL\'en. Eleinte Ozoruléki szépen játszottak, később a verseny el\'ap* soclott. A győzr-lmük egy percig sem volt vitás. /
A döntőbe tehát dr. Auyos-dr. Kovács és Koináromy-dr. Gáitnerl párok mellé vitéz Nádassy-dr. Bor Sanyi pár került be. A döntő mérkőzések még e héton megkezdődnek*

Miért nem rendezik meg Nagykanizsán ls a testnevelési főiskola torna-bemutatóit ?
Nagykanizsa város sportközónséga kétségkívül áltíozntot is tudnn hozni, ha néha kiemelkedő sr^lcsemjények ben tehetne része. Egy ilyen Upp: - o budapesti teslrwvelésl főiskola minla-ísupata vidéki körúton járja a i\'árosokat és .Toinji-tomuta-tőlvat a véposok közönségét mini denütt magávni ragadja. A nagyka-f "izsai sportkörök nem tudnák nyél-bcüinj n testnevelési föískuA minta-\' ciapniának lehozntilát ? Ez i;emcaolc elsőrendű .sporteicméuyt je\'eníene, hanem a rendező egyeaüietrjek sem\' lenne n*sz vállalkozás anyagi-sqwi" pontból sem, m?rt t| ony\'áru töfcnto-gckre lehelne számi\'nui a testneve\' léi főiskola sporl-lOmutatójám. A kik figve\'emir.ei kisérték n főiskolás tornászok vidéki körútját,ored-ményeit & sikereit, fájó szívvel kérdik : miért nem láthatja azokat Nagvl;;inizsa közönsége is? Felvetjük a kérdést. A többi a sportkörök vezetőségen ?3 a ttanizsai közönség érdeklődésén muUk.
Fenll panaszos levélre \'Ovid a válasz. Nagykanizsót nem érdekli s-Tnii ml Üres székeknek lendezrd, öi-re kJ vállalkoznék ? (A szerk.)
ZALAI KÖZLÖNY
IMO, aprii* 13.
jó eredmények az e heti tippversenyen
Annak ellenére, hogy az elmúlt vasárnap nagy és bizonytalan kimenetelű mérkőzésekre kellett lip-pelni, mégis Jó eredményeket értek el tippelőink. Igaz azonban, hogy a sok szelvény között egyetlen egy «m akadt, amely a SBTC-ZMNTE mérkőzésének végeredményét eltalálta volna. Ilyen győzelemre a legvérmesebb drukkolok sem számítottak.
A hét legjobb lippeiöje Pacslrszky József, (Eötvös-tér 25) aki telibe-találta a PVSK mérkőzést és az. MSE végeredményével hat pontot ért el.
A több négypontos közül a sor sülásnál ifj. Váifalvy Gyulának jutott a második tribűnlegy a vasárnapi PBTC—ZMNTE bajnoki mérkőzésre.
A többiek egy^H fcelépőjrgyet kapnak: László EfVín, Totola Frigyes, Völgyi Andiás és Boa Ferenc.
A Jegy- utalványok a kiadóhivatalban a hivatalos órák alalt átvehetők.
Nagy érdeklődés a ZMNTE— PBTC mérkőzés Iránt
/Csütörtökön nagy edzés volt a Zrínyi-pályán. A játékosok; nagyrésze k\'nt volt és szorgalmrsan készült a vasárnapi nagyfontosságú mérkőzésre. A tegnap Jelzett össze-á\'IUásunk valószínű, esetleg számításba Jöhet Kiss, a balfedezet helyén. A jegyeket Tültö árusítja elö-vé\'elben. A j-gyek ára a miniszteri biztos rendelete értelmében mérsékelten emelkedik, az árvizkárotultak javára. Érezze minden sportember erkölcsi kötelességének, hogy ezen a mérkőzésen megjelenik.
Elömérközést Játszik fél háromkor a Nagykanizsai Levente Válogatott a ZMNTE ll-vel. Ez a válogatott fogja képviselni Nagykanizsát
a Balaton-bajnokságban. A csapat a következőkről áll: Fa-kas, László, Ködbaum (Aitile), BedŐ, Horváth,
Va\'da, Herczeg (Sáska), Kúszik, Cserpes, Q\'cze (Kereskedelmi), Sós (CserkéFzek) és Várad! (ZMNTE). (:)
Három portán pusztított a vöröskakas Murakereszturon
A nagy szélben a kemencéből kipattant szikra okozta a tüzet
Murakdesztur, ápiiÜs 12
(Tudó\'itó&k je\'enti) A Mirftkoi rcsztu\'h\'iz tartozó Koliátszeg községien tegiap nagy tüz pusz\'ifc-t\'. Platt-tok Járulék kemencéjéből egy kipattanó síikra a szélien fet-gyujfot\'a a kö:c\'ben lévő száraz venyigét, majd attól tüzet fogolt a zsupptetős ház is. A tűzoltóság azonnal a hehsíinre sietett, \'de a gyorsan (erjedő lángokkal nem 1 irt. A szélben a tüz átterjedt
a szomszédos házaira ís. így Plnn-tekék házán kivüi V\'rovecz Józ^í és Zrinszky József hazai, pajtája éi istállója égett le letjesen,
A lakók szerencséié időjében kimenekülik az égő házakból, 1 i\'e-;ették az istáliókból a nagyobb állatokat Js, igy csak a barcuufink és a galambok \'ettek a lángok mortn-lékai a terményeken és a szerszámokon üvül.
Miután a há-ak biz\'o Itva voltak, valószinü:eg mlndbáH m gazda ká/a megtérül.
A pazar kiállítás mellett ezidén is fesz divatszínház a Budapesti Nemzetközi Vásáron
(Bddapesfrői jeWU| tudósítónk) Évek ó\'a a Budapesti N«nwBtközi Vá*"ár nindig cgés;:en nagyszaWásu le-xiiicSoportjár\'Bk hallatlan gazdagságú anyaga az, amo\'ybő1 - főként a hölgyök - maradék nélkül imver-hetik és ismerik meg a legújabb di-vatanyagokat ó* éppen ez a csoport az, amely a legjobban ösztökéli vásárlásra a közönséget, ennek a cso-porlnak pazar anyagi fokozza fel a legmagasabbra a váfá^ó ked\\et.
Az ii tudott do\'og, hogy a hites magyar iizaböipai\' Is az éhbke-\' rült a .\'cgutóbU időben Európának
ebben a részében. Airi eddig Bors, Párli és London aoU, az mi Kelet felé - csal is Budapest, igaz, hogy a budapesti szalonok tulajdonosai ma is szoros kapcsolatot tartanak fenn a nyugati dlvatközpon-tokkai, de az onnan kapott .\'egM>-.sebb rajzok és eredc\'J| modellek mellett maguk 1; művészei a nől-ruhaio\'vezésnek, varrásnak s ha még hozzá\\e:Szük azt js, hogy nálunk\' ma valóban a legpompásabb és a ícgoJcsóbb anyagok készüb.ek, míris U\'ágos, hogy miért nem toiegy rr.03t az uj divatot kereső Kelet Budapes-
Férfi ballon babát . . P 36.80
Esőkabátok nagy választékban I
Virág cipő-és divatház rő-nt3.sz.
Katonai falaaaraléaalc •gyanruházatl olkkek
egyedül legolcsóbban beszerezhetők
beleznainAl
SuRár-ut 53. II Telefon 629.
ten tul, Nyjgat fe\'é. Hogy mit is tud Igazában ez az egészen nagyra-nőti magyar c\'ivatszafcóipar, azt a maga teljességében ugyancsak a budapesti áru minta vásáron csodálhatja majd meg ehi Ízben a közönség. Mert az idén is lesz egészen nagyméretű divnt»evüszinházn a Vásár rak, ahoi\' a vá\'ogntot\'an szép man-reipilnseittg icg^eltöl estig tartó Sorozatos Lemutatókon kápráztatja majd cl az érdeklődőket a \'egujabb civatr^odákkal.
A vásár áp\'lUs 26-án nyílik ós május 6-lg tort, de a rr.in\'deu mertet-. jegyíiTxláloín kapha\'ó vásárígazol-véüy félártt u\'azási kjerhezJir.\'Snyévei már áp\'i\'ls 20-tői ichet Bucaprst o utazni. (:)
Katolikus NŐI Nap
lesz Nagykanizsán vasárnap a Mis*, szlósluiz rendezésében. Az cgé--znnp<>s program reggel fél 0 {érakor kezdődik amikor a katolikus hölgy társadalom közős szent Áldozáson vesz részt, szcnl-mite köreiében n piarista lem):lomhán. Délután öt ómkor a városháza dísztermében lesz nagygyűlés a már ismerteiéit műsorral, amelyen a férfiakat is szívesen látják. (:)
Oyomorsavas szellemi munkásoknál, eldugult neuraazténtás egyéneknél és aranyares betegeskedő embereknél reggelenként felkeléskor egy-egy kis pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz-nek rendszerint igen jótékony hatása van. Kérdezze mBg orvosait
— Naptár : Április 12. péntek. Rom. kat. Gyula p. — Protestáns Gyula. — Izr. Nlzan hó 4.
OőxtOrdfl nyitva reitEel 6 órától eeie 8 óráig (bétM, eierd*. póntek rlóii\'tán kodden egéM nap nőknek).
Véletlen találmányok
Irta: Gr«f Eta*
Ha nincs is minc\'enbenigazuk azoknak, akik azt vallják, hogy az ó\'cf tulajdonképpen a vétedenek folyamatos játéka, azt cl kell Ismernűnki hogy legtöbb találmány, felfedezés a véTellennek köszönheti életét. Csak kc-vtejen vannak azok a feltalálók, akik egy elgondolás alapján elkezdtek ki-sérlolozni éi rövidebb vagy hosszabb idő alatt, Le végül is oljeloltok oda, ahová akartak ¦ felfedezték azt. amit célul tűztek ki maguk elé. A feltalálók nagy része azonban nem ilyen. Ez a nagyobbik csoport Is egy kitűzött cél felé halad, do a véletlen eltéríti fűket útjukból és egészen más felfedd TÍésíCl boldogítják a világot, mini a milyennel eredetileg világhírnévre akartak szert tenni,
Tnlajilonképpen itcszánűt Amerika felfedezése is. Kózlnrlomásu. hogy amikor Kolumbusz Kristóf elindult a spanyol partokról Indiába akart julnl, sőt amikor már elérte Amerikát, még miliőig abban a hiszJOmlcn volt. hogy u gazdag és ktncaes [ndfa földjére lépett, \'így tehát KolombuSz Ík véletlenül fodezlc fel MASMkumus amerikai röldnSszt.
Ugyanígy a véletlennek köszfinhette
i..iliU\'i. ;t híres olasz lenné.sz<tUniós űz ingaleugés egyídejíiségOri\' vonatkozó lörvényének feltalálását. Ha Iftő3-bbn uz egyik vasi\'irmipou szeme ucui téved
véletlenül a tomplom lassan himbáu lodzó örök in ócsesŐie. Uilan még évekig, vapy évlizedekig kelleti volna várni o valójában egyszeríi és Icnnó-szc\'-os Ifmcinény törvénybe foglalására. Ugyancsak köztudoniásu a természettudomány körében a fáről .\'cesett rima ós a rézdróttal vaskeritósre akí-^ztott békacomb nlnga lód zafírnak eseio, amely a szabadesés természeti törvényének ill. az érintkezésben icjlő eloklromosság fciredezéséru vezetett.
Vannak olyan feltalálók Is. akiknek eszük ágában sem voll felfedezni valamit, mégis a véletlen folytán híressé lottók nevükéi vagy találmányit-kat. Sói egyesek akaratuk ellenén; meg is gazifagodtsík n vételien által koznk-beadolt ötletből.
lízek közül legérdekescbl)* Ai legkevésbé ismert epy franciaországi kis vegy-oskereskedönek, Francois Rous*
icau-nnk e.ole a |«csélviassz.>l.
Tóbb mint kél évszázaddal cclölt. pontosan 1725-ben történt, hogy Rousseau háza kigyulladt. A ház és a bemve lévő kís üzletié is ógcll annak BtpdjpB é) módja szerint. A kiskcies-kedő elkcsercdésélM\'ii előbb esak jajgatva sopánkodott, később azonban klssé< megnyugodó || és liozzulátoU a romok közt való koiesgéléshez: mcn-leni, ami még menthető, MegtakíyiloU aranya és czüslje ott.volt i-lrejlve ü/1.\'-lének egyik riókjábau, a sellajk, gjajita ós a fcsiékok kőzetében ¦ gondolta az arany, ezüsl még összeolvadva Is érték, jó lesz elsősorban azt feikuinlni.
Hozzá is látott, de csak egy kemény összeolvadt masszát lalált. A megkeményedett alaktalan tömeg piros szinü volt. mert atrr.egolvadt gyantáin és Latiakra rádült a clnóbcr festék és élénk piros színűre fosietio. Francois HousfOau azonban aranya után \'kutatóit és rntt *em törődve ezzel vésőt és kalapácsot ragadva nekiesett az összeolvadt ós megkeménykedett anyag naik. S irrJB, a .piros massza levált, sőt csodálatosképp alatta megtalálta épségben mhnven aranyét. Még csodáta-losabbnak tűnt azonl>an. hogy a le-váll anyagon oli látta a pénzónnók ntogativ mását: XIII. Lajos francia király képét.
S Francois Rousseau e szerencsét-lenség kózepcltc lalálla meg szeren-eséjét. Leégeti házának romjai közőtk az aranyon összeolvadt scllak, gyanta és cinóber talián megszületett agyában a — pecsétviasz gondolata. VéJeit. lenül lett feltaláló, de még az ityen feltalálókat tíOm övezi azonnal b;il>ó-rokkai a szeicnc o. Houswannak |s Várni kellett, mig találmányát érléko-
síihciie, Ehhez is azonban .a véletlen segitetto. ,
Abban az idol en nünd a magiínOf-sok, mini [-.e^tig a kinilyi udvarokiuil zöld OSlyát használlak a levelek le-pecsételóséro. Használal előtt ezt min-ileivki ajkával noUvesiteite be és ugy rugaszlotia fel. akárcsak manapság azok, akik • elég Ite^yletcnül — még mindig ugy nyaljuk fel a bélyegeket a levelekre.
I-onguevUlo hercegnőnek ugylátszik í(,en sok levelezni valója lehetett, mert egy izl.en mórgozési tünetek iközt meg-líetegotlett és az udvari orvosok azt állapítottak meg, hogy az" előkelő udvari dáma zöld ostyával mérgezte mog magát. A szórnom hir eljutott Rous-seau barátunk fülébe is, do nála már örömet váltolt rkl. Azonnal felkereke-(!elt ós bcmutatla találmányát — a piros pecsétviaszt. A mérgezési eset használt a talábuánynak ős főképp gazolajának, inert a spanyol \\ós francia udvarban, majd csakhamar mindeni-feié az uj rajta pecsételő szert hasd-nullák. XIII. Lajos, Kicheliu- csakúgy Housuoau mester piros pecsótviaszat használta, mint az udvari dámák és a kereskedő-világ. Francois Rousseau alig győzte a megrendeléseket és rövidesen löbl>et keresett vélcUen-szülto találmányával, mint amennyi kára lo-ófjett házából voli. Azt persze monf-danunk is folesioges talán, hogy lia ott a (tűznél nemf a piros festék olvad össze a gyantával ós iiellakkal, hanem] a zöld, vagy a fokele, ma bizonyára hem a piros vülit\'a a pecsétviasz; általánosan Ismert szino.
Vetetlennek köszönhető a varrótű íc-Ualálrisa is. Az érdem nem valami hiras varrónőé, inert a varrótű, apja egyáltalában nem tudott ós nem 1* akart varrni. Férfi volt és mindössze az történi vele, hogy egy S7.ögbe lé-pell. Nagy mérgesen ki akarta húzni . a szöget, de annak csak vógo\' állt ki és oshogysoiii bírt vele. Megfogni nem
t&O. április 12
(A főispán elutazott)
Vil«Z gróf Teleki Béta főispán teg. nap hivatalos ügyeiben elutazott Zola. eforszegröl. A főispán néhány napig lesz távol a megye;* ék hely lől.
_ (A MÉP pártlrodájábanj
Kölcsey utca 2. szám alatt ThoUvny jiiginonő dr. pártvexeiö minden nap délelőtt 11 érától fél 2-ig 411 rendel-kezesre a vúlaszlópolgársógnak ügyes-bajos cIolgaLkban. Vasár- ós ünnepnap kivételével. A Magyar Glet Pártja ezzel is szorosabb kapcsolatot kivan teremteni a MÉP és párthívei közön.
— (A Credo taggyűlése)
A nagykanizsai Credo április M-én tartja rendes liavi iaggyülé>ét a plébánia fBhértemiében. (:)
— (A zalai balatonlvasutat)
amely Tapolcától Szabadba tiyánig tart, a keicsködclcmügyi minisztériumban megtartott ankét után a szombatt-iielyi MAV űzlcívczctőséghe/. csatolták a csatlakozó Tapolca—Keszthely, illőire Keszthely -Balatonszentgyörgy vonalakkal együtt. Az átcsatolás október 1-én történik meg és ezzel 110 kilométerrel bővül n szombathelyi üzletve-Klöség vonalhálózata. Ez a vonal régebben, a Débvasul Idejében is Szombathelyhez tartozott,
— (Közgyűlés)
A Néhai HÍM István Emlékérc Alapitolt Temetkezési Egylet hmo április 21-éji délután 3 órakor tartja XIV. évi rendes közgyűlését a Hozgonyi uleai iskola tonialcrmében. melyre tagjait tKzietcuel nieghiVja az Elnökség. (:)
— (A boglári berek lecsapqlása)
A Bnkdonboglári üdülőhelyt Bizottság minapi ülésén Vnrga Béla plébános, országgyűlési képviselő közölte, hogy n kormány 10.000 pengő állarm-segélyl ad n berek lecsapólAsárn, ha a község és az érdekeltek a Jeesapo-láshoz szüksége:; másik 10.000 [icngÖt vállalják. Miután fontos érdekről van szó, a bizottság közbenjár a kóxség-pfl és Gaái Olivér földbirtokosnál, hogy a támogatást mielőbb szovnzí. lák meg.
tudta rendesen, igy erőt sem tudott kifejteni. Végre ötlete támadt; kifúrta az öntöttvas szeg végét, madzagot fűzött bele 6s igy már sjkcriilt könnyű-szenei ¦kirángatnia. Ebben a pillán it-l\'-in nzonimn már meg is szülclclt agyában a varrótű eszméje. Csekélység, de ma már cl sem tudjuk képzelni életünket varrótű nélkül.
A tél egyik legszebb, legélvezctesobb Rport)a a síelés. l)c a síelőit. «kik a hegyük lejtőin egymásután siklanak 1*. aligha gonitobmk arra, hogy nz a süéc, amellyel n tél örömeit élvcz\'k, sitntán a vételien szülötte. A sk\'léí hazájának az északi államokat szokták feadcgebii, nz első sítalpakat mégis tgy kanadai prémvadnsz kötótic talpaira. 0 sem akart .feltaláló lenni, nunílössrc nagyon kövér volt. S lilába "éteti hótalpakat cii>őire, loifillycdt a hóban és csak lassan, cammogva tudóit előrehaladni. Ekkor próbálta meg, j\'ogy a fonott hótalpak lielycll deszkákat csatoljon lábára. Csakhamar •^jölt, hogy minél Iwsszabbjk a desz-•<Ak. annál kevésbé süllyed be a hóba, •ét nemcsak járni lehet v«le, hanem csúszni is. Természetes hosszú idő kel-wit, tnjg n si/kezdetlegei ősétől, a kw. jUdol prémvadász llb-deszkáitól el-jutottunk a mai modem sporteszközig. \'le mégis érdemei mcgcnlltenl, hisz l\'a véletlenül nem lett volna kövér B\'»be/ és hólalpai megbírják, aliglw frmdoit volna arra. hogy boestti d*«zf-Ukal szentben lábára. U( (Yége hév.)
2AÍ.AJ
fi kanizsai Jöszivüek első 1000 pengőjét elküldte a Zalai Közlöny a minisztériumba
A kanizsai magyar testvér-szivek megmozdulásának eredményeként a Zalai Közlöny szerkesztősége tegnap 1007 pengő 66 fillért a belügyminisztérium árviz segély csekklappn elküldött rendelt, tési helyére. Reméljük, hogy hamarosan a második ezerpengö is hirdetheti a kanizsai magyarság áldozató; embetszeretetét.
A gyűjtés mai eredménye a következő :
Eddigi gyűjtés 1153.60 P
Piarista tanárok 50 - .,
dr. Bogdán Aladár elhunytakor koszorumegváltáB (Demeter László. Déri József, Lukács Vilmos, dr. Morkly-Beluö Jóise!, Weo-ner Sándor 10—lu P) - 50.- „ Makovlozky Gyula 30. - „
Barthos Gyula I0.-r P
Ke no dl Imre 10.-
dr. Kretslur József 10.-
dr. Sonleltfer Imre 10.-
tf\'/.v. Hencalca Józsefné 10.-
Mendlovlcs Márton 10. -
Hunor és társa 10.-
ö/.v. Ralner Mártonná 5.-
Tarabó Gyula 5.—
O. 8zabó Gyula Intéző 5.—
Tornyos István 4.-
Zwelg Imro 3. -
Kovács József sfltŐ m. 3 —
Bausch Regina 3.-
Farkas Jánosné 2.-
Radtcs letván 2-
Hotozheim Károly 2.-
Szloboda József 2.-
Karancsy Józeet 2-
N. N. 2.—
Mlinarlts Irma
Özv. Domby Györgyaó L —
Eddlj! eredmény 139J.66 P
Használata 6% os oldatban permetezve. KÁRPÁTI OLTÓVIASZ. Kapha.6: Teutsch drogéria
Városháza.
Ilyen „édesanya" is van 1
Szent, csodálatos és tltokleljps az édesanyái sziv, amely még haldokolva is gyermekéért dobogd
Es mégis. Vannak, akik ne.n méltók az édesanya nevére. Akiknek lehelete fagyaszt és megdermeszti gyermeke szivét. Egy ilyen anyuról be;zé\'nok most sokat Nagykanizsán.
Egy kanizsai asszony, miután gyermekét nem tudta eltartani, feivóciih a menhelybe. Onnét kiadták néhány pengő tartásdíj ellenében falusi nevelőszülőkhöz. A klslányka. aki .suliit, sem érezte az édesanyai a/Xv meVgét éveken át élt künn falun, ahol később mindenféle munkán felhasznállak. Idő közben azonban a nevelőszülök any-nyira elszcgényeJlek, hogy nem tudták tovább vállalni a kislány tartását. Igy került haza édesanyjához Nagykanizsára, ifikor a lenge ruhában didergő 14 éves leányka átlépte az édesanyja lakásának küszöbét, ahol a mama c^ férfivel közös háztartásban ifit vasvilla lokúuclckkel találkof-zotl. Rövidesen az tanyái gyermeke őrlésére adta, hogy künn tágasabb, A kislány könyörgött, hogy nincs hová meniüe. Az anya durva szavakkal fojt lottói bólé a szót. Végül a kislány el. fcespreJésében kijel:illette, liogy ha az anyja nem fogadja be, akkor a vonul elé veti magát. Erre az otthonát kereső gyermek azt a választ kapta (édesanyjától,\' hogy szívesen segiil ahhoz hogy minél előbb a Vonni ke-rc,koi alá kerüljön ...
A 14 éves leányka sírva fordult vissza nz anyai 1 ikás küszöbéről, ahol a vér megtagadta gyermekét és már azon volt, hogy elkeseredésében véghezvigye, amil kijelentett. Szerencsére nemes szívok. Jóságos Hegen asszo,. nyok segítségére síeltek a kis kitiga\\-dottmk és melegebb ruhával Látták cl. enni adtak neki, majd elhelyezése,, rőü is gondoskodtak. A kitaszított gyér-moküe.uiyka szenéből hulltak a hála
könnyei, hogy a körekel is megindították volna, •— csak a valóságos édesanyja szivében nem mozdult meg a legkisebb emberi rószvél sem.
.Megtorpan a toll, kiszárad a szív meleg érzésfolyama és megfagyaszj mindjen mosolyt a kegyetlenség ekkora foka... fis sajnálja az ember, hogy a pellengért, mog a .kalodát eltörölték.
— (Sörözés a Polgári Egyletben)
A Polgári Egyletben vasárnap délhcn sörözés lesz. Házigazda etuttai KomL-romy Tibor, a választmány uj tagja.
— (Az Özek védelme)
A rendkívüli hideg miatl sokat szenvedett ózUUloniiny védelme érdekében a fuldniüveiésügyi mbüsztor az Őzbak-vadászat tihümát áprUis 30. után július 31-ig meghosszibbitotia.
— (Lövöldözés Iharosban)
Jakabfi György 57 éves iliarosberó-nyi gozxlát lőtt sebbel lieszáUitották a kaposvári kórházba. A sebesülés Ulelvc a lövöldözés körülményeit most nyomozza a csendőrség.
— (A fogyasztás emelkedett a mull évben)
Hivatalos statisztikai megállapítás szerint a múlt évben orszábsuorlP\' emclko.lelt a fogyasztás, aminek oka a kereseti viszonyok emelkcdéséa kivid a népesség gyarapodása ls volt. A megnagyobbodott ország cukorfogyasztása 346 erei1 métermázsával 1.5 miltio mélennázsára nőtt, ami 31.2 százalékos einejtkc<iésnek felel mog A keuőol:r.j[r>. gyasztás közel 27 ezer métcrmázsával 169 ezer métermázsára emelkedett (18.7 százalók). A petróleum rogy asztás 103 ezer métermázsával 817 ezer mélcr-mázsára nőtt. igy tehát 14.3 százalókkal szökött nuigasabbra, A lieuzinfo. gyasztás a korlátozó rendelkezések el-lenére is 833 ezer métermázsára rúgott
HORTHY M.-UT 1.
ret1kül bőrönd kesztyű divatöv pénztárca\'
DIVATOS I TARTÓSI OLCSÓI
Jóminőségll fórflkalap
P 290
Divatcsarnokból, ?FÖ-ut 6.
s csaknem 200 métennázsávol haladta meg az előző évit. Az ipari termelés fokozódására nézve Jel\'emzó, hogy a motorikus célra elosztott elektromos áram mennyisége 28.2 millió kwó-vul 106 millió kwó-ra e.uelkot\'.ett.
- (Olajturások Bulgáriában)
Szófiából Jelentik: Bulgáriában k* megkezdték az okJxurásola»t és a ku-talások máris arra az értékes o.eoV ményre vezetlek, hogy csekély mélységben nagy mennyiségű földgáar.i bukkantak. A földgáz Timovo város kó-selében Vrbica falunál tőrt.tel a fur.ls nyomán. Most külföldi mélyruróké-xuj-lókek megérkezésére várnak a kutatás folytatására ós biztosra veszik, hogy nagyobb mélységben kőolajat Is találunk.
— ÉTtlsedek ela
bevált enyhe és bistos hatisu a Dorinol Ints haj tó. Utánzatok miatt csak eredeti csomagban fogadja elt
— Teklatte smi a Köpetein Bútoráruház állandó buiurkiaiiftáaat. Iztésee és olosó bútorokat kedvező flzetéal teltételekkel vásárolhat
Péntek
Állandó nAwrnintk hitkScHaekea Badapett I. mlseria
fi.45 Torna. HLrek. \' Ko*iemeuy*k Nftiigiemexek. — Utána étrend. — 10 Hírek, — 11.10 Nemtelkösl Tisjeisó-sxo\'gáiai. — 12 Harangsxó. iltmnuw. Időjarasjelealés. - 12.40 HUek. — 13.20 ldöjebés, Möjáfásjcseutés. -14-35 Hirek. - 14.45 Müsorismer-letés. — 15 árfolyam hírek, piaci Arak, é\'«hms.erárak. - 16.45 Időjeltés, idő. jaját Jelentés, hírek. — 17 Hírek mtm-Ták S4 magyar orow. uveUen. — 19.15 Hírek. - 21.40 Hírek, IdőjarásieJaates, hlrak szlovák és rnagy«r-orosz nyesvén.
— 23 Hűek német, okúi, *n#A ée ftBaria nyelven. — 0.05 Hírek.
BU0APEST L
17.15 Polgár Tibor és Mecseki Rudolf kétzongorás jazz-szimai. — 17.40 Uj magyar otthon, Beszél dr. Joó Tibor. — 18.10 Édes anyanyelVűDk.
— 18.(5 Toki-Horváth Gyűli dgány-zenekara. — 18.33 Sportkőzlemények.
— 19.30 Az Operaház előadása. I. •Salome.. Wllde Oszkár drimája toy lelvonásban. ll. \'Magyar ábrándok.. Három tánckép Liszt Ferenc magyar rapszódiáiból. — 21.15 Hírek. — 2215 Hirek, időjárásjelentés, — 22.30 Azonos Budapest II. műsorával. — 33-20 Fertis Pali dgényzenoknra.
BUDAPEST II.
18.20 Gyórsirótantblyam. — 1830 Dr. Métey Gyula előadása. - 20 Hirek
— 20.25 A rádió szalonzenekara. — 21.35 Időjárás jelentés. - 21.40 Géczy Barnabás tánczenokara és tánttemeeek.
secs
16 Opttrettdol\'xk. — 17.10 Lerneenk.
— 18.40 Az órákról szóló zanemüvelc.
— 20.15 Dalos, Mnés eit. — 21 Szin*-fónik\\isok. - 22 Lfcnepok. — 23.45 Berlin. \' "* \\ , ¦ i
Szombat
BUDAPEST li
10.15 Ifjúsági rádió. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Beszkárt-zenckar. — 13.30 Szórakoztató rrangtemezek. — 16.15 Akostfynó Eötvös Irén mesél.
17.15 Kurina Simi cigányzepeknra,
— 17.45 Kádár Géza előadás*. — 18.15 A rádió Bsalonoftnekara. - 18.40 lídw anyanyelvünk, — 19.20 llstogb*
6870
9804
ZALAI KÖZLÖNY
(Folytatás a 2. oldalról)
hog-yegyetloriinifioi k\'itonát is le tu-dot»Ao\'na Icitnl norvég térti\'e:on,
Egy londoni jelentós szerint a ma reggeli angol lapok közélnek ugyan angol partrtsxálUar Miekct, de ezekéi liivutitlos lielycn nem erősítették meg.
,\\z olasi Inpok szerint végleges kéjét alkotni az északi nagy csatílról még nem tehet, nitert a tengeri harcok még csak megkezdődtök. Tagadhatatlan azonban, hogy az angol flotta céljának liz százalékát sem ér;o el.
Öt korosztályt behlvoak Olaszországban
Budapest, apríts 12 Az l\'j Nemzedék zürichi érleaíih^sc szerint (!lai>z«irszág üt Ujabb korosztály Lehívását tutuOZtfl el. .Mussolini állítólag még nn vagy holnap kiáltványt ad ki s máris falragaszok hívják fel az ifjúságot, hogy jeicnlkez-a longerészctltcz. A hir szerint Olaszország fel akar készülni mini\'on esi .c tőségre.
Ugyancsak az UJ Nemzedék jelenti Zürichbcl, hogy
Göteborg kldrltését megkezdték.
A sYéxl városban négy izLen volt légiriadó.
Pária bizakodik
Paris, áprü\'s 12 A francia (óvárosban a hangulat
bizakodó, bár a sajtó tartózkodik a túlzott optimista hangtól.
A POSt tjdósitójn a/i írja, hogy Parisban nagy német támadáSiftS7j ndtanak a nyugati fronton is.
Törökország
Öí-s cirja a magánkézben \'évő v;iS-k ész\'eteket.
Cáfolják
hogy n brüssicll és hágai német követeket visszahívták volna Ber, linbe.
m«aolL. - 20 .Vén leányok.. VisrjAt. (dk néíiy felvonásban. — 21.40 llirolc. IúA>drL3jclont«s. - 22.10 HoüKMmmi Sílndor jazx-zenokarn, Toll Arj>.ld ct-jauiyzMnekara fis a Uajkó-aenoluir. — 23.20 Tonctomerok.
BUDAPEST II.
17.15 Kuriim Slinl ctiíájiyaniQkaiti.
- 11,13 Mciüí,i(laaa«! rolója. - 10.23 Dr. Goltcl.e Ervin elOuuasa. _ 20 II*-rtk.. - 20.25 Uuitilancick 2133 ItíójárAsjelentes.
lr!«S
17 I-eniezek. — 17.15 NfipttUt — 18 r.«pöioaenckarok. — 19.15 WeLncrt BODgoramúvész. — 20.13 Tavnazi zene.
— 23 I omeiok. - 23 Beiin.
Nagykanizsa megyei vároe polgármesterétől.
5734/1940 —
Tárgy: Az onuággyüléil képvlielfi-vlltiulók neylÉgyíéUerveKtintk koi.itiiilírc tílclr.
Hirdetmény.
A 288 200/1938. B. M. sz. rendeld 17. §. 1. bek. érteiméi en közhírré teszem iz alábbiakat:
Az 1938. ?vi 19. t.-c. 38. §-ának 3. pontjáoan. Illetve a lenlhlvatko-2ol B. M. rendeld 17, §. 2. bek.-ben foglalt rendelkezések sierinl a név|egyzéklervezet egyik példtnyál április hó 15-töl apiills hó 30.-áig a városházén naponként reggel 8 órától déli 12 óráig közszemlére kell kitenni. Ez Idö ulati a névjegyzék-tervezetet a polgármester állal kijelölt tisztviselő lelenlélében (Városháza ii. emeld 19. ajtó számú helyiségben) mindenki megtekinthet! és köznapokon d. u. 2—6 óráig lemá-solhal|a.
A név|esyzékt<rvezetet az Illetékes klr. Járásblróiágnál li meg lehet tekinteni és a mrgállapllott díjazás melleit másolatot kérni.
A névjegyzéktervezet ellen a köz-szemléretétel Ideje alatt felszólalással tehet élni. A felszólalást írásban, vagy élóazóval lehet előterjeszteni. A felszólalás Zalavármegye KOzponlI Választmányához clmzendO és a városi iklalóhivatalba (Városház, i, emelel, V. ajtó.) adandó be.
A névjegyzékfervezetbe lOrtént Jo-goaulatlan felvétel miatt bármelyik válaaztó, a kihagyás mla 1 azonban csak msga ai érdekelt szólalhat ftl,
A ftlszólalásl meg kell indokolni és u (elszólító tgyultil mellékelni, Illetőleg bemulatni köteles a felszólalásában előadottak Igazolására alkalmas okirati bizonyítékait.
Annak, aki felszólalást akar előterjeszteni, minden ha\'óeág, közhivatal, közhivatalnok, lelki.z, nyll-
1 Zalai Kttalöny Sport-Uppterténje
TIPP-SZELVÉNY
BekÜldtt;.............,........,...................1
Lakik:--,..............-..........................
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a köveJkező eredményeket hozzák i
ZMNTE—PBTC . ; _ (... -->
ZiSB-SBTC . . . ...; -. (... -)
MSE—KTSE ......, ... (... -)\'
KRAC-DPAC......: ... {... _)
NTSEr-DVAC......: ... (_ -)
KRAC-DVSBrl......, ... (... .->
ZMNTB.IL-Uv. vil. ... -(- -)
Ferentryároi—HunglrU _. ... (... l~)
vánoa Jtllefcü intézmíny, egyesület és a\'apllvány kőtelet kaladéktala-nul rendelkezésre tocsátanl mindazokat az adatokat, amelyek a Felszólalásban (elhO\'Oltak IgazolAfára szükségesek. (288 200/1938. B. M. sz. r. 18. §. 4. bek)
A felszólslásokat benyu|iásu«lól kezdve május hó 10-lg a fei.t mer;-jelolt helyen és Idöbm közszemlére kell kitenni. A te\'srólBlások mej;-tekinihetők és lemásolhatók.
Nagykinlzsa, 1940. április 9. m Polgármester.
_1940. április 12.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8362/1940.
Tárgy: A h.iznos vadállominy megvédés*.
Hirdetmény.
Figyel meztetem az ebtulajdonoso-kat, hogy ebeikéi ne engedjék a ha-Krban kóborolni, meri a 142.720/ 1940. F. M. sz. rendelet értelmében szigorúan u\'aiifoltr m a városi mező-, erdő- és vfdóiókel, hogy a váron klllső határában fdusyelet né km lalált ebeket azonnal pusztítsák el.
Nagykanizsa, 1940. április 8. ¦u Polgirmcs\'er.
APRÓHIRDETÉSEK
i.\'onii«*t4i-tll]4i rsuinusi W taiwmh 10 »<.*¦¦ i \'illii, mlrwUti Loviblí! uo fl (illír, hílkómJ ¦ uAifj CO-fllj.ii, mlnttvn toytbbl ttÓ 4 Illlíí.
ÁLLÁS
MvoblarsmM mindcnesltányt keresek (isontialf belépétre. Szent Imre heictg-ntci 3. Knufmmiit. 671
Sagcdak és Unuldleinyok izonml (elvétetnek. Báron vinoda, M<gyir-u. 2. *
ADÁS VÉTEL
Egy jó állapotban k\\ö harálipár eladó, l\'clőll ul 81. szám. *
í-iaeíó négy d>rab komplett ablak príma avegezéisei, tokokkil, sztlike olaifeaiésael. Megtekintés dr. Tamáu Ügyvéd, Rotgony!-utca. 3/a. *
Clarfé hálészoba-bntor és mlorgaml tura Erzsébet-tér 16. lOazerllilet. *
Keveset hiiznilt férfi falSltfi eladó. Szekerea József-u. 17. *
Léva hoMjhapor mindent tin:tit. i/i kg. 40 fíjIér Sörlelnél. 4
LAKÁS-OZLETHELYISÉQ
Balatonfenyvescn nigyobb «Illa villannyal, vliveietékkel kiadó. Tulajdonos Szabó Antit sportüzlet.
Buép udvari szoba mellékhelylségekket kiadó ^rpád-otca 4. \'. \\ •
Udvtrl kis lakán május l-re kiadó Szekeres JézscI-utca 38. 866
November elsejéié néayaaabAá öisz-korafortot lakást kereteit. Címeket a kiadóba. 872
BÚTOROZOTT SZOBA
Két butoroiott izobát konyha-hsuni-latul karaaaa. .Méiriök-cMlad\' Jeligére.
HAZ ÉS INGATLAN
Eladók i kliebb nsizyobb adórnentei ctalidl- es bérházak, házhelyek. Zrínyiutcában ösukotnforloi egyszer néjiy, két-«er kélizobás ház, Megbízott Horvátb, Sugír-ut 42.
kol^ntéul
Régt vagy mai leveleiéiből származó tSmaobélvaflakat. hatiniUtlan tv-atiyagol la állandóan megveiiek. Jobb egyet bélyegek, serok li erdekeinek. — liaibfultn Iős/ctkészíti, ta\'álható minden pénlak«n délután 8—8-lg a szerkeiilC-tégben, FÓ-ut 5.
ZALMI KÖZLÖNY
puli i-ikai naí"ll.fttj.
Kiadja; „KSzgazdatáfj! R. T. NaqykialiM". Felelős kiadó: Zalai Kártly. Nyomatott: t „KlioaidasAgl H. T. Ntgykanliia"
Bypp>dá|ábaB NagykiRlxiák. (Nyomdáért teleli Zalai KárelyJ
Csillárok,
falikarok,
éiieüszekrény-lampáK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVDLGYI-nél
Sugár-ut 2. ""
Megbízható
jó és olcsói
ˇ
8ZABÖ ANTAL sportUzletében %SST%
80> Évfolyam. 84. szarn. NaigykanJisa, 1940. aprili» 13 szombat
Ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
és kiadott vjtlal: Fôul & szám. • anadea hétkouup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elfiíliettsl irt: «gy hora I pengő 40 filler. Szerkesztőségi és kiadóhivatal) telefon: 78. sz.
Mozgósít a katolikus női tábor!
(bt) VliágrtSlgés SZÖmyü lázában vergődik a földgo\'yóbis. Az emberiség betegágya felett szédítő magasra szökött a lázgörtC s nincs m&r| többé hit Időben, megértésben, csodában. Ember az embernek farkasa lett kerek e világon. Életten, friss pipos vérten, ha\'á\'höi^ésben, civilizáció pusztulásába*1, alkotások romjaiba11 vajúdik a világ s hogy mi születik, még senki som tudja. Egy azonban bizonyos ; az anya, a mai világ ha\'á\'oságyón szüli meg a világtörténelem holnapját.
HöS\' kor oz a mai. Előlegedért, életformáiból kiszükült, eszményei-bon csalódott kor, amely ar.önban az anyák hősi Önfeláldozásával vállalta, hogy maga helyett ujat, erősebbet, hitben, emberségben. Igazságban gazdagabbat állit a jövendő színpadéra, ; ,
S éppel1 azokban a napokban, a mikor az égő Európa felett ixxika-dozni kezd\' n tető s nem tudni, hogy a szikrazápor nyomán hol, merre gj-uinjuVld a vesz uj csóvái. - ezek-a napokban mozdul mog itt a nvx-gyar föld dóU végein a katolikus női, tábor, hogy seregszemlét tartsoft Önmaga felett.
Minek is ez ilyenkor 7 - hallottuk a kérdést. Embcr-ezroket nyelnek el bombákkai felszántott tengerek, hontalan tízezrek Irigylik az erdők vadjától a vackot, hernyótalpas acél-szörnyetegek gázolnak közömbösön ember-iendcken ót és özvegyek, árvák sikoltó panasza száU iszonytató pergötüzként a földi ós égi hatalmak minden trónusa felé Kinek van ilyenkor kedve ünnepelni ? Kinek van elég erős szava, hogy át-zcngjeu a véres zajiáson ? És kiuek elég bátor szive, hogy a ma sölót gond-balvAnya előtt klnyissi a szemét és csupa vér, szenny, sár, üszök között az eszmények raesszc horizontjába nézzen ?
Pedig Igenis, ma kell ez az ünnep. Ma keli mozgó^lani a katolikus női tábor minden lelkeit. Ma koil Krisztus kezébe tenni asszonyaink, lányaink kezét. Amíg bírt a világégés, a férfivilág addig ha\'álos harcét vívja és nyers erővel, a földből lettek ösztöneivel; tűzzel, acéllal, a gyilkolás és pusztítás minden eszközévet kénytelen a gáton mPgálbii vagy e.\'esrij. Kénytelen a harcmezőn és üzletben, hivatalban, felkészüli s-ten és állásfoglalásban, munkában, gondban és-tervben mindig és mindenhol, még az otthon csend«s fala között is háborút visoUU. Ezalatt a katolikus nőnek kell erfsitenLe az Összeköttetést arraiélé, amjerre a háború szcstáianak legkevesebb vezény szava van : •- az Ég felé. Mert nagy baj lenne, ha harcunkat mégha fco1--va, a háború durva salakját életformáinkról lehántva, megint - mint egyszer már - arra ébrednénk, hogy amíg földi eszményinkért harcoltunk, addig elveszítettük az Örök
Ujabb 50.000 német katona Dánián át útban Norvégiába
* Murmanszkot a németek flotta-bázisként használhatják az uj német-szovjet megegyezés alapján
kedési gócpontot támadtak meg. Ha ez megismétlődik, uj helyzet adódna - mondják Berlinben — és a megtorlás nem maradna el.
Angol részről cáfolják, hogy a bombázás szándékosan törtónt volna.
A noryégini helyzetben még a diplomaták sem látnak tisztán. Az ofiioi kormány ugyanis nem kapott megbízatást Hankon királytói, Nor végióban a mozgósítás tovább folyik, mert Koht külügyminiszter kijelentése szerliit az ország h-idiá\'la-potban van Németországgal, Ezzel szemben\' berlini körök míg tolóidig azt hangsúlyozzák, hogy nincs ellenséges szándékuk Norvégiával szem" ben, ott \'nyugalom és rend van, a magén- és közé\'et visszatért a rendes kerékvágásba.
Ellentétben állnak ezekké\' a hírekkel n norvég hadi jelentések is, amelyek szerint az országbűn
négy helyen folyik ütközet német és norvég csapatok között.
Északnor végiába n a mozgósítás befejeződött, Kfrkcnevbcn 20.000 fő. nyi csapatot vontak össze. A keleti országrész norvég kézen van, a harcok gorilla jellegűek. Stockholmból Parison át érkező hi\'ek szerint « norvégek áUitóJftg
Bergont és Hamart visszafoglalták. Elverum biztosan norvég kézen van. A német légihaderő csak akkor avatkozik a harcokba, ha oZ elöienyo-muló némelek erős ellenállásba ütköznek.
Az angolok ozzei kapcsolatban meg vádolták a németeket, hogy nyl\'t helyiségeket bombáztak. A németek szerint az a vá<os, ahoi a r.on\'égh/íd seaegföparancsuokság tartózkodik, nem tekinthető nyílt városnak.
Angoi repülőgépek a dániai né"
Eszményt, kihagytuk ütni kezünkből a földi sira\'ornvólgyéflck torpedónál, tanknál, bombánál erősebb fegyverét, é\'elharcunkuak vasbetonnál erő-sebb páncélját: - a hitünket.
Kcb, éppen ezekben az idökfcen keU erősik-ni a női lelket és felvértezni, hogy tudjon együtt küzdeni a férfivei, együtt hordani vele n megpróbáltatás kciesztjét, együtt lá;nj a célt ós együtt hiPni abban, hogy isteni parancs minden áldozat, a legnagyobb Is, amit a haza követei fiaitól.
Keh, hogy ucélos le\'kü anyák, feleségek, leányok álljanak a háború féríl->endjel mögött. Keli, hogy n férfiba is e\'öt, bizalmat öntsön, a mikor hímezve l&tja, hogy amíg ö fegyverek tüzében előie rohan, addig az otthon háborújában helyt áh e né, az apÜhoz méltó utódokat nevei, ÖrtáU hazáé-i és otthonén,
mot támaszpentokon kívül Scheswig\' Holsteinben
bombáztik egy német pályaudvart.
Berlinben nagy feltűnést keltett ez, mert első eset, hogy német köz\'e-
London őszintén bevallja a sikertelenséget, Paris bizakodik
A norvégiai bömbázsókról a következő jelentések érkeztek:
Angoi lepíUők megtámhdíák Krlstiansandor és Stavanjjert. A németek visszaverve a támadást, 8 repülőgépet lelőttek. Az angol hivatalos jelentés is beismeri a 8 gép elvesztését, de \\ Messerschmidt-gép lelövését ís 2 másik magrcn.gá\'ó.sát Ls jelentik. t
Általában az angolok mostanában elég őszinték és mind « sajtó, mind a hivatalos körök kezdik \'beismerni, hbgy az elOgoi\'lí&d0otík íífeni élit el eredményt támadásaival.
Parisban optimistábbak és kedvezőbben Ítélik meg a helyzetet, bár
mostanában feltűnő kevéa párisi hír1 érkezik, ami azt jelenti, hogy a szö-\\etséges«k akcióit inkább London irányítja. Parisban egyébként azt tartják, hogy mindaz, ami eddig történt, csak kezdet, a harcok ezután, következnek !
Parison át érkezett az a hir is, hogy a norvég csapatok Nflrvik körül gyü\'okeznck és az éjszaka heves harcok voltak a németek ós a norvégek közt több arcvonalon. A je\'entések szerfalt a hOgyes arcvonalon a norvég Slosapa-tok kitonoen működtek.
Uj norvég rádió állomás jelentkezett
Ujabb norvég hirek szerint, amelyeket az ország Jjeisejébcn felállított uj rádión át közöltek, a németek Oslót, Narvikot és Stavangert tartják meg. száUva. A Németország felé irányuló összes norvég telofonvezelékekéi elvágták. Osíó villanyvilágítását lehelotfccnné tették az áramfejlesztő telepek zsilipjeinek megnyitásával. A -német ós nor-
vég csapatok közt lévő területeken kölcsönösen felrobbantották é> alá-^aknázták a hidakat.
Svédország semleges
Az érdekelt államok közül Svédor- . szág nyilatkozott újból, hangoztatva teljes semlegességét, amelyei fegyveres erővel is hajlandó megvédeni.
Német közigazgatás és katonai bíráskodás Dániában
Dán részről is nyilatkoznak: — a polgári lakosság megvádolta a Iwdsero-got- liogy a német bevonuláskor nem icljcsiiettc kötelességét. A dán király
odaá\'i, ha kell, a férfi helyérő, tűzben, vjharbin sem icttenő lé\'ekkcl.
Ezt a nagy, iszonya földrengést, amelyben a magyar haza igazságos sorsáruik igé\'Clé is rejlik, nCm leheti egy-két, szoborba kívánkozó Dobó Katicával végig küzdeni. Ehhez minden magyar asszonynak, leánynak Dobó Katicának keU lennie. S ez a mozgósítás, a missziós nővérek katolikus nőinek holnapi táborozása iiyen Dobó Katicák nevelése. Mert hit nélkül nincsenek hős magyar asszonyok. Hit iiélkü\' nincs egyáltalán hősiesség, csak vakmerőség. A ncnizetr.cií pedig hősökre van szüksége, a vakmerőség maradjon a ka-iandoroknk. HJt, még p^\'dig rendit-hetetien hit keU ahhpZ, hogy az érzékeny, finoman rétegezett női lélek elbírja az idők számumjának pusztító sodrát. Islcn kezébe kapöfz-kodva lehet csak hinni, hogy szabad
kérésére Stauning miniszterelnök közölte, hogy a hadsereget nem érheti vád, mert parancsra cselekedett. Ahova nem jutott «1 a parancs idejéberi
és keli vért ontani is, szabad és kell a halálba rohanni is, mert Utca adott az embernek a földi létnél magasabb, követelőbb erejű eseményeket.
A nő hite a férfi erőssége is. A nő hite a férfi leikén\'a vért. A nő hite a férfi izmaiban a szent düh, a rneiyj poklokon is átgázolfcatja Isten, haxi és csalód védelmében.
Katolikus magyar nők, - mozgósítsatok ! Ne engedjétek a vércsa-takban fetrengő emberiségből kh hamvadni a hitet, a cél mögött ne engedjétek elhalványodni nZ eszményt. Gyűjtsétek a hit kegyelmét, hogy veletek együtt tudjuk kérni Istent; ne legyen hiábavalói a, tenger áldozat és jöjjön oi mielőbb aü ország, amelyben legfőbb paJ ranos újra Isten és az ember xzere-j tete leszen.
ZALAI KÖZLÖNY
1940. tolga 13
GFBaelyemhariftnyAk
lopujabb rilvataalaaaben
párja P 1.95 2.60 2.90 930 3.50 Szomolánylnál.
ott voltak harcok és 12 rli\'ui katona hősi huhUt halt
A Havas iroda jelentése szerint a megszállt dán és norvég területeken bevezették a németek az uj kdxjaaz-gatást és a ikatonal bíráskodást. AlÜtó-tólng máris több halálos ítéletet hoz-tak.
Az angolok akna-mezövet elzárták a szorosokat
Német jelentés szerint az angolok a Németország elleni blokádot most mér teljesen kénytelenek lesznek kivonni az Cszaki Tengerről és az
uj tengerzárt az Ooeánon
tudják csak mogszcrvczni.
Semleges hajók m«gi*igyeléss szerint Bergen és n Sheltaud szigetek közt két hajót láttak lángokban, azt hiszik, hogy angol hajókról van sző. A jelek szerint nz akna-óvet védő, vagy az aknákat lerakó hajók ezek. A leg-ujabb londoni teleülések szerint ng>\':m Is a most (ajRikoii uj aknaővet nz an< pol hajóhad szigorúan órzl. Az akna Öv elzárja a SkagCrrtikot és a KaUO-•gátol és a norvég pátiaktól JíiUlajidig terjed, <lo nem érint holland, belga, som svéd vizeket.
Stockholm, április 13
A hajózást a svéd |wr[i vizeken niegliltolták. A jelek szerint az intézkedés összhangban áll az aknazárra!. A világító hajók is Ixszunlették inú-kódosukét.
a norvégek védelmi vonalai szerveznek
Stockholmi hlr jelenti, hogy a norvégek n Mjöscn tótól Heinsvoldfg védelmi vonalat épitetlck ki. Igyekeznek azonkívül Oslótól délkeletre is összevonni nagyobb rjsupatokjt.
A németek a mogwAUt kikötök környékének megszel\'ását iktatják, oslotol Üélnyugntra clfo»Wták Korsvcget, amivel a dé-\'nvugaü vasutat biztosították. Az oaloi öböl több városába és Naivikba repülőgépen szállítottak ujabb csapatokhl. Beljebb már gerilla harcok folynak-Ezekre is fel készültek a németek is harmincas csoportokban bocsátkoznak harcba a tciepet jói ismerő és szívósan védekező norvégekkel,
Róma, áprUi-i 13
A Mesaageno stockholmi jelentése szerint cáfolják azt a hírt, hogy KoTLsvingcr közelében nagy h\'rpok lennének. A németek 30 kl\'omítcne állnak a várostól. A városba VCzLtŐ utaknt a norvégek feliobbiutotlák. ¦
A Mcssagero jelenti azt is, hogy
Dánián át a már N«ivégiában lévő 50.000 német után ujabb 60.000 németéi üzállitnnak.
A norvég; király nem hagyja el országát
Stockholm, április 13 A norvég király fogadta a svéd távímtl iioda munkatársét. HBakon király kljc\'entette, h>gy n \\o;zély idején sem hagyja el a uorvég földet, bár mióta\' menekülnie kellett, nem aludt és csizmáját setnl húzhatta még le lábáról.
Jelentés nyugatról
Paris, április 13 A mai hivatalos hadi jelentés s e-rint Mühlhausciitöi kelébe élénk gyalogsági töz volt, A francia tü_ zérség ar. ellenség megerősítő min-kántált löt\'e\'. A német«k megki^óre-ték az egyik francia kézben lévő rajnai sziget elfoglalását, d« az nem sikerült.
Murmanszk német flotta-támpont
Budapest, április 13 ÁlTEsti Újság berüni tudósítójának értesütése szerint az uj német-orosz megegyezés értelmében n német tengeri haderő, mint támnsz-pontot használhatja Murmanszk kikötőjét.
Támadás Narvlk ellen
t Berlin, április 13
Az angol légihaderő pénteken esle támadást intéíctl Narvlk ellen. Az angol repülőket erős légelhárító tüz fogadta, amelyben támadáV\'ukat n«ttnl tudták megismételni és nyugat felé, elrepültek. A bombák nem okoztak kárt. . . . ¦ : 1
_ Az angol hajók csak Galacig járhatnak a Dunán
Róma, április 13 A Rcsto dei Carljno budapesti tudósítója szerint a magyar közvéle-\' meny teljesen nyugodt. Magyarországon Olaszországban látják azt a nagyhatalmat, amely éberen Őrkö-kid "a délkdeteurópaí béke fenntartásán.
Részletesen foglalkozik a lap a Belgrád és Bukn.est közt léhvjütt
megegyezéssel, amely a dunai hajóforgalom ellenőrzésére unatkozik. Lehetségesnek tartják, hogy az ín. tezkedéseket Németországgá 1 egyet-értésben hozták meg.
A McssagLro is nagy jelentőséget tulajdonit n dunai államok láncszerű megegyezéseinek, Az angol hajókat egyébként már csalt Galaeig engedik fei a Dunán. :
Ahogy London képzeli a délkeleteurópai „gazdasági" kapcsolatokat
London, április 1.1 | pában. Ezek az államok — irja a tudó-
A Tlnais balkáni tudósítója a bal-kani követek londoni tanácskozásaival kapcsolatban azt irja, hogy nagy propagandára, a kcicskeáclnii kapcsolatok teljes kiépiléséro és nagy fegyverkezési segélyre van szükség, liogy Angiin elzárhassa Németországot Délkelé leu ré>-
Diófarönköt;
viisároiok Dukísz. Ferenc
Najrykanhuu.
siló — még nagyon emlékeznok a lengyel cselre, tehát olyan propagandára volna szükség, amilyen a szövetségesek még soha nem használlak. A kereskedelmet a szövetségesek számára a habom utánra is biztosítani kcl\'cno, azonkívül- miután a nyugati segitség-ben nem nagyon bíznak, n fegyverkezést, különösen n légUmderö kiépítését kellene elősegíteni
— TcUlntu meg a Köpetein Bútor-áruház állandó butorkiéliltását. ízléses •s olceó bútorokat kedvező fizetési feltélelekkel vasárulhat.
Felmentették Vécsey Barnát, a református egyházközség lemondott gondnokát
A nagykanizsai református egyházközség legutóbbi zajos közgyük* sébői Klfoiyó\'ag Kajdi Gyula köny\\-kötötegéd "többek jekAlétérjen sértő kíielcntést tett Zoltán Gáspár ki\': telekkönyv vezetőre, aki az egyházközség presbiter*. Zoltán Gáspár a könyvkötőt v>ccsíiletsértós niiaít a bíróság elé alította, A já\'ásbirésjgi tárgyaláson sikerült a bizonyítás, Kajdl Gyulát egyrendtell durva bo-csülelsértés és egyiendteil becsületsértés miatt 60 pengő pénzbüntetésre ítélték, egyben kötc\'ezték az Ügyvédi költségek megfizetésérv\'.
Kajdl viszont beperelte Vécsey Bui-na városi műszaki tanácsnokot, az cgyházközié* lemondott joadnn-kát, ázott a elmen, hogy Zoltán Gáspárral VécSOy közötte\'a könyvkötő kije\'enté.í\'it, amelyek miatt a fenti felciösségrevonás is tö\'tént. A já"áv-blróság ebben a második pciben a tanuk kihallgatása után Vécaey Bar nebást felmentette, mert Kajdl vádjai vele szemben nem nyertek igazolást 1
Az ügyeknek még folylatá*iik lesznek.
Harmadnap találtak rá bezárt kunyhójában a halott galamboki hegyőrre, aki szolgálati fegyverével szivén lőtte magát
Horgos János galambok! hegyőr a múlt napokban eltűnt hazulról. Ke-resnl kezdték, mert szokatlan volt, hogy nz egyébként mindig pontos ember nem tért haza Idejében. Hozzátartozói végül Is a rigóhegyi szőlőben, q kjnvhójában keresték. Az. ojtó bclü\'ről be volt zá\'va. Feltörték az ajtót és vértócsában, holtan találták ott o hegy őrét, mellette hevert szolgá\'ati fegyvere, amelybóT egy golyó hiányzott. Jeten tették «7, esetet o galambok! községi elöljáróságnak, majd a nagykanizsai főszol-gabiróságnjk, ahonnan dr. Fodor László szolgabíró és dr. Des!-eö Mihály tisztionos szállt ki u icndörj
hubaszemlére,
Megállapítást nyert, h:igy Hnrgoa Jénos néhány nappal c\'őbb felment a rigóhegy! hajlékába, ott mogá\'^a zárta az ajtót é> szíven lőtte magái, A ^;ek szerint n lövés nem végzett mindjárt áldozatával, hanem valószínűleg egész nap kln\'ódott a bezárt kunyhóban, de a nagy véivesz-tuség annyira legycngitelte, hogy nem tudott magán segíteni és így feküdt órákon át, inig n halát be* áUott. Csak harmadnlap talállak rá.
AZ Ügyészség a temetési engedélyt; megadta, ;" [ j
A csendőrség most az életunt hegyőr lettének hátterét kutatja.
Az üzenetközvetítésen kivül egyéb rádiószenzációi is lesznek a Budapesti Nemzetközi Vásárnak
Az április 26-án kezdődő Budapesti Nemzetközi Vásár vezetősége nagy súlyt helyezett ai-ra, hogy ezúttal is kü\'ön^eges technikai újításokat mutasson fcc látogatóinak. . A vásár terOtetérŐt küldhető rádió Üzenetek már é\\*k óta nagy népszerűségnek Örvendenek és ez az intézmény annyira bevált, hogy az idei Vásáron sem nélkü\'Özi majd a közönség. ¦ í
A rádlóüzcnct-közvetítés mellett érdekes szenzációja lesz a vásárnak a lehétő\'eg teljes rádiókiá\'litási, csoport, amelynek keretén belül az érdeklődök "megismerhetik antijd a ma forgalombanlévő vaUfcnjsnny] rádiókészüléket és alkatrészt, ajiii azt jelenti, hogy a rádlóépitósi technika legújabb és egyben csucstelje-
Tololon: 305.
L ni ^ le
\\
női- és leányka-kábátokban
sitménycl kerülnek itt a közönség szemei olé.
Ma még csak terv, de ha technikailag megoldható, a vásár Idején valósággá is vá\'ik a vásár legnagyobb szenzációja : r&dióüzenct-köz-vetités a vásár, illetve Budapest felelt keringő icpü\'őgépröl a vásár területeié é-s teriufszetefen miudasnU helyekre, aho" megfelelő >ádió v«\\-Ö-kószü\'ék v«n. ugy ter\\,ezik, b>>gy a jelentkezőket a vásár lerü\'Dtéről autóbuszokon viszik ki az uj közforgalmi lepüiötérre, - amely ptfuga is pazar látványosság — ott icpü\'ő-gépre ültetik - ami ugyancsak szenzációs élmény — és az utasok a tc* pü\'őgépcn lévő nükrofonba mondhatják te üzeneteiket. Ezeket az Üzeneteket a vásár különleges vevőkészülékén felfogják ,és azok a vásár területén felállított hangszórókon át lesznek hallhatók. De természetesen minden alka\'mas vevőbeientíezéssel is foghatók lesznek, még pedig - "z eddigi tervek szerint - a 217-es, VagjyiS a nyíregyházi adóál\'omás hul\'áinhosszán. A vásár területéről küldhető rádióüzeneiek. hullánibo-sz-szik változatlanul Budapest I, leadóállomásán történik. (:)
divatárukban
azár-udvari
2233
1940. ?prilli 13.
ZALAI KÖZUONV
J Kérjen egy pohárka
Ti
Nemzetközi Vásáron
& kanizsaiak mnukáösl alázása
A nagykanizsai MANSz által Munkácsnak adományozóit országzászló átadásának napja közeledvén, érlekez. lel volt a városháza tanácstermében, amelyet dr. Krátky István polgármester hívott össze, hogy megállapítsák a munkácsi ut ás felvidéki, kirándulás idejét. Az órtekezieten részt vett a MANSz hölgy-gárdája és a llevcnto vezetőség is.
A polgármester utalt a munkácsi ul hazafias jelentőségére ós minél nagyobb számú részvételre kétlo fei a
megjelenteket.
Borsa Béla fclsőkereskcdelnd Iskolai tanár, a MANSz titkára elötcrjcszletto, a Jevetezés alapján megállnpitott pro-gramot. Diákok szarnám nz ut szo-inélyvonaton -ig pengőbo kerül, gyorsvonalon 73 pengőbe. Felnőtt résztvevőknek személyvonaton kl>. GO pengd fejenként.
A személyvonat indul május 22 én délután Nagykanizsáról, reggel érkezik Miskolcra. Itt a várost. 111. a ^diósgyőri-vasgyárat, LtUafüredel tekintik meg. 21-én érkeznek Kassára, illetőleg kirándulás Rozsnyóm, Krasznnhorkárn, Aggtelekre. 25-én érkeznek Munkácsra, Aki Vereckéro akar-kirándulni, az kb, 0 pengővel fizet többel.
\'Munkácson ünnepélyesen fogadják a kanizsaiakat. Itt törteink a kanizsai országzászló átadása ünnepi keretek közölt. A nagykanizsai hölgyek nevében dr. Krátky tstvániió, a kaniziíU MANSz elnökasszonya beszél, Nagykanizsa város közönsége nevében dr. Krátky István polgármester. Ut adja át dr. Tholway Zsigmond levon(O-cgyesületi elnök és Gombos százados testnevelési vezeiö n munkácsi leventéknek a nagykanizsai leventék által adományozott zászlót, a kanizsai levente diszszakasz és a leven lezeneknr kíséretében.
Május 26-án a diákkiránd liláson résztvevők hazatérnek, míg azok, akik l\'ancsika, Nagykanizsa Icstvérkózségó-&ek a Nagykanizsa által foléjútott országzászló avntásán részt vesznek; Fanesikárn indulnak, Olt lesznek Nagykanizsa város képviseletében Krátky István dr. polgármester és a városi képviselőtestület tagjainak küldöttsége is. Ugyanezen a napon a nagykanbaai járási leventék zászlaját átadják Kovászé község leventéinek.
Á polgármester ezúton is felhívja a város közönségét, hogy aki csak leheti, vegyen részt a szép magyar ünnepnapokon, Jclcnlkczni, valamint mindenre részletes felvilágosítást leltet kapni Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanárnál, aki csütörtök délelőtt 10-től 1 l-ig, valamint bármely napon az egyes órák közötti 10 perces szünetek alatt készséggel rendel kezesére ált (telefon: 375.).
A felvidéki ut nemcsak magyar ünnepnapokat, hanem felejthetetlen élményt Ós turisztikai élvezetet jelent mindazok számára, akik .azon részt vesznek. ¦ \\ , <
A dolgozó ember helyesen cselekszik, ha arról is gondoskodik, hogy bélürülése és gyomoremésztése a természetes „Ferenc Józseí" keserűvíz használala áltat — regge-lenkénl éhgyomorra egy kis pohárral bevéve — elrendeződjék. Kérdezze meg orvosát I
mii1 BatMklillitlsamkat tekintse meg Minden vételkénysser nálktU. Kopsteia Ntozareaái
Két esztendő börtönre Ítélték a Horthy Mklós-nti kirakatfosztogatót,
aki a murakereszturl és galamboki jegyz^ségekre is betört
Nemrégiben a Horthy Miklós jti Pinke-fé\'e kegytarpykercskedés kiia-katát valaki éjnek idején feltörte és abból kü\'önbözö tárgyakat, töltőtollat, ceruzát, imakönyvet, játékszereket vitt el. A nyomozás folyamán kihallgatták a zalaegerszegi fogházban 3 havi fogházbiin\'ciéiét töltő Zrínyi Jenő 26 éves kani/sai kocsiul, a kl a Kls-scrházbnn volt alkalmazva és bevallotta, hogy ö voit az, aki idb. Németh Józseffel, a Kis-sörház volt kocslsd-val együtt kifosztott! a Horthy Miklós uÜ üz\'el kirakatát. Nemelhet Őrizetbe vették, majd letartóztat Iák. de mindent tagadott, noha családjánál Gyékényesen megtalálták a topott tárgyak néhány daabját. Azzal védekezett, hogy ő ezeket Zrínyitől ajándékba kapta gyermekei réizéie. / ;
A nagykanizsai törvényszék m-st tárgyalta ezt az ügyet, Z<;nyit is, Némethet is fogházerök áhították a bíróság elé. Nagy meglepetés v-\'lt, amikor Zrínyi kijelentette, hogy korábbi val\'omása nem igaz, a betörést egyedül követte o1, Németh nem volt társa a kbakntfoszlogatásnál.
nem is tudott ró\'a, ö csak egy kési és néhány lopott darabot adott Nc-mothnek a gyermekei részérc.. Má-kéry elnök ezután Ismertette Z\'inyi bünlajstromát Januárban tetört a galamboki községházba, kifosztotta az asztal fiókjait, amelyekből mintegy 92 pengőt szedett össze. A Kis-sörház folyosóján Kovács Jánstól egy kerékpár-lámpát lopott. Simon Irma diók\'cány Zrínyi Miklós utcai lakásából egy "öl kerékpárt lopott. A murake eszturj jegyzői irodába is betört, az asztal fiókokból mintegy 82 pengőt lopkodott öáSzfi, ApoSta-gon csalást követett el. Zrínyi mindezt beismerte. Vele együtt nzok is a vódhitak padjára kerültek, akik a lopott holmi orgazdái voltuk.
A törvényszék Zrínyit lopás is Q>n lás miatt két évi fegyházra és öt évi jogfosztásra, valamint nz okozó" kár megtérítésére itélic, mig idb. Németh .lózsefct orgazdaságban mondotta ki bűnösnek, m.=rt neki tudnia keltett arról, hogy a Zrínyi, tői kapott tárgyak lopásból származnak és ezért két havi fogházat kapott. A többi vádlottal felmentették. |
Két munkás szerencsétlenül járt az újudvar! olajrakodón
Újudvar, Ópúlis 13 (A Zalai Közlöny tudósítójától) Két ba\'csex történt tegnap az ujud-vari pályaudvarnak azon a részén, ahoi az olaj-tankokat szerelik. Az oiajlc\'ep munkásai éppen kocsikat tolattak az elszálÜtás előtt, amikor az egyik kocslkapcsoló rázuhant Kömiacsi József 31 éves ujudvari lakos karjára, ugy hogy az nyílt kur->
törést szenvedett, A másik bale-et ia tolatás közben történt. Beko Ferenc 21 éves ujudvori oiajte\'epi munkás jobb keze nz ütközők közé korült, amelyek Összezúzták ©eke keze.ejét. Telefonhívásra n nagykanizsai meni tök a helyszinté lobogtak és mindkettőnek első segélyt nyújtva, leszállították őket a városi közkó\'házr ba. Senkit felelősség nűm terhel. <
orom
Tárgyilagos dljmentos vizsgálat alapján megmondja a legközelebbi BOSCH RÓBERT KFT. AKKUMULÁTOR SERVICE. Gyújtás, világítás, Indítás gyenge, elhasznált telepről nem megbízhatói Nem kell ehhez okvetlen uj telepet venni, a genoráljavltás sek-kal olctébb. Kérjen árajánlatot:
Fiseher és BSder
vsiaagykereakedei, Nagvkulzu.
s/a Telefon: 18o.
Hogyan áll a kirakati árak kötelező feltűntetésének ügye ?
Az április hó 4-én 29.100/1910. K. K. M. szám a\'ntt megjelent rendelet a kereskedelmi és Ipari érdekeltség körété" élénk visszatetszést szült, amennyiben az idézet rende, rciben a számlázással és árfeltüntetéssel kapcsolatban olyan feladatot kivánt róni nz érdekeItsógre, nmely-nck eleget tenni a rendeletben kitűzött idő a\'ntt nem leit volna képei, A kereskedelmi és iparkamarák április 3-án a kcieskedefcm- és közlekedésügyi miniktetériumban tartóit értekezletükön feltárták az idézeti rendelkezés súlyos és szinte meg"1 oldhatatlan intézkedéseket <a kérték, hogy « minisztérium tegye lehetővé azt, hogy az érdekellek a rendelet enyhítésével eleget tudjanak tenni a rendeletből icájuk háramló kötek-1 zcttségeknck. A kereskede\'em.- és köz\'ckedésügyi minisztérium n legnagyobb megértéssel fogadta 0 kamarák c/öterjesztéseit és kljctcniet-te, hogy a rendeletnek április ll-én való hatálybalépésétől eltekint, egyben pedig felhívta a kamarákat, hogy a rendeletnek a gyakorlati éJefr ben kivihető módozataira nézve tegyenek előterjesztést. A ni!nlsKÍé-! riunv a fcntemlitett időpontot, ntfttt élctbeiépési határidőt hatálytalanig ja és egy végrehajtási rendelet kibocsátása kapcsán az érdekeltségektől beérkező ószrevóte\'ek alapján
fogja helyesbit<ínl a jttndele\'et. Illetékes helyről kapott értesülés szerint felhívják azért az érdekelt kereskedőket és iparosokat, hogy a rendelet alapjában nem lesz hatályon kjvűl helyezve mert az ámk szánkózását é"* árának feltüntetését közérdekből n minisztérium eliendclj m/\'jd a ki-" bocsátandó rendeletben is, azért a szükséges előkészületeket a kOrei. kedök ós Iparosok tegyék meg, főleg pedig a kirakati árak feltüntetését már most hajtsák végre,
A számlázási és ámegjeiölesi rendeletnek tehát csak a kirakati árakm és élelmiszerekre vonatkozó része lép április ll-én életbe. A rendelet többi része, úgymint a kötelező számlázás, valamint az üzletben és raktárban lévő óaik kötelező meg* iráfta fel van függesztve egy e«TO vonatkozó végrehajtási utasítás megje-< jelenéséig. A kirakati árakat twíoít minden szakmában fel kell tüntetni, élelmicikkekről pedig azoknak el, adási árát tartalmazó árjegyzéket az üzlethelyiségben a vevők által jói olTashato módon kell kifü^pgestftseaii,
1876
1940. aprite 13.
»»!8 SZEMÜVEG "\':3SL ZSOLDOS OVULA
temila, ttliiífa tl lilSUfíIMSllHlíl. vaui 8. (i
buáfkkuv.1 1
ntu j.vllomllh.l. I
Másodfokon is hét esztendőre ítélték az orosztonyi gyilkost
Ifj, Jőzsa József 29 éves orosz, tonyj földműves tayttfy okíóber 6-án vadászfegyverével agyonlőtte haragosát, Sós János tfazd\'iombírt. A nagykanizsai törvényszék Szándékos omherö\'és bűntettében mondta k| bűnösnek ifj. Józsa Józsefet és azért 7 esztendei fegyházra ltél\'e. Józsa
nem> nyugodott bele az itó\'etbc, hanem fellebbezett. A pécsi kir, itélő-t&b\'a most foglalkozott az oroszto-nyi gyilkosság ügyével, A tábla hely"\' ben hagyta a nagykanizsai törvényszék ítc\'etét, ameiy azonban még mindig nem Jogerős.
Negyed 5-kor kezdődik a ZMNTE—PBTC-mérkózés
Most értesültünk, hogy a Bőrgyár- \\ csapat érkezése miatt negyed ötkor kezdődik a mérkőzés. Előmérkőzés lesz a ZMNTE TI.—Levente válogatott. A nagy csapat\'Csondor — Csáki. Kár-pilt — Junker,\'Babos, Pőcze - Szabó, Istenes. Csengéi, MihaVcz, Varga ösz-k»eeílUisban játszik. Jegyek elővétel-ben Tüttőnél. /:)
Divatárut
legolcsóbban
divatcsarnokból, fű ut 6.
Holnap megnyílnak a vasutas tennlszpályál
Értesítjük a n, é. közönséget, hogy agyescdeliiuk Horthy Miklós uti ten-rúszpalyái 1940. óyí április hó 14-én uiegnyünak,
lel tételek a pályagondnokmíl meg-tudnátok a Iwlyszinen.
Nagykanizsai Vasutas Testedző Egyesüket. (:)
Felhívás
Felhívom a ZMNTE rendezőit, hogy holnap, vasárnap délután\'fél 3 órakor
a sportpályán okvetlen Jelenjenek meg. lítnókség. {:>
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezet Uodorn mintatennelbeD a legjobbat a incoloeőbban mutatja be. kedvelő 1 x#-tW.Wtételak mollati.
Férfi ballon kabát . . P 36.80 Esőkabátok nagy választékban i
Virág cipő- és divatház n-m 3. sz.
Az Országos Mezőgazdasági Kamara uj elnöke a biztosító nagyközönségért
Hosszú esztendőkön át követeltük lapunk hasábjain « biztosítási kérőé-*ck reformját, sőt nemegyszer éVsen itriÜzálluk a biztosító vállalatok in-léawdéseit, inert azok — vélemény fink szerint — nem egyezlek a nagyközön, ség érdekeivel. Mióta a Biztosító Intézetek Országos Szövetsége uj vezciő-sét,et kapotti amely uj hangot é> uj szellemet jelent a magyar bUtosátásI fronton, ugy a\'sajtót, ntnl a közönséget az a remény UHU\' el, hogy a BIOS* jelenlegi vezetői is hivői a bú-
lositásí kénlósek igazságos reiulezósé-nek, időközben sok olyan dolog tör-lént. amely reményeinket alátámasztja s most különös elégtétellel vettük a hirt, hogy az Országos níezog^ajxlosá)*\' Kamara uj elnöke, gróf Khuen-Ilédor-váry K4roly maga is egyik előharcosa az áltatunk támogatott törekvéseknek, A biztosítási fronton való teljes rendteremtés terén sok és nagy Ráadat vár nz Országos \'.Mezőgazdasági Kamara uj elnökére, aki olyan férfi hírében áll, liogy hajlandó foglalkozni a klembe-
Var-oai Mozgó. CsPtorioktoi-vaaaraaptg !
Gsodaaxép magyar film I Hunyady Sándor regénye
Az Idegen rabságban sínylődő erdélyi magyarok élele
A legjobb magyar művészek játékával. Aktujlis híradók I Remek kisérő műsor !
Elöuilánok hétköznapokon S. 7, 9, vasárnap 3,5, 7, 9 órakor
1 vitái iliít »!113 litigi EMME iiiiiSzleilBii
bármely alkalomra megtalálja a legszebbet Telefon az : 802. Kert és Inkán : 634.
rok ügyes-bajos dolgaival s épen ezért bizalommal tekintünk irányító ós a biz [«sitasi kérdésekben kúzvoiitö működése elé. Értesülésünk szerint gróf Khucn-Iiéderváry ezírányu programjának megvalósítsál megkönnyíti nz a körülmény, hogy a biztosító magán-vállalatokban is megvan a liajlandóság a még vitás kérdéek rendezésére.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST ttlB
VHL, Caokonay-u. 14. Nouixotl Sllnbizoát CiaiádI szálloda a várói szivében. Újonnan berendezve, központi Ifi-tél, hideg-meleg folyóvíz.
Egyágyas izoba F a*—, kelígyaa P a«—
Szombat
álluutiá mflaorsxiraok hítksxnapokon budapoat i. misoraa
6.45 Torna. Hírek. Kö^mények Hanglemeook. — lllina étraad. — 10 Hirek. — 11.10 Nemzetközi vizjeiző-swolgáiat, — 12 Harangszó. Himnusz. Időjárásjaienlés. - 12.40 Hlr*k. -13^0 Időjeliés, Időjárás jc-lvaté*. -14.35 Hírek. — 14.40 Műsorismertetés. — 15 Árfolyam hirek, piaci árak, oi«lmÍ8/erár«k. — 16.45 Időjelzés, idő. járásjelentés, hírek. — 17 Hiiek silo-vák és magyar-oros* nyelven. — 19.15 Hírek. — 21.40 Hírek, Idojiiásjelenfea, hirek szlovák és magyar-orosz nyelvin. — 23 Hirek német, otesi, angol éa fraada nyelven. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 Kurina Süni cigányzenekara. — 17.45 Kádár Géza előadása. -18.15 A rádió szalon zenekara, _ 18.40
Véletlen találmányok
2 Irta: Gráf EraS
A XX. század rohanó étele el sem ké[izejlictő a gumi nélkül Pedig a gumi IvelyCs felhasználására is a véletlen adta meg az ötletet, A höálIA gumi feltalálása Charles Goodyear. " liircs amerikai gumigyáros neVéheX
fűződik. Goodyear még fiatal korában
sokat szorgoskodott azon. hogy a gumit höállóYá tegye. Abban az időben — 1830 kőrüt — Ugyanis már sok tárgyat készítettek gumiból, de ha jóit a nyár, valamennyi használha-lattanná vált. A raklárakbm épp ugy, mint a használatban megolvadt gumi a nyári melegben és el ke.UVlt dobni. Goodyeart is az serkentette
munkára, hogy egy éjszaka véletlenül észrevette, hogy a közeli gumigyárból a környék üres telkeire hordják a melegben alaktalan nyúlós, ragadós masszává vált gumiárukat. Az üres házlielyekcil elásták a liasziuVUiatatkin-tiá vált gumiárukat, nehogy a közönség liile a gumiáruk jóságában meginogjon.
Goodyear tehát elkezdett kísérletezni, lialszcrencsc üldözte: kisérleici sikertelenek maradlak, szomszédai az issonyatos büz mLttt állandóan nya-kára járlak és megwkuritolt pénze is elfogyott. Ekkor egyik este egy ujabb sikertelen kísérlet után dühösen sarok-bavagta az ép[*n kezében lévő gumi-darabot. Észre sem velie, hogy véletlenül éppen a kályhára esett. S mái-nap, .imikor már mindent v.w.v.- ór-zwU, :r>\'m J\\lt i a titok nyitj il: a kályhára «v»tl gumi nem ígeil ti hanem
bőrszeni, kemény anyaggá mcievcdell. Goodyear rájött a gumi vulkanizálás nyitjára, hogy a gumit csak bővel lehet hőállóvá tenni. Ha a sarakba-dobolt gumi véletlenül nem esik a kályhára, Goodyear talán még évekig kisérlciczheieu volna a maszatos ós bűzös gumival, sőt bizonyára el is kéictl volna szabadalmával, mert egy hónappal később, 1841 nyarán Angliában is hasonló találmányt jelentett
be egy Hancock ncvü.emhcr. Goodyear meggazdagodott és ha későbbi szabadalmi perci mialt 1860-ban l>okövei-kezett halálakor több mint százezer dollár adósságéi is hagyoU\'örökö;ciie, az o.nberjség nem fogja elfelejteni nevét, meri a.gumiipar ma már nélkü-lözlieletlen iparág és müliókiuk ad kenyeret.
IMlképp Goodyeart kísérlet közben a véletlen vezette\' a helyes nyomra, ugy Járt a francia Doguerre is a fényképezéssel, Hosszú évek kisírlclci után larsav.il. Niépce-vcl rájött már arra, hogy az ezüst egyes vegyületeit kell üveglemezre kenni, hogy kéjjel kapjon, de a kép csak nem ukart előtűnni a lemezeken. Dagucrre takarékos ember volt ós az elhasznált üveglapokat szekrényében gyüjtögeUe, hogy alkalomadtán majd ismét felhasználja őket. Egyszer valóban elö is keresgéli néhányat és ekkor megdöbbenve látta, hogy azokon a lemezeken, amelyeken, amikor eltelte semmi icm látszott, most haloványan ki-rajzolódnak a képek körvonalai. Azonnal kutatni kezdte ennek okát és rájött hogy vegyszerei is abban o szekrényben vannak, valószínűleg tehát aaok közül egyiknek párolgás;! idézi*
elő a szívéi annyira megömwleztciö jelenséget. Nem is csalatkozott, mindössze isméi hosszú hónapokba tett, niig kisértelci révén megtalálta a ¦lettest.: — a higanyt] A véletlen mutatta meg Daguenenek a helyes utal és ha nem jön rá, hogy n higany gőze az, amellyel az czüslsóvnl bevont leméiről elö lehet varázsolni a képeket, ki tudja nem hiába röpködnének e ma a távolfclderitö repülőgépek ni ellenség fc\'-ett és tudnánk e olyan tökéletesen fényképezni és filmezni, mint ahogyan tudunk.
A véletlen közreműködése nem ritka w gy sein, hogy a feltalálók — az\' előbb Cin Illet leltkel ellentétben — mást találnak fel, mint amit eredetileg kutattak. Ide kell számítani a porcellán feltalálását is. Igaz ugyan, hogy a porcellánt á kínaiak mir évezredekkel ezelőtt ismerték, sőt gyártását nagy művészetté fejleszletféik. Európában mégis csak 1687-ben találták fel — oz arany utáni kutatás során. Általában ha a középkori alclümistákrfl gondolunk szeretjük azt mondani, hogy ezek uz emberek milyen hiábavalóan fáradoztak és feleslegesen dolgozlak. Padig ha a Bölo»k Kövét és az aranyat nem ís találták meg, néha a véletkn •közrejátszisával mégis gazdagították az enbcriségel egy-egy találmánnyal
Meyeslk, hogy valamit kétszer is is iel kell találni. Mint ahogyan u portellánt, ugy például a betont is újból kellelt lellalábii, hisz eredetileg már a rómaiak is használtak betoncsöveket, betonmedencéket. Érdekes ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy a ma fontos építőanyagának, a vasbetonnak alkalmazására szintén véUi-
lonül jött rá egy párisi kertész: MOnier Jósé.
BCejezésfil \'még, csak egy érdeke* eyelet említünk meg a sok közül hogyan játszhat közre « véletlen egy felfedezésnél i <
Fnhlberg német vegyészt egyszer ki-sérle;ei annyira lefoglalták, hogy még az evésről is megfeledkezett. Mikor már nagyon korgott a gyomra sonkás-zomJél és sajtot hozatott és kezét meg tc.n mosva munkaasztalánál azonnal nekilátott a falatozáshoz, iMár a harmadik harapásnál fcllünt azonban neki, hogy a sonkászsemlo is, a sajt is feltűnően édes. Nem használt az\'erős sózás tem. Fahlberg csaklm-mar n\\jölt, hogy ujjai ódesíienok meg mindent. Amihez hozzányúlt, édes lett. Igen ám, dö\' aznap már egy ícreg vegyszerrel dolgozott, vájjon melyik vegyület okozza ezt(az éuessé^erí Ehhez már megint sok kísérlet kellett de végül is kideriletie, hogy az ortlio-bensocsay szulfamid okozna nz édes-ségel/A cukor lalbi nevéről azonnal el is nevezte vegyületéi sacharituuijk, amelyről azt is megtudta, hogy 550-sz«r éde ebb a cukornál
Azóta sokezer cukorbeteg áldja iMihlbcrgel, aki, ha véletlenül nem mosdatlan kézzel ül le enni. talán sohasem találja fel a sacharuit, minthogy nem is azt kereste.
Sok felfedezésnél játszott még közre a véletlen, de talán a [elsorolt pár esei is elég bizonyítók arra, hogy a találmányok szülőatyja legtöbbszór a vetetlen. [-; -| ,
1940, áprilla ii
éprlll* 26-május B.
1600 kiállító — 7 állam nemzeti pavilíonjával. Hatalmas vasipari és textilipart-kiállítás. Rádióüzenelkozvelités, Divatszínház.
f/otíá
Budapestre IV. 20 -V. 6 lg Vissza IV. 26 -V. 13 lg 337, utazási kedvezmény
egy tetszés szerinti külön vidéki utazásra. Váeárlgazotvény és felvilágosifás kapható: a kereskedelmi éa Iparkamaráknál, at ipartestületeknél, számos pénzintézetnél, a községi elöljáróságokon, t vásár tb. képviseletiéi, valamint az IBUSZ menetjegyiroda összes fiókjainál és kirendeltségénél.
Édes anyanyelvünk. - - 19.25 llawal*-meeok. — 20 «Véa leányok.. Vigjjf. lék négy felvonásban. 31,40 líirek, időjárásjetenlés. — 22.10 Heniemann Sándor jazz zenekara. Toll Árpád cigányzenekara és a Hajkó-jieoekar. — 23.20 Títnclemezok. BUDAPEST II. 17,45 Kuriua Süni ciganyoanekara, 18,15 Mezőgazdasági félóra-. - 10.25 i)r. Göttcba Ervin előadása. - 30 Ili-rek., - 20.25 Hanglemezek — 21.33 IdŐjárásjettntés.
aees
17 Lemezek. — 17.15 Népeeoe — ix llepülözenekarok. - 19.15 weinert zongoraművész. 20.15 Tavaszi aene.
Vasárnap
BUDAPEST I.
8 Ébresztő, Szózat, Hanglemezek. 8.15 llirok. -- 10 Egyházi ének és szentbeszéd. — 11 Evangélikus istentisztelet. — 12.20 Idöjolzés, időjárás-jelentés. — 12.30 Magyarí Imre cigányzenekara. — 1.1.45 Hírek. — 14 Ola«z szerzők hanglemezei. — 15 Dr. Bam-nyovits Ferenc előadása, — 15.45 I\'-niczky László szalonzenekara. — 10.30 Kulhoy Gyula előadása. — 17.15 Glo. monlis Klára zongorázik. — 17.45 Dr. Horváth Henrik előadása. — 18.15 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 10.10 Sporteredmények. - 10.25 Felolvasás, — 10,50 Farkas Jenő cigányzenekara. — 20.10 Major Tamás verseket mond. — 20.10 Gitár est- — 22.10 Toki Horváth Gyula cigányzenekara. — 23.20 Tánelemezek.
BUDAPEST II.
11 Hanglemezek. — 12.05 Levente rádiófélóra. — 15.05 Újpesti Iparos Ifjak Köre dalkorn. - 18.15 Dr. Balázs Evn előadása. — 19.15. Szalon-ötös. — 20 Hírek. — 2025\' Farkas Jenő cigányzenekara. — 20.50 Diy Hoór TeinplO István előadása. — 21.15 Kamarazene hanglemezről. — 22 Idő-járásjelentés.
2AbAI
Mindenki adott már, aki tnd adni, az árvizkárosnllaknak ?
Eddig mintegy 200 adomány folyt be Nagykanizsán
Egész nap nyiUk-CSukÓdik az ajtó a Zalai Közlöny szerkesztőségében. Jönnek egymás után az adományok az árvízkárosultak részére. Lassan közeledünk a második Czerpcngö felé.
Az adakozás sürgős, mert az irdatlan viz tömegek mindenfelé húzódnak már vissza és most tárul csak szem elé az a szörnyű pusztilás, amit az árvíz végzett. Sok tízezer család otthona, termése, földje, minden© pusztult cl. Sok tízezren éheznek és hajléktalanok. Gyorsan lett velük valaminek történni.
Gyorsan keli mindenki szivének, meg. nyílni.
Nagykanizsán 200 adomány folyt be eddig, D* vngyunk itt 32.00040 magyaroki
Gazdagjaink, lehetőseink közül sokan kövessék a 200 JópélJát. amit aldig ném vettek ószra! Szegény emberek is hozzák a pengőiket, gyámol lului őívegyek a filléreiket! Szabad-e tehát olyan sokaknak klmaraduiuk az adiikoeásbólT
Eddigi gytlltés 1305.66
A polg. fiúiskola aövend. 51.18 vitéz Bentzlk Lajos 50.—
Urloauyok Mária Kongreg. 60.— II. kőrs áll. elemi Iskola 45.18 A polgári lluiakola tanárt
kara (fizetésük l°/o-a) 30.66 Schlögl Ernő i3.~
A vároBl vízmű szerelői,
gépészei ét munkásai 11.— dr. Szabndy Lórlac 10.—
Tóth János 10. -
Varsányi Pál ¦ 10.—
HorvAth Géza tomelk. váll. 5.— Puíofszky Rezső 5.~
Balog Dezső B.—
A gyűjtés mai eredményei
p
Gr oh György Porlsz Dezső Grünbut Elemér Ötvös Emit Marton János Almásay János Szépfalvi Alajos Koronya Lajosnó »zv. Okos Gerzaonnó Szabó Gyula vitéz Kövy László N. N.
I.l-iidl János H. M. J.
2 50 „ 2,— .
Eddigi eredmény 1732.68 P
JövÖ szombaton lesz a Keresztény Jót. Nőegylet teája az árvíz-segélyre
A Keresztény Jótékony Nőegylet április 20-án. szombaton este fj órakor tánc teái rendez (tea süteménnyel egy pengő) a Koronában. Az árviz-káro-sullaké lesz ennek n \'teának minden lillérnyi Jövedebne, éppen ezérl meg-
hívót nem küldőnek szét, hanem a Nőegylet tagjait, családjaikat, jóbará-laikat ezúton hívják meg. A magyar lestvércínk megsegítése érdekében adott lclülíizetésekci nyugiázni fogják az újságban. Öltözet u teán tetszó* szerint.
Használt rádiók \'tít nagyon olcsón
jótállással
Grflnhut Elemes-
rUI4uakIil.l<b.n
50.000 pengő értékű tenyészállatot kapnak a zalai községek
A Zalnincgyei SMrvasnva rhnt©-nyé>zlŐ Egyesü\'ct most tartott" évi rendes közgyűlését Zalaegerszegen. Figura György m- gazdasági felügyelő indítványára a közgyűlési egyhangúan az e.«y<wüet örökös disz elnökévé vóJaiztotta dr. Bnmd Sándor alispánt. Az alispán a bizalomért mondott köszönete ulán bejelen-tctie, hogy a várm«gye a napokban megkezdi 50.00» pengő erejéig n t\'-nyószábntok vásárlását a községek részé\'O.
Fcrenczy István ügyve/eíö igazgató jelentésébe^ kiderül, hogy a
zalai egyesület az országban az ötödik helyen ?\'1 vagyon és forgalom tekintetében ís.
Kerék Ferenc mlrdszteri tanácsos az. állattenyésztési tudomány elsajátítására és «z üszö-akcióra hivtnfel a gazdák figyelmét, majd Kelemen Ernő, a .szaivasjnarjiatenyésztö egye sülelek orsz. szövetségének igazgatója bejelentette, hogy az uj rcnde\'el értelmében a sz^mismn^hatenyisztö egyesületnek állattenyésztő egyesületté kell átalakulnia. Ezt az átalakulást külön közgyűlés jnondja majd ki.
Nép WÍOXQ&b Szombaton és vasárnap 1 HARLEMÉ DIETRICH vilúgsikert aratott filmje:
Asszony-lázadás
Izgalmas, fojtó levegőben játszódó mexikói tóriénet, ahol a tégy ver a törvény és puskaporszagu a levegáajgolyószóráktól
Férfi főszereplő: James Stawart. Előadások köznapokon 5, 7 és 9, vasárnap 2, 5, 7 és.9 órakor
Jóslat:
Mérsékelt szél, hetyenkint, főképp kő-leien eső, éjjel mérsékelt fagy, a nappali hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intését naiyksnlasal megtlgyeldáUocaasa jelenti t
Hőmérséklet tegnap este 0 órakor 4-20, ma Kffael 4-0 fi. délben 4 96.
Cuntdék Ü0
Női bajok a tisztán természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz haszna ata által sok esetben lényegesen enyhülhetnek, meri ez könnyű és lágy bélürüiést biztosit és az anyagcserét hathatósan elömoidflja. Kérdezze meg orvosát 1
c luimiiiWányoknok,amolyekot \' vetődi At pirinkónt próbálnak eladni. Óvakodjunk ezekföl !¦ Könnyű a megkülönböztetés, ¦ mert a Boyerkereizt aaka.ve-. \'\' lódi Aipirin-tableHón látható*
— (Szentflégltnádáa a plébániatemplomban)
Vasárnap reggel 6 órától este ö-ig szentsógiQiádis lesz. a plébánto-Mnp. lomban, i I i ;
— (Tanári hangverseny leax . szerdán)
a zeneiskolában 21 órakor. A .műsorban zongoraquartelt Kongmauio, díilok ós gordonkadarabok szűrőiéinek. Belépődíj nttm lesz. (:)
— (Trahoma-osetályt kap)
a zalaegerszegi kórház.Is. mint.Ta-másy Islván polgármester, nyilatkozata mondja. A régi Volt fertőző barakkot alakítják át trachoma osztállyá. A kórház berendezésórc -15.000 pengői fordítanak. , , ;
—- (Államsegély)
A Zalaszen1i váni róm. kath. egyhiz-község kát uí, tanterem óp(tésére, és-a régi éjifiict kijavítására 24.000; pengő államsegélyt kapott a kultuszwinW-tórium tóÍL
FA->t lt ss.
NŐioipök Férfioipfik Gyermekoipfik
Iqt^Uu aa „IDEAl-^-ban.
— (Menetrendi hlr)
Folyó évi április hó 15-ótől, hétrő-től ^kczdődőleg az eddig Budapest Dell pályaudvar—Ka&kanizsa állomás kó-zótt közlekedő gyorsvonalpár, az 1207. ós 1208. számú gyorsvonatok; Mura-ikereszturon át jugoszláv csatlokozássml fognak köslekediU. Az alioraisfónók.
Ajánlatok „áutóképvlaelot" jeligére a Központi Hirdető Irodába Budapest, IV., Váci-utca 1—3. küldendők.
7788
?40611
ZALAI KÖZLÖNY
1940, április 13
Magyarországon is bevezetik a jegyrendszert zsírra és cukorra
u Tisztítsa
\' /meg «srvoxatét a belekben
f fTT^f f,,n,!moi,*íioH "laktól, ha
SÍI hathajló a V***1^^^
Visszavonult a Mura
Bár a nagy murai ámítások csak a májusi időszakban várlialók, ö mos. tani liirtelcn olvadás is mcgduzzasz-totta a Murát és Murarátkanál egész az országúiig kiöntött. A Duna és Dráva vizénok apadása következtében azonban most már a Mura is visszavonult, de a réteken ós nádasokbaji sok homokot hagyott hátra.
VÉKASY TESTVÉREK
órás, ékszsrész, látmrísz p/t nt 9 Arany- es szüii-vésnök rO"Ul á.
éra, ekiisr, sztraBveg legolcsóbb árban
lavltait, vailst szakszerűen kószitdnk
— (Térzene)
A nagykanizsai honvéd-zeackar~íi|í-rUis H-én, vasárnap détí fél 12 ómkor térzenét ad a Deák téri fasorbon.
«*• (A balatoni vasútvonal építése)
Ismeretes, hogy még aZ ősszel megkezdték u Székesfehérvártól S^ibad-batlyányig a második sinpár épiíését. Varga Józseí kereskedcbni ós közlo-kedési miniszter a Balatoni Szövetséget tevéiben órtesitetto arról, hogy az eddigi rendkívüli kedvezőtlen időjárás ellenére is előre láthatólag júniusban megtörténik a második vágány üzembe totlyezése, A Szabadbattyányig kiépített második vágány nagy fontossággal bir, mert eddig a Balatonra mindkét vonalon egy sínpáron közlekednek a vonatok, mert az elágazás cak Szabad-batlyányiól kezdődik. Varga József miniszter azt is közölte, hogy Szabad-battyányon tid az egyvágányú déli vasúti vonal tetjesitőkéi>öSségéiiek fokozása céljából megfelelő kitérők építésének ügyében tárgyalásokat kezdett |ös a bének, .vnlainint a költségszámi tá-sok rövid időn belül elkészülnek. lizz*-*] a Balaton zavartalan nyári forgalma biztosiiva van. i ; ;
Jóminöségü férfikalap
P 2*90
DiwatOMFnokbóI/Fő-ut 6.
. — (őrizetbe vettek egy Klnizsy-utcai muzsikuscigányt)
A nagykanizsai rendőrkapitányságra feljelentés érkezett, hogy Koródí Károly 31 éves népzenész, aki Kiaizsy utca 21. szám alatt lakik, különös módon viselkedik gyermekekkel szemben, amit a büntetőtörvény üldöz. A rendőrség bűnügyi osztályán kihallgatták. Koródí tagadott, de őrizetbe vették és átadták ? kir. ügyészségnek.
— (A pipa az oka mindennek)
Bunczek Ferenc, aMussetí-uradaiorn Whenose többszőr apróbb lopásokat követett el. A néhány kiló darát, árpát elrejtette oz istállóba, ahol az isp\'án megUdálta. Feljelentésre ma vonták felelősségre nz öreg tehenest, aki azzal védekeztt, hogy nagyon szeret dohányozni, de pénzo nom volt, igy itt-ott ilyen módon igyekezett magának füstölnivalót szerozni. Három heti fogházzal fizette meg a doliányos szenvedélyét.
KatonaifeSaxereiósttk egyenruházati cikkek
egyedül legolcsóbban besierezhetfk BELEZNA1NÁL
Sngtr-nt 53. «. Telefon !>2<i.
Budapest, április 13
A BudapcsU Értesítő jelenléte szerint a magyar kormány elhatározta, hogy bevezeti a jegyrendszert a zsírra és cukorra.
Az európai háború a közéleImozés terén általános korlátozásokat \'olt szűk sebessé — mondja a jelentés. A had-vi;elö államok már kezdetben megtellek ezeket, de számos semleges ál-iiin is a jegyrendszer bcvezitéséhoz rolyamodolt. Magyarországon az egységes .kenyér és a hústalan napok bovo-zetéso célozta az élehniszer fogyasztás korlátozását, Az igazságos elosztás most a cukor é-s zsjr-jegyok bevezetését is indokolttá (eszi.
Svájcban péhlául a lisztre, tósz|a neinüokre is bevezették a jegy-rend, szert. A havi fejadag két ós fii kiló liszt és másfél kiló tészta nemű. Eien-kivül kél kiló cukrot Ós ogy píó zsírt adnak jegyekre.
Németországban a fejudagok kkeb-
Nagykanlzsa megyei város poIgármeBterétöl.
9001/1940.
lElWláfÉSi ilÉtlÉH.
A v. utcaseprők részire zárt, Írásbeli ajánlatok utján 14 pár tehénbör, csukott nyelvű, erői talppal ellátott, mérték után készítendő bakancsot szerzek be.
„Utcaseprő-bakancsok beszerzésére ajánlat" cinifi felirattal ellátott zárt és mintával ellátott ajánlatok folyó évi április hó 22. napjának 11 órájáig adandók be a városi ik-tatőhivatalba.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1940. április hó 11. m Polgármester.
bek. A napi tejadag fél liter, líconki-vül a kővetkező éleimiszerekel lehet csak jegyre kapni: hus, luivi fejadag két egész cgynyotcad kiló. zsír havi 185 gramm, olaj ós margarin 315 gramm, vaj -170 gramm havonta. A eukor\'ojadag havonta ogy kilő. a tápszer."oj adag félkiló, ezenkívül -10 deka gyümölcsízt és kávópóHókot és 20 deka sajtot kaphatnak a néiue\'.ck.
Érdekes, hogy Hollandia a hüvelyesekre is bevezolU! a jcgyrcndsziTt. — OK\'-zországban a cukor és kávé kap-ható csak jegyro.
Angliában a liusfejadagot ugy állapították meg, hogy havonta 1 shUling 10 penny értékig lehel vásárolni. A vaj-IOJadag heti 22 ds fél deka. Dánia megszállása miatt azonban a már bO-vezeiett élclniiszerekcn kívül most a tojásra, sajtra, margarinra is bevezetik Angliában a jogyrénds»ert.
Nagykanizsa megyei város polgármesteréből.
6858/1940.
Tárgy: Harcszerű lövész;!.
Hirdetmény.
A helyőrség csapa\'ai folvóövi ápr. 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 29 6- 30-un npoila reggel öó ?101 es e 6 óráig a Tölgyen erdőben levő hirc-aíerü lóióren lőgyakoriaiot tartnnak E\'ddő alait otl briózkodnt lüos, mert ölclvesztlyes.
A levés/et lobbanó Iösíérrel is folyik, miéit is a ftl nem robtam lüvcíiéki-kluz nyu ni éleiv.\'siélyeí. Ax ebből eredő balesetekért a honvéd kincstárral szemben semminemű kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1940. március 27. 715 Polgármester.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH Nagykanizsa.
Negykanizsa megyei város polgármesterétől.
5734/194~0
Tárgy: Az országgyűlési kcpvlielö-vAlasztók névjegyzéktervezttiack közszemlére tétele.
Hirdetmény.
A 288.200/1938. B. M. bz. rendé-lel 17. §. 1. bek. értelmében közhírré teszem az alábbiakat:
Az 1938. é«l 19. t.-c. 38. §-ának 3. ponijáoan, tllelve a tenthivatko-zolt B. M. rendelet 17. §. 2. bek.-ben foglalt rendelkezésen szerinl a névjegyzéktervezet egyik példányát április hó 15-töI ápiilis hó HO.-áig a városházán naponként reggel 8 órától déli 12 óríig közszemlére kell kitenni. Ez idö alatt a névjegyzék-tervezetet a polgármester által kijelölt tisztviselő Jelenlétében (Városháza II, emelel 19. ej\'ö 8zému helyi-ségben) mindenki mcgtekimhell és köznapokon d. u, 2—6 óráig lemásolhatja.
Anévjegyzéklervezelet az Illetékes klr. járásbíróságnál !s meg le-bet tekinteni és a megállapított díjazás mellett másolatot kérni.
A névjegyzéklervezet ellen a közszemléretétel ideje alatt felszólalással lehet élni. A felszólalást írásban, vagy élőszóval lehet előterjeszteni. A felszólalás Zalavármegye Központi Választmányához cimzendő és a városi ikta óhlvatalba (Városház, I. emelet, V. ajtó.) adandó be.
A névjegyzékiervezetbe történt jogosulatlan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás mla t azonban csak maga az érdekelt szólalhat fel.
A felszólalást meg kell indokolni és a felszólaló egyúttal mellékelni, illetőleg bemutatni köteles a felszólalásában előadottak Igazolására alkalmas okirati bnonyilékail.
Annak, aki felszólalást akar előterjeszteni, minden halóság, közhivatal, közhivatalnok, lelkéiz, nyilvános Jellegű intézmény, egyesület\' és alapítvány köteles kaladéktalá-nul rendelkezésre tocsátaní mindazokat az adatokat, amelyek a felszólalásban felhozollak Igazolátára szükségesek. (288.200/1938. B. M. sz. r. 18. §. 4. bek.)
A felszólalásokat benyújtásuktól kezdve május hó 10-lg a fent megjelölt he<yen ób Időben közszemlére 1<-II kitenni. A telszólalások megtekinthetők és lemásolhatók.
Nagykanizsa, 1940. április 9. bss Polgármester.
n IÍAcWK^niz&ft, «6 UT S sz.
8758/1940.
Tirgy: Színló béibeídin.
Hirdetmény.
A honvéd kórház és a barakok körül egy 4 m. széles földsáv húzódik s ehhez egy kb. 600 n.-ölcs szántó Is csatlakozik. Ezen Ingatlanokat 6 évre bérbeadom. Az árverés f. hó 17-én d. e. 11 órakor a htlyarlnen lesz. TalálkozáB a szenl-miklósi országúton a katonai élelmezési raktár déli sarkánál.
Nagykanizsa, 1940. április 12. M Polgármester
iiÉüii niiiiDimililjiiiii
Hasmólata 57«-os oldatban permetezve KÁRPÁTI OLTÓVIASZ. Kapható: Teutsch drogéria
Városháza.
1940 aprillg 13
ZAJLM K031.ÖNY
„4 bntor l-ben"
ni* áfry, lAróka, póiyéjtó; a modern gyermeknevelés nélkülözhetetlen bútora.
Megtekinthető Nagykanizsán az Oru. Stefánia Gyorraakvodfi SxSvaUé^gvn, Erzsébet-tér 4. ez. Megrendelhető Sitaehó IiWánnAl 8ugAr-ut 26. az. alatt.
A letenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi IuUóbík.
763/1940. tk. st.
íllBléli IlilllBlDlfilJ-lilVöOilt.
Letenyel tArial HltelszOTelkezel mint az 0. K. H. tagja végrehajtatnak Kobra György é* neje Ksriovecz Anna végrehajtást szenvedők cllca Indított végrehajlási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási Átverést 1522 P 80 f. tokékfl.etclé:, éa Járulékai behajtási végett a Petrlvente községben tekvő s a pettivcntel 11. s*t|kv-ben vh. szenvedők B4, 10. és 11. alatll Illetőségére A. 1. 3. sorsz 144. hrsz. szántóföld a kismezei dlllőben (Hkvi JÓBzágtest-nck 180 P a 4. lor 174. hisz), szántóföld u. o. (tlkvl lészágteatnek 300 P 5. lor 210. hrsz.), szi-iiótöld u. o. (UKvl Jószágteslnek 250 P 6. sor 263. linz ), Biántótöld u. 0. (tlkvl Jóaíágleslnek 350 P 7. sor 371 hrsi.}, ¦ét ar. U|kutl dlllőben (llkvl lóazágteslnek 350 P 8. sor 399. bríz.), ssántóföM az U|-kuli dűlőben (tlkvl iósiágkstnek 26U P 9. sor 452. hrsz.), izánlóföld az Ujkuti dllfó ben (tlkvl Joszinks\'nek 120 P 10. sor 500 hisz.), stinlólöld ni UJkutl dűlőben (tlkvl Jóiságleatuck 150 P 12. aor 578. hrss), rét n büdöspataki dűlőben (tlkvl Jónágicilnek 120 P 14 ior 685. hrsz), tél t Llplcs diliében (tlkvl Jöszigtestnek 100 P 15. sor 750, hisz.), szántóföld a Teleki dűlőben tlkvl Jóiiágleitnek 250 P t petrlvente) 66. szljkben A + 4. sorsz. 270/b. hrsz. szántó a Kismezei diliében tkvl JÓBiág-teilnek B. 8 éa 11. sorsz. alatt Kcbia Gjürgy végrehajtást sienvedő nevén álló illetőségeié 90 P, a pelilventei 217. Bzljkv-bea A-fl sorsz. 17. hrsi/íiazsi, alatt / ikv! Joszagtcstaek éa 2. soraz. 19 hrsz. . kert a Betűiekben tkvl Jószágteslnek B. 1. , és 2. sorsi, alatt végrehs|fist szenvedő!?* nevén AUó illeféaőgérc 2300 P, Illetőleg 460 P,
a pel Iventel 565. sztjkvben A-f 1. sorsz I73/a. hrsz. szántó a KiimeióI dtl-lóbcn tkvl jószág teslriek S. 3. és 4. alatt Kob a Uyöigy végiehajlást szenvedő nevén illó Illetőségére 70 P kikiáltási árban elrendelte.
Az árverés a petriventel 217. sztjkvben , C 1. ét 2. alatt Kobra Islvin és neje ez. Horváth Apollónia petriventel lakosok javára bekebelezett holtigtartó haszonét vezeti Jogot, valamint a pelriventel 565. sztjkvben C. I. sorsé, alatt özv. Kobra Rémusné sz. Vranlcs Boibála Javáia bekebelezett őivegyl haszonélvezeti Jogot nem érinti. A legkisebb vételár tehit e szolgalmi Jogok épségben tartáta mellett érendő el.
A klr. járásbíróság a kérelemnek a petriventel 86. sitjkvból lejegyzés folylin a petriventel 521. sztjkvben átvitt A sorsi. 398/a. hraz. szántó az Ujkull dűlőben tkvl lószigtestaek vonatkoió részét a széljegyzet törlésével elutasítja, mert Kobia György végrebajlíst sienvedő B. 3. ét 4. alatti Illetőségei a 6127/ik. 1933. is. végzéssel vedelt blrtokk* nyilváníttattak és a védettség törölve nincsen.
A telekkönyvi hatosig az árverésnek a petriventel községházánál megtartáiára 1040. évi április hó 22. napjának dél\' után 3 érijét tttx! ki öa n- árverést fettételeket az 1881; IX. t.-c. 150. § a alapján megállapítja.
Az iiveiési feltételek a hivatalos órák alatt a tkvl hatáságnál (l.elenyc Kossuth Lajos-utca 62. az., 10. ajtó) és Peblvenle kOiaég elöljáróB.ginál tekinthetők meg. (1881 :LX t.-c. 147. §. g) pont)
A tkvl hatosig elrendeli, hogy a tkvl Iroda az irverés elrendelését a peirlventel 11., 86., 217., 565. tz-jkvben Jegyezze lel.
A Ikvl hatosig e hirdetmény egy példányit kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési feltételek megleklnlheléic végett Petrlvente köiség elöljárósága na k, további egy-egy példányit szabályszerű közxélétel végett Sormás, Szépeinek, Tót-ticnimáiton, Beciehely kOzségck elöljáróságainak megküldi.
Bánatpénz a kikiáltási ir I0°/o-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi o/o-ára kell kiegészíteni.
Lctcnye, 1940. évi febiuir hó 10. napján.
Dr. Korposs s. k. kh. lbiró. A kiadmány hiteléül: Balassa s. k.
SSu leltkk&iiyvYMtlÓ.
ninö5ícB<nclizL<íB^N
I . ¦ . ,.wm @4
fipP
keiitín
BUTOPviiii
Nagy választék! Olcsó árak!
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVDLGYI.nél
sugár-ut 2.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-uioa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó flszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkezó olvasók részére.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik drága Jó Űriem, illetve édeeatyíni elhunyta alkalmával a bennünket ért nagy lájdalmat részvétükkel 6b a temetésen való meidelenesükkel enyhíteni .zlveaek voltak, ezúton mondunk halas köszönetet.
Özv. Szántó Lajosné él gyermekei.
Nagykanizsa megyei város adóhivatala.
1606/1940. .71
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a haszonállatoknak a köztegelőre leendő kihajlását április hó 15-től 27-1? kell a városi adóhivatalban bejelenteni.
Aki tehát szarvasms-hAf, borjut, lovat, csikót vagy sertést akar a legelőre kihajtani, az köteles a fenti hiláridö aluli, a városi adóhivatalban személyesen bejelenteni, ahol a HelelentHt állatról Igazolványt kap. Ezen Igazolványt ai állatfulajdonos kötetes az első kihaltán alkalmival a pásztornak átadni. Igazolvány nélkül állatot a városi köitegelöre nem lehet kihaltan!, mert akinek ellenőrzés alkalmival igazolványa nem lesz, a felemelt IcgelÖbéren felül a múlttal szemben súlyosabb birsággal lesz bttntetve.
Aki később, vsgy évközben aksr a kőiletr-iőre szarvasmarhát, borjút, lovat, elköt vagy sertést kihajtani, az a kihaltáé elől legalább 2 nappal szintén köteles fiz adóhivatalban bejelenteni és a kapott igazolványt az első kihajláskor a pásztornak átadni.
Nagykanizsa, 1940. április 12.
eladnék
vagy
bérbemdnék agy villát,
esetleg Ingatlanért elcserélném. Bővebbet Kár>at>l ja** c«rnentáru gépgyára PtstB«ntan<íb8t,Hu«,»i)r-i), 20.
Síts»M»atföi\'öjföápari az első hegyháton a nyugalom fészke I
llrtílj szili •tfir* Itat
esotleg 20, vagy 10 sor Is mogvohető. Érdeklődni Nagykanizsán, Királyi
Pál-utca 6. szám alatt lehet. Ugyanott rizllngbor ta eladó 25 llto renklnt 50 éa 40 fillér literje.
a kultil SösICbt sport-üppyerttaye
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák t
ZMNTE-PBTC . . ._
ZsSE-SBTC ...... :._(...:.-)
MSB—KTSE . . . .... (.-:-.)
KRAC—DPAC...... (_!_)
NTSE-DVAC...... !._ (.....-)
KRAP-DVSE1I...... .... (...:_)
ZMNTE U.-Lev. víl. _ (_:->
Ferenüvárot—Hungiri. (...!_)
615981
i
ZALAI KŰZLÖNV
1940. «prilli 13
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
8582/ 194a
Tár»í: A hálák fi ípllíál lelkek kimérése.
Felhívás a ház- és telektulajdonosokhoz.
A Pénzügyminiszter Ur elrendelte a város területének részletes felmérését. A külsőségek, vsgyls a Kiirtok, rétek, szolok, erdők, legelök felmérése mar egy év óla folyamattan van. A belsőségek, vagyis a háiak is építési telkek felmérését /. év/ május 1-én kezdik meg az állami mérnim.
A belsőségeket tudvalevőleg már 1918—1817-ben felmérték. Most tehát az akkor ké.zllll állami térké-
Eak alapján a város 1., II. és III erQletének müsiakl helyszínelése küvdkezlk, vagyis az 1910—1917-ben készült térképeken átvezetik mindazokat a változásokat, amelyek 1918. óta a házakban, vagy lelkekben beálllak.
Felhívom tehát a város mindazon ház- és telektulajdonosalt, akiknek Ingatlanán 1918. január 1. óla uj hiz épült, vagy akik toldalék-építkezést eszközöllek, vagy akiknek biza, vagy annak egy része lebon-latoll, akár épült a lebontott helyébe uj épület, akár nem, vagy akik az ingatlanukat két vagy tübb részre megosztották, vagy akiknek mesgyevonala bármi okból megváltozott, e változásokat f. évi április hó 25 élg személyesen vagy egy levelezőlapon, az utca, házszám, a tulajdonos nevének és a beállott változásnak rövid feltüntetésével Jelentsék be a várost mérnöki hivatalhoz. (Városház, II cm.)
E helyszínelt munkálatok fogják képezni a telekkönyvi betéfszeikcsz-té« alaplál, tehát mindenkinek saját érdeke, hogy birtoka helyes állaggal kerttljon bele az u| hllMtelekkony-vekbe, mert a késóbbt kiigaii\'ás igen hosszadalmas és kOi\'séges.
Nagykanizsa, 1940. április 8. t,i Polgármester.
6956/1940.
Tárgy: Szántó béibcadáta.
Hirdetmény.
A Honvéd-u. 12. sz. ház kcrljé-nek végében fekvó bikaistálló céljára vett 700 n.-Oles ingatlant, amely részben szántó, részben kaszáló, 3 évre bérbeadóm. Az árverés f. hó ii) .hi d. c. 9 órakor a helyszínen lesz.
Nagykanizsa, 1940. április 12. ui__Polgármester.
Jtigaxtau, km ialptar
Szentképet
csak keresztény üzletben vásároljunk I Nagy választék
üveg- «U jaorc«llii tall ű i eaki-sííéiébea
Nagykanizsa megyei város polgái mesterétől.
8997/1940.
Tárgy : Barakföldek bérbeadása.
Hirdetmény.
A barakok lebontása folytán ujabb területek szabadultak fel s ezeket mezőgazdasági művelésre 4 évrí bérbeadom. Két darab egyenként iOOO n.-öies parcella kerül bérbeadásra. Az árverés f. hő 17-én d. e. 11 órakor a helyszinen lesz. Az első évi b.\'rlet ingyenes, a második évben a bér fele fizetendő és csak a 3-ik és 4-ik évben kell a teljes bért fizetni. Találkozás a szentmik-lósi országúton a katonai élelmezési raktár déli sarkánál.
Nagykanizsa, 19-10. április 12. étű Polgármester,
9002/1940.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok : ,
111.25 hatom keveri csúcs- és lábonszáradt tűzifát, tovább 7 drb lábonálló és széldönlött szálfát ösz-szesen 5Ö3ÖO P becsértékben, fi halomfát 0.25, 050 és 1.— halmos mig a szálfát G éa 1 dsrabonkén megosztott lételekben.
Feltételek: azonnali készpénzfizetés, kitermelés és elszállítás 1940. áprilfs hó vége, azon időn lul a város fenntartja magának a szabad rendelkezési Jogot. A lábonálló szálfák kitermelésekor a gödröt el kel planiroznf.
Az érverés Ideje és helye: 1940 ápri\'Iá hó 16-án, kedden a város Felsőerdőben.
Találkozás reggel 9 órakor a tőle kuti erdŐöri laknál.
Az árverezendő tárgyak részié tes jegyzéke a hivatalon órák aisti betekinthető: a városi kiadóhivatal ban, a klskanizsai városházi Ugye lelnél, továbbá a tárgyak is sz ifié. lékes védkerületl cidöőrnél.
Nagykanizsa, 1940. április 12. m Polgármester.
ttjajSiSataStis^Sját^^
Közlöny Zalai Közlöny
Közlöny Zalai Közlöny
Közlöny Zului Közlöny
Kjtzlöny ZAii Közlöny
¦piái
loiiy Zalai Közlöny Joziony Zalai Közlöny Közlöny Zalai Közlöny Közlöny Zalai Közlöny Ké/iöny Zalai Közlöny
.ő\'Jfliy
ílőny llöny
ILötríiiv zaRTTTOiy-idiiy /.uiurrVfTzlöny ifiV$4iM lalifl KŐzlöji.V ZaI.nj| Közlöny Közltliy ajjMB jÉSfej-y;"\'f" yuíjiónv ZoTSTJAzIjji iv
i\\M>íJí^Mmr^»^^y
Közlő: Zalai Közlöny Zalai Közlöny
Zalai Zalai Zalai
Közlöny Zalai Közlöny* Zalai Közlöny
Hirdessen & Zoloi Közlönyben
li u rozás — legolcsóbban SZABÓ ANTAL sportüzletében — Nagykanizsa, Fö-ut 5.
— Naptár: Április 18. szombat. Rom. kat. Hermenog. Protestáns Ida. — 1«. Nizan hó 5. — Áprllla 14. vasárnap. Rom. kat. Jubilate. Protest Tibor. -Izr. Nizan hó fl.
Qözrtrdő uyltva reggel 6 órától eei( 6 óráig mt!6, szerda, péntek dótutin kedden egées nap nóknek).
APRÓHIRDETÉSEK
ridhliilaUsi dijat va.lili-.ap i, UnnopniiB IO si v.. (Ulti, miri et »n loyibbl no 8 filili, iWkflYniI iíóIj H-niUr, nílndun további uo 4 miit.
Aulas
Egy jó házból való fiút eBtetaneno.
nak [elveszek. EritébeMér 20.
3^Máju> Hselére j A If 6b 3 mlndeneiteánvt béretek. Olvffs, Széchenyi-tér 1. «84
HAimaalart felvessek mijus l-re Ut-unhuí, Deik-fér 3. 892
ADÁS-VÉTEL
Haeanáfl ranát veizek ét elidok. Márkus Károly, Király-n. 31. \' (!01
Kéil vsgy hódfarkú cierép gyártásához sara rí tó rámákat elad a Mcrkukt Téglagyár Rt. f. s. felszeretésénél Gran. f«?d Mlkaa Nagykanizsa, KinlziLu 5.
__850
Elaáá Jókaiban levó kítuemélyei hiló-izoba-butor Horthy Miklés-ut 17. 893
LAKAS-OZLETHELYISÉO
Balatonfenyvesen nagyobb villa villannyal, vízvételekkel kiadó. Tulajdonot Szabó Antal sportüzlet.
November elsejére négyauxebáa fiisz-komfortot lakást keretek. Címeket a kiadóba. 872
Két- vagy háromizobái komfortot lakást kereaek május l-re. Cím Angol Magvat Bank. 804
Stoba-konyhás takáa májút l-re kiadó Btbochay utca 27. 895
BÚTOROZOTT SZOBA
«\' Külön bejáratú butoroiolt tzoba, fürdőszoba hattnilattal mijut l-re kiadó. — Cim a kiadóban. 890
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- és bérházat, házhelyet, szőlőt éa földeket kaavetlt Pspp, Teleki ut 8. 3001
Eladó ház Rákóczi-utca 12. alatt nagy mfUielybelylfléggel, itjádóval. Bővebbet ugyan Olt. 1 1590
öregtég miatt sürgősen alario legtöbbet Ígérőnek Telekt-ut 65. hiz. 155
Kettő szobás, előstobás magánban raktár- és muhelyhelyisíggel azonnal eladó Magyar-utca 55 896
Klnlzsy utca 23. szimu ház kerttel, szabadkézből áladé. 886
KÜl^NFÉJLB
autótaxi — Báraató szolid árban kényelmes autók megrendel hetők. Kauf-influii Manó. Telefónállómat 222. 295
Kiadó egy kltebb és nagyobb ftfá ló, raktárhelyiségnek it alkalmaiak. Magyar-utca 32. 816
Régt vagy mai levelezésből származó tömeg boly agakat, használation iv-snyagot It áitandóan megveszek. Jobb egyet bélyegek, sorok it érdekeinek. — Barbarita főszerkesztő, (a\'álható minden pasitokén délután 6—-8-lg a szerkctxtC-tégben, PÖ-ut 5.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja;. „KOigordatágl íi. T. Ntqykaalita". Felelós kiadó : Zalai Király. Nyomatott) a ..Krt/Twiin.í.igi R. T. Nagykanlita"
ayi\'mdáJábaB Nagykanizsán. (Nyomdáért teleli Zalai KáralyJ
155
80« Évfolyam. 85. színt.
Nagykanlisa, 1940. április 15 hétfő
Ár. 12 «11.
ZALAI KÖZLÖNY
t* IdKtóttiratil: l\'fiut 5. tzám. minden betkdzaap deklin.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elfitlzsltti éra: egy höra S pengő 40 fillér. S:erkucloiégl ti ElidóhlnUll telcloni 78. sz.
Magyar nép
és magyar föld
Agrárország akkor virágzik, a ke-nyérödó ba\'ázdákon akkor folyik nyugodt és eredményes munka, qq a föld és népe közölt megvan a har-nión>. Em.ek viszont egyik feltétele, hogy a fö\'d birtoklása a nemzet közérdekű köve\'.elinépy^ii ck- n-.cg-íe\'.eJjen, tehát hogy a földbirtok meg aszlása helyes legyen, m&ré&t pedig nyitva ábjon :iz ut a nép törekvő 6s arra a\'kalmas fiai részétc, hogy földet tu\'ajdonul sz* rv7,hesEe-nok és azt mint önól\'ó gazdák és1 vállalkozók mü\\olhesék. Ezért van küíönö\'Cn ográiA lnniokb^n Síükséjí közérdekű és cóltudats nemzeti földbirtokpoiitiká\'-t ói pedig olyi.n-ra, amely nemcsak a .(míindenkoií mára, hanem a holnlpia is gondol é*> törvény ciejévci tart fenn o\'yaji foiyaniatot, amely a jílentkezö jogos és közérdekű földtu\'aidcn utáni vágj akozást bölcsen ki tudja elégíteni.
Iljcn ho\'nappa! is számoló tlríok-poliUla hiányát éieztük érzékenyen a világháború után, amikor a törvény-hozás ana kényszerült, hogy a pil\'anatnyi igényeket elégít e ki Ogy anyagilag keíl&en meg nem alapozható birtokpolitikái mü\\c\'et(el. Eb-bői a tényből és példából kortitá-nyaink levonták az egyedi!\' helyei kö\\étkeztetéseket ?3 en^ek eredménye az a birtokpolitikái törvény, a melyet most szavazott m|ag az országgyűlés fc\'söháza.
Érdekes lépísrői-lépésie kiséi*l azt nz utat, amelyet tc\'rvényhozá-sunk az első fö!d törvénytől a leg-ujabblg megtett. Mindenekelőtt b birtokpolitika, és n fö\'d.népérel történő gondoskodás hármas iránya bon\'akozik ki előttünk, ha ezt az ulat vizsgáljuk. Látunk egy gazdasági dekonjunktúrát, amely az e\'ső, 1920-as birtoktö-vényt nyomon követte, árdevalvá\'.ódáísal, suiyws értékesítési nehézségekkel járt ós felborította a hielie vóár\'ók, az uj kisbirtokosok minccu előzetes kalkulációját Sem a fö\'dárjk, sem a íerményoiak r.em fmhradtik\' oz előzetes számvetés szinvonalán és a vállalt kötelezettségek teljesitésjt megakadályozta az u helyzet, amr lyet az oij kor jogtudománya gazdasági lehetet\'enülésrck néveiett el. E"r.ek az állapotnak kiegyensúlyozására készült azonban a rohanó események kö^tkeztót^n még1 é\'et-leléptctésc előtt erz a térvény,-amely a régi zálogbirtokaiicndszer újszerű í-mktiválálásával és a visszavásárol ]og szabályozáséval kívánt az önhibájukon kívül bajbajutott gazdákon segíteni. A kiEcgitőkezot végül a GÖmbÖs-kormóny nyújtotta a gazdavédettség rendszerek életre-hivásilval, olyan jogalkotást iktatva n mugyar törvénytárba, amelyet a külföld ls igyokezett hasznosj.-d.
Ezzci párhaojnbjn a föld népeik szociális és kiilturigényejröl történtük kormányaik részéről fokozatosan fejlesztett és kiépített iutézke-
Római hir szerint megindult a keleti Weygand-hadsereg az orosz határ felé
Szombat óta tart a narvlkl tengeri ütközet
A vasárnap i:etn sok ujat hozott a/. európai helyzetben. A nyilvánosságra keri.it néir.ei és angol je\'.enté-«k oz elmúlt hét luircainak CrexI menyeiről szánu Inak bo ré-szlcle^cn. Ezekből a nugyjáLííl niLr isn.e.ctoi tényekből nz tuigt.íok jelontésénok az a résre cmli-ttvre méltó, uir.olyben beismeri, hogy
a narvlkl ütközetben ]i;\'n..... nugi 1
torj.tfltlorOmbcló sérült n.eg. Az imgo\'ok .szerint négy német tori»odóromlx.l»t ós ogy ]>i.rti üto^oi lőttek szót. három másikat f.edlg üldözés közben pus/.tt-tultuk el.
A NTÍ ujabb ^elotitéso a .....
kezdődött ujabb \' iicjrviki tengeri liar-col r(l is Leszámol, ndiilin mogá\'lu-pitja, hogy a inult hét szenlájítn a hét támadó angtl törődő romboló kö-zil hatot olpuszlilottak. i
*A míuujt jelentés szcrinl az angolok most .\'zombalon nagy lulcrővol, noliéz csatahajókkal táimidtak könnyfi nón.ot cirkálókra. A liareokljól a néiXflt tenyér; katjárók ós a légihnderö is kivette részét, A tengeri űtkózet e.edmóuyo tós n\' veszteseik a jelentós kiadásakor még i:em voltak ismeretesek, dc art már rt.egíUapilja a jejontés, hopy a iién.elck oly híísiajeu küzdót\'.ck liogy íríikio l)Oirták nevüket lt német had-ttrténetom lapjaira. >
Kvtll még a jetonlés, hogy a (ilas-gov oszlályiioz tr,rio7.A o^y angol cirkálót o^y tengi ralaltjfdró clsüllyosztett", a .Ska^errakkbau f.cdig 3 angíl teníjer-rhttjárót pmzlUottak el u nómotek.
Az nngol toiLt,emagyi luvalal közléso nyomán később a iF.eu\'.er iroda cdfcltn n Clasgov osztályhoz tartozó nnfiot cirkáló clsülycsztósét. Ugyanez nz nn-gcl Jploiitós közli, hogy az angol ro-pülőfiérek támadást intéztek Stavan-yer ellen és cpy hcuigárt és több német géjel elpusz ti toltak.
fírdokes jelentést közöl az északi Cí.emcnyokrél a SWfani inxla. is. tiszc-rint a nénxtok állat megszállt norvég fjordok ellen intézett angd repülőtámadás során liz angol és néjjy nóir.ct gép lemmrsfilt iv.cg. Cáfolja a hir a néir.cl Holta nagy vesz tőségeiről szóló angol Jclcntóscket is. A munnanszki kikötőLo Lormoit halászhajiók meg-fi(íyelóse szerint Norvégia északi nyúlványainál angol hadiliajiók cirkálnak, eredményt azonban áüitóhig in sem éJjnk el.
Cáfolatok Murmanszk hörUl
A munnanszki kikötő és a vasútvonal németek á\'tal történő használatával kapcsolatban (cgnap és ma két cáfolat ü napvi\'ágot látott. Az egyik Schulcnburg moszkvai némot
dések. Gondoskodás f&rtént a mezőgazdasági szakoktatás kiszé\'csitésá-röl, nemkü\'önbsín a miezőgazdasáKi munkavállalók öregségi biztosításáról, amit később az anyagi fjedezet megteremlé>e után, a /mlunkások ÍC-toségéne tó kiterjesztett n törW«y. Mikor pedig -"• hál" a hciyieáUi-,
nagykövet nyilatkozata, a másik a szovjet távirati iroda hivatalos j;len-té-.e, mindkettő cáfolja, hogy Német-
«rszág engedélyt kért volna Murmanszk, il\'etve az odavezető ví sut-vonat haszn^aiára, , \\ -t .
Szorongó érzések az angol és francia közvéleményben
m^don n.cgiiőtt Angliában ós Fnn-ciaorszáagban a tötr.CR szorongása a német győicirrjck h\'rére, N\'űBbtor-szág közvetlenül eljutott aí Oc«ánra ós közelebb került a britt partokhoz és végül: Anglia annyit \\eszit ósia-kon, amennyit gyarmataitól ó* a Ealkánrói soha i-fim tud pótoln\'.
Az események öss>jeiVglal4wÍhrOZ laríozik még, hogy Dániabún teve-íjotték a benzinkorlétozásokat és a magánkocsikat \'eállilották, a Kis és Nagy Editben pedig tilosra letlók a halászatot ós a hajózást. ¦
A« eseményekkel (emészc\'e-e\'a n vi\'ág\'flpok réSz\'otciíín foUu,kozi\'ak. Ezek közül az olasz saj!ó megjegyzése a legérdekesebb. Eszer;nt Dá. nia és a iKrveg tengerpart megszál-Iáa ronicsak hadászöiiiag hozta kel\'en.eilen ijelyzjet:e Ang\'Iát, h.-rcni szinte megoldhatatlan nehézségek elé á\'litotta az angol gyapotipart, szénbányászatot, é\'eJmiszeiellátást, a fa- ós fémipart, amelyek mind nagy piacot vesztettek el. Gajda.három pontban foglclja ös/.-sze az északi események döntő kö. vctkezmén>eit. Ei.ek Sierint óriási
170 angol és 100 francia hajó küzd szombat óta & . . - ¦ _ norvég partokon
Amsterdam, ápii\'is 15 A Síe.\'ani irod« közli, hogy a szövetségesek áltat indított második nagy te.iferi ütközet, nnie\'y szi-mt-n-ton kezdődött, tu\'ajdonképp még rom ért véget. A norvég partok el. leni támadásban 170 angol ós 100 fran<;ia hajóegység v"2** reszt Főkép Borgen, Troiidhjcm ói Sfavantfűr ellen intézlek támadást, d« a fjordokba sehoi sem tudtak behato\'ni, mert
a német lógihackrő a tengeralattjárók segitsógóvei szétszörla ói xUzr szatérésie kényszeritettfi őket. A veszteségeket még nem l\'bníírik, mii után holy^nkint még foyamatban van a mCgTnégi^iniéüődö támadássorozat.
Holland körökben egyébként kétkedéssel fogadiák azokat a h\'reket, hogyszangoiok aKaKegátban i\'i éMr, nákat helyezek volna el. , , :
Oslótól délkeletre a svéd határon állnak a németek
Norvég ha\'ár, ápu\'ü 15 A Havas iroda külön tudósi tója n határról számol te n németek által elért ujabb eicdményekréi.\'
A jelentés szerint a németek riszten Dániából repülőgépen, részben Oslól>ói gépkocsikon szállítottuk uj^bb csapatokat Norvegii tekéjébe. Sikerült is ezekkel
elfoglalni Ü. Frederlkstadot, Szoresbour^of, Frederlksteut és Palaent. Ez utóbbi kettő az ide-fjordban fekszik, szembel) Svédországba\'. Az ujabb német tér foglalással a vámházak nagyróizc és \'Norvégia délke-
leti rószéTek legtöbb jelentós helye német kézbe került. A je\'ok szerint egybefüggő védelmi vonaluk nincs a norvégeknek, mindenütt kis csapa; tokkal küzdenek.
Osló cifltt a tengeren két nap ólu rcm volt seirinfl esemény.
Későbbi jelentés sícriut a nemetek
elfoglalták Kornsjot,
amely Os-\'ótól délke\'olre Norvégia legdélibb csúcsán fekszik.
A város eltog\'-\'ahjöát később a NTI hivatalofian is megerfisitet;e, kö-zöivo, hogy ezieJ elérték a németek a svéd határt és a hatá\'eL\'enörzíst is átvették.
8000 norvég katona és polgári menekQlók tömege svéd területen
. Stockholmi svéd hir is közli, hagy I rü«. A svéd területre menekült 3000 Koi-nsjo és Aarjong német kézre ke- | (Folytatás a 4. oldalon)
T=tott külkereskedelmi kapcsolatoknak, a megszervezett pfnckutatősnnk\' és mezőgazdasági értékesité Oek, különösen pedig a búzaár intézményes rögzítésének — a dekonjunktúra mélypontjáról emelkcdid kezdtünk, a Darányi-kormány a szociális törvényeken klvüi uj hitbizományi és
birtokpolitikai törvényt alkotott. Mindkét utóbbi törvény a messze jövőről is gondoskodni kivánv»,egy?i részt felszabaditotl n kölötlségtő\' tekintélyes földterületeket, másrészt a \\áUo*zott viszonyoknak megfelelően uj utakat is épitelt a népnek, aiuciyeh nz arra éidemeseket föld-
QFBsalyem^arianyAk
¦•gujahb divataxtnakban
párja P 1,95 2.60 2.90 3.30 3.50 Szomo.ánylnál.
liilöjdoTihoz vezetik.
a tovább rohanó c emények éí a pénzgazdálk.Klái terén beállott uj helyzet, - elsős r\'^n « nagy beruházási program, azután katonai önállóságunk visszaszerzése és az a kö telessegünk, hogy esősorban minden nélkU\'özhctö fUlért a nemzeti hadsereg szci-vezéséie és korszerű kifejlesztésére fordítsunk - tehe\'-ei-. lenné tették azt, h>gv az állam birtokpolitikái cetokra, lehat ingatlanokra kössön le fekinté\'yesebb tőkéket. a felvidéki -sáv, majd a KÖrpát-alju visszatérése, m?gér!cltc az uj el határozásokat. Kötelességgé tcttc a felmerült nehézségek áthidalását és pedfg ugy, hogy q közérdekű birtokpolitika folytatható legyen, visíJDht ózonban a beruházási prpg.-am változattanul vegrehajtassék. a felmerült nehézségek áthidalására hivatott a: a törvény, amelyet most1 a Teleki-kormány hozott telő flíá. En-nek a törvénynek elgondo\'áw az, hogy ideiglenese: ; átmenetileg kisbérietek formájAbun kell földhöz juttatni az.ik.it, akiknek földhöíjut-tatása közérdek, azonban ugy, ho^y az ideiglenesen haszonbérelt parcellát minden orra érdemes fötctanUvei is inegszerezfres e, hn mint kisbeVlő bcblzonyitotfa rátermettsége!.
Ezt a törvényt az országgyűlés kéf háza között léírejö\'-t olyan kompi o-misflsutn előzte tmttg, mely intézményeden védi a/, ösl középbirtokot és különbséget tesz ősi és uj szerzésű birtok között. Mlg nz ösi birtokból legalább 500 bo]d hagyandó meg és külön a gyermekek számani 250 250 hold, aJdig az \'jjszcrzésü bi\'1o-kok közérdekű birtokpolitikái cálok" i* 300 holdig vehetők igénybe. H« figyelembe vesszük még nzt is, hogy az úgynevezett zsidótörvény rendelkezései szerint teljes egészükben ki-isajátlthatók ia zsidó kézen levő birtokok, kétségtelenül nwgjállaptfhat-juk, hogy n törvényhozás bőven gondoskodott olyan, fö^dterüteíekröí, ameij-ek arra érdemes fötdtmfllvelők-nck közérdekbői juttathatók. Folyamatot indított meg ez a törvény, a mciy nem csak a tm|a, hairemf a hol-nap nagy köve lel menyeinek is etedet tud tenni. Törvényhozásunk a közel iés távoljövő számára is dolgozott ós alkotásával remélhetőleg végleges?n szélcsendet terimtett a Mrtokpo lüku terén. Eme min dm ok megvon. Áz ut nyitva van jnindcnki előtt, aki kcUö útravalóval van ellátva. Minden földműves, aki rátermfitlBéggel, szorgalommal, szaktudásul lendel-kezlk és egy bizonyos minimális kis tökét, ipint bérlő ÖsSzCkuporgnt, nem csak elindulhat, hanem révbe Is érhet h tör vény vágta ösvényen. Minden önáUO gazdálkodásra hivatott magyar ember abba a helyzetbe juthat, hogy áhítattal veheti kezébe tajátjaként annak a földnek egy darabját, amelyet őseink saeieztek.
Makacs székszorulásnál és a vastagbélben végbemenő rendellenes erjedési és bomlási folyamatoknál, gyomorégésnél és epe-pangásnál a régóta bevált, tisztán természetes „Ferenc József keserűvíz megszabadllja az ernészlöcsa-iornát az ott felhalmozódott salak-mcnnyiiégtöl és biztosan elömoz-dli|* az anyagcsere további folya-mVvá. Kérdezze meg orvosát I
J^LAl K02L6NV
A kanizsai katolikus női tábor szellemi mozgósítása volt a Missziótársulat vasárnapi diszgyfllése
Hogy o katolikus női tábor mez* gó\'ütása nem volt hiábavaló, mutálta az o nagygyűlés, ajnciy v&sárunp délután volt a városháza dis termében, a Miss dósház hivó szavára olyan női tábor gyü\'t össze, amilyenre n\'íg volt még példa Nagykő" nizsán.
Igazi nagy összefogás volt, meri mlg az cisö s írókban /
\'gról Teleki Béiáuéval,
Zala vármBgyi) főispánjának nejévé\' az élen a vidék tó Nagykanízst vC-zető hölgyeit láthattuk, ho.n hiányoz tak a teremből n nép egyszerű kányát éi asszonyai -"nin.
De ott volt vlléz Székely János tábornok vezetésével a tisztikar is nagy számban, valamint dr. Krjjtíy
István polgármester és dr. Hejyi Lajos egyházközségi elnök, a város papságának képv\'se\'ő\' és na ry számú hölgy-közönség. a Himnusz után
vitéz Székely Jánosné
elnöknó üdvözölte o megjelenteké! és mélys\'-gcs örömének adott kííc-jezéit, hogy a Birkáiból kiforgatott világon, a béke szijetén, Magyar >r-szágon éppen most ilyen, gyűlést rendezhetnek. Nem tünteinl akarnak, hanem nyilvános szenté^ybea áldozni a női eszmevilágnak. MegenVékoH zett megnyitójában gróf Teleki főispánná kettős gyászáról, a kanizsai, nM társada\'om részvétét toin*.á sjoJva a jclenfcvö fö\'spánnén^k.
„Az ember megreformálásán kell kezdeni!"
a nőmozgalom célját éi jelentőségét is vitéz Székely Jánosné Ismeri tette n főispénné helyett. Hangsúlyozta, hogy a SzojiáUs Misszió; szervezet nemcsak szegényeket és betegeket Jáíogal és segít, nemesik napközi otthonokat tart fenn, hanem nómozgalnvrt is je\'ent, iX\'netm\'han-goskodó összejöveteleket tart, hanem szellemi tégtahordást folytat, még okkor is, ha az eszme győzelmét maguk nqmi érhetik meg. Pio-hészkn Ottokár szcl.emi öröksége é-s oz 1908-bon, Fiirkis Edith élt-ii nln-pitott mozgatón BgyoráPl Isten ké-
pére akarja ala!tllattj fiz embert é; hirdeti, hogy n földi é>Jt nc.n végcél. Ma, a szociális refomio:; korá-bíüi sokan rájöttek már, hogy ai ember mcgrefonmiálá\'ián kell kezdeni, mert a jobb jövő a szellemi és erkölcsi megújhodás nélkül elkép-zelhetétlen. Víázn keji állítani a nöt Bszihétiyt is és a nv>zgvilcpn)mk- Jóvá keli-tennie a nuilt bűneit. Amikor n férfi harcra kell, hbgy készüljön, mondotta - a nőnek épitö cr^ktj: kell szolgál látnia, meri a krisztusi szemléét dindnlmns igiizságáé a jövő.
A divat-dámától a szociális női munkáig\'
a "agy tapssal fogadott előadás után dr.\' Ki^s György kaposvári prépast-ptébános mondott kÖZ\\«I-len, de tartalmai és nagyhatású beszedet a mai kor egyik kérdéséről, arrói, hogy a mai magyar nő hol találhatja meg helyét a társadalomban. | ,
Ma típusokat szoktak cmJegcjnl, mondotta és , felsorolt ráhány irigyelt és elitélt tipust, a dirat-damjá-tői, a bridzsező, szórakozó nőn át a dolgozó leányig. Nem a" divat, az öltözködés és n szórakozás elten beszel, hanem mindössze azt Hangsúlyozza, hogy ahtoi azokra jut, ott jusson idő n szociális prob\'émák megismeréseié tó (mlegoldésára is |
Rámutatott orra, hogy ma egyes államformák is anlcgkivánják mára nötői a kötelező munkaszolgálatot, Krisztus világnézete is igényt tarthat tehát arra, hogy a mai társadalom minden tagja a jobb iövő érdekében dolgozzon ! Például n fjrwLottü nagyszerű teljesitmenyeit hbzzn ffel,
-- a lelkiismereti felelősség &gy-formán szóUt mindenkit harcfab. a
ma nője tehát szánjon több idői a szociális prob\'ómák mCgoldási\'im, Már az ii segít, ha a szegénynek, nyomorgónak telki vigaszt adunk, mert ez is kiküszöböli « társadalmi osztáiyharoot es lelki békéié vezet.
Nem akarja a családtól elvonni n nőket, de az anyák, mint számos példa mutatja, a család mellett is szentelhetnek egy kjs időt a cselédlányokkal, szegényekkel, foglyokkal való foglalkozásnak.
- A szociális nöi munkához azonban három doteg kell • mélységes hit ,lelkj tisztaság és önfeláldozó munkaszeretet. Mindháromról részletesen sző1, majd hangsúlyozza, hogy egy ember is sokat tehfet, de egységben vsa az erő és a tá\'sa-diUojn minden szociális pi-oblétuiá-ját és ezzei a jobb Jövőt csak közös munkával tehet megoldani,.
A legszebb nöi eszménynek, Szűz Máriának hódolt ezután a nagygyűlés egy Ave Mariával, amelyet "z Egyházi Vegyeskar adott .elő pompás felkészültséggel Gazdag István kántor vezetése mellett.
A római asszonylól 1940. nőjéig
p. Gulyás Gellért plébános- volt a következő szónok. Beszéde elején az egyház felfogását ismertette n nőrÖi, majd a nő helyzetét világította meg az egyes korokban. a klasszikus római korban a nő nem találta meg helyét, n kereszténység áhitotta a férfi mellé vigasztaló sa-
gitötársnnk, akinek hivatása átnyúlik a túlvilágra. A lovagkor eszmény képeit összehasonlította a mai kor asszonyával, azzal a szociális érzésű nővel, aki mindenütt ott van, ahol segíteni kell. Az erőt a mtbuzgalmi cgyesü le lekben szívják magukba a hölgyek, - mondotta, majd ozegycs
Férfi ballon kabát . . P 36*80
Esőkabátok nagy választékban! Virág cipő- és divatház r«-nt 3 s*.
ím. áprjlls 15
Katonaiffelszeralések egyenruházati olbkalc
ogyoríül legolcsóbban beszerezhetők
BELEZNAINÁL
Sugár-ut 53. «r Telelőn Ö25.
egyesületek működését em\'lletíe meg.
Székely Jánosné bejelentésére M. Bori Oeci\'ía nővér, a Nő\' nap ogi. lis rendezője olvasta fel Fai kas Edit alapító einöka^szony távirat; üzenetét.
A nagygyűlés ugyancsak t ívirat-ba^ válaszolt az elnökasszonMtnk, ezenkívül üdvözlő távím*ot küldőt Czaplk Gyula megyéspüspöknek é5 le\'eki BéVa gróf főispánnak.
A CHuládanyától i nő közéleti szerepéig
A nagygyüléi utolsó szónoka dr, Krétky István polgáanes\'er volt, a ki a nő közéteti szerepéről B\'ÓJt. Ah.pos tárgyismciétte: és vJJáJos, meglátásokkal tisztázta a közélet fogalmát és hangsúlyozta, hogy az egyes emberek elsősorban saját anyagi boldo^u\'ásukért dolgoznak, a nagy szeltemi, kulturális és ckö\'ísi céiok nieg\\,á\'ósitási az állam, az egyház és a társada\'om keretébe tnrtezik. Ebből a muXiábó1 a nőt nem tehet.kiküszőbö\'nl. Bár a férfi áltatában ellenszenvvel fogadja a nő térhóáitását a közéletben, c\' keli ismerni, hogy vannak t&tüté\'jB-k, -n\'io\'. csak a nőve.i együtt tud eredményes munkát végezni.A nő közéleti szerepe, ame\'y a mai tárfi^da\'cirnfjanszük séges és elengedne let\'e i, a család, ban kezdődik, jiierl a magyar anyák népiesének közéJete\' f ir.náló e e;e xaV, S « magyar szebb jövő attól függ, milyen szellemben női fe\' az otthon melegében a jövendő ifjúság.
Rámutat ezután a poigáVmeste¦ a ra, hogy krisztusi igazság és szene-let nélkül nem lehet megoldnni a szociális probtemákat. Végül han^ súlyozta, hogy a mnayar törnegek., kei törődni ke\'l, szcietottpl kell őket megközelíteni és egy táborba ián. oolni. EmeOett n légoltato.Tt, első-f*gáiy, stb. terén is uj fc\'adatok várnak a magyar nöte. A magyar nő nagyszerű jelenibelí tulajdonságai minden feladat mego\'dáiát tehetővé teszik, Így lesz a katolikus nő világi apostol, aki ott á\'I a közéletben é3 dolgozva segíti elő a társadalmi problémák megoldását.
A termet zsúfolásig megtöltő közönség nemcsak a polgármester, de nz öss\'.es előadók bcizédeit nagy tapssal fogadta. A katolikus női tár sadalom nagyszerű mee(rniozdulását je\'entö nagygyűlés a pápai himnusz hangjaival ért vé^t. ,
Üyenge déli, délnyugati szél, kevés felhő, éjjeli lehűlés gyen-KÜ\\ nappali hőmérséklet alig változik, keleten eső lehetséges.
A Meteorológiai Intézet carzkanlKaal tnegtlgyelőállomAea lelenÜi
Héaiórséklet tegnap eate 0 érakot +40 ma reggel+3 2, délben + 14«.
Oeaoadak -(..00
m ktackUUrUUamkat taklntoe mag élűden vétet kény mr nélkaL KOpsM* Wtorinfeáa
1940. április 15
ZALAI KÖMkONV
Tudnivalók a cukor-jegyekről
A ou kor jegyek bevezetésééi * nagykanizsai városházán is leljes erővel mflgtndu\'t « munka,, hogy semmi fennakadás nc legjen a cu-IcoreliáUshan. Vasárnap egész nap és éjjel dolgozlak, a legpontosabban kidolgozták a kanirai rendszert, hogy hol, mikor, kik- mennyi cukrot kapnak. Erről a Zalai Közlöny mai szamában talá ható várvsl hirdetmény részletesen tudósít.
Tájékoztatásul azonban kő ölj Ük, hogy. 8 vég\'cges cukorjegyek bevezetéséig, tehát három írtig csak az kap cukorjegyet, aki azt Igényli a rendeletben felsorolt kereskedőknél, vagy a várehhá/án dijmBnlesonkapható lapokon. A fejadag heti 12 dekagram, de a 12 éven aluli gyermekek 24 aekagramjrat kapnak, ugyanígy a totegek, akik orvosi igazolványai bizonyítják teteg égflketi Ecélra hatósági orvos ingjen ad igazolást ! A terhes anyák (-1. hónaptól) és a szoptatő anyák (9. hónap végéig) heti fejadagja 86 dkg, do ezt is orvosi igazolással külön kell be jelenteni, illetve igényelni.
Az egyéb tudnlva\'őkat a re\'nde\'et és a polgármester hirdetménye tni talmazzfl.
Állandó tnfiioruimok hí I köm okokon Badapasl I. mfaoráa
6.45 Torna. Hü-ek. Kcai«nény«k. HaaglanieiJek. ~- Utána étrend. — lt Hírek. — 11.10 Nemactköxi vizjeiza-aeolgaiat, — 12 Iiarangsió. HlrnniiM. IdŐjariB jeleni és. - 12.40 Hírek. -13,20 IdÖjeUes, időjárásjetealéf. — 14.35 llirak. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyejnhlrek, pitd árak, é\'almiiterárak. - 10.45 Időjelzés, időjárás jelentés, hírek. - 17 Hirek ad*, vált és magyar-orosz nyalván. — 19.15 Hirek. — 21.40 Hírek, időjárasje\'eatés, hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 23 Hírek német, oUisi, angol és francát nyelven. — 0.05 Hirek.
Diófarönköt
vtanwiok Dukász Ferenc
Nagykaalua.
BUDAPEST \'L
10.20 Felolvasás. — 10.45 POloivasas. — 12.10 Söliír Vilma zongorázik.
- 13.30 Lakatos Flóris ós fia cigányzenekara. — 1Ö.10 Aranyi Mária előadása.
17.15 A 2-,honvéd gynlo&ozrod zenekara. — 17.40 Édes anyanyelvünk — 18.05 Schőpiltii Aladár olőadása. -18.30 Nioola Cvejios, a belgrádi oporu tagja énekek — 18.55 Mognsházy Héln előadása. — 19.25 Farkas Béla cigányzenekara. — 20.10 <A hogyok éneke.. Hangjáték. - 22.10 A rádió szalon-zeneikara. -- 23.20 Lovászi I\'erCno dganyoanekara. t
BVDAPEST If.
17-15 Ruszin hallgatóknak. — 17.35 Mezőgazda sági félóra. — 18.30 Francia nyelvoktatás. — 18.55 Ilofmoistcr Jó-íwf hármon ika-kCttöso. — 19.30 Dr. Ziogler Nándor előadása. — 20 libák.
- 21.25 Hanglemezek. — 21.35 Idő-járásjelonlés.
BSflM
10 Tarka délután. — 17.15 Züchcr; Rokokó szvit. — 18.15 Ijomozok. — 19 Házi serte. — 20.13 Szórakoztató zene. — ;w Bruoknor: TI, szimfónia.
- 22. Ilang^e^ck, - 23 Berlin,
Lengye! menekültek cdakoztak az árviz-károsultaknak . .. Minden magyar, aki teheti, adakozott már ?
Amióta n Zalai Közlöny a Kormányzó írunk felhívása értelmében elindítóim a kanizsai*gyűjtést es árviz s seren esetlen áldozatai számára, egy adomány :em okozott clyan megható-
dásl. mint a hnzá.lanná vált lengyel polgári n ciiokülloké. akik ma hozták be nz ilább kimutatott összeget. A n.enckíllck pár filléres napi zsoldjaiból adták össze \'maguk is hontalanok, nz árviz magyar áldozatainak...
Szabadé ezek után kanizsai ínngy. r-nak, aki árviztcl som szenvedett s aküiek mindene megvan, elzárkózni a gyújtás clíii? Mert még ken sokan vannak, jómódnak, akikrok sz\'.vo nem nyílt n.cg, nkik elnézik, hogy sok szegény kitember s buO: — ínég a
menekült lengyelek ii adakoznak. A ma érkezett adományok:
Eddigi gyűjtés 1732.68 P
Lengyel \'menekültök 54.55 „
Credo uj adománya 38.-
dr. örley Oyöriy Wollák Jenő 20.-
10.-
Hungária kefe gyár 10.-
Vlda Endre kalapos 5.—
LlcsAr István 3.—
Rohs Géza 2,- „
Nagy Lajos 2.- „
Sipos Mózes .; 2.- „
Deutscb Bódog 2.-
N. N. t.~ n.
N. N. !.- m
Eddigi eredmény 1883.23 P
Az árviz által megrongált zalai utakon és vasutakon helyreállt a forgalom
Ismeretes, hogy a multhnvi éjylj zek Zalában mint a vasúti forgalomban, mint pedig a közutakon súlyos zavarokat okoztak. A legsúlyosabban megrongált ZaMapáU-bnbi-tonszeiitgyörgyl vasúti vonulat csak a múlt hé\'en tudták átadni a for. galomnak, több mint egyhónapos szünet után.
A közutak kijavítása is ícljes erővei 1 történik. Értesülésünk szerint már a legjobban megrongált szakaszokat (ZaWámáV Zalaapátbuíl és
Zalahidvégnéi) Is kijavították, fey tegnaptól eltűnt az, utolsó forgalmi\' akadály is Zn\'ábóL
Szünetei uvég a vasúti forgatom az, Ukk-türjel vonalon.
}&% ette**
Mikor lesz vége a háborúnak ?
Érdekes jóslatok 1940-re
A párisi .[Juelsfor. újból fel, idézi asszonynak,.-a jóslások f«-¦eileioinasszoiiyiuiak, 1040 re vonatkozó JŐvendclését, amely szérűit a rnöstani hábc-ni CSak 120 najiíg Tog tr.rl.ml, vagyis most éppen a .felo utján vagyunk, nz e;einéuyoknek.„ Az njkori Pylhia jóí-tuta azt állítja hogy a mostani háborút itteni a katonai erők\' mérkőzése fogja eldönteni, hanem az ellenfelek gazdasági téren vivják majd a legerősebb harcokat... A háború vége felé — mondja a jóslat — a tengeri ós légi ütközetek egyre gyakoribbak és Levesebbek lesznek, azonban végül a mostani háberu sebesítitjob:e.k ós halottainak száma sokkal kevo. sebb losz, mint a világháborúban volt... t
Nyilatkozik a habom Le.\'ejozósó-röl George Lee amerikai csillagász is. akt egyben az Egyesült Állomok leghíresebb jósu. 1910-re nézve már az év elején megjelentette s most megismétli, hogy oz az esztendő u politikai merényletek évo lesz, azon-
ban a ir.erényleLek nagyr&ze nem fog sikerülni. Azzal rémíti azonban n főid lakóit az amerikai csillagász hogy az idén hatalmas földrengés lesz, amely egy egész fóMrósit fog : lilsüllyesztenl, A inezőgazdaságro nézvo szérnzságot és rossz termést jőscl.
[Más jósok is megszólaltak az év jekijo öln s az cgj\'ik szerint egy technikus clyan repülőgépet fog kón^tni-álni, amely bámulatba fogja ejteni,aí cgésE világot. Az emberiség másik nagy cseményo az lesz, hogy egy német c rvos fogja felfodcziU ojjy eddig pyógylthatalián bologség g>\'ó-gyltását. összeien 28 jövendőmondó ós csillagász jósolja azt, ho^iy ebben az évben nem kőinek békét, ei\'cn-ten 48 jövendőmondó szerint az óv végéig siken\'il megkötni a bókét, amelynek időpontja az ogyik jóslat szerint október 8. Egy másik jós szerint, — aki 420 napos háborút helyez kilátásba — ugyancsak ok-tólene fog a világkatasztrófa véget érni.
í
Használata 5%-os oldatban permetezve. KÁRPÁTI OLTÓ VIASZ. Kapható: Teutsch drogéria
Vámháza.
Divatárut
legolomóbbun
Divatcsarnokból, fS-it í
Nöegykéli tea az árvízkárosultak javára
A nagykanizsai Kereszt6ny Jótékony NCCgylet mindlíí s ezúttal Is lelkes hazafias jószándékkal kap. csolódik W-e a nagj- miuyír Jócao-fekedenje, amelynek célja: - ;egi-(cni az árvíz szeiencsétlen á\'dozo. lein. E\\-egböi a Nöcgy\'etiiek Bzbm-taU>n este 9 órakor tánct<-á;a lesz a K-n>nábai». Tea és sütemény 1 pengs. A nem« célra feiQlflzelése-ket a Zalai Köz<L/iy fog nymjtázni.
Tt
leszerel a dán hadsereg, az! ország et(é\'z területén visszatér az élet a megszokott medrébe.
ELRENDELTÉK a német és dán kölcsönős katonát tisztelgés kötelezett, ségét.
ALAPTALAN aZ a h\'i4, hogy dánokat német katonai szolgálatra behívtak,
ELFOGTAK restkórnyfiken Dnhenka János 2fi éves gazdálkodót, nki Rény kézségben réltékcnységlíől agyonlőtte a feleségét
Német járőrök vasárnap több
helyen benyomultak a francia állá-sokba, négy földalatti állást széirom\'-bcltak és foglyokat ejtettek.
A NÉMETEK 240.000 tonnn benzint és 160.000 tonna olajat találtak dán raktárakban. .
GRÖNLAND nnnexlójának ícrvcj.ve]( foglalkoznak Amerikában.
ANKARÁRA érkezett a berlini lórők! követ. { : . !1
LELŐTTE Bclnjíhy Károly nyiregy-házi mngántiszlvi;elő Grosmann Róbertet, a felesége udvarlóit, aztán Önként jelentkezőit.
1.8 millió pengő eddig a magyar, orfzági árvJzMOgélj\'-gyüjtós eredménye.
SZÓFIÁBAN I*tőn1 járt a jugoszláv kntonaí attasé Lakásán és onnét Írató-kot vitt el
AZ ERDÉLYI határzónában, a román hatóságok roudclkezéso szerint, az árviz miatt ösSTedŐb. házakat nem szabiul felépilcni.
KATONASÁG őrzi Brüsszelben a mi. nbztériumokat és a rádió épületét.
ECKHARDT TIBOR nrögérkezelt Newyorkba.
HAVAZOTT szombaton itszakelasz-ország egj«s vidékein.
Nagykanizsa megyei város poigármeslerélöl.
9001/Í94fI
mi
A v. utcaseprők részére zárt, írásbeli ajánlatok utján 14 pár tehénbőr, csukott nyelvű, erős talppal ellátott, mérlek után készitendő bakancsot szerzek be..
„UlcaseprŐ-baksncsok beszerzésérc ajánlat" cimU felirattal ellátott zárt és mintával ellátott ajánlatok folyó évi április hó 22 napjának 11 órájáig adandók be a városi iktató hivatalba.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivalal ad.
Nagykanizsa, 1940. ápriliB hó 11. hí Polgármester.
47
ZAtAÄ KÖZLŐNV -__1940. ápriHMl ¦
(Folytatás be 1. oldalról)
OotSnétf katonát íerCgy veszték és mtiejmélják. A poigáii tokosáig közül ts sok«n menekültek svéd terűébe.
A S\'efani liwfa háttéri je\'entóse szerint a németek TomdhjeuLe ujabb crc\'s léseket küldtek.
„Téved, aki azt hiszi, hogy Olaszország végig kívül marad a viszályon!"
meg* a kcl\'ő pillanatban azoknak, a kiknek szánva van.
Svédek lelőttek egy német repülőgépet
Stockliolin. április 15 Hivalnlosan Jelentik. Itogy a ImtAr-crség egy Idegen gé(>et többszöri figyelmeztető lövés után lelőtt. A gép kigyulladt, utasai közöl egy súlyosan megsebesült.-a másik .st\'r.ctlen maradt: A svéd leriilot fölé repült gé|) néniét veit, utasait kórházba szállliotlálc, Ül. irternáltr.k.
Itóinn. április 15 A S te fan í iroda legújabb hotyzet-Jelcntéso szerint a németek délen sikereket értek el, de a keleti előrenyomulás növekvő norvég ellen-íHásba ütkö-
Róma, április 15 Ansaido, a 1 oe:egrnpho Igyz&itója, az olasz hadíCreg S/ámán érdeke-, rádióclíac\'á^t taitotl, amelyet a lapok is közoli\'ek. A rádlócicaf\'ásbnn hangsúlyozta Ansaldo, hogy tértednek azok, akik azt hlízik, hogy Oí sz ország mindvégig kívül marad a viszályon. Ez ábrándkép, inert Olasz-<tf-szág felkészült és várj« \'» iramára legkedvezőbb plUana\'ot, A norvég külügymmisrlert álmából éb-reszteírék fel, h»gv közöljék vele országának mCj.száIfását. Mi azonban nem vagyunk norvégek, hanem julasz és bennünket nem ébreszt kürtszó, mert a riadójelet mi adjuk
Közeledik a háborúhoz Kelet és — Amerika?
¦ Róma, áprbs 15 AZ Esti Újság római tudósilójának jelentésé steriut az oíasz fővárosban ¦rasániap este cb/an hhek terjedtek eX an.ely szerint Weigand közolkotctí serege megindult. A birok szerint a szo-vBlségeseík seregei északkelet "felé nyo-mtluak előre Oroszon-zág irányában.
NeSvyork, áprUs 15 Az amerikai sajtó az európai ujabb háborús lelyzethez fűzött Wgjégyzó-L«íbOn sziule egybehangzóan "wt írja, bogy a\'hiboru közeledik Amerikain t. A la|)ük szerint az ""uj holyzotbwn
Berlin, április 15 A ¦ Védéröföpat»ncsnok3ág jelen tj, hogy Délnrrvegiáta ujabb csapatokat és hedlanyagotszŐlliUittak s ez-* z»i megszilárdították helyzetüket. Norvég terület ellen számottevő akció nem volt, a//egyes norvég fjordok bejératát *rös angol tajóegysó-gek zárták el. Két an^oi lepfllögépet, nrneiy elsüllyesztett bomba találattal egy hajót, lelőttek. Délen,
OaJó körül a norvég mozgósítási kísérletet ezétverMk,
J-.0. 2:1, 3:1, 3:2, 4 :2 és nz utolsó másodpercekben 1:31 Több mint félezer néző izgulta végig ezt a kemény sporthnreot, ami kámzsái gyö-zttomrr.el vesződött. A közönség már n fiatalság gólzáporos clőmr-rkőzóséji •hangulatba, jött.
iMégis lesz rulballsport ós futball-közönség Kámzsán 1
Ifefinr.el felelünk.
He ogyuttal a vasárnapihoz hasonló áldozatot kérünk ugy a játékosoktól, mint a knzünségtíl.
A kél csapatrél isnk mutyit, hogy a PBTC pompás és intelligens játékot képviselő együttoi benyomását• keltette és lm nem a tegnapi lelkes ó* minden lalKlár.i rau;enö Z.MNTEvel kerülnek ükkor ma pécsi gyozcloairől kellene • beszámolnunk.
a iűirlegos á]lamo"knak hlncs választásuk &i Amerikának felüt kell vizsgálnia álláspontját az európai viszályt Ulctőleg, ,
Tiií jól sikerült próba-riadó Hollandiában
Budapest, április 15 Az l!j Nemzőitek tudósítása szerint Hollandiában próbariadó volt. A riadó kitünCen átkerült, maguk a katonák uflm tudlak réla és azt hittek, hogy vt cUMusóg botért holland területre.
kevés vesztcségbei sok hadianyag korült német kézié. ., ,
A Skagerakban két ujabb tengeralattjárót süllyesztettek el német hajók.
amellyel az angol buvárnaszád\\«sz-teség Itt hétre emelkedett. Á Hwai norvég torpedó\'oinbolót eJtogtók ós német legénységei üzemtoheljez-ték.
Nyugaton és a. non ég párokon felderitö\'icpülós folyt, a Rajna fe. lett 2 angol -gépet lelőttek.
a dél-
Első percben Istenesnek óriási gól. helyzete van. A közönség biztat, « Z1MNTE <gyilkos. iramot diktál, az ellenfél erősen védekezik. A 10. perc hozza meg a hatalmas iram gólját. Mihctocz Csonkihoz emel. ez pompásan szökteti istenest, aki élesen lő a snrokba. 1:0. Négy perc múlva az oroszlán módra harcoló ZMNTE csata-rok közül ismét Istenes a gólszerző. 2:0. A választáiiiadásnál Horváth II. (Csindó) mint az angolna siklik B \\\\V döinkcn keresztül de szerencséje fölé vág. A ZMNTE lankad. 0 31. percben Horváth II. ismét szabadon, do most
nem hibáz. 2 : 1. Csö 114,01 hauy ki Óriási l.elyzCtct, majd az ellenfélnél 1(. nc/cn-leilcr.
a miisíMük rélidöboit csak hét percig birju w /.MNTE, uU\\ua u VÜl\'Q tci;o-
t*n beszir-ritjn a csaijotot. Gyönyörű űtO-bfl támadás indul Junker, Miha-lecz\\ r.sönk«i lábán. Az évidig is okosan szereplő Varga támad rcndü\'et\'enid és g\'Jt lő 11 15. percben. 3:1. I\'őtzo \'vezetget hazafelé. Horváth IV. eléje kerti és gólt sze.ez. 3:2, Tinbos hc\'yct c.\'Crtl >tihnle<zel, aki a borzasztó nyomás ilól némi\'eg felhozza n ,ZWNTE*t Csöndéi verekedik a védőivel és ügyes fordulattal hálóba lő. 4:2. A 45. percben szabadrúgás a ZMNTE lö-osnn, azt Kovács okosan lientzcnlciter elé lefzi.,n.ki üresen á\'lva nz ellenkező sarokba lő. I : 3.
Golácznak rossz napja volt. « kél hátvéd (I\'Tdöp, Mül\'cr) ezqrgabnas és negbizhaló, a fedczetsci* (Tóth, Kovács I.. SÍpos)-bit, Valamint a mc-zfinybl 1 Sípos emelkedett ki. Szabó , i»m bírt vele. Kovács jó kulaius. i\'llandóaii Csöndéit kísértő a támadó-ser (Horváth Hl., Horváth IV., Horváth II.. Kovács, Eemczenksitcr) okosan építő összekötőkkel Ős szemfüles küzépcsatárml :Ont jel kezelt, de a jó CSApát ját okukat lerontotta a sok rossz mellé és fölé lövés.
Csondor jó és meghízható vt lt, ami viszont (Csáki. Korpát) a két hálvó. t\'ct illeti, a jó játékukat lerontolla a sok vita és \\ttszeke.lós. A fedcziHsor-ban (Junker, Babos, Pőcze) Junker jó át Ingja tékot, Babos c^k 20 percig j,ó játékot, majd :ci;cs kimerülést mutatott. Ha nincs a második ft\'lidö elején Mihilecz-féle cjere. kataszlrófáUs \\eroség n köwlkczmény. bíír Babos\' súlyoson megsérült és ez menti. Pöczo gyenge. A támndós<.r (Szabó, Istenes, Csónysi, Mihilocz, Varjak) az első osz-Kzeállitásban 25 percig pompásan szerepelt, do SZ\'iból fogták és alig Is volt játékban. Is;e..os rklgotott, küzdött és Kemfülosiégével két gólt szerrettf, tollát pompás összekötő, nem i>edig szélső! CsöntWit nagyon fogták. így is igyekezett és V( lt egy két jó mozzanata. Verga okos játékos ós [agadba-tattan, hogy rengefeg helyzetet teremtett, ezért ha nem is szélső csatár, megj kelt dicsérnünk. ¦Mihaleiz, szorulunk korszerű romboló és ragadó közóp-fe<:cíiít (harmadik hátvéd) nem összekötő, i ;
Vitéz Adorján erőskezű, jóhiszemű jálékvozetö. ¦ 1 t- l
^jtVn-í-
Levente vál.-ZMNTE II. . 6:4(2:1)
Verette; Gerencsér. GíUövŐkj Kerká-]x lyi (2), László (2), Vajda és Várady titetve i\'Ielschner. Tóth, Kálóvica 6s Zentai. Ez az előniérközós a fiatilság diadala volt. A fiatalok megmutatták!, hogy még akkor is tudnak. Iia nem i.s IC rőílnek >elük ugy, ahogyan megér-i\'eujclnék. A Levente válogatott, am.\'ly a Bl>talon bajnokságban szerepel, elő-szer Is jcT mutatkozott be. A ZMNTK-ten is a \'fiatalok tüiuek ki.
Eredmények
Ferencváros-Hungátia 2:0 (1:0). Újpest -Szeged 3:2 (1:1). Bocskai-Taxi 2:0 (0:0). Szolnok-Haladás 3:2 (2:2). Elektromos—Ka&sa 2:0 (1:0). Olaszország-Bománia 2 : t (0:0). Jugoszlávia—Németország 2:1 (2 1 0). PVSK—Pénzügy 2:2 (2:0). ZsSE-SBTC 3.0 (1:0). MSE-KTSE 5:1 (2:1). DVAC-NTSE 2:1 (2:0). DPAC—KBAC 2:1 (1 :1).
•¦• Teklatw m*f a Kopateln Bútoráruház állandó butorktSIlttását. ízléses ée otoaó bátorokat kedvező tlaetés! teltételekkel vásárolhat
flífr-flllüiBEÉisIl I
vsikerssksa\'isf — Nagyksslzsa
CORMT C I
LERAIÍATA •
A ZMNTE atlétikai versenyén első: Oerenesér
Vasárnap dcWŐtl volt a ZMNTE első n ozoi futówr enyc 1010 ben. Ilósz-icíes (redniények: 1. Gerencsér. 2 ¦ Vajda (Sáska levente), 3. Crszág (Kis-k an izsa). 4. Kő fós. Cerencsór idője 24,34.0 volt. Szépudvory László szak-oszU\'Iyi elnök osztotta ki a dijakat & köszőn\'e meg Mohácsi Intéző azor-gj ltnns munkáját, amit az atlétikai szakosztály értekében végzett.
Hem (ekitiUtlc!
_ 1015 április 15 ón i«g^cl
j UJJ. \\l |S. I a Telepóc kCmyéki har-
1---•-1 ook iLilt Ceseő Lajos
százados, mint a szatmári 12. honvéd gy: lofezrel II.\' zászlóaljának akkori parancsnoka, vuhmlnt Kellner J. géppuskás osztagbeli főhadnagy, parancsnoki Lorolyáiuk crót)ű-i érvény-esitó\'ó-v\'el tüntették ki magukat. Ez. alkalom-mi 1 ugyanis oz oroszok hbto\'oii előre-t<"rés:cl clfogti Uák a Szomszédos Dzkurn tetőt, ahonnan feUodrására tö-rekedtek. Es mivel nagy tömegben a hatalmas rajlázáwiil (ámádUk, a 12/11. zászlóalj [eg&»ysóí,c, mely jérószt még lif.rcban i.em volt. lEetve aok az előzd nap ilieriill a zászlcolj kötelékébo, meg-ingott. Ezzel átmoivotilog vábág kelet, kezeit, nulyct azonban KcHmr főhadnagy azáltal hidalt át- hogy ne egyik géppuskáját személyesen lbex*lt* a rohamozó oroszokat puszliló tüz rlá vflt;e, mig mái részt Leseő százados a hátráló embereket kamóállásla gyüjtöt:e. melyben azután nz 0toszok további elf regulását nK\'gakadályoz\'a. Ez a két tiszt it\'ejóbeu érvényesüld bátor és erélyes fellépésével, valamint vitéz személyes példájával percek alatt l.clyreállltotla a rcaidct, ami azt ered-ményiezto, hogy az észbe kapott legénység r.emcsak, hogy megállította oz croszok előictörését, hanem azok későbbi rohamait is eredményéén kivédte, no lehetővé tette nzt is, hogy a betörés lielyérői a zászlóalj nrcvn-mla mögé njanckült opyéb csapjatré-s.zok nyugodton 1 reiidezkeilhettek és ezzel további fölhasználásuk barnaro-ían lehetővé vált.
a . . :e\'. .
1915 április 15-én a 41.\'>onvéd hadosztálynak Teloi)óctól keletre végrehajtott támadása közben történt, Iwgy a \\eszprémi 31. honvéd gyalogezred e\'-yik féLszázada a sötétség leszállta után megindított előretörése közben abban a tudatban támadott, hogy előtte már saját csapataink \'vaunaH illetve hogy a íZPinszé*tök a félszázad támadási iránya elé kerültek. így toriéul, hogy szakaszai inU&em tojlvo teljesen váratlanul 1 rábukkantak az oroszokra. likkor azonban a fclizá&id
HORTHY M.-UT 1.
hetükül bőrönd kesztyű divatöv pénztárca
DIVATOS I TARTUS1 OLOSÖS
Angol hajók tliárták egyes fjordok bejáratát
h
Erős iramú, izgalmas játék nyugati rangadón
ZMNTE—PBTC 4:3 (:2 1)
6971
1040. apaiig 15/
«^s<j)|rrari<«no]tiri; JoWidvIcs Szilúri tartalékos tásztós »5s Wanak Géza tarlalökos hadapród, nyombin felismerve a heJycetet, azonnal rohamra yczeltók szakaszaikat, majd cisz.ínlan vivőit kézitusa után, a vttak szcmbei volt oroszokat nemcsak, hogy vissza,. ve ctták, hanem azok 300 emberé fog lyui ís ejtettek.
- (A Kat. Legényegyletből)
Ismerőiéi, hogy dr. Al <iássy Gyula nagykanizsai törvényszéki birót-n Katolikus l*.Jériyc1Lylci világi elnökévé ViU iszlotiák. A rnegyéspüSpÖk ezt a viU.iszlást most megér ősi let la.
- (A szerdal tanári hangversenyen)
Mozart és Arenszky kamaroíeué p, giM Mail.Uii JózseT, Clwján, Bartók dal ti és TsTilnl, Cassadó stb. gordon-kodarabjal kerülnek előadásra a zev:c iskolában, 21 érakor. tolépSűiji nincs.
... (:\\
- (Hirtelen halát)
OzV. Dancsibvíes JánöSnó 51 éve* ungykanizsai bejárteü Kinizsi utcai likasán hirtelen rosszul l -tt, epilcpszas
r.thamok közben eszméletet vosziet-e. A mentők beszállították a kóriiázba, ahol anélkül, hogy esz-nélctét Vissza nyer\'.c volna, meghalt. Az esetet je\'en-telték a rendőrkapitányságnak.
Megnyllottak a vasutas tenniszpályák
tfrladtjók a n. i. közönségei, hogy ejyesnlelunk Horthy Miklós üli t«n-nlsepályái 1940. évi április hó H-«n me^aiylltak.
Feltételek a pAlyagondnokníl megtudhatók B iialyfiaiiien.
Nagykanizsai Vasait u T»st*laő Bgyiwülat. (:)
— (Tragikus halál)
Yiiios JózeT Hí éves ztiiapáti fin tjy kcszlliclyi lakató sincs térnél inaskodott. Minap hazament kerékpáron falujába. Másnap reggel, amikor visszi igyckezctl Keszthel/r.!, fáradtnak éc.tc magát és c/y é,>|>Cfi arra iiatidó kocsi 1 lesébe kapaszkodva huzatt i magát. Pár ]«rc múlva azonban clo.eszlctie a lőcsöt, lebukott a kerékpárról. Mire a közelben dolgozó munkások Iiozzá-siettek, máz lial)|t volt. Szív széli íQdós ölte meg,
— (Sógorok egymás közt)
Székely Bálint 31 éve* zalaszabari Iütos ne:n a legjobb viszonyban lehet sógoraival. Minap ugyanis a sógorok összeverekedtek ós Székelyt ugy elver-lék, hogy életveszélyes áUarrttban nííj\' mentőknek kellett a keszthelyi kór-\' házba szállítani.
— (Átment rajt a kocsi)
Dcncbár Sándor gyencsdiasi gaz la trágyát szállított földjére. Útközben kerülés közben kocsija összeakadt pörköld* Ferenc cserszegtomaji \'gazda ko-esijaval. Az összeütközés következte-ben Denebar leesett a kocsiról és a kerekek keresztül mentek rajta. Súlyos állapotban kerüli kórházba.
- Naptár: Aprllla 15. hótló. Hom. kat. Anasztázia. Protestáns Atala. Izr Nlzan hó 7.
Vtöztardö nyitva reggel 6 órától eat« 6 óráig (hélrt, szerda, yöntek délután keddaa egész nap nőknek).
Heves börvlszketésnél és csalánkiütésnél a gyomor és a bél-Inktus reg el felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" kese-lüvlzzel Mtéitenü! kitisztítandó l — Kérdezze meg orvosát I
.ninÖÍÍGKPlÉ.iZLÍSBCN
m0
BDTCRvizii
Nagy választék! Olcsó árak !
\\mmsm
jiiiiiiiss, un iiiHitaur
Impozáns számok a Hingya közgyD lésén a szövetkezet növekvő forgalmáról
A Hangya április 5 én tartott 41. évi közgyülé e oló lerjesz\'ett igazgatósági jelenlés liűcn tükrözteti vissza azt az Cíyre fokozódó és fontos szerepet, amit Cz a szövőiké el az ország gazdasági életében betölt. A közgyűlésen, amelyen a vidéki 6* az idén már a visszacsatolt Felvidék és Kárpátalja szövetkezeiéinek képviselni is rendklvaJ nagyszámban vettok ré-st- Bcmít Ist. van titkos tanácsos\'elnökölt, aki megnyitó beszédeién lelkes szavakkal níél-talta a Kormányzó Ur húsz esztendős orvzáglísának történelmi Jelentőségét és indítványán a közgyídéi elhatározta, hogy táviratilag fejezi ki hódo-I itat Magyororszíg Kormányzójának. Wünsclicr Frigye; dr. alelnök vezér-igazgató terjesztett* el i ezután az igazgatóság jelentését az 1939. QzloÜ évről amely rámutat arra, hogy n háborús készülődés folytán az Ipari termetes és ezzer kapcsolatban a mezőgazdasági termékek fogyasztása Eu-rópaszcrlo erősen mognövekedett. A magyar gazdasági életben tapasztalható fellendülés, a bőséges termés és az ország teriileli gyarapodása mellett fö-leg a gyorsított ütemben végrehajtott beruházási programnak tulajdonítható. A j/elantés ezután beszámolt arrók hogy a visszacsatolt területek szövet-.kezelőinek csatlakozóm folytán az 1498 Hangya Szövetkezet 1703ra emelkedett. Nagy érdeklSdessei hallgatta o közgyűlés közönsége a jelentésnek azt a részét, amely a HrmgyánaV a Felvi-rlókjeii ós Kárpátalján végzett hasznos \'munkájáról számolt ba. A Hangya, azoknak fl- Mjpá táljai községeknek »1. látására, ahol ónálló eaoT»tk#tOtck n«m
működtek, megal-ipltotlA a Kárpátaljai Hangya Termeli és rirtóko.iitő Szövetkezetet, amely 50 fióküzlettel jriáf !1 havi 330.000 pengő for,falnat bonyolít le A központ által forgalom-bahozotl áruk értéke az clíző évi 9S.U3.S29 pengőről 127,5C9.2flO i«n-görc emelkedett, Kiemeli a jelentés, hogy nagyon érlokOi a ruházati ánik forgatnának 4S.7 szízalékos emelkedése. A mezőgazdasági termékek érté. kedtó* terén a Hangya 102 százalékos Hőseiké lést ért el, ami a legjobb bizonyítéka annak, hogy a gazda közönség ejyro növekvő bizd)mmal viseltetik a szővelkezet iránt. A Hangya mérlege az elízö évi 415.122 pengővel szemben 483.291 pen;íŐ nj-creióggcl zárul, amiből az üzleróizek 4 százalékos oszln likán 368.754 pengőt fordítanak. (:)
(—) A MAGYAIl BORKERESKEDŐK Országos Egyerölete a legutóbbi illésén beje\'enlette liogy a jelenlegi borárak inle^uciós árát felemelik: és paiig II MalUíand fokon felüt fokonként ;( pengőre,(u Mclligand fokon aluliakat peüg 2.7 pengőben alapi-tották mag.
(~) A M AGY AB POSZTÓGYÁRAK azzal a .kéréssel,fordulnak a kormány, hoz, hogy olisz mintára női ős férfi szövetekből 3—5 féle ^típust gyártsanak és ezeknek a szőve leknek az árit a kormánybiztosság állapítsa n»g. Erekben a típus-szövetekben minden vásárló megtalálja .«/¦ alkalmas szövetet, azonkívül a fogyasztó közönség olcsón szerezhetné be posztószükségletét. Amennyiben valaki lusus-szövc-tet akarna vásárolni, az — a gyárak szerint — magasabb árakat fizessen ér;».
(-) MISKOLCON, SOPRONBAN, NAGYKÖRÖSÖN — azakban a fontos agrártermék értékesítő központokban — uj modem hüiöliázakat építenek. Miskolc Yárosa írre a colra az OTI-lól 1.5 millió liiialt ikiván felvenni, Sopron palig a Kiskereskedelmi Hivatal se-gitségéTal kívánja m«gópit«ni hűtő-liAwÁl. N agy kőrös nyiivánoa jegyzés
Qljft* akarja ÓMtsa\'ioasi a 301.000 p*» főt a hötóbaa IkWpltasóre. .
Í-) A KORMÁNY ELHATÁROZTA, hogy Gyom a és Endrőd r#*íre a Kőrösön riikodé-kikőtőt ái>Hanek. Így a gasdák könnyebben tudják majd ál\'ataikat és iwméjiyuüuit elseUlnVni s érléke ;|tenl .
(-) A FOLnfMOVELÉSOSyi Mt-N1S2TIÍH lepdelotet adott kl% saőlöa-gazdáknak rézgálicxal vató allAtása ügyében. A rendelet értelmében a seő-iisgoidák katasztrális holdanként 90 kiligramm raagálioot kaptak.
Nagykanizsa megyei váron adóhivatala.
9164/1940.
Táígy: A cakotjtgyrenduer be-veiclíse, a cukor, sutészslr, híj és zilmialonua kesslelek meg-állspltáia.
Hirdetmény.
KOzhlrré teszem a következőket: 1. Nagykanizsán cuk a cukorra vezették be a Jegyrendszfit, a zsl.ra n;m. A cukor fejadagja Nagykanizsán személyenként és hetenként 12 dkgr.
2 Magánháztartások cuko,készletének megállapítása és a cukor|egyek kiállításához szükséges adatoknak a
megálljpltása a kttOasig bejekttU-sel alapján történik é*pedig aí u. n. Igénybejelentő-lapok utján. E lapokat díjtalanul a kOvetkezO helyekan lehet kapni: a) Nsgykanlztán • vá-rosházán.a földszint! régi adóhivatali helylaégben (bejárat a Horthy Mlklös-utról a régi rendőrségi kapun az udvaron át) és Bileznai Jtnos József f ¦¦herceg-u\'l, D.-áky Stndor Kos.uth-Mrl, Dedoválz Béla Magyar-utcai, Fehér Lajos Csengfry-uii, Palti janö Telekl-utl, Sufrán Ferenc Klrsly-utcsl, Slampf Zsigmond FO-utl, vitéz TOth Béla Sugár-uil, és TOrzs Ferenc Csengery-uti fdszerkereskedésében, Teutsch Ouazláv Főuil drogériájában. li) Ktskanlzán az Olvasókörben felállított irodában, Czelner Józ ef Sze-p:tnekl-ull, Erdélyi Jinos Klsrá«z-u\'.cal, Lancstk Jrnö Hunyadi-iéri és ilj l\'.ipp Péter Orazág-uli fdizer-k.\'reskedrsében.
3. Az Igénybejelentő lapot minden o:yan Ónálló háztartásnak bs kell szereznh) és kl kell tOlienle, anelynek siemilyenként 2 kg-ot., meghaladó cukorkészlete van, vagy p:dtg cukorjegyet igényel. A háztartási cukorkészletek iejekntétíntk v.\'gső határideje büntetés terhe mellett ápritls22-t. A kitöltött bejelentőlapokat Nagykanizsán a városház említett helyiségében, Klsksnlzsén a\', olvasóköri irodában kell benyújtani. Aki Imi nem tud, a bejelentést szóbelileg la megleheti. Htvala-i>8 órák 8—12-ig és délután 3—6 óráig vannak. Akinek cukorkészlete nincs, hmem csak cukorjegyet Igénye! az IgénybejeleritGIapci, az a hpot a fenti helyeken bármikor benyújthatja ; de aki most mindjárt Ideiglenes cukorjegyet Is akar kapni, mert három hétig, vagyis a rendes legyek kiadásáig nem nélkülözheti a cukrot és erre az időre elegendő kíszleie nincs, annak a IdlOllöif lappit az 5. pontban irt helyen éa Időben kell Jelentkeznie. .4, Az a magánháztartás, amely 100 kg-nál több zsírral, vagy tíznél több hízósertéssel icndelkeiik, ezt a vároiházán. vagy aí olvasóköri irodában szóbelileg, vagy egy hozzám címzett levelezőlapon 3 napon belül bejelenteni köteles.
5. I tézetl háztartások, vendéglők, fnsserkereskedök, kifőzdék, hentesek stb. cukor és zsiikészletérujk
ZALAI KÖZLÖNY
Í340. április 13,
Összeírására összelróbizloBokat küldtem ki, akik az Illető helyeken még a mai napon Jelt ti ke*nek a a készletek felvételét aheiysjlnen eszközük.
(i. Három héten át, amíg a bejelentések alapián a rendes okorje-gyek kiosztásra nem ..erűinek, ideiglenes cukorjegy ékkel lehet csak cukrot v*5rolni. Az ideiglenes jegyek kiosztása április 16-tól április 22-ig tart és pedig Király-utca, Fö-ut, Teleki¦ultól a vasút fe\'é esö varo:-réfzen lakóknak a Szent Imre herceg utcai ovodáebn, a József laktanya felé lakóknak a Rozgonyí-ufea és Hunyadi-utca sarkán levő népkonyha helyiségben, Kiskanizsán az olvasókört irodában. Nyomatékosan .figyelmeztetem a köztnsi-get, hogy ideiglenes jegyekért csak az Jelentkezzék, akinek e tárom hitre a fejadag szerinti cukorkészlete nincs meg, mert hisz azok, akiknek bármiféle készlete van, még rendes jegyei sem kapnak míndad dig, an lg a birtokukban levő cukor a fejadag szerinti szftktég e ekei fedezi. Az ide fílenes jegvrket minden fdszerkereikedés bevallani köteles, amíg áruja van. A rendes jegyek bevallási helyeit külön blrdelmény-ben fogom majd közölni. A culor-legy máata át nem ruházhaMJ és heti jegyként kezelendő, vágyni arra a bélre érvényes, í mely a jLtfyen fel van (Öntetve. Az ideiglenes jegyekre még nincs rányometva, hogy melyik bélre szólnak, de nyomvékosan figyelmeztetem c kereskedőket, hegy az első betinek a balazéle, a második hetinek a jobbszéle !e van vágva, míg a harmadik heliek épek és kü> lOn felhívásomra a bevallott jegyekről majd elszámolni tartoznak. Egy Jegyre 12 dkg. cukrot kell kiadni.
Nagykanlzta, 1940. április 15.
tea Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7821/1940.
Hirdetmény.
KÖihitré teszem, hogy a m, kir. BelűgymirüiiterUr 71900/1939. B, M. &z. rendeletével a révkapitányiágok területének határait megváltoztatta, a barcsi révkapltányságot megszüntette s mint révőrséget a mohács! íévka-pitányságnak rendelte alá. A 46000/ 1940. B. M. sz. rendeletével pedig a 20 tonnánál nem mgyobb vízkiszorítású halók (kishajók) valamint uszó-müvek nyilvántartási betolt a moháéi! révkapltányiág hatósági területin „M" betűben állapította meg.
Ezzel kapcsolatban sztlkségeisé vált a volt barcsi révkapilányaág állal -kiadott igazolványok kicserélése és a kishajókon a jelzőbelük és számok állrása.
A mohács! révkapltányiág vezelő.e közli az érdekeltekkel, hogy a birtokukban levő kishajó Igazolványokat kicserélés végett küldjék be a barcsi révőrségre, hogy az igazolványok kicserélését eszközölni lehessen, további, hogy az Igazolványok kicserélése díjtalan és hogy az uj Igazolványok klkézbesitése után kétszer 24 órán belül a hajók az uj jelző-belOvel is számmal látandók el. — Közli továbbá, hogy az ellen, aki a kicserélést elmulasztja, a közeljövőben a helyszínen megtartandó ellenőrzés alkalmával a törvény teljes szigorával fog eljárni.
Nagykanizsa, 1940. április 12. m Polgármester.
ScbBfl Rudolf nyűg. ezredes ugy n n áva, mint Hortha. Norbert és Mária férj. Faletoue Lőrinc né gyermekei, vnlnmlrit nz dBxzcs rokonság DevAben fájdalomtól megtört szívvel, do falén akaratában megnyugodva tudatja, hogy n legjobb feleség, édesanya, nagyanya és rokon
SCHŰFL RUDOLFNÉ
¦sQl. petrovassalál áa paciári Pocakay Margit
önfeláldozó drílga óleténok 58-lk evében hosszas, kincs, de keresztényt türelemmel viselt Szenvedés és a halotti szrntiófiek rtjlnlos fölvétele után I hó 15ón reggol 7 órakor visszaadta nemes lóikét Toremtőjcnok.
Drága halottunk fóldl maradványalt f. lió 17-én délután I órakor lógjuk a r<Tin. kuth. egyház szertáriénál Bzorint benzenlr-lte ni és a róm. knth. temető ravatalozójából Ideiglenes nyugvóhelyére kísérni.
Az engesztelő szentmise-áldozatot a megboldogult lelkflldvéért a Bzontiorencrcndi jilóbánln-tomplomban f. hó 18-án dóhlCtl 9 órakor mutatjuk be a Mindenhatónak.
Nagykanizsa, 11)40. április hó 15 én.
Emléke őrökké élni fog szivünkben I
Falelonc Urlno vŐje, Iir. Pál Jinoané szül. peliovaaxelol éu pacaáil Pocakay Mária, petrovaaielol ?1 paciért Pocakay Béla testvérei, SckQfl Karolln. petrovaaielol 0* p.oéH Pocakay Bélán* szül. MII! Hajnalka sógornői, Suclko és Nórike unokái, pebovaaielál éa pacaéli Pocikay Datto", petitvaaieldi éa pacaári Pocakay Láatló unokaöceci és a gyá-exolÓ rokonáig.
Árverési hirdetmény
Zamatos, lólzü kM
Sintrox kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható : \'/4—V2—1—172 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYl-nél
Sueár-ut 2. m
Ez éuben csak
200 drb
Eterna Syphon
készülék kerül díjtalan kiosztásra.
Siessen mayának 15 lucat cserekötelezettséggel egy készüléket biztoaiani I
Körzet áru:
SBSÍ; SZABÓ ANTAL sportüzlete
Hagykanlzeai, FcVut 5.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
a köztartozások felében lefoglalt ingóságoknak az 1927. évi 600. P M. sz. H. ö. 63-71. §-sÍ érelmében esztözlendö nyilvános elárve-reléBéröl. Az első árverés helye: Nigyka-nizsa, Erzsébet-tér 10. sz. Árverési cst-inok és folytatóiig az állatvásár-téren.
Az első árve^s Ideje: 19*0. évi ápr. hó 24 én délelőtt 10 órakor. A másedikárverés helye: u. o. A második árverés ideje 1940. úl in.Vun hó 3-án d. e. tO Órakcr, A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként. Szobt bútorok, lovak, kocsi, személyautó, slb. 4158 P becsértékben. Árverési feltételek.
1. Az elsó árverésen az egyes Ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek Icga\'ább ** része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alm Is, a legtöbbet igérónck mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevó áltat fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1940. április hó 9. nepjsi\'.
Relter János
ssi n.b. várost végrehajtó.
Állás_
Bejáránál keresek 1-6 óráig Csen-gery-ut 46. ez. *
Megbízható bejáránM keretek délelőttre. Eötvöi-tér 3. íz., 3 ajtó.
Háimaatarnak gyermektelen házaspár (elvetélik._905
Neohlehatá, sxorfraltrti bejárónőt szonnalra felveszek. Királyi Pál-utca 3. Hátié lakai. 699
ADÁS-VÉTEL
Jókaiban lévő Bötendoifer Schiller xon-ijüfu eladó. Ugyanott szépen batoiozolt klllOnbeJáratu axoba fürdőszoba huzná-lattal esonnat kiadó. Királyi Pál-u. II. 185
Vető- ét étkezési burgonya kapható
Wotláknál Horthy M.-ut 37. 9Cd
Calllár, mosdó, ebédló-szőnyeg, többféle bútor éa apróságok eladók. CMngrry-ut 9 903
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Balatonfenyvestn nagyobb villa villannyal, tlzvexctékkel kiadó. Tulajdonos Szabó Antal sportüzlet.
Három- v. négszobás lakást keresek augusztus l-re. Címeket s kiadóba. 807
Saep udvari sióba mellékhelyiségekkel i kiadó Árpád-utca4__J
November elsejéié n4qy«*«báa összkomfortos lakást keresek. Címeket a kiadóba. 872
KÜLÖNFÉLE
Régi vagy mai leveleséiből származó tömeg bt Iveaekat, használatlan iv-snyagoT Is állandóan megveszek. Jobb egyes bélyegek, sorok ti érdekelnek. — Barbarita főszerkesztő, található minden pénteken délután 6—8-ig a szerkeszti-ségben, Pó-ut 5.
ZflLKI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja;. „KozflairJaiRQl 11. T. Nagykanizsa". Felelős kiadó,: Zalai Károly. Nyomatott; m. „KOzgazilabáol R.-T. Najrykíinlzis"
nyomdájában Nagykanizsán. (Nyomdáért telali Zalai KáralyJ
SO. Évfolyam. 86. szám.
Nagykanizsa, 1940. április 16 kedd
Ära 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
SzCifcc&riOséc és JoaUohivaUl: Fönt S axáai Mcfáclcntt nüarJea hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési áxa; egy hóra 1 pengő 40 llllér. Szarkesztőséfil és kiadóhivatal! telefoni 7B. ss.
jegyrendszer bevezetése
Irta: Kelamea Ferano
Az uj európai háború hetedik hónapjában a magypr kormány is kénytelen volt olyan Intézkedések-hez folyamodni, amelyeket a külföld és pedig nemcsak a küzdő, hanem n semleges aTlattobk nagyrészt
mór régen fbjtaiuitoíitott ¦ nálunk is é\'otbeiépett n jegy-rendszer. Egyelőm csak a két legf«>niosabb népételmc-zésj cikknek, a zsirnnk és a cukbr*-nak szabad forgalmát kötötte mog « rendelet, de nem lehet vitái, hogy előbb-utóbb a világpolitikai helyzet-tel kapcsolatos gazdasági kényszerűség további hasonló lépéseket tfisz majd szükségessé.
A jegyrendszjor itt vun ós itt fog maradni.
Az uj helyzettel tehát szembe kell nézni.
Mindenekelőtt meg kc\'l állapítani, hogy a közvélemény már régen számolt ezzel az eshetőséggel s hu a nagyközönség korej.cn ennek cl\'ejié-ro izgalmat okozott ez a <endeiet, az tisztán ara a lélektani szempontra vezethető vissza, hogy « társadalmit bevett á\'ctfomiáiia, megrögzötl szo. kásáira ható minden intézkedés ÖSZL tönos ellenhatásokat vált ki. A táplálkozás az élet elsődleges szükség Ictc, ennek zavartalan biztosítása nemre ti érdek. Rendéi viszonyok között a termelés és a fogyasztás gazdasági törvényszerűségére tá niaszkodó egyensúly őrködik "veknek a szükségleteknek minden fennakadás nélkü\'i kielégítéséről, rend\' kivülí Cselekben azonban az államhatalom feJadata a társadalom in n den rétegének, tehát a legalacsonyabb szociális osztályoknak is meg-adni a módot ahhoz, hogy a kény s/crhelyzet által maghatározott keretek között táplálkozásuk folytonosságáról, illetve az ehhe/, szükséges cikkek boszerzésórűi gondoskod-hassanak. Ezt pedig csak a tényleges helyzethez és a jövő várható fejleményeihez szabitt központi intézkedésekkel lehet biztosítani. A Jegy. rendszer a köteles kormányzati gondoskodásnak szükségszerű folyománya.
De nemcsak népéle\'mezési, hanem anyag és devizagazdálkodási szempontok is indokolják a jegyrcndszfi fokozatos bevezetését. Az első világháború gazdasági tanulságai arra intenek, hogy az anyaggazdálkodás terén a legnagyobb takarékosságra és a javlak egyesek áltai megkísérelt halmozásnak fegszigorabb megakadályozására keli törekedni. A fokozódó fogyasztás, a csökkenő termelés, a bizonytalan nemzetközi fuVÖT rozás mind-mind su+a kényszerítik a közösség érdekeit védő közhatalmát, hogy az anyagellátás /.ivarta-lanságát megfelelő komoly intózke, désckkei biztosítsa. Nem kevésbé fontos az okszerű devizagazdálkodáshoz füzödö nagy nemzeti érdek is. RendkivüU viszonyok között a "enizeti termelő\'ihez szükséges anya-
Olasz-francia és japán-holland bonyodalmak a háború láthatárán
Az angolok partra szálltak Norvégiában, de nem tudnak érintkezésbe Jutni a norvégekkel
Norvégia egyes pontjain purtra-szál\'tak az angolok J — jelentette tegnap a Reuter-iroda. Bár a hir hivatalosan még nem nyert megerősítést, a (Jenietek sem cáfolják a partraszállásról szóló hiiekct, mert n többszáz kilométer hosszú paitvóna-U>n tehetségesnek tartják, hogy egyes nem védett fjordokba sikerüitnzan-goi hajóknak csapatokat partrntcnni. Hangsúlyozzák azonban, hogy ennek
katonai szempontból semmi Jelentősége nlnos,
mert n magas hegyek közt neon, tudnak összeköttetést kapni a norvégekkei, miután Norvik és T\'ondheim között nincs vasúti összeköttetés. A német Jelentés ezenkívül leszögezi, hjogy Közép- ós Délnfxn\'ó\'.\'iát szilárdan tartják a németek, söl löbb helyen előrenyomulásokról is beszámolhatnak, így Kriszti ans^nd környékén sikerült a néjiiefcsSnek n túlerőben lévő norvégeket hekei-itoni, a kik - száinszerint 150 tiszt ós 2000
gyalogos - letették a fegyvert. Sok hadianyag is német kézre jutott.
Német eredmények
A Stefani-iroda közli Amsterdamból keltezett jelentésében, hogy a németek Oslótól északkeletre és északnyugatra sikcicket értek el. E jelentés Szerint a fővárostól 90 kilo-mélerie 100 gépfegyver, sok ágyú és számos lövedék német kézre kO\'üH uz egyik város megszállásával. A német sikereket megerősíti a Reuter-iroda ls, amely arról tudósit, hogy i németek a íjorVég csapatokat mindinkább a hegvek köze szorítják. K«nsvinger körül 16.000 némítván a jelentés szerint, amely a váos elestét is küszöbönállónak tartja.
A tengeri harcokról csak az a jelentés érkezett, hogy a németek az elmúlt két napfeian elsüllyesztett 7 ahgol tengeralattjáró után a Skager-rűkb\'an ujabb 2 tengeralattjárót küldtek a tenger fenekére. , \',
Olaszország újra felveti a Tunls-kérdést
sohasem volt szüksége, sem joga. A Lavoro Fascista ugyanekkor a balkáni helyzetről
Írva megállapítja, hogy miß északon a fegyvereké lelt a szó, itt a gazdasági harc lesz Cgyio Crűsebb. A lap is szükségesnek tartja a dunai hajózás biztosi :ását és hangsúlyozza, hogy a dunai államok szívélyes kapcsolatai - amelyekre Olas/or-vjgyéz - a balkáni béke bizto-
Az élményeknél érdekesebb az olasz sajtó hangja. Már tegnap közöltük Ansftldónnk, a •Jndegrapho igazgatójának érdekes ládlóeiőűdá* sát, amelyben hangsúlyozta, hogy Olaszország csak a ked\\«zö plfl inaira, vár, hogy köveié léseivel előálljon. Ebből a szempontból érdekes Gayda mai cikke, aki többhónapos szünet után a Földközi rengori helyzettel foglalkozva, ujból Tunis kérdéséről ir i5s hangsúlyozza a francia politika helytelenségét, Icszögez-ve, hogy Tunisra Franciáét szagnak
sitékai.
Hét fjordban szálltak partra az angolok
Amsterdam, ápdüs 16 A Stefani-iroda tudósítójának ét-(esüléíe szerint az angolok Noivéólá-b«n a következő helyeken szálltak partra : A Narvik-, Hodő-, Shalft-, Shornpoi- és Shatst-fjordokban, továbbá az uisaj és a tromsói fjordok
egyes résrein,
Á jelentós azonban megem\'iii.hogy a partraszállások nem tefoJyásUták a németek etsrenyomulását, akik különösen Oslótól északkeletre és északnyugatra értek ei eredményeket.
A németek visszaverték a Narvik elleni légitámadást
Berlin, április 16 I hogy április 15-én sem kíséreltek A védcröföpai-ancsnokság jelenti, | meg az angolok partraszállót olyan
gok beszerzéséhez fokozott deviza-készetekre van szükség s így mindent ct kc\'l követni ennek n célnak elérésére. A.zsir és cukor kötőit forgalma egyik hatékony fényezője ennek\' a valutapolitikai gazdálkodásnak.
Az ui helyzetet e/^knói fogva a társadalom minden rétegének mtegi értéssel, a viszonyok parancsolta mértékta itassai ós önfegyehnijtnel kcü fogadnia. j
itt most valóban egy olyan ren-
delkezéssel, az államhatalom egy olyan komoly elhatározásával állunk .szemben, mely az egyén kényei mévcl, egyesek kiváltságos helyzcjklr vei a korszellemnek megfole\'ő\' közösségi gondo\'alot állítja frontba.
Nem vitás, hogy nz intézkedés nemcsak joga, hanem egyenesen kötelessége volt a kormányzatnak.
Lehet az egyre fokozódó állami mindenhatóságról elszánt elméleti vitát folytatni, lehst tetszetős erveket felsorakoztatni az egyéni Szábfvt-
fjordokban, amelyek német kézen vannak. Narvik ellen légitámadást intéztek nz angolok, ezt visszaverték. A narvlki ós a honjtadti fjordok bejáratai előtt angoi tenger] egységek, köztük csapatszáWto hajók mozdulatait figyelték meg.
A Stavnnger ellen intézett ós vlsz-szayert angol ló;dtáinadás során egy ongoi népet lelőttek. Megcrődti m hivatalon jelentés, hogy Evjoboren-néi a 3. norvég hadosztályt, 160 tisz!ot és 2000 embert lefogyve.ez-tek. A németek a megszállt kikötőkéit megvrősi\'etlék Ós a parti ő-"jár-szolgálatot átvolték.
Három sikertelen francia támadás nyugaton
Nyugin élénk felderítő és tüzérségi tevékenység volt. AZ ellenség Spiern vidékén tó Feid«nw*\'duál három helyen támadott dr a támadásokat, Hagy veszteséget okozva azel-Icnségiiek, visszavertük.
Papíron íétexnek csak az angol akna-zárak
Berlin, április 16 A német sajtó SZ angolok által bejelentett aknazárra\' fbghükoxva megállapítja, hogy hogyan lehetne a Keleti tenger aknákkal fertőzve, amikor még a Skn^crnakba s?m tudtak az angolok behatolni. Legbeszédesebb bizonyítéka annak, hogy az aknazár csak papinon létezik és angol propaganda, az a tény, hogy » németek még a sarkkörön tul is csapatokat tudtak partraszállitani.
Felrobbantották a németellenes norvég rádióállomást
BQrljn, április 16 NTI közli, hogy a notoddeni norvég rádióállomást, amelyet nz elfoglalt oslói helyett a norvégek né-mct-el\'euves támadásokra használtak fel, német repülök \'levegöteröpitették.
Lemondott az oslói kormány
Stockholm, április 16 A németbarát oslói QuisJing kormány lemondott. Krlthensen, Oslo
sag pusztuló gazdasági rendszeo mellett, kifogásolni lehüt a reánk erőszakolt tervgazdálkodás sok intézkedését a g izdasági munka Icg-s/é\'csehb tcrütetcin, de egyetlen szó sem hangozhatik ei a kormány legújabb rendelete ellen, melynek célja nyilvánvalóm a nemzet legszélesebb rétegeinek egyenlő védelme a legfontosabb kérdésben : a táp\'á\'kazás, a népeidmezós\'zavartalan ós igazsá-\' gus biztositásábnn.
ZALAI RÖZLÖNV
HM6j április ig
áaTBisalyamhariamyAk
lagujallb tllialMlnkbiri
párja P 1.95 2.5Ö 2,90 3.30 3.50 Szomolánylnál.
volt kormányzója alakított uj kormányt, ri. f j
Japán metfazáHfa Holtan*! Indiát ha Hollandia Európában habomba keveredik ?
Nfcwyork, április 16 A japán sajtó cikkeivel kapcsolatom Amerikában núndnagyobb érdeklődést laett l[ollan(MndÍ!) sor.». Amerikai részről elzárkóztak még az állásiogla-lástól is. Be.,Vatottak ugy lálják. hogy Japán két iópésre készül: 1. Ki akarja aknázni a kaucsuk és kőolaj-vidékek megszerzésének lehetőségéi. 2. Diplomáciai nyomást gyakorol a holland kormányra. \\
Amerikai körökben hangsúlyozzák, hogy a jaj>án flotta eddig idegen, főképp amerikai olajjal dolgozott ós igy fonlos volna Japánnak, ha olajat tudna szerezni és függelleuiiejii tudná magát az amerikai olajtól. Ezzel tt Csendes Óceán déli részé" Japán tért foglalna, ami az amerikai Holta szamára a védekezést teszi szükségessé.
Tokk). ája-ilis 17 Ari la japán külügy minlszier nyilatkozatát közölve a lapok linngsulyoz-aak Japán állás foglalását. Kszerínt minden harmadik hatalommal szcm-Ubu, amely a holland-indiai status quot meg akarja valiozlntíii, Japán erélyesen szembeszáll.
Olyan hinek is érkeznek, hogy ha Hollandia Európában háborúi* keverednék, Japáji védelme alá veszi Hot-land-hidiát, mert el oJóirja kerülni, hogy a viszály Indiára is kiterjedjen.
Az angolok nem tulajdonítanák nagy jjetentfaéget a norvégiai partraetáiláanak
London, április 17 Hivatalosan jelentik, liogy az angol légiluiderö gépei több nehéz bombát dobtak Stavangene, a nemetek nJlal megszállt norvég kikötővárosra. A repülőtéren a bombák súlyos károkat okoztak.
London, április 17 A Daily TlieJegraph azt Írja, hogy tévednek azok, akik az angol csapatok norvégiai partraszállásából szenzációs eseményekre következtetnek. Ez nem jelent mást. minthogy ott elsősorban vizlgépek számára légi támaszpontot repéeizenek be. A legfontosabb feladat azonnal jól megszervezni a lóg-védelawt. A norvég csapatokkal — irja az angol lap ~~ csak nehezen le-liCl majd felvonni az érintkezést.
Behívások Belgiumban
Brüsszel, április 17 Az idei kél korosztályt Július helyett mór most bCMvta a kormány.
Románia megszüntette a buta-kivitelt
London, április 17 llalifajc lonl ina tanácskozik utoljára a balkáni angol követekkel. A miegbcszfléscken a római és moszkvai angol kövei is részivé**, A követek Sceds moszkvai követ kivételével azonnal visszautaznak állomáshelyükre.
Bukarest, április Í7 A román kormány elhatározta, hogy a jelenlegi helyzet mlalt a Inizakiviteft megszünteti. A megkötött kereskedelntf és szállítási egyezmények azonban érvényben maradnak.\'
Oyomorsavas szellemi munkásoknál, eldugult neuraszténlás egyéneknél és aranyeres betegeskedő embereknél reggelenként felkeléskor eay-egy kis pohár természetes „Ferenc József* ktseröviz-nek rendszerint ir^en jótékony ba>á\\ia Van. Kérdene nvg \'orvosátI
á Credo diszelnököket választott, dr.SHegyi Lajost és dr. Almássy Gyulát
Meghitt, ysrisőséges üimepségszin-helyC volt a nagykanizsai plébánia Fchértcrjne « Credo ehavi taggyűlése alkalmából. P. Gulyás Gellért plébános, egyházi elnök üdvözlőszavai ulán dr. Wéber Elek járás-, biró, világi elnök emlékezett mo,^ Prohászka Ottokár püspök halálának évfordulójáról. P. Gulyás Gellért a n«gy püspökről történt megemlékezés után a világi apoStolko-dás szükségcsségtrői beszélt. Ha»g-Súlyozta, hogy szükség van olyan közéleti férfiakra, akik példájukkal erősítik a többiek lelkét és öntudatos kalorikus, hitvalló életükkel mindenütt az é\'en járnak. Javasolta, hogy a nagykanizsai katolikus társadalom két vezetőjét, dr. Hegyi Lajos főjegyzőt, az egyházközség világi elnökét és dr. Almássy Gyula törvényszéki birót, a Ciedó volt elnökét, a katolikus mozgalmak két vezető harcosát a C<edó diszelnökévé válassza,
A gyűlés egyhangú tel kese dés-scJ telte magáévá «\'z indítványt.
Dr. Almássy Gyu\'a mélysége; iníag ilietődéfisel fogadta a Credo választását. Kijelentette, hogy mindig
| szerette és Örökké szeretni fogja az Istent, akinek szereteteié neveltéi? vallásos szülei és tanították jezsuita tanárai. Hangsúlyozta, hogy az igaz-Ság csak isten utján található meg és a nini világban kétszeresen fontos, hogy ezen az utón járva ne teljünk ci Krisztus igazságaitó\' o közéletben scpi.
Dr. Hegyi Lajost, minthogy az ülésen nem volt jelen* Írásban érte-sitik a választásról.
Az uj diszelnökök ünncp\'ésc után dr. Dómján Gyula ügyvéd tartott színvonalas előadást >Istenünk ó~> a tudomány. ciirJmfel. Jói összeállított előadásában végigvette a nagy tudósokat és megállapította, hogy azok 92 százaléka istenfélő, sőt a legvallásosabb ember volt, mert a tudományos kutatásaik során is rájöt\'ek Isten létére is nagysága111.
A nagysikert! előadás után a világi elnök az árvíz pusztításairól emlékezett meg ós kérte a lúgokat, adományaikkal segítsék a bajbajutottakat. Ezuttai \'ismét 36 pengő gyűlt össze, amit eljuttatlak a Za\'ai Közlöny gyűjtéséhez.
Huszonnégy munkatábort állítanak az árvízkárok helyreállításának szolgálatába
Tihanyban test at egyik férfi-munkatábor
A Magyar Közgazdaság irja : Hómon Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter rriOgb*szétóstfolytatott vitéz Szlnay Béla ny. altábornaggyal, az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók önkéntes Nemzeti Munkaszolgálatának főparancsnokával, valamint dr. Kuktfár István min|-z-iori tnnácsos kormánybiztossal. A megbeszélések nz Egyetoini önkéntes Munkaszolgálatnak az árvizokoz-ta károk helyreállítási munkálntai-ban való részvétele ügyében folytak..
A döntés érteimében az önkén U-s munkaszolgálat 1910-ben csak az árvlzokozta károk hely realitásával foglalkozik. Er<evaló tekintettel a munka táborokat a lehető legnagyobb számban igyekeznek m)6gs»Tvezni. Megindult u nrun ka táborok meg-
szervezése és jelentkezni május 21-fg lehet. Munkaszolgálatra legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik, valamint a középiskola négy osztályát elvégzett, 16. életévüket betöltött hajadonok jelentkezhetnek. Férfi munkatáborok valószínű egTi" hanyban, Rimaszombaton, Botrágyou
és Kárpátalján \'esznek, " nói rrruu" katáborok nagy többségét Ká\'pát-alján állítják fel az idén. összesen 12 férfi és 12 női muiikntábtut szerveznek. Az első 6 férfi munkatábor július 20-1ÓI augusztus S-ig, dolgozik, a második 6 ftrfi munkatábor augusztus 6 szeptember 15-között végez munkát. A női munka** táborok időpontja ; június 17-július 20-, juÜu-s 20-augjsztus 21., augusztus 21-szeptember 21.
Betörtek dr. Hoch Oszkár ügyvédi irodájába
Az éjszaka betörtek dr. Hoch\' Oszkár nagykanizsai Ügyvéd Zrínyi Miklós utcai irodájába. Mikor a takarítónő \'Cggei be akart msnnl az ügyvédi irodába, meglepetve látta, hogy a bejárati fljtó nyitván van, nz
Tfllafon : 305.
V
női- és leányka-kábátokban
irodákban nagy tcndetlcjiség, minden összcszorva, az asztalok fiókjai kinyitva, a szekrény is tárva-nyitva. Az első pillanatban meg lehetett állapítani, hogy betörő tett éjjeli látogatást dr. Hoch irodájában. Az irodai asztalok fiókjait, amiket előző este bezártak, a betörő á\'kuicosul fel nyitotta és az ott talált pénzt elvitte. Az iratokhoz nem nyúlt az éjszakai látogató, aki a jelek szerint ismenös lehetett a helyi viszonyokkal. Azonnal jelentették az esetet n rendőrkapitányságnak és megkezdődött o nyomozás. Az ajtókon, fiókokon sehoi erőszaknak semmi
divatárukban
SSUr ún*t VIU ÉKSZER, i*»«S SZEMÜVEG ^SStltb ZSOLDOS GYULA 4rfestíte, iktatta ti \\i\\íwhum\\mú[
l-\'íí-iit H. (n Korona-iiSllodival mm b-n). BlaBrancu JavltSműhsly I
nyoma. Hogy mennyi pénzt és milyen tárgyakat vittek d, most állítják öss/c. Az udvari ablakok alatt olyan cipők nyomait találták, amelyekből a tettesekre következtetni lehet.
91 ÉVES
volt vasárnap K\'\'o\'lcr Miksa, ZaU-vár apátja, a magyarországi bencések legidősebb é\'ő tagja. A szabadságharc alatt, 1819. április 14-én szü-etett Pécseit. Ma is mukk-egészséges, szemüveg nélkül olvas és naponta egy-két órát sétál A 92. évébe lépett apáturat vasárnap Zala-várott csendes családi keretek közt ünnepelte az apátság, a rendtibsak és hozzátartozók.
KOVÁCS NAGY PAL
főtanácsosról, a iiagyk^rüzspl rendőrkapitányság vezetőjéről mindenki tudja, hogy ízig-vérig kitu.no \'Ondö", rokonszenves, kdternes, kedv*i ur. Annái kevesebben tudják ró\'a, hogy a szőnyegszövésnek i< nagymestere. Amikor vcsnk ráér, ott lehet megtalálni kedvenc műhelyében, ahol a legremekebb müvü koijjm, nrgama", stb. szőnyegek készülnek. Ugy halljuk, hogy n városháza szociális Ügyosztálya szaktanácsokat fog kérni a főtanácsostól a MANSZ-azövöde részére is,
*
SZABADSÁGON
van április 17-tö\' május 2-ig Nagy Jenő oki. gazda, az AísódunántuÜ Mezőgazdasági Kamon* m\'avárme* gyel előadója. Szabadsága nJatt a Kamara miniszteri biztosinak megbízásából Wmna Lajos kamarai járási intéző helyettesíti. {Nagy Jenőnek szabadsága alatt lesz fii esküvője Budapesten.)

A POLGÁRI EGYLET
éiete soha ncm látott virágzásnak lendült. A billiárd-verseny izgalmai, a heti csoport-összejövetelek vidám kártya-csatái csupa uj s/jn az ö<eg faiak között. Szombaton este kitűnően sikerült csaiődíis feketekávé-est volt, ezutlai adták út a forgalom* nak az ízlésesen, otthonos melegséggel "berendezett uj társalgót, amely most még virág és kézkmünka diszt ís kap néhány tag-feleség felajánlásából. Dobrovlts Mi\'án lelkes ügyszeretete és hozzáértése volt a be. rcndezkedésnél a vezetőség segítőé-géie. A vasátnapi sörözések is e^yie ked\\-eltebb escniényel a polgári Egyletnek. Műit vasárnap a fiatalok ötös csoportja, n vigalmi gárda (dr. Mészáros László, dr. Pajzs Ferenc, Pa-tovlcs Gábor, Ritter Ferenc, Szerdahelyi Győző), most v^árnap pedig Komáromy Tibor, n választarjány uj tagja volt a há/Jgazua. Mindegyik sörözés igen kellemes, hangulatos kerotek közt zajlott le, mindegyik alkalommal dr. Krátky István pol-gárniestérrel, a Polgjéri Egylet elnő-. kévéi az óten Bzélea baráü kör ürítette a poharat a Kázj^ddk agésí-i
zalai Kbm*m_
Egy nyugdíjas zalai tanító feleannyit adott az árvízkárosultaknak, mint egész Nagykanizsa kétheti gyűjtése
19-XX április 16_
segélte. Kelemen Ferenc táioelnölc és Relsch Béla, a kitűnően megválasztott uj háznagy a fö mozgató erői a PoIgá\'I Egylet uj virágzásának.
A SAJTÓKAMARA
újságírói főosztályának minapi választmányi Ütésén a választmány nagykanizsai tagj.-t, BarbrMta Lajos felszó\'alt, sürgetK a Kamarába fel nem \\-ett újságírók cikkírói működésének korlátozását. A Kamara ig:u!gatöválasztmányniiak ugyanaz-napl ülésén B\'irbarits Lajos a kamarai tagság felülvizsgálati érdo! é» fcen ismételte meg korábban IstnP-r ictt javastatái. Van pi. négyoldalas vidékiheti\'ap, amely 11 (tizennégy!) szerkesztő* nevét tünteti Ibi és sokan kérték felvételüket a kamarába, akiknek az újságírással sohSa a l2g. távolabbi kapcsolataik sem voltak és ma sincsenek.
>jöjjon elsején*
címen forgatják már az uj mía-gyar filmvígjátékot. Benne kanizsai ismerőssel, vitéz Bánky Róbert színigazgató feleségével, Orbán Violával is fogunk találkozni egy humoros csolédszerepben.
_ 1809 április 10-án Lakos
llH1.lf.li- I j!mos gyalogsági szaza-
I-—-1 dós, u fetsőolasz írszágt
Sstifle körüli harcokban tüntet to ki magát, amikor ugyanis az ogulinl lift* tárőiczied ogyik zászlóalja élén. a Franciák leghevesebb karticstQze közben megtámadta a,város kapuját védő francia őrséget és azi megsza] isziolfcv majd vénos utad liarrbaii, a városon keresztül egé zen a I.ivenza hidjáig ül-ÜÖZte Odaérve a zászlialj megállt, lm(.y a szükségesnek látszó erösité eket bevárja. Anttlo Lakos százados kihasználva az cllonsóg\'iiu-.gronilrill állapotai és nehogy o várakozásból harci hátrányok kelclkezzenck saját fdelössé-Rére tovább üldözte az ellenséget. Az eredmény az volt. hogy a napi küzdelmek mérlege SaeÚenél végleg javunkra biUent. Döntő jelentőségű fegyvertényét a Mária Terézia rend lovagko-resztjével jutalmazlak. Mint tábornok és a Magyar Tudományos Akadémia lagja 1813-ban Eszéken hunyt cl.
. Hadházy András százn-
|f!IS. H.ISTÍ *0», nűnt a 300. honvéd 1-—-i gyalogezrotl egyik századának parancsnoka, a zellö környéki védelmi harcok alatt maga is a rajvo-nalban harcolt ós az oroszok egyik rohama ajtait puskát ragadva a leginkább veszély-esztelen helyen lőtte a?, oroszokat. Példájának meg is voU a nagy hálása, mivel oriiberei látván [wrancsnokuk személyes vitézlését és a legjobban veszélyez teteti ponton való személyes jelenlétét a biztos sikertől áthatott hittel védték ki az orosz támadást, rís mivel Hadházy százados századának rendületlen kitartása lényegesen hozzájárult ahhoz, liogy a zászlóalj helyén maradhatott és támadás visszaverése közben ügyes harc-vczctésével még 100 oroszt foglyul is ejleit. példás személyes lefolyását és vitéz magatartásáért n katonai érdem-eremmel jutalmazták.
A magas vérnyomás és a vérkeringési zavarok kezelésénél feügel éhgyomorra egy kis pohár természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz sokszor nagyon jót tesz, mc* a bélműfcödést csakhamar elrendezTf emésztést előmozdítja, az anyagcserét felfrissíti és ezáltal igen kellemes közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát 1 ,
r
PÉLDAKÉPÜL
állítható minden magyar olé palicska Béla balatonfüredi nyugalmazott tanító,
aki élolo megtakarított pénzecskéjét, kereken egyezer pengőt adományozott az árvíz káros altjainak. Palicska Béla élete, mint altogy egy lanttá élete sem mentes a tövisektől, -sok munkás, küzdelmet jelent. Évtizedes munlnrja gyümölcseikéül egy kis hazai ójdilciott lakása megvan, nyugdija is biztosítva van, mégis nagylelkűség és L?izi írzö szív kell ahhoz, hogy valaki inon pengőt tartalmazó takarékbetétkönyvöt adja oda. A derék zalai t:rni[ó. aki nyilván sok miiu.\'cnröl lomondutl ezzel az ezer pengőyeL megérdemli, hogy ncmesszivü adományáról ehelyütt is külön megomiékezzünk. Megérdemli, mert hisz hány kanizsai háztulajdonos, hány kanizsai biztosállásu, nagyobb fi Beleső ós nagyobb nyugdíjra igényt tartó ember van, mint az egyszerű falusi laniló. aátik bizony ínég semmit sem adlak! Nagykanizsán blzonyáni van tízezer omlier, aki ugy adhat egy pengőt, liogy inog sem érzi. fis mégis, a balatonfüredi tanító egymaga • fele
A jótékonyság hiénáinak szerepét töltötíc b2 az a tolnai cigány karaván, amely végigjárta a falvakat szekénei és mint »árvizkáro3ultak« Igyekeztek a jóhiszemű polgárok könyörületességet megnyírni. Ami a legtöbb cselben slkcrü\'t is. Amikor a zalamegxei Sztnipéteru\'* községbe érlek, már alaposan megrakott s.-.e-kériei gyűjtöttek a »sze.góny árvízkárosultak* javam. A jói sikerült gyűjtés után betértek a korcsmába, nagy murit csaptak és ez volt a vesztük, A nép különösnek találta, hogy szerencsétlen *á\'VlzkároSultak«
annyit adott, mint két bélen át Nagykanizsa 32.000 embere.
Akiknek van szive és még nem adott, hisszük, hogy a zalai tanító dicsérelei példáján felbuzdulva siet pótolni azt, amit étidig elmulasztott.
Eddigi gyűjtés 1883.23 P
Nagykanizsai Takarók 100.— „ Néptakarék 100.- „
Zalára. Gazdasági Takarék 100.— „ Nagykanizsai KaBzfnó 50.— „ dr. Szabó iBlván és családja 40.— . Ferencrendi zárda 25.— „
Garamvfllgyl-Blrónagytrallk20.— Leánygimnázium Igazgatósága és tanári kara 20.— >, Zalám. Gazdasági Takarék
tlsztvieolől kara 17.— „
dr. Blttera Zoltánná 10.- ,
Stréra Károly utóda 10.— „
Frank Jenő 10.- „
Vajda Géza 10.- B
Kohn Sándornó 5.— „
Deulsch Sándor 5.— „
Donner Iraro 5.— „
Horváth István ny adott, főnök 3.— „ özv. Halvax Frigyeanó 2.— „ K. J. 2.- n
özv. Harnányl Károlyné 2.— . Wegl.nsky Stefán (lengyel) 1.— .
Eddigi eredmény 2420.23 P
mulassanak és még imjltoknak is fi-zOSsenck, \'Felhívták rájuk a csendőrök figyelmét, így kciült n bmda a nagykanizsai jórásbi\'"óság.>n dr. Lukéo-s Béla bün\'eiöbiró e\'é. A ei.á-nyok itt í> nagy jajveszékelés: el adták elő, hogy >az ár elmosta n hajlékukat*, azonban a b.\'ró kereszt-kérdéseiie egyik sem tud a pontosaq megmondani, hol volt a hajléka, milyen községben öntötte el az ér-ütö\'ick, hatoltak és ugy járlak, mint a sánta eb. A bíróság csalás miatt Kolompár Lajost, Sárközi Jánost és Horváth Lidit egy-egy hó-
8
IMI DTÉI ÉÍS\'
április as-május B._
1500 kiállító - 7 állam nemzeti pavillonjával. Hatalmas vasipari él textilipari kiállítás. Rádióüzenelközvetltés, Divatszínház.
iVoiíi lÉBiim
Budapestre IV. 20-V. 6 lg Vissza IV. 26 - V, I3-Ig
3&7, utazási kedvezmény egy letszés szerinti kiilön vidéki utazásra.
Vásárlgazolvány és felvilágosítás kapható: a kereskedelmi és iparkamaráknál, se ipartestüleleknél, számos pénzintézetnél, a községi elöljáróságokon, a vásár tb. képvlseténél, valamint az IBUSZ menetjegy Iroda Összes fiókjainál és kirendeltségénél.
napi fogházra Kélte, Horváth Erzsébetet, akiről kiderült, hogy márbün^ telve volt, átadták a törvényszéknek.
liMm - Fili - Mozis
A UECSI BUftG NAGY BÁLTERMÉT varázsolták a Filmiroda műtermébe, ahol n hót elején az Erzsébet utolsó jeleneteit forgatták. Szuiirtmpás kosz-tümöklieii keringőzlek a liécsi udvar hölgyei a csillogó egyenruhás testőrökkel, miután Erzsébet királynő megnyitotta a bált. Karády Katalin — akinek a személye hetek óta érdekes vita középpontjain került uj színpadi szerep© révén — nlakitja ebtien a fűmben a Iragikus-sorsu magyar királyné
romantikus figuráját. Báró Podroa-nirzky Félix rendezőnek ez nz utolsó magyar filmje. mCrt még ebben a liónapbau Amerikába ulazik, ahova nemrég kötött szerződése szólítja. Mire o sorok megjelennek, a film felvételeit már befejezik, ugy hogy csak a technikai munka van hátra.
AZ UTOLSÓ BRKEBEM
FRANCIA FILM
főszerepében láljjuk viszont a Ködös utak nagyszerii fiatal francia szinész-nöjét. Michelo Morgant, akit a közel-, mullbiui szerződtettek lo Hollywoodba. Kisért a mull eimü filmjét most játsza a Corsó mozi ós az nllg két évvel ezelőtt \'elfedezett francia sztár ismét cíbéjoljrt ós lenyűgözi nézőit ebben az érdekes nlmoszréráju filmben, Egy mulató láncosnőjét alakítja, aki nyarakása alkalmával tiszte^ polcán kőmyc-zetbo ilderüi El akarja felejteni múltját, uj életet szeretne kezdeni, de régi emlékei visszarántják az éjszakai éleibe. Hcmok a filmben a kél miliő szembeállítása, de még remekebb Michelo Morgan finomságokkal felépített művészi alakítása. Elsőrangú fKuaeia film, egyáltalában nem banális .franciás sággal..
AZ AMERIKAI RÓZSA SÁNDOR FILMJE
a Jas.so .lames, — amelyben Tyrone Power, u legdivatosabb hollywoodi férfisztár alakítja az amerikai népi roinanlíka legendás bandita-hősét. — egyike azoknak a^: izgalmas és színpompás Vadnyugati filmeknek, amelye, kot ezerben többízben is láttunk. Nemcsak a történet érdekfeszítő ©s Tyrone Povttor mesteri játéka lenyűgöző, hanem csodálatosak azok a színes fol-Vólelok is, amelyek a ülmbeu elénk-
Tolnától Zaláig gyűjtöttek az ál árvízkárosultak, a kanizsai fogházban kaptak „hajlékot"
ZAk/U KOZbSNV
Udvara, ablaka szép oaak akkor Ims, »» vh-égM^ntákat
II]. Petermann lózsef
kertésze lében veszi Eötvös-tér 18. a. Telefon 634.
tartónak n ved nyugatról. \'Igazi bravur-füm, a technikái kivitei S » .színészi jÜtók szempontjából egyaránt. Nem csoda, hogy nagy sikerrel jalsza a budapesti Scalfl. mozi.

VALÓSÁGOS PREGOJJ
a magyar közönség kedvenc párisi Itoinlkusn, Fernandcl, legújabb filmjében, amely lírdomes örökölni címmel a ku7je.It napokban kerül n magyar közönség elé. ifig a nálunk oly nagy sikenel Játszott Pnlynnliis-lfflji Ier-t nandcl egy világkörüli ut egyes állo-inasam Váltogatta maszkjait, most a középkori lovagtól kezdve n lojQno-deniebb korig szinte jelenetenként vál-lii/üitja nemcsak ruháját, lianem nz arcát is. Mint a film cime mutatja, a pompás komikus egy örökösödési bohózat középpont jóban teszi próbám uj filmjében a körűség nevotőixmait.
EGY ÉVIG KBSÜCLT
Kalmár Uszló. a Halálos tavasz rendezője uj filmjének, a Dankó Pistának ríőkészitésére, amelynek forgatását a hét elején kezdték meg a Ifun-niában. A magyar nótakirdly óleicpi-zódjalt megel(.YvwiUÖ filmben a na^y magyar dalkőUő legszebb melódiái adják a zenei aláfestést. Egyik legnépszerűbb és legkedveltebb nótáját azon-ban szöveg nélkül fogjuk hallani nz uj filmben, mert — amint értesülünk — a dal\'szövegét Békerfi lAszló édes. apja irta és örökösödé* folytán övé a sserzőí jog. Mivel a dal fölhasználásáért n jogtulajdon-is lOOt) j>engőt kér, a film produociei kénytelenek lesz iiiik lemondani arról, hogy Jávor Pál, a cámsaorcpiö ezt a dalt n lumen el-énBktíljo.
A STHAUSS-D1NAS/.T1A P.LKTK
pereg lo abban a. Ilimben, amelyet móst hozott be n Tohis Magyarország, ra. A világhírű zcojeszorzö-faiuilin élet. tőrtóneie Strauss Jánossal kenődik. Ezt a szenopet a kitűnő Paul Ilörbigcr játsza. A bécsi komponi^t a• calád, u melyben apáról (fura öröklődött a zo-nesaerzöi lehcisóg, öt tagból áll és ahogy a képek során éleire támad, alakjuk, ugy csendülnek fet egymás után azok n legszebb melódiák, o inelyck ji simiiss-faiiüiia nevét a világon u^udCaüU ismertté látták. A béosi fJJiarmonikusok zenekarának közreműködésével kászitotték el ezt a nagyszabású fflmel. A .Z-wci Herzcn im 3/4 Takt. Gráil Tiiciiwjr e, akit már Igen liossxu iilö óta nem láttunk, játszi a film uöi fősaerepót. amely HalhataUUn keringő címen kerül a közeljövőben a -közönség elé. \'
ÓRIÁSI SIKERT ARATOTT
a pesti diszbemutató előkelő közönsége elölt, az Uránia I^mszínbiz-ban. a Gül Baba. A film reklámja nctn túlzott amikor "ugy hirdették ezt a filmet, hogy a GCd Baba az első magyar vUágtllm. Ez n nagyszabású magyar filmalkotás, amely a M1P produkciójában ké-szfill, valóban minden tekintetben felveszi a versenyt az elsőrangú külföldi filmekkel. Pompás tömegjelenetei, a remek imuzsika, a nagy vonalu rendezés és a színészek kitűnő játéka mini\'en (ticsére;ct . nicgérdcmcl. A bemutató egyhangú vélaiueityc szerint ilyen magyar film még nem volt. Huszita JenÖ onerel|jjé.l Matolay Géza dolgozta ai filmre, a muzsikát pedig Fényes Szabolcs tette alkalmassá » film követelményei szántára\'. NArlasdy, Kálmán, Bt Operaház rendeljenek rendezésében elevenedet l Mog Gábor diák és Gül Baba kányának. Jjcilánnk szereítní története. Szelcczky Zita és
Jávor PAl a két fösrtiepben filmkarrierjük legpompásabb alakítását nyújtották.
A PAH1SI DIÁKÉLETET
megelevenitő francia fUm, a«: Ifju-ság, amelyben Simoné Simont ós Jcan Píene Aumontot, ezt a két kitűnő fiatal színészt láttuk valóságosan leslre-szabott szerepekben, a Gül Baka inintt egyelőre kűterült a pesti C-lty mozi műsoráról. A filmszínház ugyanis IttV
Balszerencse Üldözte a Vasutas-ifjúságit
A nagykanizsai VaSutaS ifjúsági csapata vasárnap Budapesten nMAV Előre ifjúsági csapatával mérkőzött
telezettséget vállalt, hogy kót másik bemutató mozival együtt hozza ki ezt a nagyszabású magyar filmet ós Így. ámbár zsúfolt )lázak előtt játszották a francia filmet, azt, a Kárpát filmmel való békés megegyezés alapján, egyelőre levették a müsorróL Mihelyt a magyar film előadás-sorozata, véget {rt. a francia diákság életét megclevo-nitŐ Ifjusóg-ot ismét műsorra tűzik, hogy tovább folytathassa slker.soro-zatát. ( • i
a vasutas bajnokságért. A kanizsai fiuk pompásan játszottak, de a MAV Előre kitűnő kapusa a csatárok minden támadását kivédte, igy a második félidőben nx FJÖre 1 :0-as vezetés után csak Göczi tudott gólt elérni és ezzel egyCnlitenL Jók voltak Mcsics, GÖczl és Molnár. A kanizsai csapat játéka a pesti vezetők körében ls elismc.ést keltett, kis %2e renosévei többgólos győzelmet 6r. dcineltek volna.
1940. áprlik 16.
A m. kir. rendőrkapitányságnál jóváhagyott
Lakók nyilvántartási könyve
Kapható
Rézgatlcot Igénylők Jelentkezzenek a városházán
Miniszteri iBndélet érteimében réz-gáiloot csak utalványra lehst kapni. Aki februárban bejelentette igényét, oz most utalványát dr. Novai Invfc városi tanácsnok irodájában átveheti. Aki most igényel, jelentkezzék ugyancsak dr. Novai tanácsnoknál, a városházán, rnlg kiskanizsaiak Coi-dón József közrendészeti aitlszlnóL
a Zöldmező EgyeflOlet Illése Keszthelyen
A Dunántúli Zöldmező Szöwtség-be orradt Aisódunánhjll Zöldmező Eg\\estllet most tar tollú uto\'só fÜé-Ké* Keszthelyen vitéz Te\'eki Béla gróf főispán elnökletével, A főispán Ismertette a kor,r^yrv^oTe\'e\'«ket, melynek érteimében ok Egyesület a Szövetségbe olvad és köszönetit mondott mindazoknak, akik a zö?d-mezö-esznic érdekébea1 dolgozlak.
Kolbai Károly akadémiai tmár, nielnök számolt bfi a nyolc év munkájáról. A taglétszám 25.000, a tagok átlag 20 százalék kedvezményt kaptak a takarmány magvak tcüczé\' sénél. A Göcsej szempontjából any-nyira fontos tiágyamészporná1 75 80 százalékot. Tanfolyamokon 800 gazdát képezett ki zöldmező gazdává. Közei 200 kerületi titkárával a legutolsó faluban is érezteti munkája áldásait. Zöldmező Takarmány Értékesítő Szövetkezetié, takarmány-kereskedőket képző te.n\'foiyaimi révén a takarn^nykeiesk«delmet ide* gen kézbői kereszténybe helyezte át A jövőben ezt a munkát folytatja szélesebb körben.
Dr. Sulyok Tivadar m. kir. gazdasági felügyelő u földmüvaésügyi mi nisztérium nevében megköszönni a vezetőség munkáját Keszthely zöldmező vonatkozásban ^-iíágvíszony\'at-ban egyedülálló eredményt ért el a Kolbai által irányított gyepnövény-neincsités terén, Ahogy a raogyaf gazdálkodás alapja a keszthelyi Gom-gikon, azonképpen a mai korba iUü zöldmező mozgalotnl bö\'csö-je, oiapja és fejlődési irányt mutató; jelölő központja o keszthelyi akadémia.
Abban a reményben, hogy a megalakult Dunántúli Zöldmező Szövetségben n munka folytatódik, telkes hangulatban végződött a gyűlés, a meiyen a gazdatársadalom Btf«den rétege képvisel\\e volt;
ifá!f»OSÍ Mozgó. Ma kedden. Csak egy napi
Közkívánatra! wr Ketten m nwl Uletie lÉltólinliil
ROBIN-HOOD
A legszebb s legnagyobb sikert aratott film. Figyelem! MT Minden elSadá* félhelyAraal Akiualie híradók I Remek kisírd műsor!
Előadások hétkoznapokori S, 7, 9, vasárnap 3,9, 7, 9 órakor
A KOLTO
A nyugtalan légköri szerkesztőségi szolidban szokatlan lusta csend ter-poszkcdclt. Nem csengett ii telefon. nem kattogtak az írógépek sem s tán még az óm kelycgósét is meg le beleli volna hallani, ha valaki odafigyel, Kevés ilyen nyugodt percben van részünk s ha ráérnénk bizonyára élvezni is tudnánk ezt a csendet
A Költő egy ilyen csendes percben nyitotta ránk az ajtót (Miulha a véletlen is segített volna hangsúlyozni a fúl tanát lenclkivnlisógetO Szerényen és félénken köszíttt, majd tisztosségtudóan megszólalt:
— 7*sg1iszteiOin a nagyságos urakat, meg a nagyságos hölgyet; — egy költemény ügyében jöttem I
Sok kérés talál nioghallgat\'ísrn nálunk, ajkaimi verseket is sokat kérnek, keresnek, nem volt hát semmi rendfeivüli a jövevény célját illetően, mégis kiváncsian tekintettünk fel nz Íróasztalod mögül.
Alacsony, harminc év körüli falusi ember áll elöltünk. Cipőjén vastagon al\' a |>or. mulaij.i, hogy messziről hozta gazdáját. A kopott felöHös ember maga sem tagadja, hogy nem n nép fia. Zamatos beszedő is elániljn.
— Ugy van az kérem, léceik tudni, hogy én magam csiuyálam egy kölcmenyt. Csak nrra nem vélekszem bizonyosan, hogy jó-e. Igen megköszönném n nagyságos uraknak, ha elolvasnák. Hátiul kell valami javítási (ciuii rajt.
i— No csak mutassa, szívesen megnézzük I — hangzik a biztatón,
A Költő arcán öröm sugárzik át. HoIIogan nyúl a zsebébe. Vaslag iratcsomó kerül olö a kopottam felöltő mélyéből s miközben a vers után kutat magyarázóan, szmlc mentegetődzve mondogatja:
— Teccik tudni, a katonáskodásról szót Ugy vót hogy ón is katona vótam. azt akkó gondótam ki, hogy csinálok egy kőloményt...
A keményebb munkához szokott
kéz egyre idegesebben kutat az iratcsomó között. Az előbb még vidám nrc is egyre Jobban elborul. Lassan sorrnkondnek az összes zsebek. Minden hiába, a vers csak nem keriil elő. A csend most már kezd kínos tenni. < \'
— Ejnye, de röstcl\'em! sóhajtja végül n Költő — ugy látszik még sem hoztam magáimnál. !)<¦¦ majd n legközelebbi vásárkor, ha megint l«gyüvök Kanizsára, biztosan elhozom. Mer igen szeretném, ha óvás-nák. Teccik tudni, tiz évig kombi-nátam...
— Engedelmet kérek u zavargás, ért! — teszi még hozzá Uszleasi^g-tudóan. azli\'ui lassan kiluSlrái a szobából.
Sajnos, nem volt már időnk megkérdezni, hogy lüvják, hova való, mert a budapesti telefon linlasztlst nem tűrő csenj^tósc elszólított ben. nőnket nz utolsó szavaknál. A legújabb hirokel darálja már a pesti kolléga, de nekünk még mindig a Költő szavai csengenek fülünkbe: ¦ tiz évig kombinátom-..,. \' Nem tudjuk, ethozza-c aZ ismeretlen Költő a logközelebbi vásárkor a tíz évig készült költeményt, de sajnáljuk, hogy must nem olvashattuk. Akármilyen is, bizonyosan őszülte érzésckot tolmácsol. Talán sok álmatlan éjszaka után születtek meg a sorok, talán nehezen ölelkeznek a rimek, vagy ki tudja, talán az óvek során valóban ver.íSÓ csl-nálódtak az egyszemű mlusi legényben megfogant szavak.
S a mai háborús hűekhez szokott fülünknek is biz<myosan jólesott volna hallani a tiz évig ikószűll egyszerű versikét.
Uo uz is megleljet, hogy csalódás lelt volna számunkra a vers. Meit fájt vobin kiánráudilaní a Költőt és bizonyos, hogy azt kértük volna inkább, jöjjön Üz év múlva ujabb verssel, minthogy már most megmondjuk. Iiogy ő — n Költő — ne.n Is Kettő.
—ge—
Mk«a*MWW«ea*J*Mr%weArWe*JrVMe^
IgjO. április 16
\'/ALAI KÖ2LÖNY
fi
fiikor a varjak jönnek...
Az én szerelmem késett madár dala.
Hervadó őszi hotd/inyen át,
hiába futoltam annyi éven út
utána! Most hogy őszillata van a tájnak,
a darvak délfelé szállnak
a közelgő hideg tél e\'ől
és észak felől
fekete, szárnyakon varjak jönnek, ablakomon zord szelek zörögnek, a nádas is szürke ott a szemhatáron; — Hiába már karomat érted kitárnom I...
Az én szerelmem elkésve érkezeit eljogyó Őszi holdfényen át, hiába szaladtam annyi éven ulánal... Rá soha nem találtam, bujkált előlem végtelen éjszakákban s most szíven tatalt:
— Későn I...
Mikor már más ut közepén játok : Mikor lemondva, busán altaigalnom kell ezt a bolondos, búi, de gyönyörű álmait...
______ Kobzos
— (A polgármester a püspöknél)
I)r. Krátky István polgármester hétfőn délután a gyorsvonatul! a menyes-püspökhöz Veszprémi* utazott, nhol a második plébánia felállítása ügyébet) tárgyal í sokat folytat a főpásztor ml.
— (A zeneiskola szerdai hang* versenyén)
Mozart zongöraqua nettje ós Arcnsz-ky zongoratriója mellett dalok ós gon-dón ka számok kerülnek nz iskola tanárainak játékában előadásra. Közreműködik még dr. TardOS Lászli mély-liB^iün. Kezdelc 21 órakur a zcnels-kuliban. Belépődíj nem toiz. (:)
— (Orvosi hír)
Dr. Majoros János belgyógyász szakorvos, sxombatliCiyi közkórházi alorvos. MAV pályaorvos folyó évi május rl^cjén nyitja meg orvosi rendelőjét EÖtVöa [ér 28. szám alatt. (:)
— (Halálozás)
Siáyos gyász érié SeftÖfl Euüolf nagykanizsai ny. ezredest, a bajtársi mozgalmak ügybiu&ő vezetőjét Felesége, szül. ijetroViUizelói ói pacséri Pocskay Margit, életének 58. évében, hosszas szcQvodés után megliali. Temetése holnap, szerdán délután 4 órakor lesz a róm. kath. lemolö ravaU. Lozójából. Schöfl czrevles gyászában a tisztelük széles tábora osztozik resivé-
Jóminöségli férfikalap
p 2*90
Divaloaarnofcból. Fő-ut 6.
— (Már csak tlz napig)
lehet jelentkezni a székesfehérvári nlra, amelyet Q liálds kegyelet kifejezésére vezet viléz Székely Jánosnó, tábornokné, mint a Szociális. Misszió elnöknője. A részvételi dij 50 fillér. . Minél többen jelentkeznek, annál nagyobb a vasúti kedvezmény. Minden JÓ keresztény magyar testvér jclenlkc-zósét szeretettel vájják. (:)
- (48as bajtársak 1)
Schöfl ezredes urunk feleségének szerdán délután 4 Órai temetésén részt veszünk. Gyülekezés negyei órával előbb a vasúti líidon. Kérjük megjelenésleket. 48-as Bajtársi Kör.
— Naptár: Április 10. kedd. Kom. kat.\'L, B. József. Protestáns Lamhert Izr Nizan hó 8.
Uőztiirdö nyitva reggel 6 órától est« 6 örálx (nétto, szerda, péntek délután kedden eeáes nap nőknek).
— BatevUilUtinmkat tekintse mej Minden vételkénysser nélktl. KopsWls sitortrsfcás
Nagy választék ! Olcsó árak !
— (A magyar társadalom
a római BBékezarándoktásH-ban)
SeredI Juszlinián biborook, Magyarország liercegpri másának föpásztori vezerésével június 25-én indul cl Rómába a magyar iflékcziráruloklit.. A zarándoklás rendezősége minlenké-j»en arra törekszik, hogy ublmu a (ér-sadaiom minden rétege Képviselve legyen. Ezt a célt segíti elő nz u spontán megnyilatkozás is. amely a magyar országgyűlés Iclsö- és képviselőházának katolikus tngjai között iinlnlt meg. akik közül már e Iilig is töbljon lwje-lonlették részvételi szándékukat a zarándoklás™. Felvilágosítási nz Actío
Cnlholica Országos Elnöksége (Budapest, IV., Ferenciek terű 7. sz.) ad, amely a jövő hét közepén küldi szél a iBékezarándoklIst részlete; program\'. Ját. ;
- (Zalai tüzek)
Horváth Lajos cgerszcghegyi gazda zsuppfeicltjs istállója minap Tíigyul-ladt. A lángok átcsaptak a pajtára is és bár a tűzoltók megjelentek, vízhiány miatt mindkél épület teljesen íeígett. — Kápolna hegyháton liaba-ties Ferenc és Pál Gyula közös házában a kéménybe épített gorcmla gyulladt meg. Ili szerencsére idejében cl tudták oltani a tetötüzet.
Iréné Dunne és Charles Boyer uj filmjét nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden hélen két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői között. .
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygóit: Kiss János, Szekeres József-u. 3. Kugler Antat, Kossuth-tír 11.
A „Várlak" világraszóló sikere után a két nagy íiimszlnész művészetének uj termése a „Ha eljön a Holnap", amelyet szerdától péntekig mutat be a Városi Mozi időszerű magyar híradóval.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosullak a nyereményjegyekre, ha előfizetésükkel hátralékban nincsenek.
Használata 5%-os oldatban permetezve. KÁRPÁTI OLTÓ VIASZ. Kapható: Teutsch drogéria
Vároahaza.
— (Minden házban nyilvántartást kell vezetni a lakokról)
A nagykanizsai rendőrkapitányság .Vezetője. Kovács Nagy Pál fe-tanáisoa akként rendelkezett, hogy minden ház. ban, ahol a házion lakó személyek száma tíznél több. a —kókröl botüso-ros nyilvántartást kell vezetni Est a háztulajdonos vagy inegbizóitja kötele; elkeríteni a következő rovatokkal; Családi és utóneve. Atyjának családi és utóneve. Anyjának Lánykori csa/áü és utóneve. SzíU-itési éve és helye. Azonossági szíiiiu. l\'c Igán *QtnSTy "ap száma. Vallása. Foglalkozás Földszint Vagy emelet és ajtószám. Beköltözés, honnan, mikor. Valimiul a k\'köllőiós. A nyilvántartásba csak tintával szabad bevezetést eszközölni. A nyilvántartási könyvel gondosan meg kell őrizni Az Intéxkeléi azonnal életbe láp ós * kapitányság szigorúan ol/eaönti.
Katonai fel sxsr alésak egyenruházati oikkak
egyedül legolcsóbban beizsrezhsMk BELEZNAINÁL
Sugár-ut 83. ix Telelőn
mfiaoruámok hi tkom adukon Bndaput 1. -ataoráa
¦ 6.45 Tome. Hírek, .Kosieejenyek. Hanglet neock. — Utána étrend. — lt Hírek. — 11.10 Nermetkőai visjelzá-scolgálal. — il Harangszó. Himnusa. Időjárás jeleni és. _ iHo Wiek. "— 13.20 Idöjebée, IdöJsiásMentéB. ~ 14.35 Hírek. - 14.45 Müsorfiiner-tetés. — 15 Arfolyemhitek, piád áielt, éielmis/eráiak. - Ifi.45 Időjelzés, Idő-járásjeteatés, hírek, — 17 HlfiSf «4e-vák és magyar-orou nveLen. — 10.15 Hírek. - 21.40 Ilitek, idöjár*sJel«ote> hírek silovák és magyar-orosz nyelvein.
— 2.1 llirek német, olasz, *ngol és tntaeis nyelven. — 0.05 Hir*k.
¦U DA PEST I.
17.15 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 17.40 Gdes anyanyelvünk — 18.05 Schöpllin Aladár e\'.öadáse. — 18.30 Nicoli Cvejl-s, a belgrádi opera tagja énekel ... 18.55 Mogasliázy Bála előadása. - 19.25 Farkas Beta cigányzenekara. — 2*1.10 «A lie^yek éneke.i Hangjáték. 22.10 A rádió szalonzenekara. - 23.20 Lovászi Fefarw cigány zenek ara. BUDAPEST- IL
17.15 Ruszin balgátoknak. - 17.35 Mezögazdnsagi félóra. — 18.30 Francia nyelvoktatás. — 18.55 Hofmeister József |iormonIka-kettőee, - 19.30 Dr. Ziegler Nándor előadása. — 20 Hírek.
- 21.25 Hanglemezek. — 21.35 Időjárás jelentés.
IE«
16 Tarka délután. — 17.45 Zücher: Rokokó szvit. - 18.15 Lemezek, — 19 Házi zene. — 20.15 Szórakoztató sene. — ai Bruckner: TI. szimfónia.
— 22 Hanglemezek. — 23 Berlin.
Szerda
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Hang—mezek. — 1330 At 1. honvél gyaJo.^ezred zenekara. — 16,15 Gyenncki^lután.
17.15 Sukí Tóni cigányzenekara. — 17.55 Móricz Zsigmond előadása. — 218.15 A rádió szalonzenekara. — 18.35 fides anyanyelvünk. — 19,25 AZ Operaház előadása Putaky Kálmán feUép-téveL (Márta,> Vigopera három felvonásban. — Az első flelv. után kb. Ä).25 Külügyi negyedóra. — Majd 22.25 Azonos Dudapest II. mű sorával
— 23.20 Táneloinézek.
BUDAPEST IL
18.45 OUu nyelvoktatás, - 1980 Nagy Lajos sábesséiései. « 30 Hírek,
13
72069?
«
ZALAI KÖZLÖNY
1940. aprili» 16
¦latol kUHii idillién kilyiH.
Dr. Urszényl Béla a maga, felesége Lázár Martit, fia Oábor, az egész rokonság és sógorság nevében fájdalommal tudatja, hogy, szerelett édesanyja
iteli
hosszú, ki nos szenvedés után meghalt.
Temetése f. hó 17-én délután 4 órakor iesz.
Nagykanizsa, 1940. április 16.
— 20.25 Dr. Balázs Gyula magyar nótákat doagorázik. — 20.45 Dr. Valkó László előadása. — 21.10 Fltacküuk ós jazz-számok hanglemezről. — 22 Időjarásjelentés. — 22.05 Balázs KáL min cigányzenekara.
KÜLFÖLD
BECS. 10 Délutáni zene. - 1725 Lemezek. - 17.45 Zopf zongoraművésznő. — 19.45 lUcherlz lemezok. —
— 20,15 Donizetti: «Don Pasqualo.. Vigopeca. — 22 Lemosok. — 23 Szórakoztató zene. - 23.45 Berlin.
BERLIN. 10 Rádió zene ós énekkar. - 17.10 Zongora .szóló. - 18.10 Nyitányok, — 19.15 1 jomezek. — 20.15 Dobrindt renekar. — 21 Hangjáték. — 33.30 Tarka félóra. - 23 Szimfonikus hangverseny. — 24 /Hangverseny.
OLASZ MŰSOR. 19.55 Csak Róma II. Magyar negyedóra. — 20 Haiigjo-
rqeeefc. — 21.20 Színmű. — 23.15 Tánczene.
A belpolitika hírei
Budapest, ápriUs 16 A képviselőház ina délben formális ülést tartott. Utána páltközi értekezletre ü\'lck össze, amelyen fontos belpolitikai kérdések és az árvízkárosultak részéte történő adoma, nyozások megszavazása szerepelt.
Délután a MÉP tart értekezletet, a melyen több Interpelláció lesz. Va-losziniticg Teleki miniszterelnök is felszólal és nyilatkozik a belpolitikai helyzetről. _
Kőm Öves-sztrájk Budapesten
Budapest, április 16 A munkások vezetőinek tegnapi határozata értelmében ma 5000 kö-raü^esiparoa kezdett sztrájkba mun-kabéremelés érdekében.
Kissé élénkebb szél, nyugaton felhősödés, a határmontén néhány heiyen eaő, az éjjeli lehűlés tovább gyengül, ¦ nappali hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intézet naf?kanta**! RiezlLgyelőAlloouUa Jelenti.
Hémórsékiat tegnap ette 9 órakor 4^80, ma ieta^-r-I02,délben + 17-2.
Osapoáek V 00
Ti
.sa rsm A
(MEGHALT liő éves korában dr. Nyárády Dénes, a jugoszláviai .görög katolikusok püspöke.
70.000 NÉMET katona éli Dániában utrkkészen Norvégia felé.
PENGŐT CSEMPÉSZET a Felvidéken Manskopf Farkas 29 éves királyházai szikvizgyáms és Grűnfeld Hermán 19 éves talmuilista. Tettenérlók és la tartóztatták őket.
A REFORMÁTUSOK király hágóméi-lóki püspökévé Sulyok István nagyváradi lelkészt választották meg.
A SVÁJCI NÖK önkéntes ueimsaiv* damil szervezete megalakult.
CUKORJEGYET három hétig lehat bevallani, ha addig nani váltják be, érvényét veszti,
AGYONLŐTTE mngslt VUiaa Zsigmond kisújszállási ha!odik*s gimnazista. Szerelmi bánata Volt.
AZ ÉPÍTŐMUNKÁSOK Buduposten y órát dolgoznak az árvízkárosultak segélye javára. , ¦¦ , /
DÁNIÁBAN elrendelték nyilvános/ és házi óvóhelyek sürgőd megépítését.
NAGY SIKERE volt Belgrádon a Tavaszi Vásáron a magyar kiái. Utasnak.
A DUNAI HAJÓZÁS biztosítása érdekében jugoszláv—roman mef,»gy«-zés jött létre. , ,
HOLLANDIÁBAN az ostramál\'a-potot az ország nagy részére kiterjesztették.
75 KERESZTÉNY fiatalember iesz vételévé\' megnyílt Budapesten a szállítmányozási szalonéra átképző tanfolyam.
A P0NYVA4rodaIoni terjesztís-V röi és a tömeg-olvasmányok meg-nemesitéséröi táigyait mlniszterközi értekezlet Budapesten.
200 MILLIÓ köbméteres vizfaitó épül Kárpátalján 200.000 hold H-tzán tull fö\'d öntözésre. Tiz év tesz szükséges a tervezett építkezéshez.
FELBORULT a megáradt Tiszán, a szabolcsi Dákod községben két csónak, amelyen 16-an ültek. Három leány és egy tanító a vfzbefult.
Férll ballon babát . . P 36.80
Esőkabátok nagy választékban I
Virág cipő-és divatház Fő-nt 3 sz.
»Avapt Téli autóbusz-menetrend kAtabt
_Nagykanlxsa—Kapo.vár
P-
2.90 4.40
P- 1640 1.
1.40 17-13 t.
1.60 1720 é.
2.20 17-30 í.
Térlijegy Zalasiabarról I
Böhonys—
p — •8-05 15 10 1.
1.— 8-S1 16-37 i.
1.90 8-55 1600 é.
2.80 920 — é.
3.- 8-40 - é.
Nagykanizsa p. it,. Naykanlisa Központ szálló I
Bőnönye ..." ........
Kaposvár ........... |
TértIJegy Böhönyére P Kaposvárra P 8.-w"gyItt-mi-dűtA - Z«Iau»süjMr
1
_ 13-25 1
650 13-45 1.
8O0 14-55
900 1605
IfnfSm 1W. latto H-li)
¦ é. \' í. L
8-40
8-30 I 16-30
7-20 15-10
6-10 14 00
Í-Jagykanizsn Zalakaroa ... Garabonc ... Zalaszabar ...
6-40 6D7
603 550
Böhönye ..........„ é. 700 • 14-55
Nagyszakácsi ......... 1. 6-35 14-30
Somogyaamson......... 1, 6-10 1405
Balatonszentgyörgy...... 1. _ 13-40
Kesithcly ............ 1 — 13-20
\' Nagyszakácsi és Keszthely kőzött csak szerdáit, csütörtökön és pénteken. ****sk*p**sai*p*p**paSsS>aa«^
Szentképet
csak keresztény üzletben vásároljunk I Nagy válaailék fÍ||ffl B1 VAl
fivag- <¦ p*re«lUn bo.Qt-kcdeaébau
„4 bátor l-ben"
síi* ágy, Járóka, pólyázó; a modern gyermeknevelés nélkülözhetetlen bútora.
Megtekinthető Nagykanizsán az Om, Stafiala GferaiakvitU SsSvotségaa, Erzsébet-tér 4. sz,
Megrendelhető Sxtachó btvaattál
Sujíár-ut \'/ff. wt alatt.
OtcsénÁsjjot adfia moziban
APRÓHIRDETÉSEK
llltr, mlmUn ltnr*M>l Hó fl (Illír, haO>f„„sí «01 j iű-fluir, nlnian Lavibbl ua 4 imi\'
ÁLLÁS
Mindenei szakácsnőt |ó bizonyítványokkal május 1 re (elveszek. Qaengery-ut ffí/A last, fl.
Bejáró ttot felveszek. Gimnázium. 910
Megbízható bajéréaiSt keresek díi-előltre. EölvÖJ-ttr 3. sz, 3 ajtó.
Tanulónak f(ut vagy leányt felvési Halált műterem. 916
Belero fSaSnlI azonnalra vsgy elsejére keresek. Csengety-ut 23. 91B
ADÁS-VÉTEL
Vető- és étkezési bartjonya. kapható Wolláknál Horthy M.-ut 37. 9C0
UKÁS-OZLETHELYISÉa
Kiadói kisebb vagy nagyobb vílágoi udvari helyiség Király-utca 32. 3
OaUthalylsétj május elsejére kiadó Eötvös-tér 28. 913
HÁZ ÉS INOATLAN
Több sdómentes magán- és bérházat, házhelyet, szőlőt éa földeket kaavatll Papp, Teleki-ut 8. 3001
K0U>^^yftLB_
Autótaxi — Béraikttó szolid árban kényelmei autók megrendelhetők. Kaufmann Manó. Telefonállomás 222. 20i
Régi vagy mai leveleiéiből ssirmazá tOmaabéryaaakat, használatlan Iv-anysgot Is állandéan megveuek. Jobb tgyes bélyegek, sorok Is érdekelnek. — Barbarita foizerkeaztő, található minden péntokan délután 6—-8-lg a szeikesití-ségben, Fő-ut 5.
ZALtil IfOZLOMy
POLITIKAI NAPILAP.
kiadja: ,,Közgazdasági B.T, Naqykaalzsa" Felelős kiadó: Zalai Karoly, Nyomatott: a „KDzqaidasagl B. T. Hagykanlisa"
nyi.*i,ii!<i|al)au Nagykaalzsdi. (Nyomdáért teleti Zalai UárolyJ
80« Évfolyam. 87. szám.
Nagykatttaaa, 1940. április 17. szerda
Ára 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
és kiadóhivatal; Fönt 5 ardui, nüadea hittökmo délután.
POLITIKA! NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Szerkesztőségi es kiadóhivatal! telefon : 78. sz.
Szociális adóreform
Törvényjavaslat kerül rövicr időn-betűi az országgyűlés elé az egyenesadók reformjáról. Arányosabbá és igazságosabbá" kívánja tenni nzuj\' javaslat a közteherviselést, könnyítéseket adni a klí egzisztenciáknak s jobban mcgöerhe\'n! az erősebb vállakat Érvényre fogja futtatni a családvédelmi szempontokat is, külön pót\'ékka. terheli azokat, akinek; csak önmagukról kelj gondoskodni, viszont engedménye\'.et tesz a sokgyermekes családfenntartók javára. Az uj időknek az a szelleme vonul tehát végig a törvényjavaslaton, n mely a kisemter és a tjniagyar faj szaporodásának védelmét éjlitjaelsö vonalba* s a magyar élet egész berendezkedését ennek n gondolatinuk\' szettemében kívánja álreformölni.
A törvényjavaslat az egyencsadók minden fonto\'abb nemét fclö\'elf és mindegyiknél a szociális gondolatot domborítja ki. A földadónál njorurn szabályozza az elemi csapások kö„ vetkeztében engedélyezhető adókönnyítéseket és leírásokat s kiterjeszti azokat arrja az esetre is, ha a növények és rovari kártevések elleni védekezés a szokot.nái nagyobb befektetést Igényei, A házadénál a kisközségek adókulcsa jelentékenyen, négy pengő minimuttnjg csökken, városi bérházaknál pedig fej* nagyobb ujltás -az, ho?y kedvezmény ten részesülnek olyan háztulajdi.no-sok, akik többgyermekes családoknak adják bérbe házaikat, ha a Iá. kók lélekszámának legalább fee gyermek.
A kereseti adónál a kishuszonbér-lők és kisiparosok jutnak nagyobb kedvezményhez. Olyan haszonbérlő, akinél a bérelt ingatlan kataszteri tiszta jövedelme 26 pe»8ö a*att van, nem fizet kereseti adót A kisiparosok adóját, lényegesen csökkentve, 12 pengő* iiünimuimlmai, a*, alkalmazottak Száma alapján állapítják meg. Ezzel a megoldással mentesülni fog a kisiparos mindenféle zak\'fltás és bürokratikus nehézség aló* s közteherviselési kőtele, zettsége biztos és e\'Őre" meghatározott keretek között marad.
A jövedelmi adóná\' a ki cmí.erek. nek nyújtott könnyítések mellett a nagy jövedelmek erösebb megadóztatása a javasV. cé\'ja, amire természetesen azért van szükség, hogy az áUam a maga köte!ozettséf,einek eleget lehessen- A legkisebb jövedelmi adó 7 pengő lesz, amely összeg évi ¦100.000 pengő jövedefemné\' 104.000 pengő, az ezen felülieknél mé< nagyobb arányban emelkedik. I" érvényesül az úgynevezett agg\'egény-adó is ; 26 százalékos pótlókkal terhelik az egvodüfállókat és 10 százalékos pótlékkal azokat, akiknek csak egy családtagjuk Van.
Az uj adófavaskit. tehát s.ikszor hangoztatott éheket és régi kívánságokat juttat el a gyakorlati megvalósítás stádhimóba. Ezért naahajj taimas kő a szociálisabb, széle? nép-\' rétegek részére jobb életlehetőséget biztosító Magyarország épületében.
Gróf Teleki miniszterelnök:
„Sokan a maguk érdekét"
Kedden este értekezlet.volt a Magyar f-let Parijában, amelyen Teleki Pál gróf miniszterelnök részletesen kitért beszédénen az összes aktuális kormányzati éi politikai kérdésekre.
Szóváletto a miniszterelnök, hogy a közvélemény, különösen Budapesten, a sajtó pedig csekély kivétellel fegyelmezetlen. Szomorúan észleli, hogy öen látják n maguk apró érdekétől az ország érdekét. Egyesek érdekből, bár gyakran rosszul (elfogott érdekből terjesztenek híreket, hofry azokat azután rendszerint ferdén és túlzottan továbbítsák. Valóságos I^tcgsógjárvány ez, amelyen, ha nem az ország legszentebb érdekei forognának kockán, mosolyogni lehetne. Az emberek nem bírják ki uzt. hogy
a mi politikánk egyenesvonalu, állásfogtatásunk, minden nemzeti oélkltOzésünk esztendők óta ugyanaz,
és ennek kövotkezlében nem mondhatunk mást. mint ugyanazt.
Ahelyett, , hogy büszkék lennének erre, ezt a nemzeti állásfoglalást próbálják megfúrni azzal, hogy néha tudatosan, néha öntudatlanul a külpolitikában pártokra szakadnak. Kom értik, hogy milyen felesleges ós értelmetlen az, ha világproblémákból, ainedyek-ben benne kavarog hazánknak ügye, m i ndenáro n szenzációt aka i nak csinálni. Nem értik, hogy ezáltal
könnyelműen játszanak ¦ nemzet érdekeivel.
apró érdekétől nem látják az ország
A külpolitikai és hadi liirekbcn érdekességeket latnak, amelyeket pedig nem tudnak sem ellenőrizni, sem lemérni, tem megítélni.
Ugyanúgy hirdetnek bel|)oülikailag is szenzációkat, válságokat\'és mindenféléket. Természetesen vannak, akik rosszakaralulag híresztelnek, de ha az
emberek ártatlan tömege kijózanodnék ebből az értelmetlen játékból,
rájönnének, hogy milyen kevesen vannak a méregkeverők és kik azok.
A iiiiniszteiebtök kijelentette, hogy ő magyar józanságban való erős hite
folytan a végső határig elment á közönség s a közönség felelős rezetői, valamint a sajtó iránti bizalmában. Nem akar csalódni a nemzet józanságában, de ha a közönség mégis rácáfolna, akkor
kénytelen lesz egyik napról a másikra kemény rendszabályokhoz nyúlni. ".
A miniszterelnök beszédét az egybegyűlt képviselők nagy tetszéssel és tapssal fogadták,
A i>ártértflkezlot után pártvacsora volt.
Miért van különbség a cukor-adagokban ?
jenként 18—líl kg.) mintegy kétharmad részét, sőt imníil valamivel ikevesebbet engedélyezünk. A fogyasztás normális aranya tehát egy a tízhez, a jegyiendr ször bevezetése mellett pedig egy a háromhoz. Ha tehát kodvczésről lehet beszélni ugy tulajdonképpen a falunak kedvezünk.
— A rendelet végrehajtása során 3 -4 hét múlva fog Mdernuii. hogy az országban mekkora felhalmozott cukorkészletek vannak a magánháztartásokban és az ország cukorkészletó-nek ismereté módot nyújt esetleges résztetmódositásokra. A fejadagot egységesen megállapítani nem Lehetett a fővárosban és a vidékjon, inert egységes fejadag mellett a jóval kisebb vidéki átlagfogyasztás következtében országos láuukereskedés indult volna meg.
astsA^iiSsagjji^raiaja^
A Narvik ellen intézett tegnap esti angol támadás is eredménytelen maradt
A Skagerjrafeban ujabb nagy tengeri ütközet kezdődik
A miniszterelnök az értekezleten a cukorkérdésben is fcLszólatt és ezeket mondta:
—• Amikor az élet mintegy kikény-szeritette belőlünk a cukorrendcletet, erre az szolgáltatott okot hogy az uj termésig ucin rendelkezünk megfelelő késatettel ahhoz, hogy a szabad cukorfogyasztást továbbra is megengedhessük.
— A cukor fejadagban történt megkülönböztetés oka az, hogy a statisztikai adatok szerint a falusi nép évi cukorfogyasztása 1933-34-ben áltagosan fejűnkónt t.O kilogramm volt. Az ci aikonuennylség viszont, amit a jegyrendszer engedélyez, közel kétszerese unnak, amit mp a ralim fogyasztanak. A fővárosban pedig a mai jegyreudszer ingáiéit a normális fogyasztásnak (fo-
Az északi eseményekről kiadott hivatalos jelentésekből kiderül, hogy az angolok - hogy kiküszöböljék a norvég megszállás kapcsán elszenvedett kudarcokat - újból megkí-relték
Nsrvlknál
a támadást. Evégbő\'ápz angol torpedórombolók tüz alá vették a németek által megszállva tartott kikötőt, rjc a német tü.zclháritás kitűnően működött, igy a partraszállást meg serrr kísérelték.
Norvégiában a lemondott odói kormány helyéi*
kormányzóblzottságot neveztek ki, ami megfelel az alkot-mánynsk,
A német csapatszáUitás és lőszerutánpótlás tovább is zovurlaianjl folyik ós az ország belsejében is sikereket érnek ei a neim-tek.
A közigzgatást a némClck vették át éí a sajtót, lelefont, távírót és rádiót is ellenőrzés alá vették.
A líéjntet jelentések hangsúlyoz-
zák, hogy
a német ősapátok ólelmezésát
Dániában és Norvégiában hazai készletekből látják el. így a dániai német parancsnokság, anv\'nt tudomására jutott, hogy Dániában otfa-
golást vezettek be a kávéra, teára és cukorra, megtiltotta, hogy ezekből s késztetekből német katonák részére vásárollrassannk. Ugyanígy tilos a németeknek pálinkát éá\'nvás szeszesitalt vásárolni, «mig a dán kormány fenntirtja a szesztilalmat.
Holland-India és Délkeleteurópa kérdése!
Az érdeklődés az északi vlszá. lyon kívül fokozódik HollancHntLa és a délkeJcteurópai helyzet tekintetében. Amerika és Japán sajtója tele van a helyzet birálgatásával. A római lapok Amerikából érkező olyan híreket i> kö/ö\'nck, hogy az USA flottájából több rcpülögép-anyahajó elindult Manillából és a Csendes Óceánon nagygyukorlatra ké szül az amerikai tengeri flotta. Rómában
Japán állásfoglalását nagyjelentőségű fordulatnak tekintik
s nem is titkolják, hogy ez a hábcaiu s*ndklvüi jelentős fejeztét nyithatja meg. :
Jugoszláv lapok közlése szerint érdeklődésre tarthat számot az o\'asz flotta állítólagos égpi tengeri csoportosulása, Ülehe a küszöbönálló
olasz tengeri nagygyakorlat.
Ofasz körökben azonban hangsúlyozzák, hogy ez néni áll Összefüggésben az eseményekkel, mart a flottagyakor\'atol már rerfObbeii elhatározták.
Érdekes még me^etmíiteni a Giornate d\'Italia belgrádi tudósítását, amely arról számol be, hogy
Románia és> szovjot viszonya váratlanul rosszabbra fordult.
BelgráaU v&ciujény sz^rjnt az a^gol
zalai közlöny
1940. április 17.
GFBsalyemharlanyák
Ittfjajakb dfeafulMakban
párja P 1.95 2.50 2.90 3.30 3.S0 Szomolánylnál.
blokád megszlgoritásn, ami okvetlenül kiváltaná a nőmet választ, délkeleten megnövelheti a háboras veszélyt és eiáiiiozditaná a szovjet támadását Románia ellen. E második tehetőségtől féJnek e pjllanntbon legjobban.
Ujabb aredményak&i ériek el a német ctapatok Norvégiában
Stockholm, április 17 WítHngcnböi érkező" jelentések szerint a Skngerrakboji nagy tengeri ütközet lehet. Gölcbnrgbó\' azt jelentik, hogy heves ágyuznst hallanak és nagy csatahajókat iáltnk felvonulni.
Riga. április 17 A Stefani-iroda jelentése szerint Domkrs norvég vasúti csomópontot német ejtőernyős csapatok megszáll ták, igy a norvégek az ország belsejéből nem tudnak csapatokat szái-litnnl Oslóba.
Stockholm, április 17 A Reuter iroda értesülése •... nt a legnagyobb iiarcok Konsvingej körül folynak. A város német kézre került, a környező vidéket norvég sicsapniok tartják még megszállva. Etvcnun felé 1(1.000 főnyi német csapat indult, ezo-M egyelőre feltartóztatták a norvégek. A Okomén folyó mentén a hidakat és ntukat aláaknázták u norvíd csapatok és hevenyészett erőditményeket építenek. Délen Be\'sthold tartományt \'teljesen elfoglallak már n németek.
Berlin. április 17 A NTI jelenti: Narvik körül a liely-zet változatlan. A város továbbra is német kezén von, azok az angol hirck, umBlyek szerint Narvikot az angolok megszállták és a svéd halárig visszaszorították, alaptalanok. A várostól a svéd határig vezető ércszállító vasútvonal is német kézen van. Tegnap este az angolok ujabb támadást intéztek ugyan a város ellen, de ez is eredménytelen maradt, c
Pária, április 17 A párisi lapok értesülése szerint a németek elfoglallak Frederikstadot cs valószínűleg Askiül is.
A török flotta kifutott a Márvány-tengerre
Istambui, április 17 A NTI jelenti • A\' török hadiflotta egy része kifutott a Márvány-tengerre,
Amerika visszarendelte a Skandináviába tartó hajólt
Washington, április 17 Koosewelt rendeletének megífa\'e-lően & Skandináviába tartó amerikai hajókat visszarendelték. így két Finnországba Igyekvő hajó is vissza fordult és befutott a ncwyorki kikötőbe. A két hajó 100.000 dollár értékű gyógyszert és ruhaneniüt vit(, amelyet az amerikai Vöröskereszt küldött a finneknek.
Fokozott idegen-ellenőrzés Jugoszláviában
A jugoszláv kormány elrcnilolte a külföldiek tartózkodási engedélyének felülvizsgálását. Ezzel el akarják kerülni, hogy külföldi Jugoszláviában szabadon utazhassák. Belgrádban ás Zágrábban a jövőben külföldi csak különleges engedéllyel tartózkodhat
Gróf Teleki Pál miniszterelnök köszönete
a Magyar Élet Pártja nagykanizsai szervezetéhez
A Magyar Élet Pártjának nagykanizsai szervezete tegnap este tartotta heti párt vezetőségi értekezlo-tét a párt Kölcsey ulcai helyiségében dr. Thoinfly Zsldmond e\'nők-lete alott, aki beszámolt a legújabb szervezési munkálatokról \'és azok érdemes eredményéről, tmojd bejelentette, hogy az üdvözlő sürgönyre, "oinit március 31-én Ilovszky János ittlétekor a kerületi pártvezető-ségl ülésbői küldtek gróf Teleki Pál miniszterelnöknek, most érkezett
meg a válasz. Zsindely államtitkár órtcsjlcíte n nagykun izmi MÉP-ve-zctőségct, hogy a miniszterelnök a kerületi pártértekezlet alkalmából hozzá intézett jóleső Üdvözlései és n párt megtisztelő bizalmiért őszinte köszönetét tolmácsolja. A vezetőség a miniszterelnök válaszát lelkes éljcnzéssci fogadta. Vitéz gróf Teleki Béla főispán, valamint Somogyi Gyula földbirtokos, a pártszervezet kerüfeti etnöke is meleg hangon válaszolt a pórt áltat kü\'dött üdvözlésre. ; •\';[,:
Az árkormányblztos elrendelte a kanizsai húsárak jegyzékének felterjesztését
A kanizsai huslparosok kérték az árak felemelését
A nagy-kanizsai husiparosok nemrégen felterjesztéssel fordultak az ár kormánybiztoshoz, amelyben utalással arra, hogy az élőállatok ára az utóbbi időben mindjobban emelkedik, arra kérik az ár korín áaybiztoít, hogy az augusztus 26-tó\' érvényben lévő rögzített á\'akat oz állatok árához viszonyítva felemelhessék.
Most érkezett meg a2 árkormány-blztos válasza, amely a polgámrós-
terl hivatalt felhívja, hogy terjessze fel az élő állatok, a hus és a zsir polltos áralakulását 1939 Aug. 26-tól máig és ezeknek vóie\'.c után hozza meg döntését.
A polgármesteri hivatni azonnal felküldte a kívánt árjegyzéket az arkormányblztosnak Budapestre és most a husiparossóg é; a fogyasztó közönség is kíváncsian várja az or-! szagos árkormánybiztos döntósét.
Az újdonsült falusi kereskedőt gyújtogatás miatt két évi fegyházra Ítélték
Bcnkes Péi várföldei fiatal földműves nem elégedett meg atyai jurával, szerény kis földjével, házrészével, hanem egy napon felcsapott kereskedőnek, anélkül, hogy n nagy körültekintést kívánó foglalkozást tanulta vagy ismerte vola*. Kibéielt Tóth György köteles házában egy helyiséget és miután eleget tett az előirt alakiságoknak, megkezdte »vadevezős< kereskedői pályáját. A kis községben, nhoi néhány száz fö u lakosság száma és ahol még egy másik kereskei dö is volt, lassan ment az uj üzlet Hamarosan kölcsöme is szorult. Egy éjszaka azután a község népének nagy ijedelmei* kigyulladt az üzlet, amelynek másik szobájában Bcnkes és kisleánya aludt. Benke-s fjegitség-kiáltáseim felriadtak a szojiiszédok. Megjött a tűzoltóság is és eloltották a tüzet. A nyomozás azonban különös dolgokat észlelt. A bánokszLnt-györgyi csendőrök észrevették, hogy az ajtó belü\'ről dróttal oda volt kötve, ami a tüz kitörésekor megnehe-zitetle a bejutást. Egyéb je\'enséL,ek\' is gyanút keltettek és miután Ben-kes előzőleg üzletét biztosította, közel volt a \'feltevés, hogy a gyujtoga-tást maga követte el. Mikor mindezt eléje tárták, Benkes sirva fakadt és bevallotta, hogy ő volt a gyújtogató. Eljátszotta az egész gyujtogatást, még uzt is me^miutattá, hogyan csapta az égő lámpát ez áruihoz, hogy tüzet fogjanak.
Benkest a csendőrök behozták Kar nizsára, azonban később szabadlábra került. i
A Makáry-tanáes most tartotta meg a büntetőfőtárgynlást ebben az ügyben. , , ¦,
Benkes a törvényszók előtt viSsza-vonta beismerését. Scmíni oka nem volt q gyujtogatósra, mondta, hiszen heti 200-300 pengö volt az iiz^et forgalma, ebbő* megélhetett. Jó anyagi helyzetér* hivatkozott, ami mellett nem is volt szüksége a bűncselekmény elkövetésére.
Mikor megkérdezték tői*, miért ismert te korábban mindent teljes résziétességget, azt válaszolta, hogy félt a csendőröktől (akik mellesleg még arról is gondoskodtak, hogy Benkes őrjzclbevóiele alatt ollhonról megkapja a rendes élelmezést), A vádlott a legkülönbözőbb kereszt-kérdések ostromában is csökönyösen kitartott tagadása melleit.
- Hát ki gyújtotta fel az üzletét ? - kérdezte az elnök.
— Nem tudom !
— Volt haragosa ?
- Igen, egy ifjú Tóth János neve zetü, egy házvéteiböi kifolyólag.
— De azt nem állítja, h >gy ö vo!t ?
- Nem, tudomi ki "volt. MegáUapitúst nyert, hogy Bcnkes
a tüzeset után kormos papi non levelet irt a biztosítónak, melyben jelzi, hogy még tintája sincs, csak ceruzával ir és bejelenti 3600 pengő kárát A törvényszék több tanul hallgatott ki. Perdöntő volt a csendőrök vallomása, akik előtt Benkes beis merő vallomását tette. A törvényszék a bizonyítási eljárás befejezése után bűnösnek mondotta ki Benkes Pált a vádbeü cselekményben és kát évi fegyházra és öt évi jogfosztásra | itéite. Az ítélet nem jogerős.
Katonai felszerelések egyenruházati oikkek
ogyadfil legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINÁL
Sugir-ut 53. sz. Telefon «25.
A tényleges esoigálatS idő alatt kiképzettek szerepe a nemzetnevelésben
Korszerű háborúban az ellenfelek ál\'nmi erőfeszítésüknek legmagasabb fokát állítják a küzdelembe.
A küzdő badicpeg és a hadsereget tápláló küzdő anyaország oly hatalmas feladatokat kénytelen vállalni, amelyek ezeknek a hadviselő államoknak részint tökéletes szervezését, részint lakosságuk mindenegyes tagjának katonás Idki tulajdonságait követelik meg.
A katonás nevelésen nemcsak a feszes külsőségekre való szoktatást, hanem a nemzeti közösség nagy céljainak Siv.igá\'axába örömest bxílcil-\' Icszkedő önfegyelmet, tekintély tisz-letet, meggyőződéses fegyelmet, a feladatok komoly hivntásszsieletét, az önfeláldozást és a küzdelemre mindenkor kész népi tönwgok kiművelését keU értenünk ; oiy lelki felkészültséget, amely a győzelemért élni, tűrni, szenvedni és ho keli, halni képes,
A nevelésnek ezek n fe\'ndntai nem tűrnek meg semüiíiféle önző egyé-nleskedést, kény-cleniSArretctet. Ellenkezőleg, az egyénektől öntudatot, méltóságot, mérsékletet és magnsfo-ku lelki és tesli iskolázottságot kívánnak.
A világháborút követő szomorú időkben tapasztalhattuk, hogy még szellemes és nagymüve^égü efm/be-rck Is a katonás nevelésről mint a kaszárnyai •kojitisz* nevelésről, lekicsinylő fÖléiuiyel nyilatkoztak, öntudatlanul előkészitvén egy, a katonai szolgálattól irtózó, nyegle, mün den nemest és emelkedettet fBíily-málő, szabadosságra hajló emberit: pust. Ez a szabadosságra való hajlani azután a társadalom münden megnyilvánulásában éreztette káríéT kony hatását. (
Azt, hogy Hyen lelkületű lakossággal az állam a korszerű háború feladataival nem birkózhatik meg, külön bizonyiloni nem szükséges.
Ha e szabados szellem továbbter; jedósének oz általános védökötele-zcttség újólagos elrendelése gátat nem szabott volna, ugy nemzeti cél-* kitűzéseink megvalósításától egyre jobban eltávolodtunk volna. Tagadhatatlan, hogy abban a szellemi ót-formálódásban, amellyel noxnjifitünk jobb jövőért való küzdelmet móred-dig is elvállalta, a magyar katonai nevelésnek nagy érdeme - mondhat" nánk oroszlánrésze - van,
A tényleges szolgálati Idő alatt kiképzettek közismerten IeJkl átnlaku-iáson mennek át, olyannyira, hogy minden rendű és rangú munkaadó szi\\«sebben alkalmaz olyanokjat, a kik már katonai szolgáltukat teljesítették. Ez a fegmeggyőzőbb érv a mellett, hogy a katonai növelésnek a férfiak polgá\'i életben való használ"\' hatóságára ,b döntő jelentősége van.
Azt hiszem, hogy az élet minden ágazatába", Így a polgári életpályán is, "agy fontossággal bir, hogy aki vezetni akar, annak eugedelrnesked-
1910.évi ír]effTíéktnk imiiolói. Kérje Ön lí. Ú| bAtorkftianlegeSségek 1
Elf^M 1= I LAKBERENDEZŐK II ?.» II C k BUDAPEST, IX, ÜUÖl-Ut TL SZ. UtoxuM tt UAlUtiiMloit a NEMZBTK&EI vAkAkON 1
ZALAI KOMtONV
ni Is meg keÜ tanulnia. Engedelmeskedni pedig ignzián n tényleges katonai szolgalat alatt tanút meg az ifju. Ezzel azonban a társadalomnak cr-tékCS élmunkáSává, majdan vezetőjévé IS vá\'hatik. Ez a kiképzettek szrrepköie a társadalomban, - miután, tagadhatatlan, hogy a lúrsadai-mat nem annyira az iskola, haneftn) vezető rétegeinek jó példája irá-nyitjn.
A kiképzettek s?,crept\' katona] kiértékelésben kézenfekvő, miután a hadseregen kívüli előképzés és után-képzés feladatainak megoldásában n munka súlyát viselik.
A történelem ismételten bebizonyította, hogy.az egyénieskedő önzés bélyegét magukon hordozó társadalmak, - mint a fcJtojnr\'ott régi római bÍrodalom is - megdőlnek, u djadai pedig azoké lesz, akik a megpróbáltatások, s>envedés«-k á\'dozatoa ós tövises útját .meggyőződé-s«i vállalják n jobb jövőért.
Szombattól kezdve feláron lehet Pestre utazni
Szombaton, április 20-án 0 órakor már é-etbc lép a Budapesti Nemzetközi Vásár a1 ka\'mából n féláitu utazási kedvezmény minden vasut és minden Éötö minden kocsiosztályán. Ugyanettől,az időtöi kezdve 25—10 százalék menetdíj kedvezményben ré szcsöinék a MAVAUT autóbuszjáratain is a vásár látogatói.
A kedvezmény igénybevételére tcrmészeíesen vásárjgazoivány keH, amciy minden utazási és mJauetjegy irodában és.nyásár minden tb. képviseleténél mindönkinek rendelkezésére áU. Budjpcs\'en a vásáriguzol-vány tulajdonosai háromszor dij-mentesiBn lephetnék a vásár ;erü-\'«-téré, a fővárosi viliamosvasu tokra két napra 2 pengőért, három napra 3 pengőért kedvezményes bérletjegyeket válthatnak, a vásértóazol* vény meg\'icfclő szelvényének leadása ellenében a vásár pénztárainál díjmentesen kapunk egy szelyény-füzetot, amely kedvez^néiiyes jegyek váltására jogosit a Üudapestl látványosságokra, színházakba, kiáUitasakra, fürdőkbe, szórakozó helyekre. A vásárigazoiványbán lévő levelezőlap felhasználásával bárki igényeinek legjobban megfelelő elszállásolást kérhet a Főváros Idegenforgalmi Hivatalától.
A vásárigazólvány tulajdonosa budapesti tartózkodása jalatt egy alkalommal kedveamlányesen uhizhitbár moly vidéki á\'lomásr\'a és onnan visz sza Budapestre. A kedvezmények május 13-án éjfélkor szünnok meg.
Maga a vásár április 26-án nyi\'ik és visszavonhatatlanul május 6-án este zárul, a látogatóknak ; tehát legkésőbb május 0-nak déli 12 órájáig keli Budapestre érkeznie, \'(;)
JiiiSBiteJiil iiWffll"
Mozdnljanak meg mind a kanizsai magyar szivek az érvizkárosnlt magyarokért!
A 32X00 lakosú Nagykanizsán eddig 264663 pengő SívflH Össze
Ilyen szörnyű elemi csapás a világháború óla nem pusztított végig Magyarországon, mint az iiloi írviíök. Mi sem lett volna természetesebb, mint hogy a magyar áldozn tkészsóg, a testvéri wsgitfí kéz most mozdul meg a legbőségesebb szerelmiéi ós legiia. gyobb eicdménuyel Nagykanizsán két hete tart a gyűjtés. Az eredmény szép, mert gnnlngok, szegények, intázetek, iskolák megmozdultak és elhozlak pengőiket tíz elpusztult-magyar házacskák czroinok felépítéséhez. De hányan vannak még gazdagok és kew\'sbbé gazdagok, akik távol maradink a gyűjtéstől! í Mjimtetddt kérünk, adjon, amc&y-nyit tudl A segítés sürgős! ghezö, hajléktalan magyarokon kell segitcnil
Sddlgl gyiljtén 2420.23 P
BnnkogycHtllet fa Dölzalal
C Takarékpénziár 100.- „
Kalmár Zoltán 60.- „
NngykftnlzBiil Közraktárak 25.— „ Hangya klrondeltség alkol-
mazoltat 20— „
Izr. elemi Iskola tanulói 6.40 „
Kraasz Albert 5.*— »
Plander József 3.— B
Nomea Jnnö ft— „
HoTrlchtor Emma 3.— „
özv. Králky Józsefnó 3.— „
Ehrnann Julin 2.-— .
özv. Wóner Károlyné 2.— „
Benozo Lajos (Újudvar) 2.— .
fizáry György !.— „
Czlmmermann litván 1.— „
Eddigi eredmény 2646.63 P
Elfogták a kanizsai és egerszegi autó-üzletek csalóját
Sikerült fogást csinált a nagykanizsai rendőrség. I-\'uchs Károly 30 éves, nos, győri autósze-ielö április ló-én megjelent Nagykanizsán Yeiiáfc Antalnál Ós mini e,jy
lizottja mulaliozott bo. Addig beszélt, míg sikorüU VeUájk-tél 2."S pengőt kicsalnia ó-* azután tovább állt.
Zalaegerszegen már mint egy másik autócég képvhelójo szerepeli és Schwartz Károly néven mutatkozott
nagy autóivg ml
1» Urandl Istvánnak. Azt is sikerült Ü\'l pengő erőjéig becsapnia ós azután tovább állon. De Brandl gyorsan rájött a dologra ós foljolenlelto az él-Scliwarlz-ot, aki közben autól>a rágta magát és robogott vissza Nagykőül-z-sára. Igen ám, do a zalaegerszegi rendőrség (előfonón értealtette a nagykanizsai kapitányságot s miro Fuchs Károly a Central mállott kiszálU nz autóból, 8 (totckliv mar várta ós vlllo a lendörségro. Olt nzláu kiderült, hogy Fuchs már büntetve volt. IXfa átkísérték a \'kir. üj
Férli ballon kabát . . P 36.80
Esőkabátok nagy választékban! Virág cipő- és divatház Fő-nt 3. sz.
Levágta fejszével a kezefejét és meghalt, mert elhagyta a
Zalaegerszeg, április 17 Furcsa módon vetett végei éleiének Poros István kerkakutasi gazda. Mint a cscsztregi csendőr-ég je-j lenti, Poros Istvánt holtan találták lakásán. Fejsze volt meiietle, nagy vértőosában és bai kezefeje tőből
A modern egészségépolás egyik alapfeltétele az, hogy az ember hetenként legalább egyszer, reggel felkeléskor, egy pohár termeszeiéi „Feranc Józsel" keieruviztl Iszik, mer! ez a gyomrot és a beleket alaposan kitisztítja s az anyagcserét és az emésztést halhslóian előmozdítja. Kérdene meg orvoaát.
Ie volt vágva. A szerencsétlen ember elvérzett és ez okozta halálát.
Mint a nyomozás kiderítette, Poros István azért lett öngyilkos, mert felesége nemrég elhagyta és külön költözött tőle. Egyedül nem akart tovább élni és inkább a halált választotta, <
— Naptár: Április 17. szerda. Rom. fcat. Anfcet. — Protestáns Anicót. — Izr. NIzan bó 9.
Oóztftrdö nyitva reggel 6 órától estf - óráig- (hálífl, szerda, péntek délután kedden ftfréee nao nőknekl.
— BBterktálHtitsakat tekintse meg minden vötelkénysser nélkIL kopBtaJt S a tora ruház
Möicipok *** » -Férfioip&k QyermekoipAk
IüiIkIHh az „inEAL"-ban.
&5L
Az uj blúzokról
Egyre jobban és jobban derékra k«p a b\'uzdivat. B\'uzbemutatókat tartatták a nagyobb szalonok, amik legújabban zsufo\'ásig megtelnek, mert hisz a kosztümökhöz legalább minden szezonban kell két-három uj bhiz.
Az idén leginkább az apacskihaj-tóS b\'uzokat hmszirozzák, ami kihajlik a kabát fazonjára, do ugy, hony hűvösebb időbe11, vagy prém viselés alkalmával fci is lehessen csukni. Leginkább Ichér tisztaselyem la-vab\'c blúzok ezek, vagy nyei-sfe\'yom vagy ch\'intung. Kicsi apró ujjak, a lehető IcgkCvo ebb válltömésscl, elől végig gombolva, kót mellnél esetleg egy-egy kis külön Táncolással, vagy éneikül két kis zsebbel. E« az egész, de valami annyi nőies sikk van egy ilyen jói elkészített blúzban, a zsebekre gyakran ráhímeznek valami mókás dolgot, piros kiskutyát, vagy trombitát, vagy ha nem is hímeznek, valami kedves, Ötletes kis brossot tűznek oda, ezzel élénkítik a vakitó fehér, vagy színes blúzokat.
Igen sok kétszínű b\'uzt is láttam! a nagy boiirjtatókou. Ezek ugy készülnek, hogy a bluz egyik fele mondjuk halványkék, a másik tot-\'g sötétkék és vagy a teli készül az egyik színből, vagy pedig srégen van beleadva és akkor a bluz egyik felelet je-sen más színű. A sötétszinre rendszerint világos gullér keiül, mig a világos fo!érs a sötét. Nagyszerű szinüsszeállilásokat láttam, Így pl. barna mustársárgávai, bordó rózsaszínnel, szürke zölddel, fekeío fehérrel, halványkék pirossal, Stb.
A szegőzés is nagy divat, különösen blúzokon. Gyönyörűek a georgette szegőzött blúzok, kis masniban kötődnek ezek elő\' nyakban é$ ilyen kis masni fogja össze a rövid! ujjak végződését is,
Imprimé blúzok egész tömegét latiam az idén a kollekcióban szerepelni. Ezek is a lehető legogyswriibb fazonnal ktszülnek, kis bublgdlér, vagy pedig néhány vissz iesös nyakkai készült. Sok a pettyes bluz is, puffos ujjakkal, kis csipke .szegőJ zéssei és incgfclelő axfofl QvOggonr bókkal. Angyaiiak a lenvászon blúzok, óriási, nagy. összefolyó virágos-mintával, olyan apró ujjakkal, hogy azokat alig lehet újlaknak nevezni.
A csikós, méghozzá keresztbecsi-r kos blúzokat is nagyon felkapták. Különböző, de összeülő szlnü tenyérnyi széles csíkokat varrnak ösü-
irene Dunne és Charles Boyer Szerda-csüttfrtök-péntek
két nagy filmsxtar miswészatének koronája a
A ELJÖN A HOLNAP
A legnagyobb siker kísérte az. egész világon ezt a monumentális filmet és most Budapesten a .FORUM" moziban fut hetek óta telt bázak melleit. Rétnek kísérő műsor. Aktuális magyar hiradó. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
ZMJá KÖZLÖNY
194U ájgffij 17,
»ze és ez alkotja a bkul Természetesen csakis karcsú hölgyeknek ajánlatos ez a fazo", viszont roppante\'ő-nyös ezeknek és nagyon ee^áns.
Dívalposta
SZŰKE ASSZONY 26. 1. Sötétkék kosztümjéhez egy fehér selyem lávábic Muzt njántok apacs kihajtóval, ezenkívül vehet hozzá egy hatvány kék nyersselyem blúzt is. 2. Bordó ruhája, ahogy leirta dtvajős, <!c ha megunta a berakást csilláttassa át glok-nlssa. 3. Sötétkék gtokiu> rohijárói vegye |e a bársony virágokat és tegyen rá teher pikké mibigallérl és vegyen hozzá egy sötétkék-fehér bőrövet, 4. A szük szoknya ép olyan divatos ina. mint a gtpknji és így felesleges a hozzávaló botoröl ahhoz .felliaszn.il-uiu. Az ujatlnnbhiz viszont nem díva-tos és a sötétkék kosztümjéhez ajánlott blúzukat chlicz az összeállításához is nagyszerűen viselheti. Üdvözlet.
KRITIKUS. Bordó szövet ruhája ki-vágására se masnit, se pántot nem lennők. hanem egy csinos d>rostú4 vagy fiatalos lelógót. Levendulákéi; szövetjéből csináljon egy hatrészes gloknis szoknyás ruhát rövid ujjal, spicces bubigallér. meUnél egy kis zsebet. Vegyen hozzá egy piros sölél-kék bőrövet és ugyan ilyen szinü ösz-szeállilásu muszlin zsebkendői a kis zsebbe, pdvözlet.
A m. kir. rendőrkapitányságnál jóváhagyott
Lakók nyilvántartási könyve
Kapható
a pécsi egyetemisták jönnek vasárnap Kanizsára
Vasárnap ismét nehéz munkája lesz a ZMNTE együttesnek, amennyiben nem kisebb csapatot kell két vállra Itoktotni, mint a PEÁC-ot, amely az elmúlt hetekben simán, 2; 0-ra verte meg a PBTC-t tlogy a PBTC mit tud, arról vasárnap meggyőződhettünk. A jó együties kitűnő futók é> atléták, tehát kondícióban valószínű jobbak a ZMNTE futballistáinál. Hogy itt is erősen küzdeni keli a két pontért, az természetes. Reméljük, játékosaink is tisztában vannak ezzel.
Előmérközésen a ZMNTE II. csapata ¦játszik a Kiskomáromi FC.-vel
A nagykanizsai vasút
csajpata rangadó mérkőzési játszik Marcaliban, itt nagyon könnyen ci-dÖLhet a bajnokság. A Vasutas csapat-nak minden áron győznie kell (szerintünk győz is a MISE ejicii), külónbeu -kelleni\' mondania bajnoki reményeiről
Akik adnak és akik nem adnak...
í2.000 pengő...
P. Gulyás Gellért plébános nion-ilotta ki ezt a számot a kanlr.sai katolikus mii tábor vasárnapi disz-gyűlésén, 12.000 pengőié rug az az ősszeg, amit a nagykanizsai katolikus női tervezetek egy éven át jótékony célra segítségképpen kiosz. tanak. Ez átlag havonta ezer pengő. Ezt nz ezer pengőt az egyesületek nem kapják az állampénztártól, ha-nem fárasztó munkával az egyosülc-lok hölgyei gyűjtik össze. Dolgoznak érte, fáradnak vele, olszívcUk a közöny fiililnkját, de nein csüg-ijedve, kopogtatnak o. lakáv>k, a szivek ajtaján. Néhol kinyílik a lakás ajtó. de nem nyiük ki u szív, vagyis ilyen esetben a zseb. de ez nem lankasztja a gyűjtök kedvét, mennek tovább, mert előttük a sok nincstelen, ruhátlan, fázó ember, didergő gyermek, lís ezer pengőt hozunk össze havonta. Nem vagyok statisztikus, nem tudom kiszámi-tuiii. hogy egy közel 32.000 lakosú városhoz arányé a 12.000. — Csak egy szemlélet alapján azt gondolom\', hogy igen. Szép teljesítmény, ha meggondoljuk, iiogy majilneni mindig ugyanazok az adakozók s akik igy évcnlo nem egyszer, de többször adnak. Ezenkívül vannak a katolikus egyesületeken kívül más vallásfelekezet sogliő egyesülelet is, amelyek szintén <licséretieméllóii dolgoznak a jótékonykodás terén. Ezen egyesü-leleknek jótékony célra fonliloU összegét nem ismerjük, bizonyára szintén jó párszáz pengő. Ezek az összegek teszik Kanizsa szivét.
Ez a kanizsai Szív sokszor vau igényi* véve. Sokszer dobogott ho-veaebben, sokszor buzdult foi lel
!¦.•¦¦¦•\'.i Valamely nemzeti vagy városi ügyért. Ez a Sziv nehéz időkben tcláfjiloltn a hősök temetőjét, a hősök szobrát, ez a Sziv Szorongó, félős, Izgalmas napokban gyönyörűen áldozott a haza oltárára; .amikor; .Magyar a magyarért, gyűjtési mozgalom megindult.
Ez a Sziv könnyes szemekkel, de jö szívvel gyűjtött falun, városon
és adott a lengyel rneneköltoknok.
Ez a kanizsai Sziv, most tul az évi jótékonysági 12.000 pengén ugy-látszlk kissé kifáradt, kifulladt." Lassúbb a felvevőképessége. Nem hallja nem érzi meg azonnal a kopogtatást. I*edig magyarok kémek megint u magyartól. Sokszor kórunk egymás-tói, De kitől kérjünk Y íis lu adjon
a magyar hazában, ha nem a magyart
fis mégis nehéz. Nehéz kérni; újra kérni, adjatok az árviz káro-sídtaknak! Az újság najKmta kér. könyörög, int, vádol, buzdít, példát hoz fel, adjunk! Adtunk, nem adtunk]? Kérdezi. Mindenki önszivéhcE forduljon, vájjon ez a szív már teljesen el fásult a más, a magyar Testvér baján?! Nem vouia csoda, hisz évek hosszú során át nehéz időket élünk. Mindenkinek nehéz. Gazdagnak, szegénynek, tisztviselőnek, kereskedőnek, iparosnak egyaránt. Mindenkinek megvan a maga egyéni gondja, baja. Csak\' egy a közös: a haza. A haza pedig Mindnyájunké A hazától mindenki vár valamit, épngy, mim nz édes anyától De hogyan adjon a haza. nz anya, ha u mi Szivünk, az adakozó ¦sziv egyszerre inegsikclült. Közöm-lx">s. Nem akar adni.
- Majd adok! — mondja nz egyik Sziv. de nem ad.
— Hóénak! - mondja a másik Szív — és nuin\' ad.
- Megvárom, hogy a szomszédom mennyit ad. - mondja a harmadik Sziv, de a Szomszéd :em ad ós kedves Embertársunk som ad.
Sok Szív adna, ha hozzámérni ének és erőteljesen megkopogtatnák a lassú ütemű Sziv ajtaját.
A templomban is\'sok ember nem ad azért, mert mikor n perselyen a túlsó oldalon jár, akkor jut eszébe, hogy Ő \' Is adhatna, de az előbb nem vette ki időjében a pénztárcát. reJlg a perselyes csengetett és lelt volna ideje a>zsebéliez nyúlni
i.vfost is csengetnek, Szivünk, kanizsai Szivek ajtaján.-Csak annyit kérnek, amennyit mindenki megerőltetés nélkül tud adni. I\'cdig ez u kanizsai Sziv tud adni. ha akar. Mutatja 0 fillérekből évente összejött 12.000 pengő is. Un mindenki leadja a maga filléreit, ha minden-Ikinek a szive liat azokra a kérő szavakra, amiket felsőbb helyről intéztek nem éppen csak a kanizsai Szivekhez, de minden magyar Szív. hez. okkor azt hiszem a kanizsai Szívok is lorójják azt az adót. a nUie\'a haza iránti \'zeretet, a ma-gynr testvéri szcrolM íratlan parancsa kötelez bennünket
A hazaszeretet nem tür meg szü-nelet A hazaért szolgábii kötelesség. Közönyösnek lenni iránta bún.
IlOLL CILI
Nőegylet! tea az árvíz-károsulta k" javára
A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet mindig s ezúttal ls lelkes hazafias jószá^dékkal kapcsolódik bele a nagy magyar jócse-iekcdelbe, amelynek célja: - segíteni az árvíz szerencsétlen á\'doza. tain. Evedből a Nöegytehiek szombaton este 9 órakor táncteája lesz a Koronában. TCa és sütemény 1 pengő. A nemes célra fel ül fizetéseket a Zalai Közlöny fog nyugtázni.
Mérsékelt szél, folhősobb Idő, nyugaton és s Felvidéken esetleg eső. A hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intését n^ykaiüaeel nectlgyelőallomáaa Jelenti ¦
Hőm éra ők let tegnap eate 9.érakor +124 ma retitel 4-112, délben 418-8. Oaanadák -i.. 00
Nagykanizsa és környékének
nyersbörkereskedfilnek
figyelmét felhívjuk, hogy mint a Magyar NyersanyagbeszerzÖ és Elosztó K.-T. bizományosai a Mezőgazdasági Közraktárak RvT. Transdanubia-telepén raUíúrt tartunk fenn. Felajánlásokat kérjük a raklár címére megküldeni. Teljes tisztelettel
Simon István és Maretics-testvérek.
Szerda
Allnudó maWMámok k4tk8uup«k«a Budapest I, miltoráu
6.45 Torna. Hlrsk. Köstomeuyek Hanglemezek. — Utána étrend. — 1Q Hirak. — 11.10 Neui7*tkőri vizjeiz*-Roolgálal. — 12 Harangszó. Hünnuas. Idő járásjelentés. — 12.40 Hűek. — 1X20 Időjelzés, ldőj\'Aiásjeleaiéi. — 10,1 Hírek. — 14.45 Müsorismer-tetés. — 15 Arfolyamlürak, pi*cl árak, élolmis-orA.ak. — 10.45 Időjelzés, időjárás jetont ós, hírek. - 17 Hírek tata-rák és magyar-orosz nyelven. — 19.15 Hírek. — 21.40 Hírek, idöjárásjetontée, hírek szlovák éa magyar-orosz nvslvca. — 23 Hirak német, oiasi, angol és fmtacia nyelven. — 0.05 Hir*k.
BUDAPEST I.
17.15 Suki Tóni dgánytfeaakaKi. — 17.55 Móricz Zsigmond előadása. —. Z18.15 A rádió szalonzenekara. — 18-35 Édas anyanyelvünk. — 19.25 Ab Opera-ház előadása Pataky Kálmán fiaUóp-tóvel. < .Márta. > Vigopara három Bal-vonásban. — Ae első talv. után kb. 20.25 Külügyi negyedóra. — Majd 22.25 Azonos I3udu|«t II. műsorával
— 23.20 Táncaemezek.
¦UDAPEST II.
18.45 Olasz nyelvoktatás. — 1S.3S Nagy Lajos *lbeseél6%«. — 20 liftek.
-- 20.25 DT. Balázs Gyula magyar nótákat íJongorázik. - 20.45 Dr. Valkó László előadása. — 21.10 Plluiibüuk és jazz számok hanglemezről. — 22-IdöjiírásjeVmtós. - 22.0.Í Balázs Kálmán cigány BSuekaru.
KÜLFÖLD
BECS. 10 Délutáni zene. — 17.25 Lemezek. — 17.15 Zopf BOnajaraniü-Tésznö. — 19.43 Riclierut lemezek
— 20.15 Donizetti: «Don pasquale.. Vigopara. — 22 Lemezek. — 23 SBóra-koztató zene. — 23.45 Berlin.
BERLIN. 1(1 Rádió zene ós énekkar.
— 17.10 Zongora szóló. - 18-10 Nyili-nyok. — 19.15 I .emezek. — 2015 Dobrimlt zenekar. - 21 Hangjáték. — 22.30 Tarka Télóm. — 23 Szimfonikus huiigverseny. — 24 Hangverseny.
OLASZ MCSOH. 10.55 Csak Rónia II, Magyar negyedóra. — 20 HangU-meeak, - 21.20 Szinmü. -2315 Tánczene.
Csütörtök
BUDAPEST L
10.20 MBlolvasás. — ltt45 Felolvasás. — 12.10 A rádió szaSonzenekam.
— 13.30 Szójrakoztaló zene. — 10.15 Ruszin hullgatófknak.
17.15 Hangfelvétel. - 17.45 Vóröss Sári és Ignáth Gyula magyar nótákat éntíkel. kiséri Gáspár Lajos cigájvy-zenqkura. Közijén 18.10 Édes anya. nyolvünflt. — 18.45 Valló Árpád előadása. — 19.25 Tánclemezek. — 20.10 A Budapesti Hangverseny zenekar. — 23.23 Hangleinezek. BUDAPEST II.
16.15 Szórakoztató hanglemezek. — 18,15 Angol nyelvoktatás. —\' 18.45 Schuster Etelka gordonkázik. — 19.30 Dltrói Mór csevegéso. — 20 Hírek. — 20.25 Kácz Béla cigányzienckarat. — 21.15 Dr. Dercséiiyi Dezső előadása.
— 21.35 Időjárás jelentós. - 2140 Hanglemezek. - , j KÜLFÖLD
BÉCS. 10 Enuikfurl. — 17 Lemezek
— 18.13 Schubert-dalok. - 19 Vadasai, kürtverseny. — 10.30)BerlÍn,
BERLIN. 16 Frankfurt - t8 Szórakoztató zjei*o. — 10.30 Lenyesek. — 20.15 Dobrindl zenekar. — 22.30 Apró ilallainok. — 2;t Nagy rádiózenokar,
— 24 Hangverseny.
OLASZ MŰSOR. 10.35 Csak Róma II. Magyar negyedóra. - 20 Lemezek.
— 20.30 Lemezek, — 21 Szimfonikus hangverseny Ruata háriamüvésznövei.
— 22.30 llygott orgona hangversenye Londonból. — 23. i5 Tánczene.
IgjO, áprjlls 17
2ALA1 KMLSNY
Hm* fdeitiuik I
_ BezCrédy líániy, a 0/5.
FjJjS. !y. J/. I árkászzáHzl\'mlj tartalékos 1 szakaszvczetöje n Brody
környéki Sopano\\\\nál állásban lévő gy alog s\'Oglioz Vo 11 boosz tva rószlc;jei-veJL Imádata oknafurás volt. Fzcn a napon BezCrédy észrevette, hogy az orosz szintén aknát fur és veszedelmc-wen közeledik a gyalogság egyik gépim siaállásálioz. Er.e önolhntánjziisáb\'M nyomban abl<ahngytn embereivel az aknafurast és t*t ellenséges akna felrobbantásának olükészitóséliez látott. Azomiiil értesített elöljáró .rKirancsnokn megérkezéséig Bczerótly mlndenn I elkészüli, pedig az a veszély lebegett leje fölött, hogy az ellenség mogMlőzl őt a robbantással és cmbeieívcl együtt JevegÖbo repíll. De ez nem történt meg. Itczerédy robbimtása sikerült s a géppuskaállás megszabadult a veszélytől.
Kitűnő munkájának jutabníi a n.igy ezüst viiézsógl érem lett.
Ezen- a napon laudeni
ífilB. IV. \\h (insiawr Mihály 12. vadász repülöszázadbcli fő-
hadnagy parancsnoksága átall egy gépből álló raj szállt fel. melynek gé|*ia inlnt magyarok még Hofty Frigyes éi ItlsxUcs János törzsőrmesterek voltak. A \'Montello hegy területe fölött X angol gép rohanta meg őket. mire a két altiszt egy-egy angol gépi»l valta fel a harcot. Eközben azonl>aii észrevévén, hogy a másik 2 gépet az angolok erősen szorongatják ós uzokat 4000 méterről már 2000 méterro le. nyomlak, saját helyzetükkel nem törődve, illetve hátuk veszélyez telese dacára nyomban segítségére síeltek. Gasaner főhadnagy gépét azonban ekkor már lelőtték az angolok, mire a veszélybe jutott megmaradt egy gépet támogatva kimcnlclték u szinte reménytelen helyzetéből, majd mesteri támadással kél ellenséges géjwt támadtak meg és lelőtték uzokat. Ez a két kiváló altisztünk, akik a legutóbb k;i|nji| kitüntetésük óta számos étlen-ség feletti repülést hajtottak végre és több győzelmet amltjak, ezzel a kölcs/V nös megscgilés ujabb ragyogó [ódáját adták, miért is Hefly és Hisztics törzsönixstcrekct immár másodszor tüntették\' ki az arany vitézségi éremmel. A Iczuliant Gassner főhadnagy hősi halált halt.
Divatárut
legolcsóbban
Divatcsarnokból. Fű uí i
^ (EskOvő)
Szentgyörgy völgyi Csupor István miniszteri osztályfőnök és néhai Madt Kovács Julia leányát, Juüát, l;iatfalvi és Szókelykereszturi SülŐ-Nagy Jenő dr, ügyvéd és Máréfatvi Pap Mária Ha. Jenő t. huszárfőhadnagy, mezőgazdasági kamarai előadó, folyó évi április 20-án délben fél 12 órakor hudapesten a Deák téri evangélikus templomban oltárhoz vezeti, Az eske-tésl szertartást Baffay Sándor dr. evangélikus püS|>ök fogja végezni, Tanuk : a menyasszony részéről Madl Kovács Perene dr., a vőlegény részéről MáréfalVi Pap Géza. (Minden külön értesítés lielyett. Sürgönyeim; Budapest, Pannonja-szálló.)
- (Orvosi hir)
Dt>. Majoros János tM&ógyáM seak-onoB, asombathalyl köskórliázl alorvos, MáV pályaőrre* folyó ári május Xsején nyitja meg orrost rendelőjét Eötvös tár 38, eftfetf ajat*. (:)
Az uj adótörvényjavaslat fontosabb rendelkezései
A szociális és családvédelmi jellegű adóreformok sorozata indult meg a törvényjavaslat\'ni, omely most foglal köztit ja a magyar törvényhozást.
A javaslat a többgyermekes családokat befogadó háztulajdonosok számára adókedvezményt biztosit. A kinek a házában csak többgyermekes csnládoV \'aknák, nz gverinc-kenként 5- 6 százalék ndóCnged-ményt kap.
Községekben (íegieljcbb 10.000lakosig) a tulajdonos á\'til lakott Bgy-két szobás házak adóját leszállítja a javaslat.
Kizárólag mezőgazdasággal foglalkozó földhaszonbérlők (legftljcbb 25 P kataszteri jövedelemig) általános kereseti «dó aló\' mentesek lesznek.
Mintegy 22 százalékos adómérséklést vezet be a javaslat az önálló kézmüiparosoknái, akik legfeljebb egy segéddel és egy tanonccal, vagy segéd nélkül két tanonccal dolgoznak.
A jövcde\'ema JóM évi 7000 pangj jövedelemtől felfelé «me\'ik. A i»t-dcs jövedelmi adót csak fiz fizeti, oki legalább 3 családtagot tarl cl. Aki kettőt, annak a jövedelmi ajójn 6,
aki csak egyet, azé 10, aki pedig
egyet sem, azé 15 százalékkal emelkedik. A 30 é\\en feluü nőtlenek 25 százalékkai magasabb jövedelmi adót fizetnek. Ez utóbbi az aggfo-gényadó.
A 10.000 pengőn fclü\'i jövedelmek után 1910-töi 6 évig 60 százalékos beruházási pótlékot vetnek ki.
Akinek kettőnél több gyermeke van, jövedelme pedig évi 10.000 pen gÖn alu\', annál a jövedeleinadóalap kiszámításánál az Ciaő 2 g vertnek után 200-200. minden további után 300 pengőt levonnak. Aki pedign^m jövt\'dclmíndó-aJany, annál, ha kettőnél több gyermeke van, a ház, föld, kereseti adókból s az ezeken alapuló állami, nr-\'gycl, községi adókból vonnak le gyennekenként 5-5 százalékot,
A jöv«dcimi adómentesség évi 1000 pCngö jövedelemig terjed. Havi 100 P fizetésnél a jövedelmi adó 12, havi 200 pCngőig 37, havi 300 pengőig 75, havi 100 pengőig 118, havi 600 pengőig 161 pengő a jövedelmi add s ez Igy fokozódik havi 30.000 pengős jövedelemig, ahol 90.000 P a jövedelmi adó. Havi 50.000 pengőn fciüi a jövedelem 30 százaléka a jövedelmi adó.
1940-es uj tennisilabdák
GrOnhut Elemérnél
Deák-tér 2.
— (A zeneiskola inal tanári hangversenye)
21 órakor kezdődik az iskola földszinti termében. Belépődíj nem lesz. Köziem ükeinek az iskola tanárai és dr. Tnrdos László. Mozart ós Arcuszky mellett a magyar szerzőket grőr Mai-látli József, I\'Crbáh\' István, síb. képviselik. (:)
— (Zarándoklat Székesfehérvárra)
Aldozócsü törtökön, május 2-in ko-gyclctos zarándoklat indul Nagykanizsáról Fehérvárra Prohászka Ottokár püspök, a nagy szociális apostol sírjához. Részvételi díj 50 fillér. Jelentkezni a \'Missziósházban lehet. (:)
— (A közjóléti hivatal)
közkeletű nevén a városháza szociális ügyosztályának irodája Széchenyi tér 2. szám alatt van. Telefonszáma 260.
— (Térzene)
A nagykanizsai honvéd-zenekar holnap, csütörtökön délután Ö órakor b Deák téri fasorban térzcnát ad.
— {Menetrendi hlr)
A llédics—Zalaegerszeg—Celldömölk vonulón Ukk és Ötvös megállok közölt tegnap megszüm a forgalmi akadály. Itt eddig átszállással bonyolították .e a forgalmat, mától azonban már ezen a szakaszon is járnak a vonatok. így teliát inától nemcsak a kózuinkon, hanem a vasul1 forgalomban is eliüul minden árviz okozta akadály Zalában.
- (36 ajánlat érkezett a város Sugárúti házának átalakítására)
Tegnap járt le Nagykanizsa város Sugár uti házának zeneiskolává, valamint i>oliárnies!Cri lakássá alalakitá-sára kürt veri*nytárgyalás határideje. A költségelőirányzat mintegy 1R.0OO pengős, chlicz járul majd még hangverseny [erem létesítésének mintegy 20 ozCr pengő költsége, Erre is versenytárgyalás lesz majd. A lakás ós iskola helyiségek céljaira való álal tkitásr.i és különböző munkálatokra 30 ajmlnt érkezett, amit dr. Krátky István pol-gánneslor és Véosey Barna műszaki tanácsnok közben jöttével itontottak fel. Döntés a jövő héten várható.
Reggelre
az osto bovoll Darmol to.jos és fájdalmatlan úrülest hoz. Enyhe, biztos ét őzért milliók kedvelik *h _ ¦ jim .11. ha.ználják.\'ÖSS^
— (Hol lesz a harmadik mezőgazdasági szakiskola?)
Hir szerinl a földművelésügyi minisztérium a Dunántúlon három középfokú mezőgazdasági szakiskulít szándékozik felállítani. Ezek közül egyet ájtitólug Baranya, egyet Zala megye kapna, míg a harmadik ügyében még eddig nem történt döntés. A zalai szakiskola a nagykiuuzsai lesz. A harmaduk érdekében valószínűleg Somogy
Használata 5%-os oldatban permetezve. KÁRPÁTI OLTÓVIASZ. Kapható: Teutsch drogéria
Vároeháza.
Kora síik alkotó
a takaraáBTOiái teréa
LAMPE
íilSÜÍ-ilLMJl.
Fehérjében egyenérték!! a lucernával, zöldhozamban négyszer nagyobb. Minden talajban megterem. Termelhető íöterniényként, köztesként és tarlóban KéMiaramaiDP ha-¦va\'hRló. Egy-egy kaszálá* 200--350 mazsi zöldlakanuányt, utána príma legelöt sd. Szénának Is kiválóan alkalmas MagBiükíéglet 25 kg,, köstesként lő kg. kat. holdanként. Ara 1 kg vételnél 13 P kg keat, 10 kg vételnél 11 P kg-kéat.
Megrendelhető az Alsó Dunántúli Mezőgazdasági Kamara területén kizárólagosan : Snhuflet- JenB v. urad főtiszt, magtermelőnél, Péoa, Rákócziul 67. Telefon 28—58. ni
megye mozdul meg, nhoi a nagyba-jonu téli mezőgazdasági iskolát szeretnék középiskolává fejleszteni.
- (A közélelmezési hivatal)
a városháza volt adóhivatali, földszinti helyiségében nyert áthelyezést, amelyhez n bejárat a Horthy Miklós ut lolJIi első kapun át van. Hivatalos órák minden nap 8 -12-ig, 3-6-ig.
- (Elütötte az autó)
Kovács Tibor marcali lakos autójával a balatoni elágazásban elgázolta Herczeg István kéUwlyi lakost. A bal-e ct éppen a Balatonkcresztur—bála-tonnjlaki elágazásnál lörtént. Herczeg látta u közeledő autót, do abban r hiszenibcn volt, hogy az Balatonszentgyörgy felé megy és ahelyett, hogy félreállt volna, éppen a másik uti* ugrott s Így a vezetőnek már nem volt julejo fékezni. .HOrezeget a rnarcall kórházban ápolják lábtöréswl és egyéb sérülés kkel. (
- (Jobb fizetni, mint meghalni I)
Tóth Ferenc KŐkuii Iikos családja távollétében lakásán felakasztotta ma. gát, de idejében észrcvcllók ós levágták a kötélről. Amikor magához tért elmondta, hogy egy régi szerelmi históriából .kifolyólag pere keletkezett és a perköltségeket neki kellett volna meg fizetnie. Nem itkart fizetni, inkább az öngyilkosságot választotta. Most azonban, hogy mégis megnienekult, lokább mégis csak fizetni fog.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
vastagh
(oto
Nagykanizsa,
Három gyermeket széuépett egy gránát
Nyliegyliáxán SraUmiid Jánoa fiu
egy rozsdás grajlálot feszogeteU liét
tntis UtrsávuL A robbaaás m\'má a Ili-rom gyermeket darabokra tépte.
1151/1940.
Tárgy: A IcgelOdljik klvetéte.
„ Hirdetmény.
Fclblvom a gazdakozoniegel, hogy a legelőre kihajtandó állatalt a városi adóhivatalban jelentse be i a legelödijat fizesse be, mert legeló-bárca nílkul a legelőre kihaltául meg ideiglenesen sem lehet.
Nagykanizsa, 194U. áprl\'il 13. • is Polgármester.
Fötájáa, Idegesség, hypochondrias állapotok gyakran a legrövidebb idó alatt megszánnék, ha ¦ beltlrulesanket reggelenként, éhgyomorra egy kla pohár természetes .Ferenc József" leseiilvlzzel elren-dezzllli. Kérdezze meg orvosát,
ZALAI KÖZLÖNY
1940. aprili» 17.
». Ut. r«id»ni| «nyHnlml k.pll*ny»tgm.
561/1.—1940. Mára.
Tárgy: Aívlít.áióiullnlt rasiere gytl]. léi engedélyezése éi a befolyó keu* póinailomáiiyolí elllámoláíl.
A Kormányzó u\' ölftm\'Ilősága résiéröl az árviikárosut\'ak javára megindított országos gvattés egységes megsrervertse céljíból ar ar-vlzvédelrat kormánybiztos 369/194u. sz. rendeletét az alábbiakban közlöm Nagykanizsa .... város közön-légével:
A törvényhatóság területén működő egyesöletek, ha az árvízkárosultak felsegélyezésére gyöl\'ést akarnak szervezni, ebbeli szándékukat a Főispánnál ét a törvényhatóság első tisztviselőjénél bejelenleni tartoznak.
Az egyesület által elkészített fél-lvnél nem nagyobb gyüjtőivek számát az engedélyezéskor bejelenteni tartoznak. A gyfJjtölveket az egyesület elnöke és titkára aláírásával látja el, mely a következő rovatokat tartalmazza: 1. tételszám, 2. adományozó neve, 3. az adományozó lakáscíme, 4. az adomány Összege, 5. az adományozó aláírása.
A gyUjtőlveket sorszámozni keli és az Illetékes I. fokú közigazgatási hatóság bélyegzőjével Is ellátandó.
A befolyt összeget a 64.100 B M. Árvízkárosultak Leteli Számláiéra Budspest kell befizetni és a befizetést igszoló ellsmervény.srelvényt a gyajtölupokkal egyötl a lö vénvhstó-ság első lis it viselőiéhez kell benyújtani
Nagykanizsa, 1940. április 15.
A kapitányiig vezetője: Kovács Nagy Pál s. k. 0J4 in ktr. rendortfitanéeaoi.
Nagykanizsa mesycl város polgá\'mesterétől.
7821/1940.
Hirdetmény.
Közhiiré teszem, hogy a m. kir. BelügrniMszle ui 71900/1939 1.1. M. sz. rendeletével a révkapltányságok területének határait megváltoztatta, a barcsi révkspltányeágot megszűntette s mint révörséget a monacai révka-pliányaágnak rendelte alá. A 46000/ 1940. B. M. sz. rendeletével pedig a 20 tonnánál nem nagyobb vízkiszorítású halók (kishajók) valamint uszó-rafivek nyilvántartási betűit a mohácsi révkapftányiág hatósági területén „M" betűben állapította meg.
Ezzel kapcsolatban szükségessé vált a voli barcsi révkapilányság által kiadott igazolványok kicserélése és a kishajókon a Jelzöbelük és szamok átírása.
A mohácsi révkapitányság vezetőié közli az érdekeltekkel, hogy a birtokukban levő kishajó igazolványokat kicserélés végett küldjék be a barcsi révörségre, hogy az Igazolványok kicserélését eszközölni lehessen, további, hogy az Igazolványok kicserélése díjtalan és hogy az uj Igazolványok klkézbesllése után kétszer 24 órán belül a hajók az uj jcliő-betflvel és számmal látandók el. — Közli továbbá, hogy az ellen, aki a kicserélést elmulasztja, a közeljövőben a helyszínen megtartandó ellenőrzés alkalmával a törvény teljes szigorával fog elianti.
Nagykanizsa, 1940. április 12. sas Polgármester.
Jiliutoi, baay MmW
Nagykanizsa megyét város polgármesterétől.
5734/1940
Tárgy: Ax orszáiígyüléjl képvlaelő-váléBiiók név|egyiéktirve«tínek közszemlére tétele.
Hirdetmény.
A 288 200/1938. B. M. sz. rendeld 17. §. 1. bek. értelmében közhírré teszem az alábbiakat:
Az 1938. évi 19. t.-c. 38. §-ának 3. ponljáoan, illetve a fenthivatko-zolt B. M. rendelet 17. §. 2. bek.-ben foglalt rendelkezések srerlnf a névjegyzéktervezet egyik példányát április hó 15-101 április hó 30.-álg a városházán naponként reggel 8 órától déli 12 ór/Mg közszemlére kell kitenni. Ez idö alatt a névjegyzék-tervezeiet a polgármester által kijelölt tisztviselő Jelenlétében (Városháza II. emelet 19. ajtó számú helyiségben) mindenki megfeklnlheii és köznapokon d. u. 2—r6 óráig lemásolhatja.
A névjegyzék tervezetet az illetékes kir. járásbíróságnál Is meg le-bei tekinteni és a megállapított díjazás melle\'t másolatot kérni.
A névjegyréktervezet ellen a közszemléretétel Ideje alatt felszólalással lehet élni. A felszólalást írásban, vagy élőszóval lehet előterjeszteni. A fílszóla\'ás Znlavármegve Központi Választmányához cimz«ndö és a városi ikla óhlvatálba (Városház, I. emelet, V ajió.) adandó be.
A névjegyzéklervezetbe történt jogosulatlan felvétel mialt bármelyik választó, a kihagyás mia\'t azonban csak maga az érdekelt szólalhat fel.
A felszólalást meg kell Indokolni és a felszólaló egyultal mellékelni, Illetőleg bemutatni köteles a felszólalásában előadottak Igazolására alkalmas okirati buonyitékait.
Annak, aki fe\'BzÓlalást akar előterjeszteni, minden ha\'őság, közhivatal, közhivatalnok, lelkész, nyilvános jellegU intézmény, egyesület és alapítvány kötelet kaladéktala-nul rendelkezésre bocsátani mind-azokat az adatokat, amelyek a felszólalásban felho\'otlak Igazolására szükségesek. (288200/1938. a rVL sz. r. 18. §. 4. bek.)
A felszólalásokat benyu|fásuktól kezdve május hó 10-Ig \'a fent megjelölt helyen és időben közszemlére
Uílloiuos hóztoríási készülék
mindenkinek öröme
Teakannák
Vasalók
kenyérpírsiók
gyornfőzok
kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVA VÖLGYI-nél
sugár-ut 2. ,ot
Mlssffl$ KÉ5ZÜLÍKEK
5P0RTIs\'fCrrO0ZLLt€.
•fotóíaboratópi um
kell kitenni. A tei&zólalások mer. tekinthetők és lemásolhatók. ^
Na.íyksnizBa, 1940. április 9. ss\'j Polgármester,
APRÓHIRDETÉSEK
sr.uiilirfcu» <u|i rscémsa <w onmwfu* 10 ,.,¦>, g -.tir, rolnit, lovíbbl .ló 0 huit. h*lkutri2 »\' nolo V) flllíi. mlndan lovabbl \\it. t m-V.
Allas
Mindenei Bxakácdnrtt tő bizonyítványok, kn! május I re felveszek. Caengary-ut 27/a tmw. t.
Tanultnak ftut vagy leányt felvési Halán mfilerem. qiq
Keoelet keretek egy ló mellé. Báthory-atca 22. 938
HAxmailflrnth gyermektelen hám-pár felvételik, Magyar-utca iz. kő
Ogye* bejáró mlnalanaal azonnal lel-vesiek. Magyar-utca 22. <m.
ADÁS VÉTEL
Haaznált ruhát vének él elidok. Márkus Károly, Klrály-u. 31. ijOl
Oalllár, moadé, ebédlő-azőnyeg, többféle bulof éi apróságok eladok, Csengery-ut 9 903
VetŐ- éa élkczésl buraanya kapható Woliéknál Hoithy M.-ut 37. 9C0
Eledé lakaiban levő kétszemélyes Mfe szoba-bulor Hoithy Mlklós-ut 17. 693
Komplelt modein ebédlő, kevettt használt, eladó. Cini a kiadóban. 925*
Egy 4+1 lámpás rádió nagy Philip* hangszóróval 25.— pengőért eladd. Cm a kiadóban. 923
Ahéomiiot napi áron vásárolunk. Muizel éaPriedentbil csamegekereaktdés.*
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladó báz Rákóczi-utca 12. alatt nagy műhely helyiséggel, Istállóval. Bővebbet ugyanolt. WO
Öregiég miatt sürgősen eladó legtöbbet ígérőnek Telekl-ut 65. héz. «55
Kiadó udvari klaixobas konyhás la* kas éa egy különálló szoba május 1-í.c. Szekere*Józseíu. 38. 926
KOLflNTÉLE
Hartjitánek jé a Iilre, mert Unom s süteménye. Akarja, hogy Jót ecyen? kenyeret Is o\'.t vegyen I Telefon 508, •
JÓncvll varroda társulna intelligens minővel kl nagyobb lakással rendelkezik. Cim a kiadőban. 925
Régi vagy mai leveleiéiből szármázd ISmeabelyagattat, használatlan ív-anyagot Is állandóan megveszek. Jobb egye* bélyegek, sorok Is érdekelnek. — Barbarlts főszerkesztő, ta\'álhaté minden Bántak** délután 6—8-lg a aieikííilÉ-ségben, FŐ-ut 5.
— BaUrokbaa a Kopeteln-oég\'vesei. Hodera minta termőiben a legjobbat a \'estolcaóbban mutatja be, kedvezi Ila*-t-sa Mtátalak mellett
ZAUll (YÖZLÖMY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja : „Kliaaidaiajt ti\'T. Naqykanliu", Pelato, kiadó: Znlal Káraly. Nyomatott: a ..KflipazdBSfJol R. T. Nagykanliu**
ayaudajában NagykaalitáD. (Nyomdáért Wali Zalai Mrualy.)
80a Évfolyam. 88. szám.
NagykatUui, 1940. április 18 csütörtök
ára 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
Smt&tUeé* é* kiadóid vala.1: FÖtrt 5 síim. M^ejdcoik mladen bttközaap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési áru: egy hóra B pengő 40 ÜUer. Szerkcizlöségi és klsdóhlratall telefoni 78. sz.
Az egykének ls „a sajtó az oka"!
(bt) Vérbdi újságíró megszokta mór, hogy nrrVi jót a tollával kiverekszik másuk hasznára, arról igen kevés szó esik s azt a keveset is ha-inar einyOU a fcledís pora, -ceojry-egy sajtóhibáról a fél váró* beszél Az újságnak a közért, mindenkiért harcolni - kötelessége. Dc kigna-gyobb hasznát ükkor vCSzI mindenki az újságnak, ha bűnbak kell valami-uck: Mindennapi jelenség : - valaki sikkasztott, elitéltek, az újság- megírta s niórfcs kész a vád : *az Újság1 tönkretett egy családot.. Drága a tojás, Az ujjság az oka, mPrt hanem irnák meg, hogy 16 fillért kérnek dartibjáért, a somogysa\'ntmiklósl to* jósos asszonynak eszébe tent jutna annyira tartani. Csempészik a valutát. Az újság az oka, rnftrt éneket minden nap ki kellene teregetni. A hatóságok nem tudjuk elcsípni a vflidtacsempészt. Az ujósg az oka; m©rt megirta és « banda szétugrott; Háború ván. Az újságok fiz ok-\', nvört egymás cl\'en uszítják az emberiséget. Járvány van. Az újságok az oka, inert nem világosítják fel a lakos* sŐgot. A járvány miatt IdCges n tár" sadalom. Ennek is az újság a/ oka, mert megirta, hogy járvány van.
Ez is egy járvány. A felelősség aló> való kibúvás epidémiája.\' Az emberek nem akarnak, vagy ne&n meme k s zwmbenézid a ténye kb öl eredő felelősséggel, elbújunk hát a sajtó felelőssége mögé. Széles takaró az, minden mögéje fér, hiizen a sajtó az élet keresztmetszete mo már.
Tudjuk jói, « bírálatot mindenkinek ki keli bírni, aki nyilvánosság elé ?11, vagy akinek olyan n mestersége, amihez o nyilvánosaág hozzá tartozik. E\'ső sorban keli tehát bírnia a bírálatot oz újságnak, a mely maga a nyilvánosság. Bírálat és felü\'ctes megállapítások közölt nzxmban óriási a távolság, elfér rajta a vélemény nyilvánító jnak íeír geteg faja, módja, a nagyképűségtől, értetlenségtől, rosszindulattól, ostobaságtól égésien a szándékos Jclkf-ismerctlenségig és ön tetszelgő szőr-száihasogat:Ulir. Az ujsá^ mindezeknek mindennap a legszabadabb prédája. Megszoktuk...
A legedzettebb és legfcgyeln,!6 eltebb ujságiró-idegek is felhorzo\'ód-tak azonban, amikor rrrinop azt olvastuk a Sopronvérmegye hasábjain, hogy dr. östőr József a vármegye közigazgatási bizottsági ülésén felszólalva, kijelentette, hogy az egykének is - a sajtó az oka, A sajtó az oka - mondta — azért, mert sokat foglalkozik az egyke-kéxdéssci s ezáltal vált az egyke a magyarságot pusztító divattá
Elfelejti u közigazgatási bizottsági tag nr, hogy a magyar élet égisz arculatának meg kellett változni, egy vértelen, de annál áldásosabb szo-ciólis forradalom megújhodását kellet megérni ahhoz, hogy R flatalsá-
A dunai államok négyes ellenőrzési egyez* menye, a jugoszláv-orosz gazdasági tár-
gyalások ,a háború diplomáciai arcvonalának mai eseményei
Tegnap dél óta az északi hadszíntérről je\'cntös essménvek hire i Bm érkezett. A Német Távirati Iroda je\'entése szerint a norvég tengerpartról Svédországba vezető
mind a négy vasutvonalat a németek blrtokbavették. A Nnrviktói a svéd vasérclctepig húzódó legészakibb vonalat, a .lapp Cxpress* utvonalat heves harcok árán elfoglalták, n norvégeket svéd területre üzlék. Harcok árán kerüU német kézbe n Trond-hcimbői lilindu\'ó vasútvonal is, mi? az Oslóbói kiinduló kél rövid sza. knsz már előző\'cg német védel«tnl alá került.
A narvikí és u trondheimi vasútvonal elfoglalását svéd hírek ismer erösilik. Ezek szerint a narvikí vonal mentén 80 norvég katona \'épte át n határt, akikel lefegyvereztek. A norvégek hurcolva hátráltuk és 16 sebesült is volt köztük. Egy mé>tk hir, amely n trondheimi vasútvonal elfoglalását jelenti, azt is . közű, hogy a norvég közutakbóJ is Ctíy110 több kerül német kézre.
Svéd teiDletre szorultak dáll norvég csapatok
Hivatalos hadije\'entóst adott ki a norvég távirati iroda is. Eszerint dé\'cn Erikaennél a norvégek átlepték a svéd határt, Konsvingcrt elfoglalták a németek, de HakndnJnól a sicsupatok clenállnak és 150 német foglyot ejtettek. Ugyanitt fe-Iöt\'ek egy támadó német gépot is. Tartják n vonalat a norvégek a völgyekben is, - mondja a norvég jelentés.
Angol és német repülő harcok
Az angolok két je\'entést adlak ki. Egyik szerint angol repülők bombázták Trondheimet és n nervi vizí-repülőgép*telepet, A bombák nyomán löbb helyen tüz keletkezett. A másik jc\'etités m-ről számol Uj, hogy nngoi tenfrerészeti egységek Stavanger repülőterét vették tüz nlá. Visszatérőben egy német gép bombával megrongált egy cirkálói, dc az tudta folytatni útját a támaszon t felé.
Német jelentés szerint ez a cirkáló oldalra dült és elsüllyedt.
Az USA minden államhoz fordul Holland-India ügyében
Az: amerikai hbUaud követ ugyan, ekkor Washingtonban tárgyéit. Hu\'I CzXltán nyilatkozol! ós kijelentette,
A hol\'and-indiai helyzet\' Ugye, ugy látszik, kezd tisztulni. Legalábbis erre mutat n S\'e\'fianj amsterdami hire, ömie\'y szerint Arita\'japén kQÍ" ügyminisz\'cr ós a japáni holland kö-vet hosszíis megbeszélést folytattak, amely után tisztázódott a helyzet, hogy Japán is fejjn akarja tartani a status (fuo elvét Ho\'laiid-Indiában.
hogy kéréssel fordul minden államhoz, hogy HoHand-India épségét tartsák tiszle\'elben. (HoXIand-Jndia nyersanyagából a japán és az amerikai hadiipar egyaránt láplá\'kp-zik !)
Találgatások a jugoszláv-orosz kereskedelmi tárgyalások hátteréről
Róma, áprÜü 18 Az olnsz fővárosban nagy feltűnést kelleti, hogy jugosz\'áv oroz kereskedelmi tárgyaiások "kezdőd-tok. Hogy a lépés komoly politikai jelentőséggel bir, azt Belgrádban is elismerik, bár egyelőre nem lálni tisztán. Valószínűnek \'átázik, hogy a kereskedelmi megegye/és után a diplomáciai kaposo\'atok felvételeié is sor kerül.
Belgrád, április 18 Jugoszláv körökben is meglepetést keltett az Oroszországgal kezdődő
gunk egyáltalán munkához jusson s ezórt a munkáért törvényien elő" irt legkisebb fizetéseket * kapjon. Husz évig a fialaíság uj és uj raj" vonalai torpantaak meg a kenyér-tclenség kegyetlen B már-már azt hittük : bevehetellen sziklafa\'aelötr. Ez a fiatalság a 80-100—120 pengős fizetéséből atapirhatott-e népes családokat? Kellett-e ezeknek a fiataloknak újságban olvasniuk :iz egykét ahhoz, hogy legnagyobbra !zt még megnősülni se taJLVjenck ?Lám,
tárgyalás hite. A közönség általában tájékozatlan ós Anglia kezét gyanítja, azzai az indokolással, hogy gazdasági érdek, ha Németország bs-lye\'tt Oroszország vásárolja fel fl jugoszláv árut.
Egyelőre találgatják, ki közvetíthetett Jugoszlávia .és a szovjet között. Egye ck Törökországot, mátok Bulgáriát gyanítják, kevés olyan felfogás is akad, amely szerint német diplomáciai akció rejtőzik " megegyezés mögött.
Létrejött a danát államok megegyezése a Dana ellenérzése ügyében
Belgrád, ápri\'ts 18 A négy dunai áUam: Magyarország, Jugoszlávia, Bulgária és Románia közt a dunai hajózás ellenőrzése tekintetében u megegyezés ma létrejött. A megegyezés éneimében korlátozzák a hajók nagyságát és bizonyos anyagok szállítását előzetes engedélyhez köUk. Különösen a Vaskapu környékén léptettek életbe szigorú ellenőrzést, 1
i Berlin, április 18
A Buslcr N-ichtrlcheii sprint a Dunán végig katonai ellenőrzést léptetlek életbe. Románia ugyan iíryek-szík enyhüeni az intézkedéseket és hangsúlyozza, hogy nem fenyegeti veszély. A megfigyelők azonban mást jelentenek, mondja u nítnjot lap, amely a továbbiakban azt ir-jn, hogy 51 Duna délkeleten ugyanolyan szerepet játszik, mint északon a skandináv vizek.
A helyzetet a lap u román orQ.z viszony látható rosszabbodása míalt is komolynak tártja.
Tovább tart a német csapat-szállítás Narvik környékére
¦ Rónia, ápKüs 18 Az olasz sajtó az északi eseményekről irva valószínűnek tartja, hogy a németek a szárazfőidón tovább folytatják akciójukat. Máris Norvégia há-roimiegyod része van német kézen, vagy német ellenőrzés alatt. Az angolok csak 7U kilométerre .Narviktól tiarstadt szigetén tudtak partraszállni. A lapok értesülése .szerint repülőgépeken ínég mindig folyik a német csa-patszállitás Nurvlk környékére.
Berlin, április 18 Egy vizbepiilőgúp Norvégia délkeleti partjainál egy viz ulatl haladó angol buVoraaszádra bombát dobalt ós el. süllycszletlo.
Stockholm, április Ifi A IteulCr-innla szerint az anfloLik Narviktól északra és délre szálllak partra és most megkísérlik a német csapatok bekerítését. A narvikí .érc-vasut, azonban már német kézen van. A Város birtokáról el\'entétes liinek érkeznek.\'
A jelek szerint ElverummU várható nagyobb ősszecsa|KÍs. ¦
amikor a sajtó pár év>ei ezelőtt ép-pCn ezekért a fiatalokért harcolt, helyet és kenyeret, gondoskodást é* családalapítást lehetöíéget követelt számukra, akkor a sajtót sokan forradalmárnak, lázítónak, ellentétek szitájának mondták, magukban pedig bizonyosan kommunistának bfc-lyCgezték. Pedig a sajtónak. " fiatalságért folytatott harci mi másvo^t, mint harc az egyke ellen ?
S az> okozat inegclözheti-* az okot ? Foglalkozhatott* n sújtó »z
egykevei, amíg az nem volt ?
Először voltak erkölcsi és gazdasági okok, erkölcsi ós gazdasági ten romlás. Aztán jött az egyre egészségtelenebb közszellem a munka és kenyér elosztásáb\'an. Epein a táptalajon burjánzott Ijesztő járvánnyá nz egyke, mint köwtkezmény.. Azóta a sajtó valóban sokat foglalkozik vele, de szélsőbaltól a szét^ jobbig minden pártáliásu újság\' igazsőgosubb szociális eirendlezóst, szociális esni ód védelmet követel,
54
ZALAI KÖZLÖNY
19-40. Április 18
QFBaelyemhar !snvaik
l.gujabb dl.atealnabb.n
párja P 1.95 2.50 2.90 3.30 3 50 Szomolányinál.
tehát az egyke ellen harcol.
Ha azt mondta volna östör Jó. z&ef, hogy a sajtó {Ciiy része természetesen !) segitett kövérre hizlalni azt az erkölcsi ataceoiiyrendüségct ás azt a gazdasági nv-\'ghasonulaWt, ameiy két tényezőben ke\'l az egyke szülőit keresni, - igazat ndnánk itckl. De az cgvke elten s nz egykét kiváltó okok ellen harcoló sajtó nagy nemzeti feladat-Vállalását ál. litnnl odn bünbikul "z egykéért, azt hirdetni, hogy ne írjon annyit a snjtö uZ egyke-problémákról s akkor nem lesz egyke-járvány, megmosolyogni való lenne, ha néni
lenne olyan túlságosan is .sötét és nehéz kérdés a magyar élet távolabbi holnapja szempontjából is.
Ha östör József és a magyar közéletben magénak nveghall^tist igénylő minden társa akkor kezdett volna földreformért, egészséges faluért, keresztény Magyarországért, ¦aj szociális berendezkedésért kiabálni, amikor azt o .sújtó elkezdte s hn nkkor nem szisszent volttá fel mindenki a »szociális« szó ha\'latán vagy olvastán, a kenyér, a föld, « munka n<"mzeti igazságának követe-iésén, akkor nta Östör József js nyugodtan nlhiln" az egyke miatt* Most pedig ne sziszegjenek megint a sajtóra, hanem köszönjék meg uCkl, hogy a leciü\'etes magyar toll i\'i-ejével uduád, ha kell, a kátyú kellős közepébe is és nyilt, tiszta-szándéka kiállással, elkenegetés, szépítgetés, óvatoskodás helyeit a nemzeti felelősséget érző, im-ssze hangzó szóval teregeti a közélet asztalára a legfájóbb problémákat. Köztük, igenis, az egykét is, ainc. lyOn áH vagy bakik u Sok szép szó-imklflthan emlegetett, d« csak ke. servea munkával, bátor nekifeszü-léssci, nyilt szCnibenézéssel ís harcos felkészülései elérhető uj magyar ezrresztendő.
Az egykéről nem hallgatni kell, hanem szünlc\'enü\'i kiáltani minden igazság után, amelynek gyakorlati eredménye a cwiiad-védclctn és szüntelenül harsogni az erkölcsi ta-Tiltást, az ostorozó szól, amely nz egyke mB\'egágyát, az anyagias önzés szellemét elűzi a magyar politikából,\'gazdaság, crkö\'csi, kulturális élctbói egyaránt. A sajtónak kényszerítő erőnek keli lennie :i nagyok számára, hogy a népért mindent megtegyenek, ami a Imfigyaiság jövőjének biztosítására szüksége*. a sajtónak nevelőnek keJI ks*nie n földnépe tömegei számára, hogy alkalmassá tegye Őket a jövő zá\'iogá-nnk hordozására és az ivadékokba való átörökítésére.
Ha a sajtó e/.t a küldetését nem mindig tudja teljesíteni, ha n legbecsületesebb szándékok >«m mindig tudnak a célig elérni, annak az okait igen sokszor éppen nz Östör Jó/séféhez hasonló felületes sajtó-szemléletben kéjt megkeresni.
A változás éveiben, amikor fokozott mértékben kell arra törekednünk, hogy a belekben beállott pangásokat megszüntessük, valamint, hogy az agy, a tüdő és a szív felé irányuló vertódulásokat ellensúlyozzuk, akkor reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc József htscritviznek gyakran valóban áldásos hatása van. — KérdeTze meg Orvosát I
Tervek és valóságok a polgármester tizéves tervének 1940-ben esedékes részletéből
A nVult évben közöltük dr. Krátky István polgármester tiz esztendő*; városfejlesztési tervét, amely alkal-f mas arre, hogy fokozatosan megvál-i toztassa és gazdaság életéi jótékonyan megelevenítse. a tarvek eyy része .9i0-bcn kerül kivitelre, itt elsősorban Sisjnepetoek o közgyűlés áltai már letárgyalt és a költségvetésbe beáliltotl -útépítések, a pénz-ügvi és adóhivatali építkezés 280.000 pengő költségelőirányzattal, a leli gazdasági Iskola, « város felmérésének második, Lefejező része, ami után a tagosítás megoldására kerül Sor, Megvalósulás előtt &M a Han-
a kanizsai export-telepe. Sor ke-rüi még az idén fl polgári iskolák épitésére és ez egyúttal megoldja a felsőkereskedelmi és n tanonclskolfv elhelyezésének problémáját. a Notre
.Dómé íeányinté/Ct nz össze; már korszertl átszervezésben nyitja meg kapáit. a ferencick telkén tervezett nagy sporttelep névjy kat, holdon minden Jet szerint ugyancsak az összci kerül kivitelre. a Dobnád háznak Katolikus Kultúrház céljaira való megvételét is nagyban elősegítette a város támogatása, a Sugár uti városi ház átalakítását zeneiskola céljaira már irffijjs első napjaiban megkezdik és az. öszi iskolaévre már megnyílik a [mostani ze.ie-iskola helyén « kegyesrend hittudományi főiskola bölcsészeti fakjl-tása.
Sok egyéb ügyben a polgármester még folytatja n tárgyalásokat ;iz. egyes minisztériumokban.
1910 tehát a további alkotások és fokozottabb városi munkának az esztendeje Nagykanizsán.
A második nagykan a legközelebbi városi
Röviden jelentettük, hogy dr, Krátky István polgármester keddSn délután Veszprémbe utazott, hogy a második plébánia kérdés.\'ben tárgyalásokat folytasson a mCgyéV püspökkel. Dr. Krátky István tegnap érkezett vissza a püspökváros-bói. Munkatársunk ebből az alkalomból kérdést intézett a polgármesterhez, aki kijelentette, hogy a
izsai plébánia ügye közgyűlés elé kerül
második plébánia ügyét sikerült végleges megoldásra vinni. A résztelekről a polgármester még nem nyilatkozott, azonban kijelentett?, hogy az ügyet már a legközelebbi városi közgyűlés dé viszi. Minden remény megvon, h;)gy a második plébánia ügye végre közmcgnyng-vásra megoldást talál.
160 kanizsai Iparos tett tegnap fogadalmat
A nagykanizsai ipartestület elöljárósági fllése
A nagykanizsai és járási íparte.,-tület tegnap este tartotta meg áp.i\'is havi elöljárósági ülését Samu Lajos elnöklete alatt, amelyen je\'Bn volt dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, iparblz.tos és dr. Hajdú Gyula kor-mányfőtnnáosos, testületi ügyész ls. .Samu Lajos az elnöki székbő" üdvözölte a soproni Kamara két kiküldöttét, dr. Simon Lás/Jó kamarai titkárt és dr. Tschida István fogalmazót. Bejelentései során közölte, hogy az IPOK-tő! leirat érkezeit nz anyagellátást illető Jelentéstételre. Tárgyalták a továbbiakban a/, újpesti társtestület indítványát, a mely azt kívánja, hogy miként a munkavállalók, a mesterek is részesüljenek gy ügyellátásban. Majdn kisipari hitelügy kérdése került szőnyegre.
Bazsó József főjegyző pénztári jelentése után dr. Simon kamarai
V
titkár általános iparosproblémákról tartott előadást és a kisipari kölcsönök gyors lebonyolítására tett Ígéretet
BstC 8 órakor a székház nagytermében 160 iparos, a mestervizsgád totó bizottságok tagjai letetlek a hivatalos fogadalmat az elnökök ke. zébe. Mintegy 10 Szakma képviselői tették le a fogadalmat.
ID<3
Jóslat:
Tataion ; 306.
ki
női- ős leányka-kábátokban
Élénk déli, délnyugati szél, változó felhőzet, nyugaton kisebb esők, a nappali hőmérséklet kissé oaökken. _
A Meteorológiai Intézet na#rkanlisal raeglígjelflattomaan Jelenül
Hőmérséklet tegnap eate 9 órabor +13 2 ma reggel +12 «, Miben +21-0.
CWonilík »(.1)0
— T.kI»tM mg a Kopstein Botor-áuilié/. állandó butorklíliluUit. Izléaea és Dkisó britorokat kedvezó tizetéel tel tételekkel vásárolhat
cipők
NŐI-, férfi- ós gyermek legnagyobb választékban
ILxta böraayaabLl l\'ó ut 2.
MILTÉNYI-nóI.
divatárukban
Amig egy fegyver
eljut odáig
Mint minden e világban, a harc is
álhmdó fejlődésben van és mindig ujabb és ujabb fegyverek alkalmazását kívánja, a katonai vezetésnek bizonyos fokú előrelátással meg keli találni.) azokat n fegyvereket, melyekkel egy eljövendő háborúban az uj Ir-vrcmódok figyelembevétele mellett sikeresen megállhatja a ho-lyét. a katonai vezetésnek tehát meg keh állapítania, hogy a harc sikeres megvívásához milyen tulajdonságokkal rendelkező fegyverek kellenek. Kívánságait illetve követeléseit azután tudtárti adja n fegyversajer-kcsztéssei foglalkozó Szi^e&nek\', \\
a megadott köwtclménjek aiapj ján ezekytán kezdetét %-cízí a szerkesztési munka. a s/erkeszítés Ideje alatt igen szoros és állandó kapcsolat áH fenn a szerkesztők és a gyml tásra tekintetbe jövő gyárak közölt, hogy az uj fegyvert a meglevő gépJ park gazdaságos kihasználásával a lehető legolcsóbb áron és legjobb minőségben lehessen előállítani, i
a szerlicsztési miunka előrehaloj dásávai párhuzamosan rr.e^kezdödJik a fegyőr első, -ugyi>evez«tt mintci-péiüányának elkészítése. E^en a mintapéldányon hajtják végre r ki-sérieteket, melynek célja megáll\'-pitanl, vájjon az uj fegyver tényleg ugy sikerüit-e minden szempoiitbói, "hogy az el volt képzelve, nincsenek-e különfée >gyermekibetegsé-gei<, mit lehetne eg^\'Szx\'rübben, cégszerűbben és olcsóbbon elkészíteni rajta, stb. a klkisér-\'elczés folyamán kipróbáljak, hogy az. jilető fegyver hány lövést tud lőni anélkül, hogy hfídihaszu ál hatos ága lényegesen csöki kenne. Több ezer kilométeres utak.it keb a fegyvernek « lehető legrosz.-szabb körülmények, közt megtenni, hogy bebizonyítsa a ráz kód tatások cüeíil eUenáHóképísségét.
a fegyvert tehát műszaki téren minden szempontból alaposan kipróbáljak. Ha az összes próbákon jó eredménnyel szerepeit, akkor visszakerül a gyárba, ahol a próbák! alatt szerzett tapasztalatok alapján még átjavítják. a Javításon átesett fegyver azután & csapathoz kerül os^ipatkipróbálásra, melynek &z a célja, hogy » csapat is hozzászóljon, nhhoz a fegyverhez, melyet végeredményben majd neki kell harc-közben kezelnie. a csapatkipróbálás Síitán a fegyvert — a esupat állal kívánt változtatások és esetleges cél-szej-üsitések elöjegj\'zésl^véleieutáu - átszerkesztik ugy, h-jgy nagyobb sorozatok olcsó gyártásáéi atkái-! mas legyen. ILz a\'att azt kell érteni, hogy minden Cgyes alkatrész, számárja kikeresik a legolcsóbb gyártási folyamatot 6s az alkatrész külalakját ennek megfelelően alukitják át, anélkül azonban, hogy ezáltal afegy-veren lényegbevágó vá\'tozás tör-l tenne. a sorozatgyártásra való elő* készítéssel egyidöbeu kell elvéyö/ni a fegyverhez, tartozó felszerélés, tiszütóeszközök, szfcrs/ámkész;ct2k, tartalékai ka ti-ész-készletek összeállítását, hogy ezek az clkészü\'ö fegyverekkel egyidej üleg hiány tatan ul leszállíthatok lcgjnenek, H« mindezek az előmunkálatok
2433
194a ijlriliB 18
ZALAI KŰMbONY
Megalakult a Vöröskereszt nagykanizsai Járási flókszövetsége
Elnök gróf Somsslch Antal földbirtokos
A m. kir. rendőrkapitányságnál jóváhagyott
Lakók nyilvántartási könyve
Kapható
meg történtek, megkezdődbe! a fegyver Sorozaton" gyártása. Nem kell azonban azt hinni, hogy n hadsereg örülvén az első példány jó működésének, most ölbelctl kézzei várj;i, hogy mikor guruinak kJ a gyárból a fogy versz ál lUmányok. Nem ! A hadsereg az egész sorozat mind-ín agyas példányát kezdettől fogva figyelemmel kiiéri, minden egyes alkatrészt gondosan felülvizsgál, hogy ugy anyaga, mint menetel és kidolgozása niégfc\'c\'-e az átvételi utasllásokban foglalt fcltélcleknek. Az aprólékos ellenőrzési eljárásnak mindenegyes darabnál a löpróba vet véget, amikor is a kész fegyver meg keli mutassa, hogy el tudja* írni azokat az eredményeket, ami a (mintadarabnál szerzett tapasztalatok alapján várható volt. Ho itt teljes mértékben megfc\'e\'t n fegyver, akkor történik meg átvétel\'.\'.
Leírva elég rövidnek látszik egy fegyver születése, a valóságbanazonban hosszú é\\«k telnek el, amíg a kiadott követelménytől a kész és hadihasználatra teljes mértékben al-kaimps fegyverig eljutunk.
Az elkészült fegyverek egy résiO mosf a csapatokhoz kvrü\', hogv ezek megismerkedjenek vele és a Is\'city séget az uj fegyver használatában kiképezzék.
A fegyverek másik része a hadsai reg raktáraiba vándorol, ahol hozzáértő emberek veszik kezelésbe és gondos őpolásban részCsitlk, hogy szükség esetén a legcsekélyebb hi-hótól és rozsdafolttól is rnCntje^ fegyverek legyenek a csapatoknak kiadhatók, \'terinészccsen a raktámk felépítés*! és fenniartásri sok pfnz.be kerül, de sokkal kisebb kiadás uzí államnak a legnagyobb raktár felépítése is, mint amennyi kár származnék obbó\', ha a sok száz millió értékű fegyverzet és hadianyag kellői gondozás hiányában tönkre mcnrje, ifim is szólva "arról, hogy a/, ilyen okból hiányzó fegyverzet háború esetén esetleg döntő kihatássá lehet az egész állam létére.
- Naptár: Április 18. csütört. Rora. kat. Apollontus. — Proteatána Ilma. — Izr Nlzan hó 10.
QóznSrdÖ nyitva reggel 6 órától este 0 óráit (hétfő, sserda. pAntek rtóhitás kedden eeées nan nőknek!
Szentképet
ok kerraitény Oiltlben váiárol|unk I
TQRRYOS rSTfAl
Vü-uW 24.
Megtartotta alakuló gyűlését a nagykanizsai városházán a Magyarországi Vöröskereszt EgyesflJetnagy
kanizmi járási fió.kízöveL,égc, mely alkalommal nagy számban jött össze a járás községeinek intelligenciája. Ott volt gróf Somsslch An-lai ormándi földbirtokos is. Dr. Fodor László szolgabíró nyitotta meg a gyűlést, kifejtvén a Vöröskoieszt fontosságát és feladata\'. Az állon gondoskodása mellett - mondta — B társadalomnak is be\'c kell kap. csolódnia az árvák, a betegek, a rászorultak támogatásába. Az állam ereje nem elég. mert ezekhez a kérdésekhez a társadalom me\'egséue, szive és érzése I-s szüksége. F.zt célozza u Vöröskereszt Egyesület. Indítvány éra kimondották u Vő- |
Zalaegerszeg, április 18 Megdöbbentő eseménye van a novai járásban fekvő kis GomboSszcg községnek. Lapát Vendéi odavaló földműves megfeledkezett az pryik legszentebb érzésről, u szülői tiszteletről, sőt elvaduItságában odáig jutott, hogy az édesanyja é\'etét sem kimélte. Reggel valami szóvál-
röskereszt Egyesület nagykanizsai járási fi ók szövetségének megalakulását. A tiszUkorvá\'üSzlés corán egyhangúlag megválasztották .elnökké gróf Somsslch Antal földbirtokost, tói-elnökké Somogyi Gy-uláné szüleiéit Fékek Márla\'báróaöt (Palin), alelnökökké Egyed Ferenc plébánost és GyÖmöroy Istvámié v. országgyűlési képviselő nejét, A választmány tagjai : Pálffy László, Póiffy Dénesné, Krcutzer Dezső kanonok, Pcntz* Jánosáé, Ö2V. Sebestyén Gézáné, Hosszú Lajosaié, titkári Rozmán A\'njos plébános, gondnok Ifj. Knortzer György, jegyző Draskovich Márton, pénztárnok lo-móze;- Lajos, ellenőr Horváth Sándor, orvos dr. Ország Lajos kör-I orvos. ; , |.
tésból kifolyólag dühösen rátámadt anyjára, majd egy vízmerítő kajnr pót ragadott és addig ütlegelte, mig a szerencsétlen asszony sérüléseibe belehalt
A csendőrség nyomban jelentette az esetet a zalaegerszegi kir. ügyészségnek, amely elrendelte a holt est felboncolását.
Katonai felszerelések egyenruházati cikkek
agyadul legolcsóbban beszerelhetők BELEZNAINÁL
Sttgár-ut 53. sz. Tcltton 625.
Ali-adó HlNniiMk hstkoieeeekM • Badap*at I. aflurán
6.45 Torna. Illrek. Kőkeményeit Hanglemeiek. — IMán* étrend. — 19 Hírek. — 11.10 Nenmetköxl Tisjekfő-sxolgálal. — 12 Harangszó. Hlmnuen, Időjárásjelentái. — 12.40 Hírek. — 1 :uo I dó jeUés, idöj árásjeb-aies. — 14L35 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyanihinsk, piád árak, áielmlsrerárak. — 10.45 Időjelzés, Ídó-Jáxáajelentés, hir«k. — 17 Ilinek <*!•-vák ás magyar-oroM nyelven. — 19.15 Hírek. — 21.40 Hírek, Időjárásjelentés, hírek silovák és magyar-orosz nye|T*n,
— 23 Ilinek német, olasz,\' angol éa fntade nyelven. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 Hangfelvétel. — 17.15 Voröee Sári ós Ignáth Gyula magyar nótákat énekel, kiséri Gáspár Lajos cigany-zenokara. — Közben 18.10 Edea onya-nyelvOnk, - 18.45 Valló Árpád előadása. — 19.25 Tánclonvezok. -- 20.10 A Budapesti Hangverseny Zenekar. — BUDAPEST II<
1(1.15 Szórakoztató hanglemezek. — 18.15 Angol nyelvoktatás. — 1845 Schuster Etelka gonlonkázik. — 10.30 Ditroi .\\I/ir csevegése. — 20 Hírek. — 20.25 Itácz Béla cigányzenekara, — 21.15 Dr. Dercsónyi Dezső előadása.
— 21.35 Idö járásjelentés. — 2140 Hanglemezek.
KÜLFÖLD
BERLIN. IC Frankfurt. — 18 Szórakoztató zene. — 19.30 Lemezek. — 20.15 Dobrindt zenekar. — 22.30 Apró dallamok. — 23 Nagy rádlózeoekar.
— 21 Hangverseny.
OLASZ MÜSOH. 19.35 Csak Róma II. Magyar negyedóra. — 20 Letnezek.
— 20.30 Lemezek. -- 21 Szimfonikus hangverseny Ituata hármmuvésznővel.
— 22.30 Bygolt orgona lumgversenye I^ndonból. — 23.15 Tánczeoe.
Péntek
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. - 10.45 Dr PÍIyi Márton előadása. - 12.10 Itácz Zsiga cigányzenekara. - 13.30 Wcidingcr Fdo
szalonzenekara. — 16.15 Dr. Nagy nó-
nes előadása.
17.15 Molnár Anna hárfázik. - 1730 Sportköztemények. — 17.40 A rádió
szalonzenekara. — ís.io Édes anyanyelvünk. — 18.15 Baghy Gyula eszperantó nyelvű előadása. — 19.25 lloléezky Akos jazz egy út lese. --- 19.45 ¦A volgai dalos.. (EmXétoxes Saljapin-raj Hanglemezekkel. — 20.15 Berlini levél. - 21 A Magyar Rádió, IrodaUni estje. - 22.10 lleinemann Sándor jazz-zenekara. Toll Árpád cigányzenekara és a RajkózeuCknr. ™ 23.20 Táuc-tamezek. *¦ t
BUDAPEST IL
17.40 Gyorsi ró tan folyam. — 18.15 StovvnsíJer Irén énekel. - 19.30 Ber-ezeü A. Károly előadása. — 2025 A 15. honvéd gyalogezred zenekara. KÜLFÖLD
BRCS. 10 Lipcse. — 17 Ijemezck. ~ 18.25 Bajor zene. — 19.45 Lemezek. ¦- 20.15 Künnekocst. — 22 Lemezek, — 23 Boriin.
BERLIN. 17.10 Szólisták. — 17.30 Szórakoztató zene. — 19.30 Lemezek.
— 21 Szórakoztató zono. — 23 Nagy rádiózonckar. — 21 Hangverseny.
OLASZ M0SOR. 19.55 Csak Róma IJ. Magyar negyedóm. — 20 Lemezek.
— 21 Gora zenekar RJpp humoristával — 22.10 Gígli: Noclurno, egyfelvj
— 22.40 lJOmezek. - 23.15 Tánczene.
VárOfti MoxgÓ. CsDtörtökSn és pénteken! Irana Dunna és Charles Boyer nagy filmje
Ha eliön a holnap
Nagy siker kísérte az egész világon ezt a monumentális Ilimet, most Pesten a „Forum" lm., lut hetek óta telt hazak mellett.
HktutVtisi hiradéfcl Remek jtlgérg mfltiorl |
Előadások hétköznapokon 5. 7, 9, vassrnap 3,5, 7. 9 órakor
Egy zalaHöldmüves a kut-kampóval agyonverte az édesanyját
ZAévAI KÖ2UJNY
Szépet ahar? Jót akar? Megbízhatót ciak HJ. Petermann
kertészetében Ai virágüzletében
Tisiroihat
Tdiloni Olici WZ-, *trt**lt*l»p ii lukit ISt.
Ha eljön a holnap...
Irene Dunnc és Ohariees Bayer ujj filmjének is bátran int lehelne u chne, nini első filmjüké volt: Váriak! Ezúttal is egy vételien sodorja egymás mellé ezt it .kél kivélctes tehetségű művészit, iukik a filmen egy énekesnőnek készült, (te az étet Darancsa állal a So\'szolgáló-nszlathoz állított nőt és egy türes zongoraművészt elevenítenek meg. Az ismeretségből komoly, mély szc:ctem tesz. még mielőtt a leány megtudni, ltogy a férfinek van már felesége. Az érdekes és az elemek harcával tarkított mc-o mindvégig lebilincselő és ¦megoldásában is giccs-nélküli. Ezt M. Staht lendczésc biztosítja.
A két főszereplő játéka ezúttal Is a művészet síkján mmog. A régi fieno Dunna szépségét néaoi talán az Ulő kikezdheti, dc müv&zeic fénytelenül ragyog. Boyer is csak önegbiU művészi jóhirnevét. Bizonyos, hogy a sablon -menles me» és a szép szülésül játék uj ifilmjiiknek Kunizsán is meghúzza a teljes sikert.
A kísérő híradókból az árvíz magyarországi pusztításainak megdöblcn-lő. kéi«i emelkednek kt,. amelyek mindennél beszédesebben bizonyítják, mennyire sürgős a segítési
Az idült székrekedés, az arany-eres megbetegedés és a mái nagyfokú duzzanatának kezelésére a
régóta bevált, tisztán természetes „Ferenc József" keserűvíz —- reggel éhgyomorra egy pohárról bevéve — Igen alkalm;;;,, mert hashajtó hatása feliéilenül megbízható, rendkívül enyhe és nagyon kellemes. — Kérdezze meg orvosát!
Róma a jugoszláv-maggar kapcsolatok további javulását várja Markovics buda-pesti látogatásától
Budapest, április 18 Markovics miniszter tegnap délután 8 órakor érkezett meg Budapestre. A dé\'után folyamán látogatásokat telt, este Teleki miniszterelnöknél és Csáky külügyminiszternél.
A kormányzó ma délLcn fogadta kihallgatáson Jugoszlávia igazság-ügyminlszterét, aki a Magyar Jogász Egylet meghívására ma délután
tartja meg budapesti előadásai.
Róma, április 18 Az olasz sajtó részletesen beszámol Mnrkovics Lázár jugoszláv Igazságügy miniszter ünnepélyes és szívélyes budapesti fogadtatásáról; A Mcssagero ezzei kapcsolatban azt írja, hogy a látogatás nemcsak a baráti kapcsolatok fennállását jelenti, hanem annak nyomán a kapcsolatok .javulása Is várható.
Férfi ballon kabát . . P 36.80
Esőkabátok nagy választékban I
Virág cipő-és divatház ré-nosz.
Jó magyarnak lenni - áldozatot is jelent!
Adakozzunk árvízkárosult testvéreinknek!
A magyarországi árvíz pusztítása tietek munkáját, családok jövőjét ezrevet döntötte romba. A pusztulás a legszegényebb néprélcgckbcn végezi.", a legnagyobb aratást. A kétségbeesés szé-léiC taszított magyar testvéreké"! ismételjük szüntelenül, mindennip: — akit a pusztítás megkímélt, nyissa meg szivét és erszényét a kérő sző .előUl Jó magyarnak lenni nemcsak szavukat jeleni, hanem áldozatot Is. Csak annyi áldozatot kért Kormányzó Urunk minden magyartól, amennyit meg sem éiez. Ezeket a\'meg sem érezhető pengőket, fillérekéi kérjük mi is minden, kittit a csapástői megkímélt Nagykanizsán, ahol ezrek és ezrek vannak még, akik egyeden fillérrel sem járultak hozzá a nemzeti áldozathoz.
A gyűjtés mai állása:
Eddigi gyűjtés 2646.63 P
OMKE-kertílet 50.- „
Löwemteln Emil 20.- „
őr. Halphen Jenő 20.— „
Ádám Róbert cég 10.— „
N N. 8 - „
í^c ven leoktató átképző tanf 5.— „
Ehrenstein Karolyaó 5.— „
N. N. 6." ,,
Jaesrer István ö— .
dr Elchner Árpád 3.— „
Trlbusak Márlus (lengyel) 3.-- .
Bartosz Wilhelm (lengyel) 3.- „
dr. Lóránt ödfln „
Hollander Andor 2.~ ,,
Petrlcs Vilmos 2.— „
Kellermann F, (Klakanlzsa) 2.— „
N. N. 1.- .
Haán György — .BO .
Eddigi eredmény 2703.13 P
Szombaton: Nőegylet! tea az árvízkárosultakért
Egy pengőt kér mindenkitől (felül-fjaetésokct is köszönettel nyugtáz) a Keresztény. Jótékony Nőegylet. Ezért a pengőért Icát ós süteményt, kitűnő tánczenét és egy kellemes este szórakozását biztosítják muidénkrnck az egyesület háziasszonyát A tea jőve-
ilolme utolsó fillérig az árvízkárosultaké. Költségkímélés végett a Nőegylet minden tagját, azok családjait és baráti .körüket csak ezúton hívja meg az elnökség. A táncica szombaton 9 órakor kezdődik a Koronában.
A SZTRÁJK, amit a budapesti építőmunkások kezdtek, tegnap megszűnt.
ALÁIRTAK az árucsere növelését célzó írandó—román kereskedelmi megállapodást.
11 \'MILLIÓ FONT uj pólhiloU kórt a török hadügyrnínlszicr.
FELOSZLATTAK Törökországban a német kulturális és sportegyesületeket.
A ROMÁN propaganda-miniszter iló-mából visszautazott Bukarestit.
iVAI.UTAZASGRT 8 hónapi börtöne ítélték GÖmöri Nándor butlapesti tax-trlkeicskedőt.
AGYONLŐTTE a menyét Papp Já. nos 53 éves jóinődu bocskapplertli (Baranya) gazda, aztán föbűlötle ma. güt.
600 MILLIGRAM rádiumot vásárolt Budapest főváros, mliUgremonként 21 dollárért.
001 MILLIÓ pengő a magyar bankjegyforgalom.
GYŰJTŐTÁBORBA viszik Mexikóban SjX összes nemkívánatos elemeket.
(MOSZKVÁBAN megépült a „szovjet-hatlseicg központi színháza.
SZÁZEZER embert (Ott hajléktalanná Argentínában a Lu Pla\'ta áradása.
A HONVÉDSÉG elől elrojteltók a budapesti Wnnder-gyár autóját. A cég titkárát, dr. Ecscdy Bálint Imrét, Helzinger Ottó aígvezetőt, Raiulenber-ger Gyula és Schön Viktor igazgatókat pénzbüntetésre jtéRék.
A TORONYÓRÁT javította Baska Rezső 30 éves kovács Pütsborosjja-nön. Lezuhant és\'meghall.
A ZAGYVA gátjait álvágták, Így tőbb millió köbméter víz visszafolyt a mederbe.
SZTRÁJKOL 4800 tengerész Kanadában, a Torontó-tavon.
AZ OLASZ kereskedelmi hafcVnj 175.000 tonnával emelkedett, 31 uj motoroshajiöt építenek.
— latorUálUUmakat taklntóa mag* minden vétalkónytswr nőik fii. Kopttala katariridiaR
Divatárut
legolcsóbban
Divatcsarnokból, m 6.
Iiirll elsárgult irásoi mell!
Irta: Angyia Sándor
Huszonöt évvel ezelőtt a községház padlásán — ameiy a község irattára volt — elsárgult papirfoszllnyok, óstli Írások közt kutattam. Rendet akartam csinábii. szortírozni őket a kegyelemnek, vagy a tűznek, — rio Ininden paplrfoszlány ogy-cgy nevezetesebb esemény, intézkedés vagy meghagyás-»uk maradaadó emléke, igy legtöbbet kegyelembe vettem.
AJti még nem voll Irattárban, nem tudja elgondolni, hogy az tulajdonképpen egy beszélőgép. Minden darabka papiros beszélni tud. egyik jó, a másik rossz Időkről, egyik Őrömet sajerzett valamikor, á másik szomorúságot, egyik lelkesedést szült, a mísik nyomasztó gondokat okozott.
Jegyzeteket késziletünn akkor magamnak a fontosabb feljegyzésekről, most régi jegyzeteim alapján próbálom .\'oimi a nevezetesebbeket.
A sok-sok irás között több, n Bach korszakra emlékeztető, német szővegűj leginkább adó és katonai vonatkozású iratokat találtam. Nagy dolog volt ezeknek a rendezése. (Meghagytam ök?[ ;i jövő számára, bár nehéz Időkre emlékez le ItKk.
Rendezgetéseim küzbeu egy régi, vaskos könyvié akadtam. Nem annyira régi, mint inkább kecses ez p könyv azért, meri élénk világot vei az akkori
közigazgatásra. A könyv ciiuc: MKts-Komárom mező várót jegyzőkönyve, melyben a Tekintetes és Nemes Vármtgyének külőnbfélekip adott parancsolatai foglaltatnak, mely könyv vételeit Takács János bíróságában
1821. esztendőben* A jegyzőkönyv kezdődik Kis üőrbőn 1827 március 3-án Forintos György főbirő által n helység bábájának bejo-lentésc tárgyában kiadott •Currcns>-aci s végződik a szántói járás főbírája áltai kiadott azon .közlevél -!ol, mely. ben a községet értesíti arról hogy az állandó bizottmányt ütés 1818 november G-án 2213. szám Alatt hozott végzésével a vármegye területéről
4505 újonc ktáüllását határozta cl a már kiállított 1350 újonccal együtt. A hiányzó újoncokból a szántói járásra 518 esik, melyhez Kis-Komárom község Ká|K>bia pusztával a már adott 0 újoncon felül még 15 újoncot sorozás nljáu mentOl Clöbb kiáUitani tartozik.
A nemesi kiváltságok megszüntetéséig a föbirák által kiadott -Gurrcus a következő bevezetéssel kezdődik:
„Ajánlom hivatalbéli szolgálatomat a Nemeseknek s jóakaratomat a Nemteleneknek r
Ezután következik a .Currcns tárgya, mely különféle intézkedések, meghagyások, felhívások és utasításokat tartalmaz. Van oly Gumens is. mely gonosztevők, olt>pott lovak, szarvasmarhá,k s más áltatok nyomo-
zását, — tüz és vi/.károsultak részérő adománygyűjtés elrendeléséi, ._ elkobzott állatok tulajdonosának kére-sósét. — adószédést és beszállítást rendel cl. Most általános a panasz
a has drágasága miatt. Azon időben a húsárakat a vármegye állapította meg. 1829. évben a marhahúsnak városkelyen 10 krajcár, faluhelyen 1) (krajcár, a borjúhúsnak mindkét lielyen 10 krajcár volt fontja. 1830. évben a marhahúsnak íontja 1 .krajcárral kevesebb lett, mig 1835. évben ismét az 182!). évbcU árak teltek megállapitva. A húsáraknak ez»n változása (kapcsolatba hozható a megye területén 1829. évben fellépett s
ngyomor fene" név alatt ismert állati betegséggé^ mely ¦veszedelmes és ragadós szarvas-marhadög ¦ terjedésének meggétlására a vármegye szigorú intézkedéseket tett, - többek között meghagyta a kisko-mároml biztos urunk, liogy azon utakra, a n\'jelycn állntjárás vau, négy sinusát icndeltesseu ki, .kik éjjel-pappal szoros vigyázattal legyenek..
1838 október !)-éu Kanizsáról Kis-komaromba utazott katonaság kocsijáról
Galambok körül különféle katonaruha elveszelt.
Kocsis ncvfi tHimniissáros ur 5 M. jutalmat Ígért a jólelkű mcgtajálőnnk;. aki a holmikul visszaadja, Hogy a jó-
lelkű megtaláló visszaadta o a holmikat, nincs feljegyzés.
Köztudomású dolog, hogy a bűntények legnagyobb része fegyverrel történik. Lehet, hogy ezt tartva, a nemes vármegye, 1839. évben több rendbeli rendelése között elrendelte azt is, hogy az adózóknak — jobbágyoknak — fegyvert semmi szín alatt tartani nem szabad. A vármegye ezen rendelkezését 1839 március 20-án kelt .kerülő tevél-lot Herteiundy ímre főbíró a jegyzőknek különös figyelmébe ajánlotta azzal, hogy elleneseiben büntettetni fognak. Szegény jegyzőkre már akkor is rájuk járt a rud|
1839 június 29-én Felsőzslden egy asszony vigyázatlansága miatt tűz támadván, egy óra alatt Feisőzsidnek iele, Alsózsld pedig egészen,
Összesen mintegy 190 épület a tűznek álaozat}a lón.
Hertetcody Imre főbíró július 4-én kelt .körlevél-lel réLszólit mindenkit a ielcbiirátí szeretet teljesítésére, egyúttal meghagyja a bíráknak, hogy (Csákiakat hol még nincsenek, nyomban csináltassanak s uündenko.r n konyhában elegendő víz tartasson.\' \\z adat szerint 5 nap utalt 38 frt. gyűlt össze a tiizkámsullak részére,
Váltóval az czcmyolcszázas évek kö-zej.e felé is dolgoztak, amit Igazol egy körözés, mely szerbit <Szcn|gyór-gyi Horváth János, uttmk
egy 3000 ezüst forintokról szóló váltója !842. évben eltévtdvin,
1940. április 18_ ZM.tM KéZLÖNY v___H
— (járási tisztiértekezlet)
Szerdán délben a nagykanizsai városházán járási Usz[i értekezicl volt. amelyen rászt vettek a járás községe,! jiek jegyzői. Közigazgatási ügyekéi tárgyaltuk, i
.— (Az iparostanonciskola)
felügyelő bizottsága szerdán este ülést tartott Samu Ijijos elnöklete alatt, amelyen elhatározták, hogy nz igazgatói állásra, valamint a lejárt tn-mtói állásokra kiírják !1 pályázatot. Két főhivatású tanítói állás megszerve zésérő is tárgyalllnk.
— (Közszemlén a képviselő választók névjegyzéke)
Nagykanizsa 10-11. évi országgyűlési képvisclövál asz tóinak névjegyzék-terve-zetél most állították össze és kilet\'fSk közszemlére n városházán, ahol 15 napig nz érdeklődőknek icndelkezésér,: :ili Gáspár gondnoknál.
— (A Mlsszlösház)
szeretettel Várja a székesfehérvári utrn jelentkezőket. Május 2-án, Aldozó-esütörlökön hálás kegyelettel keresik fel Prohászka Ottokár. Magyarország lánglclkü püsj)ókének sírját és ulána megtekintik a város történelmi nevezetességeit. Hészvéleli dij 50 fillér és a kedvezményes vasúti jegy, (:)
— (Elgázolt az autó egy nyugdíjas rendőrt)
Könnyen végzetessé válhatott volna Turkui Miklös nngyknnizsai ny. lendör-rötörasöniicsicr esc:©. A Kisfaludy és tlscnfjcrl utca sarkán át nknrt menni a niáslk oldalra, amikor Orbán Ján.)s bérautója elütötte, Turknil beszállítót-uik a köz-kórházba, MegáIUipitolU.k, hogy lábtörést és egyéb sérüléseket szenvedclt. a nyomozás megindult, nem iörtént-c gondatlanság.
— (Feltaláló zalai tanító)
Mészáros Jenő bocföMei rk. e\'.emi iskol .1 tanító hosszú évek munkásságának gyakorlati tapasztalatai alapján egy ügynevezett .clomi termesz-\'l tani állványt, készített, amelyei a kultusz, miniszter nemcsak az elérni, hanem n IK>lgári és középiskolakb.in is engedélyez használatra. A, fából készülő ötletes találmányt zalai kisiparosak gyártják, igy olcsón beszerezhető. A zalaegerszegi pedagógiai szcmuiáriu-rniotn a tanító nnár be is mulatja talál-máinyát.
— (Cukor minden (flszerOzletben kapható)
Az ismert binleiniénnyel kapcso-lilban téves felfogás alakult ki a vásárlóközönség körében, miért is közöljek L t, vevőinkkel hogy cukor szükségletüket egyelőre (természetesen j\'.gy ellenében) változatlanul kielégithclj-ák. Nagykanizsai FüszcrkcreskcdÖk. (:}
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt hóién fi gyermek született, 5 fin éi 1 leány: Szerdahelyi László napszámos és Kálovics Annának rk. fia. Opicz Antal napszámos és Vajda Annának rk. lia. Kábvies János röldmü\\-es és Slokkcr Juliannának rk, leánya, Síikkel István tcjfülözö mester és Junnanu firzsébemek rk fia, Sebestyén Janón i^gnár segél ái Istéf Máriának rk. leánya, Németi, József kőműves mester ós Milialccz Juliannának rk. leánya, MÜlei József napszámos és Bergcr Máriának rk. fia. Sió József v. őijnok és Hajiul Erzsébetnek rk. leánya, Virág Imre Máv fülŐ és Ambnis Annának rk. fia. — Halílo-zás 7 cselben történt: Kuzsiicr György cipész rk. 10 éves. Szántó Lajos kőműves mester rk. 07 éves, özv. Kuzs-iiCr Lászlóné Sneff Ilozáüa ik. !i7 éves. Pulii Józscfné Horváth Anna rk. 54 éves, Szabó Józ*f ref, 4 hónapos, özv. Harsai Lászlóné Molnár Katalin eltartott rk. 95 éves, özv. Dancsilovics Jánosné Balázs Agncs rk. 50 éves, — Házasságot kötött ^pár: Mantuano József (elv.) kéményseprő mcsicr rk. és
Nemietközi Vásár
április ÜB - május 8.
Odautazás április 20-án 0 órától május 6-án 12 óráig. Visszautazás április 26-án 16 órától májul 13 án 24 óráig. Iguolvány P 2-80. — Kapható:
schless testvéreknél.
1 li
aBWmv--- Ym
w< Hl
m
IKCIPflíIIN
BÚTOR vizii
iiflítel, BoAl Ilfrlt Nagy választék!
Olcsó árak!
az N. M. Helytartó Tanács altot az rendeltetett, hogy lia a válté birtok.isa folyó évi nugusztus 9-löl szjUnilott i.\'i nap alatt a Festi clsöbUoságu kir. váltó Törvényszéknél nem jelenti, — nicgscmmísittcmi fog.- L\'gyauazon év-, ben váltólcvelck hamisítása miatt vádolt Jorza József szökevény ? velencei kormány által nyonioztatik. Már nkkor is voltak vállóhanüsitókl
A hazai iparpártolásmeni n jelenkor eszméje. A jegyzőkönyv szóról szóra igazolja, hogy ez iránt 1812. évben mozgalom indult meg. BHuogCnUéko-zetö Csányi László, Csányb.m 1842 november lén kell s Znlamcgyc pol-gá.alhoz n
,hont gyármü cikkek használatáról\' Ogy felhívást intézett. Csányi Uiszló — u lelhivás szerint — szegénységünk okait önmagunkban s fonák számadásunkban keresi, a minek következmé-nye az, hogy gyári iparunk hiánya miatt a .külföld minket gyarmati állalmiak néz. Tőlünk függ. hogy luvxal gyánnűvekcl használjunk, ez á\'tnl gyáriparunk felemelésével nyerslcrmé-nyTeinknck h tágaKibb és bizt<>Ní.bb vásárt nyílhatunk. I-elhivja a megye l»dgárail a kebelükben egy minél nagyobb társaság alnkilására, amely tár-saság tagjai csak honi gyárban készült gyapjú szöveteket viseljenek, hazai papirost ős porcellánt használjanak.
Posztó és porccllán kereskedésről néni találtam feljegyzést, ellenben
a papit fogyasztás korláloli voltáról tesz lumisiigot azon
körülmény, hogy Szóber Ferenc vi-SXolni papirgyáros ós hitvese 1812. év-ben csőilijc jutott s iiogy a *(södölo-lénok határnapja 1842 szcpt. 1-érc tüzelvén ki, pörügyetővé Thurzó Mihály ügyvéd, pörgőn tinókká Tcrsánszky j\\lajos esküdt ncvczteitek kij.
A hivatkozott jegyzőkönyvhez csatoltan kezembe iikodt az 1840. évi II. L c. végichajlására vonatkoz-Mag a \'Tekinlc:cs nemei Zala várni ^gyúick 1810. cszt. november 9ón tartott köz Gyülekezete által
a katona ujjantok állítása é\'demibtn e nOmcs megye minden köz ürgéhez s Ogj-Cs lakosaihoz inlézutt hir.Ielmé nye.\' A hinlelméuy ismorjeii az ISID. évi II. t,-c.-p|. tudtára adja rnindenvki-nek. hogy u iniegajánloll 38.000 uj;mc-lx\';l e megyére 1049 esik, mely sors-húzás által fofl a 18. évei meghaladott, de 32 esztendőt még el nem (öltéit, leiadózás ulatl levő személyok-Ij -i kiálUlialni s ezen számhoz a •Siilóság. is népeségéhcz inerten járulni kölclcs. Felsorolja a menicsségn-kcl. inlézke.llk a fejadózás nlalü .nem-li\'Jeii lakósok ősszelrásáról. a sorozásról, felsorolja a bánlcidsokct, mely öncsonkítás vagy szökés esetén éri a hadkötelesekéi.
Ezek és ezekhez hasonló intézkedéseket, meghagyásokat stb. tartalmaz; ex a jegyzőkönyv. Beszélői tud régi >ó és rossz időkről, tanúságot tesz örömről és bánatról, ^érdemes, hogy az utókor szániám megőriztessék.
Németh Mária rk.. Kovács György cipész Agád rk. és Kovács Toréxia háztartási alkalmazott rk.
— Orvosi hlr)
Dr. Majoros János belgyógyán Mak-orroi, (sombatlielyi közkórházi tlor-Toa, MAV pályaonros folyó évi május elsején nyitja meg orrosl r«Ddelöjét Lótvös tér 28. saám alatt. (:)
— (Kerékpár, Ital, kórház)
Baranyai Sándor 53 éWi iharo:.l»cré nyi szíjgyártó a község főutcáján ke-rékpározott, egy zökkenőnél leesett és oly szcicnesetlenül esett a fcjé;e. hogy a mentők bezúzott koponyával szállították o iiagykanizsiU. kórházba. — Gergyc József 55 éves, nagykanizsai alkalmi niunká.s, Honvóil utcai lakos ittas állapotban a sóház előtt elesett éi a Tejét bezúzta. A mentők vitték a kórházba. . i
— (Felmentett orvos)
Dr. Urbán Károly gutorföldei magánorvos és lab >ránsnöjc; Szal>ó Gizella, Fcszlog Mária naprádfní 2.1 éves leiinnyal együtt körűit «z egerszegí tőrvényszók elé tiltott műtéttel vádoltm. A lttlny elismerte bűnösségét. iSZ orvos és libaráasnŐje azonban han^ulyoz-tiik, hogy mit sem tudnak az Csolnil, a leány csak azért keveri bele őket, hogy büntetése kisebb legyen. Ennek
alapján Peszleg Máriát jogerősen hat heti fogházra Ítélték, inig az orvosi és laboráns-nőjét felmentetlek. A felmentés ellen az ügyész fellebbezelt.
— (Szabadlabrahelyezés)
a minapi karádi tűzesettel kapcsolatban, mint jelentőtök, Wldsérlék e kuposvári ügyészségre Kovács Gyula gazdát és feleségét, mert az a gyanú merült fel ellenük, hogy maguk gyújtották fel házukat. A nyomozás után n vizsgálóbíró a liclyszinen 27 tanút hallgatolt ki és ennek alapján Kovácsok ellen megszüntette az eljárást ás azonnal szabadlábra is holyczto őket-
h
Nem vált be a papírforma az e heti tlppeléseknél
A. vasárnapi nemzett bajnoki és délnyugati mérkőzések eredményei és a Uppclések egyaránt azt muUtyikt, hogy n papírforma eznttnl som vélt be. A ZMNTE-PBTC mérkőzését például senki sem találta el, legtöbben nagyobbá rá nyu ZMNTÍi győzelmet jósoltuk. Ugyanigy a legtöbb tippelő a Hungária győzelmével látta befejeződni nz örök-derbyt. A Fradi—Hungária mérkőzést csak K. Nagy László találta telibe, aki a KRAC félidőiével öt ii.ni:.-..[ ért el. Kívüle sorsolással Taródy György kapja a vasárnapi
Használata 5%-os oldatban permetezve. KÁRPÁTI OLTÓVIASZ.
Kapható: Teutsch drogéria
Városháza.
?27788396309
ZALAI KÖZLÖ-NV
1940, áprilU 18_
ZÜÍNTIC—PKAC mérkőzésre érvényes trlbtlnjegyci. A IwIojMijogyokct a liii. rompontosak közül: Totóin Frigyes, lioieck János és Horváth Jenő nyerték. Az ututványok a kiadöliivatiilbun átvnhe(6k. t , ,
A bajnokság mostani állása
F»4osl 1. osatily.
1. DVAC 1» 12 1 2 44 12 25
2. PBTC 16 s 4 3 33 21 22
3. ZMNTE 14 10 1 8 39 21 21
4. KTSE 15 7 3 9 22 23 17
5. DPAC 15 7 1 7 22 20 10
a 8BTC 14 6 3 fl 33 33 15
7. MSE 14 0 1 7 37 30 u
8. Z«SE 15 S 3 7 17 22 13
9. PEAC 13 (i 1 6 24:39 13
10. KRAC 14 5 1 8 17 26 II
11, NTSE U 2 1 11 8 33 5
12. PAC 11 — — 11 0. 9 —
I Köszönetnyiivánitás.
Ezúton mondunk köszöne-j tet mindazoknak, akik gyászunk nehéz óráiban a részvét jóleső melegével igyekeztek enyhíteni mélységes | fájdalmunkat.
SchÖfl Rudolf nyűg ezredes és családja
Ágyúzás a londoni partokon
London, április 18 Az angol főváros délkeleti részeltek lakói az éjszaka heves ágyutazie ébredlek. A lövöldözés a tenger felöl hallatszott, de légiriadót nem rendel-tett el. Fgyelöio még nem tudunk részteleket.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8483/1940.
Táigv i Cierebogár- Irtát.
Hirdetmény.
Közhírré teizem, hogy a cserebogarak irtása az 1894. évi XII. t.-c. 50. §-a értelmében kötelező és azon birtokos, aki az irlást elmulasztja, ugyanezen törvény 95. §-ának k) pontjn alapján kihágást követ el és az 1928. évi X. t.c 5. §-ában foglalt rendelkeiétek szerint 600 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel,\' behajthatatlanság esetén megfelelő elzárással büntettetik éi a büntetésen felül az ittast a mulasztó költségére a város fogja elvégeztetni.
Felhívom tehát az Összes birtokosokat, iioiy a cserebogarakat a saját erdekükbun és minden rendelkezésre állá eszközzel Irtsák.
Nagykanizsa, 1940. április 9. »14 Polgarmea\'er.
A Zalai Közlöny Bporí-tippTersfinye
TIPP-SZELVÉNY
Beküldte:..........................!..................
Lakik:...............................................
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák:
ZMNTE—PEAC . . .. : ... (.
PBTC-ZaSE : ... (.
SBTC—MSE ..... (.
KTSE—KRAC..... I.
DPAC—NTSE...... 1 ... (.
MISE—NVTE..... (.
ZMNTE Il.-KPC . . .. (.
TPSC-Lev. vál...... :... (.
1*erenevaros—Kispest : ... {.
Nagykanizsa és kornyékének
si f • r sbéHk© r e » k te «3 § i n e fa
figyelmét felhívjuk,, hogy mint a Magyar Nyersanyagbeszerzö és Elosztó R.-T. bizományosai a Mezőgazdasági Közraktárak R.-T. Transdanubla-telepén rahJdri tarlunk fenn. Felajánlásokat kérjük a raktár címére megküldeni. Teljes tisztelettel
Simon István és Maretics-tesfvérek.
bAtadt Téli a utó busz-menetrend bátaot
p- _ 1325 1.
— 650 13-43 1.
2.90 800 14« é.
4.40 900 1605 é.
N*i;y kani zea—Kaposvár
a p. u
L Kö7.p<
özpont szálló
Nagykanizsa Navkanb BöhÖnye
Kaposvár ............ I
Tértl|egy Böhönyére P 5—, Kaposvárra P 8. Nagykanlaew-Zalaaxabmr
Nagykanizsa Zalakaros O ara bonc . Zalaszabar .
(ÉrWayw 1M0. míji
é. I 8-40 é.
8-30 7-20 6-10
18-if)
16-30 1510 1400
p- 18-40 1.
1.40 17-13 í.
1.60 1720 é.
2.20 17-30 i.
6-40 61)7 603 550
p - •805 15 10 1.
1.— 8-31 15-37 é.
1.90 8-5S 1600 t.
2.80 920 _ 6.
3.— 9-40 — 4.
Térlijcgy Zalaszsbarról P 3 30, Oarnboncról P 240, Zalakarosról P 2.10 MMnys- N agy sare kacs 1—Keszthely
6-33 6-10
Böhönye ...... ...... é. TDÖ * 14-55
Nagyszakácsi ......... i. 6\'35 14 30
Somogysáinsoii........ I. 6-10 14*05
Balatonszentgyörgy...... I. — 13*40
Kcizthely ............ i — 1320
Nagyszakácsi és Keszthely között csak szerdán, csütörtökön és pénteken.
Csillárok,
falikarok,
^leiiszeKrény-lűmpáR
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVOLGYI-nél
Sugár-uí 2. m
Ez éuben csak
200 drb
Eteraa lniii
készülék kerül díjtalan kiosztásra.
Siessen magának 15 tucat cserekötelezettséggel egy készüléket bizlofítani!
K6ntSS,u\\ SZABÓ ANTAL sportüzlete
>.nk..U.., FS-at ».
8582/1940.
Tí«y! A bilik ís ípllí.l telkek felmérése.
Felhívás a ház- és telektulajdonosokhoz.
A PénzDgyminiszlerUr elrendelte a város .terüli tének részletes fel-méiését. A külsőségek, vegyis a szántók, rétek, szőlők, erdők, legelők felmérése már egy év óta folyamatban van. A belsőségek, vagyis a házak és építési telkek felmérését f. évi május 1-én kezdik meg az állami mérnökök.
A belsőségeket tudvalevőleg mir 1916—1917-ben felmérlek. Most tehát iz akkor ké-züll állami térképek hí pján a vhoii I., II. és III. kerületének műszaki helyszínelése következik, vagyis az 1916-1917-ben kéizüll (érképeken átvezeiik mindazokat a változásokat, amelyek 1918. óta a házakban, vagy telkekben beálllak.
Felhívom tehát a város mindazon ház- és telektulajdonosait, akiknek ingatlanán 1918. január 1. óta u] ház épült, vagy akik loldalék- fpll-kezéit eszközöllek, vagy akiknek háza, vagy annak egy része leb^n-latot\', akár épül\' a lebontott helyébe uj épűlel, akár nem, vgy akik az Ingatlanukat két vagy több részre megoszlott ok, vagy akiknek mesgyevonala bármi okból megváltozóit, e változásokat f. évi április hó 25 élg személyesen vagy egy levelezőlapon, az utca, háztzám, a tula donos nevének és a beállott változásnak rövid feltüntetésévé! jelentsék be a városi mérnöki híva* tálhoz. (Városház, II em.)
E helyszíneli munkálatok fogjak képezni a (elekkönyvi betét szerkesztés alapját, tehát mindenkinek saját érdeke, hogy birtoka helyes állaggal kerüljön bele az uj hlMtelekköny-vekbe, mert a későbbi kllgazllás Igen hosszadalmas és köHséges.
Polgármester.
__AllAs_
Mindenei szakácsnő1! |ó blzonyltvinyok-k.l május 1 re felveszek. Caaaaorf.ut
w/i f.«. t._;_
Ügyes bejárú mlnd.ns.t azonnil kivessek. Msgyar-utca 22. 922
Jómunkis aaabdaoaaal felvétetik Tóth szabónál. Klnlzslu. 6 936
Maablahato, ügyes, tiszta be|árónöt keresek május elsejéié. Szabó Gyözöné. Sugar-ul 16/n. 935
adAs-vétel
VcIS- és étkezési burgaaja kaphsló Wolliknil Horthy M.-ut 37. 900
lakAs-Ozlethelyiséo
Kiadó, kisebb vagy nsgyobb világos udvari helyisig Király.utca 32. 3
Két- vagy háromszobás lakás málna lére kiadó. Clm a kiadóban. 933
November elsejére néafausobsla össz-komforlo, lakást keresek. Címeket a kiadóba. 872
kOlöhfélb
Autótaxi _ Bérautó szolid árban kényelmes autók megrendelhetők. Ksuf-msnn Manó. Tetcionállomás 222. 20a
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja,: „Klzgazdasigl II. T. Nagykaalzse". Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i s „KozgaidaBAgl II. T. Nagykanizsa"
nyomuájibaa Nagykanizsán. (Nyomdáin leiéi i Zalsl Kii a ly.J
80* ívfotyam. 89. szint.
NagykwdzM, 1940. április 19 péntek
ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
#ttifc«szloség é> Uadóliivilal; Foot 5. szám. jfetjefcetit mladta bíütönup d* tutin.
POLITIKAI N A P | L A I
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I pcngÖ 40 fillér. SzerkwzíÓségl és kiadónivalali telefon! 78. SS.
Felelőtlenség
és hazafiság
^Rémhírterjesztés és fecsegés ha-wiáPtiláS* ezt hirdették a pákátok, amelyek pár hónappal e,elött je\'enlek meg a főváros és vidéki városok utcáin. És a magyar közönség túlnyomóan nfigy többség? át is érezte e figyelmeztetés \'eeitő-ségét. A magyar nép higgadtsága, józan Ítélőképessége fö\'ét* kerekedett a néha egész országokat végigszántó idegességnek s külföldön ls nem egyszer csodálattá\' ál\'apitottáfc meg azt a méltóságteljes) nyugalmat, amely az egész orizá^ot áthatja.
Mégis, hárinciinyire ez a jövőb* vclett szilárd HlWH fakadó nyugalom uralfci a nem;e\'i közvétamJinyt, - akadtak olyanok is, akli; kishitű-ségból, tájékozatlanságból, nagyképűségből, egy bennük lévő csillapíthatatlan fecsegő hajlamból alaptalan híreket terjesztettek, vagy öntudatlanul és rövidlátóin az ois//ÍL-rontó hlrkolportázs szolgálatába S7Cgödtok. Ezekről szó\'ott ós ezekhez Intézett komoly figyeimez!et;«t gróf Teleki Pá\' miniszterelnök a Magyar Élet Pártjában tartott be. szédétcu. Megállapította, hogy sok ember, elfeledkezve hazája iiáiti kÖle\'ességcrőJ, a jólérle.sültséjf köntösében tetsztBÍegye szn\'adgál és nagyképűen suttog olyan híreket, a melyek megitélé;ére Icájességjcpl képtelen. Vannak emberek\', akik izgatottan híreket terjesztenek, hogy azokat ferdítve és még jobbon túlozva továbbadják. Valóságos bC-tegségjárvúriy ez, - mondotta a miiUszícremök - amelyen, hu n<(rri az ország te* Szentebb érdekel forognának kockán, moxJyognf \'chetfra.
Nagyon nyomatékosan hangoztatta a minisz\'orolnök, hogy az ország szempontjából mennyire káros és veszedelmes ja\'emég le/. Néhány ember szenzációtojháiszátri, fegy^i mczetlensége és felelőtlenségé igen súlyos károkat okozhüt az egész országnak. Pedig valóban csak néhány einberröl van szó. pmtosnb-ban : igen kevesen vajnak azok, akik tudatosan és rosszakarattal lerjeszte nek híreket, ismét n miniszterelnök szavalt Idézzük: »ha atz enibe. iek ártatlan tömege kijózanodnék cbböi az értelmetlen Játékból, rájönnének, hogy milyen kevesen, vannak a méregkeverök és hogy kik azok*.
E komoly szavuk utón nagyon határozottan jelentette kl a mlniiz-lerelnök, hogy ha csalódna a nem-ast józanságátrm, kénytelen\' lesz kemény rendszabályokhoz nyúlni. A józan magyar közvélemény teljes mértékben helyeset ormok a kijelentésnek. Valóttm Sokkal komolyabb időket élünk, semhogy fe\'elötbh fccscgéaekket, buta hirokke\', tájékozatlan n?-*7vkópüséggci nzr orszíg
érdekeinek1-ártani engedjünk. Mr gyarország poétikája cgyencsvonafu, áüásfoglaláaa és nemzeti célkitűzése, esztendők.óta tíRyfW* MWW-
Csökken a norvég ellenállás, ai eredménytelen harcok megszüntetését kívánja a norvég közvélemény
Mefjnáfolták m szov Jet-román megállapodási és o sspai-w Issza-vonások hirét
Az északi háború kezd kialakulni. Az északi vizekon ismétlődő angol támadások tegnap is kudarccal jártak, a repülötámadásokat és a torpedórombolók támadását is visszaverték. A német jelentés szerint á stavangerl repülőtér ellen támadó angol gépek közül hármat Jelöllek. Egy német gép nem tért vissza. A támadó angol hadihajók közügyet telibetnlált egy bomba, a cirkáló nyomban elsüllyedt. Ezenkívül több kisebb cirkálót és egy torpedórom-
bolót ért még találat.
Az angol je\'entések szerbit az angol repülők Bergen előtt egy német csapatszállító hajót süllyesztettek el bombákkal. Ugyanígy pusztult el egy német tengeralattjáró is. A légi-harcok sorén 3 német gép lelövését jelentik az angolok.
Az angol" kereskedelmi miniszter nyi\'atkozala szerint eddig Anglia h> jóPottájának 3 százaléka pusztult el, amit azonban építéssé\' és vásárlással pótolni tudnak.
Elégedetlen az angol közvélemény
Az angol síjtó nincs mcpe-légedve az eddig elért eredményekkel, A News Cronicfe é\'e; hangon sürgeti a kormányt, hogy Anglia segítse meg végre tény\'cj.esen Norvégiái. Komoly kockázat né\'kül nem lehet eredményt elérni, Írja tt lap, márpedig minden perc késedelem elősegíti, hogy a németek befészkeljék magukat még jobban «z elfoglalt állásokba és még nagyobb teret hódítsanak.
A francia hadijeícntés a nyugati front \'kisebb járőrharoairói* számol be és közli azt Is, hogy egy járőr-
hajó elsüllyesztett egy német tengeralattjárót.
A harci eseményeknél nagyobb érdeklődést keltett
¦ jugoszláv-orosi tárgyalások
-megindulása, ami « lesnapi n*p szenzációjának számi\'. Teljjs:ii tisztán még ma íöm lehet fá\'ni ebben az ügyben, -íz uj jelentések mindössze azt közlik, hogy a nátrytagu jugoszláv küldöttség, amelynek vezetője Georgievics bankigazgató, a Jugoszláv Nemzeti Bank vött alelnöke, már a közeljövőben elindul Moszkvába.
Szigorú Idepjenellenörzés mindenfelé
Rendkívül érdekes és nem clszlgs-tclt jeJCfiség, hogy az idegenekp\' mindenütt nagyobb ellenőrzés alá veszik. A belga és haHand Intézkedések után most Dánia határozlaoi, hogy a skandináv szeniéÍyazoiios>á/i Igazolást megszünteti és még n skandináv állampolgárok részére is bevezeti az utlevé\'qlenörzést. Még szigerubb a helyzet egyes délkelet* európai ál\'amokban. Evek között is Románia vezet, A belügyminiszter rendelete érteimében ugyanis a fegyver< és fényképezési engedélyeket azonnali hatállyal bevonták. A külföldiektől már a határon elveszik a fegyvert, robbanóanyagot vagy a fényképezőgépet. Az országban pedig az idegen állampolgárok még
egyik helységből sem utazhatnak a másikba előzetes engedély nélkül.
Bukaresti körökben nagy érdeklődéssel figyelik a jugoszláviai ide-dcgenelien\'őrzök és kémei hárítok fokozottabb munkáját. Az! hiszik, hogy a balkáni államok közös lépéssel felkészülnek minden meglepetésre. Erre nrutnt a román koikniSny-nak és Károly királynak több súlyos intézkedése.
Bukaresti cáfolat
Bukarest, április 19 Hivatalosan cáfolják, hogy ROaiá nia és a szovjet közt megegyezés jött volna létre, hogy csapataikat a határról 10 kilométerre kölcsönösen visszavonják.
Az amerikai flotta elindult a hollandiai vizekre
Holland-India ügye nincs még tisztázva. RooscweÚ elnök mai nyilatkozatában megerősítette Hull kül-
ország Igazságot (akar, békét akar, függetlenséget akar, életit a^ar. Büszkéknek kell lennünk arna.hojryt e/cket a célkitűzéseket nyjfltpn, világosan hangoztattuk; a küi- ós belpolitikában szívós kö%etkeze\'e;&égic:i szolgáljuk két évtized óta. És cz-\'k a célkitűzések meg "em váA^ztabj
űgymlnlszter minapi állásfoglalását. Ennek megfelelicn - newyorkl jelentés szerint - az amerikai flotta
hatók. Ereknek szolgálatában áll minden ncmüeU erő, s ezt az erőt igyekszik fokozni a kormányzati po--Hliko kifelé az or.izág tekintélyének ál\'andó növelésével, teMe honvédségünk fejlesztésijei és az or. szög szociális, valamint gazdasági rendjének reformiaj^, , t , t ,
a Csendes Óceánról elindult Távol-koiet felé és Hoiland-Indta közelében fog tartózkodni, készen mindéin eshetőségre. , s í
Ugyanekkor
Japánból a következőket jelentik : Tokiói körökben nem veszik tudomásul HuÜ külügyminiszter kijelentéseit, mert az a Csendes Óceán indiai részébe való beavatkozást jelenti; Hangsúlyozzák Japánbán, hogy a hágai közlemény Is súlyosbítja a helyzetet, mert figyelmen kívül hagyja Japán érdekeit.
Az ügyben megszólalt
Ausztrália
Is. A kormány külön tanácskozáson foglalkozott Holland-India < Ügyével.\' Ausztrállal körökben hangsu\'yozzák, hogy sjlyos következményekkel járna, ha Holland-India akár Így, akár ugy német érdekkörbe, vagy kézbe kerülne, miután ez kihatni a Csendes óceán holland fejirihatóságalatt lévő szigetvilágára, ntni pedig már Ausztrália érdekeit sérti.
A juttoazláuoroax kBzeleéé»
rum befofyánoiia Róma magatartásai
Róma, ápriHs 19 Az olasz közvétomény érdeklő™ déssci figyeli a jugoszláv- orOfZkap-i csőlátók felvételét, amelyei német közbejárás eredményének tartanak, Olaszország hangsúlyozza, hogy ez nem befolyásolja Róma álláspontját Az olasz inpok szerint Budapesten ugy látják, hogy Moszkva és Szófia, valamint Belgrád és Berlin viszonyából származott a jugoszláv-orosz közeledés.
Jugoszláviában - római vé\'emény szerint - attól tartanak, hogy romániai orosz támadás esetén Jugoszlá" via szembekerülhet Moszkvával.
j&ítyre fHahtatotabb a norvégiai partraszállón Ügye
Amsterdam, április 19 Skandináviai hirok. szerint « norvég csapatok eifciiállásn mindinkább csökken. A csapatok köréten egyre erősebb lesz az a felfogás, hagy , hasznosabb voüw az eredményteí^n gerlUaharcokkal felhagyni és béter nyugodni a német megszállásba.
A miniszterelnök azzat fejeaíte be beszédét, hogy a mai nemzedék\' olyan nehéz feladatot kapott, mint talán egyik sem; De legyünk büs?-. kék erre s minden erőt összefogva,, igyekezzünk megoldani a ránk váró feladatokat, - ingert ezeken dcV et az ország jöYője, , , ^
ZALAI fcöíLONV
1940. dprills 19
GFBanlyunaharianyAk
l«gnjabb dI«.tamlN»kb.a
párja P (.95 2.90 2.80 3.90 3.90 Szomolánylnál.
Paris, április 19 Norvég hadijelentések szerint * partraszaltt csapatok közt angolok, kanadaiak és leng)«lek vannak. A partraszállás helyolt és körülményeit titokban tartják.
\'Em-umnái, ahol 16.000 nímetet tartoztattak nagyobb ütközet van kilátásban. Haakon király csapatai étén áll és néni menekült el, — mondja a jelentés.
T,
40 HADIHAJÓ fekszik már n lengcr fenekén n narvita öbéllieu.
TILOS Svédországban külföldieknek autóval egyik helységből a másiklw közlekedniük.
RfifMHTREK terjesztése mintt máris több eljárás indult Budapesten.
HCMAN Bálintot felaVallák n szegedi egyetem tlsxtelelbeli doktorává.
ROMA CAFOIJA a 4 korosztály l»hlvásáról és Rari hadilerfllcttó nyilvánításáról szóló himket.
AZ IDEGENEK ellenőrzését Hollandiában is erősen megszigorították.
lMUNKAS-C.SOIJORTBA szaladt egj-tolató iphcrvunul Érsekújváron. I!gy munkás meghalt.
ALÁIRTAK a német-litván mező. gazdasági egyezményt. ,
FÖLDCSUSZAMLÁS veszélycsztette Garamsalló községet, több házat kilakoltattok. A községen átvonuló ut lönkreuvent.
ELVÁGTA a felesége torkát Bor István Veesés gaiiztelepi Beszkárt-al-koimazott. "ki előzőleg az urát baltával fpjbcverte. Az asszony ineghait.
A .NÉVTELEN MUNKÁS- szobrát állítja Dal Budapesten a Nemzeti Munkaközpont.
TITKOS rádióteado-iilomésl fedeztek lel Bulgáriában. Hogy. hol. van és kJ tartja üzemben, még nem tudják.
A JÓKEDV és a munka ünnepe lesz május elseje Romániában. Az akció zászlaját pzen a napon mindenütt ki keli tűzni u r*±TwoÚ lobogó mctlé.
TIBET fővárosában l«iktatták a Ilik dalai lámát.
ROtMANIA szigorította az idegon-ellenőraést. •A FINN-OROSZ hadifoglyok kiese, relé* megkezdődött.
A VÍZBE FÚLT Galac közelében három halász, halász csónak és tankhajó össreüLkózésc következtében.
KICSERÉLIK a francia-német ix>l-gári asszonyokat és gyermekeket
5000 KISLAKÁST épít Budapest szé-ikesfővájos 3 százalékos lakbérndóból.
A JEGYRENDSZERT Franciaországban is bevezetik, először a kenyérre. (Franciaországban a világháború nlatt nem volt jegy rendszer.) Heti 3 husla-lan nap van és lieti 3 napod a cukrászdák zárva vannak.
32 \'MILLIÓ pengővel cmetkedelt egy iiónap alatt a magyarországi betétállomány,
A VALUTÁS SonnenSetd\' György 26 éves magánhivatalnok 3 és rét évi fogházat kapóit Budapesten.
A vérszegénység és a sápadt-tág kezelésében, reggel éhgyomorra gyakran mär két-három evőkanálnyi természetes „Ferenc József" keserűvíz is szabályozza a belek annyira fontos működését, a gyomor-emésztést pedig előmozdítja és az étvágyat erősen fokozsa. — Kérdezze meg orvosit 1
U] város-szabályozási tervezet készült az Ideiét mait Vargha-féle terv Helyett
Az építésügyi bizottság az Eötvös-teret jelölte ki az uj katolikus templom számára
Nagyfontosságú ülést tartott Nagy-knnizs\'a város képvbetőte^ü\'etének építésügyi bizottsága Dobrovits Milán v. országgyűlési képvielő elnöklete nlatt. Részt v*lt az Ülésen dr. Krátky István polgármester is. Az ülés cSszchivását szükségessé tette az uj városszabályozásj torvezet bemutatása, ami! a város vezetőségének megbízásából Sz;iláj gyi Géza budapesti építész, egyetemi tanár készilett. A Vargha-féle vá. röSicndezési tervet ugyanis erősen módosítani kebelt, szigorúan reális, niapon, Nagykanizsa 700 katasztrális hóid területének keretébe.
Vécscy Barna a térképeken t\'s vázlatokon ismertette uz uj terveze-tet, rámutatott arra, hogy a Vargha-féle tervezet elvesz\'Blte korszerűségét, ezért szükségessé vált a város mostani és további fejlődését szerrí-clött torló elgondolás alapján egy uj ten«zet elkészítése. Fontos ré^zp az uj tervezetnek a fö utak korsze-J rii kiépítő e. Az uj lerv^z-t n célszerűséget s/olgálj« síz egész vonalon, így figye\'cmbe veszi többek közölt a vágóhídi ut kiépítését és Lekap, cfiolésát is a nagy forgalmi hálózat-bn. Uj lakótelepek lélesitését » tervezet a Magár utca és Árpád utca területén, n József főtartej és G*-" rni \'utcák között, majd « Bab>ch3v és Temető utcák közt, a Szent Imre herceg utca folytatásában, az Attila és Teleki utca közötti részen, Csányi László utca folytatásában, stb. irányozza elő. A tervezethez több felszólalás hangzott el.
Az építendő uj katolikus templom elhelyezésére két elgondolás van : 1. az Eötvös térre való felépítés, a mi a polgármester szándéka, 2, o jelenlegi felsőtemplom helyén való felépítés, ami n püspöki hiztos ki; vánsága. A kérdéshez sokan szól-
tak hozzá. Egyhangú állásfoglalás volt: a patinás és tiszteletreméltó multu ífc\'sőternpictmfot nem szabad lebontani Annak tovább is a jelenlegi helyén kell maradnia. Városszépészeti és katolikus szempontok is azt követelik, hogy az uj templom az Eötvös térre kerüljön. Ezt p bií»ttság egyhangúlag elfogad 1».
Sorra került a vásártér kérdése is, amit pavilon-rendszerrel javasol a tervezet (megoldani. Utcanyitások, terek létesítése, a Cinklóri tini, a major, az ördögárok icndczésének megoldása is helyet kap a tervezetben.
B arthos Gyu la e r dőmes te r d r. Fülöp György ügyvédnek, a Zalai Közlönyben ismertetett tervét a Zriiiyi-várkűpu fclépitésérc vonatkozólag nagyszerű gondolatnak tartja ós ez is bekerüli a megvaióa-tandók közé.
Dobrovits Milán, Bmthos Gyula, Walígurszky Béla, Krátky István, Bnbochay György, Horváth Lipót, Vécscy Barna, Kertész Béla, Kovács Ferenc, Kenődi Imre szóltak hozzá az egyes kérdésekhez.
Az elhangzottak alapján újból átdolgozzák és módosítják a tervezetet és utána újból a bizottság e\',é terjesztik.
Véleményünk Sicr.\'n- nem elegendő ennek a tervezetnek, csak az építkezési bizottságban való megvitatása. Olyan hatalmas és messzeható jelentőségű anyagot, mini nZ évtizedekre terjedő - várossznbályo-zási tervezet, amelyben a jövő Nagy knnlzsájának lefektetéséről van szó, egy szelesebb bizottság elé kell utalni és azzal több Szempontból alaposan foglalkozni. Ez n fontos kérdés csak azután kerülhet a képviselőtestület elé. ¦ 1 ;
A MANSz és a leventék küldöttsége koszorút helyez Munkácson a Kárpátalja visszaszerzésekor hősi halált halt honvédek sirfára
A imunkácsi útra az előkészületek nagyban folynak Nagykanizsán. Különösen a MANSZ és a leventék kjé-szülnek a hazafias fe-vidéki kirándulásra. A leventékből egy nagykanizsai és egy kUkanizsaj dlszsza-kasz, valamint a levente zenekar indul. A MÁNSZ küldöttsége és a leventék is babérkoszorút visznek magukkal, hogy a Kárpátalja visszaszerzésekor, valamint a csehek viz-kcaroszti támadásának napján hősi halált halt honvédcink sírját megi koszorúzzák. A testvérközség, Fan-csika országzászlóavatásán részt vesznek a város, vjalajnjnt « község)
| által meghívott kanizsai hatóságok képviselői is. A Jcventék a munkácsi; lcrtNitezászió átadása után folyatják útjukat Beregszászra, majd" Bene községig, a honn m gyalog mennek a mintegy 1 kilométernyire fekvő Kovászé községbe, ahol a ka-< nizsni járás leventéinek zászlóját adják át ünnepélyesen és jehín lesz-; nejt az ottani járási leventeverse.. nyCn.
Aki a munkácsi hazafias ünnepi ségen, illetve felvidéki kiránduláson részt akar venni, jelentkezzék mielőbb Borsa Béla felsőké reskedeltíij iskolai tanárnál.
Használata 5%-ob oldatban permetezve.
KÁRPÁTI OLTÓVIASZ. Kapható: Teutsch drogéria
Városháza.
vaskemkedéao — NagyktRlxaa
cöRünfc
LERAKATA
Tanári hangverseny a zeneiskolában
A Városi Zeneiskola szerda eslí gazdag és változatos müsoru hangver-senye rekord közönséget vonzott. Ami még nem történt meg: — pótszékeket kellett beállítani. Orvén, detcs, hogy a hangverseny iránt olyanok is érdeklődtek, akikot cdájg mein nagyon leiietett látni a hangverseny lennckiícn Szerelnénk, ha érdeklődésük állandó-sulna és ők is csatlakoznának ahhoz az egyre növekvő táborhoz, amely a zeneiskola kulturális munkásságát el-isnitri és megbecsüli.
A szerdai hangverseny igen alkalmas volt arra, hogy az ilyen érdeklődési felkeltse, a tartalmas műsor sorompóba állította 1» zeneiskola egész t;l. nárl .karát és a |»rc klasszikusok (öl a romantikusokon és klasszikusokon át a modemekig izelitöt adolt a szóló* számokból ós n kamarazenéből.
Az egyes müveket ismét Vannay János igazgató ismertette a műsor előtt, a tőle megszokott szakszerűségééi ós mégis inindcnkl számára érthető közvetlen seggel. A müvek mejg. órléséhez és ílvCzéséJiez nagyban hoz-zá^ámlt ez a kis zenei kalauzolás. Különösen saját müvénél, a rendkívül tetszetős és sikerült iJölcsödubiál áü ez, ahol a szerző elképzeléseit, a mü • tartalmát- is megismertette a hallga-lósággal. A gordonkára irt kis niü ismét nie^Crösiiottf felfogásunkat, hogy Vannay Jánosra, mint szerzőre büszke lehet Nagykanizsa, igazi tartalmat tud adni a hangoknak, nagy kifejező erővel bir és ebben a szép szerzeményé, ben a szokottnál több melegség és létek van. (A mü része egy zenekari szvit tmek.)
A megérdemelten nagy sikert anatoit Vannay: Bölcsötlalon kivül F. Garai \'Margit még Tartini egyik versenymü-részJelét és Cassndo: Zöld ördög táncft> elmü szerzeményét adta elő pompáson. Különösen Cnssadonak, n vilaghiríi gordonkaművésznek bravúros ügyességet kivánó >Ördög-tánca. áJUtotla nagy feladat elő F. Garai Margitot. Tudását és felkészültségét mi sem bizonyltja jobban, minthogy ezzel a művel is liiájiytalán élvezetet tudott szerOz;ni. Sikeréből és a tapsokból kijutott a nagyszerű fegyelmezettséggel .kísérő B, Hon ti Ilonának Is.
Wltzeneiz Jolán énekelte ezután gróf Mailáth: Avc Máriáját (Kerekes Irén zongora és Ivánkovits F\'erenc hogedű-Alséreléwl), Perbáli (Hodula): Rózsa-requiemjét, Chopin egyik dalát, ilielve három\' Bartók népdalfeldolgozását. -Witztineu tisztán csengő, mclegtóniisu hangjn csak a közép és méJyhangok-ban szólalt meg teljes szépségében, így a szép A ve Márián kivül csak o három népdal felelt meg szerdai hangjának, sikere azonban igy is megérdemelt volt a mindig aUcnlniazkodóan kisérő Kerekes Irénnel együtt
A műsor további részét kamarazene alkotta. \'Mozart: g-moll zongoranégyese ós Arenszky f-molt zongora hármasa a tiszta zftne lóroda(lmába vitto n halt-gatóságot és csak a vérmérséklet dönti ea. hogy a mozarti csillogásu, friss xon go ranégyes, vagy ped lg oz orosz hangulatú kompozjció tctszcttHö Jobban . 1 ,
Nagy örömünkre szolgai, hogy a műsoron zongoranégyes is sxercpethc-tett, amit a most bemutatkozó Tnrdas László dr.-nak köszönhetünk. A fíata1 orvos vérbeli iniizsikusként máris be-lakancsolódott a kanizsai zenei elet művelésébe ós nagy szegedi gyakorlatának kösxöntoiő, tudásán kívül, bogf,
53
im. április 19
ZALAI XOMANY
Már 27 országúti Vöröskereszt-segélyhely van a nagykanizsai járás községeiben
Katonaifalaxarelówek egyenruhásat, cikkek
ügyödül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINÁL
Sugar-ut 53. ss. Telelőn 625.
rövid Mö alatt bele tudott ÜkwtketUii n .kanizsai kamaraegyüttesbe. Mert a .sjuerdaj bemutatkozás egyállalálian néni árulta el, hogy uj négyest hallunk. A (Mozart-mü szépségei fegyelmo/ell összjátékban csilloglak a vonók alut. Keiftkes Irón, Ivánkovits l^crenc, tlr. Tardos László, F. (iarai Margit meg. írdemcllék az Őszinte sikert jelentő* tapsokat. Az uj Uiggal nagy nyereséjüo lett szeri a zcnviskola ós hisszük, hogy az u> tehetőségeket kihasználva\'a jövőben Is lesz részünk zongora, sőt vonósnégyesekben is.
p. pásztor Irma. ivánkovits Ferenc ós F. Garal Margit elondas.1b.ui Inl lőttük a zongorahármast. Kipróbált és jól összetanult régi együllos ez. amely-nck minden tagja biztosan kezeli hangszerét. Az ő sikerük is megérdemelt\' n volt nagy és őszlnto, mint ahogy tíz egész este, tartalmas és gazdag műsorával szép zenei élményt jelentő Inng-verseny volt.
07. e-)
Lakónyilvántartó könyvet kell vezetniök a háztulajdonosoknak
A személyes be|elentésl kötelezettség kiterjesztésének végrehajtásáról szóló 100/1940. B M. eln. sz. rendelet 7. §-a elrendeli, hog/:
Mindén ház tu\'aidonosa, illetve ennek megbízottja (hazgondnok, házfelügyelő), tekintet nélkül arra, hogy a ház bérbe van-e adva, vagy ifíncs. köteles lapszámozoit, keménykötésű, betüsoros Lakó nyilvántartó könyvet vezetni.
A belfisoros könyvbe be kell vezetni a ház minden lakóját, nemre és korra, valamint arra való tekintet nélkül, hogy a lakó milyen cimen lakik a házban (fö-, albérlő, ágyrajáró, vendég, alkalmazott stb)
Minden előirt adatot a betüsoros könyvbe a lakó „Be- (ki) jelentő szelvénye* alapján kell bejegyezni.
Ennek a rendeielnek életbeléptetésével az eddig használt betüsoroB könyvek további vezetését meg kell szüntetni. Ezzel egyidejűleg a házak lakóit a fentit k szerint rendszeresített uj könyvbe kell átvezetni. A használatból kivont régi, valamint az ezután megjelenő könyveket a háztulajdonos, Illetve azok megbízottal megőrizni kötelesek. Megsemmisítése tilos.
Az a háztulajdonos, aki a házban lakókról nyilvántartási könyvet nem vezet, vagy azt nem a megszabott módon vezeti, azt a rendőri halóság tagjának, vagy közegének felhívására fel nem mutatja, vagy át nem adja, kihágást követ el, mely a 100/1940. BM. eln. rendelet 33. §-ának c), illetve t) pontjába Ütközik s ugyanennek a rendeletnek 33, §. 1. bekezdése alapján pénzbüntetésééi büntetendő.
si laUóK nyilvántartást könyve lapunK nyomáá-fánan be&xerex0etö.
A Vöröskereszt Egyesület nagykanizsai fiókszövclségc csütörlök délután tartotta választmányi ülését. A megjelentek soraiban ott volt dr. Peéry János kórbazpojtincshok, dr. Hegyi Lajos főjegyző, P. Gulyás Gellért ferencesplébanus, Gazdag Ferenc püspöki tanáoíoS, dr. Hajdú Gyula kir. kormányfő tanácsos és \'többen. Dr. Krátky [alván, polgármester elnöki megnyitójában rámutatott nrre, hogy a nagykanizsai fiókszövetség n legnagyobb csendbon dolgozik és minden tehetőt elkövet n nemes cé1 érdekében. Meleg szavakkal emlékezett megain elhunyt o\'nökröl, dr, Fábián Zsigmond kir. kormányfötanécscsróli \' kinek érdemeit és munkásságát
Az Országos Magyar Vendégforgalmi\' Hiv.i\'al felajánlotta, hogy a beisö idegenforgalom fejlesztését cél/ó propaganda és u honjsmcrte-
téstszolgó\'ó népmü\\elés érdekében
ingyen bemutatja az iskolánkivüli népművelés keretéb-n az á\'tntanagy költséggel késziiett, Magyarország természeti, történelmi, kulturális és néprnjzl nevezetes jegelt ismertető
filmeket. A felvégek uj eljárással, művészi, színes, kCNkenvfi.Iinekro készültek a külföldi müvdWbbnajgy közönség számára és c«ik a háborús helyzet miatt kerülhetnek már most a magyar közönség elé.
Zala vármegye Népművelési Bízott Ságénak rendezésében Nagykanizsán április 22-én és 23-án, hétfőn és kedden a Nép-mozgóban kerü\'nck bemutatásra a pompős felvételek.
Április 22-én este 8-tól 10-ig, epri lis 23-án este 7-tö» 9-ig mutatják be a gyönyörű szine* filmeket o felnőtteknek, április 23-án délután 5. töi 7-ig oz ifjúságnak, hétfőn dél\' után a katonaságnak.
A bemutntásna kerülő fümek a
méltatta, Emlékét jcgyzöktyiyvben öröki\'ctték meg. Majd a május 74 évi közgyűlés előkészületeit beszelték meg. A kandldálóblzoltség előterjesztette jelöléseit a tisztikarra. Ifjú Knortzer György felolvasta szépen kidolgozott titkári jelentésit, a mely n Icgszebban tükrözi vissza u nagykanizsai ftókszövetség lelked munkásságát.
A titkári jelentés foglalkozóit az országúti segélyhelyek létesítésével. A nagykanizsai járás 36 községéből eddig 27 helyen létesítettek rBíély-helyeket és u többiek felállítása is folyamatban van. Mik\'ós Gyula igazgató a pénztári jelentést és a vagyon mérleget terjesztette Wö. Majd több szervezeti ügy került tárgyalás na.
következők: 1. Buják, Gyöngyös, Halvan, Eger; 2. Mezőkövesdi ur. napi körmenet, LU\'afüred, Miskolc, Diósgyőr; 3. Sátoraljaújhely, Sárospatak, Radvény, tokaji szüret, a Tisza árterülete 20-20 perc ; 1. Egy napa Hortobágyon 25 perc; 5. Szent Margitsziget; 6. Szent István-napi körmenet 18-18 perc ; 7. Horlobú-gyi terelések, hortobá.yi-hidi vásár, pllötapiknik a Hortobágyon, csikósok mutatása; 8. Pécs, a Mecsek gyöngye ; 9. Egy hét Magyarországon 20-20 perc.
Az előadásokot FÜó Ferenc igazgató, az iskolánkivüli népművelés nagykanizsai gondnoka rendezi. Nála kell az esü előadásokra a jegy-Igényléseket (lelefon 133.) jelenteni, mert cnélkül helyet biztosítani nem lehet.
Belépődíj egyik eiöadásni sincs, csak a műsor 20 fillér.
Nagykanizsára érkezik az előadásokra Markos Jenő Igazgató, a zalavármegyei iskolánkivüli nép™ művelés titkára, aki a filmekhez bevezetőt mond.
(a kár 380 Pí, Nagybakóinkon 3 ház (a kór 900 P), Komái-város-Or-mánndpusztáit gróf SomSsich Antal malonVépü\'ctenck egy részét a be^ nyomuló víz n\'ámosta, ennek következtében a fut g és féi méter hosz,-szuságbnn beomlott. A kár 1200 P. Kapolcs községben a postaépület é>f 12 ház rongálódott meg erősen. A kár 910 P. Vlgántpetcnden gátszakadás miatt a malomi megrongálón dott, a kár 70 P. Zahgaisán 2 ház repedezett meg (a kár 350 P), Felső rajkón 2 ház {a kár215 P), Dlóská-; Ion 2 ház (a kár 100 P), Egcmra-csán 1 lakóház (a kár 25 P). Nagjn radán a . darálómaiom zsilipje ofmh (ott be. A kár 250 P. Zalaváron 3 vcrtfa\'u és nádfedetü istálló ron-< gálódott meg (a kár 100 P), Zaia-apátlban egy Istáüó (a kár 150 P), Zairtbaksán 2 fábóJ való lakóház (a kár 130 P), Lentikápolnán 1 lakóház. )a kár 100 P), Kerkaharnbáson 1 lakóház, (a kár 100 P), végül Pákán szintén egy lakóház rongálódott mCg (a kár 100 P).
Az újjáépítésre való akció azon* ban máris folyamatban van. \'
„Ez" a csodák csodája, a Kamara Varietében
(Kedvezményesen nézhetik meg a Zslal Közlöny olvasói I)
A Kamara Varieté a főváros nap-szerű és nívós szórakozó helye most mutatja bo «Ez- a csodák csodája című uj műsorát. A kis színház, mely a közönségnek eddig is a legjobljot ós legmul álságosa bl>at produkálta, most valóban nagyarányú programmal lép a közönség elé. <Iíz> a csodák csodájp. címfi, .vidám, énekes, táncos és zenés tavaszi revúben rengeteg olyan mulatságot ós látnivalót tömörít, amely eddig egy műsor keretében sohasem? szeiepolt. Dolly Hopkins ragyogó tehetségű táncosnő uj fenomenális táncokat mutat be, káprázatos kosztümökben. Komlós és Halmai ezúttal a •Hacsak fin esotc Sajóval, cimü kis jelenetben szórakoztatja a publikumot, lízenkivüi 12 kis tréfa, ötlétes jelenet leszi változatossá a műsort, melyben Szondo líessy, I.ibcrtiny fiva, Darvas Marika, Mednyánszky Nővérek, End-rétü (iréle, liarró Márta, Komlós, Halmai, Balázs és Döbrössy lépnek fel. Az Meglétei cimü kis darabban, mint vendég bemutatkozik Primusz István, a Vígszínház fiatra ós tehetséges lagjfl, nki nagy sikerei után most Szerepel először a Kamara ¦ Varieté színpadán. Bemutatkozik egy tiims táncospár, Hu-dotf and Dita CamH is. akik London-bnn nagy sikerrel szerepeltek léposö-sztfipp táncukkal. F.liOO de Pineiló uj dalokkal lép »¦ publikum elé. amely bizonyára sokat fog tapsolni Sistcra ifodys uj tán cszá mainak, valnmint Darvas Marika ós Barró Márta ti| tánc íjroilukcióiáituk. A liilietcüttn\'il gazdag műsort SnUay íiyörgy rendezte, BokÖ Jenő, llaász itiidollf, I^í-rinc .Miklós és Raby László ós Orosy .fózser Írták,

A Zalai Közlöny Olvasói n lünunk-ban holnap található szelvény íelhasz-jiiUásévai 2 dr. 30 szAzatíkos lűedvez-inéayes jeggyel nézhetik meg a Klímára Varieté olöadásaiyt.
Az 010 életmód következtében jelentkező bajoknál, különösen renyhe bél működésnél, aranyeres bánlalmaknál éi emésztési zavaroknál, reggelenként éhgyomorra egy^ egy pohár természetes „Ferenc Józsei" keserüvizzel gyakran igen |ó eredményeket lehet elérni I — Kérdezze meg orvosát I
Huszonegy községben 126 épületet rongált meg és döntött össze az árviz Zalában
Zalaegerszg, április 19 A zalaegerszegi állftmépiteszeü hivatalhoz most érkeztek be a^ egsei községekből a zalai árviz okozta károkról szó\'ó jelentések. Az összeomlott épületek legnagyobb része terméskőből és téglából épült, do van tömőt tfnlu zsuppfedetes ház is. Az áHamépitészöli hivatal már meg ís éüapilotta a kárösszegeket. Ennek alapján kiderült, hogy a za-
lai árviz magánépüfetekben 18.030 pengö kört okozott. Huszonegy községben összesen 126 épületet rongált meg, vagy döntött össze az ár.
Monostorapátiban 21 épület rongálódott meg, a kár 3950 pengő; Díszeiben ugyancsak 21 épület (a kár 2620 P>, Zalaszentgró-ton 15 lakóház (a kár 3170 P), Zafabérbca 5 hó4(a kár 700 P), Fakódon 17 húz (a kir 2010 P), Szcpetuekon 6 ház
MáfOSi Mozgó. Még csak ma, pénteken!
Irene Dunna és Charlea Boyer nagy filmje
Ha eliön a holnap
Nagy slfter kísérte az egész világon ezt a monumentális Ilimet, most Pesten a ,Forum"-ban tut hetek óla telt házak mellett. Aktuális híradók! Remek kísérő műsor I
Előadások hétköznapokon 5,.7, 9, vasárnap 8,5, 7, 9 órakor
Ingyenes szines film-előadások mutatlak be Magyarország Idegenforgalmi szépségeit
Nagykanizsán hétfőn és kedden lesznek- az előadások
ZAiaU WajjjNV
He*n ftkitímk!
_________ Görgey szerencsésen át-
i UH. IT. IS- i lcclt a Garam folyó jobb-\' partjára. Klapka és ¦Dam-
janich hadtestei összesen 18.000 főnyi erővel megtámadták Nagysallónál Wohlgemuth császári - altábornagynak
újonnan alakított 21.000 főből álló
osztrák tártaiéit Itadtestót. amely a körülzárt Komárom fel u.intésére siető IwmvédsOregnek utj;ii áttolta. A szabadságharcnak eme egyik legvéresebb csatája delelőn kezdődőt! kölcsönösen hatásos ágyútűzzel és K\'apka hadtestének bátor támadásával. A szívósan védekező osztrákokat Dipold druidára, továbbá Kazinczy hadosztálya és \\Vy-•oczkj csapata erősen szorongaibv Nagy Sándor lovasságának lendületes
támadásával egyetemben. Nagysnlló község birtokáért ói a közeliéi elterülő KotVényl erdő körül Ínon véras harc dult. ainelybcn a -túlságosan előretörő Dipold dandárt nehéz hely. zetdből csakis Guyon és Klapka erélyes közbonlépéíc tudta kimenteni. Ugyancsak a kellő időben avatkozott .sikere:«n a küxdelcmlx\' Damjanich hadteste is. A honvédok roham>szi>-pal szuronyt szegezve szorítottak az ellenséget a raluba, ahol elkeseredett véres utcai harc folyt. A csata délután a császáriak visszavetésével végződött. A Léván tartózkodó Görgey fővezér helyett a csatát Damjanich tervezte ós vezetto, Klapkával egyetértőlcg. A mszteségek mindkét részről nagyok voltak. Különösen kitűntek a 3. 0., 17., 11).. 39. és 60. »z honvédzászlóaljak és a lengyel légió, valamint n 28. és 47. sz. honvédzászlóaljak Inkey Kázmérral. A győzelmes csata nagy jelentősége abban állott, Iwgy maga után Vonta Komárom várának a Ihűia bal-partja felőli teljes felmentését és u fodrosnak az osztrákok részéről történt teljes kiüritósét.
_ ti papon kezdődött a l»-
11317- II. 19- i taxtinai harctéren Jeni-
Amiről az újságok irnak
tsáleni birtokáért az úgynevezett Ghasa-i csata.
Ebben a csatában, mely