Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.21 MB
2019-08-26 14:35:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
52
248
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Zalai Közlöny 1940 174-198. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

80« ETtolywn. 174. ttám. NigykaaUM, 1BW. (WguKtus 1 ciütörtök
ára 12 «II.
ZALAI KÖZLÖNY
«<?<Je!*
1 D LITI KA I HtriLIP
Felelöt szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eiőllzeléti ára: egy Mm ií pengő 40 StuluM*t& ét kíul?lihr«t»i! leído» 1
Átlátunk a szitán...
(b*> írógépeivé sokszorosított »fel-viláfiosUÓ* közleményeket csempésznek szét postai uton az utóbbi hetekben. A zál-t boritokon feladó nincs ési a tartalmából nem tűnik ki, hogy kinek legfőbb gondja a címzettet ífclyÜágosUftni*, Érdekes azon. ban u módszer, uhogyaji 07. » titokzatos propaganda dolgozik. S mert n propaganda ellen sokszor éppen az a leghatásos-.ibb védekezés, ha be!e tud nézni az ember a gépezetébe, nékünk szembe ezzel a »hátu\'ról-meUbe* módszerre] is.
E\'fíször jött egy »feketc frouU aláirásu, német nyplvü propagandáira*. Két sürün gépelt ivoldokm ki-gyót-békát elmondott « jelenlegi nőmet be\'ső rendszerrel s olyan vakmerő jóslatokba bocsátkozott, amelyek soha időszerűtlenebbek nem voltak, mint az Ur 1910 esztendejében. S hogy vérfagyasztó próféciának kétségbe vonhatat\'anságát »hÜe-\'esitse«, kinevezi magát »fekctc fronU-iiak. Erre azt hiszi, megreszket a vén Európa és fc\'derü\' az a része, amelynek oka van vegyes érzelmekkel kísérni a német -olas« tengelYnek világot átalakító munkáját.
Olyan gyermekesen naiv ez a fci-fujt béka módján hangoskodó, önámító propaganda, mint amilyen angyalian mulatságos Abesszínia volt négusának afrikai \'utazása, fix angol hírverés szerint azzal a céUal, hogy >tevékenyen lépjen feJ Olaszország eUeiK, Vagy amilyen édesded a londoni ország ve ne tésnek az a ma legfőbb gondja, hogy. W nevezzen ki követnek az Angliában megalakult cseh \'kormány mellé. Avagy amiként lengyel, cseh, fnuicia menekültekből szervez állítólagos hadsciegeket a német kolosszus e\'len. Meg ahogyan a londoni rádió magyar nyelvű bemondója naponként hirdeti meg távolról sem rokonszenves hőstenor-ban >sz«n(háborúját* Németország ellen. Csupa olyan hir, ami az ;m-goi vezetők és a bennük bitók nyugodt áhnát szolgálja — [Jobb Hir nyában. 1
A Szeiasszió-daudárhoz, a lengj*! és oseh jókhoz, a yenki-had lestek, hez csatlakozik most a névtelen borítékokban szállított .fekete fnonW s ugye, ezek után nyilvánvaló- hogy ennyi és ífyen "hadsereggé1, már nincs aki felvegye n harcot az európai hegemónia nagy .háborújába"?
Hogy Magyarországon magyar \'d-ket egyet sem téveszUiiflk meg C/«k 8 postán továbbított névtelen beszivárgók, síit nitodenütt felháborodást keltenek, ahova sikerű\' a levéltitok védelme alatt eljutniuk, - bzt magyar újság .hasábjain felesleges is bizonygatni. ,r>e ha mégis gondod kodóba, ejtene yslukjt, hogy ez a falusi piety-kák módszerére emlékeztető névtelen feyólThad járat honnét indui"ki, ugy ezt sem nebe* kibogozni. Csak figyelni keü Ewau szőrös .kezének, árnyékát, amelyegyként dirigálja --azi. -utj^u (w oiüsztánwivü
A bolgár-román tárgyalások már holnap megkezdődnek
Popov bolgár külügyminiszter küldöttséggel utazik Bukarestbe — Törökországot felszólították nyílt színvallásra — Amerika csak 10 évfolyamra vezette be a hadkötelezettséget de 10 milliárdot fordít fegyverkezésre — tavai Parisban Hitler és Petaln találkozását készíti elő — Délanglla felett teljes erővel dul a légiharc
„Szó 80H1 lehet a székelyek áttelepítéséről" — írja a svájci sajtó
Az angUai háború nem lesz villámháború - Írja G;iydu tegnapi vezércikkében - frinem ,\' i
a felőrlés ét a fokozódó pusztítás háborúja.
A németek először óz angol szigetország belső Szervezetét pusziit ja el; mésrészi\'0\' peditf u Szigetországot vágja ei\'a külvilágtól. Hangsúlyos* még Gay\'dn, hogy az angol világbirodalom a fö\'d negyedét uralju, de éppen ez a Métszórtsá^a gyengíti meg- \'"\' \' A nemét katona lakciók vaJóban arra mutatnak, hogy felőrlődő háborút kezdtek Anglia elten. A hajók naponta tize;er tonnaszám .süllyednek el és a Mgitárnadások a katonai értékek pusztítása mellett.az fdcgc"-* ket is felőrilk. A francia "hadjárat befejezése óta 1
Anglia 1-3 millió tonnányi hajóteret ós 370 repülőgépet vesztett
Anglia ggy igyekszik védekejiü, illetve magyarázni «uíyo« helya^ét, hogy blokád alá vette egész Európát. Lényedében ez legsúlyosabban m\'gát Angliát érinti és kénytelen is beismerni, hogy egyes kikötőiben teljesen megszűnt a forgalom, másokat pedig erősen csökkenteni keltett.
Kihat ez a nemhndviselő államokra is. E\'sösorban Spanvolország foglalkozik a kérdéssel és ugy tudják, hogy az angol b\'okád miatt n Fr.in-co-koi-mán^ suly0s iutézkedúseket határoz ef. Tovább bonyolódik a helyzet \'rávoike\'cten ,is.
Ameikábó\' azt jelentik, hogj\' a szenátus hadügyi bizottságában a hadkötelezettségre^ szóló tör\\\'éi\\yia-vaslatot módosilották olyképpen, hogy csak a 21 és 31 ev közötti férfiakra vonatkozik !t k^tonaköteie^\'tt-ség s nem 18-66 évjjj, nánt (eredetileg tervezték. így a "12 ml\'Üó leol-
vadt 12 millió katonakölclesr.\'. Egyébként hangsúlyozták a s/enátus-b\'n, hogy , t . . j l
otak a katonakötelezettség bevezetésével lehet megvédeni Amerikát,
met mjg Hollandiéban 800, Belgiumban 1300 katona jutóit egy mért-
föld határ megvédésére, Amerikában csak 18 futna! Angliát 30 -i»ap alatt "megszánhatják, az angol flotta ellenőrzés alé kerülhet. Németország Anglia fe\'eíti győzelmévé! ugy meg. erdsödneo tcj^eieken is, hogy hajó-épltrieieje is hatszor akkora Volna, mint "Amerikáé mondatta StimJ són hadüg^miniszler. í T
A magyar-rotnán tárgyafások ügye
A román kormáity tegnap is tartott minisztertanácsot, Manoi\'escu kü\'-ilg,vmiiflszter pedig nyiUtko/olt. Nyilatkozatában hangsúlyozza, hogy szeretnének barátságot kötni szomszédaikká\', de az erre való késiéi nem nagyon csendül ki szavaiból; mert a határok megváltoztatása helyett esek a lakosság kicseréléséről beszélt. A világsajtó azonban vá\'tuzailaniit azt tartja, hogy bár á román kormány befelé, saját közvéleményét még nenv meri nyíltan tájékoztatni az eseményekről, Salzburgban ós Rómában gftr«nciát válialt a revízió mielőbbi végrehajtására. j
fcrdekcs, hogy- a románok 8 rt\'gi magyar postatakarék beleiéinek kifizetéséi Js esik úHampapirokban akarják megkezd-\'ni és nom kési-pénzben. A magyar képvi>e\'ök e kérdésben is tiltakozásukat jelentetlek be és rámutatlak \'ama, hogy még 1922-ben Magyarország 21 mil\'ió leyt fizetetl készpénzben a román \'állam-mik e betétek kifizetésére, tehát «4 elsikkasztani nem iehel. Egyébként Is n német betéteket kézpénzzé\' fizették ki, mtórt akarják épp a magyar betéteket román értékpapírok-1 kai kifizetni. i\'\' \' \' í l \'\'
A kezdeményező lépést Bukarestnek kell megtenni
A külföldi lapok csaknem; valamennyien foglalkoznak a magyar-román kérdéssel. Az olasz lapok közül *i Stampa hangsúlyozza, hogy minden taktikázás káróra volna Romániának, amely csaV-ntost lávo\'o-t dott et a nyugati szövetségesektől. Különben is Roméiníának oiyftn adatok vannak már birtokában a m^gjyAi követe lések rö\', melyek a tárgyalások1 útját megnyithatják.
A ,\'iie\'egrüpho szerint MagyaiorSzág egyetért a Tengellyel abbrui, hogy a kezdeményC/ő \'epést, Romániának kdl megtenni. Azt a hirl, hogj\' u tárgyu-\'ások Aradon kezdődnek, nem eröspt tették még meg. | f , V :
négusnak, a puskaiövós néJkÜl országot alapító s ugyanúgy hazájukat feladó cseh hősöknek, vatön^tnl a fekete front vénHsasazonyos anonim fevélkéhrek. A lóláb ntindenülí azonos és mindenütt annyira ki-•óg, hogy o\'rfaát, a csatornán tu» nyü-víu;azt,Wsiik:\'- ideát js arra hasr^ náljákaz emberek a s»enuíket,-hogy a1\' horgászból végén a kukacot lessék, az eszüket ni(eg arra, hogy az
idők rohanó szekere sarkában ott ne felejtsék az esernyőjüket.
Önmagái \'ep\'ezte le e/. a néyteKln-s«íg homálya mögü\' hősködő propa-ganda, Hmikor egy héttet az első tájékoztatás után, pontosan ugyan:"<>k. ra a cimekie, pontosait ugyan*; oíyan külső megjelenésben, pontosan ugy«naz/aí a \'fotadó-postáv«aI ujabb körlevél érkezett hibátlan német nyelve^, de CZ meg máiképpen
Berlinben, mint u lapok jelentik, közelinek tatják a mag>\'«r-román és bolgár tanácskozások megkeid-Sér* amel>*t u megértés szelleme hal majd át. 1 \\
Az Esseni N"tionaIzCitung f, kérdés nagy magyiir sajtóvisszhangját ismerteti. Rámulat egyben rrra, hogy a ha tár rendezés kérdését nem lehet elodázni. Berlinben - írja a lap — hiszik, hogy sikerű\' békés uton rea-írJezni a kérdéseket. Magyarország joggal várja el, hogy R.imánia mPg^ kezdi a tárgya\'ásokat. Berlinben a tárgyatások gyofS befejezésére\' is suíyt hetyezuük,
(Folytatáa a 6. oldalon)
az elíeíikívö látszatot igyekezett kelteni: ~vHzt, mintha a legsovénabb német forrásból érkezeti vohia. Ec a körlevél látszólag a magyarországi németekhez szó\', de minden magyarnak van szánva s elöketó német forrásokra hivatkozva olyan 1 negállapitásokat, tanácsokat és jóslásokat tesz . MagvaiDiS/ng^ni kap-csolatban, amelyeknek a céijn világos; - kikezdeni valahol a m*-
ZALA! KöZLötfY
1940, áuguiilua 1
Fürdő
Lf ruhát nadrágot köpenyt
Szomolányttöl.
gyár német-barát érzelmek betonnál erőaebb vonalát. Ex " meddő próbál ki./.ás is htúbu Öltözött azonban
német köntösbe, mert a kisérieties vóJetlcuséggel egyező külsőségek még akkor is elárulják a fekete frontos és az utóbbi kutmérgeiés azonos emeletet, ha a józan gondolkodás \'ogi-kája nCm is \\«zctuó Cl 0 cimecttel a két nteröbfiu ellentétes hang céljainak azonosságához.
A magyarság szeUemi Színvonala* nnk, tiszta látóképességének semmibevevését jelentik ezek aa egy szájból hideget és meleget fújdogáló kísérletek és nincs más céljuk, mint - így vagy ugy — éket verni u jób;i-j rátok közé, megbontani köröttük az
egyetértést a déÜceJetcui^paJ t^já-
rendezés utolsó felvonása előtt, kivárt kelteni ott, ahol eddig béko honolt s ahonnét éppen ezt B békét várták el fsegitségÜi a diadalmasan küzdő burátok.
A magyarság tudja a kötelességél minden ilyén kísérlettel szemben. A magyar célokért nem tróntalan afrikai császárok, nem valutáikkal együtt idegenbe menekült áilautf-aiapitók, nem holdbeli hadseregek küzdenek. A magyar igazságot nOm| gazdátlan piamfUeiek és nem névtelen szájhösködések hirdetik, hanem1 maga o világuralomra lépő igazság? amelynek hangadói és hős kiharcolói éppen azok a barátaink, akiknek.\' Magyarország fe\'é megmutatkozó hajlandósága egyik nagyon fájó sebe a recs*gő-ropogó szigetvilág eddigi világuralmát igazgató politikának.
A magyarságot ilyen ügyetlenül átlátszó fogásokkal megtéveszteni, üz ulról, amelyen határozott, kemény léptekkel hatod, eltéríteni, a tengelyhatalmuk ós a magyarság politikája közé éket verni nem lehet.
A magyarságnak csak ez az egyetlen járható útja van s fejjen nem most indult el boto&áló léptekkel, nem. a kameteon-fajta mimikri-tehetségevei hasouu\' mindig oda, ahol éppen »kinéz valami*, hanem vaskövetkezetességgel, ezer esztcudos bect>ü\'|eíll*< áU azok oldalán, akikhez kemény időkben kipróbált barátság fűzi.
Éppen ezért lát át Magyarország a szitán i küldözhetnek ide idegen hir. vcrö-íkÖzpontok akármilyen sziuü frontok nevében névtelen levél-Özö-uö\'ket, a magyarságot ilyen átlátszó csatofuit^ságokkai meg tó vesz leni nLmi lehet. De azért csak próbálkozzanak! Azért csak küldjenek továbbra is röpiratokat, körleveleket! Minél többet küldenek, minél hosszabbra öltögeÜk azokban a munvusnyc\'veket, a magyar nép annál tisztábban lát, annái inkább megerősödik a céljai fe\'é vezető ut helyességében s annál mélységesebb n megveti azokat, akik dajka-mesék világából vett rémképekkel tudnak csak harcolni, amikot mások bőre árán az egérlyukba ia szivesjen bújnának el a rájuk kimért Ítélet elöl. t
A belügyminiszter módosítása a város 1940. évi költségvetésén
53 százalékra emelte fel Nagykanizsa város pót adóját
A minap Kanizsára énkezelt a 1x4-ugyniinisztériuniból a város 1940 évi
tküllségvflóse, amK a miniszlor nicgtV-It\'to máuostlássul jóváhagyott,
Nagykanizsa 11HO. úvi kúUlségelő-iráiiyz-ita, anúi a városi kézgyutés letárgyalt, l,8*lü*Miű P szükséglet, erre l.OaO.083 l\' « \'fedezel, a hiány ixxlig 220 ezer P, motynok redozéséní 410 Wr I\' állami adóalap \\xiia 50 százalék pótudó kivetését és a kej«scU4üo kuMát 5 százalékban Alapítottak meg.
A vánaagye — mint fetügyoeli ható-s^íg ~ leiuili költségeioiriuiysytlol jót-váliagyla a póladó ós keiescli «do kulccsal együtt.
A köítségeldixáiiyzal " lielügynüni^z-terhez ikeriát, aki u pénzugynúJUSzter-M egyulértöleg a küvUiOzo változáso-kat vszközölle a város kullség©tőirányr zal^n: , i
l\'ttcineUc a szükségletet ^kiadást) :
a Személyi járandóságok t-a wlöiiany-zotl lüUlt 20.1Í87,
a jutatniuk és segélyek hitelét 100,
u városi számvevőségi üszivi^iiíyk
javadadimizásáuufc megtérítése eiiiión olöirányzott lü\'cli 1283, ,
« rendőrségi (kiadáshoz .vaió hozzájárnia* cini ón előirányzott liiteli uz 11)39. évi [íiegállapilásimlk ineglolulovn 13.700,
a LÉGÓ címen elöhányzoll 2.\'>.UÓ0 P-t 11.215,
az állategészségügyi tételnél a mar-tWUevél körüli dologi kjaő,asok hitelét 6400,
nyilvántartásnál 2."i00,
a lanugyi fejezetnél a rk. ginmázi-uui dologi kiadásúira előirányzóit Intelt a gimnáziumi kápolna orgonájának beszerzési költségeihez való liozzájá-rulás óimén előirányzott 10.000 P-t 2300 pengővel, Összesen 07.565 P-v*;L
űzzél szemben csökkentetté a szükségletet (kiadási) :
az udőkezelós dologi kiadásainál 1350, ; | J
a vármegyej lüzoltószövelségi tagdíj oinién előirányzott hitéit "?00,
a kövezetváni beszedési jutalék előirányzatai 300, összesen 1850 l\'-vcj. • l>\'uLeiuollu a núnjszlor a kóltsógelő-iráuyzat fedezeti (buvéhUi) rószét:
a mezörendószeli jariűók elüii\'ány.
zfltát 500,
a borfogyasztási adó előirányzatát
;iooo,
a íiusfogyasztási adó e.lőlrányzalát 7000,
a szcszfogyaszlási adó előirányzatai 2000,
« Sőrfogyaszlisi AdópőÜék eiflirány-zulál 500,
ásvány és szikviz fogyasztási adó elfl Irányzatát 800,
ijiguttnlivOgyou álniházási illetók eiö-irányzatát 650,
0 végrehajtási dijak előirányzatát 2500,
a sírhelyek előirányzatát 3000,
az álkilváMrtéri dijaJí elölrányzaUit
fiOOO, i
az iparos tanonciskolái tanszerdijak
előirányzatát fiOO, a rk. gimnáziumi lundijak ctőin\'uiy-
zalát 3000, a vágatási dijak előirányzatát 2000, aTfiözlogetöi dijuk előirányzóiéi 2000, az crdö^zőaságnál faliasziiákit elő-
iráuyzatát 10.000, a mérlegelési dijak előjrányzaiát
1000,
az állategöizscTgügyi fejezet előirányzatit 0400,
a tüzrendószeti fojczel előirányzatát 15.000,
összesen 70.950 P-v»l.
A fedezeti (bevételi; részen az előirányzatot esókkcjitetto:
a tűzrendészetnél 2755,
a bírságoknál 600,
a zeneiskolai tandijaknál 3000,
szegényügyi fejezetnél (adomány)
4000,
kövezet vámnál 3000,
összese;- 13.355 l\'-vol.
iízeilüU-k figjTOlombevaclé\\-ol n ml-ttjszlc a köxeUguzőteg áUapitolla meg a költségvetést :
Síükséglel Ckiadá,s) : 1.010.100 P, fedezet (bevétel): i.U7ü.28ü l\', liüny: 231.120 ami 53 százaiákos péindó-béJ uyer redezotet ós a kereseti adó ktilcsa megmarad továbbra is 5 százalékban. I__/" ;
A miniszter állul módosilotl városi költségvetésit a polgániiesfter rövidcsen a pénzügyi bizottság, tfletvc u plénum elé terjeszti.
Titokzatos betörés a Gsengery-nton
A nyaralásról hazaérkező vasutas meglepetése
A ^Ferenc Jőxíel* keserflvlz régóta kitűnően bevált házisxer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg oivosát1
Honthy Károly nyug. Mév. fel-Ügyc-IŐ családjával a közeli B»\'laton-máriáu nyaiai. Honthy tegoap reggCl hazajött, hogy megnézne lakását és a városban bevásároljon. Nagy volt azonban meglepetése, ujidkor a G-en, gery-titcu l, azám alatti lakásába be akart menni, mert a \'lakás, jimit elutazás előtt lezártak, nyílva volt. A megdöbbent felügyelő bement a há\'ószobába, ahoi nagy rendetlenséget észült, a szekrény lárva-uyitv^ benne » ruhanemű .szétdobálva. Két-ségkivül, távollétük aLait, ismenelim tetles behatolt a lakásba és z?LkmAfiy, utén kutatott. Honthy azonnal jeleír lette az esetei a rendőrségnek, ahonnan detektiv«k száUUik klaCsengery-utca 1, szám alatti lakásba, hogy lei
folytassák a nypmpzápt. Ho/záiáttak1 az ellopott tárgyak mfegáUapitásáhoi, amikor Honthy kijeleaitetle, hogy " különös betörő .«rmnit sem bántott, semmit sem vitt el. I
A rendőrségnek az a fcl(jevé&p, hogy a lakásviszonyokkal ismerős betöVö valószínűleg pénz. után kutathatott a bzekrényben és miutáu nem talált, a tárgyakhoz nem nyu\'t, vagy pedig az megeliet, hogy a tilokzatos látogatót munkajAbaA valaki ínegza-varta és igy nem tud\'.a befejezail mestermunkáját. , i
A rendőrség az ügyben folytatja a nyomozást. v ; ; ;
Az eset fokozottabb óvatosságra biti a lakásokat felügyelet nélkül itthagyó. balatoni nyaralókat. \', ,
_j_
lílökolfi családi azáUoda olcsó árak\' kai. Egy ágyas ezoba 6 l\'-ifll, két ágyas szoba már 12 P-tál. Kitiinrt étterem ée kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Zaial Közlöny előfizetői az utolsó havi olötlzetéal nyugta felmutatásával SO\'jtt kedvezményben részesülnek.
KULCSiyUNL
ír
KRATKY ISTVÁN DR.
klr. koi\'mányfűtnnácsos, Nagykanizsa népszerű polgá\'meslere és kötszen-. tétben á"ó hitese, áW mindenben mé\'tó párja férjének és saját munkásságával "is kiérdemelte a Kanizsa első atazonya elmet, most tartották házasságuk 25 éves fordulóját. A c^iládi Ünnepet Baiutonmárfún ülték ir.eg, aho1 pihenéssel e;jytestötve n«gy-apftságának is hódol a polgármester. A jubiláló méltóságos nagyszil tőket Nagykanizsáról is Számosán keresték fei \'\'jókiváimtaikkai.
*
A KINEVEZÉSEK
sorában a következő tatai vonatkozásokról értesü\'ünk: A ves-prémi megyéspüspök püspöki tanácsossá nevezte ki Takács Gyu\'a rezj plébánost. - Szeld\' Jenő tanárt, aki a «iagy-kanlz.sai ipariskolában is tanított és
Nagykanizsáról Is nősült, a piemont-reiek prépostja a geszthelyi premontrei gimnáziumhoz tanárrá ne-\\-ezte ki, f
*
AMOR BERKEIBŐL
Is van néhány hire a kulcslyuknál; A nagykanizsai társaságegyik kedves, népszeű [cánytagját, Kovács NagyPái rendőrfő tanácsos Margit leányát napokban jegyezte el Nóvák István főhadnagy. \'SzebCni (Gl\'|a>CflVnngy* kanizsai tanító Nándi fia belép Q >rendes cmbeiekc sorába. Szombaton vezeti oltárhoz u budapesti Szent István bazilikában Pa»ády Évát • *
ERÖSS RE2SÖ
volt nagykanizsai városi erdőmCs-ternek, aki jelenleg a hercegprímást uradalom főmérnöke, Anim Mária leányát Marótpusztán vezette oltárhoz dr. Boksay Endre v. közlgaz\' gatási gyakornok, néhai Boksay Endre pápai bencés gin^iáziurm tana/ fia. j , ,
*
A HONVED ZENEKAR
elvonulásával egy kedves áztnncj szegényebb tett a kajiítsal ulc!\'. Hiányoznak a tírzenés, tarka korzók.
Hermg karmester most táborilapon a Za\'ni Közlöny utján küldi üdvözletét a kanizsai közönségnek, nmit ezennei továbbítunk. . f
A SZ1NÉSZKAMARA
minap foglalkozott a vidéki csere-társu\'ntok QgyéveJ. Mint halljuk, a jövő évadban in • cseretársulatok működnek, de uj beosztással. Les* egy dunántúli és egy -tiszántúli, H* tetve északi kerület és abban három elsőrangú társulat játszik a nagyobb várofokbaiu Ezenkívül két B kerütet inke Rezső és Szalay Károly társulataival, toVábbé 8 kis körzet. At A csoport dunántúli városait. Jakíibffy, Deteznay-Unger és Turóczy társulata kapná meg. RemttJ jük, hogy Nugykonizsa város ve*!"" ségB már most megteszi a epései*\', hogy Nagykanizsa jövőre i»e B tár-wu\'atot kapjon, hanem valamelyik A társulat nyári állomás* legyen! Aü Idei tapasztalatok mindenképpen indokolta teszik a városnak ilyeni\'ál nyu \'epését a Szlnószkamnránéi. i * >!
A FILMVILÁGBÓL
is örveudett*; hinoket kaRtunk. A Magyar Íróit Eilmje most \'ti&rffr
0363
H<a augmitta 1,__way KMMtHV_ I
Városi Mozgó Megnélflf! lííüPHIlíaWÉ! Csütörtöktől v«árnapl9
I. Magyar vigjitéfc-bamutató ¦ II. Budapesttel egy időben i
Jöjjön elsején Ejtőernyős vadászok
Végig kacagtató humor. Főszereplők: Turay Ida, Jávor A hadviselés és harcászat legújabb csodája és iegszen-Pál, Pdger Antal, Rózsahegyi Kálmán, Sulyok Mária. ziclósabb fegyverneme. Helyszíni felvétel. Akt. híradó.
Jegyblztosilás végett ajánlatos az elővétel. Előadások hétköznapokon 5. 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
tetle le Thiiry Lajos »Mindenkl mást szeret* oiraü \'.regényé-bői ítészlM fjlmsterepiöit. öröm" inelf látjuk, hogy köztük van Harczos Irén, a pécs- kanizsai társukat egykori népszerű sziuószuo-kcdveiicO
is. Reméljük, uj filmszerepe sikeresebb; lesz, mint az eddigiek.
A VIDÉKET ;
járó ismerős szinésteinkröl egy hir: a Ga|etta percnc igazgatása alatt\' működő \'színtársulat Gyomron most kezdte meg vendégjátékát. A társulatnál mint titkár és \'sziuész működik a kanizsai Marái Ede és még néhány ismerős színész. Műsorukon a Földindulás, Marica grófnő, Erzsébet, Cigányprímás és Galetla régi operettje, a »Cirlajsz csillaga* blc-i-epei, természetesen Galetta Oelióp-\' tért». , , . ; ; ; . ¦
Állasáé iNfiaortxauok hi tkhn* pókon Budapoat I. MOsoráa
fl.45 Tom*, IHiek. Kőkemények IiönglemoLPL\'k. — Utána étrend. — 10 HireJc, — 11.10 NeouetkÓKi visjeJző-BtolgAWit, — 12 H«nmgssó. HlnmuM. Idöjifásje-tatés. - 12.40 HUek. -1330 rdŐJeUés, Idöjárásjelcnlé*. -1135 Hiaak. _ h.45 MQsorismer-tatét. — 15 Ar/olyamhliek, piaci árak, é^mUzerárak. — 16,45 IdŐjeliés, tdő-jíráwjelentés, hírek. — 17 Hírek ft*o-vák és niagyar-orosx nyelven. — 10.15 Hirak. — 21.40 Hírek, időjárás jelentéi, bimk szlovák éa magyart ros* nyelven.
BUDAPEST U
17.15 Molnár Anna liárfázik. — 17.35 Az ókori ué|>ek táncai. Elfedés. — 1K Mozart : (i-dur zongoraverseny. — 1X.30 Amiről ma mindenki beszél. — 1» Farkas Bók* és zenekara keringöket játszik. — Iíí.25 Farkas Bék* cigányzenekara. — 20.05 FeDeJgi Teri énekel zongorakísérettel — 20-25 Külügyi no-gyedem, — 20.40 F-gy művészétét emlékei. Előadás. — 21.15 Albert Ferenc hegedül zongora kisónattnl, — 22.10 Csaj. korszkij ; V. szimtónia. Hanglemez. — 23425 Bura Sándor cigányzenekara.
BUDAPEST lit
16.15 Fihndalok hanglemezről. — 10.30 A azotooki muvósztetop. fQöadás,
— 20 Hírek — 20.25 Pázmány Péter nemzetiségi poftt.\'kája. Előadás. — 20.50 lovászi Femnc cigányzenekara. — 21.40 Idöjirásjotantés.
Pfatek
BUDAPEST J,
0.40 Ébresztő. — 1020 Gyöngyszc-rock Szonú köhészctéből. Felolvasás.
— 10.45 A házasság előtti kőtelező orvosi vizsgálat. Felolvasás. — 1210 Ba. lilajka zenekar. — 1330 A Rádió Sza-lonzenekara. — A magyar avezősport úttörői. Felolvasás.
H7.16 Hanglemezek. - 1815 Erdélyi kérdések. Előadás. — 18.45 Taragó Ibolya zongorázik. - 1025 Cyútuőlrs-kosár. Kilián Zoltán dalos-zenés hang* kéj>sora. — 20.55 Balatoni képeslap Közvetítés Siótokról. -,.22-10 Mosoly-
gó Bakion. Közvetítés a Casino-kertből. — 2320 Horváth Jancsi.cigányzenekara. BUDAPEST II,
20 Hírek. _ 2025 Utotich Hermin gordonkázik. — 20 50 Firenze n virágok városa. Előadás. — 2115 Hanglemezek.
Naptár: Augusztus 1. cslltört Rom. kat Vas Péter — Protestáns V. Péter, lzr. Tham hó 26.
(Wtftrdö nyitva reggé1 6 áfától esta fi arálf (hétíí, nterda. péntek délután kvdden ««éw nap oökneki.
A Magyar VŐrSskereazt koU
dtUMzegónyl Adakozz t
Egy este Lánezy PUto lemondta az előadási gyengélkedése miatt. A tanon-•Ust hlvatadosan iközülték Kcglevirhol, aki pedig az esbe szeretett volna beszélni Ilkával uj szcropériil. Az intendáns akkorítian szerezte inog RobCTto Braceo verisla szbunjJr>1úl s a dnnUblmn fontos szerepot szánt a színésznőnek. A szcre|»t inog akarta löszéiül a sz*-nósznövel. Talán aggasztotta is lika betegsége-, tény, hogy íiiogkérdezto «iz (rodáb;ui, hol lakik a művésznő ?Mnjd amikor hajlottá, Ivogy a Slfflüy utca 11. számú házban a földszint 1 szama lakást bérli társnőjével, "Doniján Rózsival, elindult, hogy megUtognw« u beteg színésznőt.
Este föttizkor lépett be I-Snczy II. káék ajtaján Kcgaovlrti. A Lakás)>an 0 két sziiiésznön kivitt még hárman tartózkodtak. Dóm jón Rózsi rokonai. Képzelhető, hogy milyen sürgés-forgás támadt, micsoda széktórülgoles, leikos holy kínálás és gyors teafőzés... Kog-Icvich egy piUanalig som tartózkodott ügyedül Lánosy Ilka meilett.
Fotóra muivA pedig eltávozott, V
A lavina elindul
Szerencsétlenségre a ház kapuja előtt tartózkodott néhány noinzotiszin-házi színész, akik mójyf alázattal köszöntőitek a ki(tój)ő intendánst. QbbCa a pillanatban Kogknlcli szivütésl érzett Scjteito, hogy bajl-asodorta fiatal l>arát nőjét. De az arcáji sermni érzolonihid-ttámzás nem vonult végig, folytatta latját a Nemzeti Színház feíó.
A színészek rögtön összohJtjoltak, sngdoztak és ketten fojioliantak a közeli szerkesztőségbe. Keresték a roauktort.
— Nálunk olyan állapotok ^-annnk, ajiu^yfcket le kell lcjikíoii. Az intendáns : éjszaka művesznőket látogat meg. Iicekután nem t«odii, hogy a színház vezetése hibás, ]>ártoskodó ós kivéte. tező.
A leleplezés izgató csemegének látszott. Másnap Csávolszky I,ajos nu-g. támadta Kcgaovíi-liot, azt irta róla, hogy basáskodik B szmházlian és éj. szaka nu\'gtálogaiju művésznőit. Óriási kalamajka \\é aadl, szegény l.á\'Uay 11. ka napokig nem mert lienicmü a szín,, hátba.
A közhangulat akkorÍl>an r.iég rt-od-kivüJ prűd volt. A szinészcket volwn az időben még nem tekintették társa.
SZURAS
wadMaioit éleit
MEGENGEDVE!
4)
A Színház egyik ifjú tagja, lám-ry Ilka, halálosan beleszeretett gróf KOg-levich Istvánba, az inleudánslja.
Mnozfy lika vztAtknl
Láuczy [lka, Keszlec Józiof szerint .. magystr színjátszás tegtűndéribb je. knsége volt. Bvekkcfi :i noiuinUsla szín
játszás előtt icnnészölosen és Cgysza-rOen lueszéit. Hangja vílágossziuü és árnyékolt volt egyszerre. Játéka minden póztól mentes. Lényen annyi finomság áradt keresztül, hogy 0 nézőtéren elhajoltán ült a közönség, ha Lánray Ilka a szinpadra lépett.
Az ifjú színésznő férje, Hoffmann Károly, kártyás, italos ember voltv malii.\'I te u fiatalasszony élele szenve^ésnk láncolatából állott. t.iUu-zy ldka ri-n-geleg iwliézség árán tudott elváini, uuijd hihelelien erőfeszitéssol küzdött, amig a Nemzeti Színházhoz szenfSd. telték. Magányos ós órzékony teremtés volt. Senkit nenr engo<kítt 11 közelébe \\\\- a pletyka nom is tudta kikezdem.
Bájos naplója, bmelyet ma is szore-ictW őriz leánya, oláruljii/hogy\'az dső perctől kezdve, hogy Kogtevhlhoi lalál-¦UDOtt, hatálosan megszCietic a színház úgynevezett kényura*. Ez a szerelem egészen önfeledt vonzalom volt, igazin minden számítást nélkülözött. Egyenesen kerülte az intendánst, rettegve a találkozásoktól, amelyek, ugy
IA Zalai líavtatiy,
érezte, végzetesek lehetnek ránézve. Ez ínég u regényesség világa\' volt,
A színpadon FcuiUet romantikus darabjait játszották ós a durhlfokbun min-dig .siriglarló- szi-rttinőkről volt szó. Oktáv leugrik B toronyitól, mert szo. rí\'lmeso meggyanúsítja. Megfertőzve az
érzelgős damboktól, az Ifjú színésznő szetctmében vUigfájdalmaa es élelmit telt.
aa imádóéiul
Egy napon meghalt nz édesanyja, pénzre volt szüksége, előleget koHett kérnie, igy került az intendáns színe elé. Keglovit:h, aki sohh nem mulatott küTőnösehb érdcklő<lósl egyik színésznő Iránt sení, ked\\esen fogadta, kérését letjcsileto és talán .közönye is elolvadt, látva a finoinvágasu ajx«t és rajta a mély fájdalmat, amit anyja elvesztése miatt érzett.
Ezenhrl gyakrabban Uilálkoztak a színpadon,.beszélgetlek is, sőt cgyizbeti a régi Kerepesi nton sótátWmk. A szüi-házban Bz ezomytilvü pletyka működésbe íéjtclt, a színészeik boldogok voltak, hogy végre -tudnak valamit. Kcg.
aevtctifől, holott eobeb az időben barát. j ságnk még tiijcsou ártatlan jellegű volt. Csak Láuczy ttka. imádta ezt a nagydarab embert, akit képzotetéltcn ístenj tulajdon ságokkai ruházott fel.
sigi lényotaiek, "lig nílvSny alsMt köz-\'•>)r, akit .beoltok a társaságba,. De uxórl minden szinószjiö .szigoraiul őrizte tnégkózcflithetetlfinsjíizo UtszöbU. A >mcgtí\\«ctt liánlny^ákut. " Szoniforgá 16 társaság liamttrosJttl bojkutliÜN. Vigyázol MUett.
XFOljt k*r.)
Eredeti ExcelentSHabselyem
férfi és nöi fehémemlle*
igen olcsó átban kaphatók Divatcsarnok, Fö-ut 6.
1140.
ztus 1.
ÍM mint pá*ttH*tíit*itty
Ismeretes, hogy a világ aranykészlete egyre nagyobb mértékben vándorol Amerikába. Ma már olyan nagymennyiségű »r Egyesült Államokban az arai, :uuylHÍi;. hogy * l\'ederal Résem\' Bank földalalti páncéltermei kicsinynek bizonyul\'ak. Ezért most elhatározlak, hogy ötmilliárd dollár értékű aranyat a Knox-eröd páncéltermeibe szaunának. Az atany átköltöztetése másfélmillió dollárba kerül.
* 1.
Ée&z- dohány,!
BulgamUéan a legújabb termés-beostés szerint m szőlőszüret igen gyengének ígérkezik, a rozs- és drpahumés Jó küitpes lest, a do~ hinytermés pedig kllttnö. A becslésük alapján 40 mlilló kilogramm doMnytt/mésí várnak Bulgáriában. *
Az amerikai pénzügyraiuiszléiiuui az adóbevallások alapján minden ewáeariflhea pontos névsott állit OMzt « kgmastssabto amerikai fizetésekről. Az WS8 évi atfatok most kerültek nyilvánosságra. Eszerint a tegnragasabb fizetése a Metró- Qold-wui-Mayxr filmgyár alelnökének, Louiü B. Mayernek volt. aki ebben az csrtcndoben 088.369 dollár fizetést kapott. A második helyen az Uoilevex »as>pankonszemigazftaió]u áll, akinek a fizetése 469.713 dollár voN. A r»Sk és a gyermekek között a fflmsztárok vezetnek. A legmagasabb fizetésű nó Claudette Col-heri volt. «6.9*4 dollár lizetésael.a legnagyobb jövedelmű gyermek pedig Shlrley Tempie, aki 1938-ban I 307 01-1 dollár fizetést kapotl, |

W, ataiftmás
A törökországi Dél Anatóliában, a stir határ közelében hosszabb Ideje kutattak petróleum után. A kutatás most eredménnyel járt. A jUtért olaj 25% bement és 30% százalék petróleumul tmtatmax. Az első kútból naponta 15 tonna jk-Meszlnü olaj ömlik. A közeljövő-bmmég30 fúrótornyot akarnak ftt-dUkanl, összesen mintegy 300.000 törö/i font, azaz 1,200.000pengős költséggel.
*
ZŐÓÖ ivit vztWzárnók
RaadkivCII értékes archeológiai leletekre tukkantak a szalmármegyei Botpalád köz égben. A falu halárában dgányok vályogvető munkánál dolgoztak és nagy árkokat húztak. Ásójuk nyomán régi csákányok és egyéb szerszámok kerültek nap
világra. A cigi inyok átadtak a Mulat a község i :lől|árósigának, ahonnan azonnal Debrecenbe a Déry Múzeumba ktlldték. A múzeumban hozzákezdtek a lelet megvizsgálásához. Az első I. Lboraloriumi ellenőrzés alapián megáUapitották, hogy a lelet 3000 éves. Minden darab még-egyszer laboratóriumi vizsgálat alá kerül és ezután a Déry Múzeum régiségtárában helyezik el.
ISiUtieite* UoHtjUmtyz
Az orosz hanglemezgydrtásl kísérleti Inttzet ehbnjlnü-hangszer-lemezeket dlltlott elő. Ezek a lemezek törhetetlenek és ötszörte hosszabb Ideig használhatok, mint az eddig Ismeretes hanglemezek.
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható a Zarla. KSaWny nyomdájábsm
Nagykanlzu, Fí-ut 6.
Háztulajdonosokká teszik Balatonfüreden a sokgyermekes göcseji telepes családokat
ir-i[.iUi[iiiii-\'..i, augusztus l (A Zalai Közlöny tudósítójának jelentése.) Radocstay I-tszló igazságügy, miuiszior ikcriigelébeii, Batatottfürcden nagy « nmnlkáVshrinny. tipp ezért hosz-seu óvok 6ta wigf bcc-sfiktlc ven a jó inunk fan »k. Ezért is kezdték meg Zalában B zsúfolt göcseji vidékről, a szegény sokgyermekes , saftádok úlielopitíS flét a LajatotiffurecU járási*. Az tűidig idetelepített családokat most jött tacg. Ulogalui HÍpó Tibor dr. in. kir. tele. pilősi fölügyelő, " fölczuuívdésügyi íni-nüurtwr UIcMdötto.
A ^niniszlcr tCtkOtdOtle főképp u mtixij tíitonfürcd«n éi»i1cn(tő iminká-slnkasok űjíj\'Ót meni taiiitíniáiiyozni. A IjcLiigy-nuniszlcr ugyanlü 14 ezor pengőt ad<>-iniuyozult a tt-lopas családok részérő épüciulő liázakhoz és négy imiiikásluíz 1 n;íi- épirl is a ffircdt talajba kenUt göcfiejiak róa«éro.
Biró Tibor (eJapitásJ fölügyelőt tór-uij.in dr. Fehér János tb. fŐszol^ilriré, <4riHi\'gy»á közjóiéi! uiűauYi, dr. Vizy Aatdris, Zatorirtiwgya szociéiLs tanácsadója és dr. ScmnVodt Jenő járási ftózolgabiró kísérlek el a község %-cze. tíSML A ino^l.UvgttUjlE négy goV^eji
otaiád boidnajan na»aéUa el, liogy igen jót érzik magukat, mert a balatonfil-rcdiek meleg, magyaros szeietcltcl fo. gadlik ősket és semxnihea hiányt nem szenvednek.
— Tiwn wgynnk, kérem — mesétl boldogon az egyik telepes — de mindegyikünknek van munkája ós bizony a jé (krk)gklÖben a tiz pengő n«pszé-inol is mcgkerossiik, IlycnröL otthon Górjscjben álmodni ;em inertünk volna,
Dc inegkérdozh\'tk a nuuikaadékat
is.
— Nagyon meg \\-ag>iuik elégedve u göcseji munkásokkal — mondották. Derék, Ijct-sitloles emberek, szorgaL. masak és nagy hozzáértéssel dolgoznak Bár volna bclöuik még több.
A balaloniüredkik kívánsága barna, rosan leljeíodtslw megy, rtibrt a most épülő rétben levő családi házon klvnl a Tihany felé \\-czoto gyönyörű ut mon lén, egészséges, szép fekvésű helyen túsz családi liázat épltcaok a *To|«-sek részérc. BalalonfűTed község maga ís minden áWowitol meghoz o munkús telep lélesiféso érdekél)On, Igaz, gazdag községnek számit és büszkén mesélik, hogy csak 23 százalék a póladöjuk. Most ugyan ex majd omelkodni fog, dc szívesen vállalják, A kx")zség veszi meg\'Ugyanis a tclioj«3sek részére a lei. kekcL
(MSndeo lelőne" esaládnak egyenkint 200 iiégystógolleK tciak jut házépítésre. -A letek vételárát, 5*00 pengét cgyetlro m Vármegyei K<"*jóléti Szöxetkezet elíi-fcogeri u kózségiiok, A mérnökök most kaptak utasítást n házlictyek Uparcsl-lázáséni.
A házak valamennyien egyfonna baluloui slitusbau épűkUmk. A szoba, konyhás családi háthoz kis LazdA-ság u\'zctésépo alknlmas éáak is éjpűl-nck. A házak részijén államsogíJylKil, részben a Közjóléti SzöuUkezet köi-osönélxfl épülnek. . A göcsojböl odiu (s-Vpirult. munkások 25 év oUitt kam;ii.. mentesen törlesztl>etik a kölrsönt és így a liife a telekkel sajátjukká váli^t. Ennek ürüSuek legjobban a tdletpesck: háttulajdonosok lesznek. Két artézi kulnt is furat ZaSamcgye a (olep4.,*oi(r hck. A kutuirásoktioz 8000 pengAtff járul hozzá a kormány.
A batoton fürediek és a körujjsarf1 betiek nrra is büszkék, hogy ők fíjjSm a másutt el nem éj-lietö legmagasabb napszimbéjeket. A füredi szőlő meg. kívánja a munkát, Igaz, hogy Jx>r» meg is adja az árát. y\\ füredi bor valóban igen .keresett ós nz évről évre megrendezett és az idén is nagy sikerrel kecsegtclö Borhét elősegíti, hogy jó pénzért elkeljen a füredi jegyié niindcü csőp])je.
Müvósii amatőrmunka
ELŐHÍV
MÁSOL
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV
fotószakQzlet, amatörlaboratórlumában.
I
Ptem feUiéÜHki
, , Kiválóan bátor és vitéz 1.1. | volt Ady János a kolozs-vári 51. közös
retftati zásztós az Ivangorod Irányába történt előnyomulás aiatt az Oloviki No ven át vívott tiarcokban.
Ady zászlós az eltenséges állások i\'len űg>»sc«) és báU-un vezetto ro-hamna a szakaszát. Az ellenség jót megcrősilert állásai egy mocsár túlsó oldalán voltak, Ady zászlós a veszély, lyel nem törődött, bátran Mvillű Bgtf. ítivszál a mocsáron, szétszórtn> az oro. szókat, közülük sokat elfogott es egy géppuskát zsákmányolt.
Ady zászlófl a háború kezdotélöl a jpivir.ivii volt. Kiváló. ftgVTertényéért ük u-T^iiy \\ltézsdgi éronnnel tüntortókki.
\'\'¦-*..\'. A végső eröfcszlléüg menő ÖQM-áldozás és törltctetten bura Végy ftu gyogó példáját inutattn e najxm .a Krasuiik környéki Morysínnét Vivőit harcok nlatf Kovács József" volt \\esz. préml 31. honvéd gyalogezredbeli tartalékos szakaszvezető. Támadás közben súlyos sebet kapott, de ezzel mit sem törődve, "z oroszok K\'gélénkebb tüzé-Ik-11 ,lolkesedéssel tovább v«zctte szakaszát és példás clszántsiigigai addig ma. rudt annak az ékén, mig a nagy vérveszteségtől elgyengüh*e, összeesett, mikor szakaszával rohmntávoLságra jutott, I)c még ekkor is iniuden áron ö maga nkarta roliamra vezetni tunbo-rtut, Ereje azonban oserbehagyta, i hogy el ne vérezzék, a hegélylielyro kel\'ctt szárutionl Kovács szakasz\\-ezc-lő \'érdemei oli-smcré^\'kójAin a nagy ezüst vitézségi érmet kapta.
- (Elhelyezték Nagykanizsáról Rozs Lajosi)
A ZAlai Közlöny tegnapi számában már közölte, hogy tU nagykauizsoi jiiarisia remlházl»z a jövő tanéval kezdve kik kerutoek. Most sajníiftlM kelt közöbifink, liogy u nag>-kanizs»i rendháiz is kénytelen njcgvAlni több ér. tékes tagjáiúíL Rozs Lajost, aki már évtizedek otu lauiíott N\'agykauiz&án és egész genorációk<tt nev*it fel, N*«yka-nizsáróL ahol ar utóbbi években az igazgatói lisztet tóKÖtfle be, Memyérc hclj-ezlék házfőnökwtik. Rozs Lajost nimdenU szemtía Nagykzariizsán, nem-cs«k a közönség és a *,.\\\\Uik, hanem a diákok is, ami legnagyobb ilicsértt feliéi cgj-\'uixíf részére. Távozása, őszinte sajnálatot /kelt mart azt hittük, hogy " megérdemelt nyugalom éveit Nagyka nizsán tölll el. Kivüte Takács Dezsőt és Kender Józsefei hcJjTOzték el. Takács Veszprémbe, Kender pedig Tatára \'kerül Uwámak a piarísta guonl-zHimba. i.\' ...
— (Pályázat at törvényszéki
orvosi állásra)
!A aiigykunizsaj törvényszék elnaka pátyazatot hirdet a nagyktmiz-sai ti\'»r-vényszákj orvost AHAsra. Pályázati ha* Uraié\' 11 u*p< | .
1940. augusztus 1
2ALM K03H.0NY
ÉRTESÍTEM a mélyen tiszteli közönséget, hogy Bzv. Somogyi Samuné
„FEKETjniinélí.HÍIl
megnyitottam. Szíves pártfogást kér Kollár György.
— (Rendelet a honvédség nő&ÜTéséröl)
A hivatalos lap keddi számában rendelet jelent meg a honvédség ős csendőrség tagjainak nösüléséröl, A rendelet részletesei] felsorolja, hogy u most l)esorozotUi|k és a téuylago ok közül kiknek keit nösfllési engedély és azl hol, hogyan lehel niegszOrezní,
— (Nem teszik vissza vasárnapra a leventefoglalkozást)
Mint ismeretes, egyes n«zögazdasági bizottságok azt kérlek a minÍszu.Tlől, hogy a kMCulofoglaftWásokat tegye vissza vasájiiapra. A miniszter leirata most érkezett mpg a kamarákhoz, a nu\'Jyben közlik, hogy a leven lefoglalt-kozáSOk visszaállása, a vasáiMflpi napra nem teljesíthető. A hétköuiapi le-veuteroglaüíozásl w. egyházak, iskolák kérlek, de szociális és csati\'ulvédejlini szempontok is amelieU szobiak, hogy egy szabad napol biztosítani kell az ifjúságnak js. KülönlHMi is a/, egész i.\'iik-ioi;iLi;j;u/,,si rendszer így vaja felépítve és az újraszervezés, valn-mini ujabb okiatok beállítása anyagiig is nit\'gv\'alositliuUiiUjiiuiá teszik a va, sárnapi kí\\<aiictoginlkozásokat.
— (Államsegélyek zalai iskolaépítésekre)
A vallás- és közoktatásügy* miuisz-ler a mi feji rk. oJumi iskolának egy tanterem és egy Uuiítói lakás építésére. 15 ezer pougú áüainsegolyt adolt. A csopaki rk, elemi iskola 1500 pengő kU\'gószitö államsegélyt kapott Ogy iail-leiem ópilésére.
— (A cipész mű helyekben Is
ki kell függeszteni az árszabályt)
Az iparügyi minisatérium intézkedésére az ország egész területén umeg-tt\'núclósro dolgozó kusitwiri ripészíizo-inekei az elvégzett munkák minőségű szerint három osztályba sorozzák. Ugyanokkor intézl^ús történi arra nézve is hogy- a jövölieii mjjndfaa npészmüholy lüggctssze ki az ársza-b%t. ^
— (A tengeri Igénybevételi ára augusztus 1-tÖl)
A földművelésügyi luiiiiszlor a zárolt tengeri igénybevételi árát ÍU40. auguSZ-lusa-tül kezdödőleg, további iutézkedé-tig " köyuüiozóképiwn állapitotta. meg: Imdapesti paritásban tiszántúli állomásról 25.60 pengÖ inólcriiiázsúnként, egyéb állomásról 2Í.55 jiengö méler-mázsánkénl. Budapesten kÖzrtdÖarak, ban fekvő áru 21.35 pengő.
— (Letartóztattak egy csempészt)
Az egyik zallncgorszogi vendéglőben leleplezték a péiuü^órök N\'ovoszot Ferenc csáktornyui lakost, jugoszláv állampolgári, aki c0&n)0éj90Bjtt árut ki-náU eladásra, Tsttáltnk nála baromi és 161 kiló kávét ós 100 darab jugoszláv \'¦igarettál. A csempészi k>t»rtóz-ta#k-
A Magyar Vőrő$Üer*8xt sokoldalú fetadaiának eloéú*é$éT9 milUáh keiknek t AdaJtoxxl
— (Mindenről a legjobb értesülései vannak)
\' azoknak, aktt a zalai Közlöny elő-fiz\'elt\'il közé. tartóznak és igy naponta a tvgkorábl>nii értesülnek M helyi, országos, és a világpolitiícaf eseményekről.
(Országos teniszverseny Zalaegerszegen)
Zíi1aegerszoí{oii pénteken háromnapos tennlsncrseny kezdődik gróf Telek] Béta főispán védnöksége n\'att n\'-MOVE rendezésében, \'Az országos vcrsáiiy dánt nagy az érdeklődés, Sok országos nevű versenyző jckniatto l>c indulását. |
— (A levente labdarugók gyűlése)
JA nagykanizsai Levente labdarugó szakosztály augitszlus 1-én, csütörtökön eSüB 8 órakor gyüttésl tart a Rozgonyi aloal IskoUban. Kérjük az ifjúság iráni érdeklődök SztvOB inegjoU\'nését, Szakosztály. CO
—• uiispuii *—
mindönki a helyi kereakedélmél én luarowknál tzerezM hol !MHM«aa«HaiMM
— (AnyakOnyvI hírek)
Nagykanizsán az elmúlt hétea n gyermek szülelelt, 6 fiu és 5 Irány.
Anek Sándor napszámos és Máiés Máriának rk. fal, Gyimcsí Fciötu: laka. tossegéd és Szuknni Att-1 *. \'\'\'lutrink ¦ rk. leánya, Horváth Gyula IMAV géplakatos ós Horváth Annának rk. leánya, Sipos István levenleoktató és (.odor Hónának rk. kánya, Mucxer lAszló MAV munkás és Varga lírzséljcmek^rk. leánya, Tiszai János napszámos és Godína Annának rk. fia, Göntér János eii>észscgéd és Szakái Honának rk. fia, Szende László Bffii\'ni, kir főhadnagy és Blltera Mária Mngdohulnak rk. fia, Pál Katonán napszámos és Gángó ofdriának rk. fia.\'Házasságon kiyütt szüleiéit 1 fiu és 1 leány. — Halálozás t esetben történt : Vajda Már** rk. 17 napos, Varga Imröné Sümegi, Jiflipnna rk. ?5 Öves, Sztarnecz iMátyásnó Gödinek Katalin rk. -18 éves, özv. Pápai Györgynó Farkas Julianna rk. 81 éves. — Házasságot kötött 3 pár. Kueskó .György Inapszámos rk. és Varga Karoltoi rk., Tólh Ferenc József O. ML T. K. munkás rk. ós pi\'á\'.ár Anna háztartási oft-kflihnazolt rk., Paar József m. klr<_ postatiszt rk. és Pertaky .Klára rlo
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Mielőtt nyaralni megy, biztosítsa lakását, üzletét betörés és lopási károk ellen!
Ne hagyják gazdátlanul a Levente-válogatott futballcsapatot
Nagykanizsa fiatal és Szép reményekre jogosító futballegyesülctét, a Nagykanizsai LévJftnte Válogatott csapatot
t súlyos veszteség írté, X Egyszerié hagyta ott két agilis fiatal vezető, je: Gerencsér pái ifjúsági szövetségi kapitány 6i Tóth Kóro\'y Géza ifjúsági inlé^S. ; • Mhidaketten lelkes ilgybuzgalom-mat és" lankadatlan szeretettel karolták fe\' \'az Ifjúsági labdarúgás ügyét és nekik köszönhető, hogy a kanizsai leventék csapata a Balatonbftj-uokság élén áll.
Gerencsér pá\' katonaj szolgálata miatt távozott ei Nagy-kauixsáról. Tóth Károly Géza szintén más Vjá\'oS* ba költözött, mert Nagykanizsán nem kapott á"2st. Alkalmunk volt az Ifjúsági vezetőkkel beszélni. Mindket-
ten szomorúan távoznak és aj szeretetlei gondolnak csapatuk főképp arra, lesz-e majd utódunk? Lesz-e majd oiyAn ieikes ifjúsági vezető, aki felkarolja továbbm is a levente-labdarugókat és tovább se_ glti őket a bajnokságban. Panaszkodnak is, hogy eddig, sajnos, nettf akarft senki, akinek átadhatták volna a csapatot, pedig közeledik ai (\'i.sz; szezon és a Levente Válogatott csapat vezetőség nélkül nem maradhat.
A leventék egy üt leső most kitűnő. Minden renvíny megvan arra, hogy további sikereket érjen cl a Balaton-bajnokságban. Persz*, ehhez az keli, hogy ne hagyják magára a \'csapatot Az eddigi vezetők bíznak a sport-szerelő polgármjOster és a sportbarátok összefogásában, hogy alkalmas embert állítsanak majd a levente-labdarugók é!»5ie. i
2 Lépést tartani
a rohanó eseményekkel csak ugy tud, ha a .ZALAI KÖZLÖNY\'-t Járatja.
¦A Zalai KözlQny elCfizelgil órákkal elgbb értesiti a világeseményektől, mint a fővárosi sajtó.
BövtdStáTlralok
TÖRÖKORSZÁG
cálolja azokat a híreket, amelyek szerint keleti határán csapatokat vont volna Össze. — Ankarában azonban Igen éiénken figyelik, az eseményeket, minthogy a Halkáni szövetség összeomlása után Töiökország válaszúihoz érkezett.
NORVÉQIÁBAN
élénk sajtóviszhangot és tiltakozást keifelt a londoni Nygardsvold norvég kormánynak az a rendelete, amely szerint az Angliában élö norvég iiifiak.it «1 és 31 éves kor között besorozzák az angol hadseregbe.
Nagykanizsa megyei város, polgármesterétől.
17976/1940.
Tárgy: Lovak és jármüvek utinl tctllíll dijak.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. kir. honvédség az igénybevett lovak, jármüvek, szerszámok után az alábbi térítési dijakat fizeti:
1. Patkolt lóért vagy málhás-
állatért napi P 1.80
2. Patkolatlan lóért vagy
málhásállalért napi P 1.—
3. Javítás nélkül használható
egy lóra való hámszerszáméit napi P 0.25
4. Javításra szoruló egy hám-
szerszámért napi P 0.10
5. Javítás nélkül használható
fogatot járműért napi P 0.50
6. Javításra szoruló fogatos
(irmáért napi P 0.20-1
Közlöm továbbá, hogy amennyiben a lólulajdonosok hadihaszná-lalra nem alkalmas jármaveket, szerszámokat, Illetve patkolatlan lovakat adtak át, részükre csak a csökkentett térítési dijak fizethetők és a becsértéknek megfelelően mindazoknak, akik a honvédelmi szolgáltatásoknak nem előírás szerint, illetve csak részben tettek eleget, csupán az alacsonyabb térítési dijak fizethetők ki.
Azoklől, akik az elöliás szerint
a) szerszámoknál: vlsszatartőlán-cot, kötőféket, is.rangot, pokrócot, abrakostarlsznyát, Itatóvedret, lókefét, lóvakarót, tartalékpatkót,
bijirmüvtknit: Ölést, ulésdeszkál, kerékkötóláncot, ponyvát, tartalékru-dat, tartalékkereket, stb.-t nem, illetve csak hiányokkal szolgáltatták be, 2 lóval fogatol! jármuvekncl 6 pengőt és járma nélkül lovanként 3 pengőt levonásba helyeznek és ezen összegből a hiányzó cikkekel beszerzik. J
Ezen levonásokat a legközelebbi f. \'évi július hó 21-től augusztus 10-ig terjedő Időre felszámítandó térítési dijakból hozzák levonatba.
Nagykanizsa, 1940. július 27.
na Polginneater.
jftiiuiiu.kinftiiiter\'
ZALAI KÖZLÖNY
(Folytatái ae 1. oldalról)
Az u| határok tekinlétében Ivuigs*..-lyti&ák, hogy o\'y«n hatái-okat szenet"\' néne\'k teremteni Magyarország\' ÓS Románia között, amelyek Jehclövé te-
szik Q po\'itikai és gaedasági rend minden időkre való fenntartását. Te. hát igazságos és ódszerü batárra van szükség. . ,. i ;. i \'j .
A haldokló rendszer utolsó vonaglása és az amerikai fegyverkezés
Az Angija állal bejelenteti tengeri Zárlattal az olasz és a német sajtó gúnyos hangon foglalkozik.
A Mjessagem liangsulj\'ozza, lwgy a Imikor a lengttlylmialmnk lámadáM növekszik ^nevetséges az angol erőlködés. Hisz naponta 3ű.ooo tonnányi hajó sűlyed cl, 50.000 padig megrongálódik. Kz havi egymillió tonna hajó veszteségei ós másfélmillió ánildányt jelent Angliáiul k.
Anglia kérdést is intézett már Amc-rikálioz a segitségcl iltolóen, de uzt a választ kapta, hogy üzemeket kdl építenie, hogy rcUószüllmsst\'n és csak ti)-l2-re lesz kész loljcscn. *
A Berliner J.okiil-Ai.ze,y;cr is gúnyosan irja, hogy amikor Angiin már »ny-nyira leheUKtsn, hogy saját nyersanyag szállilásiU sem tudja hiztusilani, az európai semleges államok^ ellenőrzésével fenyeget óílzik. AjtóI tizollban iiwg-feledkozik, hogy ehhez már nOni mi. tfet&zilc a inpgCelelő eszközökícej. ügy
haldokló rendszer utolsó vonuglása oz, aligha lesz \\a,akir« Is hatással. Az angol miniszter lieszódo is a bolt bezárása előtti vak rémületre emlékeztet,
10 milliárd dollár fegyverkezésre
Newyork, augusztus 1 Az amerikai képviselőház három-
órás vita után egy szavazat el\'eoélwn cgyhaiigiuni etfoBjadts a 4,96 milliárd dolláros feg>\'\\erkl»zési hitelről szóin javaslatot, Hycn hatalmas összeget ¦"íl\'Hj-vx\'rliozésTO m|íg sohasem szavaz. Uik meg. Az összegből 200 hadiliajő épül, 1 millió katonát látnak el teljes relszoiolésscl, 800.000 ember Telszer*\'-lését pedig tartaléknak raktározzak, továbbá 10,000 repülőgép gyártására fordítják. Tgy csak n Szárazföldi hadsereg felftefíyvorzésérc és felszerelésére 1011-ben több mint hétmilüárrf dollárt fordít Amerika. A tengert Hotm hadi köit-ségvvlése :t milliárd dollár.
„Szó sem lehet olyan nagy néptömegek áttefepitéséről, mint azt Román/a gondolja"
Genf, augusztus u A Neue Zürichnr rJaclniehleu mai s/Am/man nzl írja, hogy szóba sem jöhet a néptömegeknek olyan mérvű átlctepiteVso. miut azt a roiftutok és a nyugati hatalmak gondolják és elképzelik. A Volga menü, gtOmai íós ti volliiniai néinelekol át IclK\'tett telopi-leni, mert ezek elsaórtan éltek és Dém öskikók voltak. l>c líruély délkeleli .részéltől a székelyekéi á,ilelopiieni lehelet lenség, mert ezek az őslakók oda. hőitek a hároin.szóki, c*lki liavasokhnz és nem lennének székolyvk az Alföld síkságain. Más azontuin a helyzet a románokkal, akik beszivárgók voltak. Nem lehet tehát szói a rendezésnél uj népvándorlásról ,ha«em csakis jogos
helyzet teremtéséről. Salzburg a délkeleli iondczéslx\'41 egyébként csak a második szakaszt Jelenti és nem az utolsót. Jön majd a harmadik szakasz, amelyben Jugoszlávia és szOm. Szédahliak viszonya kerül sorra.
„Mindent viaszai1\'
LondoUj augusztus 1 A Daily Thelcgrnph szerint F.rdély gsiziiasagilag is MagvamrsrtgVlIt tartozik. Magyarország igy aligha ir alá olyan egyezményt, amely szerint véglegesen tcii.oml.uia kövvíeléo^iröl. A magyar revíziós törekvések százszázalékosuk és a magyar nép hangulatát igy lehet ósszngozni: •Aii.n.t\' .ii vissza i.
A bolgár-román tárgyalások holnap kezdődnek
Szófia, augusztus 1 A szófiai román követ szal>adság.U megszakítva váratlanul visszatért és ki-haÉgatásoii jelentkezett a bolgár mL niszlcrclnöknél és külügyminiszternél. Látogatása a tárgyalások megindula, savai áll össze fűtésbe. \\
Rómában agy tudják, hogy a bolgár --román tárgyalások Lalán már ma, de valószínűleg csak holnap kezdődnek meg. PopOT külügyminiszter fu taxik majd Bukarestbe, minthogy a tárgyalások u jelek szerint Bukarestben lesznek.
Törökországot felszólították politikai színvallásra
kölcaönOs biztosításra tehát ninc8 szükség.
Molotov ma besiet
Róma, augusztus 1 Beavatott helyen ugy tudják, hogy Törökországot Róma és Berlin felszólította, hogy az adott helyzet mérlegelése után nyilatkozzék, a Tengelyhez akar-e csatlakozni, vagy pedig megmarad a nyugati szövetségesek híveként. Hangsúlyozza a felhívás, hogy a Balkán szövetség meghalt, mert a balkáni népek biztonságét már a Tengely őrzi, a
Rómában nagy érdeklődéssel várják Molotov nagy beszédét, amelyet a népbiztosok tanácsülésén mond el. Azt hiszik, hogy a beszéd a török kérdésben is tiszta képet teremt majd.
Petaln éi Hitler találkoznak?
Laval miniszterelnök Parisba utazott, hogy ott a német vezetőkkel tárgyaljon. Beavatott helyen ugy
tudják, hogy Hitler kancellár és Patáin találkozását készili elő Laval párisi utján.
Délangliában teljes erővel dal a harc
London, Augusztus 1 Hivatalosan közlik, hogy az éjszaka ujabb hatalmas légitámadást intéztek a németek a Themse és a Bristol csatornák mentén levő angol kikötők ellen. A berendezések egyrészc megrongálódott.
A Dellght angol torpedóromboló repülőgép bombájától megsérült és elsüllyedt.
Losanne, augusztus 1 ideérkező hírek szerint Délanglia ellen ujabb hatalmas német légitámadás indult meg. A légiharc ereje felülmúlja az eddigieket és még most Is tart.
Csillárok,
falikarok,
éUeliszehrény-lőmpáK
egyszerű és díszes kivitelben kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGY.-nél
Sugár-uí 2. m
Megbízható
jó és olcsó
,K«fl.-púroK
w
SZABÓ ANTAL sportüzletében ^gTS
ID<3
Jóslat :
Mérsékelt északkeleti szél, fol-hő.átvonuuUok, helyenklnt kisebb eső os zivatar. A hőmérséklet kissé emelkedik.
A Meteorológiai letéut nssTkanlus) ¦etflgyelGallomása talenti r
Heméraéklet tegnap e«te 9 Órakor + 16 4, ma Noel+ISO, délben + 31«.
OaaeatUk 30-í..
LAKAS-OZLETHELYISÉO
lakájt keresek Címeket a klailíbi
Weekk
aoaember elsejére, kérek.
Kettő- vigy háremeeekáe lakiil keresek belterületen. Címeket a kiadóit kerek. 1810
Sjr ataét.1 al a.-ell^ n i I m *• SjWgMWp W imita
AluU
Fiatel leányt gyerek mellé uonnal felveszek. EoTvSs-ter 28., emelet. 1824
ADÁS-VÉTEL
Hasxnilt, )é állapotban lévé, lerenín-casiaslait Jrctaáak megvételre. SRh> tokát Vctoatnarty-utca J6. alt kérek,
aarekBalethelfla^i, nép íi vIU-gos, Irodának Is alkalmas, akár aioantl ti kUde.Cserrgety.at 14. I
¦ettőaueekee komfortot lakát november 1-ére kiadó. Kaztnczy-a. 29. 183Ö
BÚTOROZOTT SZOBA
Telteim kaitakelárata ruéptn ba-torozott utcai szoba azonnal klado. Cteii-géry-ul 3t), 1S2I
Urlleána kerea teljes elliUasal uri-családnál albérleU nobál. Clm: Foul H 182
ZHUll KÖZLÖMT
fOilTtKAI^tAeiUtt*.
filf.dju: >,,.<iíig,n,i,,oiyHi. t. Nagykolttt*. l\'oltiéa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a Jtlzflazáuágl R. T, Nagykinliuu
nyuwilSlilliao Naiykaalzaia. (Nyomdáért teW r Zalai Kárily.) \'
80b BWotjatn. 17S. mimi
Nagykanizsa, 1040. augusztus 2 péntek
Ar.12 rat.
POLITIKAI NAPILAP
«¦ túaááUniMt FM s. «nus.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elotlietéaf ira: egr bora * penso" 40 War. SmkeaztoaegJ ea Idadolilaatall teleion. ra
A nyngodt várakozás
álláspontján helyezkedett a magyar közvélemény. Már néhány nap eltett d salzburgi nagy jelentőségű dél. keletcurópai prob\'éma megtárgyalj, sa ÓW, még Mindig nem kerültek nyilvánosságra a tárgyalás részletei, a tengelyhatalmak sajtójában még mindig általánosságban mozognak a rendezesse\' kap^xüaiios vélemények s bár kótévtizedes magyar várakozás után jutottunk el a döntő Jvég-kifejlődéshez, mindeze^ ellenére az álta\'ónos közhangulat nyugodt megítéléssel figyeli az eseményeket, tisz, te\'etrCmélto tüictemiuci. lefokozott Uváncsfsággai és érdeklődéssel várja azt a pillanatot, amikor az .igazság órája üt. , í
Vájjon mi adja ennek a tempcra-nventumov gyors cselekvésben szokott itfrjízeljiek a* erőt, hogy olyat! kegyetlenül igazságtalan ítélet és hosszú kínos szenvedés után, ilyen emberfeletti önuraionunal tud várni és kitartani? \' ,
Csak egy válasz lehet erre: •\'
az igazság meggyőző tudata.
Ez az. igazság ojt élt a világb/árxau vitéz harcosaiban, mint^hogy beidegződött az gjj magyar nemfze-. dékbe. Ez az igazság ragyogott fel" melengető napként a szenvedői, ci-nyornatés és csonkaságunk fájdalmas éve(ben, ebbe,\'az igazságba Ve-tetl\' hjt vezetett át nehéz trianoni utunkon és az ez igazság közeleg felénk, bogy a párlskömyóki meg-osufoU békék és az uj történelmi idők során megsemmisített békeszerződések\' után igazságot, uj életlehetőséget és boldogulást adjon a megkavart, megbontott, fejlesésében gátolt Délkelet-Európának.\'
Aa igazság tudatú meneti, a nwg-nyugvás érzését adja az a bizonyosság, hogy nem vagyunk *gye<tü\'. Az 3 Németország, amelyet ugyínazok a páíiskörnyékf, béJ^szertödésck akartak, megsenunisít«ni, fe\'emeikedjettés •titadalmaskodott a történelem meg-hamisltái és népének elnyomói felett. Ez az ujjászü\'etett Németországigaz-ságo\'t akar önmagának éss szomjé-dubiak, ,: .1 .
Ennek ,tz igazságnak fanatikusa a magyar nemzet másik nagy barátja Olaszország, amely elsőnek Ismerte Eei*a magyar revíziós követelések jogosságát- és Kzuk>é#Laégét.
A két; hatalmas baráti birodalom Irányítóit nem egyedül a mjegszen-vedett magyar nép fulé forduló szint" pattan ¦vezeti, amikor DélkeJetxEuró-pa béké;ét biztosilani akarjak, hanem Magyarország földrajzi helyzetének, történelméaek, kuUuráUs jelentőségének ismeretében magának az igazságnak » pzeretjete.
A nyugodt várakyzá-s álláspontjára helyezkedhetik a magyar nemzet *z Igazság tudatán tu\' a*ért is, metf bizhatunk erőnkben, vehetőinkben & katonáinkban. <
Győzni fogunk, mert van akaratunk.
Teljes felkészültséggel várjuk a boldog pillanatot, ¦ amikor a glóriás magyar trikolór , é\'é" njegindul « honfoglalók1- sJtWrit\' \'csapat*,..... .
Kormányválság Romániában
Manlu és partja újból Tengely-ellenes, angolbarát politikát akar — Erélyes német figyelmeztetés a kardcsörtető és mindent megtagadó románoknak — A bolgár-román tárgyalások előkészítésére a megbeszélések megindultak
Angol-Japán háború fenyeget — Amerika megszállja a nemfizető államok amerikai birtokait? — Az orosz külpolitika utjai — Olaaz sikerek Keletafrlkában és a Földközi-tengeren
A közeli német támadással egyidejűen Spanyolország Gibraltár ellen indul
A tegnap lapzárta utáni események rövid össszefoglaiójábati műidének* előtt azt a bukaresti jelentést kelt említenünk, amelyet a Budapesti Tu< dósitó közöl és (ímety a követkkuő-ket mondja:
A román koronatanács határozata alapján . . . ,
a román kormány a jövő hét •ia6 napjaiban adja át agyé y -aagl javaslatait Magyarországnak
és Bagariának. Ezek r a . javaslatok pontosan meghatároznák i* Románia allai a két országnak íeliajánbll le-rüteti engedményeket.
A délkeleteurópai kérdés alakulásával természeteden a világsajtó is rés/ietescu foglalkozik ós újból leszögezi a gyors, de békés rendezés szükségességét. . A háború frontján
a németek második doveri légitámadása
kelt érdeklődést, annál is liikáUhj mert az idő nem kedvez a rcpülö-vá\'ialkozásoknak. Ennek ellenére a németek sikerefen bombázták a ktkö-tÖbe^e^dezé^ekett és \'égihnrebao íelöt-tek ftt auge \'gépet ű> két léggömböt. A német, holland ős belga térület-fö\'ó berepült angol bombavetők közül hármat lőttek le a németek. A A bombák çsâk Hannoverben okoztak károkat néhány halájas áldozattal.
Az olaszok egy torpedóromboló elaüllyasztését jelentik,
illetve cí&enes máltai légitámadást. Kelet-Afrikában további sikereket értek el, sikeresen bombáztak egy angol páncélos osztagot Ős a bumaá repülőteret, ahoi löbb gépet meg sem-misitettek. \'\' \'• | .
A diplomácia frontján a \' távo\'-keieti kérdés és a spanyol-portugál szenődés ügy* mellett Molotov beszéde ¦ áll ¦ ár érdeklődés központján bon. .¦ ; i ,
A spanyol-portugál szerződéssel Anglia évszázados szövetségesét vesztette el,
meghiúsult uz angolok portugáliai partraszállása és az ibériai félsziget függetlenségét véglég biztosít ja;\'Portugáliának Anglifl ellen való fordulása Gibraltar szempontjából is óriási jelentőségű. ü
Távol keleten az angol-japán helyezet -kezd rendkivü" fclszüttlé válni, sőt egyes kirek szerint u j^j>,.iu ^\'aiv--
rikaí helyzet sem a lcgrcménytclje-sebb a békét illetőleg.. A helyzet súlyosságára\' mi sem1 jellemzőbb, mint az a hir, hogy az angoi sujto lehetségesnek tátija, hogy
Anglia és Japán között fegyveres Összecsapásra kerül a aor.
Ez esetben AngUa Számithat Amerika támogatására - reméli\' az angol sajtó. Londonban a helyzet Szinlén su\'yos^odik \'e nap nibót vo ta\'í\'ulfr*! harcok a békepárti munkások és Churchill párthívei között. Á lakosság türelmetlen és a nőmet tamad/ist várja. .• . , t
Románia Ismét a revízió ellen fordult
A maí távirati jelentésekből kítü-. nik, hogy Románia uj, helyesebben ismét a régi hangot szó\'a\'tatja meg. A. M\'l\'i jelentése alapján ezekről a következőkben számolunk bo:
Bukarest, *ug. 2,
Romániában az erdélyi kérdés eéu* dezése országos érdeklődést kelt, Dél-Dobrudzsa á\'eniedésére mindenki számit és ugy tudják, hogy a ima vagy holnap megkezdődő tárgyalások Során sikerül e kérdő3t végképp rendezni. Magyarország fe\'é azonban újból olyan hangok keHteít1\'* szárnyra, Romániában, amely egyenesen keresztezni\' akar minden békés megoldási kísérletet. A mozgalom 6,\'éu Ma-
niu parasztpárti vezér á", ákí maga Is erdélyi. A nemzeti ellenállás mozgalma nz egész oráVágban visszhangra talált és elégedetlen a kormány engedékeny politikájával szemben. A kirá\'yi tanácsosok is nagy elégedetlenségei távoztak a tegnapi korona, tanáoró\'.
A mozgalom vehetői, uj központi kormány .megalakjtásúrc-i beszélm\'k, arneiy uj alapokon újból tárgyalna Németországgal, miközben a szovjet-
hez való közeledés tekintetében is puhatolódzik.
A román kormány félhivatalosa a Románia mai számábin azt írja, hogy Románia a legteljesebb Jóindulattal viseltetik minden olyan megoldás iránt, arnely kielégíti az igényeket; feltéve, ha nincs ellentétben a román érdekekkef. Igy hajlandó lakos-ságcserébe betemenni. (És a területi engedmények hol maiadunk? A szerk.) \' ;.. .
Románia nemzeti törekvéseit, amelynek élén Manlu áll, román politikai körökben igy foglalják össze: 1. Nemzeti egység kormányának Sza. bad választása.
2. A magyar terU\'eti követelések határozott vlsss/autasitá\'ti, megbizo-nvosodvn arról, hogy Némelország a kö\\-etkező hónapokban riam enged háborút Délkelet-Európában.
3. Közeledés a szovjethez.
•I. Felvenni és kiépíteni ujbói a rendes kapcsolatot Nagy-Brl!nrtníáVRl és Törőkországgal.
A román sajtó egyébként hang-su-yozzá, hogy Románia eddig is az •áldozatokig menő Jóindulatot tanúsította a kisebbségekkel szemben.. (?)¦
Berlini figyelmeztetés a „polgári hősiesség" téves értelmezéséről . . ,\'.\',
¦ ,) .< i; Retlin, niigusztns 2 A délkeléleurjópai kérdés rendezésében tan.ifSitott romín rrjagatartas Bet*. Ibiben is fcllüiiést kellett és a kúlíigy-miaj^ztériuinhoz kozeH Ucrliner
Hórzenzciluug hosszas cikkben fogtal-kozik-azKUl, niügál^apUvaj hogy a nj-ni[ánok leljostüi tévewtfi^ értelmezték a magyar-román kérdés rendezésében IteiliiiiKyi ajánlott módozatokat. A cikk tt>s&zu;l\'\'> hangon figyetinezloli Rnka-rcstel, hogy a salzburgi tanácskozások szelleméi öl messze eltértek, Salzburg ban iioigári hősiességet kérlok Ilomá-inától, de ezt ugy értelmezték, hogy legyen. bátorsága örökre rendezői !szon.sz6dai.vat a vitás kérdéseket, külső nyomás 6sf fenyegetés nélkül, szabadon, békás Wigyd^sokuljiUi, KardesöiU-lés
6s a mindent megtagad\'. proitagJuda ptik a lelkek békéjét ássa alá, az nem tud senkii megigézni és rtom tud semmit helyrehozni, csak csalódást kelt. Románia, ne higyjc, hogy megállhat 1919-Jiél,\'amikor a szerencse mindent megadott iwki. Az osomónyok megmutatták, hogy mindent rendezni kell, azt is, flrnll eddig elmulasztottak, később azonUm drágábban kell mindenért megfizetni, ,mert a halogatás csfik növcü a bajt,
A román-bolgár tnlfllkozót már előkészítették 1 \'
Szófia, augta-sztus 2 A szófiai román kcVvtrt kihallgatáson jelent meg újból a kuli.gyininiszLcraty-,
ZALAI KÖZLÖNY.
Miri visir
Szomolányinál.
Popov éa Silóid megbeszélései « küszöbön .Illó bolgár—romúii largyalá-sokkal állanak összefüggésben,
Szóliai körökben ugy tudják, hogy :i megbeszélések egy dunai hajón lesznek. A küldöttség tagjait már kijelölték. Vezetőjük valószínűleg posilov pénzügyminiszter lesz.
Az általános nemei Urnádéiul Gibraltárt Is megtámadjak a spanyolok
Belgrád, augusztus 2 Ideérkezett jelentések szerint a német általános támadás küszöbön áll Anglia i\'llen. Ugy tudják, hogy a portugál-spanyol szer-.öirjs lehelövé leszi, hogy Franco az áiuuaUos német támadással egyidejűen Ülbrallár ellen támadást intézzen.
Nemei bombák ét röplapok Anglla ellen
London, aug. 2.
Az angoi belbiztonsági rniíiisíi/rram közM, hogy az éjszaka Wales és Kelet-Anglia, több poftja ellen ismét támadás történt. A bombatuinadáSok során néhányan etetőket veszítették, az anyagi kár kevés. DélíiyUjgat-Augifn egyCs vidékein angnlnyeivÜ német propagandairatokat la\'áUak nagy meiuiylségben. Ez volt az első eset, hogy a német bombázók röplapé*, kat szórtak volna ie. A röplap Hitler beszédének hiteles résreit közölte és elme: .Hitler utolsó felhívása a józanságból U . j
Skóciában az egyik városra a né* met bombázók 3 nagy robbanóbb tubát és 30 gyújtóbombát dobtak.
Angol ellentámadás?
1 1 Newyork, aug, 2.
A Newyork Daily News értesülése szerint Anglia át akar térni a. tár madó védelemre. Ezért a íakosságotr teljesen eltelepítették K)eiel- és Dél ketef Angiiából és az, utakon lévő acét- éi bctouakadáiyokat is eltávolít, jás hogy a cápátok mozgását ne gátolják. , ,
Milyenek a szovjet kapcsolatai?
iloszkva^ augusztus 2^ iMololov a népbiztosok tanácsának tegnapi ülésén nagy beszédet montiolt. McgemlékezeU " uéiiKdek nagy harca, rój, majd a 4hónui kaposo la tokrút szóivá hangoztatta, liogy azok szilárd uUapokon nyugosznak, beváltak, igy azokat tovább fejlesztik. A következőkben igy jeMemezlietJük a szovjet viszonyát az egyes államokhoz, Molotov szavait Idézve:
Olaszországgal: kölcsönös a megér.
lés, az utolsó hónapokban javult a viszony. HoiiiáiuAvujl: a kajxsoJat nyugodt, mert köve teleseinket kiclégite*. lük. Hasonló a balti államokkai lés Finnországgal is, Norvégiával; semmi sem biztos. Svédországgal: tárgyalunk. Jugoszláviával: jó mederben halad.
(Fotyatás a . oldalon)
á táros műszaki hivatalában már késtitik a bórházbővltésl terveket, költségelőirányzatot éi kiírást
A város műszaki hivatalában nagy munka folyik. Most készül a .kót-házbővltésl" tervétet, valamint n .költségelőirányzat és a kiírási művelet, amit Véosey Barna tanácsnok munka-társaival végez.
A tenezés első munkája a közi-kórház Jelenlegi állapotának, épü-le telnek, pavilonjainak, osztálya^ nak lerögzíted, "/-után jönnek az épülettervek ós az «j, felállításra ke-rü\'Ő betegosztályok tervcaetej, aho-gj-an ezt a polgármester a pénzügy* bizottságban, majd a íegutoissó kö»-
gyülésen előterjesztette,
A tervezési munkáknál resitveaznék dr. Krátky István polgármester, dr. Takács ZoKán Igazgató -főorvos, dr. Krelner Zsigmond, a belbeteg-oszti\'j: főorvosa, stb., l»gy az egész vonalon az orvosi siempontok flgye\'ombe vétessenek. , .
Az ekésiüU terveket, valamint a átírási müve tetet a polgármester felterjeszti a ¦belügyminisztérium1 mü> szaki osztályához, jóváhagyás végett. A kórhaz-betejexós anyagi része most van elintézés alatt.,
1940 augusztus 2
Bflnflgyl regéiiretteB olvasta az amerikai iltllág merész zsarolási manővereit
— védekezett a törvényszék előtt Teutseh Gusztáv fiatal zsarolója — A bíróság tekintettel volt fiatal korára és azért csak három hónapi fogházra ítélte Öt
A „Ferenc Jőxsei" keserűvíz
régóta kitűnően bevált háxiszer megrögzött székrekedésnél és annak mindentéle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza, — Kérdezze meg Orvosét I
Szinte hihetéten, hogy ez a fiatalember, aki néhány nap előtt még az egyik helybeli üzletben előzékenyen és udvariasan kiszolgálta a vásárló közönséget, most fegyveres őr mel*ett ül a vádlottak padján. LPi sülött szemmel, a szégypn pírjával arcán várja a bíróság bevonulását. A vád súlyos. A Btk. cselekményére 5 évi fegyházbüntetést ir elő, mint maximumot. xA hallgatóság tekinteteinek pergőtüzében meg se moccan. E\'nök: Makáry Vilmos törvényszéki elnökhelyettes, közvádló dr. Len-gye\' Károiy "ügyészségi elnök, védő dr. Vlt Ferrenc ügyvéd.. Az érdeklődés élénk. i\' i , i
Teutseh Gusztáv levelet kap
Makáry elnök felolvassa a vádiratot, me\'y szerint Dávid István, aki májusban níuH még csak 18 éves, júliusban leveKít Irt Teutseh Gusztáv nagykereskedőnek, amelyben íel-hivja, hogy 20.000 pengőt tegyen be egy boritékba ós azt vigye ei a nagyrécsél erdő mellett a 1. sz. határkő közelében levő hid alá és ott tegye le. Amennyiben ezt meg nem tenné, ugy
14 éves leányit szeme alött megöli és övsle Is végez.
, A 20.000 pengőt tiz év mu\'va visz-szaadja neki. \' (
- Maga azt hitte, - folytatja\' Makáry elnök, a vádlotthoz intézvén szavait, hogy Teutseh ur oly köny-nyen odaad magának 20.000 pen»-«öt? , ,\' ! I : : .
Vádlott lesüti szemeit...
- Regényekben olvastam ezekről... azt bitiem én Is... — mondja alig hallhatóan. : 1 ;
- És nem olvasott ennek következményeiről? r- kérdi tőle Makáry.
De a récsel erdő >fóleJmetcs sarco-j lója* itt nagyon csendes. Elmondja
majd, hogy a Rákóczi-utca 61. sz. alatt lakott, alkalmaztatást helyén havi 90 pengő fizetése volt. Szillel Kaposvárott laknak.
E\'mondja, hogy juUas 16-én délben kiment a réesei erdőbe, ahot egy, fa alá feküdt és várt. Később kisson a hid felé ment, amikor
iz egyik bokorbúi egy revol-varea kezet látott kinyúlni.
Erre ö visszament. Majd levetet irt Teutschi*k újból, \'amelyben jelezte, hogy ^közbejött akadályok mjatu nem tudott a jelzett helyre eljönni és azért ujbó1 .felszólította, hogy le. gye a pénzt a megjelölt helyre, ahová menni fog érte.
Időközben íu egyik detektív, oki lakásáig követte nyomon, megftilapi-tottu, hogy o levél "irója csak fi \'ehet, uzért, ajnikor másodízben az erdőb ejölt, rajtaütöttek és elfogták. , . : t , :
Arrói a levélről, amit a rendőrségi kihaügatás alkalmával
„Le*"
szen^ényénOk mondott, most bevallotta, hogy ő Írta és ezt Teutseh" egyik segédjének akarta elküldeni.
- Megbánta tettét? — kérdezi tőle Makáry. \' ,,:.!;
Igen, — válaszolja.
- Nemi tudta, hogy az Ilyen (wa? lekményt a törvény nagyon szigort a bünteti? ¦ |. | | , i
- Tudtam, hogy bün... dé...
Teutsoh Qusxtáv
u sértett fcjibnhgatására ieerül n sor, Teutseh elmondja, hogy usosem i.át-ta a vádlottat. Mikor az első levetet, megkapta, azonnal a rendőrségre vitte, ahol utasították, hogy vigyen ki borítékot a jelzett helyre, tegyen be a százas bankjegyeknek megfelelő po-plrszefeteket és hetyeize pl. El Isyitte
Művészi amatőrmunka
előhív
MÁSOL
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV fotóuakfixlet, amatoria boratórlumában.
Ollrtattíili
VHskwMkedeaa — NajjykftBUea
Steaua olajok
bliományi raktára.
Emerge aumihajM-¦aljak képslaelstfi.
a Jelzett időben, a mcgjcifll helyre. A rendőrség körülvette az egész erdőt. A tettes azonbön nem }ölt el. Másnap levetet kapott ujbrSl az Is-meietlen tettestől, amelyben j»:zl. hogy elfögtaltságn miatt nem jöhetett el, de most már d \\Tog jönn\'^ azírt tegye a megjelöli helyre a 20.000 pengőt. Megtörtént. A többit a rendőrség intézte «t ; , ¦• , 1 Nagyon kallamatlan árxaa volt kéram — mondotta Tautaoh,
- amikor 14 ávaa lainykimat magölaasal fenyegeti Itmeret-
len ambar. Ha íir ró\'am van szö, od=í se neki, hiszen ín elbántam volna enel a bftiyöktei, de a gyornlekem:.. a gyer meáqem...
- Hogy nem W az Istentől?! -ford\\l> most \'l»utsch a vádlott lia-tatember fele, «ki az apai kitörésre 8zemlesütvc, magábasü^ycdlKn hallgat- ¦ i i ! :• i I \'
- Hiszen vorj magénak havi 90 pengő fizetése. Nálurik doktorátust végzett fiatalemberek vaunak, akik csak 80 pengőt kapnak és azok mégis csak más, felelősségteljoscbbliuua-kát végeznek, - leckésteli meg Makáry elnök a fiatal víJlotUt.
Á bizonyítási ejárás befejezése utjn a vádhatóság részéről dr. Lengyel Károly ügyészségi elnök migoru büntetés kiszabását kérte.
Dr. Vif Ferenc védő azt mondj\', hogy >az eset. egy patoMig\'Slus Jcie\'i-ség. Meggondolatlan gyeimckcaelek^ meny, amely nem ütközik a Btk.-bs| komoly btizíözési szándékot nenr lehet elképzelni: a zsaroló, aki megöléssel ^íenyeget, nem jelenik meg a kijelölt helyen! Mutatja, hogy rrcm komoly dologról volt szó. Valóban a fantázia gyerekes tullengéséről van SZÓ, i l" i . I I I I
agy bOnQgyl regény hőaa,
ahogy a vádlott maga valloita be, hogy bűnügyi regényekben olvasott .ilyenekről.. Az öaaces euyhitó körülményeket tárja a bíróság elé. :
A bíróság is igy fogta Jet (U esetei ,mert a Btk. 863. >1. pontja szerint minősülő zsarolás lusérietfci ben mondotta ki őt bűnösnek és azért a 92. § alkalmazásival 3 havi lógná" büntetésre Ítélte őt, a )i«lJ6libiiiili\'lö kiszabását mellőzvén.
Az itétet jogerős.
Elénk éankkeletl alél, félhoao-déa, az ország kalstl részén még kisebb aaflk és ztvatarok, A hőmérséklet kltsé emelkedik.
A Meteorologi Al Intését a«ayUanl«*tl aurtpaliéllnmtw lelaatli
Héménéklet t*te...r asM 9 ésski* + 17-2, aia ratxal+MS, déUMS + 19°\'
A Wogym Vr-3alutt*xt *oP
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
..BalatMi boritól" szeptember 1—8-ig
Nngyaráiiyu erő feszítések a balatoni ősit évszak népszerűsítésére
A ii.. kir. Uulatoul] intéző Jlínottság a balatoni utoszesin nagyobb vendég-forgatnának biztosítása érdckélieu szí-Jcskörü intézkedéseket tett.
A balatoni vendéglátó ipar megsegi. testre egy őszi balatoni szezon helyes kialakulása a balatoni érdekeltságok legteljesebb megértő támogatásával tu. lálkozatt és az ösiy szezou megélénki-lése és a balatoni nyaralás nwghosz. síübbitása erdőkében me^fek-iö lépések túrléntok.
Itíy «opl«mbor 1—8. között lesz a ii.\'i.ii..u!\'.!;\'\\:i gazdakör rendezésében a már hagyoniáuyos ..Balatoni Bor. bé)i< ipilynek már áiíandó kUüjlású
helye is van n balatoufüiodi parkban. A Balatoni Szövetség .ltalatouí kiállítási\' rendez « gyógyiereniboi, A ba|a. toutiircd. program mellett Siófokoiij Tilianyban, ltalaionföldváron ismét megrendezik a .BaJAloni Nemzetközi SponUictel,. Urenkét-sportág részvételével.
A,, balatoni veno^Utóipar előny áraival, a szwiatóiiuiiiok, gyöngyházak, üdülöhárak a szőlő és gyúmölcskurák bcvczelésóvel, az utazási irodák csoport, és társasutazások rncg^rvezéWi-vej kaposolődunk 1* «• nagyarányú oszi widégszerzési munkába.
mm
Jöjjön elsején I
Egyáltalában nem lehet nyári műsornak nevezni a VáwSi Mod hétvégi műsorát A Jöjjön elsején « jobb magyar filmek közül való, meséje, ha nem1 is tör el nagyon ¦» góplró-kisaSszoay-veiérigaijjMó témakörlö\', legalább u] alakon halad. A rendezés sem hoz falpengctó\' fordulatokat, de Turay í<fa olyan jópofán kedves és szemtelen, Páger olyan aranyosan félszeg és ősrfnte, hog> mástól 6rán át kttüuöeu szowkoiMnak. Klvülfik Jávor, szokott férfiasságával,. Sulyaet Mória nőiességével, Rózsahegyi aranyos humorával járni \'hozrá a $i-serhez. Rövid, de Jó scercpe van Orbán Violának. A többi szereplők is kitűnőek, a ¦füzör-JelCnct azonban
felesleges a fjljnpu,
A szórakoztató magyar filmen klviV a kisérő műsorban az ejtőernyős vad&zokrói kéSíOH riportfilm tarthat általános érdeklödísre számot. A* ej-löentyösiSk előképzését mutatja bo nagyszerű kepékben. Hogy mit tudnak azután « bombá«ikkat együtí, azt a piérnet híradó remek kepei mutatják be. Élvezetes műsor.
. - (a -
A Magyar V8rStk*rwt sok. otdaht htatfatinak tMíitiért mlHItk ktlhmkl Adukon!
SZÚRÁS MEGENGEDVE!
uodálato* ékte
A Hátai IUMhu,
C^ávolszky támadásu Kcglevichel nem tiilálta Budapesten. A Burgbau érdekes (irillporzer-előadást tartottak és István gróf felutazott a reprizre. Hazaérkezve, iróa.sdalríi, lekékecruzáz. VB találta Oávolszky támadását.
Kfglevich, aki soha .egy sanda plL lantásl- nem tűrt el, ugy érezte, hogy kezel mej vamiak kötve, nem teliét -semmit, mert csak a botrányt növel-boti. Mélyen szánta Láoczy Ilkát azért, ..ogy ilyen yégzclos. keLlemetkuiségbo sodorta. Levelei irt a művésznőnek.
iUaUmU eU& UueU
-Kedve*. Ilkal
Tegnap jéggel iitoérkez\\o, latállam a kellemetlen meglepetést. Uigyjc el, hogy véghetetlenül sajnálom, hogy áltatám és miutlani történik Önnel oly kellometlenség és hogy ön minden liibája nélkül ily módon compro mit tál tátik. Hiába mondóin magamnak, Itogy nem télietek róla, azért mégis csak ügyetlen volt tőlem a dolgot provokálni; ^gaz, hogy cszcra,l>e ;.eia jutott volna gondolat, hogy valaki iogo-sitva érezhesse magát mindenféle gyauusitúsro és rágal-niazásra atzért, inert egy intendáns kőt együttlukó nuniászuői, csto t) é.i i fél órakor, mikor még nylh-a volt a kapu, meg lakar látogatni, mert az egyikkel színházi dologban beizélni-valója vön!
Fájdalom, megtörtént a dolog; a lcgfáJoVibriesabb [*dig azon tudat, hogy nem tchoUk semmit, abszolúte semmit, hogy jóvátegyem a com-pro-m-íssziójál, ha nem lennék intendáns, akkor talán tehetnék valamit, vagyis helyesebben mondva, akkor tennék valamit, de .kétes sikerrel; mert Ojíy Ily ügyben u zajos eljárás bosszu-állást célból a bűnösök büntetóMí kedvóért íiikolmazhaté, dc azért nem javitja a hclyzelet, elUmkeztilog; meJinél több a tárnw*. tornál nagyobb a conipromisszió, annál tágabb kö-rőklion lesz baneretiessé a dolog, uzt l>cdig, hogy az eml»i«k a jól elltfgy-jék, a koholmányt megvessék, azt soha^ senmiiféle módon kieszközölni nem be hot. olyaju cselekedet, %-agy magaviselet áltaí, amelyet akkor al-kalmazunky amikor a dolog megtörtént, tfanemf a közvéleményre liaüii, azt saját érdekében megnyerni csakis elősö és ju tána kö w IktwŐ magatartásúak által Iclret.
Azért Önnek is,, kod\\*s Ilka, midőn, ami kérem, ltogy bocsássa meg nekem ügyejenségejiiet, egyúttal azt lani.csloni,,hogy uioiidjon le ez oscí-lici.i raíndéja v.^/alo/Uisi-.\'.l, sőt vé-i deíszésrŐJ, lürje lurelin««on a történt tórtésV ne beszéljeu a dologról, csak ha előhozzák; mások, de ekkor nyugodtan, megv«t\\«; a rágalmat. Ne mulasson bwagpt, nem keserűséget, legfeljebb tfaU^rodást a coüégálój
VéPOSÍ MQgflA. CtifltöliOktől-vasarnapig ¦
L Hányas* vigj^ték-bamutaté i
Jöjjön elsején
18, BudapaaHal agyiiMbaHli
Ejtőernyős vadászok
EWadtesk héMdtaapokoo S, 7, 9, vaujárnap 3,5, 7, 9 «nkor
lila: iUllU rtWot
szemedéit sértésért, dc uE4>n nyugodtsággal beszélve • dologról, melyet akkor érzünk, mikor tudjuk, Jiogy igazmik van ós hogy Igazság, tatamit báiiltattunk. Ilcii\'.mylv.iii. -JíOgy jél lett a fürdő, hogy nciu. sokára viszontlátom jó egészségben és ha "nem Js vigasztalt, ^to nyugodtabb lelkiáUaixnirfm.
Wégegyszcr kérem, bocsásson meg, kedves Ilka.
Bpest, 887. VIII. ."S I
Kegtovlcli István..
Lánczy Ilkát annyim meglőrte a pletyka-had járat, hogy nem in VájaJ szolt Kcglevlch levelére^ elbújt az emberek elől. Az intendáns erre ujabb leyclot irt a művésznőnek, i «...higyjc el, tartanon! kell ma, gamat, hogy ne tegyek seimnit. ptit teheuiék? Csávolszkyt torkonra-Igadni, felpofozni és visszavonásra kénySzerilenÍT
Kzt el lolieine érni,, [KtszO csak "Öí. lw Szacsvay megváltozlat\\\'U szavait, öiunagát meghazudtolva nyl-latkozalot ad, amit Szüntis forszírozni Leltei; node aztán mit érek el? Hogy azt fogják egyesek (mondani: az Intendáns kényszeritotte azt a szegény szinószl, hogy vonja vissza szavait.
Illgyje el, bármit leszek, mégis - mindent félre fognak magyarácni, ha bcbizonyiloin tanukkal eskü\'alatt, hogy nem volt éjjel, hogy nem talált engem önnel Szacsvay.... Majd később:
«A tisztességes omlxsrek pedig most Is szívesen tételezik fel a jót( undorral szobiak az Kgy elért és rőly rokonszemesen önről.
örömmel lattant két körülmény, böi, hogy van még tiszlcsségérzés a fővárosi sajtóban és némi igazság-érzület az emberekben,, bár öntudat, lanui; az egyik az, hogy egyetlen bpesij lap som hozott, ogy szót som a dologról (kivéve Bartók Lajost, akinek tavaly szívességei tettem), a másik az, hogy a nemzetiek jgen hidegen bánnak Szuosvayval, \'Jol-léttenüi ciitélik ölet, Uszieiettiej, rokonszenvül, sajnáloitul nyüalkoznak önről. \\
Azért^ kedves Ilkám, ne féljen a visszajőve leitől, nem fogja bánban! senki, ei\'enkezöleg. Hogy azL, ami törtónt, visszafizetem tízszeresen, ama esküszöm: Szacsvay, l\'.sá-yolszky, Bartók, ez u luü\'om ember meglakol; de azt csak később ,lehe-teri, ha már elfe\'-ejtele-lt a idolog, anert kütónbcn önnek még többel árt az ujabbi nagyobb zaj. Nincs-e igazam? .
[Most pedig még egyszer kérem, bocsásson meg.... Lánczy Ilkát ekkor már orvos ápolta. Tízpercenként elájult, mdeg-
vízes borogatásokat raktak s?okat szen-¦t-edett szivére. Klolva.st.-t az intendáns levelét, igazat adott szerelmesének\', Iiogy mjpden Szó és lett scsak árt s a lioirányl kavarja. De érezte, hogy igy nem tud tovább cini. Készüli a halálra. TFoljt. köv.)
Péntek
Álhtaáé satturmámsk hitkSxaApskMi Batlapwt I. amdaoráa
6,45 Torna. Hírek. Kodtomény«k. Ran^emeuelc, — Után* étrend. — 19 Hiask. - 11.10 Neraeetköati viajaiio-aaolgátat. - ia Hanugsfto. HiintnMi. IdőjáyaajetRates. - 12.40 Hírek. ™ 13L20 Időjehéfl, IdöJArásjrfenté*. „ 14^5 Hbalc - HAS MOsorlamer-. tataa. - Í5 Artolyainbirek, pi»d ajak, é^mltuararak. - 16.45 Időfelses, Idő-fáráajelentés, hiKk, — 17 Hírek tett-Tik és magyar-e ros* nyelven. -— 1.9.15 Híreik, - 21.40 Hírek, idöjinfajel«ite«, hirek adevák és magyar-orosa nyctmi^
BUDAPEST I.
!17.15 Hanglemezek. — 1815 F.rdélyi kérdések. Klöadás. — 18.45 "Faragó Ibolya zongorázik. — 10.25 GyümöLnR-kosár. Kilián Zoltán datos-zeuós hantf-kópsoro, — 20.55 Balatoni képeslap Kőzveliíós Siófokról — 2210 Mosolygó Balaton. Közvetítés a (^asino-kert-bőL - 2320 Horváth Jancsi éli^ny. zenekara. ¦
•UDAPEST II,
20 Hírek. — 2025 Ufcbrfch Harrnln gordonkázik. — 2050 Firenze a virágok városa. Előadás. — 2115 Hang-le mezek. ; ;
Szombat
BUDAPEST Is
¦10.20 P. Szoulmártoni Kálmán elő. aPdisa. — 10.45 Hít nézzünk meg? --12.Í0 Kuriua Sírni cigányzenekara. 13.30 Hanglemezek. -- fai.1 KUlin Zoltán beszélget gyertneks^éiioplőkkel. . 17.15 Sugár Viktor ,orgonál. — 17.43 f)r. Szilády /ollán előadása sósak. 1. Hégi halk menüett Játék. Müdulay Üusztiv szalonzeuekafO. — 19.15 Hirek - 19.25 Vidám egyfelvonásosok. 1. Hégi Imik mentiéit, vjátok. 2. Családi lanács. Ojtejclt ogy fclvonás-lavn, 3, Harmatos rózsaszál Jelenet. — 20,55 Enyingi Piros Kábnán zenelaira. — 21.40 Hírek, idöjárásjotentés. — 22.10 Muzsikáló térkép Budapestről, Közreműködik Neményi Lili, Orosa Víbna, Kabnár Pál, dr. Legényei József. Éneknyolcas és a rádió SBaloa-zenekamu — 2320 Istváufy Tibor tánc zenekara.
BUDAPEST II.
18.40 Mezőgazdasági félói* _ 20 Hirek, — 20 20 Beethoven: D-dar lie-gcdű\\«rseny. -- 21.10 Fitackas István előadása. — 21.35 ItlőjáRlsjclenlés.
Nép Mozgó.
^Pé^tek^ssőmDaTvasa\'riiap I. Ragyogóan szellemes párisi bünugyl Izgalmas <tetkép:
VBIa US KariS lejituídotl gyilkosság. Főszereplők a francia színpadok legjelesebb művészei. II. Az énekes cowboy, BOB BAKER vadnyugati Hímje:
Egy eltévedt golyó Mlltl jflB fejj
Előadások kezdete köznapokon 6, 7 és 9 órakor, vaslraap 3, 5, 7 és 9 órakor.
M«nnyI kárt okozott t^anyolorsxágnak ¦ polgárháború
Spanyolország újjáépítése során pontosan niegáuapitoltajk, hogy menynyi kárt okozott at országnak « [polgárháború. A ooritos adatok szerint ez a kár -125« mftUó peretára mg. EbbfíE\'900 millió «7. egyházi vagyonra, 360 millió állami és községi/ vagyonra, három milliárd pedig m*4 gánvagyonro esik. A több mint kétéves polgárháború pusztítása ennek ebenere csekélynek mondható, ha összehasonlítjuk FmnclaorSiágnnk világháborús vagyon veszteségével, amely négy év alatt 31 milliárd frankot telt ki. . 1
A spanyol iiiiíiUaiivagyoiuiítk cSu-páu egy szándéka pusztult el n polgárháborúban. Ennek Vészben tu a magyarázata, hogy a* ország nem nagyon sü>((i. lakott és fóMeg mezőgazdasági je\'kígii. \'te rméSíC lesen azok » városok és községek szenvjcdtelc legtöbbet, amelyek tüzvonalba ko-rüHek. Száthusz ilyen helységet a Oudiio személyes védelmébe vett. Az újjáépítés során 640.000 emb«r szómára építenek uj hajlékot, 160 templomot építenek fd isméi\'ucljcstw és -1850 temp\'omot javítanak ki. Az újjáépítés költségeinek fedezésére hitel üitézelet alapítottak, amely már eddig Is 10 millió pezetát bocsátott háromszázalékos kamattal a rászorulók rendelkezésére.
J óm I nosigü
puplin ingek
ölesd árban kaphatók Divatcsarnok, Fő-ut 6.
Egy-egy évi börtönre Ítélték
« ctáctbouokl rablótamadó-clgányházaspart
Kolompár Anna Lujza, 20 íves zalaegerszegi cigányleány és Horváth1 Vümos 19 éves csács-bozsoki cigánylegény
ellen rablás bilntetl*
elmén jndull eljárás. A vád szerint ugyanis ez cv ju\'lus 3-án este a csácsbozsoki erdőbenr együtt és közösen megtámadták, földre teperték és véresre verték KoL ler János egerszeghegyi földművest. Bekötözték szemét is és elrabolták1 200 pengő 60 fillért tartalmazó, erszényét. A főtárgyalás! ma tartották meg az egerszegt törvényszéken. * leány beismerte bűnét, de azzal védekezett, hogy őt Koller szólltottu meg. A cigánylegény azonban tagadott és azt mondta, hogy ő csaic •egitett a leánynak, akit Koller meg akart verni. ; i 1
Több1 tanú kihallgatása ulán a törvényszék ítéletet hozott. Mindkét vádlottat bűnösnek mondta ki a vádbeli bűncselekményben és egy-egy évi bör-tönte és három évi jogvesztésre Ítélte őket. Az Itétel nem jogerős.
Hány visszatelepíthető magyar él külföldön ?
Jugoszlávia nem Magyarországhoz tartozott részein 6000, Óinmániában 160.000, Németországban 9000. Franciaországban 30.000, Belgiumban 10 ezer, Oroszországban 6 7000 (valószínűleg még több az olt maradt hadifoglyokkai, de ellenőrizhetetlen). Európa többi részén 10-15.000, az Egyesült Államokban 600.000, Kanadában 60.000. Argentínában 16.000. Brazíliában 60.000, Amerika többi ro"-szén 20.000, A\'Siabun 1000,, Afrikában kb. 1000. Emek az 1930,körüli becslések és számítások. Tehát a visszatelepítésben Szóbajöhelö magyarok száma 890.000, kereken 000 ezer. Ekkor nem véltük bc az lanvc-rlkal magyarokat, okik tatán örökre elvesztek nemzetünk számára • szabadelvű korszak büneképü
Mikor az erdélyi kérdés rendezése kapcsán a moldvai csángók hazatele-
pítését fölvetjük, érdeme* megje-gveznünk, hogy volt már hasonló eljárás: a klssebbségck áttc\'eplléét Vcnizeios görög miniszterelnök kcz. deményezte, 1923-ban folyt Je az első ilyen vállalkozás. .Amikor u. I. K*-mal pasa n görög hadakat Klsázsi-ábó< Pitizte, Görögország kénytelen volt minden ottani igónvérő1 tenrön-(fanl s a felajánlott bi\'két elfogadni, így ült össze 1923 e\'ejézi Lausnn-neban az értekczlcl, Első eredmény az a megállapodás lett, amelyet Görögország Törökországgal kötött 1923 január 80-án a Rörög, Welve lörök lakosság kölcsönös kicserélése tárgyában. Ez a lakosságcsere 1923-^ 1927 között ment végbe. Eredménye az >ett, hogy Thrácla nyugati terttlci teiröl mintegy 360.000 török költözött át Kisázsiábn, mig ugyanakkor kb. 200.000 görög települt vissza hazájába KIsázsla nyugati partvidékeiről.. , ; i
Amit a gyümölcsről mindenkinek tudnia keli
A magyar enit>cr gy ümölcsro gyász. I lásí., amint a statisztika adataM>izo-nyilják, a heiylc\'o:. és sokszor éiz-szcrüllcn táplálkozás következtében Igen c-sckély. A magyar szegény és fa. hisi nép nrm igen él gyümólerre! s ha űz Is némi gyümölcskultúrát, azérl t«&xl, hogy piacra vjgyc s hasznot húzzon belőle, lízt is rendszertelenül teszi azonban, holott a gyümölcskultúra megfelelő szervezés melle.it egyrészt kilüuft tápcrövcl rendelkező életi bjz-tosjl, másrészt a racionális termelés melleit számottevő hasznot is nyújt, A m. klr. Külkereskedelmi Hivatal most ízléses kivitelű propagandafüzetet hozóit torgulumlxi, hogy felhWia a gyebncl a magyar gyümölcskultúra tekintetében minden érdekei tudnivalóra.
A magyar ember — Írja n prospok-lu* — kcvcíot tud annfiL hogy faluján Ufl milyen gyümölcs terem\', a városi tokos pedig a piacon és a boltban ís-Incrkcdík a gyümölcsökkel. Pedig Magyarország valósággal Buropa gyüinöt-cSöskcrlJe. ttyümftlrsfaállományunk 40 mlliö, a gyüinöilt-sosök térülőié pedig 100 ezer katasztrális hold, évente körülbelül 6000 vagon gyümölcsöt száHi-tünk kútfőidre s tegaJíább annyi tiuda. pest fogyasztása is,
A magyar gyümölcs mind táp?rcjó-tí&i mind izénél fogva sok tekintetben világhírű és páratlan.
A jryümöles izét a honi töld, zamatát kedvező éghajlatunk^ színét, cukoréi vitnnUn tartalmát gazdag napfényünk adja meg. Fairó-pában ; hazánk egyike azoknak a [örületeknek,, ahol évente legtöbb a napsütéses órák száma. Lz leszi, hogy gyümölcsfáik mindenekelölt -- és felett áll. Ma már tudjuk, hogy « nyers gyümölrs vitamintartalma nélkülözhetetlen táplálkozásunkban. *
A gyermek egészséges fejlődése, a felnőtt munkabírása, flz aggok életereje a táplálkozás rendjétől, .főként a vila. mintél függ. (.yüinölcstcrmeszlö ország vagyunk, mégis kevesebb gyümölcsöt őszünk, mint az ipari államok
Naptár: Augusztus 2. péntek. Rom. tud. Ug. Alton/.. — Protestáns Lehet. Izr. Tham hó 27.
Oésrtrdö nyitva reggel fi érától ásta 6 óráig (nétf*, sserda, péntak délután kedden atéM nap nőknek).
„ipta, km MwíW
bán. Szilva, szőlő, dinnye érékekor a gyermek Át felnőtt néhány hélcn át egész nap ezzel él, de aztán az óv nagyobb részében gyümölcsöt ndn lát, |>edig -\'¦ gyümölcs vitamintarlalmár.i egész éven át szükségünk van.
^ Együnk több gyUmölouötl
Sokan n i u csenek I iszIában a gy ü -mölos lá[vértekével, Ennek tudható be, hogy a belföldi fogyasztás nem tudja felveuui azt a fe\'jesk^et^ amely az export és az ij>ari kihasználás uhíu megmarad, Sokszor-oáyan a helyrét, mintha nem ifiinemök ozokai a lolielősége-kei, amebj-ek a gyümölrsl>cn n-jlenek.
A léli hónapok vitaminban szegény tápláléka ulán tavasszal nagyon várjuk a piacon megjelenő első szamócater-méSI, amely cgj\'ólíként vjlauujitartalmával a gyinnőleSők között a leggazdagabb. A szamócából kiváló szörpé léy befőll és iz is készíthető.
Utána kerül a piacra az egres, mely mártásnak kiváló, majd a cseresznye Uralja a piacot. A háziasszonyok szive, seu be is főzik, de jó pálinkái is ad.
A riblzke egészséges gyümölcs, bornak, lének, szörpnek Is kedveli.
A1 meggy egyik togtöbbrél!ekó|xui 1*4. dolgozható gyúniölesnnk. lH-fölUi, szörpje, Íze, teve é» páltnjcája »isö-rangu. x
A külföldön is híres kajsziból készült befőtt, iz és pálinkn kiváló. Ujab. bán oszalványnak is feldolgozzuk.
A körte nemcsak nyersen, hanem mint befőtt és aszalvány is kedvelt,
Az őszibarack nyersen és befőzve a legnemesebb gyümölcsök egyike, veic versenyez a cseiiiegeszőh\'í, mely nyersen orvosok által rendelt gyógyszer,
A szilva terméséi .az Itten le-ggazda-gabban dldolta meg, nyeneo viiamui-ban dús táplálék^ aszatviVnya legkiválóbb és izéhez nem kelt cukrot ndnL Pálinkája a legcitcrjedtcbb.
Az alma legtovább eitartható gyü-mölosünk. (rondoskodjunk úrról, hogy télen is Legyen a kamránkban.
INO. augüsztuttj^
Augusztus 3-tól
nagy nyári vásár !
Ktí/er divatház.
Plcm §de§timki
- Nagy öiitevíkftiységiAi
III/. VIII. 2. elszántsággal és kftnagasi,-.
I---1 hosfeaség^Mtunt ki a 34,
gyaloghadosztály kctetgaJickii táníadó hadmü\\-clcloi alatt Vörös András volt 21. tálwri vadászzászlóaljbi\'li Uüzthc-lycltes, mint gőppuskásszokasz i>aratics»-nok. A KörmircstÍo-Slol)odzla melletti ütközetben Vörös tiszthelyettes azt a feladatot kapta, hogy géppuskáival a zászlóalj jobb szárnyát biztosítsa és q zászlóalj clőielörését Jelietöyé tegye
Vörös tiszthelyettes úgy oldotta nieg ezl a feladatot, hogy a géppuskákat fákra állította fel és Így az orosz állásokat onnan oldalazó . láz alatt turlbalia. Az orosz tüzérség felfedezte és nemsokára lüresövel borította el. Ennek el\'enéro sem csúgtfJdt cl, i>a. nem a sikerkoii bízva rendüL\'Ilonát ríihirlott s gyilkos tüzelésével loüirolla az orosz géppuskákat és legénységet. Kiváló tűzvezetésének köszönhető, hogy a zászlóalj aránylag kis veszlcségokkcl az oroszokat a megerősített állásukba kívetlietto.
Amikor az oroszok visszamentek, Vörös tiszlhelyettes szakasza volt az első az üldözésben.
Az arany vitézségi érőmmel tüntették ki bátor és eredményes magatartásáért,
any
— (MegállapItjAk a Hsslárakat Is)
Az uj búzaár megállapításával kap. C0Olatban természetes a tisztarák kérdése is felvetődik. Az uj árakhoz kell majd alkalmazni a lisztárakat. Az ár-konnánybiziosság mar foglalkozik ti. zei « kérdéssel és maglesz a döuics ablian az idö|K>ntban, amikor az uj liszt kiörlésc megkezdőd ik,j illeb* jjiacra kerüti .\'
— (A Baross-10 szeresek figyelmébe)
A Baross Szövolség ma, pénteken csuj fél\'8 órai kozdcttel fűszeres U»gjai részére érlekozlelvt larl a pe4fóleu|u ügyben. Az érdckollek luvgjelcnéstt kéri az elnökség. (:)
— (Pelfőlparlskolát végzettek)
kalaszte\'rl munkálatait végzi a (bfa. ftyar Műszaki Szövetség, mint a gja. korlati lecluUkusok vozolö érdokjliép. viseleio, mely felhívja a IludapOsten, Szegeden és Kassán végzett érdekelte, kel, hogy nevüket, személyi adataikat \'.vfolya ni tikul levelezőlap utján közét-
ÍÓk a szövetséggel Budapest, Vf., Liszt \'cicur tér1 1Í , .
(Felvétel a Stefánia-szövetség védőnői tan folyam ara)
Az Országos Slcfáuia Szövetség csecsemő védőnő- umföiya. mol iiuljit s a liinf-i^-inr rajolenlkezlictnek 18-30 év közőtl tévő egészséges k\'ányok vagy asszonyok, akik gimnáziumi r-«gy kereskedelmi iskolai érettségit ¦tették, illetve umi-tónöí vagy óvónői oTolevelot sscerezlek. A kiképzés mintegy három évig tart és díjtalan. A Üzhón»|>os elméleti ki-ké|«és akiit a növendékek ingyenes hileniátusi elláUslMin részosúlnek » mintegy kél évig tartó gyakorlati kiképzés alalt podlg élelmozési vagy l)i-zonyos összegű tanulmányi segélyt kapnak. A végzett növeodékoket a Szövetség elliolyezi havi, 110 jhtujös. kezdő fi zctéssoK Az iutézinény áHamo-sitása most vau folyamatban és a közeljövőben valószinülog megtörténik.
— (Mindenről a legjobb értés Diesel vannak)
azoknak, aldk a galai Közlöny elő-\' fizetői közé tartoznak és igy naponta a legkorábban értesülnek u iMtyi, országos és a vilá(jpolili|kBi események-röl.
— Erdélyi hím
a Drólkcfe uj száma, de Boné-* mbit Ang3fci megVédöje, szintén n«a kenflle ki n népszerű magyar tréfí* lop bumorisláüíak íigyebnét. A IH\'é1-keío kiaaóhiv«tala: Budapest, IV., Veres pálaá U. 35-
1<MŰ. augusztus 2
Dr. Ország Lajos
IMiely gyász értő a zalai orvostársa, dalmát. Dr. Ország 1 ajos, a nagy. kanizsai kir. törvényszék orvosa, kör-orvos, stb. mö éjszaka Sugár uti lakásán .lúrtcten meghall. Dr. Ország hosz-szabb idő éta .szívbajban szcnvedeltL, Az éjszaka ismét hirtelen roham érte, családja az éjszakai órákban dr. Krci-ner Zsigmond kórházi osztály főorvost hívta o beteg orvoshoz,; aki injekciók)-kal segített a beteg álla]K>tibi, azonban alighogy dr. Krciner olhagyta a beteg orvos lakását, megluilt. Beteg szive ólle meg. 03 éves volt..
A\'halálhír mindenütt nagy részvétet vallott ki. Dr. Ország Lajost nz egész vármegyéién ismerlek. Köztlecsi\'ilésnek örvendett. Nemeseik kitűnő orvos, de mclegszivü emberbarát is volt, aki sokat segített a szegény betegeken. Dr. Ország a postások orvosa Is volt. fíagy missziót végzett a magyar falvak, a kanizsai járás községeinek közegészségénél.
Holttestét vasárnap délelőtt kísérik ki pihenőhelyért). Temetésén részt vesznek a hivatalos város^ a kir. törvényszék bírói kara, a kir. ügyészség, a nagykanizsai járás.tisztikara, stb.
Dr. Ország Lajos hirtelen halála egész Zala mCgyélíon őszinte részvétet keléit mindenütt.
— (Rendelet a hasznos vadállomány védelmére)
A Hivatalos LAp augusztus ti sxá-niálMin kormányrendeltei jcl-nl meg, amely a lendkivül hideg tél és\'az ezt követő árvizek folytén elpusztult hasznos \\aááltouiány helyreálliiása érdeké-ben larlnhnaz intézkedé-eket. A rvmio-Lct érteim ében azok a vad ászbérleti szerződések, amelyek 194] augusztus 3 l-e előtt jámak le, a luaszonbérlőknek augusztus 31, napjáig a haszonbérbe-adóval írásion közölt kívánságára 1ÍI45 július 31-ig, jUlfitve a vadászbér-lill szerződés lejártához képest 1040 január 31-íg megliosszablwdnak." A rendelői további intézkoJóse megengedi a liérlöknek, hogy ankennyibeu apró va. dns — nyul, fácán, fogoly - térülőiét he.rch.ok és haszonltérietük a meghosszabbítás igénybevételével oz előbb említett időpontokban, vagy meghosz-szabbitás nélkül ez időpontokon jár le, az 1940. ós 1941. évié eső, íUetö-leg az egymást Vetően legkőze>lebb esedékes kétévi bérőiwzegüknok csupán 75—75 százalékát kötelesek a haszon-Irt\'irlíetulójink megfizetni,) a founmaraóö 25-25 százalékot legkésőbb 1043 április 30-ig tenyészvad l»cszorzésére és kipóllásám kötelesek fordítani. Az a vadászterület lmszonbérlőH «ki a kötelességének nem lesz eleget* fl nem laifiznáU összegei annak öt száza, lékos kamaiával együtt köteles a l>ér-beadónak 1043 május 15-ig mcgrizebii,
- (10 millió pengő kárt okozott a kemény tél a MÁV-nak)
A tél és tavasz folyamán az elemi csapások jelentős nehézségeket okoztak a vasúti közlekedésben. Nemcsak forgalmi akadályok zavarták a közlőké-dés sima menetéi, lianoaí az vkinl csapások következménjeit is el kettett hántani, ami pedig «*ég számottevő
ára 1*8® P
Hltslotltv* kapható • Zalai Kftxiany nyomdájában NsgykanUsa, Fo-Ut 5.
anyagi költséggel járt. Az AJlojiivasulak nil most készütlek el nz erre vonatkozó kimutatások, tizek szerint a téli kemény idöjárá* és a nyomatnia keletkező elemi csapások és forgalmi korlátozások a MAV-nak 10 millió kárt jelenteltok.
— (Takarékoskodnak a kisemberek)
A Magyar Közgazdaság Irja: Az utóbbi hetekben — különösen vldék**i erösebb ü.emben indult meg a be.
t/Hképződés és címek eredmény*: kedvezően mutatkoznak már a bankok féttévi mérlegndhtai-ban. Ssakkörökből *zt 8 hírt kapjuk, hogy a be-tőtképződés főleg a kisemberek körében jeáenlkezik nagyobb mértékben és a JcisbcléWk száma erösebben gyarapodik, Orvcndeles jelenség ©z, mert azt mulatja, hogy a kisembereknek Is delielöségük van most takarékoskodása,.
— erősen]) u
JÓ TUDNI,
bogy fényezett bútorokat ugy thztlt-hatunk meg, hogy nedves és higy törlővel áttöröljük a bútort, azután pedig puha bőrrel egészen szárazra dörzsöljük a fényezett területeken. A bútorok házi fényezésére Igen alkalmas az olaj is, de ügyelni kell arra Is, hogy óvatoson bánjunk vele, mert ellenkező esetben a politúros felület foltokat kaphat;
*
hogy az uborkasaiáia a legnehezebben emészthető ételek egyike. Sokan emiatt el is vannak tiltva annak élvezésétől Egyszerű eljárással teljesen veszélytelenui tehetjük ezt az ízletes salátát, ugy, hogy a szelelekre felvágott uborkát, mielőtt az euttt ráöntjük, leforrázzuk. Az uborkaszeleteket hagyjuk egykét percig a forró vízben, amtáttai az emészthetőségét fokozzuk.
(Folytatás a 2. oldalról)
Bulgáriával: kifogástalan. Törökország-ftaJ: n bakul eset me^smótl&Iése, kellemetlen bonyodalmakat okozhat. Japánnal: nem egészen világos. l\'SA: semmi jót nem lo.iel mondani. Kíná-
val: jószomszédi és lairátl (támadást kizáró egyezményük van),
Molotov végül kijelentette, hogy a szovjet nem etéfiCthVlik meg eddigi sikereivel.
Olasz slksrsk a ma déli hadljslentósben
Valahol Olaszországban, a,^. 2 Az olasz főhadiszállás ma ótéU közle ni\'ényc szerint a iwloári sziget csoportnál olasz repülök súlyos tnlákUokat érlek el egy két csatahajóból. Hét repülőanyohajóból és több cirkálóból álló angol hajórajon. Az egyik csata, hajó kígyittladt. ügy tengeralattjáró elsültycszlelte az 1500 tonnás Osvnld
angol gőzöst, legénységéi megmenlcuV. KcícIafrikálKui az olasz repülök Huta. not és egy angol pán célosztagot bombázlak, 8 páncélost elpusztítva. Dc-wclnél, Moyaletöl 10 km.-re délre az angol támadási visszaverték nagy veszteséget okozva. Az angol eredménytelen bombalá ma kasoknál kél gé|>et lelőttek, a ledolwU Iwmbák két embert megöllek.
B¦ut?.".lmstlo,, impregnálása
PáLCSICS-nál
Telilon: Uilel 533.
Telelőn: gyár: 3«.
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
BérKlhEtfi akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-trt 2.
jjjjjujji 11 innr rn.iui.iu\'i.rrrif----............"
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Nagykinliu megyei viroi polgármetleréiei.
256/1940. Kt
PeírílüiBiegin Mim.
Közhírré teszem, hogy folyó évi augusztus 1-től kezdve ¦ fogyasztók csak a hatóság áltsl kiállított utalványra kaphatnak petróleumot. Utalványt csak az kaphat, aki Igazolni tudja, hogy eddig is fogyasztott petróleumot. Az utalványt a közellátási hivatal arra a kereskedőre szólóan állítja kl, akiséi ai Illető fogyasztó eddig is vásárolni szokta a petróleumot
Mínuszok az Iparosok éa gazdálkodók tehát, akik Üzemükben iparuk folytatásához, vagy gazdaságukban, pl. Istálló világításához, petróleumot szoktak használni, valamint mindazok a családok, akik háztartásukban vllágltáshoz.lvagy főzéshez petróleumot használlak és most is akarnak petróleumot kapni, elsősorban egy lgénybcjelentölapot szerezzenek be. Est mindenki annál a kereskedőnél kaphatja meg díjtalanul, akinél eddig szokta vásárolni a petróleumot. Ezt a lapot oltbon gondosan és a valóságnak megfelelően, olvasható írással kl kell tölteni ét alá kell Írni. Akik a valóságnak meg nem felelő adatokat írnak be, kihágást követnek el és szigorú bttn • telesben részesülnek. Az otthon kitöltölt Igénybejelentő lapokat folyó bó 5. éa lO-lku kfiiOtt, tehát hétfőtől szo.nbatlg az oszlóhelyiségekben kell leadni, ahol mindjárt meg Is kapják az Igazolt eddigi fogyasztás 80%-áru szóló utalványt. Akinek tehát az eddigi fogyasztásról számls, vagy bevásárlási könyv van a birtokában, okvetlent!! hozza magával, mert az ilyenekkel minden fennakadás nélkül gyorsan végezni tudunk.
A nagykanizsai oszlóhely a Hunyadi-utca és Rozgonyi-utca aarkán levő népkonyhán van és csakis délután 3 7 óra között működik. A klskanlzsai osztóhely az Olvasókörben van és csakis délelölt 7—11 óra között mökődlk.
Azt a legkisebb pelróleummeny-nylséget, amely augusztus hónapban egy-egy háztartásnak utalványozható, egy literben állapltom meg. Ennek a felét, tehát fél Itéert, az augusztusi l-es sxámu szelvényre kelt kiszolgáltatni, míg a másik fél litert csakis augusitus 15-lke ulán szabad kiszolgáltatni és pedig a 2-es számú szelvényre. Hogy a szeptemberre szóló 3-as éa 4-eu számú szelvényre éa az októberre szóló 5*öi éa 6-os szelvényre szeptemberben, Illetve októberben mennyi petróleumot kell majd kiszolgáltatni, azt a megelőző hónsp utolsó napján fogom megállapítani éa közhírré tenni. Azok tehát, akiknél az eddigi fogyasztás 80*/o-a 1 litert tesz kl, egy darab utalványt kapnak, amelyen 6 szelvény van; akiknél pl. 3 litert tesz kl az eddigi fogyasztás 80%-a, azok 3 drb utalványt kapnak, mindegyiken 6 drb szelvénnyel. Ha a 80% nem egész litert ad kl, az utalt mennyiség felfelé, vagy lefelé lesz kikerekítve, aszerint, hogy a töredék felületen felöl, vagy alul lesz. Pl. akinél a 80\'/a 3-2 literi tenne kl, az 3 literre, akinél pedig 37 litert tesz U, az 4 literre kap utalványt. Az utalványok néne szólnak és az illetőnek eddigi kereskedőjére lesznek kiállítva I Akinek s, vagy több utalványt kellene kiadni, azok nem szelvényes utalványt, ha-M I nem megliatArozotl meanyUégte uó-
ZALAI KÖZLÖNY
1940. augusztus 2
lő, egyszeri vásárlásra Jogosító utalványt kapnak.
Füléi és gépkocslüzemanyag céljára nem szabad utalványt kiadni. Minden egyea utalvány és Összes szelvényei hatóságom bélyegzőjével vannak ellátva. Csak az igy lepecsételt szelvényeket szabad Nagykanizsán beváltani, a más községek pecsétjével ellátottakat tehát Nagykanizsán nem szabad bevallani.
Akiknek betegség miatt több világításra van szükségük, kellő igazolás után több utalványt kaphatnak, mint amennyi egyébként Járna. Figyelmeztetem a közönséget, hogy a petróleummal fokozott takarékossággal gazdálkodjék.
Felhívom a kereskedőket, hogy a július 23-án, wtf azóta érkezett petróleumról az u. & étkezési bejelentést még augusztus 3-án, tehát szombaton tegyék meg s az ehhez szükséges nyomtatvány, valamint az Igény bejelentési Űrlapok átvétele végett f. hó 2-án, pénteken este 7,8 órakor jelenjenek meg a városháza tanácstermében, ahol egyben ujabb tájékoztatást is adok a tennivalókról.
Nagykanizsa, 1940. augusztus 2. ism Polgármester.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATONFENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balafonparton, nagyon szép fekvésű, fásitott
fürdőjoggal
25%-os
(Minden külön ÓHaoMét. h«ly«H.)
Dr. Ország Lajosné született Aczél Blanka és gyermekei Márta, Erzsébet, Anna és férje dr. Palócc
György fájdalommal tudatják, hogy
Dr. Ország Lajos
körorvos
f. hó 2-án várattanul elhunyt. Temetése f. hó 4-én d. S.\'.\'/ill órakor lesz az izr. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1940. augusztus 2. Orsiág Józief él felesége, dr. Aoiél Gézi él felesége testvére, sógora ée sógornői
I
1 f. hi
¦ órok
fj Orsii
A Nagykanizsai Takarékpénztár R.T. Igazgatósága, f el ügy előbizottsága és tisztikara őszinte fájdalommal jelenti, hogy
dr. Ország Lajos
körorvos, törvényszéki orvos
az intézet igazgatóságának évtizedes tagja, f. hó 2-án váratlanul elhunyt.
f\\ boldogult állandó érdeklődéssel viseltetett az intézet sorsa iránt és készségesen vett részt az ügyek intézésében, benne az igazgatóság értékes tagját vesztette el.
Nagykanizsa, 1940. augusztus 2.
Elvesztését fájlaljuk és emlékét kegyelettel őrizzük!
havi 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A ialajbeszürödés folytán kitűnő ivóviz. Fenyveseiben árnyas sétányok Báuonyos homok-strand. Knyutm uiólyíiíu sekély vizében a Bjermekek »0-
sséij nőikül Illrötlliutiiok. Az építkezés olcsó és kedvező feltételekkel lehet építkezni. Egy csekély előleg lefizetésével a lelek nyomban birtokba vehető és nevére lesz lelekkönyvezve. Még ma kérjen díjtalan prospektust
SZABÓ ANTAL
üzletében : Nagykanizsa, l-o-.it 5.
Otcsénüjjot aöfamczikan nórxtkozhalih
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasálnaK
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podm«nioxky-utea 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (htdsg-mcleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
¦ ¦
¦
Lépést tartani
a rohanó eseményekkel csak ugy tud, ha a .ZALAI KÖZLÖNY"-t járatja.
A Zalai Közlöny előfizetőit órákkal előbb érte-siti a világeseményekről, mint a fővárosi sajtó.
M- kir. minisztérium 990/1939. M. B. Bzámu rendeletében előirt
kapható
APRÓHIRDETÉSEK
AlJLÁS
MeRbliható balaröttSl azonnal felveszek Eötvt>s-tét 18. •
ÜKyes, beceülftes bajérénfi kere.le-tlk Caengery-ut 22. •
Láhox és gazdasági munkához értő Itatalember évei bizonyítványokkal izon-n.lra állást kerei. Clm a kiadóban. 1833
kllula (elvétetik Horthy MlkBl-uM. az. udvarban, 1832
Egy Ugyes (fldot-i \'
ADÁS-VÉTEL
Használt, ló állapotban lévő, feregmen-tea sasinál keretek megvételre. Ajánl.-tokát Vöroimirly-utca 36. alá kérek.
Két darab lakaréklUahal» ciado. Ktnlial-utea 31. \'
3 + 1 Philips ridlé, legnagyobb Orlo» dlnamlkui hangazéró olcsón eladó Rákóczi-utca 25. \'
6 csomag taalarlpaalr 96 llllér. IV-plrsxalvéták n.gy válaaitéiban Vágónál. *
Ötödike, ghnnázlata lankanrvak el-
adók. Schlesinger vatkereakedél, ErMé-bat-tér 18. •
LAKAS-OZLETHELYISÉO
Klaabb kalsasbáa lakait keresek november elteiére. Címeket a kiadóba kérek _
Sar\'kUalathalrlaéa, izép él vllá-goa, trodámk Is alkalmas, akár azonnal la kiadó. Caengery ut 14. 1
¦atUaaabáa komfortot lakai noven-bu lére kiadó. Kazlnczy-n. 29. 1826
Mtsaobas udvari lakás mcllékliclyl-légekkel november l-re kUdó Csengery-uTSÜ.__1831
Üres helyileg Schiltz Áruház lolótt M-adó. Irodának, műhelynek vagy raktárnak megtelel. Bóvebbct a házmciternél.
Albériell szoba-konyha kiadd Király, utca 4.
Kattsssobda vízvezetéke, udvari lakás november 1-ére Hadó. Clengery-u! 46. ai. 5-6-Ig megteklnlhtló.
HAZ B8 1NOATLAN
¦aaaahaa melléképületekkel eladó. Bővebbet dr. Kuhár, Kliály-u.
XAUII KÖZLŐIT
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Klijazd.tiil R. T. Najykanlna", Fáiétól klaao: Zalai Károly. Nyomatott: • ,rili|az>.aá|l II. T. Nagykanliia"
¦yondájábaa Nagykaalzián. (Nyomdaórt tolat r Zalai Kánly.)
06?8
ár*.2 HM.
80* EYloljam. 176. Mám, NagytauUzi*. 1840, auguratili 3 szombat ^
ZALAI KÖZLÖNY
BMrtoeiásefe
éa kMMtraWi ru s. ¦
POLITIKAI NAPILAP \'
Felelő* szerkesztő: Barbarita Lajos
Elollicttal ta: q> Un I
Románia elfogadhatatlan javaslattal akarja elodázni az erdélyi kérdés rendezését ?
Svájci lapok azerlnt a román ajánlat a legszerényebb magyar Igényeknél la messze alatta marad — A románok újból a „területi sérthetetlenséget\'* emlegetik — Kommunista propaganda és élelmiszerhiány Erdélyben
Azok u Rómán és Siófián át ér-fcező hirek, amelyek a román kor* mony közeli átalakulásáról s/cMtuk*, egyelőre nem igazolódtak, bár a mai távirati jelentések is árról szólnak* hogy Románia a belpolitikai össze-c-m\'ás utján van. Egyébként is zavaros lehet a helyzet keleti szomszédunknál, mert inig a kormány a salzburgi és a római hatás alatt hangoztatja jóindulatú, baráti srándékait, addig M*niu és pártja, vulamint a román sajtó épp >*z ellenkező magatartást Unusitja.
Az eseményekből kitűnik, hogy » magyar sajtó Joggal vádolja halogatással "Bukarestet, mert legnapciöLt azt jelentették: holnap mér megkezdődnek a tárgyalások Bulgária-1 val. Tegnap a jövő hét elejére Ígérték, egy mai hir pedig arról pzámoi oe, hogy csak » jövő hét .második felére várható a tárgyalások megin-
dulása. Azt a belgrádi hirt, hogy Cadere belgrádi román követ utazik Szófiába Popov külügyminisitCriel tárgyalni, ivem crösiteiték m^\'g. de nem Is cáfolták. Lehetséges azonban, hogy a hír igaz, mert a belgrádi román követ és a bo\'ftár ku\'ügymi« nis/tCr egy UbCti már tunácskoztak és Cade\\e elözö\'eg a ^ulacl tartomány kormányzója volt, ukí jól ismeri a dobrudzsal kérdést.
Az eddigi hírek sierint Magyarország Is a jövő héten k«pju meg «* erdéfyi kódés íendezésérc Wdo\'g:>rott román javaslatot, Természetesen a magyarság érdeklődéssel várja a románok ajánlatát, bár hr« az a román sajtóhangok alapján készül, aligha les/, elfogadható. A magyarokkal való
tárgyalás n>e gin du\'á Sábán a hírek szerült Bossy római román követ veszi feí az értntkeiést a magyar kor-mánnyaf.
Cadere és Papen Szófiába érkeztek
Be\'grád, «ug. 8.
A Budapesti Tudósító jc\'n.li, Imgvi Cudere Viktor, Románia belgrádi nagykövete elhagyta Belgrádot és ma «ggc megérkezett Szófiába. A román követ a román-bolgár határrendezés ügyében tanácskozik a bolgár kü\'üjgy-minlszteriel, Beavatott he\'ycn abban reménykednek, hogy a "tárgyalások a legrövidebb időn belül megkezdő* hétnek Krajovában a románok és a bolgárok közt.
Papén ís váratlanul megjelent Szófiában - rnonrfja egy másik jelentés. A német megbizott azonnal a külügyin misztériumba. ment tárgyalni. Ugy
tudják, hogy Pupcu meghatalmazást hozott Berlinből a bolgár kormány részére. í /,
Belgrád, aug. 3-
A Politika értesülése szerint siámi-tanl lehet arra, hogy- Budapesten is rövidesen átadják azt a rom\'án javas-latot, amely körTOnaloZza üz átengedett ierüielek méreteit. I Róma, aUg. 3.
A Messageró bukaresti tudcVsitásra alapján azt irja, hogy Bukarest a közeljövőben a területi követelések tekintetében határozott ajánlatot tesz Budapestnek.
Ujabb bombatámadás Gibraltár és Anglia ellen
Gibraltár, öug. 3
Az eüenségess repülők újból meg-jítentek Gibraltárr felett és az erős \'égelháritó tüz ettenére sok bombát dobtak íe. A pusztításokról nem ad-ta>í kl jelentést.
London, aug. 3. A német gépek Észak-Skócl", Dé(y kelet-Anglia és a Bristol csatorna vi-
dékének több városa ellen bombatá* madást intézlek. A bombák mindenütt több házat rorribadönlőttek és, kisebb-naKyobb károkat okoztak. Legjelentősebb »z egyik Brfstoi-csaloma. parti városban a kár, wboi, lŐbb középület is su\'yosnn rrregrongálódott. Hol az Igazság?
Berlin, augusztus 3. \'A Vö\'kiseher Beobachttr irj". hogy
a wiesbadenl fegyverszüneti bíujil-ság mindent elkövet, hogy mielőbb megköthessék az iga^őgos békét. A francia sajtó rnégis/izval vádolja meg a németeket, hogy a fnKneia i.őp nyomorának a németek nz okuí. E* porhintés a franciák fe\'é mert a néme\'ck nemhogy növelnék a nyomort, de egyenesen élelmezik a francia lakosságot és az éleimlsíjerbevlteil is megengedték Franciaország fe\'é,
Róma, aug. 3. A francia sajtóban megjelent háborús veszteségekké\' kapcsolatos cikkekre válaszolva rrtegfegyilk. hogy a másfélmillió halottról szóló jelentések képzelcídus áHitásbol származnak. Mért amikor a ^ámafló német hatfserCg összes vesztesége halottakban és sebesüH-ekben 150.000 ember, lehetetlen, hogy a franciáké tizsierese legyen ennek,
Toklo és Moszkva csatlakozik a Tengelyhez?
Róma- »ug. ,3.
Siratod nagykőét a jopáu külügyi hivatalban megbeszéléseket folytatott. A japán sajtó nagy jelentőséget tulajdonit ennek, nrt\'rt az olasz követ nagy hive annak, hogy japán csat\'a-kozwn a Tengelyhez.
Itt említjük meg. hogy a Newyork Times MoWov beszédét ugy kö^t. mintha Moszkva máris csatlakónott vo\'na a iengeívhez.
Románia csak lakosságcserét akar?
Genf, atigipSzins y A Baseler Nachrichten a küszöbön-álló tárgyalásokkal kapcsolatban azt irja, hogy gyorsan bontakoznak ki Bt események, iie kénlés az eredmény is ilyen gyorsan . meglesz c. Aligha, iitcrt a bukaresti sajtóhimgok szerint a román ajánlat a legsieréuyebb mugyar renufnyeknek is messze alatta marad. lU\'ni.iiii.i a fő megoldást a lakosság cserére alapit ja, már lXNÜg Magyaror. szág minden ilyen megoldást elfogad-haliTuannak (art — írja a svájci lap,
majd megjegyzi, hogy Magyarorszáflon halogalási |w>lilikának trkintik az otyan manővert, amely elfogadhatatlan javaslatokat szül. Budapesten nem bocsátkoznak szívesen vitálai a kósza hírekkel és a komoly ajánlatot várják. A lap beszámol ínég a súlyos román t>cl[KilÍlikul válságról, a Nfanhi uu. ellenállási törekvésekről és megjegyzi, hogy Molotov beszéde alig nyújt reményi ami, hogj\' a románok az oroszokra lámuszkodlvassanak. |
Strat román államtitkár ujabb harcias beszéde
augusztus 3 | lesznek, ha kell a határok vddehné-nói, mert jogaikról semmi körülmények kőzött nem mondanak lo.
Az ,ujabb harcias uyiUilko^lt után kíváncsian várjuk, hogy a békü\'é-kenységet és fvgcdékenységct hangoztató román kormány mennyire azonosítja magát álkmilitkára állás-ptjntjáyal.\'
Római jelentés Erdélyről
üu karest,
Sirat liCirwtgazdasági áUaiuÜtkár ujabb lreszédei mondott,, amelyben le. szögezte, hogy az ilDlfl e-s lirdélyi-isoda nem semnasiTlhet me^. Ilomá-iria mőiyen szenvedői I,\' amikor le kellett mondania puskalövés nélkül a bőséges Ilt.w.szarál>iáró1i( de ctlürle Kr-déVérl, amelyet incg kíkar tartani. Ezért mindent kockára ^esznek ós ott
Róma, augusztus 3 Az olasz lapok részletesen foglalkoznak a románlat kérdéssel és kőzlfk a német félhivatalos figyelmeztetését. Beszámolnak arról is, hogy a román hatóságok teljesen szabad folyást engedtek az egyre erősebb kommunista propagandának, különösen Erdélyben, ahol nagy az élelmiszerhiány. Róma is elitéli a rosszindulatú sajtóhangokat és megjegyzi, hogy a megegyezési
remények a területi sérthetetlenség hangoztatásával ismét szertefoszlottak.
japán megszállja
Holland-Indiát?
Rómában ugy tudják, hogy a japán kormány véde!eni alá veszi Indokínai és a hoUand-indrai szigeteket, A flotta már útban van az ukcló lebonyolítására, amelyet u szovjet-japán viszony megjavulása tesi lettetővá,
ZALAI KÖZLÖNY
Bovld hírek
SZLOVÁKIÁBAN belügyminiszteri nrticMelrc bezárlak uc összes zsjiló szálladákul, kávéházakat és éllcnnekct.
DK (.AULLíi francia tábornokot, a Londonba in. a ok hú franciák 11111. niszlertfliiökét. a francia hadbíróság hátába, lefokozásra és vagyona elkobzásán ítélte.
.MÜLOTOV külpomikttj t>csiédánck visszhangjaképp az olasz sajtó meg( állapítja, hogy a beszéd összhangban állt Hitler beszédével és Róma örítl, hogy az olasz-szovjet politikai kapcsolatok javultak.
vicHY-1 Jelentés szerint a francia
kormány rádión újból telliívta a rn»o-elákut, hogy ne vegyenek részt a to. vábbi harcokban, akár hadviselő, akár semleges területen vannak.
USA moszkvai ügyvivője a külkeies-kedctmi népbiztossal tárgyalt a kereskedelmi egyezmény nvcghosszubbltásá-tél ésa bolti államok amerikai arany. IjirtiŐiíkátiak sorsáról. \'
A MAGYAR kereskedeaim\' kfildöllség elutazott (Moszkvába, hogy a magyar-szovjet kse-reskethíUnl kapcsolatok ki. építésit cékó tárgyalásokat megkezdjo.
ROOSEVELT tegnupi beszédében állási foglalt az tinierikai véd kötelezőit -Bég bevezetése imilett, miután szerinte
a védektaéauek totitisnok kotl kuni
A JAPÁN flotta Indokína előtt cirkál. Az tmgül japán megegyezés reményei Szétfoszlottak, további romlást
várnak ok angol -japán és az amerikai —japán- kajM*oiatokl>iiit.
MISKOLCON, az ország legkisebb területű, leg^u-übbűa lakott városában nem lehel lakást kapni, a miskolciak kénytelenek kiköltözni vidékre.
KOMAROMBAN emléktáblával jelö-tik ineg a megyeházán n t>éefil döntést megelőző i u;-,..!.r színhelyet. A tábla felírása: .1Ü dűlt meg Trianon.-
UJJAQPOLT a nemzet áldozatkészségéből — töíO. felírású táblát kapnak az árvíz miatt összedőlt és újjáépült magyar házak.
AZ IDEI szeszélyes időjárás ujabb ¦Irükkje.: Ny\\igaUhitgáriábMn havazott és a magasabb hegyeket hó borítja.
NAGYVÁRADON a rendőrség parancsára mindennemű, lőfegyvert 1» kell szolgáltatni. ,
HAJOHAKANG jelzi ezentúl a német rövidhullámú rádióban az ellenséges hajók olsnllyosztését; 1000 ton-nánként kél harongütós.
SVÁJC feloldotta a nónwi és olasz vagyonokra hónapokkal ezelőtt clrcu. rjelt zárlatot.
POUL OTTÓ, az osztrák-magyar monarchia volt francia uagykövete Vichyben feleségével együtt Öngyilkos lett.
lost állítják össze a város jövő évi
Az előirányzat kereteinek bővítésére kell számítani
Csák nemrégen hagyta jóvá » bcl-ügynüniszter Nagykanizsa megyei város 19 iü. évi költségvetéséi, amelyen " már ismertetett v&toztaláspíkat esx-közötte és felemelte « póhidó kulcsát 63 o,o t11. é* a város ügyoszlá\'y;.! má_ rls lázas munkát folytainak a jövőévi városi költségvetés előirányzatának Összeállításán.
. A jövő évi városi háztartási kö\'t-sége\'ői rá nyza t ahogy értesülünk — a fo\'vo évi \'költségvetésnél bővebb keretek között kerül ö-ss/oáUitásru, "ml terinészetSrt\'rüleg uz általános helyzetből kifolyólag is adódik. Van. uak fixtéteick, mCtvckct nem leÖrf leszállítani, dologi kiadások, melyek feimenő tendenciát mulatnak ugy, hogy a keretek bővítése elmaradhatatlan, íny van ez nemcsak Nagyka-
nizsán, hanem országszerte, Dr. Krátky István polgármester minüVn törekvése a vfiros] háztartás költségvetési egyensúlyának biztosítása es emelieH fokozottabb figyelemmel van a polgárság tehCrbiróképl^sségéie, miért Is behatóan tanulmányozza a folyó évi költségvetés adatait, a bevételek alakulását, a kiadásokat ós ezeknek gondos sremme\'tartása mellett kívánja az összeállított költségelőirányzatot feiülyltsgáhiS és osak
rUUtán kerü\' kinvomt*»lásra és a péiu-Ügvi bizottság eKl \'elárgyülásia.
Nagykanizsa város kö\'tségvetá* mindenkor a len reálisabba 11 öss/eálli-* (ott kÖ\'tség\\-etés, amint azi az évi Zárszámadások tegpiegu.insabbau bizonyltjuk. : ;
Elhalasztották a piarista hittudományi főiskola bölcseletifakultásának Nagykanizsára helyezését
ősikor már az átalakított Sugar-utl városi házban kezdi meg u) tanévadját a városi zeneiskola
A város Sugár-jti házában foly*. mntban levő átalakítási munkálatok oly lendülettel folynak, hogy «Wk Ittég (ebbeki a hónapban boftjjczést nyemek, ugy.-hogy semmi akadálya,\'
hogy a városi zen2isk„la az uj iskolai \'évadot már az átalakított, u> tl3-
ségelbeii kezdhesse mes>
Ugyancsak befejezés előtt áHanak a px>\'gármesleri lakás átalakításimucH kátataJ. . i . M
Ami n piarisIa-rCud bud«pesü hit; tudománvi főiskolája bölcseleti fakultásának Nagykanizsám, a régi vá-
rosi zeneiskola Kirá\'v Pál-utcai épületébe való áthelyezéséi illeti, illetékes heiyrő1 ugy értesülünk, hogy általános helyuet, valamint tL\'ehiiiküi okok arra késztetlek a nend főnök-ségát, hogy a bfllcsveietl fakultásuaX őszre vf\'-Ó NagykanitSára helyezését egy év Vei tiihaiasszált,
A Kiráíy Pái-uícai zeneiskolában a ^szombathelyi kir. mérnöki hivataJ
Najívkaniz-sán dolg.izó mérnökei nyertek "megfelelő irodahelyiségeket. A mérnökök legalább 19 il május haváig tartózkodunk \'Nagykanlisáu.
Zalában minden ezer lélekre husz élve-születés jut
A szegény zalai Ukoaságon<a blrkatenyétztéi felkarolásával Is lehet segítem
Az Országos Stefánia Szöv*fcétí 1939 évi értesítőjének adaluibói ki-derű\', hogyan osztott meg az anyu-ós csec^Bmö\\,edemii inunk.*, hány esetben jártak el a védőnők házasságkötési ügyekben, vagy osztottak ki szoptatási jutalmat. !
Az évkönyv sierint az ország anyai és csecsemővédcúiii szempontból híg-jobban. beszer\\-e«ett vármegyéje Jász-NagykunrSzohiok megye, ahol a la. kosságuak 99.3 szá<alék:i volt beSzer-vezve és ai egy é\\ien "\'u\' elhalt csecsemők aranya 13.2 Sszázalék. ,
Városi Moaqé. c»ntBrtOktői-vagarn»P)g •
I. Magyar wigjálék-bamutató i
Jöjjön elsején
IL KutJupasttttl •flfídöbtm i
Ejtőernyős vadászok
KMmMwk !iílh0íu»puku« S, 7, SI, vuánwp 3,5,7,9 Arakor
Zilábuii a lakosság 23.2 száialíka von be.szervivve, «z (ílctük dsö ávé-ben elhull \\i)szülatlok síitrc 13.1 szá*alákoi lesz kl, erer loJekto jul 19.9 ol\\*születós, u tcnnésicles szaporodás 5,6.
Az Orvosi Hírlap foglolkoijk a Stefánia Szöwlsés értesllőlével és viis-gélja, hogj-au alakul a csecsemőhalandósás örléke azon. vármegyékben, ahol a Stefánia még " legkevésbé terjedt el, llzjcn megj-ék közé tartozik Zala megye is.
Az 0\'vosl Hirlap fogtalkoiik ló*
1940- auguazlm 3
BAZAR UDYARj
Legszebbet :: legolcsóbban I
Taltfan: S-«.
vábbá ;l vármegyei közjó\'éti szövetkezetek hivatásával és flgveJmükbe ajánlja a népegészségügyi és nem^t-gazdaségi SiCmpontbó\' R birkatenyésztés fontosságát. ¦> i
¦ A közjóléti .szövetkezetek feladatköre - Írja a fup —- mindig a helyi és az IdóSíSrü viszonyokba alkalmazkodjék, a szövetkezetek utján jut a kormányzat legközvetlenebb érintkezésbe *z ország lakosságávaL Ahhoz, hogy a .szegényebb lakosság éfeíaznvonafát emeljük, óe:me:ésébÖi a hiányokat kiküszöböljük, igen alkalmas vohia a biiUuitenyésztél fejla-ií-té>e. Huea, zsiradóUa könnyen eméixt-hető, teje érlókes fehérjetartalmú. Az állandó tej- és gyapjuhozam, « huS. hozam megéri, hogy minden szegény csatádnak legyen egy-két juha, emjt gonÓA)zhat h a szövetkezel nyírathat meg. : ; -:
Mérsékelt északi szél, délután több fülhő, helyenklnt, fAleo ko-leten és délen méQ sáporesö, zivatar. A hómérséklat emelkedik.
A Mateoroloftat Intését oazykanhual ía*gtlsyelőállomii* jelenti i
HSmáméklet tecnas erte 9 órakoi + 142, ma reccel+13 4, dalban i- 21-8. 00-U
A Magyar VörfokereMxt hol-datstagény ! Adakozz l
NAp HoiBÓi pcyPéntck-Bzorobat-vasérnap I. Ragyogóan szellemes parist bűnügyi Izgalmas életkép:
áPfSkiasV .#1«» nfafcaalsaj A boldog béke idejében %Bl« UI1 r*arl5 lejátszódott gyilkosság.
Főszereplők a Irancla színpadok legjelesebb művészei. II. Az énekes cowboy. BOB BAKER vadnyugati Hímje:
Em «sJtéwedt golyó EigaHrtl law ihlil
EI6«dátok keidete kSznapokon ti, 7 tt 9 őrekor, vuariup 3, 5, 7 és 9 órakor.
194Ü, a uguaitus 3.
tStŰS ORA, L\'ai ÉKSZER, gjtt SZEMÜVEG *28&j*fc ZSOLDOS GYULA tornate, ttrzcto h LítntríiisMl,
FÖ-*tS.(« Kotona-íiáUofUvi! uimbtn) lai>Arangú J«v1temah»ly I
Szombat
AMuuU ¦bomlDMk Mtkfenapokoa
/ ¦¦éwr—I I. HfiMráa ti.45 Tonai. Hírek. Közlemények,
Hangasnecelc, — utána étrend. — 10 Hbek, — 11.10 Nemzetközi vizjelzó-s-olgájat. — 12 Harangszó. lliinnuM. IdőjáWUjciwiiéa. - 12.40 Hírek. -1X20 Időjelzés, Időjárásjettotéi. -14J5 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyaiiilurek, piaci árak, *i*niiwerái*k, — 16.45 Időjelzés, Idő-járásjeientés, birek, — 17 Hírek fet*. rák es raagy»r-oroas nyelven, ~- 19.15 Ilirek, — 21.40 IIÍrek, időjárásJelenté», hírek szlovák óa magyar-orosz oyetreu,
BUDAPEST I.
, íí.lfi Sugár Viktor ,orgonát — 17.45 Dr. Szilády /olláu előadása — sósok. 1. Régi halk menüett. Játék. Hidulay Gusztáv szalonzenekara. 10.15 Hírek. — 19-25 Vidám egyfelvonásosok, t. Régi halk menüéit- Játék. 2. Családi tanács, Opcicit ogy felvonásban, 3. Harmatos rózsaszál Jelegei. — 20.85 Enyingi Piros Kálmán zenekara. - 21.40 Hírek, MójaVásjctaués. -22.10 Muzsikáló lérkéj) Buda pestről. Közreműködik Ncményi l.ili, Orosz Viliiül, Kalmár Pál, dr. I.cgenyei József, líneknyolcns és a rádió szalonzenekara. — 23-20 fstvánfy Tibor lánc zenekara. i
BUDAPEST IL
18.40 Mezőgazdasági félór*. _ 20 Ilirek. — 2020 Beethoven: D-duT Ire. gedüverseny. — 21.10 Fazekas István előadása. — 21.35 Idő járás je\' ont é&
vaikereikadeaa — Nagykanizsa
Steaua olajok
bizományi raktára. Emerge gumEhtajfó-axljak képvlael«te.
Vasárnap
BUDAPEST I*
8 Ébresztő. Szózat. I langleanczck,
— 8.45 Ilirek. — 9 Unitárius isljon-t testeket. — to Egyházi éJiek és szentbeszéd. — 11.15 Evangélikus isten-iteztetet. _ 1220 Időjelzés, Időjárás-jotentés. —-12.30 Budapesti Hangverseny /jenekar. — ia05 Itádiokróiiika.
— 13.45 Hírek. — 14 Haiuílemezeki
— 15 Heinz Pál előadása. — 15-45 Szakmötös, — 10.30 Dr. .(ring Miklós előadása. — 17 HirOk. — 17.15 Kékes Irén és Orbán Sáudor magyar dalokat éivakei, kiséri Pwtis 3etiö rigányzeueu kara. — 18.(5 Felolvasás. — 18.50 Hanglemezük, — 10.15 Hűek. — 111.25 Melles Béla-zeavokar. - 19.5IÍ Si>ort-eicdmónyek. — 20 Aldobolyi Nagy Miklós előadása. — 20 23 Biszlriezky Tibor hegedül. — 21 Kőváry Gyula vídám jelenőéi. -~ 21.20 fihn Marietta dalokat énekel. — 21.40 Hűek. — 22.10 Chnppy-tánczenoknr. - 2320 Toki Horváth Gyula cigányzenekarti.
BUDAPEST IU
11 Hanglemezek. - 12.05 LsvenjA. félóra. — 15.05 A Grafikai Munkások Scnefelder Dalárdája. - 18.15 A Bay-rcuthi játékok zenekara. — 19.15 Tel-olvasás. — 20 Hírek, - 2025 Tólli Kálmán előadása. — 20,50 A Melles Béktnwaíkar, — 21.40 Időjárá»jeUwte>.
ÍAUlKö^LÖNV
! !1)1 i kmíll min
aki 2 fillér utólagos ártöbblet miatt az uzsorablróság elé került — A kereskedő önzetlenül vállalta a réz-gállc szétosztását a megszorult gazdák között, akik közül az egyik feljelentette öt — A bíróság teljes elégtételt szolgáltatott a megvádolt kereskedőnek
Érdekes UggyCi foglalkozott a nagykanizsai törvényszék, míut uzsorabiróság, melyen az ülnöki tisztet Teutsch Gusztáv kereskedő löUötte be.
A klr. Ügyészség ugyanis Dómján Géza zfllaszabnri kereskedőt folytatólagosan elkövetett árdrágító vissza* élés miatt állította az ussorabíróság élé, mert június havában több köz-s.\'gbeli gazdától a neki eladott réz-Rálic, kg.-jáért a megszabott 88 fillér ór helyett 90- fjiiórt követelt és fogadott él. Vagyis, mert a inencnge-dett árnál két fillérrel drágábban adta el. , | |
A törvényszéki tárgyaláson a megvádolt Dómján Géza előadta, hogy a szóban forgó rézgá\'ic
nem sz 6 áruja volt.
Ugyanis a gazdáknak rézgá\'ic kellett, a községben nem vó\'t, neki seim vo\'t raktáron és azórt ő megsajnálta a gazdákat és elment a Jegyzőhöz a hegybiróv"í, ahoi abban állapodlak meg, hogy " Magyar Szőlősei-dák Szövetkezetétőt szerzik be. Az ő szerepe a dologban, mindössze annyi volt, hogy
önként és szívességből vállalta a pénzbeszedést,
amit dőre kellett befizetni, Minden a hegyközség nevében és « hegykői-ség érdekében történt a megszorult gazdaközönség érdekében, össze is zedett a kg.Xkénu" 88 fillérekből 2200 pengőt, amit bekü\'dtek a budapM* zövet kezelnek. A szövetkezet az országgyűlési képviselő közbevetésére kórelmére azután kiszolgáltatta « szabari gazdáknak Q mintegy 26 <f kitevő rézgálloot. Időközben kitűnt, hogy
a kg.-kóntl 88 fltlérea ár nem fedezi a kiadásokat,
mert 16 kg. sulyvesztcséget és a fuvardijat Is hoz*á kellett szarni tatif, amiért is elhatározta, hogy >előm nem látott kiadások* címén minden gazdétó\' kg.-ként 2 fillér után* fizetést követel. Ami meg is történt Ezt a 2 fillér kilogriimnionkéuti többletei azután be is szedték...
Makáry tanácselnök Rtfveti a kérdést a vád\'ott kereskedő előtt, hogy mi szükség vo\'t u 88\'filléreken felír*
még 2 fii\'ért utólag szedni, aniiko a rézgá\'lcért a szövetkezet 83.5 fillért számitolt fe» t? gazdáknak, mely összeget előre befizették?
Dómján a kezei kVWJtt levő Iratokból és számláktól kimutatja, hogy
a yállo a költségekkel kg-ként 89-6 fillérbe került nekik.
Makáry elnök hangsúlyozta, hogy a 88 fil\'ér mellett nem lett ivoín" szabad neki még 2 f|Üér több\'.etet, kénil. * . . ,
A lanuklholiBatás alkalmával Tóth János hegybíró elmondja, hogy tudták, hogy a rézgá\'ic megszabott ára 88 flher\'volt, ás a 2 (fillér többletet e\'öre nem tátott költségek fedezéseié kellett szedni az emberektől.
Major Mihály gazda «*t vaUjn, hogy ö felhívta Dómjánt, hogy adki vissza1 mindenkinek a legekén ti 2 fil\'ér többletet, de Dómján ezt nem U-tl*-" fttefí
mire feljelentette őt.
Szerinte Dómján azt mondta vo\'na, hogy »munkadij< miatt keli a többser. 0 az égess dolgot akkior átadta » CNendörScgnek.
Majd a többi gazdákra kerüH sor, akik azt mondják, hogv ők 1s megfizették a kg.-kénti 2 fillér többletet a köUséfjek fedezésére.
A bizonyítás befejezése után dr. Lengyei Károly klr. Ügyészségi elnök vádbeszédében a vád\'ott kereskedő megbüntetését kérte, mert a megengedeti "árnál*2 fillérrel többet kért és fogadott ei és igy elkövette az árdrágitó visszáséi c^e^kmenyét. «
A törvényszék rövid tanácskozás után t !1 j ,
felmentette Dómján Qéia kereskedőt
az ellene errJOlt vád és következnie. nyétÖ*.
Megállapította a birőság, hogy Dómján írem mint kereskedő járt el, de a hegyközség megbízásából, önzet-len módon, é-s a 2 fillér többletet utólagosan kérte az előre nem látott költségek fedezésére, utólagos vissza, térítés kötelezwttsé«e melleit, bünö* zést Szándéka nem vo\'t, nz Ügyletből -semmi haszna nem vo\'t és így bűnösség hiányában fel kellett őt menteni. , , - j , :
Doniján ktftzönettei fogadta a fel-
FERENCJŐ2SEF
KESERŰVÍZ
mentő itéicict, amely neki teljes elégtételt szolgáltatott. Az Ítélet lOgerős,
Dómján alig vállalkozik mégegyszCr a ga/dák iránti e\'öiékenysógbői ilyen hálát\'an szerepre. i
Könyvismertetés
HalAcsy Dezső: A magyar városokért
Ilnlácsy Dezv\'í uj könyvében «gy esokurban kaj>jtik eddigi, a magyar városok i)roblernáival fo«ialkozó cikkeit. A (Tyüjtemény minden sorából a nuigyur városokért való aggódás, Ste-retet és jóindulatu fejteni.akarás csen. dúl ki. Halácsy Dezső éles szemmel, kitűnő megfigyelökészsé^-el járja a vidéket és a szakértő szwnévet Lok oly(il im>;i;\'ii, nini a várospolitikusok flpyebnét talán elkerült Epi> ezért a könyvel el kellene olvasnia mindazoknak, akik bármely vonatkozásban a városok ügyeit intézik, mert ^múlhatnak, öllolct meritlvetirck az egyes események, jelenségek melió fűzött atejg-jcíryzósekből, Halácsy maga is elhiva. toltságnak, kötercsségitek tartja a ma. gyár városokért irní. dolgozni és könyvében lizéves Ui]>asztalalait adja a várospolitikai tanulmányok, cikkela formájában. (
A könyv, bár több várossal külön i-s fogUilkozik, Nagykanizsának nem szentel külön fejezetet, de több helyütt) megemlili (balatoni idegen forgalom, a városok kulturális és szociális fcbida-toi, stb.). Ezenkivüi is, kanizsai vonatkozásban is ák sok megáUajtitása, njmi,t a Város és a falu egymásraulalt sigáról, a városok nlegeiiforgalniáról és ezzel kapcsolatban « JiCAV menol-rendix>lilikájáról mond.
firdekesnek tartjuk mogeinliteni könyvének azt a réstét, amelyben kimutatja, hogy o magyar városok nagy-része, igy\' Nagykanizsa is ma hatszor annyit költ a szociális feladatok meg-oldására, szegényügyre, mint » világháború előtti békésekben. A könyv u részén statisztikai adatainak Ismer, telesére még majd visszatérünk.
A könyv, amely második részében
réazletéten ismerteti u eszbandöa
Városok Országos Szövetségei és működését, tájékoztatót ad az OtfVESz-ről iSs egyól> gnzdnsáfji és kulturális ír-dokeltségekről, a szerző kiadásálian, a Keresztény Nemzeti "Nyomdavüllalat izflést.. kiállitásáJbon Ttíeiit meg.
4
Salai közlöny
\\I4O. auguazli» 3,
uodáiato* éteie
SZURAS MEGENGEDVE!
A Hatat ICtetdity-
A színháznál a Rugdosások nem hal-kuitiik cl, Az intendáns veszettül érezte magát Átkozottul kényelmet le: i helyzetbe sodródóit. 11« lármát- csap, ha bizonyítani akar, lm irizálni próbálja, hogy esik szelepei akart átbeszélni l.ánezy likával, akivel egy pí\'lanaiot sem töltött bizalmas kettesken, ¦-¦ c*ak a hectét táplálja ís nem sog!t a szerencsétlen fiatalasszonyon, aki otthon zokog párnába.
összeütközése !1 plcly kii hordó szinusz haddal, egyenesen tragikus volt, A gróf minden szaváén hetylálll,. hitt a kézlogáshnu, a mások Őszinteségé-beji. A rágalmazó Színészek s/emlöl. szemben lisz le lettel jesen és alí/alial | helyesellek, a háta inógöM ossz-\'súgtak, nj hazugságokat gyártottak é» recsegtek naphosszal a színház udvarán.
Végre Jll volt ;-z iakaloni, hogy n fellegek uiagassáiiaWi tanyázó In en lánst lehúzhatták maguk közé V-s ineghOm-jiergelhoiték a porban,
liia: HeUU zWóí
akik este kifeslik magukul,, az egyik azt hiszi magáról, hogy király, a másik, hogy ügyvéd. A nö, az más... A nőnek elone a Festék* a tetszetgés, a kénycekedes. Pe férfi, «ki színész lesz...
Keserfe i legyintett... Csak ^Éppen, hogy ki nem mondta azt az axiómát, amit Molnár Fereno harnünc évvel
később iik>\' fogalmazón nn\'g, hogy « színésznő lőhb mint n i„ n színész kevesebb, mint férfi.
Jászai Mari is gyakran megjeleni I.ánczy Ilkánál, akit még ő is kedvelt, aki pedig nem rajongott társnőiért. A nagy művésznő nappal is kolur-nusban járkált. .Magánélet és a színpad halárvonala elmosódott az esetéhen,.
— Ilkám, esők ugy vigasztalódhatsz,
— mondó.:.\',;! n.i mélyen zengő hangján,
— ha felolvadsz u müvészcilrtm. Az « I gjobl) gyógyszer, A leghoiékonyább ir a bánat, ö fájdalojn ellen...
Az idei öszi lakberendezési vásárt szept. 5-től 16-ig tartják meg Budapesten
A helyzcl egyre "kínosabbá Váll.
Keglevirh itera beszclhcie.t. -- Angelika miatt sem. Már évek óla meg-szakadt rctlenelcs házassági közösség\' feleségével, dc erről, mini jitalában magánügyeiről, soha ücai l.e.zélt. De liszlelte az asszonyig íriszei a törvény ís 11 világ elölt nz az asszony 0 felesege. Nem nkoria l>elerámigálui az Ízléstelen és ízetlen pletykába.
Akármennyit lőprcntfett^ a végén srza a meggyőződésre jutott, hogy nem .sctal>nd beszélnie, a/, i.lö hozza meg majd « gyógyulási. Inkább váilalnin kell Láncoy Ilka elöli azt a látszatul^ \'hogy nem védi meg öl.
Ilka naphosszai ágyál>a:i feküdt és a világról hallani sem akart. A haj nem jár etfyedfiL MiközlKm a pletyka kikezdte felleli hirnevét. tragikus hir érkezeit: édesanyja meghalt. A sürgöny lesujlolti, \\i.íi gondolkozni soai lu-doll, egészen boielx*egodeít a bánatba.
— Csajt «rra várok, hogy megluiljJk, — mondogatlu Dómján Rózsinak, aki hasztalanul < próbálta vigasxt.ilni. A lw-r.üinv tndla, hogy lika rajongva Imádja a grófol
HtvtB Hkát szórakozni, próbálta fel vidítani, életkedvet önteni belé, de azlán lankadlan abbahagyta » kisér-létezést. Társaságokat szejclt össte, bojgy Irka elfeledkezzék bánatáról, Ilka ngy viselkedett, ahogy bálványképe levelében tanácsolta. Nem beszélt az •ügyről,, nem lázongott, uCin kesergett. l)e a diskurzus elsíí félórájában ment belet len üt é.s végzetesen az -üg^re. került a szó. Hogy a Halmy védve délelölt az Ilkát, viszont az a bizonyos ur ismét erősködött... Hja, hja... 1-z már Így van. Nemi szabod az emberek nyelvére kerülni.
Tanácsolt Is,,.
-- Vedd tudomásul, — magyarázta egyszer Lánczy Ilkának loekynó, u színház régi, ikivátó hölgy tagja, aki dus i;i|.!¦-latiul szívesen sóli íjtozti ej ifjú pály a társnői előtt, — hogy csak a színész pletykás és nem u színésznő. A nök mosl is .férfiasan, állnak mel-fketbed. De mit vájsz olyan \' férfiaktól.
Szezonvégi árusítás szenzációs olcsó irattal l
mIDEALm clpöüzlet H-iílliz.
MikPzben az egész ország fesíü\'t ílgy^remmel iklséri a külpolitika nap-
ró\'-napra jelentősebb eseményeit, giz-
dasági életünk minden számottevő fényezője azon fárad, ,hogy változatlan munkateljesítménnyel hátráljon egyre fej\'ődö utján ti magyar ipar. Ezért határozta el\' az Országos Ipar-egj-:* sü\'cl, hogy a 15 év óta rendszerein megtartott öszi Lakberendezési é. Háztartást Vásárt a felmerülő nehézségek ellenére ezévben is megrendezi régi helyén, a Városliget osnrnnkitjbin, még pedig SzaptűfllbCr S-UH 16Mg. Eddig több, mint 30 szak* m-i körébői jelentkeztek kiállítók, köztük tekintélyes számfmo.1 a magyar vidék kézmű- és gyáripara köré* bői is, \' . .
A vásár látogatói ezévbeh is sul-mos ikedvezménybcn restíesOlnek, A» öszi Vásár utazási igazolványává\' oj-gusy.tuss 30-tó\' szeptember 16-ig le-
lánczy lika a s<ik fecsegésre nem Is figyeli. ífit törődött a jóakaratú larufcaokkaL a !>nráti moífnyllatkozá-sokkat. Minden neszre felriadl és folyton az ajtót figyelte. Várta, ,hog>\' eljön « gnif és sz/)l hozzá néhány *toi azon a forró, édes hangján, a mely még olt zengett a fülélKm akkor K amikor már hetek óla ne n láha a/, intendáns szinél sem.
Cigányasszonyt hivatott, aki kártyát vetett neki, .Megtanult pasziánszom1. Dömjén Hózsi könnyek közölt, szipogva mesélte a szlhház udvarán, hogy Ilka hétszámra nem hunyja la a szóméi, ágyában felkönyökölve bámulja a meimyeze\'.e) reggelig, dc álom nem: jön a szemére.
Végűi, hogy Ilkát megvigasztalja, kegyes hazugságokkal traktálta. Hogy délben ijeszélt a gróffal,, aki kézcsókját küldi és alig várja u találkozót. Azt üzeni, hogy tartson ki liiven, majd meghálálja. Ilka ezerszer is elismétel, lelte ezeket nz üzeneteket, nntfl.yek Dömjén Rózsi ké|)zetcléLo!( Születtek nieg.
A grór nem üzenho\'elt Ilkjnik, mert már napok óta m-m tartózkodón Huda. peslen. ÍJIgy ügynök érledtotte, hogy Parisban gyöny("»rü Kragonord inintatü-rökel lehel vásárolni olcsó pénzen. Kegieviehnok C*uk ez kelleti: másnap reggel már a vonalon ült. Imádta a minialűrökel, különösen Fragonárd-ért ós Daffmgcrérl rajongotl.
TFob/t köv.)
hot féláron Budapestre ulázríl, Illetve a vásár megtekintése után szt^p* lember 5-tŐt szcplcmber 22-ig u(í.v-1"-Csak feláron lehet Budapestről hazatérni. A vásár utazási igazolványait minden városban és közséjbön ko>-vetlenüi beszeiciheti majd » kö^ön. ség.
GÓTH SÁNDOR
lakatos- és Kodronyáru \\w\\im
Sismbatboly, Kőszegi-utca 0. Amim tttuntfttk I IIM
Naptár,: AugusatuR 3. Bzombat Rom. hat. István er. ProtoitánB Hermina. — !zr. Tham hó 28 — Auttusztua 4. vasárnap. Rom. kat. Domonkos Protestáns Domonkos. Izr. Tham hó 29.
Qózrlrdó nyitva regsel ti óratói »n ií órátf (liói-í-i, AMrdn, péntek rleli\'táa kaddec eeéM nap nőknek1.
I^iliiilil vállalok bilullstl mlid görényeliamel.
Exek bthatolruk minden pttkáDylyukba, legyen sz Ulbin, lűidben, vagy pidlém alatt é) az Osues patkányokst \\íUh. bsn kil.-iják. — VAlliilüMi az Irtást M-TAbixImra, átslában, vagy négyzetmtte-reiiként 10 filléréit. Jelenlegi tfraem:
Ádámovich Imre Nagykanizsa Vasúti posta resUnte.
Miért nem szerepel a ZMNTEaz NBC-ben?
MeglelicIÖíKu clmétgoscdelt a két laborra szakadt pártok vitatkozása a /i.MNi i: n.!.:V<-ilti-ii. A korzón, az üzle. tékben, mindenütt, ahol esak sport-szeietö emberek vannak, sokat beszél. >iek a VJMNTI- ílgyérftl. lizt )ó jelnek kell tekúitenL Ha már törődnek a ^ pátitól, akkor az nem mg i\'lwizni, bármennyire is síiyi bennünket az idők viszontagsága.
De jic. konágessíik a forró kását, mondjuk ki őszintén: Miért nem na. trecett a ZfUMTE vezeUíségo a .Nemzeti Itajuokságérl küzdő C osztag\' ezapatal közé? , .
lOlöször, mert csak néhány ember van, aki őszintén dolgozik u /MNTK
érdekében, i-\'.z eleve kizárja azt a nagy. arányú munkát, amire az NBG rendszere kötolez. iMásodszor jHxlig a Kzek ii-iiimi\'i van baj.
Egyes urak azon viiaik<>znak: ki voUumii, «iih vdUiin a inuUban> éa tinit tudok én.. Szóval folyton személyi kérdés és vészeké lés. Nem keli csodálkoznunk, hogy az erős, huiouáll csapatnak ez nem válik hasznára.
A játékosok profis, hányaveti, nemtörődöm szeikamét is sürgősen ki kelt Irlanil Hlsörungu sjwrlncvclo és vezető szükséges. Ha éten tut vagyunk, megjön a közönség^ lesz anyagi is és nem kell rémülni,, hogy az NBC a tónk szélére juttalt l>ennünket. Nem la olyan sok ilt a lüha, do ami lul>a von, az végzeteién komoly és komolyan kellene venni, ivem ngy, mint eddig. Csak fogudozunk, foldozunk, de usotekediii nem c-\'Ojekszünk.
Az NBG benevezéssel i-ijn ..ilaU.-m az ttz átlás[H)iiiiuik, liogylia rajtunk mullott volna, a csapat ősszel már nem a leszűkített délnyugati keretek kőzött Szerepeit volna, ahol mindent elölről kell kezdeni. Az iktii igaz, liogy a ZMNTH nem áMja meg « lielyél az NllC-bcu. MiQrt van olág uláu|>öllás és a fj&tal icv.\'iito váJoga. lőtt is u hála mögött áll a 2SMNTE-nek. A »(K)rtIxui nincs inegaikuvisj knégha anyagi bajok vannak is, inert a Sporl csak fölfelé törekvőket ismer, u,ki liubozlk vagy 1pj,ougélkediik\' íllt eLsöpri az uljából.
_ji_n_|-
Bajnokl raDgadó mérkőzés
Vasárnap délulán 5 órai kezdetlel a Zrínyi Sportpályái] ez 1940. évi iljn-sági bajnok Attila FC és Oz 1030. évi kölyök bajnok Reménység FC csapaini közölt futbaihnerkőzés lesz, amelyre a ZMNTE vezetőségét tisztelettel in*j-liivják, hogy ax utánpótlást megfigj-01-hessók a bárom hót muivn Uidulé kerületi bajnokságra. Belépődíj ninrf. öakénlcs adományt őrömmel fogadnak.
A Aíatfyar Vőrfak*re*zt tok-oldala feladatának elvégxétéri milliók keltenek J Adakozz t
^\'f."»?«"011 impregnálásá
PAlXSICS-nál
Telefon: Üzlet 533^ F*-irt 7. . Telefon : gyár : 344.
¦Awjts rmmnäoam
Augusztus 3-tól
nagy nyári vásár!
"Mlitíer divatház.
01
21
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1940, auguszius 3
Aki kézírását beküldi
Zsombok Zoltán írónak, érdekes grafológiai kidolgozást kap önmagáról, jelleméről, tehetségéről, vagy másról, Ülnek kézírásét beküldi.
Útbaigazítást nyer terveire, ötleteire és tanácsot kap lelki és üzleti céljaira problémáira.
Részletes levélben fejti kl mindenkinek lehetőségeit ós a megoldások módjait olyan Ügyekre, (ervekre, ötletekre és kérdésekre, molyek természetesek és emberileg elérhetek.
A rádióból ls Ismert Író tanácsainak azonnal bassnát veheti. Egy Ilyen (ira-tológlHi kidolgozás & modern lrasfojtea tudományos eredménye és elveti a babonák korából megmaradt Jövendölés frázisait
A Válasz diját On szabja meg: tet-Bzésszerlntl összeg postahely ogekben és címzett bélyeges válaszboríték mellékelendő*.
(\'¦lm: Ziombok Zoltán, Bnáapott, 62. Postafiók 46. liSO
Hetn $de$mk!
r_. Nagybnconi Baló líenja-
1181/. Y111.3- | mm volt debreceni 2, honvéd huszárezredben főhadnagy 1917 augusztus elején a Bukovina visszafoglalására megindult hadmű vele leknél kiválóan ön\'c\'áldozö ás vitéz magatartásról tett tanúságot Augusztus 3-án a Kimpolung környéki I). Sokulni magaslat ellen intézett támadásnál az oroszok oz 1. rélczred balszámyát már majdnem átkanollák, midőn BflW főhadnagy tartalékot képezi! századával saját elhatározásából az erenséget oldalt* és hátim támadta és\' vissza vele He. Ezzel nagyban elősegítette az ezred báróinak győzelmes befejezéséi. Ez a kimagaslóan vltéí ós bátor tiszt, aki a világháború folyamán a -tűzvonalban teljesített szolgálat dért hét kitüntetést nyert, ez alkalommal a 3. osztályú Vaskorona rendet vívta ki magának.
Olcsó cipő
idényvásár
ffllLTÉNYI-néI Fi-ot 2.
— (A törvényszékről)
Dr. Hennlg Alfréd törvényszéki elnök, dr. Itévffy Andor és dr. Knmsz László törvényszéki birák nyári szabadságukról Iwzaérkezlek és e\'foglal-ták hivatalukat. — I)r. Makáry Vilmos törvényszék t elnökhelyettes, dr. At-mássy Gyula és dr. C.séry Géza törvényszéki birák megkezdték nyári szabadságukat. , \', .
— (Vasárnap délelőtt temetik dr. Ország Lajost)
Öriási részvét nyilvánult meg a tia-gikus,lli^te^enséggB, elhunyt dr. Ország I-ijos törvényszéki orvos iránt. Tragikus, amennyiben csütörtök délután még felkerosle a járás községeit, hogy "zokásús szemléjét mcgejt.se, aboiuian oz es|i óráUzüi érkezett haza. Később vidékre hivták egy beteghez, ahová szonml autón kiment. I\'Aradlm érkc. setl haza a késői órákban, fiikor rosszul létről panaszkodott. Hajnalban
ZALAI KÖ3LÖNY
hozzátartozói sürgősen odahívták dr, Kreiner Zsigmond főorvost, aki aron-nxil orvoslársa betegágyához setéit, azonban dr. KrcVter már holtan ta. látta dr. Ország lajost Szivhüdés végzett wio. Temetése holnap, vasárnap
déklöU fél 11 órakor fog végbemenni az izr. temető luUolt**sliázábói a járás és a város közéleti tényezőinek rés/.-vételével.
- (Az OTI holnap leányokat OdOltei)
Az OTI holnap, vasárnap leányokat űdűtlel 0 városi strandfürdőn. Indulás reggel íél Sr órakor az OTI Székházától. Mindenki hozza magával fürdőruháját. Mclcmről az OTI gmidos-kodtk. / S
— (409 kg. cukrot kapnak augusztusra, a nagykanizsai vendéglősök)
A földművelésügyi miniszter augusztus hónapra a zalumegyci vendéglátó Iparnak cukorellálmányál 13(12 kilogrammban állapította meg. Az alispán B vármegyei kózétolmezósi hivatal gondos clömmikája alapja\') B ciikonneny-nylsóget Járásonként a következőkép-pen osztotta fel: Az alsóáendvai járás kap 20, a balatonfOfedi 1110, a lee nyel 15, a kosziheiyi luiö, a novai n, a pacsoj lfty a sümegi ;I0, n nagykanizsai 2*1, a tapolcai 563, « zalaegerszegi 27, a zalaszenlgróti 33 kilogrammot. A városok kózüt Nagykanizsa kap 409, Zalaegerszeg pedig 183 kg.-mot.
ÉRTESÍTEM a mélyen tisztelt közönséget,-hogy a KÖZPONT kávéház, étterem óta kert-helyiség átvétele alkalmával
tánccal egybekötött hangulatos megnyitó estet
rendezek. — Elsőrendű ételekről és italokról, figyelmes kiszolgálásról és olcsó árakról gondoskodik és szíves pártfogást kér
TAKÁCS IMRE vendéglős.
Felszámolják Nagykanizsán a nem életképes egyesületeket
A város területért jelenlep; 46 egyesület működik
A Zalai Közlöny Ismételten szóvá télbe, hogy oz ország területén, lul-sok a különböző egyesj^let és srer-vezet. így -- valljuk be ősilntén y-Nagyknnizsán is. t <
A \'belügyminisztériumban most a*. zni\'a tervvel foglalkoaiak, hogy rCn-.det teremlenek a gonibamódra felszaporodott egyesüknek berkeiben. Elhatározták, hogy orokat az egyesületeket, nrnclyCk nem életképjE**^\' amelyek nOm fejtenek kl produktív munkát: egyszerüeu felszánthatják.
Ugy tudjuk, hogy rövidesen feU hívják az egyesületeket, hogy tagdijaikat -pontosSan szedjék be. Ha ugyanis kiderül, hogy az egyesületnek alig .számbuvehető tigju van csak és a befolyó jövedelme alig valami, tehát életképtelen - akkor azl felszámoltatják.
Nagykanizsán eddőSsaertnt mintegy -16 egyesüket szerepei nyilvántartva. Évekké\' ezelőtt még 06 100 egyesület vo\'t Nagykanizsán, de cick részint é\'etképesség hiányában, re* szuit az 1938. évi felülvizsgálás folytán a felére zsugorodtak ÖSs^o.
A be ügy minisztériumi intézkedés természetesen Nagykaniisára is vonatkozik és megvizsgálják, hogy a jelenlegi kanizsai egyesüktok közük, melyiknek van létjogosultsága.
Már az évi költségvetések felülvizsgálása során Sióba kerültek az
egyesületeknek juttatott segélyek akkor a\\ntntszter kifogásolta egyiki rnásik vácosnak, hogy túlontúl sok egyesületi támogatást szavai meg az egyesületeknek, , { \\ j
Arró\' értesü\'ünk, hogy a bclisgymi-nlszter nem engedélyei\' többé segélyt olyan egyesjliotek részeié, amelyek nem tudnak megfelelő produktivitást felmutatni. Persze á miniszleniek ez ax állásfoglalás;* nem vonatkozik azokra at egyesületekre, amelyek n városok kulturális, karitatív ós szociális céljait mozdítják elő.
Nagykanizsa nz egyesülebei támogatáséban mindig tekintettet volt a város nehéz anyagi helyweí/ro és csakis minimális üegéJyekot tudott számukra ktttalid, e*ek pétiig oly. produktív tevékenységet fejtenek ki, hogy nem esnek a miniszter tiUó rendelkezései alá. Egyébként Is a poIgármester eddig is csak o*y«n egyesületek szerény anyagi támogatását letle lehetővé, amelyek arra valóban rászolgáltak és a város kö-zönsógéissk támogatását a \'eg c jc ebb méríékbeu kiérdemelték munkásságuk által. fi, A belügyminiszter intézkedéseit az egyesületekre vonatkozólag a magyar közvélemény csak helyesléssel fogadja, mert szükség vo\'t an •egyesületi járvány* között egészséges viszonyokat teremteni És cit célozz0 a mlnls/ter nitétkedósc.
Művósii amatőrmunka
ELŐHÍV
másol
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV
foiószaküzlet, amatörlaboratórlurnában.
—^domény a VÖrflg Kereszt-}
Eorschy M-rkó sormás! malomtu-kíjdonos a mai rui|>on öt pengőt ado-mányozott B Vörös Keresztnek a srer. keszlöség utján. Az adományt továb-bilottuk. \' | . |
— (Mindenről n legjobb értesülései vannak)
azoknak, akik n Zald Közlöny előfizetői közé tartóznak és Így napon la a legkorábban értesülnek a helyi, országos é« a világpolitikai események, rőt. ( ,
— (Ujabb távvezetéket épít
a Drávavőlgyi)
A Drávavölgyi Villamos Ammszol-gállaló Rt. Szigetvár, amely a Hazai Bank érdekeltségéhez tartozik, Monté. nnovo Nándor magyar .királyi titkos tanácsos elnöklete alatt,tartottja meg czidei rendes közgyűlését. Mint értesülünk, a vattaiul rövidesen mogéplU az Iharoslxxény -csurgói távvezeték, részt, abl>ói kifolyólag C.siu^ó községet ezentúl eme távvezetéken keresztül látják cl árammal, seáUUván egyben a helyi leiepet.
Megbízható tartós selyemharisnyák XSL
Divato«arnoky Pő-ut 6.
— (Mit visz küllőidre a magyar kisipar?)
A Kisipari Kiviteli Intézet németnyelvű, Ízléses kiállítású ^talógust adott ki, amely.közel száz mőlynyo-másu képben mulatja 1(0, hogy mit exportál a magyar kisipar. A katalógus térképéből kitűnik, hogy a magyar kisiparosok kezcmunkáju mindenüvé eljut, Déiafrikábo, Ausztráliaba és Kínába épp ugy, jnint Európa nunden országába, vagy Amerikába. A textB ós szőnneáruk, á/ bőráruk, a fa. bútor ós .kosáráruk, a fémkészltményck és ez iparművészeti tárgyak szcbluie"!-szebbek és bizonyos, hogy vaz őket bemutató és három nyelven .készült katalógus ujabb sikereket szerez a magyar kisiparnak. { |
HOTEL CORVIN
BUDAPEST »\'9
VIII., CSSkSaay-a, t4. NsmisII Színháznál
Családi szálloda s város szlvíben. Újonnan berendezve, központ! fűtés, hideg-meleg folyóvíz. Bgyágyss uobs P s-80, kétágyas P
- (Vonat elé feküdt)
Brűatonfüreden ózv. Botsóki (í\'yörgy-nó 18 é\\es asszony szerdán öitc a vasúit állomás közelében öngyilkossági szándékból n iasuli .vágányra feküdt. A vonat ugyongázolia. s . , ;
Toiltisztitás
*i&m . 1.40 P Vargánál
í;W Birtij H-il 1.6)tíil«: HajUj-i II
iALAI KÖZLÖNY.
Haszonbérbe adnám
Bonod megyében Boldva község halárában fekvő, mintegy 2,100 ni. holdnyi mezőgázdaiulgl Ingatlanokat 1940. október l-löl kilenc egymásután következő évre. Zsidó retlektánsok ajánlatával is foglalkozom. Ügynököt megállapodásszerű összegben díjazok. Bővebb felvilágosítással és tárgyalással szolgál dr. Tóth János ügyvéd, Ungvár, Csuha u, 6. uto
— (öt évi fegyházat kapott az édesanya bántalmazó ja)
KováeB Ádám 52 éves fonyódi .lukos, tiruáSz, 1939 december 24-tŐt lolnrlóz-udásban von; Gdcsany. ját, aki 89 évea beteges asszony volt, azért, mert az örökség dolgában nézeteltérés tá-mndt, olyan durván b.ínhilinuzta, hogy a matróna l>aa felső lábszára eltörött .és ennek, Viilaminl a többi bántalmazásnak követkéz télen meghalt, a törvényszék I évi fegyházra ilfllle JíováoS Ádámot, a pécal tábla az ítéletet tioly-benhagyla és a Kúria a büntetést 5 évre emelte fel.
wékAsy testvérek
órás, ékszerész, látszerész i\'i M; i) Arany- és ezüst vésnök FQ\'Ul ü.
Örs, ékner, sietnilveg legolcsóbb árban
Javítást, vésést szakszerűen készítünk
— (Halálra gázolta a vonat)
Szerdán éjjel a Veszprém - atsoörsi VOUai káplalontóli elágazásánál a kora reggelt órákban az olt szolgálatot leljesitö vasúti közeg egy teljesen szétroncsolt, a felismerhetetlenségig széjjel darabolt emberi hullát fedezett [Bi, Az esetet nyomban bejoieutjeitek a babi, loj.abnádi csendörörsnek, A baleset kiderítése erdőkében széleskörű nyomozás indult meg. A csendőrség hn-imiro-siin niegálUijatoUa, hogy bűncse-tekmény esete, nem í<»iog reUu, hanem a szerencséiion űl járt ember, névszO-rlnt Puha liyuín szul>uilságoli katona, ittas .rllnpotban a pályatestre tévedt s ott ttaludt. Az arra baladó éjjeli Rlicrvonut luüálra gázolta Puha Gyulát, akit kél kis gyermekű és fcU\'ségü jászolnak. . . . , ,
SF\'aLtMIEKy
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH Nagykanizsa.
— Két ..en.Aclós levelet közöl
n Film Szúlház Irodalom o lieti száma. Az (\'ttyiket Kiss Fereuo irta, a másikat Ncwyorkbol Hulla Lima. Csupa érdekesség ogészili ki az tlj számot, uulynek áru csak 30 fillér.
Ízléses klvttelbott olcaó áron kaphatók Divatcsarnok, Fő-ut C.
1.126 10
1.443 sertés 1.831 szarvasmarha 3.877 juh és 20 szamár
A ló kivételével csökkent a zalai haszonállatok száma
Nagykanizsa állatállománya
A jelen óv tavaszán tartott ha-szouá\'ialösszeirás adatai között böngészve, érdekes &s&cálUtásban ismcr-tetheljük meg olvasóinkkal a zalai iszonyokat, Legtöbb szarvasmarha,
Alsólendval Járás
Balatonfüredi „ Kosztholyl
Letenyel „
Nagykanizsai „ Novai
Paesal „
Sümegi „
Tapolcai .
Zalaegerszegi „
Zalaszentgrotl „ Zalaegerszegen Nagy kan izsan
Juhállomány tekfcitetében i polcai járás vezet, ahoi 9321 darabot szám\'áltak össte; a sümegibeii 6770-et, a pucsöibun 6788-at, a nagy-kanizsat járásban 3877-et, a a-alaegOr-szegiben 4122-t, a znlaszentgrólibün i-at, a keszthelyiben 3309x1, a novaiban 6152-t irtak össze. ;
Hogy pedig a szamarakról és a szegényember lováról, a kcveréksxü-lött Öszvérről se feledkezzünk meg, elmondhatjuk, hogy a zstiaegerszcgt járásban vAu a legtöbb szamár (29), aztán jön " pacsai (27), a (tapolcív (23k a nagykanizsai (20), u in\'aszenV, gróli (19), a keszthelyi (14) és a ümegi (11). A novai járás a (eg* büszkébb: ott íüncs szamár, Za\'a-i égerszögen azonban van 7, Nagykauj-t zsén pedig 1. Legtöbb ös*vért tartanak a sümegi (23) és n tapolcai járásban (20). ; ,! J
Kecskéből, vagyis a szegónyember tehenéből\' legtöbb mekeg a tapolcai (97) és a balatonfüredi (75) járásban.
ló és sertés a zalaegersmegi, majd *i aagykftnizsal járásban van, legkevesebb a tjnla\'tonfünediben.
Járások éss megyei városbk szo-rint a számok így alakulnak:
16 szarvasmarha sertés
1.618 11.749 7.521
847 4.482 4.828
2.338 12.067 14.125
1392 13.208 13889
4.267 17.067 18.883
1436 11.860 9.426
2998 16.831 18.898
1.688 16.364 18,890
t.768 11.466 9.226
9,597 23.864 21.673
1.477 11.118 10,176
442 786 137
1.126 1.831 1.143
ta- | összefoglal\\-a a resztekkel, azegyes fajtákban a végső eredméiiy ez:
Szarvasmarha van 152.854, \'ó 27.991, sertés 144.614, juh 41.680, szamár 151, öszvér 171, kecske 407 darab. Vagyis 367-77-1 haszonállatot találtak az idei tavítsson Zala megyéiben. | .!.,\'.
A muU évi adatokkai összevetve, azt a ¦ .,IUHi ii megállapítást kell ten-uün\'í, hogy az adatfajták - fi ló k\'véte\'évei - csőkkentek. És pedig n szarvasniarhaáhomány 3.8 százalék-kai, a sertés 20 százalékkal, a juh 32 >z4salékk*!, a szamár 5.2 száza-Lékkai, az Öszvér 2 százblekkal. a kecske pedig l százalékkal fogyott A láá^loi^ajry gyarapodása 3 Százalék. [i| •\'.
A csökkenéss oka: lakíiiTnányhiány. A gazda kénytelen volt ellátóitól megválni és a kereskjedőkön meg hus-iparosokon keresztül ¦» vértóhidrs juttatni őket. j ,
BODAPEST, DU1APARTQI
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-töi, két ágyas szoba már 12 P-től. Kiülné óHe-rem és kávéház. EtSzékeny kiszolgálás. — A Zalai Közlöny elö-fizetéi az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatásával SO\'jo kedvezményben részeaUlnek.
2 Lépést tartani
4^ a rohanó eseményekkel csak ugy tud.
ha a .ZALAI KÖZLÖNY -t Járatja.
2! A Zalai Közlöny elCfizetőit órákkal elflbb érte-siti a világeseményektől, mint a fővárosi sajtó.
1940. augmzlui j
LEZUHANT gyakorlatozás ic,-,Ibco Ungvár közelében Ofiy nmnyur k.l„oai rrpalOKfp. A gép wzotöjo, vitéz (W Pál őnntslcr súlyosait mof[seheí,uit utasa, dr. IWcli Jállos karimszoniáiiy^ liailnagy életét \\. ./Ml.\'.
LETARTÓZTATTAK ijcadonban 1« etííkclíi japánt. A jelentés szerint ti néni meglorUs az angolok klnaljapía lotarloztatlsérű.
\'AMERIKA - ntinl Newjotkbél w lentik, .havonta 300 repülőgépet l«j csak .száiAilnni Angliának.
CHURCHILL \'bo akarja vonni < szűkebb háborús konnrViiyl.1 a kiilsé. konnaiiy néhány tagját.
DALADIER Jenit nevű fUt épp .t kor tartoztattak le MJarsnlüeslien, anij. kor 15 fontos iratokkal teli csornait akart egy hajóra csempészni.
LONDONBAN zsldocUenm roplajio-kat szórtak szét, amelyben a zsidósijjt teszik felelőssé a habomért. A Ion. doni főrabbi titlakozott a kormánynál.
AllAb
Keresztény tlMrtvlMlCMlt kertttk kl neiiietfll perfekt levélne. Cini . kUitá\' hlvat.lluii. 1803
Egy ügyes MlkFöa-ul 4.
kiluté telTéletik italt.
- UdVMtUlR. 1832
HAmlNPtás vezetékben jártas utítsj igényli !16 éve. uuony elmeaae idöiebb nviglno. utttox hi.ve.et6aek, vidékre U,
Ctm a Hadéban. \' 1815
Mcgbuuiató kooalatlelveannk.Fl.chet e. Leltner, Király-utca 8. Jelentkezel v. tiioMp délelőtt, vagy hélfon reggel. 1853
AD A8 VÉTEL
Haunáll, Jé éllanotbni lévO, féregniea. te. ooJBlont kBiesük megvételre. Ajánl., tokit V6t6.matly.utal 36. nln kérek.
Ho.xoait rahAt veuek <a eladok, Mátkas (léza Klraiy-u. 31. 160!
kTm.raa gamlaalJJ minden nagyság, ban, továbbá .iHMOMtoa m*9-» kaaal.
és aátoiponyvák elényoa árban kaphalék Kelemeii Rezső cégnél. 1843
jó állapotban levó uöi kereakedelaii tanfolyamról könyvek megvételr. kére* lelnek. Ugyanott ugye. kojai-oal fel. vétetik. Jeientke.nl lenét delatán 4—5 kö-zOlt. Ctm: Kialnay-ntc. 21. 1851
LAKAS-OZUrrHELYISÉO
Rlaokk kataaakaaa lakált keresik november elsejére. Címeket N kiadóba kérdi.
•arakOalotkelflaag, utp é. vUá-
ao., Irodának 1. .lulmaa, akar azonnal :s kiadó. CMngery.nl 14. 1
Mamaaiiaa.a régen fennálló vofnaa-
ik.i-oakr.ae», lotiety.ii, épdlelekkj, szép lakáéul, rrrlit.tr, magtár, Istálló éa nagy kerttel, családi ok miatt, kl. lékével azoa-nal átveheté. Bővebbet Cserlráli méntélnél Nagykaiilaaa, Horthy Mlklól-ut 55. 1777
¦atto- vagy haramaaokáa lakait keresek billeiillílen. Címeket a áladéba kérek. _1810
¦4taaok*a udvari lakás mellékhelyiségekkel november l-re kiadó Caengery-
ut ». 1831
Baéia k«taaok*a naVarl laka.
vinezetékkel, .ngol W. C-vel, parkírozott udvarral HHabeir. kiadó. Horthy Mlklóa-ut 43/c. 164\'
RataaokAa (Uukomlorto. laki. nov, \\-ht kUdé. Saemeteu. 2/c._1848
Oaaiadlkaac, kétszobás, kerté., gyU-m0to.l4kk.rl, aaoanal kiadó. Ueslé Imié ny. Jegyzé, N.gykaalzw, RéaH\'U. 26. 1850
HÁZ ÉM DiOATUN
t\'öljli .démente. házhelyet, nsóiól éa Papp, Telekl-al 8.
aagátt. é (Oldekel
i,r béiháial, aa..tll
1930
Eloalé kétizobia komforté, kim, e« B^asaaaakráay, egy 20 éa egy 16 hek. tói alig huznllt koraahania. Újudvar, Berkenye. OrékDtok. "«
Uaaa négyuobá., luldíuobih kert? ttaginlláz.ftK.bb.1 Horváth, Sugár-ó^ 4*
77
I04O, augusztus 3
ZAUU KÖÍKÖNY
hm (UlaMbükl KSiklrtokouáa.
Hirdetmény.
A galamboki úrbéri u. n. Mgykocsma folyó évi ajfguszlus hó 18 in délelőtt 11 arakor a tanácsterem helyiségében nyilvános árverésen 3 évre bérbeadallk.
A feltételek ugyanott vasárnaponként délelőtt megtekinthetők.
A kDiblrtokoiiii guialuácia.
mukuimitHH UtöniJ
MENETRENDJE
érvényes 194a május 19-től.
En.Mnt-ttr VmuUIIok.*.
VBiuUllomáin
425
64»
7 05
7\'U |» 11\'» II*
II a
lll\'ÜJ
18« 20«
22 »0 23-10
Eiuíbtl-lérre
3 N
1.1
Letonyei menetrend
UtMyi.il W, 8-48 NiQkMluinM.T-50 Si,)i.J..l.fll I. 14Í9 l.«li..,líi).l. IMO
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATON FENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásltott
fürdőjogga!
25°/o-os III
havi 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A talajbeszürödés folytán kitűnő Ivóviz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand. Kuyhéu mélyülő sekély vizében a gyermekek te-
txély nélkül iurtatstaek. Az építkezés olcsó és kedvezó fellételekkel lehet építkezni. Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz lelekkönyvezve. Míg ma kérjen ul]talira prospektust
SZABÓ ANTAL
Dil.tébM: Naiykulua, Fí-at 5.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán Igazgatósága, felügyelőbizottsága és tisztviselőkara
mélyen megrendülve jelenti, hogy érdemekben gazdag, ügybuzgó igazgatósági tagja,
Hlatky Aladár ur
nagybérlő
f. hó 1-én váratlanul elhunyt.
F\\ megboldogult az intézet felvirágoztatása körül hervadhatatlan érdemeket szerzett, miért is hálásan gondolunk eredményes működésére és emlékét kegyelettel őrizzük meg.
Nagykanizsa, 1940. augusztus hó 3.
Párattan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsOrangu szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi füles, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható a Zalai KBzISny nyomdájában
Nagykanizsa, Fő-ut 8. szám.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.267/1940
Tilgy: Közlntéinifnyek tlülla telaptllisa.
Árlejtést hirdetmény.
A városi közintézmények részére megállapított kb. 1700 űrméler tűzifának aprllásl munkálatait folyó évi augusztus 5-én d. e. 11 órakor a v. gazdasági hivatalban larlandó nyilvános szóbeli versenytárgyalás utján vállalatba adom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazda, sági hivatal ad.
Nagykanizsa. 1940. július 31. ism Polgármester.
M. kir. minisztérium 990/1939. M. E. számú rendeletében előirt
kapható
SSlf Slf ÍfS( fi
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítésekéi, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállitásu nyomlalványokat.
TELEFON: 78.
Gyáriunk i
(Ízleli könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzelekel és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptáriömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
06?8
113353
ZAÍ.AJ KÖBLÖNV
Nagykanizsa megyei viros polgármesterétől.
2S6/1940. Ke,
íBíríleiifBi kiosztása.
Közhírré teszem, hogy folyó évi auguntus l-lö! kezdve 8 fogyasztók csak a hatosig illat kiállított utalvinyra kaphatnak petróleumot. Ulalvinyt csak az kaphat, aki Igazolni tudja, hogy eddig Is fogyasztóit petróleumot. Az ulalvinyt a közellélátl hivatal atra a kereskedőre szólóan állítja kl, akinél az Illett) fogyasztó eddig is visárolni izokta a petróleumot.
Mindazok az Iparotok és gazdálkodók tehát, akik üzemükben Iparuk folytatásához, vagy gazdaságukban, pl. Istálló világításihoz, petróleumot szoktak hasznilni, valamint mindazok a családok, akik háztartásukban világításhoz,|vagy fózéahez petróleumot használtak éa most is akarnak petróleumot kapni, elsőeor-ban egy igénybrjelenlólapol szerezzenek be. Ect mind*. •*•\' annál a kereskedőnél kaphatja meg díjtalanul, akinél eddig szokta visárolni a petróleumot. Ezt a lapot otthon gondosan és a valóságnak megfelelően, olvasható írással kl kell tölteni és ali kell Imi. Akik a valóságnak meg nem felelő adatokat Írnak be, kihágást követnek el és szigorú büntetésben részesülnek. Az otthon kitöltőit igénybejelentő lapokat folyó hó 5. és 10 Un: kozBtt, tehát hétfőtől szombatig az oiztóhelylségek-ben kell leadni, ahol mindjárt meg Is kapják az Igazolt eddigi fogyasz-tís 80°/o-ira szóló utalvinyl. Akinek tehil az eddigi fogyaszlisról számla, vagy bevásárlási kOnyv van a birtokában, okvetlenül hozza magival, mert az ilyenekkel minden fennakadis nélkül gyorsan végezni tudunk.
A nagykanizsai oszlóliely a Hunyadi-utca és Rozgonyl-ulca sarkán levő népkonyhán van ét csakis délulin 3—7 óra kOzOlt működik. A Uskanlzsal osztóhely az Olvasókörben van és csaklt délelőtt 7—11 óra közOit működik.
Azt a legkisebb pefróleuitimeny-nylségel, amely augusztus hónapban egy-egy hiilarlisnak utalványozható, egy literben állapítom meg. Ennek a felit, tehát fél Illett, az augusztusi l-es számú szelvényre kell kiszolgáltatni, mlg a misik fél litert csakis augusztus 15-ike ulin szsbad kiszolgillatnl éa pedig a 2-et számú szelvényre. Hogy a szeptemberre szóló 3-as és 4-es számú szelvényre és az októberre szóló 5-ös és 6-os szelvényre szeptemberben, Illetve októberben mennyi petróleumot kell majd kiszolgáltatni, azt a megelőző hónap utolsó nap-ján lógom megállapítani és közhírré lenni. Azok léhát, akiknél az eddigi fogyasztás 80%-a 1 litert lesz kl, egy darab utalvinyl kapnak, amelyen 6 szelvény van; akiknél pl. 3 litert tesz kl az eddigi fogyasztás 80»/«-a, azok 3 drb ulalvinyt kapnak, mindegyiken 6 drb szelvénnyel. Ha a 80% nem egész litert ad kl, az utalt mennyiség felfelé, vagy lefelé lesz kikerekítve, aszerint, hogy a töredék félllleren felül, vagy alul lesz. Pl. akinél a 80% 32 litert tenne ki, az 3 literié, akinél pedig 3 7 litert letz ki, az 4 Illene kap utalványt. Az utalványok névre szólnak és az illetőnek eddigi kereskedőjére lesznek kiállítva I Akinek 6, vagy több ulalvinyt kellene kiadni, azok nem szelvényes utalványt, hanem meghatározott mennyiségre szó-
ló, egyszeri vásárlásra jogosító utalványt kapnak.
FQlés és gépkocilüzemanyag céljára nem szabad utalványt kiadni Minden egyes utalvány és Összes szelvényei hatóságom bélyegzőjével vannak ellátva. Csak az így lepecsételt szelvényeket szabad Nagykanizsán bevallani, a mis községek pecsétjével ellátottakat tehát Nagykanizsán nem szabad beváltani.
Akiknek betegség miatt több világítana van szükségük, kellő igazolás után több utalványt kaphatnak, mint amennyi egyébként járna. Figyelmeztetem a közönségei, hogy a petróleummal fokozol! takarékossággal gazdálkodjék.
Nagykanizsa, 1940. augusztus 2. isii . Polgármester,
Nagykanizsa megyei várót
polgármesterétől.
16.245/1940.
Hirdetmény.
A lovak és juhok rühősségének nagyarinyu terjedése különösen a mai időkben súlyos következményekkel |ir. Erre való tekintettel a 96 000/1940. F. M. sz. rendelet értelmében figyelmeztetem a gazdaközönséget a betegség elleni védekezés rendkívüli fontosaiéira és ezért arra, hogy illatainak rllbtls-sígben történt megbetegedését vagy e betegségre gyanús vo\'tit azonnal Jelentse be a városi állatorvosnál unnál Is inkább, mert a bejelentés elmulasztását súlyosan bűntetteiéin. A városi állatorvos a rühös ?8 ití-hosségre gyanús ittatok vizsgálatát és ezek gyógykezelésének ellenőr-őrzését díjtalanul végzi.
Nagykanizsa. 1940. Július 10, itai Polgármester.
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGYI.nél
Sugár-ut 2. m
szj^ísz-eiöeféséft
NAGYKANIZSA. - ?A JJt 5 ¦
_1840. augusztus 3.
Nagykanizsa megyei viros polgármesterétől.
17800/1940.
Hirdetmény.
KOzhlrré teszem, hogy a várót képvlselö\'eslülete 4478/1940. jkv. 65. sz. véghatározatival a bérkocsldlja-kal a következőképpen állapította meg:
1. egész napta, reggel 7 órától este 7 óráig, beleértve a hadikórházat és gyártelepeket Is ......... 1440 P
2. félnapra, vagyis 6 órai Időtartamra ............ 8\'— P
3. rOvIdebbvUeleknélelsö negyedóra P 160, minden további negyedóra (minden negyedóra egésznek számit 1 —\'70 P
4. a vasúti állomásra, v. onnét vissza a) I—II. kerületben 2 személyig...... 160 P
minden további személy —*64 P c)aIII.ker. kél személyig 240 P d) nagyobb, hátsó ülésen el nem helyezhető csomag, bőrönd, kosir drb-ként —-30 P
5. sörgyár, Pátria, hadikórházhoz ............... 2-80 P
oda és vissza \'/i órul várakozással ............ 4\'— P
6. Teleki- és József fö-herceg-ull laktanyihoz ... 1\'60 P \'/.órai várakozással ... 2 — P
Klskanlztara ............ 240 P
\'/, órai várakozással...... 3\'20 P
8. Esküvőre, temetésre, keresz\'elésre 1 íuvai...... 4 — P
9. Mulattigba, moziba,
vagy szlnhizba 1 fuvar ... 2\'— P
10. Szőlőhegyre és vidékre megegyezés szerint.
11. Éjjeli fuvarok dija esle 10 órától reggel 5 óráig a nappalinak 25%-ával lObb. A viteldíj kívánatra előre fizetendő.
Nagykanizsa, 1940. július 27. iW Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18559/1940.
Tárgy i Eahochay Qyörgy-utcában létesítendő vízvezeték él caatoma-záal muakAlstok vátlalaU utón való blitotlllia.
lürsBíiiiifilisi Élííl
A Babochay Qyörgy-ulciban vízvezeték és csatorna fektetési él szállítási munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
t\' Az ajánlatokat a teltételekben megadott címzéssel f. évi aug. hó 16-án d.e. 12 óraiga polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A részletes versenytárgyalási hirdetési és kllrisl műveletit hitköznapokon d. e. 10—12 óra közöli a vlz- és csatornamű üzemvezetőségénél (Városház, II. emelel, 17.) megtekinteni és beszerezni lehel.
Nagykanizsa, 1940. július 31. itcx Polgármester.
ZALAI KdZLŐHV
POLITIKAI NAPILAP.
Utalja: „MzitzauáfI a T. Naaykaatita". Felelőt kiadó: Zalai Király.
Hirdessen o Zoloi Közlönyben
Nyomatott i a .Kligjudiságl R. T. MstyliiRlm"
¦yoMdijtbst KsjjykssliSáJi. (Nyomdáért feleli Zslsi Király.)
80> EvloI,«m. 177. tzám
NigykanliH, 1940. augusztus 5. hétfő
Ara 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
*> kkttMntali FU 5. uu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elítlieleit in: egy Un S (Kori 40 tUk Sicikeut&acgl í. kiulititMttli telelőm 78, <
A csodadoktorok
(bl) Akármerre fordu\' az ember, te\'e van mindenki nűceptckkci, hogy mit hogyan keltett volna. Csak az dl. lesett beszéige lésekből derült kt hogy tele van ez a város bölcsnél bölcsebb hadvezérekkel, csaihatatkui orszóg-vezetökkci, egyedül elhívatott cso-dudoktorokköi, Ugy beszélnek Erdélyről, az országról, « tegnap >vég« zeles hlbálróU és a holnap feltétlen ^bizonyosságairól*, ugy hivatkoznak szemrebbenés nélkül bizalmas információkra, mintha csak azt akarnák elhitetni a gyanútlanul álmélkodó 1 rnccs-partnerre\', hogy tuJaJdouképf pen Ők ls hivatalosak voltak a müncheni* a salzburgi, meg a római konzíliumokra, csak hát nem beszélhetnek róla... Pedig csak ök tudják1 az igazat és minden más, amit .államférfiak, újságok, rádiók mouda-iiak, üres beszéd.
Hiszen valami igazuk van is u csodadoktoroknak. Se államférfi, se újság, se rádió nem mond többet, mint amit mondhat anélkül, hogy a. szőnyegen forgó nagy ügyeket veszélyeztetné. Államférfi., újság,, rádió ugyanis felelős azért, amit mond. S ebben különböznek az & szavaik a csodadoktorokétó1.
Az egyik ilyen csodadoktor arról értekezett minap a kávéház-sarkon hogy mégis csak •végzetes hib««. ennyi embert ennyi időn át fegyverben tartani. lávot a polgári munkájuktól, családj\'uklói. És hogy ez mennyi rengeteg pénzt emészt fel naponta. Szerinte nCm voU szükség ene a megmozdulásra. Ez mind CSuk a »ná\'unk uralkodó fejetlenség*. Mert tudni kelett volna-, hogy úgyis csak tárgyalások következnek.
Ez a csodadoktor nyilván azt hiszi,, hogy a most folyó európai átrendezés is ugy megy* mint n délutáni fekete melleit a preferáno vagy a ru\'ett, »csaiholutlan< Szisztémái, amelyeknek mindenesetre rreg-van az az előnyük, hogy csak azok csalódhatnak bennük\', akik esküsznek reájuk. Egy fö\'dré-sz sorsa egy ország újraépítése azonban ta\'én mégis több, mint az, hogy valaki be szokott-e vágni blank-ószra, vngy ifim. Itt minden kérdés, még a legkisebb is. Szerves résre annak <* hata\'mjaN fz egész világot átformáló játszmának, amelynek kimenetelén ember-százmilliók sorsa, a föld népeinek jövő évszázadai fordulnak meg. Aha\' pedig ekkora tétről van szó s \\ami-kor a tét sorsa egyaránt érdekel minden népet, nem keU-e minden népnek vonakodás nélkül vállalnia n neá eső áldozatot? Mit képneJnak a jó csTod-u doktoraink? Magyarországon mindén-M fekszik kényelmesen az ágyában* na«y műgonddal kenegeti a vajas zsemlyéjét, köíben bckíapcsolja a rá-diót s az egyszerűen bemondja, hogy,
Erdély mától fogva visszatért Ma-
K.V\'«rországb(jz? Nem, - egyre kevésbé Usztell mindenttudók! E± ilyen egyszerűen mégsem! fog menni. Ehhez némi neiiurcti erőfesz itések re is szűk-ség van és esz, Ls ebböi -mindCioki-,
A gyors és békés magyar-román megegyezést Róma és Berlin biztositia
A bolgár-román tárgyalások szerdán kezdődnek — Hamis statisztikával és kétszínű politikával dolgozik Bukarest — Olaszország Igényt tart a Szentföldre — Nemzetiszocialista mintára szervezik meg a francia belpolitikát — Német repülők érkeztek a nyugatafrlkal francia gyarmatokra — A Churchill kormány átalakul
Kirobbanásig feszült az angol-japán ellentét
Románia hü marad, önmagához és most is sajátoson román, kétszínű, po\'itikát folytat. Kormánykörei továbbra Is a megértést, a békeszándékot hangsúlyozzák, ugyanakkor a sajtó és Mamii pártja ellenállási Szik
A magyar álláspont világos és határozott: A* igazi békekötósjiek jog*, ténykedésnek kell fennfco és az utolsó törvényes tónykedéi, arnjety- * Ma-, gyarország és Románia közti viszonyt meghatározta, a* 1918 november18-án Belgrádban Magyarország és az antant között megkötött katonaiegy^\'h mény volt, amely a fegyverszüneti feltételeket megállapította. Ez a/, egyezmény ü magyar-román dctr.{ir. kációs vonalat igy irtu élő: »A magyar kormány visszavonja csapatalt északra, attó1 " vonaltól, amely
a Nagyszamos fe-lsö völgyében, ezután Beszteroén át a a Marosig, onnan pedig a Maros mentén a Tisza torkolatáig vonul".
Mindazok a területek, amelyeket Románia később \'megszállt, minden jogi alap nélkül jutottak kezébe. E#>k a megszállások vagy ugy \'történlek, hogy u román csapatok Magyarország átmeneti aléMságiít kihasználva, egyszerűen tultelték magukat a fegyverszüneti egyezmény határozatain; vagy pedig az antant jegyzékben szólította fei-Magyarországot további te-
rüllek kiürítésért\'. Erdélynek és más mogyar terü\'eteknek a fegyverszüneti egyezményben megszabott demarkációs vonalon ilyi Románia által történt
megszállása .önkényes cselekedet volt.
Akár tetszik Romániának, akár nem, ezt tudomás-jí kell yCnniC. Az 1918 óta elteit időszak nem volt béke. csak fegyverszünet most Románián múlik, hogy az. igazi béke*
szerződést megköthessük.
Azonkívül emlékeztetni kell Csáky István «róf külügyminiszternek a képviselőház kü\'ügyi bizottságában mondott szavaira;
„Magyarország el van szánva, hogy megvívja küzdelmét a a tengelyhatalmakkal egyetértésben",
Románia makao-skodása tehát nem jelentené az erdélyi kérdés elsimulását. Reméljük azonban, Románia ural meggondolják magukat. Ene mutat a Qtoma\'e di Itália tudósítása, amely a/t mondja, hogy a magyar - román tárgyalások nehézségeiről elterjedt és terjesztett hiiokke\' szemben beavatott körök véleménye szerint Münchenben, Salzburgban és Rómában olyan határozott formában állapjai, tá\'k meg, Illetőleg ajánlották Romániának a gyors megegyezést, h;>gy
a békés megoldás feltétltnül biztosítva van.
Ami a romáit--bolgár tárgyalásokat il\'eli. Popov bolgár külügyminiszter és Cadetc belgrádi román követ tanácskozásai i^en termékenyeknek bizonyultak, - bár hivatalos közleményt nem adtak ki. A román lapok tudósításai szerint azonban
a dobrudzsa! kérdés megoldása egész rövid idő kérdése.
Az előkés/ilő megbeszélések után a tárgyalások szerdán CmJovábSn kezdődnek meg.
A harcterek eseményeiből kl ke\'l emelni n német bombázók sikoies liverpooli szereplését, miután «z oltani olajtartályokat sikerül eltalálni. Az olaszok Ke\'et-Afrikában angol re. pülötereket. menekü\'ö katonai ala-ku\'atfíkat és vasúti csomópontokat bombáztak.
Az angolok egy portugál gőzöst tartoztatlak fd. amely Ulbhn volt
Rio de Jnnefróbó\' hazafelé. A hajón
utazó Sfangi brariliai o\'ltsz konzult Ictartózlatták.
A helyzetről Churchill miuutzterel-
nök beszédei mondotl ő; hangoitalt i, hogy *
a német betörés veszélye még korántsem mult «1.
(Folytatás az 5 oldalon)
nek ki kell vennie a részét, .aki ennek a földnek kenyerét eszi. És vájjon megérett vo\'na. a probléma odáig, ahol ma áU, ha Magyarország nem mutatóit vo\'na elszántságot és erőt a követelése érvényesítéséhez? A mi kérdővel nki ié\' sokkal "hatalmasabb nemzetközi szempontok szövevényében várhattunk vo\'na, hogy elővegyenek bennünket, ha csak az ebédutáni cigaretta mellől szóltunk volna bele a nagy pt\'rbc. hogy >ja igaz... ne felejtsetek ei Erdélyt vi\'sz-szaadnit« Hát ez igy aligha ment vohni! Ehhez minden csodadoktorrecept ellenére is, igenis mcg is:k»i-\'elt mozdulni, neki kellelt gyürkő*-ui, kiáltani akkorát, hogy a vémEu-
róp-i felett tomboló nagy viharban se vesszék el a magyar követelés szú. va. Csak igy lehetett elindítani a magyar ügyet. Nem Is szólva arrótj hogy akik ilteiékesck az ország honvédelmi intézkedéseinek meghozatalára, azok akkor is tudták, hogy mit miért "lettek, ha a csodadoktor uraknak ezt nem hozták azonnal \'a becses tudomására.
Ezek u mükedve\'ő hadvezérek romboló miazmái a társa dal^rnyiak, bankett-hazafiak, akiknek hazafisá ga az\'onn:ti csődöt mond. iniheM "r-ró\' van szó. hogy a hazáért olykor áldozatul kell hozni a polgári élet kényelmes kereteit.
A suttogókuak, nagybjaiiguaknak
ebből a fajtájából nem kér a .magyar társadalom. Hiszen csak kflrQl keli nézni ebben a szektában. Ha akármelyiket megkérdezed. képes volna-e, mondjuk, mint minisztere, nök vagy más üi;lgas megbízatásban mindent jobban csiná\'ni. mint ahogyan most mennek « do\'gbW. - vájjon akadna-e köztük, amelyik UOm éreznó\\vmagáj/képesnek? É"cnben ha mcgfítfyeted a nagyképc.sSogü csodadoktorok saját házalájút, ne lepődj meg. hi azt látod, hogy ott bizony, a saját kis é-etük birodalmának kormányzásában már nemi voltuk oly»n csalhatatlaitbk, sem/ o\'yan mindent dőre lótok, rajért lám, az egyiknek az üzeme tete van ba-
ZALAI KÖZLÖNY
1S4Ó. augusztus 5
Nyíri mit
Szomolányinál.
fokkal, » másiknak az Irodájában álmuk íiz ügyek a fejüJíteícjén. a h.ir. nyúlik tele van adósságokkal, a nC-gyedik a családi p<>rtáji\\>i nem tud rendet teremteni és igy lovább. !><¦\' «z ország dotgát mind ugy tudná Intézni, hogy paradicsom \'enne egy huszonnégy oril alatt minden magyarnak az é-ele é* nem kellene nekik több Idő nz erdélyi probléma megoldásához sem. A* a jó magyar pedig, aki világért sem vetélne magának mértéket oMn szabóval, akin rosszul swbott ruh« lötyög, gondolkodás nélkül beveszi a csodadoktorok panvBosa-hirdetéseit s mikor azokat meg alig is emós/talte megj már mag° is feic&ip csodadoktor-f nak. Szapora fajta e*. mint az.ebihal. No aztán, ha a népszer üsse:* tápSQjb&J se egy kicsit felhizlalja őket hamarosan megtelnek kuruttvo\'ásokkal a közélet borkjei s addig\'fújj" mindegyik a m»ga nótáját tikig 11 (Jámbor tömeg éppen megbolondulhat ¦*
hajigvCr.senyüktöl. Mert vaíami Bagy harmónia aztán nincs a csodadoktorok kórusában. Az egyik axni Já-zit hogy minek e* a nagy előkészület, mennyi kára Ci az országnak. A másik azt tajlékozza, hogy már régen neki kellett volna menni. A nekimcnést is az egyik igy csinálta volna, a másik amúgy, éppen csak ketten egyformán nem. No hiszetf jól \'nézne ki a/, a kormány, amelyik ezekből a csodadoktorokból állítaná össze a tanácsadó testületét! Ahányan vannak, annyifelé húzzák nz ország szekerét éi akkor mi marndS na a szekérből? A nemzet elten való vétkezés azonban nem itt kezddödik, hanem ott. ahol sokkai veszedelmesebb is: - n\'u", « tömegek leikének megmetél vezésében, síétbon-tásában. Hjába van a legerősebb kc-i zekben n gyeplő, ha a lovak fülébe darazsat dugtak S ai egyik erre, a másik árm ficánkol, mert mindegyiknek legfőbb gondja, hogy * saját bajától szabaduljon.
Én meg azt mondom: - minden sokkal jobban menne, sokkai \'kisebb lenne á történelmi vajúdással járó megrázkódtatás és több tenne a tömegerő, amit hasznosan lehetne beállítani az ország újjászületésének nagy müvébe, ha mindenki a maga. dolgát tenné, ha mindenki a maga posztján Igyekezne okosabb fenni a maga munkakörében száiszázja\'é-kot elérni. Ameddig mindenki mindenhez ért és mindenbe* az ért jobban, akinek nem mestersége; ameddig a szabó jobban tudna kamatot számi tani, " bankos jobban tudnia ezredeket mozgatni, a villanyszerelő meg országot igazgatni, addig csali pocsékolják a drága magyar erőt. Félro tehát a csodudokloiokkai. "kik -semmi egyébre ivem jók u nctmfíet etetőben, csak arra, hogy kuruzs\'á-snjkkui éppen akkor gyengítsék a nagy erőfeszítés lendületét, amikor legnagyobb szükség van az egybe-1 fogott, egy célra (őrŐ nemzeti akarat sorompóba áUitásám.
52 tanító 2804 gyermeket tanított az idén nagykanlzsán
A nagykanizsai állami elemi iskolák közös érlesitőjil olvasgatva kiderül, hogy Nagykanizsán e* idén 2310 elemi Iskolást és 448 tovúbb-képzőst luiilnllak. A mindennapi is. tolások közölt löbb volt a tiu. mint • leány, meri az 1227 tiu lltellctl 1133 volt csuk 0 leányok száma. A továbbképzőtök közül ellenben a leányok szama csaknem kétszerese a fiukénak. 117 fluv" széniben 296
volt a leány,
A tanulóknak több mint egyharmada 0 III. körzetbe járt. tehát Kis-kaiiizsán \\iSTOnytogosan mintha több vonta 0 gyermek, nttnt Nagyleani-zaáii. H« il körzcli megoszlást tekintjük, kiderül, hogy létszámban az első körzet vezet 828 növendékkel. Ezek közül \'174 volt Hu és csak 354 » leány, léhát\'itt a fiuk vannak túlsúlyban, szemben a II. körzettel, a Rozwmyí-utcával, ahol 371 a fiuk és I26^a leányok szám". Ezt szinte mintegy ellcnsulyozsa, hogy a lovább. képzősök közül á 121 leány az,elsö; a 21 tiu pedig a II, körzetben tamiU.
A III. körzetben összesen 786 mindennapi iskolás és 296 tnvábbképzös volt, tchál a lovábbképzösöknek löbb mint 60 százaléka Kiskanizsán volt. A fiuk és leányok száma is (legjobban Klskanlzsáil van arányban, \'évén 882 Ilu és 353 leány.
A Itmitókrót szóló kimutatásból ki-
derül, hogy a nagykanizsai iskoláknál OzévbOll 52 tanerő müködötl, három
Igazgató és -19 tanító. A* első ós második körzetben 17 17. a harnvr-dik körzetben 15 volt az oszlá/y-tanitók száma. Legtöbb férfilorritó a
111. (kiskanizaal) körzetben vau: 1Q Itt a fők száma öl. A többi két körzetben a jtfík \\-nnnak túlsúlyban: az első körzetnél o:9 »z arány,.a II. körzetnél \'7:10. Érdekes mcgemiitcni, hogy » nogykunizaal 21 nőtanerő közül 18 férjes asszony, 2 pedig 6z-veg>\'. >\'
Meg kell említeni, hogy négy asz-szony él három férfi n tanítók közül hosszabb betegszabadságon volt, Igy különösen a II. körzet tanítóira a \' helyettcsllósek is nagy feladatot
róltak!
A tanítók tskolánkivUM működésé, rőt s"zóló fejezetben öt nevel találunk: Filó Ferencet, Kovács liléiét, Nagy Miklósét, Frlcsovszky LáSzWét és Óvári Józseféi.
Diákkaptár cs"k a III. körzetben működött, cserkészcsapat az 1. él II. körzetben, vőröskeneszt pedig mlud-1 hártrm körzetben. A tanutók egy res/e ingyen tankönyvet, illclve ingyen liz-órait kapott. Az t—II. köpetben na\' ponl.t 120-130-on illák 2 2 deci tejet, 100-an pedig a Zíjldkercsztes akció révén kaptak két és fél ideclt Ingyen.
A .Ferenc József" keserűvíz régóta kllflnóen bevitt hiziszer megrögzött székrekedésnél és annsk mindenféle káros következményeinél: biztos, enyhe és gyorsan haló ter meszelés hashajtó, mely számos betegségnél sz em\'sMís\' lavitja és az élvágyai lokozza — Kérdene meg pivüalt I
A vizsgálóbíró letartóztatta
Gerö (Grűnfeld) István nagykanizsai lakos, magántisztviselőt
Ügyét még a nyári szQnetl tanács fogja tárgyaiul
Élénk feltűnést keltett a minap, hogy egy cüendörjárőr a Sugár-uton
égigklsért egy szijbilinccsei ÖSs*&-kötözött, jó\' \'ö\'tö/(jlt fiatal férfit, majd a nyomozás lefolytatása ulrtn visszavitték b rendőrkíipilán^ágra,
honnwu nemsokárit a klr, Ügvészség-re kerü\'t,
Áz illető GerŐ (Grünfeld) I^váu, 19()íi-ben született, —- mugántisztví. selő, aki a Kinizsi-utcában lakott. Geríi állítólag «z egyik vidéki fa-üzemben nyert később alka\'marást mint tiszt viselő. Nem is volt séiiyivi panasz, a NtigykanUsán csendesen é\'ő Gerö (Grünfeld) István ellen, amig budapesti rendőrkapitányság egy bizalmas értesítést nem kapott egy fogolyszöktetési machinációról. A nyomozási axálak levezettek Nagykanizsára.
A budapesti főkapitányság leküldte két detekllvjét Nagykanizsára, aliik napokon át itt tartózkodtak és a nagyküjiizsai rendíSrsöggei együtt alapos nyomozási munkát végeztek.
Ennek eredménye az vo\'t, hogy Gerö (Grünfeld) Istvánt fogolyszök-
tetés gyanúja rrtlalt eMltották Meg-állapimSrTny-erl ugyanis, hogy a fo-golyszöktetésnói egy »Faragó< n«vü egyén is szerepelt. A nagykanizsai rendőrség ostiskharnfir jinegá\'tiapitotta, hogy az 8\'litólagos >Faragó ur« és Gerö István valósszül üteg egy és ugyanazon saemély, Kidferitfettc a kanizsai kapitányság, hogy Gerö korábbi neve Grünfeld volt aki hozzátartozóival más városból Nagykanizsára költözött. ; \'
A nyomozás adatai alapján alapos volt a gyflnu, hogy Gerö (Grünfeld) István egyik főszereplője volt a fo-golyszöktétésnek. <
Az ügyWSi kifolyólag mádból is történtek őrizel bévé tejek.
Gerö klhabgütásit során tagadta bűnösségét, a nyomozás adatol alapján ózonban Őrizetbe vették, majd átadták a kjr. ügyészsségtirek.
Dr. A\'méssy Gyula klr. törvényszéki vizsgálóbíró hoSs7-ibban kihnHgat-ta Gerö (Grünfeld) Istvánt, majd le-tartózlotásba helyezte. Gerö megnyugodott a vizsgálóbíró hntáfaja^íban és nem folyamodott fei a lönány.szék vádtan ácsához. 1 , f
Művésii amatőrmunka
előhív
mAsol
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV fotószaküzlet, amaiőrlaborstórluraában.
Olcsó cipő
idényvásár
MILTÉNYI-nél Ml
Egyidejűleg n kajilz-sai reitdörkapj. táuyság intézkedett, hogy Gerö (Grtln-feld) szabadulása esetén aionnal köx. Igazgatási e\'bánás alá vonassek.
Ugy tudjuk, hogy Geríí ügyében a törvényijeit nyári i&üneli tanácsa tartja meg a főtárgyalást.
Kedd
AllasuU mO.oz.úmok hétköznapok.,, Budapest L aaflsoráa
ILI.I Torna. Htrek. KWMmények. Hangkomeoek. — Utána éircuul. — 10 Hteak. — 11.10 Norazsslkdil TilJelzA •wlgálal. — 13 Harangszó. HInuiuss, Idöjárájjokmlés. - 12.40 llirek. -19120 Időjelzést, ldöjárásjeéentéa. -1U5 Hírek. — 14.45 Milsorlsuw. tetst. - 15 árfoIysainliliBk, piád ini ekaliniszeiriiik. - 16.45 Idöjelses, ldo-Jizi.Jetenlfo, hírek. — 17 llirek uke Tik 6d inagy-sj orosz nyelven. — 19.15 Hírek. - 21.40 Hitek, Hl<5j4rls)c;«utoi, hírek szlovák ezt tiis^yar-oross nvctvte, BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. — lO.lű Feloln. sás. — 12.10 lakatos IHiris és lia cigányzenekara. — 13.30 Az 1. honvéd gytiaogezrCil zenekara. — 10.15 I-\'el. oáva-sás,
17.15 f)r. áfolocco János előadása.
— 17.35 A II. rcgűscsoport. — 18 Dr. Jaxtesó tilcmér előadása. — 18.20 Wei-Jlnger l\'Ac szaáonzcneknra. — 10.25 Egészségügyi líajejluíriuitl. — I9-*0 • Bajazzók., [Künrü két felvonáslzan.
— 21 l\'alaky János előadása. -22.10 HuugkéiH\'k a VVWC—KiSpM Szent István-kunn klbdt*rtigónita"kőzés-rŰi, Beszél Legényei József dr. — 2i2j Szenlgyőrgyi vonósnégyes. — 2325 T.ínt temezek. ;
BUDAPEST IL
17.15 llnngleinet!. - 1930 Folot-vusás. — 20 llirek. — 2025 SuK Tóni figáuyzenckani. - 21.10 A rádió szaknizeiiekapa. — 22 Időjárásjo\'etr^s.
IDŐ
Jóslat:
Északi, északkeleti légáramul, felhóitvonulitok, helyenklnt mát esi, zivatar. A h6 nyugaton emelkedik, másutt alig változik.
A tjetseroloflal Intései naiyk«ai»i ««Iiííel541lomáj>a Jelenti 1
Hemeneklel teftuip ala 9 árakra +176 ma ntfel +172, (tálban 4 24\'
OMeedak 00-t-.
— Naptár: Auguastuji 6. háttá. Ro» kat. Hav. B. A. l\'rotastáirs Oszvald. \' Ize. Ab hé 1,
Oeafarda nyitva ntgel 6 őritél <** I ertts (hit,,, ssessáa. ptoUk deviutaa
atoMHaio* élete
SZÚRÁS MEGENGEDVE!
4 îatai fíMit*
7) ufmL~%#$éttye
!!k:i készült a h.il.ili.i. Egy catrj ioüU es tevéiét irt a gróf-íuk. í
.Szereteti jó Barátom, folytonos Idegeskedésem, anyám utáni vágyódásom, a .sorsommal való clé-^ gi-deiJenségom, az emberek iránti megvetésein- .s igy az ételhez való kevés ragaszkodáson* arra a gomlo-latra vii\\, hogy rövid időn belül meg k»U szabadulnom a földi kínoktól ós elköltözni talán még na-gyohb szenvedések hazájába. Érzem, hogy meg fogok halni s örötitmol nézek elete. Senkit nem Iiagyok magam után, akît .halálom1 súlyosan U-vCrue. i
fin. egyjűtion szeretett lénytől ve-, szék örök bucsul és uz; öni
Az egész nagy rossz vüágon egye-ili*l Ont szóelem. Nem vagyok elfogult önnel szemben som, nem tnólló ily nagyfokú rajongó flzerö-!nnn\\ OalódUun benn* is. Féüs. tennők képzeltom, akt blr ogy ideál mUnk\'ii erényével, «m megvéd, ol-L\'Iiik\'/. és cz elmaradt.
Ijeuct, bogy téves a felfogásom, dc megraJlom önnek, most, midőn utolsó soraimat olvassa: nagyon fájt, hogy nem védelmezett^ nem reha-biiitáll, azután u gyali\'tzatos rágalom után, nem oe emberok lii\'tisuiésc miatt óba jtottant volna ön által megvédve Jenni, nem, higyje rnegt hogy olyan méry és igaz megvetést érzek min4a»nyitik jráat, miszerint U(«ű)ésü>k jk\'.ui lesz v:iia boldoggá és megvetés ujk nem okozót) bánatol. ön emelkedett volna (et képzeleten*-Iti-u iiK\'^.ibkotofi ideálomhoz l Dc igy is, amint van, annyira felelte 411 . mhudezekuok, igy is Igazi \'ofos, bátor, jó férfi, szeretem ós némi vi. szonlvoiiKilniat \'tapasztaltain önnél, amiért hátamat birja, halálom be-következtéig. Ha mogtioliam, egyedül Oanek liesz joga ugy kôKUlcui ravatalomhoz, műit szeretett rokon, rrrínt rmzzámtartozó, .kérésein vau Ónhoz, édes jó Barátom-1 Megteszi, megteheti. > Kein kotupromittilja Ont, ümví vagyok róia győződve...>
A levél végén irjJi meg Láuczy Ilka végakaratát;
¦ Aínfait meghajtani s e levetet On meffkáipja, rögtön jöjjön hozzám és mindenekelőtt drága képmásat tegye «zhrem Tőié. Akkor édesen fftgok pihenni. Rendezzen igen egy-«»rfl temtitést, Bízzon meg On valakit őSAzes ítoftrdjaim eladásával, Számlálni itt vfűmaflf íróasztalomban, «#k összes tartozásaim, ne higyjcti seríkinek, lia hazug számlával jön. VeirHoget — remélem — nemi fog hazudni, mert nem tudom1, mennyiül togok neki tartozni, araikor fiWfllwiok. Botoraim, ruháim, ékszereim fedezik adósságaimat. legalább #s reméltem! Ha nem\' volna cfte-gendö i>fnz, xtgy bizom Jóságátwin, hogy itiegyeiiűiti a osekóly difenii-eiákat, ismételten kérem ós figyel-
P 2990-tfflkapk«lók Divatoaarnok, Fö-ut 6.
1-Ua: Mié* MdM.
itifzletom, no hagyja magát meg. osalui átköveteléíok áltat.
ftkszerolm közfljl ogy fekete email. Jirozolt szív gyémánt;*kai igiii be-c«es elöltem. Drága jó, nővérem, SzétVtet| igazi barátnőm ajándéka,
: kóréin (tchát, hogy wt tarlsn meg; ne adjon el ikiVlönljcn éksaicrfimlml sí\'inmit, ha t. i. az órlo hofolyó pénz nílkőlőzhelö, szCrcHlém, ha ökszcrcimcl, mert igen kit-si számúak — kevésszámú barátnőim közi osztaná szótl - KÜjLönben ez, melié-kes. A fődolog nz, hogy én áldva önnek inindcn liHdét, minden csele-DKfdetét, halok meg ós kérem Ont,
\' szeretett, cg>-etUlt, igaz^ jó lwrátoml tartson meg einlókezctélK*n mini egy unalmas, dc hö kutyáját, aki soha nem szeretett senkit ngy mint önt
uki sok keltemos órát köszötthe-lel*, jóságának, bámujatos srcrotolre. méltó bűvös kedélyének. Az fsteu álldja ineg Out. övja ineg önt és hozzÁlarlozóit minden veszélytől. Legyen szerencsés, legyen lioldog ós gondolja meg néha, liogy vcflt valaha egy bolondos ostoba kis színésznő, aki egyedid nsak Ont szerelte, akinek minden gon\\doktát On kéjrfzlo és aki hálatelt léleklnü .kiáüja: legyed áldott az On ^édos neve111
Lánczy Ilka., líz a levét nem jutott el Kegtoviehhez. 0 inagu siclott a niilvésznőltöz. Átforrósodott a hideg fém, látva a fktlnl sziné-sznö halálos vonzalmát,
. . . is aluyif iaühd
lívek miAva mosolyogS-a l*széllók mdguk is, hogy eloszol\' csak lika voll azereflmes. Mert ké.sőM> a gróf leg-tVtábh annyira .szerelte Ilkái, mint az öt. Ugy érezte az intendáns, /hogy végre van valaki, akinek minden gon-dolala ő, Angelika hiVvős, Önző teremtés \\-oit. Most zsongott fel benne először az n diadalmas érzés, hogy van viiiaki, aki minden tói>ósét aggódva figyeli.
Akkor még .uk.il>]» óvták u Ursa-(ktlnií látszatokat, mint mnmijxság. Keglovich szo;olto volna ícfloségoi veltnl Láut-zy likát, de a wUrtsos AngelikáVW nem tudott etvilnu Soha nem költöz-le,k össze, de amikor a grór Pesten volt, minden nap találkoztak.
A gróf még éve.k multán is rajongva becézte lika*. I-Sgj-elmcsségokröl sóim nem fcVedkezett mag. Naponként kül-
dótt virágot, latkor már nem törődtek azzal, hogy mit mond róluk a világ, szerelmük nyilvános jellegű leit. !<cg. tevlch néha arról beszélt, hogy fole. aégill veszi szerelmesét, amint erio módja nyílik. Ilka megtiltolta, hogy erről a léniáról beszéljen. Nem vágyik társadalmi elismertetésre,, szerelmük hivatalos iktatására, csak azt kívánja « sorstól, hogy mindig István melleit maradhasson.
Ilka tapintatosan viselkedett Sze-iej>oszlá.si (kérdéseknek, színházi ügyeknél gondoson vigyázott arra, nehogy kény elittel len helyzetho sodorja az intendánst. Jellemző, hogy a Nemzeti Színházban, ahol a vád igazán köny-nyeu burjánzik, solia nem vádollak meg fiz intendánst azzal, hogy kedvez
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
szereli nősének. l\\<glOvichböl nem lett •Szbiházi férj ¦ és Ilka nem %ftldlo [•salaim érdeketéri szerelmesét.
Klvonultaii egymásnak éltek, Kzck a botdogság ővei vollák -• és ahogy « régi közhely lurlja, a lmldog, nó-peknek ós tt boWog enthorektiek obics lörlénetük. libljeu kz Időben nekik sem voll.
XPotyt. kfiv.)
Többszáz iparos és kereskedő helyezkedhet el Kárpátalja községeiben
Az AlIáitaUn kereskedő és iparosBegédek minden szakmában elhelyezkedhetnek
Azok a kereskedők ós iparosjoty okik jelenlegi működési helyükön nem tudnak megfelelő módon mfeg-étiii. továbbá az állástalan kereskedő- és iparossegédek, "kik jövőjük biztositássa céljából \'\'Kárpáld ján. mint önáUó kereskedők és Iparosok szándékoznak letelepedni. o kárpátaljai kormányzói biztosság közgazdasági osztályán (Ungvár) akár személyesen, akár Írásban jelentkezzenek-\' ahof a további felvilágosítást megkapják. ,
Értesülésünk szerint 289 füSzer- és szatócsüzlet, 55 korcsma, Szatócs\' és dohányMsárud", 55 röföskereskedöi, 66 kovács, 14 asztalos, 138 szabój 159 cipész, 183 hentes és mésráros, 51 pék és sütölparos, 128 dohány-árusjtóí jparjgazolvány, illetve jogo-
* filtvány kerii\'\'kiadásra. Ezenkívül a nagy- és kü\'ön\'eges kereskedelem1 ága* zatában Kárpátalja nagyobb helységeiben két gyarmatáru, kőt vnsnogy-keresk\'edől, 11 ruhakereskedői, 11 url-és női divat kereskedői. 3 szövet, 10 cipő, 11 vas, 10 üveg, 7 nyomda-és paplrlpjari, 8 baromfi, 9 sör, «1 fó\'ümö\'cs, "3 drogéria keresltedül. 8 órás, -1 villamos szaküzleti, 2 bútoripari, továbbá 18 szikvízgyártói, löbb festék, bőr, ópitési anyag, szÜCSipari, kárpitos és cukrász ipari jogosítvány, illetve iparigazolvány nyerhető el.
A jelentkezők jelentkezésükkel ggy~ idejü\'eg indokolt esetekben nyújtsák be a kormányzói biztossá^)/, az önállósítás! segély iránti kérvényükül is, valamint az nJihoz szükséges ÖSsztes okmányokat. »:
Hét hónapi börtönre Ítélték a „Hangya" betörőjét,
akit a marcali csendőrség fogott el és szállított be a nagykanizsai fogházba
Vakmerő betörés toriént a minap Vonyarcvashegyen.
ismeretien tettes betört az ottant »Hangy»« szövetkezőt boltjába. Az üzlet korcsmájában *evö Szekrényt benyomta és pénz után kutatott. Az üVetseiető azorrbau nem szokta a napi bevételt olt tartani, hanem biztonságba helyezi mindennap. \'Így- a betörő hosSszu orrul volt kéayieieu
a szekrényt és a kasszetlát otlhagy-ni. Nehogy teljesen sikertelen legyen az éjszakai látogatás, trafikfárut vágott zsebre, ez vo\'t az egóSz zsákmánya. ;
Mikor léggel az üzletet ki akarlak1 nyitni — már? nyitva találták az ajtót. "Az előhívott csendőrség oly bra.
vurosiiu nyomozott, Iw-gy j.negá\'lapi- -!totla a betörő személyét és körözést
ZAUtí köawny
adott H Antal István (tollas) 21 íves sármelléki fiatalember ellőtt, akit Marcaliban az ottani Örs emberei el is főutak és Keszthefyre. majd onnan Nagykanizsára Szállítottak.
A gyorsított eljárás alapján Antal Istvánt az ügyéSiség azonnal bíróság elé állitotla, amely o már büntetett előéletű fiatal belörőt bél hónapi börtönrtci sújtotta.
Szezonvégi árusítás
szenzácíös olcsó árakkal I
IDEÁL" clpóOzlet rl-rtu.lL
JÓ TUDNI,
hogy a kalitkában tartott madárnak (kanári, díszpinty) stb. feltétlenül szüksége van zöld takarmányra, tollazata és csontrendszere egészséges fejődéséhez és emésztésének zavartaíonságához. Adjunk a kis madaraknak minden nap egy csí-petnyl zöld salátát. A kanárt zöld-takarmdnyát egyébként ugy Is biztosíthatjuk, hogy cserépben, magról karórépa zöldjét nevelünk. Ezt a madár nagyon szerelt;
• f
hogy a keményített ruhát a tulajdonképpeni mosás elölt célszerű langyos vízzel alaposan \'.láttatni. A keményíti ugyanis a lúggal érintkezve olyan vegyi változásokon megy át, amelynek a termékei előbb-utóbb kivétel nélkül minden színes festett ruhát megtámadnak;
*
hogy az aránylag drága citrom helyett néha gazdaságosabb az apró, savanyu, olcsó narancs használata. Különösen teába szokták használni a narancsot, amelynek íze érdekes zamatot ad.
hogy a nedvességtől megdagadt és ezért nehezen csukható ablakkereteket le szokták gyalulni. Ha tényleg nem segít más, mint ez a módszer, akkor rögtön gondoskodjunk arról ts, hogy a nedvesség meg ne horpassza a faalkat-részeket. A gyalulás helyét kenjük be alaposan olajjal.
az újsághirdetés!
Egész nap, jó időben, rosszban, belterületen és a perifériákon, városban és falvakban utón van az újsághirdetés és dolgozik szüntelen a hirdető üzletéért!
Kifosztották a Herkules-strand fürdözőit
A vasárnapi szép, meleg idő Imik fürdőzöl csalt ki « Herkules fürdőbe is. A napsugarat és a vizel élvezőknek azonban nagy volt a meglcrjotésc, amikor estefotó közös ru-halirlKiu öltözködni kezd. lek, A nadrág és kabát, zscl-ek ugyanis üresek voltak. Mialatt r fürdőzök " v\'fzbcn voliak, ismeretlen tettesek kizsebelték az Összes ruhákat.
Pénzt nem\' nagyon találtak, mert azt legtöbben lettéibe helyezték a megőrzőben, de oigurűtUvtártékat, több zseb-kést, öngyújtót, dohánynemül ós egyéb apró tárgyakat bizony elvittek,
Az csel fokozottabb éborségre inti a közönségül, hogy maga is vigyázzon, de « fürdő vezetőségének is költés sége volna nagyobbfoku ellenőrzési gyakorolni. A fosztogatás ügyében a rendőrség is meginditja a nyomozást.
IMO, augusztus 8
A nagykanizsai uzsorabiróság 14 napi fogházra itélt egy keszthelyi piaci árust,
aki 14 fillérért adta a burgonya kilogrammját
Az ár kormány bl/. tossfig vidéki megbízottal mindenült szigorúan ellenőrzik a kereskedői, ipari, mint piaci árakat és végigvizsgálják iendk*ercscn a piacokat. Ennek alapján egyrív másra érkeznek feljelentések B nagykanizsai kir. ügyészségre az ái\'kor-mánybiztosság részéröf azok ellen, akik ez ár kormánybiztosság által meg-áliapitotl árakon feliül adják ei élelmicikkeiket, áruikat
Így kerfllt a nagykanizsai törvényszék - mint uzSorabiró>á\'í - eW Kát
mán Lajos keszthelyi piaci árus is, aki a feljelentés szerint a burgonya kllogramjáért 11 fl\'lért kért, holott a megállapított ára 10 P volt. ¦
Kálmán azsai védekezett, hogy ö Is magag áron vásárolta a burgonyát, hogy képtelen vótt olosóbban adni.
Az utsornbirróság bűnösnek mondotta kl Ká\'mán Lajost \'árdrágításban és azért 11 napi foghátru itéUe. Ká\'mSn a bűnösség kimondása mlaí* semmiség! panasszal ólt a Kúriához
Reménység—Attila 2:0 (2:0)
Már Ingyen sem kell a futball a kanizsai közönségnek?
Szomorúim kitt inegállapilaitunk, I liogy a voli és az uj lAjiíokcsapalj -összecsapására alig voltak néliányan kiván-csiun. Az Ifjúsági fut. \'jy ball felkarolására el-X hangzott felhívás süket fülekre talált. A I.cvcn-lc vezetőség részéröt som\' volt voll ¦senki. A veze tőségnek ez a közönye lassan a közönséget is telje-en (hn-Uitbn.1ba keríti. Hklig u mérkőzés Jó futball-játékot hozott ós u fjaial labdarugók megérdemellek vobia u közönség érdeklődéséi, hisz belépődíj som volt, lévén úgynevezett sórmérkőzés.
A Hciuénység l-\'C már az olsö íél-j<löl>cii biztosan győzött a levente válogatott halfaorávat Az Attila fc rendszer nélküli játéka mulatta, hogy feltétlen szükséges egy ifjúsági edző, mert a Stiv nem győzi le B ruUtttJ bármennyire is fiatal,, lelkes az a szív.
Az RFC-ből a fedezetsor: Szattler, Ködbaum, Sós, lovábbá Parlai, Oencs ós Mesics voltak jók, inig az Attila csaptából Péter, Farkas, Baranyai; HoribiÜs, Wohlner és Molnár. A gólokat .Pór és Vilisck lottók. A merkö-íésl Szenté vezette,
Három liél múlva kezdődik tt l>aj-nokt nijt. Un a futbaU iránti közöny addigra sem enged fel, Nagykanizsa fulballsportja a tönk szélére kerül. Az ifjúság ót óv óta maga ráhagyó itjji kftzd. Ha most sem karolják fel, az uUtopőÜás kérdése is killyuba fuUati.
T. Fw
ZMNTE edzés
Felhívom a ZMNTE összes játékosait, hogy kedden (augusztus *Q.) délután 5 órakor az első cdzéj*si pontosan jelenjenek meg. Intéző*^? (:)
i^^as»>asas^aiasáaaasa»>aias^a»aa^
Pola Negri nagysikerű filmjét, a Mazurkát nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két Ingyen mozijegyet sorsol kl előfizetői között. ,
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygóit:
Almássy János, Telekl-ul 29. Oross Károlyné, Batthydny-u. 26.
Wllly Forst egyik legragyogóbb filmjét, a Mazurkát nézhetik meg e heti nyerteseink. Pola Negri híres szerepében még ma is hódító, művészi alakítását kedden és szerdán élvezhetik a Városi Mozgó látogatói.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosullak a nyercménylegyekre, ha előfizetésükkel hátralékban nincsenek.
Hem lde§éémkl
Snvoyai Fügén herceg u.
|/J6- Ü.5. | bomagy, fővezér
napon támadta meg u Daniad j>asa nagyvezér seregél Péter várad aktit, A csatát pátffy, János ti bomagy 22 Wasezrcdböl álló iqtm döntötte el, amellyel a k\'gvilságosabtj piliumidjftu avatkozott l>ete a harcin s amikor a zavnrlw. jött gyalogsági Xádasdy Ferenc gróf nLlátornagy & Ebcrgényi László l«lró lovassági tábor, nok lovasai elölről és hálulróji meg. szorították, a tör^k sereg megfutott
- Igen vitéz* körültekinti
ISIS-VIII. S. ^íz-nlpaiBiicsiiok «,[,
1-1 lloiiioki József volt ko.
máromi 12. közös gyalogezredbe!] ti. hadnagy a /.lola Lfpa melleit vívott hurcokbttn.
Augusztus 5-én Honjola azt a ja. nme-sol kapta, hogy századával Zny, zyn-nél töltse \\>v a budapesti. 32, gyí lőgezred vonaliban keletkezeit héu, gol.\'Homoki aSmerVO n veszélyes httr. zelct, századát a heves eVenségex tCtz-ben bámulatos gyorsasággal kirendeíl helyére vczclUv mikor az ulleusá; felismerve a hézagot, heves támadáii inditot( ide. Homola főhadnagy vilit körültekintő vezetése mefictt i"z oro. szok támadását véresen visszavárta, \\ század Hornom személyes irányitáu mejDott védőiemre rendezkcúVtl bc ifi hős parancsnoka wzetése ntebVtt oiej napon át m\'nden olleiiseges támadást \\isszavert. i ; i
A 3. oszt katonai érdemkeroszth. lüntclték ki. ,
- (Bírói kiszállás)
Az eszlcrognyoi tagosítás ügyében « íuigykaniz-sai lörvényszék részéről II napra kiszállt a községbe dr, Csérj Géza kir. tön\'ényszéki birő.
— (Dr. Ország Lajos utolsó utju)
Nagyszámú gjászotó közönség rí* vűleTó\\-cl kisórtók kl utolsó ntjára vasárnap délelőtt a hiriclenül olhuujl dr. Ország I^ijos lörvónyszéki orvosi A hivatalos város nevében mogjcknl dr. Hegyi Uijos polgármeslorholyeltcs főjegyző, olt volt Uyömöroy István v. országgyútési képviselő, a törvényszít bírói kara élén dr. Hennig Alfréd törvényszéki elnök és Afakáry Vilmos elnökhelyettes, az ügyészség élén dr. Lengyel Károly olnökA a kasiiz-sal járjs \'és tisztikara étén dr. Lontay Alán főszolgabíró, az orvosi kar élén óx Ihvsscö Milváiy kir. Uszliorvos, a járás községeinek tisztviseVii, a jegyzői k»r |bigjiL!V a Nagykajvizsai Takarékpéuztir igazgatósága rószéröl Kdtetnen Fcrft\'í sgaZgató, az OTI részéröt dr. 5^» László ügyvezető, oH láttuk a néni; inlóztlak, az ügyvédi kar, az OJPtfl képviselőit és nagyszámú gyászoló kó-zönsépgit a társadatoni minden rélegí-,bóH. Pompás koszorúk boritoMák a ravatalt. Abrimoviisi Mark rökunlo\' szÍvl>cmarkoíó gj\'ászxsolozsmái után dr. Winkler Ernő főrabbi bucsuzU1^ mÖly átérzéssel az eltmnytot: a- k"ta» közliszlviseTőt, B inetegszivit or\\-ost fc érdemes férfiút. \'>iii>d a simái a szokásos imák uláü Híresztelitek « •* ]>orsát és átadták az onyafóldnck.
— {Mindenről a legjobb értesülései vannak)
azoknak, akik a zalai Közlöny előfizetői közé tartozunk éc* igy napopf a Icgkoráhlwm értesfllnek « helyi, országos és a világpolitikai eseményéről, . i
FERENC JÓZSEF
« KESERŰVÍZ
augusztusi száma most jelent meg, A lap légügyi krónikáját Uisits Tibori rcpűlüűriuigy irla, inig vitéz Szóé La. jos n Muknlámndásról, Raczkó l.aj.iv «z m 22-esek egyiptomi útjáról és Szilas Tibor o vitorlázó repülésről értekezik, Lrdckos cikkeket találunk még a német repülők legújabb rouí-Iwlóiról, az angol légvéiJelmi eszközökről, az első kassal repülőtiszti avatásról, a Jugoszláv légi forgalomról, a japán repülök muukajáról ós u leány UK) deleiők versenyéről.
•\'••••"••••"\'-/.............mm........
A Magyar Vöröskereszt koldusszegény I Adakozz t
(Folytatás az 1. oldalról)
Uf Franciaország — német miniára
"Vichy, aug. 4, A régi parlamenti pártokai feloszlatták Franciaországban. A* uj politikai szervezet egy egységes pártból áll, A pártvezetők egyenruhái kapnak és a német nemwtisszoeialisla mintára szervezik meg a pártot. ,
üALAI KÖZLÖNY
1$40. augüMtug S_
— (Budapesten temetik Hlatky Aladárt)
Jelentettük, hogy Hlatky Aladár bá-.nokszenlgyörgyi nagybérlő öt éves korában mlhwttzábói visszamaradó tüdö-gynUuiás következtéitol meghalt. HÜdky Aladár holttestét Budapestre száillitották és a Kerepesi uti lemrtő-ben a esajutdi sirbollbat helyezik örök ¦ nyugatomra ltolnap délután,
— (Koszorumegváltás — a Vörös Kereszt javára)
A ímgykanizsai já>ás jegyzői kara dr. Ország Lajos orvos lemetéfo uL klímából koszonmiegvállás cimén 20 pengői juttatott ól szerkesztőségünkbe a Vörös Kereszt javára. Az adományi lovábbitoltuk,
— (Előkészítik a népszámlálást)
Tudott dolog, hogy Magyarországon minden liz évben nópszániíálásl tartanak. A legutolsó népszámlálás l!):i| elején volt, tehát. 11)41 elején ismét meg kell tartani a népszámlálást^ a mely az 1910 december 31-1 adatok figj\'CÍlcmbovételével lörlénlk. Most érkezeit me/ a IieUigyminiszter rendelet3 a népszámláláshoz szükséges clflkészfl-ietok megkezdéséről. Az adatokat már 11)41 februárjában feí .kell terjeszteni a Központi Statisztikai Hivatalhoz,
— (A Szanatórium Egyesület)
nagykanizsai lúdöbelcggoiHozó intézete július hóban fi rendelé-sii napon 7 uj ós 34 állandó kezelés alait áMó be-iéget vizsgált meg. A gondozónő 30 be leválogatást tolt. A kezelés, platt álló betegeik száma az év eleje óla .-.Hfi-ra emelkedett. Segélyben :i() l>eleg részesflít, akik között 0.10 liter tejet oszlottak szét. " \' \\
— (Az angol világbirodalom válságos órái)
A Tükör augusztusi száma Írja: Az angol birodalom a világtöri éneiéin folyamán már (öbbször válságba került, Kzck közölt aegaulyosabb a t«. század végén a 13 újvilági lelop elszakadása volt. [ízekből alakult a mai Amerikai lígycsült Államok. A 18. század végén a túlságosan nagyra hízott angol birodalom szóthullásiU csak ugy sikerült eljkerüUii, hogy Anglia akkori vezetői a józan ész követehnényo\'nek meg. felelően Belegyezlek és inkább lemondtak biftokaik egy részéről* hogy <fi többit lívcgrnentsck. A válságot akkor sikerült átvészelni. Khhoz azonban olyan bölcs politikusok kelletlek, akik megértették az idők szavát. A kiváló politikusok vezetője William Pílt volt. Nevét az angol történelem a legna-gyobbojk között emlegeti.
— (A kazalról a barackfára esett a caéplőmunkás)
Bcdltff István HÓ éves napszámos, (tagolásánaj tokos, nős, családos ember, csépséaí munkánál dolgozott Nagykanizsán a Teleki ul 73. számú ház udvarán. Múrtkájo közben épi*n a kazalon állóig azonban elcsúszott és ugy esett le " plpgas kazalról, hogy egy utalta levő baraekfára e«rlt és lába bokában törött el. A mentőkért le lerónának, aktk Hédiidet beszállítót-Iák a kórház sebészeti osztályára.
A Magyar Vöröskereszt sok-oldata feladatának elvégzésére milliók kellenek I Adakozz t
— A d\'cittaégei Sietit Jobb
Usz.lt leié ról közöl történelmi összC; fogl il ii a Tükör augusztusi ünnepi terjedelmű száma. Kjneses Kolozsvárról, ruléiu-inkröl, kind őseinkről ér. dekfesziiö cikkek, Európai ügyesült Államok,. Az első angol birodalom válsága, Krisztus Ikren la numl>an <imü tanulmányok, gazdag szépirodalmi rész, átfogó szemle teszi változatossá a kiválóan szerkesztett folyóiratot, » melynek vezelöjio Révny Józ»f, kiadja « Franki n-Társulat.
- A Horthy Hlklsi Nem*, ti RipOifl Alap
támogatásával szerkesztett repülésügyi folyóirat, a Magyar Szárnyak-
A német sajtó szerinl Anglia kai lonaLhelyzete reménytelen éi ezt elsősorban önmagának Icöszönheti, •mert a szigetország informátorai az emigránsok voltak, akiknek hírei vulótla-, nőknek bizonyultak.
Ncwyork sajtója szerint a német légitámadások az angol kikötök nagy részét elpusztították. I.óviug rcpülö-gépépitö előadást [ártott az egyik egye: lemen és kijctenLlie, hogy
Anglia estik ugy tudná megvédeni partjait a német tárna-daltól, ha 25.000 repülőgépe volni.
Kzck közül 10.000-nck állandóan özemben ket\'eao lenni a parii őrszolgálat ban. Anglia azonban csak 5000 repülö-góppet rendelkezik. , Amerikában egyébként a bc-ivatko-zás elleni mozgalom egyre nagyobb
méreteket ölt. Lktdberg ezredes rádió-l>eszédl>cn és kombikkal küzd a 1». avatkozás! propaganda ellen. Szerinte a l>aj olt kezdödölL hogy a gazdagok nagyon gazdagok, a szegények pedig nagyon szegények leitek.
Tovább éleződik a távolkeleti helyzet
ts. A londoni japán nagykövet nem .éri el erelniényt ulcklnMben, hogy a letartóztat dl japánokat szabadon engedjék. Japán most az angVei japánokat hazahivja. Japán készül Indokína és Hollandindia megszállására, bár egyes birok szerint Amerika. *z el\'en tiltakozna. A japán sajtó ennek ellenére az amerikai kiviteli lilalom ellen és az Angliával való diplomáciaj kirj|MTSolalok megszakítása mellett ir.
Amerikában a védkötelezettség bevezetése ellen tüntetnek és emiatt álli-lökig a védkö telezettségről szóló törvény tárgyalását el is halászijuk.
Kirobbanással fenyeget az angol-japán feszültség
Tokió, augusztus fl Az angolok állal történt ujabb Japán le tartóz la tások, valamint a Domai iroda singapurei tudósítójának letartóztatása egész Japánban nagy visszhangot vallott ki. A külügyi, hadügyi ós t-n-gercszetl miniszteriül no k v««stői a L"-lartóztatások ügyél>eit tanácskozásra gyűllek össze. A sajtó a tanácskozásoknak rendkívül nagy ronlosságot tuMj-donit, azt hiszik, itogy jelentös köwt-kezménnyei lesznek.
Azt a hirt, amely szerint Jajiáii I\'ninuiaországtól támaszponujkol kövelelt volna indokínaion,, cáfolják. Az angol-japán feszültség azonlwm olyan nagy, hogy a kirobbanás míndfiu pilla, iuitljan bekövetkezhet, , , ,
Német csapatok Francia Dél-nyugataf rlkában V,
London* augusztus 5 Londonban nagy nyugtalanSágot ket-tetnaz a hír,, hogy néniét repülőgépek érkeztek Dakarba. Ez\'a város Francia. Nyugutafrikában-vnn, angol gyarmaUtk közelében. Attól tartanak, hogy a németek ujabb repülőgépeket küldenek Dakarba Déirrnueíaországbói, amelyek nagyobb csapatokat számítanának At-rikálKi.
liz váratlan fordulatot teremtene az afrikai angol gyarmatokon.
Románia kétszinü politikája ellenére biztosítva van a békés megegyezés
Budapest, augusztus ,"i A Pest értesülései szerint Berlinben is, Rómában is nugy figyelmet szeu-leknek a délkelctmropni kérdés ren. dezésének. A lengelyliataloin figyvlem-mel kiséii az eseményeket és őrködik azon, liogy a tárgyalások minél előbb megkezdődjenek és békésen befejeződjenek, miután ez érdeke Berlinnek é-s Hóniának. •
Itomám\'n kétszínű politikája lenué-szeie>en továbbra is fennáll, még a lárgyaiiisok előestéjén ia. Vajda-Voj-voda állilókig Károly román királynál bcjelentelte, hogy az erdélyi románság teljes egészében Manlu méltó soru-kozik, |
Rómában nmek ellenére bízimk o tárgyalások gyors és I>ékó« befejezésé-ben, mert a románok nomosak az engedményekre vouatkozóan leltek igérelet \'Salzburgban és Rómáiéi, de arra Is, hogy a tárgyalásokat nem fogják, elnyújtani, ¦,
Otc&vnhjjot cwitiamozibM SZVMÍwznatiKj
Szerdád kezdődnek a bolgár-román tárgyalások
Uelgríd, augusztus T> Cadeie román kövei Szófiában folytatni mcgbcazélásn\'t Si\'of és Pojpov iiUiúszteickkel. Állítólag Huris király ÍS rogadla klhallg-atásovi, A tárgyalások előkészüleleí lícrejczödlck és a bolgár küldöttség szerdán kezdi meg tárgyalásiul, A jelek szerint Clttjovábttfl találkozik a rcAnán—bolgár küldöttség^ de lehel, hogy az egyik JialármenU kisvárosban kerül sofr az ogyezmény megkötésére,
Valószinüiiek kell tartani, hogy Ro\'-mánía az i012-es határt kéri SziUszlra és Dobridzs városokkal, valamint stra-légiai halárkiigazitáKsal.
.Erdélynek fel kell készülni a harcra I" (?>
Belgrád, augusztus 5 A i\'ol\'iika bukaresti jelenlése sze. ríni a románunk most hamis statisztikai adai.ikkal akarják bizouyitiüii iga-
zukat. Pop Valér azr frjb, liojgy i;r-
délj\'iiek le! kelt készülni 0 jianra,
meri nem szaluul engedni. Az igazságért, hu kell, — irju -¦ minden ro-mámuk akár meg is kell lialni.
Vleby, augusztus 5 Az Osscrvcr szerint Károly király fontoskodó jxjlilikáját elérte végzete. A kétfelé való játéknak vége. A tengely nemcsak Románia olajával, de
tartományából is rendelkezik. Romániának nagy területeket kell átadni szomszédainak, elsösorlum a mOgya. rokiuik, akiknek Jelszava: mindent vissza I
Bukarest, augusztus ."> t\'rdorlnnu udvari niarwitl fetgyó. gyutl és vidékre költözik — jelentik hivataloson, A rövid hírnek, - miután Hrdorlanu nagy |«iiiükai szerepel vitt az udvamál -- nagy jeleni őségét tulajdonítanak.
Olaszország igényt (art Jeruzsálemre
Róma. aug. 1. A Corriera delia Sera szcuiit az Anglia elleni offenzíva megkezdettnek tekinthető, ha nem is o\'yannagyméretű, mim váriák. Hitler cgyeUen szavára azoiiban olyanná Vá\'hat, A lap fog/álkozik a Földkö/i-teugCríin elért olasz sikerekkel! ói mcgjcgyxi, hogy Egyiptom és Suez a/, angol ellenállás szive, ha idhí sikerül c^pást adni, *z eges/ afrikai angol birodalom meginog.
Az olasz sajtó egyébként újból he-jjelenti O\'aszorSiág igényét Jeruzsálemre. , | [ f
A\'geclras, aUg. 6/ Gibraltár felett ismét cltcnSejCs rc-pül/i járt. de bombákat nem dobolt le. ¦; ; •
A Churchill-kormány átalakul
London, aug. »6.
Mydland és Kdét-Anglia, több városa fe\'ett ellenséges repQlhk járlak. A kór jelentékeny, \\n bombák egy embert megöltek, többet nicgsobtel-tetiek. i
Get, aug. 5.
Ideérkező hírek saerint Churchiti rövidesen mégis kénytelen lesz kormányát átalakítani. , 1
Hirdessen o Zolái Közlönyben
ZALAI KÖZLÖNY
1940. augmzlm 5,
A gazdaközönséghez I
A jutlus 28-án kibocsátolt kormán y rendelet megállapította az 1940. évi termést) buza, rozs és zab értékesítésének módozatait
A rendelet szabályozta, hogy kik jogosul -lak gabonavásárlásra. Buzál.rozsot és zabot csak a Futura s bizományosat vásárolhatnak.
A Icrmelflközflnség búzáját, rozsát és zabját környékünkön akadálylalauul értékesítheti a Fittura Itteni föblzoniányosáná\', a N«ptak*rákp*S*sM- H -T. Nagykanbuáa, Cíengery-ut 4. Átveszi a Mezőgazdasági Közraktárakban: a Király Sörfőzde és a Transdanubla maiont tettpin.
Kötelesek a rendelet értelmében a felajánlott gabona átvételére a főbizományos-sághoz beosztott alblzományosok Is, akik saját raktáraikban készpénz\'Izctés mellett átvesznek minden mennyiségi) gabonát.
Vásárlásra jogosított albizományosok a következők: Attner László Molnári, Dafo-vics Oyula Nemesrádó, Háry József Hahót, Király András Lelenye, Minorita István Tótszentmárton, Moór Bálint Szépeinek, Szak Béla Tornylszentnilklós, Varga Ferenc Ré-dlcs, Qclsel Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet Qclse, Herczeg János Felsörajk, Lenti és Vidéke Hangya Keresztény Fogyasztási és itrtékesitő Szövetkezet Lenti, Szerecz Pál Kiskanizsa, Zsebe Mi-h. ly Zalaszentjakab. (:)
Rövid táviratok
KISIKLOTT Kalkutta közeliben egv vonul. A sszer&icsátleiitégnok 3(r halottja .>s 110 sebesüUjo van. Azt hiszik, hogy siabolázs törti\'-nt.
CAFOUAK Bukarestben, hogy o szovjet a\'tai ifteguaiit területre nem1 engedik visszaköltözni a lakosságot. Eddig 112.000-en költöztek vlsxu Besszarábtába RomnnWböl.
A MESSAGERO a zsidók.\'rtó. meg-oldásáró1 írva 3 ichMöu\'-giői 1: az BsslmilícIOi Cr- aionbun nem váll be, 2. nz cMgotciiS mint a középkorban, 3. kitelepíti, A m<\'Ko\'dás csak a kit utóbbi együttes alkalmazásával lehetséges Írja a lap — ós Madagaszkárt említi, mini meg-.feteifl kltelepitdssi helyei.
AZ ERDÉLYI Kárpátokban havazol! tegnap. Eg\\-es nyaralóhelyeken az üdülőkben meg kollclt kcidcnl a füt.\'sl, <>ly hidegre fordul laz Időjárás*. \' III NIZZÁBAN, l.yonlwn ís több inas városban zsidóellenes\' lüntciísfk voltak,
Cséplési mázsakönyv
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható a Zalai KBzISny v nyomdájában
Nagykanizsa, Fö-ut 5. uim.
: <x2ALAI WÖZLÖMy
EZT iASfiS^Í
Zamatos, löizil kivit
SIntrax káuéf5zdn
készíthetünk.
Kapható: */4—Va—1—1V2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLEYI-nél
Sucár-ut %. m
Páratián kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Porimanioxky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyeta Zalai KOzIOny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
szfeTs^peféseft
ALLAS
Egy ügvtB fclfuté felvétetik Hortbv Mlklóa-üt 4. nz. udvarban. 1832
HAatartAa vezetésében (irtás szerény Igényű 56 éves asszony elmenne Idősebb maganos úrhoz házvexetönek, vidékre I*. Cím a kiadóban. 1848
Pialal blIutéUAnyt délutánra felvesz Teutsch drogéria. •
Bejárónői íclvcazek. Caengery-ut 24
¦•Jái-óní felvételik. Arany J.-u, 6. *
¦•|«r4»Bt azonnal felvéstek. Királyutca 30, I. emelet. *
Gyorat-, tjépIrA AIIAst kerci. Megkeresést kiadóba „Qyakornok-blsasazonv" jellgére. 1854
ADÁSVÉTEL
EnwaA oamlMlJJ minden nagy-•Agban, tovAbbA vixmantaa gép-, baaal- Aa aA te r ponyvák etBnyfia Árban baahatAb Kaltman PJaaaS oégnAI. 1843
ötödikes gimnazista tankSnvvak eladók. Sclileslnger vBikereikedéi, Erzií-bet-tér 18. _ *
Eladd 1000 kisméretű tégla, 150 zsindely, dupla konyhsaitö. Bagolal sor 20. *
Lúgos, zalroi bordók, légoltalmi kí-dak vásárkor Deák-téren kaphatók. Holl-miBn kádármester,__1856
Roxsot vcnzUnk, lehet dohos és csi-rás. Elek ErnŰné iieaztőzdéje Kámánct-putzta, állomás UJudvar-KItérő. *
LAKÁS-OZLETHELYISÉO
Üres helyiség Schutz Aiuhax fölött kiadd* bódénak, műhelynek vagy raktárnak megfelel. Bővebbet a házmesterné)._*
Egy kisebb udvari sroba és konyha szeptember 1-ére kliidó. Szekeres Jóisel-ulca 38____•
KAtusbAa udvari lakás azonnal kiadó. Orazág-ut 2a_•
Kaiitt kis- vagy egy rtagysiobás kony-hls lakást osazes mellékhelyiséggel, pince beleértve, november hó 1-ére keres gyep mektelen nyűg, házaspár. Címeket a kiadóba kérek._•
Utcai egyszobás azáraz labAal keresünk nonnalra. Címeket a kiadóba kéick.
KaHflaaabáa utcát lüidÖiiobis lakás kiadó izonnat vagy november elsejéié. Széchenyi tér 4. *
BÚTOROZOTT SZOBA
Szépen bútorozott szoba 12 személynek kiadó. Szent Imre herceg-ti. i.
kOlonfolö
NAXaYKANIZtëA.-1& Ut 5 •
Stoppsláct vállalok. KlnlasMi. IC*
Elvaanett Csengeiy-uton a ligeten ¦! a városi bérházig egy női róisa-mlnUju kettős caatlu broaalű, középen piros kő-yel. Kérem a becsületes megtalálót, \'dia le c lap kiadóhivatalába. 1857
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „Közgazdasági H. T. Nagykaaliaa".
Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i s» „KözgaztUsúgi R. T. Nagykanizsa,"
nyon dijában Hagykeoliaáa. (Nyomdáért feleli Zalai Károly.)
80« Évfolyam. 178. ilám
NagykftnIxM, 1940, augusztus 6. kedd
Ara 12 AH.
POLITIKAI NAPILAP*
UsdóUvaUIi Foot fi. tali btíkOawp déMáo.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési ix«: egv hóra ti pengő 40 filk Szerkesztőségi ét kiadóhivatal! telefoni 78. i
Katonás nevelést!
A kalonal kiképzésben mindenütt, nálunk is döntő tényezőként srero-pel az erkölcsi nevetés, A hadsereget a nemzet legnagyobb iskolájának tekintik az államok, meri minden férfi végig járja és mert a legtisztább^ legnemesebb férfi erkölcsre tunitanakj benne. A hadseregnek a nemze.t-nevelö feladata .az ország ellenálló erejét illetően íotbecsü\'he!etlen. A történelem bizonyltja, hogy kellő, hazafias nevelés nélkül, a S/árntSZffrün\' leg nagy népek is elpuhulnak1 éi előbb-utóbb eltűnnek a népek aréna, Jéból. Viszont kis népek is nagy nemzetekké tudtak válni spártai ne. vetés ói harcos szellemiség mellett.
A magyar lia/.a történelme seni szűkölködik ilyen bizonyítékokban. A maroknyi magyarság - ha fel tudták benne szítani a htuu iránti \' lelkesedést 6i egységbe tudlak forrasztani, szabadságért és eszméiéri csodákra volt képes!
Gondoljunk csak arra, hogy ez a magyarság 1000 éve fenn tudott lita-radni. .És gondoljunk arra. hogf\\*
háiryszoros túlerővel kellett miiidíg hadba szállnunk! Gondoljunk csak .Hunyadi. Zrínyi vagy Rákóczi korára és I8-ra, amikor kot \' hatft]fin&) császárnak kellett Szövetkeznie leve. ré-éie. Volt ugy. hogy győzött, volt ugy, hogy elbukott a magyar, de akkor is mindig fegyverrel a kezében becsülettel. \'
Ls meri a becsülete, ön tudatú megmaradt u bukásban is. — mindannyiszor feltámadott.
A magyarság katonai földrajzi helyzete nem változott, Ma épp ugy »> népek országútján áll, mint 1000 év elölt. Nagy Európa-alakiló "időkét élünk, amelyben a magyar öntudatra, hazafiasségri, összetartásra különösen szükség van! Mlndenkjhek éreznie és tudnia kell azt, hogy a honvédelemre nem Clóg az, hogy *iős hadsereget szervezünk. N«metég a sok korszerű drága fegyver. Nem elég a sorra kerülök katonai kiképzése, Etmél sokkal több kell.
Vissza kell térni a honfoglaló magyarok harcos lelkiségéhez, a végvárak lovagjainak állandó fegyver-forgatásához és a szabadságharcok lelkesedéséhez!
Uj magyar lélekre van szűkség!
Aira. hogy az egész nemzet katonává legyenü
Egy népet nem lehet máról-hol-napra katonává gyumi. Ahhoz egy i\'-\'eten át ken nevelni. Egyik gcirjeH rációnak a másikat. A katonás leiki-S,VK kortól éi nemtől független. Mindenkinek egyformán éreznie kell azt, hogy mindenekfölött fia ennek a hízónak és tántoríthatatlan Önfeláldozással ragaSíkodik az ősi földhöz.
Ősi nyelvhez és a nemzeti hagyományokhoz.
A nemzetnevelés a[ápvc4ö munkája a gyerekszobában folyik és az iskolában. Magyarország jövendő Sorsát tehát az anyák és tanítók lari-jak kezükben!
A magyar nőknek a nemzet jövő-
Bukarest teljesíti a bolgár követeléseket: visszaállítják az 1912-es határokat
Az erdélyi kérdésben Románia tovább folytatja* kétszínű politikáját, bár biztosra vehető Bossy római román követ közeli budapesti útja
Hitler fontos tanácskozásai az Anglia elleni támadás ©lőtt — London a Jövő hétre várja a német offenzívát — Küszöbön az angol-japán diplomáciai viszony megszakadása
Róma és Berlin továbbra is azt jelenti, hogy
a dólkeleíeurópal kérdés megoldása küszöbön áll
és nem odázható el. Románia természetesen ki akar bújni a rendezés alól és bármennyije j.s hangoztatja! a román kormány,. hogy «\'i magyar Követeléseket teljesíteni kell, megengedi, hogy a rádíó, a sajtó éí, egyes politikusok ellenállásra u->/.i^nak. Valősszinünek kell tartani, hogy Bukarest figyelmeztetéseié utazóit Clo-dius1 német gazdasági .szakértő Buká-restbe. A belgrádi Jelentések\' Ugyant* hangsúlyoznák, hogy ezúttal nCm gazdasági Ügyek állnak az utazás célkitűzésében, hanem politikaiak.
A figyelmeztetés valóban ráfér Bukarest uraim, mert negyven román politikus emlékiratot küldött Berlinbe, Rómába, Londonba és Newyork. ba. amelyben tiltakoznak a Icrüiet-á(engedés ellen, továbbiá a bukaresti rádió továbbra is hamis statisztikával Igyekszik bizonygatni, hogy a székelyek\' nem magyarok ós hogy Erdély őslakói a románok. »
Ami a tényeket itieti:
Cadere belgrádi román kövot elutazott Szófiából,
ahol két napon át megbeszéléseket folytatott. Ezzel, a román-bolgár előkészítő tárgyalásokat befejezettnek lehet tekinteni". Dél-Dobrudzsa közeli átengedéséről egyébként már mmán körökben is nyíltan beszélnek.
Haz^uta/otl Bukarestbe Bossy római román, követ is. aki állítólag ugyanazt a szerepet tölti be majd Budapesten, min* T»derc Szófiában. Tényr^hogy Bossy utja
a magyar-román tárgyalátok megindulásával
függ Össze. Hogy mikor utazik Bossy Budapestre az előkészítő tárgyalásokra, arról még nincs hlr.
A háborús eseményekről meg keii említeni, hogy a német repülők most már Anglia nvugatí partvidékét is rendszeresen bombázzák. Tegnap a Szent György csatorna bejáratánál
süllyesztettek cl egy hajót a stukák. Bombázták n Shemess hajógyárat! több olajtartályt és légelhárító üle^ geí. Az angolok egy majort gyujlol-tak fel bombáikkal Németországban és egy embert megöltek.
Az olaszok Lyblában nagy támadást készítenek elő.
A tegnapi repülöharcban tiz ellenséges gépből álló rajt semmisiteltek meg. egv ellenséges hajót tclibc|alái-tak, bombázták Berbera kikötőjét. A felsöszudáni határon történt angol támadást ós a Massnun elleni, léaitáirw-dásf visszaverlek, a \'ve^teseg" \\ halott es 3ll sebesüli.
A távolkeleti helyzetben u feszültség tovább tarl. A japán külügyi hivatalban tartott értekezleten leszögez? ték, hogy: 1. a kémgyanus angolok letartóztatása Japán belső ügye, míg az öngóllá! japánok letartóztatásai politikai színezetű aljas machinációknak nevezhetők. 2. Japán egyelőre ej.kfc|«
rüli a hasonló megtorlást. 3. Figyelemmel kíséri Anglia magatartását* ós ¦I. amennyiben megismétlődnek, hatásos elienuitézkedó\'iekel tesz.. .,
A külügyminiszter egyben magához kérette flz angol nagykötvclct ós ezzel egyidejűen . < \' ,
Londonban tiltakozó lopást tettek.
Hangsúlyozzák Tokióban, hogy a kö\'lcsönösség alapján az Ügyét r€li-dezni ném lehet, mert egyik oldalon kémekről van szó, a másik oldalon T)ék)éí polgárokról.
Japán és AmeHka viszonyában a kölcsönös ellenszenv fokozódik, mint ahogy Amerikában a-katonai védkötelezettség és a beavatkozás eiiuii tábor Is növekszik. Azt a javaslatot, hogy 60 torpedórombolót küldjenek1 Angliának segítségül, a lapok is elítélik és beavatkozásnak tekintik.
„fia romanía ellenkezne, Berlin súlyos szót fiatlatna"
Szófia, aUR. 6. \'Cadere hétfőn egész nap tárgyalt Popovval és SÍIovval. A tanácskozások Buján kisközségben voltak. Bár a tanácskozásokról nem nyliatkozlak, szófiai politikai körökben derülten ítélik meg az eseményeket. A sajtó azt hangoztatja^ hogy n bolgáiok bíznak a gyors megoldásban, mert tudják, hogy ha Románia ellenkezne, Berlin Süjyos sz!ót hallatna.
A romáit kormány és az erdélyi pártvezetők egyezkedése
Belgrád", aug. 6% A jugoszláv sajtó és közvélemény változatlan .figyelmei szentel a dél-ke\'.eteurópai rendezésnek. Belgrádban azt tartják, hogy Romániában nagy a fejetlenség éi a nyugtalanság. Érdekesnek tartják, hogy a Vasgárda meg akarja vonni támogatásai, ha a kormány engedékenységre hajlamos it magyarokkal szemben. Épp ezért Belgrád küszöbönállónak tartja a román kormánv átalakulását.
jenek kialakításában kimagasló feladata van. Az fí hazafiságuktól, tel-kescdésüklöl függ, hogy a magyarság meg fogja-e állni a második ezred-évben Is a helyét. ,
A magyar nemzet bUalomtnal tekint a magyar asszonyokra és kéri őket,-hogy álljanak a küzdök közé-és adjanak minél több ós minél lelkesebb katonát a hazának.
A A\'reme ugy értesül, hogy Bukarest még nem tett hivatalos lépést Budapesten. rns\'ri\'clŐbbV az erdélyi román vezetőkkel kíván tárgyain^ "már pedig ezek revizió-eilcnte-sek. így tehát a megegyezés a kormány és az erdMyl pártvezetők közölt nehéz tesz.
Bukarest józanodik?
Róma, augusztus 0 A Vbce dl Itália szerint a homály és a bizonytalanság kezd eltűnni Dél-kele\'ea, bár Budapesten aggodalmat jkell a románok kettős játéka. A London tanácsára történő ellenállási és hakigaiási politika \'azonban nem vezethet jóra — Írja a lap. anio\'y részletesen beszámol arról is, hogy a magyar -sajtó olltóU a francia, és angol lapok ujabb szitásait. Az olasz lapok köztik a I\'esler I.loyd eikkét is és remélik, hogy Bossy néhány napon hdUU Budapestre utazák.
¦Ha.sií. augusztus (6 A lapok értiPúiése szerint az erdélyi kérdés megoldásában az erdélyi i«)li-likusok [Kivonásával a román kormány hosszabb mcgljcsztlést tartott: Bár az összes erddlyi román -vezoldk ellenzik az CTigedinényndásl, azt hiszik, hogy rövidesen\' mégis megkezdődnek Buda-pesten a tanácskozások. Ennek oka itz, hogy Bukarest kezd kijózanodni az lírös német \'sajtóbangoktói, olső-Korban o Börzenzeílung figyelmeztető cikkétől,- amely elég kemény volt.
ZALAI KÖZLöNV
1040 augU62lns 6
A Times ¦ jöwő hétre várja ¦ német támadást ¦ vitorlázó repülőkkel
London, augusztus fi A iapok a német támadás lehető, ségelvcd foglalkoznak - jelenti a Reuter. A Times szokni a némcl offenzíva a jövő bélre várható, de legkésőbb 15 napon belül. A lap lehetségesnek tartja, liogy a támadásnál motor nélküli gépekei liosználnak tel. Ennek sikerét a németek már Belgiumban megmutatták, Fgyogy Junkérs gép 2-, 5 moloruélkuU repülőt uid felvontatni, amelynek muidogyikében 0—8 felrcgy. vérzett katona helyezkedhet cl. Előnyük, hogy zajtalanul ropúJLnek, nehéz ökel észrevenni és akár 10 méteres helyen is le Uuteak szállni
A Daily Thelegrajih szerint a holland— belga partok mentén titokban nagy készülődés folyik. A híj) lehetségesnek tartja, hogy a némát gyorsnaszádok nz ój Jí-jjle olatt B déli csatorna mentéé partra tudnak tenni kisebb-nagyobb csapatokat,
Románia elfogadta a bolgár követeléseket
Belgrád, augusztus 0 A Nemzetközi Sajtó Tudósító jelentése szerint a Vromo ugy értesül Szófiából, hogy a román kormány elfogadta a Iwlgárok kóvcleiéseil és ennek alapján rövidesen megindulnak n tárgyalások, amelyek $z 11)12 os halárok visszaállítására vezetnek.
A laj> szerint feltűnt ismét n román bclpoUlUtn egén Tftuesou is, aki ugy látszik az összedűlő rendszer megmentését szerelné.
Genf, augusztus 0 • A Tribuni) de (icucw azt Írja, hogy n mngyAr- román viszony gyors rendezését kétkedéssel keli fogadni, mert a románok még mindig hnjlhalallaii-ságot mutatónk az engedmények tekintetében. ,
Hitler fontos tanácskozásai
Berlin, augusztus 0 Hitler kancellár, aki újból vissza, utazott Berlinije, rendkívül fontos tanácskozásokat \'kezdett meg. A Fühner inimuizokat a Anionul ós {xilitikui vezetőket kihallgatáson fogadta, "kikkel áprilisban 11 norvég offenzíva előtt is hosszasan tárgyalt. A Vezér tanácskozásait összefüggésbe hozzák a közeljövőben meginduló angliai támadással.
A német sajtó Anglia helyzetiről írva hangsúlyozza, hogy az reménytelen, A Börzeiizoilung szerint Halifojt joggal mondta, hogy. •angolok imádkozzatok! , mert nz angol világbirodalom örökösei jelentkeznek és nemcsak az anyaországbeli helyzet, dc a domi-iiiumok ós gyarmatok helyzete is reménytelen. >, 1
(Folytatás a 6. oldalon)
Jalflflzím. kap áiipátewr
legbalt az újudvar! M&OBT távvezeték lerakásának második áldozata ts
Törvényszéki bizottság szálít kl tegnap délután Újudvarra, ahol az áldozat holttestét felboncolták
Június 20-án történt, hogy Tjjud;-\\;ir közelében súlyos szerencsét le nseg történi a MAORI\' távvezetékének le. rakásánál. a tispei olaj részére. Varga József 21 éves gclsei áiOíováos József fiatal ujudvirl legények c«y nehéz vascsövet akartak bomolni, cz uzonbQn teljes súlyával a két finlni munkásra zuhant, hogy nzok gerinctörést és oly súlyos \'belső sérülési szenvedtek, hogy sürgősen beszállt totlák őket a nagykanizsai kórházba.
Heiekjg feküdt "mind a keltő kórházi ápolás a|alt. n sróiiVedelt sérülés azonban oly súlyos vött, hjogyíiu orvosi tudomány nem tudóit már rajtuk segíteni. Varga JózA\'fcl, kér sfíbb pedig Kovácsot ii hozzá tartozói hazavitték falujukba, ahol Varga Jó-
zsef rövidesen megholt, rnig most n kapóit sérülésekbe Kovács \'Józ^\'f is kiszenvedett.
Az esetet jelentették a niigyküni/sfii klr, ügyészségnek, melynek indítva* nyara dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró elrendelte Kovács ho\'t\'.Cstéuek elbom> colásál, Hétfőn dr. AlmásSy Gyula törvényszéki biró. dr. Desseő Mihály klr. tisztionos ós Morandiné dr." Fodor Erzsébet orvosik kiszállt lak 1 községbe a törvényszéki boncolás megélésére,
A bonc jegyzőkönyv beérkezése után teszi meg indítványát ebben üz ügy-bep dr. Lengyel Károly kir. ügyész-: ségi elnök.
A munka áldozatának (emelése nagy részvét mellet) törlént.
A nagykanizsai uzsorabiróság felmentő Ítéletének érdekes indokolása,
melyben megállapította, hogy a vádlott hentesnek joga lett volna a kifogásolt árnál magasabbat Is követelni — A vádhatóiág semmiségi panasszal élt a Kúriához
Az árkoiroány biztosság feljelentésére többek eiien megindult a bűnvádi eljárás árdrágító visszaélés miatt. A nagykanizsai törvényszék mi»t uzsombiróság több esetben össze is ült mar és meghozta ügyükben ítéletét. Érdekes esel az aiábbi amit" kanizsai [törvényszék M«káry Vilmos törvényszéki elnökhelyettes elnöklete alatt tárgyalt le, A bíróság polgári szukülnöktí Babics LfljoS heu-lesmestcr voll,
A vádlottak padján Kovács József bánokszentgyörgyi hentes- ós mcszá rosmester ült, aki azaal volt vádolva* hogy 0 sertéshúst a megszabott legnagyobb árnál magasabban, vagyj-J kilogrammonként 1.80 pengőért adta ei ós több esetben megtagadta u vásárlók kiszolgálását.
Kovács hentesmester nz/al védekezett, hogy ö maga 1.30 P-érl-vetle a sertést élősúlyban. Nem érzi magát bűnösnek. Mikor ő vette a sertést, akkor még nem szabták meg a legmagasabb árat, mondta. Majd felsorolja mindazokat a tételeket, amelyek a hentest egy sertés levágásánál térbelik. Csupán a fuvarért fizetett 16 pengőt, hangsúlyozta. Később érkezett csak meg a/, árkor-máiiybiztosság körlevele hozzá, amely a sertéshús legmagasabb órát 1.61 pengőben állapította meg kilogrammonként. Egyébként is, mondotta
fi osont nélkül mérte a szóban lavfi hust vásárlóinak.
Az 1.61 P-ös húsnál 20 W a >nyo
matek (a hozzáadott csont) 6\' pedig tiszta husi adotl 1.80 P-ért vevőinek. A vádnak azt a részét, hogy nem szolgáltatta volna ki n vevőket, akik 1.61 P-ős hust követeltek, tagadta, inert
a nála lövő hust szerződésed testületnek kellett leszállítania
és azt kellett előbb ki szolgába".
Mnkáry elnök itt rámutatott arra, hogy állítólag többek elölt azt a .kijelentést lette, hogyha 20 fillér többletet adnak (a m,egállapilotl 1.61 P-óu felöl) akkor ad nekik hust.
Kovács itt kijelenti ez a hus, amit Ö adott 1.80 P-ért, kicsontozol!, vagyis tiszta hus volií, minden >nyow matek, nélkül. I A kihallgatott tanuk ezután a«| valljuk, hogy Kovács 1.80 P-t kért Itf. lük a sertéshús kg.-ért.
Makéry elnök felolvasta az árkor-mánybiztosság vonatkozó ánnegália* pitásót. ; |
Dr. Lengyel Károly •ügyészségi elnök vádbeszédében utalt arra, hogy a vádlott henle.smestemek tudomása volt a megállapított árról.
A megállapított áru húsnál nlnos különbség „kicsontozott" v*QV „nyomatékos" húsnál
Egyébként ta vádlott rrtfÉ*gadt»> egyeseknél a hus kÍszolgáltaffl.s,Vl. Bűnösségét kérte megállapítani és őt megbüntetni. 1
Dr. Vit Ferenc védő hangsúlyozta, hogy | ; ,
Városi aJOgflé. Kedden é» szerdán ^gj
POLA NEGRI felejthetetlen orosztárgyu filmje!
MAZURKA
A filmirodalom egyik legnagyobb, a fllmlechnlka egyik legművészibb alkotása. — Uj megjelenési Uj koplal
A legszebb Pola Negri-film! Magyar VilághiradóI
Előadások hétköznapokon 5, 7, 9, vasárnap 3,5, 7,9 Arakor
bazAr udvar,
Legszebbet :: legolcsóbban!
Ttlefon: 3-95.
a rendelet megengedi a 20 százalékos klosontozás felszámítását,
a vádlott léhát teljesen a n?udcKI értelmében járt Cp és egyeseknek azért nem °dotl hust, mert azt szerződésileg kellett egy testületnek leszállítani és igy abból n-\'m adhatott többi vevőknek, Azért bűncselekmény hiányában védence felmentését kérte.
A törvényszék rövid tanácskozás után meghozta ítéletét ési
felmentette Kováos Józsefet
az ellene emelt vád és következményei alól, indokolásában kimondván, hogy ezért a kicsontozott, tiszta minden nyomaték nélküli hussért nem 1.80 P-t, \'hanem nyugodtan 1.92 P-t is követelhetett volna.
Az érdekes bírói indokolás szakkörökben mindenütt a legnagyobb megnyugvást váltotta ki,
Dr. Lengyel ^károly ügyészségi cl. nÖk semmiségtípanaszt jelenteit be a felmentő itélel ellen. Igy a Kúria fogja ebben az érdekes ügyben m utolsó szót kimondani.
Élénk déli, majd délnyugati légáramlás, felhőátvonulások, helyen-kint, főleg keleten még esők éi zivatarok, A hőmérséklet nem változik lényegesen.
A Meteorológia! Intézet migykantuil magilgyelfiAllomAan Jelenti •
Hőmérséklet tegnap este 9 érőkor +178\' m« regtfll-1-164, détb«n + 231).
OaapadAk 3 3-t.
A .Ferenc József" keserűvíz régóta kitűnően bevált . háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan haló lemeszeled hashajtó, mely számos betegségnél hz emésztést Javítja és az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg orvosát I
FERENC JÓZSEF
keserűvíz
IMO. tuguHtm 6
BALV KÖZLÖNY
Ellent Ind-e állni Anglia a német partraszállás! kísérletnek?
Anglia mai hadászati helyzete
Amióta a norvég, dán, holland) belga és francia tengerpart, Hammcr-festtöl o Bizcaya-1 öbölig német kéz. re futott, angol .szigetország hadászati helyzete majdnem reménytelenné vált. ,
Az a fényes elszigeteltség (spendidi isolation). melyben Anglia közel három évszázadon keresztül. Jóformán háborítatlanul és teljes biztonságban élt, annak idején annak a különleges) helyzelnek volt köszönhető hogy Anglia szlgetorszíőg volt. amelyet a »two power ¦ standard* elve alapjai] megszervezett hatalmas és Jóformán komoly elleniéi nélküli angol haditengerészeti flolta védelmezett. Az anyaország védelmét a flottán kívül különösen a keleti partok mfcnlén tekcpltelt parii ütegek és védelmi berendezések fokozták. Az nngol szigetország egyetlen, akkori hadászati és harcászati elvek szerint jót kiépített és megerősített vérrendszer volt, amelynek megközciithetetlonségót az Atlanti óceán. Északi tenger és a La Mauche csatorna vize fokozta. Ezt a magábanvéve is hatalmas et. lenálló erejű védelmi rendszert még fokozták az angolok a francia szövetséggel, Belgium és Hollandia ütköző államok megalakításával, végül a Skandináv államoknak és Portugáliának angol érdekkörbe vonásával, így sikerült az angol biztonsági rendszert az európai kontinensen egészen a Rajnáig kiterjeszCni-
A repüllögép fejlődésevet a légierők teljesen megváltoztatták a szigelor. szagnak ezt a rendkívül előnyös hadászati helye tét. A harcok sz\'inheiyó-nck. a harmadik dimenzióba, a légtérbe való kiterjeszt ősével, a repülőgépek gyorsaságának hihetetfcn emelkedésével, n bomba technika fejlődésével, a szigetország helyzete oda súlyosbodott\' hogy ma már nincs az angol szárazföldnek egyetlen talpalatnyi helye sem- amelyet a levegőből bármikor ne lehetne voszélycx-tetnl
Anglia sziget jellege ét ebből kifolyó megközelíthetetlensége megszűnt.
A tenger, amely a kontinenstől eddig elválasztotta, ma éppen ellenkezőleg - összeköti, mely szerephez a levegő is hozzájárni; . .
Fokozza ezt a súlyos helyzetei az 1% hogy Anglia ma már teljesen magára maradt és a kontinens teljes egészében összes támpontjaival német birtokban v4n. Ez a korílfanény olyan kedvező és felbecsülhetetlen értékű helyzeti előnyt jelent NémétorszSg részére, amit nem szükséges bővebben részletezni.
Hódító Vilmos, kereken ezer évvel ezelőtt Haslings-nél végrehajtóit sí. keres partraszállása óta. Napóleon sikertelen BouIogne-Í partraszállási ki-sérletén keresztül, Anglia 19404*» ismét egy ujabb partraszállás várakozásának Idegtépő állapotában vergődik.
Az összes hadászati és harcáisznti előfeltételek birtokéban. " német hadseregnek minden oka megvan ahhoz, hogy bízzon az Anglia elleni hadfá-rat "rövid lefolyásában és sikeres végrehajtásában. A hádmüyeietl lehelősé-Keket illetőkig, Anglia egyszerre há-r"m dinára tóban, levegöbc-n, tengeren ós a szárazföldön támadható meg.
A támadás kiinduló alapját Európa
német kézben levő nyugati partjai képezik, melynek főbb kiinduló pontjait Norvégiában Trondjem. Bergen é.s Slavanger légi és tengeri támpontjai. Franciaországban pedig a Bretagne.] támpontok képezhetik. Az említett két területből az angol szigetország kétoldali átkarrjlással félkörben egyszerre több pontról, egy-Idöbcn támadható meg, súllyal a már május óta bereudezhetclt norvég területekből. mCly átkaroló lámndást arcban Callals, \'Ostende, Hága terű* leiéből kiinduló akcióval lehet kiegészíteni.
E nagyszabású támadás bevezetését a napjainkban már teljes erővel megindult és Anglia haditengerészeli és repülő alapfal, valamint fl hadiüzemek és kiképző\' táborok ellen végrehajtott sorozatos légi támadásuk képezik, melyhez az olasz légi ó* tengeri flotta és afrikai szárazföldi hadsereg, .v Földközi-tengeri angol szá. razfötdi. légi és tengeri erők lekötésével csatlakozik.
A tulajdonképpeni hadműveletek első célját a uómet légi fölény, majd
a korlátlan légi uralom megszerzése, képezheti. Ezzel egyidejűleg, vagy a továbbiakban pedig a leghatalmasabb angol fegyvernek, a honi tengeri erőknek leküzdése kövctkezhctlk.
Ilyen előzmények után követkczhc-tik
a német ejtőernyősök és légi gyalogtág vállalkozása,
ez*l egyidőben a száraztföldl csapatoknak tengeri utón történő partraszállása, még pedig egyszerre több helyei* Angi ia keleti és nyugati partjain.
Sokan fantasztikusnak tartják a német partraszállási lehetőségeket, az angofok pedig erősen biz "kodnak a tengeri flottában és légi erejükben.
Hogy a partraszállás nem kCresz-tUtvlIietelieu. arra az angolok maguk mutatlak példát, amikor expedíciós hadseregüket Dunkenrue-ből átszál litotlák a csatornán, fölényes német légi beavatkozás éi gyorsnaszádok ellenére Is.
A csatahajókat I,s a tenger fenekére lehet küldeni hatalmas fedélzeti pán-
Az angol\' légi flotta pedig jelenlegi helyzetében nem képezhet olyan erőt, amely sokáig ellenállhatna a fölényben lévő német légi haderővei szemben.
\'\'Néhány német zászlóaljat minden valószínűség szerint portra lehel tenni már az első akciónál, amelyek alapot képezhetnek további cr/ík parlra-szállitásához még teljesen elszigetelt helyzetben Is. Megerősítésük, utánpótlásuk nem megoldhatatlan feladat. Erre is Igen jó példát.szolgáltathalnak, « NarvJk-i események.
Az angol szárazföldi haderő, az emberanyag minden kiváló katona tulaj-
donságai ellenére, gyengébb kiképzése, aránylag kis létszáma következtében nem tekinthető a kipróbált német hadsereg egyenrangú ellenfelének. [ |
Angin hadászati é.s kaoimpotikfaif helyzete, jövője tehát cseppet setn mutat kedvező képet.
Egy évi börtönre Ítélték a javíthatatlan tolvaj bejárónőt,
ab) kifosztotta szolgálatadóját,, majd bemászott egy lakásba és onnan pénzt lopott — Piros cipőt vásárolt és ondoliltatta magát a lopott ékszerekért kapott pénzen — A csendOrök elfogtak és átadták a kanizsai ügyészségnek — A gyorsított eljárás alapján ítélték el
célzatuk ellenére Is. Erre
angol
példát lehet felhozni az Oran-i és Dakar-1 tengeri Ütközetből.
Valóban legfőbb ideje, hogy illetékes helyen is megtegyék a drákói intézkedéseket a gombamódra felszaporodott és mór tűrhetetlenné váló bejárónő-tolva jlá-sok ellen. Alig mu\'ik el nap. hogy ne tegyenek feljei«»tést egy bejáró-né tolvajlása miatt ős alig van hét, hogy a bíróság el ne Ítéljen egy ilyen »hü-séges alkaimazottalc. A társadalomnak a tegrnesszebbmeuöieg védekje*-nie keit á fizetett háziszarkák manipulációi elten, A bíróság minden esetben szigorú büntetéssel sújtja u hűtlen munkavállalót. A legujabbeset Czimonder Károlyné születeti Németh Margit keszthelyi bejáróné Csele, aki dacára annak, hogy lopásért ismételten büntetve volt* újból lopta rpeg munkaadóját.
A javithatal,íui teremtés Ke-szthe* lyen Regenspergcr Lásztóné varrónő\' lakásába az ablakon át bemászott és onnan 21 pengőt ellopott. Egy másik alkalommal álkulce$sai h;itolt be Re-geiispergerné lakásába és éppen ujabb zsákmány után kutatott, amikor benyitott RegenspCrgCrné ás a meglepett tolvajuöt tetten érte.
De ennek .volt már annyi rutinja, hogy ügyesen kivágta magát és mint Kovács Jánosué mutatkozott be nekj; aki munkát hozott számára. RegCns-j pergetné azonban nem dűlt be neki; hanem tanukat hozatott ós ezek előtt Igazoltatta a tettenéri tolvajt; akiről
még nem tudta, hogy az lopott lőte előzőleg 21 pengőt. Nemsokára rá « piacon felismerte az állítólagos íKjo-vácsnéU, szólt a rendőrnek, aki előállította és ekkor derült ki. hogy Kovácsné nem más, mint a jól ismert Czimonder Károlyné. Azzal védekezett, hogy férjétől elvált, több gyermeke vau és nagy szegénységében vetemedett a lopásokra, hogy gyermekeinek enni tudjon adni.
Büntetett előéletű lévén, azonnal beszállították Nagykanizsára és dr. Lengyel Károly ügyészségi elnök a TE alapján nyomban bíróság elé állította. ,
Dr. Réyffy Andor egyesbtró tárgyalta tegnap délben ezt n* ügyet* Fogházőr állította a bíróság elő a javíthatatlan tolvaj asszonyt, aki itk is azzal védekezett, hogy gyermekeinek akart éleimet szerezni. Azonban . dr. RéYffy biró eíffce IKrK hogy egy másik esetből kifolyóhiflj is indult meg ellene eljárás. Keszthelyen szolgálatadónójátói, Viguélől egy ékszerdobozt topott, amelybea különböző aranvneniiiek voltak és ezeket értéke*ilelle. a kapott pénzből ruhát, piros cipői vásárolt mugának,
majd elment a fodrászáéhoz ős oiido-léltatla magát. - Hát erre kellett a pénz magának;
nem a gyerekei ré.szérv, szólt rá "dr. Révffy biró erélyes hangon a sanokba szorított feketeruhás lolvajnöie. aki erre nem tudott mit feleljen. Czlmonderjié több ízben mint Kot
ZALAI K03LOHV
1*40, allgulilu» S
wbiÇuan URA, üuüí ÉKSZER,
»uis szemüveg •«ssarsus
ZSOLDOS OVULA
HPJÉBli ftlIBJM fa íítííÉííiíiíííilffüil,
rft-ot B. (¦ Koron¦-«âllodav*! M.mbtn). ¦IfttfranfV iMVÍÍécrtühaly I
SZÚRÁS
véts* JáttOSUC adta ki magút, amikor igazolásáról volt szó. A jelek azt mutatják, hogy aligha kerül » javulás útjára, hogy azok\'közé tartozik, akik nem tudnak többé a bűntől szabadulni,
A bizonyítási eljárás befejezés© után dr. LJengyCI ügyészségi elnök vádbeszédében szigorú büntetés kiszabását kérte a javíthatatlan asz.1-szonyra,
A törvényszók a visszaeső bűnöző asszonyt egy évi börtönnel és három évi jogfosztással - mint mellékbüntetéssel — sújtotta.
Kedd
Alim.Jó Mfiwaiáttok hétkosnapokoa B«é*p«*t !. mfltorán
6.49 Torna. Hírek. Kö*Íe«iánT*k. H*ngloinc*ek. — Utána étrend, — 10 Hlrak. — 11.10. N«meetkösi tíxJ«4zA-«aoigai*i. — 12 Hwengsió. Hlrannes. Idő]ériUje*mtés, - 12.40 Hírek. -13JW IdöjeUes, Idójárásjceentes. -14,35 Hűek. - 14.45 Musorísnwr-tetit. — 15 Arfolyamldrok. pi»cl Arak, éUmiszaráralr, — 16.45 IdÖjelses, idő-jAjásjeientós, hírek. — 17 Hírek ad*. Ták éa mag>\'ttr orosi nyelven. — 19.J5 Hírek, — 21.40 Hírek, ldójárásjclentót, hírek stiovAk és mAgyar oross nyelven.
va» ksrsi kaééM — NagykMlzia
Steaua olajok
bizományi raktára.
Emargé gumihajlé-autijaik képviselete.
BUDAPEST I.
17.15 Dr. Mvlotx-o János eloada»
— 17.35 A II. regöscsoport — 18 l)r. Jancsé tikraér előadása. — lg.20 Wei-
dinger Ede szalon zenekara. — tl>25 Egészségügyi kalendárium. - 10.40. iBajazzók.. Dalmű kél fölvonásban.
— 21 Patttky János előadása, — 22.10 Hangképek a WC-Kispest Szent István-kupa labdarugóiuérközés. rőt Beszél Legénye] József dr. — 2225 Szentgyftfgyl vonósnégyes. — 2325 Táncáé matek,
BUDAPEST 1b
17.15 Hanglemez. - 1030 Felolvasás. - 20 Hírek ._ 2025 Suki Tóni cigányzenekara. — 21.10 A rádió szalonzenekara. - 22 Idöjárásjelcnlés.
Szerda
BUDAPEST I,
10.20 Felolvasás. - 10 t.» Felolvasás. -- 12.10 Iti\'uttörzenokar —* 13.30 Csorba (iyula cigányzenekara, — hms I)r. Térnél László előadása.
17.15 Igali Mé-száros József előadása. 17 35 Korányi Karola énekel. — 18.05 lf.mgfetvé:cl 18.30 A rádió szalonzenekara, 10.25 Man; li\'iuczck. 19 55 Külügyi negyedóra,
— 20.10 Budapesti Hangverseny Zene.
kar. -- 22 11) Korina Siali clg.íoyz\'ne. kara, llajagos Imre énekel. — 2320 Tán ele mezek. BUDAPEST II,
10.15 Budai Mandatili zenekar. —
20 Hirtk. 2025 Felolvasás. - 2055 Hanglemezek. - 2125 Idöjárásjobnlés.
MEGENGEDVE!
A Zalai Há\'Mttty 8) iifuvU
Krglevjrh István gróf olyan lokin
tély voh\\ hogy még rlteniéfie\' is Ihj-csiitlék. A függetlenségi lapok, aine\'yek benne az átkos Iwtvnnheto-st gyűlöllek, bec-süléssel-trlnk róla. Vagyonát a szo.
rencséllon sj ekuláttók és n könny iv kezíl költekezés sorvasztották.
A íő rendi házból a vagyoni cenzus miatt kimaradt, hiszen már a kilencvenes é\\ok elején szegény ember volt. Akkor a király a főrendiház örökös
tagjává nevezlé .ki. Szegényedé;!,, de emiatt egy ránc főin húzódott a Iwm-tokára.
SztaénytH U gjueaUé*
IMegtörlénl, liogy négyezer forintot vett fel magas kamatra egy ádáz uzsorástól. Esti- elutazott Lánczy likával Bécsbe, A llurgllie.nV előadása után előkelő étietemben vacsorázlak. A virágárus leánytól Keglovieli rózsát veit szej el mesének. ItviiyttU « zsebébe és minthogy Item v.xlt »i|>rVja, oxreslj adott a szál rózsáért, libben a költekezésében veit valami magátótértetődö, termeszeiéi, pi\')zn:enlenség. Ha mát, esi-nálla volna, akár milliomos is, kinevetik. Keglevichnél természetesnek t ir-
iíllák, pedig a teljes anyagi romlás réme már ott nehezedett " leje fölött.
liki: k\'tttti Andai
BecsOAelugyekbeu feltétlen "szakértőnek számított, I"edlg soiia nem ragaszkodóit az írott szabályokhoz, lovagias fafyekhen egyéni véleményei voltak. Egy kisebb parlamenti összekoccanás ulán báré) I-\'ehérváry Géza provokál
tatm ugrón Gábort Fehérváry «Hé-dei grór Károlvi Tibor ós gróf Kegle-vidi István voltak. Ugroiló ifjabb Ábrányi Kornél ós gróf Bethlen fiábor,
A segédek összeüllek. Minthogy t tt-leges iiizullus nem történj a szól>eii sértés sem volt súlyos, a fellé te\'ckvt ugy akuriák megszalmi, ahogy az jiyen kisebb afféroknál az már szokás voli. Kcglcvii\'h végletekig r.ignszkodoli ahhoz, hogy kardpárbaj legyen, szurás megengedve... «¦
A segédek természetesen leszavazták Keglevicliet. A kaszinóba a va\'aml ín-diskkríeió következtében kitudódott, bogy a segédek tanácskozásában Kcg-Icvlch a szurás iiK-gengeiléséért kur-doskodoll. Cróf Hadik János rélre-hlvlrt K:-glevlekol.
— biondo es.ik, Islván, mi az ördög bujt beléd, hogj- a szúrásért harcoltál. Hiszen éppCi), liogy es;ik sértés lőrtent. Mi azt lúttük, hogy még párbajra sem kenil u sor, ki lehet uuu f.\'y.irázui a dolgol.
ftühi luti a szúcást hie-freufeduí
Kegtevieli fnn-sáii mosolygott,
~ Ne hidd, János, liogy vérszomjas.
vanjok. C,-s:vk tlvi álláspontom «z.
hogy minden kanlpárltaj a s/jrás
engeclftlye^ésé\\cl lőrlónjék. Hadik érdeJílödve nézőit rá
- Ugyan? f>s miéVtr
- A párl>ajozó, — inag>aráz|a gróf Keípevlch István, - kütöniVen ha nem gynkoiToll vívó éis nem hidegvérű ember, olt, a párbaj szülhcfyéry, nem egészen loízámilbató. Nem í-\'kol tőle megkívánni, hogy minden pillanatban ós minden mozdulatával olyan legyen, mint a l.iilelpkiKifiszouy, amikor táncol. Kicsúszik a kardja, megboltik, clöro-hajoi, vagy az izgalom heveién szur. alie3ye.lt, hogy vágna! i^s okkor ml történik 1 Azt mondják, J.i\'\'tey min párbajozóit, hanem gyftkjptt. Megfo-szt-ják a iM\'esütíclétöL Kegy ház Ui csukják. Emberbaráti szereletbfá, humaiíiz-nuisiiól kell nvegengedrü, hogy a |>ár-bajlaui szúrni Is lehessen.
Gróf Ibulik newlett és az »uak felé fordult.
- Halljátok, mt beszél Stefi? Azt magyarázza, hogy hiunonlzmusliól kell Inegenyolni « kan^párl^jban a szurásl. Megjegyzem, olyan jó mondja, hogy d lehet hinni neki. Indokolni aztán tud. Természelocn, lm te párbajozol, mindig kikötöd, bogi\' a .szurás megenged vo 7
Keglovich bólintott.
- - Ugyanaz a véleményem, ha segéd vagyok, .mintha magam ái\'ok ki.
Ilecstüetügyoki>en legelső sZuktekin-ttUy volt, pedig néha olyan egyéni utakon jár\', hogy azok vilara.ad.tak alkal-
mat. Bizonyos esetekben nem adott i4égi6U-\'lt, lm ugy éiezte, hogy eilen-fe4o nem méltó arra. Megtaksália azt a férfit, akivel párbajozott
„fka. adok. dífjtüdi l"
fivekkel később lörtánt, hogy Iluda-pcslen vendégszcrei olt Tlnn di Lo-renzo oVisz drámai színésznő. Az olaszt-nyelvű előadásról Pázmándy Dénes
(K^iífitikát a MJajü-arországlMi, birála-UEbatt a művésznő magáné4e4éie is tett bizonyos pikáns eétzjisoknt. Pázmándy Défles cikke fdihálzoril dia Keíflfevichél. fttég áriiap nyiU . low et irt az Ügyben és v\'olósággal kívégez\'o benne Pázmándyl.
Pázmándy Dénes, az akkori idók kötelező szokása szerint, azonnal el. küldte segédeit, Szederkényi- Nándort és Holló Lajost és .\'légUMeU.kérl István gróftól. A rárót ur a kaszUiökan íol-kérle kél barátját, gróf Bcliiton Andrási és (Írómon Dőzsöl, hogj\' közöljék Pázmándy segédeivel, nem ad ctég-létdtt!
— IMegtagadom az elégtételt. Ha v;u liiki íérfi becsiileiél, vagy nö erényét kényszerítő ok nélkül megtámadja, mindi iikinek íjttga van azt vlsszatorofkli é-s bármlHyen é\'es visszatorláséri a lovagias ctégtékái megtagadni...
„Dutt t*nUlUu> /„
Amikor hrokátokat, csipkéket, régi Ötvözetekéi vásárolt a NemZíti Sziu-Jiázua\'k, :i íBJtóban gtuiyosan csipked-
Müvósii amatőrmunka
előhív
másol
nagyit
TEUTSCH GUSZTÁV
fotószakQzlet, amatdrlaboraíórlurnában.
Eredeti Excelent Habselyem
férfi és női fehérnemllek
Igen olcsó árban kaphatók
Divatcsarnok, Fö-ut 6.
tők. A gróf — irják a topok -- nyílván nem tudja, Iwgy u szinjjad nem a voftoSág, banem an^jjik (5>ak ábrázolá-sa. flgyes utánzat, sokkal mélyebb hatást gyakorol a közönségre, mini a valódi, Itirátlák, kiviccel lék — és manapság a Nemzeti Színház disalel- és joHcnV-r.ijktáráivak még miiuüg érték:\'! a Kcg-le\\1ch-liolmik. Az idő a mftvésznijongó Intendánst igazőlut, Nem volt kár, nem vejt hiba igazil vásiirolni.
A szinészek gyűlölték, Nem tudták eflviselni, hogy a magasban tróiHH fö-ilöllük valaki, akivel nem lehel *\\o-raázni, irki . reiukvlelekkel kormányozza ökel. Kegloviehel esjk a tiszta inüvó-szel tutlUl megjágyilani, igaz viszont, hogy még élményeit ls -szerette tagadni, soha nem akart megmutatkozni, levetkőzni. Tcnnészelv-sen akadtak ki-vétetek. Amikor Duso Eleonóra a Vá-roafigeü Szinkörben vendégszerepelt, minden este ott üti páholyában és az ctöadás megkezdésétől az utolsó szóig áhítatosan 5gyçi!e a szinpodét és a lökéleles mitvósznöt. De azért nem ke. reste Dme barátságát, színház után röglön .kocsiba üli és a (kaszinóba hajtatott Egy este a Nemzeti. Színház több művésze lieDftt rt nézötérrc, hogy az isteni Dtifcl Aneguézze. Stísnap valamennyi színésznő és színész, a>ki olt \\o\'ll az előadáson, finomiiiuvu ezüst gyufaakatulyít kapóit az mtendánstól. A skatulyára ezt a mondalot vésette: A szép est emlékére, amikor Duset látluitUkk.
Példátlanul fegyehnczeli volt. Egyszer LígeÜ Miklós megmintázta Kcg-levicli fejéi. A szobrász gyakran ollze. széllé, hogy az intendáns egy óra hosz--szat .ült neki.- Egy óra alatt az intendáns szempillája sem icdnlt meg. Arca valósággal megmerevedett. Arcán egyetlen huttámzás nem látszott. Amikor a niüvé-sz elkészült munkájával és csodtfUtozoU a gróf nyugalmán ós fegyelmezettségén, az intendáns lo. gymtett:
— Még órákig tudtam Volna 4gy Ölni...
Igazi kényúr volt, ez magyarázta gyakori és kínos összeütközéseit. Nem barátkozott, nem volt közlékeny. Mind ez szármarásából és neveléséből magyarázható,
Tézenhélévcs karában lépett be a tizenegyes szánni dzsldás ez^be. A katonai é\'iet ncm\'fz\'elt a^Uiom, barok-kulluráju fiáiét grófnak.
Akkoriban az efféle magasrangu hatolembcr ugy lett Jiadnaggyá az előkelő lílánie-ezredlxii, — ahol csak magasrangii családok gyermeke\' szolgálta k, - hogy előzőleg semmiféle kiképzésben nem részesült.
Keglevich gyakran elbeszélte, hogy mint dzsidáshadnngy, semmit a világon nem tudott abból; amit .-tudnia kel\'eit volna, fiSég -ft -vezényssAyakut sem ismerte. Bőséges zsennénzt\' ka-poil és Ugy kellett volna éhiío, alio. gyan a többi mágnásgyetek, lóversenyre járni, kártyázni, .elszökdösni Bécsbe kedélyes mulatozásokra. ,Mind ez uulylia é-s kúpzelctét nem foglalkoztatta. ; .
Mlg a többiek .reggelig |>czsgŐztek, ő lioi-lhét olvasta és a francia enciklopédisták műveihez irt széljegyzeteket Különösen Jean Paul és Deuiarie) müveivel foglalkozott. Ezredese mellé adott egy öreg őrmestert, akinek a ka. lonaság és a katoivai élet a kisujjában volt. Ez az agg katona .súgott Keglevich hadnagynak, ö mondta, mikor mit kell vezényelni, mikor hogy Solt remk\'lkozui... i)c amit egyszer tm\'g-rmtgynrázoH az ifjU hadnagyivtk, azt ay. másnapra már eUelejleib\'. A leg-ImiiyoluUabb fitozóliai kérdésekel iK>n-losan megértene, de hogy mikor kell
il)40, augUBTclus 6
Zalai közlöny.
s
vezényclnl «hall -ot, az selrogy sem incili a fejelő.
EgySaet nzlán leve\'et irt a gróf ítl\'.\'.s. rmjának, gróf Folilol-CniiVviLe Viktóriának, ömolybon keservben panaszkodott a tlzsjáásólehe és kérte anyjál, tépjen kézbe nve\'öbbi k«zciO*ése ér-<lukéi.en. A mamái olkeserltottte lunl-nagyfiánák levele. Egy fiatat Kegle-virhnek dzsidásnak kell lenn\' és kész, Sofkáig lóprengcb. Eolliol -crvaevijle grófnő mii tegyen? Végül kilfm.i ölet juto*l eszébe. Irt a rokonainak, lépje, nek közbe az udvarnál, hogy István-kát nevezzek ki főhadnagynak. Talán, Ita főhadnagy lesz, jobban fogja szó-rajíozlathi a dolog .
Egy bét múlva KCglevieh fstván gróf főhadnagy luft, A dzsidásécl ezután scwi miiLat|njlA, de akit a sors i^y etkfhyezielell ifjúkorában, az később sem liwth a lieníkiil megliaji tini.
TFolyt, köv.)
_ E napon verto vissza
I jJH, y|U. S- I Zrínyi .Miklós, Szigelvár
!-—--1 hőse a törökök első os.
tromal. Szolimán törők Szultán hatalmas .serege 1300 ágyúval megkezdi az erös Szigetvár ostromát. A var ]>u-ranesnoka Zrínyi Miklós,, . mintegy 2500 főnyi kipróbált magyar-horvát védörség ólén véresen visszaverle n tőrök sereg első nap megkísérelt ostromét az Újváros ellen.
_ A volt székely udvarhelyi
1917. Vili. G. I «2- \'«ék«ly* gy:iioge.Zled
-1 nz Ojto/.i szoros környéki
\'.Magura CASinuhri hegy védetmét)eti kifejtet^ hősiességért József föheneg-löl n következő .dicséretet kapta:
\'Meghalva köszönöm v.téz 82-C>niin-liek az utóbbi nehéz hareokban tann-ailott kiváló hősiességüket, mellyel nz ádáz ellenséget visszaverték és minden támadást ineghiusitottak. Szoiétettei üdvözlöm az crdély.l Kárpátok hőseit, az Isten yo.ícsso, oltalmazza é-s áldja meg ökcl mind.. József főherceg vezérezredes,
— (Egyházmegyei hírek) Czapik Oyula dr. veszprémi megyéspüspök Sárközy L-ijos dr. kanonokot a szeminárium rektorává nevezte ki, mig Beöthy István dr. kanonokot rektori megbízatása alól felmentelte. Börzsey János dr. hetes! káplán klsszemináriumi lelkiigazgató teológiai lanár leit, mig Szemes József taszári káplánt szolgálaltételre az egyházmegyei hivatalba rendelte be a megyéspüspök, Migazzy Tibor surdi lelkész büssül adminisztrátor lelt. Soós Konrád tanügyi fogalmazó kbszcminárlumi lelkiigazgató kaposvári hitoklató lett.
— (Meghalt Iharosberéoyaíeg-Örégebb polgára)
Az elmúlt napok egyikén meghalt Iharosberénybeh Szabó János gazdálkodó 92 éves korában. Siabó János életében soha nem volt beteg. Halálát végelgyengülés okozla.
— (Orvosi hlr)
Id. és ifj. dr. Kónlg József szabadságra utaztak; újból rendelnek augusztus 16-án, pénteken. (:)
A Magyar Vöröskereszt tok-oldata feladatának elvégzettre milliók keltenek/ Adakozz!
Én hiszek abban.. .
fin hiszek abban, hogy minden viharban győz a magyar, ha egyel akar.
Csak ne volna kőztünk gyáva kétkedő, titokban annyi veszekedő I A sok, még annál te jobban értesült, mint aki a kormányketékhez Ilit.
Én hiszek abban,
hogy a viharban,
fia megfeszül a karunk,
és mindnyájan egyel, csak egyet akarunk,
ha a porondra mindnyájan kiálltunk,
és egyszerre harsányan nagyot kiállunk,
Erdély a miénk lesz,
akárki meglássa!
Várad ís Temesvár, Petőfi, Segesvár, Mikes és Zögon,... szép ifjúságom, hol annyi emlék várt, kincses Kolozsvárt, mint a kis húgom, feledni nem tudom.
Én hiszek abban, hogy minden viharban győz a magyar, ha egyet akar.
tllhálcslk Qéza
— (A balatoni fodrfiszüzletek zárórája)
A kereskedelem és közlekedésügyi miniszter rende\'ete értelmében a fodrászüzletek a balatoni gyógy- és üdülőhelyeken a szeptember 15-ig terjedő időszakban, szombat kivételével, amikor esfe fél 10 óráig, a többi hétköznapokon este 8 óráig nyitvatarthatók.
— (Halálozás)
Sokan ismerik még Nagykanizsán Raffay Ferenc vendéglőst, az Erzsé-bet-lén volt „Kéményseprő" vendéglő tulajdonosát, aki később Nagykanizsáról Budapestre, Siófokra, majd Görömböly-Tapolcára költözködött, és ott Jóhírü üzlete volt. Raffay Ferenc a rnult héten hirtelen meghalt. Holttestét utolsó kívánságához ké pest hazahozták Nagykanizsára és itt (emelték el vasárnap délután nagy részvét mellett a róm. kat, temetőoen.
— (Elégett 150 kocsi takarmány) A Keresel igeihez tartozó parragi
pusztán, Somogyban kigyulladt dr. Kiss József dombóvári ügyvédjelölt tulajdonát képező és jelenleg bérben levő gazdaságának 33 méter hosszú pajtája. Több község tűzoltósága igyekezett a tüzet eloltani, de a hatalmas pajtából, valamint a benne levő 150 kocsi takarmányból, a vetögépekböl, boronákból, ekékből és más gazdasági felszerelésekből alig lehetett valamint megmenteni. A kár 16—18.000 pengő. A tüzet az egyik gazdasági cseléd kisfia okozla, aki gyufával játszadozott.
— (Leesett a szekérről)
Horváth Ferenc nagytoldi pusztai gazda megrakott ökrösszekéren hazafelé hajtott és a mezei útról rá akart fordulni az országútra, közben azon-ban a szekér felborult és Horváth oly szerencsétlenül esett le, hogy combiöréssel és egyéö sérülésekkel kórházba kellelt szállítani.
Szépen szerepeltek teniszezőink a zalaegerszegi országos teniszversenyen
Pénteken, szombaton és vasárnap került lebonyolításra a za\'.nojorszegt MOYE országos teniszversenye. A versenyen Budapest, Kassa, Szombathely; Székesfehérvár, Zala vánuejye legjobbjai indullak, kőzlfik városunkból dr. Hillera, Orosz és Keseríi. A mérkőzések gyönyörű, napsütéses Időben folytak, szinte ot-felejtette az ember nz idei rossz Időjárást, A szebbnél .szebb mérkőzések nuigns színvonalon Tolytak, különösen a kélt kassai riu, Barthos II. ós Csüik nyerte .mpd a közönség tetszését. Vitéz Bánó a tőle megszokott biztonsággal és szép játékkal nyerte a rírficgyest,
A verseny eredményei
a következők: Férfi egyes I. o.:
1. Vitéz Bánó BHTK, 2. Pé.z ly plZSE, A. és t. Kollár BBTE és Uar-thos II. KAG.
Férfi egyes n. o.:
1. Csiuk MAI\'C, 2. Péezcly MZSK, 3. és I. Barthos II. KAC ós CsaHió SZSE. A zalaegerszegi Péczely mindkét egyesben a döntőkig jutott, ahol szép játékkal engedte ki kezéből a győzelmei.
Férfi páros:
1. Barthos II. KAC—CsJink M\'AFC,
2. Vitéz Bánó-Roller BBTE. Vegyes píros:
1. Dr. Bi.lti.TU NZTE - >MVd\\eezky BEAC, 2. üsallió-Hdrtfayné S/SE,
3. Vitéz Bánó BBTE—vitéz dr. Ilor-válhné MZSE, 1. Péczely MZSK -Ba-kacsaié SZSE. A döntőbe egyforma erőn párok lóerőitek és szép játékkal dr, Hiltera- íMedveezfcy-nár nyerte el az iLsd helyezést, A zalaiak .közül egyedül dr. líiitera nyeri első helyezést, aki nagyszert) volijátékávnl és smeszeivel nugyban hozzájárult u győzelem kivívásához,
írjiisági egyes; t 1. Uömyey SZSE, 2. Orosz A\'ZTE, T3. ós -1. Szepcs BAJMJC és Keserű NZTE. A szépszámú mezőnybeli Zala, Szombathely és ^Székesfehérvár legjobbjai indultok. A négyes döntőbe mindkét kanizsai fin lejutott. Keserű a győztes Dörnyeytöl knpott ki, orosz
szop és erős játékkal verte a fehérvári bajnokot, a döntőben azonban nehéz küzdelem után a hit maradt.
A jól sikerüli verseny után vitéz dr, Horváth Bertalan üdvözölte a ver. senyzökel, a szop tiszteletdíjakat ]K\'-dig dr. Ján Ferenc ós^ Szűcs Ema adták át n győzteseknek és a helye-zellcktick. Utána a kedves társaság
cigányzene hangjai melleit feiejteUo
n nap fáradalmait.
, O. E.
BmnLLSLok impregnálása
PÁLCSICS-nál
Telelőn : Uzlct 533.
F6-ut 7.
Telefon: gyár: 344.
— (Mindenről a legjobb örtesilléstii vannak)
azoknak, akik u Zalai Közlöny elő-
fizetői közé tartoznak ós igy naponta
a legkorábban értesülnek a helyi, országos és a világpolitikai eseményekről, , .
— (Halálos cséplőgép-szerencsétlenség)
A cséplési idényben mindig előfordul egy-két halálos szerencsétlenség, melynek oka legtöbbször a vigyázatlanság. Tapsonyban is Kertész Jenő 15 éves fiút engedték a cséplőgép dobjához. A szerencsétlen Hu, ugylátszik iriélyebben nyúlt a kelleténél, mert a kerekek elkapták és teljesen összeroncsolták a jobbkarját. B: akarták szállítani a marcali kórkázba, de útközben a fiu a nagy vérveszteség következtében meghalt.
— (A szOlŐi hiúság áidozata)
Szlrenyák Etelka 3 éves zalai kis-Ifány szülei azt akarták, hogy leányuk fülbevalót hordjon, ezért a szülésznővel kifúratták a kls\'eány fülclmpáját. A seb azonban elgeny-nyedt és a kisleány kínos szenvedés után rövidesen meghalt. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a halált vérmérgezés okozta.
— (Arany János Toldija japán fordításban)
A Tükör augusztusi száma irja: A Japán lapok nemrégen érdekes és minket, magyarokat közelről érintő hirt közöltek: Arany János Toldija megjelent japán nyelven. A beszámolók szerint a fordítás kiváló, bár fordítójának számtalan nehézséggel kellett megküzdenie. Ezt a nehéz munkát Metzger Ferdinánd évek óta Yokohamában élő magyar. Író végezte. Metzger Ferdinánd különben néhány évvel ezelőtt japán nyelven kiadta Magyarország rövid történelmét, majd PetCfi Sándor János vitézét. Arany János Toldija ízléses kiadásban Tokióban Jelent meg. A könyv első oldalát Arany János arcképe díszíti, melyet egyik tokiói múzeumban talált magyar könyv rajza nyomán, japán művész készített. Metzger Ferdinánd bevezetője után dr. Hiraiori Kurakichi tokiói egyetemi tanár irt ajánlósorokat, amelyek kiemelik a Toldi népi erejét és költői szépségeit. A könyvet japán belükkel nyomtatták.
A Magyar Vöröskereszt kol-dastxegényí Adakozz t
— Naptár: Augusztus 6. kedd. Rom. hat. Ur szinv. — Protestáns Berta. — tzr. Ab hó 2.
Qózraidé nyitva reggel 6 órától ette s óráin \'üftlM, szerda, péntek délután kedden egét* nap nékneM.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható
a Zalai KSaIBny nyomdájában
Nagykinliu, Fő-ui 6. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
IMO, auguiztus 6
TBI.EKI \'Mihály fín\'>r foldmövelós. Agyi miniszter o soproni nyári egyetem megnyitásán Jüjelenteltc, hogy a kormány legközelebbi programja n mezőgazdasági lennelés atszcrvczO.se,
ELÍTÉLTÉK joKerö-cn :t liúJlupi fogházra és 100 pengő pénsbQnlotésre Huta Ijásztá gyöngyösi mészárost, mert 2.20 \'pengőért adta a zalr kü\'.ját.
A SZÉKELY voll! katonák örségvál-(lása a budapesti Ors/áyzás/löiiál: ¦ lír-
iliffy. Örök. Egyellen, Miénk, .felírási, zás/ilőval Impozáns külsőse1 j^-k közölt 2Jjik>lt le.
A JANUÁRI nagy hidegben kilelte a hÓm 7Í) éves gondozottjai Xagy l.idia peslszoidorzsél.eli asszony, akit most K hónapi börtönre itéll a tor-vényszék.
ÚJPESTEN sztrichnlnes gombamér-gezésben «gy oml«\'r meglinlLi, keltűn súlyosan megbetegedtek, A gombák az erdőben a rókák oTcu elszórt iné-regtől íe;-;;.-:"íődlek.
LETAIt\'IWZTATTAK Kiulapeslca 1Ü-Jiiiskievie-Szcnliványi Hudolf és több álhirbipiró társát, akik sorozatos zsn-roíísokat követlek cl.
A SZŐLŐSGAZDÁK Országos Szövetsége nyilatkozatában közli, Iwgy nem szabályozzák majd a termelői bóráinkat.
l/?%
•NFfMETOHSZACBAX auittfulua l-e óta a zsidók közül csak az ügyvédet ós orvosok tarthatnak telefont.
CRIPS moszkvai ftngot követ visz-szautnzot| Angliália, mert az oroszok nem fogadták ugy, mint ahogy várln.
ftSENTONET, amelyei az olaszok elfoglaltak a franciáktól, bekapcsoltak az olasz vasuli forgalomba,
ApriíKIKA továbbra is számol azzal, hogy Japán birtokba v.szl Holland. Indiái.
ÖflSTAXAS görög miniszterelnök rá-diőszőzatálian isméi leszögezte (Jőrög-oiszág teljes semlegességét.
PERIISTNG amerikai tábornok, «ki a világhálwnibnu az amerikai C\\pe-dieiós sereg parancsnok** volt, kijo\'en-lette, hogy őrültség vohin mégegyszer amerikai csapatokat szálliluii Kuró. pába.
SUCHARD párisi bíboros heroegér-sok engedélyi kapott, hogy meglátogat. (iassa a fouiek. menekült táborokat.
SfNGAPUREBÖL négyezer hindu katona megszökött, amiben a japán la. jxrk az angol birodalom válságát látják. \\
Í100K dr., aki tOOO-ben nz egész világot l>eesapta azzal az állitásúvai, hogy felíedezle az Északi Sarkot, most halt meg Newyorkhan, s.
BENES — ugylátszik a világ becsa-])ásábim Cook uló<la kivan lenni — Londonban «osch pftitemcnlöt - akar a\'knkítani -10 képviselővel, egyelőre azonban hiányoznak a választók. (
twrdet?iJ&? ?4
haw
(Folytatás az 1. oldalról)
Japán megszabltla a diplomáciai viszonyt Angliával ?
nóma, augusztus fi A Popolo di Bonta értcsat eie szerint Japán tiltakozására egy lelurtóz-latolt japáni Londoniján SzabadonbO-esátoUak, de másokat viszont gyöjtő-lál/orokba szálUloitlnk. A kiéleződött!
viszályban Japán valószínűleg meg-[óriáshoz folyamodik. Ha Anglia bajt. hatatlan marad, iifíy :i diplomáciai viszony megszakítása IcnycgeU Angliát. . Az angliui japánok hazahívása már meglő rt ént
Valahol OlaszérszáglJíin, aug. C Az olasz főhadiszállás 58. közleménye szerint. Matta fe\'ett nagy fttgl-csata volt. Az olaszok egy gépet Jelöltek és veszteség nélkül visszatértek.
Légiharc Málta felett
\'Esznkafrikában a cireuaieni határszakaszon az ellenség támadását visszaverték, két tankot nicgscmmisilctlS\'k, keltől elfogtak. Egy repülőgép nem tért vissza.
af^
uníamos hűzf ortűsl hészOlÉk
mindenkinek örömet szerez!
Teakannák
Vasaíók Kenyérpirítók Gyorsfűzők Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLBYí-nél
Sugár-ut 2.
m
jxűi s megjet ni Jom Massk$ KÉSZÜLÉKEK\'
•FpTÓŰZLEir-fi: J
SuilulnnMnl Slittili .alili
MENETRENDJE
érvényes 1940. inAjUH HMSI.
eraaébat-tar- Vtt.ut.llomft.
Vasitlállomásta Erzsébet-térre
4-25 545 7 05 7-40 920 It 0! • vonatok után
13 22 13-55 16-30 1800 !8-40 2040. 22 26 2310 Visszaindulás érkezése
Lstenyal menetrend
l .U.jífll Ind. B\'4C Hl«ykwii.WI W. 14-20 Hsgjk..l..Áis tH>. 7-50 L.hnyíiaírk. 16-40
APRÓHIRDETÉSEK
I
u<H0 M\'Bttór, ralnd.n további tao 4 nUák
ájxAs
Deutsches Frätalaln wird gesucht auls Land. Näheres bel SoU Antal Spitt-geschalt. 1863
ADÁS VÉTEL
Emnrgé gumlaaljj mindet, ttuyy-aágban, tavAbba vixmantaa ö*p-» kaaal- es aatarpasty**k allnvaa irbaia kaphatók Kol.m.t. Rextsö
cégnél. 1843
HaaanAlt ruhás vessek és eladok. Márkus Qézs Klrály-u. 31. HOT
Szilvát, szőlötörkölyt. borseprOt állandóan vaaxak. Szeitxtózde, Újudvar. 1867
LAKÁS- ÜZLETHELYISÉG
KattO- vagy haratnaaonáe Iflkást keresek november lére. Címeket a idadóba.
_1862
Öaaskomfartoa kétszobás lakis november l-re kiadó, Bóvebbet Klalaludy-utca 20. 1865
Kattoaaabáa ulcal lllrdiasobis lakás klsdó azonnal vagy november elsejére. Szichenyl-tir 4. 1866
HAZ és ingatlan
Több adómentes magán- és bérházat, házhelyet, ssólót és loklekct klsnaiit
Papp, Telckl-ut 8. 1330
- Elasló elkSIIbzés miatt liáromtzobán csalldihiz. — Megbízott Horváth, Sugárút 42. r864
kOUJntelb
HemBidátl.it légen lennálló wogy »s-
karaakadéa, lóhelyen, épUlctekke], ssép lakással, raktár, magtár, Istálló és nagy kelttel, csstáat ok miatt, kla lókéval azonnal átveheló. Bővebbet Caeihátl mentüknél Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 59. 1777
ZALJU KŐZLŐMT
POLITIKAI NAPILAP. Klad]n:.,K»zt«ztl.iájlR.T. K.jykanlzaa".
FrjlelóB kiadó: Zalai Karoly. Nyomatott! a HK>tsszdsssgl R. T, Nsgykanim-
¦yaadijábaa Haüyka.lt.-.H. (Nyomdáért teleli Zalai KáralyJ
80, Évfolyam. 179, nam. N.gykasiita, 1940. augusztus 7. uerda Arm 12 I HL
ZALAI KÖZLÖNY
; _ POLITIKAI NAPILAP
\'^SSSiS?^ WaH. szerkesztő: Barbarlt. L.Jo. SS^íttJJ&ZiEt \'
Bossy a román kormány javaslataival ma délután érkezik Budapestre
A bolgár küldöttség Is ma utazik Krajovába — A román sajtó és rádió uszítása tovább tart — Anglia sár alá vette a londoni román aranyat — Belgrádi hlr szerint Szaracsoglu és a francia kormány lemond — Az Idegek háborúja a végletekig fokozódik, de mögötte nagy előkészületek folynak
Az olasz csapatok benyomultak Britt-Szomáliba, a németek 5 millió tonnányi angol hajót elsüllyesztettek
Öt hét...
A demokrata sajtó, valahányszor, Olaszország had bal epésével foglalkozott, folyton att hangoztatta, hogy nz olasz* partok rendkívüli hosszúságuk folytán erősen sebezhetők s hogy ugyanakkor az afrikai olusz területek ki vannak szolgáltatva ju azokat minden oldalról körülvevő angol erőknek.
Nos, az eseménylek ugyancsak rácáfollak ezekre a megállapításokra és egyszeriben kényszcril|ették az angolokat terveiknek és álmaiknak feladására.
A Földközi tengeri angol hadihajók száműzve vannak a tenger két kijáratánál fekvő bázisaikba és helyzetük még itt is teljesen bizony talon, mert ide Is utó érik íiket az olasz légierők pusztitó támadásai - amelyek - mint láttuk — egészen Halfáig és Gibraltárig eljutnak.
Hiába kísérelte meg az angol flotta; hogy kiszabaduljon ebből « kedvezőtlen helyzetéből; az olasz tengeri és légierők olyan feleletet arjbik a büsszke angfli flotta kétirányú tárna-* dására, hogy a-í bizony erősen meg. rokkanva vq.lt kénytelen eimenjekülnj a csata színhelyéről.
Vájjon nomtaz angolok dédelgették a/, t at elméié tel. hogy a tengeren az mvöz, aki meg tudja őrizni hajó* zási szabadságát?
Márpedig a Fö\'dközi tengeren m« az ohv« flotta az yr, arrrCly nem csupán vissza kényszeri tette bázisaira az erősen megtépázott Sjigol hajóhadat, hanem szabad összeköttetést biztosit az olasz félsziget ős a líbiai partok kÖZfitt,
A/ olasz, tengeri győzelmet, amelynek - jegyezzük meg jól — történelmi fontossága van, követlék az olasz Hy.jrmati, csapatok nagy sikerei.
Az angolok itt is súlyosan tévedtek fCItevéfcöikbjen: azt hitték például* hogy amint; a háború megindul Ahtioízinia fellázad az olasz uru\'om ellen és,az olaszoknak majd a saját gyarmati népességük ellen kelt védekezniük.
A volt négus emberei mór fegyveres, bandákat szerveztek - ter> meszelésen az angolok támogatásival - elsősorban a határos Kenyában, azzal a szándékkal, hogy majd betörnek ubeszbi teriisetrjé.
lEzzel szemben az történt, hogy1 az olaszok .elfoglalták Gallabatal, Cas-salát és a Kenyai beszögellést, viszont az abt\'szm boiuiszülött lakosság semmiféle hajlajidóságot nem rrtutat a fc|l4zadásra: sőt ellen keró\'egj őszinte hűséggel kitart Olaszország mellett ugy a harcban- itulnl a .munkában.
Alig öt hét elegendő volt arra^ hogy az angolok haditervei tökéletesen meghhiSuljaaik: az angol tekintély ujqbb nagy csapást szenvedett, mert a bennszülöttek csak- az erőt lisszMik. 1
Ugyanekkor Itatta felkészült a nagy afrikai örőkMg átvételeié...
OtibéÜ! i\', \' ,\'"!
Bár a* román sajtó továbbra Is* gyü\'öködíf és uszító hangon Ír, « délkeleteurópaí cirpiidezödés tagsan kezd kibontakozni. A bolgár előkészítő tárgyalások befejeződlek, Bos-sy római \'román nagykövet pedig" - a Stcfonl iroda bukaresti jelenleg szerint -¦ i
a román javaslatokkal útban van Budapest felé.
Anélkül; hogy különösebb jelentőséget tulajcíónítúilá11k a román sajtó-hangoknak, mcgemHtjuk, hogy a Ouv rétttül arról Ír, hogy Erdélyben már élesítik a kaszákat, A Tímpul és a Románia csak lakosságcserében látja a megoldást. «z UnlverSul pedigCgye-ncsen arról Ír. hogy a székelyek, ha akarnak, elte\'epcdhietnek, de Wénljg-ha kcrüi "sor, mert a székelyek még vannak elégedve jó sorsukkal. Jinga .egyetemi tanár még merészebb, mfi.\'H Szatmániéjnetin tartott előadásában azt Ijnngoítatta. hogy 5 millió román él b -jclen\'egi Románja húsárain kívül.
Érdekes megemlíteni azt is, hogy s
a nagy .egységes Romániában* az erdélyi román vezetőknek, akikkel a miniszterek is külön tárgy almilu külön szerepük kezd lenni. így ma. feuk a románok árulják el, hogy
Erdély nem tartozik a román testhez.
persze azért a Vasgárd« röplapjai és az újságok a/t hirdetik, hogy »lc-rületátadásról szó sem lehet!*
jEzCkne a hősi szólamokra minden magyar meg tud válaszolni, igy felesleges vtclük bővebben foglalkozat. Épp ugy megválaszolunk, mint telte azt a magyar rádió, amikor a bukaresti román rádió mosakodásárj kijelentette, hogy készséggel daliunk az 1918-as Belgrádban megállapított demarkációs vonaltól amelyet a románok nem ismernek el jogalapnak és visszamegyünk az ezt megelőző legutolsó és kétségbevonhatatlan jog-alapra: a történelmi határok vond-Iára.
Rómában és Berlinben egyébként nem tulajdonítanak különösebb je-lentőséget Maniu akciójának sem,
Ami a harctereket ilieli, jelentü-Lebb esemény uení történt a szokott bombázásokon, hujóelsül-iycsz téseketo
kivü. Hl azonban meg kell említeni, liogy a naponta ismétlődő hajótér-v-e.sztcség a tegnapi napig már 1 millió 986.860 tonnára rúgott, tehát
Angiin ötmillió tonnányi, hajótarat vosztett ol
Bossy ma délután
Belgrád, aug. 7.
Bossy római román követ tegnap este a legnagyobb csendben, minden külsőség nélkül elutazol! Budapestre Bukarestből. Elutazása elölt GlgortU miniszterelnökkel és ManojseseÚ külügyminiszterrel \'hosszasan tanácskozott Ugy tudják, hogy Bossy emlékiratot hoz Budapestre, amelyben a román kormány részletesen kifejti álláspontját a magyar-román vílás kérdések rendezése fekintclében.
Budapesti magyar kormánykörök hangoztatják: hegy Hvat«Iesiin még nem tudnak semmit Bossy ulazásá-ról, miután az fisszea vele kapcsolatos hírek csak magáuérlesülósek. Romé-
Szófia, aug. 7.
A bolgár küldöttség ma utazik a tárgyalások színhelyére; KrajoVábn. A bolgár küldöttséget Popov kü\'ügy és Bosilov pénzügyminiszter vezetik.
Dél-Dobrudzsában már minden intézkedés megtörtént a ttrülel átadására. A lakosság örül a közeledő
az eddigi harcokban.
Táfvolkeletén a helyzet továbbra is feszült. Japánban megismétlődnek az angoiellcives tüntetések é* a -yijtó diplomáciai viszony megszakításával fenyegeti Angliát.
érkezik Budapestre
nlfl hivatalosan még nem lépett érintkezésbe a magyar kormánnyal.
München szellemébenI...
Itóina, augusztus 7 A PopOlo di IlaUanz erdélyi kérdés
megoldásával kapcsolat i>on hanajai-
.lyozza, hogy a megoldásnak azon az a.lnjxm kell megtörténni, amilyet Münchenben a lengely képviselői és a magyar kormány vezetői mogálla. látottak.
A lap természetesnek tartja, liogy a magyar sajtó, minden bizakodása ej\'enéie i.s szembefordul az angol és román sujló hangjaLvat, ainely ami mulat, hogy Anglia é-s Itoinania hasznot akar húzni a kérdések megoldat, hiúságából.
pillanatnak, amikor ismét egyesülhetnek az anyaországgal, a románok pedig már hurcolkodnak az átadásra kerülő területekről. A határ legnagyobbrészt megegyezik majd az 1912-es határral, mindössze stratégiai kiigazítások lesznek azon.
Az angliai német partraszállás lehetőségei
Róma. aug. 7. . A Popolo di Róma részletesen fog? lalkozik az Anglia ellcní háború Cgyes szakaszával ós azt Írja, hogy* három eshetőséggel keli számolni. A*
első Cgy nagyarányú légitámadás, a második a csapatoknak tengeri ulmi való átszállítása, a harmadik pedig a közvetlen szárazföldi csata..
A nagyaróuyu légitámadás könnyen megy. különösen, hogy Todt dí-. tervelnek megfc\'előeu az Ang\'iával szemben lévő európai partokon többszáz, olyan repülőteret épitctlek kt> amelyekről ezrévé\' Indulhatnak egyszerre a lepülőgépek Angliába. Nehezebb dolog a tengeren át vakVcw-
pats/állitás. de et sem megvalósíthatatlan és a német ha Vezetőség bizonyára olyan terveket rjolgosptl IíH amelyek mind technikailag mind taktikailag megfelelnek a kvöMeatlmé-nyeknek és meghozzák fited-
ményt,
Anglia bajairól:
Rossz a propaganda...
[.ondón, augunztuR 7 A News Cronlcte rámutat arra, hogy az angol ptepaganda kQUDldí lürazoU gáftiia ¦ teljesen téves utakon halad. Teljesen értlwtő az elkeseredés Muff Cooper propaganda miniszter ollco,
Ma utazik Krajovába a bolgár Küldöttség
Zalai közlönv
IfljO, fluguizlm 7
Nyíri vdstfr
Szomolánylnál.
aki .szürke és humornéttOli csökönyös híreivel sem külföldön, sem AiigHidbun nem Ind eredményi elérni, l\'etrójják bünöl azl is, hogy Duff Cooper most már » telkészekct: is érdekkörébe vonta ós a szószékeknft projxigmida.préŐLkáeiókal tait.it, de — e,edméuy léten ül.
Az atsóliázlxui, amikor támadták a propaganda nuiiiszlcrt, az megjogyc/ie. hogy a sajtó aláássa tekintélyéi. Az e^yik képvi-seJö azonban közLekiálíott:
-- \'M.igának már s^nki sem hiszi
Kévét volt a Hitler-beszéd...
Ncwyork, augusztus 7 A NCwyork Times szeriül a Hitler beszédét birUfcbiiazó röplapokat uz un-goJo^k szétkapkodták. Aki többet szedett re], az jó pénzen árulta. Mindenütt azt lia-ltajii, hogy Hitler kévései küldött belőle. * ( .
Kevés a hajó...
London, augusztus 7 A tengerészeti miniszter iéhy telén elfrinerui, hogy az augoL tengeri liajó-had szomorú helyzetbe terült, A szánalomra méltó helyzet .oka nemcsak a holland éa hanoin hajóik (kiesese okozta, de az Északi ós a Földközi Tenyereken észlelhető «Í és váratlan helyzet is, amely a hajóforgalmat im\'gbéuilja, illetve nagy kerülőkkel teszi csuk lehetővé.
Anglia lefoglalta Románia, aranyát
London, augusztus 7 Románja azt kérte Angliától, hogy a IxmdouUau letétbe heyezelt bárom milliárd fontnyi aranyág vajamlnt íit)0 millió font értékű tőkéjét, amely eli-tring köbleiéiből származik, szállítsuk Amerikába. London u kérési Bgyaata rüeu megtagadta Ls a romániai aranyat izár alá vétette.
Ae jtttgot kormány ezen inlézkodéso megtorlásnak tekiutbetö HututrosüHlk tizon itiugatarlására, hogy az angol tokét egyes \\^tUú\\kozasokból( főképp, ua olajuirstisagülaU kiljUlolta, úgyszintén menesztette az angol mérnököket, valamint angol hajókat foglalt le u Dunán. ^
Ax idegek háborúja nagy elő-kéexületeket takar
Berlin, aug.. 7. A német sajtó rámutat arra, hogy uz idejűek háborúja végsőkig fokordot t. Ugyanekkor azonban Németország nagy elfikéSz-U leteket lett ó* pedig egyrészt a béke. mésréstt n háború érdekében. Mialatt mindent elkövet, hogy Dél-Európában az igazsá-(Foly tatás a ti. oldalon)
A .Ferenc József keserűvíz régóta kitűnően bevált házlszer megrOgzOtt széki ekedéi né! ét annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan haló természetet hashajtó, mely siámot betegségnél sz cmésitíst |.vüja és az étvátryat fokoua — Kerítene meg
0IVO*i.ll
Megérkezett a piaristafemploni uj orgonája
Felállítása és hangszerelése több hetet vesz Igénybe — Felszentelése ünnepi keretben, templomi hangversennyel kapcsolatban fog megtörténni
A piarislatcmplom.épilő, megboldogult Magos Mihály igazgató utolsó vágya ős kívánsága teljesült. Utódja, Barin István igazgató lelkes fáradozásának sikerült a megkezdett akciót befejezni és a hívek és ^ PiAtislA Diákszövetség, mint a város áldozatkészségével az uj orgonát beszerezni.
Az uj orgona, amely mesiormftvo a fejlett magyar orgonaópitő művészetnek és magyar muakáskezek kú-azltménye, kedden delelőt, érkezett meg Kanizsára egy csukott Matoosz-leherautón. Kirakásai sokan nézték (végig a Király Pál utcai sarkon. Nem vkis öröme ez sok ezer I liivönek, a diákoknak, miut a piarista atyáknak egyaránt, Az uj orgona nagyban emelni fogja az isten tiszte letek fényéi és m.leg bejwosógeti
Az uj orgona budnpesti cég műhelyében készüli, 12.000 pengőbe került, 2 maiiuálós, 2 változattal, lg. mellék-változattal, fenyőlasüukrénybou, díszes lurítgványokkal, villamos fájlaló be- |
rendezéssel. Felállítása néhány napig tart. Utána HícgLer Krnö orgonám 11-eé-sz, a Zenemű veszeti Főiskola tanára fogja hangszerehii, ami legalább egy hónapot vesz Igényije. Az uj orgona ünnepélyes lelszenteióse egyházi ünne-pélyes keretben történik, templomi hiuigversennyol Jaipcsolatban.
A meghitt, kedves piaristatemplom -- amely több ezer hivő lelki szükségletét is clógiti ki raypnjában rendi é-s ifjúsági feladata meüett — az uj orgonával hatalmas lépéssel előbbre ju-lott továbbfej^sztósóbon. Mert még nem fejeződött ix> teljesen a templom belső, áhítatra gerjesztő, stílusos díszítése sem.
ÍMuidcuesotro szükség van még a hivők es nemes jótevők további áído-zal készségére, támugaUlsiira, hogy az Urnák méltó hajléka legyen.
(Minden beérkező adományt a leuip-lom\'goudiiokság nyilvánosan nyugtáz.
Ne feledkezzünk meg a piarista. Iciiiplomróil I < 1 .
Kedvezőbb népmozgalmi adatokról számol be a kanizsai anyakönyvi hivatal az idei félévről
mint a múlt év hasonló időszakában
Most állította Össze dr. Boti irtván anyakönyvvezető Nagykanizsa idei fel évi anyakönyvi (népmozgalmi) statii ztikajat, amely kétségkívül kedvezőbb az előző cv hasonló Időszakának statisztikájánál.
A íolyó fél esztendőben a nagykanizsai anyakönyvi kerület terültön született 331 gyermek, az elözö fél év 311 születési cseleivel szemben. Házasságot kötött 120 pár, az elözö fél év 94 házasságkötésével szemben. Azonban, sajnos, szó! a kimutatás a megnövekedett számú elhalálozá.okról is. Az idei hat hó-
nap alatt meghalt 329 ember, mig az előzd év hasonló Időszakában 304.
A reverzállsok terén a helyzet a következő az idén: izraelita adott kit esetben a római katolikus fél javára, református és görögkeleti egy-egy esetben a rk. fél javára, reiormalus és görögkeleti egy-egy esetben a rk. tél javára, mig egy esetben a róm. kath. fél az ágosu evang. hitv. házastárs javára, hzzel szemben i rau.t esztendő hasonló ldószakáttnt 2 izr. a róm. kath. fél, 1 reiormátus a róm. kath. fél é> 1 róm. kath. az evang, fél javára.
Nagykanizsán a kenyérárak emelkedése várható
a hétfői 2 fillérrel magasabb kenyér-ár után is
Ismeretes, hogy az árkorrnáuy biztos szabályozta az egységes búzalisztből készült kenyér árát, amennyiben két fillérrel feiemelba, tekintve a lisztárak felmenő tendenciáját. Ebben a kérdésben u nagykaúi/sai iparte»stillet) sütőipari szakosztálya Márkus Károly elnöklete alatt ülést tartott, umelyea kimondották, hogy az árkomumybir-tosság 20.051. Vll-1940. -sz. rendelete, illetve engedélye alapján ők ,is felemelik a kenyér árát 2 fiUénel, kilogrammonként.
A magasabb ár már hétfőtől kezdve életbe is lépett Nagykanizsán as
egész vonalon. Vagyis tu egységes kenyér kg.-ja ezentúl 10 fillér a fogyasztó (vásárló) Skámára, míg a vi-szoutárusito 38 fillérért kapja. ]
- Ez ai ár azonban\'még «űin vég-lege-s) mondotta Márkus Károly szakosztályi elnök a Zalai Kö/Jöny munkatársának, az uj Usit forgülomW* hozatalakor alukubuik majd ki ax uj lisztárak és etlől függ « kenyérár további sorsa.
A helyzet tehát a*, mondta, hogy valószínűleg újból fes/jick kénytelenek n kenyérárakat megáHapituui...
Miivéssi amatőrmunka
ELŐHÍV
BfláSOL
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV fotószaktuiet, amatörlaboratóriumálMn.
BALATONMARIAF0RD0N \\
"z emuit héten előkelő ^lendégeH voltak. Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek, .dr. MoSonyí Dénes nagypréposttat két napot töltött az \'Üdüílő-hMv«n. Megtekhit)ették azt a joqq népyszögöíes telket, mcljiet a »Ka-t loosa) popnöx-cide AInp« részeié vásároltak. A telken nyaralót száiw dékőznak épitCjil é-s igy «i Alföld if: juságának alkalma les/, megismerni a Balaton szépségeit. Maga a telek Be. latonmárfafUrdu egyik legszebb helyén fekszik, siemben n zalai oldaton levő Szigliget ősi várával. Keszthely. Balatongyörök él Badacsony felé gyönyörű kilátás teszi kellemessé majd n/, ifjú papnövendékeknek Oi itt tartózkodást, hogy a nyári pihenés után elvigyék a Balaton üdvözletét a* Alföldnek.
NYUGALOMBA VONUL
a nagykanizsai tanítóság egyik legrégibb tagja; Bérfö JánoSné Ferenczy. Ida. Béres JánoSné 36 esztendőt iöi-tÖU nz Iskolapadok kÖiött, mini a kis nebulók tanítója, oktatója és neveifije. EbbÖl a/. Időből Nagykanizsára Is sok év esik.

SZÁZÉVES
korában most halt mcg a zalaegerszegi Járásban JévŐ Ormmidlak községben Bolla László földműves. Bolla buszkén mesélte nmidenktaek, hogy végigszolgálta u boszniai oldcupációt és ő volt az iKtoisó ialai öbsflOs katona. A legutóbbi időkig a legjobb egészségnek Örvendelt, Hosszú fehér szakállt viselt, gyakran bejári o zaj laegerszegi alispáni és főszolgnbirái hivatalba, de mindig gyalogszerrel tetle meg az utat. A* autóval éa vasúttal sohasem tudott megbarátkozni. Több gyermeke, harminc unokája és dédunokája gyászolja.
• l 1 i ZALAMEGYE \\ i |
azonban nem maradt igy sem százéves nélkül. Zalaegerszegien él egy Kovács Lászlóné\' Szabó \'íctéz nevűi asszony, aki srintén a Századik életévét tapossa, EgCrszegi kollégáink most felkeresték a inat rónát nyilatkozatra birták, Kovácsné röstelli* hogy ilyen soká éj, de hát tohoíjetnr vott beteg. A hosszú élet titkát bet-tőben látja; n tizparancsolat rhegs tartásába;,!, és a mindig vidám lélekben, i ; [ *
A RENDELLENES |
Időjárás napról-napra meghozza fur, csuságoit. Ugyanakkor, amikor az idei nyárra illik a mondás, hogy, •aránylag enyhe telünk von!« a Kár-* pátokbau havazik, Kaposvárott pedig másodszor nyüjk ot orgona éit nz akác. Egyik kertben a föJchieper is másodszor hozta termését. lalán igaza lesz Sirius mesternek, hogy az ¦igazi nyári kánikula csak aoiguSzr-tus második feleben jön meg, «e ud-juk fel tehát reményeinket.
ZILAHY LAJOS ; »
uj filmjének, a >Hazajáról*Jek«^ekl néhány filmkockáját ós fényképét Iák tuk s örömmel állapíthatjuk megy hogjv a kanizsai vitéz HujmáSsy Lajos n^gérdemerte a nagy sikjertt Méltóan emtegeük az ul fihujbouvivan-ként, Sücerét mi ^ biaony^tja Jolrí
1940. augU6itu« 7.
ZAJJtf KÖZLÖNY
vaskfrrsaktdésa — Nagykanizsa
Steaua olajok
bizományi raktára.
Cmergé gumitiájió-•xljak kApvísaláta.
bon, mint az, hogy máris hat filmre szeződtették le. KÖvBíkvzű film)*! a H«zaténfc lesz. amelyben Fedák Sápi mellett Mészáros Ágival játsia főszerepet, majd az »Embcr a kövek alalt« -cimü filmben Pager és Bordy Bella melíett kapóit főszerepet.
IA kanizsai HujméSSyt Érez István néven tehát sokai fogjuk még látni a mozivásznon, öccse, HajmásSy József Szintén visszatért a .szinipáiyára. Vidéki vándortársulathoz Szerződőit, majd Jövfíre Ö is a filmhoz kerül. *
RITKA . !
halászSíJCrCucse érte dr. Széli György zalaegerszegi ügyvédet aki több társával horgászni meni a Ker*
ka-patakhoz. Széli horgára Cgy 27 kjló-s harcsa akadt. Közel két óráig vesződnek ve!e. mlg menekülését meg tudlak akadályozni és ki tudták húzni. A i«ndkivül sáersiicsés halászfogást vapSora keretében ünnepellek meg, persze az áldozat került leniekre. | l
A rendőrőrszem fékezte meg az elszabadult, száguldó lovat
A minap ctéL\'löll történt \\ l\'ö ut lelve piacra igyekvő, vagy dolguk után sk-iő uszonyokkal, férfiakkal, akik ifijükhöz ij\'yrkozlck. Amikor hirtci-n az /eyik FŐ uli ház udvurálzól kitört egy fiatal lé>, amely egy motorkerékpár bcrncgésélöl nogijcdl és vad Iram-3>au a JK\'ák tér felé száguldott a közönség nagy rémületére, mert tartani keltett áltól, hogy útjaiban mindent lclt|>or é.s szereni-sel\'ciisSgiet okoz. Nagy volt a pánik, fiatalinas közönség verődött össze és az üzlctokböl is kifutottak az emberak, hogy rigyolöi Iv-gyének a készflao izgalmaknak. Azonban észrevette az etbneivQküMI ós szá, guJdó ló lovaiohjHiáa&l a sarki őrszem, A következő villanásban már utána futott, inig csaik el nem érte és megfékezte. A rcndőrörszcMii ébersége és
gyors henvatkozása teitc lehetővé, hogy
a :kíuos Huidms minden szcrcuesél.1nv-
«ég és gázolás nélkül zajlott lo és a rendőr álailhatia a remegő lovat ,a megijedt tulajdonosának.
A rcudörőrsarjejii neve Hegedős Lásztó. ykh ezennel a nyilvánosság dótl is rnegdicsérúiik rendőrhöz i lő
maga tartás;! ért.
Halálra gázolt a motorvonat
egy pozvai földművest
Vonatösszeütközéa Tapolcán: r- 15 sebesfllt
Délnyugati szél, felhősödét dél-ről, a Felvidéken kisebb asők, a fülledt meleg tovább tart.
A Meteorológiai Intézet nnykanlssai ¦egUrnrelóálloraáaa jelenti i
Hemórséklot tefn*P eata 9 órskor +17 2, ma refiel+17-4, -lóiban + 252.
GaanadAk 0 0 a..
Zalaegerszeg, uug- 7. A Zalaegerszegről Za\'as/Cnlivánra 22.30 órakor induló vonat halálra gázolt.\' (Nenlcricz Vendül 15 éves pöz.
i földművest. Cscntcrlcz hidőri szolgálatot leljesiiett a vasul I hídnál, mikor 22.10 órakor egy 2 pótkp-C*ÍS motoiosvon.it közeledett, amelytíl
Háry Gyula motorvozető ve/dlet. Hogy- a szCrencsétlemég hogyan toriéul, nem lehet biztosan megál\'apl-bmi. rnvrt az áldozat n helyszínen maghalt, Sulyoss fej- és fü\'séililékkel szenvedett. A motorvBiető Szerint GsCntOricZ valószínűleg ál akart memií a másik oldalra. Későn vette észre a kö e\'edő vonatot, ugy, hogy amikor n síneken megbotlott, mái* nt\'m volt ideje felkelni.
Olyan\'hírek Is jfiniak. hogy Csente-ricz aratni akart. Ezérl magéra vél-laiia. hogy mások helyetl is teljesít inásuajj szolgálatot, hogy ulánn öt helyettesítsék. Lehet, hogy elbóbiskolt, vagy fáradt volt, eleseti és így következeti be a sz|srencsétlcmég.
A rendőrség még tovább folytalja
a nyomozást
"Tapolca, aug. T. Tapolca vasútállomásán kedden i óra 20 perckor a harmadik Vagányra behaladó 7526-os számú ukki motorvonat beleütközött ott tartózkodó tirlalékmozdouyba. A baleset következtében hamm utas súlyos, tizenkét utas könnyebb sérülést
szenvedett A MAV igazgatóság szigorú vizsgálatot indított.
Az aratási szabadságon lévő honvédek visszautazó vonatai
A MAV auguszhtó 8.. 9., 10, és 11-éu különvonatokat ludlt Nagy kani. zsarol is az aratásl szabadságon lévő honvédek zavartalan ,0» visszautalására Debrecen és Szerencs fe\'é. A naponta induló vonatok menetrendje a következő:
Debreoan falé:
Nagykanizsa Indul 0.02. Siófok indul \'1.10. Székesfehérvár indul 6.20. Pusztasz*bolcs Indul 7.35.. Cegléd In-
dul 11.00. Szolnok hidd! 15.05. Püspökladány iudm 18,28. Debrecen indul 19.50..
Szerenos felé:
Nagykanizsa Indul 16.20. Siófok iudm 21.53- Szabadbiittyáu indul 23-10. Pusztas/abolcs indul 1.40. Hatvan iu-duC 10.10. Miskolc indul 15.10. Szerencs indul 17.00.
A vonalok a közbeeső állomásokéi Is megállnak. Nagykanizsáig rendes személyvonatot használhatnak a bevonultak. Gyorsvonat használata tilos, -. -; : ii|;
Megindult a csendőri nyomozás az ujudvari kettős halálos szerencsétlenség ügyében
Az ujudvari kettős halálos szerencsétlenség - amely két fiatal zalai munkás életét követelte - szelni körökben megdöbbenést kelleti. Kovács József o fiatal ujudvari áldozat holttestének boncjegyökönyvét* ma terjesztették be a nagykanizsai kír. ügyészség elnöke, dr. Lengyet Károly kezeihez, aki szigorú utasi-i tásl adott a csendőrségnek, a legSzéy li\'scbb körű nyomozás lefolytatására: történt-e gondatlanság és ki felelős a két (tatai magyar munkás éleiéért.
Ugyanis «z eddigiek folyamán meg, állapítást -nyert, hogy az az emelőgerenda, "mivel a két munkás a no-* héz sulyu csövet beemelte, eltörött a súly alatt és ekö,zben esett u két munkásra, akiknél gerinctörést okozott, ugy, hogy nem voltak megmenthetők az ételnek.
A csendőrség már eddig is több
munkást hallgatóit ki a szeren esetlenségre vonatkozólag. ugySzlntén a cső. lerakási munkálatok amerikai vezetőjét, hogy a felelősség kérdése Usz-táztassék. A csendőrség folytatja a nyomozást.
Férfi-és nöidivaternyük bördiszmüáruk XSK
Divatcsarnok, Fő-ut 6.
Naptár: Augusztus 7, szerda. Rom. hat. Kajétan vt. Protestáns Ibolya. — Iir. Ab hó 3.
flözlürclfl nyitva regitől 6 Órától eata 8 oráll UielH, worda, pántalt délután kedden egéét nap nőknek).
A Magyar VSrBtkmttt hol-damzegíny t Adakozz!
Városi WlOXgÓ. Még ma, szerdán
POLA NE0RI felejthetetlen orogztárgyu filmje!
MüvZURKA
A filmirodalom egyik legnagyobb, a rllmtechnlka egyik legművészibb alkotási. — Uj megléténél I Uj kőplil
A legszebb.Pola Negri-fllm! Magyar Világhiraapl
Előadások hétköznapokon 6, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor
FE3ENCJÜISEF
keserűvíz
sajtáhióa
III. Napóleon tulajdonképpen második Napóleon. Egy sajtóhibának köszönhető, hogy a császári trónra másodiknak lépó Napóleonból III. Napóleon lelt. Amikor az államcsínyt bejelentették, az egyik kiáltványban szerepelt ez a lelke-sltó felkiáltás is: Vlve Napóleoni 11 A szedő a három felkiáltójelet lilásnak szedte és így vette át a többi újság Is: Éljen Napóleon III. így már meg kellett maradni a III. használata mellett és Igy ment át a történelembe és köztudatba is.
A (etUuterHüvieeU* : - ZttnOtyifOl vzoiuís
A fehérnemüvlseletet az ősmagyarok hozlak Európába, mert olyan éghajlat alól Jöttek, ahol a fehér, növényi rostból készült könnyű ruhára minduntalan fel kellett venni a melegebb ruhát, akár földművelés, akár pásztorkodás közben. •
&í U iekmd t
Milánóban, az oltani egyetemnek egyik filozófiai professzora azzal dicsekedhetik, hogy minden Idevágó tréfát és anekdotát meghazudtolva, a világ legszórekpz.otüibb professzora. Igaz, a szórakozottsága kizárólag az utcán való közlekedésre vonalkoilk. A szóban forgó tanár ugyanis nemrégiben fizette ki a 27S-ik büntetéspénzt, amiért a közlekedési szabályokkal ellenkezően kelt át az utcán. Eddig nem kevesebb, mint hatszáz lírájába került neki ez az esetenként szabálytalan közlekedésért járó büntetés.
fHosdd mez), a ^toM/
A cseresznye mosása közben egy köbcentiméternyi vízben 4-6 millió baktériumot találtak, aszerint többet vagy kevesebbet, hogy a. gyümölcs milyen falta volt s hagy hol vásárollak. A kerti szamóca vizében kerek egymillió baktériumot mutattak ki, viszont a piszkén .csak" félmillió baktérium nyüzsgött.
Az utolsó ezredév háborús történetében Anglia 1101 — 1900 közölt 417 háborút vezetett, Franciaország ugyanebben az Időben viselt 433 háborújával Anglia elé keiült. 1501—1900 között Spanyolország 256, Törökország 231, Oroaz ország 237, Poroszország pedig 135 háborúban vett részt, Ausztria-Magyarország 1601—1900 közölt 161 háborúval szerepel a világstatisztikában.
zajju Köujm
TolltiEztltáa
kg.-ként . . 1.40 P
Vargánál
tllili: Butt! Hi: 2. Gjiiltlíj: Biindy-n. I).
itttédí fakul
A világ számos Iáján felbukkanó földgdzforrás között a Carolina állambeli camdenl kétségkívül a legérdekesebb Mindenütt máshol ugyanis a földgázforrásokből vagy egy város világításáról gondoskodnak, vagy babonás bennsMttlöttek annaksegltségévelörökmécsestéget-nek az Istenek tisztetelére. A camdenl gdzkutnál azonban a gáz bizonyos nyomással nagyja el a földel. Ezt felhasználták egy olyan berendezés elkészítésére, amelyben a klnyomódó gáz gramofonlemezt hajt. Jobb használhatóság hl/ján tehát zenéltetik a wdeat gázkutat.
Szerda
& his.ornimok hálkü.najjoUou üudnpcal I. mborá>
6.45 Torna. Ilfrsk. KíkteményA hl*.i«l<jmkck_ — Utina Umml. — 10 Kink. — 11.10 Neraeetkötd vkjoM-- 12 H«nra«sió. HlinniMa. WÍJat*»)e«»n1*», - 1140\' Hírek. -13J0 MSJeMi, l[lnjiri«j*-al*i. — 14.55 Hirek. — 14.45 Hasorismar. let*.. — 15 Artolyamhlrek, pini ifldr, ílelmlwrárak. - 16.45 IdOJeliís, Ido-fár*»jotoijé3. liirek. - 17 Hírek «„. Tik éa m*tfy*r-oroh oyelvfn. — 19.15 Htrak. — 21.40 Hirek, időjárásj.\'lwilé", hírek ulovik él mmgy«r-oro« nyetvQQ, BUDAPEST b.
17.15 Igali Mészáros József előadása. — 17.35 Uoninyi Karol" ónc. kel. — 18.05 Hangfelvétel. - 18.30 A rádió -szalonzenekara. — 10.25 Hanglemezeik. — 10.55 Külügyi negyedóra — 20.10 Iiudapesli Hangverseny Zen\'.\'-kar. 22 10 Knrinn Simi rlgányz-\'nc kara, Hajngos Imre énekel. — 23 20 Tánclcinexe-R. BUDAPEST II,
10.15 Budai Miindollit Zenekar. — 20 Hirek. — 20.25 Felolvasás. _ 20.55 Hanglemezek, — 21.25 Idöjárásjelenlés.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH Nagykanizsa.
Csütörtök
•UDAPEST I.
10.2(1 Felolvasás, — I0I5 Szilnyai Jenő előadása. - 12.10 Molnár ,Klára hegedűi, Kerényí (jyörgy énekel, -13.30 A Kádíó S»a Ion zenekara. - ifi.15 Hnszin hallga lóknak.
17.15 Felolvasás. — (17,45 Marsi Elek cigányzenekara. -18.30 Felolvasás. ..... líl HnbiiLa Lajos luirmonika-
hánnasa. - 19.25 Varga liózsi előadása. .-- 20.10 Ignácz Rózsa előadásit — 21.10 Anda (léza zongorázik, y— 22.10 Ilniezky László jazz-zenckara.— 23.25 Pcrlis pali cigányzenekara. —
BUDAPEST II.
10.1!) Hanglemezek. — 10.30 Peiry Kató énekel. — 20 Húek. — 20.20 Film t-s jazz.számok hanglemezről. — 21.10 [-"elolvasás. ,-- 21 15 Idöjárás-jelciilés.
ctodátútó* éUU
SZURAS MEGENGEDVE!
9)
A Hátai Jóáxt#Hp
Gyűlölte az unokaöccsét, gróf Kcgle-vieli Bélát ós aiinofk is vérbenforgott a szeme, ha rodtonám prlluuloll. Soha örökségen nem kaplak össze. Nem kcre-Sílo/lék egymás útját. Mért nem hiriák egymást ctvi&elntl Azért, mert hasonlóak voltak.
-- lla ez 0 Béta valamit csinál, {felforr a vérem\', -r vnliJollu le őszintén István gróf, — utálom benne a ,snját hibáimat.
Ha Keyteviöh István meghallotta, hogy ncli azért, mert va!ajcl rálépőit a tyúkszemeié, súlyos feltételit kard-párbajra\' iAh ki, dühöngött:
— \'.Micsoda középkori által ez az emberi — sziszegett. — JEegérdemelnó, hogy a vívóteremben hagyja u fog.it,
- Uikihtíhé&sd
Féltékenykedtek egymásra és sokat versenglek. István mindig arra készült, hogy legyurjd Bélát, az meg Istvánt akarta leteperni, A harc, amiben megütköztek, rendszerint billiárd|>aiti voll. IízNí a játszinak nem voltak afé\'é közönséges bllUárdozások. A két játékos Ugy éJrezle, hogy a parti megnyeréséi öl minden függ. Fölény, siker, győzelem, A \'..kaszinóban a kél Kcglevieh blUUruV párbajának sereg nézöjo akadt, Fogadásokat kölötltek. Vérre ment » dolog. A játékosok mSndig mélyen formájuk alatt .szerepeltek, miért az izgalom Felkavarta idegeiket.
Egyszer megtörtént, hogy István ¦ n~ százas parii utolsó |«iéiijél akarta megcsinálni. A lökést ttts előbb • kihagyta,! Bélának klkmcvonhatja volt. István tudta, ha most hibázik, unoka, fivér.- fog győzni. Ugyncvezci| »kereszt dimlával ícljeloli a lökést megcsinálni. I)f\' !1 mindig nyugodt és egykedvű István gróf a pariiban olyan Ideges li\'it, hogj- hatalmasat lökött és n golyó nagy ívben -kirepült "z asztalról, egye-ncsen le n terűin nagy velencei tük-réne, amely csűrömpAeve össaeíört,
A Nemzeti Kaszinó akkori igazgatója, gróf Szapáry Géza, gondos, rendes ember volt, aki szeretettol vigyázott a mágnáskaszinó holmijaira. A snani-nzédterembeu ülve, lüköretförömpőlásre lett figyelmes, mire izgatottan felugróit és átrohant a másik terembe, hogy lendei csináljon. Az ajtóban megállt Látta, hogy a Keglevichek billiárd-parlija folyik. Kesernyései mosolygóit.
— Hja, ugy... Akkor nem szólok .egy szót se... Két Koglevtch-esel
egyszerre mégsem tanácsos kikezded.
István grófot mindenki u ,sans pernél sans roproeho. ideílis példányának tartotta. Tudták, hogy nem ismeri ni félelmet és a habozást. Pedig ő egészen máskép vélekedő\'. 1 — önmagáról,
„MHdenUL ayáua /"
Ebédre volt hivatalos és vélet\'cnség-böl egészen fiatal Orszlín mellé kerf.lt. A fiatabmber fejére rárepült a házi-
JÚa: HttUl AndM,
asszony fehér kakaduja. A madár fürge röpíti volt, elszállt, majd visszatért az iíju vállára. A fiatalember helyzete egyre kényolinell«iobhé vált, A kakadu kemény, éles, hajlított csőréi ott pihentette a fotal arisztokrata szemén, A rmtelcmbcr mozdulatlanul üli, mert a háziasszony imádta a madarát és a kedélyes hangulatot som akart-i megzavarni. Pedig a madár csőre a szeméi veszélyeztette.
-- Fél? — fordult a szomszédja Mé Kdglcvich István.
A riattflember arca kivörösödött, Az-Ián kinyögte:
-— Azt hiszem... Kicsit.
Kegievieh csendesen és komolyan szólt:
— Zavarja oV-a madarat. Hlgyjc el, hogy nvndnyájan félünk. Csak a társadalmi kényszer miatt viselkedünk ugy, mintha heni lennénk gyávák. Mi fiz u gyá\\aságí A gyávaság tul\'jdon-kép|>en rélfcnlartási ösztön. Minden cnVbCr gyáva. Higj\'jc el> akárhányszor ])árbajom voll, mindig leszámoltam mukteimcl... lío azért vagyok ur, hogy leplezni ludjam mily ős emberi ösztöneimet. ^
A madár végre ejszátlott. A fiatal szomszéd megköiuiycbbnlieii sóhajtott fet, Kcg\'evich rámosolygott
— Soha ne széjryeXe, hogv gj\'á\\a, de vigyázzon arra, hogy senki 110 luxija ezt meg magáról Az élei y.itka az, hogy mímeljük a közönyt, higyjék rólunk, hogy bálrak vagyunk s altikor senki nem mer beK-nkköim ¦ ¦
lNO, auguiilug 7.
Akik sietették.. .
I\'autay Edo, az ideátokért hevülő igazgató auitOik idején, amikor Kegle-vicli iulejulánsi kine\\ezcséröl érlesüH, kí akart mondani. Azt hallotli róla, hogy a gróf gőgös, polgárt Lenéző, véleményeiken konok máguils. akivel nem lehel együtt dolgozni. Amikor megismerte az intendánst, k^lene-sm csajlódolt. István gróf sobu nem\' avatkozott belő a szinliáz niüvészi inüjika-Icrvébc, A gróf nje^tedveWe igazgatóját és a színházon kivöí is gj\'aktan hi\'kilkozoll vclc.Járt d ¦\'I\'öulay-liúzhaz\'. Imádta n gyetffcebel, ked\\<lte Paulny-nét, akit mindig Tiisikám -nak no-vozett, no Pautayaé soha nem feledkezett meg arról, hogy az intendáns még bizalmas ismerőseilöl is olvárja a fornytk tiszteletét. A Paulay-liázbun, ahol gj\'akori vendég voll, mindenki előírásosan grófuraela Kegevie-liet. Igaz, István gróf is udvarias * volt. Soha nem niehe\'ctt JO tvy m ajtón PftuPay Edével, oíki olárendellje volt. hogy azl ne tessékelte volna Olötc.
. .. és akik átütötték
Semmi nem haragudott meg ugy, mintha valiaki bizalmaskodni próbált vele, vagy csavk egyszerűen udvariatlan voll. Bérezik Árpád hires szynpadi szerző, miniszleriáhs férfiú és a társaság befolyásos tagja volt. Egyszer
Terményeit tűzkár ellen átalánybiztosit ás keretében biztosithatja legolcsóbban!
Ballonfcabitok FelSHBk
itnpregnálása
PÁLCSICS-nál
Telelőn: Uilet 533.
Telefoti: «yár: 344.
heszéJgclés közben véletlenül lélegezte n grófot. Bizonyos, hogy ez nem tőr. léut szándékosan, hiszen Bérezik Árpád nevezetes vont tartózkodó termésrete. rűL I>e könnyen elképíelrretö, hogy a .le szócska kijött a száján, hiszen nbban a vjlágban az úriember mindenkivel pertu volt. isiván gróf Jtoltra váll arccal fogadta a tegezést. Másnup B"rezik uj darabja ügyében jelent meg az intendánsnál, A grór félóráig tanács, kozoft vele, ne nem ülli\'tic le Ber-ezik nem is irla meg a danbját, hanem etkcsoredO\'.l ellcuséjíé vilt Kegle-vleltnck.
IfO\' gyájlöHe a luiragosakat, de (Iveiből u»m engedőit.
Puulayékbau is nzt éilékclte, hogy mindig betartják a romiakat. Szerette
ökel. Láilezy Ilkát is gyakra" elvitte hozzáu.Lk és rövidesen Tusi és Ilka cl választ ha tathmotk lettek.
Patilay halála egészen lesújtotta, A Icnübtés másnapján felnőni Pau\'ayné-hoz, leütlek az ebédlőben és egy szót .sem ik\'szél\'.ok. A halottra gondoltak. Arra a férjire, akit munkaerője tetőpontján, a nagy terveik jieváltása előtt távozott, Paulay soha nem törődött a pénzzel, (kicsinyes gondokkal küzkö. dőlt, állandóan uzsorásak szorongat-Iáik. Amikor mrgha.lt, neki. a Nenizcli Színház Igazgatójának aranyórája és lánca a zálogházban wlt. Még u luk. béri sem fizetták ki.
Keglevich csendesen megszólalt.
— TuSi, kéremA gj-crokekív ne tegyen gondja, rín fogóik törődni ve. lük, az apjuk helyett,
\\Folyt. köv.)
Mem (etettünk!
A több mint egy hónapig tartó szakadatlan oláh támadás alatt, amelynek Ojlozi szorostól délkeletre
1517. Till. I
Báljl
fekvő 1107 méter M.igura C.asiiuihil elfoglalása volt, (kféönöse.n k(tűnlek a \\-oll székjlyudvarhelyi «2. közös gya-logezied alábbi hősei: \\
(Mózes Miklós tartalékos szaka.sz\\e-zetö példáhuíó bátorságául önként jelenl.ke-eti reh;oriiöjárörbe és műrész rajlaülésscl nagyobb ellenséges járőrt küzdőit le. LMhjd a kiéjkilct\'eu ,védebni árasokban az éjjel-nappal iclja zúduló lüzérségi tűzben ^1 túlnyomó eleuség kenény támadásait kézigránát harcokban m\'mtig vis.szaveiel,o.
Ilyes W\'tcr szakaszvezető, amikor nz oroszok erős tüzérségi előkészítés uláu állásainklw betörtök parancs nélkül tartalékban levő szakaszai azonnal cücnlámndásra vitio. llaláltnicgvetö bátorságával magá\\al ragadt] embereit Arés eniber cmlei- elleni harcban kézi-™ gránátokkal lépésről-lépésre visszaszo-rílolta a szívósan küzdő OrOBZokat. Az isméi visszafoglalt állási vitézül meglarlolta.
Bodó Lajos népfelkelő honvéd előretolt tábori őrsön kézigránátokkal cgyed&l fuuunitolt meg egy ellenséges járőrt. I\'arsuiosnaka mégse l>osüléso nlán azonnal átvette a part\'nesnokságot s tovább rolytitva n luVCOt a támadást vKszaverlc s Így az dllcnség előretöréséi mrgnftadá\'tyozla. Midőn az eHen-ség az örsöl iörfrlzárUi, meg nem adva magát, folytatta a harcot, inig kt nem vágta magát és vissza nem lért csapatához,
Mindhárman emlwrlo\'.clli hősles magatartásukért az arany vitézségi ér. ine( érdemelteik ki, amit íircnsége József királyi főheiceg személy<\'seii lü-zólt nu\'Hitkie.
1940, auguBiUiB 7
2ALAÍ KöaCŰNY
Hozzák rendbe a sétatér Htjait!
Kaptuk n következő levelet: Tok. Szerkesztőségi Nagybecsű lap. juk, a ZbJaI Közlöny utján akarom fdhrvnl a város i. t ^-czcldségénok figyerrtnél az Eötvös téri park útjaira. Ok bizonyára -nem járnak arra, árért nem tudják, hogy a feltöltésre odahordott tégla és egyéb törmelék csak az ulte-Mre -van szórva, do azon nappal is lehclctlen a ján\'ts, ncni ^ beszélve arrói, hogy az csle a legrövidebb uton, a parkon átmenők a kiálló tégla ós\' ködarabokban bot;lndozJiak. Az ut sok heiyiilt vár fellőltó-sixí és Isefcjezésrc most már szinte hójia|xxk óla. Kérjfik u Táros i. I. vezetőségét hozassa rendije a sétatér útjait, de mielőbbi
Közérdekű panaszom szjvcs közié-léséért fogadja a Szerkesztőség Difire is hálás .köszönetemet, maradtam tel-jCS tiszteletiéi:
(aWJu#)J
a .szerkesztőség csatlakozik a kéréshez nz.zal a nvegjogyzéssel, hogy a Trij>ainmerJiótS|tór egyes Ut*Í, vtttn-nánt az úgynevezett <vasutparU Sétány- utjának itsö szakaszára is rá-
féme hasonló javítási munka.
Újból sok a kéregető
Mélyen tisztelt Szerkesztő Url a Zalai Közlöny mindenkor hü Ssószólóje Volt a .közönség panaszainak, így én is Szerkesztő Úrhoz fordítjuk. Kérem, szíveskedjék szóválenni: b. lapjában, hogy az utóbbi időben ismét sok « kéregető Nagykanizsái!. Hol koldusok, hol cigányok, hol pedig gyerekek kéregetnek utcán és u házukban, dc oly Szemtelenül, hogy az hatósági közbe. iépést kíván. a kéregeUík közi sok a munkabíró, ukik egy kosarat nem viszi nek haza a pkcréfc <lo Ijoincnnek a hazakba és addig nem mennek ol az ajtók elől, inig pár fillért nem kapnak. Nem a munka képteflenktol sajnáljuk a fillért, liánéin a dologkerülők szom-leten ejőszakoskodása. ellen kérünk orvt)sls\\sll
Szerkesztő Urnák maradtam alázatos tisztelő hive:
k _ (aláirás).
Ifi.
Rendszabályt az utcákon vadul száguldozó kerékpárosok ellen
Tgen tiszWt Szerkesztő Url Engedje meg, hogy a Ztrtai Közlöny utján legyem szóvá sok ismerősöm panaszát. Tnttón megfigyclto, hogy újabban «©um ulvoiuűakoii, Tőképp a Hortliy ÍSUkllós ós u Csongort utcákon a fiatalok kerékpárokkal oly száguldást, visznek végbe, hogy az a járdáról véletlenül lelépőkr© nézve egyenesen életveszélyes. Valósággal biavurmiitaUd-nyokat végeznek, jobbra-balra fordu-lászva egymást kergetik, cicáznak, m\'iiitha erre n célra aszfaltozták volna «z utakat, a rendőrőrszem intse mér-KéMetrc a túlbuzgó kerékpáros Ifjakat, vagy ha &% som használ, büntesse le a Wsnéttül száguldó zötkm, akik ebből ¦sjiorlot űznek.
nixunk a Főtanácsos Ur sürgős intézkedésében.
Soraim iköztéséérl fogadja hálás köszönetemet és inanidtáin, igaz nagyra. heesvíléJisel;
h
T
Úszóink szereplése a pécsi versenyen
Détdunántul varosainak fiatal úszóit ezáltal Pécs látti vendégül. a ver-
senyben a pécsi úszók győzlek fölé. nyesen. a megszokott pálya, a hideg Viz és a hazai -közönség egyaránt nekik kedveiéit, nem beszélve arról, hogy egyetemista uszókkai is rendelkeznek. a .kanizsaiak igy ezúttal csak egy elsőséget szereztük a kis l)us révén, tnig a többi számokban II., illetve ILI. helyre szorultak.
a verseny eredményei a kő.eikczök: III. korcsoport (szeniorok): 1Ü0 iu. gyorsiiszá-s: I. Papp (Pécs) 1.03. 2 Kelemen (Kaposvár) 1.09.0, ;i. Czulek (Nagyksudzsa) un*,.
¦Iü0 m. gyorstirizás: 1. Papp (Pécs) 5.49.6, 2. Daduy (Pécs) G.08.8. 3, Czulek (Nagykanizsa). :ixl00 m. vegyeavákó: t. Pécs ;t5(l.
\'J. Dombóvár 4.15.4. Nagykanizsa 1.18.
II. korcsoport (ifjúságink): 100 ni. gyorsúszás: 1. Karácsonyi (Kaposvár) 1.11.3- 2. Várkonyi (Pécs) 1,13.4. ;i. Mobns (Nagykanizsa) 1.14.
100 m. mellúszás: 1, Szy II. (Dombóvár) 1.30. 2 Tóth (Nagykanizsa, 1.31.6. 3. Sebestyén (Pécs) 1.39. .
IslIM) m. gyorsváltó: 1. Pé<-s 5.13.2. 2. Nagykanizsa 534.4. \'í. Kaposvár 5.34.
1. korcsoport (gyermek}: 50 m. gyorsúszás: 1.-2 holtverseny-lien: Kádas (Pécs) ós Dus (Ntigykaui. zsa) :i2.2. :i. Karácsonyi (Kaposvár) :I3.
a vizí]>ólómérközést Pécs csapata nyerte 3:2 (1:1) arányban Kaposvár csapata ellen.
Kevés felhajtás, erős kereslet, magas árak
a tegnapi kanizsai országos vásáron
A több napos esős idő érzékenyen befolyásolta a tegnapi országos yií-sárt Nagykanizsán. A felhajtás az. állatvásárra a megszokott mennyiség egyharmadára esett vfcsza, főleg a távolabbi vidék állattenyésztői, gazdaközönsége tartózkodott a felhajt ás lói, ami erősen volt érezhető. Sok kjenrS-kedő i« volt az állatvuaáron, é\'énW volt a kereslet, ofc ezzel szemben igen gyenge a felhajtás, nolw jó anyag került khiélatra. Így érthető, ha az állatárak magasra szöktek. Jó (vágó) tehénért éltí súlyban 75-80
fillért kértek és kaplak, míg príma ökörért 1,03 fillért fizettek. 650 szarvasmarha került felhajtásra és 220 ló. Néhány vagon prfm11 marha olasz; exportra vásárlódott, « többiek
bí\'lfö\'dre. Sok kisgazda vásárolt to-vábbtartásra ^illatot.
Az árak további felmenő tendenciát mutatnak. ,11
A kirakodóvásárnál Sok Volt az idegen kirakodó, a nagykanizsai ke* K-skedŐk nem érezték, hogy országos vásár* volt.
NAGYKANIZSA - Í\'A üT 5 • \' .*
(Mindenről a legjobb értestHéstl vannak)
azoknak, akik a Zalai Közlöny olö-ftzelői közé tartoznak & igy iiapout» « lyfrorábbui órlftifUiKk » helyi, országos La -i világpolitikai eseiuényak-
t«. . : i 1 I
A Magyar V8rStkm&zt sokoldalú faladatának elvigttlaére milliók kulim AI Adókon 1
Nagykanizsa megyei varos polgármesterelöl.
18JS55/1940.
Hirdetmény.
A képviselői válásitól név|egyzi-kek ellen beadott felszólalisok felelt a központi választmány határozóit. E határozata alapján az egyéni, illetőleg lajitromos névjegyzékbe felveti választójogosultakról készült jegyzék egy példánya aug. 20-lg > városházán (II. emelet, 29. ajtó) közszemlére telelik kl, ahol azt reggel 8 órálól déli 12 óráig, vasárnap Ii, mindenki megtekintheti ás köznaponként délután 2 órától 6 óráig lemásolhatja.
A jegyzék egy példányát a kir. járásbíróságnál Is augusztus 5-től augusztus 20-ig a hivatalos órák alatt bárki megtekintheti es a megállapított dijak előzetes lefizetése melleit teljes, vagy részleget másolatot kérhet.
Jegyzékek ellen a közszemlére létei Ideje alall panasszal lehet élni a közig, bírósághoz. A jegyzékbe történi jogosulatlan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt szólalhat fel. A panaszt a központ! választmány elnökénél Írásban kell benyújtani. A panaszban uj okiról! bizonyítékok is felhasználhatók, időközben történt változásokra azonban panasz nem alapítható. Minden panasz csak egy személyre vonatkozik.
Nagykanizsa, 1940. aug. 5. imi Polgármester.
Egy apróhirdetés ... .c Zalai Közlönyben
j pár fillérért
, . sterez önnek lakót A,ésmegkiméli önt az l-flMánjárástót.
»MiHiiiu, tw simtar
ZALAI KÖZLÖNY
Rövid táviratok
MBXIKOBáN 1 I
bevezették »z általános védköteKsou. ségel. A törvényt már megszavazta a n parlament.
A SZOVJET
éa Amerika közölt a tegnap loJ.irt kcieskeJelmi szerződést egy évre meg-hnssziifrld.ottált\', de Moszkva nem vállalt kezes(éget, hogy a 10 millió dollárnyi árut villában át is veszi, A SZOVJET
főtanácsa Hsztországot, mint. uj tO-iiársközlars.iságul besorozta tagállamai közé. Rövidesen megtartják az uj Movjel-vátisztásokut is.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható a Zalai KBzISny nyomdájában
Nagykanizsa, FS-ut 6. szám.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATON-FENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásltntt
ftlrdőjoggal
25%-os
havi 15-20 pengős róaueletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A tala]besz(lrödés folytán kitünö Ivóvíz. Fenyvesei-ben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand, Enyhéit raélyiUŐ sekély vizében a gyermekek veméit uélkül lllrodhetaek. Az építkezés olcsó és kedvezS feltételekkel lehet építkezni. Egy csekély elóleg lefizetésével a lelek nyomban bútokba vehető és nevére lesz telekkönyvezve. Még ma kérjen dlltalan prospektust
SZABÓ ANTAL
litettbin: Naaykasliia, Fl-at 5.
(Folytatás az I. oldalról)
gos béke kialakulhasson; nyugaton folytatiák az Anglia elleni támadás kidolgozását A holland-belga partok mentén többszáz földalatti repülőié-létesült, arnclyekcn Solqezcr icpaüfeep
várja az indulási. Hasonlóképp a fö\'d alatt vannak elhelyezve n ttenxln és egyes üzemanyagkészk\'lek. A nómet munkaszolgálat valóságos hősi telje-bitményl végzett e/ek elkészítésével:
A ma déli had/jelentések
Berlin, augusztus 7 A véderöföparane.snokság kózii, hogy egy néuvct búvárhajó ,\'18.000 tonna hajóteret \'süllyesztett «;1 és szeren esésein hazaérkezett, nepfilörnjok bombázták az angol |>artokat, a plymöulhl repülő-leiét, fegyvergyárat és néhány repülőgépgyárat. Az angol repülök Holland terület fölé hatoltak l;o; do károkat nem okoztak,
Valahol olaszországiuln, aug. 7 Légi ha de rönk harmadszor is bom-
bázta Haifa kikötőjét és köoluji-..tk-líínut, ahol az első támadásnál tíznapos "¦fizet okoztuk, a másodiknál pedig a shell köolajtinnmitót semmiV sltctték meg, P.Kzakafrikál>an Sollum-lól délre támadást intéztek, I>ombazluk az alexandriai vasutvonalat, valamint Adeni és Berberát. Csapataink több helyén benyomultak DriU-SzomáljV földre.
Hírek Szara csoglu és a francia kormány lemondásáról
Rejgrád, augusztus 7 A Vremc Ankarából ugy eNosül, liogy Szaracsoglu rövidesen lemond. Távozásának oka az, hogy n németek által kiadott Fehér Kényben olyan adatok kérőitek nyilvánosságra az okmányokban, amely a török külügyminiszter helyzetét is lehetetlenné teszik. , ,
Belgrád, augusztus 7 A Politika tudósítója avzt JeJentj Viehyhől, hogy a francia kormány a közeli napokban lemond. A Laval kormány távozásának okáról nem szól a jelent tés, do azt közli, hogy az uj miniszterelnök valószínűleg Bargeié Gaston lesz.
IMO, anguszlus 7
Csillárokfalikarok,
.-\' tu..in. .,\' w.
éjjeliszekrény-lápok
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsSrangu szállodájával, a csendes és központi fekvési)
István király Szálloda
(VI., Podmanlozekf-uttoa >.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai KOzlóny kiadóhivatala állit ki a jelentkczó olvasók részére.
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLAS
¦•Járást* non Ml felvétetik. Sietne-ayl-tér 4. Jelentkezés 1. sz. altinál. •
Bajái-átalt lel veinek. Ctcngery-ut J4. •
Ba)áráaC kerestetik aiounatts.
Telekyut 4.
Jéhizból való Ogyw klfaitáfla lelvéte-lik. Beleznél, Sugarat 53. •
Hstalaaalaa is Mfulűllu felvételik Kelemen Rezsó cégnél. 1871
_ADÁSVÉTEL
Caearflá gumisain mindem nacjy-Bágbaa, továbbá nlsniante, gép , k„«»l- *a ••¦•rpon>>ast alf aiaa árb.n kaakaték «•¦«•••> a*aa<
1843
Elastá 1000 kisméretű tégla, 150 Minile ly. dupla konyhst|tó, Bagolai Sor 29. •
Raaaat vessünk, lehet dohos és csl-rás. Elek Ernóné stessfózdéle Kámincs-puiiti, állomás Uludvar-Kltért. *
Keresek sionnal bekoltttzhetó két-, vagy háromseobás lakáért, vagy maaáaká-aat. öntetet Msgiar-u. 9. alá kérek. Ugysnott eladó 2 homokfutó kocsi, trágya, szekér és ssekérslkalrétrek.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Négy derab festett deszkisltó olcsón almáé. Zárda-u. 6. \'
¦ladé négy magtahátu borszék, nagy ebódlóa«t«l, mosdoállssny. Csanyl Lásztó-ulca E 1869
Hetedikes gimnazista l.akB»„.k eladók, nyolcaílkaat vessek, Só-u. 7. *
LAKAS-ÜZUmJELYISÉa
¦«tssakéa udvart lakit azonnal kiadó. Űztxág-ttt 23. . _•
¦leait kálaaafeáa lakást keresek november elteiére. Címeket a kiadóba kérek.
Katié kis* vagy egy tugysaobáa kony-bál lakást összes mefhtkhelytséggcl, pince beleértve, november hó 1-ére keres gyermektelen nyug. házaspár. Címeket a kt-tdSba kérek. 183tS
OaukomfarU* kétszobás lakás november l-re kiadó. Bővebbet Klahtludy-utca 20. ISSO
kétesek novemLtr 1-érc. Címeket a átadóba.
1862
ttátaaska konyhás ntgy lakás, olcsó bérrel aionnal átadó. Bóvebbet Ladecsky bengszetkészltonel.
HAZ ÉS 1NUA1LAN
Eladó 3300 pengóert Bslstonmártlttlr-dön szobs, előszoba, konyha, kamra, kertes uj ház. Magyar János, Btlttonmárla-
~-u! 1870
Httmhalyakat, családlháeakat, bérházakat, üzletházakat eladásra közvetít Horváth, Sugár-ut 42. *
i— mmm —i
I mindenki a bolyi kenatallleaál I I éa Iparosoknál aamaaa bal I
ZáUM KÖZLÖMV
POLITIKAI NkPlUFV Oad> : „Klzaasdaaáil FI. T. Haiykaalta*". relsUs kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „(Uz)azauájl R. T. Kan>.,lt,.~
. systtiáláku aaaykulzsás. (Nynrodáért tolat, Ititi Király.)
80. Evlolyam. 180. méta. NsgykanUs», IMO. augusztus 8. csütörtök
Ar. 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
mimítm kdUsup dadán.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
lilőllMtéul ár«: ear bow 1 puri 40 fill Sierkeatettgl é. kuulótil.»UlFl«ido». 78. ¦
Míémipí tijerfcí...
Szokatlunul szigor j, »ord időjárással, elemi csapásokkai és az európai helvét következtében előállott munkáshiány veszedelmével kellett megküzdenie az clmu.lt termelési évben a magyar földnek és a magyar föld népének. Szigorú és hosszú volt a tél, megdermedt az anyaföld íöbb mint egy méter mélységben, azután ráhullott a másfél métert is meghaladó hó és akkor, amikor n itapeszl luCzOgazdaságl munkáknak már régen folyni kellett volna, a téli árvizek veszélyeztették a bevetett és be nem vetett földeket.
Később a viszonyok ugy alakultuk-hogy a magyar hadsereget készenlétben kellett tartani, aminek kövei-keztében sok munkásembernek katonai szolgálatra kelleti bevonulni. Mindezek a körülmények az ország kenyéréi Illetően aggodalommal töltöttek el sokakat. Féltették mindennapi kenyerünket, attól retteglek, hogy » fagy elpusztította a csírázó magvakat, a hó megölte, megfojtotta a már kisarjadt vetést, a vizek árja pedig elhordott mindent a földről a humusszal együtt \'
Ls imc az áldott magyar föld minden ves/edelrrJeknek ellenére gondoskodott a magyar nép mindennapi kenyeréről. A termésjc\'ientésbö1 tudjuk, hogy Cz a kenyér biztosítva van az ország népe számára, az ujabb jelentésekből pedig Örömmel kell értesülnünk arról, hogy a fcnpásnövé-uyck, nemkülönben a takarmány-nemfjek bőséges termést Ígéritek meglesz tehát a kenyér mel\'(é a burgonya, lesz gyümölcs Is, állataink pedig bőséges takarmányt kaphatnak az elkövetkezendő télen át.
Ez tu áldott magyar föld, amely ezer cssitcn\'rjeje táplál1 minket, még soha nem csalt meg, még soha nem hagyott kényértelenül. A verejtékes nrunka, amellyel a földműves a barázdákat megdolgozza, sohasem maradt eredménytelen, o magyar mun. kának tőkeértéke, a földben, mint mindennél biztosabb takarékpéiuIáiban évről-évre meghozta a kamatolf megtereinte a mtodeiiuapi kenyerünket.
A kormány- bölcsessége ó> előrelátása a rmak a vésze de remriek eltüntetéséről Is Idejekorán gondoskodbtt\'f hogy a behívások következtében nem lesz, aki a termést betakarítsa. Kero Időben megtörtént szabadságolásokkal, a mezőgazdasági munkaszolgálat: rt\'ndszeresitéMével töké elcsen sikerült 11 termést be takarítani ós immár csak arról IcClJ gondoskodnunk, hogy a kenyénniagvak milyen áron kerüljenek a fogyasztó asitiláru, hogy. a meglévő készleteket ki vásárolhassa meg, milyen árat legyen kötete* érte fizetni Időszakonként, viszont mennyit fizessen a fogyasztó «*; Őrlemények-ért.
Mindezek n problémák rendeletekkel szabályozva vannak. Megvan ha* térozya .a buz", ára, épp ugy, min\' » többi kenyérmagé ¦« megvan ^hatá-rozva tu is, hogy. kik foglalkozhatnak
A belgrádi Politika jelenti:
Bossy a bukaresti kormány ujabb utasításával rövidesen visszatér Budapestre
Ujbö! válságosra fordult a román belpolitikai helyzet: Boriin kormányválságról tud — A Vasgárda kizárta tagjai sorából a Vasgárda-minlsztoreket— Glgortu ma este rádióbeszédet mond
Olaszország megkezdte nagy támadását Szuezért — Küszöbön a nagy német támadás Anglia ellen
Mint már tegnap jelentettük, Bossy Rt.oüi római román követ Bukarestből jövet szerdán délután megérkezett Budapestre. Estft hét órakor félhivatalos jellegű látogatást tett a miniszterelnökségen. ahol gróf Tc\'eki Pá\' miniszterelnökkel és gróf Csáky István külügyminiszterrel félórás megbeszélést folytatott. Bossy ma* vissza is uta^otl Bukarestbe.
A román megbízott budapesti tanácskozásáról Wvc*bb Jelentést "nem adtak ki. j , ¦
A crajoval , . ; i
bolgár-román tárgyalásokról
sem érkezett egyéb hir, mint a*, hogy a bolgár és román küldöttség megérkezett ós a királyi helytartóság palotájában kezdődnek meg ma a tanácskozások. A román küldöttséget Cadere vezeti, ö írja m«jd alá a inpg. kötendő egyezményt ls román részről.
Tekintettel, hogy a romén sajtó ellenállásra történő uszítása tovább tart, a Völklschcr Beobachler tegnap ismét figyelme/te tő cikket irt, amelyben | . j j elítéli a terület-átengedések ellen Izgató sajtót és hangsúlyozza, bogi\' n román pártvezérek tevékeny ke désc aligha felelhet meg a kormány akaratának, véssenek tehát véget mielőbb az ellenzék széthúzásra Irányuló propagandáidnak.
A római sajtó a tanácskozásokról azt Írja, hogy a magyar terülell kérdések megoldásának eiöestótyéu vagyunk. , i . t
Romániában cáfolják, hogy Er« délyben autonomlsta mozgatom létezne. Károlv király kihallgatáson fogadta Brathmut, aki ezután külföldre utazott. Utazásának célja Ismeretlen, de aligha hiszik, hogy Berlinbe
a termények vásárlásával é* értékesítésével.
Nincs tehát semmi veszedelem, a mindennapi kenyér biztosítva van és minden ma.yar bizalma megszilárdulhat abban az ősi földben, amely,, mindig gondoskodik fiatról.
(la egyik országrészben valamely termény kevesebb, vagy elemi csapás érte, a másik országrész mindig
utazott volna. A román király és a kormány vezetőkön kiVÜl Cuzaf, Argo-tcanut és más pártvezéreket Is kihallgatáson fogadott, amiből arra követ-kezteürek, hogy a román belpolitikában változások vaunak küszöbön.
A délkeieteurópi kérdés afokulását Berlin is nagy figyelemmel kiséri] különösen, hogy a törők külpolitika változásának kérdése a török nemzet-gyülés_clé kerüU.
Törökország politikai Irányváltozásával
kapcsolatban megbízható érlesüló«k
még nincsenek, de azt mindenütt nagy érdeklődéssel várják.
Igen nagy figyelmet kelt a nyugati helyzet alakulása is. A nagy német támadás megindulásáról mind több szó esik és. az SS hetilapja is azt irja, hogy AZ Angliának adott halasztási Idő lejárt a támadás megindul. Az olasz sajtó berlini jelentései is azt mutatják, hogy " támadás küszöbön áll. Az a ¦megállapítás, hogy,
a jöVŐ héten nagy események várhatók, minden lapban megta lóiba lók. Európa türelmetlenül várja a német támadást - írják — de uz nem gyerekjáték. Alaposan elö. kell készíteni. Legyen azonban megnyugodva mindenki, a hatéból a Tengely kerül kl győztesen.\' Anglia máris fokozatosan omlik össze, Európa pedig nem jut a végkimerülés állapotéba. Németországban nagyjelentőségű : belpolitikai változások is történtek Elszászba Wagnert, Lo-tharinglába Bürckelt, LAlxemburíítvi pedig Simont nevezte kt Hitler birodalmi helytartóul "cs körzet vezetőkííh
A bécsi birodalmi helytartó Buldur von Schlrach ifjúsági NS pártvezető lett. i j j
A tegnapi harci események közül megemlítjük, mint legjelentősebbeket: a Brit-Szomálitw való olasz bfcnytf mUlást és Zcjtn kikötő efogíalásillj valamint uz angol fegyvergyárak elleni sikeres német bombatámadást.
Bossy újból Budapestre Jón
Belgrád, aUg. 8. A Politika Bossy román követ budapesti útjával kapcsolatban arról értés",!, hogy u román megbízott, akt ma visszautazott Bukarestbe, csak üj utasitásokérl ment és\\azután újból Budapestre \'utazik. A lup teljesen \'<>-glkusnuk és jogosnak mondja azt a magyar álláspontot, amely szerint a legutolsó jogi aiap az 1018-as beU grádi egyezményben megszabott demarkációs vonal, amely alapja lehet a tárgyalásoknak. A lap kiemeli Magyarország történelmi jogait Erdélyié és leszögezi, hogy Budapesten tar*
tózkodó \'és bizakodó a hangulat. Budapesten remélik, hogy Románia vezetői belátják, hogy engedniük keli és Magyarország nem lesz kénytelen u Tengely beavatkozását Kérni.
Belgrád, aUg. 8. A Vreme ismerteti a román és bolgár tárgyalásokkal karxffolatos sajtóhangokat és idézi azokat a cikkeket, amelyek szerint Románia Bulgária kívánságait hajlandó teijesjtenij de csakis Bulgáriáét, minden más követeléssel szemtieu hajthatatlan és-minden erőszakoskodás a román nép akaratéval találná szembe magát.
(Folytatás a a. oldalon)
tud gondoskodni a hiányok pótlásáról. Ezt jótékonyan érezzük azóta Is, mióta a trianoni ország határai « felvidéki sávval, majd pedig Kár-páta/jávai megnövekedtek. Mert természetes, hogy minél nagyobb az ország, annát kisebb ai a veszede.em, hogy a termést bármilyen elemi csa-
Í)ás az egész ország területéit -WsZé-yeztesse. \' I >
Ezért kell örvendenünk s annak* hogy a trianonf ország területe meg-növekedett s ezért Is kejl, sziyböi óhajtanunk annak a magyar ; reV ménységnek mielőbbi teljesülését, hogy ez o terület tovább is növekedjék, hogy minél nagyobb legyfin az a Magyarország — amelynek földjéből ézfir évű élünk. I |
ZALAI KÖZLÖHV
1940. tuguiztu» 6
Nyíri uísdr
Szomolánylnál.
A magyar kereskedelmi küldöttség megérkezett Moszkvába
Mos-jkvn, augusztus 8 A magyar kereskedelmi küldöttség, Niki Alfréd meghatalmazott miniszter veretesével megérkezett Moszkvába. Berlinből repülőgépet, tettek meg az utat. A moszkvai repülőtéren úune-]>élyeseii fogadták a küldöttséget a szovjet gazdasági vezetői, valamint Kristófi József magyar küvet és a követség tagjai.
A francia nagy per
Vichy, augusztus 8 A francia közvéleményt élénken foglalkoztatja a Iiáboru-s felelősség miatt vádló- ">< padjára ülteiéit politikai vezetők bűnügye. Mint közlik a büntetés csekély p&izbűaLetéslől élot-fogytigliini várfogságig terjednek, de halálbüntetést nem szánhatnak ki, kivéve Mandel esetét A kormány szerint nem politikai megtorlásról van szó, hanem kizárólag a bűnösök megbünle-léséről.
Gyermekszallitó hajók
Wasliúigton, augusztus 8 (\'.yeonckszúlÜLÓ iiajókat liolyezuek üzembe. Anglia és Amerika közóit. A hajókon osak lij éviiéi nem idősebb gyermekek utazhatnak. A hajók oldalún nagy belükkel feJlünlelik, hogy gycrmek^záliitó hajóról vun szó, igy ezeket a liajókAt fel sem fegyverzik és hadiliajók sem kísérik.
India morgolódik
Bombay, augusztus 8 Az indiai nép ós az angolok közölt az ellentét egyre jobban kiéleződik, Gandhi közölte, hogy az tOldrályiiól eljárt iiz engedmények ügyében. Ha az angolok nem adják meg a kórt politikai engedményekét, (rimdhl maga ált a polgári eiégeucllejiség élére.
Az angol léggömbzár „sikeres"
Newyork, auguszlus 8 Az amerikai sajtó közli, hogy az angol léggömbzarban eddig már Öt angol gép pusztult eL A helyzet tcliát az, hogy az augal léggöinbzár több kárt okozott az angoitakuak, mint a német repülőknek.
A „Ferenc József" keaerllvlz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzült székrekedésnél és annak mlndentéle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható te;-meszelés hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg
orVOSát 1
Nagykanizsaiak a MÉP vármegyei nagyválasztmány! ülésén
Vasárnap reggel 7"14 órakor Indulnak a nagykanizsaiak
Nagykanizsáról nagyobb Számban vesznék réS/.t. a vármegyei nagyvá-lasztmánvi ülésen, é\'én vltéi Benlzik Díjon klr, kormányfő tan ácsos, bankigazgató, dr. \'l\'holway Zsigmond városi pártvezető, vitéz Tóth Béla, a
kanizsai Baross-kerület elnöke és Miklós János posta hivatal-igazgnló, társ-kerület vezetővel, de luigySzámh ban vesznek részt a kanizsai kerület községeiből. Nagykanizsáról a vonat vasárnap reggel 7.14 órakor indul a zalaegerszegi ülésre.
A megyei pártveze tőség a meghívókat már szétküldölte a nagyválasztmány tagjainak.
A Magyar Élet Pártja zalavórme* gyoi szervezete vasárnap délelőtt 11 órakor nagyválasztmány] ülést tart Zalaegerszegen, a »Koron:u-SwiUó emeleti nagytermében vitéz gróf Teleki Béla főispán, megyei elnök elnöklete alatt. Az értekcz\'eLcn az általános helyzet kerü\' napirendre. Felszólalnak a MÉP országos kiküJ-döltei. ne\\«s országgyűlési képviselők a szomSM\'d vármegyéből, de résztvesznek Zalavármegye országgyűlési képviselői is, így többek között Ilovszky János. Nagykanizsa megyei város képviselője.
Helyreállt a béke a kanizsai református egyházközségben
Az egyházi vizsgálat folyamán sikerült az ellentéteket teljesen kiegyenlíteni
JllllIílU, U|)jf ululai» I"
Mint ismeretes, hónapok óta viszály dult a nagykanizsai református egyházközségben. A differenciák tuiy-nyira kiéleződlek, hogy nemcsak Személyi térre csaptak át. hanem az egyházközséget ős presbitériumát két táborr szakitoltók, ami áldatlan helyzetet lencmUeLt ós a békés alkotómunkát nagyban hátrál lati a. A helyzetből kifolyólag több per is keletkezett amit a nagykaniz-sai járósbiró. ságon lefolytattak.
Most örömmel köziölhetjük, hogy azoknak a nemes férfíAklnak, akiié hónapokon keresztül a "béke helytp-állitásán fáradoztak, munkájukat teli jes siker koronázta. . ¦ ,
Tegnap ugyanis Nagykanizsára érkezett Izsák Aladár lanácsbiró* So-mogyjádi rcf. lelkész ós Magay Fe-
renc, \'törvényszéki tanácselnök Kaposvárról, akik a szokásos egyhát! vizsgálatot tartották meg. Sikerült az ellentéteket kjtegyeniiteiii, o lóét tábori eggyéko vackolni ós a békét
ismét helyreállítani.
í\'écscy Barna műszaki tanácsnok és dr. Biró Dezső Oti ügyvezető felszólalásaikban méltatták a vár-béke hely reá l\'itásának je\'entőségét és kihatását. Dr. Tholway Zsigmond örömének adott kifejezést, hogy az egyházi, mint világi részről megindu\'t békeaktíó sikerrel fejeződött be ós köszönetet mondott mindazoknak, a lük a béke létrehozásán fáradoztak és lehetővé tették, hogy a nagykanizsai református egyházközség most egyesült erővel folytathatja munka-lát . , ; ili
Három esztendei munka eredményeként a kanizsai járás minden községében lesz Vöröskereszt országúti segélyhely
A közért való önzetlen fáradozás és lelkes munkának tanujeJét adta a Vöröskereszt Egyesület nagykanizsai fiókja, amely dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt valóban tevékeny munkát fejt ki éveken keresztül nemcsak Nágykajiizs&v hanem a járás községeiben is.
így különös gondot fordítóit arra, hogy a nagykanizsai járás minden egyes községében felállításra kwüljöil az országúti segélyhely, a megfelelő, első segélyezésbe* szükséges felszerelésekkel, segédeszközökké!.
Háromszoros feladata van egy, ilyen segélyhelynek egy-egy községben. Elsősorban a mentőállomás, amely minden szerencsétlenségnél, baleseteknél, a utóösszeül közé\' jakné1
első segélyt nyújt Másodsorban a mezőgazdasági baleseteknél azonnjast kéznél vau ós Segít A falu ifjúságának egészségügyi kiképzését segíti elő. ; ¦ - , í
UttörÖ volt ebben maga Nagykanizsa, amely két fölszerelést adományozott, úgyszintén a Vöröskereszt központja egy felszerelés adományozásával. A községek háztartásuk költségvetésébe állították a szerény kiadást, ami egy Ilyen országúti mentőállomás felszerelése je\'ent^
Dr. Lontay Alán járási főszolgabíró és ifjú Knortzer György szakaszparancsnok agilis munkJds.ság\'ának két és fói év alatt sikerült a járás 36 községéből 27 községben Vöröskereszt országúti segélyhelyet (mientö-
Művészi amafőrmunka
ELÖHIV
MÁSOL
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV
fotószaküzlet, amatörlaboratóriumában.
Szezonvégi árusítás
szenzációs olesó árakkal I
„IDEÜL" clpőflzlet 18-ií \\l sí.
állomást) felállítani, azt a szükséges
fel sze telesééi \'ellátni, megfedő meg. bízottat kiképezni, amely állandóan rendelkezésre ?11.
A legközelebbi hetekben még öt községben állítanak fel országúti segélyhelyet tnvaszSzai pedig a még Hátralevő négy községben és akkor - három esztendei munka után — a nagykanizsai járás- minden egyes községében ott van a Vöröskereszt mentőállomása, az orSzííguti segélyhely, amely azonnal rendel kezes n* áll mindenkinek.
Nagy sikerrel folytatja kórházié1* szerelési akcióját is a nagykjaniw;ai Vöröskereszt. A köíőnség nagy megértéssel fogadta a nagyfontosságú akciót Ugy ágyneműikben, mint pénzbeli adományokban siettek segítségére a vezetöiég munkájának. A nagykanizsai Király-sörgyár 100 pengőt küldött a mai nap az akció céljaira. Minden adományt a Zalai Közlöny szerkesztősége készséggel nyugtáz.
Állandó mOsoruánok kstkSiBapokoB BadapMt I. ííiÍíhoiAfi
8.45 Torna. IIÍrok. Kös**mánjek. Hanglemezek. — Utána étrend. — 10 Hirak. - 11.10 Nameetköxi vlsjetaö-moig&timX, — n Harangszó. Hturnusa. IdőJártUjelsaitéii. - 12.40 Hírek. — 13J0 IdÖJeUéa, WöjarA«)eiefites. — 14.35 Hírek. - 14.45 Műsorismertetés. - 15 Aifolyaaüihek, piaci *i*k, Atctmuuvirak. - 16.45 Időjelzés, Idő jarásjelentós, bir«k. — 17 Hírek ««V rak és magyar-e ros* nyelven. — 19.15 Hirak. — 21.40 Hirak, idójár&sjelentea, hirak sclovák éa mogySr-orOM nytalVeiLj
1UDAPEST I.
17.15 Felolvasás. — Ü7.45 Mursi Elek cigányzenekara. - 18.30 Felolvasás. — 11) Ilobula I^ijos hannonika-liánnasa, -- 19.25 Varga Bókai előadása. — 20.10 Igaácz Hózsa előadása. — 21.10 Andn (léza zongorázik, r-22.10 Ibiiezky László jnzz-zeneknra. — 23.25 Pértis rali cigányzenekara. — BUDAPEST IU
16.15 Hanglemezek. — 10.30 Pelry Kató énekel — 20 Iluek. — 2025 Film és jazz-számok liajiglcuwszröl — 21.10 Felolvasás. — 2145 Időjárás-jelentés.
JómlnőségQ
puplin ingek
olcsó árban kaphatók Divatcsarnok, Fő-ut 6.
Péntek
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. — 10-45 Felolvasás, — 1210 sárközi i.yula cigányzenekara, — 13.30 IlejiCinatui Sándor jazz-zenekara. — 10.15 Felolvasás.
,17.15 Hanglemez, — 17.45 Szüády Zoltán előadása. — 18.05 SiWrUtözle-uiények. - lg. 13 Atjalles Bébi zenekara. — Hl.25. Dr. Berzsenyi l.á-s/-t\'» ós dr. VHIax István két zongorán magyar dalokat ad elő. — iö.go Manna Víuma. Dráma három íeivonásban — 22.10 l.uitpökl Ganther énekel. — 22.40 Ifarka-s Bóla cigányzenekara.
BUDAPEST II.
19.25 Dr. Auer György előadása.
— 20 Hírek. - 20.25 Szatonzciiekar.
- 21,33 IdOjéras^ttja, , ;
I9«a «uguwtm 8
a városi Mozgóban csa^rioktet-vagárDaptg Magyar filmbemutatói
Romantikus történet egy ifjú szerelmés pár életéből
Hat hét boldogság
* biitAxn --Alii-j......
Főszereplők : Tolnay Klári, Kiss Ferenc, Pataky Jenő, Tompa Sándor.
A, kisérö műsorban Aktuális híradó. Előadások hétköznapokon 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
esodatati ülte
SZURAS MEGENGEDVE!
A Zalai ICÜ*t$Hty !()) üfuné-^efét^e
Szaval, tcrmóswtescii, beváltotta. Akkor már vagyontalan volt. küzdelmeit láncolatéból állt az étele. |ie
árért a Paulay-gyerokok soha mm Érezték a szogAiysógot. Keglevich gondoskodott róluk.
A kopasz, <Uukto* ...
Ptau\'kiy imádta Intendánsát, A másik igazgató, az oizPrtd, Ká\'hiy Cyula, gyűlölte. Az operai igazgató kopasz volt és ezt szörnyen rösltaic. Miniig kis selyem sapkáira n járl, amellyel vluik-irla szégyenéi.. KCgtevíoh nem törŐdölt igazgatója emberi gyoiigoscgévtil és amikor az beáUitot| az intendáns] páholyba, sapkával a fején, nagy társa, ság elölt rárivall:
— Vegye Be a sapkáját, ha belép a páholyom lw, *
A szegény ijedten ós zavartan rántottá í~ sapkáját, amely ulól kibújt töltve titkolt kojmszsága, Kivörösödött, a társaság nlig tudta visszufojtuU nevelését. Az igazgató szótlanul távozott! I)c cipelte magában megbántotlságát, iiH\'gszégjrniletiségéiiek ike.sOrv\'ét. Állandóan feljárt u müiisztcriuml>a, inlri-kájt, h\'izitolt a .dilettáns ellen. Mert Keglevich művészi oszlón őssége, mély és átfogó műveltsége rögtön di\'ottáns liamta bundázásra süllyedi azok szemében, — akik ellenségei lellek...
... é* a mcg&árttoU keaydtncsastmótty
Nyakas makacssága miatt kellett le-mondunki. Egy kegyelmes tasszony, afétc jótékonykodó úrhölgy, műkedvelői előadást akart rendezni a Vár. színházban, amelyei egy estére kölcsönkért az intendánstól Keglevich a kérést kereken megtagadta azzal az indokolással, hogyha valaki jótékonykodni akar, nyúljon a zsebébe, no pedig műkedvelőaküd&Mcl akarja ,a ]>énzt kiszedni a közönségből A meg-bántott kegyelmes asszony a kormány bárom tagját felingerelte nz intaidáns elten, A miniszter élére állította a kérdést! Az iulc.iuláiis nem voll luijlandó megváltoztatni álláspontját. Távoznia kellel t!
t.ánczy fika szabadságot kórt a sztn-háztól és egy ausztriai városkál>a utazott. Az oltani szanatóriumban megszülte fiát, aki a keresztségben a Tibor nevet kapta, fileléuek ez volt legboldogabb napja.
JUa: liettiU. Ando*.
A csecsemő szép veit, az ujjongó anya szere tincsének vonásait bUta benne. l»nnc A gróf örökké forrongó képzelete most csak Tibor jövőjével fogkilkozolt.
A kis Tibor már mint elemista bátmn és büszkén nevezte magát Lánczy Tibornak, A koraérett és jócazú gyetek pontosan tudta, hogy szülőinek Irigyét nem szén lesi lette pap és unya. könyvvé zelo. Keglevich István gondoskodni kívánt gyermekéről, felkereste a közjegyzőt ós végrendelkezett. Utolsó akaratának végrehajtásával dr. Csengery Gyula ügyvédei bizla meg. Végakaraiában minden vagyonát, rákói birtokát az olt található Ingóságokká^ épületekkel, ólö és hiütrclszeitíiiósek--ccl, értéktárgyakkal és készpénzekkel Lánczy Ilkára és gyermekeié hagyta.
.Könyörgött feleségének, váljon el lölc. pe az makacsul visszáutasiióllf.i
n kérési. A gróf ekkor keserves levelet irl édesanyjának, panaszolva rctienetes sorsát, hogy szerelmesét, gyermekének anyját, nem tudja feleségül venni és nem hagyhatja gyermekére nevét. Köveleket küldözött foteségélvOz, igért mindent, csak váljon cl.
De Angelika hűvösen niosolygolt és igy válaszolt:
— Várják meg, amíg meghalok. Akkor feleségül vohcü azt a színésznőt.
Lánczy Ilka gyermekével a Kerepesi ut 10. szánni ház luinnadik ettietolénck egyik lakásába költözött. Keglevich István ugyanabban a házban az első emctelen bérelt lakást. Mindig ogyútl voltak. A társaság szemei hunyt afelett, hogy István gróf nem veheti [felesó-gúS Lánczy Ilkái és elfogadták Őket házastársaknak. Képzelhető, mekkora presztízse Béhetctt a grófnak és milyen tíszMct övezhette Lánczy .Ilkát, ha ezt akkorilMiu el tudták érni.- — Nagy rési kelleti ütni az előítéletek falán, hogy az előkelő szalonok ajtajai\' meg-ny/lhassauak gróf Keglcvleb fslván és Lánczy llku elölt. Mert a gróf egyedül nem fogadott cl meghívást, Nemcsak imádta szereunesét, de becsülte is nemes liilijilonságait.
Amiig Keglcvleb gróf mindig azon törte fejéi, hogyan válhatna ol ós ve-zetliclnó oüár olé a sünésznőt, Ilká-lű/k mindez nem volt probléma, \\cm gyölörték becsvágyak, A művészet, István gróf és a gyermek nevelése hiáoy-lalanúl belöttöttók életét.
Sok év iniítva uu-gsz ti Icle.lt második gyermekük, Margíl. Jászai Mari lel. keséit véisben ujjongott Margit meg. szdelése Io\'el(. Költeményéi dtnyuj-
Mia a grófjiajk, aki eltelte iróasztalábi és a Ikéziial ott feküdt egészen mos tanáig.
A nagy tragika verse igy hangzik;
rAhó
Elsőbb,- hogy ültem födeled alatt, virult hegy-völgyed akkor is,
Millió virág nyílott mezőiden, derült volt gardánk arca is.
Szebbet remiin! ki merészelt volna ?
Ugy látszott, hogy a sors Javát mind rád szórta —
5 lm, csoda/ Jóbul jobb, szépből szebb lett Eged: leküldték
Belőle egy tündér gyermeket I
A neve csak egy kis réti virágé, de pillantása a sasé I Sas szeme villanása, Galambnak szivedobhanásából termett 6. Édes-bájos összhang mozdulása, szava-szivünk olvad, mikor Érint rózsabimbó ajka.
Hogyha szavát hallja, erdő, mező nevet. Rls kezében tartja a
Kifáradt szivet, — mely az örömtől már JŐ régen elszokott -¦
Kezecskéjében tart s én nem szabadulok. Rózsaujjacskája,
Ha homlokomhoz ér, édesebb nekem, mint valamepnyi babér.
Teveled tetézte az Ég a föld javát/
Te hoztad le Ide az Ég boldogságát! \'
Szép volt Rákó eddig, Veled tündér-kertté vált/
Téged Ünnepein/ marasztott Itt a vágy Rákó kis bimbója,
E napra, amelyen harmadik gallyát rügyedzl élted gyönge fája.
Heve/jen az Isten terebélyes nagyra I
Lombjaid közt zengjen boldogság madara!
S édes árnyékodban hadd pihenjen néha egy elfáradt
Vándor — a hff öreg MIRIA
A gróf ezekben az években sok ídöl löHÖlt Rákon, Minden elúszott. Csak Rákó maradi meg és ö ináitagazdasá-got akar csinálni belőle. Fisztrángtótól gyógyfürdőig minden izgatta becsvágyát.
I
minim, mimmi
Előkelő családi azálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 F-tŐI, két ágyas azoba már 12 P-től. Kiülné étterem és kávéház. Blflzókeny ki-BzolgAlae. - A Zalai Közlöny előfizetői az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatásával Sfrjo kedvezményben részesülnek.
T
A „pecUct Stefi*
Régi hataflmas birtokához képest ez csak apró j>araszti föfldccskc volt. De fstváu grór éppen ugy ós éppen Olyan ur tudott lenni rajta, mint régen amikor szemvillanására n esolédség ezrcil mozgósította a tlszttortók és ispánok serege. Csak: a kis kastély folyosóján, nem husz komornyik, lui-uflm csaJt három ofl.lt glódábőn.
A birtok határát szalAd szemmel be. lelietolt látni, a régit luil nap alatt sem leheléit váltott lovakkal Iwjáriii.
Szótlösi Zsigmond, aki járl Itákém, azt pe-szóü, hogy a kastély crodetiVg iché^lslájlló volt; de u gróf művészi intése é> ösztöne csodás lakóházal va-
rázsolt belőle. A volt mtendáns francia vineelléickkcl és chumpagnic földdel próbált olyan Ízes szőlőt termeszteni, unvilycl >fagyan)rszágou senki még e-sak nem is kóstolt. "Meghívta a ka. szinót, kedves színészeit, mindenkit, akii osak sziveit, A vendégsereg árü-ilozott: AficSoda Imr lesz a \\ rákói 1 Milyen Íz, milyen zamat...
Hajnalig mulatlak: éjjel lefagyott n szőlő ...
Oda delt minden, amiért ogy óvig
küzdött, dolgozott. A kaszinóban pétiig mondogatták az urak: <Pechcs ez B Stefi....
-(Folyt, köy.)
FERENCJOZSEF
keserűvíz
A cséplőgép dobja leszakította a munkás kezefejét
petrfjvente, aug. 8.
Súlyos szerencsétlenség érte Hedu. rlcs István 39 éves napszámost, aki Petriventén a cséplésnél dolgozott, ahoi mint etető volt a\'kalm:tzva. Munkája közben, eddig még meg nemj állapított módom » dob elkapta az etető bal kezcfejél Ós azt leszakította. A szerencsétlen ember velőtrázó sikoltásaira munKústúrsai odasiettek, leáUilották a gépel, majd az eszméletlen emberhez telefonon kihívlak a mentőket, akik autón be-szállílotlák a kanizsai kórház sebészeti osztályára,
A kórház jelentette az psclel a rendőrségnek, ahónnojn tisztviselő szállt ki Hedcries kíha\'gatására. Nyomozás indulj nem történt-e gondatlanság vagy nem terhcl-c valakit fe lelősséfi a munkás Suyes szerencsétlenségeért.
Jóslat :
Mérsékelt szál, helyenklnt még obő ás zivatar, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
A IfeteorolOfffal Intézőt nngykonliaal atettÜgyelŐállomáM jelent! t
Hárriinéklet tefn*P Mte 9 órakor +108, ma reft«l+198, délban +27-4.
(kapádé* n-0"....
A Magyar Vó*ró*»ft*fMrf hot-dusszegényt Adaftoxzl
Naptár: Augusztus 8, ceUtŐrt. Rom. kat. Cirjék vt. - Protestáns LAszlé. -Izr. Ab hó 4.
fJoztlxdŐ nyitva reggel s órától e«t« « óráig (hét», sserda, pántok délután k" Idea egééi nap nőknek),
«
ZALAI KOJLÖNV.
IMP, augusztus 8
SzliUz - Fill - Száradás
.vmob AZ AUTÓBAN
rímmel olasz film kend a magyar közönség elé a most megnyitó nj mozis zezonban a Fórum fllmszinház-luin, Az Erdélyi film kölcsönző vállú Lat révén julolt cz a pompás olasz vígjáték Budapestre, amely bizonyságot lesz az olasz filmgyártás magas színvonaláról. A mulatságos, fordulatos, sokszor izgalmas olasz film magában egyesi li a legjobb
amerikai filmek
gyors tempóját és a francia filmek szel\'cnio-isegél. Egy kis Tojwüno kórul kerekített sokrétű Iwnyodalom bő alkalmai ad l>e Steca-nak, a Legnépszerűbb olasz vígjáték-szülésznek arra, hogy a közönségei állandóan kacagásban tartsa. A magyar közönség az első olasz vigjálékfilmol nagy tetszéssel fogadta.
MINDENKI MAST SZERET
eimfl \\nagysikoni regény niiuváHozataliak Forgatását kezdték meg a Hunniában ezen a bélen. A kitűnő Lró, Tluiry Lajos maga készítette a re. gényböl « forgatókönyvet, a MIF produkciójában ós Balogh Héla rendezésében készül az uJ film, amelynek főszcreijél llray Tivadar ós a l.ivniy fellteitezelt uj női sztár, Szilágyi Szabó Eszter játszák. Az érdeke** filmregényben Initios, Mikiiiry, Harcxos Irén, viléz (iaruniszcghy és egy uj fiatul tehetség, Halász tié/a kajxtlt még foiitosabb szerepet,
A \'-l^\'fiY\'-\'I- THAHEPIAT
és a német liadsercg tűzkeresztségét túrja [el lenyűgöző és megkapó kéjekben az a megrázó és hatalmas filin-aJkolás, amely Túzkcrosztség címmel került a magyar közönség elé. A Tobls uj filmjének szenzációs háborús képeli halált megvető bátorsága operatőrök készítették és zuhanó bombázó repülőgépeken, laukokban, mindenütt az első vonalban Fotografáiták le a véres háborít joLoaclejt. A diadalmas német hadsereg dicsőséges fegyvertényéről számol Ír oz a szklle ogyedüt-áilLó háborús fiimriporlázs.
*
TfiHH.\'M\'AtiYAlt FILMET
kell jitSzahlok a moziknak az uj lwl ügy miniszteri rendelet értebnébeo, unioly a magyar filmek kölolczö játszási siázafléknl húszról huszonöt szű-zü(ékm emelte fel. A rendelkezés meg. gátolja néhány mozilulajdonosnak azt az érthetetlen miYsorpolitirtájáli amely szerint magyar filmet csak u szezon végén, amikor a mozik látogatottsága Lecsökken, veitek fel műsorukba és i«y anyagi veszteséget okoztak a magyar filmgyár Lóknak. A rendelkezés különösen a Ricsii proiniermozikra vonatkozik, amennyiben vidékan a leg-lóbb mozi mér eddig is a kötelező százalékon felül adott elő magyar filmet.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-80 P
Hitelasltvs kapható a Zalai KBxl&ny nyomdájában
Nsgykanlzss, Ffi-ut 6. síim.
A Drávavölgyi az elmúlt évben 261.101 Kw-órával több áramot adott ol, mint 1938-ban
Az Ihárosberéay—csurgói távvezeték megépítése után leszerelik a csurgói villanytelepet
M*\'girta a z«lai Közlöny, hogy a Dfóvnvölgyi Villamos Áramszolgáltató Rt. Szigetvár rövidesen megépíti Iharosberény és Csurgó közt a távvezetéket. Ezzel ítnp-c-olaibni természetes, hogy leál\'itják a csurgói villanytelepet, amelyet *>M.V* minden valószínűség * szerint leszerelitek és
jgy értékesítenek. Szó volt arról is. hogy hrla lék telepként
meghagyják, miután azonban a Drá-vavö\'gylnek már van tartatéktelepc;
alighanem teljesen leszerelik a osur«
gói villanytelepet.
A Drávavölgyi egyébként most tartatta közgyűlését herceg Monlenuo-vo Nándor m. klr. tltkfas tanácsos elnflkléséveí. Az előterjesztett adatok szerint az 1938. évben termelt áram-mennyiség 2819.525 kilowattóra, míg az eladott árammenuyiség .2,059.108 kilowattóra volt, ezzel szemben 198!)-ben a termeli 3,169.034 kilowattórával szemben 2-310.569 kilowattóra volt az eladott mennyiség, a< eiadott mennyiség emelkedésié tehát 261.101 kilowattóra volt.
Az aratási szabadságon lévő honvédek visszautazó vonatai
A MAV augusztnS 8., 9., 10, «s 11-en különvonatokat Indít Nagykani. z-sáró\' is ai iiratási szabadságon USvő honvedek zavartalan <p visszautazására Debrecen éa Szerencs fele. A naponta induló vonatuk menetrendje a következő:
Debreo.n feló:
Nagykanizsa indul 0.02. Siófok indul 1.10. SzíkesfehírYár indui 6.20. Puszlasiflbolcs Indul 7.36.. Ocgtód in-
dul H.OO. Szolnok indul 16.06. Püspökladány Indul 18.28. Debrecen indul 19.60..
Szerenos felé:
Nagykanizsa indul 16.20. Siófok 1"-du. 21.63 Szabadtíattyén indul 28,10. Puszfaswbolcs indul i.-IO. Hntvah\'ln-duf 1010. Miskolc indul 16.10. Szerencs indul 17.00.
A vonatok a közbeeső állomásokipn is megállnak. Nagykanizsáig rendes személyvonatot használhatnak a bevonullak. Gyorsvonat hasznólalu. tilos. > . í i :
A rendőrség fokozottabban ellenőrzi a csendrendeletet Nagykanizsán
Nagykanizsán Számos panasz mlC; riilt fel a csend rendetette l kapcsolatban, ugy, hógy\'a nagykaidzsaí rcn. dörk api Lány ság vezetője Szükségc4.öít\' látta megfelelően intézkedni.
Utasította az őrszemekéi\' hogy az eddiginél fokozottabb mértékben ügyeljenek a csend zavarókra és a csendrendelet elten vétőkre és ezentúl minden egyes esetben azonnal jelentsék fel azokat, akik akár gondatlanságból, akár szándékosan /avar-jak a csendet.
A legtöbb panasz: a lakásokból az utcára kihallatszó bömbölő rádiózás, az autóvezetők indokolatlan tülkölése, szabálytalan riasztók\'ü.rtök; használata hiányos hangtompitotyali ugyancsak a kerékpárok, motorkerék-
párok és gépfcocsik oktalan szágm dozása a városén kereszttil, u legforgalmasabb utcákon, veszélyeztetvén a közönség testi épségéi.
Nyomatékosan figyelmezteti u kapitányság a közönséget, hogy közlekedésénél\' sétál fisai mit osak a gy;i.\'og-dát és rrü az utleatet használj/ik; A száguldó kerékpárosok megállításéira és igazol latás,ána külön u!«sl* tásl kaplak a rendőrök.
Megbüntetik az ablakból a por-rongyot klrázókat ts. \'
Minden egyes esetben a icudörőr-szem azonnal intézkedik.
A közönség saját érdekében cselekszik, ha a rendelkezéseket pontosan betartja.
Gyönyörű programmal várja Budapest a Szent István héten a vidéki látogatók százezreit
A magyar nemzet várakozás toljcs nnpjail>aii különös gondossággal készül Budapest az idei Szent István-Hét inólló meginnic ölesére.
Az ünnepségek rendezésében Budapest Székesfőváros viszi a vezető sze.
re|iet. A Mtigyaj Vidéki SajlólutkWló munkatársa előtt dr. Markos Béla, a Szé-«-*"»• kesfövárosi hlcgen-S^. T - " forgalmi Hivatal Igaz
gatója az idei hét ünnepi műsorát a következőkben .ismertette:
— Arra törekedtünk, hogy az ünnepi bét műsora ugy zenében, mint látni-valókban egyaránt a magyar eszmények szolgálatában álljon. Tiz napon ál reggel, délben, este pompás séta-hang versenyek, térzenék, ojvcrakoiuer-Juk s itonós szeienádok művészi gond. dal összeállított műsorában gyönyör-ködhalunk Budapest legszebb terein, sétányain és (ligeteiben. A Magyar Da.
Autósok figyelmébe I
Motellt benzlnpétló (npárlat, mely a motor átilakitáia nélkül, mint ebSrsuigu fixstnuiyag alkalmas motorok hajtására. Jegy né]Mii kaphaté. Képviselet: Kalemen ReatauS cégnél.
Mielőtt nyaralni megyt biztosítsa lakásáig üzletét betörés és lopási károk elleni
tos Egyesülelek Országos Szövetsége, augusztus lH-én dalos hangversenyt ad a főváros minden kerülctélwn, másnap esle j>odig a VjgadólMn tar. lanak diszhaaig\\-crscnyt. Széni István, napjának előestéjén fáklyás menettel kisért zenés takarodó vonni végig a város főútvonalain, tmig István király hajnalán zenés ébrcszlö köszönti -min. denfeté a neaizotí űnneji felvimultát. Hangulatos újításként szerQjiel Szent, István-nap délutánján a hangszórósr gépkocsik hiuuiver^y-JtőZNelitese. Még az ünnepi estét koronázó ragyogó műsora lüzijáték közben ts odaillő zcno. kisércl festi majd alá a rakéták oztxi. ii.\'k fdlobbanását.,
— Né feledkezz mik meg közben Budapest .Szent Istvánt kedvencéről: a Gyöngyös Bokréta játékairól. Ezen. felül a Bokréta Szövetség Népművészeti Kiállítást rendez a Nemzeti Szalonban, ahol a magyar népművészet legszebb régi ós uj müveiben gyönyör-ködbelünk.
— Külön -ki kelt emeUifuik a Nemzeti Lovarda igazgatósága által rendé-Zeit ünnepi kavalkádot. A magyar sport eddig sose látott érdokességü seregszemléje lesz ez a nagyszabású diszjáték augusztus 18-án az Og\'.-lö-verseny-pályán, ahol egyaránt gyönyörködhetünk a magyar atléták küzdeni tudásában, " magyar lovas virtus remek mutatványaiban és a motoros sport fejlettségében.
A magyar nép -számára is sok látnivaló akad\' a margitszigeti ruha-bemutatókon, ahol festői környezetben tekinthetjük meg a mai magyar női divatot.
— Az ünnepi hét téltemető egyházi eseményei és a magasztos Szent Jobb-körmenel és diszistentlszlok\'t világraszóló szépségéről szinte felesleges l>c. szobiunk, hiszen alig akad magyar eml-cr, aki ozl u neinzeti buesujárást ne Hálta volna.
— A vidékiek czévbou ís fé/lárti ula-2ási kedvezménnyel jöhetnek Budapestre. A Székesfővárosi Idegenforgalmi Hivatal (V., Deák Ferenc idea 2. tele-ípn: 181-213 ós 181-341».) gondoskodik arról, hogy még a legszerényebb igényű utas is rászánhassa magát az útra, me.rl költő számú szükségszállást létesítettünk, dc egyébként éjjel-nappal állandó ügyeleles szolgálatot tartunk fenn a forgalom ¦ sima lebonyolilása érdekében.
FERENCJOZSEF
keserűvíz
— (Mióta kísért az Európai Egyesült Államok gondolata)
A Tükör augusztusi száma irja: Az Európai Egyesült Alkunak gyűjtőfogalma a\'á vett lörekvések első csirája már 1306-bhn kihajtott. Akkor a k -reszlcs hadjáratok .lobogójával akarták egyesileni Európa népét a török ellen. Azóta számtalan változatban felbukkant a gondolat; a XV. Században l\'odjebrád György cseh király koszi-lelt világbéldtő térvot, a XVI. században Danit javasolja a Világállam felállításai, majd a francia Enieric O\'ue© tervez világszövetséget. így jutott «\' 11 világ a nagy háború után m?gvalósl-tolt Népszövetség eszméjéig. Ez azail-ban iicm váltotta l>e a roménye-ktt Nem n világbékét, ile BX ujabb vik\'ig-égést készttette élő. Utt csak a győzők ^tktájttak n Ugj-özöiteknok és az igazság papir és Írott tőn-óuy. - vojt
<! tUO. auguailuB ti
ZALAI KÖ2LÖNV
8
Hem (eteiiÜHlc!
.__A veszély pillanatában ot.
I ISIS- íllí 8- | ázám As eicdményélien
I---1 is dieséreie.s Itíisloj tLról
lelt hircs a Lubliu .környéki előrenyomulás alatt Gróf Benő volt veszprémi 31. honvéd gyalogezredig Őrvezető. A menetoszíop élén bejsztvu észrevette, Iiogy az oroszok egyik járőre felgyújtotta "zt a faludat, amelyen az egész menetoszlopunk ál koLK\'tt volna haladnia. Erre Gróf őrvezető lüstént egymaga elöreroliant és az épen égni kezdő hidrészl az orosz jjrör tüzelése közben eloltotta. Gróf örvezelöt a kis ezüst vitézségi\' éremmel jutalmazták.
_ Nehéz Imreokban soro-
11916. ÜIL I- | 20105 vitéz ""agatartást
I-—-1 tanusitottl és példás kö-
letossegteljesHéisiick i-szép tanujeleit mutatta b\'iny BéJft volt dési ;i2. honvéd iiya!logczredb©U százados,
iMint századparautsnok a Styr folyó partjánál Boröwicynól heves ellenséges puska ós tüzérségi tűzben századával ügyes köniltekmté-ssoi ,és nagy bátorsággal olyan eredményes támadási intézett az oroszuk ellen, hogy azok Jiényleícuek voltak a folyó meu-lén klépitclt állásaikat olliagyni. Nó-Jiány napra reá a legnagyobb lüzérségi lúzben századává,! a csak réiig kiópi-lett ujabb iövószárok)>an olyan ddo. kasán kitartott, bogy az ellenség hatszor megismételt támadási kísérlet nláa véres Tővel vonult vissza. I-\'iny százados e kiváló hőstettéért a 3. oszL katonai órdejiikeresztot kapta.
ISIIG július 20-én, mikor az oroszok a Slyr menti Podlc-siotdl északra az ezred raj vonalát áttörtük, mint zászló-alji»aranosnakol őt bizták meg az állások mielőbbi visszavételével. Einy százados ez adkaloimnal zászlóalja élén személyes hősiességgel rohanl az ellenségre, amelyet bálravetett. Augusztus elején podig a Kowel \'környéki M^\'t-nieától tkcietna egymásután többször verte vissza az oroszoknak összes támadásait, amtlyekkel elvesztőit állásait vissza akarta szerezni.
Fúry 13(3a századost vitéz és eredményes iiwgatartásáórt a 3. oszt Vaskorona renddel jutaluiazták,
Öntevékenyen-és merészen avatkozott a liarel>a ezen a napon Dukál Takács c.yüUi volt jiápai 7. honvéd huszáréi tedbea főhadnagy. Visszavonuló csa. patáinkét üldöző orosz lovasságot szá-zatla élén vitézül ós elszántan megtá-niadla és londüietes kézitusában szé-jetverto, közben 120 ember fűiket jcu szabadilotta a fogságból. Takács főhadnagyot a katonai érdenikeresz Itel lüntették ki.
— (Az alispán Nagykanizsán)
Dr. Brand Sániior alispán tegnap délután au\'ón Nagykanizsára érkezeit és rövid tartózkodás után visszatért széklu^rvóro.
— (Halálozás)
Vitéz SzéosJ Ferenc számvevőségi lanáoBos, cmlókuipos m. kir. lüzérfö-liaduagy, Zalaegerszeg megyei város számwvöségi fönöko, bosszús betegeskedés után 42 éves korában szerdán Zifbegertizegen eJJiaJálozolt, \'IVnK-lése pénteken délután i órakor lesz Zala, ^rszeacn.
— (Romlandó árut nem szabad tábori postán küldeni)
A i>osUÍgaxgalóság feUiivja « közönség figyelmei, hogy n meleg nyári itlojárásra vájó tekintettel roudűj|dó
eJoUniazert, főtt és uyers hunt, friss (fyüuiőüosót küldeni nem szabud.
augusztus 16-ig tartó
idényvégi árusításunkra !
Férfiruha-vásznah, Férfi iropihálok, Miniás impriméh, Strandanyagok — voálok,
\\
Nőiruha - osztályunk
szenzációs .árairól már az egész város beszél/
-Áruház.
— (A keszthelyi Iparostanonc-iskola tantestülete)
Az lUIO-UVr 1013-ig tartó Időszakra a keszthelyi íjKtrostanondskoln Igazgatójává Berey Miklós községi elemi iskola igazgatót, a tantestület tagjaivá pedig\'Bárdos Gyula, liődy József, dr. Horváth József, Károlyi Ferenc, Kova-cslcs Jenő, Kőfatvy Gyula Németh Béta, Pflanczer Jolán, Stádinger Fe-rene, Sulyok József, Torma Gizella lanitóknt ós Szeli Tibor oki. gépészmérnökül választolták meg.
— (Névmagyarosítás)
Houptvogel Frigyes nagykanizsai la-kos, nyűg. Blav kalauz családi nevét belügymbiiszteri engedéllyel Honfí-ra inagyarosilotta.
— (Adomány az árvízkárosultaknak)
I\'app Erzsébet Ki-skomárom két pcn-göl kflldötl Iks szerkesztőségünkbe az árvízkárosultak javára. Az udomáuyt lovábbilotluk. ,
— (Mindenről a legjobb értesUlésel vannak)
azoknak, akik • Zalai Közlöny előfizetői közé tartoznak és Így naponta a legkorábban, értesülnek a lielyi, országos é« a világpolitikai eseményekről. ,- ; , , ,
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán az cirauU héten öt
gyermek született, mind az öt flu: Sólymos János in, kir, honvéd őrmester és Kovács Annának ág. h. cv. íia, Deniényi József m. kir. tűzmester és Baií Máriának rk. fia, Simon Antal iakalos mester és Ligeti Gizellának rk. fia, Pápai István szabó mester ós Kulcsár Máriának rk. fia, dr. El Dakar Mohamed orvos ós Hegedűs Líviának fia. — Halálozás í) esetben történt: Dolmányos Ferenc korcsmáros rk. 55 éves, Hilalkó Etelka rk. 7 (.hónapos, Kiss Józsefné Tiszai Hozatni rk. 2í\\ éves, Sümegi József kőműves rk. 75 éves, Vorbóvecá Boldizsár napszámos rk. CO éves, Neumann Ignác: Náthán magánzó Izr. !>8 éves, Bánküti Magdolna rk. 11 horinpos, dr. Ország Lajos orvos izr. 63 éves-, Ijickeiüjaclier Jakab eltartott izr. 88 éves. — Házasságot kötött 7 pár: Horváth JLajos (elvált) napszámos rk. ós Horváth Mária (elvált) bejárónő rk., Metzger János l>ognár segéd rk, ós Gál Irma rk., SzeudrŐi Oltó Máv segédtiszt rk. (Zákány) és Nagy Hona rk., Pápai István Mjáv lakatos rk. és Bimits Anna rk., .Surányi KáreAy hí. kir. honvéd rk. és Molnár Mária rk., Bognár fajos Gyula ni. kir. osendörtörzsőnnestor rof. (Kenderes) és Goldünger Ilona Mária Orvosi asszisztens ,rk,
— (Az alkohol áldozata)
Farkas Sándor 55 éves marcali lakos nagyon szerelt© a bort. Minap is annyit ivott, hogy nem «0 tudott hazamenni. A ÍJfeU\\*L tompOom kertben találtak
—ISI Bt ¦ra\' dc mar nen> vo\'•l \'íen" Wlf" ne élet. MegallupitoUák, hogy alkohobiiérgczósbeii halt meg.
— (Gyermekgyilkosság)
Kaposvár közeiében a kisrónnhe. gyen a .kápolna közelében tegnap egy ölkílós eukrosdobozlwi csomagolva egy meggyilkolt csecsemő holttestét tolatták meg. A (Szerencsétlen gyermek nyaka teljesen ál volt vágva.,. A nyomozás megindult a gyennokgyiikos kézre, kerítésére.
— (Lezuhant a padlásról — í nyakát törte)
Szi Ferenc János 77 éves feJsözsidi gazon este fel aSairt menni hegyi hajiékának padlására, ahol aludni szokott. A létrán elszédült, lebukott ós nyakát törte. Heggel találta meg a veje holtan, II , i
A Magyar Vöröák«re*xi sokoldalú féladatának elvégzésére mtlHtk kttttntkt Adakozz!
ZALAI KÖZLÖNY
(Folytatti az 1. oldalról)
Qigoriu ma este rádióbeszédet mond
Bukarest, aug. 8-Gfaortu miniszterelnök ;i román rádióban ma este 9 ómkor beszédet mond. A miniszterelnök rádióbeszédében az idűs/erü politikai kérdésekről beszél ás a magyar román és bolgár- román tárgyalások ügyében is nvilatkozatol tesz. f
Román emlékirat Berlinnek
Belgrád, aug. 8. Ideérkező hírek szerint a román külügyminisztérium kabinetfőnöke repülőgépen Berlinbe utazott. A kabi-
netfőnök a románok emlékiratát akarja átadni berlini illetékes köröknél?
a hu térrendezéssel kapcsolatban.
Három mlnlszte\'t kizártak a Vasgárdából
Qelgrjád. aug. 8. Romániai tudósítások szerint a Vasgárda vezetíísége három vasgárdista minisztert kizárt a pár! tagjai sorából. A kizárás okául azt hozzák fel, hogy a három miniszter megsértette a párt fegyelmet.
Lemond a romány kormány?
JÉ__
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10088/1940.
Tárgy: Oaxdasági munkavállalók özvegyeinek járadéka.
hirdetmény.
KOzhirré lestem, hogy az 1938: XII. t.-c. alapján biztosítóit gazdasági munkavállalók Özvegyei az 1939: XVI. t.-c. értelmében Járadék-ban részesülnek. E lOrvény alapján, az egyéb fellételek fennforgása esetén Járadékra Jogosult minden Özvegy, akinek meghalt fér|e:
1. az OMHI-ból öregségi Járadékot élvezeit, vagy
2. élete túlnyomó részében gazdasági munkavállaló volt és utána a munkavállalói Járulékot 1939. Jan. 1-töl kezdve minden évben éven-klnt legalább 15 hélre leróttak.
Az özvegyi Járadék megállapítása iránti kérelmeket az érdekelteknek nálam kell benyujlaniok.
Bővebb felvilágosítás nyerhető a váro\'Mzán, I. emelet 9. sz. alatl.
Nagykanizsa, 1940. Július 29. mi Polgármester.
17169/1940.
Tárgy : Állami borJu-UositisI akció.
hirdetmény.
A Földailvelésügyl Mlnlszler Ur 146.000/1940. VIII. B. 2. szám alatt borjukiatalási akciót iendell el. A szarvasmarha tenyésztés fejleszlése érdekében rendkívül fontosnak tartom, hogy ezen akciót vármegyénk 100 holdon aluli kisgazdakOzönsége a legnagyobb mértékben igénybevegye, másrészt a jó minőségű borjukkal rendelkezi gardaságok felajánlásaikkal előnyösen értékesllhes-sék feleslegeiket.
Átvételre és kiosztásra\' kerülnek legalább 70 kg. lUlyu és négy hétnél Idősebb tuzőborjuk, legalább 100 kg. sulyu, három hónaposnál Idősebb válasziotl (iizöborjuk (növendékek és végűi korlátozott meny-nylségben tinóborjuk. Csak olyan állatok kerülnek átvitelre, melyeit már 2—8 hetes korban kiosztásra elöjegyeztettek. Előnyben részesülnek a löizskönyvezett származású és fejlettebb tenyészettel rendelkező gazdaságok\' borjú feleslegel, Egy gazda legfeljebb 3 darab üsző- és legfeljebb 2 darab tlnóborjut Igényelhet és egy községnek legalább 20 darab borjút kell igényelni, illetőleg csak ilyen Igénylések vehetők figyelembe. Az igényléskor darabon-kínt 10 pengőt kell befizetni és a Jegyzöség továbbítja a\\l a vármegyei gazdasági felügyelőség 61543 számú csekkszámlájára Zalaegerszegre. A befizetett darabonkénti 10 pengőt ai átvétel elölt ki kell egészíteni az üszőknél a tényleges vételár 60%-ára, a tinóknál pedig 70%-ára. Az Igénylők a körjegyzőségen együttesen kiállítói! és áz elöljáróság által lállamozotl nyilatkozatban elismerik, hogy az árkedvezmény összegéig terjedhető anyagi felelősség mellett kötelezettséget vállalnak, hogy a kiosztott borjukat legalább 18 hónapos korig felnevelik és az üszőket törzskönyveztetik.
Nagykanizsa, 1940. Július 24. ím Polgármester.
A román belpolitikai válságról szóló híreket egyre több je,ciiség erő-siti meg. A \'közoktatásügyi, a lel-tárügvi miniszterek és az egyik államtitkár kizárása a Vasgárdából arra mutat, hogy az ellenlét a román kormány és a Vasgárda között még nagyobb lett.
A Német Távirati Iroda ma délben
Borna, augusztus H A Corispodenxa olasz hirlaptudósitó részleteden foglalkozik az erdélyi kér. déssel és hangoztatja, liogy mint tór-
a/t jelenti Bukarestből, hogy Romániában kormányválságról Seszéinek. A román kormány bukása rövidcsen bekövetkezik.
Ugyancsak a NTl jelenti Bukarestből, hogy Gregorián újságírót letartóztatták, mert támadást intézett egyik cikkében a római követ és a vatikáni követ elten.
lóne-lmileg, mint gazdaságilag, mint kulliuszeinpontból Magyarországhoz tartozik. Ismerteti a sajlótudósitó u magyar statisztikai adatokat is Krdóly-
1&40. augusztus 8
rt*.
A Popolo di Born« szintén hosz-szabboikkbc.il foglalkozik Erdéllyel. ,\\ eikk hangsúlyozza, hogy\' a földrajz; érvek is aOá támasztják a tórténelinio. kft. A háború cftöl| egyetlen országunk sem voltak olyan jó földrajzi határai, iniul .Magyarországnak, ahol cz Cgybo. cselt a történelmi határokkal. A lap Idézi Hismark hirés mondását, amely szerint ha egy ogész, egységes és 1k>1. dog Magyarország nem fenne, meg kellene azt teremteni.
A tiinniale di llalia szerint a magyar tényezők nagy jóakarat iul és tárgyi, uigossággat rendel köznek és így akar. nak leülni a- lár^yaió asztalboz. A magyar lajtok is dicséretes óumérsék-lésröl lesznek tanúbizonyságot, amikor nem mérgesítik cl a helyzetet, hanem inkább előkészítik a tárgyalásdkat — (irja a lap.
Olasz támadás Szuez birtokáért
Bem. augusztus 8 Ideérkező jelentések\' szeriül az olaszok foly látják teljes erővel támadásaikat KeletaMkábnn. Megkezdődött a nagy támadás Egyiptom eilen is, Szuez birtokáért. Ezenkivül Szudánban és Kenyában, valamint Szomálifóidon harcolnak már az olaszok.
Ncwyork, augusztus s A lapok egybeliaugzó londoni és kairói jelentéseket közölnek, amelyek szerint az okiszok 250.000 főnyi sereggel megkezdték az- Egyiptom elírni hadmű ve leiokot. (
Ujabb aikeres bombázások
BCrlln, augusztus s A véilcröröparaiH\'.snokság ma déli jokmlé&e szerint ujabb 18.000 tonna Imjólér elsüllyesztését jelenti egy német tengeralattjáró. A repülők újból sikeresen bombázulk a Vickers müveiket, a pBmouMü gyárakat. " manches, lerí. légvédebni ülegoket ós fényszóró állásokat.
Tengeri csata ?
Ilio de Janeiro, augusztus 8 A partokról erős ágyúszót figyellek meg. tehetségesnek tartják, hogy a kijaviiott Alkontara angol segédhadihajó^ amely kedden liagyla el a kikötőt, ujl>ól szembekerült a német halókkal és tengeri harc keletkezeit köztük.
APRÓHIRDETÉSEI
tittst,- mtmüü iw4W»l mi 0 nalr Uttsuul *Ma ao-aasf. mMm hraw«*»< tum»
ADÁSVÉTEL
Ernámé {gumisai1! mladas n»öV-•Agbsn, tonAbbA vlf mentes sép-i ksssl- és aáterponytfAk elAMfla árban baptisták Salamén Haxatt eAanél. 1843
Alkalmi vétel I Jóksrban levő oldalkocsis matarkarAkpAr itj gumikkal
öleséért eladó. Megtekinthető: Szemere-utca 4. 1877
LAKÁS-ÜZLETHELYIS ÉG
KoltÖ- vagy héramaaabAs lakált kelesek november 1 ére. Címeket a Kiadóba 1862
&ÜLÖNF&U&
FalkAr-am a hölgyét, aki kedden este a Siomolányl ailet ajtajának kilincséről csomagot elvitt, adja le a rendöííégen. vagy a szerkeiilósígben. 1878
ZALAI RŐZLÖHV politikai napilap. Kiadja: „KOzgaidaiigl R. T. NagvkaaltM", Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „Mi-gazdasági íl, T. Nagykanlzia"
ayaantájábu Nagykaalztáa. (Nyomdáért feleli Zatal Király.)
Villamps
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVDLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Megbízható jó és olcsó
SZABÓ ANTAL spertüzletébenA^"
IzSJl,
se.
Az olasz sajtó az erdélyi kérdésről
80» Bvlolym. 181. aia. NWkiuűxii, 1940. augusztus 9. pintek
ara 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
és ttadóetauait Pómi &. i
Felelős szerkesztő; Barbarlts Lajos
KJőllxetésa Ara: egy hóra « Szerkesztőségi
: egy bóra X pengő 40 flIUc. és nWióÜhraUUltcleíOfl. 78. tx.
Magyar kaláka
Van egy szép székely Szokás, ugy hívják, hogy »kiiláka«. Ha bajba jut a falu valamloiyik lakója, leég a háza, vagy egyéb szeieucSŐt lenség éri, ha férjhez megy a leány 6« a házasuló legénynek uj hajékot kell építeni - mcgssegití a többi, az egész falu. IngyOn. barátságból, a közösségi érzés ÖSztönÖi parancsára.
Ilyen kalákázást tapasztalhatunk most szerte magyar földeken. Az árvízkárosultak melté állt a» egész nemzeti társadalom, ám e nagy és nagyon szép országos megmozrWIás mellett szJvct-Jelket gyönyörködtető, formá-jában kisebb, de jelentőségéten azonos értékű kalákákkal is találkozhatunk. • f i ,
A borsodi nagydiákok ejljsö szóra jelentkeztek mezőgazdasági munka ra éw jönnek a hírek innen is onnan is, hogy nem. vottt ez elszigetelt jeTenség.
A soproni diákok is, látva a mu káskéz hiányát, önként jelentkeztek marok szedésre, kaszálásra, semhogy lábonpusztuljon az élet s nem egy sopronmcgyeí község határában, *sl-ross fftldck áldott termése, á vámsl fiuk megérléve, lelkjessé(je jóvoltából vooi már betakarítva.
Részelök voltak ós megdolgozott részüket az árvizkároSujl!t:ikitak\' ajánlották föl. És ezek nem etytedüpáló példák. A nehéz idők megtanították a mar. gyárt arra, hogy összefogásban az erő és Így köszönheti t^ppülését a szegény leégett Völcsej község szomszéd Lövő gazdái megértésének, önzetlenségének. A lövöiek, tapasztal, va a szomszéd nagy csetteégét, nem-sokat tanakodtak, hanOm a nyári munka dandárjában is módját tálalták a segítségnek. Fuvarban volt a nagy hiány, nos, a lövőfek 65 fuvarral szállították az építőanyagot s mikor ott \'á-Ut az uj anyag ti leégető ház telkén, még a köszönet kézfogását is alig akarták elfogadni. Magyar kaláka...
Szép, nagy érzés, nagy tényCkezek, ameílyek hirdetik büszkén és vigasztalón a magyar életerőt.
Az erőt, amely megtartotta nemzetünket ezer éven át. amffy átvé-szcltette Trianon két szörnyű éviizedét, hogy most, az erdélyi derengés óráiban, megsokszorozza népi értékeinket, összetartásunkat.
Nagy napok elé nézünk, de nagy Bt. a nem\'zet is, ha ilyen gyönyörű péN dákat tud megélni a mindennapok) termeszetességéböi folyó jósdvvc, Jóakarattal. \'?!\' \'
Arató diákok, belső parancsra testvérlen segítő szomszédos gazdák, lm©, a magyar katona, a hősi bajtárs, aki flz óflet minden vonatkozásában ott 0K olt doJgozlk, ahol áiinkt, ahjtri doüjgoznla kelt!
Megélénkült a német és olasz
A németek ujabb 15 hajót elsüllyesztettek, 13-at megrongáltak. 49 angol repülőgépet ős 12 léggömböt lelőttek — Az olaszok ujabb sikeres harcok után Brlt-Szomállban elfoglalták Hargeslát
Lemondott a román kormány három tagja — Az olasz lapok szerint a románok még a bolgárokkal sem kezdték meg a tár-gyalásokat — Budapest várja a tényleges román ajánlatot
A délkelé teurópal kérdésben, sem a magyar-román, sem a boígár— román Ügyben lényeges változás ncirt történt tegnap lapzárta óta. Egyedüli említésre méltó esemény
Gígortu miniszterelnök rádióbeszéde.
Gfgurtu rádióbcsszédében többek közt kijelentette, hogy a romén kormány meggyőződése szerint a román nép számára a legkedvezőbb politika az, ha Németország ós Olaszország rnjollé áH. A miniszterelnök kijelentette, hogy a salzburgi és római megbeszéléseken Románia kép* viselői előtt azt at óhajt fejezték ki( hogy Románia jusson megegyezésre Magyarországgal "és Bulgáriáivá\'- Gi-gurtu ezután hangoztatta, hogy Románia kész megegyezésre jutni szomszédaival azon az alapon, hogy a jövőbeni viszony az igazi barátságon alapuljon. (MTI).
Déi-Dobrudzsu kiürítése, egyébként tovább folyik. További hírek érkeztek a román kormány közeli átala-leuffásáról is. de egyelőre ezek még nem hivatalos hírek. Kétségtelen azonban, hogy mint Bukarestben mondják, >kiterjesztik és megszilárdítják* a román kormányt. Gígortu és Müuof*,cscu, valamint a tábornokok vafüószüiüieg helyükön maradunk.
Az Crdíílyl kérdéssel a világsajtó reszelésen foglalkozik. A helyzetet ugy foglalhatnánk ösSze, mint a fó-mai lapok: ; ; \\ ¦!
a rnsgyar kormány várja Románia határozott javaalatalt.
Jelentős eseményeket hozott azonban a háborús front. Eftsősorban az olaszok keletafrikaf sikereit kell említenünk Itt; az Egyiptomba és Brit; Szomápiba való benyomulást. Zoila és környékének elfoglalását és egy angol \' hajókaraván szétbombázjúsát Ebben egyébként részük volt az angoloknak a La Manche csatornában is, ahol a német gyorsnaszádok -mint a némtet sajtó Írja _ őrökre dicsőséges lettel, megsemmisítő csapást mértek áz angol hajókjaravé-. nokra. Ugyanekkor a zuhanóbombázók a repülőterekre, hadiüzemekre* és ipartelepekre zúdítottak bomba zá\' port. Ha tekintetbe vesszük\', hogy a német repülők az egyes angol kikötök előtt akuazárt is alka\'m^lflk a i
leszórt aknákkal, megállapíthatjuk, hogy
az angol fegyver valóban ylsz-szifelé aQlt el.
Angliát zárták el a külvilágtól.
Gibrafltár ügyében Is egyre1 "élesebb a spanyo, sajtó hangja. Most már bármi történjék. Gibraltár spanyoi lesz, bármilyen áron - írja a Madrid cimü lap. Spanyolorsszág tes-.
téből cl kell tűnni címek *a tüskének. | \' j | Az események ös-s/efoglalójához tartozik, hogy Japánban 0x "ngoJ^ elleires hangulat egyre növekszik. A* ország mjnden részéből elárasztották a kormányt feliratokkal, amelyben kérik, hogy zárják ki uz angol befolyást Kelet-Azslébói. Ezt követeli u 120 Japán képlvlClővel alakult <uj párt is.
Még nem Indullak meg a bolgár-román tárgyalások sem ?
Róma, ílug.
A Popólp di Róma feltűnő Jelentésben közli, hogy a bolgár küldöttség - minden\' ellenkező hircszíeiós* sei szemben - még nem utazott cl Crajováb.i. A lap szerbit nincs is még meghívása a bolgár kormjány-nak. Cáfolják azt is, hogy Cadcr© belgrádi román követ másodszor is visszautazott voftia Szófiába. Tény azonban, hogy Dé^-Dobrud^ábói el. kcf^cöztették az állami tisztviselőket és a gomípVtanyagot elvitték.
A lap azokkal a hírekkel iszem* ben, "melyek szerint Románia DélT Dobrudzsát sem akarta teljes egészében átadni, ugry tudja, hogy ez á kérdés megoldható annál is inkább, mert Bukarest ezicl is kedvezni akar Moszkvának, azonkívül szabad kezet
akar kapni az erdélyi kérdésben M«-ggyrorSzággSl Szemben.
„Csak beharangozó aktus"
A Corriere dejtla Sera balkáni tudósítója a helyzetről budapesti keltezéssel összefoglalót közöl a »Meger-i (és atmoszférája* cim alatt, amelyben azt Írja, hogy Budapesten Bossy útját csak beharangozó aktusnak tartják és ezért kiadták a jelszót: tartózkodás! Et a tartózkodó magatartás meg Is látszik a magyar kormány férfiakon, valjmilnt fll magyar sajtón. A tudósító arról is értesül, hogy Bossy nagyon kortáttolt fclha-tta&nazáat kapott konnányálól. A megoldásra vonatkozóan a lap azt írja, hogy a Tengely csak mint irányító szemjfélő szerepei a njogyar— román Ügyben, bár kétségtelen, hogy a gyors és békés mCgoifiást kívánatosnak tartja.
Róma bízik, hogy Trianont jóvá tudják tenni
Genf, aug. 9.
A Bund azt írja, hogy a dfltkclet. európai kérdés rendezésében nem csak terüSeti kérdésekről vau szó mert BerJIin alapvető kérdésekben is általános rendezést kíván. Ez azonban Magyarországot mór nOm.\' érinti, mert Magyarorsszág kezdettől fogi-a a Tengely* olda*án állott. A fap szerint is gyors megoldás volua szükséges Deliké teten.
Rómában nagy fjgyotynet szentelnek az erdélyi kérdésnek - írja a lap — ésj az összes vezető oflasz lapok
nagy rokonszenvvel Írnak a magyarság törekvéseiről, jogosaknak Ismerik azt el és annak a reményüknek ódnak kifejezést, hogy most -Trianont teljes mértékben jóvá tudják íenot
A Bund bukaresti jelentéét is közöl, amely szerint Romániában két irányzat figyeShetö meg. Kezdetben a, román Sajtó iS hajlandó volt a tár-1 gyanúsokba és a területi engedmények kérdésébe belemenni, most azonban teljesen merev a sajtó hangja és álláspontja, különösen Magyarországgal szemben. ; ,
Hírek és cáfolatok a román kormányátalakutásröl
Bukarest, aug. 9. Az Oríent Rádió .szerint azok a hi-rCk, amelyek a román kormány közeli \'átalairuf&áróil sr^laak, valótla-
nok.
Ezzel szemben ugyancsak Bukarestből jelentik, hogy "az a három miniszter, akit teguag a Vasgárda ki-
zalai küzlűnv
Hifi uásűr
Szomolányinál.
zárt tagjai sorfiból, kivált u kormányból. A Vasgárda-minjszIiTck le.
mondását a király meg nem fogad-ta el. • ; ! : ; n
A román zsidótörvény
Bukanost, aug. 9. A király aláirta !1 romániai zsidókérdés rendezésére hozott mindkét
törvényt. Eszerint zsidók 0 jövőben nem lehetnek közlisitvisclék. Ügyvédek, közjegyzők, mozi. könyv ós lapjváUalat vezetői, fnlun nem sae-n\'zhetnek birtokon ingatlant, nem lehetnek ipari vállalatok vezetői, ház-tufkíjdonosok és nevüket nem változtathatják románra.
Bukarest, aug. 9. A hatóságok lctartózlattak 22 izraelita volt újságírót, akik élesen lámadták az uj kormányt. A lelarlóz-tatotlak között van Solor, az évekkejl; ezelőtt megsszünt hirhedl AdcvCrul cimü lap főszerkesztője is. , ,
Sikeres némst és olasz repülŐtámadások
London, augusztus 0 A rtculcr-iroda jelentése szerlnl ma éjszaka újból 111 rgje leniek a német repülök Dél és liszakkeietanjtha feleit és bombákat dobtak le Wales, Midland Inrtoinányokra, valamint a llalaks és a Bristol csatorna partvidékére. A bombák több házat vössze-Üönlöttek és felgyújtottak, Emberéletben is van veszteség.
Bóma, uugu-szlus 9 Az angol repülők hosszú szünet ulán KcletafrikáUm újból megkíséreltek egy repülő támadási. 27 angol repülőgép indult támadásra, de csakhamar szembe ialáUa magát 1K olasz géppel. Bár az angol gépek szálában iiuL-.nl> ]>..n voltak, az olaszok pár pero utalt öt gépet lelöltek, majd a támadást visszaverve) visszaüklözték az clleuségot. I
Ujabb sJksrskr&i sztémol hm a ma déli némát és olpax hadljslantés
j Berlin, augusztus 9
j A véderő főparancsnokság jclenli; Cyorsnaszádaink meglámadtok egy erősen biztosított hajókaravánt ós bár az ellenséges rombolók és kisérö budihajók erősen tüzellek, cLsüUyesztettek a liujókaravánból egy .muhi tonnás tartályhajót, egy 3 ós egy 3 ezer tonnás kereskedelmi hajót, egy-másik tartály hajót pedig lángbuboritoitak,
Zuhanóin) mljázóink vadászgépek ki-porclénen a Wigu.t szigettől délre szüi-tén nieglánuidolt egy hujókaruvánt, A karaván hajót közül Uzeukctiöt el-súályeszleltek 55.000 toima lurtulom-mui, hetet pedig súlyosan megrongállak, A nup folyamán összesen 28 hajót találtak ei a német bombák. (Folytatás a ö. oldalon)
A .Ferenc Jóuel" keserüvte
régóta kitűnően bevált báziszer megrögzött székrekedésnél és annak miridentéJe káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél sz emé!»..ttst javitja és az étvágyat fokozza — Kérdene meg orvosát I
Nagykanizsáé tarifák meg a törvény-hatásági tflzoltótaníolyamot
Vármegyei tOzreudészeti felügyelők értekezlete
Keszthelyen •
znfewárinegye tüznen\'dcsjeti felügyelői Keszthelyen összejöttek, ahol üubies. Tivadar vármegyei iüíeft-Ügyelő elnöklete alatt a városháza tanács tenné ben érte-kezdtet tartottak. A megjelentek között ölt lóituk dr. prack István nagykanizsai városi tanácsuok, tüzoV tÓföp\'trancsuokot. Vecsera Antal kanizsai parancsnokot, dr. Nagy B^K
sümegi föszofjgabirót. Hűha Gyula a megyei szövetig főtitkárát, VVt\'i-schüzky János zalaegerszegi tűzoltóparancsnokot, Stádinger Ferenc készt-*, helyi parancsnokot, Pál György sárhidai parancsnokot, stb\'., Stb.
Az érICke/iet az országos felügyelő által kiadott rendelkezéseket ós uta. ¦itáSokal tárgyalta, főleg azoknak he-
lyi viszonylatban való végrehajtását, mihez siáinos hozzászóillis lö/ténl. Napirendre került az uj tü>oMó egyenruha kérdé>e. Zajamegy ében cl-sötzbea a járási íü\'rendé.szeti fe|( ügvieUík esznek az uj formaruháivá] fcfszerelve, fliufán fokozatosan a legénység. Napirendre került a töjr-vényliató-sági tüzoílóhiufolynmok megtartása, itl oz eQnok be jelenlétig hogy az országos felügyelő engedélyt adott arra. hogy Nagykanizsán [S rendezhessenek egy ilyen törvényhatósági tanfolyamot (brnit Ogylébkénl eSflk
a megye székhelyén rendeznek).
Miijei számos egyéb szakkérdések kerültek le tárgyalásra.
A Nagykanizsán tartandó törvényhatósági tüzortójtanfolyamot va\'ós/i-nüjjCg már a jövő hónapban rendezik meg. ;
210 méter vastag a lispei „olajos öv", amelyben hat olajszint van
A napi termelés már 64 vagon nyers húuUj — Épül a 214 km.-es budapesti Illetve íüzjtői távvezeték
A Természettudományi Közlöny legutóbbi számában az immár vitigne-Vczclcsségrc szert tett iis|>e-szen|ador-jáni oí.ij mezők kel kapcsolatban dr. lüiál István a következőkel írja:
— A túladunai olajkutatás geológus vezetője, dr, Papp Simon a Szeutador-jáu ikörnyékén végzett eredményes kutatások ós .mélyfúrások révén részleteibon is pontos képet rajzolt az első • boltozat.-ról. Maid kiterjedését, mind pedig a rétegsor összetételét illetően pontosan tájékozódott. Kiderült, hogy az 1010-1250 méter közötti mélységijén települlek az olajai tartalmazó homokrétegek. Kiliuil az is, hogy éhben a 210 méter vastag <olajos öv.-lten luit olajszint van. Nagyon fontos, liogy valamennyi .kilartó-, |nznz a boltozat bármely pontján -— jjoutosau kiszámítható mélységben — megeső-polliuló. Ennek « bollozab-iak napi szolgáltatású G4 vagon nyers kőolaj.
i— A kutató vállalat (Magyar---Amc-rikiü Olajipari 11 ószvény társaság) ázott-l>an lennészetewn arrft törekszik, hogy no csupán a mi moslani szükségletünket tudja könnyű szerrel kelégiUni, hanem tartalékolásra és kivitelre is számít. így került sor az olajmező fótdtanllng már kínyomozoti legközelebbi boltozatának részletes kivizsgálására. Ebbe a 2. száriul boltozatba mólyedö • lapogató* fúrást KiUmán halárában telepitelte I\'npp .Simon. A fúrás 7t(2 méter mórysógbcn egy oU lomete.t, triászkori mészköböl álló hogy rom lejlöjóbe Imtolt. Ez a mélységben rejtőző hegyrom hajdan a Ba. könnyöt fügött össze.
— Ezekkel kapcsolatban megemlíthetjük a kitermelt nyersolaj további-
lásáuak világszerte alkalninzoll módját: a csővezetéket. Eddig csak egy
22 kilométer liosszu (127 miliméter álméröjü) vezetéken juttatlak el nz i^sö boltozat kőolaját qz ujudvari vtosutl állomásig. A termelés fokozó-dásávnl azonban ez eiéglelennek bizo-nyull. ifost tehát nagyobb (103 müU-mélcr) átmérőjű esővezelók k^szidt el, umy.i]yei a Balaton déli partja mentén I,,e]>sényig s onnan egyrriöl Almásfü-
zílöig, másfelől Büdaptatjg (214 km) roiknak majd le még f nyár folyamán. A vezetók végjMntjuiról már rövid Htja lesz a nyersolajnak a fino mi lókig.
i— A lisjjei o bi jki termelés terén Pápp Simon újításával találkozunk. Ezekre öt nyAván a szükség, illetőleg a különleges helyi viszonyok vczelUik rá. Mert Amerikában, aictőleg ft-kiU-f<"Jldi dus obijmcxöftön, ahol az anyag-poesókoiás elég gyakori jelenség, nem sokat törődnek uz egyes boltozatok gondos nu\'gesapalásával, A nagyiramu kiterineWs során csak a tömegek fontosaik, . i ,
— Ezzel szembon a mi szerényebb viszonyainlk kötött nagy jtftentösége von lumpik, hogy papp Simon az qgyes boitozalotkon telepített olajku tóikat vigyázalotsun ugy meriti ki, hogy a (kitermelt nyersolaj Iwáyét a mélyben |ie a viz, liaauin a kiterjeszkedő földi gáz foglalhassa el. A tennészcles el-helyezkedés ugyanis ez: legalul víí, közé^pütl obij, legfölül nwtán. Nem könnyű ezt elemi, mert hiszen a metán inkább fötUeló ámtrüaiia, mini felfelé, l>e viszont laigy l>aj lenne, hu a ballozat valajnedy pontján magasabbra nyctpiuiüiatna föl a víz, UlctÖ-
Kiúrusiíús !
Használja ki az alkalmat és most hirdessen a ZALAI KÖZLÖM-benl
iftlO augmglut 9
liíír-DlliiiliisIi
viikertikedéia — Nagykaaliia
Steaua olajok
bizományi raktára.
Emergé oumlhajté-atxijak képwiaalata.
leg beiörhetne egyes ásványolaj .színiekbe. Ennek ugyanis OilvizeJAiés (kttne a köwtkezményei ami ma jóformán a bollozat elért ók telei ledéSéve] cgyjeleiitőségö.
HALLOTTATOK?...
Hallottátok\'/— Tegnap óta Nagy uJBág van nálunk: Kacagáslól, vidámságtól Hangos nioat a házunk... Koggefente a szobákban Lábujhegyen Járunk... !j [olszisazendnk, ha valahol Valami nesz hallszik t „Nagyinamika" párnái közt A .Pícurka" - alsztk... Álma édes; méze szintű durran piros száján... Oazdag Isten ajándéka Nálunk ez a kis lány... Tán azért ls harmatos még Minden szirom rajta, S pergett édes szó-gyöngyöket Csacsogó kis ajka...
...Udvarunkon libák, tyúkok Csodálkoznak rendre: KI áz a kicsi bambino A virágos kertbe?... Mfol, Misi, a két stlldő, Ott a malac-haliba, Kíváncsian fülel át a Mozgalmas udvarba, Hol eddig nagy vödröt láttak, S benne sok moslékot Most parányi kis vödörrel PIcurka futkos ott. Kis vödrében arany Kinti Sárga homok íényilk... Ha lőlöttünk a maga* ég Boldog fényben kéklik-. (Már amikor - kőklíkl...)
...Az almafa árnyas ölön A puha gyep-párnán Hancúrozik majd Nagyapi S a plcurka kin iftny... S pihenőben együtt nézik Fönn a íellegeket.--S elfelejti Nagyapi, hej, Hogy megöregedett.-.
H aztán jön a sok-sok mese
Boldog hazugsága:
Csengő, kacagó barackok
Muzsikáló ága,...
S rak Nagyapi suk-sok mesét
Szép virágos\'tálra...
S mesél arról, ahol mindig
Süt a nap a tájra...
Ahol minden ember boldog,
Szivét mi sem vérzl...
I hol a szegény ember dolgát
Gazdag Isten végzi...
Addig mesél, mig Plourka
Kék szeme lezárul,
S álmodik tovább szép tündér,
Mesebeli tájrul...
...Hallottátok?... Nagyujság van
Napok óta nálunk:
A lakásban reggel, eete
lábujhegyen járunk...
A rádión is azordinöfl
Azóta a nóta...
Két öreg ember örömét
Boldog csend dalolja..
Braasényl <3yul*
IDŐ
Jóslat:
M.rttkalt clóII, délnyugati sx.l, egy.t haly.k.n mag a>6k, zivatarok, a hömaraéklat alig változik.
A Meteorológiai Intését nmfykanlsaal amtlajaHáUoméaa leleuü,
Bémtiatklet taanap wta 9 onkoi +188, ma rwl+W-S, WkM +J10,
,340. augusztus 9
ZALAI KÖZLÖNY
erdély » ax ezeréves magyar mult néni földje
Alig van ma Európában többet ein- 1 Jegetett terület, minta ml dédelgc\'|ottí mindnyájunk altul -szivünkbe zárt Er. dépyünk. A huszonkét évo tartó idegen" megszííHés - múló perc a történelem nagy távlataiban - mit «na víi\'.toztat a/pn, hogy Erdély ezer óv óla magyar föjd és szerves résiC a.
Kárpátok hegyláncától körülölelt tö_ kóíelcs földrajzi egységnek\', az örök
Magyarországnak.
Mekkora Erdély ?
Éppen azért, mert Ertfefv törléncic szorosan összeforrt Magyarország történetével B még a SzérötvCn évCS kr-
díiyJ fejdelem1 ség \'egfénye ebb nap-, fáiban sem tudott elszakadni. S<ent István koronájától, Időnkint válloz. tak Erdéify határai. Az erdélyi fej©-delinek egyúttal magyar szabadságharcosok is vofttak. hol a törökkel, hol az osztrák császárral vették fel a harcot és Erdé^v terülte aszerint nőtt vagy kisebbedett, mtlyeu sikeresek vonlak « hadjárataik. Magyarország és Erdély természetes válasz-loYonffónak azonban a Királyhágói kell tekintenünk. A trianoni béko-panmes még sem áfltott meg a Ki-r%hágónál és Erdélyei, kívül Ke\'et-Magyarorszég jókora részét elszakította" Biharral, Arad- és Szalmámig. gyé>«l. a dusföldü Bánáttal, Móra-marossal együtt. Összesen kö»ol száz-háromezer négyzetkJiYínéter terület kertílt Így idegen uralom\' alá.
Kétmillió színmagyar
Erdélyben éi a többi elvett lerü-rften Icgkcvoebb kétmillió magyaréi. A honfouTatáskor persze kevesebb\' volt az erdélyi magyarok száma, de a magyaron kívül csak elszórt kisebb népcsoportok húzódtak meg Itt-ott a hegyekben és merészkedtek be lassankint a termékeny völgyekbe. A magyar királyok Nagyszeben és Brassó vidékére szászokat telepítetlek, a Bánátba és Szatmár megyébe pedig svábokat. Ez utóbblak később teljesen elmagyarosodtak. A szószok és svábok körülbelül \'négyszázezren lehetnek és meg kell adni, hogy Erdély kutturállsí fejJeszte.se terén érdemeik vannak. I i
A harmadik erd«%i nép a román vagy ahogy eredetig nevezték.
az oláh
a tizenkettedik században jöll fol a Baltkénról a szabad Erdélybe, ahol a pusztító háború következtében ciV néptelenedett vidékeken lc\'»\'epedétt
és mind nyugatabbra szivárgott. A
magyarokkai\' és szászokkal szemben még mindig kisebbségben vannak.
Az crdéjlyl magyarok a migy ma-Kyar csajodnak fajilag js legtisztább gyermekei. Fájduftnas valóság, hogy *Z úgyszólván folyamatosan pusztító háborúk duJósa első soraiban a ma-farokra szakadt, n^rt hiszen a had-
viselés mondhatni magyar kiváltság vott és dinek lehet \'tulajdonitaul, hogy a magyarság természetes szaporodása nem áll arányban eredeti térfogüalásávai és lélekszámával. Ha török és tat^r, azután meg a oSáSsáli zsoldosok nem pusztítják végig anyv uylszor Erdélyi, legalább négymillió Voihia most az erdélyi magyarok száma. , | ,
A Székelyföld
Hatszázezer székejly-magyar él Er-títHyben összefüggő területen. Hárorrt megyében: Háromsszékbeu. Csíkban és Udvarhelyen sszózszázaJékosan magyar a lakosság, a negyedik, Maros-Torda hetvennyolc százaléka szintén magyar, de a székely nyúlvájiyok) érintik Brassó ói Torda-Arauyos m<" gyét Is.
Nagyobb magyar települések vannak még a koíozsmegyei Kalotaszegen, Biharban, Szatmár megyébeírj de nincs egye tton megyéje Erdélynek, ahol
a magyar őslakosságot
kisebb-nagyobb számban meg ne találnák. A városok magyarságát pedig még az idegen uralom sem vitatja, ámbár husz év ajatt mindent elkövetett, hogy a magyar jeleget rendszeres be költöztetések kel eltüntesse.
Ez a mai napig scm Sikcru.lt, mert ha szaporodott Is az idegen nyelvű beköfiWzöttek száma, igazán otthon csak n magyarok vannak Kofpzsv.ár, Nagyvárad, Temesvár, Arad, Szatmár, Nagykároly, Nagyenycd ősi fa\'ai között.
Erdély gazdagsága
Nemhiába folyt annyi vér hosszú évszázadokon Erdélyért, a földkerekség egyik legértékesebb, legszebb kincse.
Az áldást hozó. dúsan termő völgyeket mindenütt folyók szelik át,
a legnagyobb közülük n Maros éS a Szamos. A mezőség kitűnő búzát ad, a Bárcaség hasznoth»jtó, bo*erjes gazdálkodósra ad módot. Híres az cr-déJyi\'gyümölcs. A szolndk-dobokal é;
nagybánya-vidéki almát békében BZl-
ves«n vásárolták külfö\'di kereskedők is. Az cnyedvldéki és lekencel borok vctétkedtíek Tokaj termésével. A föBcr mélyében hatalmas vastclopclq gazdag kőszénének, más, százféle ás-ványanyug rejtőzik. ZaSatoa, Abrud-bánya és Nagybánya aranyat kináíl A földgáz a. iparosodás hallatlan fejlődésével kecsegtet észszerű gazdálkodás mellett, az erdő rengetegek -hiszen Erd<(ty a nevét is innen kapta — egész Magyarországot el tudják látni tűzifával és ép Utol anyaggal. Nincs ízesebb és egészségesebb az erdtfyl sónál. A Székelyföld az ásványvizek hazója. A borszéki vizel még a tengeren tul is ismerik ói szeretik. OsodJátotoSart szép fürdők fogadják be nyaranként tP gyógytrlfást
CsütörtökíŐl-vasárnapIg \'
| városi mozgó.
Magyar filmbemutatói Első dijat nyert filmi
Hat hét boldogság
Romantikus lOrténct egy Ifjú szerelmes pár éleiéből. A szenzációi kíséri mfisorbmi:
Ezeréves Magyarország akíuáfís
Történelmi tárfyu \'" Ulm.
Előadások hétköznapokon 6, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órtütor
kereső belegek és üdülőire áhílozók tízezreit. Az őstermészet pedig sehoj-annyi szépséget nem ajándékoz fiainak, mint Erdé|K\'ben. KI nem hallott a gylkos tóról, 11 megmérhelel\'on n*\'flységü tengerszemekről, a .Szent Anna tóról? A Királyhágó égbeiiyu\'ó szikftHfalai mindenkít imára bódítanak.
*
Erdtfty mhideu talpalatnyi szent föRdJe
a magyar múltról
beszél, nem csoda, ha h«ngosnbban dobban n szivünk, amikor Erdély neyét kiejtjük.
És büszkék vagyunk arra Is, hogy Erdéfly történelmét és ériekéit most már nemcsak ml magyarok ismfirjük, hanem az egész világ tisztában van
rt^fiuolrthSf,\'
— HtcoplliSiiyvokoi kívánságára Ingyen küld: dr. Oetkorgyar, Budapest, VIII. Contl-utoa 25.
vole, mit jelent a magyarságnak Er-dt\'/y *f mit nyer vele Európa, ha u|ru bekapcSí|ődik a nyugat vír-kcrintiiííiíbpe. . \'
A nagykanizsai kapitányság állandó razziákkal ellenőrzi a vendéglőket és húsüzemeket
Ismételt panaszok alapján a nagy. kanizssai rendőrkapitányság metöjo Kovács Nagy Pál főtanácsos Intézkedett, hogy a mai naptól kezdve* Nagykanizsán megfelelő szakértöli bevonáséval állandó raz/íákkíil ellen-, őrizzék a vendekkel ós husipari
Üzemeket, hogy a fcnnáUó rendel, kezé-\'eket betartják-c. S\'^l az ellenőrzés a hustaflun napok pontos betartására Is.
Minden kihágás azonnal a rendőr* büntetőbiró elé kerül, aki « lM>zott itíílcteket a nyilvánossággal közÜ.
A város határában, székerén halt meg a vásárról hazatérő kiskanizsai cipészmester
Felesége csak a vasul! utcában vette észre, hogy halottat kísér
Megdöbbentő e?et történt az egyik kiskanizsai cipészmes\'teriejl. Kontói? Gyufa (4 éves, nős, Zsigárdl-utcai lakossal.
Konlor GyuO;i feleségééi "együtt szekéren a Somogyi vásárra hajtattak, ahonnan, dolguk végeztével hazafelé tartottak. Surd köréiben Kontor találkozott Ogy régi címboráji\'íjval, aminek örömére betértek az erdö-be, ahol nekifogtak a páMnkázásba. Mintegy másfél liter eríis pálinka csúszott Je »120-i>s tempób-an< a vl-szontrátós őrömében KontV>r-me.sler torkán. Ugv, hogy amikor késr\'ibb hazafelé tartottak, Konlor |s Noé apánk egykori -sorsára jutott, oki ludvalfc-vőCn nem Lsinerle még a bor erejét. Kontor a szekér hátsó róizébe feküdt le. míg felesége a lovakat hajtotta. Több Ízben nézett hátrafelé az asszony útjukban, azonban nem yett észre semmit "Ivó férjén. *
Mikor Nagykanizsára érkeztek, a város határában feltűnt az asszonynak, hogy férje falfehéren, mozdú-latlanuk fekszik, kötetebb ment hozzá, hogy \'megnézze, amikor réinüffc* terc megÖjkip\'itotta, hogy férje nem lélekzik: halottai visz a szekéren. Haza hajtott, majd jelentést tett az*
Csetról a rendőrségnek.
Az orvosSrendŐri hullas/cm\'e megállapította, hogy Kontor Gyu\'át az alkohol öMe meg útjában. A sokat fogyassztott pálinka lett végzete. Halálának oka: alkohol mérgezés.
A nagykanizsai klr. ügyészség az orvosi jelentés alapján megadta a temetési engedélyt. . <
Nyilaskeresztes Párt vezetősége
fcózll a párt Uigjaivat, hogy iit. Szálasi Feiena testvérűlik temetésén gj\'ászki\'iidóllséggel képvíscltoll a szer-vozetet. óki részt óhajt venni a küldöttségben, azonnal jelentkezzen az irodában.
Id. Szilasi I-Vríam lostvér tcikl-ndvéért liétrőn a plébániatemploinbau (jyászistcnliszlojotcl tartunk. A mise jxmtos idejéről az irodáUui lohot értesítést nyerni. (;)
--"
Naptár: Augusztus 9. péntek. Rom. kat. V. János- — Protestáns Emöd. — Izr. Ab hó 5.
(Iflztördő nyitva reggel 6 Órától este 6 óráig (bétff, osarda, uéntok dSlután ksdden a&éaa nap nőknek).
néjp moxgö.
Itt elószörl
Péntek-szombat-vasárnap
Magyar filmbemutató I
Fehérvári huszárok
Kacagtató nagy magyar huszárvlgláték. Ezt megelőzi
Vadnyugati becsület
ttom!kívül izgalmas film, tele bravúrokkal.
Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9 Arakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
«
ZALAI KQgbONY
IMO. augnaglm 9
Ízléses kivitelben olcaéáron kaphatók
Divatcsarnok, Fő-ut 6.
Azonnali Intézkedést kérnek a „petróleum- ügyben"!
Kaptuk a következő dereiét;
Tekintetes Szerkesztőség! A /akii Közlöny inindeokor hűséges szószólója volt n közönség jönaszaiiuk. Ezért fordulunk mi i* a telt, Szerkesztöség-hez, hogy b. fripjuk utján hívjuk fel ii IVidgármestar l\'r fgyehnél a j>ciró-luim-utalványok kiosztása körűi mutatkozó klio\'et\'eii és tarthatatlan hely. zotte.
LehcloUcn pedig azért, meri Nagy knnlzsán, ahol sokezer embernek nélkülözhetetlen a jtctrólenm, osak egy oszlóholyct állítottak fel, ahol délutá-uonkenl száz ós száz omber kénytelen órák hosszat ácsorogni, csak azért hogy másnap újból kezdhesse, Mert legnup is ot| álltunk már délután lt órakor és váriunk türelmesei, este hóiig, amikor kijelcntcllék. tWgy tovább nincs osztás, jöjjünk holnap! Sok szegény ember munkaidejéből rabolnak ot Így félnapokall A közönség türelmetlensége és elégcdcllenség-\' érthető, de azt csak fokozza az olt lévő tisztviselők viselkedései Polgármester l\'r, nagyon kérjük, vngyen magának annyi fáradságot és tílogussoii el az osztóhelyre. Nem a szidalmakért, — meri azok Js garmadával hullanak — liánom azérl, hogy azonnal intézkedjen] Más kisebb városokban is, mint Nagykanizsa több oszU\')]ulyen betűrendben, vagy utcák szerűit történt az oszlás. Miért nem tudták ezt meg-csinálin Nagykanizsán is? Meg százan és százan vannak, akik Ti\'nn jutotlaflc ulalványokltoz és nincs is reményük ahhoz, hogy hozzájussanak, mert u kiszállott liaiáridőig lelielcl\'enség, hogy mtnden igényi ki tudjanak elégíteni itt egyetlen oszlólielyeji, lloss/ubbilsák meg tehát az Időpontot, mert .sokszáz szegény háztartás nem tud petróleum nélkül élni! Az oszlás pedig a jövő bélen betűrendben, vagy utcák sac rínl történjék.
Polgármester l\'r! Sok száz ember önben bizik és sürgős iulézkedést vár!
Soraink közléséért fogadja a jjalui Közlöny, a kanizsai érdekek igazi sík-niszállója bálás köszönetünket,
: (Aláírások.)
Cséplési mázsakönyv
ára MHT P
Hitelesítve kapható a Zaiiai KBcMny nyomalAjábaui
Nagykanlzaa, Fő-ut 6.\' azam.
csodálatos éUU
SZURAS MEGENGEDVE!
A nagy magyar Író mondla: ila Keg3evieJi védi Szigetvárát, éppoly ví-lózüi veri vissza az ellenséget, mint Zrínyi Miklós. Energiája néha erőszakossággá, akaratereje makacssággá rajull.
Jászai Marival, — aki pedig nemrég még versben ünnepelte a kis Margit születését, - nem szívelték egymást, István grór minden Izében mágnás, rokokkó izlésű, sima, fran-Iciás... A tragura darabos, tépelődő, AUandóan lelki szakadékok közölt tévelygő, dull. kétségektől kínzott teremtés, Nem akadt olyan kérdés, a bwöyben megegyezhettek volna.
Jászai tHaú rteaUidcUiíí
¦\', Já*xaibau a gyüJŐlcl elhatahuaso-doll Keglevieh-csel Szemben. Naplójában ezl irta róla: iKeglévionben tisztjén a hatalmi és hiúsági mánia dolgo. eik. Milyen nevotséflos az ö falujában, ollhon, ahöL 15—16 embert tart és opcrcllszerüen középkori fonnák sze. ríni gyakorolja fclottuk a koldus szu-verénltását, Kázust csinál abból, hogy Imikor ós ki szedje M u hullott férges oíraál a fák alól, aztán elrendeli, hegy milyen darabokra vág\\a szabad u férges györnoteiöl u disznóknak vinni, dongót tart a folyosóin, hogy három vendégei, Cngem is, azzal lü-vásson étkezéshez,... ¦ Antikor a Iruglkn ezeket a sorokat irta na.p\'lójálKi, már a tehetetlen düh fulladozóit benne, Keglevieh nuikOoSid állta u M\'ria asszony viharait. Nem pxőbíVlta egyengetni az ellentéteket, nem igyekezelt kiliékilü megoldást lujuilni. Sőt. Apró tüszurásokkal még jobban fciingcreUc a toporzékoló Jászai aduit.
1&.Ű0Ú fWt uft pái&ai
A gróf imád la « francia szcl\'emet. Egy este Parisban uz operában volt,
almi MaiiStol hallgatta Ilkával, Az előadás aialt Keglevieh észreveile, lwgy a szomszédos páhoiyból egy ifjú piperkőc feltűnően .Szemezi, ,L*jmczy, ttkát, A gróf óvakodott a botránytól. UláiVtosuak lartoliu volna a szép párisi napokai hangos bönyodaImákkal megzavarni, Ivtöadás után, amikor kifelé tartottak, a foyerban az Idegen fiatalember 1-ánezy Ilkához lépett és valamit súgott a fülébe. Keglevieh hirtelen megfordult és észrevette a jeleneiét, nászólt a fiatalemberre.
— Hagyjon békél ennek « helynek. Az ismeretien továbbra is ott áUl
de egy szót som szólt.
— Ön, ugyláiszik, nem akarja észre, venni, hogy Madame hozzám tartozik?
Azzal iH*!ekaroll Lánczy likába és ki4é|>etl az Opera, kapuján. Kocsik torlódtak. Percek lettek el, ómig Juntájuk az Opera bejárója oló gördült, I4nczy Ilkát a gróf besegitottte a kocsiija, ö pedig megkerülte a hintót, Jiogy a baloldalon szálljon fel\\ Amikor kinyitotta a kocsi ajtaját? megder-
lUa: KetlU Andm.
inedl. A .szemleien rkUuteniber iK-bajolt a másik oldalon l.ánezy Ilkához, aki hollravált arccal ült a kocsiban. Si\'j-letto, mi tog történni, i Keglevieh átluijolt a koesibon és öklével leljos erejéből arailütölte az idegent. Az imfkkanás nélkül összeesett. A gróf megvárlu, amíg fellocsolják es akkor névjegyet cseréltek.
Vetőit* mM lUateuUU f%á*6aiseaédje
Ifatravltte Lánezy Hfcát, rmajd « Cerclc JHUmire.be slelcu. .Ott közölte banílaftwil, hogy milyen afférja támadt. Felkért kél lisztet, hogy segédkezzenek. Két ezredes vállalkozott a párbajsegéd! IÍsz1sÓgre, az egyik Ilervé volt, a másik pelaiu. aki busz évvel később, a vílághálmriL idején, a fran-oia liodscrcg mörsü(Uju lelt, ma jMídig I-\'.rauciaország mindcubaió rőnökc.
atásnap déleLötl a két francia ezredes jelentkezett Keglevieh szállásán.
— Kedves gróf, — újságolja Felnin ezredes,\'— baj vau! A fiatalemberrel nem tehet megeverekedni.
— Ugyan? \',
— Az ifjú jó családból való fialni-ember. Viör\'e márki, előkelő tagja volt a párisi társaságoknak, de nemrégiben nagybátyja nevére váltót hamisított. Az öreg rokon kegyetlenül feljelentette unokaöccsét. Az eljárás folyik ellene. így, azt hisszük, leghelyesebb (lesz, liu egyoldalú jegyzőkönyvvel zárjuk la «z ügyek
Keglevieh felhorkant,
— Az lehetetlen. A márkit én Bérletiem meg. Kötttt-sségCm, hogy elóg-léU\'ll adjak neki...
— A váülóluunisilónak?
— Nem mondta meg clöie, ltogy milyen bűn terheli a lelki ismerelét,
Tanácskoztak, m\'t ke*üeno csinámli Keglevieh megkérte Pelaiu ezredest, érdeklődjék, milyen összegű vallót hamisított a fiatat .márki. Délután Pcloin megérkezett a válasszal: tizen-nyeácezer frankkal károsította meg a flataSember nagybátyját
—¦ Ezen Igazán \'lclrot scgiUni, — vűle.kjcdclt a gróf Ós a tizennyolcezer frankot elküldte o nagybácsinak.
Mégis csak eTégtélelt koll adui annak az ¦¦embernek, akit arculü,tött.
A párl>ajt tőrrel v.ivlák. Már az cSsÖ j)Crcl>eii végelért a küzde\'om, meri VioHc márki vállát keresztül-szxirla gróí Keglevieh.
A párbaj tizennyolcezer frankjába kerüli, de KeglevicluH\'k megérte,
Az ország ü millenniumi idők mámorában élt, Budapest alkotott, ter-vezell, enrópaíasodolt. Két szinház-i*apilási lervröl bőszeitek az úgynevezett művészi világban. A színjátszás kél ujabb bajdékál ukarták megépiteni. A Vigszinbaz.it ós a Ifüszinkört.
Művösii amatőrmunka
ELÖHIW
Má&OL
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV
íoiószaküzlet, amalöriaboraiórlufiiában.
Autósok flcjy«lrasVM!
Slalollt benzin pótló (apárlit, mdy ¦ motor AtiUkliáii nélkül, mint eUSraaja Bmmujii ilkalmas mo. . torok híjlására. Jegy nélkUt kaphaiá. Képviseld: Itlimu Hökbö cégnél.
A 1/iasoMtUáz atofUtása
Az olvasó ne1 dörzsölje a szeméi amikor a két Színház hevét egy sor! ban, egymás meü\'etl látja,. Az lfiilii<,s lársadirloni előtt a két színház terve egyforma jelentőségűnek látszhatott A Vlgszhiház.it a i.ipólvtiroslKiu akarják Mépileni, n MJüSzinkört a Város, ligetben. Két,- küMelki színház épült,, a különbség csak annyi volt, hogy a Városligetet könnyű volt megközelíteni, a I.ipótkönitat nehéz és ve. szcdelmos. ( ¦
A inai Vígszínház\', környékén telkek ásítoztak, alkonyai után nön volt ta.. nácsos arra a környékre kimerési. jcednl. A Neue Wellnek, az egykori duliajlanyo muSnla\\ink még álltak a roíTtjflt: u vár.is söpredéke, zsebmcl-szök, tolvajok és egyéb garázdák azon a vidéken lanyáztak. EsiO mc^erösü.tt ^enilőri őrjáratok eirkslllak armfclé.
Ki vcletto fel u Vígszínház alapításának, gondolalát? A köziül azt tartja, liogy Fűkébe Józ*cf egykori hirtaptró, Uizonyos, hogy l\'ekelo gyakori veudégí és bizalmasa voll István gróíuak. A gróí tetemef összeggel támogatta l\'o. keie szorkeszlö lípvállalkozásál, Keglevieh gyakran vcil fel szörnyű fel. lété/Ki uzsorakölcsöul csak azért, hegy a lajiol esiuositsa és szinvonalat biztosítsa. AZ is bizonyos, hogy amikor n Vígszínház gondolata eljutott a közvéleményig, akkor már Keglevieh az atipilók közöt| szerepelt De a tőrlé-neti igazság mégis az, hogy Fekete József mondta ki cl\'iször a Vígszínház nevét. Csatlakozó rövidesen akadt. Az iInő akadályt kellett legyőzni. Adjon a-, főváros tagyen iclkel a művészi colra. i i
"(Folyt, kóv.) ; i
Hat hét boldogság
Mint ahogyan a cim. ugy az Cgés* 5iTtm is- teljesen elhibázott. Elhe» bázott pí\'dlg aaapjgdbJin. mert bűnös ulon hozomiányb ós bo>Its)»gságol szerelni nem lehet, ínég h" uz utosó pár méteren rabruhában is látjuk a főhőst, az egyébként nagyszerű Kíís Ferencet, akinek ojakitása, mint ahogyan a többieké is. más, egészségesebb meBét étieméit volna. A fi\'m-cenzuru is nyilván csak .Kiss Fe ienc n^kltásáért engedte meg e film bemutatását, amely egyálta\'ában nem nevezhető hcve$ö célzatúnak. Igot ugyan, hooup tanít, de hogy mire, jobb nem wszéflnll
A film ez óriási hibájától eftck!nt»e,-o szcrcpilök Kiss Ferenctől tolnay Kfrárin és Szilassyn át Pethesig és a jóizü Tompa Láiszíógi mind jók. A rendezés is ügyes lenne, az pedig, hogy ki mertek menni u niütereknfjö\'l egyenesen dicséretes. Ezek a kü^Ő Kivételek tempót adnak n filmnek, bár az utcazaj és a zene erős.
A mü«ort nem- is a ifimért, hane?]V f a híradóért kell megnézni. A Wri^ előtti harcokról, a város elfoglalásáról és a német előrenyomulásnóJ. láttunk otymi képeket, arnelycknil nem is lehet mást mondani. m|hf azt, hogy maga az élő történelem. \'.
1940. äugfetu» 9
ZALAI KÖZLÖNY
5
_____ [ténrtCáciton bátoiéágntfk,
fJH,. KIII.lT] kitartásnak és télckjelou-
U---1 létnek ragyogó pi>Ulfij;il
nyújtotta Dómján Pál volt budapesti ;y>. közös gyottogízrcdbeli népfelkelő tizedes, (
(Mint rajparancsnok kiváló személyes rílézséggeü Uuil iki Czemovitztól délre ¦[¦(¦lesclienynéa. Századát előre ícndel-lék. Doniján tizedes mini rajparaucs-nok raj11 éléji rohanva legli«vesel>)> golyózáporban olyan elszánt lélckje. Iciiiéllel vozjetlc embcrnl előre, hogy példaadó magaiartása a mái\' csüggedni kérdőkéi is iclkes bátorságra ragadta. Miikor «z om-szok eredményos ellentámadása századánaáí ba&száruyát már urősen veszólyezletie, Dómján tizedes ön föláldozó vitéz magatartása oly leU k^sülíVlojí liatolt az alárendeltekre, hogy nzok a súlyos veszLcségek ellenére ts hősiesen Imrcoltak mindaddig, nnüg liz ifllenség ismét vissza nem húzódott liálrábbi állásaiba.
Doniján PaÜ néiprótkolő , tizedest ezért a bátor és eredményes ifcöte-^at-sségli\'ljesi léséért az újólagos nagy ezüst vitézségi órennmü tüntették ki.
l\'llszánt fellépésnek kövelésre méltó példáját mutatta Meister János volt szászvárosi 01. iközös gyalogezredtwll pn-ezelö a StnnisztUtu környéki Ciozov-náj lezajlott he\\«s ütközetben.
(Mint rajparancsnok a Kitüntetett napon rnján^k\' tíén elszánt és cattgge-dciíen lieves tüzeléssel feltartóztatta ás egy időre mcgáHUisra készletté az dllenségnek tömeglámndásnit,
pfikor a luteröbén levő eüejjségnck sikerüli rajának oldalában és hátában megjdeiuii, vakmerő ügyészséggel gyorsan keresztül vágta magát embereivel az ellenséges gyűrűn, lí küieles. Kégludó őrvezető súlyosan meg is sebesült, önfeláldozó hősiességéért » nagy ezüst vitézségi éremmel tűntették ki.
Alisadé mflaorssáask hétkSxupokoM Badapsst I. núUorán
0.45 Törne, Hírek. KÓsJemények, IlssigJemeeck. - Utána étrend. - 10 Hírek, - 11.10 Nstnrttköal vbcjeUo-•¦olgálat. - 12 Harangszó. HiinnioV Idöjarásjeieatea, _ 12.40 Hirek. -13J0 időjelzés, Időjárasjeteiites. — K:i5 Hirek. 14.45 Müsorismer-\'aió-i. — ír, Árfolyam hirek, piád árak, 6>almiszerár«k. — 10.45 Időjelzés, Idó-jarasjelantes, hirek. - 17 Hirek <4e rák és magyar-orosz nyelven, — 19.15 Hírek. _ 21.40 Hirek, időjárásjeienté*, hirek szlovák és magyar-orosz nyelven,
BUDAPEST I.
17.15 Hanglemez. — 17.45 Szllády Zoltán előadása. — 18.05 Sportközlc-inények. — 18.15 Weiksi Béla zenekara. 19,2.-) Dr. Berzsenyi László é-s dr. Villax István két zongorán magyar dalokéi ad elő. — lO.äO Momia Vanna, Dráma három Mvomisban. — 22.10 LuitpoW Canther énekel. — 22.40 Farkas Béla cigányzenekara.
BUDAPEST II,
19.25 Dr. Auer György előadása.
— 20 Hírek. — 20.25 Szalonzenekar.
— 21.35 Időjárás jelentós.
Szombat
BUDAPEST U
10.20 Felolvasás. — 10-15 Mit néz* zíuik meg? — 12.10 A Hád*ú Szalon, zene kara, — 13.30 Hanglemezek. -10.10 Ifjúsági rádió.
17.15 Kataláné Varga Imre ós Varsányi Hmlolf magyar nótákat énekel, Waéri Vidák Józser cigányzenekara.
— 18 RádKpoefa. — JK.:m> Hanglemez. — 19 Dr. Nagy Utóin László előadása, — 19.25 Cs, Szabó Kálmán |
előadása. — 19.40 Polgár Tibor #s Mecseki Rudolf kétzongorás műsora,
— 20.05 Fáy Héti verseket mond. — 20.10 Közvetítés uz Állatkertből. — 22.10 A közönség kedveli hanglemezei.
— 2;i.20 Hura Si\'mdor cigány zenekara.
BUDAPEST II,
18.30 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hírek. 20 25 Felolvasás. — 2053 Geszler tíyörgy, Farkas Ferenc és lloiusiizky Zoltán niövel. — 21.10 hlöjárásjelenlés.
Az aratási szabadságon lévő honvédek visszautazó vonatai
A MAV augusztus 8.. 9., 10, és 11-én különvonatokat indit Nagykunt zsáról is az aratási szabadságon lévő bonvédek zavartalan visszautazására Debrecen és Szerencs felé. A naponta induló vonatok menetrendje a következő:
Debreoen falé:
Nagykanizsa indul Ü.02- Siófok indul .uo. Székesfehérvár indul 0,20. Pusztasiobolcs indul 7.35.. Cegléd in-
dul 11.00. Szolnok indul 15 05. Püspökladány indui 18.28. Debrecen Indul 19.50..
Szerencs felé:
Nagykanizsa indul 16.20. Siófok in-du« 21.53. Szabadbattyán indul 23.10. Pusztas.nbolcs indul 1.40. Hatvan.\'in* dui\' 10.10. Miskolc Indul 15.10. Szerencs indul 17.00.
A vonatok a közbeeső álloműsokjon ls megállnak. Nagykanizsáig rendes személyvonatot használhatnak a bevonultak. Gyorsvonat használata tilos. . iii.1
Testvérgyilkosság Gáborjánházán
Zala-\'gerszcg, augusztus 0 A lenti csendőrörs to\'efon.m jelen-lelte a zalaegerszegi kir. ügyészségnek;
/hogy Büki\'András gábor-jánházni, földműves családi vi.sziUykodásl)ól eredő verekedés közben öccsét, tBüki Lajost zsebkésével ugy összeszur-
kálta, hogy az a helyszínen meghalt. Híiki Andrást a lenti csendőrségen őrizel)*} vellék. .
A kir, törvényszék vizsgálóidra ja a kir. ügyésszel éfs a törvényszéki orvosokkal a bűnügyi Iwnoolás meg-ejtése végett kiszállott .Cáhorjánhá,-zár.t. ;
Ujabb áldozata van a Balatonnak
Egy 15 éves újlaki flu fulladt a vizbe
te\'tt
idüve
zóbb.
pjegfcA Az idei nyár, bár
1*^^ az Idő nem nagyon ¦a*^* kedvezett a gyakori " fürdőzésnek már néhány áldozatot kőve-BajVitonon is. Míóst a melegebb l a hüs Balaton vize is iVon-A gyakori fürdőzés egyben azt zéftvt rejtegeti, hogy a vizbe-
fiilíások száma növekedik. Tegnap Bí^ljatonujlakná\' történt ujabb halálos fürdőzés, Mlkó Gyuün 15 éves bala-tonujÍPki fij ment fürdeni a Balatonra! Vidám lubickolásának nzoir-ban haüjál lett a vége, nwrt valószínűleg bemerészkedett a mélyebb vízbe és ott görcsöt kapóit." HoJíheslét még nem tutTáltálí meg.
Szükséges a terménuáraknqk a termelési költségekkel arányban álló újbóli megállapítása
Prémiummal támogassa a kormány a minőségi sertéshizlalást
Az Al.sódunánliiU .Mezőgazdasági Kamara dr. Mirbaeti Antal báró elnökié-séwt elnöki tanáosúlést Uirtott. Az elnöki tanács Rajczy Géza, az igazgatói leendők ellátásával megbízóit főtitkár előadásában számos olyan gazdaér-dekrt Iialájozatol hozott, amelyeknek végrehajlása komoly tartalommal lölli |o a kamara közel jövőbeni munkásságát. Így többek közölt elhatározta, hogy illetékes liolycu eljár a kanwa,
nogV a biztosHási ojéuiUUok :i példányban lUlilfcvisanak kí a visszásságok W-
kü-s7/>bölésc. végett. Egy példány nui-miLnjv a biztosító intézetnél, egy biztosító fébiél, egy példány i>eílig líckíVlde-ndö volna " Kamarához. El-halározta az elnöki taruleS a Kamara kebelében gazdakca-skedebni, érlókesi-tési és árstatisztikái ügyosztály rebilll-lását, továbbá hogy a jövőben is mindent elkövet, hogy az olaszországi bi-ilegyérü lóextxtrüiát a kamara ellenőrzése visszakapja azt a Súlyt, ami a gazdaérdekek megvédéséhez szükséges. Megáüapitottu az elnöki tanács,
RallonkabAtok FelöltSk
impregnálása
PÁLCSICS-nál
Telelőn: Oilel 933.
Teleion: e/tr: 3**.
FERENCJOZSEF
keserűvíz
{hogy a leruu\'lé-si köUségok figj-eKinl^-vélelévol a tennésreiuK*;! Á tennény-ámket tnl alantonyan állapitotLa meg. IvtiialározUt, hogy a társ inezí^ázdasúgi kaniarákkat karóllw kéri a búza, rozS( kétszeres, árpa és a zab árának a icr-nielési köUségekkol arányiam álló uj-l.óu\' mcgállapHásál. Pótrondelkezés ki-ádásál kéri a gazdaságok egymás közli galKHialőrgUünának szabály\'ozá. sára, valamint arra, hogy a tenuény-órtékesiíésben részlvovö kcEvskedök ki-jelöléséi*: a mezőgazdasági kamarák is beleszól hassanak.
Hogy cxjwrlpiatíiinknt állandóan ei-láthassuk a/, igényeknek megfeklő hízóit sertéssel, szükségesnek tiwtja az elnöki tanács a minőségi ser\'ésliizla-lásnok ppéiniumnuil \\-alo lámogatíisát. Kéri ezenkívül a földművelésügyi minisztériumot arra is, utasítsa á Futura Rt.-t nrra; hogy nbraktakarmányokat, korjiál és 8-as lisztet elsősorbaji a marha, és serlóshizlaló gazdaközönség-nck adjon ós csak azután Ls Ipari hizlaldáknak.
JÓ TUDNI,
hogy a mosásnál sok bosszúságot , okoz a kemény vlz, amely nem habzik és nem is tisztítja meg a ruháját. Meglágyíthatjuk, ha literenként egy káviskanáinyl bo-raxot keverünk hozzá. A mésztartalmú vizet ugy javltjuk, hogy kis fehér moltzacskóba Összetört tojáshéjat teszünk és azt a ruha-kl/Óző fazék aljára rakjuk be;
hogy gyapjutakaróinkat tisztíthatjuk, ha a takaró nagyságához merten bőséges szatmlákszeszes vizet készítünk (egy vödör vízhez kb. 50 gr. szalmiákszesxt számttunk). Az oldatot mosóteknöbe öntjük, beletesszük a takarót és puha kefe-vet gyöngéden átkeféljük. Fehér takarók mosásánál a vízbe még két evőkanál boraxot ts tegyünk vödrönként. Ha a takaró tiszta, bő langyos vízben háromszor öblítsük kt és az árnyékban szárítsuk. A száraz takarót kimángotjuk; *
hogy bőrkesztyűnket ne dobjuk el, mert eíüstnemü, fémtárgyak tisztításánál kiválóan használhatjuk. Az ablaküveg ts szép test, ha régi glacé-, vagy mosókesztyüvel dörzsöljük át. A kesztyűket előbb csikókra hasogatjuk, majd a közepébe lyukat fúrunk és felfűzzük. Három pár ócska kesztyűből mái nagyszerű „ablaktlsztltórongyot" nyerünk ;
hogy a molyos toll nem pusztul el, ha egy nagy száraz üstbe helyezve, lassan felmelegítjük. Amikor a pelyhek felmelegedtek és emelkedni kezdenek, kevergessük meg, majd szétteregetjük. A moly és hernyója kihullik a földre. A toll összeszedése után pedig az ottmaradt pondrókat elégetjük.
— (Mindenről a legjobb érteiQIésel vannak)
átoknak, akik a Zala] Közlöny előfizetői közé tartoznak # Így isapoaln « legkorábban értesülnek h helyi, or. szigos és • viiátf|KjHutai ssemények.
rőt , U
ZALAI KÖZLÖNY.
1840. lUOTWlui !),
Nagykanizsa megyei vároa polgármesterétől.
1008671940.
Tárgy: Oaidaalgi munkavállalók öivegyalnek járadéka.
Hirdetmény.
Közhírré (eszem, hogy az 1938: Xll, t-c. alapján biztosított gazdasági munkavállalók Özvegyei az 1939: XVI. t.-c. élteimében Járadékban részesülnek. E törvény alapján, az egyéb feltételek fennforgása esetén Járadékra Jogosult minden özvegy, akinek meghalt férje :
1. az OMBI-bóI öregségi Járadékot élvezeit, vagy
2. élele túlnyomó részében gazdasági munkavállaló volt és utána a munkavállalói járulékot 1939. Jan. 1 -töt kezdve minden évben éven-klnl legalább 15 hélre lerótták.
Az özvegyi Járadék megállapítása Iránti kérelmeket az érdekelteknek nálam kell benyujlaniok.
Bővebb felvilágosítás nyerhető a városházán, I. emelet 9. sz. alalf.
Nagykanizsa, 1940. Július 29. isis Polgármester.
19.173/1940.
Tárgy : A petróleum utalványok kl-c-ntáiinak meghoisiabbltáaa.
Hirdetmény.
A mult hét végén falragaszokon közhírré tettem, hogy a peiróleum Igénybejelentő-lapokat f. hó 5. és 10-e közt keli leadni a népkonyhán, llletye a klskanizsai Olvasókörben levó oszlóhelyiuégekben, ahol azok ellenében a közellátási hivatal azonnal kiadja a petróleum-ulalvá-nyokat. A petróleum-utalványok kiadási idejét f. hó 20-áig meghosz-szabbitottam. Akinek tehát nincs pillanatnyilag sőrgös szüksége petróleumra, az a Jövő hét közepétől Jelentkezzék az utalványért, hogy a a tolongás elkerülhető legyen. Az Igénybejelentő-lapok, amiket a boltokban lehetett kapni, a legtöbb helyen már elfogylak, készlet pedig nincs belőlük. Az osztóheiyeken szóbeli Igénylésre Is kiadják a petróleum-utalványokul. Nyomatékosan figyelmeztetem a kereskedőket, hogy csak olyan utalványok szelvényeit szabad beváltaniuk, amely utalványon az ö nevük és üzletük van feltüntetve, más kereskedő nevére kiállított utalványok szelvényeit tilos beváltani.
Nagykanizsa, 1940. aug. 9. üst Polgármester.
18.855/1940.
(Folytatás az I, oldalról)
(uVssersdimiedt gépek \\2 léggómb-zart niegsemmisiteltak, A tegiharcok sonili 11) rfpivtiil leliitiok, t»z iiéniet gép nem tért visszn, kettfi kényszor-ieszaliust hajlolt végie.
BombAztAk cBenkivlit a romilók l,i-verpool ós lirismi rcpAlÓgépipari tole-]>eit és lovabb szórlnk le a légiakné-kat.
A N\'énietorsxégba beliatoit angui gé-pekel visszauzlék, a Innubak a me. zókre luiilott.ik és egy tauyAn néhdxty embert inegsebesitoitek, Két gene) lég-elhéritóink lelSttok,
Hónia, augnsztus <)
Az olusz ro|in<u\'szallas mai jclen-Jósv » unir jolentetl 27 angol rvpitfó-gép téinadési\'mak v^sszavcrdséii kivul
közli, hogy az olaszok Urit-SzoimUiban tovább nyomnunk előre ós elfoglalták HiirgesJdt.
Fülhatalmazfák Rooseveltéi a nemzeii gárda behívására
Washington, augusztus íi A Szenátus 71 szavazattal 7 ellenében felluilalmazla az elnököt, hogy a nemzeti gárda tagjait tényleges szolgálatra behívlaassa, A rcndo\'kczés szerint a nemzeti gárda tagjait csak az amerikai birtokokon és vidéken lehet felhasználni. A felhatalmazás 1012 júliusáig szól.
Egy másik javaslatot Is megszavaz-tak ezzel kapcsolatban. Ez kimondja, hogy L1I napon belül joga vun bárki, liek kilépni a nemzeti gárdából.
ag>aaazSaasaiiaiaaifraM^
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Zamatos. Jóízű kánét
Sintrox kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható • \'A-Va-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésreL.Js
DRÁVAVÖLBYI.nel
Sugár-ut 2. "n
Az Iskolák Bzünidei mesieiési és takarítási munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott cimzéssel f. évi aug. hó 12-én déli 12 Óráig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1940. aug. 6. ím Polgármester.
.hlBiitisi, tin iolgu2te!
• . aíwy*
, léni^AeriezrinH\'
ííltM^KOI^ÓN-
¦ -Űz-W\'*TÍi
A Magyar VBrSnkmtzI sokoldalú faladatának tlvigzisért milliók Miinek I Adakozz I
APRÓHIRDETÉSEK
(Illír. mktaiaa to-ribSI hó 0 filUr, MUtSi, Milfl M\'MMr, m!nd.n kovlbbl M*
10 Hito
m
Á1JLÁS
tSejáfónfi keresltük azonnalra. _ Telckyat 4. •
Négy középiskolát végzett Jdhazbái való tlu tfwat*ra>axak mában tanoncnak felvétetik Rltternél. 1886
flakeraMtáay telsékercBkedelml Iskolát végzett fiatalember gyakornoki Altéit keres. Jelige: TŐVakwö. •
Szervezési gyakornakot keret biz. toiltó társasig. IrásoB alánlatokat „S\'or-galmas" Jellgéia a kiadóhivatalba kérünk.
ADÁS VÉTEL
Emerse gumlaxljj mltiden nagy. •Ágban, továbbá vlamantaa gép-, hasal- éa aátorponyvák alfinySa árban kaphaték Halamén R«s««8
c-égnél. 1843
Hetedikes gimnazista tankBnyvek eladók, nyolcsdlksst veszek, Só-u. 7. *
Jókaiban levfi mély gyermikhoosl
eladd Khlly-u. 6. alatt. •
Feeték blaalml olbk I Váaárel-]uk SörlelnAl! *
LAKÁS-OZLETHELYISÉO
Kettő- vagy héromsztbls lakait keresek november 1-ére. Clmektta aíadóba.
1862
Katttt kis- vagy egy nagysxobds kony-fali lakást osizei mellék helyiséggel, pince beleértve, november hó I-ére keres gyermektelen nyűg. házaspár. Címeket a kiadóba kérek. \' 1855
Klaabb kétexobáe lakást keresek november elsejére. Címeket a kiadóba kérek.
EgyasobAa utcai lakás november hó I-ére klsdó. Kolcscy-n. 7. *
KaltaaxabAa udvari vlzvezetékca lakás november 1-ére kiadó. Csengery ut 46. •
Enailxeat, géphlmzést, rolInizáit,hoh-lozáM váltai Musatine, Klnfzsl-u. 70. *
Elveszett egy llatal, zsemlyebuna magyar wtaalakutya. Ha valaki tud róla, kérek értesítést Bdthory-u. 22. sz. 188!
KIS 0
fusdetitíll Ai
NAtoY
BÜBDHÉNYT \'
ru/rdíil I
tir A fia.
ZMJtl KÖZLÖNY
. (ii.r, IKA1 NKPILAP.
;-I».\'.IJii: „Kliguduial il,T. Ntgykmku". Felelia kiadó: Zalai Kar.ly. ^ Nyomatott i a „Kligudaiágl II. T. Nagykanliia\'1
ayiiiilí|ibaa Nagykaaliaia. (Nyomdaért telai i Zalai Klralyj
80a Évfolyam. 182. txám.
Nagykaaluw, 1940. augttsztuB 10 szombat
112 tűi.
ZALAI KÖZLÖNY
UadóMnWt PU Sl aata.
POLITIKAI M A P I L » f
I-elclös szerkesztő: BwbarlSs L«jo>
E16itat«ai ári : egy bin 1 peujri « UK
Fordulat a magyar-román ügyben:
Csáky külügyminiszter emlékiratban közölte a román kormánnyal a magyar javaslatokat
55 •™|**,r«*<>t B^ossy követ nyújtotta át a bukaresti külügyminisztériumban — Bossynak nem volt hivatalos küldetése — Berlin sürgeti a dőlkeleteurópai kérdés gyors megoldását, ezért ragadta magahoz a magyar kormány a kezdeményezést — Dobrudzsának csak kétharmad része kerül vissza Bulgáriához ?
Ujabb német és olasz sikerek a ma déli hadijelentésekben
A délutáni lapok közül ismét csak a Z-ulal Közlöny kö«r)lte a tegnap déli német és utász hadi jelentéseket és az azokban köbölt nagy sikereket. Azóta a hadihelyzelröt nem Í« érkezett más jetenlés, inint Gibraltár üjjabb bombázása. Az ismeretlen gép - mondja a jelentés — u kikötőben horgonyzó hadihajókra dobott bambákat.\'Gibraltárból egyébként tegnap Isinél három hajó futott kl, kereskedelmi hajó már a\'ig van a kikötőben.
A Wight-szigetcknél lezajlót! \'égi.-csatákkal kapcsolatban a némel sajtó rámutat arra, hogy a német adatok
a valódiak, mert a pilótáknak a gépek lelövését két tanúval kell igazolni. Az angolok szemtanukra hivatkoznak, dc összesítik a különböző jelentéseket, mig a németek hivatalos uton bírálják el a jelenéseket. A tényleges \\esztc-é;í: 19 angol és 12 német repülőgép. Köz\'i a német sajtó az angolok által ledobott röplapíok szövegét is. amelyekben Churchilék német- aláírással a háború. Loytúlás" ellen akarják hangolni a német népet. A német VStasz: kér a benzinért! " ( A délkeleti helyzetről az alábbi ujabb táviratok számolnak be:
A magyar külügyminiszter emlékiratban közölte a román kormánnyal a magyar álláspontot
a román kormányf?inök estére minisztertanácsot hlvolt össze. | Bukarest. *ug. 10. A Német Távirati iroda köz\'i, hogy Bárdossy László bukaresti irragyai1 követ a külügyminisztériumban átnyújtotta gróf Csáky István magyar külügyminiszter >ajde menioire«-jét.
Ugy tudják, hogy a magyar kül* ügyminiszlCr emlékiratában kifejletté magyar kormány állláspontját és
Bukarest, aug. 10.
Bossy, a magyar-romén tárgyalások előkészítésével rrregbiioU román követ, flki mint isme rétes, , Budapestről repülőgépen akart visszaulaz-ni, de motorhiba következlébcn kényszerleszállás mialt csak Legosig lehette meg az utat, pénteken ért Bu-OékarCstbe. Azonnal kihalgatásra jelentkezett a miniszterelnöknél és a külügyminiszternél, akiknek részletesen beszámolt Budapesti lárgyalásaj-uak eredményéről. Ennek megfelelően
javaslatait a román-magyar tárgyalások ügyében.
Ellentétes hirek a bolgár-román megegyezésről
Bcllgrád, aug. 10. A bolgár-román tárgyalások tekintetében teljes bizony la UnSág ural-kodlk. Egyes jelentések már a megegyezésről, mások a tárgyalások megakadásáról irnak. A belgrádi lapok is ellentétes híreket közölnek. i
A Politika azt írja. hogy n bolgár-román ügyben létrejött a megegyezés. A lap szerbit a megegyezés értelmében a két ország kölcsönösen-áttelepít 100.000 embert. Dél-DobK rudz-sáuak csak kétharmad réize kerül vissza Bulgáriához, a tengerparti Balcsin városa, ahol Mária román királyné szivét őrzik, valamint a város környéke Romániáé marad. Dob-rics, \'JL\'utrakán, SzHiSztnea városok*
azonban: visszakerülnek Bu\'gánához.
A visszacSatolt terület 60 kilométe/ széles 6-i 125 kilométer hosszú -mondja a politika értesülése. Ezzel szemben a Vremc azt írja*.
hogy a tárgyalásokat még nem fejezték * be, A l"p lehetségesnek tartja, hogy a kö\'ííétlen tárgyalások előtt Cadere követnek mégegyszCr Szófiába kelt utazni. » ¦ •\' M
Budapest, !mg. ifk Az Uj Nerrpedék szerint a Message™ ugy értesül, hogy a boI|gáf-J román kérdésben sikerűt elérni az általános megegyezést. Az utrakéizeii álló bolgár küldöttség ma utazik Craí jovábu, hogy megkösse az egyezmény!. I , | .
Fontos tanácikozások
Károly királyról
Bukarest, aug. 10. A Nemzetközi Sajtótudóslló je!cr-J tésC szerint Károly román királyinál tegnap fontos tanácskozások vol tahi
Először a politikai pőrtvCzetök- jelentek meg kihalgatásou a ftrátynjjt, nvajd a miiúszterelnökkef és a kormány több tagjával tanácskozott az uralkodó. Kihallgatáson, fogadta Bos-sy és Cadere körteket is. végül pétiig a Vezérkari főnököt é< " hadsereg vezetőit hallgatta rrxeg. \' j
RÓma: „H magyar kormány magéhoz ragadta m kaxdeményezáat ¦ napokon beiül uj f ej-laminyek várhatók" Róma, augusztus 10 A Popolo dt Koma jelenti, .hogy \'Magyarország közvetett uton közölte álláspontját és javaslatait a román kormánnyá,!. Hz megerősíti az1 a hírt, hogy Hossynak néni volt felhntnlma-zása a tárgyalások megindítására. A magyar kormány jegyzékét rendes diploniáiiui uton juttatlak ol líuka-roslbc és ezzel " magyar \\ kormány magához ragadta a kezdeményezést, Ugy tudják, hogy o magyar kormány nem tutajdonit túlzott jelontőséget un-
unk, hogy hol k?zdödjcnck meg a tárgyakisok. Két-három napot) byjAl mindeneseire uj\'fejleménye* várhatók.
\'A l)p birkaresii érlesíitéso szerint ltománla szeaetné olkerúUit, hogy ügye döntőbíró étté derüljön.
A Tribuna i-s arról ir, hogy B román sajté hangja enged\' merevségé, bét és a (kormány; Is mintha kezdené belátni, hogy t-ngmuiie kell, mert vgész DéjLkelelciirópa líékéjo függ ellő). Aj eseményeket összefüggésbe hozzák Jtó-mában a német fénlüvatalosok sugal-muzolt t-ikkfivti\'., aotolybeii Berlin le. «zógezte, hogy a tempó gyorsulását sürgeti- a tárgysflásokbnr, ós több (*c-te.kede!et vár a szavak helyeit.
Ujabb halók és repülőterek pusztultak a némát és olasz repülőtámadásuk alatt
Bettin, augusztus 10 , A védcrőföparanesnoksíg közli ina délben, hogy a légierő sikeresen botn-bázott Anglia bán több fegyvergyárat, kikölöt Os rcpLtlöUTct. Bristoltól északkeletre egy ropfilötéren több gé[>et .megsemmisítettek és másutt, is tüzeket és roblKUiásokal okoztak.
Hóma, augusztus [0 Az olasz hivatalos hadljelcutés a Revolución angol csatahajó sikeres bombázását jelenti, valamint közli a Marsa Matru elleni ropulóVimadást. Uril-Szomáli,l>an Aluii-sinát foglalták cl az olaszok és lxunbázták Berbcra kikötőjét és repülőterét.
Amerika megfigyeltél! az angliai harcokat
Ncwyork, augusztus 10 Gnonvay ellen loa^magy Londonba utazik.- Roosevelt személyes inlézke. désére lórtéuik a kiküldés és célja az, hogy mer figyelje a németek nj harornódját, amillyci az angliai partra* szállást és támadást végrehajtják.
„Anglia jobban tenné, ha elfogadná Hitler béke ajánlatát11
nai szempontból tehát katasztrofális Anglia helyzete és jobban tenné, ha elfogadná Hitler békejavaslatait. Anglia már sem az amerikai, sem az orosz beavatkozás ábrándjaiban nem bizhatik. A lap végül megjegyzi, hogy Anglia a közeljövőben még súlyosabb csapásokat lesz kény-telén megérni, mint eddig.
Róma, augusztus 10 A Relaclonl Internaclonali azt irja, hogy Olaszország két angol hajórajt köt le a Földközi tengeren. Egyik Alexandriára, a másik Gibraltárra támaszkodik. Az afrikai gyarmatokon ezenkívül 10 hadosztályt köt le Olaszország. Az olaszok támadása a szárazföldön mindjobbari erősbödik, ezért egyetlen katonát sem tud Anglia hazaszállítani, szorongatott szigetországának védelmére. Anglia a légihaderőben bizott, de ebben is alulmaradt, mert a német gépek jobbak és számuk nagyobb. Amerika alig tud szállítani, a berendezés alatt álló gyárak pedig csak 1942-re tudnak szállilaiti. Kalo-
Légltámadások
London, iuuoiü/.Ui!! 10 Ellenséges gépek az éjszaka ismét bombákat dobtak le Angliában. Északnyugaton egy kisvárosban több ház Összedűlt. Légitámadás volt ezenkívül délkeleten és délnyugaton, valamint északkeleten,
ZALAI KOZLONV
1940. áttgttwtui 10
Iloraky Iános országgyűlési képviselő ma este érkezik Nagykanizsára
Holnap délelőtt nagy beszédet mond a MÉP vármegyei nagyválasztmány! értekezletén Zalaegerszegen — A nagy-Kanizsai kerületből nagyszámban vesznek részt a vasárnapi pártértekezleten
A vasárnap délelőtt tl órakor Zalaegerszegen a ?Korona« száUod" első emeőctl nagytermében rnegtar-i landó vármegyei MÉP\'
Nagy v á fa&Z talányi é r-tckezlet iránt nregész vármegyében nagy érdeklődés nyilvánult rneg, annál is inkább, mCrt az országos központ nc-talános helyzettel foglalkoznak. Az ér-taanos helyzettel foglalkoznak. Az értekezleten vitéz gróf Tekoki Bála fö-iíplón, a Magyar Élet Pártja zs-fci vármegyei szervezetének elnöke fog elnököjtni. ! 1
Ma este érkezik Nagy\'-nlzsára Bála tonzamárdibót Ilovszk j JánoS Or-* szággyülési képviselő, a Baross Suy vétség országos vezére, akit párthívei és a MÉP vezetősége fogadnak a nagykanizsai ááibmáson. majd saáU lására, a >P<inuóniá«-ba kísérik.
Holnap, vasárnap reggel 939 Ó/a* kor Indulnak a nagykanizsai kerüfef résztvevői nagyszámban Ilovszky János vezetése alatt a nagykanizsai páJ
iyaudvarról ZaluCgrsZCgre. Nagy
számban jelentkeztek a kanizsai kerület községeiből az egyes szervezetek\' vezető hígjai és a \'Magyar Llc! Pártja hívei dr. Tholway Zsigmond púrt-vCzétŐnél, ugy, hogy o nagykanizsai
válasz tókerll^etböl nagyon Sokari
esznek részt a holnapi zíflaegcrn szegi vármegyei nagyválasztmány 1 értekezleten.
Ilovszky János. Nagykanizsa országgyűlési képviselője nagy beszédet mond az idösíOrü kérdésekről.
A MÉP-értckezet Nagykanlzsa-k*!-rületi résztvevői ttlAg B dótuláni vonattal érkeznek vissza Nagykanizsáról.
Gyülekezés: holnap, vasárnap reggel pontosan 9.2U órakor a nagykanizsai pályaudvaron.
tlyírl vásár
Szomolánylnál.
KISKANIZSAI ÉLET
Ktskanlzsa mindennapi kenyere
Nehéz napokat élt át Kbkánjifta népe, amit megadással ói türelcmmui visel. A mindennapi Istcitfftdás, a kenyér betakarítás;! redöket és barázdákat von a klskaniiaui gazda homlokára. Soh« szeszélyesebb időjárás még nem veszélye*lette a gazda termését mint ebben az évben, amikor a csökkentett munkaerő mellett az aratás hoSSzu hetekig tartoltf m^\'rt mindennap vagy második \'nap
kikergette az cső az aratókat a ga-bonaföldekbő\'. "Még sincs zúgolódás sehol, hanem, ahogy másnap p szentgyörgy vári hegyek felöl előbukkan a nap — újra szorgalmasan é.s lázas sietséggel folyik a muiík". Eddig Rét sérülés voít a szorgalmas munka eredménye. De csüggedés még sincs sehol.
Imitt-amott a gépek monoton zúgása mellett már nótázni is van kedve a fiatalságnak. Mégis Jlesz kenyér. Mégis van igazság...
Klskanlzsa múltjából: az Öltözködés
KiskanizSa külön fogamat alkot — a nép minden szokása, viselkedése, öltözete és jelleme tekintetében. Sajnos, nincsen krónlkájrik., de vart,
egy-két szói évhez közeledő krónikásunk, akik szívesen beszélitek a >régi JóvlIágrofU. pedig van köztük még a jobbágy korba ii született! ember Is.
A >régi öregek* pedig klfogyha-i (atlanok a rszóbÓfa ha kérdezzük! őket. A régi szokások meijfeU ter-mészetesen o néprajzi szempontból" is fontos kjskanizsui öltözködési mód nagy szerepet játszik. A klskanízsaj viselet, bár leegyszerűsített, ós év-tizedenklnt ment át bizonyos kisebb változásokon, mégis népi viseletnek! mondható. Sőt találunk rá számtalan esetet, hogy a 20<\\s és, a 30-as évek (természetesen XX-ik század) alatt n környező falvakban vették át tf kiskanlzsni vis*etetbö], nem* csak formákat de teljesen ugy^w azon öltözetet. Ez könnyen magyarázható, hiszen a szép sáska Icáuyok gyakran megtetszettek « környékbeli falvak legényeinek. Ekkor a »sóska« leány és menyecske már nem engedett áz öltözetéből sem.
Mária Terézia korabeli viselet
Érdeklődtünk és kutattunk a régi világ ruházkodási módja után. Kutatásunkat félig siker koronázta, mert sikerült egy régi ruhadarabot meg-szerezni, (amely nibsí a Városi Múzeum néprajzi osztályában van), ami meglehetősen ritka péüdjány és csak
Városi Mo«nÓ. CsutOrtOktől-vasarnapig ggj Magyar filmbemutató I Első dijat nyert film!
Hat hét boldogság
Romantikus (Orténet egy ifjú szerelmes pár életéből. A szedzaclói Wsérő műsorban:
Ezeréves Magyarország l^^*™*
Előadások hétköznapokon 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor
a legöregebb kiskanizsal asszonyok! tudnak róla valamit mondani. Báj-kó. sőt a régi nyelvelj Rlmigörcs néven szerepelt, amit a ni" 92 évet számlá,1ó nénikének a nagyanyja, sőt a dédanyja, viselt. Az elbeszélésekből ugy vettük ki, hogy a kedvelt ruhadarabot fl Mária Terézia korban viselték és viselete kb. az 1800-as évek elejéig tartott,
A 800-as években már újfajta divat szerint öltözködnek Klskanitóán;
Ez az érdekes ruhadarab « Cser-föl-hégy*" élte át a századok viharát, Csodával határos módon megmaradt az öreg zsupfedelü pincékben j mig derék kiskanizsal gardája (Kiss Fensnc) átengedte a Városi Múzeumnak. Anyaga nagyon vegyes és bár kopottas, ízléses magyaros jelfegfl. A ruhának végig fekete bársony széle-zésC van, atn i egy - két kis kan i EStaJ) ruhadarabon még mai nOpig is has* nálatos. Csi\\lagdiszes minták váltakoznak a aihiiauyagon. majd magyaros fckelezslnórdisz húzódik a nvak-szegély mögött. A.télknbáls/Crü *»R1-magÖrcs* hos-Sszu ujjll. A\' ujjszárak elnyelték a sáska menyecskének még a kezefejét és az. ujjait is; ezért feltét\'enü\' lé\'en használt ruhádarabról lehet csak szó. A hosszú ujj taílyit kesztyűt pótolt akkortájt
Klskanlzsa népének ruházkodása — a régiek szerint — Soha nCm volt erkölcsökbe ütköző. Ilyen esetekelj vagy hatósági büntetésekéi okmánytáraink nCm említenek. Szomorú aiónban, hogy Kiskanizssa soha nem igyc-ke/Clt megőrizni hagyományos régi viseletét, amire büszke leheléit volna mindenkor. , 1
Újból működik a kiskanizsal kath. segélybizottsig
Ismeretes már olvasóink eVíU, a Kiskanizsal Egyházközségi Segély bizottság megalakulása é.s működése? ájneiy minden jóérzésű kískoíiissai gazda megértésévél bdálkon.it. A legutóbbi szükebbkörü Ülésen ismét kel kárvallott gazdát részesített gyors anyagi támogatásban. Egyébként\' az egyesület tagjainak és pa>lof&in;uV száma egyre növekszik. I
BAZARUDYAR,
Legszebbet t. legolcsóbban!
TeUfoo: 3-95.
Klskanizsától még a ucliéí időkben is elvárjuk a uemes gondolkodást és a testvéri szerelclet.
Kiskanizsal színpad
Hosszú hóna pok tel lek el és a fiatalság számtalan panaszát kellclt hallgatnunk, hogy ez az év leheléi-lenül csendes, nem történt Ssemmi KiskanizSán, ami szórakozást vagy szellemi felüdülést nyújtana « közönségnek. Most a fiatal és; aglljs helyi lelkész. P. Bánás A. Gyula vállalkozott t\'rre. Augusztus 18-án (JÖVŐ) vasárnap) szliielöadá.st rendez ;t polgárt Olvasókör nagytermében. Szu-nyegh Ferenc: Gyermekszív rejtélyo cimü 3 felvonásos színmüvét adják elő. ReméfljÜlí. az elmúlt idény nagy erkölcsi és anyagi sikereihez hasonlói szerencsével.
| ^k—s—l—| .
Féláron lehet szeptember első felében Budapestre utazni az Őszi Vásárra
Országszerte élénk érdeklődés előzi meg az immár 15 éve nagy népszerűségre szert ,dV tett Öszi Lakberende-JUaWWfeá zési Vásárt, amely ez-H^^f^^T* idén felvonultatja az jít. T - " egészszakmabell Ipart és hét nagyszabású külön csoportban rengeteg látványosságot nyújt. Ám ezúttal valóban vásár is lesz az Ószl Vásár, nem csupán kiállítás, mert a kiállító jogot nyerlek a kicsinyben való árusításra is.
A Vásár szeptember 5-IÖ1 16-ig tart, de arra már augusztus 30 tói
érkezhetnek a látogatók, akik ezidén Is féláru utazási kedvezményben részesülnek, ha megszerzik az őszi Vásár utazási igazolványát. Visszautazni szeptember 5-töl szeptember 22-ig lehet a féláru utazási kedvezménnyel. Az öszi Vásár utazási iga-¦ iványait már a közeli napokban TOtkOÍdik s ilyet bárki szerezhet magának az utazáBi és menetjegy-irodákban, az ipartestületeknél, a kereskedelmi őb Iparkamaráknál, a pénzintézeteknél, a községi elöljáróságoknál és a Vásár minden tb. képviseleténél. (:)
Nép liigéi
Itt először!
jry Péntek-szombat- vasárnap Magyar filmbemutató !
Fehérvári huszárok
Kacagtató nagy magyar huszárvlgláték. Ezt megelőzi
Vadnyugati becsület atar""\'
Elfadáiok kezdete köznapokon 5, 7 és 9 Arakor, vagárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
1940. augusztus 10
Van szeraiicsím tisztelettel értesíteni a kedvet hölgyközönséget, hogy hazaarkaztam és működésemet a mai naptól tovább folytatom.
Nagybecsű pártfogást kérve, vgyok teijea tkrztelettel
Kovács Jolán
INI oki. szDlésznG.
MSk
Helyszíni közvetítés
a Margitszigetről,
avagy milyen hóbortos a női divat
Forró augusztusi délután 6 óra. A UrClegtöl «z aszfalt és a rouge egyaránt olvadj, a levegő mintha megállt volna, de a kánikula dacára is kijöttem m« délután. Körüjs nézek egy kicsit, hogy a nyaralásból részben visszatért elegáns asszonyok , milyen looletlben keresik fd Budapest mondáin tánc- és Sétahelyeit. <Rernek helyet tartam, úgyhogy (nagyszerűen meg tudom figyelni az előttem fel, alá hullámzó és táncoló tömeget. \\ : - •
t\\r. első látásra is kénytelen vagyok tncgállnpitani, bocsánat a továbbiak, ért, hogy az asszonyok, nCm tudomi hova tették az okosabbik énjüket, mert vaamennyi fején ebben az őrjítő hőségben is vastag fekete bársony vagy iiyulszőrkalap látható és bár dacára a nehéz kalapról aláhulló fátyolnak, az ázzadtságcseppeket, amelyek végigcsorognak rajtuk, nem tudják eltüntetni.
Nem is keli viselni ezt az íépjt-ményU, csak rájuk kell nézni, máris hőguta kerülgeti az embert. De-hát csak természetes az is, hogy nem járhatnak egy szalmatöVipba, vagy - horribilc dictu — kajap nélkül Ezekután nem vitás, további érdeklődéssel néztem a toaJetlckct. Vájjon miféle furcsaságot fogok még látni?
Hát ami azt illcli, fá>>k is, jnerft a, hölgyek, ugy látszik, b& a lejüVt kön őszt csináltak matt ruházatuk többi részében még tüntetnek n nyár mellett. Legtöbbjén nem volt harisnya, és az orcátlan cipöbŐ-t vörösre! lakkozott körmük kandikájl ki.
Kérdem én és joggal: hoj! Itt jaj logika? De végeredményben én nem logikát jöttem keresni a szigetre, ha-* nem divatot. így hát menjünk tovább, j ; i | | !
Az imprimé még mindig az uralkodó divat, bár már nagyon soW sötétebb nlapu,\' vagy egész fekete ruhát is láttam sok-sok fehérre1. A legjobban\'tetszeti az a három fehér ruha, ami szintén ott táncolt előttem1 sok-sok feketével. Fehér nyerSsfcv tyCm volt kellő ós egy fehér marocen. «mi széles fekete Takk$vVcl, nagyi fekete virággá készült, le\'rmészcícsen fekete bársonykalap ós fehér-fekete, cipő egészítette ki. Két hölgy ü&t közvetlen a meSfletleni JevŐ asztalnál és arról panaszkodtak egymásnak./ hogy »niucs egy rongyuk*, umit fel tudnának venni, mert a nyaralásban annyira elhordták és már úgysem érdemes kitisztiltatni a világos ruhá^ kat, mert hisz mindjárt ilt az ősz, Miutáu c2t a beszélgetést hallottam, önkénytelenül arra forditoimm fejemet és megát^ipitollam, hogy mSnci a két hölgy patyolat liszta chantung kosztümben ült és igazán csak « JóineVeJtségem tartott vissza, hogyi
Ujjj* KOZLONV.
oda nem szóltam nekik, hogy »liál akkor hölgyeim, ez a ruha, ami most van önökön, micsoda? ,
Dlvatposta
Bözsi,, Az emlékein ki vili most már éljen egy kicsit az Őszt ruháinak la, mert már valóban neki kell látni, hogy felfrlsnltse ruhatárát. Üdvözlet.
Barátnő. Legjobbnak látnám, ha
egyikük elegáns barna szövetruhát, iiiáftikuk pedig egy közópkók, vagy egy jóbzlntl szürke angóra ruhát csináltat-
nának. Ezzel mintegy elintézték nagyrészt az öbzI és részben a téli Bzövet-ruha gondjukat is. Üdvözlet,
Dr. J. K.-né Fekete gyapjugeorgette ruhájáról már most vegye le az impri-ma díszeket és helyette tegyen rá egy fehér plké, vagy csipke gallért, esetleg zsebeket éa egy fehér-fekete gombolt bőrövet. Üdvözlet
SZÚRÁS
HeaUuitU István csodálat** étele
MEGENGEDVE!
A Hátai ICtelÖny. 12) itfuni-ugéh^c
Budapest székesfőváros a kérvényre lakonikus válasszal füleli. Ingyen\' telkei «csak komoly vállalatnak, adhat a főváros. A színház pedig nem komoly vállalkozás.
A\'(lelkes alapítókat ívom csüggeszt* ttc öl a székesfőváros kegyetlen leirata, járlak az épülő, fejlődő Pest utcáit és végül megállapodtok abban, hogy a körúton, a mai Hoyal szálló helyén ópilik JiA a Vígszínházat. 1)0 rövidesen uj pályázó is akadt a remek leiekre, A iVígszínház alUtpilói az nj Igénylőnek illa diák opciójukat.
|Mosi már vóUt pénz, de még mindig nem vott hely, ahol a Vígszínházát ftHépÜsók, Náday I\'eicne, a Nemzeti Szinház szinészo js csailakozolt a kérvényezőkhöz, A müyészt befolyásos férfiúnak Ismerlek. Sokat reméltek az ö íközbmjáfásálójl, IX kiderült, hogy a tanács az uj kérelmezőt is vissza, ulasi tolta.
Ekkor már remény letennék látszol t a Vígszínház fölépítése. Igazán az ulojsó pillanatban gondoltak arra, hogy talán Koglavich j>róbálja megszerezni a városlóí a Vígszínház leiket.
A gróí huszonnégy óra alatt hozott városi lelket, mégpedig azt, amelyen ina is apA a Vígszínház. Az egykori ha. b&rhes intendáns fiatalosan, frissen vágott belo az uj vállalkozásba. Két lársával, Szócsi Ferenctel és Faludi Gálwmú inegalApitotiák a Vigszinluiz ihirjörészvéuyláríiaságot. Szécsi és Fa-ludi jelentékeny összegű, részvényeket jegyezlek, KcgJeyich lett a művészeti szakértő ós a bérlőtársaság etaöko. Kikötötte, hogy művészi kérdéseklníii egyedül ö dönthet; do minden egyéb kérdésben is fenntartotta magán\'k az utojsó szó jogát. Szóval, ha ezúttal
lila: Uetli*. mi
nem is az állami színházaknál, de mégis esik intendáns lett újra.
A Nemzeli Szinlulznál,a kiskapuban mosolyoglak az uj vállalkozás felett.
„A tátongok uaay. a peóniái w^oáo"
— ftCulatóágos fickók ezek, — mon-kolta a Nemzeti Színház egyik lüres művésze — valóm 1 fjHcgodüs ik\\1ü vidéki színésszel akarnak színházai csinálni... Fahizó szülészekkel játszani a kényes pesli közönség előtt...
Naposa, az intendáns, két heti jövőt jósolt az uj színháznak. .Mindenkinek magyarázni, hogy a Vígszínház egy éven lielúl megbukik, csődbe jut és akkor majd a kormánynak kell átvenni az őpülelct...
A bérlők Kolozsvárról szerzödict. tek igazgatót, Ditrói Mórt, «ki hatezer forint évi fizetést kapott ós öl száza-lékot a jövedelemből.
Hetekig folyt a vita: mivel nyissa, nukí Végül megegyezlek abban, liogy a nemzet nagy jrója: Jókai szerepeljen az első szinlapon. Az ö neve a szin-házmik művészi hitelt jelent. Elmen, lek Jókaihoz és darabot kérlek tölo.
— Várjatok csak gyerekek — mondotta ¦ — irtam én egyszer .valami színjátékot, de Pauloynak nem tetszett, soha nem odla elő. OU lesz a szekrényben valahol... Majd kikeresem és elküldöm\'. * ,
Jókai Mór álíla a szavát, elküldte a darabol, amit a bérlők ós a színé szek már ti\'irobnctlenrtl vártak, mert körmükre égeti a dolog. Nyitni kollcttt ós egy béllel a premier elölt még nem ismerlek az első darab szövegét.
Angol éjjeli légitámadás áldozata: egy kis német falu templomának szétrombolt belseje. (Foto u. 0. V,J
tögtön kiszcrCpozlék Jókai színmüvét, unclynck cimo ez voll: «A harangok, vagy n pconinj voJvoda.> f.jjel-nappal próbáltak, dérTcözbcn a színház elütését is be ikcUott fejezni. Asztalosok, lakatosok, kőművesek dolgoztuk, egész nap kopáosolás és szögclés zaja hallalszolt, a színpadon pedig lelkes ¦is osajtal próbáit...
A* UsS kukás
Keglovicb gondoskodott arról, hogy fludapcsi előkelő közönsége foglaljon helyet a nézötjérea. A két első sorban 0 mágnás ós a dzsentri kaszinó tagjai Üllek. ,
Az uj színház első darabja csúfosan megbukott. iNfásnaj) már *znbadjcgyc. sekké) som tudták megtölteni n színházat. Beszélték, liogy Keglevich minden nézőink .ágér egy forintot, do még így sem Ind verbuválni közönséget. A Színházi jósok szerint a Vígszínház napjai meg vannak számlálva.
Az ország különböző színpadjairól összeverődött fiatal szülészek kétség, becsetlen kérdezgették egymástól, nem leli volna jobb vidéken maradni, esetleg valamelyik .gyulogtársulatnáS. t A szülészek nem értették, mit irt Jókai. A közönség nem értette a színészeket. Közben szöniyüségck fordullak elő, mert Jókai utasította a művészeket, hogy a buffet szól ugy mondják ki, ahogy irvu van. Atiányszor valaineiyik színész ozl mondta, liogy buffet, u nézőtérről harsány röhögés liallatszolt.
JMiudcnki kélsegbecselt. Szécsi és I-\'aludi o bajái té.pte. Csak Keglevich őrizte meg a nyugalmát. Pedig Ö volt a viccek céltáblája.\'Humoros cikkekben gúnyolódlak fölötte: kár volt olas* i«pjllárérl kiutazni, olcsóbb is megjártat vii\'.1ii:i, a drága ]>éiizen váséirolt színpadi iióaszlmlokat, szekrétiyekot, gobelineket, öreg fegyvereket, kéj>ej*t és szőnyegeket pedig jó fc-sz minél hamn-(Obb rásóizni az áftlam\'ra. Mpjj a Nem-zeliben fetluisznáLják.
„HaoyoH rteduuek a fátok*
Keglevich mindig a %-cszely pillanatában voÜt a kgnagyobb. összeült tanácskozni bcotőtársuivaL és bevonták a beszélgetésbe n színház művészed igazgatóját, a tehetséges. Ditrói L\\Iórt. Mit ikoÜene csinálni? Ugy bla-ináttták iiioguknt, hogy a csorbát ki-köszórütnl neliéz lesz. Ditrói előadta, hogy bentjárt a Nemzeti Színháznál. A kiskapunált megszólitotin NOpcaa intendáns;
— Úgyis az én kezembe kerülnek magúik...
— Hogy érti ezt báró ur?
— Hát ugy, hogy csődbe jutnak ós majd a konnányraik kriU átvenni az ópúSeiet,
— Téved, báró ur... nem\' fogiuik megbukni... Ls líárnuHyen esál>itó is ifimé, nem\' jutunk az intendáns ur keze aüá. , .
— Na, majd eáviUik.
— Igen, a jövő mindenre megadja a választ.
Noposa még lelkére kölölto Dit-róüuik, nehogy elosábilsa valamelyik tagját, oda a külvárosba, a malmuk közé...
Szécsi eJőadla, hogy beszélt egy nemzetiszinházi nagy művésszel, akit meghívott, jöjjön el a Vigszinházt*. A színész igy válaszolt: .Nugyon nedvesek a faftiki ftpajd, ha k^siamlnak!.
A színház jövője ezekben u percek-ben valóUui ikilálástulaimak látszott. Ditrói lement a szinpadru, hogy ve. ^esse a próbákat,
[\\fég két keserves csléji ktlleit el-játsaíml Jókai Mór nagy tévedését. Keglevich este előadás után mindig feliátogutoit u nenudoli Kaszinóba. Lsz-resette, hogy ha belép a nagvt|ei||SnJ)e^
ZALAI KöZLöNV
1*40. augiuitut 10.
s/a* ÍKSZER>
"«u2i SZEMÜVEG ZSOLDOS GYULA MBBkr. tata és ütabnota*
F*-«t S. (• korom-millodivit u«mb*n). ¦MrancH ]*vlMmflh«ly I .
ne
Mit llCg.
ng>\'-
mar
az urak al tí hi\'Jják palástolni in>soly. gúMikal.
KiO\' f*ta Kegfcvh-h lehangoltan jöil iK" !1 színházba.
— Rosszkedvűnek tólszik, \' jegyezte meg Lánczy-lUta.
A gróf hosszul,. mélyei szívóit szivarjából.
— i-i\\r.s/.ui|t\'.i]i a vagyonomat azéri jól aludtam. Vft\'gváltani ősi tokáimtól, ($ak rakd maradi > De flzírl jó! aludtam. L\'jabbaji, látszik, nevetségessé leltem. Ezt nem hirom elviselni.
„A kUátif itt Um."
Felment a legelső emeletre, irodájába, uz elnöki ltodéba, .Magához keretié Széoil és paludít Azok Icliaii-Koliiin, i MiggcdU\'n laktattak le: a lépcsőn űz elnöki iroda feli. Már mindenné) leszámollak. M.ir nem i> rs-ménykédiék, A veszteit csata után csak azon ly-preogtck, hogy lehetne a lisztes visszavonulás útját kiépíteni.
Amikor lecsukták az ajlót maguk mögött és olt álnak Kcglevich előtt, a gróf felállt íróasztala mettől és ha-tározóit hantion gy szolt:
— A színháznak vissza kc.U nyerne fizi a hitelét, \\\\\\x\\\\ tulajdonképpen egy pillanatig sem volt mej neki.
Holnapután bemutaijuk az ¦ Alt iinlit-kár l\'r -al. Az udvari páholyban meg fog Jelenni ölc\'ségc.
A két bérlőtárs léceit állni mcmlt a gráfra. Nem hittek fűinknek Faluéi faj vakarva jegye*\'e meg:
— ílróf ur.. azt hiszem, ez a lene ion fog sikerütni.
— Méri*
— ¦Sok az »¦ fenségünk.-. Azt mond-ják a Vígszínház kül e\'.ki Iwidiily ... A Harangokkal csúfosan megbuktunk,
\\eni hiszem, hogy fffeUége eljöjjön,
KUcitsétíeink eleresztették azt a róm-hlrl is, hogy a szinház falui nedvességei árasztanak, Veszélyeztetik az egészségei. IsniéHeui: Nem hiszem, hogy őfelsége eljöjjön... .
A gróf rámordult I\'aliullra.
— M ne higyjen seanuit... A király itt leszi
XFoljt, köv.i
GÓTH SÁNDOR
likaíbx- éi lúmta ipartolepe
Suabatkaly, Kőszegi-utca 9.
Arului cllibkrtek I l\'M
A nyílt utcán öt fejsze-csapással meggy II kotta anyósát egy kaposvári mozdonyvezető
Kaposvár, augusztus 10 WegrföbUhilő gyíko-sság tőrtént pénteken délelőtt Kaposvárott VMeskó PáB Iá éves ny. mozdonyvezető csalátt-jával együtt lakott anyóxáékkal, c.as. paríeh Pát ny. rőkatauz családjával. A család közólt napirenden volt n veszekedés és tegnap Is Gsicakó v«4n-niui összeszólalkozott a plnoról hazatérő feleségével. Az asszony segitsé-géro édesanyja, linsparlch Pittné sto tett, de* t\'.sieskó fejszét ragadva iKl-dőznl kezdte anyósát és néhány házzal odébb lakásuktól, a nyilt Utcán öt fejszcesa pással megölte.
(\'.asparichné azonnal meghalt, A gyilkost a járókelők fogták le, majd a rendőrök megkötözték és bekísérték a kaposvári ügyészség fogházába.
22 állam katonai attaséja megtekinti a francia harcteret, (foto R. D. V.)
A Magyar Vbrbskereuxt sok-oldata feladatának elvégzésére milliók, kellenek! AdakotxI
Szeptemberben nyilik meg Nagykanizsán a MANSZ ujabb főző- és háztartási tanfolyama leányok részére
a földművelésügyi minisztériumból kiküldött szaktanárnak vezetésével
Mint ismeretes, a MANSz nagykanizsai szeivezete a mult évben rendkívül sikerült fiző- és háztartási tanfolyamot rerdezett, amelyen 35 hallgató vett réizt. A tanfolyam valóban missziót teljesített a kanizsai leányok között, mert a háztartás és gyermekápolás minden ágában alapos kiképzést nyi rtek. A gazdasági szakoktatás vezérelve ugyanis: kioktatni a ieányokat, hogyan tehet még a legszegényebb körülmények közölt is gazdaságos és kilUnÓ háztartást vezetni. Megtanulták mindazt, amit egy leendő magyar háziasszonynak és anyának tudnia kel1. Az oktatást a m. klr. földmüvelésügyi minisztérium kiküldött szaktanárnöi végezték nagy lelkesedéssel és hozzáértéstel. A hat hetes tanfolyam hallgatói nyilvános vizsga után bizonyítványt kaptak a tanfolyam elvégzéséről.
Dr Krátky Istvánná polgármester ne, .a MANSz nagykanizsai fiók-szervezetének elnökasizonya — általános kívánságra elhatározta, hogy az idén ujabb fözö- és háztartási tanfolyamot rendez szeptemberi kez-
dettel. A részvételi dij ply mLImá-Hs, hogy azon még a legszeréryebb anyagi viszonyok közölt élő szülök leánya is részt vehet.
Tekintettel a nagyfokú érdeklődésre, jól teszi mindenki, aki az idén részt kíván venni a tanfolyamon, ha minél előbb jelentkezik a MANSz vezeiöhölgyeinél.
Ugy tudjuk, a MANSz elnöksége egy szövőtanfolyam megrendezésével is foglalkozik. A szöv: ipar — háziipar, amit mindenki otthon mellékkeresetként vagy f\'foglalkozásként is űzhet. A MANSz célja ezzel: minél több magyar nőt kenyér kereseti lehetőséghez, foglalkozához juttatni. A nagykanjisai MANSz-nál végzett leányok ?8 a\'szonyok állandó foglalkozást tudnak szerezni maguknak, mert a helyi szövöiele-pet annyian keresik fel megrendeléseikkel, hogy mindenkit foglalkoztatni tud.
Érdeklődni lehet a MANSzUzövő-telepén, városház, Horthy Miklós ut 2-ik kapu, második\' emelet, Szako-nylné Bencze Mária szövömestemé, aki a jelentkezőket előjegyzésbe ves I.
Mindenkit érhet baleset, azért a balesetbiztosítást senki sem nélkülözheti!
Kalapáccsal ütötte le gazdatársát az Ibarosberényi gazda
Az áldozatot beszállították a kanizsai kórházba, ahol a vizsgálóbíró az éjszaka kihallgatta
Ihárosberény, augusztus 10 (Saját tudósítónktól) Megrázó esőt történt péntek délután Ihárosberény községben, Szakái.Bodó János -15 éves gazda és Németh József ugyancsak hasonló korú kisgazda egy házban laknak egyftll a községben. A két cm-1 er hosszú évek óla denségcs viszony-ban ét egymással, ami végül végzeles csctckinényre vezette az egyiket.
Ugyanis jh-nteken délidén a kotta isinél összeszólalkozott egymással és ennek hevében Szakál-Bodó János fel. kapóit egy katapáosot és fizzál teljes erővel fejensujtotía Németh Józsefet, aki : , t ¦ . | j
eszméletlenül rogyott össze.
A flinzbeVck segítségére siettek a súlyosan sérült embernek, majd -tele. fonóliak a kanizsai mentőkért, akik beszátUlohák a kórház sebészeli osztályóra.
Németh súlyos koponyualapi törést szen^«dett, állapota éaetveszélyos, ugy hogy\' a kórház még az éjszakai órákban értesítették erről a klr. törvény-szék vizsgálóbírójal. Dr. Knausz László vizsgálóbíró még az éjszaka folyamán kiszállt a kórbázlsi és eskü alatt ki-hallgatta Iwlegágyán ¦ válságos álla. pótban levő áldozatot.
Szakál-Bodó János ellen megindult az eljárás.
A csendőrség szigorú nyomozási folytat le ebien az ngyi>«u.
Anyarozsot, kórtsbogaratf
mindenféle
GYÓGYNÖVÉNYT
¦mflvekat, szárított beraapHlt,
borkövei államit un legmagasabb áron vásárol
DR. MIKLÓS
gyógynövéDynagykereekedés r. gltsm t., fllltl «ÍCÍf-ll i.
KI teremt rendet a piacon?
A mai postával kaptuk az alábhi leie\'el, amit számosan iiliílrlak. Teklu-letjel közérdekű voltam, szószerlat közöljük az alábbiakban:
Igen tisztelt Szerkesztőségi
A tegnapi petróleum panasz után, engedje meg nekünk, liszieipitc.l alul. Írottaknak, akík évek öf» hűséges előfizetői vagyunk a közönség érdekét annyim szlvéii viselő kétíves lapunknak, a .Zalai Közlöny -nék, hogy ml is ii nyilvánossághoz forduljunk és nb. hasábjai ulján felhívjuk az illa. léke.-ek figyelmét és sürgős, söl leg-sürgősebb intézkedésüket kérjük.
Hosszú Idő óta vplyan állapotok vannak a piacon, <unclyek a legsür-gösrbb intézkedés kiváltását fürgetik; A mostani országos ^\'ás.ir megmutatta, hogy ez többé igy nem mehet, hogy ilt ulaposan be\'e kell nyúlni és rendet leieuileni. Rendelt AUpos rendel az egész vonalon végig!
Fclrncrül öukéirclenül a kérdés: a felelős tényezők részéről vájjon végignézi e valaki a piacot néhanapján? Lehetetlenség lenne, hogy ukkor ez tovább is igy folyna, mint nini végbemegyen.
Mert nem elég a vidéki árusítóknak a hejyel kijelölni, nem Olég a ]ielyr pénzt beszedni", nem eíéj egyszer vé-gigséláVni a pjpcon.
Szükség van arra is, hogy olt rend-szeieica és
állandóan a város két közurjo ottattózkodjdk.
Szükséges, hogy a piacon végru a Iá-jékoztaló úrláliJn ismét kifüggesztes-sé,k. Nem tudjuk megérteni, miért húzódoznak annyira az annyira bevált
piaci ártábla
tíjliól való mcghpnosltásátólt
Nem tudjuk megérteni továbbá art sem, miért kell a nagykanizsai háziasszonyoknak és fogyasztóknak két, sőt
három kézból
a szükséges ótctmicikkekel, terménye, kcj, baromfit, gyinnöJJcsót megvásá-rolni, akkor, amikor közvetlen a termelőktől tudják azt sokkalta olcsóbban megszerezni ?
A mostani országos vásárnál meg-filO\'eilük, hogyan cserélt gazdát villámgyorsan, rngyszérü Ijoszorkányossájí\'gfd. a felliozoll élelmicikk és egyéb áru ¦ pitlana\'.ok alatt. Figyelemmel kisér-lük, hogyan sjinzsérozlák át *« vidékiektől, kiskauiz-\'oiáktól, mint a környékbeli termelőtől a viszont árusítók, a kofák, slb. u felhozott élelmiszert
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH 10,6
NsgykanliM.
1940, augusztus 10
ZALAI KÖZLÖNY
S
HOTEL CORVIN
BUDAPEST »\'• VIII.. Cssksaay-i. 14. Nenietl Színháznál Családi szálloda a viro* szivében. VJjmiiiaii berendezvt, központi fűti*, hideg-meleg folyóvíz. Egyágyas szobi P1*50, kétágyas P 7*—
fs ii következő pillanatban az árucikk már olt voll n viszontárnsitók k zó-lien, akik szétesen terpeszkedtek le helyükre és már magasabban adlak tovább leleményességgel sz.\'rzett JKir-lákájuknt. Nem is említve, hogyan várlak az utvonalakon a városba jövő vidéki termelőket,
(Mikor azután a háziasszonyok jöttek, örühek, ha másodkézből és pCm bar mad végy negjvdkézlKit szerezhették be a napi élelmükéi.
Lehetetlenség, hogy ne legyen állandóan valaki künn a piacon, annak egész tartamáig, hogy a közönség rendelkezéseié állhasson,
persze czl nem fcJhet egy emberrel etintézni, oda nem oiég a felügyelőn klvffi: egyeljen piaei közeg.
Ennél a kérdésnél nem lehel ispó-rolnl\'. Nem lehel -takarékoskodni.. A piacon follétlenűfl legalább kél állandóan\'ólt tartózkodó városi közeg kett hogy legyen a felügyelői, kivitt, akinek annyi a dolga, Iwgy képtelen azl mind elvégezni. Nom is lehet kívánni löK
A piaci közrgek karszalagot viselje, mik, hogy mindenki felismerhesse, őket és szélesebb körű joguk legyen, intézkedni, w
a rendelkezések ellen vétőket
vagy sz elövásárlókat a piacról kitiltani.
Ezt a kérdési — Szükségesnek véljük —. a rendőrkapitányság vezetője viü cgyüll közösen megoldani, A r-nd-i irka pi lány súg vezelö ÍÖtanáesosa eddig is mindig nagy előzékenységgel olt veit, ha »a közönség érdeke* megvédeni kct\'c l, hisszük, hogy most is Régiségére lesz a városnak és együt-leseji Leiemtik meg az annyira óhajt dl
piaci rendet As a fogyasztó-közönség védelmét az egész vonslon.
A kérdést a legközelebbi városi közgyűlés elé visszük és a lcgorélyc-sebb és a legsürgősebb intézkedést kérjük.
Lche:etlenség az, hogy kél ós három kéztyi ál kelljen nekünk a legfontosabb ófcJrní cikkeinkéi l»cszetcznünk.
Fogadja igeai lisztéit Szerkesztőség soraink közzétételéért előre ls legmelegebb köszönetüiiket ós vagyunk igaz nagyrabecsüléssel és tisztelettel: i ; ; ; Aláírások.
._. Gyulai Tibor dr. voll 36.
\\ft\\1 ím in ! köíös nehéz lábon ta-1»»\'\'III-,B-1 wckoS earedbcli tartalé-
kos hadnagy Rarance melleit mini i az ülegnek cJső tisztje példaadó ma. gatartásával és körültekintésével tüni si. Kiváló tüzint nyitásával sikerült egy ellenséges ülegel cihallgn itatni n, valamint egy nagyobb gyalogsági tábori szél ugrasztani. •Mindemellett arra is kiterjedt figyelme, hogy nz üteg lovai ugy helyez lessenek el, hogy azok a szóró* tűzben kárt ne szenvedjenek, E (véres ütközetben végrehajtott maga-tartásáért u bronz katonai érdeméremmel tüntették kJ. ,
Tnlltisztitás
kg.-ként . . 1.40 P
Vargánál
¦Ut»: bitter Ut l wt»:JWIfr*l>.
augusztus 16-ig tartó
idényvégi árusításunkra !
Férfiruha-vásznah, Férfi tropikálok, Mintás impriméh, Strandanyagok — voálok.
Női ruha - osztályunk
szenzációs árairól már az egész város beszéli
légoltalmi, sAraMalail • .1.11 cikkek! " lalkozö
6b iu«r.nd«.».ti cikkekkel loc-
részvénytársaság
keres ,„
a helybeli piac részére komoly <a-n»k8tioi«Hkkol blré Őskeresztény
képviselőt.
Ajánlatokat kérjük: Hud.pct,po.t*
fiák 213. uiM, 62. iioaIabivflt.il Ilimre.
Szombat
Allude MtMrnásMk hót k8u« pókon Budapa.t I. műiorán
6.45 Tome. Hírek. KöfJfliuények. H^cglemeeek. — utána étrend. — 10 Hírek. - H.iO Nemzetközi vüijeizö-¦BolfjUSs, — 12 Harongsió. Hbnnupe. Időjárásiéit**, - 1S.40 Hírek, — iaj» Idöjvkufct, Idöj&rA^jaienUs. — 14.35 Hírek. - 14.45 Mnsorlsoier-tetéa. — 15 Axfolyambirek, pud árak, é^tnbuvárak. — 16.45 Időjelzés, Idft-járáijeioatés, hírek. - 17 Hírek a**. rák és msgymr-oros* nyelven. — 19,15 Hlmk. - 21.40 Hírek, időjtlrá*jelenté*, fairek ixlovik és magyar-orov nyelven,
BUDAPEST I.
17.15 Katonáné Varga Imre és Varsányi Rudolf magyar nótákat énekel, kiséri Vidák József ágányzenekara.
— 18 lládióposta. — 18.30 Hanglemez. — li) Dr. Nagy t,8óla László előadása. — 11)25 Cs. Szabó Kálmán előadása, — lü.40 Polgár Tibor rés (Mecseki Rudolf kétzongorás műsora.
— 20.05 Fáy Béla versekéi mond. — 20.15 Közvetítés az Allatkcrtl>öL — 22.10 A közönség kedvelt hanglemezei.
— 2:1.20 Bura Sándor cigányzenekara,
BUDAPEST U,
18.30 Mezőgazdasági rótórü. — 20 Hírek. — 2025 Felolvasás. — 20-55 Geszler György. Farkas Ferenc és 1 lo msil z ky Zoltán m üvei. — 21.40 fdőjárásjelentés. i i
Vasárnap
BUDAPEST I.
8 Ébresztő. Szózat. Hanglemezek
— 8.45 Hírek. — 10 Református fc-teutisztclct. — 11 Egyházi ének vés azenlbeszéd, — 1220 Időjelzés, idő-járásjclejdés. — 12.30 Hudapesti Hangverseny Zenekar, - 13 Hangfelvétel, ~ 13.15 Hírek, — li Hmigí&nezckl
— 15 Dr. Sulyok Tivadar előadása,
— 15.45 Chappy jazz-zeirckar. — 1&30 Dr. Gtoravck End» előadása. — 17 Hírek. - 17.10 •Dani bá\'.> — 17.30 Clemcnlis Klára zongorázik. — 17.55 FeküvasáB. _ 18-.30 Vörös Sári lés Szigeti Sándor magyar nótákat énekel, kíséri Gáspár Lajos eigányzenckaru.
— 10.15 Hirek. — 10.25 Yániitejnezck.
— 10.45 Sporteredmények — 20 Ráez Elek eimbalmuzik. — 20.15 .Vihorka legendája.. ^Hangjáték három részben.
— 21.40 Hirek, idöjárásjclontés, sporteredmények. — 2210 Murai Elek cigányzenekara. — 23 20 Hanglemezek;
BUDAPEST II.
11 Lovászy Ferenc cigányzenekara.
— ;12.05 I.evcnlc félóra. — 1505 Kelen, völgyi Regös Dalkör. — 17.15 Szoion-ölös. — 10.30 Farkas Zoltán előadása,
— 20 Hirek. — 2125 Beethoven: IX. szimfónia. — 2Í.40 Időjárásjcieolés.
A Magyar Vtir Sahare azt kol-doMxtgényl Adakozz t
JóminöségUférfikalapok
P 2*90 tői kaphatók DhrsrtosaPtiok, Fő-ut 6.
«
StAbAJ KÖZLÖMV.
t&40. augusztus 10.
A Zala! Közlöny
inát számában kénekéi találnak olvasóink, örömmel jelenthetjük, hogy a nini naptól kezdve, amennyire a lapterjedelem megengedi, naponta közlünk érdekes ós időszerű képekel. Hisszük ós reméljük, hogy a közönség szívesen fogadja képszolgálatunkat.
— (A. kapitányságról)
Kovács Nagy Pál rendőrfő la nác-sos, a kapitányság vezetője három hetes szabadságáról ma bevonult és ismét átvette a kapitányság vezetését.
— (Dr. Mohos József — a zalaegerszegi számvevőség főnöke)
Vitéz Széchy Ferenc, « zalaegerszegi á\'llamosíloti vánisi számvevőség főnökének elhalálozása folytán megüresedett főnöki állásra n miniszter Mohos József dr. nagykanizsai számvevőségi tanácsost nevezte ki, tiki a jövő héten már el is foglalja uj állását Dr. Mohos József számtanácsos h nagykanizsai városházán kezdte pályáját, ahol csakhamar kitűnt kiváló munkásságával, nagy szakavaloljságával és példás szorgalmával. Feljebbvalói, mini kartársai egyaránt .szerették, a város közönsége pedig nagy készsége és előzékenysége miatt nagyrabecsülte, Jelenleg ö volt a számvevőség főnökének helyettese. Áthelyezése nagy veszteségei jelent a városi számvevőségnek, Zalaegerszeg
az iij számvevőségi főnökben egy minta főtisztviselőt kapott, Nagykanizsa város közönségének legjobb kívánságai kisérik uj állomáshelyeié.
— (Kettős esküvő)
Esztergom megyében, a Irereegpri. más marótpuszuü uradalma rőerdő-méniökéhck, Erőss Rezsőnek leányai, Gabriella oki. uuUlónő és wíldo Imre,
OZ Ungvári Kereskedelmi Bank főtiszt viselője, — Anniké és dr. Boksay\' Endre pápai v. aljegyző házasságol kötöttek.
— (Ülések a vármegyén)
Hétfőn, augusztus 12-én délelőtt 10 Ómkor a közigazgatási bizottság, szer. (Ián. H-é" fél 10-kor pedig a törvényhatósági kisgyűlés ülésezik.
— (ReménytQzek a Balaton partján)
A Balatoni Egyesületek Szövetsége Szent István napjának előestéjén re.
meny- és örömtüzeket
gyújt az 1000 éves ha-
tárok visszaállításába vetet( remény kifejezéséül. A Szövetség felkérte a Balaton partján lakókat, hogy kapcsolódjanak ln-le e mozgalomba és az épületek Balatonra néző ablakait 10-én este világítsak ki. A kivilágításra u jelt a Uhanyi apáiság templomának l\'é\'l í)-kor történő megvilágítása adja meg. Előzőleg, hazánk megcsonkítása inlatt érzett gyász jeléül 8 óra 20 perctől fél 0-ig az összes fény kialszik a Balaton partján. A remónytüzok no-gyedóra hosszat égnek.
— (ökrösszekeret gázolt a vonat)
Ifj. Balogh József palozmiki földműves a község halárában a vasúti átjárónál ökrösszekérrel a lezáródó Sorompók közé hajlott és onnan nem llldot| kijutni. így az áthaladó lehcr-(vonat a szekerei elütötte.
VÉKASY TESTVÉREK
órás, ékszerész, látszerész tj« ,,í Q Arany- és ezüst-vésnök "v"Ul L* Óra, ékizer, szoniiivuij legolcsóbb árban iavlUit, vésést szakszerűen készítünk
A legjobb patkányirtó:
az IDOMÍTOTT GÖRÉNY t
Feszélgetés a világ egyetlen görény tenyésztőjével, aki patkányvadászatra tanitja a szeliditett görényeit
„Patkányirtást, kitenyésztett szelid görényekkel vállatok I" (Hlrdetés a Zalai Közlönyben)
Ha jól emflékezenn az iskolában ugy tanultuk, hogy á görény ragadozó állati Sőt nagyapámékiiái sokszor panaszkodtak is rájuk, mert elvitlék a csirkéket. Kétszeres érdeklődéssel figyeltem fel tehát nz uj-ághirdetésre ós azon nyomban elhatároztam: utánanézek ezeknek a görényeknek. Hátha valami csalafintaság vau a dologban.
Nem volt az. A »patkényirló* görények valóban szelídek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mini az a .tény, hogy
egy kis utazó-táskában
[aláJTlunk rájuk- Szerényen meglapultak a táska fenekén ós amikor kinyitott annak teleje, hegyes kis pofájukkal vidáman szaglásztak bele a levegőbe.
Ha volna itt patkány, már régen szót ugrót lak volnál — mondja n pat-(cáUylrtó görények tulajdonos:! ős ie-nyésztője: Adamovich Imre .érsekújvári bérlő, aki most négy gflrény-nyel, meghívásra a Dunántúlt járja.
Hogy jutott erre a gondolat ni, hogy görényekkel patkányirtást vállal? - kérdezzük tö"e.
Ahol az ötlet született
Tulajdonképp véletlenül — meséli, izes felvidéki tájszólással. Még a világháborúban. Galíciában sokat szenvedtünk a lövészárokban a patkányoktól. Egy éjszaka nagy pat* kányvisitásra letlem figyelmes. Óvatosan kimásztam a lövész árokból és a holdfénynél \'láttam, hogy egy görény támadt meg egy nagy patkányt, A viadal nem sokáig tartolt, de rövidesen követté sok más és reggelre környékünk tele voh\'megfojtott patkányokkal. Tizenegy évvel ezel/jtt, egy vadászat alkalmával újból találtam egy görénylyukat, amely körül
264 patkánykoponyát
szómoltam meg. NagynehcíCn sikc-ríált akkor elfognom öt fiatal görényt!) gondoltam, hazaviszem őket, laljjn sikerül felnevelni és odahaza is elpusztítják a sok patkányt.
- fis sikerűt?
- Részben. Három elpusztult, kettőt azonban mocska-anyával sikérült felnevelni. Sok baj vo*r velük és nem is váltak be egészen. Ekkor va-
dászmenyéttel kereszteztem őket és
az így kapott kitűnő palkányvadászo-kat házilag tenyésztem.
jelenleg már 8\\örcg és 21 fiatal tenyészgörénye vaiv Adamovich Imrének, aki a cseh megszállás aljktt kertész volt, ma már inkább csak patkányirtásból él. A Felvidéken és az Alfö\'dön számos nagy gazdaságban, sok szövetkezeti raktárhelyiségben irtotta ki sikerrel a rengeteg kárt okozó patkányokat görényeivel, Most B Magyar AlUOhrVOsulaknál dolgozik. Sorra járja n nagy vasuli raktárakor és mindenütt éves garanciára irtja a patkányokat görényeivel. Ahogy a
nagy vasúti rak (árteremben kinyílik a táska, a négy görény négy felé szalad és a következő piHanatban el is tűnnek a patkánylyuknkbjan. A padló alatt nagy lehel « riadalom!) mert patkányvlsilást hallani, majd a patkánytylikaknál\' igyekeznek menekülni a pusztító, fölchflatli rágcsálók. Addigra uzónbkn háló kerül a lyukak <ílé ét a meneküök itt a csapdában lelik híf^lukfat. A gÖrú-> nyék > i i ; [
addig nem is jönnek elÖ végleg, mig egy élő patkányt szimatolnak.
iegFe\'jebb csak tíz útban lévő pat* káuytefemeket hozzák felszínre. Néhány óra (leforgása OÍntt többszáz. patkány lob igy hallálát. Aztán a görények, mint akik jól elvégezték dolgukat, visszamásznak a táskába.
A görények Idomítása
- Erre volt a legnehezebb rászoktatni őket! - magyarázza Adamovich Imre. - Most azonban már hivős nélkül is Szállásukra* mennek. : .
- Hogyan történik a görények betanítása? - kíváncsiskodunk.
- Sok vCsződséggel — hangzik a felelet. - Odahaza. ÉrsekujVőrotf. külön nagy beton medencében fiatal élő állatokkal, legtöbbször ürgékkel tanítom őket Vigyázni kell a táplálásukra is. Hussat élnek, dL ha yfi-dásznton vagyunk, akkor csak tejetkapnak. A fiatal patkányok vérét ugyanis legtöbbször kiszívják, az öregeket csak megfojtják.
A finomszŐrU, fehér, pimssren^ tcnyész-görények oly szelídeknek néznek ki, mintha nem is ragadozói vérszopó gyilkosok (ennének. Furcsa jószágok: névre hallgatnak és a hivó szóra engedelmesen jc\'entkleaiek gazdájuknál, de vadak, ha patkányszagot éreznek. Szimatuk kitűnő.
a padló alatt 50—60 méterre is üldözik áldozatukat.
S hasznukat mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy mindegyikük .sokezer patkányt ölt már meg.
Furcsa foglalkozás a görény-idom* tás, az bizonyos. De, ugy látszik, Magyarországon annyi a patkány < hogy meg lehet ölni a palkányirtő görényekből. Legalább is egyelőre. Mert ezídőszerint nemcsak .Magyarországon, de az egész világon egyCdÜA
Adamovich Imre rendelkezik ilyén szelíd, de hasznos jószágokkal. S mi-után tenyésztésük lassú és körülmé-nyies, Adamovich Imrének jó Ideig* nem keh más foglalkozást keresni. Hacsak a fcörénytck nem hngyjdk cserben, Erre pedig aligha kerül Sor, mert csak az emberek hűtlenek. Ezt pedig -- ha a patkányirtást meg is tanultok, — talán mégsem fogják eltanulni az emberektől.
(ff. e.)
Ballonkabátok Felültük
impregnálása
PÁLCSICS-nAI
Teleion: üzlet 533.
Telelőn: gyár: 344.
Hulladékpaplroskereskedö
bizományosakat
keres a Magyar Paplredporl Nyara.
1171 auyogbBHECrxfi kft
Budapoat, V., Zoltáil-llRCft 16., 111. 0, 2,
— (A Szanatórium EgyesOlet)
nagykanizsai tüdöbeteggondozó in. tézetében az egyhónapos nyári szünet után n rendelések augusztus IB-ától Újból megkezdődnek, (:)
— (Nagy pánikot okozóit egy Ittas fuvaros)
tegnap cslc 7 óra tájban a Fő utón. Az Országzászló felől egy fával meg. rakott szekér száguldott végig, nagy pánikot keltve a korzó közönsége kö. zött. A kocsis nyilvánvalóan már nera uralkodott a lovak feleit, mert azok vad tempóban száguldottak Kiskara-zsa felé, mindenkit oltiprással fenyegetve útjukban. Cttöikváry Árpád rend-Ör ezt liitva, felkapott az egyik kerék, párra és utána karikázol! a fékevesz.-lett lovaknak, sikerült is őket a Prin. eipáüs hídja körül elérni és a fúva. rost igazolni. Az illető Emzsel István bagolasánei lakosként igazolta magát. A jelek szerint alaposan felöntött a garalra. A rendőrség most nagyobb óvatosságra fogja tanítani máskorra a kihágás! osztályon.
Autósok ficjyelméba I Matoltt benzlnpótló fapárlat, mely a motor átalaklláia nélkül, mint ¦liSrxnga üumuyag alkalmas motorok hajtására. Jegy nélkül kapható.
Képviselet: Kelamsn ReacaScégnél.
— (Gyors- és géplrólskola Keszthelyen)
A Irultuszminlsztcr gyorsíró és gép-iróiskola nyilasára és fenntartására engedélyt adott Keszthelyen H. Szűcs Aliz oki. gyorsíró és gépíró tímárnak. Az iskola magyar és németnyelvű tan-
folyamokat tart s a tanfolyamok et végzése uiáu a tanulók album vizsgát lesznek és állami bizonyítványt kap. nak. Kötelező rendes tantárgyak n
gyors és gépíráson kivül a helyesírás, kereskedelmi lexclczés, álluh\'mos irodai és kereskedelmi ismerőiek, nem1 ké>te. lezö rendkívüli tárgyak a német gyorsírás és gépírás, német kereskedelmi levelezés, szépírás. Az iskola végzett növendékeinek díjtalanul közvetít állást. Vidékiek utazási kedvezményt élveznek. Cini: Keszthely, Vaszary Kolos u. fi. emelet. Levélben! ,érdeklődés re az iskola készséggel nyújt fel-világosilást. ! | (:)
Megbízható tartós selyemharisnyák XLL
Divatcsarnok, Fő-ut 6,
— (Szerencséflínség cséplés közben)
Az elmúlt napokban\' Kclevíz községben cséplé.sl bateset történt Maliid HoziiSa, aki a csópiésiiél Varga József réSzcséptŐnél dolgozott, munka közh:n oryon szerODcséllcnül járt, hogy véletlenül a lágyéikálwi szúrlak u rasvillát A szeieiicséüenül járt leányt a imnlük azonnal beszálUtoUjIk a marcali kórházba, ahol gondos kezelés alá xeíték.
— (Mindenről a legjobb érteilllésel vannak)
azoknak, «kik a Zalai Közlöny elö-tizelöi közá tartoznak és igy naponW • kgkoriblj«ux értesülnek » helyi, országos é« * világpolitikai •seményak-rői.
194a auguiilus 10.
ZALAI KÖZLÖNY
FERENCJOZSEF
keserűvíz
Mérsékelt szól, egyes helyeken, főképp északon zivataros eaö, s hőmérséklet ma még tovább emelkedik, JicJn«p\'b1zo~nytaÍan.
A Meteorológiai Intéssel nügykaulasa ¦a^tlgyeléállomása Jelenti t
Hőmérséklet tegnap lete 9 érakot +21 0, me refisl H-20 2, délben + 296. CsaoarJÍV 0 0%,.
Naptér ; Augusztus 10. Bzombat Rom. kat Lőrino vt Protestáns Lőrinc. — Izr. Ab hó 6. — Augusztus 11. vasárnap. Rom. kat. Zsuzsanna. Protestáns 1|bor. — Izr. Ab hó 7.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eata B óráig (faétH, narda, péntek délután kedden efféaa nap nőknek).
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATONFENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásltoit
fürdőjoggal
25%-os
havi 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A lalajbeszürödés folytán kitűnő Ivőviz, Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand. Enyhéu mélyító sekély vizében a gyermekek vénei} nélkül fürödhetnek. Az építkezés olcsó és kedvező fellételekkel lehet építkezni. Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyvezve. Még ma kérjen díjtalan prospektust
SZABÓ ANTAL
lilitíbm: Nigykaslzli, FJ-ul S.
ii
Az aratási szabadságon lévő honvédek visszautazó vonatai
A MAV augusztus 8.. 9., 10, és U-i\'u különvonatokat Indil Nagykaiii. zsárőt !3 az aratási szabadságon lévjt honvédek zavartalan visszautazására Debrecen és Szerencs felé. A naponta induló vonatok mejvetrendje a következő:
Debreoan falé:
Nagykanizsa indul 0.02. Siófok indul 1.10. Székesfehérvár indul G-20. Pusztas\'Obolcs indul 7.35.. Cegléd in-
dul 1-1.00- Szolnok indul 1605. Püspökladány indul 18.28. Debrecen indul 19.50..
Szerencs felé:
Nagykanizsa indul 16.20. Siófok in-du> 21.53. Szabndbhttyán kidül 23,10. Ptusztassaboles indul 1.40. ilatvmi in-dUí" 10.10. Miskolc indul 15.10. Szerencs indul 17.00.
A vonatok a közbeeső áUomúsolqon is megállnak. Nagykanizsáig rendes személyvonatot használhatnak n bevonultak. Gyorsvonat használata tj-"o5- ¦ " . , : I 1 i \'
Művészi amatőrmunka
előhív
mAsol
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV
fotóiZakQzlet, amatőrlaboratóilutnában.
BUDAPEST, Ilillrlííöl
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-től, két ágyas szoba már 12 i\'-tfll. Klttlnő étterem éa kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Zalai Közlöny előfizetői az utolsó havi előiízetésl nyugta felmutatásával 20}/o ked* vezményben részesülnek.
¦ ¦ ¦ ¦
¦
Lépést tartani
a rohanó eseményekkel csak ugy tud, ha a .ZALAI KÖZLÖNY -t Járatja.
A Zalai Közlöny előfizetőit órákkal előbb érte-sitl a világeseményekről, mint a fővárosi sajtó.
öícejéoÁijjot ciáfiamczibm
KcmkozTialik,
APRÓHIRDETÉSEK
|(.|.M.Ir4«t*.-«HJ- waénMp M«M».p 10 máim 1 műé St\'SWr. minem» WrSfcM niJWm\\
ÁLLAS
Szervezés! gyakantokot keres biztosító tátiaiíg. básos alantotokat „Stor-gatmss" Jellgéra a kiadóhivatalba kérOnk.
ADÁS-VÉTEL
Emergé gumlaztjl mindem nagy-t»iab»Tt, VevabbA vlzntantss qáp , kanál- és aatorponyvák oIBnyös Árban kaphatók Kelőmén Resag oégnél. 1843
HnsxnAU ruhát vessek éi eladok, Márkus Géza KIrily-u. 31. 10011
Alkalmi vételi Jékatban levő oldalkocsis moterkaréfcpá«* uj gumikkal
olcsóért eladó. Megtekinthető: Szetnert-utca 4. 1877
Hasmélt cserépkályha, tégla, deszka és bádog eladó Deák-tét 12. 1890
lakAsOzlbthelyiséo
Kétszobás összkomfortos lakás azonnal kladé. KUfaludy-u. 27. 1888
BÚTOROZOTT SZOBA
KMoabsJáratu bútorozott szoba kiadó Deák-téi 6. alatt. 1887
Elegánsan bntorozott kulönbejáratu Sióba kiadó. KóihJz-ulen 9, 1893
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- és bérházat, házhelyet, szőlőt és földeket kOxvstlt Papp, Telekl-ul 8. 1M0
Eladá kedvező fizetéssel tizenhárom évig adómentes ossikomfoitos magánház. Bövebbdt Horváth, Sugárul 42. 1892
iipÉí i Aészvénytársasá! Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, Üzleti k a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztő I Maisa bnyvek és dobozok gyára séga és kiadóhivatala
Készítünk: | TELEF mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és eskelési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat. 9N:78.| Gyártunk: üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeleket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
77
154
335991
7611
/MM KÖZLÖNY
MMQ, lugusziusio.
Nagykanizsa megyei víros polgármesterétől.
10088/1940.
Tárgy: Gaadiságl munkavállalók özvegytlnck láridéka.
Hirdetmény.
Köihlrrí teszem, hogy az 1938: XII. t-c. alapján biztosított gazdasági munkavállalók özvegyei az 1939: XVI. t.-c. értelmiben járadékban részesülnek. E törvény alapián, az egyéb fellételek fennforgása esetén járadékra jogosult minden özvegy, akinek meghalt férje:
1. az OMB1-MI öregségi járadékot élvezett, vagy
2. élete túlnyomó részében gazdasági munkavállaló volt és utána a munkavállalói járulékot 1939. |an. 1-tól kezdve minden évben éven-klnt legalább 15 hétre lerótták.
Az özvegyi járadék megjállapllása Iránti kérelmekéi az érdekelteknek nálam kell benyujtaniok.
Bővebb felvilágosítás nyerhető a városházán, I. emelet 9. sz. alalt.
Nagykanizsa, 1940. július 29. uis Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19.173/1940.
Tárgy: outllá:
A petróleumutalványok kl-nak meghoisxabbltáaa.
Hirdetmény.
A mull hét végén falragaszokon közhírré tettem, hogy a petróleum igénybejelentő-lapokat f. hó 5. és 10-e közt kell leadni a népkonyhán, illetve a klskaniisal Olvasókörben levő osztóhelyiségekben, ahol azok ellenében a közellátási hivatal azonnal kiadja a petróleum-utalványokat. A petróleum-utalványok kiadási Idejét f. hó 20-áig meghosz-izabbttotlam. Akinek tehát nincs pillanatnyilag sörgös szüksége petróleumra, az a jövő hét közepétől jelentkezzék az utalványért, hogy a a tolongás elkerülhető legyen. Az igénybejelentő-lapok, amiket a boltokban lehetett kapni, a legtöbb helyen már elfogytak, készlet pedig nincs belőlük. Az osztóhelyeken szóbeli Igénylésre is kiadják a petróleum-utalványokat Nyomatékosan figyelmeztetem a kereskedőket, hogy csak olyan utalványok szelvényeit subád bevállaniok, amely utalványon az ő nevük és üzletük van feltüntetve, más kereskedő nevére kiállllott utalványok szelvényeit tilos beváltani.
Nagykanizsa, 1940. aug. 9. uh Polgármester.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-80 P
Hltelssltve kapható a Zalai Közlöny nyomdájában
Nagykanizsa, Fő-ut 6. szám,
Kiárusítás !
ideje alatt nélkülözhetetlen egy jó hirdetés a ZALAI KÖZLŐ NY-ben!
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-iatoa I.)
Igazgatóságával sikerűit olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforllal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Uillomos hűztorttlsl készQlék
mindenkinek örömet szerez!
Teakannák
Vaaalók
Kenyérpirítók
Gyorsfőzök
Kawef&zök
íróasztali lámpák Hanrjulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLBYI-nél
Sugár-ut 2. ""
szfeíszepeféséí-?
NAGYKANIZSA- tf&TJ\'r 5-
Dnoer-
vaakersakiiSH — Naiy\'kulzii
Steaua olajok
bizományi raktára.
Emergé gumihajtó-azijak képviaalate.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.245/1940.
Hirdetmény.
A lovak és juhok rShosségének nagyarányú terjedése különösen a mai időkben Bulyos következményekkel |ár. Erre való tekintettel a 96 000/1940. F. M. sz. rendelet értelmében figyelmeztetem a gaz\'da-köiönséget a betegség elleni véde-kezes rendkívüli fontosságára és ezért arra, hogy állatainak rühös-ségben történt megbetegedését vagy e betegségre gyanús voltát azonnal jelentse be a városi állatorvosnál annál is Inkább, mert a bejelentés elmulasztását súlyosan büntettetem. A városi állatorvos a rühös és rű-hösségre gyanús állatok vizsgálatát és ezek gyógykezelésének ellenőr-örzésél díjtalanul végzi.
Nagykanizsa. 1940. ju\'ius 10. losi Polgármester^
llasítulíiatlill lil.li): Viliim
MENETRENDJE
érvényes 11)11), május 19-161
utMjMIU. MS ii.ohMlairalfV.7-S0 Nagyuabaáia W. 14-20 lu„,í(o irk. 16-401
KJ
NAM
BREDMENYT 1
¦S^aiaaaaM
ZIIUII KÖZLÖNY
politikai napilap.
Badja:„Mi|ulMi|IR.T. NiaykMliaa". Felelői kiadó: Zalai Király. Nyomatott i a „Kírgnldasinl R. T. Nioyknnlzia"
uyu»iclJ|At„m Kiiykaalzaia. (Nyomdáért telel i Zalai Karoly.)
80, Briolyam. 183. szám Nagjkaalus, 1940. augusztus 12. hétfő
ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
te kUÓWnUi FM 5. .ala.
POLITU1I lüPIUf
Felelős szerkeszti: Barbarita Lajos
EUSflzttM ii.; esy Mi. I| SufkenlMd fa k
40 m
¦ ni
Akiket elbuktatott
az élet
Sokan buktak meg az idén a< élet iskolájában.
Többszázezer, vagy talán többszáz millió *> számuk.
N«m ktszültek u nagy vizsgád nfm ismerték a tárgyal és rossz feleletet adtak.
pedig sokat tanultak, sok tudást szívtak magukba és mégis megbuktak, mert cserben hagy la ükei a tudományuk.
Európában és Amerikában, de Afrikában ás Ázsiában is néhány szá> müfá ember valóban rossz jósnak bizonyult. Olyan események rá\'.ták1 és rázzák még most Ls a vén Földo^, amit a legdusubb fantázia sem álmodolt volna meg. Dc hál ha az álUamférfiákat, közgazdászokat ós hadvezéreket váratlanul ós készütel-lenül érte mindez, ami fánk szakadt, miért kárhoztatják és ucveilk ki n szűkebb látókörű polgárt, aki távol áll az állami gépezettől, nem Ismeri a terveket, szerződéseket, unyagforrá* sokat és mozgató erőket ói akinek minden tudása az újság, stratégiai sikja pedig az otthon, vagy a kávéház márványasztala.
Még azzal sem lehet vádolni a polgárt, hogy naiv ós tájékozatlan, Ez nem áll. Régen - mondjuk a mult szátadban - az államférfiakon és magasningu tábornokokon kivül «z átlagember nem ismerte sem saját hazáját. sem a többi országol. A közlekedés nehézkes és lassú volt, a hlr sokáig jutott el a kis falvakba, oz újság hirsaolgálata is ólomlábakon járt, politika és diplomácia titkjoló-zott, a miniszteri szobák ajlaján az események csak kis adagban é* erősen leszűrve Szivárogtak ki a nagyvilágba.
Természetes, hogy aí életnek Ilyen kényelmes ritmusában a polgár, aki a kisváros kényelmében, vagy a falu békés csendjében verte el. az Időt
evéssel, ivással, olvasással, kedélyes
tréfaIkozssal, sokszor értelmetlenül fogadta a háborukfat \'és országhatárt változásokat.
Ma más a helyzet.
A polgárt pontosan tájékoztatja mindenről az újság meg a rádió. Ami a távoli országokban, harctereken és tengeieken történik, azt órákon , sokszo r perce ken bel ü 1 má r mindenki tudja. Nem lehet cllilkolni semmit, mert az éterhullámbk rohanását nem állíthatja meg semmilyen páncélcröd ós a betű utjál sem l\'artózlalhntják fel a tankcsapdák.
Manapság minden inlelligens vagy kevésbé iutelUlgeuS férfi és nő politikus és rWdvCzér. Kiismeri magát a térképen, alaposan tudja » történelmet, a néprajzot, nem bolorkál céltalanul a politikai szövevények inbi-rintusábau, nOm ismeretlen tcrülel; részére az áll árucsoportosul Ások és szövetségesek csuszamlós tulaja sem. A ma embere felvilágosodott, meri éretté lelte elsősorban a/, újság. « rádió, aÜuUn az\'a sok kitűnő politikai, földrajzi és stratégiai SialvmUn-
A szilárd tengely-politika ós a magyar fajta belső egysége hozia meg a magyar igazságot
A nagy magyar sors-problémák seregszemléje volt a MÉP zalai nagyválasztmányának Ölése
Zalaegerszeg, aug. 12. (Saját kiküldött tudósítónktól.) Óriási érdeklődés mellett tartotta vasárnap délelőtt a Magyar Élet Pártja zalavármegyei. iiagyválasztmáuyi ülését a >Koróna«-SzáHÓ uagyterméj-ben, amely zsúfolásig megtelt nemcsak zalai előkelőségekkel, ós a vármegyei MÉP hálózat vezetőivel, de ott láttuk a szomszéd vánufcgyékj képviselőit is. Az országos közpon-tot Kósa Lajos országos főtitkár képviselte. Az országgyűlési képviselők közül megjelent IlovSzky János, vitéz gróf Komis* Elemér, báró RossnCr István, dr. Zsidó Sándor) Korponay Endre, Oláh György, Tornyos György. Szabó Károly; ott vol|, í\'abajdy Kálmán nyűg. houvérjelmi államtitkár, vitéz gróf Teleki Béla;
dr. vitéz Szűcs István és dr. Hőgyész főispánok, a nagykanizsai kerületből dr. Thoway Zsigmond, pártVezetÖ,, vitéz Tóth Béla, Miklós János, lárs-kerüietvezetők és mások.
A Magyar HÍ-szCkCgy után vtféz gróf Teleki Béla főispán elnöki megnyitójában kitéri a MÉP .rányitó" szerepére és utalt az elmúlt betek
suttogó propagandájára
ame|y azonban hajótörést szenvedett Zalamegye hazafias népének józanságán. Beszélt felelőtlen elemek kul-mérgező kísérleteiről, amice csak egy a válasz: — ahogyan fogadták a magyar államférfiakat. Magyarország felelős tényezőit a tengelyhatalmak fővárosaiban és azért
a magyar ügy csak diadalmasan kerülhet ki a mostani helyzetből.
Nekünk az a feladatunk, mondta, hogy a magyar honvédség háta mögött egységesen álljuk a polgári frontot. j : |
Rámutatott Gruber képrvLselö és Dücső Jánosné ujabb zalai kísérleteire, autós kőrútjaik zöld jóslalairaj amelyek a józun zalai népnél nagyon hideg fogadtatásra talállak. /
Ml szilárdan kitartunk a Berlin — Róma tengely mellett,
hangoztatta emelkedett hangon a fő. ispán.
A hazafias, józan zalai nép példát adó nyugodtsággal várja a boldogabb időt, a gazdasági fejlődést ós
példásan nagy áldozatkéSzSeggel teszi meg kötelességét és azért ezen a népen kell, hogy Isten áldása legyen.
Polgárság, hatóságok, katonaság együttműködése biztosítja számunkra\'a boldogabb jövőt. A derék Zalai nép bebizonyította, hogy a legmes*. szebbmcnö pártfogásra érdemes.
Majd rátért \\ r . f ¦ i
a Közjóléti Szövetkezet
működésére, amely negyedmiilió-peu-
Ami a vármegyében történik
gővCl törekszik a támogatásra szoruló magyar testvérek segítésére. A Közjóléti Szövetkezet eddig 25.000 pengőt adotl ki házépítésre, tatnro-
ka, amely kínál kozóan néz rá a könyvesből t k i raka Iából. A lex 1 kono k számszerűen felsorolják, hogy a fö\'d melyik részén mennyi petróleum, vas, réz, ólom, nikkel, bauxit ós kőStén van. hogy mennyi a gabonn és hogy a nyersanyagok felett melyik hatalom és mil^§n mértékben rendelkezik.
Persze, a polgár, amikor a háború kitört, azzal a tudással és felkészült\' seggel, amit elsőrangú forrásokból szerzett, egyszerre hadvezérré és ál-lamférfiuvá vált. Fel sora koztalln a német hadosztályokai meg a lengjél hadosztályokat és mozgatta a motorizált egységeket és repülőgépekel. A polgár tudta, hogy az angol flotténak hány csatahajója", könnyű és nCfc&E cirkálója meg torpedórombol ója van és ugy ismerte Belgium meg Hollandia haderejét, mintha mag-\' szerelte volna fel ennek a két országnak a katouáit.
Ismerte a Szuez és Gibraltár erődítményeit, a Magiuot- ós Siegfried-
vonal féltve őrzött titkait, amelyeklet fénykópfeivé leiekben és részletes tervekben közösek le már hónapokkal a háború előtt az újságok és élesen megkülönbözteti a vadászgépet a heij héz bombavető tói, a felderítő géW pet a zuhanótól. Amikor először bukU kanták fel a tengeren a mágneses aknák a rádió félórás clóadátsában magyarázta meg, hogy mi a ínfágne-ses akna és ugyanígy megmagyarázta a zuhanó bombázó, a félelmetes
Stuka taktikáját, súlyát és erejét: <
A polgár hadi és diplomáciai ismeretei birtokában talán jobban ismerte Flandriát, mint saját lakóL szobáját és lépésről-lépésre kiséA-te a kőolaj útját Bakutól Hamburgig.
Lehet-e csodálkozni, hogy a polgár jósolt, kombinált, csatákat nyCrt, államokat roppantott össze, blokádíVkai tört széjjel, régi államrendszerek helyébe ujakat teremtett, A napóleoni háborúk idején az állagember semlegesítette magát és közöiiibös volt
zésrn, 15.000 pengőt állatbes/jerzésre, bekapcsolódott a balatonfüredi munkásházépitő akcióba, az örökös árvizeknek kitett területeknél pedig a házukat áttelepíti. Bejelentette, hogy
a zsidóbirtokok Igénybevétele
kapcsán eddig 6700 kat. holdat letárgyaltak és az őszre kisbérlel formájában parcCilázélira kerül. i
Megnyugtatta a főispán a gazdákat, hogy az 500 holdon aluli birtokokat nem veszik igénybe a földreformnál. A Guttm\'irei-birtok egy részének mentesítését illetőleg a nyilasok részéről történi hírese tcléaekrC kijelentette, hogy legy részt ideiglenesen mcntcsitel\'l|ak azzal, hogy a szegény cselédség ott maradhasson.
A főispán ezután bcjclenteltc a balatongyöröki, balatonfüredi hajóki* kötő építéséi, a sümegi épilkézéit, a keszthelyi vágohldho* « kölcsön biztosítását. Zalaegerszegen a kórház-épilés biztosítva van, Nagykanizsán a kórházfejlesztési program befejezése előrehaladott stádiumban van. Az egészségvédelmi Szolgálatot ezután a vármegye fogja kiépíteni. Folytatják a bekötő utak épilését, a jövő évben 650.000 P hozzájárulás he-lyett , ¦ . | ,, (
az állam agy millió pengőt ad,
amihez a vánnCgye 600.000 P-vel járul hoZsA. Állandó építőmunka folyik tehát az országban, a megyében. Azonban mindezt nem szokták dobra ütni. A Magyar Élet tábora egyr« nő, erősödik, a derék, józan znlaí nép tudja, ki az Igazi jóburátja: aki
részére, hogy a franciák császára el* jutott Moszkváig. ¦
Ma azonban Sít. áilagCmb\'t együtt rohan az eseményekkel, bennük kavarog, végigél, végigcsinál mindent. Nem lehet eltitkolni dőlte semmit
Hogy sokan1 rosszul spekuláltuk, ez más kérdés. •
Ne feledjük el, hogy GameUn ia rosszul spekulált, Weygand is, Rey-naud is, sőt Churchill is.
Tagadhatatlan, hogy néhány száz millió ember megbukott az élet vizsgáján.
Néhánv száz millió alaposan felkészült, kitűnő képességű jelölt.
Ismerték a tárgyat, amiből vizs-gázniok kellett, csak éppen a tern-póivat- a ritmussal volt egy kis baj.
Tulajdonképpen ezért bukott meg Franciaország, Belgium, Hollandija, Norvégia, Lengyelország is.\'
E\'m"radtak az élet iramában ós-az élet elbuktatta őket..,
zalai Közlöny.
ozt a zászlót lobogtál ja. amelyet Szegeden bontottak ki. A jövő programja? Megszívlelni miniszterelnökünk szózatát: dolgozni, bízni. Kövessük-
tántorllhatatlonul n szegedi gondb-Útban megrögzített hittel, mert jgy fogunk tudni bekapcsolódni az Ujj Európába, az uj világrendbe.
„Csak egy utunk v*a: a tengelypolitika**
OWh György külpouükal kérdéseJc-kii fogl.-1\'-.jzolt. Xckiuik nincs mit izgitlni, 111<ij11II;i. inert n mi szénánk reudbeu von. <Mi nyugodtan néz Iictún k
a jövő tié. és nyugodtak is vagyunk, (ilyan közhangulat alakult ki, amely vUágosan mulatja, hogy \'bízunk a tengely hataunakban. Anri most tőxtó-»fjk, íi tengely tiuhiünak tudtával történik. Koszolt u liberális sújtó tnachlnd-oi/>iró3, u zsidóság erejéről és huluI-marét. Nincs ínég egy állam, mondta, phot a zsidóságnak annyi epeje volna, mint nálunk. Majd ismertette a revízió crlapetvait HivaVkozolt Gömbös Gyulára, aki egy világ ollonszcnve közepette kiáltott Hitler mellett és Sop-
ronlxan hangzott el az első nyilt hit-vallás a tengely mellett. Azért emelt fővel, büszkén várjuk az igazság eljö-vetolét. Nekünk csak egy külpo-líiikánk leltet: a tengelyixiülika. Majd beszélt arréft, hogy a magyarság volt az első,
anuity egy egész világgal szemben foi_ wtctjo a zsidóikén lést. A kiletepitcif, zsidók helyébe hozzuk haza a brazíliai, az unuírirklü, a csángó magyarokat. Gyökeres belső átalakulásra van szűk-ség — inondtu — egy olyan l/első reformra, oiiKáy az Összeg kérdéseket megoldja. Ezt W-.e\'eU az uj világ. Ali egy »j .Magyarországot, egy Igazi, élő ¦szonlistvúni birodalmat akarunk 25— :íü niíltió magyarra],
„A belpolitikai egység hozza vissza flagymagyarországot"
Báró Ilosncr István az ájUaláong ]k»tilikai helyzetről beszélt. |L mai hályzclol a magyar tótok fogja eldönteni. A magyar szellemet kuli kivinni a falvakba is. Beszólt u nyilasokról. Ha vattáki neiiizcliszCHáaljsláiiak mondja\'magát, annak tudnia is kelt, hogy ml az ft ncnizeiiszoíiUvuJyn.. Meri nem tílég egy csinos nadrága viselni antant .szíjat feftvenni A zóld ing
„Egybe kell forrni
Korponai Ede országgyűlési képviselő a vasiak üdvözletét tolmácsolja Zala népének. Hangsúlyozta a kbr-mányeiiiök jeligéjét: bizní, dolgozni, engedelmeskedni! Teleki miniszterelnök visszaadtu a hitel. Azóla hirdeti ő is: magyarok egy táborba hogy a pórt és szervezetei éljenek, hogy.
szint- az érelacnség színe, hangoztatja. Az államot mi alkotjuk. Tehát nemzeti egységre van szükség. !>c ez nem jelenti azt, hogy a fekéjyt testűn köti meg kell túrnunk, Bel|h>üUkui crö, belpolitikai egység hozza inog nekünk* Nogyraagyvrországot, Azzatt fejezte l>e szavait: A halott honvédok az égből néznek -\'m reánk ós figyelnek: meg. éjeltje és érdemesji! ez « nép egy to-vábbi ezer esztendőre ti
a honvédséggel"
meghozhassák a boldogabb uj életet. A magyar honvédelem kiépítését, « magyar honvédség Fejlesztését követeli, amiért minden áldozatot m«g k^\'ll hozni, majd a< elismerés zászlaját hajtja m^g a magyar honvédség előtt. De az itlhonmíimdottnknak is eggyé kell forrnia a honvédséggéV hangoztatta.
Ilovszky János felszólalása
ilovszky JénoS, Nagykanizsa országgyűlési képviselője emelkedett ezután szólásra. Árért szervezi o Baross Szövetség hadseregét, — mondta — hogy átvegye a magyar életben a gazdasági irányítást. Mi ipari és kereskedői kérdésekkel nem foglalkoztunk. A katonai erény a legszebb; de szükséges \'az is, hogy sok millió magyar gondtalanul éljen, hogy a magyar földművesnek, a magyar iparosnak, a magyar kereskedőnek meg legyen a -saját háza. Megemlékezik! arról- hogy beszélt Hitler kancellárral; Mussolinivei és azért hirdeti, hogy rendithetétlenül bízhatunk a tengelyhatalmakban, mert
az uj európai gazdasági rand kiépítésében szükség van reánk,
szükség van iqgy erős magyarságra. És ezt ugy kell kiépíteni, hogy itt minden jó ós szép a magyaroké legyen! Majd az ipar és kereskedelem érdekében sürgette, hogy
az addigi liberális szellemű kamarákat meg kell változtatni,
mert minden .szervnek azon kell lennie, azon dolgoaiía, hogy a rrtagyar legyen uz ur a saját hazájábau,
minden kiadandó Ipari óa kereskedői jogosítvány otak magyar kézbe kerüljön.
A hitclproblémát is meg kelt oldani. Az önállósitási alapra és a kereskedelmi hitelre sukkal nagyobb Összeget kell fordítani. A kamarák) munkáját közös nevelőre kell hozni n nemzet s*Ueméyel, Elmondta, hogy eddig ezer embert sikerűit olhje\'v*1-níu Kárpátalján, most Is tud még sokat elhelyezni. Kiképaett iparost; kereskedőt, stb. Igenis, az ipar, a ke. reskedelcm, a földmüvelés hozama legyen a keresztényeké és magyaroké. A munka tekintély ál lámát építik ki \'és akkor az uj hoiilbglalássál! cByütt építjük ki az u) magyar hatá-rokat..\\
A magyar mezőgazdaság hadseregéről
Komiss liflwnér u magyar mozö-gazdasag haüseregéról- beszélt. t\'j tiiirói>a «111 (kiaifeikulóbaii, ebben Ma-gyarországnaik <A kjell foglalnia a maga hefltyót. A magyar mezőgazdaság átszervezését túrija szükségesnek. Nagyban értékeli a mezőgazdasági kormánybiztosság fc4aUilasát. Fontosnak tartja u mezőgazdaság irányitását, főleg uz értőkesitéfs terén. A kormány idtéflt-itetlni kivan, liogy, a megmaradt ter-ményleaiesiogflk a baráti államokba ex-
]>ortáfltas.saiiak. Olyan minőséget kell tehát •termeftni, nnút a felvevő államok kivannak. MjegreSeLŐ (enuény feldolgozó iparra van szükség, :l mezögazdaSíigi munkásoknak leflen való foglalkoztatását is meg ktiU oldani. Tenyószálla-loík ne\\tSését uirtja szükségesnek. Majd beszél a zsidóság lérroglalásárót a Ú. berátis Jtorszak alatt, Slatiszlikiii adatokat sorolt fel, mennyi zsidó gaz<lál-kodik lóbb, mint féüniiUió kat. hold magyar fótUlön. , ,
„ügyetlen magyar se kaliódjtn eli
Dr. Zsidó Sándor a magyar csaOád-róH és osuládvédcteinről beszélt, A családvédelemmel és bouv.ád^éemTnel áll yagy bukik-ez az ország, bnugoztatta.
Beszólt nz óriási arányú magyar kiván-dorllasrol. A kivándorolt mugyarok bcSyébo jOlVak be Vdcgenek, akiknek Ku^ornia lelt ez az ország. Számsza-
rfrtcg felsorolta, mennyien vándorollak ki Dunántu\'lról. Ezeket a magyarokat vissza kt\'U hozni, visszalclopilcni.hogy rayclleií magyar se kallódjon el. >fajd vázoTta a Közjóléti Szövetkezel szociális ¦immkáját és eredményeit. Kiula-pesien 10.000 gyermek született, ezzel szemben 20,000 kutyát tartanuk Budapesten, A ífutyák helyeit — gycrmC. keket kell növelni. Védjük meg n magyar családókal, a magyar gyerrno-keket. Mi vagyunk az ország, mi a
1940. auguiztui iS
Hyírl wísír
Szomolánylnál.
család, mi a honvédség. Nem fogjuk löbbé engedni, hogy Magyarországból « magyarság kivándoroljon.
üdvözlő távirat a miniszterelnöknek
Az ülés viló\'. gróf Teleki Béla Tö-
[spáu záróSíuVaival ért végeit, nki-válaszolt Ilovszky Tíépvisefői»ek, éi blztosltolla « kereskedelemnek ke-resztény keaekbe való átadását. Indítványára a nagyválasztmány üdvözlő táviratot kü\'dölt gróf Teleki Pál miniszterelnöknek, Zala népének ragaszkodásáról és tántorithaUt-lan bizalmáról bj\'-iositotia őt Üd1-vözlő sürgönyt küJdtek báró Vay pártelnöknek.
A Himnusz eléneklése után a nagyszámú hallgatóság lelkesen éljenezte Teleki főispánt.
Ezután Ilovsiky János kíséretével
a Baross-házban
tetl lálogatást. Ezen résitveltek a nagykanizsai BilroSS-kerület tagjai vitéz" Tóth Béla elnök és Sáfrán Fe-
I rcne szakosztályi elnök élén. Németh ! József elnök rneleg szavakkal köszöntötte Ilovszky orszfiflos elnököd és n keresztény, nSnuetl képviselőkéi; akik hosszabban tartózkodtak a Ba. ros?-házban. 2 óra után
ebéd
volt az Erdélyi-étlorCmben, amelyen vitéz gróf \'R\'leki Béla főispán po-hárkÖszÖntŐ]ébCn emeikiedett szavakkal adózott a második honfoglalónak, vitéz Horthy Miklós kormány? zónák, a résztvevők lelkes éljenzése közben.
Ilovszky János és kisércte autón visszahajtanak Nagykanizsára, melynek állomásáról Povszky még a délutáni órákban elutazott Zamárdira a családjához. j j |
Összeesett az utcán és meghalt egy forgalmi adótiszt
Zalaegerszeg, aug. 12. Szánthó Imre 36 éves forgalmi adótiszt Szombaton reggel 6 órakor a Wlasslrjs-uton 6. száma húz előtt hirtelen rosszul lett. Segítségért kiáltozott, azután elesett és nem is mozdult többé. Egy kocsis látta ezt és azonnal orvosért Szaladt. Radó Gyula dr. városi orvot) "}clent theg a hely-
színen, de már csak a halál beálltait állapíthatta mcg. A halált szívszélhűdés okozta. Felesége borsfai községi tanítónő, aki most szüleinél Győrben tartózkodott és egy kisgyermeknek adott ótt életet Szántboné még délelölt megérkezett Zalaegerszcgriey ?hol férjét már csak nűnt halottat láthatta viszont. . , \\
Titusz egy balatonujhelyi leány-üdülőben
A telepen beszüntették a csoportos nyaraltatfst
Az Uj Somogy írja: BalatonujhM-lyCn P MagánalkallifV-ottak BI/losíló
Intézete (MABI) 50-es csoportokbon nyaraltat\'flaial leányokat. A második csoport egyik tagja — valószínűleg Budapestről való leúszása köxben -i valahogyan tifuszbetegséggel fXJrtÖzö-dött és ennek az te[l aziftán a kötvetf-
kezménye, hogy a hamiadík\' nyaraló-turnus 60 U\'ánya közül Js 16-wi tji fusz-betegségbe estek. A MABI IIlen tékcsei ugy intézkedtek, hogy \' *» mostani turnus befejezése után az idén már ujabb turnust nem nyaraltatnak, az egyébként modern és kifogástalan balatonujhelyi telepen.
A Zalába fulladt égy öreg kosárfonó
Zalaegerszeg, aug. 12. Major János 78 éves ember, a zalaegerszegi Szent József Otthon eltartottja. Az Ujmalom kötelében, füz; fa\\-esszőt szedett kosárfonáshoz és a vízbe zuhant. KI akart szabadulni^ de az iszap nem engedte s megfulladt. Egy fiatal joghallgató vette ész-
re n holttestet az innenső oldalról. Mivel fijrödni készült a virbe ugrott s oduuszott Az öreg akkor már ha-lott^lt. Klhuzla a partra s Bzutján érttoitette a rtindörsóget. Megállapították, hogy sem bűntényről, sem öngyilkosságról nincs szó- hanem véletlen szerencsét lenség okozta az Öregember halálát. ! i
Müvóssi amatörmunka
előhív
MáSOL
nagyit
TEUTSCH GUSZTÁV fOtóizakOzlet, araatőrlaboratóiluuiáteii.
194a augumtug 12.
Német Ho 111. typ. bombázók Anglia elleni ttimulíuira Indulnak. (Foto R. D. V.)
Határok megjelölése nélkül a magfar népközösség minden tagját visszaköveteli a Bukarestben átnynjlott magyar emlékirat
Az. erdélyi (kérdést érintő hírek a dipkimáriai munka ma] állapotában leginkább külföldi sajlóhangok Ismer-k-tésérc szorítkoznak.
A Nono ZOriehcr Zellung magán-híradásé ugy tudja, hogy a tengely fővárosaiban nem\' osaik arra nézve áll fenn az egység, hogy « délkeletenréjtai kérdés midezését feltétlenül száksó.. gesnek Ürrtják, hanem a rendezés sürgőssége tekintetében is. Ugy tudja a lap, ltogy Bukarestben bizonyos- terQ-A-íolcnek Magyarország számára teendő visszaadását mégis csak tervbe vették, bár még mindig bíznak abban, lmgy külpolitikai mcsterlcodés utján a dolgokat elodázhatják. A svájci lap szerint azonban román köröknek ez a meggyőződése téves, annyival is Inkább, mert egyre világosabban kitűnik az a machináció, amit Románia csinál az otasz ós nómcl tanácsok olkab mazá>a körűt A román politikusok egy résxo községenként szeretne népszavazást tartani a vitás területeken. Foganás megyéhen a románok mosl állítottak üzembe egy löporgyárat.
A tegnapi hirt, amely szerint Károly román kfráty ismeretlen Iwlyrc utazott, hogy a bolgár királlyal tanácskozzék
Délkeleteurópa államai végre ként állhatják
Berlfn, augusztus 12 Politikai -megfigyelőknek a német sajtóban megjelent veteménye szerint Németország a (külpolitikai tokmtellten tanúsított eddigi tartózkodó magatartását, ha kortóiorott mértékben is, meg-vnkoztatja o déákxáeti kérdésekkel kap. esotilljan. Németország egyre fonto-sablmak tátja a tárgyalások megindi-lását és azok mielőbbi eredményes lezárását
Berlin, augusztus 12 Az Efisener National Zeitung a déí-\'keleteurópai kérdéssel foglalkozva azl Írja, hogy a nómcl véderő. csapásai alatt összeomlott a ^rsaiUesi zűrzavar húszéves uralma. Ezt a feszültséget és ellentéteket ki kelleti küszöbölni, hogy szabaddá váljék Délkclclouró-pában fa a békés együttműködés. Most végre megkezdőtlött az időszak, amikor a délkeléleurópai államok idegei de-mok gyámsága alól Eeiszabadulva, ön-
a dobrudzsat kérdésben, magyar Ui|>ok megcáfolják. Belgrádban a Pravda ugy tudja, liogy ez a találkozó Craiova körül « Dunán egy hajón történi Incg, do hozzá füzl, hogy. a blr mog-crösílésl nem nyert.
Bossy római román kövei, aki a napokban Budapesten járt, visszautazott Hómába.
Gafencu, az uj moszkvai román kö vet megérkezett székhelyeié.
Berlin, auguszlus 12 Az Essener National Zeitung beava. lott forrásra hivatkozva azt Írja, hogy az emlékirat, amU 8 ynagyar követ nyújtott ál a román kormány, nak, világosan körvonalazza Magyar, országnak azt az alapvető követelését, hogy a magyar népközös.ség vaku mennyi tagja újra beolvadjon az anyaországba. Az emlékirat ezt a követelést anélkül áüitja fel, hogy azt a lialárvo-natak megvonásáról szók) javaslatokkal közelebbről meghatározná. Kifejti az emlékirat á vitás kérdések megoldásának sürgősségél arra tekintettől Is, hogy a rendezés ulján megterem tőd hea sgk az alap Magyarország és llománia békés együttműködésének lehetőségéhez. , l : 1
önálló történelmi tényezők-meg a próbát
álló történelmi tényezőkként állhatják meg a próbát.
Kormányválság Londonban, Parisban és Belgrádban
London, aug. 12. Egyes hitek szerint az angol kormányban kisebb válsiig van, valószínűleg négy tárca kicseréléséről van szó. i |
Londoni hírek szerint a fmucla kormány is válságban van, Wcygand-nak állítólag sikerült Lavalt megbuktatnia.
Belgrád, aug. 12. Ovetkovics miniszterelnök visszaérkezett a fővárosba. A többi minis*, terek Bledbcn maradtok. Azl hiszik, hogy kisebb méretű kbrntdiiy-átabkl-
tás következik.
Uj erőkkel uj szakasza
kezdődik a háborúnak
A nagy német és olasz harci tevékenység bevezetője a döntő Összecsapásnak
A Portland angol kikötő ellen intézett vasárnapi német repülőtámadás, ugy -lálszik, bevezetője 1 lesz a hetek óla várt nagy összecsapásnak. Erre mulatnak a rcpülölánuuláshoz fűzött német ós olasz sajtóhangok is.
A Portlandot ért \'támadás
liusziitó hálása a tegnapi kük")njelentés óin érikezelt h irakiról egyre nagyobb mértekben kiljontakozik. A kikötő l>e~ rcndezéseil és az c4nj tartályokat n nőmet zulianó bombázóik teljesen elpusztították. Az eddig legnagyobb arányn ízelítő a német lámauás átülő erejéről komoly megrendülést keltett angol kö-rókl/cn is. A légi harcok során Porl-tand vidékén közel 80 angol repülőgép imsztult el, a legutolsó hivatalos jelienlésok szerint. Egészen DowOr vidékéig terjedő szakaszon folyt a ha. taknas arányú légi ütiközet. A Dovver körúti 18 záróléggömb közül a német repülőgépek nyolcat lelőttek, a vedel, műikre felrepült angol gépek közül is
belel Jelöltök. A íftsáruapi összes német repülőgép-veszteség 17 gép volt Megsemmisült a ími-Handi kikötőben tartózkodó majdnem minden hujó is. A kikötői raktárak lángokban állnak. Közben a német fogyverttk
a tengeren is
eredményesen tevékenykedtek. Egy Narviohlól keletre haladó hajókaravánt a németek .széliigmsztoltak, mi. közijén egy 12.000 tonnás kereskedelmi luijól elsűllyesztettek, a karaván kíséretében haladó hadihajók közül 3 tor-pedóronrbolót megrongáltak.
Érzékeny vesztesége az angol tea-geri erőnek az Odin novü tengernlatt-járó eltűnése, amit most már az angol lejigcrnagyi hivatal is bejelentett. Ez voll a Legnagyobb angol tengeralattjáró hajó, 12 éve épült és közel másfélezer lonna volt n vizlkiszoritása, >fost már biztosra vehető, hogy az Odin Is elpusztult, bizonyosan olasz teli-találat következtében.
Munkában az olasz haderő Északafrlkában és a Földközi-Tengeren
Az olasz csapatok Brlt-Szomáübao iiy»mulnak előre győzelmek sorozata közben. G\'rriu és Gorjajera Szorosok elfoglalása nagy hadászati előnyt je-lent az olasz hadvezetés számára. Az előnyomulás ezen w vidéken tel* jes erővel tovább tart,, valósággal elsöpri az ellenállást. A légierők különös hevességgel bombázták a bérharc! repülőteret, «hol igen jelentékeny számú ellenséges repülőgépet pusztítottak cl. sikeresen támadták az olasz légierők az egész angol védelmi rendszert, aránylag csekély so*1 jót veszteséggel. A szudáni Erkovlt repülőtere ellen bitézclt olasz, légi támadásnak 15 ellenséges repülőgép esett áldozatul.
Madridi jelentés Pálma Mallorcából származó hír szerűit arról tud,
hogy uz észflkafríkal partok mentém, lblza-szjgcl irányában nagyon heves olasz-angol Iciigcri ütközet fejlődött ki. | 1 ¦ ,
Állandó olasz támadásban vannak azok az. angol tengeri egységek is, amelyek kiíutotlak Gibraltár kikö-töjébö|l « most a Földkép-tenger nyugati medencéjébe szorultak.
Madridi jelentés szerbit Sardinflá-ból kiindulva erős olaSz légierők léptek akciólw s \'tevékenységük egészen a "Gibraltár vidékig terjed.
Róma, nug. 12.
A ma kiadott 6i. sz. olasz hadi-jclenlés a követkfcző: I
Csapataink Britt-Szomáüban folyj-tatják előnyomólásukat, minek Borpn színibe kerültek az ellenséges föhad-críSkke). \\ \\¦ 1 1
„Még nincs közel a háború befejezése"
Római jelentés szerint Gayda a Vocc d\'líalia hasábjain azt irja,hogy a háborúnak uj szakasza kezdődik1 b abba o szövetségesek uj erőket vetnek felszínre. A háború befejő,
zésC, irjn Gayda, még nhiüS kö*> uj és nagy feladatok várnak még a szövetséges hadvezetöségekrc és hadseregekre, de a végeredmény, az olasz, és német célkitűzések teljes \'diadalra
jutása most már egyáltalán nem kétséges. • |
BelgnaU aug. 12. A jugoszláv sajtó híradásai szerint minden jel arra mutat, hogy n W4 talmak között a nagy leszámolást jOientŐ Összecsapás rövidcsen megindul. A mostani események nagyarányú katonai akciók megkezdését jelentik.
Összeomlóban a távolkeleti angol uralom
A világesemények zajlásának érdekes és egyre mozgalmasabb frontja távolkeleten fejlődik ki. Az aiigot-gyülölct Jnpánban napról-napra fokozódik. Singaporcban az izgalom tetőpontig fokozódott. A partjokón vé-dömüveket építenek, miközben sok házat felrobbanfot\'ak, ho,^y helyet nd-janak (a partvédő ütegeknek. Tokióban tele vannak az utcák angol-elle^ nes röpiratokkal. Az osakni angol konzulátus japán tisztviselőit és angol magáncégek japán alkahnazottait egyik hazafias szervezet felszólította, hogy hagyják el munkaheiyeiket. Az egyik nagy tokiói nyilvőnos parkban ma nagy angol-ellenes gyűlés leszt amelyre reggel óta ezrével tód.uluak
az emberek. A gyttlés színhelyét fax pán, nénvet ói olasz zászlókkal di* s/itetlék fel. A japán közvélemény egyre ellenállhatatlanabb crŐ\\«l kör veteti Anglia megtőnihdásiít. Küszöbön áll az angol csapatok Sanghaibót visszavonása, de ennek időpontja még ismeretlen. Azokat a híreket, mintha Kínába ujflbb ülrfertkai ősapátokat küldtek volna, a wnshtngtfvú küliigymiuisztériurn megcáfolta.
Tokió, aug. 12. A pekingi angol csapatok kedden indulnak el Tiencin felé. A íapyéta-mények szerint az angol ősapátok visszavonulása n távolkeleti angol impérium végleges összeomlását Jeicntj.
«
I ZALAI KÖZLÖNY
1840. augimliu 12,
Z\\Ám\\XW.IAZ\\ cMdá(ato* élete
MEGENGEDVE!
A Zalai aüMnif 13) Kí^ú-uqinft,
lúa: Mth AhUm.
Az (államtitkár ur-ral a Vígszínház csatát nyert. A remek bohózatot végig-n«\\t)iJo « közönség. f.s megjelent Ferenc József, a király. A kiállítás inegnyitaláról jött, nyilván elfáradt, hiszen Budán is mindig reggel őt óra-kor kelt fel,"tény, hogy már az előadás ötödik percében jóízűen, kicsit horkolva is, aludt.
a UUáfy UoMíöÍ U nevet
Az első felvonás k&eepéu lé|>ctl a Színpadra a fjjatal, ismeretlen Hegedűs (iyula, aki ebben a darabban -futóit be. a népszerűségbe. Bounuet nevű öreg pletykás hivatalnokot játszott, aki fehér köléniiyei, ingujjban, tejszinliu-bot ver egy rézüstben. A király, amfc-kor Hegedűs belépett a színpadra, fel. riadt édes szendergéséből és harsányan nevelett. A publikum ezt észrevette! Tupsvihnr támadt...
Ezen az estén, 189G május d-én lett a Vígszínház ez, ami ma. A rengeteg helyről összevcrődöM színészek megértetlek egymást ós megértették, mtl kíván tőlük Keglevieh ós Ditrói, Megértették, mert — tclK-Lségesek voltak és nagyon akartak...
A munka irama lázas volt. A színpadon Ditrói Mór intézkedett, mindig vasatatlan, gyűrött nadrágban, panyókára vetett feBsökabatban. Venu az irodában Szfiosl IMés, uki olyan volt, mint vatemi angol gentleman ős Fa. ludi (labor tekintélyes otdnlszakáUával mint pénzügyi vezér és mindenki felölt, niindcnki olött a gróf. \' Csak Így hivlák, a, gróf... Minden tőle; függött. Az intézkedések tőle származtak. Előleg kcllí Majd ha a gróf aláírja. Darabot nyújtottak 1«? Mit Szét hozzá a grófi Ditrói Mór a sxLni,-jskoWból kivett tegy fiatal lányt, még nem is vizsgázóit, az igazgató szerint tclitftségab, jövője van,.. Varsányi Irén uek liivják. Látta már a gróf?
A legfelső emeleten trónolt a gróf, igazan oíimpum magasságban. A szl. iiós/.ek reszkettek az izgalomtól, ha Keglevieh valamit kérdezőit tőlük, ha tocgszójilásával tüntette .ki őket. Hege. <ÍÜS Gyula így irln le us akkori Keglevieh Istvánt:
¦ Elegáns, bőrpárnás arnképe, a melyet nekünk ajándékozott, itt áll az asztalon előttem. Hanyagul zseb-rodugott ikózzöl, valami finom, elő-iktflő mosollyal tekint rám. Hallom a körveften, kissé |urisztokra,tiktts lusta beszédét, szuverén, ellentmondást fel sem tételező kijelentését.,
TÖU\\ függött minden. A szerződtetésektől kezdve a szabadjegyig és ölvén forintos akonlóig, ö irt alá mindent. 0 vo-U u Vígszínház! t\'.ímC: ¦ A bérlő társaság eüiöke.. Elegáns, magas ember. Egy kopott barna ruháját ismertem csak. Solia mást — frakkot kivéve — nem latiam raj. la. Oreg, kopott atjuder a fején és legulUi média hosszú papirszipkában a szájálzau.
Kiszánt a kocsiból. Mindig. Soha gyalog nem járt, mert, úgymond; Annyi utálatos emberi ismerek, hogy folyton pofozkodnám az utcán, íiu gyalog járnékb Kemény-energia, nagy Indással és Ízléssel párosult benne. Párad hatatlan volt tecveuwk Ikivlleléheu, Valami impozáns gőg kivül-belül értékes oml>crl>en van, volt .benne, amely ha nem egy ilyen
egyszerűen kelletne) len mágnás-allűr lelt volna. (
Nem fitogtatta, hogy mit tud. Oak ugy vólellcnül buggyant kl tielőlc. Például egyszer Zucooni rccl-lAlta Dante «Divina tx>media>.jának nctn tudom hányadik eaputját, Szabadjegyei kértem lölc. Mialatt alá lrla, figyeJinezteletl a fejezet tartat-mára és egy részéi eredeti olasz szövegévé] folyékonyan clrccilálta előttem. •
Ilyen öszinlc lelkesedéssel írt róla Hegedűs Gyula, aki pedig szigorúan nézte kortársait, egyenes derekú .férfi volt, nem hajlongott a hatalmasok etlőtt. ö volt nz egyetlen, aki össze-zőidflll KegJevíöh-cset A .Hálókocsik ellenőre- cfmü darabot játszották. Hegedős hebehurgya alakot játszolt. A gróf.^nMgluigyla, - hogy Hegedűs ragasszon bajuszt, legyen tekintélyesebb a külseje.
Hegedűs kijelentette, hogy .nem veszi bajusszal a szerepet.)
— MegkövetelemI —- csapott az asztalra a gróf.
Hegedűs nyakasán ellenállt.
— Színpadi munkámba nem tűrök beavatkozást. Felelős vagyok érle. Nem ragasztok bajuszt.
Keglevieh köszönés nélkül otthagyUi u színészt és visszavonult fellegvárába.
A bemulató előtt pénz kellett Hege. dflsnek. Száz forint előleget kért. A grór megtagadta. Jölt az egyik színész és bizalmasan ajánlotta, kérjen bocsánatot az elnöktől.
— Nézd, — tanácsolta jóakaratúan a fiatul kollégának, — no kötözkódjél te a gróffal, Az irmkUcs ember ,>.. Nem lűr ellentmondást.
— De én is makacs vagyok i
— 0 «z erősebbl
— Legfeljebb visszamegyek falazó KzUi észnek.
Rs nem követte meg a grófot!
Hegedűs (iyula kijo\'-cnletie DitrójL imk, ha a premier napján délután hat óráig nem\' hoz ki ö maga, uz igazgató, száz forintot a vigszínhází ktslui|m padjára, — Hegedűs mindig olt ült, — akkor nincs premier ós otthagyja a színházat
Hegedűs megkapta a száz forintot, egy béllel később pedig felment w elnökhöz; és bocsánatot kprt.
— "A száz forint nem lehetett ok arra, hogy idejöjjek méltóságodhoz. De most már belátom, hogy megfeled-
keztem a köteles illemről és bocsánatot kérek.
Kezet szoritoitak és őszinte barátságot kötőitek.
Hegedűs később súlyosan megbetegedett, tífuszt kapott. Amikor lálst-dozoll, a gróf kétszer is meglátogatta és pénzt adott neki, hogy üdülni mehessen, ( i t "vFolyt. kflv.)
Pkm fekjtimk!
_ Napóleon francia császár-
| liIZ. flll. íl. I nak az oroszok ellen vi.
se.lt nagy háborúja alutt uz egyik osztrák hadtest is a franriák oldalán harcolt. Ebbe. n hadtcstlw tartozott az akkori déklunántuU «lles-sen-Homburg- (utoljára lugosi 4.) hu-szározrediutk ,is, mely a BicszlUtovszk-tól kelctto vivőit gorodecsnoi csatában ezen a napon válságos helyzetbe ke. rült. Hcssen.Homburg Gusztáv horceg ezredes, az ezred akkori parancsnoka, túlerőket tartóztatott fol, amelyek azonban körülfoglak a csapatot, Mikor az ezred már ötödik fohumál intézte Tonnuszov tábornok kozákjai ellen az ezredes is lovával felbukott. Egy kozák vetet;* rá magát, a vállán és nyakán súlyosan megsebesítette ós már ugy látszott, hogy felkoncolja uz ezred vitéz parancsnokát, amikor László \'Márton husz-\'.r kivágta ezrede-sót a kozákok ko\'zül és .saját lovát engedte át neki llesmcn-Homburg herceg ezredes hatodszor vezette ezután rohamra magyar huszárjait, amely atkalommal az oroszokat végleg vissza is veteti*. László huszár i>edig vitézsége ós önfeláldozása méltó julaloni-képeu az arany vitézségi érrael kapta meg. ..., .
— (A szerkesztőségből)
Barbarits Lajos, a Zului, Közlöny felelős szerkesztője, akit katonai kötelesség hat tiétre újból elszólított Nagykanizsáról, ma visszaérkezett és átvette hivatala vezetését.
— (Hivatal átvétel)
I)r. Mohos József számvevőségi íö-lanácsos, a zalaegerszegi államosított városi számvevőség uj főnöke, ma vette ál uj hivatalát.
FERENC JÓZSEF
keserűvíz
- (Halálozás)
Gőzony Sándor ny. kir. táblabíró 85 éves korában /Nagykanizsán cl-hunyt. Ilégi vágású, igazi magyar ur dőlt ki az élők sorából. A Tripainnwr és Darás család gyászolja. Temetése kedden délután ő órakor lesz a rém. kaih. temetőben lévő családi sírboltba.
— (Frontharcos Bajtársak!)
Országos elnökségünk nz áligazolás liatáridcjét tekintettel a rendkívüli viszonyokra 1940. évi október hó 31-ig meghosszabbította. Akik még az átiga. zólási felhívásnak bármely oknál fogva ezidelg nőm lellek eleget, azok október hó 3t-óig a hivatalos órák alatt átigazolásra saját érdekükben \'jo\'entkezzo. nek. — Paosa, ZulaszenlmUiály, Szo pelnek jelentse a főcsoportnak, hogy mikor ludju a bajtársakat összegyűjteni ugy, hogy nz átigazolás megfejtése légeit a főcsoport kiküldöttjei a helyszínre kiszállhassanak. — Főcsoportunk altiszti teendőinek elvégzésére egy megbízható bajtársut havi 30 pen-gő dijuzás eUenébon alkalmaznánk. Jelentkezni 11110. évi augusztus hó 23-éig hivatalos helyiségünkben lehet. Az elnökség. • (:)
Autósok figyelmóba I
MatolH bfnzlnpótló fapárlat, mely
a motor AtaUUtáM nélkül, mint •laSiaon izaauÉryaf alkalmas motorok hittasára. Jegy nélkül kapható. Képviselet: kelemen H«»acégn*l.
— (Kitüntetett munkát)
Tudósítónk jelenti: Több, mint négy évtizede áll Bárczuy I-\'ereucné szül. Keglevieh Ilóiui grófnő somogyszent-miklósí uradalmának szolgálatában Benkö György majorgazda. Hosszú, becsületes, hűséges munkásságának elismeréséül a földművelésügyi miniszter az érdemes munkást clisjuerésóvel
ós dicséretével tüntette *X, azonkívül
"80 pengő pénzjula-loinban rószesitottc. A jutalmat immkaadóju 120 pengővel megtoldotta. Tegnap miso után a kas-lély udvarán rendezett házi ünnepség keiclebea adta át Szabó Lajos körjegyző a kitűntető oklevelet ós jutalmat az érdemes munkásnak, neszedében Benkö Györgyöt és munkásságát mini követendő példát állította uz egybegyűlt uradalmi cselédség elé. Utána Bárezay Ferenc köszöntötte »2 öreg alkalmazottat, majd PataJky Jézsct
uradalmi főintéző az uradalom alkalmazol la i nevében mondott üdvöz-leiet. Végezetül Bárezay Ferencné áldomáson látta vendégül az üiuiopüllel ós a inegjolculeket.
A Magyar VörÖsfureBzt aok\' oldalú feladatának etvégzéeére milliók kellenek! Adakozz!
Német katonásig vigyáz a megszállott trancla területeken a rendre. (Foto R. D. V.)
1940. augusztus jj
ZALAI KÖ2LÖNY
S
FERENCJÖZSEF
keserűvíz
Olcsó cipőárusítás!
„GOKÓ" cipői P IM-ért
JDEALh Cipőüzlet rí át 12. 5í.
— (Mindenről a legjobb értesülései vannak)
moknak, akik a Zalai Közlöny elő-fizetői köz* tartoznak ós Így naponta a legkorábban értesülnek a helyi, országos és a világpolitikai élmények.
rók , . || i | |J
- (ÁramszUnet)
I-\'olyó Iió 13-án, kedden transfor-mótor áthelyezési munka-I kálótok nuaVí: a Ili. kerii-
á létben ((Kiskanízsán) árain
iltjphtoTi szünet Sesz, Az áramszü-T^pöT net tartania neggol négy őíáU\'á déluláu négy
óráig.
- (LugkŰoldatot Ivott)
piikota Vilma 19 éves leány, ogy keszthelyi iskolai házmester eseléd. leánya, öngyilkossági szándékkal lug-:¦;!.«-:,i.iint ivott. Snlyos állapotban szál-tiloMák kórházba.
- (Balesetek az időjárás miatt)
ZiftahalájKin Krajeő Kálmán javítani pkarla a háza beázott tcicjét. Közben fjfznhant a létráról, több méter magas, fél. Súlyos kulso és belső sérülésekkel, került kórházba. — A felázott utakon a belakannlás munkája közben lőcseit a .szekérről ángyán Gábor gyulakeszi hercegi uradalmi béres, Dicsérdi János nemcsvilai gazda és Mojsa János monoslornpáti cseléd. Mindhánnan Iá-bukat Wék. , ;
— (Kiloaztották a templomperselyt)
A halatonakali templomban Sitliiú László lelkész észrevette,\' hogy a falra függesztett egyik persely
zárja el van rontva, (iy«-
nusnak találta a dolgot, ezórt; viaszt csöppeütett a jKírscly nyilasához. Más napmUátta, liogy lel vau térve, jelentést lett azonnal a csendőrségen, amely már nyomúbaa van a fov.l«ig;llóku;i,k. |
— (Baleset asztagrakás közben)
A zalamcgyci Insztonya községben asztagrakás közben súlyos szerencsét, lenség történt, Mániái István ")7 éves írfibnüves Iceselt az osztagról és fejére zuhant. Kszmölellen állapotban volt, amikor a mentők a zalaegerszegi kórházba szántották. OH mogálkipi-lól|ák, Iwgy koponyacsonttörési szenvedett, áíiapota étet\\eszélyws.
- Ckmrtklll
néliány. megnyugtató nyilatkozatát clcserélná egy. kanadai hajójegyre: angol ]>olgár — olvassuk a Drótkefe itj számában, amely lelo van hasonló ólleles viccekkel, tréfákkal.
— Sxftat-Gyftrfyl profousor
vitorlázó repülést tanul — erről szól 11 Film Színház irodalom tnosl magjelent számának nagy riportja. Az uj «áni egyébként bővelkedik a szebb-Mél-szebb éft ÓrlékeseljbnéWirtéliCsebJ) riportokban és cikkekben, képsorozatban és a már ismeri és közkedvelt rovalokbau. Ara csak 30 fillér.
Naptár: Auguattus 12. hétté. Rom. kat. Klára az. Proteiüini Klára. -Izr. Ab hé 8.
Ofatlrdő nyitva reffel 6 érától este 6 éráig (hétH, eMfda, péntak délután kedden Sflesa nap nSknek).
Aihuuiá MfitoraxioMk UtkSsaopvkra BudapMt I, mtivoráu
145 Toma. Hirak. KÓdeménycfc HanglamBtck. — Utána étrand. — 10 Hixek, - 11.10 Namaetköal viajeiió. KolgAiat. — 12 Harangszó. Hlmnuaa. IdőjáráijeJatités, _ 12.40 Hírek. -13JTJ ldőjetzas, idöjárásjetentés. — 14.35 Hirak. — 14.45 Müsorisinor-tetó*. — 15 Árfolyamlürek, piaci árak, éialmlaiarárak. — 16.45 Idöjeliés, Idő-jAíájjaimtés, hűek, — 17 Hírek áttérik éi magyar-oron nyelven, —« 19.10 Hírek. - 21.40 Hírek, ldőjárásjclentéa, hirak udoTák éa inagyar-oross nydwn.
BUDAPEST I.
10.20 Hey.i DCzsfl előadása. — 10.45 Felolvasás. — 12-10 ItaLdajkaj^nekar.
— 13. A Hádíó Szalonzcne,kara. \\— 10.15 Dr. Voltay Béla előadása.
17,15 Toll árpád ágányzmekara. — IS Dr. viléz Darányi Héki előadása.
— 18.25 Brahms: Változatok egy Haydn-témáin, — 18.45 Dr. Kosáry Domokos előadása, — 19.2.". Lavolta Dezső előadása. Közben ttácz Tilda énekel. — 20lKi Knött Géza bogodul
— JO.M Hongképek- — 2120 Tabányi Mihály langóharmonika hármas. — 22.10 Csorba Dezső cigányzenekara, Varga Imre énekel. — 2320 ,Tánc-lemezek. ** BUDAPEST II.
17.30 Ruszin hallgatóiknak. — 1825 Mffiögazdosági féióm. — 19.23 Budapesti Polgári Dalkör. — 20-25 Hanglemezek. — 2120 Dr. llónay Nándor előadása.
A Magyar Vöröskereszt hol-duiezegény I Adakozz l
A .Ferenc Jóxsel" keserűvíz
régóta kliünöen bevált házi szer megtögzölt székrekedésnél és annak mindenléle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél bz emésztést javítja és az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg orvosai!
Máriákéit északi, északkeleti szól, egyes helyeken, főleg keleten zivataros esők, a hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intézet uagykanlusa\' ¦•gBgyelflállomsia jelent! 1
íTéméraéklet tegniip eite 9 érakor + 192, ma reffel+184, délben + 26-2
CkanadAk 11 0 "í~
Eredeti Excelent Habselyem
férfi ós tiöi fehérnemliek
Igen oicsó árban kaphatók
Divatcsarnok, Fö-ut 6.
llaiiy&aiilmvIiMI MMu VilMal
MENETRENDJE
érvényes 1940. május 19-től. EPMébat-lér—VaaHtállaméa
4-25 6-48 7 OB 7-40 g-2Q 11-0S 13-OJ
13-Í5 15-M 18-00 18« 2040 22 M 23-10
II ll
8 4
Latanyai menetrend
L.U.jl.SI U. HO ll.i,\'...!,.i,.i.k.\'/-60
IqjUbMU 14-29 l.U.,i..lr.. IMI
Csillárok,
falikarok;
élieljszehrény-lőmpiiK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétol
19.350/1940.
Tárgy: A cukorhivatal áthelyezése, néhány UJekostitis a cukorral éa petróleummal kapcsolatban.
Hirdetmény.
A közellátási hivatalt a Széchenyi-tér 2. az. házból a Hunyadi-utca 16. sz. húz udvart tpUtetébe helyeztem át. A cukorral, petróleummal és terménybejelentésekkel kapcsolatos minden agyben Ide kell ferdülni. Hivatalos ido felek részére d. e. 9—12 és d. u. 3-5 öra kOzt van.
Tájékozásul ezúttal is kOzhirré teszem, hogy akik kórházba kérőinek, a felvételhez vigyék magukkal cukorjegyeiket is, A családok létszámában beállt minden változást be kell jelenleni * közellátási hivatalhoz, tehát a katonai szolgálatra történi bevonulást Is jelenteni keli s oly bevonultak után, akik a honvédségi kOzétkezésben vesznek részi, nem szabad felvenni a cukorjegyeket. Akik ez ellen vétenek, szigorú büntetésiben részesülnek.
A peiroleum-igénybejelentó lapok, melyeket a boltokban lehetett kapni, nagyrészt elfogytak. Ez ne aggasz-szon senkit, mert az oszlóhelyeken szóbeli Igénylésre Is kiadják a petróleum-utalványokat. A petróleum-utalványok klcsztásának Idejét egye-lóre f. hó 20-áIg meghosszabbítottam; ha szükséges lest, még meg fogom hosszabbítani. Tolongások elkerülése végett kérem a közönséget, hogy akiknek nincs sOrgfii szükségük a petróleumra, csak 3—4 nap múlva jelentkezzenek az utalványokért.
Nagykanizsa, 1940. ang. ÍZ írjf Polgármester.
Pk. 10618/1982. si. 1939. vghtól 3J3. ts.
Árverési hirdetmény.
Dr. Nledermann. Antal bpestl ügyvád ál-Ul Mprlseit Oazdak Biztosító Szövetkezete lávára 194 penté 09 lillír télre éa lobi) köveidé, járulékul erajelg a nagykanizsai, klr. laráabiroaág 1932. évi lOUia. ss. végzésével elrendelt kielégítési véfrrehaJUs folytan végrebalUst sxenveaétfil 1939. sug. hí 13 án lel\'glsll 2320 P.rt becsalt Ingóságokra a nsgykantssal klr. járásbíróság lenti számn végzésevei az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. t.-c. 20. §¦ m alapján a lant megnevezett a a foglalási tegyzókOnyvbél kl nem tűnő más foglaltatok Javára is aa árverés megtsrtáaát elrendelem, de csak arra aa esetre, bs kielégítési joguk ma Is fennáll és na ellenük nalassto hatályú Igénykercset folyamatban nincs, végr. szenv. lakásán, Pelsórajk községben éa a Torókcsapás pasztán leendő meglartáiara halárldólll 1940. ávl aug. hó 29. napjának d. u. 3 órála llizetlk kl, amikor a bfrúllag lefoglalt ló, hintó, szarvasmarhák s egyéb Ingóságokat el fogom adni.
Nagykanizsa, 1940. évi aug. hó 3.
Elek László klr. blr. végrehajtó. 1SH mini bírósági Hkuldlltt
ZALAI KÖZLÖNY.
Özv. vitéz Ttniifalvy Jeniné ugy a I maga, valamint alulírottak és az ösz-I azea rokonság neveben fájdalommal Jelenti, hogy szeretett rokonuk
6ÓZÚNT SÁNDOR
ny. klr. táblabíró
hosszú szenvedés ulán, a haldoklók szentségével megerősítve, folyó évi augusztus hó 11-én d. u. 2 órakor, életének 65-ik évében, elhunyt,
A megboldogult hűlt tetemét f. hó 13-án d. u. 5 órakor fogjuk a róm. kat egyház szertartása szerint a róm. kat. temető\' haloltasházánál beszenteltetni és a családi sírboltba Örök nyugalomra helyezni.
A megboldogulI lelkiüdvéért az engesztelő szentmise-áldozatot (. hó 13-án d. c. 9 órakor fogjuk a szent-ferencrendiek plébánia-templomában az Egek Urának bemutattatni.
Nagykanizsa, 1940. augusztus 12.
Nyugodjék békében I
őiv. .11. Trlpammtr Renörlé uDL diirái-porpácil Darái loscflne lÓKotnfiit dr. darátporpácil Darál Líufó lájjon. Ztlral Anna iiílstgti fűndaiiM*
Cséplési mázsakönyv
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható a Zalai K8zl8ny nyomdájában
Nagykanizsa, FS-ut 6. szám.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.245/1940.
Hirdetmény.
A lovak és Juhok rtHiSsségének nagyarányú terjedése különösen a mai időkben súlyos következményekkel Jár. Erre való tekintettel a 96.000/1940. F. M. sz. rendelet értelmében figyelmeztetem a gazda-közönséget a betegség elleni védekezés rendkívüli fontosságára és ezért arra, hogy állatainak rühős-ségben történt megbetegedését vagy e betegségre gyanús voltát azonnal Jeleni se be a városi állatorvosnál annál Is inkább, mert a bejelentés elmulasztását súlyosan büntettetem. A városi állatorvos a rühös és rü-hösségre gyanús állatok vizsgálatát és ezek gyógykezelésének ellenőr-őrzését díjtalanul végzi.
Nagykanizsa. 1940. Július 10. ím Polgármester.
Kis /
NAbY
/A
EREDMÉNYT t/f <tX) ^^^^j^^^j.^^ i
Kiárusítás !
Használja ki az alkalmat és most hirdessen a ZALAI KÖZLÖNY-ben!
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Padmaniczky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem konfortta! (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyeta Zalai Közlöny kiadóhivatala áliit ki a jelentkező olvasók részére.
Zalai Közlöny Zalni Közlöny Zalai Közlöny Zalai KözUny "öny Zalai Közlöny Zalai Köwny öny Zalai Közlöny Zalai KöJtöny öny Zyjií Közlöny Zalai l\\m/Aony i irozlöny i (Közlöny Zalai Közlöny Közlöny
Zu^tdfgflBjBfH Bjfjny Zalai Közlöny Zalai Közlöny
7.«mw^ozut^tkt^tni\\oz\\öny Zalai Közlöny Zalai Közlőn Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zala\' ZsísiáairSzlöny Zalai Közlöny Zalai KözlönV Zjfl"
híj s meafa ni lo rri MíHKá$KÉ52ÜLtKEK»
SPORT ?5-FOTÓÜZLETE
fotólaborét torium ,
1040. suguizlui 12.
APRÓHIRDETÉSEK
r.f.M.<WAatf>» \\m*n»t to !••*•**» 10 utox mm*S m\'kut, mi*i*a W.ábW u4 4 tUé7
AIXAtí
Keoelat, gazdasági munkához értőt Már
felveszek Magyar-utca f
ADÁS-VÉTEL
Emet-Qé Qumtttxljj minden nagy. ¦ ágban, tovább* vtimantaa gép-, hasal- éa aatorpanyvák alSnySa árban kaphatók Kalaman Hax«8 oAgüél. \' 1843
Alkalmi vételi Jókarbin levő oldalkocsis motarkarákpár nj gumikkal
olcsóért eladó. Megtekinthető: Szemműtét 4. .1877
Faalék blvalml olkk I Váaárol-jak SflrUla** I *
Eladó kötélhlata, hozzávaló felszeretéssel. — Megtekinthető Erzsébet-tér 1b. Marton hentestlztet. 1901
KBnywaxakrény, könyvek ét sok egyéb, elköltözés miatt eladó. Postaépület I. e. Dus. 1900
Használt, 560 kbc.-ea matarkarAk-
pár ölesén eladó Klsfsludy-u. 17. 1898
Negytdlket leínypolglrlala kflnyvak eladók Horthy M.-ut 7„ emelet. •
BÚTOROZOTT SZOBA
BnlaroaaH utcai szoba, (UidŐszobl-val kiadó Szent Imre bg.-u. 9. •
ljUCAS-OZLBTHELYISÉa
Kisebb kálaxobás lakált kereaek november elsejére. Címeket a kiadóba kérek.
HÁZ ?8 INGATLAN
Elad* szabadkézbőt Nagykanizsán Kit-fatody-utca 20. az.. Jókarban lévő ház. Érdeklődni ugyanott.
KÜLÖNFÉLE
Tegnapi lapban megjelent patkány* Irta cikk görények tulajdonosa jelenlegi címe: Adimovlch Imre, Nagykanizsa, vst-utt posUt restaot. 1899
Jobb csalidnál alhalyeanám első bcreskedelmftta fiamat ét második polgá-rtsta leinyomat Ajánlatokat SzrrdWlyi Károly, Keiecseny bérek. 1902
L
a lALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZAIiiJ KÖZLÖNY
tárétUmil
Jolpiíui, tagj íilpzter
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiad]*! „Klziuduágl II. T. N»iyk«»llli",
Felold" kiadd: Zalai Karoly. Nyomatott: • ..Kt!i»™lí™;,l II. T. Nagyktnliea"
¦ yendijáfiai Nagykaaliaaa. (Nyomdáért teleli Zatal KáMly.)
80a Évfolyam. 184. szám
Nigybanliaa, 1840. augusztus 13. kedd
Arm 121111.
KÖZLÖNY
(POLITIKAI NAPILAP
H ttatfUnbli FM 5. tsU •ufado UtUtauv iMh.
Fdeíös szerkeszti: Barbarita Lajos
KKMliclí* in: egr bon 1 nenio 40 ttotc. | Sicikesitfiaííl fa, kiadói, Iv.Uill Wduni 78. «t.
Kettős szerelmi tragédia a városi sétakertben
Egy szabadságon Itthon levő fiatalember lelőtt egy Szekeres-utcai leányt és önmagát
Mu déWöit 11 óra körül a r.sengery uli városi sétakortben a hideg,\' csüs idö dacára egy fiatal pár .sétált. A férfi hosszabb beszélgetés után hirto-len olyan mozdulatot (ctt, nvntha át akarná karolni a leányi, azonban jobbjában revolver volt fis a következő pttluualban lövés dördüli el, a ihUl-cniber rálíílt a leányra, aki hangos sikoltással elvágódott a földön. Huhúja csajai ver.-jA f.alal terem lés elvesztene
füstölgő revolvert siiját mollének BzC-gezle. Eldördült a második lövós (s ós most a férfi bukott Jc vérezve a leány mellé. A két lövós zajára összo-fulottak az emberek ós megtaláltak a kél eszméletlen teremtést.
Az egyik közeli Irodából telefonon jelenlétiek az esetet a rendőrségnek, majd percek ulalt ott termett a mcnlö-auió, amely mindkét áldozatot 1«. szállította a kórliázbo. Megállapítást nyert, hogy a férfi
eszinéleiét: A fiatalember ekkor a még
Kraniszky József 2."» óvc,s, Teleki ul 33. sz. lakos, aki néhány nn|>os sza. badságra érkezett haza, a leány pedig Horváth Margit 20 éves varrónő, aki a Szekeres utcában ktkik szüleinél.
Tekintve mindkettő súlyos állapotára, ma délben »z illetékes hatósági megbízottak kiszálllak a kórliázt>a, hogy — amennyi);en leliet — kihallgassák őket.
A dráma bálterét inost nyomozzák.
Német intelem Romániának:
„A revíziónak ellenszog01 ni annyi, mint kockára fonni az életet"
Utrafcészen állnak már a magyar éa román küldöttségek
Berlin, aug. 13. A Német Távirati Iroda budapesti értesülése szerint vasárnap délulán érkezett meg a magyar fővárosba a román kormány emlékirata, nimply-rc a magyar kormány azonnal válaszolt. Magyar politikai körökben ugy tudják, hogy a két érdekeli ország
között a tárgyalások a legközelebbi napokban megkezdődnek.
Róma, aug. Í3. A Popolo dl Róma bukaresti jelentése Szerint á bolgár javaslatra a román választ tegnap álnyujíotltík Szófiában. . .
Gyors iramot vettek Budapest és Bukarest diplomáciai lépései
a magyar kormány Igen helycsen járl et, amikor rögtön átnyújtotta emlékiratát a román- kormánynak. A romján Kormány már másnap, szotnrbato» ál-adta válaszát BiirdoSSy Lfíszló magyar követnek, a budapesti kormány pedig már hétfőn rCggCl sürgősen,, válaszolt erre Is. E*t
a magyar választ hétfőn délután már át Is nyújtották a román külügyminiszternek.
A Popolo dl Róma megjegyzi, hogy az eseményeknek gyors; egymásután-ja nyomán Budapesten az a, hír terjedt el, hogy
Milano, aug. 13.
A Stampa St\'ru berlini, diplomáciai körökből származó tudósítást közöl, amely nyilt inte\'emnek látszik Románia számára. Megemlíti az olasz lap berlini tudó-sitása, hogy Erdélyből magyarellenes izgatások hírei érkeznek Kijelentették berlini diplomáciai körökben, hogy Bukarestnek még egyszer figyelembe kell vennie, hogy az Összes versajllesi határozatokat mó-dosiiaul kell s a ievízióval szemben tanúsított ellenszegülés aimylí jelent, mint kockára tenni nz elejét.
Róma, aug. 13-
A Popolo \'dl Róma azt írja, liogy
már össze Is állították a magyar küldöttséget,
amely találkozni fog a román meg-bízottakkal. Hogy « küldöttség mikor indul -útnak, arra vonatkozó pontos értesülések még hiányoznak. Ugyanez a helyzet a bolgár küdöilséggel.
Pokolgéppel elpuejctHotték ¦ dobrudxsel forgalom fft éllomésáí
Róma, aug. 13. A Popo\'o df Róma értesülése szerint tegnap délután Bukaresltöl dé\'re 50 mérföldnyire-. Cálarti vasúti álllo-móson bomba robbant ós az állomásépületet és berendezéseit elpus4i-totln. Hogy a hajoltak szám*\' niény-nyi, még nem sikerült megállapítani, Á robbanás előtt nem sokkal egy ismeretlen férfi hatalmas bőröndöt helyezett\'cl a ruhatárban, de mie\'őlt adatait \'bemondta, volna, eltávozott. Ebben a bőröndben volt a pokolgép. Az elpusztított állomás Bukarest és Dobrudzsa kötött a fő forgalmai bonyolította Ic.
Ma reggel óta ujabb, Hatalmas légi ütUöscei folyik Angliát feleit
Veszedelmesen\'kiéleződött az olasz-görög helyzet
Berlin, augusztus 13 | jók, hogy a vasárnapi cs
nétncl Jiijwk ma ís az Anglia cl!«n intézett sikeres német légitámadásokkal foglalkoznak. A Berliner Hör-sensoiiimg megállapítja, hogy
Anglia tengeri uralmának vége van.
Anglia most már ráébredhet, hogy a német légi fölény jelentőségének tagadása hiábavaló. Az utolsó két nap alatt a uémelck megtizedellek a Jjrit légi hadscicgol.
A Popolo di Moina berlini jelentése sierinl az Anglia ellen intézett lámádé" "ttVt nem jelenti a német Jági erők (siRstcljcsiliuéuyól. üerliubcn ugy tud-
hétről íégi
támadások egy nagy támadási lcrv kciclébo lurtozuak. A cól: meggyengi. leni az angol védelmet, hogy a támadási lcrv további része annál nagyobb átütő erővel történhessék.
London, augusztus 13 A Hculcr-iroila jelentése szerint
ma éjszaka ujabb nagy német légi tevékenység Indult meg Anglia több vidékén
és Wels tartomány felelt is. A Wels elleni láinadás órákén át tartott és igen nagy ^terjedésű volt.
Berlin, augusztus 13 A Német Távirati Iroda jelenti, hogy német bombavetők ma kora reggel uluak indultak Anglia felé.
London, augusztus 13 (Reuter) Ma, röggel Anglia délkeléi] partjai Teleli óriási arányú légi csata fejlődőit ki. A géppuskák kattogása állandóan hallaiszik, bár a támadó repülőgépek legnagyobbrészt a felhők föleit vonnak. Kélt-három percenként hullámokban érkeznek a támadó bom-bayclő géjiek, ugy hogy ogysrxflrw többszáz repülőgép kering a lövegű-ben.
A németek éttftVték ¦ déli angol partok légvédelmi sápját
Berlin, augusztus 13 A ma reggel ismét megindult német légi támadás során a brit tengerpartokon, a csatorna feleit és .Anglia egyes tartományai felett erős Légi csaták fejlődtek ki. A nómeloknek sike. rfi\'H áttörniük a déli tengerpart légvó-debni zárlatot. A német repülök találatairól áttekintést még nem lehetett nyerni, de sok helyen támadtak nagy liizek. Az angol légvédelmi tüzérsóg minden igyekezele hiábavalónak hizo-nytill ű nómet repülők rohama oUen. Az angolok már a délelőtt folyamán nagyon sok gépet vcszilettek.
1 .militili, augusztus 13 A Reulcr-íroda jelenti: Német röpülök a délkeleti partokat ujabb más inaitokon is átlépték ós elkeseredett harcban állnak az angol légi crŐkkeL A németek az angol léggömbzárakat is lámadják, eddig kél léggömböt Időtlok, Berlin, augusztus 13 Kedden reggel a néniéi légi erő meg. támadta a Portsmouth mottétti repülőteret, bombákkal elpusztította u földön levő összes angol gépeket, hun-gárokat és berendezéseket. A repülőtér lángokban áll. Do\\ver körül ma reggel óla ugyancsak népiét repülőlánuidás van. Eddig 4\' ellenséges gépet lőttek le, n harcok még folynak német fölény mellett,
Berlin, augusztus 13 NTI. A inai légitámadás során a német repülők főként a Themse mentoli tevékeny kod tok. East Chureh ós Portsmouth környéki repúiötcreket u német bombázás elpusztította. Kzo. ken kivül " légi harcban eddig 17 angol és 5 német gép pusztult cL
Olasworavxág jegvxéket
Intézett m gttrSg kormányhox
Belgrd, aug. 18. A VrCme római jelentése szerint 0ias2orssiágban igCu komoly izgatiífat váltott ki a görög-albán határon . történt politikai gyilkosság hit*. A\'
helyzetet igen komolynak tartják. Berlini híradások szerint Németor. szág is feszült figyelemmel követi a, fejleményeket. Általában nzl hiszik, hogy a helyzet kiélesedése az angol propaganda-manőver eredménye* Athénből érkező félhivatalos hír Szerint az olasz követ ebben az Ügyben jegyzéket\'nyújtott ét az athéni kormánynak.
Róma, aug. Í8. (Stefani) Olasz bombavető rajok Malta szigetének
katonai célpontjai clieu tegnap oste fél 9-tfíl éjfélig ujabb támadást Ín. tézték. TÖbb nagy tárházat és hadi-1 anyag-rak tárakat sikerült elpusztítani. A támádoU területen mindenütt nagy tüzoszlopokat figyellek meg. ¦
A mai olasz lindi jelentés
Rónia, aug. 13. i A 65. sz. olasz hadijeleutist m" délben adták ki. Eszerint Brit\'-Sa> maliban a védelmi állásban lévő ellenség zömével, olasz támadó kez-
ZALAI K02LÖNV
Nyíri vdstfr
Szomolánylnál.
dt\'mcnyezésiC, a?. első ütközet vasárnap déli 1 órakor kezdődött. A tegnapi nap fofynmán is több heves csata volt ezen a Szakaszon. Adad-leh-t az olaszok elfoglalták. Az ütkÖ* zet tovább tombol.
Állandó uiiUorr.aAu.ok hélkfruMpoliou BndátBMt 1. mficoráu
0.45 Torna, Hitek. Kí*V*nénr*k Haugkvnacck. - Utána étrend. — 10 Ubale — 11.10 Namcetkoxi viijdzó-wolgAlat, — 12 liajmngsxó. II inulina. IdöJáiajtjtíiaiitK - 12.40 Hírek. -1SL20 hlAjoiies, tdolAraajetentet. -14-35 Hírek. — 14.45 Müsorismar-tata*. - 15 Arfolyambirek, piaci Arak, AirfuüWárak. — 10.45 Időjelzés, Idö-firAsJeUantés, birek, - 17 Hírek saW-vAk is tnagyai-oros* nyelven, — 19.1S Hírek. ~ 21.40 Hírek, idojArA.sJvi.sniA«, hírek ixlorAk Aa m*gy»r-oro«i nveivt-ii,
BUDAPEST I,
17.15 Toll Arpud oigáiiyzeiiekara. — 18 Dr. vitéz Darányi Béla előadása.
— 18.25 Brahms; Változatok egy Haydn-témára. — 18 45 I)r. Kosáry Domokos előadása. -- 10.25 Lavo ita Dezső előadása.. Közben Hácz Tilda énekel. — 20.05 Kresz Hézn hegedű*.
— 20.:» Hangképi-k. — 21.20 Tabányi Mihály tiuigolmrinoiiikn hármas. — 22. tü Csorba Dezső* cigányzenekara, Varga Imre. énekel. — 2320 ,Tánc-íeinczok,
BUDAPEST IL
17.30 Ruszin hallgatoknak. — 18-25 ftlezőgazdusági félóra. — 10.25 Buda. pesti Polgári Dalkör. — 2025 Hnng-iuunczak, — 2120 Ür. Ilónuy Nándor
előadása.
Szerda
BUDAPEST L , , i
10.20 I-\'eioLvaSáS. - 10.43 I-clolva-sás. — 12.10 Ilangleinezek. — 13.30 •Suki Tóni cigányzenekara. — Hí. 15 Az Országos Közegészségügyi Intézet és a Magyar Nemzeti Népélclmezésl líizoltság előadása.
17.15 Sziibé Pál gordoxikázUc — 17.40 Dr. vitéz Veder László előadása,
— 17.55 Hangteniezek. — 18.20 MaS-Bányi limo Ibuuleorologus előadásé.
— 18.50 KiUáJi Zoltán előadása, — 10.25 A Hédié Szalormuwkom. — 2015 Nagy Adorján ós Szabados Piroska clöudócslje, — 20.45 KózveUlós Siófok-róL Közreműködik Horváth János) d-gúnyzciwkiuí\', «z Aláos-jazzhárinas és a Mtag)\'tir Revü Tánweuckur.\' tiuckel Worli Lajos. - 22.10 Pesti nótáskönyv " régi jó békcvílágból. Közreműködik Orosz Vilma, Szilágyi Margit, Angyal Nagy Gyula, Kotnpóthy Gyula ós u •ttagj-or Hcvű T&iiezcnekar. — 2:1.20 Közvetítés Siófokról. Horváth Jancsi oigányzenokiim, énekel Horli Ijijo~
BUDAPEST IL
18.30 I-elolvasás. — 20 Hiiek — 20.25 Dvörzsák: V. szinirónfa. — 21.15 Dr. Tipica Zoltán előadása. — 21-4 Időjárás Jelentés.
Illetékes nyilatkozat, válaszol a petroleumjegy-panaszokra
A városi kózotlúliísi hivatal vezetőjétől a pénteki i«i>iuiklKUi megjelent panaszos levélre at stábbl nylloDcoza-lol kupink.
A petróleum utalványok kiosztásával kiijii\'sokilbaii :i li\'liiR\'rfdl pnilaaz alapján :i következőkről kell tájékoztatnom a közönséget!
A petréneumol folyékony árumnak szokták nevezni. Kevés van bolöle,
takarékosan "keftl vele. l>AiuiL u ropjxiat nehézségekbe ütközik a inai súlyos időkben a beszerzése, a szflkséglet biztosítása. Kétségkivúi ez a körülmény vezette a kormány hatóságot, amikor n petróleum utalványokat ugy szer-keszletje meg, hogy a fogyasztó nevére és meghatározott kereskedő nevéio szólnak és a kiadásokról a kiadás időrendjében még n.ipttól Is kell vezetni, amit a félitek is alá kell írnia. Már a naplónak ez az időrendje is telielcllcnné leszi, hogy egyszerre több helyen ieliesscn kiosztani az utalványokat, de ezen a gyakorlati élet kényszerére hivatkozva még Un InSU-hellük volna magunkul és akartuk is magunkat túltenni és miként a cukornál örlénik, több osztójic\'lyel szándékozniuk minden áron betcjulczni. Azon. bon ennek épen a Fogyasztó közönség tátta volna a karát... Ugyanis u kereskedők havonta csakis annyi j>cl-réleumot velietnok, amennyit a meg-ilözö Óv ugyanazon hónapjában igazoltan veliek ós kimértek, illetve Oa. nek is csak a «o. százalékát. Jiogy 80 százalék 1« is érkezzék a városba, ftrrétt a kormány hatóság min. deu körüli menyek közt gondoskodik. Mér most minden kereskedőről kész-ictlapot la kell vezetni és csak annyi
rogy ásztól lehet hozzá utalni, amennyit a lejeden.elt készktóböl ki is tud szolgálni. Vagyis amikor az utalványokat kiááu\'tjuk s a fogyasztó bemondja, hogy melyik kereskedőnél szokta ós akarja beszerezni a petróleumot, az utalvány felállítása elölt meg kell nézni minden esetben, hogy van a* még készlete az illető \'kereskedőnek ós egyúttal" uz Hletö kereskedő készlctlnpjáti fel kell jegyezni, hogy most mennyi jK\'t-róleuniru adtunk js ki utalványt az ő készic\'e terhére, hogy a következő esőiben is tudjuk, hogy van-e -még késslele és utulhatuuk-o még hozzá fogyasztót és mily mcimyiségrc? Ezl csak egy oszlóhelyen lehet mCgvuló-aAutni és ez Így van n töbln városokban is. na több osztóholy lyolna, az egyik írem tudná, hogy az áliclö kc-reítkcdörc ugyanabl>aii «z időben umiy nj\'il utalt Iki a másik ^elosztóhely s u közönség csak jegyekéi knpiiu a ke. zélK1, amil azonban u mégha tározóit kereskedő készlet hiányában lulnyonió részben nem tudna beváltától s u közönség egyebet se U\'iuio, mint fut-kozun, hogy írjuk ál az utalványul másik kereskedőre! Ez bizonyára még terhesebb volna a közönségre és teljes joggal még löbb panaszra a,;haltta okot, mint az egyszeri várakozás,
A .kereskedőktől inegszokoti vevőkörüket sem szabad elvonni; reng*\' legen v&sAroinaflc messze a város má -sík részén aevő kereskedőknél; rnjo türozni sc dehclelt tehát a ^ár*)st Ivogy azt mondlialiuk vobia, ez t környék csakis eimél a kereskedőnél veheti meg a petróleumját, ném \'is szólva arról, hogy ez a kereskedő tarián nem is vchol aunyi pciróleumot,
anuniiyi az illető rajon kiszolgálására elég lenne, inert hisz csak a tavalyt megletelő havi fogyasztása 80 Száza, iókál szakid iiR-gvcnniel lís aztán, hogy mindenki a lényleges tavalyi fogyasztásai vnlloita-e I>c és ennék megfelelően igOnyoltc petróleumot, azt áegjoblMUi csak ugy lehel ellenőrizni, lm mindenki a megszokott keroske^dő-jéliez ulallíiük. Mindössze c-stik azt Jelieteli tehát tenni, hogy dé\'olötl ki. visszük p nyomtatványokat Kisfoini-zsám, hogy uz ott lakóknak ne kelljen a jegyekért Nagvknnizsára fáradniuk, délután pedig Nagykanizsán ősziünk és ide hozzuk a nyomtatványokat, főleg a kereskedők készLellajijail. --Ugyanis nem BZflbad eUeéadnl azt sem, hogy igen sok ,kiskanizsui bcnl u városban, lehat nagykanizsai kereskedőnél vaséról. Tehát még azt se tehetett megcsinálni, hogy egyldöben legalább Kiaknnizsán és Nagykanizsán legyen oszlás. Mindebből elsösorl>an az látszik, hogy drága kincs a pclró-:i, melynek minden csepi>jéröl számadást kér az állam s ép ezért közöiuség fegyelmeié van szűkségl \\ j)una,sz,lók a cukorjegyek oszláséra hivaikozUik, mint jó példára. Vagyis a mkorjegyek oszlásának mód-szerówl meg vannak elégedte. De liisz ugyanazok szervezték és végzik u jkiI. rátenni utalványok kjoszlását is, mint \'ukurjcgyokól. Vngj-i,s meg lehet győződve u kózonaég, hogy ezt ts ép olyan jól akarják megcsüiáUii, mint amazt és meg ,ls fogják esiuahú, de ez csuk u második oszlásnál toiZ tcbelseges, amikor már rendelkezésre Allna,k az adatok, hogy melyik utcában mennyi fogyasztó vau, hogy egyiiUu. iáu van <i Jogj\'uszló abban uz utcában ós mekkora menyiségrel Utca és óiu beosztási csak ezen adatok birtokában leh\'.i majd csiiiábii ós liangsulyozoin, htgy ehhez uzl is tudni ,kolí, hogy mi-Kkora mennyiséget logya\'sztauak abban uz uleiibun, meri hisz Kokkal több idői és munkál igényel oly;tn 20 fogyasztó utalványának kUUUtása, »\\kik lejenként 5 ÜteVt rogyaaztanak, mini akik csak fejenként egy fatert fogyasztanak; ez ép ötször annyi időt és imuvkáU bjényol, teliét az órubeosz-lás is csak" uz udaUik birtokában, a második oszlásnál lesz inogvalósilluitú
\\4iÚ. augmzlm lí
BflZÄRUDYflR^
Legszebbet :: legolcsóbban 1
TaUfoa: 3-H.
és Igyekezünk is meg valósi inni. Nom lehelek tehát máét, mini hogy tsnuV IcttCn regycbnezcitségol kérek a közönségtől ós azt, hogy akiknek nincs sürgős szükségük petróleumra, azok 3—4 nai) mutva jelentkezzenek az ulul-vi\'uiyokért, hogy a tolongás cUocrulliető legyen. Az érkezés sorrendjében álljon mindenki 1* a sorba, ne zsúfolódjanak össze, bőven van olt hely arra hogy tágason, kényelmesen álljunk és legyen meggyőződve a közönség, hogy az oll funkcionáló tisztviselők minden Intézkedése, akár kérő szava, akár parancsoló szava, csakis uzl, a közönség kényelmét célozza és ezt a nagy többség, akik a rendet betartják, mindenkor igen jó néven is veszi, űé nem esik jól azoknak, akik később érkeznek K\'s mégis előbbre akarnak áUni.
Az utalványok kiosztásaitok idejét, mikéül ezt az osztásnál szóbeillog is mindennap kihiiüeUük, meg lürdct. ményileg is közzétettük, folyó hó 20áig meghosszabbítottuk s lm ez az idő se lesz elég, ínég meg fogjuK hosszabbi.-buú. 1 I ,.,
Hatalmas program várja a Balaton Nemzetközi Sporthetének közönségét
Szeptember 1-9. között zajlik le a tündérszép magyar tenger NOliwelközi Sporthetének nüudeii eseménye Siófokon és Balatonfüreden. Siófokon bonyolítják le a nemzetközi "rCpülö cslllagturát, a kerékpáj ós motorf-csóuakversenyt, mig a vitorlás Európa-bajnokság, « Bala{. ton tenniszbajnokság, az úszóversenye az autó, motor csillagüura és n tjrid-ge\\erseuy Balatonfüreden kerül megrendezésre. \\ i | Az 1BUS* által kJboesájtott 8.60 pengős ked\\«zményes jegyfüact ró-
NaptAr: Augusztus 13. kedd. Rom, kát. Ipoly, Kasai. Protestáns Ipoly. — V/a: Ab hú 0.
Oozttraó nyitva reggel 6 érától eati 6 érAtg fhetff, aurda, pantak délután %tiiw ogéai uai> ttftBak).
I MCivösii amatőrmynka
elöhiv
mAsol
nagyit
TEUTSCH GUSZTÁV fotószabtUlet, amatörlaboratórlumában.
vén rengeteg előnyt RzciCityat az ula-
zókdzönscg. A legjelentősebb előnyj hogy n MAV vonalain az utasok lakóhelyük állomásától a Balatonig és vissza főiáron utazhatnak, u balatoni hajó bármely áUomó\'tftól egy másik állomásig és vissza egyszer díjmentesen utazhulnuk,továbbákáp* mik egy tisztele jegyet és belópö-jegyet u Sporthét megtekmtésére. végül díjmentes strand jegyet is tartalmaz a jegyfajt amely az IBUSz összes fővárosi és vidéki irodáiban augusztus 15-U\'íl kezdve megvásárolható. A Sporthét ideje alatt Siófokon és Balatonfüreden az. elhelyezésről aE IBUSz kirendeltségei gon-
doskodnak.
V)
A .Ferenc József" keaerflvlz régóta ktldnSen bevált háiiner megrOgzOlt székrekedésnél és annak mindenféle karos következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél sz emésztést javítja és az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg onroiitl
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
Gazdag Ferenc
püspöki tanácsost a megyés főpász-tor a lílskomáromJ plébánia egyidejű adományozása mellett kerületi b. cs. pciessé ás kerületi tanfelügyelővé nevez W ki, A főpásztorl kegy kitüntető megnyilvánulása igaz örömmel lölli °I Nagykanizsa Katolikus lár-s.idaimát, dc egyben mély szomorúsággal is, mert ez a kinevezés Gazdag Ferenc (árazását Jelenti Nagykanizsáról. A püspöki tanácsos a vasárnapi azentbesiéífében már bucsut ti vett kanizsai híveitől,
Tizennyolc esztendőt, fiatalságát; a ovetekvö erőktől duzzadó férfikor javát tö.ltötte Gazdag Ferenc Nagykanizsán. Kemény, nehéz feladatán kivív, hitén éf munkaszeretelén kívül jóformán semmit sem hozott magával, de ezekből a férfi és a pap számára értékes tulajdonokból annyija volt, hogy tudott \'építeni a pusztában is. A világháború és forradalmak által okozott hiléloti sivárság korszaka után éppen abban ¦,i Időben állt újra talpra a vallásos étel. Akkor volt a legnagyobb szükség Isten szándéka szerinti papi v«-zctőkre, hogy az aléltságból ébredező* tömegekből kialakuljon az erős, Öntudatos, soha többé szél nem bomlasztható katolikus tábor. Ez u nran-|a indult meg akkoriban erős lendülettel Nagykanizsán is és ehhez kellett az uj segítő kéz, hogy a munka minél szélesebb területre, a lelkek minél nagyobb mezejére kiterjeszkedhessek. És Gazdag Ferenc a világi lelkipásztorkodás, vaJGimüit * társadalmi szervezés és iskolai oktatás terén beállt az Isten szolgáinak ddekasun munkálkodó kanizsai rendjébe él munkásnak. Alázatos és áhítatos papi\' lélekkel, mindig több lettel, mint szóval, személyes ptfdér* val és az emberekhez való Szere-í téllel dolgozott, vezetett, irányított gyüjtögetle a lelkek seregét az 11c parancsa ?s ?1 katoll kus közösség, érdekei szerint. Munkája nyomán ha-marosan kivirágzott a fclsőlemplom és a püspöki biztosság körül u kanizsai katolikus hitéletnek egy uj gócpontja. Minél oagyobb lett a terület, amelyen munka várt reá, annál nagyobb lelkesedéssel, annál törette-. iK\'bb erővel vállait mindent, amivel hasznára lehetett a város Ml- és közéletének. Egy-kettőre tényező let*, anélkül, hogy az egymásután kíérde-* melt egyházi és világi, kitüntető dekórumok megváltoztatták volna pu* rilán feliemét, szívós céltudatosságát; munkakedvét, áldozatos Jóságál, sokfelé ágazó törődését. BarétjajjrnJajd körülrajongott irányitója lelt a kato-ükus ifjúságnak1, SZociéJis goncívisc-í \'öje az arra szorultaknak, elsősorbiaA az akkor még legmostohább és legei hagyató ttabb fiatalságnak, szószólója a kisemberek gondjának-bajának. A város közéletében is útmutatás lett sok állásfoglalása, suly és tekintély a szava, példa a rrtógoljftrtása. önzetlenségének, kitartásának, tántoríthatatlan célratörésének eredménye^ hogy a semmiből megterörnfteile annak lehetőségét, hogy ma már csak részletkérdéseken múlik, dc elvben már megvan a város világi plébttniá-)a, anyi a hitelei fejlődésével jehm1\' kezett egyre követelőbb szükségszerűségként, de ami Gazdag Ferenc 18 ív! ugartörése nélkül ollgha jutoU volna cl a megvalósulás mai álU"i potába. A felsőbb rendelkezés bö\'-cscgége nem várta meg. inig az uj plébánia kérdése körül egészen s*ár< ba szökik a vetés G*«jrag Fereno erdemei nem maradhatták JutaiJrhfazás nélkül ennek az egyre húzódó kérdésnek végleges lezárásáig. így BjW
ZALAI RÖZLONV
Gazdag Ferenc már most itt hagyja élete eddigi nagy müvének színhelyét. De ameddig Nagykanizsán katolikus élet lesz, addig élni fog neve és az iránta érzett szeretet és megbecsülés ebben a városban és hirdetni fogja munkás éleiének eredményeit mindaz, amit ö hívott itt életre, ö plántált ei, ó nevelgolies\' fel és ö adott át az uódokuak folytatásra és betetőzésre. Az uj kanizsai plébánia alapköve, akármikor lesz is késsen az építkezés, mffo denkur Gazdag Ferenc ncyét fogja
viselni, a majdan égre emelkedő uj, nagy templommal együtt. Az egybefogott kanizsai katolikus lelkek templomában pedig tisztelet ésy háia< sok meleg bará\', érzés fog számára mindenkor otthont és menedékei jelenteni. Nagykanizsa katolikussága reméli, hogy a csak szomszédba távozó Ga/dag Ferenc nem szakad el ezután sem ettől a várostól, hanem vele marad nem esak lélekben,\'de személyes kapcsolataival és további törődésével is. . (bl)
Haditudósitás az aberdeeni kikötő éjszakai bombázásáról
„A/, iberdeenl kikötő lángokban" címmel küldte el lapjának, a .Berliner Bőrsenzeitung"-nak érdekes tudósítását a skót partok bombázásáról Péter Bohlscheld haditudósító. A cikkből részleteket közlünk:
A parancs: támadás Észak- és DÓI-SkócU kikötői, dokkjai, ipartelepei és légelhárító ütegei ellen. És már száll is velünk a »Hc 111« ezerméteres magasságban a megadott cél feló. Alattunk sorban maradnak cl n fenséges norvég begyek éles csúcsa^ a skandináviai vidék. Még tíz pcro és már az angol partok "fölött vagyunk.
Embereinknek vasból vannak a/. idegei. Egy éve támadják a német repülő században az ellenséget Lengyel, angol, norvég, holland, belga ós francia ellenféllel álltak szemben. Most, ezer méter magasságban alattunk az ásító mélység, körülöttünk a tejesszürke felhőszőnyeg. A repülők arcét egy idő óta már lé légzőkészülék burkolja, amelynek gumicsövei «z oxlgántömlőkhöz vezetnek. Bomba-vetőgépünk fáradhatatlanul kúszik egyre feljebb a sztratoszféra felé? szárnyait az osztag jelvénye disziti: háromszög fia benne ugró tigris.
Pár perc múlva éjfél s ml Skócia fölött vagyunk. A felhőtakaró lassan eltűnik, tekintetünk a Firth of Forlh Öblére esik, amely 27 km-es szíj. icsségben 82.000 méteres hosszúságban Skócia belsejében húzódik. Valahol itt keli legyén a hatalmas rnla-gasbidnak, amely a Firth of Forthjot legkeskenyebb részén Összeköti. A mi Célunk azonban a nyugati partvidék, Nyugodtan vesszük "az irányt. De 30 másodperccel később már pokoli tánc kezdődik. \'
Skócia légiriadót jelez. Mint Izzó pókháló szövi át a számos fénykéve az éjszakai eget, bennünket keres-
nek. De a keresés hiábavalónak bizonyul a végtelen levegötérben, rhert ha a sugárkéve egy másodpereié érinti is gépünk Szárnyát, pilótánk] egy gyors körrel az ój sötétjébe vezeti vissza a gépét.
Egy Ízben S-l mősodperctg álltuk a vakitó .fénysugarat, a gépben egymásra néztünk, idegeink megreszelek az Izgalomtól és ekkor felhaílszik a mikrofonban: ellenséges vadászgépek!
Másodpercek telnek el. A vadászok árnyképei eltűnnek, a pilótánk magasan száll, azonban aüg mutatkozott fl >Hc 111« Edlnburg, Glasgow, Cnr-lislc vagy Aberdecn felett, körötte azonnal megjelentek mindenütt az ellenséges vadászrepülők. Mindenütt egyformán játszódott le az íz-gató macska-egér játék, mi a célunk felé tartunk és a repülök hiába kutatnak uláivunk. Észak- ós Dél-Skócia reszket a német harci repülők támadásaitól és a Tommy alaposan ideges. " I !
Abcrdeennél vagyunk, a kikötő fölött, Ide szántuk >bombaüd\'vözletü»i-ket«. Különféle kaliberű üdvözletek ezek. köröttük sok a gyújtóbomba. Jó nehéz terhet cipeltünk idáig magunkkal. Nagybrítamiia lélCgzettVis* szufojtva ^tapasztalja mcg« az éjszakánként aláhulló német bomba-esőt.
Vigyázat 1 ¦ í i
Már zuhanunk a bombák és másodperccel későbbi a robbanó bombák lángjai villannak fci. Gránát gránát után vágódik célba, bombuCm\'i hull Abcrdeenro és az égen vörös visszfényt von a rctleneles tűzijáték lángja. Gépünk még két kört ír le a város fölött, aztán hazafelé vesszük az irányt, magunk mögött hagyva n sötétségben eltévedt ellenséges üldözőket. A legénység jókedve icírhatat-
- i
lan, egyikünk dalra gyújt rá és a többi vele együtt dúdolja; »Wir füc, gen tflegen EngelKuid«.
Norvégia fölött ér ulól berniünkéi a hajnal, majd nemsokára teszáUunk a repülőterünkön,
JÓ TUDNI,
hogy párnázott bátorainkul megtisztíthatjuk olymódon, hogy langyos epeszappanoldalba nlhdny csepp szalmlákszeszt öntünk is ezt szál mentén puha kefével a bútorra dörzsöljük. Utdna tiszta vízbe mártott kefével átkefiljük is tiszta, száraz ruhával áttöröljük.
* \'\'¦
hogy a tükröket lehetőleg napsugár\' mentes helyre akasszuk, így megóvjuk azokat a foltosodástöl.
| ; i ( « ¦\'\'
hogy szőnyegeink ilettartamát meghosszabbíthatják, ha mindig csak visszájákról poroljuk, illetőleg porszívózzuk azokat, a színiről csak gyengin veregetjük kl a megmaradt port s utána lekefiljük.
i * l \'•,\'»• uű, hogy bronzcsillárt Igen szipen tisztíthatunk terpentlnnel, amelyet puha ruhára öntünk s ezzel áídőrzsöl-jük a bronztárgyat, majd utána Ismit puha ruhával alaposan áttöröljük.
Élénk éazskl izél, egyes helyeken még zivataros esflk, a hőmérséklet ma nem változik lényegesen, holnapra kissé emelkedik.
A Meteorológiai Intését nasykanlsaaf ¦Mftltjelflálíomása Jelenti i
Heméreéklet tegnap este 9 órakor + 182, ma réttel +no, délben + im
Owasdek 60 H..
A Magyar Vo\'rSskereszl sokoldalú faladatának elviizésíre mllllfh kellenek 1 Adakozz 1
ZALAI KÖZLÖNY
•üasiSr *«*» í\'iSi ékszer,
»"üg SZEMÜVEG \'TÜSSStSi ZSOLDOS GYULA
t r || j . ti .. ¦ - . I. i*. ¦ ¦ ¦¦ — ri
rö-aih. (a Kotona-«4llod*v*) nemben), ¦laflrantu lavltáműhaty I
Mi sisáfj a filmrilágbaB ?
EMMA GRAMMATICA.
a legnagyobb olasz drámai Színésznő pompás alakítása valóságos művészi élménnyé teszi az Egy nö miatt clmü olasz fíimet. amely é héten került a közönség c\'é A szezon második olasz fflníje erös drámai feszültségű bűnügyi történet, amelyben a világhírű színésznő a »nagy alakítás*: széles skáláját bravúrosan fátsza végig. Scrglo Toffano mélységesen emberi ábrázolása emelkedik ki egy c\'esett fiatalember szerepében, akit szenvedélyes szerelme bűntett elkövetéseié ragad. Nagyvonalú, izgalmas és megindító film.
NYOLCVANÖT AMERIKAI FILM
behozatalát engedélyezik a jövd szezonra a iií-^gyar filmhatóságok. Rfcméljük, hr/gy ezek az amerikai filmek megérik művészi sneímpoiitból aZ értük flzCtelt drága dollárvalütát és majd nem kerül magyar közönség i\'s.Ié oly sok, minden müVésztV érték nélküli airífcrlkai film, min* az elmúlt idényben, ftt emiitjük meg. hogy a Metnt\'amerikai filmgyár budapesti igazgatója hónapok óla eltűnt a fővárosból\' Cgyidelg Parisban tartózkodott, majd Görögországban tűnt fel s jelenleg Lisszabonban van. ahonnan valószínűleg már nem is, tér vissza Budapestre,
Férfl- és női divaternyök bördiszmüáruk
DivatoMrnoLr, Fő-ut 6.
REPÜLŐGÉPEN JÖTT VISSZA
Berlinből Tosnádl Fekete MönV-vt ahol most fejezte be egyik "filmjét., hogy uj filmjének, a Zárt tárgyalásnak felvételein résztvehessen. Férje, Radvényi Géza irta -és rendezi az üj magyar filmet, melyet a Fll/mf. irodában az Atelier készít. A férfi vezető sierepckrc Pé^Jor Antal és IJray Tivadart szerződtették te.
A HUNNIA MŰTERMÉBEN
e héten fejeződtek be Zilahy Lajos uj filmjének, a Hazajáró léteknek felvételei. A benfenteíek véleményo szerint a neves iró uj filmje a Ha-* lálos tavasznál is jobban sikerült.
— (Mindenről ¦ legjobb értesülései vannak)
. azoknak, okik a Zalai Kézlény előfizetői közé tartoznak és Így naponta a legkorábban értesülnek a helyi, országos és a világpolitikai eseményekről.
wkeretKUéai — Haiykaalzia
Steaua olajok
bizományi raktára. Emeryó gumSh«jló-Wj|«fc hépwi««.|et«.
I
Qtéf lUgUuicU 7shé* ctodátoios- ételt
SZURAS MEGENGEDVE!
A Zalai líöMny, 14) Uj%oU-ie$éH$e
A gróf minden gondolata maradék nélkül a Vígszínházhoz fűződőit. Ebben az időben még mozőgazdasági eszméit, kedvenc- termelési teóriáit is olLelcjletle. Cwk jizou töprengett, mit kéne csinálni a Vígszínházban, miféle (íjdonsággal tcheUie elkápráztatni a Aözőnséget.
„A néha Htm Uwtóadk uhn"
¦Meghoiiositotin a ven dégszeiep lése. ket; Zaccont, Bcnuii. Tina di Loicnze léplek lel a Vígszínház-színpadán. A legjobb jegyekel gondosan félreleiti* művészeinek. I-ássanak, (nnirtjanik. lutöadás alatt hitcsövezte a nézőtéren ütő vigszmházl színészekel, kíváncsian lesve arcukon a hatást.
A gróf igazán mindennol térődött, ami a Vigszinházhoz tartozott, csak eggyel uein: a bevétellé], Az nem érdo-kollc. Amikor az -,olső sikersorozat megkezdődött,és a bérlőtársak kézdőr. zsölve akarlak neki a nagyszerű számokról bcszébll, kedvetlenül legyintett:
— Kz már nem tartozik rám.
tloídog volt azért is, mert l.ánczy Ilka igazán a Vjgszinbáz színpadán bontakozott kí. Kis eszkózökkol fcl-vUlanyozta a nézőteret. Néha qSoJc rsipkezsebkendövol. vagy legyezővel játszott és ezzel több hatást ért ol, mint más színésznő kinos eröfeszité-sekket. Lánczy Ilka gyakran gyűjtött társaságot maga köré és a színház legkisebb tagjával is szívélyes és barátságos volt. A kís szülésznők imádták\'. Kölcsönadta nekik kalapjait, ruháit. Szerelte, ha partnernői szépek voltak.
Nem irigykedett és nem féllákvnyke. delt rájuk. Irtózott u durvaságtól és köz önségességlől,
A pénzzel nem tudott bánni. \'Az uzsorások a vérét szívták, libben az időlH-n Keglcvictl már leljesc-.i elszegényedett és nem segít betett.
A művésznő addig mesterkedett, amíg Jászai Marit és Kcglevichcl kibékítette. A fet\'.ámadt barátság örömére Ilka ebédet adott, amelyre meghivlu Cóth Sándort, Szcrémy Zollánt ós Hegedűs (iyu\'ái ht. >
Szegényen is ua
Jászai Mari áttüzesedott lelkesedéssel beszélt valamelyik szegény erdélyi egy. liázközségröl, amelynek földjét jog. tabuiul elvették. Amióta ezt a nagy tragika megtudta, fcrindidtan panaszolta barátauiak az egyházkftzséget sújtó jogtalanságot. A méltatlanul bántott egyház részére annyi pénzt gvüj-töt(, amennyivel vissza vásárolhatják birtokukat .
Kcgtavich is jegyzett néhány százast a sorstól sújtott egyházközség javára.
Vájjon maradt-e annyi pénz a gróf tárcájában, amennyit abban a percben jólékonycélra adott? Aligha... Az bizonyos, hogy a gróf soha nem habozott, ha kértek tőle. Gyakran az utolsó krajcárjait is odaadta. Az még a gavak-lérválLók kora volt. Az uzsorások csörgették aranyaikat. .Csak tessék aláírni a váltót, gróf ur ós Irozoin a pénzt...-fis azlán három hónon múlva a naptár feketebelűs napot jelzett: a lejáratot] Amikor újra kezdődőit a harc* a prolongálásért .. J A kamatok pedig gyűl-
Itia: MU\\ rUM
Utk. fiadzottak. szakirodák és elborl-tották az adósodú úriembert...
(Már !1 fokciokávét itták, mnikor a szobalány diszkréten súgott valamit umöje, Lánczy IÉka fülébe. A művésznő elsápadt, majd összeszedte magát és kényszeredéi len mosolyogva, kedvesen telelt:
— Jól van!
A szobalány kiment.
Amikor a vendégek távozlak, nz előszobában lürclmcllcnül fészkelődő férni találtak.
A végrehajtó volt.
U&fyOH ktU CHHÍ ?
A gőgös Kcgtevichhcz nehéz volt bejulni. Privátéin), erek néha órákig ácsoroglak az előszó bájában. De zzi-nészt mindig soronkivüt fogadott.
1M0, augmrlm la
Autósok figtalméb* l
¦•telit ben zi apói ló ínpárlal, Bth a motor átalakliáia nélkm, mi--alairaBga laaauuayaf ¦Ikalrntt m. torok hajtására. Jegy nélkül kapbi\'i Kípvtsetet: Kalaman ItaaaÖeigMl
Egy egész szmészneinzodék, &i liozzá a legkülönb, tőle tamillá inq hogyím kell a kóst ós a villát hs]] nábil. A színháznál egy osapat Ta\\\\ vad tehetség verődött össze, fiuk, akik vidékről kerüllek fel. u, tanullak volna meg enni? A ja]« csapszékben, vagy u nénikénél, a]^ otosó pénzen inbonállák.? Kegkwid nem lűrle a Vígszínház színpadán slendrián viselkedést és modortalaKj got. Közismert tény, hogy a vigs^ ház ma is elegáns színház. Még mini az a szeltem irányítja, amelyet fceg> vich örökségül hagyott.
Volt egy ifjú színész, később a síit jálazás büszkesége, a Király utca * dékéről került be u színházhoz. \\Ma Tikénál gyakran voltak vacsorált, I melyekre meghívta kollégáit. A Háta művész csámcsogott... Kinos pillant tok voíllak, mindenki a .grófot figyelj aki — ngy [látszót] — nem veszi tu» milyen haUhaló élvezetiéi eszik színész.
"TFolyt kór.)
Elfogtak egy bécsi születési!, Kanizsára kitiltott balatoni vllla-betöröt
Zalaegerszeg, aug. 13. Szombaton egy Idegen ember jelent meg a zalaegerszegi vasúti étteremben és iddogált, rangéban még délután, síit az csUórákJ ban Is. Az egyik1 rendőr már délután figyéltef, mert felfünt neki. * hogyan töltheti ma egy életerős ember ilyen könnyelműen az Időt. Mikor azlán este is olt látta Spric-ccrezni. hozzálépett és igazolásra szólította [cl. Az idegen ugy viselkedett, hogy a rendőr kénytelen volt öl aj kapitányságon előállítani. Gráb^r Lajos rendőrségi irodafőtiszt volt uz éjszakai ügyeletes, oki ráismert iu
idegenre, mert az Nagykanizsán iS huzamosabb ideig tartózkodóit, különféle bűncselekmények miatt.bün-
tetve is volt. Síit ki is itiltofÖ Kanizsáról. Grábár Lajos aki hoSss ideig teljesített szolgálatot a nagy kanizsai rendőrségen, e/zel fo^ndta ^ idegent:
No. Jóska, most meg hol ky tál?
A kérdezett erre lörcdolmes vai\'o mást tett. Elmondta, hogy Siófokor járl. ahol c hó 7-én éjjel, amlb a hözbeliek aludtak, nyitotl ab^kw át behatolt egv bikásba, S lüii!."\'-ellopott égy reilkült értékes tarli lommal. Elő Is mutatta a rctiltűl s benne az ékszereket. Pénz kevj volt benne. A rendőrtisztviselő & elrendelte letartóztatását és átadt a csendőrségnek. A \'esendéj4ég Cr szállította a veszprémi esendőn^
fogházába. Az illető HUtenbraudt J6 zsef (5 éves, bécsi születésű I" katos,
A kalapáccsal leütött ihárosberényi gazdánál a felesége is a kanizsai kórházba került
A fiukat védelmezték, eközben ötötte le őket haragot szomszédluk
MOgirtuk, hogy Iharosbertny KM-
séqbCi: Szakál-Bodó János f8ldmü\\«s kalapáccsal leütötte Nímelh^Jájlos. gazdát, akit életrtsíílj-es á^potban bo kellett száUitanl a uagykfatiiísai közltérháiba. :
Teguap beszállították a kórházba János gazda felesegét is. hasonló ka. lapácios serülcsekkel.
A vizsgálat megállapította, hogy? Sz»kál-Bodo is Németh egy teu ken, ket házban laknak. Ebből a
"¦iSS?* impregnálása
PALCSICS-nál
Telelőn: üzlet 533.
Fiat 7.
Teleion: gvir: 344.
helyzetből kifolyólag már hossmért óta állnndö köztük 8i cliensegeskfdí és rossz síomsztídi viszony. Most i -\' ahogy a válságos állapotban *W Németh János elmondta, - Snlí Bodó megtámadta Némethék li* akik ezt látva, védelmire kellek Hol nak. Eközben törtont, hogy Si«l* Bodó öt Is. meg n feleségét is 1\' lapáccsal leütötte.
Minthogy a cselekmény SoinogF területen történt, a csendőrség a ff\' jelentési a kaposvári kjr. Ugyés»* gen tette me6 Szakál-Bodó Jan«\' len.
Némethnél ma halltpilják ki Üá uizsai Wrhéíbau. , , , I
A Magyar VSrStherml ^ duaaxenény 1 Adókon I
IMO, augmzlu» 13
ZALAI KÖZLÖNY
Váras! Mozgó. Vlláglilm az esztendő legszebb filmje.
Viktória királynő
Főszereplők a filmvilág legnagyobb erősségei: Anna Neagle és Anton Valbrook.
Előadások kedden-szerdán 5, 7,9, csütörtökön 3, 5,7,9 kor. 4 Ilim hosszúsága m\\m pontos kezdés
Kedd, szerda, csütörtök
Egy nagy szerelem döntő, szerepe a világpolitikában
Han (eteiUmU!
_. Kivátóan vitéz és példát.
[iJlJ.fltl 13. ndönn bálor volt Tálos László, a kolozsvári "\'
gyalogezred hadapród jelöl Ijc a kolozsvári -Iá. (jyalogliodoszlályjiak Iwango-rod elfoglalása után Krzcwinittál vl-volt harcai alatt.
TáU)s szakaszai heves ellenségen lüzérségi, géppuska és puskatűzben a iwcpfedczókeket jól kllmsziuUva, Igen ügyesen, kevés veszteséggel az orosz védelmi j állások közvcllca közelébe előrevezette. Itt súlyosan megsebesüli, de azérl szakaszát tovább vezctle, majd rohamra indult. A roham alatt f.-ji\'n és az arcán újból mégse besült, össze js e>cll, de hősies pékiája már magával nigadla a legénységet. Most már bős parancsnokukul is meg akarták bőszülni és a legnagyobb elszán isádgn] leküzdötték a makacsul védekező oroszok ellenállását. Betörlek az orosz védelmi állásokba.
A hős parancsnokol, akinek a pél. daadásn szerezte meg a szép győzelmet uz arany vitézségi éremmel tüntetlek ki. *
A hősi köloVcsséglcljcsllés
(SIS. KI]], |3. j dicséreles pókiáját adlu I-——I Kovács Sándor volt kas.
sai 11. honvéd gynl.>gezrcdl>o:i nép-fotkclő röbadnagy. A világháború kl-lörésckor Afrikában voll, de onnan nyomban ctiudull, hogy mielőbb ezre. dőlte* érkezzék ós !1 hadliahlvás köio-sczeitségénck e\'jegei tegyen. Utja közlőn kélszcr elfoglak az angolok, a fog. *ágl>ól azonban mindkét alkalominal megszökőtl, mig sok-sok utazási és incnekfdfei kaland után végül is hoz. iánk eljutott, Azonnal bevonult, majd a harctérre kcrúál, ahol IrAtorságával és ügyes vczelósé.volr Ismételtén kitün-let(c magát. Ezen 0 napon a staub*. h>u környéki liarook ólait a zászlóalj\'-larlalékol képező század parancsnoka volt és észrevette, hogy az oroszok » csapataink áttal nemrégen megszállt vonai ellen lámodásra készülnek. Kovács főhadnagy gyorsan visszasietett a századhoz, ahol azonban az ellen, támadásra vonatkozó tájékoztató rendelkezések kiadása közben orosz gránál csapolt & meltatC ÓS kiválóan derék lisztünket megoltó. Így lelte hősi lui-lalál Kovács főhadnagy. Hősi emlékét ezrede a katonai crdemkcicszl iulo-mAnyozásának kieszkö>áésévcl öröki-tetic meg, "
— (A polgármester szabadságon)
Dr. Krátky István polgármester augusztus 20-ig szabadságén van, amit
HakilonlMírénylX\'ii tölt. Távolléte alatt
a város ügyeit dr. Hegyi Lajos pol-gárineslcr.hdiá\'otie.s-föjegyző vezeti.
— (UJ beosztások a városházin)
Dr. Krátky István polgármester üi-tézkedósóre a közéuolniezési hivatali éz szoüiájlis ügyosztályt dr. Poltyoiidy József aljegyző, dr. Pálfy üyula köz-nyám és dr. Szüos LásaW fogalmazó vizeli további úitézkcdósig. A rendőr-l\'irói leendőket Szőnyi Sándor árva-széki ülnök vette ismét át, mig Tegzes Lajos a hadiwgélyezés ügyeit kUézi, I ,
Tizenkétezer magyar került szovjeturalom alá a Románia áltat átengedett területeken
Csak egy bukovinai csángó község maradi Romániában
Június 20-án kapta meg Románia " Szovjetunió ultimátumát, aminek következtében Bukovina nagyobb részét és Besszarabiét kénytelenből! áU\'ngedni Szovjetoroszországnak.
Ez n tény minket nemcsak\' nzért érdekelhet, mert ugyanaz a Románia, mely lőlünk is ugyanolyan körü\'mé-nye\'k között veli el területeket.
Szovjetoroszország felé már kénytelen volt a jogtalanságot Jóvátenni
« a 20 esztendős jogtalan elbirtoklás némi kárpótlásául átengedni bukovinai területekéi is. meri Bukovina* bun népes magyar (csángó) telepes községek vannak.
A Szovjet Bukovinából több megye átadását követelte, Így Raduc (Rfct-dóc) megyéjét, tehát épp azt a megyéi, ahol a csángók élnek.
Közben azután egy félreértett értesítés alapján olyan hirCk terjedlek el Magyarországon, mintha n bukovinai csángó községek nem kerültek volna szovjetumlom a\'á, hanem továbbra is román területen maradlak, A téves hír abból keletkezeit, hogy rí bukovinai József falvn plébánosa -Józseffalva égett le nemrégen s építették újra fel az erdélyi magyarság közadakozásából - levetet irt Kolozsvárra, hogy küldjék továbbra is a magyar lapokat, röprt « község
nem került a Szovjetunióba. Ez értesülésből aztán azl^ következtetlek)
hogy a lobbi csángó község is román területen maradt. Azonban nem Így történi, mert cgydüi Józseffalva, maradt román impérium (UatJ. s n többi csángó község (Hadikfalva. Antídfalva, Istensegits és maga Raduc is, ahol szintén élnek csángók) mind szovjeturalom alá került
Az 1930. évi román népszámlálás ezekben a Szovjet alá került csángó községekben 1 ¦ /, : i
10.965 magyart mutatóit ki. Ennél bizonyára többen vannak, mert ha kisebb mértékben is, de mégis volt a városokba bevándorlás u csángó községekből is. akiknek legalább egy részét a román stn-i lisztlka szívesen sorolta be románnak.
Besszarábiábnn is éltek elszórtan magyarok. A románok a hivatalukból el nem kergethető erdélyi mugyail tisztviselők közül is többel helyeztek át Besszarábiába. A román statisztika ugyan alig ezerre teszi a bcsszarábiai magyarok számát, de bizonyára csak azért mutatnak ki ily ki* számolj mert a magyar tisztviselő és családja kénytelen volt magát románnak\'vallont. , i : \' j
így tehát az 1930, évi román népszámlálás adatai szerint összesen 11.863 magyar került át Romániából a Szovjetunióba.
Terményeit tűzkár ellen átalánybiztositás keretében biztosithatja legolcsóbban!
Egy kanizsai asszony és egy felsörajki kislány lugkőoldatot ivott
A nagykanizsai mentők beszálli-
totlák a városi közkórházba Hellyel Józsefné 51 éves nagykanizsai. Sáliéiul! asszonyt, oki a konyhában esz-mélellenül Összeesett. A\'- orvosi vizsgálat megállapitolla, hogy Hettyeyné lugkőoldatot Ívott. Valószínűleg öngyilkossági szándékból. A rendőrség kiszállt a kórházba, hogy tettének Indító okáról kikérdezzék, de nem
sikerült kihallgatni, mert még mini déy eszméletén kivül fekszik.
A kórházba ke-rült "Alsó/ajk községből egy két éves kislány iá: Csordás Margit, aki yjzet akart inni, felkapott egy bögrét, abban azonban lugkőoldat Volt ós azt hajlottá le. Állapota életveszélyéét
Mindkét esetben megindult a nyomozás. , 1 i l | \'
— (UJ evangélikus segédlelkész, Nagykanizsán)
Német Zoltán evangélikus segédlel-készt Nagykanizsára rendelték ki bfl-:tni\\í> mijiöségben.
- (Halálozás)
Egy magyar iwgyosszony dőlt ki az dlők sorából, Fjeiének 7l-ik évében Budapesten ollmnyt véesej. Yécscy Zsigniondnó .szi"fl. bibili HorváUi-SuUlos lina, Nagykanizsa város volt nagynevű polgármesterének özvegye, Vécsoy Barna városi műszaki tanácsnok édes.
anyja. Alkloit emlékű férjét 27 eszten-
dei özvegység ulán követte a sirba. l\'ílőlűelö ós kiierjedt rokonságán kivöl Nagykanizsa város közönsége is rész. véltül áll a nagyasszony koporsója mel lelt. JBa délután helyezték örök nyugovóra Budapesten uz ág. ev. egyház szertartása szerint. — (A Balaton halottja)
GáS Axnttas\'28-évcs budapesti gyiiri munjkás, batoIon leltei lakos augusztus í)-én este 0 órakor ismeretlen módon Ullünt. A Balaton most kivette holttestét. Az orvosi vizsgólkit semmi külső sérüflóst nem ijedezett fel a hullán. Az ügyészség kkidia a temetési engodátyt
— (Felvétel a komiromi háziasszonyképző Iskolába)
Az intézet a föjdinavclésügyi minisztérium fennhatósága aftá tartozik. Az iskola egy óves tanulmányi idő alatt eümó-Bti é-s gyakoriali ismeretek nyujtá. sávift a háziasszonyi lüvatásra készít dlö. Felvétetnek 14. életévükét betöltött (leányok. Intézeti ben lakás von. I\'í4véie!ért még ebl>en. a hónapban lehel folyamodni. Hcsztetes tájékoztatót .küld, vagy felvilágosítAst ad Írásbeli vagy szóbeli megkeresésre az iskola igazga lósága.
— (Az Angolpark Szinhiz nagy eseménye a Mágneses vonal)
A fővárosba nlazó vidéki közönség számára kivételes művészi élményt jo-tlcni a Mágneses vonal háborús szín. játék .látványos előadása. A modem hadviselés hősi eposza ez a hatabnas szabadtéri színpadon ixrgö színjáték, amelyben fellépnek a főváros legkedveltebb -sztárjai,•élükön; Eszenyi Olga, SomiUiy Arlur, OraguSS Zoltán és l\'a-uuky Miklóssal, A bárképben 0 népszerű Budoy-S3ágcrÍ Nagjikovácsy Ilona « ikilftnö dizőz éneWa. A Mágneses vonna augusztus l\'i-től, csülőrtiAtŐl kezdve hétfő estig van műsoron. Jegyek flevtówőíapón is IgényeilietOk. Cím: Aagoípark-Szinház Hermina ul, Budáját, < .
— A NYUGAT
augusztusi iszámának óIvji C.s. Szabó László Erdélyről ii\\ líabiLs Mibáíy pedig .Erdély nagy költőjét, Hcményik Sándort nióHatja. Illyés Gyulától naplő Jegyzeteket közöl az uj szám, ltónuy tiyprgy « Ikonyvneprn nlegjcjent njeűi anloJogiárói ir tanuhuányt, Hédey Tivadar Juhász (íyuáa irói arcképét rajzolja meg. A Figyelő-rovat tizenkét cikket ad a magyar ós küirökli irodalom legújabb művökről. Kiadóhivatal; Budapest, V., Vibnos császár ul 34.
Repülő-halál halt három ausztrállal miniszter
Sidncy, aug. 18. Ausztráliában, Campbera, repülóV terén ma reggel lezuhant a Meibour-neból érkezett ulasSzáUUö repülőgép. A gép 10 utasa életét vesztette. Köztük volt az ausztráliai helyettes, mir niszttírelnök, a Jégügyí ós a hadügyi miniszter is. A s>erenosétlenség hírére a minisztertanácsot kéíőbbi idŐ-ponlra halasztották. , 1 , * •
Haza utazik a moszkvai török követ
Ankara, augusztus 13 A moszkvai lörök követ augusztus 15-én jelentóstélot végett, rövid hur-tózkodásru a tőrök fővárosba érkcjtUc,
Változnak az idők...
- 1 Belgrád, augusztus 13
Achímovicsot, a jugoszláv Stojadi-novics-kormány volt bel űgj-níjplsz torét, akit nemrégiben intornállak, sza. üadlábra helyezlek.
A Vihar 40 halottja
Newyork1, angnextus 13 A Délkaroliuában tegnap pusztított óriási vihar ós szökőár kóvelkeztéban eddig 40 ember halálai áUnjátolták
»• !\' i i i i : I . ^
ZALAI KOZLONV
m
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.350/1940.
Tárgy: A cukra-hivatal áthelye-aéee, néhány tájékoalatáa a cukorral éa petróleummal kapcsolatban.
Hirdetmény.
A közellátási hivatalt ¦ Széchenyi-lét 2. sz. házból a Hunyadi-utca 16. sz. ház udvari épületébe helyeztem át. A cukorral, pelroleummil is terménybejelenlésekkel kapcsolatos minden agyben Ide kell ferdülni. Hlvalalos idő felek réazére d. e. 9—12 és d. u. 3—5 óra közt van.
Tájékozásul ezutlal Is közhírré teszem, hogy akik kórházba kerülnek, a felvételhez vigyék magukkal cukorjegyelket Is. A családok létszámában beállt minden változást be kell jelenleni a közellátási hivatalhoz, tehát a kalonal srolgálatra toriéul bevonulást Is jelenteni kell s oly bevonultak után, akik a honvédségi köxélkezésben vesznek részt, nem szabad felvenni a cukorjegyeket. Akik ez ellen vétenek, szigorú büntetésben részesülnek.
A pelroleum-lgénybejelentö lapok, melyeket a bohókban lehetett kapni, nagyrészt elfogylak. Ez ne aggasz-szon senkit, mert az osztóhelyeken szóbeli Igénylésre Is kiadják a petróleum-utalványokat. A petróleum-utalványok kiosztásának Idejét egye-Ilire f. hó 20-álg meghosszabbítottam; ha szükséges lesz, még meg fogom hosszabbítani. Tolongások elkerülése végett kérem a közönséget, hogy akiknek nincs sürgős szükségük a petróleumra, csak 3—4 nap múlva jelenlkeizenek az utalványokért.
Nagykanizsa, 1940. aug. ÍZ in, Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.555/1940.
Hirdetmény.
A képviselői választól névjegyzékek ellen beadott felszólalások felett a központi választmány határolóit. E határozata alapján az egyéni, Illetőleg lajstromos névjegyzékbe felvett választójogosullakról készült jegyzék egy példánya aug. 20-lg a városházán (II. emelet, 29. ajtó) közszemlére tétetik kl, ahol azt reggel 8 órától déli 12 óráig, vasárnap is, mindenki megtekintheti és köznaponként délután 2 órától 6 óráig lemásolhatja.
A jegyzék egy példányát a kir. járásbíróságnál is augusztus 5-től augusztus 20-!g a hivatalos órák alatt bárki megtekintheti 4« a megállapított dijai előzetes lefizetése mellélt teljek, vagy részleges másolatot kérhet.
Jegyzékek ellen a közszemlére telel ideje alatt panasszal lehet élni a közig, bírósághoz. A jegyzékbe történt jogosulatlan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekeli szólalhat fel. A panaszt a központi választmány elnökénél írásban kell benyújtani. A panaszban u] okirati bizonyítékok is felhasználhatók, időközben történt változásokra azonban pajtása nem, alapítható. Minden; panasz csak egy:személyre vonatkozik.
Nagykanizsa, "1940: aug. 5. ,m Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19302/1940.
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény-
Közhírré teszem, hogy folyó évi augusztus hó 16-án és 17-én, naponta reggel 5 órától este 8 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lögyakorlat lesz.
Ez Idö alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1940. aug. 12. ¦¦i3 Polgármester.
Zala vármegye közig, bizottságának kiaajáiitísi albizottsága.
3952/kb. 1940. szám.
Tárgy: A m. kir. kereskedelemén közlekedésügyi miniszter 63,936/1940. VII. siámu rendé-lele hg Esterházy Pál liltb. birtokos állal a bánokszentgyörgyi erdei iparvaaut bővítése céljaira szükséges ingatlanterületek tnejz-szerzéBe érdekében kért kisajátítási eljárás elrendelése tárgyában.
Határozat.
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter ur a vármegye közigazgatási bizottságához intézel! 63936/1940. VII. szímu rendeletével
a bánokszenlgyörgyi saját használatit erdei vasul bővítéseként engedélyezett bánkürtösl erdei iparvasut céljaira szükséges Sientllszlő, Bucsula és Pusztamagyaród községek halárában fekvő Ingatlanok megszerzésére az 1881. évi XLI. tc 33. §-a a\'apján a kisajátítási eljárást elrendelte.
A vármegye közigazgatási bizottságának kisajátítási alblzoltsága erre való tekintettel a klsa|átilásl eljárás lefolytatására a klsajálllásl küldöttséget felhívja. A küldöltség elnöki leendőinek ellátásával\' a vármegye alispánjának akadályoztatása eseten a vármegye főjegyzőjét bízza meg, a küldöttség tagjaiul pedig a vármegye 1. főügyészét és az állsm-épiléizall hivatal főnökét rendeli ki.
Az alblzoltság a tárgyalás határidejéül 1940. évi augusztus hó 31. napját jelöli meg éa pedig a pusztamagyaródi és azenillszlói ingatlanrészekre vonatkozólag a puszlama-gyaródi körjegyzői irodába d. e. 8 órára, a bucsutai ingatlanrészekre vonalkoiólag pedig a bánokszent-györgyl körjegyzői Irodábi d. e. 11 órára tűzi kl.
Erről a közigazgatási bizottság klsajálllásl albizottsága a bánokszenlgyörgyi és pusztamagyaródi körjegyzőt, a kisajátítási terv és összeírás egy-egy példányának, valamint a határozat két példányának kiadása mellett oly meghagyással értesíti,
_1840. augusztus 13,
hogy a letvrajzo! és összeírást azonnal és legalbb 15 napon át kör. szemlére tegye ki. Ezt, vulamlnl a tárgyalás Idejét a községeiben a szokásos módon közhírré tegye.
A közigazgatási bizottság kisajátítási albizottsága ezt a határozatul a kisajátítást kérelmező hg. Esterházy Pál hitbizományi birtokos terhére a „Zalai Magyar Élei* clnitt napilapban három ízben, a .Budapesti Közlöny"-ben pedig egy ízben közzétételi.
A kisajátítási alolzollság e határozatáról a vármegye alispánját, a vármegye főjegyzőjét, a várm. t. főügyészt, az államépllészell hivatal (önökét és megfelelő további eljárás cél|ából a bánokszenlgyörgyi és pusztamagyaródi körjegyzőket értesíti, az utóbbiakat azzal, hogy a kliajálltáii összeírást és terveket, valamint a kihirdetést és kézbesítést igazoló Iratokat a helyszíni tárgyalásra hozzák magukkal.
E határozat egy példányát a hg. Esletháiy hltblzomány lenül felügyelőségének megküldöm.
Zalaegerszeb", 1940. aug. 9.
Dr. Brand Sándor s. k.
alispán, mint a közi?, biz. klaajátí-táal albizottság li. elnöke.
A kiadmány Iliidéül:
(Olvashatatlan aláírás) tssa várm. Irodalgazgatő.
APRÓHIRDETÉSEK
ÍiAtüiMfe-.!). rHTfu, tt innfnte 10 —A— (illír, la.ibtl m. fl mUr, MtfcSu^
n«a SO\'StUr. kIiUm U>vth*l uL- 4 isiíj.
ALLAS
Oaree, tiszta. lehetőleg főzni tudó be. Járónőt azonnal felveszünk 25 perigö Hze-téaiel. Clm a Idádéban. 1900
ADÁS-VÉTEL
Emerne Blimleallj minden nagyságban, továbbá vlxmenten gép-, kával- ás aatarponyvAk slSnySs árban baahalak Salamén IteaeS
oégnal. 1843
Kfinyvexekreny, könyvek él Sok egyéb, elkóltözéa miatt elldo. Postaépület I. e. Dus. . . 1900
Egy lliemképei Auitro-Dalmler S lóerői motoros vontató kocil és egy használt 6 lóerői l\'ucli motor olcsó áron elad* Zákányban, a kavicsbányában. Érdeklődni lehet Karciag Bélánál, Nagykanizsa, Csen-gery-ut 1-3. 1908
LAKAS-OZLBTHELYISÉO
Bérbeadó lorgalmaa vendéglő, vegyö lüszeiOzlellel. Bővebbet Horváth, Sugárút 42. 1910
BÚTOROZOTT SZOBA
Eleganaan bútorozott szoba, lílrdő-szobahaaználattal kiadó Roagonyl-u. 21. 1911
UAZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- éa bérházat, házhelyet, szólót és loldekct koa.etlt Papp, Telekt-ul 8. 1530
MU.I KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
lílaillu:„R«zu»zd«iaulH.r. Nagykanizsa". Felelős kiadó: Zalai Káraly. Nyomatott i • „KSr,azaaeágl 1!, T. Najykanliia\'*
ayneáJUaa Nalykaalieaa. (Nyomdáért telel i Zalai Károly.)
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVŰLGYI.nél
Sugár-ut 2. M"
Megbízható
jó és olcsój
SZABÓ ANTAL, sportüzletében >$$f
80a Eviolyutn. 1H5 uám
NagyluuiUfa, 1940. augusztus 14. szerda
ára 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
«• ktsVWniil: FW 5. vAm.
Fcielös szerkesztő: Barbarita Lajo»
Iilöílielüu ir>: egy luta a pesco 40 Mt Swrkej<!ó»egl e. kuutiblntall le&oo. 7a. i
Egymásraatalt barátok
Magyarország ás kát .nagy barátunk gazdasági egymáswutalls itáliait egyik legákescbb bizonysága az u tény hogy, amcnnylie nélkülözhetetlen a magy"r agrártermelés száutá-ra a inímct é< olasz piac biztosításai ugyanolyan mértékben fontos a. német és olasz, piuc Számira a magyür mezőgazdasági termelés felcsJegesnok zavartalan átvétele. E lényeknek ad hangot Teleki Mihály gróf földművelésügyi miuiszier ama nyilatkozata, arnfelylk az egyik elökdö nemet hírszolgálati iroda utján került u né. met és hazat sajtóba s amely hangsúlyozza, hogy Magyarország fejleszteni törekszik kivitelét n b:iráti országokba.
A magyar földművelésügyi miniszter értékes nyilatkozati, elején vázolta -azokat a nphézségeket, amelyekkel a magyar agrártermelésnek részint az eterni csapások, részint pedig a nemzetközi helyzet kövcteiie katonai készenlét miatt kellett megküzdenie. A magyar kormányzat megfelelő időben tettmcKfeie\'ö intézkedésekkel a sok és súlyos nehézség ellenire is biztosítani ludla a termelés zavartalanságát s m« már nyugodtan jelenthet!*; ki Teleki Mihály gróf. hogy a gabonancmüek betakarításának \'befejezéséhez közeledik az ország.
Rámutatott nyilatkozatában árrá,\' hogy bár a termésbecslés eddigi adatai szerint búzatermésünk kisebb lesz, mint u tavalyi volt, a bdső és külső Igényeket mégis ki tudjuk elégíteni. Ez természetéren az előrelátó és határozott kormánypolitika eredménye. Elsősorban is a\'kiörlés arányát szabályozta a kormány s elrendelte a gabonakészletek kötelező bejeVnléséi, majd bevezette az egységes Hszl-típusokat. Az export központosítása, mondotta nyilalkozaiában Teleki Mihály gróf. a \'belső fogyasztást korlátozó intézkedésekkel együtt, biztosítani fogja a gaboiianjcmtlek kivitelének zavartalanságát.
A továbbiakban meleg szavakkal emelte ki a magyar földművelésügyi miniszter Magyarország omtt törekvését, hogy a jövőben kiviteli piacait fejlessze, elsősorban azokban az ¦írszágokban, .amelyek « gazdasági váKág hosszú, nehéz éveiben is az előzékenység és a barátság s;ellcmé-bcn \\-ettek át mezőgazdas:igi terménveinket. Magyarország - hangoztatta a miniszícr - különös tekintettel veszi figyelembe Németország ós Olaszország Igényeit s tekinieitel van annak az uj nagyvonalú gazdasági rendszernek kialakulására. arncJy f«-\'vamatban van, Ebből folyik, hogy a magyar földművelésügyi kormány üondosnii kidolgozott program alapján igyekszik a magyar mezőgazdaság termelőképességének fokozására, arra, hogy a termelési irány elég rugalmas "legyen a változott viszonyokhoz viilö aikaimn\'kodósö.
A nemzeti közvélemény, amilye" ^Ryeln.ezetten és. megértésste\' fogadta a gabonanemüekkel kapcsototpa
E hót végén megkeidődnek a magyar-romon tárgyalások
Bulgáriával megszakadtak a tárgyalások — Gyors kifejlődés várható a magyar—román helyzetben
Berlin, aug. M. A N\'l\'I budape.síi jelentése szerint a román kormány hivatalos meghívást juttatott el\'BudapestrC a tárgyalások megkezdése végett. A magyar román tárgyalások Turnj-Seve-rinben lesznek. A magyar küldöttséget Hóry András titkos tanácsos, rendkívüli követ, meghatalmazol! miniszter fogjn vezetni. A tárgyalások a hét második felében megkezdődnek.
Róma. aug. l-l.
A Popolo di Róma budapesti jelentése szeri\'it a legújabb román válasz javasolja a magyar kormánynak, hogy « tárgynlásokat Tumu-Severitiben kezdjék meg. Magyar részről a javaslatot elfogadták S a tárgyalósok a hét végén megkezdőd\' »ck. A magyar vezérkart egy mu-gasn«ngu liszt fogja képviselni.
A Messagero is ugy, tudja, hogy ° tárgyalusok a hét yéflén. kezdíidnek Ugyanennek a lapnak "bukaresti Je-lenté>e kiemeli, hogy Magyarország ós Románia gyorsan felvették az érintkezést s n tények megeríisilik azt a Jóslatot, hogy most már a helyzet gyors kifejlődése következik.
Stefani jelentés szerint a román kíílüíí.vminisztérium Cgy magasrau-gu tisztviselője Turnu-Severinbc uta-
zott, ez is egyik jele annak, hogy a tárgyalások Magyarországgal még s hét végén megkezdődnek.
A bolgár kormány nem fogadta el a meghívást Cralovába
Belgrád, aug. 14. A YrCmc, jelentése szerint a bot-konrfány nem fogadta el
ülni a tárgyaló asztalhoz, vagyis hivatalos kijelentést vár Rornfátjlátóit, hogy kéíz visszaadni «k 1912-es terü-
máu kormány meghívását és ncín I leteket, beleértve Si\'istriát is. hajlandó megbízottakat küldeni Cra-iovaba a tárgyalások felvétele végett, A bolgár kormjiíny csak előzetes biztosilék esetében hajlandó kJ.
Bukarestben, írja" a Vreme, ugy véük, hogy ilyen körülmények között a bolgár-román tárgyalások egyelőre nem kczdödiiek ni|&g.
Nagymagyarország helye és szerepe az u] Európában
Róma, aug. II. Bennlsi rrm\'i ©.Jyeteml tanár cikkel Irt a VoeC di Bergamo hasábjain. Azt írja, hogy a \'tengelyhatalmak gyö. zelme visszaállítja Európában a ró-mat-iiémet világtörténelmi rendel. Ebben a róm-Ü-germán világ még két másik hatalomra számit: Spanyolországra és Magyarországra. Tör-ténSlmt végzetszerüség. mondja a cikk, hogy az uj Európa felépítésében Ismét ezek a népek működjenek
együtt. Az olasz fascizrmis, a német nemzeti szocializmus, a spanyol fa-lan isid nemzeti forradalom éi & miJ-
gyar\' tradlcionizmus jelentik az. uj Európa Jgazi erőit. A spanyol birodalom és Nagymngyarorszi\'g.„viSsza-állltása - vonja le a következlelőst BCnilIsi — ezért európai Szükségszerű- é,;, Egy nagy Spanyolország és egy nagy keleti Magyarország nélkül hiábavaló volna erős uj Europa.ro\' beszé\'ni.
Berlin ós Róma Jegyzéket küldött Athénbe és lemondást követel az angol biztosítékokról
A nagy német támadás előjátéka tovább tart. blr szerint már a francia parti messzehordó német nehézütegek is megszólaltak
nónin, augusztus 11
Az ohm közvélemény cgyro élc-sobl/Cn fogtil állási Az albán ügy|>cii. Gayda \'Igazságot Albániának címmel irt vezércikket. Ansaldo azt Írja lapjában, hogy nem csn,k a górílg helyt halóságok, hanem a görög kormány is felelős a lioláron történt gyllkosség-órl. rtz -Mbánlji elten clkö\\ele|t évszázados igíizságlaáonságakat jóvá kell lenni. A Popok) di Roma ostoflpzza Görögország kétszínű pOili^káját Olaszországgal Szemben, (lörögország, ugy láiszik, nincs tisztában Olaszország hatalmúval. [t| nz ideje, irja a lap, hogy OtasZtOrszág kimondja komolyan a szót:^í\'lég volt!-
Belgrád, Augusztus tl
Beavatott körök értesülése szerint Oiaszország követeli, hogy Görögország ].-.! 11: ¦ -.j fel tnegállapodását Angliával, nnuJry srerínt cg>-es görög szigetekéi Anglia tánui>sz]k),ntokul használhat.
szükséges korlátozásokat, olyan megnyugvással és megértéssel fogadja földműveésügyi miniszterének, ez ujabb megnyilatkozásit. Magyarországon mindenki ÜSztában yan azzal, hogy gazdasági Szemr>outból igajtpd-
tlrana, augnsstus U Az erőszakosságok és lelartoztatásoit tovább tarlannk görög teruecten élö nibánokkal szemben.
Budapest, augusztus t-t . A Pest zürichi értcsíiiéso Szcrjnt n
lengeaylintabnnk attieni k&yetel jegy-zékel ttdiak al Me(a\\as goróg ininl«w. Icreinoknek, amelyben felszoMitjak Go--rógorszagoi, hogy mondj\'on k> ai angol gamncitikróJ. A tengclyhntaluiak most siz Égei-tcngeron is tiszta hdyzctot akamak tcrem\'oni.
Az Igazi német támadás még hátra van...
London, augusztus 14 A Reuter jelentése szőrűit Anglia föleit az éjjet is ellenséges rOrzülőgé-(pek jeienlek meg és l>oinbázták Skócia déikoieti partjait is. A géi>ck ezúttal is\'hullámokban éxkezlck és bombázták WcjUst\'és Middtimd tartományokat is, A támadás több órán át tartott.
Boriin, augusztus 14 Kedden 132 angol lopülögépct sike. rűlt elpusztiumi. >\'
Bejgrád, augusztus 11 Tdo é/kezetl hirek szerint az angol partok elleni német támadásiéi már
nunk kell a felvevő piacok Igényeihez s ezt az igazodást lerméíizelszerüleg csak mCgkönnyiti iiz a tény, hogy agrártársadnlmunk két lognagj-obb vevője, fogyasztója, a baráti Németország és\' a baráti Olaszország,
a francia partokon fdállitoit mcsszo-hordó német nehézütogok Ls beleavatkoztak.
Rótna, augusztus 14 A !>avoro poseista l>crlini jelentése űrlapján azl írja, hogy az angol védelmi rendszer olpuszlitása rkiméletlcn heves-seggei tovább tart. Az eddigiek azonban csak enyhe mutató arróí, hogy mire képes a német iégl erő, Az igazi nagy támadás még hátra vau, JcJ[é\\-ei hogy az angolok azt vállalni fogják.
Berlin, augusztus 14 Rcrminhen, hosszú Idő titán először, ma éjszaka föl 2-kor újból légi riadó volt, amely háromnegyed óráig tar-toll. Néhány, ellenséges repülőgép. Iíe>. iin közelébe julvn visszafordult, nnéi-JíiiI, hogy bombát dobtak volna le.
(Folyatás a 0. oldalon)
ZALAI ItöZLONY,
)94Ú. augtuzlm 14
Nyíri vásár
Szotnol&iylnál.
Szerda
Állandó m3aor*tárnok hótkötiiapoUoij
BadapMt I. mfluoréu 6.43 Torna. Hírek. Köíieméaiyek. Hafupemesek. — Után* étrend. — 10 Hirek. — 11.10 Nemzetit 0» vixjeizo-nolaéjat, — 12 Harangszó. Hiuinuaa, IdÖJArá*jeJanL$s« - nao Hiiek, — vx\'ui Időjelzés, Időjárás jelentés. -14.35 Hírek. - 14.45 Uüsorismw-tatéa, — 15 Arioivatnhirek, p.*ci 4r*k, é^aiütierárAk, — 10.45 Időjelzés, Idö-j Arin jelentés, híreit, — 17 Hiiek szft». rák éa magyar-orosz nyuheo, — 19.15 ilirek. - 21.40 Hírek, idöjárásjeienté*, birok silovák 6f rringyar-oroM nyelv***,
BUDAPEST I.
17.15 S za bó Pál go rdonkázik. — 17.40 l)r. viLóz Veder László előadása.
— 17.55 Hanglemezeik — 18.20 Mn-s-sányi ürnó tenwieqrafegus elö-uiása,
— 18.50 Kilián Zatl-K® előadása. — 10,23 A Rádió Szalonzenekara. — 2015 Nagy Adorján és Szubados Piroska előadóestje. — 20.15 Köz\\«Ulús Siólok-róL Közranúkóüik llorvátli Jancsi ci-gányzenflkaru, az Aláos-jazzhánnas ós a Magyar Revü Tánczenekar. Éneket Wortl Lajos. _ 22.10 Pesti nótás könyv a régi jó bókevilágból. Közreműködik Orosz Vilma, Szilagyi Margit, Angyal Nagy Lyuka, Koaipólliy Gyula ós a ptagyor Revü Tánczenokar. — 2320 Kőzve titós Siófokról. Horválh Jancsi cigányzenekara, énekel Horti\'Lajos,
BUDAPEST 1!.
18.30 Felolvasás. — 20 Ilii*k. — 20.25 Üvorzsák; V. szuiifóma. — 21.15 Or. Tiplcs Zokán előadása. — 21-45 Idő járás jelen tós.
Csütörtök
BUDAPEST 1.
8 Ébresztő. Szózat, Hanglemezek — 8.45 Hírek. — 10 ligyházi .ének és szentbeszéd. —1 11.15 üörögkatoLkus isieuÜszljcteL — 1L20 Idöjeazés, idó-járásjclentes. — 12.30 Az Operaháza zenekar. — 13.45 Hírek — 11 Kiss Lajos cigányzenekara. — 15 Bábjáték.
— 15.45 Weidingcr Ede szalon zCik-kara, — 1630 Dr. Barlos DezsÖ előadása. — 17 Hírek. — n.15 Kedveit lianglemezek. — 18.10 Zilaliy Lajos előadása, — 18.40 A Rádió Szalonzenekara. — 111.10 Hírek. — 10.45 Sport-eredmények. — 20 Hungkiépak a Balaton ételéböL — 22.10 Oftb Kálmán cigányzenekara, — 23-25 Magyar Wme-kanezek.
BUDAPEST II.
11.15 Metes Béla zenekar. — 10.30 Fodor János éneket, — 20 Hírek. — 20.25 Rcudőrzenekar. — 2130 I>r. Kéz Andor előadása. — 22 Időjárásjelonlés.
A Magyar Vöröskereszt sok-oldata feladatának elvégzésére milliók keltenek! AdakozzI
A gabona-árak és a termelési költségek
összhangba hozásáért ir fel a vármegye a miniszterhez
Zala vármegye közigazgatási bizottságának ülése
Zalaegerszeg, aüg. U. Zala vármegye közigazgatási bizottsága vitéz \'gróf Teleki Béla főispán elnöklésévei illést tarlóit. Az alispáni jelentéshez Koller István szólt hozzá. Az alispán válásaiban utalt arra, hogy
a zalai aratás
zavartalanságot a gazdáknak egymáson scgi(ő készsége bi\'tosilolta. A befakarulásban :\' kanizsai, pacsaij egerszegi járásokban a fogathiány fis az időjárás fennakadást okorott. KN-gazdák vetőmagot keresnek, mert a tarbuza kifogyott, egyes helyeken pedig 2.5 mázs. s termésátlagok vannak. Magot mindenki vehet, mert a vásárlás csak továbbadás céljából tilos, i
A lisztellátásban a malmok engedélyeinek lebonyolításáig zavarok mutatkoznak, de már ennek megsürgetésérc tárgyalások indultak.
A petróleum beszerzés terén az n törekvése az alispánnak* hogy elsősorban a mezőgazdasági !a. kosság igényeit elégíthessék ki s cl.
jár, hogy az 50 kg.-nál többet \'fogyasztó uradalmak otl Szerezhetik be a petróleumot ahol eddig. A mezőgszdasági munkabérek
megállapításának hiánya ügyében a főispán a bérmegáilapiló bizottságot összehivatja ós a három zalai körzetben a bérminimumok kérdését rendezteti.
Gyömörcy Sándor Indítványára felír a közigazgatási bizottság a kormányhoz, hogy a gabona megállapított árát hozzák összhangba a termelési költséggel?- részben a búzaminőség (hl., suly) árkü\'Önbözete, részben a jutalom \'felemelése utján.
A szokásos jelentéseket a közigazgatási bizottság elfogtidta. t 1
A ténylegesen esedékes
adóhátralék
a megyében 4.7 millió pengő, vagyis az évi előirányzatnak 91.6<Vo-n. JlL Hus végéig a befizetés 1.6 tnillft
pengő, vagyis az évi előírás 31°/«-a.
Az állategészségügyi viszonyok az elmúlt hónapban kedvezően alakultak és javult a közegészségügyi helyzet is. -| | i
Nebéz nyomozás a sétatéri kettős szerelmi dráma báttere ntán
A leány azt állítja, hogy az 6 kesében volt a revolver és először dulakodás közben sült el
Tegnap déltől tort a nyomozás a nagykanizsai sétatéren történt Szerelmi dráma háttereitek liszlú\'&sára. Eddig a következőket sikerült meg-, állapítani:
Kramszky Józísef 25 éves rézmtt-vCssegéd szüleinek Teleki-utcai Ja-kásán lakik. Minap jött haza néhány napi szabadságra éü csütörtökön kelleti volna visszaindulnia,, azonban ehelyett szülei Jakásárólmin-deu szó nélkül eltűnt.
Horváth Margit 20 éves varrónői; szintén Szüleinél lakik a Szekeres-utcában. A leány édesapja hadirokkant. Margiton kívül vau még cgy fcUiőtt leánya.
Kramszky udvarolt a csinos Horváth Margitnak, aki, ugy látszik, viszonozta a fiu érzelmeit. Csakhogy* Kramszky közben egy másik nőnek, is udvarolt. Emiatt aztán az öreg Horváth nem látta szívesen, hogy a fiatal rézműves az ő leánya körüf forgolódik. A leánynak azonban tef-L szett a jóképű és Jómódom fiatalember.
A műit napokban, amikor Kramszky eltűnt, eltűnt hazulról Horváth Margit is. Édesapja ezért nagyon aggódott a leánya miatt és eltűnését
Városi MoinÓ. Szerdán és csütörtökön Tgj Világfilm 1 to*P Az esztendő legszebb filmjel
Viktória királynő
Egy nagy szerelem döntő szerepe a világpolitikában. Főszereplők: Anna Menyié és Anion Valbrook. Csodálatos kiállítás és rendezés. Aktuális híradó
Előadások köznapokon 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 Órakor
be is jelentette a rendőrkapitányságon. A rendőrség válószüiiisiti. hogy a két fiatal eltűnése összefüggósbeu van a tegnap történtekkel. Valószínű, hogy Kramszky, akinek szabadsága már csütörtökön lejárt, ezzel összefüggésben nem tőrt vissza szolgálati helyére, hanem tovább maradt Nagykanizsán.
TCgnap délelőtt 11 órakor a két fiatal a sétatér temetői bejárata előtt egy padon találkozott egymfísSai, Hosszabb Időn át egymás mellett ültek, majd eldördült az első rcvol-vetlövés, amely a leányt érte. A golyót meg is találta a rendőrség, Majd következett a második lövés, ez Kramszky n.c|lét fúrta át.
Hogy mi törtónt voltaképpen a két fiatal szerelmes között, eddig nem sikerült tiszlázui. A férfi megtagadott minden vallomást, amikor ki akarták hallgatni. Hofvtóth Margit annyit mondott, hogy nem Kramszky lött reá, hanem ö hozla magával a fiatalember nála íévö revolveré.^ amelybe két töltényt tett. Mikor a fiúnak megmutatta a revolvert, az, ki akarta venni a kezéből, ekö*bc" dulakodtak, a fegyver elsült, és a golyója a leány bal vállába fúródott.
Steaua olajok
bizományi raktára. Emergé gumlhajtó-szíjak képvisslat*.
Mikor Kramszky ezt látta, kivette a leány kezéből a revolvert és Önmagára! ött. így mondja Cl Horváth Margit.
Mivel a szerelmi drámának tanúja
norrt volt, a nyomozás nehéz fel. adat előtt áll. Valószínű, hogy Horváth Margit mentesíteni igyekszik a fiatalembert vallomásával. Ugyanis a lőfegyverrel törtóiít merényiét statárium alá esik. Ha a fiatalember lőtt volna a leányra, akkor valószínű, hogy Kramszky ellen a rög-tönbiráskodáSról szóló rendelkezévek alapján kellene eljárni. ,
A helyzet a sétatéri szCre-mi dráma ügyében tehát bonyolódik. .
Kramszky és Horváth Margit álla. pota súlyos, de a mái ntipoh javulás állott be. A műtéti beavatkozás sikerült. Amennyiben komplikációk nem állanak be, mindkettő mBfjaen(< hető lesz az ótet számára,
Horváth Margit visszavonta vallomásét
Lapzártakor értesülünk, hogy dr. Knausz László kír. törvényszéki vizs* gálóbiró kiszállt a kórhttzba, hogy kihallgassa a súlyosan ssérült Horváth Margitot.
A fiatal leány a vizsgálóbíró előtl visszavonta a rendőrtisztviselő elölt tett vallomásai ós ugy módosította; azt, hogy ö akart öngyilkosságot cl-követni, mert szereti a fiatalembert, ő hozta magával a revolvert is, de amikor Czt megmondotta Krawfaky-nak és magám fogta a revorveifc Kramszky ki akarta venni a kezéből ós dulakodásuk közben elsült a revolver, melynek golyója a férfit a vállán érte. A *eány ezután - uj vallomása szerint - saját magát Jőtte jneiibe.
A megváltoztatott vallomás még bonyolultabbá teszi az egész dráma kibogozásának Ügyét.
IDŐ
Jóslat:
A szól gyöngül, egyes holyokon még zéporesők, a napptll hőmérséklet Inun emelkudlk, íz éjszakai lehűlés fokozódik.
\' A Meteorológiai Intései natTkanlIMl ¦¦gBgyelééltomés* Jelenti t
Héménéklet tegnap eete 9 or»ko< +14-8, m> reggel+156, délben +201).
0-L.
Nép Mozgó. BOT Szerdán és csOtörtökOn Verne Gyula örökbecsű regénye filmen:
Strosoff MiMly, n cár futdrli
Eichberg, * világhírű rendezőnek legnagyobb alkotása A címszerepben: Anton WohibrOok.
Előadások kezdete köznapokon S, 7 és 9 Arakor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 8 órakor.
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
I9<a augaiilui |4
febírfárl József álioaas-íőiöl buosnxtatása
Két évig volt állomásfőnök (jagy--louiilsán Fehérvári József MAV felügyelő. Két 4r a>att uj ételét tc-rtnttott » nngykaiílzsal vasutas-tábor-bau, szoros kapcsolatot teremtett a város közönsége «s a vásut ¦ KöifjU s ennek hasznát egyaránt látla: varos; közönség, vosut és idegenforgalom.
A vasút! állomás tegnap esté ba-csuztatta a Budapest DélJpályauÜvar fonökév*" áthelyezett Fehérvári Józsefet. Nemcsak a kanizsai nagy vasutas csatád volt ott, hanem Nagy-kéuizsn társadalma is képviselve volt dr. Krátky István polgármesterrel az élén. Ott volt P. Gulyás Odllért plébános. P. Slmlcza Sebestyén ferences házfőnök. Arató Karoly f(i-töházl fonok. Maróthy Lajos osz-líilymémök, a mozgópostát MlWós János postahivatalt igazgató, a vámhivatalt\'Perérfy László vámsraki főtiszt képviselte, o|f \'Volt dr. Bog-ner pályoorVos, nagyszámban hölgyek, a vasutasok hozzátartozói,
A felhőszakadás ellenére a vasúti vendéglő nagyterme megtelt azokkal, akik tinirepetal jöttek a volt nagy-kanizsai állomásfőnökőt, a rnagyar haiaílt, a hitvalló katolljkust, a be. csilletes férfit, a melegszívű embert. Vele együtt ünnepelték nejét, valn-» mtnt a Bátaszékre fűtőből főnöknek áthelyezett Botos László MAV-rrrír-aíkőt Is. !
Nagy Rezső főnökhelyettes az á,H lomás nevében bucSuzt-atta Fehérvárit, a hála \'és köszönet Szavalt intézte hozzá, majd a vasutasság ajiin dekát egy aranyórát, nejének pedig virágcsokrot nyújtott át. Utána Botos László mérnököt búcsúztatta.
Arató Károly fütóházl főnök beszédében rámutatott orra, hogy Fehérvári nemCsak tudását vitte hivatásába, a. fegyelmet és \'szigort, de meleg és Jóságos emberi szivét is. A szerelet szavaival búcsúztatta Botos László mérnököt.
Miklós János jwstahívatali igaz. gató megköszönte art a testvéri 1\'gvüttnrüködé.sl, ami a vasút és a posta között fennállót! Fehérvári ál-kinvásfőnökSége alatt \'
Dr. Krátky István kir. kormííny-fíltanácsos. polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy rrregje\'jenase a távozó állomásfőnök ünneplésén írem merő szokásból történt, hanem lelki szükséglet, kifelé való demonstráció, tiszteletadás azzal szemben, aki egy külön vasutaslskolát teremtett Nagykanizsán, aki olyan áliorrtasfűnöko : volt Nagykanizsának, amilyenre a magyar életnek itt szüksége \'volt. A volt* főnökön keresztül - mondla a polgármester - szól\' az ő tiszteletadása a magyar vasutl-kamn|k is. Végül Botos mérnöknek mondott 16-tcnhoziádot.
P. Gulyás Gellért ferencrencH plébános Fehérvári állomUsfőnökben a katolikus egyház hitvaltot »ntuaW> tagfét, inagtis erkölcsi szintjét, kölelcsségéraetét méltatta és a< egyházközség nevében mély szeretettel köszöntötte.
Fehérvári József meghatottan mondott köszöncíet a vnsutasságnnk, városnak és mindenkinek, akik munkásságát támogatták. Külön köszönetet mbndott a z„|oi Közlöny szer-
kesztrisegének\'a vasút és a keresztény n,,mzetl helyi sajtó körött ápolt seo-H,s kappsotetért és a vasutassság tá-Nógatásáért.
Botos László mérnök köszönte meg ezután a meleg szavakat, amikkel búcsúztattak. ,
Benedek Rezső szerkesztő neflek-
ZALAJ KÖZLÖNY.
tálva az elhangzottakra; kiemelte azt "i u] stílust, Uj szellemet, és szinvonalat, amit Fehérvári József a nagykanizsai állomáson teremteti.
Szokolay György és KlsgCrgely István, a vasutas altisztek éssremélvzet.
Tüskés István állorrzáifeivigy.ezó a vonalon szolgállók nevében "kösiön-tötte a távozó főnököt.
Éjfélre járt az idő. amikor az egybegyűllek kikísérték o budapesti vonathoz Fehérvári Józsefet és ncjcL
Háborús Kaleidoszkóp
Irta: Kelem»n F«reno
A HQSI VÁRAKOZÁS.
A világ figyelme feszüli iznalom-mad a nagy dráuiu harmadik felvonása.! várja. Az tftsíi felvonás Len-gyolurszágban ajig három héüg lar-tott, a második ós a dramaturgi i szabályai szcíinl döntő második sem veit igénybo egy Uljcs hónapnál többet, ii harmadik azonban immár hat bét óla, várakoztat mu-ára. Ez a hat bét egy kifssé tifl. bosszú felvonásköz egy olyan közönség számára, amelynek érdeklő\'-dósét az izgalmas drámai cselekmény és annak fejleményei kél fcl-vonásközön át a végsőkig felfokozlak. A v.Jág a nagy szini>udi élmény gyors kiteljesedését várja s a tul-hosszu felvonásköz sokaknak már-már az .rdegeiro megy.. Mindenki türelmetlen, csak a dráma igazi hőse a nagy lörtónelnn események irá-\' nyitója & a köréje csoportosuló -drámai együttes, bírják idcggal. Pedig Cz a várakozás számukra sem lehet közömbös. Kell, hogy bennük vibráljon a drámai levegő rezgése, az a felfokozott mámoros lendület, mjeSy a Visztula és u Szajna ;nollet|í diadalmas győzebnek iolkcsitö\'teitre. kószségét sugározza a nagy német hadsereg minden katonájába. S ha a nagy regisseur még sem adja mfcg a jeli a függöny, felvonásához, akkor ennek bizonyára olyan akadálya van, amelyei mindenkinek tiszteletben kelt tartania. Nehéz do-\' iog vobia megáilapiltmi, mt ez az akadály? A némel katonai felkészüli-ságen bizonyára .nem múlik az, hogy a nagy német hadsereg megrohanj;. « dráma harmadik ós utolsó felvonásában legnagyobb ellenfeléi: Angiiát. A német katonai, szenioréi minden feladatra készen ált s kéjies megküzdeni a legnagyobb nehézségekkel Js, szárazföldi badereju ma a vrlág legliataimasabb katonai ereje, légi liadserege kortátian ura a tcw-gönck, lengori hadereje bár lényegcsen kisebb a szembenálló angol leugeri haderŐnifi, de szelleme incsz-szc felelte van clienfelónck, amint ezt a norvégiai vállalkozások során l>ebÍzonyitotta. A siker teljes biztonságával uidulhauin tehát neki a harmadik és utoisó váltaIkozásnak s ha ezl mégis függőben tartja, akkor ennek olyan oka vau, melyei a világ csak egy későbbi időpontban fog megismerni A némel nép számára azonban ez a bosszú várakozás valóságos hősi teljesítmény, mert nemcsak a lámudáshoz, a győzelmes elönyomuláshoz, a harchoz ketl hősiesség, hanem valóban heroizmus kelt ahhoz is, hogy egy *ly sok győzeimet aratott diadalmas had. sereg, ha kell, türelnre.sCii tudjon váirni az utolsó megindulásra, mely szftrf&ra a végleges és megérdemelt győzelmet hozza. A német katonai szeltem; ezzel a lurcln.es. várakozással is tanújelét adta azoknak a reml-kivüzl erkölcsi értékeknek, amel>tík-nek minden eddigi sikeréi köszönheti. \\
Ez a hősi várakozás, óp ugy, mint a iiemet hadBoreg eddigi győ-zebni sorozala, a világ csodálatára méltó.
TÖRTÉNI-1 ATT 1-1-LK1.ŐSSÉG.
Az n) Pétairi^konnány bclügymi-íiisztere nemrég rádióbeszédet mondott, amelyben a Jkó\\-etkezö szavakat liallottuk: <Az uj eunSpaí rend az igaz&ágot fogja szolgálni. Franciák, barAlft-ftn, tcs.ryéfleám, hallgassátok
íncgl Eddigi vezetődlek hazudtak. Csimyán ineglé\\-csztedák a nemzetet!.
Ilyen Iwszéd cisak ritkán hangzik el n világürlie, ozek a szxivak nemcsak a francia nóp, hanenV a világ vakunenny. kullurné|>ének szívóig hatolnak. lizek a szavak vádolnak, a történelem Ítélőszéke elé áHituirak férfiajial, akik a neinzet bSzaimál>ól. u iegrelsőljb helyről irányitolták népük éleiét.
Azóta Franciaországban megalakult a legfelsőbb törvényszék, amely ítéletei fog mondani annatk a kor-mányzu inaik tt\'-nyczöirői, akik » ¦ gktire nemzclét a Szakadékba juttatlak. Minisztercbiökök, kormilny-férfiak ós hadvezérek ellen készül a vád, n legszörnyűbb vád: hogy tönkre telték hazájukat.
Franciaországban (az ilycli felolös-séget e mirlt a forradalmaJí guitlo-tinjaival s népharag elemi sodrával intézte cl, most a törvény súlyos erkölcsi ereje készül lecsapni a nemzed érdekek hülieu sáfárjaival. Kgy nagy összeomlás idején ^könnyű ti közlumgulalot n volt vezetők ellen üízehii, a legszenlebli éróSseibCö, nc\'mzeli önbizn\'lmálKUi és büszkeségében megtiport nép leikülele hajlamos sírra, hogy bűnbakot kcressciC (Más ;kérdós uzonban az, hogy vájjon valóban történelmi felelős, seggel, büntetőjogi kövolkezmények-kel kell e Tctelntök azoknak, akik ndoU helyzetben, legjobb meggyőződésük ós hitük szerint irányitották valamely ország sorsál a legnehezebb időklien s csak kikerül he tetlc-ii Végzel szerűségek okozták a iragédiát. lizekei a felelős wzelöket az uralkodó íJoUlilüif. lielyzctuek megrelo. löcn alkotmányos tényezők átlitották a nép élére bizonyára azzal iq szándékkal, hogy ncinzetfrikiiok a lebeb\'i leghasznosabb szolgálatokat icljestt-sdk s ha ez dőre nem látott sorscsapások miatt nem sikerült, mog-gyozöd&üník szerail, bünteíőjogi felelősség nem érhcli Ozoliet a volt vezelőket. A fcleUisség súlyát önmagukban, azokban a lelkiismeret-iK\'li vádakban honiják, melyek n köletcsség szoMcmél>en teinöli réríi lelke mólyóről miirdei kudarc esetén elemi erővel lönujk az öntudat felszín éte.
A váiHoltaik játjára («ak az lar. toz.k, aki tudva, szándékosai,, bűnös céllal Jalta el a reá bbS>ll folelössóg-s teljes feladalol. Az ilj\'eu konnány-férriu megérderjüi, hog>- lesújtson rá a paragrafusok\' bárdja, de akit végzelszerüségok és eli-jni ci-ök terhellek meg ezzel a fcieJösséggul, az megkapta bünletósét sajál lelkiis-jncrelének ilélfiszékc előtt.
Az uj fmneia nagy-|>erl ezok ulán különböző swmijontok szerint lehet órlókelni, a világ figyelme mindenesetre Viehy f«!é fordul, ahol u törlénclcin egj\'i legizgiámasabb lilikiu. perének előkészületei folynak. A per kinieueteK\' ismoretlayi, d-J l-\'rancúiországol nem annyira vezetőinek, mini hamv* s/.-\'llemének és izzó .boelie. gyftiölelének rj,tkáböi érle utói u uemezifi...
Az uj pÜpm biztos: Longauer Imre
Amennyire nehéz Szívvel vesz buesnl Nagykanizsa kat<4iku.s társadalma a hét végén Kiskomáromba távozó Clnzdug Kcrcnc Ospcrestul, annyira jóleső vigaszlalást jeleid a Köp-ásztoriKvk »I nz intézkedése, nmollyel a nagykanizsai püspöki biztosság mstéaével I-ongimtT Imre hittanári bízta mog. I-ongauer Imréi régóki övezi a kanizsai kalolíkusság szeielolo és Irt-csftlésO s erre munkásságának korál meghazudtoló eredményeivel -szt-tgált rá. Mniiku-lere lesz bösi-Resen nj mcgl)Í7jitásál>aii is, nz elődje állal lor.tkoti nyomdokokon s bizlos, bogy I,ongauer Iniro ezekol tovább fogja építeni,
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VflSTAGH Nagykanizsa.
Ül
Viktória királynő
A nagy, törtúnchm, u. n, koaztümős fjlnwk miadíg próbára teszik legcteő-sorbim a ix-mK\'zöt. A Viktória kjrálynö rendezője (nz uloiió, feleslegesen színes jeienclek loszánukísávai) ©zt a próbát iigy ójUta meg, uhogj-on kevés elődje. Viktória angol királynőnek kirájtyuöi és emljeri úleto, a tidnilynö férjének küjló" kgesen érd*-kCs, nehéz höíyzcic a téma. Tehát: — kinUyi emlwrok a lörU\'uieltim keivsztmetszetében. A rendező .keze aBnU lehámlott a léniáról és a filnilx\'il a írónők életének hideg, meruv pompája, a tör. téiatími részletük száraz adatszerűsége. l\'edig mirsoda gyönyörű poni]>a Ixmta-kozik ki a filmre varázsol! angol Irón körül! \'Milyen fenségOMm szép « koronázás jelenele! Milyen közel hozza a mához a azáz óv dtötU történolont le\\«göjé.l, szinleieil. udvari ótetét, ismeri, nagj\' adakjait! ßs mégis nirdyeai hajlékony, milyen közvcllen, milyen í5ci-izü marad az egész a rendező Kezében! Nem volt egyluunar Wrlé-nrtini film, amely uzt a nehéz Telada. loi Sycn f^is^Jen, ilyen elliilu\'iäeii, ilyen dlö szépségben oldolbi va\\aa meg. Az irodalmi, emberi, l«kki mélységei ma iSridöszerück; az oxleriórben nincs ku-lissaa-szag, meri a \'börtétiehni sitfn-hiflyek igiziak, a kúátlilás fegószen a SrziiH-s részig vjflószerü. Ez a .fibii momniicnlális, anclki\'u. hog>\' elkábi-tima a fitmJchetösi^ok rideg Idval-jgásn. s ez eUsösorlKui a rendező erdeme. Az óvá és az ,oj>oralöré, hogy minden meiere \'képsjrXírifcségíMKn is V>-kiilelcsen niüvószí, szinte minden kockáját bokerelezw faltra lehetne akasztani. A színészi játék a legrinomahb, heUyetiikénl egészen fnmcJás mélységei vannak. Kgy fim, ainit ue^n lesz könnyű eirelejlcni...
B«llpnkab*tok Fe!5It5k
impregnálása
PALC8IC8-nál
Teleion: (ízlel 533.
Teleion: gyár: 344,
ZALAI KÖZLÖNY
1M0. auguizttu 14
csodátok* (UU
SZURAS MEGENGEDVE!
A Zalai tídxtatt-y-1,r>) úf«Mi-uí$é**#t
Másnap dojoiölt a színészt felhivatta
az irodába «z Finök. A naialnmU\'r Izgatottan rohant rw u gráfhoz. Vájjon nul kivan tfijoí Régién .megtudta 4. -
— Itt mondom inog inugunuk fiam négyszemkuzt, hogy más ne hullja, nehogy nyilvánosan szégyenilseui meg. Nem ugy kell enni, ahogy magú szokott. Az olsö 6s legfontosabb parancs: csukott szájjai enni...
Azután másfél éráig magyarázott. Az ifju mindent megtudott Azt, hogy a halkéaseJ eszik, de Ua nincs
kéznél halkés, villával. A vágott húshoz nem IseU kés. A kenyerei lmlkézzoi törik. A Unom étkezés tiftu. minél kövesebbet használni a ké.st, minél többet a villát, f.tkozés közien karunk ne lebegjen, mni a fecskeszámy. Ne kezdjünk előbb az élkczósliez, mint a háziasszony. Teát, kávéi ne kiinaliz-zuk, hanem igyuk. Jeliolőleg - zaj nélkül... Sajthoz — leheWog — ne nyúljunk késsel...
A fialni szinész kól hét muiva ugy elkezeli, hogy udvari ebédeken is részt vehetett volna ós rövid idő mulra niodordikiátor és viselkedés -smokk Lett a .színháznál.
A póló* apa . . .
Keglevu-h soha min Htogtatta tudásai, de minden fogas kérdésben hozzá kel\'ett fordulni, bizonyos volt, hogy ö mhident tud. A diszletok összeválogatásánál ügyelt a fcortiüsÓgre. Sthis-lörésre soha ncni volt példa a Vígszínház színpadán,
Kcgtcvich elölt a színházak keveset törődlek azzal, hogy a diszlelek illúziói Keltsenek, a színpadi gróf pedig ne ugy öltözködjék, mint valami iszákos tcVekkónynézető. Kcglevieb finom ízlését, néha erőszakosan is, rádiktálta az előadásokra.
Voll a színháznak egy szegény fiatal tagja, akiről a gróf tudta, hogy gázsijából a Szüleit tartja el é.s nem jut pénze öltözködésre. Fzl a fia 10lombért a voll intendáns állandóan, de mindig feltűnés nélkül támogatta. Bankjegye, kel dugdosott a zsehólie ós .amikor uz hálálkodni akart, •> gróf egy pillén-lá&sul cluóinitotla.
Egy másik Bála) sziué-sz tökéletes alakítást nyújtott valamelyik francia darabban, Az újságok feWfdczték,\' a
kollégák elérzékenyülten niagaszlallák.
Az öreg FaUidi különös elismerése jeléül ötven forintot adott uz .fiúnak, Pedig 0/ nagy szó voll!... A kezdő sziné-sz folyton olt keringett KcgJevich körül, várta nz elismerést. I)e a gróf ahányszor meglátta, elfordította a főjél és tovább sietett. A színészt furdalta a kékség. Ml történhetett? olt lubickol a -sikcrt.en ós pont attól nem kap elisincré-sl, akilöl elsősorban várja. Mert gróf Kegfevieh István nem voll fukar a dicséretekken, ha tetszett neki vattaiul. A színész végül már nem hirla elviselni töprengéseit, kihallgatásra jeleni kezeit az elnöknél, oki hűvösen fogad la.
-¦- INtéStóságos urnák nem tetszettem 1
— kérdezte remegő hangon.
A gróf közönyös hangon, litdegen vááoszolt:
— Oh igen...
A színész idogcsségéljen egyik lábá-rótt a másikra állt.
— Hál akkor... M.érl nem leiszett széttnií Megdicsérni!
- Mtvl poros vett a cipője, amikor hettépett a sznpadr".
A úAÓf Is a suqá
A gról mindenkitől megkövetelte, aki a szmházhoz kerfAt, hogy nála jelentkezzék ós mutatkozzék be. Aki ezl elmulasztotta, az örökre bezárta
7ite; UdlU AttdM.
tuaga iflölt a hajiul. A gróf csak olyan ejulícrt ismeri, aki neki szabályosan benuiliilkozolt. (ízt a formaságot mindenkitől megkövetek\'. Idézni Szokttu a frineia mondást; il.a slyia ost Thommc A stílus — az emberi Az az ember, akinek niin-s siitusa, nem ember.
A színház uJ súgója nwn mutatkozott he a grófnak, <;% kicsinek érozlo magái, hogy nem Is merészelt volna
bemenni az efnökl irodába bemulat, kőzni. SzegényI, en-o a kötelességére ne.ni is ligyeimoz lette senki.
Az uj súgónak nagy hibája votl: szetelctt kotnyeleskedni, lideiyeszélnl mindenbe. Tanácsokat adott a színészeknek. Fonloskodottj magyarázott Az uj súgót töhbeii nem szorcltók: in-Mául Haraszthy llermin mindig összerázkódott, amikor az üj sugó mcgszólitotta.
Egyszer próba közltcn Kcglevieb valamit magyarázóit a disztetiMesternek. A sugó oUutéfKlt hozzájuk -ós beleszólt.
— Kicsoda magni — förmedi a feróX a sugóiti,
— A sugó vagyok.
— N\'cju ismerőin. Soha nem mului-kozoil be nekem. Ila pedig sugó, akkor bújjon a sugóJLyukába ós olt beszéljen. Hozzám pedig csuk okkor szóljon, Ili már megismerkedtünk egymással,
Ami az uj szinházlwn slflliis, előkclö-ség, művészei és színvonal! volt, az Ke\'gk\'vichből sugárzóit. A színészek neki játszottak. A diszVbncstor neki dobozolt. A grór fáradhatatlan volt.
Harca® a színpadi vcTislákért, a modern jálékslflusérl, a világ legelső míívfczvil hozatta ul Pestre vendég, szeieptésre, inegleiemtclta — Ditróival együtt - a |iergő .vigszinltázi. vígjátéki stílust és csak ugy mellékesen "z (űsö nugol láncos operettet is ő vásá-roBta meg a Vígszínház számára.
l)o u iii-rlőiárNOjkat idegesítette a — hMriiiadik! Aki a Hajak fölölt öl, a fi-gk\'lsö omclelcn. Aki mindenbo beleszól. Aki nélkül húsz forintot nem Miét kiutalni. Aki még a kóristák fefré&ébeu is dönt, fis ak\'inok — nem voll pénze, Meri a pénzl Szécsi ós Fitludi jelentették. Keglvvich csak az iaiést és a muvé-szi ösztönt,., XFolyt. köv.)
Halálos párbaj két komárvárosi asszony között
A köszörűs felesége agyonszúrta a körhintái leányt
Ma délelőtt rövid láviratl értesítés érkezeit o lugykanhsoi kir. ügyészségre, amely jelenti, hogy Komárvi\'i-rosban Horváth István köszörűs fe. ICsése összeszóla\'kozott HorválhMng. dolna körhiutéssal é? cunek \'hevében Horváthné felkapott e«y konyha-kést és azt teljes eicjével Horváth Ma«doliwi nyakába szúrta. A Scurás átvágta a nyak föülöCrél. ugy hogy a leány perceken bclQt elvér?»tt.
válh |stvi\'inilél. mig az áldoratot a temető haloll.ishSzábo siáUitották.
Ma délután vlzsgálóMwtlság szállt kl a gyilkosság színhelyéi*. Dr. Lengyel Károly kir. ügyészségi ülnök indítvány-iára dr. Krausz Lásitóvizs-gálóbitö elrendelte a holttest fclJ boncolását, amit ma délulán ejtenek
ttf* • I . .
A csendőrség megindította a nyo-
A csendőrség őrizetbe vette Hor^ | mozást a lényállás kiderítéseié.
FERENC JÓZSEF
keserűvíz
Lakberendezési és háztartási akadémia lesz az Idei őszi Vásár
Teljes egészében kibontakozott mj, a szeptember 5-én megnyíló ösá Vásár programja. Több. ndnt 30 ipari szakma nagyszabású bemutatójakn az idei Vásár, amelynek külön csoportjai arra szolgálnak, hogy fogatokat a lakib*.\'rendezts ós a h$,. tartás minden raffínáll CSlnjával-bín-[avul megismertessék. Lesz njagy.i Barokk Kiállítás. Minta-konyhák, Pfr zöbi\'mutatok. a huslalnn napok g. rendjelnek, u cukorra, zsirrul való takarékosságnak, az Ogytál étc\'ekiei ós a filléres főzésnek bemutatásáViJ. Asztnitcritési ..verseny, »GyöngyoV
bokréta* asztalsorozaital, az .is/.Lii. terítés löílcnelml rejlődésénck bcinj-tatása. MintamÜhclyek hires mesUftl munkáinak bennitatásával, Magyam női ruhabemutató, A színes fényképezés csodáinak vetiteil bemutatási és számos egyéb külön csoport.
Mint minden évben, eZuttal is f*.
áron utazhat a közönség BudapCSl*
az Öszi Vásár megtekintésére. Az uU-zási kedveímény már c hó 30-t* ém\'ény«s. visszautazni pedig szép-tvmbcr 5-töl 22-ig lehel. A Vasa ZCptómber 16-án sárul. Az utazási Igazolványokat 110 kilométeres körzőiben 1.60 pengőért, azon \'lul fekve állomásoklót 2.50 pengőért azIBUS\' menetjegy irodák és ;i Vásár tb. képviseletei (iparkamarák, ipartestetek, kereskedelmi eRjiasfikilck, jegyzői hivatalok, számos pénzintézel ö sok várokbnn egyes nagyobb ma-ncégek) árusítják. "[:)
Felmentették a dömeföldi öreg gazdát, aki önvédelemből agyonszúrta a vejét
Zalaegerszeg, aug. 11.
Balázs József 73 éves dömeföidci földművest a kir. ügyészség szándékos emberölés bűntettével vádolta
azért, mert 1910. június 26-áu a község határábiiu • rnAMÍii U \\ejét| Tóth Sándor dömeföldei földművest szóváltás közben vosvlHávnl ugy fejbe szúrta, hogy Tóth sérülóieibe július 1-én belehalt.
Az ügyben a fötárgyalást most tartották meg a zalaegerszegi lőrvény-széken.
Vádlott elmondta, hogy Ő vejével és annak családjával együtt lakott. Június 26-án reggel kimentek a rétre szénát hordani- ami egészen simán ment. Délután azonban ö rászólt vejére, hogy ne emelje olyan magasra a szénát, m«rt elfújja a szél. Veje. aki Iszákos ember volt, erre éktelenül káromkodni kezdett és feléje sújtott a vasvillával, majd
az*al fenyegette meg. hogy leveszi a szekérről p1 nyakát a kerék alá* teszi. 0 ismerve vejét, attól \'feft hogy fenyegetését be ís váltja, tm-rt föl is akart hozzá menni a Szekérre A kerékre már föl is fillt, mire a elhárilásképen feléje szúrt « vasvillával. Véletlenül fején találla \\«jéi, aki lixísett, hazavitték, de nem leheteti rajta segíteni. Félelmében. öiii védelemből cseíekedett. Me^mlileltő még. hogy veje egy Ízben, amikor ö nem volt otthon, az ő feleségét is megverte.
A tanuk állandó családi pCrpiat-varrói tctlek vallomást. Szemtanú csak a néhai felesége volt, aki azonban vallomást nem telt.
A bizonyítási eljárás lefolytatása után a kir. törvényszék bi/onyílva látta a jogos önvédelmei ós Balázs Józsefei a szándékos embcrö\'ői vád ja aló\' felmentette. Az lléli:t még nem jogerős,
Művészi amatőrmunka
előhív
mAsol
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV
fotóizakuxlet, amatörlaboratórlumábaa.
Kimagaslóan -vitéz és hí j_ «7| tor .magatartást lainisito*
191*. \'
ISfárton György,
lugosi 4. közÖS huszárezred I, száza dánnlk önneslcre e iiai>on a liusyal* környéki íarmolynei felé előnyomuü járőr imreokban,
Felderítés közlwn szakaszával löt* ííIkm lelvclte az eüenségos lorasságg"! a harcot, de körültekintő higgadt í» lózkedéscl\\el sikerüli fel<|CrÍtésél # Jesltonie és harcolva ezredéhoz vhszt jutnia.
ERszánt vitézséggel végigkfizdólt mej ligyeltAuinck érléke»ségét és bátor aw-galarlásál rníItányoKn, lj nagy eiúí vitézségi éremmel tüntetlek ki. *
_ Erősen szorongólo1!,
f9||. fULU.I ságos helyzetben, M
I-——I ós eisxánUiu érvenyw
letie parancsnoki befolyását Czité Sk" dor \\-olt treiu-séni IS. honvéd\' g>"W ezredbcll örnligy, aki a 302. Ii°nv^ gyalogezred III. zászUVdjánnk voll 1 parancsnoka, A Hallos környéki # delmi Imrcnink közben iaptette í magát. Antikor az oroszok ezen a 01 pon (kél Wíjcs ezreddel támadták I zászlóalj védeJVörielél és minden JnS ál iilknrtttk törni, ezt a szándéka** meghiúsította. Az oroszok hatszor^ toltak cl a zászlóalj dnilakadáiyaiP* wmOáiíí, aiiol azonban a czitó öm* állal közvetlenül ós személyesen W l)álori,lott és lelkes ki,Uu:Lásra ószlöw küzdőknek, valamim az áltaja köz*11 lenül \\ezc!et| géppuskáknak \\íow^ fáhárllólitaébcn roluunoik uiimlan^ szór összeonvktltak. Cziló önui^y r orosz lömcglánnulásukut hároni át a zász4óalj önerejével védte
1$4Ö, flüguszluB 14
2ALAI KöZLONV
JámlnAií|Q
puplin ingek
olcsó árban kaphatók
Divatcsarnok, Fő-ut 6.
felkínált ezrcdtnrtalék Is órintctl<"ju\'eT maradt. Az oroszok végül is meghat-ríí|lUtk. 259 sebesültjük maradt vissza, akikel roglyut ejtvén, gondozásba rét-lünk. Miután fí héttol korábban vég-liezyltt hasonjtóin vitéz haitíbet léért már « Vaskórona-rcinctdcl kilünteiték, ezen ujabb liaditettét a Upót remi lovagkeresztjével Jutalmazlak.
Nyugalomba vonul a nagykanizsai törvényszék elnöke
Az Igazságügyi. Közlöny-nck ma regivel Nagykanizsára érkeiclt számában olvassuk 0 hirt, hogy d>. H*n-nig Alfréd, a nagykauizsái kir. törvényszék elnöke nyugalomba vonult A nyugalombavonulás — értesülésünk szerint - c hó végével következik be. . ¦ . \' ! I .
— (Nagyboldogasszony ünnepén),
hoftnnp, csütörtökön n plébánia, leniplomban a szokásos ünnepi misék melleit délelőtt ünnepi egyház-szónoklat k\'sz, amit P. (iulyás Gellért pSébánoa mond, utána ünnepi is len tesztel ett umíl P. Horváth Adorján házfónök-bftyelles végez. Délután C> órakor a szokásos isién tisztinél.
— (Szabadságról)
Dr. Btttera Zoltán városi orvos nyári szalmdságöróH bevonult és átvclto lu-valaüát.
— (Ev. egyházközségi hír)
Tegnapi evangélikus egyház községi hUuukel liojyesbitjük: — Németh Zoltán iiugykauizsai cv. segédLleikész augusztus 15-löa Várpalotára nyeit be. oszlást dr. Bányai Beila cv. fcikész mellű,
Autótok flfl»alméb«I
Motollt bcnztnpűlló fapirlat, mely a motor átalakltáia nélkül, mint ultimar* BxtMuyag alkalmas motorok hajtására, Jegy nélkül kaphalé. Képviselet: Kalaman Kmumo cégnél.
— (Az Oltáregye itl let három napos zarándoklasa)
A nagykőnizsal Olláregyesftlel három napos zarándokflást rendez a gyönyörű fekvésű Máriagyüd kegyhcflryro milóbu-szón és ennek keretében meglátogatja Szigetvár, Péos, Harkány, Sikjtós, Mohács városokat is. Mohácson most Ucsz a fogadalmi templomi felszentelése, a moháosi csata évfordulóján. A résztvevők azután átránduQnak Síkomlárn Ls. Részvételi dil 10 pengő. Szállásról gondoskodás történt. I-Jlelniczésről min-deiiki maga gondoskodik. A háromnapos zarándoklatot és kirándulási P. Gulyás GeUérl plébános, oltáregyosüJell igazgató vezeti.
- (OTI-klrándulás)
fiuk részére holnap, Nagy boldogasszony napján Herkules turdöhöz, Jó Uncrkonyha. Repülőinbdűjálék Kanizsán először.
Naptár: Augusztus 14. azerds. Rom. kat, Özséb vt — Proteutáns Özséb. — Izr. Ab hó 10. — Augusztus 15. catltört. Horn. kat N. B. Assz. Protestáns Mária, \'zr. Ab hó 11,
Uözflrdö nyitva refföl 6 árától eais B öfátf (hétffl, asérda, péntak délután kadden «féa* nap nökn.kl.
A Magyar VőrS*k*míl kol-dumtatnyl Aiakotxl
meghívjuk ii
10 raktárban 100 készítő
1000 bútora megtekintésére
UNIVERSAL Budapest, VII., Wesselényi-utca 8.
_Mübutorgyár— Irodabútorgyár. Telefon: 137-842.
Égő olaltartáoyok Brest kikStőjéban. (Angol támadás.) (Foto R. D. V.)
augusztus 16-ig tartó
idényvégi árusításunkra I
-Áruház.
— (Balatoni remény- és örömtflzek)
liddig minden évbea . Szenl István napja Iáján remény tüzek gyúllak ki meghatározott idöjxmtbmi u Balaton körül, tízek a tüzek a .magyar reményi jelképezték, a ldtel abban, hogy eljön egyszer Magyarország fal támadása, Az idén augusztus lö-én este fel 9-tkor már remény- ós {irömlüzek gyúlnak ki köröskörül a Balaton port ján. Ezekben a lángokban már benne lesz a magyar öröm, ami. a visszatért országrészek felelt gyúlt ki a lelkekben és benne tosz » ma lobogó nugy magyar reménykedés »s. A Balatoni Egye-süielek Szövetsége rendezi és saXYezi az orom és remény idei tüzgyuj\'ását, |un%t? a jeal a tihanyi apátság templomának kivilágítása meg. Ugyanekkor körös-körül a parton minden Baialonrn néző nblaikot kwilágjibinuk. A tüzek körűt mindenütt hazorias ünnepségeik ucsznek. ügy negyedóra multán a tüzekot kioltják. Kedvezőtlen idő esetén a tűzgyújtás augusztus 24-én este fút y-kor lesz.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 7 gyermek szülelett, fl Iru és 1 leány: beilovics Károly Máv órabéres és Szmodies Annának rk. Acánya, lírdólyi György Máv munkás és Baj KataÜn-nak rk. fia, Krupjwiy József asztalos segéd és Gerencsér Máriának rk. fia, Neyvák György cenienl munkás és Németh Máriának rk. fia, IMák LajoS légiügyári munkás és Szívós Marjának rk. tia, Kertész Islván napszámos és Tóth Zsuzsannának rk. fia. Házasságon kivid született t fiu. — Halálozás volt ti esetben: Márton LászAó rk. t éves, Szokol László földműves rk. 54 éves, Szabó Ferenc bádogos rk. 01 .óvos, Siinon János magánzó rk. 87 téves, ózv. Fagyos Lajosné Kelemen Mária ; rk. 88 éves, Konlor GyuJa cipész rk, j 43 éves, özv. woiszonstom Zslgmondné Kohn Alolvin izr. 77 éves. — Házasságul kötött 5 pár: Tóth Béla m. kir. tűzmester reí, ós Hollóvári Maria oki. szülésznő rk., J>obnányos Józser földműves rk. és Snef JuAlanaa rk., Gáspár József (elvált) temető gondnok rk. és Szász Jolán rk., Szabó Fereno m. kir. erdőmérnök rk. (I-tnyvesvölgy-\'Malon*-rél, Ung vm.) és Ángyán Jolán Rózába lanitóno rk., Pu«ztay György János Pál gé])koesivezclő rk. és BoUóues lirzsébet rk.
Tolltisztitás
kg. ként . . 1.40 P
Vargánál
Gjlilo: tal»! Vii l. Cyírlilf): mtff 11!.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19302/1940.
Tárgy: Harcszerű lOvésxet.
Hirdetmény.
Köihlrré teszem, hogy folyó évi augusztus hó 16-án és 17-én, naponta reggel 5 órától este 8 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lótéren lógyakorlat lesz.
Ez Idó alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1940. aug. 12. hu Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY.
1940. anflUiitui 14.
Zala vármegye közig, bizottságának HujatitáBl albizottsága.
3952/kb. 1940. ata....
Tárgy: A m. kir. kereskedelem-és közlekedés flgyi miniszter 63.936/1940. VII. s.ámu rcnde-lelc hg Esterházy Pál hltb. birtokos által a bánokszentgyörgyi erdei iparvaiut bévilése céljaira szükséges ingatlanterületek megszerzése érdekében kért kisajátítási eljárás elrendelése tárgyában.
Határozat.
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter ur a vármegye közigazgatási bizottságához intézett 63936/1940. Vil. számú rendeletével a bánokszentgyörgyi saját használatú erdei vasút bővítéseként engedélyezett bánkürtösi erdei iparvasut céljaira szükséges Sientllsztd, Bucsula és Puiztamagyarőd községek határiban fekvő Ingatlanok megszerzésé-re az 1881. évi XLI. tc 33. §-a alapján a kisajátítási eljárást elrendelte.
A varmegye közigazfMásl bizottságának klsajálllási alt ,z,,.lsága erre való tekintettel a kisajátítási eljárás lefolytatására a klsajálllási küldöttséget felhívja. A küldöttség elnöki teendőinek ellátásával a vármegye alispánjának akadályoztatása esetén a vármegye főjegyzőjét bízza meg, a küldöttség tsg|aiul pedig a vármegye I. főügyészét és az állam-épitészell hivatal főnökét rendeli ki.
Az albizottság a tárgyalás halár-idejéül 1940. évi augusztus hó 31. napját jelöli meg és pedig a puszla-msgyaródl és szentllszlói ingatlanrészekre vonatkozólag a pusztama-gysródl körjegyzői irodába d. e. 8 órára, a bucsutai ingatlanrészekre vonatkozólag pedig a bánokszentgyörgyi körjegyzői irodába d. e. 11 órára ttizl ki.
Erről a \'közigazgatási bizottság klsajálllási albizottsága a bánokszent, györgyl és pusztamagyaródl körjegyzőt, a kisajátítás! terv és összeírás egy-egy példányának, valamint a határozat két példányának kiadása mellett oly meghagyással értesíti, hogy a tervrajzot és összeírást azonnal és legal- bb 15 napon át közszemlére tegye ki. Ezt, valamint a tárgyalás ideiét a községekben a szokásos módon közhírré tegye.
A közigazgatási bizottság kisajátítási albtzotisága ezt a határozatot a kisajátítást kérelmező hg. Esterházy Pál hitbizományi birtokos terhére a .Zalai Magyar Élet" cimü napilapban három ízben, a .Budapesti Közlöny*-ben pedig egy Ízben közzétételt.
A kisajátítási aloizotlság e határozatáról a vármegye alispánját, a vármegye főjegyzőjét, a várm. t. főügyészt, az áliamépllészell hivatal főnőkét és meglelelö további eljárás céljából a bánokszentgyörgyi és pusztamagyaródl körjegyzőket értesíti, az utóbblakat azzal, hogy a klsajálllási összeírást és terveket, valamint s kihirdetést és kézbesítést Igazoló iratokat a helyszíni tárgyalásra hozzák magukkal.
E határozat egy példányát a hg. Esterházy hltbitomány lentli felügyelőségének megküldöm. Zalaegerszeg, 1940. aug. 9.
Dr. Brand Sándor s. k. \' alispán, mint a közig, biz. klsajálllási albizottság Ti. elnöke.
A kiadmány hiteléül:
(Olvashatatlan aláírás) M Vífrm. irodaifrazgalá.
(Folytatta az 1. oldalról)
Az éjszaka olasz városokat bombáztak Svájcon át érkezett angol repülök
I Bem, aug. 14.
Három rajban SO «ngol repülőgép átrepült svájci felségterület felett. Svájc erős tiltakozásra Részül
. Róma, aug. 11.
A mai, 66-ik olasz hadíjclentés a következőket mondja:
Szomálltvan elkeseredett kiude\'em fejlődött ki Adale körül Éjszaka J órakor ellenséges repü\'ök bombákat és röplapokat szórtak f,Szak-OlasZ~
ország felett. Milanóban 30 bombát doblak le. katonai célt nem találtak el, 12 polgári halott ói 19 sebesült áldozata van a bombázásnak. Torinóban 15 bombának 1 halott és 8 sebesült áldozata van, katonai etilt, gyárakat nem rongáltak meg. Alexandriát é* Tortonál is bombázlak. Alexandriában 9 halott kö/.ül 3 \'tűzoltó. Auguszta s\'irakuzal kikötőben 1 bomba robbant, kár nCni történi. Egy nagyobb ellenséges torpedóvető vízire-pülötépet lelőttünk.
A főügyész megállapította a francia miniszterek bűnösségét
Ttlon, aug. 11. A legfelsőbb francia bíróság előtt a főügyész megállapította, hogy a peesélörlől kapott okrnányok tanúbizonysága szerint miniszterek ós alárendeltjeik hivatalos tevékenységük gyakoriévá közben bűncselekményeket követtek el.
Mielőtt nyaralni megy, biztosítsa lakását, üzletét betörés és lopási károk elleni
Tamás úrfi kalandjainak színes filmjét nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héfen két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői között.
A szerencse ezen a hélen a következőkre mosolygóit: Dedovácz Béla Magyar-ulca 35. Qaralné Bawn Mlcl Magyar utca 2. Mark Twain mindenki állal ismeri és kedvelt örökbecsű regénye elevenedik meg a Városi Mozi vásznán péntektől vasárnapig pompás szines képekben. A film nagyobb élvezetet igér, mint a regény. Az utalványok péntek—szombatra érvényesek.
Az Ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkeszlő-ségében d. e. 8—12 és d. ü. 2—6 óra közölt átvehetők.
Az előfizetők csak akkor |ogosullak a nyereményjegyekre, ha előfizetésükkel hátralékban nincsenek.
BUDAPEST, DUMAPA1T01
Előkelő családi szálloda olcaó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-tŐI, két ágyas azoba már 12 P-tŐJ. Kitílnö étterem és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. — A Zalai Közlöny elő-tizétől az utolsó havi előllzetésl nyugta lelmutatasAval 20\'l<> kedvezményben részesülnek.
Hirdetmény.
Közzéteszem, hogy a m. kir. minisztérium 5850/1940. M. E. sz. rendeleiével az 1939. évi II. t.-c. 2? 1. § ában nyert felhatalmazás alap-Ián a rOgtőnblráskodást a polgári büntetöbiráskodás körében az 1939. évi május hó 9. napján kiadóit 12.727/1939. I. M. E. sz. rendelet, valamint a röglönblrásko-dás kihirdetésének a Magyar Szent Koronához vlsszalérl kárpálal|si területre kiterjesztése tárgyában az 1939. évi augusztus hó 25. napjtn kiadóit 24.16871939. 1. M E. sz. rendelet kiterjesztésével az ezekben említett és ezidöszerint is röglönbiráskodás alá eső a lőfegyver, robbantószer, illetve mindennemű robbanóanyag (bomba, kézigránát, pokolgép slb.) használatával elkövetelt gyilkosság és szándékos emberölés bűntettén (ideértve az ily gyilkosság és szándékos emberölés kísérletét és az ily gyilkosság elkövetésére irányzóit szövetséget is) valamint a halóságok büntetőjogi védelméről szóló 1914. évi XL, t.-e. rendelkezéselbe\'tltközö
hatóságok, illetve halósági közegek ellen felfegyverkezve elkövetelt erőszak bűntettén felül az ország egész területén a felségsértés, hűtlenség és lázadás bűntettére, Ideértve a felségsértés és lázadás elkövetésére létrejölt szövetséget és azok elkövetésére való felhívást Is, lovábbá az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921.: III. t.-c.
1, §-ának első bekezdésébe és a
2. §-ába Ulköző bünlettekre, végül a honvédelemről szóló 1939.: II. t.-c. 204. §-ának második bekezdésében meghatározott a bonvédelem érdekét veszélyeztető rongálás bűntettére, Ideértve azok kísérletét ls, kiterjesztette és ehhez képest a röglönbiráskodás kihirdetését ezekre a bűncselekményekre Is elrendelte.
A rögtönbiráskodás hatálya a tetteseken kívül a részesekre (Blk. 69. §) Is kiterjed.
Nagykanizsa, 1940. évi auguszlus hő 12. napján.
nui A Isii: iörírmyaaóls olubko.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.245/1940.
Hirdetmény.
A lovak és juhok rBrrOsségének
nagyarányú terjedése különösen a mai időkben súlyos következményekkel |ár. Erre való teklnleltel a 96.000/1940. F. M. sz. rendelet értelmében figyelmeztetem a gazda-köiönséget a betegség elleni védekezés rendkivüll fontosságára és ezért arra, hogy állatainak rühös-ségben történi megbetegedését vagy e betegségre gyanús voltát azonnal jelentse be a városi állalorvosnál annál Is inkább, mert a bejelenlés elmulasztását súlyosan büntettetem. A városi állatorvos a rtlhős és rü-hösségre gyanús állatok vizsgálatai és ezek gyógykezelésének eTlenőr-örzésél díjtalanul végzi.
Nagykanizsa. 1940. július .0. issi Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
i Mí Ja M\'RIUT. .sal ..d.s. Ir.-ibbl M.i i IlUtí.
ÁLLÁS
jól IdaÄ tiszta mindenest azonnali belépésre felveszünk. Perliz Dezio, Erzie-bet-tér 1. 1914
Takarítónői, Untait felveszek egész napra. Jelentkezés elte 6-lg Horthy Mik-lói-ut 15. 1922
Piatii, Huyes borbély-aegéet felvétetik Bem Ovuli, Ciengery-ut 64. 1924
S.abacmn8. szeptember l-re felvételik Deak-tír 9. 1925
ADÁS-VÉTEL
Eifisroá guanta*!)] mlnat.» ssagy-aáabatff tewarbbé vlKinaivtaa aép-, kaxal-.é* aastopaemyvék altavaa as-batí ItaphaBals K.l.m.n Ra..5
oagntsl. 1343
LAKAS-OZLBTHELVISÉO
Váras ls.lt.,s-air.tír, lévé, bevezetett cukorka-, kávé- él tcanzlet atad*. Clm l Hadéban.. 1920
Maayaaabáa lakás azonnal kiadó Szemere-u. 4/b. 1926
HÁZ ES zNOATLAN
Elatfa Teleki-ut 54. szánul ház, blgo-lii hegyen 3Va hold birtok. — Bővebbel Nlgyksnlzsa, TelcU-ul 54._\\W_
Teleki ut 78. száma Mám kerttel, melléképületekkel eladó. Bóvebbet Széchenvl-tér 11. 1926
KÜtÖÍWílLW
Iskolai évre dUklluk.t tc\'jej ellátásra etfegad, rendei uri család. Cím Pelófl-ir. 1. 1916
mindenki a helyi kozckedóknél I és Iparosoknál aoareeaxe bal ;
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Klail]ii:„K»zD«zd>i(ilH.T. Naiykaalzsa". Felelős klsdó: Zalai Kiről,. Nyomatott i a „KSzgazeasáil R, T. Nagykanlzu"
¦yasasájábu Nalyaaslzaá.. (Nyomdaéri teteit Zalai lliroiy.)
80, Erfolyam. 186. uám Nagykaalzn, 1M0. augusztus 16 péntek
ár* 12 «!11.
ZALAI KÖZLÖNY
te UadóMutali FU 5. untot
POLITIKAI NAPILUkP
I\'delös szerkesztő: Barbarlta Lajos
Elólliettal in: «rr Mn t (»126 40 Uléc. Sícrkesslo^gl é. kíidóhtmüuJ teleíoí. 78. u.
Gazdasági n)|áreudezés
Irta: Kólómon F«r*>«
A háborúnak még nincs végi-. A nagy .dráma Utolsó felvonását fc-g\\«teram«J várja az egész világ, dc h«gy mikor gördül fel a történetem véres színpadén harmadszor a függöny, ma még teljesen bizonytalan, Mindazok a jóslatok, melyek előre meghatározott időpontokról beszélni, eddig téveseknek bizonyullak.
Minden erre irányuló találgatás felesleges. Hogy mikor indul mCg a német katonai apparátus erre az utolsó aktusra, az tisztán Németország döntésétől függ. A háború tehát micg , nincs lezárva, uj, nagy erőpróbát keli meg kiállíinia a diadalmas német hadseregnek, dc a világ és elsősorban Európa politikai és gazdasági ujjó-rOndezésérOl máris igen sok szó C3ik mindenfelé. Elméleti és gyakorlati szakemberek, politikusok és köz-
gazdászok hónapok óla foglalkoznak ezzel a kérdéssel S ennek az európai közvélemény előtt élénk érdeklődéssel lezajló vitának Ögyro széJesőbb körű hallgatósága van. Ez érthetóy hiszen egy ilyen nagyarányú, a világ történelemben egyénééi példátlan ujjárvndezés mélyen belevág rremo csak az összes érinteti nemzetek, hanem kivétel nélkül ¦minden egyes magánember életébe és jövőjébe is.
A világ politikai és gazdasági képet a múltban nem előre meghatározott tervek, nem matematikai számitások, nem egyéni koncepciók, hanem a népek ós nemzetek hagyományaira, természeti adottságaira, történelmi helyzciükre, faji és geopolitikai erőforrásaikra támaszkodó fejlődés határozta meg. Sokszor ÍS-rtfenetleu és alig érzékelhető erők! együttese volt ez a fejlődés, mely a geológiai változások mintájúm évszázadokon át formálta ujjii a maglévő rendet ugy. hogy annak változásait csak egy későbbi kor tudományos szemlél\'e,e tudla pontosan meg: határozni. A világ így is előrehaladt, mert a haladás nem egyéb, mint változás, a változás pedig az élet örök törvényszerűsége.
Most uj rendszer veszi át a világ képéneik uj megrajzolását. A világháborút követő larsadalmi. gazdasági és politikai összeomlás s a* ebből való szabadulás szükségszerűsége uj eszközökkel kereste a boldogulás útjait. Az egyéni vállalkozás helyére a tervgazdálkozás lépett, egy oly\'in uj rendszer, amely előre megbatározott terv szerbit irányítja egy kisebb vagy nagyobb népközös-Sétí összes termelő erőit s gondoskodik az előállított javak célszerű s a közösség Szempontjait tekintő szétosztásáról.
Az uj európai gazdasági rend végső kialakításánál döntő jelentősége lesz ennek a tervszerűségnek, melynek irányélvéit ós gyakorlati módszereit természetesen a győztes nagyhalalom gazdasági szakembereinek koncepciója fogja meghatározni.
FUnk német birodalmi miniszter nemrég mór nyilvánosan Ismertette |
Félórai tárgyalás után
a román küldöttség elutasott Turnu-Severinböl, ahova hétfőn tér vissza
Bukarest, augusztus 10 Bukarest a következő hivatalos jelentést ;t,]ia ki:
(Orlent-rádló) Attól az óhajtól ve-zérclielvo, hogy a Romániát szomszédaitól elválasztó kénlé-suk békés utou
rendeztessenek és ablam a reményben, hogy a világ o részén uj politikának nyílik tere, amely a népek baráti együt lm üköd é-s én alapszik, Románia cl-, határozta, hogy tárgyalásokat kezd Magyarországgal. A tárgyalások Bugusz lus Ifi-án kezdődnek, Turnu-Scvcnnbcrj tartandó értekezlet keretében, A román küldöttségei Popp Valér meghatalmazott miniszter, a magyar küldöttségei
Hóry András meglutlalmazoU miniszter vezeti. A román küldöttség tegnap este elutazott Bukarestből.
Bukarest, augusztus 16 (Magyar Távirati Irodai Az összes román l.ipoli közük a magvar romái) tárgyalásokról kiadott hivatalos közleményt. Az l.\'iiLVe.rsul Tuniu-Scverinböl jelenti, bogy a butajostl külügyin in isz-tórium egy magosrangu tlszlvisotöjo Tumu-Sevorinbo énkezett repülőgépen és érintkezésbe lépett a lielyi hatóságokkal, hogy megállapítsák a küldöttség fogadásának részleteit, A kuUur. palolábon 3 telcfonköz|>onlot és egy láviróhivaUilt állitoliak fel, hogy a küldöttségek bármery pitlanaii>aii érint kezesbe tudjanak lépni kormányaikkal.
Ma délelőtt 10 órakor érkezik meg a magyar (küldöttség kúlönhajója, ,\\ Sül-döltsóg Ili tagból áll. A Irelyl hatóságok, a román külügyniinisztéríiiin és a magyar Ikövelség képviselői fogadják a magyar bizottságot. A román küldöttség ma reggel különvonaton ér.
kezelt meg. A két bizottság első. találkozása még ma délelőtt megtörténik a kultúrpalota könyvtártermében, Az ebéd is a kultúrpalota egyik termében lesz. A tárgyalásokkal kapcsolatban semmiféle ünnepség és fellolmgózás ni.nes,
A Zsófia-hajó megérkezése Turnu-Severinbe
TurnuHSoverin, aug. 16.
(MTI) A Zsófia hajó román időszámítás szerint ma délelőtt 11.2(1 (magyar IdÖ szétfut 10.20) órakor érkezeit meg Tuntu-Sévcrinbe. A ma. gyár küldöttséget BárdoSSy László bukaresti követünk, a larlományji helytartó és mások fogadták. A küldöttség hígjai 12 órakor hagyták el a Zsófin fedélzetét és a kultúrpalotába hajtatlak, nhöl Popp Valér vezetésé-vei várta őket n 10 (agu román delegáció. A bemutatkozások alán megkezdődtek a tanácskozások, elsősorban is a meghatalmazások kjcseré\'é-ve
Popp Veiért, a román küldöttség vezetőjét a király előzőleg kihallgatáson fogadta. \'
Bukarest, aug. 16.
Romániában sok külföldi újságíró érkezett, akik körében az n vééte-mény alakult ki, hogy a jövő hót
elején sikerül a román-bolgár kérdésben megegyezést létrehozni. i
Bukarest, aug. 16. A letartóztatások Romániában tovább tartanak. Mosl először történtek letartóztatások a román nemzet
megsértése és irredenta propaganda
elmén. \' (
Turnu-Severiu, aug. 16.
(M 1 i) A ma déli tárgyalás n két küldő:tség közöli fél óra\'hosszat tar. tolt. Ulána ii rúnán delegáció vlsz-szautazotl Bukarestbe, ahonnét hétfőn térnek vissza.
Az ohm sajtó tartózkodással Ír a magyar--román tárgyalásokról, ta-lálgatasokba azokkal "kapcsolatIwii nem bocsátkozik, híven Olaszország, nak ahhoz az elvéhez, hogy ebben a befolyásoktól mentes, kölcsönös és közvetlen megegyezés.
Kirobbanásig jutott a helyzet Olasz- és Görögország között
Egy görög cirkálót és egy teherhajót megtorpedózott ismeretlen tengeralattjáró Készenlétbe helyezték a görög haditengerészetet
Alhéín, augusztus 10 A Görög Távirati Iroda jelenti: Az líly 2100 tonnás görög drkáló elsrUlyeszt&so tegnap délelőtt föl. Ó-kor a Cy eladok egyik szigete közelében történt. Az Ely a Xagy boldogasszony ünnepe aiUcoámából itt lóbogódlszben horgonyzott, amikor Ismeretlen 001 n-zc.iiségü tengeralattjáró torpedót lőtt a görög cirkálóra, A hajón robbanás történt ós ttiz .keletkezeti. A tengeralattjáró ekkor még kó( torpedót löll ki, de ezok a parihoz ütődtek ós ott robbantak foi, A oirkáló tisztjoúrök és
legénységének niindeii erőfeszítése, hogy az égő Elyt partra vontassák, ejedménytolen maradt s közben a tüz még jobban elharapódzóit, ugy hogy a-hajót el ikelloU hagyniuk. Utolsónak a lisztek ós a parancsnok hagylak el a lángban álló cMfálót. A hajó vesz-
tesége egy halott ós Üt) sebesült, a kikötőparton egy asszony szIvSzéUvüt. déslKjn meghalt, többen megselzCsiiliek. Az ismeretlen tengeralattjáró, anélkül, hogy a víz fölé (került volna eltávozott. Bíetaxos miniszterolnök azonnal jelentést tett a (királynak.
Olaszország felszámólja a helyzetet, ha Görögország nem szabadltja te! magát az angol befolyás alól
Athén, augusztus ifl | nem volt, mint most. Az Ely cirkáló Görögországban a helyzet a világ- [ megtorpedózásával kapcsolatban híva-háború óta solia még olyan kritikus j iFolytatás a 6. oldalon)
ennek oz ujjárcndezésnrk széles körvonalait, amelyekbőt valóban egyegé-szén újszerű gazdasági rend képe/ bontakozik ki »GrosSfaumvvirtschafU vagyis nagy tereken való egységes gazdasági rend ós a munkateljesítményre felépiietl uj egységes pénzrendszer az alapja ennek az uj gazdasági rendnek.
A >nagytér<\'lm.é\'et« már nem is újszerű fogalöm, a német nemzeti szocialista mozgalom gazdasági elgondolásaiból már évek óta ismerjük s pénzügyi és ga/dasági szakemberek mint egy egészen ujszcrU clméVtle\' már régen foglalkoznak ís yete. Ter-
mészetes, hogy egy ilyen a kontinens legnagyobb részét alapjaiban megváltoztató gazdasági elmé\'elnél nem tud kialakulni egységes felfogás s nemcsak tudományos, hanem érzelmi és érdekszempontok is erős vitái idéznek elő «z uj kérdjés kőrtll.
Nem kétséges azonban, hogy a háború győzelmes befejezése után Európa legnagyobb részének gazdasági rendjét ez az uj rendszer fogja meghatározni, mely szinte forradalmi változásokat fog jelenteni nagyon sok ország termelő és áruelosztó tevékenységében, de biztosítani fogja nz érintett területek lehető \'eguagyobb
gazdasági jólétét. A tűnő világ legnagyobb hibája éppen a termelés rendszertelenségében ós az áruClosz-tás szervezetlenségében voll. ami idö-kÖzönkint uz elmaradhatatlan krízisekhez, az ezzel kapcsolatos szociális bizonytalansághoz és a jövedelem és vngyoirCJosztás döbbenetes aránytalanságaihoz vezetett. Ezeket az uj rend bizonyára ki fogja küszöbölni s
biztosítani fogja az egységes s a. közösség magasabb szempontjait szimetőtt tarló gazdasági elvek egyensúlyát.
A/, uj rend persze a régi világ sok értékfét áldozatul fogja köv*T-
ZALAI KöZLÖNV
1940. augiuzlus 16
Nyíri i/ísdr
Szomolányinál.
telni s különösen n kisebb európai ál\'»mok gazdasági önállóságát ói
egyéni rendszereit. veszélyezte! i, d« cjpel szemben n tömegek gazdasági jólétéi, 02 általános pá*oi*tfirVonal emelkedébéj és tartósságát biztosítani fogja...
A munkára, mint pén/fede/eti alap-r«» támaszkodó uj valuta sem ismeretlen fogalom- A vjiágháboru óta állandóan szőnyegen van e* u kérdés, mely körül évek óta heves vita folyik az ortodox pénzelmélet és «z Uj vahitaréud hivei között. A* aranynak, ennek az évezredes bálványnak még mindig nagyon sok hi.v< van. az aranyimádót a legrégibb szekta s az aránySzcktórüXnuSok serege szinte végtelennek látszik. De mindazok az eltolódások, melyek az arany háború előtti löbb-kevésbé egyenletes elosztását a* utóbbi években megzavarták, egyre sürgeU\'jbbtü,-rclmet fenséggel keresték az uj l#> egészséges valutapolitika korsiLjftii megoldásait az arany nélkül. A legfantasztikusabb tervek és elgondolások is hívekre találtak, ami dzl mutatja, hogy az arany dOlmilixálaSA valóban Időszerű !ett. Napjaink arany-áramlása az Uj világ felé, pedig egyenesen rákényszeríti Európát a kérdés sürgős rendezésére. Amofl-káb-ni vau ma a világ uranykíészle-té:i»\'k nyolcvan szánaléka, ily körülmények* között elkjéprelheteUen az aranynak, mint pénzfedezeti elvnek további fentarlása, Németország\'éjvek
Óta eltért az aranyalapról, hiszön a
birodalmi pénznek már ti* évvel ezelőtt "alig volt valami arany fedezete. Ennek dacára a/, elujanytalajii-tott márka, ugy a belföldi, mint külföldi fizetéseknél meg tudta őrizni vásárlóképességét. A német példa tehát azt mutatja, hogy az arany ma már nC-m nijuideuható s hogy a mimika teljesítmény re felépített pénz épp ugy biztosíthatja Cgy ország pénzellátásunk egyensúlyát mini aznrnny-j de ezenfelül kiküszöböli mindazokat a sulyoS szociális bajokat- ntt\'Jycfe az arannyal együtt jártak... . <
Lényeges változásokat jeleid tehát az emberiség számára a háború vé-végérc várható gazdasági ujjárenrje. zé-s, de egyben egy uj korszakot is, meiyoek struktúráját csak sejtjükj de ma még fel nem foghatjuk...
Az Air Rethune-I csatornában menekülő angolok eleüllyesztették a megrakott hajókat (Foto R. I). V.)
Nagykanizsa feórházügye a kisgyűlés előtt
A vármegye támogatja a minőségi állattenyésztést
Zalaegerszeg, augusztus Ifi Zala vármegye törvény hatósági kis-gyülésének ülésén az elnöklő vitéz gróí Teleki Béla főispán napirend elölt az elismerés meleg luúigján emlékezett meg arról a megértő ós testvériesen összefogó munkáról, amely biztosította az istenadta termés fleuratását. A vármegye gazda lakosságában a közös gond álérzéso kitermelte az egymás-segitésuek nemes fáradozását. Két-három ember helyeit végezte mindenki ti munkál ós a közigazgatási és katonai luilóságok együttes támogatásával nem maradt terület Icarutatuuiul.
A gyűlésen jóváhagyást nyeri Zaln. egerszeg városnak 5, Nagykanizsának 20. Tapolcának iai Sümegnek 3, Keszl-Jidlyjick 1 különféle határozata, A jóváhagyott iiagyk\'Uiizsaí határozatok közül kiemelkedik az, amely a közkóxház fejlesztésére vonatkozik, A kórház kibővítése 403.000 pengőben van elő-
irányozva, ebből 100.000 pengő fodozet van, 120.000 pengőt a belügyminiszter ad, 180.000-et pedig függő kölcsön utján szerez a város 10 évi iotörLesz-léssel. A kisgyűlés elrendelte, bogy a kórház terveket jóváhagyásra küldjék fel a belügyminiszterhez.
Zailaszenlgyörgy községben 15 kisgazda kivan részivenní lenyószüszök beszerzésébon. A vármegye uz áSlal-lenyészlési aíapból a község biztosítékadása niet!cit egyévi időtartamra 4500 pengő kölcsönt nd. Az állat tenyésztési alapnak 50 ezer pengő fedezete vau ilyen célra. Azért tenyószáUntlwszer-zésre más község is kölcsönhöz juthat belőle, ha kéri. A vármegye ugyanis mindenképpen támogatni kívánja azt a törekvést, hogy Zala megye állatállománya minőig dolgában is feljavul* jon.
l.egnló\'.n Páka, Ítésznek és pajzsszeg hozóit Határozatot tenyészbika beszerzésére \'. 1
A pusztító áradás miatt Kaposvár vízvezetéke felmondta a szolgálatot
A hétfő éjszaka Nagykanizsa ellett Is átvonult felhőszakadás és az általános esős időjárás Somogy megyében akkora árvizeket okozott, hogy az ár magasabban állt egyes vidékeken, mint a tavaszí nagy áradáskor. Több somogyi vasúti vonalon megálltuk a vonatok és zavar volt az autóbusz-köz,, lekedésben is.
A Descda palák is kilépett medréből ós etöntötte a Kaposvár várost szolgáló toponúri vizmütetopet Elöntötte
a víz a gépházat is, oLyan tömegben, hogy « tűzoltóság képtelen volt a szivattyúkkal megbirkózni a víztömeggel, A kiscseri kisegítő telep is Rámondta a szolgálatot. Maradt a mindössze 2000 köbméteres keceli larUücktelCp, «z azonban egy délelőtt kiürüli és Kapós-vár viz nélkül márnát. Még szerdán ós tegnap is vízhiánnyal küzdött Kaposvár. Darukkal emellek az árvíz színije fölé a toponári vízmű gépeit és így dolgozlak velük. A gyüjtőlnr-
Steaua olajok
bizományi raktára.
Emerge gumlhajtó-uljak képvlulete.
!
tályok is megteltek sáros vízzel, clftub ezeket is mind mobaii kellett, ugy hogy a vízszolgáltatás csak szerdán délután indidl meg.
Szerdán már a Kanos folyó nagy részt (leszáll holta az árad ás-vizeket, de a laszári repülőtéren még tegnap is i,.l| B viz. KepotSVár ós Fonyód közúti négy vasúti hidat vitt ei uz áradás, A Kaposvár—lí űda pest vonalon is
megállt a forgalom. Kaposvár ós Szigetvár közt vattó-szlnüleg még ezen a héten etlart a furgaüiu akadály. Ka-posvár és Siófok közölt holnap már teljes lesz a forgalom.
Szombat
Állandó Mflaaraamak hótUu«aapókon Budapest I. mftaoréa
8.45 Toma, Hink. Kösieniények. IlKngieiiiertk. — Utána étrend. — 10 Hirok. - 11.10 Nemxelkow TÍXjelzö. •Bolgálat, — 12 Harangszó, lliinniM. IdöjáYaaJelantés, _ 12.40 Hijek, -13.30 Időjelzés, Irtőjárásjejentéa. -14.35 Hírek. - 14.45 Müsorismer. tetéc. — 15 Arfotyambirek, pi*ci árak, «ielniisrwár«k. — 16.45 Időjelzés, Idö-Jára* jelentés, bir*k. - 17 Hírek s4o-vák és m*gy*r-orosi nyelven. — 19.15 Hírek, - 21.40 Hírek, időjáiasjeieuiéi, hírek azlovák éa rnagy*r-orosil nyelven,
BUDAPEST !¦
10.15 Szenlgyörgyi Elvira előadása,
— 10.45 Felolvasás. — 12-10 Országos l\'oslászenekar. — 1&30 Hanglemezek,
— 10.15 Ifjúsági rádió.
17.15 Lengyel Anna és-Varga Imre magyar nótákat énekel, kíséri Toki Horváth Gyula cigányzenekara. — ifi Kádár Géza előadása. — 18.30 Kamarazene, — 19125 Külügyi \'negyedóra — 19.40 Hangfelvétel. - 20.25 Közvetítés "z Erzsébetvárosi Színházból. \'Sárga, rigófészek.. Operett három felvonás, ban, hét képben. — 23.30 Vidák József cigányzenekara, BUDAPEST II*
18 Füm- és jazz-számok. — 18.45 \'Mezőgazdasági félóra. — 19.15 A Rádió szalonzenekara, — 20 Hirck. — 20.25 Hegedűs Zoltán elbeszélése. -20.45 Hanglemezeik
akar lenni!
Vásároljon Néprádiókészülékef
A készülék ára :
készpénzfizetés esetétV hat havi részletre . .
44 P 60 f. 49 P 60 f.
A néprádióra igényét bármely rádiókereskedőnél bejelentheti, rádióengedélyt azonban csak akkor váltson, ha a rádiókereskedő értesítette, hogy igénylését
ki tudja elégíteni.
1940. iuguliti!» |6
ZAJtjAJ K0ZL0NV
8
KtqkuitU István cwUUai»* élete
5ZURA5 MEGENGEDVE!
a Hátai iZö-Mnit 16) ufiOit-upéttyt
lika; lUttU Andvi-
A Sajtóban htrek jelentek meg arról, hogy o szinhaz hároméves működése után u béilőtársaság uj elnököl választ. Keglcvich tiszta vizet akart önteni a pohárba, m\'egkér<iezlo társait,, ignzo .a hirV Azttk Sq hus — mq IwI WeK\'lol adlak, ngy vátiLszoltak, hogy id>bót az igazságot nem Jelielolt kihámozni. Keg-levich egyenesen nyilatkozott. Nem leszi ki magát a váluszlás esélyeinek. Nyila Lkozzíiiiak társai, ö marad az elnök, vagy nem?
Továbbra is vezette a sziiüiázat, nitról Mór Te fordította Portó Mche Amoiireusc cárnő társadalmi azuimnvét. A darab magyar ofme a Szerelmes asszony votL A Szercmtes asszony két röszercpo .kiáltott. Lánczy IUui és Fenyvesy Kmií után. Minllui a szerző testClkre szabta volna « két vozetü-szerepet. I)e csak egyszer próbáltak, inert Lánczy Ilfca megbolegedéit
IWlrói \'Mór, bergy " színház munkájában ne következzék lm fwrmakudás, omalározUi, hogy tüuczy llku és i-\'eny-veSsy Itdyetl w röszcro|>«lket Hunyady Margitra és (iáfl Gyulára osztja ki.
Kegtovich déletőlt bejött a szinliáz-Ivor, megnézte a prólxitáljlát ós látta pajta a Himyady \'MVirgrt ós Gájl Gyuta nevét. Felment szobájába és azonnal aktit irt. Kemény, eStentmondást nem türö leiratban közölte rendelkezéseit uz igazgatóval : A kiírt próbát töröljék a feketetébaáról.
luiiúi megkapta, a leiratét, do u fttkotetábláii «.it maradt a r»-óbaJrJirás. [¦ /, vdll az első fj.il, bogy az igazgató dllcNiszegölt az clnó\\k a karatém*. I>it-rói feltette a színház ím\'tsortervét. Ugy gondortUi, Ivogy a francia daralx)t d>e L(fll dobnic, lm iebet Lánezyvut ós FenyYessyveí, lia nem leltet, — nélkii-lük. lizért búzott ujjat nz öblökkel, mm nehezére esett, inert vógWtonüi twztdHe a grófot, fis a foketclábhi — nz tflnók intézkedése etlenóre — továbbra is próbiína .ri-ndoJlo a .Szerelmes asszonyt szeieiilöit.
A gróf erre maga elé idézte nz igaz-
gatót.
— Ugy rcndolkezlom, hogy " próbál no tartsa irtcg.
— A próbára szükség van, — fejelle Dilrói. — Az idő drága, Lánczy művésznő beteg, iizoft osztottam) a főszerepeket Hunyady Mfcirgilni é>s GíBra, ebben a kioszlásltfm udatom etó a darubot.
— Ha ifltoilcezik, felfüggesztem 1 DÜrói beVegyezöei, hujolt meg.
— Parancsoljon I
— Ncin töröttéit lo a táblát\'!
— Már volt szerencsém mondani, hogy nem, mert a |>róhára szükség van,
— Akkor vegye tudomás^; «Uöl a perctől let van függesztve. O\'i helyett majd éu intézkedem.
— Kérem czl a rendelkezési írásban.
— Megkapja t
N\'cgyedóni mxAva már kézbositet. lék az igazgatónak a rejfüg^ztósóröl szójó elnöki, oicmányt, amelyet -annak nyugtáznia kellett. JMtrói Szaladt Szé-esíiwz és FaliLdlboz. A gróf foirug-gesziette áílásátói, mit csináljon t Ne
A „Ferenc Jóise!" keserQvlr régóta kliűnöen bevált bázlszcr megrögzcJtt wékrekedé nél és ani.Dk mindenléle káros következményeioél; biztos, enyhe és gyorsan ható le -meszelés hashajtó, mely siámos betegségnél fiZ eraésitüsl Javítja és az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg
OlVOídU
jöjjön l>e többé ? Hagyjp abba a pró-báknl ?
likkor 5éi>etl Vt^zl-o Szécsi és I-atir-di. Végre voK alkalom, amikor tneg-ULázhalták a grófot. Kijclontetlík Dlt-róinak, vezesse tovább a piróbákat, ők rendelik ezt\'cl, ők, a többség!... Mert ők kelten vonnak. KcgVsvich csak egyedül.
A gróf ekkor döbbent altnak tudatára, hogy munkája megsemmisült. HÜba járta I- a ÍAbát, « VlgsZflnbáz telkének niegszerzéséért, Hiába szedte össze azokat n kincses hoémikat, am,k ma is legszebb darabjai a Vigsziubáz jciinez- és dlsz^clnvkliriiiiak. Hiába dik láJÍ stílust és ízlést.
A pénz legyőzte öt.
Mint már aiuiylszor,
. . . <U ityXVAX uoU
Pedig az események ől igazollak. Hunyady Margit és úái Gyula nagy színészek, de mázsás egyéniségek voltak. A Porlo Rlche daralrot könnyedén Jiellcit \\eimi«, nem pedig eblrá-másiiani. A darab velük langyos fo-gadtatásni IttUlt, Szerepeiket egy Iiptiel feésőbl> Lánczy fika ós Fenyvessy Emil vélték át. A siker okikor robbant ki.
Ditrói kiluillgatásra jelentkezeti.
— Igaza voll gróf ur. Kár volt ellenkeznem 1 Csak most tudORY, hogy milyen is ez a darab, hogy Lánczy és Fenyvessy játsztlk. fis kórom, ig.izg.ito ur, no liaragudjék rám I KflKmboa sem akarok\'I-\'tVludi ós Szócsi céljaiiwk csz-íözc tenni I... Bocsásson áieg !
Kcglevicb legyinlclt.
— Már nem nagyon íVdekel az egész, liívesztetietu « Jqotlveniot.
A vigszínházi víVJUiígol nem Tehetett tovább elodázni. Szécsi és Falmli s/ji-badului akartuk a .mumuslól\'. Zse. bükre úlöítck, övék a j)5nz. övék « hatalom.
A sajtó két parira szakádra, Tog-Salkozott a vígszinbázi liérlők között kitört viszályról. Keglcvich nem járt be a szcrkosztóségcklíe, nem prólMÜUi a hangulatot i,cro!yásohii, de azért megallapi Iható voll Ivogy a közvélemény nz ö oldalán vnn. Milyen igaza (lelvetott, ha öt a gyűlölt ós göfíös grófot pártolták az- újságok !
„a szinUd* nem téqtcuftá-^
KeszHer József, a nagy kritikus, egész mellel állt ki István gróf inCBett. 18!>7. április lu-én tiireát irt a .Nemzet-be : Válság a Vigszúiházban cimniei. Azt irUi Keszfter, tudja meg Szécsi ur, hogy a szinház nem téglagyár, amellyel a liitttjdonos kényc-kedvo szerint bán-lial. A szirüjáz nyílt szószéke, az iro-katomiiak os ezért nem kózómlrös dolog, hogy ezen u széken miként akar Szécsi iiénzl keresni í
IPoijt köt.)
A szótrombolt Maas-hld Lüttluhben. (Foto K. D. V.) i
Minden misében imádkozni kell a magyar haza ügyéért
A megyéspüspök augusztusi pásztorlevele
Czapik Gyuki dr. vcszprénu püspök most küldötte meg nz egyház-m*gyieÍ plébániára augusztusi pász-torlevelét amelyben löbb fontos, egy-házmegvei|{a7gatási kérdést lárgyal a főpásztor.
Az idösíCrü rendelkezések le^elC-jén találjuk a .Hazánk ós nemzetünk érdekeinek szo)gá!ása«. Felhívja a püspök papjai figyelmét, hogy n rendkívüli időkben a hatóságoknak legyenek segitségére -s nagy gondossággal SCgilsenek dolgaikban. E\'ren-
ddi a püspök, hogy minden szent-mlsébcn vegyék »oratfo impcrata«-ul Hazánk és Nem«etünk ügyiéért n Magyarok Nagyasszonya miséjéfiick ool-lectáját.
Felhívja si püspök a papság figyelmei az AC statisztikai ivcíncK beküldésére, rendelkezik a^ efemi iskolai hitt inkönyvekről, a nyolcosz-tályu elemi Iskolára vonatkozó ludni-valókat. vékül tanszemélyíeii kérdéseket tárgyal.
A főispán bejelentése a nagykanizsai téli gazdasági Iskoláról
A községek egész sora létesített alapítványi helyeket
Zalaegerszeg, aug. 16. Zala vármegye kisgyülése a Vitéei Rend Örkényi guzdaHépw\'í iskolájában létesiteú 550 pengős alapitvá;iyi helyet vitéz Könczöl Jenő zalabesc-nyői lakossal tö\'tötte be. A főispán ennek kapcsán, hogy a nagykanizsai téli gazdasági iskola feiáUitása biztosítva van. közbenjárására nz isko-
lának internátus jellege lesz. ahová az egész megyiébííl várják nz ifjúidat. Egyenként 150 pengős alapítványi helyet létesített az iskolában r>»brif község, Becsehely és Póla együttesen S/X\'nttidórján, Pusztam"ríyaród, Bá-zakCrettye, továbbá a muraszemenyei és Bisécsiszigeti körjegyzőségek köz-ségei. .
Féltékenységből ölté meg Horváth Magdolnát a komárvárosi köszörüsné?
Szódásüveggel kezdődött, halállal végződött a családi párba]
Komárváros, augusztus Ifi (Saját tudósítónktól) A kis csendes zalai község még » szerdai gyilkosság izgidmának hatása alatt áll. A csendőrség most már világosságot derített » véres dráma háttereié.
Nagykanizsáról dr. Kumisz László vizsgSóbiró é.s " törvényszéki orvosok szálltak-ki a községbe, melynek hullaházában történt a holttest feUwnco.
VáPOSi —Qgff6. Péntek, szombat, vasárnap I
A világirodalom gyöngyszeme. Színes filmcsoda I
Tamás úrfi kalandiai
Mark Twaln örökbecsű regénye. Ifjaknak és öregeknek felejthetetlen emlék. S»nxAolós klsérflmQsor I_Aktuilim híradók
Előadások köznapokon 5,7, 9, vasár- és flnncpnup 3, 5, 7, 9 órakor
lá&t. Megállapították, hogy Horvátll István köszönis feleségének egyetlen késszurása halálos voli, elvágta áldozatának nyakán a föütöercl. így Horváth \'Magdolna percek alati a helyszínen elvérzclt. Sérülésekei tabíll az ónos a iel(cs, Horváth Istvánná fején í-s, ezflkro vonatkozólag a gyilkos nsz-szony nzl mondta, lmg>- családi agyból .kifolyókig veszlek össze és eközben Horváth \'Magdolnát szódásíiveggol fej-lievágla. liz hozta annyira dflhbe Hor-válhuél. hogy egy mollette álló Tin kézéiről kikapta aunak késéi és azzal nyakon szarta Horváth Magdolnát.
— Nem mkarlam megölni, kérem, monditi " csendőröknek ~ csak meg. atorlatn kissé csúfítani.
A dráma hálteróliOil réllókcnysiig leliclolt nz indító ok.
Horváth Istvánnál « csendőrség 1«. szAUÍlotin 0 nagykanizsai kir. ügyész-ségro. I)r. Knausz László vizsgálóbíró ma szándékos emberölés bíuilet|énck gyanúja miatt lelartózlntásba helyezte.
Horváth Magdobiál nagy részvét melleit louvoltók ül a komárvárosi temetőben, li. . ,i
ZALAI KOHLONY.
IMO, inigowllu 16
A sétatéri szerelmi dráma két áldozata hü van az életveszélyen
Egyre bonyolultabbá válik az Ogy njomozása


Hi ¦ ¦
Z—^?1--^="—\'. \' -
A német Népjóléti Intézmény gondoskodik a francia gyermekek élclmezeaérfil (roto R. D. V.)
Szerencsés Ferike belefulladt a vizesárokba
A aagykaniz\'a] sétatéri szerelmi dráma két áldozatnak dl/apolában a korházban jobbulás állt be, ma már mind a kettő tul vau az életveszélyen.
Kramszky József rézmüvevsegékr ío-vábbra is megtagad minden felvítá-gosüáat az esetre és annak háttériére
vonatkozólag. Krams\'ky Samu LnjoS
rézműves műhelyében smbbduK fet, ott dolj.*>z«lt b/)sS/Libb idöu át mint segéd, csendes, sportszerető fiatalembernek ismerlek, aki mint levente Isi kitüntette magát. Egy ízben felvette a verseny! Strofatchneidcr mesterrel Is és a városban köttfjáró mutatványt végzett nem kís sikerrel, a leventék javára.
Horváth Margit cinnél bővebben beszél, ejiyre-másr i váltódja meg vallomását. Dr. Kraus/ László VÜagátó-Wró előtt tett valiomflsa tovább bo-
A Magyar Vidéki Sajtótudósító ba-dapestr jelentése szerint az elmuU tél óriási csapadékmennyisége ós viharos lefolyása után mezőgazdaságunkat rendkívüli károsodások érték a tavaszi áradásokkal és talajvizekkel. Külön is súlyosbította n magyar mezőgazdaságot a szokatlanul zivataros tavaszi időjárás. Aprüis utolsó napjaiban már súlyos jégverések voltak az ország déli és északkeleti
részein, mig májasban majd minden másodnap voltak jégverések, amelyek nagyon súlyos károkat oldoztak a kalászosokban é> a repcében. Június-, ban 7-től 3()-ig szinte mindennap voltak az ország egész területén \'jégcsökj amelyek egyes helyeiéi szinte katasztrofális károkat okoztak. JuliuSb"n a gabonafélék késői beérése miatt a
hó clsfi felében a süril jégverések fokozták a gazdák rendkívüli kárait.
A megkésett termés mialt a biztosító társaságok csak június közepéig érték -cl a mult évi jégbizlositási állományt, ezért kockázatuk augusztus elejéig tolódott ki. ami kb. egy és félmil\'ió kárlöbb\'etel jetenlett a jóg-biztositási üzletben.
A rendkívüli viszonyok miatt hi-hetetten mértékben nehézzé váll kár-becslésl viszonyok mel-
peken, a megújuló eső-
nyolilja és nehezít la nyomozás munkáját. A leány Uítyaiiis igyekszik a dráma minden ódiumát magúra vállalni. Ezért korábbi vallomásával szemben kijelentette, hogy ő ak\'urt Öngyilkos lenni. Mert — mondta — a fiu őt akarta ugyan elverni) fc\'e-ségűl. de nagyon bántotta, hogy u másik nő, akinek Kramszky ugyancsak udvarolt. moSt emiali boldogtalan esz. Horváth Margit tehát -állítása szerint inkább ¦\' halá\'l választott a. semhogy szomorúság^ okoz\'on annak a nőnek- aki egyébként vérségiicg is közel áll hozzá. Eszerint Kramszky nem tudoll semmit arról, hogy Horváth M^rgil Öngyilkos akar fenni A revolver viszont KramSzkyé volt. Horváth Margit ingadozó vallomása
megnehezlletlc a bűnügyi hatóságok munkáját. i
zések és jégverések közepette is ki tudták elégíteni u gazdáiáraadalom! igényelt s a kalászosokban bejelcn-tett s mintegy 15.1)00 gazdaságot érintő jégkárokat felbecsülték az-aratás megkezdéséig ós a legmegcröH tetőbb ménéiben befejezlek a ItM 6000 darab érési jégkárnak a felvételét
Szokatlanul erős a kárkép n tengeriben és a kenderben is. Ezek kárfelvétele részben már folyik, de a Vztositó társaságok még további jég* verések bekövetkezésével Is számolnak.
A magyar biztosítási intézmény »z idej jégkárokért már eddig négy Ói fél miltlió pengőt jutUtott a mezőgazdaságnak, de a likvidáció sorún még további másfél millió pengő kár kifizetésért! számolnak.
Nagybajom- aug. 16.
A napokban megdöbbentő szerencsétlenség történt Nagybajom községben. Áldozata egy gyermekélet.
Szerencsés Ferenc egy ós három-negyedéves kisfiú, egyszerű nagy-bajomi emberek gyermeke- mig szü\'ei a mindennapi munkával voltak elfoglalva, az utcán játszadozol!. Eközben elbotorkált a vizesárokfig. umély az utolsó napok felhöSzuTf^dása é. esőzései \'következtében Lelve voll víz-
zel. Több, mint egy méter magasan állt a szennyes csapadékvíz a meglehetősen szétes árokban. A gyermeki - hogyan, hogyan sem, ezt még nem leheteti megállapítani, - beleesett uZ utmenti, vizrel lek) árokba és belefulladt. Későbben arra járók márt csak a vlz Színén úszkáló kis holt. testei találták meg. A nyomozás megindult Szerencsés Ferjke halálának közelebbi körülményei után s egyben annak felderítéséi is. hogy a fiúcska haláláért terheli valakit\' felelőssé?.
Meghalt a Sánci-utcai asszony, aki a napokban lugkővel megmérgezte magát
A napokban megírtuk, hogy Hety-tyey Józsetné, Cgy nagykanizsai iparos 51 éves feiesfegc. aki a - Sánrjl-utcáb-m lakik, otthon a konyhában lugkövet ivott. Eszméletlenül s?ái-ütötték be a kórházba. A méreg olyan roncsolást végzett hogy nem leheteti mór rajta segiteni. Több napos szenvedés utón szerdán délután kiszenvedett. ¦
Tegnap délelőtt a rendőrkapitánysági ól ügv\'e\'etes rcndŐrtiSrl és a tisztiorvos SzSlIt ki az orvosrCnJöri hutlaszem\'e megejtéSjérc.
Nyomozás folyik, mi indította Hoi-tycynét Végzetes lettének clkövelé-sére.
Miután a kir. ügyészség megadta a temetési engedélyt, a szerencsét.16^ asszonyt ma délután temették el nagy részvét mellett.
Négg és fél millió pengővel eddig 22.000 gazdaság jégkárát rendezték a biztosító társaságok
_ Jeszenszky János, a volt
!17!!, 1111 15.\' pécsi g. honvéd hnszár-ezred népfelkelő főhadnagya különösen küuntclle magái c itaiion a Rolomea kórnyéki I\'rurluvsz-cc vénél.
Az ellenséges, lovasság az 5. lovas, hadoszlály balszárnyál támadt i. A d :-rők fő hadnagy géppuskáival azonnal oldalazó lüz aU\'t v.t|c a rohamozókat és biztos találataival vissz ivonulásra kényszer Hetié őket. A sikertelen támadás után uz- orosz lovasság Wlnograd-nál gyülekezel!, amit pontosán irányjt-lol| géppuska tűzzed Jeszenszky ismét uuígakadáiyozoit, leudkivúii nagy voszj tőséget okozva az ellenségnek.
Példás magatartásáért legfelsőbb dicsérő olismerésbcíi részesült.
._ Erdély délkeleti határvl-
1916. 1111.16.1 (líkén. m °Jt<1iíi szorostól
1---1 keletre egy támadásunk
kötetében a volt trciieséni 15. honvéd
Művészi amatörmunka előhív
másol
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV
fotószaközleí, aniatörlaboratórlumában.
gyajogezred zöme (írozcscilöl délre laadülcles előretöréssel visszavetette a szívósan védekező románokat. E láma-dás /közben küiöuüsképcn az ezred 8. százada tüntette ki magát, moly Dózsa András főhadnagy vitéz ós telkes veic-lés:\' otatt liáromiwor megújított roham-mai betört a románok árkaiba, ahol a kézitusa fotyamán 500 foglyot ejtett. Másnap és harmadnap Dóxs i főhadnagy a románok isméiéit uUculáuiadá-saivsri széniben vilézül védeünélien megtartotta á század áflal elfoglalt áflásrészl. ifivel o harcoknak különös jelentősége volt ós Dózsa főliadnag)\' OgyélxkélŰ is miiiile.n alkalom inal vi-
lézftl és detukason vezette századát, a Vaskorona renddel lüntették ki. ll»u-sciegföparanesnokságimk nupi sajtó-kőzleményóljen a század augusztus lil-i szcierrtéséről Ikülön is inegemlék^ zeltí
*
Peezen János tizedes a H. század egyik rohamraját \\«zelve, a roh»inol követő üldözés közben akkora lendít-xeltel tört\'előrc rajával, bogy egy román nleg .közvetlen közeiéig julotl és kezelő legénysegél széjjcluíímszkáta. Peezen tizedes másnap o román eHéfl-lánwdésok kivédése Jíözlien szu*onayal IwrtxílUi végig a ikézilnsát, ahol a ro-máiiokal kivelették az árkokl>ót Kimagasló magatartása elismerésokópcn ai arany vilézségj érmet kapta.
Jolpizto, boi, .olöoztosl"
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
*,1940. auguBzIus 16
— (Szabadságról)
Vitéz Ozégényl Károly rendörröfe.1. ügyelő, örSzemélyzeli parancsnork nyári szabadságánál ma bevonult és átvette hivatala vezetését.
\' - (Uj díjnok! állások zalai községekben)
A tapotrtiYidáki, továbbá a gutor-fólílei, pákai, csonkahegyhát!, klsszent. gráli, rádlcsi ós getscl jcgyzőségckiuv. tartozó községek liatározatokát hoztak dijnoki állások szervezése ügyében, A vármegye kísgycaése Jóváhagyta a ha. lározatokűt és felterjeszti Ökci a bel. űgy miniszterhez hozzájárulás végeit.
— (Orvosi hlr)
Id. és ifj. dr. Kénig szabadságukról visszatérve újból rendelnek.
— (Fejlődő zalai falvak)
Dóik község 1400 pengő költségen pásztorházat, Petrikercsztnr kanászházat építtet Zajk és Kcrknszcutmi-liályfa .községek 3000 pengőn tüzífocs-kendŐt szereznek be, Zntaszentbalazson 4000 pengő költséggel tüzoltószortárt, Alsórajkon tfizoltószerlárnt és csendőr-pihenőt építenek, 1 enukáuolnán közmunkát szerveztek meg tiVoltószertór <és gázló létesítésére. Cosztolán hídmérlegei állítanak fel, Pókafán bikuistáilót, lliiliólou huUavermcl épitenek, Má-homta, Gosztola és Dömefölde az. id-jail és hídjait javiltntjfi meg, illetvo az utóbbi köz-ség uj hidat Ópilt l a Válioka-patakon. ,
— (Jön a Donner-clrfcnsx)
A napokban érkezik r világhírű Doiiner cirkusz, a cirkuszok királya iij mftsorával, 11 személj-, 30 idomított ló, 24 különféle egzotikus vadállat. Esténként fellép 4 Idomított medve. Változatos műsor, Szives pártfogást kér oz igazgató. (:)
Autósok figyelmébe) I
Metalli bcnzinpotlő tapi rial, mely n motor átalaklfáia nelküt, mint l\'Ikíí/hujíu fix«mwy.i<r alkalmas motoron hdjtasara. Jegyntlkfll Kaphalé. Képviselet : Kolaman RiiiS cégnél.
— (Mennyi áldozatot szedett a lug Magyarországon ?)
A Duvár augusztusi száron ü*ja: A JugHiérgezésröl és a lug pusztitásá-ról pontos statisztika nem áll lendeVkezésünkro, de egyes feljegyzések rá-mulatiunk annak ijesztő etlefjCHtettségére. Balázs Gyula egyetemi magántanár a Szt. Rókus kórház női öngyilkos osztályán tiz év alatt (1024-l»33-ig» 2134 esetet észícit, Bófcay professzor " Stefánia kórházban lí)23-lg 1807 h\'gmórgezést jegyzett föl, Faludi stilisztikája pedig tiz óv ftíatt, 1927-ig 2G82 gyemiekmérgezósröl számol be. A higniéjgczósek busz százaléka rövid idő atatt kbios vívódás közben végzett az áldozatokkal. Eí a hiányos stallsz-lika elrémítő kópét mutatja a hígmer. Ix-zéfoknek. Reméljük az uj rendelet megszűnteit ezeket a szórnom szám-eszlopokat, i : ¦
— (Balatonberény kölcsönt vesz fel)
Balalonlwrény Üdülőhelyi Bizottsága megúlliLpitotta, iiogy .iagyóbtoszabasu lenek megvalósítását BZ údölöhely eddigi bevétele nem teszi tehetővé és ezért elhatározta, hogy 10-000 l*1^0 rendkívüli Kitelt állit be a költségveló-sébCi melyet részben part biztos ilásm, részbon pedig uj fürdötoibinok boszer-
ZALAI KÖZLÖNY
Az amlanid katedrális sértetlen. (K. G.)
zésére forditnnak. A rendkívüli hitelt részben kölcsön, részlien pelig á vármegyei és Iliit lámogatással kívánják biztosítani.
— (Gyermek a cséplőgép dobjában)
Németh Vendel 10 éves gellénházni gyermek a cséplés kórul foglalatoskodott és az etetés melleit; kévéket adogatott. Egyszer esnie jajveszékelést hal-toltuk a munkások. A gyermek belc-csett a esépWgőp dobjába, amely a Ön \'lábát összeroncsolta. A kórházban le kellett vágni a jobb lábát. A szeren-esetlenül járt gyermek azt állítja, hogy nem vigyázatlanság történt, hanem ugy rántották bele a dobba. Ez irányban meg is indult a vizsgálat,
A Magyar Vöröskereszt kot-duBBzegény! Adakozz!
— (Megszökött egy elmebeteg)
Ondrosik Márton 20 éves ehnelKíteg augusztus 10-én délelőtt 10 óm tájban cLszököll a zalaegerszegi külső kórház lerúleféröl. Ondrosik tét származású, rosszul beszél magyarul, alacsony termelő, elöl foghiányos. Aki hollétéről tud valamit, jelentse a rendőrségen,
— A német UmikÜU ím Erdély
uralja a Drótkefe e heti UJzámát. Az ország első himwrisláinak vidám öllclei és kitűnő tréfás rajzok szinte hangos nevetésre késztetik még a Icg-
komolyabb olvasót is. Egyedüli magyar közéleti éldapuiut kiadóhivatala: Budapesti IV., Veres Pábió u. 35.
Naptár: Augusztus 10. péntek. Rom. kat. Joakim. — Protestáns Ábrahám. Izr. Ab hó 12
UoViUtilö nyltvu reggel 6 órától est* 1 óráig (netH, txerda, péntek délután k.ulilon egén nap nőknek)
IDŐ
Jóslat :
Nyugat!, északnyugati légáramlat, néhiny halyen kisebb zivatar é> záporeső, az éjszakai lehűlés gyengül, holnap a nappali felmelegedés fokozódik.
A Meteorológiai Intését DagykanUa*. aerHeyolflállonilsa („lenti.
Hőmérséklet tegnap eate 9 órakor +154, ma wtfel+15 4, délben + 208. Owwéék 0 -L.
Jóminöségüfórfikalapok P 2*90 tol kaphatók
Dh,atoa»rnok, Fő-ul 6.
Lemondtak finn miniszterek
Helsinki, nue. ie. A Finn Távirati Iroda jelenti: Tan-n.\'r közélelmezési miniszter tegnap lemondott. Tárcája vezetését Knti-uamen kereskedelemügyi miniszter vette ét. IjOnmondo|t Hclklncii földművelésügyi miniszter is.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétol.
19586/1940.
Tirgy t lOzlftellátás bliloilláia.
Hirdetmény.
Felhívom a falermelők figyelmét a Budapeiti Közlöny f. hó 15-lkl számában megjelent 5780/1940. M. E. sz. rendeletre, amely • 7150/938. M. E. é< 100/1940. M. E. sz. rendeletek értelmében bejelentést kötelezettség alá eső fikétzletek közül a tűzlfakészleleket (hasáb, dorong, hasított dorong, vékony dorong, tuskó) hatósági zár alá helyezte; úgyszintén felhívom a figyelmet ugyanuon lapban meglelent 181200/940. F. M. sz. rendeletre is, amely a zár alá helyezett tazifakéizletek felhatználá-sát, feldolgozását éi forgalombaho-zatalát szabályozza.
Nagykanizsa, 1940. aug. 16. mi Polgármester.
Ballonkabátok FolBHSb
impregnálása
PÁllCSICS-nál
Telelőn : üzlet 533.
Telelőn : gyár : 3«.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19587/1940^
Tirgy: At 1940. évben termelt buz.-, rozi-, kétszeres- é, íab-kéulet be|etenté.e.
Hirdetmény.
Az a tulajdonos, haszonélvező, lavidalmas vagy haszonbérlő, aki 20 kai. holdat meghaladó szánló-lOIdl mQvelés alatt álló Ingatlanon gazdálkodik, köteles az 1940. évben termelt buza-, rozs-, kétszeres- ét zabkeszletét a cséplés befejezésétől számllolt 6 nap alalt bejelenteni. Aki a cséplést f. évi szeptember hó 30. napjáig nem fe|ezi be, kötelet e napon ezt a körülményt ét a cséplés eddigi eredményét, továbbá a csépiét befejezésétől számított 6 napon balul a cséplét további eredményét bejelenteni. A bejelenléseket gabonsnemenként részletezve a városi közellátási hivatalnál (Hunyadiutca 16. tz. ház udvari épülete) délelolt 9—12 óra közOtl tzóbelileg lehet megtenni; az írásbeli bejelenlések ugyanoda küldendők, az 5430/ 1940. M. E. rendelet elólrta formában és két példányban. A bejelentésben elS kell adni, illetve tel kell tüntetni, hogy 1941. július 31. napjáig számítva a készlet birtokosának és családjának élelmezésére, szolgálati Illetményre, vetőmagra, illatok takarmányozására, vagy haszonbér természetben való fizetésére milyen mennyiség szükséges. Csakis az Igazolt szükségleteket vehetem figyelembe. A bejelentésben név és lakcím szerint meg kell jelölni azokat a személyeket, akiknek a termelő terményenklnt 50 q-nál na-í\'.yo\' h mennyiséget köteles kiadni. Akik a bejelentést az Irt határidőben nem teszik meg, kihágást követnek el és szigorú büntetésben részesülnek.
Nagykanizsa, 1940. aug. 16. um Polgármester.
Zala vármegye kOzfg. bizottságának kisajátítást albizottsága.
3952/kb. 1940. szám.
Tárgy: A ni. klr. kereskedelemét közlekedésügyi miniszter 63.936/1940. VII. számú rendelete hg Esterházy Pál hltb. birtokos által a bánokszerrtgyörgyi erdei Iparvssut bővítése coljaira szükséges Ingatlanterületek megszerzése érdekében kéri kisajátítás! eljárás elrendelése tárgyában.
Határozat.
A m. klr. kereskedelem- ét köziekedétügyi miniszter ur a vármegye kóz\'gazgalásl bizolttágához intézett 63936/1940. VII. czárnu rendeleléval a bánokszentgyörgyi saját használatú erdei vasút bővítéseként engedélyezett bánkürtosl erdei iparvasut céljaira szükséget Szentlltzló, Bucsnta ét Putztamagyaród kOzségek halárában fekvő Ingatlanok megszerzésére az 1881. évi XL1. tc.,-33. §-a a\'apján a kisajátítási eljárat elrendeli.:.
A vármegye közigazgatási bizottságának kisajátítási albizottsága erre való tekintettel a kisajátítási eljárás lefolytatására a kisajátítást küldöttséget (elhívja. A ktUdotttág cinoki
ss
ZALAI KÖZLÖNY.
IMO, augusztus 16.
(Folytatás sz 1. oldalról)
leendőinek ellátásával B várnieRyt alispánjának akadályoztatása esetén a vármesye főjegyzőjét bliza meg, a küldöttség tagjaiul pedig a vármegye I. töügyészét es az állam-éplfésiell hivatal főnökét rendeli ki.
Az atbiroftss\'g a tárgyalás halár-Idejéöl 1940. évi augusztus ho 31. napját (elölf meg és pedig a puszla-msgyaródl és szentllsztői ingatlanrészekre vonatkozólag a puszlami-gyaródl körjegyzői Irodába d. e. 8 órára, a bucsutal Ingatlanrészekre vonstkozólag pedig a bánokszent-cvörgyl körlegyzői irodába d. e. 11 Órára tflzi ki.
Erről a közigazgatási bizottság kisaláll\'ásl albfzoltsága a bánokszent* györgyí és puszta magyarod! körjegyzőt, a kisajátítási terv és Összeírás egy-egy példányának, valamint a határozat két példányának kiadása mellett oly meghagyással értesíti, hogy a tervrajzot és Összeírást azonnal és legaMbb 15 napon át közszemlére tegye ki. Ezt, valamint a tárgyalás Idejét a községekben a szokásos módon közhírré legye,
A közigazgatási bizottság kisajátítási albizottsága ezt a határozatot a kisslálltátt kérelmező lig. Esterházy Pál hitbizományi birtokos terhére a „Zalai Magvar Élet* cimü napilapban három Ízben, a „Buda-oestl Közlöny"-ben pedig egy ízben közzététeti.
A kisajátítási albizottság e határozatáról a vármegye alispánját, a vármegye föfegvzőiét, a várm. t. fÖ-ögyésxt, az államépitészell hivatal főnökét és megfelelő további el[árás céljából a bánokszentgyörgyi és pusztamagyarődi körjegyzőket értesíti, az utóbbiakat azzal, hogy a kisajátítani összeírást és terveket, valamint a kihirdetést és- kézbesítést Igazoló Iratokat a helyszíni tárgyalásra hozzák magukkal.
E határozat egy példányát a hg. Esterházy hitbizomány lenit! felügyelőségének megküldöm.
Zalaegerszeg, 1940. aug. 9. Di. Brand Sándor s, k. alispán, mint a kőiig. biz. kisajátl-Usl albizottság Ti. elnöke,
A kiadmány hitelém:
(Olvashulallan aláírás) im wtrm. irodalgazgaló.
ÁLLAS
Kooalat, gazdasági munkához ét töt [elveszek Magyar-utca 89. *
Fiatal, .Uayei barbélfsagéel felvétetik Bem Oyuli, Ciengery-ut 54. 1024
ADÁS-VÉTEL
Emargé gumlaxlj] mlndaa nagy-•agban, továbbá wlamantaa gép-, Bwaal" aálarponvvák alfinvtta Árban kaphatók Kolaman Ranaft
cégnél. 1843
F.gy alig használt karékpár azonna eladá Cicngery-ul 21, tejilükt. 1028
LAKÁS-ÜZLBTHELYISÉO
HAramaxobAa lakás azganalia vagy november l-re Csengcryut 87. kiadó. *
NagyttxobAa L¦ egyszobás lakai kiadó. Bővebbet dr. Begldsán ügyvédnél 1934
HÁZ ES INGATLAN
HAahalyakalf adómente*, lövcdclme-xo bérházakat, caaládi házakat közvetítek. Horváth, Sugár-ut 42, •
Nagy bo raspino», cirka 600 Hl. holdakkal kiadó. — Bgy kukortcadarilót, egy kukorlcamorziolót megvétette keretek JVfigyar-irtca 23. •
talos nyilatkozatot nem adtak ki, de hangsúlyozzák illetékes helyen, hogy Görögország kénytelen volt aemlegea-ségének megvédése eretekében Intézkedésekéi tenni. Két óra hosszat tané minisztertanács után o íniniszterolnök tárgyalt n Icngeréazet vezetőivel, majd elrendelték az ós&zes haditengerészeti szabadságok visszavonását. Chinos szigetét és környékét elzárták a forgalom elöl, Diplomáciai körök megítélése szerint a hotyzot rcndkivíU feszült,
a görög kormány lépéseket tett Berlinben és Rómában
n történtek miatt.
Ujabb Jelentés szerint Pyrus kikölö-jélK-ii ismeretlen tengeralattjáró meg. lorpedózoti és elsüllyesztett egy görög teherhajót,
Roccl athéni olasz követ közölte
BcHlu, aug. 16.
Ném^t repülök tegnap 106 angol yépet pusztítottak cl. Augusztus 8-tól 15-ig az angol légi haderő vesztesége 505 repülőgép, a németeké 129.
London, aug. 16.
Tegnap este 20-30 német repülő-nép jelent meg a croydonl lepülötér felett. 12 bomba vető-* a lobbi vadászgép. A repülőtérre bombák hullottak. A légelháritás már csak 5 kilométerről vette észre a zuhanva kö-zciedtí német bombákat. A bombázás után nagy füstfelhők szálllak fel o közei! gyárak felől, amelyeket és a ncwcastlei hajógyárat a bombák felgyújtották. Londonban német repülő.
, Bt\'m, aug. 16. Svájc felett m=» éjszaka megint. Idegen, minden valószínűség Szerint angol rOpülők repültek cl. Éjfélkor
légiriadó volt és a svájci légelháritás munkáim lépett. Egy óra múlva az idegen gépek ugyancsak Svájcon át visszatértek, do olyan magasan.hogy csak a motoruk bugását leheléit hallani. Minden jel arra vall, hogys/án-
UtolaxOS ftörög miniszterelnökkel, hogy Athén mngntartása nem tekinthető senoTegesnok, hanem kormánya kény-telén azt ellenségesnek minősíteni. Ha Görögország nem szabadítja fel magái nz angol befolyás alól, akkor Olaszor. szag felszámolja a belyzelot.
Orouxoraxátf felkészül ax ázaittl
háborúra ?
Róm;\'. aug. b6.
OroszorS/ágbm elrendelték a nagy déli hadgyakorlatok megtartásai. Megfigyelők szerint Ci a körülmény orra enged következtetni, hogy a háborús veszedelem AaSla felé kiterjedhet, i
A 20-21 éves évfolyamok behívását Oroszország elrendel iű.
támadás ekkora pánikot még eddig nem okozott.
London, aug. 16.
A Dnyll News beszámol a* angol muukásiíörökben egyre fokozódó elégedetlenséggel a háború folytatása miatt. A lap tudní véU, hogy a Churchlll-kormány bukása küszöböl) áll s helyét Bevearbrock kormánya foglalja cl, akinek módjában tesz megegyezést kötni a tengelyhatalmak\' kai. , ! 1 : I
Svájci lapértéselések -szerbit a német támadás előkészítése befejeződött, küszöbön áll a mJmCl parim-, szállás megkisérlésc.
dékosán ismétlődik a svájci felség-terület megsérlelsc.
Kétségbeesett angol Intézkedés
London, aug. 16. Az angol hádJanyággazdálkodási minisztérium 20.(JOtí-^örlévéiben felszólító t|fl a cizmeiteket, hogy bocsássák a kormány rendellvezéséfl-e minden
szerszámukat és szersszámgépeiket bedlanyeggyártás céljaim.
Amerika „segít"
Az Egyesült AUomok képviselőháza elfogadta a Javaslatot, amely Rooseveltet felh\'itaímazi-a, hogy 1912. június vécéig egy éves tényleges szol. nálatri behívhassa a németi gárdát és a tartalékosokat ami ezidőszerjnt 396.000 főt jelent.
„ Angija megsemmisül. írja egy francia lap
llcittin, augusztus l r> A N\'l\'í jólérlesölt német forrásból iközfli, hogy a némel légihaderö déli ós íkcíeti Anglia föleit ős teljes erővel tegnap folytatta támadásait. Különösen Newisisteitl ós Hssox grófság területén sikenűt elpuszlilaui több repülőteret és kikölőt, valamint berendezéseket. Több repülőgépet a földön megscmml. sítetiek, A légi harc során az ellenség több vadászrepülőgépet veszteit.
Vichy, augusztus te Az Ouvrc cimü francia lap azt írja, hogy egyes franciák még ma is olyan szilárdan álmodoznak Anglia gyözel-mérői, mint ahogyan hittek annak idején a szovjet-szövctségl>eu és I.en-gyeíország el lena Ilók épességélK\'u, Pc. dig, irja a francia lap, Anglia meg-semmisül és a brit birodalom romba dóU.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja :HKBzsudaiáBIR.T. NasykanlzUM.
Felelős kladá: Zalai Kársly. Nyomatott i a „KSifUdasigl R. T. Nagykanlna"
ay«ndá]áb«a Ntgykaalziáa. (Nyomdáért teleli Zalai Károly.)
Zamatos, lóizD kivit
Slntrox Kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható : \\U-xl%-\\-Vk literes nagyságban kedvező részletfizetésre vis
DRÁVAVÖLGYInél
Suxár-ut 2.
London repülőterét bombázták német repülők
Az angol kormány bukásit és megegyezést remélnek angol sajtó-körfik
Veszélyben Svájc semlegessége
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATONFENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásltott
fürdőjoggal
25%-os
havi 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A talajbeszürődés folytán kilünö ivóviz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand. Enyhén mélyülő sekély vizében a gyermekek ve-
8*-61y nélkül türödhetnet Az építkezés olcsó és kedvező feltételekkel lehet építkezni. Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyvezve. Még nin kérjen díjtalan prospektust
SZABÓ ANTAL
fliteleben : Nagykanlxia, FA-ut 6.
02503670
999
80a Évfolyam. 187. szám «appaMMaanaaia
Nngyfcaaiisa, 1940. augusztus 17. szombat
fira 12 «IL
ZALAI KÖZLÖNY
.•¦ssa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elollzetttt Hí. : egy Mm a |
Haronnk Erdélyért
változiitlajiu1 békés utón folyik. A magyar nemzet ezer esztendős fogának csorbitatjan fenntartása e diplomáciai harc \'legfőbb eszköze. Elvitat, hatatlan jogok hivató\'tak e vitás problémát megoldani, olyan jogok, amelyeket nem közeli évtizedek gyü-ÍÖlcUovegőjc teremtett, nejn a legyőzőit birtokai lom ányböi valóköny-ayelmü é-s tág lelkiismeretű ajándékozás támasztott, hanem olyan jop.\'pk, amelyeket ezer esztendővel ozé\'őtt vérrel ó> vassal szereztünk, Bármenynyire is eltölti az erdélyi kérdés közvéleményünk gondolkodását mégis éppen a békés tárgyalás sikere érdekében nem foglalkoztunk azzal olyan mértékben, mint ahogy szerettünk volna. Ennek oka az, hogy teljes bizalmunk fekszik a kormány működésében s nem akartunk egyetlen megjegyzést sem tenni a probléma körében addig, amíg nem láttuk e békés harc kibontakozásának utvonalát. A kormány hivatott arra, hogy az elérhető legvégső határig! békés vonalon igyekezzék elérnf
mindazt, amit a magyar töriénuliníi mult alapján joggal "követelünk. Biztos tudatában vagyunk, hogy n továbblak során fs tudni fogja a kormány, hogy miként elégítse ki a közvélemény követelő óhaját. Minket! az erdélyi kérdésben egy husz osz-t tendö-s elnyomatás, nvegc-sonkílás, gazdasági blokád nehéz küzdelme kovácsolt öSize azzal az európai politikai szemléletlel, amelyik ma Németország és Olaszország győzelmes harcai által uj, egészségesebb, igazságos és boldogulást nyújtó irányba tereli a népek ó:cté\'t. Ebből az életbfí a mugyar nemzetnek jogában van kivenni a részét, egyrészt saját történelmi múltja, 11 Jeten becsületes törekvései s győzelmes nagy barátaink támogatása által. Irtózatos küzdelem volt az. amin átesve, idáig eljutottunk. Gondoljunk csak vissza azokra az időkre, amikor a kisantant gyűrűjében vergődve, már-már ugy látszott, hogy elfolyik életünk vére és összeroskadunk nyomaSsZtó terhek abtt. De helyes irányvezetés ói a jói megérzett külpolitikai elhelyezkedés és az Ilyen irányban tanúsítóit törhetetlen barátság és szilárd kltartáfj által eljutottunk oda, hogy amikor ;t nagy német birodalom hatalmas vezéregyénisége kibontotta a felszabadulás zászlaját, ezalatt a zásrló alatt nekünk ls megtisztelő hely jutott. A történelmi jelentőségű müncheni tárgyalások idején, amikór a szudéta németség cseh járom alóli felszabadítása került a kii\'pol]lika szőnyegére, a diplomáciai uton elért nagy német sikerek eredményei jártak a minket leginkább elnyomni és háttérbe szorítani kívánó \'Csehszlovákiával szemben. Elegendő volt a halalmas német erő diplomaci ai megmozdulása arra, hogy darabokra törjön ez a mondvacsinált tákolmány és néhány hónap leforgása alatt Csehszlovákia nem volt már többé. így (utofoink birtokába a fcl-*ömagyarországi magyarlakta sávnak,
A román koronatanács ma fogalmaua meg a válásit a magyar javaslatra
Turnu-Severln jelentősége ugyanaz, mint Komáromé volt, — írják a svájci lapok
Róma, augusztus 17 Az olasz lapok részletes tudósUáso-kal közölnek a turnu-severinl tár. gynlásokról. Az. újságírók az eddigi eredményekről nem tudtak meg wem-niil, mert a magyar küldöttség érthe. löleg tartózkodik a nyilatkozattól, »¦-] románok pedig nem mondanak semmit, inig kormányukkal nem közölték a magyar ja vállalókat. Az olasz lajxik szerint a tárgyalások kimenetelét filc löleg találgatásokba bocsátkozni nem lehet. |
Zürich, augusztus 17 Svájci lapok értesülései szerint « lurnu-soverini tárgyalások jelentősége ugyanaz, mini voll a felvidék vissza. CSaloMsakor a komáromi tárgyalásoké. A Neue Zürichor Zeitung szerint a magyar kíVtdötlség összetétele ls arra vall, hogy most még részlel kérdések megbeszélésére nem kerül sor. A lapok szerint a közvetlen megegyezés még nagy nehézségekbe úiköztk.
Bukarest, augusztus 17 SuÖra összehívták a román koronatanácsot. A király ezen hallgatja meg a magyar javaslatot. A koronatanács megtárgyalja a magyar javaslatokra adandó román választ is.
Turnu-Severln, augusztus 17 (MTI) Hóry András megli a ta lm azoti miniszter, a magyar küldöttség ve», tője tegnap esic fogadli a Turnu-Se-verinbe érkezeit erdélyi ós külföldi
újságírókat és hosszabban elbeszélgetett velük,
éjfélkor megérkezett Turnu-Severln. bc a Pegole ílarol 1100 lóerős Ölessel-motoros \'királyi jacht, amelyen a román iküldöllség tagjainak kellett volna lakniuk, ha nem utaztak volna cl tegnap Bukarestbe.
Ma délelőtt 11 ómkor llöry András és a magyar küldöttség több tagja a budapesti román (követ társaságában gépkocsi-kirándulásra indult egy Tur.
mi-SevcrinlŐl ötven ikiloinétcrro fekvő regi görögkeleti kolostorhoz, ahol ma fcan a buesu. Ilt ebédemok és délután térnek vissza Tuniu-Scverijihe.
Rónia, augusztus 17
Az olasz lapok szerint Romániában az elmúlt napok pesszimizmusát az Utolsó órákban bizonyos optimizmus váltotta fel a magyar és bolgár megegyezések tekintetében. Bukarestben biztosra veszik, hogy Bulgáriával a hétfőn kezdődő eniiovvai tárgyalások során sikerül megegyezni.
Szófia, augusztus 17
(MTI) A román külügyminisztérium kabinetfőnöke ma reggel Szófiába érkezett és még a dólelött érintkezésbe lépett illetékes tényezőkkel. Ebből diplomáciai körökben arra következtéinek, hogy a dobrudssai kórdós döntő szakaszaiéi érkezeit. A/, egyik román ug-ság, a Curenlui szerint q .bolgár-román tárgyalások hétfőn Craiovvában megkezdődnek.
SzUnfelentlI pusztítják a német bombázók London és környéke katonai és hadiipari berendezéseit
Az éjszaka több görög hajót bombáztak Ismeretlen repülőgépek
Berlin, aug. 17. A német légierők Portsmoulh köv zeiében kőt angol repü\'őlerel bombáztak, több gépet a földjön elpusztítottak, az egyik repülőtéren 5 hangárt felgyújtottak- Portsmouthnál azonkívül a légi bombázás folyamán elsüllyesztettek egy angol torpedórombolót. Tegnap délután egy angol hajógyárat is eltaláltak a német re. pülők bombái. A repülök tegnap 6b angol gépet hittek te, a német veszteség 15 repülőgép. Tegnap újra munkába léptek az északfrancia pa/to-1 kon lévő német légelhárító üjegekj is. amelyek egy angol repülőraj tá: madását visszaverték. Hát aágol bombázó repülőgép meg akarta támadni a bretagnei olajtartályokat. A németek az összes támadó gépekel meg-semmisítenék. •.\'/¦-
majd később a történelmi jog alapján hozzánk tartozó Kárpátaljának. Ezután következett a lengyel kérdés megoldása. Közel járunk az egyesztendős évfordulóhoz, amikor a ílan-zigi és keletporoszországi kérdés felvetésével kapcsolatban Lengyelország a nyugati plutokrata országok beiig* ratá"sáru fegyvert ragadott a \'¦hatal. mas Németország ellen, aminek nz tett a következménye, hogy a gé-peslletj német haderő .az emberiség első viHámhuborujában, szinte m.e.
Berlin, aug. 17. (NTI) Uj-ibb jelentések szerint a német légi haderő igen nagy hevességgel folytatta az angliai hadianyaggyárak, gabonaraktárak, gyüj-tőházak és hadi berendezések elleni bomba támadásait. Különösen hevesek voltak a támadások a "broocki Iparvidékek elten. A bombázások által okozott károk igen nagyjok. A satthani állami hajógyár még min-rochesteri és
mefdstoni repülőterekből csak löt-csérmezők maradtak a ledobott bombák nyomán. Sikérült egy nagy erő. müvet is üzemen kívül helyezni, Két angol záróléggömböt lelőttek. A német támadás során sikerült áttörni a londoni légvédelem zárlatát. Bord-ieth környékén is hatalmas robbanások történlek. ÉjfóUg 65 angol repülőgép pusztait ei\'15 uémel géppel szemben. Az angol légi egységek sok helyen mértek a harc felvétele előtt.
dig lángokban áU, y
Levegőbe repült egy tondoni rádióállomás ?
Budapest, aug. 17. A Mai Nap mai számának cgyebÜn. ncn meg nem erősített hirc szerint ma éjszaka 12 óra körül — nevv-yorki tudósítás Szerint - a londoni
sebe illő gyorsasággal érvényt szerzett jogos követeléseinek s Lengyel-. ország porig legyőzve feküdt Európa földabroszún. Szeptember első napjaiban hadat üzent Németországnak Anglia és Franciaország. Az ezt Kővető csodálatos német fegyvertények beigazolták a leküzdhetetlen német lölényt.\' Dánia, Norvégia, Hollandia, Belgium és Franciaország egymás után estek el, vagy adlak meg magukat. , i
Maradt tchól a porondon Auglkl s
egyik rádióállomás beszüntette működését, m«rí az állomást a német repülők bombái levegőbe röpítették\'.
(Folytatás a 6. oldalon)
maradtak megöldástváróan Bzojht & problémák, amelyekét uz uj Idők korszellemében fogunk rendezni. Ezek közé tartozik a délke!eieUrópaimagyar és román kérdés is. Ennek legfőbb vitaanyaga Erdély hovátartozvuidósága. Elintézésére az első nagy jelentői ségü lépés volt, amikor gróf Tetekjé Pál miniszterelnök és gróf Csáky István külügyminiszter meghívást kaptak a német birodalom vezérétől a müncheni találkozóra. Ezt követte hamárosau a román miniszterelnök-
ZALAI KÖZLÖNY.
1940. augutttuj 17
Intézeti ruhanemüek
nagy választékban Szomolányinál.
nck é-s kütügyrninisztemek, valamint a bolgŐr állam férfiaknak és Szlovákia vezetőinek salzburgi meghívása. Ezek a tanácskozások mind* azt & célt szolgálták, hogy « fennálló,\' igazságos megoldást váró probléma-\' kat, tehát elsősorban Erdély átadását békésen, fegyverek kikapcsolásával, intézzük cl. Románia az első napokban a lőlo megszokott politikai fegyverekhez nyúlt. Mlg egyrészt barátságos arcot mutatott a tengelyhatalmak kívánságának kielégítése felé; más otdalrói\'szerveznf kezdte a belső ellenállást. Megindult a fej vészelt kapkodás, de akármerre tekintetlek, tüskébe nyúltak. Az angol - francia garancia mérhetetlen teher lelt számukra s máról-holnapra olyan tenf-geiybarát politikának dobverését hallottuk Románia sajtóján kérésziül, ami tul akart tenni minden eddigi hasonló baráti kapcsolaton. Az ilyen máról-holnapra ébredt ü-\\,-átságnak azonban Berlinben és Rómában hamar lemérték súlytalanságát. Nem lehetett mást tenni, min (hogy Románia elküldte hozzánk a kapcsolatok felvételeié olaszországi követét, Bossy-t. aki párórás budapesti tartózkodása alatt érlnfkczésbe lépett a magyar államférfiakkal". \'Ezt követőén Magyarország eljuttatta jegyzékét Bukarestbe, amely jegyzékben határozottan feltüntette a magyar kt-vánságokat. így jutoltunk el oda^ hogy az 1910. esztendő augusztus havának 14-ik napján, még éjféü 12 óra.előtt megindult Budapestre* Tióry András követ, meghatalmazott miniszter vezetésével az immár tör-ténelmi nevezetességű Zsófia hajón a magyar delegáció Tumu Sevcrinbe. Ez a város a Vaskapun tuj, a Duma mellett fekszik, itt jelöltetett ki uz a hely, ahol a magyar-román tárgyalások immár folynak is.
Semmiféle találgatásokba nem bocsátkozunk. A magyar delegáció becsületes, békés szándékoktól vezérelve kötött kl a tumu-severini Du-nappiton, mkiden tényévet dokumeta-tálva a békés megoldásra vuló U$reY vést. A magyar közvélemény nyugodt lélekkel "várja az események bckcV-vetkezését, olyau nyugalommal, amilyennel csak az igaza biztos tudatában élő nemzet viselhet.
A „Ferenc József keserűvíz régóia kitűnően bevált házi szer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az Kérdezze meg
étvágyat fokozza orvosát I
Beosebely megkapta a 28.000 pengő államsegélyt Iskolaépítésre
Ilovizky János országgyűlési képviselő sikeres közbenjárása
Becsehely község annak idején azzal a kéréssel fordult [lovszky János országgyűlési képviselőhöz, hogy eszközöljön ki a községnek állami segélyt egy három tantermes, tanítói lakásos iskolára. I\'ovszky János felkereste Hómnn Bálint kultuszminisztert, aki készséggel lelt eleget I\'ovszky közbenjárásának s most orról értesítette, hogy a jelzett cé\'ra 28.000 pengő állami hozzájárulást utalt ki.
Becsehely község megyaisága kö-
rében nagy Örömöt okozott Iiovszky eredményes közbenjárása. :
Sormás
község 20.000 pengős segély kérel-mén\'.\'k kedvező elintézése most van folyamatban. i
Értesítette Hóman miniszter iiovszky képviselőt arról is. hogy kérésére
Bajoss
községnek egy rádió hcszerzé-éiT 120 pengőt utalt kl.
A Zalai Közlöny ezután minden héten össze-foglaló jelentést ad a budapesti élelmiszer* nagyvásártelep áralakulásairól
Újszerű hírszolgálatunk a vidéki termelők és kereskedők érdekeit szolgaija
A magyar vidék élelmiszer terme-lé-sének döntően fontos pi.ua Buda. pe.sl, hiszen a főváros milliós lakossága fogyasztás szempontjából teljesen n vidékre van utalva, de ezen kiviil a külföldre irányuló óWiniszcrkjlvitelünk javarész*1- is a budapesti é-olnü-szepiagi\'vásár te !oj)c:i keresztül bonyolódik le. Tcrmészo\'.es léhát, ha a vidéki termelők százezrei é-s a hudapcstj piaccal dolgozó vidéki kereskedők ezrei különleges érdeklődéssel figyelik a fővárosi ptao árhullámzását, amelyet a piac ősi (örvényei szerint a korcslel ós kínálat viszonyú szab meg. L|»cn ezérl a piacszervezés elsőrangú ló. iiyezöjc, liogy a lerinelö és a keres, kedö pontosan ismerjo a napi árakat, a legközelebbi napok várható ár-.iit, de tudomást szerezzen arról is, hogy melyek azok az élolmieikkck, melyekből pilláiul Inyilag lulkjn&it van s
melyek azok, amelyekben a kcreskji nagyobb a kínálatnál.
A múltban igen sokszor előfordult, hogy a vidéki termelők ós kereskedők
egyes élelmiszerekkel lullialmozlák a pesti piacot, ami hatalmas áreséseket idézett etö, ugyanakkor más élelmi-cikkekben nagy hiány mutatkozott a fővárosban, A vidéki érdekellek emialt ¦súlyos károkat szenvedWk s a l/.ij leg. rölib\'oka a tájékozatlanság voll, Gpcn ezérl a Zolái Közlöny mától kezdve minden vasárnap külön cikkben Ic-közli ia Magyar Vidéki SajtóhidósitÓ Imdapesli szerkcs/.lös<\'gének összefoglaló jelentését n fővárosi élelmiszer, vásárlclep elmúlt heti áruforgalmáról és prognózist ad ezekből az adatokból kiindulva a következő hét várhaté piaci eseményeiről. Ezeknek az össze, foglaló jelentéseknek nagy szerepék lesz a rádió állal naponként közölt budapesti piaci Jekmtésok melleit, mert rtinig a rádió jelenlése az aznapi helyzet kó[>éi tükrözi vissza, addig a mi heti jelentéseink szélesebb lávlitol nyit
Az ellenségeskedések megszűntek, az utolsó nőmet kerékpároB osztagok napi céljuk felé karlkázoak. (K. G.)
Városi Mozgó* pénteh, szombat, vasárnap! A világirodalom gyöngyszeme. Színes filmcsodaí
Tamás úrfi kalandlai
Mark Twaln örökbecsű regénye. Ifjaknak és Öregeknek felejthetetlen emlék.
Sxanzaoióa klaérttmfiaor I Aktuális híradók
Előadások köznapokon 5, 7, 9, vasár- ét ünnepnap 3, 5, 7, 9 Arakor
BflZARUDYAR,
Legszebbet legolcsóbban!
Telefon: 3- -95.
nak, amelynek segítségével a vidéki termelők és kereskedők pontosan szám bavchelLk ciz elmúlt hét forgalmát és egyúttal \'kalkulálhatnak uz uj hét vár. haló eseményeivel is. Ugy hisszük, hogy ez nz újfajta piu-szervezési hírszolgálatunk komoly hasznára válik majd olvasóink jelenlékcuy részének,
E heti jelentésünk a következő:
Vasuloai érkezeit III vagon, hajón 1*137 q vegyes/ élelmiszer. Érkezett ezenkívül különböző áruval 402 tehergépkocsi és 28í)7 iófogntu kocsli valamiül 201.") ketrec élőbaromfl, 281 a vágodtlíaromfi és Ü28 láda tojás, végül lulnyeimőrészt őszibarackkal 750 kör-nyékbeli kézbenszálÜló kistermelő.
A felhozatalban az előző IiéUel Szemben általános kisebbniérvü emel. kedés állapittiató meg, kivéve a tojást, amelynek felhozatala az előző héttel szemben 456 iádéval csökkent. Bőséges a fclhotzalal és kináiat zöldség és főzelékfélékben, idöszerft gyümölcsökben, valamint a baromfiban is,
IVfinl újdonság megjelent a vásártelepen a szőlő, amelynek 100—120 fil-Jéres .kezdöára a liét végére »70—90 fillérre csökkent. Ugyancsak mini uj-danság szerepel a magvaváló szítva is, amely a hét végén kg.ként 30 filléres áron indult. Dacára Ónnak, hogy a zöldség- és főzelékfélékben, a gyümölcsben és a baromfiban a kínálat bőven fedezte a keresletet, az árak nagyjában mégis változatlanok maradlak, tekintettel ai*m, hogy a piac élénk kereslete a kúiálaloit túlnyomó-részben azonnal felvette, viszont a tojás ára a csőkkent felhozatni miatt kg-kónt io fillérrel emelkedett.
laen .élénk vcát a forgalma a ter-Ujw piacnak is, aminek kövotkezléhen a^iiajKMiként \'\'mintegy 500-at kitevő termelő kocsi már 8—t) ómkor üresen, a jó vásár tudatában indulhatott hazafelé.
Általában megállapítható, liogy a
\' Szombaton és vasárnap Érdekes történet 1
Nép Mozgó.
Nagy kalandorfilm I
Titkos megbízás
GUSTAV FRÖHLICH és CAMILLA HORN nagy filmje Élvezetes klséröműsorl
Előadások kezdete kfiznapokon 5, 7 és 9 firakor, vasár- és Dnnepnap 3, 5, 7 és 9 Arakor.
IHÜ. augusztus 17.
»AJjAJ kpZLONV.
FERENCJOZSEF
keserűvíz
kerestet lényegesen magasabb felhoza. lalt is hajlandó felvenni,
A kialakult árakról
n vásárcsarnok igazgatósága a buda. l>esti rádió l-l óra 30 perces hírszolgálata .keretében naponként beszámol, heteidként pedig •Hivatalos árjegyzés-t
ad Ikl, amely évi 24,. félévi 12, vagy negyedévi 6 pengő előfizetési ár mellett az érdeklődök rendoikczósére áll, sőt egyes példányonként js váaároUiató a vásárcsarnok Igazgatóságának pénztáránál (Itudapcsl, IX., Vámház körút 1—3. sz. I. emelőt. Telefon: 38-01-63.).
Naptár: Augusztus 17. azomhat. Rom. kat. Jácint. — Proteatána Anasztáz. — Izr. Ab hó 13. — Augusztus 18. vasárnap. Kom. kat. Honn cs. — Protestáns Ilona. — Izr. Ab hó U.
OflzJtrdö nyitva reggel 6 érától «ot<» 1 öralK (lírMfl. axerda, péntak délután kadden «fié** nap nőknek).
-1
Kneipp emlékének1.
Viharzó tengoreü fs közlekedik a komp Saltdal éa I-\'auske között. (Foto K. D. V.)
Áru-bőséggel és olcsósággal lepik meg a kiállítók az Ösz! Vásár látogatóit
A takbcrejidczó\'ii és a háztartási ipnr lázasan készülődik a szeptember 5-IŐI lfi.íg tartó őszi Vásárra. A be-mubitott tervekbOl megállapítható, hogy olyan kedvező bevásárlási lehetőség már régen nem kínálkozott, mint ezen a vásáron, inert a kiállítók a legszerényebb haszonnal megelégszenek, hogy a vásárlásit kedvel minél jobban felfokozzák. Hatalmas "anyagot mulat be a Vásár és aligha van olyan háztartási ós lakberendezési cikk, amit olt — egy helyen — no lehetne na-
gyon olcsón megvásárolni.
A féláru utazási biztosító vásárigazolványok árusítását már a legközelebbi napokban megkezdik s ilyet mindenki szerezhet magának bármely utazási és menetjegy Irodában és « Vásár minden Ib. képviseleténéi A féláru utazási ki\\dvft/.niény a (elutazásra augusztus 30-tól szeyiteniber hó ifiig, a visszautazásra szeptember B-töl 22-ig érvényes. A MAVAUT járatain 12—50 százalék az utazási kedvezmény.
t i . ; . i i \'. . Í-)
Gyufával játszott és meggyulladt egy klskanlzsai kisleány
A gyermekjáték1 majdnem vógze* tes szerencsétlenséget okozott tegnap Kiskaiiusán. \' \'
Tóth Mária ¦! éves kisleány- aki szüleinél, a Szepetneki-utca 59. Szá-hézban lakik, több kisebb-nagyobb gyermek társaságában az utcán játszadozott. Közben nz npró sereg va-h\'molyik tagja gyufát keriielt valahonnét és - jó gyerekszokás szerint - gyújtogatni kezdlék a gyufa-
szálakat. A játék-lüzböl csakhamar komoly baj lett; - meggyulladt; a kis Tóth Mária könnyű ós kevéske nyári ruhája. A lángok pillanat Blatt a gyermek testét érték ós olyan súlyos égési sebeket okoztak, hogy ki kellett hivatni a mentőket és az ösz-szeégett kislányt azok számították be a városi közkorházba.
A vizsgálat megindult, (erhei-c va-lakit felelősség gondatlanság elmén.
Két testvér szúrt sebbel került a kórházba egy kipukkadt kerékpár-gumi miatt
Két petriventei testvért hoztak bc a nagykanizsai mentők 11 városi köz-kórházba. Az egyiknek a mellén, másiknak a karján szúrt seb.
A dolog agy tsett, hogy ¦> két testvér, a 27 éves Szapáry József és a 21 éves Szapárv György peW-Vinci löldmü\\esőknek 1 üdvük szo\'y tyanl tgy kis Iterékpir-kirándulásra. Kerékpárjuk azonban nem tévén. cl-meutek a keresztapjukhoz és elkérték
kölcsön annak a kerékpárját. Az országút jiöcsörtjeta a kerékpár egyik gumija kipukkadt és - a kirándulást félbe kellett szakítani. Mikor a kél testvér visszatolta a póruljárt kerékpárt a keresztapjuk portáját?*, öreg annyira dtlhbe gurult, hogy bicskát rántott és a két keresztfiát n#g-szurkálla. I I
Az ügy a esCndörségift a testvérek
pedig a kórházba kerültek.
tflÉ
i. rau/^VAtw^-
»A legjobb anyagból kell
felépítenünk az emberi testet, a léleknek ezt a legcsodálatramóltóbb otthonát, mert csak akkor lehet az erős és szívós, de a lélek is csak akkot lelheti benne örömét.* Ez volt a nagy Kneipp életigazságának egyik alaptétele.
Itt pompázik előtte kimeríthetetlen bőségben a legjobb anyag: az aranykalászos árpa/öld. Az Hiúság is vele tart, melynek sorsát annyira szívén viselte. Mindig azon volt, hogy a gyermekek jó, ízletes és tápláló kenyeret kapjanak, héjastól megőrölt kenyérmagból készült kenyeret. Igen ám, de mit igyanak?
ő maga fedezte tel az italukat is. Valósággal koronát tett élete nagy müvére, amikor olyan italt is adhatott, mely hasonló a folyékony kenyérhez és amellett nemes, ízletes ós egészséges. Melyik ez az ital? A Knelpp malatakavt Ezt a kávéitalt hámozaf lan, egészséges ós cukros malátává varázsolt árpából főzzük.
Ez az ital nem csupán a gyermekeké, hanem a felnőtteknek is ezt kellene inniok. Álljon minden asztalon naponként egy nagy kanna jó és egészséges Kneipp malátakavé \'Malátakávé mindenekelőtt* mondogatta Kneipp mindig.
Ügyeik Kneipp malátakávét!
Lzí Uaeiftft maga adta az emíetiiáfttek.
ZALAI KÖZLÖNY
1*40. augmzlu« 17.
fyi6t lítifUuiík Isiuán esodatalo* iUU
SZURAS MEGENGEDVE!
A Hátai tídatörty.
Kcszler ezután öszútie eUsmeréssal ír Kcgtevichröl:
«A gróf finom ízlésű s a művészei minden ágára kiterjedő szakismerettől rendelkezik, ö volt az, aki a színháznak a megnyílás perceitől kezdve kitűzte irányzatát, az összjátékra, vola. mstl a -szjnpadi kjáilítás minden részletére kiterjedt gondozásával ki tudta vívni a közönség elismeréséi s mind-tnna sikereké;, nrnciyek a jeles művé. szék szép jálékávui egyetemben, a Vígszínházai a főváros közönségének minden körében mcgkcdvUie, o benne bízott a Sajtó; ö benne bízott a kó. zónség; az ö vezclésére vőtUik büszkék a művészek; az ö tudása és szakér-leJinc volt ama kezesség, am-\'ly *a -színház lulajdonosát, 0 részvénylársn. ságol rábírta, hogy a gróf állat aki. kitoU bánnas társaságnak bérbe adja ingaUaniit. 0 volt o inüintézei vezetőségének jólékony szttlcinc. S ennek gróf Kegtcvieh Istvánnak háromévi munka és tervezés után, vissza utasít \\-J a pariamenltölj a várostól rjs minden más segélyező fönuntól, 1 mtudatlan buzgaloiunial, óriási fáradsággal fel-éliitetie a színházat ugy, hogy nincsen benne lóglj, amelyei nem az <> keze szerzell volna meg; ennok a gróf Keg-levieb Istvánnak egy Szécsí Ferenc le-szi lchcletlenné, hogy az ügyek élén maradjon. Szécsí Ferenc végheletlcu szerejiéd viszket egségébeii nem Itidla olvisclni, hogy Keglevirh legyen a színház elnöke és a művészi ügyek legtöbb vezetője. Bugyellárisa ra csap és azt mondja: iLn vagyok n pénz! Nekem jenki nem parancsol, hanem én parancsolok,!
Ktsrfer tárcájában kegyetlenül -ki-vfgzi\' Szécsil, Faludit és a nekik gazsatálö társaságot. Ab, Kcgtevich gróf uTb — írja lejjebb tárcájában, — «nem a lágyszívű ideális Iáknak áll 0 világ, hanem a . praktikus\' SzécMe.k-nek. Igaz, n ipraktikum¦ fölölt van még vataml: az igazság, amely kijár még a legtöbb idealistának is..
IUsoUa. Hfyití tcueU
K«>/.;•¦(¦ cikke feltűnést keltett.
Iteltcgeit tekintélye volt a színházi viágnak. Tudták róka, hogy Kyíilöli a mágnásokat... Ls ukkur uiég nem ismerte személyesen 0 grórót, viszont Szócsiékkd gyakran járt egy társaságba, üv> ha nrrójl volt szó, hogy közöttük válasszon, nem lelt hütteti önmagához és a gróf mellé álll...
KeaZler nom nyűgödet1 botc abba az JgazságtatLmságlKi, amelyei Keglc-vieh tüten elkövetlek. Tárcájának incg-jtseuéüeiután liárom nappal nyílt levelet telt közzé, amelyei ujságaólársai-lioz oimzett. E nyjat levél hangja még őktfiebb, mini u tárcáé. Ezt irta.
• A Vlgszln háziam az értésem, u tanítóság, a tehetség kétségiieejiö harcot VÍV létéért a tudatlansággal, korlátolt-sággiil, lelic tétlenséggel. A szellem vias-kodik a zseb vitézeinek gúnyos kö-nyórlobcnségévol. Apolló papja, Laokoón vonugtUc a tizfíüérosek Umgeré-ból rárohant leuedosí Idgyók íörtoU uies övezéso aínlt. Az eszményt fojtogatja a pénz. Kegsevlch István, aki csudálatos buzgalmával, át nem ért-hciö telhQHOdésével nH\'g hidta gazda, gitmii Magyarország fővárosai u gyönyörű múzsatemplommal, mostani képieken lielyzelébeii kitol temetheti, kitől kapludja meg az érdemét meg-Alotő elégtételt, lia nem lölünk, a jkárLuHkOi iöz véle n lény szókimondó libmökoiiöLi
.ÍÜ, akik az ei\'kiVxMiUpiló apostolok
asz tatáról lehuUoti kenyérizHRsnkböl
l&Üuk, az élet -knzdcuiaaUjeu nem rcu-
lúa: mt\\ Ando*
dtflkcziink más fegyverrel, mini olyan lángnyelvvel, ameiy a mesterek szél. oszlásakor fejűkre az égből alászállt: un, kik mint a szellem fenségének apró hu"detöi, létünk jogosultságai ki-záréiig a fölség megóvásának szükségéből merítjük, ml a felvilágosítás misztíriuniának igényieden levitái; mi cfizincórlök, mi gondola t+orgá csőtök.
mi lelheteUen igjzságkovxtelők, szóval:
ml újságírók, nézhetjük e összetett kczckkti, mint gyilkolja a gar.is az igéi? Xrm köUtességünk c nekünk fel. hzófrilni a betörés ellen, amelyei a kufárok az emberiség legfőbb szentélyén, az érlclinen e\'köveinek?
így jajdul fel Keszler, ilyen gyönyörű sorokkal igyekszik felrázni uj-ságirólárMiit Kegleviih mellé csata, sorba. Vájjon sikere lesz c?
IMikózlK-u « színházi világiján Keszler cikkén vitatkoztak, SzécSi bizabnas
uton megtudta, hogy Kcgleviclinek két
nap múlva váltója jár le, - amelynek bevallására egyelőié hiányzik a pénze.
A két bérló esle összeüli tanácskozásra... Szécsí éjszaka még beszéli azzal az emberrel, aki elárulta, hogy KegYevíchnek pénzre k\'.sz szüksége, Szécsí boldogan mosolygott...
röf veszélyben volt.
A színháznál fellángolt a gyülölkö-dós lángja. A színészek kél (parira
szakadtak... Azokra, akik harcoltak Kcgteviebérl és azo,kna, akik közömbösek voltak.
A Keglevicli párt feje FenyvOssy EmU vott, ez az igazi uT, akiiwk a keze ökölbe szorult, ha méltánytalanságot tajűszlait. Hú fegy\\vrtárs;i volt Hegedűs Gyula és Szerémy Zoltán, A színészek megtudlak, hogy KegJerich iaküldótl egy bent a pénztárhoz. I)e jiénzl nem kapott, azzaj az indokolás, sat, hogy nem jár neki, meri fizclését már három hónappal előre felvette. Ilyen szurkalásokkal akarlak Kcg\'c viehet lársai dked\\eti«iiteni. Azt szerették \\*otna, ha Kcg!cvich dühösen futugrik íróasztala metlöl és elrohan -- örökre,
A MtíhUz 3000 foUHÍÍú
lúglcvich, aki Solia nom lürt sértést, keserűen mosolygott, ludta, hogy szükség van fegyelmezettségére, némán áll la a harcot, hallgatott!
renyvcssy jelentlkezct| kihallgatásra az elnöknél. Az röglön fogadta kedves szin észéi.
Akadozva, nehezen mdirll a társalgás. Végül Fenyvessy eiöhozakodott\' moii dan twdójúval.
-- Ne haragudjék gróf nr, Jioay belcavaskozODl olyasmibe, amihez semmi közöm sincs. Hallottam, hogy anyagi zavarokkal küzd. Van hétezer forint angi.ikaritoti pénzem. A felét kölc .ni adnám. Ne, vegye illet kn-s(gne,k, amit mondok. Tolakodásnak sejn. Az őszinte tisztelet hozott ide. TFolyt. köT.)
.A hurcies/.közük kellő álcázása nagy szerepet Játszott a háborúban. (Foto R. D. V.)
Zalamegyében 22 ötazáz pengős ajándék-kötvényt osztanak ki a biztosító társaságok
A Kormányzó Ur országlásának 20 éves évfordulója alkalmából a biz-toMtó inlézciek hódolatuknak m"ra* dandó emléket emeltek azzal, hogy czévi március hó 1-én született gyermekek részéri ajándékként 500 pengőről szó\'ó életbiztosítási kötvénye, kel álliUHiak ki, melyek a fiugyer-nvek 22 éves, a leánygyermek 18
évek korúban Irerütuek beváltásra. Ezek a kötvények \\ legközelebbi\' napokban adatnak ét a szülőknek. Vidéken az ajándékkötvények átadása iránt az egyes törvényhatóságok főispánéi intézkednek, Az át:idás helyérő\', napji\'rji és órájáról az érdekelt szülök mindegyike külön értesítési kap. (:j
Müvósii amatőrmunka előhív
MÁSOL
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV
fotószakQzlpt, atiialöriaboralüi-lumában.
! ÉKSZER,
footoWn IM-mbilj-oiutt
l4"^ SZEMÜVEG ZSOLDOS GYULA
f r, ¦ ¦ ,i I ¦ " < - J- ij.. - t, ¦
WBtKM, mBBm H laJUWUWlsMii,
F6-tit S. (• Koron»-jjál!o«UvBl i.smbtn), ¦ laóranau javtlóműhaly I
aaaaaaaaw
Szombat
Állandó mÜtatexAuxoV bilköwuipokon BudnpMt I. MBJOria
&45 Toma. Hírek. Koxlemények, Hangiemesek. — Utána étrend. — io Hirek. — 11.10 Nemzetközi rizjaiió. eoigálat. — 12 Harangszó. Hlmnuax Időjárás jelent és. — 12.40 Hírek. -1X20 1 d\'i je\'.-és, lilőjárásjeK-alés. -1L35 Hirek. — 14.45 Müsorisuar. tetéa. — 15 Arfolyamhirek, pKká ámk élolmlsusráraJt. — 16.45 Időjelzés, idő. j Írásjelen lés, hirek. - 17 Hírek «4o-rák és magyar-oroa nyalván. — 19.13 Hirek. - 21.40 Hirek, időjárás Jelentéi, hirek uiorák éa magyar-orosz nyelwn,
GÓTH SÁNDOR
lakatos- ii ladrooyam ipartelepe
Sionabatholy, Köszegl-Utca 9, áruim elljintrtck I * W
BUDAPEST U
17.1") Leiigyet Anna és Varga baro migyar nótákat énekel, kíséri Toki Horváth Gyula cigányzenekara, — 18 Kádár (iéza előadása. — 18 ;W Kamara, zene. — 10-25 KüJügy* negyedóra — 19.40 Hangfelvétel. — 20.25 Közvetítés az Erzsébetvárosi Színházból. .Sárga, rigőfészek. Operett három felvonás, bau, hét képben. - 2330 Vidák József cigányzenekara.
BUDAPEST Hi
18 Fdm- és jazz-számok. — 18.45 Mezőgazdasági félóra. — 19.15 A Hadi" Szalonzenekara. — 20, Hirek, — 20.25 Hegedűs Zoltán elbeszélése, — 20.45 Hanglemezeit
Vasár nap
BUDAPEST I.
8 Rbresztő. Szózat Elangtanezek -8.43 Hirek, — 10 Egyházi .ének és szentbeszéd. — 11.15 Evangélikus is. lenlisztelet. — 12.20 Időjelzés, idö-járáüjedentés. — 12-30 A Melles lieto ziiidkar. - 13 Hádiókrónika. — ÍJ45 Hireft. - 14 Hanglemezek. — 15 l)r. Weber I-tjos előadása. ~ 15.45 Bura Sándor cigányzenekara. — 16.30 Fel-olvasás. — 17.15 Szalonötös. — 17.45 Felolvasás. — 18.15 Budapesti Hangverseny zcaokar. — 19.25 Nagykova-csy Hona dalokat énekel. — Í9-50 SportcTCdinények. — 19.55 «Bajnoki vér.- A magyar vitézség dalai és kót-U\'ményeí. Közrenu"*ödlk dr. Palló Imre és Kiss Ferenc- — 20-55 líodnáf Jeriö előadása. — 2125 Dohnányi: Szimfonikus percek, — 21.40 Hirek, idöjárásjc\'lentés. — 22.10 PerUs Jenő eig;uiyzenekar.i. ~ 23.20 Magyar tánc-lemezek.
BUDAPEST II,
li Hanglemezek. — 1205 Levenl* rádiólóiéra. — 15.05 A Bcszkárt Budai l\'ömühclyénok DaJegylele. — 17-50 Sü»* lonölös. — 10.30 Dr. Hady Antal előadása. — 20 Híreit. — 2025 Hanglemez. — 21.10 Dr. Jeszenszky Sándor előadása,,. — 21.35 Időjárás jelentés.
Steaua olajok
bizományi raktára.
39
1940. augusilua 17
ZALAI KÖZLÖNY.
AZ ORSZÁGÉPITŐ ÖRÖKSÉGE
írta: Mlhalovlc* Zilgmortd
Amikor az EochaiSsztikjs Kou-giwszus ^láffSiigíirairia\'k ropparil kö-relböl átléptünk a S/jOiit István évbe, íudtjk, hogy feladatunk iránya élesen meg van adva. A Kongrcsz-s/us az erők zajlása! hozta, q sküiI István év az erők határozott útját mutatta meg a magyar kaloliciztmí.is számára.
A nagy év után rohanó események is [gazolták, hogy a magyar életnek niás látja nincsen. Most még világosabban látjuk, hogy nem hiába úl-litott Islcn éppjen a magyar nemzet nagy keresztelő medencéje mellé országépitŐnek ilyen korszakalkotó egyéniséget. Ezzel\' Isten megadta a nemzeti géniusznak fejlődési irányát és biztos sors hivatását, amelytől "eltérni történetünk tanúsága szerint büntetlenül nCm leheléit.
A Katolikus Akció, a katolikus kö. zösség összefogó szerve é\' Irányítója ezt a sokáig elfe\'edett. de most újjáéledt szejttistvánl örökségei vette át a legsorsdönlőbb időkben. A magyar Katolikus Akció mindent ebből \'a szemszögből lát éi értékei.
Kezdeményezései innen indulnak cl
és ide tartanak, meri megtalálja ben-ií- a teljes magyar katolikus pr>gra.
mot. Nincs szükség tetszetős, vakmerő, de alapnélkü\'i kísértetekre, amikbe a katolikus miUíók céltalanul lennének belehajszolva. Csak az kezdeményez, ami keresztülvihető, ami világosan. tisztán katolikus és magyar. Vagyis, amik a SZCntistvánl alapelveken nyugszanak.
Miben áll ez a szeutlstváni örökség? Mit lehet ezer év messzeségéből áthozva az országépitö eszmél,-böl a mai magyar élet szájnóra? Vájjon a roppant szimbólumot nem vonjuk-e le túlságosan a mai étet bizonytalan forgatagába és tapogatózó bizonytalanságába?
Szent Istvánt ugy is lehet lótni, mint egy szlmbolumszerü hatalfiiW
egységet és alkotó-ait m\'n1 Cgy óriási tömböt. így i-< látják li\'glöbbeu az ezer év ködös távlatában és a jobbak számára is egy nagy távoli történeti emlék és általános buzdStó példa. Do nekünk most meg kell látnunk az Orszógépitöl ezernyi njoi« dulataibaji. töprengéséken, ZSufolt \'erveiben, aprólékosnak tetsző tettei-, ben.
Így látjuk és ezt a Szent iSÜvání keltjük életre a milliók Uidatábarr. Bevisszük életünk minden kérdéiobe nemcsak összehasonításként buz-» dltó példaként, de valóságos uj magyar katolikus programként.
Aki Szent István éleiébe és alkotásainak, törvénycinfek, intelmeinek sürü halmazába mélyen beletekint, meglepetve látja, hogy cz a legkisebb részletekbe menő országépité. egy roppant közösségi gondolat pillérein emelkedett gigantikus ojrópai és keresztjéVv teiléé.
Ez az évezredekben gondolkodó zseniális aJJtumalkotó és ncmzeUfyilrt a legmélyebb emberi alapoknál kezdte. Először\' is a lelki - még szabatosabban kifejezve - 11 ktegye lem közösségbe akarta népét ÖSSZÖ\' fonni. Valósággal beleégette nemzetibb Isten féle ten, és imádság szellemét. Szinte zengenek törvényei ami kor Isten feltétlen országáról, isten tizpanmcsóról, n vasárnap mégszen-teiéséyől, az- Egyházról szótanok, ez fia lelki közösség ötszáz éven áfc majcírtejit, a mohácsi vészig a mfigy^ életerő valóságos csodáit keliletfa, életre. Nem ok nó\'küt nevezi a kö-
zépkor nyugati krónikása a keresztény népek virágónak a magyarnemzetet.
A Magyar Katolikus Akció is a lelki, az ima-közösséget teszi inTin-katervei alapjának. A Kongresszus róla közös célokért együtt imádkozik az egész katolikus magyarság minden templomban. Ez évben pedig megindítjuk a küzdelmet a közélet és társadalmi élet minden fórumán a vasárnap megszenteleséért,
Az imaközösség táplálja a világnézeti közönséget. Szent Islván mögött állolt Nyugat nagy keresztény tömbje. Mi mögöttünk sötéten ka-arog Nyugat rjlabollkus világnézeti ziláltsága. Ezzel szemben meghirdettük, kíírcsztülvitttfk és tovább folytatjuk az országosan egységes vi-.
lézetl előadásokat. Azonfelül Advent négy vasárnapján újra egy közös katolikus gondolat fog megszólalni az ország minden szószékéi oz Egyházról.
A kultjráüs közösséget Szent Islván az említett alapokra fektette és Éa akkor egyedül lehetséges eszközhöz folyamodott: a szerzetesi éi papi intézményhez, ami egyedüli lehetősége volt a kereszlé\'ny kultúra terjesztésének. Elérlc azt, hogy a magyar kultúra az Árpádok alati Európának messze sugárzó tényezője lett Kelet feíé. Ezt a kulturális vezetést kell a magyarságnak a katotikumon keresztül visszahódítani a Kárpátok medencéjében. Ezt most csak a világiak szoros közösségóV\'k leiret elérni. Ezért tellC a Katolikus Akf-ció. alapvető feladatává a világi vezetők rnánél alaposabb felkszltösé\' ós miuél erőteljesebb bevonását a közös katolikus munkába o szcllems" síkon is. Lassú és nehéz munkáj d\'\' már tízezrei vannak a gondola t-nak és pedig a társadalom minden rétegjéből. Vannak világi vezetőink n gazdatiszté.lybók a munkásság különböző rétcgelbö\'! éppúgy, mint a közép- és felső osztályok tagjaiból. Ls munkájukban állandóan összetalálkoznak, nem egyszer ugyanazon pódiumon egymás mellett.
A harmadik, a szociális közösség, mit Szent István u középkórnak a
mai elgondolás szerinti merev tft-gozoltságában és gátlásai közöít színié egész Európát túlszárnyalva még mélyebb alapokra fektetett A törvényei a legkisebb resztetekre mentien nCmesa az anyagi niegélhelósét biz-tosikilla\'niiiiden Ogyes társadalmi rétegnek, de a nagy katolikus közös-
XANTH1E DJE8EI- — tSOU-IAltóSI -* PROSSOipj; MELNIK —JfEvíÓCQP — iflÉkfö DJOUl-\'f
OiEBEL BASMA USTjTZA-UStINA OUSSA — OJEBEL — MELNIK —
¦ WO\\ XANTHIE DIEBI — MELN1 \\JSIINA — PLOvOlv jaCA TÍROUSSA — tZMIl — lECCE XANT : OJEBEL — SOU-IALISSi - PROSSI
NEVROCOP — górna D PLOVDIV jaca — KAVAKLI — l IZMIT — LECCE XANIHIf jac,
\'TUAotst\' ww^éíhW is tophat*?
8ASM*
PE8USTITZA. GlAUftKEUV -LMYftOS — XANTHIE SASWA - MELNIK IS/NA — PLOVDIV — IZMIT
ségí eszmét eleven valóságként üttette be a különböző osztályok közé.
A szociális közösség nagy gondolatát a Katolikus Akció szervezetei, az egyesüljek álla- váltja élet teljessé. Ezeknek óriási munkája teljesen behálózza az országot és a katolikus munka ezernyi erén keresztül ömlik át a magyar életbe, hogy pótolja « nagy hiányokat és átvezesse a magyar köztudatot a felelősségteljes szociális gondolkodásra, Ez évben országos-só igyekszik a Katolikus Akció fejleszteni a hálaadó termény-gyűjtést, ami színién a modem szociális gondolái cgyjk hatásos ébresztője. Már az eddigi kezdeti eredmények ls mutatják a gondolat életrevalóságát és kiszámíthatatlan hatásait
a jövő szempontjából.
Átvettük Szent István örökséét Alázattal és szívós akarailai árasztjuk ki nrjnkaprogramunk és szervezeteink érchálózatán keresztül a magyar katolicizmus és nz egész magyar élet síkjára. A megszervezeti
tízezrek és sorakozó szárezrek mögött lálni véljük, mint bontakozik ki, mint nyfr életet az Országépitö öröksége erős magyar katolikus közösség uj, időálló formájában.
1914. VIII. I*.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VflSTAGn Nogykunlzea.
Egy 20 as hadapród hóstette
__ A Cscraoviclól kc\'elro
ievő I)olz-sok körfil vivőit harcok során Illczó János volt nagykanizsai 20. honvéd* gya-logezreilbcli tartalékos hadapród tíui-tetic ki magái, lííczó a 2. csendőr, zászlóaljhoz volt beosztva és ezen a napon Járőre élén megközelítette az oroszok állásait. Amikor odriért, járőréi bizU>s helyen láinaaaképen vlsz-
szahagyvu, 2 honvédje* ki,serciél>on még előbbre kúszott. Egy orosz járőr észre, velte ós tüz alá fogta a vakmerőket.
Hn-zó hadapród niegacbagftU, dnm-dum golyói két helyen Ls szörnyű seljel szakítottak a testén, de 1.\'küzdve az óriási fájdalma kai, Inx^sittetuol megír la századparancsiiokának szánt jelentését, majd a támadó oroszokat
járőrével addig tartóztatta ret, amíg
iMŐsilé.sek nem "érkeztek. Bámulatos ItJkíenhel leküzdve sajgó fájtlobnoit, omlieroi ólon támadott ekkor s az oroszokai messze visszavetette. Csuk ezután vonult be járőrével. A harc alati egyetlen embere sem sérült meg, dc IHczó hadapród .sebesüléseinek áldozatául esett.
Kiváló magalnrlása és külónösképca az a lény, hogy súlyos sebei dacára is viléxúl a helyén innradt, tanúsítják, hogy liiczó hadapród " kunémkőtésü vitézek közétartozott ós hősként adln éleiét hazájáért. Áldozatos emlékét megörökítették elöljárói, akik bátorságát a nagy ezüst vitézségi érem oda. ítótésóve! jutalmazlak é-s nevét az ezred legvitézebb harcosai közé iktatták.
FERENCJŐZSEF
keserűvíz
2AÜAI KÖZLÖNV
Eredeti Excelent Habselyem
férfi és női fehérnemüek
igen olcsó árban kaphatók
Divatcsarnok, Fö-ut 6.
— (Bucsuszentlászlól zarándoklat)
• A liagykajuzSiiiak hagyományos bucsuszentlászlól zárándoJdaln az- idén is szeptember első vasárnapján lesz, a mely az idén szeptember \'\'\'.¦éjére csuk. A rendezőség érintkezóSiíO lépett a MA.V szőni balhelyi íizletveze töségévt-I egy. különvonat indítása érdekében.
— (Az Úrasszonyok Mária Kongregációjának jubileuma)
Szép jubileumi üuiK-^ségro készü-lődiik a nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregációja dr. Pichler Emil jjrózes ós dr. Hegyi ULJo&né prófécia vezetésével. Most lesz 20 esztendeje, hogy 1\'. líöi\'zsey Tivadar akkori! le-rences plébános lovókcuysége folytán megalakult Niigykanizsáii az Urasszo-uyoyk \'Mária Kongregációin, melynek bölcsőjénél a magyarországi kongregációik lángU\'lkú. ajHWlola., dr. P. Hangba Béla állóit. Huszonöt év telt el azóta évs ez alatt hitbu/g&hm téren Uagyon Szép működést lejtett ki uz Úrasszonyok Mária Kongregációja Nagykanizsán, a legnehezebb idők közepette, A jubiláló koiigregáciö évfordulóját megfelelő keretben fogja megülni, , i
— (Orvosi lilr)
Id. ós ifj. dr. König szabadságukról visszatérvu újból rendebiek,
— (Erdélyi férfiak Zalában)
Zala megy ében is szép számmal vannak erdélyiek, akik.az oláh Ixicskoro. soík megszállása elöl az anyaországba költözködtek, v;igy akiket » nyers erőszak szülőföldjükről kitaszított. A készülő eseményokkel kapcsolatban dr. Tholway Zsigmond nyűg. postahivatali jgazgaló most állítja össze- az összes erdélyi férfink névsorai, akik Zafa megyében tartózkodnak.
Autósok figyelméből
Hototlt bcnzinpétlű fflpíríal, mely a motor átalakítása nélkül, mint elaSrangB üxemaiiyftg alkalmas Bio-lorok hajtására. Jegy nélkUl kopható. Képviselet: Kelemen Rexaö cégnil,
— (Fodrászflzletek zárórája)
A nagykanizsai fodrászüzlelck augusztus 10-én, hétfőn este s órakor zárnak, kedden egész nap zárva rria-riuUutk. Szakosztály chiökség. \'(:)
— (Bajlárs keresési)
Felkérem azokat a volt 20. honvéd gyalogezredben bajtársaimat, akik velem 1911 szcpieinberlöi november végéig az I-sö pótszabadnál, majd a incnelszázad .kiegészítésére Veszprémbe a 3i-esckhoz s onnan a o-ik menet-századdal az orosz fronlra (Varanó, Szlropké>, DnkLi, Krosznó) uienlek, a Károly csajjalkereszt megszerzósének igazolása végett cimüket velem ludatni szíveskedjenek. Köllségákct mígléri-teiuf. Szcpes ^.Szeüiiauii) Józscr v. Yhjló Baja, Városház", (i)
(Folytatás az I. oldalról)
A görög kormány most a külpolitikai
Belgrád, aUg. 17" A jugoszláv lapok éjszaka érkezett értesülései szerint göríg hadi és kereskedelmi hajókat ismét bombatámadások értek, ezúttal repülőgépekről. A György király és az CHgn királyné nCvü toipcdóromboIókátTi-nos-szíget környékén érte o támadás. Egyik hajó scm süllyedt el.
A görög kormány cl akarja kerif nl a külpolitikai bouyodaJrrtakat,*\'zéri
már el szeretné kerülni bonyodalmakat
hivatalos jelentést nem adott ki aa utolsó napok eseményeiről.
Bern, aug. 17. A svájci vezérkar jelentése szerint ma éjszaka is folytatódott a svájci terület felelt idegen nemzeti* séfjü repülőgépek átvonulása. A gé. pek, amelyek a lapok Vóletmonyc szeHnt kétségkívül csak angol repülök lehettek, nyugat-kefet irányban repülték át Svájcot. .
Az angol mesterkedések nem fogják meggátolni Olaszországot abban, hogy tiszta helyzetet teremtsen Albánia és Görögország körül
kednek azokkal, vállalják-e azért a felelősséget. I l
Berlin, aug. 17.
Róma, aug. 17. (Stefajii) Az albán vezér meggyilkolása ügyében az albán ós az olasz sajtó bebizonyította a görög kormány felelősségét. Az aiigo* sajtó .szerint a gyilkosság után felkelések ói lázadások keletkeztek Albániában O\'asz. ország ellen, Vi\'ágos tehát, hogy az angolok albán mozgalmat szeretlek volna létrehozni O\'aszőrszág ellen. A görög snjtó is hamis bizonyítékokat ho/ott nyilvánosságra ebben az ügyben, de a mesterkedések hiábavalónak bizonyultuk, A gyilkosság súlyos kérdéseket vetett fel s akik azt előidézték, azoknak most Olasz-ors/ájí teiatt kell érte felelniük. Az angol-görög kezek által níoZjgiitott összeesküvés most előtérbe ál\'itotta
az Albánia hátrányára kötött sztr^ ződésck revizióját és véget kell érni most már az eddig Görögországra gyakorolt angol befolyásnak ÍS. F.zt Q kérdést sajtóvitákkal elintézni nem lehet. A görög politika felelős vezetőinek alkalmuk fesz bebizonyítaniuk, hogy hajlandók-e elfogadni Albánia és \'Olaszország természetes jogait, vagy pedig, ha szCmbehelycz-
A Deutsche DiplomaQsch\'-Potiti;-schc Korrespondenz az ötnsz-gÖrÖg feszültséggel foglalkozva, azt írja, hogy Anglia, amely szorgosan ter*-jesztetle az albán zavargások á\'hi-rcit, most \'feltűnőén gyanús tartózkodással kezeli az olasz-görög eltentétek kérdését. Az angol Sajló szerint londoni diplomáciai körökben kételkednek abban, hogy Olaszország megtámadná Görögországot a viszály következtében. Rámutat a német lap arra is, hogy «z angol aknamunka a hely megtorpedózásaival kapcso-t latban* is igyekezett olyan bonyodalmakat kelteni, hogy Anglia, mint nevető harmadik, hasznot huzhjassou abból, holott az olasz jelentések határozottan bebizonyították, hogy abban a/, időben azokon a vjzekén
Olasz tengeralattjáró egyáltalán nem tartózkodóit. Olaszország, írja a\'német lap, nem engedi magát agyafúrt kísérletekkel megingatni abban az elhatározásában, hogy ezt a vitás kérdést megoldáshoz juttassa.
Ballonkabátok Felöltök
impregnálása
PÁLCSICS-nál
Telefon: üzlet 533,
lelt ion: gyár: 344.
- (A Baross Nfll Tábor)
vendégforgalmi szakosztálya nagy. szabású felvilágosító szolgálatának kibővítésére személyesen járja be azokat a helyekel, amelyek az anyaországhoz visszakerültek. Ugyanebből az asYa-lomból meglátogatja a Kárpátalján alakult fiókjait ós mindenütt felveszi a kapcsolatot ujabb fiókok alakítására,
— (Színielőadás Klskanlzsán)
A iKiskOnlzsai Élcli c rovatunkban hírt adtunk, hogy P. Bánás Gyula lelkész rendezésében sziuelöadásra készülődnek a kiskanizsaí műkedvelők. Az előadás ideje megváltozott. New vasárnap, 18-án, hanem kedden, Szent István napján este íél 8 órakor adják elő a Gyermekszív rejtelmei című darabot, i , ,
— (Élmény a Mágneses vonal Angolpark-szinházl előadása)
Augusztus 19 én, hétfőn este kerül szüirc idoljára a főváros nagy színjáték-szenzációja, a .Mágneses vonal. Hogy a vidéki közönségnek is alkalma legyen megtekinteni a látványos és érdekesen izgalmas színjátékot, a Mágneses vonal csütörtöktől, augusztus 15-töl kezdve műiden este műsoron van. A darab főszereplői a fővárosi művészvilág előkelő reprezentánsai: Somlay Arlur, Eszenyl Olga, GreguSB Zoltán, Pataki\'Miklós. A bárkép nagy. slágerét Nngykovácsy Ilona, a kedvelt dizőz énekli. A színház belépőjegyei nz Angölpark lerülctére is örvényesek.
A Magyar Vöröskereszt kol-dusazegényt Adakozz!
i
Elékelő családi Bzálloda olcsó árokkal. Egy ágyas azoba 6 l\'-től, két ágyas szoba már 12 P-tÖl. Kítiinö étterem és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Zalai KözlOny elő-llzetül az utolsó havi előiizolést nyugta lelmutatásával 20\'jt kedvezményben részesülnek.
- Kn.Ipp 1892-bou
azt a gyártmányt részcsitelto kdlö. nös előnyben, melyet azóta, is Knelpp. tnalátnkávó néven ismerőnk. Egyiáe. jüleg felliatalmazfci a malátakávét elő. állító céget, hogy e gyártmány védje, gyeként ,iz ő nevét ós arcképét lmsr. nálliassa. A KnelppjnaJátnkáYó ezek szcrinl csak akkor valódi, lia a kávés, dobozokon rajta van a nópszeríi táp. lálkozás o hires reformátorának arcképe ós névaláírása.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST *\'«
VIII., Cookoiiay-u. 14. Humzotl 8x In háznál Családi axálloda a város szivében. Újonnan berendezve, központi ifi-téi, hldeg-mdeg folyóvíz.
Bgyifiyaa szoba P «*50, kétágyas P T-—
— Oaidujf I ar In lomul fll
jelent meg Szent István ünnepére a Búvár augusztusi száma. Viniaus Tuniszról, Pongrácz Sándor a biotechnikáról, ZaBca Ödön a lugmérgezés követkéz menyeiről, Wagner János a tengeri hazátlan csigákról, Kadlc Ottóikor a barlangkutatásról, Urbányi Jena a visszérlágulósról, Ureguss P;il nz ö-skori virágporszemekrőt és Mészáros László a légyről irt órddkes cikket. Számos tkép és magyarázó rajz talál-ható a széjikiállitásu folyóiratban,
— Békay Jiaaa vábuiol
Szabó Dezsőnek a FUm Színház Irodalom uj számában irodalmi csemegének számító cikkben. A Film Színház Irodalom Szent István heti száma különben Is ¦ csupa érdekesség. A legnevesebb zeneszerzők bemutatják az uj szezon slágereit is. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal: Budapest, VI,, Andrássy ut .45.
A Magyar Vöröskereszt sokoldalú feladatának elvégzésért milliók keltenék! Adakozz!
VÉKA8Y testvérek
ékszerész, Utszerész n. n* o 9fr«ny- és ezilst-vésnOk ÍO-Ul Z. Óra, ékner, szshIvsq legolcsóbb árbtn Javítást, vésést szakszerűen késiillluk
Leventéink sikere
A Nagykanizsai L^nte Válogatott 6:l-rc gőzölt a Veszpíemi Tom« Club csapatával szcmlíen, a BalJV-ton-kupáért folytatott mérkőzésen. A hosszú utazástól fáradt kanizsai ifju-sági csapat ismét bebizonyiloltn, Hoíy. méltó »\' támogatásra. Az olső fé^Wö-t>en nem talált -mngára a kanizsai csapat, Jgy a VTC egy gól In1 megszerezte a vezetést, de ti második félidőben iskolajátékkal szép ered. ményt értek el a kanizsai fiuk. 06Í-lövük: Istenes 2, Váradl 2, Pí\'1"
0363
1940. augusztus 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Néprádió-
készülékeket raktárról szállítja
GrQnhut Elemér
rédósznküzlete, Deak-tér 2.
Teleki Mihály gróf egy hétig marad Németországban
Toloki Mihály gróf fpldrrmv«lésfigyi miniszter, — mini ismeretes — Darrő nuiiiszler magyarországi Látogatásának viszonzására, Németországba Utazik, A [Óidmuvelöűgyi miniszter vasárnarí délután 1 órakor indul kíséretével lit-rttmjo. Egy halig marad Németországban. Bérűében Darre miniszterrel tárgyal és eszmecserét Tolylat a Német, hirodaloin gazdasági éleiének Ifibb vei zelőjévol is. Ivllátog.it Kolct-lVmisz;-uiszágba, a Irakene ni alluni ménes-birlokra, majd \'fanticnbergbon is látogatási tesz az uj német tetcpUcsek niegtekintéso végeit.
Tolltlsztftás
kg.-ként . . 1.40 P
Vargánál
Gititi: Usrtfay fl-iii 2. Cyártiltp: Bujtij-i 11
Bezárták a horvát •xabadk6m0ve« páholyokat
Belgrád, augusztus 17 Subaslos horvát bán szerdán rendeleti ulon betiltotta o horvát bánság lerületén levő összes .szalxiütkömüves páholyokat és elrendelte, hogy k* voltarái tat és vagyonukat vegyék zár alá.
A zágrábbi sajtó ugy tudja, hojry a
..Tollárak anyagát egy külön bizottság f<lgja felülvizsgáUii, hogy Így meg-állapi tű ássák, kik vojltak tagjai a szabadkőműves moagaiorimak.
Megbízható tartós selyemharisnyák
Divatoaarnok, Fö-ut 6
l»«»!c liti»;» kaphatók.
Írország aemlegea marad
Uínt De Vnlera ír miniszterelnök a Chrislián Science Monitor tudósítójával folytatott beszélgetés során Jíi-jelcnlette, kormányaink eltökélt szándéka, hogy Írország semlegességét mindén (körülmények között megőrizze. Azokkal a jelöni esőkkel kapcsolat ban, amelyek szerinl az ir hadsereg angol bevonulás eselén csupán formális ellenállást fojtene ki, Do Vatlera kifejezést «dot[ sajnálkozásának, hogy íiszak-írorszég egycsilóso még műidig nem történt meg. (MTI)
Finnország megint veszélyben
Zürich, augusztus 17 Stockholmból jelentik: ilelsinkiben íl kormánykörök aggodalma egyre növekszik. Toimer ós iluilinon miniszterek lemondását a rendkívül kiélesedett szovjetorosz—Tiiui reszültségnok tudják he. öeuvntott megfigyoKík attól tar-lónak, hogy Finnország -sorsa a balti államokéhoz hasonló, és különösen abban az esetben, ba az cuasz—görög viszály elmélyül, ugy Ffnneprszájt sorsa hóuapo.kou belül mcgiíeosételődheUk.
A belexatü leg. társulat eluökótöl.
1981/1940. kzg.sxám.
taiígáiiÉsi
A beleznai legeltetési társulat nyilvános versenytárgyalást hirdet egy kocsma éa hozzátartozó mellékhe-lylaígek, szatócsüzle helyiség ép\'té-sére. Az egyes munkálatokra külön Is lehel ajánlatot tenni.
A kiírás részletel (munkafellételek, a|ánlatürlap, költBéjvetésürlap, tervek) a surdi körjegyzői hivatalban, valamiül Belezna községben a társ. elnökénél mindennap d.e. 8—12 óra közölt 1 P térlléal dl| ellenében beszerezhetők, illetve beteainthetök.
Ajánlatok 1840. évi aug. 25-én d. e. 10 óráig nyújtandók be írásban, zárt levélben a surdl körjegyzői hivatalban, azok d. e. 11 órakor Beiezna községben, a községházán bontatnak fel.
2% bánalpénzt kell lelenni.
Kell Beleznán, 1940. évi augusztus hó 12-én.
Kondrlcz Gyürgy s. k. isii társulat! elnök.
Nagykanizsa megyei varos polgármesterétől.
19579/1940. /
Tirgy : Znbsiuksiglet blztosllisa.
A város rékzére folyó évi augusz-lui hó 23. nap|ának d. e. 12 órájáig a város iktató hivatalába beadandó zárt, írásbeli ajánlatok utján kb. 350 q zabot szerzek be.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1940. aug. 14-én. ,tJ, Polgármester.
1
Nagykanizsa megyei város polgármeBlerélől.
19302/1940.
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény.
Közhírré (eszem, hogy folyó évi augusztus hó 19., 21., 22., 23. és 24 én, naponta reggel 5 órától eate 8 óráig a Tölgyes erdőben levÖ harcszerű lőtéren iőgyakorlat lesz.
Ez idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1940, aug. 12. ,o,3 Polgármester.
EiütuluaUiU Hton Villini
MENETRENDJE
érvényes 1040 májiui m-től.
ErxsébBt-Ur^-VaButáUomás
Vasútállomásra Erzsébet-térre
4\'2B 5-4S 705 \' 7-40 I-K nos 1300 is a vonatok >• után
13-JO 163" 1 1
U-oo 18« 20-40 22 28 23-10 E S • a H e a >
Letenyel menetrend
LIsAstrilind. 6-41 KisjkMlMlrtl W. 14-26 Higykuluir. tik, YtiO L.t»o*ír«»rs. 15-40
Köszőnetny II vonítás. Mindazok, akik
Gözony Sándor
ny. m. klr. táblabíró
temetésén megjelentek vagy részvétüket bármily módon nyilvánítónak, ezúton mond köszönetet
a gyászoló család.
A Meteorológiai Intézet narykanlMal msftlgyeléAUomása {olenti.
HSmérséklet tegnap este 9 órakor +168, ma rezget +138, délben +186.
CMiuulík 0
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLAS
NAUYKiWIZÖA -1A UT. 5 •
Aicinnsll belépésre mlndanaalanj!
kereseV, esetleg későbbre. — Goldmanné.
Bslza-u.3.__IW
~ld»««bb nö mellé krkénkoru mindenes telvítellk Bíthory-ulcS 10. 1820
ADÁS-VÉTEL
Emero* oumltajcif i minden nagyságban, tovább* wlxmantaa gép-| hasat- éa aátorponyvák atAnySs árban kaphatók Kelemen RaxaS
oégnét. 1843
(így Üzemképes Auslro-Dalntter 8 lóerő* motoros vontaló koeil és egy hmzniilt G lóerős Puch motor olcsó áro" áladé Zákányban, a kavicsbányában, lírdeklfidni lehtt Karczag Bélánál, Nagykanizsa, Cscn-gery-ut 1-3. 1908
Ruhamángorlét. Itaiználtat, Iá állapotban levét keretek megvételre. AJánta-tokat a kiadóhlvatalbi kérek. 1042
FaJaislymérSt keretek megvételre vagy bérbe. Zaákat 2—300 darabot vennék vagy bérelnék. Alinlatokat MfllioHer Jakab céghez PttŐll-utca alá kérek. 1952
Teng ad, kb. 2 mm. eladó Sugár-ut 2. I. cm. IBM)
LAKÁS-ÜZLBTHELYIS ÉG
HágyaKobáa éa egyszobás Inkái kiadó. Bővebbet <lr. Begldtán ügyvédnél 1034
UAZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- ét bérházai, házhelyet, mólói éa földeket kSxwatit Papp, Tclekl-ut 8. 1830
Etádé három lakréizet kertes héx 4200 pengőért. Bővebbet László utca 28. Katonarét. 1040
Járási székhelyen közpoali fekvéiU tehermentes vanriégI6hox nagy udvarral, konyhakeillel és egy darab szántóval zabAdkézből áladé. Cint a kladóhlva-alban tudható meg. 1941
Balaton mattal régi postaház négy szórtával aladó. Posta BalatonmáiiatUrdő. 1044
Etádé Arpád-ulca 53. axim alatli ház. Bővebbet TÜikés István. Hoilhy Miklói-iit 03. II. mi. 1946
Magánké* Rákóczl-ulca 12. alatt (Sugár-ut óh Rákóczl-u. sarok) istállóval, rakliirat, sUrgŐien olcsón eladó. Bővebbet ugyanolt. 1047
Taljaa alláláarai adnám első ét liarniadikai gimnazista (Iáimat, kalli. családhoz. Clm a kiadóban. 19Ő1
JülplK, ki.!
4080
ZALAI KÖZLÖNY
HMO. auguszlus 17,
MEGHÍVÓ.
A NAGYKANIZSAI KÖZRAKTÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1*40 auinulu 27én diUlítl l<j|l ir,km a Nagykanizsai Bankegycsülcl 6s Délzalal Takarékpénztár Részvénytársaság helyiségében tartja
41. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
^\'jLf,? !\' m \'í\'"6"^"1":1 tisztelettel meghívja. - A felügyelöblzottság állal megvizsgált mérleg, az Igazgatóság és a felugyelóblzoltság jelentése a társaság irodáláh.. az Üzleti órák alatt augusztus hó 19-tól kezdve megtekinthető. - A részvénvek az alapszabályok 18. §-a érletalében a Nagykanizsai Binkegyeslllct és Délzalal TsWktién.il?
Részvénytársaságnál 3 nappal a közgyűlés elölt, a még le nem Járt szelvényekkel együtt, lététbe helyezendöv. 1 "
•iai. i n * k6\\"\'fl""4* "\'!*>"" \' I, Az Igazgatóság és fclügyclöbizotlság lelcntése. — 2, A lelolyl llzlclévi zárszámadások, az Igazgalóságl és fclügyelőblzollságl lelcnlí,.!, 2Í iVi \' a \'", °L "\'^llai\'1"" <• a lelincntvény megaüáaa. — 3. A lelutryelöblzollság dijának mcgállapllá.a 1939-40. üzletévre. - 4. Öl uipibiztos tiszte elitár!.! megállapítása az elműt üzletévre. - 5. Az ügyvezetéssel megbízott Igazgatóaágl tag 1939 - 40. üzlclévl szolgálati Illetményeinek megállapítása. — 6. A hlvalalos lap kilelolí,. - 7. Egy igazgalóságl tag 3 évre és a felügyelőblzottság megválasztása 1 évre. - 8. Egyéb alapszabályi/erűen bejelentett Indítványok tárgyalása. ( \' K
Nagykanizsa, 194a augusztus hó 10-én. Hagykanta^l KS.r.ktá,.k B.-T. Ig.af.l4ea,,.
VAGYON MÉRLEG-SZÁMLA TEHER
Építkezések számla
épületek és iparvágány..................
Gépberendezések és leltári tárgyak számla......
Értékpapír szánta .....................
Tartozók folyószámlában..................
Takarékpénztárak és bankoknál clho\'yezvc......
Pénztárszámla ........................
Szavatossági adósok............ P 5CO0-—
Pengő [ I
Pengő | f
86.278 54.320 8S0 42,772 73.807 4.085
Részvénytöke számts
4400 drb. teljesen beflzelett részvény ......
Tartalékalap számla .....................
Tókelarlalékalap számla ..................
Értékpapír értékkülönbözet! tartalék .........
Beruházási hozzájárulás íüpgöszámla .........
Epületek értékcsökkenési alap számla.........
f. évi dotáció ........................
Gépberendezések és leltári tárgyak étlékcaökke-
nésl alap azámla .........
I. évi dolácló ............
Nyugdíjalap számla .........
Ujnépi Elek Lipót-alap számla
Követelök foljószámlában......
Pel nem vett osztalék ......
Szavatoaságl kötelezettségek ... Nyereség:
mull évi áthozat .........
íolyó évi nyereség.........
Pengő
25.B78 3.889
31.62* 4.074
2.943 24.223
Pengő | f
Nagykanizsa, 1940. június hó 30-án. Ezen mérleg-számlát megvizsgáltuk és az üzleti könyvekkel megegyezőnek találtuk. Nagykanizsa, 1940. augusztus hó l\'á-án.
Az l,u,at4.á,. A f.lügyrJSblzoltii,.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19587/194Ő
Tárgy: Aa 1940. évben termett búza-, rozs-, kétszeres- is zab-készlet bejelentése.
Hirdetmény.
Az a tulajdonos, haszonélvező, lavadalmas vagy haszonbérifi, aki 20 kai. holdat meghaladó szántóföldi művelés alatt álló Ingatlanon gazdálkodik, kMeles az 1940. évben termelt bura-, rozs-, kétszeres- is zabkéssletét a cséplés be felezésétől számított 6 nap alatt bejelenteni. Aki a cséplést f. évi szeptember hó 30. napjáig nem fejezi be, köteles e napon ezt a körülményt is a cséplés eddigi eredményét, továbbá a cséplés befejezésétől számitól! 6 napon bulin a cséplés további eredményét bejelenteni. A bejelenléseket gabonanemenként részletezve a várost közellátási hivatalnál (Hunyadiutca 16. sz. ház udvari épülete) délelőtt 9—12 óra kOzOtt szóbelileg lettet megtenni; sz írásbeli bejelentések ugyanoda küldendők, az 5430/ 1940. M. E. rendelet elólrla formában és két példányban. A bejelentésben elő kell adni, illetve fel kell tüntetni, hogy 1941. Július 31. napjáig számítva a készlet birtokosának és családjának élelmezésére, szolgálati Illetményre, vetőmagra, állatok takarmányozására, vagy haszonbér természetben való fizetésére milyen mennyiség szükséges. Csakis az Igazolt szükségleteket vehetem figyelembe, A bejelentésben név és lakcím szerint meg kell Jelölni azokat a személyeket, akiknek a termelő terményenklnt 50 q-nál nagyobb mennyiséget köteles kiadni. Akik a bejelentést az Irt határidőben nem teszik meg, kihágást követnek el és szigorú büntetésben részesülnek.
Nigykanizss, 1940. aug. 16. ím Polgármester,
Ulllomos háztartttsl készOlék
mindenkinek örömet szerez!
Teáskannák
Vasalók
Kenyérpirilók
GyorsfAzAk
KavétozAk
íróasztali lámpák Hangulatiamnak Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRAVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. «n
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podtnanlozky-utoa B.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, ült stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.245/1940.
Hirdetmény.
A lovak és juhok rtthosségének nagyarányú terjedése különösen i mai időkben súlyos következményekkel Jár. Erre való tekintettel s 96000/1940. F. M. sz. rendelet értelmében figyelmeztetem a gazda-kőiönséget a betegség elleni védekezés rendkívüli fontosságára és ezért arra, hogy állatainak rühOt-ségben történt megbetegedését vagy e betegségre gyanús voltát azonnal jelentse be a városi állatorvosnál annál Is inkább, mert a bejelentél elmulasztását súlyosan büntettetem. A városi állatorvos a rühos és rü-hösségre gyanús állatok vizsgálatát és ezek gyógykezelésének ellenőr-őrzését díjtalanul végzi.
Nagykanizsa. 194a Július 10. test Polgármester.
ötcsén&jfSt szómkozhalik
zblai közlöny
rou\'ffKt.i N.FMLAP. litaiijn: „Ktiiazdailgl ti. T, Hagy kani na". Felelős kiadó: Zalai Király. Nyomulóit, • „Kttagaiiiaaágl ti, T. Nagykaalm"
tvtadálákai NsgYkialzsáa. (Nyomdáért telel, Zalai Kar.ly.)
80« fivlolyam. 188. mám. ¦¦¦¦
Nigykmultu, IMO. augusztus 19. hétfő
ár* 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
*» MwJóUiviuui F&d 5. Bull».
Felelős szerkesztő: Barbarli» Lajos
Előfizetési in: egy bóra t pengd 40 tlLU SzerketztAtjegi h kUdóhiraUU teldoai 7S. I
István, az államalkotó
Irta: P. Gulyát Gollert plébános
A liberális korban doctrina volt a népek\' történelméről: nem döntheő cl, nagy emberük teremtik.e korunkat - vagy a korszakokat kiválló <*se menyek teremtik a nagy emberckftt"! A történelem szerint csak események sorozata, ezek njgól, előidéző tényezőt, az események kifejlődése, lefolyása. Az ember, «z értekem szerepe másodrangú, vagy éppen alárendelt. A Gondviselést meg egyáltalán fiaimén kjvül hagyták..
Mi valljuk : a történelmet - ha jót. ha rosszul az emberek csittá> ják ; és kinek akaratából Ól. az időknek ura : a Mindenható! A Gondviselő gondolatai, világot "irányító és ulkotó tervei az emberéi lesznek : uz ember átveszi, magáévá teszi ökel é. iHv válik a történelem fegfőbb tényezőjévé. A legkiválóbbak! a géniuszok, a zsenik, ha átveszik Isten terveit, ha átélik ökel, széniekké vál-nak, és ht népek élén állanak, korukul, korszakokat íerem.enek népük tör lén elmében. Mint a mi Szeul István királyunk is..
Ö nemcsak korszikot, úi történelmet alkot ókort, jövendők bizíonsá-«át teremleite meg Ő\'-einkrek a kereszténységbe való beolvasztásával.
A keresztény vallást inkább csak alkalmazkodásból pártolta «pja. Adalbert püspök intésére, még fölényesen visszavág: elég gazdag vagyok ahhoz, hogy egyszerre két istennek ís áldozzak. István a fundamentumnál\' fogja meg: a hitet adó, a vallást megalapozó, jövendőt fundáló géniusz nem lehet JáuuS arcu : egy időben előre is, hátra is néz.. Nem lehet kedélyes, se hideg, se mc\'eg kelője, bérese az uj hit tanainak, ha-nCm a létnek é-s nemlétnek nicgrcn-ditöen komoly prófétája, az áliamat-kotásra ClhivatoU nép ki választó tLs;V-Kának hirdeti\'} apostola keli. hogy lényen. Lankadatlan, meg nem torpadó hévvel, szellemek erejévé1, égi tűztől : a kegyelemtől - ez eleven erfl-löl niegacé\'losodotl akarattal\' hirdetni, vitnü, élni, felmagasztalni kell ;úd életformát, mely fennmaradási biztosit : a pannonok. « hunok, a gól,oK\\
gepidák, az álemannok pogánynak mandt földjén, hol a népek államot nem alapjIhattak, honnét ősszel hu\'lö falevél módjára tovább sodortattak a rájuk zúduló események szelelő\'. A szervező erőnek lesz meg nem í"ííó képesítettje, fénnyel, tűzzel égő, henyén, völgyön, várban és sátorban lakó véreinek mindenhová elvilágitó fárosza, Szervezett, mini erre elhívatott.
Az ember még ha zseni, még ha szellemórjás is magátxm, csak egyedül van. \'rervei kimunkálásában se-Rifükre van szüksége. A zseninek -meg ha szent is - hivatása a gondo-lJtadás. a tervezés, a kivitelezés megvalósítása tűzön, vészen ós veszélyeken keresztül, Istvánnak "épe életformája átálltáéban, világszemléletének n győzedelmes kereszténységbe való beolvasztásában me\'léje ftU Gi-
Turnu-Severinben átadták a román választ, még ma újra összeül a magyar-román bizottság
Cralovában ma délután megkezdődtek a bolgár-román tárgyalások
A magyar—román tárgyalásokban a vasárnap eseinénylelenül leit cl. A magyar javas\'ilt:i| Bukarestbe utazott román bizottság ma éjszaka éri vissza Turnu-Sevcrint.©. A román \'fővárosban a király kát óra hosszat tanácskozott vasárna]) Cignrluval, Mjinoik\'smval és Pop VnlérrnL A tanácskozás tárgya volt a magyar javaslatra adandó román válasz.
Vasárna]> Móry András, a magyar bizottság vezetője a magyar küldöttség több tagjával folytatott tárgyalásokat, llárdossy László bukaresti magyar követ ts ma érkezeti vissza llukarostböl.
Turmi-Scvcrin, augusztus ti)
ÍMa délelölt lt) órakor ismét össze-ült a magyar- román bizottság Turiiu-Scwrinlxjn. Pop Valér, a román küldöttség vezetője átnyujtolla a magyar küldöttségnek a román választ a ina. gy.ir javaslatokra és isiiK-rlo.to a román kormány áiUás\'poiiijál. A magyar kfildölLség ma délelőtt megvizsgálja a román választ. A ma délelőtti ülést fái 11-kor rciffifgítóz\'títlék. A fcét bt-zoltság legközelebbi tárgyalása ma dél-ulán Ö órakor kezdődik. A inagyar delegáció a tárgyalás délelőtti befejezést; után visszatért a Zsófia bajóra.
A bolgár-román tárgyalások
Szófia, augusztus Hl A Ixvlgár kormány is megkapta végre.
a hivatalos meghívást a román kormánytól, igy n bolgár—román tárgyalások Craiovában ma megkezdődnek.
Bukarest augusztus 1\'.) A bolgár küldöttség vasárnap útnak indilli Ciaíovába. Az clsft tárgyalások
ina déli 12 órakor lesznek. A tárgya. Jások színhelye a helytartósági épület nagy fogadótermo. Iloris bolgár király a Pomenoff vezetése aiatf álló küldöttséget elutazásuk otőtt kihallgalásou fogadta.
Olasz és német visszhang Tu rnu-Severi nb61
Ilójna, augusztus 19 Az olasz sajtó különös érdeklődéssel várja a mai lárgyaJások eredményét Tiirnu-SeverinlM\'ií. Az olasz la|>ok tu. dósitól szerint Budapesten a legua. gyobb nyugatommal várják a tárgya. Jásukról érktv.ö híreket. Román polí. likai körökben a \'.legnagyobb lu-tózko-dásl Umusilják és semmi fontosai nem \'leltet megtudni a tárgyalások anyagából. , ,
Nagy figyelmet szentelnek az olasz lapok a bolgár—román tárgyalásoknak j-s. A Me&sagero azt irja, hogy Románia lAvbwn már ©Ifogudla .a Dobrudzsára vonatkozó kövelclé-sekel, a eraiovai tárgyalások főként technikai termé-szetúek. , |
Szófkt, augusztus 10 A Ixílgár hivatalos,lap azt Irjn, hogy a Craiova előtti megbeszélések arra a reményre jogosítanak, hogy sikorülni fog mindkét nép érdekében a bolgár.
-román kupcsolalok kéthező rendezése.
„Nagy terDletet" követel s magyar javaslat
Berlin, augusztus 10 A néniét la|H)k |Hlkarcsli és buda. jKjsti lapjeleutéíok alapján foglalkoznak a magyar román lárgyatísokkal, dc lartózko-driak megjegyzé-sektöl. Az Hsse-ner Natúrnál Zcitimg ngy tudja, hogy a román Jtüidöltségiiek álnyujtolt magyar javaJílalbají foglalt követelések nagy leritóet visszacsatolását tor\\*ozi.
Behívások Bulgáriában
; v Szófta, augusztus 10 A liodgár Távirati Iroda a legerélye-seblyeu cáfolja a ixtlgár tarUlékosok behívásáról .kftlföldön cllorjcsztett bí-rflkcl. Hangsúlyozza a jolenlés, hogy csak nagyon korlátolt szambán hivtalf 1k- Jüitonai kúké[»zésre elbocsátolt tar-ladékosokat. i t .
Megkeidődött a nyugoti háború
utolsó fejezete
A német kormány swáutoálon este bejcicntetle hivatalosan
« blokádot Anglia ellen.
Ez döntő esemény " nyugati háborúban s vá\'asz is egiyl«n oz angol hadviselés módszerébe. Angija saját fegyverét fordították vissza ezzel a szigelbirodalom ellen. Németország) egyidejűleg felszóllitotla a semlCf,e> országok kormányait, h»gy a veszélyesnek nyilvái<Üott, Angija kförütf
tenger-vidéken a hajóköz le kedősí tiltsák mCg, Ezen a területen mindenütt német aknák vannak ós minden hajót megtámadnak a nójrniel repülök. A német sajtó a háború RvorSabb befejezését várja ettől az intézkedéstől, nmcly a totális légiháboru után a lo-tális \'tengeri harc megindulásai is jelenti Anglia ellen, EZ nyilvánvalóan az utolsó felvonás, az angol Szárazföld elleni nagy német támadás követi. Érzi ezt az amerikai sajló is,
zeila, az e^yik kezében templomot tartó, a másikkal alamizsnát oszló hitvese, angyali Üszlaságu levente fia, FmrC, a szüz. Melléje állnak az ország faurai, a törzsek fejei L_Csanád, Ilont. Orczi, Pázmány, hajdan - még ifjú korákban - a germánt, frankot, nyugati gótot sarcoló, megélemedelt kucagáuyos és tegzes, nagynevű vitézek és Sokan Aziiál is nre«járf, őszbe hajló vének. Velük élvonalban ; Adalbert, a püspök, Aszlr|k. a Hzent-koronát hordó, Anasztáz, Sebeslyén, Mór. mind Istennek szentjei és sokán mások, hogy az államídapitás funda-mf-\'ntumának, a keresztény hilnek alvezérei, diadalra segítői legyenek. Es
közösen, istentől ihletetten szerveznek Mátra és Kékes, Xlec*k és Zengő, Vértes és Bakony aljától, az Alföldön át az Alduuáig, körbe n Kár-J pátok bércein. Szerveznek, jövőt raknak egy népnek fennmamtfásáhozí. i Hogy mit tesz szervezni, azt a mi korunk ugyancsak tudja. Éjjelt nappallá tesz. Ámokfutó módjára \\ür várost és falut, bányát éi pusztát A vásár és bolt, piac ós műhely, az országút és a vándornak ároltparti árnyékos pihenő helye - szervez, tömörít, agitál Iü egy vasaltképü púrf-titkór. olt egy pártbeli kültag, amott egy mmiszteriáüs ur... tovább egyic líjbb és több miudenl beígérő had.
amely már csak pár napot jósol Anglia teljes összeomlásáig.
Szombaton este Anglia Írország fe\'á elrendelte a szigorú teKcföncenzúrát. Azt hiszik, hogj\'
Anglia meg akarja szállni Írországot.
A bejelenteti német tengeri zár Írországra is vonatkozik, de német részről már tárgyalások folynak az (Folytatás a 6. oldalon)
Szervez az ipar és kereskedelme, q főtiszti osztály és altiszti Sor, a föld* inüvcs és a kérgestenverü napszámos testvér. Szervez az egyház és állami szervez a Sokrétű kenyérkereső férfi és a csendeshtmgu, szerény, de blza. kodó női tábor. Sőt. hogy tovább ne menjünk, az emberi elesettség, nyomorúsággal megvert, sebeket gyógyító kórházi ágya is.
Valóban, mi tudj-uk mit tesz szervezni. Tudjuk mit jelent c célra sajtó és rádió, mozi ós cirkusz, autó és gyorsvonat, párthelyiség, vagy csendes polgári söröző. Rátermetlség, képesség, kibeszélő képesség, gesztus és mimika, az igőzésig oly összhang-
ZALAI KÖZLÖNY.
1040. augusztus 19
Intézeti ruhanemüek
ntigy választékban Szomolányinál.
bun érvényesüt. hogy « szervező közeg jámbor báránykálvá .szelídülünk -- és beszervezettek vagyunk) ki a pártba, ki az CszilrSi közösségbe. És htégjs a sok munkit és Cnergjfa után - h:i jön egy változás, oldol^ kéve módjára hull széjjel u ma etr,r bcrseregc. Lápok lldércíényévé válik az ifíért\'tv « szó, » sok szép. ftútyoá beszéd, Sokszor nein1 másért, m|~rt a szervező inunk;! fizelelt és u szervező - béres!
Ezzel .széniben mily rr/Jg/iSz:-\' .\'¦ érzést kelt bennünk csa\'k Cgv Szent Isl-ván nap is. Mélybe fúródó tekintcl-tel. megihletődött létekkel, örömittas boldogsággal telik meg lelkünk kilenc és félszázad távlatából Szinte magunkba szívjuk » szent királynak mozdulatát férfias arcát, bátor tüzű) tekintetét. I\\-elt homlokán a lángősz széles doinborusága. Szeme fénye, ragyogása, telve az aposto\'ok félelmet nem bfcnfsrő ügyük Igazságát hordozó biztonságával, Járása Ixm »z akarat, az elhatározás, a tudatosság lenyűgöző keménysége, párosulva «r. cának szolid vonásaival. Ajkán ö krisztusi hit, szrreicltel teljes, lágy melegséggel, férfias irgalotuínfil megáldott kenetcsségc. Szaváb-m » meggyőző biztonság, mély mederben hullámzó, leiké tmegihlctő, érlc!(r.Lt mteg világosító, akaratot lebilincselő, megadásra kényszerítő ereje. Lelke nem a béresé, hanem az apostolóké.
Körüljár országában, hegyeket és völgyetet, folyók mentél és palokok Irányit, alföldek síkságát, íaborok! gyepűit, jár mindenhol, merre csak egy szál magyart is talál. Keresj mindenfelé véreit, hogy a régi hit helyett az ujai. az igazit, "z egy Istenét ültesse szivükbe. A kettős kereszt kezében a világosság forrásai az útjelző, a legszentebb jogar, mely-lyel csuk emelni, telket nevelni, jövőt mutatni tud Ls hol itt. hol ott emelkednek a tiz-tiz faluk templomtornyai, mnfcitván a Szem Király szervező akaratának, lelkeket jóra munkájának valóra Válásit. Virraszt a somogyi végeken, vigyáz az erdélyi lankákon, sir, fájó szivvi\'l busylva töpreng Koppány és Ajtón lázadó tcstvérharcán- de megtöri bennük a jttvőtlcn jövőt, mely népe végzetét hozná. . : \'
Energiája, hitének mélysége, erkölcsi tisztaságának magosba szárnyjalá-sa, elhivatottságának fanatikus átélése és meghordozósa, lángelméjének a jövőt biztonsággal meglátó tündöklése. Századokra kiható alkotó munka. Le-mérhelet:en a rákövelkczö századok mérlegén.
Ajtón földje felé néznek most sói várrió szemeink. KöínyCk, Sóhhjokj megalázott, szent érzések bánatos folyója visszasírja Erdély bérceit. Véradót és Kolozsvárt. Hunyod várát, Oik ós Háromszéket és bennük mindent testvért. Ha valamikor szállt nz ének ajkunkon, most elibód omolva, kiáltjuk: t ; .
Hol vagy István király! Magyar Téged kíván!
A Királyhágón Innét és odaát. Te nagy alkotó, te sosszemü király, te Istennek elhivatottja, járj előttünk, hogy egymásra találjunk és egymásnak a testvér ölelő csókjai -- » visz? szatérésbcu mindig reniénykedctl mii syar szívnek tüzes hielcgévcl - a visszatérők homlokára nyomhassuk.
Síi-katonák a nyugati fronton: Motoron hirailóosztag előnyomulása. (Foto II- D. V.)
Sziklaréteget ért a szomajoml olajfúró, i kutatást
Mint ÍMn;-i0les helekkel W&CfR Szomajiini községben « Magyar Afir/3-rikui Olajipari Rt. mérnökei kísérleti\' fúrásokat kezdtek, melyek az elsd időkben eredménnyel is \'kecsegtetlek. Hetek óta éjjel-nappal folyt a kminkn és a fúrók már mó\'ykai a föld belse* jében jártok, kutatva a »folyákony arany* után. Minap ózonban váratta? nul \'leálltak a gépek és megkezdték a fúrók l eszerelését.
Az tör\'énl ugyanis mn ó-(.\'sülünk, hog y-i fúrók váartlnuul igCn Vastag szikla rétegba érlek. Már cStik ennek a rétegnek az átfúrása is kockázítlol és nehéz, d; a legfőbb wWi a furáSok nbbainanidásának az hogy a kutató mérnökök számítása szcrjnf a szikla-rétegen alul már nincsen olaj Éppen ezért már meg is kezdték a fúrógépek leszerelését.
A sógorgyilkos Goldschmiedt Ignác kereskedő ügye a tábla előtt
A tábla elrendelte az orvosszakértők véleményének felülvizsgálatát
Ismeretes, hogy a nagykanizsai törvényszék Goldschmiedt Ignác volt budapesti kereskedőt tíz évi fegyházra [telte, meri sógorai, Havai István
rfchtesmestert. aki házába fogadta az egész Goldschmiedt családot, egy alkalommal (ecsete szemteültárn, vad kegyetlenséggel megö\'te. Havai ugyan ís egy alkalommal ki akarta csavarni Goldschmii\'dtné kezéből u töltött puskát, amivel öt meg nkarfn üini és eközben elsült a fegyver ói aa asszonyt halálra sebezte Goldschmiedt ezért «ngcsztclheEietten gyűlölettel viseltetett a keresztény heniesjiiester
iránt, ami még fokozódott, a/ríikör a bíróság felmentette öl nz vinbe-öés vádja alól, mert beblzonyitásl nyeri, hogy a szerencsétleiisC^cí meríí véletlen okozta,
Goldschmiedt Ignácot a kanizsai törvényszék tiz évi fegyházra ilélle. Szombaton tárgyalta az ügyei a pécsi tábla, amely azonban nem hozott Ítéletei, hanem a védő kérelmére elrendelte a nagykanizsai szakorvosuk véleményének Goldschmiedt elmeállapotára wmatkozólng az Igazságügyi Orvosi Tanács által való felülvizsgálatát.
Felborult a konyhai tűzhely, összeégett egy kiskanizsai fiúcska
Megint gyermek-szerencsétlenség történt Kiskanizsán. A Rozmaringutca 45. számú házban lakik Vmcze Zsigmond munkásember családjával, öt gyermekük van, a férfi a kerettyei olajtelepen dolgozik, a háztartást az asszony vezeti és emellett munka után is néz. Szombaton Vincié a munkahelyén dolgozóit, az asszony pedig Becsehelyen, az öt gyermek
magára maradt otthon. A konyhában a takaréktűzhely egy fatuskóra volt állítva. Mlg a szülök távol voltak, a tűzhelyen viz forrott és az ebédhez szükséges dolgok voltak előkészítve. A gyenge lábon álló tűzhely valószínűleg a gyermekek játszadozása közben hirtelen feldőlt és a rajta levő forróviz Vin-czéék nyolc éves fiacskájára Ömlött.
Müvésii amatőrmunka előhív
másol
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV
folószaküzlet, amatőrlaboratórlumábau.
BftZÄRUDYAR,
Legszebbet :: legolcsóbban!
Telefon: 3 95.
Az összeégett szerencsétlen gyermek sikoltozására a szomszédok segítségére siettek, de a fiúcska addigra másodfokú égési Rebeket szenvedett. A mentők a kórházba szállították. A vizsgálat megindult.
Az idén kilenc sokgyermekes nagykanizsai édesanya kap kitüntetést és Jutalmat
Nagybányai vitéz Horthy Miklrjstiő
fővédnöksége alatt nz idén is mcgieii-dt\'zte n Magyar Anyák Nemzetvédő Bizottsága aZ egész ország lerüteién a sokgyermekes édesanyák kitüntetési ós "jutalmazási ünnepségeit. Több mint 100 községben kétezer anyát
részesítettek tegnapelőtt peslen \' az
Újvárosháza nagytermében Anna főhercegasszony közben jöttérti megkülönböztetett megtisz lehetősbe a, példának állítva őket uv, ország magyar asszonyai elé.
Nagykanizsán évek ó(a a Stefánia Szövetség ^rendezi a sokgyermekes édesanyák Összeírását és megjutilnio-•zását jgfváros áldozatkészségévé!.
Az idén a következők kerülnek kitüntetésre : Dávidovios Lászlóné 5 gyermekes. Magyar Pcrcncné 7 gyermekes, Orbán LnjoSné 6 gyermekes, Fejes perencnő 6 gyermekes, Ritter Józscfné 6 gyermekes. Horváth Jenöné 5 gyermekes. Tóth JánoSné 6 gyermekes. Vinczo ZSigmondné 6 gyermekes és Fiüöp JánoSné 6 gyér mekes édesanyák.
A kitüntetéseket ós pénzjutalmat ünnepi keretben a polgármester és a városé lökclöségeiuck jelenlétében fo8 ják átadni. Ilii\'
A „Ferenc József keserűvíz régóta kitűnően bevált háziezer megrögzött székrekedésnél ?8 annak mindenféle káros következményeiné!; biztos, enyhe és gyorsan haló természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javit]a és az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg
orvosát I
— Naptár : Augusztus 10. hétfő. Horn. kat. Lajos pk. — Protestáns Huba. — Izr. Ab hé 15. — Augusztus 2U. kedd-Kom. kat. Szt.l8lván. Protestáns látván király - lzr. Ab hó 16.
194Ű. aURuailus 19,
ZALAI KaZLÖNV
Halálos motorkerékpár szerencsétlenség a balatonedericsi vasúti átjárónál
A Keszthely és Yidöke írja: HfiBaUvi kimenetelű szerencsétlenség történt NágybcBdogasszony napján \'két keszthelyi moíiorkcrékjwirtissul. Mayer Dénes 21 é\\-cs géplakatos, Mayer István gépműholy tulajdonos kisebbik fia és Molnár István, a Mayer. gépmfihcly lti éves gyakornoka, augusztus LVéii alkonyatkor indullak Badacsonyból haza Keszthelyre. A inolonkerckpári Mayer Dénes vezette. Molnár István az oldal, kocsiban ült. A Iwlaton edericsi vasúti átjárónál a niolorvczctö nőni veiie
észre, hogy a .sorompó le van eresztve s így !1 gép ti-ijes orövcl nekirohant
a sorompónak. Az összeüt közésnek bor-zahnas következménye vó\'.t. A sorompó összeroncsolta Molnár István fejéi, "ki nyomban meghall. Mayer UéaOi pedig koponyán tam törési és több súlyos sérülést szcmcLOlt s válságos állapot, bau -szálUtoitúk be a tapolcai <|tór-bázba. Pénteken délelőtt nx a (hír terjedt cl Keszthelyen, hogy Mayer Dénes is meghall, oz a hir azonban e sorok írásáig nem nyert megerősítést.
Megint két lugkőves öngyilkosság
Az utóbbi időben egymást érik a IugkŐ-szerencsétlenségek
A\'Üg múlik el nap, hogy ne kellene \'lugkőves öngyilkosságokról ós szeren-i\'SéltenségekrÖl beszámolnunk. Csak a nai>okl>an halt meg egy kanizsai asz-sztfny és suHyos állapotban hoztak a kanizsai kórházba egy falusi kisgyermeket.
(Most i>cdig Keszllidiyröl ciikczik báróin \'lugköves öngyilkossági hír.
A miílt héten egy fiatal keszthelyi irány kövclctt cl lugköoldatlal ön-gyjtkossági kísérteiét. A leány még most is siriyos áUapolbmi fekszik a korházban. Azóln még másik két öngyilkossági kísérletről szereztünk érte.
síelést, iniudkellőt : ;kövcl követték t\'l. Az egyik öngyilkosjelölt Bors Margit I!) éves éttermi alkalmazott, aki MévizszeulaiHlrásoli szolgálati helyéit rvoll lugköoldalol. A másik öngyilkos-jiflöll Denlsch Mária 21 éve-s leány, akit (\'.nralKnieréá szállltott-ik be. In^-könn\'rgezéssiíl a koszlhelyi kórházba, A gyakran isjiiélftödö lugkőves esetek arra intenek, hogy hatóságii ik és mu-gáiio.s«iknak szigorúbban kuli végrehajtaniuk a \'ugkö lorgalaiárj ó< fel-hnszná\'lására vtaiarkozólag ]iár évű miig jeleni rendeNMet.
Egy kisleányt halálra gázolt a tapolcai vonat a rendesi kanyarban
Tapolca, aug. 19 A mult hét péntek délelőttjén a Tapolcára haladó vonat a rendesi kanyar elölt eiutütt egy leánykát. A Pálköve alatti kanyarból kiszaladó vonat elöl az utolsó pillanatban szaladt le a pályatestről a játszó gyereksereg, de ez a pöttömnyi leányka éppen hogy csak átlépte a sínt, az egyik utas húzta meg a vésiféket, aki kinézvén
az abrakon, látta a szerencsétlenséget. Az alig pihegő gyermeket, akit homlokán ért az ülés, a vonattal behozták Tapolcára a kórházba. Segíteni már nem leheléit rajta, meri a feje teljesen üsszeroncsoió-dott. Pár óra múlva meghalt, A vizsgálat megállapította, hogy Kungl István rendesi vincellér gyermeke a szerencsétlen, akit édesanyja a nagyobb gyerekei védelmére bízott, mig Ö kenyér után ment.
Négy utassal két szaltót csinált egy bérautó, egy pesti utas kórházba került
Tapolca, aug. 19 A minap csie 6 óra tájban Szalóky Lajos bérautóján Poliák Imre gépkocsivezető Uj-dörögd pusiláról ment haza. Tapolca határában egy 25—30 kg. sulyu kő feküdt az uton, valószínű valamelyik kocsiról eseti le. A soffőr a követ ki akarta kerülni, de a baloldali hátsó kerek megakadt benne, a kő levágia a kerékről a gumit,
s az au!ó így haladt mintegy ölvén métert, miközben kétszer fölborull. A súlyosan megrongálódott auló három utasa közül kellőnek és a kocsivezelőnek nem lörténl semmi baja, csak Rácz Mihály budapesti lakos sérült meg, aki a bukás következtében magától kinyílt jobboldali aj\'ón kivágódott nagy Ívben az úttestre. Egy arra haladó autó Ráczot azonnal kórházba szállifotta. A nyomozási a csendőrség lefolytatta.
Városi Mogfló. W"
Kedden és szerdán 1
A nagy császár életének Ismeretlen Intimitásai
Napóleon magánélete
Főszereplők: Plerre Blanchar, Ruth Calterton.
Szenzációs MiirOmDior ¦ Aktuális híradók
A légkör titkai
Előadások köznapokon 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor
VALÓDI
Tiz nap múlva már féláron lehet Budapestre utazni az Öszi Lakberendezési és Háztartási Vásárra
Mini már 15 eszlendje minden össze!, czldén is féláru utazási kedvezményt nyújt látogatóinak a szeptember 5—16 ig tartó Őszt Lakberendezési és Háztartási Vásár. Ezt a féláru utazási kedvezményt a közönség akként veheti igenyoe, hogy bármelyik IBUSZ meneljegyirodá-ban, vagy az Öszi Vásár bármelyik tb. képviseleténél vásári utazási igazolványt szerez magának. Ilyen igazolványt bárki kaphat és ennek ára azok részére, akik Budapesltöl legfeljebb 120 km-re laknak P 1.60.
akik nagyobb távolságra laknak: P 2.50. Minden vasul és hajó minden kocsiosztályán féláron utazhat a vásárígazolvány tulajdonosa, de 25—50% utazási kedvezményt nyújtanak a MAVAUT járatai is és kedvezményt nyújt még a HÉV Is. Az utazási kedvezmények Budapestre augusztus 30-tól szeptember 16-Ig, Budapestről pedig szeptember 5-től 22-íg érvényesek. A vásárigazolvány tulajdonosának természetesen Joga van a vásár díjtalan megtekintésére ÍS, (;)
Megnyílik az ipari minta-műhely és továbbképzőtanfolyam Nagykanizsán
Mintegy niásFéi esztendeje, hogy az iparügyi minisztérium B nagykanizsai iparosság részért! elsőnek küldött gépeket és berendezést az it! felállítandó férfi ruházati ói a bőripari {cipó-pészelí) ipari miiitamühely részeié. Megfelelő helyiségek hiányában azonban ncni leheteti a műhelyekéi fci-áinitani, sem a továbbképző tanfolyamokat megszervezni. A berendezést és gépeket a leánygimnázium e#y helyiségében helyezték el. Most azután, n volt rendőrkapitányság épületének átalakításával sikerüli végre az ipari minta műhelyek és ümfolyamrk részére is megfelelő helyiségeket biztosítani. A polgármester a volt kapitányság második emeletén, jelen-leg a MANSz birtokában levő helyiségeket utalta ki az ipartestület részére,;
hogy ott \'állithassa fei a mintám ü>
helyt és tanfolyamait. j | \\ ; *
A Kúria leszállította az orosztonyi gazda büntetését, aki agyonlőtte Ifjú S6ós Györgyöt
1930. október 6-án történt\', hogy, OZ orosztonyi szőlőhegyen összeszólalkozott ifjú Sóós György és ifjú Józna József két falubeli gazda. Jó^-sa a verekedés folyamán belőtte Sóós Györgyöt, aki a sérülésbe belehaJt. Ifjú JóZ*a Józsefet a nagylúmizsaf törvényszék hét esztendei fegyházra ítélte. A pécsi tábla is hozzájárult az elsőfokú ítélethez.
Most tárgyalta ezl az ügyet a kir. Kúria, amely megváltoztatta az alsó-bíróságok Ítéletét és ifjú Jázsa József büntetését Öl esztendei fegyházra szál litotta le. \'j ! | f
Az ítélet jogerős.
A Magyar Vöröskereszt sokoldala faladatának elvégzésére milliók keltenek! Adakozz!
Nép Mozgó. W Csak *gv nflp; jgjjgSg
IRENE DUNNE nagy kalandor vígjátéka:
Szélhámos amazon
(Az ártatlan Theodora) Végig humor és kacagás. Élvezetes klsérőműsor I
Előadatok kezdete köznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
«
Zalai rtozLóNY
1940. angiiaziua 1Ü
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
ÓRA,!
; ÉKSZER,
ZSOLDOS GYULA
IriiueilH, (huríit (i liliiiitemstad,
Ptf-nl !i. (a Koron.-M.llod.v.l uimb*n). ¦ I>«r«ngu lavltórmlh.ly I
Erdély
l\'j könyvvel je\'calkczik n magyar igazság ci .könyvplacon, A elme. Erdély, a mondanivalója: az igazság.
A Magyar Történelmi Társulat ma. gyar, német ős ohisz nyelven jcJintettc nieg a hulalnias .kiadványát, anu\'ly » \'árgyi-iagos Uuloimmy hűvösen Ijoncolgaió és bíráló eszközeivel, a történelem tanításai utitpjún világítja meg Erdély hctyzcléi, minden vonatkozás, ban, Huszonöt tannknany, 300 térkép és kép hirdcll mcsszohaiigzóaii « lények szavát s n hatalmas kötet min-den sora vilothatatlanul hizonyltin, hogy lörléuelmi, földrajzi, nójii, gazdasági sziikségszm\'iségból is Erdé.y a miénk, Erdély magyar, Erdély " Szent Korona elidegenít hetetlen részel
Nem propaganda oz a könyv, ludós búvárkodások eredménye, elfogulatlan és pártatlan publikálása örök Jgizsá-goknuk. Egyes rejozeiei, minő megannyi egyjégy roaiokmü, Erdélynek Európában ós a Kárpálinedencél.cu elfoglalt gco|)olÍlikaÍ és lörténcli hclyxeléröl, néjieíröl és lMcepodó^o.król, a magyar Erdély magyar életéről, művészetéről, irodalmáról, tiKlujnáuy\'áról ós- u román megszállás két keserves évtizedéről adnak teljes, é\'-eUiu Ismertetést A tudomány fcleh\'ísségétöl átliutotl uuiulimi-uyok szerzői élén otí látjuk Teleki Pál grófot. Nem n nuniszlerelnökót hanem a geográfia világhírű tudósát ós Hómon Bálintul, 11 történetírót, [ís a löbbáck is mind a magyar tudományos élet ismeri .és külföldé" is elismert értékel: Alföldy \'András, lícr-lasz Jenő, l)cér József, Eekliordt Ferenc, Elekes Lajos, Fitz József, Imre Sándor, líereviuh Tibor, Kez-su István, Kováos Alajos, Luklnlch Imre, Makaj László, Makkai Sándor, Marius Elemér, Pukáuszky Béla, Hönay András, Tamás Lajos, Tóth i,András, Visky Károly . i
UH lent a,Dunán, Turnu-Scveruiuál. ahová a Zsófia termes g.\'izöso villc a magyar bizottságot; már folynak a tárgyalások. Tanácskoznak a kél szomszédos nemzet kiküldöttei, hogy meg-lemuisék a jószomszédi viszony alapjait, A magyar nemzeti társadalom fe-gyehnezett nyugalommal várja Igazának beleljesűlését ós örömmel és hatásán fogadja az .Erdély, elírni könyv meg-jck\'jiietését, amelynél izgalmasabban Igaz ós frissebben Időszerű olvasmányt ma elképzelni Is alig lehet.
\'.Magyar igazságot hirdet ez a könyv és bizonyllja, hogy n magyar igazság mindig ós ina is: európai, elUporha-latían igazsági
Diger-DUasii Elek ts TÉth
Steaua olajok
bizományi raktárt.
Emergé gumlhajtó-Bzljak k«p«imal*t«.
A német gyalogság faradságot nciii Ismervo szántóföldeken halad előre (Foto R. D. V.)
r T ll n rí C 9*4fkegtetdcUlsiuátt
MEGENGEDVE!
A Hátai fCtetfaty
A gróf ilérzékcnyültoa ve.egettc meg a színész vállát. \\me, idejutott... 0, buzüli gróT Kcgkivjch István, nz udvarmester tli, a ntrtynfppzired. ;t \'Jz< négyes dzsidások lisztje, örökös felsőházi tag, aki tizenhárom millió rori\'.il:,! örököli. Mosl szedje tit U szegény színész ösz-szcgyOjiöli garasait. Talán egy pillanatig gondolt is,;irr:i, hogy háromezer forinttól rendezni tudná legsürgősebb udósságail. Prolongálhatná a váltót, amelynek lojárnli\'iról Széosit informállak. I)e aztán elutasította magától a gondolatot. Méltatlan lenno tölo, u .színház elnökétől, lm színészétől köl-rsónl fog.idna el. fis összefér]idctlen Is...
Kedvesen és egyszerűen fejelt: \\oul levesen informálták kedves torátom. Lelietnek néha.péWzAvaraim, mert vagyonom nem mohiB. He azért nem vagyok megszór alva. Mindeneseire nagyon \'kedves voflt. Köszönöm.
6000-iü ZWO-at
Fejiyvcssy eltávozott, az n\'.liszt már
jelentette be a ,i következő urat, II. Sámuelt, aki váltét telt a gróf elé. Az elnök nr nyolcezer forintot írl alá és kapott kéliv.ernégy-százal. A gróf akkor már évek óta így ÓB. Lyukkal Lyukai lömöM. Egyik váítóval ti másikat fi-zelle. fis közbeu eiboritotlák « kamatok, a .kezdési J.llolókek. ós különböző jutalékok, amelyeket a pénzt fclli.ijtók-uak lizeictt kl.
Keszfier nem hagyta abba a harcot. Újra cikket irt.
iFöl kell Szólalnunk az ellen, hogy három" ember közül, akik egymással közös ügylellxui szövet kéziek, kettő, kik a durva auy.igot képviselik, kó-nyörle\'.eniil legyűrjék a harmadikat, ki osak n szellemi hatalommal rendelkezik, kinek szelloni!\'fensőbbségét amazok már kihasznállak1 ügyletük szilárd meguflanitáséra. Föl kell szólalnunk ós erkölcsi súlyunk egész erejével »z inleJligcncin pártjára kell állnunk, midőn latjuk, hogy egy könyvelő szólta sóiét szeglet ében meg akarják fojtani azt tv. inMIigcuriát egy pénzes zacskó zslnegóvol, nietycl nyaka köré tekertek. Ha ezl tesszük, okkor kölo\'.cssé-gnnket
Jtia: Heiih Andaí
lettük, a küzdök viráiil aa örökké s^nt iglizság és önmogniik iráni,»
Amikor a aelnltáz leikél kiwrekedtc a várostéji\', javilhat.itían faniaszUinak lariották. Amikor a iionnjkbuokák közölt, az elhagyóit és félelmetes Lipótvárosban,\' ahol az üres leikok között csak a Haggemnacher-féfle malomi épfr tele ásítozott, megler^miotlui a modern migyar színházat, legyintettek. Mosl, amikor á Vígszínház már « legdivatosabb szi.iház Qett, távoznia ko.lett.
Végy\', megunta az örófkös tK.ili\\rozást ói az elleníolokel is, méllallinnik ta. láll.V ahhoz, liogy harcoljon velük. 1-llki\'ildle iiz ügyvédjei hozzájuk, meg-kérdezlc Uiíük, mennyi végkiclégUésre számíthat?
Azok egész kis összegei jelöltek meg, néhányozer forinlpLyíte lennószetcsen abl)ój is szigorúan levonják a felvett (SiT-Cgeket.
Kíjgevieh röviden válaszolt. Csnk ennyit mondott:
- llendbe.il van. Kukljók a pénzt.
fa a !6 ah/Ás
A színház minden Ingja folsoraiko. zoit a kiskapun% amikor távozott: KiAesail elküldte. Szécsihez. Kijeién, letio, hogy bérftötársaitól nem óhajt tibucsuzni, A műszaki szoniólyzioL minden lógjanak jrt\'aul adott. A szinészek-nck dcílikáH fényképet, Ekkor már annyim elkeaveüonettctt, hogy vég-kielégi ós nélkú,! is szi\\« e-i eltávozott \\x»lna. Akkor márk6sok egy vágy \\ezé-rdKü: ke akarta (enni az ajtós maga mögött...
A kiskapunál sirlak a színészek. Zsebkendőt dobogtattak, könnyeztek.
K»gJevieh a végkje.\'égi lós összegével míg aznap kilizelle ogyik váltóját. Az uzsotástót egyenesen feUnent a Nem. zi\'U Kaszinóba, ahofl, barátai megkérdezlek, mit fogjuosi csinálni?
— Az áhV — mosolygott — erre még nem is gondoltain ... Állásomat dlvoszleltcm. Vagyonom nincs. Ahhoz, hogy llákóbőtl vajamii csináljuk, i^-nzre lenne szükségem. Hál talán... Majd duwqgyek rajzolónak... MSI tudom én? Most mindeneseire hazamegyek és jól kiiüVizoin mugauut...
Amikor hazaéri, üzenet várta. Men-
Ballonkabátok Felfiltttk
impregnálása
PÁLCSICS-nál
Teleion: üzlet 533.
Teleion: gyár: 344.
jen fel a kultuszba. Újra szerzödlclik az állami színházak inlendilnsává.
Vx azlán az eJeglélel KegleVlchneki Alighogy \'kinyomlak- a Vjgszinházhál, máris tcájes jogkörű intendáns, színházi mgyhalaloin, akinek intésére karrierek szívet keli. ok és é!c|pályák bukhataojí meg. A Nemzeti igazgatója, gröT I\'cs-letich Andor. Bizony nem valami Su-tyos egyéniség. Kevés a szava, félénk a veteménye, re.n vitázik, amit intendánsa jiaraiicsol, azl végrehajija.
l)e. cflohile Keglevich keveset páran-esott.
Sok adóttáty, keuü
Talán megesömörlölt. Ritkán intéz-kedcil, uem scJkat törődött a. színházakkal, gyakran hetekre elbujt rákói kastélyába, nem mofsdult kr. onnan, az egykori társasági vivör mintha mogor. va, embcrkeröJlíí lelt volna. Kifáras;. loila Uiflán az az ijeszltö tempó, aiui-gyau a Vígszínházban dolgozóit. Meri • o\'düát,! o LltpAl kömlon, mindenben iltennc veit.. OU folyt azlán a munka.
A Vígszínház első tizennégy hón.41-jábun négyszázhitszoíilntroin esti és negyvenegy diluláni, összesen négyszáz hah-amiégy tflöudá-st tartottak. Ez idő í.iuit harminc színdarabot tanultak lm ós játszottak 1*1, Volt Olyan darab, amit exak hároinszorjiógyszcr játszottuk. Lehel, hogy a gróf elfáradt...
Vagy nem is |tir v.,l! a baj? Hanem a gondjai? Adósságai kínozlak, nyng-t.\'.\'kinitolták. Az uzsorások minden mp roh.miol intéztok cft\'ene. f.yakran ugy elleplek a gondok, hogy nem tiulotl foglilkozni senuníu\'l, még legkedw-sebb sludíumai és szórakozásai sem érdekcVék. v ¦\'
TFolyt, kóv.)
Pkm (ékítünk!
_ Bátran és vitézüj. vísel-
11!1L Vlil HT1 ^Hlel1 ozeu a 1104x111 Iliit-
\'--—¦—^-1 kay Fercno volt kassai
5. honvéd baszározrodLeli huszár. Kft-lönösképen kitüntette magát, mikor folderilőjáröro Koxellól nyugatra az orosz járőröket megtámadta és Kius-nlszey faluból kiftzto. Mikor éjjel jár-Orpamncsnoka tonlos jelentésből vfaz-szukuldto, a falunál lesből rátámadó oroi)/.<ik««i vilézéfl keresztülvágta magát éS a gondjaira bízott jelentést idejében álailtu renddttetősi helyén. Ilulkay huszár ezzel a reldcriiöszol-gáliltal igen fontos szolgálabH lett és Utlescu nuigárahagyottan példásan, bátran és vitéziül viselkedett. Jutalom* ké|K\'ii a kis ezüst vitézségi érinél kapta,
FERENCJŐZSEF
keserűvíz
1940. augusztus 10
Férfi- és nöi divat ernyők bo\'rdiszműáruk ";:,S; Divatcsarnok, Fő-ut 6.

25-én indul a bajnoki hajrá
Alighogy elcsendesedtek a „vita-berkek", komoly munka indull meg a ZMNTE fiatalsága közölt: készülődés az őszi nagy hajrára. Ma már csak fiatalokat látunk a ZMNTE pályán edzésben, akik szívvel lélekkel Igyekeznek, hogy városunk első csapatát ne érhesse komolyabb meglepetés. Kattauer intéző a legpélda-sabb fegyelmet gyakorol a játékosok közölt, komoly fzándékai való-szintl ismét életre hozzák a csapatot. Kérdéseket Intéztünk hozzá a csapat Ügyében.
— Nagyon sokat nem várok a csapattól — mondta — és kérem a közönséget !8, hogy ne hamarkodja el az Ítéleteit, ha esetleg minden lépése nem sikerül a csapatnak.
— Hogyan látja a jövő ZMNTE csapatát? — kérdeztük,
— A fiatalsággal, méghozzá a fegyelmezett és jellemes fiatalsággal. Az a játékos azonnal kikerül a csapathói, aki viselkedésével nem méltó a ZMNTE szinejhez.
Szólt még a vezetőség támogatásáról is az Intéző, ami nélkül bizony szélmalomharcot kellene folytatnia, Végül az NBC-t és vele kapcsolatos vitákat említette.
— Akik irogatlak és követelték az NBC-t, jöjjenek dolgozni és akkor a jövőben lesz Is NBC! Különben anyagiakkal sem birluk volna.
Az anyagiak ugyan nem eléggé meggyőző védekezés, mikor a Kanizsához képest faluk (5000 és 7000 lakossággal 1) szerepelnek az NBB és NBC osztályban, sikerrel. Inkább az az igazság, hogy kevesen dolgoznak a ZMNTE-ért. Pedig ez szükséges, most különösen, mert a délnyugati szereplés is „anyagiakba* fog kerülni. Kanizsának kötelessége támogatni csapatát, még ha a „délnyugatban" ls szerepel, mert az a város, amely csak ímmel-ámmal támogat egy csapatot, nem érdemel sportot és magara vessen a „sport-pangás" miatt.
Örömmel állapítjuk meg, hogy a levente válogatott lehetséges fiataljai lassan felszívódnak a ZMNTE-be\' és a megerősödött if|usagi-amatőr Játékosok mégis csak kihúzzák a ZMNTE nehéz útra jutott szekerét -Ji-n-l-
Városi úszóbajnokság
Kanizsán
A ZMNTE a városi strandfürdőéi uszodában ma délután 5 órakor és holnap, Szent István ünnepén délután 6 órakor városi uszóbaj-noki versenyt rendez.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST ""
»111., Ciokoniy-a. 14. Nlazitl Színháznál C».lidl szálloda a várai n/lvíbtn. U|onn<n berendelve, központi tatét, hideg-meleg folyévlx.
Egyágyas uobi P »-50, Mtágy.s P 1—
ZALAI KOZLÖNV
Kompjárat költ össze Bltaljordot és Mot. (Foto IX D. V.)
Gróf Teleki földművelésügyi miniszter Berlinben
A miniszter ma délben Darrénál és Ribbentropnál tett látogatást
Berlin, augusztus 10 í\'.rór Teleki M liály fötdtnitvoU^úgy] miniszter ma reggel érkezett meg Bcr-linbc. A pályaudvart inéinet és magyar zászlók dis/.il(>l|i\'k. A miniszter fogadására megjelelt apályaudvaron Durré néniét birodalmi miniszter, llelirens lörzsoszlályvivelö, a ni misztérium t»a-gasrangu tisztviselői, a berlini magyar követség tagjai Stojnl Döme kövei ve. zelósóvel, Az üdvözlé-ck és a magyar Himnusz elhangzása ulán Teleki és ki-sénelc ei\'éjwli A kivonult SS alakulil arcéle elölt.
Dfllcloll 10 órakor Teiokt minlszlcr nwgkoszorux\'n n*. l\'ulc.- don [.indenni a lio-sok einlékót, mnjd eivonuK «Mite a kivezényell dlszszóxnd.
1**31 ll-Jtor Tc\'eki .Uihnty minlttlor
latogalast tett Darre miuisztcrnél, 12 órakor HllnV\'iilrop kulugyjninis/loriiél. Mollilap r gge! Tolckt gról" Darre minlszlcr kisérelélxju hóroinnapos uuuu-manyulra Ktlelpuroszorsz\'agbo ufOzlk az oltaui mililaguzdusógok us iiiene^ek inigiekiiilé-sére.
Gról Teloki Mihó\'y oxainbaton este gyorsvoiiuttoS indul viauu Budupcstre,
Ismeretlen autó Keszthely határában halálragázolt egy háromgyermekes gazdaembert
Keszthely, augusztus 19
(Tudósilónk te lefon jeen lése.) Halálos autószeiencsétlCnsög történt tegnap este 8 óra tájban Keszthely határában, Balatont/erény félőt teljes Sebeséggel Keszthely felé futott egy személyautó. Az országúton arra haladt Bejide Perenc 37 éves korláti kisgazda, családos ember, három gyermek atyja. Az autó clgúzolla Beadót, akis súlyos sérülésekkel beszállítottak a kórházba. A hal:il"ufó
mintha mi sejm toriéul volna, tovább száguldott az országúton.
B^ncfe Ferenc o kórházban rövidcsen meghalt.
Azeselet jelenteitek a tmgyk\'unizsai klr. ügyészség elnökének, akinek intézkedésére in" délután vizsgálóbizottság szálll ki u szercncséilensóf! színhelyére.
Az autó kézrekeritésére az intézkedések megtörténlek.*
Kedd
AlJandó mŰcorsxiuiok I»*tkSirmpokou Ba(Lap4Mt I. mfi»rAn
ti. 4 5 lom*. Hírek. KóJemónj«k Hengfcomeoek. ~ Utána étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemsetköxi rlrjelíó-wwlgái«t. — 12 Heiengszö. Hlmnuaa. IdőjaríUjeímtes. — 11.40 Hűek. — 13JW Időjelzés, tdőjaxásjeientee. — 14.35 Ilirek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Aifolyamhlrek, piaci árak, éJelmlsrerárak. — 16.45 Időjelzés, Időjárás jelentés, lürek. — 17 lllrok a**. Ták és magyar-orosz nyelven, —- 19.15 Hírek, - 21.40 Hírek, IdŐjArásJelentáa, hírek túlórák és magyar-orosa nyelven.
BUDAPEST I.
8 Szózat. — Majd llirak. — «20 A Szent Istv&n-napl körmenet kőzve-tilése. Beszól dr. Jnndik József. — Utána egyházi ének ós szentbeszéd. — 12.20 Időjelzés, időjárásjc leütés. — 12.30 Dr. I.epold Antal előadása. — 12.10 Zenés őrségváltás és térzene « királyi palota udvarában, Beszél Bu-dinszky Sándor. — 13.20 Dr, Baranyai Jusztin előadása. - 13.45 Mirck. — M Hanglemezek. — ir> Veres Sándor előadása, — 15.30 A regőscsoport műsora. - 15.30 Schalkház Mpót verse, kel mond. — A0.05 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 17 Hírek. — 17.15 Liszt: Angelus Kiriadja 0 Szent, györgyi vonósnégyes. — 17.35 Dr Dcér József előadása. _ 17.50 Nagy ízake\'bi és Cselényi József magyar nótákat énekel, kiséri Oláh Kálmán cigányzenekara, — 18 ö0 IIangkópek a Szent István nap sj>orloi«mnéiiyeÍnil. Beszól Pluhár István és dr. Legényei József.
— 10.25 Zarándoklás a Szent Király nyomában. Beszól dr. Révuy Józsor. ~ 20.10 Sporteredmények. ~ 2020
- A liliomos ikirályfi.. Szinmü három
felvonásban. — 2140 Hírek, spoiteied.
monyok, Időjárás jelen les, — 22.10 Budapesti Hangverseny Zenekor, - 23-20 Toki-Horváth Gyula cigányzenekara,
BUDAPEST IU
11.15 Rendőrzenekar. — 17.15 Ru-ftzln félóra. — 19 30 Szitnyni Jenő előadása. — 20 llirok. — 202:» A Rádió Szalon zenekara. — 2133 Idöjárásje-lentós.
-hét.
2ALAI KÖZLÖNY
— (Szent István napi" Istentisztelet)
A ferences plébániatemplomban holnap, Szent István napján 10 órakor . ünnepi szentmise .lesz.
— (Lobogózzuk fel házainkat I)
A holnapi nemzeti ünnepre a pol-gánncsier felkéri u háztulajdonosokat, hogy mindenütt tűzzék ki a nemzeti Zászlót. Nagykanizsán szabályrendelet js kötelezővé leszi a nemzeti zászló kitűzését országos ünnepnapokon.
— (A városházáról)
A polgármester AdlovioS Ferenc városi tisztviselőt a Jíözkúr)lázból a városi számvevőséghez rondolie bo.
~ (Jegy zögy ülés)
Zala vármegye Községi ós Kö\'-íigyzöi ICgyesüLcio Keszthelyen, auguszms 25-é« délelöil 10 óraikon\' a lioi;.skay vendéglő nagytermében tartja ozévi rendes közgyűléséi. A tárgysorozaton szi\'tepol a Uévjzl Jegyző üdülői láz fejioszlósC, bÖ-vilése is és a szombathelyi községi közigazgatási lantoiyam hallgatóinak kérvénye a községi közigazgatási tan-folyamoknak akadémiává J\'ejleszlésc tárgyában.
— (Dunántúli Daltdó)
A zala vármegyei Vöröskereszt javára Dunánlirli Dalidó néven magyar hangverseny lösz szombaton este Hévíz, fürdőn, A hangverseny védnöke hering l-\'e.stelieh György és vitéz gróf Teleki Béla főispán. Bevezetői mond dr. Spur Endre. Közreműködik .Sándor Mária, Sidlóné M.uuninger Angola énekszámokkal és dr. berzsenyi László zongom-számokkai. i ;
(Folytatás az l. oldalról)
Autósok figyelmébe I
Motolit benzíapóllo lapárlat, mely a motor átalakítani neiktll, mint uluííruiiüu uxtmtntfBg alkalmas motorok hajtására. Jegy neiktll kapható. Képviselet : Kelemen neKaft cégnél,
— (Megvalósul a házassági kölcsönök Intézménye)
A Magyar Közgazdaság érlc-sülése szerint rövidcsen megvalósul a házassági kölcsön Intézménye, gj\\ mely a kormány szociális programjának egyik pont-
§ Cl? A s112\'1"^61cl rcmi"
kívüli érdektód essél várja a házassági kölcsönök bcvt\'zclését, a mely komoly élénkülést eredményez majd az ipari ós kereskedelmi életben. Valószínűleg ellekúiUuiek áltól, hogy egy szerv bonyolítsa le a liázossági kölosónökkel kapcsolatos beruházásokat ós módot nyújtanak arra, hogy ebben a fogalomban részi vehessen az érdekeli ipari és kereskedelmi ágazalok óssZíixsége. A lelKUiyolilás lovábbi rész-leiéire vonatkozóan, mint értesülünk, a lK\'lügymmisztériumban unkél lesz, amelyen nieghallgalják az Epol javasai tűit.
— (BPffé a strandon)
A nagykanizsai slrandon büTfé is rendolkcíésére áll « közönségnek.
• A Magyar Vöröskereszt kot-dm szegény I Adakozz!
ir szabadállam kormányával, hogy Írország számára tovább is biztosítsanak lehetőséget tengerentúli szállításainak lebonyolítására, A tCgnap kiadott
nómot hadijelentés
33.000 tonna kereskedelmi hajólér el-sülyesztését jelenti. A- német \'égierök támadásainak Sorozata az angol szá-r^z\'Öld fc\'ett szombaton és tegnap éjszaka is tovább tartolt. A birminghami repülőgépgyárakat ős a filtonj mo-
torgyárat Is bombázták, valamint a rearjingi ipartelepeket és Sok rGpU\'ö-troct és kikÖlöi. Az angolok néinCt városokat és Brüsszelt bombázlak ós polgári célpontokat találtak, minél során sok polgári személyt megöltek és megsebesítetlek.
Vasárnap délben ismét London repülőtereit érLC irtózatos ercjü német légi lámadás. Más vidékek repülőterei környékén crös légi harcok voltak, melyek során 51 angol és 21 német repülőgép elpusztult.
A teljes angol összeomlást sietteti az olaszok afrikai előrenyomulása
lyeszlett Cgy gOOO tonnás angol tar. lályhajót.
A török sajtó is megállapítja, hogy Szomália elvesztése nem csak súlyos U\'kbitély-sérelme Angiiénak, hanem veszélyezteti az angol birodalmi össze kötő utakat is.
A szombat fekete napja volt Anglia nak az olasz harctéren is. A Szombat esti hivatalos olasz jelenlés hirü\' adta, hogy Anglia o-gész szomáliai arcvonata összeomlott, uz angoljuk mindenütt fejve-szleltcn merjekülnek, Szo: inálin minden katonailag fontos ppnl-ja olasz kézen van. Vasárnap nz angol sajtó is bejeteutetle, hogy » szomáliai front összeomlott s Anglia most már kénytelen inkább a lobbi gyarmataira gondolni.
Az előrenyomuló olasz csap"iok elfoglalták Szomáüföldön Z«ila közelében Burhart ós hevesen támadják Berberat. Olasz leiigeralalljúi\'ó elsü-
Angol repQlőraj Bern felelt
Bcni, augusztus 19 A svájci vezérkar közlése Szerint idegen repülök ma éjszaka is átrepültek Svájc feleli. Ujabb Jelentés szerint Bernben éjfélkor légiriadó volt Déli irányból kétségtelenül angol re-pülörajok érkeztek a város föló. A légvédelmi ütegek működésbe léptek.
Tegnap/ angol veszteség: 147 repülőgép, 33 léggömb
liertlin, augusztus 19 (NTI) A védcröföjianuiesiioksag jo. tenlése szerint a német légi haderő tegnap 147 augod repüiögéjiet pu-szülott el, ezek közül 124-et légi harcok során, a lobbii a földön. Ezen a napon :W záró iléggöniböt tötlek 1c. A \'üémet repülő veszteség 30 gép, A Csatornában ulsűllyeszteltek egy JUOO tonnás kereskedelmi hajót, egy másikai súlyosan megrongáltak. Ma éjszaka Anglia déli részén ós livcrpoat környékén volt he\\es dégi támadás, amely nagy túzokot és lobbamvsokat okozoll. AngoJ repülőgépek nyugati ós déli Németországban
dobtak ite bombákat, de katonai kárt nem okozlak.
Ma Is Indultak német repülők Anglia felé
ÜenUn, augusztus 19 Némcl felderítő repülőgépek nia is elindultak Anglia fölé azzal a parancí*-esaí, hogy folytassák az ellenőrzést és az eddigi harcuk eredményeinek feJderitését. A reldexitővjty>úMk néhány bombát is visznek magukkal A cél: állandóan az ellenség sarkában nuv padul s uzl nyugt^lanitani.
A török köztársaság elnöke váratlanul Ankarába érkezett
IsUuubut, augusztus lí) Inonű török köztársasági elnök vá-
ratikinut visszaérkezeti Ankarába, A Üegrövidebben benyújtják azt u
tör vény javaslatot, amely a törökországi
külföldi propaganda ellen veszi fol a harcot, egyes esetekben haiájbüntetc\'st szab ki ilyen bűn cselek menyekre. Az eljárást ilyen ügyekben katonai bíróságokra bizza a javaslat. . .
Amerika és Kanada megegyezett a feladatok megvizsgálásában
NCwyOrk, augusztus 19 Roosevelt elnök és Mackensíe King kanadai miniszterelnök közös nyilatkozatot adlak ki. Kijelentik ebben, hogy az ÍSgycsült AUamok és Kanada megegyeztek közös védelmi ta-
nács haladéktalan felállításában. Ezzel kapcsolatban azonnal megkezdik a tengeri, légi és szárazföldi védelem feladatainak megvizsgálását a nyugati világrész északi felének megvédése céljából. ,
auguiztui 19
Német katonák felvonulása Brüsszelben. (Foto li. D. V.)
— (Bajtárs keresés I)
Felkérem1 azokat a volt-20. honvéd gyalogezred béli bajtársaimat, akik ve. lem 1S1Í4 szeptembertől november végéig az I-sö pólszázadnál, majd u menetszázad kiegészilésére Veszpréntha a 3l-esekhez s onnan a 9-ik menet, századdal az orosz frontra (Varanó, Sztropkó, Dukla, Krosznó) mentek, a Károly csapatkereszt megszerzésének igazolása végett címüket velem tudatni s zive s ke J jenek. Költségükéi megtéri, leni. Szepes (SzeUiuuui) József T-vhjtó Baja, Városháza. (:)
A gőzfürdő holnap kedden nyitva: az ünnepre való tekintettel, délelőtt férfiaknak, délután nőknek.
— (Kik kapoakvlsnértáguláit?!
A Búvár augusztusi száma lrja; ^ visszérlágubis általában O/. öreg fajoknál általános. A magas növésű egyé, jieknél gyakori, alacsony termetű fajok mint például a japánoki nem ismerik. Némely foglalkozással csaknem kivétel nélkül együtt jár. Ilyen foglalkozások: kovács, |>ék, mosónő, mutöorvos, fogorvos. Érdekes megonihteni, hogy n .kovácsok hatvan százalékkal többször betegszenek meg visszértágulásban, mini a postások, jóllehet a postás in egész nap talpon van, do megy és nem áll. Járáskor ugyanis n,hidrosztatikai nyomás a testben megoszlik,
— Felhívjuk
olvasóink figyelmei a Sihmoli és Kallós cégnek mai számunkban meg. jelent hirdetésére.
— (öngyilkosság)
IMnuscr Imre lenti la,kos a padláson felakasztotta magát s mire rátaláltak, már hatott volt. GyógyitliataiUui bo-legsége miatt mkíiit » liaJállxi.
— (FelOklelte az ökör)
özv. Gerecz Károlyné 03 éves mise-ía* földinüvcsasszony n jászoltól elő o,lűaria \\ezehii ökreit, hogy igába fogja őket u termés Ijchordásárri. Közben az egyik ökör megugrott és az idős asz-szonyt fellökte, ,szirrvá\\-al pedig felhasította a hasát. Az áldozatot ^ulyos állapotban mentők száUitották a zalaegerszegi kórházba. \\ ,
Ízléses kivitelben olcsó áron kaphatók Dhratotarnok, Fö-ut 6.
iDé
Jóslat :
Északnyugati, nyugati azöl, változó fulhflzol, nóliol, főleg Felvidéken es Karpataljin kliebb eaok, a hfiméraéglet tovább emelkedik.
A Meteorológiai lntexet naaykanlBMl QMtOiTeulállomiu Jelenti i
RemeneUet teeo.ii Mte 9 órakor + 15 2, ma re«*«! +148, délben +24H
Oaap^ak 0-t..
1940. attfluntu» 19.
ZALAi KÖZLÖNY
Augusztus 211«An jtlentik bo a Jugoszláviai reformokat
Belgrád, augusztus 19 (MTI) A jugoszláv nemzeti bank elnökének tegnap történt lemondása. val kapósodban a félhivatalos jugoszláv sajtó azt Írja. hogy ezzel szabad az utjn ama reformok rníegvaiósitásá-oak, amelyeket a jugoszláv kormány pénzügyi! politikai és gazdasági téren (crvbe véti. A reformokat augusztus . 25-én a szerb-horvát me^egyezéi évfordulóján fogják hivatalosan bejelenteni. 1 \'
A finn-szovjet viszonyról nyilatkozott
Finnország miniszterelnöke
Helsinki, augusztus 19 Rlti finn miniszterelnök tegnap n rádióban beszédet mondott. Leszö-gezle ebben, hogy a finn ujjáépdléi-iiek rendkívül fontos feladata a nagy kc&ti szfcfifezáddal való viszony megszilárdítása. Finnországi mondta Rili, szigorúan betartja a békeszerződés pontjait. Folytatják a sállal vasúti csatlakozás építésének munkált, amelyeket orosz részről már be is fejeztek. Tárgyalások folynak, hogy Pet-síimoban « szovjet é.s más állarjnjok konzulátusait felállítsák. Finnország hozzájárulása njár megvan, de míeg nem egészen tisztázott kérdés a Hnn-göbe Irányuló szovjet átmenő forgalom1 kérdése. Szükséges, hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy Finn. ország jóvlszonyt tartson fCnn a többi államokkal Is. közös áldozatkészséggé] le kell győzni a nehéz helyzete^ hogy Finnország megőrizhesse szabadságát, j 1 1 : I ¦
aáfiamezikan izófiaktxftalik
RiSíMiinlittl litiim Nlltlit MENETRENDJE
érvénye. IfMO. ma]ui 1!M(H.
VatutállomásiB
4« B4»
J 05 7-40 |\'H II" U\'« 13-15 IBM Uno
U-40
20-40
22 a
2J-10
M
¦ a
II
E m
Latanya! mM«trCHUÍ
\'-•ttflvífil Ind. fj-40 ntgyktahtín fcfc 7-M NaoliMfasMl ki. 14-28 uiwj.roí\'*. I»\'40
-—-~:..........n


Nőmet csapatok Kyőzclmea elOnyomulésa hz utászok fittől cpltott pSthldon (Foto li. D. V.)
Némot katonul meKbeezólésok IMlnkircbcnbcn, a francia foglyok további Borsaro!. (Foto li. D. V.)
Megbízható jó és olcsó
SZAB0 ANTAL sportüzletében ^gST
¦ ¦ ¦ ¦
¦
Lépést tartani
a rohanó eseményekkel csak ugy tud, ha a .ZALAI KÖZLÖNY -t Járatja.
A Zalai KOzlüny előfizetőit órákkal előbb értesiti a világeseményektől, mint a fővárosi sajtó.
Hirdessen 0 Zaini Közlönyben
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19751/1940.
Tárgy: A petróleum utalványok kiosztás! Idejének meghosszabbítása.
Hirdetmény.
A petróleum utalványok kiosz\'á-BálHk idejét f. hó 24-éig, e hét szombatjáig meghosszabbítottam. — Minthogy Kískanizsán az oszlást befejeztük, a népkonyhái osztóhely most már egész nap, tehát délelőtt is működik és pedig 8 órától 7,12 óráig és 3 órától 6 óráig.
Nagykanizsa, 1940. aug. lí).
1 Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
Hllllt.-,- uImUo torikbl »4 0 nÖtf. Mtk&uupl » t*ma M-lHUf, miaémm további nl 4 tltlií.
AixAs
B«jArón& azonnnlra felvétetik Széchenyi tir 4. Jelentkezés 1. sz. ajtónál, I960
ADÁS-VÉTEL
ErtiBpgé gumlaxljj minden nagyságban, tovAbbú wixmentea t)ép-i kasai- ce eátorpanyvak előnyös Árban kaphatók Kelemért Rexsö
oégnót. 1843
Egy Uzcnikípes Austro-Daimler 8 lóerőt niotoroB vonlaié kocsi és egy használt 0 lóerős l\'iich motor olcsó áron olndó Zákányban, a kavicsbányában. Érdeklődni lehet Karczag Bélánál, Nagykanizsa, Csen-gery-ut 1-3. 1908
RuhamAngorÜót, használtat, jó állapotban lévőt keresek megvételre. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek. 1942
Szenilitásét használt Meteor kályha éa uj kézikocsi eladó Epplnger Izsónál. 1959
flxletl-redöniök belső ajtókkal cl-adók Horthy M.-ut 15. 1962
lakAs-Ozxbthelyiség
Náflywobáa ét egyszobás lakát kiadó. Bővebbet dr. Begidsán Ügyvédnél. 1934
Vendéglő és méuársiák Uzlet-lielyisígemet hozzálarlozó mellékhelyiségekké], azonnali hnlárldövel bérbeadóm. — Érdeklődni lehet nálam özv. Zakócs Mihálynőnál, Somogyizentmlklós közafg-ben. 1958
KAI- vagy háromnoba* lakóét
kereatk JeheiŐIeg szeptember egyre. Ajánlatok Sláger varrógép üzletbe.
ház ÉS 1NOATLAN
Több adómentes magán- ét bérházat, házhelyet, szőlőt és földeket közvetít Papp, Teleki-ut 8, 1530
Nagónhóx Rákóczi-utca 12. alatt
(Sugár-u! ée Rákóczl-u. tarok) Istállóval,
raktárral, sürgősen olciőn eladó. Bővebbet
ugyanolt. 1947
Eladó Árpid-utca 53. szám alatti ház. Bővebbet Tütkés István, Horthy Miklósul 63. II. ent. - 1945
Eladó elköltözés miatt, adómentes, háromszobás kerfesház. Megbízott Horváth, Sugár-ut 42. 1955
Egy szép modern, részben adómentes ház, nagy gyümölcsössel, a város legszebb részében eladó. Clm a kladó-hivalalban. 1954
A taxának! kocsmaépület a hentesüzlettel együtt (a hozzávaló kastély melletti ketllielylségekkel) eladó. (Az isiálló lt esetleg Jtülön eladó lebontás céljára). Bővebbel Simon József hentesnél Lazsnakpusztán.
KlJíiiMMi! 1,1
KOzel Iskolíklioz dlikllul telveizek teljes elMUsMl. Uithory-u. 11. 1961
ZALAI KÖZLÖNVI
IMI. SMgUSztUS 19.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.245/1940.
Hirdetmény.
A lovak és juhok rflhSsségének nagyarányú terjedése különösen a mai Időkben súlyos következményekkel |ár. Erre való leklnleltel a 96 000/1940. F. M. sz. rendelet értelmében figyelmeztetem a gazdaközönséget a betegség elleni védekezés rendkívüli fontosságára és ezért arra, hogy állatainak rühös-ségben történt megbetegedését vagy e betegségre gyanús voltál azonnal jelentse De a városi állalorvosnál annál Is inkább, mert a bejelentés elmulasztását súlyosan büntettetem. A városi állatorvos a rllhös és rti-fiösségre gyanús állatok vizsgálatát él ezek gyógykezelésének ellenOr-őrzését díjtalanul végzi.
Nagykanizsa. 1940. ju\'iiin 10, isei Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19579/1940.
Tárgy: Zabullkséglet biztosítása.
A város részére folyó évi augusztus hó 23. napjának 4. e. 12 órájáig a város Iktató hivatalába beadandó zárt, írásbeli ajánlatok ulján kb. 350 q zabol szerzek be.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1940. aug. 14-én.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19302/1940.
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy folyó évi augusztus hó 21., 22., 23-án és 24-én, naponta reggel 5 órától este 8 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lögyakorlat lesz.
Ez idő alalt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1940. aug. 12. na Polgármester.
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSxIüny nyomdájában
Nagykanizsa, Fő-ut 6. szám.
Jiljlite, kin li
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek ós dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Késziiünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti; ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, < Ijegyzési és eskefési érlcsilése-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
"| TELEFON: 78.|"
Gyártunk s
Üzleti könyvekel, ügyvédi naplókat, jegyzö~ könyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és lombokét, minta-zacskókat zsákcédulákal, naptárlömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt.
Csillárok.
falikarok,
éjjeíiszeKrény-lámpák
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGY.-nél
Sugár-ut 2.
ws"J........minin 11 ii m i
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésU
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részérc.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATONFENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésU, fásltott
fürdőjoggal
25°/0-os
lisztviseloi engedménnyel,
havi 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A lalajbeszürődés folytán kitűnő ivóvíz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand. Enyhén mélyülő sekély vizében a gyermekek to-
uély nélkül íürödhetuek. Az építkezés olcsó és kedvező feltételekkel lehet épilkezni. Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyvezve. Még ma korjor, díjtalan prospektust
SZABÓ ANTAL
Ihlet iben : Nagyktnlxu, l o-ut 5.
ZMJt. KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kádja! „Klzgudlligl R, t. U,,yk.nl!li».
Feleloa kiadó: Zalai Károly, Nyomatott i a „Klzgiziuigl n. T. Ntgykaitlzu"
ayiadálibii Utgykialztiii. (Nyomdáért felett Zalai KirslyJ
663481
525654
62662722
0611
80. ETloljtun. 189, «im. Nagykubsa, 1940. augusztus 21. szerda
Ar« 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
t, UaSWrxbűi FM 5. ada.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbar»» Lajos
Eléllietéal ári: így bor« • peojfS SierkeirUSiigl et kuulúblntoll tsídoni 78. a
áz engedelmesség államalkotó erény
gletrcva\'d népek, ha lakosságuk szüpnrtiságu folytán országaik keszletei kevésnek bizonyulnak, terjesz. kcdaek. Feszítő és lendítőerők mii. ködnek közre külpolitikájuk vonal, vezetéiében. Megszenteli, ezeréves történelmi röfleinkhez való állhatatos ragaszkodásunk bennünket is állandóim sarkai és elhatározó küzi-delinek idején a legszentebb ór\'e\'-mezésben vett egységre utal Ez azért fontos, mert a szükséges erő. feszítés nagysága nemcsak a hadse. reg" erejétől függ. hanem azt a i.óp lelki tulajdojiságábói és erkölcsi ma-ptutásóból sarjadó erötöbblet is döntően befolyásolja. Az erőkifejtés nagyobb \'ehet, h-.t széthúzás azt nem apasztja és mindjárt csökkenne, hu a fegyverek élét forgató öklök erejét belső súrlódások emésztenék, A nagy küzdelmet e\'őkészitö lelki ösz-szefogás oly láthatatlan és megfoghatatlan varázszer, "mely csodái mivel, kitartó szívósságra és lebirho-tatlan lendületre képcsit.
A népi\' lélek hasznos ¦megnyilvánulásai a .nemzeti -jeliemből táplálkoznak; A gyíikorlnt szerint azonban, ezeknek sikere csuk akkor van, hn az állandó Is marod a küzdelmek be-fejezetéig. A néplé\'ek mincfeti alapvető jcremtulajdonság mellett Is iu-ipidozó. és az életkörülmények érős befolyása íi\'att- áll. Ha kimüvelőinek példuadása helyes irányba tereli, ha a vezetés eredményes cscVikidde-t**i megelégedettséget váltanak ki, különösképpen pedig, .ha az eszményi, nevelés cé. tudatoson és állandóan jól működik, ugy annak a népnek lelki érlóke magos mltrnd. Csodálatos dolog, de ugy vau, hogy az emberiség történelmében döntő korszakokat mindenkor eszményi eltökÓVések alakították ki. Ez nemi véletlenül történt igy. , . , |
\'i\'Önténelani nagy korszakok legtöbbször katonai erőfeszítésekkel járlak. Ezeknek eredménye attól függött, hogy á célkitűzések szolgátulá-bwi elég nagy katonai töínegekjel «lkalmnztak-c. Ámde " had*eregc5u-pán szerv-ezetszerü alakulatokba, fa**. Wt \'és csak Külső formák szerint fegyelmezett embersoknság, hn Őket egy$éges lelki rugózás - a szó lcg-•nviiieaebb értelmében - uépl cttíbML Uyéikért lelkesülő, azokért élő-ható, áldozatos egy akarattá, tömeggé nem kovácsolja. Csak ezek a katonai és \'l mögéjük sorakozó katonás néptömegek "zok, amelyek a törlénc-leMS vajúdásának nagy pillanataiban haiahnas erőfeszítéseikkel biztosítják js a nCjuzetl vágynk megvalósítását l\'ömcgalkötásra alkumias eszlnfáuy* J^l^nrtuIajck>nriágokm Well tehát ránevelni a nehizet \'tagjait, hogv nemes lelki \'tulajdonságaikkal nagy cél. kitűzéseknek1 válhassanak Áldozata harcosaivá. Ez\' Céltudatos nevelés é-s ^\'Kyehuízés dolga.
Az egyéni érdekeket teljesen hál-térhe\'-kell szorltnniok ós ÖmiUguk ^\'fegyelmezésével népük nagy c.é>
Budapesten, Turnu-Severinben és Bukarestben folynak a tanácskozások
Amióta hétfőn löbb Ízben is tanácskoztak a Turuu-Severhibeu ülésező magyar és román bizottságok, lényeges esemény ezen a fronton csak az történt, hogy mindkét bizottság vezetői elutaztak, hogy jelentést legyenek kormányaiknak. Hó-ry András meghatalmazott miniszter hétföií éjszaka 3 órakor a gyors* vonattal Indult el "s tegnap étkezett Budapestre.
Bukarest, urug. 21. Károly rontáu király tegnap kihallgatáson fogadia "Pop Valért, a Tur-nu-Se\\*erinben tárgyaló román bizottság vezetőjét. A király hosz-szas tárgyalásokat folytatott n de\'eg.t-cíó {elnökével.
Belgrád aug. 21.
A Politika bukaresti jc "öntése szerint Károly király két ízben kihallgatáson fogadta Bralianu Györgyöt, a német barátságáról ismert politikust, aki állítólag különös megbízatást kap. ő fogja tájékoztatni a királyt a román küldöttségek tárgyalásainak menetéről; \' "";
Bukarest, aug. 21.
Craiováb.ui ciak egy hutoS bizottság tárgyalja a bolgár-román kérdéseket. A bizottságnak 3 bolgár ói 3 román tagja vau. Az UnlvOrsul
ugy tudja, hogy ezek a tárgyalások csak 1-5 napig fognak tartani. \'
Belgrád; aug. 21. Bukaresti hir szerint a tesszarőbiai németek áttelepítse a közeü napokban megkezdődik. Németország 16
hajót bocsátott a vidéki német telepesek rendelkezésére s o célra még 15 magyar, jugoszláv, román hajó* bérelt. A visszatelepítendő németek legnagyobb része már orosz kikötőben van.
Ha bántódás érné az odaát éld magyarokat..
feielös magyar ténye-
Rudapmt, augusztus 21 A magyar rádió kózClto, hogy a Romániából é-s Erdélyből érkező hírek alapján magyar polillkai tényezők ós az egész közvélemény fokozott figye-lemmel kiséri a lmIáron túlról érkező hirekcl. 11a bármi bántódás érné az odaát ólö magyarokat, mondja a lie-jcdenlés, az Magyarországnak a békés megoldásra irányuk) miiideii szándéka melleit is nem kívánatos következményekkel járhatna Magyarország ós Ho-mánia viszonyai UUitőleg. A határon luÜ élő magyarok védelme egyik leg-
főbb gondja zöknek.
Már részletekben tárgyal a bolgár—romén bizottság
Bettin, augusztus 21 A bolgár—román tárgyalások során tegnap délután több órás megbeszélés volt a két küldöttség vezetői közólt, l(ivalaío« közleményt nem adtak ki. A megbeszél fr okot nut a legbarátságosabb szellemben reiyluliák. Tegnap már összeüli B műszaki bizottság is, ainejy a lakosság-csere részleteit állapította" meg.
A magyar delegáció vezetői ma vagy holnap utaznak vissza Turou-Severlnbe
— Turnu-Severin, augusztus 21 _ A miígynr küldöttségnek Tumu-Sc-verhilícn maradt tagjai ma délelőtt ós déhllán is a \'tárgyalási anyag tanulmányozásával foglalkoznak.
Budapest, augusztus 21 Ilóry András és Szászváry vk. ezre- |
desi tegnap íogndla gróf C.sáky külügy-mínlszler és Teleki ¦ piti miniszterelnök. Ilóry András még ma is tanácskozik n külügyminiszterrel. leliot, hogy már mu, do esei\'Iog csak holnap utaznak vissza Turuu-SoverioLe.
Egg belga újságíró megggilkolta Trockiji
Bft\'rliu. aug. 21.
Trocki] ellen tegnap merényletet köpitek el. A Német Távirali Iroda mexikói tudósítás alapján nzl le-lenti, hogy Trocklj a merénylet .sorén életét vesztette.
Más forrásból száwnuzó hí- .szerint egy francia kommunáin férkőzött
Trocki) közelébe, vc\'e együtt Is ebédelt és közben egy vasdoronggal ÍCj.
beütötte. Ez u Jelentés ugy tudja, hogy Trocki] nem halt meg, de állapota súlyos.
Mexikó, aug. 21., A legújabban érkezett hirek szerint Trocklj haldoklik. A merénylő
nevét eddig nem sikerült megáUapi-tani. AHitóJag uem francia » merénylő, haircm egy be\'ga újságíró.
Trocklj állapota igen komoly, már csak mesterséges oxlgon-táplálafcsal tartják éleiben. A merénylő irdvc Moonard JacklOl. 36 éves. |
(Sin lerKOZOH l riu. ouumj ii«.uwí.\'ii.. « .
¦lUu^uTAnnj-uiJu-irinAfinnn-nKi-iT "i--------... ¦ i.....««««««««
Anglia nagy kijelentésekkel folytatja a bábornt Németország ellen, Szomáliát pedig teljesen kiürítették
Berlin, aug. 21. A^NTI jelenti: Kedden az angol terület feletti fegyveres légi fe\'dori-tés jegyében kell\'cl « nap. Fe\'deri-
töhik fontos felvilágcsilásokht sze-rCztek az angol védelmi éllnpotolö-ról. A német gépek mind visszatértek. Az angolok nem merték meg-
támadni a német légierő felderilö kötelékeit. A nemet repülörajok a keuti grófság,ellen is táiuadásl iniéz. (Folytatás az 5. oldalon)
jhiért sok emberi szenvedést ós küzdelmet keli. clvállaniok. A nemzet tagjainak önfegy-elmezése né kü1 engedelmes és czáltai a közös erőkifejtésbe fogható tömegekről álmodni is merész do-\'og. önfegyetejm! szükséges ahhoz is, hogy az egymásba vetett hit és megbecsülés érzése átmeneti balsors. Idején meg ne tántorodjék, önfegyelem kel ahhoz is. hogy a ifépközösségben kijutó munkahellyel mindenki megelégedjék és csak Kötelmeire legyen tokjaiéttvi/ Csak Így vállwtn»k á riOllizet has/.-uot hajtó tagjaivá. Az igazságok
ránk is vonatkoznak.
Mennyi örök emberi tulajdonságot kell kiirtani a lélekből, hogy önfe-$y el mezeitekké várhassunk? Hányszor kell megtagadnunk! hiúságunkat, becsvágyunkat, a szivünket, csak azért, hogy áldozzunk a közösségnek? Hányszor kell féket vetni gy.írló ösztörioinkre? Hányszor kell keménynek éí hajthatatlannak maradnunk, hogy a nemzeti élet gépezetében réí-züukrc kijutó szerepet hangtalan odaadással teljesilhessük? Hányszor kell iSiJitémilliii aftóainkok az emberi fogyatékosságok kritiká-
jának csak azért, hogy egyek maradhassunk akaratban.
Csak ebből az Önsanyargató fegyelmezésből sarjad ki céltudatos enge. dflmesség, melybö1 nörnízeti fegyelem; születik. Az engedelmesség tehát államalkotó erény.
Az ázsiai puszták bátor és acélos jellemű magányos lovasat elkülönülésre hajlamos lelkűek.. Elődeink csak István király kemény, Ökle UgVé. ben lehettek nemzetié. Egy nkáratlá kell lennünk tehát, a történelem uj fordulóján is, mert közéleti « cselekvések ór,ája,
ZALAI KÖZLÖNY
1940 tugUMtui 2l
1

pMlJpi \' Y^tr\' *" *** ™* ]
A Lenz melletti Llevln-bányikban ismét serényen folyik a munka (Foto R. D. V.)
Vay László a jobboldali építő politika nagy sikereiről
A MÉP nagyválasztmány, ülése Szombathelyen
Intézeti ruhanemiiek
nagj, választékban Szomolánylnál.
Teleki földművelésügyi miniszter Németországban
Berlin, aug. 21.
Gróf i-ctekl Mihály földművelés-ügyi miniszter tegnap .-eygül Darré miniszter és a miiiísztériuí.n vezelöi-nf\'k társas ágiiba n Marlenburgbn utazott, ahova délután 8 órakor érkezeti meg. A pályaudvaron SA díszszázad sorakozott. Még délután n.t\'íííekiii-totte kíséretével a mnrlcnburgí (isi, német lovagrendi várat. Esle Förs-ter körzetvezetö adott vacsorál « magyar miniszter tiszlelelére. A házigazda pohárköszön tőjére Teleki gróf válaszolt. Kifejtette, hogy Magyar-t ország sors-folyója a Duna. amely német folyó is, tehát mutatja, h<»gy « két ország egymásra van utalv".
Szerdán, m» 9 mirtiszKr Kelet-poros zországba m..zik, megnézi a taniienbergi csata emlékművé és gőzhajón a M«zuri tavukhoz ráudal ki.
A Vatikán békeakciót kezd?
Beflgrád, augusztus 21 A Vreme római jelentése szerint Aliron TaySor, Hooseívclt olnök *zemé-iyos követe « pápánál kihallgatáson Voűt. líblíöl megint arra kövt\'tkeztclJ.\'\'k, hogy a Vatikán uj békiúkeiól kezde. ményez. i
Görög bandák albán falvak elpusztítására
Tirana, augusztus 21 Korfuból az Etna kikötőjébe, érkezeit uUiftok iilnioutltAk, hogy a görög ható. hágok 1 n\'ni.ijnik óla l\'^\'wn". bundákat íólewlenek, íunelyekneK tu ü Mi daluk, hogy bonyo duóinak epeién elpusztítsák az albán falvakul ós meggyilkolják azok inibán lakosságál. A határon tuti inban falvakban jgtyii^nagy a nyomorú-
súg s a görög liulóságok mtndefl gil-ségqt megtagadtak az pftbftu ínsége. Miknek.
Szénhiány Svájcban Svédország román olajat ksp
Stockholm, aug. 21.
A külügyminisztérium közlése szerint szerződés jött léire, amelynek alapján Svédország NémCtorszagon át naponként 6000 tonna román kőolajat kap, \\i Bem, aug. 21.
A &zénhiány miatt Svájcban korlátozásokat léptetnek életbe. Az iskolákat hetenként egy hétköznapon zár. va tartják. A kávéházak, stb. zár-órőja hétköznap 11, vasárnap 12 óra. Szeptember 1-töl szigorítják a ben zin adagolását,
A „Ferenc József" keserűvíz
régóta kitűnően bevált házlazer megrögzött székrekedésnél és annek mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg orvosét I
A Magyar VőrÖ9k*T*$ti kol-thumzegényt Adakozz l
A Magyar f.íi*l Pár\'ja \\mk vári negyei
nagyválaszimányu Szombathelyen n i-gyobb vezetőségi értekedétől tartott vttéa Sziils István ár, vármegyei ellök clnöklísévc]. Az értekezleten riszt veti báró Vay László országos elnök, Oslffy Lajos országos mozgósítási kormány-biztos, Mőgyészy 1*61 soproni, Teleki Hiflu gróf zalai főispán, valuninl a MGP vas vári negyei képviselői teljes számban, továbbá dr. Zsidó Sándor (*a Korniss Elemér országgyűlési képvi-seJök.
Az ériekezSctea, nmeivel vitéz Szúts István főispán nyílott meg, VYttfdcr
Ezl az eredményt Magyarország megbízhatóságává?, szavahihetőségével maga rcrekejbe ki magának, Klverokedle ezl Gombos Gyula nyomdokain halmivá uzájtlttl, bogy a (liberális korszakban lol-burjánzolt z-sidó szjii)>uikőniuvt\'s szelemet kürtölt i és B nehéz időkbe i kitartott u u-ngeaypolitiku melleti.
Rámutatott báró V«y UáSzCú a honvédségben roBo óriási erőre, melynek biztonságára tű maszkod hat mik minden időben. Hangsúlyozta, hogy a honvédség erejének fenntartása és fokozása im-1\'.ctt minden orövol tavább kell folry-
A
I ; Szcntadórján, aug. 21.
(Saját tudósítónktól.) Csak tegnap történt egy halálos autógázolás, ma egy ujabb halálos autószcrenoséti lejiségröl kell beszámolnunk. Mintj isjrreneties, a mostani zaiafrnfgyci útépítésekkel kapcsolatban a vármegyei teherautó kavicsot szállj! «z útépítési munkálatokhoz. A\'uguszlu^ 19-én történt, hogy a teherautó Szentador. ján és Kiscsehi között folytatta koj
f.yifla orsziiggyiW^i képviselo bCizéde nli\'m bdrÓ Vay lA&ita szólalt Tel. Ha-inulatolt arra, hog,v az or&xag tóbbségc inegiiyug\\\'ass.i1 ;\'tH n kornuinv mogólt, meri latja, hogy 0 korm-.iny a )>el- és kuBpotltlkil iranyitaSi\'iUin egyariin1. meg. fejel a viimkozasoknak. IUzonyitjak e.it a Jefolyl idokozi valaszt[\\sok, de még jobban a miniszlene%i5k éS a kiUiigy-inlnlszlcr mi\'uichejii ItUugitaSi\'uiak ered-nu\'-\'nyei. Az urs/jig népe me,jnyiigviis.
lalja, hogy a (ióinbós (iynii Aitai N\'irchozoli tengolypotllikti eredményo.
kéj>]jen
latnuiiik a {\'.ombós liyiűi ált il megindítóit jolilMVldali épltöprJl,Ukát, auu\'lynck (\'iönil)ös nián Darányi és Inirídy Voltaik hivatott vezérei ós amolj\'el töretlenül folytat grót Teleki l\'ál, a ma] Súlyos időkben.
Báró Vay I.áSzSj nagy érdoklödéssOl és óténk helyesléssel fogadóit feUzóaa-lása ulán Zsiiló Sándor, «Oca János és vitéz báró Roszner Iván szótitt fel, majd az ériekezfle-t egyhangúan elhatározta, hogy táviratáig udvozU 0 párt Vezérét, g\'óf \'lieSokí Pál miniszlcK-liiö-két. 1 i "i *
vlcsszáliitó munkáját, amelynél töbj-fiatul munkás segédkezeti. A rendel, tetési helyre érkezve, a leherautói pótkocsiját lekapcsollak, hogy k^Fy-nyebben rakódhassanak ki. A kirakó, dósnál segédkező Tamása Kalmján ,8 éves, csehi munkás eközben n pót, kocsi és elsőkocsi közé nzorult, ugy,\' hogy pótkocsi a szerencsétlen fiatalembert ngyonnyomta. Társai azonnal orvos után futották, azpn-
ban u fiatalember percek alatt kiszenvedett.
Megállapítást liyCrt. hogy Tamása Kálmánon az orvosi tudomány iu\',,v , tudott volna már segíteni. Fejebor-zalmaran össze volt roncsolva, több bordája összetört és egyéb haláln-i belső sérüleieket is szenvedett
Báza-Ker2t|yérö! kiszáll! a csendőr. *ég egy járőre, amely fényképfelvételt és lény vázlatot készlett a helyszínen, majd\' jelentette \'az cselei l^^\'onon a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
Az ügyészség piditványára kedden délután\'törvényszéki bizottság szál. lott kl Szenladorjánba, ahol a lía. tal munkás holttestét felb.mcolták. Ott volt dr. Knnusz László törvényszéki vizsgálóbíró- dr. Lengyel Ká-róly ügyészségi elnök és n két boncoló orvos, dr. Goda Lipót, tiszti fííorvos és Morandíiilné dr. Fo\'-ijorEr. zsebet.
A boncolás jegyzökönyvét még ma beterjesztik a kir. ügyességhez, mely megteszi indítványai 11 továbbiakra vonatkozólag.
Tamása Kálmán szülei fiuk holttestéi hazaszéllltjók -Csehire,
Nyárvégi tere-fere
Lassanként hazaszál\'ingóziuik már a nyaralásból. Egyre több elegáns asszony képe bukkan loi a pesti korzón. Egyelőié még két-három hé. tig a nyaralási eseményeket tárgyai, jók. Meg nincs divatérdekesség.még nincs őszi divat,, még « nyaralóból piszkosan hazahozott schontung és inprüne toalettekben jelennek mej, de a fejükön már uj költemények, bársony ka lapok és nyulszőrtokok ékesednek. \' \\ \\
Az átmeneti bársonykalap is egyelőre kialakulásba11 még. Látni kerék formájú nagy karimájú kalapokat rnagus csúcsos tetővel, de iélni pici karimával, éppen hogy a fejen van és látni bársony pántokból Ö^szeál\'i-totl tető nélküli turbánt.
Általában kis kalapok fognak az idén domttiiálni. Az a néhány darab, amit mutatóban láttSkn mar, arra enged követkjsztetxd, hogy az eljövendő uj kaiapdivat kicsit szakil az eddigi bolondos foanákkal. , . i
Eddig azjt Jrtam, hogy borzasztó dolog, hogy az asszönypk n forró nyárban képesek egész téli kalapokat viselni, most azonban egy árva szót sc szólok, meri sajnos, olyan kedvezőtlen volt idáig a nyár, hogy már akár júliusban is nyugodtftn viselhettük volna. Beszélgettem néhány nagy szalon tu lajdonosnővei is, s megérdeklődtem, hogy milyen a nyári* nyárvégi munka. Azt a választ kap. tanis hogy oz augusztusi rendelések kivétel nélkül mind az ősz jegyében zajlanak le, egyetlen dar*"b nyári ho\'-mlt nem Csináltatnak a hölgyek, hiszen jóformán még kl sefrn tudták használni az eddigi ruháikat. Minden ruharOjidelés világos ói sötét könnyű szövet, vagy igen gyakran még mi11" dig boteró, amit a tölgyek különös teküitettel a kedvezőtlen időjárásra különösen ki tudnak használni szi-nea vagy fehér blúzokkal.
\'lXidíuk azt, hogy nekünk nőknek mindig keli, íegalább is így hónap után, hogy egy ruhán valami változatosság legyen. így most ismét nagyon felkapták az apró, sziiies, sőt többszínű gyöngyből fü^tt, VAg)t f°-
Müvöszi amatőrmunka
ELŐHÍV
MÁSOL
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV
folószaküzlet, amatörlaboratóriumában.
a két nagyhatalom mellett Magyarország volt az egyetlen ország, amely mint erkölcsi tényező, egyenrangú léiként állott az Európát újjáalakító két nagyhatalom mellett.
vármegyei autó kavicsszállitás közben agyonnyomott egy fiatal munkást
FERENCJÖZSEF
keserűvíz
1X0. «uguiilu» 21,
zalai kqzlonv
írni
vaakoroikedfiio — Nioyktnlm
Steaua olajok
bizományi raktára. Emerga rjumlrmjtó-•xljpk képviselete.
aolt nyukdlszokel. Ha vesszük\', ocm is olyan rossz tip, mert ha meguntuk » ruhán » gallért, vagy nyári virágdíszeket, ez mégis egy kicsi? f+sitőleg h«t. A nyárnak nemsokára vége, iyy a
nyári holmikról már nekem sok mondani valóm nincsen. Még várnunk kell kb. 3 hetei. amig ezek. ben a zavaros időkben eljut hozzánk az őszi divat.
DIvaíposta
PULI. tSa is jobbnak látom, ha egyelőre jiorzsabunda helyeit egy szép U)li kubaira csajt a választása, az is gyönyörű lesz. Egy sötét ruhára minden évben szüksége lesz néhány alka-¦ Sommal. Az őszi, utazáshoz legjobban íncglViolnc egy szép ballonkabát, Ojt ukwllon lo költ szereznie.
Ulti ASSZONY. Oüiálll.isson tgy fekete hatrészes lieFrilévusall gloknis szoknyái, hozzá ogy széj> fehér tiszta selyem apacs blúzt, a szoknyából készült rövid boleróval, ezt nagyon jól ki ludju használni most is és G&szol is, sőt megfelelő szína és anyagú bhrzzal még a;tél folyamán ís,
(VZIKK. Feke\'e puflóverjn elejét bont fia le, ha az el van roulva. <Io különben az ujja, az alja,, n hám szép ós jó és kössön Vei©- egy halványkék mellény kft magas nyaktol, vállon kétoldalt gombolja.
jóra I ii ős é g Ü
pupliti ingek
olcsó árban kaphatók Divatcsarnok, Fő-ut 6.
Csötörlök
Állandó nflvorazimok hélköiaapokoa B«d*p«t I, aOsoráa
tWö Toma. Hírek. Költemények hanoii—lik, — Utána étrend. — 10 hírek. - n.io Nsmzelkóxi tísj*J*Ó-kolgálít. — 13 Harangszó. IUmntuRi. idöjévöjesatttés, - 12.40 Hírek- -
13-20 IdŐjeliés, IdÖjArásjeaentéa. -14.35 ¦ Hírek. - 14.45 Műsorismertetés. - 15 Arfolysanidrek, piaci árak, életmijjerárak. - 16,45 IdőjelxAs, idö-Jé^JeMes, hírek. - 17 Hírek «4c-vak ós magyar-orosz nyelven, — 19.15 Hittk. - 21.40 Hírek, idöjárásjelentea, alnsk txlovák és inogyV-orosx nyetVn,
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. -, 1045 Vőrős-marlhy Kálmán előadása. - 12.10 HongienieeBk. — 1330 Lakatos Vince ós lakatos Gyula cigányzenekara. — ?8.15 Ruszin.liaftlgatókiiak.
17.15 Dr. Czakó Islván előadása. — 17.45 Toronyai \'Rigó Csaba előadása.
- 18.15 Kutetór>Irma verseket mond.
- 18.30 A Rádió Szájon zenekara. — 19.25 Szegénygyormokekert dolgozik al Kgyesoil Női Tábor. Beszól Budinszky Sándor. — 10.50 Gárdonyi Géza «lbo-szóláséit felolvassa dr. fejér József. — !».15 Hangkópck. — 22.10 l\'nrkas Jenő \'¦"gányzenekara. — 23-25 Hanglemezek
BUDAPEST II,
10.15 Szórakozlutó hanglemezek. — 1J.20 A Budafoki Munkás Dalkór. -
Hirek, _ 20.20 Port is Padi cigány-zenekara, - 21.15 Dliróí Mór előadása.
- 21,15 Idöjárásjelentés.
t Baatif
.irtröi iik tisztítják meg Orleans utcait a fel nem.robbant lövedékektől. (K. O)
SZURAS MEGENGEDVE!
uúdálato* élete
rí Watal rtaMny.
Az első hójlai-ekban alig foglalkozóit a Nemzeti Színház ügyeivel. ,\\z 0|>«\'-ráoYul még kevéshbé. I>c a sajtóban mindéi] hibáért öt vonták Felelősségre, Ellenségei misgszaporodlaik. Nem indiák elviselni, hogy a gróf vjgszinházl távozása után fuLnlmadt.
Legszívósabb CÜetláégti líarlók Lajos hírlapíró voll. Állandóan tárnadin az intendánst. Bartók tudott szúrósan Írni, vitriolba mártott tollal. SzOnteJe-nöi /kutatóit adatok ulún, amelyekkel •üvegezhetné a grófot.\'
Bartók híres .szoknyavadász volt és nagyon mcgtetszelt néki egy Kristóf tóri szabó mesler Failal fo\'cségc. Gyakran láttáik, hogy olt ácsorog az üzlet előtt, várva a pitlamitoVLitmíkor u szabólié kilép az ajtón.
A HOnCS tot&cú
Egy nojxjn a szUbó incslcr niegtudli, liogy az újságíró állandóan fulkos a felesége után. A szabó mester megvárta, untig a retcséga ellávozik •\'/. üzletből. Akkor lesben állt. Látta, hogy a szemközti ház kapujában ácsorgó Bartók Lajos követi a feleségét. A szabó utánuk, Abban 0 pillanatban, amikor Bartók ieszólrtotbi az asszonyt, ott termelt a szabó mostor ós lrtózulos pofont sújtott le Bartók arcára. i>o ezzel nem elégedett ,mog. Jó Uz percig ülötto, rugdosta a hatalmas crojü ember a híres Don Jüant Verés közben jött meg a mérge... AUg tudták szegény bartókot kiszabadítani a k;\'zei közül. v
másnap reggel az ogyik újság meg. irta a botrányt. v
Délelőtt Iveglevich elsétált a Kristóf téri üzlet elolt, A szabó jiioster ott állt boltjának ajtajában. Mely meghajlással iköszöntöUo az intendánst.
— Hallom, hogy milyen férfiasan megvédte feleségét, — mondta mosolyogva Keglevich\'a szabónak. — hó-
Ma: Keltét. Ando*
lyesen cselekedeti. Elismeréseméi azzal fejezem tki, hogy » mai .operai premierre \'kap lőlem szabadjegyet. Még [>edig egy zsölyét, azzal a .kikötéssel, ,hogy maga jön el. Nem a folcségc. RCnd-ban vau •>
A szabó mester szerényen meghajolt
— Hálásan Köszönöm. Olt Leszek.
Valöimn, már az előadás kezdete előtt (i/. perccel ünneplésen kiöltözve olt ült a zsöliyehen n szabó mester. Arcán öntudat sugárzóit. Lálszoll mjla, Ifogy büszke a kitüntetésre, «mi érte. ftrég sem kis dolog az, hogy egy liszté*, de egyszerit iparosi u go;!ös intendáns szcinélycfeu hív meg az operai be. mulatóra [
Pontosan, amikor a függöny szétment, migy.si.clvo érkezett Bartók Lajos bebugyolált arccal, a tegnapi szörnyű délelőtt cmlókoit viselve. Sietett a helyére, amely a szal>ó szomszédos szóké volt...
A botrány \'két hőse egymás mellett feszengett az előadás alatt A közönség hamarosan fdtismerlo n furcsa, félszeg helyzetet. Kuncogó nevetések hallat szollak. mui.ir.nki őket nézte: a bar. elás szabót és meátette «z agyon tapasz-lott, összeragasztottt, bofibaizoll, inog vert embert. Kegjevícli pedig az inicn-dánsl jiáhoTyból imlahuos tábori lát-csövej gyönyörködölt a csodálatos látványban. Hogy írt egymás mellotl 0 Szabó é-s áldoznia, a szerkesztő, aki vitriolos pennával szokott imi Kegle vichröj.
A gróf pokoli bosszút állt az újság-irón, aki eltol a naptól\'kezdve nem kötözködött többé az intendánssal Belátta, hogy az nagy ellenfél. Nom jó vele kikezdeni...
A nemzeliszinházi klikk hűvösen fogadta az intendánst. FcsteticIl-CSOl azt lehelték, amit akarlak. Maguk a színészek osztották ki a szerepeket, az igazgató mindent helyeselt, egy fel. adöia volt, bólintani arra. amit a szüi-
ház vezetötagjai c4halározta;k. A sziné-szek attól tartottak, hogy az önálló gondolkodású és eredeti véleményű Keglevich véget \\et uraünukriak.
Kegtovtchre legjobban Jászai Mari gyanakodolt. Ok már többször összeveszlek. Ezekbon az időkben aféle- lát szall>arát.ság]>aii áltek, de oz a bai\'átsáf\' ing.ilag alapokon nyugodott.
fámái Html is a semep-
A nyári szunejben Keglovieh több nepizeíiszínházl művészt meghívott rákói birtokára. Egy este a kertbon vacsorázott a társaság. Mint mindig, ekkor is szinházrót volt szó. Az intendáns akkoril>an határozta el, lu>gy Őszkor felújítják a Nemzeti Színházban Stuart Máriát.
Elgondolkozva fordult Jászai Mari felé. \' \',
— Miría, azt hiszem\', érdekes kísérlet lenne, ha a felújításon maga játszaná Erzsébetet ós Ilegyesi Mari Slunrt Máriát.
Jászai Mari felugróit, mintha vi|>era csfplo volna meg.
— Mit mond? El akarja venni tö-Iflni azl a szerepet, amelyéi a lcgtókó-toteífibben játszom1 az egész világon? És odaadja Hegyesinek, annak a jo-lciitókte!en kis színésznőnek?
Keglevich kivörösódött, amikor Jászalt dühöngeni latla,
— Nana.,. — legyintett, — Hegyosi kiváló színésznő. De- liigVjo el, hogy m/m akarom magái kisebbíteni. Csak arra gondoltam, hogy Erzsébet figurája érdekes ós sokszínű. Magának való feladni. Áltól, hogy a mostani felújításon eljátszana Erzsébetet, még sokszor ofetklthatná Stuart Máriát is. Di\' azt gondolom ,.. \';.
A Iragika türelmetlenül kózbeszaki-íoUa Kcgtevichet
— Ugyan... No gondotjon ön semmit. On csuk azon töri a fejét, hogy miként kísebbitheIno meg engem. Cm nem lűri a nagy színészi egyéniségeket.
Jászai Mjari mérges hangja az intendánst kihozta a sodrából.
— Rpiwnséggol ogyállulán nom tartanám nagy bajnak, ha a színháznál más is érvénycsáftno, nonicsak Ön és
-néliány koHIÓgsija. Utat kell nyitni » tehetségeknek. Hegyosi Meri étidig nem; érvénycsifit és dn igenis igyokozni ío-gok neki szerepekéi adni. Még okkor is, kedves Miria, hu magának ez nem tetszik... ;
"ÍForyt. köv.)
Kedden és szerdán!
Városi Mozgó.
A nagy császár életének Ismeretlen Intimitásai
Napóleon magánélete
Főszereplők: Plerre Blanchar, Ruth Calterton.
SxanzáoiÓB kisérfimttsor . Akluália hlpadók
á légkör titkai
Előadások köznapokon 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor
Ma mérsékelt szél, keleten néhány helyen eső, éjjel és holnap délelőtt élénkebb szél, nyugatról uj borulás, több helyen eső, nappal a hőmérséklet alig változik, az éjszakai lehűlés keleten fokozódik, nyugaton csökken.
A Meteorológiai Intézet nagyUnlsial oiegllgyeléálloniáim Jelenti 1
HSménéklet tegnap este S érakor + 14 0, ma reggel +11 ¦!, dóiban + 19 4.
Oaoüdék 71
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH Nagykanizsa.
ZALAI KÖZLÖNV
Autósok Agyaiméba 1 mólom benilnpítld laparlat, mely ¦ motor átalaklláia nélkül, mini eliaibhga a«m«ny«g ftlkalmas mólotok hajutsira. jegy nélkal k.phaló.
képvi.eltl: kalbmfli roxaöcíjjfi\'l.
_ Erre 11 napra ©sitt Zrínyi
11157.1.11.21.1 György, a kanizsai vár akkori poranostiokajoak
fényes gy&DQkno, Nádasdy Ferenc és Batthyány lirldlzsár várkapitányok Za-kegerszeg felöl érkezeit csapataival együtt, összesen flOOÜ cnifovéYcf döntően inegvorlo Sasuéf"\'szigetvári tőrök bég kl,. 8000 TŐnyi htulát. Et ü lörök had Szigetvárról Segesden, Pitlinon ál előnyomulva, a kanizsai várat kikerülve, a Mura és Kerka közébe tört be. hol Lendvu várát elfoglalta, az; egész környéket feldúlta és kirabolta, majd 18 falu védl&cui magyar népét robigába hajtotta, Ámde visszatértében Zrínyiek Kanizsától &szakna a Kanizsn palakon v»ló átkelés közben lesállásból hüictenül előretörve, Kacorlaknál a leÜ-jCieu meglepőit törökökre vetélték1 rnngukof, akik a várulan megrohanás hatása alatt rémülten megugrottak, Négy részük eleseit, czivn fogságba jutottuk, sokan pedig a patakmeirtí m\'oosaruklian puszHiítak cl, fezzel szemben a magyarok mindössze csak lí hősi veszíteitok, Sasuár bég maga a mocsárban rejlőzötl öl és óráikon át nyaikig üli a vízben, iniglcn az éjjeli sötétségben táncnak ülhetett,
. Jónitz Jenő volt újvidéki
llSIi.WL 21- T °" gya^2»Stoa
<-¦—1 tartalékos hadnagy tél
*zázudáytrl itat p páromból kapta, hogy a Kőrösmező \'környéki HafufloYa moL. 1eit álló eflonséget, jobbszárnyát iwcg-iterütvo, lámudju inog ós így a völgyben előnyomuló kieso|iorlot lámadt\'t-sáuál l;iui()gj««t. Kóri\'dloküitÖ vezolés-scl ás példáUuló személyes bátorsággal sikerük Jónitz hadnagynak az ellenség jobbsZárnyába kerülni ós,ezze> n völgyben előnyomuló cröúikuék az eltensű-gcs állásokhoz az utat megnyitni. Jónitz liadnagy 104 foglyot ejtett ós *Ót géppuskát zsútónányolt. Ezért a lettéért újra u bronz katonai érdemérmet ikuptu.
I- Augusztus 2Inén külűnö-
> t9fi- TOL 21- f ktíüíit az elícnség előlti bálor és vTtőz inn-
gulurtásávul Cwknyai Pál volt szombathelyi 83. közös gYalogczroiJbcli had-. nagy.
A Pletiliíki—üopiote meUeiU harcokban századát cso.dáValraniclló gyors k-ndfüelttíl vezette eilontámadásra. Az erdőben etünyo.tmü.vn, nietflei>oiesszre-rüni nagyobb ellenséges erők urcba és hátba támadták, csoknya* .hadnagy rövid tüL után ay.o uíia l az eHejisígt e tört, Véresen visszavetette ós 10 foglyot ejtett. ! 1 -, 1 J ! ¦ 1
Cso lenyal őzért a hőstettéért a 3. őszit, (katonai érdemkeresztet kapta.
Magyarország nyerte a Horthy Kupát
A három nemzet veraehyén teg. nap az utolsó fordulóban a magyar vízipóló csapat l:3-r« verte az ola szokat és Így 1910. évre Is védője lett a Horthy kupának,
Á Magyar Vöröskereszt sok-oldala feladatának elvégzésére milliók kellenek! Adakozz!
1*40. augusztus 21.
Német katonák egy páncél-ágy no 41. {Foto lt. D. ,V.)
Súlyos szerencsétlenség történt cséplés közben Nagybakónakon
A lendUőkerék tengelye felhasította a tulajdonos lágyékát
Nagybakónak, aug. 21.
(Saját tudósítónktól.) Súlyos szerencsétlenség történt az egyikén | csendes ^agybakónak községben Itt végez ugyanis cséplés! mánkét Pók-i István 30 éves. nős, cséplŐgéptulaj-donos, csapi lakos.
Páka mintegy három hét óla d»l-gozlk a községben, Most is egy gazdánál végzett csép\'ési munkál, amikor a gép föszijju leesett ós Póka fel akarta azt lenni. Eközben - eddig meg nem állapított míódou -\' hirtelen megindult a gép, valósággal
a levegőbe röpítette Pókál és eközben a lenditÖkerék tengelyi- feJhasL totta a szerencsétlen ember lágyékát;
Telefonáltuk a mentőknek, akik percek alatt autón a szerencséi lenség helyszínén termettek ós az el.sö segélynyújtás után az eszmé\'ellen embert bcszállltoilák a nagykanázsnl kórházba.
A rendőrség részéről tisztviselő szállóit ki a kórházba, hogy aniCtiy-nylbcn lehetséges, kihallgassa a Szerencsétlenül járt emberi.
A csendőrség a nyomozást mCgin. dilotlu.
A felrobbant dinamit-gyutacs összezúzta a kut mélyén a kútásó mestert
ItalalouFüred, augusztus 21 Cseh Mihály balatonarácsí kiibiiesicr Füreden egy villutolkeu kutat ásott. Az* Útban álló kőanyagot dinamittal akarta felrobbantani. Mivel azonbpn a robbanás késett, leszáUt a kútba ós ki akarta cserélni a rossznak hitt gyutacsot.
Ahogy azonban munkái.a fogott, heves robbanás következeit !>c, amejy n\'ein-/l>Aik a követ, de a szerencsétlen kut-M ásó lestél is szétvetette. Haldokolva szállították n \\-eszpremi kórházba, ott megoperálták, de ha éleiben Is marad, mind a két szemét elveszili, mert azokat ot kell távolítani.
Terményeit tűzkár ellen átalánybiztosit ás keretében biztosithatja legolcsóbban!
A „Pénz áll a házhoz" c. magyar filmet nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai KOzlöny minden héten kél ingyen mozilegyet sorsol ki előfizetői kOzOtt.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygott:
Löwensleln Emil, Horthy Mlklós-ut 33.
Majori Jestvérek, Emébit-tér 1.
A pesti színpadok humoristái főszereplésével készüli magyar Ilim: a .Pénz áll a házhozlJesí műsoron csütörtöktől a Városi MozgOban, melyet e heti ingyen-jegy nyerőink a hétköznapi előadásokon megtekinthetnek.
Az Ingyenes mozl|egy-ulalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az elöllzetfik csak akkor jogosullak a nyercményjegyekre, ha előfizetésükkel hátralékban nincsenek.
¦^SSSf* impregnálása
PÁLCSICS-nál
Teleion: ttilet 533.
Teleion: gyár: 341
Tolltlsztitás kg.-ként . . 1.40 P
Vargánál
GyijlS: Horliiy M.-ul 2 Gjirttlif: Hunyady u. 19,
— (A városházáról)
Dr. Krátiky Isiváu korinányíütíiná. esős, - polgármester Uakdonkeréayliűl szjibadságáról megérkezett és legnaa álvetio biv.ifcil\'a vezetését. i)r. Hegyi Lajos j>olgármeslcr)io\'ye\'tes-föjegyző i0 vid szabadságni vidékre utazott.
— fGazdag Ferenc pOspflkl tanácsos beiktatása)
tegnap délelőtt történt meg fuuuné-lyos kero\'ck között a hírneves Durí-melsier-freskókkal ékes kiskoiuáruiul icntjptomtkm. I.ál.er MlkUVs zalan;e:c. nyeí csjores-iiívbános az oltárnál is. mertetie a la lm nyelvű pápai kinevezési okmányt és a píhspnkt esperoslielyettOti meg tanMügyolői megbízásokat, azután pedig cmelkcilelt beszédben mulatllu hv a híveknek uj lelkipásziorukat, ví-zoh\'a a. r.Mpniijk a hívekhez való viszo. nyál. neszedének végén átadta az uj plébánosnak u lemploin meg a taj.cr-iiáikuliim kiilesail, valamint az evaiitfú-iiuuios könyvel, mini szimbólumokat, mMiláii pedig a sliitíl is átadta, Fclhiv-ta, hogy mondja et első szeulbcszéilét. Gazdag jilébános eyra a.-; szószékre ií-pelt és száruyatóVbeszédloti tejUllo ki programját, Ígérve a liiveknok, hogy nemasatk \'lelkíoklieu, de földi bajalkhm is mindig segítségükre lösz. Az ünnepi mise utájl a plébániaiakban küldóUsé-gek üdvözöllek (iazdagot, akinek infi-Oiódése eíé a liivek szereiclloljes vára-kozással IcldntenjDk.
— (Plébánia-szervezés Hí vízen)
Dr. Czupik Gyubi veszprénd megyés, püspűk Végh József dr. teológiai la-üárl e tisztsége alól föhnentelte- és Ilévizszeulandrúsni iküUtte lelkés/iK-k s egyúttal mogbiztfi a plébánia szervezésével. A jn"isi>f>k ;Mícg}iest Sehvarei Hóhért dr. püs|n"díi tanácsos, szerlartit püspöki liUíárrá nevezte kl.
— (Az AlsódunántuU MezŐ-gazdaságl Kamara)
augusztus 27-én délelőtt () órakor tartja évi rendes közgyűlését Kaposvárott a városi mozgószinházban.
— (Uj polgári leányiskola Sümegen)
¦Dr. CzapAk Gyula veszprémi megyéspüspök leánypolgárit létealt Sümegen. Ez ügyben a niutt héten Sümegen járt a kérésziéi nővérek tartomány főnöknő-jévol, akinek bevonásával szándékozik tervét megvalósítani,
— (Szerkesztői Üzenet)
A Kőműves K. Zoltán néven bekál-dölt kézirat íróját kérjük, szíveskedjék befáradni a szerkesztőségbe.
Naptár : Augusztus 21. szerda. Rom. kat. S. Franciska. Protestáns Sámuel. Izr. Ab hó 17.
OftBttrdrj nyílva reggel 6 órától esta « órálf (hm, Horda, péntak délután kedden tgéas aap knak).
l§40, auguszlu» 21
ZALAI KÖ2LÖNV

FERENCJOZSEF
keserűvíz
(A lila petróleum ellátfsa)
A pcirAteumtogyasziást korlátozó icn.\'
jelet értelmében az egyes község-kre I ii jM\'lrók\'umnieiuiyLsOge\'. u régebbi évek fogyasztási áliagának 80 százalékában áttanították meg. A helyzet azonban flIi _ an Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara megállapítása szepiut — hogy különösen a kisebb küzsége\'í lakói u Jiózílúkben fekvő járási székhelyeken, vagy városokban szerezlek be pelró-].\'iiniszíiksrglelöket altikor, amikor oda flgj-es.bajos dolgaik, vagy érlékesilés végett oda nimigy is bementek. így a kiutalt KO százalék a fogyasztásuuk rsak csekély hányadát fedezi. A Kamura javast ttot (erjesztett elő olyan pélrentfelet .kiadására, mely szerint a községi elöljáróságok a hikószobák-nak, " világításra szoruló gazdasági\' épútelck számának megrcleiöe« álla-pilsák meg n község szükséges lámpa-mennyiségét és ennek nvcglelelően kapják meg 0 község gazdái a nonnálfo-gyoszlás H0 százaliikát » község kereskedői révén.
- (Munkásjutalmazás)
A földművelésügyi miniszter elis-nierfi oklevéllé! és pénz jutalommá] lün-let|C ki Czldl Józse\'et, aki a za|xosáayt Molalinszky uradalomban mini gazdaság Jcxeléd 10 évig szolgált. A kitüntetést a főispán megbízásából Forintos László dr. zulaszenlgróli főszolgabíró adta át ünnepélyes keretek kőzött.
- (Tűz pusztított Kollétszegen)
Tudósítónk írja: A Mura ke rész turbóz tartozó és azzal immár egybeépült Kellátszeg községiben is. j- aí^^V *,iet íl"w pusalitottt. Kocsis A 1 István oltani kisgazda zsupte9e|Q házának a tető.
zeje eget| le, nnó\'Jíírl
azonban, hogy magáum a lakásbán hu: (pusztított volna; A tüzivt n ikenyérsüléshez befutott kemencél>öl kipattanó szikra okozti, umltől a száraz szalma telő nyomban tüzet fogott. Szererícsére tökéled szélcsend voll s így a lüz tovaterjedését könnyen megakadályozlak. A gyatra letőszcrkcMl pedig, amely miatt Oz egé-sz vtctőzel nyomban a földre zuhant, a ház leégése, ellen szolgált biztosítékul. A kár biztosítás utján megtérői. Ha Így megj tovább is, a zsuptelős házaiknak egykét évtized rrfirtva hlre-liamva se lesz már a (községben. Amit egyébként — ugy gondoljuk - - a házbiztosítást ej nem hanyagoló gazdák bánnak majd n logkcvésbbó.
- (Betörök a Hangyában)
A karádi Hangya-iroda íróasztalát Ismeretlen letörők felfeszítették L annak fiókjából 2700 pengő készpénzt elvittek, A nyomozás megindult.
»Hi\'i\'r
(—) QyOmöIoafák koronájának
. ieJjes rendbelioaására legalkaiimi.sajib "l"i>onl a nyár vége. Miképpen keLl a fákai (yenkor megmetszeni, erről, v^:nnbit az őszabarae.k irjitásairól, a \'<*<lSég Szárításáról, a jiuradii-som fei-
\'i\'iigozásárúi éa általában « gyiimöJcs-tefmtesjftés nkUuÜis leendőiről ir -A Magyar GyamötcS" legújabb száma, aim^ybŐI (apunkra való hivatkozással ingyen niuuitványszámot küld a kiadój-hivatal; üudapefit, V. Yiüiu* császár 70. Sfáni.
Világháborús ágyú a Seine lelrobbanlott hldjánál. (Foto R D. V.)
(Folytatás az 1. oldalról)
tek, ennek során a po\\ver felett kialakult légiharcot az angolok beszüntették. ! : i í
Anglia „erőinek érzi magát"
London, nug. 21. Churchill míniszterefóök tegnap az angol alsó házban nyilatkozatot telt a háborús helyzetről. Beszámolt az angol hadviselést ért veszteségekről
Is, Bejetentette, hogy Anglia tovább folytatja a zárlatot s liogy Anglia erősnek érzi magát, de az ellenség sokkal erősebb a levegőben. Rámutatott arra, hogy Franciaország elpártolása nagyon megnehezltelte Angija helyzetéi s ez fö\'eg Szomáljban mutatkozott njCg. Beszámolt a következőkben az Egyesüli AUamok és Kanada közt folyó tárgyalásukéi
így feit Anglia »nagy ereje*4 a valóságban
Berlin, aUg. 21. A német lapok szerint ChurchTiU beszédéből a bénító fé\'clenv és kétségbeesés erőfeszítése tükrözik.
A Berliner Börsonzeítung azt jrja, hogy Churchill beszéde a hazugság mesterműve volt. Az angol njlnjaz-terclnök ugy beszélt, mínfha ők verték volna meg ellenfeleiket s mintha a tengely hatalma Jenáé agyngiáhar kon járó kolosszus. »Erősebbak vagyunk, mint valaha** mondta Churchill ugyanakkor, amikor Anglia elveszítette Európában minden pozícióját éa afrikai bástyái Is Összeomlanak, segítséget kér az egész világló! ¦» hajlandó Amerika támogatását saját testéből megvásárolni. A német lopok hangsúlyozzák- hogy a Ict\'zde-ményczéi a német hadvezetőség kezében állandósult s a háború hs-pcjezésc nem angol kijelentésektől, hontvir a német fegyverektől függ. Franciaország miniszterei is évekig tarto háborúról beszéltek és a német haderő pár hét blatt befejezte.
velük n háborút. Churchiu ugy beszélt, mint egy nagy világbirodalom miniszterelnöke, pedig az Angiját éri sorozatos hadi veszteségek bizonyt sága szerbit a brltl Wlághatrtlotn alapjaiban megingott A VölMscher Beobnchter azt jrja,
hogy Anglia szövetségesek nékü\' á\'l, az Éhség ói Idő tábornok is « németek oldalán Anglia ellen szállt arcvonalba.
Rónia. aug. 21. Az olasz sajtó gúnyos megjegyzése, ket fűz Churchill beszédéhez. A Po-polo di Rónw megjegyzi, hogy a tegnapi beszéd a szokott
optimizmus-befeoakendezéa volt. Ezzel szemben á\'l az Angliát ért kudarcok egéiz sora, köztük u legérzékenyebb. SzomáUa elveszítése. Mindezek\' nz angol jeíentésckbeyi nagyszerű győzelmi tényékké a\'okultak át eddig, ez a beszéd is csak; a titokzatos jövő sikcreíl csillogtat La meg. bár beismeri Churchill, hogy Angliának még súlyos, ujabb csapásokkal keli \'számolnia. .
Gibraltárban, Sangbaiban is „erősek az angolok"
•Bfcrlbv °Ug- 21. (NTI) Gibraltár felett tegnap heggel több Ismeretlen nemzeliségü repülőgép jelent meg. amelyek bc(ra/* bázták • n kikötőt. A bombáik\' n hajók "közé 6i a rakpartiéi hullottak, ahol\'a RCsolution nevü angol clrká\'ót javították. A lakosság körében vakrémület lett urrő. Az an-
golok a legnagyobb erőfeszítéssel dolgoznak Gibraltár védelmi berendezésein. Most a/, angolok csatornái próbálna!; ásni a földszoroson \'át. hOgy, Gibraltárt elszigeteljék a szárazfölde
tői. ; i i ; ¦ I
Sanghal, nug. 21. Sanghajból az angol csapatok visz. szavonása kezdődik meg.
És igy fest Amerika „segítsége"
Newyork, nug. 21. Kanada miniszterelnöke tegnap eslo sajtónyilatkozatot adott ki « közö» amerikai és kanadai védelem megszervezéséről. Az ecélbóJ kiküldött bizottság feladata, mondotta Mc Ken-s[e miniszterelnök, elsősorbbn " köl_ csönös védetem kérdéseinek megvitatása és tanácsadás a két érdekeit kormány számára. Hangsúlyozza a nyilatkozat, hogy Kanada nem akarja kijátszani a felelősséget, hanem teljesiti az egyezményben vállait szCreJ
pét. " ; i : l ! : i
Washington, aug. 21. Az észak amerikai tengerészeti hatóságok nyilatkozata szerint a kongresszus meghallgatta az elnöknek azt a kérését, hogy
50 torpedórombolót egy héten beid! útnak Indítsanak Angliába.
123 régi ari*f\'!;al torpedóromboló közül mintegy százat mosl újra üzembe helyeznek.
Newyork, aug. 21. A háborús nyereségek csökkíenté-
sére lenvbcvetl amerikai intézkedések ipari körökbűn erős ellenZésio
találtak. Több szenátor
az iparnak katonai kézbe vételét javasolta.
Newyork, aug. 21. Az Associated Press ugy értesüt Londonból) hogy Hőre Bellsha vpít angol hadügyminiszter Churchill be-szédt\' után célzást lett
Anglia és az Egyesült Államok esetleges egyesülésére.
A háborús áldozatok, — mondta a volt miniszter, nem leszne* hiábavalók, ha ez a terv létrejönne.
Tokió, aug. 21.
A NJsJ-NM irfa; hogy oz Egy«r sült Államok és Kanada szövetkezése az angolok gyengeségére mutat. Ha Anglia kormánya átköltözne Karaidéba, akkor az Egyjösfllt AUjlniokí veszi Őt az angol birodalom közigazgatásét. ...... , i . ; | i
Az angolok teljesen kiürítették Szomáliát
Róma, auguSztUS 2t Az olasz csApaiQk olfoglillák Ilcrlte-rát. A hir egész Olaszországbaji igen nagy iciVkeseióst váltott kt. Dérbera ejfoglalása voltaképpen egész Szomália ojasz ikézro kerülését jelenti.
,.\' Kairó, augusztus 21 A .Szomáliában küzdő egész angol lutdorö kiürítette Rortíerát és megérkező.! t AdOnbe. Magurkkafl. vitték fetszero-¦lósük és hadianyaguk legnagyobb részét is.
Az ótqaz nercterek többi részéről nem érkeziek érdemleges események hirei.
Halifox lord* „Anglia nem óhajtja elpusztítani Németországot4\'
• > , London, nug. 21.
A lordok házában Halifax vá^szoH 0 külügyi vita szónokainak. A háború utáni rendről benzolt. Senki sem óhajtja Németországot elpusztítani, mondta, sern n*gfosztam az Európában jogosan megillető hely^ tőt. De Németországnak is el keli ismernie a többt nemzetek jogát ahhoz, hogy békében és szat>adbii éljenek. Angliának kötelessége és vá. gya, hogy addig folytassa ö háborút, amig Németország vezetői készek lesznek Európa ilyCn rcudezéséro.
Ml maradt Belgium aranyából?
! Brüsszeí, augusztus 21 A beflga nemzeti bank hivatalos ki-v múlatás! adott ki a Bi-|lgiunibait maradt arany-vi^yonrót, A háború oiött 21 milliárd aranyfrank volt oz az érték s ebből csak 115.000 aranyfrank maradt az országban, » többit Plertott kormánya külföldre vitte. 1 i |
JilNitiu, kni feiiutasr
ZALAI KÖZLÖNY
Hirdetmény.
A Kiló! Legelletésl Táraidat, a tulajdonát k épező kocsmát, boltot, mészárszéket, melléképületekkel együtt folyó évi azeptember 8 án dí tutin
3 órator nyilvános árverésen térbe •dia.
Kikiáltási ár 300 pengő, óvadék 50 pengő. Llsző, 1940. augusztus 7-én.
Bukovlcs Berke Jánoa
tegysö. ion elnök.
Hirdetmény.
Pogányszenlpéteri közbirtokosság tulajdonát képező kocsma, méarár-szék vágóhíddal, lUszertlztet hozzávaló melléképületekkel, konyhakerttel, 1941. év január 1-töl egymásután kivetkező három évre 1940. szeptember hó 9-én délelótt 10 órakor az elnök lakásán bérbe adatik.
Bővebb ... ilágoai\'ás az elnöknél kapható.
Pogányszenlpéler, 1940. aug. 21. Közbirtokossági elnök.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétól.
19302/1940.
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy folyó évi augusztus hó 21., 22., 23-án és 24 én, naponta reggel 5 órától este 8 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlat lesz.
Ez Idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1940. aug. 12. ím Polgármester.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSxIBnv nyomdájában \\ Nagykanliaa, Főút 6. szám.
!
kerül többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómentesen küldi -utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
p - —— 13\'25 t.
715 13-45 — 1.
3.20 825 1451 10-10 é. é.
4.90 9-25 1610 2010
P — "7-00 1645 1.
1.60 7-33 17-18 é.
1.80 7-40 17 25 é.
2.50 7-51 17-35 é.
mávaüt Nyári autóbusz-menetrand ÜüáSI
W«ykanl»t«-K«po«v*r (IMO. J—l- tt-tél wpt 9-lg)
Nagykanizsa p. u. .--Nagykanizsa Közponlazálló
Böhönye ...... ¦¦• —
Kaposvár Korona szálló ...
Nagykanizsa Zalakaros ... Garabonc ... Zalaszabar ...
•7-tO "8\'35 ••15 lü •21 55 1.
737 9-02 15-37 22 22 é.
7-56 9-24 1600 22-45 t.
8\'26 950 — — 6.
840 10-10 — — 1.
» csak hétköznap.
Böhönye .........
Nagyszakácsi ......
Somogyaámson......
Balatonszentgyörgy ...
,.., Keszthely .........
csak vasárnap ís ünnepnap.
8-35 — • —
825 1B--0 —
7-15 1510 21-38
600 14 00 2030
7-15 •*I640 •2I75
6-32 16-07 20-42
6-25 1600 20 35
6\'15 1546 20-21
700 ••1455 •I91Ü
6-35 14-30 18-47
6-10 1405 16-23
13-40 18-00
1310 17-40
iiiamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát*
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLEYI-nél
Sugár-ut 2. m
IMO, augusztus 21
jjuuuinxAri .nnnrrirrrri\'i--------......\' "
Hirdessen ű ZdIoí Közlönyben
ííéséft
izérjakozhalik
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLAS
Tanaimat flxetétul felveszek. Papp Oaikir clpésxmester Nagykanizsa-, Erzsi bet tér 1. _*
FaBéamuakáat felvcfl.Uiik. SiaUg-fürtsxen lartis előnyben. Hungária keli-gyár. 1968
5PÖPÍÍÍ Ü\'ZX^T^B^N. -NAtaTOANIZÖA.-- tOTft 5-
BajáraaS feltéllen ll.it« él megbtz-lintö (elvitetik. Bővebbet sültet vaskereskedésben. •
ADÁS-VÉTEL
Ernára* gumlaarijl mlndan Hat,-;, aégkan, laoabh* «Iximrrl.. slip-, kaaal- *a »atar*M)n,vak alonySa árban kaphatok l.l.m.n ¦»¦> oagaal. 1843
Oziati.radimeli, belső a|(óklst eladok Horthy H.-ut 15. 1962
y 16 állapotban levő gyarmakégy S T«lekl-ut 38. alatt. •
O\'ciőn mlmié egy kétcsöves hmgizó-rős ládtó es egy cstrépkályhí Pttöil-ut 80. •
Antik-éra eladó. Bővebbet Arnny Já-noa-u.Z,«élel6ttll-12,déliiUn5-6lg. •
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
¦agyaaabaa és egyszobás lakál kiadó. Bővebbet dr. Begldsln Ügyvédnél 1934
Kgyaaebáa., alőuobái, konyha. Lakást keresek a belvárosban vagy környékén. — Címeket Siabó Antal, Főút leadni. 1965
Balaraxatt szoba szepL l-re kiadd Szemere-u 6. *
Oalarlhalylaág novemberié kiadó — Telekl-nt 10. \'•
Háromszobás lakna azonnalia vagy november l-re Caengeiy-ut 87. az. kiadő. •
¦ avaaabarrn 5 tsobás lakia olcadn kladö. Németh, Bajza-utca 14. *
l\'olyívizee kalöubaJArutu, délnek fekvő |dl bútorozott szoba eztpl. l-re kiadő Klslalndy-o. 20. •
HÁZ E8 1NOATLAN
Egy szép modern, részben adőtnentea luVz, nagy gyümölcsössel, a várói legszebb reizébtn elunó. Clm a ktadí-hlvalalban. 1954
Lakaaomal Báthory-utca 8. stíl, Bá-thory-ulca 24. «1.1 helyeslem át, hol a lavl-táat, nyakkendő fordítást müaloppolást,
BjrcelUn rugasatáit elfogadom. — Welsz ernln. •
Jutalmai lap, ha meghozza a kedden 7-kor Városi Moilbm hagyott ernyőt/ Clm Deutach Sándor, Fő-ut 1 •
Idősebb nő eltartásáért három szobás lakást adnék Jobb osalAdaak. Clm «
kladéban. 1967
nui rSzlühv
POLITIKAI NAPILAP. Ba41a!„K«zjszdatí(IB.T. Naaykanlzsi". FeleJőa kiadó; Zalsü Király. Nyomatott i a jcjíjaziliiáil R, T. «ajykanli»"
¦ysndájátwi Naiykulzaia. (NyoindAórt teleli Zitti Károly.)
30» Évfolyam. 190. uim Nigykuüisi, IMO. augusztus 82. csütörtök
Ar.12 «III.
ZALAI KÖZLÖNY
fa tiadóUmili FM 5. uim.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElfillrcUsI in: egy boni t i Suikeotbtgl it í
Gazdasági jólét a háború után
Irta: Kelemen Ferenc
Magyarország az uj világháború bau, « Gondviselés akaratából eddig nem volt kénytelen vóráldozalot h >z ni, de a népek uj nagy eröpróbáj\' természetszerűleg közeiről érint ben nőnket is. Az uj világpolitikai hely zet következményeit elsősorban gaz rjaságt téren érezzük meg- amelynek folyományaképen több-kevésbe ma,\', guiik is a hadigazdálkodás rend* szerére (értünk át. de kihalással van a világháború egész, politikai és társadalmi közéletünkre is.
Az ország közvéleménye türelmesen és megnyugvással viseli mind azokat az áldozatokai, melyek né pQnkrC a különböző szükségrendele. tck nyomán nehezednek. A magyai társadalom az uj nagy magyar Sors. probléma vajúdásának izgalmas perceiben emelt fővel és hitte\' tekint a jövőbe, mely megingathatatlan hitünk szerint történelmi igazságot fog szolgáltatni a Trianonban llröggyalá.
zott nemzetnek. Ennek a hitnek szug-gcszciója ott él minden magyar fő lek mélyén az uj világháború kitörése óta s ez a lelki erő volt naj, mely zokszó nélkül elviselietle. velünk az uj kényszerhelyzet minden áldozatát. \'
A nagy igazság tevés pillanata közeleg s a véres háború is utolsd fejezet előtt áll.
Korai még a háború utáni ólort formáiról, lehetőségeiről beszólni, s mégis egyre több ember ajkáról száll el mostanában a kérdés; Mi lesz a háború \\itán? Hogyan fog kinézni > világ, jobb lesz-e, rosszabb.e, mint a közelmúlt évei?
Érthető, ha a legtöbb gondolkodó embert, de a széles tömegekéi U •eginkább az « kérdés izgatja: \'eSz-6 gazdasági jólét a háború után?
A kérdésre nem könnyű válaszolj, mert azt nemcsak gazdaságpolitikai, hanem elsősorban világpolitikai tényezők fogják eldönteni, "Minden at-tót 5ügg: hogyan végződik a háború 8 hogy u győztes éjiamok. mi-\'yen békét fognak diktálni?
A háború eddigi eredményei álapján etekintétben bizonyos reális Jóslatnak lehetne holyc s ugy n győzök tekintetében, mini a várható áltnlá> rendezés kérdésében valószjntt horoszkópot lehetne felállítani. Dc o í%ö mindig bizonytalan s igy n háború utáni jólét kérdésében is inkább a mindig megbízható mpjlt tanulságain, kelt támaszkodnunk.
Mire tanit ez a mull?
Arra, hogy a nagy háborúk utón többnyire gazdasági depresszió és Mzis következik s csak ennek leküzdése után következik be egy JCrraészctes fellendülés, nie\'v "éha határozott jólélbe ós gazdaságba aia. Jul át. Ilyen örvendetes vájtozáp •Jvetkezett be Sedáu után iiz cgyo-fjjett Bisniarck-i német birodaloM\'-Wr, s a mgY vi\\^{&bom tutiln An-Büaoaii, tehát iniudkél esel ben "
Megszűnik a Balkán-szövetség, ha Románia elszámolt a szomszédaival
A magyar—román tárgyalások teg. nap ós inja a !kcl érdekelt ország fővárosaiban foSyljatodtoAc a ^bizottságok ve-zctői űs kormányaik jkozött. Hóry András meghaloamazott mhilszter, a magyar Küldöttség vezetője pénteken utazik vissza a magyar kormány válaszával Turnu-Sevcrijibo.
Román mosakodás
Bútorost, augusztus 22 A román sajló védekezik az etilen, hogy szerintük igaztalanul vádoltak Romániái a szomszéd államok lapjaiban ós rádiójában azzal, hogy az ulolsó percben csatlakozóit a teugely-polílikához. Kifejtik, hogy Iloinánia részérói előbb megtörtént ez a csatlakozás, mint bárki más részéről. (1?) A román partlumentben, irják, Cmsa már 1030-ban megvédte HiUert és MussoUmit. Majd (iogu is a tcngoly-luitolmjakkal való inegegyozésl sürgette.
Bratlanu Berlinbe utazik
lUügrád, augusztus 22 A Pcftilika bukaresti tudósítója azt írja, hogy Károfíy,román király rendé. tqléro BratiiajiiujByörgy Berlinbe utazik, ahott — jó kapcsolatai révén —
jgyckeaáil fog a román áfllásponlnak 1 kedden oslo hosszabb.kiliaütgatáson fő-barátokat szerezni. Ilratíanut a kU\'áfly | gndto, ¦ , . ¦
Előkészületek a bolgár megszállásra
• Bukarest, augusztus 22 A Románia álltai lii^áriának átengedett\' lerífcl Jíét tartományt foglal magában, va&amlnl Balosik várost. A boÍKár csapaiak készenu\'illnik a bevo-mtfásra. Déldobrudzsa megszállása ;i Óra aüalt megtörténik s mindjárt, átveszik a katonai [közigazgatást. Az 1912 évi demarkációs vonal Szüisztrától északra a Dunáiéi) indul ki és Mun-giftiálól dótru éri el a Fekete\'tengert,
Románia itt jcAképesen,bizonyos határ, kjigíizitást kert, de Bulgária ezt a kívánságot dhiTasiiotla. A rrregbeszéjé. sok továbbra is barátságos légkörben fetrynak. A inegegyezés következni ernyőként könyveink el latnak felismerését, hogy a balkánt államok szervezete nem ivátíH \'bo & a megegyezést követni fogja a Bűarkán-szövetség megszűnése. \\
Szombaton kezdődnek afra a magyar-román tárgyalások
Budapest, \'augusztus 22 I fiflcl, ezért tartott^fitó&zitdse kél napig.
A magyar , Ikulügyminisztériumlsin rósafteles választ dolgoztaik kt a román javaslatra. A végleges megszövegezés a román jegyzék minden ponljára rneg-
Tuniu-Sovcrinbon a lárgyalások szombaton \'kezdődnek újra, akkor nyújtja ál Hóry András a magyar kormány vátiszál a bukaresti megbízottnak.
Románia döntőbírósági Ítéletet szerelne kierőszakolni
Bukaresti tudósítások szerint minden jeji arra voll, hogy a lengelyha tabunk jobb szeretnék a közvetfién megegyezési a magyar—román kérdésben, mint a dönlőbu-ósági liatoftmi szóval való eáüitózést. Ezzel szemben Románia hasogató magatartásával éppen a döntŐ-
birósági ítéletet szeretné kierőszakolni. Egy másik svájci lap .budapesti tudósi tó ja ugy értcjsüi, hogy semleges meg. figyelők véleménye szerint a román kormány csökönyösségo miatt igen cse-Jíőly kilátás vun a közvetlen megegyezésre.
Mosikva a Dardanellák azonnali megnyitását követeli Törökországtól
London, aug. 21. Az angol légügyi minisztérium jelentése szerint az angol partvédelmi parancsnoksághoz tartozó repülőgépek két ellenséges hajót megtámadtak az Északi-tengeren és hét ellenséges repülőgéppel harcba bocsátkozott. Egy eíieuséges repülőt lelőttek, majd mind visszatérlek támaszpontjukra. Az éjszaka az angol légierő támadásokat a rossz időjárás miatt nem hajtották végre né-
llrétországí célpontok ellen. Tegnap és ma nappali támadásokat intéz-, jtek a francia megszállt területi repülőterek ellen, két ellenséges torpedórombolót tnegtá(nvidtak, egyet bombákkal niegTongáltak.
Gibraltárt bombázták Ismeretlen repülőgépek
London, aug. 22, Ismeretlen nemzetiségű repülőgép-raj kelet feiő" Gibraltár fölé érkezett
I jás ¦! bombát dobtak le. a roblwnások nyomában nagy tüzek keletkeztek. Később a támadást kelet felöl megismételjék. Ekkor is több helyen tüz támadt és több polgári személy megsebesült. A lámadó repülőgépek
sértetlenül eltávoztak.
MOwyorkJ hír szerjnt a Ltít-tuCö erőd bombázása után « helyszínen kitört lüzhányo-králcrhez nasonli. tott. A robbanásokat Algczirasban is hallották.\' i ! : ;
Olaszország Is kihirdette a tengeri zárlatot Anglia ellen
\'Rom", nug. 22| Németország példáját követve Olaszország is kihirdette a tengeri ostromzárat az összes angol gyarmatok ellen. Ezzel kapcsolatban\' az olasi: kormány az összes semleges államokhoz jegyzéket intézett ;im©ay-nyiben az illető áramok tengert hajó-
zással foglalkoznak. A jegyzék mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy az olasz kormány már július 15-én figyelmeztette a semleges kormányokat azokra a veszélyekre, amelyek hajózásukat az ellenséges partok közelében levő tariiUncmérföldcs övezetben fenyegetik.
Az uj olasz és német hadijelentés
fenséges tengeralattjárót. A légierők a Földközi-tengeren egy hajórajt bombáztak, egy cirkálót kél lalálat ért.
(Folytatás az 5. oldalon)
Ráma, «ug. 22, A 75. sz. olasz hadijclentós közli, hogy egy olasz légi alakulat m« éjszaki bombázta Gibraltárt. A Földközi-tengeren elsüllyesztettek egy ét.
győztes, illetve a békét diktáló államban. Ez érthető Is. hiszen a békediktátum a győzles részéra olyan előnyöket jelent, melyek legtöbbször teljes mértékben kárpótolják a háború során hozott áldozatokért, Németország 1870-ben ötmilliárd aranyfrank hardisarccal kezdte ezt a gaz-
dasági fellendülést, AngHa pedig a ver>nillesi békeszerződósSei\'biztositott és alátámasztott gazdasági ós politikai hegemóniájával..
Hogy- a mostani háború befejezése utón milyen uj energiaforrások fogjók az uj győztes albínókat a győzelemért hozotl nagy áldozalokérl
kárpótolni, azt most még nejm lehet pontosan megállapítani, de nem vitás, hogy az <ísi hadisarcnak ezúttal Is döntő szerepe tesz ebben: A győzők bizonyára módot fognak találni \'óarírV hogy a súlyos vóráltlo-zatot hozó nép anyagi boldogulását nagyrészben »i legyőzött uemztetels
ZALAI KÖZLÖNY.
Intézeti ruhanemüek
nagy választékban Szomolányinál.
megterhelésével WztosSlsák, 1
D|l* (i felelős tényezők részéről ismételten is elhangzott kijelentések s nyilvánosságra jutott [ervek a háború Utáni Európa gazdasági ujja> rendezését illetően olyan tflcntf&e] hordanak inogukbna, amelyek alapján joggal JfcltéMezteloV. hoJ# n győztes államok s rizók köré cso* portosuló kisebb nemzetek gazdisági életében egy .soha nem tapasztalt fellendülés vérható.
Az a legkisebb részletekre terjedő tervszerűség, amely az uj gazdusági koncepciót jellemzi s amely egységes gondolat szerint akarja nagy területek gazdasági erőforrásainak kiaknázását és a tömegek gazdasági boldogulását biztosítani, alkalmasnak \'ál-szik arra. hogy az emberiség nagy részét az elmúlt \'évtizedek gazdasági hányattatása után végre valóban elvezesse " Gazdasági Jói\'étj Ígéret földjeié.
Természetes, mindezek n,egt*sia-sitése akadályokba Is fog. ütközni Nem lesz könnyű feladat, az uj európai rend egységes vatutaprob\'é-]nájét megoldani, sok gondot Üpy okozni a iiyOrsanyugutánpótlás kérdése s az amerikai északi ós déli
áMnmokkjoi fenntartandó gazdfeságjp kapcsolatok elrendezése, de mindenekfelett a hadiipar átállítása a békés ipari termelésre. Alapos munkát fog jelenteni a »nagytérgnzdálk«dá-sokc területi el ha támlása és az ellentétes érdekek eltüntetése e mjegS maradó két-három érdekcsoport között. A nagy problémák közölt B rész fel kérdések beláthatatlan tömd-* gc is húzódik, amelyek komoly gondot fognak jelenteni a/, u) rend kJ1 építői számára. •
Mindezek dacára, az a bámulatos szervezettség, a katonai éi gazdasági operációknak fiz a gondos előkészítése és végrehajtása, mely a német pslché alapvető vouásn s ugy a nemzeti szocaalizmusnak, m|int u fasizmusnak is lényeget teHogos^t iniiidenk.it arra a feltevésig, hogy a háború várható győzelmes befejő-zése után a megoldásra kerülő nagy európai gazdasági kérdéseket is ugyanilyen alapossággal és rend1-szerességge I fogj ák a győz les nép vezetői megoldói*!, mint mhgál « háborút. Ez esetben nem vitás, hogy az emberiségnek ez az uj korszaka egy nagy fellendülést fog bózn% amelyben elsősorban a német népnek különös önuralomra *csz szüksége^ hogy a nagy jólét közepette az antik Róma hibájába ne essék, de a többi nép Is, melynek sorsa a tengelyhatalmuk sorsával* szorosan ösz,, szenőtt, bizonyára egy uj nagy gazdasági jólét korszakához fGg eljutni. Magyarország is ezek szerint bizalommal várhatja a háború yé-i gét, mely nemcsak a szentisi(vánl birodalom helyié állítása felé vezet el bennünket jelentős lépésekkei. de egy szebbe uj gazdasági boldogulást Is Ígér. i [ i
A .Ferenc József keserűvíz régóta kitűnően bevált házitzer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja é& az élvágyat fokozza\'. — Kérdezze meg orvosa 11
Páncélkocsik üzemanyagtöltése. (Foto lt. D. V.)
Alamizsnát kapott a plébánostól, aztán kifosztott két templomi perselyt
Az országút csavargója betört a dióskáli templomba
Zőgorhidi Czigány Gyula dió-skáli espeiesplcbános a minap, mikor reggel misézni ment temjplopnába. meglepetve látta, hogy o sekreslye ajtaja tá/va-nyitva áll és a templombtin a Szüzanya és SzCnt Antul oltárok mellett felállított perselyek fel vannak törve. Tefíintve, hogy hosszabb ideje nem ürítette kí a perselyekéi; mintegy 10 50 pengő lehetett az összeg." amit a szentségtörő betörői zsákmányolt az Isten házából.
Feljelentésére a csendőrség nyomban hajlóvadászutol indított « vak. merő betörő ellen és sikerült is órák alatt Hahóton elfogni. Akkor mór Csak néhány fillér volt nála a tomplom pénzéből.
Kihallgatása alkalmával elmondot. ta, hogy Horváth Jánosnak hívják.| ivánc községben, büntetve volt rftá>, legutóbb Egeraracsáii Vörös Ferenciéi dolgozott, a kapott bérrel\'¦elment Dió-skálb", ott elitta, majd amikor nem volt pénze, elment kéregetni a?f espereshez, aki oflott is neki-pénzt. Akkor támadt fel beiuie a
gondolat, hogy a templomi persely kifosztásával próbálkozik. Kerített egy pléhdarabot és abból egy ól-kulcsot késziteit, behatolt a sekrestyébe, onnan a templomba, abffll n két perselyt fel feszi telte, a perejely tar, talmáiiak egyik része a sötétben szélgurult, ő maga mintegy 16 pengőt számolt össze, ezt zsebrcvágla és elment a korcsmába, ahol ivotl és
mulatott, Pölrétéi-e, Zalaapálibn, FeL sőmjkra, majd Zalaszentbalászra ment, a hegyekben is kóbbrgotl és ivott a pincékben, m\'ig csendőrkézi-e került. i
Horváth Jánost a csendőrök láncraverve szállították be Nagykanizsára, ahol dr_ Lengyel Károly ügyészségi elnök a T E. 107. §-n alapján szóbeli indítvánnyal azonnal\'bíróság elé állította. j
A bizonyítási eljárás után oV,
Révffy Andor törvényszéki bjrol nyolc hónapj börtönre és három évi Jogfosztásra Ítélte Horváth Jánost. Az ítélet
Zala-vasi nyomdász-értekezlet volt Zalaegerszegen a nyomdai irányárak Ügyében
Zalaegerszeg, "ug. 22. A zalaCgersiCgí, nagykanizsai, keszthelyi és szombathelyi nyomdatulajdonosok, illetően nyomdavezetők Zalaegerszegen az [partestttlel székházában értekezletre gyűltek egyt/i, hogy a június 29-i keszthelyi megbeszélések alapján kidolgozzák a nyomdal irányárakat, amelyeket föHcr-jesztenek az árclicnőrzés országos kormánybiztoséhoz jóváhagyás végett. Az irányárak megállapításával elejét kívánják veuni az árroinbo-lásnak és annak az egészségtelen kon kurrenciának, amelyből sem a közönségnek, sem a nyomdáknak hasz-
nuk nincs.
A kezdeményezés a soproni kereskedelmi és iparkamara területének nyomda tulajdonosaitól induH ki, azonban a mozgalmat kiterjesztik az egész országra, hogy az Összes vidéki nyomdák elfogadják a kormánybiztosság által jóváhagyandó Irányárakat. Ezért a jóváhagyás után Budapestre hívják össze az ország ösz-szes vidéki nyomdatulajdonosait, Mivel az egységes Irányárak megállapítása az fjsszes vidéki nyomdáknak érdeke, bizonyosra vChctö, hogy azokat az összes vidéki nyomdákban be_U-vezetik. i ¦
Művészi amatőrmunka
előhív
másol
NAGYIT
TEUTSCH GUSZTÁV fOtósZftbOzlet, uiimiflilafaoinlórlumiíbaii.
IMO. auguMlus i\'l
nyugdíjba
vonali I\'rant -Ede Ib. kanonok, Sfl, megi plébános, i\'rey Géza tb. esperes szurakl plébános, Hák Endre c. apái] eftsépáhokl plébános, zágor Pál n>. esperes, Csákányi jflébános. A megyés, püspök a kiskoniáromi kerület espc-résévé Lábcr Miklós plébánost nevezte ki. (II. es|»cres (iazüng Ferenc.) A megyéspüspök dr. Plélfler János püspöki Uc.véllárost fettuieulctlei a tani. lók fegyelmi tanácsának előadói tisztü utói s iirrti Engelhardt Ferenc karionokol nevczlo ki.
Vji. i
ÉRDEKES TALÁLKOZÓ
vottl nemrégiben Nagykanizsán. [(IU1 Ilenó állt. tanítónő 10 évvel ezelőtt végzeit esemUlál tartottak találkozót a Kis Hoyajtban. A volt osztálytársak loijes számban megjelentek, hogy kö-szentsek szeretett tanítónőjüket, akinek rózsacsokrot nyújtottak át habijuk Jeléül. Lukács .Miklós inoiuloit formás beszédei. Kun Roné meghatva inon-dott köszönetet és a magyar hazához való hőségre, becsületes, munkás Öleire buzdította volt növentlékcit.
A VÁLASZTÓI
névjegyzék augusztus 5-tffl 20-ig volt közszemlén a nagykanizsai ivárosházái!, ^tai jelenség: — ^senki sem volt kiván-esj, hogy bcuncvanoa névjegyzékben. Mnjd ha egyszer szavazni kell, annál többen tesznek, akik méUaU\'-mkodnik hogy kimaradlak.
ZSAROLÁSI
bolránya voV minap a Magyarsúg kél muukatársánaik. Azt írták akkor
" itipok, hogy az úgy egyik szereplője,
Levandov.szky-i\'ih\'ori Ferenc fotoriporter, nagykanizsai származású njságiró. lírdokáö<llünk Nagykanizsán, de sehol Bem találtunk n nyomára, hogy az utolsó 20 óv alatt ilyen nevü újságíró Nfigykantzsárójl a fővárosba került volna, Levandov&aky és Udvari néven egyaránt ismcrolBton n kompromittáló fetvéletakben utazó s .munka közben-a siófoki strandon étcSIpct) fotoriporter.
A HAUSZ-SZERBNCSE
szeszílycs. Ezúttal Zala diorgásznihoz szegődött. Nemrégiben fogott dr. Szélt György x.*»egenizegi ügyvéd egy 27 kilós harcsát a Kerkában, Legutóbb alaposan lefőzte ezt a rogasi Vajda Sándor zalaegerszegi szat>ó, alá egy ¦IS tkfós, 210 cm. hosszú harcsát fogott horoggal a Zalában, Szépeik és Kernen dottar közölt. Hárman birkóztok h balalmas állattal Ős autón szállították be Zalaegerszegre.
*
BENCZE GYULA,
a 7,íüm Közlönynek és nyomdáján ik Kedves, közismert «Bcncze bácsi--ja, a fkisjuiigári szorgidojn és becSUK|iasaég jigyélKii most tótklötto be 30. esztendejét a /.uim Közlönynél töltött szol-
gádalánatk. Fél évszázada közliszti\'k\'t-
ben i\'íjlló lógja a r^ómdnSz-osatádnak.
TrookiJ meflhalt
Mexikó, aug. 22 Trockij az éjszaka meghalt. Támadóját kihallgatták és elmondta, hogy belga diplomata fia, aki Teheránban szüleiéit. Lelkes híve volt Trockij eszmélnek, igy került Parisba. Később kiábrándult Trockij-ból és tanaiból, ezért férkőzött közelébe s tegnap ebéd közben vasdoronggal leütötte. Trockijt megoperálták, még az éjszaka Injekciókkal és oxlflén-bclégzéstel próbának életben tartani, de eredménytelenül.
1940. augusihicv 22
»AJ-AJ KÖZLÖNY
8
Városi Mozgó. Magyar filmbemutató Csütörtöktől-vasárnapig.
áll a házhoz
Nagy kacagtató vígjáték. — Fényes kiset* műsor 1
Előadások kCznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- ?8 ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Főszereplők: Latabár Kálmán. Kiss Manyi. Vaszary PÍ7i, Pethes Sándor, Bllicsi Tivadar, Németh Romola, Ottrubay Melinda stb stb.
Olaszország tengeri hadereje
Olaszország, amely Angliával szemben máris fényes sikereket ért el tengeren, papírforma szerjnt tengeri haderő dolgában messze elmarad Ani. glia mögött. A tengerészeti évkftiy-vek legfrissebb kimutatása szerel Nagybritannia hajóhadát>ak ürtarlal-nia 2,128.632 tonnát tesz ki, amft-vel szemben Olnszorsziág csak 736 ezer 866 tonnát tud kimutatni. Az angol flotta tehát n rendelkezésre, álló adatok szerbit háromszor akfc kora, mint Olaszország hadiflottája. Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a brit hajóhad több kötelékre oszlik, így van távolkcleti raj, home fícet, Ktb. és van külön föWkÖzfitGngerl hajóraj is, tígy már egészen máskép alakulnak az erőviszonyok. Az olasz flottának \'főleg u fö\'dkjÖzl tengeri,\' brit hajórajt kell sakkban tarúniiV. Ennek a feladatának, mint a hadi-jclerrfésekbftl táthatjuk. az olasz flotta tökéletesen meg is fele1. A di<\'ad-naught-tipusu nagy csatahajókról már a háború addigi folyamán is bebizonyult, hogy kévés hasznukat lehet venni. Az olaszok előre látták ezt a rojlődést 3 igy ilyen tengeri nKw)Strumok épitéséi\'ií nem is gondoltak. A csatahajó osztályéban Olaszoszá\'g-nak négy: egysége von, ezek mind háború előtt épült * később korszerűsített egységek. "közCÍ 2:1.000 Ion, násak, torony ágyúik 3á om-eisek,, ezen-kívül megfelelő köz-éptüzérségíicl eS légelhárító ütegekkel rcndclko^nekl Sebességük, mint ennél a típusnál tenni szokott. 27 csomó. Legértékesebb egységek az 1934 óta épüli páncélosok, a Littorio, VltUfrio, V«-atto, Impero. Ezeket a háború előtt az épitési program időrendjétől eltérően gyorsított ütemben építették meg, 36.000 tonnásak, mindegyike ben ,8 drb 38 cm-es és 12 drb 16 cm-es ifyjyu van, továbbá kisebb káli. bírü ütegWt, 3 katapult 3 \' TeptÜőgép számára, lSOiOOO lóerős turbina. Sebességük 30 csomó. Kitűnően bevált modem egységek a Tnöntp-raj\' és o Zana-ro} cirkálói. Vbkiszorito képes, •égük 10.000 tonna, sebességük 32-35 csomó. Olaszország sok modern Ws cirkálóval rendelkezik, ezekmind üHtép©B egységek. M olasz flofttta büszkeségei a. torpedórombolók. Ezek -alkotják.a juodcnj tengeri háború lovasságát. A mostani háborúban leg-"Öbbot szerepeltek ugy a támadásban! \'arat a védekezésben. Olas^rszóg-nak Van a legnagyobb \'és legmodernebb búvárhajótlottája, amely .a háború kitörésekor 193 egységből állt. Mindten.fjpjiis megtalálható üt: vannak óceánjáró, partvédő, aknarakó, .stb. buváxh\'ajök. Süllyedési képességben. amt igén fontos 6s hasznos tényező, az olasz buvárhajók tartják n világrekordot. 106-110 métere tudnak lebujni a víz alá. 12 "nm«xr agy út, <i géppuskát és 6 tor. pedÓN-etőc^Övet visznek magukkal. Az daaz tengeri haderő teghiresebb egy-**&\\ a »Mns«-ok. Nevüket a u$ ¦WWd audere *mptr kezdőbetűiből
nyerte. Az egyik a Stefiuno Türr nevet viseli. Mind kicsiny, de gyors motoros naszádok és .megjelenésük! döntő jelentőségű volt á tengeri ftid-viseiés taktikájában. Az olasz hajóhad technikai .szempontból egészen elsőrendű, korszerű. Dc, mint Ber-gamini tengernagy, az olasz Ahna-nacco Navnle bevezetésének végső, következtéjeképpen megállapítja,
tévedés volna a technika írjfiűclt lebecsülni a tengerészek szellemét. Olaszország ezt nem hfenyagoltn ei és az olasz haditengerészetnek ügyi a tisztjén, mint legénységét olyan dinamikus fasiszta szellem hatja át, amely máár eddig is számos \'dicsőséges haditettei gazdagította a tengeri háború krónikáját.
Mi van a komárvárosi halálos asszonyi-párbaj hátterében?
A gyilkos asszony vallomása a csendőrségen
Komárváros, nug. 22.
(Saját tudósilónklól.) Horváth Magdolnát, körhintásleényl, a komái-vjáí. rosi halálos asszony-párbaj áldoZa. tát már eltemették, azonbbln a csönd, őrség széles mederben folytatja " nyomozást a dráma hátterének lel. jes tisztázására. Eddig számos embert hallgattak ki és ezeknek vallomásukról jegyzőkönyvet vetlek fel. Érdekes vallomást tett maga a gyilkos, Horváth Istvánné, egy köszörűs felesége. Ezekből a v;úk>rn<ésok-. ból a csendőrség mostt;\' mái- ttoz-tán látja a dráma hátterét.
Horváth Istvánné. a gyilkos asz-szony, 2-1 éves, elmondta, hogy az agyonszúrt Horváth Magdolnával hosszabb Idő óta haragos viszonyban volt. Férje ugyanis annak idején közös háztartásban élt * Horváth Magdolnával, két gyerekük is született, noha Horváth tagadta, hogy a kél gyerekhez köze lenne, Mikor Horváth köszörűs" megnősült Horválh Magdolnát otthagyta és mostani feleségével, a gyilkossal esküdött meg törvényesen. Horváth Magdolna emiatt gyűlölte az asszonyt. Több izbcu meg is fenyegette, hogy majd elbánik vele. megmérgezi vagy megcsúfolja, mondogatta mások\' elölt is. Az asszony több mint egy \'éve élf már törvényes házasságban Horváth Istvánnal, dc mindig félt Horválh
Magdolna bosszújától. Most.& « dráma napján, látia, hogy HorváthMagdolna közeledik a lakásuk felé. Apró gyermekét Ölében tirtva át ofejart siiini egy hátsó szobába, hogy Horváth Magdolna elő\' bezárkózzék, de amikor át akart menni az udvanonj eléje toppant Horválh Magdolna, köténye zsebéből elővett egy üvegei és azzal fejbeütötle, az üvegből a folyadék a kendőjére fröccsent, amit a.folyadék kimart Valószínűleg mó. rag vagy valami maró folyadék lehetett benne, mondotta HorVáthne. Horváthiiét a dolog annyira magán, kivüü állapotba hozta, hogy a mellette áUó fiu kezéből klkapia » zsebkését és azt teljes erejével Horválh Magdolna nyakába szúrta. Nc-m tudta mit cselekszik, nem akarta ellenlábasát megölni, csak csúffá tenni, hogy bélfót hagyjon neki,
A csendőrök a kést és a szóban forgó üveget lefoglalták. Az üvegei felküldtek a budapesti törvényszék? vegyvizsgáló intézetnek annak meg. állapítására, hogy mit tartalmaz, tényleg maró folyadék van benne, vagy pedig csak festett VÍZ. !,
Dr. Knausz László vizsgálóbíró Horválh Istvánnét szándékos emberölés büntetlenek gyanúja miatt letartóztatásba helyezte.
A somogyszentmlUlósl „tej"
Tgcn tiszteftt Főszerkesztő Url Kérem engedje meg, hogy a ZOtrAi Körtöny utján fcUiivjom Nagykanizsa város ílli-tékcs lwtósagának nb, figyelmét arra a lüfheteöou állapotra, amit somogyszcntiuikJtósi tejesasszonyok kö-vcürak el a közegészség cllou. Ne sajnáljanak az illetékes hatósági ombejvk egy kis fáradságot, sét\'rtjannk ki reggel 4-5 óra közöli a somogyszcntniüdVisl tejcsarnokba, ott saját szemükké,\'.: láthatják, hogy aMölözöti tejért \'Valósa;, gos hnro folyik. (Ne gondolja a tisztelt Olvasó, hogy azt. mint más \'helyen szokás, ezt sértetek etetésére baazniűfjf. ják, szó sínes rótt: flzt a lerölóz»")tt. sovány tejet egy nagyon kis jó tejhS összekeverve mi, szegény kanizsai polgárok esszük meg és fizolünk őr/tc 20 fillért literenként; Azért soványak ós yéznák a gyeriiickeJJili, igy korcsosodik tós pusziul! a magyar faj.
Ennek drákói szigorral) véget kell vélni. Ezérl sürü tojrazziát kérünk, do u razzia no ugy Ücgyan megszervezi, mint a miittl«an volt, hogy száz asz-szony közfií csak ölöt tudttk elfognr, ^nerl a többi ittszökött Ennél a kérdés-iiöl ne spóroljon a város, ez Igen fontos közérdekű ügy. A tejrazziát bízzák a líorrogyaszló ollonőrökro, ha kevés tíz ellenőr, vegyenek fel még egy-koltíit, inert ezek a város &ogcrólyesobb és a^gluisznosabli tisztviselői. Ezok, tudjuk, hogy ki fogják a lejliamisitókat írlimi.
A kőalésérl fogadja 1 oszerkeszlö t\'r előre is hálás köszöneiemet
TiSzKffiellet: K. S.
i Cscngery uü Ja kos
A Magyar Vöröskereszt sok\' oldata feladatának elvégzésire milHók keltenek t Adakozz l
-Ml.
ZALAI KÖZLÖNY
1S40. augusztus 22,
Ezüst bélyeg, ezüst szeretet
Olyan édes most az étetünk mint egy álom: iz;; testtelen. ÜldSgélür\': hatkan kettesen anyámmal egy nyári esteien.
Arcáról a Hold ezüst keze minden árnyat elmosott, levélt. Szemem szelíd homlokán pihen, szinte rásüt égy kis bélyeget,
Szemem szelíd homlokán pihen, szinte rásüt egy kis bélyeget, tisztább mint a Hold, a ragyogó I Ezüst bélyeg, tzüst szeretet,
Anyám, viseld ezt a bélyeget, ne hullajtsd el sohase e jelt, ügy akarlak átölelni most, mint ahogy a holdfény átötelt.
H. Harmath Imre
JÓ TUDNI,
hogy a sószóró sokkal praktikusabb és tisztább, mint a régi sótartó. Sok helyütt mégsem használják, mert nedves utóben a só Összeáll, beragad az üvegbe és tgy a szóró használhatatlanná válik. Ennek elejét vehetjük azzal, hogy a sószóróba néhány rizsszemet teszünk és ezeket IdórUnt kicseréljük. A rizsszemek liiafidkba szívják a nedvességet és tgy a só állandóan száraz mara;
hogy a mosóbőrkesztyü tisztítás után gyakran annyira megkeményedik, hogy nem Is lehet felhúzni. Ezt elkerülhetjük azáltal, hogy a kesztyűi olyan langyos vízben mossuk kl, amelybe egy kis szalmiákszesz! és stearln-olajat keverünk. Ebben a vízben szappan nélkül Is kl lehet mosni a kesztyűt. A szántást hüvís helyen végezzük. Az tgy kezelt kesztyű nemcsak puhává válik, hanem tartósabbá Is.
hogy a paradicsomos üvegeket legkönnyebben ugy tisztlthatuk kl, ha apróra vágott burgonyaszele-teket teszünk az üvegek mosásához használt vízbe;
hogy a zsalugáterek és vasredőnyOk huzózslnórfát félévenklnt legalább egyszer ajánlatos olajos ruhával áttörölni, mert a zsinór tgy köny-nyebben csúszik és kevésbé romlik.
Leesett a cséplőgépről, nyakát törte egy nagyrécsei leány
A vasárnapi futballnyltány: SBTC—ZMNTE Itthon
I^assau az időjárás minit meg kell szokmuik az ösz l>eköszónésének g>u-doft.ilát. Ilt a rlUl>allidéiiy.
A ZklNTK vasárnap itthon indítja «11 az i S) 10. bajnoki évben olöszörVJ H (labdát a bajnoki pontokért, As újonc cfcsö osztályú vasutas csapatunk idegenbe megy. Azl hisszük, ismét nagy írdeJJlőílcsscl várja a si>orlközönség kél kedvenc csat>atá.nak ;l Kzcrei*ésól. A ifJMNTE-nek erős csapatot ke"! legyőznie, ami n jelenlegi összeállitásu meteell nom egészen valószínű. Azonban mindig ilyenkor törttfnnck a incg-kej^lésok. Hozzá keli tennünk, hogy u fiaUóok valószínű ¦nem fognak lélektelenül játszani. A közúnsVg kíváncsian várja a Katátok szercplősót, mert a Z\\MNTIí jcV.n\'eg «snk fiatalokat tud csatasorba állítani.
firkwü\'lósúuk szerint a Vasút a tavaszí s<ík sikoritá szereplő gárdájával indul a bajnoki küíídc!c.ml;e. Nem akarnak kiesni az első osztályból, küzdeni fognak. l>s igaziak is van. A sportban nincsenek .nagyok, ép .ki. vólulesck., csupán tudás. lelkCíOdcs, sziv-4éUJk, ez pedig mindig jól gyfí-
möQcSözík.
Nagyrécse, aug. 22$
(Tudósítónk jelenti.) A csépléi minden esztendőben kíván áldozatokat. Ezidén is alig van nap. hogy UyOn szerCncsélk\'.nségekrőt 110 kellene beszámolnunk.
Farkas Ilona 18 éves nagyrécsei leány Szent István napján ís a cséplőgépnél dolgozott, méri az idei megkésett aratás után pirosbetüs napokon Is búgnak a cséplőgépek mindenfelé a határbon.
A reggeli órákban történt, hogy; Farkas Ilona munka közben megcsúszott a cséplőgép tetején, lezuhant és olyan szerencsétlenöl eseti, hogy nyakcsigolyatörést szenvedet I. AzónH nal kihjvták a nagykanizsai mentőket, akik eszméletlen, életveszélyes állapotban a Városi közkórházba szállították.
A vizsgálat megindult, nem ler-i hcl-e valakit felelősség a fiatal leányt ért szerencsétlenségért.
^iáf KeaUttUU István csodálatot éleit
SZURAS M EBENE QVE!
A Zalai lí&vt&Htf
/Csak ez keUolt.Jászainak, Fulladozol, a méregtől, köszönés nélkül malit és elsietett. IhiU.ui sétált a kerljKii, azláu felrohant a szobájába és csomagolt,
Lánezy laka és pautay Ede üzvegvo rohanlak utána, hogy .lecsillapítsák.
Amikor beléplek Jászai Mari szobájába,
az már elkészült u csomagolássá].
— l\'-gy percig sem maradok *n házban,
a lkél asszony békíteni próbáita a nagy színésznői. De uz hajthatatlan volt és makacsul ismételte, hogy nom IÖJ.U az éjjelt u rákóí kastélyban.
a grór engem megalázóit, .. isuielcl-ge.tc többszór, ~ vde többé \\wm érintkezem, Kocsit kérek.
— Ugyan Mária...
— Ha nem kn|K>k kocsit, kigyalogollak az állomásra, legföljebb meg lesz a véleményem arról a vendéglátásról, amiben ítt részem volt.
a kot«i előállt és Jászai Muri niérbe-IcHen gyűlölettel a szivében hagyta el rákot. i
tío\\dl\\ a vzútUáz&aH
0 aztán tudott gyűlölni! Tudta fanatizálni a -szinészoket az idegen ellen,
aki mindenbe beteúftlnz orrát! a gróf etilen, aki uri jjossziójáfran a művészek
\'Ma: HtlU\\ rWái
becsvágyát alázta meg... A színház rövidesen harctérré változott. Mindenki mindenki eliten küztlölf. Minden szó mögött t tkokat sejtettek. Az intrikusok világa érkezett el. ftrdemes volt hUeket
vinni, birokét hozni, vissznmonüauif, ánrlkodni, lesel kelni, nugyképflen titokzatoskodni, kémkedni.
Az egyik rei>rjz elölt Jászai Mari írásban \'kosztümöt igényelt, az intendánstól. A gróf, fet|>aprikázva u hírvivők pletykáitól, megtagadta JászU Mari kérését. Amikor az uj szerződést kellett aláírni, a .művésznő ugy találta, hogy az uj szerződés nem fedi teljesen a réginek a\'pontjait. Néhány rósjjlctó-Im-ji kedvczöllenehb, mint az CdiiigS voflt.
Nem irta ntá, Ozcnt Szécsi Foreno-nek, hogy átmeimo a Vig-szinházlKiz^ Szívesen (látnák ol Szécsi megbi^ Dilróit, hogy tárgyatjon Jászai Marival Amikor a Vigs/ánház igazgatőja meg-látogatta a tragikált, (csodálkozott azon, hogy ál akar menüi a Vigsz in házba, amelynek műsorán nem szerepelnek klasszikus darabok, ,
— En a Nemzeti Színház színpadán nem játszom többé, — jcfienlette ki Jász.n Mari határozott hangon, — ha kellek a Vigszinháznál, megyek, ha
BUDAPEST, DURAPABTOH
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-tól, két ágyas szoba már 12 P-tÖl. Kitűnő étterem és kévéhez. Előzékeny kl-Bzolgálas. — A Zalai Közlöny előfizetői az utolsó havi elöllzotóel nyugta lel mutatásával 20\'l« kedvezményben részesülüek.
JóminííségUférfikalapok
P 2#90-től kaphatók DIvartoMrnok, Fö-ut €.
nem, majd megélek valahogy. Leg. följebb varrásbóf... \\ Dilrói meghajolt.
. - Mi szívesen Hálunk a Vigszinliái. ban. A beillőik nevében hódcjiaüal ajón-Jok fel szerződést. Jászai bólintott.
-- Köszönöm. Boldogon megyek Ameddig lícgtovleh az intendáns, niég a Nemzeti Színház épftMét is elkerülöm ...
Jászai Mari palétiíkns Jiangsiiüyokbaii gazdag távozása után is háboroglik fi \'kcdíflytek a.NeJnzeU Szinházban, i^a-czy iftkál szerződtette FesteUch igaz. gitó, — azaz KegJévlcii inlondáus is ez a tény ujabb giaiyos megjogj\'zése-ket szült, pedig Ijuiozy Ilkának, ennek ű sokszínű egyéniségnek a Nenuclib.n volt a helyei
A Nemzeti ós a Vig harcot vívtak: l.áuezy Ilka u Vígszínház tagja volt. Ez már magában is furcsának látsz-halott és a Vígszínház bónVÜj korántsem bizonyiáu^\' ta[j)intatos(Ielkeknck... LeszáJlUtottálk Láiuzy Ilka fizetését, mire a művésznő sértődötten távozni akart.
Hosszadalmas tárgyalásolk következtek... A szülésznőt bizalmi nyilalkozi-lot kért a szüiház vezetőitől. lErre Szécsi nagyképűen kijtitenletie, hogy színésznőnek rüncs szüksége bíZalnü nyffiilkozalru, a szmésznöjéjsszék 11113
,pedig jól...
fó&sai íflaú bukáta
I.ánuzy Ilka ene összcesoniagoll ós áljö\'l a Nemzetihez.-Jászol Mari ncin-zoliszinházi bucsucstéjén a karzaton fütyöllek. Több lap azt irta, hogy a füttykoncertet a Nemzeti Színház intendánsa rendelte. A karzaton diákok ütlek tanárnak felűgjelclt! mellett Va. lószüiüUen, hogy tanárak eféle íüntc-léshez odaadták votoa nifigukai a diák-jaiUmek. i
IX Kegtevich a ,vád ellen nem tiltakozott, melUitUuuiak találta arrat hogy védekezzék eíene, v i i Amikor Jás»ii Mari a Vígszínház Lúgja \'let[, azt az öltözőt jelölték ki számára, amelyben eddig Lánezy lUca öltözőt!. A .kis szoba csupaszon állt lika mindent elvitt onnan. Csak egyet nem. A Jászai [Móri hozzádedikátl fényképét, i
Akkor már Jászai ós KegBövlch halálosan gyűlöllek egymást. Nem lohe-lett meglepetés, hogy IJlnczy lika nem őrzi kedves onrTékokőut azt a fényképet, nmelyet hevesvérű ellensége egykor neki ajándékozott. Jászai Marit mégis szörnyen bántotta az, hogy Tényképet az öUözölKii találta. Nem \\p vette le a falról. Ott fagyta, hogy ahányszor ránéz, csak erősödjék benne a gyűlölet kolléganőjével szemben.
Jászai Mari a Phaedrában mutatkozott be a Vígszínházban. A Reglo-vichcl lámadó újságok az előadásról dicshimnuszt zengtek, csak azért, hogy ezzel is ülhessenek|az intendánson. ÍF0J7L köv.)
tód
Jóslat:
EiőBsbb szil, tok halyen mig osö, nthol zivatar, a hfimaraéklel ma a Duna vonalától kelatra onök-kanlk, nyugaton alig változik.
A Mataorolottal InUiat naiiykiuii.wl ¦•aüayeläallomaia loletilli
R<méneUat lounnii «io 9 <5"\'k"! +15 0, ma rattal+15 0, dalban + II*
ÜM»4«k 75-5 TU.
I&40, auguulun 22
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
_ önfeláldozó kötele Megtol
il)ÍS. (111. U\'\\ j^\'éaéve* kimagasló ér
deuulkcl szcrz-.tí ötven liovi harctéri szotgátiti u-lalt llédci Ijerő volt egri (iik közös gyalogezred-béli labort lelkész. A liiléicl minden inegnyilitkozásálwm lárjdliatajíajinl hii/gövkodoll, hogy ezrede Ic.^íuiysOífél a tiii iiX\'jéveí.lot|kil<g felvértezze a halárus viszontagságok Iioiiiiaisztó hálásaival szentben, Ijejkészi ténykedését számos osclboh ellenségei gyiűngsági és IAeLrség> Ifltuen Wlor szívvel vó-gMic. Az áJláshnmA Alatt a lövész-ároklKtn, mozgóharcokban pedig sokszor az i4sö vonalbaji nyujIoUa n hit vigaszai katonáinknak. ,
Kimagasló érdemeinek el ismer éséiü eiuUal a I-Vreuc József mid lovngko. resztjét (kapta. i
— (Komárváros elbúcsúzott lelkipásztorától)
/ Tudósítónk írja: Komárváros község lakossága tanqplöbc öltözőben gyiűc-kezett, hogy elbúcsúzzék Veszprémbe távozó, mejcg BzlvOs jóságos lelkipásztorától, dr. Sárközy Uijos kasioiityktót. (iróf SomSsich Antal .földbirtokos, Ho-zsos Antal ieözségtjjegyzö és az iskola lantoslúk-tciiok \\w.elés6ve.l jelen volt a IntfSnzásiiál aiközség apraja-nagyja, Rövid beszédei mondott a község )>i-rája, ax egyházközség elnöke, az egyc, sfUctDk és a tanuló Ifjúság küldöttsége, ipndcgyik beszéd aysziv mélyéről jött, t\\ liaki és a .sfcerelel diiktá!t\' és könnye Vet csalt a szjctnekbe. Megköszönte a község népe. jóságos lelkipásztorának, liogy 13 éven\'át hirdetio köztük « hit lííiidöklü világosságát, liogy Innltntla és nemes pé1xlájávnlim%)dig olŐI járva ncvclio népét a jobb, a tökéletesebb élctrw. Ugyanígy ünnepelt ós ugyanígy búcsúzott néhány nippt* e^Ötj^b szereiéit Ee\'ikipásztórától Klskomárom és Bn(a Ion magyarod iközség lakossága.
— (A zeneiskola egyelőre a helyén marad)
A Sugár uli városi ház álaflakitási imuikálatni annyira eiörelialad\'"k, hogy a Író végével befejezési nyemök. Azután sor kerül a belső iwrcndczési munkákra, Ugy ezek, jníral n száritás. szfik-teszik a .zeneiskola, btíköltözkö-(föáuek némi elhalasztását. Azért a polgári neslei- hitéstíkodésére a zeneiskola rövid ideig még u régi helyig gél)cn marad, Üt feűznpk a beiratkozások és ott kezdődnek meg az előadások ts,
— (Anyakönyvi hírek)
Nagyikajiizsán az elmnilt héten G gyermek szüleiéit, I fia és 2 leány: Kovács Gyöngy cipész segéd és Kovács Teréziának rk. fia, Széphegyi István cipész és Húri Rozáliának rk. fai Kegler Fenem; katona zenész és Horváth KrzsóboUiok rk. leánya, llolil íjyörgy napszámos és Tóth Idának rk. Ba, Uozdán József vendéglős és Iglói Ibuénak rk. fia, Büki István kocsis fs Pélertí ItozáUárm\'k rk. leánya. --Halálozás volt -t,esetbon: (íózony Sándor nyűg. táblabíró itt, 85 éves, Takács Jenő rk. -t éves, özv. (iohib Zsig-(nemimé Károlyi Háza rk. 73 éves, Helyei Józsefné Pajor" Anna- rk. liö — Házasságot kötött 3 pár: Kkinfetd István magántisztviselő izr. és Abciesz yrén izr., Vaski (iyuki ni. kir. Pistii forgalmi gyakornok rk. és Pctö Katáim rk„ Hon-áth József nap-síámos rk. ós Dani Annit rk., Dukál László asztalos segéd rk. é* Vágner Rozátia rk., Doiiiiukó Károly kémény-*fi*rö segéd rk. ós Kovács Anna bo-
A Magyar Vörówbertaxt kot-üfzigényt Adakozz!
Német katonék rövid pihenője a aalt-dall országúton. (Foto R. D. V.)
(Folytatás az 1. oldalról)
Afrikában. Kenyában egy angol repülőt lelőttek. \'
"Berlm. aug. 22. A némöt főhadjazálláö jelenléso szerint angol kikötik és vaSutj be\'en-dezések bombázása foUrtntodott A southamptonl hajógyár dokkjábonegy
hajót elpusztítottak. Anglia keleti partjain egy hajókaravánt bombáztak, egy hajót inegr.ongálUik. ÉJ-f -szaka bombáztak egy Londontól délkeletre lévő repülőgépgyárat <ós a brlghtonl fegy\\-ergyárnt Az ellenség 7, a németek 6 gépet észleltek
Védekezésre rendezkedik be a török főváros
Cáfolják a szovjet-török-görög szövetségi tárgyalások hírét
Ankara, aug. 22.
A török parlament löbb Intézkedést hagyott jóvá amelyek\'a fővároU biztonságát szolgálják.
Ankara, aug. 22.
Refik Saydam miniszterelnök kedden egymás után fogadta a moszkvai török nagykövetei, a bukaresti tőrök követet és u voll lénnyel nagyköveiét A miniíztcrelnöli és a moszkvai török nagykövet megbeszélésével kap. csolalban dlp\'oináciai körökben azl hiszik, hogy a török-szovjct-oi-osz vi. szony különösen Molotov legutóbbi beszéde következtében szükségesé vált tisztázásáról voU szó. Szovjet-oroszorszőg állítólag azt k öv elei IC, hogy háború esetén hajóhadával átvonulhasson a Dardanellákon. A török kormány állásfoglalása\'czaei kapcsolatban még nem istaf rétes.
Moszkva, aug. 22.
A szovjet távirafi iroda cáfolja azt a hírt, hogy a szovjet, Törökország és Görögország tárgyalásokai folytatna, (Uetve megbeszélésekéi szándékozna folytatni szövetség kö.
Londonban tudnak, Washingtonban nem tudnak a készülő angol-amerikai szövetségről
Washington, aug. 22.
téso céljából. A szovjet távirati iroda közleménye a hirt kitalálásnak minősíti.
Ankara még nem válaszolt a szovjet követelésre
Róma, nug. 22. A Balkán fővárosaiban az éjszaka olyan hlrCk teji«dtek cl, hogy Moszk-rya a Dordancíla-szoros azonnali megnyílását követeli a török kormány* tói. A hirek szerint hogy mi lesz a török kormány válasza, még iionn lehet tudni.
Athén, aug. 22. A Helle görög hajó megtorpedózásával kapcsolatban a miniszterelnök egyes miniszterekkel ós a hadsereg képviselőivel sok megbeszélést foly* tatolt s ezek keretében leszögezték Görögország külpolitikai irányát Is. Eszerint
Görögország ragaszkodni akar semlegességéhez,
de sértetlenségét ép függelUiisíógol minden áron megvédi. -s *
A/ angol-amerikai szövetség meg. kötésérc irányuló tárgyalásokról elterjedt hírekkel kapcsolatban az Egyesült Al\'amok külügyminisztériumában kijelentették, hogy ilyen tárgyalásokról nincs tudomásuk.
Newyork, aug. 22.
A? Associated PnüM londoni je-Icntíís alapján azt irja. hogy hólértesült angol politikai körök véleménye szerint az Egyesült Államokkal kö> tendö katonai szövetség kiÖzeled!k, a megvalósulás felé s ahhoz a kanadai együttes védelemre vonalközé tárgyalások az első lépést jeleinlik.
Meg nem nevezett politikai egyéniség közlése szerjnt ez «z angol-amerikai szövetség kiterjed Kanada és a nyugati félteke angol birtokainak védelmiére, valamint "z iudo-küial érdekek biztosítására is.
Róma, aug. 22, A Corriere delta Sem azt tyrjat
hogy az Egyesült Altomok\', amely állitóAag a világ legdemokratikus^ibb állama, egyre inkább a héb^H\'u felé vezető utonhalad. Az amerikai nép uCm akarja a háborúból való beavatkozást s mégis egy napon csak arra ébred, hogy beleavatkozott a hőbo-ruba.
Baj van az Angliának szánt 50 amerikai torpedóromboló körül
Newyork, űug. 22. (NTI) Bár egyes hirek azt állitjak hogy az Egyesült Államok kormány* ós Anglia mé> megegyezett 50 |oi» pedóromboló \'átadásában, kongitsz-szusi körökben továbbra is enőMen ellenzik a rombolók átadását, va-JaroJjit Kanadának kÖ^\'titőként valíi beknpesolását. A szenátus haditen-gerészeti bizotlságanak elnöke kijelentette, hogy a rombolók Kanadának történő eladása éppen olyan törvénytelen ksanfi, inintba közvetlenül Angliának adnák e* azokat.
— (A gyermekszív rejtelmei)
A hosszú pihenő ulán bcmulalóvat nyitóit a Kiskimizsai Színpad, Kedden Szunyogb Ferenc: Cyernwksziv rej. leiméi e. ;i felvonásos színmüvét lil-luk Ismét lelt ház melleit és nagyszerű szereplőgárda tolmácsolásával. A iníl léleklani elvckro ópnlt és d*Tös, valamint megható jclonof-\'k vált ikoz-nak benne. Finom Írói tehetséggel nyúlt a szerző R kényes témához sikerrel. A fiiilat és eddig Is sok sikerrel szereplő Németh Jóska remekért ós jálék.. túlnőtt ntkisfcpjiizsai miukedvclíS színpadok kerctéji. Szabó, Húsnak sem voll soha ilyen sikere. Megfelelő sze-ix\'j)éi>c annyi kedvességei és pompás szlmizelet vitt hogy Kiskaiüzsa egyik legjobb női szjcrojJüjévó léjiell elő. Széjnidvari AlUki, volt H barnuulik ¦sztár,, a sáskb. Dévényi Laci, akineií minden mozduíalH, kiejWvso a közönsiíg legnagyobb tetszését váltotta ki. Alig maradt mögötte, a szinpadl testvére, ílrácz Bandi. Vajda Károly és I\'ataky I-\'ercnc egcszilettók ki a komoly gárdái, inig Krisztián Sisári József és Kulcsár (iyuszi a hiunonmk voltak a ké|)vistrlöi. Jól szerepeltek még T\'aJabér Mas, Telabér Gyöngy és a gyennbk-sztTcplők: Varga Ferenc, Varga Györgyi, lláez Laci, Iíozás JózseJ és Magyar Fcneno. A nsíídeze>*P. Bánás a. Gyula lelkész értékes mimliája. Uj oldaláról uuilatkozott bc a közszereteti>en álYi kiskauizMii lelkész, még hozzii jxmipás é-s ritfei sikerrel. [IVrjnéseeU.\'st\'ui u tánc-níulatsAguaik is nagy sikere volt.
-Jí-n^/-
Aiuriósok ffgyeVmébe I
¦otolit bcnzhipűiló fapirlat; mely ¦ motor átalakítása nélkül, mint tsltöruujjti üxamuyas nlkalmas motorok híjtisára. Jegy nélkül kspható. Képviselet: Selaman HbbbÖ cégníl.
(TQz az andocsl búcsúkor)
Az andoesi bucsu tíöcstéjén, ajni-iker a Hu teJo vott bu-<fiuso.kk.ill, ismeretlen ok-bé| ikigyulLidl 6s porrá égell Ihízsieíi l-Vreiic kisgazda (lakóháza, A köz^ aégben, alioí liat éve nem voll lítz, igen nagy voll n riadalom.
— (Felakasztotta magát)
Berta József Ű!> éves szigetvári lakos felakasztotta magát és mire hozzátartozói észrevették, már Itatott volt. Tettének oka isincraVeu. A kir. ügyészség kiadta, a tome-lési e.igcdóTyt.
— (Sikkasztó pénztáros)
Főkefe Sándor, a nagybajom!, Vegei-lelé-si társiAat pAíHárOfia 1700 pengőt sikkasztott. AzzííI Védekezett, hogy nem ér;ett a iköny^ieJleshez, igy keletkezeit a hiány, saját coljaira sominit nem fordítóit a hiányzó pénzből. A törvényszék nem jogeröseti kél tióuapí fogházra iléllo.
Naptár: Augusztus 22. oaUtört. Rom. kat. Timfit Protaitána Menyhért. — Izr. Ab hé 18.
Göznlídő nyitva reggel 8 órától ests f éráig (héöf, aaardm, péatak délatáa ksddea egéw nap nfikn$k},
IAUAI KÖZLÖNY
Hirdetmény.
Pogányazentpéleri közbirtokosság tulajdonát képező kocsma, mészár-szék vágóhíddal, füszerüzlet hozzávaló melléképületekkel, konyhakerttel, 1941. év január 1-töl egymásután következő három évre 1940. szeptember hó 9-én délelőtt 10 órakor az elnök lakásán bérbe adatik.
Bővebb felvllágosilás az elnöknél kapható.
Pogányszentpéler, 1940. aug. 21. Mioü-tokoiiigi olullk.
Csütörtök
Atlaiutő mflsominők hétk5xn«p«»io» BsdapMt h mfi*orÍB
Mfl Tora*. Hirek. Kőkemény**. Ha>jngJ«tLve»ek. — Után* étnsnd. — 10 Hirek, - 11.10 NemDotkóxi Yi*]ckA-iatolgÜnt, — 12 Harutgscó. HinmuM. Idöjártbjjoientes, - 12.40 Hirek. -1120 IdŐjeUéa, időjarásjejentei. -1435 Hirek. - 14.45 Műsorismertetés. — 15 ArtolyCamhlnek, piaci Arak, 4ctiriiizeraraJ^ — 16.45 Idéjoké*, iüó-ja^áajelmtes, hir*k« — 17 Hirek s4». Ták éa msgyw-orosi nyelven. — 10.15 Hírek- - 21.40 Hűek, időjárás jelentés, birek szlovák és uiSgySroros* nyetveo.
BUDAPEST h
— 18.15 Kulcsár Inna versekéi mond.
— 18.30 A Rádió S»ifoiiZei.ekara. — 19.25 Szegc^gycrmekekért dolgozik ai Egyesűit Nő\' Tábor. Beszel Dudinszky Sándor. — 19.50 (iárdonyi Géza oibe-^Ttóseit felolvassa dr. Fejér József. — 20.15 Hongkópek. — 22.10 b\'nrkas Jenő irigányzcDckiira, ~~ 23.25 Hanglemezek-
BUDAPEST II,
1(1.15 Szórakoztató hniiglf.nic.ek. ~-10.20 A Budafoki Munkás Dalkör. — 20 Hirek. — 20-20 Portis pali dgáiiy-Etenekara. — 21.15 Dilroi Mór előadása.
— 21.45 Idöjárásjeientés.
Péntek
BUDAPEST la
10.20 Felolvasás. - 10 15 Felolvasás. - 12.10 rjaWajka-zoiickar. - 1330 A 15. honvéd gyalogezred zenekara. — Ili. 15 Felolvasás.
17.15 Orosz Júlia énekel — 1745 l)r. Maknra György előadása — 1815 A Rádió SzaJoiizíiickara. — 19.25 Felolvasás. Közreműködik Orbán Sándor és Sárközi Gyufa cigányzenekara. — 20.10 Az Operaház zenekara. — 22.10 A rádió Szalonzenekara. — 23.20 Kiss Lajos cigány zciiB kar a.
BUDAPEST lU
10.30 Sz. Nagy J.enko előadása. — 20 Hirek. — 20.25 Szórakoztató hang. lemezek. — 21.10 Idő járásjelentés.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSxIBny nyomdájában
Nagykanizsa, FŐ-ut 6. tzim.
t>- "7-00 1646 i.
1.60 7-33 17-18 é.
1.80 7-40 1725 t.
2.50 75) 17-35 t.
IMO, auguizlui 22,
Német katonák a talajjavító munkálatoknál. (Foto R. D; V.)
bAtaiit Nyári autóbusz-menetrend
Naavkanliaa-Kapoevár (1940. Jaala. JMál >«pt »-lf)
p- _ 13-25 * J.
_ 715 13-45 —
3.20 826 1451 1010
4.90 925 1610 20-10
Nagykanizsa p. u.......
NagykanizBa KÖzpontttállo
Böhöaye ............
Kaposvár Korona szálló ...
Nswykanlxtie - Zaluzebar
e. 8-35 —
é. 8-25 16-20 —
1, 715 1510 21-38
1 600 14 00 2030
Nagykanizsa Zalakaroa ... Oarabonc ... Zalaazabar ...
-1640 1607 1600
•2115
20-42 2036 2021
p- »7-10 "885 1 •1510 •21-55 1.
t.10 737 9-02 15-37 22 22 e.
2.10 7-56 9-24 16 00 22-45 i.
3.10 8\'26 950 — — {.
3.40 840 10-10 — — í.
Bóhónya- Nsujysxak